lEi ;!.

~muholilrrlrl:
'" I ...... FM~I'I

..

VA r M'

A

"'f

~ /l. 1- A. :r.. IE '·1 ~ Caf8Jotll.l" HoDI. FeDB.I'I. 9. lJ VATJ\H I:ai. 2:.11 S6 'fr.IGHl "'!!f:~illn:

1

Nt SAN

-

'~
S)YASI SABAH
GAZEIES!

Nisan AYIDID Takvimi

SALI

194 J.

Deniz Lisesinde

Parla

Toren

MakOs Talihimizin Yenildigi

IGunun Y,lld,onumu
m~U I~~ille'fln!ko ).lltlk~

Yeni Hir istiklil Miicadelesi

Mukadde'Tse •••
lJu- l lotl:m,ii
11'11 MD~&dc'l!ill:lnln bhilaldlr. Bu '-11, "L",dI r.tiIll ~ IlmlL nlan, J,'ftrml ~n8 e\"'W<lld Oal"fi UP'Ilt.<i1 KumJl.[JdaDl tsml!f Ifi(li'Hb .'I'1imlmi~U1rr. li'lrmJ IW!lftla , ,.... 'd IlJt-lUl1<1lH BZ, t&,ClII(lh 'Il ~I.l'l!; 1p'~Jdj]j1 1'l1r hll.hlC' n!,," Tlbrl(, n','IW;; lntlnl.llltle
"jlc,. Cllru.-I

Ibli)·lIk

hlr

z&h:,1' k san«

,aptian

l.o~

iDtiba.bJ'~ Am.inJ
~

S:iiIoii Okilr! bell liD- !ljlzda

lluUml!UJ

oINyor.noekl.ep
MVJUlI . IIIJyli,-OF

lIIIiIidUiI'U

md tlklAl Im~

b-a."ln.d.o ilmmall.diln talnhon. 1~In[J'floo,kDn 'btr I 1'lIl1m., '!l~Qllfl 1
II()_

htiklill

mUll

Yaptrklart YanIII' Hesap
BtlI'
AlmMlllll". Elalkll.J!1hlli'l:hdci i;ti.lcISI 8§krnun m3:nasln1 anllilll1l1an1ilfilh bed'elinl pelle'
SLirettf3' Od~y~kJ!!Irdir.

Genf; Mezunlara Merasimlel Diplomalart Verildi
Eup okulUiul ~en sa talc1b1!1r~ Cillo mara5!lnUc dipkr.fim Va 'mR1kAf<L tllLl'l b;~1 edllm.I.Jlli. MeraBimli tam ~"t 16 mek.UD!:n[z

!1&rd1.

Btl

UII4!!I

~

l~~

b.l~

HIl1!!1 m~teb.l lUru!.,g~ Ver.m.tfU!l'. ,!}UkrU OkaJt.

Il!tirare.k

Karp

Olm-

ha:v liOnlr

ltD t.alcblllY!!I k:tI!~

tUC6t
VII

t4:1ebo;Jc

tIIploma[UlliII

web blJ' hltabed.e DulIJiltDlUf t-kI.ben ~ 8"eJ;lt :rap~br_
1!I(I!Il"8.,

mll·

"ihtiyat H'aZlr rklan
Mubtelif SIDlflar Sl ih Altlnda
Amsterdam.;3;1 (!LA.) D. N. B.~ RiI!ut r- IJ&ru!J.Il.III Belgrll.UllfL bUdJ.rd!S"Lm: gi:kl!. bu gQC~ yerlLd!!!n muh ll!.iIIf !lm.tl'1.. r I!IllA!l III una . W'.

[lIPJ.(Jfn... &evtiiiQdm

:Yuan: Ahmot ~min YALMAN

bkll de~

~dIIIkI

gMtf

3!D1tr'8 A.mIr"aJ Gee; It rCllmlnden till !!!btyo bl.r I'\LUiJ1IeC!ekiimlanl!ln bilfeld'dc

dttr.'eUller

lZAa OdIlfii~le.IF

1m!. ,,11&b.I.dll k.Ymdlk.
W'IIIIrmuz;

I,~

mnlLlLlar p:;.,nI. In:!o:rmIarI IfIIII" mtndl"frr.l."l.l"l,

'I.

0

Imh.rama.n.l.a.nn

'.
dD

IlIlilnlJi lAfullll. ~um..'lt

na.
I-

~I

ban

~nl
b

~bn~. hew

UoCl.m.

l'i!illl

l".iiJ'rrJl'rf

fI

IIJUdildl!-

bah~I!E blllU!11~
VI!!

cm111rn

rlfil I IImt 011

v&Zllelarlnln

chern.

gi1r !'Ie!!! 'l'1llJdl.do ~.I\';mBl.a.n tb:1M g$frlltInJI I olma.saydL-, ALnanlar: iI.. letile H1:!r'bi!lmfin YO!J1l :1!u:tlMDll 111- anJlimtlt! v.e g"'n~leril'J Ll rbI !~lf1<mlllvCl!.f!lll:lYct temll~21ilerlndl!l bUlWlDII~ Ba.n.i;ycdc Yunuislana karl] te- t.!tm.I$!!!l"rl!Ir. ls~iklJll mEU"fIDJ InU~nkrp, mek'l.cpo tux. ~viize I!f~ ,bu~u. a.ca.k·LEl:n::h, .....

IFciu

Y\r8'~lav¥!i!J

!Uni1!! IB~J I:nuciz.c.ai btJItIlntaletlt

~ Ue bql~ Iilcp blr I!l~

mly~lln.D Vo -.l!.va.l dlcla;>"'l1Iilli n&Il.!.I b1r

VII Ibu an.da 'ClI!II gen; m= hl!:;,eWillI! ve ~1 blr ""JI'imt ,..1J.~~I;tj,"_ 1>l!miIIfll!1.f hlillel yaJan. kendlLtrl01 bl!.kliYl!n HI8..IIlldl.y1l mektAlp g-e.mlslne lrtI~~ kMII"',~ert brdlll'ldan u,::ut1t!.nd.llli:8.n I!'I&nra merllJ!lJ.rne nlh.-

YI!PYiml. byllillklnngenl.,t1r.

m.n; bill', kIofll· demnll:

Muhlehf mtmhnJu-d.a.n geil!n ha, b-uLc.!" III 1:10 ta&a. hlrlepyorlax lOt AbQ!ll.Dla.r. YlIgO!llav iFni. wHa. nncIl u.jla..na baglB.d,~'tan !!.IHl.I"ilo
CIImJ!I ....e,ya

m Ii)4IJrU Kurm,ay

Aib.!/'

Ml1m.I.o,

1:111

BundB.rl ~ftra.,

lII~ld!l!p

mtll.lIlIrO {I.!. St ~ "'1:.rUml,tl:r.

t;;'-t:U'l1.nu.J-

=======""""'=============================

~umlutQj gtinij

.i;in

OMw;anna IAarrU'Z emri "c~'l:rdi Yucoe v i!.tikU.1 h:ar~krLi ~iJ. bill I:lnir ~TI .:,ani,yah: durd iII.ruh:oUfhlr. Qyl.. cOriiJ[iy.er ki AIJDaalar Y~V)I'VI ~J.aJ.iI krik1ik ~,lar.dl_ Siil.iiT.lJ bm1l.pll'lrtm OM jIOr~ ya.~'aT:Ch. Y-.g08l-.,VlEHLIl, a ret (lltma 1Prm~ l!ia:ttile.. Ro~ man}'. ve Bu I!.rnland:a.k.i 20, lj Lu.mc.n kuvvedelini Yunan ta.. J'l'lI%IiI kii.!J rQnlYorlaKi . Fllika.t YII;gMI;\~'Ada lcndUc. rinde.n ~iT .!llan AllUU::1 Mabmet tipi ltnJ naib.l life Dam.a.l F c~it tipi. Iwi.~ yW:llw.ca ve bkr .lm.k.La.l 'III!! kurtW~ h&rek.c.ti ckt:rJi!lun,Q bi.i.. ltm planl'ln aJt;nt QI.IT.I.\rf;;:u.r. Yu. 1r000layYI!. ta.f'iil.fliuHI..a. ~kcdi.l.ehi·

w-

Fevkalide ihtim,aller
Kar,ISloda
Gl. Simovi-;in I
Sir' Beyannamesi
J"o ""~~ OeiJua] ~~Q1, Simc>'4, ye-1ll1 ~mrta o~l:m.l}tlr

I

Alrnanl

ar
yll.

I

BUl.GAR1..A.RA. CtlRE VA7.IYET V AHAIVIET PEYDA El[)lYOR
Solya, 31 l.A.A..J IjI

D.NJ3.:

Yugoslavyayi T erkediyorlar
Tahliye I"i Bugiin Bitecek

HtlkClml!t lPartlslne

enJlII.p

meblJ5-

l!.tdun Satk hneff. Duma. ga.Zlltdlnde 1l~e1Utt bir m lLk.I!Jedj! YUG"081av
VIl2!~'1!

~Ut-4"'1\ "1ll"I;!~t:Jrn:kl'" v~ blili

.ahAmeL :mlik r.adrr.
1'&rIlJ1

~c:.rda e~

}"U-

MuhalTLrI! glSrl!. Yugoatavyada hU· !'tOme t r:l egJ.,.)t.LI!t( U~IO p&kta ]nLL,pdUo /liliTlILlllIl" iLl Jlllin. 1I'3P!l31l "\1mllyJ~]1!J' da bunu ~crrnckt~ .. [Yug'il'Ola'l'YII)'a dalr dllW' ~rl'er ~ir;,el _yfada]

ism

Tekr:

A~

GOn.H iii•. Eden

BIIfWlldI.II
II

taki bir, J.:.i rt~d..e.l!. Lbarl!t 01GUp ~ Bman L,mi le.!"i bu·akmal. )'<:::nJ hazuhk..L3.m .girltm'1 d' tiro B'll b.i1..ZIIl"bk~al' tom;L~ lanlDU me ola.caJd Amrll.nla: yen.i Illr plinla B.d~lal"~ taarruu kalk.!ta"cul~u .IlrLl~

lecek ell ya~1!I

kl1VVctl!:r~

IIIOrdu,
hav!!!

,don«!nma ve,

Gencn1S~ ,el~ijlar"1dll'_

(.[&1\<-

kUVV'llrt,'eri

vlI:z:ifele-

Tehlive h!l~kln. .

rini gormiye
i

ha:lll'diriar.

da yazi 'ile verilmi§ hlWlsu~

Jh..JIILt d~~nl~ I!;E""e~ de~ m.llI1t.c: rti!'JG>d.d ill t:.lI~lriYluJt\:r. Ddil olan::&: da. dhto-rlar iki'-.0, H1.tlet. YUg.o!Il ~ada. Uir4.CIljl l!liJr ~rbey~ k.lZmlftu. ,BU·1'I111 YL!l'g(l'!Ilavlann yanma b.lla.km
i..

~=====~===::=::===::=====~==~
Ocretli Memuriart, Asli Memurlarla Bir Tutu,' aeak
[lJ;NoUi mel1'Luna.r1lll l'I'Iurllilrtn dli IilJd memurlu mFJ,iLf" ni!llll!! tbll:' lI.y menlnlyc ~
~
ll"

Ahali memurlar ve Iri.ih- si bilr emi,!" olmadllklii!l kimb'8n, her ne ol'ursaJ olsun, s-e YEl!'in,aen ~llmnldalnml" olduHarl Y€lrlerde, kal!a.. yacakhr.n

..d.1Ii bulunan Almlln. halyan.JarJD t.o.h llYl::-&i ~ini", l' arlna h.der IlIOJl8 e:rl!cegi '8ilnllmak. rndn. ytJGOSLA VY ANIN RENe INt BEW ETMtstNllsTIYORLA R Bclgl"il.rl. J I (AA. ) Re.u~ b!!r~ YLJ3ICUlavya. thi,ikllm~t.i. AIm=.nlaml bir buhfll.n ;;:tkafDl.!!t'1, ~JI§ID lUIn aim!!n lliikilnl!lt:iflll
Vii!

e; Yq-a.lI'''Y

!Be'lera;d, 31 (A.A..) -

B. B,

Papq-_ ~

hir anda

't'unan

'Lt~i

'li"t!

Cemnl

Ostii Kapah Tebdit mi? Balkan'afl n Esir
Meml.ekefle,ri:

AtinayaDondii Belgrada da
Citmesinde Ihtima~ Var

Eden

Ingl

Kuvvetleri

Selani'k
Cephesine Yaklnml~

m$aFl!!I~a !::"I.mdk.l~iir. Lann.edilE dii'ine DI:"~ Almanyll., ~lii p..a1tl.

Mu.t1a.

ij,ld~e

IIaldllJil

ml,1 rdll:. Fil.~il.th~~Lde be 'lie: hlddde: klqJ1Lar!!k i:k:itl, pJanla. "cu.p", h,!!.!e}:;~~ ~Im~lcmi:, Y1;l1I01!.Iavyanll'lo kurtlllWiU

JUUc&ra, 31 I(T~.a) ~ C'cnUi 1d 3Yt1l1tn zlyld \i'a.z;llel.erlne devambakkDII111. all1lk cdltrHmJIl.ekWU'.cr, Komlt.!yarl, ;mlar!bu.giiac ka.d.!l.f ,riyui munurlll.l"m tl!!kaDUIlkIer1 i!LWt kolJl.i!lyon ~o,; I' de.k1 ~~., .t '''~'U ,,__ 1u.t1lar da. ukl:J'i haala. da yaJlM t.4!I!Jd.kl~l'9d~ .d _11;C!.n ~J'''' ..... "' mt::-

CGlktwr.

A

et:m<::ktodlr. Mihver' prop;a.ga n.40l.i11SII"Pla r II!! Hlrva.~J ~ ll'iI'!II~. nUl!.k !lobn.11k "'iii bu 1!111rctle 'blr IlYrlld, h·wul(l rseUmu!!k i."an o;o.k ufra~nH1jIlli'. I3tft SUC_QRl"AGJ VERINE 81R DU§MAN LondrEl. 31 (A,A.) Daily Tcdcgn. b rn"I Jeu.lt'11Lnd ~ diYOfki: Y 111.1'1-0 In h _dL ..dr:rilun fa ill ~r I.n II! kDrtl henhi"z hLic.llmm 1eq-m!.m.Lt,li • B, M81&U~1I:1'IU!1 ,enfin.e hUlrlart<J.1"I I;Icn Ilk ler ii.zerin..d ~ IIQi'u.k au hElva ~ekLfJdgr. B!I,IkB·nlE!.T IJadIlindaki pJ5.nhll'l'dEl. altU t olm.u'_
Alml!!l[l

klll',1 vui),'ot almul lillY h.ilk.fJ.metini iAZlYik

~

¥ugOol'

h,m.lJ.arnu lllU"l~tmJ.f bulu.n.1'OUrta KQmL&_vmum la8bit c!m!~ old~ IIU!U ull

I

gJ1:J!

[!;~

a] r11l!.lilrl,

mMdeUul !IIol(lurfNoi bir ~cl.c biz l!Iuklan 1:l'I-.a.~ .B.1!!.i:k.a:n~~JI. dlitBbilir !r:r. A1- iill.IldiiH t4kdftdOlo i!l!&e&KI !l'1 t-'Ci\l OtbJ 1'WlI!. u:wn 'bir fCII:iJ!Iul!Ili!. till ttl IIlk ma.qIB.l"1ndau!1lk tdelf. farkJu buluMu:i1mU. 'bu hattm. bndilc- lniIunmRkl.a 1IBt..b1!il' tekmllde ~ .... riu ~ b~ ~m.HI moml.::- ;:b.l~kle:rmr. ikdlerd~ 1K~~ ... 'bclliajm II'iUi'i~ll, dlte:r ~ta.n !lic.retl1 ,onUMl lI~c ihunul ol~ dJjl' m'i!lmurlal"m ilziT.l WI hU~ zlYlliUlm h~{i k.attnl;ya I;DoctumdU!rl.llf, InrDl.d&kl !!.1~aJ{LII:I'J,m!l:runJ~e~ mUd Aba.an.lar ~ Gihan haihin t ml!.fflUl oUnakLadlr. Z& edibd.igmde:n ~uk 1E.'1Iyhr:d1!~ 4e'll~1! b !Ce_ le:rd.iT. Bl.JIl.Wl bllJl~ iIrUli. III!: MII.1Bm rudutu 8Zeril, Ul!!!'I!U1 mOo d:ra MbP.ix donllirllD~. DI!! l..:giliz my- murtu blilgOnkll hDkUm! nedll 15 G1JirId~n r~ izln mJamamu.· yar1de:rj. iiI:: de Jl\rac:l'iii.lI.n)'a'~1(D~: rJa. I. st1. ... te) X tm 'Vo ha4t.a o!duJidm U,1(4tw1c de l~orla!'l!
----

IlrPU\dnkl n~Uli1:"1kII1- ho!Itab:.'I'I, GlUm vl!t!l&11'htllitlfi1tl gil bl~ dll"a.c.u.k loll'" IrulhLY'!lt'W wem k [I.11U. almna.1I ,ELfIn 11lpmWlliJ.l1'11 fLllkhll'lnlJ"l Balkiill dl!!.VUL ri'Ulhdl:lt aeMrjlikh:: nunun hll:llllbnl~l:Id£Il de [5litade 0- blr KlmlmlJ sahlp (II· blhnelul mil"f- tur. bi:!' [!\ACer halind~ ~1I1,tU'. B, I-Ulior, YUtfO,! ....~~plllklElrlBu'Sunkil ~rtl.adi!ll bu..rMI harbin. f1l1mck ~"CtlIe. mUtehllMt!l memur- I(e:zlnd~r. li.iI.rli;", llert!UlluSn lcrfLlerl dill Yakr"Fju ha:z:rrI 1'14C~ (11M }).u ka- I'll!. sBz !IItujJ II. kdiTd~ GfDci ..... bit en l11ijhim fa a;pha,i hIine s;r _ ~ ~~ ortagl dl!gil. vd.arh Vi: mu Icbi.l.ir. AIm.Pl.fiIa.r ~ ,,",etin bi.r l!ur'ilU. lurtiYL"!I.a zam&T1.I.& mukayyl!!l blotj;' In(;JlI ffil!'Cli c hi., his dilJiJm5" buln.eakh; lfl: h.i.s~r:. fuddotlc.. Y.1llLll heM la otlIDll'k \II! II.slll fllemurtB:Fm

iize rm-e I! memurlll.r

Ah,met Vefik Pa,anlD Oliim
Ylldoniimii
Y..i.zan:
T Nlw. _dl1ltu.

_ruunu,nu-.

t;
ODu.a

II:UlIId

_,
1011.11.

J'''''

t~ilDU

Imdar

llt

yetl~ml!m1 U.r, DJd5J!e rmI:ro.I ,etn.tiK'_.k Im4ar Ib:ni 1M: ~rn glrdltlmlll.

Ia
'Il:I

POr'~'

1ulId'!! bol
II!

1!.Lr- KfiD !llle mfi~ ~tBb.I.mrnWlU tofu bit Sf t ~'I"Drll:rn.
.lddU,yl Ahmd d&p"i;e II' J'~ \'aru.: ~ etml!dde

e
~ Bn

llaIJ·.. 1

~u
lir-r, 1 aUlnlJ

ilptlndfj;lme
l'ef.llJli

!lerll!4

blf mt'ml-roJ.Ntte> i'lJlllbD IrunLi""'_ mflr1L<l.lLl!rin. Jl'llkat :"""IIkIl~1
iI:I!IU

f£bl

I¥! lNII~iU. J m.

.Uuntt

I"Ii.f&'Jm

Uyolidu.

tl!n:

Bug,Qn '_D'ii,ny,a ~_ ~;ziy~,ti y

--

pht~!lUfl1I,1dUl'. B,*'llk IbWtddtn 11iiiltml'~ d~l.bn. Fa:!mt 'llthliJ'

mC!l:ll'!1 IlUIiDfi kuIlU o1army~1 IIolll~ InYI'1I.!"ill!. m [l t1lklun1] __ 1011. ~ ..lmII!t 11'l!l'blln fl [dJI. 'l'1yrltJ'I("ida \'!IkI, I ·t ,dm",k ",'I:: hu.ITInt'li;;. I!IItl: nlNLO blr pmrn.illi kurmllk CoOk hU'U1'IrJe'l'lo klio.!.. nd _"

tDiLdIi r oorn,
[l'l'llf '!<l~rtrulcjj

Tbi!.tl'amu.RLl:I

~"'m1i 1M'.o:n
b!"!liIllnL'iirl

I"1:J1l'WUI ,lin

Dlt.lJ'bwnl.l'lI

*~
L

*

*

Ajans/e
D. EdI!D ~ Bcl~ ~

Radyo

G'I!l:lehnilil,l;' &orlE!

Muhim Hadise~eri
~llc be.rab~r ~J'l~l.IIy "1', ·l.C1Iiimr
\7{l

GUllun E-'n
AI.1uIl.)'a ,~ Iml!J-Ur.

Illrlnl

OrlWll'litll8!1

I,lly.... if&'I'ttlr, ~r
DnIiIlJ
[j

b~-.nk It.{ptMI UiJPlUIII1H:1JI mlM"AnU Gi~~ blr hllrmU kwo ruaAJ.ad~,t \f'lIflk I'&~ 1)Il;rk ilBl' thold)1I plril ... ~ tl mmilur.
%JmY.bllln~

'11,

_~,

BeIl"'tiBn MmIm lie.

lncWz
~,te

thll --:0, kb b4IlDlan ilA·

.;, m:n'<'jbm:' d'l:rr.tl'lif.er,o. dnb.IJ" taabulll g,j)l'uterl.n~'n'·. pmemJ¥I;r, ~ um,. tllLn

rwfliJiItDi[i

tOn:lk ~!!! Ilcwi1 ~ I~ldlr. "I i:I' 'i'iI! lI'offi.llud knblllyo f_l:1J hili' edthI3" t. I durdu knnll'ilump bll!ln\ltunnaldIi. rm tfJ <:tldu AmI' ~.. 'tIIUI" bll!l' r.ami!lII Ill· wh'lIhDfm bJr 1i15J'l

