Ahmel

:reJ~II)D VA'I.'J\NEV!

8Ia~mulrlarli"nlri=

Emili

Y A L. MAN
bt.
8. IllS!

~ HliM - ~VA'I'..AS ~ ClafsltJfhl. M'oI!Ia ,~

1 TEMMUZ 1941

SA'.

SJYAS·t

SA'BAH

m

:EyiiplU Halit'in
hanralan
Y I: I ...... Sayl: 309

GAZf::TES~

Persembe

s,uYlmlzda ba':,ilrgor

ClaSI emlekelin ber tarafmda 0 duuu gibi 8nkaranm daalbini slzlattl
B. Millet Meclisine istizah iakriri oerildi. Hukiimel Grup ictimatnda izahat oereeek
b-A~{! Mw~nc vermi!1.
ta.kriri
!;ltra.fmd~
\l-2!~

elab

diy,or ki:
Hitlerin sozlerinde uyn b·• "-k,.~p;ta 1r, : u~u bi k'" "k',. ~apta doksan dckuz yalan vardu'
I I

R'US'8'r

" I

Sovyet 'Iebligi
VUno - Dvinsk istikametinde arka.d.an. vurmak istiyen diJ,m:ana

:«.

buyGk zayia,t
verdirildi

s:.~:::.=;.-_
lIadad.

~----

B-ayu:k, Mlne~ bir
$;~ all t!l.kr~.L gl'lIP ~ ~ycti hi.!!

Jeri 324 dela

._da Abila tank
ve 'pI,adl'I,!riDiD bl,1k Iolml :imba eflildl
Almanlann diisiindiikleri yzldlnm darbesi her gerde akameie f,lgraml;}ilf

lutu atilltaka-

M'oclis

leC8'1'1z

RU$ :ceptJeslrKleki mkiiia.f ihtlmalreri hakkmda tahmi.l'll6rdl bul:t.mm.ak 1Q'1f'I
F;ransa naJ<pindm ziyad&

MVIIo'lc I2tmi~i.r. C~~blm hazlI'-IadllV takdhde ya· nn oile-clen. aon!I'B.ki grll.lp klimac,nda. bUk:&net hili hl.lsu81~ izahat
hiit.1iIm.~tc
VI!Tec!!!:OI:tir,

et.... lerdlr
Si,tara! kalanlarm hepsi Almangaga kar.§l hasmane
roaz£!J.el
almlfjtlr
I I

~ in IH'lrbimn (ji fgU tut:JJl1lia'S1 dogrtl oj'ur,. l'azal1: Ahme"l: .lEmifi YALMAN
ijtfuJ,

Paderevski ·,""'ld... o '.U_

I A .mamann bi'If' t haftalik kaybt
I!

IB

(g giinlerde hR§ka. hl~ bir bahls :1hinlerde yer ,ed;e'miyQl". Her bi~ nmiz taknn tSlrlDl muammii.lar kal"§ISm~a~. B~ll~.a rev:a,p bulm.ak ]~11Ji hayalimrzt ,ZQ-I'laYlIl

dUnyamn gfu:iiRiIiS cephesine dikilmiF.Bu

o yalnlz

bir

i I'ngl IZI

piyanisfdegildi

·1" I ere gore .. 500 fayyare
imha edildi

.... , B ogaz , er mese..r , A,lman:lar 1500
Iesinde B., Hitler Itiz bir se da Cllrarmaktadl'F
Mo-sko"B.. 30 (A.A,) dilrl _

tallgare,

tan,h·, 30,000
3{1

2600

esir oerdiler
Mo,kQvioi.
~(A.A.) SOV~ ' yo::!t N!tihbari!:1I. ofi~l':Iin ,~];'~i!lm teb~ n

dllrk.l.yaru:t,urtulmas~na
~-RU£j

f:(a!JflilnZ PQlongarnn Bunun 183 it gar,b; k ' h' .' ,' , ' . asrei- Avrap,Qj ve ortt1§arkta

lUI:

gaZ(l-

'l;eG1!6r tpplEl.'!IhSl

S()'I"Y'!}t iSt:ih'ba.-

l'!Lt: bi,lrillltLOO&
llit~hhar.!l.t btlrosu

hakk.:lIldQ 'b~ tu~k ]a~ I gelse bugiin igin Sovyet askeri kuvveti. lehine bahse tutu~aC'-ak kim~ ~nuu;, Sim-dilik 'biltiili
mtiJ:l.a.ka.".o;alar, mUka vemetin ne

harib:inin ~oesi

mi6 bulunuyordu
-

YI!.-l'l]1tnl!ltn: . ::;O'I!'Ye't fe'.l' muavtnt 1;0-

ligi: 29 ha:ziran ~iil'!'i.i. fill

Deniz bayraml, bugDn mBrasimle kutlulanacak
M oa d..8UYU k d b·· ,.yuzme
II. !.

A!mlm

L~l.liIJ'a., .3 0 "AA)
ha!lls~ bk
~~111

-

·Mille-

00"8111 bu mi!nIGiG'b~tl.& bir tlutilll: .s~IJ;ywe-k i:liaml'ltil' ki: . ~cvyetlel." bid[ginln, Almilli. nazil.~ taTa1mdan t.s.hrlkliz

kadar siirecegme dairdir. yukan

Bir

ay. iki ay, nihayet iig. aydan yrkMlla.:r asdrr, Fakct il&_digeler naSI! ~;"i§1Ii ederse etsin JUras] muhakkaH: kl RtIS ord 1.llSU t~k vtleutlu bir ~ m@kanizm.a. haliude ~all~'ol'. kIare &diliyor Vii!! her halde Ala manlaXln bekledliinden l;O,k mu.ka.vemet gOsteriyoo-. -t:Ruslar vatall mtifhumunu. kay;bettik-

I
A

b.a[ig olmakta.l!!:. B:ta r!D~'aiiIJ; sa.. II. - Ii tel, J-/ t:n.L~ tat'a.hndan t'!!lrd~dllm:i§Lir. de :k'l!.itJull'l.D};il"kU:Z:Cn!! miikemmel l'akkam, bu :se-nenm en yiikiil!ik:. ======""""'''''''''''''''''''''~= ,DU'fIIlan, siin,dijz elM'ey~n-ed",n ve Zl!~ bir :pJoa::rarn ha.zultll'l· h.Jt.iI_lik. k..vlfj )·e~'UI1\1d1il:l'. muJ.;~:rr.'beW nl!!:ti~,&II'(h; >1eph_ l'dl" Uz U]HV1a:1'I 65 ~;t!l'Yflreclfr. t-..k.4t 5f, n~kta'1l1Lr.md{\ 1U:lle1'~ ii-l~ ,By :p1'~ir,fl.ffi ill b9li'rn<hr: .I)\;:~ pilCi'~I~!J'[lI ,bit hti.rw ku tta.nh'f1l§ , , -' ;,, J.,lTakm.u~~r. T o.~umw:: tar.a fmd;nl niz.de 'II'E killInd.a. bil.IwmJ.i1llac!lT. .,. Uiobbedil-en dii~Ml. keijdj. m&.; ,I ~ada: Rus h",beIlerini die nazan dikt.ahkem ~ziJl!t.i gerilriml!~ti~ Ita te ilLlmak mretile;, d iiJman kami§tir . Denf.z. kOmlOltllonhimdan bjt bQ.. y~plan hu; hafta. isinde 50(l ij (~ $O.~. sU, 6 I~) ...... tay;yareye
~>

vcrdligi IDiIIlil:ma.· tagore, lVlihvel'iil AVOlPacia VE orla. §<lEkta puZtU gi:.lllu nihOl,)f'l!!te ere!! ha£t.a. ~..[I.e" kiiLYlpl~n ~83

rail$: malilmduit.

bir. tEC'IIV'llze ukN<Q.il"6Jrhfummlllo-

rmr hak~[ go::te:rm;ak iilin 1..IY<iW'ma.iI! i beple;rs m'llraclW.t et'mi,,~()rdil'. Al:rna.n.

btillan B8.rcn~ clel'lirinden Finlap.d.4·", ko:rh:~lnl!i kadiar biitiin c!!!pb e. iiz erind e t.a arruz-a geg.--mis!" lcrdir.llBu kuV'Vetlci' a:,,1!Iaut boyun.dali tJikimatm:tlz! YQrm.aga ~a.Im!ll'Yo,rlal". Alman' Vi!!! Fin kltalanBugUD '11m muke:rrer biicumla.n btalarlB1!I bi!.)'r~l

va denl ' enlz
relmi zah.J·

milsabakalar!
dcniz
ba¥ramHnazd~.r'1 9Gk patlak bir !jekl]"

yapl1acak
bilo£. -den!z m~,~el~r.inin. Ii!! 'bl&dC!I;.iI,c :g.o:iidol!!l''e'oeltlc'l tBl'l VI!. ~iirC'tteb.at niha~~
d!l. G"la1:BS<lray
oo~l!I~ilC'a;ld"TdJr._

At man aJaft5;JI~a '" g Or r B
.abaSHalla
i$ga lid un t brlE,1S1

10,3(,

~!;esi '~I!uimde
~~9~~dl!lI

I

~i

.:B\.II

<iJay

I~~

'harebti,tiiID. n·
btll.lwa.UI

ht de:rkCin limalldlald
:oa..it d\.idakkt.ici

~rnaia

c.a! ~Bl'

Wi

ht.!. a.l~ym

IiOiliUIiHJ

g~m~ktedir. lr¢iliz ha.y~ kuvvdl~rl, lngj.lte_.
reyl, mi.idolllJaa ~ yaT.e kayb~~emi::!. ..lj!f.'I bil;b.i.r t~.Y~

8Jr SO'7

luk.

askl!ll'

K~lm-Pil~olIn

i!;at

e<t~tb'_
OMndodd

~,den

ay:nl~ftS.

kadar

b~h..

dcvam

lenne gOre 9iooba normal ~ekIlde do~ee.ek1er m.i h Diye zihinlerde biir sua! vanh. Hadl,se.. jeri.n buna verillg-i reva.p mUsbctlir. Saik lliter yurtbd:liJ.J.b, iste'r ideolofi; ate~ om un. RlHI as.keri f~daUI'hkla d.O~yor, tabm LOl'ldlra. 30 (A.~.) ~ Dun • 'd··I·I. ValHll. ell ml!l~lIt' PIY",man olan h ~l·d e ,,""" bOil yor, I,n I;a....:!i'i!!. 1 ~m 1 1... "" d _..1.. .oJ'. e Nc:,. or kta 'k . t·datl ' .. t '.. ra erovOoA.l, Q1:[n g.a e ry panl, IJ!'!.I an gos ~r:ruliO.r vefa~ I!!hrti§tir. 'Me~i.JI piyanbt all \Ie §lddeth Alm.an tazyiki kat'- ya~mdayd! VI! memleketirun il1t..L~ !PE>mda mukabll ta..a.r:t"'W!iarda l~lildafi 1I0'l'iI!l, t~eden IIIop'a~.
bulunabil.:iyOl'.
ya:'·IiI, ora<.l~n

Bununla

be:rn.ber Alman

teb-

0, 'U Almanya ve mewu.I, arillti uz:eBerlin. :30 (.ILA.)- D.N.B. nfD. ~~ I II rinae 96, Almllin layy~rl!'.lI'.i dij~~' rend!flne ~ore, I..itv&J'lya)'tl. ve L.l!ton~ Be:rlb:J" so (A.A.) - ~ 11)1'&1.. I'UlIIlU§hik JIlI!I'~i;z hava kllvvetll!!l-' yayal'llU1l ¢mallil dog;ru Il~ Al~ Ian ~fmm ~M(I Ii bu Larekolt esna5!Lnd 54 tl!;Y- ID3fl t.efl!likijlleriEiatl:J:k ~_lzi ~l'i. teblit'i~ _. . yare keybe~lir. Ofta 'fai'.kta ll!!rl ;:d"'BE'mda biI 1ro1:,\6",ik .~r Lemberg, b\ll8'!h!. ~ kl.taJan U!. H d~ taYYlil!l'esi .du,(jffu.lmi:l:~ t.:mam.ue B!1rmH. 0 lir<Nee l'afmdan :z(!.pt~i1ml~l". ~M 1W'p rur. Suna md:a.bil oda taTkta hl" QlKubr kl 00 So;IYyet kUnll!.tl~ bB,~ bu ~be.h ~t 4,201 ~~ .(DM' .... ; 5!t.. i,. Sl. .n; &:u) = k:8.ieT.Ii'i\ il7le11n~ qlllga]~!lktadlI'. B.id~ik Amer,ik,ay'iII gil4 hYl-pla'l'l II myya'l"ed-ir.

hava kll1YVdk:ri. n.~ kiiQiik ~e.c.cllliUrt:LiI.;:Lrle6inilBil.n_ d1a 12 t~yy~ul!: ka:rb~~~tir.

tiAik,llt AIR»a11l Ingillei"l~ beri~

Alm·anlar
k·I"·· n za pt e H" a es.
Le'mberg, ..

9,45 de harnket i!!!dGC~k ¥e h~n,. da,. $e}.ir ~OH. -~ldll.gu ha:ld~

T &kfim(k
~
g~er ~ (DW1iiiiJ.

0im!.1.1
~i;b

jyet. rthkle$l

Ta.k~
I •

~la&en

yine

valo!lleakm.

iie'ban ~ehri

I====~~~====~~============~=
,
I

Yi;,ik.9ol:k

Dellliz: Tkarl!'t

mek~

so..

ri'l'l!ln j,; "I!5, 1M. 1 dB}, jX

X

aar:ml,m"

-I .' H aylr I e ~e,rrl'n
.. 1 IDUCa deesl·
Ey'ii p~uHaUdin haflrala n ,erre kar~1 s,'ilfihlar fernlin ede.e,ek bir ictimai vesikadlr

(Dm'lmll:

SIL ill. Sb. 'a do) =

gitm:i!;ti. (~

SSj, ~. SI:L 2: .~

-

B. 'M. M 3ciisi duntop'landl
Harp hazl!r hgl ba,ladJl 900 bin

~..... ~ ..

l

Amerikah ask ere I~gnldl
36 ,(A.A.) B. R.ooiloevdt p~ ~Ilii 'bi!: kuarflIimc :fit!:!;lredet-el: oniim1i~dleki I te 'uzda 'L-~I - 1t ,. _ ., Hydl.cptillk.
mm..

Gi1tGi mallarrnr koruma kanunu muzakere adildi:
iilW

A.n.l!;itI?lL. so ('E'!:t!afOl1l.a) ~ J.!il tEl th!;lla.n01C1 ElI1yUk
1:lf~! m!l.U!lkml

Bugllil.l
}.IUlet

mlll!If.llll)k r~;;;ktedh:". BOy le I8a bIr mmlda.y.!!, ~tlrN!l I!i!;makWim.. m;acllwe

Me;;;llBmde
kan1lllUIJ,UII,

J!;m!I~

au

Jd.'1:.tt blmirr]l~ bera.bu

~

~ 'YlI.&a .. seAl!:; IItm hr. or4ulu na ,alma.di.k ,il,1lkerlerm m:iktanru 900l»n oi&~ d. bU ){Jl!fIun Ylrtnll

ikiML :!'IlJll?'~~ k8ll har'a.Nltll m.Q.naka..pl.ar

~f.ihn

altJlIL :tnmRr. *n 1'M'l!:lid~ ~ cia m~.'I!: ~~teKa.mm'WI 11 uneu m!lM:I!.SIi ok~ ,<til'. XfJl1lllJJ:1lllil Bt lrn.C~ m.A6d'0iS,j!Iu'i~ j!;u :lllI'adQ ~7. alan Abdurnbmam. NB.-o ~II, Dl~lifJ:i. a.zaJ.a.:rmrn ~ahr! ,o.IutdlfKin ROY
If(:

ya~o~.

bcle-!l!:ve

I'ltk hu ivl :J'~a,(..fiJililrI:

ya.z:dm~.

Per.§ambe saYlmlzda b, ,~]yor
WI;Tlibtl81t1t' gOl."e, tlJvoo meytll@rine k.&;r",;! "JIUl milca.dl!ldertl;;:, tllr_ mulI tG:rui!;!:'Ili de buflII, paital!:
dillt cll!l.rlnWj. Hc:-r merrilleksth!

ll!trin:ie'V. ve,] 1940 dan :!Iohr a 19 ya!flfil ik.maT eiknJ<!'C yann UYH rtlilame.o J.(;,

rak ~it
Idc:dne

,et:mi".ti.r.

hil§hYil.C8ikl arcihr,

kwU[rUa~n:m tek'l.'m:mUl t:iWrt_:Im~" n.tbq}rl t:QbJ:'l. bff c:!1.UL!!. ].yi '(>laCEll;~Jrn.'I'IaatlQf il~~ sUr- yapm,ata. 1hUmai ~ktan M.ri1'i:L ~YII!I ;:'!am~~ • MmI!!1l ytirlLmeBint liratLr:rnld bu ka,,;Im'lm Jt;~!1l11 ,(D81'_ Sa.

I\!IJkildll bu vs.zileyL Y{lktW". ~1"'t k5lj!l4~1'i: bebemll~ su. I, d~

*/:J

DJU

,=.a.riJ.a.rln

eJ:'I, l.Y!

1m- oof'li:i<l-:I"lun l';!kL ~ElkLI~i:'" ed;e~ !It:loI}l,,,,loY:'l1l VI! ~1'ka1111l/Ii'ur S'IJiQ !!In Il1 1:111' (I.e!I~lt Qldu~u. gfu-Ulm~~ bir mfaaldll".
l8mi du"VtI:!an kilI~;yunlw ~ bir --I!J;,tkWI-

H A1RP

VAZIIYIETi

()yk. o1.d:uP ~
'EY!iplii. m.Jlt"e
'Vt!!,.'!I. ka'~
~fll

~rln

~ir alnW 4t). o.tuz ~hmi Ilk ,Ill u'Z&~1i1il:l:ZdaId miI.~ ~

Alman taarruzlarl Dona ve Dinyepr' nehrileri mensaplarlna dogru ilerliyor; Sovyeller ~,&. Periembe g'unij ~"§~Iyacaktefrika, b'y endfi§<eleri 0'onleyem,lezlerse B,aJtlktan larka atlllrl.ar tadan kalclltaeak ve '!:yu:plu Ha,lirt'in h~i'lral,;irmn atal;ilr fevlmlade te~[iiie:r]-1 )az.. : n hazlZ'bya.eak Ib~~, mikyada "fa 9&tinnekle hayu lie ier aralsmdaki n'n~ca,dleleyi ay., m ]jj;~r.etti1iir; lSevk~lceYJibPlJ1].mlmidYfilllIel" ~~ mil 1IUI.b:r&I.a.imJ.

IIJ.JJe:r \Ie dqele;r

..,~

W::!f~

~emn

hIimk 'lie ter~

;&- iirn&k'Qi' ~

Ita.r:a.mum. ~ IlIMI

~AIIl'i

t&>

VII! '~

_,..

A'lmMii.]i!U:'

,

Di'duslUlWl

!l:l!lU'et

ve)!a

im;b.ll..jjfm

dlnlaimlY!I h1~rrnletetngnmb ve' orfaya cal'lll

VEl'

faydall

Ibiri~iimai vlesik.a koydulgwlmu% helli olacaHir.

Per,embe

D~y

gunii ( Va'tall ) I araYJnlz. _ a·habe:r vettniz.

UlI!IU'i b;b1itil'i 9'• 11 v,e 11 incl,! I D'iadde]"ri. BiyaJislok ~.vnl.l!mdB. I----~~~--_J iki Sovyst Ordl.lS'lll£db mata ,e,di1· lF~l bWm kanaAtimiz.e .ii.re. digrni hiLdiriJ'Ol' Ve Sovyet Z!llyiw rneydl~ mubateWeri ,h!l!nii.:z: ·bit:. . Btro..hakkmdB Miyi:ik nlkllm]lI .. v·em.~itli.. l'1I ortlidiil i!ll;i SoYYld

dan,. IJ. iI. m~dd.c4en

!Hm 010

bl!i

[::SBD B ®:1~N

I l'lir_ "0)''Il kup:I:mB yok,hu-. DuodaD baJl'1l SovyeUerin IIii'
L8ft", :z.ilrfJndlaki muhllflihGl!t;i'!e 2232 taok ve "700 tftyyU!i!! byLatmitWIlne .Abrumlum fU Mdoe Mil 90" illlrl~it oIma.Ian iliilit~ ~ :I" su.. :I. do) X

,boW

E1

r:

Tarihinde Casuslar
Yazan : (blaD 80.,A,1I
' ...... . II ""'"

Tiirk

-.--- --......~~,_.--~~~--~~. ---._

-.-,._.

-_-

------

-.._--- ........


1 - 7 . 941

El-tlR
Fiyatlari
Fiqat m iirakabe

Rodosun feth,inde casuslar

De

v • nQh- ve ieoziine 12-'·50 I ...._· .
II

!It

dun baslandt
Y
Iskenderuna

Sen bilirsin,
uL.i!I!ff:be.n.in -Ilk ~aiti!l:smda lik:i W'afm Zll.yUdlDJ bi.lidarl!!JlAlman Ve Sovyri teblifkri,.. IIi okuduk:

Ki!o yapak
Birligin elinde
bulunan yapaklar birlik Qz.a:arum

... M.
.

ey okuyucu!

KanUnl: Sultan Sill~:lhiI.i1. d.0VJ·1Ilde Rad01! Adn$l r u nya. wj]~l!ItLne mono 'up ~ov~lmn hfikl1n.iyeU altmdn bulun l-I)'ordu. Ad.&. l!:uvvatH kml",lcl'"!· ,_.. ALiI1oo1Z1ill hrHitly{l)n!s.l'In IM~1 I~f\" rak'l)~ J1I!lkwl ).;[1. ~ultan. C~m' In 'li I, lG:ti bu L«iInda ~!BnUlIll. SliltiuI auloyrnun Rgd,.-QI:! ~aJ>m.1 Zo..'ptetffley1 l:inn ]t>CIymU\jIhl. ArI.cI!.k mil,!llIa:;(~p b!l'
;;!:811111l.ri ~~kljJ'Ol·cJU.

ak·l

NLb.[~y(,t: memlel-llltlllrLM IhaJ'!et. Illdell il i i;:IIS!I1'B, aultan gWe.~l"ll bll i'lh' Ilft.i>\!k dBNl"lI.1lmngtL ~evkettl, Bu jltl "u.!JU.~tM blrhd MI' ¥iL!1.UIU doldal·.

'tju, Oteki d:e !)8valy!! t&r'lkll.tI b.aI1 liaf]l]l "Iayla MlatryoQil'. k.u.nCi rt A:rllll'eQ. I Ill. 'Bu likl1lQ'l daha cTllrkl"r ~ii'\!l~ adB.mli!Lr, So>blh\a:n !i]iyudC AlmM'al adila ~I:ib['et bul- erken lwllkl~lOl'l1U, ltll'll1-l'WI. I{iZ bIt' f!!~' nil ltllJi.!i:.(l.t ed~:a,i'. i:(1 lllijimilmllj e,k.

\l1Ili.yeUen el gektl, ilr.td~ tll',s",t Ill~ln Vii hem bl:.sllmdir. Y(lrllUuek ,~fek,~ Bundan !lO)lll'iil 1iI1l"1IlItJYiiJiilnfm Val"nil. UZ!l:!'lne ~1lJ'UmeEll b""tJadl~ Thlnel Z __ l'r'fUXElI OOOllJ!ll,ll11111l1- '~kn,r ba~J;Da i0"=· t~ ve Vanl~!l .nll!; orduaunu JlClr1J!i;(lt~ En-elcl!> Fly;!Lt muralcabs .krnnl:>~'<;I. 'IlUj, Sultal10 Mu:rat bu iMfcrlnl d.a ell- nu dorl fLytl.UEll"LnE mazbaha ~lI.lli! aut', m~r'~, miU~tjk 'flO QGm,ert 'I'llrk "I,a..l"uk lGllbH ,()tl'rli~'t1, 'Io,)9i~Ht .:t. h~lnm it.a.a.tJ, '<'(I' ku.",vetne kll.lloodL. ~Jlt:Tl 1)1.1 fi.'l'll!..t-ii. 5~C bUyUl~ I:n\JiI dill' Bu de'iJXdil, KudllfJU :!-l.yantlndarlt d~ rlle:l' 1!:ln 86, flo.LtlrnVrll chll'Uel' 19~n tie nl1ljte T'lIrH. UlltoJ:;!llnda IililyalJ.llt elml, l~~O H\lrUQitllr\ tll:l'.:lil lll,p buLIJb1eml~"f!.01= cBtarlr-,u,nclon» :lIeyRhil.tillC dalr caktr, yaz~;"fI t3~e Anlldolu b!l.Ll(mm av KomiS)"'OD dllnkU i'1tilll>ll.dEl evvelce

yip 1..1p ;t'fu·lIr.

kom.suonu mezbaha satl,~ fiyc t:anna

.. !lazed on

m gap.ll

18 bin cuvalhk bir parf dun

SDv),1itUcrin

tayyllJre

za)'latl!

on

lnU,w.

2u 'ibUkfl.p: ,'l'ol~Bll' RodO~ M~dllkl h'UInl:mtt ml1;l'Jle$d1: Clrnkrlli 8Z crldutuln!·;re koll.lpm. bil'!{ilk. 1't.1'!er!l:'iden rMmei!ar bulunduEwttl birIl:&9.(I,e fa SIII1t&\ SlUlltyrnQIiIo \b~a.n l10tmliller VoftRodde.. :Mlfll"!l I~!!IJ m.ilnll.l!lip ZRm ..mil geJdifl-ni mt'lnt~I. '8ulll!UI lkUr:l.nti ~k casu13Iart Ro.

bl1el/Bllyor!ar. AU~1 gl'lll't!:t.Iy1. e~· VeJruJ.eLln fuul>"!I. t'~"fl.UIJ.rU!l tl!lIblt leTlmB~l!d uouz. Yoll!i.1"I \iZllliI"l V,II de.- etm.e.l;i Ilzerjne I!tvvcio:o yl1l'!l.t!<k tiyatn.ml!!.. FaH.:lLt !l.UBEli :.!lB.ymr tu.tuyorlu Varla mal topllmllf elu.n I:t :1:1 t1lccllf' L!I~' mU,kill Y&2iL.vet.te klllml,ln.r v(; 'i'eka.leth'i. tellblt eUttl nYl&til1r WeirIeI'Ll'! mijbayaa. fLyaLmCiELt"lIbile MMIllI I:IltJll!l-lll'l~liR tadrler elIel:l.ndl.lki ma:lI ,E""IYIlEIIl-YI!I !i1kal'II.mImlELktILdlil'lfl.r, Bu !I~~epl~ (11.:;11.1.1 p~.yua..l;].nn.u, yfl bit" iJ.lur!:lU'pmall: tEl.dtr.

mek, JMlIi:rm,.!I!,yo.~d. btU, peynll', IlzUm, n'I.IIP!Il, tSB\mII lI'lyorlM\ ,H1l;t.lO. 6@.tl1lmlt1~·!OOr ~""u'ii un, b!1I' gIllld.e Oil· l>&rul M~1lU s.ekLiiinl dao,yllNbllll'. t:r. )l""Qm&ltta .:Ill; ulrn1etlerl ¥Ok. Y()l'tlo

.o;jtokl:l!l"lI'l mfld!lf'[ 111\1"II1l'Aoblle.::ek mlktlll'tlIlli!h1". t.ac~rlero IjIIHll!in~J hakkl:nrda bil' }cil-(l !J3tlrj(lIi-Jl N.f;Ika. tstllJJblllun tomml,lz ayd~bel'i yaj.lllm.,aJd.1I. clan mtltnd· l\ih&Yt!Un~ kadll!:t' ~11iIl I!<I..-flya.h l!;1.n dlt gllrU"l'fI.el~N!(,-rI flotItiJ., Ilfrlli.;fiilt l~i\blh!ll, t<1l'I''' kahvenin U:1\<~tatmll. Un d tl kll.l"al' V8l'Llm1l;lUr. l3u l''U-pll,S'lIlJ,f~ I.!e te~kLtll tirun amtlllo verlLe.::elll~r· bll'llll.nnJl!j<ur- Halen alde mcvcu.t kan yaJmz MI" fll.brlka UiUp (>lrl!Iu~ vu e(11,', ve p6l'alcendecJllll'!l n" muka.bilmde nun da t!!kltt I!ttl~ tLyat, !t.roOrdina6l. mo£Zbl1ho. iiutJ,\, fLya.tl glnr.u.k l~~"bjt oei'~'Zi I!ilL tl1~kiJ!Ci.t[lUn g-Q!!lt-re· klll'arllllltrrdl~ hadtig'i bu flY.II.tifira. too-plan IIIEl.tJ'Ilutdll !l:jjl1L O!lII;iLJdllr tahtlJ'Jdu Y-l!.flJliUl~tn'. t;yyzi ctlilmhlth'. Pli!.rak.eml~llel' !M yon heyellnLnln dim a.,&fi gfui.l.lmti~l1r. lBu Itibar41 l't'mdG 0'£1 ill!. "c~!I[lIi llll.tlLl"llll'/t:rl' 'iMl'l'trr. Mtril.lt!tketlmlze e-vvelc-e dt! 30 t'li n !n[' ~el:' gramltH:. t:.oi!:IlI'nL" "\,'e m1lli1l.rlilll1lmilj :Bu.nMn 'b!iyle EllI-tlll~(J.l" 'bu u!li.Slru: v11,1 It!! hve geld!!! lnden hll1tm ~~M by. 1_;J.!lli;otleiLe hal]>; II- t;lI.t~~ y~pTil.alr.:tad~r, rnllZkQ-r mallarm blrllk arazlarr aea:;Imda t.evOlHne ka.rar \"Nil:mi~l~r, dahlilnde. yap:rla.c.fiJI,tll'. Btl I3.lqlluna kmdEbl' 'birHk, .uIDlann~I dan .imkll b~!" Inlllt.b.1Ji £J.lin!l.Ca.:k VI3 yapll:ru;;akle'lI;6ja-t: ne~Lcll8lJtdl!l aza.la.r piyuall Ci'lllrgltJlMI
R:,!:I 011i.11

:r~t1.

n.

ge1d i

tesszi edilecek

AiInl;llD t.'!!hligiIlB gore: 4700 SO'liJ"liIt tsbiig1ne lore: s,so ,So-vyetlerin t;mk zll~h; AlliIlDJl t~bUil:ne 1i)l'Ie~ 2233 Sovyet teb~iittne Bliri!:= 900 SIiJoV}'eUerll1 in'8111 zElJyiBtit; Alman 'lebllgins gore: 40.000 ~.5ir_ Sovyet'tebHiiine gore: 15.100 em VI;! kaYlp.
A]DJoUiJf!1'1ITI 'tlyyaro!!!

Eh.... ·elNl Eku.itrayli. 5ipOlri\l- ~(:illm~ SCIb~n ~l!Ivlll kBh"H.IIT.I 18 ~II"LQII. ,"'sJhk 'blr p>llrU dtln ;t(lIlMd.ef~11'I II~ manrna I" elml'ltJr. BlL ko;(lhv ler de.. .. hal Ankaraya :;'B'I'k~h.lniJ.C:Jt..kIRI' lave

Itu 11
~t

Ti!tla:r. V'1l yap!l!~,~ bIN!j{II1!n ellnde 21:51:1In kilo ·km.da-l:'b:o::la :;oapatl :killb !l &yl',1-!. Iht!r ml!;lu. ~:lrlli fIlbrhkfllara \''e !feu.l

'*

*

'B¥

Ifa.sul'ye

B,allk konserveleri
fa br1ka
a,c;:ml! k isHy~r
banta mU,t~'I'Llt'" 4r~mda.n Lmm.ra.k. l!evSt~!h't'leit:til'd1r. BshselUlimiz flrmatl.ln

50~'l

AlmtHltn

re b lig:i:nJ1l 10."",:

ti!!bli~

*

za~m; giS-Ie: "11:,00

jl.5.o

yapatt bedl!llermi lileaklardrr .

tiaiYI!I';;Jk

mu.Jl~l

a.

Almliln~nll. tank M~;

dQ& hiiilkkmda. mal'Qrnat 31m.a.k iilir:e:re Anolik goo81myln ~ y."tl,yorlll.l".HIU·P ~l IIl.",fM'obIl!l! glnr~k; Rodosa kzyUet1erl!l1ll gcllnQe, R\ll'I:\LilNM b!l!m ~drtl!.lar. Ral!!ldekt tOO'2iUk ve kUV'l"et Lllrl miElUbIlRl'I~~ !u.bul etllk'h~rl z.abakkln-cla l:lir>llMbiIld.ikleril'Ll 1!lt;M1I!(1II- tr.u:m :;"{l.pIlIB.Dmerl\!llmdc Iltr ild d.o.£a 1;\ ll.l.a'IImlhlU• :OU t.Mb)-.iJ1itCl1 :no \'6b'lll.unduITI, Bill Jrlbl JII(L.I'Ie-rde 'l'Ul'l'Ile-l', .!J.udi d.o:~tol"l,m~ 'ire ne dB 9.Btf KnnQln p:!!.ll11&k. rJHklicr ¥ :.;'SpaYM'II!I.I'. Ell gtlj~

Bir mil yo n lira sermayeU bi'r AI ma n gtU pu Istan bur d,a b'ir

DenilYollillfl ~ooperatifi 99'ni§le+lIiYQr
Dafllil>yo:UIl['~ lo!oorlerll.tlf~ln dl3.lill .z.L-

Sovyet tll!lbli~ine pre: %5001 Alma.. t~LJi.iifie gorll!:: Almal'llll.rlft in_n ,sQ"'Ii'yvitfeb.lijine IOfe 30.000 esir . Ahn~1'l1 teb[jlfine gOre:
E;y M}'Il'I
'1JM:1l.)'OCU

*

*

_mb:

yac,1!I genl'lletihth;,si

J'LliLberl yoktu. Filkat

('~lU'm g&\de:rdlllr1i~.d h.a.bllrhU· !ill :a. lit idl. Kalede vet adada. fazila et~1f: yoktlf. trZWl. bir Dlul1aElI-ra.ya. dll.l'&n1&malldl.
B'\Jl'ld!U1 ~nra Sultan
DMIn\il J.1.e Rodots a~un

Firm!' bUllun i;;:ln, blal'llm]da UL:mn bali", kOnBIiiI'V\B f.u..btUiMI ~l'Ied(j 1000VG Mil fid(leW bh' muhllSarMtI.r1 -SO:fij- zI;.'ocltu', Bug1J:nlerdu htmnbutdlm d~ bLI' heyeti'l1 l:ii0(l ton afal!lmdliL wrLk 1~l!yec9k \'e ~lBn ldldkt~rl Yll-pn!1JiI "'13 btl t?e bll' ra ilill.ptt:4ill1i, Mullli._ra !;omlUimda.. iki P-lldI~lahlarmm ernil:1Gdne itEl-l&Uen AnKal'aya. g'l.d~l!I~ Vt ~u mf!'S~lot h~'l'tltLfI. .ti~ bl1'\ kutu ,kona'i.:'t'l,l'~ y.a.;par:akHrf!. tELhI!oLs ctm¢1l L<I:!'ira:r '1111['" t,Q.["aim ll!iII!lISllLl'1 :Il~ Irnyulm~!j):I!.l". ~Y-llill81~QrI!'. Ru.ytlQ. pilJla.s:m1iL OlIltI. klnda. vek~IEtt!e 'L1!.mti.W- g~~e.r:1 1Ig-. mlLyoll. hr, KOl1~~i!n!1I. tllm~I<l'!ilI1L !:I_rm~ .ken;:Ill'. FELkat tarih bu. cll-wall!lfm gfu- Jd.lILlle CI!IlJlll'l iRn'Urlnlnd]iSli 1IlJ:¥al'l !!lk~ ren~lm~llt!iI'. :m'1 !}tl!', dlJ!i gctirCoBI!k.Ur, Fa~TjJ,..!i!; IldTl!lllte~n:jll, :tfl'(alltll 1..11 II. , l!it"L1IEl!l"Y!!i1l d :J:ru~·li!lJml(i rtl;o (ItI.kl;;ml 4i1e:1' h:ilkk.mdll ~'d'i .(a:; mfI.JlJlI· mlya e~"'t 1l-d<}I'fii!Z. Zi!lbn b'Iltl!.n El~tff hrtlft&l'I F:l.ya~ ml.lra.·bi:al)e 1m de ball.k >Ii at m, a.lJ;nlilo. -';'IlljIIIl.lflJCfJ.k"lI! ellnll.llItll:l.a, I!~!mo/.i v.e met vt-rm~r. '1 • Eyilldill ~U~1.!.1C y~ptl~l'l l!jll!r. Im'liTl Fr!l,n!l~dia.:n 00- trJ.il:,YOillJ 1stallbula geile.rJ,fllsql:.'4llerI.FI. bEJ.ll]( akml ~JI.'Zlrrall& k..ii.d!l.f dievll-T'fle'!.. MlltlTJ.8.l'll.ya mllMzam ba.l1l':: o:!Iilril.lc- full_yll't1nl edm bLI' :QA;1lk DOOI,lg'lib.ll gotil'illTIlr;! :;.im topmu:lBl'a is,ILl7lip lulan 'I't.Soi t'I1 hangi mll'lt.lI.luJ 1t-l'c:l1U1s:e]dltin~ "..~ Istill'l!Iuk wne\'l" 200 gfuJ 'i:£IlI~acIi.Ktrr, rl!1b~hUlltlmWlIu~nndii blllik¢Bntl. l ,,-e istintok eallc:l1,!o;:ten SIlfll'EI. Mynll tubal:., hep lJu dadmJ itliaU~l!'1 lIa~ln tanhl.lls. g~,~b"e Mil/diU no g~hlnak· lI'abrlkantn !l;e~ 'lie et kgrilleTVe~l 1r bit' VUl"LLlm~tll". R.odos balt!l:l'ldan bazl' ded.lr. Ttirklerin aleyhihdo bul'lUJ.m8.~, Hy~ nUl-l!ll"II-:fl.a:n YIi.])Jlmfi.ll! ll:!mn gel· atJS .. m!l. dtt,en 'bf!.lIklllt'ml'!'ltlhnn mC\/ilim.k!Eimml te<krlit thmtze dl)km~, bu 91n de I:.e!IkU;u' y"pars.K~lil. gemlcilu, cuUSlWl ?eO ~t~ P- OJ'!l.m k ifJte-- djllol"'lde habit lIt.ml"~r, F~s.lI'.....er l kzyrne.Uerlnl d!~e O~, ., :rLerde bu rnDCldet~ fizerin.!'lii !i'o.ll'&cI1~ n mQhlm kiJnflcl<:-rl ~1oe Anadolu hll.lt;.l~ln.d:!!' ~Iltl fiyat bu Jl2I1ta l!jll\r;Le fll'ln Ilha.m etmilltLr, ~ a-nll4'llmm.I!:t.04It. OjtrendljJtmizll g-ti:re. Stnfl"~ yalnlZ w~ma g~ifmek .:ru~ih; yaki[i.yt" ele mem, BilAkill ~u itirof ed~l"lm ki, tBBbi~ Gdlle(!ekt!r.

M:Unli ~(.LM V'llIld1.letlnill s~ m~lh!rul· ltldll. ljIehorl atilll dQIaqlyo:rla!r. !,tb b~y t;;.mit tl1~iI.!'lii.'i'mcll'lr'L blr .I1eYf't, faled ve aVoOIIr~L mtl(l.l1!"ltlitunc: g'i:"len Ie blf l'IsltilQ Thkrklerl:D fJPIU b1ZbnklliulYlI.!al'm =-lij"<lC {jyail.(lJ;[ lU_ZA.rl lei' lib! llln'hlu ~)'diacl~ gtll"(l,llm dlkkat.e almurllk, blr (\~raYll mab!'llj_l~ l'nal.1ltnatlJ. g&-e, bll' A.lmllJl fUimll.l;Il, Faka1:: onla.rIn zl"l'hla.r~ t;l&ha sill, kll'l olmak -Dzel'l!I yeni satl, flYlIItmln tc~· [51tanbuldli. bir ballk kQI!!lI!r\'1l' fatlrl" Jt tlB! aginuk. l!:1n k~.c.blb~e gl.-I!I'fOl~SWGyn1at1 do • .slpcl"le:r1 ayni- Hul.fisu., blzl ~W SemI" bIt edllmealnl Istemek liZ~rll Anl[&r!lir Lir". fctM ~II 0, zam.!LrImd!L lMm eOlln rulmlcre b~· ~ ,gUml,tlr.

Tlll'k

fd

IlIUtltlll.["llU lnlIjEl.nIYOdllZ,

KI),1,lIb~- ~1:11~11!. gcl~

l'I'I(:vzuu UJ..e;rintit tetk:lk!lil' llulllmi!J,bll:Z:1 ()SuIt>.!' IfLnll3i dell tesbLt ~d:llmi~t.lr,

rEl~buldlJ. ::::1:1 ~Ln t.:Jn t.or1l( ~Iltml!l.kO~anl!clliSirll: glUe, Ih:nlzy"Uru:1 'ko., tlU!.lT. Blln'lln pul!: (I,Z bLr k!~ml. I!!Uh.l1Lk1opera.tltllljn .,yslml'!i Don.iZlIOllatl meolumna-ki.a "Q ';Hg!'!r bLl" killml da y:a.- mUrllll'lJ1In art-ak ~ldukU. W 1(Q41lpeo;ElLlm 11-1tU1:'aI:B!i rnl1t' ~el1:i1. lstBJ'lbuldutUn lrUI:rla,k.a1At VeklUetl nln ort.a.k olaca,~ lmJWlll!. btl-

mc:rrlllt"]arlbi;r kQopel'iJ.t,r 1'1'1.-

Ha.ngia.ine lttenen oq m"o ve iJlterseo bi~birine in nma..~

*

1

KOR KADI

\'ilm'lf,ltll'; bunlill" 'birel.' lJifM: ya:xlll.a-, baY.!lt Iflil!lin4e ;:ml!m: ~k 8el'be;s.t "e n8HJi: la' Jd,,1yt lruJ.m~ V;Ji 28 ~ytru pek ,dojfrQ hl.lldUm., Hele oe~&I'.eu UI· ,,!Ie" l!U!l~u:I Wba·lOOJ.k ~gJnd;en ;c:cm Z-um oLdup llamaIl-tl!rila iI:'6'Y.IIUe iyi t!Iolvak 'bdm'p 4INk1.~.fIe. . .:M!II$~'Th.3:l~t kate·

li.niB rctJrllme-sl 19Ln "IllI,lIma.Jc ta~l1'" :NIitllklm 'lIiJndlden Llma.nliJ.r Umum VEl M1ldllr~llfrl VI,) t.lma,n rlylL,'je'li. I'nell'll.lI' LlI.!"lIldwi k(loper-a.Utili. ort.aklar~ VtLr'Mlhl~I~i!Ll.J.t Vli!kfll CeVodet KlU'im drr. DMi::j·olll'1.n lI.Qopera1:ifinll ortako; tn!!!eClfiy.l il;:; lilll:ilItyo 'lltkbli. Doktor fllmBk h;:ln 15 llru. V-l;o~ ek kBildir. SllHu ILI:!:i AI;J..ta~ dUll !labp..h~1 ,oksprcsJo ilII.!!B!! [);eoo]e-L DcmiryoUa£.l mllmlll"Lan ort~ oldultl](I3J t~d[rde kOIJDI? AnlUl.rada.n ~hrlmize S"eJ.m1~lcr~. ;:\OUlJll!I.kalEi.t: Ve.ki!l Cevdet Ki!lrim ratlU ... .!Ie kl!.d.!l.-l" genl~liyeceal g6-z o· lnc£dRYl bllgilrl 9ehl"l.mtzde Yil-pll&ca.k IIUnU~ tutulmaktadll'dr:miz: ba.-yr8.IDl I}en lklertncie Duluna.SIl hu,_~u!l b!:m.in c.dlldJ,!l takdn-de, D~n!z:: ..CLiUI koopBra.tlfl ' Haya;!iTpa~&. cak. V'Il :;.a.a t 1* ta De1llet 1!ma-nlu.I illJ' dl:\ bll' IfUH ~a(2k.~II". lliitme umum rnUdltl'U1g:ll tr\~

S,hhiye Mlund'k~lat Vakil .. leri fstanbula geldi

~

IntmlU~

va ame.leler 1~1n t.efllil (ll\L!i~
kllllB.t rf:!l1'tl1nl

OI3.:vr.ullill·l1l,t,

TJM:"i~\el' yo:rgtJi.lllga-ve
MtHl.nIl'"]~, fak!!.:t

!<ol'JUr.

UI_~ ~ T~d'e muv.Hiffu
)la.km(la

~n

lJJo..ya.ta

.!linden gtin-dcti!oo
i'O'ino ~e dllJm&l:lln

Dd Oil,3\U'I, anl~aJ'l
oi~im', blr

t;oo ve cfl~k,lln MLU'tl.J.i>-I'du. h3", tlli'klJ. d1l~,.

DillC1l.inden

Oil.1J.1\ I.. in Till''''·

AbdUlhak HAmid:n klZl Emine HAmide ilB karisl Liisyen arasm~a hir dava

,t ADLlYE ve POLiS HAB.ERL,'ERI ~.. -- e. .. " • ."
H _

B,ir k.ahve muhtekiri yalkaland. 'Ie adliyeyevernldi
_ • : • ;/'

h.u!t.ahanentn
t.n',

ya;aeak.
. .

';1

T··'

Hata~ tel'l.eri"ru;l.e .8-Bt!l.h mmriiS'e 'bEt hemll1 yal':lem4!t1 t;J!Ivllilfl. ~!lA.dedtn, geIl'N1u:·n :;lIbrtll.t belOOiy~ melPurls,nnm nUl\n 1lI1kka.t.ini. oelbetm~,t!r.
Memur'l.1U' Sal!hEi !tllvaldli fuljU i8ordiUk1arl ZlltlD.lm Allma! ~a¥l' lfUflllJ VI! ,soll.r.a her ,e)'i :lUr&'.l' eCle~ek; ~Iy kB.h",e Olt!\I.!tupu Viii lne'bolu<!8JI li3-0 kUl.·.. ~a WM'~~ ht.a.nblliti. sfl.tm~ys.

Kadnn yu~un-den ~a;iaetmi~ler
.;\Il;;.u1-t1udl~ oem~ QI1Vu~un ,erinde J!!m1Lll lie arkad~l O:n'mln Ha.sblll bir kllodm me.!E-BIc~i yUZllild-ol'l ~iddetli blT' k.Sygaya. tu, ~iIl~U~lll.l"dir. Kilv!!:u DinJ!LlW1da. 0&man Illinc gQ~irdigi bir sllrui!llyu.YI l~ mUklln Imia:s.mll indirmi~ Ye al'katilLiiI. !I.E agrrcll. YlI.!alamliitlr. Yar&li: hw;,tcahane;.<e Hi1Id.I[,llrru~, :!ill .. h!! j'ak.a.J;a,llID.I-\i

~

lite 01011. oil.uI'&D. am!.::l.:) Rlzcli

getirdltin1 ~y!crn.ll1t kr,
V~yl!tt, d.e:rllliI. F~~'\'l.~ murakllbl!' bW'oJW\!Io bl1dl,rilrnlll, k<lm!syo:n Ineba-..

IUl:illfL bl,l ilis!dld.e IULtIve ~hmrlyec:f!gl. tIT" k&JIlld.lne varllIlIi-k, S~llltlill ihtlkntr ;6U. ;;u ill! m1J.lideiuml..lMlll!te vl!l"rlmealnl •••• ka.r!l.rl~br:rI1r!) Vi! Solil1 l\t:bcld()lu.ml!mlm~e t8!!llm dUn ak~nl, edLlm!!)tll'.

BiR KA YiP Rlza Turmen iildii
C.anbe. ..,.11Mahmut Tllrmen'in b.h·j-

~.iiii:~I!:11

••••••

Ni§~l1ih:liI!nl!'1 b4!!'s~.cliSjI,e evlen-

digini habrar alun,ca ...
Bund~
'btl· mtl~<:let
I!V'IIlIl

Hu.1lll:; fc·

E!lk D;!ll.lllarl Zerrln T1lrmen'!n e,¢, ,sabiha va Ib!'llhim Lokmacmm iJamB-tIan, Tilkas L!mit&d memllr11lImdElIi

On Y'i:I'I,llrIlda bili' ,"!ocI.I'gun iramvay altmda, t:liyalk FN:U'" mlakl,atl k€Niilldi.

d:;.HkanhYI sevlyor, bunlarl' evl,end~reyimmi ?
1AJ;a~i9
Ei1;'Jepm_e

..emn

!r6t!JiXtlkgi btl' trnm,ay I-;~Mt yllo:tln'IiIuacli!ml. duyrln'~ VI!- -0 g1ln. I:rkl!l G- t.l.en ht'IIl\:r. '7 }"a1rn.~Jl lk.e:n, IS tnrlOOk )'Iml e.':lne gllnd~t11'", HUse:,·in. E~mll-' y~vru!l;unl.l )',)tjl1l, &.niJ., bA'ba ve N· run. kll-pmm '04l~l,[t z:a.ma!1. kapl;}'"I fik.umI t!ikO:--iI blJ"il ~rp, I1.knbll. ve lu;rrn anl;l.51 aot;'i'lu'lI ve Hlliieyini LIloIi- ~"id.dILq;Tn rJiihUn l'<ilere:k aralmz:dBn .... IiIln etmek VI!! kIZIDa ka"lp gltml!ll! i~!)dIWcn !&Y.I"!lri"i.'~tn''111\ ,>'Sklt kUZarldI!"ITI1lk Uza!:e konur' Cl)n!lZe!l:~ 1:l~,g1Itt. (1, temmuz; &!loll) rnagll; ~IWIIHltrr_ lIu eansda. Eama, SlliIot H tl:' ::;;1f\iIJ Ol!lmanbsy An..II.n· arks. kB.pldtLIl .K:Ctm.fUl&:r1 MU!lta!!J. NB, yllfl nputmatlmd.a..n kaldm.l~t, Zir.~1f1!1.e~'tn..c g1tm!~ .... N.a.z:Lt te H~!le-. CiXlikt.LY\.lM /!o.21r] me.lilJJ"lI.!!:1l; Ci.enlo!!(I~oe6 yin! i:il"l9l:r.tlel'i: !,.I:;!~e, aynJ. k.apIdan. Eset:!ktir. m.a.llm {wlrioe gelrn!!jtir. K>;lndl;Sl'ljl. !ililV-lllllBr1bu Id'Lm ~on ,'13.. 'Bu e311flcta (I,f\. luzDn yenl ll~nl]:Sl Zi\~'"C! o!l~.... l I?yli?ri];, e HEJ.Sa.lTL p":rt'\tdd~t eUnd". bl~altl.a blih· orlMm..:la gtll'ibtmll.:ljt1.!r •. Bunull

nmndl<l Buh.rkyeU, U~l HUSII"Y.i1:'l. iii" drrt-d:a- bLI' OO<l,'l'rI, b.J.l' gihn llip-nJ [(!Olbu· ll,lfl!ln EsmIlJl.Ln H;.'l.!lan arl.mdll; birifliru:

Rlza Turmen

Bf&YD9 )1. F. ,.
~llJJII ~.

mayllllihlU

:l;stLmU!;i ~ylem.·ok ve :,;on

Kocabya ~m.mmn :fetbind.e T l!I,yfU'I'UnJ IiEl!iIifcU
4\T1Jip"~hpa, Tfuokl.erl e'.;m..ek I'!nd1.ljlesUe ~gul ol~utu E<It'a.da, :!:kln~ o! MQira.t Edlrnflde illl, YIllll.l'dianberl BUNll kBl....galarda.l.'I. ul5I1JJm.L'l'lc. Sa.l.tu.!IlR.t'Wn I,]'ekl.1msk., yerlJ!le oiullannd.a:n
Mebmedl ge"ltmGk lfitt:ill.. Hillil l?W#o 'Ile g!1rIA.,Ut Otl"lI.lMIl. Uhta. g~il'ip prul!lJ!lilb i:!:Irtn ...1t:: 1atiYO·~ll!lt'l, llIedL, be!'! MylJ I!i~!!r!e.l" yapt~m... atJumlLl.n. pad~~2.t1l.1. tml ~I.ayabm:da gOl'C)'im, bliilalrm. nlll'9l1 l;(IllIl!'f! edoc ~ '? .BtI ItILra.r 1.IZl:frin~ ~~hZL\d02 Mel:1.me,

1!l~Dl':

ilDir tmJ)1ye lie Yl!t~~, I)JI 1141<1 Y8I:lmdlit filii' ~[[il ''Ii"U<I'". .AJtl: ~yWm bm'l t II'IlLLiI1J,jm1. "e mUI:LI .....I dere-· f ~ _dJ.~tO& Imrndl~ b~r Ik-illM!lIt\':l'iilr. Kl:lIDum. da 'bu. tl'faIllmnLi:yu. ~m.1'1}I bir If(>>'pl oMlli" gun.u Z!1-Il!I],MiyOI' ,;e Ikhd"-l.i li!8.1' g!!Y.& c[;mcy1 ~IIYorum, )[U,nll.Slp m1
'~1JI

br:I

kulM'! "j)~l:"a!!: dill ZIIllirl.,1IJmI. ~!i[~['~' ceiU "l\ti!Uc-eJ..ore gi!J.l'~ Vl!\l'rnle-k el.bet.· ttl dM~ d~1,l, b~:r hl;l:!'~kllt o!q['.

~~u

2

=

Erej:Jldil! !Day lII[abnlllt
«R'1Ii{J:

*

CI!J!l;

ve Nazjf de. Jiri\clm.IYl!tl ml1rlye t;;~d~,e'~l~d~, 1i lJge HlMOyil1.l lID],emek ~in tutm:ll4tll:r. n\'l1'i\a:r~dl:\ o'l':urlln lQ ydl,l/,"~a NurJ BlhlbijUln k(zafl Hll:!!lByin, bi~!tgmJ ~v'I'U:rklilau, Kl~k]l>diln 'O!ilkUda:ra. gelvelli\o N :r;r(l.!1 eru!.l!:l;l~, 1I0l'I1'a. dltlma meJlte ;;otflll Vti.1.mM A.hml!tdiln, !daHlVG 1Il.'i.lh.telif yerlllIinc liIaplrYlll'ak yu.OfIIlQ'i!kl :;a~ nllMliLr.alI lr!IJT:I.'"IlC:t'ID [G- .mIUl'lf.!;lUr. Na.:!:if 1'fI.Zl~ kiln k~}'b('ttk' mQ-l'lru:rt.a.mlll~b~r h!li.Ld-e ,i:::I;:Jl!trjjefl, 1111gLL'LM1\ 1i'1I! YElr.lt..l.ll.r9lffi at;"IrllS'milan blr /.'Ill.hal"L~l]d'ElIIi. a.tl{&!i'l.I1'l~ ~tClC"llJ!jtlr. NlWrl k~ {I..a;!dk!!l MJU'1Io olm~tU:J:" ~tl'l:Uk 011.1.1;) attll'fi1."a!l"~ d~ 'bi!m,Ilot'L1!~!l. D1.lJ:t" lklhOI, aJt!T cezf!ida ltIJ.a.e-y1.nLn .:l>\!ill. blrdt.ml!>Jre tr-amvaym aJ.llrul g~r- rf.LuhllJ~()me511 n~hEly.et bl;llmuijl~u[". RIl· m!!) \'olI "::Oll1l~UI salt aystlnm h-tl.'I.111:'1. a~)1nin p;ll'maldlU'l keB~lm1.!jttr. Yarall ,"ooLili. re]{cUne If.Blyda'1'~1I. NUmmlB hat!tuhfl.n.:sit~~ 448 tool kBldmlIDfl/l:.rr'. hn.p<llne
}Ud~\)

O'flktltlardll. St'lml!.n.!l.ta m.a.hFll1~!lo1n. 1lzerinc HMlltl. b!ddetlemn:4

BizDEN
[
KII,i!l~1

SORUYORLAR

:J

l'r13in

1 - Aakerl TI];l Fatlllte!lh'I'I'l F:;jr. mek 1..11).IIBe mezunu ~'e Tlh:'k 01· mak,
!'Il.

ai,

l';{an1.!;1I.d_Q11

geilrlP

~t..

i~d~,

F'aJe"t
QI.

11l'1n.dam'

iklJ1.cl M1I.!r<ll4m fera~;'l.tL Tfkkdu~nul.nlll.ntJ.f aya.ldanlllll!~

(11)

Rmmameli SW~

•~

C~) .lIammer Cllt !j. 's;!jj t.,\ 00 ~llrll,maJl ofJ.u dwhaJ. .BIlJgtlrtue eJ· U.I) DelIili:qJn ..,eY!l'!lia t - iRel'"If"rfLn' ~l gdndard1; ~21. ..Ne d~[1Jl'l!llnU2'" Bu OImlM. Qgtu don" S~ .(4.), He,t IIllaltj't; - l41'1i<i BIl'}'9.ut Iill_. dell eMu. Tm-htlW :bit QjJltl-na ve~'dl, kl!ndl :;,;&1,£1c.'l:iI.;nlll.ctlsrllll 'bMt;;dade , yo M1pblLn'i3l!l1,

Mi'<»i.

acam.'I' OIWIl.'P I!" dalllullllmrill 1!:lZUU· Zl !:oJt !'Ievdttrlnoft lmlJll1lllnn:r ~bBf ·b!J.l!:lul~. Genj'l, .LtlL!JlmI\.Kll~lt(l. hut5illJliIJ.!',;!1t lns,B..fllal' 1~1J1 ~ hEl~U,dlr, Fakat, herhangi blr teertl.bc va t!ih'L<l:IJ!: et rnil:su;l!1it: 0'1M!yi[i." l!;Ul'1l blr i1..iI111101la. k[~llllmr.l dll bu, deva lli1ElntlY6 kaTljl btl" SlyvlI'l!l,l o.ldutu ZllfJlmna. Jc~p~llir,Bk 'hu. 11/(: ~lrllJIDll",:Iz Pilk 1n1l"'dlk oltilUI! ge~ktl;r. SI=9, dl{imat Illnc.1I: Kiln,,!» hel' halini lnoelemek VB bll'htLB2.l1. bu hUi!LlSta. lta:l:i.n~m (III. ,.kil" \'11 le·

bedol'len !I~am olQu!'tunu/I; ta.:m teJkLli\t~1 blr ha5rtah.Bln.e rapCt-

IiIU!;;L1iSll.blt g3l11ld11lfindMhal!IIYIi:n 'l'"Urk CIlUl kWlllJiUf!W) miidclemnil t~V"fikilli, 18 !lene ItlU'JE vNilInl!J\;ir" .. .neak. M\

Yine h!\lk bamveiyliarmdtm, • UlIkiidiU' JUlUII111i1l1ki ih· mILl Villt in'~i:Z:!l.mllZkk;Jl.a1J. :likfiyet I'!odll!C~i:~ VEl b.-I!!r PI'i $'1!i],;]Jmek. te olan aZ:B.ba bir tUn i!rfn, i~ti. r .. k ;eden B. Y'IIlIolllf KemaJ.Ii de !abit Rii'tere!;l!iiz~ Y BpllDlil mii:· te:B4did mi.irllJ~IBKt verit" ...luD.
l'agmllill

;:iab.hla._fJj

K]&lklldElI'I

lln.~kmoda tallklks.t-!I,

~laJl.

He sa.lllt bUllmm:a"k, Lise(lefl m-e: olduktiln IlOnl'1l hhlll1 tl!L-!lIlII~1 blllw.mnamak, kMUnl yq hBildlnln. d~iI':mda ~lmjlmaltl: l~i!lmQar. Mtil'a.c;!I.at ~elll:u.dllo b,.lul'ldu~'I,mllz rnl!lhlll !lJl IlBkerllk o\'1.l1:i1!8111!1 !:oil' dl!lIk~
.zIHl

Muv,az:ene:sini
Ev"",lld gti.ln,

k~ybederek
!l{Ojt,)t\'I'rl,ll&ti'lp-a!)!l.d~ 0-

denbe dutmti§
lur.o.n llulgill'YI& muhacjr.~er~t1de:r.i, BU. n'L~, samatyEi,dill g!':rlflf.ft~ LliZel"\B denLZ ,il:enarmBi. ~1Irn1.I,fl1'_ l'l:f!mt dola. ~ken l1'l.U'I'!1Z"cnol!il'llkaybederll!lk deI:\tze dU,mOif ve etra!tan yetl~enler. tS:l"a!mdan :K\lrtll,'!'~!mqlb![', Hilmi, faz. Iii. ilu i'lItt-Liltund~ t~iB.vi edil!Ji~k 11ZIlHi ceuanpa"a ha~tEl.hlln~5ir1() k1\.l(lIrilm ~,tI:r"

'i'1;rmlll!k.t;rn :;j -

ttJ.ru:ol!tttjl".
k~ndt

!j:eker t'll;brlklillMlRln

h~!!aplarm" Yll.ki::ilk TloM.!!it. m()I~~ehlnQe tal ebB olkll.Lttul,l!1 hIl:.lduliIdiL hentl!zi a.l6.kB.dtll.['Lllrc.u. 'verllm'l<\! !bil' karar yokt.ur •

k!ilkan eks'l!!l'i:siromo:rk:suz ara· balar, hel:' leva.kk'llf nt~Il]I:in~ de aImillo yokulBl'lt. tlkbm. ttkLPn yirte do.ld'UruJuyo.r. f,ailQ o]lIIIfrlk ida yol1: .....\Iel"lIh(!lrl~lindJll'" ! m~J1E1~.... rm ..S!16 mttel"moocn ttll\ml) c ki gU'YEIol, lmeku, '!tllmta "e ~'I!l~ h1~rnl)tI~ilWdlel1: m~ne'lljlmestn(l IUII'IJ.l'" pet ,gilbi C!,ya da ~a.bll[ o]~TlU' ''W!.lm:l~tlr, )'01'. Vd<!"'!i' kl kl!SA bir :tI:~ma.n -------0------i~·in oh.a dill ludkln I<ektiiii lI.Za.~ bn ,10:1 ywnwl~yol'. A II'k~d8J§I'n11u~&kl!!!ld I 5izden !lOnly[J~UZ;t KB.lI~ELda ohll'llJl. Mu~m.fff1', noy~ Arlll~hu'l\ ahiJt\cak yolcu nl e\'dlil btlmbar owrduklli,t'"t N~ "Itt! lIe kn\"g.ll. Iltml~tl'Clir, KIlVrR e.snal!m· miktllirbn i9il:l mUD)'y>f:D hllldl'Er dB. Nee tl, M_t!l:;'I...r~1'1 'bl,,!lkll1. omul\:aJdll'ilch, bllJtiu 'b.i1iiYQrllz.. Fazundlin yt[t.r~loo~·Hfllf. Yarah hBAltaJ:u.l.- ut, tlllllai ve j"la.nllll'i.'I hdr.met My!) kalCllrlll!l'Ht. !lU"!~' ya.ko..l!l.RllW)ltu·. te mi kaJktl acab.a 1 •.
dlatedB Hn.~!LtLln !lImite "b!!i.!ilklli. bah, iede rtlil;UkmG:S~ ·"oir tahl1k VI: hl1tif1alme I'lllbebl flfl.Ylldi,tmda\i bu CF"till; 12 .sel'leye il'l<.t!l"J1rnIPjl ~-Ulleyinin. NII'o Vj). llinp I!:= ile '~B1"I8:m1l 500 er lirn. taz..

H'arp V'aziyeti
:r~ .,'"'-'

GenGnOin enerjisimJeD tstifade
icin Iiniversite.gencligini seferber etmek pek ala, miim'kundiir
/
1939 hami,
,n{I

ISly!st ICMAl I
Parahlar ve
parasizlar harbi
I
YiWli!'i-:: SA.-jp i,y.~6i.":;!I~ ~ i1wlic!1!I ed.c;Mir.lZ~ Sir 4file tl'li'vtiki d05llI:u' .~. birile d~ ~ boil' iIIeru!! eV'· velki d1ijp,anlar- tm-bB~le dost ~ ~
Olrn!llf"udll'. BunUD lMiyle o~
]Iltkrin ~m.df.\

illla 88' ~A11 Fiyat kontrolu meselesini haHetmek
(.Bi:It!}I:.1~X
2:1il

noktaSIJ1l~;kil edl!!Il Mimk ~Ol. g~inde kala ~~iIJU ebm~d1l'. A]maD~ lIZl!O tebl~i. SovyeUerin m1!ltedi] tebliille kilq.Jlat;o hl'dlk ve ibuna gore {I01lI vuiyeti b8rits~a ,o!derdik. Nt.rice Jllcimr: I ~ B:a1td!: (:IJcmieket1erjpe la· a.'n·",,!: odell! AlwJUl tiimeuleri Libay ve Riga So~etlwde k;almak ~1:iI1t Dmil'lZillingg'lIl kada.r lIer]emq, Kovno ~e Vilna. DHltUIkD.~m ~p1 'el:l:ilUJl.a-d.ir. _ i - Biy ..~k M-vzlmRdill, MiP& iati_llaqnfltulI;le ~ hi!' yammYili .td.im Al~ ,JU'hli

,,'emetl. ~~~ler:in

ec:I:erd,i, Iiidbuki ~

:muka-

~,

Yazan: A,rslan, TaiaR
1 I!!yliildc ik.i ya~ld'l!'mek k..i jk,i }'Ildan-

~gacaL

bi!ri Avtupa, Nlantik IIl~
Eu.
,YOD:',

"-lltlcndjrm.Gk i~il!. her (!i.iJ1 yeru te:dbixl.eT ahYDT. Faka,t T.iciHet Okmell'tn, Afrika. Akcl.miz ve Vekilim::i:r: .MumbLZ Biiyuk ,,\'l,iHel M~liMndek.i bey",· ~d--t! ~]'k8IllYor,
;!I1<ev~cl'I-inaLL :51:rMi~

llnil·
'\OoE

klih

lH!n{)j

lebhiisleri,

h~i)o.at kab Imm,osu.

'1Al~

iilte~ :ll:&rn;;tnz.;Iman

~ylcmi~

l1'Ieulerl akj Sovyet Iim~HIunO!lid~mda b]m~ga. rnU'oi'!i.-+&aklan a 'varQlqia:r VI': b~ki So~el ~- ycr!-eT. !iUrh!!~ k.i en .bahliy.,ar iii. duilUP!! ~:te mecbYr rbDltlB'r4Ir. kderdir., 1 £Ski h~udut bo)"UDa b.d8r ¥kilen Fakat huiiil. ragmen bu biiyi-ik blll Sovye.t or.dll~no'lIn bo,zguoa i!la.vapn te!l.iJ.imkl'l ,~ lirnee kurngr~d~iDm clair OJ$u:Ia m!!tkul b~ llllamMiJ-t}tl-f V'C' ku,,-tulama:z:. CiiI'I'bir M6.e[p Y(lkblJr. ~y[e bir ~y kti 'bu hal'P'. bi;1" iktl8at, -b.ir ham !Q~~)'41 A,lpUID ,zU'bb tijm~eri ~~ maMe harlbt halihcitl ba~la;mI~I'l'~ 'Mu:u;k"e 2g.klalll gtrerle:r "Ole _ oyle.;:e dc'li',am, ~o'r. Mcmleke,~U: abmf ollll~ •. ~ timi!:. sa,:va.!l' mrntakal-M1t'l.a y~m ,tekilPil Sovm cepb~in.d.eki mu:- meM!Ie<l-e b.uiund'l.t~ p~ boiuitml-nm ik,ttsadi t-ee.irkf~PIi! d-\!y. e~e].e~ a]~ ~ ~ 40 ~m Jm.tm YIIIiii iki tmoencI:ir. mst_S~ tahiii~.ir. HioliFtrizil'L )sp.a:nya., J 50vyetler bung da miibill.liiab j:5~[e gihi bu narp' d~a kal!hularak 15 bin esir verdiklerimti m~ d;t.i, '9Ok Yer'ii!!:r~ rr-iBbetk ~i ;:s.iyJiiyo:rbr. §U halde Alma. ya r- ,olmilli'll'Il 'J:tijk,\im~hmizin a:kl'lll:1 mUll ,b-eniD; ~UiY8f.fztk oiQl'aHlii v.e t-edhirl.e;,e bor9.u)'UZ: 1&¥ye'II: o.rdWlilr;1 iobaiil etme;m:q- . MilU ko:rtfl'i'I!1!8. ;!I:aHIUl\l-, ~ titiro Gilil'et t.-.Ibd:i-tler-i. K<>o-nlina.&yo.n :3 - l,Q.k _ lBrodi :ppntakMID-' klllal'WL. .it; 1t-1;:a,rl£'tt~1:'k.--ro.,tL. dla Kiyef'e IdlJlirn i1erilemek ca:rc!;, 'li'e pdl'o-l fl;fk;J-i. ~i1fC ve j'E!P. Al'roaD tiimemJ!;efin So-vyet fiya.t m:i1r:J.,a.j:,c t~iti,tI bu.nlar 1'IIulrawameli br~ pel, • ara al.ft.C:lilid-tr• Bu yaz!& 1m t~clhir 1erCk-n wi ilet;iieRKk~d~; ~i!; ~ SovyetlQII-tHla. iltmaked-k Bulga'l" tar-]erm, YUl)'ei~J IwmGz; ~ \oe ijze];~ dvrmak vc dnna verimV~ KoM'!:nP<eveya Var. rkuvvetlldir. ~ i hak ':i.ehn~i~ltn biT yo.tunu a.;n~ll- Fik:t.i-miz.e gOre bOyle hir te~.. ¢tolulflin k:.ilit k,u-rmak :mWfiUndi:iT" nada. monta] edilmiJ: Alman .oc!'iL tar,:rqak. o;rt<xy!l-; Fiyat mijl1llrabe4CmIl]J-k Pt-!rt hoy.unda riLf~du Vol: .k,ol~ll'. ,8\1 te~k_i]i!.t. za .. gemHe-rinci.m has!l ol&ea:k 0]tL i&l:ifadenMade.&j A1milll _ Rumen ~ bU- sin.de if~ikten se.;ilec-ek. ··k •i.!_ILi:'_ ~..,.~ -~.' , ;""i .. dir-e hir rn,ee.elll: koyrnal istiyoruz: gc~ik &r-~Slwdan"'.~Tcilohilir, u.'- him bit' de-n.i::!: 't.U'''V0tinjn Ka:ra,&~ j'U_ ..."...... ~~-. '!IlJdarla ~ l~ f1izd-eki Rua d-on,anm.ElaITi a k;U~l .. Ot,edCllllbe-ri .~ edi1~r S~ef: W:rik ~an I!i& hili tanhulda. ,;:1[;1 b-rnaen :f.ulil- ijnj_.. biT kuvvet IIlnSUnl Q~oiIImwacatl Din~er. :oe.brioin pt'hin-iili! yani ki bar bin dogtllrduju, va-zi, e;l1I!-I'AIdl!ll ~rifad,~ etmek v;c lw,a-rp z.e.n~ 'v'lYE!.it_.c;lii. yid;,Soe!k t:abtil '~ hWe!sor:t tab.i1d4r. B1Jir~:n. bu {kllllz-deii ,le5&F&b,-Ol toprakbll'lilda ~v.:a.rcin. &n~a.:r~. l;'INfl,yamn istJflade,,;i iro:kitllkn'i ta.~ gin.i o-l~ ~ d1!Cima. vc bet :ver- Ii:Il1uf .t~f!!!1~ .' vemel edija!:'. k ""1! K,Qs;. , 5 - En ~ FiaJindiy-a de ,biT m-ootdcirler zii.roH-l5.i tilre- <1ra~a ~o!!fi,ya 9 m:ltk Ve ai~ve:r;i, ma.r.rute oTtad,a."Jl killkml~ a.rUJ.-ncl.aki yol mi,tir. BOyle 1:ma\'anh za:rna.JlLa:r- :)'>iIopry0:t: gihi go:r;i.l.Mrck. :memle:- Lelilc~ He [s;tanbul oop-hesinde AI.m8Q Vof!! Fin kJl:Bllan ~rk,oaga ve Alman d~niz. MkliyatJ .i~n kapan. da. ikh8a.t kammlan Was eder. ~e.tift .iktll;adiyaunt tilBl'l'IIZ t~bUdefiDde1HIIUDllllq!_ ml~ i)ia1:'ak ka,b'Ul icHlebiljr. Ar7. V<: ta1ep 'k.u<d<el~-ri k1)·m;e tl!< 91ktman so-kina_ga ..,a.lltiUl m.uhtelana ,ala Sovyel topr~na he,. ~I!;m buhmID8Z A]m~TI!.anll KanloCieniz.8.e fI.akrini kayb~J.erk:r • Gizli' st'oklar j,Jrieti yakil;~a.k niiz KDememi§1erdir. !B.mUa~ he. ,defi_. Petsamo linwltun odmak. ya.p-nu 10., iioerid!: 1Devc.u<lU blte!:-e-- hi" zevk. her.Q de milli bir '",au- liye gcrnilerI a-e Jr.oktut. Roman· .fmodi.. j1.a..-gm rnev--C;'ut tla.k lzye g!!:,m,ik-ri. jlO'l! mol!l-llan 5 !!:kia.MormaDJik demiryoJu:n1l kesme.k ii tOnllnoLunan au ~I.erc gem, ~ktisa.t faki.iL bitt! taf lirna.n.la:ra. iltica. elm'C'k m!l.k.. eW.en de a-~el"ek zin.citl~ ve .l..e.D~ hlilgesiH.e i1erliye· me aaltan"-k:. r.e.Ii: DUl':Ia Loy~ki So~ nil muy:~,hlr ~e~ liyle ,hirb.rin-c- yii.kl!lelt.. I:.!!amciol! V<I!!: gctek.te ¥jkse.k TicBJ- rne~bl.lrrlychItda. ka_mil1~t[:r. B1:I 0.4 fi_ya.Jl-.i;;.11 ret rnl!:k:t-~a~i!tlen:i~ befl~ Ahl1.ilof.iYlmrii: hI!!' d!Xi-izd_;e W-IQID Iwine diitmeldir. bahY'll\~te buJunKak Q,i;an p~ 'S:o-ster:il!'! Sulh b!!;l! gij.vI!iik b-..Mr ~G:TS agmak, f.iyal y~lic: Abnan laurg~ .. kj~JiIi Bal. mekUS\ll.H~rt y.Jl,;u-lfida. hiiliirL bl,l,n~atlfl dii,m,a. KQn:l!:TOm Ve miha·ka.'be aisbrn.iOJJ d~n.iz: '\I-;UltMl dm<nizalh ,gemil<l!rj, hk memlekietleriBde ve M,Qol;kova m s-e-rbe.®t Jekab~ tk.aidelt:tidil, o.gre!tmek, jjOl\r-a cia profe$i;r, diD- olaeakbr, y.olWI.U belirl-mi Mi...nd!: ~e· m-iirekkep Fa.ka,t K;jr&denitzhl C4:!It-lJP si1"4; lJ"nv;;al:ln mUR~il2-am !;en~ -V>E asi5l;aflt.ydan tfud.e i:mk.if,af etti.. Biz dama ilk ) ... hhaliit §!efuilll .iojn- h:illerinht bH harp!e h:i'i.r,aJilgJnI :z-Jl<U!m]l~ A~al'Jn hH.yie YilI- bir !I~Y.if' taltip edemedJii zaman- gmpLara hai~arak. s,e'l'h~ OJm.a.dl" de afiSlZlA y.e \lImum~ mii:rakahe- il§.n ehn~ "Ian bir d-evlete !!J.t 'bI.tip~~1.i.nm talmJia etmq, ,Sovyd_ larM :rekawr mUn-as.ebed.erm l>tr y;apil.;r-ak z.abna vc fL;vat kO'D- I!!TIma'M ....t!; seyir mmtakalarmrn Jerm Libav _ Vi:1a:a yani Niy8m:t:>D gm.da.n ikh.a.a.dr diil.o.ni at;lkga:zlerifl elleLinde. ka.- tTOlii t,~till!> .i!f birliii Y<:Iprn;a.- mahcludlyeli. d.erUzaltl gemiiil!ri~ l:Iehti boyumdi!o 9M -mID dllli:'mliia· !ann I t~ e.tm~l i¥e11 bill: de· run UilUJl ,miidd;;;t a-vlunmi1dan hLhYl;lr. rlDJ" battii Ibu cepllie klmmil mibDiier hiT '!(o-k :meml,o-kcti-erd-e iildi1t. flUyeUI! l;lUlunma~uHl. hir moij.n.iit nr blbW edWek M'~~1:i(:a ilieok czcr.iml-e :kGrn.~Um\i.z BlllgauisAd-!!iD Tufan 'I--%kil ed,&r. ve Deraberlik ~in ,elmeoleri Iii.. ia;rtada .lhdkiri,__ ~okC'.la.sl L hir ~~ ZWtl'Ilf'idan. ~ittik. Rie:r I1Zll:m SO'o')!'et cepllieM we· k.il de 'm1l-cad eke edildlgi,p,i v-e 01· d~k~ da :mU:V&fiakIYe.t elde olUll" rinde meydl!Ql m!I1~beleii.nin duiu-ztll. i~tiroT'll.z. ,B,:izde v~ hell: Mklet merik.ezWi t&yia etmek, Ii.. ZImge1ine,. bu bizim ~ gO- i!l-tal'Ib'U[ pa:tarlarmda, i:htikir yt" re FiiIliDdiY.li!lk&k-~ ihl Pinsk la.nlnln fazla Z<lfar YiJ'p-maal ve ·b!\.;<kaldmna~I, by pi. hBrtakhk~ ATUUl-daki 8'~ mllil_ peIVa51~ 9<l.h~lar-m muhtel'H dutt;ljka.diadv. Ve Alman _ Fin tii- ya,~8. fi,inee Vol!! akidccls k.lm25el~t'den Ikisinden lbir~ fazla Orp e ren 'c.eset l'lR:rI[eri LI!g,q.gad iltikunetmde cidc[i ~e biiyiik ta.an-lIzlill',j!, ha§la- .miirekh-p olmasJ_ndi!.Q ile't'i gddiAbidin Daver, ,en t-Il:mi:;r; W Ha.m-di Va:oillil'nun WI!!U,,'den ¢lu118bih,. Yakalalllq:l dt£'li ZiU'Il'@.fi b-1I Mlria biiyiik mill)!'- gi iddla. d ogru ya~i.tn. inl.dli".TTi.:rie.rim;~-4! rI n-aldel;~ bir h.il&!.l'~e:n! dam muha'l"e.'beh-r;ine yiRe N.hme mahiu~me:l'1!! aevkedil;:;e, gmlR.~elcir QJ.c:lU,g1ll "alde 0 d~ dU.li iirpe«m ci!'Rde iIMln- biridir.tlylc QW.- "'''1l eh~etinli _, madl· litlhoWtd'i!'in hm:w a.n'~iLmi!l.~gll'i- tlir bazan d,aloglill cg,8. kapilahiliyo.'[. ~ey deglkl ir.. M~deti canJaTl yordu,;o:> det daha ~~ edKektir. Bu. «,Dm:t!ar111l do~tijkkri h-tlrp~ ~ Wel~·.In 11u;lyali !<-Ok ;v:ngin ib."ha,dll!i. biZ Sovy.et ordiuJanmllli berum~e~e:n, kimU-]i!dn ihtil!;An hu del'e~ ~~erj gQtYIl:?;'lele:¥i VI! fJr- ve ,eTll8'fllilir. Eu Zit;ng-inlik Ve tn· h~hkh ya:ZJ;!lHldan: DunMan dltba ¥eri ¢kUmderinii ulki sene daha sirene, &4!zi ve B~tak sabil.lerini bWilWtUD l:er- :!Iii. t J aTd,an ~u ka~jj,I in sa.Fa:t,z.c-a is.- ~nlik:, ¢G.ilri.inmi.>''eTI adOlM;f rQkeobnderiP..i bi~ dotm bWmil)"lZ-~ ti£ad@}'e kalk-l§m-alan bdd~neom~. manile kel'l!!~lj.llini 8'o!lttrjr, OLmu!l' daha ~a go.:riilmemif vei;;itiillmeHiiki'iml!!l m.tikarla. milc.adcll! vc c-eset ..haLme Jjelmi, bir ad,a,mlll m~ lie gtlfibeler lJarJl510da blMHatti. Alman ~ Mimk';c eune<~ - ve fu:~t kontrQluflebek· fu'peI'dijini ~[jyen Well:!!! demek k!l.eai'i-n, 'lI!!SBVVOf bUYW'lln,» dojru iokipJa ~~I;hjl zamlm. Jll~k mak~dj~ birr mUal.d-ele me- hikiyoelcrin-de oBiJr.ada 'l:nn l~:rdol!n. Wxi b:21b. dl~ ayn,j hus'l:J.sll,etj Baftak mfmllek,etleriruilE!ki. ~·et g!!liyar ,: ol'dullillr:lml'll ceo-up iJ,tikan1efu1de kaniz tt1;i1O!; I kUl'm'UlIi:ur. BuD'lu kll.""~ ml:lMf.!z;a e-diyoc. - ~·UR 'g~e.lerini d:ii~mUt-, tik.. F,iiIuL,t ~~ g--erek NlyeOdrey bir aJ'!. a~altta ,gijzletinl kllp:ly& (lilr_ meiIJ kygn.da 'll'e- gerl!~ Biya:iis· mi.!f ol8.l"l±--k dUl'd'\l, $o]:'I1'1i P'!3fi~i,~8:k; QoJr. cllLmtm V'II.I', d&i;'I!. L'Okh~md.ai. huelwt :llel"bell-tiGel'U, J,ULdam 'l'urpin'in y;mma o,tW'dll. sin,j biiibiitiin .Al~i!I kotplm'~' Kadrn ~: dJ]v'. B-u b.d-!l-J'CJk ba.ti eftiI:deri

w-

k~ ilill-C;r gib.i gO-,~ti'I'IU,yQr, k2h ituUfil eden Yilo:t.iU' d.iliJa.r g.ihj .eo~Y0r. ~ d-G UkF,ilY'fI a 0'1,1'«1" ~rlJ:U ~ill::I-p k~:ruy,o:r. C:lba.n totlih-in-in ~mdzye !k.il.dc;a' ka.yde-tro e-I
cH~ bill muaZDm mi.K&d.el~

i~
:har.

.

.

im-

I

bi. haJJtLitlilZ f8..1:1a Ii!le hi~ aklan<:hgl habde he'l'ban.gi ~na.fl ;!bbiU e-tmeye klymlunak gd.rr. Bu rn,U~~flW!aa. 'millet keJilokterj bak!mmdltn lMo.ir edilse b.!k. b~nk6 iIm.alle.-io;inde s,rnms menh.I~.!lle'l'inidii~Unetl, d~i.iFlme. ge lTIed:>\I.r ole-Tl cerohn::t k anunla-ruH:a afrk.djJ_eme-2. N~tekllD ,muh. t,e-lti:du ya,li;:tIl.i.n;cllklan ,q~:«ZB. gQ]'d ii.k]~ri ZiIIIlliill, b.aJk da ~e'l'mmekt~ ve m~ cJm.aktadl r, , ,1htikArI t~lrp cd en te~liHm. muh,lck:~r1erin tHlGak yli~G hirini Yllihby~ikliii id-dia ed.!!ir:s.e. bu iddia k-<:lla.yca h::kz.ip ed-Jlernez:" 0 h~lde ihRk6T1 hi~ ohnB.~ ;f UI ylUiY<l. cOl'I.liye:os-k ve ~~ .-on-' ~k:rID:i. yuzCre d_'Oksilllill )'~pa.baeeek hir ~ilAta .iht:i!ya~ Var d-c~. J-£li-k.u.m<iK. b!O,!o'k mull z~.n.l hir tqkilii.t ,klllnnak ~ln madd] feda!ka;rhga_ I"~l ei&ec Vi! kalkbOl-. ~ h-k rblt k Cfn-tro.l~.. ka:H~ a.in.i f<l.aIi.:!i"rZ't-!!1 ~ tb,i!,e, h.:Ii!([ll&utIJ saYIIan yine :ro~ -olaea-guKLiilU a.z i,1i· Hi])!; ~ A~man ha~bfltde :m-anda piy~-a, ~arnnm-alan hn--' d~ dogroo8n cl~l!:nZY<l1 Ru:! fl' kSn d.ahJiIiM .. ddr. SUI'IW ma~<lZa. ~1'ltl e G hak.imi,yeti: altmd;KI1T. la:r.a ~ &11ii'i gore- Hyat .i~&tlil. ROmsIIya'nm don; d,e5I::ro}'1!>:r c v nil've k£;1l,tr<1!'Iden ka.~dQ,bil.!f. ~ dcnk&altl gernililllden ibtrret J,i..

oldui;1J g.icivarunerttir.

ywnrngg

oi.an

il.m:J,jl o~.

bii"u

veY,1! devhUciI'i!'l

Diinlfa.y:,l fimdikj, hi!llde '~I· d... ;gw.t:eree~ iiiLri iSLlIfH. .)I'L-

,~~

,

1-

tngil~,
yabut ta,

Ye

~ .2: A~-il ,d*U!y~ veya
Al:m!!lnya

In in;i1~e

dojrIW4

h:adlisatm

dogrudan
i",;1!0-

o,!.:anhr .• ve d:o.irucl~..~ i-bl

;5i8hm:).II,

ob,.lilar.

Rus-Alman

ra
Ka:r~·1
ma\\l'lun

harbinde • e •

d;dlit olanlo bUr F.t&nllil'.i. ~ Po· IODya~ CckD:&lo-vakya. !I..,iilt;61!lm'" bW",g, Ylilml.Uidan,. Yq\CINVYI! \l'e liIih~ye.t 5gvy,EtJm. B:i:I-~Iif'~ (BirlG,ik Amec-ika, Muslt', E~· dfuJ. It-ak Va ~ya.ab.r' klS' lIilIelil mDtic:fik \Ie Immem~~· ·hirdirler",) Ildli.£l kllmlll dahil obn.1ar: Abnaoyill. fta]y~ fiDlandiiYil, Ma.c",ri.J;tau. Romrmya. (bY'E~, !:spaDY&,Vk!.,. F~ Ja,'PQn•
!l!1!I.Jda;f'oC~lr:: ~ere, NOlI'veiff HoUaDda.,

Bil"in.Qbma

Yazan: HUsamettin UlSEL
iBn. ~

mi ilIlJlreUc i$'tif8d~ ede;;:,ddJr. Rua clonanma:!lJmn Karillden~de hik.i.miyeti. RlH Sf!fGTberlii~niD :!Iutatle ikma.Une medar l}1aea.ktH, Bunl1nla bel;'aoer Karad1!n:izdl!!.

,!I.
VI!!!

Bailifa~bt.an ~

mitlefik

.m_-

"Ii!

r'I

Gazeteleri okurken -- --------------~

za.m.anda Rig! donan- den.iz; tayyare<leri. v~ biJh",;sSB. Ita. V'.I!I. f,ilotafl 31s (I eniz fil oall, araBUl.· t.a.hri1:! ~ck. k~r~t ''Ie kahiliy!!'ti ile 'o~ld:illi:r 00 mcse- d.a. mu_hal'ebGl~::r ohi~il'k;tl'r. Alma'l a.-n 'ledir. Acabil. RU$ do-manmaSfn!l. taVViU'C fil-G 1 , .RU!l d e.niz fj! DSI!I" ID-mt;SU-P lorJ)ito on d_e..n.iza.lll ge- n-a da_4ma tMrrl.l~ "tmek imkAnl",. HlililUIl rnil-e:r..ini-n d,evaml~ S\,usUe yapa- fl ,anya't'a.k RiUYa.~a. h1l kudrl!!ltinden hrlJ-acl.e il!ttil;m.Cm-ek. eaklan IU'a.rIl{lla:r n c-t.i:oe~I1d c, AlJlut~nd.a ,a-z;&.m-i UV'I{e-iin.i salk man d ellaa!!! gemikI'.i:l:Lin. zam.an fKecM::t.ir. :He ol~a. bil~ t!ihri.p,_1mr h'll1'~kdll:}> R1!Iaoy-1lflUl KarMI en.iz rilosll !.Ca. rilaG nihay=t vcrmege ~mla1J. h ..... rldie-niz hak-iJnJy~tW ~lde h!lt.a~ :lUl c.la'cak rrudjT ~ Alman der:tgalh~iJ.rlfi'll!'l Kara- mazsa bhUlbi biitiin t1akliy!!,tlnl ka. mechu.. d~~de bu-giin l:-rill fazla bir ,m&k- ra. yoluna .inhhar ettirm~ ri!;reti,ka:r~smcl,a blaeaktn. Bu da til-Ida oldu«u da kabul ~ileme'2:. Rilla dQn,B.Il:maslna ";:elinc!!. bu Ru'S demh'yoUaniilm kifayel5.i:zligi muei:p dollil.l'lma !Ru.5Ya.I'l!1'I derumeti o~ y-iizi.ind,e_n ~"k n_-;!j§-kilah oLacak 'Ie o;:<o;k. fu:i:la zll,JUan RtlfLIran (her tihl!i.i naJd:iyBLtuu hlmaye n~ d It ioil!-iPiI C't.t.il'et:ek.it,lI, -6'11. takd i:t" edeh:ilecek h lor kud1'el:tedl-r_ D~n'!t!.'1'l s-alUllerin~, lij.rum gijr de: Al.m~n.{MIIL' d'i!!~&n t~m.in diiiU Zflm,Il-R ~a;s}unla:r Yi;lPiiI.c..k ~dece.kle:ri kuvvetl,~ ile .RlII~ Sil.Vi!: bll Ve ~yet du,ma.rI, ).,;Ita..atl !i!!,_ru:11U:m hi.I:ini:n m'!iliMeli£ I1okta!arma. ciV<l!TjTIIlL ih[ag ha re· tak-asmdan ilerlem.~oI! 'ii1ih~~rlla na.saa &tum Rm. ~,rdlJjBlInUn bu Gl!:nahml. til.= ketkr,j. ~i!.pmaia ~~aklarll:U bekleml!k liZ:L~r. bii tayyafeleyin yi!.'!'clil1tfi1 ,Ie, !!hem miyctl: bit ~rdte, bim..!lye odcB-u_giin ~ hatbin Ka~a4m:izd~ fa.:la ,fi,OIliyet uY~IH:bta.caiml ta·' cektif. Ru:s _ AIm.af! h ..rrhi, b-1I itiha I.. Sa!VYllI ~tJillek yallh, O~U!I:.BII nun~ Kinaden-izde Ru&ya Idrtine l~dli Ii!. hcrah~r Alrna~ Erk~rllharbiyee.f! I!lGl!k Ve R"r.IS naklj.yatJ Ru:!!! da-- !Ii K~radl!Thi.:i!;d,t:: ~i k~bul elm~1:\a,.nm,lWlml MokimiYI!:tin;d1'Ml uay"1! mtibre;m $'!!'P.ep].IliT 'VI!i faiddi,lle ~k.~lcr 'I,lmciujlJ! t:II!li;:--dird!! klimlli hareketieI# gir4mekto: ,t>er-ed<diit et miy ecek til'. K!ll'ad~c RlI::I c(lon&nma~~ nll\ •.f.Nk hir ku,vve't olarak ~aJ~m3S1Ila rag)'D1m AtJ:m, .. l~r b~ harp te <leh.lar~ g(:iosle:rd.ild-erl en-erji VI!! lIe!!ebbi.i~ l;udr'Gi!::iDe ha~ VUl'll' <IIBiz,i d'iha II!:. >gO:i'iilm.CIn~ ve caklar 'VI!!Rus d~niz h6kim:iyeu.. ,d.itilnJ.D'rn.i, garib.eLer kal;ilsmda ::;. nm v<!!'rt!bi~m~ID neticr-Ieri ki;x:!dl .~ ig;iD. el1eril'ldc:n weleni ~pii· Yah'l:It ta. ~ dBiz.i gO rillmernil 'li'e ~~m;j!'= cakl!l.r-r;hr. Tilr:ki¥1!: :!Oa:!>J;ilT erini-n \J,:i.lMiil.f o-l.m4 d aha TI<I!; garibeler k~tlLn,mas~ ve .K,aradenizk Okyar.lillJ:sla,cia,., » rlil. n,a,Zarru'l :pel k~k: b1J.i..tnma. 5dJJ Ict..i1lJde yumak d.ogru !II hakLmlD'lci!!-r:t ~ iil:.i tarafJ.n da (l'~lJr. Tur-klYI!!! karl!. :SUIIl1:'IIKIOIfl Zil.mJ YazHun en :l:OI1lIl'na t!!1ila-di:if i~tifadeye tqe.hhtis cdri!\Cicg.i.tabl~de:rt IOU delgl.nltk e~i" oIDuilluc. i-d..iir. (to) mil 'Dl-dugu ilal'1l edilen. ri_r±n yazl8ln1 blr a,n eVVl!!;I bi:tir- Tiirk:iye kant ~I'ilitlffili n«!l:arilfl bel' i:R_i tar,;mh:ll d[\ b'll oukra yallnn me4;_. i!-temMlne a:tiedikbilir. 'ol&:r-ak !l;1l)'TtiC!!~e[' ed=-cii vc hli!Siidwt G. SaV(ll

~rdirle:r.) 0rI:a Vel ,ceoUi 1.I'-l'ner:i~llII cbtha hzla. BirleJi'k AtoerikBDlR lew ve miifml!l.I, 1bnda ~diugu. a IiIUI diiitiini:ir~ tamamile barp baric,i ve bitaraf diuran Tmkiye. jl!'ao ye Efg-&niria:nL da hes:ap h;arki bl!'a~ ~uDyanmseklrzdoC yedisiDi bjr hayat Q!!Cmi3.t mij· caClde$.tl1,'e ~ ,Soayma.ld4'!i b~,..
'~ta

ll:!~

lkirn;i Ili~DqI, dath:il

i'Jikmi:f

oQ~IZ.,

olUl~roll-l!lli

Japo:n:YilDII::! hEllfDllda dB. cUirt se-

[]ede~ odevam edElfi hi: beJlASIIilJ gOzOaiindf: Ntm ..k iel\p edw., Aooanya. btmdSTII JIO~ yen~ m-iiitt~fiJSlw Vii: 3l'eDi ci05t1ar bu:labilir mi? ;ft!iiphelidir_ FakM.lnr:ilt~epln h@D~ bil:u-a-f VI! ~a)'· :ri D'lubal!'ip d.trBr:I ,I:lBlUp' Amer:i-, I:!BHWlan ~D-:ler temin et·: m-f'.;3,lJ ~ mWP'mteWk, ~~ $!'! h.iLd~ dliin,ya. 'i!f2iP yglun iki :sat oJIDU!!!tW': Si.riM;iA~-a
b.\iI'!lIW!.ruot'mQJW.4a:k

ein

]e.r-dir v-e.
zfuniiCu.

biz ,gOparaLlMla p-al"a!i<E2Aiilhl1l. b,M'iljj unvamm vt:.
bg ton

barhe

,kjae.:..rn..-

kaply.!D"a_k

.rebilfriL In-? It.i:mo kellulfietimtiu nE ha,oet.t ~~D ,~Situec:ekUI!',
II!!!
do:minm-!!'9-l o!mJ.:,Y;jlJJ.

H~

kuamr -.e ~~bi-

moo.a:rip

fan faih. 4I:nik ka.qaJ.llda Tiirk.ly-1!!, .lara ~4 gffcre.k ;;l!!!!INlet ed-e§i dainhl. ~a.utnd e t1:ltuJJ:lwltdll". He1' .iki mlmln<ibe kar~u da. h.i.ikirmet.lmw!l'l yok dikkatLi bitalil.lhk rniahafaza edece:gine I"Ore dii~. man t.azyw.n-ciI!>P £irar i!:q_el1 m~.a rip gemllrl:rm T~kiy~ k.!Iril. :iula· nn.a girdigi <:Inda d,evlctkr l:!1j,K:1i" ktlnda rn t::ztk\i!l' bha:r-s:fhk kiili,l ..J,=," ..-LAin d~l t:ath4kiEru-e ~$8iil e" d ~~gil1.i tiI,,'!!_-i:i u:~k:i etm..ek' I.)J
t.al1'1

~lJUd.rr.

Tii~~ maruz Ilyike~

tG.mhl.!f~dRm ~n

:kendi liZlm
0-

k(!j'l'a !lular.IIJl hOyle

teca~le{e:

buakmamak

lan IkDntrolu. tat~!k VIl: o!la g~fe tcda b.i:r Ittib az ~tzr, is oh:kiu.nd 1m

,e-mm

bl.lhlna!>,~J~r. Hiisameddm

Oise]

TEFR~KA No" 3

J1~::~~
yi 3~. ~ mi?

n: ibt:i.OOJ(L:r~ ('111, litizrdtr, .lternen
bit: ~liiNl_lr,

a.p:pJ.M~>'l.1".

I

R-'A'

0-

C-.

y' - 0- -. ]

Y'IIi'ITll1'I'I'inll.'LU 1.1.- [

.' '.' '" '.' .. ,

.

Ben
~etll

Q;!I::]lilim,

:sm

lbEmil. 11i££ ~c- '

muhakkaktlJo.

-

~

etendb'i

se.vm1101'

rnUSlllllJZ

1. bm..

i m-i!'k YI

AI[ltll:n1arll' hedefi de!4mem.i!Iir: Bailltlk ~ill~ tan:.BDilIle E!ie p;;innoek~ MiDlkovlII.)'~ uzan-

-

:EI&yrr-.

mBlki!!". Tahii k.ali ~
So''l7Yl!lt

!lrelWpl@

b.unm~ dtm blmlar:m ~III JllIihimmi. Balllk pbiUeri ve MoskO''I',i!d~:r_ J3.una M_
OI-'l~1DIJ!1i

da

K:iJ:~6

wr-

- Fakat Il :si~ !m'II'iYi:iJ'. tyt b:lr ziYM. - 'BI!rBber: lJ'leIIut alB.ms:,yw.

~~a.

pin. - tflte soyliJyw!ID'!. y~l'1:lm.

ilctl:z edin.m. MfI:dlmI.

TIrr-j' -

PROGRAMI
BugiinIdi
tpY'tlgf&m

-

zen'R

mm-bz:i VI;! ~u ihtiy~Jm.L DWlo!, ""e lli:ny£lPJ' ndiilrEeriPin mflPha,.. ,_lal'lllPl b-1!Jhindug.. mm~da bu-

~et

- 'Y~V1'Uoofiil.lm, lliZin <lnIlEmlZ, aKak yq. tIlCYlJtl, 5i:\yj"-,{lIli:i.«!:me gE.lOOnJnoymUi, ly[ ~1l ",1\.z. JIpcahk ~1'11 1m me';llfktlrr. '1I'&'-, ,iIl:IL~•• l.i"'$at kLr'h: det1Jdir. :l:6t1k:baiU yok.mr. Btrklldm i¢n ;an 1:.'i mN-lek '3V kadml~I va a.xmdildil'. Bu _g~w;: tWil'IllIl1. ii1[ S:U,e{j neoil:Tr?,
AIlJr.Ol1

C;eviren: ReDan A. E. YALMAN
",erll!sVe ido 11'(' Ii)jTlli'lE: g.ijrLl;ro1? kl .. SO'l;i1:'i], ~Urill~ 'IIa-

mlt-ers de~IJ ••• H~ya:t geo;-mll!ll. Siltri ~~ z!il '1... .l'I'--d7:r: *,H~l ~.a

'But1i.5-1 inblll"Hda ~lo ~C:l"be!lt ~ btr .a~ Bil5. f,e,R8. mAr.ia. V~~ D!.

7,SO Program H :l:B.II.t aY&:IT, 'L33 Bstiif' prognun (P1-J 7.-1-S ~8 fIRberlBJii 8 :sootQll.~ par~ (Pl.~. 8,31).15,4.5 Evif'l B;!t.!I.ti. 12.00
T'L'n:'k~

nizam.l&rma.
~

!I'!'l~iI.~

k!lid'M' ,~1.t!)J(U~ 1-:1.. -Tam t1;l\lll bl;r lingU-Lll." Ben, de arta
(i'

h8::111mell:ll'lludall

h~
~

lWllla-nmam.

Madam Tl.!rpll\ hlfj'l"dle,

kw:

dlnUyocdlL

1W1ilcaJdi.
haJ'e'be[~y,~

bOyle Llr Ylimak tqkiLiDe batla.dlklanm b_ hui edebilmiz.. - Sovy!rtlel'm ~[ ,~ilrnui biiyiik biJr m!!J__Imn. ~iI:_ Elyeru

Sovyet::'itn')P j~~

yeaj

my-

~ A-.. H;g de rena. det'l b'IlI. rnU"... z-an fi'1:lI.:IlIania Wi btr i~ sabi'bl SB.ylhr, ~~a l!\'! dost I:i<l.hlol aJnrSiWlt!1l. D-I~rlanla. Wlkef'lik ha,yat! !:'~1~elidilt. DiWcl:lM>, ~yuft~ (I. lw:. QocuR'Uu'uuz CIIil-~lI,tl-a!l, \!;al!l-Mtll!; bl'l' ilIoll-e !latin!! ~ eIl;rsl:rrlz,

d:ruI:WrdUl'",

Carey
~ ')3{""

ii~Bl'I'lla 6t;

ki !lellelerin mM.&DIu O]I!iD ;retir mit oriCkllamn V~ 'bllh!ll:!'Ba b" wI{,.,.batmqinlw.
el.mdekj, aNi Imbe~
!jevli;

OWfrY':1J:J. ba"'!;ill }cJII:f.:j!L!lJJ'lila !l"d~~ire b !IUS· tu, ,~ luz (iOfil::ufHill Ililnl '1!J:J,tt,u 1,>13 tebl!l!;·
i&U-m eliEoT'e)l:;

d'lllm,~

.maJ}~meA Sevg111 Madam. T1a!!'J.lri, ck:di, l'll~ b"i!!,;lm ¢l!t; tV" bunlar it;ln DI'iLffii,~ ,,'VIMm$ l!rt~y.:;l"lI'm YII .•• miiblm bir meseledir. Xii's. So-vyet 101M..rn Turpin gtttkrLnl hayr,!:'LLIOl w;,'<lrHik IiEUl.ayb "bda.r. m~emme] dt:gilIIUI5W. O(lL" y dev8.M, ettl.: .. diy. tn ..... 21ayia. Iltl telBfi cde'hi. n - l'Ilerloort benlm her ::;e~'O!Ug--lm !)I!yln al~. Urle.r. IF.. kat m.ah.erne y'el~tirmek IlmdeJ:l !J.o,lamyol', Ha.~,ii'tt D' ka.illU" dill!' bir ko1ay Ilk- 'fey d!egu!lir.

Sovyet

\II'"

Sup

ii~

~M l1e 1;l6k Iy(, n,e ~k fena QJal'\ ~)ilrd'\!;1'1 h1~ ho~lIl11mam. I19Llb .. kI. R.e:t:'bill'~- lie ha.Y'!lt no;; iyi, m: rena 'Dlaellk oM,a, blr ''7IlkiidB g~p ~d~L~, Co· ouldEiI" do-tum:l'iL ~'n"t'I' doK.to:t1.l.n ,;)y!t~ cis Tl.lrpLlH! UUttl. ~ti.!f.iilez. A~~Cl t~l"dr: Zll!rllNoi: 'ilekfLl.e.kt,ern.a Te.ijl;!!k1::lh· edi!lMm, ya.W\\l'l"iJ. Ben oSigtiLl'i!i YEWmll b,II:~lImili. 'tQklu·1!. olmatr t~rG!h ooer~m. j'imem, fak~, m.ekt.;;pki si'll de, 1r:nt~eli~ 111'1 !!iI~fl,.n ~tta yapy.a.lJill2i ,o-l.UXt:l1!. m;a~l! ltrot t>lux. : I.w ~ v.a:zdyettnt 'Oekebi!1r'. AldrrmE:Llli t'''k!l·~ ;k! ve~ '1"EIobU, OTad'a, f".-'1'r'Iem. dia.hS! fa,z~a olltrflll ~1-I'ilm"'z~ JofJi...y;Jf, J1.ayl't", Y-U!lnrll <:il'!lda fi,egU- Urn,un.l.! Yl!!l'le.rne- d(j hem 0 il;lil'l1i de IIJR'IY0l'_ Yalmz[l:@nm bu 1:11i<:1'rleyinill. W"..d;:;blyat hOI:OILSI hi!." gUn &n00llt-I<mtllt 11I1y"-.ltii brdh edel'lm. Acebam noo:iT? a'l fllgl!!1'!l I!;'tl dl}'e tllkdlin' lI"'~L E!i!k 1"Mm. .AmllJ1 yacca.b'bt, bu 1ii.1!l'I1'i'Ir-!!ler :nil )0;:11., :Madam Turrln bu l!-Oi5~eM1;iir~ krrlll'l1T~Illu dll.!l' tilUrti... . h: ~ YIf-lnlZ onln.r de~:l1j ta1ebaIe.!'ul 'l!.:rlallt.-, uijzr:l, dedi, Fal(at lI.eY! be.k'Lerl!llnlz?,

!l!~

nat ,glil!ln!' De~eor. ,lfattluki bU1'lM~ doedIk.o. Sl~!fle)f!. :!f,fl; lwIp ytI. l'itoQ,,, i!~ 1ri!\tu~a~ liiu :YU'ii'~. 1I:ytm. Blliyol"!lUlllIz W, blz~er hA,yi!l'Pe!"e!It, (I' Bi'I'- 1l.1'L i;lUitt;l, !l1Iyl..edi~ 3-I.jZlM';!~ ~ll'lm luruz.. 'Ba.zan hen uu: dllUu~ bayahn til. (il.g~1.Iymu. ,800rs. d£vam if:'ttJ,~ '!:tlno kH-Cl:1I-I"iR~m, bil.Zan du. :My&Um ha~ ~ aod,a,ml.a.rls. ~t.~;!!. ge~fe gi1? "i'~~"_l'HYOr, ~~~lll1lJ.t t'im~, gU~' diya'r~sr;g,. Iil.~melt, Ofitarr ~ clio k!!obul e'tm<lmcfl~. gUmek. t1\m man~t! Yilljamak 1!;t:lYorum. ..... Ben ZlItml ~ ~.rti!J:lfJ. 1~1-.. IEj]:senlz fie flmYl!.l8,f'lm var-?, ~uea.k hcrk~ tanIl'::lm4 Madam Turpin kIza. hs,yrI!t:le bu:a lUttdJ. ZlMmetm.'c-m. Oarey. 'l'ramon hem.o;L1t1:tlere (grlf ~-anj, sort_,-rs" blFd.anbH'c gijz1eli ddffi 'b:i1' miJll -oICll!A;U !~!l.ndBn M It<<tJM' 1:NLmba"kll i!d1! al&rM: dEwEll'll oDl:ti: ,KI:I: ibL'r ;!j~Ul'1l yd!tI, kut-uyu d& Mli.da-m Ben tl1lrt etmel~ten h!J!l~am'ILa.m. P-ek
,!:oi!! ~ui!'lN"!1I'l
W'el':: k_lIl'UM YEIl'dll'. ~_, FakaJ:, rn~:~w

Program, pJA.k1a.r,.

::;aat ay*-", U.:SS
1~_.~

leI"l, 13 ~e! nlll dev;w.u, nm (F'J.),.
19
~(I

.Aj8d:16 QlI:b&r-po1!!lk1~ :Ilf'ClgTlm;UHI..~U IK~ pl:'Og".
...~ ~ayar~,
~~'t,

PiVgir~

1,6-(l(l!

salmt

18.00 ~
~'

Eo·

n~a '1BIlIIT~ yo :.<U}Qt\ ~ d~W'u.i:9 K~-a It,l!5 Radyg &Ilotn
l'smJJlliL !.1IQiI

.. If!..fO ad
fY',pyB. _tlJ. ~ti

kI!mK,

UI..!O ,~",
~

&aat ~-

p.«i,!!:-

uta.k

:i'Oo.l!::tur,HL'Il

~Jllm, Qim
ilerK!lCi3lt: bu

flo ~

"oj

E~Z'
f.ltZ!::i
k~l)l",.,

el!lllYdam
m~i.'Ilm.

He:rbe!"t nile\l-le!'i~
a.tl~t'1\
!f]21ltJ:11lSJ:!l

nQ'[') , 21. ~l l::I1~le~ '~ ~er-i, UR~ 21,3.1'1 K_(ln~ r.am, 2~.W ~
bI!orkTl, 2l!_~ ~

:s-

Aj~'jgI ~ 2O,U; RadJ'o
~

II,4I!I lI'II8d lW-\'1-5
WI

~I

~_ ~

(Tetopr"ak,

Buime.m anlatabj]iyM'

lJ!iIyum:!'
Bnll!:.

MiLd:M:! Turp-ln I'{)]t aruliJ'P1yen!u" !ltbJe-rondi'llelerln[ Odrey
t.;:!lil~111 edilr'M'd,'I;L·

2.li.M Si'l2 ~ ~ havalEl.l'l., 2l,AP> t:l&l.-_!k profaytiII:'l

,ifo, '-L':~

u--

~

tilt,), -~

do ,1:rnlI1i. dedi, ld~

--,(Anum, YM)

2r,55~

Y.~kt

~

4:

t .W' '. _ Me'h me'~Jgl. e§,SIZ b·r menkrbesi
Trends radyo hasret,i - M,Bsar merakhsi yoJda, _,M,aribe,lj ope'n universiieU £'edaiKorkuno bir bams
. 1-[

Rastgele Hollar

=

IIGzelYlzi

s
.

Atlelizm grup ,birinCllikleri mUnasebeli'le:

i~in ilk §1rlrt Giizel D'i,
~lle'l DI, It;'in ilk:,e ~n esash ~,aTt da

:ft&lllJlZ(!t. masa.1 kit.... 'Bu trl!!l\ I!ll!:lf1ibatil'l;(le 1I.~"'Ium oLmak !lj~'ilr!lli:, b~lnI bll](i. ~~~" l1zere ldL Y6l'tl,~ v8-gGnL.Lno. gegtjID. "il!Ul [mdE!. AfYDl)!l ~l1ec"k; i1!l' yoLelll n· c,el'l~ tlfl~b;o;lf-r il.l't.~ ~endl Ufll.la· tutll;ll'Qt'dli. ~unp.an lIliMlrm 1-I<}[IU ~mi'. !lni!. kNIo ~lJ L:I'i an ZoaI'lLIlI'I 11'l~"'7.1I ttll~f!~I:tt1-1', :rJndlI. 110~ 'MIl ~tm'L.'I.'f} balll1llml1,;11 fii:a,DLlt](l!JIJoI:l:lIm qOHUlti IlIr~'I'Yti QTI'!..W 'btir~a ~.a.Tal-; blr GOjk'ii~ltlll!~~, mlidclet susuycrua. Io;;Jml<l'dl!n bL!'L; ll!'el<:m1ljtil~.HI i' !I~kiY!l MIt!t1t~at" I~~, ktJ1'I1 p.artjm [ilill jlilhkfLhfldll\fl IilLtlaya_ Her :y1)~I:U trflnlndr!!! :[11 uhEl-kkal! radyo bulunrualr, dedi. thl.ll1 'kIolr' ~lJl- CI\J\ ssndim. MI!I.qul IJkuya!,! bll~ i<,;111 tl<J\.m.ym'dll. ~'uhd!lolL ~!!<;cn hO'l Yil.k1l-lm· h!(.; cl- ~In k~J1dlnj HItUI)'1I 'lu i,[lI: m:iU:!l-fL, 'O'dl!l.l!~fi jRtI~U'!~H VC Slklnll~[;': Me~a)lU' T<omedl ]; r-a.rtll'l'" ut!sU... I,' olur. $Lm.dL Ij.ll dakilt..n11 ~ot;!Uk at.i'ltld,~I' M(l.l'l 'B;lI'in IBt.ulbllla sou gl!. 111, !'ruIyotonlk ter.ru>lIlerL b)l~ dln'liyc' lii>'mdo U),lvi'r~ltiilye yr..puiltr l'il 'UrlllttJ llec etitu, Htop lmla, OftUL:\ IIl1.dfl~· bu yoklug-Q re gOlllOll!!rl!!fend isinJ dpm ehn I n I L;:;kkU"1!oUII hll5~tmll!jtj]['. 2>;'011' ::;.oaparl!llTl ILt utrrrisbi,

Mesul kimselerin miisabakalarda bulunmamas' bolgesi me kan iamasmm ~~Y~a~zan~:_,_N~er_I_ID_aD~~B_Ik_lID_-_et~_ Istanbul i., emedigine kifi, bit del ildir

.

*

Ai
I

N

Spor masa ba$lnda dei1il~$ahada gap,l b.r. Bu i~leri saha ria gapac.ak idareeller« iht:yat; 'liar

D]~ MACUNU KULLANMAKTA'D'IR!!

r.U1imbl!&n
].e~ ~

%

100 i:iltll.'i:rur, dIljferl fm'l'lloruJI ntlflil'! ed!:Nll tf!mlzw. llia.r~,

'I'lill mcrasunde i\:ollillnm!50ml!iltIJl1, ira~l~lltl lIl1;;ol.l~je ,il;',"tin;n~n.in jli'll'~n[ :,'01-1;. k,!l,t jl"L~ll]kla:r-:ln.a g'lIl'~ hit: kjm.!l~ t1'J1!i(!rln", 8"liltll'm Iy., tu., ]1', ~f!.t b)i~lfiI I~in yen! b~r I'M'LII~· 't!'l!!un I:JIj arzusunu
llIJIo;iIa. rna ,n(l'~'1.\l1IllllLLmmu.itu.

k j, bu

b~ 1lI'~J1dll bLr r.!lliJ.ro te-

b~!er

VB IulMj'llllmm.!l.hl.l'IIIL~

yu.. I!!II!lJ e'tl-llrlni mtlnl olu;r..

!\a'llyoIHm SQ8ylll h~ra.tmllli!dl\ YfLPlI~l teGlrlerL blNJ:" bj!:er ta~~lr~~ aavarak daha IDLrqok dileklerda bulurrnvorduk, Hukuk l-ah'Sllini blUl'ip asIt~ljttni yi!Lpan v i;' mernleketlne ir.sinll dl.lncn )0'1:)1 IWklld~t geM. mcmlckat jillerini bllYlIK !;Jj1i'bl Kllvr!.lm~~ i,::Ok 1I!o'~JI~, i)1,cn:;n I:M vai{\II1~!lIItl., lEnt mtml .. ~~[t<> ~ A hln kl:5y v't'. dii<l'l'tiLL" Ht"1' bl!'!,,!' hl~TrAdyo yet-lli!H'!. 'I't\rk It5y11,!!llhlo!'o eM. lIilytlk }'1I.1':tIm ~";!I.p!lmr.!l- al'lll'. I!II'i'me:l!'.llln~~ TUrk kl:!ymr;U dijnYIiI Ile, hiWilioEllerle. mamI"k",t !Ie noll kadu lI.Hi,killldLr, Afyon kllyltmndoEl kiyHlLLer '1ehl'!:1 • ..LllyO sa· !i.tlerin:rl.e birer a.tlI A.dr!Lftl ,g..'irtderir, il.a.\·ad1AIerl. Dna (llE1l~W!l~ iliRTfrtil'l '1". RadXCIJS2Zl k~yl.erlm.iZi. b!r ;sMkI'\dLrt-~! .•

ce:!lll\'~t ~llmlm;;Jlltl, ~~'kl!l1"rln me. den! C;o~fl:rrU<:l'lml :.'fI.ktll, l'11.' di. Her keBln 1Ill1,<1ini kl!:9t1gl 1:;I1l'" I!iIlw,,;h1 gcTIo; kalsbitJlit ..rusmdan trplt bit' tlllOr.B i· [arlye :'It!IT)'<;I[". gidtp MIll'1 at)'1 6plJ· yor, !-:Hkllp.: OllFII.YS kadar bll' ~<ly detLt, b'UJ1l1,~ vuki; ga;':lI!teleT de yazmiIlU, Me:;;eL", M;u·J_ l!;,'n Qll<:r. lul~bol'lLn a)'111 zamJl!ldlj-, bu fll'-'l"':'Ilmtl~1'\ bet;,: gUn ~"'~'I!l de tto!;!"ll1.hRlrlH" 1:l1~ 'l:iliJiWi IJlzsrll)ll Illr !lad!!.vrarun baea J;; f1.~ I!d~.
6il1dtll

Sahah, Og'8 VJ A'k,am her yemekt:HI so:nra gUnda 3 dela, di~l,erini.:z'i f..r9slaYlmz.
~,I.- ·ft"'''-·-::-:'f·'\!.j-f·

q~\A-IIITt:.~''''l

...·t

~L ,Li,"

~I" '. - ~.~
I., ,,~, : ':,"

',';'"

.

r ~

",,'.J.,'" ,\~,.:x...,.<~

~-;-.;.;-.,

L'-: ~ .,~,_~.

'4~ ",-

Turk Hava Kurumu Gene), Merk,ez Ba,ka.nh,g,nda.n:
l _ (i("..rtr!!ll
:;:000 'br!:ln~, HIlla.
t1'Ll!I'!'kez

biJIyilcek bir paroa ~'~me!ildlr] HI"'i.\)for~ yllrl uylml u bir halde d ln Uy<-·hi1I~""r(li.'rn.. OIl' UlrlU ketldlm! top 1!1j'1:r 1;& o;oollil-m Mad Bel" de b~!' blih_ls 'i11ctirut mi Itpm~nfi sorama-

~u~

'1.h'~1~1 lqi.IL I'1~W'I-e1erilH" lI1~
~fl4f"'2tL

P'Pt:Ir1t~
~-

m'_':jo~ur, nl1"tu:r. ~-

:;),Iuh,;mrll "il

~t:<Icll

K'1I.tli1-4l z.1l!'f 1lBU1lLe i!:k:I!ltrn.eye :5':1:5(1, m"'v~"kE!.t tem.ln'llLI ill!! lU'"a>

1;;

1'011·

Eika iltme II hmmlJ'Z 941 CUrnl.~l

sa e.t tS (l,r. TUrk !lawa

!lO'f4Il'a lwmpartim8.llPl I!ti.It~sa.kl1l\erL -till.' tek grtIIp .baltne [~ht1l¢ik, Dilil't 'llili101emte'li a:skerl tip e:ili!be.sfle ben va ~liIlBJI hil" ,z,at olr arM!!. bulunuyarduk. §-!JI1mart zat, Anl:akyaya. gidlY<:lrmlllj1. O~l!da bdr vajdte al;m.ll". hay,8.tIndzrt memnun, ra.h&t yibllU 'bir ad.llmid!. Gd31ar:l1'l.de yu~k, !la~i!l'l boil" bak2e. elillde btl"' 1titap b~~ .ll1ll!Ran kl~la luym,-du.

flJ.s-IQ~ll.1"i:!en

*

vamL 'B1ze
mli!MUl
0-

(k~leme;n bm ilO-i'!!hr: _ :!4'1! ;;rk~W'luz?
_ _ _ ~s.sm!... Ga.1ibB. f~.. IEvet... kim F""

eqxrml, killttU,bk,
;au YIIiIUlmaBl;Il okuysn aclanls. h~yrf't etrnezdi. 'rarzlW, On ~ Yjjd

Nat

Plnkm'l:.cm.

gUnde d~\'?ifilem,

ka8J>.sma;z; Zlbni. Pire Nl?'::mi Iti.l>;.l:yc~r."-l'ir),i (,llt'l;)"arL !<'OcllklJt.1' !lad&! SEd' Ir'C

b(ly--ec:anlt JdL i!z:t IiI1llfire.K:t
_ .....rna, dllljli, ~VIl1, flEillIL .• '~
KIl fr~!!lJZ:c8Y1 !Iou ,ljlI!iII:ihi!!l iiIld,1! oH-im..

r;;i1J! 1Io!tn dlk'l:: I:1&floI!I {riO[lil",~ (l-lrudum, 'i':alfll:Z bll!lUlllIl. da li6an. o1:I&.. el1i1meZ-, KendI keJlClime ~,s]l~k fl"flllm:ca.ya U~liI fazla Mld.lP. olrnaila. rayr.et ettim.

On

It! .selle rnq~~t

.

I-tata.ydf."'1

v:l.Zi!emd~ bUH,m mUEl.mlill!!~r l'Ju 114.... 1 1> .. 11.... 1m yede- ,n an~~ " atil.,. 1i'l.11tJ....... •

::I - l!1t~kl.nel't" k"s8IUJ'MI.n 2 'Ve !9. OneU: m~duincle ~ v~ Bund:llu hi, kBl~ 'Sun evvel )'i-:E- bul~lH!n b1i[ge direikt8rii progrll.- baklll!llTm id Me.in i ilzer en ~ !I.lan ve tl!lll:lnaUa'l"n!l.l havl JUl!.ll!lli:Ie gore h8&L!:l'11lJ!llU;!ll mUh"-'r111 !VIe' 'k8lp61r mil. i;lm.ini l'u~hrdliL held~ mll:la.- biri~;f!i".. ,bill) ha.k~mi", bi.r lIiLholl Ilk 3~'Nrlnd!l u#nJf!s '1'l1fIlU yojtul1u dlgUTI. bir )'11;.!:ld ~ !J,Ql'I I'I!"U:] er-d t' I.alrfJ amu ~l U ,d.~ ka.du l(oI:;SUrn o:t.rttl:S1Mh. pmtada, IVl!Lk\ibula'l"Q'k g~., ,htLlufI!Ram8t11 iit.an. nedclil blJlll"m!l:rn.~· kom.l.serinib lI~m.ekli!tiY'M.ler ~Gkl-u. Du dd~ ~.e ~i.r pa'!"~fl CLl.l'llaDltTlui"OI bi:l'j'i1Y811 bakalaTda ='1 iiprnek. I~ ynzlen~e tallllbtl Mlj.. I!tJe~zl1:lI1'. idl!l,:re&J;~ ellerd.e tekr .. ~ lId DeM~, QlllYiH' k_j,I!llanbloll bul bolgc'lll diro!'iltil,driiiii :m~~an.a_ c!l.;;m1!i'1;1" 'd::"ln,te al\umIfY'8,C $ I~h ilIIunur. e (5-l()~) ~mdan bhr f,8!il&i 9Ikmalima beklemek llli.:i.mc doire !li.lrL.ikl~,:.cliil:illj, ka.y. bol"eltin.ciJc t,ler ba.glO d.a'll b o~uk [l'HIOI9J n \4j,1enl~ tliiifl~. ...eyil. 411!'t.i~ Il1J lli~nm g"eldi. HliYE!.t bu." de~mij, bu temLZ- .IlJillorl.ln du m~· gLtm~kIL"edir, p na.[de bl.l .i!iI'i!1'i di.i_ lemed,ii,inc k.ifl hi!: deWdir. ZMmll'l ke.zLlr;r.E1l'rHII!I i",ill .Bc:de.n ;!'t!!IIt:rrJl!!ki~m i~e bi!~'lan ~.30~lamal .spOT mi!l.l!.ll balllmdi!l degil, Inlhll" . L I d!!. )'apl'Il!IT, 0 "'-Ii [de bu j,.~lari !iilha. __ I BIIJlu dm bl!!' T!b'jI; ~rLnCl(lM. inl d t~rhi.ye~ Js.tatH.1ul bo ,e~i mClIll!.J!. ll;r;lm BelrnektedJ". M~_ ba,\lmaa atura.rak !111gB d11 }<aplWak. ,Y6ptlflili:ak. I.darCeile·1 'dim: VakA!l!IJ\ hi!,t"lIrnIl-CLIlUl>-i M.1.",1,. la'l'lI1Id,a,1l mcmickre:t &IH.HIiI n.amLn;3 D' ..... ~lilemirl~rve;rm~'k.. !kullkk~Ui!.rB,. :re JhtiYIl~ 'ilArdi'!". BiT tll:!rki!it yElp. IiImlla ""l"U'I.'i;J1.1l. .. " -'lUn, !tabul'dt: ..... ricada b!l.llun:ml:l',l tum. .,.... karflr an. ~I~l' tl~1 p,rOQ:n.nn tlii ~bik eCl!mecil k ten G~""'" ~lerdCl Afu(i11 (l Loitt'i mm.• £Sefler ~ijrLiyoruz k.i. atll!til:lJ1 be.rbc.rler~ Cella _.. ., mak ~ doiildLr, BunJar !;.'Plilr i§lla. Vc zi.f gusterd.ikten takilm',,,(j1Ji, blrlndie ':rUl-~ eorll!_im!lin r lu,kiktllt~ Bhime d08ru !iiJ'liklen~ &Dme bu j.~I:. fl!.Lujli;:a. Te8limi Lpl~k Sail.!!, Fiylllliln: J da.re~lik, bll' Mel!rnei-~Ik n~bet bdL~"o'_""" •• mek:te.iiir. o'r"'a.n.iztt:,;· ~,ill'i y:iirti.lm ek j'i~n. kA.li gelmez:, Tm :ii:r~C"C_'!Igilll!! I irlnm El.J,;, !to No. 1.2 P.ti s,n ,5 klUU:f .... " • ....... ~ B~dlir ki bLJ i§~erj_ yliriit· B1'r'd~bjl'e 0 mw!"da 'boll' i!ltvmn daoI~.)Ion boo:ukluju. i"ilI !i)Qll.l.k '';@C'I:I!I: Ofliln ~ ~!' ar~et j) I.l.r. IJ. :!IJ 20 I> Sal.S ~ ~a..nln. Bir h8.jtanm k~rtuJ maSI l;ln :!IJ ~ 24~ 7:13,5 :. ~!lJ.l1l tltll'ketm11j, :Il':lULIIU!. y,El.k~!l,tJ.l'I 1111 ~lililoll:b.'Liill.k.llmil.~l bu '!o('lQta. kEif~1 m,ek i';~1l j!;J.l=rolt,k'llh!l!Illik 1I.c('~1U i!!fI1IQU\i. I can~iLnmi1iB. bqllyan illrlkay, b,· d~r. ne yapmilk tazlrnM Y!IIPlIlalm = 0 Tir!!l ':II 20/2ill 752.S :Il EM!!!! llIizam! bil !!aha. v<!fkcl1 nUll oliimu!:tii AdamlP fIllnd-fj bjr :t'O-ooSr,li-i' m~llL· fil,cak V~ atl,E:tizmi :!JQllIdi.lrt:ccktir. bek]~mol!rn~hdJr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TI~u:slabakalarlfi ni.zl!m~IZ Ve Ilfllk· M~oIIlc-l!ld biz: bm-giin hara.tamn kl.l-r_ -: n,Mi 'bul\lnUYOr.JIU.lIjI, MMm.Qt\'l~~ b~ Ctlm.art!!:h IJUl'lij Fellli:lr !lta~:hllld", tlll:l u"lak bir ~hada yapllma.al. tit l'1'1'u~sl ;'i!L1elo!:Iiru "Til mlyor. 61· lirE!. u-.tB:I"ak r.es1l'1l aLm:l!~l~ mlli!BI- yapll~n iltleL:izm IfrlJ birineillk;· I'~!>m!i mih.abak,al,[i,l'da. ellol: i~aT!!t me:l~n' oeb;liyoruz.. do etJnBSinL ~1.e:rt],iiJI.3-u vdlyQt l loIl!:r~n-e az.! :s~beplerlc b gidew~~v~Tilm~s.~. bir ~ampij'·onacl<l muaa. KemalOna .. 1t1l.l':J(IloSmdia 14ellmet. :lo'Jtb;].l\Cl:).'a. 1Y'l tim. b't' ~ok kim ..der.i dinkdiru. Soldap 5ajB: 1 - Haf:l1lilde ve b:l:rmuamo!:1e ederrllk C!lLI boll.' .kctl bi- OJ1manizalPYol'I buz1l'klu~undan :::os dell'bjrl! 619ramQ-k. 2 - p~aYl ku:1j'Ii-. !lay!!. ~ekJn1.f, ~~y! bar:!& bUtad" ha!l-ii!l~tti.l~r. tan gIi.Z t:s.b.akIl.!lI. E"l.1b S - PII.)'1a'...er~ de.rnl~.. Dun Sud mecm,u<:J.~mdil ~8kj ma, S~tp. Ayak, 4\filtH! \\"~ 1\dao!Q. 6I!:J'li ~btn~ gol5tu1;'l.lrkM siHl.o.- Ic;O!lllCII ()m~r lBuirn1Ti boll, m(iA-8.· m~mle-]{f1tfn6 v:eya akf&ba. 'l'~ ta.sJIQ~ ~ ..... +--+-01jmlI1l 1UUIlh.la."u en~" 11z.erlT1-t: dotr'U ,ljIabJa r 11ri.kkan cia bir 31a "-Llln I 0-k,g:tmlt. ul~lI~ AJem, .:) - H~b811 11:0· -li'L-P--~.J-'lij!vlrlr, ~1-"'~1II.d~ (11\ I!'!lIl!IdI~1 dUr kl4dlllJll. B~1Iim dm mUllilblll:"Ll.]drLIiI. III Lll:.&n.l, Sri"flt ~a.tt, OY!l1''lI..- 61.L§, 13iIDtUfutllm'll:r""'-" b~lu. 1S1t- ~ 131'1'11· fl!;.Da. lda'L'ealrJdil!rJi, prO'i!lramln d~ $u, iIItl (lii\m l~dJ).tl. 1 Elektel1 ,~- ti til R.~N Q4.1 '1'. C. Jliti1'1'kez l!Iallk.!L~l ].2& Eiil :ye :Sllm'l'a Y~~r!!tllerr!! bIlL ll~ e;1~ ~nil:· Hi.Il'S bir !:!e-kUd~ h:rtibill~en. dim. ..Lrme. Bil' 'r'iICl;,oet.Lmlz, 19; I"aLr h3,· ~p.Iin:~ bI. CasuaU1I1.q tl!.Ellm ede:r. T. ~ Ba.nkaE1 m.U~ h~c 130' 00 van 111 Itti. Ei _ !f!p1ak, B1.r nIlk, !Blr 'Ert~L g'llIlU 1:... I)e~rll, yillt6e'k nlP- !{,il"Ln h.~bi'r ycrwdt! y.pllml,faE) 1 St<llrlln 50':4 T, 1\' BnllltjilSt (,Na.m~ mLihe.l',) 1J. 10 RaUL .10 ~ A!'J.rllfl !ii.flllti. 11 GLh.atililr'1 hire.r hire-I "aYIYOr Ve b~. H~,20 100 Dela.r 11.1Mr!!IlMetj}l~ talt1'e re-tn1.ek liro ku. kilatl!ll l;\··bjliiliiinden ~ ba.h-iedj. OI7lln~~t BaMA3[ 26 ;150 rLft. Yama, Bu- nola. ~ h!...~e }",:\,I:, j lI1a!ld~l1l{. !i~r. Oru:~bill' tnlktar YulaLrdw::L ~1Io~; :1 ~ DJ..IYP. :i,'lirk('tJ. HIL;,'tlyc 26 CO -!~ Pil:f1hrn1 pa.ra. tkf.m[YI!!IilI!\Il ~~ t«rbll e,. yordu. Yapllar, 2; H~brd& kfllm'1 ,eyl", 12,0 ••7:;' dLLlll~~1, d~dtd.en I{(jyllne donece8-l. YiJ;le bl!;tendigimize ~(h·c. fIlu· :0. f'1!"letll N't'KVT EO'" .,....... ~. !l: - MaMj ya.p! Elif rtbi. oil - Ra- !pl:!k - AZa. :i - Ra. • MIII:5a1 _ M !III 90ylll,yci1'1!l1". ~'!l/kllU1n ,him-ay~n.i iin:dn~a.1· ... Yen

dim. ijimdl dlirl'iif!llyorurn ds Io;lmdenl «Za ... ,lll M!irl &1, dlyoru.m. !!itaribull, s

Kl.... urnu

~f1.!1'l. rrn"r~~ 't1LfI. nnCS .. J)P~La.cakt.rr. ~tnRJ1lell~ llllt&nbwl'lubl!:l!!il:!i:l.o pllJl1:uz verj[~. Nlhnuns'.1!ir g&!tmllir.

l'Iu!rku 'vii'

*

Iplik

T. A.

e

Sirketi

r::uk-II

.v~~

",'.,.,~ .. l~ 0 .~ _S_A_'-',_),
81,137'~ ,,["'l1r~ Altnu al<,0050 T\Jr-I, llAltlnl

_,
.IruJ}

B'8ltIif:"

pll!ljiUl'll,

dl'l'Or,
MJ[Mliktfln

~lmdl n,e YIlP'L~·lm, bO~ bO~ vallit
~Lr«t!~me

trlilrulJ!reil.

masal

~'k.I.LY'O. -edi:yj)~U1jllZ;,
yI."!I-i!I

~e·

Mtlm

Id.

bant

",'

hen

llI6 ml§ bulunl1n
lI~m'"

Da11,:'l. ~L.f YJI asklllrUk

-

(It,.

t1.lm. l3ugtin

47 ),Q.1J.fidit.yrrn"

lrn,$1r.l11 e :m[Yr!! ~.'La.d~l'it.

I;:adar ba:;; 'J'l!!r;:; bh' ilImL~yem' hin'~mtljl dati lim.

Sonra b[~ ~B.ha bl1te l;)akTJrO'llnl' ~

, hrrgUtl.:'"

.,

"

Yalv,ll1:"fl:".[nt lIliiil!, ~Ilj o!d ...~ y~~ p/:rl-fln". Be7!!tiS"II lc:G~T:i. )'okmllll' ve blil ll'liil!la< lll!lll TU:rk borcu I yltr.r:l.e gttfl1lelr; ~I;.em!yorum. rra.[ gI'!~ b<l.~ilLIH hi ..- b,a "Lbo rukluk, ioj-jndr: l&la :1.. Ukrul QII1illl lfl$:'11kr'lL!niyelL IDrrlIDi ll"fl;Ce~Ultlt surette b.ep bell&ljl3r dB. c:;e!rl!:)'Bnetmi!l gilrrW.i. 193t Sl'VP • En:u.rll)n 11eri:t. Er'l"Vll!im IjIlI\U li:;Elydehn,ek IllZ111CL Anll-tLolu Demu-yol'ti TB-h''-'iH Klimall!:l;1iJllfl g,H;!]w! Y~IYo.r vt! du ki. v","zi_f~-lIi hli i~'lel'i tedvlr M\in:I..-sSLI Sel'let tabllll--Iebmet t.e Y'ne ;yerln~e- It llyer. elmek olan. ve- te~kilatlri, ml!mll!lrU D9mlryoLIII

bOi.tl!: dhekW,ri] F!:6d.un Diri:mtdun. mii'Mhl!,ka,Janll fii.'nml Oiit~ rha.KII!!m.. fJ,fl,<kemler &fdIlInda irtib iHl tcmUt ed ~k bir o!IlI,-

~l'te,stl

KnlJ1

TUrk A\hzlI

~E:afflit~
kU~lLk

24 7!5 h'lp~1&tlfbam ada t [, Dli.hil . .5 KJ.f!!. 13U!Jwhla]'L yll~ ll.ByVam. (I l!lUm; ~ _

Art • l"falbl - Nal I,ll\, _ hail 0 - lUdk.

_ C~ _ Bill. tE~ 10 _

mlU'li\iU

li 'l"t!rll: AU:tm Jlrijr:;;i.I.k (A:.ilili) ~Oo 11) QSJJl.Ii'l!ll! Ba1lkElliI dknknol.

22

21 Sf) le' 80 2(1 20

t{a9m.
1>
1.0

:rOO

$(1

G6-il r~l!'I.g'!. ,. - ~al~mu.l~r, 'Sir hay· "!loh, Blr ,ePA1. 8 ,_ '&~"!A1"t'l"" Te1lI'If!nnl. '" T9-"L";!;lblr ~lmlh MUl!Iijd

Et.

AI • Ar 11 - 1{al){II.Tl _ Gut 1l'~ A!)a~,: 1 ... 1!;!~!r:VI' _ Elt :2 _ Ctt-lparJ'l. • Atl'l. , Aldl . 1Lik ... ~ T;).llm • S~t':k'1f5 ~
K"'I'I~~H

b~1

blr)'lk to (HII-miil:.) .. (TI:C!jIE!.t)

4:1 00 ~·I a:~r!lr al'l.m jfra.lIn ·13 75 lJecidlp:

lOll 108 111:1 J

0(1 !t·a.~iI~. l,() - H~sse, ~~I~lJl'l :!JU, 11 01(1 K1JI~!ltmil, Tamdlk. 1~1)"N"tr BlJLl\IAC~NIN HALL1. 00 SoliJUb S;l;'?a.: 1 - ,~ 'tJPlaj:! :l 10 li'a.ks.. KU~"lk: ~ AIll ,- Anagon

i:l - AKa. Sul.k • ~,n 'f - Mtl!'l~:'I' • b :8 - AyE!. • Uti ~ 9 _ K[!It! - Nl
zs 10 _ KoM. • Na • An 11 N.f\tll

;"!)

4r

-15

Nan.

J31t~ ftk·,r-o.
BekI:ati dBddamd,en

(D&dciil
_ O!fl~

lfIimhljll.@.iIIndevam)
d.edllm,

halr:lll

ttLI'! Kimlnle

pll kot:i

yhl~ ~'"S.!nam!yonJ1l'l. !:ti)C;ill!; t'llYtl r!! r..!lyor k.\!tatlar1ru yrrtl-

I

Ns 'Il11eylm, i1al!ll.al!lIl'U gl:k!tel'm~· ygr ki"

l:Siz.e ru nea.t ag4~a.r
I.iri, hir Iu§ lIl'ii!¥'smuade vektjpi iho,· p. ~itmek kill biT It;oye sider. CioltiP'ilOR ~ oda!!~ pIN!" HI MMt'. GUnlerce 'i*~ p. celeri. de: gi:di.cti demmi ~,

N~lIit 1l.~A-tr!lY 't!tnlm ,a~kUL !lilli. rns gillUYr¥-d1,l. ~ Tebrlk
eQlIlnm de(ilm. :BanI. KO~. ~
~'!'(:, <ledi,

~'iil'I'Urn, U;ll'IIlol'I Qtll:l.t'I :M ~n-ltuyu II;Qlyonm, !Ine bLr ll!iglt: ltllms!;i ~VOol'UM, B.ir Ih.l'i.Hc, ihr dubs lrLI!lp kii-grt .. 1fa.1I;1.t 'O-u. IT.I(;lC lr'wn'll:}9,k I!.4,fltl.a.Nil, ZEmlR!tI nlljllhllmdin-u7 Onu
Il!1JU!l

u~mC.

It-ermez m.~ln.1:z·!
_ Ha!m' t;I.....
nlf1B£lllamu,l,

l!Jlbstte ta-

-

,.u~

B'~~ ... IJlmdl, :ya.!.nlZ 'ben t

!SmTIY1L.

1:1Ihne]1y!m.
-

im~
dlPl. Ij'tmfii

:!leneJoerGl:obl:ri IIcviyordulill. NUta}'f!t ~)enl r!!iddGtinLyooe I'll. b!I"~l!: ()l~un 1:ic:A.i. lie-'I'dil. i:ll,:Jum

On s,ekiz
Yazan:

fUJ:I,I\

!)lmdl IiDyI~tt.Li1DrtollnUii1 Stll'lerseln tet1~lt mec,ki5U1, he· rf!lld6tl

,iUne kant

ve

IiI!1LklUml g6nder-

.

ya~

fin ~1nd(lJ\ 1iI&t.l bit' ~re.y ;p.al'lllaklHI" zUme Ill. lll,en Necd&ti;l. hedlyc!!i 01· mil (10KIIiIUYCII:. 0 kadll4 klzQlm 1-11. •• gabilyi Ifl:ndl ~llr.\Irmds g'i}rdu, N()dll!n:5~ ema kll~I !{ak nn.'!lm. NIK:dllt b~m.a. ataca-trrn, NihfL!iOok kUgrnw, pllfkl!!ti til. YELtag"ln il!j· sGm hep:s!n! nine tlrlattm,. bill; yino bru:rI yet !Ill" II:tlhdl dJt. ~bm. Bi.rdl!ln ne

~zmek

lIahbet eder~ RBl"I okulllUr" Ajt ..JardliiUJ l:iiri ~i.ye D!Vna._ Imlll!!lgi tekHf ed.er. :Ded.e
pa,pu.4jllu!!I'Iln

velhQI! cnIrt lb. 'malnll" hir oaUU IIWV-. Y.inn!n'lo1 bir !.:i:iyUn wtiYU gp14n are;

.,Im
lice

IrttrnJ~

Clc

!imd!l.I'I.!.

BJl'riI en .cannn. -

l!I~I(Udlr:

SJ~ r.e(l<l..,{jebJh:~t4~-LnI hi;;; .;IIIe.d1rdz !'I!it? tBN 1l!.1 m;rmlYi!l~ b<l\y. Nce4ct
M

Nur TA HS ~N
a,fallc;Y
DDnl

oldu!umll hthltllyn1.'1llll'!, !\jmchm Incil pa:'nl, plnl tm' ytLzWc" biz ni'''-lI halded1rl::l... ~ll'llldl mil. lie ~tekih:ri 1IfIb[lkOlm~ kl1l.yormn. KjlYlllltM~II b1!:' 4t~ be-bel{, k~- !fa-'I.I' '!;!Il:t1, A.l'alirnda'k!
[gin rJe
"'1.\]

«.w.

z,:p!!lt

yapml~tJI,

I!t1JI!lind.l!!lI ktlCllk

bl'r

elki ve-

dalik okhli\mu

.Jt~m.
lll'"

,c1B.VlI!t ed~. SUI MYd-o 'ten :lU!I,luIlLlI ded:e IbtiYD~IIr&

~e

,diLer. ~!I"&d.. ktiy de1i:k;mlI~ bll1l hhi. odIaye. ~r. Dedl!laUn ~jpJa rt;ilir, ~ nde gi;1

o

om

aOyli)'e:rek

5Wlll'l~~ydttlL:ji n'O M ol'!JJ.'dllli, §:w l!l:l". arilll~ Iliraz h.eyoounl.L; dL I) Jt.a,dar n1el'jj.1t ~,fjm xcI •• Ab.t - G~nHIm uddil'!i11mj~~~nQ..el'l. e· ;aU" tan~pam. sllljl) tl.:llll lH,lell' iSl5yle. m~-Ywt1Lm!. ,Z1ik-n 1')'1 ~c\ii: jl,1-!n.dllcn :min. 3!1r:ru-c, .. k01'k'LJyo.rflunu,; de,L11i rn1 '? ~'.l.nd i!I:l-'le l'!I~:t'I'S, Hylo& gLbi:l't ;;:.a. nlljla'l'lhsill'. - -OZllJIil'll ijim"!!T-.£<, doJdl, 'I'1!'Mlml!lk· lIY'OI." 1<1... BLLmem R@den 'bu. Ilfl,(~ 1l,1flkadBr ol\lyel'"u~. :I ~tLyo. fI,T ta. pQk g~cikmlyre!!:ksifl ... Dlliilakll!.t'mtl bLliktll;m. Omullla1"Lnll ,r~m ~i l:il!.Ra. hl!r ~yL ,anl_fl,tslll, 01'lA. telU'iiIl' ",myorum: lliTktlm: _ Njll~nlulI:Z: glb:e! mi?

1!I!I'Iz"J!l HI!!!I' ~~~Ilk OY'llllmLld~, .. bu.n. tLm. Ar'~fL'tW"II!.l·mI iSWl.Il'<lrLEl'l' = Is:r:r OIL !'(IilMp &i!en. hop ~I:yler. ~ Nt~oEIt Deli' kiml) ,n:L~anltl.-;Elmr:;;? abl.{l:hI,T. OnhlJ'tl .!iy!G jmnyorum)d, H"'I't!liL1HI aJmt hlk'I;lkI ve m~tctlZ1 !lltIIIlrl '!:Iun14U'18 l:lftJl:a ...",._. klld.ar bU· ee:lf&bl ,"'JaL"!)'Ol"'llttL. Kim Nt! bil )lim'! tJ:r1e. :sakl1yot kl .. yU3eJl yll1'8 '_ocUMl!llkttin 1>IL1.'" Di:yorlllr. billr no lDulW1nUlZ., Na hli:dJmlii:2'abB.UCI paket!t.£tle kUL't.uJ.amllLZ]di9i~li, nrif

blM'!M: "Ilk

y'o-l"U~illi1~.IIY1U

Y.:lrtril,e blXa!mt ~Ui lloIIIl!tt&1l
lHuct.

bn b-lr

'ttI"'-'!fn'lUII,

l':1i'!';B, Iked.! • .k il!,"k blt'~!IIil1.de del tlir )':I-

81tt:a:

dg liitii leni, ve )'1I!:ni kal<lYlanmq bit k.mcel'lCde kiJ,yt'ifltl. D1Z. ~ki bbve finu»!. dQlkl:Su
114U~
Ilg [fl;

~,

III,

b.rdail

III iall

Ibh .b:ar-

1I~6ITII1'&,

I!jjiiillllr!r.irlm

,~l

~~

:!!1I:ml'l;l !:)l1!:;[I.n blx

bl!'Il~

lllHWlml~ lil:lp. i!!ll1~.ton'lm:" DJ~rdU. G1Inle.r1mdekl 'S2~t~1I p.e-r~o 'l!:llkt1. Bu k11¢lI'! bBU.~e. blM'll!. !l-kf'lU!llda.nbtrL SlOylenill1!l&clarin blnnn mt!\!l~'ln'l anI ttl. D.emek bu ni'lt'['lb bt<nmi~lmL. 'BIIldMi ~endlnd,em btl 1~f!CU!l1:" emirs 0I 111 btl balku:YJ gefi 8'CintllClrrnl3'k,onlln
gul'lJr'llnU

1i!Li:nciye ,..q vq k.dlil.r l!idmiz'
lUll

ipiPmiz wep koyuhlp.
Qyw)"1IUI IUJliIl Ye

bit' 1t:~1P i:~de

ve Illk

ezioi", lie
jl&. bill' ke.p. kanibrrm:a-

l'..

vc

b'U

iIllMdla

!;t: ile lfiiltt!

liIilla.~~ ~ Yalllib

'b.iamiJJ&b, 'Le ~met

Arllk 0 lJel!'et'c klm bUlr-n-e :<a.. ' N"e bl.li!lytm. ~1'l'[ln'o'l' Om!. QQ!lo; !'!IaH ()lll(:atu, dM!m~ Llave-lIller '!l&lla'~lJ). k-u'~ bll'i!lli' Mrer K'Ui;l1I1I: C!l:lli Yflni, blr tangci,Ya, fbEl~Ja- "E!yllJ!tim 1f.in h~b"k~~tl'n. J,.lh:~J Ibll.lllu· di!l~]dfle.l". rl;jlmdl cl'd~:m~1II ~~ bu· ,YGru'rn. Y'IDC&:

de ~ydlt~ •.

]nnnmk Il!te(llm, oldll '!' t~I'I'Il(J", f'i:&lblmt1'l 'b'IJ

mlln
_
'Ben

hal:lrtUal'1j"
bh.·~,

t(l:!la.d~f e!ltVO-l'Um. ~dkllk1Ii'n:u.d.a. 1'15111~mdQ hJr IJIzgtlMl'Ull'I:

ajllllar. ~.Iu¥ !.i1lt;'I!e· tine IIiU! ;ereruer de bt ,d1.veti.

I'\IIuat
DI!'.

LU~e!l

:lI!~ .. ilk

Bl!.Yl!I.tt dedL, klLtild!k,

_

''rill

Bl,'klUl~hmm:.!i

bIlYil..Jl]1I1!' btl nl:' tlI:ilUN'?

o'l1,ullla, t;d.1f!erlll1l u8!l!In.I1.

lnea.l1t

l:Ip.b,;,!" Hal'~INlr.tlE!.

"Ild., ciimlemizil

ibu.n edt. Der. p.p,"[m ,;WeI' VcdeliUllIh Ue diller.

bu tangQYU I) lcllLdJII.r .:;:olli iI!JVLyoO!lenlllz tnl"lf'rt'uyorillr. - IIlmdl IW}'11 NIIT' nc letW'i\!:" mel'lJ.~ Id., NeQd!!rt:: -!.b 11" ';Qk I)li 03'q !.Ie l1a1ksJ~ h~l)ldt'l' ~fl;I~WOt"llm, Bunni!llft) , Pal(",t~~ J,;.U"tlklit!tl!m: l)O,Juilr- ibinl b11t)i'i'I~CUfJfn bU.' ~ ,e4erler tlYLe YI\,. N,I"Ml(·t Ta"'I!'!rln 01- I 111'111>,# .n.llrl.limu l!;o,Yluyol'. Bod,IlL ott kildar M,l' hl:P levgJlI, Qilc dC>!lilll.",.nm tmnft IItL y~ h!!' !\am Yllitmu YM1Jt ktir;:U~ pa-rmo.G:Ht'll a!l.\daklanrna. ri~· ')Ok i;""diNi[]'1dendir, OlJlln1.3 atu' tmJ. ~Mh!l1 all, M1lI.rr.f.I Il1m"-l .. I'ldll'~15 Nor, 'I'.Uf!U: bll'l!l.ktIkllH"t m1gt_'I.n.'Un. MtW!L1R,I·J. GtI- • lilt ""ra.p b-ebeJ(, ~nlatl d.ij,U.n,dugflm go YIlrDyC"len Y(1\'iIllt'ken Elor~yo,.um: ''''1f' r:led.lll:r!o!l\!l dolt ld!l?,

rum

~U,llrrUl''b!IMn~~I1o'm keUe.r1 j~lkltl.oy~m. O~lI. 1Ii&,,;ng_]L 01· r:h. YatmBfIl l!IaOln'!l!I.nll:"~!''r1 tllrkooil· gu.yr! tf1l.d! bLl" k1;l.V".'et hal}l;:lI.YI PM' TfHltm lIl.mrnk~ idmll.e. t.tI])!!.! blr hU· mekhm J;lM1Ild mtltae!.!lJ:rm i!i- 8:1'b~ clu- :rrii1.f.!ma !l".eglrdt Q.ij:;:Jedroln otinijllde In.f!. kcyJil :,:,I.tl'l ~1'. SimltL ""tl.t".I'I, l'I'L'uloee!1lslrtm? l'al1 NecceUE! l'If!tlLyj!:;,ll'\i Stir~"m, liIn NeedetLL'I Z"''I.':Ii' lrumral Ilt'b",· ellm'ly~ml:m.M .• mTI'\ IlJJt~t!e tQp" bUy'llk rnuz;lp~.i!!:i ol'lun Y{J.p",cuJtInf! ka R'Ili!IU!.ne 'Nt11s-1 ;:'ti-zl.e.r 1 eMla.ndt,
1l1-UB-m·'!I'\EI,IilC1:1 ge1dt,g:!1\1

Nih!l.yet li,efllii bittt

F.u.kll.t bjWnaIll llDll mi.l(\bem h.~!l.19l"be!lrdl.

Mllt.,"ilLmlY~'11. 'I":lr· klJrI, Mret'lr!!1it

etmeyin~, N' kokulu ail o]l.1Imcl.YII kiloda:r b.-YQlihp bn~hrdlktf!.n va teReel'l;!deki S1I pette blll~ini al. d,ddlUi K!'IIi'III, iki: SLlJ bl!ord~:i:1 dollls1i1 b:lz Ii!ket' killtlinu; ve Ie· It;.rto. h!imllm~e vidi~e :kana· ~t b,~!iI1I!!t:lincire kad:iU kan~lir. map dot!ll"!lm ediDiz ve: iyicl! piitilde:n wn.ra tence.n:yi a te~· ten, Ptdirin.Y:~ OIl..J;;eden Ilklial!"ak IlIU1f edit""" olD[I u~ blil.'dak vitoe 6ufUilll.l da ilive I:!dinU

g1. biifhe.ss8. ihmDl

mi.ite:mBdi:yen

v~ hir miiddet
~baldlllrD

;aonril

d.iikiin.Q_

bn,brdilktall

Ni~APilA.N"J\Nl..AJt;
30 (TeldcTlb) Ki.itBilY<l l'I'Iebllsu. Ali S1ih.a Delilbil§mm h!:1 Tur-k.6rl DoI!lilba~!li.le . ~uray.L Devl~t iza !Wi.i~imi. ~-takk.l F O!I vran m,afilaM!:\l~ ardn.
Ankara.

reisi "l(""gili. 'l:l1I.1)ll.ml<: l'.I1IHtaf I A:rtt I.::;;r.ber'liI ebedlye~l kll!n-~laSUHlan milteViI!Ult btlyfik L, I .~'trlimliztl talUOlil, t.elgr.r Viii m.ek !'Ililtma:tlr rrea eh.m1lt"tup:;~ ]:l"yl a,~11 ,'ol ecnasede blllunll· iI Y .. nlIm~I:.mr· cemiyeti. tidlll"B, 1'[0 k ~I!lenli I er g8nd~lYII(ll' '";lIrll!t.Ue 1:1,' ko:nfenm!!l rnerb uma sun rS~ygzyt,. aillmll:;:e de '$1'" <; llcr irti izhar IIIYl!:,-en klldiq;inJU!o J:I<~II~~U H!alkf!i!.1nfum: ,~J "Inf'tl i ~",qtl&rlmLZII. ;;!;Il1'l'l i'ml te~k1 - 2 'Lem:ml.1l:l 'llU !lM~ha gij};:J.l:"I~Thniz5:tl iblAlma muhte:t"em (\l'anil saab 1.7,30 da halkevlmjzin Tepetall ~ rn clelAletlt'll rica ed@ru:. binassnda Yanlhm kenbGr 6'I'1!l'lhn VB darn!ltlM. b!l,fmds.kt merkez !h¢~'~ti M'!ha I~Yl\fl Nez1hil lIlull.iddin 1.1i8U SalT ~UhU ;Ul:llal'tll delllz Wa.rmda,1l <I'Ti.\rk kadmm1l1 VUj(c:k'tl<J,} ra.mI li'<!'1; ... fi.I1t' ,§emBlpll,B.da b'r ri" Ill~'i'ZUunda. b!r kORfer(3,ll! ve;rlle· ~ThH gecesl yapilacskhI". E"vI3I~ d~- oektlr_ l'Iizlten 'yIlzereB: b!r m~rit y;)n~ tn2 - Herke!; g9l.ebiltr.

R"'~b"l- aileslnin

hiSu" depoou doIml'L~ oo..,llYJU11k Ana(iQJu kltlp b19211'I i:irrtinl.l ... bekttyen fa.nm a.rkadIl1l18J!'EIl8 t.~a.lelerl 1ie::;1illl eilerek i1';i kilomoE-U'elIJ!: blf IlEtllil bflyu y~tl'l~J. IJ-lue[lIttU', :S",ru:'iUl maada Kol 'S:!I,fIo>Ml H:~lilJ( Ji~1.nJ()~~u Lstnfrnd!tn gU,.,111l mflMyetj B>IId.~n t<)I'I:JL· :Ye.'!li, OcJ"LlIl, jiro'll'la!ltlk n ~pr"r l'I.aldt:m. da g(!l'U~ml:'"ler l'arllll<l(;[l.ktir. A,yrlca Boka En:l'tl1l siev !if'tnlflerinden g!l';me h9n,]{etlwi !'lLpllarlik gtin~n ~". eesi ImtlanlilGJ 'kt£!', Da v t~yeli"rlt\ HIll It,~";ndeki apo.r ko1u ti!lllkanhg'mt:laD

Rusllar d'iyor ki:
Y8:rw'!,

iIn_mu" 6~iiliWiililmiiiiiiiiiiiii\l-:=-iB~' I!!!
~!'4ARaLIDIll

Ilvol

Kabinesinde bazr

(lkql 1 lachlll,) I-I S<1,l\''yl'llel" b'I t'"1iJl'ioo Iwlrp L~ rnlll"la!l~betlli: Hit·lmn ;!I1IY!~:lft nuhili t(j, btlyi.lk ~lI.pta. blr V9 lwl.llilLlliit ':'il-I'- . Lard.1! d80 00 yaJ"1lI. vurdir, lliu yiilacn. Jar GQ"'~ls'in fabr1 k"81nd8o !ma.i ~ClLlmli\l!Jl'. SO'!.fYBt HlLlk ~";llmi.:ierler mool~ll'jij.!;l MIAQ\>ini \'B Har1clyo korrriJl.el'I DlllJlotof 22 ho.ziranda. radyod.[I. I!~)"I(>Londra, SO (A.A-'~ Ba-vv61{il bir ;jiti n1!l:t!ll!.ta J-iitlerin beyana.tnu Y\'!. beY;\nDll.me noll .ks.bll!\edek.i ymJi ~~.

degi,iklikler oldu
bir

'Ingiltere
i

Lard Bioerbruk: 9,eni

aleyhindek! · niima.yi,lere taraftar obnadJ.gull soyled i

inkisaf ihtimallari
[~11n~ Ut

RIU! CSph.BSinde
RUsk!,.l'fn

V.±Iinoo - Dvin~k

i!i!:ik.arnetindc,

Hglerinde.

tl!iL.,. It. '.ru!t~ ~ -

tayyare

".II

'

vazijege tayln edUdi

ingiliz Elr;iliAini
t.a,ltganlar ceza

Oskudarda derniz bayraml

$eve.1'Ilel'

·Cemfyetl

t:a t.aJ!I'bu

I

mel'k~

·dlll·t B M M·· C.ISI, uno
.f.
I '. ..' ':

(Batl I indoI))

*1*1

hal hi.!; elm&i!lSl!l korum5L m.....cJ.i5i rd.· lliine bIT pLra ,"'uilme:>i ,'e. bu ;su:reiU: b1l1Sul bir Bd!lm buhmmB'ill l4Zilmd.J.r. K6yltldM, korw:tl..ir. mUl'ilfc diye top· lrll1acl\k paR:!. J5 - ~ }fIilym'lll bub'l' ~:!Iktrr.ily, pan!)Ufi ma.hatlll:l~ ~rle· .dJlebIIDle<fl !!:;!tlt m~Ql aiI.a.mjar lkamll"me jt!t:lya~ v&.rdTI'. Ak!d tBJuiirde 'I:Iu kanl.lll "~In, 1;:i1nl!::il. aka mete mB.-h k1lmdur. Endmum nafiIllllBl ,.nz: ahm Falk Ah.mDt, krull.mun mllilterllk mantaa.t ,r.6I,UU & i~tin!ld~n kaJ~ Blllldl~I, kOl'Uma meeli!'!i a2S. 1fll rei.o;lerine pa.!'Ii verme'i'lili d.ot\·u (lll1'Iay{u:il.pm :55yled!.
BLl. II'i!Ril!,

i;;:.~ (\ttan Son.rlll rm, rniizake--

kSlr. I)h.lll~u bi1dirmi:jl i:!!e de Fe:rlciul'l. F1 kfi. \.I.I:rul hakJunda. konu:!iIecatmt L1 I!:rl aftr~.ffl.1l;reiJ!iT.l ktmlllii.ne s:6z \'f.n'iu:mestittiJi. d.Jh.m n.i.3an:u:loll.mE!ye uygu., "lmadttiTI'II j;l"nlatl[1l!ji ,"'.;I AbdWTll.hmi'l,ll. NMillin 1!0z'l!:'rmi hl~ott aoiIer beYMlfLt.ta bUlU.n1'lfl.U~l,rr. TeRrar k.11rsliye gel~l"I Ahmet Faik izah9.t verl!'k!l!Yl takrlr .sahtp1~Y'in4el\ biI.ZJla.n oturouklan }'erd~ a&1.!nb ~{!tllmiye baIlilamlll']a.r va 0 da, onJ.ara. ~ ,Mild.e bitapta bulunmu''ftur;

Btlyitk Millet Me.::] Lalnde !;M1na· til. iJeo hBk ka0a:nl!maz, biZZ"Rt fllrlr'le
kEU.UJlillI'.

Htlktlmet b\1 h~l'"el!:ell~'n ~lJCI'lnT numll ~ M~ktldlr. 1 kAnum.lsllni 1911 :bir t~.'blitle bHd1.:!"J~ ~Minl3 ta.dIUIl l!al!.:kJru:l~ rullts,lb J'ij.rijt~n ROIl-t",!,"ln J::I!!zalaf.u'hl'mailf. Vl! bllllt-rn t~!H'rllrfi.de~ lI,Y1\i §:Cmm"in 21 lIaziranma kadsr ijI!l.yle i!!ru:n!!kteM mfinl olmat'k f~1I l{lzumlu bUtful 3.24; d.etll So.... yet pill'l4m<:!lto rnubabiTi d.evlo>til!, blr l8t!11 Q~ara.ll ~!Qkki et· AlmaJ'i tayyan,ojcl'i dil': tedbtr'l«i alaeltktll'. el;mi¢ermetlylz_ r..taildellin .WIl'en ]-(B.bu.ltlutl de\'lat( h1,ld,-,tl.[l.'I'lns t-l!oi;-II.vi.i<:; Lord ~i,,''3rbruk'ul!. lavall!m n~ diF. :ij'albl,llH .a.}'ni mildd>Bt Z"drfnuia rica. eylerlm. .retlne tayinl 1J18lrin& v.er!llgj mcmmiSOVYBt ta.yyareler; gcc;:ici ilrl!l!l1illr yl1Meet!l:!', Adlly~ VeKili"iP beyanatml Lorn ll:ivemuk ~iiniijffi anca.l( sl'l~iz dll'fa Almli.n h'l..l.- ye~1 ~!'IterfflJcktedir" ta.svip atml.l!l ve l~yif1.anm Ilk m.timkeImat~h i1<J.Zll'lLfmB lng1l.kredudu tlzerin.;le uQmu~1al'o!lJ.r. Alnill.n tayyare r~:l:Ln. biti:rmUitil"_ 1m t..'<!avllZlcroi l.j:!l:"l'illol;: Q.e. 0 zam lun.. l~adul' g(irillm9.mL~ .[!Ill'"f!.. lo'!:CCllii, "ar,amba gtkiti !:IEIiIl,.t l:ii tIi f;ayy~~!e:J'j,~~1'I klYi.ll:rlUBanide ve:rilen noh.dan -'t(luTU oeoe- ta1'YlIIl'e jm al ottLrJtnLYG muvaftophl.nacllkfIr • tak ol1'tl,l,J.~tu $imCii YlITJj,v<lZi!~T.liie 1:". I AI'II-lata., Boil! (11..11.,) Eltt,'Uk Mil· m,s,r'l 191·1 .;1~ bir. alA',::" nota Ve\';i'flo::"k d@ her tUl:"!U harp ma.l~m;;:si imB.-la-\lU Ji,f"j;liHgl b-u.gQn !iloillnSCitbn G'Iln~l· Ic.ap etmf;;;t, f:'!.'k~t bl.l te~a"~LClr te~(!!'8de t.m51. yen! bk hl;ll ,'erootlSl tallmin tllJ'lt'l ba.Jlllrunll!mda UYlllan-.rillt i!Wi~- :rfJr i!Wt,l 'fdhetle 21 nl.sal1. l'lln dlile'bLlir. reye ~hl1!lt:U!m flll.. e.llda.l' 'boe<!IeJleriru'l'l Lomira., 3~ (A.A_) - o:S.I!.C,,, mall 1M'~lm'tn ooe~irne£lil'le ta.h!illit l- !:isinc Yl3niden bil" nota ye.rilmak l1iO;;ll'I 'tUr.k.iYc lIe iavJ!;l't' sraBmda no- Zl.UTIlI li.8Ed Glmm~tu[', Bu .l!on nCll~ada na!lms, ot1.lnl;!l, Ol!ll.trl Alrnanyaya. ta:,. ta!lU"la TarkJye - Alma:nYB arasmds. ;2'1 irul.I'Ua :1.8 nlsllIl arurnQ;Ib Alman ra.fiar !l:a:lanmo.ktrr. Nutlm ml!t.eaJul} LQzov~i yabanci mru:.l!i.di"J~~el'e mi.ltedB.lr hUBuSi: 1IJl]~pilQtlarmm 80 defa SO\')'ll t hudlldut""r~lr.gtLJn ~rula.l'I Ibazr '~a.d:I.yel'J. bat"llj ate¢ ao;;malarm(\ rl\t' mly& b&.,gl£ "p1'lltoko1de tayi1l edilmi~ IIU tl:G.llV~ dlikleri kayil@dHmt!jt.lr. gazetedJ.~ mom 1l11lttetik a.!l~enct, 'BB_yrut Jsti= mtlddetln ikl ay VB TiirkLYG - FnlJilg~ AlfliilIly,mm Mo~llo,·a.dE1ki bllytlk eol- !II..lall.~ d;e.. ",p vcrm1~~kr. Yablltl(ll g[lllc~cilerden bi['l ~n1,l, k.!LlI1Ietll1(1~il<_i kill;'metre Iler.lil!miljlln-· araamdliki. kontellj8lJ. v"'" l..wiye all· ~j!l:i" ~ sovy~t H9.I""Jrlye KomiMrlltl ta.. lailX',S,la.1"I ili! m.erbutJi(I.['~I'IWi;I.Iml('J'j· r,fLfrnd""" t(~I:H ccm~n 2l:. hl!l;§i!'<llll t.R- ~Di[':mu:~tu.r; d.Lr. Miilt-t-eflkler, il(,'t~ b.aNHetler~Jll nil! 30 h=:irlm 19U rudb.i1lI.... IHld...ar l:"ihh not.ad" HI liliSbln1a 19 h<lAo!lrllJJ. II>Almanyanll'l ]tarbe hai~rla:nrJ~1 b"Il-. llrlzlaljltn'maJ,( .i.. i.n :son. Jrlh!Leroc:· lCZIIItrlma:sma .!lit pi"otGk0llofin t.&sd~~- T~md.iI. Almlln Ut)"Y!LCII!lerinin 100 doe. mn dl.!nY1l C:~ m.tll'flm Ikll!l1 Tass e,jaJ1.sJ zaptetmll;! o'[d1ill!;1iQ'IY(!flerl tahkim oatlen bakklIi.daki lianUin lAy lhIJ.larmUi SOV)"e!t.lSl" lDj!l'h~j" :fa 50VYBt. b.udw;hmu t.eo.\'llz elmi::r ]'Jill i!i:ln AI:rr'IoIm)'unlll !Il~t~ beldlYO.:.!'la.l'_ Ii.V!.I.ltJ:I.I.Ly8o tayyare. ikind. rnuza!i.ereaDl :_.oapml'ltll"oltnll..l.ai'Ill>;l1ln ;:.ito:~,y9t ediirni,.~~. Ell" .Ie ara1aMl'la", me~'cut ~ktB .rlll:J.~t etl..m i!Io Vlfi ta.YYllI'li!l9.l d~tirml.l~Leruir, Ml!IC.lis yine bugu.nkil to[.'ll;mt.'jI.n(l~ ~k l1cfaJ.ar Alimrn tliiJ'ya.roJillri 150l'yet mekte .... (.\yJhl, hakkmda ~n R.Jl1laJI· ~ iSermaY'B5lnln ta.lllllJJH <:levkt til.riU'rtl.. Wpral&J.a.rl fiJn-d.i. Vi.!,ii kuvv-etler"itHi'1 .sUt"LyOOif!' kil. uZIlr1Mc 11:10 jJfI. l50 kiJ~· lam.a blr tebJ iA' ng!Jretrni~.ti!"'? dan veri.l.mek S1.I:toI!;tiLc: Kuruls!'! 1ktraa- m.etre derinlifinl) ka.dar iLc.-lllJJ:Liilsf'LOZlCwskl ill oev.'J.br o;'t:ti1lj~tir; n mlktanJa tllyya.rlileci yoktl,ll". III te~ki.lll~rin ~ilil.~ He Idare '1,'9 6ir, 'l'ilbi! bill, pllotun Y01mu.l~Ii"· .scm. hi<dl!leler S,oVyet hlillilrmetinin rnurak",beleri. h&1<klnc1~ kanlma ek mo.Sl ...ey" bit il.ru:[\YI i:mi'ltfl.n ziy{l· takip ettlgi slY3.Belt ;\ydlli1a t.m..a..kta-. · kallu!I Jityjft;JI.'tt il e fenerler h.BJsllatJ.- (:Ie bu U<)\I'l*,n.n II e!}1 f m~~Ii1I!.<i1i1e :va· ('hr. Sovyet1~1' blr.Ugt Il<i rn~iinlgket B.Kllhir~, ao (A.A_) Srll", h,afl.lt. iem YJ.U'~aQUrJ. aIrln.eye ooemmc:.'ti 11" 3:it ptI.;!I!~I~I·nu g1!all!r~r. 01lrll1Qyrl1l' kl, 13_ t!l.o.'W:r.JiIaki paktr IW1'1.!ln'lfi..k.. ~ tabak- ~tlldl":l gllllrlyoo.eJd Vl~L ol'd~IiI,l,:iO tayh liy1bayr IJ:mei mUZi.iJrerelerLnJ yapa- tlmtrnaklkaH yar.e l'.;1)'bctmi~t.ir·, taJ:iTlf ttm~til", I!uk 'I.',J;t;ii'mlik. ir,:ln ~iruielil i"~~.Ii.i yap-

I pan d I

1"'-t'1LfmL;l HltJe:l.'~ S~)'ledlti .';o:;:ler'- ~ikllklerl ~ildirmilltlI. Je hll(:!li k~g.tJarla Qytlrl nymyan bu' TaY..'i"S!'oIiI 1n:!jMt: nUlI'l[.(l;jj'd Illvi!I!:'kUIfrl ~tl'll'-"n e illB I9.lYlIset.i tr:oO"i1i: "!':iormoa- I b(t'uk yenl bh: vae.:Jtey.El tsylll e-!lJJtnlt' ditJM ytlz.f.hlli:: vurmuatur. :w [tk.l", tll"_ Tf.l.yya.re 1!t~llS,t.:l:lJa h;;lZlI.n!t ettlti Rlbbe:rltrop.·u~i o.r'l:..IL<ya aUr.klan D11tUtt gtlno:l~nbcri bi1.Yllk. l':I.t2;metltl' ili)rm.1lII jfliralarI YB.laIl.IMnIl-1~ mUmkUn de. elan 1..,0)1"<1, tihlrp kI!Lbln~'!I1Ij!'l "'I!.iifcle~ildi.-, Mli.llm~lh 'bll YIlla.nlsx havaNne iljt.1rake dt-v00'll i9di!JCektir_ Ti(:a. y~ i'1Wt eltltt I~JIl eu hm'iHc-l8'ri B.J;'s. r'l)t lIaZII'l Olh'e1' deniZQlJrl 'blr mf:fl'l.· "'"ITa eurhetmek uml!1'IIJ !II h~L~t 1)!lkl- lek~L~G pek milli m blr y;m:l V'llZife aJrnrndan iYi olaca.klll". Sb;f! I)ll yalllll< UlJ',Itu'. 1B.l'ds,fi U~ miss] geot1.t"f!CMlm~ ~jr Anch-e Dun~n tioan-t nmurhgetil"i1mi'l'tir. Bu d .. gj~ltlfl1;lel', 1 - Hitler bI!Y\\Hlatmda, sovyet pi. ~1), ;:IHdw.tini l(I1;llllmm. Alman 'topraldsrJilI ~e-tl~m- btlk1n!rne:UIl !lilllJi ima.llndekl ~i~ g"Q!tel'mek 1 ..ln AJ:ma,n HVI~Ii.l· 8.l'ttil'rnBk -!111'Z\I!WIll~ hlmllacljhn~kWdir, L-or:!dl'a, 910 (A-A.) Bs.~ktle1; d.'lu;oa tl'C,,'¥U:Z IIt1:lloilerlm:1 sby~emJ~tjr_

"II

gorBcek
("\-A..)Ri!t1tllT'jn l!Il~plornl!l..Uk m ...hal:l,l1'l ,bl~clit~ym-l SalAb.i..veliar Lencln" m~hrj]k.:tinot' !jk.renl~f!I~ gi:lro .higll~emn M.v.d· h£ bll~1i: <:~l1ii S!l' SlLmuel J1~e, I(l1J lI\{U"tillij gll:rdll, (h.nexal .Franko Ile ufI*)

$o-Ie, Kcdapi" POJil.ej~ VI!! KDVn.o t11fntakil.larmdil. yap!lao rni,i.h<l.l"c· belMi mi±t~ak.ip 1'IlIlIi lhev:zi]trlllc !;fi!.'k.ilo:-n Juta.laJ'lml~ e:enahla,rda'n veillpka<la.ll vu.~mak fflBk,adilc ~el'Yu dil!jitfiillii ciizutamlBrm1t)
ya,pt.Jg.
r .... m"jQT. r

t-f!l!l!l

I..ondre,

tliI gi:J.rlJi'1lno ya.pml:ljtJr, BII ~l'tI~mc:dQ l!lpSJly#- lIariCiye NaZ1I'I B, Se!TII.D(I Sun1M' dB ~a;m' bulunmu!jtul',
ZI.!!l:!

lI'ak:;..t .t;,Mj:'!~nin rut.:kiki mahlllfltl.

ta.~ tara.fEtlda.n

Pa:&llll'

al~1ILMI

n.l!~,,~j]oe.l'I

HiI' ~~~ metieleoler 'l'e '~" ~Mla In.gillz bl.!yIIk el~lIi'i cl"Rf'mt:l.a V1l~",a. gclen Boo karg~lt1Ua.r gijr~lm~1:I'l:"_ Ge neral J>n.nl~. lit! kargaljElltktar ~. :kmlltk- fi~iFli ~Et biMlrmil;l v-e !apm1.yd hliMmeti run \;Iu m,~ka.h katJyell. ta:S!ll;p etll"lll;qlfli!i~ M.l/1l;:.1miljtl[',

~jd.ded, I'l.a k8.l"1}J nava ve zemin VIl.mtamuk!i.hii hueuml.an bill aeyy:;n ~" wile Wl:~<l!c 30, 4(1 A1mfl.Jl tay. man .kltal.etrllil<l. inaa.nca ve bHh1!ls-ya.:re5i d ii;llijI·ebiliyo.rlarsa. Rus l!i!I! M~b:erlile.cc bi.i;.vVk zayiat 'i!elhava kuvvctini bjr diogi1E;o unsudi:rrn~tb;_ ru degil, Ute.rll<!rin'e flit srkrlaM:.il}~ .iatika-m !'l)tin cl~ kital'.ll rJ.o ta..k yere serdi.rlien bir surii. simrzl1JJ tayyal'll]er1miz. b.ir gedik li.2:IIn gel.eeekII<QTns,g... rnu. .. e.f.fak olan mot.Odi.i h,ek farz.etmek tir- Bunun bil' tek manilsr vardii,man kuwy~tlerini dl.Jrdurrn~lardrr, Klta,],anlilllz tll,l'IIfmdan. U1>. d:u' ki 0 da otuz bm, lurk bin diJ( H:;;jll!llm
L0!1 (I

b btl.:sler

a-k.an:tete

ug-

tank :iiayUl. tr b akkmda ve--rilen malumat dog'I'U iee Sovyet o-r. ~ dueunun ID.Uhtaz.aro bit ordu halillJd~ giistcrebileeegi ID'uka.-: vemet pek sUr-ekll elamae. Eger' RU51ar giinde- bin veya iJti bin tayyara zayi ediya.rlaI'S(l. ve bu-

ll!lrindel'l Vc piyade kWV'V~Heri:nden. ht,iJnh kM.ilWl~ bl.llldmm htl" Vil, k1,t~ntl~ri;'izin fil.llll~SIZ atCfi !lltmda aQn d;:,r=e m,u!l~ill bir

ye ynksek: rab111larla

ed~len RU:f:l hava llarl~!ml'l' val,af Ve ruanevrfl kabr'1iyeti balrimIn-!

if.

I

I

mttVkiJ,;::
du ttan

~hl-~ktilduleT. blr
.p:i.ye:i!I c

~1"i~~kilme :J;etirkalilll mLJha;n~beler !{I:rerlll'.k diilj![Ill1ll.!111 :p!y~d~ "'e Rloei'::hI:l1. k-alnILm U'da V(!ilk~Vlsk Ilmttmllil ~v. kif e"tmtflbrdil"_
ya:piL<rl.

Hu- d\!gu.dlll'. tloar e>keti Ort.adaki her !':maa:ehH' b:alk'tMil.rr.rQlz de ~un!1 ~osteriyO"r ki Ru'S rep.
he-smdeki yIldInm ha.m ilk ham.lede Alrna:nmmJ. lehjne netieetieT Yei"ecek ve AhM.lila.r lI.-

dan kuru gti,riltroden

~aret

01'1

.Suriyede:
h aZlrlanly,cJr

MiiUefik kU'lnJetler g'eni biT' iaarru:;,o,

rak kabul B,yl!!!mi!!ilir,

~il! ~1Ikrlti reye koymuq, k-oruma :Sed~ terbiyat wnum :rniidlirliigii ITl(::~li!!l ul.$lnine pa-l'.IIC vllIiJm~! ha~Afikara, 30 (Tde-fonla)Ifl1ldij.}(i fikir bit h9,fli rey ~OprELml!1 147 n'l.lttul.L'"h kallun[" mernudYI!:t'limaama l'a~;cn mG-illlS !i)Ii;Sru-:lJ'e~i, tmm unn.nl um1,l:m mi.idUrlugl: bu 1t"l.Kr~ri r~d<.lct.liu.,ttt. :MAddelehn ml1mkerssi btttLkten , Bon!'B.,.l'lefiJf :tIlCt ka.numm, taytnl e· 1.6JlniJ He reye i;cmUlm..a£Im. istemlljtlr_ I R.eylertn ta:St1 il'IhlTen ilo,nn r~;S IIIIN:li5e netlCI!yt !jeu ~e~Wletllil4imll'lti.C";

ve i.:icre.ti O1a.a.§a kalhedilrnit ol&n Be<len ler-bi}/£i11 g~nel direldoti.i cl!:m.il T illIer"ln 30 ,ha:l:i.r~n tarj· hind~n ~tibaren ,,;8ed.en terhjye~j rrri.idiirlh unva.nile ve 115 [iru mll:'!~llll- bu vaz.ifB-de .i$tm.daomL

u.mum

KU'Lll!la :lilt m~UIJ h!;)' VlI!rdi. terl!lib I:diJ~~ir. BUTIlardli.n 0..1.1 kanUhl,l f.oo(j.;:bniJjler, Me.L~~ Vekileti ~u:k u"il mii.s.t.enkl~ lUIJjl!IUJjarv~ liS j de mUiBvv1ii-i _ kabul blJ.Ylll'mu~18l'd!!'. ~al n til m<:x:-lisL~ weriyetin nlt!lll etta b~IMil~i i C)illo Ai1hiilL. 30 nelefonlll.) ~ 2"15 ID!lbu5u.n reye i~I!!'llkl lAzrm.hr, Miillkal 1:1I~I!.1i'18n Maliy!!: Vek~Telli )3.i1l<lt'Il!l.leyh ekl!el'iyet rneveut olm:4. ibi31§ nukuk miipyir!lgifle, M'1Ii Ve_ drg'[ndan ;!(a.M.I'I t-i!k.rar D:rtlimUzdeki cel~e re~,.e a.n~(liL,!,l;cktir. Ukt nukuk ~virlerindel'l CiII.-

teb1'l,p Almal1}"~ p.Kk. ~ta~etl! tr,~u ate!i'illle l'B.~o:'m ~8hiMekl. kU!lo,retl.~r1mi;,! 'B~ta doBl"u ta rlayet <lIllp tllmlldiif!n:l e\:iylel'llci'o iid l11.lomf!t.reo::lahfl. i'l:i:'ll!.mi!llerd 11'_ i rne!lD"lJl' etm.;~ ~¢In IlIB\>red1nmU;iti._ ~ Humus Y'DJII U7..e,rilid~ki ku\">'etlelie AI. tinln A1ruar\YB.J'a k!U'''II. ha:amlllLe .bir tliI'a!mda'l:\ verl1Cm bu teb!ltlfl hareket o!du~ blldl['ltmj!jtJ.r. al' .:Iel';- manyao."Bl, 1'1<)1 c:J.~ Alrnlln)"a.ya tAbi o()- rlmiz, l~gaL 'e~t.l1<Lcri Yfl'de durmal.;:. nl!".lj'rl3dl1medlin mu til. ve ye1\L blrtalU"nLllii. hazll'lanJn~l:!i.rlLSyonu1J rne.tJd :nill<l'l"~.umi"tir. 13u Jan meml.e.k:elierdc bu ha- tIIdlr. deklarllSYon aQ.~ba l'Ie Ic;:in AJ.rnIm.l9.I'a. lUmdul'. $Q'I'Yet hilkilm@tJnln Alm;!l.tlY3ntn Jr.akiki vllZly.;;tl. kU.iiI ha.smane bll" lil.U'ekct 11:-'11d1 et- I'eketl, etrnlljlb:r. mektecllr _ E. Rll:lbentrop'Lln bCy!!JlEltm nin tl~l.'enJ]me~il'll) )'<I.ifd= Alman hllL\Qme:t1 hl!.ilJ.9.1lI1i! hllrl!!k",tl~. da ll!~ kELd.ar ~ (lltLlgt,llm \'1) nl!> kada.r ,..ok. nile o~dug-~mL.! Rn);p.mll" 002- rile huk"kl,l dl1...(!1l. kendi EbrZUl{l..l'lilifI gtloJr_ $.ovyet~I!l' bt"ll"i, 'WUrJ1i.)1-o LlB g[:ire lBtIEm1ar Mcro::k hazerl ~l!lii.flm t.eeB,1,I[lZ8 maru.z kaldl~ tal~(:[iMc SIDV. yap-tiktam. a(l.nt"!ll 00l~ 'bl~ BIlntte l'ltlr2Rlbbl!lL'l.trop'Ull 22: ,!\e.zl1!'8,lld!l. v~ dt~ l'IotaoB" m~t lWl de SfIoV:''1i:t1e-r tsr-afmdan TllrkiY>IlYe lIer;llen gar'B:llI.

inllltn-_ 'rM'fn

"u~

Vj~i hiikiimeti

btt.'>t'h! l~a.l00<1g;ml b:l.ldL~lij:tir_ !'iiilfl!ij Almanya.ru.n 8-0\'YI!!Uer ~lr]1gtne harp ilb ~tm'!llli 1.I:lr.1!-rtne bll' ~k rtle:rn]e~etl-er V~ 'b\l meyanda TU!'kly~. han VI'! J\fg'.II.nHll.:t!.n bitlU'atllklll.rlnI llAn etm i ~lt'l'Cllr, A-

:retJ.e-:r blrU~l'Il1'!

·etmek t!:;ih !i,t1il'tn1 tecavlih: p,,1;tlar[ yapll(!ll!:lr'l1 i8b<J..t etm~§"til'. Yllbs.ncr g~ ...tl-eilcr.ill, a.:;ket'1 hal"'· ' kat 1I1!.1{l!lnda (i~hi\ zi)'ade maltrftla,t. \'~JI'l'r\~!l'Ii l'~!:& etrnclcli iJ.l.1lI'ine LG(:'Llm

Sovye;tl€!'rle diplOlnaiik m,unas~beflerini kesti

Z!jI'I'I!IkL CL~mi,Ur k.i:

BIJn.dan s.:.nra (!,~ l:'OI161i. umum. mlldtlrm~"'nf1n v:a.zjf", "'I) WlkiJAtI hltk Jundli.ki kB:nlma baz[ 1'I'l~del~t iI~ \I'e"!li J;~lotkmdllAi l€ly{hllJlIn mUza.k~e~int!" .s:~.;::~lml!j,bLr m",bu!I ml!i!.it.iL'lI1Jelerd(! ha~h,la!l.an ~'"I.!I!].ar"" lli!l.fll. v·(!rllme.el. t.1 d$U bulml!l.d[i!!mr a!lylernL~. kUr'~ijy~ Ad!!;,'!;! Vekm HaalUl Me.:'wmell.:' (I~lu geleTl!!k @;bCfimle deml¥"lr 3d: I lab !l.... rina"'!' ~iIll",t1rr1maku. le '.l1'mhT Oil ~"~;I'I<.'ii)Ji 3.!fl.1tJ y~taPi;1 ~. clJkla;rdlr .. 'Ha!>t;\ ol8l'llanna, ~I~nlurmdan a:;'l'llacak b!r paT8.llIfi vernm~! yerlnde bLr harekeltir •. Bunu,

fer

telfien

tayifl

I!!dil~L.i;r.

tzmi:r

&.h~!'RB.gyon..a.l F'tliJt1D1ila

merlka da bttarB.ftlr, ~u i.za.l~lIi.ta na. Almanya11ln 4Ut'lytl.),1 ha.rp hli!:bulI::. za!'ail bit.ar:i.fll~ lltnt eile-I'I memo ['[ne 1Kljtdu!um.u stlyluyouunuz, FaJ:!:l.t !eketlarLn hep&l Almany.a.y:a kRf!j-l hal! :;iz de ",ok lyl blHyorB1;Il1U;O; .i, bu lh.1lk mane bk ya.z;l.,vet almL\l -d.enl el': ti 1', be:rll!l' ba:!iltan oo.fjll yaL;;,n.{:ln·.Bj_ ge. 3 - U"UneLl nokt.9. Betuls,i' me<;l~. !e=;idil'" Hitli)rin mtwHl:lye l'Ie ll'I",re('~ 'l'lJOkufu oldutunu ·bllml~'Ol'l.1m. ].'l',ftkat HLth:r bil ~lIil&hm b.a.h!!eder-lren ilQ-11
(l~ro:Jfl

MPif , •.viyo:n'lil
A.rthr.ll, Btl YII 10
mi.!

(T~[dDn.l!l) aguato~lil a~lacak

30

jz.

Ellt~f".na:!l~'on&1

Fl.lilLrmdaki

Lince biZ haber leat E:tm~ ~b"miyo· :ruZ. Am:ak d!ljfrulu!u tevllik adlten :t.iabe:rlI!Xl O'eriyaruz. Ha.berler"lmiz 1m '!:800pt!m ba2ltm gooikl)'01".

Maa'df paV~Qn.u..ndill 'Terbiyc ~n.i. ti.tU!lu tesim ~e j~ !llIh~!!i~tlrllkile orli!!. okldlarla h~ en"utijl~ri ve oit'r~tm!l:n nlmllanmlzin rC::!lim VI:: va.zr dcr&[eri fall;liyet.inf; ait talebe Tl::sDnl~l'ltl; eI }'iJ.z,!.mnm te~hid kil.Jarla!?tl,.dm'~hr.

D.:.niz' bayraml
(na.,i 1. 1nJ!1d~)

Paderevski 'Ol'dli
(BII.JI PaQl!ft'v:.<ki·nin l'aft{l
jl

X/X
bliyuk

I:mC!.dill)

lao

lim cl ij diiiii llC di:rei:e bil}<"1"ak .o;clul1.!!Citli !!.eLlmlI.o/BI.(:akia.i'dlt.
Zafeir S,l:.idesine <}Cl!!nldl!ll' k.o~ fl.llld.u lan Ve liutl1kl.aT soylcndik. ten son!'a g~t r~slilli yapua,eak ,,'e alay Ay.a:l[l'<lo!j;a.yoliyl,a BC'ji.ktag.. gldl!;,cl!ktlr.

.oH.imij,

her

Be~ikla§t~kl mmasim de yinII' h.lli;]~l.m.il,:r~He ba,t.ya~ak vc n.I!IL It I!S 'btiyu k: Jli.k ·g_en.iz.ci&.i Barb I!~ r fill: 11 n hil'lUi!l'lllnil hii I'iim I!: Ii!n bir dakika ~Uli:llcllkhr. Bundan !lonra. bi3yiik Turk-un mt'Zilnna ~!!!Len.klet kon.acak: VI!!
ilia)' dagllacat;tlr.

hi"!' te~»U..fl1!"kar~IJanmlttlr. 0, yalmz l'tIellhu;r bir fjlyanlaL o~md.kla ka!tni.mlJ. bur Pelonyamii vi1ell.d.~ :gdme.ain",h biiyi:i k bjr Irol oyn~nu~tl_ P",dcr~vak.iz.i:e'i~1i Um'ilmi Har. bin lIol;l.1ndll .. ku rulan Po ronYIl elil!'h'l.l i" h'elinin ilk .::um,hlJlr:re t&.i .id [, NC''o'yorl!;, 5{l (.A.A.) ~ p&. del'o'\!'alti bir hahahk :hula.hktlln :!IOt'llil olmi..ittiIr. Ku karde'l'i An-ton~na Wilkow. ki },lIVl!r i Sylvia.n S tata..-;kaz VI!! doktoru ~ar;!eirE'!lllki ol-unc;iye ka.
dill"

Hz bil' ~oafl'ftkMmliiltlr_ Bitler, Bund.!U'I BOI'II'FI. gazetllCller Alman.yfl. :i.fNClwr, l!e1'"I1n.L Ziylir!lt stU!l !llT;).i1u. MIn SQVYet1o;r bjl'llgi rL!:<Zdindeki bU.. iE!ogilZlarlli. Sovyctlcr blrllAine, ver'U· ytl.1f. !I!)~lJlk mIlJ!l1Ur~lirUl" SovyeUer mesi hakkmda. kel'l<Ue5 lie anla.!p1dt. b!l'll!tll'lln Alm.a.nyaclalcl bUyl1k e1~LUk gmt :;t;ylemb;ttlr. Sovy(:t !i.WtfimetL btl memul'laL"Inm ne Dlacakllit"'It1~ 3Orrnb1~ beYIl.Il'8.tm ha.kLkale hIll- bir .!iuretJe larnll'_ ",ygun olrn8oiht]nl beYJUl clml:jl bu. H::amlilerlne ;'j1LU Ciilvap verLimj!jltir: l~n.mti;kt:u.d'r, Hn11!ol'm 'B0A'Milar b~~. BUyl1k lll.;Hik memur!armm rntl.ba.. 1 Hldi~I~.b~;:i'anall, &\'y.et ~~:l"ElolietlI:Hn dilioasi i!:'lbi. rI'I'Il.2i~1J:.()C'(:ll!'l' C~;i'an •. ~t<l<'Ia'!j: ='r~lifpktjlill I 8Jllamr,.v,fl;n "'e ~l. mcll.tMLr. Alms,n tluL.;ukul11i Mosl!:;ova.. daM-mag-."I.ml~a!l.t ki'lThSeler 1!:lfl uy~u~ CUI "hn8.lIe dl"tlegl eZUII\~ El.IIiJl Bulg:'U' ru[mulj Lttiratlllman ·bLti~jj'r.Gtlbl.l~lS'11l e1,.mgl 11e Sovyet metrra.o:.tlN'irJi AiPI;' mil t!a.tmrla ;Brr~llimli;l oldug-,~ i;!'- I many.a..:'I8o bemSlI edi,;m !a1,le~ frJ'Oliligi bu tit(i.11LtI, Gobbel!l I'le kru'lB.r nUl" lll\h.l rnE1rel~ 1113mBguldtlr • ApoUQiI'a bliln..<;@I":s.e onli!u!' dB. hll..kLkat.. . S(I'I'yet istih"iMl!iIt blli-oou tM'Q.lmELl'I(!a,k ;) Icfi.l'l.lll' btmzllJl1!!ktedLr. 13u 31- d:ol.l'I.Itlk",t1 ha.rek:U haklUno.B.. 1JlI1Ift'l.'ti. ':Q,k!;1!. Iftlrail!lll rl'uUI!lat. Ti1rldycyl, Il!cek ti!b1l![I!rtn gaz;et~lie.r~ d!atJ;b1l:'h:>'\IYE:tler btrll!tlne kRT.~1 h!hdk et· mas! '01'3mllstBkb@L meaal tar21 I!ak. md"l V~ T"rk mill!Jtinln hlsEjlYlIILmda. k!O.a!l likLr tut;Lsi yu.plldrkb.n SM.!'a nal1Q:!1 ~jr tcsir YEtf'li1.ak ve her ~~ ~ tot"J8-ht1Y1I,. niJ:lIlYl')t "e'-Llmi~tj[',

1.11 te-ma~:IIi. ilnlr-<l.k h.arbin \i9un. ~in !col yet~:rnez., eli Ve bazl mCl.hallercl~ dor· Alman Ol'dI~L. A.ltme-l: Emin VALMA:N diin(:u gY:nu g~ ...e.h.ilmi.:!)lerdrr. !!i" fevks,!a.eI.eIe :hl...f bum.cn i!>indi.r ki Almilll[al", teblll1j:l: B .lcimtok 'I!J. G.... <ill.:.. 'yll, Breat \> P tDIlnkl.l ~~~!;eaillJ:n i:oIru"'l(,'I"b!'il GJl.]i'lYu.d!C\ ile.tliyen lata~arrnHZ L.am V.iJno'YIl, "'~ K~IIB1.:/.t jN;.tlle rnu- (lii[CI!.luol;'l!.mn ~il 1I1a.r~k ik;;;11 bet"p:"i l~gru et.mlijll~nillr_ CepMnin ll'r\'af'fak; oh:l':r!.l'!J~liol'dtr. Alma.l'IJe.r,~hlle.n. (~l;I,,~ i!iOOL ~nJ ...I~"') ~aoJll1.(!a iSOvyot ~nlulal':m:m .mulLiI1iake:ncl'.ilerinl!: hedef ola Fa I!; bir kil'!; [llye ;:llld!m.l ..tk. oIiidir dfI:~) , :I:'a&~ I3lkt~!l"llmli!!tl:r. ~nnal Cim!!ih, rUIll io;:ind~ .kl!!J.lhnrnLz:Ln y!!~!lmad~lj!m!l.m dUfmad!m takip etmektlP.alr, ~Lnill m1l.ni olm.a~l ve~ntdiW)l gihi faaya,c de.·i2m e"lo::rnek~eod1-_ 5ahUde Jlebl'llll ~el'trt j~gal !!clllm~~lr.
Imhalit mllhs.kK,B.ltl1r. BerUn, SOO(A.A.) lan b~kumi,oJtda.nll$lnlli it,f;a] olwu:!!u: mil ? N'cVYOr~, 30 (A..A_i CllIUumbla Sr.01uic!)I!ti.ng'ln "Vlll'dlgl bi~' .h.tl.be.--e gli l~, J1.11'1'U1,Ji f'!l.~~1~ M11I8k'tn <\ltttllnlar t~almcr~JI ZIl.[ltcflj](ji.g"l1:l.l brrdirm~tll'_

Vichy.,)O (A.A.) Resma bir klilynakt;jIJl'I b.ild.ilUdi~e go],'!!, FUThIlI:E hu.kilmeti, .so"Yetler Bi,· lafll'lltl hudlJtlara lS'etirilml::'wi, 01. A1manlarIll E.1.llS cephesindle'l bir luu} hafta j~i!ldlil parlak Z8.=r f.iii i}e diplo-matik mun B..5!! lu 1·1 r'- m!l:!'llld<ln id;tjfBld~ ,edl!!:fGk Alman. e fet lex ka,z a.nacakl1U'"lna ~ij phe e-: l"\.i ke!~ti:r. lu, harp jlh ,=tm~den hB'~:~ll!.r diJem.ez, faka t bunul'l Ru:o; i~ini.n gib.i ~okuhJ1~l;ud II'> rIqd.u t mll·h .. topta.:n t:li,:!j.E:i;yesi !ilek]inia,lac.a.g~. I f~zJBlmnlZ:LIJ pi§ts.r Mu.hlmlarl. na ve AlmanlarJn raha.t :rat,at : 'lrarpl~malara" i!I,ne~k h.iirbr~ hidn. Rus m,e-robal.armdan istifadie (!-o;i gi.iJJ i:.l 'kQngf)cl~ Vt'; ooll;::,i gUll Lin- derek taz~ kuv'i.'etl~['l.; k:T§tan ev I de ~1iirTllc ~mLhu bulebilm;;!k::r· vel g&;rba donebileceklerine i~ d.:ir_ nanmak gUqt.Ur, Cin ejden gibi .Nil::ami klt.aiamnu ;lie d,iJ-tman- Rus ejderilli dt! kLlc.aldamak 1-

1.lI:l:allJ,a.smdan. \Ie :YllYJ1ma.smdan : j ~tifade ettiler. yrpratma n.uhij-: III senelerdcrnber:i. devam ettlr-.' dUe!'. Ha.z:rrla<hklan kuvvetrerJre B~ u.~l'kY~ tafra.fflruf yal",rua.r" vakit 'Vakit g~ni~ cephiilTdn i§l1l tek:l!ip lI!!imerni.i:c bH-il deR"m'!.;:. .,.~yl'L OU t!l.".fafm,:iIl II ileum oo.srek Haki-W til, '" a,tjyC!t tama mij.,:: b.1i!',- g-erilel'e :s:!L... ktrlar. J l'!.ponIa.r ara-! ka.d:n'. Almanliar, So-vyet !:tl,!doU· .zi .il:a..z.a.l:nnakhl bera b@,. .i:ftg:d ~_ ~l.I!i.da. 170 f.LTkadan ;d.;y"ade ta'h- tJ kl~ri YCtt'lerin §OseJe-r ve f;1i men-: diferler h,a,.ricinde k.ala;n her ko,d .. t: yap.fl')ll:la,rclu. B.II f[rkala.1:'I, asgiiHl ii£.to: bh-i taf)k flirkiIJ1an \'Ii' l1~i hir ~ete harbi 5aha.sI haJ.ine kOilUldu. [IlQwrlLi firkllhi.nihr. Sovyet kltaI

mLiddet i(:ind~ ccma.1\ I SO tilY· y.~re kaybeyledikli!!litti, ra.ciyo ile bjld.ir~lo::r!!ir, Kendilei"intn lank. top veeait kay~p"hm hllkbllQll Aiman t,adyo~1l aakit k-!lllm"ktudL'r,

beTa.ber- Fransada gOrdiifijmilz J rnanzafanm aynen telua:r edih~'- . y. '1'........ I ~'.JJjthna..1 ~ek }'allhf}j C}lur. Siyut 1lzviyeti ''Il''e arazi t !lIutJan Frnnsaya o.enz@$)'di l ntl..Sya, uummi btl' ~ki!illtU He ~ s:e~m:i;,< olmaSJ.Il1;~ I ~men, Novo!!- y:tkrlabiln' ¥~ silahlar1IJI Wslim, ararrag - Volinak • ~ap.et.ovkii, i-"llLh- ederak: 1!L'Zla:!}1lJa ~nlan melin~d c;ih'l.l. YiUm.ak halUL!ld e.k.i dr. Fakat SDvj'Hler Dl~lldekebiHiin Lc~bbulll.e:r yallllz i~ri p<:is. tinde 'id.fu.alI bir ideo]oji hlikfun I ,~ ktirti.ilmekle i;:~h:naml'l, [.skat, surtiyor. AhnaJiya. yarnn tcd- F_; tll.lJk ciiz;ii .tl1!m.lar)ml~n Va hi'lv bil"'lerle iktif1l. edem~ ve Boi~tl- I ~ ~\lYVl!'ltl.eTimi.zm <trka ark",Jo<a bJ!" vik1ig~ mahdut al"aZ.ide bile 0:1- ./ .:!Ilolrjdarhte.lerile, dij~man t~nk cii.sa y~amak ~mkanf veremez, I . ~ :zUtamhll'l.i'iln ¥e moro:r!iJ pi-,-a<le.Olg,er tan&n Cia komiin:iz:rn , ,~ ainin bi.iyiik: hif baml imf-I-a ~d.!~parl:isi. de illLb'ha;r 1l:aran ver., ',; miJtir. Ha.v.a b"""'V!llll!rimlz, diJ:~. meld@: lle.ndini serbest gi)tIil.ez. ~ mi:iIloha.va kuvvetlerin!;: k<lT!i'~ muB:t.1 itib'a'rbi. ·Rus-yedaki tmdi:selE!., ~ 'VEl.HakO'~li n.ava muhBr~b,ell!ri ve·r,m.-4, ya:rma ha l'ek &It }'apmL~ rin jnki§af ihtim&11Gti hakkm.: ,olan dlillmam~ t~nk c.uzi:tl<1mhm- d:a hlr Oruek ve bir o}(;ii a.r&lIl!ak, ; ziyade ;III va .motodii piyades.ini durma- mun geliTse Fnnsacian. dil:n bom.b&rdlrna!l1 etmiJ v~ ~id.. Cine -g& se\llrmek mUi.nas.ip 0- -' d,eJlj dllrhdt';!'[e, hllbaMia LuisI>. lut. is~ikOtmetinde kltQ.lanmL'Za mil:zaJa,ponlar. ·hazr.rldch bir kllv~ i oar !:ttl II! btl hl.fI inu-ilu,r. veUe ilJine 11 lkum e-tt.ikler'i za. Bugij.m bl,! iki.nc.i em.p~r:rall~~ m.an kQla.y~a. w-azi ka..zaDlllf§~ar. : ..narp ~01!1 k.Gla.y zM~.I~1"c i!.lLtCi.nlile:rde.n ynz binJ.er~e ooir ai- , .ml~ Ql;!rII Hi~ler v~ gCJ:tera]~ri, lnr~la.", sahile V~ miihtim. Dile1fki·· ytldi gi1n[i.1k iilHp~e. :WO(J den len~ hiU!:im Qlmu~a!r1h.F.ak.t f~zla s.ovy,et ta.nk!, 60n top igti. n&l'!l'l. ettiklcrmi veya im'na eylc- buna. ra,gm,en mesale ve mi.!ct.a:r ed.iil. dikJuim:i, 40 bindo;;n fazla !oz:uor- netkede Ustiin 9tktr. ~al miy~n sahaJarda top]anan daau 1I,9keri esir etliklerini Vii: ilyl'li
de,,·a.ml: L1IIItsk i~b,me~inde, rnotor!i.i ~_Itajar kLitlderl afa.slnda mi.lhlm Il'I\JJaa r~b~] er deVil m etJ:EM:kl~dir. 1311 iatika,m,eU-c 1::lliigQ'l antn ta n-k ciizubml;ru'l akSal1llnln ·1ri1l!];"!I!ket·e
yet tcbliginjg

Monova,

.30 (A.A.) -

SM'· !'a~ kaza.M-eaklardr.r.

BUIDInla

I

gr.rnk 'Oin kuvveUe·ri.,

oo.phenilill

i

Alman ,aj.ansJna

gore
(~

1 Inclde)

=

Min&k

Kie'v lie Smolell~ld·y. I'l'gal-e: e~· meg} ele alm~lardH. FakJi~ h,~· rekatm s;eyrili.cle;n de g.arlJldliii."i gih.i Almfl.nl!1I hooefle!,LrI!: "arma. !ill. m'Uv",ffbk QlamamQ..I~rdH. XI1.('JltlrlJnLO!.'aYllabllmi~ l _we bll ylldlmm dli.Jb",:'!i ;;I.k.:;;.mek uiin:tnu~tlr. i ny.a 8',~it~Hjk .;kl.detli \;arE'l~~lar n"t..l~~nd.-=, ,AJrnIil.JlI~r
tI&gll,n 2.5 00 t;fLnk~ taknbel'l !. 5 00 tE1)IY8ore kl!lybet]]1L-i-I!!:1' VI!!: 3Q_OOO

bjr cLarofo ill!! bir h~fta

aonuncla

~=bl.ijl: Ce<lc k~tll1l.r myrrnallQ, MinJ.lkl Lut,.,;k b~L:il:ell!!r.ind<: ,}iddetli au~
rli:ttlil muhol!olebey", d,zva.m ~trn~1~l"djI. Bil.~i.lEi dli~rnan Karb;l.i Be~" ZahlDl i.e<,:meye If:;\IebW8 ~l~
n

diili§.iirilldu •. 15 tank hlbrip I!dild:i Mos..'I{ova, 30 (A.A.) _ iBu. (l;i.i.n ogle .iiz~ri ne§'r~cLileD So ... c:~1 y

3M!;,:

eephe.smd:e

S3

tilYYBrrE

I

bir

5;0,,",

Intalllnmlzin

cl~{II j:;e.. rn.i:tti.-. FakllL "de~i lie m!.Lhb~l hU-

I)en~.zde'= Modi1.da. ho:!r tiirlii dl!!n.iz m.i.i"aD.lIkllJ.W ),apllao::U Ve Il:~~!! biif4in '~~ml Yc hU~Bi dWl!!:lefll!l l"il.PIUlar QOI1,ul.ll.i:l-i1I.ktj:I', Ge<5I!!.dl!~1l' bi~ fl:JIs-r I!I.layl y;[l.plla.~aJdll',

d.ar,

yamb~nd,an

~ynlmamlllilr.

P'ADEREWSK
P-llide.rew.ki'nil1 dirilmektedir. ,jjldi.lil'U bj]Vbrtmah
Y·llllllilJida.
~Q~

den fBl~la ~sir

kaYlplamtlL~ k~yJP
.. osu,
1f!1Cl~J Ve

,ud=: 2900 kio':!.liI·. t~nk,
~!nr '-'l!lkcr.

ArRl

mucldet

v!;'i..m..i,lf:rdir. zar,~n(b

"

b!ZJm 8,0 tayya"e, II;,0.00 kadar

Isvet; kara ,S:ular.lna mayln dllkuldii
S ~OkJJ.o1m, .S(I' (A_ .....) .t-l'tllJn~: ·Wtll.I'aiUQmm muhatll-oz;.jUjIulI ko~aYkWt1tmll.k !f;h"l ll!v~ .k.B..r.!). SIl': Ulna AlMd ~d'lllannd;ll.'1 W deJ:IIILle G !a..nlye 2.1:'7'1 'l'1mllllye k;ll.<iu uzs.nlln bli' mmhka dshUlndB mayLn Cltlk.t1JdUitU~t'JttlYIl Jl.1ln1lL'ld9J1.11tJ: tlJ.1'~mdill1. bllcl.l.t!lml)kte!lli'.

,dell"&m fOimjJt!r'.
,AV\"II'iorYlill

Vi.

b:v.co,;:

.s

f~:I!
~Ol'l)"'l!IIh

Jlln

Pa.del:'ew,kii

PO"'

m~U'i"

Y cni Alman E1;itti
801'YII, 30 (,,o\,A,) -

,sl!!liyBYIIJ
.stdanL Beckert!)

le1dli
ajafL-

'be;alekir ViI! Pad,e;rew.ski.

b.ir pi.yzil~ia,t, clevie!: adlll'llidr. PolonyM'ilD Kuri.

.md=: Ye.ni AllnB.m>el~l
, 'j'iJ.

]oVkB kaaa!;lilllilodll Vie. U~ t'~"fir.l 1:860 od" dDR:QlIll,trilr.
~OV1ll. kDlI1l!el'Va.hiL!lr.n,diti

Ikin. Va.l've

pi· yanillt Lll!iebl!l~ iiJi.P,JIdelI'ew.lld":nln kODKl' piy.niHl!iji, ;me.l!]ei~ tsS1 de hq1l.... PII· dill'eWM:B:. Ut:lil'dciillulri Clill iJ.1~ kl,hUlUl M lPatllllik 'bir lPiJ1Ini.tot
oimultull'. lPa.d,ereW'BlRi HUH de AJIl~.ri: .. kEl;)'lt jj!itmif \l'e 0 i~tl!!il'l!bmi

~iil' elmiJtir. 1900 m:aYI.a!l.ldll. Ne-vyork'ta~ Ameri1lt.B bedflll:irr]mtul, YilIrdliTI ollrn.i!L.kmere,P"".

Harhw. Alma.n
mll1 ett:iiii

j1k. '5t'kiz

a ~",'i;bcl3 ki

gUmlntin pliFl.. l1etk.~ler i n i!i~_ib-

rnJmkiillJ

blmakt

__LTr d
Hl~~
I

ClJrnhUl dY'1-l"i'I$i[L<I. il,g-IT zily3at l.'"eirdirerck j!k me"!"Zllnl! tEl,rcil!"l:m.ii,ir, I Alman piyMle- tllbudarl i.iA; de-I fa kltalLJ.ILmlzm bulll:nduj:,'l..I rne .... tie hi.icum I!tm!~ Vc :rL~n.at!be ()l.eydllrllnd~ 300 ijli,j lmak.ml". tLr. A;Yl1~ gun V.iho;) 11i'. b(i It! '4'ind .. d~man. WI karay~ lhra~ t~*L":'bbjj.

def'e~ki
POIQflYUIiD

ceJiil.iyoelin:i lliurmuJh.I:I'.

kUmillnd,jLli!lgtllLn
bJr YllJmm

;;,ilT1cl~bu,h;,"{::rnl.l,(llL';'l', Klta!.l",rlm~IlI_.

Pllid(/reW;llki~

Umu-mi b!lll',I1 ~e ilitdhlAli.JiIi: h~:min i"il1l.
mlumedei!ini
bll[un·

Z01.h~11a",jj1·

hiiyiik

SQf}oa.

,t!lh..i]

faalliyel sm6lmi, ve mU;!ltBh:i~PolonYIlIli!ft ilk batV~.

IInte ru.graml,\,tn, AIII!lBl.l'l :rmil1l ill birliSi ak"'mate Lloh.\m!§UT_ Alman ordusUfiUn Laluruz hI-

l::-!!p.helC·1

hla

h.a:reketi

ll~ o:iu-,:,matUI"l :Wu",.
mtIDa,el.el",rdc hlH<l

mijfr~e-lll

g'<!lmlF,ltlr.

ede"';::k 1979 ,iI.

m.itm. Tablilme

piYlIl!'lo

olUen·

lli1i Qlwak Venay
DJU·III,ylJ..fI)r;r ... mlllttur.

Berlimde

die Am.erikl!J)'l Oli;Y,_retleri leker·

N'lI.,!!mda

Zl !larallrp"!~hl', Sovyet k]!~la!l i.8e, Keeflhrii~ YAYllmalafIl'lil. ragm.:oo mr'llZ 1 j ta,,':'e.'1!! dil' , I 5 Almal. bitatl dH~ ~CI dBl'beler inditllnlu !ai-ujp ooi~m~tif. Geee 1I."~1 rt'rek SO~Y"L l"pr-iklarlnL mi.idil- t.!\}·YOIrder.i lfIii'k~nllILel ,"<lJlfffl.l,~~r,

I

Dil'lkij

"lI!l~ld. c rmha .:!rililm.~dr.

kDV""rl.tiet.inJ:z. 5 3 .t;i]t.ifmrl'l1 ~ayy'1. re$i .;Ht'lQrmi.:i,HiI-. ~ho:irn ktl.. ·.pla·

I

I

TEMMUZ

(\"~

,-

.
_. I .:. "':

-

,'I -

':':....

_,'

'"I

'.jIij'

.. ,.,.:: I"
:'. ,

.

I

'.~'.'~

":"-".

~\Jj

VAT
Sal
Deniz Bayr,aml
'II~ 1lanJuLSJ! Kado:klly
m;riltI 10:11.'1

,

I

.I

.

U'

GarS8IDba 'ersembe
tul~1l1n

Cuma
B;'rle§ik Ameiiikainm j,stilkl8JH
1776
... ill

T lev lDi
SI ..

~------------------_,

1941

Pazar
F!I"B.m!IZ r~

Pazarlesi
."".

,Bu'gday kanun~ ~932
IkIk!!tiJl" Ka!room
1!18IlI1J1Jl'<lDU

11<*.
I

illi1rffi~a 18(ji~

M.W'

(;rll').

deMaIl~t.milLllihi.lilS9J1

AtafurHin

Ishmbule 1933
5.3: 13.f1 17,U Akliliinu Yd:Sl; im,:5l1k;

geli§i

NflP'tol~'!I,T:lum >'--4!'"

i"kt"ndllryoyJ nUB

EJ-u..,m
I

HlIl!ili'ID hakra)lJ.f'm] 'Vabn bl!1gi.l.u n~re

~nru
20AS '!2A7

V km'm

tettllw;.J:~

IWruft1<ub KlI.dm &mya (l'1l.1"1Jt

..uma.n.

....

t'lemut 8s.rdallrr;lml

bnrlUra.tomnun

memJliket yazrlanm. ,\Ta.tla.I!i'da. .:.kl!Iytmnz.

!;ok lOOeruk].r blr .rNj[U.I.mhv. Cl1n.e!i': otLQr lkLnd'l 5.34 13.1B
Ak!j::tl!ll; 2Q.~

liIillfl.l£llib HI1 ~ Gl.ln4!~: c,t]e; l1drul:( !5..3'1 Ak;tam: 13_1!i! Yu.t",c; 17.1S lrn.~lIk: 20.U :<:.l..j 6 .1.16
G1ln,~l

all.lU!~: Oklc; 111111-111

20-15 22All l.lI.2

GtlllI>ecll: Og.ll!~
Url.ndl

ia.ir
l7-la.

5.33

Ak~am: YIIU;.,t; lm:.;ab-t;

21'1.15 22.,.1 .:US

Gllue!i';

Oltle:
tldlldL

!'i.33 Ak¥m: Yat.;;I!: rr.is Imfli'Lk:

rs.is

!!d!5

AI!1!\Lm

l

.211).414.

Y;e.tiu:

2.2,46

Ogte~
rkJndl

rs.is

S_l4

11.n

lfo\.!J;[I;JJ:;

a.HI

rr.rs

Yn.tfU:
tm:'!:fJJii:;

2.2.ri~

a.rr

:)·3fi lll.t!lam; 13.HI Vat-'ll; 11.l8

~u~
2.2Af,

:r:msll.k:~.

:U,B

Rlilmi Temmuz
V"bI..JI?iIa,
._lIftIo.J

IWp - ~ him BmaD

mnekU ~.

Vlao'da
Il!l~

Iler glin b1od:lwMil~ :tw;klrulda &fIl!iljk~opeillk malo· miLt

J:tIQt4Il
r,tanbuJ,da bi.iyuk ~ellel,e
1.8&1

A..moHik:Bo

~

w.m:lbg"fn umwni. 1riIdd tm!.l!l.en! V~ d~

Eo\i1d Ba.Il.riye lIo:rm~'l"'I CIMIm dIinIzdll!Jr ~I'I
~aJ:tbIA.'Ir+

Jlilsamrrlfln l"Dtnn'da

"MtIIr.

'1rll5'Uk
:i'.{J1\<! ru. 'konfH"Wll!'Imda Afu:ta.'I'I rohh.lltIl T1irldyenin ~f1IIm1n A.,,..YUp3 I:!;m telillk.e fddlssml
I'I'I~.

Ilhan

d:m1etl.'e:A gti;rli;ptldr

d8

o!auh
WiS z{).41 Z.2,40 0'1,24 Gllnetl;

1loJflnnma!.

1~1

178,9
GlUn!!l!F SAI!Io Ak1Qm~ 2D.,tO .2U8 ::J,~

~ta'b'-EI; .:dm~t1] 5_$9 Ak~lI,n'l:

G1mel)l;

5.36
:I.:UlI l'l'_le

Aqami
'l"al,.,u;

~.4il
22.448,];e

Otle,: Ddmii;

Gtine!ii'

5-31
J!.:;;.HI

AJt1am;
Y.u.tiSI;

Og1a;
Ikl'ruli:

2O.4S 22.43
;3.,~

1m£illk~

17,111 hn.:;ak:

GIlnIil:!l: OtloJl: :I:k:lndi;

5.37 Ak~l'I'l.~ 1;3.,i9 Yat.'~J; :1.1_;19 :I:~!'l.k;

2l'U2 2.2.42 ;11,21

OllneJ;l:
(j,~!(,;

lldn(JJ[;

~ .3S Ak~.am : 1:l.,1 iii YELt.!!I: i7_1!!il lm!lak:

200-412
~.2'.\l1

GijnB~:

UJ

°tle:
lklndL:

lU.9
1 t .l:!l

Yai5~~
,t""~tl.K:

:nwuli:

O~le;

1i-3'll AlfEl!l.m: ll.H! yljll:.!j~: 17 ,n

Intlll'Lk:

:2(1.41 .i~.iHI 3.25

O-ll.a;
. Ekillldi.:

n.lli' Yat.u; i1_1$o :hnS'!lk;

Na.p(>J.s",""

8i1l1t

&

men:
J,8HI

F:II.I~:nNA
u.da:lmIoa.

Sicakiann
·Vatan'.:fa, 'hlliftll.da Ikl

arimasl

va.fim'm

6]l1OJ!' la.:rI[il

I':iav~n

g1I&.: 'rDd.!

t!:IkI.J.

y~ ..
OOJnI:i!. Jt~m - Yu...go~la!vp,\ 1:ti1!I'lik muoltilil.l!l:!ll 19:21

gl!hliL !l.I!lIeIfI'I...fi

l'a.1'an'r

c..lmil'ltlilda

h8l' gUl'I Mr )'tmo1i

YfUidD.:r1 9lk!r'OOktndJr.

te ~t.ronebll1mj!fi lz,

NlIM'4lt Ki:iymIm'm .~~ \',IIIota.n'd.a, ~l"eLIWm~+

y,uJilcM1

Gllit~:

Otte: Ikbull:

;l.U 1:;.1,:1'0 i'i',l'fil

AkfBm~
Yllt81;

~.40 :li2,.:'f'i' 8.28

t~lI.k:

Gl.lnl:/ll; b~!l: tltifidi:

S.42

Ak\l~m:

20.M
:2:2A!6

U,20 yat"'l; 1'1',111 !mfl~k;

$.213

OUIi~: O~lc:
lk,in&:

5.43 .l.;L20 1'i',:I.[l'

Ak!jarn ; Ya.tfil:

tm-H.lr.;

200.119 22,35 8,31

GUnli,: O,~lc;
lidmJi;

5A:'iI i:\I,20 1'l',l8

Ak.ii;am: Y!I..t!lI:

2'o.aa
22.M 3.<32

,Gtlne!J: Ci,tLe;

Imsak;:

lk1ndi:

1:).41 13.20 17.18

.A~~~m;

'fat!! I:
.tL'rL!JII..k:

.:m.37 22.33 3,3.:1.

Gtit1.e:!:
ojtti(): ik.indi1

5.42 Ak:jlI!!.II\: 111.20 Yatal:

17.1.6. lmMk;

20.a. j1' 22,.32 ::3,:3.5

C;tl.ne~:

Og-Jeo
JiJd.nd!:

ie.so
17.1&

5,<16 Ak~: Yah;]:: lIruIak:

21),36 :2:2;,3;1

3.S'i'

MID

Gii.ndUziim ~ yll!Elu1m V6fnn-'da olwTnnr[W'"~ ~f:ly!)iIn (M!lll

***U!\ru
ba,yram}

Lora n :z:aferi
1'900

RlECEP y.,prak
Hattado.
aJl .IkiI gilfl "'llitan'dB. ;.yii<Z~ 'Ii~teoIIlr. 1r:lIiIirnillp Bu!Eruaca..v. I'if!ik'uk.b hmI,[z Ilbl" gii:o VakLn'dll'kil1ll. lIIwJJ.em\elrl.e eii6Dfuiz.,

~923:
"fL1oR'm
~M(

at'SII sonu

Zf.Wkle oJmna..~rou: "st:!im't!a

Adlilye

r.'1pnr~

HatllYIO

klitrCmWll. lBII9

bl!Wl.bW:l"AhliolZ.

""

Gllne!jl bl!llgijn. esed bllreilne GIIM~~ 5,4'i' Ak:!f@.m: 13,20 Ta.tsl: l7,]J! ImEJ:k: zO.8D
~.3{)

...

~LH. ~
!ll!;l]

g:lnr

1aruJH rlmlJ. ~

bof8.tlndD.n ~ ~ I'!akkm.da

I':l.l·a~'flt wi en e.ntemsaa y.as ve Imvadhller ". fI'lmI.'rlad.rr. VMuI'_

I
~.30

tenvlIii':Wt.
1'5.59 13,21) l'i'..i7

har gt1n gt'izel bk iI:l'ua, ill· tIpr O'hit.ekt;ed_lr. 5,;;3

Otle~ ikl.ndi;

GilJt1!'i}; O&lil':

1!O.d~
13..20 17.18

Altllc.m.;
Yatm:

cUnIl!i):

Aluiam:
Ya.t.B,~:

2(l.3J 2~.28 3,41

bile:
tkino:J:i;

3,31,

1!kindl:'

t:rnsak:

imM:k:

GlJIIm.e,; dglll; tlUndilr

5.50 Akj!Lm: 13.20 Yatllr: 11.17 !tnW~

20.32 .22,.21 8.48

Gtm.q:

billie:
11!:imil:

5,50 A1qBm.: 1lI_20 YatS!.I: li.n !JruI!I.k:

20.82 2.1l.l!5,

GlUn~t

5.51

A~«Pt:

OlliH
lkiDdl:

20..31
2U';l

G1in~:

l1LiO

S-1:1

n.lL '7 :!n'l3&k:

YatBr:

a.iS

O~e:
lk1li.di~

ts.ao
17,:!rt:!

.~:m:
YS.U!r.:

!:on;aJc

:22.:<:11 3.41

rk 'rarlJ.i~ CSSlJ1!la.r, Vu,b<n']b !tu ftlll'fa1ili li1!fr~ ~WJWI".

V'Mim en

giiIz4 JiI~oa.INlI
.~I!I".

ner

t'Une~; OgJ~;
tk:lndll:

lUI 3 1.3.20 U·.16

Ak,a.!;r.I.; YM-lII: 11l1~~.k:

:2tl.2S !lU 1 3,41)·

GUriq: O!La~
1kiruM;

1i'I.!!i4 J<l,ZI)

Al<ijllWl:

~,18

GLtrU:\I:

!5.~
13,20' 17,M

AlI.!)MII;

Ya:tSI;

17.1~

r:rru;~~

22.1D
1l.~1

Ogle:
:hdndt:

¥M,11r: Im!il'lClt:

211.27 22.17

Ui2

Ahm,d
V A:'I'~

8i1l§mYh&r

&nin

.r A LM A N
a=

.. lr~~

Eyiipiu Halit'in
hatiralan
Yarmki
saglffll,z-da balllY-o,

!f!lll til! It. 0

i !4l!8 -

-

~ V~...Wi IM" CIIjaJoittG. M-oDa p.",ltiliTi' S.

2 TEMMUZ

B_'JAII.A
I

1941

Milli birligi k,orumak i,~in
1

• . oJ

r~\.

~

MiJli bi-Tligi
Iu~ m-Hli $iy~

kortHlMnrn yo-· ayku"l ha-

BIZ
Parlak

a,.r

z
kutluland:

gu.

rek~tl.ere gtiz yumrnak deha,s.,.

~

hunlarm ,t.i.mri'l100 sas.i yetta dcUf'l'l"'l ak1.l r_
YQH:n:

tezahuratla

ir isvi!);re g~tesi an]a.ttyor: Biilmem. neeede ya~y&ll btr iptida! kabile vuml~' ReisJeri ,diger bil" kabile tie l:ump Ui.n ettigi. zaman b.hilen.i.l'i bii· til.n a.zasr dilsiz k.esilir, ;s:belki bogbL bulunarak w~n.ks.izlik u~'andlh.cak bir sOlf sarf~dgrlZ'» diye ti mu.eade.len:in seauue kadar bir tel:!: }if k.Oll.'Ilplazlar ve kO!lU§lIUak inJ;Lisamu l'ellille.rj:ne

B

AMirrte't Ei'iI'!lin YALMA.N

bn'aklrJa.rm.Illl- Ja,vl~

~i.

iptidaJ insanm bu bal;.iretine &it ibret demin:i medeni insanlara du,ynrm$ ~9.~k. nl2ticede harp zamanrnda. ileri geM konU§m.8.mak ve u:mami Anengi bozmarnak yolanda ta,,~iyelet~

die bulunuyor,

Yernleketimizde ae milll birlige ve :lih.el! Wl olan ihtiyaCT takdir etruiyen yoktur. HMi.ge..
~.el:'e

~

~~_~~

~:~n1{ea:::n:~~l=::~ C'U,. m' ._'.'.u. rr.· e.-.'I~ S··.·I·,-m. ..... h
a:;"l'll Tiir'k m~leIlle heplmiz V1l.t:it va-kit tel!:rar ediyorua Milli birlik. bit" buhran samanmda bttkadal' milllirn orr krvmet olunea, bunu bomtak

ba.k-

ri I
Zr ··

__

~=

i

'Femltm!Z" &:I'I~UI~: b;;"yr""m! dlin btl.y'L\k m",x{l;.'I<imle )t:'U~L(l.ll;jI. 01.'11'1;!(~k

~

:!~=d=n;;l~~l.~:La=:
1"11 gUn bfitlln glbl ratls. am:ldI.

~t'l"l.mmlzd.e
da

oldu:gu

M,iinakalat Vekili
"Wi ._
W'" m • '..
,@fu

bta.nbu]da

c~ku,n

le;!;IIRii-

FraDS! 'D.:vlet lIu]n

hep ayni IJ!l.e.mbadan geliyor. l:kilik havasr yaratmak: yolun-

y~lu.nda.ki hareket V~ ~ebmisSIva ler uzerinde kass&5.iyeti@ durY -., ~ v&:-a mat ve bunlarrn zararmr defeAnkaTa, I (·A.A) ~ Re.j;!.ir mahllUaa- .i~e A",karaya ium edlld.e:reJI:: birligi koruIDak her 'Ibir'i- eiimhu.r fsmet [I!!onii, Frar.L:l11 d~..,· .m~ oll1!.1:l F-1'8.1'I(!;fI. d~vlet n.a:oda:rm. 11!t reis] M~'I'~l Pelall'l·.In dQo9,ta,~ d.m Beron J8el'lo.ti.1 MeQ;h.itli·i bli!" miz i~in vazifedit. k.en¢.!iler,i.n1!! :gU.n aaat 1.0 -da t;;'-{ul,-k~·ad!liJ,d. Ber fireatta gi5rtiyontZ ki ne bit III ektubunu tev;dJ eooek :iizer-e "R'IlI!!murrl"cti lro!i'kl~rindt! ~ablill buymmu:j1l8f' milli birliie teQavU:z ~ebbl]sti

'~a

akl kll!lrl_ft.dnd· e. _111.1_, b-. 'IDft...... a.... _".,-- lft -, cin:. Bil. mi.ilakaU,i2.

Bun :Benolst lWec'MDidin
,

VekAieti ,a;,IAkad.. Ide. lDeseleler tlzerlDe 'I~zetemile lIe,aDatla '!lalaada
%
. 1lr ..

Haziciye Vt;:kili ~Hikrii5.ar8.~oila ''''e fn,fj:J;1l, 1'ti.301l- SELblih ta..i'i"! fI!l,!lt 10,40. da b~dl. lanlltgU.\i1:an M. Outl,ey Ml:1t' b"u- DooiJi "l'iOInut<U'l!J:tmm bir bf:lhlk .IUIb.tnmll~bl'dl:r.
_

'Olin M.:b!l.h !';OM: erl~ct!. 3IUltlo!o'l'd-e!tI. itLi!).a.r~fL bttt1.l.n Mn i~ "'1l1Irl:~l.lI!l'il.o;; l"'I!SI· IIL'l V'I' hUBUsI: m1.!~ele.1."" My-ra.k1s.rIa. OOIl<.LUln'i~~ bUlu!'!uyol'ihl_ Mat<B.3lm",

.ar,._ t!

aI • '4

'

- ft.M B ~. R 'UM fJe'. cb'la .'

,-;,_....

t;

t -,.t JII • IU maD vi b azure.d'a ilrhou'li ' -.
I.

karl,

b!J4llMITitla §:ehlr h8i.l'JdOilI.l oldu-

tu

halde, OHl(\~~ lisellin-den ha",]{.etl~ t!ltikli\] eadd ellInl te.kilJ~ Takslm iI.ibi('l.l!:llineo~ d
(D&\f1VlD ~

Ankara. l (A.A) daki ~abalamalax.m. ~hc1li l1azrrlanndan membar (Camhwiyet] ga:ul:te- Devlet sidir. Bu rsrarlt ve :pIanlJ gidi,@ gOii )rurnma.k: sureti le muhafa.za
~':'neae}:-&'- .!::~,
~VI:ll.t..[.;] ~.P-

- FlI'aMal noiat M.ech·in butiin B8.l'o'ft Bi!>r Ebe-di !$cf Atmtiirkun

t5,30 da] kahrini ~ya,ret ,c.derck huz:urunda. mll.1vak.kat -e:iilmi.. ~t:b'ir !ie1enk koymu!jlul'_

yfu:fu-lum

lir-

So, •

1

dB),

+ffJ

rM"1I btl' sUkanet

elnr,

Buttu:n

ig)'in derdin O11:aya kDmalma.smda ve 'mini birlik bakun:mdan jnlinak~a edi.lmemnde fayd.a
vardrr,

Cum.huriyet

ga.z~nin

ba§-

I'I'Iubarrirlmnden B. Nadir N8dl, TUrk g-azeteletin'i ikiye ayIr.ryor: Alma n dogUuguna dai-

" Re/ah, mesetest haklllnda hiillam et .tahkikatlilin
J'

J"'Ipl-.anmerasim VI!! m1cip ~. V ~ b:D Mad.;). ~. ~ b,i.r m'llbarrl· mizrt V ~}£tilliii. ~lka,dar eden {DMaDi! Sa. %, sa. ·1 4&) _~
~].e

~likleri

rna .eachk ka.tan hakiki TUrk g!Lzeteler:i ve bu dcstlnk etra.·
fmda stllaijMa.J:llt\:z;bkla,.r ya:r.ata:tl

fena n.lyetli Tiirk§~te1eri ... Boyle ;:l ymet i:il~ijJer kullanmanm mBa birlik l.11tiya.cm:a I
(Dm.'1IIJM: Sa. 5. Si.!. :3 i!e) -

'Imnmrmmll_I~I~I~;:=~-1 [
m
'914· h
ZiMi

bttmestue tnttzere harar verildi
P. M~~a;~~u
-.II pu sa a.t l!i t~ Tl'abmebusu Hualll Sa.k<l.filmT~il·
topl&n(il.:
VRplmlill'\lfi

Devletin biitiin sal&-

(~!L -~T/~ hiyeti
M~v.a, bMll'tYM:

bo .komitf1:9-a ver,ildi
1 ~A.A~~ -

I'

li.iinde

l'aSs ~

1\0
eUJGA

RlUlfilim ede Re:fah
J:,1l.!)m1L!lmii!.

Savyel tebligi
Cephelerde 9lk PldetJi moharebeler oIuyor

Alman tebligi
Almanlar Lemberg;'-in iki tarafmdan He-di,_lar

Karadenizde
Bulg::zr sulunna

4

ait Kiitaltya mcheu d.Q\.tOT Ali Su''ha DelilbiJ~ taralm~ (Dqo.Duu: Sa. 5, ,~ 6 ~

*"

Ahvalin i~~ ~ym5e -1/.at:afi]:mll!s.·bWDane bII' .~ teca..-, (Diw.Ii!nV: Sa. 15,. Sa.,5 tel

=

magin dokiilec.ek
1 (A-A] Bu~<lr ordlJ.SlM!un teb1igi; Klizad!!~~ BulprwAlmlam::tll. 1 temmU2da II.a..I!1: 24 m mayin d"-ijlec.ekti.l' _ &..m.bi V&pu1· LsI' l'IJhayet sa t 1 6 ya hd..ar k ...-

B~a.

KazlrGesmede Papadoplos fabrikasl tamAmile yandr
- -r" _,

I
I

MlII'III8DS1rda laS.tlllr'lII1IYaIIakL

AIDlulu ,1Imz

1

BlJ suJarn ginned=. U _t ;wye! mu.-ade tolmak. lizilXlli:hr.

1'"I1!51.1.larrn.d.~ BqTusefer edehilArler.

r_

B. noks
Amerikanm harbe gi rmesini istedi
v~
II~I

,
I

Fab.rika" yefmiibin Ii,raya sigorfa edHmi~, bulunuyordu
Dim ;].1;piM ;'I&I;I.t Oa:! ~~ Y oEd:i.kui,d~ c.1!iZ'~lE"iMe.de Kij·
tI~le
S(l~II,d8!

ret lEa.aadl.ar

I

1

.aba~,. ,ar· au,. C:aIqIJorlar
dallalar "aUDde

,ibis, taDldan

i-Iti

k,l;l,th k.t;l'giy

hi,

,-

f&bjiJ,D jle fah ..ikitlun mij~temil.'tmd.l'l.fi &hl num;JNU U!;:; karn :Vir

1 (A.A.)..... KAox 1azafImdilD ii4y~ ~ V~mgton'da Woll b1Jt ~

B.

~
tIba ~'i!: J'"8 I';e bJir1m.1; e'Imek gtrml!l:ll9:r:d. ~ d.tl'.

im:o

,""oo:lHi;:!rioa.:urmm. 1~tru-eAm~· Y-.:'I.!m
Att:~r'Ib.mn ~ ~ obiam.

I HARP'VAZIYE,TI I Alman Ba~hk
ordularl Sovyef
"

sahillerini kamilen

I• I

Eyiiplii Han
, MaceraJarlna ba~ra.rken cfiyor kj :'
. I

Amerika bahriy,e
sildhendaz/arl,nl ingilteregfJ gl;tiiren vapur torpi !len.di
VW):lh,!{ton, I
ruJ:~

a~mak uz:e-red:ir. Mos,kovayolun.un
hem,en yarlsrn.1 da ,muvafl'.aklyetle
.A1m&n _ SDVYel~ 11I8m.i FintImdiYIit ce:,,~e.8ine de Ita'mami:le yayJild!l!. l",,~ hUk"liImelli,in nillQ.a~
dol!!!5inllllen soor:1!I A_bmmlarm NO:t-

katetm'i,lerdir.

(Jl..A,)

~

BaIhJ1Jie

II

1YJI~)ar..¥1 toll! ~J!'I;I!<km ·ELltmfLt; fIe)'aha.t BIiw Vfl Lr,i11l1._~1J. Aru~n got.Ure1l.
hllhon"l.ru
bIr

BIIil..heniliiZlafi t<Iorpill~ hI,,'H 1)1:m.il<fu, FlIiImt blo'S,VlIrwl

baJtrl~

l6nl":rI,,
0'1

tir.

"';""I1"~

l>lldtrlLme-

'V~n VI!: belM ,de Abri!tnya(i&R :Finlimdt:rlWlll k:uV"I"e'llet: :oak1e.ttj... ii 81JJ1.qI]iy.or. A.1m.i:m ~ :.;;'kI, kllalaY.! 29 IUU!iiri!olli !!Iab-alu Sovyett bu.dlgd~;m.a ti:lM'rW:D bOI]adlllat. Bu ba_1iTII.Z11l1'~ hedefi M~l'IlUUl!i demiryoiuilllll ke.smi!,Q; ve l.mimeal M~"ini e1e Irepirmeki:g,. B~ 1IlreUe &lhk m:nemJekeUerl we MiM

Din ,:!kIM merkezi ~ '~ •• • _II, rl= ... Il" -I n;m IIra~'eme nalJ(lm 0 ma .. ,~ve Ladiop ,KOlu ~aki ~dlt. SoV}'etI~rin bu Wilka- , i9 ~ahiaciii 1m. Boyl,e metleci t.UI.ma.k iim'e :ml)iljDDidia· I bi, ieyin hasre,tini daima kova, ~im.a.1dea de "biF tehdliile lie :mil:_di~ Yiipm:dan lilZ1q'l.(b~. ,duydlJm...~ .mHU2: lb'IiJhm.mElikb.ciI~. ~unla. hlbk ~ekeHe:ii1ll:Jl!iki harp be-ra"beli' 5QVli'clll~PebamG I.'irm.a-. va.ziye!i lEi.'Q:Iiim.i1" ALnDnl.Mm n.utJi ka;ybeh:eler!'lle Arbujmhk lehin.e in...kiQai etmekte<J.rr. SdJiJlimllJliimd:1JD yBlrdilIll. g.l!:rebifuler. d.e Ub'{l.v limam ~n ChiYarlnkr saylmlzda Bill Jiman ceTllllba demizyolile 1;'i!1 ~iJ ;e bu bi]~e bir So,,_ bajkd.r. T[l:bii kunu:hm yaPl~ Yet tiime.,q ih:llb.edjiecek vuiye• ba~llyor I:ak .l:ntiliz yardlll'll.1 pek mabelut tt: diitmiilfuJ'. Oy~ tMunil"l edi. ~ill'ii'_ BUi cepiaede m!Lbar:cbe,(DcWPI! .sa,.. 3, S'I1o 1 1i'U) X ""---------~

II! san B •• A N

y

azan:

N~mt.t!i1U hayaHI!! f~yda~l' olmak it;.in ilk d,erf~ olara·k banta bir ell 'UZ41!1!1yor. Big tlrsattclln istifade
I~

9

9

" ~.l

'7",..

UT. - ~ Tarihinde
Yazan :

k

Casuslar

... ....
Tc v z iat i devam ediyor
atmade.
kurt

Biniat~Ui ve Kavez2I kardesler
illS ,an, BORA".
~~,

Kahve

Ir

-11
KocRkaya k"l~!, Ch;:rnlLnoj~k elvarm ,i", .;a.rp' bir dag l.lzel'llll:ie LdL K!!.I~, mllhkcmo;li. KaLe J::;eoYl DIan H 'yd,I.t', ..ahmll\ ~Ul'P me .... ilnden k ve i!:iru1e
L1Il.zl1·l3C!L.:I1 bol mUh[!'nMil.t VfI 'l?ir:za~-

le!llle
dan

"UteI' Tlli'kLello!l

kllle)~:r
Itn..at

do) lcUr-\llU)

Cttild'_

(1)

GelelLm
'BllrbB.ro.Ii nil'lin!a

KlLvel!!a lHl.r'Lit~l, r<!: Rayn;--ttin A([rlyatilt
V""Il~'~JtJ tlCletn

glrmj!1.

t~'ZJ~t.rrtll d,U., ,le n!llil3'" mfidUrlLlklerlnce devam olu Ii1.mllij hi I", BrulildiYIl memul'lll koolPerlltLtl de dtin mli.ll.;dll. baraher mutemetlare her me. nmr ir;;h1i l!ltlhkBJdmn nlan kahvo)yl
tfi.bve

tan

delay'!

ltl:lil.1!shll

11~; til:r1U t!l.ll.r-

.lm.f1Jmm~ almrs,

DlI.h)Hlil~

1l'''.h.lllt'lt'J. "'e,m[\,~[r.

n1. TUrk bllJ'I'B1!U'" 1l'1l1~l~l'Ill"t.l. 'Ii!~. lle.:IJUI. cUmhy!'lyetl. bo&,a:u !Ikllmt~ adMta bl<ln~lyaI'du. Ka!ltel NO'll'f1aJm. chl(h:n .%ru-a ,B.ull:;,~ek]j.fll1d,e bulundular, 1540 sen.M!i blllilllUJgJ.eJ:no.8L :§._ ya.ndiUi Luicl BIIAiIOMO 16t.a.nbulds ZjIlGj!?'~k~lYUduJd Asr'l l1lelt'l:rl L211<l .!Iu1l1o': ~Ir bEl.l!il!lmlm~ {lIM m1.lZa.k1!'~tra.t'1I1I1iI l.IuvMl1l. !;'9vrl!me91n.e !lcVll.m memlett. ~ye (l",vam l~Ln V;m&d1kten lJU'Bklilt 1J1unmaktfidu". l".akat Yo!'gL~ Pll~c... \,,~u o\du'ktan edlp tlltanbula ioLmillti. BUi adam Ayr-:reB. bura y!\ 1 Q bin lira 8l1J'til<: sonra, Hayd!ll' Beyin 'bu gibi tadbirtealdltr tt!J.rm<l.t mu..:Jbince her lIeyln lI'llyUk \'S "i'Ik bl1" me:rmer kapI Y3t!'I1ri fa~da. ,>'el'mll!('ii. ¥Ol·~ PIIlI!I., ku.1e· m'L1h8r'll:l~en o()\1vGlki hale konuhna.mll£..t .f[1L karlU'ki~t1l'j]lll.I~~I~. ~'i ru;k!l.l111lII1.uhlYle.l'a. ediJp dU'lIi.lre.mll !!IRr le){lif I!unrue Tlkkler1e mll!lalA~'I!I¢>Il!ini !!I.f'l.1ll-J1I!\>CiI, 'C:B~'L1~llIkt.il.!ll .l1>U- Mya rr .....muf !ldllmi~ti. TUrkJ..e.r!n .E1!iofad;:: yalunu. bl.udu. Huy4f!& aeyLn tl!!l" !I'IIwrratl (Ilmllk i.lU!rii't tElmli:na t ' T¥f1'l:r is.m LM<l.a mahrem t egl:'SJ.'l olau rttlmJle ::l.Qa ~ln d'llklil\Y8I kELctllr para l::I!r ~lll'l'li 'l'8;I'~ilI. YlJlig;r;: ~!I., fulcl! (I.'t'ZJJlI!. 1J1~~ 1.131.LlLkln. Ma~o'lllB.zi .. <Ii:

!'UZMU eml11:yett~ .!JIlJlJ:l.'OOOU. 0 z.:u... man kU'llUk. Iilrrne,[l.1Jil::tlll !/'~lI~J ;(ocrgL~ P"'tII idl. HELY.fi1U' Boy, ~Ii1.EI _g(;!leo;:ek Illqb~ti i;Jih:ih~i ~~in lc!IJeye kaplLl1'rtil,· (11., Itl~ "h>j:et'!'l. !:lkT!1llY'Ol'!iu. R(j.hln (1[11.. '!til gi!it1.lN\Lmeme:!!i ~Il k.enilll Qtlurl1JJl 1l...blUltllH bll.e .Il.leni o-Ltu'IlK taBdlk ~t-

Zin.cirlikuyu as: i mezarhgl

~lrk"tI

il':lbfl.l.'e!1 t[ltl)Ui

Bu pasolar diindan ifibaren k u! la n It'm Iya ba~'adl I
H.r.y.rlY'MJn t:dr- temmu$n mevld!nt! k.oyacii;frlll.l
aylrl~ tan ;;:;LI~th: kart IIhp

,__ ·lat. pasolan Z
I!IlIiinl.~ lst~y(!nl<1(j!'lo
bBtj1OO'lI'l'lI~tl!:'"

I

ynyenln
t.r»
S I!.:lo'llk ~Il'~ m.J.r

Kamp s aerhyor

di

Kabotaj Bayraml
¥I~

Ankar-II, IJ~I Tmly~ Enl!ltltllill.l beden. tel'bLye<!i IjoUbf:1ill talebeleri 1,.ln P'endlktl!< blr l'.ciimp I~urulmasl kLUar1:a~tlrllmJ¥tn-_ Bu karnpta. I.lllIebelen ~en~z !lPo:rlarit~ ~elll]~ hakkmda dersL·!!, VIlI'i1!p ha.rekttll'l' Yflptrr:rlll(!9.1>Ihr, Kam:r bu aym ~!llnl.Ie IL<;lIlllClJk blil' I'JoU'Cu.k !!I,Y deVImt !::ti'OO{iktir.
Vii)

'\.eptll1o<ll dbllhm.
Te()tu

~'li!ild.!~l'iHZ tNIZiIMl~ pll!!~lar d.1..'indoeB Ltlbs:ren Hlbflj'''n kulllltll1J:'l'l;t.YIL b~]al'lmllljt:r!'.

OrtaokuJ talebe
kamp'ar;
Ilk o](ul, ta.l(:-'belcrl I~in M".B,cak WebB k..a.mpl.8.l'D'idfLll J;Onra Qil'ta okul

bir g-erti. «Mi.iI'lY..kliI~.a.mc;aI;r;;>l denl1eD y,e EIIni!lrlfBt.rnlao pek 91< ii11~kaI1 olen bi.JI yerin biI giin Tiirkiyede.nr. -DoJ. rl[JM]BI1 da.ha 0 lt3mlllD kabu~ edilm~ gihiydi, 8unu :iOJ,t'~elJ ernareLel'f'I bll:r ,adunda te5&diU[ etBltlk hernen hem.c:I:i tab~i: hlr ;te:ydi Faka.t bel'lim ell giricijrg.~ S'idiBIl JIB}". BiIor,ll.z.i lliml!llllD~, TUrk bIiilYiai~"lfU It.!tfWa:R krl;i~k
kadarl

M

e~l.ll:i!fE!tin ilk I!e;nehn:in·

de'

os;ol:liIklu.gu-mun
Bil'lcil;iti.zide

lIbir v.o.pW'tll!l, itm:.k: ij~ ve

.D!!:BlIll'~

]':i!n J>A !IOltL!' 1. :l '\lZI.)~, 11<.: n ('!'I!Lt! It".
tIlillZJmt

\II"

S ayltk olmak )9:Utll!l.l"!ilEIyapllan l'l1-aitJetindl!dll', 'Ell"

lki gUn It:ada.1'' lIIi.1:rco(!ktLl'. Bu l,Jusolar p~1!>1' stlnle.ri har iBkom"t~bi!l'dJ.r.

iki ayda

bit gelmni

idi:. Halbukj,

:.1lzde

krrlt

II;! lliin

Beza,zyan lisesi

Fiyaf Mu.rakabe Bu rosu
Vag
Fiyo.t
de liIl'!hrlmlzde de yUkilClm~li:t<:

~alebl!!lerl iii!'" de efl~cklel'e HEL;i'llal"PIU18 ll!leshule. lmllil.m (}lIl.mllca krz L181!!lI'll'I~ YOIl!!len 'bll'ill' k.a.mp ~4Ima.!II ka1"a.rIIlJ1t1~!Jml\1 ve hi!.ZU-\Ikla.ra b(L~anm~,tfr,

eenebl ve bilkllU& haLyan bay. rait tl!o,IYMI vlI!pUYlarm biei git· mede:rt iiRe-kj Ke~irdi.. Tiirk baYl'ail 'h'fly~m y~ iki U," a.yu hi.- «ve:qbi dili'~Ml1:l ru ;riisteren kiitiukli'&pura flillCJ Davut VapUI"Il de.rlllrdli.. Bell bll
H!l!1I;;] DElvlildll.IlJ
.&m.l!I.l~lm.
VS.pl.U<UIIII

i\~Yf'.u:u <1>lde etmeg.;: !(JlXIl.r 'l'ilJrdi.IiilI.I ITN!.kS~t~a. YiJrgl\O P.[l..!)~ kIZiIlll v .. mne"ll 'I'.w.(lile Tayfux'<ll cld!;' ettl VB oillunla 8::iZli mllltll~.berilJYC kcoyuldu. Nil'L!\ytlt I\.Inll, 'flRJ!ill. T&yfUl'U ka.ndIrdl. Yapllll.ll IInlfi4maya gtif': T»ofur. P<.\Ij(l.nIt1 gtI:olel kwn& llon(ll;.ak,

Nupoli m'iwkilul aala Tllrklere te:rIEjl' mU.ddot ev\I'el ][~I!ll!lml llLit" kMllml)'&:I!)(~, Fak!!Lt b11 tallmal, vtdilen. Bakil'kl5y Be.zl!zyan UIC$~nln yrunlZ J:l.y4.n mecl[EilnLn LU[Cl EadDesl:b~pIOE!' t'OJ'1I. vernlti Wlmattr. LlI,LoI Barl;f1I!!. bu. kerc dlii aorta k:u;mI b~ IWl(l.y.tSJ.l1l lo.~ildLlmJ,tl:I'. ro biT de cOnlar MeoUst. nden hallka bjr talimat 31m:1lj1tJ,Orill).t' mel:l~j. eJ~~ da,ha ,gel'll" !lala.hlyet 'l"e:rI:,m1", Leap !!(].e.r.'Ie, Napoli voe. MalevarJ mev.l':'lleJ'tnll'l 'lrUJ'!fueM tefK:II'IC: k~a.r ft111-

orta kisnu

fiyafla,lrlnl

tefkik, cuval
I
l(omleYDlJa. ~l!liri~kl.n.rJ baZ~ mUhw. Idrl,,~JTI 1'0 tlyaUal'l
c,;u"al

mlkda,rl.nl fesbif ei'm,ektedir
mlli·e.ka.be bUrO'.!lll. 1I0ll i'1ln1er~
~~Zl!l

Munaka~atVe,kilinin bsyanltl
:m~!l<elele-T hakkmda
-:D~n~cile:rimi:dll
~Il

ko!!ptam ij,j;-

Daba

~CllIU'a.1IU"~

k;lll)i~ kBleyi.
]3iI~y. mallct"rrtL

falul.t b\Ul1l mu{l..k-\le '\'erc:llclf.tlHay.dacr
,(!,!IraTI 010." 'I'ayf'uTlLIn

(:flsuilu.k I!'lhll'lil!'!c:eglni kendL:;:lt1i! lUI!,· 'il l ~~nl!ltfu bllh.al!lllc~nl ~kl:ma 'i:lU(l f'(1!!~~rmemi1ti-ll'akat bi;t' g''i!£'8 TII,.Yf'l.1.r, l-I ~led!!ki l!iUlh oiI~PQ1'.l.l'Jna. amba.rlu.r~ n,t"'!l ver<:li. Yan.§llll H,-..ydar Beyin. ~t.-k r'~[L' .s.erV'ctini ve erzal~!m l'iU\hvetti.
UA}'dar ol(n~. il-I:y, bu fLllkll't tlze.IiJJ.et~

!I~de

1m

.Kale kurflln .. tmad&ll Tllrk]edltl r; n elms g'o:!:~1, Kocll1taya., bu suret e f~tliedndi,

lJn'i'l'm'!!lte felt Ve lip fa.klllte'hu:indiki1:'tl);)i !m:lill <lJ1..IlYliJiilll'lel'd l ~ Uml'r'L 6!li ikrnale .tUUM toJ.~bMl!rit'l imtdiaDgtm,'l'i-ellJ:D:J., Kwmnl Sultru\ S lU~ym[l,· IELI'I!llIli.dllilden itlblLn!l'l bll,ltlrunl:phl"_ mn 'l:liIaylJtli vw£1lJ'd buna ~1Il'e btU- tm~lhal1.~a:r 15 U!mmuzd" 1l0JJu,!tl'rnl~ dullY; K&ntelni "1lliI~IIlillB lU!ilnUJ 11.1·,
geh:ijgl'o'i TOlI."kleri

n..:CiiJt

Oniversitede ikmale ~(li.yQ1'(JU.Fa1l:lIt TIl:rkl~1" v~kal:tnlar ~loI.;ll i.li" 'bi!lIle IlrL ta Lhnat. ~],~ i
,e
!l.til\t.m~kl.!lt~.

'!;1Ll'1l!'U"bJt' ~eklh '

IY"tb.d1k1M1
btl

bCl'i'UN!.tta

g~rUlen

ya.f f:Lyll,Ua·1

lilbElI' 'Bdildli.glnden lroml.l!lyOOl
flUElhl

l1u- b'U]'!.InmlJ~hH :

:rUiI tetk:!k Btmek:tlil idl,
K.omI1l3·0ll1Jn VQ.r>!l,A'l !I'IetL~i!Y.;j gljl'ii YiL(c flyatL!lItnll'l rak. giYli((!"kh~1J, I.Irtmllll!ll1i11> tunH Elebepll:!r daba

falLliyet..e ~mlljl
'lkm!U -eiml!)tir.

ve

t.etklklL~lII.!1.

kHlmen cAk

!hti.ytJ.,..~8
Lin}iHI

rrna

miihim

CCViilp

veneek.
kii~ii~

o]a:n
hal!lta-

"'Ia-

1:';II,l':m.d... 'kakl
'l'Q

.nGtio}eoye 'I11!1!1;[l li:ml.!.e hlll'ekel~ tic-vee:!l-Ul cc:zalaml!lrl!acaklar-

1Jl.l:'tme~ni.:;.,.

ZlyudlJ

M~'1c hil:' ,jddletle

m:'!I!

f~&~;y6te:

g~j~t.i:r.

l!lt'UJbuj

i~tin!!olil ml11 takl!lllJ.[":l.ndi[~Ql~l'l. panlLltllkllLl1 il~d jfelml!!Jt:tecl11.", bu

GII~nler
dfl",

delAleUle t:erttp ediJen ~Inme)o'cn paplilllt'ld1m \II!! ¥II!Zir~en!le-n sUi. V~zlr~erm ~leBCe-lltf61ID blrl!lbJde nlhlllyet b:Bk-. t;ah:&edOECd!: de~. l]{[l'Ict MW'ilttluu 'lIs.kll'C'cbla.r; ~ el,~nt'a tikl eva,t kalili i;!lan SU1ta.n lay! ~I!lrnw.iln iI.alhn'l!>t :I1e ,StUeym8JJdIr. ,!!hzs!ic Mustaillyt, !OI 'Baii00l"0:n1ln i(.;;i yijzlU CI..'M:tlarm. 1:'lindoerl. lpeldi ~t.tWl'da perde Uk:.lll!lfnU .tm.1Im bl!Lberln~ be1lltyen Wl.blll'!lml.fL y.tmUUl. can 1I.tb~ :;ulI'ua t~tqp 'bo§LaJJYaIl. '\'8 rlU.:b~ alan PellJi\'I.P gllmdui1dii!brl,

~ netlce~'l te,l;bH Qd<::<:ektlr, '1& :llI.tl1m261 ll\zl!ngele.n I!jtkOl'L ~2 ku. 3undllJl IlQn...1'R, KnnUJ'I,t SultllIl S~· ,'W'I1l1.1lm OamJL.nb d,evle~1 'I'lezd.Lnde elYi1I1.QVIl. 1Iu.rlia ~Q:!Ie!lpjn istanbul rUl!jta.n lSa.tmlLk j!lt(!.rken yE\kala.n1'!'l11'! 16Ylf1~n dll'Y'ltilHJe VlU:Itill:l!: rnul!lIlej,:RBI ~il!i ldl we: Venedllt He :mlllOll1llha mtl.- V~I~y~tilll) lilt kl!lmmrn ~.!lhHIL tnhm1l6!-i!lkel'iMruin.ilIekt I::EllSwduk ~'lIkllsmt 2:El.kIlll'CSiJt1kV~nt<:llk 'ole Flyal mlliulli.tf.s, l!.i11l"C!l1l rlrlm· b i&.l9LMLIlLLol BEt- vil oluom.un karlLI"]aljlbJ.·llmt\ltgr. 'gitriX:etm· .oj _ ... :l.Ulddehm:mrniljg-.e t;.eal1m d,olllroya. -dl!lih:t ~LYQrdu, P'j~at mllrali:eblil btlMfJlJ ¥J'hv,ln'll:i!de- t'j:lll!l, d(!rhlll 'Yohm dlter kt!l:rnULl' • do. Bursa. bo. ..... ...... lJ El.¢ Luid BaliillJeI"lJ([l'iJn mn.lycl..lndo ii!d:iy(j!!1 amfa]ta tllb\"il Illli~cl!lltir" ki ~u val I'tdl~tarnu t.e.sblt etm.o.ktc WiU.edllml~tit·" .iki klll"dlil~ "llru-dJ:. SUh "lIne KB..m.untSultan stueyrna.Il dev- Kave.za. admda VIB di· r'ifll1e~z_ ijcM3d.e BsyllZft. ~ MlI!l!la- lard~ blrl!ll iLyi.n fI'],eclisknin ~ri. do OJ'ilar m.oolis.lninUtlbi idi-· :(l.IJlill tlldUr:lill!m.de.1:'Lnde rlUbe Vfl ik~u l1(l kard~]e tlml!l.S 'osJikll.ycuaUe ,euu.alu!k. etmllkt,ecrl. '!I'&- ,I'IIf, Kantelnd

Wlmah l!trenmek il5tedllar. esa:!len. Napellll 'bkr m.Uhactr nlUIl IT'rlln!9a krilll Btt<lnci Frsn-·
Kanlehnl

~...._,_

l!:.omls)"OJ1

Yalova

BursalllO:os'esi

ll<etic(!:tl

g1i!Zi:!'I'lU,!dB

AdlUye-ye
J'at.htel:!Lr

veriIe.n

bakki!d 48 kuru·

tut9.l'&k

ya.1t

nyatlarI

hllkkllldlL

kat'!

b. k~P.t kil{l8u

iPbj. bLi;:rlik v~ J.V~k blr lil')"!E!nm del1izl!!ihr!'.i. i~il'J. 150 - 200 Yi:!til.,k.) bir ha:l£a.nen.in tes1t1i Vcld.letirni· ~in eSE!8 p'Iogram1 d all ilindedir" fabt IUHbin dggl.l.rdugu rniihllll

C;uval mi kdarl

r'----A-.-D-L-IY~~E-·-ve-·.-P-O-L-iS-'-H-_A-B-E-R-L-E-R-i--~ ~, --~J

MILl:uml.t
illlI 3e\':k,

yal!!rd[

l!?~adlT. ~...::IiZM1ofJ" :Be.seta-hat :u.l'J;;a.;[~1

"'T~

i;i.nCe il1lo. m~ k!.l:L~Em.~ blm'1' e'tfl::' remem<l! O!1la.i" :»OO]il!3;iJ:tLI!. tAI~~R ~!'e lakllite btlll.ll1fl.e~t lII.Q.be'l' 'i''el.'= diler, Va iki Uldil tAlimtattaJd ;!j;J~' l,grr! n.eler illdllj\ililll (ii.!lL t{llsilUjl~

W!mI!tml:

Ilnl.lJ.tbl@1l'. :tlit Ya.budi Olall $eh~ Selimin 3· daml,," v~lt.II.~llc Lmha il~Urdi. 08Kllntehuiye btl kailan ~ktu lil-ilt. JJ:UIJiJ. O~UI!II'I. 19m mril1.te kanh blr.er Solug-d 1',ezlirtn ,YaJ'lmila, aldt 'va m-1loSe-

Pangailida bir ~ dJD, OCaSIDI t b 'c a i e vurdu
"0
DDtI 'Pa:llflalhdiL blr ya.l'a.lama Mcllse:l.i olrn.~, Iffct a.a.lf.ld... bir kil.dm IU:5kii\Il~t.k. yi.izunden koc.l\·
51 l;E!I;lIta mI!!IDllIri.<l,rmciall TU.I'halll

meyamnda: jn~a.a~ m<!lzeme:lQUn '\'I!: ~irenin temll'li huaU'llUnd~ki mU,!lim5.t bu ~i bll sl!!ne f.i'l.e ,!;;Jkarmi1kIJgHIl!Z8; mimi 01m1,l~u.n. D~ni.z .~tUles.i. o.niimi.i:z. d I! kl y.Ll mUhakkak h'llh edHecekt:.iT. ]'!Itanbula gelmed!en evvr:l Tiir· ,lciy ~nin ruiihim l,.i:man!ann.dA.nbiri ol.n hkel1de:rIl<!Aa bl.llufldu;m. Mal11m oldugu \izere l!l"-~n.dl!ru;n ['Ql!!!1qldtet.imIrin .I11t.anblJ1. lZ'mU, MI!T,un. klld1i.r li'liihim b:iT limaw Vlt il!.k~lelidil'> F<l.kat allalo·ilt.anj. yenl girdijb i~1D. li:ma.n teadsall. vaklin umlUnI ihtiylt~ :nokt<l..3ll'l'
~Brur~tleT

re.:ndim kl hy H.fi,CI DillYQ1J'TUrk .. IWdfl a1\ka&] 6i:r bl!oyrakt40 ibart't OIaD hiT ¥alPtil' kq:mpap,ys,,Olfi it;mi imiJ. Bu:nl"lliL!la Iberaber bill. "II&PW'UD, gelmea:ij !tocilik b~biml H:v:ins;i~ dold'QlrlD'!hll ve ben hu VM,P'IU'IHI hll. k~ .. iIOrl!l~ uj1'runallilO] bndi· :nnin, kWj;iikJliiiUne VIe me~~L!!11iml ~ hamlederdim. v..... pUl"d.a ll.iiIlaoao btllyl'~ ,5l!yrd. mege doy&m.aZ.d1D1.. o zaman bilmexdliJo M ki!iilholaj :rmmh.!J.ur.an TUrk baymg-. la!:lYan vapurlB.l"1I ail dcgildir '!l1e: yine bilmezdim lli:i T'Wk ~a.iP ~anvapu:r~ yuk denil,e~, £.t!!k ka.dllf udJr. Bmg-l!i~dce:J] !Ollra AnadeJu 'Il'1l B.mnelMn l!ii:r ~ok 5IIili] !l!Ibirl.e."
rindl!i y&Jad!..m.
>0

BWill""d80

d~

,der6ce' @1tm. {lobo ... makla. bera.h.er. Bimsazid r}ci:Q,den pek fukL deiildi. Mesl!.jeri, Pake. Loid, Hldiivii;ye ve daha
fm.!iti~t.l!..

~ nt!bj
t'l
)pill'

m: kumpamyaL.a:n£lJfII ecbL!l~.akb.Jt t.;.y.n ~PU1' 1:0.

Bu

dan

t.ak'l,.'ive
tl!a.L!lah

edill1lli!!,gj, lli;;nIlTlludut.

a.3Ii 1'41sitle t~hj.z V~ m,tlv.llCo!! tck.,bi.il ed~l:k ~r ha ~ ~etl:ri1]]l f}SiTl e. ~b~I}'Qrl!lz;" Amr,:r..kada bi'[ikm~ 01.1.11 mal.
hU'lml~1I1 buraya nakli 1i'e. ihra<;

19k!! oliIJ.n. bu ~ 1d.e'll'irilc Ao-k'tl-e:nlz faclnl&rI l:lirrak3.hm. Q jle1'i a.n1iJ.ttr. yl~1 DeUl. Venl!ldikll~_erin ....e Dlraz <La Ipm.1.pB..mTlJl~ diUhal iflll 'iil,mdan cte!il y-.IL balm.ll!fl: 'BarbarDS HUY'l'ettln AkilI.eniz. ~11.111.-

maHI.m:

YI3JHr,laf:llllftu• lJ~'U" ken-'!ll IilVinin b;}l:1~lridekL .RIL'ilU· Ili'Lcelhlinill telll1tLne .gOre :Il.ilXtkoe-t et· 'i:e vlnni::, tL. Fal!:lIt Veflerl Lilli An-d:re Pana-altlda :ml3k tste<:l.i" lfllkat bl;yTk sttmd!l.n ,p;;1J.. dorya 1:1,- b~blleaJl \ Ij: !l;eld.rdekl8n ~'e len dirll.~c:t1i vezlrler- bu VBnedik diM·

E]lltBad-!:Jel'O, IU.lIIIiL l"!:t'u.za~ereall'l.de NLV('f1 ohm I:a~lma ta. :g-Q t~ ya.:nl Ayt;JI!

tldnmc~

i1o!: V'LL1'!!.Tak ;tIil:r "lJre~teHa.Clmafl,:!I1Jt

z:a

tl.;lka"

!Ffet jl~ bil~:!!1 Tl.lrhan biT mijddett~nbl!l'.i klElkal!!.!O-" Ilk yii~ii1'ld',m -ge,.,lnememekte ve 51k: ;$I.k kavgll. etm.d:.tc Qld!Jkh~.· mH:I all , dun all: kllvgilya lutu~· m.1,l~I:!!rdlr.
ob.lTlUl

gmda.

:lif.adilL

Kil:.'i,tg~nI:n

biraz

)'8 tl~hih

bir

k.OC~Slflll'l laail.l;UJiJ,lIlDl almlf \'e Tl.Il1hil.I1Hl iizel'ine <ltcr!' elmljtiT_ Turhall ~~T ,l;urc:Uc ya.~ r.aland..,gm&a!D d~mal ·b!!':sl!lIleye k Ell cl mlm!fl Lr. Hi! diae hakkm,da Mij dd.ce: l.!Jtnl;lm.ilik tilhkilie,ta bil!lhnjn~tlr.
lHi!!f

mwwllC'rimizi_n Amcrikayu -gondcrilme:.oi ~ .... ~ait temin.i. mijrn.kill1 ohJladliI takdirdc bit vC'ya

ik.i

VapQTumU:&lJtL

derilm'l!:'!!ij

AIllC'rikaya :g (;i 11diil.'ijl'liilm~tii 1"" f akat

I i ~J'M'

deL1L:: ;;ul'liltnUl'l

U2;~k

kBldJ!1

_ _, .• v ., Dun ka.bot.a.j bialyr<lml l1'IiiJl,al!e· 'J BlJnd~n hu mlJdde'l eV"l'eI Fe- [edl)"onlm) roy!! yilZd,gllll VI! nl· be~ile BBI"b.ara~ Hay!'ettln tii'l"~e:!li dE! ka.ltln vaprur1a:nml.zlEI gl!tiriltp hl.klnndakj bir dkayde bir yarala.ma hBdL"I!!!I-~ al·ll-r.~y~~ u~u~_ l!lki~]Er~tn !!~1jfa bir 1inU·lld'l!: ihtif!lLl yapdl!~ke'l'I. ~{)f.Or g.~l:irilmiye-ciSID slJsle de ~u. eeV1!.lu verm~tir: tnlJ~ ve RlI!l;.ep itdlnda bir adam !il:~,: 'Ha~kgydeki ~VlrI~, ~Jr hll""'!I1ZI Belir oglu s.alaoaltin Y\.i.kIlI!:Un J3.eleilo/l)' R~lilliki, B1nblrd!rek, Hll, 'lAlwanYd)'a eV'Vclee slp.e.- !;:(!!yinnga. iru:ri:!l!l. F <L t.m'll,Yl 3Jdii rmek klilild lill. Slbl p enc;:.red >::'rl gm:liiifuli. 'Vi! t<l:h· ,du r e<lind i!'k i .3 ..1033 numll rill 11 kij. Sl.llt-!IXIQllal4l'r, C'M~,r~B., cr~ e.d.ilip :p.,.ral!!,,!. ",erilen ....: f1U!'nl Kab!l.SlLkBl, Mtmal'sJM.ll'Il e~t: e 1l.QI!.,/ slIM'[!. NI91!ayet ~iil.ba~ca iii!! ¥urmu!I, tabiIC'!lICiLnm d.~~ .~lp, ~orla. eve F:1i.ti.i~@k ji!lte- 'rnLi:r yiikl~~ !;;a.myoIl Be~H::la!itall ... l;'~ ·e e'\Ivel TUYk lm.dlrgalarmll. ilW.ICLI!U..1:.mUz>'lkereler kabzuHc d,ovmu'l! w n:iha:yct di,ilnL_,. rlln~y~t ~'\Ie gld~rlerk~n Dclm:abaho,..eye illElT(lkl!t et:mis!tir. 1Cketim..iz:iS g-clirilemi.;yen wpl.llr'lar kBJdal'mm eBll;!ll~ M'!' $lJ.ret'te ta.llf.Iir Ama. 'I'illrklu bu iSetfll' d~ iVa All<ili. -liyful m.oo.lL5dnin tJ3.tiimMrJ1~ k@.p.lLw;ak F ~nk oyd e k.i F ran~l~ meZ<Lrl!g.1 K,,,nzyOIl Iii r b enin OI"l.i.iTl !!in. d ge. i-~l h.m&tr.J.eJt hl!,lIedilmi~tir, Va- Qo1Ul'll'il.;as.ml lUI.T~l"J.a'iltn1lJ.l,lll;. Ye'llil. meydan. budt!:r~ ,dllYfI l13.ra bJ..sl.l.la-r ....e 'OEl.nts.l.'r;ma y.e!:'1e;;tlrnU 'iro Do.llll" Ween- karlrnad_jmd 1l.n bl.,,!I.i"l.llI '~Ik""l'a~uru!liyu 1I(i~a!tl d~ lBmiJr 0.111aln~1l. tallmatma g;:J.n teldi:f1;$ b'lUun· rak rn.J.thtl!iLi.f yerl~dllde!\ ag:1r :!Ill.. 06nij~~ ke~~~i:ni labilnea ile \,1.H- ~rk~n R'o'li.s ffil!rkEzi b.in1l<.!Ii, onue- pi.nlar i.~ yemen pli.ra[a]' ve: f.a- ~y(le {III 1ki klWltg~M. bul1l.lJ.S.ft hi.r a ...~ · bUJ :iIeJ;;;r l<abL11 t- rette Yiltal8Lrnl~tl. ~ fakat kedln m,a.k J.5l:ed.Jg!!I1l, .:lllailil .ronra dl!i de bird!:nbir'l!: k.~H{!laITHI. ~kll.ll. tu.k. izl cr.i tB,ma:rnell ~ltll-fiye ~d.il~t1r_ INIc.v..MII:'. TUrk uenlzdlll bonia bordRya ge;1e- duo Tilth: vezlrleIi serer mlLflW'lfi tazml· mi.itchElm.mi.1 old\.lgundan btitim b1(§!lj:du. Micum eltii,in.i ve _YiHa.· s~ otomQbi]~e 'i rp!narna.k .H;ID EHnElellilleyh AI-manyadak..i V.i1· rek dOfiiftl1h:t', VU1'1llltula.'(', He!;" 'oirJ.- mel.'" ve ayrlca 8 ;roo, dUka aUm e:lddal". bQ ~alardan olmami§.~L. kI,<lI8:tDL s.&ylern.i§ti.r, KBclm, RGCI:!. d.irek~iyofl. knm!§. fakat direL.i. purl9'1'IIDIZin d~niz tiGaret filomuyJl!I.I"I kad.ar venecllklL ~ :';'I;mdular, n!'u olarak BaSin ;jOL kurlrulmfld>. /Lm~. lrlA} olme.:zsa, SIl>-' Z!iIL il;iveiji mOVZl.ll.lb<lhi!l d~gudir.:t $Imdi meult edlyor5lll1uz, !J.cmbm Diin ikinGi. E!gHC'I':l;nda Re~eb.in b~t:l bu j~ kl!lkan~hk )'uz;~lIden l;'onu L.ir dabS: cU.izelt~mQm.itlii. Kaveza kal'd~!jJill' ne' oldu I' H1q ken• ~I.' ,. R I.{ -Uyl.e bldlli!:r. K6.h1"ll.ma..'1 l'aDlat:r 001'Cll 'I'3:t;.ILnmB.. ilillMt ~. kendi. mllmud::l<lkc.mell.~G ba~li.inmt~ltt. Mu· !"a.phgm, .IIil'll'!:: et!p~lir, . e~l:~ ~'I!I &UTet]e k<lmJ'o!Ll kala'bl1!.hia kongresi 10"11 bile bu mIlM.~booe dIzlndeJl yaI .. It.:tln.e k~fifi C~llllU ,__ ""en, i:eZa &lil L~"L'''m~. _"~" •.. -_'~ P"'.mil, I"~ c~'''l I.!lie, Falmatml Ya~al' ."dhnda bm- cloFi:ru luzll!J gjtm'" ve ora.da,ki JI!I.... noaa .r~. I\:~ ~~ I d• Y·· '" l'alamil. TIWr: DaMn BIrlikJ. mw~ he~t:i k;u:rtula.t.m:r mi? veri/edt!", dfuldllkReee-bi:n kendisin,i ohli.i'l'mek io;iil 1:1 :a!ii'L ifill 've . ~~g.,L1.nll. 0 :!!~nlur ku~I'iI!;i1blii;a b .. ~lil!.:ri:I,~IA"all'. l:"e~!t1nooo; 'YIL I!i(!'nra ne m~ old'n? Ne olaeak, '.'IC"n ""'nr .. ~,_! 1il'!.1Z!I.l~erele:r. alla~mda~ e l!itlt i&kifl iieum ettJ.,K!niv!!:• ill? . K;!Il~ba,hk Iln.s.mdii. b~lut)oiln. ..... ~.. .....,...... 'rll'l'k Ba~m Birli~i umuml kOIl:!!:~ Bllrbu.tooun .YU.Z g~l n~ iI:(lml.1a:ln:I llv.r"'l1l. ...U..... IJi""kilfLU b:b;llIU!I~ _- h,e!' .)f~l'Q'i! tatup emgi.nj, hdtla bir manll:L k.a'i'~a e,$I1:a.am d a. YB[EI •81'1- Betiktil.§la S.ln1:L l·ada. Alaybeli' nPli ~ krnmmmo. l' nel gUnI.i :Q'i.. flXkez.;J1! takip o.tmeJo;:ile Qldu~~ liLa.1:Ier.aJ_m. .,...., 5' ""'i il:tl.n. bh mektup y&zarM. K;8dlko:y d."'lni a.oylem.i,IiJ; _.', _ .. l"",tt! 'I'!J~.ph.eierjJli W~dI;rdL Glz.u tag, . ,: ". I!IQka.~rl[lcl~ OhUBIl _hr<thi!Til!rl, l:u· toplan ~cs.k:hr. ca, DOl')'<i. ~a.plarJ: pl.li(l.a y",!ken. deMu.bak.smed.fg~T· ~!ilhltl"'T.m cd'ok Ie 1-,' ,_. d~. I !J~I iiLZa- "'i!.puruea. hlrE1khglnl. 1;Iu mekJl.Iip~ tLm~t:I: ~Y'i\n. va onlELr' lfl'leell!l _• _,•. c' ".. . ,. I .. ..~. KIZI cti.mlyet, u;:<!!n'fi;e og.,!LI (Ilalp 1 fInclde) I I(OJ)l1gre BzBla.n:run t~l:tilcri. rlca rJ.lze W;lldl ve S<l).l~~ Mee4n.B:.',j1li. aki:!" l.u.I:illC lrAt~'P ,;;la.rr! Ks.VCiZlI.J.u\rCle~lerdel!l til. ~ .9~nki Fatma.l'!Cf! aiZlndati blli;llt ba~a QU guru!! b!rD",1 ml.}lIe" ··no k~ olglnW". Fiikat BIt.r'b!).f(l<!j H3.yr-ettil!!!1 inthkaimi~ tibi (ben 'ioeu~umlil intiha.i' ill' a;e ~n am:r'onu.l"l, CfI1lU . en - tJl.8Ldd.~le~.i.1'li, b'l,Illli\m~9:L!lda!1; itfabWlku. lflms.:e bLtmlytdu. OL~ ol.8:a tlu • mil,ml~"e kamyon di, bz~ a.ltIDIio. ' i' 1 . .. ml mllLl:Ii~ oldu. Hem de tntlkamrm 'N -, ~ "'eru'" ~e; mJ" CI m,iI..!IJ·I'I1I. !'agmen 1111' jf"~$I onlll1'm marifetl.ydi, TaN- ' = aJm1'l't!T.. egen sOnia AII.m.YOD ..,. ." onlardan 0111.11bIt" (!aSl.lJ; kullm..n.a.I'ak Jill-o U:mll tanklk.II;Uan lIIon:l'!l hlyllJlet TTN.·. :-,' .. z... 1 d1Jrd.IJ.ruld'llgu nrruin Hamiyet' l~br.ika ,PII~~e~ YB.nmi~tll'. Bldr, ettLkL>eri acJll~ld!_ C~J maJ1lm, I ILl. V. ka'mycnun altrndan oW olarak F.Elbr.ika ,i<i1nde kaynatlImakta Sultan Slil:l~Il.1\,tst.a:nblll F.B.~nu Bo1{1!1nlat'Ill.lLb£rerya!h kem.e'vlr lIlDi..... ~Ikiilnlm~·t.l[. 0!1.El1l.lOgan ~l'Jl.iiinin bird.en'bire

,Uhlrda hlilA klll:rnim~1k biliyordu. l,te Ve:m.edilk.l.lnfu l)if' k'ahram&nIIb: 22 - Temm.uzd!l Pa.~!1'Q 3.da"lI ~Ik-

ma.!imt ;:.'Utlil.;t.drlarEI~1l tekUflerln[ mlina:!Lip bv.Jltl.neler ~lJ1'a.rak red.

Karunnl tabanca He vuramaYIU ca

d~tt:lle:r. MUsaJll.Jlamn

ancak

daM

bl~agltH ~ekerek nzerine ,s,aldlrml§

Bir klz k~mYDIi'I alimda, kal,uak oldij

mllkabUindfl k.al&I'lntia GeUbo.1u arnl:<Lk beYlnl1l keto bl.lyiik fedakfi.:rllklar beym. ettner. OnhiidM.! AI1 Cslebi k.1lJi1<l1nIj;)'''ll1da 0'1'1 b1,1.1edll~iJecetirti IiElhlttLl,~ oJ.4utuJ'lU. ,~nl[liki. Tl1rk kdLrgllBJru! tMtllilymea. ay· ¢e urrmm day&nm~'" ]!lteHUH kQ.bawl. KuvveUnih £lOki u.tunQ. mlyan Vened.l.k ~Uij gil~'.eIU!t~k gtln do,tma<:dii.n !;Ill' SllWt. diy!l.e d~ 'OEmlerG ·~!l.Wl rtlttlreme.ill;

b1.:l. bt.!~u~a heniiz: kat'i b~r ka.ra.r verill'l:d.~ cld:ildit. Bu. l!I<Ilfcd~r y<i" plkhih t .. kdi:rdelDiinM.sna'l'I bi:r veya ik.i d~fay.a mah!l;Uili ola-<:ak t'J,r. DI!o1;~aw 11 bit a.EJ~r progra.mlmn tatbikl mev:nmhahis deiiJdir,~ VekiL bund~n soma Alm<ilWii-

birbirinll!" bl!lihba;hca naMI vas:rtaoo id;' Cihoh:lIIri.yet re~ hjqbir lIli.. !met ara:!imda biz:e kabeta.j hakIwu ve 'fiirk den.i1 tiCUl!:t tOIl!ll' imm ,artma.sl1lll da retirdi. B", hU!Dta benito. gilld ~CI h8. bruM !GIMliN'. kdJotaj hayri!i. mlmllDD ~{jyUldijjijn:Li elbette da:h~ iyj ta!d i:r ederler- Vilill elbel· ~~ ki Climbwiy.i!t rlljimim:ie Al. lllfl $eJlr I!iattml2:diln btir 1m bile
1_im'ltnlMLmlI1

wdlik

c,wesm

derler.
K(iR ](ADI

am.ir edUecek

yo-lar

Birligi umumi

[Ill.)!;",

~

~~,

...

~

k

fUll

Kaz1:c;e~medeki
yangln
.. -

!_..

=========================""",====
S.·.·. 0.. R

0

liIullmn M~eil...in ~lzQ.ekL z!l!erlennL ge;n:iJllIG<tm"_'l~ ~lJtiyora (l. Jaa.rIr,)Il' t';i ge~dileI' (\111111:'." ['00 HIL>'"'~tin :L<Uf.j, p.~1i. i!e 'lirlrJlkb: Polyi!.
r .... n~

va Y>!ll' yilz;ilno!l

sa1l!l.t1dll'-

;J/Iil-----------SO YLI YELl M r
Kay:p §ahadetname
:2 ~

-

~e:rllle

yMd.~tl"
yokw."

II.TlCler]'d

Dw-~'a ~

DMI.I.I1!mfl. B(I.Jill[nc

YlI1lJmndJ;lc ~f(l

(J) Ram. KaifB., ot-· Fo.tal !J~, ~4!!.
IIQ-

Sw;;lu ,oro! ya.hbnml,. Mild. d.e.illmum.ili:k ;nid~e hHrnda l,ahhlata ba-tlam'l~t!l'.

y.e.ngUlJ1i sl!!b,cp olm,l,l~ Vi!' etr,L!;flIl.d.E! bulUIllan berl'zinl4!!!rill de pB..'flilma'l IIt~ PotiyUmi!'Ml
pa'l'la[Qlhl illlt~~ ot~ijr.

l__ SDRUVORLAR __j
DUll d:e:niz. N.yti!l!m\mL'Zch. ,!jahr.imizln muMelil. YOB.fltniP.de
tl;irel1ller
YBpt1dl~ Kara
.tBTlll lI'C

BIZDENswarl.mlz

knJ<IU. ve b1.ITay{IJ.Ul){er '.lJ.kiiI'UI.Jlu i o:rdll~" ;'1y"ca S bih SQ1I8U ve I'illtL-, h~ mlll!hall~~ WpiM'l van)J!. Fakal Tlhk ord~ Otr&hk> ~s.hlll.erinde kux~ :a.tm~a.n kllllo:llm fef;. ketti. Ziirll., Barh:lj!!'~ Hayntt.1:fu ve Ltl.t.t1 PIJ.!IS burada. :BII\.I!l.telll ELdmda. kL adELmt !!ldc ctUlel', :Eu iidum, Sic:!.lyadla "etrl!J..efJ.·in 'i:;,lUL~IItd<.l bulWlIlilW;ltu. F1l.kat mi:l!l.kl. pal."'a V'e ikba!

Igdllr p-'amlu~~ooperatif
Ildn-,
won 1 .( A.A.)' -~drr

H~ Bn,y B:. SaiJ,a. bahadidI:Il IliOnJYOi!': Kenya .GedIIdI.

1~

RIMlde BILY A~'Di. Kf,lb,vaill.
l!!ankn.tim:m kll~1llI: cll:z;dam: ~rra.k

Kavga

l<IJ:rlUlJ'o[': Zlr.aat.

b uyi4lyulI'llce i k,es.er §i
ile hllillefmil

b~rlikleri

f!~~

.:roll
plllllUk

dlmltmtdan, IDRH &elU!Ii!Iki.mlJ!1.1!p olliw1IlI. Faklilt, ~et,I!dcledllftl:~
~'&p~
'"
Bo-

eahIp.IlM'J LUa!im~ llanJ:t
naaliL
,et~OI;'

1.w-ttp
m~t.e.rtle.r ~1lIyro:r

edhn' pl81mg~
lie l'II~oelell'

ns.rnetnI b_yij,:.ethm. YenWnl pkl!ro1Bk %lb.., K.t~iy<D !lIta.!l mek;U.(1 idaHlfilte
mtl:r~'ill!.
'I'~

ML.wmit. Ldm'1!I l;L.ayeH ~il}til'. td&re :he)'!i."ti 'I'li:rk.1: J:dZJTI.et <;)(It'll 11'iJ. CB:.:!IIJo!I, ~c.e I:'&porund& mal~llJ.[ln .BiZlr,flltfil l!'<L!!;TIlrk. HlIv~1ne hlD:.vu.zluk (!tlJ.; ~I!)n m.~fll1l g'eJ(MI. i:;! yr11 ~.jnde tamln ei!l~l·
]IJd:r

dU.l;ltilnUl, ~1U'eln

~zu.k

kooperlLtif1erj bLrlikle:i mlimellflmerlnllL IJltl:roa!d1e dUn geT.I.e:Uk umlulil t,oplEmhlmU YB';p~1:.n". Bu. t:aplantMlII. IHlOJ 9U I.Ij ~ aU :Ld..aa'riI J:i.e.ylllt.i :ra.p0!rl.! 'I"e II!!ll!:no;llJ:!l!I 'bBtkik ve t.ILII'II!b w yenl aat~

Ds.ml b1Mlri·

m-1:aJc:

kQoperatifler

!l.Iryo[''1'.
Cl!!vjj,P

-ee~,

(!.'!m:!IlJ}'IJI'"Dnl,

"I'e lifo ijdtJlde
O{:Vt'lP -

~t:

~.
Si!ij'IIl(Dbj:j:i·

,jah~

'1311 piYllngQ!lI.r!l elll !l!,iy.o.d:o lira. mevt'h.1I1,.U bU~liInmt

,.t)

;)irI<t'l' ..
HilltLIL9lnllll.

her Wi~hc:L(l~
d~l". YlIclnf:il,

l~tirFl.'I~ ettlrllme:lltGflIYU!J'lJ{O w'!'iI1iIIlClcn b.Lr

:r;lJz rn~B.mtara, m.Il.rIUGlI.au.

mzum

$'Oktur'.

~1J..:r..y...,t TIl1>MUbu.c'IUZU i!'Y"

8,1/ ,~~ hCflG1,P VIl.ltn.. .!tllli/ (l!m1l,k ,,~.['t trr, I'~Yfll\fi;C)11,l.r J!. nL~aro..CEa jNI'o~;ji[' h'l3Unlm\t\ ~I..'.kllii:', btlrtll~ mc-.f!JrtJi.ye letl Iml!:onEl'nla.r gnctch!:l'lc iI€l.n !ldilil'. KU~nk IItro..mI>,~ &l.hlpLru-Jna de mG]duplBL bLLdLr-:lllr.

ijevoglunda, Arapi1;amiinde Da turan Haun Kalend~r. Ali Celik Ie EnnOJ.'Ii hastancaine ka]dlrllm~. <ldmda.·k:i adamla ka.vae)·a t\.1.tut" tlr. Yi:lj)llan tahkikat netke~l:lclG mllltls.r, bUl1IliIrdB.J! Ali Celik dill!! fLl.brik,LI.:!!J'II Allen ve MLinhcn :!Ii" g~~fdiii bit' kcllerl~ H!li!lSJTI '!Caegorb Jirketine In, 0 DO H!!'aYl!! si111!i:rtdC-d ha-'lUldal'1 V8TI:I:~a~l~tll:'" Elort,d~ Q!.chl.gllq ~!,I:'IJ] iii ~flliD.l~'I:I'. ltflli."

Vemiiin pU'i'l<uh~l:I s.mada hZ{I ['1m yanmd.a d.u.!'ilJn ~ileJ'd.en HB!I8.n muhteiif YNlerln.c:1-e1l ai~t .!IUrc'tte yaDm.1fhr. Ya'l'ab Yediku.

da yaIm.z
La,rl'llgJmm
slta'laniliD

li.fi.1l

T'liIrk
VilI.-

tB!!yiIon dell1i:g

5u~ltt

yi!!.k El,l B,1lI mill.

Y,El.l'1I II.

te-d&.'\'i

j;ye
I!!elli

YFlJ)gll'llIl

l:iil.tniMnen

~ndi:iri:i;l-,
u ~r8.j"

.i:.in

gal;

vakte hadar

1

6a.91a .1lI'ailU'. Umum1 bl~ bral' Us elda e~lI(:n I 1ft giQi Klllfroo!l.ld rnllhllflz kuvv<i!t. bu k.'l.1'dw:t 1500 1I1".tUiIRl ltd "r'dEL YIII l;lIJini dG Tllrkle!'i! t6:llim. olm!i.ta !k. p~ak. 6~iIIn Hi\lL!:~vi in,ui:In'SI 1:>11" nil etU. Bt11'l11l:rrl ilzllnn-cOlJ';a.ntc klB.. ys:rdm:J. o.tB,~1!: t-cberrll cylemt¥til'.
him-ll>.l"84!iM gii'Penet'Ck

ra

kwdi

~

Tilrk

yaA'ma

~ilihla:mull eyledL·

mill o.lllJJ. kfir
tn:;Vlllt IIIldigl

mJ.jbr.

Miiddeiurtiumillk
'ErZLll'um,

yi.l.ngmm k..la.h.k.~lata bB~-

!I1Tll

rh:a,

eUlk,

1.

(..:\....4.)
1}6lil'irnim

Nazlt'

tT~l.Inoll.

h

nl!!lt1(!'~i

mi Vi!!ya J::ua e!terj ~}..i

n.I!IlBurnt ;m.li(ttt"i'liml~ !llbl Anlt!actildlln

Ergin

o_ldugu 1h1l]dund~
lam'L~lu'.

seyriiscfet elme:l!i hidc:klmm kazanl.!rn.:e.u, bu},uk Ttlirk deoizc:1;i BarDaro.sun :m~ nevi hUi!!!W"lIIlda, CO.;tkuD teo ~Ur]el'le kutl.&ndl... 8'111miil.'ltt:!Ie'betIe limBiDnm:n:bi buluna.. b'1ii)"iJk VI!: kii'tiik Tut'.k ve gay!:'!: Tiirr.k bii.tiio deniO!; ''Ii'l!islht]arr 8n~y M)!lI.'a~l!iJt;l iile dOlll'lI:II:1~. Ne Y!lz:lk kit lliternblJll k8prn6il deni.:!: ·z-e·dlnd.e olduguJ halds hUi deniz hayt'81i1JJ1ni'IJ anru b;' r(illderine !Rlll:BI'c. OJ!ekmekl.e 4tirak etti. Bir denuci Mfa:b iLe size S01'Uy.orum.:

rlOr1!l.d.i~Htr.

- Bu midiir1.

1I.e1

bir ihmal

deli(

z • 7.941

____

~~~~=_

__

----------------~----~----~-~ATAN·~-

~ __----__--

~~~

__~~

__~

~._

·3
A-.

Harp Vaziyeti
Y.AZAN.

(biD BOlAN
(~l~)X
YOfUZ IDlIillIe ~

Kooperatifc;ilik mektebi aeihyor
~i.

Tarihten

bir hitzra

II"-S-IY-·

S-'-IC-M-A-L"'I,
.. _

Cengizin Rus Seferi
7
aSlr

Rus cephesinde
surprrz payl
1-11

JImrlit] ~Id$ll do.gru ta· <&nllZ ed.ro. Alman ordll.su, ·Dolliill

ki. "n~ m~eketlet'dc

,KlJy

tein

enstitii.lerinde hoopera,ti/ dersi
hilap miisabak,asl, hoop'e'rat,i/

..

.... Rus bi I.~""· UU!;1.

Ia~ile ~iml1<leg~emf¥k. f'.nkat Riea \1'C Lodz JlclWhrriiim AIm.nlaf tarDlfmdlim iICM Edil.m~i muhle· mddir. .Almu barekit. plin.Jmn ~tc! ]!il;i det'~E! mlJvaf&J,UyetIe tj!jt· bik edildigjs;a.ba Ba1tik :m.em.]eI kdllertdir. Zim 5~-et[~ elilll· M Yiliblg iESItonye. !wmu§. gibidm-. I OUUI da. bybed~del"M: BiIIIl~ 'I Waile 1L1i.k1i1M. I .~. . - oak.
alii. .

n.ehrln.i h-etlui!: biyfik

ki

yati ~etdcril.e miifterek ib.8I'eketlmiDl! mini olmllllndV. Va· pamua.lardJ, ifnmi bw Zll'h:h tWo meruerm, MiGSd,;;. ;lii!:naJ VB ce:oUo lnmds. ,SMk L.u-eketktini ve SoNhusus\a bir yet: c;epb~in. b.:mam'ile- y-anhp IllIqah~ayBi bi!.~andIimJ habelI has! hazirlandl a'!ElCAIm.k. F2Ikat b.unlah Jrir.ec ih timeJ ohuak kabul elmeliyiz. Anka.ra, 1 (Telefonla.) - Mllli ht:[I.. llIa:s1'l rua.n bu J1ettceye gi}re k8,1'l.1;Jn1lll \'i..l.ayetler"lmlze (!Ie h;lJnLl edileHtrrhalJie Mill~k <eb<almda. ~mdj tiafa.a. Vek.a1etLnee hazrrl!lnlp Icl'B. ye- ~ bijyi;ik mubarebeler cereyan ,eta killeri hBy9tince Me;cls a.rzr kararrei!: llI'tadalti B:!IJu~J:<ltl:l'lro i~ d1t ~'a.!j sebme.ktedir. Almanla,"!" ilk muvaf .. llL\it.rrrlJm. ib!l' ka.nun lS.;yiha:!;r. Be Yll?'- ~B veril!mesl gok Yfl!lin'de e>la.c!!.ktlr. ~a.kjyetla-i teva-I ~ia elden ¥denii grda madd~eJ1 yapacaklial". M~kova. iat.ikametf. l'Ja.n a.akerlerlmiz.ln. , Bil !a~a=-m, ,~'tfI .ru aIllma.l.a ~b.JacaklardD". Sov- ariin'"Il..ll.cak.ul'. moobil!l!llndi!! dl!!tl rneJ.;:t~ 10;1: yellerin vaziyeQ oldu"~ t~hl.ik.. lidilr. Cerwpta. Lemberg Almlll1lar:m '>'6 'i7I1JlVl!a.yetleri aRlh.i.1..in.d>e b1:Ihms.!l , dine I~. Luk l'e Bl-adi 1"'· askere gilt'lde ylla ,ram kuru sebze: tikaJn.et]~en )'ap~m AlmaDi Hailb-ukl aake-r hirtil1Jul... AnkMa radyosunda yarmalarJ I'Il'I!lv.E!ffa.k ol~ Ki· verjl~~tooir. :lu:ruo. kuru Beb:z;~ye mllinllilSlr k.l!Jma,.. yd'in miidafua!JI liifl~. iBuYMIa. yalt'll%. ~azetderde Prut bDY\IIIda Sovydlerio v~zi- 19.I \te gUnLilk g1_da a.r8,!l.~l'!. ya., Seb- aOT.diikkrirn hakhndi\ Y~IYQZ1'!leorin billluHmamaSii M-kerio:.;Nmi ...... yet] uihundH'. Fuat: :z:ateo 11111.:1 rWn arn..a, .ilit:tiiim b.i:r dimlcyi, de bObr~ k1f\nretti: Ahruw. RI:I· 'li'Ui.yeLine ma:~jr ~1Ia Wi! floitI~ k.~~~~ s:.~I!-m.iye.eegi.m. IDeo liiililt'l.I!lilai'l NL;hir. yaca, ](Jl!fi 1'I\ikti£rda !le:bz~ yedil'lline:I HtlIwa, Alrrum ~Ab. &,1., meainQaa i1eri gi!"lO::I\ 'I1ir klkHn baJE... .AnJ,;lIira RadYOl9UXlUri spi-ken bk mem1eketlerini.[1 j,dilasile Men. tallKla:r ~[j. ~llilli<l.kt.a.aJ:['. Nit~im dfun ay.ll'C'fl. !l'U di;m.te,V~ :IIOyled.i: llIQ'II'a. ifti~metilli ~~. :ga!y.e:si ,qil'lde topJan~i1ir. lEi« lopyCo bu 8e-Qep .(Ic)ia;yJ~ilt: 1 FJ.a3 :selleail'l:(j.e «P~n ~Blldliumz Jmn.. Mill MiyJemek liznn ,ile1it~ en. k~bUl. M.llCn W Mmmi!3. mem\.e,ll:etln !Jlk plikta.r .Pl'OI'1a.JtlID'I:u: bittif.klllllia tOyJe s(iyliy,ebilirli!: dl~CI' llffimi.li1.tmo:': .-i &'5k.er1n ta~ j.:s.. .Bu. ciimle .ile. ofetli d¢ne:rkl!!Al.m.an ordulan BaJbk IIRi!Im. trl1.k;akl 30"0 gI"clm Sa:} veya 100 gram hap» .&JIl~k .a.I.a~1'Ida hiii- bit (.aLl-. leketierinipi ii~1!l ikWoii almq, ve )turu I!i(;~ olarak kabul ed!I:mu,. !:JU die )'lLp ..l<h~iiikova l'~UJI da. ~ ya. ilillir'iJ.rJ.n tatr~ik 1'13 rorw;l u.mumi BI\- yo.!!;- DijneT'lulbablill r1S1nt mllv,lIIffakiyetie kilte~. ~ :ra.Y<tW Ojm~tuE. 'l"e<:iril.ba. Ue gin.! h.~il: bili:riz.

Dyunna ROaIi. yM'D'lIl -. b"L ._ hi 1· t l"A 1 b~'~:.l.. A1t !li11lllO tBll'blt ~trnl.\i VI3 ._ "USUl>.... .r 1~·Il -. _1_ U avi!<l"ro@"kill!:!'e )'5.5. M~ris~1 lJIHII~r . IRI.B;D - h] .~ I_ ~"1._ • " ha.zlIiQIIIII"trr. Hazn-lanBn l!st;eye. na- :ta.l"tdl!.l~ t:aJebeye Ito 100 T1irk liraM ve lIU' ! ,,~~",l'lJIIa. .8IZIi1. za)1'la. '.. ., , . _.... • 1 _-'... t - zaran, Alm.enyBida.d talebel-e ... " vel"Hect'ktir. "",,'_ veru.U1I'IIf er ve g_en ge en pl-

r& kabul ~ilm.i~iIr. au p.ill.1:',a bi:- ydl;jlTOO:!'libe:rj bm .ifitij\aT!lUl !ita.areiJ· !:ta- rIDd.. !kiM "'e ~i.i1'lo:::ij [ij.1:!; Ie: B~a- le ~1'I-JP ~lJh~Il')l'Clifdlll. mm c8U ~ Illilerine tak,wn cd.iZl.rklrlm~lr. Ort dii.rt .sene evvd. HiK-Rem Sovyeit ,d~~ ~i.b~te ~eee.kttir. d evletini Yl'kan. ~ Han ta"fa~ Me~,~ \I'll imbtl-ya, ma:r.gz b1acaktu' • .BUI fm dan. ·bII d !!"II'1e1li1l h,ij.~1 'f ~~Atlendu.mf!, Um'tlm: Mi· ilibarJa Sovyetlerin DonI! !\dan T e~ilatlandinma Umum Mii· SIID.Uan Mehm-ed;i ~ veya dH.i 0QUTliiji.i TJI"pu VI! KBa.aS:tro i,Qare· LO)'UlUb Blllbakkak hltgn.malillrl ;m=00:f e.d'I· ko(!~ e:r1L!liftel'de 9lJl1&;lWi lar..ak )"aka ~a Ibund.u. Filit K~r;e1i berzNllo· sin-in ao;:>liUJ o-ldl:lgIJ mek~~'b~ b-t!fi· di:irlui'ii Ha.~a.n!m. ~ en. dqe-rti me'M:u.laun ~W;U,ye alrn.adIik- m~. mekte:bi dlil .ml.'lbv~.mst ed:ilem~ bu. let bir kooper.allif,;iler gCDIN . aUcM.n.den . (.Gebel N hip ymunila.ciu, Mek.4:ep, lil.Tlllt prosmnde ~tllU"Bk ol~ Dona miidafaaiJ da M1Ya diQer. kut;m'tllk M:t.!!. 12 2 I yJl ortalannd.a, ;0:rm. ve sai!-Izy£ ka:r~1 mecbur! &g;:.rt~ ~ti:lUIZirs ~J'ad!aJti .$ovyet ,DtdI!li\lmlD Maliye Me.aJekn-..ekt.e-bine ¥-n. ~~e siJ..vEj;~_Jn -~, yeo:=Bk va Aftkil!N-da kurulacek- edilm ~t~Effi.i m'llva.hk lblJl-m:u~ ve Alman ~ Fin ~ bart'ld1uil& Hmdbmm ~I"t'lanndi!lon bags kal.iy-cl.!.8'~iqt.ir. Sigg]"~a (.if ~tr_ .Bu m.e.kteb.l biJ.i.rn}ii olanlar liliDl.vatn.h~ irtibilt! ~e.b:ililt. ~lan. V<!> i$ v~e~) e:saMa.rl"naI!:~r.'.e ·doi.rll yola. ~ 1:..1.. kk.end,~clle .MbLFi.i1l. ftil~·f:tk ~1unal'l kOG~ Pinsk baWdddlilfl lllmal vr: oe· ken- lidan he.ri ta:rm.in ,gOI.liI:Iedi.~ hin n'Qpti!l kaf:"t ll:e'tK:e~1 JJ1t:yd&n !'l.u· ulLltlen:: veya ylmic en. y.e,ni.ie ih- YEI,p) lace kur, Y ani, ~1J:r bu d [t! maatll"llJa yiiB:l e u;;;i.i'llU vel:"'S"- b:ir ma.cJ!'l':i!ih, §J!.·II~I .v.e m~ memur ola.fak h uebeleri dev.t!.M ~Iln biz:im das ol-u~laNl ~m .ba"l~ml,q.. Bu k~i.!k.. fa!ll:at G&'_ VI!! Dlc.D'IIlJ,'P o.Idui!,.. koopera-tay.iEl o'nn.a-c&k1tt.r v~ m~ekler,ma bu Dona De1n-i. miidaifu.-sm k8'hr:t.mil.n o:rdu. Wytik l{i8{:!: ;;.-01. e.hemmiyat o;r-eritimm ~]ki aw· de ~1"fi: etmelerj mU-.shet hit ;:-s:a- taf dilt bttna yUzclc 3 iLave ~d-eel::tir. 1iItkml;!'l'lan.n. a,sgar'i me:!'> lcrden. geru;; -b!ttollkhkl.Udan. kQ'r. bellilab b,1!Ihmh.r olabilir. Fakat sa batlaMcakbr. hm\" dagl-o:rd&n 0I.'IniI.nlard11.o. ra.& ~e en iyi ~rllal'la. .It!; om ~ bizce SOV'Yetl:efin iBa1tlk a.aJu'lleYea]; bit miu:baka J;n-amur ve )wl-abahk mcro\akBt.1"'00'1 vetmedlm ari.gorl.a. ed:i1mehm rile irtiktm~ ke5Q!ii£m-Ht h<llbli$&a V<c $I!. M~rif Vd!::A.l~in. a.;ffil!i 01· Ve mum.kulll merteb0 faz;la nema.- lercl~1'i. g-e.:;ti, Y Qtl!lllUI 4t~n Sovyet d(lnllfln.l"~JD1~ ~uk!l'dde. d~1.I lID,... e-mrtitii1.ernmle 1; 0 opc.ra,_ ]arlrnala.n ~d.n, VekiJet ..!VliJl1 R~" )'tell ~e.!!dl:tin.e 0; ok. u:st\i;n ~lan(l'l'rat, i~ IbundU'. 81:1 biraz: d·~ daglt.ta. Par .. &l.1l!dl, Salt.ar. dl!: p-ro-g"l"liimlarab:.It. a<3tir<m~. Alil.a.d~lu ve C.,ifveT.I.gihi dulan ~ &IWda SD1fYe'I:dOflMml;!ji!il bu." til..,iLik d~ Md-!m~ Hi"J.Z,e"l' dCJl Lz.inde bit LUricillili~ _ Alumlill Ol'dlli.a"l'UlL ik· rnu!l~l"_ Btl.r.alsrda ameli ].;oope- mim .s.i:god.a. §!irhtleri.h:: :mttha.be, ki3~i,jk .ad,ada oli.i.miimd en. :'IIMU'a d a n.ti r"ilik o.grt?'ril~ ektir. Bu te-dr.i.- I"I::~~~kt&dJ-I''' Ad!elle!'! bini ~n mal ve muvawa liIlii.,JdiiIi.tm.a. 1!lG:YQI~n;.1 d evam e;td. Kaf~a'8 dii.gra.tmah: de:meJ,i;m. B'1oI itillarla. Sov sata 'Il,.'!iIG:Lln olal,[lk idt<tJ:! h.ll2:!rlan· kOQ.p.el'~tif rnemlJ.rlan 5i~orta iti,ni lar!Ju ~.I'ak c-enubt \'I! mC>l'ik.If2:L ma!l1, Iic.ltlel VI'!<Kil-et.:im:iet) li!l- :e..a.b.[l'Sll:llkla bekkm_ektNi:l"ler+ yeUet'io d()n~Yl ve !Baltds:.. Rusyaya d dl!\iet.sahli. Yiiz hin ki. hilltl'ini kili:v~es:i bi.iiYi.ik §ilA biT Rue orduwrl"g bozarak iCl1HDDJjyeti Ibai%dir_ K!~k eUerini i:t&at.i ahlilid aldJ.. A[mBnl(l1' MiMk tebrioi 1§lal O:radan Avrup.a l!j:eriler-.lnl!.doiru ettikleriDi bildir'diier. Fakat PiDsk atllma~ 'hazu].;u1Ilrken H<tkanGiIJIi batakbklan civomnd;a, iki Sovyet .atdl~ e;I!;l<i..r igl!!rrne @Q.mei:-e mllj;~. ,mdul51IInun m.aglilbi.yet ve. im~SI Burunduklan her birine bur oldu.. hakknlda h,c-nW: kat'~ bir ~Iber .... 1 t· . ....J:ld'· y~ktU1!'. BQ~da, r&:e hatn v-erl ece· ayl:f'. as .It 01;'U1··~ pl;iIlda fud:ur: .A~ zublj tii,. ,.. . T .1'" I '" ~ ._'I ., iI . ~ t' b' ka AII",Ua, ~ ~ ~ .... 00110a) ~I. .'laJya,;$ ..... ! talebe;vll! l!~.fi. l'nrLlt.erelr ~IUI .err~_. ben •__ t _'t . t' ~ Vf!!II=f.Llet1 h41~Qmet ~<l8;:H.rrla. fJ'Illlh~eli.t" d.eki taJ~~C)'a 18C!, AmE!rikjUlj;n ucuz e· ian. e""'h~l IrlI'I1. _y __ Il'll§ I.l'. [ ;. , B'Il da. gOiteriyor.· ki &l~ .. ·Ier '_. - A. ..·rup.a ~~~rle.rlndl: O~u...val1 _TUl'j~ till· mEllllI~~~tl'3.riru:1e r..kUyanla:rm<1. l:3i1). .. ,-1 b· __ ..I A'~_ ltibCI@ h~'1' a.Y 'II'erilC<eek o1afl ayll:p pI!.lDaLr ml3mlli!kel;l~rLnde GkuYanla.ra
temin atfY.i~k ·V!! zap aJmu ~ bir l:an~
~ur.apt. al'tmil ~~a;il

123j y~lL1ld;a, (ll(a·ra1!,IJHum) de, Oktay Ha;run re.illliii B"l"tllld.U oldugll 00 an, bunun ~I'I'I lOplM:litll$ .,1211:\ bT:iyi:i.~ K'DniJ,t:ay Tica.ret Teik.i:.le.'tl;!l-n- t.;!;~ c.rme. Urm.l.m MUduiflu.gii koope- pek y~lUlda bir mi.i!S-ttb~il ~la. Avr\lpall9'l i.!;.It.iI~,nn-a,.kare.r V~'f~~ .. htlnf!;] b.ah.ts. ve C~~ ra.ti·fler Vofl koo~r~til91~ _l,;in ye_ cakbr. Kit:abm c:lahi. ~Im_ g~m:. IiGil5p edc-c.cgl ml.j (SubU1)ar) I bJ! 9oe'~ ni Na~iaI"! iJw,vi bir !::al~,ma. prog- le-ri Jhtrv.a etm~ '!)if.III" 'i.-e mmrcda.t~ haldbnda T~kil.a.tram; t.a~ltl:1ml~ ve '.uLiyetc g~larmi h~~hTLarn.a.ga. emur elm.U}m landu;ma. Umum Miidiirliigu Ma· ti, Bu mi.i:him ve J;R1II;.1.zZl!l;m i~i, 0'1'],m·~·r. arit V~kiletile tll!irn~ hulind«lir. I'l!!n~ gom mernle» dan da.~a. iyd ba!jiu.ah.il«d: ha~" MIi~.arbaka ~1!'1 2:0<0(1 lira miiki.- k:ii hi, kimB!! de yOk-ru. G.cnMcrl. koapNa~i1~glll. .i~IJ.I

memurlerme meeburt sigorta

kuruldu?

(f ~~I'I~
,ftlmil.D
~~r

1M. H. ZAL
g.~1'iii ilnddullda
f~a[i,dil!i

. V~klleti

gCmU d~deD d~G

IVazan: Cernal Bardakcl

dOl,p.!-!l'll ·ve A1m.an il:eb·ligip.d'!ll de nmiika

k_
-

......

• ...

~.

l'"

ila iIiln ,edil.eo habBder ,imcliiye kadM 'tamam:ile d~~u ~dL+ BIindaD III n~treSYl qtkannak miim.k:iindiit ki Rm. muka.vemeti 'tah.mIru:Jen berhalde pddel\i 01DNIt Vi! "ill iizerindeki ncpp· l.imi ~lIfhlnll11'· Netkede R.ti;J:s1l1t ~laoek mi, ~y"'ec;eik nmt? Ne·katcliiu u·ya.

~_Iar? ilkml!U ayn dianlai.' .•. .§-irndilik bdli 01311 ~ta tudur ki FiHtliiDdi.y", barbin-den\en Rur.]ar leblikeyi ~dilDil.ll.kalb duy. ~ V@ pck iyi 'I1B:bJmI1bzdlJl'. Gctt:k lFilUandiYiI harbiruo t~
~UIH:]m-b.de1l Avrl,lipaillTI V!!l ger.ek

Alman

ydditnm harp IiIIIo1llUe.rih,a.kkUid~
lliIublel'f Ql.'IlmJcket--

lerind,1." gii;riilen ~ilIbele"dt:fi imf"ade ede-hidnetfni. ~i1]r1i¥er. dir .. R'U.~ ,1evk ve idMe&i ilk tabcminLenlm fler~lcle i,i,diin a1. dlllkJl.a:n baJka RII.5 p;,yardc!>'l de A~D in-oiorliji In.!lvv.et\.e.ri blI'" !Iflndla ~iUlik yapmlil~I~. 1m noemQwr1ii Ilc:uvntkrk A,1man pi· ya~ 1i,1'·a:stnda raibdayl ke!me~ if: pJLpnail Elkldtnittil'. Pelt ~~Y'I. AI.man.l.1U'1l!1 mub t(!!jf~!bel.erde elde ettiJd.cri :uier.JeI'li!O 'balmrak Alman as.k(l· rim, hqtJa:n!Joqlil fe1ikten YOlPI1In'l:t lID- disip1iD ha1kb1 dlyot: he· :!Iaba k-atarl.e.:r. Ha1ibuk.i AJm.a.n eri de lBibayet p.pndu. Mllkli· nmt:t r&medii biI' aahad::!. YQrgun]ugunUi IDlUlul:'j :kanBda.~
IIU".

vi. diiirbeleri

k.ar:Ja.1amaiJ bilmij,

Avrupa

VB

Arnerikadaki ta,lebeler" m'·,z
yerlere gore k b" ....

bulwmlal!! hi}" sabada DWki.!.vemetLe Imir'p~
gioJik bissinden

fukaf:

Ruya

II1bl ~

'J ... - k

tatllMDlle

ciddi bir bez·'

1b~-a81

IIMk

ka~~t:_
~r,i\!S.Jn]

itUrat ~

M~ll'

ki hgpDil!i lii.d.ar alan RIA IIJIJ.'I:I. b.,,-emetj ve :wvku id~ bile

·w
lIZ

IiIlllJ.ut

.. 1 1).11 1l)'tI

Bu .mukavemt:l devam ed.ec:ek .mi, yoba AI-

~u-.

msnlar b .....q
q.'II"!!iP ~,

~YIJI

t.emelini
PQ

Sarktaki askerL~rimizin gldasl
Bu
ayi
yeni kanu·n

"1 &~~ Lanet· me.JC.n baika bir felf deiild.ir. $1m4;ilik yamlacak ~. i:Ik ralh ... lIli.ole~ n:k'bdie bir keuara ......11:_ 1 lab ib' sin-pr:iil!: pIIYJi I!I~
ZlDtlBnd~ ilnFa.C8Ik
DWI&JIiUne
~D'.

937 dogumluve talebeler
A:D.kan.. 1 ('I'elettl1l11'1)
-

daha

d~~~~~~a~~=~~===========================~==========~

ya,hmiieccel
'337 dQ.
~llIIlu.1BI'l.& daha. yafiI~f. :mri!i.'OOCel tal.£:bot:nin. tem_1I1."1lZill.l'.i. h1lft8ilinu'l51. 8(;0.11 M.~etJ.:i.k yrudam.alUI yu.'f)llaCllkt!l'. t.1&e- ol.gU.r:IJuk im tib.a;r.II "I'"eri.'I' te ytik-

I

!l....

I
IIlJ.!1I't.ladan

ya,I'9111 i<;ki
Kem~n:i &d.i
p;l.r~laf:
]~Iliill'

i~ b.i:r

._ &0·

He var?
OJnCf

dmd~ yaprian f'):ll!tizm PUp bi· .~etI ~ dinlemek )jnci!iildj'!1'.Im ,ml&tIl'kO:::R ~unlalrl ;",:""'__l-::'!.. ",,1IDIU1 "-'_ ,."".-.J.I!J; y~or~ .•. Ii;_ :_..I.~ _~ .. .......-.~ _ .,......... _. Il:'TU.I _,. • • . - nIH I' 1 - d'diiebakamm nhma ~ lim col' ~(l(I"dllr.~ S.anatkar~n .a.o,dctjoo-M. ~~k:1!.l.a- kem ,~ mUMlIli~[ar]a ~M
cai~~u:z, :Qoe.1ice iUdlllI:
re!-;\iilZ:

B~m,. F~~rbah~

~".

se" OkULlaroBlll birine he:nUz :ka.ydedilJ'l)emi§ buhman taleben!n kl!!Y't ..... 1lI lruWl milddcUcrinm ·hita.rllln~ Ji:i\d.[l;l' uskcu eell"x.~lm{'111ui J;mlt MUflOlf_ Vcli:i\lcline~ til~. ~ lE<i.kamla..rs. bikl1·

Alatu,r,kao, ililhkarlil.i 1~1"in.ibir,cr

M',~a

1R;.af.;,1 IlI~tu:rkas.1Z

dil'i1enmiyol:. j~J.rniyQr.

tiLk. §!f.HIl- rmdem ·b.ir90iu yok ••• Hu~ PI piakla. gra- y~ bu y~ •••n IQDhmqularm da alaturl:.!1, pJakla.,. N.a~~ !fa yo"" hq yak ~ Anla..· n Mre:r rain ~i§oe-si.k bidikte sat. malBrJ.stirii:mlerm L "ok :uttmi!Jbi. k~ varl Ix! ida.l"~iAin
al.aJu.rka

~ah!il" ~!:m8.

ko~er

yo;k~ kr1l-~wnetr-e.
ve -I!;tluo!<

irfi~tJ.

~

"~ek
DUIW-

POllis, kotleji
talebeleri
A.hk~. l t'FI!!Le.ll)l')la·~- ~ll:'< k{lJ.. kji ~~ \I'll! .fliris. :!usnn1~ okuyan tali!!belerin reaml 11:ge 'W Ott.!. mektl!ipl._ imtiha.milZi GlM"8.k kll.lmL· lerl ~f V~kiI1ettnci' k&.l'8.l'l~ll.. mJlll:~.l'.

b;u.emte-

- GUNON
[_
;l: TBMKUZ leu QA~~.t\.."IBA

T AKVIMi]1
58
lfl '2

V: ':j GUN: l~ - IIdnr; BtJ]ld: 1M.. - HAZii.AN~

tue"l;
VAmT

J:l80

~

~"'311Jl"'! ZBVALI 5,i'!!3 13,1.8

Mea.:l! jm!la.nm 1J..fElk te1~k :k~umr)ll(p.m.EI!l11Ua~:rttmiY'!:lTu.m dl& DtlyUk bJr ttl. !fI.TIhk ",e}'B. bll" eJna.:rC!t 'i~=l)bil-ooE!f;intl£ aklJril !:riY0ir. Ama~ Jj::~ayrnl!l; MwJ.w:n T:i.lr" PIn. jll~im tluntan yapa.bl.leceLt fTI'"illatl ekaa~. J;1:l!l ~u!lir ki... .'\11ad».mTurpi.n J&orkmll!tll!;rti_ A~IlI1'ie ola.r.ak kalb1nd~ lJ~Y:IJ<i.!lm!\I alan hByalp.;;ll'~8I:. lIgi ayaklaJ!lJ)'lU}b_ Odrey ile k=wp..lrken ;ODa hem aCl;)·Ol'. hem betenl:fl)nlu, (k"lll;: lJ !IDe

EDEmROM,AN:

T\EFRiKA, No.

;(1

IIltmda

kalEiJ!'\!lk Qlm:!1.~m. Blr a;y

."iOIl:l"&

eW00SIllhlb:i

l'JeceklerdL '11.. ~ nedmberl ();;Iu,Y'I!' liy!k
olm.o.k;

~~
bJT
'I"Itm. ~

~
m&Vld.

t!::i!n ,~
bt:lk~

~u·
,flSIr.-

tIi~
~ed!1lrL

[ __

RADYI0.J'
PROGRAMI
B~~

0!INy ~ kml.dlne d'!lifi I!:!:: ~ N~ tyJ ettim de.... 0ndtIiii. ~

EZ~iNI
B.ItS
(I,$;j

giiulli.tine,
d.'I!'n ~ K~ndi

bl!.'!jmagel_felt)(.Ci.6 Ve 00 ~.
On U-I1 )'a~nda iken. =e.!l'1 b1r bo~ lum.5.erlM.I'!I1 I:Itrn.U;;.tl.i. Blitlln 9OOuk1l.lk h&trra!arInda YIi~rnI.lFIJjl b~)lUk bIT ~ Va.:l'tII. KuI.r,.(!e de goB: Yli.tmru' Y~ltr ii;in S!i.bililill'l mek· hbll gider.l':en Y,fiJfm.UflUk. ~miUlt.a ile:feddllt "'t~!1t1 zama'tl, hflYR1~1!I~~ f!.'fj1~"1,1!I11!!1II !!I!!!Si can· lilTJlrdl. RadIllcettz 00l.S. her gl.l!ll: - SakJn mu.:;.amtlll.fl.t unutl'rul ... ~ml!iY6 do :M yB[p;nlll' yqa-Cilk dudi. ~-di ak!"1ecmlan yll ~urdan l!li;mmUl: oil!." f;,k ,,,,hie ll~l1llilkl! ~a!1Ill!.l" ya.vatj 1!!~l!Ibo: - 'ZiR.\'alh Iltll'lecl~m_ a olsa.ydJi 'bu n~zleyo yaka1a!lmmz.'::hm. DiYII! nIImldamrol. AnneEoL ysJelmm ba';'lJldu ~[ durM l"119t<il1:6lI:1mde oIJldlib .fi~j, ~H:ile1 yl1:?;U ml3.i1.rui!1 lj~~~OmU II~ b~IZ"Il.!iJ nda YB!lllyo.r>:lJU. OEil'''Y ~11'~ dtlflUr1"1lycro;tt; ~ On:f~ I:H!llZlyor'urn, fllkut; llilil1l!:rn~1'l baIn!lll!.rl dl3.nB. kBrElr-:lI~, "~:r. na.t'll dll!ha :'i'1lITrILl~ak... t,.irnd& ~[;.Il'i1~y~lyan 1l1nuyl'Lllill till' llinit mCJlblU ">it' ki k.ijlU kndr-l'lrn b!ilnu ooldu:r!I!-I'nll..mtl)<trr .

<;eviren:
Iutlmijltll:'.

ReZJ;(tn

A. E. YAI!..MAN

Ctl'NE§: 60-LE:

lKnm.t:
A.K~ut.:

1I.1..S

:ro.-!:IS

YA'I~I:

ZZ,ii

5,;3.4 l.ll,!J.I) .2,1):2 6,:38

't.eeti:ruMl.ne kalbl. I9lzh~_ k~ndiT]tl I}Qyoo d~ilndti.: a~' <i!'!'Illi :;!!l.l'I'Iij.'nl.wrdliki miltilil.~ll3.roa Y3¥' y~, :t'l.Y1yM Jfr!!~r=Jlt:-rd.en. blnlLlll ~11l= nm 1i''il-lj'Rmaita ~Ik; I1l'r kG-n

Bal:NJm .!Itl:l.J:oc.C~iml ~ klidw' ~ li>ever.~Hl 0111;) (l;almfJ. (~) • .seVlflL1 ~GQ;Il!e-)
derd.L Za.vallr b.a:bllm tl1Ul'ken bile mn s!lzil ~u. ;:rlm.u'Itu.: ...:GrB.Ol!l elm1 liar, ban!!. ;:I'U:r"dim ·Cit ... bBbaf!immt.lti"<I'!/l'n eIllltl abnl~ 'i'e': ~ BabD, bimini. 00f! •. 'bilk. Dem~ti . FaJcat bii:.ba, (I ;!I1!.n:lyede kmzmI gfuomU:ym"" du_ iKencftswl bel=t!iyen lievgin kLmEm~ kaOdn)'

N4!i :iyl ntIiim!. .Al18:hm ~~ kan lmca.y:r:Z. • hBkiJru.ll: ~ ~I!I tfuaftlm (;t;Jdnm~ti. 0 dI. ber tngmzl.n Iter- iSev<ligt ~ krZll. venee!l: ta:.Mt ~ v.e:mt¥f: _ ~ ZM'M~ va:!'. 0 ~ ~Jz. KirP.ite;~L ddafmEldll'."l.I!.il k:i ... ~ Ji::!cJ .~. ,Iirt& 'bitt.;;gme ~I.

7.Zfl Prog:!'am, S&Rt I&;)run. r..3J HEIfif (i'1II."l:!Jdw: t Pi..) 7 -1.:1 AjM'»l tut.beftt'ti, 8 II~ ~a.r pNgr.muRIR. ~'aIn;I, (Pl.) ·8.3l},I8.oI5 Et.'irI I!I!L-

at~12;j(J, ~

W&1l &)'iU1:, l.Il:>~

~ ~luW. ~2,~ AJAM Mbe:t" lerl, 1:3 ~~$.~Eug&ll' prograJllIBm d;~VIml:I. 1a..1S11-4 K~ffi ~~ (P&J',

-2'EiT ak'lilm Madam TurpJri Odrey't :yemet'e d!l.vat et.m~li. Renk~i iirWilU l'itl.9.-lS1L baJ;imdB c.tUi'ul"lark£n gem.; kim ~hld.l kl; lSI:..M!l~ttu 1;IUyUkhll\di6ettr ~VI\a~ lo;bl Y:!l.l':1.tUMt!l'iI<lI7._ "btzllllzl bilmi.yo1'1,!lM VI!! !l"rffiuyoffim_ trakat ernllllm kr ha:YB.tmn: he1'~r_·3i.Dld Cki!'I)y bu

J!til"l:A bI9; bIr :'111~ bekle~ !l;ite b!Ulm ~1'I<~;E!;l'j..
,B~t
(II.

~~

iMiS. X:

:lola

gUZlerinm
~l

1I1rihtde bQYl~ QQM ldiqIlk .k.tI:iIsr ~:!l ltecb~ ~

J.!:rzh'!l'unl\
~BJ1-

:!,s PF"'t~m,
D.l&n~ ~~

imliAhl.-

RIm'!: a.l'arr, 18,00 {l"L) 1 6.15 Kn\li\LMi>.

Abone
'Fiillid)'o dablUMe:

(Jc.reti

vulllll": - HI~ oIJna.ZiiIIl Mln(:J1i I\m1nmU ta.m. ~~ til. nomLlil hir iiudlnl"lk hayatl llIlrdtt Hslbu.
]H b<ln ....

r!m ~

!;~J:a:"

glb! ge"memi'ltir.
l5iJ~eTll Ollwap vl).rn:lcm.11l, ~lIdiill;:(]

'1..(00 1M HM'1s m~lek!!l'l:!m<e:

~U)O' 11;:0. So

·[{endbll!' 1;;1

~I"nw..eus ~:':';11"1 t..,b4)_'l!;lu-m 1 ~ fJ"1iJJ"II,t\.c. iltml"L_ m",in" .fj""l1dULdC'l1 mm''Il Ma.flam

~'-ti

dlhtiD

;;d~tn.

~IDbderllen eVlak de~ fa_tIB DIlZllllbl:l7;.

'l"lI:rjimm :;3z'le1'"IlI.]' d~tlmnU"til, Bilylfk ~ dilj,'I"" ~~'lImlik! .. H13.1D\lki :lmYlltl hW;Lj~~iz dl~m<!lIz. btltlll hn"lJflll i'lcr,:mi"ln 'O"'(!U)(Lll~·ll"d'L utur-du~larr I,;s.r"nltk RDlClI~1 1mbrll3.dl. ml, s ...kil>l~, !;Inai bll" ml!rk~~ Dian gUri.'lltf.llU lht~ ~hirdc idL, On iki y13."T.tI it kiidar M\yill{ bIT tq c\.'do :ra.~a.mli}tl.

:M"!lanfll 'Uzeor!lii(le dma.rL ()Qk g.cllt:l fur ~. d~l)'iln l"(Iamll!l~ daJrnl),i, 1:1111qUtl~4\!, Ao;:rl(. 1II.lm.-. h". IPat"lak. gtlz1u, n('~cill ''1'"6 b.Lr.a.:li m:I.lBi(jlTrl:l te'b8t.'!l:Il1mlt'l, bir ;r::en~tI. ~]en J1"L;;:!I..n~Dl:i1 Erik idi. ~c'1~ 1'1i.!111,.1'!11:, mI1.nfu!;mil:. t!u.;:mf.t ]:111:' !l::i'!Z1l, }til kurolll1 olmu¢.lJ.. Odtl~~l MTii,\! da t.eHh ",e IUi.der1n 1m' k3ttl cll'Vf:Il( teli1kk1 IldllJiiJi. Yll·· m! !tTed.l Y.!!.imda efU'll'. pa.dElk. Ufi. 1~~.lpll se ..... gID8i. Eri!k. bi!iklet'!!1 gIodorll.cn bll" lEsmyanWi
BlJ

Zi.l ¢m. 8mii' ¢¢Itill. Odr'e,yin MtgOn yay;a ~~ak I!Ve JwilI1!l" r;itmege hall yokbJ ~ _~~ Iljlt'll sa;mr.
ge!OlllI!l';·Cl ~ammillIU k.uJJna.mI~l"I. gEot'U. 1nnc~~TI1'< O;OOU "kEi. OCUt"l!'Y yuml'LcMIar.mI Ii!i~k ~li;" tHill, ll'NKL 51,~l;\8.y

cliI. ~

M(-,pal-eJ;:ot ~[, 15.25 Knu~"i (:01::(1 poIlttka MIlllIeI!!'l"l~,.lfU!j Cocoik. S88.1:i., 19 _lei Saat S.ya.r1. AjQn.ii 1m00rlefi, 1'11.4fi Fa:!!d ::!dt, ~.M RWl"J ig:az.eteaIJ.2o..~

I!3Ir hli!k Wr-

lI.t:lerdet

rrlrlllni1/Q:relu: _ N.e oll1rr,;tB ·~UII.
liir 1'I1h:myc.t

kUSi1 ~gr~!y",r=. Haft!l..run WI')'[lr fft1 zi(i.eTtitrk~1l. n ZirMt tit.llvlml \l't ~ mtlll.JI'11Ilffi'I MI:'\!IEI8,. 21.-11 So-le> ~1".!lM. 2.1.2'$ Ri}~(!.tki~. llii.ur biu'I.~'L,
VI;!!

Bl1 l'JlJl.nIl.<LIz l\(J.ya:ta.

22.111 MUzik 1;:Itr1l1l1.eor,
hBober]i(tri.,

KUI"L-7'lIIi !3.Co\:Il-

~t
...1'l

ke:r.idlmi D1&mS.~.,

~ld

Ykm.1 a.!'tl: ~ Ut~ 'ht;;li!IediYO"l"Iml.

tja.rkl:lllll'

2il.:J.{l Sallt
.22. 15

'Bu

yarr, .\j nILS

'O}.a.mlll;l;,.

ba.t\d nPl.}, ~.501;!3

Yarmkl

pt'og--

I

liJto bu memh

da b.anfl.

aJi1]Ol'mden ml:rM


If

z ~., ..941

(

AdUye koridorlannda

)

RusyaYI ~ereflendiriy,orsunuz" diyen Cars II Po(onyaYI mural

Degil rni, Ha~metme,ap" cevabuu vermlsf ediyorsunuzf

~hhi!.llu"·! MiI.nnn:.:illJ~t V,e:k.iI~ ~

Du:nku musab,aka,lan Bay,e,n Mevhibe Inonu, Mun,akalaf Vckili ve Valli de takip eliiler

z

GII~l!IhUlall'iiiyb]iiJ'

Zablta memucunB haharel elt"gl
ir/n maju~um aida
~dl!l.!eli.rn: el koyb'lI!Irllct etI'

_

Mine'rVll. Allahi.IIl
i..IIh.1

AVUKat

:.Hik

c~~mu~tu.;

.

u~b"ll.ml!l' v,~
D'JIJII O]dligll

Tanruun

m.~ur.

boll dlllvlldrll. !leei.nin

Bu dil"'IlY~, de>;)1, Allah tarilfmdiLn b<lkll!TI1·,tl1' ve MIn.ervan~ll.h~rac!:t.ilol! n~ticel'lll!llTL~tir • ihl,ell"laleyh mahkeml!!-ye bu

diyc bOligl~~:k

.Er.
klZ

Galatasarayh ar b··yiik muvaffakiyet gaster i .er
!l.ldl.kl<L1"I neDeninilik '!:nllyraml vntlo::!!ile m:in.d1. Mi.1!jab~khHITl ];'1!2 I~ I an J.I!J dcILi.% Y'IWJ I i!l.!I dUn t.L;;,el~:d a ,,.,, Ida v~Ti·lo'oiD ruz e M6d,fl kOYl.l,llda parl!l.k bir :!Iu~;::ll~ SiR dF'J£' SA YANLAR .yaplldL Null. :tmf>s,l!Ifl!lyi Gm.lll.tllntrilY Ml.is.abahlar, DeMZYQll~u V<I- 4.-40 d" ,tahualot hirilU:i oldu. lPurhuil'l:' diil!!r de.niz \'u'ltaltl-rJI'lil'! 81ft ('1"£ ERKEKLI£R ~~r.,;i!"'el()dliii $ilhada. bilyLik biT Birir'lf!.lliih Ga.latallat!Lydan Petkalaba.ltk till'll.fuldl.llt'i ala a lie tato, ,rnen.feyj I.n te "l~'I'~k ka· kip i1!dildi. C.Un~,lcn CelflU ikind. YBrJ~l.!.T, m~lI'ItIllZl!m. gliz!!;i V~ za.~dl. H!t!JI~kl!!dor:l'I ~emll.l Ril'upd.i eldu~ok hot)"~1!J'lll oldu. CiimhlJn~m.izil'], re,fjhlan IizI. lili:r.
inonu iI'l:: mahdurllMLhlilk6lut VI!/Hli 5. Cevdo::t TIl.uhllbifil:e gmi.ip)'or KoerJrn rI1C~dilYI, i!lta'nbul Vali ve rll'J.lI~ Pa.d.~teWMJ. yahnL Po- bE!. hit dah.<!c :g'iir~I:.il!:clrik mlyim.~., BO!Ji!(:U"'~ R~i dl),ktor B. LIilUj Sizor: bi.miiiI .kalblmi blraJuyoru.m. lonYil!!llD defiL hiitiin bc§cr.iyetln Kadar VI:: cLii:~[ bi:r ·~ok gii.:z:idc: ifLhar Il'd~bilo::(;eii bi:r }il"haiyctti. E.min olunuz k.i. arild<l.ki k~G8m.n kiln!ld~l' P-liisabakalan talU,p, ~ttia:izdel'l.!) kuda.r te'V'" ~"a.deTt1!W!1k.i; dUIlY8.ru.n en bu· O.k;ya:nulJ 'bol!fti l!IevdJiim ~v~r~en ,IlYlf nnya)'uk pJ).·llIi.isti. Mauru op'l;t<UlInlP Miisa.:ba.ki.l. pl"~ifll.mL hal'U z!::nhl.dm, k;ulbim. VI! dah.a bir ~k s;emr;wiJs pa"S<l· oIi.aktli. Zihnlin, daimll ibu I"I!.}'a bagll kala,c:.ak hr"," a =1!!!I_1I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!ll'l'~~!!!!!!!B!!!! limn b;iI;eki.Tld". Paciere\V!'fk.i, bi.iy"Ioik b.ir i!!.fI'.W:. Y!!I.'nll'l. hwunl.n.clJa koru.el·ler verDi.inY1jj l--1arb~rtitJ. btl ililn~'Gmd il. 'i8-nl! j!lm ~n~. d.iln,'l'''-I::.'l t~tan ~oh. IbUyijk bir d.e-l"id a,daml; .. ,III bJ,r w,tir. Alrtl.k ~jU4!!tl nki V'I!! !!,I!t!i kar~ter .ilaMb.i, OOm'l!!"l't, ~ok. y~k· diill)'a.l"a yaYIJm~h. re tini ve itib ar[(ll v.al<1.Tun1,O hizruh.lu v~ lem1z biT- .u:!.mdl. Pa.d.cr~'&J.Il;i, ~Q'k iii te>§ll i. Ibir 'Vii.meUne ,koYqLlJI,;,l:Q. 19 ~ f _ 119 18 ~. ''I!'.e mH!Bllk 1a'lI~oI!Ve:rdL Suna bir mls.a.lt RIl&'" !WIn ele;,i !I;r.aslilila, p.. rUte mLIl1 POlOll.,Y4 tar:i!h.inde kiihllriinde ~i bit naJir:l bn'll.· ya ~al'l lltin£L Aleli:!!al:ldi'r·In. 1i18-='.iI" "o,m:iL>c au.& idl )linda verd iii k'Ofilellcien !on;r;l BJ~&hd.lc 'ko:m.itenm mUIrah.ha.& ~ru. IiLfati~e Amccikaya. gini. Dostl.l, Padt::~~'i!tki. ilk kons.erini lmpar.aJor yanona Bd~ri!k: ~bj Ciim.burrel~ Vi!SOA, O:rta I ~4 te, H.m.lmll!ll ~n. matlLtf ak- Ostat! Tebr.iJt ecledm. RUlI. AVIUPl.!yl a[;j,k~~ ed~n s:iy,a!l.1 triB,i H&l.en MQdrurw:lka lie ,b,ir~ yaYI ~J[C'H4!llldi!iyors.l.In,u.lJ' ~h!:rmdl!! .kenilisml! nilizahent el· libe K.'I'~k.QVi"d~ vcrml§tiT..911 Dil:~, JPaderew~ki. dcrin bi! Y. M~ke:line dil!Ilizd.-en biJr ic.oDl&em nB.ll'llah elal:'l. 400' florin ... levcf{Ln~: m...br~ l.emi~ ~~l Ve tl'l.Uo- ]oz, Vi~aya gu.mko. me$.ut"- muPolonyaYI m.urlll e.a.lyoUIl.].. .".....ffak oldu. aik~ Treodor Let!zetyw'nm I1'11Z. d~gil ~d-; ha~.d~eit.bJ" .. PolQrlyaya a<Vdllltindefl. SOBr.... I!:u.nJUmtl UlLp ~~i.t. Ceva"blnJ vermitt.i.r. B,u ~e'VlILp, I 'lI r,;; da Ba ~kil. Vol! Hllriciyc 'Cen.~ ~.iya.nDBt; az zamanda R,lUI ~ral>'UJ.lll ti!1hediyen. k~l.'Kii,kNlI.uru ol.du_ Mcmlc:kotm£ bi!' ~ok hru::lM",i l£1l1 tl.1I"m.1~. V~yan ada, t.L~ k il.pa mm aSII'I a VI!! biJ- d a.h" RU!l~ hU:metlqr.cle ,b1iI~tl;_ Sort-a. bil&h.are SUubur,g·da. Parate, yay.ll giTme!ine: mUsElad.e oh,J.nnull.' mii.nhaJil.ran ~ ~tl'a~a.1 lotlldrad.a.. bqyijk Kr8~ Viktor· m:a.~In;a Hh!p olmu~tiJt. i~ s.iyui nayililtan ~k.ildj_ 1939
~1r.rJ,

i!lii.llh.1.!an a.r,ull'ld .. ko!:J1ciimj O!!emaY8i dOKl1' vUk-qelitr..etl I!:<?r'dilm. Bul'yllBnn at!Lslllda lent, bit mu.k.e.m.1! kur!lUIIU kumJmujj V!I!l 1i.1Pll!:1 bu k.i:.irlIuye oturm\.lliliq, Bir y.lu\ll'Ida deni:zler a.&.k.irnl N!!ptl!ll'l. dli~r la.> lafmdill. da. ce.nl!:lIIl1cmilii hGklmJ PlutDn blllun1.!;)I~rdu. Jii.pitc:r ~pla.k o,mllO! l~rlr"dJa.n biriain L 0 rtcil hl:llH ve I,U:UI1I kl,l;rnll.~1 I!1H~e du·
OnI!.lL'l. kunk

h.akklll.da. b~J'a.et k:ara.f1 ve:rmeklen b1l.fk~ bn fe'Y kalmamujjhr, uk.i Yllnan~!larln ahlik ve !Ian at ilah~ln.i.n .. dam 'tcililYB..7'I. <=.1.112 ve
gUM~h~l\ bp Drm.1Z1 ;c_:;1m.1.I!1b lr

Sic.... k...z ·hal'ar~d~ kODIlJII.n avlJ.l\,iI!tma haVTan. hayran b...k!yor, beraet edeceiine em.in bir hal. V~ l;w,vu·ia omU.li::lanru kab a.rtryordln.

B",

k.LZlD IUS:lJnu

m£lak;

~d.i.y01·

Bund.a dl:l.

yi.l.k oil' IDlII'I,;af.fak.i.y!t !j{liall!!:l'd"BH. GillEllaBarllY~Q H'!!!la.I, ·revf.l!k, Ih, lim, &rUrr.KUtd Sad.l ,[)k:ipi m,ulIJey1

Gi'lln't..auraylll!l.r

bki· ",.olLh.ktl:'n

~...l1Irlll

k.1~1

MJMlV~'Y"

d::um~ Q;.le Y.!l.. Alla.h~1'i. el koydlil-

'

'0;,) L l de slruElk bidtu:~ B~J"kozun Cihat, Ib.rahim. SlB.'fi, Nth~t., Kll.IfItill ekipj iktnd, F,eno:rbllh;enino de Zekii.i, MUlit.o.fll,. S.~nlih B eh.i'i,' S!LJih !! J,;;ipj ijlj:l1rl!:!iI eldu1 r.

DE.Ntz' KA YAGI

,Volin M~,,·bib~

IKt

(:iFTE

BA.YANLAR

YE.L.K[~ MVSABAXASI tdllor. Fa'h,t bu lie-felT Ca.lttlilolili. l}lInd. cia tGaill.tll.!ul.l'oyhJar ra.yhl Tin hill, yu!~1 r 1;illl del iyl M.~Il,·Ia.mi;kl UI an I. ~J hyordu. Co iJ,. itolllQlluirtl. '!oll'L.oc:tdiicr. Bh.l!r:u~iUij 25.,3) d.Wli.ad.. Ii..t!l:· L lanr.."h .. B~MfI., N!ll;h VI: 05""';.8.11 rnuafe~'j m'I!-il!!fe,y· 4, 15 d.e k(ttl!! derek, bJ.. den Cl!lat~nm)'dill1li Ma]lYl1ut. yine C.aI~l~n,rI.Yd,a.n. Tinc..i oldubu. F encrba!"gel'!ln N=c jkincili.gl Iii, ~I!chhcr 've Mii.uY)'Il<.ll ekil?~ Suman, U~i,ine(jH.liU 1{tn.l!! Gal.lll· II-ilr<llydl1rJ HlI.:!Ia:n. IolIld)iar. Ded:Dh· .iIL ii'lu:i ~ldiu, 5po.raan feyyu QQrcl\illWl:i, Vee.-1K~ elITE ERK!EKLER d~ betinj;i old.l1lar. Beu miill&b~iI db. l-ii!lyee.ILrdii ~. BI.I IilllULH1;rl bioi iti.iz~1 q2Qr lezakip !!~I4i, C,,,la.tau.r.aym Re~lILt. hiJr i.l,tl llihaYeit hu] mu. Ali • ..suhs. eok.ip.i. 6.43 ile biri1'lc.i MOKAFAT TiVZU gcJdi. H~fe.k,e._g!li!n SiYt, M ...lN.in Bir.inc.i.HgJ. k~"-n!!.n. mtl.sal:nklb· ve Ali ikin(:i, oldutar. F'on~Tbab.· ra. muk.fat]ilI,fl olan kup;a,llirl Mi:lycnin Z~kai. Osman, Vcclh.i Ia.. ll4l.kuiillt VWlimiz..in bl.l~uri.le n· kmu ii9iln.CJil oldu. l'-ilm..i; VCI VI::k:i imk: kUlman II'P~H CORT TEK BAY ANLAR c,l,d"l.rl -rrl ayrl ~~bl'jk VCI t~ • .....m G.al da,,,!'!II.:Y 1m. Null, Sabllhli!.t, ehniltir. MUt;aba ka [:;mn llIet.kelecinden G.uner, Beh.i:n. ~kip,[ mlQ@Af!!!!r'i anI EliLlaca Rl iJzefll Coi:l.l.al&!JarEl.)'b~ 6. I 7.1. <€:101!1 IIlllt'fl.k ibirUt(;i .~ld.u_ lar mijt~f"tia.tm biiyl.ik hit lusDORT 'ff:K £RKEKLER Bu yaui, e~ ·h"l'~r.lh
mlnL

&Yl!Ionll.f II rltlllil111i;k:j YIl.l'I,lar !:l.1I 'l!imdlY~ i:;.ed,,,, FI!~c:rha}u~-I:WC!r oone,i IJIM1..I.mlye He ml.l va.J ill.k IiiIlm.l.ktll

t'iletllccJi Ve %cvkli o.lilJ'l bu m~liB.bl!kad& D~niz Tlesrer meklebind 011 Mum t!l.Z b,Ldn,ci, lIynJ mil!khpt~n Mu.91lafo. fnee
0

~!Jk

ldul ilr_

do!"",! r I!:k : glJl bar dllo<va. - Vlordl. Su d il- va, beilU -- Son bir I!'LIIIIUm31JI'l, dedi. :i~'t.imai' b,lr d!!lVl'!..,be~ki de ahliiki Mli'iierva. Yi!i.>:l.a.d~0'01u gi:i:dul.· II i bll.h IULI!I.I, Jt,!l.J.dJ.l'd~" b ~r'clava ela,bilir,rii. (lyle )'-s. nna.t Vel ,1!1Il.kln .ilft,Ka.ran h~kl~~ck iUele k,Qnhe.si l'IH!IlL Clku:r..dB 1IU,9il1 ola.bJ.I.h· d.or.a S1km.I~lk. KLt ~ a..oi!ye.c:al1l" di ~ lamna.dan d Q,Ia1-lYoll'. aorokac~ iBr: Jiipil'U'iIn l!1,IZUrllllla Min,crva. mllll!redd.it bir.· ha.lte &U.J.illtd.ilTI l"l ,mUdlifa.a ~ 2'l!!lmLI clan, l,Il.LI)n btrind~Qb.!lrgyo:rdla:, boylll, tlfM QlmllYI un\lltmuill b..r .oinley'i!I)ler-dl!rt bitin~ .davOllilJil. ;l!.vu._.k:a.t YOI il!l'e kadE!.r ~Bili!ln~k. a- mev~mlll !II!IlI!Jdl.!.l1:I:o .gi.il@u.. claleti.fII H'II'1I:iillF-cn m,cmtll:,ln,jyetin.. - tH~ dmU, ~lll.l!;a:ret. bildild l, ...... NMtl haka:rd) cl.ed.i.rn.. Fl!lkat... 'B:irdor:nbire [kendim~ Potis.E. haka:ret etmlt. ciiye Istanbul Adliyi!-Sillill taiZ]U kori· ee.vll.:pahnea, doirusu dab niee d(Hlil.[~ndf!. dol.qak:cn VIS salon· like ok.kah da.V\afar ~ b.illt Igtiklardan birindl!" bangn bll-n"gl7' mo.· tek,i rn\J.L.t.cI~ ta.hl1ll1d.u mmcge c1'lllaiL&LIlI l'ilpal'l il>.V1lkatm .IIC:!IinC :u,hmlrl ~'I!;g. Allahtn bu .mild Din b§Al'ki!lfJ gild um. dah.-Il.l.esi:n~ ,..qtJ"m. SaIQl].coCn k.1l..fa~u i!;eli soktuHe:rh.aj,q~. de:d:itn, ~ ,.anbm. and.a ill: r"h.1: Olliilll§tm:·. ·d~ •

......TUrk. ~

k ..nYlI'l;m.u:n kn-

kin kl1u.;;]ar m.d:llri hLld.in.i killlrta;r:ma.k i",tl!!yel'ii •••_ SOziin .eJ;i to!U',ILi:U1:l :p-ek !Ull~· )'1I1i1'i:'itl.-6lrn. 9i:nk:i.i bu k.uk..i.n lu1,0;. laldan, lWinin ka.famA lnmemel.i

balcikalMi

8iru. J:to.~ wan Gmletken .i!lin, i!l-vu,k;al:m hiiHiIi
Mahkeme
fl,1J:ai8fYa

klJlna.n.ilulllil aMI!Ig,.l!I14 hatikl
Mi~I!!"\'a'nln

a.ula.d.Lin. olll.p cfa
hDlct.JlOrin-

den ua1£. ,ola:ralt ~9.n ~Cl'i. ~d.im. nlll.n:ma naJ•.anl.e A'lf1!I.k.~ isI1!I !Jalt miidlil..f.aaslr.ll s.a.htc: Minerva '-"1 Y"PlYot VI! eli_nde tuttl.lju .ldi,dl 30 lira ailr para. Q,k!!.meP'i .;aJ !!lIYOJ', arana. biz- dol: kurn e-ttL

bi:- ~bUa m~ciiret ed£D bu I aw bEIJP8@ Vi!!' ,c~ma Jir.6h-

':t=~lncc ~ODl "'~rJl\ek

isin d'll:ra.lllll'ol'.

MridOl"di!l,n

uzak.la!lrkel'L

din.

.a.la.ra.k

kliiplerjl:lll1

rgi.ir'lun en m.::rillkll

'Voi:!

miJ~li.:n

oldy.

y~ni, zafc:r hediJ'elcrilo Ilr~lel'd..ir.

mti:zesm; zilmlrmllC,.

na 'PQloJ;l.ya
lJ[an yine

bi1at1'\lZa v.al.am io;;;i:n

ugTa.d1ih

za-

u.gr~&ya,

ba'illill~. Padcrewski. u.zUI\ z;1;l.mandanbl!::ri L'!Wi:...,e.d:o::, M ~l"re.!l ~i... n:nd il a Riolld _ ,l3IoSS{!:rt'J..a.k.i (I'l<l l.ik.anl!'-

J'ak, ol.el.in ~~Illa. .g1rl!r Mtl:.tildJ..n allel'~N t<u1.tmn: Sen I. Bel'iym'uml

gJJ:'m.ez

duo LI:".rc:nl~niell b.i:ri,..; - PoI:I]j!i Ri!Sfik l:CX1:d.inj k'lJrtllol'AlW.m. ad.a.l,r!'tj de ~km£. rna.k i!;.in l'i.'lincrvs..'Yl Adliyeni-r1 mege bqladl aruk, ded.i. ~tklll.fma. a~~lr. d.c:diiini d:uy~.i_r ~kn.:!ll cevap vercH,;. dum. ~ AlI&lun.l: lmllal'UUill ~1!:I1 elini. I:tt:gin,i 'ioktiji r;pcy oldu hirubs.. ~llI'
\I~ blL'l: gfbl

~ed.

vc;

ISerI1i. !ili' ~lr

hAIr u.etli

JUI.SIlYDml

rad~r_

- Siz d.elWiniZ ... Jar-.: l'Ii.Ulen ¥ iip.tu'!. h;:nl~OT'_. lore klld:a!:' intly6lkiLrhk

lmt clva.tm(l:g, bl!Jlhma.tI. .k'U~i1lc blr iii... !!!!!~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!_

r.,
Iiitlra:pla.f'!~CI!i;n1lir. 001'1tru 1lu.l.'llketl,~. ,"

nc-~in

YMln&

k~(!1!I.t .,c.,t1Irdthm..

~lItde nrii"nze-\i bir hayat YI!.Ilpor'o:tJ, gl±: 'd~!-61tl.!l:! ••, SIlBWIUZ .... QIJ, IBu:radan ay-rllm;una.l· il niYll!lt E3U S:!lY~ ben. I elldill'tJ:yort'l.u. Za!p etmi,tti. Cilli i.KI b.iiru-.-d I!. memlen!tCIlyol'1ium ki lIe.yabEl.t.1!! !l!Jltmliml' elinin davaal n;in yeni "pyr!l!ll!!r Dhia.ydlk flnun];a, ya]m.z k~. 0 l5ilrfclmc;K tiz.el'o; AmocitikaYa gil- nun ya..rUHd&, harlml lnl.lhlt..indli! buiumey!!! karar .... ~rdi. Daktonl.. dost- nal['H.1ol;otI.u ooys. dnya, kalllL kilna ku. larl 1,;,1l $~yaha.li lshlikl!:l.i: bulU;yo~- ~. a&4&ee r-larl, IWc~lel' lar, ma.n,i ~lm.ak iWyorb.rdl. fa· eMDlr.n oolll!lm:(l, PU![iI!!I

£'in ~1!1t agrr C&Za.5!II'!!~ekt.Lm m'l.lf:a,.. z:a.t hata ile mUna&lp .oldu. lUl' ~!lyde.n I!VVJOl "ur&Sl1ll !'I6yll!Dl'l!lIY\nt ki }.(atilt! Ile ben - }.btlldifl tala.kmda.n IIIll~ 0 oonra. • lUllvlIClIo k~&l' V8r zlU1l_11. kUlI,f sevglllrn.lfI ~l'lem.emell~nln

d V ,I,C. an
'"

J.a.rmlo\'

g-lb'~ • 'IIZ!lkl~1I.

11l!ta.f

eyle-

II'Ka kl!llaInll ~eki1., ~ OZ'!I4.mT ..... - Grads.~ ...
-

o~

l'ikli ,!'H;;Iframu harp meyda~
run! ~evirmi§ler
HiI.~oyde otUf...n Om~tr o-gllJ {:j!tinle ukad.I.!11 Mu~taf", d.Un hernbetc.e ~ ~de.rken. !adm¥u.k yiiriind on lII.ral~ J"IIH~~
Ah.mlilt
.iLWV1[&

az ,Q,
~.

mL\,U. Hs.yht.JmmzJ §imd! eUc:linin U!l.OlIlnda.tuta.n bU ~t& gJu'lp bir Q~IU'l!lt- ~'Q[dulQ. TiU"a.fuiUZd&n ya-pua.. c:a.k bir ted&fUkA.I'~e JlulIBket !llllmtl ~!t~M ba,ka blr- i'loye ya.r1l:l:l11,y1l-

On'l.l. k.u.rt.armu:

!...

b'

.I

....

Al'hk ~~a rcr;;! .. ~ Ba:,'ll'. 0Jl11 illB:Q. _ J'II.Jl.ll. g(5tnr(!-. 11m.OradA tl1' hAstahlln0kmLlJII4uj:I!II

kat

'fj'ii:gun 13\ r ', kl"n
-

:t.Ir1ilJk ketiT1de,; evver Lozan I<IIdy'~· ~~M J'iUul, k&r~ hlilI>l:!t.t.i,fi m~h!l~>:Ia .milletin~ +1,( hit;i.We bulul:1J- kat betel' :!;lit' J.!)1Qmefl 1dJ. K~~ mlllt'tL Jak H.s.~,Ilil.tl:l'l.da ~nr2 f:r:I~lfIIll .I . D···· Z ;ha edJlymmG, ... 811 mUmld!.n 1'I'I1tI·? Illt.. du: VI! !!JXIr_ m.91'Ilklnll, ]l;lbll'lI ve I!IClJti"iIi:I Yuan I t.OtJl05 RE:6UD • H!J.ydlm.L .""'"la.mTIl1L n a:.sret. m!:i:Ilnl7.U InJoilfll! ethm ...m!lIl.Wii m.:un. ka.olJ bh-rnahlilj:f!; oldu..gu 1.¢L1I }'I'I<:! blr t.im. 0., ~d~ berlden hizmct i.&- za.r&lM'm ,lmYams.tz li!ti'lfeUUilag kl..l'- Z&,JfI~ ~liII!n rnullolr'o,'lietJ.nl oCillba ;Ii~;;;t! ..... lLlll"ekl!te ~iad,lk. ~ ltam.em.en lA.kaytt kala" .13k; Dli!l~ tiro!:. Bmacll.~I,~)It)liif, lIah:bat VB 11>1 Tm-uvlltfi!.k nlamKml.'!Itr• EtrAflIDlzda 111Ucflelw l!11'1ln dEll-lao (IFtehlike bah.is moC'vz.ull olamilZ. r1.!ruian. bBrizm!n<:l.1PI, S!,!etleritl4M Halbuld MlLt~ld;, ~~5i!.!II,Ilayalperl"l11, kork.u veun Il1a.nZ3.I'3.!11 Vi! bemQ]] b!r !1!:!Y t!~ebn. Maliki.nemi t;nkediy<;l;IMn. /V::a- tomobDlndi!n b~ 'ver, .heyooan kabil(,Y. U fda. sew. lid, UIi: metre l<o.d.~l' I!Iqlmrzda MIl.a.n mek kab!ilJYI!!~e ml.o1U'?
bur k.a.lmak bl!:him. i¢n II.lllmden

0

hie birin.i dimlcmedi_

Ha.rl!~

h<llyn' Dlaun ! .,OemtJile. .

iktjtll.y& IDe;;;.-

bt

t:aJ.(jJu

tal~

led I DU- d 8

yeVlren :

oa.k:t.r.
C'(l.:nKIi MI.I.YOftIlIfl~z, Y"':

DU billyonu.n, 1lI~.-~I.,...... t.u~

Jd!. hltl

~llii.l,-mll'k. ve blZlmli!l kMl.:li (Ie Intihar aJ tmdlL .lI:!ilBlG&lIITIlIil1 .ru1.lllil.,Wi:. Hel;' etmck IlltJYOlNU. ElAn iIlllr.naya:~ 01- Mld,1) ·tlu ~~I blr killa ~kJt:n.il

;;;;i.i:; ~Q"'~:~ 7.tl'l:: ;;:
In

m __

"

~km14b!:.BI.I

1,l1'a.da Ahmet.

bJr

hiicum ed crd" deki I;H'O-alda ajlr SUlre"e
MUt;til£li.ya

dinbillCiL"

I

1r.lI-lcllitl[lul'qn ,,~baDl dill b~t I::ildUrmI!- !toll iCs.:p ed!.YD-l'~. IBIl ~ni t.ehl~k(l nzablllD Ui.clp iltmel;::. ~4!i, i:!!rillc1 r.'Iw Clld~tu i1b! :t.L It)tj;:.atL IIZ~t.m~k. Bir rt,n, Jft'lc.ln ,iIJ1j blr t!klr m..h:lum. VI MaUldin bi!I 1 bo~7.l:IUL l>&r!lma.1l: illfo&!llm_ :r..aJtiD n:L lFilllhl!!yl8mMUio Imklln 1:Iln.kmaltM'.I\:tII~ de'u~et j~nlnq~ ban,. 'woo 1I!r.1<Ih iJl\1"hal m1'l'lGb!Jc yaklat!l:l:'~
!lIlin IfI-'!,I'\I\QL ~um !Itlrtlmlll 1J1du~ 1qlh 1m l1ar,..ketJ.m .. h Qko-k kol[Jl\~ ;:c\-'irdJm aon Q!! kat I Jlir Jl!IIUCI!! tlhl!lll.l 1iIl.1lrn. 't1lliL ve frc!IDI
1I,i:'

8Jnd.u. ),aJ'8Il.1!!mlllhr. Y s.rah t;:da v.l ~d ilm.ek iIlz;:r~ BilI18.t :h I!IItl!l~e,ifLc k.a,l,cll:l'Illlu~. :t\I~ .IJJ Y8.k:~.l~nmltt:n.

-. -

-

btnl tl

'Ben.I bll'lLkIlllZ rl.ca I!I,I.erhQ.-, korkuh.lyoTffil!n1.l.ll ..;

on ]Am
:ml!!~ l\ii~

!!41vUme!'e

"ddG~lll!

m.Uhta!l dum

bU' iI~va;rla

(j.rU!m~

u!:!urml:lllm

,

.

_.-.

',':'.

·:fl

.

'

Yu:ara ne hacetL
Hoanm. 16ri.
1h.b;ll.ltlla ~'lQl ~! ..~~ .~

tl&lJ11Uen!lhl d!o]Jl:nil!la~,%.rlk M~t,a baJj M!!.tlldd.etl. ~l1namll kw. J'tIi,]ID1 dOndllii!!:ll.1, hl.. bltrn IYM~k lutilar ul'1nd&n Uii!ilm ~ ;l"Mm tail' I:'.M:wIe lie 6:P-- Jll.Phl!ilmnl fI~v~t C'tl1t1il!mek Io;Jn. I~U- .z;wt 'lie Jwla.:.::lm.i bir ;;!'U'iI19 billioillyOTtiim, i'*kll< oral" 've,'l'mlttlln. Q.1,!,. A.de1.i& datll'l tlh'lClinc dolanmUj Fak!d', rllilllf4' (1i'!iNnCZ, JakI o!"JIldIl.. ~1(Ii1 Y{!.l(l;'!... 'eJlat4r1 ·bi.r Y'l1a.J'L t!ltJ,j()bllWI, .:!IlIInzm.. bllidr;o!1 lli1 adrm U~k1A!., gliln.if b1i' 1ta~ lil!SE[1 m&loIineyl f,lImn!y.eeI:k .l"il..ru:Jl bu !IZ!&'fr'IeU lme!rlnd", bl.z;, O'toritllnm Utz.er-lnoli! et!.Iiml., 'utklka~ mI81i1,?,.. fnobilhnlZltl td,l!ta l&1a.~Uk bir iJ.Y'!INl!IL.
l11eljgtll

Metr-emnl :m~LB

lru.cs.tdR4!ml VI! ~hrdjrat'm....ell 0DrI1 bdakla-

V~ru!'2ih. Ihr :!<'Idmdll. 'Sir !I~V- VOOlm mev~wdiyeti il-dmJz( (Ii) U';:I bow ktln deg1I~I. Suns, bfitUn M)'lIItlmdiU! OtDmobll; liir-.. lIi IIVv~l IlillfiFd~ gI]J ldt n'le .. el'l] hav4l1isiniie tert~p P.- end:L;\Ie He tltret.iY'ol'Du, Onl.hc.1lz4e yol; dll.b.& U20Llt\ V,;t dBhRo fCC! galen lItr,II:!l1:' 1dlJ'StuJ:I;"1 J[Wl~ lL.ilm.D (IIil..[l otomubll ow. 1,I'al~ yl;l~\l rnma-t 'llil1il1Jll hoclilkeote bl!ljll.fldr. mllrn1 )'UriLIttUm. f:Hr.o rni.iCUM-1n I!4nayotle m-atonl'lJi::'o'iI!l. he-r i.I!;llmU21 !ill!! mntl:ak :!Iuret· SIp olli.ou;tul'lLJ: 1S:Aemt!l'tl!m Ha.¥U'. mUJ ~ •. '~t: li101&hrolmUIJ addilildll1~!;'lItl'c:lil!_ HlI,tafn 1:l6l.ht ~ttlsY'BttlMl 901t dabs .1kfrrW, hoI' Ile olllr.ail. ols'u.rn. yin,;: netllLm.lzl 'CUnkD I) II.IJ.Ii..a btr dell ,gibJ bt!yth:n14 11111'ts.-I7I'\Ili<; haklmlJl. mIlUktll'rt. rnDd.a:t'AfI.,l'L..:tlnd,~blJltI~'IIYQrdlJk. Me\,-"u ola¥! ~t9rlmn~ otonroblD:In m'f'Ol'Illllat.kllik lI.tIIslIl1iye Mfflf.lda. -hu lIuTI!t.le VEl 'Iil-y~llt. hay:r-et blt :jQtu]dl:u.ni:rl~kllll mul'lak",.

ttJlen bl!L otom.Clb1I o!!eYUli:tinl!! mtlc~

K~~I fjrJ'm Q
Sir ~

kah; 'bahiml, d.cift..

g~_

'1"8.n&kl6nn4m

g;ayr1

ta.bl~ till' ~lIDInluk

- Su ieee .b3Y1rdu iP.;a]1:.a,b dH. Merwo idemioth ilIi GmuzUD(la
ft

an i.~ nLl ~8yQr ml]!!!unuz;'! Onlbnnzda B-!.nfl!R )''1!'atlld be-~ht\ ~erli11le d:oft'u !:mde ke.ndlJQi tt.>plw:ion. KaJbam. Y. yU24e on mll'}':IlU elll k1lem tl"Clilk bl:r (tu.~tU Ve ba,,~arl'lhuz !}edlt hIlt sll.diJmO t i.ndsn flll·IlIya.o::a."kmlf gIb.I ,rMaUe ~ j~l~ W'li., BIrlI2i freg kIll'tllmn&k bul HIe ~1'l.t"P1iJtlli'lrJi'1Y:Ofllu, Q!:lld . anb(:rI .za:~1t kat' !l1l11l. ~evh Wildtr. Oh bu 1U"';9.tiem~,-. J:iiyl~ bll:
il!lUaai llrunl bek1e.mIj'"GJir muyilhiml_ Bwttil sti)'1.ei'~ t'1t'.e ,,;:.001 ORlIl1 ~(Lh ~k I.!Il1: n. YIi-Wttm'ipJ19 ke'llJn.eye muntull[' 'III'" b'iM,11m 1l.;\TJl.kI'bJ diu: kahmi!i!! mIDl.eyys" idim. lI'Ulu.t 10' .:!tIIde-bn
<'i' ............ ~ '"_.' VB ""':!l.moo.,la.l'

",&!"dr.~Ir

-

Neye

ya,nt.r.

MeyUn

'b,",Ulanltu.-

P

b~nzly(J1:duk.

Teh· l'IIe bk sUret Iglruto. ~l!ita

~Ike In, r ~lye dil.n.. z'lyade YR~ld.aljl. T'"fLk ~1!I:rim1(\ YliVa.t"IJIJIlhtml, p~ tilt vo bliyi.ldut1l, lo::in ~e(llIceQR: la.ndlfmJ, e.J;ilffiglnl J!'1Inna.,tUm, Itft.klka bileyllktu. Derh@ll eebBnu'lll Bunun notlee-.;;.inf 'Iiilliy~IJ[Il\l£.. OcbultlJ:UlJilri1v.al.v.et1 .;:c.llerol': JI'lkrn btl)". ae.t kiUnllell

~a.ll!lll"l~

i'FI. fflllm.tl

te Ibir niabetiru:le balis, UZ'IIm ile QplJ!tmJm'lf &G &!II itinde iki mal, Inral!d:lkt&p IOn1'1:, ~a.np temQ; MI iI.e bMui, dda y~ ve iri. c:em bU..

_eli

birirU gOrllIliim..

b~k

wpn

tllfWAdl

.Me;rak]III~

IIIKl oJdlllPnll. :IIW,

$e:ytflll oidu.glmlll s(j,yledi. YII. bOi (J~ki l.iI:riPDlhv n.edir

k.i:m fiIti.m..

eWe &l lUI' ,glilVl!F IjY Il4m _~IYG.l'_~.. "_ ..._ ...,~~~,~e I I

rnevkidll !ill.!. ~1.I!r~t." JB.~, .Ta.. Rillil fi:lk ••,
iBj[,

,ecl.odm 1i:~1

nine b.Ir ku:rllQn sill.lim. J!l..k b-lr i9.JI t:ayi:n aftill]:lYII:1;;Itmkhf lfuIUli~rJ.omd'll j"LI'Ii'a.r.ta'hdt, DE'r}\fLl. yal!l1iZi bU- C~l'icU a.dIi"ye v~lfI,m.iiIi ~ MytiiJl; tehJ U~e, ~Iil.nn.:sa. li.iM-MU.\I!Il\ d:IHyi. 1bBn~ ~ ~IJ. J'.a.t 1!j;:['2i[ rlye

dedim. laRn QjulI.armm yular. b.ndU'. ~l be:nd.1!I ola.nJan ic.ab da bey:wllanQA lI:~irir. ~dter. iatedigigJ."iIl IOt"ti~ ve dlled.iiimi yapbrmm U11'.&' '0. vadi. ~1\ ~I!I b__a ait yular V. nu'!. Di.ye Rl'd!,!IBI. .Ne dedi 'ba:q tnt Ibak ... hm baha wl_ '1_. SiiyHye-cejim .ilIEDa kilZlo ~~yokblL. DiAle Oyte We... Yu4t.m l1l4I beet ~ Lit ipret iklfi. Jlcnd.tl'ir muh..kk~k. De. ve ho CB)'1 fI.!nirleadjrir-, -

;:j(l'll'I".1 "u.... ........... n.1.b.a.yet!ilz ~lr ooSM!!ItJ.e; JlIl!::m 'bl.lttlm"r-·_·-..)o... "".v- .... elus .. yexc IlLUo.dnn VEl trIll'Ll yllk!UJYB.-_.~ ., .. ~le.y1t\ bal!aI~m Ro'btl', d'l!lil!, dir," :narlik ~a.llmm!;!.kjlflmu: rnUlhllK:· Il'at!: nlh-LI)'ot ot:o:moblli du:r!l.QrnlaYfI UBlIl yr.;;lundan TIll rUmelt istlYQl:'8l.1.· kllkb •. D'akil.t (l.ev" y&ptlk, M!lI.t:Il4 DIr mLlv{f.ft1&k oldwn. lIUZ; ¥QlklMt S~ll _ J:tmalll1 mIi'1 HiI' .keet3ni:! o.flllAnnlm 1i!en!!nl'lda . M,o"Jdim .fovkuiMB ",aldm idi. bu , ' Vi! ,..~ blr topen.t'l:! ya.m:ll.GIIIda !nl!'lt. llietll d lll'1# 1lzlirlnllZ d1.i"tU. Otomobil gidi)'Mdu. MoOtrdW V'1I!.h,t bO!I1~II, b:a.yrlml' btl' k.a.dm Demek, 'b!~m ClnE!y.~tJW.r h.fLl'ekIltU- iMlilm!~ alan It!.l:OZWik(Pompl~o) l(iSYlII1- a.Yll1 IiUmUo ItPO~H'Il1I'L omul-lIltInCla.n. tut· I1Ildilr:-dlliflm 'blr erlu;lIde. bt!rll.be,r ya.. "!lizl M];"Tr1eJ:lilti~tl. Matw:l., gl1rajm du- die idl!k_ Pompld.Odan Sen Jilin&. l!:aMT ~
~" .. x_. ~. ,_ .. ...,.""'k;a..t. .. m:i,f
.l-"""

!j.It~.,... d.8iIIfl

peH:

,_ I!II",

~,..tI ve !I;I~,~!l-

~III~·""·.'· y ._,u...... 1,1"", ..

,,~
"

··,.n " _

O:r'adll. lIt.dIrdlkh.n Hnr.lI :r;tI_,a.!dne:yl ,;tobibiik1~ 'bir rag ka.itd'l yayl aolmill!k, '~evlrn:1.'!~.J\::late:ml1il fakat ·mz. Uzsl'me 1<B:f:i mikfar.da 50· J'Bnllt.fl 'Otr lMiIleiVn!. 5Il'blllbl!~ u!OUntmPo i1~-dQllUltl!!ll [1~1ka, L.tb dan YJ)!Vf!.rla.nttl.l, g;ltmiVli. BLJilm 11:1dlB:m.g: bu idL Mli.lNIf.lJyetirf,iztn ka:ttyyen ta.a:yy\ll. IfllbU!en !iQln'~ !\orElUl.iil ·'lm:almia.tta. rIl.eobur ()lc1um. Rlrbh;'iml:cl mi,it~QI'L-

~dl;l' 1PiU"(l!Iil.a.ra QImn.;r;, ':'I'ep~ ik.f YWJI.ek ~ zeytilI.y~ iI:!t ,~J..ymllI.. t~ ~WU'lllll'L tepsmio dJtma tlquaik

c

dognyu:nz.

tki kab'li'e
'bq, lI]lIi

kat .. tuz

"l!'e Lit' de JfmQ ha.har lor-piWl b!p

si.ye dite~
VI!! 1l.1'iIIID"1Il8.

,!;'1I.nM

-

Yok. ..

Bllmrun f_bayg1!ll. btl/' buva!.:J¥ l3bl.ll.t ol'tumd81 y~p<ll,!l'alI1,IZ .ffiulJI ~mu t..uytll ml:tll.'e.k.btl. mSilI'IIInIi.. pa.yIllI:lIZ,bulu:nuyoroum. VUI:Ie.virmotr; ~JUt~f· k.&lJ!J.de hl.ly~k tilL" !Ilfum. t.ellllkE1:d1 ge-. hi, olmaks= gfu7:nekljflmiZi !mlt-kn J13.ld~ M'I. F'Wt:wt 2Iu!l.U Ike- g:l.tmi!lif(; m~b'\ll' b'Wu.nUJ'Grd.uk, Ma. ¥I.e ElllTIl,ttoli 1:'1rIll! l(il:~t t.opl~a;"'1tl t11d 1ilo4'1il>ii 1ror'1.::(U: du, ell fIJ'.li.llk. fxe.n1 ~utRr,[!.I~ ~Mtlr';;irdlk,wt\ .!IonnL taknI y~am8'io:ta ynktl.l., lI'Iak. 'Illtodilm. F,.klLt j.&I~lIIid't bl. ~El:t- bu.h.lllt'\ultunuzlI. !uli bll' 11l;i.V":II. hM(· J!1tJ.. bm1il1i1.&HI!! y:a,nd'~l, Jt.t~tt:l.;~ 8!m Ji'un 1"'Ilu.ndun gldellm. 0. _ B!n'~n 6'(:~rnek !!I1Jt:lya.tlIl2le~ j)1!I IIii' bill: lnlrokathni!' m i\I1L C>ldlJ. Bu ffi!! etUtll'lill!L, hIJiiBGttin~;:; ml.? tljlte ben tutum -0 'w.lIl~J.[1 'ire muzUm !{"lcelor>lie V3-'bDlI'Vl:it'1;!i. def.ll mi ?.., IIIrr'lcil!" !l.l:IliI!iJlm 'Yllc"lno t{..::h')'Ii\ltI ~. A;:ml ~Lmd.1 lilt! ilnki; mUi.II.1"fort'yetm :aAIt'ba ctrafImdu dcrin !i'~ M'lyllk hlr U~tt'tultlrflJi oo..erim bUt:iin bu !fm,'Pi;tftlfj., bil' MWfot .J1IIk O1iI1!J.<lla!':m[ aUktL .. l'rm ;).~~tan b~'.'kll bir ~lIy de-gUdrl. tf!hlj'lr~ tNt,'I'rlll' l,(l1yor-d'IJ .. 1i'{I,1I1lLtll- b ..1l!jey1edl!L ge:rginUkt.-E!D. 'I[~ g'lJl'urUli mun ~.Ild:t~ml: ve dosl1.1m J"almi oto~ BIIJla. it!ms t edc'tlnLt'llniz, •• 1..<111:11'1 yaztk kl lim ho.kUlv.t h&yail.m.l' mllm be. 'eY~1\ l)ltt!S'J.rd \'t 'U.<;llrrumll OI{~ij,1'1m.EIl!IlIld8,n ib!1I'!)L olan bu @mI:!Ii!1. mobLUI!I bh:Ukte JeW!! glbl UQUrulilin ]a 1l.'IAK.~ar ifil, E)!'ter bugim tI(lyLo v~ g11ldtl. 0 :u.ma.n bu zehtrlt g1l- YJ.I'I'l!.l'll,\ndI~lml.1 7.annlllt!Elm dHklk .. -I:: rl~'lll!l tatrymdum, yuvtu'liafldlltJm 'b1r klbus gJM gfu1lr vl!I.1dinden <>VVeI Ibtiya.rJ.'aml!1 !;Ill! ezl.l- Illi}Uq ~~M m~~ml anJ1Y4JruI.m.q.. ~ dt.'V5f "l pIlIYOrd1.l. JaJm\ !lJ.nHi81 myle of kadilL" n\Ud:;;I~t R:8.Wm"l. 'Ie 'I,,edanlmm ~~ facia :lIe, llB.!.'qlLifUt~ Usiml. ~ ~U'PJI!:tll'~ blJinWli llMlebl tErn. MatU~ v·e ben 'otomolllJln t..er. Fri!,I'I~ I)~I' ,ell:l! al'!'l'lliJ Ve ~6ZLc:ti _ ::IlLn. BllmiY('''''lm. Irakat kendlme gl!ldltlm dlfmJ; hisatodertrn. '1i"k.tifbjI, (I 1!B.hamm1ll edilrn.Ml Vied.MI :!illloll ye1;'leip:lk. .!rak ~MlSt ~iiil11;'!ne k1 h~!; 1:111' ft'¥ rarmLlyor; hlflsetmlyOl: zaman gl1n~, k.anll; ziya.!ar t!}in.de gu- .
Y3flIMMftj!.

M~ta. ~(lilim

mlLl§ lID- IUiIlQDQ ha.lka. 1Iia1ke. .ke~ip daiJtn:nz. OU'n:rte hi: ka.hve nfU:&1111 zeyti:n. yap ikii fioOlUl. Yl'iuz et I"lI(}'D rOO lui q. g:Bj:!.dnl rk-enIU'1an ile 't'lJp.s;inin ii2:erlni kapabp fm:na ah.ruz.. Kijll pl!P1b~1e,ine:e, ~ PdI; nms olur.

dill!:fu.e yapr~ koYlUlIn:" DoinmID!f' bet ~aydlUl.OZ. 'VB flere,., ohoul I'Itlf1dtz:. Kahqia soyu~-

Babld&l'l dizinb yapndi

z-:T~ I4r

Deniz'

beyra m tmllZ
(~ l. lncMe)

kooilU'l k8.Clleyl 3!raalle YUbek Defllz T ,ce.TI!t mekteb! t:alebil;l;!, DenLZ Tloc.a.. ret zab1.tam, .D0.1llili ~orClllu.c~, !Delli:.::, yollll'rl, Llmll.l11u.r idlll.Ct'OSj. .'j>lt"koli Hsyrl)'c merulllJl'IL&n YO Arm.u.tMle-r ~ll-ki, ~tm~M~ Imler. II.Ia.y Gal,jl.tAEi~ny 11..s;;;s[nd"m l!Ulre. ket eWgi eanada limwtd~fl::i btltl1rt gemUer iItidWrlerle, by. PUElIlt gilnU :seltl.mlam.lilardJr. Dildi.lklel!'. :a1a.yl"n !lOll eri GaJa.LII:IIaray Hiles:!. ba.b~el1lnden 'l'lkmc,y... ka-

*;.,

MiUi birligi korumak i.;in

(B.Bil!r. 1 lnddl!l)

./~

'cnr

:sG.rm"U"Itilir.
ALay boitvleoe TakSin1
'·Wtr'l.1!ji "1: :!Lbtd~

McyclAmmr.
'1I'al'1m

C'flmhutiye~ ctfllfmda

biI

tll-vjr ~plll'a];:: Y(\Cl" Ill.ml~

I tIT.

!
,

To.m, !i.lud <;1ft ~e btt blM'u !l.f!!lile 'btlttln orad a hazl"l' bl,Jlu,naniar hallt oJ VilIz!yeti !lmq! VEl ~! bllyr~I"Z ya,'i'l!.\i ya ... '~ meydanllald. i:l!{rcge IiC-

Al:ltd.e

D1t-iindlii

1

klJ:m+ bll.lilRnm.DIhF. Bllyra.k <;N~iIlrlullrJ. 15m!\ndakl b(ltlln I IDm ilr:l" de !r'D.nm~ a;).I{U;:a. fQ.!!lla tie I bl:rer daltiK<l BUren tl.!; st!]~m dlld.1ltfI
j_;s.lm~I~r>dI:f.

(&~ 1 m<: ;,r.:["J _, uygun bir har@ket oldugl,UIU miidafn -et"tnek .Qlduk~.a gUljltur. Boyle usullerle lkilik yaratmak meyiUe-ri, olsa olaa !afl,is1: g:id~~ lerin takip eWg-i bir yoldul'. Demckrasi ruhu daima birlige 'lie abenge varm.a.ga !:alrn!l'. Tiirk gazetelerLnln varlrguun ~likmeti, demokrasi esasr UZer1ne kurulmu§ olan Tllrk rejiminin menf.aatlerine hiz:mct etmek tayyaresi V12 m ilJi siyasetla sadrk bir aleti ohnaktlr. Turk gazetelerilli.11 Vll~1:gb,)n. I (A.A.) - Ayan bti:riik. krsmr bu vazifeyi idr.ik m~clLM, yal"dLfil I!andlima. 91 I ederck milli siya!5ete uyg1..'ln nil!l~- rnilyon, d olarlik t-il'hs,b;!1t 'l,l'oer~rnl!;. si hakkmdaki. kanun projesin] kerL;'Irat y~p:a.rken, tam bu tarsda .ga.1J~an g.azdelerin hep;!:linill blr- bu l I!:'tm.i-§, VI!!: .1mZa. edil mek ii%i::r~ den haki!d Tli rk g:a2letel3i olma- B. Ro oacvclt' II! gom:lC'Jl"ilm~tlT. IMlLIaUAkta. bul-;;.nal:} m ~lde· dlgIilI jdd~a ti'<tmek ve l!llifua:. ve z:.iraat i,$il!lrme teslrlerini hal)l:: naz!l.rmda kot.'ii· ra, l{!Isf~lI!~i ~ I,OOO,OOC,O'OO dolemek, lllilH ~iYM'eltin fayd.aJ.Ji nl'redll~~k Iarhk ta.hsis;.da ait kanun pr!Jj~~i bir taknn aletlerini kl)rl~tmege

~lya.geDl~arlarIJapon,yanln kar'srl 'Kanadanln zaler me~a1esi Ameri karun ~ o~acak? ne '
muazzam fahsisah
Bu karar, b UgU n ani asilacak
LCildra, 1 (A.A.)
gor'=<,

Dvin:.k, Jhbrubk ve Leek m.i.k..me-Linde devam eOrnt~iI", Cept,e" I ~il"l digor b-t;],~.eli!!r.inde, g'l!!~e ketif h,c.k5.h ve toptOu ~!i.lyetl de"

B" 'Churclll'e
tevdi edll d i

rnu hasarast

devam ediyor
Beyrut halki fehrin teslimini istemi§

"'am cy 1 ~rn.i~til". MWTIlI1HI.!;k i~t.ik amc:tinde dri:i'J~ rna n, e Ul:i.iJ!\m.i':rrlrn-w gelj pii-llkt.irtm'£!?~ muva Hak ~htnulltlr. FakM dii:!}m~lrIIn b,qka tl';tllokki

709 milyenluk harp sipari,i

-

Roy~-

kaycle<tm·=si, ...i;u Z 1\Yjat verdlr en b:ra k;uvv,etl!!!crhnhin ve tttYYiLre· lerimb:il'l dar b ele ril til dlLm!ll.TUIl1~ll'itLll' _

fin ~'5tihbaIlIJ.a. aeki::ririic8il-dan.,

TQ,kyoda. hdli.b~l hiik.ii· met !:.rk.iimn.d.il.n mt.i:I,,:J'i ..kcw ktvkalAde bir ~tima. akted.i1-mi"fu. T op.lal'l.uda RIJIS - Aim;).!! !u.n-' bl mii .. ac.shCl"in d!!! Jap<my.ll.1'lI in Vj;,riY<!lti:ric: d 1!I!i1' kflra:rl a, .ahnmi~-

nr. Neti~ diri~ecektir.

bl.l5:ij]tl')m;parahl;ra b.il.•

Dvin~ 'IItikiim~tinde, QU1ffiyeni 'l'~Y>'~T htaliln i~eri l5<[:inniiil" tLir. T.... Y)'fl.Tfll'l',im:.z, bu kltalar&' ,tJ<lc~li cililIbcl.cor indjrmirlir. : Mi.i1t!k ve lBo"brulsk i!ilt.il::a;rne- I tinde, }Xj,t tin g.;:c:~, krt.a IElnml;l:, ,!jar' k" dogru. bir ge.d:i:k a..-mar. i.;;::l:l:'I Iij:tI)lr.;:tl,='l" aarf.-e-dcTi di3$ma.n ieyYi:!.f ·dj;,:;iitaI'l'11a.mnn bll aa,yreil~Jjne kar;!ll

k.oyat'2!k hareket11:!

bu-

meraB.lmLnllen son!"BI her bliZIIiA'ihk1&l'1 9fllehkliIT IUM:o!.')Jmle .lb~'!i~ konuim1l'1tur. Cel~kler:lr.i kmt=1I!!1r j!ji. bIUlkb 80111"& DWliZ- 1'leBl'l!It okulturdrut b<il' ve ona bagl:dik gastermek 'Iiil'k talebe IdlNB.lye !:.irkml~, hl1i~Jl \'1111 siyuetinin. sab:it bir esa51 0130'st~in bLr ntWi: 1lij,yliye:r.Ck b-U tp.11lJ' ma.z. BILl. siyasetin degi§IDez esaK"IJIl~1\ lfiymi!ltmt l!JlJstlmya. 9I-l~J.f" sr, TUrk biitli:nlUk ~e istiklalimJ iD"~ Genc:lnnotkllJlE Do:.'niz Tlc~ret Ba,yr.a.k t.!.I:I!1lH1n

~h~mak manaSllla gelir· Va~ing~Dn, I lA-A.) - H,uCumhu.riyet gazetesinin, Y!.!I- biye- .Nil:J2I.fe.t.i dUn, 109,000,000 nus Nadinin. Nadir Nadinin fiU clQJarlik h~ t~.yytne$i ve t~yyl;!lI10ktayJ n.ih.ayct anlamalaer la- re Imaline mahSl.ri:5 alet VI! sair 2iQIl geliI" ki hG:rhangi, b<i.r ecne1II1a.lz.$lIFIr;: &if.litt.i~ G1ml;thr. Ell .Iiib:ii dsvletin do~tlugl..l.nll giitmfilk pa.rit ~diy.e k!l.dllf' Yilp~lal!"lla.nli
1m biiyii gli,ali:r.
!'l'~l!J'~rk, 1 (A.A.) -

de B~ya.z s.a.raya gBn(h:ril~lir:

ho!.Rm~ar,dLr. Piyad.4!!, tOXiI, L1inklaf VII! I!.a~'i!. klll.yij,t<:tlerj, mubarehe)'j! ~tir ..k ctmi§ltr.

llllck j""tik"'me:tinde. Rovno mmt8:!k.:aeM'l-d.<i, kttilll.armuz, prlc:-I! dogrl!l ha:re.ket ~dCD dii:nnan tank tol!;1l!!kkiiLlerilurL ,i:1i!!1;'i

b.!ir4!!kerlJli

dI:lTd1.rmn;L'ft...:r. Biz:im t:a.l1.k c!.L~i.i· tElmlarln'l.!:£, hiT TIlukab,iJ Miclllm

.
B. P.:(lclMlvelt ]'[alta, ya.releri

fl'loou

IlImWN1

~

Vtrilml'itJr.

Blml4aJti men$r;L btlylece )"Ii:Uendlikfen 'iIQRl'tI. ~I!!.r !Ill's,
~untua.m

B.b.aros

tiir~de

ruMill! ve

I3ll'll.!l !talk Jraru:l:3el''le.r1 meocUsl 8.lja.IUta'ben ·v'eriim.i!j:;'Iual takriri V!! ~d1a.kl l'i1l8uslal'm t.emintni 11lzumlu. iJ,~un.di m~d d~ 'IJiJa!'"~ k ask er !llll!IIItm aMe F1nl ~nd:lyado. \"Ii 8liIatula il.i1C!Iettmjl\lle~diJ:' ~ Y~r,1i hlll!lWJ\il.Ilc T'e: p<:llikUnik tealkmda A'!m~m Wb1i;ll;'lerinde zlkredUell ler.m.e m Llaven~t m~"'"'Zl.l1l,nU t!ttkik Ce:rnGtl'nJn oo[]ubunda P~u.t nehri b.i:ikirl~l'illi n~ir Qlan Volkisch,el' Uf. l! - !iir mtWa1!11l k()m[~O;!!IL ~ll At VB t[!!Jl~iI:\tr bl,lKIln iii-:tm",u girl'le:rUR, 1 (A._A_) Alrn[l,1I DrouJ..io... ,<ok yuk:sek r-uli:uifll!il'd.all neticl!I r;;~kaTEl.rile yurn:;a Karadi!>1lW! lU.d1iJ' A'[mELnlar BOO'1:;iIs.chtel' g~te:Sil'lin ve BOralhlJn~~tlr. ,Komttl!! ~u z;~va.tt&n mll- el mek iqin 1Jir.num~ h~et fI1Ii~~i... 111 t:l:"lml2: 1ea'bI ~~ i)Qk 1..:aM· tebllg:1; Karllmamll.l.':ll ih'lM' m'lIll.m.e.k~. eenU!itung' gibi rligel:" ba~ AI· r~ bll.ljkum~JI,nlJtt!l.ln l<;:jckklil c:den P~rti -grup komia- k1J""""et~1 b~r :!!iJl'!!t;1Ioiillml.ml!mu~a.rreJo;~.:::,PtIT' ; la.ra "1: llllL8ta.l!klal'1l m;ll'~!l !L8;J~ i~~a;k 1::i!Ji'heBilnde Il-0.relll(l"l1\ nebril"il! Oazet.s dlY.fJr KL; yonmll.ln !!1P<ln.t vaI'dl. dlr. man gazetlii!le-rilliJl kuliandlg. F.:Cl!l ~ :st(!.l~~, tklm:i nl..s ~ Mo~tof, I;;j]erimlz!. lllqJ-uxlarda.n kara-YIII getil'· v8.fllll1."!il:..il'· Celscnin a'illma.liill"ll mu.teaklp 'B1l Z3".'ta t"u :ragmen d~all, kuvli.san cidde.n $dl. Bell!. (} slTa· az.u.: V()r"'lliJor.M'a.lenkof. Berna .. : dL'ktt!l sonr& ko.rndan da ot.Dmobmer_ B.e.rUn. 1. ~ A.A.) - 13-Ug1.ill. 8.lIli.eri, vetlldlr. Pm.sk ba.tBlkhkla!t~ AJm.an B!l! vekil. dokt~r Relik Sardaro S!lvyl:'~ mUk;JNem!iltl, muaJ!!2 - Dcvletln b1ltUn. s",!Al'Iiyet[ rollIe u~k IIEJ.:$La.hanclcre g9ool'l"lDek ve larda (Tan) gaaetesinde bu i~I1 lfa.ynaklaniM D. N. B. y;: bllrlirildi· taIlkhi_l'UUI. menr olmu, i~k cleF", ~z ala.tak htikGIt1.cti.n nli!Bn~ 'Ire "I'iddllllliilir. AltnIlJJ OrdU!!D incoelenmesi ve Turk gazetec.ilidl.fa.a ~o,mite.alr10 vom1m"ljICir, bE.Zan d", lx:l.!j, yer ~UlamMnllkvaziye[,oll(l!'a., l. (A_A_) Rua:yadllo ceo t;ne gBm, ~lI.J'k ~p:hI:!Silllll merkezln' ml!:§gul glcll,l.QI.1. bugi1nki.i siyaai llzerlne aldttI 'O'uzlrenln hsnlIlz blll}ha~jyet ve namu:sunun c'le B~1LS'toj(un :3 VOlitandAljlarla M,tliln PlU'ti, ti iltl k<l.l"~!l'_I-FYOrdiu~. 4.rtlk va-pur- ginin ~'e:l'~1'1 eden mu.na!'Il~1e-r ittakkmd!l 118.1'kll'lll!!.k1 boUyilk l~nS1cmdadJr. 8(1vyet KomUnl.8t g~tlo;li~ h:~e~1.!1Le- mcs-cldcre wr ~14a hb aahilttB {LImsn ha.b!!I'Iel' m(lten!lklz.dll'. d.a.n alrDM'<l.k j{,jI.za.H4j! fterhU IUhtrm Mos-km.~.ave Berline k~ temi. l!I'!uhasa.:re< ~beri. ll'almt t;limdlden 1iy kl1· bl:.llul'lmu:~ Ve :t"IQkl:.ai nBZlI.tl gfU" rille .... 8.SLter:l o'rganlzmsJa1"l!, milal\e iUenn<i~j.:j haaUL'tan'elIEl.lzd.e itcda..1Ii ze glkrna.s:a: ha}:kmda. y.azdar \llll!. muh~1Io RO"yte:L", Klzll kuvvet'erin IIdlm adlm ~~m~l'ille a.:i'Tllmt'~II'. Slav,ilk: ·tebUii P'Ull u,mumi: tasvibi.r.c ]kun.n, ..:t· VI! emil""l~ e4%c.el(. gLlnltlk mUllye!'le~dt: de Yfi2idrm _ .F'.akat aJbah m1ld"afaada. bulundukli!LrIRI mukELf'Nabu['g, 1 (1\..&.) I:'Ilo\~i1k m>. fM I(om:tt!l.l>luln kll.rar~m[ ga:zete Bu,nun 'hiltlceamr.l~. I::na !;:ember-1N miJi.i.-. Bund~Il .5QMa·C R fah va..riliD h:<;I1. ... :nye.n y>!rlnl!l g1!Jtlrmei::. mecbu~ ha!!ta.Ja!' muaYf'u!i!I ...e tedavi o(u.ll.u.~ustu ve meseleyi. 011: bas etme· ~1rn'Ii3lli ;$frvyet telfekkfillerl. glttilU;:1: {j,UB'l.UlOJi bugbI{U t,ob]1I1.~ [pUnlnufi. nb i!-ure~ 'bjll tm.!;;1 old 1;1. bil tFl..lL!lTllzlar ~Iil"ak, l~ Al.rr:i.ruI~III"'cllkhr, .nyeU taJumil OOfuu~litlr. dahl!! yi\ll:mda.n 6I'klllllrl]mak~a. ''I''e llilio $l""ak :kD·W!O.tl t1~1il muk&"EI"· glllll.El. dl'l.ir YlfJk.a.nd;t z:[k.ri '8:et;.c"t1 'I'~~r.lnbi. ,,.e!lirm.e hur~kcl.l y~m ..LlOtaraf-ta.r gbliindu. .trn.al 8o'l')'"etl,In"B:I.l'llti ytiJlaik I'lna mllml obdriLk~iJ.f1nl u~<:(nfr,J iJIIt11·. MiimilkiilI$;t VekiLmm letkikler;i, metJlii IUrma.k~llV() rlt:ul ed.i!1I d.IlJ}Simdi B. N'adiI Nad.i'den 'l3(lF- J:t:a GliilJ"llel!t.edlr. ti;tell'.ino!! :miiuk~J"1:l ~911mlj ISOlVYet macUI;ir~yBB¢ divanl re-!!li: takrjr :M1l."lf.iku..liii~ \'.aldli '~et K.mm Alman mllt.i:mmlm i'I~bel'l-er, At'Bel'"ltn, 1 (A.A. ..) - Be.rllne!r Bo!!l~-n:tOtTll tal-dba dGvLtn"l CJ'lolI'1011:.teffir. rnyOrrn.m~ Ayn ayn z:am.anlar'VII!! .ilk. deja Milll M.i.ld:alaa V ddll KaJ.IaJ.!n t:nc.edB.)'1 ~IlCllIn. rl!lN.!li k~mr ll'1.0Ial'lll, Ru' J1iW! ~vem!ltjn~. a2l Zl!I.lI~n 2j.Ijttu:ng 8'"detesl Alman kltaJ.a..so,vye.t o..duf.'l"I1.~}!1 s~o'l'al~lur bit· SaUd Ama.n blJ III ;::.a.cleye ad m~ J'aptlld,lIn tiOnr8o ittl' tan.fr a.,rn: !!.yr'f da Moskov.antn va Berl:inin ayni I"mln :;:tmaJ \;c eenupta. ba.;l tlOnd"ijr1ikl~ ])'l,u",af'fELk QIami)'sSollJ'l"5tier 'Birll~l halk kruni.~l!ri ~.jll': mlltta.rCUil Sl.Qvllikya t,<rf{liflltfi. gil" .. ~rmt§.tiJ. bir lisanla hR· ell. blr :;11ri.i.tle ller'ledlkler1n:l yaczmak· ~~yorla,. Alman matzerne ve e8irlerm mecll.& nll!!i V.s 8ovystt.l1llL Sirli.lti Ito- Ll,ZUI'I V~ etr.dJl i~iIt gezm~ lie iI.llik-&da,rlMI'llm iZ"a.hlllt al. j!ekil.de ucavilzlti Ba.k1arm1 ~tt-j"ml!lktedd", H~.hll!l4 .. • karete J.iyrk g:Brdiikteri gazete- tEL va s;Crl Alman kttalarmJn 1:Iu hay- IltlY'lB! eij!'o&tJO lI.l't.ma..ktad~lr". ~avB,.,k mllnlat PELl'UIll 1tlt:>1'"kdl kOn;lit.e~l ~~ Vskil.i mtil:uLp $Oz alan hi.r I<C)k F'olon:ya to-p:!,l!I.k19rm.da hal!!!1 I!:Ml!ly:!UI ml!jt:rr. hatip'~eTin .rn~l.il.iIo VI; tl!:nkUlel'.iIlfl V",kU 1;:Iund'M, ~!)nI;,EI. Ltman I4lctJ:nenin ismin..i. hatu'Ii),or DIU? Buna. u:,. ..] iki ttu'a:rll'Lda.n !;Okt..m .t",r,mI,;, ...e ctlzllta.mla.n I!Ibn~kt!ll ul,tln k.ol':kllli!j 1I11'roil'l mlia.If~tel'l. ·c1i4llJan m~mleketlndl! BSIFr'"l::!kil doktol' R~ Say ta.kbcl ige1t:;i.!!I :flU!} t()pl'aklan I!'lmlY~ sinln I~L aer"Vlale~ ;=11j1 ... amt. «b.akiki bit:' Tiil'k ·Ie ga.;fetesi~ adr b<!::-i<.lZ" fil.'(!I}'II. O\'umm f'I'I'llhlm 1'1'1 erli!e-' 1;llz kilometre MO!lkova. KI~Iin. 30 l11i..Ziran 1941 biuat Uerleml"lerdJr. dAm VI[! Mil.li Mi.ida.f.aE\ V~k.i.li. 'ta~ Ie ile l<:onu'llirSk Ih~~mt ayn:

gelain h,~l' zanum doS"t!:;-fl hare· ketler sayanz, ny-Inn b.lreketler .J.;.f,':'SI'i:C;""'a, 1 (A.A.) Gen.E:ral de Turk olgll1rtrile dU~:anea b,a. (IIa4Il 1 lm;ll4eJ I-I Mac F~J,a:nerin I'lYBlietJ. ,altm(lil,. l)l,:!itu"keU@;ro~r- l{nm muha.rebesi dtl~m!l.m ta.ldp oo.erek O}(I,.1'rl~!!.~~ )'" b~hmmlll':Dt·. nail ve I>laru, dGnjz; 1/'e h~"'", ~~!vvet. memo ve Lemberg'11t iki tacwn.dan Ilerle· iatJlcli\l n:.arl~anikn :!OIlrBo CilJJ:ih11- gUnlerindenl)eri muhtelif lerl, mUlYlc~s.illllrind.eJl mUrekkep [1\. ' va.kit mekt.ed!r _ r!:y"'\!!t .lia!k Partis.! adm.a, ctimhllnyet ]eketlerilJl. hueketlerlillde glHz uk!l"] heyeU dlln s..a.bah :'il~~t IUftLLstok fie MJ~ak a.rasmllu mUhal:ialk .Parl~sl ~li:I.a;!};;uUIiSt idla.~c vakit dostluga uygun .... e~taaykr. genell~lIrm,,;;'l ile tema.s etf,) L~tit', heyetl rels:l .Ztlhtli Cub~uotlU bll' n meyiller gordfik. Dostla.n[!llZ ~,ra &:i!lmW buluna.n .l3m·Yllt onl!.l1'1l. ~eytac S()"\lyet geneUt:1,Irn1aY!" a~ bltabed.e bul1JJlIDu!j Vi! oomi.iJtiL" Iti: ve dti~anlal'Imm.z degji1ti, faka.t t'1, bllttin gtln, mUhalla.raYl .)"Ul"Ilall;; Vol!! Cioe-",a.nl,'![ ! >liI:ugll:c ,"ok mfl.nllll ..... ijlcl:,e.fLi bi:r ba.kik[ Tiirk olr.ii1eri hi~bil' Z9.- iO}ln heylu.o.e nevmida;ne t~!lIJ]:)Uf!l"'f ;;j!rrdllL m1mta.zam zltlntl.edlll!!ekt~jr. to;pC' JlI.lltllar yapdacEatl , tarlhin yrl. d&lilinildfu". J3u l'.tIJl:lt, m.an degb}lliledi. Bi21 ~~k.asrn.1.n f~ri"illlfl>l,j'dn"- Etrl. atu' Umkl~l'"rn 08, Tlli'k mi.lletinm ird.de T';;: Jt.u.dl-~tiniD ma.lmda. _g,02;U o!mlY8:n V~ katl- ya..rriU'l'l~YI.~ .s II:!!. 12: dalgEL gotl.i,I.~~!I'I~e !!!>er-i oldu_tu kB.dar 01"11111[1 1b~1rn:ia bu.· yen fITSa t kollam.IY.a.n bir mem- 1JJarak u!1lj1mfinm mllteadd~t die-rll yap- :z;~ ¥jn~k IjIC'''hr.ll1~ EtrJuda bIrakm:~~ 01. dl,ll!'Ltmlllfl i!}wt·ol IJtmeik:t-edlr. lunllJ1l:ann dB. Ys.t:a:cps:t"Ol'"lik '1/"1) kiUl.leket o)dllgumuz j~,h~mUli.siya. ti;tI hw'tl~ teijlflbllililleri, fevkllJ.AllJe rIlJlumll1llH.llUlI. bilr ~<lli'. Fi'mf • & '1' bir ih.·· kanlI ka.Y"lPlar~«I, kIrIlmIJ,tlr. setimizi:n, e8en riizg.ara. g6nl . e;nn, ,,,,,et ~rll1l .' b:irJ DOa-t I!L&Ir ~V'I'el Ak~ 'l1M b'~l'I. DwJa'llw-g !.I.e ~jga. araBmda StoJtMlm, 1 (A.A.) A.f'tl;Jl'bl~~ ~e:sininb:!l. V1lZiUna. <;;i!\'i.rem kooa 'Bal'- deil§megjJH~ thtimal die yolrtur. lI)ir cl!lPhedo;i Duna. nehr:lne varllmfo\l .... e Halbulti Cumhunyet ga.zete. ~1.l neh!r mli.~arullt nokt.ada. gegilm11l- d~t.'ln HclSJJlkl'd.e~l m.uha:blrJnln Vel,'"blll:'o!i bugii.n hAlll.. dil1}m.ll.l'l l'iI],'alfl.fl. sin-n kolleksiyol:ilarmda f:$aSll- tlr. Burada da dtll,lmamn ~Idlletu dltL b,ll'" ha.b(lr·!! gOre Fln tayy.8iremlIDID korkusudur. ya,pa.nbir insan, mulo;ab1.l hi.lcumlar! akamcte utra- l'en dUn Hangoe iJ!z@l'm,1!IbeyaJlHa:Ji1e· . Bllrbar~ta. ba, domiZlGOOe, ltar.al!tr- ea bir gezinti 11!:L' .ta.['ak l'<a.:n dtlkillmesinln a 6!lllne ha.xekd. "'e ~i...I'Cfuk kudl'etiu.l bOyle istik.rarn olo:N1er bulam!:u1, mlijUr_ g~Hrnl!k 1lz:ere ()r.ada1i:i ,so'''Y~l. ~lIhet i$.aI"Isda, gmten:n mill~timizll\ rie- airshle olarak eaen bazl riizgil'Al'!L:)'1'I. hava. kuvvet1erine ITI-e,naup ZIlluunun tBsUmInt J:gtemtljlm" _ ml,!lUI! muktc<.lir otdT.l.l:t!frHII ~~<lru!!!. t.a~lI.klmer K!lr<Ldald. n1Uha~be<Yi! larm te.i:lirlerini sezer. ka",e!lU!tin b.eyhllde o4tu,!unu fJ:ltve I l""utlik .slli·ektl :!1!·mi!a.rla de-yam ~ Nidir~adinin yuka.nda ba.h- kfl.U" bi!' IlI1liie;.;!![rlyet:le ~tiri.JI: et.mif- e'~l!ml,,"Md]r. eUll!ten sflnra batip BIiI"ba.rMwn ruJ.e'..rd.l'r'. Alman ·hIt...!! taljlllltklmeri L!,rm· 'Si. g:e\:en ma.k:alesi ustad Hii~a, lirunoll o\IEld olmllSl to:in il1l.1],;;1 hir du.ki." b!..."I·g-·ll1 fB..l'~m("if:L yo~ iJ~I·III1.~ k~i:ln FWeT HalI.8il1e"y"I!i' hiic ... a. m yin Cahidi 1ul.kk:il~ klZdll'ID1 itlr. k80 !!iiJdl.t~ dg,"et tUnl!j, '1'1: b:il' d~kl!. Iki veYEL tI<: kolda.n yi]rl~yerElk l'i)el\t hilJladda.:r MakaJedeki "' birl~rd.en ka-stet51.ikfit ii!di.lml~tir. e<il)n dtl'9m<.l.1I. t.kkliilerlnl 00mj)1i.f· Stolc'J1.o1m, 1 (A.A.) lBv~ tel. tfgi manaya d.ail' izalHl.t Qrryoc, iiIO\(l.n e1.ni~El, Biall!Swk Ue Minslc gru a,jEUl&magelen lilawler!: ~rl} De-vlet i.JnJal'lllin'l Yunus NadinlIl. verdiji i~stiikEL- arasmda mllJ;8.!Iara. IIltOl.da. buhm!l.lt Ho!lJinkl'run :150 kllomei:r-e g~:rbint:lle ilI-;t1jm Ye1l1 L~ tatziyad0-n daha. a.;;Ik bir sovyet k1ta.1~l"ID.& 9IJJ[ !l.tm" luyrp.J.1Ll:' blilumm SIJ'T'yet Hl!IJlgoe· llill~ij oiva:MUnakalo:: V'ckAleti.nin tet13i'bi ilo pall t€:si! OOile:o. lsl&tb-Ul ltmanla.!'"l ~Jet· tar-ziye rstiyo:r va Na.dir Nadiye K,I.ydattirmi!ji ve mUteJnllldlbomJ:HU'illnndanbUUln gUn top aeriterl g-elm1ljl. l:Ce:!min <Il!:U..L1;'1 ~~i.ne 1:11,;1 l'I~UtJU de I;la,ZI sualler sorliY0l'. hlOl.l'Ilarh.. fiig!!'mn b~U[' t.arrafIndo.. t[r. Sovyet tayyatlelerJnln 5nfilru~ \'i! g-l:i.ndt' MUnaJWJU Veltil..l.run I·UI'j8. 0;'1) l'IiIl· y8.1!lg:rn, b~'ba.laf'l a4t-ra~ 1111 eh'm-lllLBjzim da Hiiseyin Cahidin su- ri63 t !halind.e IrulunEl.I:L dlifjmalla \'~mi2: bdu: hHilIloot:;sil.e ~mllj'll:J:. >ter.a.- aUerine ilil,Vf;!; adecl!1;gimiz lb.ir su- C!UfI'IIa.·1!' y~pmt!jih['. dald hil,!'e.kMl &Iltl"etme~e !i'ttlJ'1t1kl&I'1 sims 'I.!!.m ~iW.t 1-1 ~e J;~IMmliji Mera.A Lman hu.\I!J. kU'IV'et:ilCTi, f:\o.",yet. hIti.- Vii> muJul;.bele -oyl.~fk;ler1 Z<!l.Iirliedlli'nl3ka..] vardIl': Bilgiin bi1"btrih::l dosimdE< .M'llnuirulilt. VeklLUldllil. l:Ia;~JHI \I.E J.!l.1v"fltkrine kal'iljl m~t6lldelediB dun k'l:l:lr .. \ttifie.n ikimeml.eketten lkisi d~ kt..a.nbr.Ll Van w "E:~edi.ye ~el8.i 101', milt'! im mu"'W"1allI~"l'ot~~1' ~Il.ydel;mi~il:. , muht.e]jf vooile I~rle ve birbirlni!1l';j-::II.!ld-l' bit tebli,fll;l I>i ldLnlm~, 01. A1!ton. BllllIillt gB.ZIi!te.&LruIn RelsLnlt;l. L.iltil Kll"it:l.r, istanbul !I<mIutan], li· ,den aldii~i 'mELl~II.h. gO!'"e, Flnle.r i:ltka~ ay -famla. He ayni duft\ gibi. ~Hl\,,'fI.a.Jl, 30 ba.:;:inndll., 1:l:l.Iu.I!1fiJ:"" ~um ~tlclilr!l ~au!i: M;lh- den bir TUrk g.ezetesi hakkmda bir ta~ lreQ ta.yy8."["1! l{(l.ybetm~~lIr, BunJ.a.tdilJii ledeJJ !joms.. Ha.ngoll'ye kllrvr H1lfi~~m& ~i).!3., D.mi~fIll{l...T1 IAlUlml rntldQ:u 15, dU~I.U" ba'fjlaml,lardlr. I<ernal lia.y~~a. VI!!! ~dm!zln diger Inm :ima]arda oulunmui}lar ve :il16 f1~ hlL'ia mUlU!:!"ebflctiflfie tanmn'lfl1 gilzlc1e .zevatl!: hazrr bulun- bu gazeteden, taahhiidiinu tut- lnii,Wr. Wr Alma.n JUelil~inin h;,.lkil mwttur. B~ldl!;:!.lar ya:r:rmIldaS'Ullh cenubWl. ibtul Dil1yanla.r hakkJ.nda. kulLamlabiHIISt.sh~e hakkmda devl.;!!:, Un18.1:'\- lecek §.eldLde tecaviiziU vo hakad~ 'l)h," 8ovYI!t: to;rpk1o llIuhrlbi bornZilhCil., 1 (A.A.) Frank~ Ian 4le'tmelJinden ~da']d ,U:a.bat tetli bir lisanla baha:etn:ti§llerdi. DII. ile ba 1...Lnl1'ri!~ VI! diller blr torpi- Zcitl.lLLg'·OO lIe9:t"(l(!ihm bl[, ll1.IIkalede \'eriJml!iltlr: Alm<!WI. h'l1lIUnIl, SO~';r'st !:sy.l..t.tt lla.DtHele Al:m.an Nazi pattisi:cUn fj- 00 'ftlUhl'ibi. $ hll&Li'a utrELtllm~-

bir yllifiyi.l~lf! A~';IIi y{llWl.d~ .&::oj:iJd.s.~ inmi¢at' '1'19 ~. Nt..tolli tilrlJ«l.l, ~:;Lf.mda ye.r' alJoJIJlilr~ rlII'_ Mel:"S.$t"!'Ile. buraocl& hl:iklill m~i'

hueketl~

TUrlt 'ilaU.n.mm menfaat1erini VEl bUtUn e-ibanda. ~u.lh ve emni· yetin. k\U'Ulm..MHlI a,rama.ktIr, Mini ~y:iUletin icarplanna uygun

-"'~~rikii. orUuJ5o h,m 1.01ll.il~'SJ." do!ar ttUlSi:l;Kt vollrilmest.nt dlj:l'p!1\I eden kElnun prtrjooinl !.mz;!Ila.mL!I,trr. Bu rnu~~1l.I:'n t&b..'!.i!lat, Bjrll!flk iIe\"letl.erl taribinii-l!! ~:lmdiye .ka.dar ama. gertUlI1Ie~ b['[' mebl:!t.l tel11kll i!tmektedir.