On

'fill ondJ1o

'1MI1U3

mJml!okllt1mbil!:t

~

~~~W_
"'"' ,..." ", .. .....

R........... ".

_......-tw.

...... &,iht (Nimu 1). kImH~
_ HIIVII'.

I~'III ..

I'...M:un.

PU'Il'''I6OD

De..,.;]

lll'liillt8ril"";'I'I"I1I1II1!"P

!161m ~

YII~

mu;m?
DlLvrO

~mml

kdllill'll 6tmo~. mllhllnl]'lul ~

r~ ~

UyDtJro

~

p!8M

M]ubo

l.dUOC'lltr.l

lLillfeu

.,E.I' pviri:n.iz)

VA.TA~'

IIF r: ~asuslar

Casusu

l

)
B ele,riige,cle:

rebiG In ·In'un
Hay,at ve Ma ceralan
Tophya'n ve nil~lecl~n: IHSAN lORAN
Oi.II!!~i "l'dhIP1"n hlTilZ. !!:onL Hll'1dm· \anTi L.IiIn hi&6.md me.kamlaTm.:1 vc R:iz· alt! veleu ,tlaha mllll_tlrcliln li hW1IeI~ miidi.lrluiru:! ~i._da.k i m .. fLi'liii dilc-dL. B,u !Itut'~l~ mub k:Lif ~11!.t'd1C 'Z"!Ir !l.ur bu~ rahip ernlf g,ondC:&lldi; OIi.o Kll11g'UR B.dam].,rL !!TIanall' I:H m::Ii3tund.", l.h!dr'·~a ~U.hlflni, dugu hahtr veril;!n "frebi. Lin- LIT"" y~~lqhl~.i'. 1929 un~ilUn !kio n·un. ra~ Chl!.o K'IIq·uD. ,..lui " pnq~c:ri 1:13,11l.,)'llte • Ma~ 11,~. ON ulk derbll.l lutnLmD • tlil'm ".nh'il~i 11." mt)"l"l:! B.8Il-oyl.n ibbLpi~r hlicrdf'.rinnI v e bu hua1Jj! ta I.c:ele eevap ve- le Bi.lzdl~ti. de" ~d,tll T, n~il m_nallde=:re inri me4l.1nl e;rnr~~;oryz'J F a~ fenu'P mer.k:ez.ine tevltif eliler, gOc~bll: kabilo:lerin l'!!.,B.dLl. ridiemri B~!diii <E1!.VI1II1I. ChIUl I<'-IIlS lan kayallklaf.il tlrrnl!'ldula'. leno:ic ve ovalll.Tdo tiI<1ilIIll~lll!Dr.Hliit 1r:.IIJ'-tiI bir l"lkhz gilli S~'d. oOl!.irJun tii. b zil rl Hua~ ~hrLnin piAo~fI= lum ltpcle:u IIrkanndlJ. byhlOl. J'LIJ l-ud;,,! gidol;~~k ko,·lul!!'rle Rizli MU ",u.
IC~on.

,
Pigasa Haberleri.:

Taksi'm _,HI rbiys

Bala'tfa Kanll Kovalama
L€lf, Kadln M'esel,esine G'elince CiHngir Sofrasr Kan 'Canagl 01du
KatH Kaearken Ahlan KUriUn Zav'alb Salamonun Nasibi tmi,

Yo!unun Yokusu
Hafifletilecek

Mal Alma istiYBnlBr
Vagon.arlDl da

Nisan, Bahil
EiI'enkl-c!lel'll kum.en lHze de I"esm.it. .NiAo b iJI de:nilcn kDtii. bil- idet U'~ Mil'Zip likh:rll:!l Yill 'hIlbe:rI.erla"~ dabnak.

u-

.sunun ll!lliccn'!l

iizcrin~

LIlIn.dfa.dllri

en·

Ic:a! ~ki bir ~!i.. etl ,,·udl . r

va~tru.il~

Acilan Bir YoUa

Do! mabaheede n

i,ia .ae

bir

.N· an
cdi.l.Jnq

' i1a-

11 hip

Efpnittmd .. \/1: Cu ,La Cij,j'<f: kup :ppb,r. Muhuebc w\an 1911 .~nelindc oil tm dcvlete ka.vu. tu, I _ de wr Rl.L1!rI'liilil,,=:nd:i!.i.EfChaD Kuq:
IlUit fI dagllllfl!idli. 2.U~ ma-

,

IX

dtnl~r b lJllu:bll~l:ii.n.i ilcri ~rduo 0 urlhtc:I'!, in.'barMi Ru lar
'.' hll E..mlri 1<.1'111-1 Arnanull..m il.: Jlr dO"50dtT~ nndb1!::dBi ya.phlu, _I un. tarmi!l R~'I!nm nufuzu In Ih T tI'H1'I i)ne gc:lmii:di. !=lUI

.JIuZUIl In ni Ilh.!t.ili i9n KTal liil.nulla]-u It'de:' I!t..md li.zlludl.
L

cia ~
mO'},c

E'Inr!lll1:.i n'lul-i 8aJ l-t1Di hi" ~iI'lLi.. KlLdri ik clef. Qur emri nrdiil TaMaI') - Hartb-iJ,'~ • <'Ilu 'UZi!'rm. BIlIk4J'1j mmtl~hlleriflc jii:l-ndc:,liU 'l:LilfTIlnI v.e '!;inIl1~Uc!l nmra d!l ha ~d c Iu.~h.ll d loI'rmamlf - koL!l§,fTI 11de YGuti IUlkliyenlfU lidl, ve I"' rilecek mall.r L'iU. n-CT m~mlokcl kil.~1l.11I klll.hli ylill: !I I m.k. i~in bil IIlna. dey m. ..e;1!m.iJti:r. Bu srad. H~lctj UthlkJah !mu..dp olmlikll.Kendi YlI.z"nl run!tm 1m mk'l.lUJ.koval m c... c~rl!\y 1'1 <!1m_· ir, ,di. hl'!F8-kll bir a..dNlT'im ~IULJL'8Ln" n.1 ,ehrrrnizc: alt. gi:inclermek edale, . [~ta.nhul bell!.diyi!11l bunul'l 0111.1. ha.hlll MBC-Ilrla r pamuk. Balnl! Dh Illk yapan Ahm~t, 'iiJkan Sal LhieT •• ia 1II',l12i yay· Coc;en ~l nl:! &~k. ~n oilDmo'bil UHl'II ~lI;lnandlr rorrmoc!lii IIr'kad - I'UI.J I: hi ,dllg-.I1'n111.mrdlr. PolU! yi.i.!klem in!:!1! k.ll:clldi lIB'golfllatm VI: gl!.fe~e Dr hal_Tin Piebilece. dan on tiline gO:i.ndermiflerdil. Bid Oml:!rl,e ~ihl!'llrir loffll.~1fI1 !(yr- mrmunJ KlI.dri IIUlO'lUBl.lfi c:hnm • ii 9l1'1- bir- :vol oI~I:nHYIl. k far vervago n 1l!1r itn alli~ rn Ii II Q JilIa." bUI m J.... vc: rdaialln. tqleciltn kD· dij-LIU VIII eliNldti Ibp;a.kl~ kendl. mi tlr. e...")'i11 IIl!!!lirmijUi. '1 -.-gosl 1!yd r:I ttl nqLl'flwa bll~la.rnl 11IIrdlr. Bu h...bi_. lini y kallm'lu ~~l'll.cl'i )/\!!!rLlllBunun ir;;Ln I:klmllb 1,~lac yeo tlfl\.k yiili:.ltnmck l.Jure bu 1i:.<I" bill' aprl a.eak leh iT. lItad Inlfi a rka.· h!i!ill11UI!I'lLltdil BILl usu], ith _ 1M II;lIIki bir .k hl.k,;,. Y!!.I!II.B't1'll.1iJ~neIl~_:':' hir el a.lt~ >L!It. vi'lgCn RO['\od;::rm~t,i. d ~mdal\ 'IlLIflirud.DrI dOin.tL,)'0111 ,Ihlvti ~It lal m~h (I!tuo!1:~k ".D.:(!onl"rll. ihra.;;; [n'~iItlll !:!dine!! hdAhib..::I1 d e mit klil1'J11'Ii'l Ahmedoc teMd..uf etclldRi:zli ,k.orlLl:5t1.llaT. Gi.i'MILizleri mil· rlsllili1O<!I>IiT'lim .i::in~n.:ilcn trllmV~ lc!L'Y'IItYlk donrn\.i. rlliol. Bu hi'i.;([ meodjgindor:n katilm 0 ni..i.1l-d1C ka'i-lLn ma.~L !I·L.d!.]~llmel<: l!Luret11t lk.i memII:.KCI am;am,d kJ .acvkaj au kolay· n t'lrllit'L ka,Yhoiuyorhr, fakat k de"tn!: i1j.k&.crl. bir YllIi ya.,:rtu1llL!in~till:,_ln.de )\hmet bl~l.[I 1lIIk1l!· Saiamorul Ib c 11n.d-IH'! ya r;, 1il.1!t 1 cakhr. Diger t.!I,albn Mai;~"ya IqtLHIL!-II.8l I~in .muv .. fd;: go.ul. ~m.hm h~ d t: I" pl)r VI: nnd.:. yerlor:ril'\dl!n In. Yete di.i ,,'n Silliamonun Li.z!!I'L lin klc!Othr !irk 11.. naJdl ",... tll.fI i'iin d:a d "I Om~rL muhlclif lIzC re=: t. I 1\lyorls rdl. 9ITI1 tlr. DUkkir:tdati ne l'VVI!.TlllftArl A.hm~t ycli§~J1lu Hir irUli. dilenc:::i lC'Iyafetile R"- ,)·in~ Dolrn b.a1.;edCIl 11'£ ToIi..llil y:mr.allYuak YunaAistaMd Arp~ "Ie tnkibn yrl bir )'101 1!il,;IIaeak VII:: dinde IIl!II. • k raj-up Elgn - rlln merbu; 'k Ilrlil,.n ..'~ k ~lm)'fi tIIrm.flod;m yu ....rrJllI,t.r. la khy dll:!li !;:ook bm.;jlyll.n AJu1I)I!di orenlcr ke2.1 0101 .. Kahil Joh.in n yoh.nuJ b" lI'IH<c:tle Fas.ulye I.:icnderlliyor c:vvo:::15 VarlilL Om~r "or: Sall!1m<!1n I;;an t\l.UU Ve biT ddJ!ia mlll'l..:J.l!ot.llrdn. 6· yiillil hir v<I:;tiyel1c: 01 n l'Bk~1m • KDm~wnuz )j u'D.ilnL5lo.na IlTpa kD"kmu"lilf n lopllmaJ'dk. yUz. kurl tll.fl otornobili i]c CL!Udl<tp • rUhnadi.8irkJ.;;; ~iil'\ IIICUU8, Efvl!.- H.. rbilye YIOIu ilzerindell olgmobil 'It' t~ l.u)'c ~l"xedltm~{~l!cl"" .':IlJin yi:iz clli ki<!'il 'hir kilnle hhnde III ihllsI.ilJIiLlm:-Irii'l'c kaldull.lullik tl!!·IULhllr.m Benutunda. kLJInRI. n lwajj;a ChIL!iIil "of! IIf. b, I'ilii nakil ... g:unLtlll~ J UU tOil IUJI.! lIonclenl~emi.yec.t.kti:r. Ahmochn pc:qlnt ~~,h:rd,ir. K,y'!lg·d-llr.l I:mlruodllmeyc btl!t.:mdnj 1,111.Rl! oJ.lmmL,l~rdLT. SIiIO;:-]U tlnftlr. ull"'n p.t.ya~l<JrmLr .LItecll. B!idastlcr lIZ umam:J.a Kl".fIl Abmrr-di t.ll.k.iJl eden P<lJi. mcrrnnu Adl:i;yor:y~ ,,'1::rrilmi,ur. Belediye Meelisi BugUn J:il I m",;lll.t ,1f"""ILI!: 'I'~ ~a.miHl.mdEl Aml!.n-ullomhm muh ...hOil' n ara.JB~ ...ndCrll.lnelL,t~l/. Dun de tor

Kendileri Temin Edecekler

mn
tekJi:

ku-r':btiirizl!

Tok}lo.
Rol'rul.

] Nin.n. (N. D,. nm
'.....

m .. blll~iri biJ.J:miyar)

Niha.yet Ib.ugi.in .. fakl. btta'brJ' o ilia tCll!:bb . ij m.u H.ak a'Lmaq
ve

,n

,J

a

tcGji'le.r itru ecliImitth'. uti' lira_Indo. J..,QI!-dn.d .. b~\Iutijn

JliLil.l.len:l'l:!

.l'

I

hNd&r&k

~

c:alDin

iIIup 1I.... a:cli.u1

In b:u

mu.-

V&lIi1.l101J'-eUI
ru K:~~!AC:
IQI['~

Miba..l.ln.

t1)1l-e b.l.itcWmeld.c-

dew uzu.n mcn:,c.u U
nne PJ.ul'oma eli y~ya. ~l. a~.
nu .......J.l.CJ'i I De),!! V

• Gi..iq doi~

ku-tl ..uw~
1o,p1olQ'

A""

.mutUzt;.

IUl'loMllJ'1:o1:«I

ye lP,iUICI'e

w"

rnami
v.LaD

An !.IIKJ'aa~

""~I.

..n...... lD.J.Lerm

}II!.

DUUIDl.I.I.tIIan,

mu.
etlQ
'V~

11:10' IiIl11wo ~ue

tema.
,Yll'm.I

cune1.
her I"LIlCi

orlMm
!:nl'

y.... yOCr w

Ihtl.lllllll:;O flJ':Uyollll IUJLll.l'II.IS.

IU~Fr.

rnl::lr<:LI..tI. Ijller lJ)'C11I' Y<I:l mtlUI~ )'v¥QU.

Wtil"w.otID weJet-I.n· ~

'IlHlU Ju.uu ...ru bag~

~II

gi;zll

~ntrjk .. l<!or lliitvi.r·

koyu~cI\.tlar.

HiLlk
Ht:'rat

koll)-·lloil!Qyopchl.

ol'.t,...ind t hili kl!. lind l'I'brri grlf'V ·eUofOrini yap I'l hiT iu & fll.bnkalllll1n i~· ilk ~ullarda ""iJiYe:t ~ nlll _:. n~or. ;.a"kWanCi ii.d=t.lerini lui EmU-in anYI (il'timd ~ llilpia riolN'NIlII.w t. ~~nin :5Id1'Clli ku...._ u(' i:Yi bihy.ordu. Urul:l ..e1l,o.Ier odllal v~ Krill Amimulla.1urL tal!lloW.Ju.U.mda.k.i muN.t.a ile bel,!!tar'k. iJ,krind.'C' 'i-D-~ biiyijk :n,- vinn. :!i·a}.tdar, Mil..c:lah.'c cde:n. .clivll! rut"lQl t llmatnlUll_ ferakh bir zat dllil 'mllt"lla':!Jffinn ~atk.,i]. '10,:1 TId olmadll.n 1'1'" gUn U;;~r bin kl • fedl!"r tid!: !:tmitti. y~ .ell:eciea polBler~ ta I.-d .... e ~CI'III"'-I'Ia. hil 1I!!ldl, iu hl!ll! !1!ln ya~; Her ~1trn.e- Do iE'km<l!;t1 I rdr ooLyorm.. ediler:.ck!l LT. S~nede ta. ":>I!r-i E.ntl!! IJoeI: DI £cr-"• .i.W. 31:1\iID I!!l ll.- cum ettilrr. A'in iIIl.ItJDfi Cl:rmemIrL i4rnr r&!<..!!,en 11T11I1'f1 blr mI1lo'Of'l yl.t;z: hln kilo ~r-r. d m!arl eliM.e gOrU~ol'du. Bu i fi&dl:tderle . nhe ve <l!n BeYUIT V'C 'Sa'iata Kulleleri blr "Uket y. (ltft ·:ryor. BL!I:a.n bu l!ILI ~ af R('dil)T\" :81.1 kAtrt pa~a. 'Londrah h nlmJ ..... oOilla_ (O~ mil. d"'07oL: 1l!i1~1:n Krllli A~anul Doh, kAf;rdl iukll1QLI C In dan fI'Ililcm.lU ,I n ill Tamir Edil'ec;.e~ ~ .rryor? Buni!L b~lmll!: leL1n tlf,llSlZ Iaah) diyQrl":rch. Ok U"''Te tie tdutlqt.i. ,Li,... '1'oIJlnlm blllki' rllz' E.I~f nnUll!ka tJ..ltdl)'c. Uitllri z..urutnUnbcr:i tarfiu ed;-" I11dlrlll'onm. Ekttpr-y. d ~rliyoru;z:. ..-cud irnfYc it~ ~ taldK:.i.. c:e bl kIN oklu ~ o Urniln ekmllkl.en koPB.I'"&ITllldrt-- nln hrlud I;i i;llr IJ.ItJ.met~ IblJyacl nl u.m mill! b.D: 1II*l!'Olojj alim.i Jcm~l!k yii:ziliull!l" ,11 bUr ta- Biitlin 1m ~.i.dlftlcrcle Tre.mu: ',Ln b!t" lokma ekm~ldl!: ~rllh~r var!!l!l. I. ArlllP§06. Acem~ v!; TUl"kseyi nUr,!: rnuhl-i!~lib" BC]/'IUlt 'V GaJ::ii.r Wnoolll.·i_n pD~IDl ge· allyaruz.. SU lG>iotm mc:rakll :ta.bn mr:' • _' !::II'nmu!.! ;biliyludUl. r~r;. Rahi:p Chn K\/ina'un liahUJ. ILit11 \;:1J,]c:lerinin I.tanbul bll!led~c. "t·~bQllo:!lI. I'LII. t:I OllJf ,lo! blF okmqln i'1u klimet. E.1I t.ollJ'.:= I!.nl 50!!rvi..m Her K'lln. pol< ro!!rlnde O!BrflK la!!Ill. oldl.lgq!)u ~ele", habl!r v"t- .inee u.mirin.::: k rat vClrilrrn.t~r. ylli;do blr~ klldllI' tutu. l!lt.anbulun Ellrrllt ~';;;lloJ!rl j~llIl1'I'('Jf. GlJ.n.flo IL~ rntih a'bm. rl"I1..I ....... fak b Ll'Idu. 0 IIlra.. mj,h;r-I:!i.. Hu ihalrlo: bu!"aJara Be!. DUn Vali Vol! BlI:lcdi,yc rei'lli Dr. tlmu!J( LlLlrr~Ylll'I j!'1ll'1d.... n... yiliL: l:I~n ", n ckmcklH{ III A b Y l....ii!;vrll!.~!!! (.';ia.:rn), d I!. idi, bJr l:'In.Im on Urll!I ~<Lf' m' olG.~. C;.a.'b1.&, O~Iu~rtm. tal'll'nin edllll'l!e 'bu yUzden l<Il,= ll&l:'· cllmdl dotru a1mu mt" L(M.i K.lm.rin. da h<l:fiI bljlui'ldu· Giz.iI hir IIj_1iI II.ltdl: ~ ...mm giderek Li¥.Ll'elll~JI Ihuldugu u.ul boil_it,·, la,,'"!'enile Londrad .. n gc:tiKliii taR"u h~Ie.df,y1; dl!i~i en.etime1li bl.l muhahzlar 10m r vl!Tdi Livu'lP dll!:r'h,1 Ef· ti~ Bir ,;Un Efpntl iki k'Ulenin l mirmi 10 bin linayoill tA • tllnln Ih.iikiirnet mer.k~i 01 D Kahil di.rmt iki bucih.t "l~l rd.ile!r. kay hir milteai.b:de ihale ctmi tir. Ta_ KUlnI di.l t: ha.rdu:t cdJ. Ln'V~ ifuhaf,.zltlr tk· budlllliltifl'arda lSI liiler (~neibilefe kilf41 mukad- min,t 'tie..... ba lljllli3 IT" hal nn bl, ~min kandlT1ll'1J dee 4:iiha.d \ dan b ~I~dl!fkcn yaLb!I!!, Drta oku.l \'<11 n:l'Ia.t mi!ktl!pJed u talbr: b~e rn~hl..lL olan 'lIe M hepede ~ok mii~tm li>ir kon..and!. Bu ki bud ltom bi.- HcIlstaneler hiin 4D BiMi Liral U bt:46Ji. h'rl:l~y.l i:igt lmenlerl dUn "~ndiS nl" m u ...lleri ... •. kal~! 'ud IEJaIta vl::r.ilrni~tu. E-drobiyat Fit. rr..i., S;}'arnd. Yanlcot I:'},_rindck.i K iI "duinc muv-a.saiallm:hln ~Irrul-lITI:!' mtldllrlUtfu'idc t.oplB.l'llLl'u Ii] J!ii[te31i dr=!kanl HamLl Mahepeyo!! Temin IEdildi mi.h~ind.t ChilJQ Kuni'LJI'I 11 ilyeon.TI! Kral Amanul1alIL a\'lL Suda m~YlC9 BIkini. I ·t Olrib\J 1 bdcd i:yca:i. haat ahan~. mal1dlJ. 100nUIl1, ,!!ftIHly~t.lL!'rln.1dl !!oLpllT1. q. gicil!Tek KL.;Jti.iror:\·~ gen'ileri VI! koy Itl vuzu (tlen kl:t!L';! T c:k idi. l.5.vr eLi l~ln" ald1. Ersani.!tall ]ua~IIn-II'I \'e Iduro l'!~ml'Ii[!i:' i fI~ I erin .i "e. 'c rl!.lI: 'V<I:! il a~ i,],lt:i, .... la. ''11'0 provt. kuvvo!!i:lotT!n ~ d~ t8!!b~l <lit.. h alkl n!n top Ia n "hi. 1m Elhf~ld '= .nUl. (A ~"I'i Ve fermi m'-i,a-viri) oldu. ror:L'tl!Iki&ni cit.: Llllilb bit ~~hi r 1& \'i!' cI imqa hidiu leri h k· Li,,,"t~n. K~i!e Gcldikten !IO'n- .;dkti. fa"':at biT ~. i;;inn!!rnl!.di. rllf'll IT<OIH'~I"lwabilmOk ~ 010 hiin. ~1e:n11.1", km5!1 konfer nlftnl 'v~rmi,ti.r Din_ Amil.l'Iullahln mU'hahz~lOrindiln biT ulahk 1luT" ta.hBiaal: l.ulm K'l!l-digin• ra RUl!IlBnn ylldlZl, tlintlim, da~la_ :n, N.&nd& ku: oQrta3I\r"," I1JlBu· leJ~rlef h 'ibin pek hqOl:.ll.nl1i:1 y, K;'blld~ ~o:'J'k ta hik eodae=:n dc:m lurk bin lirshk mi.iPll1e )'B. n uUMMe e6n.me}'e }'iiz I:l..lrtu. ;:13 ,erlc~ oni!.llU', :m n ilandll. d1L kn: .oy!cmm kOTnetJ;, aOzltrini al~u~m;ulii la btl. cui: bu utult (Do. paalmr, 'A.m nul an Ruslara. d • Il'lgilille. lb!l!ler 30 nl iUld erkok Ussler lI3lLt 1l!,TI~ It '.r llam141l11rdu, Reim vdil,i kuz ktlyruklll kedi) d~rler, n: >de iAnii kabul ~ Leflyfndu ~ (in be,t.e prova ynpacuJtlll.nhl". Ho,gaz.n Im!!lr~ MuhiUin, Belediyt!: reisi Kdu-aT ek. il e t'kada 1 eJtrrind,cn hiJ k t Uvr~IWi dinlemc,,:h:n bir U, H. maYiJliU Jqz_1 1Ill:", 16 !lInda e.rluk-, SOIlIcl weut yaptlH} ordu. Para ku-I."Vetile., Ki- ter de.m:i,~ _llddu. Imnbul beled~1!IIi Bti,gIlJZlfl gli- In Ikinel pro",&lw:mf y"pIllC~!WDr. man" K1Z!.lAY C;emi')leli r~isi Naci lanrlll'll bii!tde:n yukar.m ~1r.:;Lpl k :ze11~ilinc.si bll. Her n. e.nd~:r ebirl~riniI;in plinll!.'I'll'll h.D. Lll!Ii!.I~r.ltI prOVAIII Fen;!r lI'l.adlrtG'l<Jo.,Dr- kOflrer~ SOflU. h3.tmi [a,j'l al'LR -=!ogii Im eli!. ~arlillm i!.Iklad If". 81.1 plii n IIL!i lid ernal de ~11rdlil Jngi.~iz bllnhlllrile i§,i I4l'\lla rail: kll 1'I\li 11 r tal&rm d~ li}ct-.of llt4.dIn'!!& OlLlCll.kt..qo. et..mi ",Ie rdir. !!iOnr~ ~1Jla:r"a hallett!. Kr.l11 elo1ll: etti1c;. hil.'ll ndl. Sir ;e,Yr-ok!£.at I!:led iye meot:.litine 'li'll!r.iJe.cdd:k V'e ----;Cf---tl ~rind n 'kan!a r h~rrrn~a .f..i1ran bl.l. Iir;w;!il Va.nik.oyle, II:R !IOIlra. Ru:.l.an E£ganist.a.M!!I.n Bey:k.o:t<i t;ivilerin leY'liifle 8ugun u~a Ie 1J;-atll·ma.lt. iJr-c layd1. BI.I ~ te II ;uhay DOr~larf:l cevap ..'!!rm~k Abr~ p~ looTllBlJ1II1! bl!! ilJri· Pasif KorYnm!J IP',nardan Il:HrI!I t:I. l1at dlrV;IIIu yapilm ibirk8~ .. ydh f(Jda .iITm.odl. BuI· !1lI'rtilc ken.d ill!rmi r. hat :!I1.n. krua.r VilI·- B6§ka Gunlerd,e Ba§lodInlyor Yl!lpll;Jc!!Ik dugu a-ebep g- yet b30Mt.ti: EUcnni ~ztililer VI: ~k~lclerc: .riltni,oti§. KIIZ.J.~...'k~ p- if kanmma ~hDfta. ~d.e lthal edilm~ otuTttUjU. T e"k b1l) 'V~ let' Ic;in:d.!! Efg-an Krall AmB!I1ullah& R~ glinle=:rindC:llI oillil bii;)'Uk hh plJ.!"ti ~ivileril1 ilk Belediye Koopera'tifi Bir rubdc:ruun p:lib I~nn 1m eutka.t:t eftip ~ltlkle=:ri VII! idi. -ark dML ha~m ve "bllitin ba1m.Pd'a haftanlJl diiu gUl'IIlerLllde .kL~1J1!I olar.L1k: or iki va.gonunun bu ti _ aatUi Ibir Ente~eo. So:l'Via le 1Jtlm~ti. 19T1ek lIWin ibiru Inl Tenilil ~ubesi A~lyor de YI!.'PllmDI.II" ka 21'1' "erihni~tir. !e-V%iln~ k r I" vc:rilmi tir, TicJuel iBtec:li. E.fvanh auba.y: "J nl tar hndlln hailer v!:fadiiji Bdediye lcrofloptl!:ralU~ ON 1 'I' B~t\il'l bUIII.reh i f1l!fltrnt:kl' Nl-, V I:Ok:i.le!i. ~vi[tnl!e", h D.£'i firmal j1. ,..k.hndc hir y.;:r_lan UyDurolLl. Vr. - S n~ ~ d!!g]1 fliP vc-ri!Ce!-LI.lfIlD on boPn,e d,ar lrriliril~=oL:k. Til tevzi i!.d ilm~:!lj 1 a~Im.lfelec~gini R l.IIyilo el~L[iimdlCo yaplll1n Ibir ar<l.l' iiz, dedi, ..mil .oylo:m..ek prtill::. L_;LD SultllMoILm mmd~ ,biT !e<rzHlIc, bli.mJdan ~~1'If1l 1lO'k.\-i.f V~ pi.~r 01- gi')I>tl:ren hir lurz:j' li,ll!'!?Ini t.a.:dik ~9lmyilo ,kGrin 'll'erm ~jl. E.g~ r !!.3'rlott en .:Ien~<!:II! aTJc:lII.d L1JI- IUbm tmn~. k1'1!1 em:raVTl1ln obii' plin~ ol"takhllrlill lb~ ~ttc: e~·' mak ih:cic !l.murn'i 'biz t~ri.l;b,:; y •. dm~~ir. Tev.:r:j,jJ~~ bUgU9 b;!lr~IiJ.nllo.:I:mlundlJ. B1.Inlfir LA,,'Toel'Jli:n. m.a.r.i· n I da lJ!!tbi:!6t IIII rl!.kaeaii;IZ: yow Bunda edttn'. pat!!Wb:r. bi~e yai'hT~Llcakt~r, fdiJt:' ha.zlrl.inUT.L~U. C!B.n &l;nlru8U.~ i.lcini:z.i d.e: 1'Iw::Ia kur"lIna dizdidii en boll Arnlll.null:t.h. d~dn.. nTUT'l. - K&p~" 8f'11TI ITI1I'I lIlm1,,,... !ldd! ya..q at I'l Ru~lala. dllnf.d, v~ ol'llaT] ILiVJ<L:n~ M~I! l.a1"tfl;l: kab:J.'h.nda I!l!mJ,!er 'Id: IIDlilpp iro:rEr n' L!lndlln IIWdr I_ fa'kAt b1.I ard - H ilydi. or:_ap V'ell'l1'leSi: isle· Frl~ dI!It madllolnm ~otm.m1 holm'll.... O~'le MIT .Ifil tlroda ..Iii n~ 'bir ~iI rll-hibi. rilln-o r m.UW1'L n ;I P"tro rna' H~rat §chrinde-n hUb.'J: kilometre T k I!OD kl.l.~ctll1L lODllyar ~ Bc!IkIl~ F uzakta b'lliunan bl1' I'D;IlIn_lna ~]~ Efgolinll ~biLya c.l!Vap '!,'Cl'dL: :lftftI1!D kel:!dJ .. 1n& MI:"'II!IJ.D'I. II - , ,yll oW • • IIKh. Bu manAstrl" ~1mi. h· (Arkc.~.1 'II ]') ...... 6'1Y LUll; DMn1: du MI1ID'iH ~ __ ~-NI!idClll 'b kBdar elk.!! okBtBptI'!'