1. (A.A.) -

Dllijman

tayhi!: a-

:b1Jl ISBlba.li t!da. lizE!riue

Londra,
l1j~n.s1n1n

km Y-l'opmillt"<l- UI;I;abb1.iS Btml~lerd.lr. Maoohl :ZOO tipindG ild ta·YYELI'e dUIi'tlrij~mU~, bJr fu;furetllliil dl<;hMlar-a uilt.
,!'ELil1mlfjltJr.

kuv1/ctkl"L !lUl!i mlJt.abiri

(A.A.) - Reuler Buriycdcki miitt~i.i.k r.I!!;zdin.:'le bulllnfl.n bubildi~dyj)r;

*

y~pm~lar .... dij"!m~1lla ~Clk hiiyi.ik ~ Wlplar kayd4!!t!th'mi"lc:rd Lr, Ccph=-i.llld.ije.r bo g;c~edlld~. biicul:!!la.l'lfil gt:n pilakiirtere.k
l-el hQ-duti-arfD1IZI \i'amdlr• ~ ~lIlm.ak.ta o["dalB:nffllc'2:. dilfmll.mlll

bt..

-

-

de" b-e-rdc.

t;.Qk

~

:nereCIen gemS£!

Arman'tebfigi

A]m.anya

'If(!

FI'~I:.ua-dll.

it

e

lil'b1l811da. b(itU.il 'l'::i.in Cezme d ~ - t.ihki. '[ H b'
!l,i
J!ii . ml 0 _iln •.

.'Ii! • a~-a

r~·<1..-el-aimiz, D .... 1:: .i V~ Luck ,,~ SI., ..... :_.:1., g!t -.:_.,1 L .~ ... '- .....Mi1.ml!>u;gfUIl!. "
di;i~n tan.kbll..rma
Vi!:

motOrlu

Lllndra. JI (A.A.) - Ofrenildiig;1ne gOre, dUn, gllnd!l~1'> Alman~B. iiI!Iim:r;u;! yaplJlan iI~'ncl akm ~l'n.d8o Ingillz atJr bamb~:rdUI'Hm tayya.relerl KId daJrl8J.'In~ hUClird Ili~lerdl!r. Bil' bflm.hardnn an l<,1,.;YYELFmn.i.z Il.,l:'tine

M!liSlnd_a top

Mllan~da~e
v~t]et"l V1ye: yer.l

~~~er:t ~~tlimJ.ttn. cii;,ii-ta.mla:IJ~ ,;:Iii! dOl-l'bi!!!ler .ind'OVlJien ~,iohy ku ...· ~.i:n:nclttedir. T OInarGI n.l:rwizinl!Lto!X;1.t We pl)'r;~e takt!l!~ (g.it"tlk.o;.~da.h~ Ilmnatl,i ~Lmakh~zlYorli1r, teci!T ..

kl~~~,11 a1ml~a

Sir- -guil,de }'l3.lilJZ

bir

filot.il-

ku'Vvdler.1.n rlndel\ m1)'rt"~~.P ml.lhlm bLr" ba.rn.. t&- ~u]~;n.ma",~ ~~Hef:ik Ylilva.~lat:m.li§:t Ll. '\Iekkilltl ~11n (!,I<~wn !,'im!lU Fi"Elru;a,.yB. .i11!l',! hilirekeUr:i.i ~~ ~ hllcum, .ooen bonl!rui'dnruUl tBlY,)la.rr0'

d&'mem.,til:'.

:l:nl'iJiZ a:...m tsyyar81.e-

Mi.id~fil~ri: ~~k rn~a.it _olan arazi 1Ji, U d.i.itm.an !_a_nkl t-ahri:p e-t.. i:!8..l11.m ve ffiltralyozlenn k:.ll,yelar miJtjr. \roll ovaI~, al'liI~Iflfl....... yunl. ...nml\l BIT !>,o.k Alnum e!l:ITleIi " . Eir _
ril.eri. ~1,.l, h",r,p't;;n fevkilliidi: gun 01cllikl.arr'".... y,c: G...u;rf ..,L
!;;a.rpr'l't.&l<l<nm 94ylernckbedi.r.

~'o~"-Iura
.. I,.

da
L:i..r

Londra".

1 (A. A.) -

Reute!l"
yo"

aJan81r.un Lc:ndra. 1 (.I\,A-) ~emn(!..D b&l· 1i'~'l':

Beyr~~1!l. giden

slIlill

lunda, bulll!lnaltlm.~i\biri

bilMi-

Eililmden ki..
-fi-

_Y ohallt!

dem~

KQ.l'Jtfna dizilm.ek

tClhdidi

~e~'~

I

Ida.

il"JG'iLilll :a.veI tsY}'M!l.h:rio.'i:lCJl l,lg;;:Urll!'di.lnmcmi,tir.

V.idJ,y ha:tI<Urn da~ ~I~~n hailer. dlr'Jldlt;I.:rJe g<!irl!l, tnltllt:>: a.!!OI t.ii.yYM'!l' le:r1JlJ.ndUn 1l.k"1am ~l'I'Iau F1"ruI.3I11Y~IGl'G g(in:, B-<!YTuih.n:l «:Iu~esine Jo::aqT. y(tpQklll,.!l"f !terl !:Itt ll{bcum Ilrnll.- m.il.n.i ohln.a mlY~gl _k<UIIOll{t tind e !lI:fld!i 6 cmJfl'lM'J. ~!l:IJ! d.~tIi""ill. bll1lUllIoIl; h~Iok dafla fa.zh hdde-m1:l¢Ul:'. meden limamn to!:$lim «lilme~
biri

b~
tedh-.

~"~!!lmillill,

m~"bl1.lr - dml!Jl."

Almalfl mill<:!ti, h.arpten. a". ve 'Illlll'll p~wrdaJli b.itk.in va.zi;"cttHiu-, Almanlar, .sovyetlcr Bir l..iiin.e. hr§l. harbe.l;.mei btcmilIkt.m

f:&ke.milimi,yeile
.KslIire, 1 (A.A,.) yc: I!lULlirstin.in t@bl:I~.: i!ke-ndGl'iye
V[I, .M'mg

Bcyrut mal::aml.afljQQan j~lcmi§ .. Ia!f~iI, Het nd::adal' htl fil,yiala.nn :j;~fltiru tev-:!ili m:ii:mkiin dc~.1<!1.!!

}'"rw_""
~1.Itted

Leom:!H'ad'dB.

'1Igu,!.an1a.r
-

hillll1et-e

-

-

....,

lIu !I1llJ1II..b ~~ 1

tow-ru=8ollgra.:rru~.

bo-mbuIa.ros.n
Yll.n!iI.s.itrnlll'tJr.

k4d
Evlere

01m~
batlf

~etme9imm.

ol..ml!L\!L"W"".

bildirilr:dilttll!; fru:e !..en in¥rad'da b/Jo' ~ 1..e .Ile 6(1 )"&1;1 Uilernd..l\k.:i ,b1l.tU 11' f'~1!1 - ~ ~kMIe!' .... 16 il 4!l ~ . A uLiUI Vj~hl'. :1 (A.A.) - l~~r altmd:aki ..~ ~ 1lr&S~dAJ.I" ~ iJd~~ II'rMISIi :ik ~Iil a.l>tm.!la o--mnyp 1;~mlM Leil~~&d .... ~~Jd' e b1lt& Rua kollSt:tllll!jl.~ ~"ltillkA.m.l.8l"): ISlM ~tmeR i.1~~ Sovhil.1lul:tr F~:aki h kapatrl.nuP. Rus dlpla:rnatl.M"ll ~"Ctler Blrltgi hiikOn:reti laratmdan I
0=-

cl..Jl.Jillj..

de dogrn
~oltur,

",lma

mtim:.a1len

:p.eli

N'I!'>;'Y0I'k,

1 l.A._A_'

D.N'_

S:

PreE8'~

MQSka1i'l!:dM

,hfl.-

m~ehb

fiUn,

huswd

blr b:enle
-

V~hY'Yi

ter-.

j bi=.etll

Moskovada
muhim tedbir'
(Ba.~ 1 bI,Il!de} ;;:::::, \1.iZ Elden d~manEL muk.!t.\I'fi!I"Ii;!t i!<1n Sov~e-tJ.er B~['ll~ mjJlflt~>!!rinln bliUl.n kl!.lVVt!!tl!!rlnl alll'atia :5aterber ed@brlml!!!l:;: mali:aa<llyle SO'i'YI!Uer 'B:Irllti yUksflk ,SO\-yet meclbtniTi. rlyas.et d!vallI, $ovYl!tler BlrIigi KomiJnlat pal'. tlsinln merke::!; komlt_1 ve- Sc.,,·yetler

]l;el:mlI\lJerdlr_ Vtchy,
J'I~J, Cl\Jtlal'DU 1 (A.A,)

Ro,.rer~in ask;~i

d~"et

odjJ.n:IifJe.rdlr_

mu1l~ln'irin!l!

J'1r'1U'I1!3 rn.£dlyc

gOre

)Ii',.~nl!la(l .. ~i 1'1li.·tllkL

Nt emltntt-me k~ IiIlmi~tir.

s-ovyet II\Umma, 1 (,L\.) ReuID !Ie clerh&l '01"".sJ.nm aski!'li ll\iln;akktdj Goe;n.::rlll

aJilII-1
I

Refah vapuru
(Bi¥JI l j~
~"''''

dan v-eriJ.rru§ bi:r Ishhl,!' i!.t.anbu! mebusu General K.izrm Ki:UiI.b~ kir tal'.3.JOOdan fr.tlllcala ....co kahve

G~u.gh yazmaktadll": Alm8.T.I - fi:'Ll1;I Ct:pft,;;o.'!Cindeld 'i'uly.H, umuflttyet I.tLb{Lt~LI;:, ~.on g1inlH'!l.o!', h~f'~edjJlI!l::j!k. d,~~.;;<Jt: dllg1ljmeml,tlr. Bumm btl-yle- ,,!:rtUI,$1 Rumll.rJII Ql:lk lell.1ndedlt"'_ HI<! rJ> jJti.n ll1lilmekilijz.jn ELllSmm yapllal'l i:alll"ih..:.:s, kll~[e bliJln.(le uml!lar ve Z!J'hll otomobilll!!l"le 901< l:ii,3I~ t&.yyar"" kulluIJmil$lll ... ragmen A.lma.nl.B,1' 2500 kll~l'I1Otre '~zl,mlui!llJ.nda.ld Rua -cepheetni lI-enll? ;j'a!'J11aga muvBff'ak o;;]amamai!jlarl'll ...

tevziine

;tit. TiGar~t

Ve"kalctjm:

"Ii!

g~

ayn:

,man ga ..etelerini'n bL!Lkada.r a.~d~ yoL-cu. !I!il.onu 5~l't1i:\1", twnir olu.n<alt haka:rl!:tlere liYlk gti:rd'i.ikleri .rl1ltrm '!i\eI!ain' 1'Ii!l,1-: krri.dll <ll:ll.kada",i.M' g-azetenin A1m3lT.! ~ '[urk dost· Vcld.l.e '1i!J.<nmgeJ.en j_zal1ah "!.I\e:rm.!¥1a'1">lukee.pltesliideki yeTi <l;C:aha ne (ljj'. t'Ieldldedi.r? MO:!:1kova V(l Berlinill velfllbl1tl1.n bu Y31"1]1I'11 l"~rnen 'bk hakka. daYEmi'J,;ra.k memnun oldll~nl1 Ve y-lill:mda Qahla. ne giloi klndabBybl.l~rt1k bjler ba.{anle.cii;\lnll beyan e,u,,- 'bir TUrk g~zetE:si ba:!k
8QJ;J1;"s,

i!1!),nnutohiI'. Ilumian

yent

verilebileceiine kaiJ midil'? At·

-

-

~~i~
"

ver.ikUkt~" Sil:m:a hlJ mevzlla .otlt takrhler 0" ku.nan.k h,!.i].;,lbllet.in yapmaktl.l Q L
;r..,flnd!!l.n c.eYap)~1"

1.'tiJrtllr' -

du8;u
-

t!!lhkill:lI t;J;n 'n '="t.keli!'l,~ Il'Ilip

..'
----

r~ka raJ Yl!r.il.:m.i§.lil'.

~rldlfuii1. ,,&re )';t,km<llll ~1'I.l~il'Irt RUJI, ril;:~ti d"lJiL'WJ.Mtrr. 811 kl,l ...ve~lerin i~Jl:'itl e!:mokt!!o oLdu.kla.rr mo;-\,· .. :;:.111'[Jl:9J!!lI, dur,fiJadiltJ1 ::;011 dl1nlile t.II.k, 'I'lye ed.1Jm-6ktl!llii:r'.
Pinlillul, ha.,takhJdll.:n:

rek D~nizl"t>llan ldm.re:lin!!! g~de:rek blr mUrJdot de or<lde. mC"1G"uI oldukttin !liW!:r;i Moo1!,. Y~I~'!-n tB.kip C:tmi!l< lI:z-ere mr:rllirj.& M-6fi!l~ har.ekl!tt etm"Ur.

le bl:r

li$.D

kullandrklan

hak~

'k.lnda B. Nadir NailJi m'emleJret halkun tt:eI'iVIr ed,ebili.l' mi '? A~ Emin YALMAN
llll'"dir.
D01l~nul5l .!Ieyyar

Moskova

-_

$ehri
---

O~iineii mi\>v2:u oliJl..l'<lk tallbul rmebu~1J GCMraJ Ka2:lm Ka.rube. min Tk.eret Vckall!:t.Lne tC'VCil.

t..

'1M iSi:tllilj!

I::I!I't--

Gectl tellillM·e.rt
GecfllE1Y~n. de- J."e::1mi dla.i:!'-elerlG ""'J)wrliM' \''lI (!IeJIllz; mll~.IItl~m tumamelll dQ>r:illhJml\1 'O\Ilunuyotdl.l.. Deniz;. de bu b11y1lk gLlr1,1l. lrut1fID1alC ~ gee!! blr fl!"l1ler. IIl.aYI ~rlmLlf il.rketl Ha.yrly@ "Ie Dl2'nLZyolllll'I Idar~m.11l a.'I'I'l'tllll:rc tJthl!:1S "Wti \"aplol!"la.:r]& halk: mlJ1<~mmo!!1el1 d.<mlZ !j~!ll~lo;:rln.( t.Jklp !ldebllmel!: lmkAnll1r'lJU bulmu"il-

mll..n. 1J).etm.el!!nin

tene!:' oillllllli!ll Li!rankl~ ®lI fll;l~n[''I'.aJlj

il-U duJ;lal~ 'lie ft"ft'k dubEllIiC'rt d!lmfrll o~!p·a-k 1Il..a.Y11'1 <1"';'11 I'I!II IT1U~l;I.etlliCe B'[jB~l'l~r yapml!jlll!rdrl:', BiUl.In KNCi SlJ.!'lI.yburlLuve Sel'l1.!ll. ~a. l(,l1IkH 1la.Ifl.IZlim bugil:ntln fjeu:Clne rl"r1I'i':\~n'k: tlt'lklyGlsl'lle ~tI'atl .... 1.t'mli!jlerdlr. M

inC!LIlnr luqllll!rUI8 kadM Rwya. ~mI'8rallarll'J~UI1ll1I'I dill plILyitahtJi .iiili; Dfil.l Pet! 0> p:ayi'rahir Pdres.burg'i!i (d",hll. Bo.n~ H'I: P~tror!!itl, ,,1m';! de; Le~

Alm~1_11 Ih.. relltl Moski!1lv.·)111 istih.dllf etmektadir. Dijer tao r-aftan ~lIkoya"da B. .su:lan'iq riya:$e1:iruile bit: 'mii:de.f-aa mel!:-lisi. !kJl,Ril!!ldti~ b:lldirlhnekledil:'. MOlil:Q'VIII~ 14 0iI..Q:1I"!: 1918 de.nbai SoV}'eller Bir1ijifll1n rru~r:kez!dir. B'U ~iI!'l,i., ~4'62;dlen

nInlP"!ld) llliiklc'hriitti. Mo~kovA'nlil :rIUfw.1I.1

m~tir,
1'!)3fi

YP"etgAln

18

8a.,YlJ!I'III1da 2,1,81.300 dii. ~, ltingrad'ln, i42 ki1ometr·1!! C:~~ Bubu prk'hilindlc ",,'8 MMkOV'a muhri i.iltiil'lde oT1!I1II Mo.:!k)Oy~, Ol:'tl!l R.us.YBlI'III:! 'VI!! Glllf;b; A!I;YM-!!lin bI!JJh<:i!i tjc!I>rei ve ~i Inl!Lrk'i!:ridir. ~ehrin mt!rlte.zimde
~Bfbur Kremlin
l!ar,By~ bl.l]Wi1.

Sovyetkr Bi'Yliiinin ~. 01a:1I Le.min·in Biyah meunNdl!!1'I '1IJ1l!ltmr1I KIQ) M6y*
dall'lin wtBILnda b .... hmHli!iktti ..

Vdu!i Mumtaz Okmen bl~ I!a:krif"il.! me,·zll" bahIlow.n meieleler F.a.kk.mda etrai'll
a'Qllll1~

cdil<:J1

tak;l'iti

iizl!:'rine

muzilker,e

ve T.i.caret

yan ~tm!;l~tG GlAtl ol)U..YllIk rml!h~ba hetlllz m'tiC"l~If:hmem1ljtil'"_ Bu t;~h~ mua.zZ8Ifl bJr tank mezari ..tltl"JrruJ. dbhm~lli!', (J.I!Jlblye:t bOJ.'tma. b1r l~l"a£tal1 bbllr ta.ratEL g~t.ed:i .... rl.lw.Jnn )·EII"'!J..tm.(l..lt:tJt.(IR', Burow- "b(!.. rll1lM I,)tm!l!tt.e nil' ITIilllid;~t ekillk]O!iL'inl tlJ..rru!,mlaCIIktan W~. l:UiJ:'OO" IrIUZ11.!lJ bit" !J:1II1/"Vet w ~~dtM lWde, UJ(rsr' I!.WmllktBdll' ..
AJ.;;I.1I.t!l.!llJ'lIt' 1.]", 1),flJl1.aI"'I!I1:t.e bll.~hyaJJbl!lri

heYilrD a,lamu
ma,SL

a.tta

I;.u hl nmui
b,ll.tilpler

V<!I

b~i ile

dijeT

cl~ it,mllliiyap!1-

:11.113.1 il.!I,-

rnaktadlil'
Ibhullllllri

ki bu ~raYH'l b~ va ki 'i..eJeri idui h!,.

d.1.r. So!i'Yct rejinti a.l.I:mda. ~~. de :s:w-a.tIC!! ellii 'Vii I!i:!!rlbiM)a.:' y ml!ydBl!1a getirilmiftir. 18]1.2 ,de NapolJroD,Moo!l'!:o. \1ft)'! i~IIW eUiii zamAn.. Ruslar fehri mmamile .lUm.llu vO NII!po~yonliln hi:.. fel.!ikotrl hili inii
,1!.18on
IDI!"J,'J'I"

3>by!erTLi4]l:rdh;,. Cn~p

EL},""Tl; ztI..n

ii:8l1n1!.l:lOO

;8!Sk!!!!raild.erm~
r8p~!'I.U'l11l

,ic:m.p cde!'! m:)orlvell el
kmTluyol1

h", Ic!.allva-ktm
yftplll1karar

d~k.i
g~
8'Linii varmi,!!,
, I!!

oll!lU\$! dI'DJ.an~ileayrJl;1!J bit' .Iopll!lnll
Vc ..aeat

pei~embe

rllk mi.izakerl!

"'i~il

m~ ..kil'71 .. !'i liIoliine :!r'l!!tiri1. "

riuati

Ldf~ml,lt.

TI="~V"I

~dil1!1~inC' J 9 b-u'iiuktll, c~I!l!!-

he!' hllGumoll[\ Inllkab.ll b~l" iTUeum mllkaoo]t) Ollmmakb.<.l'lt_ UnutuJma mallClirr 1<1. "I'l-rnn' ~ephe!lln(o

lIr .... r1

v,..rilm;o+:T .

"" A'T""'A

N

_-------~.....,.;.,~-=---~---~~~~~......... ,--....",'t.·....-~_,Ij~....,I~ .1fl-4iY" ,~.
.... ;,. ....
oJ>-',

'r!!lkyada $rtm~
m Lica d,elesJ
<;;o.l'h.l (V~~n)
caJelcal
M;,

!-'

,0-

'i;; '......

I,..

.:

~

~.,.

'.

.:'

.. ::...

,,",

~

~-~.:

i.

.-;; ',.:~ ··f~r: ;.:,.~ It' ..

"._P' ,',

r

.

:.J . ,~~( -~~

~ StnlLf. koulonu It~d.a bllIu· k&ZiIoIDiIZ k~yl rmde. Sltom,s.

Guzel,
Ve jstahh!

Sivasta fac' bi r cinayat
Srvas (V{l.tan) Sail a!ll-~ei!li ,~·e.hT;iJl1iz PtJ~t", Tdgraf ve Tele(Oon~b~ai oni.i!'lo:ie kanl, bh dnayP.t j~lenrlli!i ~i..r, Bu hU,iru!ltM dcle

il~08rt1&l

-Vii! in san Uet Lincle B.lkl boil mlit:adeloGye yenidcllJ lllz veril~ir. ln15;:m. s~hillI\a ~!:ihfB.1l bu hal}c:rey1 !JIGk. ~ttrit~k ~n b~

Saglam
El8.r .tcmi'liteD
"lin!

eLtijim
S.t\hri

tabiJ.ali

bildiriyonum, Ktil'b'lLik adll!idaki
,<{lc'U

t'akHI

ev lidir,
III

6

Sa.biha
1:V",

k: baba!;J.(h.. Kilo rlile b~1'3bf'r .ge~G park-

t;].n

d.(j-nulIlc.rincic Sabih.a:
gidelii'rl, diyor. clilha yakm Y9il.arcian ~~
gJtl'L"Id;::mll

~

t;arlj'ldali

Sabri po,~tal1le ark"!j.LndElIr.I

h"yv~,' be.!ll~yen ve YElt~k.hk yl!l' t!l!!rhi.!! Ql!mlil; 'k,adB.r bu j'le l'I.a'!tar pi.ln h~1" !;I~.fI:~,'4~ ha\ililyao, a.rem.d" llEI' 'I'~~LY'Iltto!!: ~e.fl.amO'l.lil li'!dhl m·. mii.oc'H:leleder. ba,~ka tlltmu)l1il. m!U' li~in son hG.dj!;o:!:d~ .;l,aha. ['3ll.J. ~ab olanl ...r dtl. dikkall,e; rnuay.::· a,]luu. Irllmakta. dEl,"1:1.8maY<l.l'a-k bu einaycti qU· ne 'I'll! tMla"'ll lUn,in, tadl .kiuin VI! kQ,mpl:.itnl!: yor. edileCiimhuriyet MGddeium .... .ilJH:i gibl mll.htcW ilii",lar ~~. m tlllhkikata ~I hWiJ.rak k"ku Sabri- rek bill hall.t.abgm kovulmasll'l~ Ii"" ll~lIln:lIlkl:tII.:h:r. ,Vi tevkif ett:i.rrni!llh. Kazarrnza .y i!ni, .gele'n goeTI-!i. fa' Ticeret Od.aSll"lllh "iaill1m~!;' a.1 !lmhlilt mem!l.lru Zek.i Olcay b~hilt bu ~lcd liYElhtllll taJ.;ip V~ - $i;l £i1'",
~: kOl'lt~(>1 !!lmdQe, a!I'JiIi :;I:llrnl!lJlci<J. m1~,(:{ld!lll,e !ilJJbe:!lwln mlulmeJ~tln.a.

Ifiim Ille 0'1' ddl&
b:I'~,a,ll1yuu.Z:.
~_ .~__

1IIl,\tI:I1azarDI;m..

di~loerinid
'.' ,", _:_'_~_'

I"

__

••

~

a",!UiU i!>H~: ]Atl!!'it" yfl.~y&r, mevhum blr ruty-..',,~,: air nota, :z ISh: lIayva..n; F...91~1zamenlarm g.oc:(' b.)k9IRI. ~ ·,C','ra:r.,1. 4 ~ BilqI1l!El.. (i;D~

[ tstanbul Belediyesi Ilinlarli
VilAyet br.~.tI. depo:StmIDi y:!llrk ihUYMf 1~1n JL1mE!C'.III!r; M,I)DO Jdlo p. Ia!, ~3,IMlIQI kLLI) li.Un.i. ot, va :.l;!l ,000 .kilo !a.l'n0llt k.s,.pah LMt 'U!'IIlUIe e.ks.ilt-. m'llYe k.ollulm~IrrJi'r, Tula.fm bllhe<r kilosU!m:m ti!l~I!fI 'be(Ie!1 S, arpanm ~ 'Ve !ll!!.mILm:n ~ ·I~tul'. ~a.rtmlJTl!(l :liamt v 110liI'iUlime!tt !fIIljlll.LllLlH!:,lt kalemlna,~ ;otilJ.ebm't'_ fuaJe 10/7/041 I,')er~emhfl gtlnll ~!i,il'I.t: 15 de li:ffiJr.!:I! Encl.ImneflCIi! Ylipllai::EiktlC. "J.'1l1iplerln i.lk t:emln.at mUkb1lZ vcya DI~t.u[l"~n 9UY1~!D.i!. all. "l"'l"::i..1'l:'l Oii.aSI vewke..lar], Vj! kanun8n .lbhZl lilZrm gel.GflIj cUger vesrwk lle 2;;lIiO nW'nll.ra.1I kanuaun t:kllatI I{e"'l'e!l:tnlle bii.ZIr~I>"a.cIlk~ llY"l tokllf maktuf,lla.nru fhll.le gilnU 1Ia.at. 14, de k~t' Da.intl En.cIiml3.lll' 'l'Cil'1!Ilwer:l, lAzIm":hr. (5103)

gi!ill"!'ioH fzyl'rllrlln i!ltlkn.metini d~Jtcn Ille-t (lL~_r; flfliY! hifl,l~ gel:m!lk. ill -

I

.itlti~lin. Sabihu; , . - :B,izim utanaeek n e hali:rnlz'lF~' VIi r. (.ar~.l d aT! gid "Iho diyo IQfll.r. ~ :( edLnce bu yoldan o!!'Ldiy"rlar,. Tam Tel.jj; Itf vc 1 clefon binamlill
onlin~ ger
-

h. II1lt gUzor.t(i\·i'j LnUIt. t,.Lr Y!1lr'; Ullial~ I!!~.
B.njltITfl[Lk.lar. 6 l-lF.lydllrp.EI.\ill -

J,

,

da bflkmaktadLJ",

'

rctl: ZlIIl'f mlll(

t.-"lluW, j' -

Bk

ni(JF.L; (Joy.

Trakyad,.:I ziraa;t i~I,el'i
Corlll (\JataR).~ Z.h-i>3t i!1leIID.l. t~tkik
"r{idOl <;l:Iriuyll. mi rvliHetti~IJk :;?oGvk~1. Arl He

o-kraba1anl1dan
Sabri

zaman bi'rbh\;fl ba~k:", b,ili;il ~
agab;::y

Ifetdikl~ri

Sabrll'lLn

o~lu. di~j. Paill-

.
,. ,~

"l'akll·,d.:e. eden v e 'hll dEl IKlaYiJ:n. Um1JiZii'&oIlt rnti!lElvirl }'apt"l1;][[l kOIlQ~-

.not::zaman

d~ee:hi.n i'urlar.

diy~

ko~uimilya

'

Sabri tlolikerdir. Klla~l .... an ,;;ud cuklillnnl ve uile:'bini ,gii·'fm~ye 11:0::[. mJ~tiT _ iz.i:1l mud do; Ii do] m otk. Q.i:ze·

I

rc-dir. Bu esnada karMl Sabiha da. arka tar ft~ kallyor. BUf)hr konu" illlriarken SabrinEIl kul.<!.gln1.l. bir

,

Ill~ go!! l!yo! : - Du. ['Ie }'ElPly

0 r:lUi'i

,

Sabri

d8nliyo'r, h.iuo:: faydah 'Wi "I'ctimlj ~Ie.l bn· ILffiCMLllln oglu hilC~ t!l.l"mlikta V~ mCl'l'I1ekt.tin .her !lEL· !1~lil'karl&1 SabthanID. bile.i.i'l'ld ~11i had!aki hia..sedile~e.k ±Miya. ..... I@.!"I1'I.1 tuhnlJl&!: onu :l!i.ir4ikI~m!tk il.cb'{i'i:'. (l.nmd.a kl!l"l.l1la.m uk.t!1.du' , Qda bEL~" BliilU ~ij I'I!_Tl Sabri do:tha. fa:da b ck. katibi V!,fjk Giildni g;::n9 Vi:" -wa. ijy~:m.iyor, u.1;;.a1:'!CB.:!I11H";l!,;M8UIick; h tka n, Y-1:ll'Ulmil'.k:; bilmiYi!n bi"1' ikisin.e birden ate~ eo;iiy(!!l. Sa.biha ,~h!Uyl!!ttir, Geccli ii1indi.l_zlii a .. ald.lgl y~1:'e.la I"d aD aDllA,da Q,iiiyor. tim me$lid~.i. i}'i ni!ti£:el~l' vermek· Oig.cr YiUi111 Jiacl Hal.il h;,t;stll.ney.e tcdir. Bu 'i8ll}m1l1an!'\cla~ do,laYI kaldlnlarak heme!;! tef!:a.vi&n-c:: Od~ ba~kiihbi VeHk GUldaijm lut§laruyor'. Kalil Subri h&di"l-Ei mollatl Tiel!.rcl V&kAletume 120 li· mehalhnden k..a~IYO'l'$_\ da nbLta.· -raya ~Ikil!llmtlk lSuretile terli etm'lZU'I K.1tV'Ve:tl± Y·ilI tiddetli al.a~til'ilm~tirKnl€lisille ba.§anla:r dL tnmal;nl ki!iT!$Jj:md;a·daha Fazl.ti l·u-..iz.
,k.iti!!f\

bllrada. BI.1 !!~ b~dlJ:rDr k.i

Sabri.

ffiak.ine;!;j ve biT t~ne de bi~c'l' do- ~T.. ~l - !s:,'an edlln. D11NKU BUUlACANIN BALL:Ii ver rnaki.ne Vl!dleccgi, vc mt::.rki!ll· 'Gilldag ~lIIlliIiJ SaJ.1'a: 1H0f11runak 2 zi <;'orlu olmak QeGl'e z.iraat kam. H~"a • Cl,ra ;j -It..llP • Is - l"a 4 'sIV8.;ji (Va tan ) ~~brL. b.il'la.h\r-1 leski1a.ll kuru.lacl:IIgl ve .sIJa - .KilinELt i5 - 1L~Il - .1a - PIl. 1 ffiiz Tlel'l.l:;::l Oda.!;L gi.inclen gil. TmkYi.'!}iUll baZI mlnt.aka armd..:. [Ie artan bit f:uliyctle mu- i!:Q:rtilrnii§: oll:lln '\=ekirgell;ln IIUI"a.tl!l Ma - MI j' - E'LBme • ,,\a,B.na. 8 Odamn. gell~ IbBllkiit"ibi

n..ak.ka 102'" Edirnc:. KLrklliu,c:li. v.eo tt: l"s.ydldiU!l i!j. ... - Tl.If.!Iakhk; C"", Tek.il'd'rl~1 vil~y!!lleli ,!!mrrnc 1,41 M olBJ) , £j - Rlr Mt.;:~; O'fIarm.:ll; Go,:;(I'l'ak makil1eM. 15 tan harman If.~;;;k_ {I - GoI!oli!:M~'!.lt, 10 - AI~ll.

~e mah~wii bol Vo!. .bt.ro!:ketH elan Traiyada h{l:lk ~. ler.indl!l ~ahtltlrllmak i.l~OI)n 'Ca81!!

lI:ill!lda bu

8lIII1IltI" Iar; (kn!~' dU:lilllk.!II - G1jZ, :!,('I"~I~ AM ke:;.klnli~L: Lahza, 10 lCt zarl; Bjr nevi It.L1maQ, 11 i'lrl1\· tan: AllllJi vt<l'gt.al ieyl!!!", Yllkm'nhlll a';lll~I)'a: 1 MiiStemJeke; N~. 2. - ZLraat; 'Bit" vali ida~ resinde ·bl.1:l~I ..,,!'on memlekat, :3 Es.. kl VI3 klynHJW l,'Ieyier me:,hB.f"i; :EI:k" :rel'lk, -4 NII..I'fI(C..tLdlLvet; Gl1,,; AYl
~m·F.I.!Lil.

!i~~; A ~'l

Yi~"'i!LB([, I!i -

Ij;ir

rr.mJl;. ,s. -

ZBrl

I3da·

SANIN dit ma,cUIII.wl'I.IJ kul· Wnmaj~, SAN.N dq. m~G.· 0111 i]e pnde liiiij d~fll. ~Ii~l'i!:. I"ini&~iia allJtll!1m~. Giirbiiz yeti"meJ!!rilJli temin etnrit Qlql'Mm.UZ,.
Ecz.u.n!!!erde, bl1ytlk ItrtY;I1i(. mag~a1a.rmda bWIlfIiUl'_

<;OCu.ldar~~lZ1

ikii~kte[l

vB,Y& 220;.::105 no ::<:60 - 950 m/rrL, eb'Mmtla. il-WjI iI.'IJfbWIiI 18j':i"/l9H I:1JTruI. gtln.l1 saaf [ilio,30) on be, bU~lIktt~ Ho.)'(i~ad;t. Gat" bim.!I& dIL..hlJlnfleJl1 KoIYI!IiIY(l1'] ttu-aIl1ldan lc !.\]')@ uti lI8t.ilih: Ss;tm almMaktir.

MUll..a.mmoanbedelt

(tlll7Ei)

lira

filM (2!21li) .ton, ~OXu:OXG!50

m!m,

~r·J~·~r ,-,._._or;~~." ,.. : ,; ..
-

-

'Btt i~1) iflrrn ek iSI.lYQnlel'Lll. 1003 l:L:"a 13 Ii:1ll'1III'ml! muvakkat taml~ na:t, klLIlunun bi.yln sttitt vesJlciIJ61'11l '1,ekliflmini inuliwVl ;!:Urtltu"m.r lI.ynI gilil. !ls.a.l (14,:'10) on d~rl b~u.Sa kadar Koniliiyon relsligmc verm.el-eri J4zJ:mdn-,
IJlj;I.l.

.imh!:l:Jle mC!igul ~gr~r.ld.i'l't.

hlL:llunuldllguillu

HnlIk

!ilL!

:(10 -

A!"l - Al

• oSl 10 .-

llljlC ait: prtnamorer

Komll3-yoJ'lf!an.

para..lllZ

ol~a.k.

lrir1l .. oxen 11 -

10:; ~IJ

-

Ell: - La. Hi~ - Me Ov&11'.1 -

---00------

!!II__
M.{.... .

b~
'OOK"IiO'B

d~hn.alI;(~J

Peynirciler
(or h.. (VatELn)o iCElbl muhltimizdelti
p~yf)j .. al!'ll::ler. h

Qall§lyor
-

¥iikm-&Ulm ~~: bimi 2 Hs.bra.lu E!:lifi 4, -

1:!Ii -

C;IPR1UT
CI1iI.I:re"' ft_~1B 111111 &,.oi''l'!:l Ym-Jij
!<AI!rl ~dII
I

I'aptlll - Mi - ~~

.5 -

Kayseri Tayyare Fabrikasl Sattnalma
M'4kbM~
L~

Me'veim m.andna ve
bUy(ik

~I~m!l.ktil

~~ BJi.cTkIl - Ella. l' - MdlEl.i At. Vo 8 - Af. DUek Il - Ka .(ak) N{Jota. 10 - Pay _ $eJ., 11 - !hata _

r~

I'.!o&Jl'3rtmaru 1-

Ka,misyonund.an
Fa.b'!'ilill. Gi'n.mld& iJti 9l"~ pa.v:iyun.t!. kapa.lI zan wuW!l ihBJl! edill!!c~ldil,'.
)J.. -

:
wikaDa'lfrati1ODU.
1m

k~~nde -

Mo)"mlll-t;

JDIWlemi!l!.h

!;I.lr hlZ rOtilermoe:k.todirler. Ot -!ie· §<itl!!ri itibatile zengin olM b!u Iltlntak.i.lll.f, oll~e "''.tV'!: y~:imi2
p!1::y:nh ",r:; ~t~ bir hl1sll,aiy<!!l P4'8~

AJIilla.

'l'·eH t35t-'J ---.;

thsJeaI .f/7/941 cuma, gtl1'!il lOOt tlruLbna komlayonunda. yapIlMakt.u:.
ttk baden 11311'2 U:m 28 ~.

n de

b,lrcte t.lka.

8!1--

BC-

lIi,n!!!',

bailIE..

vcrmek~ot::.
nam a.lm"

d.iinya Q-

em
dllD.

.Muvakk.!l.t t.eminat' 41100 lira 1:. lira 23 kuru!)lull'_

11i11 ~bll".

Kilt!

teminatr

k8.~ayo.c.ag~l
III

an]BymCIi.
p

2"1-

s~-

larlnda,
Il.}"YlC.,a

_sonr~

.gelip

~l~e

t~BIim. 1;111",·

Kahve ihfiyaci

fis
m!z

p cyruTic..dInil;~,

hll not::buzn.a111. l!:rid

§lIrto..o.me, pltJi Ve .il:CIlIina.nw ~i'i"f:' ruflrok. mo.t,buz; kll.'NjIl1rgm.:J!I.fabrika.
mali.a.l: ~ t.edarik
ol1m1ll'.

S!l.bna.l~

:Jl!Ibr'rlacd;. 36a lin· koml.a:i'fIl'I~-

,..or.

Snra;g. (Vilta.n) ~ Ticilret Of.i· Sa hri a!lk~rd.e: ik~ 1; ~1:3[ Sa· s.i Umu,m MiidiirliiB;ij lar.afmd.an blhanlt) 5a.-bdni,T'I~lIlC;a91 08:11.1 ha- Vi1ay.etler,=, t.c-vzi ~dilmekti! Oi,BfI CI Halil.i ~e'Vdi.i1.bi vc Myl'J!;¢4!; .kokahv!!.[4!;rdt;n .... illioyetimiz hiSBemnc Ca8I!1l!\ l1amkorot! than!:t -e_ttiiini MI il!l8bl!~ eden 260 <;Ilval kahvenin digi halcle &ht'i 6 ~-{)c;l.IklQ yuV'a- b,,*u.n~erdo!!: vi[Ayct emdne go.rI1S.u'iln bOlllll.lma.mll.:f;1 i~ iUlikc ...::l.I:Il d!!~il@cc:iihber ItbnmWtr,

va,ad'lar

iJAve ~tm.ek·
V -

tc:dh.

Tekl.i.:ll

YOllc:l!lC
So1)W".!iI.

=rll:!ll1'l' 4/7 .f~1 emma g:iI:nD aaat 111 na ksIIa-r R:olD'B>~tt1 e.d ~lr _ Her M !lUI'et:I<!!J olunill. o!II.o::n. mmt. 100 'lil!l..fl

-'GONDNt_BORSASI_1
.1 TEMMUZ 1 ShrlLn DolR1' .h:vL!;!re "N, Dral'lm.i Poa~oBt:i:i. Yen J'ilU . m.,22 1D,!527,(1 1'IOj30

gelen

zarfJ.31"

rJ.:!4dOOilir.

2-

1la~Bk1i.lerin ,a.rt.nBffil! almak istcrlerlkm 'bu .. li~ru btth1ndukllU'IIl& da:f!' Na.fili v'e Ticar!Bt: ~ vS9LkaltJ.t'Inl g&rt.e..'I'fI1el.'eri ~ burtdlr. ~e!r;: ovartname ~ :l.&tS'f'kBi:I:ve gerelaie v ... orlternl~ ihale gUniJ. .,9ik& Ibrnz edl!miycnlHC memBZ. gill! lliall!YoB ode 1l1timk (33&'1'1 (41r.W1)

Erzurum yaz al yanslan
Erz:urum. ,"urn yaz at

LOll
j)

Istanbul

Cumh.uriy·,e"t
~
LlrH. ~

1 ('A-A.) yar~lannm

pa.z.ar gUl'lU kalBbald~. Ve mt!l'akli bir se,rard kiltle:5i i)n.ufine ~'aptl.
mlgtrr.

Enu· zurumh. TaUt K.i~p~mm Leylii iklneilli adln.,[laki 1;141 t.aYI, ikinGi k.oflJda
Erzllrumlll

" ~

~12,$S'

Miiddeiumumiliginden:
:KiI.o.sIl !!'I~ mu.v~t·~ URI
1()1 Hi 115 4-8 1

5.i:t(;)

"(a'V'l.lZlm

Ceylit:n

i:!.ch.Dd.ak.: d~i baYl, u~lleii kOi!'lJd iI, Erzo.r1.lmlu !hun Ozollunun K15part kJ:I;ma .ynlm..l~ ola.n. bll meti VoJ!j q Ulilcii kO!ll.lda cit! Ada1:0iUl'a ik.i ta.y ohnak U-Zl!rt: 16 KIJ.Joo04l.r!llam n&U!!Eall1 Arll.p a.t v~ kl!!lf.agl l§1!· flab Sabri )'e;rtutalliln .ak I!tm.i§w. Jay kof)~i1l!lull1da Er- birm_eili~i alml~l~ rdtr,

»•

n.Ol"lS
3.Q,SS'i5
T.IIlwrtlM
J(!I

R6.
2I"i '01) 00 00 &1:1 M

hVl,.rfl Kronu
Ei5Iham

vo

Blrincl tosya piti.nCi

3000

I;:l5(l

1~B3 Tthk biJreu I l1W8 l!!Ukr8Z.l dllhiJ'i 1 gSZl 'tkrIlJIlIYi311 Er!'j;rud

L. .K. 005 21 ~, 19, 7~

Harm; tYUlyam N(lhu.t
Sa.dis Ul"fu~ 'FWl

800
80l)

~O!)
000

O~
00 00 00 00

<wo·
'!OO

MO
24

.Zonguldakta atletizm grup birincilik!eri

l~SA

iSfV'8.I!I •

EnuX1IJjiJ'l.
T!l.hvili.

A.n.M(»u Demll1'oll1
Dt:ntlt~~U

20 ,OS !loi.'50

SUu:I'I

2M

III

110

:8

MUrnlellSil SCRtlt. 1~75 ':1', C, M",'k~ Bank~.E 1M 0t!I T. I~ BlmJ(ilBl mtimfl'!lsil hbi:!i~ 130 01) 1'. Il\I BaJlkll& O!lmanII (NilTi'tl'o !Ruhal'.) 11 15 20 50 Bank.aoBl .N1JK.VT Tfu'k A1tlllI (Ri:l~lIt) T1l.l'k ... 'bItnn (Rami'l) TUrk. AU.In.I Id~ .. lllt (HMfiLlJ TUrk Altn!! k~11k {AZ1Z) O!lms,nh ~kBl.!l!. cBliJ:umt>bo E(alRili '0$ birlik :.. ;!' (Hamlt)
'"' ;0

9~1 man yilinl.

rut

'Ire ~ecmu

1.89 491 .50 2~' mM!l.mman b",d~li 2!!i26 lir~ 50 ~

ve DlIlIvakka.t tem1na.t.c If1!9 l1:ra 4D lruru.ll cl!ll'1 .)"uksrW4f. clruti: va m.iktan. Y!IZII% kalem. enak ~ ej(siJtmeye konu}mll!!l'tul', EkBlJtm~ 1411/Ul pllZoRrtesi s:;1blU @,,'l.t 101 de SUI:tI1.hallm.ette .ceza

a.

v~ t.e ...kif Gv1 m'O.dll1'iyet odumda YIIoP:IlEloCllkbl'-- Buns.. 'IIPit ~rlna.me ta.tlI giWerim:l@'Il mHada. nlll" gili! eNS. evi. mildtirli.lf:Unda gijrlilebilil", i..OIteklUe-rln yazt'IJ gUn 'va ~!I.IILtt: 'kanl.1n1 vasi.ka!ari1e CUI Jmm:lfI.Y(m~ mt1rs.elW.i(.l:[U'TbirlU::te yazdr yerda t<:JplMIll' (.fi14S~

2i 70 :2;211oQ 22 7D 2.2 21;t 2' (!ICI

:H~e OCi
lQ7 ,~
1(17 7i;i

(~!l.t)

KilCiih tasarrul hesaplllFI 1941
IKRAM,fYE PLANI
~mEI..ER:
;4 ~ubtlt, Z .~

~ adet. 2000 1l1"&lIk
S
l'

~941 ~KRAM'YElERl
= 2000. lOOQ) 'WO' 600 2!50
]>

Tlrldr'B
KIiIr!ll1.i.' tll.I'lh:i~ 1888. -

C8BJhlll'l:ral1

2-1. ayar IIltm

g;ramt

SU

2
f B

Mec~d:ly<3

n
1

> >
I10

~

,.
it
;t,

== ooOQ,15tH),= 2'000,= 2000.= &000.-

-

Ziraa,i Bank
ijube
V(l

Sl

Yeni Ne~ri!Jat:
Dogu ikmol kooper,af'ifleri'
Emunun,
blrUl"llm.UZ '0'41

Af'w!w.,

a

SIS
M SOIl

lO~
M 20

lIk.1m:l~

10
jo

it' ),

b.£lliIerliodB

JBPIIn'.

= 4000.-

= 31!iOll.--

SB1"ll'l&yesi; 100.000.000 'l"UI"!t liraeS'.! aj ELn!l adedi ~ 26S. ztnl V\I UeMi hill' nevi 'I!Ian~2, mUI!i.II1e1eleri_ ~[l, bariktl.nmlocll 28,000 ~ tkra.uii:,.'E! Vi:<l"lycr

1 (A.A.) -

Tra kyald~ ~ifi&~j)!'~h~~vik
Y!ilnlZ

l".:.cil.'!jcL\m.

MUll: ~efim.1.Zln .mmay~· Ililrlnde klllrlllan. Dqi;u Ikmal lI0)0pel'BUtl nazrrhkJs..rm.t Lkmal e.tml.ftir. Evlerin. Inlila.5I yak!'lllda ml1:nakl\8aya ~lli!an:tEI.ClLktJl'. G~rek bu L'}O evln Ln1iIa.s.r "'Ii! ge.rekse Erzul1m1. ~ ·pl:\. 'n:mm talb!kat.mda ~ehrln b!l.yilll: caddeJ..e:r-lnJ.n. ~rim.aBI L~ htlldl:mettmtz tal'll.f;o.uiall. lI!Ieled.ly.ey~ ~k.l .j)~an r1a~oiIl y;a,rdrm va;M]1

Codu. (Valan) £vvel<::~ hug'liay, ;,tTpl.l. Vol! yul",f sa" lin al.an T i!l1:J rak MaJtllulleri Ofi.. lSi CO'du ~b~*i b.ir mud detth.
hakUyara
tUc.e.al'lfl
mC:MU;P

Bu ~y]IIt -Ilmaml1 'l,l'1a t.fytI.tl'o rne,~. m.ua'mm 'l'emmuz SlI.yrsI b<lr ~k reo

PenJe

VG

:Saline

alElm1ya;;i.gl

maddder:i obiI' d«l~~rrle

simlel'll! ~I~t[l', l.;:ll:'Idt!:o Sellm N'Uzb~t ~'i4!k'!n, Hll.<nu:tl1'el'1dIlD lts'ln, MlJlhBin Ertugtul'ur.. \'8Bil'L n, Zobu'nun, :Ml!l'harat. El:"!Iln'in,. Benet d.~ MoI'.ILy'r.ra, Frt.iz.a.n Cu:t'Ir11l.1t'fl1l'1 kIymetli y:uz!llU'l ''B4'dtr.

fh I .. oIIn_lsar.ar U ·mum. MOld'" ·1··'''''·''d en u ·ur ugUD.I'
oo

:l!. -

tll"~~
lnUvtw',

tU:ll !J,mbll.n: ~MtI bitd'llli '10,4.57;;m

~~'if

.~t't.nM\{)

vo plan!

muclbince Idaremi2:in j'l'l kll!lp!l.Lr zarf uaulU,e

Swnl!UhdD. ekslltmsyc

ynp"
kon.

mqbayaa
rm~

etmektc.

olmak.tali

~b9yi aJds,n· :k urtarm aktan b<l'!l-

Erzunu111wm
~!lm!l.6ml! !!}Ii~c

r:lJil.-

villcllrll'~ft~r,
:l:IlJ!;lW\t.a V03 yallulI1 6Il1"e~ ~ r:n.eydnnB bjr bl1' ta.ma~ ols.rak ay i'iiimfe blullanBA!'R&: ve If!!hrlml~ bu

T ra.kyanl;t
11l:I

ka, ~ok ~:;:lInmll.!lH\1 h!:mrn et:r:ni~ oJma,lda Iboerabcr ~ok o;al!lrlrnaYd eli:!! lc!I.... Ilt~ i:k buluIIrn.a.ktl!l.dlt.
2':Elhjre .tfImbilJ"l!,m me,,'

TARA.TID
DA.I1IlLI 'lMm,,)

Dr.,

.s.

_dB

"

I

2- K~if

lira

% 7,.11 ml>l'Va.kka.t t.emirLatJ; 2.:llM,3.ll

IIx il.dIt:Ek5lLltme 18(7/941 Q'Illna glln.!J.I!iIlJl..t 15 h tatanbul.da K6Ioo~bJ. \'U.b-'1311wlz.(Leki lIm a ·~<lm.I£'Y~mlclnda 'I'e R!i'1IJ. .gll.n va ~tte Slil'l'!t· !11m ha~mlldtlt'lU~U!1dEl mIH.<:,!)'~·!tkll komlll;'Tffl1J!lfl. YllpJJ.llcaJitll'. t - ~ l11t, ~rtm.lmo .. e levllmrtl: ~lLIb~lrH;leT1, Ankwra" lzrn.ic, 8li.msun
:l; !;;!i\'U!m.

!10M

MIl'Il. y,enL VC gtiZel bill' ,ehlr

kiini rnuhlifa.za ot::dt:n Ofi3 (_:or[L ,ub~i, a~maktan ba¥8 Tmkya am vilayet ve .k;""zalanna dl[ll bubat V'e bddiya.t ir&B.lve I,I4!lvld

ril,I!, T I BAS
fJ.I,iIllillcglmlOD1 'Tel. ~~

IL'\.STAJJK1[.A,JiIO

nll-

SOk. No. IS

a I,J 1

b~mililtlrHlkterl.nden

152 lnn·l~s. Illmalirlllr.

Z

dOn

150 ~ c

'1'.lkacaJcbr,

nedcvam

d~rn~~ek~·~t~~'~i:.~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~

Ylldlzeli'nde
bujj;)jilY

"Ie'll bugday

mahsullil
XddJUI!, 1 (.A._A.) .s~n"'!ili'L ill[ 1Il1!i1a'Q111 dilil. kazamlZ~ gl''ttr1lmlfjl ve I!)u mtln!lUlbetl.e 'l'opm.k ,MalfiilUlleri O(·l.elnde IWaba.llk bir hMk
"tLt'\!lldle bLl' llirsn YIlP.ll. m!l!JUr. Ilk mah.!juHi YI!tl.:j.tiren Akvl. !1'an kl.y!lnd.en Thrabirn 'Catln'", ...8,11miz ta.raimdan. blr pLllll1k Iledi3"12 ar:l1t. kitl.L"!ll]'lin

.. SUM R BANKI ~'l"'UM M'OD"Dar.j),aa II DB.'
=

MUnak:B,!;s.ya girnc!l!l<;;lM' mWl.1.ll'lU teltLIi mektuplB;rmI kamm'i \'E<9tJ..1k1i!l % 7,~ gUvenma pu.r~ tnllklll!hw veYII- <hanks, l;emi:mmt mektubuDlln Vi3 lIjs.rt'namer;lnin ·F. fll~1"IIBmdl!i. )'B.Z!lI veaa!ki lht-ivll. ~cook kllpuJi: ~f· larlnl Jhs.le gtInti ekmtMe .6s.aUndom bl!' 611>Rt oI!'.'viOllI2'Icl1iklll' ko-.miS,)'CUL bBlljkanltfma nya SIIfrl.!l'l,Ll'l.ba~mUdlJrl1.lgi1T;Le l:'tLIIKQ1l.Znrn:hlllli11nd'l' .. er· millen ItlzlJu.lil!lr. (.5166)

Zirna.t

:E1Jl'ilc:B;!;IJida

lU.lmba.rah

l'e

ihb!lJ.mm UJ.BjU.'1"tLf a('!!I,;!!,.l'l!!l'l'1nd~

en

.lIZ 00

lirHSi: IIm1unan1u&
iklwniye il.,OIUi 1IruI:!1I: 1500 'II"
(I,1)i'I(l

ae.ne>!Ie ! !!leta. 'ijill'iil~
d!!~8Cs.khI'. lm.,

k.U1"'a Llc ~

-

di!lki pltloM. ~ If ~
o1,)!>

I
MI Itlrshk
'fj.

1.00 Bdo!t

li..ooo

1lrB.

istanb :Jl Giimriikleri
Tu.'1!&n

Ba$miidiirliigiinden. .

2,OOO}>

~

4,
(JII,»

»-

:lffiO

'Do

1.01j;iJ:o-

M:EMUR ALINACA,K
\'8

L, K_
MII:n:gloll komtl.rU adan (Gllrglln) Yulmrnll!l. ~LM v .. mtkt.a.r! hUkUm.lc['[ dlll"{~hlde 1117/9~1
~ll~m jjIUl('~llld'il""

tstaJlbul Ilubem.al~ AnkllE'i!.ddd Um'llm mlldll1rlt1!ti.lmUz pul !.I!l.erlndil3 Uttl!lllSI otll,.n Ilolt'"'r' mllm~11' L1.JInfi.cakt.u:.

k~!lvel?gi

HioS 2,1S 2'500 Kiln· 188 (H) ,l(]i Qiak:l gosterllen mahr'uk"t 24610 £!aY!!1 knm.lRllm tarlhlllde saat 10 d!L {Lelk cI~!\LLt.lhc 1I1.1rctile Y'll.t-m;nl~ <)J{i,('!U" J'!~rn1.ld1)I'lIik

g;..

'100 » 4.000 ~ 100» ~ l" a,lli'lol):» D~T: S.~pkl.rmoii!.i.ki pM'!lI!!.r 'b!"r ~'D 1¢,tl.d.ll 50 lI.rmlllJ:'l IlJi!.tI.~ dt\lllm.i.yelt1Gte lkramly8 'l<!ktl~ UiJn!h"dEo .,.....l'!O:ta.z}M1:le "fflrilecE:k:tlr, I\:WEl.tEU"' l!Ieni!de 4 dklfa, 11 mart •. 11 1I1lZiran,. U O;loylm. lllBi:rinol.'l!:t!nunda 'ii",kllllll:!ek.tlr,

rnl:Jt:~.

TJL!.iplOllin t.a..hsH. ve lllZ.Trl'll:t \'(:5lkal&l;'1l;(; 'bJl'IHlt 10 'Le.mmUi. 1941 pel"\l<lmbc aJOIumms. k.s.dll.r Allklll'adil UIll111m .:r.'[l.lal.U'(U~mUI'Il v~y(!, 1..'>t~Il·~U'lcL?lSl1rMr BlIJJk I.:; tllJ]bl.d "l1;lDB3I!lle- lli;'aGa !l.tl.R,:!,I" m

lflWllllh'!l'HL ynzdl' 7,15 ~. ak,:dl!rLni 3<1.tlll Im~ L<omil11r'nI11,l.na. mill:'l!I.C..JI.Ij,tJ",rl.

, I!...w'bi v~ ~.Iyat

:MtldUr!1; lD'liL"T E~ttN '\7AJLl\!4JIj; A Y'li'r~ "·AT.AN MA'TBAASJ:

(~.Ui8)

.BMIlW#!

Ahme+
·r 00li!i!

B,a§m

Ernin y_ A LM A N
~ .,.

iii

h a re le l :

I

Eyiiplii
Bg.pek ~ I!.,..famum

&.11:

VATANEVI-

:!.i:U6 ~

Vtl'1'A..:N IiI1. ~ & f:I

Halit''in maceralan
hidr:iId.:mnIIIH

3 TEMMUZ

PIB,EM'BB

1'4,1
SIYASJ SABAH GAZEIESJ
Yd: I ....... s.,..:

ikiDci

3:1 I

~

~ftDli!"..

Zor,aki hir

'" IVaCID IZdi
hikayesi
,",up

Milii
Yiiksek

Il ti f at l ar

Selin
i

IF Franstz

Nazzrz

le§m~€l.n
malan

Alman-ya He RusyanRl 1biir·
canaVB.n

d'()~nu§~aJr. ~inlrnki bo.gu!di.inya yfi"Zij.n-d~ !hur.

..iyet ve emniyet Sli"IOIl yola'9abHiT.

kurtllma ..

YazaA~ Ahrm:t Erlrln YAILMAPII 19$9 aju.st!:)Sunu:a son giinlerinde .hiQ bekleumea bir evlenme haberi duyuldu: Sovyet Rw;ya. He JJmanya ar!Ulmd-a

AfI k'l1:r.a.20 ("A~A.) R·y~i.et'l~r Umtttni K &tip" ligindm~ Kat;ro.taj ~kmlf'l TUrk bayf'aglYla g~ti g'ddrriln 16 !'lei yll dtmiimU fmfnasitboatil ~ yW"dl.fn her ta.mfrnd.an ak:hklan tehrikl«d'en ,(rnilima-ssis olaflR.ei&!cUmh~rr Mi I~r ~,f'lrniz; Ismell: '1'1ooii ~ekki..irleri1<e ka.~llrk tebrik I~\nin lblagma Anadofu a] anSH11 tevslt etl~ i ~te.b'd,i r. B.Cevdst Kef"i-rn I,rl'cedaYI MUriakaU .. Veik .li t liS'br:l'Ibwl' Del'liEi1er b.a:yral'~1 vesifeslle bildirdigfni:z a-sHj dtiygrn8'r. dw, dol"YI l>i~ 101,81 1:s!!~tJ e.'ttiiiniz Ve1l11'f,et at~Mle den.rZiCnQrln-e t:e-§Eikkili- 'lite iebnlderimii :s;MMIJ1'1..

Milli $ef'in, MaTepi Petene verdigi ceva]n haml'len II bUgUR Vi§iye hareket ediyor
At'lkal'i1, '2 (\latan} ~ 'MUll §af i<&mai ~n.&rtti'Je F'riiiU1S'i devile1t ~iet Mar~ Pe1aH1'm b~r ~1'1flJ ~1"'$~ Fr:a.:nsaI clev-liilt l"Ia'2.fq-blrmda:t1 B arcm Benu.a M::edI ln, C'iAmi'fm"re:i:simizin Ice-vap,kt.i"K\<1 h~mi-l~n yar'If'i1 (.bL4 s.abah) sut 5.,30 cia. tay!i'llre ile V1:el!.y'ye l'M'iAteveccmelll AITkaraHl hureket .. de-

Tun

brnM

Il'Iiinili

'I==~~~~~~~~~~~~

I oeirtw.

Meta ittifaka

benzer

bir rpakt

~l8lfD~~~~

imzalandl, bi rbi Mnl:n eanma su5a.dlklanm serUl\'l~{ieDlbe.ri soyJeyip dnran NaziHk ve BCi'l~vikli 11: aiel e verdi, Bu g.llLrip jzdiva<;tlUl da bir kat:' gUn llJ;nde btl' !~a..navar dogdu 'ki adma Thin ei CHum Harb; denildi. Dalla. aileYi lirurarken bile sevgt iddiala.n Mgl.lk 50guk agrzlanndan dokiiHiyordu. Iki taraf ta ka.lb!erini dold uran nefreti, hmei bir tlirlli gizliyemiycrlardr, Dnst olduklarmr, iyi g~indiklm'ii'ili "'~kit vakit ilan etmek i$leriJ'le geIdi, fakat kikatte birbirini di.i§m.aD.bildik1erial go:stere-n emareler de hi", bir zaman eksik olmadr, Kefret li1.:erine kuru Ian DU ailenin ·ki seneye yakln zaman zarfrnda nasrl geeindiklerini !,limdi kendi aglzl.anndan duyuY01'll2:, Hir:bir saniye uirbirlne emll~yet duymamlli'lar. Eloltle\.'ikler
AAymlfl;

.... ~
oM.

ha.1

I' '
. . . ~

. ~

~.

Alman

layyare· :
.
I

leri 1941 aenesinin

ba§imdan 21 hazirana kadar tam 324 defa, yant vasati ola.ralt glinde iki defadan {:uta Sovyet topraklarl.. .,.;..n na t eca "'lIZ ed ere k k e;;-.LL yap•.er ~la.r. ild taraf birbirtnin ha~n{l..50rap jjrm~kten bit' daki~a ),!.a}J kalmall1r~". Ci.han barbi g-ibi bir canavar ya"m.trJ.un dogumuna sebep alan bu karanltk )'l.lvarun iQi nihayet gliniin birinde a~Ik:taJ.i a~Iga bir ooMma y~tine ~elllildi. Ikisi de dunya .inh.i::l:ti.rriddiasr iizerine kurulan Naai ve Komiiniz:m mezhepleri birbirimn boiazma. sarrldr, N'efreUerini neden iki SSIle. gUle.mek ihtiyaemr duydular~ Neden diinya :sa.bnel>inde mesut .aile rolu o}"ll.aID1aga. k1.Ilar? ~ ~imdi b'ii;:!lblit:iln anhyoruz ki Sovyet. • Alman paktt bil' sulh adnru de£ildi. fki tuaf da bunu bir harp manevraM diye dii~ijnJnu!iler, bBirrb:.m@arru. Allnan~ yarun hesam. §U idi; c!ki. eephe.

HiD~i1itBn

.

.

iltJl{ll!lla'l'Jj

~lI.mandam

.

. r·G.

...

e-·n··era.· jI - Bir .
~,~~~-------

a

Alman gazetesir
Soo Almli:m
bilreki·lllil1l

J~pon bas- I vekili diyo~ki:1
gOslel'W hmila

-Refah~
Alman
Ve italyanlarJ.A yapbldan tahkikata gore

Hindisisn
Ordula.rl Ba,kumandan~lglna tayin· edildi
Vavelin ge.rine ~(Bugunkii Turk refaluru» esas temeli olmustur dig.or't
l

Sovyet lebl'igi Dort

A,l mla" tab Iigi
,

I Japonya
Manialara ehemmiyet oermeden kendi yolanda yii,.iiyor
lio~'a"
htJ.l'~ .:;l (A,A,.) -

Ru'slar

$arkta
iler,liyor
5774 ·tan'k, 2330 tOPt 4 Zllrhh tren, tahrip edlkti

Brulm, 2 (A,A..) - A1man. .matbu.'Turk .- ALm:an mUlihBdel!lmm tJ'iiS. .fuld. mfuJ.II!labetLt(l mUS, Cuml:tl.:!l".lyet

w,

General Auchin Leek getiri.ldi
Londra, 2 {A.A.) Res-hu.ldm!diiih4! %Qr" Gen s..ra.l Wavdl G~'C~l AudJ.in Leek'in Y'el'ine Hill distan-da.ki ku.vv-etll:ll umumt J.;,'I.I.m~a:nl!i~na" C!<m,eral AIIc:ru1ll Lui dl!'Orta.,i1I:L'I!lki. in. ¢lli: ku ...'''etl~ ...i ~mumi kll.f_I(I,an. danlLg...,na taY.m edilmil}l-enl:ir.
men

gazetdc.r.irull. b~mak.elelC'" elni iktlbaa eb'l1e'I!LUdir. ','e IMam
~FnmIdUl:'t« Zdtungl>. Ankara. muhabi:cil'dn o:lHtr okt ba~hgr ila yaz.

cephede daya nIyorl a:r

:H,arekif sura~le ~ret

~li.n

~ SO'\i'• va-

kar"lj!.S.U'Jd9. Ja;poot'L~W1J,n

:my.et'L lta.kkJ:l!lda 'bugUn 'I't'lky.:i'da P6!irrRl. bl beyanrJam.e ~l'eoci.iL~ektJ;r'. DIbl ~!1:111. ['a.iiyOOQ. beyanatta bu-

Faciada
Alman rue Italy,an.

dIt!

d.e birden d5vti§mekteu kuItulaYlIll, garptekilerin i§i:ni bitirdikten SOlITca §a,l"ka dGner.ek ag.z taodile [Il Boll}eviklfrripatakIIYa-. Iyrm.~ Sovyet1er de ~yle ml' hesap :ya~b: dbnanya benim i~in ~k Im""li'etlidir. Oat'pte ka.l,'gaya tutUi!;ia.l'3k :yI:pl'aI1SID., Ingiltere ile FraIlsa.YI ezsin, renjm Uzerime yiirlir iimiilile Alman asker! kuvvetini bile bile yarnttIgrndan dOla:yI tngiltere ad1l.U1akll1r ceZa5Hn: ~k:sin~ H~si boyleee birbirlm YIpratmea ben .a:aglam kallfl1ll. benim d.eWii,m OlU'l', benim i;:;teGigim ellJan ilitHtH koLayta. yfuiir.:t' tki tar·a:hn MMi]}[ ill! bir m1\-d,. det yii.iir gibi oIdu. Almanya, arkasmdan emin ob.rak Fransarun qini bitirdi ve AvrupaY1 iKal altrna. aldL Rw;ya harp y'OLtyle ko las I·r.olay £tIde edfl'llli. yeeegt yerlerl dootluk :tna:skesi altmda zalnneblizc.e e]e ge~rrli. tk:i bir.af cia arasrra lUnIi.llrdalldT, f~kat bi[''iJirinin na,rekietleri. lli hamteder gibi gorii:nmektan b!!.,ka ,!;a.relerl yoktlL 11k. Eu'satta, :maskeIeri atblar va birbirinin bogazma sarrldlIax. Eu oyle bir m iii.cadeled.ir ki iki

bd.i.- m~CISbU nBljl"edJyor. :B1;I maltala ~ balumdan It.U\luiJr.d.Ii" kl. 'l'lli."klyeyi Bly~ JIna.liIelerl {)l.ri:uyBll, rn!:i!llh-amrall. zirol ve (It\:n"lter bll!' mEimleltet o.Ia.rn..k: tanl)"ll,t1. AlmIjUl ~1dlr:IJ ul'l'lu:rnil'eSI!L'l£I rur-kj,yeyi haJil. ki ~hr~!i!Ue b[LrfI1om.a1i::t.edtr.

Minsk nantakasmda diii~~ileri-harekeli durduruldu

Lembug IOlvyetler
l.rallDdaD tabU,.

1000el.aware
t,aYY8Ndtr

hman. bqveldl p~ KI>nI»)'E!, ..JB:P0ll. miHW_1)t d1ill:u mill.ctllX'i.!'1 s6yledfkleriJ1e 'Nj yaphklB.l':lm ~.Jl1e.dan J'at!'ODYum 1i:!2rl1~ ~ffim ~~e ~Jin. ~ (A.A.) - D. N. B. ~k mve:t enmll:tir. c:Re:tah~ 'iapurunun. :;;a:rlIi .Akd.'eniirdil I 'PI' Kon. dem' til: Iti. b.atm.[~ oldutu biJd:i:r;jl.m.tt'Ur. :Bu ltliefI;8. oye If-.. bei:'ifL BJl!irirui.El1i bll'1L1 ::!<:lnra., 1n,g1tiZ~ dl'l()ClJtYil llIS;Rt-ama. me.nUlli:!r'ci lBl!'. liii9blr mgili~ mm!u.LtwIlJ;n bu 'II_m!!dcn kcndi
~iIIl

!ilolarlnln her hang.i bir aldkas: JJok

C'Umh.lJ.r.lyd Hal.k P1u1.I~ ai.n.i.n 'Va.zL:tes.ini 'I",I! Tilld~ !9i)"'d.Sl .haya;Muhexr!r, bllm Bey!!'l tlZerindek! lc;l'iloll BJJ!Ji... !/l.p_l IIlr t~!J. ifada ~tmoktG VOldll. .bill lEi:f'llBl: )'I.amlenin v'e .cumhu['iyet fi1i:ir.h!l:,1mn baliz; vII&l1'1~~ ~iZQ['ek millet fI',1 Part!! Hl'L\I!mdald nnln_;~o{.le1'i te.tklk ~MI:\ekUdl;r". Mtakalmj]lJ aevll;:tmln Ikln.[!1 I!:llmJ.mm.. 1!'1ltk

edlldl

zaylab 4725

yI:lTtI)-O'r. J&-

tOrp.iTI.un0

i'le .iLiil·;ndtliy

t>rn:!lrrma.ctrSI.

lqiItf:feyii O£~kta B. Oliver tfl'nSii edeeek Londra. 2 (·AA.) Harp Oli:v~li' l;ytte.l.tofi l:rl.ailt~:reyi. ~ll b~ekt.cd.Lr.

b~1!ii

1lI21llJiina tayill.
"'I.1.1J

m:I=~iiil'e!llmeG

Ortaprk ta

Mlilon B.

SavyetleT 56 A lma·n laygures'l . d" .. J-'!l .'.u~uru.u_er
MQ.!Ikcn.a, 1 {A.A ..}I
tClJ!L-

Esirlerin mikJan 160 binden Jazla
&[114'1., 2 ,(A.A.) Altman m:dtJl8J1 ~uman.d.a.n.h§uiln lebo

.lrqU'len: &!vl!1QMmimtebl.i;gi Lon.d.ra.._ :2 (AA.) ~ B!lfVllkil£t d'3cir.eIl.lt~ndl!n D,=,ra[ \Vavelfm. Hindistan
Ian.· bij"k.l.I.mandanh~I'1iJ.
Pie Ve

iktIlsadll ~b~ U:t]SUllll Ifil1.Z tal"ihli 80vyet t~bli&inde !jOY" OJ,a:ra~ 8'Ordiifil i~ UZlIl'I 1JZlIW;,va tab· ,]= de-ni!m!2kioo.ir: (,~: Sa.. 5, !!1ft. :i!: ~) ~ {D!;'I'WnI So.. O. SIi, -1 de} IOJ

Jigi:

{~Su..!I,

g.,.~)

.....

lngili:i:
Ce_
~rdll: ;Gc~·

··· d Biiyiik Millet M ec IISI,lun
lO -

toplandl

IiI.! Auch.i:n L~k'in d~ Orl8~l'k kuvv-etl.eri
(O-IUl'Il

anUR

y~n!-

~\l:miill SE>.9~ $ii. 1 Ool:)

X IX

Suriye

harbi

1arca. muka'i'emet ooIp l!.bn<ljll Imvvet1erilli yrpratula.raa V~ Iu~il kadal' oyalar]9.l'8a. ingitt.ere ~'e Amenka. haZll'lIklanb [ ta.mamlar~al' ..... yorgun. e Alma.n Kudll$ .. 2 (;\-;\-) KuCLlJ.,fUn ~1l.' btinyel:ii iizerine 'gullallJl"la..r. Al- I§.hiyetli mahtillel'Lr>e g3re iSlUiye:nl:n mallla. bir, ikl !Lafta iginde pa_ aahi! mmtaka.J!m~;a h&rekAtta bul'll. Ankara, 2 o(Tel.C'ifQnla) nik yaratmaga ve Rus a1lkeri iI1IB.nIngillz 'ile im.Ilalrll.t!l!l:'luk kUV\'4it.- Bugii" ~.;n l!i tc d"k.tor"M=hdr muli'a'Vemetini Qoktll!'1'i1ege mu- li,N t.ll" ~I)k S!~l:.:tll[ !lui karakollarl GiirFnenin ;r~i~ljgind~ toplanan "affak oh.rr1arsa RU8ya:yI halla.,!} zaptetm ~lMlilI['.. K\l.V~YI JctIlllY"l]ln Biiyi.ik Millet IMedi~j mzmtrn;:.· (Ile"EI.mJ~ Sa. ~ ~!l!. 7 db) IJ1. (~~!li,~8~~ "'' 040 ~indc bl.lhman kanunl .. rnLizak:e· m

taraf i.gin de amlin yoktur, uz. l.a.§m.a. irnJ.canetzdJ::r. R\Rila.r ay-

Ingilizler Battall i,g,al ettiler
Tiidmunle 4 su.bay. '
60 n.ef€r esir alddar

C;ift~imallarlDl koruma kanunu kabul edildi
Asker ai'te1elrine yardlm ic;in na'kil vas~talarl
ile sin.ema bi,letl,erine yapllacak za m mesel,es.i muza kere o~undu
Blu;,fJehil Refill ,Sagdam.t ca.m,agiinii sigasi l'Hziget hakhlnda M,ecliste ,;zahat lJerecek

pon milli!lt'i. biliY"Ol'l!\I...nm?:kt 1!fmL.lmi: [;II b~Ylln GUIIIijt ..t'IWJ'. 11. 1mH. •• ~il:eI'L " 'IIl!ziyeo~ gtir.loon gllne ,da1:ifl. :zjy3'dr! ka" makaml.ln't ,u cllIet tluMne 11 &Zan ~ryor. 1iWlcth:f biJl'le~!).jN d1l:j11yor. dikkati ccl'Wt~t;~dIt'1er kl de-ntzi!.l· veYIL yUMC'liyOl", ;$Lz, .Js;pon. milk!~- tI h~rcl!(I,ttIiIl\ tanzbniul bUell be!'k~ nm di1n1la. DC looa'!:' tle-tlljll:'- det4'j~in. IIU &race 11:&98 bir Z<1IllanEla Jm:!<in :;olunll:ZilI devarn edecegl.nizdafi n:i{:Mta 1:mmnan der.rii&altIlal"!ilm haru11oiniM. J!l,pQnlarm. nardutJDI.I hi>!:! !)er alm.anlll irl:tJ'iUrulIZ ~<iup IDablr Zil.m.~ dt.itl!!'!' mlllli!tlErln bLln:ldl .. I LlimdU1". lngir~iH t b1!l.gB.lip ~ fuv· [oh'bi.:'i'flj( eunerntp. J~pOonli1!" .:I~imi\ kalSde- $lJrl ~i!.RE&U, k-cr~:irn-R ¥ie. ken(1J yotlanm ~Ilkill' ("iji:Qekl~r, dla.:l- dan rdhe.~ml iSJ:lii!t 'l..'tiItI:if;iI.I!Ina !(OI1a..J:'lIIdtii. tc.~Ur eUlkleri :!Pl;;. ..:Ii:r. lUkleri yenc:ecJd~. J!I.f?oohrrn dat- AlmJl..n Vco Ito.J.~r> nI,,*~nlll '111I!I'L~ .HanOi l~{l.fljII.;9;tlerlrL'" g3re hOkUm ceden iT'l¢l~ y~ptIJ;r.h"l'l liJor tetki1l:t~n veroo~lder~ndlID. em!n.i.m. Gel;;irdlthnlz 1l00l'U, ."lm ~ ve lbail:F.IJ.ll bi'!.'l'p tiM. bugUnlerdti .JaponlB.r kernHlerindf!n, ~umi""'11 tlr cfiz1it81lHPl Tlirlr. Re.l'I!.h Inn..ycUe'!1nden '\'1Ilkl1!.ndimiUI mamba~'I.P'lIflmun ka.yrbl ~e b!rhangi bIT lW:lnC1'3n. ~kll1 hiqbJ,r :l''''Y'B gtl\Tenml- ari!ll{9rB! olablImel'.ilriR i.mkl\nStZ bu-

tlkwamJ: ~

J, S1l ~ !Jo.)

III

hmdu.tu

~

oi.lmGI:',

~I_H_-=- A_.····R_··P_",...-.~V_A=Z~i_,Y_TI_· ~ . E. ··.........
A.lman ordularlnlD
Yazan:
tar' Mo~k
I!I~Z

t aarrllzlarl

Dinyeper ve Dona membalarlD.a dogru.geni$Iiyecek mi?

bina BOfBAN

FMaIildJiy,a

cepJu!!Ili.n!:ileAfmllon'o i:~. AbnEm vee Pm m:!J"aJiakri:s.tiklU'Jletinde till~ Y'lItleriBaltli!: memlekedBrI;u catmi,ler. . 'sovyet k1t,~!arD IUlllIa dogru ~k ·v.e or,llidaki

~alrillfmdan muka ~met g(irmiit- Sovyet OTd.H.~Y!'I1II ib,3.Q. ~im de ~l!l'd:ir. Kareli. "bcBl'~a ve La- 90k ,eihemmiyetlidir. Ballik mem1eket1ermli&bli. :Sovl"el eclH- doga ¥oliiJ Inlllta.kasmd.a, :te VI:: ka'b'Ul etm.i~til'. Bu Ti1i!lYB!I1" foe: ku.r~1 di!ter!!r'etLe kabi;ll m.udafaa. MZ!!l'hkli'll'l a~'llDltb[. mI'lksll,iilil'll: barnl;t eden. Allmon da. K·eo.;en ~el6f:del'i ek:l.Criyel tu- mill..iC. eephede bi_e miihicm olm:. ordwu Dona mehrm.oibll.2i Ilokb· B!.Il'1dal'J, 'l'Qr'It Re-fik ]~!! tilr~Ulm~fblb io;:.iJl bUllliir;Kii topl.anll!iJii!ge MMkoVllYiIi en yakm ",,]al.1 Jati'!!EI ,ima]~ ee~ii V,I!: Risa ]i· y~'" 'E;IIt,d<llaIIJ ~ft~i ma lIaTlnl korll .. fll'ld~n ,,\IIkO=T :'.Iileole'l"i".. yan1lm tlJl!<I'llBll! SL S, Sli 1 H tDolI'1lfIII..I Sa.. a, 1m. :2 !Ieol LenmgTat etrll;fu:hr. BUl'lIda llJeli· rna k ...:W1:Ul di1 -4 rtit, J .rnusteT.IkJ.i

a~

:r _ T'

~ 9Jft"

.- ---

. l··J.· rtauam
Ben, sakm bir tu iiat kumpan11-__ ----

EYOPLO

,

r

Maceralarl
Anlatan:. EyijplU Halid. Yezen: Mim Slflr

Maitepenin
Imarr
Biiyii.k bir plfij
v

~r '"'' ...... 1'
I......

·.·.·I·~,
uh ayyare mu en.de- Flfl nlarl n lSI ,'oD'tr(),U.. yetistirmek icin 'K
Ofisten aldiklart unla
itniil oaziuetleri iesbit ediliyor
«t[!lyyaJ:'c mti· kllJVvet'le

Sivasi ve asxen... ,.~ lyasl

F

tahminler
il:'1Imt!lil

kr.1.Uarl'ft!i1l1li

Bi·

rind, F~a!ll~Dill'mn

Duvall

Be lediyc; R~i~Ugi T ef1j~ Hcyeti umit iC>1unmaktil,dJr. ha.vej;~ gOll!;mlJ; rnildiLrHJ~o[jnl!: verdigj :lotlll hlr 1:l.IlndJ.l!ill ye~til"Tl'lek I.h:",re Ytik· Bundall h;jyka A1m<ln:yada ,~hnd'Ug-ulll.ikil!: ;iey bilikkmda. emirle £lf1l11"Uil1 8110:1bir kontrol. iII!ll"i gr:;k M.ijnellclis mektebinde yen.i. De ...le~ &)cmiry~lIan ht'!!lablfii!l tAbi lutalu.l";,k a]dlkl~nun1a jmtl.J bi~ bir ~eJ' bilm i),llIi' 1,1111. Bruum V08l"m.i'l'ti r, t\1&I,tell~1mollr II!dile!::~k • ettikleui ekmek mik lurrntn l~!Sbit i"ifll size h.)'d~~l ol.a.ml.)l'H~ E.yjjplii H&Ut ad ..yl ... ve (Kl!.~!n I mLY8Yl~"" Bell,;:,~de ~;::~. g~~k~ rO° ve bjr .BilyHYI!: ye-ri hallne kena" bir 'lllb~ ~9J])·~·yolt kar __ ve r mi'jltir. I-ilh~,ild 0 buhQl~U po d.a. ra h.~llerjn.i VckilC!l Turk Tayya~e KlIHiIikmal <Gderek ml!:IT"llckeli:mlzG [Ion cdilm I!:!!ini istern i:!ti r, miite.e.!;Ei:f im, E!vt:181) dlYI!: t<lonll'lEll'l ad1!Cm bcnlm. liimun l.<:;ah~ ~l.Ye t,~Tl~ t.~yl~ kr- (;iJ.k ~I"'. e;V_ Ot1.ilZ senedil' adrm g,aZctll .»tituln- ·ya.fetl~rb Eprdl.m. b.J,rlli tiJrlu .. taDUll f"ahh k!lZ81j] dahll~ndl!: ~ Nit-Ri olur, Krall "boo I Maltept:; Bel .. diyetoi ll!ita.nbu! mu ile bu mevsu i.i';l:uind~ tl!rtlFii Rum _ Alman mlihItrl!>b~Ellndol!!n halillodedir. vel • .q:e:l~1'I5 mi.ih~ndM! t~leberniz yapll.!!.n kQntroll:ud,,,,, HUl!leyil') I;).rmda Ke<iiyo.r. jJti. ii~ nel5llil 'vlrlar ta.kl1'1.~Hll.~ :zekaml, d.h~. ~tma rru Pa. ra vltlny.or'1 Bclediye~lfL~ miirne aat. ederek btl H",len Ilit<hrimiz.dc buhman bir st{ljllH'LnL y'_pm.ak uzete ,sIva, a' lS.ayla~tn hWllm:hki kihYlt deftermensup] .. rl i.~!l al;ilna hir ~C"h.r. · sanat V<1tilt~!l;l dzye kulls!}a.rllk J.II . = Affi:de .... Kr.l bana, plamn lathEkl io;:.in. yardim i'.lt!!YlID. . ::>~nlal"l aldurnm. F' ukat bu .rollel mi!)-tlr. Bded.iye; vc pfohl- telyeleTine vcrilm.i.111er.dir" leririe gore bu f1tmm ~i.indc 20 b.iI..digim teylflr i-sin piUa veori. d~ mijt~hal>!lls· ~ok ec:nil:bi mfrhendia I;;'LJVBI IU!! lllll!diii ve 201 'J d~t, Ina:nJn1z ballil1: AdLn\l bu. ka- )'alatlc!.ktan d-eiil miyd..i? yo)'. Bilmediiim ~Y'ler ~ pa]&rciM IIlUrekkep bir heyet ,son- a.vrle.rden bu hlll!lIsta iIItifadl!: ediBUlllar bur ad a U'li 3~ sta] gorPoil!lllYl!lh mun[:'QciliBll!f dt\r losan t~nlyor di.yc hi.; de 0· J3.fI},le oldll~~Ln,~ inanrnak .isti- dl!'rEr'!!k tdldkler e~m~k .t;:rkll,dlg-L VI! bir '!:LlVil-l. unr~ venmeie kalkana ·degi! K:r&Yl!lpbrE!'calt VI! leccklir, di.ikten scnru t!'l.ltl s-oliyctli mii .gijntlltM ihli:r·ac.uH duyml..lyorum, l0rtUil.. 'C;ii!l1kii, b enim h.ale. utandan dOl I Ol e!im~ yapddli~ an~!D, Fi'd,1'I!5i!o':rnn 'IIcrvl.!ti. )'",!;i~~. FE!~Hyd!! g-c .. ilcneei .io;jl1 ;pl.[!.nl&rJ by ill B,l!ve ~!vo!!' yapa,e"kl.l!orlru bildir.miq;le~dlh·. ~redrLilt;l. 6l'1timllZ· henclie ol~n.k na.ha ~IClrLndlil ~a.- l.~llmLr:lr. C'unkli, bell1i ,iy.i ve f:ayd~11 ),1:I1e· m&l1'1! Vtlr, vkdamm "Tat" dugldln· Bugi.iD diinyadlll binbBt tiidii: d er lUll hlLzn·latacElk b r. d~kj d~r.tio y~lmda. b.af~ilm~iln'~1h tl!lC<l.k ~a.rd II;. k:;etl~l'.im t;JlI'I hmll1'iL~Yin!.nr. Sil lere aCmJ..EI1TI var, KCiti.i adamlll\. Sa.a~a:nol)bl3i:jlmda Ali RlzElnll\ :S[yilJ5] rilali)'~'~, lIinbir '§qi'l; ukc. ! 'SUnilih.luir, bit :lIl,J~lI biriS-lI.blkah FoIIk..at ktlll.d.i:m-d~ i!lhJiik1 ·had d~!!! fJn·nllll.Q1!<Of3!!i tElrahnd.e.n vedhm I;'j billrekit a]l.aiy.or. BwmWIJfi et.. Ya.lovad.a 1f1Hi§~er d~)''I! tll.nl'{orlar. si:z:dJ.iim 'bir d,:ml:c~yj ~ bir Z!I.'; 24 ;;!..!"I'al unu munt>elH ~arit.l-e'l"d~ ra.flficl i!! dill si,ya:!l JHI~IA:lIIN" klltll O Kil'ltI'liJll'II karpuz: bol i~k~t TutuI'! mansloIHi bu :sene Mijlk.iy!! B"',mi.i.fc ttiti N ~d.iJn «¥./l, HP b·ndin.i Il,asil taiI\y.or· man a}IT.<l.cilm. Kil:1Ildjmc- gil.e nn.· IIn~ t l!ij:i VI!, bi"!' !;u"vil< ldo1oTl 00 ekI askElri. mub~rirl.g-i' o].un keod~: CDrm~'11 Y,l!.h'V8 kUIl6U"I fiy~tl~r yi.iks,ek 'iQ,k iyu !l1UI ~." Diye !lDi"ilC.!ikil1Jl1.Z. §u:n1!l ~U~I.!l\lf:;. namllSlSi:.Iz]uk di'ye ,0 l Nurni molt <;J.lo:.B rchgl, lsmaH ~i~manoghl gOrU§le ..ir:le. Mdis-eleri[l c:.ereYIII:II bilinlz ki hir Ewplii Hnlit y&l, furk. bh i~-k rar.onu gijnUrim .. dB. bnz.1 t,,;,.ftj~ler yap'llkt~n BOlUfiI 18 o;lLvaldaIl 3b60 kilo Kl!.yun karpuz vakti l!"~ldiii Tiiliiln mllhllu~ii hlJ, BEIne. '!}ok fmnmJn larzmd<lli edirldikleri t!<lb~i L;a,. ayni k(llh'i;) .i~in.ck t~lanml!l iki B",bE!mm adlnl kiml!le)'e 190yle- I~BDhl!.lla a.vd~l e,tmi~lir. 'Vi:: !biT' ~1l1!{a.1. DilRtl~re h.llld~ fiy~tl~r el'an eski yliheldi. !fo),& tahmiJ:der yUrilli~J'idir. Bu !leneki m~h!iluhl.il. eft iy! ,dum:kt;Ik.:a:rdttJ ~, EQ.Uptii Hali.~ "V.Ilf, Bunlar otuz mem. Benim Lrli ~ijh,etimiin gthe gini muhahua e~m~kl~dj-r. E-g~ kalitesi btl s,enc yin!!! Samsul'l 131 dcmek i~bet. eltigine forIH'!". 8urda.rdan bir \lOP lao Sume:r Bank Hahlyd.a b,ir VI!li TrakYlI.da bu le'ne mOl.h.:ml fT1ln'taK,Umda ¥1!!!~fI1i~tiT, S,u mm. lbu fmnlll Ofislcn ga;yri yerlerQeIl enedir bo.ru!UP durutlar. Balit. baballl& l:m.l&lml.\!lirI.~ rUI dei'i" JUlkkuk ebniyor, Oha.1' a.i Kei· lel"dera iyi!li, Eyupt~ blr ba; Itur- Lim, Annmlin J"LihU:II'lJn bu yLii'." un tcdOl.:rik ettii.i a.nla'llllml!ltir. h.~m bol heltl h'i oldugll hiillcl.c £.i- taka..d,11i, yo!iti~oen. tiitunl~r tel'in Yilii'HI JTl.lt!Illbir ,.lim. tatbik heF.!alj.ct §I.lbe a<;:llyor oedar-JI'I, bilgllj. lI.'!;:ik fikhli bit i· (I'CIi! jIIIZ8P dUyn'lIII:lrnl iri.c-:mem. St!l~ym.nn Babamn hmlln.,. H yatlarm ,imdld..en !:lIla bol1e bu ihbiidlc de d.iic ...mmt!l.k."dllk.i Hi.. -I!d"i!c~il]i" Matsuelka.'nm lILa!.]} Sti.rnI::·L·h~llik Umum Mi.idi.i.H±tl.i !;u".!ll 'Un verjId!ii faka'l bu miktar hiJ' M)"a:nAUlI, bulIllI"QjClliml., Aa gtizellikte· mamlti. (liludul' • .Babasmd!l:ll. "" Hataydl!. bir ~1.Ibe E!!trnu.ga karillr kotda r yijl:;~ek tu tu!m!l~l 8,likad ar- l-ij.nll"fj ;g~d bluk."c,ak, OM-l'l'l-dap ogijrdil~(j iki ~n:nt'im ~ba «:riliUThL-,'Sh!1u;li; iilemil'lcle 1 7 vuva11il. in<!lj:rj1.dlkun :!I'!JlUa .;i. fflO8.'riMllI][I ~ul'l"bfi not: ,8Un gir.t:t:'I!!" IDun Il.EEz.l.l.n d ikk I!.tinic dbo::t:rnek· d.i.r. vc·'mi,rt.i'f. 'Cellllp vUh¢tle:rinde lI!u;ri I:l.ltlnd.l!Ld~:r, K,jiLil H~lidJi.n fl!l- d~!lIp }.-;'~ye.nJarJlI'I h<!lp:!Ii, n!'J.]1lIl.I' hhll81 811· jin,' belli kat'l olElt'Bikke:n.dileri tedir. Bu.n.dan b~~~a Plilur tiitti1'l1ed val' ha.lkm ckmeblil: tetkikll!!iI :fta?;(Ifl UMtll'!l moudiir Ifl~ hilrekerlerinc J~ vll.rm.&ia.. tne~;Il!!~.l I!t!_a:frn:da 1:,a%1 Ii1IIIj;lula 1 bile bilm4!lzlu. ~! de gerelt TI!I~lmfl.i1 gerek~~ ~i. la~!llml.J Ve yip.e 23 o;UVil ia. ti1b· Yail! Meyva ~atl'li KCloperilti·fle. Bil"n."'l1 Zihni SEI!f11JI!I bll :j'ubenin seL ~ekmegll1l 9'lll~ll'. Tamsm.ile k.dlu ~U\LrN d,er~edl!li mii.c.adel~ Cazeteier, iiiy.!i.1501 _oed ve ri BirHil, bu. $elle de ma.n1!.vl:i!l'"ln Il.loindelt:i ndulEt .itiharile MHlII' vc rJln~l!"m... karar v~l'jlm~ti.T. .'\n.takY8 d&. .aplrnitlSLlU muva fl~ -f'atih AtpaZlilonnda Hamdinil!lo m1J.V!l.ffak olemll?, Fl!.kB.t zahm~t, l'ikabul c'~It:r :m1did JihUl,t:!rt muhEll"J'irl.e:le ariClik :bildikl_:i <;:in Vt J fi· 8,<'Il· Iltg.iltcn~ pazarlarmdil. ~ormil~tijr. LlJ:lm gc1@n h.D..mbk· f!:"rull fiya.tla b.YILIfI kll:rpl.l.il: biitiin bii~ijne bO!lill. d8 gitrnu. ~Ta~ !}i.ipbem "..a~ doitusl.l. fumlfldl3i y.t!.F)llan konltolda. cia y~zm_8k i"in Pal'a vC!RyW, Dupon ~UtLi!nlujll! loek!i.be-t cdehile· lilr ;k,8{I, bi!' zamanda ikmal I!dile- mil.~·lI. "-alklluk. l;;Yatlsn suo'i o· K.atii Halid.e wince; Benim ilk. deli!< omak b.ana bit ei 0.27 ,;uvilol un yc:rilcliii Ih.ald.e 130M varin dediRi bilmedilderini lll,rra"k. ylikeek lulmsl.flna man.i cek bJr d~reeededir. cOck. Ve ~ube bu ilY !lon~[lja dc:;i'N ber huekel:.imde yan ly:i. yan fe· nnlY'O-~. Sitinc.i dda 01 r. k faibu vaziyde Tii~tin. :rekoJleminde m-cml~ke- l!Ikrneok !;jk;tlflldtgL, ,)1'a:mtak lc;in par.a vetMder lIN· ,(Jlmak i~. ¥mdiden bu.Zl tr:d,bir· afjllal:lD.!khr. II'I.~ ta.ndl;8ir nordor. Kqtiiyiim! 1'6- deli :8ul'eL~ c:k.mek; tlara:nta k.iln ltUn ga.zahrler iflb eder~l'. r D.iie; ... tarahELTL tark Yil~y\?th- 1~1" il.lm")'il l;!~La..m~. nakli.yat v,~ timil: bl,l, Ilene Bil.lh:n.lF.!.n:la. biJJn· g01'e un1an dep-o ettig.i kiln-aati kat eUme kilo hlll~a.m~tl:r Vf mak i!till onu.md.e bir imkall. o!!JIj;!. B-u &Cill::¥e I!"l::"lin~hlllul ,",lmlJ~t\lr, Mli.fetti 11k .apo· Am~j 1m lbuLar:tirler ilWa.3U1d.. rililde il.. ",ilac(l.k yeni !lubel!!:ILrto 11-"1- iliatl~ j~!!i bollZl c.sMI,l! r d ahilind c dliii illmlJtlt. ,6rud.~M:, Ki).tiJi-um. fakat n .. byor, Senel~enb-"i bl.mul'l Itilol Reie· 1m giin Yilzd,jII ba:§klil bir giifi \:"u" ;rUYlU hil.lllJ"lIl)'i:i.l'It"k: Bdl!:diy~ " ,illrMda:FI IlI~EL bdall' bit.i.ilm~ 0- olllllniz.c: etml!!ge ka.l'"iIo1'"e--rmi~t:ir. crye kaotiar bi.ri1'lcilik daima. MU::,1Il1. bir adlilml h~ 'bit P·fIUl·.l :re~rn.i dbY.;Lnl !!.~m. b-en ,oejil misbyl~.igine uymnyan. Wn~~n.. n.iltlUl:anda. kl1ll}'OT 'l'e mliimleke ... liilne v~r i!Cek tir. O~rl!!l'"Idi8im.izc .gore ~r.in laoaktu. ~ s~~, OUlcrdc ,doilltfln ~~ 1erind!!:n hi~ im.~ tailrnddruk ettimi:il ;ki.ncl1m:t mll1:hd<M4:1lHiYMp rnlthll:!:liJ:: :liemtle:rJl'lde Tak:,;im., BeIbUt~I1i!IIl!Yl(!Jnculugum, bB~illa.rl· ~r .l;rs.dem myel ederae C;orap~,I~rdai"11 bir hey.e~ lbiye:nler de buhtru.lrmtq, bunJlI~ta1j.. BeyazLt, -Si",]i: ,!{1Id.lk<:i<y YI!: dill. IvtanC,1191n in,ki§afl liill"l' ru 6O:rm.aga h.,amlllJilmlj &r.1l:t:"k ve ~ imkh.a @Il.n.laea~m. Bumb~· Geh:cek !le!]elc.rde tiltijli'l manra. nurna.t.il 'IIct!rTIlN de 0 mUM'" V~ki.idarci!l a~tlae~k !latl!} !I'i.l.bel~ri dun Ank~""oy;\t giHi .k:&~11'II li' !!.I'tUlMl! o-LroU:§lI.Ut'. Hi;;: ~a bu iMilUi olma.i;a. ~l~ilm. ijC!i ~I I!l')Ior ~ .rirleri.n okllyu:eulMlJI. da,eT. ~u.liinijtl d~h~ iyi ve daha. hoI e· halkl!i ll1.!lliyet fiyallfL'a ~k d.iz·j 'COraplJ11aT dun Afikare,~ hir farktnda olmiKIolUl avl~lI-c:ailm. Bemm. ohu ~n.e Y<lll!1clll!ciqiPrn ~iem. KORKADI M~rnld.etimiLde ta.v!}i.Inelhk. b.i:ii hir kaT a5:~~&.iI~ !!!lIlL!;' ~H!PIU;Sik- 1a<.agl tahl!Tlm. I!idHm.oktoedir. hEy~t gQnd!l!nnilll~rdjr. Bu heYl!t tavJ.YB!c--tinn Inls<lmla.u d;!imll bOy- d1!. oyl.c oIJstaukla.£ Va.r·ki bunu n.e de ihm!!.l e.dilmiyecek b.il' )" h&~ lardu. Ank~Iada Ikadltl. ~aplarmHl Ieee ~Yllr.IJm. hir hEik..un. noll! bir :gal.etecj oiiS,iilrd vaiis,j dun vaz~fesi' kotuslannd yapdacilk tadi.au gij. Bir ki.i.;Uk g.ocuk k~myotl Lin.! gelmi~t.J.r . .Bu1{un tD....lI~Jl tuyii · Meml~k.e~i_miz dah.ilin.dlli h'DI Vi.cd.al:l.Im. h.~ hil Z&miU'l Mi m~z. Benim g:ibi a.damlar bu a ve UlVll<lin de.risi .lri.iztindct} h.u!.;;.,= bol y(!t~p sat1} le~ki!au:nm :za-· ba~lna glHi rtif~l:l!:klerdiT, ti:in b~n U~i!.m~tJ.l". lkba· ha.steh'ldarU) ~~k.icd.ekten ye~mi~. altlnda kalarak Qldii onh1nl~~ce Lirahk ihracat Ylipll, Yl:F.L,gl 4olaYI$ile iliitifBd!;l oluna·1111 OI!:l:' ve:idt ~i:irmetlo &M)'orum karanh:k:a'f ~nd= d.i.imii~, kalkBir miiddf"ttIlIlb!'!ri 'lIchrjrn.i.zde mM::tadLI". ~Iyan bu mil..l'uullerde.n de :i.s.tifa~ Dun Ki..io;;ijk;;O!:JaTleceG~ bi-r kam Vol!; !iffllo''<Irum. B-oyloll c,ldu.j1ll I\w.l· ml!f, ~m..i~ doktcFrla.nchr. Ne bi~ e:'lki htanbuj Va[i roua.- 120 t,alebe viiayetheublll1ii Trak~'~ tav~<1nc~hk b~kLrIHn. ,~ bu. e~l"l!tl!!!. kmilll oll.lnlle!!l~lIl1'- bullln&ll KOfl ,k~a;Ol1 Ormll~ n Sa~1k oih.! de ned!.m kOtii.yiim~,. N~d&:l'l v,u iirsi.l:Uz, bdki dol!!ben E)oUpm H(l· 'lfini. Siirl valis,[ ..E!il.y T-!alil!t.: dut) dill.fi mii.him .WI~rk.C.idt'tLrni!;!:dl:n hi- cl...n Iil'll ~t!:nl!: hem, -;ok Item d!!, akutu lac III k: h,gl:lll ~ri.e;.i[1!! 'bildt~im v~ hillr- lit. ,y,innUl ra.yda.h h.i:r ad.a.ml 0~d II.dm.da bir ki.i!;"uk 'S-~cuk B k ~a.mki ck:JIpl"~slc y.:a,ztf~il ba~lfla :ddu" .81,1 dhdle Tnk.yada Umu" Bel.;cl,iye 1lfi.C'Coo"in verdi"Ki ucuz. .k1!L'Vllll'i. k(lrrpu,~" i.!~m. incl.! b:iie ispat otl:\iim zekiiJi'l ~yl!!sin· I1lr1.l. m. Bana. . ;;;.yle diy~rl~~ b cia 11 miitH.ir. kl:lmyon l1itmda kal'4rak 8lmu!i'" mi MilfMtl):' Ceneral Kii.zlm Dhik VI!> ~aLre" gibi yai meyvahr-d.a.n ig.· ka:rardl!.n :!I o '1'1 nl, bu a.ene iq-in 120 de bir tii ... ~ doitu l )'oh.! bU]iLmj- b.a!jka. mcmleko;tlerdl!i jyitik '~In ttir, bll, mol!:;!l~le ilo! ~'<1klf.ld.an al&h;aday tifadc tll'lebl!:nin l:sl,mbul vjlS,yet.i 1\(,"11<1I!:debJlecegl;!;, yorum~. Ncd~ Qtuz. :!Utnl::dir suo; ,<l1;h",n a.1:{~ml!,l.r4an bir;o.gu. hI!:· AI:tnn fiye"1 yi.iks,eiiyor olmu~ ve tav!j-anc1bgm .inki~a..h blna. o-ktitulm.a.liIl .I.!;.in h'=T tUo·r!i..! Bu-glin u h. k boy da!.: ar-p'l!IzJilr Mi.i.dddumum.il:k ha.dlie hi!kY<lJla\'mcla ser~rl ~er&eri dQli:ljl· nim ~nni§ oldugum halltallk. jjf.in Yl!!niden. ~!!Il!.:!Ih tedbi,di!J" ...d. 15 • 20 kuru~titn B§i!i"t sl'I.ulml1l., ahnmljtll'. Bu talo:bel~c kmcid til.hkikata ba!laml~tlT. 5!.rio;. Altln fYi!ltlsTi yc:n.i.den yuk- t.edbir yorum? Buntan her .... .kit kendi lant} hepeine tutulm~la.r.. a BonJ"a ljmatntlmeyco !;lore makta ve malHl.v]ar yakLnda fi- selmege !b.a~laml'tIl'. DUn bIr aI- h62.lria.lHln t__ k!!Jldim4!! !j(l!'I·u.yor, ~epll!'riRi a- lemlze 'i1klp iyi vc ,f,Il),ciah WrIlliT I!ll~tlt·. lu ~fg. ... YloIk&ba.nml§hr. ),oti,tirilen ll!lcV'jIanhmn deri vo! yatlanR du~ccl!ginj :IIorlemektelin 25.:.,20 cl:C!'I mUilmt:l~ gQlmij~- tl!shit ~dil<erek. m~J,;hpll!:t"l!!. s<it·AerI.;JitlnYCI:rum. Yard11l.«!. netke ~". adam olmu,la:c. ----0--'tiiyLO!:l"in.cil!!n iltilfade oluRmllkta, tur, dirler, d ~Ieoce-kl~rd1r. dur: ttiraf C'cleyim, kelldime iiive'bllglludim iyi kl.1itede: clan'!!:!! Vo! Sa'flyerde belediye Bi!!1KIe-ki fella huy. b~lThutahk 'O<B:m.iyorum, h~!!d..ek.i fen.il,. dam. ...r !tanto!! yapilma k ~fl.d.lr.. b~l.inciei:.LI'. Hem de bi:r.:ind·i!f1o Ik~p btlzl:Ion kal1l ci!l.rYlmi.Z hi!:' hli!ii4lltk konfroHi waaL V.i!ld.let.i dlli! h II ~] ~ ya· mil VI! DUJiI..§-IJUl. mr..indel\ haatallk n.o"beti h;JUnde i:e:ndil'J.i gOt!teri· ve ]c;md.am. mc~gul 01 milYa. ha! lar-Ill;!jB .:d.e:d.iy-e rniife t Ligl.'I!'l"i dun Sadtiliiil ..• AxLam,. ba.b<:l..l'iJ. iyi lilHllo· yor, beni. ~nol!. bareutl'l!ll'e! MiNkve hu ·hu-2lL.tstaIlB!lsh l~d.'birlt'r alhi. r ohiuSu .h..atd~ "ben ni!L:!llle;B,has.- l.u;yor. B!,I.i1!.:1J. ,i"fin bfl.i'J.1!, a-cwmiZ. nyl:l'" kaZ<lSI clalli.lio de yapt!kls.TI ~II dogQIl!l1 .. H1L!itallglrn y~m.la yardltnlamm:l biillil~IIYlllU:. BiT m8h ~imdJde:il l8irLj.ilm~tir. ko!\t"l'olda niirnun!!!"!er alullik kim-9-=beraber i1erledl. al'"tl..L. B.i_n;ok 11k- kQ.l\iyU iyi }!apmakta.n" bir tler=teyahIUl!~)'C! gijnde-.rmj~]eldi.t. BunKe+en %iIr~ati gen,i!iiyou lIi !~a .. U1ler h.u1ahk d iIiItidadma riYi k:wtamtakt!illt} biiyiik ~V"ilP tar tahliJ !!dildikten a~mra. ra.pOT·· kl!lvvet verdi •• d{ahahat8iTi_m~ dJ olm,,'z, Memle'kette ketcm zitlllliot.i eon larOl gO"'e haJe~ete «~ll!:cektir. yemeru. faka.t yaradUIJlfll1ll dil., Kn't'lerd.~ gQ2:egiiriinul' b.i.r i~~dlIDl!adiifkr.in de kilrb .. hati .... amllr , B.iT.a~ hndimi8'1l1 lllyu'n: 1",- dee arhnaya. b3,laml hr, Evvdcc Sonr,a bani anlaroa.iia ~ah~an_, ba· tallibl.LHlzyllm. 130!l Yilmda E.yilp ~Qk rn~ut bi, ub&!r·"!i. in r.iHa.r na r::l uzatn, tedavzye !l1ih~ri dd. i!i'U1~a!!da Ba.briye Bok:a~ll"idak.i O!!- ~dell kMel1 zinu!l.ti Ko!!:ael; v-eo GG.<i;"en IOCnerJLnkal'lunue-vve~ lIer iki (~.zaYl 1irle~ti~er~k !luc;;]u: o [madl. &k Silt dIi!ltij~un-l .I:Iapis.-- vimizd .. dORd\lm, B""bilm varhk.h, Trakya.cli!. 'bllgiln gen~~ ~anljll8r ~. y.mda. O~.k:ijdard,EI, hir C.[IUl;~,'e~1)[. nl,Ul dokl.l;i; S~'le Ill.n .l!k.i a.y b.il-p:s;mL hane benin. il~r,imde bir k...re:m· I:fi huylu, ",oak dogru bi,r !l,d.8md~. gal ede>bHeoek ae-T.ote-eye gelmi~. mUiII VI!! ar-il.'bD.GU $adan il dmda hir b.Tiu altlnl! alm'll!tn, tinllyeri d,...~l, hIT bula,tJ.k mikYu,br!da b lLh:lloet tiillhn lu.:I!Itli 11· sa.hlb I..t Dog01ncll.arda hill.: ka~ll k rop )'IIIVlI:!i' teM-ini yap!I, Oracl.iln Kl.lma§ hlr'SIIII iki kadm ~ Kafl.d~,ra "V-e T rakyad a bltl $l!!n ~ ilm ,pekk~iik yil.!I'~8, tes.irl~\ir.J.J dh~l:'m h..er d,e.t8.4l-1IHh. h"'15w,ll@;lm utar,i:I.k, gOl9larrdi Gii;j;el klz Ve kllthnlara. I Q Q 0 hekt.u .!I.l'azi ketl!tn zirMI t..ll'.i e Y-!lpan Kem~ii .ka.fuLn~ t,evkif .ed'ildi harem sokag I sa.ki nvUTsrak. old'irmjj~ti..i. 1I:!!n-Lm btiliQiirun klUararak ~lk· j:adp boh z8.lil.flm. vard.. 011 lara ta hBia I:ldilmill'~ir. DLin lstan b U1 b.iTin I:,.i aglr{;.l!!Za 11m. E,.·vclJ.d gUll ill kad1fl. iJruzdi· ~okllimilk, onlar tarafmdl10fi Mivil. KocEl.e-lid~ki ekim !!-ilha&L Gebbir ffiilbkcmel'dnde ';'':Idailin nlI<h .. ke· baktaTI ~r top kum .. ~ ~B,.lml§tL. Baz.il,ll ke:n.d.i kendim e d,ii.§ihw :':t::)'c kiltl;t'j ... gelr.nl~t.ir. 1lll!1; l~in b;r~ dundmu diiikiin· rn.e:llt n:hily~t bulrouglur. Mahki:: ,[)tin )'in~ iki ka4m Yun lpek ;rnaCltrrallpata bi!lStan.w, kan.,,· rii.1YI HS;l'tItLml .dDldll~;an nkl!.lal'l ~ Hu seno!! m1!h~ll.l hol o[ma:una ]iik duyuyot'9.lI.m. Lillif cimiln eeme ~1,ld.8run 0 gees, baikal duk- gazasm.tfan ill lOp t{lfia ii[llrm~- 1 ]iza~y<m terli.'batl yaphnil:,. Bmht:p ben rr.i yaptLm~ Sat!n bit vilmd!: ._ ok"an.mak i;;in :van.tll. :ra~!,H! kalite itibEl,:rj].e djjtlik~r. kanmln kep~flJii.ni yolin t!.l'ahk g.o- J::!It ve yaka.laIlarn.k; Adliyllye 'o'c[l1J. bizirn M:wtm. kM:Ihn Dfl8 mec tlll!1l1t kUtnp:a,fni'a~lIlda Eyii·pli.i dtgma dan4'l. kti'ijtikt'='n kana.a,t Ie. AJfl.k;;..dl!lrl:i\t bUl1& Bi!hep olarak rijnc« .i~ed g.[rcl.iiini vc <;;el;rn!!!i:!.oc- r.ilmi~lerdir. railllll1dillll g~ll'd.ig.£ i~ mec:ra H I!.lit roh.inc .... lkm.liI! hi!:' akttir k~[el!l ma~lIlI.Hin.ii.1I. N.zl.. d ec.mol!r ti.~im. (A..illIJ "'!!It) k den ,ElJ~1 l.haYJ -;;.alliirken K~mal tlaHiid.i.1oe ~Qylc m,eyc:lll.an. ",tkilrll. ortad.n. ~.a1ktl' 'fiI!;! WI1a. Jnoi!iel'aya ii~,ec ihtiYEL~gO'~ten::Uiini :!I($y lerl!.fmd~n .. aka[ao'[ld.~im.!. Kem8Lil'I rm!ltu:,: kM.J~H IlU;5.U:!Ii Jija;mk.r dll, ta· m~kted.!r, Fa.:li:la ma<hl!lul !)ll!!!ncil ktimdiaini, jiloList' tca1im ,ed.~;::~i Su""h.J.lar.dan M.c1iha. chin GOlla· Qlamen Ul!.(I.JI.dI .. Bu y'1JIzden £10. ta'biatile ~le~egi d.liglla.c.1!,p,!ndaTl I:Inl.~Y"lI:lC<l0 ra da. d II rail bir kit 0- hJi.l3a y.uriiTk~11 S\lM £j,d!!!I acill:'.S-llCiIk Jtiab~UD bir an evv,el 'keteTIi~ Li1GIlmei!lindeld iJutimil.m luk dirhemi Koem-il~i.n kafaaln3 V1.I. daki Jtir ka.ptUfi kadlll~ gO~l!:rd;. anii'll-<: gG'",ihnelii ~i:n 2.5.,5. 941 i:lzlI1lacaktn' , rafl!k 05]d lhdugunii Vi!o ill ~~ gi.i rI ko.Jtl.lilJlnd!l. man.t(l~UIll:.I1" altmdl' tMihinde; Belt:tl.i) eReislij1:n~ jbl:S<lt Vekdieti Kancill'{ldakj EmekU Istanbul P T. T. b~mUSot'il'& y,lIkala.ndliul.l l!Iab.it g,(jrmi.it h"!llmnkla oldugu pahttli!;n ~ii!p- dUra HUsnU Gfu'k~y )l'(l!!I, mebw Sabir i&tide; ia~ bD§ vurduk. Sembll, fa.zla keten istihsl.Ilim nazan tiil". Mahkem~. lIur;I\l. Sadilnm ha., hclcllm~lir. Sual, k[!.dlnlll erain deUln FerLt ve ~as.lm J;!'u,lt: Sel.iJJik timizin , ek fakir oLdui;u. cib~tle H:ihara .eliH.I!lk bll !lllne KELlldJrllya rol!k~tine iuam c:.eZOI.:!>L verilmc,,; kattak~\(li olduguna. kanaat getir- 'b8.nkR'lO! mool.h;t id<:tnl ilUIl:5<I: Ganlm E!'llerimizin Jligum yoltllirIDil ka· 80 k""dar d dokyma t'ez-sMn gijn" 1 ~ Ma.;ka.d." n·Ba 1!O!r1l' 2: - Til'ily-e>tiE 9ift.gi ALi OliO 1~z;lrn gddigini biMil"m~, ~clI.k mi~ Ve i?'e,}in c t,d'=l ll"l'll.§tl:r. Me l.:ihll REliliusyona biloil.tmaga, kLq,d. dGr~, <li'U~ kl.l·r",];.l.1" da i1c;m~~' Fel"U ve i~ boalllta:ar mill dt.lrll'rin den )'Or: K.oD!.tiTaf:itlilra gitme!k mal[! AkY3.'gdl So.i'"llI)'OI', KNllllzs:aldl'8;l paramo pek &z. Q·ldlllgo..q tillkip sdild.i.gini ~nlaytn"Ca k.o fffiEl.~~tim:irz GlIDLu.d.gmCiao ~Belediye tlr. Furl j1f'<':;I,'!t'rl11; ~ Sll.rr!Ier ba.nk ~iH uamJam vM-d'bit ve prtlu 111jm o;;a.-.elli Dedit 7,. naz.Ha iilillfLil.1:iLk u eeU$U11 b 30 ia ba~larrUIl- ve pl:loke-tle.ri atl1}L~~U'. nin yaphl,'M,l!i.~fTtQ\l!md& blll'lmmen1UL'"lliU'"lJld;p_~\ Fethi AJ.l\;§'m. ''''\id: lsoedilt. kema:n kow Viali'" bYdlr?, CIl'll'a.p ~tilrey[ b.yi.n iI;in ~oel1e ,Ej.:lbr hap~~ ;;;ll:Virrni~tir, ..I'· .. ~,Uph~' 9QfUilmUi · umu .. 'fBI ....~ .. druk. ~~ti.dl'ilmH 4SS6 ~aYIJt fll!I' Melihil biro hayli ka~hk~;aIl ~01;JJ- tanbul C •. l\.fll.o!;3deluml.amlligi ilill]{L(l.t ,0 e~Ja k!llJ;:liUdlj:J1II sebep[Il'~ini Cev,ep Korun~l"Vllhm1l1l. m.ali"IUl il~ mecra:lilf mijdw)ii'fa :l".:ikalan(ll.I'!l 'o'e kUI'fI.3Jlllau Na· daire.!;lba\1k;;Ubl: KilIIY!'"Mill"la katili dQkl.lZ sene: ,tlirlll'lek i¢n, ortwnektep mc;zI.I~" amr2lrn.ak ].Iiz!~clIlt'. Umqmi olaiiine bavlIile <li'diL.di. Ara.diUl, bir IFFE'F A.L.:Ui ime aclmd,p; -cligcr bh· k.&d.ml~ bePel'ldik~e ulli!hkla. rn.~~gQI (1'h~,',pi$vatacak r.. k 9S~! kmslz h.a&taJ8l'1 ~-o~ [lU olml'J.k, yfl~i yirmiYi ge~e· 18.Il, Ha'mLt WI k~ gijncicnhc't'l aydan fa2:la hirJ:- UlmalIl .ge~!'ik~ lus-a blr h~sti;i.lIg-.. r.nUlllllll-tIP .'ef':al et. raber ~a.ld.lkh;,r~n.I oI!ii,ylemi~r. mit bu.]lIEIQta.llt:pi"~lIr. Bill prt- lil:iine.§l~ ~!:-lk yerlerde v~ hit"''''a,g,.n::a litulabnml'.' Ve hiT. yl.JJViL .Bu.nci:an bir miiddet ~v ...d, Fa" tell!, i1:c)lifler yap~ldlklal'i SOlitl'&. Dun Ad![')'"yl!t te:!l!im ccljl~n tnJ!jtl1". Cena.ze31 bllgilrJ a Temltuut g"Jl, AI, .wyo. iyjj klr ve kijywdil ye. liIIr mekt@!J.e yeN bl!o!,h.),lIc8klarr ~hibi olmadlg'l .i~in gidccek hir 6htc SofLllardll, Etm.eydanlIldll. Dllh.ay,mt iifttbi olarak kendini:& lid lhlrtllZ ka.dm iigii.amii :;1.l.lh c.eza pel'~e:mbll gUntt ligM nB.mSZl)Jr mUteIlIlm.aH.dlr. HI;! uade. i'!tali~ art. j~indir. Mu,ikide am.eli V1! llIaycr E.ula.JllIYOI<laky<>l ii,!tiine Yllt- (J,lman QOknm-ilCl Meoh~i:<t Emir ;mottlkemesmdl:: SQr~ulaTJ yaplldd;; !lJic:IP T~viki)'~ curniinden k.aldn-rlfl.. yap.tlrft~alu;l.nIZ. CeVUJ vcrildi. t-CIIlkJ viiwdii kl!l\rV'llItlendir:ez.ui bi!1Jiii Q]duklatlW imtihen ml;tllt. !biT ~::T]. k.aY!tlval.id~tinill Brt!l:mi 1'!ik: Ferikoy mcza.t'lltJ;nCl;v.kf mel,:tclli ,BoOyleel;! gUriJer ~mekte il[lll a.onn. Le.vkif oJ1I.n.m!.t~1""Td.Lr. La i.&iba:tt ode[ller daha yilk!ek cak ilit;]lIt da l.uamdu:-. Ulk ",u BUIlU i~hen bek<;.j Sam.i Ham.!· u:zerjnl!! vc kil'l:la~ N1.Idin'rto~1I ~kr(lluah..!iU'!IUIlbl. ddnDdlleceltt.ir, Ked.Ii!TIlj. k'im hepimiz.im !>I!Igllglm il]ikaban;yol~rm.m da. :&tydan VSirIILnlflBII'iI. d1a glrc:biilirkr. Bu gi· Bi~et vermed.en para. ,alan de a.tLel!li"li;' k;;;ndi&lt[ S.,Viil.1l doaf "l' dar !;l'de'l1l. IlHl.h:nlr bat riil;tt'r~. di Y;.l.ttlg-[ yoldan kaldlra.nk AnboiUll 01,119 Fnhrinin mud,...h.aJt":I!me dtr. K.a..w.zLm-a. kan&1L'Z)lklillr~. bileril'! yirmi Y8!JDY g"",~mif kara, Cil.dd~indd(i~ l1albaM dijk- day80nllfi'Lly.araik bL!r.aglnr ~i'l~m,.iy (J,Flll'e !l.d~~tI.:ftb1rrcu tazi)'e eder Cerek ev.!.etill'L'i:z.in line!!:":a. bulun!11m ne-Y'j VlJ:. ,dlei'I!:GIli~el!me !fore ofobti5iii.i!e~ ,01mMl ~11: dagildlir. Y~l IS • J1i~1:n bEL-k]~m r.allm;et ve .m.a;tflt"<lotil~i :m.yiloB ]a.glITlli!1rl &okata. tapJak-al"ll~l(l O!l'l.i.illf.: '!l:etinn~ VI!: ofa.dll v'!! ka.ymv~ljdll!!ai Acsiyeyl 6ldiil'" demM" an-eDikli, fo~fat1lj]8i~'Hi d8lii'l kii~ ola'!lLM"d.&1JisH· i Eyup - Kerel!il'teciler ha~tlillcl,a t.eme1Jni eyler!z. ~Irpma 911'pl!fl;[l. :i.hllij~'~r, 1 rnli!). F.abriy~ aRU" ~urcltl:l YiL1'1l.11!I.· gao 1r"IiI~l!IJdl. BI4 ,slcak _giinLerde lat n~ ka.ra~-er }1I,:!lUruillt'1 veri. dIl1l1..!!a.r yttl'!lll!l'l(:l Sl.nlfli;llt"a. alta i,leYii!1"I 3130 VI!: 3tH {I IHllmarab tlami~in o.lw,nii.lnun ,i'hmal yii·· ml,tl. mlilruz kald~glml.Z: ve ]!UI!]I3ICBig.· [HKb~1:' Qld!~:;nnIZi!l. glil'll !;Il)lll.n lebilrrr. RIIU~ SfIIg181l11 Ibi::Dt~ mr .• Do aibllerim Mll Komerv:a. :zunden olduii;u jddA.,. !:dilme~ D~n bjrin~i airrceudll Mehotobu~ll!'Jrin bi:l!:!:ls-iler.i. yol~u!er!f.eElUrl ommi.l, 1:J:ir a.p&ndlsLt an~1 mlzakiibet: a.cl!obii. kimi !lI1.aklldlll!: {lUlir 5lnlf)1iIrdilil. ~ebil.mdl!il'".i !t;1If.U ~br!1p b8.1llllll'IlIIl!I!Ilril de ii~erm.l!l vaki obo !;,i:ld.)'e:t VI!: i-,h. !net Emi.rin IllL;;]·Li!k.;mesi f\eti.c:I!!' dlorl pan!. tlkMda.r! hillq_!!! bill!>t j'I~tlee:;,Lnd.e 'bi~' ,,~~ gfut j~l lid~ olc-der" Ve blma lIlGiJ ~'\m h1ll11l.!i~ Iill.l mii:dde.t ~dH orta. e<l ilellN'ir. f'lIk"t, ~iiliil:'i blll:lln btu netlce;jin.dt:. Os,l~i.ida,1;' Mud- lel,1mi§~lr ~Iahkame Mehmllt E· \'ermedikl~rinden. ve yah1,lt e-:sk, mhliltlJl'. lYlertl,IIIICl biroen bll'& hll.atuJa-. ~W'? Sora.bi.llir m.iyU:? BIJ, biz" mckteplbt mez\IIJI, O!mil'la.l"lI la. doJrtorlann Y8JPII:~iJ !ey]erdlr, ,!ilirdi.ikl@~ind~n J'l.H.rU derhfi.l tmsLahaneyen!lkl dchu:nI.lm.I~i $e,,'ket :hfH:[J,aseye, d mMn aUiiu a~H ve !jiddetli bir ke.!l..ilm.ilj!bil~tlerl ..'<.Iilll'ce ibBkh ma.ruzEI!hmlZIIlI DI!'§.rill!l Size,. ed~iirniz taYsiy'e' ilS~ 'l:lm.d ..•• KaY1t mu_lHQelesi ayzabLtilsl t~rnfLn.dan Yd- ken: tBiJiY"'rUfTL, a.pamliBttlm ]wyml.l~ "0:: Kart-lll hil.kum~t dok. tahl".iklo: itledi~ini n!>Z<lra a]lI.rE!k Belediye patll!1" !l!tll9.kl!:rna dUYlV'ulmas.lm gazete· mliMe ba,IBr, KIlmAn. koJu da. dejii, her'ha~doil: hi!' h,eldJl1B mi.:itom Ali Rlza Giilcki1Ukn lTluaye. h,:,'Ul':.·ahde!lini old~rdiig[! ~ 7 Jralamru~larcll"l'. iiI, y~!U'll'YUC[l~lm~ dND.i~tlr, Dt·.rhal pizden 9I>k rica ede:riz~ raeailbJll%dU' _ varCh.r, rll!>:!Iin<!rtlce!linde alUm .;;uphc.U go- acne b~,"'!le VI! Fahriyi yaTaladLgJ Bu o'loh~i.s~ledn ;!oiddctlc: c!!· am(lJjy~'t (olrTLlL:jI, eidden. apaL'L.~i~i~in SAlY\atYEI Cad, $e:""lu 1h aren:. I~ldiigund!tll CDset MorIa kaldl" i,..,in. .. ~ene h.api!le mOlokG,m I!"clil· ;r.:;I.landmlm<ll.m i".ln Bel~di:>Je Re... P!Ltlw:l.t~l got;! rWI11l!'1> b,a:.;t.a ok,k,;j!J s[)bk jl;ak.jn'~:rind(!l'l 10 lml.-i:ll :!Iaflt i\(ind'iJo VHblt d.mi"U:r, J nlrn~t.lJ". ~me:;jn.e kF:u~1[" 'o'ermi~th. oMtLhke.rne lsl.igine ya:illlbl'tt~~ rI~ro.ma Ha~~t1 Bi:rei.
Mllltepl!ide
"\II!

yasmda Eyiiplii Halitroliine !Jeri holine gf.tirilecek Bdedi:-'e biJyuk ~Ikml§ hir aktc:ir olrmyayim !.. b~r pl&j yap!.Lrma:g;B, bra~

yapt/acak. say/iye

Yuk'sek rnuhcndis meklebinde yeni blr ~uba ar;llly,or
NOlII"" V,,~.ttlcti

l~millde ilim. mulefennm bir kiifiipllaotl mijidiiriiJ VD_lf. Sir gUn otioMay erkirnn.d!iQ'I biri DbIval'!! geLerek bir me.sele h~kLn.da kendi!irrden mllLiima.t ls'lerF!i.J. ArlliLIl"'Jnd~ tOyle bir Ql.\I ••

me.

m.iz.

o

*

emi

o

T

--0 -~-

*

Ba,kkal Kemalin katili 30 sene aglr hapse mahkum oldu
t

\.

,ADLt.YE

POLis

HABERLERi

ur.

Act bi.r k.aYlP

[

BIZDEN-

·SDRUYORLAR S81ma.ty.ada ~eyhu~lerinin dikgj

_j

J

(I'.

r~

f

J

~~--------------

J

----

3.,1.941

V A T A.:N

Halp Vaziyeti
TAZANo:

dtml toplanch

L

lID

CI

iii'

GOZ[JVLEF!I Harp ne asil ~e!J
EDtBfATCI
,~-"'tazan:-~
~
mek time, istj·klll;Hm,e taarruz e~n ha1."'bm. her tanTu h;t~r"f!e bit :fbmaleya, bh' Ckiri:«i.figa.r kadar bliyiik CllW.Uh, ka.'bul!

J

............

~_ ....... ~

~~_~

_..

[S'YASl

ICMAh]

tngiliz - Amerikan cephesinde hareketsizlik
X8'lan; M. H. ZAL
Jlgilrere \Ie mii.'I.t.eft'kIel'i tlnmlmadlk bir- Dlmete ka'VUfm~. AJroany!'l ile 50\'-

Har·p; b~r m'itle1i,n baya~hna,as alefine, iitvi

b1 r t:af ih'i n tit:ke nm e zl i9 i ;;;i n d e ... ya~·ayacaglna ne kanll ne C8,nll bir delildir
iK~~a.~e~ ba.:rmr.i::l:n. [)o.etlar ~t bl!'. .g;az;i., elilm' ~ bi!i: .~, korQ'l~\l'l&:r 8lDe'Q bi.i!i k.~ di~M olmadIg'lma ~ miilftebirlm, hem bin §uk:w:. HaPp.. y~ Q- De aulJ.
~i~

D

yet RQS,ya cn~i)'e

bir mOOadele· ml.~· dl,l~

Ye tutuJIDlqtur. Bwtl.a.rdal1 iH;l:qi de in"hiillarGl. nlza~ iddllllarl 'IiI1!

her hirin.in mm)'8.n tutaa yO.IL19"r t~I.:i!i!::J IH.ktmlftdan
mBl"I !layma;gifl.

A.I_-G··· .-UUuUz.
M ~_

mec:bllr 01dlllklM"I

Ba.:na
C3,'I,1W:e

fjlimt ~bi!..irler; u~nunl)'~lI1a

Harp; bh"~ bR~tine, 3~ uki bilr tarlhjJl, "ill~~~a. ~ n.eo ~. eMldJ: bir delil· dir. ~~ hMtp~. bi'ldiMe:ri ~ h:~ Qcldn~-

1en

za:ntaJl

~.

Va ~, twdM1, ~

birJ:'pte.n ~. kH1. WiMt ~'

~vr.a.~Irlar.
H'8.~ ~ 'Itn6llnt VS::r •. m~; Nava, sa., a~. ~ Bu TI>aW<lrzye ~~ ol~ malda .~ bIT ~n:.ci ~ d-e ha-ya:tm bam. ~ 1JIl:~. dur: Hat;p.. ope;:rta:tar tiJ:irnJl!.l g~ ba:.
ZI.

ya:par ve biiiitti.tJ: 'ril.,oo4ii k..tH'tarrr, Bir uzw ka:.n otu.F~ nR!
siU'ti:k ys.p~:rr. Hqa kan hiicum edip milne, tebllkesi. ~ go5ter:b:roe ensedea kar.1. alrrla,r. MayYata haca'I!I8.t, ~~ lD,'Ut'1llmrum§tw. BI.I:tllru:' belk..i ki Met.1e:rdir. A.JD:a yerince V>tl ica.br~ca.. olursa iayda v.erir.

.au.~ 11~,e;

~jya.t

ehemnrty.et "¥~. ~ yaWlZ talim, ~ dmiplhri d2gildir. F''e!lt. ~ .. eemiyet, t~I.'1lk ¥'e hayet ~, ~. ~r ~ bessr Dr ~ minetin bU:tikt *-ri. <M' irJj:1!den UEIlIt"Im:i:. ltmm&t 1,."f!l Ml-S, Mil ~ .lI!:adar b'Ei'ttin i~i dUril:!;l: "ge m~ oitlr. Fe¥dT.tl dej'eri; enerjl's:i, inisi yatifi, dfuiistlii:gc,. qal:q«kaDh. ~~v@k~~ile O1~ii", I:lm'be' her dakika haZf.r bit' askef\de bu va:r{ln-. Milletler j,¢n. tk o1'lJii bOOU1'. Ah. )"a:l.i"f'iUID hlP'] San De ha.yat ~ Mil. bit- b1iim iiji· sill ... Seni tekrlis ediyorum§'.1L anda gOileri.rniu .onttn.den ge'J1f; zabitier, manta. .general· let', ale;.y ~ erlet ~iyor. On}arm a.M!:!l;SIndan da SMl giy~ bIT ordu - millet g'e9-

i!in ~~p.fiie

Ya biT millet,

kat'i ve halriki bir ga.r-anti a.lrrsa. aa ~m? }:lenle"ll C'evap v-e'I"iyocum; - Bie saat SO"IlIa harbe giHCekmii gibi hazarlansm ve a6kCB" b:il:" ~m-m olm$ bak-

ytiz :!I'li t.edair

lruvv~lerdi.r. Bmlvd&n !Jirlnl i!le~.ek lilzlm g:e1inu: bir ~i.t. ,. 1iik bir fececidiit hile i:~irmeden, ~-elkr:i l~ih ei~ ,e.r ve bunun kllm.dileri i4fin d ba hafl!f bir tebdit tetktl et igir;.:!!
~nu'

Ytlrm~le:rdir.

Almahla.',

sm.

:es-

Y'anHe:ri de

Val':

bartka

dalii.a.f'-

Bir KI§lanm l~ne bahtl.lz. 'bir de iMki tekkelerden bi:ri.n±n t~in'i. ha,trrlaynuz" Birincisind~ lifzamlt, erkek hay-a.tI, 'iki~isinde serili, pestil, baYWlIz;lrgJ g&ecebini.z. B'Ugi:in ~.~ olayd'Im., vaktim haJi.tnl de yeMnde ol8tty<h y~m. ilk ~ IjU olurda: Yuksek tahsllirni bit.i:rdik.t.eEI. oon.ra. harp okuluna gn.n{W'1i gi.rer ve akademidea klJirTilay c.ik..a.l'drm. Yah irt sadeee ve 0lfl]:tCe'ye kaOa.l" 5ll0I11:: btl:' gedHtIi olurdum, Ney5e, banu yukarna sOyledigim durumda olan y.m'. g~~lere brrakahmY~mm g~kinliiJni One Ta:Hm. i(-m {ja~1B.n 00. kIyONIDOO ~m t-gi:tne stfnu~ su:rdiigfrm itiJ.l. gillfunsiyerek Y'f'R. 0 De ooovtDqIi ~!' 0 ne ~iipheye dU-pleyin:iz. Oyl.-e btl" kt{1ml gtin gs.hn.ly12 ~n.. ~ay.a cm:1l atl&! 0 nf: it;) ate$[ SeVk giin:ilinden a~~a ;;mba ka~ dWllal yini:liMnde bl·r d.eIDlan-bya doniiverlrim.. prlarmcra be'kl'iyoo]el'i btle giiF-

Rus)"a}r.l hiie-t.mV. U!~bhii& eder, ken bclki. de bunlllil akai o!e.nj'l:nl .... ~'jll e IITlD'bf;aa, ~Higl t~zlIlllIi!:mm~ So.vye:t rejimJlu~ Ii~ bir anl\a;.1n!\p wrdJI.· caliJnl WIJlDutWtU. (liIglltere ~pbe;s.i, ayJarUi .,.[1.kit L:a.~]itna ve AhnaD tli!l;l:YikJ ak!>i biro i&tikamd aJd~n'il.
gO- 'Il",~;yetteo istifadey!!; l;;aI·

~

nOOi., 1 Amerika Rahriy.(!'. NF.mnnm ftU~ '" Amet:'ika baMiye ~la.r,nl himiT ~~ ~nl'iUenyf: ~. kenbatta;gL ~ baber. ioB,tbm altmdlJkj .ka~lIln dUi'Dl<i~ hetbaJde Ib... 1!mB,Rlir. o"le d~ ki &briye N'aZIAmD. nb-tku. .RnzveIt>ia At·
~ dewiJeleriae d ... ~ t~ bizmetini gi'R~. !!hir

M fOk mikhBlta A.merika

ona,a.rlay.

hDH-1ak

""'n-

H'atayda ~ift'iibor~lannln .... d 0,' enmesl ·
Uzun biT miid-dele ve az joize baglanmasl ~i.n b:,. kan.un ldgilu:tsl it,cu·.ulantgo.r
"MF.lch: ~laa In'fWWt o·km"].aniEOD Ix.. 1.._n lmk~ea dahilmde t.ecite: <t:&b.i: ~1tI.:r ~a.. b-u k:u.-

da.n. bqka damara ka:n ~'eriliyO'l'" Ht!lp$i fel'di bak~.

dti.-m.. Tarihi:m-iz

All barp,

sen:ne asil

§IeY-

y~:ei'i ~ d~' alan. hall'~ de y.abam. atlioiim-. ~ 'berabar Ameribil;;ll11J gelen ~ add!; ~ ,diD·
J'!.IRtftDJ'OL

};I,w-Sl1

~lid:ir1

Bunu

:.Ogru bakmund-alli. Ne-d.en, (~zeB.den ~.~e alm dl""'k ohI.n.k ynruy{)!'_ diil§Ul1ii:raek h.ar.p te a..yni haHarlJ;e b.&Zlr ~5k& bir milya.t !l·n~urtldur.
·mmetler

'I~_Ka~ke-':-'~,
. - .'J
.... -

am!

lma:Ia:t

bG,ak ~
Bona ~b~ Atlan-

de deYam ~. yok. f'akat: B.
l!ik~~ ve A~

~m.

S-i:ll'"e-Ue calithhk ]ax;!m, MilamlikJal"ilill, ~. 1a.rm[ s,igorta et~ o·ltlftar. Bir in.san ytg-.cm yUz pI ru:rp etmed.i mi, 0 YI#'mdan hayR' heklememeli. ()t".n·eklerlnl ~Be§kalannm hakhml'la teo bUC2l.k. hatmryabilmt;. Yiqaeavii2; i~n a.qI)an hatt'te am,.. :m.asga h~ et:.mek i~iD. miUetl~l' em He yut!: Y1i ~~ biT' &l~ let yoidu!r. Aa1 ola.n. hwp, teca-ruztel'e llal!'§J srl'ihma SU"I'fa. olsl:l n harp etmelidh1.er. mtJl~Sir Inmet muharlp ola.ml· J:a.n helrptil'. T'~

m.etidine-r. DR

Milletlar

lU'a-da bir na:rp et·

oldugumuz'i.i;m.. tIaJ;,bi ov-U§i.imden Sebelpsiz 1L ~. haTtp imyen bir bey:iDsiz oldu,~anutI ,n~.zlr ,anlYor ~ hiikmet::!m;:ytmz. Birioci :&mal b.ymaI;.a:mlimn mao H.:rp, J!O.ut.ec.a.viz Qima.;tIgf '_._1 80. J:~-1.'__ ~_.' _k "":!,,BrI ..--.-:J ~yaca zamanlaZImdnw m,;L'kaddesA~a" 2 (T ~ktor..~) - Ka_ tiro za ~~~n... ~ hMlmn-

~

terfii i~ hi", 'k . ~ "'1 .

_ RED fUil"I.n

biB'p ~.

~

~

1npn .mh~i..
I!&iin
~~

De~WniB~ I'HlI ·deiir ~
h1mih.~

biikmii Lrbll.

Det'1l mi?
~
~.a.
~

I.
SCtU3N1

R Sabit ~
~

~i! tiiYk

!C'kih, b",ltk!.J
diyoo-:
~ .~

J1fI~~

met m.em:unI O'ld:sldil.f-I, baid e ma.ql<l.fl. ban kaza. ~£, jand.a:rma kttm.and-a~ID.dtm ~ iiIIzd.n. ~e Vd!;~ ha.ilJII<ad~1 hi!" Iist~~e n~~1I'I'l3,.D. 64 Lil'-iI maa-~~ k~~rd..;rn 5 "}; .so l~fiiIm~ ~~mli!l.tda .. 59; 41) lir--a. ma.;qJ I k:t!ym~ lal'tban da 59 t.a..Lesi 9 !>I!II'I-ed~ t.erii cdo.m~~-it. Se~eJ>d..enOel'i dMl'am e.d~~ kiKho d.;n;lllimm busu,Le getirdi&i_ b.u. va~t ,",men b.i:itim kaau.nlaJ'"!.a ke~~ DIe vazi£e ~ ~ t~
gO rmii§
ka_y;m.et.k.allliari.
wotI'.Cl

duk~

~.1l.1n

CD

~

biiku-.

~ .e AmerigtIm;z.d':aji adz Ve b:!m! = .ketsi.dk d£ irn;aq lapel: vai· Jlloi'. ~a Ih Valet:a imDnd:e in.att;l. _ adam v.at' Iii lrla..ada teprap AL:nae1ii11ra ii4afall ~ik i.&tedjifi iili.bw. "Yel'~e 'ne Inptere,. Q de A~i, .1m eI1lRl"yeil ed.eIKti)'OlI't hlkEit dig:m" tar.rlt-m ll"I.e.:ad.:aYI yol.a ~ek Ai!:l!lntik lDlibarebe:llin. de yeni im~ IwWllI ebnek yohmda iki mNlllleket deciddi bir t~$ 'IIII!! a.Iika go!;.~r.
kanm. miyor.

da. ]~ lesibde

islifade ~.

se·

~~LUHiII~' La:n tamamlM'IAD.» C~ haq.mdaki

~
Y~el !Ilfl,d.an.:

5flrlel'n.,

ta:yya-rC' i!la'l'iayij,:ll~~n rii.n:ti.~ ,I!,d£;

.. Ame~1iI "~I:l

nel~l' terfid.w nmh-rum hi..re,kmak SHret& :ru:tuti<:l. d~md:~rin.e ~ Qkl.ugll gi".bi. &ah.- yijk!Klk ~
lDi:Ik..-m{an ~

ki ir;mili.z Vtl A· crp-ber.mdekJi bu,gi.inlrii .siikiim!l; y,eni k.ljyetlerm a.rur.
~e
UmaJlI:ft

merika.n

mn, 'ki$ y~ 1m. ko:tian.tisol:ydl
~kl
(rht~,

d..sm~i-

cd dim
IK)-

m.ma.n.e
!!'Metle
!t1P~

de n:t&li o!m;;&t1>du _ 'Bu
~ ka~ .... m~al'~ dart
~

e.h].iy-e.tl'i a-na.6t{ to!!.

:&i3de

'~lIIza

deIAlel

et;J11l.

ooml~

.,c:amatn'Mli~ ye.riDd.e F~~t ~ yukOl·ml'i!..k.~

glb.i ~
YNlCB..
IIoI>noII.

~

b • .i:-le hagla-

da damm'&mr~diyc

hit~.

6§hndjki btiJdG 1500 to)'o!H'1l isribml ~ He de ••.1l DIi~ «-is:tllitle'l'!$o hlim-f.Din hJtan_lhl!l ~ hak da ~ma-!ilill g,ecek.tit. s.a..d1Dl. G.. SA:Y(:j
~'~

btall.bo[ Ankara,
hihye

Sefer&erlik

miiidliirij
Da_
li.i?ll.-

r:incl
~a!l"1

Da.hili,.e Ve.!raJ~1:iriee ~2l!fkman !:Dr k~ l&yiha$l~ ~ MHe.t M~I~.LJH:: ~. edilm~tk.

!'N'Ift ~Is:arlkre,k bik U-)'ffia..k-aIP 1"""'11 trI ~. 80 'l~ h~ iizere
SFlUf

Emnt Vekilet
Vek,€.Jcttnce b.i1!:~1l>n.

emrine Iibn41
goriHen

1 (Tett1:focllla) _

rna

mi:i-dtir'ii E.krem a 1"lrn~T.

btanblll Sderb~rIu.. Vekllet emdnlt

[_TAKViMi_J
~~AlM!l

GONON,-,
r~, ....... ~
~

!fInEl!Iye ~T' ~ kI!iI'I:tm l:udima.: rO~ GrllMuj.a!i.I!et1·~ ~ ~ 1M :lng!ll7; kIniIfl'"_ ~ ~ "ttm bir i;.o ~lietdktell .... ,o:ro kIdmJl-. d_~ jj]m~ BIr p!l!I'DfiIlZ ~ __ lim ~

JWI~!l,I!'
i\i}. ~

.~ ~-m1alC

l!'J&tileftlde
d.... :mliII ~
r.rUII!t!m6 ~ ~

,~

~ I)i;f ~ !li'i1b~ gibJ m:ada.kl
&r:aya ~..

lOrnbi"!. ":":!;.eri

!reDdin'll
btltallIU

l-RADYO 'I PROGRAMI
I ~progr:am

BlUM1: UI':I IIXlBIc .1&iJI' lIa.Dl'

mt - Ikmr; RM:IlAA"',
~

DB
2l!I 8

~m ~

kM, M!I.d8m TmphI aaIb!i! tc-~I!!'!.i;f l:>b Fra:n5u ~nm K~'. t>.i:rbu5uf;f~ ~ • hoowH~. ~ ~.mclt
,~

1I$:Er'.

~

J
tl.;t.'1 1Y~erj. P

tdi'mdi'l ~ ..,.~ 1m' ~

H~i bllr"k:!l!7..fi, ~ ,bIr 1ngt. btl' adam. 0lIb ~KnilrJde 'hlII'

1

.ZE!I'4U ~
5,;33

~~.~~~
fnI.
~ ~

"'~.J(j
d~

YaH1t: Fra'llCts de Croisset
1:.s~ - l4ydl Rm tie- ~t Od:rey ,~m.lXLl; ~I.e, derdtu.

9.eviren:: Rezzaf!, A. E. YAlMAN
T8Jl~ ~ erli:ek .!i-I!tiI 0E-V'1I..p vtri~: -MekhHnm. oow.il:nu lilt!ktl~tI'1!'\, B±r du·klka. In~~ eo:!!l'ilz, ~~, OO.Zl.~rtru OOlodi. 1,jul11!l.n11l dfi2elttl, .oonn! kll-:!"IY..I i!I.~iI, otddBn g<elml 1),1;' <},OCtlH: ~ cl-tJrtlyoTIlu, - J.li~ Oill;:lDI' melrtlQbl!. G&Y-8:D bNtl1"yor,
~~, Odrrey

~ll' mL'ilIDIm- ~ BeI!rl ~ IIBIs<lI"f.m"'l.~t BId DlI!Imi etmete< ~ ~. ~ ybIe l'.ru.}'I1' ~ t<W gfu'mJ, ~1m.. PIdm'li ~ _bm:I!I: ~oet _ meIr •

moo

getiIoe:tl

~

!:in- tek Iw6ne ~.A'eriIeri; ,Ca.rie.l'

7,3(1 l'rograv 'l'"e :!laat ayltl'r. 1.33!i~ If p..rogrnm (Pl.} .A::i Aj!lollo! tM.berJ,;;rj, $; jJ-Jatif" )'irnanl.Dtlal dew.mt (pt, 1. s~g . .fO ~1'1 saatt.

nU..~~._ Odrey btr /l.ft d.uf'd"LI_ SDn~ mektlJbu t~l1' D~rl'.l!l, 'JldiletH bir rIiz'gfJK n'lo.h. lrul\ ~ '!I1k!!.l;'S.rak MlJ'ol'dru. Ka;nt"nl'R b-llIi' frl$. Odl!'eY .ac;bay.l :yliklnlll.'rr~_ tl"f'I1yen 0:r;ar oJmdu_

'G"O'I'm'ii:
otlii::..:B'i;

S,fi!

s.a:z _~
p~
z.l~

1I_[;o ~,
12.4ei (PL)·

s_t 1Lya.:r:r,
Aja.'lS

:m,.i8

US
&.34 t:2,!lO

~. ~

~

Nldd$:lm~.trl'. Imyaifian bn ~gmmi

13 H!i.Ii.t 'tlt~'rt,

1<:.1f1.!1,1K.~lk

~
JiI{§~Mk YAT9l:;

~ 2Clt!'5 D".t7
S,M

a~
tiht~.]

~i!'i<lllfIbbI blMI, PIIh!mo ~

:z..OO
G,~

tMaAE;

Abone ~
l\lf\l!l:p&

E!.oe pince ~ 3ltI.ndillo bir .~ bCldu. .!UtI ~berl H~t'"dI;n gem f1k ~~1;Pt.u_ M,..1d;ubu ~ mMilll1"[1 11zc. rl!te ffrl.a.tt.L %).pJuw.:m pEIoIU>eanl:l 9!~ V6
ke:ndiskti
Eger 1'~

- K111s* lit fr.l.a;~to at .itef.' ~ni AJ:lt\." haml du[\ edllir? tb.t~y.Bl' ltiUlr"'1 hl~etl!c ~ B1r tal'll; KJ.liU\ \fB."4.H'. Fl'till"a;t ~lt dlttL bizimli:kUr" De:~d'_ Z~ .... anr anJ)HlI 8ldt1lc:tM. BOfil'Il. bu ]'Ullj:s Dr&ke ,Odrey Ilea.rtJk Il'llE!l,!gul olm&dJ.. Yir· mt ya.~.a geJdlgJ. zam.a.n. krz. Prote:;tan Iii· l'ilnd.!l!n d~en{ltkLel'lJ.l.l de U[luttu ... Gem; ktz tam. bu. hll.tIrl.a.rla. mC"'Igul 'oN!'· ken, .lnlprm '<"Lll'1!lLd"IJ, Yor"jfl.lfl tu..lllll ve yUzlJ :!j1:j1m!1iI g.,j~erfl6 kirrll!i(''nin ~"'~l;lInf1 !;IbI"ltt!L1t ll.lllde d~i, dNlutLI:<Il;;\ MiliId;llrn Tu..T'pl:ndlr, <lltl-dall 'Da!:![.ca. .li:lm!ll: ge'lm'tZ~),. Dlye dtl,:,Un.-

18 ProgrllJl'l. SMt ayoMt. :iI:&Cl.tl .Mil Radyo CIlZ tlo1'il~r-. lS.3f)

7.wT,

<>1(11. tl'zerlndEl[1'llJ

yok:ttl,.

De-

mll~l~lnda $l:ytlycrdU_ milk later.

A1IYat yliklllmm ~ ~Jftm H@nula ye.l'i"nd.t'n fn"l'aJiJ;. Hu.'r-t¢I!I'· gibi ()l~rdtl. K~ !ll;'tr VI! ;0-

UBWno

~t.t!,

O!!!~~, a1tn!l!l!t ~I:l.t ,brn;lar

olSaydl

bu.

'~ U"rhe1"t, l{aJeye !I:'c:tl'niltt, J,.t~1t>1.l. ben.tlz !Jlmrn~ Vli\lftlm Q!ImI" <It. Bjl'az l:!l!li:l,u:' m.1.IIl:niz'1: mek P",Id, bek!"'l'im. "Odre)'. Mi'l'gi.Iim. UZ'tl'k ~kII ts.Y1n nlfimu. Raba)'IIL~ ~'~i~. rl.milll bo\f'l!l.!m ~.ori do:ktorlUk ".Ii.'< It'~~1 1'erdUU. BIl"tiO"n 1W'I'fll DJ'!I.I1.liI nllin lJolct:o:r ;J;rrriH ~lddl)t!ll 1;31:"" dlizrimruJil. n:Ii:«1a11tIDWm ",em ki;'llmH't> o;.aI~k '1:111::111.. (le~.tlmJ.t. 1.\.
ve,rJ"Li!d""" ~ilp1lra

X~u.,m1L ~ ~ 105.1.11 Piy_ FkrlarI, l'9 KWlu:pnll l<del't I~c fliJoij;t.il, nU.f> ~., orklll§tHU<t, 1.9-31)8sat ~Wl,

.::~~:
_
ylm:z;:

MJl!Iber CarUi't'l

~en_ ~

~J<o.

~40

ilYai"1 \'Q Aj.a.n!O bam y:m"tt:ain _let", 1lO.l5

kad&r l.ftl'1l' Ha!'~~; 'KI!IJI lU 100 K.

2"'100

.'lfu'i

:IM~.

T'lkklr

-G~ iWiti'.lIWIr- evH.k WbiD tidlllnet<L'U llMIa D1UllJlljlo2';.

fli.'.iff'e-I

timlUiT.I~ kl!pIlmMdL lr:1~l\t "n."-eIl~ lrondlJ;jbJ;;:· ttirii ltikru:Jtk"l"I:l:H t.elkrned.em.ede!1. i:IlTTlfi1t1.1, Dil1'I. terb:ly..,...'I'l karloHk olmlyan Mi!t.!l Dr-"'r.l<O i"l<JDii'Jde (1.IIg~) ;:jooil~1I mczb('h,e m ..mlup nil' pr-r>testal1. k~DllId3.n [, I. dl.L m.J~U. all. I':a.dm (tflt! ]("tollk lrlLaml!1.8 d-egi.l, K.aPIYI aor:m'l!l'1;I.!"8. "'e elide yok[[II.l\l g1bi ke:ndl !!u!zil'lbtntn m~Ded!ne g.i5tilrltrdU. hareket. ctn'l'~~'" kB.l'a~ verdI. SOnr'l I~mbll}"l Onmt ,<;iJl Od["ey 118 :katolllt, "''' ;prot,!l;ItilL[1 o!<1l1.1!'lu VI! L~Itm dll. (;h~tlI'"L Blzdltml Ini: b,r !lInden olam!!l1'1.!~tL Mabette h<!!r~~6 yaknllli; iarketti; ~1"kl a~lerk.en '" dala.r. baiJka .ii"!yl:er dUllU- Kim I') ~ Di:ye' I:lEllllemli" ntird"\l., :\oIjB praks kl!ndllJoinl ~Bl"ruri:yc'!lih: dlli:~

HaYlr h~:lIl.r ;;i:allla :Iyi::!i ben !if" ilt.!!fule j:f~Hyt1ro.m. !kl~il'ylniz, b;;:riJ.~ gidcl1m• Daw ert~Ri, !rUn blnh\1i~ [k'ktor
"\''1"

Radyoo· gazet-t,

:ro:_ 1"5,

fi'fI"l'tl

ho;,'di.

l'Jle.r'blU"'r
--

U 'zlrall.t 'VLtPimi "-8 tOflfM. mah..illle.r1 .~ ;,!':nri Fn.!nl; lIeJ'~ti N~'ummm rna d~\'SJDl, :;:1,2i!.ii K(}]1Uf(Blm8tk!r1arl:r:rw:i kon~r). 21 4Q Ru.d;\"1) ~j1 r..,.ni .-.rKffitl',l.'II"
'22.30.- M8mtGk~t s;.!iIlt I'lll'fIJ'l, J\j-ll.nlS

.cflol'tel'
1'111

Q.('I

r"'y

-B"'i'vdl\

.K.om;"l<;<!<"b,a_'liMle,

.niI
ViIJo

"'~"!I~ yet!.l':!i!~~~ln._
aynbPlJihLn

btJll1l1_,dltl'l.. ILt!l,1'!!U!i"~""1I"I '~'"

dEl. )o;[U!!leIiIe e ... l~"{jJJ.er .,~ 0 ak~ MfIc~iIotWer. Hti,n'l'l:et.Elrindcn c\'\"d lItad ...m T1!Ir[lln l~endl1",~ulI ak>;am ycm<:j!;in()

:r9.YElo Qjlrelut

,yn ~ii",

",'U.

A,,(I~

l'1.IJ'ada'l

on",1!iI ~I..... .,.... Ji etrn.ek , I

du.... ~t etrnitlti, ' $erefl'Jtlm! iki "I;tnl~, s~n-/I '"I mi;"~'.~imj...Ilk ~

",i'e
01")1'1:'.

f<'fmpl.l.l'IYIi. 11·yl! k.l,,· Vat)

h.'m-r1 .....l, 22,·!.f> DlIJl:!l l'l11lzLgt I Pl.} 22.~;"T.l Y!ITlllki program, Kapa-

a)'lIl

7aIIW.II.m

bIt' kere du.1i1J t:l1lli1:JW

(A,k!J~1

!I!I'l"

..

Tarihinde Casuslar
Sar ken 1 inci Fransua ve Sulfan
SLileyman arasinda casusler
YaZB.n:

Turk

H a I iv u ft ,8 gent;lerin etraf~nda
pervane gib:i dondugCI guze' YI'ldJZ

ibS a
~'13 -

I ~BAm
~

Deanna
ij,yle bit" gl!~iynr bl1yl)ltlerl !d. KI1I;1.lk hi-

,'bi.

Ier bUyllyor.. E'Uytllder de... HIlT nc
JSI! bIz ,lrndl
I' Llulhl)1

btl' tarafa

~110 k1l'!;l1ldtl'clt't1 b8.hsede.1lm,

Daha dlln 1fmn !lfI(!'ll]{ eran OElIlIlIl-14 Durbin ~el1~m:4. 1ij!.m '!;tit' genf, )ttl: [I] ~Ilu\l'tllr, I1ltthlmda g~n;.:],e't" p"'n'lme

~bl
h.a1'~ V~!;[

dtlntn~ktoolr..

0 'klldtil' 'k'L Ho·

il::J"&II "r!.'O

(m~1:'

i.'\fPdl.!!kII?iBm ~J \'t'lMilik 1lI.<,!ir;1i TiiirW:r.lr :nrtl2;8l;;
~~

'~!ld.
1 ta!iboIa.

'WlieiI:'. IlIIl.lb iir;«{. 1m Ilt:a..:.

e

gUILd

if..

UvudUf1 an !lQr. 1oiUl' Yilfll]~ n gl!ll~, i:l:r;g ol ...rak ltirunmllltIl'" .. B1.lItl dan J;1~r. II~ llEl!M.'FI ,,,,,,.'ili1 REl1:"rr.t St;ro1l' l1e .tli,liJ.ul-llJl(IIg-[ r i"!!.;!i'llotl ~ll!ffil u. RQ'b{"!'t Di"rlnne.mn dlk E!.~I~ l,llinln(l"'t • ,_ k{l.dIl.r,ldIr'. Ii",t yude bNa.~er goO 1-.
I' 1.trlell' hi .. bil'hit'ieriniilarl ,

luxch.

Blyrlli'r\lY<:Ir-

t~k IIIlmdl de OlllEm.nl!. btl 5't'vIlMiJ.II .. Z~I., v:!,!'!f~ PlllUl Vaughn yokil'III Paul ValJl'~tll'1 ... A..rtr1rl: Ikl R'of!,l<I!!!ln 10;I:.LkIecrl sn 1!,yi'1 gitmiytJ.rmUili. Bu ._ dam Ii~ Idllm oO!l.lyor ~nh:. l"1lV;'il tgi'ln :ro th Cantur'y - at'lIIll ,cL.'1lrllU'l - (tlrc.kt6:ir1idilr, Haltwdun

ul

,,"- me,1tur' bdr kabaresi hallnl lilian fiImfcrmdeu, birim.!!!! V ct.o,r Hugo'da. onlara !liJ£. &11£ tte5J1.-! cUlf ttmflk mlbnkllndih'. Zi!lt n \) g~n, beraber dans e;cl(;f ~0lJ. vald~ f,<llil.lerde V)elm' HUgQ'ya. !Ii rm A.- i1.rLl\'UD. oman '1etkatJ s(1.zllI-l'o.rdlL A£
l(!'D,l.lntn

j

Dellilm

OurbiD. en

&On

'eN m~1i1H

:n1l'l;~i'lI'tm. Her il'l!l:lkil

l!IimMf!n hilJdl: D~

du.d.;tltI-

Citba

DBImI!I&

Dli' kere

kemlini

dI

IRl

dEI".loi1liz?

fflli!!t!:'.I"mRkten '".6 dOOikOOl!lya me .. &'Ii' etmektel'l ~mmryor o1ma.h Nan Gl'fiY en clddl tafl!lT1m!f arli!!t3d b)l ka.da:r tamdJt:rn B.!r.8..!I:rna Paul 1~d, .. 4'il', Daldkada m blr sev;I1li l'eya V:'!.uR'1m 11 be1"ahf.~ I!;"Jtmt:l.ll:ten gekLn- Imc1J, ,[lB€;1;fllrm.ek M1etJ. YOktW'. Sr:m .. If!:LiYciJf, D1lJia ~~II MrVLm Y[rte madti 1l'Unl!'i!I"IW Jack W~wpe ism.irnle lililar. Dea.rubii. ~k lnu~Unden ok gU- mC'.;ilu!' blr jl)f:l{ey iJe Ixtr:lI!bllr lilk ark Rl bkr I:uva1e1 glyrnir,ti. KQ)'f>:ljIl'ld.'1l B'jjcllitmek:te!l1r. hi!' b1)k~1 glU'denya. ",al"ilr, 'Her ,1).nO-r!l: ~E'vet J'~JIo:: no gclMr,'; c.Eu

*

-<!.aM ~llin'

\lercH.:> Dcyfl' Durrbtnin. ~i

~liekleT[ bane!. Pa\d "lot" ve b. ,. Rtizlet~ ba-'Vc& bilr ~1W II '11'11 i1!ufllyO'rdu. DI11l11Jlil em Iyo)f". (Ie o:rn.cJa Idi. lki. Nan Gr~y'i bit gim Char'le;!JI s.,}'l>l"' lar davet e~di... Bl1"llkte 5,;]jn'~ Ma.nlcs.'ct~ a~ y&r14l6l'D!B. 8'l:ttfi!II". :h~1IIIJ mtnum Iii:.. pa!l'slfl :r~!t!til'!4e 'bU1dutu btl' !il.t<3. :r".3.'!.IDd:!' VI!! ynzleoet 'CWlll.(" ka.<!1lt1~, Tabil1 gilzel arI1!Itin 6el/lru:iarz;ululle ~J;iek1iW R!! P<lNn yQ.ktll.. DerIW g1!8f,1 Joeket1 tebrik elmek istedl, JOOKey g'1lIl<J; VI!: Y~lklr bIr d.eI~Utb LdJ.. Bjr&O! Ita ..
~ i!!l!nta ;,!legil

I

T'Mt~SiJ& g~a~l!'I"~nle· il IIIGvifLYOrf.l.z. Pl.-

jo1Ck~:

cSm

GI'"~iz Ye cevs.p Ilm:.le
mtSllln'!!?,.

1Di:~

!)rklcmedo!!ll; D6di.
Nan

Dil's dm a~ yeme

Nan SO!'dt:l; ~,

b-c;n.bo£r ),@mek

bu

oUretc

~tt:: "1'91-

11U'~ V!l·O ::,a.qkmltkJa ...Pek.iJ~ Dem~ l1i!.L1undu. 0 akl,l8M Tl"(lr:ll!d~r""d.a bWi.KtE ~ yeElili!r.~.i. g1.,ln XBn Grey a.t~~l M.a.dam Oha.rlea Boyer'i!!I <u"'le. ~k<J. ne 00 oyuna. klanrrdzm, dlYli'NU, Jack hu fikrlm l I;JI... mMtLUof! ~et(I_~tirdi. .. Nil' meaesdum .k.a.rd~Jr!!. bir bilBi!n ... lj,

Birkru: gilirll ksilar
},fnj We3trDpa

cla.c.1l81

..

N"-n CJ'~y'in

~ylen.i.YrOr•

l;n!l<:ln~ buron Salb.n~t deyrigiD ~,~ .. ieri.nd.ctn meiiJur HriU'I'lev 'P~, Piel Ci:l(jy~ ftle~iinmI!. ESlrNei-io getif'dikleri. co.riydel-de.n her b:~ gidcm.i
f;qlmtl1

v.aatkR"

lr'e'm.il'llere JS.gWojffi Ve v-e-faama .inMiabiiiir

bu'.ti.ill' I>evdigi:gin qk
mJ?.

&. sual,

vam

yan.m :mattcn b(tri Qi,c .. cd9 u;rua bir m~ob<l~i ne iPaP:rn~tl[n. "!.Ie hunda bits al, dlifimMD.~ olduiu.mu anladnu.

mucip oIIJ1l.l~I.l..

bUyiikliiiiQne1

~-

giine Eiakmaz ah.l'QllJ. BUyUklenni b;nemde, kaqil"klenni de aelamb daire:sinde, miMfirJi!" re 9Qb1i ' ve kabVll!! ikr:um bizmetiDrJe ka~ Bir !l"iliu, rill Z!!IInImIO, ,Iu!tub \t.i!1d~§ileMdri!:n AmnlMba" ,P*:lR zlyl!l:l:\rle ,~, Mutat 'I"~ )!,8itJ kfu;.ijk ~ lev .. kaLade ...,g:;rcl bir eariye baIlI"y,l, IG'bet ~. Ba&a,. Inzm giizellijikaqwnda kendinden I~ gOz1erini ktza,ilza dilc.nlq 'Ve isioi !ake ~ feJ'~ bet; i~ ~ bir dol.. ~ idemij, ikm.cii ~I:be:ij aroj v;&fta zenl;i

eik r!I!S~+ BE!.hi!inm :IJI.OIulu b1! terbet:i Ka.zlerin; ~ isteklliz ~6lii ~~IIIbi. ~
o;HPMlf

f'.~

bit' ,early.e-

~

dun ,gi):derini ya 1... - - OHim. ~beLioi PIb ",!.du' da~,.

ve :$iOI'1n~! Baha. 8U.1ieIJ. :ne,.'B YUOl

bal.adatll~

Y bil'4.Z cvvelki 1•• 80y'JIemetc n.e bP.~ pa. ~. 0, hayal ~ti. id:i. liwui, _ P"~ siild~. -

Diyor, biJ.rik k:rz. saihtO!! bir v,e.. rin bir - ~tiyB-k ~ed.:ordirn. karla; adama ririp ~1'ay1. dfi:l.C.i$imdi eulan ,biq .orecegun Dedi. Bu BOZo, 11ep~in rhktiY'Dfi IHi:l;uk 8.facan" rii::;g~ gib-i gelm.iyC!l'QI1. lstilnbulda gezip as: agla.;sa I~bebi ~; milk· 1I~~rak bil:Jli9kah~em! gGl!ri~o,r ~!1~ ~lPn Yin~ baYH' p.cil b'l1 teviHetile gOniU~ ~e'¥di· kat ,mtUltnn o;ekti. S.orciuk: _ N ...&1[1 NII:IIIH .. , Ve II-on.:!',a ]S.tif~ic.r ,edJ,y'i'll'dll~ Or de. deiil .... Evd!:)'JIbir yerc gj;~iiniIl I!.'!ki:nm ~tiyetine, !nuMb· - Bunu me ispat e~ek io;;ln Sa-yo Ve.cdi ... SOI.!iunj~EIdl,bul tigim yoktll. uii'l'd'irizleri i§im<:: b.etinin 'Diddiy~tfiu:. V'ei8.(l,11lotn haLi hdarlna. immma:lml~ bill~. Sonr" ,triyre.tifle inan.am!),OT, m.iiron'iJ ,~e-. k~ijk hi .. hiki.yre lInla.tlnak ikt.il;1I. G~1.eri, de ~e. H<!:m .de Qil'~:r!l! <::diyot. He;niiz: yi-r;m.j, cis- J'llJlJmda kan;:;m<l:m •.• Ak§am :viD~ I1ctcdoe kadar. FIIlI\;:at er.iyed~ " yalIllz iil1c"l'UlnlW~H. BULlunla., bel'a.be!, ina.;q..m.<§.m.aJda JI ~ b.ir ],;e"1o·k val'. !ken aileml~ biTlikte h:m.ird.~ ika, bda:r a-o:y~mli. Q kadar liifwk, I idin.i:l~ [\'lo;in ..~~ , u*ld~Ili:!;, .•. d,epillim.. Y::Ii ~ijyiik yallnm.d,e., y~, Al!jbn ,en tatill l'!tflktiit5l d"SJ In:. de- met !ldiyorduk. Pecierim I:1C11. 0. kadal:' ~,~~ .bi. ki:l;.ki hi.' ~l~ on;L hh ~~nn'lUI.~I.i"d~gJl m~~.:.~E~~i: kiisti'k:,., Y ihm lIu::krup Y~m:alli31 r.a1e m~gukHl.. M8iAz~ya miiLe· !:!)e\1k 11m 'tNun!l1l~ iilyor! .. rnl. r\s., na5l'~ va.ktt gegli"~;hg:;nl:ll.l bii~ mqglllljdim. iiI ittiL. Ki;Mcil' ).\iej:Illc mi.?. olll'f. HaY1!', on~ara iki hdt..ada hiT mek. Ootm:il~yoMu. H~,rk.e!l. ba,."'ndi!tI a1lik h:!l':i:! miih.im 3i:pali1lel" S9-n - H~hlal:ta bir' ~Qcll!ihl b.1!'nz;. tij!;lj tD.f,aile.t.il.e aml~tw~ ~eg ~lB.T"j hikilye I!d.iyor 'li'c bcni lllibmbuia ,ii6l!1de;nn~ti. Tan.L- ymdq, Nc fll skant. nc toiIJiaf bi.:r IIB·JUZ an"le(tl.1Ze blf ga'l!:et~ ~ad t tup ya'l;mlY~ UFPiyordum. Hl!'!p ~te:ri kadmliua biT ti.lrlii ci.d~ ,hglftllZ hiT" dr;)MI.lIiI tl!lvll<iyasile a· hali VB.rdl. Yutiiyii~uba.!1t3, 30- k.'"l£8rn II rue&~p ya,-;ar. .&ZdCl., yu(hiuD :m~ktlJphl.t lll1.'~iig.e idi. ha. eketi b _ ~kA etlel' Y8gdvlfl'm. Benden den .in.aMmwhk~amll iapat edec- h8.ngird(!. bir 8.ilcrRn nezotiDde bi.l ~ b-illif' l E,,,,",cl6. bu: m~tg~lElT" IIllFt\cd, . I_~. ;;;:i!t't ab~!l"t.. 'Y'e , ~·'"i ~ k'Ol'k.uMI.z. :illlhidLtllZ 101 f ••. cek deUlkr derm@Yarl ed.iyordu. oe'Wal~od.a, 'tu~n'lIl~LI.I]:o, G.i.ind.Lizlred 0;; ...... Il:.ve, I!I u'" m.iJ.~We DH t!4mlelo!lrl'll b!i!.~13ml,n~ dkn sell • I!:ece~~l" ~li;imlikT ,Cw],e 1..1. il"Jl>anUl OIlU mutTat,fzl:!'id,a lto!lhd.iLle[d~ blLlu~u .. iii kadar t!i;viyorum kj.,.• ;;:iimll!'!U •. Heptt,j. de kldiae.ll'lda hak laRDlL- .i1~le mf!rmJi oluyor~ bE1z(l.n t.:iye.tTOYA, k O'TlRGTe, b 8..10- Ia;i;a 0 k~lya~il.il. 9;eVe(iIl!l;.[ Ul'Q.t },O'r, so n:t'a :;:Hlii,yor. ~Ol'l;f8. roy lil· ;tIi havi !:air ~t, roi!d.n: POB.l'i;EtS'i. mllnntn odi:l.!UJ'L :tti'n. E."'4t" d.ognKIur. K,acihl:dar,a 1'<1< 'l?Adl~o;,r ve od~yi.:l 1!'~ vakdt (hi. ["'i:lliW" '1Jil~'~ii HirJu Qyu.nla.:r .i- :V'ilr, S~:I'IlHl fiophwgl.', q'fii:e:rillde 'U11I,Ulllm:~~~Il.' &t.c!l.i __ Cll.t edl1:tr1, yu;Ql.lik. f11m~k pa.ml,l:[.: Je:ndiIrJy,or. gCl ..Jl:im:i:i :rIJS!icl~ndiTi,. bah bu ,k~Lclm 1iI]t!l\d1l. bir itttjf· jll at'llbnaZi illl.a.auJllnoaz. I~e'V&aten, ~el,iym, Y8.hyordum, B'IJ, aik, bit .aiillh~ .ile iki kl'H1l. ' ked:i y-a,vrul,!in vim::lu. Mtrlla..ka. ~Q YOi:', ri:ud!:l,!'!Li b.~I1a datina al'~t- h!Ull edatl g~fdijm hist(!:O.Q1u.rekkep ol!1li1 t-.ti I.'nah· V'O!! c-evap v~rdan rn.i.lre-kk~ptt. Ba,b{lla!'!v~fat illnc~ ln~iI!!l ok!i!am,a.k., ~,ek trrarak ~klP g.id1yo,rdiQ;. lBlr dor::~,l" dim: .;Atl8.madill L;::.kla:r hi!t'cs.5. l7)~tepl.ir,. m. Na:n~i? ..... OI~krna k jete!:. i~te()!1.l!l1 sill,i,.. Leili d eg.il. hel:" gUn d~vllQJ,llili.Yo.'- BV gUll SOil ~<I! bir b'l!l~h H~t ve Mili~8l.1ea.E1fla kaf,if V~j;.iljrklID, ,I!tmi¢i. Ne pe.ft .ul'I1Pn, Ill.! pck OdEll's, tagmdlgLmln 1.IlJulld.i dll. Aksi ola.cak. iatanblltda .q;ic· hir hli:meden ~ hnizae bellw h,i,.; biil' !!DZ ilQyl~- ~akit'. KIZlilTlfl biT! yitm-lyi ~Ei}· ibaret n:II.1kab~te ... Z<l.ytf, -"!I08.M miza~, b,acii.t, gilllii: hu ailenin efrildiLe ,dO:l.t oJ~ :rjm 1.1 za dl. Bjl~ak 15ip:iil'~Jer 'Vaf. Daha el'~~ gil.1!! uzunta bir iJ.Q;k: to! rAi)"~ V~, bu likrl re:dd:ettL ~li. hrn;ln, telil.k~z, ~H'1Jtl'l. !".iT In;:, la- d1,!RM~1I'i1!lZU l!>Ciylemll!'Yc l\.iZum yok Tiicc. th:rlll g6rLi!ln1cli, faturalarJ j:tte>nnl3i, dana senna brir m!:'kt1'p, ~ Hi!.!'·Ld. HaYIl" I... BaDri i· ml Li~if!: idi 'bt~kl.on yed~ on d,~ii' mH Alin~, he,l' eve giri.:§, io!'lderm."Ii, Bit~:r, ti.iken::i.r bix 110)' -daha sm Ia bir a~k rdi!:~ta.!ld,., Tapamlu. Nitekim h<::n., K",diig.lmil1 e!!okiziru:i eo I!!srn ~.en, se'vim Ii, ~,a" !:'I!bllil~d a ~8.tl! gii.li.~lerle: de~il" .. bu ccva:plill r dlfj ahyonh!ln1. bu.lfle.u niyetm~. S.~k1O:t.n ciddiy-c t.i.. nil. l'Jlkm., ilI,ca'k l~i~ tn~h.I~t1il. 0 Saf.a gdd:iniz, gi,il~ '8'iile... NfLm'litellil'h.i hi,," rn~II1:".o~ illY '(MIIIIl V4l')
nun

- balun~l. miimkiin deiil, mumktin CI,q;il... YenUa risl! .~

i9n.

vaadi!;ll!oe

bllnl,l,n. yiJ.lvM'6a

~,

A I··.nl~aneSI · k ni
'. ~

m,oem, lie-d.l!in hit;; s.lkllm'L~'Crr(h.im, Allll:n~i ,aram.JYfe:rdllm" BoI:Il, ki e...iatld1 <::EI h.ir g~t: IlYUhUIl8.Z" bat" ka bh yerde kal,.rsam aileme de--

T ~r;ih~ aln a.y 0111.:na kalaeag.m Dfil~lldil.,. Fa'kal bil
var.

iq;in if.eb[l~ke:n piQ.

Ii •

lll)"

~

Ha.-

SakEzkabag
oturtmaS,j
d~, Kab~1'1
rafmdiMI.

Yazan: S 'ruad ' amib

~

Haf'rf biD:--mev$m yehleiikan.)l'ljp birer la~llflDla'li'l:ru

'IWm~EIJ'

~!-

I!Il8.l5m~ rl;lyup

bz:im,

~!kM'1.li.l2, B'IIl1llan
Voeyil. e'btra

~,deyaiJ

c

,r!!

ekJtr~ P!~i!liP ile a:vad ... kilmrbp Jre1!'Pe koymak suretile yaiJ[!.] 1IW:i1~. T ellt.Cll!1'eye kiG: .miklMda. sog,al} ~el1tiniz. lki yel1loik Mtl&1l sad.JlIi'J LIe ,hafif;'?f!'. kllJVW'dlllktllll :so.lU'a:~ tencer-eye 250 gr&D1 YiI,g-t.CI! ,1lI)'m!!!. a:liru l-} bi.: Or Ikalbve b,. fl81l d!!! tlP~ yenJ;bah!v. Q..cL'! :dog..an:m1i bQI.ca fu~ fillobol 'Vii!; m~dMl.J)'1lI bt~lta:n ve bir ~ d.ela k.l!;l~lIrdllt.l!<lJ! :!iDru!l~ k~t ha:k1ar] hu Lal"S'ia. dQlduru " d" + .'1 p ~!DnYe .I.~nU. uzeril'ie doma.
les

!l1lI,Ple kal'1flk

ret SlJ;yo

;g-~2:='

~1"

d:i.l'ij, ya hnrllll. v-eriniz, ytl da. tilzltl'itm hit" ka(pa:" ijderek o:rta
i!ll.e~te Pi1hin~

Kabot.aj bayramt miinasebetile ~ekilen tebrik telgr'RflarJ.
dler

liii~~ijiiiiiiiiii~~~Ai.iTiAiiN~iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii~~iiii~iiiiiiii~--II~====~ ~ elgra,f, Te:le,',?" __ve A_i r BA'~ ' !!!!. AMI
5

Ia.ALI.EN

DBV

ht.mbul.. 2 (A.A.) - Denu- Sa.y:IWlB. C~vdet K;eJlm incedayl bayrarrunm an aibnCI :;11-<1.0Mi.i;rulkal!~l Veldlii nYmii. n~iinl!l.scbct.ile Mtinaktl.l~t 1sUmIi!~'!il,
K~'l'im M.J.iIt

Vekili CM'del Keislcti~hYr

i~oo~ymm
~I!of j",met

Kabo~lI.j 'I:Hlyramml1'l Oil eJt.}pcl Yl[donumunilin kutlunmesi 'li'i1ti1"J..il!!!::bc~il!l izh:'lr' buyurulan hisai:ra.ta t~ck.ki:.il.' ~dC-l", s!I.;),".glhmml ~lIInl1nn'!..

Ingiliz ,R'us I, birl r9;
olio

Birineit Sayfadan Devam
Ulfl.'tJl 1 lncidoJ

I Vi§i hiikfimef kartl
KOlDilDIsnlle
i§tirak gimidlidere iiiraz

Zoraki bir
lzdivecm

Inonii"ye.
kile

~'ledJ'"

R~inli!"

Bll.~ .... . e

ve Pa.:rti G.~i}d Sskr~termc J;i!:ktlii;i tcbr.ik ve tarim te]g:raflarile a.man ce-Y!lpl<J,.ra~dl(hl.du:

j lerl.iyor

101 i~l'etl.e:1jJ!iL.i 1~ldJgl
1(0;1:

Alman i.,lihk.._-t bii'l"CllIU h.<LlIl~ m.'tI'he.I'r!lbdi:dnde. S~yr:::t bornb.ardm'Liin tayya:rch:r:in-in Alman
h.akkmd.a. bh l~eil:eyal1 IlElbel"i ne!!retmektedh. Bill, Alman pmp;ygandafl;ihln ba-

KU'Vl.-.etleril'l1l% MllTrnanak,

Carp c~ph~;si!!'lde muzaff<!r orMilDa.ka.l&t Veki[j du,allm:zla kurtarch~mz, Lozan Idalilbu[ ~LJ ,000l III! kurd""i"l.!Ilu,z: y~ni Ti.iTk.i· Lo ean l!uih~1\l.I~1 kabot aj heky""d e, Il!!dbir kuV"O,C't 'VOl! kmk.inln Toiir k :sl1.ii.(;a8 LIla bl1h.§-t llig i b.,h~ettii.i Ilda.dct Ye jntiotah i~n' mee;'l!It giiniill '1'Lki(l1'lu.m(j do~a:rl. <:Ie I iirk sulanmda kahotOl.jl Tiirk ,:;ilo:: dioni;:ciler.imi.zi~ hakk!t'ocl.ak..l h~>'r""~ttHI. ve Tih~ l;oclI,i1ln~ ,~lt.k :glizel dllygularma ~~oekkiir. coer, oL:ar~r;; kUIl"d~:r¢!]gHLlZ: demzoel].:~ bu mntlu 'Sltnii ban d~ k'LItJul!!LtLIn. ba.ynuIUIHIl Oil a...~.Ii"i )nld~n~,BI!I-1Vc:kil

MlUi. $ef 'VG Cumburre'~ 19l1let loDnillli.io yiik~ck k&:tiba

T. B. ~t M, Reai M. A, Rend;)
~ilGCdii.)'~

,Cevdct

Kexhn

Ilwu

manu,
r.aluwlt I"·
'I'@

b::<5'it,

UTK _

d - il . taz.im Sa.ym Cevdel enllc. I!orUl.Ifl :!'on~z - _M'I" -i-alii,l mmnC!t ;;rmi ...·e Bil.r!lllmaz bllg.0""""...
an.et.tnoi!!~l!l! mcc!i'udlolm.
C!;lvdd

V ckOlI eli

ct~

~~ and!!. Mu·
;lljllOl-WlHlI VI:" .

Doktor- Refik Silydlm~
',' K,El'qn

n.ceda:yt Vekili

t

Iljll!:Jeflnl

mftrB.I:i,o:,:le1:'le bl.l.nb.r1 rumdu Ji~U~d.ilm!:.k lliZTmgeIW!i~Lm ctJll'H:ktc:di..-. Tu:rru;z;l;Hdil, hll.urmtI,J,g. i)~)' In Abdiilh!llOk Roenlilll Ahnan mi~raly.ij:,deri RUm;;ml!mDb: K1Z:Jilhar~ HVB~I !iilork ~pbei'lhH~' bi, n:ihayet bil'hirleti].~ boj'u!}o Bil:l'ii.i;; Millet Mecli~i,lReb~ ~Vl1"J.eI,JI,m takip eylemektediT. Jidiyor m,gJar:md;a.n da hil1:"l"iyet, ha.kikt Ko1.kb a)1! l;oy!ii.lGri l>:t.rlali'j,rda J.1adrld, .2 (A.A.) - 'Eotr ls.pany-ol demokri:\si gibi mUmana.aL etnrl·~k1cdirler~, Lam bi:r rer!lLga,tj n!:.fjl!'lle ~ll.ji,p, ila k [2;flha!; ltva.B[,na.kLIYE! va&:Ita.larl \'e' BuIll ve hakild ;r.'lin~k is;tiktimetinde d[j~ma.t1~n .jj0\,'1l11 mii.ketnmel -.!III,reble yapm~.k· M.il,! .'}efimi:z:in .acini ve llade· m<l.!z@mem 11e blrlfkte ~ark c.ephe:sin· glizel ya.vl"I.dar dogabilir. Ahmd Emi,. ¥ ALMAN :slrun kazaTIchrdlgl Lozll-n muahe· mUtenall'.ik kQ1Isnlila kar;! la 'II!! devlote; lun~1 tOl-ah_bUtlcr.ilili de cl'nryan aden. muhEJ.robllhll"~ gUn.ill· mw.n onul'lcic::: tilozirnle igilif 'H~ de.;;·I\ID kabo~aj kkk-min Tiirk Kl!!'Vvetlcr.i.· zamaQLndl11l eV\.'elitl;L 1!t.m.s-kll!!!fa- lUi olarak l,tltQ.li: ctm~k. iilin bpanYOL 051!bay1 illl toJ>1.J;ntlya tljtlr:ak atmill- dl!!v<LJn ;::bmekte~ir. yijlc:s~k fD.i'l.ldycti.n.iz;d e hiH Un d emi,;: ~i!!1Ii§ b.ir mik:yula bara-j,aI!-i!l.t.uir~l£Tk-.i ~z;mek l&_in Klz,ll,l)r- me.kllmlarlll~1 mllx~Ult S.ilm;,olgilla ve T ii.-l~ 'Vttta.llda ~ns Le'l"dl:r_ etrnl,Ul", d.ond.iJgli friiniin on altmci. )Ill do· nU;c.i )"'1l:rdda~larl t-ehrik !;ci-er, QiI!,Amr.>ri'kfl" Ttkrki;F('., fran, ~flii. bliylruk tc:::~in!: istiT:L.a.t ed,::rek mukabil. ta- duya :rar'fllm eylemekteclir. Fllb;In :!ia.yg;lanqJl .guTla.nm. Ili.irnu yurdl,ln hl!!r Ilah.ilindl: can!1rk'il~t!lE> 1"",,,, tJ..e~1d ... da"''II!twer ara- a.:rU21a;r yapma.lc:t&: ve dUlllINl:ffill r.ika:l<mia <Ill. va..:;:iyet aytlid~r" C. H. P_ Gem!!:i So:kreteri 1I.ulrla. lilllumiil~kl!u Ldllb.l". d~ tez<llhiJrll! t~~'1t ed!:'i:! d~n.iz~ f8;I1'" llociiie, azixn O!:ilyiat verai:rmek ,~retill: _-----=17,,_ _ E.r,;:ufUm. me bU::I1.I ~le1ln - tazimhu.ini anctme-klc S-ha Sovyeto~dlil'la.nn<l: kil.~lJerl h<lH!J.iiitml durdumak.t:;l..Qu· !Lof.ldra, 2 (A.A.) - SOV]l'et 01', A~ F. Tiiier bchtl,'r'ilrrlm. ~l ha:rekila :;;\.iratlc "'<tv.am rQillf'lLn. t,wliii, Sovyet kUyV<!tIGf!llIin l~m Miinak&lft.t Vek.!H Sa)'llil. Dr. f'ikd Tii~.l!Ir mllktatihr. Luck iit.ikemeti.nde k!d.vvethrri- belll!l'i lahliye ettikle:rnu hildi,· c. H. P. 'l:i.e!!lJl!d .!!>jl.laetcr-l PriP,H b.a.Eal;l1U;lnIlln <==r::n'Uhun m.iz;kb(vvot.li dtilm.arr, te§ckkuUe· l1'ItlktedLr. Anlkara cia ~f!..fik~r il.l'8~~ndif b'f rn£ydaf.l rtlllfl ta,l!.rEU,llLlllll dl.lrdlnmu~hu~ HIlDge;e ,d!!lI!iiz ii~:;,u ek'umda Turk ~lftik[il 'I' e istikba1il'l1n. teo .:ntlha.r~he:Ji olm~nt1.". Bu: mt!:ydap Slrym dokfor Rcfik Slrydam an. B,u c~phede bir ka.s-gi.in d@- muha.rebe.]er deyam ,ediy'Ot', i.'rIsll ...ian Loz;J.n muahe-desinin mUhim::besind~ 100 5ovy~ttankL &lVeJW Vam I!Iden muharche C:--linaiSlhda Slokholrn. 2 (A.A.) Sto'!:· milletirnze klU:a.ndlrdaS-~ sayu,l:Z tahrip ~d.i.'hIl~ti...D4n9 iIl.Jl'It;i!,m~anc.~ \I~ harp leV£lZ"IMl l.U!!lU- holm Sl.idn:ingen·in veT~iii bit ha Ankaxa 31!1.adetler OI..lIsln.da Turk denlzci· kalillnda dU!imall tankl;:tlA kl~illaII· !!ioul'lail mijhim :zayililtil. lli:raml~tn. bl!!]'e gGTe H~ngoc dcndz oi.i.~i.indos M'U" ~ fin- Uk k' . tJiine de tilm hi! l15rik.lil ve lnlci· ml:IP" aika91';d all. .ih.tiy.au ol!iLr~k. F%,n da.iri!&.i.ndc vc a1dt.!d.elf~ rnuhasara. edilen Savyet hI'VVi;t. 1. l .... :, e y_. lie ~ ve In' fSf Dime-tini ",eren kabotaj Qav;a- ta./ep:eri i.l~r[cye!'l h:.:,kaL.a..TtmlZII ~:ar.rp.mll ve 'emr~ ,jtt:ib<l ecll:rek gcri ~ekilen lerL 2~ 'bin kil}i raddoMtlndedh. d!!'-9mm milohl!lulu <:lIaR L.qpn. b. L 1'-'-' " . I. . '11'1 LR -rla.LDUTI YI ld······ . anu,rnl.l. b ayrll ml V<q..iilgton, 2 (,A.A.) ~ Va- ku,,·¥t:tlerimiz ild ~n si.i.r~ bir n;Lu!mtmtcli!;!l Lemberg'~ ~~[,i.ye 30vyd kUV'lVetleTin..in. ~dU~ek i1unul'l, Turk iIIulllll"lnda lII.a Qta] . u-' b~'] de .. ;""-:l.rlm· ;~ L k. L. '-k. 'T''' ,. • T" k m nll:ll!: - r e .--......... .....ntt Itll!;ltQIl'Un iyi hab~r ala.n mahFil- oe;tmi!jlloBrdi.T, sonra tamip ~~~iI'. 12Q t~nk' ib.timaUrni .II.-;du. O~ civannda. mii rlliJ l' mm ,U l..\r~ sa.Qc!l.gm i!. 'lie \II" ,_- . ..1 'L. I_ d. ~ " .......--. .igt Llla;m O'lll.ll·m.-I.i~or. 'L 11..", :-' .....,' t iun""a. JZrllt.. lOuytl,"!, \Jlun U:;!, 5OI.m1- h:rj, soOn,iiliini~rde A~mal1lya jle le.]• d Mc.,JkQva, 2: (A.A.) SQV!udd.i.t muhil--rebelr:!l' cel'e}'"1Ul ct· c'll' 8. Ina voA,~ri! ~_tl~l 1!:1l.n~~ •a ~ a,' mJ: Ve 'him !LO"ek aT' a1.a.hmzclB.iI'1 Biallsiok.\lfll ~md~ ,!;r:mIbc'r v~ ar~1I1nd;:!. ),,!:Iplllln "i'C, bir AJ-, Yi!~ tebli.irln~n mab.adl: mi~lir. talJ.C-J yllcidl'lilrrtl.lli'lllil tol!:!1 Hh 've'l:!1· L. "t...J...'. ,'1.1'. .. 1 't.-c M"' kala il·· !OM rnu =..a~ CUy1,l!f1;!mU oIlnl:l!:- rn~e. fLrkiUlnln Itiye~ toprnklannjo;:ine ~hTliml~ ol1l.n Sovyet Ol'"dull!l.Hav.Er. kuvv~tlerimizi.n hl!Teka:tL ]"';'.ster.u~!20Ii:mil;1'III YBwdeJ1l e~ 1_.:1 ~al" ~ ~ ~~tf~ln vo; de .......e bii.tiin. deR.iz.ciJelin Kud.l19 • .2 (.'1..Ji.,) - VI<1:by malCaan- nnm huyiik h.ir k.t:l;HJJ ka fi ola ra kT tln~ <Jj~=C1 er.tnm m.uZoa. cor vc: _p , •• bCilnbarlain.d.l r. . 'G btiyiik dan ge(;rl');e~[fI~ clair- blllucnOl.Il an- l1akklnQ~ vnilen. ::Ia:rih miilumil.ta SLII.rmJJl Beyruttil. ~ rn ~Il.Lm ?MSI· imha ed.mn~ I. J 'B a,sv~ kill -erJn£ LLUrm~ tl.eL" a r tim.l:Zm. tl"J.1.! ti!:re;m Ie.nd ek.· L<lfma h~kkmdit b)lru.~m tadu. Bl.ln routalhlar SI!:!'"-' ...\ltJTe~ 1 . . g1:ir~ 30 h.az:iranAa 50 ~ hay!!. Moskova. 2 (AA) Sov- y~Ui;)d tc\·kif c:tt[klerl 'M'r!lnlimi~tJ,.. -, -I I b-'L . rete:rlilc ;:;cVgJ. ....~ @yg6 anml SIl· e.:s.J.r d!!::~m~tcdirler. .Bu Imtl,MiHer ru-i;I atzetm~~ e a.nbyanm. munarebeier.indc olm~k ijze!:"c 56 yet ~a.yyarGler.inin b,ir R~en H- 131.1.,..."MrYctlct, !'eOn iillm(ly!;lel' e.~!"II!. d.1ltJ'l ba~!l, g~k ~!ilk mi:k.t:arda n,t\rlrq. VI: rn<Il~E1')le ahnm!§i:n:. Simdiye m~~kG.i" an~a,m<lmn O\Zdmi t3!lcp· Alm.fr.~ tayya.rc81 dii'itiruJmii~ti,i.r" rn'ilIH QJan Kos.i-cnceyi yeniden MUiilakal it V ~lWi SmCE! viehy kl:t.aI~I"!l'111'i ~enfrd.e-fl !;e· Mi.inakaliit Vc:::kili k.~dar Yu~ bin ~, 400 tan-k~'E ier kar~IOIl1'lde kabul edLlc1'l a'3lgari B.iz.im kaYI,pl.a.nUlI2! 1 7 tayyar~· bomhardlm.a.:n elt:ikleri bildirilkUmll'Sini iflo(.eYt-lJltordit"_ J'jt:~v;lmtlfl1" ~. C. K. ~~ru:d.. YI joo tll',p' ;.H!.YIlab"dmijfu. - kir f.edak;&rhk ll:"fk.il e~tiiinl t-eb~· dir. mru::kted.ir • .s~~len hllcldlerc a.t- r~md~ miJ.hi.m ~ttlerln IiB.h.tplerl. F ~,,·k-ttl fide b:ir t-e/b Hid,=, <:k br!ru.;t; cttirmcktcdirl c.r. ". K~hraf"i'\a.1'I tank Jofo,,"]~imiz, !.an bombillaulli bu. b.~de.fl~u: ~a Inuhu.rti.rltf, tlV1!Mt'lar Vi!: e:!lki Ltibd.iTjl~ okiuill Uft'tc R~a tehd, Vi:l~in;gLon IDahf.illerlne g~'roC tQP5~~"1"m I~ 'Ve S ovye~ p' ad t::si heit. Gttikl c'ri :glh i.i1.mYt1ii.. . !lUb nr;Ml';if .... ~tI da. 'bu1unma>r:t.acl.Er. oI!"lim~T. W n,d"1i'lil r ~ ,eft -doLi!! furlin, 1:!"Ve1 htlkilmetiEJden dOrt" vatar.nml:lll'l .fI],r;;ak di.i~maItma kM~ Ha.,,",a re"1.I[ikes1n.G bl1~ ifs'lld.birlel" 1I1'lZI ha.ber:le:F'e gore, Vi.chy 'ku.... • lfga.lf!,cHl~tir. ~I!:y is'i:erpL!l'ti!': Jl,fe,t'o=ayun'u talili_ye ('i~Grli1'Jl -f.L '!r1'.)'"p,~mi'lkr~, bir ,,"'k GI!!;?-eUcLOlldra. 1 (A.A.) - Mo:sk(!· vetltl'! (~ 4 ~.@), X IX Fin kl.llrliya cfi ~,iitillI'91;W-1 'v.e AI" ,i 7 ~lman.n.rk;a,!j~:rlln Fin- ri iktihllM ed.erck, .:a.llaVi!l.t.lL1'I.Im~- ra.:!yo!l,u. Balk K.omi!l~:de-r kan ev"eol lng:llizilal' hMM.b<J:IJ.& <;;<l1l~LILl'li(&fI :1 Inclil.e) / / J "'<1; d ;u:[lliLfitl. tay.i.n cdildl~inj m:i.ltc.- Yeeil!!!1lerdil"_ It'imada.!$.ylk m~1l- (>1'"d~ tr!!!i@L;_\diJleci ~ F'm. baf~a. bjr la rid lYaylio. 8 ~o;:me:si. ilH,,'ne:r kan~ topr;J.gL io;:in hli",g~tl I!'Ir:zyJnin 16 jle 6t1 YO!\, a.ra!iLnd~ki Jlr l:iallELlle !!derek bill' .,ok 1I.im9oelcrl . d alT olua ~ "l'I<!!lf"edi.len teohlisde lillIildiytt.nw nter_kez- ve~l :rmnIiI!!Y Y'O'k:tUf.) 2. - hwe!,i-l~ lngi[tere <Lra:5~m:l<l. Bl.lft);fi,r il-l'aa;otnei~l,=, mlic:adclr!l! o::yh:rnehcdir. b(ltiin Valilnc!fl'lllui.1rl btava toebl.i. kUl"liluna ~i:¢i;lroii". czc-Umle ,1:iY~ de-nilmektedir: takalaIl1ln'a. S<J,vyct b~lId'UnclaJl yapilan Is~c:~ p,ava sehrleriniP Adc!J;e fa.iL: dili DloIlrJ k~vv~rleri- ke~ne kar~t .ihtiyati. todlbh atmilk da !ld de kaclLl vl.LrdJr'. «Kilil. GeMflll Sir Areh.i-bald ta.arrl:Jza ~l-erd.ir. d~1!"hal ta.till. To.ltya, :3 (A,A.) - N~I:Mik:n r;15n.in hucumul'la IlIgrilyan bil'" Gu:!:ili· Ja miikeHef buhmdukl.m hakWi!.,,'~lri!ll. Hindi.atan IOlTduhm b;\~ Alman hawa kn... i ~ dWn de j ~ te'\'e~teki hiiliin fng.i~ tctam di.i~malHn hlicumla,nm tam klnd45ki hit bWHIemeah\i ne§fet,bi.Ldirild:i,t[ne gt!k r.n:·llandanlLgl,.da 'VI:- I,Imlillf\i VIl· mi. bit- beoya~ed.e d!~~ k~ ~u.lGrme ha,ti'lllmn Slo_kho.hll· da topl:o.:ru:na'. bir It;"i.i.1lu.tmll;~t'l.:!f. Fa!li:atli!r. t bit mi1ltir. lilik i~'t'll k ons.cyi an:liglll d'3. c.c.ll~h te~~Jh:rift.e Vf: t~t1 !II. IiI e.ral Sir Slauad A u,ohin Leek.' i is P~lM t!I'lplllJll;(da hsJlllllum: v,_zjyet VII ,"ok cld" hi.ic\lma. klllkrrll~, f.ll.ka.~ ~~iIf]Elr ~!I'k m!:nhdnltill'lda {~~ l in~1 *' lui: .mrI:VZil~r.im.c kal~l mUl:.~n~ ta,8~4 - F.in]llndiya tarafmdan Ii~· hl!:;r ddasmdEi. .ilk moCvz.iier.inoE> dog ba:ekila b!lilj!lad!1ar 81[H etmcM 'io'e Gene-ral A\lchin jlerl5Lnde giodcLI lIu J~~~;;r.LiI.'r!!i8.ttai r1.LO!:'larla o-.raulillJ.-n ,h.u,~kil.tma m\iruUl ~I.yaaete OI.1t mUhim bLr kar{lJ' par~ edil~ oJall BofQr~ tClplaut'!,1 hITQ-!odLlmL[llir. Birr tel.:: .giinde BlIdap~,to:::, Z {A,A) - M;t. :r'Ite ... Ll!>t'k'in d<l!: 01111'1'1 ~rirr~ O~rk. ·k1inl i;;;ga.! et.m~Lr;::Ntl'- Eu mevkl lI!:i1h<!!:I'~t e..>,,'ie~iT. I!}n .A.~.a!lyi3.Y!i nriLmeid. tll~nmI'lItrr. Al'Jt);j.l'ili1!.i"5rO t.. nh. k!ilybetm.iflcrc:llrr:i.atanm ~rk mrnti~ka.!lJ:Iilj:l!l dOl. Pfi,:mlola'mn a JlilOJmd,!:'e- crmullll fIIrkJ.. b a g,1rumanclanhi;ll1l.a q,y.in~ lasLoberg'in ;?il:ti(,;.I~ Min.,k d~ ls.v1!~ bu t;ill~plerl n:::ddetml'lltir. dir., Ph-i:lor;f!t: di,ditanlllnn 1Ilsl;~rlol!:- bu ~il,.hah har~kB.t ba,}laml~hr. ,;/ip elrrri§trr._ Bu, l;jyinlr::..r harple I. 5;LlI..we. kallTld~r . .Ay~i kltala.r, Cez5ne V8rln-d.tve E'9"t~~ dciru. ri.cat All'Q-a.I't"}a, Finl!:lndiy;jj, bukiimo::tine r..i. 6 dU!jmillrl tankl taihrlp eL.rni~hrM<.I,car h.LldLldllnda $ovye:t bta]a.t11f:llll.d Ilor ta.yinl~r olup ~:$kerJ: vammtaka!llllila CcJiHye'~"l, de l!jgal et- Mllit<:k b1;lhrn.a.n _;:j"ij~lrnl luta laTl .sakfu "e miHtehit cJmuun m.lir~!tat il:d~rl!ik !9'1o'e.r; Mi.kumtt.l z.i;"-~ j]eride gQ'&ler<::cegi ~nql!.· djr. Bir le.nk din bata:rY"-:S1 ;Yi!ol- u kalmllJT.il:f~lr. l-!q,_'ilJ;& kl.J.vve~lerit<'r14J.er(l(r. CII'zinc tl1 u'IiAkll.9!!lde. ket1f hav~ lil{r,rrrn:l.a.ri:k: ~iIr :h.yy.ta n~~indr!: ayrri ~.a.leplo:rrd'l!i bu1un.tev:5iYtl etti iliz b.ir lek muh&l'ebed;t'.: 8 dii§!man m..iz o-!'"dumm hu~b:lleril'll!! t~tl.i fa taM huil,l1'l.maktadw. ll!ll'eltii:J: YR.p1i.Il grupj{ll" blr- kilO; esk ugr_m~.!afdH". Di.ij.Inanl.n g"e"'UuLandra,. 2 (A..A..) BI.Ig1jn Tokma.SJ!nL i!l.t~miij;~ir. Fakat Finland.i. B_ Lyttelton.·ulrl tayini de B~· ta.nkml ti.;:SV.ll.~ ark! bHakml§t'f. h miiz.a:hereue bulunffiU1jli.ndcr. Ta. a1m~lll'dlr. ~Old() lI:ell\t haxekiLh ya- de mUna<ka:le }'Oltan .. e bi.r .z,rrhh Y!l. I.sve~terl -yil.lm.z bir Alma:n hryooa .4lmM ' Jt.us ha.rbl ~akklnda v@'bi,et ta:&i.!.fmdirD tLc~.ediIelJ hU Karl!!li boCl"zanl hij.lge1!:rinde1i ilr1"U.Zl~Tlml1;lI' net.ie~amd<!: diill- j);'l.fI Arap mlifrezel!!:!'L tie i\i birH#ti tr~n tahr.ip ed.iI~t:iT. beyllJ'UltUi. bUl\.lro!l.n h.al'ldye llia7.Lrr kal!tnm g~-;!.!Iine InUs1lill.de .iall:!bitiflde, hir Beya.'Z Fi.n tabum hu- m<ln yeni rn.e.vzHeI~ ~ekihni..~tir, leblig.e !iU ta.rzd.a. bildirilm.ekte· l'aUndeki lngj]jz rnotdrm. kltiilar( 8 i K ~za m ubii'll SlH<i!!tt.; z.II)ltf di1§" Malsllok" J:a.P<i1.11Y.jUIIDd.tmya um t:l.ml: Dldde ik.tifi etltl~tir. djl"~ ciuciurnu'Il{] S:1!:t;;mo~ti:r- Bir PJ}'adr= ~ML ta}'Y.a~<!:!a)·i MIlCEl.ri!l- ~~1I1 otomQ.b~1 r;>]mak 'tiZlairS 17 mii!j. fllan ~et h~a. kIllVl.>$le!Wcvrjlm~

,Mii;n8ka1:at

V G1cili Ke.rin:i lneedLl/)1II

umumi bll" o.lM LOl"at'l I'Iltllil~H:cleiWti"l'l ymdu· toPUU',O' Yi\.Pllml!JI:.lt', H:;r.1'1(1lye k(1ml;ml.lza !emll:" 'I!lttigt rume tleJ-cl1!1l o!l~" 1tlll~VjJll E, VL~t1.!1k, !i.lloTkiye JwoiTi51.l ohm ve Tiir~ del'liille'l',iqd~ 1'!'I.i~ r,:,·lj.!lj'i.umllmt kat~bl MIL iSDloll~, ka.boLaj hakklnl TUTk 'lfat~d~ltLC"'t"et~om iaerlHtJllden blr mllme!lIla Vc: Turk hll;)lHlji11rla kaliandlI~n an. Gel'lel'aL Gcl!ko(, Gilllrtra.l Sa'!'lnc.f, mu·1i.It - gUlillln !!~ej clev;riye-slni SfJo\'Yllt hava ku,VV'!!:tl~1 kum!f.niialll'!eandsr'l tez-iI'hiirlcol"le k:Qtlarkeo hI· rJni:l;an(;;;:lu)l'ill !:'~trot, denlz il'tlbst 2'.L b1.l.gijnlere ll.1~tlrIHI biiyiilclc:ri;5ubll.yr yUzblilj'l 'l!l;fl.bid 'l'eo!Iair idibat
\"0

Tiirk

..'ahmmm

ist!hM.1i

hta..nb\l!

bel'Atl

Minsk voeLock laedecek e !=FlU- rii: bit )'ala.T'LKIu. Elcisinin harebdere devam etmi}lerdir'l R.Un)GfI VI!!' Alrnlllil kltalannl!P Diger .i.l!.Llkamct ve ecephelerdc B'~~P.rl~by~ .~raz.ieane ~ii'Dlek i~1:l etmigor kJ.taiitlmlZ devlet hudl"ltlanrn muvaptlgl bu-tulil tc§cbbulIler askerha.'fa.za cderek il;eri girm~ge ,,1di. le3'.imi:zil'l, !iecaat VI! kuvvet.i ki,.T~Iirall~ A 111. erik a. ve "id,y, 2 (A.A.) u.!1.i11n ciii§,rp.aJ'lIl. ktir~l, mukavemetIItI1'Id!'l mLiternlldi -l!llleti:s kmhnl§- mUM I kMlpHgL a.'l'~Id.ukiBafvekii.let nll",wbljgi lermi dGYll.oo cltir~le:~djr. nr _ f a~Sit~l!1'jn ta frafur I.I~ prop aretmj~t!'I,': M~'rrnllrlil!lk .i~tik!\'metinde ack'l- @;.;ndr'l8iI-s ~;(IomO;!l clan !Hit'~l"in l'l'geJ. a1tm(liI .. l rnmtakada k olsun, haztr bulundu ~I!: ~aik cli.i:!!mil'l1 kll'll' ... c1:lerjrL~ ~I!"P L:I-l!i[!kJU1, )'aldlt'lm d..!Io-tfue~.i Be. !lerbe!ll mmtakada olaun Ei"ranEltilgtIc. ogibi .AlmMl kltl!l.];urm ~akip 'Mo).!Ik'o[lVJl" 2 (11..11.,) Dllil, :illlgi.- 'l~ btaatlmU:i!: "ietin. a1lr'r;:UI! mUc-a.- !la.rab,ad'il n1.lJtLll~rl kcmUlIll!lllip k.a.r'iI A vrup::t d=vam e~lm··n:lir. t:::d=.4Ier.illl iim.it ediyorlarrdl, Fa- m llcI«lIlIG~ln~ 1'1'tink a.rZI.I9;].mU gl5Sll:lliz: b'{jyetL ~Mue SO\~,t;t mUml!s~l1- del"lulne KIil~l:u:rlm .i!ltlk!1Hnetiride d\i~· kat Rumen gelll}l'.(llle:ci Hit\er ~;:!.. t";ij'orlru:. Hicblr entctnB!o!l:yuhal lfi\.l(lt: l~l.'l ara.srn~fL I'l'lI.tJk mahl)'etLr:: ~~le-r ~ok noktiill.tda.n taatru· r"flfj,dan ac.l !oure.ttr:: ~ldlatl'mwtu. g1:lriJ~tiJmt1l?tl.l1·. Mjj~erGlllrin neri- mal'l.bir bLlJ1!l. m(J.ni clt:~ildit. )3u gll:ii teliilol:1Alman $Ub9yl<l>tl. R.ur.no:nle:r,i. ceo bi.Ulle-r ,\irlWllrz: b.il'li,Wlnl de IhM.! lemekte o1ilutu ijotrenUmt~tlr. T;141y,et aa ktllkliUak a ..a~imiz, d,ahiline. sirTarahbiite ~endi ciiziitamlarrmn ofiun- medb~lndefi. hUktlmetln Mosk.ova)'3. geldigimhmbcd 11k deta. ~ege hleb,bu.s~. buns n~\Jblr Q1.1zd.oiITI yilpl1afi fidd,etli mu~,,'bil de lfiuhe:..kkek bit" alu'lnoC :aiilmek· olura.l, tllgili g b~~yUk.~Ltl!l~ :Slr Cripps Jtll"azl y:oktur. tedirler. Fa~le.-. maneviyuti kltft.raf,ndlln "l'~ikn Ziyn:rete iiltl~ak et. t.a.1iI.;~zlarla dli§tnl!lm, biilyiik zayiaM:ai'lmnh bu g[bl talla" ...udllnn an-

holm, f)w~k,
tik.am~tle:rind

edecek

IDtlaadele

hikayesi
(~ it m£lje~
VEl

lngiliz

~ m',uumiQ~1l

IXl.muguna.
aaman

zi!Jafetinde Tiirkige, t;in sefirleri de

~evirirler, bile bu geni~

fakt.t 0
kar'!!Hk

Iii

aahalarda

nisam

kurrnak gibi

eziei bir y"ukiin altina dU§Grler .. i!:limdilik en ga,lip ve aynt eamanda en cazi,p ihtlmal §U13ur: Dllnyaya tek b~rna nlsarn vermek :i!ddi srada a hu lunan iki Lllh l!la.rcu: siste:m in, ik: i l;l<enlil biro

'brlrJ:neoyun ettikten sODrabirbirile.kapl§mas,1 ve hirb.irini
yrpratmasr,

hti,r

rejimIerin

ne-

fes almasrna ve dunya. yiiziinde
haki.ki sulhun ve mfi§;Lerek emni~'etin klU:rulma.£nna hlzmet e-

m.L~

bll

I'l'lLLn;-cael;)etle

til. u~Nl,t!larak

taIdedi,~itt.il'". Dvi:nll!k Llluka.meti.nrd>ll ku,vv~tloer.imiz d.ti.i~!nl'lln plyad~ific v~ tl!l.nld.a.rUl<l. h~!)l !;;elin rn1.[h.~te<be;l-!or VOi!ir~rck Alm,illl klta,L!,hnm garbi Dvinaafllntualilla. gifro !::!I'lie

r.t!nH~ ~' .•m~l1 ~~~eTl~Ttnin

~ulLil1;l iUlk a.l~k.[r.d!!..rIElrill i-,gal

JJl'1k.:iI.in~~tI

il.-

tehdit

debileeektlr, Demek ki Rus.larla AIm a:nlarm .6ulh iddiasile evlcnrnesi.n. den ha.l"P' canavan dogd1.ligu gi.-

lI1:!"~

*

Arman 'febligi

Va,ing~ona gore

dirt Ie, tste.llt r
Faka isvet; bu .reddetm.i$tir

AIBlanya

ilv.,te.

ingilizler lehine §ehrin tahliyesi-ni isteyen hir ~ok miihi,m ,ahsiyeHer

IIltl·1

tevkif olundu Bir tolu kurf,g a dizlldl
$am.da 70 ki§l ;;ldii

-Generar Vavel ,Japan Ba~vekili

*

Suriye harbi

tahurllrniLZ: .:£i[j~~rLhl. lnuhul!:bl!!De ..... n,!!.2:Lthg-ma layini.nl las .. ip ~et n tutll~mUf 'lie ~::Ililmam geri ~i!:. Mats.uoto!a ~unlat"I ila..(: ~tmi~tjr ~ , !:tm.i.Jtlr. B. LvueltolJ. half' ,kz,. ki!.m!£"ge m~d::nrj~ o:I~nllitttir. Dil~ ..tnHbalM ~IlI(1u;rk~ gdzleri'rll.Lilin bineB't a.N.1-1 ol'1l.-CU:. 'V-c harp ke,b.im<tlll tit; tBok hybGtmi~ vt: 11)0 Ile~ini Or t;:s fi1TJrta. km~l e..d.-ecek- 3nl.ll1lde: ve·o;IUn;.'ad& blTh-lL$Et Qmi:!l k:ad<ll'" .ijJli ve YlHall vermillt.ir. B1:I tiro fl, LyttekOil O["~;,r.rk-ta, ;u;kelablllrtl fll<lilU ~ I;l.::!ke r I !!tri ;lI.rho!l bir ri b.M~kat 6uiy ~~k 1.iz,~l'"e M.r· ceriloY&1'l f:tmo':JI;t~d.i. Eu va:zJ)'et bizi ~brene hLl1unilll bc:§ i1l1cker cah . bin bu mlTltakada. ahnmal!lJn! .icap a]mL~ltir·~hr. c!niruwll dot'ruya ~lal\ad!.L1' etroeketttrec.egl Mltlin tedbirkrj Iouup DUl!mani:l k;U~1 mi.icadeledi!l ~;).grob, ~ (A.A.) - Skfanl: tooir.l> kab"r1esi narnll)1l. ittiha.zll. galihi. pilorll1l"l milletimize h~'II Dililden litilianm el<'flo!> VC!IiJ",,, il!:: SavYllt MatsUGKil Japo:r.r mlUct!lle bltap I!oIJtdnwld'llrur. yett& r kIllnmlftJ.r. ye AdaJrfi bll.',rna. giliruJe r;;.r:o~<:1~et te~C!bbij!lkabi!iyetinl ederek II1i.Llilte !lak;U.. ve IilUtlehld kaL- liD!) graM oIlkmek ,,·er'lllX'lJ.k'telr. Amele gO!lt!t:rm.ektecih. Gera.ftral Wave[l Hi:ndQ_tam:1I g1IJ1dl3 400 gram i?.IrJ;rl"'~ LllablileoceJ.t"oc. Alm.illl .i:::;tihbarat bi.iroE'\J, blr mi:idilfaouml tl!ikvty.e.,Ye '!iKL1IJl1iGiik tlene yapd'El,n rnitralyOz :htklJ(lIl.u 'N"!:LZJr ~mpa~t""rluk ko.nll:r!l.l'Wu[[ Leo., cl:r!l ,. ]. (A. A.) ~. G'!Hl~ral K Ruveh il'llJlliz mi1h:tin'Eo 'C!!rna:!!LIiI_da. .s()vy,t!:~ pilotla.:rInm ao.z1ll11tN.lu,p hI! '''~y.ana.~ta !:IUlllJ1DlI:L~tUJ;_ WaveH tlind'~~1l1l ~,kUIl:ul!\d.an~~t:abeQ. hir nuwk; ~iiyliyecek .d~ dumcl,u.rt:L k~.a~l,uruku,lla.tLcllk. blhn ll. g~lri.lerek Sir iC.IaLfd Sefiriaoi[l ziy.~.re'l:i wn'!1r~. 2 (A,A.} - Burjj(Jt;L otra. lart "'akkmdil yall!.n htl<b~rle1' ne:r AllchiYr l,.eck·in Ya.km!ial'!l: OP Tokyo,:2 (4.tIr,.J - Alma II, hllly'~ llildijl;'jne gt\l;'-e B, &Q-8r!!V~lt ;l t.em,- t·~tml!!k:.t.MIir. 'Hl:rhv.lcle hu taluii! duliHl ba:;.kuma1Uianllilrl;t, pakli v~ Soyyet a..,!jf'lI.TL bugfin. }Pill U!;LlO. 'lTIum;a 1l,gLlIz mmetlne n~tabt:n nUl· hab~rin.in ht!:defiA~1'I'lIlnla.rlll biz· :!lure-tile:: yap! an mi±bim t1!"bedd.iil Yo)!:i'l, I)il" b'Lutuk sd-y]j~'e(.ek.t!r, ].;:&;·Y1 :zJy8.l"~'L ctmi~r!l"':Ul'. i!:I.!L hndl n.i.yetbet:inj gizkmektir. bu.gi.i.nkU ga<!eld.erin ilk !IiL!o'f~kll'

Kru!, B. O1iver

LyUctton'un

vfiZlyetlnhl ~~1oefr'l~tj.t".

eynni 1...I!lrip

edec!l~lli

HlrVa tistan da
veriliyor

fr'I".

Adam ba~l.na giin,de 20,0 gram, ekmek

'Urekkep s.1l'yyaJ' I:Jolr iizO'.r.in-d~ anc"k k~'Jjf 1.1'.ul'lan WrlU ,\'B.sihd~n .... rin~ ka~ s~"~a,tada ,lr'i!:ni n;lu""af. y!!.pm~¥I!·. Sail gihNi 'l::u~mha. UUI:i'· V,iell)' kltS15UL(l TUidmti:r'ill\ ~iinll-Il pr- faki'·e ~~eT~kk ~dilmi~tix. kifl~l'Jde r8.li'iJJl'tt-nr.k muh<l.rclJeye §"h.'.L~tuz]an 01 ma.rrnlhr , MHO;: El r k uV'\"1I:t] er.in!'.i .I'l1ensup
t~T'I

-Sovyetleir .£lii:di!fi;V~rlilil~ el~ilmi.. beytmat:l
V El.tlnog.to'n, 2 A.A.) -

I'I'Illjll,~ '>'e l1~ n~lt.1celllI !:LII"I'iJ~li<U'dmr. u B Tr'IIII1.arabBti'l' .'1 subay n ~O asker lasi. td~'djkt"'n l.>a£lka zunI.! (;tomobillw-lc motfuolll nM!:llye v8.£rUolMlflln y<ltl"W'lO\I;lII'l f8.Zil~l hnr~pOOiJ.m~b!'.

50v.

~---,,_---

yeller Birliginin V~lon (;lyk.~ gil.:!le.tecilere bl!yanatta bLl1UIl,OLn.k B. W~llei$ il~ Anl~l"ikB.ya j'a,HI .... c:.a.k ~I1 csa.sh ,s.ipui:Jle;r bl!lkkltldll. 'l!I:odi'lltii.guni:i. ;:;(iyl~mi;ait. Salih iy~tH m lIhWler h'll 9il;l" rl~li'!;rill kiTi.lla.m{l ve o:diin~ .... me e l""mull!.! !i'l!!r~e1.I'~ dah.il.illl~ gicm.· y~e~-1Jtli ~~lem£kkd.id(:,L Bun.-

m,uciibi.rlr:;r: Kar. Gali!iyayi.1. !.::,Ijrd2rr jl~:r1iyenlk: Alman t811Huzuna
'PELt
g'G~tl

t~jl!kkUJ~'::ll~ pian

r::rindcn

.lhjhak
Serlin,

etm~<2-rd~r. ~ (.J...A.) -

AlMan

oroul!l.-

8.

W eHe~ taraflarmd""n l{IIl!lY~Ya. ,num.kun elllln h<:r yaTdunUi )'iD.pL·

l~caiJr.a dall' v~!d~ri tCMHn;J.I· ~,In dol.;Q'1 pa.lIa r ~nti t=\lekk: "':-i~ b.il-rlil:'d.i£i ha.ber 'l'erilrutlkle~,Lf. Rl<,:l,larm Amr:=!r.i-ka;ya yap~]a.. t;;ak .s.~p-;;Ili~r i~in AtnCdh hilku· lar tam. man<r.~!I~ tl€:l1rr1 r.t'lah~}'i!tt~ met.i.~Lp ya~d1mtrr.1 .ii'lt,~dlglll~ Vi:!; $:paT~lI:lT oi.nc{t.k vt:: becl<!lll~rI Rl.Iii hi.ik(irnetj t<lH!.rmd ...n Q,d<l=nr:<<:ek- Ri.I~ ai,iJerrd.§-lcrirun milrnkiill olclu~u k.\d~r 'ti!Tcmail kabul.ani.i t(:mi· I·~ll\"t!r. tiT. ne .;all~m&kta gJd. lNI~t vc· :;Ia'l"k'a dlogru hl:1:lll ikrll'ruekte B. Molot.of'un B. RI)(}t<I:'VoE'I~ j]r:

n bu,klU't'I9Cnd!!.lIlJfl bu Ilk1~1Dl ~r. d~lti f<:-\'kir.lfld~ t<::blltl :r.re~ t¢Li~lr: ... BiU-li$lo-]flln ~kLn.da CcrC}'SJl et. mtk.te '.ltan lmha. ,1Iarbln~tr w.ri.hl &tll::mmjycti hillZi kat! bh: neticc ~'I!n:Jj~ JorLtgio;io;: dlL.!i.ELziyade anl~J II1'1.Nktadn-, .A. 11'1'1 (l.J]yuYI arkadan \"lIl'mil-k '.il A,'Ii'tl,lp<\Y;'l, SQ~"jkUk Metlnl gtFtlJ.t'me-It 'Ekll~ro na.zni,mo.n &ovJlE't {Ir<::i UIh:m (<<l"il !ldllm~;: lolL!"ru:t1:iliutll'ce u~-

Sl:l'irll.'-nn Jap.on htUrcl.metintn ltl~ nnda ell m-Ubi.m y-l.~ri ina1 I:t. m(:ktcdi.r .. biB-)o'llI.rut.tl hiU-rlu:noiltr. ti:n \'i[' edllme-ll hi. Daily Ex;p.r~31 g:~~ dlyor tedikl@!!"l zantlOOilmliktedlll''' ki: cE.g1;'!1" A[m:at]la;r !R~ muh,v~ me tin.i _ J:I:I.", hinr kral!i, K.:ut.d cruzdel1 11<>11 tilrikile I-tindi.sla.n.ac d'ogrU btl" JI~rlI:'Y~ ha.rekeltj dnha.! ba.~Jllfi'!lblu;r. StmE!. kllJ'fl Wa..v.e,llm v::; z.ifc:sl Mik:UR'~l d e'Va.m elqk9CHintH:stan mi.idafaOl.lI1ml hl'k\·.,,~ (BIDjI.1 UWIdo)~tmek Ve YaklD.~ar"'1aki kuVV',c;t- Ill. 6dUmektedjj·. Maklllede dC"IlUlyor l~,.irn.izj arthracll.k, 0],;" Hinl or- k.i:

:BirAlman

gazetes~

Suriye lirl!lreliAtI dolaYI.&lFe • jans . t~lsraflal"J,l1d.a hazan
P.@Jmfr. baz!lilli Tiridlmiir ,oJarak

EDMOR
Bu k~!!p,bil!r11J1I1I miUUBro
Hazroet:i

Dian kltaljU'IMlZfn g~l:!Ioil1dl: kl:1Lan elm ml1!:tal·d.a haJ.·P mllJzerne!lll1.iu, diter td-chf, gana.lmin ve esil"lerm toplima.i1l1rnll-'lti. RLll!lla;)n alaoeaJcian biHulIl 1l'Il!.1· v'e SII.y.dma$1 iCIn beJ.kl hllfta.laT jil'1;_ ze-meyi Patii-.fii.k Atla!l!Il~n VI~· r:r;>Ct:loIt;:I'. Bl,ll'fIoda eereyu-n oo.en mQhl\divo:stoka lla.kled,l!!c!lk bLdarr yoU!.: I:"<!-helerlr\ ehe:mmlyetl. I:'L8..kIo;;Inr:ta~EI~"1' a ,..a~u.u.!l'Il1' maHk olclllklan tah(llin dak! l'a.kkaml8.I1n mUt:aI~ll.!li]'I! bir llo l'L:mma~ tEl,d1r" id.l· o£dlmn~k mDmk'i.'indi.lir:

n1m~I!:dn. Bli surecl..!! tei~lm.atln blr c'\'vc:l t~inilM 'illh~llma,k-

.m

-

Sovy,e:~ Fr.a.n.~iI: ,;e,~iLeri memLEil:etlerime ,~ijn,niYCirl{lr Londra. 2 (A.A.) ~ ir,;vis..rc:
v~l"dlii:l bir tJlilbere

r>771 tank,

233.0 tc>p

~'C

l'I!l. va rla1(

tu.

on

asll" evvel

dU:i!.lnLl

.ilZi.m~i

yLikMh.mck

kuvvet derecC!'!iine olaealo:tl7 .•
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

Ye.nl TUrk[ye d-eV1t111,TIlrkl~'e.)1 .iktr!W.cIi, b.1I.JU1nda.rI, feci bil' vazLyette
l)ulmuljolU:l". ~ebt
!'Il!.deH

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!"! __

_____________

Askerlik
ARkerlik

ilinlarl
Juhellind<!'l'u

Sub'eye davet
Fatih

I

s".m ~)'o!!t<Ilnd ikt'Jl<.[IJ~1

zikredilen bu kll.s.ablJniln Wi"k'!;c -dogrl! - ~li ~ Tedmi:ir dill'. BII
19f:m S\irY8'l)!iI!E!rclen kEllml!OdbY. Ar8.pl~r, T.dI'mll:r d~meldofldl~h:l!.liIm~esi (P.l!lmvrlJi)o do.,.. Bu ulm dG !'t1,l!1i'ma flillile-,;r-ilen fl. d8!1 VI!!: ataql~""a umumi bil' him ol8lttlli: verileo ptilmiye.

t~r.!l.ftll'ld:(ln kl.l1rllldugu ,ediJjyor~ 'oa Ha.zteli

SiileYJPiliD )'ivllyd

Orelyen»

rna tmpar ..'l.oru.

«Aqrelie-n
~pt

=
ve

taodY01i1.HlUn

t.al'afmdan

tllhrip oiuDmu;\~ru:r.

~Sre .so"'Yetll!!l' Birl.ig-l-nin V.ich.y· deki ,b\iyuk I!:~i YO;> l:"1<;.i!ikme·
mud,
II

SoiiloY'"'

m!l.DUli bW'Bi!llril 'l'.aptll!de:rek; g~.

yutmak

~~jTet!;M'II'f:~

mU.

c:a.d.ele <l!ti'orr,k m~Cb'u.TI:tetlnd!! kJl..lrm~m. 'l1.lxk I)l.~l~dl mf!;\Bol.!Je:.;j s:neaK '~ ",,,mallk pl.a.nla h.IIJletJllml"ltir. Eu plill'l 'I'-Urki~''''nin :;.a'\;.Yilc~tI1'nnJ(~"ini de-rpi-1 cdJyo ..{lu. l~te b.. lIoUl'etl.«J[" ki . ~h:""d~1'1 ~r'lln"!1kllbel!ll aLLno:tEl. ,irkl!tlL<r ~llTuLn\u,tll.·. F,u ~Irk:etlel.' "Lm rli tam olr vt'1"lrnl!: I!)ftllllRlE!lI:tadrl". o;Alt[ ok~ bu~llTo"dl Tfuok: nial1llllll o?l!<9.l!1 temoeU Q]TrlUlIWl".

'Jer.

Frl!,nl~l~~:!01

o(PII]mY.I'G).

ni~ldtigi ve ,giizel16ftirdij;l muteb-et" ila'l'Jl bLriJl.[~de !!ikl';e-diU,rli!igm.-e !riTe, ku:rI.l1II11~'I;II:nlll'l!

)'llmdlll bazi kll'plitt!!rl tile bir taJl,;lm ingiliz !i!lll)"yMi]II~
tlilrrl!fll1dan buhmlmll<lj ve
~miilll:l1!O
(I

1"edmw-

hal'a~EJeri

169'1 ,d.eli.1e·

jspan)"lIya,

hard~ct

I!!tmi~-

~ok daba eskl old,..ty ,dliLneUoe.dir.
ROImll]I]i!l1' Mml.flmn!:li

l'I'!'.Plda.lIberi

bir

~l

z.a.

ZiliflIU.-

kadal'

5. "} t~I... d u;!!ta!l! Mdtmel Cek mal o~ u (jrnc:r {321-1) '!;Qk au. le tq,beye mlii<lCaa.t~ il!n Oh.JnUf,

den, I'e.lm.ektedir..
1"edmiir, ~k e;ski bir kB:SJIba D]up hAl'abeleri ~al!Tl'llt1 240 kilometre limali. ~.a.rki;ilindedir.

mlilrmur ve iflek b~r tTclilrretmeli'"It:ezi Qlall bll kaRaha, Pl!llI"Iil'
iKra)i9C:si

I!ol'a~t:J,:Ii'iiTIlI!II.t' YBI!'I~lmi'~ll'.,J:Jarabe IeI' ,!:ok ?;enJtli~olmaldl!i :;iik.. IJ.I!k bir I!lIrllELt kiy-m(:itimi hl! ii

"Zenoby~'".

'ltZeyneil!H!
til,

m

YBrhll't Romllhlai'.a illoY'Il

R

u'Z!Iill'in,e 272

3eDesin,de

Ro·

i!l]ejildi1'lel. $imdlki 'redtnlir ij~ biiyii. o:;ek brl' iLlOlf obnakJall ill!ri <Ii. dememi,tir.

lc'rdir . .Bi.iyi.ik ~kl VI! el<.?i!ik m~' :m urla on rriln~'-l1'tl'!'I M-tl~! O'l'lIdll ki r!l~jllo,ae e.l!;.ilik -memllrlllrJ So~retI"r B-irHEiinl t'!:rk ..di!;lciYe ktlodflr fjllmfii}'C: '1~lIrlar to;!l9ba edileblle:1l e-5J L'1;9,p<ln,ya,da k<ll.ac nk la rd.I'!'_ Londm. l (.A.A,) Hao'er L,n mlk,tll:rl lI!l(I.OOiJ del'l f".;,;lnt'l'l·. SI)\" ii~Hldlgma gore Vid:ry'd('"ki Sov· Yilt rnntrlataa.!ll1il n Ijllifldeth'le "'~ r;l'il"l' b'uden ;;'Ikmak I~Ln ~apt~'r ~k ~Lr1· >" e~ !!'afal"e li {lH:'m ~ ~I,ljrf! 1!I.1.i defile bhl.i!de f 1'IlnB~Z: _ j:J;p8lwlll hLldu- dotll te.~liIbbil:!'(8f"!!o bin~'!;m. dli"mEll)U1
Ugr-atIL!11 k{lnil 7>1ly~~t t·si!'ll· .. ill 'ii1l.Y'1gjhni~ll:""rdirr. MoskavBdaki ~.,.fa.rd.i m<'emUrl,Ht I~Ujlya· IImda 11da !;oL{ t!lzLaillr, Bizlm ;;myilllrmizm yekl'ln~ liD" I dan uyr1lmcl!lya ki.Ldi:lr OTl!lda lea"llr 'pcll u;,:;o.Lt. lacaklardu. \ljchy

llu. " lI.Irhll 1.ren 'l'i!: II :O:im mJktliol'da. rl'litr~y():!: Vc Hifek t:'ll'irlp IIt1Llm!~ veya. lttlnam olunm.UJ1tlllr • Aynl mtldd"t i<;~nde SC\ly~t II 'va ]m"'\'olLer[ 4725 tal'·yal'l! k!Lybilotrtl,1~. LI'n:llr. 'alinlardElll l:39!il :si h&\·a mull:!!l'!!b"le.rind~, 112 aj !1(!'WL ~)~~rY'..L1El-n t.a1'a.f[n~ln "'1<1 S22i t dlil Y~l''''r: ~tu:ir olunm~l$tl.hl".

dunn

,lit.

3 ~ 7 _ ~1

lzmir kO',vlerinin icme suyu dAvasJ
K iJglerin calJlInan bllgiih bir' de rill

I

alan icme saya

BaSil

halledilmelll

I ~

GONON
BORSAS'.J
~1M>]1jI

I

almaKliyli.ilerimlrill ki:l.HmmlEl.$. b - tin mecHs.:i. uffiumil(-rinde.n 1w~'l,lSll .is m~v~ull 'Dld!J.I~tl. .ilk 11k ~ 8:C- =k lID)!$.i"atla arcl27.iyen iq.in l:ih:'m -l5clen al~tkrJ ,'C!'n d<lva.l8.rd,;,n bid doi!! !iU Ciillyol": a~m~k 1'I'iMlld.'cLim.ll!;cie su de.d.. yu let:hu'JR etmc!!i v e bill alcl'~er!1:: kctl j,jncleki IlU9Ul. ki:iyyoluna gclen.i. :>ilip gi::i tiiren tug· di hudutlaIl '1anla;:llil, )lilhlll ~.a _kurakll.g~ [erd e bir B.Lfil:i!U t~vfi ka n a rtezia ,nuncel" f)lan. yokluj:!u ~I~ h;;;l.kilu yet} kU:lHllan 84l1rt:!1i1."Il kl'l gel en tedbirlerdcn bid o~i.I{ak 1T\~lta it'hi latUi!<p Il!H:",z;u\J.4~r. ~y8 !layan gO~i.l:lmcktcdil'. Hiikumdim ialn program.lailtH dlgl mesai He bu iki ntok1:ada toploUlan derd.i l.&lh:bn,.i.yc <;tallilillla-tad.I;r, Yukm b.i.r s.tidt::, aeH,,[ YI)hJ.1l.1J bulml.ls. bata.!dlkli1' kurumus .,·c b~zklrlaT ,'fe\l'~Tmi!i c.lacOIktir.
o

I $terUn LOO Doll!I.I'
!sVl'Ol'(J

Fro.


;;0

:Ol'8.tun.~
PCI;CUJ..

60,~ :I!4l~,~:.!7~ 29.M.liO -,,---

HI SS·EDARLARINA
17 l1f!111b.mtM 1,..'"
~l~bB;

o N,-

AR1FIY'E KOVENSTITOsO ,

SjRf(;EJi
ya.til:LW!~
fll1o'kft,.

ve Egitmen Kursu Satmalma
Komisyonundan:
~'mOk

g;iUrtl Ri'i:Iit 00 ~Jit:rlc- ~iI1J~et ll~r Hn.n :011>

U,841
Kron:u ' 31,O:L 15 30,::187'5

t.ln.ln ImllJLILd Ili't:I AljI.ruEill!.dl ~a.1i1esmd

iIlWllilT~1u.

m.ooO'

:Kg"

12: Kr.

.2'0.400.00

~.5lliO.OO

"

YIlIl.
laVUj1I'B

lfuIUe~'ii.r()'bt tolll:rnmamk olU.Il 11 'lf!.ih;r-Ja,r_I. i:!.1..

~'Ie)'1!ot.I

t'li'pllmtl!omdu.

h~~ll" bl!l'lh!mlIl.a!lJ."l
Ru:m.

.i}m

(rlImIB'.

E!iJmn1.

','0 TII.Jj.','lat

ntll PrIU,El'I1iIlp .u.Ul,~IJil ve ~ttJ)

t-a.,.'I'JnJ.

YU!kS,!'Id';i ~lJ; llr:r kalem 11'0.000 'k Illlg::r-am ekAIIe.k 14/VU):!.l'I(\l Pa.o;arteal gthlt!, 5EllLt 1!:i be Ad:;Wli.ZtIn BEJ.edtyadl!l.t'tlE!::'llll:il3. ka-pa.b: ~ UilUlly:k; e;!,;;!'If\t:mceye "konulijW:a;ttnc.!G taUp olanlazm ilk tcm.l.mattEl'!'lnt ya.tlf'drhlan ... Ih:1r m.a.kbllZ V1) TiMf'ct Odaarna ksyDUI oMuJilin:! 'lnm" ~ kmdaki
V'e SfI.I!.~

BiZ,! hugiin
amil,
'l'SU,"

bu buhse
mU~il~!';
..,S~~

:;:i'Fa. .atin
"';UdLT

kl bu da dJ.ijen kaner I r ve hufJA ond!m faz.la. Uznill.de :1 d ...rulmtly:~ d~gel" 1)1'1' ehemrniyet, 'L!:-d.il: K()ylerin ;kme S-UYll dava n, 1

d,c:gi.ldtT• Bir

:sevkll!dC'111 Qld .. iu
_ d.a:Vtl,!!1

daha

I

'
l ...

~-+--f-t--

~dphc!!1Z. ..i<;~i!: SIJ.:"i.l'i>, ~ Inlz kHyl"d'llizin dei-I, bir ",ok. 1>.U5 boll ve hatta ~ehi!'It!Timl.z..in bir der, clio hal..ind~l1'. F;..l.l(, um,urniyclle ~I!'h.h;, Vof k~!l-abEll<'ll".du <'.i!;ecek au~ bulmek hbildtr. Halbukl 1"ijyk

1M3 TUrk bercu T 1918 Bltk;nL?'1 di,ll1Li 21 la~:J tkl'(,\mLY~ iGrganl 1.9 1~.:,I1$IV~ Erzu!rUJD 20 .Anadolu DamLl'yol1l TtlllV'l~1 .f~ Dem.ryelu Mllinc6ltLI $enl!lt 4:1: T. C. 1>rcrltl~l! llanka!!r 127 T. t~ Bir,.)jkJl!>lJ mllmesail his&'Eo 1il~ '1'_ ] ~ lBa nka!ll (Name. mt!lll:u.l·.) J.l OBmanl[ Bankasr U NUH.1JT Tlh'k AltmI lR!li~t) :1:5 Tlirk. Albru. (HtI>mll1 n Tijl'k AltmI kljo;::i.lk(Hamil) n
0

M gO >CIt. !lO 7rJ 00 @O 10

ves!lro;l.Ut1~ birlIlrlo, i'I~"n-U\nan =rfu!.l'Il yi.tktlZlIla ~ z:l1I gtm. Io::~a vermBl!erl i.1il.n Ohlhltt. -ot.: D1.3.l<z OOiicoo'k ekmeB'e -it ~M'tnama AJ.'ifiye kijy ~n_'ll:i1.l:bil (';190

lnil4I1.1rltItUnd'll Ihi:l' gUn k'ln gO:rfilcl)Uir.

Seyhan Viliyeti Daimi Enc-u:meninde1l:
~AdQ(I.

50
05 1:5 00

~~

v.';IaBtr plLb ~ ~e

'~[f

ReiljJLtbey rnabanB!i!l.ndle: on (lO&I'ffb.m;nr.1i D'kill 'binast 'h:rt.(fn olfi.n (:'lfj-tSb lit...C::'JOIo 'JfU1"11!jo i1ztlril1l.dBl!I. kilo d~iltmeyd kdnuJ.rrI.W]'t.T;lr.

6

Tlli'k

AUmt

(Aillzi 10.5

Oo;m.anll: rBankB~1 «&n]tno:h

3 - Ek!a~ltme 17/71941 pet~be. g:Un.i1 saat d~.;\D~ M "'12:yet:-dB.imr ,cnelli:nBnllld~ ya.pJ:ltl.ougmdan ·kll.'pr;Illl ZIIr.l'ltll' t$ g~ ou. S3.arten hlr saat e...... t1n,e lmdar ~t. d4,30 e tla bu encumCJI. ye:l5l.itmil 'v 6l'.i1mi" ala .. ~I.ir, 3 -- wteyen:tOl' Oil ~ Na.f1fL mlk1ll.rlU~oI) lnlll'~t. a;f.d Ike~l1'!nam.e ed~blItrler, 'Ie "tn."1mw.o;:It'i jfoikrt:lell: 1<lll

HulIn Ilg~Lbil1ik .. '$0 (Ha.m.it1 aylll" :altm grm:r.u MBol'id[lI<11 :s<!Mll.tI ~: ~ ~ C;v:",ya gcln1r. ~ 1 - Tabammtll i!den. mflt.ealUk: SOu halins B~L[lVJi. bli.lmJnde bir

en

lenrn·'}. flUl ~L'rll akan ~l,Llarla ;::u· nevi hbJ.mw: b.UIRI; :;::l;i1. verme, 4 irllne m'" ,i:l;ara II yerlet d~i.ill':h. Sir ha:y~'\m; l"tir !'I(·o;oi bf!zelye. 15 -

rimizin ehedyetl'l1i!l'l .si1_V'l yokll.rr, Bizdc bir klslm rniine v verier, koy dcyin,:e. blr d .. gllil su una d" ya.run1l.l. lorman .ar koynt.l!Il.a glz-

:u

*'

)10

(Ri1I~'t)

101 so 110 00

811
75

4 - lEJt.ekill8rln ~2',2$~ t:!!l7l. illll'U, WlU'l!{,.J~lfattf;minat vermel.erl \"11 ,eh'ltyet ve'f~k~I BlruaJ':. n"AlrIll bu mlk't.1.r i!l' Yfl.T1t!Jdarm.o.. da:1..r bl:Ill.l>Bt'Yi.!;.,1ern,eo 'll'jOll,!rEot s.un~L oa..m VaI>ntoB,:ur/!, LkL ail@t Ve:!Ifit;& :(oto,tra.fl.a.rDU.

'bdr- ~tit

C:l8~, bIr

ad et 0:8:1> klJ.!'U'i'1Uk <la.fItS~ VG 'l;;'Lx oa.;Jelt de

'iJ.l.t'

~uli:

fl,1,: BlIlet. MemleKO!-timizcle bu v:...tita, Bir i<;<ki; Neblit ipli~i, 6 hUkl.mldllTa, '7 S cta, A(,I1l:1I; ZR...f h tta bir kJ~lrn cdip .. c §,aiJ'iC'I'i· m.i..dn tavsLf edl:m.jy~Gcklcrl ~i..I- edatI. 8 - Bir illtifriPIf ; LHzl: LtLhzdl.iJ.:le kiiyler pe.k !,;Dktur. An- :>..n_ 'F.! - N'Illl!!amr<:; Bit' 1l:£J.Y'l. 10 ell!.;, nUIiII;>.rLn yani'MII!.. 500 den Sir ~"I}rtll1!k; Blr kElp. 11 }TafEl£!: I ~OO e k.1d:M :qrilfilll.He. ~aYVim· D.;:,·u. I. l!ukBnd.:a:n s:!:oa..,~.<11.: . 1on.. '~rk: larlnl!l i!;;m!2 iSuj'l1nu bh t(l k n;1.lyU" .. .., ._

2/'7/941 O ...·ll:ll!lQ'O!iI

I

-GONON
TO~T AN SEBZ.·.·E

~~l'C J;lUlunu jul!la'i:'(il!. ikmci madd.e>t!e Y¥ZI!l gfu!liiIflI. ll~ ~l1'\8\'Vel dil -JI~I;;cJ.<}rinG baglB.niJ<ll.k 81.rr'Ilti.le .1UJ.'yi!ta tmU!:'ll.CilIDtla.rI I.Ei..un.dfl
lji Pasha lle ~lidcrlleee'k Tn eJt'tuffJ<Jlnn ru.!;l :z~l'fl mfihfi'r rn.'ull'lll ile i;l,'ioo ~PlI-t~tlr. POB\wda ~k gooi.Kmeler 'kabul ea1Imez, c~2E

FIYATLARI
'C\IJ~biJ)

I{lmi~ ~W!_l)!l!

)Je.r!lro:zi

,H.fi.hl:od'l1l ~I

ya.lq.tUi, b~tb~.t dikoyl~.t, ~hi!:ri>,~tte. dlr. Hatla -151.1 hirikint..ilerindcn, Ulrnl~l~rdan n;~iIMe eden. tl:liduYa ya.km $11 i~cn k;j.:,'liilc.rimiz v' dlr. Hi.ikurnet, bll lrobLI koylcrjmi· .l.iri de tJl!:mu: ,i;;me !lu}'una. kaV'IJ~m.alarl 1I;il1l liizam gel en 1::!I~l.a,rl leernll'Lul et{n.ekt~ ....;: hl:.r irrl.kanr
clan
t.~m.illl1!!·

yepil~iEltliz_

f:Jgl'l.'!.m.ekndar top<t.an _Wan ,Jat me:yHI. ve 'Iii~ fi;JmMmJ: (Ak.J8iffiIIIo ,1mru ... m. ~...-- Kato:atti.J:l!-rr; lllJr no~l3.. dax gllnUlk !'nh~ ~i.YfiIIt1M't,,~ ~ n ::l 'O!",,; OrUne. " - lI:k~lkB.iz: BiT H!it:.. tB:rl2.t bl er.UUT11<li1_.j.t6I.llr.j L om'j fi!nk: Cog.dYii tablrlerin.;hll'l. SImydulIl

uya
Yazan! Ahmet Emili
S.u
9~rnll8.Jfda pek

..

Tersl: II _

ada.m;
'l _

Ri!ami olurll.k .lstlnuIID. Bir

dan. ist.ifadn·i bir za'TUr~t oj 1<W:a.K :i:tr:hul eytem.ekt-edir; ~it!l:dWe k:.c<td<rr muhtet.if noktalard \ m.illt k!iokktillel" ti1.TFiihnda.n )'apr~an ~~bhli:sleNI~11I 'Ie! aUlul.1lI. ncll~l~ Mlat1hm d.bet, '11:1'1 ~'ttz §eklld~ ::;U t.emini aTta'

SuJu;.:kab:a.t1 Fa.-swYi! <;;13..11 ~ 8.Jfll eka.dmn. RandLni \'6,,'1\ If"Tidlnln (lian lilT !1eJ·J ~ yo!l~ll kurban "'tm~gl.: li~zlr oLan ""c:)o'tI I~ur- Doma~ ~Il' I:);o.r. !!den. 11 - S1.l:Mlhtak=; '.!{&k111 ~ MrrK fj,,.tuu1!q l!::adm. Semi ::!ohl. C'Cnl"IHpara, 8 A;iLrrnu, a \'e JwU; Verme. 10 BJf

lltlmasll.

B;u..mye

YA,LMAN
gUnUn

2!.

-

Son nota;

~
S 12

35 ll:'~O
U 13. 11 .20

1abiii olarak hp

mesel'eTer-ile

10 15 18

:m

2.GD
12 13
ij

BCNRtr

IBUL.."IA.('AL ~ ......

IlL:\1.U

a:

E:i bcr

do:J.1mallk

:I' ~Yri :S::clda.n ~! 't - ,$emeIi.cer; La. Palate!! t.a:z'i! Il elki.lz~ lili8!.> :J; Jl.11z.an 4, -

l~ 11) 10
2.::;0

Kii~iik tasa.,.ru! hesaplarl1941' IKRAMiYE
PLANI
KEilDEl..ER: .t $UlJat, ~ ~ I At-~, S. !Iki:ll~IUq!in l'ihlelLnt1.6 Y3'p~.

100ft

a

1941 IKRAMlvELERl 201)0 lixalIk = WOO- ;10

100(1 1M

>
I<

=

.

2

(D)

'OJn~'Ti; E!'lmek

S-

Ema.

6-

f'anc8.l."

eo

kYyg~1,l, [l'hIDil.Jd-<t Qliimku-Il

t)lduguuu gQite l~ilj;lh·.A~k l:'I.IYu [arm. ~um&:!ll lW: totkun
'6~lu.-:l .ihtiyao:;

hu

Gebz.el Til; Da B - illy; Oya: 1n AArab.lt.: 01r1l. 9 RIa; :lekS.; All :1:0. - .D~rl: SateR 11 ~ Atan; .NiC:U<lt

s. -

Patb('.an
SCl"~; n

1,50 16

4
.8 3~

l> it it

!100
:l.'ioIlI ] 00

,.
~ ~

=

~O(l.-

1;)00.= !OOo.-

18 6.
5;

!'.t.:m
:J.,50 2,60

vagO!lteI'Tl"ll!ikted.i.r.

EI1gl.nlll' PIl.Lh.ca-n bq YWillntl m AF,8.itlYa: 1 $dmtir:I' orta i:i.:; .!'lila :2 - Ebl.I01r; .Ely-ELl",!:; - 'Mil .. 3 1llflilk ze; KI<~ ~_ "E:>:~m: 2:(101"; 1I:n Ii EI;a:.r~t Sema: 9H!~';\1"

80

SOO

~

() ~ = > =

= 3500.,.4000.~ 0000.-

:::::: 2001ll.-

me~glJlUz. Fi!ikat yarmlll1 ooz~l!II!i va Inkiiafl tlakkrnda: d'a arQ.'S.lra ohuflI iihin YOlI'mak, Kendirnizi hiUlrlal'fl'llk lurn... BUI m:aks.at i~in Ahma1 Emin YaJmaP'L'm (Oer~ekl0§eH RUya.} ad!1 ,eseri:Mie 'jo.o~ I!'!i!una'k~a m<l~zemesi blJlilhiH!I"'si. lrcI.i:l~ Bu kl1ap, hepimlzil'1l' her g'ulI'ilki,i ~s'l:lraf,l']arR'i1iL dokunuyor ve h,zJdk1 ihti1a~I!Ii.rlt1l ica:pllar'HiJi) usuller WI k:ai.om dI:lIIe-ri111 arra.tllgl' Slifl'1 Ildlgl't 5.lami arasmclaki farkl iyioa y oanland f'lyorr. Dertlere te~hrs koyuyor 'Yeo~i!'~erini g'Os,..

terly01". (aergeKla~1
Tevzi yeri' da da ~lkm!l.JlJ';

Ril'ye;) J"I hmr ~.da·~ okumahd r. MI2tba._I'%. ~at-l aMi .kurU:§, IUt~llgr.

Eu. "'a:l>.lh,d,arJ 'bil~!'l.

,i.9.nd~ hu-

~,M
aal:'l.1:a lOO
:(~

d..a. me_!>z:uI'::T1
Hn d~ldir. M"'ilim~Hh.

lu:nduium~

l'HIl'P .lI.enli!!I~rj 1:lIIrJ~IiL" t~d;}rik ~tmek miim

Be)'az 6 -

Da; Abc~ 7 -

Ye.~tl

AJ{IUI !! Em 1.D -

~!l'; Imu£; Atl Dl"Bd3.e H. -

May.fllUl<!).!l

D.er-coliU Turp

-.15
1 4 .il,M 20

me-ilelii ber

Wityrli-

AyaldlmB.on_ Ha.vlJ.!j'
kEnnll!1

Istanbul Fiat Murakabe Biirosu ~ef1iginden:
Flnt mllrakllbe .!rib blllZl ki:lru;cio:rin kOlltrolor1bgll 1l.a.d!.·os1.md.a dG~~ilrLlkler yaplld!.tt (t~ l~o!l!l.dfI>BI'lne fillt lI;onO'01051'!l ,:;fu;11 ,,·crerel!. p1.ya.iSU-d!l. 'bf! :91:t'atla 4; gOt-me-to: 1~.,]_ktihklarI du,YUl!ll~~ clhi!~C u.li:\itadarlann hQr dllfl.ll'luula bliroml.lZ k¢l'Itt<'llilorlerlnden. I~O I1tl"OlOr ela.£a.k t.ilI.nm~ mlijl !:Julu n.saJii.U Illi.'Ili, Hat koJoll t.roliirl!:'rJ.1'1.e malLsU!i l'~i1Lmli we ... -illi.yeU4!li t'aOOildi n;[Iv:1yet ~~~d.!I:n1ilfnH tal!ap '81lcme.l~!"1 '\1'(3 Y[l.l]md'll. bO'yle bt.t' cil<:daJ:i. Ml~1 nm[l.orli$ haO]d~ fill.t kontmlgri.i srf:n.tUe lIar-l'llwt ed~'nl rn (I.$")-1,;jJ ,en Yll.km

Istanbul Belediyesi llanlan
Balti klm'tlerms Te:zz:anm .. ~B.i.ti ll!UdlyehoI'C1mJun ~ gtlre dsrimt enc1lmen 'it 3~J~2/946 tarih 'P"i! lI&nlt'l !cab.llIldElll ;;r}ma.sma "'(1 I>or<:Uh ~!ifll temln p=an ~~p i!;k~l~de 50}1 No. Ju ti-ea.retfta.tLUinde gtIlvani<:, sUi idet boru. ha.d;z; alt:l:rul. almmIltH. dif <eUll'll:f\. glina
~GIl~

Devlet D,emiryollan tlinlan
A~EI!l'da is.tn.i, muhammen bedeU V~ muvakk.B.t kmhlll.h
(l,yt"I

t)z:Um ~ ~ I;lIyA]l Elnlli OSm<MIpu.~ Al'mut "Iu:.;hbii!l/ :t G.aUncik ~ Yaba.nl. Jlir'II~ tl:ll''be.
'io

1& 8
8 11 I! 6

10 20
15

ernval lIanunu J:;U H04~/15!69 !!aylll i~1n Gal[l.ta Balik, be:ij :met!'e t: :IHlnidl.' tMiliinc lTlU~· sa.h-

417/941

ayn

go!:!'

terllJll1.t~ Dhm el.hll;e va palto lroma.~lIrilD !:!.st1U""(l ~I:Il.l!!.~ lSn /941 cuml:l " g-ll rl~ fifi;)t l!",.;H) daTi ttJ b:3l'lt!':m. 1IIlpal'[ ZliLrl t1~l!I~le 'VI!! Anl~aradll l(la't"e bluasmda ~ Bu nat il-e 'I\: <.I.yn uyn fliitm :v.I1U9c.a.klil'.

12 12

.saa.t

14 teo m.tz.IWT

mahalda

~k

arLtIrDlfiL SlIr,otllti (;0<192)

illLn Qllmur.
v;;: ~o/lYELf:

&!'dilk

12

lS
3(1

iii6

gil:trwk

ilitE)o·,;mlcrin ]iSt.elCT~hJ:zallmdli Y;)Zlh mll>~~~kat tsmi-

~nek
Frellk VIIl.n~

ag~
ili:iilmi.!.

che:mmiyetie

£I0·1l.!l f!l~e!'kl?zii1o ric(). 011.1\I1.'". n

"'i!l)''IL

brlim

~e:Il~ne

ibbbi'l"

Cry1IJl'i'1~'l (5:378)

~

Bas..,dlp

N1.1dllril.: ~"'T EII'JIL."f Y.o\UL:L'lI Yer: VA-TAN MATBA.ASI

Ile k:anUm.lofl t:ay1n ettlgl ve.:llkalan
Rl' ~artc.a.meler ik~ lira. muka.biLillde

...e tek~lfll!!ri.n.i
l.lBlmrtlT_

Il:,>nl

gi1J:J .lfMt

H,OO a. kll.d!ar Ko.J]]j»yon
-de £lat,lmal.tta(1B".

!llikine ...ermeli!ri
Ankara

»(a~'1"1

ve H~d!l['f>.3Eia \'t.znelerin-

E.imlJn KBrpuz
)0

YDI'I.LUtlnyflo

l't'~~qha:nlJnell I:J9il)cl Lira li::lbL~
~taf,l(ll"

lo~aMra.t
,Lim 166Sil1

tmnlru.t!i;

~

..
'I>

C'·~mhu Iyet
A K T IF
K1l.s.a:
Altm; San Kilogram Bl3.nknol. Ufakhk • " ••• 102,12H}.'1S.0a 21l.HH_0'l'3,!:!iO

28 HAZiRAN 1941
ILk...

erkezankas,1
'VAZIYETJ
1F

,,~ p;l!w l!U__'IT'I'ii,~i~rl:

;!ll:].~1)!

PAS
'htly~t, Ak~:sr:

TclI.l1!J;J;

:2:s..8'i'5 g.SOO'

19'4D,63

no

Dr~Hafiz Cemal
Dabili)'e Miitebauls! Divanyolu 104
MuaY@118

LOKJM.AN HEKbM
saoa.tleri: P\az:ar

TfirId,e

COm.bvlyeU
SCfl'tl,I1I.,~:

5~,4.00,S·1

125.118,631,37

;I ·rii Vo fe." kalM:a • EW3US'i: ••••

Iii

II •

II i

,.

ill

'11.822.0019,15 $.000.000.-

r
I{U¥U"lW}

an as
100_1]0.0.000 Tfirk
Lh:~l

ha. .~ hergiin 2:.5. Tel: 218'9S

D.alrildeki MIih'llbirler;
Tlli'k IMMI. • •
<II .. I
••

Teda~ekiBa~kn&u~
III

362.237,4.8

362 ..2::li'7.48

De-niMe
Ii:!!,llJ\I1IlWl

cd'ihm

!H<ra.kn

na.l~d:i."% •

~i:
Z.bUl

It;$S.
W! tietw.i

~

~i.lbe 1/el aj!.lll6 :H.ili:dii: ~5. liJ,!)r n;avi. tr'dD1.k.a. mUQm<l'lelt:r1. PQXa bitlhllr'!!',c.ler-e ~,OOO lUi! tk.ra,m.iyo. v"C'tl:r.'<;tl"

ILA.N

VA 1AN S,a%ete,si
:rtrATLAIU: H~ 7M .100 8M!

Hac~eki
Altm: lutma

Ml1.habirle ••
~EU"l Klla-gram. 11l.1:UI.a Bt tabvllt ke.bil !l>l!rb~l ;:t;QvmJ.o£(["
va

mm
lS.117.Jl34,60 -,63 ..135.973,93 kl!rlng

h~ll

B-S inc! m1'!.W111l1'BliILe te.viitar-:!lf'milaJ'l. \':!i.lri tf!d:lyat
bakt.

••
21.0683.011,-

n~l.11Lu,
yesl,
!

BB.fllIk~~
1 1m:l H,yfa II&II.tllmi

ildil@ll e'!i"f1'.lln lJrdIk;~ ••••,••••

Di!'Jel" CW\~hl~1!'

Bo~ll!!

~»"


:I>

.'

b.lI:.IuyeJer!

,

••

K~Jti tmnUtl.1."1l aTtl:J,J. C!I~t ~la.'I'e~entedavUle vazudilen .•• Rees.kont lIPukatr-ili
• of, ....

IQO
1.(1(1

HaziDe 'fahv:i!deri.
Deruh I.e edj. e\'rak[
I

i!(t"f!terl
fI' '..

tedMl'l.}lQ
!" !'

lOlIIkd'iy;a kUEljih:;t 21. G8J.Oll ,1.37.f1Ga.I!!52,-

v,azedllel1 J.'i,"I.7.iYL()Y1l

'Ii

,Il10

1&

-"
Mugla. !libllT1 :mint b!.mlt::!I.l!Ilnm lio..

K:II.l\unun 6-8 fllci mELddclt'ri 'Hi teVl:l· ktin haztne l.ar':'...tfln<l:m v-ik1 ted1Yat

yap.dan a1tm J~ltt[ VIlma, nnlic:o..Mli 300.2 Na.. 1I kamm olbht~ MVo:l-tm '~~Villc ~Uen

nlUlJ.

Senedat CU:lltiatu ~
'Fk:!.I.d !¥Iffl,etl~ vee
!I

!MElvdoat..~
Ii •

,210.i'27.M7Jl'i:l

TUrk Jl.ltm.:

Ll!:II.!l[ Sa11 Klll)gram;
~,,'ioJIn;(i,

hLP 'buluT.l.;h.l~tLZ 1612'39/18. V,.;: il:s'h.&rn 1194a7/413 num~r!J..l~ bj.:;.\I<:! .6en(!t~el'!. mizt l!S~i GttiSim!z. clhetle yenuptl! alacatmlloobln ~kISini:m, hllkmU. yak.

l'allnl'~l.a,tCtiuJanu
kan;1I1rtl >Rlitam va l8.b. (ltLbJl.ri kllr'mllil"). •• ..... talil."llat • e

871_100 fIlI!z'inl'lY'1!I t-ii>~tllI ~1'1iID1DlJ

H.I;19.1!I.91,.U,
1.23~."i'a2;.0ll:

3Ml1 N{!, l'g l

gO:m

a~

l y,'um

'WII:!I.Il
45.!JUi.6fm,93 B..3iO..2·j 1';,.1 ~ aUII:Illu:r:t
I

li.'Vlm<l

~1)W

tur.
Em.inc Aliiyoe, lItut:ltafa ist:&.!\llUl dan: Bll.nJm.;Jmd'll kurnblll"llll .. e ilib:'1.~ ~if -to ~ {l(JI li.Ta6Z Q}J n WI.tH11'1M'a .:;.e:nedo o4~. ~6killoo~ da.ki plSn'.l.. ~ .i'll'm'n;y.~ d<!.fI~Wocak'tn:. 4 ndIet 1000(1 11.ralllk 4» 0000 »
;I.» ~.ij;O ~

(..liLt

Neglp

B

5el"lJ.eat e;sbam

~~,2116.SMlo12
I

,,s.lI.24.161.00

ti:9fi1L<l'li !l}fil
l~mh11

[OO'murJutuoj()in. ha~~l3diLip ell

AV,I!JBS1ar: Altm ve db"lz

'2;traa.t

h~!anllt1{1, k!.l:t"'EI. :i:te ~ f),nlO() Urs «,8.00»

Blr

a]acagm

p.Rl:'aylL ..1!..... I:'~Lme,l,;illle k,fl..l'(l,·r 'Vcril.en

tizermll .u."li.n~ T~ nv:Llil,t UZeriroo& ~""l'l.fI!I • • KIl70tnI!lYIl 'kli!U VMf'1! a ..... arui • blltm
l(~rtllli!tI IIN:!I.!I.a. ,

."
e-~N
• •

4.7oJCUMI 7.808.7.22,-

,

Doria: T~{jdab:
AttPl!l. tahvm kabtl d;!S\rj_z]et'• :[iJMalili k1t~~ ••,•••• Di~ di5vLUM b[IJ{ly,;l!ulli •••

--.ZS. 74!!.:i 09.<1 6
I'lfil-iilli.'. iI

-,11D.oi!lS.;3!!10';4o! 4.~OO.()(lD\'!U 7BAiti.2ol

2B.7.lS.100Ae l00.62t1..oi::l M
J

be,
I

'(,000' llllU 2=,000::0
1,(i(fij),...

100
12-{1

!W:e-t;
~

kal!3mlll~ yu.ml:ut.ne etyoMl H~BI,n.a.pe, k(]-ltuH:. y~[ rnFJ..l>ll!l!lr, dola.p V8ISa'1\"e;}

EJizlne:i'<Il ~S5J1 No. lu lu.nul'1i).
Ml.1E1n

MrLIht,e1if~ ~

iii

Ii

jo;joi

•••

,

'

""'

~

50 Ih'abk to
:->

40» 1.00· " oi,U#l" 100 ~ 00' :;; 8, 1m(I " DtKJ{AT: H~'il;liplanrulakL pa.rll.LlI.rbir tl nil i~irn'ie fiO Hl'iI!d>'1n. al!Iag.! .;Lfi:pniyen1cre Hl:!;'am!ye I;'[kt.r~ lakdlrde % 21} tl>tfl~B 'i'1!r!lec"ltllr. Ku.rEiJ.al' ~('tlede 4 ada, 11 marl, ll~ ttaZll'll.Jl. 11. G~'lin, 11 B!!'LnclkJlJWiIlCie. r,ekLlecekt!I',

K~(l aparltlllUi.m: ~ N~, au dnl. 't"ell!nd!3 1/'i'J1l41 gUnli Saul. 16, c'!~ bll'U'ct E1J;;llt Ilttl;lrl11'lll. il0 sl!l.tDla~al~tJr. l!jDu gUnCl.e fn'li.h ·UZ!!. LlI.k[l[r e41l!)n KI;)'D'Ulli!l. :;Uwk )"·tmiJlc b(!:>ilni bDlm~~ dIg-l ta.]ul'rd" 'd/'l/Q 1 ,::-UnI1 ELynL ;9'-lEllik illi!'1~l .lIt;:II~ fl:l'U'rl'rI[l, fie ::il3.tJla(!1J,.,!IrmIa
~J

JBeyoflLmtw.

O.!l.lEltall-lll1';'J.Y It'I.f'~I-

Hi~ted.a.r]i!ir': ...... Muiht:diif:

Ii II .- ...

~ .........

~ ••

Ii •••

I

••

II ...

"'!II •

II ., ~ ...

to

j

I

!

..

oJ ••••

i

IHO.14t.

400.71

1

Te:mtII'lJ1ll

1938

n;).tl (>\l.lotUl'.

.l!Ikonto had.di

Il</~ " A]l!;J

tad'bilidf!1!l

'Itib~II'>en.= i.b;erlDIlJ A VR!I'II

%

3

Ahme1li EmiR
:1 e J e i
0 II! :

B i!,~m I1.1l1arri
UlS6 -

YAILMAN
s. :aI
!:d.

rl:

\''''1'.~mwt - CataJoitlu.

'I'.. p;td 'VATAN' M'<illli f\\i!~'

7 TEMMUZ

PAZ BTISI

1941
SIYASJ

SAlAH

rn

Hadiselerin edebiyati
Yazan: Yakup Kadri KaralDslmanog:u
Yazlsl

6AZE1iESI

3 iincli suy/amuda

T'URKiYE,NiN VAZiY'ETi
Fransrz Temps]

gazetas,i bu ba~hk, - a Itmd akl m akalesind 19 : Boga.zlardan Batum ve Kafkastan hahsediyor
J~
Lyeo. 16 (A.A.) bJhlllrl,yol': Hfi.VIHI (0:111,) A'l'MlpS I'_1lel!!lnde "rltJi~-t.nm ",II.. [l;lptl", ,~~~ DlMd.!l ya.7idrt;!1!JJtr ma.kaI~ .JI~fLl:' '-e i'lttJl'llb Iillyoor kJ,: 'UIl' bil,yilll: 1OO1I11.81-i[p d&vl!!t.e 1'i!!iIDl

Faciadan alacagrmiz ders
Me-sill iyeti n dag"I'ma.sIIi)$UI UIer~iflle, daYiIi!lalfli hugi..1nkG k I rtast 5:i-stSln d Ell;'am Gtti k,. Q80 iloyle. fscialar dalma e-

Suriyede miitareke
81.. balt.,a kadar

t

, B. R' oosevelt, ... -S· B eyazlaray d a
,

rn'UllhOOde:rJe b_a.j]1 '~ TUrkl:ye,. bu m1B:ooJdmlc rm)ret ebMk ve bItara.fIJltJw rnlilhll:IiIi.YI. Il'h:nek iIU~JJ:!I:le.!iI!Ir. 2'1 mart l{1n de ~iiira He Mos-

l

kow.l~ila.
~nl

aktedPmilnlu~
hllbrlathk1lm I!loora J'6DI'"S J'lI!Mtma iIjl!,yl;ao de.viml edI-

lmzalaamall
•• lIt:.III.1

ga-ze~

fahiJir 'il'1I;i mesuliY9"t silthip. sit Illrdugu il(in kabahatliyi bulmak til. rnumkun 01maz,

.If;;OS~OF

F'ransa
9 italy,an Generah daha esir
Kabife, >6 (A.A.) - 'HabqUi· ,tD'da, yeai.dli!n 9' ,l!Isperal 1e15i.im olm~~.

Devllel Sekreteri
Turkiye seyahati ha.k,kmda naznlar heylet~ne malumat
verdi
'V1~h.y." (A.A..) Fr~ Nurr~aT hfiYl!!tI, dUn ak!j.lm'i blr 'brIp.!ap1;J: y,lI.ptJruI T oplan.fu.i!lan.
IIW11lI.

Alman lara gore
S'talin hathnda
Bare,ll4t plb
,

Suriye harbi

S'Dvyet.ter'8 Q10re
Dvina nehrinde
IIBlerce eeset"

Dun yapllan milli kiime

deva.
1

lII.cllllllOI

Kayba, i§gal edildi
MO,tte'fikl'er, Damu r Irmagllnl geyerek
Beyruta yaklastilar

1_o,'

f,ak.f."ue yah,.

F. Bahfe 4- H arbige 1 G. Sarag 1-M. Spar 0

nstf0llUen
l>B'b",l;i;)[,j

,hi'.

iOOlJi~B

giSre,
Me-,

dll.JIlt.

BmLob;t.

1l1l1mil.,.\oliMa}'t ~MU ba.kIruli.dLlo nlIIiIam&t 'ij;'ti'!lil'l.ilttlr. A.lJn.ic-uJ. Dil.I"Ion, 1D~l!ill,e N&!MIT !!Oll!"tH'iI.o, LIm!lffi~ ~dI!.M'Ielae. iIromtini!:;t tII.'IrI~ !:,ik:'J.b 111;1 llGSde!e m J9Io aliIllan te.iI blrte.1'! .t113,~ "8 Ib1lmlilm hi]Ita U: t:emm1J:Z mIlli baynwnmm ku.tlamllll!!l[ 1:t(l,k!fi~I!I.~, i~f;tliw!!. o= ImIDIl. WdblrIe-rl bll.Urm!"ith:<

~imdiye kadar 300.000' esir almdi
1 giinde 28'1 So vye,t 11 Alman laygaresi lallrip edildi
5ulil1., 13 (A,A.) lax! hi.l-,kUmuliidfIJJhtlllln QeJ:1Hlyor 1ft:
l

Elli Alman
tankr tahrip edildi
Bir tiinde 61 Alm.an 29 Sauget tagyaresi dii~uriildii
J

Petrol beeusunun 4 numarah istasyonu da almdi
i'a.bin:,

Almlln. Qr-dlEtebLlgindl!

Afganistan bi.tarafl
J<::iDll., 6 (,A"A,'I h Z~hlr Han,

• 4tJ;l'!l-n ist.s.-n kra-

.§!liIkbl. II.J3l1:ert h~ilka t ~l'lt_a1111l hl\t. tlJIl dcnilen hEltb kB~'~ mooYi'oIIl1,pl.ll!ll tt~_y)' arm I er 1 B<ll:Ilbek V~ B~· Mlntak-aE<L.n d.a ve Li:rn!l.k jstik.ame:tli::rinde muifli.biM<:l doilVilm atmek tedLr. aarabya ~mtaka8l1l'd..a Iml,l,h,E!I,rc.b,<::. tayyar~ meydaIHlll bo-mb.al~lilar :2'2 IlUlrrmCil:U1 ~ t~mm.lilza k!lo!i!l'r !I,. ve ye:rdeki h±r 9Dk hIYlI"e.'I'eJc-rc i:l-&_ l~r boi,itihl ~dd~tlic cloevam c~· ht'LItJ"J !!B Irle:rln m.llttlin !-nw:s.rla k hI!!. bi!1ler olmtl!iltur. tir, 1.. • ~ap 301) l:II.nt 'blillm~~t"r, lu-giW: t·a!<"yarde:rj B~YTLlt~ iLZ Diter isUk.a.l1Ilctk:rde cepoc;rufl

6 (A.A.) - R~u~erin bndirdiiln~ @Q:r!!, miiuJ.iklutl.la. rm muht.e l.if kollan Be)"ruta bir t3raf,tan 16 k.ilomet;r!!~ WiEr t;,,' MO!iko'Vi!" (I (A.A.) KIZI1raftilln cia 2$, kllaml!it'l"l! yak'a~ml~lardir, - K;l.yha i§;gal e-dj]JlUitir. Qrdunun hIJ ~!il.bahl.L t~bl.iii; . :') ,temm.uz goce&i. 031rof. PoMUlidiklel'in. ~l 0: enahl y~n4 bta, Jar la ~;:o.kv]y.; ed.ilmittlr. J1:'It(1Uz l'Mwell!! yti! !SQ.-hi!)! ve NQ ....o:gra.d

pa.-1Afi'l(!l'IWIII..I1l dll:l'dilki. iki.ncL io:;tima Yl.

o!.i

tP.'iI"l:l dsvreainln

bit me811.f~d,~ rnuh.teL:f Vid:';)' VilAlman -h.!L\'11 km ..\·~tlerl, d.U~m" kUt!.at tecemmlllertne 'lie dll~man :lcoL purlat.1JjU cia- 'bomb.BlI!;nu~I~!'chl'. {D~l\'Imf; 5 .. ,II. i'iIil. , te) 1+1 (~ 1'l!!I.- ~. 5L1:. 6 1lII.) *••

dii~I

IIri:l!nmbmnda

mevzi,j

dl,;m,·
Vof:'

'gani~t;&."'iIlil, b'\l harpte Ilnl [•.;itl·lI:~n soyllldlti

ts.ll'lamHo hl· nutukta, 4.r· -

i;a~af kill_mol< ::_:u

••

"'' '-I

===:===;:=======::::::=====;:====:;==:;:::==:;""""=
(De~

r.n.i:yeli h~:l: iDul\a.reb~ler

sa.

!5-,

sn.

1 de)

X /)(

gece

Hataya TUrk orl:d··· usunun glrl$1
Bu mes 't Yl... ionumu .• u 'de.. ... ,
Dlllll P,..,ILe:r "tadrl1da. Y3;J!1r1an ~ !i'anl3.da. B~!If~lIa~ 'pl~;~~llil!1J~~· - L~~!li:lb:· ~I. !xillCU ik '11'8, ~~IJ~LlU_l!;1: Y,8>~&I1!l! mlUi li'jlrm: ImI'l1IJ~nwl!l Z<lluirLa..r. i:L:.'@IU 1m mllai'l-~:Il-i!tLL!iJ;d:IlkL ala.~a,yr yeli!il.!,.• .-.L't ullllY'J:r. n~""_HlII hi! )'ut!,""'j'lfa.,11!.l'1n mU&avi t'Nm.a.tl~ ile be- B;r'tti.-mrli, 1!enll. b.Jr ha'l'aytl. I"atmen. mora I'BI!:men Ferrer o!Itsdn:il l1nt ....... ta~~ gol Iarkl!!: f!1I.l'1 kC!'[I1Ul!t,lar I· ata.dlll k.;ufll'>:t:Jlk: blr kl.l~lenltl too~LIiJJdllJi<;l1l m:I:lJ+I!m I>1r 81?,l'koc1i iltle81 d!!il- KIM I Ean Ii!lcL'I'ertllkl:' d6 1l..llm:1l 01- rna Sma !ii!!J,1lp ~ITtm.!1tu. k [IumnL'l "1ll!lJ1Il\}'\I'nl'l!l~ dular. Ej!!"f Fenef11.1~'l'. E'I~rbly~en Ilk kllI'\iGlElIjlT.l:9.Gal!l.tMRrilY. Mu~ ' 01111yapllan ka.n:rllllwnnIILFd", Fe· bl r gal Yl:lrno:ro va gol :a.d!!d Lit IJd b':~" SP()l" ;afa,~I~dll. oLdLI., '~" m llBaDB..fC;a.Q!l oubah,;,e HarblyeyL 41, Ga.lllta~1J(M<rnL' ':.If',u]iiffl,. OBlll.l:.alisray ll· Galat8.llal"II.ylllar hJ'!; t., .llrlLftfo.rllil.nm R':lr"y rlro. MIoIillklllS,,1J1'"LJ1 - 0 mat1ilp qllllcU .... ;z;(yete a o:J,U~e"''' ~'f' ikll1.cllltt t!l.~min l:1d~n bir ~ytm IJymi.VlI.nui,(Jl,. !!lUI- Bu 9url).tle Mha~reUCMll ~a.mpl· PoI!"Jlol!rlillll' B]rnq OlIiClillkla!:'ii!l. Bumm laT, fO~~-n~~ !;j). ill, $11) l3 'le)

Mese 1- dlerlD ')- IDe allnaca k I ..• e,.·.- .. Jg' ..
v•

L

~.L.I_H'_A

., ,R_- _V~A_Z_'_Y_E_"T_- '_~IIIIIII!!!!!IIEQ,__1 '_P"

DIJID.-I

I

Hatay da merasimle kutlulandi

tertibabn inceligindedir
II) Alman fev!kalade t'eblligi

l

hll.l~asesl:

mllb.. ,bit la.I!n.·· urtil g~.1;'!1lI !lI!dd.e~]j muh:&reibe.lere giri.~,~t~+ [Jiigmpm ayi!iti alJr~ dlf. ,~ .mikt~r.dilt ~.a:ok! .kam_yon le rI'&IDli'UM ,s:e9l!l'! o:rdg~m:I:IZ dG§- 'II',e lllYl'Br.'iIll kayhellJl~tir, ,!!,.ok DllIil. melnl 'l!ebrm. '~-f!lnl.ll!nmlilabu.a.k "fir t!'llauti.d.a, diUpna,nUl h1itiin bu· . zayii!it "'-.\fdJirmit ~ '11.46 tan.k itaJI. cllml!.n It.4ltdcdilmi;; ye 50 ta.nk le,!rr;lpl ed:ihnif,tir. Tm:JlipoJ mm. Jipl etm~]iI!.rdir. Garbj Dgnil~)'1 la.kQlli'Id ... dii"m-mnD tao 'lie .mID.. I!i!~c;ie mll'07a:ihk O!a.n dtiJman. ~DI'li.i birJikJerle ,c::en:ub!li dojl'U! Iut.J.&iifiil:mi mlllkm.bi[ tBilI'l'rUzla.- ,!lPQlak i&>teg:ikleri bir ya.rmll 1f;1~ (~w:m Ha., II) SUO1 U) rile prj ilblm:q~llt. 8obr!lli.sk mm·
tlllkaMIJI,d,J!!.

'1l1aD 80,RA.

Yazan:

I

kltllla.hJPI:!!

-------. I

r-

r, !f4"t

1
U~urum kenannda
Yosmalann u~ununde saclanm bilegi me dola ml~"m ~

K ahve. buhr ant
Buhrana sebep gecen Cihan Harhindeki. neslin teli§ldlr
rin, _. Bjz'C kahvs itha] h1\klm'll ve_ LnLrk mab mllkabillnd!: Elre:tib,._o:;hm memlekete kahvil 1:ieti. MC!lde cl1;i .... lz. makul bir ,t-ekliftir, ve
ln~lll.ld"et
jr\ce~l!ni:llce
!;S<l.li

t~,adamligl
l5aI !;;8.'gmhi.p

16 en.;Sll;!4ten

Macar b.iikum elite
yapllan iemas neticesinde i§tirtikim,iz takarnir eiti

du

ve

Brc;z-iJY<I)'1iI.

rclim.. mi::I'\FEI~li btl.klmlnda.n s·Qri.ilda Ik.i ~eklif,

Jtiba,dlr GCl'"gi erek elden irha] hakkl» hir n>!:'Vi lnhi· sal' dt::mekti. _' a.kll.t bu imtiyazdan A'!!I1[~ b.iL' tli~c.ar kUl~l!;s.i rtIUM!lSiiit QlmaYlJieakll, 'Cilnki.i z:atilli h'hve ~~hala.tLnL ya.p~nl~r boir ik..i },l!.bilIlCI fi:rmildall lba:rC!tti §irkt<~ CCfIQ'I!'III ve Havt R:.ib[ belHb;l.i:!h AVTl.!pa rd.Y8nitwIU ~~iI~ tutaeak ve :s:iF uZ!:.rindl::ll yUzdc on k&r 11];u::aktl.

Bu ~ijki:!t. '!;ab;!lm~gi!l h3~Ja.dJ. Brczilyada Turk malin! ~tlyor, bi-z;e Q~ bel bel k!!lhve- :g~tirly.;n:dlJ... ~,i.rketjn her u,.; senede bir 11Thl i.ril.l!~ b!ttik!6c" Y I: niloniyOl'd LI, La,ki:1l zoIImal'lia, ort~Yd bjl' dedike du ~Ikll: t~im turihii1e rn..t!;hal Ylilk... Bu ~mti!fi!lzdaJ'l ~bir k.;l~ kig.i. pin .f_a,da plm bZi:ndJkl:3!rI Vo:!! zc"n·gin 0 ld UiJdiJ,rr kulil..kta.n kldlaga !joylcnmcgl:l b.ll!j-Land·l. Ve dc-diko. du 00 l'ildde}'i bulclu ki 1939 hi· ri.ndle'frilillnd.-c B.rczilya ~rkclWri jr~'lt.iya~L bjt.i~cc. artIk yenj]f:nm~. cli. 1!ite bu hidi5e k.ahn bulnllnl·
lilln ba~lilongIGldLr.

Ticaret Vekalr='ti t:a.ri!lfLn.daii b·u ilLkmt.!;Bil 011" mllht!:lif teh.irle. dJy'1:: boyle ~a.li!ilrkell kOl·· 1I'~ne Avrup-anm kul .. buh:ra.:n ba'l!l~dl, .• !BUIHIII ;!IoC- rind e a'i'IIm:<Lk ""Ian li'oitrIiIylr \foil m &'ar<.!.T allLIl iI. hcbini izah. ctrn_.:cl('ll'l. cvve] ~1J ~c,rtg.i] ~ ~c i~clrakirn.iz a.hllffil!lhr. Bu I1Il!rgDJerdc kIlIl.ll<L" noktaya ~<Itct et.m.eik. j!ltiyonlz: 1914 • 18 harbindc O~mEll:lh 1m- cak pe.\'iyonlil.rLf.l r.t.limui&.i medern p.lHl!.todLJgu d~niz. abl'l.lkaatna rna ruimll.tl 11, rnitli v,e orijinal Turk kcndislndc lop,lamlJ ruz hulunan t~ri!lfa .iltih",k etm1,- u~lubu.nu ti. '~u cihetle d4l'J].iz; yolilil: gel!!- ol<lc~l1r, ilkotice ~emm'!J.z iI.~1l i~inde p~~. Gck 1;110'1,kahve gioi kQlonyal mah ts-de OII!;llac.llJ... oli!ll). heynelmHel eull erin !!lkl.notl'st ~ejdlm.i1t..ir. ~e. k-i:rd~~ kil~V'l:nLn i<mot!!in,.i pa.rml3,-~ pilln.ayrl'fi . .i1Mi'&k..itn.iz, M!lcar tiu· id'irn !)tj.] ~ .g'otii~[ll er I!k t,em in ,tldH· g.LI'l d..a. k.i ytiz.i.ige la1j;J ... pi:l.c.;l k. '11. ~. a dar kLlih""e hEl~r.etini "ekmi'l' clan m~'~lr, 1k.inct clarak aglltlt Ol!l Iii.Y Ill" pal'jilymel>~i Cihan l-hrbi r11::.:s.li ~ ki bug{ln cia Laypz-ig 'b~YI"l~Irn..ilC!1 YSi itibarile en fi!lzJa kahn bitib- I'l<l reernen i'jtin.k.i.rn.iz k.il,T"~rI;(I!l.3" lik I,!dE~l tjljbl!.k~c:Iu • eski solql'llL. nlr.m~tlr, Djgcl' ~crgi ViC: piinayuricap i1LIIl 'i.'er9iii li:lbii bir sevkle, ke- Ia.ra cia .i,tiralcimiz hakktnd.a edcn ledhlJI"1:l' peydcrpifY alJn" narda, bucnklll.. kilerd~,. e.and.l,glfl maktadlu, , di.binde bulunsun diyC'; piYil;9aden u<;:er bl:~er kilt> kahve satin 811m!!· g.ab",-!:,Iadlla. r, I Po,Us Kols'jine tale,be
rrUIMrI
tlIOJ'l kahve buhrammn b!l:J- , 1,;jI.IiI:gI~ t.ok'ti!!S1 budur, Memleket. '

kathy.:

zs

'bin.

<jUV<ll

IlImarlOL:[uh. H\.j~1lm;::t, kall:l1'to

Hayn:tim hu fii1lUl11'1 oLUfl.mtl. Erkegi ,de hilllil'lM, ku;] datI!dlli de gG[]"tir Vii! uza'k:l:anali:r a.hBi oI~d!l.l'. 0", !jenl!d1en[,erllievqlyor]Brdli. P"a]nd: biit-lin ta.leph!:l'e~ i.15l'1!irlal'a., dell1etlere. rica VI] niyi!lzllllll'a,ra~mil;lln Inl':IIi'I blJl]!,a~~ L,h lii:di.iJ d@i]i.. "",,udl),1 datoaJthia. ka'wt tI~meie'
yallH!.p~·nyQlf\di.!l.
KIZlil b2lil:!Q91U d Ii lantrtm. NlI1'gile 've II.(IIIl!ve tiryak il.i. Sab~E! n!!,'mamla ka1kllr" y&tlllY1 InldlklaD :!IOW"a .Y_blir. K..a.lkma~ile yal.mA~. arilltnda bir elimd~D i1!1il1i1'IPUCU. oteki elmd.slIJ ki'lbve firu::~nm~, diyebi1irim ki a.il~L:

bir nlkBha ~ttim., ni.ki.ha os:.grJhp dli!gil"
gu'!'!

r.

Hlilyi'i!,t

yeme.k

V~

11I1l1.m!!l:l zllml;1l'ld!il1

._

1i'·a_jul".MIli. mi a](lji, lb.llt

mf

ti-

bh

net. BW'Tiil;lIlda:n kLi aJdll·mllz \t'e bit de·aliiin! asJIiI iki ,ellmez., Klzolllri dediiim da]iko:mL1Ya. yermeln('-](t~ in~t edl:!l11 bu 21da,·mlllL gonHi na'!lll edildl de 1)i-'"II;;i,.ha tlZt;Ii gijalel'ldi ? h:t>c bayretimj milClP olOlJl nok~1II ~udu ... Nikih a.lqaml. dllvetJi:5l, az. hi.. aile sofral!il t'emp etmi'lll&t1di. B('1'lI de davetliler 8!ruuu:la bU]Il_lIIl.1:r_"Ordl.lI:l1~ Bi)" anLl1lk dlomad.1 hir
kGllilra ~~ere~
:n!l.1!o1~:ikna.il
ilJ!]I!I~;mI.'l:llUl~

hid}
-

te bi, li:nc:ye ya;km 2ilman i9in n;rtual ka.hve steku ~ldug\.l, ha,ldl!! y~r ycr-k ...h.V"~ a2!1!;1 ba~Q~· tl!!rdi. Ml!scHi. l!ltan'hl..llloda V!!! diger bUyiik :t.mirl.ermlizde ~9;I!:i. Ve ....aT·
~~lcr:

allmlyor Ankaradll-Id leyn p!l~jFl kolejlne, emni ~rBt J.mld yaUllt::l:l'Jl1IoM: 'ilzll!rlil, 0[ta mllktep 'L'1l Use me:ilunlarmd.tm tilJcbc kaydma ba.~IIl.t1m!~trr.

<;illilkti

harp

bu~Ii!lYi!lh bir blcl!Ol.1.k ay 'olmU'lltu, Vahtile ;k_.lwe i~ha,l II!!de.!II . .finn!'ll.ll.r ortadan tkal.kmllll. i\lermoityi!!L!I!rlni ba~ka i§l~re ,'atnmlf, kahv(! ih· foliS ~d-enli11em lckcd~rIe miin!l.se· b~t];::rini h.sm.i:}le:rdi. Aell ola..rak b,u i~ halledecd: 13m!le )'oktu. Tkul!-l. Vckili bulufll!.rt Nazmi T op ~1.l.9gtu cl erh a.l m C'ml~k e tte:ki kahn !itok,14nUrl mcevclildl.l'l1'1l te:s· b.i t' ettimi. B r~rilya .§!ir k,c t I, m.uka.vE!le~iI'ie gore: glimrtikte b,o:;r vil.kit 10 b.in I'u'll"'! ~!!\.~f ;;!tok.:, b"lll.l,nd.",rm_ai.a mec'bll'rdu. Y,1I.'pllan ara!lhrm.ad!l~tgk miktar.LIDln .30 bin 'rival 01· dui'1J aL'}la"lldr. ru.r k.i,y'!l:nin fllEillll" hk i~tJhU,k.i 90 hlll!Ou\.:a.l o.Jd.uiu,na goreha:p pat]a:d!B;l ~Bman 4i:Ljlltk ,ka:hve ih-tiya.tllIllZ 'Val demi!!ktL -Burad~ lukran]a kaydet. rne-k Iil.l:lmdn· 'kj 0 za:filll,tiki Tk,a.·

Di.inYIl bu.. belli Qhnaz kl, ioyle hnarda b~l~p'!I-'llrd,., Diyerek bakkaUi!l.nnd..il!I1 lllUhim n:dkte.rd.;!l. kaliVe t~pl:!.I:lll:,u ..

Memfeketin ohek; ob

~th!:r' ba~gt~~rmc.e. IIllllcll:il.d<:l.ki r116.rma] kahve !ItolUI, yavq yl!lvai v:e gittikyoe arUm ,'blr Iftlz]a evlerin. kik~lerine tll~lndl 'lie bid lIu~~tho: plyiU3.da kah'l'(! azaldl_ T!fYa~.iler tala,~all-

ok

ha:J"(!,k

om.u.hteLif

). ,=-".ler.:rt"L-d ~

dl. Ve

l;:)'Ulnlal' hakkallal'm.a: .::....Sana. kilo bi!l~n'la. elli lu.u~ fazla vneyjm. ~b!!lna bir iki kilo, buhJ.ved,. ~

~eklind~

-tekLl.He:r

yaptllar,.

E.1U. :K-I.I:t'uJ. hir .liraya., 'hit brill t!-;_.i l.iraYi!l. dcrk.~Jl b~\i! ·1:i:,!!'Y'" ki!d'ar !l;.Lk~l. 'lJuk. Y<lk,~. vUA,yetle.:rcl<! kah-ve btU III n'c1.1.l~1.l.11iU. ~~ten i!I'!llk~ go.zlcr Qralar~ t~lgl<lf !;ckerd:, a· dam gonde:rere,k" Il&tta ba2.an biz: zat &i~en:k oralil'l"daki. ka.hvd~l'"i dbha yi.ikse;k fJya.t]a:rla satIN a.ldl· lar, KeJhve ~'Uvl'lllil.rL mo::mleket dahiJ.inpe gJ:~J..i ilI~yaha.tleli'e bq!:a. fflt V'I!kili N~z;mi T{lp~IdDglll kah. dLlar, K.ahve blll~!:Iyanlal' no-' 'ire bt!}lu.a.tlIl ,>l[.;ao;:agt.nt tahmin et- hut VI: arpa karJ!ll8:~ i\e k1fah r.tef· mii Ve dtrhal k~.hv~ !:·etjr.ilm~!Ii !letm~'ge !jaV,I!~lL]a:r, .1-hJJdkJ: ~eklrj~iTl b.i:n- sterlin lik: b ca; abed H.l£ de.k killhm:nin :kL~'[)SU b~:l' Urad an i:L«arak memleke~e 3>0 bjn '/l'uV'iI.1 BIlk-i:!l lara:y~ hatt§. • ¥t;tiHerlmiz. d~ha. hhve g~irtm.i~ti, lhtifaGl d.oi!!I'u il!lc • baZl rmntakOlila:n:£a, ~ez:l~.Lll hir :num1.l.ne!>j 010111 hu Ila· 10 _ 12 lif'Elya bdar yukselcli. reht ~i.ip'he$iz pek ycrinde- .idE. Tic.ElTet V@Hleti, bu "'az..i:yeti Bu kah"e y.ine Bn:zilYEldaQ, eski onlemek i~k :!,·oldan yiiriime· illl !I~ke.t mariFelile seHrilmi§tk F <I- ge batladl_. kill ~lrhl u :'Ie!>!:ralcM.de i,il' ko. b IMC'bzul mikolan:la b.h .... e millYOIlC!d Tolu oYrlB.mljj.tlr. Bu ~u" ~etirm@k" rctl'i!!; mr.!mJeketlclj~k~ OI,yhk kat," 2 ~ Myhtekirlerle mii(:ade]I!! .• V"e-,l!toku tQplOlnmJ!j'tIT. B!Jndan ~onraki 6 1\ Pha l;j!j1 ya'I" Sirki!!t felhedilin,cl! omIt) Y~~'ine rmki ya;umrild.a izah ed>::c'I!:ii.,;. K FI he hhalat~,l an BiTlitli klLtldl· A!;b.~ TUFAN

ric.. eUim. Giizleri p~:hY,i!Jr!lik; 5ah.si t.e~!I!bbibiimllt v:e i~ a.dllmb.~m1!'!. dedi. !Kahn:! va 9nDnQ'I~lra kahve K@iHdiliinin Iha.kikaten mii'l.,~ tebbis ve it !Ild~mlbir aim; oldu.'" temini gunu lIbiliyor4um &tmrta bill dBn 1!}ehrirnlzdekl kahve Vel Ki<l:!llno 5;1k~]ime mnanunal{! \iloZiemlYo!di. hLJll~rll'l~n de kahvfO ;B,l(l.bllmelerL t.r}. - AnJ.al AlI~b iJj~ktna, de· J:'rlln ooilec:elrtJ.r-. lil,l gJ~! lllD1liH,~er, dim., !nlat'but bulund:u.l-:;l.a.TI rta.1:11ye mMIb-· _ [Dh i!Jt1Z11 kim::;1lI1~ri.ut 'tao LillI1A!-r!lle m'l,!r~a!i.t cde.:clHor 'I,t'~ mlli'!Ii!:a.lI.tlal'~ :~;'l.yrn;!l kamllilm "ELtilltlllJ!il~ vil.!i~IId.'i:I, delileti E1srll etm~di.. eeplu::SJ 9Hu1~ll.&yete a:r;:olul'uwa:lI:trr, VUaYllt, lla.- Niba)p'll"t, Fntma I:dye mlldlirmltlcl"lnot wblt C1luma.!'I diiikten &OHlI'a, hir gUo memtl'l· I.htlYiiSla.timl. gfu"e kendilel:"!!'Ii! kah\'e krllt:of:k.bv'eJUn ,aM.laoca,~ flOver Nl Ilk til". Judi'!.!, Iil.l'palil Ikailveler ~hJi!'rMgml ttab..mi:n cde:rek beniK bal w.... [kelii. 'bitt ",uval ~li BrezilY,B! kah· Yag fiy~tlan veai ~ld!lttll 'Ve: ~"e ,.Uun, Fjl'ld mur.ahbl!! L~~kilitl ytlg NihatY~ dedijim d.e:vre geldi. fiya,tltl.rlm yen..id I:: fI ~tnl!ii ve ~,a.s~ttl. Ha1~ lrahve- tk-yakillli ol!llD II bir !lu,rdte teticikc ·lta-tal! ,,"e~· ka.,. ]npedel~ iot;t"'1'1Illmlilli,B1,iii!:.

n'Il,lva.fl1lJk

kaYl.l1peermi
O]dll!lgllUlrll

!

fi3lzla ms:mllru: ni1..lv.llkUte~· illi'~C'H
konlroL da.ire;I~dell
locrnin tdil::-

mi~tLr.

8~i~

jQ.in ml.l,htllc

old.tll~·0.1

Yc be;iYe fi'iuva.fh,k

gmi>, bkilol haUl> liPlibn ~!l~ilg",
d-en ,iigreniy'oniu:m,
ol:a.madli'ml

iIrp:ll~

VI111'l1'1ll!llh

b.;!,h,dl-

e:ek.tir.

Hal'

iblwnkib.

knl'[ilQ·

Tamir edUecek ilk okullar
iB el e (Uy~yaz ta.tillnd.en ilstifa.d to; ederek I J _ 5,2 - 62 - &8 inei .ilk oKullal!1. 1arn..iI.e kElur \fermi!: VI! bu j,?e ~;lncanm!i.k u.ze.rG 6'0 bin Ih·ot tahl!l!l Gtrn.i~tlI. ~

dlk~. geniin inMlij;m diYI!! kllv· nllmanui!' .... ~ki1mebli~ iki kilo e kAhve-)'j p-aketliycrek gon.l1e;r"i·
),l;J!I'dw:n.

n

Nakil
Dtm

VClSllhlarlnlll1

ko,nihrol:U

Git ;ide benden oy~e m~~ oldu. III nib"yet k~IDL bde vermeS-ill 1f.I~ gostel'di, y 8~a.:ml t~e~'d!ii~d ~il.I;n;ii ve i§. ,lIIdp:'luiJ,
nllll'l

nakH \1i!!It.e.laruuli ]<:ontrOlllilG dlWBm eQUml::t ve ftLAM1'I hlldClen fa!::La yo1c1,], :'l.l(!.1'l \:137.1 !::It"b1.l1l1er lIO!t.kkll'lda :o;tlddeW ceza za!)~Ua.l'I tutulm11'l"

==="""'"'=~=========
'Cay ve Iiivi geldi
SOI\ gtin.l!:roe

K{lR KADI

hari;tcn

]248

.sandrR

tur.

Asansorlerin ~ollltrolU devam ediyQr
~oeled.i.Jle maklno :flJ.b~~i 1t:ln:imlzdCVM1 etl't\e~ d.r;loclaaans~:rL~ri tclti'llG ttd!r. Tetltl ~ l'llL[liln

liay "'f' 13 lon "Iv, gi!lmiljltiT- B'!mlal'. fiya.tJ.arr, Mura~Rbe lunn.i2yconu hr.a.flndan te!l'bit ~d.L Qlkten SCoMa. llatr::'B: ~Ik.al"n<lcakt]r,

.--~Q-~-

liir

(!O~

LU;'j,f1"q~rleWen Mz-uk !.:J.htlg'lmliJ.ll, bl'lUL 5o!!-

Ta,shih

Jzmir AKvi!iltyymunda

kopek

bahlklarile Yunl.ls balirkl,tum.a
Bu. S~mlik.t bmu," t\!arrl\([1I. bir .IIikvaltyum B411ma~[ Igjn t~cb1;l1l!ie glrl~1!(Ue'lnI i£vvaLld glhll<:U s(lcyrt'nlzda J"a<l );r1l\!l;Jk, Oit;Tettdljtlm I ze gtl.re, hmlr

Avrupa
battl
Seferler,in tekrar

.Millet me~teplerinden
mil'yon vatanda§-

hipkrim: 'bUnlurm tu.miL'! h;;ln l~ S;1\u milhlllt ....!Tllmi~Ur-. 'iB'U Il11RJlaol:kle,r ta( mLI"' olunl.lnOlyu .ktlCii'l:r fL1UIl.Url11 duraca.kludll',

Ilur.kli :'5~IYI:r..'JIoo.a c. H. 'i'al'tisl (;. ]'r'tl.lm~ Katibi lI'lItr1 TUzenn rahs.t.l>[Z ~la.n,k !:iU'5l1Si bll!' \"agonla htanbulii geld iitS VB b1ir'Ml ~ ted<.wi etJ I.lece~ lruk. Itm(la~d hlL,,'c.d.llite. !ll3rlevl'Ill bil' &ehiv cscrl OI8.f'IIJ.~Il\!susl Ll'Cn dlye diZilmi!!t~r. :s~ hahdil:n dola yl 6zilir d.il!i!!'Lz_

me.zun oldu
M8,R.l"lt Veldll;tl h.. ratmda.t\

SORUNUZ . r~---SOYLiYELiM ......
-

_.

lllcJoolJ"0 Rei!!! nnktor gt"h.,.o!I'I. 1.:":.::, M'Ifu<J..kaJi!['~ V~k III Cew.1ct K!;ll'lm 'tn()olldll:!'ryll. blr mektulP YUlLtl.lk, Vsk~le~in C'anl'[ balIkl3n teljhll' i~in bir batik mUzE!:!I1 (altv&ry~!m) tests adllerek bmite he!llye edllmtlljlli isL!lmi;dr,
aU,kaQ:s.r {J!m,u, .... I~I td..Ltik: i~~nVl'kil~I'l' Tetjn ,!liy Ma,~l;IllerL Mll~.n.u-i1 Hidroblclog Ooktfll' I~.emfl.l.l3~:r'trikQlJ'l::bn Lrc gJ;lnd~m1~t~r,I:{lu:u.lmtl$.L1'L~ IUl.l'l1i "lie· l'!lmL~ Ol;'l;ll j:(U o:!aT.lh baWt fr'I'Ll!l~~il'l{:h: ~;i[l1'lh'ln v~ !;~e den l:zlrl ~~L bell iD-iUlll M IlklR.n g&t-e:rl1eoc-(!ktlr_ QL' O)md:l. I~i;i:r· rez 4.'!JIlfl(la Yl'lkala.lHlica It J~I:iPt~ ·M· !Iltlar:t !O;:!l1 hl,llll,uil b~r hllen ya;ptlilLcal):; ift". ~U\'aya zaman .zal11,and1er~· cant! 'ballkll1!r brt"akl1acak ye cJI,navlI.l~lann bUill are. null htkum. ett1.~~ iIoalka g8Etsr-llecek.tlt", Yun.us balrIda.1"l !~j!). ite hu:;w;t bl!? ylBr l~rr'lk Illu_narak bun[arm '!Oil-yam dikkat olB.n "rem.:; Lanl

>,0111'11 h.a:rllerll'L lIi1.blllUno:letl iUbare:n. mmBt mekteple:r!nln vONlIg-[ rl!.T:ldrt.rl,!lJ:L tOiltPaZIll' kik oll,1,rLml.l, VIII bug'!..1:n.e kaQuil<j mU hEl.tt:llldbl. :i/0n y~tII:mj!l~m bu Ml:lkta.ple!rdel'l djp- R!'. lorna ft'.lCllfi:l a.nJ~llml!jthl", B1.l &en(), rar millet milk taphu:bllll ",on f~!Jyet I!.{';_ nesl olmu.Q'tu.[",
-0---

S,irikec:i• 'C;ekmeee hattlna s,ekb; sefer il,dve edilldf
gllilJ«rl Si.rkrei
mJm:1

-

Cekmece

olmak U,zll's~'kl)J f.tl.lJ..i:i.. trcl1l I..ljl.e.lilm>I!<BJl'Ie k.~.
l:z.rl!hp,.ma

Soruyorlar
lC:l:lbirlii'I'~, ha.~ eo" ve .ilIPa:rlm~!1. :!5lihi!p]erioin d'f! muka.billedb!r. Jer haz;.rladIM~1Il1 :ge"ende ititDli!. ~niJjnm.anu~tJ.m, Fakat, birk!!l~ ti.iH t;.... Li1eli tU"l;1Ihod.1I. ve'] kiralilk bit:' ape.rtm.:IUI ar1y ...n b.TI" d.l).Swm, 'bl!! bllzU'hgm d~~ iUIi.1:) t::,:,yi.t i.'Ie kl£llflidiirine Illi yo1.<:it lbakJmida.

ba$lam as.l if;i:n K uleliburgaz - Cesir Mustafapa§a haUznz biz . t· . l§, ele-ceglz

vl3rilmi~t.lr.

IPetro~ §irketleri

. ,P,amuk mijbClY~!ilSI!l1 yapa,ca.k

--~~--~

Of is

Hi!J1iL1l kil'..i~m'llln arthtllma.ma. bilki'imel~ Blhun

KOW1lyaya

MUna~ali!!t

VckLU, bu trllGpl~

nakled~I'di

yautInu'l

Taharr,i memurlugu
l' - M&dm.tlla Hrli:!i'li:l.yadl!!l 1!.~~n1 2: -.ilJ'M,gm<fllilrl. CII:D.1.1 ~k.ai:trnT ~ nuI..IlfIl.d:t. Bil-y Cla,hlt 61:rgtn IIlti:t'i1- da EmelrJl Da;y Abdwllll,h, !ml lSI!ynr;

yardlm blJ An dolu 3'ak[l.8II1Q;a. bUhlllatt Illt c- 50 bin lirahik. nakc!:i kulJaxJn .LhtlyaCI I€LYlkUe kELr".IlrJam.a.- :!ene d:e Yllptlm1!jl Ye bu mdJlilit l!l.rlLl)in klLdro ve udlet ltll:!.O.rile faz, tz;mir Bdediyc 'lriyas.eti emrillt'f: IEl.lil.li Llrllma8ll1a kltl'(j,t' .'erj]mi~~lr. Iiq vcr.ilm.i~tir. hldsuS1Jn t~mLl'li I~h~ :iI.[El-Ilr~! ,M1l.d.1lr1.l vam ;adln[2:. ~k~l' GrLylnc~ tenOe" !rel!!i. "11' gan;ifltul!il!;e dt~lI. ole t.J... 'lrcvrn~ Rut, ~'.[i,mJ]da m.a.ar~( mLltat. .------0-----foyi b:a.ftf ~te~(l lII1mz.!l~ $lrEl.ol'l:a. !leonl mOlT.llurl1lj:iuReL hevelj e'tp}l!lI1.I· 'lio.jlltri bl.LLltIlIUU gu hB.l;:l.a dl!ill bLl I'LLl''I'atI~trtnecekUI', Ak .. al'yum;:]fI. makbul EU'arot '~I!" bL i:I. t.&kdltlt lPtl"t;!lat'l1\', An.::ak, !I<)!\!IIu " ...rlm y-e:mekl;:!I~1 IJ{lC h~(i!') !!(i,'h tctk~l!l;r'\lc bU[l..IIl1m'[q~l:i.OlilClarl"', ahlll.poUar, y~l1g0~, 11;l~~ BUI tthalM t(l·Ch:-~IIH'i!'illl. malli\1:'~nt iftl111H!1 6UllUDttH ~JU, IlLzl 1:i1cl'l t(lc. )!;llhve lI:~l'[ dti@lTl1UIjo ~.ak:tz iI(! t.t1:r. XlJil'lJ; mWlml!'le~errrla!5 balk a aza. koGl~,.:Ienlz lu.p,[uml);,l~fI,iI[ 'o'NlaLre tic glllr~rUk dePQ1MImiEl. belklell'lu:k. !'ililiI'lJ mlldi<llt ve 4!lail ~~t~nlz~ 1111- 3000, gl'i'l,t'ir!; $lIklldllneJri ya VII.~ )':11. vf141 tl:'ri L~ola3'lJ'k gQfltcrltmcfli VI! nU.I:Utl,e. • ,. • , .. rd lIe lj}"at,lIl,TIII y"k..>Cllm~.sl_ne seiller ll3~l1ir ohLlUlcakln', Aklllmacdll.n, tL\rU etm<'!k lmk~n.l yol,l:. a tin [Z Vi) mllt-!!ma<'ilYf!/1 J~ILIII11Jl~r- (!Il.rtlr IllarElk LCI"ln :oUrat!~ ~Cl'lI!!.I tliU~kmda tl,Uhla' r,an 1:lller'lne dlt mCi!,h.lmat Oillca~ yell! I).~r i.htLlfJU u~ulUne balj: I hi!', J;!ayeLy~<:a i'>1jyUl(!I:~~nlll, I\'UttU n.!z_ 1"'i~~cek1ne yakm .2M 6'ram toz ¥l!Lr yu..LlUll\ yapa)nlll!lmda: en blly1l1t i'I'I Udll"llikler!~e blr eMIl: gelmh,Ur _ YoJculli'I: JIl tto:"f1 i~lerllle Mt leap o. \'\It(LI.LK1:a.r1a.JlI~II:m.[\l \'8 Fl.yat ml.l· iyi bUiniz kl yiUl1filZ" v~ u~j\lhIlI1JUZ ~e'k:",r dlll'la ik.il tIP biuz !;lalla karl~. mlt!jkllHl.l, deni;: :;UYUl'lfi Buni ularak NI.Uu.:; kay[UarIIM/\ 9IkM'lImll~mda ve ~l It maLftmo.t'i 8J:!l.bilrrttu~J.ertI~ifl De,,']et r iL.k.abe IbUI"4)!i1,1 taru.fln!ia.n derhal t lIev" eLtiAililiZ 'i"UlrCye kLfa.yet lilt tJIa:rak IlliiltlniZ. :illcak liitell.k ta. l18.vl'l. vermek t!.)~llwl,tllir 1~1Jj"(r'II~khr, di~>ilr nlifw; ii\llerln(l,e ml.lllt!ilJ.lit ,,!ka.r- D<:mlr )'()Ilil.ITrtCI\ itidll<l!l ohman Do- ~LLyele ge~llmlljltl:r. 5u IIl:ldEcr~ hareJri!t mlyecll'k derl!c('de oultUr, bllklara bOljalumz, .\,kva:l,"yum iI:Ln, bl!"!j 11;;\ Q][ bin lira omk Vll vak)t ge!;irm",," sUr"el.lle l'Iiil- kl.l~c't i\!letrne iflW~bnrat bllt'!J:S!l, 0d~li llfll!t m.U~eaeter h(l.kkJ nda 1\. IIHCcclilecek V~ bu, iuar(la en bti.y1.U~ II. LL1 1,1 i'klyatl!t(! :Sfli::leflo flnll!.f .wid.detle llu lII-yrn em ht;;Lind.en 01 itibB.!'~ t!!.aHyo- ;:lIan tllll!dl!d ;!IWU';&. erl'n~k i.!zere· y~[lLlildo:rdhm b!.ri olaJJa~tu-, 1;:!:;:;ala[l~tnIEl!clI.klan;lJ.l:. t<l a:e~eoek lir. nil' ..
1ll<l!11l In.l}a!![ U.z.Ul1. bh' z~mllna bath b~]l.:mdugu 1 ..ln lltL\Va}o;kllti:1l tahtll kll!pl'lIkr kurLLlacB.khr _ Bu j<ilpl-illcr, kurl,l.~unclya kadar lloaHJl !I'llel'l ltllJIlyl)~'~r vaslla.\jjlE1 ~'\!Lplla;::a~ttr,

'l'aftWi.l"d mmI!LW'ilI ala,bl:hn~ :rJ'll1a'Giilll!l I!Hlll'UycI!r": S!i.k.il.da.116 bLL91h sbhulelli Ibir yol ,\'111' mul.Jl' ",'m Iffif rul81i ysplllu'.!' ,. lie ~ibl "1L!I11 YC i!lndla:r DbmldiJf '1'. CE!vs:p lIt[ kilo haljiS kOY'Ih Cevafl - AnlaQ.It[m~ i~c siz 1111.11 nll bit' tenc.IllS U He :hal'll bl.t" 1[1.. }'a ~O::lLkifunllZ "iR dEl y;a:zl ve uslu'lBlje kO!f1,.l.t\llii. Kaymall; ~apmama... DlI ~~Lk"EL l:iil' kln'lJ:.e3lnlz. ~JI ).c:t iiI L~jn arlll :;Ira kB,rlijltmnll~, Kay. llJr ~(l()UM... z "'E! tahurl m rtllttllUtnllll'J,Il.g"1I< b<l-'j'IElymea yatlm kllo ~e. !U/t1.1 tI a mUilk.mn; :slne:maLa1"(l;; n 61" k~l' kd,J'i].[Z ve kurr~[!I:m(l.itil dlllm!!n ~H'<'l-l:t1.llI.1m lletk-eaJ 11'1<1:,me"

AIla.d()~LlYil. petrol. aevklni kd!l:yll\.!l'" bil' lul1'1l,r vermlljl ve kar-aI' l'lio'mJc:lutlmj.z: LLe Avtup.a. meml!li' brmll.k 11z~:ro be 2:! petrOl ~lrk~U~rl, HIll/ctiIJ.i: ar:ilol\ll:1m!!l~tur, keotl<l'l'J bi.1"!.L.illllda !!:reI! I!cir:-rJ.lll'ln In tl'l-l:" l.:J.h..rlbuldakl d.cpo!al:"'.lm KonyaJ'a. ltII.J.t rar l:jaflllLma.,:lI l1:l]:1, 1-'1.:tJ.!!1ibLLI"g'U---!dmJ~ll!rdLI:', Fu~rlna. Cesll' M'WllB.fapa.ljlfl. hBittm~n. 'Flkk d'll. t'I'lJryftll~rl Id;!(t'f'Bt h.raflndEl.n i:ljl[c(iJ.-,

Koo:rdlnllsyon )-.eyetl pa1"l1Uk mll'bB.da. TOPf~k Mah5ulleri Of18i tlli'"unndM y&:p\t1.ma.s~ hakkmd& yen!
VoekllL~r

~I'il:mir

oo<'!sln!! kllJ.'ar

ver-Ihn,~tj:r. AnG<Lk bLl hdtm lliIl!l·jnde 'meY'e~t V!! hllM. lla.. ra~ I)ir na.lde buluttllfl r~tlp'r'Ulerln YIl-

An,~do'u ya,kasun d41 yani i~k . t Ii I· o~u ar aJ!"S! ,!![u:,k

TlC8.r;:,t rnlr Fll!lllnl'l.

50 bin lirahk yardlm Vekiletinin hoe:r )'11 l:zyapl'lu.kta olduiu

dL!iblir

:muva~JiIi. t~li~mde buDu.. RlIIldll!,iw11.J hika.),1! IIlti. ,~._ AplI.rtmBolllmm b;r dai·

~c:!iici.~ilie
·u]lyaujiuq.

On

f5ekQ

fua.ya

kj.

If!i!lkt!t~ kU!Ilturatl.

otuz

IIiIlZ,

Mallarlnl gumrUHe beUeie .. rek ihHU,r yaparn Hiccadar

lira iizeril'ldien Y·Bipac.ak:uA\"!ildald Ibit sellelik f8.d~ bJ'k1 pe!jlil'lell a]d~glnul dlll.!r kun W!"<l!tll.iIml!a ed em:iim v,e IIlze i:umtUi'lJ.tl a,If';IIU 'euigioiz zaman fes.het!llH~k b~kklnl d.i!J 'll"eNc:e· iim.}) .B1lI1I:ldr.ln:e hi!Ojk:satlBi YBlP~11 rn.!l.k i~tGl'.liLd igifli :i:z-.a;ha laacl!l Yf.lk.. YaJDl:iIi, bLJ :m"'V~I.
:soiil'8.iki Idr~CI~ilol'lll ,ZD!L'al'lria O' ]Btak r.. pal1lafllll ve 1m :sul'tth!:
kil'lIIlii.hlll arlh':11m .... <ilQ~ ,iranmum I!11E'li1t!demiyec:,mgi bir ;;:~evil!!: i·

T

;;in:e

3Okanhlirill.

$\l~llltl

Yim[aJ"l·

1i18. m1

kall!C!idf: 'I'D bUllIun i"irll ,im.,dliden bi" tC!ldbir almmIYa."
iIlI!ca'bA 1.,.

cllkml

Harp Vazi,yeti
~~

Glneral