.·vreTUII ~ rk

,.

~.

En.tehe;enl Semlli, bl.l n,a. ;IOOy1l11er topllllnllr ...k Mil" han~"I 'leYI gOr"~k tcocl"\i.bl!ll bu n"Ya ,'" i,;indd..I1!:,[j kurtllr~tl: GuU!! Alha)'" Lily· m;> ll:ol~bb !:Itt iln • K Ildh i:ia

.mrmdlc

~UI

i~m

Top~alnlyor

kmu-u ..Ot:ulaJl

Be[",di,ye: umu.mi melt' . b.,..un NI n d~"'T12i loplGIIlhl tLD. b~· Ityac:U-ur. BuJIiin:ii t-opla.ntldlll.
Ic:\UlOlJUlIi. y\iil-

m~l

du doktorlaruufl vuifelC'l'i:ni gOlIteTtn llI.limBtna.m~ ve pa..,.i).c n!lll

3 - in I 0 Eklllek Israfa Ugr
I

Her Gun istan'bulda

!1o!l' lYle

rr

Vot

iltlai

h

J1~1

K.k(lHlnmu.,lur.

DILL IJUli:r. .. D&IJJ U:11a.r1k:

Kuru Bakl,e IhrdtC;llna
t\llusilidde I~ttL
1 o.l
<!UileTI:":'

el.llll.liier-,

a("aaml

beo~

"Iefillyor
.~LLnc.e I:trVe

el.lCillCLiJ.m., ~l!IrCnlJll::1: &rnc;a oJ.ldll"t=C;(!ol!:llD _ lJlgllU lClIJIL!IIG,eQ
Col::

e"
rOil

!IJ1<Il>dt

bJ.lfl.1.(h:rffie ,wm;l,.II.

C;ares,i: ,Et~kettenVazgle~mek, ..

I;."Q, ileA ,.ut.J,e
II

t'idWlL Oil.·

meyu&ll.& g~ I nanaann IIUIU.al'1 kop mlIdI) oLmuY4llnn.J. ~UWI,

lJl

04'"

f1(-raC<!!l a",VLJI_ 'l'eyilo

m~Lm
t~Ih·

r1... 01 ~

m ,H]'lJ
[I

e.-!: 1'.LfLHL L~1lIdJJ.nLJ"l. t.:uru

rlHnI nll.>.... ULH[\de a

DB"la

_I.a..I'lII4l Q.& lialQt:;LIII.eo1I:J:l gC~Il::RU)'I:&cgl!n IU,. DY pIl'KuQe b bl!Ii~~D mi WZLcrm,_ [ .. CIDliUIliIO s.o.!!:LiInlllglfil muJo'l.O .....

r IlC t.~11
j~l"
tiC' ~!

I

.'0
tin :, a

h3.& II:!
III Jilrl

".

c.nLe:~CiltUl.

~ uL\i e a-

lIlIGL"flnl.QOgruc.a
l;Uom~!f.

ae el.lne~ten IDJ,IiI IHI' GWiilm yuuennclcc
)'Ql'lau.

IfW'W

au!!'..
oLu-

beUi

11II~cp.ecce,h; r.

1I1l.. llIe

mu"a.:llillil:
]!\r'!11}'-ilc.d.x,·hr •

;!ri

.8ir
ru

.s.a,at

~jUB.

it!e.nni yagmu-

en )' .. ~I~ r.L~ \al~pll:r
f~ I!I

n

.:rUL

,tiC

kL"IIlh:!iI_ butwa LoDdrillo.a. 'Vt!. balti. lldunin edUlm kj biitiio ilngIlteu:d-!:l biz baanJ pHte

y iUm~
YIIZmll

Dok~macilarlll'l roplantl51 8ugi.in
ve
, ..

mull hI: eri;aden

balk..

bagbm.
AnlOl·

1mI1IEnl!l kiron. kalmamJtt..

MektepfiJJrin 19 MaYls

,oym. '\.~

Bavranll H zlrl,k:arl

IEdabiya Fakultesi Dekam nm KonfJraJ

do) Uma k,;u)perhhL;Opl!LI'lt",1O\ltcIJ.n Tj~ret Od::... Inda ~·B.pll~caklH. ToplanlmUl bUl a.di dLg-erl k.rkQltidc olmu Lizerl:: bu ki!~ ilia t ~urec.I:i':'1 $ovlenirol', oplnntmln It re 1 D,I~cai:1 \'!! yc:ni idlU~ hey~li seS;lleed;1 bilduilrni:.kll:dir.
fini'l
U'I1url1;

'lilian Iph~r bllarahBJ";;t dakunmElo. mak ~~ e.rm.r aimJ,l&rdJ. Hau~

yanLfhkla
vut

1'1

A tmll:!i~ L!:InaI
mub.&birwl:!

~ehiD' Pan-klan ''rin 5000
Lirallk
::r'i!lIl ~ehlHllI!kl
5000 UI1L1rk

<;i~ek

M~V!!Lm liDla:;'llLill!

lZ't.imIJlLl b4led.l"

umym[ b.e.l1~~lCT L"ln C;~!:i!\!:"I'I!!klLn alrul}·!l. Bu
BureUQ

kaT!.r

\'I!rmi-l'tlr.

~Utun

bLlhI;"I~r t4.nzl.m

WllnLlc:a.kb:r.

T
1 NtSAN

a

on
loU 1 !III "

&.U.I AY: .,I_ • GfJN: III - H:Um'l; Rtr.lD: 188'1 ~ IIf,\XT: Ih:t11UM"\'d;

HlClU; '"AKl'l' OUNE~: OGLE:

13611 -

MfAU

EZ..\...,\j

6.":::
13.1.5 I!lJil

1l.(JS

5,
9,19 1.2,(10 I,S3 111.201:

naND!:
A"':j.AJl.t;

la.S5
:!'\'I.08

"'A.TSJ~ nrsA.K:

4.M

ill muhuhi"ie-n. ve bu hankel bllnll u;at eden «- Tele-sine-foto.rnw: buafrndan r~ I! saLi owak emr:n filme ..bnd ... Uf&.k me:rm.· er y BmUI'U ke"adiktcD yanm IU.t :100WI! biiyii.k mermiler YillfgIl)'jI b~llu:l L Rim. lal:' - :fimdl oi:T'~ndl(lDIe ,gore ClWU' bin tonluk cep mermiler. imij. aD dak.tkl!ida bir ,.den ilL m.~rmilu bll.ViIodll. donup dalat-I' yQl" ve bot bi:!' 11m bulumca. bir I~e nez.aketile oraya yetlq'. yordu. Bu l'erlqm~e:n. 10111'11, merm.m.m apaklan a;wyor, binlcrce mliHlIiI.h d qm.ao. m.!m. tu.a.m bit- ,cltilde 'i'k\U'u bajl, lngilwcri ~lirn ahyor, b~ kat, Inlt _lI~ir-leri iliil.! ediYOtdlJ!.. B""WI: kit, bir giinde lalMDL IllInd!. BUitelrahml wrcligim lfl'iSd!' 1..Orldnuun me;n'LU' III. 'ben.J. . 1IoIUI'l yirmi dordu VUfTCUy" bql d,. ~mirdc normal billY t Mj. I.amak uuredir= Zira 2 Nilanl ginniJ IruluoD)lonD.. Aj.ll.lBm Jlotu ~ YI.I.kmdllki te:'! ~ b~~Uld.~ ~ij~iile.n N., ~ t:N'!llL!in Ih.M:u' run ilk h!!rRn-l. diE.
ii~ dll£.di
kia.~tJ;

...,11

l'1jIl(Wo1t un

bi:

HoJj· Ia.ldlduhaL

";It

lUIlk frD Frltb'~

~l;1!I

lI!lyl~ tI" brz:e tLlftu~ Porta
Ikon cUrrtrnlJ

p-

~
_tIm~

1!!1mrn,

yllm1fl'l

1':!'-lfIUIo

BEln

de.. BI,.-ni!k
£'

!l.rkll.Mntlao
P Il,! k Perro

pb. blr 11'_1
1'~

-J
)-..n_ntdtJ,

Ben

l."rIt,h'1

I'ffi'i !II.)
Uz!!!rlndl!! t:u'1lt>1

flu

!!Jibi b na Ill]' ImlIm !1'C'i'a ber kendilll dI!I InaIlll'.
D

b.aIkll&

1LP"l'll'm~.I!I

lmkAo

;"lIlktu:r.

l"t rll edwtf:L'lt~ lll'!1e9ll'fI 1Ic~· .~&tro yar !r.. ~b.t b&uJr p:a.troD
ilvrina c.Th13o!l bh I" dIIum tarrl bl hl-nr blr ,_ DCI ply. '"rin·
<'I I I ~ h,lIUIJI.
DO II LlI't!tlliI

Bu IJI ill IY II. Ilkt-tir 191n rn 1.iJ'l1m. Ill... Ililkb.l 00lli.Jn. BIzIm Ilf!Iili'rI mm'!Lt:lJ:D
den

-Bo oll..BoaU1:!'.hr~ '''' Rilla ylLlI'Llme 'bLLkmnkta dlll.'''1IJ'" tdlYllrdu: _ Fll'l1i:h klltr.u.nTn Imma.n~mdLl 'blii' ~l!It bu]t'iu..kJ nm hu"!' 1I-O)'lodt Bu, DUI'I mlkm:k11D1 dllilma de!ll~

Ilmo o!'!.ay.li. lTimUlol!ll ~rllnLli

gji.rd:L.

t'llI'ILlIbl

hWli.II;frm.

&r'1:Jk

CI.DJlD

~II'J'IJ

A.c.a1la. .I."irn&ok
<lu'l' Su.t

te.le10lll:Tr1
I'

mlYdl'

~
Albi.J,,. ~L!l' J!I.~ fLId:r:m. .oUll
"""

n.rdJ.
JuJY&D

wi-

Upl..rldJj haklld \'oBflk ,p~

ulfllr'l!'!r.I. m!ktotblo-

aeo

~l!Irl

dl1u1lrnr='1iI I!ltel'fi~l't'ta..

r.~'[jll

~,'I'&kibn ,1IL!deD ba bll

If'j:!nk

k;:'Ilu_,,~r_

Irrr'l-i" nrd

D,

1B~1I bill'

ml:r. Ahm.i!t

Jl1I&1 (!~ V1nh!.r

l'U1li.R

YIIPlYordu.

allbllo'l' Gtiolllllki :mohblrl

Ile d)ye

o-l.ma.ll;

lyI

bl&' ....

!l!rrUmdeJoo rind en 1i~1~II1!!r Nluu~d_e TUrke \a

J'1!.1liLJmlttlr.

Mm&li

,Cl1tllfdl. hn1.n.r~ hana IIlJrmflnu: IIQ _ . !I~, DiBIII'IiI m. be"DI do I'l~iloe[l tlalla yftrnm,
-

'-UII"

cml_1

Die

Dlb mfimkllillJlkr. "111 pa.;:,ajtll

:,.1)0
E'lol

I,

q

~tI

I, dBJImndlJilpt,"e.t -I
mlJ.lLdlllr;.

41 ~Iln orlJln.lIl

luI'tIJ In!aml ltIo:: bl!!rueru'llJDl., ml.DItq'muillr TJ,y ....tm:ra da,. edt\11i)'lllb ,!ln, IJIlI IiJIIJyD.!l J\ltml!lt Veil Pa bll 1Du] Il' rr IiI!i.I maJc
trldd1l1il

[bjir

tI'Y hll..ml·

!fcrarnlJi iIltmijtl IM:-Dba' Tlllldcm IIUImht'1l ,11"1 tekJ:oar ~ g&telllllL l'eltOD:roiI.ll:ll bllkltt.Jn. ,~nl el1lt.:kfl. Futma DI!l'Ede !lie 110pa.-kb. bQIUkBI!r.w: IbDIkrnm p'ldnn. Mt IImI Ir lr,ltb gel"lp 1hll:.I' vtlnU: 'M&kIIbn

Ilbdf; Yflmtg-ll jle1l1Cll't,Iz.. 11I. Dlll blm ~,. LSfl.rhmeml,-

l~lLl clll11~ blr bardwk ",!!~nlD 6nUt1Ll.e VoO ",lloDJmoo

kI...

DIl~g>

DnInL ..
bA.1l yiUiimo bokrdoln.
'VIIT,oJU pMI§'I!lTe· ~~klerlQ

t1. OnlMJ bllmI)'!!n1om. FrifJl. :rem ~.kto don o~ ,Iredllrten LSDlUlII tBknr b llroq 111.rbm.
IlitltJ

D!id.I "e kap

I'IIII'II!" rmln. N.." ~II blr til. nrll. dedl ICI.: Ne lilml blr ,ey oldc., d!!1tU ml !!fendim ~' Iz!n l~lD po ~iJcann: I Qin D 1mds,1' u,. I Id._ II' r OOl:l1lm

['I

tl P

0.

,1lk.LLIarm

blr

Mrt

iIotuWoort<l!rcU:.,
'\'I!r

BTl !i3i1l1rl ~ylnkfoll
~iYlf[tU. ~

1J.!lnI
-

tcll!lom wtL rt:y!!l!IDU!!'. Tell!lono ~b.1!I L!lI~rlm tI~"]\I=

kemU mWLI~ndo

II-lf YlfI ~ul-

ml!o)'lliarur.

Irl!tlrml,

!lda.m.,

11llJ-1~ g~mIY~hll.l.
YJll.-il'l! il,n.r!) IIlJ 91. 'Ihlldoo.lm blre
f'II I'MirdLVCIII

lUi' 8a.D:t bltm.aktilkonITl
\r.k~
'l'L1.klf. ~rn
11- ....

C'1l: tillinlyor

bI:r

.. ba.,kllo hb:' e!WBp A"i~1Io In~ ordo. Nl.bllyd du:rdlmll.. RenlIm
51011" A:p!l:llDrD

Illr yndUfl'! rIDS bJ!rlJlC

111ye C'1:: •• p 'IO'ulllm V<I!I rap I~II'I bLUdaf] m.ll!l!!l.nm !lilbo • (;Jlmln fttr-rd'tlhl !;:~n:nC!!lIlJi= ~eD

IllII.k 'Fill e",,~rJ II::i1lDlaX" de-I~·lrm..ktf,:iI lbal'f!'i!: I.U!.hr •. Iii~ takalroI~ hne y.. rll bLr u:l'·,a.trn 1«14llh d .. rIle dol..n.:r; kfrrtlm_1!iI_1!I' de oy.o.rya!JJ IIktar ina n dl'!D ~Ibl HI
~IJ

UyutrOYllJ_ dB. ImD rlbll lEur'lll.dY!I'tlnde kBlal"lllla: ,~kr!:tlrrJ:l' 1'11111[ad~ M'ronkler'1 k:sr1llk:ttN~rl J

nln !lnllrJo ko:vdl!P'l'll:
Hlf' I!.lI kk1ed.1

• ro 1'i'l1~1lJ~ nen !:IIJl](Jioim.. '8 .on 1I'-rD~ ID )·.n.-iImDJll>Jml:I:;D te.letcl:!, e.u.y.aJ:'DJII.
IFf'll .... I!lU" til I .....utll.

IH'I!Lma

",ll4;hm.

tfl!!n korlmyordoTn.

bi!nb:IrIl bl:l" '.IIU' to;'1i'I"mlldlj;

I.

bi!' I~!I;I.. bl!!'

11
I!Il

IU!i!l1

-

I I II: rl~t lrLlTh nolrta,
j)e~erll

1m1;:!~1\H'TII

m'; gOf\lIDM=
Gldlil' ;,o"Crn!!k L<:lo !!DftIYfI)'lm, ~\i'h am!'B. !\n,k-DI~'1I!l'!!k oond'B.t1 ",lkfI. H'o) qj'.hun. 0 dLi R<I!"h~kllKUt IluJrlLrndel.l:l nillfuzUDu ~L1)'btLIU,1 U, A!ftlk y va!:-a~1 .... .bo1fllYl!eel1 ,~yl r b" tl'''''!]n m~.zdl. Ibl'l !l11~'III>.1J Illdu~ 01.1 bUlyorilum. -- " f bun a ,1\w;!U'll 1<.llhlUi)· ... 'dum. ,F,akB.t IiDmar.llilald l l:uJlklun,UI& ""i""I1!IyO de dll~III!!D oJ.ebb. ('r~l DII' IWlmp tn:nlrLIli "I!!!" hne' ~a.'!tMlI

Dlir no
_, ~
,Yrutll'!it"
[l1lha,

d!l"'I'1ImT.a~,
JqJYBn'l

lb~mdLl.n

Il!il' pll1.l.

I!-c:lle bulunan

t mdl!tt,,1

I!I!o".l~ml".' oJ·
.o,mm. '1J.li'~iII" Dal!;Ti) II

bb:ut

IlAWAtmllL

o;tLI~m !_fiTII'. 'I'll'

Fr,,,nk P klc... biT.

[la A.l.bLloJ'

dlnUylL!'!l

MJll'IIlll

!'i111ldo
j

u.a~

t,I",I"

ill11l.l.1. Ilo!I;!_klarljm U.lr, II.. t<!!lkr.

ret

1111be, ~ne I!"Wcl hhlDliw Dutil. ., dll)'UnI korrn~p. plen biiyUk U.
J, I l> •

#tlthllOllekllll,
ylor :!\ifh

,1".11,
!.oylentll5lnl d dl 'olllom, l>rodlUll dlllh-

kllon:'l!!millII. B.IIfta.:ruru Illl:rol Uirn. !iJ),H MI, I' nail3111MHo !:!I.r ,. f'(!Jn'il dlm ILItU,tU1'dWII. T m!ll .. int. ir'Irlmk 1r~1m
"{"f'J

1I:!ll'1

m. Idrr,
Ne (!~me1l: liIt'Odl~:E

.ru~

I fe kaqlDlO.da 1I.!1n1llDnn !I1.aLIdJ¢IIe

ovalyckl!lIr.1llm1ztabJil

trn ~lI!Im

,'\niDI O'qln dill

uynl

K"'! .j DI dl YB )"iia mhk !!clap M k
'[I

rllth -

l8a

bab buldutuml,U, C rUth

IIL-

U nm yq~ ~rJ.r. ..tul'iAl'1"Lr ve ~r IIbl tl) ... lrc )1 Inlfl ,1'1" bq,Iu. tilil~ ye • rnNiin __ .11l;1rmali yolg,g, ., ,JInroak

Ib Ill:! :n i ~'8 b ,I IIl.I.f f1ldu,tun III I ' IIl.mam Iii Ili.Z"'nd~ r. QUqlril. _kl,1

b!!:kH~ UfLlrnn. dUk. Kotr.nSI

~u 11 bl.rI vcr-dl.

A1b~:'f

1ll'I_

liln'1lUN.

Bu

&-

:fo.k mg' B!Y Il:C t IOiltur.du!,;;unD I Ittlm.

§'1I111'rdIiM. ,!mdl

i.l..:m~ bIIIod'i.! gnrmU
'its.pflBml

mill

a.I lit bB.rnI bn~n nk~ d~a kIIcWm[l" doi!f;tnr 2'~b.l Bltn' ve

bu1mu,.~
\<tHi1 YIlVa,~
!l0

kiD oll.lllfu GIIII bu rlM1dl!D Inll:e hl'i" '~knlk u~ ii!lnll t 1_ I 1"ln 4 bIIlIfi ill I_k na :yol Jo'llli t gr.

-

1yJ'H'
JulYLl.D

tllJ'1II gliribnlll1. Ell, I tdli• Dlr

etr~1II.

bal..-mdLldaD
ettl:

IliOD.m

III ,.;15.rn dM'llmr

R!F..1A NUN T

olrudWII. £lbtlih!k!I

- IlBpbD Burl A.lJJay tI~eldIer d.e or~ ~CiIi'.

Frank "'e

y3 ~

hlr O!Il'" lion 11 ,tlJI·O.... LIJ; NlIiIIlIII.m.:J::i:lt Dc4L

~'e

ll:orJ;;:1II1'TID Id bu

OO:l-tlt

oDundllr.

1(~VIU)

.

.

.-

-

-

_..

~~'

~

..

U feri i ··rk'tBn inle~niz
II

1--4~

1

Harp Vaziyeti

Elli Sene Evvel

ISIYASi ICMAL1
Ingilizlerin
Ustaca Bilr
lnlPlitllt1rm

1

~ar~r AI~deni~deDe",iz

Dii~Jman ,Muharebe Meydanlnl SilihlaFlmlza Terketmisf

I~ .'h,ghare b esi: .
Kru; .... ,Lri~
'\I!IJ

A .met Vefik Pa§a
Bugan
Ll'hm hIlY{l:ttmIZ[J'L dan bj,.1 O]Lln .Ahm~l blr UmElI\, b~ e.':':!'lz; a!mallllUn Vl!.faj{ f'il,B.,. twn IlJ!;
din

Harp Hilesi
Yezen: M. H. ZAL
ibHer sa hl.dil te,ebbY:I Ing blerin 1!'I.in. ee~~tir. Afrdol IngiJule IIDn lemb ikll1!ri yapll1'l ...lda mtt £uk! iirler. Mii'n'.rrilTl AfTikii hllrp uhn.~~ind.ekfl ~a1n mile mCV;7,l'i bir boi di~eyi giilo!lerc !ilkarma" ihniy 1i:11TI~ dlLilymfW, :z.aFer .ich.llaJl.nnlI n e kadlar _I( oM ukla n Ikl 1:'11 iyi ,ill!jiidur. SallN:tilU1daki RID sir aJ!'~rnil IlWaldin l.... -.rl.r t.llllmaJIl, V". gOlllavya. wilrpnzi ve It If n ..... C:Jm La._1'UI! LIiI. ak.rn te u r.'TirInlo!.J netieclinde Mihve,., he ....rn ! Ii

lUfl,llI1J RI'lIfuil.'lo-

T'lriltorn \lreklu~,p btl' I'IILI !!a'lJJ Ill~. l'unllO dill.DI:zllldl!J Inl': liz: f{'lJ"UII..!l

I",rd

'i'Bttr, HIIT~ :1i'1 r1111"11 II .;;1. rnul'1l1relul11 n 1~lJf ulmilk I!o"'

Olmii~tii
NJU:I~.Ir£f.
1I11"88[11"!l

I••

ttinlup liIe ba,la.mlthr.

1941 ilkb.aJta.n

ted:!. ~'!I!!rn 1 .neWt '11mlD HI de1110: fltJ,,,"Dl'Eiul [l1l,lnl brra km..wl. :t~IiIIJ.'''o fiJa'lDlfldll'" mi:lt~lIk: me; ~ '11, "!il b~, irk gil M.'fJ!!J~
tilJdllob!l'1l1

!llrml

,,_litL· tFI.II-

loJ1Igrlill mLtr~Wlft

Il'olill k ru\ 111.~r·lill'lni j"I.'ICI!'I11:1"1 IRI g ...iD, L'I<1J1'.' bat 1 flh. ~
ku

Bu Buyuk Turk Fik:iJrAdamll, fsfibdada, Meydan Okuyan. Ferman DinJemi'yen Yuksek Bir ,~nsand~
ml:!murutl bhi 1:'111 :seoe c ......!l 1'l11lLLUIi, Jl!ltiblllaHu. l t~lyen, h:tn'llLD
lernlY!f!Il. prlullbin~i!!n (I}TllnuYlldl,

'IIBtr,1I1~1II)deC'l'Il'''l"l!l'r-I~r~lIi U, 'bl!
D

~. n d!:!.!!u'lln.llll!1lcl0

m

t:dIll.i'"l:', HIloIhlll'b!!] I:Jldllrii. 'Ii G' _1Iil1 mJJ:.I.

C<llIal '" Illr Ikmll,l 1tiO.r<;:Jarmr ¥"'TITI Lrul~, f' 'fll, !bIt' ." biibll:!1(!BlI() ~C-[Jdllil. nj mllk_mllllll r;.atrfarali: 1+r tu'lul"ar • .su n !lIrlJdli
[1]1

tllr.l
"'!lra illl

(lilyll!1.'llr:
., il:IJWl!lmI

bJJgl vo eUlJbi:Yld: 3ll;hillElnnda.

Drljl

_

.o.vluaa hemcn

IPlrilktJgl
<;IU'·fJ.)'

til.

~'fJ\I:Ul

Q,trilt"lrtl",l, 1j;iLtnn"

lkll "" II' 'IIa.~ 20 k:rru\IIz:r.rdi!io iIIf1f
IlIlllloIU"; utrrn::tl bll,.ml~-

nal eserter yaratan. bu blJtyUk &dil' mll'rU%m krymJ!'tH halJ:rfllllln 9t.ybl
VFJ

k

Ii.aYV!ln

~'OI].Il.

iIllili

['to

IIIAka.
'I'C.5l1 J!

!:,c5Jtennek

11;11\ bilndiln

Lyl

A hjd~~[I, 1111"11"1" IQu]lrlbl lllf'
~'1rIl,

IIiI'

(II maz.
ko!eK.

E!lkl

lTcn:'l.'imllJlll Hilklko:L,