~~~I
I

,(B.il!Il

fttcldM

m.rtiJa ak<mtem l!ir~!blm_l.:§~.Il'. . Askel'l mU]ib.<l.u.i!ar': Wnsk C1"' vanD.lIla 1JU!,b.sW' Sovy~t O~~U1ili.~" da_n 2i) Mn I!:~inin .. .slya~l !.comr seT~erin.j oldwi!ilkt(llll ~["a OJ' duci1;m ruo!lr etmelerl ibD:Ge prip l;ir- haberdit- ~ira. bir d'itfa. 5o",,yet ;"'dusupdi!i B • .s't:tl.lin~ siyui komiser blf~m~l£lIf, ilk FinJifm· di,ya. ba.rbi_nd~ sQlli'il bll uwlii kakbrn;L]f. pbihr,r~ hdrola,t'md .. riilbeleriiade; etmil ve kJl!lnnBY 'bllyetl vlI;:MGierini: )'~ ill!ike:r-' lere v""m4t~. '1IriIlIciMinsk civa~ l'llldll. '11Iah:!lUf' bir !ovyel ~l:'du:Su, yfikfur. 13zim 1:!;1dul.atimi%e IONl~ Minsk }duine ait miistahk~~ mevki iutBllan ~dll'. Za.~en lit! WII.f da hllgiinlctde dahili isya" n", d.elale:1 Elder mahi:Ystte Il:l.be:r'lu aepel:m.cje be~lad.l, U,uL~en ,ol;m blil gibi habe>rIJ!il'i ohlp biten "i"E<fiil Qer~)'illn ,~£'ktc oli1~ lI.bv.al 'll'e 'IIcbviden ~k 'li'e iblaJ'atIa killt1J.!mnllk ~:itlI1lil'llu:. E.v'Io"e!1d yU!wumi!ldl!l Sovyi!!1:' le.m. Duml nehri bOl'Qlldan bil. bauBI D'ul'I!l'Iburs: iUie:rmdA!:iIl "CMUee

t.mmz.m. m.lliftllflida.n.e

~"'I!I.

-

Btz memat uzerine ===~~::::======:.. 'xnl "E::::::=======~==::::::::: Viii hiikumetinin yersiz inadl hayat kuruyoruz Ankarada Bu ile ve 467 '-Ad· Bir sanai na ····ISeSI'. mektep yapuran Ben erala
cumle Izmir kQyl'erinlde

·

:DIr-ik'teD baZ! hailralar
I

_._

.....

- ~~ ,:.. :

,_...~

.

H'AoiSELERIN

EDEBiVATI

I

Sly AS! ICMAL

J

l'fazan: M. M•.ZA'L

'zmir Fua.rrnda

biT ko§e aynlrnahdrr

Yazan: A,a-slan TUfa~ __

I

Yazan : Yak.p
12 Huiran 1941 taeihinden beri, Ankara Halkevi nde CMactamo Buttertlay) teru5.m ile Tiirkiya'de, Hk defa. elarak, lirik tiya.tro grjml1m temelleri. atJlrnJ§ bulunuyor, Biiyuk inklliJlcI Ataturk''ii11 ha.§ll!ca emetlerfnden bin de, bizd!e, bir Operanm teeMiisii jill. Bu.nun il!:indir' ki, Climhuriy:et rejjminin ilk yIllarmdan iytibaren, Anka.ra'da, ha.lkm hisle.rini bu yti ksek sanat :lie",· kine ha:,nrlam.a'[{ m.a.lt:sad[yblL .. yaJllJ:jI bi:r ~e-kilde - (alafrs..~,ga muzlk) nallUn:! 'l'erdijimtz 3.!].II mih:.lge, biiyiik ve insanl rnuz;ige samimi bir alika go::;. te.rilmi~; 0 vakitlann eksik ve derme ~atma orkestra vasrta~arIna ragmen her hafta. verllen kcmse.l:'lerd.e interna..s:lyoll:d :muliik iistatlarm:L1l §al'le.serlerinden bir~-'()k Ipar<;alar, i~1 ko,tu, .';I mmenin kulaklinliaaks.et

Kad,,1 KABAOIIIANDiiJ.,v
,etUgi bUe meloctileri en tengillii, z.iJgidir, Nitekim,

ciur, Zira, o.na miJli veren kayna.klan:1iL
en

guru

bu SU mtiVEl 'I:llllstii-

tekndkte

m alik o]ma'5uu temin ede·n me-

mantasycnda bir alan butiin AVI""U:pa., mti:tik!erinin bili biriDden a:yn mint !karekterlere

:ruk blr saltlat fjuuriyle du.yup l.fade edeceklerine en Im'll'let. li hi:r 2lalll$n deg.il midiI'"? Babl.LI>UE,l, ki, Tilrk:iy,e, yeryii. 2iinUn en zengin. ve en ~e~t-. ti bjr melodi ve dans diyaMdlr. Bundan 'oil" btl} ay ewl, .A~ka.· ra' Halb:vinjn h'immatiyle, ge.

«tt1CJmilinln ~i;o. diBrle'J'~ 1M:! ti~ Lif V.lclb.)" biiku~.fuIm ~ i~ler bta.lu,n:nda ib~1mit W~nd~!'. Fr;Ul"!l<, atlUl. yurdm:liU mlldaf~ slm.ek ]ulm,gt;liooe. ~ I~ It;u.de ~ktii ve i11abWI terk.e.ttt. Suriyede de dimko .mjjU~nMeri!e VIE z;!Iferlen. yanoki, FtlUl_un i~'lilrlillioi kurtara'ii:iIl.k IId.uDlarLlI. ,~.aJ~~m.&kkaxar! vf&tinC-fl bi;rden..

bire
~II'II

~'l1mIIa;n

ike!Jildl. Mtieadll1e ~,IlJ'i

:vi

Al!t.iM:illlanmel!lll:iil.lll
ZilHil'il

d.m.rek

.slit sebeplerden biri de budur.
Bu aayedecl'ir kl, A~ ·kIt.aS] uzerinde. milletten millete, iklimden iklime degJ.-§e.f.l 'bil' ses, ahenk ve melodi zenginllgi ka~I~m.a:a 1mltl.DlIDak bahtlya1"bg.na, eriy,ortlz. Rh." yerde Cay~o.vski'yi, dig!!:l' bit" yerde Wanger'i, \"'eya. Fuecini'yi din-

ne ayni sahne iist'finde gordugijm.i,i.21
V$

t Un Lptid.aillgine ragmen,

!;a]g'I alatlerlnJn

'ta,

ada-

bU-

ba· d'ogru tlillMrg~<! re!rlllc:iefi z:umgeid.i8iJlI !O,y1emitf:ik. SovyetG4lner~ ~ DirillC a.ramml'LiI lei' lIlibayet _ re4l kahm~ obtn bOvle. !bUr hare~ete ~J. ib'lllu~ eb~iyen ayr:!ldl .. Tcrt,eJniZ; iblr hay.actl
... ikmaJ lIuvat'lar. q:Otd:uknrmz:tl tiihirin:i ilme. .. kuUBllJidlkwLtla .gon:;~ b~J'haD.ilie ib'll el=ek
... ..."alL

la-

liIilli:"tirlol:, va.t:a.:!lUUI,. m!!Bl1111:'a Dam li:{l.da.r talzn~~t pelt ;u; f<llniy~ na.aLp oltlr_ ,0

e!le,rek,

Ierken ; «!§te, bu bir Rus milzigi. lj.te. bu i:J1il' Alman mtl:zigi. t~te. bu hir' ita lya.n m:iizijt ... diY(llruz. .,
GUl1Un birinde,

biiJg€)'e ep~e yellii kuvv~t:1er btlttinl. hay.atJnd:t, Shed! .. e llfiHl !,j.e.t. ~'Vkd~iklmi anla ..,;!Jy,.g;:r-, Merkc;l:- ,_._ az""" b ,'I:' ~r ...llu,a~[. :m'Lil l'B:::Ia,- . ,.... tl " me vee b.:ilbassa Bobnl~k mm~,d;;a- ('ilk :b.il' hAoiIim1 ka.l.I:iJ.J.i,tu, Onn Ol'.du~ *lnda. &wyeUer mlllkabil I:!.rlUiI.IA dEl., Ankarada. 'Frakyad.a 'I'll bilb,al5&f4 le!tm~erdir 1mtirc.e s~'T.I'.ijyen yokt.ur. Har ta!U.· Dokii Yilz)~a 50vyet.til<l" d:1!I adamm ka.lbini fethetme:s[ni hi. Wi! sevkuJceYJi m.iidahali!dE bu.- len liIe!l'in bil' psikolog-dlll!c Ilurada 1z-· ~uornadJikJi!!mu'fie bwum bfr billi mil" ValiJi!i ;lli'a:illldaki bidi:a .. bah. Qlaeag,ru Yiil:lo1Dlf[ak. B!.!!gUn oil'e. ral>lnl ;;'lI.detlnck il:;tiyorum: iliyorlll~ k:i ~vyctle:F hiiyle bir 19.2& Mn8Siytii.. Iztoim-de mlilialle f"drir[e y.e:n' k..vvetler.imi Minsk &ralar.md.all;i rn~z-dtlllkla.rl 'katd[l'lp ye
tarkmdl!l la,lllTlln VI!: O>lUIIl! I'lEEwri IiIQl;'l:U:ilii. ...okmW\!le.rdlr. Alm.<l.n rille ml:'kh:ph:r il'l'llll&.lla b~la.m~t.t. 'lihm Q ~ k>ir Ort.<) m~kLt::!p '~iLJebll1si idim. brni.rg<ll8tdtfind.e 'bir e.matfu :¢.bi il~LI~I't1.~I~iU:t:rt: l'iMarlii.mYOJ:'(]mn.

tirill:l1J@tir.

ku,lI''¥lrtIsrinl
nhrj
D]urJilr~ iyi

ilk hMl!l!lllde

Dona

bir i! Ii)frn.ii~ QIa<:ak- TQPt!J.tllliifl, Kt'lZIm.Dit~in bil' meJI:tela!:lfti! lOiipbe s'OldW"~ I)'J tcmel fl.t~$nl ~~endim_ ~I"\I:~n. G~Ii~..J. Dirrik A lali.irk tumlJidilfl Sovy.et k1tl!ila:n Lliilk _ Brodi den o'Jra.Yl} {l'ittim. B1I.ijka hl!i blr ga~ baltmd.a mlllanl~iidiilllle IDu:IGvemet 7.ot:t~~1 !l:Hmem.~tl. G~l\ef'a! temele in- aliz;s elmek Il.:hll ni.lm:I.I.nc ~i$~'kr "'11cuds gebTIm~!:1. UnJversite ile i:;:mirc ed.iY(Jr. AlmillBIU-ID TillrDOIpO] i5ti_ di Vol; Qralla blr tlutul.i: sayledl.Bllh:s.s. YElptqpmL;!; it' !;eya.hstte b General Di. kametimde yaplh.klarl tl:\tl.I"l'u.;r tin" 1Ia '\Ill cilnlley;e nazarl dikkati cli'1I:mlm-ik bi.Z.i kli!lld[ ot.omoblli1e ge.:dtrml.!j dedinmiJtir. B'lII vaziyeti: ,gore, me.k Istiyarul!t., I?em~tj l&i: 'I'lC liiitlirl g'CJIclerJe be:raber 'filayat Sovyetl-er G!!.lJ'iya,d!illl vIe B~.fIa· 01Cilm!u.I!'l,yet rl1"jimi d~m€k, c.i.vM!t\da,]{i ]{.()yleroO tetkfkleNI ,f:'ttnbyadan Ina ~kLbmye firMt ve dl.£llID.mt iiz:erineo lIaya~kurm6lkll de· W.nnIJ,.tll, .' imkin bDb.bilkl.ea;-~ Biz ~~y:yE"l:llerin mi:k.~tr ••" MozilrJd;' I'Ilt'[I:!.'I;ttu:, ;r'I;'li'kl('fI o ,!:i)~ ~1!.1IIjl1tan,enerjik. l'oI!! DlrlLt die hig bi.l' ,lnuv,;J,z~ayameyda", zot v,~ !lZt:!ll ofm!MiJg:m ka'naa"ti. Kief ,a;l"b,mdeki bO~8:ei!!le ~er ihti.. bay",Ult - Bi;: memd fu;er!IIL!l h~'a t Milli z:evk:im.ize agmamaktadlr. Her mliletill! ne vatl~z. mode kari] ih:ltiyat .IlI'll'\\'VeUa- bu KUt"llY"'t':I!I~·- Btl dbnle bettLm gaze-- t;J.11" aoilamdI. Ebe-t'l.i ::jI<i!fiD, Iran ~elhinlou kadall' yahanill bh' es;e:rln, kendi Folklor'undn, kalIDa bir ~IH ile bl2tsber hmin s~yElhat Ti!tti~. IWldwduj:1mu kllib!lll cdiyoJ'liI .... Bioi t.:ci (llar:;!k g9!l!eteJ!e y132>!iJt~m itk sahnoye dahm ilk (lefa. !:ik!ll.Ji gUnleri btJgiin gibi htlrLI:."orum.. S;l!.Z ill ti2:~gi val"dIIr'; lAkin, bu. holjJede ndlit.l.et C~l.lIpt!1:[JJ J.imale d.im1 e,dlr .. K(jm~u "1"011 k<lrd~"I Cle'i'leti", ;:~h i t'I!}fi~ll ta.klu~leriQliz nun yanllida bil" de Jirik "Ie Ko.ns.arva.tu va.r veya ~Id.e:l:i «nu:La dOgi'llJ akGent;; TUrk cUmlmrlyetlll!n sembfltzmlr vaJi'Sini O}')l~ begl!J!\mllii ve hll.Yta.rafIlldarl, anaak mesl.elrten rlra,ma.tik _In uzigi v'llI'd.r ve hihklumdlan 'VB aruii mtlrviilzi MH· U.lnU blr cOrnIe !'!;lnde bu derece kuvra.nlltIm !fli kl"lImeler!e ;tade etmiiti; ysti§me, olgun san&tkArJar-a. rinin taklYP ~ittigi yol}.a. abij· meter balinde ,diilimlcIIIP:l§ oldu- "etle llade etmek i.. bu rubu be- ~:'l:e Dii'ili: z.;;.t:;.,_ Atat'lirk b!l 0;': Tllrk in :;Il'a.kl:!1lfbir tek:nlk m.ukemmeruntin takmyp ettij'.i yol biri!bigundan ,atka ,dlDG:r~ mijd.af;rilYiI nim!W}1'I'I,ok: lAzm!dtt"_ 'Oe iltifatl, Generale soy a.dl I;Ilara1t mWililfur. KAzJl'l'l O~l'lk. bmli'd~ 11~UjLt'jf'!:'l lie liyetil'le oyn an~!, yarrll" ayni riy]e a.sla ~atal1a!jama.z. Ha.ttil. venti. gi;t'.n~ artisU!I<)ri'l1, Kendi -rne.mleBizim. kana.a. tim i.:;r;e gore:, Rigij. NatlaoCl. ~llll'a.k rlllm .satm[itl!l' - 0 ya1. ~ok dlefa, !l:ri'k ve drama.tik mil Omln v:l.1ULgI ':51l·<L!lJ.nd:t bmjl'de '.ci:idezi ile .flineper ~ei:i Y~i 1'1101 OItUI'lCll ~UmhuMyet y[\mde. ....!1 1 tigin saz mu..lliginden iSitifa.de ketleriuiu 'sef:llerini mlla bu(Devaml 5 inei Ia.yllflda) Vitebsk _ SmOlll[lBk ilIra.iIJIJI!Li!iJd Te:jlr'lnl;wvelde 1zmlr ....ilayetindB 2m re~it baUII:!il3!il. SQVYel OJIdu]~h 2W 200 mektebll'1 1l1iljat r_mlni )'iaprnl'l'" -~ kl du.rmi!lll! ve ~d~ b.q]a~ld,l- !I. Alb !len!!! l..iIl.ile liImlr ".e koy!erifl:ndilllll dahl! bii~ mIJ;,;y.a.!Iota (:Il. nB 4G'l' m~ktep ys,pi:J:!'mI;:, Z7Q kilonulla \Ie sal:'be dc.gh.! tail:rruza. met:re key yolu In~a!. ettirnl:4. 68 ,;:jlJ!l 1~li!lidil". SUI ~ureUe Alm.a.n or- ta~"Uk i.~tasyClITU YilptLrml"tl. Ttlrkiye dular)(Im ,~rka Mmkovaya :cl]og- do kiiycilmaiin a!~la.rlnl JUltan Clilha rli ii1wle~ te~£h'biirj.ij ak&ml!te dQ8rusu filen ti:lt1:l1k eclcn General DiI.Igriil'brabilrr. Bu.nd... n b:l!~a fikJe bir g-I:ln 'ber<l.bCl"CC bll:" kl:l1r' lefu man ol"d'llliaruno Mio:5k Q!i!n.ubu:n- ti~lne !::lkl'r'll'1t!!L PI3.IjlIl. kllye ~re:r dan. Kief',c d"",ir;!;! &!.l'kma'lan lila. Irmne~ ~Uilo[!l\ ,"o!:ulda't' Q:!i'Ulliarll\l ,iil'i~1.Z 011':11., 81.1 tllkdiJrde I:'E!- I b!rR.:kt!lat",nll:nin etratmd.a. l1I~lkl- 0.1Hlkm~t ~e:rid:un. E1!'in ~ o$Xon~ I y~~tl'e.l'itni;t_le, evet kimi!n:ri.zp~e~, I m.akla '~"er&ber ATil.plar :sifah lTkIIli1"ta Ukra ....... . ~ R' .. .. dlJlllr_ Glllleral D:lrlk, minI ]'lunl kO:!f ... - . ~._ ve OiJnBlI'IJI';& cep'- ._.-' • ,. .. ~erl'atluarm. !'k moz,unlarl -.roe!!!:~kl klIfiImIZ Iilg.&k VIe beR de arap ~iH'I d'ICg~1, beYiilz ~rkt,mdH. ~1.1' he]el;i de eDmi tt L [ K·' f "."darmI Imcagma. al<Lr.ak ok'}Em'L8.<ta ye C 1[", 11" Ve Je bit K-' rI.i •-d _1" h.a{n.i3tlaf. ...~ bo:l~hk[] yazl;!l!\aa'l!'I: I ma1:Yil!dlle l!IMakO!n;.1Ii yohm.'I!I tii,t· h.ahle her Arflp ~~ci Dlm.adtit Bfil'biJ:li~e bir ihtiyat .s't:lv~et. ordil' hiIJI amdl~, l~_,..~ nll;m;;: m.~.I"""~ bir Tl[H~ 1!Du'l:miilm, Olieno. oy- tu.H~!9 g,ibi he~ :zcnoi de A~ap M~.dll. 811 blliundukta A,.IDiiiilillawlJI L-i:lk a'l"a ....gIUio.J'~I. Pll1<i}'J.: ronD1l1~a.n . f!!Q.Y.Dl'duk. Ve bel"l Ofdlo mliinil Bun doill ie:;l.fIl! e.el e~iirn t :h~t.it M ~'Uili 19 H d ~ dil-rln ~Uzltrioden Y" k - • ->;'-1. yoktu, dana dq,jM1iIlU, Pa~ailln tan. I~ ""l"ma u;.eUJI"l &1 yar. .' _.' h J.. jkine:i pe:rrlfr ~phC!lB ml.lhat:rid d~ii1. bLl ha' piYOfill O'lall Url:lglLl'illY fllehol tao IDa VI: kl.qatma Jl1W!:8.b.iI'b madJ:f;1 kc>YIU y(l~, ~p!ll'le 1!!r.Jllle )11- tem~il cdi.ymdllm. njp ~llIIrnd.a sahn_eye ~mklp hiz-.i tlrlil.YD aniatan artil>~~ a,il~i):... _ 'ummda me,hut "bir zencj 'Va-MI. abmete ,u"_ bi,-rr. Biit~' tl.~RIU: t.a.p e~iyol", i'ldan'· ...·r. oCi-1i'Lsl.!n haemm ,,:......,._j.~ _J de.r;-l.iw. grill .k u;n mfl;5~le Mst~ Il'lo!:gml, All Llaymm mektj!o'be tevklf ,sttiler. Evet l' Ziabne~e. V~ IOtl!tlo Ant-p dcgl1dlr. 1'vlarl.ta.n. '>'i.IiIII'QJ IIqllB J.. ...... IIYilllDjRllm" orL. K L.... b" '_'. F k ..:i n,,,,I;!, .u.... .... ,IDe Il. maca ' te.rtibabll m_Il Ir' zcn.;J,cH'l'. <:I a.t n-eg,o!!ll;5C. .. • ._. Ic.eGigiodledir. 0 mmilfl tamall1ile YI!1I1 'ba¥[yan !;".oC"ulds.nnf :roruyo.r- ~er d.Il a'!foLL"ll'oellll... ~ !!Y""a'llno ...·• y81 ki ole:ki .'Ial'IaI!:",u-ur kendile:",l.1I1 biz umumiyetle, bu arililt gibi. adrun ail, O~eu.o. ~JbizcnC1 idi, S~' h duo 0, TtiIk. ke;.-illLdc nl:1t'r bUIUnma". 11.'1 attl. (Narv"" _ Vil.hsk • :!II It'ap ed.OO~t~n!t.a.hKik etmi!ji 'lt pe!'llC>l!i'Eden dm.l'u llclJlrl!.ddll/llar. Ara.p]a zer.lc:il':i h.iTbil'me karl~h:t'Ifi;.ka.t ~rlL-p dtgild,i. Dmep~ • DI.n~ter • K!lI"a.derub) pra-grl!lrn~ar ·I!;;UrtJ1\l'jlfu. li"iktrlerln! !'l!- ki~T:!iI.!<tn&:yilU'lLe.v ite pi.y~.IIteli:i In" n~, A.ralarmdll zoencil-!!r d.:: hllll\lt"iiSiIld!gn G. ·SaVe

CillilUbuna.

att'llAga IDIlf .... af(iIIk

var:mcaya. d.ek 0 d,erec:e 1J.I.yan[k b[r ,a.Il.~ayr!J1'a (81.1 GelJ;E!n ge-ce., (Ma>da.meButbl1" mflna.sebet olm.adIgrm ve dnoabi1e.n hir 0 r k e s, t II' a tart:l!ll:Y) 'y:E di!:l~l'ken, gel'lek binaeilaleyh, htinunla. OOUE. i- b a ~ I Ma. ve kiil~Uk bi:r Ja. orkeruadan ve getek ~nQdan ki ra!dp tesil' hillinde haIku!! 'pon Mnsme'sinin a!ik Jztrra.p. Jrulagrma abeden sesl€rde. bl1 IannI {l derece derill. bir his1i- suale bit t:Evebi. ce·VabJnl alIr kulak t~hzibini bulandIl'3m.aJikle taganoi edebi1e:n ibir gen!;- gibioluyord.um. Ukin, yacagll1r isp.at etmelcte gecikbelki. mOOi. Zil'a, bu iki Qe~t ~s.lg-r. Ti..lrk s 0 .p r a:. Ifl Q'suna. m.a- de, sanat1d.r, mHli meladilenn )ik bu.lund ugumuzu an!.adIjI- VEl mjUi ritim]erin Avrupa fi'I.nheIDen her memlel!:ette. yan mlZ a:nda.n iyti'barell, b.izi, bu :zigi tekniji.ne yana. ve ayn .llyn ya!liay.a.bilgifre (.harmonigayey'~ gOt iil'ecek. yolun pek sation) 'u V@! 0( orc:hes-tratiQn) mekt~ ve h¥lklp. h.ass.asiyetin:illlceliklerine

Atatti l"k, b:atti, za;w.an geldi ki, 'ou nl'u~ik hareketitli, kendisil:li0 mal1sus tez, katii ve radikal ttSlIHerle yiirii~bjlmek i"iu bizim. saz musikiysini bile susturmak te~bbiistinde l:mlunrnu-Gt.u, .F'akat, sou!l"adall bll tedbirde iiil"rar;,l;lUzum gOrmedL Bakiyka ti kelldil.iginden se~eIII.ze'kaflI, ,DD.a., bu m 1]slkly .He (iT m iiz;:ik a'l."asi:ndilL hi~

bunlarlt'l. :ya,!)~Blra WI' Turk m.ii:tld.gi mwda. :'Ja ~rkacakbr. Ya.ul. (h:b/I,ame Butterflay) T:rm 0 'kadar l1i1uvaf· fakiyetle oynand1jI Til l"k Mhn~s.i:nde, bi.r TU.rk ~aJrinin ya.za.cag~. biT Tiirk bes.Wkinmu

besteleyecegi

ve Turk artisti-

nin yara:tI[.I oyn:LyaC~[

bit' mil-

Ii Operanln seyirc:isi olmali: saadetini duyacagut

Bu.tte-rfla.y), 'Itt ril!:ka.t1t lin,mmsm!, en s~yyal
{Madame

bedii bir heyecaillia seyrettigrmiz 'm i I I ij o Y I_I 1'1 II a r, blze, li'rik!lG,nretl.cf'i:mizin e~llnlt klymietlm; haJ;:kmda l:Ci;fi bfr fikir vtlrll'l'i:\)ti. Mu.h¥re'k vatan to.praklanlU!l he:nUz a~I1I-p i§]¢nm¢mi§' nice ha..zineler:i gjbi. hu magllle\"i ve bedij servetler de, teknik bilgini:n ve yiiksek S8.1la.ti:m kendilerini istismar ,~. decegi ul'v'i anE 'beklcyor. Bu ana, uhi, doo:ik. Z<ir,a, m.llli dehanm dogul'.ma "lie yarat-rna, kudr,etin.in, bize, a n'~8,l!: bOyleb!ir ceht ~nde ayan 0]8.bilec.egin.i. du§unuyoruz. Ataba, gil n iinl birinde, biE' TUrk bestekin Q11up dia - trpln: ilk RUiS bestekflrlaTIIl!Ul!. yaptlkla...rr gibi ~ h2lJk dili:mde ve halk elinde dola§la,cn (D darma da¥.lmk ses, ahenk ve lithn ma.teriy.al. lannda.n bin bir yanlnh engin mti.r.[k m.imansilli kura'bHoecek midir?

badde b1i!ltm.d.DmI'Iilj'J kiJi eOrmii"el'. Htil' f"T<m.3lz1l!U1'3 &'giilizleriD I fazla f'raJi1lu:; killEn eJok,mEJII.-ek. kati: ,c.~phe hU£.1IJmlar,i]e dep~ )"ava, ~.;:virmElel"le lli'aZi. bum.ml'lll!! YO~lIndlil ,gOsterdikleri. me,..mel'den aza.mri derec:ede istUIIde:yr: ,r;abpyor. FramIl,q ijrne-, iini l--ormedlj:§jmiz; bir i:i~e do_ VUfuyo:r. miicad.dtlmin Uimitsiz
ol.dujunL!~
S8!IltIJ1lj

!lay~ilI.eceg:i

Supy~,. Y'I!!' m.onme:si. iMm.,BllI~ iiUlHr g.D) I!: brem:iyor. Da.ha gari"bi hA~ I!'~im §IJI veya buy~ Suriyeyl!! ta.z.e lkUlvvet se'Vk",hni!ge ~,milk gibi ~alr,lII.u p~de bile
IIB1mda

,u. v~ya. bu
I!!Ndl~

!l/ill'11l

fran-

~O§UYOl'~

B'lI ".-fa iJe !Q."rll'ket slIM h~ I
FnmslliYII ~tilillB" J:'QbuodilQ talli\Ol~'

Kilt' bir in.at ve pek yatllq hlr menfila't teWcki.si ,uz.'imden FrOQlIHI, Stl!~ilde kMleleJ ka.n~ dijkiil'meliDUn ve Uibnan, ft' Su·

ihr_

milc bit ilitiknmazhk imi~ !1iII,.-ma:k m.ei:buidyeli 'Ii'.u-

mamll.ml

rlye h..Jkm.l'n liIc'hF3p];armm 11%2;DUlsmm meBuliydini tamamilo

I

!Jin, b~Im giibi bir miizik yaibanc.Jsmm d~:ndugu kadar
kolay'llkla.

tI

deme-k alan bu mUa.3.zatbl

i.

iierme aiwor. BiZlim blI mes.ellede1Q yqine a.ltd.:iilfiI!:i. cetijjp h'lJeJuciumuZlm emmiy~tine ''''iIl ko,mjilil SlIlriyemn utik1i[ v,e ref.ihmlt ail ej:ldiJ,eler~ ~e.n ibarettir. Fr~nSil, rill'::I!. Suri'i!) MIkmm i,iliiltti d.i4iioeell!lk muvakkat bit v8Si lldattle S1:lTi· yeye rirdiiimi: t~ UD!.tfg~ ym- V,i!; ken.dlisi i~in ,imd'i,:t! .Ira-: dar- ZiU'iU'diim. ~i!I. ~ 1<eiY getir"l miy~1!I by toprak :p~lna 11IIS-: Lt Y·ein'!!lla :HIl'd.lGll'. Fakal bo~1 ye.~ !!Elr;feuigi b!l: P!Yl'B'tle.r keo-.I d~ini 19ii~!~e:ldlan Ib:qu n~ti .. ce vm'miy.e1!:ektir.

Daril§§M&kd' koa-gresi
DUn. D'I!I'I'~.faka tJina"lnd!a T1.irk Okml'l'l.a KiU'lilmu k(J'n€:r~ topl!il.fLml, Ve reisllg~ }-i;],san T ah~ m. AyrJJ..i~. Bu. iM:l1e-ba~ §mdan jl[hiH'~n K;uruma mllfrt!!l~f y,l!;f lerd c-n 465 () me. te;he:rr~~ 'bu. 1l!H1uldCJ.!l~u flIkl!lfloan idaro! h-eye-ti :rap0I'E'D-da.n. .a.nlll.~~~rn.qtn, B.uRd.. ,1'!
SI;lI_MI!I .in~~ •
~1Z

Al-

l

,

mi§l v,e

i:ia~"1arruyaeagm] v C] hi b. e . a a Ulmn U' miidde:t ya· bruner tlserle'l:'in uakIl"T,e ter,ee· melWyI.e ilrtifa etmemiz la.Zlm.gelecegLni .ooYle,yecektir. Biz de biJiri!'i ki, bu virUo.z:]u:k de-Vrilll, ~,gijllJdl! giinde, Il!:nyilkseli:mijzi.~ .sevi~siM er
ell!.

o·r$gin<!.l ibde. ka.bili~
bulafi!!n

i>;,IU'&ri.&+"i:lIt'llml!l

alan

Gazeteleri okurken
Otello, -ld· d-egllr

yetl!:li &osterm~ miUeti de ge~

:aU:s

F.akat,

1Il

nfurannday:rz,

g~n~ biJiriz ld, Rl1Slar, ya.llJ~ Vlrti-ozlll.kta K:a..Iln!l;ylp, drama _ Uk mii!zi.g~. ems31siz (Ru,s b&~ Ie!) Jeri ve (ritrnik ~-"U.filar) !;Igu·m;da.D girm,ek y-t)lunu 'talufp etmi.iti:r. Oman.: i~m, hiz de. Jirik ve dmmatill: Inizik v:adiainde bir m.UU ya:rntma §ahjkUlna d~ yo~ aJJiI'"ke.n btl iiilhim, merhaledel'l! de geljiD1ek

Qa.r~.a.kil l.kie.&i ,C'lra;&liIda gOr~~. mha.y.et y~~ ida~1! hey.eti :5co;.ilerek t.op~an,t~·a. .:i,on v:u.il~tir. .
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I"",,!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

tezini te~l edecek bir Turk :Balet'ine - dojru heiJ.i.i:zM~ bil' adlm atmak ti3ma.yil1tinde degiliz. Evet, TUrk BaJet~i, bi:i:i, mil~:i Ope.rnrm.IZa. g.i:itUr>t;tcek 0(1]&11

en dognt, en

krS:!i

yo-ldur. MH-

(Ma<l-ame But-

_~J~

te.nf]ayrJa virtkJ,zhik s!lhasntdaki kabiIiYlf2;til:ill:z;ikat'i bir

surette deneJ:ni§ bu.lu;iluyoru. Fakat. hi:zi. dWa» 'a. gaturece.k alan ikjnci merb,a.]eyeya'ni Ba1e't'e, m:iUi tilrk'ilJenm_j.R1J1 milli daI!61arrml:Zlll sell-

HI!. 'iil'CkdDilsy,e 1Uzum

if,,;;a]IQ~z.

li melodil.arim.iz; mdli oytm.1.anmu, (I ol~iiye ~mayan te~ nevvilleti ve 2iengiD]ikleriy~ bii!yIlli: miizik· teknigi_oe nneak bir BIiJet Iivresiyle gire hlIir. Ba.let • .ay.n;i EamaDda. <ira,ma. til!: ve lirik l:il.usiluy sahne-silll@ p.i!lkin arti:stler yeti§tiFen bil fideIi.k vazifesi:ni de g.oriir.

I" TAKViMi_1
'7 TEM'''+lUZ 194.1 PAZAll:l'ESI

GONON
GitN~ 13l5j -

{)':h:i3iY k.0'ndU.'l~ni M kwdar

Z'!L'I'IIllt

'i'e 'b~I;I,"

re

[DEBt

ROMAN:

hts5BU:~!

_
tlm_

K8~'C

oQl1.a

varm(!.:3a;f.d1m,

a!,.akhk

at·

AY; ':I R liD:

HI!! - Ihz.iI',: HA?lRAl'{-

Hh.'f'tt; .Il8fiiCl VMitT
GCNl'!:I;!~ OOltE;

Cama.zwllihlr.
5,36 n,lS i7.l9 20,.(3
Z2,45

5:'l: 1:4

IliJ.'9 dU~!lnClU- Yapac.a#I gfu:el &-yaha.C g~~ rectl!l ;vahim'l:l diyarlB.<r, gdete<:1hk lLlW~t kendi~lnL 1:Ie~ltY.e1'l yeJli 'hayabn ho!h!1 t.:ua.fia.£[ g'i:izllnc gLrwunGd.l de itlu yall~CI adamla. a.yn.i 1{~'1'Ml.rl!ila yap2l!~~S·C tlrzun 'Yokulujim slllrn _
t(!ll

12:

l'~lne 9UktU, 11 QI'IIUFro1!1lty:un: A:ynl
tI>-

C;:evilrem Rezza n A. E. YALMAN
l1'lUItiMdlr. Ht16 bi:5lil~ 1!IJZIl11: lt' yo:l.c'lll'u'kta •.• b kad.lu· gGnt:;, zaValJ:(l~)l11L ra~m~!l 1:lln'l~nbl!'\l! O~ hjj} C1lcV;'l.p l'ermedll, He-rDl)l't !J~.~e l.!.llidJELr lLuzur 1~IIld.e hl::;s;;:lti90rdU. 1:,lllt::!'kW,1i1. ROIlIl8. ~::!:~UElJ'a ~~iLle. me!j8tll tl'liIrll> VapUI"4 ~j_.den hu.!l!J.~~ t:i"O[l l~lhtrm.a.. ~.akln blr >-tr<l'ill ;:lur.dll , H~rb\:lrt ~~j'dl'll ldJ, BiI ,dL1. me.muT'll, c:jcl.~k; _. Bi!lt1tm bill! Ilk '1llZlLl'i 03eferlmoi!ll'. dlMl.l. :ZiY~ bl.~mallar9. ~ tZYONUB-elkl d",nlz; tu~lI-I', ra:l'i.lltslz ,llIurum. "laLI'i1il' Odlre~i'e d(!di 11:1: yetinrnjLtordl1 !!'d1yorum. Acacbs btu: Ik.l. ~a.~. HCllncn gid<lp vapur k.apt:un~1i"-, zabit· Dl9.till vcfr:;bi1iJ' mlsiniz? ~ecll 'll'CIdokto·;ra go!'llnmcoliyim. Slz ka:mlYuYil :&11., 'l:1)~ g-,eonor; \'£1 !r~zcl IIll" mem'l!!rd,u. UYll~klllnlz '1'6 e~y.alant:l oray. tB4mma:ntl!! ZU1'\ bl!l' boyu, g,en:i~ ;runuzlarr, yaruk yfiZ.'lin.· neg~l'''''t ei!lin'l:z:, i \"aoo·[. Odny'iJl gO· Och:ey gQni, m'!"''.S sldL Bu 5:!ll'dJ(; lid 51Y- tltl pa,rlak. mll·... g~~w! zi)llL~l k:1).qJlJrnd~ hllynr Il i,y'f'.rn,ool, [lOllyt d!:::1I' rI kamil.ru III'~emll!k l.i,;ln flr",~ItbUl".cIl,ktl. IKrro
"-yt'I yat.mak 1!~i<::1(lII~ln'l .tuml.i.'i!l iSoylC" m!';:Q'I!'\Itt Hiilrbert, lI<:)jlJUn.e d.eva111 ediytllrdU: _ Biz h~rhllMe ",apul" do·ktllnmlln. mS:;IIl· 1511:1!l.a. yor-m,..l{ yl.y_giz;, F~llmt bellct (II:! kEl[J(::an ]:li:>:1 k~t1dl m'ISIl..'~an:t '!:'It~lr_ :N'e kadal Wi ;Jlur, (Idi1 Jru? Herbel'''' hI! !Ill 1.1 l.!'l:tUr ;l;oruYlJ'rrtll: oCiJmIlIl Ot-J1<;

Odrey hc;men 1<i:8ndi kamarB3[!l,~ '~cye 1l1I/Ij~.ii4I. ll~ya.lMJIU ba¥uki!1m I{dti!lJ:.a.rall; doliLplacr9. kJ!ll~. M~~III ~ de ka.![t ka~em.. va kttotraf' Il1\Ilk~ ~fe;Jtirdi: Call1,UllBk l'ijlll ban&. lizIm !l'11Ut .,.e,IM. DiY41 gtilUmsllCli. !~e :sebeh! mdilm 01. rnI:Yan blr Umlt dotmu~. 0 r..rads. Her-bed k&lliM~Y4< ,g-.:ki:l. 9e>k: millfinun gfuill;tl!lyo:rClu ~ .- Kt\.ptan bl2tL masalllll!l. aU-'YCt ett.:l. Sl&Lc EVeli.lbl.R' Ne'11'8: gautesl IillIOltihlle yakm ,doatl!J.t1unU.ZU bUmtro:r&lm,

RADYO
R~'program
7.::10

-

LPROGRAMI.J
Program 1,1'0 men1I~!{f;t ~t 1.~3 Hatlt par .. alar (I"I-) 7 .15 Ajans IlElbwll'ri. g Hlrllf pa'l"a.y&r.l.

,zE\'AL( ~
fiJ.!i!l
~,3<l

YII.I'III. kJlmdiBile

tKiNDl:
ARIil/IM: 'lATIn: j~ISAK:

3 ..1.8

a.S5 l~,OO 2.01 6,;:H

.Abone
TiiidO:N daliiIInd'f!!;

Ocr,e~r

WI~~ktill dll"~"", U:illmllakiOO.DI. 'Llmtd Lnl kl!!!lm~i1ti .l!i'J.b.J,hJI'S'fl'!;}· • 3amls.m-ak b~l~o.na ~llJ.tl, IlIBfak 8tJ,kt'tl,e~ UZ~N 1dl, :i'lC!l'i.a.ll: 1!'Jl'lli:rlerm!n J.Jlklar.~ a!lJ:lp:!el't lliet'e ldi. Lol.l .... s~ra.yr bl1tUn. .'l.l:I!.metUe u kal'",'. &m~r~ G!Uruyorali. Faltat Qdrey kendl. za..vllllll11.tIndar..~ka b~.. ~y Mssetmiyol' vc gfjr· mUyooou. lkii. gUn evvel Madam 'Imm'lfi anL:\ttL~I illi- I"IMI~e hll't[r.m.m g'eld.t[ Eedbeht b r gen" Iw! <'l ,g1iln.lerdlJ 'kllndl~ltll p.ence;reden atara.k heme~ I5Imil'l'~[;I. EJ:'~r Ce.J;U!!" obll-ydlm b[)J1 iile bBy'le 'YEIIpan:'ilm dJyQ dUzylimm_ !jabik ;',~kmi1<!, hfI.1if blr 51l>bBh rtwgln c:1!l' me~o:: ha~llUl'lll!)ll. 'l:l;'l.~!1elEirden h;Jri1!1llflM gIlz'!! ve btll nit' baluLl" kl)ku"u ::l<Uk!l·:lIYQrdu, 'Bu J.rl1:l;1!1 oku, Qcrelf'e (j d,.rc~~'" '\IJddl!lttl blr k bB.~ (1,lmme:!'1" kadal' 'I..IlUI 1;1.1" baygmllk .... I!rIli let sz; klLhim dll"lccc~ti. l.. Jndien ~e~'ilmllk V" mi!'5ut .. h:IJilJi iJ..tl\ulr.~[ yllkai!l.di. Blr lIiI.m~111 !'I:irlclJ.rlara. df.l),;1l\a.[. d.l.llrdu, Ii""llrffil., v" ii.!1..:ta llrkmU.,-tt,l, Ya!mzh~1I!. ra~men I!elldrll[ !lC'

dl!41l. yat.m;lnty~sr:m.

-

'Nc, olmu~,. E'lilnun. ke:ptanm
VoIII"?

i~fraaUo

~~al" p:rognururun ·~VWl'I:I, 3.3-0/8.4.IiI Em s8!&l:i. 12,a,1l! .l":oogrllJt.l .';;: me:mlek e~ ;;::::r,s.t
!!Y.a:I'I,

lHI :lIn.k~

- Oaet:o aaMbl kl,\p.~]lJ. a:hb8.b:ilm~, Simi v~p~ QlacetmrZ:l ka:ptana. f>jj.l'lun511f. bu. ~n kaptan IliOtr&5lna. dillfct i:dil~,
iBu slzl1'l. .:s&1j'el:llzt!B 011'111. . Za,valLl adllJIl: (K~pt&n _fr4ll!l1. clerken gurm:uoda.n ItabUlyot'dqS&!!! d~vllJll ;stU. - Bi.liiyOl' mUB"~nl,lZ, bu :;liIfrada rer vlll'? Lady L!nd'Btonl!lbU11iL~
·bs.n.kiillI1Ufi um,Il'm

12,,aa l"a.s.rl

ijlar"kda'l:'T, i.3 1l''MJ'l .,~

1~. is Kiiw

A.j:!IDl>habarleri, p.rogt!lJllmm 1'1;:,11;:progt'am

deva:r~l.I. 1:1,15/14 ~Pl..)

dllha 'klm. ,BrUIUI),B.
... Ayrl'l

l.S 1"ropii,m. VOl! me.1Y'tI-eket ~aa.~ 8Y~l'"l. LUI:;; oCll'llband lPI,). lS.SO :r;rQI1~ ~ Xcm-llek,1!o!; r-'[.all.l, 18..40 Vl'O.loru;i!l ~tllQ, 19 Kwru.>,:ma (MeJ::I.· IJll:dl!l :58031;:1.1, 19.1ii .((<:>:9 ba.1I'liJ.!1.n, l[i,.:J;GM,z,m{eket Sflll,t il.Ja.!'I VI! Aj~ lil'l:!:l'crlmi. lD,'IUIi FIISJ:3 ~a;o~, 3(II,i.!i

mlld1.1rUnlUn
kil.f~1

jfaf[sI

hill I\:."bul en!' S:I'Z;~ m!!:!I'I!lJun

llam!l1<1da l.'"!l1inin

L-a;jy

B.r!Lh!:il!l!l'lo:r'till

~lmcJ! . .1.911:]. !'!Qnde:o. g(!.. 1
baka.I:'BJ~

lfQll

'1'150

-i01l'

i&'O &

J·'''l'I1 yapac-lltJ:m,
~Ilr-IL

I'W'I.oJ ~D~,

M:a.d"fl':) , ClerI[. V8.Fl.U'lIIJ. blr p!amnEi

,co~li:

"''WI

CI!I. ]'1;12;ll.aooll~idlr-. lIad.al" nt'~U Jdl kl UM<l.fMI1!, ·bl:il~~I. ~11r:aJdu~lInu b.l:":kJt!'tmmTmi!jil:l- OdI'eY~ _ SiZin lI:",m.a.or.a. t.II.m henlmM!nlll kar'l'Jllm-

o

l'l:ad"o gllBtl?'i~. :(Jo,4I5 Ejr '1:lIwi1ttill" ktl6U 1'>lli're!1.il/'OfO;ll, 2,1 Zll"an.t 41kVim1 VB tcpr,llJc mah8ill1erl OOr.'l!llSI, 21..Hi Solo ~kIW;. 3l.2'-ii ·KOB~.a. (~be.p, 2:1-":: Ih.d~o !ile1.I.fon.l <">1;'l<esi I'".iL!H. :l2.S0 1IIomkok~t sn.t- e.ya. rl~Aj&n:i; fuIlj,n$iol:1, 2:'!.•t5 D3.lli!l mll:m~l CPI,), 2Z~~I2Ji Ya,rmkl FOg-

_
-

" dm cellap Nil! ehemml)'eLl lJ!lI:llln ~cll:!l,bll.tll!

'f('rllj:

val'?

Nel"i)ce

o1.lIIrur Ilk .. ok

rl'lW8'teP'O ~~rulU'nMl evmk dc.resdl.1.!i1n OO'll.ma!liD Is.dc ,WWIIIJ..II.Z.

a~uraIDm,
iHba.["

SCl'!JII tll.'l"a1t.a bil" luJ.rnOcI" ' olmaScrt19. ';'BlrIjC1c:'Jg-[m. VIII'urilll. U<'lfi,ig()1" StlU.am vat. BIUUn ItI]!;~ kaITHj,I'!I.larl keodil':i v',. ,,,~,,mtllJ"l j~l!lal !)(llyl"ll".._ l~te Ibuldum. 1;1\1 bh'~r kl,Ulk 1(flm;<Ll'a~a!'.1 :Ii~O:;G vl:reyLm. ]3unlar hom IIfl'1"ln

i!I:s,." Dt)"lITl06 iliOOJ.U.rttll. _ S/iyJe!ii d.aM lyL, Herbert .. B~n ryi I.i)'1~1luyuy8.ouyorum, Bend de dCili'll: tutar lli1li fill'luttl;lZ etmekto.n ~e, ya.tm:ak dlLha. mO·

nlL5i' ()lacalr.

gijtll~j!11!

h.~m de giml~ill'.

ram w kal'~'ljI'.

VA

Tarihinde

Turk

'r A

]!f' ,_-=-

.........................

_---=--=---- __.......

-..;;;a;.-~:___--

...... .,..;;',. .. -

tJ4T"

-

Casuslar
aklbeii
~lIl
!IiIA I cume maeran Dun yapilan mnn k
tI.

Ya·hudi
Bu

karl'51 Kiyeranln
-17 -

istanb ·1 uyuyor Babiali uyamk
••Kirda kaldlk~ pezuani ia yo". $imdi halimiz nice olaeule,
B.a:bD!i ~t:Lcn lIabilllJlkar-\fl 1
bl:j. ~l

YaZatl :

i·IlBan IURA,N'
eli hRlcl(md .. imliyB.'ll
nun

ll'Jeulel" lulUljtlrml'l ge.velr)'ip duruya-rd:LI. Y., T.tlllna.k~!-Iliil. "i(' m1!C'Irleh iIl.r'lilZa gslmc..e ~niuk: lII~illr~ binlL' nlrcr kc.'li!i.e'~iW. . del\,j!;03 l"hallajT>e mo!<l'1i!Jl!1'I Ui;jt\l1Cti. Mllrlldm l'hU11:;EI.'~ir h~h['\lLlmuHldan b<l"I0;~ h1r - Bu takajnlll !I(ifbrU ;lion m:i:l!ijil?, Ei.t.lldl, :6u .:;ul\O(k MI'S.i .;joe- lI:&mbr 1- ilk g021 B;grHU Snii~'.a SuLtaLlrll,. ~~" dUYl'I'I.Qlu, Btl. ho.r1iJtu .;J& d.dlJ~ ~ ~~l:1lm .a.~fL~~;Y d.er.rJd.;; i,.;in hjr ~ip,de CIID. 'l/eru"ilct' ve der.!z~ lndtr.d-· meJt.t; b"'rlr,YIlfI :mdbfl,a ma.lll"(!,I~'fJ,Tll~hZ4i. k"ilfLiro !lellet1.8.dm;lJ, iMllEJ, ven!lL diler, ikiJ111!"1Seilm de.....lnde Y"IlllLLdlto)roCll (Balj.! 1 1IIIIh'l~)' . tilil ·ni!OUce<1e11d~, lIikEllolln Ill!:lIti ZIlMwtdil..f1octl !l",bl"llln. cI!iit ~[k.li"', l~~e hu hu'l"IJ. i'ijrenLn.doe M'. _ Yllhu bJoz;L ~tlli1~en,r; ijld'l'!i.y!I! g1BLillAil111 SOnra, IlJl':<l en aena blI8.k~.JOitrllf'r.lll'liI;)n. tlitri;1" 'SU·j0r11-on l!;otkiliH" E~H~JI I1LIn~tlt(l kudar i!l"~HIii~~1~7.f-l T'alum~~ IIll,hayil. ~lI ~!lkilQ"" &-Ilil. mJz.c1""- ndh: ~Wllr Dtt' 'Il~un &rtll.y,tl 1f~lki ":k'1!UJ'). bU'!n~ I'l~n.el uyllU. di:t;rlltu':. .ded1&-:, .an gG."OtIt'Lto.fl.i.~-t ~tL~ g~I(lL I Za,J,r!l.lll li'n1n VLl n ihUy·~t Vt'1"3<.:o;:hlt rlllvl\ri 15,1.. ~'(! lu:ti(l1"'..9 i7. !:iIi' oyun oynadelar, MU· m i ~rordi; lillyuyordlu. Ne li-'U.ZI)t ·kj,Naei, liJol:I IIllmr:lll olll>.JiI BablMmlh yo~metunu mu. _ ly~ IIml! atilbey·, diye cellar ~ klZ, atkRd.n~IILl nTn A:k Lbei:leri.R1 gfu'" t'~ie SuttRfI~l~ ll~.l'rfltn j "Sf~I'T IJi!ln y" dafaa bozuntu, ~IUu \'il1 ha.ttmda 'I.'" GiiJ.a'!iwsIIlr~)': Olln~1M1 ..... 8aJl.o"l. Ftt - !P1~-t'l O~1I1ll0"l l\Ct.!ce;s!z l'I,ll.LmulJ!.1lI. 50·, I'qjILl"f"lr. Jl:ef[teler ve ml.lrett.lpll'nlen (II. Bill g~ ... ~[mL<:!aro ~Ilttrk. lIeIit'. mU~ll.l, K~Ze!It~11I JmYi1flXillat1. Emmohudl Ola·r!ye aiyel'1l.~'m rri4'lTUHlt'rini hiicum hAttln~,~ hlr untaii'ma yokt~l. IF!I~ - MWia •. I!:n't'!IIl". f'Ji.lIU Bllmlnm;., b~p ol~lyor. roflY"'fI ",,'lIl'ile!ltk ibjr IItil,~~ mUn!kkfI" bIt" lMDilJ:l.kll<l .1.(Iiyo ..qUk, lef .Ie~l1e:r W2dutar, "l!ll9 'i1owu nun kanit',l!U1l !}IT p~I'qll. nuu'li.ameLU "bundeJ'l evvel.ld :razUa,:rlm7..d" iinl.'l.t. Harkes &'Y1'J illt· oYiln tut.Lurmll~, I'll! MUJ<ttlf3, Dillond, E!j:l'lII,h !ltle:tul\~t ~I, .. IllI!!YVOSLi'>b[ra!cl:\,orau. Yorgul\ gIRlll~lU~ rstmc:n hepimlz: PUi!. Yt&d:ilw, oteilll ~nllne reline!!, ..:amlcde.rck funit.lendl. IJ:z,rna dokl.i· t,rl-!. Jo~ TSl!lj kr;lhrl~ bll.Ql' .til1i ~1:lj,ti- yapLlgTllI blltl'11"17. l)j.l" VN.iliYi!ltte illlha .JiQfilCflIil;1or: Hfm'!:, - l'Jl'!Cr'lel, M(l'.!JJJ EU il.I'ldia :UarbiYlijll!!rip. YlIopltll ~e oIIl1kaJlNJmli.k lG'ln bi,... ll-JlZtl v'lllrd~, o tkdi: nulm!l.n'l1I: J<:in ya]\'IU'-i!r, Qna afll· II Klbrls adasemn L ...i.kt;J:!i" dllk)\lt~ln orta:!lmda dolll1}'Y<l1t1U, Ta).l:lmm aU- ~'!a!I. llCl;lal, ll!frllh~p' ~ tliU.O.l'. Ceo mUnlf't'lt hUc:umlvdWJ b!oonde Ci· nbnQ'lte IlWmif.1r:I'1l bbllmali; Pix k~Yii - Takil ~ar,a&rn! r:;otJ.ver, at.ekl yarak g'0Il'm~iM 1I.1\i~; dB. 01d1.l. Tabtp Salon:ti"lrl 1':~kll't87.i de J"ilklillykls! 1llfllak t .. 8tnil"J.e.n.lrree Ga. li.I, .l\Jot'llJ'11!It, Sl'l.!tlymll>TI, 1'l.lIiutll. ~t, mUI'I£j,PlkiW; 'ciJr rol" !lurtard.! ve ll,lti r, "Ia .!1l!r6r ~t]J ll""'l;ta,hlJ.ly~'lJlJUnw, dsi:!L Bu dHI:II~r, h.trii!ltiY-l\n~r. f:i!fI!l(.l1l kilo· ,(~!Zie!l nlB41l.ldoj Ie fit!!l!t (i,l!.rIY~Yr. j;I'IY_ lEi.la.sJl.n.y ... tlJlcmu bllfj,bliLlIn orladan l-;i:llkll'm ~\i!n.1IJl Akm jyi. blf ~i.h.tm. IIllu blr !lOW, It;~eniJl. oLt' klll!18,'joLn~1liM alEiCIi.!tl: I:ilrkM P~1:'''YII. 1edit. etrnez, - Son V!!IL t;:ilkken KJ.l!J.rlE!MlM'tH~ hthJndll asir la/II. BIn adam, Vr!nl!!d.1Lt: t:!1l1'nl1lJrll'10ti aillndl. • Q;:illlbi~!.lt ~i:iyl'il d.t1rl;llJln bin".B;- d~ -r.1'AA~II.IL, dl~l!!E' 'bh' 1~~IIIJllne ~1~.iTh8.k ~1.I!l'etU" k'OJ' y.u.nut ~,R< l("intl f.l!:i k1'lJilen fwtl&l. oIIil~. MOId.II. blzjm ~iJ. .k8.yn.a.dic. 9iinJ:ll olarak IIJf-l!lrni4ltl. WLZO;5L~IZ bu. lIa:tlin ne Idlylkli: Mr hJr.mneUB ill1liLll bnLunbel'l I!;3.UA lYI:I.;i~Cibi:'r'at hd:dfluiI,ji bila F.llll!!"llIj;1h ..~ • HiIi!'ilIh'e Mrr!J Flttr, li'3kIl~ !:III' t.l1k:u:m.dlto iOllBilif:;:·, II ~'I'uY!an II ra.1o:: bir 'Op l'lo f'UlU w.r5,!nl:l). 11.1 he;rUJlIl'l' bl.rbi·ril'le ¢rdl. Kaf.wJarlJ).' tlilLitLni #"i:io; :r~at'l 19lnde EmmOIl\UL, Mtl"tl.][', Slr~r I!:""'lmjijl-:~ll <)I~II (tu un- g"'"II'IH, Fi!!ner~Jl.Jl<l(!liL!<iI', dUJ1 &nli'~fu"iJ.. !;IJ.I [)iII; CJh$rl, t:f~ Ifa.:fll Il,"LI~!!I.l'&l!:; matJO,l'I 1:iu tJ:i.IU;(1I'dll. ev],er! m~-eI'LetiM nl!lbct gb-zlcri!ll Y(l.rdllar. I3u.re.I!Ilil"ChI. be~i k:EI!'d'!il'~irle IJ.nlJ[!tt~: lmiatlya~ old~-I :tat!iJm·l, Bj~' p3.T'r;liOi I;hl hu fH11i n),~ir.la bR~b' 8.'i!ik kl.l~l1lt: F[kretJ dr! almTi' blliunurrttL AU lttil&n~~ g~.j:r.t: V(!r~'Iru ·bll' je y.a;)I; In ol.JI.J11a.r hi>:; III!!::! Cikfl.I'maA-MI 'IIi£:> Yak I.;j. 'l'U parayI El.~BlIm. na da.:il' yl!m:lnltl' otti. Jrllll:fl.t bu t~ ,Oll\{(l!'i"" M~ORl'iSLlIJl ve V-en1!Qfk FaruJ~ 1mI'Ll-:lI~rrl.l, O~I~tlUl!lI'I.lY yorJa:rdl. SlIf! Ijj,civE'ftUler ~"ljtan pili !lElb~m~ kUYlllal<! i:'IoclaYlime Cl· ;rIlT'tl;.oUp rG"lt'l~r'U:r. HI!! [;<()fIw,lllm&dlllil1l Olteild dcrm doerbal atJiru: ~'"lil'ekll ko:rlf.ll.nlu l.o!'l~a _ ruerba. datjl~!IJI'I[1I rr-lU~l)mdryl'I1 tavnlili \.:(l. fuI.:Yillte k~d[l.l' .p:'U;::elbLr O}'1.m oJ'l'I&ill- 1otB.d.l:Il g6g-sUn1l \'u~1!.I !,'c ~rl gel].dt, " ItlitiHi:'t<Lrl00.!l :liIenYII.-YI illr k;~'r.1l Vo(I Mbat.t4 klmrrr(,l'IlQ, flk-11 a.Jmm...:le.n ~Q_ _ A11a.n A..U...h gece yB.t"LSl JI'JI'dB mete ~]medilM, El'tlmm'lI~' ~~ ~,1" ~a" oy'l"~1J Mbep oldu. AtI'Ilanl~~ Y{lk- luX, Fakat .lIl'!lliCIeJaQ!lbilr"l Nllclde bll:' Btlna, ;yell'lIn 1-hrblyl'i nll~l';ItLcjmtlltl",I, H!il~ blzJm milt k:lIIlilTR, 1m mt'1lllek.ettc paZVAl).t ds. di!!llj ~lIhv~ £~emliJtr, kl'll 1i kEl:liI.- ni'21 hl'y~htt.li\n Yillai,1.D1i ",C'II!['mi"l{cl']lI~LI Il.R.lirl.#n nih.ll.y!!t-e .Kadar t.esll'jn1 itl~llt hllllLn~ j:follm topu eZfllilk Inayegli.!li3 gQLlerinl kaygiittiJw. BlInoa..n ntllIflI,lJi! 'bIT' 1~1I.[(l.BQtl'". Ilaada 1)11" ~El~ano-z V(.l.rdar kl, YO'l~1l.' yak hi bir yerc kapl~analm!. dt. Zcrla IWli~tini m:ahii'-!iltil'ittR \11"11-dl: bid yGtote V_dtkhlerln TUrkLere gbeb",d1 ve boll bat tamamlle aklljidI, ell, gell!ill t'11.'liatlwrtn kaCRllllima. lIo11blliP IjQnJ"a Fenel'Ukr de g"e!"('k; 'iBnE.!Irz;llll !tU'111 1.C!!odl bl:rB.;I: lflZlg, lIlur~ t> .!IeJl 11lIu I>Il!'atI!i yolun 6il!"kl UClll'l-d:il. hlT t'a dlte!l· lll.'kll.d&ri;dBn to n~mC'k:r~' i~! ~"'IMf(' l'la~~ bu ruC20Ii:fkMIc.· I::Ialllln l.l.e topll11. de~jl, V!lha zlyarl1! oldu Va uu. il1at tt\ muhakkElk r:fSlloii!" , ,[I'or<:lk lieceJlkl:llZUk yth:l1nilllln mUte. p.tfrtl!den, gol!">el21i11 bjrill: ~!lP. Ql"kIlr.Il.- l1Jw-da demir gfuillt1M.1 duy4u](, Bjr.-, I-r,estl"nli Hi d:enAze arttll'm, l'i't h~lojfler, TYr'k hudu.t ooyhl.l!'mda In!ial)l~ o1ynamak hs.tIl!ll. Vi!oyallut [] ellk I].;~~qjllltln lwybilt:l~IPluj.]l'~ seb~p inidlt ~l tlrSlttLa.rr kag1r4:rlIiI'. :Fa].J:·a:t rak ve ~fi'lt kltll!lCa bD!m1l Il:!:erin~ d enbl:re ~il'" projeJd2iol' paJ'l;a.d'1, ,~u' V - ..,,~ d.o~.....",. .. ! EnliHi!\Itd!~l. ba ~l!!ld1deJd 6.t!;.hrnl rnu.lI.vlll b.El.ttlnl dll r;qdu, ~(I Irle.J: dalol:UU.d1l li'j~rclln iltt~~ t!.r ~ "" ., .. ~ yapm~r lll'!~~"'llt k;fl~rnlly.,r(l.1l. Ur;;l.Ik kUJ;;Uk ~HnJ :tria Pe. II: Q.ur dJye ~arel ettil:i:. \'~"'I!-tt:m ,s...... "'a liallll:'a.num ...~ 'lifebozo,u, filan lurmr,zll)!ar .!Ion. 1M mllO;;mt;11'~~'lHer, oy[J~,a '01* CIil.1'i11bs.~IIL' l1;Cltl:ler kllYIR !;10!!!il'e][ l:;:ilLt eo I 11011 De- en-rtk ........ "'I~' ., 'au '>'lI1!:I!r""et d~\'leUIi 'V'I"n,r!o!:lll<le t~llrll.l: ..... ..01 ... ('1 ""'j""". Fi'l~a:t f'3"Cia :E.t.a·n'l!tlli- ~rill!ll ~nm~81t1;1 !;:ffl:I.e-p oLdu, l;('~I~lI.t t>1, t:'la Iyi dL1'~ndj]I!~'. Nltei.llm HIlI~'bl- d[~B.r, NaLmjl1. G"lLIml ~~Il.L"'I!\!II. :s~ tSi l'lllll!Jr I!}~rlytl gjfdl VB 1t1:i1'llli.noij jg0<1 raPfl'l&<l a.rk.aaJm~Rki e...lm: rfu~l7u '1;1.- ZII. tell ~a vq tije.lty-or-d.u. ,O!!libnl.WJo.: """"J> ·l .... '... qklfl,!lJp .g~,jl!rleooerllttt :o;!fIf'lIr: t:lfII ~~J"ld41n(!t1 hal-lrb 4r!!~tiI' ,Ill!' 1191>1. 1zI ~fJr;(j<) $~'[.y~ ~q~tflI1"!-'tet!l.lfIp Yi:I k~Il'~ls!~da gu~m1l1B berabeJ.'o! kaJ. KadrLnl .. tofl tlltmll!da!l: lakrm l'&'lll (je lI:aydMLllllCl. Ma.l; h. hu lI'LUlltJ~ ~-l '!r~~irr; ~ll1otbilJlll!ml ilon!l.lle kaoCLu - Duruy~rllm. d1U'UYOtllm, dlye b:t. .... ~ I 1'- _...._.> t . dr!l ~lC_ MiII::;,lj:eliporu dEl. gll.. 11de V"1l a· hem g-Qi y;, nmak ~'e hem de ml'o I """ ". Flilne~'b[i h!;)etlllil gallb~yt.tl R .. :)J i! Ill!!tlc~. r ... ~ no('- r<" t ''''"I~ L a ........... Li~'[la,0 !lH'a!:'I.' $1tlOfll(>"n ~md~ Yll!tiljltl~i; flM~i!=El.lll, •. ...~ ., ....' ho6;t'~ mUk1:'ed~bt D~I!' :l:I!V~ Ir;:l!n.;'lll fInh, I1'dta.t bjr tllrlu 4!lr<l>ma4l BIrl:l/MilII1 Iwv-tl ~hlLk.;de 1.;l!, Ve;ne- I/,r(lnedHI'I,)fcl: <1et-H !\oI;J.Q{I;l"Ia.:rah:ybiltoe :!IByll!!r)1.e)t Hl.;;o;ml gelLrBI!! ~an!l~Fl hI'm&l~ lOin oyn&:mBlII ~!l.t'I 1I1.c~v~n lonl'lt Llarltl.r, OYIE ya. ya tllk~J btl LUlllll1,Z&iI. R17. de ha. dl1.l'scs,.k, I1a. dLmtea.ll: d[Y-1!! ~iil< (iiitJeti Safi1P'e, S~tanllll lUtnll.!'el!l1 ._ 'Ii" mef. IIffak ld I B yen~;hJ""r_ takmu).. H .. rbjye]Uers gll2; s,qll.<Jlli.c"'(I,~r.l\.kUlllar "ill !le-kihll~ h"kll I!!tl,U· bu tal;(dlr4t:1 k011U"m:a. bjrdellb're ICe- pe..~Ild!etl lm~tuit. Nih~'!'1; dw:d1J, U. QII11'.l!lli.Y , "'~"'fIII~ eloist YarMtt:uleyl' Ion. ur ill muv 0 u ai', III &.DUn m!Uabakanm ~irJm;l de\'u.!lLn" Kit hUlrn ..d!ln liekb: dJlkUuWIi U<") ,r::ol 1'l'llQ;ti; liill.r ntrk.Ull1 g&ZiU tifltine yijrUnecek tax OPI:'[h!f VM )'& tM1br..d:a.m. bir.~ idi !;oktlLn b~yoro~, D'-~ l'"ad:a Vel1edjK~~ - l-;lZl!1U"1 1Lli00Ulf hL~ de Maskesporlular, daJtEl. !lGk. gol po· l,aZ8.ndrf(. SekLz: ds.klM IQIII.:tt ¥lI.prFmRBr!J.alll~e; Cln\ll.t - ~D"mm6;1'. AyaCl.: Hurd~ bir O]'lcl, Ill!ItL.nDl ~ bir' ~ VcnHi'l( 1lt: Biu.~. li'I'La.y.cli.iJnlonI.JillIIktl- - lxMu u}!,m wl\n zJ!lyonu.na g1l'dller_ Filkat I>a~e onQn, i(\fl bQ 3 gol ~ok haJC!£ Ijlu.ra1l: FB. ~urld - Ay,1m, oil'II.n!:a, nnul • 'f'lk lIZIJ11 )'01 YIl<),Illr, _ En, d~H\ ~LI}l'Ui.n1:! YOKQ,,,,,!lda tomobile b1.nmek 1~1n _JWr1 ~Li. Lki t&1d iI,'iIl: if' l1.~p ,~~fk-~i!IILommR pamt;;aha hili' h.itnt;;e:r hedi)/e c1~ mftOffllillf 01.IIII"JjI1{Ql'lan:lt. FBI'U~"U.tl npr larllitll:t'llu'lnl'l bU!fllk. kli!"' ijmit, i'1!t:, n:.drl, !'ll\lm. NIWI, ~bll.

~&."'IX' ~I yr.; KUlhlda.r1 Ill.JI.h.'.'DLll.!i bu diluel'lel' vaJwlyal,<!J lIenallLlllR ';oJ)ll.'a "MedllL;:U I!umand,'a:mn. VUlj!O' tine birol' e-tLBnlle nldular, :lO:;<\'3 II 11 [l:illum navza t II-t~[ dI~~~llll;)rn!\lIn'!'

verdI. B'al,at

mu-kll,bIUnd.l:'. Klbm'de \i'..n~jll UUl'etlll1! IY."lI bill menraatler terntu aden ~'ecli t[~rt"!'liinll. nail Dldu. Btl L~lerl hap bp.:;:er>::n, VenadlklJ Bafa a-

*

"iii

F. ahfe 4 H arhige 1 rag 1-. Spor 0
R

L-I~t.

!l.

I'I"L~'I

Ui"1

~*

w.... ~

..

t~ruw

~ Vi! V!lncdik cittrrh~~fifl Y'0'I,i oil' ll'\~t:tli<.r.oo~ ik ~~i NUrlllIft1t[ll, tr, ~j!~'OIl~MI:H'.a.t -blLml..l haol!t~r (eo(l 11I!!l'ile- gtIDdendl. 'FaLtLyl!O

olmlUll ]CJ:znn. N4}y~ t.I1t:1J,. l'J1tga ~et-i .etmBk dimGrllilJiruie bile-buhmdll. Bll' YlIP~[ bot, k"~ hft;l!l. II.Z ~:!J.18In Gs- r gol adedln~1I aft,~cfLl!:l I~lin~,!l.tini vel'Hl!I.r'I}ty6~ BOOrJ - ~.tnl.r, Jl8.)'1'l _ .vme .llllrl1 ~ r,1l11lC1I,t11l. H!f:!e: 6v ....;lld II.k~arn. gIiLrn~ktel'l az uo-Iduk, ~MOl' ·rn.!J.Ilvi,nt {Jc arktUliikl pa-d!i:FlM tai£-dlm. edil.ece~ llanl;el'ln tutf!_._-"5taf" lruhllLlY6 ulal (ll!iL~!l]..;lI, di. Fa:kal. o;:alll'tl. ,11 (i.:,:jtalljl klutu,lI 11. YII,a.r. AhtRI. NlIlt.Iit _. "tti~~, !!HU,.e,y. lI;l11~ln t;:MllJ'a~tlll:, :;I~ndrg!l ut.u~_ JPakllt mutJ::Il'- ~ .. r De- kl1!'·jl1&Ue oldututm ve YaJilid,njnlli\liI.l.IJ.S<J.tIlY t~r.lIlm,lnrn dl..ln)rll ttQ,h mitlel'1 'bfl>!1('! "IJUU·r;iI. milK!, .l!:rtu(j;l'u] • ~i<ffi:I:" AlL TaJ{~lllJl!'dl!1i ,oLL 3Yaf!: tut&!' ~k' 1..11,. jm.I'l' nt bl1!lJJ..m. Rh' kll91mlZllt m~ £ilIJIr.::~ d~ Ve:net;ll!k.tr.-n ne !-lad;;;.r Ueoot aldlr. ~o;!n<!l oyu.mmOl yW(e.roa <'!,a IlIl.y~ttl. !klnd ~&kl~ud.1I kLlg1.l1f fl'lJ!rl'!t:Ln Hakem S~I~mi A~flLII1. ~o:l!3.Nll1\1'11.ne .....nih, Van:h amI!. "" d.Jll Mr !J'lo;ltm iimni ~flldl. !i... ...er:Ii- j:;;:rn~ taif.(tire<l.et:;;;'I[i7.~ ~Im glbi. b4rcinCi dtfi~~de l!1"fa:K'rt'! !fl- dlIld~ti t~l" N~lml!O .g'e,.U, .j!)1,l. t:1"t'Blltl:i· :!Ial:.tt, KfIImIl O}i!'..u.t

m-

Q\1)!>i 10;1i11J,mlm Qlt.VlI~ !I:cr··blr .mektupia VMl:(Jug.e g~. Bu at"ada Vl!lll!dik, Sofli!le St!I1~ l!1m~ tii!emek j~1f.I YflM...u R11~1'!i ~l~ ve ell)isih ~~ 1n1!~,. gllfly<e S~ 1I4l.

tii._~ ~
~at

511 YIotMtd.i.!Cl" ya.~nll'i hltl~flmct iqt.::- nlrH oyunu 5!!t:tep olmllt~Ur, HattA bLr rLn~ IIiIUnin ~km.!l.'kL. "-1) CiI-'jlJsll.lk 'It- liu'alrk top yokklfln raKi"blno V~lrol.lI\U !ltskle ~mEl.dlL&t'; deyieti'll !lei torr- KI\~ ~~r tekrne k!llldisillOll tlimElL"JIilc: d'arirk :lJii.m hs,z;me ~!I de kaTlf· ~\I\U'lmu !c:aybettitlns kfifl biL d.::lildi, hla.r .. ,J.ozet T8r!li Vll.k~ile .,Ikke dubl F~k t I:ll\ltem ller ~ed.sn~B ibll harakl!1!1J:nde(ierow~ hl-leblL"Zlrl!; lI~tm'~ Le kU1'~ roll.~fmll~ha~ar dEi.\,randl. E,. v(' ~nt~l!!rl\l!rLIl1. de bc!iltiAn l~mtla
Ill!bep ()\.

b~l' Vlil:'iJ.~ :Mill'S li.-Ume ziy-.n etti llk FiIIil!ll' r!Jll1nti k!).ydottl. Bunt!. ylne l!iu rll9l\!Il YflplllJ.J1 .mlll! IiUine de;p. !"i.kt~t.ln 'p1I!lllo(!l Kat;Ll'ioln trtU~eqnme~ U!.l~m!ill mallia-n maaLefief :5000 l~& bU· ~'i111e yaptr~1 Ik!.noi ,g.01 t.. !wdp sUI. libl !;Dk: Il!:n' bir' 2lIY&tll& kApqmI • ge!;tni!Qen YMi i~i dakiil:a liPTIl,""lI. t.n·, ReJ)il, Ih;:UneU l"!lncr goli.irl,i.I yapt:l;, Ma-eJuJ1l tUtibjQ,(jen evvel t.opia" y:l kl.lllnn&1'l Nalnt; gtilel

~nUnrlel durm1.i'!l. ~o.rl1 ah,i!:1,f b~rm !:U.nU~tl~ A$IIJJ Il'Il!.lat \ler;;I1:1.lc!!eti(dc dll!;l&n .::ti~e:r h~"l" t.a,'kaoiy,e :)'fI.kLlI4lJ1;

YOlrili. g'i(,lt;u:kel'l

otrend.ik

k[

amn,",

bilio. tren1!!rt 1f6Vt'SmJII' Bu b6hcr boi" zi b[r g :suktlt.a. bqt4u, Ama. hepi.mi:::

~.*

na.to 't~

t~
luldu_

Vol!!

.. ~in<." m-ii" lump ~

~-

fak

gilli. tocrllllllLi

k1:l1"- mu~t:u, 0 Wm4n

t:evec.;;UhU :3IaYe3111r le bit- hfusb-;;di
g.~:rrrl\1I:tj1.d1. Pad(t~ru r;}lu.ralLl.

Nr O;}"~I'iC!.ltn~n btl1i' BUl1~ ~';lpmf\ml.l.l>l oltho C~vflft!n~in

ytlJ!"J\flHi.t

!I()nru CIa.~yult yjpe sari 14- I'L"-n komjt~e 2lt~i ft!illl., mllnb:;Lk!iJ.& hiki,miyetL s.lt~l'Ida.~era~ .rLn 100 )(h~p Il.tlJ.Smd-Sj 1'1lop:lIMtioSllIln y!l.11 ~-ttl.· M~ ...vin hath ~UJllel boil"' an- 1I!:ii!:".a.rl ,Wrt 'Girt, Hr:t.Jlk 1:lk <I,iy~ :fa-

F'~tl:a..t Ve~edU!. Cihnhur donanl'li.ll.- kat doaffi):rdf£r ]1~1 l'J,!.tt\!l. :!(I k.UiJl.a.nda.n'r £no;mc YJl.ks.¥1 kliI!I'~t'1I ~te Y;thl.l.dl lt8.r1!l1 foI::iJ.'"ra b'IA do!/," mW, VeMdJlk-~ ba:fr ki!!!fjf~Cl:L, Rlltr:tltmak. bltp"c.z f).r!r<!. runl yU!lUrtderl billZEl.lLCEI. ~oe ..... !ne IItt k;adll:g&. "'!3 bll· ~I bJ!l..llil<,1, r:rdi 'I"l' So-lc;('.eQl flUfcttt tJilll ~d.l .Pre¥f!-U kadrn!l3ll1 't.&i.im oC-IIll ¥I!:rdi.; erlild-i. Si'r.!iJcSt i'llf'i'tIalan 4-00 hlctstiVak;a U "Um:"i.l MBhnll!t d<:1,'rLltdll olYJn ktile:fHn ;,\'Grinc mg~i koDDWdll_ E.u :Beier ~lP1!hjle.r i!iJ'Bn ettiler, 81,1 ~l'etle s ...iyc suItanm f U¢lu')li S3.f1tyda !..lslll e~sa fedlariki ! \'e It!-

&.-

M\lJ"~t U2erlndleki.

MllI.i:Z ~

~!llrl

!la· 'lfllCl

c!?r~y!i.nta.:r;nll~ geleUm: Yatmul" a!hnda. ge~'OOl, 'l:ML-nc1 d.a~.. reds Gala t:a.'!s,r'1I.},1I1i!r ·L~iUldtlIT bir (1)'linla g'Dll11k v!lZlyoCto b~l(' fit'!lmoadi, ler. Her iki LJI.J.·af til oyundlll hiJHs!iJl:li111' blr h:!l.kimiyet le~L!> edoonadL Dl!!vI'~. btl' ZfI.kBlzltk h;lnda 0 • 0 bera, b~rLikle .!;(>t\a r!rdl. lkillCi

Ma~m

va.:z:ifeo1te !;lIhillfi

Klyera,

ba,-

f1evr~4{'

de

oytJn

,!;:D.L. . Ja~lg:L1t1 Zfl\'{U:' ~~~ bin ll1'"i;YI· ":mlm~-. k;fi,1i'4lnPl m ;lrrL otlh.ll),Qt"cll.q. Fak.(Lt ~I a.- Lur, P.araarzllk j~nde t!:r~·fat~a.rl kl·i.Ip{,j~inin ill"'t.mM1IL'illlll. blr Pft·~[l dit 1I!<rin\lz;Ln bd~'le atL!" ·bir Ilyana ~traI'lj),~.'bi~c kaleci,!jjnin gU.:;e.l Q:)-"Ul~ a,. mll.l!1:1'I )U'l'ItiiLgritti mU~km b;r "'1\1<:1. tulz.:l:n ba.,ll\& VUNi.liunli&n lWVe1A Il.Ii. OttImobil il2lliwli ljj,m.bad£l.l'l mil !:I]mIlkta jdl. Vii! d~""re bu ilUriltJ.1l ,fl!Jtl'! 1>1)11 m~~tlJr. llyanl;a.dlk ne dl!!l!Iiiell: ll!'tedl~m ama. tiO mDtre .5anl"a .m.\ln.blldi. a • 0 Fflnsrbllh~e 1~h.lnl!J bll1aydllE'ndi. Y<LTclnn gtkm!l!cUkten bao\'ka bir ~c 0,; Bu ~e ~-I.ih..gu ml;tltl Fenerlllel· jkLnCl tI~'1'tdc NjJIC.i:nLn1- YII.l'!Jllln m~LIl:rdaft ziyB.na l,lVa:ltlak ..... SJr lirlll natt4 iki lira vI!iYi;y.Q-A~ama bit1birimtzo: ~,vl1l !i(:. nildma kurba~ gLttilcr, Ve rnilll. kilml!l l!I1I.kik.s,teoll aCfl'lIlClJ.k. I;o,r h.a.ldir. .flJJ"fi y.Lnf! ~ !;)teJl{l:l" 'biD I~ 1I.i1.IUt- Oo;lrttilli Dlwn !lr!!l}e'kWi
o!M!'~]IIffl'

1~\l1'r'L1l l{l h"Uli:u:m. lIattrnl ~ rll:k.~t ~'1lIklLl'"da say.d.~~lg·

fieat.ll~Uygr • .JNI'o::ag-~tuiI"l~k'l:a. sQ,ylomJ\lti,

;;"ilekJm.

I\sllI,l!!:rim ~i!1-ll;ye bu tehHkl!;lL y<:>ICllh.l~ lbliyttk bi.r ee-hy !li:l2; ,,~Dke llJl- 81l'l1t1e i1e.... RIJU\ luu:ar v~dik, cal( llil yalli:lal'J dlftl' UtrlLf,na. ;:I8n. TakllUrnl.e b-!I' w:kM_ I bJ~T mek i~ln tatll tlil" :!i1!1!i glD[ l:"elml~U, tIk_ C&4Qey" gjrdrtlmt1: Hma;u. i9!~ ml2likn toin: t"h 'b\1l SUMIl z:e.yrl !<lrpfftWJ ~~ da.lj(ilYIt tu tulm:Y~ ~~'Ill yi!lru,en bir - O;tl U-on , dedi, trWr1cll l1mba~ .&01im !fB.lumu;~ y.ak1&~tc; ~::;'I!lrlfi ell. durall.nt • jjG.t~: le(lI.flbul G'l,ttl :,'cl:'i1l:1. ried[, G&o lIJ..t!.lllyln kIL',(Is. ka1r:lm, _ A.l~ktUllef. «i-'I!:I'15e dly.a mli.lbYOl"gunlult. u:9ku I!l!r~e:nt'jtL hoPl- I'W;le oM:ti.

-'Haoll

bllKl.ilm
haldlt

12~

dedlgi

anc.IJI
~!1

yesinlle Vt'l!!l.ell!ok bk" toaiye n'lin ile ,!:til tlWilly.! (iriba!J: mu"g:fta.~ ;:o1;d~,
Fa'bt

ve U;z.

etmes-e

I~Q b~r ,,",Ie .:I.e me~ldl.l. Eu 1:;1Sip'fI. I<ih.k ~~iYOl'd.U- '(r~'Ml~ M"39iJ:e"!lJ:'l'OrLlJ- ~ fklncllL(tJni de l\T!l.('iY" ku.rbll.-n Ii!Ittll~r. hileriD trmttr ve ~(l.m.et fa1zJer1T1O:· I~rda jt'~rl.lkn ym'~lnhlk: al~tMerl ~!I';a~a.t !Jl.l.IHl d l~bc ~~llm 111, Nldkarl~inll.k 1/';;l 'P-&1'EI. YAprnj),l<t~1'I llrM'ct1) ii' frj 1.lo(:idet. rr G1J.II\~?1 1';:1 !lll.raYllliu'ln Iii m 11'1 tl'1I.Jllli o.}'U.n u :'I~yireller~ llyn bil'

du, .BuIllilr ~

J16 !IMH:!i'l!I!I. '"'0 baki<rI!1{Ei 0'1- tt. KLjI'j)1'1t 1;;u iljl[ tiell'l'~t lEtlfrtp !<8klikt~!1 F9kat sipllhUi!lrin. lo:uhl,ldiU'l e~
:rnl"

Y~I yoc, de:rmCl!l bq ~m ~rkta loiRl. mid al::a:~k. I:;:t~ll'QlJl IHil'~Si !lit &J:j{}l"l.M'I ~1I.l'Il::! • .ml~ b1r hovllrd,(l.. i1IldUpnu lI1Ilathk. ;tI tlllJ,'!lfl['1dUl1 t.ertl.p edlll<m yelkell. )'a. 00 .m4ltmu~l.11Ye:n: ~. AIJill'I AHIIiI. rUt llm:dll. kll.l:lE!k. (j~rd.l.:!, ~e~ ~

YelLen

1t:endl-

C<lIiRll\.!t'!tl. lIlmjye't. tllf*~ ~t.mC6:Lne )'{I.l'(.[Uh..I3ttt V'e zt,~~ Vel'"iY"r, Futbo~ merfJ.)CIr.b;!]'l"~mt 'I~IU'1 'liiln.Moda ~ It;o:i1,mdtl. yup!hh Va ..;.ok d'lll:iiol bir ]1u.'ilumdfl. M(l.s.~~!O!fl1:It'lu ktllllS"Jdrt[9 :rutbol Ze'l!lIJorird ~El.lmjn 1G"~11. kUi ge- ,u fI·~tjc:e'l1l<L alll';Q:l: li:nil k<J.i'I'IH, Ayetk:'!.v.n RY1.l.~a dG11I!1an 1i'~l:'dll, top. nLhu:l"(!t biT n~ru"l!.l a~!<!Irll. ta, Filirdln 1lIY'l'I11~V1" L1't111erl,NaLRlb'! lu[dl. G8.1ETt!l~l'lJylll:ll.r de. .~'(!giJ1e gQ.l g"ili:;I3C ldan~:sl, Ka.drLrlin Yl!lI! olrnll.liffill! lerlni Ka<:anmD'I ~LnullJ.r. M~ ta bu sUI'Btle 1 - 0 G,u..laLlASa ..a),rn g'sHblye.raitJJnen

Bir mU5li¥n~slar geces;i

v,e ko:rl!attiann ~ :! __ ~ IM~I'! Dlliu,ldan :!I(I1'J.,a,h~a 1..... I!;jml.e g&>loB-tlni ICaPfriK!!ar buJ

k~ Ysihudl cEU'l.:.-e.n;n btl gi:l:ti U. f~ltaTet5ni hBil::ier lIidll"El.r HI HtyM ettrkVol! moel}- 11'-1'j ULmll.n Kiyeranill. DII"jll]! il!i~eCliler, AkH-

:}.k:rlPlJerile j:,j:l"lYlQI (ll.,b.ta!la"l'"a:ya~n MlI.hmU't', tJdncl $&mim, iJ;;:oijnqll Bur. hl!l.rt old!!:. Gaiatas!V-

o kll'da ·It:aI~{I.
1nfl1hk. blZ/l!l d~ ~ :srrQa. btf' ~.

b\;;!; tJe yay.... killV!~"I'I& m:~.

ferl,p' edil1di

:lim

ka~m~
~llarl-t\a

l!1Lmftr.i~ -Ml"itbel' gijmi.i.i'lilti.'l!l'l".

Tttbl-!: kaomm

et>;!lderi

{Arm.

llilu:t\.li. VHf)

tl~l

bu l:kl O-YU1\JCI,l, Ilr~mdll. depJhmllnlal' "Vori'l1lh puiur

yapY()J.e\errh' de bkinciilifi. hI!.- l'a.ydM lfI~Lm kazaum.-

rehMft 'bII.fla-

!!if. f(l5-& ~... ad!!tM ~" dttltrl axerna. bit" ~ ku«[elbll1l
t8.f.rnW ilt;ti.ine cQ:~

n'l.UBlkj {j;a.~larml"i1 JI&t&~mI lI!"ami:04lnmhlr. ilzere, bel!:.1ily.E. m~li!!i::hf!...Mslar gec:~l tert.ip ~t. rniye klt!l.'ll.!' ven:n-i\1tir. nK o.I~ bU. TUrk

BayIDo;

Turk

~I!!~t~

Kad~
~ klll'll!(

~il"yls bit' "Il:~ mil bit tttlll"l'llll-l.:ai'dIi". Btu:tdiarn. 8CH,~:a y~

k~T~1 ~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ya,fIH£j.YL\ttan. p~al~1'":
K.ye--

yij;k

1lB4t bmail aerIe g«*li lI.lIZIr

OOlaintWlU

1iJfiII. I-Bft&C"alilbr.

,

On]a~m ka"""i)lm'~ m~Iil~.l1dle ~ •• '~" (a m-1.."r olmu...!...', [11;L!l4 '-';:\MJ<J;llL dee

ra b-alka i.ltM' de b~~'iI', BLJ.k-a- 'bEOltge kIQ)1LNrLn~n 'ZdClU', ~l~'1n'i rlrl"l.Rl s&-rllyda yt.l'Ylut :aoon akl;:e vari~ 'k.al9dal'ma ~', ~l~ c~ y.J.. d.a.t~ vanb. :sar:i.lya -aUaHI. ~y.a., ~ rl~ j)JIo')'lILT~n'i1. Bmtnii:. ~n hK e~eTolli.F.a.li1tt h!l-Idkatte ~.fiye takat. gOr"giill'iii! bJ'I'"t.~rm IUI~:IBI.
!i;'I)lt.<i.TlIrtV"enedikil~~~~~!ilS:1!~1z1j j~lettne Yllfa:rdl. Veuo_.~" .n bUl!:tl;f!lnlL Venedlkt.;;:
~-

~~

'I""

;zo

y....

.. Blr-I

su,

11a.\~"-T1
-

F:ethi.yede
t>

iSlIrsti
"E!"jnm""
.. ,. ...

ilE!k.t;;m yo!unu

giin"iliI.Cfck tulm .... ce·
-,.

I~rbl

lIJ!ll'ltyan :!I()k:a~ !e:ne-l'inoe ao,fn. "'."" .. """"""e ~.. I'<1.· "l·t"',
•.- .... ~

!)Ir IIl:\1ftngo

tel Jd lIlr l1.oeanm klzt
tf!liil1lt.

Idi, YEl.~r oLuZ al-

_

Hl!!y."t

.<~'" ~....., ... ....
A~M""

blUJam

hey I,,"

..QttgTltl
!

h~liie he.p!!l:ll kllzil'ne LL tlli.n'Kl.I1'l'!1U. ~~''1dt1. dat1oJm\-eilldi.. Pek ~r:wil .. tfu ,rjo:'gbtdL En hi!!!I"oaftlf va1<&1 til,. r::fl WI! !lIId:;LeM11 ha,rekete getiuroe..:l'blll
~u

eli att!#I

FctIJiyo hllJ'eketE!ii'. .)'dUDil ~a.J'1K'].anm ii!ltimdell b~rd.cl'[lJ.ire e1-ekb:tJo:Len· ml~ gLm tlr~iiLllt, G~tSi1l1lil1 ve 0111.1.1;21larmlll mt!hlm 'i:lir klSJnmr lI.!:~kh, m:-.. rakll~
!l'JC~ !;:cc~lik

B:.•r in t i k a m. I
. .,', "

I... 0·.·,. I.U··. Rtl·.", ,.REL . ~~-h~t b<ir . ... , k'
!Oskti. Faku.t

Ill~ ettIi t-rll,'Q W:r k..aow anmzya ~I!lmIf'tfl' - BGlOOi),8 tara:f~I1.' bfl:bcRl IlI3J'tnak S!Ok.&ta, fir'lllDL a,yrDln:Irwl' NIIO:!JUmn.&ltI~t ~ 'll'erdi-rd:i. dm1 ica:p IIlIieJl t.&hlliMt s:riqat. ~i. kiU'&'Ul&n V~1'IN:Ji Ihtim1J!:!1'1e Bil. groe.l€!!in temm llalllC!iI!ti .... ilit o~ktll.'. bUttm ev bII&l: se;i'erbM (llarfl:k: Bee- K~~~'-IVU'a.

to.sllnu

Ki;Io!I.l;ErvatuviLl"m1V:Ji.irlijgil bu gooelarln pro~ralO.J,nl hazlrl~

a~n

ml n1u:atrLa!e:il !ide

Yli:().(lml!:k.

tIZe:I"e

d.Mm,· I!i g~i?tl. iUerna '\Ie .~oIt.b~ r;;m!aol!tePi. Hocli Ray..__ .. ~n lre o,unu 1I cr~ .. ....,.+iIJ tI~!l,.~!kII: "'...... re oin Efoe-Jloti1inill lkerlll'l.ltI"iIi F~tm" onun belU'l.e tl,oI-d.w. klmdli;\e Ikttrlil. Fethi.ya liar.IUQla, mlltebe ..i ttl£'C:li:r. dan mmev~a M~met Hm.Lt. Bcyin k!udula- Qtlu Ali Naz.rm Eft'!f,d:iRin ~jk :I'll o\iI!<t'" .!tilt ikj ilI.dlm ~1'1. !ieil;lb;l:;i, PliilOULID:nl iL«.i el\U S~V{l!.p nt!t.r: h~'Ila !:f'a. 0 umulmaz bll' ~vlkltk·

11!! delikantJn.tn
ten(Jit

kQJ-La:rmdan.

Jllr-·..flkru :
Il::.n:u;:t D

r b~nta.z

buktru.tr
Bekt.ali ba1Jalllrmdan biripin Iill'iII ile be, ~I ~k dul blrnJ.t Pml« hir ke~i v.mu!, k.a"tilnUil bu babt~t~h.

AMilolooa. gl!lf'Lp v,~ QJm.Iy&ca'k '1'.:1lsl'l Emin.::: H,ltufiUlI kfl,l'~l!llI"Ida bu- M 5Pofolf;:l~~kLl bi[' .!jarp attr; Qlpllik IchtlJ2dim, Ben ;sl»leJ~ niIM'itiS d(),~ k.tu ill.1ht ol"bH~k ig;m .zamnn Um h.a.;iI'Ei~atin<l. ~kl1J'. ilierlll.p BA;1~a.- 1I:t~!I,!['ll1o), :kifl!l. cK'iielt tellk"LerLt1.j ge.. ., ," . .; ir~!Il "rl~mOO"ila·k Iq[n ~~'IJI OOf'.il~t ,~ !!:fi.Jl;Mi y.adf.bu, Cehaill' TlI,k IIIImd~\jk ·KiI.~·gl1l t{I"~lo;tilltl1 !'!G'tlU- r;:jrr1l, l3o.:liIitkn El~llfl il>8.rklil,l1 IiIz.l.ln !l:(I, ~ldllrmU~ bir klzruj.. ,. tm OOIlla;'; V1!~ i;illt.t® ~l!l l1a kad!a!' d!lo\'-II.Jn ~dcr sonro yli<I-e f!;:lltl. !!'i!ft'4'1i. ~l<r.1"1 Gomu;;:llll'ma y-ayTJ:[IH~. bL~1kllltUl!!rlni;l,e [I.Ilna[1l~flrtIJ.Il® :liut· Can'!; Q'HlllL~ bE-lde:medl~l bu. ~l:iI~-rje6i kll!l ~ b&cn.htfllNl:.fi. wt. s,bWi va lIotr.rk 'Jekllnc "reM-i. A 1';!l~Il.- en uf<.r.k bir t-!!bll!ss[ln~ Izl gOrUnm~y-en tl. N aZI:rn). tltl'(;J~ Ml.trnlarlll 0\'1[1'1) y;!J.~ yetle.n !l0<J3. der'i!!110 sth'll"l;;mll'Nd;: Iiect ffiO&.ktciltr ••• rms. bll d:lH'i{l 'IS :!IEJ<t1iilmUI,z muil!t!li{l· l'11nlmlG bu ak§.ll.M mevut boIi" :i!!lit:l!l'j~ 1aJj-It'"kon htrdelll.3ln: lI.oin$lJ,m.ll\ ya:nda.1I:bldI:1H: siir'&i:l& onun ~l l'Bka" mati: :iictliaJl. hlLii~ chN'nlll!yd..!li'Z plLI".rlhl.a..r1 dOolallma~a. bitl;lle;nn~tI., ~t ~.u,'!;e lriLpm nc:ild, 'i/a o:Ri.ll1dCFet.. 1~. ... bir aU\l'lu' :m!!I!l9l~indm II!!!"'l g'eltHtln1 Sofadll. 'blr an duraklacl.l. Sokakt:8:n hiY"!nll1 tltlnu~ 'CMr I~ril'ndtJ. gl:i~gflie. ..... Dur dt~ oo.t;.H'"dr. SImi bK-a:kaAr~:p b1r Ee!l'!!! ~~ gec;tl. Miam kiDlSli; 1..Ulilmln ;;:dmQIl'ZdL" tij;te boyle·' Ilynl :;e!l El.yn! n!tr,1l ba!lndl!! ali:ae«l)'{>f'- nell sllu!!t:I. b..llrdl, Grm~ !)OOUk torr ~~l zaonediyoril!l.r1 rdtI~~, JreJalrtG hi.I/;~ bK 4e~ ~ 00 »1\.1'.:an g11m:ic lk~ dcla h:JtrarLanan 00. 8;]'l 1:illlll.mK ~6Zl~''''''lnlogu~tUi'bI.!"'<I'k oj· bonimk D)IItll. O!Il'i.II7.i,. 0 t!!iI Imi;IlI ~ ~ brl"~le~ NaImIA ~ wmm. ~ Ul:KfRt ~ bu. fI1M.~II.\!" kl<l\'ga.mrl. Em.lne Ha:Lu- Hey.... ;<qI (lltl hey".!Arb1~ ~Up- d\1!l.l. yet'de dul'tU,tl. El.otUk. 1l~ dGi~L~ fll !:ll!;kLi. t
IlUfi islanlliu.locla. ;:lumt.Jr:!'omda .. rll.bme" heal l-I;~lm :'!m)~tx. 'Q~l-t!1 k.Om~Uiart 1IlU rEi'ILml'l f\l\ Jr&VI4I~tl~~ UZ'ilrmlil .'!oona rrrl!fl~ l'b"tUl1U I!'I l;m;"akt:l~1 yt'g'iln.1) (il~~tI er4L." FI!-tnLyf! ~hk ;!letl~lel"ln i<}LI1!t,l.e.Naz[mdil_ 1t~"il.7. (100 Ile~h"!l )'(l.~ml ill:. biriktln.'!lltL ~Inl a.k+alll !la1r>a~ d.ti- mal ~tl'i:1.St"l blJ1"t1nl1J ,f';:IlM r;lOOLik IiiM.&O klolp ludHl.1 ;lJ:l:a~~, kaTi'tSoII't(:f;.l- hoc stwj R mil mti r1UrI U!>ttlnr.L<lrI a,itl 6, i8.l.edifi. Zlinl,.o. W;).'i'gi'L i!Qect!H: .I~lm9C" i¥!iX'loeJ;e.:n 'b!!.b.!li!lI'U dl!. I!:&ybriip I1I!t.yi ))1.1.'lam~ylN:1iu l';l;~ ~de k6kl-e· mI1t-en1Jh1. "lll't" !I!'!-I'\'ete kot'looea l;~[tSCn b!J: 5.ffIl.,.: . Sen m~n .F'eLniy.:: a:bl<1.; dedi. Khn~ b~~I!y.,r!l.an 'bUre.da. r

~iml\. flfIClt\k

kom,hI.-

.mlarill~

llsltl.l.

Neall MABA.

azan :

-

l:rNIikaft.'U]11:l~ s@.!t!"'lIrarN:
Naz.lI1'1

knl.llill;,,,

~l,

Send:n.

tml)U be-1r;.

·hergun;R:, 13 ll~!lelnIe
. . -

.....

.

"

Yufkail fl,~n kebabJ
KUJiQ ve,'a kl'9l1nik
·LudliPiIllrl

i-u

IIi;Ul':l.Udugtlna

Jnllm~.;w1t:i

1_

i~ifl hile dli.:ha :i;aU)"'l!JD~mamL!l •. Balla, kO~jil: ~Mm kwqi.!ili

H"S.~t' NnZim hsyK' •. 'bel'lJ e'de C'1l41ccl!;;adiU"l1 ilrl:i:llk bana rn~F'U Ill/ItleIs baglall:lUllILk. G]~Il;". Bit kel.imf:
B~1fI;tZ

~.
:IIral1.i ,~Idr:
'!Ul\'loe!:i

~

..... Rem..... N~m.
be:.ldetl.~l

Bti'llke.

bir~J;c,l

oYI.l·~g,

h'k"

!hI'

nat-

r!lt:!IUl-ilEI U<:11t f.lal~ T'i:mda!d eV~n ~"i.!li ~~ ~

*

'9c ~

·L~ ll~

-ill.

b~Udr

1m' ..
kiL-

yajb ve y~ waiLrr;nllial!! )11.~ kilo keriirU.. moe d.e· riferiDi SOJ'lU1P !;l aTchktaa .ra k~ eli gibi dojra)'lp bit bLa MD1Z •. O~me balk!! h.Jka kesilmij b.cka soim b;"kit~ d~ d~!(l'fItZ. Bq ;!jib npr.a.J.; kl~Q~" IUIM De ~ ~ ill!! _ W ye.rO

5.-

d~da:ki

dClI'.i'd-e.n. hirin.e Yermitl hu ;51H~ bern kud~~i hem d~i ~.
dirmq.

m1 :lIitiYDr::;un..

113; itader ralt:rmum.

IActh;lye

!!Ibla ~en1 ~l·

ArHan bir-n: zamaft..~tCl~ ~r&j

olar.alt dervit de buttrbmlp
1.'OOt. Kadm. bw ~~ ij~intj k-MmiJ. ~,

aksi -boil' teadiif ell«l
yat

d."~
• IN ~ ~i-ln!!=aoI)~.~

Ih. b.n"
Diye:

m.,.,alll beti!Hlllf.

'01.1'.., 'M ~.1

,All ·... im ~

Ye!

L-i. kIrotl

..

.basta UtviJ h.etTttlil'l b}!t'lIHyadlkkn !IUlldD'mJt Ye ba~~: Kim: OJiWak e&ev ka~

De-Llk&nh Bl-li:o\!!n b~lQB. v~" durr;lUrlUl1;;(iI ~:.:le::ri yanll::a .a.!lladrtlna ~J! IntrLmID h~_l /SlrihK ~ liZ, o},m mWfa;aell-es!nl lio(l d:a*,tnu~ n1JiKm~ck lilkrm.rladr. 'b(ltl:1.~ uli'tlMe~ ~dl. M,adem kt p<H.!rllMl.l ver.;'!ilft SOl'lllU tlLr nxbml - Kiml D~ldj)·or.sun EllJolll? ErrzULe il1!,tll'fl t\lm~ t;.lt ;:l~l'!tle Fat- i~n~ y~r1 ve g&g1JaIlnllit emret;... 3enL bllkllyorum. .'!«li bel!:tiyo, hiY6'I'1. pe"'~ndi!J!1l. k urt1:Hmu "hi, Li-tt her Qll.gm'lIgli. u:''U'1I.1ti\ Uatjlaml~' rum Nanm, tn,jjjJi.fJ geee Y<lI'Cffi oldu Jl1'I'l.dt fI ~ TIi~ kUlI!)ti1lIm .zal1n:et. 1.1, BMUn :i;a8.t1el'i p[\.1"~.,'I1nl ycm'DI~ dlye LoiartlCiJile kOllul!;lml,Y&C!J.k dlloglI tI~l L-;;&,leslode nuhut'll,J. rnllazzap ed!e- ~in yI.li;ii nl) gll1lm bJl'kat,; 1iWl'~el:'b !le ya, uyluun kll.~tl. b!l.llLlm .,;~ gG'liy&r , ,~, .l1!u. d.1.IJjfu!tii!!!! iIe g@l1-ll lotik:a.lJ:t bolir~'i' l'i1l..\lOiSlZ Itl~ifl.a.nelNIIl. !~M. dm~ ailm~n yniml:\li!.lt'Elk::S'" bitilil YlJl.lll.,~ k_rnat"a bll-ll"!a:i!l.r.,. l,arilndo g~"o.jyG.t, hir IElllly,~ bLte kell' d:llC;i !lvlU,t;IYl Mollillwururn I.ladim ,•• Oy.. dl!ld~ Ifll..Z;.'r'~'ti" i mUiHII.KQme ~.e~8k .I~ ~~n. Iff.! Ilwl'nk I'I~U(lfi ,"unh ki g·lmr;: (WI!. y1:!,zl.l.l1.de al5.'tI/tI tJulUt1lltlll kU. klldrGti bulatnW(Jrdv, Hb1ya;tmm bu ~ocllk OM illt dllf.u- goriJYOl'rnu~ gibi I melell!K'iigl ke:rlUD"hk WI !I~Mmf:l], h-Ir vab5m fjC~I'hm::Jlt;if.ni olmuk illtiYl!lrI 1:;8.'1l~1 1\!Ild trd I. i~:kit1~" t.dirile lml[ma!l'lll gec>!l;l;i. ]fu;.kL ~alcbl'lml&.rda. ~JI.- Ii'kri.lblLlllrlnJ ~tddl!"t1i .... .n'llchm mu.a.· l~l 1I"~i'.lcrlni cnun bi1ylik bil' lh.ti.r;ail" 11

""1

~ -

,Sn h1~ o.J.'I'IL~
_

Hrui. <l:b"Iu. ...

)!Ol'i1UD d'Iy.r; ~j;a dIIi':

hW~..
~

~~
~

gtd!-. &IrrMml 'IHr k8.-

ba~
I

~R.

]~

~

w.~

'Vie

H~lJ ~ iki bavueeu Ida. bwt r-endeleyiaiz. fkl

..

NL1-ZJ.1:'Lt. rj ... dh BLllnO,&.ll !I(Il;1l'1!l. b!J:.. bu~mr yi$ly!)r. li:.cJUl1!tl l~l\r"lffi rjiyi;)b~LinLn frikar i:l'lJhdan ymm !l;d;;B.5lfI>!'I'I!:. m.I 1I~1m. ~a~~ y;I:l!:'f5.yen Na, Ii<" halkml ~t{(bil-rtlli-r Ilt~1iojZ... ll1bC!3 ssllm.t:~ &aU~ !!:rmm 'OO,!uk. "Y6 derJla.::lil!;; ·btl· rWIl"~ik oni;Q:riS~nin klv['.Imlumc'l.;,rn - J<~y.,.t !.t.!lIIlIt1.. bftbam h~,.l .D:Ilr.u.~ d"iindiittiC'1l. blr t.en 1t.ll~['u!lU ~ 1'1 ~

ne di~~m.? ~et'bjr;JG ~ I)ir kOCH ~S"U hs,Hl~ d~1)Ie l>Ol<,l.lld'U,

Ya

-

Mr,

A.lI: cm-1Mm ~~
ya.~1l ~~.

lnee h~a.lfld( diye ~II ~alabalt!t CIlltIl!:lii!l ala-

ilo ~1I1',~t9'd1ktIm MR" ,a eHerii Pzel~ oIUftiiUii. Bil t~ iii: ya.prak yufb Hri.. lIiz., OrlilS1ndil. bit )'uml.ll'b. kl'
ymnrurla

!1m,

l!I!lr oN1iyor, gen~ ~cot:llgli!}' Eilkol"fll"t 1)11- ~ nA:t'~ !iIlH~ 1ullaklarns ll\Jldm'lrt;l dimeglm k£:!;lrln biro tUUl1 .!I:!llUurla mll!I.y{)tdu.

S'8l"IIl iM1-

her tal'.6Ifmot diriinib. Etleri. haUJ i!e b~be:l" ...... ClUU!iI]", ·U kii~iI;II'b.&·b!nd·e yuf~.aIDlli iize" rine ~!1!U~ trd ,bftg ihi ill;a. patbklJR &mn.a. Ic~~ •
lI'ip ni:lr.f'JDJ

lr<IM

i:K'Jbt&nbe!'i f1l1lIW[Z YJL~"'l'i yuotcmll.· 1"IlYl It!h:lkhtl VB.r. Sltat gee. yruotSmr. ..e1M'! j)~ on da.k1ka. olill!!_ J T.tI.'hl< so. katm l«i!!e..onnden tiz bb~ ~OO\l1( J .ni ,~q[!1'I. biI:' nAT-A ylll!iBl:iMJ. , !Sonra-~I'tCl'l'tc~1) C~IZ bh' t~ si!IZ

mclC6i11l

-mr-

uiikLi, b!lkLI. onil. bil' ~el,im~ nilflllul.t .:dcCllk ~iI.8.. bfLktt, .nr,koltlt lPt'lt gllCdl~in L tnde .. rntl.l ~~ if! tle~IJf.IL-" rtta.l~fl.lal't(l.)t bu olfU r-l ~fIlHCI. lfiil.:li,junG Krd.(:ImtYll;-o.rd II n;!!,k "yak .li~lel:l 1I1Yf!.ll sqLllnn gij18r'll?tJ i ~i i"I'mt ve ~nfl;llie;nl{!!.i.Z ft(ilrnta1'"h.1 u'.:Mi1, Ok!illrll.J.o:;n~ I\!"~ yUu, heyell!&M1ll'I hn;ll JI1~LI [,i,>l]Ip lie ~r:I;~ "Ptt' IClli'lkmtl:l (:{I.tn\lr'}u :!IU k!'!,panan b1J..t'UIJ. Ci.eLbltLerlno; 1Lk.u, h Ba<i

kail!l-l" "i;),'zl,ii,'nlitjti

Ld l{lm:se

J:!,.

tutll}'l.ll

t)illl!1LII't'lnll.

t

.G'ib~ giUik"~D otiELnyordu". C}(ll,:G ~ilrl~rna bit l;El.B.t ~tJ Fi,)Ulj~'GnLIl otil.1 ycrinds oldugu h!l;lde bu Z'\!oll.lri!l "·e )TIi['~Yli!dl '!iOC~g cldl'l c.ai~i k.o;l'L1 !!>Dfu. bll.bal>m80 bile liIQ<!I ¥ijl'i:li1t41J.t1l j~ uyku ,,"(!I'SMI1.l ~ t taJotLlJnu giymc!,i <l.k.Il ct~ll'8dan Il\{n-

Feth!,ye Bertet!::r(n I~tlo ~~<Li • it klnjn a.t~lli) fltt$. adtmdim an. ellk kentltrtl feda.
Bit yela

baih.rWt~.
et InlYO

ederek
!lr!~

Jt[rr.fufcIu. l1:at~

Yilih~ll

ol1m1ll'l

gelmtflL ..

illtik<tlnl .sevkederek ~ril

(!.m~ 1),11 ya:lm:~

nefiii! ~ ]e~li

~k&la~p, g-e.zd"i"Ck Eim' tti'iifma diikiimiiz ve ,erla har<U"etli bir' fumlil. 6iiriintliz, bt; into :s-oru~ ~ himllN

lki hardd i'5'inda iki :yq.

biJ.o ,b'bao. olw-.

-:'.-T'el,graf-;'
OLENlER:
_] Da:rpblllne m.erl1ur I iUHlioan .em Kafl..!lu.'mm bahail-L emddi dtol]i:lcil~ri~~~t:l~~ .Ibruhim Kansu Qlmu~, Karac;alli:tmet .k;fi.LT;j~ti!lrlma

-tel-~f-on' ~~--A,jans Ha'5e':t:le~Pl~";'~
---

5· .... ---

...........

~MARAtIDBN DEVAMl

~BA'

E'- I aile ~-

dC!!!! Bayan

N.aCfY'= Sezer
~mu.hniittiir,

omlU§,

I

ka.brj!ltaPln~

DOGUM: 5",kjr
bit oglu

Sfalinin 8mriyle s,ab,olaj m I ?
Skodada toplar,
bir Ho llandada

Bu.rsada §iddetli yagmurlar mahsule zarar veriyor
But,\l£L, (A..A.) - t'l'~ S:U!1lrleo1:lb~I.'L :rl:1n aynl IlLd~!ltJe orall1J'E11I> i!I~ r:'!(lVv.,m 'l!'ll..il.,lo'1!tti'l lIer t.s.rlllfmcla flt.:!llla. lle Yl!-- I!'l.tL~l lI-ola.,lIm].\ltJ.t:'. 'Ylani ha.:!at mevb~b.l.dJ~1 bUfl:1.Inletdc kIPl.:I!IU: ii;{I,n, Yfi~ml.ll' d.1.lXl. ~ocooO!llb'Hl ~ldlilf!tU I'llmjnin :1!1d.t:l.etll yagmn!'1 II!X!I) Y!'1A'bLr !lurethl j'ElfmsIlI. 1;1' 'l'lrunJ~ ,,~ $0- ~ek1t ve kaklarda seuer M.BIllo\m"'liI~lll", Kllz,a- maamdan dlr. lm'da.n ~lml!.n b..a.bl!ll"lN!l g6re ya!mu-

Kar§llhk~I hava skmlan
AlmanYOt $im al.i Fransa, Bingazi,
Tobruk, Malta

:G:0mulrn f.i.~t""r. Muhanir arklidl!!Jlardim

kir Sil~iIf·1n klZ:b GU] Kl1YSe:tid~ o}mii~, aile ki:tbrj~ta.nma. giimiil"

*

Tii.t::~r;;l,afl. :8, Mustafa ODglI.!IG1"mn C""ki.it:lil.tda

a

Faciadan aJacagl.mlz del'S
du nnak. dereea derece vl1ksek rnakamlara habet' verer;k roesuliyetl eldenele atmak suretiIe kendhli temise ~lka.rnlI~tr[".
orsadak! am va kotti hig b.i:rtl!H'akeh ge~emez, '!'r:llllk"i..i. her "ey uaule 1,:1 ygund ur, her "'e" dereeelermUfetti~,
O!>ef bakmundan

;'Ii-

c Imu§. mUfltur.

;ra vrUJf101. :\' cl.~h i~[I;i kon..

mu§tilr, Yiikllel.. Mliheendi,s M!!!ktebi .idue 'J:!'liiduru rilLhmetli R Kail Sezer'in ~~Ve ·Be.l~cllre .mUne.ndi!;llo!Hnd~n Needet Seie,.'in "!illi.

dan

*

Nl$A.N:
Yi'llbl!ylsnndiln A:hmet N~ea.t.i BI)Tanln k1:tl f _himol: Beran iI~¥.erL~ ~clllret ka.~.tan]arlmlzd.a.n Om.e~ Kall'il.cioken Ka,,:hk:C5yi,in.a,= n:i§lan[anml,l Elrod '1",
L

[abrlka, Polo-ngt1.d.a
den.iz

E.m~kli i!tihkam

SlIbayhml"

Emekli

uagonlar iahrip
edilmi«
LOlldra,
I,; (A,,\.)

Almanlara
gore
+1

-

mnn

ordularr

anasmda

R'd,s. v,e AI, muharebelar

Sovyeflere

gore

..

lurkiyenin
vaziyefi

b"~II::r'illl 'hi Imfta [I~mU:l'tur, AlrrUI.n krtaJu[, bu ml1t;l(:ll;)t 2iar.rll'1~li'I, lii.u.t.i (B:af! 1I.. 'Im:::MIe) ! i?:ElfEori slmJJj Illduklarma ldo!lla e4e. lartna ka..r~I mllt>lma.dl: dU~gEt.la.r- h~HI1l:i'LeZicr-. BllAkl:,;, Alman ntDtful1l Ult. (i;;:! ;)I.!Lptltl l.a.arruzlta.r1l.l. L\~k<l'l'1 11 ~l'I!I' wrLlI.l'J]]ln hticumunEl. kBI1l'I. koym.!i.k kAte. mUl[\cheret etmekt~!r, y"s.tmf l!tln :A:llsl[I.J;m tatkU[ ctt!.lJ1 (O,lltJ.U1iU· Z,Ullmlr mmtRJtalil!lld,1Ij taYYII'relerln WlulU iyi netleeler verlr ,glbL gl;lzu'k- II.ttlldan: bombalar]a, topllll.I'la VB mLt. tMkteiillr. ~'illy'(jzil<urle MO kamyon tB.hrlp oedlhni, Stalln taratmdan, m~laetJl'Ioil mee. tIT. IS tl'(m de t&h:rlp Ollll\m~tUl'. 'h'lr J~(o.lInd.ti! "tikdirde bufunduklarr 1.11.ln r;:eoe S(Tme.lensl~ '1HmcnCilr(!1' jn~'['. mahalu h"1:'k~·tml:ld= ~~'VGI hel' ~r,-!!,lkezl ,Ui) Vi! ytl~larIri i ltl!m.\r; Jlr:rlthaPl:!l tahrlp etmek tJ.(l.Jt:1UIld.~li t!l.1imit.tl, tes!rll ba.vi.\ tatU'l"Wltal'I Yl\pll~l~tlr, AlmE!Jl rnaltfll!e:r~l'Icle bllJ' Ult bu: hid· $<Dvyet hl;l.'i'a kU"''I'etlaL'i 'Iltl.Tl 281 det tollllm etmi~ glil:oLQl1". hyy:ye ksybetmtljludlr, B.unl8.Tdan

K,., azim D'· lk'fren mx ban hahralar
{EI3.!ll~ .3 i.i:nc'U.de)o
D~o'k j:!il~!!r ~l\['lkil'. Kl}ylerd~ okumEl odalarr, )!;;roedl. l/;()opeI'lI.UHerl, lOCIcu.k t!pDI:' m~.ydanllll"]:, park1a.r, mll!lll' flTMrl(:;)er YIfP'lldl, HaataLlltll ~i.>yIU ;;:oouklarl l~Ln ~Klnde:rh~'I1'fl:lo I(lr a. ..1I~r, tzm.itde Btu.dyurn, k~~ sahaet, otomat!k te.Letgn, ,ci!)ktNkl1 trlml'l's.y, fellllll m~z\laha, l:t'UIVllllli.l.t, pil-rklar, ,"0 cuk bsll~l!<lerI~ 1I.lVvem bit' yol tjllO[:kni. lli1~l.l.de gflUl"l~(li, I<U~"lI.[r,JlU>·!l. ¥&mIl.:ol4l.'[' .I!liL'lYUI'IUIIgl!ltli'nmelll~cl>l) !;!(l1I. !::al!~ll. :i!lmlra de blr menba suyu lfil.~IL(I'['JluIk Jaill.l:[!uh, Istanbutun ~.eol~ninc k.u.f~ 0 da !zmlrd~ J;l8JjaI

tre Kzbrzs bombalandi
Lendra, (, (A.A,) .- (Reuter) Yeni tip ve ,"Q k a.~Dr tft.Siliz Lay· 'Y "- rel er.i. bu geer:: Alroa.nYilY& I~i.i.~I.lm c tmi'l!l~HlirF ~b rik .. lar, ve

1!}e 01 koya.n bir mahk()r.rLe veya

;u;kerl: IHiie:9slI:1Il:.le.r I!iQI'I dr:r~r;:1!! '11 " (lMlcldle: bom.lH',r~hmaTl edi:lmi\4Hr, defl.get;;.~m IJir l~t1ta..n veva blr ,, AI emir netieei;!iIl~e ua,,..tt,,,,,1't:! V'E: Hiicumilo m1i11i oll):Li:lgil.'iah~fi ....._ i .. Jo" ~~!l' !'Mil I!."YCl taYY!l.rel!!!lrinden lkilti §alnslara alt mesuliyet ihtim.a.l·
du,liri.Jlmi.i~liir, , ... ,.._.~~

ler'i ortadan kaldmlmrl}br.
Mesl..I!·iyetidagrtmak

,*,u IBe:rUn, 6 (A.A.) R:1;!!;e veilarr, y~re:l.ihi
·[Hin gece

Almen hjpsiz bit' hale koy-male esa,;u ii. A~mIlI'lYI! serine kurulafl ooyle bi!' !Hatem
ir;;inde: <Neme lii.zlm, b.al'l,a ml 10:3.1,[1:1 1':. prenf>l;pi hiildim surer, alma,.k 15evladmda.fJ gi.in'iin birinde bunun hesabr 80-; rUl.ac:a.gmdan ve.hmedierek me:rn -' leket i~i.ni kenai ~ahsi r-al'latIna ve emniyrrtifl.@ fada eder. Belki de bir Un:i.U.n11 miidiir, bir mi,i:st-e!lar, hatli. bil" veki!,
.i{imS'e 1!IfJ,l'tll;.t mesuliyet

'"

ve!!a-

98 t ha 11.111. muharcbelermdc ve lall u :lo'o<:rce t.a.hrip olunmiJ.~ Lw·. Illi~n ::aYi-

{It.rrnp! 11 taY;!I<lrMil'. 'l3uyun.u. bUICltI.l, tcsillltt Se1'llJ'l, 6 Ul.A.) Almlll'l orou-· 11I.mma kOYull1u: Her Ian b~~kumaTldanll~I &!1agulakl hu- keJtmes.lnl kll,n'it~1'IYQfd.Y., Binl'azl iiatUndll' sw;! teblliti ne~l'l!tmektedlr; 'Trakya l.lrnu.nH m"feUi~i Q](EUkt';yA LondTtI., Et (A.A.) - (f~auter) Minl3k'[n ga:rblndekt KI2:oI:lD;rd.~"a tngiliz tanarllied EingaziYi born· Boon'lI. (~~IjI::.l) I '~ull,l~m;Ml! ve lzmlJ'MI!I1I11Up ~2 bln BO''I'Yllt ru;k~ri Alma.n bolllrdln"LaTl a~mi§krdi'l'. Dod idi-- suh0.Y ~ B1"l;;,rlnRefah vapuriden muntazamll,n ~tit'wr~1t yl:nll onu ~llmb8!'~nln t.a.zyjk~ a.ltJllde. (lla.:rak AI. ]8k vukub'l,1In'IUitm, ~!!lrt 3000]e g-(ina.c't"il:mesl hakk:lnda bir J ... ~L Eljnl kuv\'etLJce B1ko!Lnlau.: ~]fI,nltM ti.l.r~£tnbl, gC!lmiijlUr, tcmluk bLr Alman VBPUl'lJ {IIi.'" kiirt im:;:a etmi~ va sevk hak'V':LjII, 6 (,1\,,1'1..) BC'l."li'li te'b~1~11'Io;Je - Hsyn- ol~, ~ y~1 1(_;JYQl'>lUn ;11- h.a~lI.u. u,itraTm;:;~Lr, A~c:ri bir ka kmda :!I;!ilIlkaran dU!lUIlUp 'ii'e~ lil:l'a!. Deo.m.~k !lUlr~t~~e eBPl" yl'l,.Plyar:bl[dlrcLl.dlglM ~61'<) lhltdt ]-lavL~li!lJ13.d~ r1ug~ 4:r.UC"lim.<i. u.graml~ta'. Cltdl! re'n :m.akam '!ilahHJdnin n:ter:m]j~te· ;jill. bLr- KIZrl.orod1ii tRmfl.mlle );Ia~IIIJ:B,,,,ml'll. di4i.ler1 )"i1mnl$l:!l:. tine u.suI bakIll:ulldan ortak 0,1Ge!;f!'n. liene Alpullu Fa:~ril.:a5Int tIT. Gan!l.lm m'l.luzan'lil.11" ve kHometre K~br~ m~Unde mutj 'lie Qnda Wplal1mtl.flI ieaF} ge2lm,eye gjt1'l1l~tlnL E(~ jiiUr!'o.y<)nd<1. Iinura bbllJ.a.rcoEi. 1I.rI1z;Ly~ lIaplamakta4rr blt' treille kruazman ys.ptllc. CamIllO maY.IIJllndELhUcl!lm !L£lI.bs.lill:l, batka Dir!k 0 tl"ende ldl, derJlal !l:!i.hra I:'oplal'[, nal'8 dafi !:n\tB.ryalIli'I, General ben! tanld[ 'l"e yUkllek. :se~JB 'bal~l !;lIIodi!8r [bir r;;:ok le'i'I1~lin "'UMtt. tlrodl;

11'1'gi[jz t.ay· dLi$ijnllij~l;::.rdir. :$imn,u FnnU!ldli Lcmdr<l, 6 (A.A.} _ {R~Lla:r) Bu:~t ve Lorient'In bQ'l'!l,banib:mlllunda flluhJdiI A~rpa.Tl vi:llp1.l.rlan!) a hombal,u ':~ab!!it ~~mJ'td.T. f'ik t:! yapfl Vil nkYill'~illn. bu hUC:lJmlard~ dor~ tayMzUii.c .!il~~aL ~'are kaybcttik.

uz:criTloC akLI':I >'~pan '1

te:m.ei!l, kenal.s1nden,

d.l!'n ...~ ay ne I).a I lr. §a:plll ~ocutu, ~a,al ;;;ooutu UI>- lar f'amaogrJ:st~ a'iikhmndi:l U· tlillSm, gel blraz; :kOOlll!jEillll'l., dtivnul,lerdk Nol!lu.:saf fie .dill .in. 'Hllyn", Zal'an ~ok, faydasl General KIlz;[m Dirik M8Jl..11.sbrd&o!IaTl~i\ Ziiyiat olduiu bi]diril'I'l,:.d,;.- yoktu:r. Boyle kigrth:r daldur" Sillrlyedl!, Sltl.llL t 6CU:r, den ogr~tlildl~I!J'''' gtll:e. E!m!~t1i!O!' Le· dQ,fmu:f/tu, t~kodrad.a, makla lboii!u,na V'aki t kajrbe dil· I K.a.fkllSya.da. E:r=llmda, llillg'l'III.oi1 '1"e :Ma.ski)1/III~'I. tahtiYEiYs de- t;t.lll)rinde, MIIoL di!itir" A!l;flmesuliy~t saMbi C~]]' VIIJJI.lIt me kt eoil lxl er, KQRUEltI!I., In.;m·i1nde, DU m illeta bllyllk. BC'rlin. (, (A.A.) - D. N. B, aC]~T duyarak i;§li dii~ii:nme:mi!i!, hizm!)Llcr gl:iordil, TrakYElria iIlu :son nin ogrendigins Fi:1l1.eT FaI'tl'Oadalat'lnda. 1iI,i;i.re. 4- hmmlo.lZ· na'!"!l:k~t ctmerni~, \:luna !!ahip Stokh(l,lm, (I (A,A,) Fin klta- lIll'aati IlBniGimaE:l iJoldU. FUM t OnlUI da Klbl'!:!1 uz:,=,riii'lc yapdd.LiL b.ik!i- ";;lkmam]~tlr' Igii:nkii Refah Va1a.t1li1n Ha..lJgO i!'trafmdakl. bUll ELda- illl Ilok hizmd ~mg'i (lIy~r iZmitdir, :eileen taa.rruzda L~ko§'C l<liyyarc: Pl1J.nI (kyi,nee g5zllll onune ne o iztnirdcn <t,yrrlrn(l~T~ raZi 1;I,]rnw· Ia.n i~ga.l c1.~ild-er.i bil(ilrilm('ktMit'. me},dilnJ dOl ..- ~!:¥rt r;oaptd bomba- gibi bir vaSlta gelmes.i. lalam bv!:o!< gu.zc'WIe.rine go.rt:, bu. i.;lg.u.J, ~id chm: ~~incHr ki .·El9iy~tir,(I..: ;!IOn i~,tirll.- la.rla ve b\iyU!c. bir ml.lv\1ffab}·etle , .;leW ~Mp,qm&.li\.'f'd.a.:n IWfll'.jj, 'i'\lk.l.l..ll.;'ei llrdill:~nllllll I !Zffiil" olmfL>~t\1 illt~j. I-lOt, DombtlI'!I;ilU1an jl;dUm~tir, T!lyyare ,geldigmdoen, bu; vapurda ne pbil yo- tahl.il:cliyev.f!:iiltailln bulundugun.' :ltil~!l.tei'L l;;:n~lT' Gen~rl).l Dlri)('lfI, ",I\!Ir!l.t meyd,al'll!llL1ll ,ima.1 klsmLl1daki tll,1~Ur,M~dih Hal'l,g.I:i e4'atmd~1 rnu.h8.l'ebe beThUz kRIU ~fh.aya 1lI!rm:a,- ede,e~i eon kadt~ln~ bfr k1.!lcs.k, he;r lun h lilt iki la.'l'aimd!l. d.W.1i dura'll daD, vapuru:tl ~yl'ine Akdenlz-, rni!:' bi.llu!);ma~t,a.dll~, J.z:I!:l~rgene! (I", onun ti,lrDoolar.[Iit[', h~[;:tIkt"liil.I::t i!l<lbc.l1er t:ll1:Lugu mu.. de roravcut tehli.keler·e gore .118.-:
,stokhCllT'fl, 8 IA, .....) Ke~Lt ';:1CI:jliBl'I yaPa!l Alman tayya~cllel'in.

MD<5koy& ve lenin,grad

edilli)"tD1:'

te;b'ijye

lefk(l"i~, 6 (AA.) ~ K lJ.TI~ edell. mesuliyeti buyleee da~lt. il.di!l.l{ln,c1~.:ge(;e_~.eniden di.i.~~3~ nlI~tlr. BoyJebir usuliln i§lJet2i.yyarclC'Twfi. h~CU~lln3, :ugr.!a, Tin lyi. 5uratli ve lcabrna l,I,'gun ml~tlr, ' :fko,~~ _',uo;.,~~ne .lkl dlZL surelt.e ya.pllma51 bak.rmItlida.n. b-omba. dlltmu~tu:r. iJl'go!.r bomi.1a- f d6.sl 'i li!' ?

i1l~tdlll~. eli 85Q1MI:'i.tllI.ZIn~(jJI1 !WltLlttu:lum bin· ba~[ Geflrgjet. Del'Czin c! ...arm~a I)t'lir etlilITLl~U!', Blnblll.flTIm 'U",tlilill.i:'le mLl.him vesa.tk bulun.m.1l!jtur. ilti haf4t. dtl~mamn anSIZln. ba, Ya_lfOW dV!!In!l1da. i:sy.-n 'i!1ll'lIe., I6i (A,A.) Bel'lind~l hij,eumlal"In.a. k~~lko:rmI1!1'I'kI yakmmda. g'Q'l!terrJi~le!'E 8D~kka.nldlk J:l~~rl (IiI.( blldi:rilditilillE< gore Yarov So\'ydJl:l' 1I1!!'~'hio.e bit j~yan til!jebbU· kELt,=, ;l!Wllrs.a, nUd[.!n'Nndilli glWk!;e daha ;il~Y3idl!! ia;,:1alEl4~e;,.t[m dlJ,!jtln- I'll.! IUI,I1I, sur~tt() bo:tltl.:m!.!~tlU-, derek [iyan
I'rLtlt .:lo~

Sir 'e!I~mi.i:sliindl!
lierllrr., i'l. CA.A.)

...:_ sovyr:;t

miihi:m. v'El5aik

olur.

M8Jcar teb1ijl

mJ.JIIt.

Lepel. bQ1S:G~nd'G

klt.e.la.rmnjz.

h!l..ttln h~l f1c&t.a~rnl mfllllnnidaJ"tt' miidafu elmekt:e '!.'c miihim <Iii!!!. man motQtli.i hrk.alarl1UIl tazyili" !;IoC: d&,)'*1'Iltll!.kta.an·,

BcoJismr hU~~ind!!!l r.1Uharl::bd!!!l1' o].liIlilktadlf. rlmLZ b'UrAdil ml.l.k~'b.i!
~&Q.i'Cd~tiT.

~iddetU
K.lt.a,la.

y.. M.",
.!i.ilr

T0pClUIPUZ,

hikl.lma

luvve.llcri:m.iz

tank larlmu; d Ufll\al'la

z:ayill~ .. ~dhm{Jdedh.

:Bud8.F~~:tll, 111, (A,A,)~Re::ami tf!blll= Kl~ll,],armill2: ricEtt etll1l'lekte ol.a.n illO''i! y(!t k~t.J.J<J.nt:ll flrISllus.l:il t-lllkip !lotmek.Wi,ltt, .f{ltalarcm'~ StJ'Lni$[lI.u 1!9 Ro·. li,'!mt!a'yr i~g!l.l etmj~iel'dj:r. herl ~:I~)" BlEnda", bMi'::1!l rJeut.sc!it1l AlIgt:mC'lne pel'lrlne Val"lInl~Ga.l"· 'Zeiiung, d3:elde!l;mlyen bir VMiycb' I~[rn.~ Dl\luter tim Jj"hat:tmekt~ .'e Ruslru"m mUf!.n.• dilr. nid!1!.nll lJI~kavoamdinin AJ.mal'llo11.Tl dal .:Buda!le~te, '0 (A.A. ~ - "i;'a.c!l.l" miltn:l ~t,.lrette mu.b!l'l"~be)'c ilk tabml1'11'&- II rnbdafa.s. TIM.B.rl!UlIlln emrlle bugiln rm(Jet, ~ok t~lll miltt:a.rda asker se\'- (}tl-Mlen ltlbareJl Bllda.p!!Ij't!!l ill!! cl VII.< 1\ ~tmel!. ·Mecliui"lyetLn{!.e bl~a.k_m[ii' 01- Tmdll. t.eM!ki1l 1l~ pMif :lI'Il.hl:Ei!a.,q.hall d·.lgunu. kll.bul cyJen;lek!edlr, k..a.ldJl'I'l!mL\'t[r-, Eu sur"UI3 II!v'lllrd'l! yaMlikf.l'!'tmet h.h!isl, RUl! mililltinili YlIlmz (Ork~KJilrLnde t~l;:iI!m Ilbm:m<:ht€', fll-k~t it1J8 !t:admlan: du. cot;saretle ,>EUP1'J1l'I;!).ldadlr,

iil'lde.n, hi~ ha'be.ri olmryan btr.1 ]U~ili. pck, bilyijk Il.a~al'- umumt mUdtir'. bir m~~~ ..r. r lar(ll ugra.hhm.ji~H'. bi'!" Yekil, .sevklyatm. bu: yo.l1a M(llta ij?ti..indE! yapllma51 hakkmda belki de im Londra, IS (A.A.) (Reuter) za. vorerek u;!;flrlerine m.m.,[l,aSIZ Maltaytl hiic.l.lri''' te~1!!bbiis eden ve ltizumsuz yere nazl1ri bir me'bir ",ok :ha['y.a.fiI. hlllV<1 tc§ck-ki.illet'i lngi1iz haYa kl~\I'V,d'~ri tarahndan f;uliyd pa)'l! al.mI~lar(hr. IlIlIndl!l G .!i.bid'l!nhi W:'}"a 1~LJ;;;e"lt~ (Ie tatd,edilmb\le:rdjr, Bir Italya!'l avc! Halbuki boy'le olmasa. da. se!Vk~Bt .adiLmoGsiil.~ i.l!tiYOr'l,!l:ol, CH~'M{'-l'(l,~ tttyyares.i di.i!l!tlri.ilm~ti:i.r, Blr d.i.- kin ~ekli haklnnda I!:a:rru: verDl~L~in e~ki moe;sru "l''Jqila~l k"'~lr~iugramltlJJ. m.ek saliihiyet VEl mC'.suliyetl blr nll:li blil'loildl:ro r(:,i<'li Dflktfil' Bell.!1j<!tUz- i~d do!! o:;iddd ha~I!."!! tel:: ibti~:ij; sah.:i'bme brrakIlsa 0 d&n hmit" ~en~~I~ bmHI beldlY'fIr. U" tngiHz tayyare2.i kaYlptLr, TQhr'l:!"k; ~mil'lde· mearul.i.yet :sahibi can amsile ".'e A bir;i() tl!f t.rt.I'lIY02 YILplIs.cak blr .!L'blda. B!!'rii!l, 6 (A,A.) Rc!!omi toplu b~l" m~suIiyetl'1'1 t~lkin et· delH, b~lfl.klfl haya tta, bu11lJl.ll.1l blr ebJld.hildiiille gOre, AI· tifj 'hJI$sui,ioetl~ Qyl~ akIn'll b8,o.~r jl flrl!m'br::r11l gtbl yapllmaJron· 'l'e U- tebligdo::· I!.Il !lI1Vll~ ve pil;;e taY}"arelcrl Tab- !}Ina alIT'; byle dn~l~nijr, eyle ha" 'Z~rine t)of'll,lll :jIu !l~ztl YlIZIlmalld[r';
ler;njl1 aldlkls,I"L dii~ma.!I,

:r:rn~jrh') lOti;!. 1:!,yik 'bi[' ttlrbe yltp. tll'S.;::a,tIllEi. e:mlnlz_ F!lkltt Mz lzmlr beleoiyellll'll. bu. yJlki 1!1J!a.ra yetl!i'tlrHmel!:. :ojartLle .l{1ilttlr parkin en mulo;,n!i. hlr yel'lna bir "Cenill'al K(J.;;lnT.l Dirlk, ka,esi yapllml!lllmI Yil ~eynelm[lei I=LI· fua.rmda. OILlcln ebt_dilc~tirilme:!lll1i lie lilO Agu8tO!ft<!l rl~a.rln MI-

'Ilahede

edilmi;jtit'_

Ke~~l.ayyar!!-

::Ill

bir dunn

""eI'meli:

ica:p etti-:

fotogr~lIari30

b,~kL.

<- BIZ' ml!mat

~!ne!

hayat

ku-

Amerikan., AIm,an
ve balyan .. harlclyeci "I" en
VMiI~gton, S (A,A,) Op-enlldl-

ye-tl~ t~rd~trr>i~l~n:ljl", Bu bo~{!'" de:, 50 dij~mi!on t"nkl t<lhrip ~d.il· mi,tir, Su holgecle -dUtm'!ana vitr· d.i:riJ'm ZlIy.iJ,t. dti~mamn faaliyet.i. n.i I!1zaltl'm~tlT,

Bohruiak bQl'l!:~IIi~c, kltatIlI,mlZi, bii ti;i;1l hi.:i "Ulinlan m'l.llV',l!.f"f"k~-

Annum PIU:'.fii~iilIeti hl;'biir ~e::r
y-ap'Imi1IYIilt"

Mo~kov~. 6 (AA.). ~. IzvC's· tia inele~d • .yllara.~iit.<;.iiloerEi kar~L i k Dlikadell! tei1J.ffibeleri" b~tlliL aJtlm::Ii!! i'.u:dlil bit' I1H!tkllllecle di- hlldltil:mil.l<tedil".
YOI'

Nlhll)'d !lIt.aIl~. nutkundEL ~aha.k-· k~~rn aUm(l{l;l~L meml-l!Iket!erd~ boUlu.· nlln ame1~nJ.l'l. F,u:.y.tl.ll1Jl m'lltte.fiJl:~ed [I1du;:tunu a!lylerken htl.t~ !:'tlt'l~mi:jll5r. Hilt Mla.e ala..iIll]] da.vetlnl!'! b~r o,,"vsp ~c'ik;iI ",dell bi!' ~o'k sa.bQh.j vaka18xl Tsm sjLlnsmm is.b:rlkal.ll.1'mja,
i!I(Io.

pllm.ll.k LEI.olll.n 'ptt..:!ii.f mUda:~!\It,I,. dw.u.H'I.

Ii tllmIYIle.aJttlr,

M..a.am"nh

h.s:.va m1l-

r:i.M'illMl rncmJ.ek-eotLn h~ WI!!!!'I.dll,. Ip. l1:a cllhlmJlijtir ve k..a.rartJlJ II. l'Ii.z;a.mJl.!LmeiiL do tatblk edllecektlr,

bk

T.iunopo]
mlZ !iddoetli

b1:i1gel!lind~, k.~t.aloi.rl·

k.i:

h.,.boatlne

K'tlr·t!, S:kndll Hol!i.Jl.;l,o.

c~m.!l:Illld;:t. d.i.ij.lT.iil\-' mWll!.r~bele:re d@!VI!1n Mu~l!t~emal nan im:l.iTdiii ps.rafiiit .. iiler hi.;bit l<tm.d::.l(!diT, Kltil.la;nnuZ'. mii~rnn y~rde tel;, bi!" hed-efi hili!: ta.arruz cli.l"!milin motorlli cildita.m;],umm i~ iua1e muv.affak ola:mJ!tm~;:;I;p,r hiicum1a.n~11'I i.;i!'rill'itl!: "gl!!'irrl~]erdir. a"lk. :) Te.rnm'lLz aaobah • .dU!i'TfLan. No· v!!' hl.r;;b.ir yerdl! krtalal'lTllldtt yani bDY ol..u-IImc" v.ograd, Vol1!!n-lik istikamc:tind .., O:;a ml!ha.TI~bey.! moLoIlil ,;;ii;z;i.it.amlal"ile h\i~umhul- )'i kabu.l I!tI!'l~.i~lerdir. Alman na yenid 1!1I b..!}bml!1tLT, Novto'8"fllld para,(i~s:i.iIe-riAin biitii.n mUcil.dele u9ulleri e~klyahk VI:: r:::!!t~'U~,lllJkl!:k. I Voleruik il!ukanH:tincic JIluh",rc' lini .at,1Q'u~hr. btler de'Vam mmekti!dk Di.i1miln p~r~Jilt ...ii rnii1rl::ull:!GUlIdi.i.z: havil .l.l,lvvctlerlmiz., linin bijyijk; bi.i kl~inl yalmz yaka_ dUl}man tanklarma v.e rnotorH.i tanml'!j ve tamamile .imhot. edll·' kolJimna. m!J.nH!l.ktye~lo(!; hueum" rrUl!tit'. Ps:r~,~ij~,i:ilcr nihay~t mul"'J y~pmLl:l ve KO:!!llenc,eo, Sulina

bl~ !:9K Lr;rp, 1!1,l~i::I'nl1Tflaz hi!],· h~(l kulmu~tllr, 1-iQlal'loi8ils blr tn:', PooIMl'alll~r gizL¢n~rcl;;; Mnz::ln nakleden 180 delm~ktedlr. AlmEin kim)lel/l yangm y.olh'ltln

vu:lanpGr'o'Uillr.l, mad!;[klLrrt'l!JJtN111rlarrrHt Almanyl1,YQ. It:l,U'~-

(;Jelllol'tab:r-J_k~lmls.

.R.omIlJl,".II.1li1m

,iM ~t"ll., Amui]Ia,. !j;irl~lk dll'f~'ilt.Helsinki, 6 (A,A,) - DUn .5aat 18 l~"i~del1 !;Ikanlttle!l..l!;. Olfln Alman Vg ri.ldY°:llu n!l~[,iy.!Lt..L1ll UalY1I.1l kOnill()IQ3.ll,.Il~lti\",l memurltlL'l, denberi Tlillin dir. JGdmtir·dcm ogdell. mUttoeftk mevcut nn:!luriarm boyLe bir mc1~ t~mmultda,\mer~flll. tI"M!la.t~IlI"lU.J?i kolu. hicbj:r m1J.~v~met kI!:;;mi~tJr. gO!'J'~H:- !>ultyet taijlmaga ha%J.r bulunl'll<L.j111 LlzboILB. hal'e!let edeoce.klerod~r. Iv Huva!iBtanda.kj UkraYll'IaLILar den. pGtrol baru~llul1 ~ ~um~7.1,),- d!Ikhl.:rI iddj,[l edilir, bu idd'ia. mGJ:iilmya f.lo!mtl.tte Almanya, Italyll, h i~l.fl.!l.yomU'l1.!..i§.~al ~tn:-I!j;llr, Mnt- yanh~lu'. M:~mlek.e'ti:l'll rnl2'SuliZag['·~b, !Ii (A,A,) ~ HITvlI.tlBt~l'Io;1~ h}iJ;BLloJtll'i.d;fi.kl meml~:ketle~;:,k l h.- td.ikl e r, . SEt'ffi Jl ~ ;,ah.il ara!;1 m::illot ye't t a§lyac:a k'. ·'i.'aSLLI.o8. .. d "Hi "... "",,,j, IikiL.;lillo'ill: kdl;ll~ll'ttl(ll1 tV\"!:oll:>l! rla-hs. ,G"B. ,.. 10'1 kd .. 1,1... ".-" mc'r5l!al'l kflnsDlO';!lluk.le;rlnIll Sri memu CezzLrI!: run kL !J'm",tre t1. at' '. '. k 'st-a; d.r 'K . 'd'r r;:Cll.ier;;i~ kll.ot,;J.p gelell. (II'!! 'bh'l~ur:G ~'kO. 1~1. J:l.LnJ;L Amerlk.aya. geltrl!l::ekllf", Ame~imEl.ligamiain.dc Ra'l'.i.fj d~ 48,3.l ti§tirme J_ I'~d 't r.anyall b'Ulunms.ktlLdll:', Ell g;j'IMiluD.aha f!l.~la 51~u, .e b u neVI _avc atmi,*lerdir, tan harn~n. hemen htHtl.ll Ukr.lU!Yliil!];Q.r i:'lka "'<l1l'1J.'l'1~i1a.l~ grlye ooYlIIl'lml'll dl!ll'lilaL bol"lli!llLklltO ~!l.r~l harp !!tmel! i"in r~nI1l1'l1 Iti~Ycledllmi,Lcrdil", ISMI veaotpolnt'a makl:.&dilr, deo~L~tL!'llttlL~ bl,1~l,I.l'1.
.

T~lJi[i r8idYQsu

Bir tk-a.rc:l ge-m.i.s.l:n~ Ve liman 11::- reket eder ki, facIa. ihtim&lIeri si9atma. i!llabet1er Qlmu§tuL Du§" a.za.1rr, f~laket olaa bile lmrtarJml:m .:IAVllfve p.ik~ taY)'il.relCl'i TQD ma imkinla.l1 daha. ~ok olur. Ini;!!til'. Tah·r.ip l.ayyarr:lerl Hab' t~b~ Re[ah famasmm biz!;! ve.r bate. ,ci nnn d a jIrg'iLiz nakLiye k 01. m esi lililln gClGfIi ilk dei'S 'l'll.~ilik tarim dahtml$lardn.. ve merk~Zctyet ii:z;er.inoe dayana.I1 sistemin yalanc.[ rahJltma ve kajpit 1izerind.e dart b~I mamU:r' gi::irlinmesine :aldanrnam:ak we I'lel" i~i!l. me-suIiye-tini., 0 i!pn ih~ (~it~ u. trsas "ii'e ~l.ihlyet sahiplerini.q. Kudi.i~, 6 (A.A.) _. Mijttcfik. ij~el"indt toplamaktrr. IcE', :B~yrut'un 1 S, kilometre CC.llII.Ib~nda Dam'llr IrRlag'Lnl og~mitle:.r_ Eski slstemi miidafaa j~il'l.

r1J.k

limI!I'ILQ).

h{}mhi:IJ1~m,~lardlf,

S,uriye harbi

kamyanlalrf

fr~nr;l;i';

tl:lbllgl

'T.

biT me-5uliY€lt
"til

da.m yeti§miilSl. de a.:ncak haklki
esaSUUIl

tatblkinj

, I_;~c,-,_,
~~
. -- .

_ -,
--

_'"
-

Ror.nell ;:;chlrJel.lTli b I.{d~man I!tJtli§ t.ir.
VII!

Pro~ti

bcan· dafu

Tillegnfit'l RU~""lId~ki nUllu!li rnu. I1l1biri, Slol.linin em'6nl! tl'p,.fika,n K,zllQ,rdulann ernk dcpo!.flm'l,
n-ilY.'8natl.

Su.linin1 emr.i yer.m,~ 1I1!!~~ilJyo'l" Vichy, 6 (A.A.) ~ LOl'ldrad;tn biJd.ir.ildigin~ gore, Exchange

ka ... akt.a bulyyorJaru, m cger kaA;. mi!"a yeya. g.izl,clJm('~e muo;'IIHali: ",Ia;rna.z:larlia cllc:rjni n!l.... .aya kilt I·
drrJp

yen:lllrl!1l. v~ !:'k:!l!:'riy~ll(!~.e].~meti

mu!JtiHi!!bi!<l~ri1i,i

kabll.1 edt·

-~-'i ~
. - --- -

.

t.e!lWm oluyo:rlat.

~lIov:lldnm

b-myan.atl HM'IP tebli;lednde,
y,!l.cian dll b8bledilme[(~edir.

leri Ve demu-yollOLiI'J imh.a ed~rek Dnieper I:tl!tu.,.... "ek.ilm~ktG 01. r.lukl.rmL tC'},.Lt e~m,d(teel[!I",

koy

evlerii'li,

koprii.

Mo!!kovl!i,6 (A.A.) SOVY~l ~tihb{!jr'l!.t hums!.! re.i~ mU.8l1ini B.

Ukr"n,-

lO~Q'fl!ki. RU:!IJarm Alman ,Jlii1lil.rmm to::riaind.~ (lUtl:t.tltl ~de hl!r
bini org.ani:7.c et'mckte Qlclt.!l.lr.Janm t~yit etn:u';ilil', B, Lozovliki aync.a demi§t.tr k.i: MlJlvakkat. Vo: kt.'l.m.i :mUVBff.s,.

AlmiI.rJ!u
Lond.n,6.

mijtlcUl~1:a QjpoQiyor
{A.A.} '(R.~lJte"'}

MiJLl!lk'in !iiukll'ld. Alm~n~aT SOli'· )li:!:l kl~;;l~l.lonl1Limil:;!. ,tin yo!ni gllY· rr:otll!!r 2<B.rfetmlljol~rl!lc de KIZIJ kltJllla'Jh muhbH hiicumh'J 0 }J!. ~ar ~iddetl.i <;Ilmu,lu'l ki Almanb.I e ¥'Ve lit i m CV'zill!lil'1!:' r;;ekilmege IDr;<·bur olrnl.lt~lilrdll', 1 ~T'I"Ii.!pol lT1111t.iika3tndll dll AI.

klyetl!:r, b.iltun r::HillyaTlLn Nin:.ilik ,,,lcyhindcDldlli2unu &!:dj~t!mCi:~ Vol! dr!ITlc bat m!:mleket.Jerill m~il. R!I")1'~, .garpteP(i,]o,lI)'a ~ehjt c!:'ph~gi kmh'ma;o:. l!:illyot.]]rn.II!1yaj cen'lilptill Kllr lar .... RLlmenler .:II!: ditJul olrnak e rim ve AMI!: dlelllh::ii uzcre l~e,:)kkum ,a,ltlfldHk.j biitUll farunlJ b!.!!II.lrlmalda mille:tlcr Nazili~jll r;'uKurunu kliZ· ml:'.liilJllili!ll 279,914
rna~:, }·"tdlm

Ukr.llny.a yabut da,lta dQgru' It:! 'Ukrayn{l., /Ii. nuga RUJQo¥II!l!'I!I]I1.bk MlIiytlljst So~yet ~ijmhll~ :riyetidil" ve ,6 temm'!:lll 1923 dlmber.i a.-rnya.Ust SO'l1:f"llt ciiml:iW'lyel.lGI".i b.i.,.]igmLli bir ]mm.:Ln~ te,k.ul dml!lktcdir. 1939 e-yljlii'l'ldG ;im ..] "'e larktll Soryet
'lore

ymW"liit ~iire 31Ao.3.200di.ir. Ukir8Jy;nall(.e:nn ,I~IIIP'J flU!;!!,' dan epeyc<e farkl!.dlr. R~ harf]i:i. rindol!O: ,i!il.'h~m\ 'EI!tJ]UI~llrdu- Vill

ki!J~aTlm!thl". §dI.t:j:' p8tocan yetlftkmGkle' ~ :zgill .. t 111"h inudinde mirlh.im h.i:r meTkii

miyet

memur}a,rIn bu va.51i ve isU· da,t, baklrumdan 5e!;lilmesl suretik olUl'. Bugiinkii Imtasi sist. . I . ktaba uyan ada.nl G'm, y&. mz dt ~ bI E!,nyor ve ara rg:U:H _uuyor. u J...uz.den de Refah .f.n.e~nb,rI ve til:rlil UirliJ hatalaT ve lhm~l1er gOr1.Hdlik~e bunlarm, l"J;lcl!llhy~t mus 16t.ikarnd.inda tilkdb,en 30 sahibin:i tmlhit etmiyc imUn ldlQm~trl!i kaclar 8I1'azi ka;:;ani.bil- bulullriluy0r.. mj!f~ir. AJun.~t Emio Y AlMAN Dirizoiu muil{l!lat';[t. ed.en kot. ~imi!lki If!!rbiye t:!.ogm bir h'i ha-

VIchy. 6. (AA.). ~ Suriys h_:ueki!) hilkkm~~. j TemttuJz ta. rihLi Fran"'lz te:bI1g1: S!!rkt.a.l'I 1!I1!1t!r)-va ,bt!ll.!..onmlZ taTI'I.fmdan .b.r;;IL.lrlil.D In'a;ili:& kuv",'ctleri, r;;Uma gunil 'Vee el!f.llarte~ .'I6'bahJ Elnca,x pd; !tZ tl:rakki kai'. d~.lIlbilWli!:,bd~r. TiiclifiUr'f.i. iHJ:1I1 elm.i} ol.lIm mot1\dtl ~oHilr, Hu-

.B,

v,"r.g,lr.

M t::uziitalmla:r -g-1hll:loetmj~!ir. U; cgti.n ev\'~I, C!)~l'~·nin. §iL'llllll kl~min .. s:jrI'OL~

Eski§ehir 'E~ekhik ~irketi
Elel'ediyeye devredilliyor
Ankara, ,6

rllJ~d~ bll]umJJtY<I!'l ~a~~l t:bnillcrdir. Uk.rByra a RU'lI),aflllll. hl.llbu~.~iIt oPInbll,ml.lr.
[I m.leb

ij!ij;

ihar6

lII!.11.Mz",·m 'Uk;rIl},!UI.,

U~n'YI1a tarihi D: e.ek;l RI.!~f&1.l deniLIl'I'I Kin IIIrEilhiil..e bill!!'lu •. Ulkl',ll.yml, [polonYlt lllh!lkkiiimti,..
1l,e'.gjrl1l1i~ VB o:ndan. 'II.~.54de ay-

clsn

ku,,",vetli

I"fl.o~or·

Hi !col,

am:<l:k
ilI}'U t:I

K!l;[ru!lil.i·)'1:

kllo;:lal km~llLJ;.

t~ni!kki

Roo

I!tr.n~ktr:r:liy,

de!'lliz, 1<10' i.le In!J!dut· idi. Satbi kilometre
1931
.BIi!.-

YlilylmuJIldol\ elllog~JI~ .lrij, fi'iiir ~;itvtiili!trJ[J:lllan ibit-i[le fIlalilt: Ji;uIUidma1.:ta.du, lJikl'8tYJUIIi!lilt,

RWYiidiat il!.~ih.sa] olul'lIl!lIn k3rniirii'Q yi.i.zdtl BlEluie<ni ve maJ!!JI",nr<!. :zif'l yuzde altmlfL 9Ik8JnIQlla!.c4l~
dlr.

nla'i'lIk RU!lY8rl'lrm h.a;killhiY'lati a.1. tmllll l'fi!,l"l1l1i,tir. ~r&Y~!II, ~9n' dG' .kmwdhiilli .mli..lih"ka Lir' ,de ...·..

mmahhin.:ilr"

NiitU5U

Ulkrli.YiilCl,
A'nd
II

IflOktll

RII~ 'airlift Iml'i!!..yii ...ik·>tli ~.;,. ",I.

let o!.al"~ ilan IehtJi~, Bol~evik1erle mUcad.e]edlen. Uim--a 192'3 ~"1II'l'mu:r.!,Jl1da s.-o,yali:u SoV}'et
oeii:mJlIlrlll'lIlt[oari
r-" ~~.
~iI!YEl!l!Ilnii.

"f'o,-

Bir-

olmu",t'uf, IFLgll"a.·pi.tgl hii.Gum. dCVJ'L i~n ).'apll ...n tema.,lar n"tjgcr5 );!jj~~iirtUlmii~liir. T~p~umllil, c,elenmiitir, EJektrik !lirketi h.i,,!oCmtit<l!t::'H.jz:~ il.ibr k:;;Ylpl!:t.r 'O'!Hdir- dl!trlan re!mmlllzun 21 lnc.i gunu mi~.Iir. 'l'·tketin fG3Lh kl!.TIIlrml ~·crecckleL SahLJdc lllf(iliz fj(OS'l.t. cl.lmlll gil'Vc te,.i~a.ttI\I b@l.~dj}'eye dil'vri i..;;in 'l1ij oglOita!:'I1 so]]rl! nebC'Bi7. o.l,afi;lk (:.1,. D;lmur (.il"l"l.,d,,~ j IT'to<" "f'r;f";?i k"" ,.....j'-n f~nn ...:i,e;"i -1m
Elektrik !firh.tl1'lh~1 belediyeYr:!
j

II tClp~cLJ. fa.a.lty,uj ]l;;!:l""rit:l fezz'ine,'yc

M

eo;ie):,jlw!#r,

(Tclerollle.)
gore E~ki~~l-.h

(:[0;:

tJ (i I g~ai!ll r::l r!

Cgr~l'Id.iiiTr,;i;::~

1

9

VATAN'~~~

~ __~
';.~'.

~
,.... '--'-.'

1 - "1 • 94"11-_,.~_
I _'" _ ~-,

'Dunyada olup' bitenle·r

BDLItACA

Rushmore dagmda muazzam heykeller
A.merika.h heykeltras eserini tamarnlayamadan oldUj1 fakat kendi kadar sana tkar oglu bunlan sona erdirecek
D.Il~or,,'d;liIi

Y,ert'-i

sO

ER BAN'K

Jar Pazarlarl

s
• •

-

_}

Ma.cunu ire
defa .af,I'8rinizj
fu·oalaYI mz

Mu'essesesi Mlldirlyetinden : Muess'esat, tica;rethane ve i~sahlplerlnln nazan dlkkatine :
Telefonl;). ya.pllun mUrlJl~tJ.in'ln a~~kad!1IJ:' S~r ...jl!lllr~ ' 1lLf,1ltm,[imBal e:et"'.·J!lll!r'UJTUi~ .fuzul1 y~t!J m~gut etm;ikte old:llgUndan. mllraoa""Uedn PlMjycLinll g!i.re .a!'iaS:l.du. yazIln t~lefo!AlaI'EL yUJpilin~~l rica. DIu nul". Soldan Sniu: 1 - T--e.cl'iIlbe: St!·!ia,_ 2 - Oh.tel!tIC~ AdJar 8 - Blr gill'i!!t"'YUh ipll;!tl, ytlnlll kurnEle\l i~i(:1}1 ~ln
yl.ln1U

Saba.h, ogle ve ak~am her yem,ekten sonra g'unde 3

aymdu I$Cllth RlI!I!"Iamllr~ da'ltrnlli tenl;ill, bl[' ye:rJllde <l1.!n;yafllill l'I'i btl:(ill~ I.blde'llilllJl kUlIIlt.t ~m1 yapllr;lJ, Brllyll..k; bjr da,gm. I'myaJ;(I,1'! Ilzarlne

Ge~0Jl sonkauun

bll mU'II<lZaffi cf!I.'rl b.ir heY'eI:"lIJlh htldli!i~l('r~ :st:bl'1J olortu. 1!unlardl!lD en me~hUili lIuiJlk C"Mhurl"~i.'S1 CB.koln C(l<JL~tlf;:;~::'~C lleyl-leltrl.l, araernda j3'ogm:i':lth', Bcrglum'un
'fiilk

sa'l!t

Serlli:>inc:

TclCfoil=

f'09 .. 0 2ZOSHli

Pamuk

cirnta:

a;il<:aJ.u k~b~!"tmalCil'tHl .)tt"{I:i,"j ria 1I11l<- j:!'lke1eti; Srui3t ~ - :'!iebep; At:~1'i:Jo §i::lhrcl; Garl~ed.en 11 .Bir n:lil;k; JtiMIilmek I~rl BQO fl'l.tl1'ilJ~ lJir Att1Cri. A!jI!i~I: 1ll!fmek. kiln b~jbl YlIzmlljltrYukar~ a~'''!Y~: 1 - tttlkil eil.- ' J;:eltrlL\lI dll 'bpkr t'31:".rkl'i 8ibl Imoll. ll~t.'"glum, billii11J b~trutmedi "eretlrrne: Para, dO!~~1 2 - Nazi Usttl:iJ... m.a:n.. irl va yan bir <Ld~mru. iO!;l ay lslp yltZllIiItltlan ibil" k131ime oLBul:\ 11Mden aamak 3 - ~en; Uk' mil~t. '.l e.... vcl kBlp sBldesinden i:ildli. Escrinl !ketmeCli< Tf;lmel olan: E~yB. !!I Otla:k; Raci: tll!Jllamlanlil.ya muvaffak olli.1'nllii!.' Bu, diyAll'du. J:".ek h'l.lciaLll<}l) '!III.- l!jaf\l!lt edatr il: - Sir ~u, 7 - Ol"t.aya YaJmz T~doil' RUZP'eltin .r~i.ni blZ11mlt;l feylerm .BuJ'lu'Il ~ni"n. turllkonan j,\,: Hamiz 8 - Orrna: Ekmil1l U~blldl. Fakat bunun da ,gililcIWde!J:!'tHiOm • l'iizrlrl.l.tllla hiJJunl!!dllmc:sihi YllpI]lll1 ym' 9 !il~hretr DtEal:l; Fast" rl noklifmdir. VIII~mgbom.m mtl'lltoS1,l tstemem., ],It. 10 1(Ca!l&et; lIarel'!ll't,e :rr~tsn I (1(1. !:lltmemL~tu .. Llnc!Jln'm :;:L\lmH ~ok E0rglum, e.\Ict'~nl :i'l.r:J:LIlrnEL rnuvaf11 PLL!I:. tor. DUNKl) BilU,)t.\V&N1IN HALI"t MiCihd .!ll1ge, qaglat& gidllr, Yil" fak Q)IEim1MlMl oldtt. Fa kat, aan'atlnln i'iljlllll\.~ S;)_J3: 1 Yoldlillnd.; YfI.!!i Ilmlldea~t'lill l1ii.)'I'IID_I ·hI" I!!lil~t hrl"a.ktl_ p.uc:agJ. !\eykeneJ'ln t~IIILDl blzzn.t Eh:Lllena.leyh_ bu, dilnyrmIn en. m'-u- :2- ESlr~: ElI'gOOj1 3 - 1:m~: r:· A,. A ilS~r. 1901il'iI. IllrUtl-111 aur, II t.eIj~in~ til 4 811111. ('\I): Inm (e).5 - EDlae; giBtirirtu. GlJtzen B.Q!'glum bu aahme<lam e;lll'ri 1UJ.I.amsm kal.lQlyacf\k.
'!i ilitiyat Cltmiyor; Jll!llerini Q~Lann l.IIIpryordlJ. :!'esimlerini 1t1Lj'lilan -

J'BffOlll()t1 'U_!I'I, ·Lll1IG:OO:l.'io VIOl 'FeaalJT RI.I2:v~lUn. lUi,l)~·t'1:rn~ relim, ledn~ yapaJ.t Amel·Hl.lI'nIn el"l l!I1e~hur' l'I_,e'ykeltlrll.:jill!lnm:l.~lii GUlzOfi Bo.rglum. .;tllr. Bu koclIJJJlln KubMtmalarrn hey V.a:,illigtanl.1n,

CGllI:l!ii~,
riM,

M1(lyit;o::llr!l~cn
(lRgol

taMbi

Ilz~.
IMu"

Pransllda blr- neI:Eir " Zat.en 15 iPal"a:r'a m1.'l.L~IlUlIli:; tlrl Ijeyln 0-1"t.w:imdEl G G~kt)(:ll:' :B~:r reT.lk, KIIL-

'pUtl l'e pamtik!U paMukLII satt!!' !Jerv.J;!l~ne;
J!lUE..nbUl llo t:i"·IU'.t :ttliJ.~ ~"':!iii~l6lrLle h!:&.l1bul.

lbezlerJe ~fl.PlJt bnle.fi

i·"in
Telefon:

MLI!i8.!l.e·b0 .. 0 bldiyc i~]t:rr.i !Q'" muhaaebe .se'fvi!j[gnl:

vaml'etiOI.", rr:la1ll1f!l.tur,ft; v'e ylI.nUl ku241.50

y enI!~m"il:! i&~ ettiii

ktrmtdan,
mmQPb.r.

I!M-Yomlp

Rw;.hmo:rc

cjYblrL_n('liI.Jti

vaun erta 5''i:l'i

7-

'Km'\!k

S-

BEi.~

re:sm~ lIIfj;li~3e!IJI.t:a. ¥1iI'PIIIiLI1ii9ablJ IIii!' is;in. Tslefolil: toptl'l1;'i, :ma~a,iiltJSt t}(:fltiinc: ,sil.tltjlll.r

Mman

do~a.p

d[:§~er ve

;m'l;!zJI' mev&t' kMl-lundia iiit e~ eg~r ,miit1!:nI!I-

P;::.;rMend()
Mllfdlll.!linat

i'1J.i:n Elll'Jnd Val1lf

HandaJd

~atl~ Telefon; 41080

Pe!"ll.ke:'rJe

8'!l,\tj~LIlr' i!llin .YOIi~1iI 91lt~LIlI" t ..in Knrllki:fY
satUjlLar i9111

.s.a.t1~ ma~azasmB~ SlI.tI\l m(l.gazru'lI:na,
!lactl_ll' mEi.~uZill9tfio.:

'I

I

Per&lmndie

'I'clc1'OI1: .j,9307

Pnraksnda

I{amkHy

T·~-efM ~ i3I)O~

,

diyen «-m.iili!mmt!!ue ~~yA, 'tU!riUn~e mabkimulm-_ Qiiriilk , diJlec,. mide ve bll1_rMkibtil!i1tlill=~~iiili- rmdan atiin;eye Iki\d!~rher n.evi has.ta1~glil yo ~Q",bilir

Uinlarl
Ilk ltmlim. tl Ha:selti, ti;I.LIkl&r Dogurne"'i :)I'!l.OI l,,!n 24700 5.E.~O,O(l Tahmln b~e1}et'l .lle 11k ttminll.t ~kajltmil~"c' l':Lll.~mj·ndG EncUmende

Cj)l'llil1p.(I.:!}a Vel Zillll'~
hMtllllanel~rlla ha~'a:!!Iat=m a]mOO9.K SStQIl'

nas-

.AmerlkaJr SliII.&tklr, cak pek: eald devldaroe IUlR b~l" I~e b~IBrnI~:ta:. AB1.IIfiloU'il'l
13M,
l'Ill,j,lIizz:ll,Jn

hice 7 - Utlll'll: ~t~1 ve he)' iJ3orglt'Ltn'un otlu babasrnrn Yt~I'inc tzlll'il 6 Can; Si; Aim lizerille. ge~cc:cltw. B'Ulshmo~ (llltt;1rl ,vinc 8 - Akr.J.: E\'('.t :9 ,(1llkicio. darbelerl ve dlnml\lt infi1i\.k· (an) 1(1- B0.~l'!'Ia; Pike n ~ Ama. e!nlii~lii'lC M- larr ile inUYf!I;l)l!:tlt", Am,;ilri.li.;fI. JUIh:r1i- !ngLliz. ytlka:mUm. ~l\,fjYl'l: 1Y;;:iSCl ' Madill ,olu_~ Jnanlarmm blJ Y<l·1"l]{1l1ffil lulb!l.rtmll.G!lildlmil~~irt, tat'!,

Zeyne;pk€l.mll YIUlk ihti-

kilo .:saman,

kilo a.rpa, l;lOOO' JdlO kuru ot

Mllhaldlo s.b,o. ,611e 'fe aIIlam bar paalldeD Inra glade 3 defa brt}alalllail: ,a1'l:l, •
EG.Z;IilFraierle buyuk Itriyat
---

D'J~ MACUNU

lLE

.heyl!IlJle;r~ ikm;)"! ·D!illocC!ifiti.:r.

Jra.ha.rtmalarmkocII.mll,n

dilij; Sa. (11.'1:1) :;: K!'1l11; Ada 4 -

OSMS,II; Ca.lP 11-' iL4!l (el).; A:!l~I~IIJ!;!

,,~ 1S"OO l~l!o l\:epek. J!.h.llIll11J itr1l1y;e. ekipla!'l

~in

yaptlrt-

ma,gaz:ala;rmd:e.
.
---

in"lunur.
-~
--

meriJ:e:i!t.

J\ s;ya1IJ:r'I.

!lubLr

CIa Jt(·~t<!!l~erindcn !1MI. mu~zaro

Mtl.~, (V.a.tollI) _, M1.L~i'l b~ tNHl.VVlIl" cct:L,).'Qrdu.. ~ok ar;;tkh ~'fVcl 1'1ILPLI~ 1Iu i:i!tirle· kilornilettc_ lIIles.a.fed·e ..in 1.~l!irj aHmda. kaJ!lR Gu~21ol'l.5orgbir Ihadiae ,olmll!r~lJr. Hadi.s~ §O·y" 'urn, datLB.r10 cidHl'llill'Jn&, .Birl'C'Iik IC(ll~mu~tur. Bir ~ne e"'Vd M,*" :soyain i~i lI.me.ikllmn ts;rihini ~:;;bi~e kBJ'B.1' B, bagl! KlZ!.aia~ kQyli.i MI.1i1t:Ma. ven:'il¢t. oilu ~l'bn 'gene MUll' "" bagh KKbe ~iii Ff!.kat, !::llIk:l Pl'8e-vrln."e:rn.cltr.a~lt'Ln: takom k8ylli HID HamoO:tltl ikl~l Marddi (HIlI5.Usi) _ 8e-k~§l1 IIl1kUm(lll.rllU'fJl. emrilc ve I;Joclfl.ran he- on- y.edi Y4lL:.!lal'u;lda "'~ 90k a:iii!l!:l !¥tahmuila h~k~ Sa.lt a~il1-clil [:lLi ubltllll. ~!'!.llifiyorl~[ . .l'!lmLlilm;in~ yUz- M~hil.bbcl:1.1l! ~v~~or\' ~ diiii.iln hirslZ }'aka._an~ ~!l'tI. -Bu_n 1~ uydU[ ,~ey 1IUpmo:~n:
A:!o1JrlarcEL

5Illrlll-> Cklll"e); MI. S ~ Mer'!; A:;:~. r - Ar·; NI;;:e, S - Gaml!led!!, Pi 9 - Ya;1; Evall 10 - J\J'I1; Beolkl

)a'ca.k. maM·L\l't'ua'l. 2(1 at'iiilt tui.umtxl. m:lk'lan l''UltMi!!a yaillll 1!\I'lllTayu'·1 kO'l'11Jlmu:,tur. §M1.t'I!lme\erl Zll.bd. gi)rlllel;lillr _ lhale 14.1.Iil-tl pa:l:-arre8! y8.{lllac.a.khr.
odt<!S~

.

.

. _..

a:yrl ll.o.PflU M1'f rumlilc Vor! M:wr.melit '-'I.1.'id.1!itlUjl'U

M,ardind'e dii,kka,,,,

TaHlllllrln Ilk temillilt vlis!kalan VIOl ka.IloUiIlIen Lbr-llz:r Immgdcn dl#Cr- vesalk i10 2~OO nllm!l!f.'a.ll ikl!Jltmllrt w,rltab or;e"\ore:slnde haimhyaGaklilrl teklif mcktutl'larrm lha.!e ~~ !l;BlIt 14 c
!l!l.f.it

gUnU

15 de Dalml.

Devlet Dem.iryoUan iliDlan
A;;a,,,ldB iSm!, mwiha.mme':n bCCleli \'0& muval(kat itemll1atD ayn am tarilmi~ olan elble:e. v;;; plIIllo ku:m.a,larlloe utar ~'e telll.la.r 18/7/941
&rnQ;(I. 6!l'a

Iinilkbuz

veya

mtllttupU"rr:,

5l.il yllm~ a;lt Ticarel

,ISsc.uma

k!ll..oor Da..Iml El:lcUmoene

ve.rm.eler!

lb.lmdlr.

Hil71)

1\'!lkap~ - SUh'rl
lJ:i+IIah Ur"" 72 ku1"U"I!' .'f! Uk

IeT'!:l~, binlerc8

:r~CI,

Elmcloit

ile ·tG'S'viy.!!i~~lIl'i V6 Muame1M

yohl Dleb(!ebld~ :\-'Il.p!mlaeit.k ~!iI3, t'oiilj '!!'e t'r",t1l.8r i:iJillk cil:.:!Ut.mcyc .KMU Lmu~tl,l, _ K8flf biid'll'll flo 797
84 JUlLl1l~l~ll:r, Ke,l-t
'1'",

*

....

gllnil .saat 15,3.0 iIIan it:ibartn kapah ZlIIJ'f WluliLl' ile 'va e..yn ayl'l 1i-IIU:n almacakitJr. :6u I:j!e girm.eik nat He kMLliInun

"'1:

An)<;a.ra4a.

idarn li>i.na~emi~f.

isteyeJ'ile.rln
tBkyin attigi

Ui'ltcleri .iU8.smd;'!. y3Z!l1
"'e:!Ilkal"~ V!l teJdifl8.-ini
'I'~rme1I!(;"[ ];il,zrmdllX_

mu'i'1l.ll~t

6yni!1iLD

!,r;;:-

l:ill}'at,

nibayatsiz bir kreil.1 .a.o;;I:lly;Jr. dILl. Borgl1J1ll ai;ltl tektill;~et1. ve hallkll1. t6merV~!linden )'udmi g61'11yordu. BlllnlJon Ml" iki:.'!inQC'n. vlil.ylik m~y3Sta iStaJfaGa OOiyenilll.

'!I~

On d.i:irt: l1!ene !lvvel,

kocaml;lll

'!;Iplak

&e~inln bi'tt.diii a.t H"b~:r ,,_kll<>nl'iil. ,~re. !S'll,.,lulilol', 'n ..• ]3't1. ii1'kif'o:r V~ xaw.alh!.::a.;:hm ta,hk du..kkant.ud1:l1'1 az&r ;UIIII' ~:t"[hkJ 'lYlr Y,all!! d:ii¢.imy.o-r Vc hll:ll'''-'''I.f.fl dOl 1~:tl btl. ,""""a_la~;l!'d.an hll' Intmiil Lnl IIk1 ...... ·K!fijItf Il'lI-rtJlII.clTht!i Vep~~i\1 ml!1;e~blnCle h:l,a:r~ lzlll $a,:mauntilSL ~'!I,1ly~·",e ne yCil var, l'J~ doe ~tIn:H;Ll~llitT.. ~ ~"" Bur.a.¥a in5iP.n.d.e,g'w., Wr Itedi hillel Z~I- k~lYoI' T~!ar (izeti{J.e ~kld"elli:!: rabalUrL vasutasile .U.I:tHMtt!IH we t.Il'a~EL.f1 t'U~ am-l;.a.n !rr.~MtJ: 1!jJ l\:apill1 !!f!ti uaulile 6KSiltIDey.e l:::Mmll,tlrr. me.z... o!;S.fPIil.l1 .kadLfl.c.a~I:2;rll kemikted bit' luarnllil1 cia ~ivde d,epc etmi.!r 2--- Kr.::!jtil l:ICiieli .!llO,4.:i1.7{1lira. % 7,5 lrIuv!LlIka.t temmatr 2U([,3li! GI.1l.ilQlI, lI!imileld hBkldLk kille-mini. Ili.Hda.h.a~ o~u.yor we yarlm. tl!\at lerd-ir. [",de buluu.n e!iya]ar· la.l:!llI'a.ktl, pillaliunu Bt'z;mdan. aklI. mu. :sonnl· .oli!YQ'f. 0 k~yd'tl taihaillt y.!L rnam.en yakilolanmiL~trr. Be~yiJz. .lir'II,tj!Jr. S - )!!lksl1tme- 18/7/941 cQrna gUnu Ilaat lS til' tliltanllulda Kn.bat'B.~ta huta.pl rJJ:ll mlliitehzi bi;[' back~la .!1Uz- P.jlD dw~:d :rmili<Uiebe talu:i.ldarl pa~aya yakm olan bu e~!yalaJHl le¥1i:nrn qU'bomlzdeJd "'lID'! l;tm'li"lYonul'ld.a. v~ a!r'l1l gUll ve BMttf:J Sameli.!. \'e ~u :sozti myled.l: Ahm.et ~'.il'Yl meil'kez j. k. Lj!. ktYD1e1:i bin lira. ta,hm,in e<ll.lm·e;k!iun Iba.~mll(it.t.rmg"n(le mllte'll0lHtll kOIn'liSYOI'I(;l.a. y(l.pllfl~~ktI.-, _ Hakklluz va",. ~lmdilil': oyle. n.a yaztYot. Doktor ve acil.iye me- ted...i.r. 4. K£;ji:!', :}art.mlme I_cvaZun ljub~Sim:LBIt, Ankara, bmir, SamJlun ril.kll.t yo.~ yapllo:lr, trtnkt :i~li;lmeJ'e' muria.n mahalli V'.B.k· aya gii!'liyor 1 Ad l~~ye te!lliim edilen :IUr;s.l~ 1;;i:tl.lJrnlidlldib.'klartnden Hili! kuru::,a a.lmabilil'. ~ ml, bUfiil'!~ ad.a.m &lm:lyac-ak .. otO:pfli Y,l1J.plhY~:r ""'8 ieah edel1.le'r bll:lk<;ile"r $ll~rlna ilJr.llf eltmi§iec'
mlJ.'I.,.... t.ak Elldutu, ~m&yo ~p~.ri: _ ib: di,lllj~ptil t DjyorlEirdl. ,.....

:.,~lllldr.

&yakl&.rm.t, South Dakofe.'l1Im kIl'TtllZl \'"6 oo.il !'enId!. tepelel;'ine !wy(lu y& j.~ _"
Bu 1,0& j~UI'{i,ItI~jjj:i teiliiine

"a'tii:rtiw:r. A2)!;ii'I. IIllli!i S(HU'a h'fi:\f.i. a::;k~1'\I! ~a.glrlh.YOl .'!:!' ogidiYOl iki gil n ~el bl,ll ta,zC!: re1i.n ~nesin.i g~l'mek lizere b.ir d:a bjnjyol' ve on dort, on bO!!~ y~e.rtttda kiilinbimd'!!Jri F a,zu il.e yola ~klyorla:t ALizururn. kOyiin d· L _,. k~"u··~ ko,yull ko··. pi!:ld~~i~~e!n ii.., d.,:j.rt kopek geya'paliak
].;Qjrant:

duklan il.fiah.tarlarla. U(} dort g~c!:: ,de b.ir dlikk;i_.. ;a,:;;amk 4~de bll" lulian yiye"c~k, :giy~ce.k vc :sa:ir
her

·~em:ln.B.\t~ ·.j!34. li.r!L

:!jaD:'tllam&

1.(1,30 8. 1la;;!~1" K=~:;(Y!i<n. ~~amClor illi lira de .~a:t.drn""Kta.d!II~. AllImea.k i!I4lY

ltal~IIS'inr.::
mUkabll1:r.Ju

ZMlt

Mijl!.U'r1ll~tI. kalemjnda

gQrm~sktir,

il1UJ()

14_7.941

Ji.n.J[_Ma Vii .HELJ'dMPlli!la ",ezne]erlm.. ~lmrakik:a1! ~t Lira.

tilr[ii

e~yahuda.1'i1 l>l~lU

Ohill-

p.ua.rteSi temlllat. l~yct

gtiJ;l.i1 iSara.t 14 Iii; Daiml E1'!QUmepclt'! yapllaeaktH'. TalipleIin lIlt makbtiz ",eyE. moakt-uplar.i, iii!nl;;: tfirihjndl:l1 seJdz gnn !!lIVBl VimUra.eaatla. ve!i!ikal:al'l1c {6222} .a.l8!Cmkla..rI J,l1:ale gli!lli odaat

ya~a'k

dO!!r~l::~d hll''Il'Izl.tk

yap1l1nak.

Na:rla, mll,ldUrlutUll.e
bulllnma.lan.

..... ...~..~.1'i...... ~.."
ijzetine_
Ji.~¥f}l"

.

c

ta ••~ bu 6litlel"irti ku.rnilzc~~e:m~di euifmckh bull..lnuyo:rlalml~.Bu i_ iki, b ek~i, g·~;;-'Iln gee.>!! ;lr1n1! hirr cli.il'i
k.lin

YJIJ:liIli. bl.it Tic:arllt EncUmende

fenn~ eltllyet VEt 9'41 muayy,etn lSattc Daimt

Mohammen·b0il/ItI LbBI

EI:bise va pl;ll bl kllTfi!l-\llMI
A:iitadal" Tel.l"..,.

3Z3.2!!iO
25.!7t> 9'.I).O()

16630
1640,6<3

~rk~

00_.j~ FlI.zUln fa2:ll

:saldHl· ...0r,l~r
J

•. ~ 1

ul:Jtii yaKa

_1__

1

a_n_m!§UlJ·

po,lis t{U"ahndlln L-d
H.

.!it1!j

InhisarIar Umum Miidiirliigiinden

720
(~4]2)

H,lIJ(_l,u vat'd:i:,

QUnktill..a.'ba:l'tmal;)yap~ gi;ffi

hakklnda

.kanlll:O]

takib~~

bB4j!b.-

rtn

It:U~&t rGStmi

:IIli~yo;m 000 DLII kil'll gelmllJ1:l. GlIz~1 .ida\re eil!len yCl!inde Amerika,hl.arm -.Li. Heyk~ltra<lp
a.]AJc:lJISl

il<ir mY(J,r, ~----------~~--~~-~
!;;Ii!kil.

ve! b[:r~r !ll!ne doi:'&C1" iI.y(lc ini:lhkUm ~di1m1!}1erdlr.

hilPM

MDl1akasa;ya

glrecekler

mtihlirIti

tekm

mekluplll.T11U

I;;atll1.ml. lie.:3l!.w

--~~~~~---

Mr :relili'l..m. 1Sa,··

BllradJt, blJ ka.l:lartmar~l.l, 41yordu. Krlnot KOloml:ldan Lindberg's kadlll:" 2',{I :btl.yUlk Ame['LkaIJJlIlt t'a8\\'5II'llll hak/fN~fim. Amerl~at'i mOOe-" nl.yeUnin bll.tlln Bl>i!lrlerhd lI8,yd.me~

GA_ 'P LiNYiTLERi
i,LBTIIISIN.'BN
l!lallli!d!lntl~ olaca:!\'l:nd~n,

MAHDtrr

MES'Ul.IYETU

% ':1,5 gtI:~'t!n.m.e p:ll'as~ makbu2.1.l. v-eya,. llf:Ll:l.~a ~il'l.liLt l1lIlfikt-libQnulQ. ",;a ~t:rE:amell-ll'rln. -F- ~lkr~~lld~. y~h 'i'i'#j;)ikL ih.t1"'a oow~l>( k.II.palI :i!lII,.l"{tarml Jhu.1e gUnD cica1ltme !il~tind,l:m bir ,!J:lurt evvcl. IITIlGzk(hr ikom l!OYQII. ba~'kanll;ma >'Il')"!!. S~l1n lXi.tjImllmlr1U~Ilnr.:: 'makbllz mW!k.abllil'ld~ vcr· me]eri lbDmcill'. (S166~
Il<Il':

----

:1

-

__

I

~~m.
man

~r:~ N;e~~~;lnl~::n~=~::;e~;. ,.••••••••••••••••••••••
rly(!!t )1Ioey)"~linl k.a.t kat. gs!;"tl. .T'Dl"j V~gl.Qlmn go.z; ~belHeti

Bu muazzam p:r(fg:t'J.l'I'il aJJGak: kIB. kuv'I'eEieIl ftLI': ~ili<M'JlablldL Fi\k~~, YIl.PltllT.i dfut .!jahsrn l!l!lberufL!h-

1 Te:mmuz. 1~41 PlIZlI.l1:.eSi gUn.1lndtn iUba.= bu t1llI'lM.en it.ib8i1~rL mJloC4lJJesernlzla v'!l~i (j.lfI.C~ ll~l1lm'\lm 1:'l\I.L~me"M ve mllhabe['lt.tm ~ll.1ti y.et'll .atdraslmLze te'!lqili! oiUhma!q ~Ian .aJ1.l.nu,. :v.! eli: UJ!:l ;:aW1!sl: M~!:l.(hrt Mcsllli~l:1li. (}i!!'p Lin:t'itlerl .I'lld.mOii - Ttl1ll}lWlJ
ran
Ta\'lianl:rya.

M0:8l>lIeJ;emiZi idl\r~ 1I'1!l!'kezi

Devlet DeDlzyaUlrl
i,lltlDest hiDl ...
7 TEMMUZIJ,AN
Vapurfa'flm

Telg'raf

Ildr~Si;Lin)oit

- 'il'BlVlJiltnh

•••••••

14 TEMMUlA Kadar
Muhte'H HMla"a
_

d~l

metre teni~i.f:imlledir. Jette:r.so· nun Jc&:f3m 20 metl'edil'. Al11r:llatJ1 bit
bin a y~eldiglndl!! deme'k_,

I

I- r a·..'a·.·.. '.

Tirld,e e.II'D1i,ltI,
6.

1111111!!!!!!!1 •••

Kal·kac:ak
niOl) va ·Paza.r nhUm.!llaan.

Mmlerri

lit

8' n
a· .

k- .. .

a·. S'- ... I
'i'Ilrk

Kal'k~§Giun' ve Saafl,erii ve 'Ka,~kac.a,klalrlRlhf.mlat
SaIl 12 de (Ta:t"I), p.81"~embe 12 de (Ka.radB1il da(GU_n~'!II,l)-

Galat-a

MOtelw.s:li1li bll:" iamrall: !l!kibi kuJlilo[lfm Gut:Zlon muhte.Lif .. e gerJp 1J$llJ.hll'de<r.l. d.e iaUfa4e I:~rn~. B~ll>eEL aillltJe1'i mad.6ll~lle:rill kuUa!1.iUkIElIT, haval. Foreuse llil.lklt;",p, elIlL{'t~k1L res tere MiL B~l!att oi1inwniUen
de fIiliYQI'(h.l_ I3U ylitZd<m

"*

Ku:rui'Ql}

terilii:

HI&B. ~u.be

SeJ."m3-Y<':<'l'i: lOl),o(b(l(l.oOO
\o'e aj!l..fL'l

Barhn

battroo

Sull

18 de
~;:!

~.Calll!lkll:fJJe),

cwnOE.tte~

18 ~e

Mct:Li ~ 265.

[A.IHli (I.'r til) , Sirked S.alI S 'I't>£tbA!>lleI'!htmr.mdan.

l'Uhtmtl:n<ilan,

Z'I-l"a,1 ... .eo tl.::al1 .I:1,er t1cvl b.imkli. mlLELmI31elill!':L l"M;:l, 'i:;t.iJ;'lkUl'eruer(l l'.8,OO(l Ii£-. d.kirELJ!Iliye varly.ol"

{:::l.eYYIl'l'), Per~Bmbe 8 die rO'lgen).

-

~e !stifa.ha-

az; ksJarn

ya.tIm '-<I,ybe(:UYQrdU. FaklL t. ilG.LJZ. kurtuJdll. Yanllij bir hasap netlo!)~l fazla mllrtarCl(l. konulan dlnam.tt, Lin Galn:~!Il Iil\! rnUJlUI1l bit' pa!r!t;'!ll'lthl IIlIP gtiUirdot.'i_ Yer-inc qjmBnto JI.e a:r'fl biD:' hll!:'lWi ya:.p~tJl'milk mesbu.rJyeti ha~ , i!lr! oIGl.!.. GU~Ji 'i3OO'1glwn, ~ muazzltm eae. r:I. b~t~rl!ee~jid UMit edjyo'NU. Va klm ny!
I
I

l'a.:z;u, P'87..ar,wi, BalI D,~ 4;l.e. '~.ij'IW'I1:la, J:'er¥rrtDl), CUhl8. 16 da. (Ma.n..JUllz), cunw.r. ~l. l.1. 111:'(SW;). Te!<nl11 MmiEi.nya po~l.II.llltl Gi!tata ,.ihtLmmm Raral(oy cihl!tiM ylitUl.!J1r V·e a:;ni
llIah~l!I<m l~kB!'lElf'. 11 d~
Cilr~8I!lbll, (S'li!l). v~

Baodirn1Lll.

hatilnli.

~~t'esl, ga.r~lJ.rnba, Cuma G:ll.Lat& 1'1ht.lmmdl!lJl. AYl'fCEl

Kii· ik taslIrruf hesalllarl 19,41
~--

Cuma.rtni
mrnd.a.JJ.

20 de CR:on~'B.). To~han~ To~e

nl'LtrrllI-

~KRAMtyE PLANI
3~ KEiWEI.£B~. " §~ 1 .l\8us~ ::Ii ~rto h._vI.hle:f1n!1l.6 ~dD-_

,
2 S

1 oS

ade:t

1941 IKRAMrY',L~RI
~
)0 ]>

2000 lir~ lJIlOO ~ 7M 1MQ

= 21000.
~

-

= 1600.= SI5OO.~ = f.OOO..=600(1.--.

3000.---

]>

1> :lo
]>.

I
lm_ll'·OZ

Ss,h w:. Cll.mb:l 113 dB tMer3in·), trmme!J.lI. I'lI.:mi' 9 dEt rrJlgen', G!~.

35
SO S,OO

250 lOO
,~

1-

lO

= 2000.-

;::::200(1.-

,.
); ).

"

]>. }o

:t.
II

hatt:mll.

til.

ka~t~tltJ Elk :i.:;t~iYetall.. Bo::!h.!IlJiIlan ~lIyijjk b!r t;lilltta ~l1rlne 0luruyol', m3J(ara13.r Vii! ipJIlOt'1e, Va~lng &lJ1lun. dudaL-lIIl_nnll. lieya JefIet:SD!lUI kulaklarma kilUliM' I;lLdtlyrJr, ,"all~ll/:0ll'(),u,

OO"'eo po ~ -

T~h!J.EoIIt nht.mtln~ao, rl.btrmln-

:10

20

()a.n:aklqj,leo UUJ!

l"'e;.!jIfoITI.Pe {It 1:Ia. ,(SlI'yYfl.r)l 'l"opttafle -;<I>I'~ba:. c Saad'!ll).

1~ de (BU1-!lal (.i11ltLlitte.&L Slrkeei nhhm.'tlda.n. llZlttir}. Gal!l4

15 de

Sey han ViliyetiDa..imi
1pall

Encumeriin.d'en ..:
okul bLnss!
k,s.-

l"'llh 1. !jUrat hELU.pra Zkl"oot )i!(l.n-I;:::;ISInd:a. kLLmbaralI 1.'1!t 1hba.rn1:Z wl:!,'rruf he.saplll.l1hl:!Q. flmhlTia.'nlara .e.e:n&Ie 4 defe. !;e1lilecek 'L\:lIl"a i1~ {IiljIfAJ; • d<t..ld p:llL.na g(jl'e Il(ramiye da.trt:dllc,a.kt~r.
em' a2l :;0. llr~I

PaZ;lI-l" n ile

GaJata j·lhLlmrndan_ :phWl:E,ln.

4ilana. Re~t,bey mab 1l,USintloc on der9bs.neH ikma1i iIWll~.tIlre~lf 'tutal'l ol11n «00430» lJiro, 0::;:2> 'ku~,

i];zelirulan

1i:se'l"lnden
dW'drlJ.k~ \lili bUylJk k~

baki

!JXlk rfI'1'fl1-fl'I.:t1ldu. Di1njra kEi.llIDll.tInl <!tJl!l'ifullyoo' '!:llr gu_ntr duyu.}m(El.]. F.a..
bd.l1ntoi11e,

hmi.r

2. ~W:fit I'IJ:liWr -

per~'Cmbi!l 13 ta ('I'Irhart), c:illn.

It: ~l.!tn.

1m.1Il'IU yllz

a.rz rul'tt!'~elrlnG;:ll'l. b~r
i!i~i gTI.UI!tJ.ml'l1:n 8anUm!:tl."'!l lI~ar Oil 1ICf»'11 IUl~h. Mo:rglQrn, llyemllt her

'il~m, RUJ!ItamoN
611rL9I!ie20
&ijyl;:.yt,,_.

t(l;'bfi~I'!~1

4! ~~t. 1,000 I:I.r.a.lJ:!I;; "")} /"/!l!(i j) ,1. ~ ~l!iO 'Ii
,«)1:01'

4.,000 IBa liI,O!)O Eo l,O~9. ~

HiO:ildet 1121.1<)'>

1ll!!]iMl!Ik ~1l'O& ~h iN
11

'HUll!:>
8;OO(1t
p

V·~1ol\[' .~et~N1 l.nkBmlda her ~lU IllI!UI1Rat ~a:n yr.:;;:r E1it;~I1t.I!le:r1rnIZU!I! tif;r~:Erlhlb[!hr.
,(l,EL1&ta. ~ AecmkUfli 'Galata

~

:N 0

To :.

2 - E!'f!l;~1 Un lOll';" n lEliU :pEot'.l;Eeoinbe g-iln:11 !lall.t (15.:'lO;' fbi \' lli\yet 'Ilajm! eIl'Gti'rnt'lnlltge y.aI"U~wa..gI!;uia'n lm,pah .mrflar t'_" g'~ 1I,!Jy, ~tt.ol'l ~lr ~t. e\,,\'elfne 1WLdm- &L:O!t c14,8(b da 'tIu 8.!I~ihrn:m 1'e;iBl ~tJne "iH5l"LLml, dl.1I.. C1L1£1:J.r.
So -

2.!il-"rf

w;rUJlle

i!lksiltm~Yf!l konultm.q<tllr.

.,tpd61. teItiior;,

1111_

~mr
hi['

100 "iI' 4/000 D!:KKAT: ReBa.p]MIn(la!d

,_,l!6(I;:e.
pe.rala\"

2'11
~~r s.;ne l~ln(lc

~

l"I!b:tmu:, !I:.!QiI~

Nillre

1stl;!j!'e1'll~r bu I~ il.II."d Ili:elliJlntr..me ve ~1!!Ie'l1J l'I~trul\rlUg1irJ;;: mllToolil.ll.l i!od'l!lb.iJi.-le:r-

g!jjl'J11l~

~~II

50 Br.ada.n ~

e:ser

v1.kude
1311

getJr.d.I~1

:!ia.nnmda

bulunuyorCu.
anlamak

tc

dli.~.lYi1inlere

~.1rI rnrldill, y.anrll!h~1

.ona 21J(.Jl'j

8TI'"

1kra.m.IY'e ~IktI~ takdl~e % 20 l'a.zlUlle ver1*"kttr. Kma.l:ar aenede 4 !'mefa, 1i mal't, 11 )laz:irnil, 11 QyJIll, 11 BirlncikiLllI.mda. ;;-eld!ec.ektl.l',

Ummn aJUnda-.

111l'd~Ul"
).[mtaka

'i'e gU~ gelmi:jl'U. Hlddetle !lava!: I;-ekl.:lly;lt:~Ia;:!Il.
taz;lEL KabBortl1.

'i'.a"Ln.gt'lmm bUI'J1Ul'lu 30
dlllhs.

u!)tJ.metre

Saldbi

... NeFj~t ~ ~Ld!!t1

MIld1.lt'i.~ .umu::1: J1;!Ut..., YALMA.."'lj: YoM', Y1l.'l'A.N' MA'l',S4.. •• l!rl 'ii..

.. -----------,
fl"fu1. ~'tC llt!
Itllr1!a.!!1 6llmda

·GI1.!!liiIl. flh'tmlll.

41·

.lO!.J:J
aZ7

I)

4 - b~'kltler~1l 0:2:21;;21> "lib 'kUl'tljj1 'ItL'IIlve.k-'klit [eomLnll.t "Ire'J"meLni VIOl ~hIi:>'el:' \'elll'ika.sI all1talf: ilzera bu m1k't.ar h~ ),Efpb:k1arrn.1t. &ir bo:ms rvi'slenl", T-'icaJet S.&nay _ Och::lE. ,,,e.s;!kqllLU, iki a-dorl vasi'kll. fotol'-i'iIflii.fUu. btl' a.1ti~t «38t, '!:II!!'adet cal> kUTUl1luk dam.gll. YB brr .adiBt de 'bi.r k\lrn~lU_ik 'l:a.y)"'8.1'!!1 pulunu. 1J,Jkl!lTda. iktn>::i TIW.dd",ue; ;''VJ.h gUnden U<; gUn lIvvcl dl!elk<oe1k1ne batlams.k ;6ll,l"'I!ti1a "iIJAYl!lt0 'ml1l"!lca.tIU!Ll'l IiI.zl.cndrr. 5 - Pc$~a lie g1tl'Ld~!"1L~e'k Dl.e'1<t~a!:,m d!~ .za.rlr ~yi~l~ka~Wace.ld1.T" F"OI!ltada. e~aca'K gec:tkril!31B';r 'k&b'lli m1.'ih11r mumu fie oC'di~mH:. ",502.8»

(;s.,r.20)

.-

..

Ahmm
:r eJ
eor
<!I

B a ~ IIl1'IIJ h a r r I r' ~.~

Emin
~dl~

Y A l MAN
Hob VArAN l""'\!fiIUi

~.

'!i: U18li -

~

V 4TANEVI

s.. 51S

l!di.

5 TEMMUi 194,1 ellMARTISi

~0J
<..... ~ '.-:

"rn
" ,",

,: _' .• '

i ;,....

',

Gen~lik yilkseli y01"
Yazan:
YII: , """'" 5e1yll: 313

!'

A.II! YALMAN

Bugiin 3 iincii sayJam.lzda

S~YAS~

SABAH

6AZETESI

a'·
,
-

.

TUrk ordusuna, vatan rnudafaasi ve milli menfaatlerin
korunrnas:

veri len em ek yerindedir

Refah faciasi dolayisryle Biiyii.k Millet Meclisi d ii h · . un ·eyecan I I, h aZID, Fak at vakur ic;timalartndan birini y a ptr
.;\t"L!.;~[-iJI.,

·1 {A,A,)

-

BUyW.;: M.H·

1et Mei:i~inm

BB.!jveklt 1ekehml~jn dal1.iiL \'8 harlel durumu etrlifmdll. !;tk aI~ ~Urbkli Iinil~IBr1lL '\'e

bugilnkU tQpli!l.!\t:r~p~t;ia DOo'Kfol: R.ciIk Sayoam, meru

M9c~iste, gtizya,~Jan
Ankara, 4
(TdeFonla) -

bra "0 :sBlilerlle :k<l-'1I'lM~n ~i:i.f:1d<lki b~YB.rul.Uabulunmu ~,t\l.r, MiZ !l.f'kadqla.rlm, H1". ~ytlk. bjr t.atj!e kJ;U'al" ve.t'~inl:;l, HeplliLze ~e~c VB :>.lhh:a.tJe .s.e)'8.hat Vi! avdet ;;1ne-t'tm, Jll.u "\;~II,lIfan I.!!tlfade edeN!lk ds,hJll: V() hM:iC!i V8.-Ziyoat:im.1..<: hakkmda buldum, malillimlit '>'ennetl !~~'d<lla

BI.la;iil'l bJ:r ~ylrk tatl] d1l!·"u~ifie girmek kanmrl1 vert!:n Bliyiik Millet Meeli:si nf;¥il>I;allb, hazin faka t "..,"k ur i<;;titu.l.,_ tmi:hn~ oidni d'lloha. }'iil.poml'l'tH, M.iUt MLidaha Vddli S!:!.Jf~t
nl'!yet..II]"JLI ve titrck hir aesle Reii!.h v ;tPiI.Il'urrd a. ~ehit alan guz:ide ve kahnma.n er ve z:abitlerirnizln baA~lktl"n

tlU!l"~b[niz;EI mazharo.)n1,1,1~t1,!r11lHlIn ~a.J.r.?rna.Ill r esnaemda, TI1rk j'r1 ~lkUJli.1l goQll~e.rdjt1 y1.lk!iek bil'lIk Vi! de~'i[l 2I'1h~yl~ mIUlZl!.l'II.:sI, Cl1m.bul'"iyet hUktunetll"'Jln VilZi(c.$ini Q(lk kollilyla.,tiro$: g:tl>i, l!rtklat ~ttlA:l "1'1'11111. ImvVet. s.s.yeslnde Va.tlti'lll'l ~f~ VI!' ap.l~. meti io;ln 1:':11 g~ l;;tleJt'.In zamamnda v~ ~Il ~'aff8.klyetle gl:irlil~bnet'",glni d-e bir Kel'e daha isb-a,t etmI:!jI bulunuycr. J,'i;c,mkkt:tIWilWiI1 lI,:;ayi;;i ycr"in!iGdir, BUY'"~k M.wllfliln. "'oC<rd~~j iUkS~k 'I'~ .y.r:;,. riucLe )I: ararlji;1' l!I<lye!l.LJio"lt' '[leT "hIl."'Ki b'r L!jimiz.dll Ill". nrll!ilIMlLLimt.l~ yoldul". Ilo!1.ranlI gUnler-J.n !-=a.p eU!roiilgi tedNr lei a.lmak va ehmlzdek1 vasrtalarta Il.z.a.ml hasIla e!de etmek tayrz. Daha lUzurnlu onu b-h'!M nlursa, MllItlt.erem ! in ..all~lIIk .. gtlrlil,ecak t.edMecllsin

I
.

SQzurne derhal TUrk flrclw,!Hl. ilc rut.~ lJyacat;Im, Va.ta.n mUdatBB,8! ve milli b"icnfa.at1erin korunmasr ~C;in kel'l;l'sj.

n{O "erdigimiz

emek yar"lnaecHI' "\'e ken

dl~inden bcldcdigimiz teodakltrlljp be. pjm1.zt" ~fs1.ltI'tU inil\a..r hlslerile doldu raeak ~1~!lo:i.'" ~:!l.P(W~it11i& tam Ltlma rdll:l'llz vardrr, n~ ..htJ4.ebi.lt.lll'l d LI,i;kill>timLz:, d'Unya buhranmm lk.u:;.adl inLkbLanm azaUma~a 'mahlf !:-B.lq;ma~"u:'lll,'I'll! mtldafaa 1l8.ll1t.alanmlZIn OOkll:mmtllti [..in her f.r!" 8&nSJl iStifllds li!hnekla huligll, edilebilir, CilmhlHiycrt: IIUk'ClmetinLI1, ka.r.!pl'lrl't-

2.in $,Iub~ti.u.i a.nj.atnken Ibu~un IIJ cb uslan rmzm yilz,iinde d"e:rin hi,. el~m ifB:desi oillmn· m~ kta i-.:li, Macliain d~n.!ey.ici m.anall~dni doldliHim ladu!l
(,Ve1l'SdW. 1!16. :i. f8u. 11

da Biiyllik

w..s\l'~b"1ne ;!I:r:utmekte

gedkm!yecetlz;. II,!'kadlj.1j~a.t"",

~l

'XIX

H~i.cii

.,.i:Ya<stltim&z;

. Miidafaa/klr V M.

OR buturruHl$~ltTUJZrnU:!l~IIm. vaziyet. HllTicl illy~etLmh: hakkmda, y&kte TUrk vi>\t:u.l11.nttLe TUl''"l{ millctinin v Btlt nusueunuzdn ''1ilkl olan sun rnayi.ikM.k m.el1f&aUe~l"l, b"l!.nYe'!IjlHl CIl rllzat:rrru;!anbert, altr ay.a. yakin bir Z-iJ..m",'1Jn 1)11,' :!iI"lkl1dl:':. temin tl;hl !iaf~l!!t· I'fIAA gl(!!;"t!. tiltL emekler tyL neUcaler VeI"1'tll~ ve (lDe,,"&lII.[ Sa. 4, 81!!., :l tel

Napolyonun akl belin den medet umuyorlar
1,812 dEl NapoTyon orduJarl~ ifill'! ug rad l!iil !k Ibm'liI A 1·man ordularl hakkmda Cia. b~gost·el"&biljne5j i-;in ye. gane> imks'I<i, zaman ami lil'1iltlJ

Sovyet tebrigi
Tarnopolda §iddetli muharebeler
AilDaDlarlD . ere,..

nin Gazefemize beyai 'a

Mini birfacia haline ge,lmI~ clan Rc;fah vapurunurq . b a lm a s md a SU9 olup I' 01 m a d I'gin I tetk ik i~in U.; k 0 m i syo n k u r u Id u' earp
Kemisyenlann biri Istanbulda digeri Mersinde c;ahi!lcak
I
Ankara, 4 (T..:Ie--f!OniOl) B Lt®YIi Mllli Mud B.£a,1'I Vekili Sa.ffet: Auklln.m ,,·t:rdig! beya,rI-Olta nOlZiuan:

R(lSlarln

lehil'l@ l§l,eme-

sidir,

ziDa,Deltr~.1 g89mBj

~

".~~~ .. - ..
'

'uzveltl B. Stal'in dedi k'i : dedi ,ki:
Tari h 'gosterjyor ki :

o ~iincii

te,elllbBslerl akia
Illraklldll
-

"'-d Uz ylrmi dokuz 1f yor, Nap-olYDll.1nl

~oQ

olu.

MOJikl;l~'a, ~ (.A. .•\.)

Sln'yet res- '
_

meyda:na:

mu. tebHAi:
.3 T~r"r'I'1iu.;: ioCG[l!Il1l!tll,l i'iSUl g-ece~1 Tacnopol bzerLI,;:]o:, Alma-!1

r.:
ifl£lf,
d$;

jilt

••

komisyon da Ankarada Vekilete a it i~deri gorecek
:t-il"lde 'Vl!Jzif<!!! gormek i.h:t:'II! yoIa. "lkml"~la:rdlr. U(;und.i komis· yon Anka.:rad.s. kalacak, Udiaenin f',,1illi M'i:idat1i1 Ve!k:a.t!!:tin., BIt tcpht::s.ini ttLkik ~de(;!"!ktho Her i.i~ k.om,j,.;;rona da I~hr Wklltlanm silril.dl! ncticdl!ndirmelui i<;.il"l ~mii 'I1!!rjh:d(jtir.

ya.nm kuresinin emniyeti, denizlerin serbestisi i yin mU!i!,terek hareket
lazrmdrr

Tarihte maghlp olmarms ve c' e dil meye'c6}i( I ord u yoktur

tadrr, BIJ komi";YQI'I.laull!J~ bolT.! • .btlln6ukl a, hir d..ig~ri d'E ~\~e:r-

1:;1ka.rdJti ordularm en biiyugu me. Ve en ki~'In@tlisi, MOlikov!!,Yl ald:k"tan F..onra Rusya.run ka.;rhu:i to.dU. kuvv!;'Uerine karljI !j!dtl!lUi bir mLihllrebll bBlil!a~.II!jtJ.r, Df,g"sr- Gl'!phIlLGI' igilldc forimi;}, gitmi§ti. d" mC'I"zil mul)a!'o;b'~'ler olmaktllwr. ~llgUl1 de Alman Qrdulan Na· ti IlIC 1.1. k1l-~'v"'tler~mJI!, gt'Ci1 l)~Iut1lr"L'1 po~yonun iz.leri iiz:e-:rinde ilerli- YlI.pmlljJ;5.l"(I.il". yor, T~T.lhin tekerrur e11igine DtlJ:;mltllI"r"I., Derullla IlJ!'flt'iIlL gl!i;' &air 80ylenip dunn :;,;o;;;i.in bs.i~·i (DeJ;lIUhU ~~; SU '7 de) ""I. altmda hatrra §Ill sual geHyo:r: =""""""""========""""==
~AlmanlaJ' da .ayni &krbe-te

'

[\''1illi bjr
mi~ olafi

facia In. a[j_T'~ gdv""putynur'i

Rdah

'

ba~mBsl, kulak tao kulaga do· Ia.~.. m ~lily.ii11ara Ilazaran yapu.

haklHllda

nm !:eYIlia.deTe Illih.ait oly,p olm<H;]lgl lle bu i~te ,hemll,ngi b.ir ;;;~~ buitlnlIp bl.llun.mfldlgl

utum unya, Allman . B·· .. dO. Etrahmrz diktalarm bu hainane lorliik teliyle ~evrildikten s.on-ra harekefini takbih Am,erika mes'ut etmekte VB Sovyet hii"k:umetine kar.,l bir hiirriyet yuvaSI sempati duymaktadlr hatinde kalamaz
Va~mgto~, 4 fRilI.d.tJ) -BLt"l~iilill Mo~KQ.\·a, 4 (A,A..) Tas Aj,B.naI Am-erlka C'CimIi\lI"N-JSI Say RUz;'i,r~lt, tJ.ildll'iyCIl': A.mNi.k~11lIi III ilJl b8:t'1.'8JlU m Ilnas!3i:Je. DE!vlet m.tids..:!,:l.8 koml~G"~il rcl::-.i .13. t.lle, bUlIJl1 _o\TIl:arlk..JliJI.Ia. liiit-!l.b!?n :s&y ~t.a.Un <; "te.mnui.<i l~i do rMl,YGd..L 'l'1,j led~g-j l~ut'l,lkt.a. d~ml~t~r k.i: t"l"lItW:1I irll ~ Eltrn!~tir: 117'6 ll~ltelillnjJl 4 temfTIJ,l.:z~mdQ AYolda~1aI', vll.ttlJl(lJlllb~r 'l;'c kard;;'~ mctll':a hUklllJl'J:"ticl1in !'nlli'r'l,l:o!lilL.('ri 'oir l~l". ardl.LrtI.UBilIi ve d,OI'la:nmam,iZI.J:I W'Il.YfIc gMN"ck la-Ui~~aLLerl~' mm c::ttl- muharip L ~rlerL, stzler!! 111l8.!1 eo;!l!tTOh:t Vii! 'bWlWl' !>eo;ep1er1j'ki 1::>.11'" b~y nnE!.> ,(urn. me n(!! blitUt, d,l1I"lya.ya :;InbLttll~r, HlLLel" AlmanyB.1IJlm 2~ hlltU-Wlrla. Bu 8eb;f:P, lIerbe.st lntlhap yoluy]e. v~tanlM.iZB k.Bf1i:1 l(>llfllyalll aQq!l~!l"se,.llcn "Inll.Jll~.smel'in, haLkt.-!l.l1o kuvvei 'talu'r~u K.lZIlJorf.l_q~!Un kahrslIl!lJ1;ca (.IJoenru.mJ;: $0..11. Sili. 7 ,de) I (De.va.IlI!Jj: Sa.. ~ Sl1!. ~ '~I

M i] lj Mihiafaa

V c-

~Ig.

kii l¢Jlnc.r;: U"i

t iflilC letrkik ko fJ"I_j:5-

ra.ya.eRU9.l' l'illl?.. Sta.1in. bll aualc, l.man ate~ilc: .Evet ruj'e ,ee'!;'ap veriyor V~ bn i.imidin ger~ek~mesi i'!tin de Rus rniUetif:Le lit! oCmril veri-

Alman 1ebligi
Sovyet kltala-

"

yom.l h:!ikIl ed.ilrn~

bulunml!Jk·

An.kartl, 4 (AA) - BU· y-llk Mll.let Mcdi&i bugUl'l Re· (P\elII!MiU.: ~. -!Ii, ~u. :Ii. "') J-"J

*

YQr; «<;,ekilirken her I}eyi j'lkm, yakm. terket1..ljinii'. YErle·ri ~ole '~eviriD,.
Yabllz ~ura:!~"I va.: lIli..icsdele ha.linde bulun:J n bir me..mlti!keUn ve bi.iti..in Oil' ~~ya[!lm~zhe· bin :§efi. her iI!~yim :!'Ionu gekligi.

General

D· I In Cenazes'i _ If .k'·

d'eva~
B~din, Jigi ~
on:lu,);111

llnlD

takibi ediyo'l

,

I

,

=

ne ve keudi mml:l:leb.intn l'akip mezhebin savlcti k9.1VrSmCla YJkr!aeag-ma. C"lb~tt~ infHlma.k i:;;temez, E'tra.flt1d;~"ki mi1::l-'onl.arcF.l

Brezina nebrl
Dllleaddil Dlktalardan g1911dl
bUjilinhi

Sovyetler R,ga - Dunaburg - Vitebsh'
uzerinden fimale ,(:,e/liime.m,eii, Pinshll'e do(jru taarruz etmeli

_'-~'I'
-I HARP
IlI"m.d;;to
_ MOnDIm!ik

VAZiYETi
I

irnramn da jmam g(!l'~amem SI i~in sanlaeak istinut nokta.larl I arat· NapolyoILl.l1l alub~tin\!1 hll '1.a,:ltiy~ttFt pek cazip blr Umit

nDktas!

te:ekll

ebnesi

t:abiidir.

4 {A.A.} Alman b'.;!,il:urcnal)d1<.nllglmfi It:bhillif1~ r~v.·
DIlri "'cf"tlnl iilmlz.
nerai

Fal(at

l1adi~~lere b.ita • .af bi!"

Yazan; iJlS8D .' OR A.
t<''-!''!l-ilrlc hll-b~1" "'c:rdJ'1 ~'H~"lrl.!.!tll'l1ir", t Umuml
Dtrlk'l.t1

g6zle balran il1~ai'lhu', aeaba <iv, m~lI'i, S.,. ...yct kllal.iI.rI.Ii1n bUtlin ni l'je!dlde di.i"ll.l"n~b!lj..ler mi 'f ce:ph" boyu!I1ca I,')db iUL alll;?; Ayni kanaat~ ·..arabilirter mi'! devElIIi etmc:ktcdiL MerHlc:kel Tarih[n tf:"ke1"'rur -elm!';!:!>1id- i<;~r'h:l'i"d., ~(>k U7,oItkliira kad .. r

YolLmu

~6nd'.'rLLml~tI!['. :r.ferhiu 1 'I'e,kLLlmi& Ivn:li.;reti.
d ,hl<!lj bl! m~ru:,iUlltk' hll'll.u.

,'e DblhJ~~'~V~I,m, hLa..nllul ht.&nbl.ll
~k

I...,_ ~im~l. lFinla.nd'a ceph,e:smde: ---•

u:Ml;I;m..g.tur:ilou§.trr. tim ibiictnnlill['I(II, za.yjat vl::rdii"f'te.k

KilIte1i

Ibena-

Io:I~Ui!lrlmll:. ,diiplUllun

Trakya
KiiillM

MllfettlJjl
c:.ena.zesl

CD' ,mUll

.;:ena;:

"I. dun '1>11~.~rl ~"'.:rMlml.)
VII!

kUrTHI.rfdElnllfL t.a:rarmdllJl

ve

c1Gtm:lma

11:.:111"-fl:aLdrrrlnulj

zl!"aL

;;.:!-

d'!l ~l'1m (lQ~ru bir tarafl vJlnll[, AI mJiIl hav~ k!,lvved~rinin te'l'ebda /ludu:r' A.yni liebepler dni .. Dibler! riclll h:;;l1n.;Jc buluna.11 dii~, GIlJ1Jane

o

,])""114111 1!Io~ iii, ~1I. 1

"J!!~ X / X

!

tloolen
Su!lra

hl.anbula.

G"eUrllm)'l,

eV\'",,1A Val!
kc.n.dIllRtali

.iJOktoll'

LuUi

KwJIIJ" almak

Ort."ono;;rlll i1;.o;cn~ ~l{~r~ &';1"

1!:'n.l.<ltl' g&i'ldfrllml~tl:r, M~'''IJ..iILone alt
tmntZtla.aU'.

basta)la.nl!Sllii!O

Ji'aiwettin
V~ mt.lun

Altay

ta1~lllLt

bi!)~nc:J ,s,a,y.

(DcYw:m

~

:;, gil. ~

.Ill!., ......

dUn .salilah. Ba.ndrrma."EI.

IfSJkan

,n"k,&n bulW1m\l~tul'.

ii!lliknme~ tibde i",lmben iki fiClt;a kU'l"Vetm,de d~ piy ... r.:~min laarrruzu d

Sovyol

tilrdetmekt:ed.ir. ililiknn~I!:t:in .. d.e Alman tai!Jrl'U~ ,iddl!!t~ (&l!EImI 8n. S. 811..I lID)

a.g.r

bii-

Almil1'l • MOFIDlUJsk

.. ---~ ~

Eyiiplii Halidin Maceralarl
II

Daml
Konservesi

... r . ·'I····R ... ,~ A9cRl-£R_
... I .

1;c111~~NE
Konservecilik
I9lIY!IIem.i!"lniZ bir bllViliidisll
Viy.~l1a}l bill' (ltlp m<::mloketim i~:de-J;c~ ya· ba:n~!h;>!lfII,!:tlilOrlrll op,I~"'iI!r k bun t JiII!"1 i~.~mek i~iill Tilrki>'ed!2 bit' ~on:JervoG ifl!lbr-ik,!l1 U~Ifi~ h=~
rijr~. E.1!loer a~mda ~~bbii:si.ine .r;idllmiltir. 131.1 v~!!-lle jJe hahrlatil}'lm

Serbest 0 oviz akreaitifi fahslSI Pe$te iGin bir ',a.limatname haZIClandl Panaym
,PQ'naycra

16 IJIlijIl

~a lllf:ll!lm:Lilcle

II;Ilna:·

Omidim k.rdmasaydl'J Eyuplu H a lit adl gazete' sutUln~arlna
a kselm iyecekfi "
[!;yi.ipli.i

Fabrika kurmak: irin birViyanab firm atun Bu isle birlik idare he!JEfleri degi/,BirHk umumi katipl:.'gt me~gul olacak miiraeaati
~o~ra,. ~er?'~!II11 dOVlz Illl'JlW!ldFl Il!!bLi~~n k.ada~ kl,ll~aml. . .c ;:'cl""ITimu,c ogehl ma]umat;J. B:Q- !1IU~i!hLLfJ l ..h~l!I.l 1O;ln nr.ard Ve- m .. yarl ao.kl"<I!·d.1ldlu l'~I1IL r:.r.hITLatr~ EJan<:'T adlndOl ViyanElI! bit l<.B.Ic:tJlle~ ycol hi:r l1llimaltUitLC raameye gore jpl:[!ll ~dilmi~h:rd.if. gnl'p mcnlilehHml.ldc-kl yabunh.azlr'l~,.nml~ -VI: bu !!lli'im,iitn.... em Bu.nddl'l bli.rlo:: .Olkn::ditif tahlluri d O!Tlu!da. n ru top] EL~'LLrak lHl'tl.1an Bidild~r u.n,l·LL:nI~ klijbliijlle V~ ithllilliJ.bi;:IIELrlmU:I:·LI'I h.aTi'il~ rIlltb lin· h~emek i~in Tiil'lciy!!d!'! blr k~'n- r ~k<ll~ Umil;;;t !l'irk!:!·t!'I'Ic t~bHB: ttn almL* olme,li:mm tevsik i!Y]sactvo=- hbdklLSL 'l'~ma;k tll!~cbbtltli.l· (;d..ill1li~,iir, Yenl t!1Hrniltil~me,.~ mele-ri.ne Lagh hlJlhindurQlllo;::a'k VI!i no gir~mi~tjT, Hal~n ArtkaTad ... ~Cire, 'h<lJ1.g·immllaJ' J'!;in serbeet 1_ -l·li'f tah , .. 'I .... l·k -d .:1--,' 1_ ~. iUI!ili!l 1t~ e, QH.I_ 1 .I!.T~ t emaalarda bulunun gUlp bu tab- 1010;;1';"'1:1: illl:re d't'f'1 I vef~ "I'i!!:!:gJnc dai .I . arr 1:\1> r el;lJ ..,". _ _ ~ika.YI !c:urmELk ;~n 2:5 01 bin lira lilltel!l!r de tBpte~ilmi!ltir. Evvelee lll!yetlll!n deglJ, d_olj:J'ud.!iin dogru' iliel'i:rlB,~'e koya,eal<tIT. b.i:rliklere !ill-t!!.i~ cdilm[~ ohrp da ya bi:rlikler LJffiumi kB,~lhi. me~gul MilIhl:mt'lilr kJ: Alll!idolud<J. meb- IilF.kadrod ...r larafmdan, talirllatolacllkltr. zul miktdrdiJ. yab'l!.ndcrml.l~u vardar. Sunla.r ts.:rlaIanmlza. zilny Trakt,or bobinleri,ni he!, Muraka,be kUrSliMdan mezun '" t!rcllkle ri 3~i(i. ya ke ~aya·fl ""0; it]if c:chlll~i:~ ~·.iiku.me~ m IIt1Y}'i::11 obir [Iill'~y~ setml§ elsnlenn tayinlled pr.im veTm~ktc:di:T. HI.! m'ilksula Ta;k.iUmd~ Ctirllll'LFLYoI!t p'Ieydu. MLlu.kabe te~J::jlatmda 'iah~W\uohtil!lif ~~h1rlerde de a."o;;~bn· ntriela Mihtlm K~:p,yan j;;mJndl:" mak lIz~re bIJUI.d a kUl'lJ R;(i.T(:1'l me ffiL;ii; ~<\r1i[ili1d~!t :c<t1rek [!IvlarJ t<::rtip biT" tikcar FOTd:!lon ll'aklori.i 'bo- lTIurlarm lal'in~ed takilotriir ellr'fij~oh.mmilkt ...dll:, b.ii'l tfllmnliITlIU 5; Hlllclan satarken ~ir, KutSa ittirl!lk edll!o 500 hmlro· Fi!.bTika Avrup,ada Vol!: bdG AI!'Ie!:1;l- U5rd n '5 i mllobteHf yiibc:tlcTe, M" ....yacla ;;ok s~'Jlen "\'<!: i&tihlMc. yakttL<linml~trr. Bu bobinler Mih'15 .i .is!! l:slanbl.l]iJ. tayin ed.ilmb· olumm YB~~ndo.nluzunlJn dind81D Lads Z Ihs,dan !l!!ittldlimdan hv.!jka dcri&inden, tunaimdun ,,'e- FiHI KeJi'lJ';j,m ~'li.1rl\kJllbe kornil>YIJ. lif:!fElir. nunca jhtikih .!Iu~j]e Muddeiu.ml.lAnklc'u.ciak.i kun ~hii:muzd!!ki b.Jlif.s:ak]i!.l""Iodan j;!ltifild~ ior;ill. t!:!Thh.a.fla il;e,iMnd I!! <IoslliloCi:lktn. ttLllie e yen] mi~tir, bat dil. yap!l.caltul'. ~ Oi:r~dli'imL:;;:1:I g(irl! s.ya:;l Ilr·m!!. Ti.ir.lt.i.yade bVr YUl'I1u:rt!l. to.z:u Bi·r ~oc:uk de'ni~de bO'9U'ldu II.mir KiJlitijrp'09rH& Ib]r baU fa !:?6k!l:Bl .fj,'o;. tl1ill 8' I d ~ tekl ~E e ~mi!l· Ka:rtlllitl MII~ti!!E.e kOi'ui:ldolj, ),1111 hlvlIJZI!.I ylllp~llyor tir, boyun.da 13 l]umllol:iLh e:vde HitBu i!.inci t~klif pratik bi.- te-k· J.llm.ir (Hu-liu:si) ·!zmk[· BeYI!I_ Ijf t~likk..i ,t'lunm!l.ml1khdIT. Mao !>tl.n 08;11 .. bir bu.~uk yatllu'IMa Hirkiyede. ilk dda 013.wzu ann-elli lIokak, kapl!llnJn ,0- ledjyesi lftrndur k.i YU(DUrtaiaflmlz; lHl!dGn viicud~ ffel:.ir.;. Riilr1Jlf n.k Kij!turparkta be]'".! taze o]sr;:.k A'IlfUpanm muh· niinde- bl!!"alcaJ'l'1k bOllana [!!on hayvilnat bah~c:s..inl.n giiordugu ,..~ Yavl.Iz dll. deniz kl!in<lulIlda Oy" ti!l,i·f yer:i;rill:e VI! I!:z;cnm~e IlIpe.nrtoibetj ¥o~onullc alnak hit de "B!!"kI:TI denizL!: dii!lmu~ILi:r. Ya. Vc Almanya}"B, Jl.evkl!!dilmi~tjT, a;kuvarium ll:'l!ill ~lm~i:-G luuar Elfllfr;an gort'nler ~ocl!liih!. de¥ummtalamnl.zln Avrup,1I p3' vemll~t.ir. ,<:lIIrl{l.l'l1vJi.l til.Ze olarnk l!.lturtn:lIt&1 'I"Ii~dl!!n c;.(kam'll!}IElr:!a da. '9l:u:'lIgun [)Il hL Vi: hmircleki lnJlk<;th~1 bo'gulmu"" old.\t~"U 8ihi.i.lmii,~ 1(1! V ~ a.n,1l maal. j~.:in /Ita r.ld :"iIrcliza~1Qil Mii.JlIIkalit ttiikurnet doktoru Ali RLZ.I!l. 'Gi:il· Ldkik ttm~.ki.i.i[c:r(l ~eik.ii:a h kTJ;r!lllt~llJ~ '1(;:: ou t C-llk as, ~ tardmd~n bllld~.!Olllk .ekirn .. ocu~u kurtarrnak i.;in uji- Vekii.leh muvJ;lJf:l!k cia. olrnul!ltur, M~!l-Ilfl!K~ma.l: BElYola.mllim!~- mute.hailll.L&.l .tIoktor fun i.lZUlJlugu c!ol:a,YI"j]e hc.- nek.a· ral:'1ll1~a dll. muvafi!}k fa.ko;; I Izm~re l[ol'1.d uilmj,til". dar yuml.l:r~lllilTlIffiJZ birmci TIC"] tlr. -~ ---.., m.,,-l oLarak jstimiil olllnmllyor:.l;.l b,eyn.i Kaptan Y'e makinistlel"in terfi d!!i ihra;;; ettiA:imiz Yl.Imurlnla.r bil- Bin' iiQ,euk tr'en alfmda
flL.L~~~n

i~.til'ak

l'~ln

biiUin
PCltl~ ha.znll~lM

haz!rlTzklar ikmal edildi
l'l[!liliQ'IUI"I1l

4tlrOLk

isirl

dC\!EI.m

elrnillkl<t:di:r,

Anlatan:

Halid

Btl y art l!I!lm1,pll, yan i:laado=-t~i, Irk. OT••dan il;L.ikbaUeri tayil'i CdLL fllk,il, o;ok tern;:':' ve lek~lIu ha- mi§-. saa.detll'!"fi mi.ij.c!elenm.~ Myat tam iio; ay :5Urcli.i. Yaztn ao- ref PifBPh mernm.nnlu.g-u He tip,ij,c I\a erdiii,. havalarrn dl\. gozle.-i- :51!!'d§le Bnrld1k "-e evlerimizin roo
gib! n;eml,mdjg.i bit gUFld(,i. Y"'imllHd.:m ko:nmlTH!ik ~fi harap bir ttirbell.ln [p~I'i;;:cre k~ml!lrjllwe ~1~J1'Irnrg., hLri'b~d ... t1iu sekulI'IllUlttL.Lk, 'Nl,gal', elile :s1l.<;I illTlm'L ckmia
~UYOL". ~n!y

r'l!~te p,tl.FI<lymQ:jjj gOllJderil(:r:ek nl.hJ"'lUilcl~r 1[,1:'1 gra,fiklcI' laJ1lilamcii hazalO1T1ml!jtl.r, T.iCf.ll;::t Od.a.~l bu i~.~n azarnl gaYJct Mrfetrockte· Umurn ed.ccektir. Pot!l!tede BoI011a.c.ak pll·,l-illym 2:iY,IIoret rnak51ldile ~t!!.cek hei'eti· miz M8.cllri:Jtan~1I. ticari 'bit" arr-

ki kOlUll!lrVe~LI;k eon ki~11 ij·lerdll:[I bda:idrl", Helo hi"!' d.l! m~yv .. VI;'! bilhauii b;:n.hk kOIlS!:F"Yoe :sall:l~yii
ik!lllru]mali ~iilIrtilu rn cmle1:dom<

c!..h.

Mijdur1tigu do!! itLink

PIUi.ilyua

ll1hillildar

b"!.llhim bk ~ervet. te mill elm.ek IT!ijlT!l4:ij!1oi1Uir. er acne, denise H dokii:ldiiklerine iILh.it ,l;tidUg-II .• mU7i hdildiU';Ln, ifonD.!l]'vecii:ikle
IIIlU1l bill

miiblmbir
va.l" IilfU'l

varidat

hlem.-

lunu

tuuuk,

*

oJB.caiml isb!ltabilmem

~iiI-

~m
,U;1!l

hi.i.l!iinlli bi.- eda He ;:::ydickJ

:a;ll.tIo!!ilild"'li1I ~o::kt.i.kleri.n~ .Donlaj,,},ordu, Bjrclel~ biTe cO!:'l,lyer.

di: _ evinrle.. \rl1k I tl'l.hllmrnlilu.m
blmaell. Halit" Horla.nroakkm, biT kn:pn kll:l g'!bi

baba
ge-r;;en

'!Iiim!i.lk he>~tte.1l h~le, Rnd!!n ill-'rl !I'agam;llu:.\n USs,ndHfl. BUlla b:i'l' '!<:ue bula.] lin. [)iye ha.y-kI n:!!. Eu h&kh fer}'ad.m kUJ:~~mda .ilk aldlmEl. ge.]n!O-ilfe, ~v"erir-utizd~l'i kl!l.. m.ak, a.~1IlIni 00 gUn tah'nlttlrtl. DijnYIWL o 18'~mh Munitt.I!'FI ilo:;ulmuilk "ldo.l, kapka:ra .. ~ i~ep;; bh' taha, in,!I·iJrl_ Heye.c:anltt cl'Z'Yap v!!rdlm. f~HI da kdr:ao "'0:= kOT:'kur11j birer ka~ K,.,.~!Sll.in Nisir.. nlfl g.ibj gf,m,eg~ 1;' gii.ndell son· _ Nercyejl ra !1bj.nll,tlm. £g-oef 0< daklludll ~ GijolLimij:z;utl: d.iI,l;digi yeo me<lut bir yuva brmiik imk.i1rtll,1

I' 3 _ Bidnc.i tl!~Tiq • 1322 tEl" rihLmi, -1I.,i1YlltLmdil.kj dGlliimlerdell ~lkil1linb.!!-§!L;:mgLY gl5nil olml'l9r~ ltib~r.ile hi.;: 1.JJI1Uhliilllm, (:tinki1. l~·j hlyetler ve S!!lmi.]l1~ iimi1htrle l1lIldlglIJI 11k te~~bbi.i~ 0 Riin umdl.lgumu(l. ~rnam.i1~ ak!.ine hi!"" ne lice vi!!rmi~li. Kurmak i!lt~diii:im. lIaf cmdleTI'i:! Bii3l~digi.m Slim-del yuVa!lUlIl'I tem!!lini, mukadder~l denilen tetL.aFl v,.mluiu. kal'lpeem hi!: darbe .iJe, CI gUljI bo:z;mll'l!lu ve b!!f1, bl..l yu:;r;derl 1.!gndJgam hayai :!lIkUUI ilc h~>"'i1Itln .ilk d{l.Y~J,.]maz:

h.~mll.

ijz:~dlld;::

dl:

:go[ll!l'mclcl'

,vOl p ae akur,

~ Mi.hilkjjh~

y a'9 fiyatl~lI'! tetk~k ediliyor
m!!mlnlul ;"9.1{ hyat!ilwH 1e~kik o=-lmtlkt~dLr. l',I{; flyatla.n. h~lhil~~ UrI,. yaW-Ian ~on gfinletde I;ok z:iYlIode !Art· ml>lllr. Bu a.rli~tfi bir .ibti',;ar olup C,IIl~ad'~1 me:II::IC'~i YllpL]an tl!!tkikler n!licnincie: lnol!YOSi["l<l 'Slkmlt" ~I,r. BtLgiln 1·!lila.nbuI pj,'alia.!l'nd~

8111i,il'l dddj, tara.h~ bit' dill huafJ.n,ma:ltl bll!l"lI.edeyim~ H iki!oye bu "fl., a,dillm~1l hiri. ",er ..e ke-TI..'It!l'vllI.i yaplY(1)f ve lim l!i:oll~viCh:;rdil!l[l :iI.fImllk: li!andllL:. ~.yl.e ilina.!J ~d1i)'"oI'J 8)'·]e :ihl'~
ediYOl"mIlf ki kazMd.lil Pi!lfiYl. "'oyil;e~k yel" hll]ilmiyormlli.

Fiyal

._--

BiI. bal, bir arkadBtlOlri dik,. kBtini gelrm~. Arka.dlliln merakl m nlucjp' ohu'l ookta, k0.R.llet"Yc· cilik~tfi !bo] pl,ra. luu.a.nmillk !!Iegil. lliUl] oL-up odD 1:1 ad~mm bu ~dM mebzu1 mikta'l'dllo Stt"!<u ~,e:min ed·ebi]diii im,il- Nih ay.et
bjrj'" gtilil kOll;sej;''Yeci;yi Yi!lkill'~,aI"!lk bu merL!lkll'U ilIoiabm]. S!'" ~l:!lhnnq!

.namnslu bit ,na.YH ;eNigilrlm l<:;in >' ~1>'IH~ ..a.k, _ U:iti!.k bit kij yl!! , Eytip-lii Heli~ Ida dl:!. - Guzel. F"a.b.l .rIC iIi! i!:e'flfLJ.- M hi.- :il.(l;rn!fl.11polh: dUa)'liarL!)a rlz .. Pal'~ Ibam bumm i.~~, 8c~miyOl:~k, Elillzete sutuCllCl.'ma .de _. Pl!.rii!. bUI1.1.n!m. btjl! ~etDnjyecektL Bu .lIi1uCluebel~c !O
_ Mtsclli ~ ~itcce:k:. c;ah~cak,

:rei

bul aydhm

nl~ de. !r'uk!l'ek d!!!gildiT. C;i.1n.kUi bllgutl. U.-fada. da. ya.ilal' 8Inuk 145150 kuruJ.B :5M1L.maktadlr. 1KJ1·g. bUllndn 1 S ~ 20 kUftl;t ~ibi biT fark bugun l!<in mi.i!l-;sma.h.il edil· meku::clir. K('}mi.syol'l YllphgJ l~lk.tklcrden 170 kllru~a !I~taJ,B.1'i biitun yai!:llItakd ..... dt
Uti l'LoHm!l cnill.(: dol! Ji:Yilitla :!I<ltLldlil
ndj·'
'V<I!rnHl,fOltt.U.

iL,

110

kUHi-!la

II!l.Ul.l;l.fI

ha.ljlj Urfa.

}'i!.-'

tditlk edii-cUii

y~

illl

rn.erkezlndl!

k.i

f~y d~1Il"

~ul'1da. rnuhakhak bir it Hehald'll bu lerge.Jere :st<o balk ... Ih>.i:l" ~ey de kU1f'llrly·or.su:n. ~:rle ~m.aS& l!Ju kadar lIre,,,,e h~~ ,darikilli I!I.lu~ a ltn.az. Anllllt bll!ls;a11m1 demi"tMyhdalbl bir miiddet. :inkarda:n I!IQDI'.B.; ~
Viii",.

[vet nasrl. Su ycrl'irld e SlI.Ia un ~1TI ki bertim g-ii:!.i clu ~kiin Ie]' baled.c: c;eVMllru vermek, ,'tlWljlimm .bnd!!. huki.imledllj 'V'tlfirh.n, b.ir yan:an yiil"l!cigi!!'li ~f.inJ~lmek li_mtisamab.a l=Ia1'1aYlulnll!l.r .. C;!)guz:unch. Amn herhangj hir .iti yap- xnuz hilldbelcrin kurhamyrz. Htly. mal[ 0 J~i halll'laJl1ak kadar kiD. Umlz;.., filiI'! "·@"ya tals.n hidil!t, lay deiildi k.i-. I-iern h-ellut: :baba kan'l'rna.say(h i:L)'a,glmLz k.ilymlyil!t~ dine ~kan be.um gibi nir ,"(lcuk cak. ka.nun h.ariciD,de Iil~moe yol nlfredoe:n para bulabi.lirdi~ Fakat, u,n Il.r;Un&yn :5Yri.Hdcnmij'eccktik.
belli ke.ra:rlllil!
Rllho..mill,
!;P

_

NULl ~.,

ku;yu.:.ulE'1I"1T11l.dan.

§UIlII.I

rica

Ildl::l:C:·

Bugiln piyal!lLd-;;: Hd ti.:irlU Urf~ yagl "Imlir. Siri bundalJ bir ke.~
U' eVVIi!]

ilInda.

V"'!:rrmi!jtim.
~om

y~rl~lan ic;:rll1·trenlere il,aal<illee:Ic, a:lMIgjlimle E;yu,pt~n 'rataIITni tab.:ip' luthll1da bu~u!lIsl'l \I:oI:ak~kIJm.. Nig&.r fikt.imi, ~!"In ok;lIJ.yu;c.1,I1a:nrmn tnbarrHn.il!ve SElrel"lell'i ya FlI'ldl ggrerunc.~ hcmen b!iil~rLlll ~ilItt1, lerl:ni blr!l.fa. ugriUmlllrn.ak ~;;i:n, ,B.eV . Dcvlct D~!rI.iryoll!HI Doku<l:1J.8}'i.i2iiim~ tU ilhJik iUllhini Ilczak:et gilin}in ~vlpde ;;) glin t'La~ll k~bolll Cll, t~le~me mudi.irliiiii I} tcm.rn u; Ie ~ rptl; e,.{iLdliimi. bahllnle llramrzdtJ. o· paULl: gilnunden it.ibs,Tell V!!!Ii. ~ c;;.almml§ p.a.:ra lie- u.a.d::t ,1U,p bittpl~fi k"pB.h geo;cceiitn, 'yuvaSl k"u:rulmaz. Halit. Ben boy- SD..decc mii:r.l\(;aa.t v~ ltd~bimin, efendids yaprlac.ak ",t yart,lar1.mn hI: l' pazar Ie bi..- harcke-ti, yep-mati -~)'Ic clur bi! ~Url.i fmna sB~li':r i¥tmdl:, ":a.grl:" de"l·Hm..I m~~detinc.e ·run .. hatlirlilJ:lHH1I1 bHc ho.g -gore- ha.hretlll:i' t'c:hrne-k, [i2d~lik d~ a- gUllij Si.-lu::cidlln ant 13 Ie ·14 iI· lki hU9U:!ji tn~m. CJ.!I-LIIII hMa !.lTLutam,!!idl,gm~ lIunll.l:r ra:!.lnci;a. k~~u yerine lnm. ka ldua;::ak tll:r. .Bug-line k.lldar kaT!!lla~hiL"m lu hir SO~iI. rern~k .ilil tlet..i,~el,.. c[l· m Bl,ll'ldllor.l ba~ka dige.- tro=-nll!r do:: yijzl~ree kl'ldlm a.ral!lmO;a. b-CIyle gini soylLy~ce~i!TI; y,apillCllk,. hj ... wz:iJJ i!kve ~on olar2l.k Nigar" Evel. Ni,Aun. bilbiLji, (l ii1n ~o. k.o,gu ycrind.Ol: i!la~I"oTl l"l'cllJ'. d.a.n. j~tt.iSimi ~lIriJ.c!kta i,arli':ot ct. cuk.lugumun v.~ ru!-J.u.m.uIiolancl).
pa.n,

~meor.l:':rinden,-

-ca:lal'Lp

Yij'i!!i!min

0

~8ki

jiiUltSfLnI

k:urhUI.

·h,~"s!!. p;astaciltikta aranm.akl!!ldlr, Bu iti!b~la y"Unlllrt.al..llmlzm lu:;. mstini ~Qk aZlll~iicak clan Y'lfmu.r, ht tozu fOlbrikilsJ hldif.i h"i kaT,J" ]al'l ml1rrll~tnt'..

par!ial,anar~k

o,ldu

tekrill.'1: karu!,ltnaXllfilk,

~

MItIt~F',~d-e Yah me,,·k.iim:l~ fEr tu.gm 1 M uhllinin Yilli:!lnm alt kilo mrn;:IELkl. knit.! b I: d..! ,0 tul'iJ.n !l:mele
.A::ltrrill11. ,."ilu blt
ya).LlH:l.;,Jj" - ·jl.-s81 f

G[h'<I!l k1..llLlb~dell

ellloll'kliye l!!'md.::-

liye !;;Jkarak tr~G h.atlll!l,~ gitnti!i Vi! ~lIoat 19 l'aclcleleTinde Hillydarpa!jiadi!iQ

gdmdde
20cuiun

0113.042 numa-

rOth

katat

Bol

'taraill}a

k~ln!kl!!rh)i kmp bl\lYnjfli paT~alll.YfH·l!Ik an,] ola;Ts,k olti..arpa.JElk

myn.e G:~bebiye~ ·VUnl~t:ir.,
Jan dll rma

.k urn

!!Ind~ m

Zi;r

8,.

hili

m~k m~

Bu 2ll!lil l'ubll.l ve; tcah.l:a.kl! klZln blll M:&leri kar. ~l~ll'1!da kIn rrnttld n:n , dl!TBem. yaIan 5O)'le~ oJu~m. t:;Qk ku,;;i.il· dum, p-e·k utapdHn v~ utanmallm

j,tc:-rim.

vomrdi,i.i a~kjhJrkla
dum;

y~vl!I.xa

:!Ior-

~ 0 haldc ~.lid"

ne yapallm.

Ni.

BlL::; bs,;)';! dii,Ulldi.lG:;,

k,iUl.nmIZJ

~'!:rdil£ diyo=-Jniysf:.eghn. (,;iinkil, di.it\ill'en. v_!levki ~ocllkn tel.ikki ecl:il~i!! 11e k:.Ta.n 1{I!Te1l, ha.QIi! dOli: b ru, bi: yol ~o~tei:'e-Il D olmu1tu..
Ni,sB.!I Allallm <£mri .lIe igtiyeceklim. F~k!l.l bu talehin ,[l valdtki 'd-elicr~' ne d~re-co:: ayklr~ d:i.i.fil:·Ce-f:itl~ boyle blr m LiraC1j,i11J :n~ IfI glbj ~p[·a.rlk M'ti(!C7]i!'r 'Yo=-ueeiini nil O. I'le d<!l bl!t") k'ILvI'IY!lm!:lfllli-

a

Karar

IU

IdJ;

ak,~81:n

b.a.b~~ma.

;;!iaceek.,

.rertm1!1tL• Si!.llLniZ ki kurm .. k iJ!te:. dig.illll i!laadet li.'i,J'I'iI:!Imm hpl.litU YIl~iinle '''.fHp rnll-!l. bir d i\~ t1 a '>:llmo._ ma.k. Ilz'cre ka:pa.tm.l~tj. (Ali'kiil5l Vat)

$ll,f1181 yc nr.nimillii ,iJe utan!l. lIl.lula yaptJglm ~I!klifi ~ok kllob.!!.k.i.ifjjrleTle karflllOllDl,. belli lekme Vc toktlaTI~ hiT haylj ,hBllacmL, ve hLrpall!l.flUl}tl .. Fada oJarB.k za. v11.11l ::5<::.'"gilir¢ '!!:o.:zlimun ij:n~nde lbaYlhmcay,!I. k~cl;tlor p<lt<l:klamak in!StlfMztlrllll da l"apmtt.tL Bu IIU. :redl! "b1!!'l)ligimi buebi.mll1 !lantLk." hIlL, btitillu timitlo:rim.i. km::it'kI:!!'11 :!Ionra ,da bl!n.i kapl dl'l~I1 a. lm1!jIl!. l-hyn'. yanlt~ I!i~yl~dim.. Zamillnl. mn ·kolii taasauhulla uyan-YB hi.d. dl!tLnc itllpilan hbl baha bel\i. )' ...1. nJZ kapl dJ§ia.rl atml!; deiHI. bu bayeki!!til~ .hayaHIlili Ye h,::;yaILrm klt:ral~;1I1J; ~t.ikhil.lim.i. ;:b!l!'diyen Ita.

-=-==--0-----=-

tahkikat yapIliiltlkl!l. ollLlp hifldlr.net doktQIIi. A· Ii: RLZS, G,tilekimin MIlI!.:!f·c=m:.!il Til!hakkl.nda

Udjee

Trilko+a] topianc.lllarl bur 'koD" p€lratH ~urdu~a,l!'
.}I!lnimizd~k.i t~ik.oli!.j Cililri a.la ~alTIl d a hir mes' uliye.tLi kooper-llli.f
lil;lcllT,

lice.Jloinde

cese.d..in

1;'Om tilrrH:I!li.ne

lzin YHllm i,Hr.

I!!hmbul p;y,uaSln4ll ge· - Nr ni:sbeUc? en 1:1111.1 T, di8:~t'i b.ir he; hl\fta 8 - Ya....YII~Jy"! evvl!l I!!denl~!:dir. imiihanlarl lDamiDi!lm. EvveLcl: gslo!':nlsri 170 kuru". Vallahi fan Ylirlyi!... "89 May~!Ota ya.p:'11OJas~ kara!lllitrnian &lIt~nli!.T ihti..k:fu 'lIu~ile .dl!rhal !iel'lj!eyr bir e'§t!k1 ... hp bil.ahar;e to:md.i-t ,;;:djl!:ln l::apMu dd !!.iufflllmiuioc voriJ-ee-ekh'!l'KOR KADT tfl.!'I ... .e mil. ldn.il!lt1eT.i1'! te:rfi jm tfh..EiIll. d.ir. '~unk.il bunfann rnaliy~t Fi)'t:!.lim 2' 1 -tcmmlJ.l:. gumi.i YBp.Ila.::-akt~!r"k a,<1ildu" ~Mur~k.abl! 'm<i!!m1;lid*~ timdi. ~~:r • fatura la rd an. IDall!:lIIn ithOl.l ~ dh2,1 lem.rm:rz si.i!Ji.i nil:r ~nLf k.a.plerini Ve bllogt)n!tii s.arL~ fiyatlan. ~1iI,JlJ,lI.r,aeyri!Jeofain kl!i:m.ITid~1l tf!J,,fll t~-9b.it ctm.ekledir~~I. rid. gemicil!kten labl'.i.ri VI: fifahi, hhai t,uihiel"j I!!m olu:p da 170 m.cll'i mU:!Indeml:dcQ ~ifahi jrnti- kuru~ sat;J!lolar Mi.idd~~mum.iligl!: slt",koli.lna.ciJJhlr. Mru~, ,tcibi tu.tuhu:akllnplt • Kornillyon h'L.I.l'idlOll\ b.~kllo. pil!YAyni. gun hirlnd VIl ilJn~( 5.Lhis i'ltoklilr~m da tel!bit I,.tl:u: de- R'um elih l~Sarl nlf .nlakini:'ltler de na:zarl untihan Vam ~trne.k;t~i!r". ;;lI!tnin ~ir Ij.I!ne91 !lcak 1.1l.rdlf . 11k jhtiyaCl.FIl k:.,.r'l'll~Y!Lc.!lk peli'nir ecler 22 terrlfTJ,l..p:da t.e.ptalllla·r ~~ar~t, p1:>'i.!.sa4.a. ,.·ari:hr. F.iYl!Il artl!jlafl!l.a .R!..I~.::.JjhiaaTrnrn i.;;illde bulunalll huku l hjl~JJj m:l en Lm tihfln 01 it· sebGP ollLrilk gO-literilen Il:)n(:k~ ahljap evler.in 3"Lkdnra.k :!Il,HlarJiI cakl<l.fchr .. m~!!ele~i de yaklrlda yapllac.ak blTaktlmama!I.J A.meli imlilianla.r gemi ilzerln- te-neh. levz.iaJ.illl:: p~ruwJ oli!l- dalUhndt: Ihio; ev Belediy!!ce keTaTla~tlillm1,hl'. de ol:;"eaktH_ c:akt.Lr.

Doii:-l'I.ulIIllu IlInlalaCfli .... 1i!I ~mil. ki:m:S!l!iYf: liiyIc:mi.y~cekJinl - V!i!iJlahj Iloy·leme-m. Dinle 0111]1: ile; s.el'ill:' eliD.'1il "fI!!:k ,eli KaJl'l,hn),ormm.

Evler
Mi.izcl~r idarcsj

·,·8'
otunma!ll

i~indeki

(JAlap

yzkdacuk

Ano:hk

bunlillP ki!yfiyetLII
:z:e.'

loptan·

I
C

ma~dlJt kurmulj"

ADLiYE

ve POLIs

HABERLERI

dan i!:Bki olaTlla;mun cl(>irtl. b~!rnMlLgmd<UI bir :kerc daha t~lJkjk
rIlTO gOriilmi.i!tur,
-0----

)o·l"]u]ma.,ml

Koop'~nt.ifiil

k.i:H~T
i'urtdaTl
n.a.

l':!iumnllmeri v~ Htll'·etince tudik olundu·
koop~ra.tif,

orta.k;lal'l'

parrwk

ipUi'i lev.dOltma

batl",-

ml~tl!". Koop"mnii fi~I turIn ipu.d~1 mad'dcyj ·tl!cla..r:ik ~dl!ieekU!f. Sa!}chjh da koo,peratife

krcdi

HaNc

<!l.,_a<;&k·tLi[,

Bir ~obanln iki ya~lnda hir ~ocuga tecavuzii
Cocugu berbai bir hale sokan c;oban levkif
edliler~k agrr cezaya verildi
v!: muhak0Jl.1~ Ccv.dft: i!iana8mda
$\lo;lu \;o(",ugu :!Ie'l·m~k l~jlil kucn· .gmla, a.l.dLfl'l, F'akat IlIe 'bil~YLm ~~yhm belli aldiiLn, d;::mj~tiT. Mahkeme ahkBirm umllrn.iY~YI:: tabi ol<ll.lgundan C.c"I'd.:tin mll-hak~mefoifu 'h""kb1 hir ~UIlC ta;]ik oBt-

b::mir ,ma'l"Iif.oi1lJracllarma 100 1 b~1'lI d·ol.,ullk akred~tif ye.ril'd'i
I 00,000

IzmJ.

~di[miJtir_

Am.erikl!. a.n l:a:tma
k~tl~rdi:lTI lecektir.

Ma.nifatur!lCll.al" B.illd.igmc dola~hk ah~dim tah!lls Bu aki-eeJjtiflc Birlqik de.;,le-t[e,.-Ie" .a.:ri1mu:da 01 ~mlylLll dig;l!l' In SID l.ema1l..:ifiltura tcrnin .fl';di~

,Ihtiikar yll.pen

uncullar

+akip

odiliycn'

SOR'UNUZ
K.apt~ka'Ytlran n bekle m esi yuz'i.inden posta ge9 ka~lyorlmw,
1 ~ JlfWj1Ih! 'f-~tel!r.Ji0'·1l 1:'Dmu!i\I.D !W:nJ;yl!)or: Blli!liLD <t'''n1qJton ~!I.br ..t' r~ .PMb.. ILIIOII'lIIhln duiptr ~1:'i I'JJln m,ililWri lil~lm~ ::yili;UndelJ 1l~I-!llGl'imlz geclkmaJ.Itc V" 1m da hb:-c :u.ra.r ,'erm ktedlr. iR1mWl 1..1iI1o! kill Id~ me m'l~ra(l"Jl,,1cd!!llim 'r" .cEVA.1" ~ Mclllubunu:-.l,W bit' k<;).p ~'(!:ailli Mllnakal\t Vekilletln..: gundel'llllk. PaK y:a:kUl.Ql!. nakllYII."tlli i 1"1U:':IIJIUL ginl;:;etlne '.:Jrlin oJa Mlll·sl.

--.

T~~------SOYLiyELIM

~ ~ E:r4.iJ' Sult.lutlll!i Ila.:I:Imlllmll k 6 11,llllina,mIl ;wille. BAyan :Red1a, ru~n 5001rIlly!1ir:
!loll(

..

a!SlliI'U hJ.r lD8CbD~b·'iiUI.l ,ylilll Sulv-dILIlan fiWl.fW'~llarl.lo fl?&Il~!III

allllii.!111 ,gelll3'i):rum.
yeUo rapo.~.

j;·!U<lLt. elit;.Orl-

dlL o1dullll il'wlile aIIl;mll,dlllll. ojJ)tinlly"rum., It.>!,tml'lu hEUi. ml'l.m Hit l!ltl.l,'I;:Wkm. :frnu1!L1'iIlI 'Ve-

nLz.
:21
---0<

GaJ!lLtlio $. N. MIFLJYor; ..O!lidl)]"lmde bklU milyop ,,'af, (lu, TIIJ1I Faklilitill!llnm. D!t'ba.1'i.olll.ratf I: I· J!I£bLbnIlfll minI mldU 'h

""r

r.IMlklne gi:!il)~, I.om:tJimll sJ'Ull-fl.<.ir,tDu' gtlDle~ 00 :I'm!.p!l)fI!Mlr kbnhL ,kLl.l"!ialtlrj!!, gtrjyOl: i\'C1Wii. :o ~

CEVAP blllt,;Uk

MiJ'oJlI derece'lll lkl
all-

mektl.lbl'nubel,oolye rol" 1t11.ll! vinllgl ,,'" gijnderdlbt_ l'1lho;)mmtyet.
CB!lVAP ~lIdlyo;)t
ZUl.t bW ·I'·('pyel;[n[

'Iii ~"'Jptil!'idon 01.0: olarll!lX"

10.; nszlu'[ (jiltkut@ I!tln~kl&ylz_

allllRcalrJlll

limit

SQIl. gUl1li!Ide hfllJULl k1~hk. (0dunlaflnL tCmlDl ml1kl$Oldile iiJ.zla. la]apte h!.lhmmalarmdan i6ti£ade Rl,lmel.ihisanl'ld.a. dun o;;:,k deeden haz! od1J,ncu),a.nll fah~ fl· nkt: bir hAdiMo olmut Vc bir ~oyatla od\l.n MUlkhm Mi.i.ril.hhc ban ik.i YiI!!mdl ki.iyUk hir Yi.lHIlkoOmi~yoIlULl!;a haber a[m11lIflhr. Memurhr diil) rnuhtdif !!I!!mt- (i1,lJ) na!nU:!Iunu kirll!tn1i1ti.-. RLLme[j.hi'9tlrmd~ o;obbtnllll: ya· h:rdekl odun depolanrl1 !!ezerek Cevdct !!vvelki od1LnuIl ~t1tl§ H,'a.~lil.nnl tctkik d- piin I j ya~Lndaki :m.~1 !!"!"djr, ,giin Hal~pu.!la kQru~ynEla. kOi'ldfL PiJ..fi hu a:ra·d~ KELSlmpa!ladll ) ",t(iiI'Iull:.n (I civl\,da, oy·nil:lij"III1 .2 odlJ.irlCIl yuktti!ik :liyO:l:t~iI1 odul1I :Sil.o YIIi'l!lDicl". Ahmet il!;lJ:liFldek,i 90;;\1,. h;f~O::D1 vaka[i]jnmu~vli! komi!-yoa:J.-, c~ dhrrh._E.l Miidd~jt!lmumiliie n. iu 0'!VVi! 1Ii i!I~".m~k j9i1l ktlcaglll.iJ. ot~"l'trnu;!!l VI!! !!OIHII al8;TiIk koru· l:i~ItI~~r. IBunlarr.:hm h KUlmfNI.~adB nun i;;;I!!t".isino gotiirmugliir. Orll.d~ 63 nu.marnda oduncu,luk y.apilii ku~i.lk ~(;.uiu kirlctrnl§ v~ P~Tj· Boh!)r. rligerli!"l'i ;ae ;vine KasJm· ;l'i!111l bir hflJdc blTElklp ka<;ml;jtlr. ·pa~lIid31.2/ I nl.lmaradlL Le.on Gil· On dak.tka H!)nra Ahm~in a· [j,p !!i.pi!. ve J,fI /4 a :FIllmMad a H!I:na!j~ v;e bllbll.!ll val'o:a mElha.][ill~ lil,D~gil'ml!'~d1f. - Bl.lnlar 48,0 _ 500 kUlU,1ilo kfL' !i!:elip ,«II;uklilnm p~ritil.n bi.!" !hill· dar m:h.Lh :!tltOJ.:rlark.::], ;yak!.dEU:Jml-l' ell! Ihw.hnUf1n:r Ve 3et"hal l!ah~tay.a lardLr, hiil.b~, 'v~:rmi~]~r voc!too:uk E.tt.l!l.~ BUJldal'l b.cy].~ "dun fiyatlllr, h,a,$tll:11-e&ir; k eJd unhnl1rln. e komiByon,QII telbH cUiii IIlBrhtllil y ~"".lllll ri I 1l~dp n ~tice2!in dill 81!.1~.. JtI.i.l"'l·<:tI :.<Iii tJltlmOlYilcaktll', Sf!ltmll- lu 'Cevdet Yi'lk~l:;"narak Sany~r yll k<loLk~\\,anlar liIiddeti~ .;ezllJil.ndlMiidd~lum.~m~]j,giIlO:!· tl!~Bm edil· nlllcakldrdJr. Komi yqn ~imdi 0. mi~ Ve IIulh cezlI.da Borgl!l9u yaplldun Idimlhij 1H<!:8de:ail d~ tni'-... ,cilli.lnn :!UrlI'U tevkJf oluoafak ill!!Rul olmaklaillr. KI\'hk lr.oll'liir t~, ·~!!Ifllb1..ll J.kiocl Elgm:eziii. miiLb.keme· J"~lifl o::dlldii'i bu zElmaQqa k8mur~itl;: .go I'd edll:l"W!;ItJl". ciH=~i[1j do! Jhtildir ;'blpmIUUOB DliJL Ceovdctil1 m~hakerne9iu~

Asker lik ilinlarl
~b.eytl dElvet

I

dana "lkllnhilL~. <e-scodi m~a.]r~me eden Adliye dok:toru Hjkmct Turner demine ruhsilt vermi.§tlr.
Adliye bll. hu!!u;;tl'1 deYum chnekt~d!ir ..
l'lthkikMII.

M,e{,resi nin yuzii nlu jile~1e
kesmif, 14
If!Jy

ra1.i:h A:sk.erlik §uhr":!iJLd~rH S. 8. 1\11.SiilcymBn oSlu Mellmet Klldri (33Z-~6) Fa~ [\]a1la .s.!ll"I~j.:.lel c~4dO::-!!ii 7 Z nl!ma:r;a.da otUr.an hu liuba}'m.
"ok l1<:ell:: ~ub;:yol!l n,iirnC8.atJ..

Kabata§ c.nlelrilnde deniz.de,

h

m l!iyd iii n ver Ih fI LYL!:1,eklir,

'Ci.i r

mu

rn ;0.;<1 t 01 fI ~I:di. hl1.~ I ~\Il lj ~'_I m

BI.! rH:l.B!n, hi1' :rp,li d del e<v V~! H.a ,. lit ,Ild!mda hi! lJdam 1I:E1!I1l rnuddi!ttenbet,i bel"ab01!" Yi:1~,td1ih met, bili kadlln cese,di f;j?l!Il .Med;<1de FOTt.una.'Olil k.:n'Evvelk.i !l,<k~!!.m iiz,c:ri Hat 117 dj!!.inj teTketm,e,~ ii_2:!:r:rne hll.! rlii,ddl:!,l,edfl~c Kab.lltaJ Qnl~rtJlcle. h!!lldle kl:l:mJ§tJr. Halit bit gii.n d,mizdt bi!' kltciln cct~di hulunfm"lunll'Yl1 ta~lE1ml!J' v~ eVe he. rrlU§ill.ll". KadlnHl altml~ YlI.t1ufJ'rIrabo:r gitm<!:[eTlnj t.~klif ctrn,i~~iL·. cia olclugu tahnun Il.dilm~l;::djr . FortUll1l hu t,,-,kll£e lel t;e'!;"ilIbl VI!Ce-Sll d in rouh tdif yef loel'J.nd ill yel"irH:e 1Ji.'" lh~o:: 'mtlml.k8.~aya ha~lan~kle.r Vt: ,.;:ii:r(lkl~r buliJn~:hliurL' ml~Jal;' '1"0 ;IIi'ii:I~ kav!!!a!i~ ~:HUUIHDcl~ cia L'i k Il...:i ~IHrt \I:il:Yl1 mri.i.d cl cUe:n.il'c.I'j t.ebinde-n ii.letil'li '>'LkElmll~; '\I~kildcnjzdi! kll~Il:1lLIf cld!Jg .... h,bmin 0- d11!Ln. YLI:;r:ulIii muhtelif l"erle:T;n]uTlr\laktEldlT .. den ..vtHlllllrn~;:th~. Ce~eL MQrga. kllJdlrllml~ vc 0Dun HaHd,ill U~lJDlCI asliy!! c~. mda. )'!l.P!IIlD. te,hi:s nel:.kellillci-e illL ma.hl;.~rnel5iOode duru~mae.1 01Iutdll1l'LI:J KBi!<Lm'P_B~da ~kib~)·h8y-etlellmi~t.ir .. ramye:rj Ke",l!m l!1ok<lgmda 2 i IlIU.M~hhme H..a lid.in liUo;;llllU ~mrtLlIlada otUrlin <,l'lldl k<ll:a!l1 1 Ja· bit gordii1'iiilld<::'TI Vc k.admJn }ri1ifiElI:: oldugu an],a~!]rf"LD~hr. Yaplll'I,j"] :l:lj~de fild yara"'Llldlln bir ill kltl. lELhkikiJ.'t ,,;::tIco:~inde kaduHO ak~l d Igmdau B'Ll,.lun!.ln I oj. a)' hap !lin!!: hEl.iIo~ahgmlll, l:'l~iipt~li oldugu, r.ney- karar vl!!r!')i~tiT.

mi(!t;ir.,

.

hal,f)is YrllItl!!lcak

~orlar I~u,~uy

_

Malt Jiinleri Fenerb&h!je stu .. dmdan. ~l"'~nla.-. y", ~~"~ijy [skel!!!§in..: kadlllr yaYIiI yiiriimek y,l'I dill ,duraib: yerkTInd.e b·ilm'\',l'IY bekl.em.,e-k rne-.churi:v,etind'll k!'lLiyorliilll', .He[e pin, .~fII8ne.rind.e, ~~laD1blJl TrafnVD)' id",-· .1'~;.Tlin Be~iktil'il~ .:!IbJod~o:nul1lJli~ yaphguiuII. i!II":!i~.Eloe !Elira.k b Ul' {I:. o 'iiilaH g'i2'\Ol!n 1I,l'II,bi!da:1'1IL hi!j: yokUJ aldmlmamasl.na ber:&ies '1I~ll' or ve bii~uitisPo~"Cilllii11t' :s:oruY€!l'll1r:~ BIl: glbi §I!}' leri ~ye,t Ttll..mv~y ~JaL'e:5i dU1w.t:miycr. 1$1'1 bun a !ltadyom idal'i!sinin teo ~ebbiis etmesl, sporcularl!. 'l"e :!ipor seveli halk.a bu !il.lil'iI!l' =blr
ylU'dlDlL !l:d:lter.l[le~i tCiI'IJ etmez

mi

l'IiI'lIbil1' ••

~ _ '1 • 9<41

)arp \'t,:ziyeti
YAZAN:

'"1'0

10RAl'
(na." 1 indd!li!l

Hikayelerimiz eki olii tipler
vak' aya
,

==L_JENCLERIMIZ ==II_..............

ARASINDA

'=

3 -::.;__---

F

III

SiYASi IOVIAL

I

tiro AlmI:D v<e fin
dell LeniqrlillC!a.

k.lllllU'l KueU· dlilin;! il~lteIDe.

Bir hikayede asrl alan vak~a d ~git I

Genclik giikseligor
Mlekfebi Rektoru Osman Taylan, hiz e alb yuz ia l e b e uzer'indeki mus e he del er-l nl a n lath
Eskiden yuksek, miistesna bir talebeye ancak 3 ..4 seuede bir tesaduf edilirdi, ~inld:i her simfta 0 kiratta bir, iki hl~ebe var, Sebeplerden birisi harice talebe gonderiimemesi
e.;:ell ~tm Yilkliek MllhlIDdk; m~teltHl.1l

Hindistan cephesi

ie 9ah!~oJ"]H.

2-

Balt.k memlekei~eri
-

buru non
YAZAN=
t:llj",Ji.

ruhlur
"

Muhendis

:r

flZ€I·n:

M. H. ZAL

eephesinde:

I!d~ek e.g-l 11m" Btl BtI.tilrl gtll'!Ut11 \;iiil' il!t..i:'B;hnda (I&J1. dli. (!niann ne ma.litil",tb old\lll:lElt'mI rnckle b'M&ber .. b~S'lIirUUl ooebiyatlm," Aimm - ~l;n[11fd:m ij,. bllmo;;mj,ze el'l.8'~ olur_ da. ben, HI-- Zln @ tlikks.l:s :'lIyan WaiL hiJdLye. mIII]e ~,oinyap11u. Al~!In bla!;" a.1lst olmak l!ltiyeD. bi.r Illkayec:i.nin 'I'll dljgJmLz,e!Ll", ~l yenlUk Ol'ndiJ. DIll. rUlRI 20k tiddetlenmlftir. Sovyet. ya bLI' rDma!l~iMl1 kw-trl~tJ:g.1 ZOe- yor. BIiyIl.k ii.ltikbal de onuruhu' ~_ let' huraya teJ£vi)'e- kuvvEitleri Gon luklBl"I anla.tmak: k;ti:,.'ru-um. nederim, Yalhl3 b.a.za Rtkayecllerimiz, dermi§.lrerge de Alman I1£n; ha.re.· <Noonan, sDkaga tunUmll~ hiT ",y_ 1'!!'lIli;Z;m diye, 1:)l7';eIiIIIIYlI.tLt1dIl1IJlI an. kibm dvdlW'amaml;}u.nlu:. ttamn dj)'e bir SDz ""artjlr. Bu. I1lLkj. La:tm&ida iktHa edlYQrlar, KIYIUBt hal kat<;) Uj'D1:ry'a.n 'bil' t.ellbilltlr-.~"'Ilnkn tAvrr, muhil tasvll'h~I'j (] 1~Il!riJ.a gill' 3,-- Merkei. cephesince: sGka.kta hi!!' «'k. i:n:lar:tlar ~>e-lirle:r. ge-- dtigfim1l::O; ~~kildfldir, Fllk(l.t I:lunlar ~ioer ~ bullllLl- .rom::mds. g1ir,dll- olii .:jlll}'lerclir, ruh D1!<#i1!oel'!!ill·_ s.ovy'et - Mimli'n :t~kjg1!muz i.u.;:!H1:hl''Il. hie belLZ<3m~:l:lti'lt_1 BunrlaJI mEild.&, bir krsrm ILik~Ylimiimde 'll'c ¢I!GoublliBr~j,inde qok Hl!pSinin ruhl;!ll':! elbiise ile, :zahl~'j hal lerimizde, ';:!I!).'IYlLl :,ilml!;b :t'I,(1:)nrndl!! • id.dct[j muJfilB.l'ebel!ln'~eyan etVEl ~fl.'Jl'l'Iill"Lls 1Irttil1ldilr. Y1:h'llinE'Ii;, bit ~ in~l~;,.l'~ bir 2;e:mbert'I~11:I me-~hl!:li':r. AImI!.II. Qrd'lll»':l bii.yii!,;; dlll"Il~,fI,:k, lik:>ilim.1lk 'tel..: b8l!lma RIa ~fbl. Ml'ck-oat eden Imldala.ra bellz('tl:t'f>l'_ ~1lTYVr:1Jer~ Minsk'ten (90) kilo· d~ erlt:l~l~r? Daha :[a.zla.s:mD g(ir.,l~m, rtl"(j_Y~leriml:i!e ~1'''Cl kQyli1Lerln beml!:hoc Plcsa.fedc: topl~. lne.e;aIA bil' iuwgaya '\Illhit ob.anl bi I", men hep>J;inin b~rbl~·l~l'ine benzedikleDiifmDm yar-ma tBjCbbisIe:I' ~ hakikatJn ne oldutltl1U bilcbilll' rnl- rl g-.tn'lUll,..vor.)'Iek~li3i'rLll sudur. Ezik1itaJittIlIlWIt aa:mdane ~b¥eyim '] liiJli1£S'tten kJl-vg&I1ln aebebini le~ l«i~'lil, Mllll hliktllilillrt mcmuru meti \Fe ih~'IIjI'airnvvetJerimizin ka:stetmfyorl.ml. Kavga)'! yapan ill- vey,jl" i!!'l'ruf. buna gll<re "}"<:ItL(l.nM liLI" m1lY,!I!fif,alciyetli hlH'e!kiit ito!! tikUDIt !laR1Bl'Dl !&!nCioa g~e!!. 0 h,idU;eY'e ta- vak'R .._ tnlSall ruhunn bll 'ba.'1Jt Cm!l~

le§>BbhUs edBP d.ipnan al'II:!omdl bu_)'LIk m.u.bliUiiheler hiiflam:Jtb.r. M;Ilh.a.rdIel~ ~<l.m edi~or.

mma

Donunri istikame .. lindi;: d.~1JI'iiiledco tomlll IlntaIalil.
50vyet

J
rill ~l
J i!'I1Jtiien

,U:mdifHkiY1l! dogru

lliifa!l!il!:a

It!sutl:;,r gd!"llnd~le\·lnCietl. !lOI~ 0)'4" lis ttkilldtirier, BliyLe flemekle I:Hlill."~.l

----,Il;; .'Ely-a dt:il't., ~llZl11Hlk-

Me mel KAPLAN
lb",U'ttL!. ,<lah etmez, Bmae'm

I

4ehll.l!Ini i.-

IJI !';,:l~et

a.

W,L!1'1'en .H:hdDbJqkuma.ndtm D~· dlui!!f1ii .gme ini8'ili:zler )"ilJ't11 Hiindist.uJ!;bl Lll C4!!pbe ~Ia·' Lil-ii ilitimalmi gibe all)1or. W delJ'l!iktlr. ital~-al'l ord.usuoi!l kar!j1 kii~k bir kuvvetle hazill'· l!!IdLi1 ~:ket neticesinde dUn. yay} h~yran .lIn~k,fl.11I. Tohrukta ~ldl;p, ted.birler1G AJml'l11L l¥n'ur~l!I k!illr~liSUjdll ML$1n ikw-tarl3ibilen

'tal taDI!I

t?:2,e:nen.l

adI.illmm,
~nu'ekebi2:

G

os-

J

I

T;r, Yliil1'<t.

,·to

rul"lla rfL!ita:~CIi~IfIMek~eb~ devarn ;( eden gen!;lerln Ill· ~ldlll1In'J. yar11:1 kJ m!;:31~kll!rine alAlw.Jm, l;E!Giyele. ri :M Ilkkmiill SuaJ. L!'I' S()Il'dumAldl-

"U.

alii f;:i)nnck Ih:oare t"_h~be g~Clel"rn~ ~Ye&1(:1d~ ~m Ln e.

dtlecek

venm

BIZ-

dn·. ].{fu;te:snEL

\Ie

iilllidlltli lalcbe 11.11l"i~t~ "u,lduII L"rr i~k jmk*nla.~'d"'n l!tti·
Ul(le ;:!tl'l'l

~lI:ee ve

~lm
gefl~nk.
bOb<itil,

Cel'il-Jllfilf,

haltl,(In. SlLthl, a]EI.

da saltClan, lIoldw;. kB.5U, ztVke klin,
C'I'S<[

ilUlt.

tte ui;re:hlm~. Ahnm Sag ce:nilh iDtwine ~ucum edet::l t§_Ok l~ekkoUeri Minsk'k:D (SO) ~c mesa~ fede !jOlt IPiibi:m birllllllLhlU'eeyE' t:utu~dll'.

kadoiliim eden l1aletl rtI~l:IY.el1M' i!BfhIl\lImI demek: istiyorllll:l. Biz k-yLruile.r b1mial'L B9jf!. bililrneyi.<:.

tUl'l & jz;:uJJ ahnek. t1!'iZ1\l"I:...eleTlll dotu~WI;u. hB~lr. BlrB.km tnSll.lil4'll', ke~d~ If{:o'!lUrrriDi Bnlatsmlar~ Eil!' fer.-

4- Cenyp cE!pbesinde:

Hiler ~m ~epl~L t'lt y8?iI.f'o hlkl:J.Yl<:cimiZi. t:B.nl;'l<lI'um; Sait FB.ik. Sovyet = I.uk ia~rtindle 1.8T~ 4:.P<Jk yuzfir>d.,m, para yfiiilUn4en, OnCie. in&mla.l', 9OCuklllI', kf!ndt ha~ 1l1~tna.n C-elmbupdriyc: d~ nil- hl!ll~ ~r'Irtr" Gerlllr'_ F'akat bUlmnl~ fw; ~. trepbhUt.leriD1!! ,devam Y3f1I:ri!' hi~ aJ'asmdB dat'lar k~o.!U' liLnn~ ki!\D.di keyiflel"i1le ~r'fo ebnekt!t: &kat W,,",Anm bu wa)'~ t.ark '9ard!i!'. yol"lElr. B~ hfirrlyetton genl~ bir t",. retler.i latala!rmmm sdg ve anu~ DUn, 'C8it<){lHI hLka)'ele~Uti o!t;u:."oo·- n~ ~~:lo'ffi"$aJt Faill., "'Ylli O:::a.-dill:lt: rllR_b¥emetf ~fluda In~ ~li MaldavyadBiJII ha:reket eden AJm'Olml we .Ru.men t~11!ri PrIll nellrfni
g~j~dir_

;:'i1yet, b~l" !I~ (>ls11nlar. Yok, :;;~:31m' hlkl!YCde vel'''''- bir romanru.. a.- yit-l, ~cbiYEll;i;rlal' buna. mUl5aaaoB at1;11 oI&l'l 'l'aka. <ie-tildif: '9fl!.;aya. 1t<iJ.r ij. rI'Iezlcr- tnJanlar. onllll"Jll dooiklari if! llell rlll'ltm-. Ga.:oI't;:.lCi'de fler gilll 1:Iir kildo;: lIiYeket ooeo::-ek~(I.-!lir! taJmn t~a. baocrlerl. Qlruruz_ Mwu..r fSU n!:'Vi. kiilitlerdcJl tiZIIIk 11 18.11 fur ...

.'JmakladIr. AIRitI.<&n -

dum. Mul:!a:ITLr b!l" goilrtr. lnz;_m Uyat--

ma.rtd<l,

hll-y.Ltln

k<l.bUtu ih

de alaka-

Yakandaki mal&mat,. &i bInfm nsQJi tebliilerindoen v~ Berlin _ MotJ.ova rB6filL
~liJ:l

Alk~

m~:

I:"olloiiaEL illirtdIikWil. ~!I yap1:Jf~ ~. lIli"i anlil.LzyQ:rdu.. Vakanm 4:l5a::il h4:l:lJ.oen h1'l:, S~hIJru ~\lyor, (ltUI"U~'o.r,' <ifk mBktubu. y~y-ar. Poli~ 1,1lUlni1s al8k~l olm.!YIl.ll bir ",a§;a. .. Fa.ka..t hikayentn ic<inden, 0.11 aI:!.I ~'<I-,mdll bir k.J:l$m ';!4:'rimli, 1.ilmi:I S'lfi;,<et.i flfjlklnDi:!/ gCiiriin~ten kad8l' bskL~.te l:rl~,

11M 'leln. On.'llJl ~l d1iJlyaya k!;'1!Idi j"lelihd8n bakaye>rla!', Dilnya onlllXlll il:;:iffil~ bll-t'l'L~<I. olll~mr. A.:5il re:!lliiml de hudlllr ZIUlIloo.crim, SOl:;yEil l£.anan~ rasliZm blrbitind~n ,"ok fark" hd~l". Birmcisi ll!1Ziiri~y(-, lkine~~ ba yatB bagluiLr.

.-1I.qtJ;rm:a.k
miJ ve

~urutile

halba.

gl'g'lili!1il

m.WUlJreLe variyGl:Ier'i

mittur.

oM'kert mii~liq' o!.ahiW:
§imald~

Bun!i!~

c-ephelA!:rdeki orlaya 1,;0:0.-

edil·

ar·

ne 'kadar

ayn,

J:le-

l1Ygun va giizel

y-a-

Karlarda s,ltma mi.iC:.::Idelesi

[a,\,e

1iI_

edUec:e'k
~i!U'

113Ii1iz yarcillmlfiil

mi-

Karll!.l "<I: civarmda.:ki ;8.)1]0111 BiI giin }kr~ii.n Y!ikUl)'lIndan 'l,';Lklma.k;,;Jl~, sivriam;~k o[mAma'!il i1;in \'lmitm'l- )l:aVlt ~k gtizeMj. D~v:ll'I~, Sht~a Mij.:::actele memuru tilri!l.fm" .' dan H)Ufl~If[!lntil.n ilAl:~:ammak ~iI. ve.
rm
~~",.f\1U\

gfuu!ljIe Q.agru ahl-ltJ\l ya.
.

Allnim kltaJarile GCl"I!IUp,IaJ!l [bam edilrniftir. F<!ht f'inlilodi-mlJU YA

ni olm.a.k ve &vyel1e Htihab !;.;e· silmekm;llt:$<Idile Men'DiDsk Ii.

'Sl.trn.a."",m

oD.JIJl'Ie

"

--

·11j:et;:m.eJi, ~Ifi

L

-

-

~Ol§.

i.

~il
~Il:

!'I eballua.

bakI!1'Ord1lIIl.

BLr ILl'ka. ~ ll~tlmak:tadlr. Heyber

ug?zyarak

bfll'Bbaroe

Simdiye kadar yilidir

mii.t~viz

c~phesinde £n miihim muharebe b01g.~ Kanli HnaLllIlI.lI'. ~'oI:Ol MUll Yll- vSlj., yavq yiliiidt'tg-llntl, ve h~talar t~,a 'Vi aft) nd ~ b uhu\Sovyetl~ FWand~ :barbiniIe 9W W elb:iaey!! bilrtinmii" oldugunu durIlLmaktadu'. buruml y....p~~ ... F;mm g&diJt1Jmil lliaiIrlad.mL .Zallalh yanlo!l A.n:mlin _ F~ y8J'DliaM1lU nasl~ dw- o'pt::~ 'llll'ptIld!!, i!!tratt.a.n ad!a:mlar U·
dililr~ ~ lQ!'.and~

liYc Jrltme:,.1 t..-rhyaraum_ T!ltrclen, IIlOnalJ. u;davi 1!.dihni§ olduglll gilii b.ir Uti i.dun bt.~de blr adam. ye.l'Ol bu ·hastal.atln il~lar) mtlmuru la.· rLkIldl. lkl 8.(1Im Citem.de ~ Biran ev- r""fu,.dan 4:!'I,lcfrne «o't'derHnti,~ktl!

dv. L.~radm mii:iIi1i1b.~ MOl! vaklt kalmadan &dU. Nicin? !.jovan..III 1iIm.k ernniyeti ve KalakiKil evvel l'It< dtiqU1lliya-rd'U?

'\I"llijtQ. imrl&t

deJIue ~ SQv;,e1 cep.beliDin 1- bi~ Olmazsill _ Dinyeper DoJllm. • di!i. kala"ilm~ i~ elzelbdif-. Bill1:rk lIle;mk-kstl-minden_ ireri
kalan Ettci1Y&y1

QBgwmaya Blrda-H:ayatl I1.lYI1Jdl Bllmiyorum, r KeDai k.endlme !¥e ankh bir hlkiLyli' dedim.F'lt.ks.1 b11 IUk:tlye !!I~, rea.Jite pa.n;a.l!lcliJr. gii~r
I;J.

otomobiHnl.

l....._,

11 _G_··.a_ _e_te_18__r_i _o_k_u r_k_8_n _"jIJ I _z
Me+eligilr'l rolii O~ y udu' 1t1- d.s eda.vfI.
~h'k)],
l'Ii'linl yenirln:!4~

MilA

ve ~.

Ve d11i1:an I!Alll.tmaz. Roma

il:l!l hi<; bir

lIsy

;rnatliip ve 1Jlill: ~e.k:U4-e g:1Irmez_ Daha dotrusQ, I!!Mr ebnek ~in DOIil8b:url'dao !i. <:l (la blrofl]ll fazlaImU gliremez_ Fllko.t me,Iifa:rki.ye LeningradOl ,do8n!l '~8-\"V1il' edat"; ruhi davalBI. :l:!1~
]ntal.arDil
; ~)lilIiI

k:i Sovyet

):!,ayah bLzlm

g61'c1tl~r

Av li!1!<le.r iMI· Mil]~ .$Jimiz mek~iebi :PJrarl!l m;e-ld~ :mudiirii:nd,en od~n ",,~dtr, YlIk. IzBbat aJ,yor&:k MJlhemiiS fIll!>'iI IDeI"ak ettln~._ EIfV4l1lti g1:In Blrinl.li smlfm Serlo!! !SOli!! ImtJhllJ'Im~teb, mev¢~t vaziye~l oldu~ yilltlsak Mtihenil~li mektebine gide· la.rmda. ill.lImm netiooler. gidil;im leUglbl k&r~lIYa.rsJt 4,er!llenni (me. go· rek biltilil bil' gUn geljlNllfl1, meltlrametl hak'~lDda i1\;lk bil' f'ikjr 'ie. re krtip I!tmlJ1' veAvnJp:'l ve arne· s~ t'I1>hlgli'mim 'I'e talebl! hakkinda rna reilillr, lkl !ie.lif; evvcl. no kiJ,tilik bir rlka mU!h,~ruiiS mek~plertn.tn ~tir't lamllL toplEl'clIm. ~mr.ftEL ilk devr~-e bUtUn im.tlnacn· ,s,mdma mlJlkMil altl !lUliflI dtye kit. Ndie~li~ lJIu kllD~ ",a.rdml ki, lanDJ t&mamlrylll'aE:: a!lllt g~enlel', tulmlJlli>rnr _ HeJ.o 'MTim:i smrl1:Jm Yuk,;:ek MlliL~Ildi~ Mektebinin 8'~Ii· IlEl~ ki¢do!!n IIbBII!,ttl. Ge,.a!! se!t!! bu mliiJm.at, oo~ ~1IY'1i. !:i5oelliUl 1~ JjO\Jrkmctii. yapt.ii;l tecr{lbe, ·mail .• miktal' k~rk liek[~e w. bu :sen~ altWakt:l!i na~IIa·t"I taIfl.lklTIlama!i:riC 1I1!Ju.mtm'z. ve J1;tlmu bayata. a· JJtq: bit;;; Y<llrml;itrr. ie j~e.a[lerl.mdZi bakll'l'JmOali di~ka.tie Bi2im lisa T:f.Iez:llonli3lI'D'.uz, ecnebl skloilelb V.IlJ!jEl.t sevly~elt OOIf tet~~ E>Ililmete d~ar, Bu turtlbeJdkj ~ir:su1hevelUlhqmilya I m1lJtcmiif! m~ktep1ertne It:a'5la~">dily!lJu;~k 'Fe mU!lte!l!!a bill' t1!-den !.cap ede!! d~n.lcri &Jmlak hi!' '!i';Um,aK ~eklinde oJat.i~ir_ mellte ~4:iL ~iyorlat'.. ~kn lebli!Y'C am::ak fu;, diiirt s.enede 'tllr de-talufI1 li<l.twJ s-idl~letm 0[1Unc ~ C' .. V E1~et 11\1bakmulan kat§j· bUllla:rd,a1i ~ k~mI tiear:i rnak'~tfa Let;.&dijf fldilirdi. ~imd[ her Sllllt. i!iol!bll.ir:i:t. J...nmca. Genera[ Wavelll"io Hin· I la:rla ~!lnlIl;I m1.lc~lcm!l.ir, A!lg8il'1 ta 0 krratt-!L bir, 'ilri talebe va.riftr. ~I'H8l'1JlI yerL;n ~ gctiftIi~ ~artHe ~ ~~ku~~ diYe Ukaek J.rli,lrendis MekLebi Harika Jlc.,.indol'o tal@Dtmin bu ka<dlil" dlerilm.e~ilJl, Hlatli1q're do~ her gelen talebey! k~eaer~ot:T. FaRekto!'linUn m'IJ.{.anedelerue lo:ofllJmusr umUltli i5tviy~in )'fiks;c]· )'eni ibif' 5iy~$etin hqlLGngtc] olD. k&t kl3.y:lUall ~illlra. talebem.iz bit gCr'l!. Tfuk g~m~ljA'in:ln &.... iyesi gUncLiitlnc P.d'i ~Ik ])uo d~ildlr • I;:l!lill!! manbkan bcklemek ladefil liSan :m~kUlMlle, ~a. dla ij. rum ~ilnll: ~rIlk!fclfl1e~te(lIJ'_ Gel~ taBll net:ic~y ... varr~ ,s0liL se· amdlf. ('Ie. ~eViYem:l~U\ Av.i"U~a l~l!b.ri:nden letJ.e ml!13emer;t glttlk~. iyiloelilj:ty.:l'r_ II e-leRllI! A 'lTupa ;voe A7'1erl'kaYEL tao ger:l ~lrnaB.l'nUi se~p Olldu.fll J'iO~11 ::.... ~. __ ..... ~ __ ~_~_ ~cne-Ql~ .se~e~'fI aliman nGtiGel~ 8--. lebe gooo:'llarilme"me5fnhl 9D!€ ~ larla !:Mp!~t-B.dIl". lmtlhan. m_ I".!l31!l!da. lyiyc d.{)trll, dev!l.fliJ~. I!Hr In· 'bmhsl! <l>i1~!Ei~ at'Umda lIadir t~li. b1lll'i>'ru oJ.mlldlt! $J:L h;c.t :sene· daolmu~twr. EBkiden Il:l8J!lllJlekettl!l yeo 1t:i:;;Bf ",.arliI!', dil!f o!!dt~Dhlr dl!!l"tOode i.stldatrar ha ilC'Ci d.el:'S"il:'ti t...~~ etm;o-kte, 't.i~ talooililin kaymajI ha.r:il;:oE giEskid.en tIt lmt~an dl!'\7Te.alne gi. :::b6krmlijlllr. ~"",~e talL5:j]11l L YBk" butililJn ~amilofl ka.~p te-m 001", bi;:;im rnli!ktcj)kt:iI:ni.2:iil ka-)'ll'lII.k !"4:nle1" 'if'!> bll.t1ht lmtil1.8J'1WIllI "'oilpall AdaDa:lI ~tu::ltaia 11l111R oona bic 9~ edememekted!r. a!t.l IUlollrdl, tmlti!.IISlill!klar yIlZllitl'enle-r parma.l1Ja gi53t;:.riL~ck kil.dAJ..r mla:illlir. !.!jvijt1\\'d~i m~tIi:p, bu Avrupada bulul'lB.ll talebem.lz ha'!'p Dell h~e talt~ !f(tII'IeY1!'1M 1)1.1 a:ziIL TaJebelim ~ot;u, bl:r k1~m ~er!l genej~ Yil.pllgr d();l~tlJTa t~i:lJ.in bu mllili3Eebeti1e mmmake:t.e i:lOnUnC6 bu H3ymilk kendl me.1i;:~p!e,1'jmJzcle kli-l" leri ikinci dll"l--I':~'e1:;tnL.kIL". irntn~an3. )fOlds. te:zl~l!! ai:t ~~u ria m1ll!tI!~n~ baklmdsn pek dl};kau l".l.ytk mt'i!;lam[". Vii! I\o:Le Yl;ikse,k Mtlbendls mek· girntsti £~ alanlardart bll !($ de. bit ilmt tWfIlet.i aldutUna k= '1.-ei!' tchlnde 1JmUl'n:t 8evly~ yiik:s;e:l'tl;itl i.klnak !Cabrdl. Son lSIDrftaki .'a;;j. bedllloal' YSPllm~, BY. ~>el\ m i~jr. Yi:\ks:e,k .:' Itlhen~'!!. bteJ;;:t'~bci ,.;~u, AVl;'UP~~ llulu'~kl8l"mI la~ 0.11' 5urette gfui.llm~ti.ir. )cet bile laflitI yukBn bundlfJl ib... :Rl}ltt5J:l~ne YU!ilif.! blr- lli~ktupta di... eUUrler'l I!ImJ!mborlldBkl mlliL' Ftilktfu O:!iman Tll.~Jil.nm fiJaino;o retti. ,mJYQ1" ]ti; dIU :mll!s. gL~. burrdim 'Q..ir, dS~1 ~i!-J! 1Z.o0 adedi. .kil;l'ldi .he. ik! sans a~ am~ ~btli edLl· sabmt:lZ& 'ba;;tJ:ra.c~li!:; "' ~j klY'mi:jlerdi:t. Otoou b!le· dhtu mElYCtLt metfll Q~ll b':t!fadoeo el1i1me:!l! l!;.lol!L ttUn ts:JebllYIl j]~>!: geri 1Ia1ml",ardu. yRmll t;>lJt1l1l mtiheJl(![!1- mektepkri'l(lU;YO ~ll]p Webey<a ~tJJ.kj, m~ ne- g-6n~t"~Si-z;,> ~plerined&tml!k Imldl..n% veriL~nCie Muatail'& tnan bu a:!t m(lml~l«-t!i t~Jerlnde!ll hiP k1i!:mI btlradald Yilk· ojij]ljij.:,'·or _ .sa.Il: J.ttihemf.i!l mektMoinlien d~a yazlbn~. lteJtWI18 beraber lIlima:rl ~l~ ;ok ist!fBda attiJ..JM-irll s3yl:lyan!k AliI ka,.vaI, Q~ ~e diy.e rlne alt !OIc'gilfl. ]A bOfl'ltu<'lLils.rr get!lb.~illeriD.G ~ devELI!ill bi~t Inlflll. dt!rtar. .iilerli;etl ksadilll ~t~ diter balll tGNlih ebID~l~d-1r_

oiiplm'tHl ;,ill. lIl~y;;, a.U.ydUg:umuz idll1jJJ.lf\r~ '''e htlklimlel!ll!l hIt;; t<:: uymuyor, Eu iljii dElb,a et.rail[ i:.lr ~iijkilde anl a.