YiP II tUH!rar \Ii: I'<Lra.alllll .. nlli1m liion:uJ1L1 ~dtltjlfll1r_ Adame ~I&m ~1I'lkin \'1: rof1lelll b k~lIl.lU'1 .on Ilnde II r""clll!I arLenln,1 keIldl!lJn'.l La'lllll elm.
!II; J!h.J ri!llld IlJM Uyltt f"lJ.!IUDrltl "'nl(~lil.

KrTnl!

hezlI1Iete

10.11

m,.;LU.

U.a,ball
M
W"il:l

nil, u.
ordu

1!lh,lrul03

, kilTer
t

~1'I;~,adl.k

Erir z.dft k:.u.a..mp milletirw m:a,kUI It.Ii.1ihini y.mm bini Elxdi ;H At.tn'l.e kll&19'

II'floo
milk

p)ullur; Aloh<'r
1l!3i( bdkl mii

gil1z r;m:rL killUl'tl!r~De llkl!:Wb

11~· :sJy"muDu karl,lrr.tL1EJ.r 2 nLF:IIl1 1801 lli.J lhli nll&h IIda ".U .5IlLlrlELr!il .\ h mo'!;. 'i!' 1I1~ 1'L.o'hr.:J. Vetlk Pil"loJ.nln tiltlm hil.b~rIILI okul" ~ Dklklft'll!f} 11'1llLr:
l'I1IUfOD

rlnl 1)-1 IIl'CC"rL"mIYfli ""ya TLlrlWI: L~'. IJUtuv;hl mlL\<aUK.i'! <I;IIUIlUYilll akL.OrIcrl
C<l '"

turk. bUyijk IlUt:.Wad. InQ, lllrii meyda,n muharehesmde der..m_ nu .caftr1JII -ylec'C .. nl nyor: Iloe dtiiiniz vazife &.rad.,. IliJr 'bil' 'unan o-..a.\dWUm Bu1;la ve V\l1ife: dendne ebni., lmmandan'i.r U~~ ~ plUI, 13 mart I.3H gu.- mditmilir. Ma!etimmn. istikIi~ "'"II . "ii llt'11 hIlT&~~ g~tih::r. I!rnl:!t .... "tI, dillhiyinl' id.~ .lltmd. Pa 1 kYrnllndll~Lnda. hulunan r..rp ~refil't: va.rifelerini lenn kUflilUl. (;"'l'h~j kllilati. Eski!d1l!n.n ~m:ullli do ",~ ~ilih admda~-l1m:1rI ~1b ~ar..b.i9i1'1-de l:1Iiha:~yt e!mi,I", KII- Ve' bimmelir!e b.iii~ iIIllifl.ni)'dlc ra~ m~B1e.b~y1 1nom.i mC'vllziil'l- minai' Niyol"ldlJ .. Siz' In'Q~" )' 1m.z de: kf!Jhljl etm'll:k\i. Ona 19o.1:! teCia. dlitlml1h deii!', mille-tin mU-u.:I hioj, \'e ler~ib:!.t allmyon:lu. Dii - libm' de yendintt. htil& altulI!laD.!i man, 16 ;m~z1t a:k!fil.ml. lwnet. P,.- bHibaht: tuprald~mDln. benm
Nmln
CellliJ.1 ile • [n.e yal'\;[I1l'2. £r[I:!Si gUo nu. birl"n ;;ephede Lc:mu ofdu.

ue

1:1-

dll!oI:lu ,_~IIm[JjI \

IIJ'-

~!lbilll\
MmIl.D

dl!! AUII
MOJ:;III"

de.u1r.1o[[1!!

"1::11:1181111fIlik nc:li !
!lI!dceti

-IRTJHAL ~
\
lIl1ulI1'1I't
\G e1'flc\,1I1.!J ffii'-

rr

llUllkllY:1

Jcrsat,

\'<ilrd[r,

Y<llmDlI."l.1 Sib! hd.:!'·ld II,\hnl!ll VelUt P
bin I .n lnl

II'lJilizit::rln h~r liunaad tOi tormiye dl!vilrn cttiklll,.j ij ti.illlliilo bDku1'iI1IlItlIl.JIi I.i'i:cril'ldc durulaa.. dnj,t:'r mi:JhJrrr blr hildiu:: d~ C,i rid a~II<I"rlndakl d'lI1Jlt muharcbl::;.~dl~l'. .'}irm:1iye kadar iu·p '~II&l'ds kotild£ !(li'den~n ltaJ)': bII hup I"~. 111'111e£1 hirdClllbu-e c~ re le nrta,
Ilea ~i:lJ!!hrhil.l.anhr.

dfJQII[I!II~

Ul.)' 'are'll!rlqlg ba.l'e~cn~rd.o kJljl IlolI..lJ'IIpmJldan

::rhanlll'l

BUnla ... Idl Ik;:;f\ tjJo'00k )l"Ikanl.ti: Mkllklll.l' .<;a.rk~n

YUJilYllD

blii:lmW h~unm""k ya.u,

h!J.j'u Uri mln., him n: fBzll)'I~ D1alJk.I [fl1hrll!t
mllll"!

O!!d

1.lmll

blr d:~Unlll d .. tUrb!!
bunn ",idddl,~

I:.!JtlmllljtJr ...

IIJD!lDnlln

"'e~1l

[]DII!.~IIl!Il~] 1>1 i' gITl.II iI1ICI:!IlIe Y!llundlln hi 1I.rp,' .........

l'ql!rnI. ilenWru'lo

'i'i.

m~'" ii'!!!'!lJlye "G lu'k!okey"l'll IIlt.r Mr barokl!t Ile-tlld!r, IfiClliz ,J'CiiiIJD ma-;:rJHI ~;IIIt t'1IIj1 C I d lL,um:;N, illlI' fil,~ d.bl!
ItU\

velll

tuo

II'!!' _r;-lIlJ',

t-Hit ediyor. DiiJ. ntanm hl~ is.tiJil'l. az:im '!ole him. Dtkm n, 18 d;: 3aG- G1:l:Ja.lum!za .1tJCtrnizin Y,iIIl~ kayiJ.-rm.a ba,lml t" HM.iZa g~[i. 29 da. i-tc:r iki ceo '¥BJ.1P.ua.k liI.U"a:Ii::h"1 okh .... Nal'llUllu.D

i§gaJ

o!Jttiro

iii ml!YI!!J:iin

i hiitiin

k-adar ~iz;

vnta:n

busiin

mm.ltehll a_nn·

Ii>~lr ~Il ,cm!lllycle e.bt'mmJ:i·mt \' I'INJ, Dalillp ka ma!!.m hilk!.!:I,,OIL tnKIilI:r 111'11 uml" ku,,,'1::t1 '!jill 1m6\'k11 bl.iduoda 1111 d.&ba yam ,lIImlcWrh.", -lI!:eU}'ol'. OIl' eOOp], "ubID!!' bakklndrl

ak·
Ih'll"'

n hlillo taarruz i!tti. D~mliil'l. mev.

tacibiPi ~ilillbei
Ii",~

mefa'hUinl!
'!.'e' ~

~i'iy.

:".eh

rvre,

11:a1)',110

rno~u G Irllll
I, tlJ'llil1~, bu

~il,

cdirordu_

lTIuhtro

MI;!Vaf[iIokll'e'UC-f doc ){D mart gunil ,iddlC'tli

deden

liiitun

111'1liUe1i b.kklf.ilz.

Ib"'mba.rdlmlllll

mU~iUcbel~rlt .E'~M.. Bu TI1Uhilre~ bei~rJll d~ rI icmi dii1!man. ldflb-1II: ~~lIj etll. Bundar} ~OflU!, ~lra. biLl:: gdi· yom-du_ r.ll'l'let Pn.,~. J I mart gunii fllU -allil l IIInUzilI ge"tl .e d~m nI m.a -'l~p ederck .3 r / I Niean ~ete5i ri"iIILI:! rnechur etti. Bu sur tIC', iarih In1Jc,].itllctlmn bir MY!. I I -im:j JnonLi lllierile iml~ editdlEfenf::hlf:r'. di;i.'rn6n (e~mrlc.C'n
E:&rp

dill e~d.i.

mmnU

~ell·

'm~kQJtl'!!'

'\'s'.ulll!!tlim

In-

1:lIlr:
ml,.

ft.!!J!lU

kedOi gam ve zahrlnizi Iltl!brik ;edel'kelli itmmde durdujwulz tc~ penin !lize binJU'CiIlI v~t!m iliileril~ do u. bit mrydlUll ~I'\tf 1!P!)'l'ettiJ., diji kad I' mil.lctimiz ve lkeud:iniz. Ja,lIlIi. iIil .. ill! d'ollJl bir ufIrn i.sti.J'.J:\laJe ,ill!!! JUlm' 'Iff: bam. ,~Jdy·
i'1nUILiiylremd:

1Sa..'~1l~1~
ru(t~IiOILlIl

o,.o.rk1

m-10lUilit lit· Odicnh;~1l In.
"Il

,itilU

tlu.lo[rmil.drjmm
dllmr.:!ll Il..f'm l.rumllllltal~'J!I;n

G!:rIdlJ:l

bo:mbM4l.m.ilC1

[1;10
~;c

kuma nda YI ell! a Idill. JIa.1'Ifikrini u)'andwrnlt~w. II II B..Jdrl ebcak' ,UD'tll!t \"Elflk PO.!!'ll. L. tullll ~h:l'i lilir-Uycrlllrml PII"<L bUtJlI SOlI ~lrn.:o,n mal~m ,La "lira AJ!lmft Vefik PiliP " HI!2.<l:l'Illlled, oh~'1LI1 plrlile:1'I nil!,,'ot 'I'~ 1,1 ~iILUI ;:!iwhjll lJra Y" Sj lm.., ~ iJin iill~ndcit 'll'iflrdu. IDillizlNtn ml,. 1"111110h:lalruiyiltil11 jIj~tI"fI t:ablQe- ebml'!!dcn olank dl'r Ie]; IIIIP'~aYI 10"1- 0;- Ma,C1r.m kl Ylb-lJycn. DooI!IaLn. Akd'el\.4 filolllln 111'1, Ok}'M'llU ;,1 ohu.IIIk 1Il01'1IJI;1 kra.r1j,ti IIll!ystlYIC'I1 I'm' "~rtIll~1 bl!" ki.Ltt'srdJl.!'i I;'l!:vlrmcll 0 11>lld~ VlIrt! ya ~It'de, "!jrli fil dlldl', 'IlI'IUUirdJ£sin e itliraJ..c etm· Ie ul:e~ 'lIIlh jgA,!I:'1I lIIuklldd I' Dlma.klO l!llk nlSlZ !fLbl Idi 'Inllt d'Crcce~IM ylJrU)fii dedi! Dj!!'!! no:; dcf!l tlllrbc. lire Akdenizden l.IJil 1BtBCilj! ba._ dlll'l.l<k.I IJlI.n llumdl hl ..... rmiin llilip Io''-rll.n.!I{'b t ~"C mf!un<etl. mllbllljga· }'f hH:ap I'!tml" :!OI"IM !'lura coftefl'k be-rioi In!pli:d~r her I!hta itt - -hJJ.hlle~T.llrlmlm Irtlh, Ij !J' I n'llm Y m1'"yli. hal' klJ'llerinlir.kI istlb<l:Jt 'r.lorllllnu:z )'_~ ;!j:IJndljfC kad r yuYliYmI,Ia.n:hr. Du fiI. un bill' kL.. ;r:yledlJdui '"1\11 11111' , II"JI! 'ill (t]m~ dRl"blme eeL bllkrnl.Jne gl~mll'-tlr_. rllyUI"I £,itml.~Ur .• Dlycrel< kll aCII'J'II, c::'dd.~n Cc hem« bUill ~. Ihrr. I'dNhum ml'!,lLrUnrh~)'b mem.~e Z.d.m·9,.-.11'J prk nnzJLr oll!l*, bliJlrtc: 1 r romlr ....I!l'ml~tlr ... m ~ VI!: JtaJ)'iII.lI ve A.m" 11 'C.MI'lI !uitlmlzde IlfLdlrlh1lc!Dt l!uoII.Uan al'U~ ralmen Ahml!t V~!H( Pn!l' 'klmll,,Ahmi!t \,.:-fik l"/lf&, llYlI!ronWi Ill! bu lie~,i kettdi hi.d(frml:tl~ maUmllltIJ .klUlIJ,re "'~ 1lfi'i1Ifi'l!l;l'·n.1 "" cI~n fl'I!ITa Iltntfml" hillU Padll13-hrl mlUlWIim 1,lem ~ L VI! mulllte- miLd);1J rim~ d~lullilld~lerdir. lanlltll),!). II Icllrlr]& 'ln1!r Hlrmlll' Jill... bn~ bl'lYlJII ~ltmem~t!r. 51.1" \'.1 ill I· 1'Mi11"1~1 f3JydlH.1r Q'I..il.bilmnl 1~ln BUT5I1BImUD iiz~e Itaiyan d<lJUol'l. Mel'bwn '1E:\"]il'I!J'lI. En"'&riIl nz1~Hn • III gil'll bEl1l1 "VII.I:I(i!]~l'lndl" mLL~'<LHEI" nm :Z:IH'B'lliltrinl, mem1Jrlil.rln~ blr.a mUI" llilgilu .II=vkqollhm ve G;. dl!~b~rl dWl'l'!TId rmtt!ll'l1nl h::bJycr lCL!/,('tkr ,il'Olltl'ffI1't11il1l:l n¢mrn umll. da eebrt'1\ tJyatmYJI. .. lIOnl!: f l'l!:(br~ ri'lil! ,1Ilo!,;'!Ii,-:inddD tal:L frtleri WJ'. ~Hlnnl'lfll, nI!,] g;trlflllnf ollk,r l:!uifrIl~ mi)'oI!lh: !dllr~lIltL, flkrt 1fl1!:z.IYI"Ur. 'bunlufilln 1I'I~lftl Li:B.blNLy'lc >,lI!!rll!- mtlk ve A.kdlenintl!' y ruz ka~m Hi'llfn.llh l;!iyliolll. '\"C ~ckrllm.tI f'filkn rlnln lIy~rmdR d;::llfl.1 \nlldr;:>lu mU· re I:Ltmnlnin muvlLif'1k .,llJm~at:a~1.lIgiliz: I'emil~ nne k ... ,1 kol. Y Ibir • U(\ haTr!rnflp Ill'fl" 1.'of'illlll nlllilF[lC'U, ril'tU~II:et m .. ·r1r.:: 1 hUl1oi1 bir ml!lalnT 150)'1I)"o:n Bu['88. mUfl'\w'1io'l! 1"2Ift." ~I' II:£uanmak m,elil~ ofJtayl!/
blr lidllmm rn i!iRll1nn
HWIIfUd'IIJ1~' 'L n'i:'filli

""r-lily "0 gublyedll ,Ikt'l 111:11 11"11!!"1II0 1i:1Ikml .daD Wo.. U.h::ma.-

1'1 VI!! 6oU.IO,r imltll!'r, tlOyl1!
J;Jgn"'yI.p

JJ1I1,UL~ fnl"ZlIrml

het'Ju~lll,.)'TC!He

Ilw

Bu Ibesard ml, ve AI.

g'iI!o;mllnlll

tWlllh

billundu-

-I

I

'IJs:r.I,)'(.'tm.

Ibli:l!>f1.IJt IQldultul'i'IJI ti

i'

1I1Ihlye Ityb
llirlnll

111111'1

khr.

Ihdunchlllll.bl

D-

dLr: Z[

Blr

'I'.. ~1k

Anadolmll

;;Ih,n Ib • bit
HA· \.C!

gN:t!

adllml!Lllnil

emir

v«UI!'k

viJl:rmI~Ie.rIJIIr. mnf(i!g.hfl~ NllJtl

)'D!fI11'!'

f'.IIhmell Vdil do,tru
blr

\-S~III •,.., •

kllrg~IB."klllrm h

se1:Jtph:f"lni

mDl'LUntlrl
1'111'

lha~;"'MlIBr;rnm 1~i!'l'dt mll.I'I.IIIH

'bulunduau 8rdllrmll" blr-!l~LJr. \
Ie

IltLlnufhr.
e

~ruI· IlL'

Ahmf>t Inti

p~.

]1::3:; (181[1) ~{11 trf'TTlak '"
'I'~

kIn d.~["lIuini

ilI1M•

ka.PiSIDl' tc.qlllll1

i~

:010,-11 dl!lIfz., ijakllimt!l!,

do~du, Cok !;"il'III!}
llon'l'Oo

e-

yetlprll'll d~l
~tl.1'1I

u~erim.»

cephcoi
yUrlij
II!J

mlilh3be~ Hnl'mlume u!,hl.~(ie~tuu t.~bll ZuJijrn Vii: illtibdat diinyaurnn !:'den \'~.5aikiir. 0 tahil~:!iii:5-Bl1 ihy t:n ql:imlul.e hiieumlillr,.". kMF. ~;;il'l m" de h!,Q'UIrIHlmn[Z III -gun- y&lnu we Jafkrn Ii; IlIA milIetimi. hi muhat.et<tUolin bal:I tt'lgrllflllJl zin m.addi ve maneyi biitim k ..bi. }nm G lqilGllglm..:t liyet Vc Iln:l'vvet!e.rirU nrJuadaki
a-m
rllt.

ku.maminm I:I!Teyan eden

i1e I

l]!'

'Biiyiik M[lJu Mll s,...r.

Meelili~
«emILI

Rei.i

kat 61r~d..I oomb&nhmfl!lJl. ~I~"" kiln, mn~nl!: mO"Ul1UII I "Iuliln 'li@ .. "","!'zit [I !ioDmbfl ... hmWlInB IUihd. mY>"
mtl;"'"
'II'1l

'l.ahllilden

~evlet

hl"'~

fI mUieHl-';1 l:B.yln edl)o7(1l"iv,
t"ftl~J::'

IIIlnlC!m!!k U~l!rco Veoflk Pm" h ~'Vllnl"rr SIr mUt;l mr". gitliSi
Yl!rlllrol!.n

m~Une

;~tt

mUderrhllHk. &Lbi m~lldm
j!1bl,

5dlr]lk.

Biti' de·rlll Mu[]I.I'iY BI.I..I'1I4yt li'lUlilln)rl& ... mlll!'lU~e \'I~.'l'lyor,
'CIHIII

kll)'mIlk;utlIf.:J., IIflUmrilll

lPi!l.fll

fed

Wb~t

bo.

lina.

Iftl·

Vllllilll{, nn .. rllk 1t:rdll bUlun4tiilu

mc.\<k~blrl1l1,,1111 jkl

flu!n~1 Il.h:yhlnde

liWI.)'

Uer

giintin

D;1f'lp<'1 'Ilkl r, Hlllm
I"OM

lru,!:uk IIY, I1dnl:'lei I'IH 'bul,;Uk gill:! s"r ~ndIl!Fml, ml!>k U:r;~r" 1:)1'.fvJtI'r111lk '"qlr~~11l1 a,=: "lml!1c IIZl!:fl)- Ik1nc:I o~r
~oi:JNt1 . .1(1 rrul u s;-ldll/lli'rll ma.l:htl l'Mill h!!men her k tiy!:'1'1

(] kll.dlll" rcrrllt 'I'~ yllkuh),or kl. hllkllmtt ..... , Elldu;r;u m II r~ t· , l". •• .t'C,j!"f h.l!'yd
YtIll.!J.Kllb)'o[".~

blr

a'ii~
BI~'krll;

dUdl"'IIIMI I:IIn

L!:ln tomir

;SOn""" kaym::.'Inl

klllJllIIIJlmc b IC.!I!F 11'1 I~.

uy-

I'l'I ~

m~bur

llllyln

ed.ll.e;[I II-lIIud",n dl'lcUrd~l:it:l

ruth'
blllhl!r

(!l.Zb

d 1.1. dojTLtduT.

mernuriYi1!U.

AIun~t
meU

\'dlk

Pa..~llnm p.hJlI gurunr

n-

:S101i

Ill!:a,:

3im.:.>
YlIpllln.

nl uzunclJ. IIZU \'0 15Ur h~t ~~vrekrl

kELd r mUll

Q.1t bUyOlI.lU.

cbllgUn

i tll'ftlh::nd.~n fa.:lulnl

Halbuki ln~ I"emileri. harp bilnl di.)'le:Okyanu lfI~dddan, IOma ,g:i1:lie-eAJnfen.Uc diinurk pu:,un lia.fukl ..... !;in Itatnn do~ rnmm.4Jlm p.fij ayb.mJtLaf, ij~ kNvuor, ik.i ~Qrpito blltUT1l1f1.u, iki II.. II IrmiKli de ~ech·]emi.. Jerdir. 1Pf:k JidcletJi om:u iUlIn !lrkn biitiin miiMdemelq em : ..ndll Intlliz . (eMilcfinin bi~ir hIlIHI' Eiilmeme&r dikkat'lt L" nIr!~
tJ)'. lEi...er !JU \fey:
bg

t !lip .rtml,Ur.
rflll GlI'i~l
blr oombnnlml4lfid
II

1 til!
bllgJ

1I I'M

memlcoketin
~lnl

G,up Cep_!lie.i KWllWndlU'lUld

..n

Mlq,le itopJ,y.aD Vc hare 'etre; Beli:-

ra;rd

:yoldur,
1fIrr;U.!IU

It&lll n Amlra}lrTrikan
1IIII'I!kt I~

fIIl)';lI!;1 ll~yrti.JnoJ!ln

bu d.e~'lrdl!r onllD "'~ lIflnl!.t hllyllll!lf', d:~11 rll~"<l II Qlma

Parl!ltteo seUr ollr It bl.illllldugu :!ilrflYUill da. DlJklIa".mr " !par, nllirlld lIude. bir IIr..Ilk. Frnnra. 15~Ilaru!,t emn t m If II. 1!'~1Ik:tln di\{u'i!k :nllb;,."mlt ptk b-t'n'llIYI!!~ sll!ll!) ,"ta· 11\ dik lo;'nl"r1 fo~kl:.I['Uyor V~ I<'ilyma· II..MI lckllir !)(!..,ll!l~ hlul1~t
rdllyol:'.

Jl'lpiz Ie-

mllmkiln

Kllm[ftllr.
memurlYl!t (Il'fllfhk'l..illl

B""hrmudau
~']etri!! tepi:'d!:J:1

Riiyiik MiJh:t Merdilii Rei,.i, Mw.ta.fa K~mn.I Paf<l!
i"tn KUi'IlQUUII .. 1ke.r1~1'~

U.wfi~o
In [zr!l'e

I:I.D!

A'ltll'll~
gll'\,..

In..t'j ollH'llk
baYllllllldtlJl)

~~

Ie

bill'

Son d'i!t'li ( th blr ",rnb~r;!.1 'e:mc)'(\ ba.,l.[J,mL!, Vol!>~j}':ulpt blL hall'l oLduk,. ~,"l!Tn:,'eL1, FranSlzInr, I:n.mun ol'ltln(! ~(!I;n1(!k hl!yo'l"] r'. !':onr Rume· Nlhu.yet lioolyor.
I!Ometln rllil
8Ll:

yJ!iplJjtl

IKI m1Jhlll:l

1111)' ""I

\'urdu ]fl nl!:r Ild3lnfli!! d~ 'ken.
flJ]l:lrd~~ :t1tl'lha!1'1ttlr. bl,..I!i! ~ m VRk(L.J1 mllna-

I _4 -

))1

la~iI.

"l1l~D i1!1I1LII tll.!li'-yulimtTlr, bllYfilJ '1"1 r[ll!U ,)111M
I"i!I

r.. I_ klLt
~Jal:E'k('1 lI"t-

BMt 6',30 d. Mel:ri&1 N~IM ~lI:rimiz Ve IIlIkerluim.ide .V(,I ball;. CJII .Kordiij'iim vazl)ld :: Giind iiJ:bey larnnd. cmuz. OI!IlImJ VWUJan fir .. •im.linde, s:a.b!ili~l'Ib~ Mb.t k& ve kCl'lordu kUm&fich:1I11rJ nil. cdC! ve diimdlir om:. lI.munreme] liuO!!l takdiJat we re~tuuD ~'!Ilun&n bir u,m1l.D miifrrzui, 'emilHflflllriflJ &fZj tillman I!'d.erim. ~ai cnal'l £I'III]lImun ttl;rn-w:i]e Gal'p cephn;j K\Un~rJd~[]J g.yrinnmtaZ4m ijilllkiiliyOl', Y u.n. ,I I..rrn:t dan hdtip ediJj.yo ... H ..nYdi,yo ilti.1 k~~tinde temaa. v,~faMi)'~,YO I C;:ocuk Bahiieleti 23 NisiI!InBDiWk l'aruyor. D~MI bm2eJi" d I I. ee mu1uUt'Ji il!!! d9id'YMilIA,iu, muIi! A'SIIIlIc.all hUlebt: mt:ydlQlJ]!ll ailildB.:rl!m~ Bcbl.iye ni::! rnLlfl.VUU lGtfJ Ak.
t

Ilhhlll.rmd,,1r1 ).'IlI[~ma ~"!'Il!ll, ~l!llIdl" .!llnl tet1llk n tFlllLbl!l verdL Uif;ll :!fI-

mt,d'.l

l!h1l1.'LIIy.c.

kiLdmr

n.kPa-

Cline mllw<wlI
Bu.nl8.Tfllln

U2iun mllhab(orll!l~rd~D

veo hU

m!" tir. 'l'BJi'J'
,fU
NU

lIa ke.lt

3' l'1lli'

1I1L~a. "d ~t C'de i'l!k or dll'kl
Jm:.Lllrh~:mn yUhl! g1)mUldlL gcJmtlldO~tll'ltl yCL7.m'[~

"Il 1tD,,'l'
nl 1uI.'L'_ 1..

RIIHlt

blmD!I' Eor·
kBl~1

kll.:y_11lI' Ca:Ildl!ll!l" II!!:. ClfI b<:\ •

kilt I ~t\tarlndLf'L~nrii.

"fdrl. hl'hI_YCt hIt hML~llj~1 I"mn s"'lrlnln OI5:manll MH.:ln.JIt kRYI;;ok v ben:zl.yen cC;M]
]UII)'1[{

~-f'bctLLl!:dir, $1I~d!l 'll'ultl.iu. I="I:'o::n tllr kalillm h.dl!MI IU:lI!!rin(! O. mllnll de\'Leti i1ro Frl!l.n!!!LIHh all', r.nd. bl!' I'rgtnlll<

gUl:H'}'di lnillWer bU}, nu ilinft.n ~eJdnmezlerdi. Brl ,iii uJI'IUU!I lemiJin.in billhill bil mub r~be-d8 bill" veyl! iJfi wglJi1 bMJIlmiliinin. hqalrll Ujtnlmul, rUilliTTllal ir ihlilllllllufir; b tlZ£tdd!.it. !I~Z?i:e ima! IOIuna.biJir. Hi~bir haUl" ol.manu.n ,IJIJ1U Il:!yU «Iih.!Y1I.r

milri

Inl yen

bIT iJefiU ilUe u kbr Ii uk!' L

Illltwnlarma

kl ([I; piUll, hl.l'l 'bIt Ibn. z III(:llml,llr.

1I' d~IIHIJ::!onf.ll-

tIn
1fi(hn

1!L1!fl.nmaa rll.balim DldY·

bM G"OIhlriyor,

f".r&lUIlnm U· k

r

LII •

nYilm

I ~glll~

),)'lIIri!'ll!fbd"

Lu de: J.,; u ~1l.

He,'1 'lI.lllIrnll. mEirurl!:!I blr \lp ohn bu bUyl,.lk IIflliflllfl, lik llltlbllll" kl 1l1.ltlln hl!.)'ntl dnl".,1 "1I11~n, OkUl'!lit IIi:! .... ['all.d.~ 0 InllnJl1[f DlduR'U mUll daVft:!J.'A alt n.rrl(' L" vUI:'J.!d'J!! r;dlrmilk-

d

D

r~rllgBl
QI"IUII fit!

cdJyor,
('el ldt'tl" 1:I1!' lillian

IkLdclll tiki \'0 ultlmllJtollllJ ~Undl'l"I B blr:l1l1l'l'IIIm1I),lyambrm
Jc;;ln
)'1 ~ blLlll

fNlfll;;l'n]rldur,d.

bulul1ml\-

II:JLI1:JlU'l!b~lgd" III t.J.Ihmln
ll!]

!iII~ - ']j' _""nCCHla

g-uI1U ,II h~'" yc li1l(!tl!"IT'~
iIllX. slI.1tllJ1l1llnln ·011

Suit

n 11.-

,LTyl:u !>,Ibl • DlI) Uk IIJ
lI',tirUt

:,_,m

bul

..-de-Ulk,

blillliU

Franu
Pnrtll

bU-

lllllU'lT,d!l

,I{i.ird'llkll.'rl.,

k'ilm ·uno 'b1!d.lfmI!Y~ ""dlll: PII IIo.y I memur
'~<'yu

Stflrl FilLknt

~tr~"llIIrlz. m'11l1ll0l ·WII .... ,go nTn!)n; vt2cr
(i.... :t1110

\ I! ""lit-

kel:rni:ttir,
Ca.rp &~phe~
Kumand<!111

~Dinet

0>, bllgUn h.lanbl.lJ.daki ilio-=~k bilhltt!l~ri i:n.~, ;;IlmJ Lc:hi ledece'k. tLr Ve ih,JlIl1lm bin.1I I!vv.eJ ik,n, II

rlnc iCl'\lnl. \"

[lotII'D tll,J

k 'i' n

1'~Unl'li'!l gl'IIH1M\'II!llJIJiI~. 11 ..

l~l',plllrll'lIe

BlI.Jlnanandlmd~n c,e".p i~in blU.1 dirl:.~Lifler "·i!lilJ:'egir. Cui'nin I1IQhU1' tarihi cnallll '(IICU!,; hnbl;;derinin 23 Nh!.Jlj Ija. ludl.lr.: cu.k obayrammda. ~;II,I torl:!nler~ Yil. IABiiliin lMW ilemdlC lI"izi:n JIlO- PIl!II::ilkllr.
(I.uUr>;('lKI~Ii.\1 .I
,

tnmr,lflldn' n'lIr lel'f", hll m;u,t n 1111.1'1 ",t.lI"'! ...1 liLt. IIHi ItQ"","I"D1l1kl~tI'lr. IIIJ d"nlz hOirllL~n laf"l1Ah ~Um drtJ:l!l..llr.
U~

'r1iQlhiIJl,,'_r.llJ'~ ~ I (n!fm:z. •

lrll-

Rlllmll''I1M(!;lInm 111m blUr nOllll bir Kulnkllll'lllU l(tld ill' It!!- rUm~ t.Jftl!'!1k Ylktrrnlll)'[ dU~lIl~JJ}'ti'r ~Im r~t;I, Irt bumlJ, !'fl!vlmlL VI' i1tr Vc 1m lll' II.: III !Ir~lyl!. iblr tl ~ytll YCiIIIIf' larnlLlfI glllr.:~ ytlz U [l ,"ok S!!'L~mll bll' )'Or. 0 ~lrtld1 fln~ bumlilt.at ~i1I~grnnllll va.rcll, A1Illk ,"'{1 kl\rlllkk. !llb!!.d:ll :m.rLIi:uU):'ct b. 'i 'll gil',!:lrm ~Jr:t (;1. rllo ,;:olt tllmb;. dUrllsl ttll" ddlll'lldl 11111 'l,'f!flk p~, bunu h I.b(!r Ulitr IllmlU: N~~. I nUkLronnllg.. hlldJ el"rl tno- rdll!1 Uc lcBr"llU'm. ,Uklllror:~Burli :rott ,.tI, ~1Io1! lnlllnml,h. BI,,!).i 011 "I n P dl'l'llunclJi'. Ill' dl! O.smtlnl!·
10) ~~IIII'1l1l"_ mU ll:bll v ki'}"fL (;Ilmi"le lllrlhl' gl!~- mn .. Burll 1 bUltln in'llanl r l mi,LlF, AbIIl.lrnhmElIlL is<!t''1.r IBrlf ken :Bell do In....l'lnm D(!kCI.slylm, Ylktrrr:J1~lmf~n bllh!edQl blr VJnllllnJ!lB. 'hll mIYl1clI~m!..;JjI OIYl,"fek: maIl I D!tly~ ••

~IYOr,

DU redElk~rlltf!l
~ h."~11 rUI

1o'lImIlJ",<,II,u
PJJ.:lIiiI hI!!

O\mIYliJl1I. \tdlk

eum~k i~in rl,,~iI, ~)'lAII.T.fl ve mUD.fa nzl 11 I.'urup Ic..~ ~in lI'~pdrnlift1r. V.l1m I" ehemmiyrl 'Hilme:.j ve In;tvvc:tli loplarl I! ~Irhb tlflbalu,)anmn k,,1 olmll.l1. ","urup k_lI:mak 1fIE'1!Jl.1!lIlLnll!Kor~ }' "Id~lnn ... delild.ir. ~ij1iil'l lllll haJj·eler!:' ~I'IR'i~.] Jerrn Alma.nYJ!Yl!i olIn hllJli'a bill
n:umlU"lI!ll!::

YM

It.. lyan

hllrP

Ifemilf!r~

.'J~

IIC)'I gMr:J illarnk Ilu 1'II.IJkl.bll tf.'kllfIeI'I II IIkl 1;:,'01". Bl;lyl~e clllrl bl!, kuanl}"O!". NJl'1!lyC!t Ikl OlUk'Clmt'tln

,liItI\.lahnIn

~On ~;!tm.llludl'!

~!I-

run

IIDnu Inlllli:r. mlil.

do bill va.z:j~·~U he.b"," IR.lmNllrr UurJII.I!1 1.\'1InELd!l. bln.dlrH£k set 'ttl. ne!lIUl .. , den 1l.~'TllarJl}( Idn1 UQ 40rt gUn k
l:!elUl' ) or_ ejj.}'I~';;'" a.radun

p

y

l:lIr

Di.'O'\IILDU;

S

II, SO.

" ~""') _

bt'ttig; tidd!t~i de ilive ;eduuW. 11.1 k~lule 'YilH'llakt.n kendimj, :rl DIB._l1IIIIYlE: 1941 ilkbeharm .. ..it dow) 1fa.ali:dTui b: !Ulhm.da lotiIHllI!:tin. iilt1.l:n1iij-ii lie b ,la-1 I1l!fb1'. Rayle deYIim edece~u,~ dill: timil etme. e;aizdir, her Ie)"
bWlUi lolLm,.(tr.

EDEBJ ROPi!AN
blr

h:r
-

f{«:U YII.\lrlllm.
OI'lIJ, i'Ilirtlh Nlik1I.h

t; II.dm n 11.1... foC .. ft!(!I!~ I laM ... IJ!!f1S!l1n 1l~lJ'r.ndr 1:11' k.ar-plt liLmbaD"I'

!I! ~ ~rll:r'l;Ir. !I~l :lqY)'u;, k I")'Olll,

ml1 mlljllun AI L.. C"I
I'd rulllrJlll.

t-J1I':CIJ~Jm, Sr-n !IJ!1h1dan i::Udll'· bJIII.Z r:lu-liIl1.J.Um, b.....

Kim, Kimlle Evlanmeli?
9

,u
ml, III

II lIel

\'I..

l~;

I),' kip kac:'lQll1

I 11k I!'d~n lli;erln!.l
IU'

k llil

'bir Dllrdak, Ikl yUz h "lIB',
L

"'IHI~rln ~Dln!! 11 li.
Im.:;k .. t...

("ok

'co

kl

l' H,ktip-rU I yapdmakta

11'l. J{I~tLlmenu

In.-

D~r1rdil: d tliln V f1~rq;I"t"! yer lit', 1',:6U:dl'ycll I;r;r]t Y1LdlZllf bll" lOr-til viLnh. Talll bir r,lIm k .... kufl.! rtU:g1lrlu biln.ber ll11wl.i1 IlIJJgnJaD1y<'rdu.

(Joilin blr y",l Ln~tm"
mllJlElHU -

~ ~lIh~1'I lid I(;'r:nr; mi.lho::mll~. ltal"lI" ~IJ[IT Ill..:"'.k IMkcmlC't~1'!l Ilitllrmu~ ko" nu,u)'t>11If BlJnil.rda.n ~lrL ~L.?mJlI1
,. I'.Hn~r -

No. i
01 nn.~!
kC!I"IU~IJ.YIUf;Lln Nj)'4Z1! rllJtcn IIr:'rL ilJl1U

N.I YIII:I 'I'·e Ail !:Il1Undl! durlll'i'
gl!l::!(!IiII!-,

1:1 Ir I!JlLM.lyO

ijUlT'In 5\1 1I11..m hl,..'-

~tj' fa
d~Dlnr:ll'

bJJ.liltrt.r,
nmclllll!l'

l1t'rcdo::n

buluul'I

l'

Tull!I.l

Stll ~cvmek n(!dlr- 1I1l1a.ml}'ot" mWiUn ? IIZU" kumrlll !.II!;ZII;\'lf - All - lkl!91 40 b~r I!l!!n~ 1lI1I'V~1 ~u kbylU k,illiun Jl:1P' glbl 'k1'l.11 mUhil'M.l. mtddelillldell djplQma iiI- lorr. lfl "Iyn.h ~J5zl(!!'"l, Clutlllki 1"1, hoi n!t:AIUf\.111 .... t..litH[1L Iz. ml,! r '1/ hayl!l.l IDIblim!J(lls!!'. dl lie 1<.11 ~ Hi!tlce ml? lI)'emerll~ Iml$ll1l5l1: Vilcudil. II;HUlll - l'i yrr, hayll', !!1m bcnJm rll.h.o.l "!! huzLlrum,u kfl~lr N I Y It':!: I
• (11;(:

kl i!lB.I'[,m

\II!

-- .lliJ t'l:A.yal\ln bn~[I'I1 'IllHl/'IIfll-u n: r;: aq:rl~.rul'lm bu.rJ!!(jl!, !rurolfldi!.n tid g(JJI fIOlUI!. h~tIll4.liTIH,LlJn b!U) miJ.hf!n!!lI!l key taslle
YA:

"J:I.

hi'!"

gC1l'C'

~1'Il' lII~nr;ll'I.I'm

i;lIdlrllLflll

k!ll:' klllmk g'r!Jphr

-

KCl1IdlSlle

ho1r

giln

sliorU

I)YQI.'

IIlUlIJlIn '~

I'J r.m!J

EVI't.

"J
KIZ

uzaktukl
0011,];

!l1tB.J;hkta. 1m
tutkun rlmB

IiI~UYOruZ.

1101, oJ[lrU.rn I!llrll dim", d~dh~rn~m cli!l'or, B:l.bll:!;l d,l dU~ k rILLI,

m,~tl'Ur, lIIU'trlifil!l[l' tllr lid llmltl'l-l' , Hllu!" DJ1d ~ I"I'k k"rkLLJ'()r.
\"IILg«. go:ro BII.'M

kll.rdr"lm,
ililt~IIlT'1

'U mRC:;l'l'lIdlll'l 'lt11:1 k'l!ndln

l-tlly

blr d.tllk nil Ht' ,:Vhmip r,lIn t d In N, Lily,· Z,IVOllIllll1 J~lIl"l1lIna
~ Iluyor

un""

"Illfm

(,tl m;c

!.:Ie, blr

hUll d 1'1, .brllt, KlllilOl.m(Jnl~'Q11' d111e: );,ii"IUnU ~jtl'l!J1dtccel!k hlr .1(&.

...

Lr, ... I",

I

h B.n 1 YiI~nl lL.z:0rlna. eyflo bl r ('1 arllb.J.!lmm v ~tlrll~llr,I II'!: 'IJLTI 11 1 r:i'!&YIl\rIIlM f'·I1~rlllrl(l )"B!I'lm bCllI ko:rU" nililillll' Dd hrda y 'UrI· 1~1 Ililmda 1m Lft:lll!!rd~1l klm.lnln mf!L.~!1"II~ICIl elmtlJl!: orndlL 1i,llldJ,tnn yorgll" yl1J.ll. kimlnin 1;11\I10.1e aYllldlL btl" hn(t.u l!.o.rllnd D,{I.mn k rl!ll VII!! n, 1J. ZJllIlmn iI koll1n1.Jnyolnlil: blr dl GllndUil o;allr;tlrkl!n kll,,~clfi 0; kw bRflll b.!;'km"LtJflt". 111Li!! Gna c Z!I.]'llllT'r; . I farko:d11lyeoou, gl::':'o Y!l.tagTf'i'!(i1. Lkl!n y.nnn~a. 0... o· 1l1llI1 ~Llhlldqm l'DKllt ,Imilly!! ~IIOiIor D"hll lIL'rldl", I 'I Irtlmdr.rloe. lnlrn nu dU,UnlJfit:"" 11;lm Ill" dl.!'lmU~ t.n.mq hi:'rJt:elliJt~Il, blth£t:..~:!w, "'''nd~n 8111<. glbl ytlm;)lcmlff\, Hr:: yaplp YllflA":,.- Iumll' ... mll'l'lInak YI!!:I"ll1.L'11'I1Jo III1YllnJl.n kll.1lmllLlar, 1111. ol~um, Ilutr1Jn bl::!{;lm, t"'n bl1ylll< iIItllllgl ~~liy(ll:eS'~m, hi kilyd" 111)!III1B~.n, d.lrlli'i: IIl!klkUI r,·kkr. 'Ilckldc:r. :!fIldlzl.orl n 1'l'IS'rnd!l L'I.LIJIH: J:' hl!ntm cl~ ...k.. ijJ:zld),ot'n'l!:'m: EV~1t.Hlic.'rj ~l.n'ly~r~m II'lIrlayordu. SI!J1.IIILlll kll.rlrnH~1.J1 All. la· ~lLo;m ~~j'JLiJ'ol"llin. ~ut.nld IIlrer 'CIlF;11"1I yll.l~t.lI' r, YIHlylltl1l \1('1 tanbul'flll. (Ia ,>!Ipkll'lllkJ.tllrrJU ![IjI'l'llhl·. fI.,l. (!i(ll;"iI .'!ild~ I!J,lr Ilrtu, ,RClZh:rlnl kODIJ'l'J:I'I,~<d II Y'lLrl.ldU:l~r. fUmkll.n. iiI· tUm lIl'n, .... tKlylQ R"I!;:le.rlnln k pandl+ bUrOy!!n. \1kIlCUloU '~rllJ1 '1J)1r Ih'll. dl11l:U kud r Im",lJ:l J;l'LlPllnndllJl u. Rift 111.. ra Lllm mr')-lrm. r"" 11E1}11!dDitJ'U II hlr "I,'''': Z kl~mllk iiilcdJJ,l"rl h lei" g~"l'1ln - Eu kll! l:!'\'Ilde B.klJ Ye mul'llll'i. SCI) bLllrt nc: I It! "crJJ"1!Itn vrl' 8!':h1:z;IL~ 1 lllde ku!' ,Inl"lnll .. 1(1' II{ m blr kIn ,.it, Nly zI; b"n g !l.lt"CIL \,.IIInrn I Ild]- mUhll\'('1 p, N;I!]' 1'1 {::L"liyordu. SIr lIIYC!ir bqnd..l.Yl2. I~lmlzd YQHlm, :!Inh)'o!" nllJ 'UIl ~ fl .Ctol· b;:;nLm kltll111 1Ifl"11 met, 8"n b~r ~ 111 :y.u.,LI VI! gem, 'IJUlle... mOII!:ndl. 'II '. Cli ;:ak. l;ir;rnun. 1o::ln It"l!I.p fdC'rilJ!', .. bl?-i: Q hi kftryoyli rulllltr ... . u mill\! vr. hi,; blrlrnb:; Hleer! IiI.rk!!t. - He 'i PU.DkIlm'l ''[1%1 (It IRrrU. ~ H.I1n~"I.!Ilr!l? ,

~nrJI

hllLlod~ otu.nn~ Yl"rco turllkd!ILII, ymiJ~ lUI' lnf

'!1
killo ~iI Z .. .kIJ 1111. .
b .. b.ll,;r n, b

~D :y ,JDd!liLr.

Bal"lan

Uulk\.ill~

lNa-riman HaHorLlr
q1't!!,y.n:udu~.

",ila.)cllr:'rd(\

mlldddumumllllu
dii mukllJ")'-1

.... 'lnIUlll· ... l"do Il'mhJllfI1l1~. ,1rllui bUD' IJ ""ulw hr. lllbnur PI'1i lummI! rib I..'11Ii
rll.itJJI.

).d'ti. :yU:r. 'I1Ui II.... II nil "·lm.!!!lJ ,dJI ydl ~ft l.fi 'ClOU~

Ii

7"

qm~'or.

Do. IIIU fllkai

i

.

-e

,. 'I'Ll,r.

.n~

nI'l'llJr. bill!'.

t Ildl"'l

lib I, bll'!;'l)I,

l"1li1",

1:'41".

f1

rt I

1"""1111

C'""r-t.

111'1

11'II"'!"ln

Ifn"'lr'nti I

MIllin,.

('j

"'4~n.

~.

'i

I

'I-

-

....................... - ............ --.~

Eski a In H nllinlin
vLkud.Unii
"a;n~-

~ -_

................................. N '" A TA

........................... ---_,.... -.......

eOI
S,J1du;

adln

....... .................... -----~-----~

1 _4 .. 941-·-~---'-"-"'E'"",,3........

(

M'azi'den Canll Mas,a~t:r

AIz,met
m c ~I'l- r _fta" .. "~I. ikalf5qlul ijlm~k I;j. "lUI fury liar ~diy91 du hc="rkes l.c:t" iailer. Blr del .. do.;ha E:mmea.ktl. OI'lWl yalv<lr " gozl r] hi 1'1 e vv -e] -el1'iHl '(.Ioll\ok i'iiID me DI:' cloJdl. .sonra II; il bir ~ arl'i iler lc~iL H e like:, !;I n.il< b. Iul/'Of..!lI..t. tkl Ildll'!1 aim I Iu ana., Ah""et ko!'ul1i rl"l yiiiLl ddik n HcnWllm JI~I ldL, KO~'lJj .iy..h !::... : leria I IIlmn mY! lllnp yiail k rcl .. ,l.:=rrnin n l'il.~h gozlru hi!)'.jj(llfldii! c nleMlt .. '!ie'~L"'I:dl:r""" uzun kirpikh:ri.!,I~ S&cUn L311J"1 1t13-§lilTi onoll 1;1)'01&,\ blF hl:'Y· Dliha ~"L18 di!fd_mad~. ko"ont8,)'U bd vuiycrdiJ:. Ona ,Ltol'd!:: Ylli!11 ktJ'I,·\:l::ti.le IIwipc dogru I!Hl:j!L..ch. E ..·c -R'eldtii:i wn1.l1J1n b'litiJin i\ hm!l:'t d.~r!efd j, till d lLlCJ in ~I'I1IV~ k rc:Ie,le)'aiiLI! Mmr& by h~ngL'lm'l! I~fl rID.! dl!! bU'drn r,,'id.cllI h.:rlf!dt. Not: )o'a- rrru k\utnrm.Ely,J! lIir~l lPacBgml. avsru n~ln te, et:tiffin.i chi. dt"ll uf~$~ hl1Y'kuoth: Sbl: l" dj.n E.mineyi Ill.H Tin - eru:i:' i cl biLmiyo:rd.u". Yall'llz bit ~ey dlr,iiinUYElrd.u. Kiloyddtll.:=- lnm n mll'ltl kurtarnlO1, VIIt eA· l ZID i.,.lnc II.I1k!IM UZUD h.ir 1;;8.h't" • ri klJrtarmak. ma na!!li L. a cvden ~lkl!ii:J ~ITlldia )"IJrllnlll m .dan l!Iorua h.e;pSini Iklllt"taB1llf" e.m.rnis~n~ orll.l 1{l!:cl!'p! gdd~ Ai· tl. S(.ndl bUIliJjda.;;;i isini 1)itimn~ o E.mlDC;!Iin~ k<JJ1.IJ'·jjJr~1.1.[Lbit!el.::ri Jilma.lJl blr -IIule; _, E.mmi or;lu ~,=[I Plrd~iEl~ I pauiaIIlDJlfl~" yi.n:u gOzu bD! i in.. BiWrn CKBl. .ttlli Ylklld I. D O-C i.n. de ~d'l. E.mmi::lli ~rH.I. gOriil::'lC!£- W~J,;o~ !ill'3lhywrdu .•

Klyamet
.~~ ...z Ha.ki
!mW;e:.!ll'l'de rckll!:nmi'l c:hir VI: ellgl!lfek yllanl

J

I. blf

o gUn

Bu r da 1:.il.1lU lad ar sev cllii EoT'le fJiilliin \;QY h-l'l.Lk. ~Id'det. korky i inde .. IlIYiIon.dll.Ii • , o(oiUnle ~lI;qnll'~r~rdl.l. Dli!:er 'lily • D~ rd
11

$e,h'irde Baglrlnca Yerlerl Titrete'n Erk,e,kler Nere,d,e'?
du b.cni, dedi.
I'<i.:JUn'l.In ).-aloo.I8.I'I.Il.I • ..,u.= - A dooetl'ou. IIfaQnl

*

Ge<n:'.

Zencir Yere Degdigi Zaman Klyamet Kcpacakmis
gibi ;0-

r

Senu

II C!IIi 111z vo= efl ~erln Jilr,1 lbil., 1oO,~c C!i!tli,

b~u·
ot~

~il.dlli:l

bei·
UL.

-

t·~!UIJ~

N ed~lJ.ya'kIJma3tJ'1

klZITDI iI•.

lnJul:p I Ahc;.a1JI
mer"lcll

eal

M<li-I,a'rml1l!. yerl~!:n. lr·r::-1'I1 b,jr ida: ro ilLm..ir'l gi.bl bMI 41 h~PIm.i.:lill IlI.iTll\I!I~l<::rrni knb1J! e~ey<=, ••. Od... d buJun.iJ.h.I.. rm 'iogu zamanc (!:n ei cld.ujl.l h..IlI~ ytnl!! anl!ln Eli,.; ~p~1.ik. Zuppe bir ark.adilljlll'1l V_ f.

Bioi eli
!;

IsJNllea
01

Gl:tiK(.ek

. 'de du.d ilK cdlJ1 deth
ilt:lrI

_

[!'<II:

.B n a l-k. ogul.
I!I
Elimi (ip~~n

iiyli:

-b

.,t.llru .!IILv:vna

(i.pmde~'

dQigr 1,1 yi.lr !.ich.i.: Hllydi clef",1 ir:.aDle rnlii DI:IIl,d~ , rqmminm de evi YI e kJirnt I. Oir ii!eFa daha b:ndi ni· st!l' dl::!'kol'lmp k 0;<1 • ru:: !,'ardl. ne bakh, hcniiz h,i;; bi.r ~. OkB- Diyc .itli. Ahm.d .oi'l'l,l cilnllt,mi}'ll!!f. Eminl:' mJ'LI. Z t.:n .loOyi.Al ~f\ '!agll'l.M It· Ugr t8n.IBnn ""1 kendl r"'1 idii. Birden Reec- )'i ik:Ulit rmak i'iilil rDII lanna ko~uyt;1rdl.l. N{hayel be do~ih ILiIrfl::.der,!!l'k gnu - S~n~1. emmi !!tglu di)'.: hill'. biilun kuvvdil'll J.;udl. Vt' b rli1berct ko<ml!~a be, d.i.llkutUirdl. Kollarl IIU ,.niJj lUI; E.minem du·ord1.l.. KOl'krna I..!~:h[ar. fik.5JL ~c ,.ok E.ve .... rdudan z~man h~r i!U· gliJjyri kurILJl.d'llil. ,i dt: )'lIIl1!unlu»t.llR .,J,itmi,:INOi. Ian b ~1t.Jm~~I_ <;;ilYHa vardtkl.u.n Ev l m mii.nisilc: blir niluabc maoH. zuman IilInun dol t~,a i. ke,ii.:h. at Icdi m~t
~IIU
I'I~'~

ugr:lcllilnl

;tI!~lt

rz·ed i.yordu. m~t t:mTInisinin y;rnm I. tl:

)lak,

mz;;I

D~di.

Emsni.

ht:'piniz lama m ml 1)';!.!th siizlerlc

!:.mm· - J!\hmcde

aalr.:tl; - Ah. A:lunt"t T1ird.e idin. Emi!lCD!I n~ t;a.$.l .. nn a.ltlMl'a i:nIiyOf. Onu kim ~ 1rurLa mq].'or. E.mi 1'It: Ahmcdin ya,,'Ukl~L1 idi.. Onlll\!a

r,

Ahm.et Ibn
la

i](;

5'1::nedir

I!~"iyocr[

reiL
)1'1-

I ablat;.agDu yllkl

de:

bakl:L B'IJ h~ 1& m !:!den.;mkaz:
~
1.

DUll Dllii
I!-V

v£rm~iIoti

de yktl.,.-ol'~
kh~r.

Nunct

Hmm hit ki "ir ~ Ail" .. a~1r}'a:
K,i!.Hlqle.l'in

II"~

Aea. Oed.. Kimst:
~;mp

Srtu.

i~elrd~

kui.

"cp

t.u1J.lll'll!l'b r Ilidtil'im, ~ Atwnet ~dJ rr.e y<l.1JIRn",l. idiil