'pe~ lyl yeti.!jme I{• ted:ra:, lakat dana erta ilereude ol:a.!l i!>ksoo:iyet-, Mllll!ler CB 'r':a.ki1ka.vbi!tmektc ve biiy,U( bir In!l-mr, lr>i~im yc ti!itlrtHg'miz taleIleltin a.evIyealne V"'-l'lil'!1am aktadIr.

bit ki:i<;eyc eliblAlp,a ihHw!!l.~ veJ'me1i ~in. ~bep" y~-, fur. HindiJotClDIEI ~r !harp eep:i:u!:aj haline i!:@bn~i ihlimali karVII!ilIIl.· da j Hint1iJ er-le tn,gilizll!'r'aras!!D. dakj miiilila.!!.e'bet~it me~eleJe,l'tn ,gimiD!: dBV,jl.I~11 ar8$Uldia ye:r lilt.mB11l pek lalbiidit. ~Ni. ~i.i.!l'h'1C ycJi ki Hfnttilerio biiyiik b1- kl:$F01 ile tngilizler aT,M~da kliskimlUk l.'iilil'dll'. Higt h~I],II. J'a,PiD:n le.Mikesini de. ]Il.llcZl tel:l!L!.Gslnj de duydugu IuiId£ fOi'ilJ:sl'le Hindista,n-d ki ~z.1e:ree
nlltYDtI ha baiiama!lllD

,giizdoo r.HirwliUn--:: ve

In

de

miicadeleye

"oil 1I000mii biJ'~'Eki1.
ll'liiliz:
mWilem-

keD.di

cliava~m:a.

yehlllliu

sevke'tmenio bllilama1lll1thr. BUDUill

S'~m.ep.
_ Bizim ~!

b;[l!lJ~

IfIlIdllT: lliie:!e

.ttrnizln

~~:I!

rupa

m.

E

It'ke idilr~me .ail: k(jk 'qDJlt iUI" ... de1'~ Hint • lngjliz mii~ n b~t]erinin bu;gunkii iJCapl~r;lJuym!ll~Ula. mbi 'liD,lmUldll·. SUI an,peler ~ki ~Ier.den kalmadlt'. Hmt h.i!Jiklar!ll:nmda a.YII'lCl ti!i!sir]enien utifa.de ~~ek we bun. I.&rJJ hill!' vc.sJle lie ~ ·esHI. U:z4!lrme 1mr~m1ilftur. Simdj iDi'ili:l« Hint iblWlut ~aT"mm bit :harp cep~i Q;1tib'1le- . ce~ in;m;ryol"lilrs.a evveli Hin.. dimmda mii¥e:relr:bir dihlli: ~Elph,e km-iml!Jlan iaXLttl gele<t::l!lk, I tg.. BlI da ~ki IIimllIerl bjr,denbiR unubn<:ik, Hint h""'ik .h-a.··1

s!l:aebi,

I

Y

~!D'I'

I

'il-

L

ye:mek h:i:kayc' diallim·

AltQoeD

YWlIDilSImn

bir-

, k'lJ!BtJrnilya

d.oo:melli ~tikesi. VM_ nktim olmadi:.. ~rm~. dllr. SOV}'eller bu ~]reye ~ak..n~ ha;r"'B.t! ha-klumlll ·~.k ~1iI1."i' F.L1ha.kilm Y~ilnlar. )'e kuvv,~tJerj gond5Zll,dte isabel aE-l!rlerini.n uztlllJI 'L Jle hayatmIn IIettni':§J.ezdir. Eger Alman 1!aunI~ z:unlupnu mul!:<l.Ye.'l'Ocd~cc l:)U ~ zunu 'levkif ~~emHiel:'se Sovyet. t.a.::!dik e':'hy"rL~1" ve diy~rlar lIi~ ..Hnyal ~ll!'!mllltd~ YB1Il)'m'du- Rea.]('T Esklnya}'1 Qi!!. l.aD:.[i"eye ve ~lteYt: gs.yet uygun e'L'haimla:r g&ll. I PI8YPOI! B~ili!i ~.k~ ~r:peYI!I yordu,~ Ill! ke!;trne mllay.at bit" yaf • .mc&bllr kil1i!.wE!DI~Il'. Mintk':i:n (SO) 1Iill!0000e~ p.r. kmda YloBi :pU:i~epel' 'boyunda I'IIlZ UlL'Imll!j gbl'llnmuyeoo.u. Mil. !lIra Alman Qnk VI: zll'hb hirliklcril:e de hallmllEn mll:ffiflW'l adiJ:JlllaT.1I m~UiS
So~et bl!lvi\ h;llvvetJeri iU:'il!5IDda.

Ulll!}l'1 yar&tir. Bunu n.aml ya]Jlfll', bj;r ,q:rrchr_ Ba.lzB.C, <[y~r:an gi:jnnl!!~!!1

:!.inden: ii.1t be~

\'lrBen A.1Iit~ol\llWa
kur!.llt
j

(,@,bejin:de

dljgii:'ill ~tdibiz

(LyMdll ~

~oltlk s:o-cu.k
olmakla

sahli'bi olduiwmw. ••» 'oluk c;:ocuk~"'bi Ii:1<!telig:in hi!;; bi:r rolii
m;~.ehks.i:z

yoktur lci 901uk 9Qcuk ;l;8.bilij oi-

n:tiiLk mUhirn b.tt

SM:g:n C. SAvel
bir
CI!IVI!i-j)

!}~

:saytkHl~

Eu nrI~fla.he(lelerden ~J:k8.C'ak nil'" tlcl:: !)\It'hllr k!. bllKa.da heT.u:. lIU1\1-11Imye:r1 ilitli5llS ;S.!!.hIlW. :l1:iU'(;; o1lmak 1.lze:re yukkk. m~J8Uk teJltsfH. i¢n keruii mel,i<!;bllr!!lZ t&"cih edihTK:ll'!liI. h m-ektebi, buWn AVMlpol 3TIe.i:d_epled lobi' 1Jlllhc!la~ melttebL d~ye kabul ediY-iif. o:rx.l:::tar milltandi5:.. :sd<J.tile IDtrses gfume:k: 'llZAIrl:' •. biiilim m.~1\larlmmm 'iyik'ri seI;!lip Avn:lllaya gOndGdlm~I~NitBkim ibl!! :j:l!kilds A~ ,g";3.l11der11E'.FI tAle-bs. do8Tudan !l.otru,y.a., ..\vrwp",~a gtrlmDllig'ilri I!tlzm.e~h:; ba~ :!;tly.

i..!I"Uliatli

t.sJebentli

ii.llhi

~ti.

SUn.

llir t-am b±r l~te jqaJinde ~hlJlm!lk. tall l1M.k!:lr. BeLki ~n ~tidatJI bir 1~1'3J1il '~H:leb~i!! ]sun tlL~ b"(!.;;mSiilj~. tir. Bun\mla. benJ.ber- ml88J. dlye; bB2il ~kr~~kle fa.ydEL golilyQrum: :t;rte m in:ulr~ kt.sllU ilk smrlll'Lr da>!l rsmaJil. Utl-mlfLf' __ EmiJ"ganda .
ISli'mlet

mu&yyen &ram tlzoel'llI'Cl", YD-IHlmali; t!,Zt-'(e !:;1l:ctIgi .. lliI. pli.!tr ,<ok' dtki kat! rel betm i~tLr. ·Yi.neImua~ Itii..l' (fie1;o&mJ Sa. 5, SiI. 1 CI..: , 1

TEFR1KA No. 1
y1lztiI1.,

~tk. bir muhucbe hatiamlJtll'. Abm.ll!I ...m MilJu etrafmda birr ge-dill: a9hklan Ve liillkal icr'jie kalan pi)'.a.dc liHnenle:rmin _ bu· yilk Ioum:.Iarile -- 1m bQlg,eye h.e.

bit k-'be!l6iJm beljri;J'[!.[QWI. D<Jk;tot"un ])u. dUilkUn IIII.~ 11. Madlllm TW'Ptp'jn hli: te bo~a g1tmIYOr·
duo

OdrI:Y dcd l kl ~
~i\lftl

:niiz.

Y&YLIama.d1I1(~

~IllIfor

Dm

-

MO~e ediuiz de kah.'t1:r'i ben "enylm. Turpin, .Biz, ~aruldUIIU!,;, l'mglln ,-. Aml YOrgwl <:>laJI,he'j'eciU\ go!!~lren !l1~1-

I.edJ" Madam "l'1.l.rf!ln lIMl,'skla g-!; ksil= yhiztlne baku, Odl"!!Y' devam. etlJ< Stu: J)er ~It glbl par=' oldiutwnntl .:;j:jy~ege Uimm yak. Bu malCm.. Herberlic de f!)Zl~ blr m.a:a~ yok. Vrllufl. helM 1;)1 .ad{l.mdll' fakal kw;url!lt'l dil!L yDik d~jJi] •. ~tSI?'

rRADY0.J
L.PROGRAMI
Bqiinlrii
1.30 P:rogram Ham benet'l, Iml'g:ram S ,HUlf
pl'ogrBm!

veo S&Bt ELyaFl. 7.» {f>I:-1 '7 _4~ Aj:a.lle lllI."
r>TfIgl'Np.ll1 dl:l'llmr

'ya.Tum~
iii eon&nc d.U}1M!" nil.

Su:rada mlll'ull'ebeye i~ir.ifm Atmlili:l lilll:ilkLu1li"e b:iI::lIdlb:W!nti" iya;. p de: Jlltll.lanil!;l'. E:~ Sovyetilibr bu Aima.n i~l!1'i blilRketmii bir nilllkaI

'Bc'll rnl7 N~~[I? M!lCI1IJIl.Turpm yine :kl!nill dti: N~ ga-rip!' !Jib! bir hilli vill'. Odh:)' c'Ili1!_ ~akagI ])lJ;'

den bir ~y
iSon.

he£& !ld~e~lm.

N~ olu.r?

Buglll'l

gtinUlnIl::,.,.

Stlflli.:l deld~bel'l tl\.VI!'lalEhrbsrl·e

bi[

tUJ'lIlQdj}

Jeri.

allm1az[arm

ce-

icap edeoektir.
Cenl;lpta
YUl1dMl

[Il1pta 111'~ tllliliJtde.ki .»-vyet cep" h~kr:l:nin dda tukli almm .. lariL

LllIlE'tan v,e

Prut ho~

Ukranyaya dQiW;! Alman kz,-ikl dev, m ed0l"ke:n bUi cephe. dek i 'huek.UI ,SiiiIVYet1ei" Mim.k
b!j.]gl!lindd:r
VO!l;ci~ett:

lTIel:h1.llriyelilld!m:llill'~r. f'a.k.at W~ tlloJlyeklin :So"'}'!! tlerin DCi<na nelu-i bOYlll1d~1l VI! bi1haMia Viteb~k _ Don bUJ'g u:llt!!l'inden ~nu ba dot. ru bit muk""bil t~l!irrLlZ; YiilIpmalallOT dotru ~uluyoru:i:.. Sov),·,etierin Baltddan mah.l'Um kalmamalatl ve Cle'phtlY'i li'IiJ~elibnI!J;c'r,i ~iD I!IIJ
... ~1

lIydlUrnak

Ne diyor.ll'lJnuz?' H<lL"rl b;'1nflc bLr g1~n [skllrnbil faJ:tn1ll bIIk$jZ g!d.~!1 olIrii+LL kon.9~·IO!'ll;i g~I'UJje.::elffil.~ t[ibnml VI:) q'llib! ly'J !jil',y.loar dU'l'UrtlI,lS'llnOz1j, :9dy ni'?:, .:let-II. ml ~ B!!!rt de ba'·Un",rmlll. :kBpat'aca--· llYltil~Ln!z. 1!;vet, lill~tll:'il~!J.lJ!iI1. F~Lit;; Gil'1ii abl hakt tntl, d.aha "'pel' l}jim ,,'al', Imt 'l'1!! kaderin l~nl) kat"I'ifliiift dag?u dl1~il. M'lilam TI.I.-r>in h>.tyrdJIl Odr~y'c: 1:l!I!.li.h.Ba _ §lmd~ gidJ.l!OT"llM, Allah bi![l' blor d:blChR HMU!lrrm 1u!,1Ptnu'l oldll~unu hlli;!'<;1r<".HI- N'c· df'1I b6y1~ ~oylendlltl '! Koclltll ..,RIp glat!ll:e Odre)' Madl:iffi TillrTIln e )'ilkl;l,tT_ 1I.J gllz:el gOiille.rilB OJ]I!I. yal",!!,nr gibi 1);drtr. Ve ysruna otllrdu; Si:f;lnle. yalllw ltlJ!mll<H. l~ti!l'OrdtUn, iSl1l· ne
-

KallveniZoii k.IIO:; ~eR:otr kQyayun? E!UI1'U, h@nilz bllmlyo:r\lIn, .ri!trenmem l~-ZIlD .. H!)rib~ k:a.hve ~mad1ttni VD kfLfiv.c: Y,e't'ino biI Ki:I.<lch 11kiir t~rdh oltJfinL s1j.Yle4I- Gent; l.I:i&I1IJI iI1:01o!;;J.E!IIl'l d.t-!li kL:

;!!.tllili'Ul1 Tu:r~trL gell\~ k,adUlim ;gfull;"l :yilzlliLi?I dikl>.:atle baldI Odl:ey'i !<'IlIk. il!cvmeill~ b~a'tl<l!r ruJwnlLl, huyttnll lyke Jnl,Vr'll'~llo'il:rdu.. Genl; k!!.dJna. hl'.l: gl:ln bira~ .;t1lha :faz\:a. bat1amyol;'. duo Fak1:!.t J(l:lldLejn(t yabancI noktil.lan olClu.· «u.I1U d3 hlsr;;ed1ywdu. Odr'Oy gid:lrule ne ka~ ;;jar :yalnrz; liIaIB.Cutl! Ne o'lur, M:1I.de.m TIll'Pin taLlmiIL b4l.k.saJ\IZa.. "

AmIIll )'!!tV,~, KooI:ii::IiZI bt.l ~e]d!. ,r;:.;ll.fil.alwtdan. 'b~r pttkl!ot kA,got ~Ikardl V!j; !Ie. ta.ruyG!'Ill&n1Z m14ter~k Myatm= haJJ Rla:!iaJli!n lb:erL".e kl:lydll. UZWI; z&mltlll;(l:!l'·;:'!,an· I!le 'IlhIr1. ben Madam 'l"urpt1'J gl!ilil<;i. IUI4f!!!l! bu ts..roo~ - Ne ola.ca.k! 'Ben O}i')~ oiIti-t1:l,ndiUm r;~ys;OO.o i!;illdilJilitll gi5rmWII~ti. t.e <;1k:rycitWl, ~ ¥YJer gfu:t1p ~I!I;-e. Odrcyin ~di:!l stU' blr ,.oolLk y~~ tDn, .RI15im ~8Km~1l:I1 bll1!!'lm. Yi>lZl d& ya~ mW1.5'UiI mltnll"-r varnI. zamn. Altl1JnD, g:Md!L. d3.Lr gauto mubbfr'll!i - FsJ lWtljpmt g1lIlah 111km'~ za,man alal'JDl) droJ.m. Babamm {o!lltl ~ dO!$m IUra! edersem pB.paz oclli azar]'Ilf. (Evening N.eva) gaz;!l~ aahtbldltt'. B(o,n! Kolllyr 'I."ILr. 55YWrnl!!yIn!lz. ;ok Sove1". OnB '!l'eslln ve ya~ grindiflnll1;fl)l1. - Olm..llia. Son~1I. by. gfulELhmu nilSll lli'ff~t> teklif cttlm.. Egukc.bUJ eQeme ilCP 1I!1.r'~ltx· til:h:irn ?' ml ij!() eJhlae PMtm'll k.en.dim llOazaru;nU'l' illu .. 'Mll.diIITi T~l'pih ,"evIk hlLrellM.leil'!'Il> I!:!l.Crt· :rum. JRlyl6«l Hcrbe:!'t'e ),1Ui o~mllli'b iIVI' k6l""];~tm:lI: Bir crk.e'k:~e.n para t~~bJImcl!; j~ i:lnU - Kea~l'Iiz, oi!I.edl. Sool'fI 'i1I:l'LtJtJR.!!:'l bell'll tak .. oclla'llmdan fu.l.ll. ~v.mem 11\1rull. H&1huJd Her'· aim otdlrnlz. I~to!l bu. ell Jj>lly;!lhn(la !lall!.di!!t. b1l 'i:iltrl't hl9 !l1II\'ItI~Y"'ru=, l\I'e{lfIn yU~me bOyle ~cukllll', bu, paru... Odrory ~!j.z11n'l.l. "es~1r.: Bcn~ dinleyilltz;~ MeT.ilk !l~tij:!;il'l'i Ill.yler IJIIClL!U'" d.egU_.. Rllml!k jll~d,lltj!n bamba'l'ka 1)llI' ~~y.• U,; gUn CV\'",I Lell draya blr telgtal: ;;I!!ktlm. CO'Of!!lF b~ldly",rDm. Bllllim i~ln ~. tt b1.r mi:tl~IC-" A~!'i!S oIlU'ak "'iZ'1 "",l'il)im_ Her. bert'ill bu I~I Jrllml!!!.<lnt lstemlyQl'Ull1. HQLl11I baklyouunuz. 1'u2:.1 _ H"yn', du aykll'l,

C;:evien: leua n A. E. YALMAN r

II!. Mshl>

"'II klbirli,

ayni ~ndil.

,elf!. kls.Jr:im~

tr.J',

(PI.) 8.J(i/S.t5 Evm aa,ati. 1<3,30 PMgTlIlID, Tib'k!j'ii! 1'm'1. 14 plti.:kliLr. Saa.t "'YB.1'[ l{t::JS 13~ Aj lIJ1a b.U.Dru'Dalul 18..0<1

RiY.6lo:!l(lticili:l1bul; b;mdo,ru,

14_45 T'tir!!:~ p!lfl.klU, lS!15.30 mM!i ,(PI.) IS Progr&m.

$o:.a.t
18.30

aya.r:l,

Ka:rn;>Ik ~la!ll.t.

KOtl\l~1!-.

Jo.rli:fllieket post.a.s!, 18-'1(1 Ra(lyc caz ork:eB't:r'{t.!q, 19 Ki:I!lO;ma H"-15 Rad. yo CBZ o:~cst.&:iu pl'og:ra.mou.. de'iEIJIL[, 19_$(1 ~;).U1 flya,rl v'!> AjIl;cT.;(l litiherl.er!. ll!i.'l.5 ~ ftu!!!, 20_1S, RILdyo gB..l!leteal. 2tI.4.'li UnurnJm~ ~rlll.r Z.1 ,ZU-a.a.t tak~':irr!i 'I'C: to'p£ak ErI.IIlisilUen l'i<>n;:~l,2Lltl 0"\. lcyiei illlUJtleI"i. 21..40 HOlllLlim:a. (Gli 111m l'I:l.e.!!al.e-Ierl). 21.65 R,I,tjY<:I Sll.lon o!'k",~I;rw;:t, 22.311 1demle.ke-t i5laat a· ~r1. Aj;)li!l ha:be.rleri, 2::,·~5 Radyo iiI....I.,,'l orkl!lStra:sllU:n <icl'8Dlr. 22,5:5/ ~ ¥arnkl p.rozmn va kS.PUIt;I

Toll~a. toefl!
h!l)'U', saGec~

ay]pl~1:'
Y~fil

mm;l!I-

zaman
Fa\(Bt

Ii:IsMl~ ..r;ei!;jz" Rll'iklehll1l:yinj7., Iskambil gtllerak: yn'l<.

nil

olu.-? Odr;;,y Belt

!Ie11lin nil ka" d~Undfim
\Fe

fikjrler.i

va-:r diye

m~n

clc1mn.

il' J.."'!" ... ~eft ir_

1!''''~LI'IiIimdedI[.

(Arkul

",a;r)

.' Tii'rk
~
Sultan

____________

~~~~----~~~--_-----------~--~----~~~-

TarihindeCasuslar
Ikinc.i
u d [i

imi--in
(BEL~ll 11 I n~)

V'ATAN

__ --------------------------------.~~--------~~

uk

~_. ~------~~----------w __------ -~

Se,lim ve
a sl

yah
Vt'ltertJk

J a z efT

Yazan :
J.. li

.blao 801,AN
-IS ~

C'i~nl 11,,1'~'eU 00!iJ]ilo;J.i111 iie .. - f.'thille j ~I1Ullr mr dLye ~acllkiSuuz. II. b~t\:ll:lt taylni. il;;in t~!}~bbiWtc FIJ.~l!t bu gLbi '.'9,YL!!IY'l,;,iJ1 YOJ"yU:lun., butundu. Bu 'I.e:!;Iebb!u!iL"T1 BOO!'!!. hu- ell,) I'li~mli:io'(' luuim:l' nke bilrUl~ omU' dutler Ctlmhw:lydJn MfIc(!:!lrll;llU1. kr(IJ: ,[IU' JlllI"l,!i;CW gelrrUl,l, kill!l gt'iW!leyi gti,-

IfLrlle J"l!lpmlill oLduMfl1'~ mUIII.·MtI;e II'!. :;lLl!llarJ:t16got.n ~[l.yln ehmdu, 'YflI\1 Ve. uedik cilrnhuri':"l'tt de kllp-itUlU::'(O!1 denilen b&i.ll Imti.Yll2la.r ko]')udl. Bu I.!iU 'iI~nl'dilr[j Sal::_1<qj;: GUl!flllll Karsc Sa!iYG Sultandll.n !;ok ya.tdlm gtirdl1. Arade. Kiy~rll. tamlnde Y:u.lrndi bIT ka.-. dm vamtt'ulk. yapi:I. Bunll. i'I~nl tarcilmlLRI \"1: Yahudi. tabibi Salamon Na.i..an ESkl"lllLZlyl de ilil.Vol" etn'teliyi.l, t;tinltil l'Iu Ya!iudt 'r'!!Lktill) 1l1!t'IN'i:ltlf VMcdil1.1l I{>I::indat1l:mi~, Q~a do:stlul!. LIiI' Gdi.nrnilft~" BllJuL~ ~l:z.r \' (Jn~CUkte klllrnllJtI- DIl9B t.u.l·a!lltdar.. hin'l(Ili'~ g~;rll:i"'llI~\I, 'l'abi.'i Jmll!un VOfll.l.ldll;;te tJu tti.rnI\}'~jnlil m~l\bll Yshudi. ::sa.. LlUllon (111. VenlMlik £lllrthuMyI)t,j,l\e ll.!t It1exdt.· bUtllil mlMa~ebnl kull&l&l'a~~I', ~Ji.I:.['jkaJ.a.r ~e-viriy(lr, ~lI.rtIni bu In.lr-!)U~ tkffiyonliu. BlI YlI!hl,ldi d,· alir~'tlil. Itsre:m memsubelerln:ln en mail rGm Ilda.mlo.l'l :nra5111.11 gtrm~ti, Vt!i:~r

~~m.t~'tUr, V(!lttilc l'I:'.JcI'rtu. hi'iFlilrlltot'~ ~~l.l!rl Eurs.u.mn trJCOIhul' iJ!ekH KU~ ma:!llarr lO::ClriltQcL!l~ril~ l:l,,~gJ: lutvp ederlf!NL O.:rnlll/: ]C1.Y1I,'ltuldil..'nI::!L~rsa O ....IU!I1UI 4o~R:J'\l, Y~~UII.I1 y1JllJ II hjlcm.~tL RomlJ 61ilrilyIIU''Indll Blu'!illnm cll-rnm meyv!ell!rlnl! ....!'. g1.I~LLm k'l.lJ1La.l"la:rma I dayam:yordu_ Onun ifiin ~Il1I1.YIRIZ. Sellm aaMnnlndll. mk.§.blr II.rllSlltda ,jI~'YtL'1llk a.tru yllrUail. Kan'llnt SI(Ieym..JUlm, .iaLILh 'L:ttiti d!:lvLElt tB:j.ld!ah Vi!'z:lrliil!'ll!, !.tadr. lika., d4lfLenlal'la:ra. ve !!1;:tlLlll:rllU"a ~B.' y,ftnIYOrCIu. Am!! SuH~ alJJ~eymandlll'l SOn.!!. j]l;ln1.!!~ S4Ilim zamanlJli;l1lo Itluh 'ile ml1ftli m~yhlil~ ~p l,I&t.Ulsr. in k~U1.>;ij, balrk ba~t8J1, okar d~k

ti(}],U.J'1 k~md'llcl'lnj Tl1rk Alrnlil.TI mlJlthcrl~hilin ~k· ~a:.rlll'\l t.-ahrlil. .il::Ih"i.l~ dlml4m sonra, AVl'im K~mEJ.ra~m~"ec. f'eya eden mU'l:I\k:~I'fil:l",~, h.l!fpLnL2:!n mu iS1ill'llJi'" h'1di$Jj1.mdl. Tli.rkj~"",jTI r~ 'I:Etrnlldur, B~'eldl San Z'S.manl:ILl';). 'I~[!d~u' blzden uzek ~!ll',"iriT] mti?jl.kt'" 6:l!.lmlElroa CR·tyl!.l~ .,¢I!I~, fak.II.L inl- IU. Witfl'lll1 nUYl.I.li'ti.CagmHl v ~lUle 9011. l"l!let.·;e Yllr>tltr rnuhtelif mll('l~14'\I(iLe"', nazik.tLr. SUl"lYl.'nin CQA'tlut 'o'azl)'eLi, ve Ha,"iulyo NII.Z£rI Ed.cIl'!n Jt:M!el'i bUti.ln dllnya tie berab;.>r mem nlltJI.ll., emnq'etlmi41 1:J!l.kTmlnd!l.nhalz !lldu!u It.kclimizdlll de lcendiLerlld hIB&:U'tcn Tiirklye tngiftel'4! mtin6111~b;).tlllln 'fhii"lll mtl'«! L I'll!' BOsH';!! (I~ "riid.&. 1J;r~bltl- hangi hlil'fl f!l<.·Ullan. niha.)'I!L TUl'l'Ii),,,[rlll'.'! !!llir.a. istinat IlU.i!LnJ btl tu'" aY;-L dUnyay:t. II!)!' i:.H.I·,,;ri JIll (,:<:-~'jrt'1) :l'Jl "lIfl" Inri fL tt 10 ,.urpJi\I!J.n rId devll!!t.1n bizfrnla ~of!lrml'i'ti:r. 'Ilu ,[I~.zil-It~YSI1 ~l:oll'\lJJ'r\LZi<l ltll!di'Lt· ,.,k (:IldU, R:l~!, 8!1'tl ohm rn llnlUleibe--U.~!'L. Ttirk l'e ln8'iLi:.:; mmelll)fi tam ba![' tin (l~~wf~jn'i g(i5tilll'i1'\ek. [~il'[ ~Mldl~ I!WL~l oLgtmJlllU l', 1:Iinbirlcrltll 131'111.::1111 hll!.J'~ltAt[ \'if!I enu ta[(~'bt!,,·"lrll.lo! tamyah.::tdtE-1lil er-L, Su~ly~ "'a~ 1I:f,l1 '....@. ~n 11~' ~nn.~>M'JTf'I, f~ vc anlt!fal'ak JQ';lilnMcl:letlerlriL bu'BI.! 11f\~ 1.s(:J".Jn iU..lb';l'tl lit: O\lIl'B;R 01- !jlln.kil bar~t d~~iI~"'@.nlll1I!1'1 IIQWllzz;p_m Ikl erltilina.t, hllfmct ".;I 1ll1fJhlt.b1:irat dusunu blaman n&mle!el'le 'b~rLbll'l kar sun, Bu l"lJl6t1'ln hi :tIm kj!1 h2!Lil ol~Ih.lg1l ~'JYe.'liIII; itJul e-trnl'lll,rdlr. degL~rnl:r'(H':IJ!!:IcLot Sufi· !I:Ili!lll'IB Glk9l1 Alman - llIo\'yd mul1,,· ~hemmjyel InbUJz 111 illatl, l'Urld.\n ;;;!Ide '",oflllnlan :;;emllatlmiil:C d:L" &i[FlI b1r 1:)1* \l1!~jlelel"le nil-eli I, btl .. on .a.ylum w~nrLu.rea arn- ~'Qm('ra kar\i[ iien!lmi.li. 1IJlhB.lil~ ge!m lyaeaktLr .. Iacak haraketlaridir. lll.ml:!l \'6 Q.JUl itim.a t !itrniljtlritii!.lll.l \l'lIbutrett"'ll ~ IL'AA rl1i]le~ln:l I'lim.

lJili~m ROI,:I:!'oiRi bUytik buhrsn i<::imic l:!:tIidi:;eler,... tJ<.llkLlkm adell!. ~'tl'j cWt,dl[r11!l!l1 blr -,;ekJ] almakta vc fiOIl Rltl aY'lIl~ dLWre z8.I·J:'mdakl t;i~'t!FITVill aakert l';UI] is'-''~~GI', 'bo,vlQ kli!lbl. tlh" ,:lam L1111 ua mad.ddl'.ln .::!1~ma:Vll4! ~1~ :1~:rtf.iFlI:, hllc[m V~ ~h~ltLiYllt itib.IJ.tLle; tliayret \'I!l'id bir m.fUl:!IL('1I. g(i:;lt<}l'llIl!kt!;!dtr,

Ii 11<Ln. Y9.pmJ:lll. oldu~um'l!:I) te,oobIW1'H', fhllllLtliP~f milJsmtr pl!l!1111Ill11yo" htdi· ~lIt Wld~jJinlli ljIa~!Idt! Lnki,af ,p,tmiil-

d!8me yJ1iO hWlut'lffillg.d~ rnak ist:erll1l. J.lij2-8 InIw,hcd':'Ii bl;llm

t'4!:;!l!kkt1!'

et-

iiyin. de rnari-

II t!l', IfiLlflTl eu \lu2.i1''ilte I'!I.~me/l" lRti.lo:· 6il' VC TUl'k - It"Lyo. mtina:;;;,bIl.LI, 18.11111 t£ojr.Lt I'tln~ II.IlroJU1~ :rn.IlUefi'i;;,i· t'Il!I;;;1"r aro.fi'e!'[rH;Je do:;lWle1 b~r ~I;'~r mlz, 1]]gll~re:ril n gil~h.. 'lllilj oLdu.L'i.liwl lllJdp Eitm~jd.lI,clb·. !

Vucudunuzun guzalligini nasil muh'afaz,a ed'8hilirsiniz?
Yedi parcadan rniirekkep ve kullamsh bit short
guzel

I \.

KADON

..

5 .. 7',-!Mr

J

e..,..

SOL1:uIIl:u M-ehmc~
~ dll!1/kt

g-.lbi bl.lflu la~Wrm..a.~
Llnci!I,
ii:I

~ij\a .Jo3if!if 'I'1)..'1i Wll!!ruta.e-n u~fl.kmll.'I'a1f;u.k oOll:f)'!aMlI;'tJL·,

Vem::CUI! djlla'llri

,E-.u;)":l

Stl!t.ana

g~

U6 Y.a:hlldi tabtbl. Salom;;JIl' ~kId Vencdilc. ba:!yoZUflll1 mdetup g~1!e;rrnj~ Vc httdll t ta.yini. i9~I'.ind£ 10>.,layhk

gt\~teriloo¢iRi.

,,~etmiirt!r.

V!!ftf!dik. l:)qJJyoZQ, demi!r1 lliml ~G"lln ~lIhudL luarm l-::lyer.s. ik $(Itlyce SuIt~ !bLr ~y1er gOndH1'rt~, 0 dB. ce\'a~1Q

VAmedilt dHiIe m'l'"khlllll

1TK':ll1

ata~da c&rl-

.'t'~ ZI~I

dlblOnlW1.\;lIi

~lIt'~ ~n kj.

K~i1

YlllniZ lie gOO-de~ l';,.fI"'f"" .. ibrl. iil'lmu~tur_ B~rl(t;:)." fL.0fa,'1. !'!t:te ndlb- IC'skLi'i.dI ~'e ()n~~ o:htll<:Httm, oJoll:Il'l!ll'i ze-ttr. dlilIlfi M1I.1I:on,da TlirK!yeI'I LlI r.~[IniQI fL~ YI!t.l:nde- de;fl.Lim. YliIlml!l ~tl"I;I;!Unr !rlS'y~~kki'i~. t~~ bu ~[]'bl :l'!1i:~1 !lenl Ktbt':ii!o& Jural yapa~y, drcli. .Jt.~'l'IL 8klari ~~krl!i'dan ~~t:h'lap td@- kll.llu i~r;II.f'Il:, lilt. i!!or~~lmo hUiflll,il. ]emi!!k bterJ 11111-11,hDk~etLl1l~·. b-Ut\l:n MIruY!'C8klh1'. ~il'l!lMl .... h8fl-at !J.tll 410 oSGH.mi:n;ljar~ lti<Hn<k "«,digi btl rtlk .\Illraslnl bUJlil.!li.ll v.I:l rUz 6ttlr--, yeUI!I m SIj.bll oldulrunll k&y~edeQe-]{tll'. bl!! h:dllerlerl Ilk gl1l1ili1dj!I1 ItJl,lan:rI SulU!.n "Mi'!hmedin \l'a~. !ishiifit' 1oOa1Iil!I, Y;!l.l~i Oil!r!idm tr~lW'- m4]l.t lat~l"lm kL. !ill r!'Illnhfid.~. bir dt .... B'l\kat dahfl. 'Inlt1~d'e'i, i'!,.y"," ml)¢i!.- hUlil1llyetLe -I tak,lp ~Qn l.!f "!' \'d~"ki :I.!e:ktuplll. dn~llim 'bu hMi.yBn[z dl. H~.t ~yt gflirmoo'ln PZL~iil'[ rllItin M"~ j htlyacmrsu nl 1>11:' 11\1 r1!t~~ d~I'.a1bUtlk ,\ltd :f.tIl.~ (le.vilm ,tidel'kllll. hll.)''31 IlRhll.Slnclr. 018Ull b~1 !Y;j?)trln kuzayi! oImtyaca:kbrilo ~ Ppe}'l'l!l nm:!;1.... 1l.(tr, ~hal !:\liD in kap-!sllla "Klb- t&.bnLn~ Y;(I!'!'lyaea.k :Ilkitl.L'dl'1'1 dP-Ft lllCll' l<lt.rJ'ottlgimlz 1:'I11".sIII-[, d<l!l:tll')!~1'~rnl:;U M.Jl;tbin lI:ldA~;\ !II:Iyl<:n'l"lI"~ll'Ic il.Lri.kl.~ti: nalld!r. t'18 kri.K .ktzoc.h dry!! b", le"ha ~tI: 'lL"alli.l lie tlL'viLmh Dl~ '\I'1I.31!!·ttin I rs<i<t" . e ~J'iiltLcrlmJu kalmuml~tlr. "ermjl;l QIIjIJl~ll' 1<1li~l'Ii Sull:an S1lleymalll Rooio!l ve till" d· KlbriS MitiimetJ. IU·m.iItiIIJH VI! ti!8'~tll:li ta!!llmmu.n edllIl iIltI&A1IVt- m<JZ klynHit, "''lZijl'liUZC c>1 ...n sad8.kdSid!;l b~Uln kU'o'Yf!'I,iml'l! ilerntn ededBo:lllIll :IIlcfr_ ottu ~t;h~ S!ilim de. .konCiuniu , ~kalal'dllJ1. Itoi ri&ir. t.ml~ m4ld!l]dyet dllTII!l'lIsl tln,!ll1.j) l!LI;llk bilLrim. Bug-iln QI!. yllrm de. llynL hAilhoollZ K:1~hYf! ,,'alil!!i. iH.ert T<1b:M.s. a.ru-l..lk bLl ll~te!l !!Q.llr ... JWoCf Ta.sL MU;mk!llre3i canD.!lcJt'td" gOst.er~L(!n alml.s. ;;;11l;mBm;l t-:;mlJ1 !J'tm.1~ blll~- Sa.B<Lyetl gol:'Jsterl!l~ek V" nl!1"ede Idmlj!r" dasml w.l.mat)'l. karaJ!' v;;:r;jj , l"liko!l: li!lhe.t dUI?P;lJ.[lk ml? Jmnc'l.ioe: ".arm~ h,i,Il!Inii ni/Iilt .'''' btl' an "~ra.rm[yii1l, ,;,.a.. !l;JYDr, arBJIIlnfui. olllr:;tll. 'Dlsull. bllo I!:ibi 1'I.&JLielUurlle SCklmm bu k;~Tal',md'K <:n ~, i..n ~l!IhzaJ:l,e Soel1m1 ~IUtlcnuJse klJ- m~mi;,"'~t 1 havaJ!Il, bu ~i;izleJ:'in'l~1'I ku ...• ~'eollllt:i :i"Uk.anllll.nt.sl~jfl (!d~l:'ck i.1;'8.p 'IlDev:let ~ek1erinim IWlrlJkb.w~ ~mLl ohm ~ 81}1I'~ Q.erSI;:cQ\c: mlip-te-' tl!~kil I;!dC'r_ YIJIEdiu. Sellfiflhl de ~1l.I~l'llil.l'Fl. t'ojlJLIiJ"- \!c,tli ~llllsrlni "C 1.t'd.lHl'leJIe tc: ~'l;!Ssi1l1il;>n AlMM (ilt-\.'!et. I" :'Hli Eil'Cllllt, II! lI'I1rll.!fJg QI!liI ku.rIH Ia:aJ olclJ.ttu. K:I.tIl.'Ui ~ap~El["J.dIr" Su IIf. Hibri:!; 1iV~M. Iptii:A:ill <l.J;tt.r tfll'jJljl I'iII.IUmn~·J,'I1It"lt -- Alman d<:>!lt gW ka.IIruYlllell.kttr. Iiite OliobUyUk rom ~ynJyan da. aot'- JJ'lt, lI,l'ttl. A:1il~ a.rki!dIl,~lflrmt. I U,l'lLi'n~ v~rtl.ifi luymet: hbarUll 'l!tti". ti::kJ:~L bl1' YllhoolWl'. Nihayet l1!.!1'Mn P~~oo. M.Uittl!!flml a.rk.&elutLal'!itL, .Irken, lTIl!mle.,.ottinllZ' i~m kUJl.<Ii.Jldli'1 Dti:!lyo.Yl ycnnde:n ~ar;>jj;n bir badI8w;~tan. SWeyman Z3.m.&11171d& Dollgrattltn a.vdctmde. eJ1 mi'Ill~'em :nedlm :r.tuh&rebillrlUll :9On .tamll.nLllrd .. ki in- k",L',m&lar, H;J!t1Ci:r'j! Vc.r..illnLn GI) .. i~e n Qlli.I~fte harp fel8.ketJeripdeTl bumikez .a.QJllda. PcrtekiZll ])j]' 'i c1.4 l r arrun1 .8'~~!J1wJ .J~' cL~. Id'\latlul futi1nde, hilkClII\41UniZ dll~rni 4'1'ntmi'll oli:ilJglJ V':l9hilol!, bUtun Tilrk glblie kaqar uz.a.k kalabilnrl~ 00.11.]'1. azjl'.' :tstanbUla gel('ii, Bu adam.5OzUm 0lUI ~ .a,~ltIrlJm, k~" B\I 11.... bl~'tey:al(k= i~I,ndll 'r'e t,.(lilWibIJ1i21l ik- mUlertlllin TUrk mll!etrl'll, ka.lpiu[! hl~a!p !!dil!!I va 0 vnUt.1inmz bu aaadet! 'nll."i:El.i!fiLJl oi:m\l1lU, Falm&. kblabW& 1'a.rl~ bolfi& g-i'tmedi. ~m elit::l @II- tJr!!l.ll etml!J m~n !;iy~iltimi:dn ana 'k1ll1pote l1.u.kiki q,iUll!~I'8r lmllin kljli. tuhl.liida 1'I1Und~ml<;;mertlik. <'U!Ttliit:. ~~Mikten lIIOnl'a koe-ndi;r.ail~n bit:' tuna. ~lIlume bSj;' :kU'lII1[1;; "tnllk k.",tlal'l tI~f'jl1lile yil.rU}'l!uk fll.llliyatllJk ..'~ aWl.' kR.lplHI~ lJli!llIlYll.trr'f.R ,,·c F;']"'~j' olm',I~\.'" 11'ahudi klz,.m:a. tutuWu. BmIll!snLil H£.v I'l'.u.lllio.I; ve Siklilt :uiajul I.tl.lkubtJ. h!l'(I,.e bulu,llmal1:tIIn hali klllrl'\lUl'LllllIf'_ BtIyL1k ~('flnlrl il):'t!'!l..i'md~id rnmi birBu kllr.s.!l.d,o.;:,I:~nclj]arjne harMeUe \l'f<l!I1: b.e:rn g-lIul hem de zang-1no;ll. Y II. A.!lll'lal'iianb12r1 Il9tikllUlIi!J:'lInii. kan V{!!kldl;r nIl' bsh~ttl, ~!"'~ dIlJn,"'~ lst.&n1l!I!I. h{l etTllE>:"i '1'eelbe [l(ided ....!"[m_ HI:: k&T.I!l.uti:r'le v~ tlLlI"IJ"I'I.... mooytlll bt.lCl1 Gb.YElJ1&Irui.dJ:, btl kadfflla 1!1IIk!1& ~bed~~~ ~1~.:WIiI. Ycrira~ hli1lt8 d.tioll"m~ (llf1.n. E.B.l'[;::II." memle.kotJer!mrde· .I;I[:I!lm hjl!l!lI.~,ntHI:1·Z Qia bll)rtlk A Im!l-l!. 'btilt:trl:ms k't.a.drr • Ill:lr<:;k~k-ru Ya.hulilUle g!.ntl ve lGrnunlaa F'or1.el;:;l~lI Y;t,hudi. gl!,!: Li, B!..Iin- yil,1ti Ld te"1l!!kki.ILi.ln u; I:.ikJ.Qle mtlJlte:n Lt mi~llIti I-tLt'! a:;mtdjl' V'1!ionun o:Ia dOl>t. Mmeoti:Iniliin .iSil.rillmllZ B;:;ml, her :M:f 'l'lisl ,Ii"':hm aIdi. Btl !lo"!.l.nlUe g~mll" dan IIOM8 \(ab&k 'Ve.n{.'(flikliJe.rin blil.iIl:1 bit' t~:"I~!I: olm8.Su'II h.a:raretle temen lil:fUnl\ k;c,-mt"l ve·:ren. m edet'l.Ly~t a- ](j!mltn!. day-anI!. kar1!l1 :!!1C''''gi hi:.;!er'i bea Id.bl klH'l!J11I: lie bula.ntk 9kJ,JI W YaJJ\!dl. It!. 1'1l11adI, Zlp'a, VllnlllliklileJLn Ere ni ~'d.ll'rl(l!!n, 'I:Iu dl1ak:hmmll!:1 t3trn~n [~mil d~~l yUksek m.l!vlt;lLml!!hl.\fmet Iii- .1f.:rt\l!!Sl, her =;n'sn kalbe kilndi ka]bJl'It KII.t;,~ll~'!lValllii :'}ch2i1lde IiiO~M Ue dt "JzlTld.oj{1 l'n(.nftj,lI.tLcri bir ~!i.hlJ.d1 Ildioi tl!?fnll.rl!!lero!! dj! mallk bIJLlIffid~l~lI' dlll'l blr mllletlz. Aydml&tmT~ my'" 1l.~lIIIU, birlm i.. bugU.n1!O kadal' 01. m dOOlL oMLl. )3.~ do:sl ~ltta. IlloC ve mtl1lg-ru.'111 :mafL \101m u ~tLl. Hu i~te t"bil mu~m I!JtlYIi!!ml!'k l&tllonm. 41lrnill' QI(Jijf;L,mUZ; cl.QSltI\l~\lrl !!Ill.( luI.va. duS'l~ S'lbl. ya.rm O!!. en kU'l'Vl!tli tltc-4!vh~r b.>diyel.erill, oot'oo PU& v.cr- rlll'l1.J.Wnin £'tru:m~ .... afdr. III io;indi:, ibllnClIL" Myl e '"~ 1JJr l:1Il1- 'tiN'fl,lZ lmtlt ola-CElkt.tr. nwnin vc fl-e:ei:!! Klbr~ qa.rapJal'IIW" Irak VI!! .5lU'i,,1! hidiMileri (Arkai, varl tcl",hhUm ;;;ltllirin L'I klYJ~m am.iII:s.,u'l.l b!l HI_Lllilimetmlz bl,i. baslf!tle!-d& bu!duYa.burllnLn C[le")'Ce i~e 1'r!l.ra4~1 mu.ITak. hAd!56h,rl, "Ikbflvaklt, dr>a- tlin klilbimlz,k tCn:IMliIi ~rLl:. S'u lru.vvetl, mih:Bher~ti!Liz.!~ hi!' .ltll!.t hakkl!ktll'. C 2<) l"IaJlllltiler bu locld,ubun a.'iII:rim tumuz h'aJ.!;; millel;! He- bl1!:~ Vjj <In. 113.111;'13.ll'l1ldkm.e~i roi.9! M~oll!ll d~ ~IiMaxttuli.Cll-lo;;, $ln ;;;~n.lZ' yol2atl!l!L Yam,u-ttle'l"l.fl Qsmaflh sara.yo VWJ.(_'1.Ifi.!; O~'nlilo< bli.;tJin1ll!brie IQldu:twnil Is:rul mUt!:.l!flkl IliIIlIl tngmt'I"fJ 8l"llllm- it] hazi:r8.n 'I!a.~ nLlUi'tL'i'tdJ& bih dmI. dB.n 'ole.KIU", I!lU~lln!!lt 'l"f: bya.kku'ZiLEI :lL1~:mjl'fj!!l VIII de<.rh:t LI!l;"'FLn~ burwt Slk t.rA)'iRii~Jnda ~<I:.!Q'or, • iiI!ikl ihU1afi1'l; ks.:n Mk,IJLme-lI.mzIlI l;ifll- tame keHmelarl.<:l hltli'!I ll1iiJ'o:r, ]{·e.n. ),i.lr'Limel':tilI lIiIevs,m .II~i.rul.iJ'Iiir.

bllile Jiltr.,.. g1l8wllen anIIlYl". ancak blr.lt.d't'letimlj!n. ~l.J.phs1!mlJ..l'I!U!II1da. yWi:uu 9ftn ~nunulll!l.n~dlil ~I! vrtl~1 tlll'H Trtll., .A.lmi.n - S(W;)Icl 1lll.illll!l'ab!ai rnu- mi:"l!n ikL memloltet Ing Llllll;;! dey I."1IZlI.trmr. kellml!il!l 1i.tJJI'!1e'lll'lft t~k;rlir vac-el1~lhClIl TlIrl.dye, sl~ljn1n, cot gll]iIlbiU!' MJiI!!atindeylm, kt udurnlart, 0 TfuklY~~LYfilicUnin 12ataem, bugt.lnLln ic!.pl!lrmE!o 01&.1' mil" .raft m!()VIIJlI1~1'I I.IIl:tU 1!;Ill.bC ola.n hath cLti,g~tli.l!i.Rkat.l1'l8 Jlu~'c: 'iD!o"flI, tt;.yyl'!drL&IlII~ h~ .h~~otJ ~e~tlll I'Ltlhail: V,!!I Jl.lrtda. te- R:t;9C'n i)L~ suLh 1'(-l.!Indlll hllliW 1:1'[ elhi!!i. 'DlmEUlltL tcoorU; l" edlil', l'Wi;lUt 8trft~l'1lL11l ,,"c hQka.:rn(!t:!I1!:;:, \nl, ni bilirJoC'rdj, ElinlienlllElyh 1'U r k • A,I" kl£ndUe-l"inj h.ayt;::E \!I!;t, al"klldllo~lll.l', llt1lrllrl de ul.!!ll, 00- ml:lba:rel:tedt.ril dtllllil l'1I.Z'lyet ~nUruifi mil II mU!lhedG!>~nd~ W dtl.~ilnlcE'k bir nokt.a 1'11~il~ tit'tJ IlY IWI'I!I :;o~'ll>dLil'_' !i;tI~.ri h~r&t'TUrj{~:ren~n b1'w-af] [gu1tAJlI'I'I1lflY.l!y&. d iio'I, !:,'iilrllk h Ltap odl>,orcnll: SO!ll'<!'tltr SLrIIg:ill j! VI'! dlgel" dJ~...- tHcltr, Bl,tIla ra!m~n Gil btlyLlit ma..m J1D do.sllu,Jl mll..a.hedeaJ y ..p.u.n Vl: MIHetin va m~ml .. lhltln l$aUim tJ. i- !~tll'!'l't l'(!j;lrncn leblL~ ItmJ.~UI'l)eI~']I!'L adamlal'll1! tl!lk v~ filello d(l;Stlutl!li !:1!ItHcagl ma-l'um i'.IUhlnllD 011\ It.tlha.o: l!tm'i~ t,lldut\lmul> blltt... 11!l. Bu Jil.ltt1 ha.relcBt ahdl \'lIzb'etJ~ ce ISfuiiJ,;Jiysn bu SlU'no'1l1t1k, ordlJ.Y!l hlU'aketlll, sam Hli Zm~kl!f.jn IsabllU, r1k1H",n inkl:fan~rI6. u.:_VJ!'~lndl.Jjr YO 'FUrklya Frlj!natl1 baln- miltttt'lklnll1 dB. Y&)'1ldL l\~<!t'ar1ar Il>lflY ~In birbl. 13011" ~e.re d.alia t (lyyUt etmlIJ" 1i)J1Oiln mmdru.n on d!ltru .... 01 yll'l~ '~11 10161- I:llyat vc a.nlaYlil a tel.iI:k:kl eU'n-tJ'i. tam 'e l'ine ~bm el\ LyI.~1 bu 'bU:;t!klcrY(\ll'ill'li!I g&:"IIJi1LZ 0111.1'1 ll'Ull!Illnl)'eL urn- du1:". ifllil.na!lilll!' cell~ilmen lOla!! bJr ID[[IJ.llo don IIang1stnd!!. ~lIfIur.' DI)'l: SOcfli.tM.1j bl, lao:lleltb- kl. bunu burMa del!ll, tfl.l.l.hhl1t1l1!1rim12o'O tamamen nllllt, Atk!ll.di!l'lla:rdJ'I'l, mr, baza:n d" btl J:i.iitlfl'll' "'''' ~trkJJ1 D10V s~ya.al!tlmLzdl;lkj If!.lllT'tu j.sUkl'III'1lM IYl i'iill!l blll .glll;ell Ii1,'Isl" ill I'flf.ld~ rrwl\- 1'I!1}'.lemtMen trll!lUIiI~ bLl" ze",k hl-!l-.!'let. z.udan ka.""fI:i'I Qlkanrl(Lnli1, S.Unl.llt inelklr.ler IIIUloIiUl-'lllU !T'I~ if!Itll1ll,Uru,llf d",vllllt a.Q!ilrnl:4fnlU'I ~YIMlU!.lCOl'i .ffIekwyLm. ~L1'Idit' W. KflWlL'l-tiL M~h k~8u ~2r1 Tli!ltkGl~.[ n. ~I'\ blJ..llIoo,a,. TIJr.. n.ilhddllX'> :!lLy!Ul! tllEIJ l,yctJn m1.Hilm u. trl'!dll yeJtl""I~, ,~ !'I'I~Het Mkcrh:Mernld!~t biiltimttijiil k!lrtllilnd" ltly ... J.lmlB.ll:l/lL mU'nIl_!'Ii!!b&ctmTJ'l. aydm- 'niUIrrru ti!!rk:i.l ettl. r, fI"Ibl sat'h"ttt11f" daJ(:lll;)T_ ~1I1'll{l ~yuetimh; 10 nmABI ,ee; TQrk ~ A.1T'11IU1Ollt:Ju· d Bunllll..rm -.muml mll.nll.liH·t fulnin.d~ 1Mi'll':M1luihin k~]'Ittit"'Lnl larolil .... y~C gl1n\ln ltlelfl ~ 1ft,1m(llltedil.-. GI!t8vakkut I!tm1yt'].'~lt:, lHIr blrlndll blz;o Muhterem arkada!;llB.flJIl, lal'HOf<j }(!Ii)1'iS ~i,bll() is;tlJdlJ>kd kR lOe'nJer[ic, )illiook l~f'jJi' ve t~n~inllilt t)llll' ·,k[lmnlllJ'ln, tA ~v\llcll'tlmbl!ifl Yll1l!. SOil :zam.!l.,lllll.rda Tl\lt\!kl~l'Indil r 1:'11<..4 alm.ln. z.e tktira.n etmi'i ()11lJl TLltkjy~ - A.1- tli~lp ~e.goldtklm' Z 3~ylGlett.c hL.;; 11:lm VI!! nOfrlya.tmda slzi tlz.dtiglinU bil.:!.hlin()oi SclH'n 'dRlt<lnahmn bepncl m.a-n;:"1l liIluV!8d;e.!!1. j:ml:1U1 R'UlIotmden i!lIIY~ dokullli.r\ bh~ ctl'lct Ol:rn.lldrtuu gi!ll:l ~11'!1 tilT' nokta belLrdJ. lIm<:f!linde K.!bL'j:;,; Iid:B:;Sm~ t'.atb~ti. Ltba.!'!ilR liIoc1;'iyete girmL:/ VII . k~ fie teRTI slh:ltrtn, muharipL!llr ILtIl."'mdll M~I",kl'!t!mlzln hi!' Tl~"~M! Il:tt'rin. k~ Jo:>aef TWi.J.,yi !l1V-li:JI).[yli-llm: SelilCl slliJoi: oLan Zihl1lyBt dalrel!~nd."" Ji!!f 1m 'blle b I' tikI\' 'I'~hddilllG \Il~C t8fkil clf. blr ila.lmn t·m.,l er iZlIar edllml'l taraf~1I tatD:iL-k c(1iimekte bulunmuL'je'tt.l:l!:1l\1y~ U!itnUn r.Hlnyu. mukadtiN".!f.tl bU ~ ~rliiK'W K-m.riti fUSD.ln old'Ul~'lI rdr.n'i ulJ..ZLlit'tltm 19,dia:. "o:! rlII..itIZla.tilo.n ~ekzlp d~n !.!IiZl.u. kilA;K'dr 'III! bl.!!ut IIJIhl &nt- tur_ Bu mtli1lLlBdClt'un G'ay&ll~ni YG ha- l'l'[1'1 1I~YD'b bir 1I.I&.mlllt oIdi!JiUlll1i ~- "'..: mu.kabiL nnni ktld mli.n~lotIliI~ flEI-'I'ic[yo VeJdLj :::;;,6, Jh.mml:r"~t:liJ iljknjl~l:llIl!k Lilt,l!I!'im. olundu, Bunlllr Ilzl!'rindl! t.e~·.g,kHUf elMIjI oldLl. Bt!r Al'flitk ~ 'riU!lii:r-L KlI1;)41 t.a::rihln<Jt.' yIJk!iek ,hl,l.llUrWlllin &1'-, Tarilit bil" g'w,n 'hlu. mlJl;Ill1.ll1llTI mficll,lnl!''k VB muh!l.kBm~!1!T yftriitn1ll~k Illnu.tultl",rda

Eu JJI\Ulz~m l"ki~llfLiIl" 6nUl'ldo, TDr'klye- sIYa.lI!Wnd~Ld lBLlk:r&r'1 ve lIedel bil'Ullnl h,bat ",I;m,.k l\llp ge.

A]ma:n ~ Soyye'l m harebe!i:i ve hi:r:

Me\'zuubaM6

ettit;lm

mUdallale

Vllo

~

-~.".-.

-.

.

~uo

,

t.

~:J0c:JCJ
Carole Lopt'Jiu!l..I"d.'jn iWka!Q.ll.1:o bir lBrlt '\I'8.!'4lrr. Gill:lli btL' t;;,n I!IlIhibi '1l1mB.k marLfet detildj[,. Al!oI:l mni!le bu Allan \l'j!!'gisl!Jt iyi muhatB.Z1I. &!le.

fltUMA

bUm~k tirZl"lJlitlnl
t\ll-ftnlI

11",.

11It.e Ca.ro]I!'d$ ten.1nin gfi. muM.fuli il't,m~inl bm!" ve

huntulla. au iftihar

.:l4er.

Nasu

TI'IIJ.-

!."Ul~iml g'!:lLnce: Her ('&1):11111 h.l)·RI' .'e yqil I!!!le.tll.

zaml!l.tl

)'Ilpra.~

linm

lll~~;jl ett1t~ k.emler kuHwl.Ir • Hafl.a.da b1.T' ~!!!fa yIlzLlne bIlzlu 6U lJ!!I I!llmprj!1> yfl.Nl~·-V"l mev!lilm[:nIfl1~ doll
yU:U.lne !Hlo:; ElI.k. ~iJ.e:j{ uel"e.k ya,PIl\rlJ:-

tIl". CI["k r:lIdi gIlZrll~bfm",.y.c, Yli.tiYllt wtmetl! blreDioon-.

!'la.-

I

LDI'I!ttlA

Ymlng'un

gozlerl

I}IIMTle·

dir. On un d.s. kend1ne mal:!Bus hir. 11;1.C:J var: S GJ'. Boralte de s.ou~'U 2·00 rr MOOt-tar ilIUy{1. at.:M., iY iC<::o <:a.11ull.Olodtktan .ICf1I'&' bill' rete YlIw,r.ken gOzi\Inll hlrk~ oliJDla bundan d.s.mL..tIT. Ilakl IjITUn padElkhfr 1m oli~ycdo;: i.ald,. Sa.bshlol!ym de kaHwr ku.lkma.z ~l!Ll:!ril1i bel gi.lJ. :SIJYU il~ blLll.fl;l

J\fall.l't:efi

Q 81ulli.\'&ll

..

~'Ii'l'lmll8l ih·

fa.;:11iI. makyaJ.

elM hQ¥Il.l'I~. dar tabl! h~

M;u,nkfuJ. o~Clut;u k.ver~, li&dece

:ou al.d.a.ta.c.all;; ~ldlde ooYll11.ma-yt ter-clh eder. B~tln i.eil\ (Ie yan5klar-1 VI) d,udllkla.n i<;:in :rna.yl ll.a.Iin(le ruj ,lo;U1lum \Ie d!c1illin l'lII.nii:iru:iu pudr& GlU,
rDl" ve ~l'Idll.P 8On1'll. d.II. )'llm.~ fu·i)if. lie boi:iY'a~][n yililde

,0-

m bit

ti.lyka.l8ll. kumaJjl !d~e,

fa:.:;llI.l1lnl ~lkr, On UP ~ h'llr. zamal\ c:tk2el, her :.!amELn t.:&blIIChr,

v.·

t,;1n gl:izeL ve Iml.- r r lll1Ufll bit $h()l't yapa.bilir.siliIZ, Bu- m~
KelKtlnil'.'e ~ nun i"m
liZUlt

*

I

anHe be~nl'nt'Cljtfniz;
ZlIr:ak
bunu clmlYQrum,

~vde vaxdlc. Yl!.hut dl'. blr elbiisi!!yi i(I(l.
Fazlll i5-

ya,pabi1irsmiz_

l,lil.<l.myll. kwn~

a.im1L-

va. bile lUa'.... :'r"1."i~- Az bir pl.Ll'<;'llid.IJn m 9!:i ·em k.ad.ar b.ir kuTt1,F.Il!IUt.!I bunu 'i:Ik:a,!'abn~l'Bil:itz, KI)'1o

il;ter.sen1zi :ren kllda iIll.l.bilm;iniz;. Ba.a.m.., l(ekD "'t·.:)·"" k<IJ=.a. ~k!!. bl:r k'l!m~ Il!Jlnlti gO rebili r, Bu snort '7 pru'!:i,!.dal1l. miJ.rt.kkeplli. Pa tronu 1'1 1,I,zl,L Iyice ,.Ik,!ill'i!lm ';;'1"i.Um]'llzL iy-IC~ ilLlmz. BLI
pfl.tronlit.Ji' 44.

rrHIla:J'l,

pe:rd",

1Irlc£,t.!!illloda

d;6Iaplli'l"

~

rtt:;rln"In1ll
-

mU;hlikkYk

kl

k~i!!de bu

bil'

a- mak

kadl!l.r

",irme tr~ \nIIIit.ll.t dO\'ril'l'i.n ba.flaJ1g1C1 'DIan b:LneL &sli.m i2iJ.mannr&a b&I!l~8,T. VI::li1l' $olmUn Mehmd ~Hll. e..

rade.!r~t~!mbz mara tlzer~Hed.iT.

nu-

H&YlIIttan Ij)~&r: Nad1I.- :8I!y B ... Ye tay1n. edHd!ti 'UIIlu;l;o, Met ollill bu 1:IIlI.IUrlul" "3- za.ma.n btiytlk bit' ~lnt.: iii LydU, HtJ... .HI mUclidele ett.ljini 1O<;tl.notl. ~ ural yet! ekmri)'<I. l,I&tH.n teJ.f'l;'1l.klil.l'md!llJl
~~Yrind A,"1i.

Hwtgi kamm? S·j~ bu, :;.aJahiya. U veren K!!ilIUn.ll ogroomek i!llarJ.JIL FuJa ~fu;e mzum. yoIIt mad emld 1:J;e.Jl burada klYlounU !erns.tl ediyo-

Pa.n;:N1Q'1 kl.J.rn!l.~ i2Wine l:Ie&ll.md~ g&W~ gi'lili dmmm, 'lilt y-an!S!'ID. i!lM ::l em kllAllil.' dikiq (iI&:yl bil'ak,.,_ fil.k, };esinw. Om'i!l.ll. ISOIU"!I !:Ijkmak 1-1'-

I!payel! gOl'tlCllan. ~I' I{Ibl."i!l Iij<Lrabt

11ItW1ao., ~ 1'1

adA

•hergun J3'l~rlkr'u
'0 niyete Y.YlVe,r gitsin
air
)fa
--_.

Arsp ~1II"1n4et\ Ka.fkIO!Ji d~laf!l1:a. BlIlIIk .,.adlremen 11[1" toek dliklH lI#ac-l bulUltmlyan boz lurhll'iII. gl!~ti.

au., ..

nUl"

l1Il! balde

:sfu;il!rmi d<iI Ilk .kalllID'-

- - --

k.rJ !Il\'f.l!.f cv1erll".Id~i l~bt !ilQ'!rala-n· gel<LY(J,r, bIlUl.rI v-rur.UlI~r' J,l!fttanke Gll1.m 1:I4mel.!J,r !linn 1I.111iI.-l1~n D4!l'llIdll halkm w"",ynill>e klLpa. re ~Jnl'iUnU viJna. iD't~nila &>khnl,. l€i:i.yll1 'l.i'l' !~jL' IUYQ('du, .. N1&dlr&lI ~iI'l ~m. J:JJ,il:'ll;eiI gim c &1,\ !!I.ilMlniJl, ~'U II: ~ bd:r j Itl~lI'~ I.gi t.cc.t'iibt:lllre -di!.yaIlJ!l!. .;uful'llm )'Wlrn"d. donrnliftfi ;mlll, !r;:ln· smcill de daimi biT OOlIl<i:Yi.;;, k.atMrJ'loik yl\- rak JS... , (Ie yIl L<l1"{l.3k.a:ldL Na.n:n.JJ8, "ill hL!i biT 1'~tlr,: ~r!4Ji1~ kll.lan bir iljlin lIZ1lntiHlUnlll clu~v- tazUeUnllten ~1I!.1d!ki}1l.yl. b.tr lJ'iiCVk1 l dJ:. QnlIn il}in B.~ ;)Ie tayin O1\l.l'LutU;rlll madan or:.da

Mpuild!!

F[,RSA
N,clt
it-

T

=

Yazan:

IlUfJ

BIlr..dili!l srutr~ gem< kJi.Wn ,Sl1tlgWU sbotl, :r~1Ul l'Ovmer, 1I.)'I1i n>nlo: jan(l(ll'l1l.a1iu'm 8'!"lI,amda. IIWlCi.rnlit kl"l- t~ d'U~eler nbl hl!r h.aJi!e '1m trrlaI'smui .. v.e ayni ~nkte bit" lt~· ~I~rldl. AIU blr' k&til gll'li m("tlc S~..,.,.u- rh.h~ g 1l.'l' 1 (ll" r. Sllmiha HiLIIllTl Brtlit m(ll;iII1ey:i blJ- n~dM. .... ~ it.11n. !JXPL1tJtI~~ s-a1'1J~', "'Ii,:&il!'II!'t.i y ... kll.l'~ kI:lhv&ha:n(o]arl:r;, i!i.nilrule.n i!W!o\"ke(lUdL .• '\I&I!ji yaViJjl kavl'lyordu, Nadir .B~~ rIl!£! tevldflti'i'neye Nli.dll' Bey bID. llat.f!.rl al'hk~8.Jl SOIlel}t"I8!tan ,_.. Eeyin 0 ~ekl l:ioZUk 1)'1I'LllflUlUnfi y1lkull-:: flyatla. ~:ibiU.ltTI:'Ia· rrt. h-il.yUI~ blr infl!!ll!!o hllkQ:mete ko:,.. h:ltJ,:mJe, h.s.tU ~a. t~te nnll!.l' &Ill. tlraat gOOlcmcg"e hl_ Mildde1ul'lHlm!ye,
kll.)"JfI.llklLn1u. bepSmt- ~ vUl·d'u. FlI.· lml.. ]nPSi de on4mJ i!:MryorllU", gtll!llk D'!!me-k ki A.dalj!t llU'll'i1l4t' tMarl1u'.u,18,.!'dl. Dl'm~ bu mek h;teJ'lliY'f)rludlVlliILy~ u21M btE' J~ onu m~Q:m. 4!!tmek iSli}'<'lr. onu ko:nunUY0U!lL. tel.gTa.1' Y"IUd'r. :PnstaJuLnl!)ye lI:~tu, lam hl!l!' mlldUrll Y~!,l1'LBoik blr lfl;IlblC1lB.0ftI.lliu. HlI.r!.lTll floC a()yl-, l'lO y-a.T'iillil ~ta

ten bl1B detiYdir. KQrsa,j Jul>lJ!l.mm 81"K&lil 8.iiIkbr VI!! ~.apraz]llmEl aslnlEl.l'la ilutlU'_

:su

bUyflk

bir

l1lt1.J:f gil>! kwul

ettL J;.~ kaz.s.ndl.

Q.n.,. tIIntdltun

za.m&II.\I:r
v,",w_ ~~lblr a.d!a.nu:l.!.
lbirhi!!:'JrLl,

bit ~z ;t:t:z;,d,ir4ikte.n. 101lI'I'B." bit kuzu Mml et'i~m~ti, F-~ gOl!:~~ bEll€!; i.det. F mt1 S'JiI}'aOIlJ kuz ... flnm man ka.rfjlsmda. ~ g"1l~ik yeriDe lulzu k1Hf~I. ;getirir. 'lQ:rtl:).ltl pannaklJ't1n~ lUU:~t 'iii DecIle mmirlenir ve pnoJH!. seti- (l.-1..t l:itnl~ uyrru~RKV~~'tX

PieF. ~

Bekiqi d.edesi krl~-

1>1.1. fiCln J~&6;j.~lU hu· dutJ..u<la 9M'Pf~I& YQrWJifl.v!J.-cndU dln!em.difebiLecektl .. Arbk ba:!jm.d8 I!It~Jh:lellln i2;.1e1"~1 ~M. t~nfir M.lirm~, omuzlan one do~ :l:uLfif,.a
n!WllOrunun

!Tn

klil'.k ~ - alii. y~larmoa mllJlc.!l. va ~ gO!:1ird1Illil

Eter
'rd.m

hii.l:lliialer hep ayni ~k.l1de
~, aJ;!1 b~Yl!I.t lIal'tlll.1'~

mUhre,m bil." fleb-ebe liIaylmmlhla),. dI .IW;; rahllWz Iltmesdlrn dedi. F~llt v!ilZ1fam. 'bW11! lOilP ~tti.r'lyo'l', d&VUif~l;Z: :n.c ~ yap~!!_

'b.'!.!l-Ul.rnl"JA;r,pten lttimet MlI.mlann1

,e11f1rinde olan :hil· oephe- olll.I'ak Ie\ll-

.hll~lIeln eli er_gflrl'" [B
Dana eti yahni31
YaiJw,a bir dillDliI b~
kemilniz kwmmd_ bir lbtJ~k kilo kefi,:ioD: Vie iU'P IIlttijimi.z b~iikJ~ dOj"r-llYIJI )I'1ka.ml;:. hio k)ru~ blr t.eacaeYll alliin:. Uzerine bej. allh~ialD ~HDil. Ve barb bir ~te,e kO~QWi. Etin jmyuverecqi :suyu ~ti~ ri.Jt(;~:re k&dar k~rl!fIDUHZ ve bu ,su..,d!. et1uin iBetilt'le y. b.ir yemek kliililID be)'a~ 1liID. yabut da, kaLeti. t~ HllIiniZl. !EU1el" kc:.. di , ..Sile !uiVl"lJl~ ~dlU'dddaJ!l soma, tA!ElGf@\III!'mJl. altillil~ d~ki atl!i1i11i1· Y<U1:smll. alum:.. l,§;me lri:fi. ~tard", ht~, yeu'babar VI!: hir k... tlimi k!lPlDfil ll,;... lJ~ filE. 1ki ba! IIQg~1a araJ etitigmi& ktldJs:r liil!:lIltam~ ~$llIk ve bir biirik kn,ds: yerqq ~ veyll. gavr.1l1lll "a.iI ViIl: kifi mikhmia 'I!l ~uyll iJiive ederek Pit
mt:te

l_.

d,,1.i.;i-

~gIStib~
!:ttl-

tinIiP. Garaon ~:

',rlPl

~ Baba. M'I.it. Ben

i5ted.im, zeD! kl%1ll1ma ~

"lUll

fl,t1.OOl« ~~. ve tabi8tn
in

Ol~1I, bilyiik 1tlt1'l~1l].jt. bir ll.aZIldJ1'.

mJI.mJIf,

~ T~", It'1:W11~I'I!7.el.UT'. Meml'e1l;ett.e bU ni!l~i 'Ire dfuoi1:!it ,!UlIi~i ~ en tlf!lJt Mrt"l~eJ!;;i!!te. adltmlIl kElhk:llt81lll'I bBlld bi!i.lU. R. In 1fft!I'l.L g.1.rruik rnill::,1:lilt:i!l'et:J!l,;'!~yl2l. 1Im'T111ti11ll <.:J,ntll.t:a-Cllld.t, •• 01du~ II!Bi'm KIi~E1.-m 'l.ckrM' 1Ji'ks1!l:rdl.l. yut,.., blr iWn ~Id£ g1lIl1.l.,yU1J, N!;RlItr JHybJ "'~lI ,,~ OOJl['.IJI: k<liL'1tl1 SOOil1iiHl Hilnun ma-h~~IIIl.eriJJ~ au(1lri. £1,tt~,"bl :m.i.Wfrl"hktG M a'e1H b.i::J.. k<liIT*m.hil'(! ';Il~ml'i! G!i'ine I~' ta.·kl[l 'l1IUn.elilSYdi.,

~-

l'lyord.tl., ¥1I.l nil! ~
tr~ !nihil

mD~

YlIld&f-

11M ~Ier

smett.iltinlzl.

l:!.imri~bl,

~k

- Nt! zan!I't vw .& ·dedem 1,. Qni:yete y~-er ;ribin, Dft. Ded.'C! Ib~ !&eli 'ilDrmlio Un: .I_ilea .k!~,?! ,.-tll'. G~ ~a II'U.QJl&: ~ ru!: i- 1& lilt: yM"IIID Hramn ~ gem:.. Der., GuaonwL getinliji ",lUi ,dede eebiml indiJdiJden smII'8 lean. 1M&- onluk umltuak: - Eriit, MD de 'fcU!lU y4ftM li.o: y~ alwtll' r:mi:'Z:...

"iI~

De:.. "'N l'iiriit PI-.

'TopI'akh!.T1 dftnyatllR ~1" 1.i••l'flCmna 'natn !tLIH.llI l'tfti.hj:Il1'ner~1s ahEi.til!linl bIlyt1k mr savetc 38.11tp etm1~!l'. Fo.. I'a lX'anta'l' '~n esIMiI m!l]1hI;ml ifll.d.t> etmez, Het m1.l.:!!!dlltl hallede.n b[y iI' hE!.htr..r 1YI.ev:k~J)d:&d:iT, 0 ~~.wil.Ur, 'b!f JMlJI\tl' lll'aOO. 8.00,.11: ~Lnh'lrlf! OYU!U!~ owak Y~-YlIl'l111r, ad~]...t:\ tenni" elm~ ilJllrcn lnc.t'l'liIM~ A. ~da btr ka.C IIY ~f.t,l~M llYillhmn altum ltol'l'ilI!. lil:&rJIIlZ kaPutu ill!! yu. lial"'llIl no gltlerd.L Nadu' BollY B ••, ye glalcl1li!'l ,:er~'erda ora.:;! I~t<i! ooyla 1II1l' mJ~.l1llLra El~Z'IIOiij:yotdll. Kl~ymllkll.m, j}l.rulll.rrM k!.l~jarll stibl h1lktllil~tl terns+! ~ kl~a~l'l'l'~1 t}llt1111 ~

Ha~mlollkKtal dedi.KAymakam Iillp getkmaml. e:rtlf'eltti.bu ~vet.e. Ihnom

kceJ.i: .m!lalniz'l Se.miha Hal1lm Ibllytlk !:ill' ~w,kmIJl~b d;otr-uldtl. 6hlDKie kutl,l!!:ft.tm genl,lj~ni
;131m,

&y ~

Si!!= ~al'l bly4t.
-

gtirUym.· gib~ ay

hl.

ml1ll1

"""rm~
nlQ~ z'I:ntia'l'l

beraber

-I!.'l,ymlllJca.mt

t&-

!tin da.ve.t.
flgTenm.ek ba.$1t

;!Iebf:'b~nl Om.m ~. tlmld~liI! hi!ltOomet
'00!Iad,1I

'kiidlmm.
li:Wl Ili!'

lin-

lwna~ ~dan

kai!'ar !:~dl

J{~

ild ,kJ.,ij.i ve Eillnfl1li~l wa ja~d,arm.a vlI,l'di_ SemLlnlL J:i!l.IU~1 l:ince. b"l. msnzllIada.n Ilrktl1. fi!.Qnr" ~eddlitle gOl;lsrLLoln kaNlpoaye otur. duo KaymakEl.m 1!41l5ine mU1.eJ:lluddr.n Ilir s.hoo.k \lcrffi.llL~ 11.'1[1blrkia... ktr.e iIJi: I.flli"tl1l. :SIal l;!ura.y.o:. i;a.(:n'tm[l.kll;trml !!-

Ka)'i'I'IM:£ID1 biddd.le y."I'"irtll~n fIlt' .st, !j.I!Si !tlktr!!:l b1itJ.de ill"l~t.I:rem~ Lad!. l."M:;;nc!a oturan ,kiJ'lJfUU'ms. ]0:1.1- :1'1"'" gth;:tij1",._ Semlh!i Hanm\~~rd.1tl il.a &t'i:!la iy1 rn-P(ll" vcrJI'LI!;Iler. mlind.'Ilnrn.1II (Ifu1.erek: 'l:l4J.hTs!Lflllt.e~UrUrul~t\ SQfI .se-nelere ~ Dikkll.t e-erin.1l~1 tfl."hll;II.' .MrLYi:ll,'. fl.n:;.dt ne· - DuydUll'fJ2: rll'l'U dtlo'!l> 19(>l'dl!l- 0 da k!lliiu kurtulamacu, C;)n1,l1l S:linilll, tws~lk mElkwnllroa hRilt''!fa ba.JillDI l'OOe olduS\ll;iu b.timtyo:rmn.. hkat E!a!' bafka tfu:IU au.,unfll'lUlfOO,·etdt. BUfl.L~n !1'z,(:lj'llli! ~aymakaM. a,p ha..la;mll#m. ~lkr!nde bll'a.kt:$ !larsm. ,1Ig-I1~ mlllluQM ~kb, SemmEl EnnnnI[l B!U'I.1Z ~tllil.fu:e bile i\lInm~YlJil. tJY'! YlllU1"f:m <}e~en gNljj' kadrll:m ttu Bntine g'Qlip dUl'd\l. gtLrJarin cllI1"IJ!lt a,d.!l!etini gfumc:Sini Kaymakllm hllilu lo'CJrinc.en klUldI. Boni rna.1nllJumd", tahkil' et;ma- lC'-$.Icl8lI l:at-'Cl'illm-.. H8-y:a.tbazB~ S11!!l1lJlCdiy-I.! b~n:h. ;Slzi mllhiikl)m adi!lCJ!lk hili' tllt''!'U aiLIJ!i.h!yeu 41!.- nil!: ili&el'mo IiIl= !r;a;JUUl 1I1i1mUlii t'.evkif rE!.DIjj old~ kllA3l" ]wrlrun,.1.ur· !:Ill". N_1iIL MARA!li Mb4.Tn. YerU lI.d~tle;ll'[L te.l1klt 'ilttlltJ· !3dtyOi'"m •

d~i. V8.t.-m~TlI !le\l'~ m:lu()!r.fri1i~'1l meniMt:1&rln..e

blyetl~ cmlc: ~U~l "': lI.!J..d.id' mUdiatao\!. etoo yin~ ~u.rw]oU.>m L YiMlitem !'!l1larnalda gUC;11ll~ - B1:yei'Dnll'li d.edi. ~trl'lI.li: emir alel ~1Dn1!ld.1. Ila1jll'l~ k~L OldtLkt:!I. ami. t"I:rt'f"1).fr,,= .. oP.Jr.e.rn em- El1.erl koh llln ~IMmJ:lll SIIJlkt b.1.r' m.hxi!l orta:!I81"t bir tJeFIl:e-:: SUJda 1:\rr;<tlnlmTll'b.. ffapl9haneye ka. - :r.fa.kS1li.dlrHzi OLnIZYOTllm t!!~di. p'a,. '!'mIni g.'lrrnl!lyG lro~K.a.pldl!l.kl jjl,J\. k~t hit;; hll'" zam!l.-n adahiH (>yun.ea.k; dnntrtt! JhtllA.tian menedllm.i¢b' diye ya.pa.mlyae!lflnr:m ba.t.rilat.ma.k ;:Jt~- On" l~n a.biHi,dL N!l.dil' Bey1n biz· rim, .8M 'bura.d.!l el.tnlzlliG ~mIi .act,; Mt ..nlA,yetAl ~.d!p ge!m.eIIi, l~kIl'l~ biT ~fl.dmu'n. Be.ni yere vtLnna...'klll. v;m lI.tilLmas.I, binbj1' dllla.p Vll lah'klrle t ... 1;\1 lirnnuz~ yenmq! oJ.sc41n~ZI urn- .kif I!lQlJlm ilUIMlll a.neaJi;; d6rt S'l:.It~ m't!1<::1:i'tml..i\n.ca.k kendiniZl Y3TIli'I !II1l- iSonra lrurCII.ra.'bllm:l.lf,tt. tns.a.nrn b~!!Ill mlidfliM et'lrm~looc:IHnf:>;i (lJI~lln., l'llltit bited~ n.a.lde !i6'!I~n!n. QllmlM)aIoI.emimi

:ne

~~y 'rlfu?'Llnm'lY'ttl

btl·lll, F!BkkIrt"L-

h!tilkIDlZ.

,5" Merhu'm~ 'T. '''IT --~--""""~--~-~~-""""""""''''''''----'''!!!!!!''----iii~jiiiiiii~iiii~iiiiii~n~ 'General Kazrm 'Mecliste fi .. .. gozya,',a rl Dirik'in cenaze merasnm
Dun. vcfatmr t-1'!el8!;ilrle hahciUmwnl.

ver-

C0LlSZt' Y'c Reisl

meraslmlndc
Doktor

Vijill ve Beled~.

Muto!!tti,l GoIl~ml K'~Zl.I'n Dirik'in I::eml.;!;~l (>'I"'el~J ~ltll'lm, Qt00Tl10I:;J..illc Edll"nm:l.en ljelJ.r lml. :z ~ ,get!:rlLar<>..k Gmlil:l.l!1l.l Jla.~b.tr.aJ-llr;llll(l

dLZLrn'<I TrUYlII

Hl.l"tI~r,ol'g~· , nora) ~"1~mn A I Cay, j"!lt.!Wiiillll loCo· mutant, ~<:btrin\lzd£ ~uLI,Huj hmJ .. ..!:l r.Otrl
"albl ve b)i! £!o)! tantl'1 mIll! Z1!vaL

Ifrk<ll.

(.... 1 '-J.de) XIX yiiz:I;::1'ec khid~1'I ha:ll-

lan

aglama.rnll.~
bill;!;]lan

k-~Il d1lleyioi
da

Slklym,

;!Ie~!W!~~

TOrkiye
Bulgaristan arasmda
,Kijprij.ler tamir
I

(D.IIljIl 1 1:ac1.dll')

==

,Suriye harbi

Sovyef ie b~ 9 i i

bulun

a.1.:tthk 1an

tl!!wi olW1mu.ttl,l"l". .iI'Il!.kl.a. hi!. Vu:,;[yet:.L ImuLlIe hmll'~ gtitUrllLmt'k Ce-naZQyi :nMlmd~ Do::n5z}'ollrl1'l ,re, t1urc- e"nIlZ~ dlJil!\ Il1l11broh. Q!IIh3.rt~ lUI.IiI imll nlart UD1!LlllTl m!ldllrlt"ri J~~r,,!,rl~T. w.1'lit-11~$imllm allflaJ"hl> a.a)!:UJ rl1~rllls.... iI,:l~ t~ merlrutnun tabutu vaat !!Ilmk (l[IJ~ta l'ihtm;lIna gllUrUml1i \'~ r,I!II(11.l!1 ~t ([oklilz lm!,;Lll!;ta BlLnd[l"may:a, ,hilt- pura kOllm!L~ ve bandenun matem h vasr dmlenmli'til'. nk.~~ ~~cek ~rBkllo:': vupuruna RonVlipUr-. ~,.. t D,lliO da hs.reket etml.tj, .a mU!jtur. basta LtJt SaooMeyin ~aHt ~t'~52'4.(', T1.1l'k bo0'- I'll"ltll'm l<l!'nant1{1~ bulunan ra;itma 58-Ill I oJ " U!J;ll,lt GWhane has. tJ Kl1".l81'" \'I!l Orgell61'iII li'llllIliI1;tin AIt8"Jo' "u;ug-u halde, !lrll,d!l h,I.ZIl' 1)11.1ut.ahn<C:!intlen almarak a~i!I nllIllki! tel. y nm~Llu merhuma sen tlUiL'r\ ill~Il.ILt<t!<I· 'mr~tlJ'. L'S["J,U-'I! :alaymln tin Un,,:!,e m-olo.slk. )elJ d.~ YlI.pmqlanhr. letll blr :L11i!:lbat klillil!J.rL~8.m, arklll!nlda b(!~ m"t.Q!:;LkletlL 'C" 1mnlfLt"I raktben Qir aUt polis mfirrez.esl, askcrl
irltllNl. :ror,

aOzya.la'r~n1.Men.d>me!~1-<:; \:lm.vCldii.l~(h, ]3ilihai!l" !Ii< t!h!i.!" g;>,jrm'l i, l'hl.l)l ~r bir "'-nll, kimbj]ir k~ '~tim::li3r

~'!t'

~jtlm.:yeQ

gOZYil~hU1n! ar uk

~Hmek. Hizurnunu

hL~9~tm.i-

yor, k"ZI!.Jml!l burnunllll etrafmdl:lll !l1z.an hi]" I:.,~ $ITi!.

rrl,llkllVl!!metlno rf\!moo i:lm'al1l1 oedlyt>l:, Dl1Ijmatl.1O lO:n gkl~lcJ~ [lrk.I;)!'! v« lIIaV~ kuvve ~liM":l:rJln en m\.1:K.etlnn.1!!1 .tf!ij!ljil!::WLlerl eluJ'Jl!i, !lLmc:lldtn ~,Zil1m!~ vc nll-I'p me:ydal1ll11:rmdi!l m<f!2"oij,l']~"II]~ 1l-..lrtlU, 01 duklarl haI,.;Je ,dll"lma.~ (l!!ph!!yoyel'll ku ~'villtler OIIllvkedlli"clI: Ileri a.Mm!l~ 'lIevRim .cdi:yoi'.
HIUll.!"ln

Tedmiir teslim oldu
Dirzur'u

ya!}. b~}k.i de bir !orpjl par!;as.ile ¥oi'~ii deLinmil v e me2 a "1'1 ,

edilincipe kadar

tonyanln
RQsYllll11Jl r.BIl!YaI!llrl

lutaJlln Lill.l.ll!llYiiI ill! L!!Ibilyttk, btl' k.l.l!]tIlnl l!i!)'G
JUl'P

Ingilizler

(Bal:'I I Inddfl} *'/ .. meoi>.: t4!/c:1)l:Illsle!'1 1'I1:.In.1l.1rulmU~1J1. Lutzk U2>crI!ld 2!'1 Ular:nlZIl. ltalk a_ ml.lMm mot~TlU kllvvoe-tl er, CLt:tt6u:rulm"'<jI ve ll~m:llibUytl~ z.ayll.t \'IJ;:rml.!;itll'. Blmla.:r as flCiIl]"~, 'T1l.m!!>p;;>.1,t' (jgtru bJi:' ynrma tellebb' ..I. riJru:le hl:l~un'TlL'l,la,rdu, .Bl,lrilliLllki muhJ.tc'bc de'IElm -r:l.mllkledll". 2 te:nrnnuzda VI y)'tlweL;mmj:z mUht.;;llf 1109.'-'<1 ~a.rplI'pnal~1 d.a.. 61 dttpnJiIi tayy.!l.Ni!ll. t'I lj'luITrlllillertlll'. Bil;!m ke.Ylblmlz 211 taYY.!I.nmr.

isgal etii

Akdeniidn

].:all('t

d!lig~-

le.n

CJolOlil kdueM(\1'\ ev~ich i~in .e.k.lyordiu, E ...licllMI b.!r"bctrne hil'l v!:rdiri lim b-U:yi.ik t~e~:!Ii.il:'i.i

, servis:
s,(I(y".

otomobil posta
(/I.,A.) -

. l'h'das e.l·Z dildi
,S&e.l'iil!fil::,

full 1)1.mu9il.ard,tr.

Cf!lIa2:~ye BB.{v<Bldlimll':", Dljo.hlll~tl;lVe .kill, Ishnbul vili'L}'GtI, 1Il:!l Idllr~ knmutam, h'I..MJI;II,LL jt()l\\1l,ts.nllitr, L.l-

T i.jTkufl
~I.I

hll

!Jill

bi.iylik

a ruuil

t JtJU.&r,
8T.ka4a.n

'11lh:..'[' bBndoau

bulunu-

[manln

1-IlJ'Illm

rl1Mtlrlfi~U
t&rafrndan

VEl dallli! bi~'

4H, GIII!lElZ£< 1iI,tf'f'l'I<lblJi ge-

lL)rordu.

'\lolt 1I1'lcll.tl"'lllfLI"I jtijrnl._.,.nmlJ!jtJr.

,,!I!lellkloc-l'

\'ileude gEltk!'r'l...,jI:t'IZ'&r~ nrillm bir Viilil!ir~yL '" ksd8.l' iyi MJll:tmllj~iI' ld, mllmeyylz]er 'i'lL hlIlunij VI:1!':mll.jle\'aLr': "Benim d(y~n dolfr'i: :""lma:r bll me.sl!'lenjn ioQinU!:Rb'U ~:Il~ l"I\u''atfa kl,YcU" ~.kan\ 11;... bmall Utk.uJar, ilk !I', Ii [(tl'l. g\:lsterdftl If tidadr tutal'!'Ii ,!;[Lnll.n iMl"lnde tamnm.r~ btr T\JIli'k m Irnll.1:'rcJly!! sdJnr bu baJd~ du~'<l..cali1Z. 1<-tuk.W a&ktio,tM'L YiUrsek l'l{11beJ'l til!'. M,!lkuMnd.; helM mua.lllm, blmJ UII.eb-l.'o(li't. AVTIl,p:a.1ia. doktor mUhendtB oldukt.a!l oi5Dltf"a elIIld mll!llbbiI:dIJ tallm Jtey-etinll giJrmi'f, :rakal:. a.~mi z;a.inanda mLmarl k~mlnlU. tM~~ Y'lzilmllll, dod scPeye alt ~~leroeTI imtjbam yu~fck p,ffi.j.,lfll'inl ya.parak
~il'

yoe:rde 'b·lJ' ClOkwr mUJj.}~llehane.!li

Gen~lik yUkseliyor I
UI!I-1oI $
lIfl(:[\.OIl-)

lkl yllzi ellllirli. to~'lLl 1::eklif ohJ:!Imu'i'lll.~,

hb:

'fluife

1s~ldll.tl! t.!l~@fbll'dl&l'I dtgl:'r 'bil'l Do· 1'111'11 NI!:~ettll?, Ecneb! (m maLfurllLtt nok:lan V~ 'bioi dJer-.at"'"h ClK ulduiu haJde dllter bilgi!:lL ~i!!-Yt'sinde :amtl ISO "f1t f~~ile blrinci
[\'I.lf"111l!'1IlS1

kL-

der.al<BtdCI'i

IkLnci InCl.M olmll~twr',

~. Bem (l1lQ] vatu i~in, i.'cllblmd& 'V,~tIQ1lLfl miid&fll8.~~ ili;in yeH:ltirmi, ve bll, IT!;BliIle. gs vumiJtim_ Kqke Ibn: ~ill'pte Dlseydi •• B~ ~ii~ Ml' ~olc tabmimille-r ;ibi "en.d1'slni~ mert ...e IIf· k",drut vl.I.l:'m.1lg.. bilmiYllD T;li;\ 9ocuikll!lnmn. 01 u$iiI'U:: 'bIle g&llifl'lilektllll li:ol'ka.n" lmte[b!l.Mn:b~,!dlllre "'lu:ilmi, olan'M n,e.z& bir ce-vap d,tjii nrid.ir? HE"f'kesle be'(.Bbl!:r ben .:lit. U:rnelll\i e,diyonun: TaMdkat
n~tiGel!indj! herhang.i bir tah~ tl!!tbalt.t·de~l~ 'hir Ikijr. I!:j.:r

ikic1.lmll!> ile ifadt!! ~Im.i'tt.jf:

Slvllllll'~ ll iUb l~~ ~I)tdaJd kllp.:r-ll"I"",hI '~lIen l!iIlIg. 1'8. BulgarL'Ifanl:a. 'l:lli:1dya a:ra.&IIIds ~acak o.'llan. d.-.nI:fJ·~llll mfi~tJn .. ilnth&nm JIkI fmiIiiiiIe. k.ct IU"MIU. IDW otlJmobJl 18eJ'JiItj IbdM OOIIeoclttir. BIJItin IIIk lief. olll.nk "I'itrkiY'fJ II£. .IlJ!Iln't~t.s.n _-m;bl, Mr I)t.K:!1fn~ pD!ita !H!rl'llll~eomIya bB1"

I

II; TedmllrdelH J;i'rfl.n~lll ku~'lIctl~h rl1,giliz~ar9 te!lllm ol1~·l'i.!flt~r, Sovyet: ef'khnliarbiJle:\lj bi.ltim eBu~"n ahnan blr habere g&I!!,Irak T~jll .g!l-:aterl1>'·ar kl, llultlQp olmacepLhelell'd<e~l.ea~,elntimt vsrmill hu:du(l,UIld.LtldEbu K~mll.l·dt!ll Halep mr_" "'Il !1'lille:miyt!I::~1! o:rd'u yokt1,lT oNIIBi!Tll, ~ rA,A, ~ :3tdl'!!ni: lat('k.aT.l'l"~ln.d(i :Ilaniyell'l btr tl'lg:ilU mil wlYDrL IJl'r:l:l1iIudill. nama.~Hlp ELodIdedtuMw;];;:o ..... ~d,EIJ:j c:Ek!;~jlllj:lO oJI&I1:1!1m.1!. !:iii! WrlU ({olu Dlrsuru 1~g...1 ~tmi"tjl','" YOl'O:u, IIi'l!.l!iI't 0 Qrtln 81rll. illS RUlI, In,KLLtn bll!' ~~~j.;'I"a.fagti:n!, E!.r.ovyet 'I)l'kA(E-il;fffyo G~j) glitz; "',. Atrnfl.ll l~IUi.11IIl'"1 tu.i:&fmtiam. III h<J.i"blye81 blltUn cepll~e IntB.l!1.rm hezime~ ull:T""tllmf~tn·. binlJJ Gly-oLiiLnilioln IPI'Oh~Ii't05lU. gsrl ~tkilmllalnl tmretml,Ur, mun Almal'l Qro'LI!illl dli birtncl e.Tl'!perVl,I, .t (A .. .) - Lti.bnu hllklilm~· A SDvyet bava I1I1'!1'v~tlerirlin ylll1iBt ha'l'Dlnde ma.!I&p a!m,y; !l1lcY!t," 11 ,Se;rrut IL!:d( .,ehriM karl1l, tn.,11iz faaliyeti yordu, BI.mW"lI& berabe:r" RIJ2i Intal:s.J'll 1;AYYliUIcrl tMafllld.t\.n. Yl.1.J),IM liI~va Mr.>skO"'o':il, '" (A.A.' Tas iij@.nllf 110 :tnsillZ ,-F.ran:!dl!: kltalBJ:'l ml!zk1lr l'I1.k!umla.rlnl pro~to etml"Ur, 'SCIpro bLLa,iri),or; o-r(i1,lJ'l.l. m:l.Lt~Y.d('l5t BfA bnimet.!l d u~- t~to bi.~1Il:'1lf dCVIt'tl.el'lc ,4..m~-rlkJ!l. hllMlr.aJay Ef1mov"UIII kurnlUlda.!lln"'~

kl!ln~lm Vi:

.(11.£'1)1

UI/i:·

blr

pi!l.t''ill!.!l'lnr

'iltJlkya

muvar

~l'.trn.l\l

~"hrr.
~~J

,tI.tlilm-abU 1ll:1iDakaI.l\"
IIOIImu'lB!II ~ .~

tJnm Wia

lrYIl.<'~I· ds tahm:irn i:'IItllindttOOm

Vtjo M !lCJon\lJt!lm. li'rwr.lilll: - 1llC"lliz flJ'cl.l,llfl.];'J, Al'l'll.im jr,;1JI''V(;timini katl <'Im'..,tte mFl.tI.1iqI eil.:r.i~I~I, l-IIt1~1;'in bu g!lnkll, fiIL~19lt Alma.'D oflr.;lOOl! l'Ia~'k It~fuJ. d~ :;l.ynl ;oeyL stlyU~'eb~UI:'!iil.

Iti'lm etlrw

(I.e

b1LCI jJm Ifll r. il:'
(iI,f.

Mlild1:'Jthl<:; bl.lyl)l~ iill'.lifll pj~'iiltr!'yt, Ma.d~ rlU!!ki .t!)s:!lIz e'~I!li SIr Siam10.1 I!!I Hoa.r'a. aynL prot8atoyu t&kraJ"lllmqa
Ilijklll'M·tj IlcYl'T-C-a.

P'l'....... !il

Alm!t.n

Besarabyadaki
A1man .. Rumen
kuvveHe-ri 70
fukadan fazla
LDnd!:ra. 4 (AA.) ~ RlMlte:r

en g;iiddlc fuL:al.:ar! bezimete ugradl ordl!JJSUR'Un
ndtc,l!:I'lnde
Bn

meml.lr

~tml~tl't'.

Bu mukll. ..·em@t Alm!Ll1 oOi,dm;unun KU:llordumuZi
.a tll:rniV

fall'l&t g1lzilde fIrka.lal'I

Alman tebligi
(~]; 1 ind;Qf)
'1

ha.rek<l"t oden bambard!l"nan t.a.yyB!l'!!lerlml e-Il f1'I iirel'l:];;£p 1:.11:JrrlIr; !,!i.l.Jman t.op:ral(lann.a d-ogru. u~mllll'lu:r. B!i~ r<L. !!lIt tl!~el'l Slll!lof ta.y~·ar!!Lel'"imi tilm ho?dei!'e 8!!vl;::(~~mii1tir,Bu~utlarm arlllflllJ. dllJl blrd.e1'l blrt: .;~kan ta.yyElr!!le"l' b1r tli.l'j:InB.ll ba VI!. m<).)'U&n IJla laar['U'Z; Itt" tni'lJexdlr. HI~ 'biT t:111'1""IM t!\j')'s.re!1> Ita "o(ianmil!a ml!lvaftak 0111 am (~l[r", m ~g ...l

Digt"t' bii" i.:;Udath Ve !;lth,lk!ID tal"b{:j de C11rn.bQrr.e.h<l1mlzin oliu 0mel;' tl1~uaDr, Kabul ImU"Mlul"lJl' ell!. UQllnei.l g'el.dlti Iliildc hb\ ~en,l'lkj ;1'IJ:tillilI'lLil.'l'11ia. :amrl'blrlnelsL 01 r'r1.L[~· tur. ,aa.tt;:l. bu. n~ti.CE!yl; fri\lUl;t;!CE! lIum~~Tn!t1 aJ<.l!i b:lr te<B:;Ld11f ese:r-I olarak kIl"Ill'l'l~ltl.a ra~ell ElIde etm~u.l". lnllnUntln fr8.MSlZC'II:al kmn,'eilld1r. lrutih,u.n :su.L4lkrlne tAm nUIrul,ra alacak Sllnt.t,c cc\'lip YaI"mi§'ttl', Yalnl.3 toil' 1'1)tlt'(l:nill 1i.al1Ulir.l<B alt S'011 s!.U!.l~ Ce'l'(l.p vemlc~i ilc:h'fen URllltlfrlllll-tlll". Diter o!iIutllJ<:re 'r'l!roi~ ;;:~apla1"ll. glh'!! tll,l IiI,l,~J~ dl! tam .nUTTlIUPJ. IIlac!lk !j-!!kUde ceo'ap vt:'rc(!:eg1muh.akkak !ken mElmt!yyLz.,

t.a.rllflndan

hoz.im@t.eut

;j;en~d, hir i:u~dhaht milyin ol~ d u i:u an};, ~LI~Ir!. Fakat btl.
tahm.:inin ~iliJnlili
,,"BZl.k

olare;,k tah-,
oHaya

k.tkl!l.t biy taht elbdi iri
'<lk8rtlle:(l.b:a,
5.Up

olur

me.JjI-

buh.ilildlLl!tUIlEi. lotil"!!', blltUn fS:.Iji:!t' Hit~[' mdUsll dEl maj"lfIp I!dile- mana. ~-<:!d.i1efl. :l:;aylat vcu:ljrmek bil.oo~k dlaffiekfu. E'fII!'t, bu o!'du da tecl~l'. Taa.rHIZ c!!phes.inLll. metkl!!~.NiL:pIJ'lyonM ",eo lkhnc-t Gi)'omun ot"duJIM'J gib:i ll1Iaglo.p 'i!dllOO6ktk. cI e BI~!liria. n.c:-bJi r.r~ii~addit t1 okt

U-

Moakava, bild!rlYllr :.

altmd.aki S'O ....yet ~lannlllla ~e b:!ltbi ba.tladt
4 {A.A.) -

TillS Ajan!lf

Dili;Iman l!jgal' ~ ItTndfl b:ulunan Sov JllIl'l topl'lIklal'm"l!:bkl ~te:l(lrin f_ll-

crn;:e!'

oldli'u m'lllete .. Anka ra. m'~ bU!lU Aka. teklif eden

'Gil n~
h~tJf&;B1

i[i.i.ziin ~ElUllcrimirin gndndeo be~ da.kika.

f!:dilmcaini
M=Hs.!!

sLiku!:. 'I.akrid

mu;h~bJ];'.i bild.iri!iOn s.ovy-etl",,, • Ro'maalya bllldudun dal..i Alman kuvv~tl~rinin mev~udu ;llUdur~

Alman iJrdlJ.!lu. AJ:mi3J'lya harp he.linda 'bLlhlnl!Jl bLl" memlekl!!t D~d)U!lU clhatle, tamamlle :!Ieferbar edl1rntr:o bu. ~untlY!lrdu." Sov)'et.l-llJ1'bll'li~ine kELl'lil Almanya. ilai".a.finda~ Jia.rck!!ta ge!;iI'[[en 1'i'0 r,rklL, So .... etlcr birli.!1i h\L· y d.ut.larlnlTI Ylil-kinlan:nd~ tMnl:Lmi:n :nil.. zII'EllJ'1m!~ biir haJde bllilllm.lyo:r V0 "hilI rakete' ID!~e,k, il:in y.!f..lm20 bir i"l~ret bl!ikllyonlu. Hii.lbuk"! SQvyct k ..ta~il.rI-

g.C9.1 milti,. .M ta"Vriin ;w m<tlin,<:&~ Alman k.uvvellc:ri L~t..::ml'a lie Sovj'etJer Sir ligi hud lolQw.n a
ttll~!,d an

!tenede

mim:ll.\"lrk.

IiIlplCfIDII.Sl

!jJ-

tln~ttr.

uIviy!!t Vii! insanm luvi-erinj diken. }ra'Pac~k bir millnzara verdi. Herkc:li ay,,"w

olan E:lB.Hik, vaktlJ.,a m~kte· hl1'l kabul imUlla.nl51r"m:i birim.'iLikl-r: gl!!~lmtlJl:L Mtkhp ldare!i kell~l~ S1lnde dellal lkJru:1 ~mtt" g!!l~mek kablliyetini gOrdlltu. haJde HalUk, bu imtihal1l1. giTm'b-e biZ<:l&t talip olmam['j1, o,taJ,kta gOrlbnneml(!tir. lmhhtLnm
t,fbO!: geld.l.gL zaman

P

ertevnl}'l11

lLre:a!r,ln

md;W1U

ga

l~r
miljl

Jley,etL

s,'lJ.aJa h:~ I:lev.a.p 'i'eremelurm.t~t[r,

::r!i:oL .. ~maraaull

Fa,-

Rei.!;lli!(l'im~ Bi!lrbar~ Hayre-Uin[ed[l }eMt ~iiJelilJ In!. fetn:fli. lomnlul, in.m&n1. ki
mill.etin
OnUt:l

ka~rnlf TUrpt

V<!!

SUBrnU!lItu,

119 plyad!! frrkasi. 215 s:UVllrj fl rkuu. J - Sir 'tole m.o tOY'lT.i fll:kala,r. fhll'll:;!'!'ddltIJ., ba,p,a 25 Rll.llffiCiI fLrl:a& cia. hllll:'be: ~tir~k I!!tmi;j bu·
l~IIlJyor. Rom.~yada de )o'lI!!re kQmi:il:l~tl.ell" bt:yh,11-'
kUft'lllllfl5J

"I~aefer'OOr
Midedllme:li!,

ediJrnoClSi. 'V~ hU'lll.rt.lM(I. IUim :g"clly<)r<:l~l. ~a.rnlzt!
d~H'll

kat dmer t:ntlnfi 0 kadar ~lIk VI! ~gi il'iii der.sJIi!rlne ala.ka. go~~~rm:illj Ve lJil,.l!Jj'm~m 111, bu e..k:lillll!1' l"lI.t· men epeYC<I! blr no~ ij:llllnLiiI~ :ill: bl.rilJtlLI!J Itlllba!aza. slml,Ur.

Lan Biiyijlk Millet Medis1
hUldim.-e.fj

mi!:ir:qEl:5ifiiUeriniltlrll

"'Vol!

dizibiJ

Bu ani

yoe·U ha.kkmd.a. habe:rler Jl'~lmlyc ~~ml~l[l", Ell habe:r1ard!!t1 bLLi Ij'Ildlil~= Alm.llrL i:.op':'tl ku.YI'et·ler! L~in gl!ll\. doerilEiIi eephe.na yi:1km bia: tnn dekevarm]~lard Lt. viI haUilG C03ph8.)!~ SlI:vliedilil"kE!n muAlma.n k~t&l.amHn -Elin~ geryen haf(Zilif hll.ltln ikj tilrlLl"ll1.i'la. dllmlm' h;L,lilLdr\PC dun t~~kik t::dtle:n fl!8nall'l'l ar - I.,.,r, !lc>nri'l, ~h:'!I'l~1" ~'km~;1 mrntak:'l.~"t'idll genelkurmaym h!llital~ll da, ~lll ;Jtol'"mll;;;tlll'. 'rehlik~ll makinla tren!! btl. b1Jhlnml,l~hlr, Su harittllu, 5ov. lIal'l f("'~l'f.,,~k 11!1UY<!1"l yet l!'u;"e~l-.:rinin tl!!c.a...Liz hkirlerJ }'I!k bit" s1,lral: V'1!!rm.Liil LI;e de bu. t:e~b. iiz.~'rind~k.i ~on perJ!!Yi de ka.IdH- Ml!rll:nde rn1!l.vaffak "1i1m.am~1:J.T". YII1II ma.ktadH. BUlH!, 5gVY!!t~T:in Bell makUi;. (flan ~rm.al1oJn o«"tQ.i!1fldEl. Il!lU,m 1111tllllf! aIev al",v Y.[IJ,m"l.lIta. (llan iIl.A'at,l. ~Mn.anLarda ~ark hududarLlnlzda.· h.J·)"il.n meycianlafma k~d ..~ lar kOllmU'lt"i1. Tn:.nin mul1f1l'lu btl fl·

'ba"

!!Otl gUn'll tes~'Uen mek):"tl.kae.k MIlliIi!!ldllio mektt"b!nd~ Jduenll"! tl!'~v1klle ;0l'dtlklel'lm VB titrl!ll(iLt.l<!l:ifl'l (j bUttln lmtLhanlara. birdBIl g~rmlt, !f;ad:tt:t' ,!:ok kl. buniiL,~ li!~r t~lt; -Y!lZlhLl:;h(l.Z:u-lil~ oJmBldlt~ llEilde iklnc! y:a srtdJrarnadm'l. l!u ~.tirillllerlll h~ :i!ln,u! Il,/l bicincU~1t1e Jl:"!;:mi'llti!'. RD... M.'"~ U'l'!lllQlrlreak ml".af}Ok gellKek 5.!!l'If! 3lIlektf!]!ten '!;[Ka. vataJ)d"'-tta. 113.'1'1 .,a;I:". );!unlaroEln ik:lIililt 1:>1r y,i,ZI. caktrr, Fakat I) "kmdar i.yi :I~tid.attfl..r (la b::iliB'ldi!IC~im. gti~,~('rn:r~~t"lr hi, ~{!Ii(jen. ~end.lslri'O

m'uM:bbipl~ri kim clune. oJnUl ~:r"'IImaLi k!llraf)ln,d.adl1"-

mes'uUwl,

Londn, "" (A.A,) Y~'lla In~r" 'jItlna cizHl;!n .. \10 komtln.1:9t hBk'-m(!a alman

11:I<I!lk'l!ll!nU)roi'dl.lk

,ail'"ttlnn-l!j ol~llkl{l,'I'1 <Ill.

"i

• --";leak. b~i~c;_

Vf:

uza·

landli"ataMliJ'"_

Jil1.J bet dllL:ihillak &;iiktltill bir ~n i~i.!'- yalTlIZ bir se$ "<'iii,al,ll. 0 da !l!!vli!lrll!'!11 Akdeni2;illll
QI:IIi[pJM"~1a VE:l'elJl

anan!l!n

k1nj'!J idt Bu :lnpkli"1k ruba.oi)"rl b.iltme'tik: bOZI:I;n:'1I1
Q$a.1ll"!(!"q

hi!:blW.:io

B,a§makaleden devam

Akd,euim. d",lr,l.larJrlll:la yatan ka.hraDil&lII!larli.
:!iUlL'IWon. DIiIJ
~Il

t.,..l'<Ibn(ja:n . mm~c;a,1zi a.d.d.edilm$ matl.la1:'I kUl';mnIlya.nlann dl<lmll' li'I:Iu.1'11(.: 1:)11' ehemm.l.yet atfedllmeIIll1;.liinin l'rIallzlardall, mlir-t'kke£) ~~te!ef (Hd.~U. ibL.l; vlI21yetta tIn.emt 'fIariiill'. atl.I:;1l1irl:rn,~!ltlt, Bunl~ 1ntll,U!.11l'i. kl'l.8<.'llJ..e ue"ke-t ~t· h Ad(iID.ij~eca..'\I~~ pa.ktml mek~mr. RQmal\'YBI h"kill'.!1,e-t~, 1wJl· !i'sddi!l'cdiefii'tizdiik dllJl .oonrili >'1,aIboUJ i!lUQh.lliIL!I'1!1J,!lJl-&lm ,!SCJovyet I'.. ld.mllltI, s,.r;'lem! t~a'lrU7. U il8 b.kllld.e iI'lIl',uns. dl.zecl'<tinl ilAl'I etniL~,tii',

Ji'at1:st Almanyanm, 19311 !lel)esin!f.liJ'i~'a, Ll!l:tQn}'a ve .E.3h:my8lun tedbLrle.rill ha.ta.ll oldLJfu ande $ovyet1er BI!rlI~ He akd.ettli\t1 ilhr. y!lb:'ci!t{:tlF1 bl! cUntkil'ane hare-I inlalmd!:n ;10;)0'& bu m~mlekcll{lflLmIlJh:r. Alman ukerl@'I'ltlli! ateli' demi teca>;,'1lZ paktmI al1f.1~m ve aJ-· b!eti lnll"'il.fra~lyet1e nl!tl,(:,al(!J]'"l1L~ "e lerde cemalil 9'0 h"yyare me:yde.m ~'i!i\I~ nlanlal"lJ\ lI& komill1wt, lIll de !.la~.;;a lhlal etmeDi ve bUHln dlJl1YIII cepha.ne. trel"li bl!l'h:s..va. oImU'ltUI", Trev'arken bu h_ Z'l!IITIi,u·.da melk(!tr Ya.ll.1lIl! olmad[kla.n muh9,kkaktlr. Al'ill.det BI4' e ~.kanlm~tlr. Ve bul'lkiJ.:rm b.ir klS>l'nl iyj. te:l'tip edilm~tHI

eder,

BG8.uabya,

Polony~

tE~yyiit Lit-

~a~lan

yold.an

kEl-lo!lmnfl!tB.

b,,*ladl!!r

zaman av t.ii:f~"'lcti ve !taCit ma1noell tUfekIerle ratWf ....,l1mo(!tl!! l;I.J.J1I!I.1'ImL9-

I

n:(~""t

eile.n ekl'P tG imh!!. c:d.ilmi~-

tiro

tit. AI:m.i'!olarm l~!!:d c:t-tikl!!J,iea'y" yar!! mJ:::,..di1nJanndil te:tkik<l.t yap_ rnak iiz<!lrs hyin ,!;diIl!:ll. wbtlJda.
~rn tahklkatl,

Ruzvelf dedi ki:
(Ba!!![ IftK1u) = almaJ~ SlUI"et:ll~ I~a:ct ldJ9.n illmAi.n<ltlil 'Ie ct1mhwiyet:i hiLkLm kllIrulkl:.lm i-

1

p~t:Jm
mi~

),cl'in:iiltI, en Qlvi.

Napo~yonun akl, befnden madet umuyorlar
X IX .m.aayni netieelsri dogurmak is· t.idadm~ !;Q.5terir. Fakat .sebep.
(~ 1 .iliCI~e,

ilnbete IHi.Herin a.yni'beklemek upamaSirnutlaka kuru b1r
nI

.salabiLyeUi oil' fatma. id~

ler biribirine he:m:.em.ezse auf nimse sahnesi ayni sa.hne old"gu i~jn ayni neticeIlLn b!L§ g08termesilrli b-eklern ekle man;!, yoJ!tur. Napolyonun. MOJl!~o",9,.;IlereriJf: Hitl":'~11 sef~ri araSlndia bir e~ sash bertz.ei!']jl\ vardrr. Her ~klslllin ~aiki lngihzlerin doeniz a.b. Iokasl!irr. B, Hitler de, llpkl Napolyon Bonapart gibl. bu abIokaYI tf'siT~iz kIlmak i~iD A \i'TU-

miic31delesiniT.l 1bund:an SiJlIbraki ufh,a lanna hi,kim ola,eak ami! :§udul": Ruslar csas kuwetlerin.in btiyUkkmmuu ve, te';;h.iza.tlarftu vakit y.e .t:tm.amnda geri !Jekebilecek:ler mi, ye kemiyeceklel' mi? Eger ~eki:p toe mukavemef. c pbesini geriJerde deva.m etti· r-eb.iilirlerse ,,~ Almailian binler-

tesellidir"
Rus

Milli Mudafaa Vekilinin Meclisteki beyana,h
(~ fet
1'1.1

Halbuk.i y-u:Ic;anda. da r.,1';l@ttiSiIn ,re..,hn~ geminin yin 25 .i[ld.e tVlnn:ra. vafiIltMI llr
~r

l... tldl., §

YRpmakl.., bl"r l1:attl> i'\llememidiT ¥ ~"'plle!ll2: "I, tl,ayl"l', AIm&nya bloW 1039 da 'bi!~l!I.&ga b!r P31l:( imn. e"tmekll!Lmlzl t!!kllf ~tml,tlr. SOovyt't hUktLm etJ Myle blr tekllfi red

g;

yerde

ta~Hip !!,aiJ.c!j-

,bildlrHen ~e 2.1 ha~ifandanhen hRdirilen h.vyare ;saY1!l'U\In
mU§ahcda
,,"ok clduiunda.n danll.

ba.Nttt.

'

tayy"rllil~rde::11

mi~

£"dileb~l. farla

Son b.jr ~k &'Sll' i.. ind-e bu pr,~ nalpl!!!' d11rlj'9.nll"! her ta.ralms. yaytlll-': Halb ...>i bi ....m 1'1.c;.~l.'~' l i i<;tl]<,l•. 4il(4L~1', 11llt barekl!<t'l.Grl ilerl ,gl'd er-e-k 1'j"i'll hUr rlyet 'of!! ~tiklil.~ !'I'I'erllLlplefjnl ,h~ m- ~ rafEIi. 'r'(l biMillt Ame:rJkllllls hhdide rak kill!. tuttu.

doo~"lIir ml
AlmailYa.
1:.:1 Y£I,pm_akLii

ldl"'!

o Idu i~HiU gost~'I'rt!.e:k tj!-dix.

:lIm

o~duilJ i~l'I hemen. bard.i:et

<!tm~,i ~jjZ'l.1,mu. ~"'m,i I.; !!I p1:1l. III 1'1 a 't~hiig olulldu. gerni 23 Jua·

:[ ,lDd(lo'] J-i

toplall.[nl~

bil,k;m]lginda ve c,els:enin a-;:Llma~\; JIliiteaokL[,I Milll Mud,d ... ViS
Camtl!!zin Ankan kiiuiiY'!!i 'flbe-yanaHa bu-

zinm ~Il~ I "}.30d~ m:.l.111ncian iI}'7 Lld~. Ylldi hu~uk

y~

M~r3in

1i-

kill Saffe-t hmrnu1i{ut;

ki!ln!.k <L~iLdaki
.:.:-Muhtercm

'Elb~b.l ilem.ifi1l'l tulilf!dt:, iki jp.etl'i!! Y~Tmi E!ill.nllm arzlflda ve bir metre on s!l.l'llim definl~iinmetro!:

n

h8'ilirafl

lIt lMl' ademl too;ll\'Uz- pal!: !:J.,o ~M;)f'I(!Ifl':? M.efr'lHl~ttimi~i:' bir blL~I.lK .'!'l1'l~1:I (( bill' SLLLIt h· mLtl. ~U.ik: "e b'U mlldo.i,::t za.mt'lrlil\. al'"ll.dB. mllv';lllt f.'!lkofu l'~!!i'I fll.iL$t AI'mll.:rtyMm memltlCe.Umlze klll"lJl y!itP~ call mllhtoml:!l '",h' MI;;;'Llma mukab!!tl!! etm@k i.kZcn: h(l.mli,l.Timll!k IrnkAmm bu.liluk. B11 biZi.m a!lil'l BAI'Lh bll' lea.ZII1'I,!:, fa'! i.St A llii.al'l:li'1\ l!;ln jse blr zl.

B.

8tfilin.·ie m'V'.lib-~ riay-el oed.~k kijylYlere yiyl!t-'eli
ver:ilm.:~YE!~.k

rnlzele

ve l;00l

l'<iln~I"'r

dcki 'bir ca.nkurlaran

f1ilikas.il~

miye mecbur 'tl1ra.l~Trl!lr&a yrldI·
l'rn'Ii

ce kilometrelik bir cephe i.i~cri.nde sijr0.kU bir harbi :kabul et§leklindel'li Alman zaferled-

run tesiri

gUn

ge:~t:ik'!;e aJil11lr 'lie

pa).t Ingiitereye

ka.t"'§'[

varllk haline kQymak, bu vtieudu.J1 igine aJmak, orada .. ki imkinlardan :istiiadle etmek I, e Hin.dis.h.l1I tl2'hdit etmek iI!Jtem~tir. B"akat bu. b<.:lrlz~rliie karuI 1812 de Napoolyon ordusuna kor tunc; hi!" ak[bet ha2;lrhyan hal ..,.e !1&rtlara. hig oenzemiJ,'Bn §ut.1ar goktu'l". I>;apolyonuTl sehri :ll\mamnda na.kliye vll!!ltalan! ml:i.J:>:~me temini imkfmlaTI; harp rul:ihJan bamba~ka. idi. 0 zamal'l }(oyu kqj varnI. BUgUn yazJl'l ortMlrLdaYI.z', MahsUllleri, hl'ilr !iC'yj ah m vooerek ortahgl "Oleo lJevirmek j,cin emir ",·erm.ek kolaydrr. Rus!.~nl1i bu ,~nrri eandan tatbik ~tmek istedlkBerine ve imall \'C re· dakilrlrk ate§ile titrediklerine: Ijiiphe olm.amakla b@-:raber!.arialardaki ye!jiL mahsuHi dar hir
T

blt tek RlJIsya)t1

bu devamlr enerji isra:fmrn Alman dalliU c.ephesinin sag-lam. llgl ve Alman larm garbe dogru laanuz kabiliy@ti ijz~rindeki sal"8mtllaM gitgide beUrir,

karavi\'! ,"[kiln 28 ·kiti~ik hi-!' kaark<ldi1~ll\flm, Ol'~zede x.af~Ie:a.i. h.ciallLl'l d1!. ilk Dell,iz ~1!betljj .erhaf ve ~rler.a.b'l!!t:ini vErdi]!!r, i:im.i:z ye tayy~p~ SI,I,b2lY Ve ,~uV1!kLL, g'i!m11l1.~11hllrek~tLr1.dtn Ia\"llel 'billY namzetlerimLzi bAmi!.,n 2 j IilmEln, 'Wdllirlilrdell 1;1I1l11aettll~t(!n 111011.. h~z..hi'n 941 pazartes.i giinii I!!a" at 1/,30 -d,lt Mllir::lindi!:ri ML'!'Lr:.l. I'll M\z;h:l'lnl!l Il'I.I ~!!IIrIJd!l. d\:v!lO:l. (! I:.m.Lf• tJr. rnuteve<::cih':m har!! k ct ~d.ell R"l'

bh ... ·apUnm'llll, bil5.harc E1nla~Ildlilr!a
'lie :!i:I&l

fLrl':iM'I&,la.r, kemc,ti

tl!eall1lfl~ !ilDe·

got"1;l -gene,

ll,30 da

l1~tic~&.inde batml~

ay:ni gun bit intils.k oldu,!iutiu

y_,errn j

1.>1,

'''CII:l1I1'1

\Cllkllll..! amndi-ll

U!)[j,[l~

36 !lMt

~bl

.mUhim blr l'Ilm'lB,n

Dem'ek ki, 1812' ile 1941 ara·

en

l:Ilnda~i :sUrat ve

tesirin:i orladan kaldmntk 'liE! Napolyon'l..!.Il Aklbeti ile HiUenn
akibeU
1lJ'Mlnda

vaa.Ita fa.:rkIfl,Il'i.
benMrlik hasa]

bii.viik tecasijrJerh: yiib.,.k TIiI ecli~e, -!! rzeluneU!! m tit eel Lim, .. e difuunll,m. Bu elim vaka.DIIi
c;:: reI' an
It'lltk~jI.
L

I!:Il~ml~ OJdUj)',u V" 1nIUlk tl!llS<J:rJle g~ mini:n telsizinln dl! h,lcmez blr llll-lil F:'llh:ligi i~lnabr kJ, bll j;lok gtlz!Cle "'e 1~lMLl'l!.mM ark~dlU.l1 ..nnHilll1i im~~T.lla t.;.ti~nl\:l< mUye!!..qer (:oli'!'L.m~il'tl[" H !I~ . 'It>Ily, 6J t-].'b~, 51!! et' CJ.o.nitlie-n \'I;! b!:r l'I'I.II1);,).Y. 2(1 t~Jell..;:. ha VMfil'L "f!1l" 2B k!~l de :II:<)'I'I'Ii, mUl'f!'ttl,!l;NLt['IoClMl m1.lr"Elkkilp i.!llm ~I)I) kl",l1iK ~zJc:te IUlfil!!del"l, 2S ](L~l Yl.lka.l'dia Ilr.zl!!tUglm l'!!fl kUl'tafaltl ve 4 k ~L d-l!! Yll-pll"l1I 'taI'1lf[i II .a~. tlcl!!sLnde - kl bunhrrlT1 1. ~I "-I:nli ;!!ubEl.· yr, 15 I d@niz erbli{fl, 5 I d:l!!tlll!i 1)1"1 \''9 bil' ha\'1I. :;u.baYI, 1. II havll. ~le'be!ll ,,·Co a ij ell g8ml mUrllLtcbal:J:(llr - Cem[l.l1 :12 kil!jl ~nit olmllflaTciLr, {AHsh rah,o met dilin Si)iiJo::l'~.~

gElz~taloe:rinin nE!lI~y:ahn~ ~Ie..vee-d~]e.;-ek bir ~ey Q,lmafhrl be- kallillr H;i]'i :aa1l1k OIUf, yan ~wlmckle-dir .. YJlJl almu,Lur. IJti~h!.Ul:rlel', dJJ.n,y.a.nm MoN' tRf1'I.t,n~ I Mf!lamafib Almall Harld.'lre h;!1.k 1m oldukta.n, b lit,1m 'k(im!iiUl.il.nn'llZ AJm .• hY& PI!lk11 YJlrtmflklll Ni1;ZBre-,ti.!i\-d1:: ~u dhet kayd~1l11i- hUl'1'!Yetlel'lni kar~ttikte.n i!iIlInra.bJ~ ne' l!;lIizandll? (J.e. kand! m!:!Ji'lJl:'1<,c¢5m tl!!bll.kll 5111z.cJ1!! yor k,i S~a[jJ1, 'bugd-ltYl cia. mak;s FlI.Ill~t A\lI'nl1ny,1\ tLHel!!l."hkla pakt[ k.J:IIl:"l?ainj.n nd,er.i ,dl!! Ahnall.larrn t:Lin!:' S:<!!~' tlllda. ka.llIlX, CI~-r:p ya= yrl!"taraK ..... SCl~'yetl.er' Ejl'lItJ,:I1.1l t<l!c:a11 i"i:n mektenille 1~~Hii' etmeit siv.il hi'll· am;o'LY!ltL '.1: d'il"!'Ij:i!l~r!n ~'I!r'~ti!li 'I'llz <£dlll"~'~ nCiI.!:I;a, I'll!! k8l!iB.nmIii' Vel nil il,ueket ",tm~Lo;: ['\I:!mdl:l'. k& t!l\~i~~ 't:tJnll:ktedk S(l\'},~tlcl: m1iljt'i!rdi. kaybetmlij-tlr'? .AJmanYIii bu hll.[l!k!!o~LIBf.:r[jiindl:'k.i Alml!!tn. ordl.l:9U. bu Bunu ;";.ILn[z fabrika iI~'r't'I:[I.kll\ b~i\hi kliSlll '1M Tl1llilo:let l~in. i:ll'IIuJ :rms I,cdbjrdcfl !mL.it'I!:CS.~LI' olmnr,a'CIiI,K- m.a.}·lZ". \'<!!I'lmli I'G MlrMU lfeldldB t'l!~ le.ht'i! blr VUl1{et ihca!!! ~L.mJ~, fakat tltr, Anc.a.l:; Stalin'in 'b'!.l t<l.v:siye- ~c:bt)l.llie g~mel" iCB.p ~I!!r. sl;)<'RiIl 'D.!l..lnmdall bllt-Un dUllY. kllr~'l' A.mel'lkanm dl'l'Itrnda.kl her :rer illlo :J.n~ tlliyct cdie.cek olun bll.lka. bir IllndEl IYIuk!!!llnl !Lta.i"al;: 1ttmlt rn Utg· Uln Mr d:J.i'tii. t&-Jl.lk tellLe !1e<\'l'ildlk· gram y.!yc::'c~k ¥cr.ilm.iyea-kU!r.,Stl.. 'n!V~Z elmlll.!llnl, 1I0l!<t~rml!}Ur, lin'in t,cdbiri TI<!ltiees.inde AlmoUl telL :!Ionrll. /!.merLka, m~ut bar hW-ri·
mal\

,J3,erl.in, .. (A.A.) - Yanusmi bir kBl':rt:9,l;,tan. hfldiril.iyol'; 8~rlinin. str,a~[ m~li~~l'linl:Je, Stalin'ill RlItk.lJ ha.kk.l.Ddaki Al·

ba~ladl, B~r ~QLo: fflemlekel:ler, lidr t blum "·u.atle:r-<: ~OCil1k'ia kil.pLlarsk h:b I IIkIl k.:t.ldileI'5nt. galtrtetye kudill" b!:~-; ledl[(:r V" ~Jl'!!l" bL!"1lI' eliUdil~I" h.Y1fIi I yolu lultmJlJf, be!dem@k yo<: d1ktiLWr-1 lllr.Ln S!:lZl~ne !narunak, biz II.meI'L-'

,6:y [<l:dir :.
'VI!!

Btitiin diin.ya Abnflloyanm bUi bBlfle'l!l:.eti~i. talibih I!diiyor
:r,te bUmln. L~~ndlrId, b"tUu

~1 tala ~l IIIIiI

d ~ ~~1 b LZZa t Ru!l}'!.\ 8'ihk·

cileeektir,

In<gii t ~rede..
fllan
ciQ!ll«.r!ma.mlZ!il m~lteZ"em IIllid l~~]Him

ehnek i,g.LIIzaman amilinin RU.BlarUl lehine i~leme~i l~.illmd.ll'.

j:n~l'UII In.ltum bul· bir an e".vd

Lltihakl,
bulu:nan

J)'I,iLllilib

Rusyanl"n yegine kurtulu.~ iirnidi bllra.da.dIr. AlIm"it £miD YALMAN

,'I::

g~mil!!l·.i-

cl~llkk VI! lay)'arl!! kunIa:n g'armek lr;in 1uHeket li!decek olall drniz ve ha......
men"BUpl.inlnl ML~LIB. gii,tihmt::k ~z:ei'-e l"t~nbllldaki Deniz Nll.k. [j5'~t kQ~nis;yol'I,1IJ tarahndl'llt

Aland adalanol
lila

F'inler
1
"1

etbu;~r

Londra.,;:j (A-A.) - F.i:nlarlruya t~bligi Aland aOalarlrlln ~!!rill edildigini bildil'"l1'ltkte, Fin va Alm;tl.n lmalann,,,, g;imaIdel1 FifjhududLl!'~ KoI!(;~relk ~!<rka "'~ Sovyeth::.t Finhmd.iyaya karijlt !I'At~a hU8m'L. ne ,h<l.JC"k{!tkrci.: bi.lih.ll'Jim.'ik Fi~· l.andjYilnLrl ai'nl h....lkililii tayyaHl'l.Ildi)·<I

dogJU ili:!rh:dikluin.i

tilfl:lis ~-d~Jen ["~l!f21 h V~PiJL"~ 16 l~lan by] clam h.ll rc:lu:t vo::. 21 h;1Z'irtHI il'lnu M.e~~nc: Im'lJv<lsalilit a~mi~~i.r. Gemiyc: hi .. lH~clli'k 1~r de 01:;' L'I! gun M ~ rlOil'llli' vllrm),la;dn, B~ kafil!:nill 25 ha:dT~nda M!l!Ilrd&. 'bulunm.llla. rI, f ...::ollhlZ ve giin ka)·'bHmeklIizin yolhmnil devam edc:hilmel,~r.i ;fin lnztm zamr!d..i VI! bu.ll.un i,..i11 die Refi!!.h Vil.PII.'
h~ziralld.a

"0

zamanda. imh.a
si.i'rati

edebilmek im-

Tllnun

l.Iym

22 sindl!
~1J]"eUQ

han.slz g-jhi bk ~eydir. Geri ~e· lerlG In.Ucum
kihnenill

~'lmeil!!n

u:z.c::rioe bu
'

den h.lkac'.!k

M~I"&.i[l.. IULl:chli

~o\ beklenecek mu"..affalnyet. !3i1iih -ve tr.-gl'.iz':lLt oh.mdaki y ta~HH!.bilecek ~eyl('ri atlp g6tilr. trIl;'k ve k1)prLilo€'ri, fabrikalflrl, maden t~.:;ni7..ntIJ1l imlla dmcktiro Bu itihll rIa J\~il.,p(liyon. Mos!{O<vurh f~jr;\:ptf'o
Hfrrllfh

kal!'!iia:smd,:;t en har.::kl!ti!
t!lall' .
.I"

ba'§lal:'Ldl~m,1

k<lvciclmlllli;:

Alm~n. kltalillrl hl.ldlildiJIi:e~i~i i1Lndall itiuu(!o ilcri h",rel.d tami:lm.ile p1.1\n d ..., ir<!!lindl! c'!rl:')Ian e-tnukt~di:r, Hang(j~ mlll(Elkasmal' iki tfl, ..J ara9Jllda Ilddetli top.,l1 fil,1!.l~YI:I j
KItI!lIarnnL;;I1!

iliv'"

B, I OllYJUIl~lll'.

tl:inzim. cdilm~li, HlI.lbuki: I!'~., l)'I.~nill " gaill: bll.l'c::ket ~tml:!d[ii'iil~ V;::kald~,. aricELk .2 3 ~ab.Ell:., j~LI~1!I l'Ir.flll cldu ve l!l!lefC:I1'1la. MI!Hlin,cie:n. (>theM IIClruldul;:ta vaki teaI:.J'\l.HIl~1 1!emlnin ~i. <II· mal, .... ,.!!fer !!t<I'i" .. lllcl<l v.io;;ud,i.iilc <1:'" mret 1C'i1 rli)~n billzi nok~,ml<l.H ikmlll ve ~"'min ~trn~k ~ibi i!llet'indefl iI<>ri Q'!!ldii:'i a.O-

mel!. l<;in tl)!)kIl4tlal'lmall VD .Ii.!lUa!'l- .s~j.'Ii' _.kal''') .... a.rkada'lll1r1 tll.ra{md.an '1,'el'l- Dii;.miulJ gaddai' ve 3man'Slzdlc e D~I'i!1'l, , gaddisr VI!! aman.slMu V~ !p':-.I g"l'Il~lelmilk ~'e Goouya hl'r tolklll 3 'I, 380 n len bir ta.kL'lr .llt.lfa.kla. kablll !!dllmll1 Ii!lLenmr1 t.or.ra.khl.· L!!IVBlZlln, l.:min "tm"J. ililn b'ltUn ~",y ilt. Bu 'F) 1;>1, .1I.!T"Ue b!:ti!! ~Hlkrhni2 tl).l!;ill I'· allumCLI". tenJcr rim,?', hj"~'11'1"lmI21, pl!!tl'f)lUn il~il "11 ~.llrril11:"i ~TI't"tllw'I"'" t1IlY"ll'Itll".

yi#lt ()ol'~L1rnu~, :l"'itit dJO{j'liP,t'I at1:1.IZ v,~ hav{L cltlc;l:!:!rrll ~~r'l 8<!m'i\rl!!sl,,[ JrMblO1tmllk El. m kl!l.rt.allMlml~ A \"l'l,lpalllJ1, .AmerLkamll, mQ.1inded.l"t".Dili\'man, b'UytHt mll'~klyet ![~ Alll'!olnUL bUtl1n lyi ad.B.m].a.r1 'i(! JerI ye.ntd<l!ll tuLi', ;;:a.!'lltr lh:;";')' 'i'G mnI! nlhs)"lll J\lmlln!l'2I.nTLl. biU1.lll ly! II.da.m- kUlttil'Umllzi.l, RU!llarm, UI~r{LfLY~EIELIan :I'~j't Almante.I'.In Ji.lIlnanlJ hHHl- !'In, .Beyru: Ru::!llum, Lltvlll'I}'aL,I!1l'trL, Kstini W'lIblh eLmekte Ve SQvy<·t I~U· Letonyalliann, E!;tonyslllal!"fh, )j:Zcc::k Tokyo, 1, (A.A.) - B~ sa bah JIb kQmlltiM kar~l .:!Cl'lipatl (li(IIYl'l\itkta· lruin, Tt\t:arLlIIlTI, MeJdsvyll.Jllarn, "!Kln NIlZJ1'lar h':.;l'~ti top.lll.llml;vtll". YIlI aLi", GUrclliIHi.n, Ermlmllel'in, Azal!'b~Y'IU\n m:z B~~..,ekll Pall!> r{ono;rgg; I'Rh.atSliIi1 lll&rm, SQV)/t'tlilr birliflnLn ~ll' bUl' I[ga (lal!j.:;'l":;ik bll u.plli,ntlYI.l il\'tll'~ Hl!jyt\l v,e: memi1l1 miiCl!;ilclel!i mm~tl<.>t'jl1l 'rlLIII:;dkrmi ortEldal1 ka!<Ildl':merni~lL(, Han.d}'{: NIIZJ.l'1 M~t:!iU·1 Btu' osbten IUi,l;!>u"l ~ttlrLle:1'L harp <"lHDlM ve. m'!Il.1:J Cerm.Mlc~tirmek, t>lUt, 0.IlL~f"n;uyooul !l1},&.:i'I "'az~Yl!'tjl\ I!.i!b.abUIB mc:ml eoJr,;etlrriL~ halll ...& ellfill Ar1t;adar;iLu, heplmlzl. mJut Jil!1t<lln ~ ... ve A~ml'l.l'l 1'!"ill1a' \Ie bi'l:~(JI'I'fI'l'll1mull'l j IIltk~a(1 111lk'lillll(:l1\ lZ";9.lIa~verml~ ",,' .Il.1l'll:!l" ~1~!1mapll ola.ll. fEl;'11ilit Almli.rLYII. garkl!llien hu ta:tllliJ11n hU'lg'l !l'''!:i'lp]l!r!fLbl Rullanmalt emellndelill(', Alrnlln, ILa.l:r'".rL ,"e .sovyet bUylik ~~ ite fl.[l~d rnll!me.t mUI;!Mio::jj)Sill(' ,~ri!jod~R U ...rl gd<li,tilLl ULhklkil 'b;!i.~Ifl!nr~ AIlIJ;:~'rl!!I'JmL;;: rnllcadeloecle k.:;.i'lUTlIl..jk~'L lLe .:rtf-pug) giirU.'l'Mo:.:Jcri anla. ml:qi 1t~1~ bl,l]unmukt.EildIJ" .. J';:lt~ar,[mIZ (,lJ. 'lilll"lmu:..'or'llz, tmm tjt>I]U"cJ~ M ...t:su.nka, /lll'lden tllHI~ll]iI, lIadlll' mllil!!.[I:!th b.nk mR.lr!!n~Ju, l(urlulUll "l!< \rll.b.nll~JXln tlr, T<:>VL.lU\ ;.. i"l1I~,*1".l"', !::{:,~ In in bj. .a~ra!!lrt ~"e ta)l),!:L1;';BL' bel bir dil~manls kah .. .!Iel:§.metl l!;ln fa:'l'~st d1i~manll. kll.1'\'<[gl. tmplI'ratDl'.!I j:;;<l.hl,l,t vel'm~k. lll!.cn:: ~, WJIfLy-Lt1Li!! ml bl1ittl~[ veya !,~in Y'I! 9.1hm"bc rtll'!,S"t< tic i,;itlmk e~· ra)'[l gLtmi>lU.I', rlj,mllrlCIL db,·U~i.lynrJ~Lt, ~1.itUn .sl;!'\.'y~t rI.~tltlllll.1 liak blr 191in IIlllgl torpll He lili bill· tnllillti K~IIQrtlun\ll1 YR:!ubfll/ll](l'1 "I)." rn~lIdLrl~r. t.rnlrlltl k~)'·tl)'ll'tl Uz.::rinde- !!heI!WIl~til.tl"!nr mllClI!Jtll9. etmelt 1f.;1" aY!L)clt\.llDii,milnl mZIDl!JI:iyiz yotk d~lr""tlkt<i Vi!! Qil muamm:;q'l mlllltlt, HlI.rbin Illkl:;;lIfma. aYEl-k u.)Idururak. hit.\I~lml'k 1~ln I:J.lzebu da~1"1i yolu R:&~ HN' ~ ydem 1!~'VGt SO\'yat nlllkmlll bfittln m(!'I104l !;..u,l·2lUnll-.' ,I~t"hn! 1';']111'1 et~el"ec<'!(( ell ..,Ilmullll yollltl'Lll\1J 1I1'a~ nl~mleketJrnlill khdit ~('n t~l<tlik.Einln m!:!liyill, Her !!,"'ydl!! c<!!ph.e m<llntnathl'ma.lll1" ya.p mll.l < laYI:!:, b'I,1.lttln.~llIm.'t.II!I,~ 1.(l'l'tL~ et'i.erel-! llfirr" l<:,j'!:nc Ve dllliffi BllIm ~.lILLrnt0'!j va;!:lfi'~[· V<sklJln ~5Mor:lnl t1tklp <I!(I"'t\ :hrli:tLf>-' ten ~" \I'ill mRlt:bul olen !I'Ldh "'I! !ll1kn. M rtl!t;han veTm~ll1"lil, Ankara' >4 (Teldo.~I~) - Hili 11!!1;"1'1'Ih~YIII,tllI'llrll mtltl)all:(~" "II.'tlll1a III:!! Vi;; il'ldh Zi!l.mam SO'<'}'<II1:: bi'rlji1;i '~LUJetlerl dll~ll1.na ki Let Ar~l'''' dairesl enlT.ind e :met yelul1cl.a hs.~a.tlEl.l:m! :rf".(:J'L (Ihni!fl m·'Urll, !:!Ikayd1.&lni :lIihn'I'YlI-lltl.l l",rk",r.m~'''1 l~l'lrmrllr, kll.r~! huhlJLl'!1I1 v-e 'topn.lklunm m~ll",,,,,kta c.lan t,umif he!tetimizi.."tl ollm btl .'lil.tartdll~LlI.l"m hahr!lljl!.l'n!l~ Eu !i'.. p~~rn'llilJ!1r tab;lIrode lll~tloe' cl'r~afL L'!tm!!1t l.;;l~ "yo.'k;l41.nmf.l 11(1 Lrlal', biJI !5~n il d f!!, m ~Xlialne cl~"'i'ln e t- \ hUrmctArn b~\I dplkiJu~ .u-YElk1:!i.!. 511kllt iii" I!el" !lah.llda. KlzrL"l'rlllya yan'hm !!t. meal ka~.II1:'la.~mlJIl.l;:; n~ "bu. mak-: <!iil m .....1 h ,,-IIkl"Li:'le A k;l GU"dll..:: r A n- m.:~um <JIl'1h11lr.

yet :,nJ,v1. ...':l1 hlillllClI!! kalama:;:, Elu do· 1"In li;anllu t.l, y#:lmz :;1j;;:UnlUZ 'i'e ~~I\d.&IJ [;,::LI;' t.l·yit etm~k I! i r~.).~~'t e,t.rn~2i. Iea.p ~l)r~JJ,!trllrLd<1 CaIIID'l':ZJ da fo· dR r;:a,~::Lz;,~ I

Japon kabinesi toplandl

Ba~vekaletteki tasnif he yeti mesaisine d@vam edecek

------

V~

'~'I-:

BI!I.~vckal.. 1
luahk
1)<11<1. ""

hijt(,;e!U!l,ocn
P;,rill aYlllml~1V"}<!II~r"~'
'1"

bir

".,-1\;

Kepek ve Mikset Satl§l,
Toprak M ah s 11111 e r i Ofisi lstanbul ~ubesinden :
Ofl:;imiz elLnde bulunan 'f1)IKl'Ict "'11 l(epe:kler )'l[l.zlll'llk surctuc I'!f\ll]aca-f,tndal'l taliplarin 1.1,941 tl\.fihine m~5-1ld~f pu.Z••rlB-Si gilDl'I -!1M'!. 15 t~ Liman hanrndaki Ihireye miJrtlc",~tLa,L'I, {Il~,ml)

Dalza Kim Gene
orUnme is,tiyor?
I,

VATAN

s·ZiN DE TA,KDlR
~'l r;trrl il.r moilll.!i:UUD wraJ'e't i.'i.!flnd "Il jDl:'t!1.iino

ETTIGiNIZ OZERE
LrI)'lj nl' ••,,~ I:tlCIl

Hava GedikIisi Namzetlerlne
Qt.i11kU !1:tl.lnZ1.'iJ('rindcn :1311 dCt~ll:tll:l oJtL[.' <':\""fll{)llr[ tarnamlanmrs 0'111.111 7 il'minUZ r 941 lIIrihill(LL' ae\'kedil!e(!eld('''ind~l bUILL:.um pazurtc:>[ gilllU SBB.t IS} .lOeki.zdc k-urumd!a bulunmillurl HafL ",lImur. H,'N7"i

'Lcr.<.iIf!r~1ii maharetl', Ii:fltl~ruL.tIEl. g~I1It:US'1ii trmWi' ':'LAyaJU hlilrn:t 'Ijllr 1)J8d:~JI f,enrl;'llllill ameool'. 'I"Oil~,~t yl1i:; ~ c ',m LIn 'fi1.l!I'tull.l. g__ l!idll'r~:r. Ege r b~

g~'1ter~lmm.!>e, ~sDdcr bu l'E1Ul1I'r Ib@lljkfils.,,~ pek ~buJk '!l.li'lr,,,,tt!rtrT,&r. Su, II!'Iz'ltl 1>iRflll"rmlz.du k~, ura.l! hi]' .JUH{a.f..iull~ "'l'Iyll Ihmal m.8tl~ ~I:l'll nLk In .. ll'l'lnizlo <!Ilk I<:t;l "llif~l'iq"''-D lI.:t.a1( (kl!.lanillJ.z.,

D~.14a't'!'u.''-,:.>:,m gele1!1 IhUm.u.m

I~te "~nclllr;l"
SoldllD ~ : ('<I;]~'I1. Y'lnll'k, :'. - B~I' VU~YE!t, C;ok ~'l)'I!JJ.Ir, 3 - U;;:;aklqluan, Bir nil vi hayu-, <( CI:n.lIt;lu ...nlutrnu, T~j'''i 01:11.0(1, ,) . E!11~ L "ir !'I~al:>j.I~,1,"1iL bfl. l:it,imu., Gl:1'Ii"llil~. e· ::5m.dllnldl. t~'r-Ir Alll't.:tt,(I, 'f Hull. j.ljar-.f!oU,] l.g1, NI!!I'II(', S Sir I!!rkl2k i::lffi'l, Tc:r~i mllberra, 9 - Illti,.vlIT '1'0 slillb'I:lit7, kiln. Dtlun, ;0CIl.JI'lLe, li.llJZl.l', 11 Nidi edatr, DokLo.rIW{, l'ukurdl&n IIIIjU-!'Jii: i _ Az ohm OlEin
0

(hiIJUIliIUI,

Jlll.ziil< ve ]mIt<J'L": WJtl6iO

JiDlIliIlIUIl'I;

"

tlllhl'Jpkilr

~Ilelerln)

dl.d!.n (;:;0 'l:'hw!'lckl!.C old YItH "''6

."uiID

,5 incl Noterl'IIlDe

e8.ili MUJ;h.f.u. KQ'tl'llll l"1li"" cMh'l~It1.1.n h.l'IzLml 1,,[n 3110 N(I, 11 be1&1tVI!! l:;.tLmlAk lum.l.l3UIIU. I:(:vUMn ifftl mll'tl!e Utili t.utulan t9ltrmbuld(l,. lirlk.'lPfl.l'ltn.;la. Kallal! D~mirhun rn,p,hfUJOSiI1Jn'l"LI,y~ku~~ l;oJ..i:;:cltmciaHI!." cillIoStronWt 11;10!l. ncfi adasmda 7 parsel cslri e'6 Yo,'-r!l 13- 11 - S kaPl No. lL blih!.;eli t'VID 4t1~::.:nu!lB. :J.GOO Iiru i~Liml(\k ~;;li t.alui'il· "d1L1LU~ \'e

g&-I

!

blnl(lt"B U:;JdayeHtl 1lJa.!r"?1 mlll.hI;Wi' I.noo !;~gl1'ilrG DIm !kb ItIl'Lmll~ml:!. Zarl1lJ,o]a, iliO.dhilZi ;;'rJtoILllra.rsk DiM! \10 ~1z;L[lek '~IJk ,t1('.lfo, HI.1dblli 1:".1' lade.. bu !l.r'JL~lIl1l U'1@ITII ",6 I!IWJ~" lU~1i:[\!: [',Ij;RTEV'lo

ha-

~u!F'l!orn~

ii:mu; 1J FtLIi: !:II!!' "!~&Jla I'I::f't,,~'1 nl:i:.KRIilM ]'1':: Ii-'f t!:V' knlll!! mu:clzt'!l!lm.L:: ~du. bln.tl'Ce hl:mcl~ln[:Jl glbi. !!oil! ,la Ih.IJYf'cl 'J.tC m!l'mnUl!llyet~R ijoahU OIa.l?.altfU1lIZ, GiJl'oc:ek,!lDJ'1; Ill, IsimE!lln:, e1J.Bd.l ~li~1;mJ:d ·herklj!'l(!i makfilrane flij'~'I""e4JtoUU.r, 'KRE..'tI PERl'i~"'in t,(·rklbln.lekl 1aal 1J.llM •.t M dti'ln I)lzgflerl blle i~edfl K~lkTlli~ e..,ektlr. Bu~H.lII[,eD I,tlbaflllll !til!; dB li!lr t~p KREM! I't:ItTE\"1 tuvalilt masnnlZu 1}mll!E1>i1wunu.:z;, 0, ayD l manila. J!I(jrj; riThzg-&.,.'I'lnm ",'II kllvvetU gti.o~ ~D a}"1 II1mhlltu:adrr.

muamelesi

tcj\cmlnlll

et1irllm~l'tll',
~l:ij

:;U01Zk!lr y(!rin

140,' HO hisse

bulunan

H81:aldiyn

ve Yel'&imu,

"lye mezk1lr ilsLimltik kanurnmun 1.1. in e ' mad4BSln.e tnfil{('Irl keyfiyctill teb:lltt I..In 1479 Ya'l.'Iluye Nil. 1'1'11 blhtmda. tilvdi t>!lih:n ,1lIb:arname 2iiriJ:rd(!-l~i :r1lL"1'I1L1I"1JJ'JUZIJI, me~ru.AA~LfI<.:lM 'IJIl.lm~leyhlmil1J ilmmd~>l.hmJJl hLfLn edih:rn~m~ v!.: nu ~'be(ll(f! keyfiY(lUn wbl-i! edtlemarnis b'llltlndu!tll beysnile ihbll.:rmnnt: i~J!l J!JcliLmi!jolmasma bi.Jllle!. il~!L t:lI.rlliindrarL rti· baren kli!l'IwlElrinm. ~ul'IlJ;t<i :rolhtdel:J zarfmda. l'-llkrire g{'i mMJ.kl,oo't V'l!-y-IIo
I TI~ i'l.Jl.Ke.rt1 eVI!! ll111rlL~a.Ji~;;:t::.r.t'<ijll: 1Jl't"LtakdrLrde :011I,\I!'I 19 'lnd

hll.ldll.r JJ''l:lu
ollil~~H1m

ma<ildoa:>i MikUmLl'rltlLf\

tathfk

i!lti:rnLl!l.k kanuyil'lQ 1atlm"i:U-::

klln\!JlIJI'.m 10 neu maddasi iHJL.zQ.~l.I1CII. tj!blik makammu It aim orn "OK tiUN y~,.,"i ~etelerle lltln. .l1il'jJ.r'rj('!r.inL llllm nmhllll,,'i_ Jl.I.Zddc'l1.lt:n

,.e-

:lkL~'

nlli>lJ.MLnDl gl).lIderll_ini

riell.

cUcrtm.

i:s.t,

Villi

"t 8.. Bt-I.'i

N.

hlimlfLk MiWfu:u'


l~rng Ll:lnl1&:me ne!illr ve il8J1 ediln'lek
to:l o.ilt,Lrerll!k l.t!.Lle ;:)dllroell: tlze:l'e Va tAn ~h.mul'.

AD Ya."UI' Jlill'.i.\lI ~ ~Ul1.t1r va huza il~J1.r 'h 11..j ll.:; n1.lBha .•
~ilI.lll!J.

"I;)

ga<:i!It-4lSI i!lfU"~·a 11-e-aln(l

t'illll!~

BJ!Jlo tlU.~II] ..
~~

... Notuh l
:f'~ut
'f!!

ResnU rnilhUr

fmz.a. j~'I62)

~cYkl', Mc\o'h'llm mahltlk. II N !;o:. l'!'tnll', :611· 5UE.l.I, 5 - Balb NIJZ, ,j I[) ve :7...f'IlJil'lnllal.~l'I~Ht1.1& lnll~fl1lLbtir. U Tl!in~i IUUlat' , V lyana J1 L'Ir"'l't'lik~i 'l"l'f)fesollrlel'i n- B,I]'den,DiJ-.~,!5,lqlr, ~ deu Doktor St~)Sk.LI ful'"lLl'mdllJlke~f... 'l"il1'"111 bit" I~n.dan lam], BLr Il;IUil mad~ Acel.e 011;I.'ra.li: , 1 - Ell' l'le'l,ol d'llmjl!ltll', G,~n~ h;ll,yv,,"lllnn 1l:i1<l llti, d>Esl. I> ! coa~'l'a[(lI'Lnd~t1 k~mRlljtlnll ile !!le;;llen cetve~, TlJt'!Ii 'yaf'ltl~ kEl)'lTIa, S:U, S. I{!'lIli!;ll, ..1.,;~'l'ldjlTJi 1J d~l'e~e gen~l~;;;m~~~lve B!O~EL~ Ul:Jlr ~d.len btl ce va.;! r, Tim;! ;.,s.ded\!!'ek, K~k. !) lflllVIlL'[llk oldU&'Umallln d'!PlllYI r~:I'-et clld g[dlll!lI wan penbEi ronkit,ki TO, Tel'aJ. aabcr, 10 - Bul.!ll:ink, A:!Jm kuv vetL 11 - FenllllIH. Na21l'hlc rn~!iLHhl'~', djyc BIlYilli J9.~Ik.!1:lYiUl. K.ALON kreml terkLbLnd ... va.rdll'. • yt'r: 1-:Ier aksam y~Lma.zrlill1 evvel Ol1lJ Dt'NK1) BJ:rLIIJA!CA.N'IN B.,1....!Ll.t :8.. <;k1tin ,'C C"JnI.:"'· It'M\cn It\lrllll. !!Lhllntiz, Uykunuiz: e.l;nu.."'ll'!dB. l;:ildirliZ, S.old n Sa.,A'a: 1 - Kaynama; KAY dll'~', On b"::ij ~{Un ,,\,vcl y117.\h.,,<:Ie IKl. tin klymetll ummrIJ. m~iI ... !!r, DIlhlJ. d :<! 1.1l; KLlroo;!:,,1Il 3 MI; U~I(; ILlt!',,; Pl1lllrJ ~j7.gilerle !'/lYB.h U(llcUt.l(L. 6i,i!)r, dl'l.hll tue ~''''' nQnJ1W 'I'll DAllA L!iz, 4. - 1mall1Lr: Pia. (ab) I! - Arne· l'lm Kaybflld~1. Bugi.'ln a!;[k. iIJItl[ V~ GIl;N(: ye tilth hi:!' dldll.) UYIlJUllllllllll. liy.at 6 - tni~~ F'I.I.U-l 'f (K) e:stane t'a:i!;P cLan CJld!m, btllU~l :'lrk"odfUjlliLFT- 11I:l,GLlflduzler i'::in do;:: (l'lIt-!llll bO'~ Ii! - Boal; Emem fm(::m~l 9 - t~:ame mIll 8"lptR. nuarllll'1I1'1 ';:I'kmfokteodh", '!'enl,'-<:I(I) TOKA1..ON I!T'<'m I I'll k.uU~· iO Bahan", 11 Atlil-; 'Nfln'll', flk def.fl oLat"Ilk, m,*hllt" l:ilr do.ku,. IUlllil, YnJIl~El.Tli!!a" A'lIl,~8.: 1 - Mirt; ~ I. run Illlldl gl!n~le.!ltLren, yenl bit" IJrI:;JllrllrJ 1'<'"E'I'tl~F.I'i~ GARANrtlUDlR ;!In 2 A!in-l[l.ne ;:I Y'1l; Babl& 4. kellfi l111Jkkmoak l rnakatl!!~".1 oklld~'!tllm Bu b.u.iiI~t t('rlElvl u!:iulli ;!M;'f.I!lIm.d!llwr Ulu~mll.m.u 5 - Al!;!)W1I'I;Leb 6 - }.t:u nm.an kendLm~ DU det"<!Ce ~l\.y.f\J'ITllL,ay kaolm all :lo'tL!l dlllh~ geMIO;'~e'billr. Hl.:r IIril fe, An j Ark; Lilli (sal); lnB. ret mU~1'rlLrbh,' tas-iT' gdrecl'g'lTr1b d.U ll'l!!n.. klMn gTPta l1I!ll!lc-iyl~ .. bak.aC!l,t, !an~) S -Blat: edin 9 - :K.B.la.ylllrna !jllnm4"1'l'll\Lt m,.!O tJ.1.'l"IDiTl bir elld VI! yuna!l!;)ak bir tl.ll1 10 ""-til; Nem:;t i1 - Yaz:; (TI,I stz Dill "1.'i"N"J<l"· ')',\I"AJULlltfiliNtz tOlmln cdcbllbr. eLld l1n~~u'u IJlan Totremc, cHd llU<,!"'}'J'l'!l~'l'il1deli atilw. ~ eUilL"!\ k!lLon Kr(>ml!!rinln m!1c!'I!ibl' Deticet'rL

'!BU YENi

IKE$iIF BENI

YA~ D~HA

GENC;:LE~TIRDI~,

Devlet De'miryoUan

llinla,rl,

A~da ~ml, muhaml'i'l(ln bell eu 'I'e mu".akk~t tern inatl flyrl apt g6£> tel"llmll!j clan elbllle VJ!J Jl1tUO k1lJ'l'lt1!}1a.rlJelI!:9h.r vc to:llE!.laf lSnrlH1 ';:UJ"J.1B glinU saat 1;'10,::11') n Itil~, ...en k:.p; ..h zarf ul!uLlle "I.:" AnkblrlidB. idarc bin"" da arnd.1J. ~rt ..~ ilc vc ayn a;)-Ti S;'l.tln aImacaktIr. Elu i~1!> giHILek flat 11,30 lIt': k"anllT1ut\ ELk!idiLr o'j!l!,J'tnamel<'!1' s.o.tlimJ(J,.Ml1du:. ili~eyenlerin listelerl lli:z."'I.Bmda. .'6

yazIl! muvakkat

"temi

tayln eUlgi

"e~ik<l1i1rl

~h.1if1t-1'"lnl li=dll:,

alo"l"ll glm !Ia,at 1;'Ltzl1Ie]erll!-

Koml~yon

Ref;gUglne

vern1e!l!l'i AnkiILm

H-:;I tlr'l T1111i.r'llJillnd"

ve li;!!ydarpa~1i.

d()

MIIlial::J1Tr1e1'11 hedel I.lt&

MU1rakkH.1.\ tf.'Jl'1lmtt Lim IM~·O 1910,1311 120 (531:12)

Elblst' ViII p~t.o IHltfJrlar Telala!'

kum~.lIn

3::1;3, ,2.)

()

2:5,815 9J;OO

fstan bul Fiyat Ml1rakabe Ko,misyonundani
18 z..,r(l, 1l illn: K,nu j;al[ fJl.!illIy-es'll1in
I'C

hu Y('nj v~ '''Yl'I'I<,Ui .lilJlflIIa, t:-.mUa!llh h.u. tllr gel'lL,; 1tI::r. ciwlnd:el!l bUtlln tablf

;;::n.ra.nLilidir. M ...mllUl'l Jli~lmll7,O;amjl :r~IlIZ Lad!) "ellli\',

.r~

l!ital\bn!
;:U;1Yll~

....IA~·,~U I dallmll(l ...

1:!)~.

ta.n a.zanri _;,;aLr,:, .fi:ri.tl 16 tl.rl\ (:1H8-0

Istanbul
Leyli mU¥'tul:. 1 TIp

Sahhi Miiesses:!ler
iJ;;:in

ArUuma
a1!lel filk,onu!-

GONON
IrO~TAN.SEB;:]' FIYATLARI_j

r";~rakl'f1de

s1tblji !iya.tc

lfIt 21 ku.rll'·

Ve E.ksiltme K,omlsyonundan:
del<.J;J!lrtl-nlla.

istan btll Fiyat MurakabeKomisyonundan:
iSo No, b HEm; Dokme
AZlmli :sah )ifayll ~ri mli!ll'm :istanbUl ''iL~yeti dm.hi.linae topttl'll 8,5 klli'Uoj'tur. (~HS~j

'I."

TlILQbJ;j YUrdu 2800

n30

~"t
kap;ll,

ytill

fBJ11111, ~60~ ilK2Ii11JlIt.:Ye.

L
cl.lmd

GA· P L· Yi
lrhjli!~!;eJ>e]J]iiz: !dare Marll;e:/;t 7 TJ!lJImu:li 19~1 l'an Ta,,~anl!ya nak!edilrniOi oLu.eIl!mdl!ln, aemlzLe val~i J;J1Hcak bililmum mu&malA.t adn~3.imme te\'clh olunmazu ilan olLJnur, Mahdut :Memllyetll G;II,J'" LtnyiUer T~Ii!!Iut 1!I.;Lr'(·si::l.iinyit


g1lnllnden

i$LBTMIlSbiDBill
Faza.n~f

I
It.i.baF

,l.'UII1

CUMA

~Il

b.truWwtI

adet fildeokm; don

z rf.la

81likdlYIl';!li :ii!:lJ'kl:'Z. lltlll1i,de SII.tt.iI.lJIan ijglO!l-t! kBdar toptan !tah!..tm y~ meoy- I
\'11. \'e sebz'i!I flvatlbl. ..': (i~ .. nii itadaoil' ~UfttiUc: ~tJ'J :lLy,dlal'] 10:10b' ~ka .Lt~te ta:IIiLim eoW;ro.ekWJrr.)

- Ek!llllme lS.H.l41 <':-Ilr~llrnbll gUni..i RiJlo,t Hi da Cllllllo,t}lllndfl. S[hh:Rt \'!1 i~tjmll:l. mUIl\'enet mtidllt1ligi..i binw;mda l~ul"l.Ilu komi:li),onda yapll~.f!..\~tli:. Muhl9.ll'lmen 67. U;1:' Met Mu ..... Bld'int htekiller i!lteklll~ YIIJlII:' bar,ka bh" a~t f:LYlLt biir adet fUdakru ':fun. f~nil~

bu ta..clhten itiba.re!!l mUI!5l;I!VB muhll.bfll"&t.m ~a.tldaki ;reni Mektup ~resL~ l~letm"'ili - Tfl,\.';;.anfl - Ta.~·,;,1LDh 1-.-11-11-••••

Is'ianbul Fiyat Murakabe KomisYODUndan:
®O No. 1[ l1:11;nY 1!!1'l! :!ItandlaJ.'t !pekll ~ i!W.tJ~ll'lNla baml y(izde 2.30k!l.rla, 1:.:!i:rwul':l.illl 'ill i'l1~1 @:Iu! tanmllD .. nanl a1"dll y'l.iZd8 lSI} Iiza.mi .ma~;I;al~
rnanlll"

2<l -

30(1, blr adet

f!l.:l~k'OI!l fi!l:nllA.

~

'~, ne' ( 1. 'f~e'ltl

dan !l.:!: hm.!'l'lur. 56.6

her- mfli!i;:II.I!~<C!.(1. p~r[lJl;cnd~ olan.lar lEe 'It:or.oml!lyon ~-II:ziI1!! 35, t;Ioi rrl'le~ !>w.fLwu(iii4S6)

tem..inllt
1~41

Li,',,,,.:Irr,
kOl'l'l.lriYflmla godlh:tJ.II,!.r!er, Lemil1.o..tl'nlakbuz ve;\"-II ihul(l a&llt1ndi!!n '1'e:rm!!olilri. I (jOS7)
00&;[

:9tlLlld!l£d hliri.Gi

.r ::;.

:!jarlmm~e:!!ll'Ij ~a.ll4'm.IIJgilnlorinotl'c )'l1! Tif!aret
\'j)

Bllm.l'lIo S:fI1mrll;jJI)f1~ FMW,'O

ve:!;rka-s~le _;::oj:(i(ll !>lIyrll: kB.l'lun<ia

'~\Il.U

J:l.~tl !i
H 10

::i',~1

k(l,rl~ satll.al;lukl"ll:,

"~il<<418t rnektubu

bll

li;I~ yet",,. mu"a}{kat
et'k)i(j

lk blrliktc

ha,·jzart'la.nnI

istanbuJFiylt Murakabe Komisyon.undan:
81 no,

EIIITe] makbuz

.mukllbilind..:: k(>1YlLsyolla

A..'I";"Ilk1Adrn F_wye ".~ Domlltes kIr lti'>ma:tel'l
~wrlli-;U.'tD
611'$

is
] II

flo

11

iIb:

A:i$a.Il1j (ld.~

Clmtl Kuru Al'Iadfliu Runll!!Ii mi!.!i1!~i

Ijya.t.la.n '!U ,l!lkiJde te.!l1!-lt ~ ilmi~t.U'; To:pbm tll..vatr hru'kl'tldoz tiI)'1LtJ:
380 .~ 2'1t;
~OO

,n~
400 JI!!O

Yl'Jl H~f.lJ
I Y'-'-lI 'l'"o'i! ~Ur~n

m~eaE i'LIL(i.dC)lu meljlMlVJ!J kuru "l'r.ptan

g-I'.lrg-en

i.raat
Kunl11,JJjo t-BJihi~ 188B, ZirM PUI,l,
VI)

TG.r1d:re CtbDllarI,eU

1Mb.HJr

,an

Yl.1in!tliTJ! IJIliMl.r ~h'lIi I"l&hLl:iIlII!I fuw PathcWII
SO!Ii.U

15 16 '!,.W 1.2

LIIi 20 S

13.
Ij

16 U
11 (j

n;
2,10

'HI S

EllglTl>B.r
lil'liJ.lil

sa U. k-llYlk~atl .sato51deki

a~o
U~tij t~lim
5Ul:e-

-

Sernla.yell!~

lQ-(,'i,o(l()O.OOO Tt1rk

f"a;tlmml

b~

def,lo-l.(\fi). i!e.nW

tilcdir. E"l~ perakendedir.

te13lhl'l, ve YE!rlne i$l,t!f, ~<l-ll.i iL..:: depol!lI'da Yl!.-P,.dBJ1 1:;Ii.tl~lar" DaA"CUdWl d.ognJyu. ka.!/'lktan alan mlliLehlikc Loptan fly-d. :\iatan odUkkafHaraa Azamf t'Lyat ki-

!?ube va &jan!!! fI.d~t: 29ii, tll:;arl, h~1;' tJ.J!ll!. 'lX!.nlHI. 'l'I\ll\m~l('lef'L, i!S.OOO lira ;kr.fLnli)'o vo,)l'i>'or

l"aIDcoo l'rt\i}. l"aUn:ll.D ufuk B'lJo'ill' I."~IJ !Il1In-biJ PalH!ll!!'
f'llayda nUi~'U!.: 1l0Z

birilctir~ruere

larla Mt~ ya,p.dlioeli-khr. KiLo ik odun lo 'ba~ma2 kuru~tu[', (:5-i871

100

1 U!~

'MO 1lI0 8 6,1'1( 1 8,J5,0

uei'0l~tu

Gerceklesetl Ruya
Yazan: Ahmet Emin YALMAN
Bu siralarda pel.: tabili olarak hap gt1f'1LiIi'lI meseleTerile n~Qo§gullii:z. Fakat yarlmt) dilzeni ve in,ki~afl haklt::mda da arl!l!SlI'a ol~ul"l z:i~if'I yormak. kendimu~i hazlf"lama-loi: 111!,I,tyj, •.• So maloi:1>a.t ig_in Anme-t E,min Yalm:m'ln (Ccf;lr~kl~en Rtiya) ad!1 eseril1ae bol mi..il1lak~a l"I!"'Ia,iz;eme:5l1 b.i.I'lili.bi,li sir nil;. au kitap, ~epi~zkn h(!;1r'gunkY ll-shrap[,;trlnra ooku. nliJlyor va hakiki ihtiyaJ~llmn ieaplarj~e i:Hii u5'uHer ve kai. d'elerin yaraHlgl sun'i kJ.gilt alemi a.raslndak~ larkl i')!'iclil c81l1l,anclmyor. Dertierftl b§'hflS kOYCJly&r Vil .;ar-e,!l,erilli gastel"iyor. (O~ntekle!i!etil Ri.iya)
)'1 her Z<ii:uM 18ankasmtia kUll'lbaralr VI! l.hblw:BIZ i&BaJ"!'Ut hEillIl.];HIil'!r1.da en at: 00 lil,·lI,.."Ir tmhlna.nla.ra llJ!!nede r -4 def{l. 'i;~Kilecell: kur'a He EL-~1I11• ~8.ld pl~m<l. ~nl IkI'Bmlyedatrtilllcalf.tIl',
,. aAk,!, ]i'IJO

'!'wrrf~ kntJlUI
TUT!) 'ilIm'll'

~
:S,ii.{i
j

)H!jY"·lI>.L.u~ C"oltim bC'."·Wl
o.liim

il'b'u

,I HI
{:; HI D oS III G

EII1I'lIll O"'IIInIlP'.,.a Armut Mm;t41J.ill·,:!, AI'MUl, g!llhll'ik .Annnt IUiJI El'lk 'Iilrbc Erik b!.m.lnk

.vu

I;;'ilc.k I'ltlJc<.:' U:l1Un f.nllk \'i';In l'I HBJ(:'i~ ZIlIni'lat'l Limon
l:'IIJi'[lU2mUl'l.I2i

~"l lUi U

S
:loo-enldill:myn '~

Ill'\tIlIk
XI

;j.,000 lira.
2.I!jflO 10 JO

190 adet

vatanda~ c'kil-llJlahdlr.

>i,; dl:& 10,.

1500
:!;5,(I

:'0

111~
10

SII)OO Ib& I

Tevzi

yeri;

Matoaal'nlz,

fiya.tlelli

kuru~,

Kitap~l~ar.

tl

dla da bulutRJr.

Hli) 'I 20 :II 8,20i} jj DtK-KAT: Hc;,jU{lJtltIJldflki ])il..tIJ.Lur bie ~cn;c it;indo 50 lir.a.dan ~dllll'tIliyenlereo ikn.lmil'e t::TKt.T1tJ.a.:kditdo ~J 20 f~ll.:iiiJe 1/'Gnloc-tlkUr, t I{u:rBlli.r So:mOlti;;: cL~.ca, n mutt, ~ 11 hlHlirlloll, 11, t;ylOl. U J3i.rin41I-!;l\.JmTl;:lu 1~li.n~~kti:r.

100

» ."

1,000 4,000'"

0111

4..s00"

I

KUTll'tr..:

"cm.M'lfLm.;nl Ql'.~ :nmldUII.'I'1J. 'Ufllk 1'{11,"];'l'l'li til,mil' In!.!!, l'!inl)t~'Iii lmrir l.O .. t~,
l<Al'j)lIt

Knellll lasarre!
1~

1941 iKRA~IYEl'ERt
1 !l-odet 2000 Jirallk

lKaVII"

Lm!lJ- urul< B W"!IU. tro"
""(I.

hes,aplarl1941
~KRAMiYE PllA.NI
~ELElt; 01 ~gh:lit, 2 Ma,J'M, .I!. Atl!&l>'tm;;, :!I ,lklncl~.rttl, "t~I,.'l'JhllHl.!!!d!'> ~~pWr.

= 200(),

S
4,

~
~

8 15 8

~~
g, ~ 3~ ~

10011 'i'5C1

~oo
!!CI

~ ~

.,

= i1LOO:-

= 3000,-

_

,

or-ta Ka\ ~m Rul's." nr4'l1~
KRVIll1J J:hl

st@o.

so ~
.,

2!1C1 iOCl

1>
}o

=

= 2~OiJ,-

::w

'10

~

=

= <1000.8000 .. -

= :ro:(m,~

:2000.,-

Turk Hava, Kurumu Genel Merkez
K.II:P!HU~

Dr.Haflz
[\ill! i1Y ~ IIC
'llU<11

Cemal

1 SUicllll WODoh ..r
ill

5,24 1<30,0250

IT. h

DemLr'yolli

mllinessLl

;!iJCrti:t

S9 7~

Ba~kanhglndan

:

C. Mer kf'1'l &nkaar 12 r 50 T. Blln~;I!.~1 tnUm~!OLI I~i~~a 1:-10 QO T. !", Ban.kaRl (Nil-mil. rntLb.a.r,) 11 10 26 ,)0

1I!v~:r-e Fro,
or:tbmi I~~.at-ll ....ell lsv1JO;;N Kronu L1illqun
,,1g

213,6875 Osrnli.1Il1 Ba-I'II';llil U',IiI~jI'5 TIlL'1I: Alb'~l {R~;;;at}
81,1;'17::;'

1 - Gftnel moflu,,., 1J1t1:,o.a.cI Win ;nltmlll'lderine uygull )'~'rtu'Llaca'Jt 2nlJO 'b:rbnz;, 1000 gil'mlll} Il11>lda.."iy8. Jrta];>,,11 5'.lLri llliLlhJe dtlliltmcyc konu~. 'ITlILij-tul" 1Jot'IiJ1.-B!mmNI b..:-(!.!lH ij;n,O, mu \lal~I~Llt ta:m!1l'll,U ~ti:'j lULl 1~ Iku-rDJlItllI'. 2 --. RillAlI.tme 11 1:em.mlJl'l; !Hl t'um~ g'~11U (!lIillt 1:; dis Tlb"fr l'IbI.'V.II. ~,,'l 'I'll e'l"keoz 'b1n,lL!lmaeILNll aeall;tn", ~l·tllafl1e.8l me:l~ltez 'VI!! l!1t&r.l)J,Q ~ubG'/l,ll:kLe [lllorlLS!Z lIoM'llLr, Ntl:r.Jl.ill1J1!J-e>I' y.b':lterllLr,
KUl:ufo1U

LOKMAN I-IEKIM Dahiliye MiitenaMlISi Dh'anyoiu 104

tnhisarlar Vroum Miidiirliigiinden
1Kot:.!ll.l' o\Illl'tllnme "6 plan[ mllclbLnC8 ldsITmi.z;ln $(:l'l'nsunda yap-

I

nad9 hcrgUIl 2,5, Tel: 2189fS

h=ri~ P aur

.. .~ ;,.
)<

2i!i ,:om 2~1JB 23 2() .2~ Bi; 2 60 107 110

31,OO!:Jo 'l'",ln'UiLt 1,.

'I'1Jrrl~ .A..Ltml kl1GU,k (P'Il.!.mlt.j
TUrk AltIn
I

Id,IQfik (Hamii) (Azlz~

2: ~ 1~rili.nn, ,cfkmJ)jol!JJ:in

iateiklileril1 ~lI.t

l.<.'.[J,nUfl"J~

2 ve ~ 1111"-"1.1 madde gtit·e llaa:lt"I:l.I'I"'lI"i

lru"~ru.ie :;ilU·<l[]'Ve!l i I~,J. [ mtiJlth·lli. ~'c ka.P':!I.l! (5101))
):!;~b!k

TUrk Altlm Ii. Osrtlllnh 20 20 ~B1111 Ile~ 22 00,. ~

ve- t~,mL:n.atlliJ'j"l dtl~k.ate

hlLvl W3wil.ne almml'Y.a.ca.tI

makto olaru.Ii
!!a;rf1A

1Ja.nklllllI ~~l.tIIknoh bit-ilk tHamlt)

14 do k~JjJ,lt' w,,'l.lil'tJ ~tom<:ol0ri. PO$.ta.:La, 1V1J'!i;l.tbul.!uca'k gcI!Em o!unur.

l!. .In.cl

IlItI.DUail

1933 Tt\.rk bo'["c!UI Jl!1~ bLikrll.'lr ~aJlj]i 1939 tkram iyr.li ..:t'g"-li! U34 s:r".. f! - ]!;''rTllrum oIi.n;W<>lu n~mLryolu TBln;,nL

20 Oil,. »(Rc~at I 20 :.10 240ay,u' i1J.tm gTaITlI is 'Hi Me~Wlylij

lUll Of.)
112 00 3 13 .se.n!b~ ve Ne:rriy&t Mlld11rti: ~r ,1!:)n.lI.Nl·l1.L'1A..~ MA.TB~

15

BMla]r,hjfL Ye!':

'I7.ATAN

hra~i;I!ii1 tuz i\111i:J.an iJWllatl lljl Impah za!'f u~lIlik .:kiljILmeye- kOn, mllJ\ltlll', 2Kqj f betileH .'10"W'f ,1(1 Ih'a ,:", 'i';::i .mu\' ~'k"'at tJ.:'t'IIi..ns tr 22.!!o1,~2 Hrw:hr. S - Ek!llHme lS,t'i'/!!JJ.l ('\lJ111\ ~1Inn oS-!lat Hi tt' ,i!lt!Ifl'bulda Ha'bata1tlJJ. 1~"{i.l!lTJ1 :'jub~ffil:'.d~1<1 iLJII~1 1{{lII)il'lY0JitlIHla VEl lAyni ~UJl va saatte- Saln .. IHlll 'ba,mtullll·\t~lIlld"" rrlut"!l~'l!1~ll l{omla~'"Om,h.LY<lPIIMuk l.u·, .j. .t.;:i'"i!i1', ~<'nnnme 1'·W\.;!lYJL!iubeo;lnacn, ~\.I\kfLc-lJI., ltzmJl'. ~"m:.\1.Ll l.l~'~m~Iu.lIrltlkk'-rJIi<kR 152 lnl1~U1fla ~1lttabnir. Mtllll'l.ltlllallYfl ,::nn'L:'l!l!ler mllhUl'lll hklif m'f'ktuplllrmI kanllll[ CVo.>u_ ikl..: 'i~, 1,5 f::i\vellm~; para:!!l makbllzu v'eYELbank!!' tmnLnat m"kl1lblU]Un ~,'e ::;l.Iort.rI;fl.rnes!ni'l -l"- !'Ihl'aamda. YIlZ[h \'e.li-8lki tht.h'S l!Idecek: kapfll~ ,1liJ..[I lanrH 11'lJ\1~ glJ1'Itl e.[{s.lLtme !ilutLndJ!'n bll" j;EI.-I'I.t i,W\'tll rnezkill' klOmJsrl'l" ]:w,!ljkij..Iltlgrn II \'sr:!L $am!llm Da!jmUdul'll.l@lloll makbll:1f mukabllinde lHH'rm:M'j L;\?;[l'lHhr. fOl llS)

Ahme1li EmiR
:1 e J e i
0 II! :

B i!,~m I1.1l1arri
UlS6 -

YAILMAN
s. :aI
!:d.

rl:

\''''1'.~mwt - CataJoitlu.

'I'.. p;td 'VATAN' M'<illli f\\i!~'

7 TEMMUZ

PAZ BTISI

1941
SIYASJ

SAlAH

rn

Hadiselerin edebiyati
Yazan: Yakup Kadri KaralDslmanog:u
Yazlsl

6AZE1iESI

3 iincli suy/amuda

T'URKiYE,NiN VAZiY'ETi
Fransrz Temps]

gazetas,i bu ba~hk, - a Itmd akl m akalesind 19 : Boga.zlardan Batum ve Kafkastan hahsediyor
J~
Lyeo. 16 (A.A.) bJhlllrl,yol': Hfi.VIHI (0:111,) A'l'MlpS I'_1lel!!lnde "rltJi~-t.nm ",II.. [l;lptl", ,~~~ DlMd.!l ya.7idrt;!1!JJtr ma.kaI~ .JI~fLl:' '-e i'lttJl'llb Iillyoor kJ,: 'UIl' bil,yilll: 1OO1I11.81-i[p d&vl!!t.e 1'i!!iIDl

Faciadan alacagrmiz ders
Me-sill iyeti n dag"I'ma.sIIi)$UI UIer~iflle, daYiIi!lalfli hugi..1nkG k I rtast 5:i-stSln d Ell;'am Gtti k,. Q80 iloyle. fscialar dalma e-

Suriyede miitareke
81.. balt.,a kadar

t

, B. R' oosevelt, ... -S· B eyazlaray d a
,

rn'UllhOOde:rJe b_a.j]1 '~ TUrkl:ye,. bu m1B:ooJdmlc rm)ret ebMk ve bItara.fIJltJw rnlilhll:IiIi.YI. Il'h:nek iIU~JJ:!I:le.!iI!Ir. 2'1 mart l{1n de ~iiira He Mos-

l

kow.l~ila.
~nl

aktedPmilnlu~
hllbrlathk1lm I!loora J'6DI'"S J'lI!Mtma iIjl!,yl;ao de.viml edI-

lmzalaamall
•• lIt:.III.1

ga-ze~

fahiJir 'il'1I;i mesuliY9"t silthip. sit Illrdugu il(in kabahatliyi bulmak til. rnumkun 01maz,

.If;;OS~OF

F'ransa
9 italy,an Generah daha esir
Kabife, >6 (A.A.) - 'HabqUi· ,tD'da, yeai.dli!n 9' ,l!Isperal 1e15i.im olm~~.

Devllel Sekreteri
Turkiye seyahati ha.k,kmda naznlar heylet~ne malumat
verdi
'V1~h.y." (A.A..) Fr~ Nurr~aT hfiYl!!tI, dUn ak!j.lm'i blr 'brIp.!ap1;J: y,lI.ptJruI T oplan.fu.i!lan.
IIW11lI.

Alman lara gore
S'talin hathnda
Bare,ll4t plb
,

Suriye harbi

S'Dvyet.ter'8 Q10re
Dvina nehrinde
IIBlerce eeset"

Dun yapllan milli kiime

deva.
1

lII.cllllllOI

Kayba, i§gal edildi
MO,tte'fikl'er, Damu r Irmagllnl geyerek
Beyruta yaklastilar

1_o,'

f,ak.f."ue yah,.

F. Bahfe 4- H arbige 1 G. Sarag 1-M. Spar 0

nstf0llUen
l>B'b",l;i;)[,j

,hi'.

iOOlJi~B

giSre,
Me-,

dll.JIlt.

BmLob;t.

1l1l1mil.,.\oliMa}'t ~MU ba.kIruli.dLlo nlIIiIam&t 'ij;'ti'!lil'l.ilttlr. A.lJn.ic-uJ. Dil.I"Ion, 1D~l!ill,e N&!MIT !!Oll!"tH'iI.o, LIm!lffi~ ~dI!.M'Ielae. iIromtini!:;t tII.'IrI~ !:,ik:'J.b 111;1 llGSde!e m J9Io aliIllan te.iI blrte.1'! .t113,~ "8 Ib1lmlilm hi]Ita U: t:emm1J:Z mIlli baynwnmm ku.tlamllll!!l[ 1:t(l,k!fi~I!I.~, i~f;tliw!!. o= ImIDIl. WdblrIe-rl bll.Urm!"ith:<

~imdiye kadar 300.000' esir almdi
1 giinde 28'1 So vye,t 11 Alman laygaresi lallrip edildi
5ulil1., 13 (A,A.) lax! hi.l-,kUmuliidfIJJhtlllln QeJ:1Hlyor 1ft:
l

Elli Alman
tankr tahrip edildi
Bir tiinde 61 Alm.an 29 Sauget tagyaresi dii~uriildii
J

Petrol beeusunun 4 numarah istasyonu da almdi
i'a.bin:,

Almlln. Qr-dlEtebLlgindl!

Afganistan bi.tarafl
J<::iDll., 6 (,A"A,'I h Z~hlr Han,

• 4tJ;l'!l-n ist.s.-n kra-

.§!liIkbl. II.J3l1:ert h~ilka t ~l'lt_a1111l hl\t. tlJIl dcnilen hEltb kB~'~ mooYi'oIIl1,pl.ll!ll tt~_y)' arm I er 1 B<ll:Ilbek V~ B~· Mlntak-aE<L.n d.a ve Li:rn!l.k jstik.ame:tli::rinde muifli.biM<:l doilVilm atmek tedLr. aarabya ~mtaka8l1l'd..a Iml,l,h,E!I,rc.b,<::. tayyar~ meydaIHlll bo-mb.al~lilar :2'2 IlUlrrmCil:U1 ~ t~mm.lilza k!lo!i!l'r !I,. ve ye:rdeki h±r 9Dk hIYlI"e.'I'eJc-rc i:l-&_ l~r boi,itihl ~dd~tlic cloevam c~· ht'LItJ"J !!B Irle:rln m.llttlin !-nw:s.rla k hI!!. bi!1ler olmtl!iltur. tir, 1.. • ~ap 301) l:II.nt 'blillm~~t"r, lu-giW: t·a!<"yarde:rj B~YTLlt~ iLZ Diter isUk.a.l1Ilctk:rde cepoc;rufl

6 (A.A.) - R~u~erin bndirdiiln~ @Q:r!!, miiuJ.iklutl.la. rm muht.e l.if kollan Be)"ruta bir t3raf,tan 16 k.ilomet;r!!~ WiEr t;,,' MO!iko'Vi!" (I (A.A.) KIZI1raftilln cia 2$, kllaml!it'l"l! yak'a~ml~lardir, - K;l.yha i§;gal e-dj]JlUitir. Qrdunun hIJ ~!il.bahl.L t~bl.iii; . :') ,temm.uz goce&i. 031rof. PoMUlidiklel'in. ~l 0: enahl y~n4 bta, Jar la ~;:o.kv]y.; ed.ilmittlr. J1:'It(1Uz l'Mwell!! yti! !SQ.-hi!)! ve NQ ....o:gra.d

pa.-1Afi'l(!l'IWIII..I1l dll:l'dilki. iki.ncL io:;tima Yl.

o!.i

tP.'iI"l:l dsvreainln

bit me811.f~d,~ rnuh.teL:f Vid:';)' VilAlman -h.!L\'11 km ..\·~tlerl, d.U~m" kUt!.at tecemmlllertne 'lie dll~man :lcoL purlat.1JjU cia- 'bomb.BlI!;nu~I~!'chl'. {D~l\'Imf; 5 .. ,II. i'iIil. , te) 1+1 (~ 1'l!!I.- ~. 5L1:. 6 1lII.) *••

dii~I

IIri:l!nmbmnda

mevzi,j

dl,;m,·
Vof:'

'gani~t;&."'iIlil, b'\l harpte Ilnl [•.;itl·lI:~n soyllldlti

ts.ll'lamHo hl· nutukta, 4.r· -

i;a~af kill_mol< ::_:u

••

"'' '-I

===:===;:=======::::::=====;:====:;==:;:::==:;""""=
(De~

r.n.i:yeli h~:l: iDul\a.reb~ler

sa.

!5-,

sn.

1 de)

X /)(

gece

Hataya TUrk orl:d··· usunun glrl$1
Bu mes 't Yl... ionumu .• u 'de.. ... ,
Dlllll P,..,ILe:r "tadrl1da. Y3;J!1r1an ~ !i'anl3.da. B~!If~lIa~ 'pl~;~~llil!1J~~· - L~~!li:lb:· ~I. !xillCU ik '11'8, ~~IJ~LlU_l!;1: Y,8>~&I1!l! mlUi li'jlrm: ImI'l1IJ~nwl!l Z<lluirLa..r. i:L:.'@IU 1m mllai'l-~:Il-i!tLL!iJ;d:IlkL ala.~a,yr yeli!il.!,.• .-.L't ullllY'J:r. n~""_HlII hi! )'ut!,""'j'lfa.,11!.l'1n mU&avi t'Nm.a.tl~ ile be- B;r'tti.-mrli, 1!enll. b.Jr ha'l'aytl. I"atmen. mora I'BI!:men Ferrer o!Itsdn:il l1nt ....... ta~~ gol Iarkl!!: f!1I.l'1 kC!'[I1Ul!t,lar I· ata.dlll k.;ufll'>:t:Jlk: blr kl.l~lenltl too~LIiJJdllJi<;l1l m:I:lJ+I!m I>1r 81?,l'koc1i iltle81 d!!il- KIM I Ean Ii!lcL'I'ertllkl:' d6 1l..llm:1l 01- rna Sma !ii!!J,1lp ~ITtm.!1tu. k [IumnL'l "1ll!lJ1Il\}'\I'nl'l!l~ dular. Ej!!"f Fenef11.1~'l'. E'I~rbly~en Ilk kllI'\iGlElIjlT.l:9.Gal!l.tMRrilY. Mu~ ' 01111yapllan ka.n:rllllwnnIILFd", Fe· bl r gal Yl:lrno:ro va gol :a.d!!d Lit IJd b':~" SP()l" ;afa,~I~dll. oLdLI., '~" m llBaDB..fC;a.Q!l oubah,;,e HarblyeyL 41, Ga.lllta~1J(M<rnL' ':.If',u]iiffl,. OBlll.l:.alisray ll· Galat8.llal"II.ylllar hJ'!; t., .llrlLftfo.rllil.nm R':lr"y rlro. MIoIillklllS,,1J1'"LJ1 - 0 mat1ilp qllllcU .... ;z;(yete a o:J,U~e"''' ~'f' ikll1.cllltt t!l.~min l:1d~n bir ~ytm IJymi.VlI.nui,(Jl,. !!lUI- Bu 9url).tle Mha~reUCMll ~a.mpl· PoI!"Jlol!rlillll' B]rnq OlIiClillkla!:'ii!l. Bumm laT, fO~~-n~~ !;j). ill, $11) l3 'le)

Mese 1- dlerlD ')- IDe allnaca k I ..• e,.·.- .. Jg' ..
v•

L

~.L.I_H'_A

., ,R_- _V~A_Z_'_Y_E_"T_- '_~IIIIIII!!!!!IIEQ,__1 '_P"

DIJID.-I

I

Hatay da merasimle kutlulandi

tertibabn inceligindedir
II) Alman fev!kalade t'eblligi

l

hll.l~asesl:

mllb.. ,bit la.I!n.·· urtil g~.1;'!1lI !lI!dd.e~]j muh:&reibe.lere giri.~,~t~+ [Jiigmpm ayi!iti alJr~ dlf. ,~ .mikt~r.dilt ~.a:ok! .kam_yon le rI'&IDli'UM ,s:e9l!l'! o:rdg~m:I:IZ dG§- 'II',e lllYl'Br.'iIll kayhellJl~tir, ,!!,.ok DllIil. melnl 'l!ebrm. '~-f!lnl.ll!nmlilabu.a.k "fir t!'llauti.d.a, diUpna,nUl h1itiin bu· . zayii!it "'-.\fdJirmit ~ '11.46 tan.k itaJI. cllml!.n It.4ltdcdilmi;; ye 50 ta.nk le,!rr;lpl ed:ihnif,tir. Tm:JlipoJ mm. Jipl etm~]iI!.rdir. Garbj Dgnil~)'1 la.kQlli'Id ... dii"m-mnD tao 'lie .mID.. I!i!~c;ie mll'07a:ihk O!a.n dtiJman. ~DI'li.i birJikJerle ,c::en:ub!li dojl'U! Iut.J.&iifiil:mi mlllkm.bi[ tBilI'l'rUzla.- ,!lPQlak i&>teg:ikleri bir ya.rmll 1f;1~ (~w:m Ha., II) SUO1 U) rile prj ilblm:q~llt. 8obr!lli.sk mm·
tlllkaMIJI,d,J!!.

'1l1aD 80,RA.

Yazan:

I

kltllla.hJPI:!!

-------. I

r-

r, !f4"t

1
U~urum kenannda
Yosmalann u~ununde saclanm bilegi me dola ml~"m ~

K ahve. buhr ant
Buhrana sebep gecen Cihan Harhindeki. neslin teli§ldlr
rin, _. Bjz'C kahvs itha] h1\klm'll ve_ LnLrk mab mllkabillnd!: Elre:tib,._o:;hm memlekete kahvil 1:ieti. MC!lde cl1;i .... lz. makul bir ,t-ekliftir, ve
ln~lll.ld"et
jr\ce~l!ni:llce
!;S<l.li

t~,adamligl
l5aI !;;8.'gmhi.p

16 en.;Sll;!4ten

Macar b.iikum elite
yapllan iemas neticesinde i§tirtikim,iz takarnir eiti

du

ve

Brc;z-iJY<I)'1iI.

rclim.. mi::I'\FEI~li btl.klmlnda.n s·Qri.ilda Ik.i ~eklif,

Jtiba,dlr GCl'"gi erek elden irha] hakkl» hir n>!:'Vi lnhi· sal' dt::mekti. _' a.kll.t bu imtiyazdan A'!!I1[~ b.iL' tli~c.ar kUl~l!;s.i rtIUM!lSiiit QlmaYlJieakll, 'Cilnki.i z:atilli h'hve ~~hala.tLnL ya.p~nl~r boir ik..i },l!.bilIlCI fi:rmildall lba:rC!tti §irkt<~ CCfIQ'I!'III ve Havt R:.ib[ belHb;l.i:!h AVTl.!pa rd.Y8nitwIU ~~iI~ tutaeak ve :s:iF uZ!:.rindl::ll yUzdc on k&r 11];u::aktl.

Bu ~ijki:!t. '!;ab;!lm~gi!l h3~Ja.dJ. Brczilyada Turk malin! ~tlyor, bi-z;e Q~ bel bel k!!lhve- :g~tirly.;n:dlJ... ~,i.rketjn her u,.; senede bir 11Thl i.ril.l!~ b!ttik!6c" Y I: niloniyOl'd LI, La,ki:1l zoIImal'lia, ort~Yd bjl' dedike du ~Ikll: t~im turihii1e rn..t!;hal Ylilk... Bu ~mti!fi!lzdaJ'l ~bir k.;l~ kig.i. pin .f_a,da plm bZi:ndJkl:3!rI Vo:!! zc"n·gin 0 ld UiJdiJ,rr kulil..kta.n kldlaga !joylcnmcgl:l b.ll!j-Land·l. Ve dc-diko. du 00 l'ildde}'i bulclu ki 1939 hi· ri.ndle'frilillnd.-c B.rczilya ~rkclWri jr~'lt.iya~L bjt.i~cc. artIk yenj]f:nm~. cli. 1!ite bu hidi5e k.ahn bulnllnl·
lilln ba~lilongIGldLr.

Ticaret Vekalr='ti t:a.ri!lfLn.daii b·u ilLkmt.!;Bil 011" mllht!:lif teh.irle. dJy'1:: boyle ~a.li!ilrkell kOl·· 1I'~ne Avrup-anm kul .. buh:ra.:n ba'l!l~dl, .• !BUIHIII ;!IoC- rind e a'i'IIm:<Lk ""Ian li'oitrIiIylr \foil m &'ar<.!.T allLIl iI. hcbini izah. ctrn_.:cl('ll'l. cvve] ~1J ~c,rtg.i] ~ ~c i~clrakirn.iz a.hllffil!lhr. Bu I1Il!rgDJerdc kIlIl.ll<L" noktaya ~<Itct et.m.eik. j!ltiyonlz: 1914 • 18 harbindc O~mEll:lh 1m- cak pe.\'iyonlil.rLf.l r.t.limui&.i medern p.lHl!.todLJgu d~niz. abl'l.lkaatna rna ruimll.tl 11, rnitli v,e orijinal Turk kcndislndc lop,lamlJ ruz hulunan t~ri!lfa .iltih",k etm1,- u~lubu.nu ti. '~u cihetle d4l'J].iz; yolilil: gel!!- ol<lc~l1r, ilkotice ~emm'!J.z iI.~1l i~inde p~~. Gck 1;110'1,kahve gioi kQlonyal mah ts-de OII!;llac.llJ... oli!ll). heynelmHel eull erin !!lkl.notl'st ~ejdlm.i1t..ir. ~e. k-i:rd~~ kil~V'l:nLn i<mot!!in,.i pa.rml3,-~ pilln.ayrl'fi . .i1Mi'&k..itn.iz, M!lcar tiu· id'irn !)tj.] ~ .g'otii~[ll er I!k t,em in ,tldH· g.LI'l d..a. k.i ytiz.i.ige la1j;J ... pi:l.c.;l k. '11. ~. a dar kLlih""e hEl~r.etini "ekmi'l' clan m~'~lr, 1k.inct clarak aglltlt Ol!l Iii.Y Ill" pal'jilymel>~i Cihan l-hrbi r11::.:s.li ~ ki bug{ln cia Laypz-ig 'b~YI"l~Irn..ilC!1 YSi itibarile en fi!lzJa kahn bitib- I'l<l reernen i'jtin.k.i.rn.iz k.il,T"~rI;(I!l.3" lik I,!dE~l tjljbl!.k~c:Iu • eski solql'llL. nlr.m~tlr, Djgcl' ~crgi ViC: piinayuricap i1LIIl 'i.'er9iii li:lbii bir sevkle, ke- Ia.ra cia .i,tiralcimiz hakktnd.a edcn ledhlJI"1:l' peydcrpifY alJn" narda, bucnklll.. kilerd~,. e.and.l,glfl maktadlu, , di.binde bulunsun diyC'; piYil;9aden u<;:er bl:~er kilt> kahve satin 811m!!· g.ab",-!:,Iadlla. r, I Po,Us Kols'jine tale,be
rrUIMrI
tlIOJ'l kahve buhrammn b!l:J- , 1,;jI.IiI:gI~ t.ok'ti!!S1 budur, Memleket. '

kathy.:

zs

'bin.

<jUV<ll

IlImarlOL:[uh. H\.j~1lm;::t, kall:l1'to

Hayn:tim hu fii1lUl11'1 oLUfl.mtl. Erkegi ,de hilllil'lM, ku;] datI!dlli de gG[]"tir Vii! uza'k:l:anali:r a.hBi oI~d!l.l'. 0", !jenl!d1en[,erllievqlyor]Brdli. P"a]nd: biit-lin ta.leph!:l'e~ i.15l'1!irlal'a., dell1etlere. rica VI] niyi!lzllllll'a,ra~mil;lln Inl':IIi'I blJl]!,a~~ L,h lii:di.iJ d@i]i.. "",,udl),1 datoaJthia. ka'wt tI~meie'
yallH!.p~·nyQlf\di.!l.
KIZlil b2lil:!Q91U d Ii lantrtm. NlI1'gile 've II.(IIIl!ve tiryak il.i. Sab~E! n!!,'mamla ka1kllr" y&tlllY1 InldlklaD :!IOW"a .Y_blir. K..a.lkma~ile yal.mA~. arilltnda bir elimd~D i1!1il1i1'IPUCU. oteki elmd.slIJ ki'lbve firu::~nm~, diyebi1irim ki a.il~L:

bir nlkBha ~ttim., ni.ki.ha os:.grJhp dli!gil"
gu'!'!

r.

Hlilyi'i!,t

yeme.k

V~

11I1l1.m!!l:l zllml;1l'ld!il1

._

1i'·a_jul".MIli. mi a](lji, lb.llt

mf

ti-

bh

net. BW'Tiil;lIlda:n kLi aJdll·mllz \t'e bit de·aliiin! asJIiI iki ,ellmez., Klzolllri dediiim da]iko:mL1Ya. yermeln('-](t~ in~t edl:!l11 bu 21da,·mlllL gonHi na'!lll edildl de 1)i-'"II;;i,.ha tlZt;Ii gijalel'ldi ? h:t>c bayretimj milClP olOlJl nok~1II ~udu ... Nikih a.lqaml. dllvetJi:5l, az. hi.. aile sofral!il t'emp etmi'lll&t1di. B('1'lI de davetliler 8!ruuu:la bU]Il_lIIl.1:r_"Ordl.lI:l1~ Bi)" anLl1lk dlomad.1 hir
kGllilra ~~ere~
:n!l.1!o1~:ikna.il
ilJ!]I!I~;mI.'l:llUl~

hid}
-

te bi, li:nc:ye ya;km 2ilman i9in n;rtual ka.hve steku ~ldug\.l, ha,ldl!! y~r ycr-k ...h.V"~ a2!1!;1 ba~Q~· tl!!rdi. Ml!scHi. l!ltan'hl..llloda V!!! diger bUyiik :t.mirl.ermlizde ~9;I!:i. Ve ....aT·
~~lcr:

allmlyor Ankaradll-Id leyn p!l~jFl kolejlne, emni ~rBt J.mld yaUllt::l:l'Jl1IoM: 'ilzll!rlil, 0[ta mllktep 'L'1l Use me:ilunlarmd.tm tilJcbc kaydma ba.~IIl.t1m!~trr.

<;illilkti

harp

bu~Ii!lYi!lh bir blcl!Ol.1.k ay 'olmU'lltu, Vahtile ;k_.lwe i~ha,l II!!de.!II . .finn!'ll.ll.r ortadan tkal.kmllll. i\lermoityi!!L!I!rlni ba~ka i§l~re ,'atnmlf, kahv(! ih· foliS ~d-enli11em lckcd~rIe miin!l.se· b~t];::rini h.sm.i:}le:rdi. Aell ola..rak b,u i~ halledecd: 13m!le )'oktu. Tkul!-l. Vckili bulufll!.rt Nazmi T op ~1.l.9gtu cl erh a.l m C'ml~k e tte:ki kahn !itok,14nUrl mcevclildl.l'l1'1l te:s· b.i t' ettimi. B r~rilya .§!ir k,c t I, m.uka.vE!le~iI'ie gore: glimrtikte b,o:;r vil.kit 10 b.in I'u'll"'! ~!!\.~f ;;!tok.:, b"lll.l,nd.",rm_ai.a mec'bll'rdu. Y,1I.'pllan ara!lhrm.ad!l~tgk miktar.LIDln .30 bin 'rival 01· dui'1J aL'}la"lldr. ru.r k.i,y'!l:nin fllEillll" hk i~tJhU,k.i 90 hlll!Ou\.:a.l o.Jd.uiu,na goreha:p pat]a:d!B;l ~Bman 4i:Ljlltk ,ka:hve ih-tiya.tllIllZ 'Val demi!!ktL -Burad~ lukran]a kaydet. rne-k Iil.l:lmdn· 'kj 0 za:filll,tiki Tk,a.·

Di.inYIl bu.. belli Qhnaz kl, ioyle hnarda b~l~p'!I-'llrd,., Diyerek bakkaUi!l.nnd..il!I1 lllUhim n:dkte.rd.;!l. kaliVe t~pl:!.I:lll:,u ..

Memfeketin ohek; ob

~th!:r' ba~gt~~rmc.e. IIllllcll:il.d<:l.ki r116.rma] kahve !ItolUI, yavq yl!lvai v:e gittikyoe arUm ,'blr Iftlz]a evlerin. kik~lerine tll~lndl 'lie bid lIu~~tho: plyiU3.da kah'l'(! azaldl_ T!fYa~.iler tala,~all-

ok

ha:J"(!,k

om.u.hteLif

). ,=-".ler.:rt"L-d ~

dl. Ve

l;:)'Ulnlal' hakkallal'm.a: .::....Sana. kilo bi!l~n'la. elli lu.u~ fazla vneyjm. ~b!!lna bir iki kilo, buhJ.ved,. ~

~eklind~

-tekLl.He:r

yaptllar,.

E.1U. :K-I.I:t'uJ. hir .liraya., 'hit brill t!-;_.i l.iraYi!l. dcrk.~Jl b~\i! ·1:i:,!!'Y'" ki!d'ar !l;.Lk~l. 'lJuk. Y<lk,~. vUA,yetle.:rcl<! kah-ve btU III n'c1.1.l~1.l.11iU. ~~ten i!I'!llk~ go.zlcr Qralar~ t~lgl<lf !;ckerd:, a· dam gonde:rere,k" Il&tta ba2.an biz: zat &i~en:k oralil'l"daki. ka.hvd~l'"i dbha yi.ikse;k fJya.t]a:rla satIN a.ldl· lar, KeJhve ~'Uvl'lllil.rL mo::mleket dahiJ.inpe gJ:~J..i ilI~yaha.tleli'e bq!:a. fflt V'I!kili N~z;mi T{lp~IdDglll kah. dLlar, K.ahve blll~!:Iyanlal' no-' 'ire bt!}lu.a.tlIl ,>l[.;ao;:agt.nt tahmin et- hut VI: arpa karJ!ll8:~ i\e k1fah r.tef· mii Ve dtrhal k~.hv~ !:·etjr.ilm~!Ii !letm~'ge !jaV,I!~lL]a:r, .1-hJJdkJ: ~eklrj~iTl b.i:n- sterlin lik: b ca; abed H.l£ de.k killhm:nin :kL~'[)SU b~:l' Urad an i:L«arak memleke~e 3>0 bjn '/l'uV'iI.1 BIlk-i:!l lara:y~ hatt§. • ¥t;tiHerlmiz. d~ha. hhve g~irtm.i~ti, lhtifaGl d.oi!!I'u il!lc • baZl rmntakOlila:n:£a, ~ez:l~.Lll hir :num1.l.ne!>j 010111 hu Ila· 10 _ 12 lif'Elya bdar yukselcli. reht ~i.ip'he$iz pek ycrinde- .idE. Tic.ElTet V@Hleti, bu "'az..i:yeti Bu kah"e y.ine Bn:zilYEldaQ, eski onlemek i~k :!,·oldan yiiriime· illl !I~ke.t mariFelile seHrilmi§tk F <I- ge batladl_. kill ~lrhl u :'Ie!>!:ralcM.de i,il' ko. b IMC'bzul mikolan:la b.h .... e millYOIlC!d Tolu oYrlB.mljj.tlr. Bu ~u" ~etirm@k" rctl'i!!; mr.!mJeketlclj~k~ OI,yhk kat," 2 ~ Myhtekirlerle mii(:ade]I!! .• V"e-,l!toku tQplOlnmJ!j'tIT. B!Jndan ~onraki 6 1\ Pha l;j!j1 ya'I" Sirki!!t felhedilin,cl! omIt) Y~~'ine rmki ya;umrild.a izah ed>::c'I!:ii.,;. K FI he hhalat~,l an BiTlitli klLtldl· A!;b.~ TUFAN

ric.. eUim. Giizleri p~:hY,i!Jr!lik; 5ah.si t.e~!I!bbibiimllt v:e i~ a.dllmb.~m1!'!. dedi. !Kahn:! va 9nDnQ'I~lra kahve K@iHdiliinin Iha.kikaten mii'l.,~ tebbis ve it !Ild~mlbir aim; oldu.'" temini gunu lIbiliyor4um &tmrta bill dBn 1!}ehrirnlzdekl kahve Vel Ki<l:!llno 5;1k~]ime mnanunal{! \iloZiemlYo!di. hLJll~rll'l~n de kahvfO ;B,l(l.bllmelerL t.r}. - AnJ.al AlI~b iJj~ktna, de· J:'rlln ooilec:elrtJ.r-. lil,l gJ~! lllD1liH,~er, dim., !nlat'but bulund:u.l-:;l.a.TI rta.1:11ye mMIb-· _ [Dh i!Jt1Z11 kim::;1lI1~ri.ut 'tao LillI1A!-r!lle m'l,!r~a!i.t cde.:clHor 'I,t'~ mlli'!Ii!:a.lI.tlal'~ :~;'l.yrn;!l kamllilm "ELtilltlllJ!il~ vil.!i~IId.'i:I, delileti E1srll etm~di.. eeplu::SJ 9Hu1~ll.&yete a:r;:olul'uwa:lI:trr, VUaYllt, lla.- Niba)p'll"t, Fntma I:dye mlldlirmltlcl"lnot wblt C1luma.!'I diiikten &OHlI'a, hir gUo memtl'l· I.htlYiiSla.timl. gfu"e kendilel:"!!'Ii! kah\'e krllt:of:k.bv'eJUn ,aM.laoca,~ flOver Nl Ilk til". Judi'!.!, Iil.l'palil Ikailveler ~hJi!'rMgml ttab..mi:n cde:rek beniK bal w.... [kelii. 'bitt ",uval ~li BrezilY,B! kah· Yag fiy~tlan veai ~ld!lttll 'Ve: ~"e ,.Uun, Fjl'ld mur.ahbl!! L~~kilitl ytlg NihatY~ dedijim d.e:vre geldi. fiya,tltl.rlm yen..id I:: fI ~tnl!ii ve ~,a.s~ttl. Ha1~ lrahve- tk-yakillli ol!llD II bir !lu,rdte teticikc ·lta-tal! ,,"e~· ka.,. ]npedel~ iot;t"'1'1Illmlilli,B1,iii!:.

n'Il,lva.fl1lJk

kaYl.l1peermi
O]dll!lgllUlrll

!

fi3lzla ms:mllru: ni1..lv.llkUte~· illi'~C'H
konlroL da.ire;I~dell
locrnin tdil::-

mi~tLr.

8~i~

jQ.in ml.l,htllc

old.tll~·0.1

Yc be;iYe fi'iuva.fh,k

gmi>, bkilol haUl> liPlibn ~!l~ilg",
d-en ,iigreniy'oniu:m,
ol:a.madli'ml

iIrp:ll~

VI111'l1'1ll!llh

b.;!,h,dl-

e:ek.tir.

Hal'

iblwnkib.

knl'[ilQ·

Tamir edUecek ilk okullar
iB el e (Uy~yaz ta.tillnd.en ilstifa.d to; ederek I J _ 5,2 - 62 - &8 inei .ilk oKullal!1. 1arn..iI.e kElur \fermi!: VI! bu j,?e ~~ncanm!i.k u.ze.rG 6'0 bin Ih·ot tahl!l!l Gtrn.i~tlI. ~

dlk~. geniin inMlij;m diYI!! kllv· nllmanui!' .... ~ki1mebli~ iki kilo e kAhve-)'j p-aketliycrek gon.l1e;r"i·
),l;J!I'dw:n.

n

Nakil
Dtm

VClSllhlarlnlll1

ko,nihrol:U

Git ;ide benden oy~e m~~ oldu. III nib"yet k~IDL bde vermeS-ill 1f.I~ gostel'di, y 8~a.:ml t~e~'d!ii~d ~il.I;n;ii ve i§. ,lIIdp:'luiJ,
nllll'l

nakH \1i!!It.e.laruuli ]<:ontrOlllilG dlWBm eQUml::t ve ftLAM1'I hlldClen fa!::La yo1c1,], :'l.l(!.1'l \:137.1 !::It"b1.l1l1er lIO!t.kkll'lda :o;tlddeW ceza za!)~Ua.l'I tutulm11'l"

==="""'"'=~=========
'Cay ve Iiivi geldi
SOI\ gtin.l!:roe

K{lR KADI

hari;tcn

]248

.sandrR

tur.

Asansorlerin ~ollltrolU devam ediyQr
~oeled.i.Jle maklno :flJ.b~~i 1t:ln:imlzdCVM1 etl't\e~ d.r;loclaaans~:rL~ri tclti'llG ttd!r. Tetltl ~ l'llL[liln

liay "'f' 13 lon "Iv, gi!lmiljltiT- B'!mlal'. fiya.tJ.arr, Mura~Rbe lunn.i2yconu hr.a.flndan te!l'bit ~d.L Qlkten SCoMa. llatr::'B: ~Ik.al"n<lcakt]r,

.--~Q-~-

liir

(!O~

LU;'j,f1"q~rleWen Mz-uk !.:J.htlg'lmliJ.ll, bl'lUL 5o!!-

Ta,shih

Jzmir AKvi!iltyymunda

kopek

bahlklarile Yunl.ls balirkl,tum.a
Bu. S~mlik.t bmu," t\!arrl\([1I. bir .IIikvaltyum B411ma~[ Igjn t~cb1;l1l!ie glrl~1!(Ue'lnI i£vvaLld glhll<:U s(lcyrt'nlzda J"a<l );r1l\!l;Jk, Oit;Tettdljtlm I ze gtl.re, hmlr

Avrupa
battl
Seferler,in tekrar

.Millet me~teplerinden
mil'yon vatanda§-

hipkrim: 'bUnlurm tu.miL'! h;;ln l~ S;1\u milhlllt ....!Tllmi~Ur-. 'iB'U Il11RJlaol:kle,r ta( mLI"' olunl.lnOlyu .ktlCii'l:r fL1UIl.Url11 duraca.kludll',

Ilur.kli :'5~IYI:r..'JIoo.a c. H. 'i'al'tisl (;. ]'r'tl.lm~ Katibi lI'lItr1 TUzenn rahs.t.l>[Z ~la.n,k !:iU'5l1Si bll!' \"agonla htanbulii geld iitS VB b1ir'Ml ~ ted<.wi etJ I.lece~ lruk. Itm(la~d hlL,,'c.d.llite. !ll3rlevl'Ill bil' &ehiv cscrl OI8.f'IIJ.~Il\!susl Ll'Cn dlye diZilmi!!t~r. :s~ hahdil:n dola yl 6zilir d.il!i!!'Lz_

me.zun oldu
M8,R.l"lt Veldll;tl h.. ratmda.t\

SORUNUZ . r~---SOYLiYELiM ......
-

_.

lllcJoolJ"0 Rei!!! nnktor gt"h.,.o!I'I. 1.:":.::, M'Ifu<J..kaJi!['~ V~k III Cew.1ct K!;ll'lm 'tn()olldll:!'ryll. blr mektulP YUlLtl.lk, Vsk~le~in C'anl'[ balIkl3n teljhll' i~in bir batik mUzE!:!I1 (altv&ry~!m) tests adllerek bmite he!llye edllmtlljlli isL!lmi;dr,
aU,kaQ:s.r {J!m,u, .... I~I td..Ltik: i~~nVl'kil~I'l' Tetjn ,!liy Ma,~l;IllerL Mll~.n.u-i1 Hidroblclog Ooktfll' I~.emfl.l.l3~:r'trikQlJ'l::bn Lrc gJ;lnd~m1~t~r,I:{lu:u.lmtl$.L1'L~ IUl.l'l1i "lie· l'!lmL~ Ol;'l;ll j:(U o:!aT.lh baWt fr'I'Ll!l~~il'l{:h: ~;i[l1'lh'ln v~ !;~e den l:zlrl ~~L bell iD-iUlll M IlklR.n g&t-e:rl1eoc-(!ktlr_ QL' O)md:l. I~i;i:r· rez 4.'!JIlfl(la Yl'lkala.lHlica It J~I:iPt~ ·M· !Iltlar:t !O;:!l1 hl,llll,uil b~r hllen ya;ptlilLcal):; ift". ~U\'aya zaman .zal11,and1er~· cant! 'ballkll1!r brt"akl1acak ye cJI,navlI.l~lann bUill are. null htkum. ett1.~~ iIoalka g8Etsr-llecek.tlt", Yun.us balrIda.1"l !~j!). ite hu:;w;t bl!? ylBr l~rr'lk Illu_narak bun[arm '!Oil-yam dikkat olB.n "rem.:; Lanl

>,0111'11 h.a:rllerll'L lIi1.blllUno:letl iUbare:n. mmBt mekteple:r!nln vONlIg-[ rl!.T:ldrt.rl,!lJ:L tOiltPaZIll' kik oll,1,rLml.l, VIII bug'!..1:n.e kaQuil<j mU hEl.tt:llldbl. :i/0n y~tII:mj!l~m bu Ml:lkta.ple!rdel'l djp- R!'. lorna ft'.lCllfi:l a.nJ~llml!jthl", B1.l &en(), rar millet milk taphu:bllll ",on f~!Jyet I!.{';_ nesl olmu.Q'tu.[",
-0---

S,irikec:i• 'C;ekmeee hattlna s,ekb; sefer il,dve edilldf
gllilJ«rl Si.rkrei
mJm:1

-

Cekmece

olmak U,zll's~'kl)J f.tl.lJ..i:i.. trcl1l I..ljl.e.lilm>I!<BJl'Ie k.~.
l:z.rl!hp,.ma

Soruyorlar
lC:l:lbirlii'I'~, ha.~ eo" ve .ilIPa:rlm~!1. :!5lihi!p]erioin d'f! muka.billedb!r. Jer haz;.rladIM~1Il1 :ge"ende ititDli!. ~niJjnm.anu~tJ.m, Fakat, birk!!l~ ti.iH t;.... Li1eli tU"l;1Ihod.1I. ve'] kiralilk bit:' ape.rtm.:IUI ar1y ...n b.TI" d.l).Swm, 'bl!! bllzU'hgm d~~ iUIi.1:) t::,:,yi.t i.'Ie kl£llflidiirine Illi yo1.<:it lbakJmida.

ba$lam as.l if;i:n K uleliburgaz - Cesir Mustafapa§a haUznz biz . t· . l§, ele-ceglz

vl3rilmi~t.lr.

IPetro~ §irketleri

. ,P,amuk mijbClY~!ilSI!l1 yapa,ca.k

--~~--~

Of is

Hi!J1iL1l kil'..i~m'llln arthtllma.ma. bilki'imel~ Blhun

KOW1lyaya

MUna~ali!!t

VckLU, bu trllGpl~

nakled~I'di

yautInu'l

Taharr,i memurlugu
l' - M&dm.tlla Hrli:!i'li:l.yadl!!l 1!.~~n1 2: -.ilJ'M,gm<fllilrl. CII:D.1.1 ~k.ai:trnT ~ nuI..IlfIl.d:t. Bil-y Cla,hlt 61:rgtn IIlti:t'i1- da EmelrJl Da;y Abdwllll,h, !ml lSI!ynr;

yardlm blJ An dolu 3'ak[l.8II1Q;a. bUhlllatt Illt c- 50 bin lirahik. nakc!:i kulJaxJn .LhtlyaCI I€LYlkUe kELr".IlrJam.a.- :!ene d:e Yllptlm1!jl Ye bu mdJlilit l!l.rlLl)in klLdro ve udlet ltll:!.O.rile faz, tz;mir Bdediyc 'lriyas.eti emrillt'f: IEl.lil.li Llrllma8ll1a kltl'(j,t' .'erj]mi~~lr. Iiq vcr.ilm.i~tir. hldsuS1Jn t~mLl'li I~h~ :iI.[El-Ilr~! ,M1l.d.1lr1.l vam ;adln[2:. ~k~l' GrLylnc~ tenOe" !rel!!i. "11' gan;ifltul!il!;e dt~lI. ole t.J... 'lrcvrn~ Rut, ~'.[i,mJ]da m.a.ar~( mLltat. .------0-----foyi b:a.ftf ~te~(l lII1mz.!l~ $lrEl.ol'l:a. !leonl mOlT.llurl1lj:iuReL hevelj e'tp}l!lI1.I· 'lio.jlltri bl.LLltIlIUU gu hB.l;:l.a dl!ill bLl I'LLl''I'atI~trtnecekUI', Ak .. al'yum;:]fI. makbul EU'arot '~I!" bL i:I. t.&kdltlt lPtl"t;!lat'l1\', An.::ak, !I<)!\!IIu " ...rlm y-e:mekl;:!I~1 IJ{lC h~(i!') !!(i,'h tctk~l!l;r'\lc bU[l..IIl1m'[q~l:i.OlilClarl"', ahlll.poUar, y~l1g0~, 11;l~~ BUI tthalM t(l·Ch:-~IIH'i!'illl. malli\1:'~nt iftl111H!1 6UllUDttH ~JU, IlLzl 1:i1cl'l t(lc. )!;llhve lI:~l'[ dti@lTl1UIjo ~.ak:tz iI(! t.t1:r. XlJil'lJ; mWlml!'le~errrla!5 balk a aza. koGl~,.:Ienlz lu.p,[uml);,l~fI,iI[ 'o'NlaLre tic glllr~rUk dePQ1MImiEl. belklell'lu:k. !'ililiI'lJ mlldi<llt ve 4!lail ~~t~nlz~ 1111- 3000, gl'i'l,t'ir!; $lIklldllneJri ya VII.~ )':11. vf141 tl:'ri L~ola3'lJ'k gQfltcrltmcfli VI! nU.I:Utl,e. • ,. • , .. rd lIe lj}"at,lIl,TIII y"k..>Cllm~.sl_ne seiller ll3~l1ir ohLlUlcakln', Aklllmacdll.n, tL\rU etm<'!k lmk~n.l yol,l:. a tin [Z Vi) mllt-!!ma<'ilYf!/1 J~ILIII11Jl~r- (!Il.rtlr IllarElk LCI"ln :oUrat!~ ~Cl'lI!!.I tliU~kmda tl,Uhla' r,an 1:lller'lne dlt mCi!,h.lmat Oillca~ yell! I).~r i.htLlfJU u~ulUne balj: I hi!', J;!ayeLy~<:a i'>1jyUl(!I:~~nlll, I\'UttU n.!z_ 1"'i~~cek1ne yakm .2M 6'ram toz ¥l!Lr yu..LlUll\ yapa)nlll!lmda: en blly1l1t i'I'I Udll"llikler!~e blr eMIl: gelmh,Ur _ YoJculli'I: JIl tto:"f1 i~lerllle Mt leap o. \'\It(LI.LK1:a.r1a.JlI~II:m.[\l \'8 Fl.yat ml.l· iyi bUiniz kl yiUl1filZ" v~ u~j\lhIlI1JUZ ~e'k:",r dlll'la ik.il tIP biuz !;lalla karl~. mlt!jkllHl.l, deni;: :;UYUl'lfi Buni ularak NI.Uu.:; kay[UarIIM/\ 9IkM'lImll~mda ve ~l It maLftmo.t'i 8J:!l.bilrrttu~J.ertI~ifl De,,']et r iL.k.abe IbUI"4)!i1,1 taru.fln!ia.n derhal t lIev" eLtiAililiZ 'i"UlrCye kLfa.yet lilt tJIa:rak IlliiltlniZ. :illcak liitell.k ta. l18.vl'l. vermek t!.)~llwl,tllir 1~1Jj"(r'II~khr, di~>ilr nlifw; ii\llerln(l,e ml.lllt!ilJ.lit ,,!ka.r- D<:mlr )'()Ilil.ITrtCI\ itidll<l!l ohman Do- ~LLyele ge~llmlljltl:r. 5u IIl:ldEcr~ hareJri!t mlyecll'k derl!c('de oultUr, bllklara bOljalumz, .\,kva:l,"yum iI:Ln, bl!"!j 11;;\ Q][ bin lira omk Vll vak)t ge!;irm",," sUr"el.lle l'Iiil- kl.l~c't i\!letrne iflW~bnrat bllt'!J:S!l, 0d~li llfll!t m.U~eaeter h(l.kkJ nda 1\. IIHCcclilecek V~ bu, iuar(la en bti.y1.U~ II. LL1 1,1 i'klyatl!t(! :Sfli::leflo flnll!.f .wid.detle llu lII-yrn em ht;;Lind.en 01 itibB.!'~ t!!.aHyo- ;:lIan tllll!dl!d ;!IWU';&. erl'n~k i.!zere· y~[lLlildo:rdhm b!.ri olaJJa~tu-, 1;:!:;:;ala[l~tnIEl!clI.klan;lJ.l:. t<l a:e~eoek lir. nil' ..
1ll<l!11l In.l}a!![ U.z.Ul1. bh' z~mllna bath b~]l.:mdugu 1 ..ln lltL\Va}o;kllti:1l tahtll kll!pl'lIkr kurLLlacB.khr _ Bu j<ilpl-illcr, kurl,l.~unclya kadar lloaHJl !I'llel'l ltllJIlyl)~'~r vaslla.\jjlE1 ~'\!Lplla;::a~ttr,

'l'aftWi.l"d mmI!LW'ilI ala,bl:hn~ :rJ'll1a'Giilll!l I!Hlll'UycI!r": S!i.k.il.da.116 bLL91h sbhulelli Ibir yol ,\'111' mul.Jl' ",'m Iffif rul81i ysplllu'.!' ,. lie ~ibl "1L!I11 YC i!lndla:r DbmldiJf '1'. CE!vs:p lIt[ kilo haljiS kOY'Ih Cevafl - AnlaQ.It[m~ i~c siz 1111.11 nll bit' tenc.IllS U He :hal'll bl.t" 1[1.. }'a ~O::lLkifunllZ "iR dEl y;a:zl ve uslu'lBlje kO!f1,.l.t\llii. Kaymall; ~apmama... DlI ~~Lk"EL l:iil' kln'lJ:.e3lnlz. ~JI ).c:t iiI L~jn arlll :;Ira kB,rlijltmnll~, Kay. llJr ~(l()UM... z "'E! tahurl m rtllttllUtnllll'J,Il.g"1I< b<l-'j'IElymea yatlm kllo ~e. !U/t1.1 tI a mUilk.mn; :slne:maLa1"(l;; n 61" k~l' kd,J'i].[Z ve kurr~[!I:m(l.itil dlllm!!n ~H'<'l-l:t1.llI.1m lletk-eaJ 11'1<1:,me"

AIla.d()~LlYil. petrol. aevklni kd!l:yll\.!l'" bil' lul1'1l,r vermlljl ve kar-aI' l'lio'mJc:lutlmj.z: LLe Avtup.a. meml!li' brmll.k 11z~:ro be 2:! petrOl ~lrk~U~rl, HIll/ctiIJ.i: ar:ilol\ll:1m!!l~tur, keotl<l'l'J bi.1"!.L.illllda !!:reI! I!cir:-rJ.lll'ln In tl'l-l:" l.:J.h..rlbuldakl d.cpo!al:"'.lm KonyaJ'a. ltII.J.t rar l:jaflllLma.,:lI l1:l]:1, 1-'1.:tJ.!!1ibLLI"g'U---!dmJ~ll!rdLI:', Fu~rlna. Cesll' M'WllB.fapa.ljlfl. hBittm~n. 'Flkk d'll. t'I'lJryftll~rl Id;!(t'f'Bt h.raflndEl.n i:ljl[c(iJ.-,

Koo:rdlnllsyon )-.eyetl pa1"l1Uk mll'bB.da. TOPf~k Mah5ulleri Of18i tlli'"unndM y&:p\t1.ma.s~ hakkmd& yen!
VoekllL~r

~I'il:mir

oo<'!sln!! kllJ.'ar

ver-Ihn,~tj:r. AnG<Lk bLl hdtm lliIl!l·jnde 'meY'e~t V!! hllM. lla.. ra~ I)ir na.lde buluttllfl r~tlp'r'Ulerln YIl-

An,~do'u ya,kasun d41 yani i~k . t Ii I· o~u ar aJ!"S! ,!![u:,k

TlC8.r;:,t rnlr Fll!lllnl'l.

50 bin lirahk yardlm Vekiletinin hoe:r )'11 l:zyapl'lu.kta olduiu

dL!iblir

:muva~JiIi. t~li~mde buDu.. RlIIldll!,iw11.J hika.),1! IIlti. ,~._ AplI.rtmBolllmm b;r dai·

~c:!iici.~ilie
·u]lyaujiuq.

On

f5ekQ

fua.ya

kj.

If!i!lkt!t~ kU!Ilturatl.

otuz

IIiIlZ,

Mallarlnl gumrUHe beUeie .. rek ihHU,r yaparn Hiccadar

lira iizeril'ldien Y·Bipac.ak:uA\"!ildald Ibit sellelik f8.d~ bJ'k1 pe!jlil'lell a]d~glnul dlll.!r kun W!"<l!tll.iIml!a ed em:iim v,e IIlze i:umtUi'lJ.tl a,If';IIU 'euigioiz zaman fes.het!llH~k b~kklnl d.i!J 'll"eNc:e· iim.}) .B1lI1I:ldr.ln:e hi!Ojk:satlBi YBlP~11 rn.!l.k i~tGl'.liLd igifli :i:z-.a;ha laacl!l Yf.lk.. YaJDl:iIi, bLJ :m"'V~I.
:soiil'8.iki Idr~CI~ilol'lll ,ZD!L'al'lria O' ]Btak r.. pal1lafllll ve 1m :sul'tth!:
kil'lIIlii.hlll arlh':11m .... <ilQ~ ,iranmum I!11E'li1t!demiyec:,mgi bir ;;:~evil!!: i·

T

;;in:e

3Okanhlirill.

$\l~llltl

Yim[aJ"l·

1i18. m1

kall!C!idf: 'I'D bUllIun i"irll ,im.,dliden bi" tC!ldbir almmIYa."
iIlI!ca'bA 1.,.

cllkml

Harp Vazi,yeti
~~

Glneral

~~~I
I

,(B.il!Il

fttcldM

m.rtiJa ak<mtem l!ir~!blm_l.:§~.Il'. . Askel'l mU]ib.<l.u.i!ar': Wnsk C1"' vanD.lIla 1JU!,b.sW' Sovy~t O~~U1ili.~" da_n 2i) Mn I!:~inin .. lolya~l !.comr seT~erin.j oldwi!ilkt(llll ~["a OJ' duci1;m ruo!lr etmelerl ibD:Ge prip l;ir- haberdit- ~ira. bir d'itfa. 5o",,yet ;"'dusupdi!i B • .s't:tl.lin~ siyui komiser blf~m~l£lIf, ilk FinJifm· di,ya. ba.rbi_nd~ sQlli'il bll uwlii kakbrn;L]f. pbihr,r~ hdrola,t'md .. riilbeleriiade; etmil ve kJl!lnnBY 'bllyetl vlI;:MGierini: )'~ ill!ike:r-' lere v""m4t~. '1IriIlIciMinsk civa~ l'llldll. '11Iah:!lUf' bir !ovyel ~l:'du:Su, yfikfur. 13zim 1:!;1dul.atimi%e IONl~ Minsk }duine ait miistahk~~ mevki iutBllan ~dll'. Za.~en lit! WII.f da hllgiinlctde dahili isya" n", d.elale:1 Elder mahi:Ystte Il:l.be:r'lu aepel:m.cje be~lad.l, U,uL~en ,ol;m blil gibi habe>rIJ!il'i ohlp biten "i"E<fiil Qer~)'illn ,~£'ktc oli1~ lI.bv.al 'll'e 'IIcbviden ~k 'li'e iblaJ'atIa killt1J.!mnllk ~:itlI1lil'llu:. E.v'Io"e!1d yU!wumi!ldl!l Sovyi!!1:' le.m. Duml nehri bOl'Qlldan bil. bauBI D'ul'I!l'Iburs: iUie:rmdA!:iIl "CMUee

t.mmz.m. m.lliftllflida.n.e

~"'I!I.