- Am.n kizml .• ~Il b~yl'~ IC~t i evl"tt, be Judte.n 111.: ~ti:<~e Ik\ll kOic 01. E.:f-endikrimi- It rf,UUld.a bVtiin nnhallc diki~ lUl eWe u~1i. lor' hlilzc:h. O~lar !!lr.I4rdl dil bu da lki1ll1nd<ll zuppe B,l:ro::e trpe~:h:n nn gozU h.ili IJLm a~ mIn!: bir !liUe i.tane v _lidc h ru· Giin.!UDOO . toediiini. II.Ju • .ka:n di· Za..JI'I,D.TJ,I' tuelu.i mi lbaP3 kar11 ye '!!!~ti'riT'd'i, HH; ol~ huhcrm koyKZ.k.) rna h..a.;r"fa1l h yrlln b.ak!!un. rdl,l. $imdi koealamtlz nercde Arad3D .r rniidctet: get;lik.t~fi o I'U :._ H i'Hm DIllie,. d.l!dim, ~1FI dol 'l'l)'OT bil' 'Or ~iJIZ) -onr I dln!.tu- E1ra1l1.und konn,!! ..l.oEi1ll1.r IZIO kl!l~llllndlil ba pIli Horuin nln~i. g~ncr ,.k:adlnllLr olurdub mAli!!. ha.,mdt.lar. l~lj!ril'lden chili de.d· ,b.a,k_ ~l1ah "eSOriinii dc="rL yaru:Jil: KDca I If~ ,s:elirm,1:,. 8T\glll'J"lI. dry!: dWe.dil'O!!r. rtel:i Q:;yle 5\diI(:lil:i'iI b!:1lUl'1l iy(ll'. I" f d imqn~·. ndr !Wtru'lla h~(itirl~c 1I'!:nl. i\l:'ka al:iltklunnJ Ao.::-mi I;OG~ k<ocunLD ;)o·a,gijmbm. hl~1m lIIT'iLda bir 1-;1~ nn~d II is\l.Ql''dun ama n.efefl alch~'rmUil§.~ e r(oI!:!!i I! LiTI iki kaT,dIi:'\I ~kliJ;'ll'RElYI.l. bB4 biitii:n um.3Y")'i ~om~a r. d1:1· l¢m bli IIlrada bizirn nElnun ni- 1m I!!l'k n-r giizl;::riPI ~I::I. tlizuu vwndu, la.!ihl.u. Bun.liucilft.JI crkek bir too !(l£rdina. >Duman bug;m,;ki.i gtb. kat IlItimdl bz llilll"lTIilJY.a b..,lild.L k.adkl'l enlcek lc;; i~;: o.tunTlLazi:lLiL Dlg!:Z'Ie:fil'!,illl ne ~'I",«ekJe'fini dugu ),e[1:: YllJdl. b~i. lo;:lerinden bari pal......... Dtr k~fI illTlI'L~ 'Y~rind en kalhn • Kwml t· , r.arelfl'.[!lie, <I!!,.k~.di!!'I' I'Cc.tl oiluRUin. u.Ja.t.~"' b if lob a:: • lliml&ta oCuTIITlarda. aa.W!. ~dip pofote:dQ< e~ti: htti. Bu IIcler ~M:U.it gl3.m y - A H~ ..ire. !'Ie S ul'onsun1 Brr.az mduOlyh •. dcdim: Gtiz:IClini .a9t,gl Jt an E.rninc. Kia.dn'l kRln} no al \;LJ<I~a· -H n.i.n<l!!, bU.. I.m im ini hI! I Uc.unda. iLa.kom b\lldu,. SlfUliU ,~tLr de ir ~."', kill, b;qlaclJ. dOn~Tek.: di.ki lutclmlar iJiJn ol~Qr, IlvuUl yiiV .... ~ yerlftden doiruldu. T • Ai: -. tcpm. !Ii! z.unao goriimin, gina apti.i 'II'.c: oil r!t,ir ha rt~ Val1DlIIZ J'II'J'IJ.m. rib; '1;1KI:ZIIl Ivr Inl berb t !!:ode- 't1itlyal. kd.t:nz 1t",11 flnL ZG'rl." Em.im:nin lur. Hem O],·le er eji:n dizjflnlcceb.in ~~i. bll)'nu 1'1 a d-olllliJ. ~ Ohrrl r, 01 U dar. w:n;., ka:KUT'tuJduk mu Etnine ~ A· riAi :b~ blr.iklmMQa.kl" I'bu da'ha ~.1k 0 zam.a.n Qwnm ['line ~- dm olMlnlar, I#in.~ GTtIar bimt· dur€lmmu ~I'IL olmaz. namlu da .lRlrh.iokiu ml,lil E.mine )'1 ,. ~lnd.J1l'l yapma.ya ba,IIYl:lr-, h ~1IlL, yUmdl.l i;Oniw: rhliyOl! r II. a rUm d~:r , Klze I!?:i' bi-r i1:f1baktL Du.ciindii .ol1f : - Kwn mratl lH&.at .m!il"l' ti I..r. _ Amlfl gil :lo='iIi I3.ITII.ma.di.lTlo lOr 'I~: N1::e:iin e!nu.z Tnl ) 5~ n-e l!iI;:w 8a ~Im., "zda~ d;:rtluini d~ K LZ.mI.. iLz:m. b!til hal; ~na.~~ m I.l:dli [} aii:a. _fUn. ya 1'1 rna £ittil~r. ~ Erk:ek ;;ocuJtl '!'Inal kl 1II1m:i, rllnden kQfMhniyaca"':!m:' ben kIrk MlDe .!!IVUyim. rGrUlllU- lib.k yeti .~. Hen E.&ck Simdi "!Blar k.ijy<c "Iialm lardu Harmq I'llne,. C':'Jt!. ge:t; b.lUJ un tGl'unuo VilT. 'Hili ~a"md n C"!i'latlar.un luKI UIl i!rI..m.e ah'\'fll 8.lIlR dim, d bile. • k.-ka.r.J!!ll> B,gm zama.rum d ~ dive on] _111 :Ul'!dim d~ hdAhm~t 'Th'~.iI b ll. Demez oLaydlm. kqke ... Yin~ ~ Ni!l:!'11 d-c:di. Bro.! r.amaci ... ~'lI'i'I2 F'lcli mi, t:irtir titfr~, Ib- W. icldi;i ZIlman d!llo.yak. att"!- fuJl pc;rd'£ClO(!:l1I ai:;l:lrn . ~l= 11'1- J'1Irdlmoo ,siz ~ r ITu1 Bl::n :!Il!Ini hnralnp onll111!1bi]' d:~lKi i1ri o'lmazd_. ~kl O1Itan [k,aWMIlII - Za.mlt~ ~r,kokl~fi deiil min,a &I di:ikJl!T. lr:onUl dtl'k bn'll" d!l.rak y-e.meye .LtI.lIl t'f!'I y gittijirn. fl Ide onler iIIh l.iltyO[,&l'GIIIZ.,. mi.%. Hrpinizin &dl!!ri,ng pathYOT. dl::rk .lI&II.JIdn.. Biitijn ben.i aramddllar lila.'" ~.i lhelil f\n'. _.. lhtiy;;.l' ~ lllii)rl-l:ilo;e senor-- hep' iz >.k:ihlbLk l~"!.t2:. o .A.h id&. ee ~T11 iUl a'l'a:m aID. Srq, yetI: I'!!Im bUrUalr,araimcn m.ut loeb' ~fikd~ Aaoo. ii~ ya"p~l'rl'la'T~ :JfI.e'l'eci.c 0 1;,i!Jill'l~ y~r:1e::d ~'tr~n .$~-di m. v«k:tinizj !kl;].:vy.{! LIe HI! mm am !I ;aiIz .~~lm:ll~ro:lJ k i II!tfk~le~! bMlIl Emmwn..-. ~l"'I'Ji.Ln:n:~ BeYJ.llll: KE.YD£R ~p ~nM [I!I', NihlBiYOl i;;loerin· Bunun uzeTifie du.- faz'Ll.t. duro 'b Ii'!. <Cia gVilerirriz iDja_ Btc ~ hi~ lifl dl!-gL1I=imnek t.;.In Im.adi .. n ka,;ml 11 !!I...,~nm. ~&1.Ik yc~i.ri..di:k. ~.. Evi. adM:! i remtlcnde.t1 1b,U-.ffi.c: ? Mitlu:t flERtN
rjn \;oy._.
I::

IDiI:'OHl..

b.a~.I!

&.Iii:.

:£,!kr.k d~iiin IhQ'IkLI oll'l'I:'Ih, 0 hir '1"IIi!. iyll! kadlD I§IlH,(l;Y Ii bl ~ii.m'lJo lindelli d~ 5ufil.t, b'Iy-lTt:h. hem d.e POI zmdr }'Jirrll V1ll~ rna B<J.k lZ ~i ~ 5and.kl!!lr F bI.Y1kt. oJmo-.h .•. 5..t.hl'll h.lll. "lte.c--- iI!II ik.c:Ute: ~u I!a· ml.Z IniI!I ,bdJ..ilf.dl. ~d<l!! yedl.iimiz y·m .. G\!!.mO!! OJ<CfCUiu::rn. ~~lt fUndi tll"lnrl ok LJ}'IJ. y~-nc:~I~r le:mZr:lI:h. wilzctdl. Am C "k~i'c cl'Onm~1$Lln. fUZ; &U. 51irn'llini.z. o.kmn~. K.oHllrllm Illim:: rb,~ d{t",.1!1 Ina <Ill ~inelr ye UlnJZ h.~.- lIDylcyim:: yl:.Q: !;.e'il4p bnp['lc B!:~ ka.d1.nla'l' yava, ys re d eRLliiji p.~ .J!I.1~'t:'. ~el'l orn.ek I~ ~O&u.k .. vq ta~l raraB I topfaylP dag)~ . man !£Jy<imol.m I r'lIlirl d . ~,.yn.i ekilde c.t='Yap )'a b 1a..ilhla.'I', kop CD. ~ In in .. VI!-ri.}-w. 'J IJ rrn I Lb 00,)'Ahhm hanen hi, lIl'lgipllll 1'11111'<11-" Ie gid encniz Iv idu, s:eldi: N rrtti 1'1 hi) Ri ri a 1Jld.t : - HallmJ run..e, balk: 3enm k!l.f ea k~;ya.m.'!I!Iti Ilia-. - Am Db: Q ~iM lCI!iil'J!1if1..:i~ !!mid.. diki, h:!.ttuT;un1L1ll11 ...I:', de.·

glbi haki:kale v lui lIii'lil.l\ ~'::Yllrder die: hll)fId~e 1::a'

wr.

-

"eu

ntz ...

dim..

BCI ve

diJJ'l'

lJtrV~dcn

oir <;~ giir-

DalUl

!IU!lrn.li.I!e:ird

Lim i II

ki,uwilk Iu yam I!.l ito paC-D.k demL~lj_

Iune

m~l~~ - Kanm

o.

Bu
y u::

zU'I.drin
deimelli..

I~ ft,ap-acak I,,>'il
rni!'! Hc;ea",lllki glbj d.eiLl. ~ki ~i~liPlarLn. "'all-'
ldliil kllYanJd.

*

~_~1tUZ.
Muh.:mmtrg
k11'lTIl!ltt

D' KONSERI
'1 Ni an ,941 P'aza,.lesi Aj'~allu

KadlkHy Vaklflar DirektorlUgU lIanlan
eLM.
KI!.dIkQ Ct;f~I'II.;~B ~ )'lLUb DlclJ'e mllr&bba.~

( L i ~i
1k1'<oflund'1J. Ape:un.i1 ~UfL3lDde SwaB 8IIlkAk No, 1. :ycnl ~d!D.ll \in_ya. It.bor!ll.l:uarmd.a. h<ilks 11:.lay1tk IiIlmlLk ~e :r~ (PIlhrlt!.111 gtWuI Bml.JRA Uei:'lI'l<ll:ldn.f' tam tahlllI ~r>tlmJJ..k. tadlr.

SINEMASINDA

~S, RAY

Saal 21,.15 de

---- --..........~- ------ iIIt-M 2Z'i' -~ ------~
J26'S 25
IIU'lIIUIJII

LK.

Ku-ci!'I'etin m,u.a.zza.m Ell FC2.1l1 rl m4$lardL .. FtLhak:ik~ VaLudi~ ala· ca1:I.I.!Jna tu.tma'k: ~ta v!:rdi:il IiIJIil· daldul<11l yili:Il.'iI.lann ra!ll]'I'i1 bOllIa;; to-.;m_agl g1bi gLI'~q run 11Oln'!! bo~ru .,lduRu .alhllla:rl ziru:i:r de; bunlan pamuk Blb .... llIiGil"tl.. BI,I . tiF elm' ti. Mu~acld UJUct'le in1IIwnj tell!az,"1'-1 kanllllilu p:lr!1.llm tt:~·!:. £:dildigiDi tad· ~ bozulacilk. y.i.d.J2.I.u bu'bi.rl'cnnm tl!lI 1b:a~ka hir ~y ya,pam:ud,. 51)1U'sl a.rl bLl rincirin. v~iii u.stleriTIr dU'l'~!:.ddcr. 'ii<lrp I!IWlin" kdll.Lk:,IUlRU1 kiilJilder 14,; rin... ".r,.H1 r Iuyrn.:: lcrini byhetti.. Al; dl:!ki. alqlerJ bo,allacaklllr •.• l:'!'te. bk OruL bi!.f vUJlm da kllIm.a.dJ. btu !mU.a.z:itiJ.l'D .he:;rcii:m .:rc.in ael! kJ1s.t.mb"-'l.I:.D "<!l: be~ dlinya.YMl~lt.ir. Bu l!illCir II N· yll evvi!!l yaiilL• mil c-n Y'iL']~ aiKl I:llill !IIervi b~ la..n VI!! 89j, H yumcL. IClI.Illrye tah. on ei!l'L~ ~ell.clJ~ ve i3.51rIa· viI edde~ Koc:a.mU31afa Pa,a CB. fll"l :u.lcleLini ot;.ekemiyele1 ,unill~ dog-ru egiLnUljll. K<t.dit clflili -dalrnlinin = ca.i .duzlll.it ma.nasllflt lar da Imptup i",in ~i ~ta11n havlusu.ndak..i ;&31rdiQc::lIcmnli daJlaruub, a$\h id.i~ 1'tltkler la.an- mlYorlard~. Muzi:ler ~da:re;U: y!:re di].pnesi!~ klJa.metin kopat:.a,~mhula girdikJeri UJn&n mib~n 'Mvl~iI Biza:n6m bu en )';q- dal' iko:rhuiu ilOln dl!gll, uullll!'danbcri i.islLin-de hurnfdcI y~t [I lL "i~ LN bubn~a.rdl. 1:2 ;unn ;:.~iiI 1~21n acm e.ski 'hir ea!:rin maJI.'I'oLmamal!ll i~ln bl! z'inciri oniiz-eye k~ldD'tm. vc ( I 7) in.o::.] a.:!!Ird.a aLd. getlrmeyc vo da.!liiflm !;ekIIH:m~y~ b ~I.B" .ag.Jlm. Irth dc.tin de Lb d#ti:!.k. Etak.i inLLnl!l.all'll 1"'ml;t1-- S~llla.~ In1 oj bir ,~~d~~ re bu Kr'V'min altlnda bLr ~ lum m:v.i mub.llHl:mhk vl:'rlyndardL. dl::.r Huma kl!tovu~mu lil.td.L BlfBu ihtil:un du]"gWIU U ... I.;:::rede ~OIIC it1ls.lB.r hLJ d:tuya BiJ!_lna. 1· GO!tli. KubJill boil' 'l~I!.~J.D bUaunl t k ~in ~rle:r !larch u. Ktrt unda .rnur~Llarma e:Tm~ erdi. Bu.. !9l- y.a.VAl YI<VII-J aEla~tan rincll e ra.l!t ~i.r mr-thc:t i dt!:.. lkn.ci Sui ['I A>bbmul: KCl'b,,sc.;;.m~t.i. Kiiihi ha.l.ka.larl ara.5ID· l-:!i.aeyin.in Lki !dill ~a.met fl'Ttmalan N.klanan lil. ~ehidi Hazret, z.i:nGiJ ~im daha b~ hB.SlalaT' da Juzmm Biz",.n.,hlar t.arllhn.d all bu t;all.J,J'lll:ll ~t.~ K ~llI..ruI k&, It.! hit~ ;.'!CWIrl if! Q ..Dine! J:: b o· ~l8.nd Ilia II 1,'i:! 1813 y.lm.d.a ~el'ind en YJIWl halk b 1,1 nl"'lfi.. I'lJ l:~feu.il'm~

ti:

*

ac:

:ve ,h.rl: embk

.-aluni.i de "'cl"l1l~ta-

llIe!l'"l.'>n

in c-cnUOtml!l tun>; ~cbekdl

YWuu-d.a iUb R.Ili lIIT Aklirlll

clns 'be me'll'kU yo mUd:!I!Ue

gs.yrl m~c:n

mtnkul

tamtmlJ 209.:3_1:141 tltrihlndcD kWe;rln mlldilrlUl'l Pc~InbIl!

p=!lfl1OOe

ALIlw:aktU'.

lilt

ZAn
g(lnll bulup
!5Il

"08 Jr.lahlMAt nli.Lmt'yy.WIttne

tJ

,l~d9}

t 7 de Kar1:-B1ve 1i:!!k~rllk gUndlll'{me YeDi

dB dil~tl:rd 18"lIm nilfUl!l

tu1c«!remJ

adresLrnc -

Turk Film c.ilig,!n in Biigiik ZafeTi-SimdiYI1 Kadar Yapr.lan Filmlerin En 'Giizeli

lohisarlar Umum Miidiirlii.iiinden
CInrl,

mElSl"alml VUlJ'Inl.

Thpball!l

di: lst.anl:rulluli1h ['I Dlaeak th t.tlaI· ibir liJrl::iO!! J'a.ptLnnJ!\'I:!. BLI ~l!>bd[oI!'yi grail. ~l!vbll.ll.rl! lMmdll-lI. dor=a~ d.a:",ala.u b'-1 zi.nc.ibiiyiik b<l.ttst Y~ri ZJ1.d.c::r-,tu.llli.1.. 'I'm altl!1d", g~fiiNrdu_ Ljer bLl bir ooll'c;unu i.nJclr c,dcrjc alac.nk.h o· fa Izzdm hattilc Va:l:c:ilrdlKt k; ide de hu iddla tekrarluIIIilu tl. Il : Sc:rvin.J.n eha.h oa ;) ~ blr - Zincirin eltlna buyur .. D •

S

on k~m:Jla
iO~U

B. Velln.Ln wazajln-

d:i..

pl!:rdc::: ile: ,!;E:'I.'rllm4t.u.h:sa:mcle

tat

mtlnl.5ebeb.nl.

hda.t ~I!vrln. 1\ gIllUri ... r..tili::Ul:rlm, cab11 oil' P3I!i1!nln dalkavuklarilc J,uI'Jlalcrlrk korkul rm.r. _I'd e .. h::rindckl e:l1I' ticJll'e-UIll gOSlteren. J!lIICl'

IVIRCIK
PoeI':
yaiW:Jdll

p
w

sa

da AU

Ruan.
11UlK"IUB

Al cakLI tie bill~lu ~rvinin

at.

MllJt&n

Mu.b.I.nlm{:'lII,Be. Lim K.

% ';T.5 le1'f1J.na'b
Lbt:. Kr

MWiUl' kur,!JU1l1.ll

1000' Kg. .30.000
l{'i

15000.00 1..181.00

-MOtea.hhldl

_.

Ekillltmenl.n Ije-Il.II Glinll SlUt! Pazarbk
18/oI/8U 14

C;iPRUT
W~aveZ~M~
IIU IMI

rn.m
11§,OO

Bel'otiu
~~

l"et'll

Mltn&r

F ..

ijlf}O 1mb.

Ks'.
Adet

K pab md

i<6t'rd!:
~lr
1-

16/f/9-11

1'1
111

"'

I'o8ta Ioolt kllflBlode HeJ[Ill!llllt a~m

__

TeI; ~

_
I

Ma gdiriu. Mnakh!ann .. 11'..... 1:d'LFi lJel'l.~ hlr t.ill!kanm 1lri.:J.-:l.l nd~ bQ~1i.J m..:.iTin I.]tmd ... i isk~ml~ k ye '!jJ.'ka.r Ve 'buk.mUnt.i 'b.i!lk.lerdi. E,g-e:r bo~iu hi1k1l 1.~ zincir ya"'I'l~yava, ~rk:a..r, Il'nllJl bq,[ft8 do kunmak 5W'et:Ue t.oI::Hir sne..r ve ,bq I:..iiltiiro de h:llk ta r find.<Ln al·

[inde peyga.mDcriA . -' tOI"W"lI,IJm.1I kanl.ar~ da hu.unduSu M;:tfl ag;a_ea.
hir m::vi, tW'be Yil.Pl6nl~tlI, Bll Wr bell in ;!!U·a..£LI'Iil ",ivi.le:ne:1l 1~ haLa.r.. da. 30 ml:!lJ'l!1! tk;QJ.: !(tiklek ~ir manzmnc:: cl(lla~l'l' ki bit'll mlA'ralannl r"'opya cd.iyQf!l:m~

BUD
mt<libiru:.e

A~tI!. elL 16/+l:/D41.

Ee'y<lunda

:2 1IiJ'yUJ(

SiDl:lJllId..! blrdel1

~rtn
)!;1I.1~m

me '16 nll:Inllnlllcl't

·YU~lI.'!'da

cTm

ve m!lrt~hm

'~.

hl'tta.

su

J'1ilZllI 3 i!il..1CUr. 2~ b t gormllil ol.an
wnumll bU:';fall. :!I<Latkti btllil~[
;1 -

m~c

l:rtzwulmh..

~to.rtlen,

U!iullert-ill Ellllm~.
.gtl::m "0 ~

-I
hu

- 0 TO B --. R--' R 0.- O'N i
. '.' . I ...
NiID~t

k~lamntb. Sir M~l'WnMul'il.ll II' Ta alan Yahwd.i 'h1:H'CUfi,U inkar c tmijb. Zin.drin hakflrrrl.ij;~no!! kaT'i!.f 'l/'erU· d.i. Ta)Vl, editen ,unde alac:~kb
bGf~u z.inci.rtn olhna gdd.ll£:r. Bo,.~lu mihafaa i;skc:m1eail'l.fIC ~iLr
S'tnl

Dikilmi§ 1II,,"g iPere di.il'lW'hiL meH.epberca ~ <tyler Ih va" liiiJ.bii~ i1e
i;ilg«:

B.... :seJ"liD yyeKn.de
Ki

haJil:!de

ill!!:

:l!tm.d.D5n1ii
r!'luhElollUIll!D IJeddtel"l mu"&Illi~t liI:til4.l:TIldoa, y~tdlU'.

temlruiU[I.M. ;lk!;HtmD
iUlvanm.

.tInllndekl

JIlbl!lo ,~I mQl!.Yl'lllthBolJI8lmlo

elMlIlJ'h. bll' muv-illllklyet

a, -E~utm'C

It!yln CflnJe:rlndl!! Kat!~ sOziit go;en ~m
g1ree~ar

IfUJI bU'tiJ.l.an klJ.!!iW. eiler. Tel!. en l

ken, eLinde.1t.i a::s
""cl'JIli:,ti

y.e, lI(!llNyaat

KAY

D E ANN

A

F RAN

D U R B J N 'in Cis ile ber~~r yuaLllln
fUnd

AlQll koOlIIl!iycnand YI-I!hl:!i.OIltktlr. ~ll1'tnaml!ll!r p l"WIDi 8lum;b~ mWtUrltl s;iId d·

Be
dl.ll :

'Qifu

t'ali'lil S1m11MlIlhlLlil.h,tm.
CiaJuk~elIir Dei'lIiJoyu i/>! b.~t ma.haU .. 1!:1!I,t'lde.3bJ. No.

m1lI1..l!1<1:I"dD gil.rWcbillJ". ,
I) -

Jiaam.pIlo,.~[I.

hakh. DldlfiunY c.eni.II t :OLPll::ll I~hi.ne ~lkl!lc.llgl~ dan eJnindi. HBllbu.ki nnclr ya.v~ yaViJ, 1Ij,.fk;;rnay-.a bu~laml ve YaluIdIDin 'b.:i;j111.a bd":r inmekle
CtDUIl

W\~iisl i.im~

ala-cakh4~1il<1 dl.1. ;Hind: bildiID, i... net.1in
['I

bill mDkatns ft.'!Irl QiIIDU 'Sok .ma.dletw. Su .licrrii :l,alhurrllle bir liile ~ mit pili ~idir KIyamm vec:d 'Ie z.ikri hii.)~ Ken.du)'1! adtm:r KIPB)'l DIlIa..anil~ olu:p biua-

ma

Hlllluu.d!l

am.4tH.

IrQk

kit!

DIb··

est

Aua yani

bu b .'et secde d·
f1I,drten kinDye'ttir

Bahar
~1l;YMI 11~'l'ct

lelegi
.

KUogn munlU1;~lISma

LeklJf' ml!ld:.IItIlliI'III!

IJlnCio Dij:~
ill. emd bll1l<!:eH em

k.3.n1Il't'l V<e8lllikl~ ~III
D='lt mektu'bl!iJ]11 lllt1va

7Ji S'Il~'cnmj;:( l,JarUi.
i!i:!ec:e3c ka:plll ~Ilr{l~~rll;

i:tI.a.lrnu,m v&)ln 'I::w!nk& t'~ml!hale gUnU cliJilUtme :10.-II.

29, j'Cc.1 Ill,

S3 !ca.];'>:!

u

hl.lJk.h

Qi.cIu~t:l\l

sOy 1em~ti.

aUndcn

blr !!il.~t INVcllntl

1t:LJ.dIl1' mezlkilr

ki'Hl:lJ5yoo. bliIlkanllt.rn

D1ukb-u;::

tlk~J
ll~

ctmlll(

Dlk'U:'"'£1·YiI!I l!:u 1lZtl.tl'! 1J.a'-b8EI ~mnI1
VC '~1ll!'Ii

111..1 :tJir buPilJi,illIokit P in m~ Z!IIP i.Li.h1ken Kmil!llj ecd ae~cir~

81.

BA'rTA

DAliA liD' TIBMIUlz

uhtoo.lnde yl! lmrh:cll

"'Iup bu I:i.lIIi:!Jeyl Duro)'!:' blC'ilLdCl' llat:bp

mUlul.'bIHftl;'!:ll vl!rrne!erl
b.irltktc

trumndll'.

~fuJtlJ,..
nlzamnam&.
'l~1ti tu

yg

a\ri 1b...etm.

KIlt'1!U' Vl!rmL!jIUr. Hcrk~1n b~Jla g1~h:nbu filmL mlll:llil~iJ. g.orUntiz. SuarelH l,:;ln )fer1 dnlZl. ("V'r'ddCJl a!l1ItlR.lZ.

6 = D~~cr- e.1m:I1limelere glrecekkrlll. ynJWnIEI will g«!iljlllD
:kEimisyoll.8.

~e.

7.f1 gil\l'HlI!1e

pa.~jnril(l

bII.h:ille Ibu ll.lJJsoYCl;

mUracg'[ltll!l.n.

i258-i),

nlgt 151~ No_ lr itrulilim. 61 I1UJ IUnI !"Inc krY~
ol.wunllkt.u.dU".

na.re erde
YA!kl
Iln!;i

E kidC="rI mi· kandil

..

Ada~air KaZaSl Malmildirlugunden

i
K.II'!!m

mauk

l8i·

Bu hll!l!!f!n'l.n,llll1llklka
t, \I

l'I.a.fl_.IJJ mil. kardelJi

MuhMnmm

ffi~

Cfiri)'o tanltndan ISBlIbp

ELE.K
'·RANe.OT

;&

If

SOT
Halik

St.'III'!1

Mmdd]
BLLI"g'aZliol,

C!md Eiillik \IOU nt!Lha\U

R~tU:r'()

:!IaWma(I'Jg'[ tahk.:lk

( CAM SAKIZli
ITO.I

lWY~nu
Miin~'hr:' PlI.t!"l~- Pdr[1 Yllkan:l.a de YlILpllan orttlO\lIJdlL

'Bur'gam"", 'BIHgazda

Baldc '1'oll IIl.iIJJ:LallI
Blillk vo!l mall ILl BIlUk I.I(}U milJ'1.l1J.B \,,,,11 mabl!.Derln Illdukuntlllll kom~unl.l. etnleml

'Bllrg,flZd mllp Zlmm

:.n00
~.3.9U

100 t.lra 300 Lira iii..t.ra\ 381 .Lira.

otLUlmllok Uze:re 11 ntEl n UU Iluma .... tm:I gll.]'Iil mLl-1'lilLllnd~ t.ahJdkat I~", kil,mllol:nktll'. Bu tn..~IL'!'Il"Id' 'BU/ltlll
~8.

SultMt. !\n:mcl ilk defa bll :;em ile 'boy iij,l·

yU!CrL

KOCli, Mua.

'l:ill..kk..rnda MI' mtna

1;:IdlEl!lmda buluDWlllU'm du6)'1.Ii No. !lllc MuhSifu;![.

ad '11'111 eva.afi }'awlll Bal~ uZAb dl~d8ll

mJrnllil-

It!llillllde

v ;.rEI l.nh1dkat gfulJlrt.d.., lUi • bWlllllllcaR: nl<:mun m[]r,ll-

ulofa PiLp ctlmii· nil). mm ....ro.:Undi!l hlllClil yalobdl~l. JH gcirmtl.\l Vc ta.mm ociilmoel!'ini emrC'l:Jnifl.i.

10 glli! mUd-

KOCAM GOZELLER PESINDE

detle I
r'I

rnfizayecle

til-Up oJanlanlll mO~i)'ltkll
:l1IU,

3.1. tl comlJ.£b=:d gi.lnD!

u t 10 da millmLk1Ufl~L

morncll.at.

.'

I IDOR'IfJB-IWIYAGEJi;

~

I!An olllnU1', (ml) iB9Ib1I

'CIV:AD&.&NTABSiN IDR!W. - IIIAZVEA'I'

I'
.

Pl~bcdiR

B LJ bo)de

bir h!.t u

n.~ vardlT.

ij.·cl"id

ve

Nt¥J!i'i!.iI. liIIldJ!l.lrU: ~1' BllI1Id.lll V'er~ VAT.lI.N

E..'lfIIi:N 'i't.I.~ ,MAT'J3.A.ASl.

\I~lI1rllDlIltfll'i]lIl~ r1ni ¥,IlP~, O~· 1,'[lT1)1011i.1 oflil5rnda 'l'c!'l. 2:'i1.'l,,9i'1

hmtbim ~ KONYAl[

-

-

-

-

_~ ~

.

._

,

~

KONGRHveKONFERANSLAR Ad-II, .. \ d,.aldi~lTl :I!(]n L.'},In" Or'~Li'flar krEr hikLmli.ijrl(~ Bt!'jo'l~rbel"i C.,~~ik kulubidl1,iin tca}'m edilel10 R;,mf. S~~,'sgluSlllh fevblidc olaru yu.plUniL 1'FI;3. lile~2:iJj oa.~ml ·.Ln~ lay-in e:dill!n Kad. !1.U11 orillen kmlgrelll ~~ n.m alr r, dCTd~·Jieli or~'I"!l tliJ'm c:.dilefl, lmt:1 ~1' giinii to:u, rdilet:llkt'ir. Sulevm~n c:liineen jril!:il!lH'n yem TOPLANl'J TEH~Rj: vazifelerine Ibl!l .. laml,I1Imlr.
[ermde

)'em HllkQn.lO!:F~ Vazrfe.lerine Bll.,I .. dllal"

dOyent ~~kelc ~rofnijr te:~e:k.kijr IHmek.l:·edlT,

L O:stl!:l

Hiirriyet ve Be'ra,herlik Sulhu istiy'oruz
~IBoyle' 8,ir Hengamede Ba.~illmlzd3., ~nonljj
Bibi Sir ~ef Bu.unmasma IMesJuduz'l
lII,bi
)'0111 bbr

Ingilizlerin

.

Biiyiik Zaferi
II'a~ly'a ta r r

T A Y~N VE. TE.RFJLER:
[.dUll!!

Bd~diYI!
hCSl!li dun

koopf'ratifl

mildd!:il..l. ~o I ",ntt;llnl }·llipiK n. EberiYj!!L h t.akirni olrnn;dlimdan k~l:nol, on bc~ ;;;un "-t'lTIal;::dd!l'l [rlJIU mll.a~IJlUI '[ml~ ronrayi.l I,dlir edilm.i~lir, hU.YIII Lb~:g !lldr~tll~ tr:rh ebtirilm~"letclll. Bl!yog'l1l JlGlku'lIIdtll: T'icar.e t V~i~eti h: .... k.i];:i. rnd, U(I net In.mB z;alcr:lmn :)o'lldanllJ1'U dl.irklmdu E.l!rern Bed.iz. lunir trlilnll.!'l'cbeUle 1 ~I.IIlI.n 'IU.i 51111 gUnU rmntaka T'''iUet. miidurl~g~Jl= lao saa1.. 16.;;0 rllJ. Evllnlzln Nl!lni5' 110·,
f"I1UmJ'

iA

Curnhu.r!y~L Ii Ahu .ill:

nat'

17.5

da

umumi !tnlthk

bildll"Y~

uililma~m

su

cliyc f:orU ml:ITl1.p bir b "'IT~lle redbirl'l:r olIlnu..'.tlf, , a M'i!li ;;~f ki, hi.i:l~n ,ayndere r ;iJ:ml:l'Ilayel v lilnHnlZ hil
,tMhkl!'"ye U~"!'IB.I6iI mudoilf... .001n m ilodd i 'VIe! m ~'tvi bi.Ji1lU [I kl.llV'lo'dII:TimizJ hllZ'lf IruLu~dl,l];miiok. YO'-

ii~Kruv
l.andtra Llalrl!slnd",j' Jl I \,.\
t<:~11

*

*

lor Iki Torpito Kayb[.t i~ er
I .\Inbralilk
(:;;,111," ur:

lunda
1I0NlUZ

dllr.mui.al'l
bir enerji

!"e din,ll:llmeden. ile 1!lr~l:li ;:Oin.

yin

OLENLER:
He~:aL
Elm

edilmirlir.

W:!lgm~1I. Pli!rti

binilSIl'lc!lilfl

terns

n

1911.

lonllnda ~rafmdal1
Ve

T~(:b.. yen~~chiri
!I

B.

oimil,

du,n Balm-

ko~Tjjndc :ule kab,~amna COimtiL m tolir. \'Ll.af'lar U!nllm Mii-dUrlilgii 11111 .. huubc: mlidiir rn\,[avinj R,C'lta.i BClZd., rn IflR IHzl A rJ.: au, 1i:?esl t;)·,

mi:tl5lm YlI.pll cllk t1r , llI~kn'llJd;cu: lklnti !nORD. ~Ii!rl ytldClnllinU tnUna.sebctlle l,UIU ;!III]! !;'Untl ak,.ml

t r-Idlltar

*

saat ::1 ,ell! e\'irniZ "r11~nu'l1~ Ittl" Teller !;.aI' {...... dall bir kcn(l!ri1 ns \"!!I

cluzlij 'r'Il!ll~~1 diF. Boyle bir hl:n.3",j,m~de Inonu ,gibi lruyt.,~ lar ~~f"ii'l hll.l\nml-zd. ,bulunm_ blzUn iorln ~ok bi:iyii, bil' IlLIvvrttir, Onun e r finda ,yl'. sllmaz bll.r kale lI"II,u11l 1:I1r erdu

~"rj(1 I<dffil-.d~ o;:rr':, n edrll ~ • rt:'1< l hllk.kmdll B ~'nn "41, I1ll14lan bll.':'ka. lat!lllat E;!!lmL,tir. Eu DlI1.LtI· mat ,udur ~(:mller1ml~IL'n 1'I,,;hln f" ~~r, I run unl", vc b.h;blrmrJo InIliIlJl La.)llall ,ria Ktt)'d,.,· o.lml:m~UT kIlYl[1t.lr, SIIdec!! IkL tloY)"lrcmiz
"It'" I
I d,l

hB,hn,ehikl
tHllhnl,

~nl1 mlltc.!Iltip
t'~kUr,
tlJ!lolhugil.

1iI!l" d@ te msll

H~rlle-

t!llplu.luiumlllzu 1:iUi rniicadele

Ilklat2. maTI!. •

unQ
h

[ebclc

[mel!!..,

:51l.rn!:

m1.l~1.ur. ) till m1.J tur, 1"£-'5;[ I{(J R: :

B(lz.d~mi:r ijlm~l:U.rhi!l. t:brnii!-

'Il"e}1II1.,pmlcFt

BII"~I"I"hl
flU1orl.lZ,

StD~l1~

E!;OI'l!r"'l!"'~

BirJIS1miz;m mut.a.t lllllltlik ltonp-I:!'II Ii NJl'Jan {In plILIlr gUnlJ !I at 1 t EmJ nf!l1.lI Ii I k!!vi ~al.ilnl&l"Ind.1l ak 111lzrr bldunmalan ehemmlyeUo'! .r~':

Mdli

Y,aptlk'larl

'kurtarmak

!Se:{-Jmll bl.l i!J~~ 1~ln Yllhm:a

re limjz e , Milli .,dimu·m d~ha ve sero bUl"nunnn lI''lrklvh dot'l)''''' doA" uzak gi:irii·i,j n I: gii VI!! nelim, Bird I: 11- r u 1Ii~)'EUut edl!n olr du:,mlln donanblu lou gijaterebill:cc:k 1'II::rh ngi 1'lllIUIlllift mF\o'c.l,Idlyftl b Iilf'f' \'''1'11".. foo L )"1.Jrdu bIT t~hhk!! ka:rIJ!lDda 1.1f I IliLdan tlr. 28 m rt jt~bo\hl. unf k1l'lVl"tlt'-1 didmdigi v.. mdllnl!!tir. durahm .• rlmU, Glrl~ ao;!umm dn . I ~nuolln'l

ki ilteyec:-IIIIJ. 'v<=' ,millln!1 h.a:I.'III. :rC:nlde., !r'F.I~lOl'allm, b.li-

M.'I,

.:2_

ITi"rU 1

11" II! F'lU

elanur.

EELGRAITAtd mNruLlz DI NI....A tsTAlNlUU RI G.EUYOR

KA.

Yanll'~ Hesap

Eden Tekrar
Atinada

IhIiyat Tedblrleri
TEKAOVE SlE.VKEDIL'EN 'CENERALLER, Bl'1 r ,I.. ~l (11.,,,-,) on;
KIa] li!Lnl:'1 PlYfr,

Yugoslavyada

da Llttorkl .!ImClndan Olr urnll f ml1tll!:rdlr. ZlI'hllfiln f~ra.katindl! kru-!
...''''~rh'r

·1

\·IlJ"dI. K~~r u~ueu h&.llndl!l blJlllnan l4~ror"ll'drI'Llz. bu ~okl.:iL~I/I~ t~md,lindt Ikl i:l!rhh ~L(l kru~'iIZoOr "'t:j t.orpldo m u turLpLII!rlnlll m6~·cl.ldll'l!tln Lj blldjrtl'l~l(t<:, i~ll,.r.

Brh:r .. t, :u (A,A,J RI!1JL~r; ..... Im.nllll. Bell>f"Bdl tcrl.l:C! t!e\,am
~1)'(>L

DU-'ima.n, !;'Or1HdLJ.t1.lrtli bU)'t!k. btr sih'lI.ill! g'lrtJe. ~y-

<U1la~'II~<J.1 dofJu dlln.
!11~QZl

hur

I~r. Gldcnh'!l' a.rilSlnC1.l. Jt'I.Il!Ij'. TIll'lst.leu d.~n Ill." !lr~!rce~1 \'ar
"C

~7 marltan

mu'ItUr, Blr

Y"Ii.£I.n

IU08U.

oI!irr".Bunl r, apa:rtJIntl:nI I-rml, mobilI .1 l"lIll blf. i'm~lB.r

c:v sahlpl~5oil~.-

rille. bl'· a130m

aOlleccklnlnl

-

Radl'o

Ga::eLt.:I.l -

BJIlIkanl I)UIULUn C;;'·Il"ra.L Plyer ({OIIlS' lilc ;c. ki B 11\ j. )I'll Nnm' Mua."lnl aen~l'oIII] Air!!; ndr S to;:." CItInC)\I ~ J ,,"I,-tlr, t~lIilldi!! ,

~el Cenl!JkUrnlBY

b!rlLkle bllilirllen noklad illilunm!lk Una hari!kl!l I! lm.I,L.rr GUnd!U.z; Ll Lt,Qrlo !111!Ul'muan btl' :zTr'hH)'il bahr"I)'i!'l![Ii.H:eaddit teleriml'z t&r!LfIn.o:l3tt defaJ<II'I" 1.orpltlocric m-..· iIllr Jruntle blJl:um edlI· ~ttl!! •

I"lnl lerdll". lngllli':- il!"1'\:l Cllmp1::i<!I],ln t L"II~ l.ii
~UI1l

h~ml!n 'b8U1n .I.1'lG111~ ka.dtnla·

n. 'hill. !LID:' m billJ1Q'LIh nllf~Loi..t d·

ItlOilJrl1'l
lin

m!"1~erdtr, l-u~1Ul"ya
t~\'lt

hmtlJclunlJ. ~,*1!lr.

.!Urt1al1 kJ}l.vustLH'X8

tal1l1 "l1dtl M&Il',undakJ fJ!')iil·
I!tml!k
blr"

huducluI1.1:I

mlktar

moHkllt
d~

kl11l ~. Tm.nlBflnlLl

'ml'vcuttur.
k
\(U,"V"Ui!T

Garbl

:Romanyll.d:a.n.

dlr Blr

!wi .y,"i.I.z; 'I'1lkkuu Wl-Qlrlool!YI.I
!l"<lmlerUlTlefil

!I:'>'IiIla\'Qrd:u~llroun di:rhal dl~l:;:LrdRJi:l .,.~~~ Ilenni 1~g:.1 rtrn f'61 bc1d~ 11m I{" looir .-llTJAlI)'&nm, '!z'ug(JIIIlil""}'il~"1 k r r 1:11 r' lllllJTU.l:: hiiJ.zlI'lILmllk Ir.~ n I HI iIt~ Hi !!"l!nC!' liIoh)'ao:::'!'V1U'd.ar. In· I m Hnm j.tlldaJ' \'arOl.U.1r: 'b '[' \ ~hcl'h l t!! b.klen~'bnl>. FilKill wnlij fll'l blr .elk ~ gt: .. me4!'!'1 )':il.pllilltl1ryacat"r

KREM
I

S'lhl 'Porll, b1lyUJc SLnll-tu.n. bUWn 2RrEL 'III!! Flillll.!!! kruvilZOrl Fto:l.Sl Gr>rLera.1 Sir John 0111. "I.lmaWllulirlhl. l! bulundul'U hILI VilXNlZ.o Oiob~rt1 lorpldo )'B s!!lml~r'" ,It Yunan hUllolfIBtlle lorpldD muhribL de B ~eklll PBl,dklllC: !Il11lr3.Y1ndri a· bLI" de M.iJ..::~fLlo k hIlT In Ba Ik WI! rJ' 1III1'ILY()t. ctrn i.'!5ln .. ba.tJrJlm i1jiiIr. Iblll cl:l'rll.,tll'. m !'Ii olmll.k gB)'!:!!Lnt' 1D1I'tu.f konU~Dir' fllll!r oorpldo muh.r· bill! l:iO KRAUN J{ARD[5LERINDEN ml1.ltli !.·.enlc!eTI 1:i~~lI.rnJ'. rdrr mll.imttrl!'fl!O; ItJtpll1l'la mik:iIlhbH; GiSA'DAKA T Ti.MlINA TJ D\l1UUl1 D~LLI'l 8uRd N<!rc k.n.i.. uoHIT.l.ER MEGER Bll!lgrat, :31 (A.A"~ - KCll.1 Piyer, Ed.m ~'e ImplU',I'~Miuk Gtnl!l.kllrrn. '!I rlk, bl:T1IL~rltll~ll!" S~n !II lie Id~c crk!nl

,Mlnll, 31 ~/I..A.) ElugLln '!l:'" dRk. tebl.l~ ne¥l"L-d.ilmi,Ur: In~lIiz. }h,Mcl:.'e N...zm Ai'Illlny

HARP BALKANLARA SlRA YET ETM.f.:5JN OlYE,.-

*

~~'k,,"" ;p:. m~nrup ta~·

II"

B~VEKLL PAnUKI
Z'IYAR£T
:31
j

BlI!lpat.

;\.1;." I

,ETl1
-

, UIKn.Tet!1 mqUr. Z1thll cJiiktI
U/tIrfi ml'l
'I'"I:!

11=U1! _

,A'I"a.~ : ..

>lItlIiltt, piI!"k :i)'ddc.

aLi ,.
.... :.

1!!i.a.,....ek!1 Cleneral ,EJmQvIC dUll. P"~- ml4tltLr, En'c:ke: d..: bUdlr~ltll:il: I rik G 1\'rno'!Io'" Z.[Yluet d.m~r. Pal-

t"~

PERTEV

'N!: ~·!I'orl<, 31 t A, 1\.) 1'1mc.t' Ln t.ontLt'i Muhlll:lLrl

YE:Nlt._£8~L1RM~

IiIllnI<:.,lcl'l P,I'O[!~Tomlllll.\!' lie preM N cryork .Ii flCb'r 'ollan ~1!I,s:makl t'I:'IS"fa!! IlinlY!iIT 1;:1:

rUn.Lkn dc \t.! trn

olm~l!!I muhhlIDlC1-

I!\l::rUPI.I:r.. I'ud'rill~' 1I11Il!'lliu ~uhllf .e nkml!I.·'ma. m.i.1I11 ohu. l·ilSI.J 'i' ~ 1I~ 11: ,,1.111 ttlp H' 'luoh,r, \ rdrr •

HiHeri",

Yel"lilmez;

diye

m[,tJr~
nmk

d.it' . Yl.1ll~~r:III oS!
'b<omlloaxdun&n
TC!kiili ~aIIlrt;:!

mool!lmdfll:
l:a.nrllr~i
gtIJ11jI;l;r;

r"l'ke
hfl·

"BlJlllil

M.';I

'\'fI !iadll"kaUm.i.%h: lie-

"nm.1t

olunuyor,

I

bir ,§olhireti vard •• Yugos-

la"larm son ha,reketi, bu
lohreti bozmulhoiE.
AtiJ'lIl i&.l.ituelerinin
{A.A I LOllldrB,:U

lJ." r.a.bll!n2 .. JU.rd~JNID:

'Iu

Iu!.dM!I

IlUllJllrillml.l.J:!Lllr. ~II ma:rUa .:!<lb;i.llte~ln tI~nIUl~~, 1000 Ie dar italy 11. ba.nd f 1l.H kur· lanl~tlT. lQilYBQ lOf'1arnaJdll m,;'.\'~l olll.n· II. ~ ,lot-f' AI.m~ bombanllmnll i:.a.,)'}'Cllrdt!ri t arruJ:: ttm~l(!J"tlL d ZOO, 300 kl ,inlrl kur ,,'1lnja:S1 mllm1cun ollie k..
~I••

HMl!!fi
Rt!ull!rln

ALMANUR ALEy""Hl!NE NUMA Y~LER D£VAM Bel'lin J I (A.A.) 5111: !lJi.ml bfld~-l:Ir;
Alm<llrl r

mlYOR

-

0 ' Fn.liIb.ild:iTcl~i;ll1c

Tra§ bu;a.klarile Tra, olmak bir zevktir.
Tra,tan :sonr .. ~I!de )' nlkllk verml!'z. Yuzi.i yumu~ahr. He, Yerde. hr!iU"la Pl;lker' TlI'a,

dyOSUl'lUI'I

\kdc-mZ:

rUGI!'Il

lmmBtndlUII

U.ul·

Ih~ltiml
~v-...;.. , ...

~It~y'

iL
/

FfOrt. dlllfl< YU'I"ollla.vy.a'c!Ja !i';::ni.:ien All'1"1li'l'l al~t: .. u nUmia..ri..lu ya· pJlml Ilr. [Oravilo nC!hr~ ij~efinddt1 Marbnu·"·d!,, Sirp r.lum)-i: il,;::rl yol]:ud.m '8.eot;enleri. li,t:n~-jll!'~nl!' ilt h k dmin idb1.ir etmi;;lrrdir, ...b· ta'n'da No~l'd iki AI· tn.n !r' rQI~'!Uft~tlr.

)Ian dl:J1lz C'l!'n~I~~lIrma.~·t rl!l:'ln' llllyan b l,hr~)'l!'m~l"lnlrl v~r~nl 1l1""1It n: hilB'l(lhan"
dullrll,",sml 18." IJ·t
(! ~ 1111

t
l'I11Lt'b--

~I['ml".nln !;~n.
I..!r Bu

\iglilolllo
rUnlLn

Je~\

P

IIhnflH'OlIr
I

0

nlil.<len

lO]"llsnanl 'I" .. r ~lIId
kIlPI,..i']1l Ol':if\

1"'01
I dt'

laQlr.

I-::ru"uJ:O;

IeI'

r!1

k \' JU.6., bull,ro''''' k· II, ILn ku.m,ll·

....

_...

-, ~':'.-r{. :-

.

..,...

.

- • ',.

, ,,',
-~ -

__.

.' .. ., ,

.., .,.

·~_~V""'''''I',· "

~-

.

.... ~.,

ITALYANLA.R.WN HAREiKETI T A,CJL ED1LD1 Belrnd. J I (A,A,) :5lef!lonl; A~m8n flI!Io'l L<:rilil!~i,}'!! u'mlu .. i, t

na lr'Q~u ile
liUH',

'\

Q~ll1.v.

nL.i"u"i

'\ll'I'Ian} \ •• donl'l'ltk b~r .... purl. Bc:I'ln,d_

B. M. MClclisi Toplandl
AnMuiII, ;U f A.A,)
bugUn

,Alrnl!.nh~1tI Ainl1l

-

B. M.

11{.

d

Rflet Canl ~;.:I'I1 ". lOJ'llan 1'1!I]{ I'uznamelie Hln rll

k nhtm· b Iun n

InaUiz Kuv ·elleri
C~llllII!'lde) III1.\luUllk 1'1"111

','lIpuru. Tunll a:! flo ayr! D1I W.
[I

ibqi.J,rtI lard ..!'. dim IU.l"l:'kcol !l:tm~..ln, elan bir Mhjr Ilal:\."'IIn lP"o;;:il'~irlln. ar l...~rI.bu l ~'IJ,lu il11! BdliiiW d· nb.," kiLITTJ)'onl.:J.11 lallmml Llr.

)!:1I.!'lU!'IlflNn,.

mu '.az.l'n!!1 U·

Ba9, Di" Re.le, Grip,
N e ",..al J l.
'K.I hit

Atl'~ IDT~lI'Illl DIG bo.l Kcacr Icali:oll'l;h lil!~di: ] kJl!~eilJJlIlliIdlr, 1" AI<UTU,RINDEN SAKIf\lINIZ HER 'I' ERDE. PUI..U1 I!::UTULA,RI ISR4JtLA ISHYINIZ BOI iiD

I." ",,~

RODlAtiz1Da

mumlYc kll.nunun iClill"oll ]),'2:1 dalrt!· If!'1"b1J ~l~rlrl.ln mu'l1t~IU' tC!rtlrLt'r~ aI',(; rlull:ndl!.

~UUiI1 1 ylll1. llolllllJ:"fU.tlIl. pUskllrttUJ<or \'f!' bltlllrl cephl!'d" \' cld.l,IiI!,. ~LEIIII blr ZtLmlJ.ll

lyan!IlJIJ1I haH~ket.,i IM:~J edll· mi,tir.. Il.MlANLARA TEMINA'l':
Inl ~ok mllnflhdrr:t

b!r

I(~rll\' toJ'lraK bill) kayhetmcdillC.I'.

DIEGl$tKUK DAHILl SEBEPLERDENDIR
31 (A.A.) -

Bl:'lgr dda ,nl!!x bi;.t.i;in , ugo.hl'lO), da :;&1"12. A;man 'C: hal) 1111 rl· !;,ll' .. e hTl~nlo lukl rlnm etk mC<J1\uyt.HlII! bl!" ka~ S' zeteci . ,.

]]11

""~<J

ik

giin

:!Icnra.

~erl!'};

l~oI:a."'~fr.

1.e51.,:<l17

Ilr

rl<

mllmdmh:

~Irndlm~

Y!l.~H~m(!!ltnlJ.Llll kollnulli. laylll_nll ka· bul l:\m1., \0'[' MlHI PLya.J1,to hi rellnln 19U liaJd

'1,;ln YuC"O~lLl"')' l1l:;[)rLml~n C'!ll!tCt!k IiIl!" lil.tll't"J,I'bIIlln mlUlun!lturll1.l'. Sl!'lfl·

mall YJlmE;. out bll&l\~o h.IlkMI'I1· nik ci!lpn~inll' !loclll1c.e mIUtomtJ,(lri· yR" Diva'll Muhll.I!I,·bar EncoUmcnl ml2l'. l'flGHlz t<J.~vj)'o k.ltulnrrnlll ICIMa. oldugu nu \'D Lhti)'tJ.o;: hi !!dll· mub WI OKlInmu..,lur. YIlIUlm h~Jr blLllun· Moc II:!, ~o:1occk 1.f.planl In! ~ 11"· 'LLIl'I l kdlrtl. dlll~nlJ bLllyorli'lli'. ~ YUIi . nlIlIlI'fll,
. II t 15 lc fiafU Grupu ~Bnl'lIrrl1 )'apacl!I-k.tIT umUl11 'Ii' nn

Am,erikanln Yun.anistana Yardlm 'P'rojesi
V~,ingtun,
PotollllC

T. A. ~irketi
Fabrih
Vil~4:"r

~ ,mba g1lnt'i Yllpacll.lllJr.

TUrkl
Ii

lpl~k S II,!, FI)'iltl n; TI!:!Ilinli No., 12 PaJ'U!ti 517,51 klUU:~

lnp-

:!. Uk Brllu.n·8 l'In.",J!l I, Tlifld hlzln~

~ 20
24

1'1!J !)

6-82.5

jJ

__ ~~

.... __ -

r~n d"!l onhm .. 1.'0 mD. :ylIDlIonhli:;un. ll;!ll'ldrn'l :tal nm,~tJr, gth·..nl 'nrlll'l~,"

lirtI."ilI.

de Btl,- ~1!1I'1!1t. ", N..lr. ad mda

J1 r A.A, 1 - B B. C.: yo,Ull!, [-[81'.ollm.

e!)oYl.b

t

OOi)'lllr. An'itrllt,,[.Irr>J~ 11m·

B. B. ROMANY A. YUGOSLAVYAC: Yugc.,1 vy~dliD.n :c~I,.!,'n ,",llib~i'II!:. YA PETROL C.ONDERMI\ OR rc gOr~ bijt-Un meml'il:l~et:;;c ::!ItiJc(in BU'kr~. j I (A,A) ~ D. N. Ihiikm" tWrrp dkmdir. B: ROIn<!fil'8, cliinduGen Y u-t:;CI!. ["'lIuk'~--- dol:~ ~,.,~. _.... '~i..;"'_ ""....., ,- .. .LL;l·1 1L1,,-Yill!'<!.pdrtl~ ihrllC:1I'1i dUItI~r· adlH:p.lc'I'Gen ;l!!r.i gdd'i;i hL!kik1l1~ 1111.1,.;111'1'. da Almlut :IIefit~ Vun l-kere:n·cDI'. MACEK KABINEl'E lemi:M;i. Vl:'l1iL:ni1 ir. 5c1ir, ~,jjn. liul.~ riciye n!:!onU ik: ycnid,-cq Kiriit.. lIENUZ GUt ~~ rnii1tih. • 31 (A.A.) Aim II. eloti. bir lo;&!j; ~ evVe~ B: Or. lli.~i!!k·m hi.iklrm!:!te sir. Loltdlra.
Zllgfoh'i zG... r~ oE'lrii\ Z&mVi HII;... t. li~r:wlc.rifloe. H..wa.til!M.n.il, "YC'. l'ii A'Vrupi'i BizAn'ln ndI:a imtiy.ula liIu m.eWti v.eril.:mM I1rklihmle bu • lui'lil1'lut~. ,H~ln' ;'U Il.ekllfi m~ii k bul
'"'I bl!llKl r.a.EI,yolil.r1n

n. .

_ ...... iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

73,2:.5
7SZ,:5

11 B

20/2:

5 0 MER

BAN

K

hllkJklaI~

'~'I!tim IlIlkk1.fida bUl "'~n[iiri I:J b~r. dC'Y m ~'I~-

uymiJ.~"OI'.

Bu hu u.Ha].;.i

.miQO!ikercl~r, h..iljj

Her.'Giin'''~ )~ , ,,'.1~: .. ':<ft,:j .~~On·'ISa,t,fT ',4..., .~~.'~....~ . r
I ~!.~
~.1 .... ~
--

J

-.--.

..~

.-r.-:. .,."" "-, \
-,~~.
I

J

..

,
-

I
eUDnln hm'lII uD,ha n~",nm~fji buJUi'iuynrui!>,
.... m... I n

A

ARP

Mu.durluQlunden :

ZA LARII

htiyl:tle r",dd~'CMi"l'. ALMANl..A.1t SlRPLA'RLA C;ALtjIYORLAK
Pollrig IIn~

HIRVATl..A.RDf ARASINA NIFAK SOKMlY.A

mc&:tedi:r. ~I::IITtYAT S~lftJ\R~ sllLAH A.t.TINA t;AC'RIl.MAM~, BelBTlLd. 31 (,60 • .'\.) Oil:

Y h ru:1 fl,Villillr.a

JI1.aml~C'1.1eade doll!. rll.grn~. ihd!.·-l "!lion H

n.
'fI

--

1-

-

~ngjJt.o'., pa~llIh Brll
11rt1II I

Akdo;nL:;:; rll-."u Illr

11 .-" IJ.I'lIAILlliI'DI Am I rnl

mno,II.U kly('lIl1i ..