-

Btz memat uzerine ===~~::::======:.. 'xnl "E::::::=======~==::::::::: Viii hiikumetinin yersiz inadl hayat kuruyoruz Ankarada Bu ile ve 467 '-Ad· Bir sanai na ····ISeSI'. mektep yapuran Ben erala
cumle Izmir kQyl'erinlde

·

:DIr-ik'teD baZ! hailralar
I

_._

.....

- ~~ ,:.. :

,_...~

.

H'AoiSELERIN

EDEBiVATI

I

Sly AS! ICMAL

J

l'fazan: M. M•.ZA'L

'zmir Fua.rrnda

biT ko§e aynlrnahdrr

Yazan: A,a-slan TUfa~ __

I

Yazan : Yak.p
12 Huiran 1941 taeihinden beri, Ankara Halkevi nde CMactamo Buttertlay) teru5.m ile Tiirkiya'de, Hk defa. elarak, lirik tiya.tro grjml1m temelleri. atJlrnJ§ bulunuyor, Biiyuk inklliJlcI Ataturk''ii11 ha.§ll!ca emetlerfnden bin de, bizd!e, bir Operanm teeMiisii jill. Bu.nun il!:indir' ki, Climhuriy:et rejjminin ilk yIllarmdan iytibaren, Anka.ra'da, ha.lkm hisle.rini bu yti ksek sanat :lie",· kine ha:,nrlam.a'[{ m.a.lt:sad[yblL .. yaJllJ:jI bi:r ~e-kilde - (alafrs..~,ga muzlk) nallUn:! 'l'erdijimtz 3.!].II mih:.lge, biiyiik ve insanl rnuz;ige samimi bir alika go::;. te.rilmi~; 0 vakitlann eksik ve derme ~atma orkestra vasrta~arIna ragmen her hafta. verllen kcmse.l:'lerd.e interna..s:lyoll:d :muliik iistatlarm:L1l §al'le.serlerinden bir~-'()k Ipar<;alar, i~1 ko,tu, .';I mmenin kulaklinliaaks.et

Kad,,1 KABAOIIIANDiiJ.,v
,etUgi bUe meloctileri en tengillii, z.iJgidir, Nitekim,

ciur, Zira, o.na miJli veren kayna.klan:1iL
en

guru

bu SU mtiVEl 'I:llllstii-

tekndkte

m alik o]ma'5uu temin ede·n me-

mantasycnda bir alan butiin AVI""U:pa., mti:tik!erinin bili biriDden a:yn mint !karekterlere

:ruk blr saltlat fjuuriyle du.yup l.fade edeceklerine en Im'll'let. li hi:r 2lalll$n deg.il midiI'"? Babl.LI>UE,l, ki, Tilrk:iy,e, yeryii. 2iinUn en zengin. ve en ~e~t-. ti bjr melodi ve dans diyaMdlr. Bundan 'oil" btl} ay ewl, .A~ka.· ra' Halb:vinjn h'immatiyle, ge.

«tt1CJmilinln ~i;o. diBrle'J'~ 1M:! ti~ Lif V.lclb.)" biiku~.fuIm ~ i~ler bta.lu,n:nda ib~1mit W~nd~!'. Fr;Ul"!l<, atlUl. yurdm:liU mlldaf~ slm.ek ]ulm,gt;liooe. ~ I~ It;u.de ~ktii ve i11abWI terk.e.ttt. Suriyede de dimko .mjjU~nMeri!e VIE z;!Iferlen. yanoki, FtlUl_un i~'lilrlillioi kurtara'ii:iIl.k IId.uDlarLlI. ,~.aJ~~m.&kkaxar! vf&tinC-fl bi;rden..

bire
~II'II

~'l1mIIa;n

ike!Jildl. Mtieadll1e ~,IlJ'i

:vi

Al!t.iM:illlanmel!lll:iil.lll
ZilHil'il

d.m.rek

.slit sebeplerden biri de budur.
Bu aayedecl'ir kl, A~ ·kIt.aS] uzerinde. milletten millete, iklimden iklime degJ.-§e.f.l 'bil' ses, ahenk ve melodi zenginllgi ka~I~m.a:a 1mltl.DlIDak bahtlya1"bg.na, eriy,ortlz. Rh." yerde Cay~o.vski'yi, dig!!:l' bit" yerde Wanger'i, \"'eya. Fuecini'yi din-

ne ayni sahne iist'finde gordugijm.i,i.21
V$

t Un Lptid.aillgine ragmen,

!;a]g'I alatlerlnJn

'ta,

ada-

bU-

ba· d'ogru tlillMrg~<! re!rlllc:iefi z:umgeid.i8iJlI !O,y1emitf:ik. SovyetG4lner~ ~ DirillC a.ramml'LiI lei' lIlibayet _ re4l kahm~ obtn bOvle. !bUr hare~ete ~J. ib'lllu~ eb~iyen ayr:!ldl .. Tcrt,eJniZ; iblr hay.actl
... ikmaJ lIuvat'lar. q:Otd:uknrmz:tl tiihirin:i ilme. .. kuUBllJidlkwLtla .gon:;~ b~J'haD.ilie ib'll el=ek
... ..."alL

la-

liIilli:"tirlol:, va.t:a.:!lUUI,. m!!Bl1111:'a Dam li:{l.da.r talzn~~t pelt ;u; f<llniy~ na.aLp oltlr_ ,0

e!le,rek,

Ierken ; «!§te, bu bir Rus milzigi. lj.te. bu i:J1il' Alman mtl:zigi. t~te. bu hir' ita lya.n m:iizijt ... diY(llruz. .,
GUl1Un birinde,

biiJg€)'e ep~e yellii kuvv~t:1er btlttinl. hay.atJnd:t, Shed! .. e llfiHl !,j.e.t. ~'Vkd~iklmi anla ..,;!Jy,.g;:r-, Merkc;l:- ,_._ az""" b ,'I:' ~r ...llu,a~[. :m'Lil l'B:::Ia,- . ,.... tl " me vee b.:ilbassa Bobnl~k mm~,d;;a- ('ilk :b.il' hAoiIim1 ka.l.I:iJ.J.i,tu, Onn Ol'.du~ *lnda. &wyeUer mlllkabil I:!.rlUiI.IA dEl., Ankarada. 'Frakyad.a 'I'll bilb,al5&f4 le!tm~erdir 1mtirc.e s~'T.I'.ijyen yokt.ur. Har ta!U.· Dokii Yilz)~a 50vyet.til<l" d:1!I adamm ka.lbini fethetme:s[ni hi. Wi! sevkuJceYJi m.iidahali!dE bu.- len liIe!l'in bil' psikolog-dlll!c Ilurada 1z-· ~uornadJikJi!!mu'fie bwum bfr billi mil" ValiJi!i ;lli'a:illldaki bidi:a .. bah. Qlaeag,ru Yiil:lo1Dlf[ak. B!.!!gUn oil'e. ral>lnl ;;'lI.detlnck il:;tiyorum: iliyorlll~ k:i ~vyctle:F hiiyle bir 19.2& Mn8Siytii.. Iztoim-de mlilialle f"drir[e y.e:n' k..vvetler.imi Minsk &ralar.md.all;i rn~z-dtlllkla.rl 'katd[l'lp ye
tarkmdl!l la,lllTlln VI!: O>lUIIl! I'lEEwri IiIQl;'l:U:ilii. ...okmW\!le.rdlr. Alm.<l.n rille ml:'kh:ph:r il'l'llll&.lla b~la.m~t.t. 'lihm Q ~ k>ir Ort.<) m~kLt::!p '~iLJebll1si idim. brni.rg<ll8tdtfind.e 'bir e.matfu :¢.bi il~LI~I't1.~I~iU:t:rt: l'iMarlii.mYOJ:'(]mn.

tirill:l1J@tir.

ku,lI''¥lrtIsrinl
nhrj
D]urJilr~ iyi

ilk hMl!l!lllde

Dona

bir i! Ii)frn.ii~ QIa<:ak- TQPt!J.tllliifl, Kt'lZIm.Dit~in bil' meJI:tela!:lfti! lOiipbe s'OldW"~ I)'J tcmel fl.t~$nl ~~endim_ ~I"\I:~n. G~Ii~..J. Dirrik A lali.irk tumlJidilfl Sovy.et k1tl!ila:n Lliilk _ Brodi den o'Jra.Yl} {l'ittim. B1I.ijka hl!i blr ga~ baltmd.a mlllanl~iidiilllle IDu:IGvemet 7.ot:t~~1 !l:Hmem.~tl. G~l\ef'a! temele in- aliz;s elmek Il.:hll ni.lm:I.I.nc ~i$~'kr "'11cuds gebTIm~!:1. UnJversite ile i:;:mirc ed.iY(Jr. AlmillBIU-ID TillrDOIpO] i5ti_ di Vol; Qralla blr tlutul.i: sayledl.Bllh:s.s. YElptqpmL;!; it' !;eya.hstte b General Di. kametimde yaplh.klarl tl:\tl.I"l'u.;r tin" 1Ia '\Ill cilnlley;e nazarl dikkati cli'1I:mlm-ik bi.Z.i kli!lld[ ot.omoblli1e ge.:dtrml.!j dedinmiJtir. B'lII vaziyeti: ,gore, me.k Istiyarul!t., I?em~tj l&i: 'I'lC liiitlirl g'CJIclerJe be:raber 'filayat Sovyetl-er G!!.lJ'iya,d!illl vIe B~.fIa· 01Cilm!u.I!'l,yet rl1"jimi d~m€k, c.i.vM!t\da,]{i ]{.()yleroO tetkfkleNI ,f:'ttnbyadan Ina ~kLbmye firMt ve dl.£llID.mt iiz:erineo lIaya~kurm6lkll de· W.nnIJ,.tll, .' imkin bDb.bilkl.ea;-~ Biz ~~y:yE"l:llerin mi:k.~tr ••" MozilrJd;' I'Ilt'[I:!.'I;ttu:, ;r'I;'li'kl('fI o ,!:i)~ ~1!.1IIjl1tan,enerjik. l'oI!! DlrlLt die hig bi.l' ,lnuv,;J,z~ayameyda", zot v,~ !lZt:!ll ofm!MiJg:m ka'naa"ti. Kief ,a;l"b,mdeki bO~8:ei!!le ~er ihti.. bay",Ult - Bi;: memd fu;er!IIL!l h~'a t Milli z:evk:im.ize agmamaktadlr. Her mliletill! ne vatl~z. mode kari] ih:ltiyat .IlI'll'\\'VeUa- bu KUt"llY"'t':I!I~·- Btl dbnle bettLm gaze-- t;J.11" aoilamdI. Ebe-t'l.i ::jI<i!fiD, Iran ~elhinlou kadall' yahanill bh' es;e:rln, kendi Folklor'undn, kalIDa bir ~IH ile bl2tsber hmin s~yElhat Ti!tti~. IWldwduj:1mu kllib!lll cdiyoJ'liI .... Bioi t.:ci (llar:;!k g9!l!eteJ!e y132>!iJt~m itk sahnoye dahm ilk (lefa. !:ik!ll.Ji gUnleri btJgiin gibi htlrLI:."orum.. S;l!.Z ill ti2:~gi val"dIIr'; lAkin, bu. holjJede ndlit.l.et C~l.lIpt!1:[JJ J.imale d.im1 e,dlr .. K(jm~u "1"011 k<lrd~"I Cle'i'leti", ;:~h i t'I!}fi~ll ta.klu~leriQliz nun yanllida bil" de Jirik "Ie Ko.ns.arva.tu va.r veya ~Id.e:l:i «nu:La dOgi'llJ akGent;; TUrk cUmlmrlyetlll!n sembfltzmlr vaJi'Sini O}')l~ begl!J!\mllii ve hll.Yta.rafIlldarl, anaak mesl.elrten rlra,ma.tik _In uzigi v'llI'd.r ve hihklumdlan 'VB aruii mtlrviilzi MH· U.lnU blr cOrnIe !'!;lnde bu derece kuvra.nlltIm !fli kl"lImeler!e ;tade etmiiti; ysti§me, olgun san&tkArJar-a. rinin taklYP ~ittigi yol}.a. abij· meter balinde ,diilimlcIIIP:l§ oldu- "etle llade etmek i.. bu rubu be- ~:'l:e Dii'ili: z.;;.t:;.,_ Atat'lirk b!l 0;': Tllrk in :;Il'a.kl:!1lfbir tek:nlk m.ukemmeruntin takmyp ettij'.i yol biri!bigundan ,atka ,dlDG:r~ mijd.af;rilYiI nim!W}1'I'I,ok: lAzm!dtt"_ 'Oe iltifatl, Generale soy a.dl I;Ilara1t mWililfur. KAzJl'l'l O~l'lk. bmli'd~ 11~UjLt'jf'!:'l lie liyetil'le oyn an~!, yarrll" ayni riy]e a.sla ~atal1a!jama.z. Ha.ttil. venti. gi;t'.n~ artisU!I<)ri'l1, Kendi -rne.mleBizim. kana.a. tim i.:;r;e gore:, Rigij. NatlaoCl. ~llll'a.k rlllm .satm[itl!l' - 0 ya1. ~ok dlefa, !l:ri'k ve drama.tik mil Omln v:l.1ULgI ':51l·<L!lJ.nd:t bmjl'de '.ci:idezi ile .flineper ~ei:i Y~i 1'1101 OItUI'lCll ~UmhuMyet y[\mde. ....!1 1 tigin saz mu..lliginden iSitifa.de ketleriuiu 'sef:llerini mlla bu(Devaml 5 inei Ia.yllflda) Vitebsk _ SmOlll[lBk ilIra.iIJIJI!Li!iJd Te:jlr'lnl;wvelde 1zmlr ....ilayetindB 2m re~it baUII:!il3!il. SQVYel OJIdu]~h 2W 200 mektebll'1 1l1iljat r_mlni )'iaprnl'l'" -~ kl du.rmi!lll! ve ~d~ b.q]a~ld,l- !I. Alb !len!!! l..iIl.ile liImlr ".e koy!erifl:ndilllll dahl! bii~ mIJ;,;y.a.!Iota (:Il. nB 4G'l' m~ktep ys,pi:J:!'mI;:, Z7Q kilonulla \Ie sal:'be dc.gh.! tail:rruza. met:re key yolu In~a!. ettirnl:4. 68 ,;:jlJ!l 1~li!lidil". SUI ~ureUe Alm.a.n or- ta~"Uk i.~tasyClITU YilptLrml"tl. Ttlrkiye dular)(Im ,~rka Mmkovaya :cl]og- do kiiycilmaiin a!~la.rlnl JUltan Clilha rli ii1wle~ te~£h'biirj.ij ak&ml!te dQ8rusu filen ti:lt1:l1k eclcn General DiI.Igriil'brabilrr. Bu.nd... n b:l!~a fikJe bir g-I:ln 'ber<l.bCl"CC bll:" kl:l1r' lefu man ol"d'llliaruno Mio:5k Q!i!n.ubu:n- ti~lne !::lkl'r'll'1t!!L PI3.IjlIl. kllye ~re:r dan. Kief',c d"",ir;!;! &!.l'kma'lan lila. Irmne~ ~Uilo[!l\ ,"o!:ulda't' Q:!i'Ulliarll\l ,iil'i~1.Z 011':11., 81.1 tllkdiJrde I:'E!- I b!rR.:kt!lat",nll:nin etratmd.a. l1I~lkl- 0.1Hlkm~t ~e:rid:un. E1!'in ~ o$Xon~ I y~~tl'e.l'itni;t_le, evet kimi!n:ri.zp~e~, I m.akla '~"er&ber ATil.plar :sifah lTkIIli1"ta Ukra ....... . ~ R' .. .. dlJlllr_ Glllleral D:lrlk, minI ]'lunl kO:!f ... - . ~._ ve OiJnBlI'IJI';& cep'- ._.-' • ,. .. ~erl'atluarm. !'k moz,unlarl -.roe!!!:~kl klIfiImIZ Iilg.&k VIe beR de arap ~iH'I d'ICg~1, beYiilz ~rkt,mdH. ~1.1' he]el;i de eDmi tt L [ K·' f "."darmI Imcagma. al<Lr.ak ok'}Em'L8.<ta ye C 1[", 11" Ve Je bit K-' rI.i •-d _1" h.a{n.i3tlaf. ...~ bo:l~hk[] yazl;!l!\aa'l!'I: I ma1:Yil!dlle l!IMakO!n;.1Ii yohm.'I!I tii,t· h.ahle her Arflp ~~ci Dlm.adtit Bfil'biJ:li~e bir ihtiyat .s't:lv~et. ordil' hiIJI amdl~, l~_,..~ nll;m;;: m.~.I"""~ bir Tl[H~ 1!Du'l:miilm, Olieno. oy- tu.H~!9 g,ibi he~ :zcnoi de A~ap M~.dll. 811 blliundukta A,.IDiiiilillawlJI L-i:lk a'l"a ....gIUio.J'~I. Pll1<i}'J.: ronD1l1~a.n . f!!Q.Y.Dl'duk. Ve bel"l Ofdlo mliinil Bun doill ie:;l.fIl! e.el e~iirn t :h~t.it M ~'Uili 19 H d ~ dil-rln ~Uzltrioden Y" k - • ->;'-1. yoktu, dana dq,jM1iIlU, Pa~ailln tan. I~ ""l"ma u;.eUJI"l &1 yar. .' _.' h J.. jkine:i pe:rrlfr ~phC!lB ml.lhat:rid d~ii1. bLl ha' piYOfill O'lall Url:lglLl'illY fllehol tao IDa VI: kl.qatma Jl1W!:8.b.iI'b madJ:f;1 kc>YIU y(l~, ~p!ll'le 1!!r.Jllle )11- tem~il cdi.ymdllm. njp ~llIIrnd.a sahn_eye ~mklp hiz-.i tlrlil.YD aniatan artil>~~ a,il~i):... _ 'ummda me,hut "bir zencj 'Va-MI. abmete ,u"_ bi,-rr. Biit~' tl.~RIU: t.a.p e~iyol", i'ldan'· ...·r. oCi-1i'Lsl.!n haemm ,,:......,._j.~ _J de.r;-l.iw. grill .k u;n mfl;5~le Mst~ Il'lo!:gml, All Llaymm mektj!o'be tevklf ,sttiler. Evet l' Ziabne~e. V~ IOtl!tlo Ant-p dcgl1dlr. 1'vlarl.ta.n. '>'i.IiIII'QJ IIqllB J.. ...... IIYilllDjRllm" orL. K L.... b" '_'. F k ..:i n,,,,I;!, .u.... .... ,IDe Il. maca ' te.rtibabll m_Il Ir' zcn.;J,cH'l'. <:I a.t n-eg,o!!ll;5C. .. • ._. Ic.eGigiodledir. 0 mmilfl tamall1ile YI!1I1 'ba¥[yan !;".oC"ulds.nnf :roruyo.r- ~er d.Il a'!foLL"ll'oellll... ~ !!Y""a'llno ...·• y81 ki ole:ki .'Ial'IaI!:",u-ur kendile:",l.1I1 biz umumiyetle, bu arililt gibi. adrun ail, O~eu.o. ~JbizcnC1 idi, S~' h duo 0, TtiIk. ke;.-illLdc nl:1t'r bUIUnma". 11.'1 attl. (Narv"" _ Vil.hsk • :!II It'ap ed.OO~t~n!t.a.hKik etmi!ji 'lt pe!'llC>l!i'Eden dm.l'u llclJlrl!.ddll/llar. Ara.p]a zer.lc:il':i h.iTbil'me karl~h:t'Ifi;.ka.t ~rlL-p dtgild,i. Dmep~ • DI.n~ter • K!lI"a.derub) pra-grl!lrn~ar ·I!;;UrtJ1\l'jlfu. li"iktrlerln! !'l!- ki~T:!iI.!<tn&:yilU'lLe.v ite pi.y~.IIteli:i In" n~, A.ralarmdll zoencil-!!r d.:: hllll\lt"iiSiIld!gn G. ·SaVe

CillilUbuna.

att'llAga IDIlf .... af(iIIk

var:mcaya. d.ek 0 d,erec:e 1J.I.yan[k b[r ,a.Il.~ayr!J1'a (81.1 GelJ;E!n ge-ce., (Ma>da.meButbl1" mflna.sebet olm.adIgrm ve dnoabi1e.n hir 0 r k e s, t II' a tart:l!ll:Y) 'y:E di!:l~l'ken, gel'lek binaeilaleyh, htinunla. OOUE. i- b a ~ I Ma. ve kiil~Uk bi:r Ja. orkeruadan ve getek ~nQdan ki ra!dp tesil' hillinde haIku!! 'pon Mnsme'sinin a!ik Jztrra.p. Jrulagrma abeden sesl€rde. bl1 IannI {l derece derill. bir his1i- suale bit t:Evebi. ce·VabJnl alIr kulak t~hzibini bulandIl'3m.aJikle taganoi edebi1e:n ibir gen!;- gibioluyord.um. Ukin, yacagll1r isp.at etmelcte gecikbelki. mOOi. Zil'a, bu iki Qe~t ~s.lg-r. Ti..lrk s 0 .p r a:. Ifl Q'suna. m.a- de, sanat1d.r, mHli meladilenn )ik bu.lund ugumuzu an!.adIjI- VEl mjUi ritim]erin Avrupa fi'I.nheIDen her memlel!:ette. yan mlZ a:nda.n iyti'barell, b.izi, bu :zigi tekniji.ne yana. ve ayn .llyn ya!liay.a.bilgifre (.harmonigayey'~ gOt iil'ecek. yolun pek sation) 'u V@! 0( orc:hes-tratiQn) mekt~ ve h¥lklp. h.ass.asiyetin:illlceliklerine

Atatti l"k, b:atti, za;w.an geldi ki, 'ou nl'u~ik hareketitli, kendisil:li0 mal1sus tez, katii ve radikal ttSlIHerle yiirii~bjlmek i"iu bizim. saz musikiysini bile susturmak te~bbiistinde l:mlunrnu-Gt.u, .F'akat, sou!l"adall bll tedbirde iiil"rar;,l;lUzum gOrmedL Bakiyka ti kelldil.iginden se~eIII.ze'kaflI, ,DD.a., bu m 1]slkly .He (iT m iiz;:ik a'l."asi:ndilL hi~

bunlarlt'l. :ya,!)~Blra WI' Turk m.ii:tld.gi mwda. :'Ja ~rkacakbr. Ya.ul. (h:b/I,ame Butterflay) T:rm 0 'kadar l1i1uvaf· fakiyetle oynand1jI Til l"k Mhn~s.i:nde, bi.r TU.rk ~aJrinin ya.za.cag~. biT Tiirk bes.Wkinmu

besteleyecegi

ve Turk artisti-

nin yara:tI[.I oyn:LyaC~[

bit' mil-

Ii Operanln seyirc:isi olmali: saadetini duyacagut

Bu.tte-rfla.y), 'Itt ril!:ka.t1t lin,mmsm!, en s~yyal
{Madame

bedii bir heyecaillia seyrettigrmiz 'm i I I ij o Y I_I 1'1 II a r, blze, li'rik!lG,nretl.cf'i:mizin e~llnlt klymietlm; haJ;:kmda l:Ci;fi bfr fikir vtlrll'l'i:\)ti. Mu.h¥re'k vatan to.praklanlU!l he:nUz a~I1I-p i§]¢nm¢mi§' nice ha..zineler:i gjbi. hu magllle\"i ve bedij servetler de, teknik bilgini:n ve yiiksek S8.1la.ti:m kendilerini istismar ,~. decegi ul'v'i anE 'beklcyor. Bu ana, uhi, doo:ik. Z<ir,a, m.llli dehanm dogul'.ma "lie yarat-rna, kudr,etin.in, bize, a n'~8,l!: bOyleb!ir ceht ~nde ayan 0]8.bilec.egin.i. du§unuyoruz. Ataba, gil n iinl birinde, biE' TUrk bestekin Q11up dia - trpln: ilk RUiS bestekflrlaTIIl!Ul!. yaptlkla...rr gibi ~ h2lJk dili:mde ve halk elinde dola§la,cn (D darma da¥.lmk ses, ahenk ve lithn ma.teriy.al. lannda.n bin bir yanlnh engin mti.r.[k m.imansilli kura'bHoecek midir?

badde b1i!ltm.d.DmI'Iilj'J kiJi eOrmii"el'. Htil' f"T<m.3lz1l!U1'3 &'giilizleriD I fazla f'raJi1lu:; killEn eJok,mEJII.-ek. kati: ,c.~phe hU£.1IJmlar,i]e dep~ )"ava, ~.;:virmElel"le lli'aZi. bum.ml'lll!! YO~lIndlil ,gOsterdikleri. me,..mel'den aza.mri derec:ede istUIIde:yr: ,r;abpyor. FramIl,q ijrne-, iini l--ormedlj:§jmiz; bir i:i~e do_ VUfuyo:r. miicad.dtlmin Uimitsiz
ol.dujunL!~
S8!IltIJ1lj

!lay~ilI.eceg:i

Supy~,. Y'I!!' m.onme:si. iMm.,BllI~ iiUlHr g.D) I!: brem:iyor. Da.ha gari"bi hA~ I!'~im §IJI veya buy~ Suriyeyl!! ta.z.e lkUlvvet se'Vk",hni!ge ~,milk gibi ~alr,lII.u p~de bile
IIB1mda

,u. v~ya. bu
I!!Ndl~

!l/ill'11l

fran-

~O§UYOl'~

B'lI ".-fa iJe !Q."rll'ket slIM h~ I
FnmslliYII ~tilillB" J:'QbuodilQ talli\Ol~'

Kilt' bir in.at ve pek yatllq hlr menfila't teWcki.si ,uz.'imden FrOQlIHI, Stl!~ilde kMleleJ ka.n~ dijkiil'meliDUn ve Uibnan, ft' Su·

ihr_

milc bit ilitiknmazhk imi~ !1iII,.-ma:k m.ei:buidyeli 'Ii'.u-

mamll.ml

rlye h..Jkm.l'n liIc'hF3p];armm 11%2;DUlsmm meBuliydini tamamilo

I

!Jin, b~Im giibi bir miizik yaibanc.Jsmm d~:ndugu kadar
kolay'llkla.

tI

deme-k alan bu mUa.3.zatbl

i.

iierme aiwor. BiZlim blI mes.ellede1Q yqine a.ltd.:iilfiI!:i. cetijjp h'lJeJuciumuZlm emmiy~tine ''''iIl ko,mjilil SlIlriyemn utik1i[ v,e ref.ihmlt ail ej:ldiJ,eler~ ~e.n ibarettir. Fr~nSil, rill'::I!. Suri'i!) MIkmm i,iliiltti d.i4iioeell!lk muvakkat bit v8Si lldattle S1:lTi· yeye rirdiiimi: t~ UD!.tfg~ ym- V,i!; ken.dlisi i~in ,imd'i,:t! .Ira-: dar- ZiU'iU'diim. ~i!I. ~ 1<eiY getir"l miy~1!I by toprak :p~lna 11IIS-: Lt Y·ein'!!lla :HIl'd.lGll'. Fakal bo~1 ye.~ !!Elr;feuigi b!l: P!Yl'B'tle.r keo-.I d~ini 19ii~!~e:ldlan Ib:qu n~ti .. ce vm'miy.e1!:ektir.

Daril§§M&kd' koa-gresi
DUn. D'I!I'I'~.faka tJina"lnd!a T1.irk Okml'l'l.a KiU'lilmu k(J'n€:r~ topl!il.fLml, Ve reisllg~ }-i;],san T ah~ m. AyrJJ..i~. Bu. iM:l1e-ba~ §mdan jl[hiH'~n K;uruma mllfrt!!l~f y,l!;f lerd c-n 465 () me. te;he:rr~~ 'bu. 1l!H1uldCJ.!l~u flIkl!lfloan idaro! h-eye-ti :rap0I'E'D-da.n. .a.nlll.~~~rn.qtn, B.uRd.. ,1'!
SI;lI_MI!I .in~~ •
~1Z

Al-

l

,

mi§l v,e

i:ia~"1arruyaeagm] v C] hi b. e . a a Ulmn U' miidde:t ya· bruner tlserle'l:'in uakIl"T,e ter,ee· melWyI.e ilrtifa etmemiz la.Zlm.gelecegLni .ooYle,yecektir. Biz de biJiri!'i ki, bu virUo.z:]u:k de-Vrilll, ~,gijllJdl! giinde, Il!:nyilkseli:mijzi.~ .sevi~siM er
ell!.

o·r$gin<!.l ibde. ka.bili~
bulafi!!n

i>;,IU'&ri.&+"i:lIt'llml!l

alan

Gazeteleri okurken
Otello, -ld· d-egllr

yetl!:li &osterm~ miUeti de ge~

:aU:s

F.akat,

1Il

nfurannday:rz,

g~n~ biJiriz ld, Rl1Slar, ya.llJ~ Vlrti-ozlll.kta K:a..Iln!l;ylp, drama _ Uk mii!zi.g~. ems31siz (Ru,s b&~ Ie!) Jeri ve (ritrnik ~-"U.filar) !;Igu·m;da.D girm,ek y-t)lunu 'talufp etmi.iti:r. Oman.: i~m, hiz de. Jirik ve dmmatill: Inizik v:adiainde bir m.UU ya:rntma §ahjkUlna d~ yo~ aJJiI'"ke.n btl iiilhim, merhaledel'l! de geljiD1ek

Qa.r~.a.kil l.kie.&i ,C'lra;&liIda gOr~~. mha.y.et y~~ ida~1! hey.eti :5co;.ilerek t.op~an,t~·a. .:i,on v:u.il~tir. .
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I"",,!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

tezini te~l edecek bir Turk :Balet'ine - dojru heiJ.i.i:zM~ bil' adlm atmak ti3ma.yil1tinde degiliz. Evet, TUrk BaJet~i, bi:i:i, mil~:i Ope.rnrm.IZa. g.i:itUr>t;tcek 0(1]&11

en dognt, en

krS:!i

yo-ldur. MH-

(Ma<l-ame But-

_~J~

te.nf]ayrJa virtkJ,zhik s!lhasntdaki kabiIiYlf2;til:ill:z;ikat'i bir

surette deneJ:ni§ bu.lu;iluyoru. Fakat. hi:zi. dWa» 'a. gaturece.k alan ikjnci merb,a.]eyeya'ni Ba1e't'e, m:iUi tilrk'ilJenm_j.R1J1 milli daI!61arrml:Zlll sell-

HI!. 'iil'CkdDilsy,e 1Uzum

if,,;;a]IQ~z.

li melodil.arim.iz; mdli oytm.1.anmu, (I ol~iiye ~mayan te~ nevvilleti ve 2iengiD]ikleriy~ bii!yIlli: miizik· teknigi_oe nneak bir BIiJet Iivresiyle gire hlIir. Ba.let • .ay.n;i EamaDda. <ira,ma. til!: ve lirik l:il.usiluy sahne-silll@ p.i!lkin arti:stler yeti§tiFen bil fideIi.k vazifesi:ni de g.oriir.

I" TAKViMi_1
'7 TEM'''+lUZ 194.1 PAZAll:l'ESI

GONON
GitN~ 13l5j -

{)':h:i3iY k.0'ndU.'l~ni M kwdar

Z'!L'I'IIllt

'i'e 'b~I;I,"

re

[DEBt

ROMAN:

hts5BU:~!

_
tlm_

K8~'C

oQl1.a

varm(!.:3a;f.d1m,

a!,.akhk

at·

AY; ':I R liD:

HI!! - Ihz.iI',: HA?lRAl'{-

Hh.'f'tt; .Il8fiiCl VMitT
GCNl'!:I;!~ OOltE;

Cama.zwllihlr.
5,36 n,lS i7.l9 20,.(3
Z2,45

5:'l: 1:4

IliJ.'9 dU~!lnClU- Yapac.a#I gfu:el &-yaha.C g~~ rectl!l ;vahim'l:l diyarlB.<r, gdete<:1hk lLlW~t kendi~lnL 1:Ie~ltY.e1'l yeJli 'hayabn ho!h!1 t.:ua.fia.£[ g'i:izllnc gLrwunGd.l de itlu yall~CI adamla. a.yn.i 1{~'1'Ml.rl!ila yap2l!~~S·C tlrzun 'Yokulujim slllrn _
t(!ll

12:

l'~lne 9UktU, 11 QI'IIUFro1!1lty:un: A:ynl
tI>-

C;:evilrem Rezza n A. E. YALMAN
l1'lUItiMdlr. Ht16 bi:5lil~ 1!IJZIl11: lt' yo:l.c'lll'u'kta •.• b kad.lu· gGnt:;, zaValJ:(l~)l11L ra~m~!l 1:lln'l~nbl!'\l! O~ hjj} C1lcV;'l.p l'ermedll, He-rDl)l't !J~.~e l.!.llidJELr lLuzur 1~IIld.e hl::;s;;:lti90rdU. 1:,lllt::!'kW,1i1. ROIlIl8. ~::!:~UElJ'a ~~iLle. me!j8tll tl'liIrll> VapUI"4 ~j_.den hu.!l!J.~~ t:i"O[l l~lhtrm.a.. ~.akln blr >-tr<l'ill ;:lur.dll , H~rb\:lrt ~~j'dl'll ldJ, BiI ,dL1. me.muT'll, c:jcl.~k; _. Bi!lt1tm bill! Ilk '1llZlLl'i 03eferlmoi!ll'. dlMl.l. :ZiY~ bl.~mallar9. ~ tZYONUB-elkl d",nlz; tu~lI-I', ra:l'i.lltslz ,llIurum. "laLI'i1il' Odlre~i'e d(!di 11:1: yetinrnjLtordl1 !!'d1yorum. Acacbs btu: Ik.l. ~a.~. HCllncn gid<lp vapur k.apt:un~1i"-, zabit· Dl9.till vcfr:;bi1iJ' mlsiniz? ~ecll 'll'CIdokto·;ra go!'llnmcoliyim. Slz ka:mlYuYil :&11., 'l:1)~ g-,eonor; \'£1 !r~zcl IIll" mem'l!!rd,u. UYll~klllnlz '1'6 e~y.alant:l oray. tB4mma:ntl!! ZU1'\ bl!l' boyu, g,en:i~ ;runuzlarr, yaruk yfiZ.'lin.· neg~l'''''t ei!lin'l:z:, i \"aoo·[. Odny'iJl gO· Och:ey gQni, m'!"''.S sldL Bu 5:!ll'dJ(; lid 51Y- tltl pa,rlak. mll·... g~~w! zi)llL~l k:1).qJlJrnd~ hllynr Il i,y'f'.rn,ool, [lOllyt d!:::1I' rI kamil.ru III'~emll!k l.i,;ln flr",~ItbUl".cIl,ktl. IKrro
"-yt'I yat.mak 1!~i<::1(lII~ln'l .tuml.i.'i!l iSoylC" m!';:Q'I!'\Itt Hiilrbert, lI<:)jlJUn.e d.eva111 ediytllrdU: _ Biz h~rhllMe ",apul" do·ktllnmlln. mS:;IIl· 1511:1!l.a. yor-m,..l{ yl.y_giz;, F~llmt bellct (II:! kEl[J(::an ]:li:>:1 k~t1dl m'ISIl..'~an:t '!:'It~lr_ :N'e kadal Wi ;Jlur, (Idi1 Jru? Herbel'''' hI! !Ill 1.1 l.!'l:tUr ;l;oruYlJ'rrtll: oCiJmIlIl Ot-J1<;

Odrey hc;men 1<i:8ndi kamarB3[!l,~ '~cye 1l1I/Ij~.ii4I. ll~ya.lMJIU ba¥uki!1m I{dti!lJ:.a.rall; doliLplacr9. kJ!ll~. M~~III ~ de ka.![t ka~em.. va kttotraf' Il1\Ilk~ ~fe;Jtirdi: Call1,UllBk l'ijlll ban&. lizIm !l'11Ut .,.e,IM. DiY41 gtilUmsllCli. !~e :sebeh! mdilm 01. rnI:Yan blr Umlt dotmu~. 0 r..rads. Her-bed k&lliM~Y4< ,g-.:ki:l. 9e>k: millfinun gfuill;tl!lyo:rClu ~ .- Kt\.ptan bl2tL masalllll!l. aU-'YCt ett.:l. Sl&Lc EVeli.lbl.R' Ne'11'8: gautesl IillIOltihlle yakm ,doatl!J.t1unU.ZU bUmtro:r&lm,

RADYO
R~'program
7.::10

-

LPROGRAMI.J
Program 1,1'0 men1I~!{f;t ~t 1.~3 Hatlt par .. alar (I"I-) 7 .15 Ajans IlElbwll'ri. g Hlrllf pa'l"a.y&r.l.

,zE\'AL( ~
fiJ.!i!l
~,3<l

YII.I'III. kJlmdiBile

tKiNDl:
ARIil/IM: 'lATIn: j~ISAK:

3 ..1.8

a.S5 l~,OO 2.01 6,;:H

.Abone
TiiidO:N daliiIInd'f!!;

Ocr,e~r

WI~~ktill dll"~"", U:illmllakiOO.DI. 'Llmtd Lnl kl!!!lm~i1ti .l!i'J.b.J,hJI'S'fl'!;}· • 3amls.m-ak b~l~o.na ~llJ.tl, IlIBfak 8tJ,kt'tl,e~ UZ~N 1dl, :i'lC!l'i.a.ll: 1!'Jl'lli:rlerm!n J.Jlklar.~ a!lJ:lp:!el't lliet'e ldi. Lol.l .... s~ra.yr bl1tUn. .'l.l:I!.metUe u kal'",'. &m~r~ G!Uruyorali. Faltat Qdrey kendl. za..vllllll11.tIndar..~ka b~.. ~y Mssetmiyol' vc gfjr· mUyooou. lkii. gUn evvel Madam 'Imm'lfi anL:\ttL~I illi- I"IMI~e hll't[r.m.m g'eld.t[ Eedbeht b r gen" Iw! <'l ,g1iln.lerdlJ 'kllndl~ltll p.ence;reden atara.k heme~ I5Imil'l'~[;I. EJ:'~r Ce.J;U!!" obll-ydlm b[)J1 iile bBy'le 'YEIIpan:'ilm dJyQ dUzylimm_ !jabik ;',~kmi1<!, hfI.1if blr 51l>bBh rtwgln c:1!l' me~o:: ha~llUl'lll!)ll. 'l:l;'l.~!1elEirden h;Jri1!1llflM gIlz'!! ve btll nit' baluLl" kl)ku"u ::l<Uk!l·:lIYQrdu, 'Bu J.rl1:l;1!1 oku, Qcrelf'e (j d,.rc~~'" '\IJddl!lttl blr k bB.~ (1,lmme:!'1" kadal' 'I..IlUI 1;1.1" baygmllk .... I!rIli let sz; klLhim dll"lccc~ti. l.. Jndien ~e~'ilmllk V" mi!'5ut .. h:IJilJi iJ..tl\ulr.~[ yllkai!l.di. Blr lIiI.m~111 !'I:irlclJ.rlara. df.l),;1l\a.[. d.l.llrdu, Ii""llrffil., v" ii.!1..:ta llrkmU.,-tt,l, Ya!mzh~1I!. ra~men I!elldrll[ !lC'

dl!41l. yat.m;lnty~sr:m.

-

'Nc, olmu~,. E'lilnun. ke:ptanm
VoIII"?

i~fraaUo

~~al" p:rognururun ·~VWl'I:I, 3.3-0/8.4.IiI Em s8!&l:i. 12,a,1l! .l":oogrllJt.l .';;: me:mlek e~ ;;::::r,s.t
!!Y.a:I'I,

lHI :lIn.k~

- Oaet:o aaMbl kl,\p.~]lJ. a:hb8.b:ilm~, Simi v~p~ QlacetmrZ:l ka:ptana. f>jj.l'lun511f. bu. ~n kaptan IliOtr&5lna. dillfct i:dil~,
iBu slzl1'l. .:s&1j'el:llzt!B 011'111. . Za,valLl adllJIl: (K~pt&n _fr4ll!l1. clerken gurm:uoda.n ItabUlyot'dqS&!!! d~vllJll ;stU. - Bi.liiyOl' mUB"~nl,lZ, bu :;liIfrada rer vlll'? Lady L!nd'Btonl!lbU11iL~
·bs.n.kiillI1Ufi um,Il'm

12,,aa l"a.s.rl

ijlar"kda'l:'T, i.3 1l''MJ'l .,~

1~. is Kiiw

A.j:!IDl>habarleri, p.rogt!lJllmm 1'1;:,11;:progt'am

deva:r~l.I. 1:1,15/14 ~Pl..)

dllha 'klm. ,BrUIUI),B.
... Ayrl'l

l.S 1"ropii,m. VOl! me.1Y'tI-eket ~aa.~ 8Y~l'"l. LUI:;; oCll'llband lPI,). lS.SO :r;rQI1~ ~ Xcm-llek,1!o!; r-'[.all.l, 18..40 Vl'O.loru;i!l ~tllQ, 19 Kwru.>,:ma (MeJ::I.· IJll:dl!l :58031;:1.1, 19.1ii .((<:>:9 ba.1I'liJ.!1.n, l[i,.:J;GM,z,m{eket Sflll,t il.Ja.!'I VI! Aj~ lil'l:!:l'crlmi. lD,'IUIi FIISJ:3 ~a;o~, 3(II,i.!i

mlld1.1rUnlUn
kil.f~1

jfaf[sI

hill I\:."bul en!' S:I'Z;~ m!!:!I'I!lJun

llam!l1<1da l.'"!l1inin

L-a;jy

B.r!Lh!:il!l!l'lo:r'till

~lmcJ! . .1.911:]. !'!Qnde:o. g(!.. 1
baka.I:'BJ~

lfQll

'1'150

-i01l'

i&'O &

J·'''l'I1 yapac-lltJ:m,
~Ilr-IL

I'W'I.oJ ~D~,

M:a.d"fl':) , ClerI[. V8.Fl.U'lIIJ. blr p!amnEi

,co~li:

"''WI

CI!I. ]'1;12;ll.aooll~idlr-. lIad.al" nt'~U Jdl kl UM<l.fMI1!, ·bl:il~~I. ~11r:aJdu~lInu b.l:":kJt!'tmmTmi!jil:l- OdI'eY~ _ SiZin lI:",m.a.or.a. t.II.m henlmM!nlll kar'l'Jllm-

o

l'l:ad"o gllBtl?'i~. :(Jo,4I5 Ejr '1:lIwi1ttill" ktl6U 1'>lli're!1.il/'OfO;ll, 2,1 Zll"an.t 41kVim1 VB tcpr,llJc mah8ill1erl OOr.'l!llSI, 21..Hi Solo ~kIW;. 3l.2'-ii ·KOB~.a. (~be.p, 2:1-":: Ih.d~o !ile1.I.fon.l <">1;'l<esi I'".iL!H. :l2.S0 1IIomkok~t sn.t- e.ya. rl~Aj&n:i; fuIlj,n$iol:1, 2:'!.•t5 D3.lli!l mll:m~l CPI,), 2Z~~I2Ji Ya,rmkl FOg-

_
-

" dm cellap Nil! ehemml)'eLl lJ!lI:llln ~Cll ...bll.tll!

'f('rllj:

val'?

Nel"i)ce

o1.lIIrur Ilk .. ok

rl'lW8'teP'O ~~rulU'nMl evmk dc.resdl.1.!i1n OO'll.ma!liD Is.dc ,WWIIIJ..II.Z.

a~uraIDm,
iHba.["

SCl'!JII tll.'l"a1t.a bil" luJ.rnOcI" ' olmaScrt19. ';'BlrIjC1c:'Jg-[m. VIII'urilll. U<'lfi,ig()1" StlU.am vat. BIUUn ItI]!;~ kaITHj,I'!I.larl keodil':i v',. ,,,~,,mtllJ"l j~l!lal !)(llyl"ll".._ l~te Ibuldum. 1;1\1 bh'~r kl,Ulk 1(flm;<Ll'a~a!'.1 :Ii~O:;G vl:reyLm. ]3unlar hom IIfl'1"ln

i!I:s,." Dt)"lITl06 iliOOJ.U.rttll. _ S/iyJe!ii d.aM lyL, Herbert .. B~n ryi I.i)'1~1luyuy8.ouyorum, Bend de dCili'll: tutar lli1li fill'luttl;lZ etmekto.n ~e, ya.tm:ak dlLha. mO·

nlL5i' ()lacalr.

gijtll~j!11!

h.~m de giml~ill'.

ram w kal'~'ljI'.

VA

Tarihinde

Turk

'r A

]!f' ,_-=-

.........................

_---=--=---- __.......

-..;;;a;.-~:___--

...... .,..;;',. .. -

tJ4T"

-

Casuslar
aklbeii
~lIl
L~-

Ya·hudi
Bu

karl'51 Kiyeranln
-17 -

YaZatl :

i·IlBan IURA,N'
eli hRlcl(md .. imliyB.'ll
nun mu-kll,bIUnd.l:'.

!IiIA I cume maeran Dun yapilan mnn k
tI.

istanb ·1 uyuyor Babiali uyamk
••Kirda kaldlk~ pezuani ia yo". $imdi halimiz nice olaeule,
B.a:bD!i 1~t:Lcn lIabilllJlkar-\fl
bl:j. ~l ll'Jeu191"
"i('

~&."'IX' ~I yr.; KUlhlda.r1 Ill.JI.h.'.'DLll.!i bu diluel'lel' vaJwlyal,<!J lIenallLlllR ';oJ)ll.'a "MedllL;:U I!umand,'a:mn. VUlj!O' tine birol' e-tLBnlle nldular, :lO:;<\'3 II k[l:illum navza t IIg~[ dI~~~llll;)rn!\l n'!' I

verdI. B'al,at

Klbm'de

UUl'etlll1! IY."lI bill aden ~'ecli t[~rt"!'liinll. nail
lerl hap

\i'..n~jll menraatler terntu

Dldu. Btl
Bafa

bp.:;:er>::n, VenadlklJ

h~h['\lLlmuHldan b<l"I0;~ h1r - Bu takajnlll !I(ifbrU ;lion m:i:l!ijil?, ~~" dUYl'rt.Qlu, Btl. ho.r1iJtu .;J& d.dlJ~ ~ ~~l:1lm .a.~fL~~;Y d.er.rJd.;; i,.;in hjr meJt.t; b"'rlr,YIlfI :mdbfI,EI. ma.lll"(!,I~'fJ,Tll~hZ4i. k"ilfLiro !lellet1.8.dm;lJ, iMllEJ, ven!lL (Balj.! 1 1IIIIh'l~)' . tilil ·ni!OUce<1e11d~, lIikEllolln Ill!:lIti ZIlMwtdil..f1octl !l",bl"llln. cI!iit ~[k.li"', l~~e hu hu'l"IJ. 1'ijrenLn.doe M'. _ Yllhu bJoz;L~tlli1~en,r; ijld'l'!i.y!I! g1BLillAil111 SOnra, IlJl':<l en aena blI8.k~.JOitrllf'r.lll'liI;)n. tlitri;1" 'SU·j0r11-on l!;otkiliH" E~H~JI I1LIn~tlt(l kudar i!l"~HIii~ ~1~7.f-l T'alum~~ IIll,hayil. ~lI ~!lkilQ"" &-Ilil. mJz.c1""- ndh: ~Wllr Dtt' 'Il~un &rtll.y,tl 1f~lki ":k'1!UJ'). bU'!n~ I'l~n.el uyllU. di:t;rlltu':. .ded1&-:, .an gG."OtIt'Lto. Ifl.i.~-t ~tL~ g~I(lL Za,J,r!l.lll li'n1n VLl n ihUy·~t Vt'1"3<.:~hlt rlllvl\ri 15,1.. ~'(! lu:ti(l1"'..9 i7. !:iIi' oyun oynadelar, MU· m i ~rordi; lillyuyordlu. Ne li-'U.ZI)t ·kj,Naei, liJol:I IIllmr:lll olll>.JiI BablMmlh yo~metunu mu. _ ly~ IIml! atilbey·, diye cellar ~ klZ, atkRd.n~IILl nTn A:k Lbei:leri.R1 gfu'" t'~ie SuttRfI~l~ ll~.l'rfltn j "Sf~I'T IJi!ln y" dafaa bozuntu, ~IUu \'il1 ha.ttmda 'I.'" GiiJ.a'!iwsIIlr~)': Olln~1M1 ..... 8aJl.o"l. Ftt - !P1~-t'l O~1I1ll0"l l\Ct.!ce;s!z l'I,ll.LmulJ!.1lI. 50·, I'qjILl"f"lr. Jl:ef[teler ve ml.lrett.lpll'nlen (II. Bill g~ ... ~[mL<:!aro ~Ilttrk. lIeIit'. mU~ll.l, K~Ze!It~11I JmYi1flXillat1. Emmohudl Ola·r!ye aiyel'1l.~'m rri4'lTUHlt'rini hiicum hAttln~,~ hlr untaii'ma yokt~\. IF!I~ - MWia •. I!:n't'!IIl". f'Ji.lIU Bllmlnm;., b~p ol~lyor. roflY"'fI ",,'lIl'ile!ltk ibjr IItil,~~ mUn!kkfI" bIt" lMDilJ:l.kll<l .1.(Iiyo ..qUk, lef .Ie~l1e:r W2dutar, "l!ll9 'i1owu nun kanit',l!U1l !}IT p~I'qll. nuu'li.ameLU "bundeJ'l evvel.ld :razUa,:rlm7..d" iinl.'l.t. Harkes &'Y1'J illt· oYiln tut.Lurmll~, I'll! MUJ<ttlf3, Dillond, E!j:l'lII,h .. !ltle:tul\~t ~I, IllI!!YVOSLi'> b[ra!cl:\,orau. Yorgul\ gIRlll~lU~ rstmc:n hepimlz: PUi!. Yt&d:ilw, oteilll ~nllne reline!!, ..:amlcde.rck funit.lendl. IJ:z,rna dokl.i· t,rl-!. Jo~ TSl!lj kr;lhrl~ bll.Ql' .til1i ~1:lj,ti- yapLlgTllI blltl'11"17. l)j.l" VN.iliYi!ltte illlha .JiQfilCflIil;1or: Hfm'!:, - l'Jl'!Cr'lel, M(l'.!JJJ EU il.I'ldia :UarbiYlijll!!rip. YlIopltll ~e oIIl1kaJlNJmli.k lG'ln bi,... ll-JlZtl v'lllrd~, o tkdi: nulm!l.n'l1I: J<:in ya]\'IU'-i!r, Qna afll· II Klbrls adasemn L ...i.kt;J:!i" dllk)\lt~ln orta:!lmda dolll1}'Y<l1t1U, Ta).l:lmm aU- ~'!a!I. llCl;lal, ll!frllh~p' ~ tliU.O.l'. Ceo mUnlf't'lt hUc:umlvdWJ b!oonde Ci· nbnQ'lte IlWmif.1r:I'1l bbllmali; Pix k~Yii - Takil ~ar,a&rn! r:;otJ.ver, at.ekl yarak g'0Il'm~iM 1I.1\i~; dB. 01d1.l. Tabtp Salon:ti"lrl 1':~kll't87.i de J"ilklillykls! 1llfllak t .. 8tnil"J.e.n.lrree Ga. li.I, .l\Jot'llJ'11!It, Sl'l.!tlymll>TI, 1'l.lIiutll. ~t, mUI'I£j,PlkiW; 'ciJr !lurtard.! ve ll,lti r, "Ia .!1l!r6r ~t]J ll""'l;ta,hlJ.ly~'lJlJUnw, dsi:!L Bu dHI:II~r, h.trii!ltiY-l\n~r. f:i!fI!l(.l1l kilo· ,(~!Zie!l nlB41l.ldoj... Ie fit!!l!t (i,l!.rIY~Yr. j;I'IY_ lEi.la.sJl.n.y tlJlcmu bllfj,bliLlIn orladan l-;i:llkll'm ~\i!n.1IJl Akm jyi. blf ~i.h.tm. IIllu blr !lOW, It;~eniJl. oLt' klll!18,'joLn~1liM alEiCIi.!tl: I:ilrkM P~1:'''YII. 1edit. etrnez, - Son V!!IL t;:ilkken KJ.l!J.rlE! MlM'tH~ hthJndll asir la/II. BIn adam, Vr!nl!!d.1Lt: t:!1l1'nl1lJrll'10ti • aillndl. Q;:illlbi~!.lt ~i:iyl'il d.t1rl;llJln bin".B;- d~ -r.1'AA~II.IL, dl~l!!E' 'bh' 1~~IIIJllne ~1~.iTh8.k ~1.I!l'etU" k'OJ' y.u.nut ~,R< l("infl f.l!:i k1'lJilen fwtl&l. oIIil~. MOId.II. blzjm ~iJ. .k8.yn.a.dic. 9iinJ:ll olarak IIJf-l!lrni4ltl. WLZO;5L~IZ bu. lIa:tlin ne Idlylkli: Mr hJr.mneUB ill1liLll bnLunbel'l I!;3.UA lYI:I.;i~Cibi:'r'at hd:dfluiI,ji bila F.llll!!"llIj;1h ..~ • HiIi!'ilIh'e Mrr!J Flttr, li'3kIl~ !:III' t.l1k:u:m.dlto II iOllBilif:;:·, ~'I'uY!an II ra.1o:: bir 'Op l'lo f'UlU w.r5,!nl:l). 11.1 he;rUJlIl'l' bl.rbi·ril'le ¢rdl. Kaf.wJarlJ).' tlilLitLni #"i:io; :r~at'l 19lnde EmmOIl\UL, Mtl"tl.][', Slr~r I!:""'lmjijl-:~ll <)I~II (tu un- g"'"II'IH, Fi!!ner~Jl.Jl<l(!liL!<iI', dUJ1 &nli'~fu"iJ.. !;IJ.I [)iII; CJh$rl, t:f~ Ifa.:fll Il,"LI~!!I.l'&l!:; matJO,l'I 1:iu tJ:i.IU;(1I'dll. ev],er! m~-eI'LetiM nl!lbct gb-zlcri!ll Y(l.rdllar. I3u.re.I!Ilil"ChI. be~i k:EI!'d'!il'~irle IJ.nlJ[!tt~: lmiatlya~ old~-I :tat!iJm·l, Bj~' p3.T'r;liOi I;hl hu fH11i n),~ir.la bR~b' 8.'i!ik kl.l~l1lt: F[kretJ dr! almTi' blliunurrttL AU lttil&n~~ g~.j:r.t: V(!r~'Iru ·bll' je y.a;)I; In ol.JI.J11a.r IIi>:; III!!::! Cikfl.I'maA-MI 'IIi£:> Yak I.;j. 'l'U parayI El.~BlIm. na da.:il' yl!m:lnltl' otti. Jrllll:fl.t bu t~ ,Oll\{(l!'i"" M~ORl'iSLlIJl ve V-en1!Qfk FaruJ~ 1mI'Ll-:lI~rrl.l, O~I~tlUl!lI'I.lY yorJa:rdl. SlIf! Ijj,civE'ftUler ~"ljtan pili !lElb~m~ kUYlllal<! i:'IoclaYlime Cl· ;rIlT'tl;.oUp rG"lt'l~r'U:r. HI!! [;<()fIw,lllm&dlllil1l Olteild dcrm doerbal atJiru: ~'"lil'ekll ko:rlf.ll.nlu l.o!'l~a _ ruerba. datjl~!IJI'I[1I rr-lU~l)mdryl'I1 tavnlili \.:(l. fuI.:Yillte k~d[l.l' .p:'U;::el bLr O}'1.m oJ'l'I&ill- 1otB.d.l:Il g6g-sUn1l \'u~1!.I !,'c ~rl gel].dt, " ItlitiHi:'t<Lrl00.!l :liIenYII.-YI illr k;~'r.1l Vo(I Mbat.t4 klmrrr(,J'lIQ, flk-11 a.Jmm...:le.n ~Q_ _ A11a.n A..U...h gece yB.t"LSl JI'JI'dB mete ~]medilM, El'tlmm'lI~' ~~ ~,1" ~a" oy'l"~1J Mbep oldu. AtI'Ilanl~~ Y{lk- luX, Fakat .lIl'!lliCIeJaQ!lbilr"l Nllclde bll:' Btlna, ;yell'lIn 1-hrblyl'i nll~l';ItLcjmtlltl",I, H!il~ blzJm milt k:lIIlilTR, 1m mt'1lllr;k.ettc paZVAl).t ds. di!!llj ~lIhv~ £~emliJtr, kl'll 1i kEl:liI.- ni'21 hl'y~htt.li\n Yillai,1.D1i ",C'II!['mi"l{cl']lI~LI Il.R.lirl.#n nih.ll.y!!t-e .Kadar t.esll'jn1 itl~llt hllllLn~ j:follm topu eZfllilk Ina- yegli.!li3 gQLlerinl kaygiittiJw. BlInoa..n ntllIflI,lJi! 'bIT' 1~1I.[(l.BQtl'". Ilaada 1)11" ~El~ano-z V(.l.rdar kl, YO'l~1l.' yak hi bir yerc kapl~analm!. dt. Zcrla IWli~tini m:ahii'-!iltil'ittR \11"11- dl: bid yGtote V_dtkhlerln TUrkLere gbeb",d1 ve boll bat tamamlle aklljidI, ell, gell!ill t'11.'liatlwrtn kaCRllllima. lIo11blliP IjQnJ"a Fenel'Ukr de g"e!"('k; 'iBnE.!Irz;llll !tU'111 1.C!!odl bl:rB.;I: lflZlg, lIlur~ t> .!IeJl 11lIu I>Il!'atI!i yolun 6il!"kl UClll'l-d:il. hlT t'a dlte!l· lll.'kll.d&ri;dBn to n~mC'k:r~' i~! ~"'IMf(' l'la~~ bu ruC20Ii:fkMIc.· I::Ialllln l.l.e topll11. de~jl, V!lha zlyarl1! oldu Va uu. il1at tt\ muhakkElk r:fSlloii!" , ,[I'or<:lk lieceJlkl:llZUk yth:l1nilllln mUte. p.tfrtl!den, gol!">el21i11 bjrill: ~!lP. Ql"kIlr.Il.- l1Jw-da demir gfuillt1M.1 duy4u](, Bjr.-, I-r,estl"nli Hi d:enAze arttll'm, l'i't h~lojfler, TYr'k hudu.t ooyhl.l!'mda In!ial)l~ o1ynamak hs.tIl!ll. Vi!o yallut [] ellk I].;~~qjllltln lwybilt:l~IPluj.]l'~ seb~p inidlt ~l tlrSlttLa.rr kag1r4:rlIiI'. :Fa].J:·a:t rak ve ~fi'lt kltll!lCa bD!m1l Il:!:erin~ d enbl:re ~il'" projeJd2iol' paJ'l;a.d'1, ,~u' V - .. ,,~ d.o~.....",. .. ! EnliHi!\Itd!~l. ba ~l!!ld1deJd 6.t!;.hrnl rnu.lI.vlll b.El.ttlnl dll r;qdu, ~(I Irle.J: dalol:UU.d1l li'j~rclln iltt~~ t!.r ~ "" ., .. ~ yapm~r lll'!~~"'llt k;fl~rnlly.,r(l.1l. Ur;;l.Ik kUJ;;Uk ~HnJ :tria Pe. II: Q.ur dJye ~arel ettil:i:. \'~"'I!-tt:m ,s...... "'a liallll:'a.num ...~ 'lifebozo,u, filan lurmr,zll)!ar .!Ion. 1M mllO;;mt;11'~~'lHer, oy[J~,a '01* CIil.1'i11bs.~IIL' l1;Cltl:ler kllYIR !;10!!!il'e][ l:;:ilLt eo I 11011 De- en-rtk ........ "'I~' ., 'au '>'lI1!:I!r""et d~\'leUIi 'V'I"n,r!o!:lll<le t~llrll.l: ..... ..01 ... ('1 ""'j""". Fi'l~a:t f'3"Cia :E.t.a·n'l!tlli- ~rill!ll ~nm~81t1;1 !;:ffl:I.e-p oLdu, l;('~I~lI.t t>1, t:'la Iyi dL1'~ndj]I!~'. Nltei.llm HIlI~'bl- d[~B.r, NaLmjl1. G"lLIml ~~Il.L"'I!\!II. :s~ tSi l'lllll!Jr I!}~rlytl gjfdl VB 1t1:i1'llli.noij jg0<1 raPfl'l&<l a.rk.aaJm~Rki e...lm: rfu~l7u '1;1.- ZII. tell ~a vq tije.lty-or-d.u. ,O!!libnl.WJo.: """"J> ·l .... '... qklfl,!lJp .g~,jl!rleooerllttt :o;!fIf'lIr: t:lfII ~~J"ld41n(!t1 hal-lrb 4r!!~tiI' ,Ill!' 1191>1. 1zI ~fJr;(j<) $~'[.y~ ~q~tflI1"!-'te- t!l.lfIp Yi:I k~Il'~ls!~da gu~m1l1B berabeJ.'o! kaJ. KadrLnl .. tofl tlltmll!da!l: lakrm l'&'lll (je lI:aydMLllllCl. Ma.l; h. hu lI'LUlltJ~ ~-l '!r~~irr; ~ll1otbilJlll!ml ilon!l.lle kaoCLu - Duruy~rllm. d1U'UYOtllm, dlye b:t. .... ~ I 1'- _...._.> t . dr!l ~lC_ MiII::;,lj:eliporu dEl. gll.. 11de V"1l a· hem g-Qi y;, nmak ~'e hem de ml'o I """ ". Flilne~'b[i h!;)etlllil R .. gallb~yt.tl :)J i! Ill!!tlc~. r ... ~ no('- r<" t ''''"I~ L a ........... Li~'[la ,0 !lH'a!:'I.' $1tlOfll(>"n ~md~ Yll!tiljltl~i; flM~i!=El.lll, •. ...~ ., ....' ho6;t'~ mUk1:'ed~bt D~I!' :l:I!V~ Ir;:l!n.;'lll fInh, "dta.t bjr tllrlu 4!lr<l>ma4l BIrl:l/MilII1 Iwv-tl ~hlLk.;de 1.;l!, Ve;ne- I/,r(lnedHI'I,)fcl: <1et-H !\oI;J.Q{I;l"Ia.:rah:ybiltoe :!IByll!!r)1.e)t Hl.;;o;ml gelLrBI!! ~an!l~Fl hI'm&l~ lOin oyn&:mBlII ~!l.t'I 1I1.c~v~n lonl'lt Llarltl.r, OYIE ya. ya tllk~J btl LUlllll1,Z&iI. R17. de ha. dl1.l'scs,.k, I1a. dLmtea.ll: d[Y-1!! ~iil< (iiitJeti Safi1P'e, S~tanllll lUtnll.!'el!l1 ._ 'Ii" mef. IIffak ld I B yen~;hJ""r_ takmu).. H .. rbjye]Uers gll2; s,qll.<Jlli.c "'(I,~r.l\.kUlllar "ill !le-kihll~ h"kll I!!tl,U· bu tal;(dlr4t:1 k011U"m:a. bjrdellb're ICe- pe..~Ild!etl lm~tuit. Nih~'!'1; dw:d1J, U. QII11'.l!lli.Y , "'~"'fIII~ eloist YarMtt:uleyl' Ion. ur ill muv 0 u ai', III &.DUn m!Uabakanm ~irJm;l de\'u.!lLn" Kit hUlrn ..d!ln liekb: dJlkUuWIi U<") ,r::ol 1'l'llQ;ti; tax OPI:'[h!f VM )'& tM1br..d:a.m. bir.~ idi !;oktlLn b~yoro~, D'-~ l'"ad:a Vel1edjK~~ - l-;lZl!1U"1 1Lli00Ulf hL~ de Maskesporlular, daJtEl. !lGk. gol po· l,aZ8.ndrf(. SekLz: ds.klM IQIII.:tt ¥lI.prFmRBr!J.alll~e; Cln\ll.t - ~D"mm6;1'. liill.r ntrk.Ull1 g&ZiU tifltine yijrUnecek AyaCl.: Hurd~ bir O]'lcl, Ill!ItL.nDl ~ bir' ~ VcnHi'l( 1lt: Biu.~. li'I'La.y.cli.iJnlonI.JillIIktl- - lxMu u}!,m wl\n zJ!lyonu.na g1l'dller_ Filkat I>a~e onQn, i(\fl bQ 3 gol ~ok haJC!£ Ijlu.ra1l: FB. ~urld - Ay,1m, oil'II.n!:a, nnul • 'f'lk lIZIJ11 )'01 YIl<),Illr, _ En, d~H\ ~LI}l'Ui.n1:! YOKQ,,,,,!lda tomobile b1.nmek 1~1n _JWr1 ~Li. Lki t&1d iI,'iIl: if' l1.~p ,~~fk-~i!IILommR pamt;;aha hili' h.itnt;;e:r hedi)/e c1~ mftOffllillf 01.IIII"JjI1{Ql'lan:lt. FBI'U~"U.tl npr larllitll:t'llu'lnl'l bU!fllk. kli!"' ijmit, i'1!t:, n:.drl, !'ll\lm. NIWI, ~bll.

lII~illr~ binlL' nlrcr kc.'li!i.e'~iW. . del\,j!;03 l"hallajT>e mo!<l'1i!Jl!1'I Ui;jt\l1Cti. Mllrlldm Ei.t.lldl, :6u .:;ul\O(k MI'S.i .;joe- lI:&mbr 1- ilk g021 B;grHU Snii~'.a SuLtaLlrll,. ~ip,de CIID. 'l/eru"ilct' ve der.!z~ lndtr.d-· diler, ikiJ111!"1 Seilm de.....lnde Y"IlllLLdlto)roCll

*

"iii

a-

F. ahfe 4 H arhige 1 rag 1-. Spor 0
R

L-I~t.

T.tlllna.k~!-Iliil.

m1!C'Irleh

lulUljtlrml'l ge.velr)'ip duruya-rd:LI. Y., iIl.r'lilZa gslmc..e ~niuk:

l'hU11:;EI.'~ir

rol"

!l.

I'I"L~'I

Ui"1

~*

w.... ~

..

t~ruw

.etmBk dimGrllilJiruie bile-buhmdll. Bll' YlIP~[ bot, k"~ hft;l!l. II.Z ~:!J.18In Gs- r gol adedln~1I aft,~cfLl!:l I~lin~,!l.tini vel'Hl!I.r'I}ty6~ BOOrJ - ~.tnl.r, Jl8.)'1'l _ .vme .llllrl1 ~ r,1l11lC1I,t11l. H!f:!e: 6v ....;lld II.k~arn. gIiLrn~ktel'l az pa-d!i:FlM tai£-dlm. edil.ece~ llanl;el'ln tutf!_._-"5taf" lruhllLlY6 ulal (ll!iL~!l]..;lI, di. Fa:kal. o;:alll'tl. ,11 (i.:,:jtalljl klutu,lI 11. YII,a.r. AhtRI. NlIlt.Iit _. "tti~~, !!HU,.e,y. lI;l11~ln t;:MllJ'a~tlll:, tr, De- kl1!'·jl1&Ue oldututm ve YaJilid,njnlli\liI.l.IJ.S<J.tIlY t~r.lIlm,lnrn dl..ln)rll ttQ,h mitlel'1 'bfl>!1('! "IJUU·r;iI. milK!, .l!:rtu(j;l'u] • ~i<ffi:I:" AlL TaJ{~lllJl!'dl!1i ,oLL 3Yaf!: tut&!' ~k' 1..11,. ~j!~'OIl~MI:H'.a.t -blLml..l haol!t~r £ilIJIr.::~ d~ Ve:net;ll!k.tr.-n ne !-lad;;;.r Ueoot aldlr. ~o;!n<!l oyu.mmOl yW(e.roa <'!,a IlIl.y~ttl. !klnd ~&kl~ud.1I kLlg1.l1f fl'lJ!rl'!t:Ln Hakem S~I~mi A~flLII1. ~o:l!3.Nll1\1'11.ne ..... !i.-niI, Van:h amI!. "" d.Jll Mr !J'lo;ltm (eo(l 11I!!l'ile- gtIDdendl. 'FaLtLyl!O ...er:Ii- j:;;:rn~ taif.(tire<l.et:;;;'I[i7.~ ~Im glbi. b4rcinCi dtfi~~de l!1"fa:K'rt'! !fl- dlIld~ti t~l" N~lml!O .g'e,.U, .j!)1,l. t:1"t'Blltl:i· :!Ial:.tt, KfIImIl O}i!'..u.t ~nUnrlel durm1.i'!l. ~o.rl1 ah,i!:1,f b~rm Q\1)!>i 10;1i11J,mlm Qlt.VlI~ !I:cr··blr .mek511 YIotMtd.i.!Cl" ya.~nll'i hltl~flmct iqt.::- nlrH oyunu 5!!t:tep olmllt~Ur, HattA bLr y:l kl.lllnn&1'l Nalnt; gtilel b~l' Vlil:'iJ.~ :Mill'S li.-Ume ziy-.n etti A$IIJJ Il'Il!.lat \ler;;I1:1.lc !!eti(dc tupia VMl:(Jug.e g~. Bu at"ada rLn~ IIiIUnin ~km.!l.'kL. "-1) CiI-'jlJsll.lk 'Itliu'alrk top yokklfln raKi"blno V~lrol.lI\U llk FiIIil!ll' r!Jll1nti k!).ydottl. Bunt!. ylne l!iu rll9l\!Il YflplllJ.J1 .mlll! IiUine de;p. !:U.nU~tl~ Vl!lll!dik, Sofli!le St!I1~ l!1m~ !ltskle ~mEl.dlL&t'; deyieti'll !lei torr- KI\~ ~~r tekrne k!llldisillOll tlimElL"JIilc: !"i.kt~t.ln 'p1I!lllo(!l Kat;Ll'ioln trtU~eqnme~ U!.l~m!ill mallia-n maaLefief :5000 l~& dll!;lLn .::ti~e:r h~"l" t.a,'kaoiy,e :)'fI.kLlI4lJ1; -'Haoll bllKl.ilm I\sllI,l!!:rim ~i!1-ll;ye tii!emek j~1f.I YflM...u R11~1'!i ~d'arirk :lJii.m hs,z;me ~!I de kaTlf· ~\I\U'lmu !c:aybettitlns kfifl biL d.::lildi, bU· ~'i111e yaptr~1 Ik!.noi ,g.01 t.a..klp sUI. libl !;Dk: Il!:n' bir' 2lIY&tll& kApqmI • ~ Vi! V!lncdik cittrrh~~fifl Y'0'I,i oil' ll'\~t:tli<.r.oo~ ik ~~i NUrlllIft1t[ll,

olmlUll
:;I~ndrg!l

]CJ:znn. N4}y~
ut.u~_

t.I1t:1J,.

l'J1tga

~et-i ~ .. r

uo-Iduk, ~MOl'
jm.I'l' nt bl1!lJlm. iimni ~flldl.

·rn.!J.Ilvi,nt

{Jc arktU1;ik1

m-

JPakllt Rh'

mutJ::Il'-

kll91mlZllt m~
k[

YOlrili. g'i(,lt;u:kel'l
bilio.

otrend.ik
Bu

tren1!!rt

1f6Vt'SmJII'

b6hcr

amn,", boi"
bi.r

zi b[r g :suktlt.a. bqt4u, bu tehHkl!;lL y<:>ICllh.l~

Ama. hepi.mi::: lbliyttk

l~ ve ell)isih gllfly<e S~ na.to 't~

~~

tii._~ ~
~at

1n1!~,.

hla.r. ,J.ozet T8r!li Vll.k~ile .,Ikke dubl 1I4l. 1!1J:nde (ierow~ hl-leblL"Zlrl!; lI~tm'~

F~k t I:ll\ltem ller ~ed.sn~B ibll harakl!Le kU1'~ roll.~fmll~ha~ar dEi.\,randl. E,. fak gilli. tocrllllllLi le bit- hfusb-;;di d(t~ru r;}lu.ralLl.

~.*
ReJ)il,

ee--

ge!;tni!Qen
Ih;:UneU

YMi

i~i dakiil:a liPTIl,""lI. t.n·, l"!lncr goli.irl,i.I yapt:l;, Ma-eJuJ1l

t~
luldu_
:!(I

Vol!!

.. ~in<." m-ii" lump ~

~-

v(' ~nt~l!!rl\l!rLIl1. l~mtla Ill!bep ()\. k1:l1"- mu~t:u, 0 Wm4n t:evec.;;UhU :3IaYe3111r de bc!iltiAn ytlJ!"J\flHi.t g.~:rrrl\1I:tj1.d1. Pa-

Nr O;}"~I'iC!.ltn~n btl1i' BUl1~ ~';lpmf\ml.l.l>l oltho C~vflft!n~in

!I()nru CIa.~yult yjpe sari 14hiki,miyetL s.lt~l'Ida.~era~ y!l.11 ~-ttl.· M~ ...vin hath ~UJllel boil"' an-

F'~tl:a..t Ve~edU!. Cihnhur donanl'li.ll.kat doaffi):rdf£r ]1~1 l'J,!.tt\!l. k.UiJl.a.nda.n'r £no;mc YJl.ks.¥1 kliI!I'~t'1I ~te Y;thl.l.dl lt8.r1!l1 foI::iJ.'"ra b'IA do!/," mW, VeMdJlk-~ ba:fr ki!!!fjf~Cl:L,Rlltr:tlt- mak. bltp"c.z f).r!r<!. runl yU!lUrtderl billZEl.lLCEI.~oe ..... !ne IItt k;adll:g&. "'!3 bll· ~I bJ!l..llil<,1, r:rdi 'I"l' So-lc;('.eQl flUfcttt tJilll ~d.l .Pre¥f!-U kadrn!l3ll1 't.&i.im oC-IIll ¥I!:rdi.; erlild-i. Si'r.!iJcSt i'llf'i'tIalan 4-00 hlctstiVak;a U "Um:"i.l MBhnll!t d<:1,'rLltdll olYJn ktile:fHn ;,\'Grinc mg~i koDDWdll_ E.u :Beier ~lP1!hjle.r i!iJ'Bn ettiler, 81,1 ~l'etle s ...iyc f suItanm U¢lu')li S3.f1tyda !..lslll e~sa fedlariki ! \'e It!-

&.-

M\lJ"~t U2erlndleki.
yesinlle Vt'l!!l.ell!ok

MllI.i:Z ~
bk"

~!llrl

!la· 'lfllCl

c!?r~y!i.nta.:r;nll~ geleUm: Yatmul" a!hnda. ge~'OOl, 'l:ML-nc1 d.a~.. reds Gala t:a.'!s,r'1I.},1I1i! ·L~iUldtlIT bir (1r )'linla g'Dll11k v!lZlyoCto b~l(' fit'!lmoadi, ler. Her iki LJI.J.·aftil oyundlll hiJHs!iJl:li111' blr h:!l.kimiyet le~L!> edoonadL Dl!!vI'~. btl' ZfI.kBlzltk h;lnda 0 • 0 bera, b~rLikle .!;(>t\a r!rdl. lkillCi

Ma~m

1~\l1'r'L1l ~l{l h"Uli:u:m. lIattrnl fieat.ll~Uygr • rll:k.~t ~'1lIklLl'"da say.d.~~lg· o!M!'~]IIffl' ,!;:D.L. k;fi,1i'4lnPl m ;lrrL otlh.ll),Qt"cll.q. ak.(Lt ~I a.F {,j~inin ill"'t.mM1IL'illlll. blr Pft·~[l dit I'lj),~.'bi~c kaleci,!jjnin gU.:;e.l Q:)-"Ul~ a,. mil !:I]mIlkta jdl. Vii! d~""re bu ilUriltJ.1l a • 0 Fflnsrbllh~e 1~h.lnl!J bll1aydllE'ndi. Fenerlllel· jkLnCl tI~'1'tdc NjJIC.i:nLn 1kurba~ gLttilcr, Ve rnilll. kilml!l

va.:z:ifeo1te !;lIhillfi

Klyera,

ba,-

f1evr~4{'

de

oytJn

~,vl1l !i(:. nildma

n'lin ile ,!:til tlWilly.! mu"g:fta.~ ;:o1;d~, Fa'bt

toaiye (iriba!J:

ve U;z.

etmes-e

,,",Ie .:I.e me~ldl.l. Eu 1:;1 Sip'fI. I<ih.k ~~iYOl'd.U'(r~'Ml~ M"39iJ:e"!lJ:'l'OrLlJ- ~ fklncllL(tJni de l\T!l.('iY" ku.rbll.-n Ii!Ittll~r. hileriD trmttr ve ~(l.m.et fa1zJer1T1O:· I~rda jt'~rl.lkn ym'~lnhlk: al~tMerl ~ !I';a~a.t !Jl.l.IHl d l~bc ~~llm 111, Nldkarl~inll.k 1/';;l 'P-&1'EI. YAprn(l,l<t~1'I llrM'ct1) ii' frj 1.lo(:idet.1';:1 G1J.II\~?1!lll.raYllliu'ln rr Iii m 11'1 tl'1I.Jllli o.}'U.n u :'I~yireller~ llyn bil'
I~Q b~r C<lIiRll\.!t'!tl. lIlmjye't. tllf*~

J16 !IMH:!i'l!I!I. '"'0 baki<rI!1{Ei

du, .BuIllilr ~

lEtlfrtp

0'1- tt. KLjI'j)1'1t 1;;u iljl[ tiell'l'~t !<8klikt~!1 F9kat sipllhUi!lrin. lo:uhl,ldiU'l

~t.mC6:Lne )'{I.l'(.[Utl

I3ttt

V'e zt,~~

Vel'"iY"r,

Futbo~ ~El.lmjn

merfJ.)CIr.b;!]'l"~mt

haldlt hy !li:l2; ,,~Dke llJl- 81l'l1t1e i1e.... IJU\ luu:ar v~dik, R cal( llil yalli:lal'J dlftl' UtrlLf,na. ;:I8n. tUtibjQ,(jen evvel t.opia" TakllUrnle b-!I' w:kM_ I bJ~T mek i~ln tatll tlil" :!i1!1!i glD[ l:"elml~U, tIk_ C&4Qey" gjrdrtlmt1: I'L"-n komjt~e 2lt~i ft!illl., mllnb:;Lk!iJ.& Hma;u. i9!~ ml2likn toin: .rLn 100 )(h~p Il.tlJ.Smd-Sj 1'1lop:lIMtioSllIln t"h 'b\11 SUMIl z:e.yrl !<lrpfftWJ ~~ 1I!:ii!:".a.rl ,Wrt 'Girt, Hr:t.Jlk 1:lk <I,iy~ :fada.lj(ilYIt tu tulm:Y~ ~~'Ill yi!lru,en bir - O;tl U""on , dedi, trWr1cll l1mba~ ~::;'I!lrl fi ell. durall.nt • .&01im !fB.lumu;~ y.ak1&~tc; .JNI'o::ag-~tuiI"l~k'l:a. sQ,ylomJ\lti, ;;"ilekJm. jjG.t~: . Ja~lg:L1t1 Zfl\'{U:' ~~~ bin ll1'"i;YI· ":mlm~-. le(lI.flbul G'l,ttl :,'cl:'i1l:1. ried[, G&o _ A.l~ktUllef. «i-'I!:I'15e dly.a mli.lbLur, P.araarzllk j~nde t!:r~·fat~a.rl kl·i.Ip- lIJ..t!.lllyln kIL',(Is. ka1r:lm, I'W;le oM:ti. 1I!<rin\lz;Ln bd~'le atL!" ·bir Ilyana ~traYOl"gunlult. u:9ku I!l!r~e:nt'jtL hoPlmll.l!1:1'I )U'l'ItiiLgritti mU~km b;r "'1\1<:1. tulz.:l:n ba.,ll\& VUNi.liunli&n lWVe1A Il.Ii. OttImobil il2lliwli ljj,m.bad£l.l'l anc.IJI ,fl!Jtl'! 1>1)11 m~~tlJr. llyanl;a.dlk ne dl!!l!Iiiell: ll!'tedl~m ama. tiO mDtre .5anl"a .m.,,"-blldi. Y<LTclnn gtkm!l!cUkten bao\'ka bir ~c 0,; Bu ~e ~-I.ih..gu m!;tlitl ~!1 YII.l'!Jllln m~LIl:rdaft ziyB.na l,lVa:ltlak ..... SJr lirlll natt4 iki lira vI!iYi;y.Q-A~ama bit1birimtzo: l!I1tkik.s,teoll aCfl'lIlClJ.k. I;o,r h.a.ldir. .flJJ"fi y.Lnf! ~ !;)teJl{l:l" 'biD I~ 1I.i1.IUt- Oo;lrttilli Dlwn !lr!!l}e'kWi 1t:endlYelLen Y~I yoc, de:rmCl!l bq ~m ~rkta loiRl. mid al::a:~k. I:;:t~ll'QlJl IHil'~Si !lit &J:j{}l"l.M'I ~1I.l'Il::! • .ml~ b1r hovllrd,(l.. i1IldUpnu lI1Ilathk. ;tI tlllJ,'!lfl['1dUl1 t.ertl.p edlll<m yelkell. )'a. 00 .m4ltmu~l.11Ye:n: ~'I~IU'1 'liiln.Moda It;o:i1,mdtl. yup!hh Va ~. AIJill'I AHIIiI. (j~rd.l.:!, ~e~ ~

12~ dedlgi

..;.ok d'lll:iiol bir
U.

]1u.'ilumdfl. M(l.s.~~!O!fl1:It'lu ktllllS"Jdrt[9 :rutbol

Ze'l!lIJorird

1G"~11. kUi

ge-

,u

fI·~tjc:e'l1l<L

alll';Q:l:

rUt

llm:dll.

kll.l:lE!k.

v,e ko:rl!attiann ~ :! __ ~ IM~I'! Dlliu,ldan :!I(I1'J.,a, h~a 1..... I!;jml.e g&>loB-tlni ICaPfriK!!ar buJ ka~m~ :lim ~llarl-t\a Turk l!1Lmftr.i~ -Ml"itbel'
gijmi.i.i'lilti.'l!l'l".

e~

:rnl"

k~ Ysihudl

cEU'l.:.-e.n;n btl gi:l:ti

f~ltaTet5ni hBil::ier lIidll"El.r HI HtyM ettrkVol! moel}- 11'-1'j ULmll.n Kiyeranill. DII"jll]! il!i~eCliler, AkH-

li:nil k<J.i'I'IH, Ayetk:'!.v.n RY1.l.~a dG11I!1an 1i'~l:'dll, top. nLhu:l"(!t biT n~ru"l!.l a~!<!Irll. ta, Filirdln 1lIY'l'I11~V1" L1't111erl, NaLRlb'! lu[dl. G8.1ETt!l~l'lJylll:ll.r de. .~'(!giJ1e gQ.l g"ili:;I3C ldan~:sl, Ka.drLrlin Yl!lI! olrnll.liffill! lerlni Ka<:anmD'I ~LnullJ.r. M~ ta bu sUI'Btle 1 - 0 G,u..laLlASa..a),rn g'sHblye.raitJJnen

:}.k:rlPlJerile
MlI.hmU't',

j:,j:l"lYlQI (ll.,b.ta!la"l'"a:ya~n tJdncl $&mim, iJ;;:oijnqll Bur. Gaiatas!V-

o kll'da ·It:aI~{I.
1nfl1hk. blZ/l!l d~ ~ :srrQa. btf' ~.

b\;;I tJe yay.... killV!~"I'I& m:~.

Bir mU5li¥n~slar gecssi ferl,p' edil1di

hl!l.rt old!!:.

Tttbl-!: kaomm

et>;!lderi

{Arm.

llilu:t\.li. VHf)

tl~l

bu l:kl O-YU1\JCI,l, Ilr~mdll. depJhmllnlal' "Vori'l1lh puiur

yaphI!.-

Y()J.e\errh'
l'a.ydM

de bkinciilifi. lfI~Lm kazaum.-

rehMft 'bII.fla-

!!if. f(l5-& ~... ad!!tM ~" dttltrl axerna. bit" ~ ku«[elbll1l
t8.f.rnW ilt;ti.ine
Ill~

BayIDo; TUrk n'l.UBlkj {j;a.~larml"i1 JI&t&~mI lI!"ami:04lnmhlr. ilzere, bel!:.1ily.E. m~li!!i::hf!...Mslar gec:~l tert.ip ~t. rniye klt!l.'ll.!' ven:n-i\1tir. nK o.I~ bU.
yij;k

~I!!~t~

Kad~
~ klll'll!(

~il"yls bit' "Il:~ mil bit tttlll"l'llll-l.:ai'dIi". Btu:tdiarn. 8CH,~:a y~

k~T~1 ~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ya,fIH£j.YL\ttan. p~al~1'":
K.ye--

1lB4t bmail ilede g«*li lI.lIZIr
Ki;Io!I.l;ErvatuviLl"m1V:Ji.irlij-

cQ:~

OOlaintWlU

1iJfiII. I-Bft&C"alilbr.

,

~~ 'I"" ;zo i.ltM' de b~~'iI', BLJ. k-a- 'bEOltge kIQ)1LNrLn~n 'ZdClU', ~l~'1n'i rlrl"l.Rl s&-rllyda yt.l'Ylut :aoon akl;:e vari~ 'k.al9dal'ma ~', ~l~ c~ y.J.. d.a.t~ vanb. :sar:i.lya -aUaHI. ~y.a., ~ rl~ j)JIo')'lILT~n'i1. Bmtnii:. ~n hK e~eTolli.F.a.li1tt h!l-Idkatte ~.fiye takat. gOr"giill'iii! bJ'I'"t.~rm IUI~:IBI. ra 'mIke.
!i;'I)lt.<i.TlIrt V"enedikil~~~~~!ilS:1!~1z1j j~lettne Yllfa:rdl. Veuo_.~" .n bUl!:tl;f!lnlL Venedlkt.;;:
~-

On]a~m ka"""i)lm'~ m~Iil~.l1dle ~ •• '~" (a m-1.."r olmu...!...', [11;L!l4 dee '-';:\MJ<J;llL

y....

..

to.sllnu

ettIi t-rll,'Q W:r bfl:bcRl IlI3J'tnak S!Ok.&ta, NIIO:!JUmn.&ltI~t ~

a~n

k.ar.w

an-

gil bu gooelarln

pro~ralO.J,nl

hazlrl~

'll'erdi-rd:i.
tIZe:I"e

fir'lllDL

mzya ~I!lmIf'tfl' dm1 ica:p IIlIieJl

- BGlOOi),8 tara:f~I1.' t.&hlliMt a,yrDln:Irwl'

su,

11a.\~"-T1
-

F:ethi.yede
t>

iSlIrsti
"E!"jnm""
.. ,. ...

ilE!k.t;;m yo!unu

giin"iliI.Cfck tulm .... ce·
-,.

I~rbl

lIJ!ll'ltyan :!I()k:a~ !e:ne-l'inoe "'."" .. """"""e ~.. I'<1.· "l·t"',
•.- .... ~

!)Ir IIl:\1ftngo tel Jd lIlr l1.ocanm klzt
tf!liil1lt.

Idi, YEl.~r oLuZ al-

_
FctIJiyo

Hl!!y."t

.<~'" ~....., ... ....
A~M""
hllJ'eketE!ii'.

ao,fn.
hey I,,"

blUJam

..QttgTltl
!

h~liie he.p!!l:ll kllzil'ne LL tlli.n'Kl.I1'l'!1U. ~~''1dt1. dat1oJm\-eilldi.. Pek ~r:wil .. tfu ,rjo:'gbtdL En hi!!!I"oaftlf va1<&1 til,. r::fl WI! IIIId:;LeM11 ha,rekete
getiuroe..:l'blll ~u

eli att!#I

.)'dUDil ~a.J'1K'].anm ii!ltimdell b~rd.cl'[lJ.ire e1-ekb:tJo:Len· ml~ gLm tll·~iiLllt, G~tSi1l1lil1 ve 0111.1.1;21larmlll mt!hlm 'i:lir klSJnmr lI.!:~kh, m:-..
rakll~ !l'JC~ !;:cc~lik

B:.•r in t i k a m. I
. .,', "

I... 0·.·,. I.U··. Rtl-- ·.",. . ..,

~i. kiU'&'Ul&n V~1'IN:Ji Ihtim1J!:!1'1e Bil. groe.l€!!in bUttm ev bII&l: se;i'erbM (llarfl:k: Bee- K~~~'-IVU'a. ,.REL . ~~-h~t b<ir d.Mm,·I!i g~i?tl. k' .__ ~n lre o,unu 1I cr~ .. ....,.iIJ tI~!l,.~!kII: "'...... + onun belU'l.e tl,oI-d.w. klmdli;\e Ikttrlil.
!Oskti.

temm

llalllC!iI!ti

.... s:riqat.

ilit o~ktll.'.

Blr-I iUerna ..
re dan

ml n1u:atrLa!e:il !ide oin

Yli:().(lml!:k.

'\Ie .~oIt.b~ r;;m!aol!tePi. Hocli Ray.Efoe-Jloti1inill lkerlll'l.ltI"iIi F~tm" Fethi.ya liar.IUQla, mlltebe ..i ttl£'C:li:r.
mmev~a M~met Hm.Lt. Bcyin Qtlu Ali Naz.rm Eft'!f,d:iRin ~jk :I'll o\iI!<t'" iL«.i el\U S~V{l!.p nt!t.r: h~'Ila !:f'a.

Faku.t

0 umulmaz

bll'

11!! delikantJn.tn

kQJ-La:rmdan.

~vlkltk· k!udula-

Jllr-·..flkru :
Il::.n:u;:t D

~iml\. flfIClt\k

kom,hI.-

.mlarill~

llsltl.l.

lsl'l Emin.::: H,ltufiUlI kfl,l'~l!llI"Ida bu- M 5Pofolf ;:l~~kLl Um h.a.;iI'Ei~atin<l. ~kl1J'. ilierlll.p BA;1~a.- 1I:t~!I,!['ll1o), :kifl!l. TlI,k IIIImd~\jk ·KiI.~·gl1l t{I"~lo;tilltl1 !'!G'tlUl1a kad!a!' d!lo\'-II.Jn ~dcr sonro yli<I-e f!;:lltl. s,bWi va lIotr.rk 'Jekllnc "reM-i. A 1';!l~Il.['ma bll d:lH'i{l 'IS :!IEJ<t1iilmUI,z muil!t!li{l· mati: :iictliaJl. hlLii~ chN'nlll!yd..!li'Z bir aU\l'lu' :m!!I!l9l~indm
kiDlSli; 00 II!!!"'l 1..Ulilmln ;;:dmQIl'ZdL" dcla r;:jrr1l,

bi[' .!jarp attr; Qlpllik cK'iielt tellk"LerLt1.j ge-

Neall MABA.
.. ., ," . .;

azan :

.!tilt ikj ilI.dlm ~1'1. !ieil;lb;l:;i, PliilOULID:nl ten(Jit l:rNIikaft.'U]11:l~ s@.!t!"'lIrarN:

r b~nta.z

buktru.tr
Bekt.ali ba1Jalllrmdan biripin Iill'iII ile be, ~I ~k dul blrnJ.t Pml« hir ke~i v.mu!, k.a"tilnUil bu babt~t~h.

l3o.:liIitkn El~llfl il>8.rklil,l1 IiIz.l.ln !!'i!ft'4'1i. ~l<r.1"1 Gomu;;:llll'ma y-ayTJ:[IH~. bL~1kllltUl!!rlni;l,e [I.Ilna[1l~flrtIJ.Il® :liut· en uf<.r.k bir t-!!bll!ss[ln~ Izl gOrUnm~y-en tl. N aZI:rn). tltl'(;J~ Ml.trnlarlll 0\'1[1'1) y;!J.~ l'11nlmlG bu ak§.ll.M mevut boIi" :i!!lit:l!l'j~ 1aJj-It'"kon htrdelll.3ln: lI.oin$lJ,m.ll\ ya:ndaplLI".rlhl.a..r1 dOolallma~a. bitl;lle;nn~tI., ~t ~.u,'!;e lriLpm nc:ild, 'i/a o:Ri.ll1dC Fet.. 1~. Sokakt:8:n ali:ae«l)'{>f'hiY"!nll1

AMilolooa. gl!lf'Lp v,~ QJm.Iy&ca'k '1'.:1IchtlJ2dim, Ben ;sl»leJ~ niIM'itiS d(),~ k.tu ill.1ht ol"bH~k ig;m .zamnn ir~!Il "rl~mOO"ila·k Iq[n ~~'IJI OOf'.il~t ,~ !!:fi.Jl;Mi y.adf.bu, Cehaill' !l:(I, ~ldllrmU~ bir klzruj.. ,. tm OOIlla;'; V1!~ i;illt.t® ~l!l Can'!; Q'HlllL~ bE-lde:medl~l bu. ~l:iI~-rje6i kll!l ~ b&cn.htfllNl:.fi. wt. yetle.n !l0<J3. der'i!!110 sth'll"l;;mll'Nd;: Iiect ffiO&.ktciltr ••• .1I:bldI:1H: siir&i:l& onun ~l l'Bka"
...
dt~ oo.t;.H'"dr. SImi rdtI~~, bK-a:kaImi;IlI ~ ~ ~ Ar~:p b1r Ee!l'!!! ~~ bK gec;tl. ..... Dur ~~l

-

knl.llill;,,,

Naz.lI1'1

~l,

Send:n.

tml)U be-1r;.

·hergun;R:, 13 ll~!lelnIe
. . -

.....

.

"

Yufkail fl,~n kebabJ
KUJiQ ve,'a kl'9l1nik
·LudliPiIllrl

»1\.1'.:an

g'eltHtln1 Sofadll. 'blr an duraklacl.l. tij;te boyle·' Ilynl :;e!l El.yn! n!tr,1l ba!lndl!!
00.

tltlnu~

'CMr

I~ril'ndtJ. gl:i~gflie.
Grm~ !)OOUk

Miam

nell
8;]'l

sllu!!t:I. 1:illlll.mK

b .. llrdl,

torr
oj·

zaonediyoril!l.r1 D)IItll. O!Il'i.II7.i,. 0 !:ll!;kLi.

JreJalrtG hi.I/;~

4e~

~ NaImIA Ul:KfRt ~
'9c ~

g11m:ic lk~

h:JtrarLanan

~6Zl~''''''lnlogu~tUi'bI.!"'<I'k

bonimk

t!!iI

i-u

IIi;Ul':l.Udugtlna

Jnllm~.;w1t:i

i~ifl hile dli.:ha :i;aU)"'l!JD~mamL!l •. Balla, kO~jil: ~Mm kwqi.!ili

d~da:ki

dClI'.i'd-e.n. hirin.e Yermitl hu ;51H~ bern kud~~i hem d~i ~.
dirmq.

bu. fI1M.~II.\!" kl<l\'ga.mrl. Em.lne Ha:Lu- Hey.... ;<qI (lltl hey".!Arb1~ ~Up- d\1!l.l. yet'de dul'tU,tl. El.otUk. 1l~ dGi~L~ t IlUfi islanlliu.locla. ;:lum.. .Jr:!'omda rll.bme" heal l-I;~lm :'!m)~tx. 'Q~Lt!1 k.Om~Uiart 1Il- b!J: 5.ffIl.,.: t . U rEi'ILml'l f\l\ Jr&VI4I~tl~~ UZ'ilrmlil .'!oon!! rrrl!fl~ l'b"tUl1U I!'I l;m:'@.kt:l~1 yt'g'iln.1) (il~~tI Sen m~n .F'eLniy.:: a:bl<1.; dedi. er4L." FI!-tnLyf! ~hk ;!letl~lel"ln i<}LI1!t,l.e. Naz[mdil_ 1t~"il.7. (100 Ile~h"!l )'(l.~ml ill:. Khn~ b~~I!y.,r!l.an 'bUre.da. r biriktln.'!lltL ~Inl a.k+alll !la1r>a~ d.ti- mal ~tl'i:1.St"l blJ1"t1nl1J ,f';:IlM r;lOOLik IiiM.&O ..... Rem..... N~m. Bti'llke. bir~J;c,l klolp ludHl.1 ;lJ:l:a~~, kaTi'tSorl't(:f;.1 hoc stwj R mil mti r1UrI U!>ttlnr.L<lrI a,itl 6, be:.ldetl.~l m1 :lIitiYDr::;un.. i8.l.edifi. Zlinl,.o. W;).'i'gi'L i!Qect!H: .I~lm9C" i¥!iX'loeJ;e.:n 'b!!.b.!li!lI'U dl!. I!:&ybriip I1I!t.De-Llk&nh Bl-li:o\!!n b~lQB. v~" yi ))1.1.'lam~ylN:1iu l';l;~ ~de k6kl-e· mI1t-en1Jh1. "lll't" II!'!-I'\'ete kot'looea l;~[tSCn durr;lUrlUl1;;(iI ~:.:le::ri yanll::a .a.!lladrtlna lilkrm.rladr. 'b(ltl:1.~ uli'tlMe~ ~dl. M,adem kt p<H.!rllMl.l ver.;'!ilft SOl'lllU tlLr nxbml - Kiml D~ldj)·or.sun EllJolll? ErrzULe il1!,tll'fl t\lm~ t;.lt ;:l~l'!tle Fat- i~n~ y~r1 ve g&g1JaIlnllit emret;... 3enL bllkllyorum. .'!«li bel!:tiyo, hiY6'I'1. pe"'~ndi!J!1l. k urt1:Hmu "hi, Li-tt her Qll.gm'lIgli. u:''U'1I.1ti\ Uatjlaml~' rum Nazm;, tn,jjjJi.fJ geee Y<lI'Cffi oldu Jl1'I'l.dt fI ~ TIi~ kUlI!)ti1lIm .zal1n:et. 1.1, BMUn :i;a8.t1el'i p[\.1"~.,'I1nl ycm'DI~ dlye LoiartlCiJile kOllul!;lml,Y&C!J.k dlloglI tI~l L-;;&,leslode nuhut'l1,J. rnllazzap ed!e- ~in yI.li;ii nl) gll1lm bJl'kat,; 1iWl'~el:'b !le ya, uyluun kll.~tl. b!l.llLlm .,;~ gG'liy&r , ,~, .l1!u. d.1.IJjfu!tii!!!! iIe g@l1-ll lotik:a.lJ:t bolir~'i' l'i1l..\lOiSlZ Itl~ifl.a.nelNIIl. !~M. dm~ ailm~n yniml:\li!.lt'Elk::S'" bitilil YlJl.lll.,~ k_rnat"a bll-ll"!a:i!l.r.,. l,arilndo g~"o.jyG.t, hir IElllly,~ bLte kell' d:llC;i !lvlU,t;I Yl M.. llillwururn o I.ladim ,•• Oy~J!

1_
-

fll

wmm. ~
~

brl"~le~

H"S.~t'

NnZim
ilrl:i:llk

hsyK' •. 'bel'lJ

e'de
Ill/It-

~.
r!lt:!IUl-ilEI

C'1l41ccl!;;

adiU"l1

bana
G]~Il;".

rn~F'U

leIs baglall:lUllILk.

Ill.! kel.imf:
B~1fI;tZ

oYI.l·~g,

h'k" !hI'

nat-

U<:11t f.lal~ T'i:mda!d eV~n ~"i.!li

*

·L~ ll~

:IIral1.i ,~Idr:
'!Ul\'loe!:i

-ill.

1m'
..

b~Udr

kiL-

yajb ve y~ waiLrr;nllial!! )11.~ kilo keriirU.. moe d.e· riferiDi SOJ'lU1P !;l aTchktaa .ra k~ eli gibi dojra)'lp bit bLa MD1Z •. O~me balk!! h.Jka kesilmij b.cka soim b;"kit~ d~ d~!(l'fItZ. Bq ;!jib npr.a.J.; kl~Q~" IUIM De ~ ~ ill!! _ W ye.rO

5.-

113; itader ralt:rmum.

IActh;lye

!!Ibla ~en1 ~l·

~~

~

IntrLmID h~_l

""1 /SlrihK ~

liZ, o},m

mWfa;aell-es!nl

lio(l

d:a*,tnu~

~ -

,Sn h1~ o.J.'I'IL~
_

Hrui. <l:b"Iu. ...

n1JiKm~ck

)!Ol'i1UD d'Iy.r; ~j;a dIIi':

hW~..
~

~~
~

gtd!-. &IrrMml 'IHr k8.-

ba~
I

~R.

]~

~

w.~

'Vie

H~lJ ~ iki bavueeu Ida. bwt r-endeleyiaiz. fkl

ArHan bir-n: zamaft..~tCl~ ~r&j

I)ir
1'1 ~

ne di~~m.? ~et'bjr;JG ~ kOCH ~S"U hs,Hl~ d~1)Ie NL1-ZJ.1:'Lt. rj ... dh BLllnO,&.ll l~l\r"rnL rjiyi;)b~LinLn frikar
!I(Il;1l'1!l.

Ya

-

olar.alt dervit de buttrbmlp
1.'OOt. Kadm. bw ~~ ij~intj k-MmiJ. ~,

aksi -boil' teadiif ell«l
yat

l>Ol<,l.lld'U,

Mr,

A.lI: cm-1Mm ~~
ya.~1l ~~.

d."~
• IN ~ ~i-ln!!=aoI)~.~

Ih. b.n"
Diye:

m.,.,alll beti!Hlllf.

'01.1'.., 'M ~.1

,All ·... im ~

Ye!

L-i. kIrotl

..

(WI!. y1:!,zl.l.l1.de
I melell!K'iigl

al5.'tI/tI tJulUt1lltlll
WI

...

dl!ld~

Ifll..Z;.'r'~'ti" i

mUiHII.KQme

~.I!~8k

kU.

klldrGti

ke:rlUD"hk

!I~Mmf:l],

h-Ir
~JI.-

bulatnW(Jrdv, vab5m fjC~I'hm::Jlt;if.ni
<i

Hb1ya;tmm

olmuk

bu illtiYl!lrI

Ii<" halkml ~t{(bil-rtlli-r Ilt~1iojZ... !!:rmm 'OO,!uk. "Y6 derJla.::lil!;; ·btl· rWIl"~ik oni;Q:riS~nin klv['.Imlumc'l.;,rn - J<~y.,.t !.t.!lIIlIt1.. bftbam h~,.l .I~ ~~n. Iff.! Ilwl'nk I'I~U(lfi ,"unh ki g·lmr;: lr.u.~ d"iindiittiC'1l. blr t.en It.ok,u!lu ~ ~ocllk OM illt dllf.u- goriJYOl'rnu~ gibi l!I!lr oN1iyor, gen~ ~cot:llgli!}' Eilkol"fll"t 1)11- ~ nA:t'~ !iIlH~ 1ullaklarns S'8l"IIl 1:;8.'1l~1 1\!Ild trd I. i~:k it1~" t.dirile lml[- ll\Jldm'lrt;l dimeglm k£:!;lrln biro tUUl1 .!I:!llUurla mll!I.y{)tdu. 1I"~i'.lcrlni cnun bi1ylik
tutll}'l.ll t)illl!1LII't'lnll.

b!J:.. bu~mr yi$ly!)r. li:.cJUllltl i:l'lJhdan ymm !l;d;;B.5lfI>!'I'I!:. m.I 1I~1m. y;I:l!:'f5.yen Na, ll1bC!3 ssllm.t:~ &;!tU~ ~a~~

lnee h~a.lfld( diye ~II ~alabalt!t CIlltIl!:lii!l ala-

ilo ~1I1',~t9'd1ktIm MR" ,a eHerii Pzel~ oIUftiiUii. Bil t~ iii: ya.prak yufb Hri.. lIiz., OrlilS1ndil. bit )'uml.ll'b. kl'
ymnrurla

!1m,

.D:I-

iM1•

her tal'.6Ifmot diriinib. Etleri. haUJ i!e b~be:l" ...... ClUU!iI]", ·U kii~iI;II'b.&·b!nd·e yuf~.aIDlli iize" rine ~!1!U~ trd ,bftg ihi ill;a. patbklJR &mn.a. Ic~~ •
lI'ip ni:lr.f'JDJ

ma!l'lll

gec>!l;l;i. ]fu;.kL ~alcbl'lml&.rda.

.basta UtviJ h.etTttlil'l b}!t'lIHyadlkkn !IUlldD'mJt Ye ba~~: Kim: OJiWak e&ev ka~

Ii'kri.lblLlllrlnJ

lr<IM

i:K'Jbt&nbe!'i f1l1lIW[Z YJL~"'l'i yuotcmll.· 1"IlYl It!h:lkhtl VB.r. Sltat gee. yruotSmr. ..e1M'! j)~ on da.k1ka. olill!!_ J T.tI.'hl< so. katm l«i!!e..onnden tiz bb~ ~OO\l1( J .ni ,~q[!1'I. biI:' nAT-A ylll!iBl:iMJ. , !Sonra-~I'tCl'l'tc~1) C~IZ bh' t~ si!IZ

mclC6i11l

-mr-

bil' lh.ti.r;ma" uiikLi, b!lkLI. onil. bil' ~el,im~ nilflllul.t .:dcCllk ~iI.8.. bfLktt, .nr,koltlt lPt'lt gllCdl~in L tnde .. rntl.l ~~ if! tle~IJf.IL-" rtta.l~fl.lal't(l.)t bu olfU r-l ~fIlHCI. lfiil.:li,junG Krd.(:ImtYll;-o.rd II n;!!,k "yak .li~lel:l 1I1Yf!.ll sqLllnn gij18r'll?tJ i ~i i"I'mt ve ~nfl;llie;ni{!!.i.Z ft(ilrnta1'"h.1 u'.:Mi1, Ok!illrll.J.o:;n~ I\!"~ yUu, heyell!&M1ll'I hn;ll JI1~LI [,i,>l]Ip lie ~r:I;~ "Ptt' IClli'lkmtl:l (:{I.tn\lr'}u :!IU k!'!,panan b1ll'UIJ. Ci.eLbltLer no; h1Lk.u, Ba1
J:!,.

~tddl!"t1i .... .n'llchm mu.a.· 11 kail!l-l" "i;),'zl,ii,'nlitjti Ld l{lm:se

l~l

t

.G'ib~ giUik"~D otiELnyordu". C}(ll,:G ~ilrl~rna bit l;El.B.t ~tJ Fi,)Ulj~'GnLIl otil.1 ycrinds oldugu h!l;lde bu Z'\!oll.lri!l "·e )TIi['~Yli!dl '!iOC~g cldl'l c.ai~i k.o;l'L1 !!>Dfu. bll.bal>m80 bile liIQ<!I ¥ijl'i:li1t41J.t1l j~ uyku ,,"(!I'SMI1.l ~ t taJotLlJ nu giymc!,i <l.k.Il ct~ll'8dan Il\{n-

Feth!,ye Bertet!::r(n I~tlo ~~<Li it klnjn a.t~lli) fltt$. adtmdim ellk kentltrtl feda.
Bit

baih.rWt~.
et InlYO

ederek ~ril
!lr!~

an. Jt[rr.fufcIu. l1:at~

Yilih~ll

ol1m1ll'l

illtik<tlnl

(!.m~ 1),11 ya:lm:~

gelmtflL ..

)'CIa .sevkederek

nefiii! ~ ]e~li

~k&la~p, g-e.zd"i"Ck Eim' tti'iifma diikiimiiz ve ,erla har<U"etli bir' fumlil. 6iiriintliz, bt; into :s-oru~ ~ himllN

lki hardd i'5'inda iki :yq.

biJ.o ,b'bao. olw-.

-:'.-T'el,graf-;'
OLENlER:
_] Da:rpblllne m.erl1ur I iUHlioan .em Kafl..!lu.'mm bahail-L emddi dtol]i:lcil~ri~~~t:l~~ .Ibruhim Kansu Qlmu~, Karac;alli:tmet .k;fi.LT;j~ti!lrlma

-tel-~f-on' ~~--A,jans Ha'5e':t:le~Pl~";'~
---

5· .... ---

...........

~MARAtIDBN DEVAMl

~BA'

E'- I aile ~-

dC!!!! Bayan

N.aCfY'= Sezer
~mu.hniittiir,

omlU§,

I

ka.brj!ltaPln~

DOGUM: 5",kjr
bit oglu

Sfalinin 8mriyle s,ab,olaj m I ?
Skodada toplar,
bir Ho llandada

Bu.rsada §iddetli yagmurlar mahsule zarar veriyor
But,\l£L, (A..A.) - t'l'~ S:U!1lrleo1:lb~I.'L :rl:1n aynl IlLd~!ltJe orall1J'E11I> i!I~ r:'!(lVv.,m 'l!'ll..il.,lo'1!tti'l lIer t.s.rlllfmcla flt.:!llla. lle Yl!-- I!'l.tL~l lI-ola.,lIm].\ltJ.t:'. 'Ylani ha.:!at mevb~b.l.dJ~1 bUfl:1.Inletdc kIPl.:I!IU: ii;{I,n, Yfi~ml.ll' d.1.lXl. ~ocooO!llb'Hl ~ldlilf!tU I'llmjnin ,,1d.t:l.etll yagmn!'1 II!X!I) Y!'1A'bLr !lurethl j'ElfmsIlI. 1;1' 'l'lrunJ~ ,,~ $0- ~ek1t ve kaklarda seuer M.BIllo\m"'liI~lll", Kllz,a- maamdan dlr. lm'da.n ~lml!.n b..a.bl!ll"lN!l g6re ya!mu-

Kar§llhk~I hava skmlan
AlmanYOt $im al.i Fransa, Bingazi,
Tobruk, Malta

:G:0mulrn f.i.~t""r. Muhanir arklidl!!Jlardim

kir Sil~iIf·1n klZ:b GU] Kl1YSe:tid~ o}mii~, aile ki:tbrj~ta.nma. giimiil"

*

Tii.t::~r;;l,afl. :8, Mustafa ODglI.!IG1"mn C""ki.it:lil.tda

a

Faciadan aJacagl.mlz del'S
du nnak. dereea derece vl1ksek rnakamlara habet' verer;k roesuliyetl eldenele atmak suretiIe kendhli temise ~lka.rnlI~tr[".
orsadak! am va kotti hig b.i:rtl!H'akeh ge~emez, '!'r:llllk"i..i. her "ey uaule 1,:1 ygund ur, her "'e" dereeelermUfetti~,
O!>ef bakmundan

;'Ii-

c Imu§. mUfltur.

;ra vrUJf101. :\' cl.~h i~[I;i kon..

mu§tilr, Yiikllel.. Mliheendi,s M!!!ktebi .idue 'J:!'liiduru rilLhmetli R Kail Sezer'in ~~Ve ·Be.l~cllre .mUne.ndi!;llo!Hnd~n Needet Seie,.'in "!illi.

dan

*

Nl$A.N:
Yi'llbl!ylsnndiln A:hmet N~ea.t.i BI)Tanln k1:tl f _himol: Beran iI~¥.erL~ ~clllret ka.~.tan]arlmlzd.a.n Om.e~ Kall'il.cioken Ka,,:hk:C5yi,in.a,= n:i§lan[anml,l Elrod '1",
L

[abrlka, Polo-ngt1.d.a
den.iz

E.m~kli i!tihkam

SlIbayhml"

Emekli

uagonlar iahrip
edilmi«
LOlldra,
I,; (A,,\.)

Almanlara
gore
+1

-

mnn

ordularr

anasmda

R'd,s. v,e AI, muharebelar

Sovyeflere

gore

..

lurkiyenin
vaziyefi

b"~II::r'illl 'hi Imfta [I~mU:l'tur, AlrrUI.n krtaJu[, bu ml1t;l(:ll;)t 2iar.rll'1~li'I, lii.u.t.i (B:af! 1I.. 'Im:::MIe) ! i?:ElfEori slmJJj Illduklarma ldo!lla e4e. lartna ka..r~I mllt>lma.dl: dU~gEt.la.r- h~HI1l:i'LeZicr-. BllAkl:,;, Alman ntDtful1l Ult. (i;;:! ;)I.!Lptltl l.a.arruzlta.r1l.l. L\~k<l'l'1 11 ~l'I!I' wrLlI.l'J]]ln hticumunEl. kBI1l'I. koym.!i.k kAte. mUl[\cheret etmekt~!r, y"s.tmf l!tln :A:llsl[I.J;m tatkU[ ctt!.lJ1 (O,lltJ.U1iU· Z,Ullmlr mmtRJtalil!lld,1Ij taYYII'relerln WlulU iyi netleeler verlr ,glbL gl;lzu'k- II.ttlldan: bombalar]a, topllll.I'la VB mLt. tMkteiillr. ~'illy'(jzil<urle MO kamyon tB.hrlp oedlhni, Stalln taratmdan, m~laetJl'Ioil mee. tIT. IS tl'(m de t&h:rlp Ollll\m~tUl'. 'h'lr J~(o.lInd.ti! "tikdirde bufunduklarr 1.11.ln r;:eoe S(Tme.lensl~ '1HmcnCilr(!1' jn~'['. mahalu h"1:'k~·tml:ld= ~~'VGI hel' ~r,-!!,lkezl ,Ui) Vi! ytl~larIri i ltl!m.\r; Jlr:rlthaPl:!l tahrlp etmek tJ.(l.Jt:1UIld.~li t!l.1imit.tl, tes!rll ba.vi.\ tatU'l"Wltal'I Yl\pll~l~tlr, AlmE!Jl rnaltfll!e:r~l'Icle bllJ' Ult bu: hid· $<Dvyet hl;l.'i'a kU"''I'etlaL'i 'Iltl.Tl 281 det tollllm etmi~ glil:oLQl1". hyy:ye ksybetmtljludlr, B.unl8.Tdan

K,., azim D'· lk'fren mx ban hahralar
{EI3.!ll~ .3 i.i:nc'U.de)o
D~o'k j:!il~!!r ~l\['lkil'. Kl}ylerd~ okumEl odalarr, )!;;roedl. l/;()opeI'lI.UHerl, lOCIcu.k t!pDI:' m~.ydanllll"]:, park1a.r, mll!lll' flTMrl(:;)er YIfP'lldl, HaataLlltll ~i.>yIU ;;:oouklarl l~Ln ~Klnde:rh~'I1'fl:lo I(lr a. ..1I~r, tzm.itde Btu.dyurn, k~~ sahaet, otomat!k te.Letgn, ,ci!)ktNkl1 trlml'l's.y, fellllll m~z\laha, l:t'UIVllllli.l.t, pil-rklar, ,"0 cuk bsll~l!<lerI~ 1I.lVvem bit' yol tjllO[:kni. lli1~l.l.de gflUl"l~(li, I<U~"lI.[r,JlU>·!l. ¥&mIl.:ol4l.'[' .I!liL'lYUI'IUIIgl!ltli'nmelll~cl>l) !;!(l1I. !::al!~ll. :i!lmlra de blr menba suyu lfil.~IL(I'['JluIk Jaill.l:[!uh, Istanbutun ~.eol~ninc k.u.f~ 0 da !zmlrd~ J;l8JjaI

tre Kzbrzs bombalandi
Lendra, (, (A.A,) .- (Reuter) Yeni tip ve ,"Q k a.~Dr tft.Siliz Lay· 'Y "- rel er.i. bu geer:: Alroa.nYilY& I~i.i.~I.lm c tmi'l!l~HlirF ~b rik .. lar, ve

1!}e 01 koya.n bir mahk()r.rLe veya

;u;kerl: IHiie:9slI:1Il:.le.r I!iQI'I dr:r~r;:1!! '11 " (lMlcldle: bom.lH',r~hmaTl edi:lmi\4Hr, defl.get;;.~m IJir l~t1ta..n veva blr ,, AI emir netieei;!iIl~e ua,,..tt,,,,,1't:! V'E: Hiicumilo m1i11i oll):Li:lgil.'iah~fi ....._ i .. Jo" ~~!l' !'Mil I!."YCl taYY!l.rel!!!lrinden lkilti §alnslara alt mesuliyet ihtim.a.l·
du,liri.Jlmi.i~liir, , ... ,.._.~~

ler'i ortadan kaldmlmrl}br.
Mesl..I!·iyetidagrtmak

,*,u IBe:rUn, 6 (A.A.) R:1;!!;e veilarr, y~re:l.ihi
·[Hin gece

Almen hjpsiz bit' hale koy-male esa,;u ii. A~mIlI'lYI! serine kurulafl ooyle bi!' !Hatem
ir;;inde: <Neme lii.zlm, b.al'l,a ml 10:3.1,[1:1 1':. prenf>l;pi hiildim surer, alma,.k 15evladmda.fJ gi.in'iin birinde bunun hesabr 80-; rUl.ac:a.gmdan ve.hmedierek me:rn -' leket i~i.ni kenai ~ahsi r-al'latIna ve emniyrrtifl.@ fada eder. Belki de bir Un:i.U.n11 miidiir, bir mi,i:st-e!lar, hatli. bil" veki!,
.i{imS'e 1!IfJ,l'tll;.t mesuliyet

'"

ve!!a-

98 t ha 11.111. muharcbelermdc ve lall u :lo'o<:rce t.a.hrip olunmiJ.~ Lw·. Illi~n ::aYi-

{It.rrnp! 11 taY;!I<lrMil'. 'l3uyun.u. bUICltI.l, tcsillltt Se1'llJ'l, 6 Ul.A.) Almlll'l orou-· 11I.mma kOYull1u: Her Ian b~~kumaTldanll~I &!1agulakl hu- keJtmes.lnl kll,n'it~1'IYQfd.Y., Binl'azl iiatUndll' sw;! teblliti ne~l'l!tmektedlr; 'Trakya l.lrnu.nH m"feUi~i Q](EUkt';yA LondTtI., Et (A.A.) - (f~auter) Minl3k'[n ga:rblndekt KI2:oI:lD;rd.~"a tngiliz tanarllied EingaziYi born· Boon'lI. (~~IjI::.l) I '~ull,l~m;Ml! ve lzmlJ'MI!I1I11Up ~2 bln BO''I'Yllt ru;k~ri Alma.n bolllrdln"LaTl a~mi§krdi'l'. Dod idi-- suh0.Y ~ B1"l;;,rlnRefah vapuriden muntazamll,n ~tit'wr~1t yl:nll onu ~llmb8!'~nln t.a.zyjk~ a.ltJllde. (lla.:rak AI. ]8k vukub'l,1In'IUitm, ~!!lrt 3000]e g-(ina.c't"il:mesl hakk:lnda bir J ... ~L Eljnl kuv\'etLJce B1ko!Lnlau.: ~]fI,nltM ti.l.r~£tnbl, gC!lmiijlUr, tcmluk bLr Alman VBPUl'lJ {IIi.'" kiirt im:;:a etmi~ va sevk hak'V':LjII, 6 (,1\,,1'1..) BC'l."li'li te'b~1~11'Io;Je - Hsyn- ol~, ~ y~1 1(_;JYQl'>lUn ;11- h.a~lI.u. u,itraTm;:;~Lr, A~c:ri bir ka kmda :!I;!ilIlkaran dU!lUIlUp 'ii'e~ lil:l'a!. Deo.m.~k !lUlr~t~~e eBPl" yl'l,.Plyar:bl[dlrcLl.dlglM ~61'<) lhltdt ]-lavL~li!lJ13.d~ r1ug~ 4:r.UC"lim.<i. u.graml~ta'. Cltdl! re'n :m.akam '!ilahHJdnin n:ter:m]j~te· ;jill. bLr- KIZrl.orod1ii tRmfl.mlle );Ia~IIIJ:B,,,,ml'll. di4i.ler1 )"i1mnl$l:!l:. tine u.suI bakIll:ulldan ortak 0,1Ge!;f!'n. liene Alpullu Fa:~ril.:a5Int tIT. Gan!l.lm m'l.luzan'lil.11" ve kHometre K~br~ m~Unde mutj 'lie Qnda Wplal1mtl.flI ieaF} ge2lm,eye gjt1'l1l~tlnL E(~ jiiUr!'o.y<)nd<1. Iinura bbllJ.a.rcoEi. 1I.rI1z;Ly~ lIaplamakta4rr blt' treille kruazman ys.ptllc. CamIllO maY.IIJllndELhUcl!lm !L£lI.bs.lill:l, batka Dir!k 0 tl"ende ldl, derJlal !l:!i.hra I:'oplal'[, nal'8 dafi !:n\tB.ryalIli'I, General ben! tanld[ 'l"e yUkllek. :se~JB 'bal~l !;lIIodi!8r [bir r;;:ok le'i'I1~lin "'UMtt. tlrodl;

11'1'gi[jz t.ay· dLi$ijnllij~l;::.rdir. :$imn,u FnnU!ldli Lcmdr<l, 6 (A.A.} _ {R~Lla:r) Bu:~t ve Lorient'In bQ'l'!l,banib:mlllunda flluhJdiI A~rpa.Tl vi:llp1.l.rlan!) a hombal,u ':~ab!!it ~~mJ'td.T. f'ik t:! yapfl Vil nkYill'~illn. bu hUC:lJmlard~ dor~ tayMzUii.c .!il~~aL ~'are kaybcttik.

uz:criTloC akLI':I >'~pan '1

te:m.ei!l, kenal.s1nden,

d.l!'n ...~ ay ne I).a I lr. §a:plll ~ocutu, ~a,al ;;;ooutu UI>- lar f'amaogrJ:st~ a'iikhmndi:l U· tlillSm, gel blraz; :kOOlll!jEillll'l., dtivnul,lerdk Nol!lu.:saf fie .dill .in. 'Hllyn", Zal'an ~ok, faydasl General KIlz;[m Dirik M8Jl..11.sbrd&o!IaTl~i\ Ziiyiat olduiu bi]diril'I'l,:.d,;.- yoktu:r. Boyle kigrth:r daldur" Sillrlyedl!, Sltl.llL t 6CU:r, den ogr~tlildl~I!J'''' gtll:e. E!m!~t1i!O!' Le· dQ,fmu:f/tu, t~kodrad.a, makla lboii!u,na V'aki t kajrbe dil· I K.a.fkllSya.da. E:r=llmda, llillg'l'III.oi1 '1"e :Ma.ski)1/III~'I. tahtiYEiYs de- t;t.lll)rinde, MIIoL di!itir" A!l;flmesuliy~t saMbi C~]]' VIIJJI.lIt me kt eoil lxl er, KQRUEltI!I., In.;m·i1nde, DU m illeta bllyllk. BC'rlin. (, (A.A.) - D. N. B, aC]~T duyarak i;§li dii~ii:nme:mi!i!, hizm!)Llcr gl:iordil, TrakYElria iIlu :son nin ogrendigins Fi:1l1.eT FaI'tl'Oadalat'lnda. 1iI,i;i.re. 4- hmmlo.lZ· na'!"!l:k~t ctmerni~, \:luna !!ahip Stokh(l,lm, (I (A,A,) Fin klta- lIll'aati IlBniGimaE:l iJoldU. FUM t OnlUI da Klbl'!:!1 uz:,=,riii'lc yapdd.LiL b.ik!i- ";;lkmam]~tlr' Igii:nkii Refah Va1a.t1li1n Ha..lJgO i!'trafmdakl. bUll ELda- illl Ilok hizmd ~mg'i (lIy~r iZmitdir, :eileen taa.rruzda L~ko§'C l<liyyarc: Pl1J.nI (kyi,nee g5zllll onune ne o iztnirdcn <t,yrrlrn(l~T~ raZi 1;I,]rnw· Ia.n i~ga.l c1.~ild-er.i bil(ilrilm('ktMit'. me},dilnJ dOl ..- ~!:¥rt r;oaptd bomba- gibi bir vaSlta gelmes.i. lalam bv!:o!< gu.zc'WIe.rine go.rt:, bu. i.;lg.u.J, ~id chm: ~~incHr ki .·El9iy~tir,(I..: ;!IOn i~,tirll.- la.rla ve b\iyU!c. bir ml.lv\1ffab}·etle , .;leW ~Mp,qm&.li\.'f'd.a.:n IWfll'.jj, 'i'\lk.l.l..ll.;'ei llrdill:~nllllll I !Zffiil" olmfL>~t\1 illt~j. I-lOt, DombtlI'!I;ilU1an jl;dUm~tir, T!lyyare ,geldigmdoen, bu; vapurda ne pbil yo- tahl.il:cliyev.f!:iiltailln bulundugun.' :ltil~!l.tei'L l;;:n~lT' Gen~rl).l Dlri)('lfI, ",I\!Ir!l.t meyd,al'll!llL1ll ,ima.1 klsmLl1daki tll,1~Ur,M~dih Hal'l,g.I:i e4'atmd~1 rnu.h8.l'ebe beThUz kRIU ~fh.aya 1lI!rm:a,- ede,e~i eon kadt~ln~ bfr k1.!lcs.k, he;r lun h lilt iki la.'l'aimd!l. d.W.1i dura'll daD, vapuru:tl ~yl'ine Akdenlz-, rni!:' bi.llu!);ma~t,a.dll~, J.z:I!:l~rgene! (I", onun ti,lrDoolar.[Iit[', h~[;:tIkt"liil.I::t i!l<lbc.l1er t:ll1:Lugu mu.. de roravcut tehli.keler·e gore .118.-:
,stokhCllT'fl, 8 IA, .....) Ke~Lt ';:1CI:jliBl'I yaPa!l Alman tayya~cllel'in.

MD<5koy& ve lenin,grad

edilli)"tD1:'

te;b'ijye

lefk(l"i~, 6 (AA.) ~ K lJ.TI~ edell. mesuliyeti buyleee da~lt. il.di!l.l{ln,c1~.:ge(;e_~.eniden di.i.~~3~ nlI~tlr. BoyJebir usuliln i§lJet2i.yyarclC'Twfi. h~CU~lln3, :ugr.!a, Tin lyi. 5uratli ve lcabrna l,I,'gun ml~tlr, ' :fko,~~ _',uo;.,~~ne .lkl dlZL surelt.e ya.pllma51 bak.rmItlida.n. b-omba. dlltmu~tu:r. iJl'go!.r bomi.1a- f d6.sl 'i li!' ?

i1l~tdlll~. eli 85Q1MI:'i.tllI.ZIn~(jJI1 !WltLlttu:lum bin· ba~[ Geflrgjet. Del'Czin c! ...arm~a I)t'lir etlilITLl~U!', Blnblll.flTIm 'U",tlilill.i:'le mLl.him vesa.tk bulun.m.1l!jtur. ilti haf4t. dtl~mamn anSIZln. ba, Ya_lfOW dV!!In!l1da. i:sy.-n 'i!1ll'lIe., I6i (A,A.) Bel'lind~l hij,eumlal"In.a. k~~lko:rmI1!1'I'kI yakmmda. g'Q'l!terrJi~le!'E 8D~kka.nldlk J:l~~rl (IiI.( blldi:rilditilillE< gore Yarov So\'ydJl:l' 1I1!!'~'hio.e bit j~yan til!jebbU· kELt,=, ;l!Wllrs.a, nUd[.!n'Nndilli glWk!;e daha ;il~Y3idl!! ia;,:1alEl4~e;,.t[m dlJ,!jtln- I'll.! IUI,I1I, sur~tt() bo:tltl.:m!.!~tlU-, derek [iyan
I'rLtlt .:lo~

Sir 'e!I~mi.i:sliindl!
lierllrr., i'l. CA.A.)

...:_ sovyr:;t

miihi:m. v'El5aik

olur.

M8Jcar teb1ijl

mJ.JIIt.

Lepel. bQ1S:G~nd'G

klt.e.la.rmnjz.

h!l..ttln h~l f1c&t.a~rnl mfllllnnidaJ"tt' miidafu elmekt:e '!.'c miihim <Iii!!!. man motQtli.i hrk.alarl1UIl tazyili" !;IoC: d&,)'*1'Iltll!.kta.an·,

BcoJismr hU~~ind!!!l r.1Uharl::bd!!!l1' o].liIlilktadlf. rlmLZ b'UrAdil ml.l.k~'b.i!
~&Q.i'Cd~tiT.

~iddetU
K.lt.a,la.

y.. M.",
.!i.ilr

T0pClUIPUZ,

hikl.lma

luvve.llcri:m.iz

tank larlmu; d Ufll\al'la

z:ayill~ .. ~dhm{Jdedh.

:Bud8.F~~:tll, 111, (A,A,)~Re::ami tf!blll= Kl~ll,],armill2: ricEtt etll1l'lekte ol.a.n illO''i! y(!t k~t.J.J<J.nt:ll flrISllus.l:il t-lllkip !lotmek.Wi,ltt, .f{ltalarcm'~ StJ'Lni$[lI.u 1!9 Ro·. li,'!mt!a'yr i~g!l.l etmj~iel'dj:r. herl ~:I~)" BlEnda", bMi'::1!l rJeut.sc!it1l AlIgt:mC'lne pel'lrlne Val"lInl~Ga.l"· 'Zeiiung, d3:elde!l;mlyen bir VMiycb' I~[rn.~ Dl\luter tim Jj"hat:tmekt~ .'e Ruslru"m mUf!.n.• dilr. nid!1!.nll lJI~kavoamdinin AJ.mal'llo11.Tl dal .:Buda!le~te, '0 (A.A. ~ - "i;'a.c!l.l" miltn:l ~t,.lrette mu.b!l'l"~be)'c ilk tabml1'11'&- II rnbdafa.s. TIM.B.rl!UlIlln emrlle bugiln rm(Jet, ~ok t~lll miltt:a.rda asker se\'- (}tl-Mlen ltlbareJl Bllda.p!!Ij't!!l ill!! cl VII.< 1\ ~tmel!. ·Mecliui"lyetLn{!.e bl~a.k_m[ii' 01- Tmdll. t.eM!ki1l 1l~ pMif :lI'Il.hl:Ei!a.,q.hall d·.lgunu. kll.bul cyJen;lek!edlr, k..a.ldJl'I'l!mL\'t[r-, Eu sur"UI3 II!v'lllrd'l! yaMlikf.l'!'tmet h.h!isl, RUl! mililltinili YlIlmz (Ork~KJilrLnde t~l;:iI!m Ilbm:m<:ht€', fll-k~t it1J8 !t:admlan: du. cot;saretle ,>EUP1'J1l'I;!).ldadlr,

iil'lde.n, hi~ ha'be.ri olmryan btr.1 ]U~ili. pck, bilyijk Il.a~al'- umumt mUdtir'. bir m~~~ ..r. r lar(ll ugra.hhm.ji~H'. bi'!" Yekil, .sevklyatm. bu: yo.l1a M(llta ij?ti..indE! yapllma51 hakkmda belki de im Londra, IS (A.A.) (Reuter) za. vorerek u;!;flrlerine m.m.,[l,aSIZ Maltaytl hiic.l.lri''' te~1!!bbiis eden ve ltizumsuz yere nazl1ri bir me'bir ",ok :ha['y.a.fiI. hlllV<1 tc§ck-ki.illet'i lngi1iz haYa kl~\I'V,d'~ri tarahndan f;uliyd pa)'l! al.mI~lar(hr. IlIlIndl!l G .!i.bid'l!nhi W:'}"a 1~LJ;;;e"lt~ (Ie tatd,edilmb\le:rdjr, Bir Italya!'l avc! Halbuki boy'le olmasa. da. se!Vk~Bt .adiLmoGsiil.~ i.l!tiYOr'l,!l:ol, CH~'M{'-l'(l,~ tttyyares.i di.i!l!tlri.ilm~ti:i.r, Blr d.i.- kin ~ekli haklnnda I!:a:rru: verDl~L~in e~ki moe;sru "l''Jqila~l k"'~lr~iugramltlJJ. m.ek saliihiyet VEl mC'.suliyetl blr nll:li blil'loildl:ro r(:,i<'li Dflktfil' Bell.!1j<!tUz- i~d do!! o:;iddd ha~I!."!! tel:: ibti~:ij; sah.:i'bme brrakIlsa 0 d&n hmit" ~en~~I~ bmHI beldlY'fIr. U" tngiHz tayyare2.i kaYlptLr, TQhr'l:!"k; ~mil'lde· mearul.i.yet :sahibi can amsile ".'e A bir;i() tl!f t.rt.I'lIY02 YILplIs.cak blr .!L'blda. B!!'rii!l, 6 (A,A.) Rc!!omi toplu b~l" m~suIiyetl'1'1 t~lkin et· delH, b~lfl.klfl haya tta, bu11lJl.ll.1l blr ebJld.hildiiille gOre, AI· tifj 'hJI$sui,ioetl~ Qyl~ akIn'll b8,o.~r jl flrl!m'br::r11l gtbl yapllmaJron· 'l'e U- tebligdo::· I!.Il !lI1Vll~ ve pil;;e taY}"arelcrl Tab- !}Ina alIT'; byle dn~l~nijr, eyle ha" 'Z~rine t)of'll,lll :jIu !l~ztl YlIZIlmalld[r';
ler;njl1 aldlkls,I"L dii~ma.!I,

:r:rn~jrh') lOti;!. 1:!,yik 'bi[' ttlrbe yltp. tll'S.;::a,tIllEi. e:mlnlz_ F!lkltt Mz lzmlr beleoiyellll'll. bu. yJlki 1!1J!a.ra yetl!i'tlrHmel!:. :ojartLle .l{1ilttlr parkin en mulo;,n!i. hlr yel'lna bir "Cenill'al K(J.;;lnT.l Dirlk, ka,esi yapllml!lllmI Yil ~eynelm[lei I=LI· fua.rmda. OILlcln ebt_dilc~tirilme:!lll1i lie lilO Agu8tO!ft<!l rl~a.rln MI-

'Ilahede

edilmi;jtit'_

Ke~~l.ayyar!!-

::Ill

bir dunn

""eI'meli:

ica:p etti-:

fotogr~lIari30

b,~kL.

<- BIZ' ml!mat

~!ne!

hayat

ku-

Amerikan., AIm,an
ve balyan .. harlclyeci "I" en
VMiI~gton, S (A,A,) Op-enlldl-

ye-tl~ t~rd~trr>i~l~n:ljl", Bu bo~{!'" de:, 50 dij~mi!on t"nkl t<lhrip ~d.il· mi,tir, Su holgecle -dUtm'!ana vitr· d.i:riJ'm ZlIy.iJ,t. dti~mamn faaliyet.i. n.i I!1zaltl'm~tlT,

Bohruiak bQl'l!:~IIi~c, kltatIlI,mlZi, bii ti;i;1l hi.:i "Ulinlan m'l.llV',l!.f"f"k~-

Annum PIU:'.fii~iilIeti hl;'biir ~e::r
y-ap'Imi1IYIilt"

Mo~kov~. 6 (AA.). ~. IzvC's· tia inele~d • .yllara.~iit.<;.iiloerEi kar~L i k Dlikadell! tei1J.ffibeleri" b~tlliL aJtlm::Ii!! i'.u:dlil bit' I1H!tkllllecle di- hlldltil:mil.l<tedil".
YOI'

Nlhll)'d !lIt.aIl~. nutkundEL ~aha.k-· k~~rn aUm(l{l;l~L meml-l!Iket!erd~ boUlu.· nlln ame1~nJ.l'l. F,u:.y.tl.ll1Jl m'lltte.fiJl:~ed [I1du;:tunu a!lylerken htl.t~ !:'tlt'l~mi:jll5r. Hilt Mla.e ala..iIll]] da.vetlnl!'! b~r o,,"vsp ~c'ik;iI ",dell bi!' ~o'k sa.bQh.j vaka18xl Tsm sjLlnsmm is.b:rlkal.ll.1'mja,
i!I(Io.

pllm.ll.k LEI.olll.n 'ptt..:!ii.f mUda:~!\It,I,. dw.u.H'I.

Ii tllmIYIle.aJttlr,

M..a.am"nh

h.s:.va m1l-

r:i.M'illMl rncmJ.ek-eotLn h~ WI!!!!'I.dll,. Ip. l1:a cllhlmJlijtir ve k..a.rartJlJ II. l'Ii.z;a.mJl.!LmeiiL do tatblk edllecektlr,

bk

T.iunopo]
mlZ !iddoetli

b1:i1gel!lind~, k.~t.aloi.rl·

k.i:

h.,.boatlne

K'tlr·t!, S:kndll Hol!i.Jl.;l,o.

c~m.!l:Illld;:t. d.i.ij.lT.iil\-' mWll!.r~bele:re d@!VI!1n Mu~l!t~emal nan im:l.iTdiii ps.rafiiit .. iiler hi.;bit l<tm.d::.l(!diT, Kltil.la;nnuZ'. mii~rnn y~rde tel;, bi!" hed-efi hili!: ta.arruz cli.l"!milin motorlli cildita.m;],umm i~ iua1e muv.affak ola:mJ!tm~;:;I;p,r hiicum1a.n~11'I i.;i!'rill'itl!: "gl!!'irrl~]erdir. a"lk. :) Te.rnm'lLz aaobah • .dU!i'TfLan. No· v!!' hl.r;;b.ir yerdl! krtalal'lTllldtt yani bDY ol..u-IImc" v.ograd, Vol1!!n-lik istikamc:tind .., O:;a ml!ha.TI~bey.! moLoIlil ,;;ii;z;i.it.amlal"ile h\i~umhul- )'i kabu.l I!tI!'l~.i~lerdir. Alman na yenid 1!1I b..!}bml!1tLT, Novto'8"fllld para,(i~s:i.iIe-riAin biitii.n mUcil.dele u9ulleri e~klyahk VI:: r:::!!t~'U~,lllJkl!:k. I Voleruik il!ukanH:tincic JIluh",rc' lini .at,1Q'u~hr. btler de'Vam mmekti!dk Di.i1miln p~r~Jilt ...ii rnii1rl::ull:!GUlIdi.i.z: havil .l.l,lvvctlerlmiz., linin bijyijk; bi.i kl~inl yalmz yaka_ dUl}man tanklarma v.e rnotorH.i tanml'!j ve tamamile .imhot. edll·' kolJimna. m!J.nH!l.ktye~lo(!; hueum" rrUl!tit'. Ps:r~,~ij~,i:ilcr nihay~t mul"'J y~pmLl:l ve KO:!!llenc,eo, Sulina

bl~ !:9K Lr;rp, 1!1,l~i::I'nl1Tflaz hi!],· h~(l kulmu~tllr, 1-iQlal'loi8ils blr tn:', PooIMl'alll~r gizL¢n~rcl;;; Mnz::ln nakleden 180 delm~ktedlr. AlmEin kim)lel/l yangm y.olh'ltln

vu:lanpGr'o'Uillr.l, mad!;[klLrrt'l!JJtN111rlarrrHt Almanyl1,YQ. It:l,U'~-

(;Jelllol'tab:r-J_k~lmls.

.R.omIlJl,".II.1li1m

,iM ~t"ll., Amui]Ia,. !j;irl~lk dll'f~'ilt.Helsinki, 6 (A,A,) - DUn .5aat 18 l~"i~del1 !;Ikanlttle!l..l!;. Olfln Alman Vg ri.ldY°:llu n!l~[,iy.!Lt..L1ll UalY1I.1l kOnill()IQ3.ll,.Il~lti\",l memurltlL'l, denberi Tlillin dir. JGdmtir·dcm ogdell. mUttoeftk mevcut nn:!luriarm boyLe bir mc1~ t~mmultda,\mer~flll. tI"M!la.t~IlI"lU.J?i kolu. hicbj:r m1J.~v~met kI!:;;mi~tJr. gO!'J'~H:- !>ultyet taijlmaga ha%J.r bulunl'll<L.j111 LlzboILB. hal'e!let edeoce.klerod~r. Iv Huva!iBtanda.kj UkraYll'IaLILar den. pGtrol baru~llul1 ~ ~um~7.1,),- d!Ikhl.:rI iddj,[l edilir, bu idd'ia. mGJ:iilmya f.lo!mtl.tte Almanya, Italyll, h i~l.fl.!l.yomU'l1.!..i§.~al ~tn:-I!j;llr, Mnt- yanh~lu'. M:~mlek.e'ti:l'll rnl2'SuliZag['·~b, !Ii (A,A,) ~ HITvlI.tlBt~l'Io;1~ h}iJ;BLloJtll'i.d;fi.kl meml~:ketle~;:,k l h.- td.ikl e r, . SEt'ffi Jl ~ ;,ah.il ara!;1 m::illot ye't t a§lyac:a k'. ·'i.'aSLLI.o8. .. d "Hi "... "",,,j, IikiL.;lillo'ill: kdl;ll~ll'ttl(ll1 tV\"!:oll:>l! rla-hs. ,G"B. ,.. 10'1 kd .. 1,1... ".-" mc'r5l!al'l kflnsDlO';!lluk.le;rlnIll Sri memu CezzLrI!: run kL !J'm",tre t1. at' '. '. k 'st-a; d.r 'K . 'd'r r;:Cll.ier;;i~ kll.ot,;J.p gelell. (II'!! 'bh'l~ur:G ~'kO. 1~1. J:l.LnJ;L Amerlk.aya. geltrl!l::ekllf", Ame~imEl.ligamiain.dc Ra'l'.i.fj d~ 48,3.l ti§tirme J_ I'~d 't r.anyall b'Ulunms.ktlLdll:', Ell g;j'IMiluD.aha f!l.~la 51~u, .e b u neVI _avc atmi,*lerdir, tan harn~n. hemen htHtl.ll Ukr.lU!Yliil!];Q.r i:'lka "'<l1l'1J.'l'1~i1a.l~ grlye ooYlIIl'lml'll dl!ll'lilaL bol"lli!llLklltO ~!l.r~l harp !!tmel! i"in r~nI1l1'l1 Iti~Ycledllmi,Lcrdil", ISMI veaotpolnt'a makl:.&dilr, deo~L~tL!'llttlL~ bl,1~l,I.l'1.
.

T~lJi[i r8idYQsu

Bir tk-a.rc:l ge-m.i.s.l:n~ Ve liman 11::- reket eder ki, facIa. ihtim&lIeri si9atma. i!llabet1er Qlmu§tuL Du§" a.za.1rr, f~laket olaa bile lmrtarJml:m .:IAVllfve p.ik~ taY)'il.relCl'i TQD ma imkinla.l1 daha. ~ok olur. Ini;!!til'. Tah·r.ip l.ayyarr:lerl Hab' t~b~ Re[ah famasmm biz!;! ve.r bate. ,ci nnn d a jIrg'iLiz nakLiye k 01. m esi lililln gClGfIi ilk dei'S 'l'll.~ilik tarim dahtml$lardn.. ve merk~Zctyet ii:z;er.inoe dayana.I1 sistemin yalanc.[ rahJltma ve kajpit 1izerind.e dart b~I mamU:r' gi::irlinmesine :aldanrnam:ak we I'lel" i~i!l. me-suIiye-tini., 0 i!pn ih~ (~it~ u. trsas "ii'e ~l.ihlyet sahiplerini.q. Kudi.i~, 6 (A.A.) _. Mijttcfik. ij~el"indt toplamaktrr. IcE', :B~yrut'un 1 S, kilometre CC.llII.Ib~nda Dam'llr IrRlag'Lnl og~mitle:.r_ Eski slstemi miidafaa j~il'l.

r1J.k

limI!I'ILQ).

h{}mhi:IJ1~m,~lardlf,

S,uriye harbi

kamyanlalrf

fr~nr;l;i';

tl:lbllgl

'T.

biT me-5uliY€lt
"til

da.m yeti§miilSl. de a.:ncak haklki
esaSUUIl

tatblkinj

, I_;~c,-,_,
~~
. -- .

_ -,
--

_'"
-

Ror.nell ;:;chlrJel.lTli b I.{d~man I!tJtli§ t.ir.
VII!

Pro~ti

bcan· dafu

Tillegnfit'l RU~""lId~ki nUllu!li rnu. I1l1biri, Slol.linin em'6nl! tl'p,.fika,n K,zllQ,rdulann ernk dcpo!.flm'l,
n-ilY.'8natl.

Su.linin1 emr.i yer.m,~ 1I1!!~~ilJyo'l" Vichy, 6 (A.A.) ~ LOl'ldrad;tn biJd.ir.ildigin~ gore, Exchange

ka ... akt.a bulyyorJaru, m cger kaA;. mi!"a yeya. g.izl,clJm('~e muo;'IIHali: ",Ia;rna.z:larlia cllc:rjni n!l.... .aya kilt I·
drrJp

yen:lllrl!1l. v~ !:'k:!l!:'riy~ll(!~.e].~meti

mu!JtiHi!!bi!<l~ri1i,i

kabll.1 edt·

-~-'i ~
. - --- -

.

t.e!lWm oluyo:rlat.

~lIov:lldnm

b-myan.atl HM'IP tebli;lednde,
y,!l.cian dll b8bledilme[(~edir.

leri Ve demu-yollOLiI'J imh.a ed~rek Dnieper I:tl!tu.,.... "ek.ilm~ktG 01. r.lukl.rmL tC'},.Lt e~m,d(teel[!I",

koy

evlerii'li,

koprii.

Mo!!kovl!i,6 (A.A.) SOVY~l ~tihb{!jr'l!.t hums!.! re.i~ mU.8l1ini B.

Ukr"n,-

lO~Q'fl!ki. RU:!IJarm Alman ,Jlii1lil.rmm to::riaind.~ (lUtl:t.tltl ~de hl!r
bini org.ani:7.c et'mckte Qlclt.!l.lr.Janm t~yit etn:u';ilil', B, Lozovliki aync.a demi§t.tr k.i: MlJlvakkat. Vo: kt.'l.m.i :mUVBff.s,.

AlmiI.rJ!u
Lond.n,6.

mijtlcUl~1:a QjpoQiyor
{A.A.} '(R.~lJte"'}

MiJLl!lk'in !iiukll'ld. Alm~n~aT SOli'· )li:!:l kl~;;l~l.lonl1Limil:;!. ,tin yo!ni gllY· rr:otll!!r 2<B.rfetmlljol~rl!lc de KIZIJ kltJllla'Jh muhbH hiicumh'J 0 }J!. ~ar ~iddetl.i <;Ilmu,lu'l ki Almanb.I e ¥'Ve lit i m CV'zill!lil'1!:' r;;ekilmege IDr;<·bur olrnl.lt~lilrdll', 1 ~T'I"Ii.!pol lT1111t.iika3tndll dll AI.

klyetl!:r, b.iltun r::HillyaTlLn Nin:.ilik ,,,lcyhindcDldlli2unu &!:dj~t!mCi:~ Vol! dr!ITlc bat m!:mleket.Jerill m~il. R!I")1'~, .garpteP(i,]o,lI)'a ~ehjt c!:'ph~gi kmh'ma;o:. l!:illyot.]]rn.II!1yaj cen'lilptill Kllr lar .... RLlmenler .:II!: ditJul olrnak e rim ve AMI!: dlelllh::ii uzcre l~e,:)kkum ,a,ltlfldHk.j biitUll farunlJ b!.!!II.lrlmalda mille:tlcr Nazili~jll r;'uKurunu kliZ· ml:'.liilJllili!ll 279,914
rna~:, }·"tdlm

Ukr.llny.a yabut da,lta dQgru' It:! 'Ukrayn{l., /Ii. nuga RUJQo¥II!l!'I!I]I1.bk MlIiytlljst So~yet ~ijmhll~ :riyetidil" ve ,6 temm'!:lll 1923 dlmber.i a.-rnya.Ust SO'l1:f"llt ciiml:iW'lyel.lGI".i b.i.,.]igmLli bir ]mm.:Ln~ te,k.ul dml!lktcdir. 1939 e-yljlii'l'ldG ;im ..] "'e larktll Soryet
'lore

ymW"liit ~iire 31Ao.3.200di.ir. Ukir8Jy;nall(.e:nn ,I~IIIP'J flU!;!!,' dan epeyc<e farkl!.dlr. R~ harf]i:i. rindol!O: ,i!il.'h~m\ 'EI!tJ]UI~llrdu- Vill

ki!J~aTlm!thl". §dI.t:j:' p8tocan yetlftkmGkle' ~ :zgill .. t 111"h inudinde mirlh.im h.i:r meTkii

miyet

memur}a,rIn bu va.51i ve isU· da,t, baklrumdan 5e!;lilmesl suretik olUl'. Bugiinkii Imtasi sist. . I . ktaba uyan ada.nl G'm, y&. mz dt ~ bI E!,nyor ve ara rg:U:H _uuyor. u J...uz.den de Refah .f.n.e~nb,rI ve til:rlil UirliJ hatalaT ve lhm~l1er gOr1.Hdlik~e bunlarm, l"J;lcl!llhy~t mus 16t.ikarnd.inda tilkdb,en 30 sahibin:i tmlhit etmiyc imUn ldlQm~trl!i kaclar 8I1'azi ka;:;ani.bil- bulullriluy0r.. mj!f~ir. AJun.~t Emio Y AlMAN Dirizoiu muil{l!lat';[t. ed.en kot. ~imi!lki If!!rbiye t:!.ogm bir h'i ha-

VIchy. 6. (AA.). ~ Suriys h_:ueki!) hilkkm~~. j TemttuJz ta. rihLi Fran"'lz te:bI1g1: S!!rkt.a.l'I 1!I1!1t!r)-va ,bt!ll.!..onmlZ taTI'I.fmdan .b.r;;IL.lrlil.D In'a;ili:& kuv",'ctleri, r;;Uma gunil 'Vee el!f.llarte~ .'I6'bahJ Elnca,x pd; !tZ tl:rakki kai'. d~.lIlbilWli!:,bd~r. TiiclifiUr'f.i. iHJ:1I1 elm.i} ol.lIm mot1\dtl ~oHilr, Hu-

.B,

v,"r.g,lr.

M t::uziitalmla:r -g-1hll:loetmj~!ir. U; cgti.n ev\'~I, C!)~l'~·nin. §iL'llllll kl~min .. s:jrI'OL~

Eski§ehir 'E~ekhik ~irketi
Elel'ediyeye devredilliyor
Ankara, ,6

rllJ~d~ bll]umJJtY<I!'l ~a~~l t:bnillcrdir. Uk.rByra a RU'lI),aflllll. hl.llbu~.~iIt oPInbll,ml.lr.
[I m.leb

ij!ij;

ihar6

lII!.11.Mz",·m 'Uk;rIl},!UI.,

U~n'YI1a tarihi D: e.ek;l RI.!~f&1.l deniLIl'I'I Kin IIIrEilhiil..e bill!!'lu •. Ulkl',ll.yml, [polonYlt lllh!lkkiiimti,..
1l,e'.gjrl1l1i~ VB o:ndan. 'II.~.54de ay-

clsn

ku,,",vetli

I"fl.o~or·

Hi !col,

am:<l:k
ilI}'U t:I

K!l;[ru!lil.i·)'1:

kllo;:lal km~llLJ;.

t~ni!kki

Roo

I!tr.n~ktr:r:liy,

de!'lliz, 1<10' i.le In!J!dut· idi. Satbi kilometre
1931
.BIi!.-

YlilylmuJIldol\ elllog~JI~ .lrij, fi'iiir ~;itvtiili!trJ[J:lllan ibit-i[le fIlalilt: Ji;uIUidma1.:ta.du, lJikl'8tYJUIIi!lilt,

RWYiidiat il!.~ih.sa] olul'lIl!lIn k3rniirii'Q yi.i.zdtl BlEluie<ni ve maJ!!JI",nr<!. :zif'l yuzde altmlfL 9Ik8JnIQlla!.c4l~
dlr.

nla'i'lIk RU!lY8rl'lrm h.a;killhiY'lati a.1. tmllll l'fi!,l"l1l1i,tir. ~r&Y~!II, ~9n' dG' .kmwdhiilli .mli..lih"ka Lir' ,de ...·..

mmahhin.:ilr"

NiitU5U

Ulkrli.YiilCl,
A'nd
II

IflOktll

RII~ 'airlift Iml'i!!..yii ...ik·>tli ~.;,. ",I.

let o!.al"~ ilan IehtJi~, Bol~evik1erle mUcad.e]edlen. Uim--a 192'3 ~"1II'l'mu:r.!,Jl1da s.-o,yali:u SoV}'et
oeii:mJlIlrlll'lIlt[oari
r-" ~~.
~iI!YEl!l!Ilnii.

"f'o,-

Bir-

olmu",t'uf, IFLgll"a.·pi.tgl hii.Gum. dCVJ'L i~n ).'apll ...n tema.,lar n"tjgcr5 );!jj~~iirtUlmii~liir. T~p~umllil, c,elenmiitir, EJektrik !lirketi h.i,,!oCmtit<l!t::'H.jz:~ il.ibr k:;;Ylpl!:t.r 'O'!Hdir- dl!trlan re!mmlllzun 21 lnc.i gunu mi~.Iir. 'l'·tketin fG3Lh kl!.TIIlrml ~·crecckleL SahLJdc lllf(iliz fj(OS'l.t. cl.lmlll gil'Vc te,.i~a.ttI\I b@l.~dj}'eye dil'vri i..;;in 'l1ij oglOita!:'I1 so]]rl! nebC'Bi7. o.l,afi;lk (:.1,. D;lmur (.il"l"l.,d,,~ j IT'to<" "f'r;f";?i k"" ,.....j'-n f~nn ...:i,e;"i -1m
Elektrik !firh.tl1'lh~1 belediyeYr:!
j

II tClp~cLJ. fa.a.lty,uj ]l;;!:l""rit:l fezz'ine,'yc

M

eo;ie):,jlw!#r,

(Tclerollle.)
gore E~ki~~l-.h

(:[0;:

tJ (i I g~ai!ll r::l r!

Cgr~l'Id.iiiTr,;i;::~

1

9

VATAN'~~~

~ __~
';.~'.

~
,.... '--'-.'

1 - "1 • 94"11-_,.~_
I _'" _ ~-,

'Dunyada olup' bitenle·r

BDLItACA

Rushmore dagmda muazzam heykeller
A.merika.h heykeltras eserini tamarnlayamadan oldUj1 fakat kendi kadar sana tkar oglu bunlan sona erdirecek
D.Il~or,,'d;liIi

Y,ert'-i

sO

ER BAN'K

Jar Pazarlarl

s
• •

-

_}

Ma.cunu ire
defa .af,I'8rinizj
fu·oalaYI mz

Mu'essesesi Mlldirlyetinden : Muess'esat, tica;rethane ve i~sahlplerlnln nazan dlkkatine :
Telefonl;). ya.pllun mUrlJl~tJ.in'ln a~~kad!1IJ:' S~r ...jl!lllr~ ' 1lLf,1ltm,[imBal e:et"'.·J!lll!r'UJTUi~ .fuzul1 y~t!J m~gut etm;ikte old:llgUndan. mllraoa""Uedn PlMjycLinll g!i.re .a!'iaS:l.du. yazIln t~lefo!AlaI'EL yUJpilin~~l rica. DIu nul". Soldan Sniu: 1 - T--e.cl'iIlbe: St!·!ia,_ 2 - Oh.tel!tIC~ AdJar 8 - Blr gill'i!!t"'YUh ipll;!tl, ytlnlll kurnEle\l i~i(:1}1 ~ln
yl.ln1U

Saba.h, ogle ve ak~am her yem,ekten sonra g'unde 3

aymdu I$Cllth RlI!I!"Iamllr~ da'ltrnlli tenl;ill, bl[' ye:rJllde <l1.!n;yafllill l'I'i btl:(ill~ I.blde'llilllJl kUlIIlt.t ~m1 yapllr;lJ, Brllyll..k; bjr da,gm. I'myaJ;(I,1'! Ilzarlne

Ge~0Jl sonkauun

bll mU'II<lZaffi cf!I.'rl b.ir heY'eI:"lIJlh htldli!i~l('r~ :st:bl'1J olortu. 1!unlardl!lD en me~hUili lIuiJlk C"Mhurl"~i.'S1 CB.koln C(l<JL~tlf;:;~::'~C lleyl-leltrl.l, araernda j3'ogm:i':lth', Bcrglum'un
'fiilk

sa'l!t

Serlli:>inc:

TclCfoil=

f'09 .. 0 2ZOSHli

Pamuk

cirnta:

a;il<:aJ.u k~b~!"tmalCil'tHl .)tt"{I:i,"j ria 1I11l<- j:!'lke1eti; Srui3t ~ - :'!iebep; At:~1'i:Jo §i::lhrcl; Garl~ed.en 11 .Bir n:lil;k; JtiMIilmek I~rl BQO fl'l.tl1'ilJ~ lJir Att1Cri. A!jI!i~I: 1ll!fmek. kiln b~jbl YlIzmlljltrYukar~ a~'''!Y~: 1 - tttlkil eil.- ' J;:eltrlL\lI dll 'bpkr t'31:".rkl'i 8ibl Imoll. ll~t.'"glum, billii11J b~trutmedi "eretlrrne: Para, dO!~~1 2 - Nazi Usttl:iJ... m.a:n.. irl va yan bir <Ld~mru. iO!;l ay lslp yltZllIiItltlan ibil" k131ime oLBul:\ 11Mden aamak 3 - ~en; Uk' mil~t. '.l e.... vcl kBlp sBldesinden i:ildli. Escrinl !ketmeCli< Tf;lmel olan: E~yB. !!I Otla:k; Raci: tll!Jllamlanlil.ya muvaffak olli.1'nllii!.' Bu, diyAll'du. J:".ek h'l.lciaLll<}l) '!III.- l!jaf\l!lt edatr il: - Sir ~u, 7 - Ol"t.aya YaJmz T~doil' RUZP'eltin .r~i.ni blZ11mlt;l feylerm .BuJ'lu'Il ~ni"n. turllkonan j,\,: Hamiz 8 - Orrna: Ekmil1l U~blldl. Fakat bunun da ,gililcIWde!J:!'tHiOm • l'iizrlrl.l.tllla hiJJunl!!dllmc:sihi YllpI]lll1 ym' 9 !il~hretr DtEal:l; Fast" rl noklifmdir. VIII~mgbom.m mtl'lltoS1,l tstemem., ],It. 10 1(Ca!l&et; lIarel'!ll't,e :rr~tsn I (1(1. !:lltmemL~tu .. Llnc!Jln'm :;:L\lmH ~ok E0rglum, e.\Ict'~nl :i'l.r:J:LIlrnEL rnuvaf11 PLL!I:. tor. DUNKl) BilU,)t.\V&N1IN HALI"t MiCihd .!ll1ge, qaglat& gidllr, Yil" fak Q)IEim1MlMl oldtt. Fa kat, aan'atlnln i'iljlllll\.~ S;)_J3: 1 Yoldlillnd.; YfI.!!i Ilmlldea~t'lill l1ii.)'I'IID_I ·hI" I!!lil~t hrl"a.ktl_ p.uc:agJ. !\eykeneJ'ln t~IIILDl blzzn.t Eh:Lllena.leyh_ bu, dilnyrmIn en. m'-u- :2- ESlr~: ElI'gOOj1 3 - 1:m~: r:· A,. A ilS~r. 1901il'iI. IllrUtl-111 aur, II t.eIj~in~ til 4 811111. ('\I): Inm (e).5 - EDlae; giBtirirtu. GlJtzen B.Q!'glum bu aahme<lam e;lll'ri 1UJ.I.amsm kal.lQlyacf\k.
'!i ilitiyat Cltmiyor; Jll!llerini Q~Lann l.IIIpryordlJ. :!'esimlerini 1t1Lj'lilan -

J'BffOlll()t1 'U_!I'I, ·Lll1IG:OO:l.'io VIOl 'FeaalJT RI.I2:v~lUn. lUi,l)~·t'1:rn~ relim, ledn~ yapaJ.t Amel·Hl.lI'nIn el"l l!I1e~hur' l'I_,e'ykeltlrll.:jill!lnm:l.~lii GUlzOfi Bo.rglum. .;tllr. Bu koclIJJJlln KubMtmalarrn hey V.a:,illigtanl.1n,

CGllI:l!ii~,
riM,

M1(lyit;o::llr!l~cn
(lRgol

taMbi

Ilz~.
IMu"

Pransllda blr- neI:Eir " Zat.en 15 iPal"a:r'a m1.'l.L~IlUlIli:; tlrl Ijeyln 0-1"t.w:imdEl G G~kt)(:ll:' :B~:r reT.lk, KIIL-

'pUtl l'e pamtik!U paMukLII satt!!' !Jerv.J;!l~ne;
J!lUE..nbUl llo t:i"·IU'.t :ttliJ.~ ~"':!iii~l6lrLle h!:&.l1bul.

lbezlerJe ~fl.PlJt bnle.fi

i·"in
Telefon:

MLI!i8.!l.e·b0 .. 0 bldiyc i~]t:rr.i !Q'" muhaaebe .se'fvi!j[gnl:

vaml'etiOI.", rr:la1ll1f!l.tur,ft; v'e ylI.nUl ku241.50

y enI!~m"il:! i&~ ettiii

ktrmtdan,
mmQPb.r.

I!M-Yomlp

Rw;.hmo:rc

cjYblrL_n('liI.Jti

vaun erta 5''i:l'i

7-

'Km'\!k

S-

BEi.~

re:sm~ lIIfj;li~3e!IJI.t:a. ¥1iI'PIIIiLI1ii9ablJ IIii!' is;in. Tslefolil: toptl'l1;'i, :ma~a,iiltJSt t}(:fltiinc: ,sil.tltjlll.r

Mman

do~a.p

d[:§~er ve

;m'l;!zJI' mev&t' kMl-lundia iiit e~ eg~r ,miit1!:nI!I-

P;::.;rMend()
Mllfdlll.!linat

i'1J.i:n Elll'Jnd Val1lf

HandaJd

~atl~ Telefon; 41080

Pe!"ll.ke:'rJe

8'!l,\tj~LIlr' i!llin .YOIi~1iI 91lt~LIlI" t ..in Knrllki:fY
satUjlLar i9111

.s.a.t1~ ma~azasmB~ SlI.tI\l m(l.gazru'lI:na,
!lactl_ll' mEi.~uZill9tfio.:

'I

I

Per&lmndie

'I'clc1'OI1: .j,9307

Pnraksnda

I{amkHy

T·~-efM ~ i3I)O~

,

diyen «-m.iili!mmt!!ue ~~yA, 'tU!riUn~e mabkimulm-_ Qiiriilk , diJlec,. mide ve bll1_rMkibtil!i1tlill=~~iiili- rmdan atiin;eye Iki\d!~rher n.evi has.ta1~glil yo ~Q",bilir

Uinlarl
Ilk ltmlim. tl Ha:selti, ti;I.LIkl&r Dogurne"'i :)I'!l.OI l,,!n 24700 5.E.~O,O(l Tahmln b~e1}et'l

Cj)l'llil1p.(I.:!}a Vel Zillll'~
hMtllllanel~rlla ha~'a:!!Iat=m a]mOO9.K SStQIl'

nas-

.AmerlkaJr SliII.&tklr, cak pek: eald devldaroe IUlR b~l" I~e b~IBrnI~:ta:. AB1.IIfiloU'il'l
l'Ill,j,lIizz:ll,Jn

hice 7 - Utlll'll: ~t~1 ve he)' iJ3orglt'Ltn'un otlu babasrnrn Yt~I'inc tzlll'il 6 Can; Si; Aim lizerille. ge~cc:cltw. B'Ulshmo~ (llltt;1rl ,vinc 8 - Akr.J.: E\'('.t :9 ,(1llkicio. darbelerl ve dlnml\lt infi1i\.k· (an) 1(1- B0.~l'!'Ia; Pike n ~ Ama. e!nlii~lii'lC M- larr ile inUYf!I;l)l!:tlt", Am,;ilri.li.;fI. JUIh:r1i- !ngLliz. ytlka:mUm. ~l\,fjYl'l: 1Y;;:iSCl ' Madill ,olu_~ Jnanlarmm blJ Y<l·1"l]{1l1ffil lulb!l.rtmll.G!lildlmil~~irt, tat'!,

Zeyne;pk€l.mll YIUlk ihti-

kilo .:saman,

kilo a.rpa, l;lOOO' JdlO kuru ot

Mllhaldlo s.b,o. ,611e 'fe aIIlam bar paalldeD Inra glade 3 defa brt}alalllail: ,a1'l:l, •
EG.Z;IilFraierle buyuk Itriyat
---

D'J~ MACUNU

lLE

.heyl!IlJle;r~ ikm;)"! ·D!illocC!ifiti.:r.

13M,

Jra.ha.rtmalarmmeriJ:e:i!t. J\ s;ya1IJ:r'I. kocamll,n !lubLr

dilij; Sa. (a'l:l) :;: K!'1l11; Ada 4 -

OSMS,II; Ca.lP 11-' iL4!l (el).; A:!l~I~IIJ!;!

,,~ 1S"OO l~l!o l\:epek. J!.h.llIll11J itr1l1y;e. ekipla!'l

~in

yaptlrt-

ma,gaz:ala;rmd:e.
.
---

in"lunur.
-~
--

CIa Jt(·~t<!!l~erindcn !1MI. mu~zaro

Mtl.~, (V.a.tollI) _, M1.L~i'l b~ tNHl.VVlIl" cct:L,).'Qrdu.. ~ok ar;;tkh ~'fVcl 1'1ILPLI~ 1Iu i:i!tirle· kilornilettc_ lIIles.a.fed·e ..in 1.~l!irj aHmda. kaJ!lR Gu~21ol'l.5orgbir Ihadiae ,olmll!r~lJr. Hadi.s~ §O·y" 'urn, datLB.r10 cidHl'llill'Jn&, .Birl'C'Iik IC(ll~mu~tur. Bir ~ne e"'Vd M,*" :soyain i~i lI.me.ikllmn ts;rihini ~:;;bi~e kBJ'B.1' B, bagl! KlZ!.aia~ kQyli.i MI.1i1t:Ma. ven:'il¢t. oilu ~l'bn 'gene MUll' "" bagh KKbe ~iii Ff!.kat, !::llIk:l Pl'8e-vrln."e:rn.cltr.a~lt'Ln: takom k8ylli HID HamoO:tltl ikl~l Marddi (HIlI5.Usi) _ 8e-k~§l1 IIl1kUm(lll.rllU'fJl. emrilc ve I;Joclfl.ran he- on- y.edi Y4lL:.!lal'u;lda "'~ 90k a:iii!l!:l !¥tahmuila h~k~ Sa.lt a~il1-clil [:lLi ubltllll. ~!'!.llifiyorl~[ . .l'!lmLlilm;in~ yUz- M~hil.bbcl:1.1l! ~v~~or\' ~ diiii.iln hirslZ }'aka._an~ ~!l'tI. -Bu_n 1~ uydU[ ,~ey 1IUpmo:~n:
A:!o1JrlarcEL

5Illrlll-> Cklll"e); MI. S ~ Mer'!; A:;:~. r - Ar·; NI;;:e, S - Gaml!led!!, Pi 9 - Ya;1; Evall 10 - J\J'I1; Beolkl

)a'ca.k. maM·L\l't'ua'l. 2(1 at'iiilt tui.umtxl. .lle 11k ttminll.t m:lk'lan l''UltMi!!a yaillll 1!\I'lllTayu'·1 ~kajltmil~"c' l':Lll.~mj·ndG kO'l'11Jlmu:,tur. §M1.t'I!lme\erl Zll.bd. gi)rlllel;lillr _ lhale 14.1.Iil-tl pa:l:-arre8!
odt<!S~

.

.

. _..

a:yrl ll.o.PflU M1'f rumlilc Vor! M:wr.melit '-'I.1.'id.1!itlUjl'U

M,ardind'e dii,kka,,,,

TaHlllllrln Ilk temillilt vlis!kalan VIOl ka.IloUiIlIen Lbr-llz:r Immgdcn dl#Cr- vesalk i10 2~OO nllm!l!f.'a.ll ikl!Jltmllrt w,rltab or;e"\ore:slnde haimhyaGaklilrl teklif mcktutl'larrm lha.!e ~~ !l;BlIt 14 c
!l!l.f.it

gUnU

Iinilkbuz

veya

15 de Dalml. EncUmende y8.{lllac.a.khr. mtllttupU"rr:, 5l.il yllm~ a;lt Ticarel

Devlet Dem.iryoUan iliDlan
A;;a,,,ldB iSm!, mwiha.mme':n bCCleli \'0& muval(kat itemll1atD ayn am ,ISstarilmi~ olan elble:e. v;;; plIIllo ku:m.a,larlloe utar ~'e telll.la.r 18/7/941 c.uma
&rnQ;(I. 6!l'a

k!ll..oor Da..Iml El:lcUmoene

ve.rm.eler!

lb.lmdlr.

Hil71)

1\'!lkap~ - SUh'rl
lJ:i+IIah Ur"" 72 ku1"U"I!' .'f! Uk

IeT'!:l~, binlerc8

:r~CI,

Elmcloit

ile ·tG'S'viy.!!i~~lIl'i V6 Muame1M

yohl Dleb(!ebld~ :\-'Il.p!mlaeit.k ~!iI3, t'oiilj '!!'e t'r",t1l.8r i:iJillk cil:.:!Ut.mcyc .KMU Lmu~tl,l, _ K8flf biid'll'll flo 797
84 JUlLl1l~l~ll:r, Ke,l-t
'1'",

*

....

gllnil .saat 15,3.0 iIIan it:ibartn kapah ZlIIJ'f WluliLl' ile 'va e..yn ayl'l 1i-IIU:n almacakitJr. :6u I:j!e girm.eik nat He kMLliInun

"'1:

An)<;a.ra4a.

idarn li>i.na~emi~f.

isteyeJ'ile.rln
tBkyin attigi

Ui'ltcleri .iU8.smd;'!. y3Z!l1
"'e:!Ilkal"~ V!l teJdifl8.-ini
'I'~rme1I!(;"[ ];il,zrmdllX_

mu'i'1l.ll~t

6yni!1iLD

!,r;;:-

l:ill}'at,

nibayatsiz bir kreil.1 .a.o;;I:lly;Jr. dILl. Borgl1J1ll ai;ltl tektill;~et1. ve hallkll1. t6merV~!linden )'udmi g61'11yordu. BlllnlJon Ml" iki:.'!inQC'n. vlil.ylik m~y3Sta iStaJfaGa OOiyenilll.

'!I~

On d.i:irt: l1!ene !lvvel,

kocaml;lll

'!;Iplak

&e~inln bi'tt.diii a.t H"b~:r ,,_kll<>nl'iil. ,~re. !S'll,.,lulilol', 'n ..• ]3't1. ii1'kif'o:r V~ xaw.alh!.::a.;:hm ta,hk du..kkant.ud1:l1'1 az&r ;UIIII' ~:t"[hkJ 'lYlr Y,all!! d:ii¢.imy.o-r Vc hll:ll'''-'''I.f.fl dOl 1~:tl btl. ,""""a_la~;l!'d.an hll' Intmiil Lnl IIk1 ...... ·K!fijItf ~lI-rtJ]a'lTh\!IVep~~i\1 ml!1;e~blnCle h:l,a:r~ lzlll $a,:mauntilSL ~'!I,1ly~·",e ne yCil var, l'J~ doe ~tIn:H;Ll~llitT.. ~ ~"" Bur.a.¥a in5iP.n.d.e,g'w., Wr Itedi hillel Z~I- k~lYoI' T~!ar (izeti{J.e ~kld"elli:!: rabalUrL vasutasile .U.I:tHMtt!IH we t.Il'a~EL.f1 t'U~ am-l;.a.n !rr.~MtJ: 1!jJ l\:apill1 !!f!ti uaulile 6KSiltIDey.e l:::Mmll,tlrr. me.z... o!;S.fPIil.l1 .kadLfl.c.a~I:2;rll kemikted bit' luarnllil1 cia ~ivde d,epc etmi.!r 2--- Kr.::!jtil l:ICiieli .!llO,4.:i1.7{1lira. % 7,5 lrIuv!LlIka.t temmatr 2U([,3li! GI.1l.ilQlI, lI!imileld hBkldLk kille-mini. Ili.Hda.h.a~ o~u.yor we yarlm. tl!\at lerd-ir. [",de buluu.n e!iya]ar· la.l:!llI'a.ktl, pillaliunu Bt'z;mdan. aklI. mu. :sonnl· .oli!YQ'f. 0 k~yd'tl taihaillt y.!L rnam.en yakilolanmiL~trr. Be~yiJz. .lir'II,tj!Jr. S - )!!lksl1tme- 18/7/941 cQrna gUnu Ilaat lS til' tliltanllulda Kn.bat'B.~ta huta.pl rJJ:ll mlliitehzi bi;[' back~la .!1Uz- P.jlD dw~:d :rmili<Uiebe talu:i.ldarl pa~aya yakm olan bu e~!yalaJHl le¥1i:nrn qU'bomlzdeJd "'lID'! l;tm'li"lYonul'ld.a. v~ a!r'l1l gUll ve BMttf:J Sameli.!. \'e ~u :sozti myled.l: Ahm.et ~'.il'Yl meil'kez j. k. Lj!. ktYD1e1:i bin lira. ta,hm,in e<ll.lm·e;k!iun Iba.~mll(it.t.rmg"n(le mllte'll0lHtll kOIn'liSYOI'I(;l.a. y(l.pllfl~~ktI.-, _ Hakklluz va",. ~lmdilil': oyle. n.a yaztYot. Doktor ve acil.iye me- ted...i.r. 4. K£;ji:!', :}art.mlme I_cvaZun ljub~Sim:LBIt, Ankara, bmir, SamJlun ril.kll.t yo.~ yapllo:lr, trtnkt :i~li;lmeJ'e' muria.n mahalli V'.B.k· aya gii!'liyor 1 Ad l~~ye te!lliim edilen :IUr;s.l~ 1;;i:tl.lJrnlidlldib.'klartnden Hili! kuru::,a a.lmabilil'. ~ ml, bUfiil'!~ ad.a.m &lm:lyac-ak .. otO:pfli Y,l1J.plhY~:r ""'8 ieah edel1.le'r bll:lk<;ile"r $ll~rlna ilJr.llf eltmi§iec'
mlJ.'I.,.... t.ak Elldutu, ~m&yo ~p~.ri: _ ib: di,lllj~ptil t DjyorlEirdl. ,.....

:.,~lllldr.

&yakl&.rm.t, South Dakofe.'l1Im kIl'TtllZl \'"6 oo.il !'enId!. tepelel;'ine !wy(lu y& j.~ _"
Bu 1,0& j~UI'{i,ItI~jjj:i teiliiine

"a'tii:rtiw:r. A2)!;ii'I. IIllli!i S(HU'a h'fi:\f.i. a::;k~1'\I! ~a.glrlh.YOl .'!:!' ogidiYOl iki gil n ~el bl,ll ta,zC!: re1i.n ~nesin.i g~l'mek lizere b.ir d:a bjnjyol' ve on dort, on bO!!~ y~e.rtttda kiilinbimd'!!Jri F a,zu il.e yola ~klyorla:t ALizururn. kOyiin d· L _,. k~"u··~ ko,yull ko··. pi!:ld~~i~~e!n ii.., d.,:j.rt kopek geya'paliak
].;Qjrant:

duklan il.fiah.tarlarla. U(} dort g~c!:: ,de b.ir dlikk;i_.. ;a,:;;amk 4~de bll" lulian yiye"c~k, :giy~ce.k vc :sa:ir
her

·~em:ln.B.\t~ ·.j!34. li.r!L

:!jaD:'tllam&

1.(1,30 8. 1la;;!~1" K=~:;(Y!i<n.
~~amClor illi lira de .~a:t.drn""Kta.d!II~.

ltal~IIS'inr.::
mUkabll1:r.Ju

ZMlt

Mijl!.U'r1ll~tI. kalemjnda

gQrm~sktir,

il1UJ()

14_7.941 lIlt Vi-

Ji.n.J[_Ma Vii .HELJ'dMPlli!la

",ezne]erlm..

tilr[ii

e~yahuda.1'i1 l>l~lU

Ohill-

p.ua.rteSi temlllat. l~yct

gtiJ;l.i1 iSara.t 14 Iii; Daiml E1'!QUmepclt'! yapllaeaktH'. TalipleIin makbtiz ",eyE. moakt-uplar.i, iii!nl;;: tfirihjndl:l1 seJdz gnn !!lIVBl mUra.eaatla. ve!i!ikal:al'l1c {6222} .a.l8!Cmkla..rI J,l1:ale gli!lli odaat

ya~a'k

dO!!r~l::~d hll''Il'Izl.tk

yap1l1nak.

Na:rla, mll,ldUrlutUll.e
bulllnma.lan.

..... ...~..~.1'i...... ~.."
ijzetine_
Ji.~¥f}l"

.

c

ta ••~ bu 6litlel"irti ku.rnilzc~~e:m~di euifmckh bull..lnuyo:rlalml~.Bu i_ iki, b ek~i, g·~;;-'Iln gee.>!! ;)r1n1! hirr cli.il'i
k.lin

YJIJ:liIli. bl.it Tic:arllt EncUmende

fenn~ eltllyet VEt 9'41 muayy,etn lSattc Daimt

AllImea.k i!I4lY

Mohammen·b0il/ItI LbBI

~lmrakik:a1! ~t Lira.

EI:bise va pl;ll bl kllTfi!l-\llMI
A:iitadal" Tel.l"..,.

3Z3.2!!iO
25.!7t> 9'.I).O()

16630
1640,6<3

~rk~

00_.j~ FlI.zUln fa2:ll

:saldHl· ...0r,l~r
J

•. ~ 1

ul:Jtii yaKa

_1__

1

a_n_m!§UlJ·

po,lis t{U"ahndlln L-d
H.

.!it1!j

InhisarIar Umum Miidiirliigiinden

720
(~4]2)

H,lIJ(_l,u vat'd:i:,

QUnktill..a.'ba:l'tmal;)yap~ gi;ffi

hakklnda

.kanlll:O]

takib~~

bB4j!b.-

rtn

It:U~&t rGStmi

:IIli~yo;m 000 DLII kil'll gelmllJ1:l. GlIz~1 .ida\re eil!len yCl!inde Amerika,hl.arm -.Li. Heyk~ltra<lp
a.]AJc:lJISl

il<ir mY(J,r, ~----------~~--~~-~
!;;Ii!kil.

ve! b[:r~r !ll!ne doi:'&C1" iI.y(lc ini:lhkUm ~di1m1!}1erdlr.

hilPM

MDl1akasa;ya

glrecekler

mtihlirIti

tekm

mekluplll.T11U

I;;atll1.ml.

lie.:3l!.w

--~~~~~---

Mr :relili'l..m. 1Sa,··

BllradJt, blJ ka.l:lartmar~l.l, 41yordu. Krlnot KOloml:ldan Lindberg's kadlll:" 2',{I :btl.yUlk Ame['LkaIJJlIlt t'a8\\'5II'llll hak/fN~fim. Amerl~at'i mOOe-" nl.yeUnin bll.tlln Bl>i!lrlerhd lI8,yd.me~

GA_ 'P LiNYiTLERi
i,LBTIIISIN.'BN
l!lallli!d!lntl~ olaca:!\'l:nd~n,

MAHDtrr

MES'Ul.IYETU

% ':1,5 gtI:~'t!n.m.e p:ll'as~ makbu2.1.l. v-eya,. llf:Ll:l.~a ~il'l.liLt l1lIlfikt-libQnulQ. ",;a ~t:rE:amell-ll'rln. -F- ~lkr~~lld~. y~h 'i'i'#j;)ikL ih.t1"'a oow~l>( k.II.palI :i!lII,.l"{tarml Jhu.1e gUnD cica1ltme !il~tind,l:m bir ,!J:lurt evvcl. IITIlGzk(hr ikom l!OYQII. ba~'kanll;ma >'Il')"!!. S~l1n lXi.tjImllmlr1U~Ilnr.:: 'makbllz mW!k.abllil'ld~ vcr· me]eri lbDmcill'. (S166~
Il<Il':

----

:1

-

__

I

~~m.
man

~r:~ N;e~~~;lnl~::n~=~::;e~;. ,.••••••••••••••••••••••
rly(!!t )1Ioey)"~linl k.a.t kat. gs!;"tl. .T'Dl"j V~gl.Qlmn go.z; ~belHeti

Bu muazzam p:r(fg:t'J.l'I'il aJJGak: kIB. kuv'I'eEieIl ftLI': ~ili<M'JlablldL Fi\k~~, YIl.PltllT.i dfut .!jahsrn l!l!lberufL!h-

1 Te:mmuz. 1~41 PlIZlI.l1:.eSi gUn.1lndtn iUba.= bu t1llI'lM.en it.ib8i1~rL mJloC4lJJesernlzla v'!l~i (j.lfI.C~ ll~l1lm'\lm 1:'l\I.L~me"M ve mllhabe['lt.tm ~ll.1ti y.et'll .atdraslmLze te'!lqili! oiUhma!q ~Ian .aJ1.l.nu,. :v.! eli: UJ!:l ;:aW1!sl: M~!:l.(hrt Mcsllli~l:1li. (}i!!'p Lin:t'itlerl .I'lld.mOii - Ttl1ll}lWlJ
ran
Ta\'lianl:rya.

M0:8l>lIeJ;emiZi idl\r~ 1I'1!l!'kezi

Devlet DeDlzyaUlrl
i,lltlDest hiDl ...
7 TEMMUZIJ,AN
Vapurfa'flm
p.81"~embe

Telg'raf

Ildr~Si;Lin)oit

- 'il'BlVlJiltnh

•••••••

14 TEMMUlA Kadar
Muhte'H HMla"a
_ SaIl

d~l

metre teni~i.f:imlledir. Jette:r.so· nun Jc&:f3m 20 metl'edil'. Al11r:llatJ1 bit
bin a y~eldiglndl!! deme'k_,

I

I- r a·..'a·.·.. '.

Tirld,e e.II'D1i,ltI,
6.

1111111!!!!!!!1 •••

Kal·kac:ak
12 de (Ta:t"I), niOl) va ·Paza.r

Mmlerri
12 de (Ka.radBGalat-a

lit

8' n
a· .

k- .. .

a·. S'- ... I
'i'Ilrk

Kal'k~§Giun' ve Saafl,erii ve 'Ka,~kac.a,klalrlRlhf.mlat
1il da(GU_n~'!II,l)-

nhUm.!llaan.
Barhn battroo Sull

MOtelw.s:li1li bll:" iamrall: !l!kibi kuJlilo[lfm Gut:Zlon muhte.Lif .. e gerJp 1J$llJ.hll'de<r.l. d.e iaUfa4e I:~rn~. B~ll>eEL aillltJe1'i mad.6ll~lle:rill kuUa!1.iUkIElIT, haval. Foreuse llil.lklt;",p, elIlL{'t~k1L res tere MiL B~l!att oi1inwniUen ~e !stifa.de fIiliYQI'(h.l_ I3U ylitZd<m az; ksJarn ha-

"*

Ku:rui'Ql}

terilii:

HI&B. ~u.be

SeJ."m3-Y<':<'l'i: lOl),o(b(l(l.oOO
\o'e aj!l..fL'l

18 de
~;:!

~.Calll!lkll:fJJe),

cwnOE.tte~

18 ~e

Mct:Li ~ 265.

[A.IHli (I.'r til) , Sirked S.alI S 'I't>£tbA!>lleI'!htmr.mdan.

l'Uhtmtl:n<ilan,

Z'I-l"a,1 ... .eo tl.::al1 .I:1,er t1cvl b.imkli. mlLELmI31elill!':L l"M;:l, 'i:;t.iJ;'lkUl'eruer(l l'.8,OO(l Ii£-. d.kirELJ!Iliye varly.ol"

{:::l.eYYIl'l'), Per~Bmbe 8 die rO'lgen).

-

ya.tIm '-<I,ybe(:UYQrdU. FaklL t. ilG.LJZ. kurtuJdll. Yanllij bir hasap netlo!)~l fazla mllrtarCl(l. konulan dlnam.tt, Lin Galn:~!Il Iil\! rnUJlUI1l bit' pa!r!t;'!ll'lthl IIlIP gtiUirdot.'i_ Yer-inc qjmBnto JI.e a:r'fl biD:' hll!:'lWi ya:.p~tJl'milk mesbu.rJyeti ha~ , i!lr! oIGl.!.. GU~Ji 'i3OO'1glwn, ~ muazzltm eae. r:I. b~t~rl!ee~jid UMit edjyo'NU. Va klm ny!
I
I

l'a.:z;u, P'87..ar,wi, BalI D,~ 4;l.e. '~.ij'IW'I1:la, J:'er¥rrtDl), CUhl8. 16 da. (Ma.n..JUllz), cunw.r. ~l. l.1. 111:'(SW;). Te!<nl11 MmiEi.nya po~l.II.llltl Gi!tata ,.ihtLmmm Raral(oy cihl!tiM ylitUl.!J1r V·e a:;ni
llIah~l!I<m l~kB!'lElf'. 11 d~ (S'li!l). Cilr~8I!lbll, v~ ~~t'esl, G:ll.Lat& mrnd.a.JJ. ga.r~lJ.rnba, Cuma 1'1ht.lmmdl!lJl. AYl'fCEl

Baodirn1Lll.

hatilnli.

Kii· ik taslIrruf hesalllarl 19,41
~--

Cuma.rtni I
lm_ll'·OZ

20 de CR:on~'B.). To~han~ To~e

nl'LtrrllI-

~KRAMtyE PLANI
3~ KEiWEI.£B~. " §~ 1 .l\8us~ ::Ii ~rto h._vI.hle:f1n!1l.6 ~dD-_

,
2 S

1 oS

ade:t

1941 IKRAMrY',L~RI
~
)0 ]>

2000 lir~ lJIlOO ~ 7M 1MQ

= 21000.
~

-

= 1600.= SI5OO.~ = f.OOO..=600(1.--.

3000.---

]>

1> :lo
]>.

Ss,h w:. Cll.mb:l 113 dB tMer3in·), trmme!J.lI. I'lI.:mi' 9 dEt rrJlgen', G!~.

35
SO S,OO

250 lOO
,~

1-

lO

= 2000.-

;::::200(1.-

,.
); ).

"

]>. }o

:t.
II

hatt:mll.

til.

ka~t~tltJ Elk :i.:;t~iYetall.. Bo::!h.!IlJiIlan ~lIyijjk b!r t;lilltta ~l1rlne 0luruyol', m3J(ara13.r Vii! ipJIlOt'1e, Va~lng lieya JefIet:SD!lUI kilUliM' I;lLdtlyrJr,

OO"'eo po ~ -

T~h!J.EoIIt nht.mtln~ao, rl.btrmln-

:10

20

()a.n:aklqj,leo UUJ!

l"'e;.!jIfoITI.Pe {It 1:Ia. ,(SlI'yYfl.r)l 'l"opttafle -;<I>I'~ba:. c Saad'!ll).

&lJ1lun. dudaL-lIIl_nnll. kulaklarma l/:0ll'(),u,

,"all~lZkl"oot )i!(l.n-I;:::;ISInd:a. kLLmbaralI 1.'1!t 1hba.rn1:Z wl:!,'rruf he.saplll.l1hl:!Q. flmhlTia.'nlara .e.e:n&Ie 4 defe. !;e1lilecek 'L\:lIl"a i1~ {IiljIfAJ; • d<t..ld p:llL.na g(jl'e Il(ramiye da.trt:dllc,a.kt~r.
em' a2l :;0. llr~I

1~ de (BU1-!lal (.i11ltLlitte.&L 15 de Slrkeei nhhm.'tlda.n. llZlttir}. GaJata j·lhLlmrndan_ Gal!l4 :phWl:E,ln.

Sey han ViliyetiDa..imi
1pall

Encumeriin.d'en ..:
okul bLnss!
k,s.-

l"'llh 1. !jUrat hELU.pra hmi.r 2. ~W:fit I'IJ:liWr -

PaZ;lI-l" n ile

4ilana. Re~t,bey mab 1l,USintloc on der9bs.neH ikma1i iIWll~.tIlre~lf 'tutal'l ol11n «00430» lJiro, 0::;:2> 'ku~,

i];zelirulan

1i:se'l"lnden
dW'drlJ.k~ \lili bUylJk k~

baki

!JXlk rfI'1'fl1-fl'I.:t1ldu. Di1njra kEi.llIDll.tInl <!tJl!l'ifullyoo' '!:llr gu_ntr duyu.}m(El.]. F.a..
bd.l1ntoi11e,

per~'Cmbi!l 13 ta ('I'Irhart), c:illn.

It: ~l.!tn.

1m.1Il'IU yllz

a.rz rul'tt!'~elrlnG;:ll'l. b~r
i!i~i gTI.UI!tJ.ml'l1:n 8anUm!:tl."'!l lI~ar Oil 1ICf»'11 IUl~h. Mo:rglQrn, llyemllt her

'il~m, RUJ!ItamoN
611rL9I!ie20
&ijyl;:.yt,,_.

t(l;'bfi~I'!~1

4! ~~t. 1,000 I:I.r.a.lJ:!I;; "")} /"/!l!(i j) ,1. ~ ~l!iO 'Ii
,«)1:01'

4.,000 IBa liI,O!)O Eo l,O~9. ~

HiO:ildet 1121.1<)'>

1ll!!]iMl!Ik ~1l'O& ~h iN
11

'HUll!:>
8;OO(1t
p

V·~1ol\[' .~et~N1 l.nkBmlda her ~lU IllI!UI1Rat ~a:n yr.:;;:r E1it;~I1t.I!le:r1rnIZU!I! tif;r~:Erlhlb[!hr.
,(l,EL1&ta. ~ AecmkUfli 'Galata

~

:N 0

To :.

2 - E!'f!l;~1 Un lOll';" n lEliU :pEot'.l;Eeoinbe g-iln:11 !lall.t (15.:'lO;' fbi \' lli\yet 'Ilajm! eIl'Gti'rnt'lnlltge y.aI"U~wa..gI!;uia'n lm,pah .mrflar t'_" g'~ 1I,!Jy, ~tt.ol'l ~lr ~t. e\,,\'elfne 1WLdm- &L:O!t c14,8(b da 'tIu 8.!I~ihrn:m 1'e;iBl ~tJne "iH5l"LLml, dl.1I.. C1L1£1:J.r.
So -

2.!il-"rf

w;rUJlle

i!lksiltm~Yf!l konultm.q<tllr.

.,tpd61. teItiior;,

1111_

~mr
hi['

100 "iI' 4/000 D!:KKAT: ReBa.p]MIn(la!d

,_,l!6(I;:e.
pe.rala\"

2'11
~~r s.;ne l~ln(lc

~

l"I!b:tmu:, !I:.!QiI~

Nillre

1stl;!j!'e1'll~r bu I~ il.II."d Ili:elliJlntr..me ve ~1!!Ie'l1J l'I~trul\rlUg1irJ;;: mllToolil.ll.l i!od'l!lb.iJi.-le:r-

g!jjl'J11l~

~~II

50 Br.ada.n ~

e:ser

v1.kude
1311

getJr.d.I~1

:!ia.nnmda

bulunuyorCu.
anlamak

tc

dli.~.lYi1inlere

~.1rI rnrldill, y.anrll!h~1

.ona 21J(.Jl'j

8TI'"

1kra.m.IY'e ~IktI~ takdl~e % 20 l'a.zlUlle ver1*"kttr. Kma.l:ar aenede 4 !'mefa, 1i mal't, 11 )laz:irnil, 11 QyJIll, 11 BirlncikiLllI.mda. ;;-eld!ec.ektl.l',

Ummn aJUnda-.

111l'd~Ul"
).[mtaka

'i'e gU~ gelmi:jl'U. Hlddetle !lava!: I;-ekl.:lly;lt:~Ia;:!Il.
taz;lEL KabBortl1.

'i'.a"Ln.gt'lmm bUI'J1Ul'lu 30
dlllhs.

u!)tJ.metre

Saldbi

... NeFj~t ~ ~Ld!!t1

MIld1.lt'i.~ .umu::1: J1;!Ut..., YALMA.."'lj: YoM', Y1l.'l'A.N' MA'l',S4.. •• l!rl 'ii..

.. -----------,
fl"fu1. ~'tC llt!
Itllr1!a.!!1 6llmda

·GI1.!!liiIl. flh'tmlll.

41·

.lO!.J:J
aZ7

I)

4 - b~'kltler~1l 0:2:21;;21> "lib 'kUl'tljj1 'ItL'IIlve.k-'klit [eomLnll.t "Ire'J"meLni VIOl ~hIi:>'el:' \'elll'ika.sI all1talf: ilzera bu m1k't.ar h~ ),Efpb:k1arrn.1t. &ir bo:ms rvi'slenl", T-'icaJet S.&nay _ Och::lE. ,,,e.s;!kqllLU, iki a-dorl vasi'kll. fotol'-i'iIflii.fUu. btl' a.1ti~t «38t, '!:II!!'adet cal> kUTUl1luk dam.gll. YB brr .adiBt de 'bi.r k\lrn~lU_ik 'l:a.y)"'8.1'!!1 pulunu. 1J,Jkl!lTda. iktn>::i TIW.dd",lje; ;''VJ.h gUnden U<; gUn lIvvcl dl!elk<oe1k1ne batlams.k ;6ll,l"'I!ti1a "iIJAYl!lt0 'ml1l"!lca.tIU!Ll'l IiI.zl.cndrr. 5 - Pc$~a lie g1tl'Ld~!"1L~e'k Dl.e'1<t~a!:,m d!~ .za.rlr ~yi~l~ka~Wace.ld1.T" F"OI!ltada. e~aca'K gec:tkril!31B';r 'k&b'lli m1.'ih11r mumu fie oC'di~mH:. ",502.8»

(;s.,r.20)

.-

..

Ahme1li EmiR
:1 e J e i
0 II! :

B i!,~m I1.1l1arri
UlS6 -

YAILMAN
s. :aI
!:d.

rl:

\''''1'.~mwt - CataJoitlu.

'I'.. p;td 'VATAN' M'<illli f\\i!~'

7 TEMMUZ

PAZ BTISI

1941
SIYASJ

SAlAH

rn

Hadiselerin edebiyati
Yazan: Yakup Kadri KaralDslmanog:u
Yazlsl

6AZE1iESI

3 iincli suy/amuda

T'URKiYE,NiN VAZiY'ETi
Fransrz Temps]

gazetas,i bu ba~hk, - a Itmd akl m akalesind 19 : Boga.zlardan Batum ve Kafkastan hahsediyor
J~
Lyeo. 16 (A.A.) bJhlllrl,yol': Hfi.VIHI (0:111,) A'l'MlpS I'_1lel!!lnde "rltJi~-t.nm ",II.. [l;lptl", ,~~~ DlMd.!l ya.7idrt;!1!JJtr ma.kaI~ .JI~fLl:' '-e i'lttJl'llb Iillyoor kJ,: 'UIl' bil,yilll: 1OO1I11.81-i[p d&vl!!t.e 1'i!!iIDl

Faciadan alacagrmiz ders
Me-sill iyeti n dag"I'ma.sIIi)$UI UIer~iflle, daYiIi!lalfli hugi..1nkG k I rtast 5:i-stSln d Ell;'am Gtti k,. Q80 iloyle. fscialar dalma e-

Suriyede miitareke
81.. balt.,a kadar

t

, B. R' oosevelt, ... -S· B eyazlaray d a
,

rn'UllhOOde:rJe b_a.j]1 '~ TUrkl:ye,. bu m1B:ooJdmlc rm)ret ebMk ve bItara.fIJltJw rnlilhll:IiIi.YI. Il'h:nek iIU~JJ:!I:le.!iI!Ir. 2'1 mart l{1n de ~iiira He Mos-

l

kow.l~ila.
~nl

aktedPmilnlu~
hllbrlathk1lm I!loora J'6DI'"S J'lI!Mtma iIjl!,yl;ao de.viml edI-

lmzalaamall
•• lIt:.III.1

ga-ze~

fahiJir 'il'1I;i mesuliY9"t silthip. sit Illrdugu il(in kabahatliyi bulmak til. rnumkun 01maz,

.If;;OS~OF

F'ransa
9 italy,an Generah daha esir
Kabife, >6 (A.A.) - 'HabqUi· ,tD'da, yeai.dli!n 9' ,l!Isperal 1e15i.im olm~~.

Devllel Sekreteri
Turkiye seyahati ha.k,kmda naznlar heylet~ne malumat
verdi
'V1~h.y." (A.A..) Fr~ Nurr~aT hfiYl!!tI, dUn ak!j.lm'i blr 'brIp.!ap1;J: y,lI.ptJruI T oplan.fu.i!lan.
IIW11lI.

Alman lara gore
S'talin hathnda
Bare,ll4t plb
,

Suriye harbi

S'Dvyet.ter'8 Q10re
Dvina nehrinde
IIBlerce eeset"

Dun yapllan milli kiime

deva.
1

lII.cllllllOI

Kayba, i§gal edildi
MO,tte'fikl'er, Damu r Irmagllnl geyerek
Beyruta yaklastilar

1_o,'

f,ak.f."ue yah,.

F. Bahfe 4- H arbige 1 G. Sarag 1-M. Spar 0

nstf0llUen
l>B'b",l;i;)[,j

,hi'.

iOOlJi~B

giSre,
Me-,

dll.JIlt.

BmLob;t.

1l1l1mil.,.\oliMa}'t ~MU ba.kIruli.dLlo nlIIiIam&t 'ij;'ti'!lil'l.ilttlr. A.lJn.ic-uJ. Dil.I"Ion, 1D~l!ill,e N&!MIT !!Oll!"tH'iI.o, LIm!lffi~ ~dI!.M'Ielae. iIromtini!:;t tII.'IrI~ !:,ik:'J.b 111;1 llGSde!e m J9Io aliIllan te.iI blrte.1'! .t113,~ "8 Ib1lmlilm hi]Ita U: t:emm1J:Z mIlli baynwnmm ku.tlamllll!!l[ 1:t(l,k!fi~I!I.~, i~f;tliw!!. o= ImIDIl. WdblrIe-rl bll.Urm!"ith:<

~imdiye kadar 300.000' esir almdi
1 giinde 28'1 So vye,t 11 Alman laygaresi lallrip edildi
5ulil1., 13 (A,A.) lax! hi.l-,kUmuliidfIJJhtlllln QeJ:1Hlyor 1ft:
l

Elli Alman
tankr tahrip edildi
Bir tiinde 61 Alm.an 29 Sauget tagyaresi dii~uriildii
J

Petrol beeusunun 4 numarah istasyonu da almdi
i'a.bin:,

Almlln. Qr-dlEtebLlgindl!

Afganistan bi.tarafl
J<::iDll., 6 (,A"A,'I h Z~hlr Han,

• 4tJ;l'!l-n ist.s.-n kra-

.§!liIkbl. II.J3l1:ert h~ilka t ~l'lt_a1111l hl\t. tlJIl dcnilen hEltb kB~'~ mooYi'oIIl1,pl.ll!ll tt~_y)' arm I er 1 B<ll:Ilbek V~ B~· Mlntak-aE<L.n d.a ve Li:rn!l.k jstik.ame:tli::rinde muifli.biM<:l doilVilm atmek tedLr. aarabya ~mtaka8l1l'd..a Iml,l,h,E!I,rc.b,<::. tayyar~ meydaIHlll bo-mb.al~lilar :2'2 IlUlrrmCil:U1 ~ t~mm.lilza k!lo!i!l'r !I,. ve ye:rdeki h±r 9Dk hIYlI"e.'I'eJc-rc i:l-&_ l~r boi,itihl ~dd~tlic cloevam c~· ht'LItJ"J !!B Irle:rln m.llttlin !-nw:s.rla k hI!!. bi!1ler olmtl!iltur. tir, 1.. • ~ap 301) l:II.nt 'blillm~~t"r, lu-giW: t·a!<"yarde:rj B~YTLlt~ iLZ Diter isUk.a.l1Ilctk:rde cepoc;rufl

6 (A.A.) - R~u~erin bndirdiiln~ @Q:r!!, miiuJ.iklutl.la. rm muht.e l.if kollan Be)"ruta bir t3raf,tan 16 k.ilomet;r!!~ WiEr t;,,' MO!iko'Vi!" (I (A.A.) KIZI1raftilln cia 2$, kllaml!it'l"l! yak'a~ml~lardir, - K;l.yha i§;gal e-dj]JlUitir. Qrdunun hIJ ~!il.bahl.L t~bl.iii; . :') ,temm.uz goce&i. 031rof. PoMUlidiklel'in. ~l 0: enahl y~n4 bta, Jar la ~;:o.kv]y.; ed.ilmittlr. J1:'It(1Uz l'Mwell!! yti! !SQ.-hi!)! ve NQ ....o:gra.d

pa.-1Afi'l(!l'IWIII..I1l dll:l'dilki. iki.ncL io:;tima Yl.

o!.i

tP.'iI"l:l dsvreainln

bit me811.f~d,~ rnuh.teL:f Vid:';)' VilAlman -h.!L\'11 km ..\·~tlerl, d.U~m" kUt!.at tecemmlllertne 'lie dll~man :lcoL purlat.1JjU cia- 'bomb.BlI!;nu~I~!'chl'. {D~l\'Imf; 5 .. ,II. i'iIil. , te) 1+1 (~ 1'l!!I.- ~. 5L1:. 6 1lII.) *••

dii~I

IIri:l!nmbmnda

mevzi,j

dl,;m,·
Vof:'

'gani~t;&."'iIlil, b'\l harpte Ilnl [•.;itl·lI:~n soyllldlti

ts.ll'lamHo hl· nutukta, 4.r· -

i;a~af kill_mol< ::_:u

••

"'' '-I

===:===;:=======::::::=====;:====:;==:;:::==:;""""=
(De~

r.n.i:yeli h~:l: iDul\a.reb~ler

sa.

!5-,

sn.

1 de)

X /)(

gece

Hataya TUrk orl:d··· usunun glrl$1
Bu mes 't Yl... ionumu .• u 'de.. ... ,
Dlllll P,..,ILe:r "tadrl1da. Y3;J!1r1an ~ !i'anl3.da. B~!If~lIa~ 'pl~;~~llil!1J~~· - L~~!li:lb:· ~I. !xillCU ik '11'8, ~~IJ~LlU_l!;1: Y,8>~&I1!l! mlUi li'jlrm: ImI'l1IJ~nwl!l Z<lluirLa..r. i:L:.'@IU 1m mllai'l-~:Il-i!tLL!iJ;d:IlkL ala.~a,yr yeli!il.!,.• .-.L't ullllY'J:r. n~""_HlII hi! )'ut!,""'j'lfa.,11!.l'1n mU&avi t'Nm.a.tl~ ile be- B;r'tti.-mrli, 1!enll. b.Jr ha'l'aytl. I"atmen. mora I'BI!:men Ferrer o!Itsdn:il l1nt ....... ta~~ gol Iarkl!!: f!1I.l'1 kC!'[I1Ul!t,lar I· ata.dlll k.;ufll'>:t:Jlk: blr kl.l~lenltl too~LIiJJdllJi<;l1l m:I:lJ+I!m I>1r 81?,l'koc1i iltle81 d!!il- KIM I Ean Ii!lcL'I'ertllkl:' d6 1l..llm:1l 01- rna Sma !ii!!J,1lp ~ITtm.!1tu. k [IumnL'l "1ll!lJ1Il\}'\I'nl'l!l~ dular. Ej!!"f Fenef11.1~'l'. E'I~rbly~en Ilk kllI'\iGlElIjlT.l:9.Gal!l.tMRrilY. Mu~ ' 01111yapllan ka.n:rllllwnnIILFd", Fe· bl r gal Yl:lrno:ro va gol :a.d!!d Lit IJd b':~" SP()l" ;afa,~I~dll. oLdLI., '~" m llBaDB..fC;a.Q!l oubah,;,e HarblyeyL 41, Ga.lllta~1J(M<rnL' ':.If',u]iiffl,. OBlll.l:.alisray ll· Galat8.llal"II.ylllar hJ'!; t., .llrlLftfo.rllil.nm R':lr"y rlro. MIoIillklllS,,1J1'"LJ1 - 0 mat1ilp qllllcU .... ;z;(yete a o:J,U~e"''' ~'f' ikll1.cllltt t!l.~min l:1d~n bir ~ytm IJymi.VlI.nui,(Jl,. !!lUI- Bu 9url).tle Mha~reUCMll ~a.mpl· PoI!"Jlol!rlillll' B]rnq OlIiClillkla!:'ii!l. Bumm laT, fO~~-n~~ !;j). ill, $11) l3 'le)

Mese 1- dlerlD ')- IDe allnaca k I ..• e,.·.- .. Jg' ..
v•

L

~.L.I_H'_A

., ,R_- _V~A_Z_'_Y_E_"T_- '_~IIIIIII!!!!!IIEQ,__1 '_P"

DIJID.-I

I

Hatay da merasimle kutlulandi

tertibabn inceligindedir
II) Alman fev!kalade t'eblligi

l

hll.l~asesl:

mllb.. ,bit la.I!n.·· urtil g~.1;'!1lI !lI!dd.e~]j muh:&reibe.lere giri.~,~t~+ [Jiigmpm ayi!iti alJr~ dlf. ,~ .mikt~r.dilt ~.a:ok! .kam_yon le rI'&IDli'UM ,s:e9l!l'! o:rdg~m:I:IZ dG§- 'II',e lllYl'Br.'iIll kayhellJl~tir, ,!!,.ok DllIil. melnl 'l!ebrm. '~-f!lnl.ll!nmlilabu.a.k "fir t!'llauti.d.a, diUpna,nUl h1itiin bu· . zayii!it "'-.\fdJirmit ~ '11.46 tan.k itaJI. cllml!.n It.4ltdcdilmi;; ye 50 ta.nk le,!rr;lpl ed:ihnif,tir. Tm:JlipoJ mm. Jipl etm~]iI!.rdir. Garbj Dgnil~)'1 la.kQlli'Id ... dii"m-mnD tao 'lie .mID.. I!i!~c;ie mll'07a:ihk O!a.n dtiJman. ~DI'li.i birJikJerle ,c::en:ub!li dojl'U! Iut.J.&iifiil:mi mlllkm.bi[ tBilI'l'rUzla.- ,!lPQlak i&>teg:ikleri bir ya.rmll 1f;1~ (~w:m Ha., II) SUO1 U) rile prj ilblm:q~llt. 8obr!lli.sk mm·
tlllkaMIJI,d,J!!.

'1l1aD 80,RA.

Yazan:

I

kltllla.hJPI:!!

-------. I

r-

r, !f4"t

1
U~urum kenannda
Yosmalann u~ununde saclanm bilegi me dola ml~"m ~

K ahve. buhr ant
Buhrana sebep gecen Cihan Harhindeki. neslin teli§ldlr
rin, _. Bjz'C kahvs itha] h1\klm'll ve_ LnLrk mab mllkabillnd!: Elre:tib,._o:;hm memlekete kahvil 1:ieti. MC!lde cl1;i .... lz. makul bir ,t-ekliftir, ve
ln~lll.ld"et
jr\ce~l!ni:llce
!;S<l.li

t~,adamligl
l5aI !;;8.'gmhi.p

16 en.;Sll;!4ten

Macar b.iikum elite
yapllan iemas neticesinde i§tirtikim,iz takarnir eiti

du

ve

Brc;z-iJY<I)'1iI.

rclim.. mi::I'\FEI~li btl.klmlnda.n s·Qri.ilda Ik.i ~eklif,

Jtiba,dlr GCl'"gi erek elden irha] hakkl» hir n>!:'Vi lnhi· sal' dt::mekti. _' a.kll.t bu imtiyazdan A'!!I1[~ b.iL' tli~c.ar kUl~l!;s.i rtIUM!lSiiit QlmaYlJieakll, 'Cilnki.i z:atilli h'hve ~~hala.tLnL ya.p~nl~r boir ik..i },l!.bilIlCI fi:rmildall lba:rC!tti §irkt<~ CCfIQ'I!'III ve Havt R:.ib[ belHb;l.i:!h AVTl.!pa rd.Y8nitwIU ~~iI~ tutaeak ve :s:iF uZ!:.rindl::ll yUzdc on k&r 11];u::aktl.

Bu ~ijki:!t. '!;ab;!lm~gi!l h3~Ja.dJ. Brczilyada Turk malin! ~tlyor, bi-z;e Q~ bel bel k!!lhve- :g~tirly.;n:dlJ... ~,i.rketjn her u,.; senede bir 11Thl i.ril.l!~ b!ttik!6c" Y I: niloniyOl'd LI, La,ki:1l zoIImal'lia, ort~Yd bjl' dedike du ~Ikll: t~im turihii1e rn..t!;hal Ylilk... Bu ~mti!fi!lzdaJ'l ~bir k.;l~ kig.i. pin .f_a,da plm bZi:ndJkl:3!rI Vo:!! zc"n·gin 0 ld UiJdiJ,rr kulil..kta.n kldlaga !joylcnmcgl:l b.ll!j-Land·l. Ve dc-diko. du 00 l'ildde}'i bulclu ki 1939 hi· ri.ndle'frilillnd.-c B.rczilya ~rkclWri jr~'lt.iya~L bjt.i~cc. artIk yenj]f:nm~. cli. 1!ite bu hidi5e k.ahn bulnllnl·
lilln ba~lilongIGldLr.

Ticaret Vekalr='ti t:a.ri!lfLn.daii b·u ilLkmt.!;Bil 011" mllht!:lif teh.irle. dJy'1:: boyle ~a.li!ilrkell kOl·· 1I'~ne Avrup-anm kul .. buh:ra.:n ba'l!l~dl, .• !BUIHIII ;!IoC- rind e a'i'IIm:<Lk ""Ian li'oitrIiIylr \foil m &'ar<.!.T allLIl iI. hcbini izah. ctrn_.:cl('ll'l. cvve] ~1J ~c,rtg.i] ~ ~c i~clrakirn.iz a.hllffil!lhr. Bu I1Il!rgDJerdc kIlIl.ll<L" noktaya ~<Itct et.m.eik. j!ltiyonlz: 1914 • 18 harbindc O~mEll:lh 1m- cak pe.\'iyonlil.rLf.l r.t.limui&.i medern p.lHl!.todLJgu d~niz. abl'l.lkaatna rna ruimll.tl 11, rnitli v,e orijinal Turk kcndislndc lop,lamlJ ruz hulunan t~ri!lfa .iltih",k etm1,- u~lubu.nu ti. '~u cihetle d4l'J].iz; yolilil: gel!!- ol<lc~l1r, ilkotice ~emm'!J.z iI.~1l i~inde p~~. Gck 1;110'1,kahve gioi kQlonyal mah ts-de OII!;llac.llJ... oli!ll). heynelmHel eull erin !!lkl.notl'st ~ejdlm.i1t..ir. ~e. k-i:rd~~ kil~V'l:nLn i<mot!!in,.i pa.rml3,-~ pilln.ayrl'fi . .i1Mi'&k..itn.iz, M!lcar tiu· id'irn !)tj.] ~ .g'otii~[ll er I!k t,em in ,tldH· g.LI'l d..a. k.i ytiz.i.ige la1j;J ... pi:l.c.;l k. '11. ~. a dar kLlih""e hEl~r.etini "ekmi'l' clan m~'~lr, 1k.inct clarak aglltlt Ol!l Iii.Y Ill" pal'jilymel>~i Cihan l-hrbi r11::.:s.li ~ ki bug{ln cia Laypz-ig 'b~YI"l~Irn..ilC!1 YSi itibarile en fi!lzJa kahn bitib- I'l<l reernen i'jtin.k.i.rn.iz k.il,T"~rI;(I!l.3" lik I,!dE~l tjljbl!.k~c:Iu • eski solql'llL. nlr.m~tlr, Djgcl' ~crgi ViC: piinayuricap i1LIIl 'i.'er9iii li:lbii bir sevkle, ke- Ia.ra cia .i,tiralcimiz hakktnd.a edcn ledhlJI"1:l' peydcrpifY alJn" narda, bucnklll.. kilerd~,. e.and.l,glfl maktadlu, , di.binde bulunsun diyC'; piYil;9aden u<;:er bl:~er kilt> kahve satin 811m!!· g.ab",-!:,Iadlla. r, I Po,Us Kols'jine tale,be
rrUIMrI
tlIOJ'l kahve buhrammn b!l:J- , 1,;jI.IiI:gI~ t.ok'ti!!S1 budur, Memleket. '

kathy.:

zs

'bin.

<jUV<ll

IlImarlOL:[uh. H\.j~1lm;::t, kall:l1'to

Hayn:tim hu fii1lUl11'1 oLUfl.mtl. Erkegi ,de hilllil'lM, ku;] datI!dlli de gG[]"tir Vii! uza'k:l:anali:r a.hBi oI~d!l.l'. 0", !jenl!d1en[,erllievqlyor]Brdli. P"a]nd: biit-lin ta.leph!:l'e~ i.15l'1!irlal'a., dell1etlere. rica VI] niyi!lzllllll'a,ra~mil;lln Inl':IIi'I blJl]!,a~~ L,h lii:di.iJ d@i]i.. "",,udl),1 datoaJthia. ka'wt tI~meie'
yallH!.p~·nyQlf\di.!l.
KIZlil b2lil:!Q91U d Ii lantrtm. NlI1'gile 've II.(IIIl!ve tiryak il.i. Sab~E! n!!,'mamla ka1kllr" y&tlllY1 InldlklaD :!IOW"a .Y_blir. K..a.lkma~ile yal.mA~. arilltnda bir elimd~D i1!1il1i1'IPUCU. oteki elmd.slIJ ki'lbve firu::~nm~, diyebi1irim ki a.il~L:

bir nlkBha ~ttim., ni.ki.ha os:.grJhp dli!gil"
gu'!'!

r.

Hlilyi'i!,t

yeme.k

V~

11I1l1.m!!l:l zllml;1l'ld!il1

._

1i'·a_jul".MIli. mi a](lji, lb.llt

mf

ti-

bh

net. BW'Tiil;lIlda:n kLi aJdll·mllz \t'e bit de·aliiin! asJIiI iki ,ellmez., Klzolllri dediiim da]iko:mL1Ya. yermeln('-](t~ in~t edl:!l11 bu 21da,·mlllL gonHi na'!lll edildl de 1)i-'"II;;i,.ha tlZt;Ii gijalel'ldi ? h:t>c bayretimj milClP olOlJl nok~1II ~udu ... Nikih a.lqaml. dllvetJi:5l, az. hi.. aile sofral!il t'emp etmi'lll&t1di. B('1'lI de davetliler 8!ruuu:la bU]Il_lIIl.1:r_"Ordl.lI:l1~ Bi)" anLl1lk dlomad.1 hir
kGllilra ~~ere~
:n!l.1!o1~:ikna.il
ilJ!]I!I~;mI.'l:llUl~

hid}
-

te bi, li:nc:ye ya;km 2ilman i9in n;rtual ka.hve steku ~ldug\.l, ha,ldl!! y~r ycr-k ...h.V"~ a2!1!;1 ba~Q~· tl!!rdi. Ml!scHi. l!ltan'hl..llloda V!!! diger bUyiik :t.mirl.ermlizde ~9;I!:i. Ve ....aT·
~~lcr:

allmlyor Ankaradll-Id leyn p!l~jFl kolejlne, emni ~rBt J.mld yaUllt::l:l'Jl1IoM: 'ilzll!rlil, 0[ta mllktep 'L'1l Use me:ilunlarmd.tm tilJcbc kaydma ba.~IIl.t1m!~trr.

<;illilkti

harp

bu~Ii!lYi!lh bir blcl!Ol.1.k ay 'olmU'lltu, Vahtile ;k_.lwe i~ha,l II!!de.!II . .finn!'ll.ll.r ortadan tkal.kmllll. i\lermoityi!!L!I!rlni ba~ka i§l~re ,'atnmlf, kahv(! ih· foliS ~d-enli11em lckcd~rIe miin!l.se· b~t];::rini h.sm.i:}le:rdi. Aell ola..rak b,u i~ halledecd: 13m!le )'oktu. Tkul!-l. Vckili bulufll!.rt Nazmi T op ~1.l.9gtu cl erh a.l m C'ml~k e tte:ki kahn !itok,14nUrl mcevclildl.l'l1'1l te:s· b.i t' ettimi. B r~rilya .§!ir k,c t I, m.uka.vE!le~iI'ie gore: glimrtikte b,o:;r vil.kit 10 b.in I'u'll"'! ~!!\.~f ;;!tok.:, b"lll.l,nd.",rm_ai.a mec'bll'rdu. Y,1I.'pllan ara!lhrm.ad!l~tgk miktar.LIDln .30 bin 'rival 01· dui'1J aL'}la"lldr. ru.r k.i,y'!l:nin fllEillll" hk i~tJhU,k.i 90 hlll!Ou\.:a.l o.Jd.uiu,na goreha:p pat]a:d!B;l ~Bman 4i:Ljlltk ,ka:hve ih-tiya.tllIllZ 'Val demi!!ktL -Burad~ lukran]a kaydet. rne-k Iil.l:lmdn· 'kj 0 za:filll,tiki Tk,a.·

Di.inYIl bu.. belli Qhnaz kl, ioyle hnarda b~l~p'!I-'llrd,., Diyerek bakkaUi!l.nnd..il!I1 lllUhim n:dkte.rd.;!l. kaliVe t~pl:!.I:lll:,u ..

Memfeketin ohek; ob

~th!:r' ba~gt~~rmc.e. IIllllcll:il.d<:l.ki r116.rma] kahve !ItolUI, yavq yl!lvai v:e gittikyoe arUm ,'blr Iftlz]a evlerin. kik~lerine tll~lndl 'lie bid lIu~~tho: plyiU3.da kah'l'(! azaldl_ T!fYa~.iler tala,~all-

ok

ha:J"(!,k

om.u.hteLif

). ,=-".ler.:rt"L-d ~

dl. Ve

l;:)'Ulnlal' hakkallal'm.a: .::....Sana. kilo bi!l~n'la. elli lu.u~ fazla vneyjm. ~b!!lna bir iki kilo, buhJ.ved,. ~

~eklind~

-tekLl.He:r

yaptllar,.

E.1U. :K-I.I:t'uJ. hir .liraya., 'hit brill t!-;_.i l.iraYi!l. dcrk.~Jl b~\i! ·1:i:,!!'Y'" ki!d'ar !l;.Lk~l. 'lJuk. Y<lk,~. vUA,yetle.:rcl<! kah-ve btU III n'c1.1.l~1.l.11iU. ~~ten i!I'!llk~ go.zlcr Qralar~ t~lgl<lf !;ckerd:, a· dam gonde:rere,k" Il&tta ba2.an biz: zat &i~en:k oralil'l"daki. ka.hvd~l'"i dbha yi.ikse;k fJya.t]a:rla satIN a.ldl· lar, KeJhve ~'Uvl'lllil.rL mo::mleket dahiJ.inpe gJ:~J..i ilI~yaha.tleli'e bq!:a. fflt V'I!kili N~z;mi T{lp~IdDglll kah. dLlar, K.ahve blll~!:Iyanlal' no-' 'ire bt!}lu.a.tlIl ,>l[.;ao;:agt.nt tahmin et- hut VI: arpa karJ!ll8:~ i\e k1fah r.tef· mii Ve dtrhal k~.hv~ !:·etjr.ilm~!Ii !letm~'ge !jaV,I!~lL]a:r, .1-hJJdkJ: ~eklrj~iTl b.i:n- sterlin lik: b ca; abed H.l£ de.k killhm:nin :kL~'[)SU b~:l' Urad an i:L«arak memleke~e 3>0 bjn '/l'uV'iI.1 BIlk-i:!l lara:y~ hatt§. • ¥t;tiHerlmiz. d~ha. hhve g~irtm.i~ti, lhtifaGl d.oi!!I'u il!lc • baZl rmntakOlila:n:£a, ~ez:l~.Lll hir :num1.l.ne!>j 010111 hu Ila· 10 _ 12 lif'Elya bdar yukselcli. reht ~i.ip'he$iz pek ycrinde- .idE. Tic.ElTet V@Hleti, bu "'az..i:yeti Bu kah"e y.ine Bn:zilYEldaQ, eski onlemek i~k :!,·oldan yiiriime· illl !I~ke.t mariFelile seHrilmi§tk F <I- ge batladl_. kill ~lrhl u :'Ie!>!:ralcM.de i,il' ko. b IMC'bzul mikolan:la b.h .... e millYOIlC!d Tolu oYrlB.mljj.tlr. Bu ~u" ~etirm@k" rctl'i!!; mr.!mJeketlclj~k~ OI,yhk kat," 2 ~ Myhtekirlerle mii(:ade]I!! .• V"e-,l!toku tQplOlnmJ!j'tIT. B!Jndan ~onraki 6 1\ Pha l;j!j1 ya'I" Sirki!!t felhedilin,cl! omIt) Y~~'ine rmki ya;umrild.a izah ed>::c'I!:ii.,;. K FI he hhalat~,l an BiTlitli klLtldl· A!;b.~ TUFAN

ric.. eUim. Giizleri p~:hY,i!Jr!lik; 5ah.si t.e~!I!bbibiimllt v:e i~ a.dllmb.~m1!'!. dedi. !Kahn:! va 9nDnQ'I~lra kahve K@iHdiliinin Iha.kikaten mii'l.,~ tebbis ve it !Ild~mlbir aim; oldu.'" temini gunu lIbiliyor4um &tmrta bill dBn 1!}ehrirnlzdekl kahve Vel Ki<l:!llno 5;1k~]ime mnanunal{! \iloZiemlYo!di. hLJll~rll'l~n de kahvfO ;B,l(l.bllmelerL t.r}. - AnJ.al AlI~b iJj~ktna, de· J:'rlln ooilec:elrtJ.r-. lil,l gJ~! lllD1liH,~er, dim., !nlat'but bulund:u.l-:;l.a.TI rta.1:11ye mMIb-· _ [Dh i!Jt1Z11 kim::;1lI1~ri.ut 'tao LillI1A!-r!lle m'l,!r~a!i.t cde.:clHor 'I,t'~ mlli'!Ii!:a.lI.tlal'~ :~;'l.yrn;!l kamllilm "ELtilltlllJ!il~ vil.!i~IId.'i:I, delileti E1srll etm~di.. eeplu::SJ 9Hu1~ll.&yete a:r;:olul'uwa:lI:trr, VUaYllt, lla.- Niba)p'll"t, Fntma I:dye mlldlirmltlcl"lnot wblt C1luma.!'I diiikten &OHlI'a, hir gUo memtl'l· I.htlYiiSla.timl. gfu"e kendilel:"!!'Ii! kah\'e krllt:of:k.bv'eJUn ,aM.laoca,~ flOver Nl Ilk til". Judi'!.!, Iil.l'palil Ikailveler ~hJi!'rMgml ttab..mi:n cde:rek beniK bal w.... [kelii. 'bitt ",uval ~li BrezilY,B! kah· Yag fiy~tlan veai ~ld!lttll 'Ve: ~"e ,.Uun, Fjl'ld mur.ahbl!! L~~kilitl ytlg NihatY~ dedijim d.e:vre geldi. fiya,tltl.rlm yen..id I:: fI ~tnl!ii ve ~,a.s~ttl. Ha1~ lrahve- tk-yakillli ol!llD II bir !lu,rdte teticikc ·lta-tal! ,,"e~· ka.,. ]npedel~ iot;t"'1'1Illmlilli,B1,iii!:.

n'Il,lva.fl1lJk

kaYl.l1peermi
O]dll!lgllUlrll

!

fi3lzla ms:mllru: ni1..lv.llkUte~· illi'~C'H
konlroL da.ire;I~dell
locrnin tdil::-

mi~tLr.

8~i~

jQ.in ml.l,htllc

old.tll~·0.1

Yc be;iYe fi'iuva.fh,k

gmi>, bkilol haUl> liPlibn ~!l~ilg",
d-en ,iigreniy'oniu:m,
ol:a.madli'ml

iIrp:ll~

VI111'l1'1ll!llh

b.;!,h,dl-

e:ek.tir.

Hal'

iblwnkib.

knl'[ilQ·

Tamir edUecek ilk okullar
iB el e (Uy~yaz ta.tillnd.en ilstifa.d to; ederek I J _ 5,2 - 62 - &8 inei .ilk oKullal!1. 1arn..iI.e kElur \fermi!: VI! bu j,?e ~~ncanm!i.k u.ze.rG 6'0 bin Ih·ot tahl!l!l Gtrn.i~tlI. ~

dlk~. geniin inMlij;m diYI!! kllv· nllmanui!' .... ~ki1mebli~ iki kilo e kAhve-)'j p-aketliycrek gon.l1e;r"i·
),l;J!I'dw:n.

n

Nakil
Dtm

VClSllhlarlnlll1

ko,nihrol:U

Git ;ide benden oy~e m~~ oldu. III nib"yet k~IDL bde vermeS-ill 1f.I~ gostel'di, y 8~a.:ml t~e~'d!ii~d ~il.I;n;ii ve i§. ,lIIdp:'luiJ,
nllll'l

nakH \1i!!It.e.laruuli ]<:ontrOlllilG dlWBm eQUml::t ve ftLAM1'I hlldClen fa!::La yo1c1,], :'l.l(!.1'l \:137.1 !::It"b1.l1l1er lIO!t.kkll'lda :o;tlddeW ceza za!)~Ua.l'I tutulm11'l"

==="""'"'=~=========
'Cay ve Iiivi geldi
SOI\ gtin.l!:roe

K{lR KADI

hari;tcn

]248

.sandrR

tur.

Asansorlerin ~ollltrolU devam ediyQr
~oeled.i.Jle maklno :flJ.b~~i 1t:ln:imlzdCVM1 etl't\e~ d.r;loclaaans~:rL~ri tclti'llG ttd!r. Tetltl ~ l'llL[liln

liay "'f' 13 lon "Iv, gi!lmiljltiT- B'!mlal'. fiya.tJ.arr, Mura~Rbe lunn.i2yconu hr.a.flndan te!l'bit ~d.L Qlkten SCoMa. llatr::'B: ~Ik.al"n<lcakt]r,

.--~Q-~-

liir

(!O~

LU;'j,f1"q~rleWen Mz-uk !.:J.htlg'lmliJ.ll, bl'lUL 5o!!-

Ta,shih

Jzmir AKvi!iltyymunda

kopek

bahlklarile Yunl.ls balirkl,tum.a
Bu. S~mlik.t bmu," t\!arrl\([1I. bir .IIikvaltyum B411ma~[ Igjn t~cb1;l1l!ie glrl~1!(Ue'lnI i£vvaLld glhll<:U s(lcyrt'nlzda J"a<l );r1l\!l;Jk, Oit;Tettdljtlm I ze gtl.re, hmlr

Avrupa
battl
Seferler,in tekrar

.Millet me~teplerinden
mil'yon vatanda§-

hipkrim: 'bUnlurm tu.miL'! h;;ln l~ S;1\u milhlllt ....!Tllmi~Ur-. 'iB'U Il11RJlaol:kle,r ta( mLI"' olunl.lnOlyu .ktlCii'l:r fL1UIl.Url11 duraca.kludll',

Ilur.kli :'5~IYI:r..'JIoo.a c. H. 'i'al'tisl (;. ]'r'tl.lm~ Katibi lI'lItr1 TUzenn rahs.t.l>[Z ~la.n,k !:iU'5l1Si bll!' \"agonla htanbulii geld iitS VB b1ir'Ml ~ ted<.wi etJ I.lece~ lruk. Itm(la~d hlL,,'c.d.llite. !ll3rlevl'Ill bil' &ehiv cscrl OI8.f'IIJ.~Il\!susl Ll'Cn dlye diZilmi!!t~r. :s~ hahdil:n dola yl 6zilir d.il!i!!'Lz_

me.zun oldu
M8,R.l"lt Veldll;tl h.. ratmda.t\

SORUNUZ . r~---SOYLiYELiM ......
-

_.

lllcJoolJ"0 Rei!!! nnktor gt"h.,.o!I'I. 1.:":.::, M'Ifu<J..kaJi!['~ V~k III Cew.1ct K!;ll'lm 'tn()olldll:!'ryll. blr mektulP YUlLtl.lk, Vsk~le~in C'anl'[ balIkl3n teljhll' i~in bir batik mUzE!:!I1 (altv&ry~!m) tests adllerek bmite he!llye edllmtlljlli isL!lmi;dr,
aU,kaQ:s.r {J!m,u, .... I~I td..Ltik: i~~nVl'kil~I'l' Tetjn ,!liy Ma,~l;IllerL Mll~.n.u-i1 Hidroblclog Ooktfll' I~.emfl.l.l3~:r'trikQlJ'l::bn Lrc gJ;lnd~m1~t~r,I:{lu:u.lmtl$.L1'L~ IUl.l'l1i "lie· l'!lmL~ Ol;'l;ll j:(U o:!aT.lh baWt fr'I'Ll!l~~il'l{:h: ~;i[l1'lh'ln v~ !;~e den l:zlrl ~~L bell iD-iUlll M IlklR.n g&t-e:rl1eoc-(!ktlr_ QL' O)md:l. I~i;i:r· rez 4.'!JIlfl(la Yl'lkala.lHlica It J~I:iPt~ ·M· !Iltlar:t !O;:!l1 hl,llll,uil b~r hllen ya;ptlilLcal):; ift". ~U\'aya zaman .zal11,and1er~· cant! 'ballkll1!r brt"akl1acak ye cJI,navlI.l~lann bUill are. null htkum. ett1.~~ iIoalka g8Etsr-llecek.tlt", Yun.us balrIda.1"l !~j!). ite hu:;w;t bl!? ylBr l~rr'lk Illu_narak bun[arm '!Oil-yam dikkat olB.n "rem.:; Lanl

>,0111'11 h.a:rllerll'L lIi1.blllUno:letl iUbare:n. mmBt mekteple:r!nln vONlIg-[ rl!.T:ldrt.rl,!lJ:L tOiltPaZIll' kik oll,1,rLml.l, VIII bug'!..1:n.e kaQuil<j mU hEl.tt:llldbl. :i/0n y~tII:mj!l~m bu Ml:lkta.ple!rdel'l djp- R!'. lorna ft'.lCllfi:l a.nJ~llml!jthl", B1.l &en(), rar millet milk taphu:bllll ",on f~!Jyet I!.{';_ nesl olmu.Q'tu.[",
-0---

S,irikec:i• 'C;ekmeee hattlna s,ekb; sefer il,dve edilldf
gllilJ«rl Si.rkrei
mJm:1

-

Cekmece

olmak U,zll's~'kl)J f.tl.lJ..i:i.. trcl1l I..ljl.e.lilm>I!<BJl'Ie k.~.
l:z.rl!hp,.ma

Soruyorlar
lC:l:lbirlii'I'~, ha.~ eo" ve .ilIPa:rlm~!1. :!5lihi!p]erioin d'f! muka.billedb!r. Jer haz;.rladIM~1Il1 :ge"ende ititDli!. ~niJjnm.anu~tJ.m, Fakat, birk!!l~ ti.iH t;.... Li1eli tU"l;1Ihod.1I. ve'] kiralilk bit:' ape.rtm.:IUI ar1y ...n b.TI" d.l).Swm, 'bl!! bllzU'hgm d~~ iUIi.1:) t::,:,yi.t i.'Ie kl£llflidiirine Illi yo1.<:it lbakJmida.

ba$lam as.l if;i:n K uleliburgaz - Cesir Mustafapa§a haUznz biz . t· . l§, ele-ceglz

vl3rilmi~t.lr.

IPetro~ §irketleri

. ,P,amuk mijbClY~!ilSI!l1 yapa,ca.k

--~~--~

Of is

Hi!J1iL1l kil'..i~m'llln arthtllma.ma. bilki'imel~ Blhun

KOW1lyaya

MUna~ali!!t

VckLU, bu trllGpl~

nakled~I'di

yautInu'l

Taharr,i memurlugu
l' - M&dm.tlla Hrli:!i'li:l.yadl!!l 1!.~~n1 2: -.ilJ'M,gm<fllilrl. CII:D.1.1 ~k.ai:trnT ~ nuI..IlfIl.d:t. Bil-y Cla,hlt 61:rgtn IIlti:t'i1- da EmelrJl Da;y Abdwllll,h, !ml lSI!ynr;

yardlm blJ An dolu 3'ak[l.8II1Q;a. bUhlllatt Illt c- 50 bin lirahik. nakc!:i kulJaxJn .LhtlyaCI I€LYlkUe kELr".IlrJam.a.- :!ene d:e Yllptlm1!jl Ye bu mdJlilit l!l.rlLl)in klLdro ve udlet ltll:!.O.rile faz, tz;mir Bdediyc 'lriyas.eti emrillt'f: IEl.lil.li Llrllma8ll1a kltl'(j,t' .'erj]mi~~lr. Iiq vcr.ilm.i~tir. hldsuS1Jn t~mLl'li I~h~ :iI.[El-Ilr~! ,M1l.d.1lr1.l vam ;adln[2:. ~k~l' GrLylnc~ tenOe" !rel!!i. "11' gan;ifltul!il!;e dt~lI. ole t.J... 'lrcvrn~ Rut, ~'.[i,mJ]da m.a.ar~( mLltat. .------0-----foyi b:a.ftf ~te~(l lII1mz.!l~ $lrEl.ol'l:a. !leonl mOlT.llurl1lj:iuReL hevelj e'tp}l!lI1.I· 'lio.jlltri bl.LLltIlIUU gu hB.l;:l.a dl!ill bLl I'LLl''I'atI~trtnecekUI', Ak .. al'yum;:]fI. makbul EU'arot '~I!" bL i:I. t.&kdltlt lPtl"t;!lat'l1\', An.::ak, !I<)!\!IIu " ...rlm y-e:mekl;:!I~1 IJ{lC h~(i!') !!(i,'h tctk~l!l;r'\lc bU[l..IIl1m'[q~l:i.OlilClarl"', ahlll.poUar, y~l1g0~, 11;l~~ BUI tthalM t(l·Ch:-~IIH'i!'illl. malli\1:'~nt iftl111H!1 6UllUDttH ~JU, IlLzl 1:i1cl'l t(lc. )!;llhve lI:~l'[ dti@lTl1UIjo ~.ak:tz iI(! t.t1:r. XlJil'lJ; mWlml!'le~errrla!5 balk a aza. koGl~,.:Ienlz lu.p,[uml);,l~fI,iI[ 'o'NlaLre tic glllr~rUk dePQ1MImiEl. belklell'lu:k. !'ililiI'lJ mlldi<llt ve 4!lail ~~t~nlz~ 1111- 3000, gl'i'l,t'ir!; $lIklldllneJri ya VII.~ )':11. vf141 tl:'ri L~ola3'lJ'k gQfltcrltmcfli VI! nU.I:Utl,e. • ,. • , .. rd lIe lj}"at,lIl,TIII y"k..>Cllm~.sl_ne seiller ll3~l1ir ohLlUlcakln', Aklllmacdll.n, tL\rU etm<'!k lmk~n.l yol,l:. a tin [Z Vi) mllt-!!ma<'ilYf!/1 J~ILIII11Jl~r- (!Il.rtlr IllarElk LCI"ln :oUrat!~ ~Cl'lI!!.I tliU~kmda tl,Uhla' r,an 1:lller'lne dlt mCi!,h.lmat Oillca~ yell! I).~r i.htLlfJU u~ulUne balj: I hi!', J;!ayeLy~<:a i'>1jyUl(!I:~~nlll, I\'UttU n.!z_ 1"'i~~cek1ne yakm .2M 6'ram toz ¥l!Lr yu..LlUll\ yapa)nlll!lmda: en blly1l1t i'I'I Udll"llikler!~e blr eMIl: gelmh,Ur _ YoJculli'I: JIl tto:"f1 i~lerllle Mt leap o. \'\It(LI.LK1:a.r1a.JlI~II:m.[\l \'8 Fl.yat ml.l· iyi bUiniz kl yiUl1filZ" v~ u~j\lhIlI1JUZ ~e'k:",r dlll'la ik.il tIP biuz !;lalla karl~. mlt!jkllHl.l, deni;: :;UYUl'lfi Buni ularak NI.Uu.:; kay[UarIIM/\ 9IkM'lImll~mda ve ~l It maLftmo.t'i 8J:!l.bilrrttu~J.ertI~ifl De,,']et r iL.k.abe IbUI"4)!i1,1 taru.fln!ia.n derhal t lIev" eLtiAililiZ 'i"UlrCye kLfa.yet lilt tJIa:rak IlliiltlniZ. :illcak liitell.k ta. l18.vl'l. vermek t!.)~llwl,tllir 1~1Jj"(r'II~khr, di~>ilr nlifw; ii\llerln(l,e ml.lllt!ilJ.lit ,,!ka.r- D<:mlr )'()Ilil.ITrtCI\ itidll<l!l ohman Do- ~LLyele ge~llmlljltl:r. 5u IIl:ldEcr~ hareJri!t mlyecll'k derl!c('de oultUr, bllklara bOljalumz, .\,kva:l,"yum iI:Ln, bl!"!j 11;;\ Q][ bin lira omk Vll vak)t ge!;irm",," sUr"el.lle l'Iiil- kl.l~c't i\!letrne iflW~bnrat bllt'!J:S!l, 0d~li llfll!t m.U~eaeter h(l.kkJ nda 1\. IIHCcclilecek V~ bu, iuar(la en bti.y1.U~ II. LL1 1,1 i'klyatl!t(! :Sfli::leflo flnll!.f .wid.detle llu lII-yrn em ht;;Lind.en 01 itibB.!'~ t!!.aHyo- ;:lIan tllll!dl!d ;!IWU';&. erl'n~k i.!zere· y~[lLlildo:rdhm b!.ri olaJJa~tu-, 1;:!:;:;ala[l~tnIEl!clI.klan;lJ.l:. t<l a:e~eoek lir. nil' ..
1ll<l!11l In.l}a!![ U.z.Ul1. bh' z~mllna bath b~]l.:mdugu 1 ..ln lltL\Va}o;kllti:1l tahtll kll!pl'lIkr kurLLlacB.khr _ Bu j<ilpl-illcr, kurl,l.~unclya kadar lloaHJl !I'llel'l ltllJIlyl)~'~r vaslla.\jjlE1 ~'\!Lplla;::a~ttr,

'l'aftWi.l"d mmI!LW'ilI ala,bl:hn~ :rJ'll1a'Giilll!l I!Hlll'UycI!r": S!i.k.il.da.116 bLL91h sbhulelli Ibir yol ,\'111' mul.Jl' ",'m Iffif rul81i ysplllu'.!' ,. lie ~ibl "1L!I11 YC i!lndla:r DbmldiJf '1'. CE!vs:p lIt[ kilo haljiS kOY'Ih Cevafl - AnlaQ.It[m~ i~c siz 1111.11 nll bit' tenc.IllS U He :hal'll bl.t" 1[1.. }'a ~O::lLkifunllZ "iR dEl y;a:zl ve uslu'lBlje kO!f1,.l.t\llii. Kaymall; ~apmama... DlI ~~Lk"EL l:iil' kln'lJ:.e3lnlz. ~JI ).c:t iiI L~jn arlll :;Ira kB,rlijltmnll~, Kay. llJr ~(l()UM... z "'E! tahurl m rtllttllUtnllll'J,Il.g"1I< b<l-'j'IElymea yatlm kllo ~e. !U/t1.1 tI a mUilk.mn; :slne:maLa1"(l;; n 61" k~l' kd,J'i].[Z ve kurr~[!I:m(l.itil dlllm!!n ~H'<'l-l:t1.llI.1m lletk-eaJ 11'1<1:,me"

AIla.d()~LlYil. petrol. aevklni kd!l:yll\.!l'" bil' lul1'1l,r vermlljl ve kar-aI' l'lio'mJc:lutlmj.z: LLe Avtup.a. meml!li' brmll.k 11z~:ro be 2:! petrOl ~lrk~U~rl, HIll/ctiIJ.i: ar:ilol\ll:1m!!l~tur, keotl<l'l'J bi.1"!.L.illllda !!:reI! I!cir:-rJ.lll'ln In tl'l-l:" l.:J.h..rlbuldakl d.cpo!al:"'.lm KonyaJ'a. ltII.J.t rar l:jaflllLma.,:lI l1:l]:1, 1-'1.:tJ.!!1ibLLI"g'U---!dmJ~ll!rdLI:', Fu~rlna. Cesll' M'WllB.fapa.ljlfl. hBittm~n. 'Flkk d'll. t'I'lJryftll~rl Id;!(t'f'Bt h.raflndEl.n i:ljl[c(iJ.-,

Koo:rdlnllsyon )-.eyetl pa1"l1Uk mll'bB.da. TOPf~k Mah5ulleri Of18i tlli'"unndM y&:p\t1.ma.s~ hakkmd& yen!
VoekllL~r

~I'il:mir

oo<'!sln!! kllJ.'ar

ver-Ihn,~tj:r. AnG<Lk bLl hdtm lliIl!l·jnde 'meY'e~t V!! hllM. lla.. ra~ I)ir na.lde buluttllfl r~tlp'r'Ulerln YIl-

An,~do'u ya,kasun d41 yani i~k . t Ii I· o~u ar aJ!"S! ,!![u:,k

TlC8.r;:,t rnlr Fll!lllnl'l.

50 bin lirahk yardlm Vekiletinin hoe:r )'11 l:zyapl'lu.kta olduiu

dL!iblir

:muva~JiIi. t~li~mde buDu.. RlIIldll!,iw11.J hika.),1! IIlti. ,~._ AplI.rtmBolllmm b;r dai·

~c:!iici.~ilie
·u]lyaujiuq.

On

f5ekQ

fua.ya

kj.

If!i!lkt!t~ kU!Ilturatl.

otuz

IIiIlZ,

Mallarlnl gumrUHe beUeie .. rek ihHU,r yaparn Hiccadar

lira iizeril'ldien Y·Bipac.ak:uA\"!ildald Ibit sellelik f8.d~ bJ'k1 pe!jlil'lell a]d~glnul dlll.!r kun W!"<l!tll.iIml!a ed em:iim v,e IIlze i:umtUi'lJ.tl a,If';IIU 'euigioiz zaman fes.het!llH~k b~kklnl d.i!J 'll"eNc:e· iim.}) .B1lI1I:ldr.ln:e hi!Ojk:satlBi YBlP~11 rn.!l.k i~tGl'.liLd igifli :i:z-.a;ha laacl!l Yf.lk.. YaJDl:iIi, bLJ :m"'V~I.
:soiil'8.iki Idr~CI~ilol'lll ,ZD!L'al'lria O' ]Btak r.. pal1lafllll ve 1m :sul'tth!:
kil'lIIlii.hlll arlh':11m .... <ilQ~ ,iranmum I!11E'li1t!demiyec:,mgi bir ;;:~evil!!: i·

T

;;in:e

3Okanhlirill.

$\l~llltl

Yim[aJ"l·

1i18. m1

kall!C!idf: 'I'D bUllIun i"irll ,im.,dliden bi" tC!ldbir almmIYa."
iIlI!ca'bA 1.,.

cllkml

Harp Vazi,yeti
~~

Glneral

~~~I
I

,(B.il!Il

fttcldM

m.rtiJa ak<mtem l!ir~!blm_l.:§~.Il'. . Askel'l mU]ib.<l.u.i!ar': Wnsk C1"' vanD.lIla 1JU!,b.sW' Sovy~t O~~U1ili.~" da_n 2i) Mn I!:~inin .. lolya~l !.comr seT~erin.j oldwi!ilkt(llll ~["a OJ' duci1;m ruo!lr etmelerl ibD:Ge prip l;ir- haberdit- ~ira. bir d'itfa. 5o",,yet ;"'dusupdi!i B • .s't:tl.lin~ siyui komiser blf~m~l£lIf, ilk FinJifm· di,ya. ba.rbi_nd~ sQlli'il bll uwlii kakbrn;L]f. pbihr,r~ hdrola,t'md .. riilbeleriiade; etmil ve kJl!lnnBY 'bllyetl vlI;:MGierini: )'~ ill!ike:r-' lere v""m4t~. '1IriIlIciMinsk civa~ l'llldll. '11Iah:!lUf' bir !ovyel ~l:'du:Su, yfikfur. 13zim 1:!;1dul.atimi%e IONl~ Minsk }duine ait miistahk~~ mevki iutBllan ~dll'. Za.~en lit! WII.f da hllgiinlctde dahili isya" n", d.elale:1 Elder mahi:Ystte Il:l.be:r'lu aepel:m.cje be~lad.l, U,uL~en ,ol;m blil gibi habe>rIJ!il'i ohlp biten "i"E<fiil Qer~)'illn ,~£'ktc oli1~ lI.bv.al 'll'e 'IIcbviden ~k 'li'e iblaJ'atIa killt1J.!mnllk ~:itlI1lil'llu:. E.v'Io"e!1d yU!wumi!ldl!l Sovyi!!1:' le.m. Duml nehri bOl'Qlldan bil. bauBI D'ul'I!l'Iburs: iUie:rmdA!:iIl "CMUee

t.mmz.m. m.lliftllflida.n.e

~"'I!I.

-

Btz memat uzerine ===~~::::======:.. 'xnl "E::::::=======~==::::::::: Viii hiikumetinin yersiz inadl hayat kuruyoruz Ankarada Bu ile ve 467 '-Ad· Bir sanai na ····ISeSI'. mektep yapuran Ben erala
cumle Izmir kQyl'erinlde

·

:DIr-ik'teD baZ! hailralar
I

_._

.....

- ~~ ,:.. :

,_...~

.

H'AoiSELERIN

EDEBiVATI

I

Sly AS! ICMAL

J

l'fazan: M. M•.ZA'L

'zmir Fua.rrnda

biT ko§e aynlrnahdrr

Yazan: A,a-slan TUfa~ __

I

Yazan : Yak.p
12 Huiran 1941 taeihinden beri, Ankara Halkevi nde CMactamo Buttertlay) teru5.m ile Tiirkiya'de, Hk defa. elarak, lirik tiya.tro grjml1m temelleri. atJlrnJ§ bulunuyor, Biiyuk inklliJlcI Ataturk''ii11 ha.§ll!ca emetlerfnden bin de, bizd!e, bir Operanm teeMiisii jill. Bu.nun il!:indir' ki, Climhuriy:et rejjminin ilk yIllarmdan iytibaren, Anka.ra'da, ha.lkm hisle.rini bu yti ksek sanat :lie",· kine ha:,nrlam.a'[{ m.a.lt:sad[yblL .. yaJllJ:jI bi:r ~e-kilde - (alafrs..~,ga muzlk) nallUn:! 'l'erdijimtz 3.!].II mih:.lge, biiyiik ve insanl rnuz;ige samimi bir alika go::;. te.rilmi~; 0 vakitlann eksik ve derme ~atma orkestra vasrta~arIna ragmen her hafta. verllen kcmse.l:'lerd.e interna..s:lyoll:d :muliik iistatlarm:L1l §al'le.serlerinden bir~-'()k Ipar<;alar, i~1 ko,tu, .';I mmenin kulaklinliaaks.et

Kad,,1 KABAOIIIANDiiJ.,v
,etUgi bUe meloctileri en tengillii, z.iJgidir, Nitekim,

ciur, Zira, o.na miJli veren kayna.klan:1iL
en

guru

bu SU mtiVEl 'I:llllstii-

tekndkte

m alik o]ma'5uu temin ede·n me-

mantasycnda bir alan butiin AVI""U:pa., mti:tik!erinin bili biriDden a:yn mint !karekterlere

:ruk blr saltlat fjuuriyle du.yup l.fade edeceklerine en Im'll'let. li hi:r 2lalll$n deg.il midiI'"? Babl.LI>UE,l, ki, Tilrk:iy,e, yeryii. 2iinUn en zengin. ve en ~e~t-. ti bjr melodi ve dans diyaMdlr. Bundan 'oil" btl} ay ewl, .A~ka.· ra' Halb:vinjn h'immatiyle, ge.

«tt1CJmilinln ~i;o. diBrle'J'~ 1M:! ti~ Lif V.lclb.)" biiku~.fuIm ~ i~ler bta.lu,n:nda ib~1mit W~nd~!'. Fr;Ul"!l<, atlUl. yurdm:liU mlldaf~ slm.ek ]ulm,gt;liooe. ~ I~ It;u.de ~ktii ve i11abWI terk.e.ttt. Suriyede de dimko .mjjU~nMeri!e VIE z;!Iferlen. yanoki, FtlUl_un i~'lilrlillioi kurtara'ii:iIl.k IId.uDlarLlI. ,~.aJ~~m.&kkaxar! vf&tinC-fl bi;rden..

bire
~II'II

~'l1mIIa;n

ike!Jildl. Mtieadll1e ~,IlJ'i

:vi

Al!t.iM:illlanmel!lll:iil.lll
ZilHil'il

d.m.rek

.slit sebeplerden biri de budur.
Bu aayedecl'ir kl, A~ ·kIt.aS] uzerinde. milletten millete, iklimden iklime degJ.-§e.f.l 'bil' ses, ahenk ve melodi zenginllgi ka~I~m.a:a 1mltl.DlIDak bahtlya1"bg.na, eriy,ortlz. Rh." yerde Cay~o.vski'yi, dig!!:l' bit" yerde Wanger'i, \"'eya. Fuecini'yi din-

ne ayni sahne iist'finde gordugijm.i,i.21
V$

t Un Lptid.aillgine ragmen,

!;a]g'I alatlerlnJn

'ta,

ada-

bU-

ba· d'ogru tlillMrg~<! re!rlllc:iefi z:umgeid.i8iJlI !O,y1emitf:ik. SovyetG4lner~ ~ DirillC a.ramml'LiI lei' lIlibayet _ re4l kahm~ obtn bOvle. !bUr hare~ete ~J. ib'lllu~ eb~iyen ayr:!ldl .. Tcrt,eJniZ; iblr hay.actl
... ikmaJ lIuvat'lar. q:Otd:uknrmz:tl tiihirin:i ilme. .. kuUBllJidlkwLtla .gon:;~ b~J'haD.ilie ib'll el=ek
... ..."alL

la-

liIilli:"tirlol:, va.t:a.:!lUUI,. m!!Bl1111:'a Dam li:{l.da.r talzn~~t pelt ;u; f<llniy~ na.aLp oltlr_ ,0

e!le,rek,

Ierken ; «!§te, bu bir Rus milzigi. lj.te. bu i:J1il' Alman mtl:zigi. t~te. bu hir' ita lya.n m:iizijt ... diY(llruz. .,
GUl1Un birinde,

biiJg€)'e ep~e yellii kuvv~t:1er btlttinl. hay.atJnd:t, Shed! .. e llfiHl !,j.e.t. ~'Vkd~iklmi anla ..,;!Jy,.g;:r-, Merkc;l:- ,_._ az""" b ,'I:' ~r ...llu,a~[. :m'Lil l'B:::Ia,- . ,.... tl " me vee b.:ilbassa Bobnl~k mm~,d;;a- ('ilk :b.il' hAoiIim1 ka.l.I:iJ.J.i,tu, Onn Ol'.du~ *lnda. &wyeUer mlllkabil I:!.rlUiI.IA dEl., Ankarada. 'Frakyad.a 'I'll bilb,al5&f4 le!tm~erdir 1mtirc.e s~'T.I'.ijyen yokt.ur. Har ta!U.· Dokii Yilz)~a 50vyet.til<l" d:1!I adamm ka.lbini fethetme:s[ni hi. Wi! sevkuJceYJi m.iidahali!dE bu.- len liIe!l'in bil' psikolog-dlll!c Ilurada 1z-· ~uornadJikJi!!mu'fie bwum bfr billi mil" ValiJi!i ;lli'a:illldaki bidi:a .. bah. Qlaeag,ru Yiil:lo1Dlf[ak. B!.!!gUn oil'e. ral>lnl ;;'lI.detlnck il:;tiyorum: iliyorlll~ k:i ~vyctle:F hiiyle bir 19.2& Mn8Siytii.. Iztoim-de mlilialle f"drir[e y.e:n' k..vvetler.imi Minsk &ralar.md.all;i rn~z-dtlllkla.rl 'katd[l'lp ye
tarkmdl!l la,lllTlln VI!: O>lUIIl! I'lEEwri IiIQl;'l:U:ilii. ...okmW\!le.rdlr. Alm.<l.n rille ml:'kh:ph:r il'l'llll&.lla b~la.m~t.t. 'lihm Q ~ k>ir Ort.<) m~kLt::!p '~iLJebll1si idim. brni.rg<ll8tdtfind.e 'bir e.matfu :¢.bi il~LI~I't1.~I~iU:t:rt: l'iMarlii.mYOJ:'(]mn.

tirill:l1J@tir.

ku,lI''¥lrtIsrinl
nhrj
D]urJilr~ iyi

ilk hMl!l!lllde

Dona

bir i! Ii)frn.ii~ QIa<:ak- TQPt!J.tllliifl, Kt'lZIm.Dit~in bil' meJI:tela!:lfti! lOiipbe s'OldW"~ I)'J tcmel fl.t~$nl ~~endim_ ~I"\I:~n. G~Ii~..J. Dirrik A lali.irk tumlJidilfl Sovy.et k1tl!ila:n Lliilk _ Brodi den o'Jra.Yl} {l'ittim. B1I.ijka hl!i blr ga~ baltmd.a mlllanl~iidiilllle IDu:IGvemet 7.ot:t~~1 !l:Hmem.~tl. G~l\ef'a! temele in- aliz;s elmek Il.:hll ni.lm:I.I.nc ~i$~'kr "'11cuds gebTIm~!:1. UnJversite ile i:;:mirc ed.iY(Jr. AlmillBIU-ID TillrDOIpO] i5ti_ di Vol; Qralla blr tlutul.i: sayledl.Bllh:s.s. YElptqpmL;!; it' !;eya.hstte b General Di. kametimde yaplh.klarl tl:\tl.I"l'u.;r tin" 1Ia '\Ill cilnlley;e nazarl dikkati cli'1I:mlm-ik bi.Z.i kli!lld[ ot.omoblli1e ge.:dtrml.!j dedinmiJtir. B'lII vaziyeti: ,gore, me.k Istiyarul!t., I?em~tj l&i: 'I'lC liiitlirl g'CJIclerJe be:raber 'filayat Sovyetl-er G!!.lJ'iya,d!illl vIe B~.fIa· 01Cilm!u.I!'l,yet rl1"jimi d~m€k, c.i.vM!t\da,]{i ]{.()yleroO tetkfkleNI ,f:'ttnbyadan Ina ~kLbmye firMt ve dl.£llID.mt iiz:erineo lIaya~kurm6lkll de· W.nnIJ,.tll, .' imkin bDb.bilkl.ea;-~ Biz ~~y:yE"l:llerin mi:k.~tr ••" MozilrJd;' I'Ilt'[I:!.'I;ttu:, ;r'I;'li'kl('fI o ,!:i)~ ~1!.1IIjl1tan,enerjik. l'oI!! DlrlLt die hig bi.l' ,lnuv,;J,z~ayameyda", zot v,~ !lZt:!ll ofm!MiJg:m ka'naa"ti. Kief ,a;l"b,mdeki bO~8:ei!!le ~er ihti.. bay",Ult - Bi;: memd fu;er!IIL!l h~'a t Milli z:evk:im.ize agmamaktadlr. Her mliletill! ne vatl~z. mode kari] ih:ltiyat .IlI'll'\\'VeUa- bu KUt"llY"'t':I!I~·- Btl dbnle bettLm gaze-- t;J.11" aoilamdI. Ebe-t'l.i ::jI<i!fiD, Iran ~elhinlou kadall' yahanill bh' es;e:rln, kendi Folklor'undn, kalIDa bir ~IH ile bl2tsber hmin s~yElhat Ti!tti~. IWldwduj:1mu kllib!lll cdiyoJ'liI .... Bioi t.:ci (llar:;!k g9!l!eteJ!e y132>!iJt~m itk sahnoye dahm ilk (lefa. !:ik!ll.Ji gUnleri btJgiin gibi htlrLI:."orum.. S;l!.Z ill ti2:~gi val"dIIr'; lAkin, bu. holjJede ndlit.l.et C~l.lIpt!1:[JJ J.imale d.im1 e,dlr .. K(jm~u "1"011 k<lrd~"I Cle'i'leti", ;:~h i t'I!}fi~ll ta.klu~leriQliz nun yanllida bil" de Jirik "Ie Ko.ns.arva.tu va.r veya ~Id.e:l:i «nu:La dOgi'llJ akGent;; TUrk cUmlmrlyetlll!n sembfltzmlr vaJi'Sini O}')l~ begl!J!\mllii ve hll.Yta.rafIlldarl, anaak mesl.elrten rlra,ma.tik _In uzigi v'llI'd.r ve hihklumdlan 'VB aruii mtlrviilzi MH· U.lnU blr cOrnIe !'!;lnde bu derece kuvra.nlltIm !fli kl"lImeler!e ;tade etmiiti; ysti§me, olgun san&tkArJar-a. rinin taklYP ~ittigi yol}.a. abij· meter balinde ,diilimlcIIIP:l§ oldu- "etle llade etmek i.. bu rubu be- ~:'l:e Dii'ili: z.;;.t:;.,_ Atat'lirk b!l 0;': Tllrk in :;Il'a.kl:!1lfbir tek:nlk m.ukemmeruntin takmyp ettij'.i yol biri!bigundan ,atka ,dlDG:r~ mijd.af;rilYiI nim!W}1'I'I,ok: lAzm!dtt"_ 'Oe iltifatl, Generale soy a.dl I;Ilara1t mWililfur. KAzJl'l'l O~l'lk. bmli'd~ 11~UjLt'jf'!:'l lie liyetil'le oyn an~!, yarrll" ayni riy]e a.sla ~atal1a!jama.z. Ha.ttil. venti. gi;t'.n~ artisU!I<)ri'l1, Kendi -rne.mleBizim. kana.a. tim i.:;r;e gore:, Rigij. NatlaoCl. ~llll'a.k rlllm .satm[itl!l' - 0 ya1. ~ok dlefa, !l:ri'k ve drama.tik mil Omln v:l.1ULgI ':51l·<L!lJ.nd:t bmjl'de '.ci:idezi ile .flineper ~ei:i Y~i 1'1101 OItUI'lCll ~UmhuMyet y[\mde. ....!1 1 tigin saz mu..lliginden iSitifa.de ketleriuiu 'sef:llerini mlla bu(Devaml 5 inei Ia.yllflda) Vitebsk _ SmOlll[lBk ilIra.iIJIJI!Li!iJd Te:jlr'lnl;wvelde 1zmlr ....ilayetindB 2m re~it baUII:!il3!il. SQVYel OJIdu]~h 2W 200 mektebll'1 1l1iljat r_mlni )'iaprnl'l'" -~ kl du.rmi!lll! ve ~d~ b.q]a~ld,l- !I. Alb !len!!! l..iIl.ile liImlr ".e koy!erifl:ndilllll dahl! bii~ mIJ;,;y.a.!Iota (:Il. nB 4G'l' m~ktep ys,pi:J:!'mI;:, Z7Q kilonulla \Ie sal:'be dc.gh.! tail:rruza. met:re key yolu In~a!. ettirnl:4. 68 ,;:jlJ!l 1~li!lidil". SUI ~ureUe Alm.a.n or- ta~"Uk i.~tasyClITU YilptLrml"tl. Ttlrkiye dular)(Im ,~rka Mmkovaya :cl]og- do kiiycilmaiin a!~la.rlnl JUltan Clilha rli ii1wle~ te~£h'biirj.ij ak&ml!te dQ8rusu filen ti:lt1:l1k eclcn General DiI.Igriil'brabilrr. Bu.nd... n b:l!~a fikJe bir g-I:ln 'ber<l.bCl"CC bll:" kl:l1r' lefu man ol"d'llliaruno Mio:5k Q!i!n.ubu:n- ti~lne !::lkl'r'll'1t!!L PI3.IjlIl. kllye ~re:r dan. Kief',c d"",ir;!;! &!.l'kma'lan lila. Irmne~ ~Uilo[!l\ ,"o!:ulda't' Q:!i'Ulliarll\l ,iil'i~1.Z 011':11., 81.1 tllkdiJrde I:'E!- I b!rR.:kt!lat",nll:nin etratmd.a. l1I~lkl- 0.1Hlkm~t ~e:rid:un. E1!'in ~ o$Xon~ I y~~tl'e.l'itni;t_le, evet kimi!n:ri.zp~e~, I m.akla '~"er&ber ATil.plar :sifah lTkIIli1"ta Ukra ....... . ~ R' .. .. dlJlllr_ Glllleral D:lrlk, minI ]'lunl kO:!f ... - . ~._ ve OiJnBlI'IJI';& cep'- ._.-' • ,. .. ~erl'atluarm. !'k moz,unlarl -.roe!!!:~kl klIfiImIZ Iilg.&k VIe beR de arap ~iH'I d'ICg~1, beYiilz ~rkt,mdH. ~1.1' he]el;i de eDmi tt L [ K·' f "."darmI Imcagma. al<Lr.ak ok'}Em'L8.<ta ye C 1[", 11" Ve Je bit K-' rI.i •-d _1" h.a{n.i3tlaf. ...~ bo:l~hk[] yazl;!l!\aa'l!'I: I ma1:Yil!dlle l!IMakO!n;.1Ii yohm.'I!I tii,t· h.ahle her Arflp ~~ci Dlm.adtit Bfil'biJ:li~e bir ihtiyat .s't:lv~et. ordil' hiIJI amdl~, l~_,..~ nll;m;;: m.~.I"""~ bir Tl[H~ 1!Du'l:miilm, Olieno. oy- tu.H~!9 g,ibi he~ :zcnoi de A~ap M~.dll. 811 blliundukta A,.IDiiiilillawlJI L-i:lk a'l"a ....gIUio.J'~I. Pll1<i}'J.: ronD1l1~a.n . f!!Q.Y.Dl'duk. Ve bel"l Ofdlo mliinil Bun doill ie:;l.fIl! e.el e~iirn t :h~t.it M ~'Uili 19 H d ~ dil-rln ~Uzltrioden Y" k - • ->;'-1. yoktu, dana dq,jM1iIlU, Pa~ailln tan. I~ ""l"ma u;.eUJI"l &1 yar. .' _.' h J.. jkine:i pe:rrlfr ~phC!lB ml.lhat:rid d~ii1. bLl ha' piYOfill O'lall Url:lglLl'illY fllehol tao IDa VI: kl.qatma Jl1W!:8.b.iI'b madJ:f;1 kc>YIU y(l~, ~p!ll'le 1!!r.Jllle )11- tem~il cdi.ymdllm. njp ~llIIrnd.a sahn_eye ~mklp hiz-.i tlrlil.YD aniatan artil>~~ a,il~i):... _ 'ummda me,hut "bir zencj 'Va-MI. abmete ,u"_ bi,-rr. Biit~' tl.~RIU: t.a.p e~iyol", i'ldan'· ...·r. oCi-1i'Lsl.!n haemm ,,:......,._j.~ _J de.r;-l.iw. grill .k u;n mfl;5~le Mst~ Il'lo!:gml, All Llaymm mektj!o'be tevklf ,sttiler. Evet l' Ziabne~e. V~ IOtl!tlo Ant-p dcgl1dlr. 1'vlarl.ta.n. '>'i.IiIII'QJ IIqllB J.. ...... IIYilllDjRllm" orL. K L.... b" '_'. F k ..:i n,,,,I;!, .u.... .... ,IDe Il. maca ' te.rtibabll m_Il Ir' zcn.;J,cH'l'. <:I a.t n-eg,o!!ll;5C. .. • ._. Ic.eGigiodledir. 0 mmilfl tamall1ile YI!1I1 'ba¥[yan !;".oC"ulds.nnf :roruyo.r- ~er d.Il a'!foLL"ll'oellll... ~ !!Y""a'llno ...·• y81 ki ole:ki .'Ial'IaI!:",u-ur kendile:",l.1I1 biz umumiyetle, bu arililt gibi. adrun ail, O~eu.o. ~JbizcnC1 idi, S~' h duo 0, TtiIk. ke;.-illLdc nl:1t'r bUIUnma". 11.'1 attl. (Narv"" _ Vil.hsk • :!II It'ap ed.OO~t~n!t.a.hKik etmi!ji 'lt pe!'llC>l!i'Eden dm.l'u llclJlrl!.ddll/llar. Ara.p]a zer.lc:il':i h.iTbil'me karl~h:t'Ifi;.ka.t ~rlL-p dtgild,i. Dmep~ • DI.n~ter • K!lI"a.derub) pra-grl!lrn~ar ·I!;;UrtJ1\l'jlfu. li"iktrlerln! !'l!- ki~T:!iI.!<tn&:yilU'lLe.v ite pi.y~.IIteli:i In" n~, A.ralarmdll zoencil-!!r d.:: hllll\lt"iiSiIld!gn G. ·SaVe

CillilUbuna.

att'llAga IDIlf .... af(iIIk

var:mcaya. d.ek 0 d,erec:e 1J.I.yan[k b[r ,a.Il.~ayr!J1'a (81.1 GelJ;E!n ge-ce., (Ma>da.meButbl1" mflna.sebet olm.adIgrm ve dnoabi1e.n hir 0 r k e s, t II' a tart:l!ll:Y) 'y:E di!:l~l'ken, gel'lek binaeilaleyh, htinunla. OOUE. i- b a ~ I Ma. ve kiil~Uk bi:r Ja. orkeruadan ve getek ~nQdan ki ra!dp tesil' hillinde haIku!! 'pon Mnsme'sinin a!ik Jztrra.p. Jrulagrma abeden sesl€rde. bl1 IannI {l derece derill. bir his1i- suale bit t:Evebi. ce·VabJnl alIr kulak t~hzibini bulandIl'3m.aJikle taganoi edebi1e:n ibir gen!;- gibioluyord.um. Ukin, yacagll1r isp.at etmelcte gecikbelki. mOOi. Zil'a, bu iki Qe~t ~s.lg-r. Ti..lrk s 0 .p r a:. Ifl Q'suna. m.a- de, sanat1d.r, mHli meladilenn )ik bu.lund ugumuzu an!.adIjI- VEl mjUi ritim]erin Avrupa fi'I.nheIDen her memlel!:ette. yan mlZ a:nda.n iyti'barell, b.izi, bu :zigi tekniji.ne yana. ve ayn .llyn ya!liay.a.bilgifre (.harmonigayey'~ gOt iil'ecek. yolun pek sation) 'u V@! 0( orc:hes-tratiQn) mekt~ ve h¥lklp. h.ass.asiyetin:illlceliklerine

Atatti l"k, b:atti, za;w.an geldi ki, 'ou nl'u~ik hareketitli, kendisil:li0 mal1sus tez, katii ve radikal ttSlIHerle yiirii~bjlmek i"iu bizim. saz musikiysini bile susturmak te~bbiistinde l:mlunrnu-Gt.u, .F'akat, sou!l"adall bll tedbirde iiil"rar;,l;lUzum gOrmedL Bakiyka ti kelldil.iginden se~eIII.ze'kaflI, ,DD.a., bu m 1]slkly .He (iT m iiz;:ik a'l."asi:ndilL hi~

bunlarlt'l. :ya,!)~Blra WI' Turk m.ii:tld.gi mwda. :'Ja ~rkacakbr. Ya.ul. (h:b/I,ame Butterflay) T:rm 0 'kadar l1i1uvaf· fakiyetle oynand1jI Til l"k Mhn~s.i:nde, bi.r TU.rk ~aJrinin ya.za.cag~. biT Tiirk bes.Wkinmu

besteleyecegi

ve Turk artisti-

nin yara:tI[.I oyn:LyaC~[

bit' mil-

Ii Operanln seyirc:isi olmali: saadetini duyacagut

Bu.tte-rfla.y), 'Itt ril!:ka.t1t lin,mmsm!, en s~yyal
{Madame

bedii bir heyecaillia seyrettigrmiz 'm i I I ij o Y I_I 1'1 II a r, blze, li'rik!lG,nretl.cf'i:mizin e~llnlt klymietlm; haJ;:kmda l:Ci;fi bfr fikir vtlrll'l'i:\)ti. Mu.h¥re'k vatan to.praklanlU!l he:nUz a~I1I-p i§]¢nm¢mi§' nice ha..zineler:i gjbi. hu magllle\"i ve bedij servetler de, teknik bilgini:n ve yiiksek S8.1la.ti:m kendilerini istismar ,~. decegi ul'v'i anE 'beklcyor. Bu ana, uhi, doo:ik. Z<ir,a, m.llli dehanm dogul'.ma "lie yarat-rna, kudr,etin.in, bize, a n'~8,l!: bOyleb!ir ceht ~nde ayan 0]8.bilec.egin.i. du§unuyoruz. Ataba, gil n iinl birinde, biE' TUrk bestekin Q11up dia - trpln: ilk RUiS bestekflrlaTIIl!Ul!. yaptlkla...rr gibi ~ h2lJk dili:mde ve halk elinde dola§la,cn (D darma da¥.lmk ses, ahenk ve lithn ma.teriy.al. lannda.n bin bir yanlnh engin mti.r.[k m.imansilli kura'bHoecek midir?

badde b1i!ltm.d.DmI'Iilj'J kiJi eOrmii"el'. Htil' f"T<m.3lz1l!U1'3 &'giilizleriD I fazla f'raJi1lu:; killEn eJok,mEJII.-ek. kati: ,c.~phe hU£.1IJmlar,i]e dep~ )"ava, ~.;:virmElel"le lli'aZi. bum.ml'lll!! YO~lIndlil ,gOsterdikleri. me,..mel'den aza.mri derec:ede istUIIde:yr: ,r;abpyor. FramIl,q ijrne-, iini l--ormedlj:§jmiz; bir i:i~e do_ VUfuyo:r. miicad.dtlmin Uimitsiz
ol.dujunL!~
S8!IltIJ1lj

!lay~ilI.eceg:i

Supy~,. Y'I!!' m.onme:si. iMm.,BllI~ iiUlHr g.D) I!: brem:iyor. Da.ha gari"bi hA~ I!'~im §IJI veya buy~ Suriyeyl!! ta.z.e lkUlvvet se'Vk",hni!ge ~,milk gibi ~alr,lII.u p~de bile
IIB1mda

,u. v~ya. bu
I!!Ndl~

!l/ill'11l

fran-

~O§UYOl'~

B'lI ".-fa iJe !Q."rll'ket slIM h~ I
FnmslliYII ~tilillB" J:'QbuodilQ talli\Ol~'

Kilt' bir in.at ve pek yatllq hlr menfila't teWcki.si ,uz.'imden FrOQlIHI, Stl!~ilde kMleleJ ka.n~ dijkiil'meliDUn ve Uibnan, ft' Su·

ihr_

milc bit ilitiknmazhk imi~ !1iII,.-ma:k m.ei:buidyeli 'Ii'.u-

mamll.ml

rlye h..Jkm.l'n liIc'hF3p];armm 11%2;DUlsmm meBuliydini tamamilo

I

!Jin, b~Im giibi bir miizik yaibanc.Jsmm d~:ndugu kadar
kolay'llkla.

tI

deme-k alan bu mUa.3.zatbl

i.

iierme aiwor. BiZlim blI mes.ellede1Q yqine a.ltd.:iilfiI!:i. cetijjp h'lJeJuciumuZlm emmiy~tine ''''iIl ko,mjilil SlIlriyemn utik1i[ v,e ref.ihmlt ail ej:ldiJ,eler~ ~e.n ibarettir. Fr~nSil, rill'::I!. Suri'i!) MIkmm i,iliiltti d.i4iioeell!lk muvakkat bit v8Si lldattle S1:lTi· yeye rirdiiimi: t~ UD!.tfg~ ym- V,i!; ken.dlisi i~in ,imd'i,:t! .Ira-: dar- ZiU'iU'diim. ~i!I. ~ 1<eiY getir"l miy~1!I by toprak :p~lna 11IIS-: Lt Y·ein'!!lla :HIl'd.lGll'. Fakal bo~1 ye.~ !!Elr;feuigi b!l: P!Yl'B'tle.r keo-.I d~ini 19ii~!~e:ldlan Ib:qu n~ti .. ce vm'miy.e1!:ektir.

Daril§§M&kd' koa-gresi
DUn. D'I!I'I'~.faka tJina"lnd!a T1.irk Okml'l'l.a KiU'lilmu k(J'n€:r~ topl!il.fLml, Ve reisllg~ }-i;],san T ah~ m. AyrJJ..i~. Bu. iM:l1e-ba~ §mdan jl[hiH'~n K;uruma mllfrt!!l~f y,l!;f lerd c-n 465 () me. te;he:rr~~ 'bu. 1l!H1uldCJ.!l~u flIkl!lfloan idaro! h-eye-ti :rap0I'E'D-da.n. .a.nlll.~~~rn.qtn, B.uRd.. ,1'!
SI;lI_MI!I .in~~ •
~1Z

Al-

l

,

mi§l v,e

i:ia~"1arruyaeagm] v C] hi b. e . a a Ulmn U' miidde:t ya· bruner tlserle'l:'in uakIl"T,e ter,ee· melWyI.e ilrtifa etmemiz la.Zlm.gelecegLni .ooYle,yecektir. Biz de biJiri!'i ki, bu virUo.z:]u:k de-Vrilll, ~,gijllJdl! giinde, Il!:nyilkseli:mijzi.~ .sevi~siM er
ell!.

o·r$gin<!.l ibde. ka.bili~
bulafi!!n

i>;,IU'&ri.&+"i:lIt'llml!l

alan

Gazeteleri okurken
Otello, -ld· d-egllr

yetl!:li &osterm~ miUeti de ge~

:aU:s

F.akat,

1Il

nfurannday:rz,

g~n~ biJiriz ld, Rl1Slar, ya.llJ~ Vlrti-ozlll.kta K:a..Iln!l;ylp, drama _ Uk mii!zi.g~. ems31siz (Ru,s b&~ Ie!) Jeri ve (ritrnik ~-"U.filar) !;Igu·m;da.D girm,ek y-t)lunu 'talufp etmi.iti:r. Oman.: i~m, hiz de. Jirik ve dmmatill: Inizik v:adiainde bir m.UU ya:rntma §ahjkUlna d~ yo~ aJJiI'"ke.n btl iiilhim, merhaledel'l! de geljiD1ek

Qa.r~.a.kil l.kie.&i ,C'lra;&liIda gOr~~. mha.y.et y~~ ida~1! hey.eti :5co;.ilerek t.op~an,t~·a. .:i,on v:u.il~tir. .
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I"",,!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

tezini te~l edecek bir Turk :Balet'ine - dojru hetli.i:zM~ bil' adlm atmak ti3ma.yil1tinde degiliz. Evet, TUrk BaJet~i, bi:i:i, mil~:i Ope.rnrm.IZa. g.i:itUr>t;tcek 0(1]&11

en dognt, en

krS:!i

yo-ldur. MH-

(Ma<l-ame But-

_~J~

te.nf]ayrJa virtkJ,zhik s!lhasntdaki kabiIiYlf2;til:ill:z;ikat'i bir

surette deneJ:ni§ bu.lu;iluyoru. Fakat. hi:zi. dWa» 'a. gaturece.k alan ikjnci merb,a.]eyeya'ni Ba1e't'e, m:iUi tilrk'ilJenm_j.R1J1 milli daI!61arrml:Zlll sell-

HI!. 'iil'CkdDilsy,e 1Uzum

if,,;;a]IQ~z.

li melodil.arim.iz; mdli oytm.1.anmu, (I ol~iiye ~mayan te~ nevvilleti ve 2iengiD]ikleriy~ bii!yIlli: miizik· teknigi_oe nneak bir BIiJet Iivresiyle gire hlIir. Ba.let • .ay.n;i EamaDda. <ira,ma. til!: ve lirik l:il.usiluy sahne-silll@ p.i!lkin arti:stler yeti§tiFen bil fideIi.k vazifesi:ni de g.oriir.

I" TAKViMi_1
'7 TEM'''+lUZ 194.1 PAZAll:l'ESI

GONON
GitN~ 13l5j -

{)':h:i3iY k.0'ndU.'l~ni M kwdar

Z'!L'I'IIllt

'i'e 'b~I;I,"

re

[DEBt

ROMAN:

hts5BU:~!

_
tlm_

K8~'C

oQl1.a

varm(!.:3a;f.d1m,

a!,.akhk

at·

AY; ':I R liD:

HI!! - Ihz.iI',: HA?lRAl'{-

Hh.'f'tt; .Il8fiiCl VMitT
GCNl'!:I;!~ OOltE;

Cama.zwllihlr.
5,36 n,lS i7.l9 20,.(3
Z2,45

5:'l: 1:4

IliJ.'9 dU~!lnClU- Yapac.a#I gfu:el &-yaha.C g~~ rectl!l ;vahim'l:l diyarlB.<r, gdete<:1hk lLlW~t kendi~lnL 1:Ie~ltY.e1'l yeJli 'hayabn ho!h!1 t.:ua.fia.£[ g'i:izllnc gLrwunGd.l de itlu yall~CI adamla. a.yn.i 1{~'1'Ml.rl!ila yap2l!~~S·C tlrzun 'Yokulujim slllrn _
t(!ll

12:

l'~lne 9UktU, 11 QI'IIUFro1!1lty:un: A:ynl
tI>-

C;:evilrem Rezza n A. E. YALMAN
l1'lUItiMdlr. Ht16 bi:5lil~ 1!IJZIl11: lt' yo:l.c'lll'u'kta •.• b kad.lu· gGnt:;, zaValJ:(l~)l11L ra~m~!l 1:lln'l~nbl!'\l! O~ hjj} C1lcV;'l.p l'ermedll, He-rDl)l't !J~.~e l.!.llidJELr lLuzur 1~IIld.e hl::;s;;:lti90rdU. 1:,lllt::!'kW,1i1. ROIlIl8. ~::!:~UElJ'a ~~iLle. me!j8tll tl'liIrll> VapUI"4 ~j_.den hu.!l!J.~~ t:i"O[l l~lhtrm.a.. ~.akln blr >-tr<l'ill ;:lur.dll , H~rb\:lrt ~~j'dl'll ldJ, BiI ,dL1. me.muT'll, c:jcl.~k; _. Bi!lt1tm bill! Ilk '1llZlLl'i 03eferlmoi!ll'. dlMl.l. :ZiY~ bl.~mallar9. ~ tZYONUB-elkl d",nlz; tu~lI-I', ra:l'i.lltslz ,llIurum. "laLI'i1il' Odlre~i'e d(!di 11:1: yetinrnjLtordl1 !!'d1yorum. Acacbs btu: Ik.l. ~a.~. HCllncn gid<lp vapur k.apt:un~1i"-, zabit· Dl9.till vcfr:;bi1iJ' mlsiniz? ~ecll 'll'CIdokto·;ra go!'llnmcoliyim. Slz ka:mlYuYil :&11., 'l:1)~ g-,eonor; \'£1 !r~zcl IIll" mem'l!!rd,u. UYll~klllnlz '1'6 e~y.alant:l oray. tB4mma:ntl!! ZU1'\ bl!l' boyu, g,en:i~ ;runuzlarr, yaruk yfiZ.'lin.· neg~l'''''t ei!lin'l:z:, i \"aoo·[. Odny'iJl gO· Och:ey gQni, m'!"''.S sldL Bu 5:!ll'dJ(; lid 51Y- tltl pa,rlak. mll·... g~~w! zi)llL~l k:1).qJlJrnd~ hllynr Il i,y'f'.rn,ool, [lOllyt d!:::1I' rI kamil.ru III'~emll!k l.i,;ln flr",~ItbUl".cIl,ktl. IKrro
"-yt'I yat.mak 1!~i<::1(lII~ln'l .tuml.i.'i!l iSoylC" m!';:Q'I!'\Itt Hiilrbert, lI<:)jlJUn.e d.eva111 ediytllrdU: _ Biz h~rhllMe ",apul" do·ktllnmlln. mS:;IIl· 1511:1!l.a. yor-m,..l{ yl.y_giz;, F~llmt bellct (II:! kEl[J(::an ]:li:>:1 k~t1dl m'ISIl..'~an:t '!:'It~lr_ :N'e kadal Wi ;Jlur, (Idi1 Jru? Herbel'''' hI! !Ill 1.1 l.!'l:tUr ;l;oruYlJ'rrtll: oCiJmIlIl Ot-J1<;

Odrey hc;men 1<i:8ndi kamarB3[!l,~ '~cye 1l1I/Ij~.ii4I. ll~ya.lMJIU ba¥uki!1m I{dti!lJ:.a.rall; doliLplacr9. kJ!ll~. M~~III ~ de ka.![t ka~em.. va kttotraf' Il1\Ilk~ ~fe;Jtirdi: Call1,UllBk l'ijlll ban&. lizIm !l'11Ut .,.e,IM. DiY41 gtilUmsllCli. !~e :sebeh! mdilm 01. rnI:Yan blr Umlt dotmu~. 0 r..rads. Her-bed k&lliM~Y4< ,g-.:ki:l. 9e>k: millfinun gfuill;tl!lyo:rClu ~ .- Kt\.ptan bl2tL masalllll!l. aU-'YCt ett.:l. Sl&Lc EVeli.lbl.R' Ne'11'8: gautesl IillIOltihlle yakm ,doatl!J.t1unU.ZU bUmtro:r&lm,

RADYO
R~'program
7.::10

-

LPROGRAMI.J
Program 1,1'0 men1I~!{f;t ~t 1.~3 Hatlt par .. alar (I"I-) 7 .15 Ajans IlElbwll'ri. g Hlrllf pa'l"a.y&r.l.

,zE\'AL( ~
fiJ.!i!l
~,3<l

YII.I'III. kJlmdiBile

tKiNDl:
ARIil/IM: 'lATIn: j~ISAK:

3 ..1.8

a.S5 l~,OO 2.01 6,;:H

.Abone
TiiidO:N daliiIInd'f!!;

Ocr,e~r

WI~~ktill dll"~"", U:illmllakiOO.DI. 'Llmtd Lnl kl!!!lm~i1ti .l!i'J.b.J,hJI'S'fl'!;}· • 3amls.m-ak b~l~o.na ~llJ.tl, IlIBfak 8tJ,kt'tl,e~ UZ~N 1dl, :i'lC!l'i.a.ll: 1!'Jl'lli:rlerm!n J.Jlklar.~ a!lJ:lp:!el't lliet'e ldi. Lol.l .... s~ra.yr bl1tUn. .'l.l:I!.metUe u kal'",'. &m~r~ G!Uruyorali. Faltat Qdrey kendl. za..vllllll11.tIndar..~ka b~.. ~y Mssetmiyol' vc gfjr· mUyooou. lkii. gUn evvel Madam 'Imm'lfi anL:\ttL~I illi- I"IMI~e hll't[r.m.m g'eld.t[ Eedbeht b r gen" Iw! <'l ,g1iln.lerdlJ 'kllndl~ltll p.ence;reden atara.k heme~ I5Imil'l'~[;I. EJ:'~r Ce.J;U!!" obll-ydlm b[)J1 iile bBy'le 'YEIIpan:'ilm dJyQ dUzylimm_ !jabik ;',~kmi1<!, hfI.1if blr 51l>bBh rtwgln c:1!l' me~o:: ha~llUl'lll!)ll. 'l:l;'l.~!1elEirden h;Jri1!1llflM gIlz'!! ve btll nit' baluLl" kl)ku"u ::l<Uk!l·:lIYQrdu, 'Bu J.rl1:l;1!1 oku, Qcrelf'e (j d,.rc~~'" '\IJddl!lttl blr k bB.~ (1,lmme:!'1" kadal' 'I..IlUI 1;1.1" baygmllk .... I!rIli let sz; klLhim dll"lccc~ti. l.. Jndien ~e~'ilmllk V" mi!'5ut .. h:IJilJi iJ..tl\ulr.~[ yllkai!l.di. Blr lIiI.m~111 !'I:irlclJ.rlara. df.l),;1l\a.[. d.l.llrdu, Ii""llrffil., v" ii.!1..:ta llrkmU.,-tt,l, Ya!mzh~1I!. ra~men I!elldrll[ !lC'

dl!41l. yat.m;lnty~sr:m.

-

'Nc, olmu~,. E'lilnun. ke:ptanm
VoIII"?

i~fraaUo

~~al" p:rognururun ·~VWl'I:I, 3.3-0/8.4.IiI Em s8!&l:i. 12,a,1l! .l":oogrllJt.l .';;: me:mlek e~ ;;::::r,s.t
!!Y.a:I'I,

lHI :lIn.k~

- Oaet:o aaMbl kl,\p.~]lJ. a:hb8.b:ilm~, Simi v~p~ QlacetmrZ:l ka:ptana. f>jj.l'lun511f. bu. ~n kaptan IliOtr&5lna. dillfct i:dil~,
iBu slzl1'l. .:s&1j'el:llzt!B 011'111. . Za,valLl adllJIl: (K~pt&n _fr4ll!l1. clerken gurm:uoda.n ItabUlyot'dqS&!!! d~vllJll ;stU. - Bi.liiyOl' mUB"~nl,lZ, bu :;liIfrada rer vlll'? Lady L!nd'Btonl!lbU11iL~
·bs.n.kiillI1Ufi um,Il'm

12,,aa l"a.s.rl

ijlar"kda'l:'T, i.3 1l''MJ'l .,~

1~. is Kiiw

A.j:!IDl>habarleri, p.rogt!lJllmm 1'1;:,11;:progt'am

deva:r~l.I. 1:1,15/14 ~Pl..)

dllha 'klm. ,BrUIUI),B.
... Ayrl'l

l.S 1"ropii,m. VOl! me.1Y'tI-eket ~aa.~ 8Y~l'"l. LUI:;; oCll'llband lPI,). lS.SO :r;rQI1~ ~ Xcm-llek,1!o!; r-'[.all.l, 18..40 Vl'O.loru;i!l ~tllQ, 19 Kwru.>,:ma (MeJ::I.· IJll:dl!l :58031;:1.1, 19.1ii .((<:>:9 ba.1I'liJ.!1.n, l[i,.:J;GM,z,m{eket Sflll,t il.Ja.!'I VI! Aj~ lil'l:!:l'crlmi. lD,'IUIi FIISJ:3 ~a;o~, 3(II,i.!i

mlld1.1rUnlUn
kil.f~1

jfaf[sI

hill I\:."bul en!' S:I'Z;~ m!!:!I'I!lJun

llam!l1<1da l.'"!l1inin

L-a;jy

B.r!Lh!:il!l!l'lo:r'till

~lmcJ! . .1.911:]. !'!Qnde:o. g(!.. 1
baka.I:'BJ~

lfQll

'1'150

-i01l'

i&'O &

J·'''l'I1 yapac-lltJ:m,
~Ilr-IL

I'W'I.oJ ~D~,

M:a.d"fl':) , ClerI[. V8.Fl.U'lIIJ. blr p!amnEi

,co~li:

"''WI

CI!I. ]'1;12;ll.aooll~idlr-. lIad.al" nt'~U Jdl kl UM<l.fMI1!, ·bl:il~~I. ~11r:aJdu~lInu b.l:":kJt!'tmmTmi!jil:l- OdI'eY~ _ SiZin lI:",m.a.or.a. t.II.m henlmM!nlll kar'l'Jllm-

o

l'l:ad"o gllBtl?'i~. :(Jo,4I5 Ejr '1:lIwi1ttill" ktl6U 1'>lli're!1.il/'OfO;ll, 2,1 Zll"an.t 41kVim1 VB tcpr,llJc mah8ill1erl OOr.'l!llSI, 21..Hi Solo ~kIW;. 3l.2'-ii ·KOB~.a. (~be.p, 2:1-":: Ih.d~o !ile1.I.fon.l <">1;'l<esi I'".iL!H. :l2.S0 1IIomkok~t sn.t- e.ya. rl~Aj&n:i; fuIlj,n$iol:1, 2:'!.•t5 D3.lli!l mll:m~l CPI,), 2Z~~I2Ji Ya,rmkl FOg-

_
-

" dm cellap Nil! ehemml)'eLl lJ!lI:llln ~Cll ...bll.tll!

'f('rllj:

val'?

Nel"i)ce

o1.lIIrur Ilk .. ok

rl'lW8'teP'O ~~rulU'nMl evmk dc.resdl.1.!i1n OO'll.ma!liD Is.dc ,WWIIIJ..II.Z.

a~uraIDm,
iHba.["

SCl'!JII tll.'l"a1t.a bil" luJ.rnOcI" ' olmaScrt19. ';'BlrIjC1c:'Jg-[m. VIII'urilll. U<'lfi,ig()1" StlU.am vat. BIUUn ItI]!;~ kaITHj,I'!I.larl keodil':i v',. ,,,~,,mtllJ"l j~l!lal !)(llyl"ll".._ l~te Ibuldum. 1;1\1 bh'~r kl,Ulk 1(flm;<Ll'a~a!'.1 :Ii~O:;G vl:reyLm. ]3unlar hom IIfl'1"ln

i!I:s,." Dt)"lITl06 iliOOJ.U.rttll. _ S/iyJe!ii d.aM lyL, Herbert .. B~n ryi I.i)'1~1luyuy8.ouyorum, Bend de dCili'll: tutar lli1li fill'luttl;lZ etmekto.n ~e, ya.tm:ak dlLha. mO·

nlL5i' ()lacalr.

gijtll~j!11!

h.~m de giml~ill'.

ram w kal'~'ljI'.

VA

Tarihinde

Turk

'r A

]!f' ,_-=-

.........................

_---=--=---- __.......

-..;;;a;.-~:___--

...... .,..;;',. .. -

tJ4T"

-

Casuslar
aklbeii
~lIl
!IiIA I cume maeran Dun yapilan mnn k
tI.

Ya·hudi
Bu

karl'51 Kiyeranln
-17 -

istanb ·1 uyuyor Babiali uyamk
••Kirda kaldlk~ pezuani ia yo". $imdi halimiz nice olaeule,
B.a:bD!i 1~t:Lcn !labilllJlkar-\fl
bl:j. ~l

YaZatl :

i·IlBan IURA,N'
eli hRlcl(md .. imliyB.'ll
nun
mu-kll,bIUnd.l:'.

ll'Jeulel" lulUljtlrml'l ge.velr)'ip duruya-rd:LI. Y., T.tlllna.k~!-Iliil. "i(' m1!C'Irleh iIl.r'lilZa gslmc..e ~niuk: lII~illr~ binlL' nlrcr kc.'li!i.e'~iW. . del\,j!;03 l"hallajT>e mo!<l'1i!Jl!1'I Ui;jt\l1Cti. Mllrlldm l'hU11:;EI.'~ir h~h['\lLlmuHldan b<l"I0;~ h1r - Bu takajnlll !I(ifbrU ;lion m:i:l!ijil?, Ei.t.lldl, :6u .:;ul\O(k MI'S.i .;joe- lI:&mbr 1- ilk g021 B;grHU Snii~'.a SuLtaLlrll,. ~~" dUYl'rt.Qlu, Btl. ho.r1iJtu .;J& d.dlJ~ ~ ~~l:1lm .a.~fL~~;Y d.er.rJd.;; i,.;in hjr ~ip,de CIID. 'l/eru"ilct' ve der.!z~ lndtr.d-· meJt.t; b"'rlr,YIlfI :mdbfI,EI. ma.lll"(!,I~'fJ,Tll~hZ4i. k"ilfLiro !lellet1.8.dm;lJ, iMlllI ven!lL diler, ikiJ111!"1Seilm de.....lnde Y"IlllLLdlto)roCll (Balj.! 1 1IIIIh'l~)' . tilil ·ni!OUce<1e11d~, lIikEllolln Ill!:lIti ZIlMwtdil..f1octl !l",bl"llln. cI!iit ~[k.li"', l~~e hu hu'l"IJ. 1'ijrenLn.doe M'. _ Yllhu bJoz;L ~tlli1~en,r; ijld'l'!i.ye g1BLillAil111 SOnra, IlJl':<l en aena blI8.k~.JOitrllf'r.lll'liI;)n, tlitri;1" 'SU·j0r11-on l!;otkiliH" E~H~JI I1LIn~tlt(l kudar i!l"~HIii~ ~1~7.f-l T'alum~~ IIll,hayil. ~lI ~!lkilQ"" &-Ilil. mJz.c1""- ndh: ~Wllr Dtt' 'Il~un &rtll.y,tl 1f~lki ":k'1!UJ'). bU'!n~ I'l~n.el uyllU. di:t;rlltu':, .ded1&-:, .an gG."OtIt'Lto.fl.i.~-t ~tL~ g~I(lL I Za,J,r!l.lll li'n1n VLl n ihUy·~t Vt'1"3<.:~hlt rlllvl\ri 15,1.. ~'(! lu:ti(l1"'..9 i7. !:iIi' oyun oynadelar, MU· m i ~rordi; lillyuyordlu. Ne li-'U.ZI)t ·kj,Naei, liJol:I IIllmr:lll olll>.JiI BablMmlh yo~metunu mu. _ ly~ IIml! atilbey·, diye cellar ~ klZ, atkRd.n~IILl nTn A:k Lbei:leri.R1 gfu'" t'~ie SuttRfI~l~ ll~.l'rfltn j "Sf~I'T IJi!ln y" dafaa bozuntu, ~IUu \'il1 ha.ttmda 'I.'" GiiJ.a'!iwsIIlr~)': Olln~1M1 ..... 8aJl.o"l. Ftt - !P1~-t'l O~1I1ll0"l l\Ct.!ce;s!z l'I,ll.LmulJ!.1lI. 50·, I'qjILl"f"lr, Jl:ef[teler ve ml.lrett.lpll'nlen (II. Bill g~ ... ~[mL<:!aro ~Ilttrk. lIeIit'. mU~ll.l, K~Ze!It~11I mYi1flXillat1. EmmoJ hudl Ola·r!ye aiyel'1l.~'m rri4'lTUHlt'rini hiicum hAttln~,~ hlr untaii'ma yokt~\. IF!I~ - MWia,. I!:n't'!IIl". f'Ji.lIU Bllmlnm;., b~p ol~lyor. roflY"'fI ",,'lIl'ile!ltk ibjr IItil,~~ mUn!kkfI" bIt" lMDilJ:l.kll<l .1.(Iiyo ..qUk, lef .Ie~l1e:r W2dutar, "l!ll9 'i1owu nun kanit',l!U1l !}IT p~I'qll. nuu'li.ameLU "bundeJ'l evvel.ld :razUa,:rlm7..d" iinl.'l.t. Harkes &'Y1'J illt· oYiln tut.Lurmll~, I'll! MUJ<ttlf3, Dillond, E!j:l'lII,h .. !ltle:tul\~t ~I, IllI!!YVOSLi'> b[ra!cl:\,orau. Yorgul\ gIRlll~lU~ rstmcn hepimlz: PUi!. Yt&d:ilw, oteilll ~n llne reline!!, ..:amlcde.rck funit.lendl. IJ:z,rna dokl.i· t,rl-!. Jo~ TSl!lj kr;lhrl~ bll.Ql' .til1i ~1:lj,ti- yapLlgTllI blltl'11"17. l)j.l" VN.iliYi!ltte illlha .JiQfilCflIil;1or: Hfm'!:, - l'Jl'!Cr'lel, M(l'.!JJJ EU il.I'ldia :UarbiYlijll!!rip. YlIopltll ~e oIIl1kaJlNJmli.k lG'ln bi,... ll-JlZtl v'lllrd~, o tkdi: nulm!l.n'l1I: J<:in ya]\'IU'-i!r, Qna afll· II Klbrls adasemn L ...i.kt;J:!i" dllk)\lt~ln orta:!lmda dolll1}'Y<l1t1U, Ta).l:lmm aU- ~'!a!I. llCl;lal, ll!frllh~p' ~ tliU.O.l'. Ceo mUnlf't'lt hUc:umlvdWJ b!oonde Ci· nbnQ'ltG IlWmif.1r:I'1l bbllmali; Pix k~Yii - Takil ~ar,a&rn! r:;otJ.ver, at.ekl yarak g'0Il'm~iM 1I.1\i~; dB. 01d1.l. Tabtp Salon:ti"lrl 1':~kll't87.i de J"ilklillykls! 1llfllak t .. 8tnil"J.e.n.lrree Ga. li.I, .l\Jot'llJ'11!It, Sl'l.!tlymll>TI, 1'l.lIiutll. ~t, mUI'I£j,PlkiW; 'ciJr !lurtard.! ve ll,lti r, "Ia .!1l!r6r ~t]J ll""'l;ta,hlJ.ly~'lJlJUnw, dsi:!L Bu dHI:II~r, h.trii!ltiY-l\n~r. f:i!fI!l(.l1l kilo· ,(~!Zie!l nlB41l.ldoj... Ie fit!!l!t (i,l!.rIY~Yr. j;I'IY_ lEi.la.sJl.n.y tlJlcmu bllfj,bliLlIn orladan l-;i:llkll'm ~\i!n.1IJl Akm jyi. blf ~i.h.tm. IIllu blr !lOW, It;~eniJl. oLt' klll!18,'joLn~1liM alEiCIi.!tl: I:ilrkM P~1:'''YII. 1edit. etrnez, - Son V!!IL t;:ilkken KJ.l!J.rlE!MlM'tH~ hthJndll asir la/II. BIn adam, Vr!nl!!d.1Lt: t:!1l1'nl1lJrll'10ti aillndl. • Q;:illlbi~!.lt ~i:iyl'il d.t1rl;llJln bin".B;- d~ -r.1'AA~II.IL, dl~l!!E' 'bh' 1~~IIIJllne ~1~.iTh8.k ~1.I!l'etU" k'OJ' y.u.nut ~,R< l("intl f.l!:i k1'lJilen fwtl&l. oIIil~. MOId.II. blzjm ~iJ. .k8.yn.a.dic. 9iinJ:ll olarak IIJf-l!lrni4ltl. WLZO;5L~IZ bu. lIa:tlin ne Idlylkli: Mr hJr.mneUB ill1liLll bnLunbel'l I!;3.UA lYI:I.;i~Cibi:'r'at hd:dfluiI,ji bila F.llll!!"llIj;1h ..~ • HiIi!'ilIh'e Mrr!J Flttr, li'3kIl~ !:III' t.l1k:u:m.dlto iOllBilif:;:·, II ~'I'uY!an II ra.1o:: bir 'Op l'lo f'UlU w.r5,!nl:l). 11.1 he;rUJlIl'l' bl.rbi·ril'le ¢rdl. Kaf.wJarlJ).' tlilLitLni #"i:io; :r~at'l 19lnde EmmOIl\UL, Mtl"tl.][', Slr~r I!:""'lmjijl-:~ll <)I~II (tu un- g"'"II'IH, Fi!!ner~Jl.Jl<l(!liL!<iI', dUJ1 &nli'~fu"iJ.. !;IJ.I [)iII; CJh$rl, t:f~ Ifa.:fll Il,"LI~!!I.l'&l!:; matJO,l'I 1:iu tJ:i.IU;(1I'dll. ev],er! m~-eI'LetiM nl!lbct gb-zlcri!ll Y(l.rdllar. I3u.re.I!Ilil"ChI. be~i k:EI!'d'!il'~irle IJ.nlJ[!tt~: lmiatlya~ old~-I :tat!iJm·l, Bj~' p3.T'r;liOi I;hl hu fH11i n),~ir.la bR~b' 8.'i!ik kl.l~l1lt: F[kretJ dr! almTi' blliunurrttL AU lttil&n~~ g~.j:r.t: V(!r~'Iru ·bll' je y.a;)I; In ol.JI.J11a.r IIi>:; III!!::! Cikfl.I'maA-MI 'IIi£:> Yak I.;j. 'l'U parayI El.~BlIm. na da.:il' yl!m:lnltl' otti. Jrllll:fl.t bu t~ ,Oll\{(l!'i"" M~ORl'iSLlIJl ve V-en1!Qfk FaruJ~ 1mI'Ll-:lI~rrl.l, O~I~tlUl!lI'I.lY yorJa:rdl. SlIf! Ijj,civE'ftUler ~"ljtan pili !lElb~m~ kUYlllal<! i:'IoclaYlime Cl· ;rIlT'tl;.oUp rG"lt'l~r'U:r. HI!! [;<()fIw,lllm&dlllil1l Olteild dcrm doerbal atJiru: ~'"lil'ekll ko:rlf.ll.nlu l.o!'l~a _ ruerba. datjl~!IJI'I[1I rr-lU~l)mdryl'I1 tavnlili \.:(l. fuI.:Yillte k~d[l.l' .p:'U;::el bLr O}'1.m oJ'l'I&ill- 1otB.d.l:Il g6g-sUn1l \'u~1!.I !,'c ~rl gel].dt, " ItlitiHi:'t<Lrl00.!l :liIenYII.-YI illr k;~'r.1l Vo(I Mbat.t4 klmrrr(,J'lIQ, flk-11 a.Jmm...:le.n ~Q_ _ A11a.n A..U...h gece yB.t"LSl JI'JI'dB mete ~]medilM, El'tlmm'lI~' ~~ ~,1" ~a" oy'l"~1J Mbep oldu. AtI'Ilanl~~ Y{lk- luX, Fakat .lIl'!lliCIeJaQ!lbilr"l Nllclde bll:' Btlna, ;yell'lIn 1-hrblyl'i nll~l';ItLcjmtlltl",I, H!il~ blzJm milt k:lIIlilTR, 1m mt'1lllek.ettc paZVAl).t ds. di!!llj ~lIhv~ £~emliJtr, kl'll 1i kEl:liI.- ni'21 hl'y~htt.li\n Yillai,1.D1i ",C'II!['mi"l{cl']lI~LI Il.R.lirl.#n nih.ll.y!!t-e .Kadar t.esll'jn1 itl~llt hllllLn~ j:follm topu eZfllilk Inayegli.!li3 gQLlerinl kaygiittiJw. BlInoa..n ntllIflI,lJi! 'bIT' 1~1I.[(l.BQtl'". Ilaada 1)11" ~El~ano-z V(.l.rdar kl, YO'l~1l.' yak hi bir yerc kapl~analm!. dt. Zcrla IWli~tini m:ahii'-!iltil'ittR \11"11-dl: bid yGtote V_dtkhlerln TUrkLere gbeb",d1 ve boll bat tamamlle aklljidI, ell, gell!ill t'11.'liatlwrtn kaCRllllima. lIo11blliP IjQnJ"a Fenel'Ukr de g"e!"('k; 'iBnE.!Irz;llll !tU'111 1.C!!odl bl:rB.;I: lflZlg, lIlur~ t> .!IeJl 11lIu I>Il!'atI!i yolun 6il!"kl UClll'l-d:il. hlT t'a dlte!l· lll.'kll.d&ri;dBn to n~mC'k:r~' i~! ~"'IMf(' l'la~~ bu ruC20Ii:fkMIc.· I::Ialllln l.l.e topll11. de~jl, V!lha zlyarl1! oldu Va uu. il1at tt\ muhakkElk r:fSlloii!" , ,[I'or<:lk lieceJlkl:llZUk yth:l1nilllln mUte. p.tfrtl!den, gol!">el21i11 bjrill: ~!lP. Ql"kIlr.Il.- l1Jw-da demir gfuillt1M.1 duy4u](, Bjr.-, I-r,estl"nli Hi d:enAze arttll'm, l'i't h~lojfler, TYr'k hudu.t ooyhl.l!'mda In!ial)l~ o1ynamak hs.tIl!ll. Vi!oyallut [] ellk I].;~~qjllltln lwybilt:l~IPluj.]l'~ seb~p inidlt ~l tlrSlttLa.rr kag1r4:rlIiI'. :Fa].J:·a:t rak ve ~fi'lt kltll!lCa bD!m1l Il:!:erin~ d ellbl:re ~il'" projeJd2iol' paJ'l;a.d'1, ,~u' V - .. ,,~ d.o~.....",. .. ! EnliHi!\Itd!~l. ba ~l!!ld1deJd 6.t!;.hrnl rnu.lI.vlll b.El.ttlnl dll r;qdu, ~(I Irle.J: dalol:UU.d1l li'j~rclln iltt~~ t!.r ~ "" ., .. ~ yapm~r lll'!~~"'llt k;fl~rnlly.,r(l.1l. Ur;;l.Ik kUJ;;Uk ~HnJ :tria Pe. II: Q.ur dJye ~arel ettil:i:. \'~"'I!-tt:m ,s...... "'a liallll:'a.num ...~ 'lifebozo,u, filan lurmr,zll)!ar .!Ion. 1M mllO;;mt;11'~~'lHer, oy[J~,a '01* CIil.1'i11bs.~IIL' l1;Cltl:ler kllYIR !;10!!!il'e][ l:;:ilLt eo I 11011 De- en-rtk ........ "'I~' ., 'au '>'lI1!:I!r""et d~\'leUIi 'V'I"n,r!o!:lll<le t~llrll.l: ..... ..01 ... ('1 ""'j""". Fi'l~a:t f'3"Cia :E.t.a·n'l!tlli- ~rill!ll ~nm~81t1;1 !;:ffl:I.e-p oLdu, l;('~I~lI.t t>1, t:'la Iyi dL1'~ndj]I!~'. Nltei.llm HIlI~'bl- d[~B.r, NaLmjl1. G"lLIml ~~Il.L"'I!\!II. :s~ tSi l'lllll!Jr I!}~rlytl gjfdl VB 1t1:i1'llli.noij jg0<1 raPfl'l&<l a.rk.aaJm~Rki e...lm: rfu~l7u '1;1.- ZII. tell ~a vq tije.lty-or-d.u. ,O!!libnl.WJo.: """"J> ·l .... '... qklfl,!lJp .g~,jl!rleooerllttt :o;!fIf'lIr: t:lfII ~~J"ld41n(!t1 hal-lrb 4r!!~tiI' ,Ill!' 1191>1. 1zI ~fJr;(j<) $~'[.y~ ~q~tflI1"!-'tet!l.lfIp Yi:I k~Il'~ls!~da gu~m1l1B berabeJ.'o! kaJ. KadrLnl .. tofl tlltmll!da!l: lakrm l'&'lll (je lI:aydMLllllCl. Ma.l; h. hu lI'LUlltJ~ ~-l '!r~~irr; ~ll1otbilJlll!ml ilon!l.lle kaoCLu - Duruy~rllm. d1U'UYOtllm, dlye b:t. .... ~ I 1'- _...._.> t . dr!l ~lC_ MiII::;,lj:eliporu dEl. gll.. 11de V"1l a· hem g-Qi y;, nmak ~'e hem de ml'o I """ ". Flilne~'b[i h!;)etlllil R .. gallb~yt.tl :)J i! Ill!!tlc~. r ... ~ no('- r<" t ''''"I~ L a ........... Li~'[la ,0 !lH'a!:'I.' $1tlOfll(>"n ~md~ Yll!tiljltl~i; flM~i!=El.lll, •. ...~ ., .... ' ho6;t'~ mUk1:'ed~bt D~I!' :l:I!V~ Ir;:l!n.;'lll fInh, "dta.t bjr tllrlu 4!lr<l>ma4l BIrl:l/MilII1 Iwv-tl ~hlLk.;de 1.;l!, Ve;ne- I/,r(lnedHI'I,)fcl: <1et-H !\oI;J.Q{I;l"Ia.:rah:ybiltoe :!IByll!!r)1.e)t Hl.;;o;ml gelLrBI!! ~an!l~Fl hI'm&l~ lOin oyn&:mBlII ~!l.t'I 1I1.c~v~n lonl'lt Llarltl.r, OYIE ya. ya tllk~J btl LUlllll1,Z&iI. R17. de ha. dl1.l'scs,.k, I1a. dLmtea.ll: d[Y-1!! ~iil< (iiitJeti Safi1P'e, S~tanllll lUtnll.!'el!l1 ._ 'Ii" mef. IIffak ld I B yen~;hJ""r_ takmu)., H .. rbjye]Uers gll2; s,qll.<Jlli.c "'(I,~r.l\.kUlllar "ill !le-kihll~ h"kll I!!tl,U· bu tal;(dlr4t:1 k011U"m:a. bjrdellb're ICe- pe..~Ild!etl lm~tuit. Nih~'!'1; dw:d1J, U. QII11'.l!lli.Y , "'~"'fIII~ eloist YarMtt:uleyl' Ion. ur ill muv 0 u ai', III &.DUn m!Uabakanm ~irJm;l de\'u.!lLn" Kit hUlrn ..d!ln liekb: dJlkUuWIi U<") ,r::ol 1'l'llQ;ti; liill.r ntrk.Ull1 g&ZiU tifltine yijrUnecek tax OPI:'[h!f VM )'& tM1br..d:a.m. bir.~ idi !;oktlLn b~yoro~, D'-~ l'"ad:a Vel1edjK~~ - l-;lZl!1U"1 1Lli00Ulf hL~ de Maskesporlular, daJtEl. !lGk. gol po· l,aZ8.ndrf(. SekLz: ds.klM IQIII.:tt ¥lI.prFmRBr!J.alll~e; Cln\ll.t - ~D"mm6;1'. AyaCl.: Hurd~ bir O]'lcl, Ill!ItL.nDl ~ "bll' ~ VcnHi'l( 1lt: Biu.~. li'I'La.y.cliilldon I.JillIIktl- - lxMu u}!,m wl\n zJ!lyonu.na g1l'dller_ Filkat I>a~e onQn, i(\fl bQ 3 gol ~ok haJC!£ Ijlu.ra1l: FB. ~urld - Ay,1m, oil'II.n!:a, nnul • 'f'lk lIZIJ11 )'01 YIl<),Illr, _ En, d~H\ ~LI}l'Ui.n1:! YOKQ,,,,,!lda tomobile b1.nmek 1~1n _JWr1 ~Li. Lki t&1d iI,'iIl: if' l1.~p ,~~fk-~i!IILommR pamt;;aha hili' h.itnt;;e:r hedi)/e c1~ mftOffllillf 01.IIII"JjI1{Ql'lan:lt. FBI'U~"U.tl npr larllitll:t'llu'lnl'l bU!fllk. kli!"' ijmit, i'1!t:, n:.drl, !'ll\lm. NIWI, ~bll.

~&."'IX' ~I yr.; KUlhlda.r1 Ill.JI.h.'.'DLll.!i bu diluel'lel' vaJwlyal,<!J lIenallLlllR ';oJ)ll.'a "MedllL;:U I!umand,'a:mn. VUlj!O' tine birol' e-tLBnlle nldular, :lO:;<\'3 II k[l:illum navza t IIg~[ dI~~~llll;)rn!\l n'!' I

verdI. E!'al,at

\i'..n~jll UUl'etlll1! IY."lI bill menraatler terntu aden ~'ecli t[~rt"!'liinll. nail Dldu. Btl L~lerl hap bp.:;:er>::n, VenadlklJ Bafa a-

Klbm'de

*

"iii

F. ahfe 4 H arhige 1 rag 1-. Spor 0
R

L-I~t.

rol"

!l.

I'I"L~'I

Ui"1

~*

w.... ~

..

t~ruw

Y'0'I,i .etmBk dimGrllilJiruie bile-buhmdll. Bll' YlIP~[ bot, k"~ hft;l!l, II.Z ~:!J.18In Gs- r gol adedln~1I aft,~cfLl!:l I~lin~,!l.tini vel'Hl!I.r'I}ty6~ BOOrJ - ~.tnl.r, Jl8.)'1'l _ .vme .llllrl1 ~ r,1l11lC1I,t11l. H!f:!e: 6v ....;lld II.k~arn. gIiLrn~ktel'l az NUrlllIft1t[ll, pa-d!i:FlM tai£-dlm. edil.ece~ llanl;el'ln tutf!_._-"5taf" lruhllLlY6 ulal (ll!iL~!l]..;lI, di. Fa:kal. o;:alll'tl. ,11 (i.:,:jtalljl klutu,lI 11. YII,a.r. AhtRI. NlIlt.Iit _. "tti~~, !!HU,.e,y. lI;l11~ln t;:MllJ'a~tlll:, De- kl1!'·jl1&Ue oldututm ve YaJilid,njnlli\liI.l.IJ.S<J.tIlY t~r.lIlm,lnrn dl..ln)rll ttQ,h mitlel'1 'bfl>!1('! "IJUU·r;iI. milK!, .l!:rtu(j;l'u] • ~i<ffi:I:" AlL TaJ{~lllJl!'dl!1i ,oLL 3Yaf!: tut&!' ~k' 1..11,. ~j!~'OIl~MI:H'.a.t -blLml..l haol!t~r £ilIJIr.::~ d~ Ve:net;ll!k.tr.-n ne !-lad;;;.r Ueoot aldlr. ~o;!n<!l oyu.mmOl yW(e.roa <'!,a IlIl.y~ttl. !klnd ~&kl~ud.1I kLlg1.l1f fl'lJ!rl'!t:Ln Hakem S~I~mi A~flLII1. ~o:l!3.Nll1 \1'11.ne ..... !i.-niI, Van:h amI!. "" d.Jll Mr !J'lo;ltm (eo(l 11I!!l'ile- gtIDdendl. 'FaLtLyl!O ...er:Ii- j:;;:rn~ taif.(tire<l.et:;;;'I[i7.~ ~Im glbi. b4rcinCi dtfi~~de l!1"fa:K'rt'! !fl- dlIld~ti t~l" N~lml!O .g'e,.U, .j!)1,l. t:1"t'Blltl:i· :!Ial:.tt, KfIImIl O}i!'..u.t ~nUnrlel durm1.i'!l. ~o.rl1 ah,i!:1,f b~rm Q\1)!>i 10;1i11J,mlm Qlt.VlI~ !I:cr··blr .mek511 YIotMtd.i.!Cl" ya.~nll'i hltl~flmct iqt.::- nlrH oyunu 5!!t:tep olmllt~Ur, HattA bLr y:l kl.lllnn&1'l Nalnt; gtilel b~l' Vlil:'iJ.~ :Mill'S li.-Ume ziy-.n etti tupia VMl:(Jug.e g~. Bu at"ada rLn~ IIiIUnin ~km.!l.'kL. "-1) CiI-'jlJsll.lk 'It- liu'alrk top yokklfln fElKi"blno V~lrol.lI\U llk FiIIil!ll' r!Jll1nti k!).ydottl. Bunt!. ylne l!iu rll9l\!Il YflplllJ.J1 .mlll! IiUine de;p. !:U.nU~tl~ A$IIJJ Il'Il!.lat \ler;;I1:1.lc!!eti(dc Vl!lll!dik, Sofli!le St!I1~ l!1m~ !ltskle ~mEl.dlL&t'; deyieti'll !lei torr- KI\~ ~~r tekrne k!llldisillOll tlimElL"JIilc: !"i.kt~t.ln 'p1I!lllo(!l Kat;Ll'ioln trtU~eqnme~ U!.l~m!ill mallia-n maaLefief :5000 l~& dll!;lLn .::ti~e:r h~"l" t.a,'kaoiy,e :)'fI.kLlI4lJ1; ~ Vi! V!lncdik cittrrh~~fifl oil' ll'\~t:tli<.r.oo~ ik ~~i tr,

olmlUll :;I~ndrg!l

]CJ:znn. N4}y~ ut.u~_ JPakllt Rh'

t.I1t:1J,.

l'J1tga

~et-i ~ .. r

uo-Iduk, ~MOl'
jm.I'l' nt bl1!lJlm. iimni ~flldl.

·rn.!J.Ilvi,nt

{Jc arktU1;ik1

m-

mutJ::Il'-

kll91mlZllt m~
k[

YOlrili. g'i(,lt;u:kel'l

otrend.ik

amn,",

bilio. tren1!!rt 1f6Vt'SmJII' Bu b6hcr boi" zi b[r g :suktlt.a. bqt4u, Ama. hepi.mi:::

-'Haoll bllKl.ilm I\sllI,l!!:rim ~i!1-ll;ye bu tehHkl!;lL y<:>ICllh.l~ lbliyttk bi.r ee-bU· ~'i111e yaptr~1 Ik!.noi ,g.01 t.a..klp sUI, libl !;Dk: Il!:n' bir' 2lIY&tll& kApqmI • 12[5. dedlgi haldlt hy !li:l2; ,,~Dke llJl- 81l'l1t1e i1e.... IJU\ luu:ar v~dik, R ge!;tni!Qen YMi i~i dakiil:a liPTIl,""lI.t.n·, cal( llil yalli:lal'J dlftl' UtrlLf,na. ;:I8n. ReJ)il, Ih;:UneU l"!lncr goli.irl,i.I yapt:l;, Ma-eJuJ1l tUtibjQ,(jell evvel t.opia" TakllUrnl.e b-!I' w:kM_ I bJ~T mek i~ln tatll tlil" :!i1!1!i glD[ l:"elml~U, tIk_ C&4Qe-y" gjrdrtlmt1: na.to 't~ .. ~in<." ~at ~v(' ~nt~l!!rl\l!rLIl1. l~mtla Ill!bep ()\. fak gilli. tocrllllllLi Nr O;}"~I'iC!.ltn~n btl1i' BUl1~ !I()nru CIa.~yult yjpe sari 14- I'L"-n komjt~e 2lt~i ft!illl., mllnb:;Lk!iJ.& Hma;u. i9!~ ml2likn toin: t~ Vol!! m-ii" lump ~ k1:l1"- mu~t:u, 0 Wm4n t:evec.;;UhU :3IaYe3111r le bit- hfusb-;;di ~';lpmf\ml.l.l>l oltho C~vflft!n~in hiki,miyetL s.lt~l'Ida.~era~ .rLn 100 )(h~p Il.tlJ.Smd-Sj 1'1lop:lIMtioSllIln t"h 'b\11 SUMIl z:myrl !<lrpfftWJ ~~ luldu_ de bc!iltiAn ytlJ!"J\flHi.t g.~:rrrl\1I:tj1.d1. Pa- d(t~ru r;}lu.ralLl. y!l.11 ~-ttl.· M~ ...vin hath ~UJllel boil"' an- 1I!:ii!:".a.rl ,Wrt 'Girt, Hr:t.Jlk 1:lk <I,iy~ :fada.lj(ilYIt tu tulm:Y~ ~~'Ill yi!lru,en bir - O;tl U""on , dedi, trWr1cll l1mba~ ~::;'I!lrl fi ell. durall.nt • .&01im !fB.lumu;~ y.ak1&~tc; F'~tl:a..t Ve~edU!. Cihnhur donanl'li.ll.kat doaffi):rdf£r ]1~1 l'J,!.tt\!l. Ma~m c!?r~y!i.nta.:r;nll~ geleUm: 1~\l1'r'L1l l{l h"Uli:u:m. lIattrnl ~ fieat.ll~Uygr • .JNI'o::ag-~tu iI"l~k'l:a. sQ,ylomJ\lti, ;;"ilekJm. jjG.t~: :!(I k.UiJl.a.nda.n'r £no;mc YJl.ks.¥1 kliI!I'~t'1I ~te Y;thl.l.dl lt8.r1!l1 foI::iJ.'"ra b'IA do!/," Yatmul" a!hnda. ge~'OOl, 'l:ML-nc1 d.a~.. rll:k.~t ~'1lIklLl'"da say.d.~~lg· o!M!'~]IIffl' ,!;:D.L. . Ja~lg:L1t1 Zfl\'{U:' ~~~ bin ll1'"i;YI· ":mlm~-. le(lI.flbul G'l,ttl :,'cl:'i1l:1. ried[, G&o _ A.l~ktUllef. «i-'I!:I'15e dly.a mli.lbmW, VeMdJlk-~ ba:fr ki!!!fjf~Cl:L,Rlltr:tlt- mak. bltp"c.z f).r!r<!. runl yU!lUrtderl bill- reds Gala t:a.'!s,r'1I.},1I1i! ·L~iUldtlIT bir (1- k;fi,1i'4lnPl m ;lrrL otlh.ll),Qt"cll.q.Fak.(Lt ~I a.- Lur, P.araarzllk r j~nde t!:r~'fat~a.rl kl·i.Ip- lIJ..t!.lllyln kIL',(Is. ka1r:lm, ZEl.lLCEI.~oe ..... !ne IItt k;adll:g&. "'!3 bll· ~I bJ!l..llil<,1, r:rdi 'I"l' So-lc;('.eQl flUfcttt )'linla g'Dll11k v!lZlyoCto b~l(' fit'!lmoadi, {,j~inin ill"'t.mM1IL'illlll. blr Pft·~[l dit 1I!<rin\lz;Ln bd~'le atL!" ·bir Ilyana ~traYOl"gunlult, u:9ku I!l!r~e:nt'jtL hoPl- I'W;le oM:ti. tJilll ~d.l .Pre¥f!-U kadrn!l3ll1 't.&i.im oC-IIll ¥I!:rdi.; ler. Her iki LJI.J.·af til oyundlll hiJHs!iJl:li- I'lj),~.'bi~c kaleci,!jjnin gU.:;e.l Q:)-"Ul~ a,. mll.l!1:1'I )U'l'ItiiLgritti mU~km b;r "'1\1<:1. tulz.:l:n ba.,ln& VUNi.liunli&n lWVe1A Il.Ii. OttImobil il2lliwli ljj,m.bad£l.l'l anc.IJI erlild-i. Si'r.!iJcSt i'llf'i'tIalan 4-00 hlctstiVak;a U "Um:"i.l MBhnll!t d<:1,'rLltdll ol- 111' blr h:!l.kimiyet le~L!> edoonadL Dl!!v- mil !:I]mIlkta jdl. Vii! d~""re bu ilUriltJ.1l ,fl!Jtl'! 1>1)11 m~~tlJr. llyanl;a.dlk ne dl!!l!Iiiell: ll!'tedl~m ama. tiO mDtre .5anl"a .m.,,"-blldi. YJn ktile:fHn ;,\'Grinc mg~i koDDWdll_ E.u :Beier ~lP1!hjle.r i!iJ'Bn ettiler, I'~, btl' ZfI.kBlzltk h;lnda 0 • 0 bera, a • 0 Fflnsrbllh~e 1~h.lnl!J bll1aydllE'ndi. Y<LTclnn gtkm!l!cUkten bao\'ka bir ~c 0,; Bu ~e ~-I.ih..gu m!;tlitl ~!1 81,1 ~l'etle s ...iyc f suItanm U¢lu')li S3.f1tyda !..lslll e~sa fedlariki ! \'e It!- b~rLikle .!;(>t\a r!rdl. Fenerlllel· jkLnCl tI~'1'tdc NjJIC.i:nLn 1- YII.l'!Jllln m~LIl:rdaft ziyB.na l,lVa:ltlak ..... SJr lirlll natt4 iki lira vI!iYi;y.Q- A~ama bit1birimtzo:
tii!emek j~1f.I YflM...u l~ ve ell)isih ~~ gllfly<e S~

tii._~ ~

R11~1'!i ~1n1!~,.

d'arirk :lJii.m hs,z;me ~!I de kaTlf· hla.r. ,J.ozet T8r!li Vll.k~ile .,Ikke dubl 1I4l. 1!1J:nde(ierow~ hl-leblL"Zlrl!; lI~tm'~

~\I\U'lmU !c:aybettitlns

kfifl biL d.::lildi, F~k t I:ll\ltem ller ~ed.sn~B ibll harakl!Le kU1'~ roll.~fmll~ha~ar dEi.\,randl. E,.

~,*

&.-

M\lJ"~t U2erlndleki.

MllI.i:Z ~

~!llrl

!la· 'lfllCl

va.:z:ifeo1te !;lIhillfi

Klyera,

ba,-

lkillCi

f1evr~4{'

de

oytJn

~,vl1l !i(:. nildma

kurba~

gLttilcr,

Ve rnilll. kilml!l

yesinlle Vt'l!!l.ell!ok bk" toaiye n'lin ile ,!:til tlWilly.! (iriba!J: mu"g:fta.~ ;:o1;d~,
Fa'bt

ve U;z.

etmes-e

I~Q b~r ,,",Ie .:I.e me~ldl.l. Eu 1:;1Sip'fI. I<ih.k ~~iYOl'd.U- '(r~'Ml~ M"39iJ:e"!lJ:'l'OrLlJ- ~ lltlncllL(tJni de l\T!l.('iY" ku.rbll.-n Ii!Ittll~r. hileriD trmttr ve ~(l.m.et fa1zJer1T1O:· I~rda jt'~rl.lkn ym'~lnhlk: al~tMerl ~ !I';a~a.t !Jl.l.IHl d l~bc ~~llm 111, Nldkarl~inll.k 1/';;l 'P-&1'EI. YAprn(l,l<t~1'I llrM'ct1) ii' frj 1.lo(:idet. 1';:1 G1J.II\~?1!lll.ra Yllliu'ln rr Iii m 11'1 tl'1I.Jllli o.}'U.n u :'I~yireller~ llyn bil'

du,

.BuIllilr

J16 !IMH:!i'l!I!I. '"'0 baki<rI!1{Ei 0'1- tt. KLjI'j)1'1t 1;;u iljl[ tiell'l'~t C<lIiRll\.!t'!tl. lIlmjye't. tllf*~ ~t.mC6:Lne )'{I.l'(.[Utl I3ttt V'e zt,~~ Vel'"iY"r, Futbo~ merfJ.)CIr.b;!]'l"~mt 'I~IU'1 'liiln.Moda ~ It;o:i1,mdtl. yup!hh Va ~ lEtlfrtp !<8klikt~!1 F9kat sipllhUi!lrin. lo:uhl,ldiU'l ..;.ok d'lll:iiol bir ]1u.'ilumdfl. M(l.s.~~!O!fl1:It'lu ktllllS"Jdrt[9 :rutbol Ze'l!lIJorird ~lIlmjn 1G"~11. kUi ge- ,u fI·~tjc:e'l1l<L alll';Q:l: k~ Ysihudl cEU'l.:.-e.n;n btl gi:l:ti U. li:nil k<J.i'I'IH, Ayetk:'!.v.n RY1.l.~a dG11I!1an 1i'~l:'dll, f~ltaTet5ni hBil::ier lIidll"El.r HI HtyM ettrk- top. nLhu:l"(!t biT n~ru"l!.l a~!<!Irll. ta, Filirdln 1lIY'l'I11~ V1" L1't111erl,NaLRlb'! Vol! moel}- 11'-1'j ULmll.n Kiyeranill. DII"jll]! il!i~eCliler, lu[dl. G8.1ETt!l~l'lJylll:ll.r de. .~'(!giJ1e gQ.l g"ili:;I3C ldEln~:sI, Ka.drLrlin Yl!lI! olrnll.liffill! e~ Tttbl-!: kaomm et>;!lderi :rnl" :}.k:rlPlJerile j:,j:l"lYlQI (ll.,b.ta!la"l'"a:ya~n MlI.hmU't', tJdncl $&mim, iJ;;:oijnqll Bur. hl!l.rt old!!:. Gaiatas!V-

.flJJ"fi y.Lnf! ~ !;)teJl{l:l" 'biD I~ 1I.i1.IUt- Oo;lrttilli Y~I yoc, de:rmCl!l bq ~m ~rkta loiRl. mid al::a:~k. I:;:t~ll'QlJl IHil'~Si !lit &J:j{}l"l.M'I ~1I.l'Il::! • .ml~ b1r hovllrd,(l.. i1IldUpnu lI1Ilathk. ;tI tlllJ,'!lfl['1dUl1 t.ertl.p edlll<m yelkell. )'a. 00 .m4ltmu~l.11Ye:n:

l!I1tkik.s,teoll

aCfl'lIlClJ.k. I;o,r h.a.ldir.

YelLen

Dlwn

!lr!!l}e'kWi

1t:endl-

~. rUt

AIJill'I llm:dll.

AHIIiI.
kll.l:lE!k.

(j~rd.l.:!,

~e~

~

v,e ko:rl!attiann ~ :! __ ~ IM~I'! Dlliu,ldan :!I(I1'J.,a, h~a 1..... I!;jml.e g&>loB-tlni ICaPfriK!!ar buJ ka~m~

o kll'da ·It:aI~{I.
1nfl1hk. ~ :srrQa.

:lim

~llarl-t\a

l!1Lmftr.i~ -Ml"itbel' AkHgijmi.i.i'lilti.'l!l'l".

{Arm.

llilu:t\.li. VHf)

lerlni
sUI'Btle

Ka<:anmD'I ~LnullJ.r. M~ ta bu 1 - 0 G,u..laLlASa ..a),rn g'sHblye-

.raitJJnen bu l:kl O-YU1\JCI,l, Ilr~mdll. tl~l depJhmllnlal' "Vori'l1lh puiur

yElPY()J.e\errh' de bkinciilifi. hI!.- I'Ii.ydM lfI~Lm kazaum.-

Turk

~I!!~t~

Kad~
~ klll'll!(

~il"yls bit' "Il:~ mil bit tttlll"l'llll-l.:ai'dIi". Btu:tdiarn. 8CH,~:a y~

k~T~1 ~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ya,fIH£j.YL\ttan. p~al~1'":
K.ye--

,

~~ 'I"" ;zo i.ltM' de b~~'iI', BLJ. k-a- 'bEOltge kIQ)1LNrLn~n 'ZdClU', ~l~'1n'i rlrl"l.Rl s&-rllyda yt.l'Ylut :aoon akl;:e vari~ 'k.al9dal'ma ~', ~l~ c~ y.J.. d.a.t~ vanb. :sar:i.lya -aUaHI. ~y.a., ~ rl~ j)JIo')'lILT~n'i1. Bmtnii:. ~n hK e~eTolli.F.a.li1tt h!l-Idkatte ~.fiye takat. gOr"giill'iii! bJ'I'" t.~rm IUI~:IBI. ra 'mIke.
!i;'I)lt.<i.TlIrtV"enedikil~~~~~!ilS:1!~1z1j j~lettne Yllfa:rdl. Veuo_.~" .n bUl!:tl;f!lnlL
--

On]a~m ka"""i)lm'~ m~Iil~.l1dle ~ •• '~" (a m-1.."r olmu...!...', [11;L!l4 dee '-';:\MJ<J;llL

y....

..

su,

F:ethi.yede 11a.\~"-T1
-

iSlIrsti
"E!"jnm""
t> .. ,. ...

ilE!k.t;;m yo!unu

giin"iliI.Cfck tulm .... ce·
-,.

I~rbl
_

lIJ!ll'ltyall :!I()k:a~ !e:ne-l'inoe "'."" .. """"""e ~.. I'<1.· "l·t"',
•.- .... ~

Venedlkt.;;:

!)Ir IIl:\1ftngo

tel Jd lIlr
tf!liil1lt.

l1.ocanm

klzt

Idi, YEl.~r oLuZ al-

Hl!!y."t

.<~'" ~....., ... ....
A~M""

ao,fn.
hey I,,"

blUJam

..QttgTltl
!

h~liie he.p!!l:ll kllzil'ne LL FctIJiyo hllJ'eketE!ii'. .)'dUDil ~a.J'1K'].atlli.n'Kl.I1'l'!1U. ~~''1dt1. dat1oJm\-eilldi.. Pek nm ii!ltimdell b~rd.cl'[lJ.ire e1-ekb:tJo:Len· ~r:wil .. tfu ,rjo:'gbtdL En hi!!!I"oaftlf vaml~ gLm tll·~iiLllt, G~tSi1l1lil1 ve 0111.1.1;211<&1 til,. r::fl WI! !lIId:;LeM11 ha,rekete larmlll mt!hlm 'i:lir klSJnmr lI.!:~kh, m:-.. eli att!#I getiuroe..:l'blll
~u

B:.•r in t i k a m. I
. .,', "

I... 0·.·,. I.U··. Rtl-- ·.",. . ..,

,.REL . ~~-h~t b<ir d.Mm,· I!i g~i?tl. k' .__ ~n lre o,unu 1Icr~ .. ....,. iIJ tI~!l,.~!kII: "'...... + onun belU'l.e tl,oI-d.w. klmdli;\e Ikttrlil. !Oskti. Faku.t 0 umulmaz

Blr-I iUerna ..
re dan

BayIDo; TUrk n'l.UBlkj {j;a.~larml"i1 blZ/l!l d~ btf' ~. rehMft 'bII.fla- JI&t&~mI lI!"ami:04lnmhlr. ilzere, bel!:.!!if. f(l5-& ~... ad!!tM ~" 1ily.E, m~li!!i::hf!...Mslar gec:~l tert.ip ~t. dttltrl axerna. bit" ~ ku«[elbll1l rniye klt!l.';'l.r ven:n-i\1tir. o.I~ bU. yij;k 1lB4t bmail aerIe g«*li lI.lIZIr t8.f.rnW ilt;ti.ine cQ:~ OOlaintWlU 1iJfiII. I-Bft&C"alilbr. Ki;Io!I.l;ErvatuviLl"m1V:Ji.irlijgil bu gooelarln pro~ralO.J,nl hazlrl~ to.sllnu Ill~ ettIi t-rll,'Q W:r k.ar.w anmzya ~I!lmIf'tfl' - BGlOOi),8 tara:f~I1.' bfl:bcRl IlI3J'tnak S!Ok.&ta, fir'lllDL a,yrDln:Irwl' NIIO:!JUmn.&ltI~t ~ 'll'erdi-rd:i. dm1 ica:p II!d'E!Jl t.&hlliMt s:riqat. ~i. kiU'&'Ul&n V~1'IN:Ji Ihtim1J!:!1'1e Bil. groe.l€!!in temm llalllC!iI!ti .... ilit o~ktll.'. bUttm ev bII&l: se;i'erbM (llarfl:k: Bee- K~~~'-IVU'a. ml n1u:atrLa!e:il !ide Yli:().(lml!:k. tIZe:I"e

b\;;I tJe yay.... killV!~"I'I& m:~.

Bir mU5li¥n~slar gecssi ferl,p' edil1di

nK

a~n

'\Ie .~oIt.b~ r;;m!aol!tePi.Hocli Ray.Efoe-Jloti1inill lkerlll'l.ltI"iIi F~tm" Fethi.ya liar.IUQla, mlltebe ..i ttl£'C:li:r. oin mmev~a M~met Hm.Lt. Bcyin Qtlu Ali Naz.rm Eft'!f,d:iRin ~jk :I'll o\iI!<t'" iL«.i el\U S~V{l!.p nt!t.r: h~'Ila !:f'a. knl.llill;,,,

11!! delikantJn.tn

kQJ-La:rmdan.

bll' ~vlkltk· k!udula-

Jllr-·..flkru :
Il::.n:u;:t D

r b~nta.z

buktru.tr
Bekt.ali ba1Jalllrmdan biripin Iill'iII ile be, ~I ~k dul blrnJ.t Pml« hir ke~i v.mu!, k.a"tilnUil bu babt~t~h.

AMilolooa. gl!lf'Lp v,~ QJm.Iy&ca'k '1'.:1lsl'l Emin.::: H,ltufiUlI kfl,l'~l!llI"Ida bu- M 5Pofolf ;:l~~kLl bi[' .!jarp attr; Qlpllik IchtlJ2dim, Ben ;sl»leJ~ niIM'itiS d(),~ k.tu ill.1ht ol"bH~k ig;m .zamnn Um h.a.;iI'Ei~atin<l. ~kl1J'. ilierlll.p BA;1~a.- 1I:t~!I,!['ll1o), :kifl!l. cK'iielt tellk"LerLt1.j ge.. ., ," . .; ir~!Il "rl~mOO"ila·k Iq[n ~~'IJI OOf'.il~t ,~ !!:fi.Jl;Mi y.adf.bu, Cehaill' TlI,k IIIImd~\jk ·KiI.~·gl1l t{I"~lo;tilltl1 !'!G'tlU- r;:jrr1l, l3o.:liIitkn El~llfl il>8.rklil,l1 IiIz.l.ln !l:(I, ~ldllrmU~ bir klzruj.. ,. tm OOIlla;'; V1!~ i;illt.t® ~l!l l1a kad!a!' d!lo\'-II.Jn ~dcr sonro yli<I-e f!;:lltl. !!'i!ft'4'1i. ~l<r.1"1 Gomu;;:llll'ma y-ayTJ:[IH~, bL~1kllltUl!!rlni;l,e [I.Ilna[1l~flrtIJ.Il® :liut· Can'!; Q'HlllL~ bE-lde:medl~l bu. ~l:iI~-rje6i kll!l ~ b&cn.htfllNl:.fi. wt. s,bWi va lIotr.rk 'Jekllnc "reM-i. A 1';!l~Il.- en uf<.r.k bir t-!!bll!ss[ln~ Izl gOrUnm~y-en tl. N aZI:rn). tltl'(;J~ Ml.trnlarlll o\'i[l'l) y;!J.~ yetle.n !lQ<J3. der'i!!110 sth'll"l;;mll'Nd;: Iiect ffio&.ktciltr.,. ['ma bll d:lH'i{l 'IS :!IEJ<t1iilmUI,z muil!t!li{l· l'11nlmlG bu ak§.ll.M mevut boIi" :i!!lit:l!l'j~ 1aJj-It'"kon htrdelll.3ln: lI.oin$lJ,m.ll\ ya:nda.1I:bldI:1H: siir'&i:l& onun ~l l'Bka" mati: :iictliaJl. hlLii~ chN'nlll!yd..!li'Z plLI".rlhl.a..r1 dOolallma~a. bitl;lle;nn~tI., ~t ~.u,'!;e lriLpm nc:ild, 'i/a O:Ri.ll1dC Fet.. 1~. ... bir aU\l'lu' :m!!I!l9l~indm II!!!"'l g'eltHtln1 Sofadll. 'blr an duraklacl.l. Sokakt:8:n hiY"!nll1 tltlnu~ 'CMr I~ril'ndtJ. gl:i~gflie. ..... Dur dt~ oo.t;.H'"dr. SImi bK-a:kaAr~:p b1r Ee!l'!!! ~~ gec;tl. Miam kiDlSli; 1..Ulilmln ;;:dmQIl'ZdL" tij;te boyle·' Ilynl !;e!l El.yn! n!tr,1l ba!lndl!! ali:ae«l)'{>f'- nell sllu!!t:I. b..llrdl, Grm~ !)OOUk torr ~~l zaonediyoril!l.r1 rdtI~~, JreJalrtG hi.I/;~ bK 4e~ ~ 00 »1\.1'.:an g11m:ic lk~ dcla h:JtrarLanan 00. 8;]'l 1:illlll.mK ~6Zl~''''''lnlogu~tUi'bI.!",d'k oj· bonimk D)IItll. O!Il'i.II7.i,. 0 t!!iI Imi;IlI ~ ~ brl"~le~ NaImIA ~ wmm. ~ Ul:KfRt ~ bu. fI1M.~II.\!" kl<l\'ga.mrl. Em.lne Ha:Lu- Hey.... ;<qI (lltl hey".!Arb1~ ~Up- d\1!l.l. yet'de dul'tU,tl, El.otUk. 1l~ dGi~L~ fll !:ll!;kLi. t
IlUfi islanlliu.locla. ;:lum.. .Jr:!'omda t rll.bme" heal l-I;~lm :'!m)~tx. 'Q~Lt!1 k.Om~Uiart 1IlU rEi'ILml'l f\l\ Jr&VI4I~tl~~ UZ'ilrmlil .'!oona rrrl!fl~ l'b"tUl1U I!'I l;m:'@.kt:l~1 yt'g'iln.1) (il~~tI er4L." FI!-tnLyf! ~hk ;!letl~lel"ln i<}LI1!t,l.e.Naz[mdil_ 1t~"il.7. (100 Ile~h"!l )'(l.~ml ill:. biriktln.'!lltL ~Inl a.k+alll !la1r>a~ d.ti- mal ~tl'i:1.St"l blJ1"t1nl1J ,f';:IlM r;lOOLik IiiM.&O klolp ludHl.1 ;lJ:l:a~~, kaTi'tSorl't(:f;.1 hoc stwj R mil mti r1UrI U!>ttlnr.L<lrI a,itl 6, i8.l.edifi. Zlinl,.o. W;).'i'gi'L i!Qect!H: .I~lm9C" i¥!iX'loeJ;e.:rt 'b!!.b.!li!lI'U dl!. I!:&ybriip I1I!t.yi ))1.1.'lam~ylN:1iu l';l;~ ~de k6kl-e· mI1t-en1Jh1. "lll't" !I!'!-I'\'ete kot'looea l;~[tSCn
~J!

~iml\. flfIClt\k

kom,hI.-

rakll~

!l'JC~ !;:cc~lik

.mlarill~

llsltl.l.

Neall MABA.

azan :

.!tilt ikj ilI.dlm ~1'1. !ieil;lb;l:;i, PliilOULID:nl ten(Jit l:rNIikaft.'U]11:l~ s@.!t!"'lIrarN:

-

Naz.lI1'1

~l,

Send:n.

tml)U be-1r;.

·hergun;R:, 13 ll~!lelnIe
. . -

.....

.

"

Yufkail fl,~n kebabJ
KUJiQ ve,'a kl'9l1nik
·LudliPiIllrl

i-u

IIi;Ul':l.Udugtlna

Jnllm~.;w1t:i

i~ifl hile dli.:ha :i;aU)"'l!JD~mamL!l •. Balla, kO~jil: ~Mm kwqi.!ili

b!J: 5.ffIl.,.: . Sen m~n .F'eLniy.:: a:bl<1.; dedi. Khn~ b~~I!y.,r!l.an 'bUre.da. r

1_

H"S.~t' NnZim hsyK' •. 'bel'lJ e'de ~. ~ C'1l41ccl!;;adiU"l1 ilrl:i:llk bana rn~F'U Ill/It- r!lt:!IUl-ilEI U<:11t f.lal~ leIs baglall:lUllILk. G]~Il;". T'i:mda!d eV~n ~"i.!li Bit kel.imf:
B~1fI;tZ

*

'9c ~

..... Rem..... N~m.
be:.ldetl.~l De-Llk&nh
durr;lUrlUl1;;(iI

Bti'llke. b~lQB.
yanll::a

bir~J;c,l v~"

oYI.l·~g,

h'k"

!hI'

nat-

·L~ ll~

:IIral1.i ,~Idr:
'!Ul\'loe!:i

-ill.

b~Udr

1m' .. kiL-

yajb ve y~ waiLrr;nllial!! )11.~ kilo keriirU.. moe d.e· riferiDi SOJ'lU1P !;l aTchktaa .ra k~ eli gibi dojra)'lp bit bLa MD1Z •. O~me balk!! h.Jka kesilmij b.cka soim b;"kit~ d~ d~!(l'fItZ. Bq ;!jib npr.a.J.; kl~Q~" IUIM De ~ ~ ill!! _ W ye.rO

5.-

d~da:ki

dClI'.i'd-e.n. hirin.e Yermitl hu ;51H~ bern kud~~i hem d~i ~.
dirmq.

m1 :lIitiYDr::;un.. Bl-li:o\!!n

113; itader ralt:rmum.

IActh;lye

!!Ibla ~en1 ~l·

~~

~

ArHan bir-n: zamaft..~tCl~ ~r&j

olar.alt dervit de buttrbmlp
1.'OOt. Kadm. bw ~~ ij~intj k-MmiJ. ~,

aksi -boil' teadiif ell«l
yat

d."~
• IN ~ ~i-ln!!=aoI)~.~

Ih. b.n"
Diye:

m.,.,alll beti!Hlllf.

'01.1'.., 'M ~.1

,All ·... im ~

Ye!

L-i. kIrotl

..

.basta UtviJ h.etTttlil'l b}!t'lIHyadlkkn !IUlldD'mJt Ye ba~~: Kim: OJiWak e&ev ka~

lilkrm.rladr. 'b(ltl:1.~ uli'tlMe~ ~dl. M,adem kt p<H.!rllMl.l ver.;'!ilft SOl'lllU tlLr nxbml D~ldj)'or.sun EllJolll? ErrzULe il1!,tll'fl t\lm~ t;.lt ;:l~l'!tle Fat- i~n~ y~r1 ve g&g1JaIlnllit emret;... 3enL bllkllyorum. .'!«li bel!:tiyo, hiY6'I'1. pe"'~ndi!J!1l. k urt1:Hmu "hi, Li-tt her Qll.gm'lIga u:''U'1I.1ti\ Uatjlaml~' rum Nazm;, tn,jjjJi.fJ geee Y<lI'Cffi oldu Jl1'I'l.dt fI ~ TIi~ kUlI!)ti1lIm .zal1n:et. 1.1, BMUn :i;a8.t1el'i p[\.1"~.,'I1nl ycm'DI~ dlye LoiartlCiJile kOllul!;lml,Y&C!J.k dlloglI tI~l L-;;&,leslode nuhut'll,J. rnllazzap ed!e- ~in yI.li;ii nl) gll1lm bJl'kat,; 1iWl'~el:'b !le ya, uyluun kll.~tl. b!l.llLlm .,;~ gG'liy&r , ,~, .l1!u. d.1.IJjfu!tii!!!! iIe g@l1-ll lotik:a.lJ:t bolir~'i' l'i1l..\lOiSlZ Itl~ifl.a.nelNIIl. !~M. dm~ ailm~n yniml:\li!.lt'Elk::S'" bitilil YlJl.lll.,~ k_rnat"a bll-ll"!a:i!l.r.,. l,arilndo g~"o.jyG.t, hir IElllly,~ bLte kell' d:llC;i !lvlU,t;IYl Mollillwururn I.ladim ,•• Oy.. dl!ld~ Ifll..Z;.'r'~'ti" mUiHII.KQme ~.e~8k i .I~ ~~n. Iff.! Ilwl'nk I'I~U(lfi ,"unh ki g·lmr;: (WI!. y1:!,zl.l.l1.de al5.'tI/tI tJulUt1lltlll kU. klldrGti bulatnW(Jrdv, Hb1ya;tmm bu ~ocllk OM illt dllf.u- goriJYOl'rnu~ gibi I mt!ll!lJ!K'iigl ke:rlUD"hk WI !I~Mmf:l], h-Ir vab5m fjC~I'hm::Jlt;if.ni olmuk illtiYl!lrI 1:;8.'1l~1 1\!Ild trd I. i~:kit1~" t.dirile lml[ma!l'lll gec>!l;l;i. ]fu;.kL ~alcbl'lml&.rda. ~JI.- Ii'kri.lblLlllrlnJ ~tddl!"t1i .... .n'llchm mu.a.· l~l 1I"~i'.lcrlni cnun bi1ylik bil' lh.ti.r;ma" 11

IntrLmID h~_l

""1 /SlrihK ~

~:.:le::ri

liZ,

o},m mWfa;aell·es!nl lio(l

d:a*,tnu~

.a.!lladrtlna
~

-

,Sn h1~ C\'l.'I'IL~

Hrui. <l:b"Iu. ...

n1JiKm~ck Kiml

...

A.lI: cm-1Mm ~~ lnee h~a.lfld( ya.~1l ~~. diye ~II bu~mr yi$ly!)r. ~alabalt!t CIlltIl!:lii!l alaNL1-ZJ.1:'Lt, rj ... dh BLllnO,&.ll !I(Il;1l'1!l. b!J:.. li:.cJUl1!tl 1'1 ~ l~l\r"rnL rjiyi;)b~LinLn frikar i:l'lJhdan ymm !l;d;;B.5lfI>!'I'I!:. m.I 1I~1m. y;I:l!:'f5.yen Na, Ii<" halkml ~t{(bil-rtlli-r Ilt~1iojZ... ll1bC!3 ssllm.t:~ &;!tU~ ~a~~ !!:rmm 'OO,!uk. "Y6 derJla.::lil!;; ·btl· rWIl"~ik oni;Q:riS~nin klv['.ImlaI;mc'l.;,lIl - J<~y.,.t !.t.!lIIlIt1.. bftbam h~,.l .D:Ilr.u.~ d"iindiittiC'1l. blr t.en It.ok,u!lu ~ l>Ok,l.lld'U,

_ Ya ne di~~m.? ~et'bjr;JG ~ I)ir kOCH ~S"U hs,Hl~ d~1)Ie

)!Ol'i1UD d'Iy.r; ~j;a dIIi':

hW~..
~

~~
~

gtd!-. &IrrMml 'IHr k8.-

ba~
I

~R.

]~

~

w.~

'Vie

H~lJ ~ iki bavueeu Ida. bwt r-endeleyiaiz. fkl

Mr,

ilo ~1I1',~t9'd1ktIm MR" ,a eHerii Pzel~ oIUftiiUii. Bil t~ iii: ya.prak yufb Hri.. lIiz., OrlilS1ndil. bit )'uml.ll'b. kl'
ymnrurla

!1m,

l!I!lr oN1iyor, gen~ ~cot:llgli!}' Eilkol"fll"t 1)11- ~ nA:t'~ !iIlH~ 1ullaklarns ll\Jldm'lrt;l dimeglm k£:!;lrln biro tUUl1 .!I:!llUurla mll!I.y{)tdu.

S'8l"IIl iM1-

her tal'.6Ifmot diriinib. Etleri. haUJ i!e b~be:l" ...... ClUU!iI]", ·U kii~iI;II'b.&·b!nd·e yuf~.aIDlli iize" rine ~!1!U~ trd ,bftg ihi ill;a. patbklJR &mn.a. Ic~~ •
lI'ip ni:lr.f'JDJ

lr<IM

i:K'Jbt&nbe!'i f1l1lIW[Z YJL~"'l'i yuotcmll.· 1"IlYl It!h:lkhtl VB.r. Sltat gee. yruotSmr. ..e1M'! j)~ on da.k1ka. olill!!_ J T.tI.'hl< so. katm l«i!!e..onnden tiz bb~ ~OO\l1( J .ni ,~q[!1'I. biI:' nAT-A ylll!iBl:iMJ. , !Sonra-~I'tCl'l'tc~1) C~IZ bh' t~ si!IZ

mclC6i11l

-mr-

uiikLi, b!lkLI. onil. bil' ~el,im~ nilflllul.t .:dcCllk ~iI.8.. bfLktt, .nr,koltlt lPt'lt gllCdl~in L tnde .. rntl.l ~~ if! tle~IJf.IL-" rtta.l~fl.lal't(l.)t bu olfU r-l ~fIlHCI. lfiil.:li,junG Krd.(:ImtYll;-o.rd II n;!!,k "yak .li~lel:l 1I1Yf!.ll sqLllnn gij18r'll?tJ i ~i i"I'mt ve ~nfl;llie;ni{!!.i.Z ft(ilrnta1'"h.1 u'.:Mi1, Ok!illrll.J.o:;n~ I\!"~ yUu, heyell!&M1ll'I hn;ll JI1~LI [,i,>l]Ip lie ~r:I;~ "Ptt' IClli'lkmtl:l (:{I.tn\lr'l1.l, :!IU k!'!,panan b1ll'UIJ. Ci.eLbltLer no; h1Lk.u, Ba1
<i

kail!l-l" "i;),'zl,ii,'nlitjti

Ld l{lm:se

J:!,.

tutll}'l.ll

t)illl!1LII't'lnll.

t

.G'ib~ giUik"~D otiELnyordu". C}(ll,:G ~ilrl~rna bit l;El.B.t ~tJ Fi,)Ulj~'GnLIl otil.1 ycrinds oldugu h!l;lde bu Z'\!oll.lri!l "·e )TIi['~Yli!dl '!iOC~g cldl'l c.ai~i k.o;l'L1 !!>Dfu. bll.bal>m80 bile liIQ<!I ¥ijl'i:li1t41J.t1l j~ uyku ,,"(!I'SMI1.l~ t taJotLlJ nu giymc!,i <l.k.Il ct~ll'8dan Il\{n-

Feth!,ye Bertet!::r(n I~tlo ~~<Li it klnjn a.t~lli) fltt$. adtmdim ellk kentltrtl feda.
Bit yela

baih.rWt~.
et InlYO

ederek
~r!!~

an. Jt[rr.fufcIu. l1:at~

Yilih~ll

ol1m1ll'l

gelmtflL ..

illtik<tlnl .sevkederek ~ril

(!.m~ 1),11 ya:lm:~

nefiii! ~ ]e~li

~k&la~p, g-e.zd"i"Ck Eim' tti'iifma diikiimiiz ve ,erla har<U"etli bir' fumlil. 6iiriintliz, bt; into :s-oru~ ~ himllN

lki hardd i'5'inda iki :yq.

biJ.o ,b'bao. olw-.

-:'.-T'el,graf-;'
OLENlER:
_] Da:rpblllne m.erl1ur I iUHlioan .em Kafl..!lu.'mm bahail-L emddi dtol]i:lcil~ri~~~t:l~~ .Ibruhim Kansu Qlmu~, Karac;alli:tmet .k;fi.LT;j~ti!lrlma

-tel-~f-on' ~~--A,jans Ha'5e':t:le~Pl~";'~
---

5· .... ---

...........

~MARAtIDBN DEVAMl

~BA'

E'- I aile ~-

dC!!!! Bayan

N.aCfY'= Sezer
~mu.hniittiir,

omlU§,

I

ka.brj!ltaPln~

DOGUM: 5",kjr
bit oglu

Sfalinin 8mriyle s,ab,olaj m I ?
Skodada toplar,
bir Ho llandada

Bu.rsada §iddetli yagmurlar mahsule zarar veriyor
But,\l£L, (A..A.) - t'l'~ S:U!1lrleo1:lb~I.'L :rl:1n aynl IlLd~!ltJe orall1J'E11I> i!I~ r:'!(lVv.,m 'l!'ll..il.,lo'1!tti'l lIer t.s.rlllfmcla flt.:!llla. lle Yl!-- I!'l.tL~l lI-ola.,lIm].\ltJ.t:'. 'Ylani ha.:!at mevb~b.l.dJ~1 bUfl:1.Inletdc kIPl.:I!IU: ii;{I,n, Yfi~ml.ll' d.1.lXl. ~ocooO!llb'Hl ~ldlilf!tU I'llmjnin ,,1d.t:l.etll yagmn!'1 II!X!I) Y!'1A'bLr !lurethl j'ElfmsIlI. 1;1' 'l'lrunJ~ ,,~ $0- ~ek1t ve kaklarda seuer M.BIllo\m"'liI~lll", Kllz,a- maamdan dlr. lm'da.n ~lml!.n b..a.bl!ll"lN!l g6re ya!mu-

Kar§llhk~I hava skmlan
AlmanYOt $im al.i Fransa, Bingazi,
Tobruk, Malta

:G:0mulrn f.i.~t""r. Muhanir arklidl!!Jlardim

kir Sil~iIf·1n klZ:b GU] Kl1YSe:tid~ o}mii~, aile ki:tbrj~ta.nma. giimiil"

*

Tii.t::~r;;l,afl. :8, Mustafa ODglI.!IG1"mn C""ki.it:lil.tda

a

Faciadan aJacagl.mlz del'S
du nnak. dereea derece vl1ksek rnakamlara habet' verer;k roesuliyetl eldenele atmak suretiIe kendhli temise ~lka.rnlI~tr[".
orsadak! am va kotti hig b.i:rtl!H'akeh ge~emez, '!'r:llllk"i..i. her "ey uaule 1,:1 ygund ur, her "'e" dereeelermUfetti~,
O!>ef bakmundan

;'Ii-

c Imu§. mUfltur.

;ra vrUJf101. :\' cl.~h i~[I;i kon..

mu§tilr, Yiikllel.. Mliheendi,s M!!!ktebi .idue 'J:!'liiduru rilLhmetli R Kail Sezer'in ~~Ve ·Be.l~cllre .mUne.ndi!;llo!Hnd~n Needet Seie,.'in "!illi.

dan

*

Nl$A.N:
Yi'llbl!ylsnndiln A:hmet N~ea.t.i BI)Tanln k1:tl f _himol: Beran iI~¥.erL~ ~clllret ka.~.tan]arlmlzd.a.n Om.e~ Kall'il.cioken Ka,,:hk:C5yi,in.a,= n:i§lan[anml,l Elrod '1",
L

[abrlka, Polo-ngt1.d.a
den.iz

E.m~kli i!tihkam

SlIbayhml"

Emekli

uagonlar iahrip
edilmi«
LOlldra,
I,; (A,,\.)

Almanlara
gore
+1

-

mnn

ordularr

anasmda

R'd,s. v,e AI, muharebelar

Sovyeflere

gore

..

lurkiyenin
vaziyefi

b"~II::r'illl 'hi Imfta [I~mU:l'tur, AlrrUI.n krtaJu[, bu ml1t;l(:ll;)t 2iar.rll'1~li'I, lii.u.t.i (B:af! 1I.. 'Im:::MIe) ! i?:ElfEori slmJJj Illduklarma ldo!lla e4e. lartna ka..r~I mllt>lma.dl: dU~gEt.la.r- h~HI1l:i'LeZicr-. BllAkl:,;, Alman ntDtful1l Ult. (i;;:! ;)I.!Lptltl l.a.arruzlta.r1l.l. L\~k<l'l'1 11 ~l'I!I' wrLlI.l'J]]ln hticumunEl. kBI1l'I. koym.!i.k kAte. mUl[\cheret etmekt~!r, y"s.tmf l!tln :A:llsl[I.J;m tatkU[ ctt!.lJ1 (O,lltJ.U1iU· Z,Ullmlr mmtRJtalil!lld,1Ij taYYII'relerln WlulU iyi netleeler verlr ,glbL gl;lzu'k- II.ttlldan: bombalar]a, topllll.I'la VB mLt. tMkteiillr. ~'illy'(jzil<urle MO kamyon tB.hrlp oedlhni, Stalln taratmdan, m~laetJl'Ioil mee. tIT. IS tl'(m de t&h:rlp Ollll\m~tUl'. 'h'lr J~(o.lInd.ti! "tikdirde bufunduklarr 1.11.ln r;:eoe S(Tme.lensl~ '1HmcnCilr(!1' jn~'['. mahalu h"1:'k~·tml:ld= ~~'VGI hel' ~r,-!!,lkezl ,Ui) Vi! ytl~larIri i ltl!m.\r; Jlr:rlthaPl:!l tahrlp etmek tJ.(l.Jt:1UIld.~li t!l.1imit.tl, tes!rll ba.vi.\ tatU'l"Wltal'I Yl\pll~l~tlr, AlmE!Jl rnaltfll!e:r~l'Icle bllJ' Ult bu: hid· $<Dvyet hl;l.'i'a kU"''I'etlaL'i 'Iltl.Tl 281 det tollllm etmi~ glil:oLQl1". hyy:ye ksybetmtljludlr, B.unl8.Tdan

K,., azim D'· lk'fren mx ban hahralar
{EI3.!ll~ .3 i.i:nc'U.de)o
D~o'k j:!il~!!r ~l\['lkil'. Kl}ylerd~ okumEl odalarr, )!;;roedl. l/;()opeI'lI.UHerl, lOCIcu.k t!pDI:' m~.ydanllll"]:, park1a.r, mll!lll' flTMrl(:;)er YIfP'lldl, HaataLlltll ~i.>yIU ;;:oouklarl l~Ln ~Klnde:rh~'I1'fl:lo I(lr a. ..1I~r, tzm.itde Btu.dyurn, k~~ sahaet, otomat!k te.Letgn, ,ci!)ktNkl1 trlml'l's.y, fellllll m~z\laha, l:t'UIVllllli.l.t, pil-rklar, ,"0 cuk bsll~l!<lerI~ 1I.lVvem bit' yol tjllO[:kni. lli1~l.l.de gflUl"l~(li, I<U~"lI.[r,JlU>·!l. ¥&mIl.:ol4l.'[' .I!liL'lYUI'IUIIgl!ltli'nmelll~cl>l) !;!(l1I. !::al!~ll. :i!lmlra de blr menba suyu lfil.~IL(I'['JluIk Jaill.l:[!uh, Istanbutun ~.eol~ninc k.u.f~ 0 da !zmlrd~ J;l8JjaI

tre Kzbrzs bombalandi
Lendra, (, (A.A,) .- (Reuter) Yeni tip ve ,"Q k a.~Dr tft.Siliz Lay· 'Y "- rel er.i. bu geer:: Alroa.nYilY& I~i.i.~I.lm c tmi'l!l~HlirF ~b rik .. lar, ve

1!}e 01 koya.n bir mahk()r.rLe veya

;u;kerl: IHiie:9slI:1Il:.le.r I!iQI'I dr:r~r;:1!! '11 " (lMlcldle: bom.lH',r~hmaTl edi:lmi\4Hr, defl.get;;.~m IJir l~t1ta..n veva blr ,, AI emir netieei;!iIl~e ua,,..tt,,,,,1't:! V'E: Hiicumilo m1i11i oll):Li:lgil.'iah~fi ....._ i .. Jo" ~~!l' !'Mil I!."YCl taYY!l.rel!!!lrinden lkilti §alnslara alt mesuliyet ihtim.a.l·
du,liri.Jlmi.i~liir, , ... ,.._.~~

ler'i ortadan kaldmlmrl}br.
Mesl..I!·iyetidagrtmak

,*,u IBe:rUn, 6 (A.A.) R:1;!!;e veilarr, y~re:l.ihi
·[Hin gece

Almen hjpsiz bit' hale koy-male esa,;u ii. A~mIlI'lYI! serine kurulafl ooyle bi!' !Hatem
ir;;inde: <Neme lii.zlm, b.al'l,a ml 10:3.1,[1:1 1':. prenf>l;pi hiildim surer, alma,.k 15evladmda.fJ gi.in'iin birinde bunun hesabr 80-; rUl.ac:a.gmdan ve.hmedierek me:rn -' leket i~i.ni kenai ~ahsi r-al'latIna ve emniyrrtifl.@ fada eder. Belki de bir Un:i.U.n11 miidiir, bir mi,i:st-e!lar, hatli. bil" veki!,
.i{imS'e 1!IfJ,l'tll;.t mesuliyet

'"

ve!!a-

98 t ha 11.111. muharcbelermdc ve lall u :lo'o<:rce t.a.hrip olunmiJ.~ Lw·. Illi~n ::aYi-

{It.rrnp! 11 taY;!I<lrMil'. 'l3uyun.u. bUICltI.l, tcsillltt Se1'llJ'l, 6 Ul.A.) Almlll'l orou-· 11I.mma kOYull1u: Her Ian b~~kumaTldanll~I &!1agulakl hu- keJtmes.lnl kll,n'it~1'IYQfd.Y., Binl'azl iiatUndll' sw;! teblliti ne~l'l!tmektedlr; 'Trakya l.lrnu.nH m"feUi~i Q](EUkt';yA LondTtI., Et (A.A.) - (f~auter) Minl3k'[n ga:rblndekt KI2:oI:lD;rd.~"a tngiliz tanarllied EingaziYi born· Boon'lI. (~~IjI::.l) I '~ull,l~m;Ml! ve lzmlJ'MI!I1I11Up ~2 bln BO''I'Yllt ru;k~ri Alma.n bolllrdln"LaTl a~mi§krdi'l'. Dod idi-- suh0.Y ~ B1"l;;,rlnRefah vapuriden muntazamll,n ~tit'wr~1t yl:nll onu ~llmb8!'~nln t.a.zyjk~ a.ltJllde. (lla.:rak AI. ]8k vukub'l,1In'IUitm, ~!!lrt 3000]e g-(ina.c't"il:mesl hakk:lnda bir J ... ~L Eljnl kuv\'etLJce B1ko!Lnlau.: ~]fI,nltM ti.l.r~£tnbl, gC!lmiijlUr, tcmluk bLr Alman VBPUl'lJ {IIi.'" kiirt im:;:a etmi~ va sevk hak'V':LjII, 6 (,1\,,1'1..) BC'l."li'li te'b~1~11'Io;Je - Hsyn- ol~, ~ y~1 1(_;JYQl'>lUn ;11- h.a~lI.u. u,itraTm;:;~Lr, A~c:ri bir ka kmda :!I;!ilIlkaran dU!lUIlUp 'ii'e~ lil:l'a!. Deo.m.~k !lUlr~t~~e eBPl" yl'l,.Plyar:bl[dlrcLl.dlglM ~61'<) lhltdt ]-lavL~li!lJ13.d~ r1ug~ 4:r.UC"lim.<i. u.graml~ta'. Cltdl! re'n :m.akam '!ilahHJdnin n:ter:m]j~te· ;jill. bLr- KIZrl.orod1ii tRmfl.mlle );Ia~IIIJ:B,,,,ml'll. di4i.ler1 )"i1mnl$l:!l:. tine u.suI bakIll:ulldan ortak 0,1Ge!;f!'n. liene Alpullu Fa:~ril.:a5Int tIT. Gan!l.lm m'l.luzan'lil.11" ve kHometre K~br~ m~Unde mutj 'lie Qnda Wplal1mtl.flI ieaF} ge2lm,eye gjt1'l1l~tlnL E(~ jiiUr!'o.y<)nd<1. Iinura bbllJ.a.rcoEi. 1I.rI1z;Ly~ lIaplamakta4rr blt' treille kruazman ys.ptllc. CamIllO maY.IIJllndELhUcl!lm !L£lI.bs.lill:l, batka Dir!k 0 tl"ende ldl, derJlal !l:!i.hra I:'oplal'[, nal'8 dafi !:n\tB.ryalIli'I, General ben! tanld[ 'l"e yUkllek. :se~JB 'bal~l !;lIIodi!8r [bir r;;:ok le'i'I1~lin "'UMtt. tlrodl;

11'1'gi[jz t.ay· dLi$ijnllij~l;::.rdir. :$imn,u FnnU!ldli Lcmdr<l, 6 (A.A.} _ {R~Lla:r) Bu:~t ve Lorient'In bQ'l'!l,banib:mlllunda flluhJdiI A~rpa.Tl vi:llp1.l.rlan!) a hombal,u ':~ab!!it ~~mJ'td.T. f'ik t:! yapfl Vil nkYill'~illn. bu hUC:lJmlard~ dor~ tayMzUii.c .!il~~aL ~'are kaybcttik.

uz:criTloC akLI':I >'~pan '1

te:m.ei!l, kenal.s1nden,

d.l!'n ...~ ay ne I).a I lr. §a:plll ~ocutu, ~a,al ;;;ooutu UI>- lar f'amaogrJ:st~ a'iikhmndi:l U· tlillSm, gel blraz; :kOOlll!jEillll'l., dtivnul,lerdk Nol!lu.:saf fie .dill .in. 'Hllyn", Zal'an ~ok, faydasl General KIlz;[m Dirik M8Jl..11.sbrd&o!IaTl~i\ Ziiyiat olduiu bi]diril'I'l,:.d,;.- yoktu:r. Boyle kigrth:r daldur" Sillrlyedl!, Sltl.llL t 6CU:r, den ogr~tlildl~I!J'''' gtll:e. E!m!~t1i!O!' Le· dQ,fmu:f/tu, t~kodrad.a, makla lboii!u,na V'aki t kajrbe dil· I K.a.fkllSya.da. E:r=llmda, llillg'l'III.oi1 '1"e :Ma.ski)1/III~'I. tahtiYEiYs de- t;t.lll)rinde, MIIoL di!itir" A!l;flmesuliy~t saMbi C~]]' VIIJJI.lIt me kt eoil lxl er, KQRUEltI!I., In.;m·i1nde, DU m illeta bllyllk. BC'rlin. (, (A.A.) - D. N. B, aC]~T duyarak i;§li dii~ii:nme:mi!i!, hizm!)Llcr gl:iordil, TrakYElria iIlu :son nin ogrendigins Fi:1l1.eT FaI'tl'Oadalat'lnda. 1iI,i;i.re. 4- hmmlo.lZ· na'!"!l:k~t ctmerni~, \:luna !!ahip Stokh(l,lm, (I (A,A,) Fin klta- lIll'aati IlBniGimaE:l iJoldU. FUM t OnlUI da Klbl'!:!1 uz:,=,riii'lc yapdd.LiL b.ik!i- ";;lkmam]~tlr' Igii:nkii Refah Va1a.t1li1n Ha..lJgO i!'trafmdakl. bUll ELda- illl Ilok hizmd ~mg'i (lIy~r iZmitdir, :eileen taa.rruzda L~ko§'C l<liyyarc: Pl1J.nI (kyi,nee g5zllll onune ne o iztnirdcn <t,yrrlrn(l~T~ raZi 1;I,]rnw· Ia.n i~ga.l c1.~ild-er.i bil(ilrilm('ktMit'. me},dilnJ dOl ..- ~!:¥rt r;oaptd bomba- gibi bir vaSlta gelmes.i. lalam bv!:o!< gu.zc'WIe.rine go.rt:, bu. i.;lg.u.J, ~id chm: ~~incHr ki .·El9iy~tir,(I..: ;!IOn i~,tirll.- la.rla ve b\iyU!c. bir ml.lv\1ffab}·etle , .;leW ~Mp,qm&.li\.'f'd.a.:n IWfll'.jj, 'i'\lk.l.l..ll.;'ei llrdill:~nllllll I !Zffiil" olmfL>~t\1 illt~j. I-lOt, DombtlI'!I;ilU1an jl;dUm~tir, T!lyyare ,geldigmdoen, bu; vapurda ne pbil yo- tahl.il:cliyev.f!:iiltailln bulundugun.' :ltil~!l.tei'L l;;:n~lT' Gen~rl).l Dlri)('lfI, ",I\!Ir!l.t meyd,al'll!llL1ll ,ima.1 klsmLl1daki tll,1~Ur,M~dih Hal'l,g.I:i e4'atmd~1 rnu.h8.l'ebe beThUz kRIU ~fh.aya 1lI!rm:a,- ede,e~i eon kadt~ln~ bfr k1.!lcs.k, he;r lun h lilt iki la.'l'aimd!l. d.W.1i dura'll daD, vapuru:tl ~yl'ine Akdenlz-, rni!:' bi.llu!);ma~t,a.dll~, J.z:I!:l~rgene! (I", onun ti,lrDoolar.[Iit[', h~[;:tIkt"liil.I::t i!l<lbc.l1er t:ll1:Lugu mu.. de roravcut tehli.keler·e gore .118.-:
,stokhCllT'fl, 8 IA, .....) Ke~Lt ';:1CI:jliBl'I yaPa!l Alman tayya~cllel'in.

MD<5koy& ve lenin,grad

edilli)"tD1:'

te;b'ijye

lefk(l"i~, 6 (AA.) ~ K lJ.TI~ edell. mesuliyeti buyleee da~lt. il.di!l.l{ln,c1~.:ge(;e_~.eniden di.i.~~3~ nlI~tlr. BoyJebir usuliln i§lJet2i.yyarclC'Twfi. h~CU~lln3, :ugr.!a, Tin lyi. 5uratli ve lcabrna l,I,'gun ml~tlr, ' :fko,~~ _',uo;.,~~ne .lkl dlZL surelt.e ya.pllma51 bak.rmItlida.n. b-omba. dlltmu~tu:r. iJl'go!.r bomi.1a- f d6.sl 'i li!' ?

i1l~tdlll~. eli 85Q1MI:'i.tllI.ZIn~(jJI1 !WltLlttu:lum bin· ba~[ Geflrgjet. Del'Czin c! ...arm~a I)t'lir etlilITLl~U!', Blnblll.flTIm 'U",tlilill.i:'le mLl.him vesa.tk bulun.m.1l!jtur. ilti haf4t. dtl~mamn anSIZln. ba, Ya_lfOW dV!!In!l1da. i:sy.-n 'i!1ll'lIe., I6i (A,A.) Bel'lind~l hij,eumlal"In.a. k~~lko:rmI1!1'I'kI yakmmda. g'Q'l!terrJi~le!'E 8D~kka.nldlk J:l~~rl (IiI.( blldi:rilditilillE< gore Yarov So\'ydJl:l' 1I1!!'~'hio.e bit j~yan til!jebbU· kELt,=, ;l!Wllrs.a, nUd[.!n'Nndilli glWk!;e daha ;il~Y3idl!! ia;,:1alEl4~e;,.t[m dlJ,!jtln- I'll.! IUI,I1I, sur~tt() bo:tltl.:m!.!~tlU-, derek [iyan
I'rLtlt .:lo~

Sir 'e!I~mi.i:sliindl!
lierllrr., i'l. CA.A.)

...:_ sovyr:;t

miihi:m. v'El5aik

olur.

M8Jcar teb1ijl

mJ.JIIt.

Lepel. bQ1S:G~nd'G

klt.e.la.rmnjz.

h!l..ttln h~l f1c&t.a~rnl mfllllnnidaJ"tt' miidafu elmekt:e '!.'c miihim <Iii!!!. man motQtli.i hrk.alarl1UIl tazyili" !;IoC: d&,)'*1'Iltll!.kta.an·,

BcoJismr hU~~ind!!!l r.1Uharl::bd!!!l1' o].liIlilktadlf. rlmLZ b'UrAdil ml.l.k~'b.i!
~&Q.i'Cd~tiT.

~iddetU
K.lt.a,la.

y.. M.",
.!i.ilr

T0pClUIPUZ,

hikl.lma

luvve.llcri:m.iz

tank larlmu; d Ufll\al'la

z:ayill~ .. ~dhm{Jdedh.

:Bud8.F~~:tll, 111, (A,A,)~Re::ami tf!blll= Kl~ll,],armill2: ricEtt etll1l'lekte ol.a.n illO''i! y(!t k~t.J.J<J.nt:ll flrISllus.l:il t-lllkip !lotmek.Wi,ltt, .f{ltalarcm'~ StJ'Lni$[lI.u 1!9 Ro·. li,'!mt!a'yr i~g!l.l etmj~iel'dj:r. herl ~:I~)" BlEnda", bMi'::1!l rJeut.sc!it1l AlIgt:mC'lne pel'lrlne Val"lInl~Ga.l"· 'Zeiiung, d3:elde!l;mlyen bir VMiycb' I~[rn.~ Dl\luter tim Jj"hat:tmekt~ .'e Ruslru"m mUf!.n.• dilr. nid!1!.nll lJI~kavoamdinin AJ.mal'llo11.Tl dal .:Buda!le~te, '0 (A.A. ~ - "i;'a.c!l.l" miltn:l ~t,.lrette mu.b!l'l"~be)'c ilk tabml1'11'&- II rnbdafa.s. TIM.B.rl!UlIlln emrlle bugiln rm(Jet, ~ok t~lll miltt:a.rda asker se\'- (}tl-Mlen ltlbareJl Bllda.p!!Ij't!!l ill!! cl VII.< 1\ ~tmel!. ·Mecliui"lyetLn{!.e bl~a.k_m[ii' 01- Tmdll. t.eM!ki1l 1l~ pMif :lI'Il.hl:Ei!a.,q.hall d·.lgunu. kll.bul cyJen;lek!edlr, k..a.ldJl'I'l!mL\'t[r-, Eu sur"UI3 II!v'lllrd'l! yaMlikf.l'!'tmet h.h!isl, RUl! mililltinili YlIlmz (Ork~KJilrLnde t~l;:iI!m Ilbm:m<:ht€', fll-k~t it1J8 !t:admlan: du. cot;saretle ,>EUP1'J1l'I;!).ldadlr,

iil'lde.n, hi~ ha'be.ri olmryan btr.1 ]U~ili. pck, bilyijk Il.a~al'- umumt mUdtir'. bir m~~~ ..r. r lar(ll ugra.hhm.ji~H'. bi'!" Yekil, .sevklyatm. bu: yo.l1a M(llta ij?ti..indE! yapllma51 hakkmda belki de im Londra, IS (A.A.) (Reuter) za. vorerek u;!;flrlerine m.m.,[l,aSIZ Maltaytl hiic.l.lri''' te~1!!bbiis eden ve ltizumsuz yere nazl1ri bir me'bir ",ok :ha['y.a.fiI. hlllV<1 tc§ck-ki.illet'i lngi1iz haYa kl~\I'V,d'~ri tarahndan f;uliyd pa)'l! al.mI~lar(hr. IlIlIndl!l G .!i.bid'l!nhi W:'}"a 1~LJ;;;e"lt~ (Ie tatd,edilmb\le:rdjr, Bir Italya!'l avc! Halbuki boy'le olmasa. da. se!Vk~Bt .adiLmoGsiil.~ i.l!tiYOr'l,!l:ol, CH~'M{'-l'(l,~ tttyyares.i di.i!l!tlri.ilm~ti:i.r, Blr d.i.- kin ~ekli haklnnda I!:a:rru: verDl~L~in e~ki moe;sru "l''Jqila~l k"'~lr~iugramltlJJ. m.ek saliihiyet VEl mC'.suliyetl blr nll:li blil'loildl:ro r(:,i<'li Dflktfil' Bell.!1j<!tUz- i~d do!! o:;iddd ha~I!."!! tel:: ibti~:ij; sah.:i'bme brrakIlsa 0 d&n hmit" ~en~~I~ bmHI beldlY'fIr. U" tngiHz tayyare2.i kaYlptLr, TQhr'l:!"k; ~mil'lde· mearul.i.yet :sahibi can amsile "