I ~ Nu;illi Ba.'511U. h.briklllliylc: Knys.e:ri e Ereg!i B~z:: FaLrikahu;mdi'i. mllv~y,ll:tll1UDMI lPar~ . !bul!!!!" ~C"r li.ieul" \Ie e111'II!IIf. l'Iy.:ifl bir litera ilItrollk tM'tirJc Uli"mi ,250 r MIIP,lU'lllu halmdil F ..~ I'ik!ll.l.ii.nml%m 'bu~ul1duiu mahlll~lerdd"i m"'ia.m~ rmlllZ t~raft,lfIdll.n .a.fIl:(uilll fU'lb ViliyeUel' ,el"lllilb "'l!!rii1lllek Ul!iffC l!all.ll& Ioncdilrn:il bu~ul"lrnll'khd'U'. Ko .. yl!l~ Al'\lll!y I' EM"e-'hir" A nUUYIlI, rl;'omlilll. AIJI~(.va" '1;,,1£11'1, 1Ni:IfdCi Uzina:am" T~.t;, SI ...·', YOlll.l!lt, Urftll MMdi1n~ T ... :e~ij BiJIIliloll, Mill, Agn, Sihrd,I1Ulm" V.'I'I. 'HUkm~ m 2: _ Yulka.nda. y,e;Zlli ..n.I."II!'lfcr tiil:Gllr ve unD',!.a'IfIr.un bu1wuhdcliii:i lfl.IIbdli 'ftciIB-.ct ~.at.nTi. dll!"l (Tie ~l 'Dda .. inJlumm !fa," m,&h.wJlwd BeLed.iyetm:lell) 1 eald.1'I " ib1arla Riiintcaat;:I"

bOln

lntn

dUll! hk mil- ~~Ll~ II bd;:: dtre.~.gn m~~ lit . h.!.irim Y'IJI'O lav g;ldrr, YamlZ, pr~nnp lub ulc: b t~niN1ii.rrii 1t;1!!ba.ri.i:!. ,;::lbtir. tulim dl:V'I'e.;,i i..n .ah . dllyetl~r i Y'u.
loIil.'PI~mLllcta.dJH.

IITkt

ve yeni ihlikl'lm.etin, ~n

(i('("'n't:rd~

..lnmrudlUlm ...ll!i'i'l blu-lnt1~bh· liiJrL' Fllml I5.I:'1(wtmh)lIm.

BOIItl/Y1Yadb mjl~fi l'rud~ :illrmallll,lfI.~ ,ml!i~a'l' ohlllgunu yaz·
ml~. A'LMA.N VI:

fIl, .. , J\.'li!:lI"J1II<!

tnJ;UlJ.
d..nll blr mlr

n1'JllunUrl

1'1k" JturlunJtl

tll)')1ifl'lEJ"lIc

11 J;lkl hlr mu11 l'iPb~11I1 gw..t!'rh·<udu, r
'C

mlr ..LiI\ill'l \

l"'n'lIrt'llln' .. ~.
O~lrw.

1]11· n·

IJIlI'i!I'iidllCi

i[ll!n(!IlIlIU

it,.

~.,tf. bu nI,'n4f! il ur J\mlrall
J~&

mlDUDm

1I1U1'l i: nWLrlin W1ill1fiil ,lhIndr ol .. n1llrrfi

BI.CRA~l 'Ilad'daki

lilfdtim. U.kIliI~'or4u

I iJ!)·a.T. IInlformnaDe dLlytI.Cllll.i!il.FI.fi

"8 o!orltrl
lli"r

II lIle
I I!IQ

MATLA~UN~N All..ELERIl DE TEltKO)lymU ... AR BelJrr.a-Q. 3 II (A.A. ) ...... Bol,
A'I:mm l:oiGl'l~ ,,'e. ve kDmoID!lIILl(:u; 'ml!-

lITALVAN DIPL-O.

B" Matsuoka
Romaya Vardl
Roma.}1
P... t

---.=----

(A A.) ~ '9. M t·

oyl

Il0l1. 1 tMIl' 1

1oI-tIl.1J !ne milrD~rLn

~t!~k

hllO IJOl'h" ~tl'!tl~'CIrl.lim,

lUI la'llmlill'. AlibdDl'lann

Im~zku.r mlllih UI!f'd!lIlki MiIlgazalUll1rnz.!lI miirl!!c:~tt..n iil!in otll,l!llD".

marn el(}il"j
nHlid.!.'I'lnm

AI- .\lob.

mi1 vt::

ij dll Roma Qel-t ii;hl,yol'td:a 'KOli.l Cli~"t:! t
ka"ll!lnrnl~"'If.

D.at=l~ri. bu nhilh. T.u- ~umdilt'l

Nis N

--

-

.

~

1941

VAT
I
KEZBAN
Muazzez TSlhsin Berkand'm
lui te lif romenuun Vatan sutunlarllilda llVis,andlili e~'FllieBal;ulmLfI'F,.

'1

• 'I
'I

al'
1B17 !!Ie SovIJJAdlI I!!f rguJ'!Unr,
UIi";l'!I~

Z e ville' 8htlyacajj'n_z

D('a'lrl .. r g(lllllnll.

~(>ItmUIi!I oll.n la.r LliIy... m I!n hi.o vllk Itlll1 IJltimLi
1'~lI.mJ
I

DLilbunerin,
("me

zi,den CanlVAT AN',n 1 Nisan Sa!Jt.S1ndQ, Merakh 8£1" Siitun At;lld,
!'i..';:1

1fI1lhrlndlHl ~lk:rI1IL"11I t1iln.y .. yll.
111",1011 I ro.
I>U

rm
hlilLl

jI.'id n d.l!.Hl~u ell rLlL ('1\'1 Iz I..... olu AkfI,m \' Uol lrnAlk 1 .all 2() Oi Gil .. ", ~Ala lkimll
'I

"';file fII.ili!ii!~· 't
r.

Mllrcllo'ou.r1 t lEli:! J l'(Orll"tde ItIi.uJ I'l.a~.--

lam a I'll
bal'ulr 'iII l.. nI!!in

I'kkz .... tIInulL r

• /'I II'IU n !l. :: 12.18

e,
mn

U.

P. Grubuodll

I IkHII.

lm.Itulli

tl~ )
~7 U.17 Hi.54

~:
Y bll

IS.31i
:ZO,O!!

12 1 1::i-l53

:io IQI 12,17

i]..:;.pm
,\Tnbll

-.1.01

15.:13

imeak

~

!j:,eB'

Ui~3 I_Ii:

Ak am YDtBl 1m!! II

UIi.37 20.10 .3..sli

Ollill!~'

IUS
20,1.1

Of)e
Ik.1mlL

3~

H~yv~nla!'m, ctiftlelrn8
Amenta I~ r<;; pf R Pe "ry
lDO» r.:t .. bugUn 0
aI. ~ DaCII oIarllli: ~Mbll ..(~.
II

HAMURSUZ

Jl[gJ i'~~r, ~JlJf'&11i..

5MI,

~

-

In; h;!lle I!l:&I!I1Itt!I] titme:r..

.Il'e-)p.nl.bt!omnll'l

I'll

lIalfl

II!"IU~ ~,

II'!,)

Ie

tm--li.. Ii(..r('h~ "lfll,gl(tIJ,.

1-

Z~!'I'IIani

gmu.
l",tftlllt'!.m' -

)'IIi.ll.r.Y \!!!

Ut-r dUdUk

1511 !>it!neiin~

it;fl?(11 iii r-t·t:ltI' .. lli~"'1I R 'lhlliJl!\,.,.,!!Jl:IlJ II.!! kl.el 1I

! Idlr.

~r'1J'1l
IllIIIM

mallkoemderlnlo
I

k .. l!l..tn.l-

rll,l':_n

I
\-w!1

..

r;lln(iJ
~

~~

...
IZ,

(J8:&'

dOID)~

at-.

!tIlal.~u: ~'1lid.IL.

D4:r~.r

ir.WI.[IJ

blr on! uya

. Jlyilfl'.

Cah.lIln Mblau, rl r. 5.23

"Il:ttaw.o ~

nB~
A.Iq;&m T.. ~

5.31> 1 .16 1~1i5

Ak~! YiiW

'",_ ':01.12

(lUnI!iljl

5~1
l2.H' l!'l.M

ljtl.eo Iklnd1

~: ?alii

l.I!.tO 20.13

~: y.ttn
tn.l.k ~

to

18.n Hi
3.48

flU

Ak;.Dm:
YII_

IS.'U!

GUnl!1'j () le lkLndl

Imak

:

:U:!

IInhk

;

:UO

llLI& ~U6

r~

:

20.16

~2I 12.1&

lB 3
ZIJ.U
;J,:H

IB.«
21:1.20

U..u
15.~7

3<.ti

1~.57

tmQl!:

:

3.i2

t5p2lnya. on 1J.~
.81Jl1'I

!l..tf·OI:l

tahtmd.&n

fl!"

~t.:I li'C !a;p.uIl.rI cno:m\U'iyriJ-

-: e ... -(~-,~
_.1JJ.•.~ . .
Kugu
.~

Radyum

KapJi

Pierre Curie
~ In adam:m

f>il:

_.-

Fu·nna,sl
Ull801 b

.s

1 36 yrlmdR

~1

y~

'dillI Qlmw:tu.

AlIJ;JnIi lIulUn ma,tJr.

hi.

Ttlrk uu"lhl
klk

let-

nUlLU

PlInY" cllmhuriy! ~ ~ la.tv
Gliln.e.IjI !Ul3

kwumu!l1Im

kurulUi\lU

UOOU
lU1l!

tl"!iIbJii:U N.PIllYvOWl

dv

UIIl].1

lSIlS
1~

Ofta

tiline"
IIt.I.Julj

5.21
12.10

:U.M

Y,-ta:J: lmn.k

• 20'-~ : ::1.'18

Oltl~
tkind:I

I~H
15.513

A'k: In: Y UI:I
hmI&t!:

JiB.HI 20.23 3.3G

lj~l

A.1Cfam
Va

1~ 1 ~

15.~

tnr... .k

:W~ :l'.:U

C:U~ flAla
lklndi

lUg

Akfa,m:

I~,H
15,SlI

y ..bn
Imu.k :

lA.~ ~_~ 3.3:l

~\.ktUl:
YII.lm

18.51 ~-_7 3.30

S.l!' 1::1.1"":1. 15.~

rum
lmiIal!I:

18.1:
2(j,-U

GL1nolJl
Og1e

U5
~.l3 It!i.-

lmaak

3.ZS

Ildndi

"latin 1m .

2ll.ao
;1.2'&

OkWl

Il'l'tlaa.BoI.~BtJI

hrtn!:I.. .aIb !Iftu Kil' NJI'. Dikilrl.ea, ImII
loi.lrt.."U ....... tr

'GAZ~
KlmN'lll

Okwz

nri1nasm~n SDnu
Hlilio.L'JI
(lB82l'

MUSTAfA
KEMALIN
TUrklYfl D. fItlLDl: 'loe.I.W RclMlfbm IntOwn (1
0 _)

I11llCelIB.n dllnya

~.
¥'I!!

N ll:1!I,hdel'l

0I

- 11&-

POl 'ft>".1I' i!lmer4:1

Yumurta

Fr&n!!WB.l"

m&k

~t.a

1IiI~~TI 'J'1' h

mptl!tm:i.tl~rdl

haUnl yape.n 1IIe.:j!. . bur pgrukldl. kl

Jl,ll,Mlla.nm ~

(l6Ill

U!

(WZ4)

,8. ltll!et
5_11. 12.13 16A'klj:url

Icdl liiIn B.C'!I ~ Yab!;r lri'l~

,I

(IMO" GUnq

11'.13 12.1.3 16.-

AkIfam:
Ydifi :t:TTmB.k.

111M
00.31.

C!ln-q !kind!

Ybn

;Ut.

lmlllJ(

°t~1!

s.n
1.2,12

AlqIIIm: V ~l

18.M 'lO.Mi

CIlD4!lII

OLI~
lkJl'lIlJ 16,01

16.-

hnnk

:

:U'O

U..::iT :ro.M • a.11

Dmo
bdndi

ItO.!! 12'.12
J.&l1Il

:18-58 20.38
3.UI

AkIp.m Vl!,taI

~ 1&511 2tk5i!)

'QIm""l

dill!

:

5.86 1":1.1:J 1.8.01

JiJq&m;

1.9.~.O :Lll

T

I:m

~:

:3'.1<1,

IkLn-a;

lmM-k

ya .w. FnJm.t ~"IIU'I ~ !!Otuk 11111;11'. HaTIllano dtl~' ne I lill l Il>firll ol.m.u.k ~. Ml:Ju Fa~1..l..n 0; CIU'I'l
r{r 11.

msa.lI :fIIill:nUII' ayi oJU"d; 1Inmom: In. 1811 1II,J"d-' lliIU'mm- ~

1Id.1l1i'.

Cam'Iarm
~l@nll..'H

USUSIYETLERf"
Uu\r1uo

ld_nd'I

,1I.Ihb-i,

Iia~

l~

_IILIIlL

.pmk
m!HiiUZ nJ.ah"rr.

YQ11mI!lIdU''''' · ,,1Ilo.nIa ... ii;~ ~

.BI:! ayl1& iII4i'ao dlldmI dwpi; IlDliU'. AND.I·'HD bod.!a:ma.la:tl g..
IIII.IDII!!mn

5a Ilabta

MaJ I!Itihl!

IJl'irtCll

~IRTINA,

FIRIINA

IiJ,hk elbl '"0 ~ ma.;prt.n bI... lIenM!'" ''ilIWll'fII 1!1J1'i~k. nelltMl r~ lI1II iIJi).blJ~alI I]Q.iI~ fet!l !!o,Juk ~gmlJdilElrma. ,g,ll~., hl!.. .ta.1~ . meydlilJ vcre'llUlrr. nm nn

lJltleri'l, r.e, pu.m !IIlibunu blr Iidl.ili II< I'I'"Jt~fi!1I D~l'lll!! blr 1aLbVe 0:nC"3nJ uyf1Di ~ ~[(Iyur kluIIJ,>~ 'I'oi!

Glillere

~

r.laa;

oIlQ'.. ~

Ilmt

hmmam:IM.
p, ~

Jo... ~ liU Id.n fu:tr _ I1l'dIuI IhImdu,_' .!aIm
q

IlUIm~ ~

~

II:

bDind 18~

birtlX'J.

It6kftrit.

mrirM "rpIl.!.eUdlr. au, ii;), tn~~
..oe o~batro.n:D, f;lwdli':

l~ r..lIli!.a'_.
~ltW~ ~

nJIdI:r.

i1931»
1 1II'layI!l1h VAT ANt,da
IlI~I l..!jl.n IbDotI I>IIj'IIk. DUlni M.a..¥ll rlr. 10.09
2Il<,!I~

NI 4lklli: I~ W'lLhr.

gUnu. Ito ~

Dunl:&I.Ho ~n ~ " nl'l~l'

L. ] iii! h gU!lJ ~l1l't1!1 a.tb

*

lHtl~l!I!r.

tuhnalollilr. A.deto.

8'll

A.~ di.'~. I~ ql"" • kmII., lm ,Ui"l'Iys., HllteD, iiJu,u." Dan..
gN"1l"WI"

tnl:.!ln
15.00.

m

I

kqrl"

1.!11f1 1nl

pm !;Ii

mt'.

[h!J]I'II}7J

!hIlt.

rillS II1rMi 1m~'!l.I'. Bu. ~ ml!.ldo.l

J.I.

IWfpi:l

~

1IiIrIr-

1L1itonllL, krDlltem. b 'o1~l!JI'lnll" Mk flo'1a.!:!!lU
IllIIo-

kiM tatW;a" ~U~ ....

:mli!llll".liUPI!boW

• 91 '1-

115 0 t 12.12

A.kIfam:
YIiUn
I

1901
2OA.Z

]li-iR! I~ 12 16.02

AJ~: 'YII"'I

1t'l.01 1mB.. 1!

S.UI

Imll&k:

lil'.o~ I 20.43 tU)$

GllJ'Je'l

Okli:!
tkLn(lI

12.11
IIMYll

AJu;uQn: Y t.'lI

1mlD.k

un
16.iY.iI

'5--

JiJqwn:
YD~1l

IB.04 2!)'.JI7

~!~

!UI?

imllak

:

3.0!!

!!IIoJll'l'1kill'ljtlJilJpfoUtlilf" KJ,I~ ml'iU.1h1a.r !Ilk tir.k bll.y~~-

*

H!'IliM.

Ohl'fiU!l., I fin. fUllfiz. koz;.

lllIoJV6 o~dlualMl m.W.y .. nuJD;or
'Ire

ItI.II
b;!.rlAb"e
iIIo-

mM:. An\i!l1'Dm ~ fiWt !ltu.

yill otu.

GOO:_

~

iHI*'nll-a. hpall!p

f- ~

",1i't!:I:r.

- . -- ..... -.. . ..-

,f

Ah,met
T.el~f'o'D:

B&,,,"uharrlri

Eminl
HISS -

Y A L M A IN
PiIIIIU1 S. IS

=

-

V A T N E v:l ~

Caplofha.
T~

Takkeei Ibrabim
AgaDln Riiyasl
~

YAI'AN

2

Fiyafr: 5 KuI'Vil

VII: I - Say.: 219'

Bugii.n. 4 iincii Sag/amlzi/a

Ikinci P yer'i Tebr,i k Elti,lelr
It.lym'um by"

non
II

II

Harbln E.n EUlyUk
mlDll VII m

"buIleJ!!

IJI! ,,1IIIIIml"
1iJij,


~&

U,.lnhd

Rd klhnb

h1-

Deniz Muharebesi

1J.ullJrmltfilr•

Batan 3 Kru vaz or
Ve 2 Torpitodan

Bay £den'in Be~ d iDd' MiDlll

VI!

zipI:reti miilnuelXtie: tf&rid:re Velcili .. _

T~

H~e

Ib,aJHldan1e dDIia:blnnJ

"'dhfrmiz ~

~ilu Ktbru

Kil

ANKARADA

Ba~k.a

B. Eden Yeniden Balkanlarda
IngWbere
bin
l1'iembil~BI"I

Y'UDan
iI

Krall "d 1 B £.. en, ,. Kabul Etti
r-.~.
1 (A.A._)
-

V't! r'io Veneto
D'eni:zin Dibini
Boylaml§

Balkanlara

baryaYllme..

toodr..

R:l!uttl';

IFarzedi lebilir

ma.Slndan ba.hsediyorlar. Bunun minlSl; T,acavU .. zUn - me!.uliyetini SO'l\'yet Ehl'litili'bili'1l. herkesln ~i.indll Alrnanrara yjjkle~

Alinl. 'Yonan knit

B. Edetl'~ 'bugllil I&fa.fmd.&n Mabul eclll·

1 bildirmiftir.

RO:MA.DAId YUC OSLA 'V
EL~Gl
RO!'Jt&, 1 tA.A.1 Rom l.'daJd l'~llI.v

go-

MUHA£AZA ALTlNDA.,
tMl4ndlln

mele ....
"!(i!.Zan~
D

D. N. II: A'l'a.utl ku'LI·
IDU.·

",etll lta.1y&1l. krtaJan

Ahme"l: Emfn

l'ALMAN

haf,Uii,

lIKIiIm!!.l!;tedir.

ngihc:::rc Harici;!n: Nanro B_ ve lmpv~LQrll.1k Ge~ DC!!l K.u.rm y R~i General Dill yen:idrn A~ ,ll'idiLel'. lBc:1gra~ dit d ~d~cl!.lc-riad.~n de . r(hr. Bu YC:::lli z:jyarete Ln~iz. m,em-' bal&nMian ,ijz-I<I!!riJ~n IRWb.m, w:uIJldc::: lll:lI.rml:p d.f:g~f. Bu ITW!!~Wl.kum i -Miine pr 1 i· liz. dl!'\l'lrt. iluila.m.lal'mrrl baden. balibio B .. I.ka.n!,jl'l'a )'a;Yl<wa.!lU mani elm ur. .. J,i.f:nnb~koii. ~lnd.a h;H'. bi_n .Baliumlal'"-Cl d.uha f~ yay.al. rn.uma mSrtj olmak i~, anull: _i )'1)1 "'VIU' ediilc hi'!'. Birinci&i BaJb.nlard 0 ]gada'!'

O Eden

ITALYAN
1t0Tt'l&,

BELGRA. TT AN
1 (A.A.)

£LCIL &1 A.ZASI ,A yRlLDl
Jt~ltn hUill·

B i r L iva
Kumandanlyle

rikUttoll!' bulUl'l_

11m!, y(lz. ItBJy&ru hlm1I bk hen db Eeo~gnddBn

1lIrmIfbr.
ltaly_ z:..treb" ,l:IrUf;m,

Itl!fIJl

e.l.!:1J111~'
muh&b1rlen

Vel

800 Esir Aflndl
KBIlUJe; !l!:rltl1~~ ~
""&lIt

pUt-l!llm

de

I

(AA.) Idre.rfthmm Allmillfa

Or....~
tebHII:

b.

h.aJ:leit:et ~~lir. 1 ( ...A.1 - :0, N. Ii; DIJ:rJ 'lEI. Ha>;IDt:'ln 'IlTunhlil&51 lut • Ad. m ~... . aMili Huvat. kOy11Ji )JoII.!!"\.lIlrun nil •

gilllI. mIflmlII

IlIiSniiJ'gii ue Turll =======
O,.tloSIIIl g A,llr If', ,'Iv
I!;IJ

Almanlmm 'YUlOll.,v ordw;unu D mhisini isfmtelrft mlii-IliU'" tile: SUI tatebil ~de4enl Y OIilavyanm ~ 'i'e ermr KraL, S. M.jed" ~ Pdf'O ve IlAg tan1md .., a.,.-ka S!;mg~ 1011 Iv'ah_nda Gl!uend lliG=

JIll'!:! nz.eriJ:utlllld

iabrllata deon!

ratmeD,

net'l bafe..
11111

Hmlz

tID lU«Ilr.
"~II"'II

ill
[811·

mua.vinl B. ~t.l.. blJ labab irk trerue Z .. ~b"e d~nm!lftJlv. H:Li¥Bt IJUltlaft B. ~il.ltl

l<;,iDd~ Ilra1'!I..n?I<I

~Ml!oJI;, 1 (A. blldlrlJDr: Gn&eliEln, (Oe'lILIlIII;

.) -

AtIfiJI

m4Jo.-

ve

Imil'IdAfil da 1111mB iiur8.aM Blddr.

'Mlr

VlIIl"o!ll.v SL 6,

Sm~UUl dll. bt""

Hide gelm4JHdilF. B. KOf.l.til; d ~~ ~y~tl ~mda Jt.,rdc.·11

oglo~

i:&Ii.I.t vtnDl"llll".

kUV1if!!lt },!ifi,nllli; Vir j;;ylc bU' l~lmUt

AVALA AJANSI
DEG~TI

MDDORO'
A'\I"l.~
~
(i;&wl·

---===~~==================~==~~~-=====~~--== [J~ S: nellk Bir Tatilden So:nra

kfalr I'l.yer'ln \I, Z dbl' -

Asmara IDUI"tD
1

'D..N~B. ve Stefani Ajan.slanna Gore:
.YlJGOSLAVYADA M1HVER ALETRIN£ NOMA \'1§L£R. .jNGilLlZLER, YUNANLD.A..R VE YUGOSLAVLAR. ~lRLlG.tE1"MEKT.EDbu...'E.R.. .Y'lrNANISTANA INGlUz KlNVETI YAGMA.K'IADlR .ruCOSLA VY A DURMADAN

Eden we DiU
Belgratta1ar
'0'11

?

K&l':J.ire.

'f

)~

lI'amI':

D, bll!ID1l'dJthu~

mll'ri:m ..I.. n.brna ......
eliDe

P!i"'J

Yr.

c.epbl!l5:i kurmllk.tI'r

k.i milh..... I'", ~

bu-,

fliI.JI'a cl lIZ&~anl" zahmcLr delimcdij:inr ve ,aIilll kin oLm.adlLiana
ipt:ida..d.i:ln hn I&.II.t :ge~ir~n. !.kind .. de b ir k&oj tu,fwj evvtl

Belgrad. 1 [A.JI...J A'II'Il. a;l!!.DI>mm Wn 1o~,

lstan bu1 Borsasl Faali, 3te IG: eli

Rabhe,

1 (A.A..) -

'till -~aru!m mlldllrl~e

t&tJ-n

nt(}r-llik

~

tlul.

*

AlJiiIANUR YUCOSlAVYA.DAN Uc;t.O PAKTlN ALDl.EN VE TAM OLARAK TASDOONE YUGOSLAV ORDUSl.JIIlitffl TERHISI~ ALMAN MALLARlNA YAPllAN ZARARl.A •• Rm TAZMINIl'III lS~LERj YUG.OSUVYA B~LARm

1nr!!l.Iz. ImJl'Mo" Erlbe:al.:l:! merplm4~ yal'ml:

MU:tVIER; ALEYHINE.
SEFERBER
iI(,j.a rl'!]

HEPsml REli)D£m ALMAN
•.,

OLMAKl"ADIR

,l1:u;:t.si

'BERLilNE lImumi)'esin.i

GJnl
Ill'

I
r

e&llmlf!il'·

Serlin. I fAA.)

,_ D. N. S,

MUKAVE ribj, tJAL Y~LA..RJN PdET MERKEZI 1& I anla.t1 Ingilterl::, nlihve:r VI: mlLDl ,s.""'}'ct Ru.lYa ~m r.nii'!tl':r~ bili Attn!!., 1 (A.A.) ¥unBo I)NlLL"" '~iyc:t .... h· L hllllnc k.o)I'mJ!:k VI: urad.. huk.uk.i dcjil, E at fiili: I&CI bll.fl,UIJIU).!'!danJrlmm,dOlt k,am bir ~1i'l:.are t!! ylLZiytltUrin ink' f Ml9"i!IIl [\!!n 156 :!'lUmBl'lllI k1:.1l'ltl: "IuValtBJ)lIy~Ue: toll!.\I"II1lo;l -tmMml!! m~a..rI l)I'ra:km~'tu. till" Bui\i.n Batie <In laid.1!. jj~n;ind mC'VZ11 }t1lN!ln!t IJ Ut;;pindl! du.,. mllinm Mr mW!:'I'~l!/t ml:Tlli:efln:l It'YardLT JU loprakLaT'lnl Yc is.liklsJllI::mni onunlil hclil'J m\id~a.a 1C'1l:m'1':- pi lIttik. Buu,d' bulu.nllJl IJIltlln 'I'll bu 5IJiie 've leaDmda bioi.rilYeler ~in ol~ dlktmlUl kilwell ,!:~I, ~I!! h.l~l" kLm!lO ilW'tuilIlllm'l,i:lr. meic bn.r v~~le:rdir. Alb ~i1yon ni.iluslu YI,lI!a.n.man, i ti:k- Ii !!II w1:I 'I otmBk ~~t'e .:::02 e=lll" alW "'tUl'Ilanda.
Itftlal1llimllz

ftCAt.

b!l'~.LJ Qnl'll AAm.rn',1II ,da. iJlJ1nl? m rdh!'. R!t:fflie - Ie ;'I~lryafu lID batmclr~ ,,-II r Itrttfadll. ha'lo"MI l)IJk __ • laID lIb dtfiJ tuillr. blr Olr
'Ii. IaIUi IIAItl.'tllr. §ddr, me-

te'hlr 'tel"

mlUlu.rM1

~trn~k~o·

la.Li 19n i51timii IOU .almlJ 1m milJ !ktim Dde,~ IuLdir olduiun;u ve
lOt&fJ!id: r;a. ~ 8D!. S

dlk. Bu ml!l;k9!:l!~ld blltnn harp frllUmmi!ll!~ ellm:1%l!I ~1~tl:r.
MiI.D

lIT alb mil)"Onluk .biT millcli 11 •
tel

'*

Hava dDfI batuyalanma; bJ'r dO,til. =1 ~lltunnlJ¥Ur.
btlLnbul.1. Ui118i.arlldnden
al!tll!l

IA.IL)

-

iii N1.u'll ,----~~----------

Sekere 10 Kuru3 lam
100 Kilodan Fazla ~ekeri Bulo..
nanlar Beyao'oame Verecekler
p, 1m Grupunda 1I"~.d.rl~rln iHhabn!l girl) Dil" T,arih va CoijrafylLfaki:iltesirte Geceyartll Ta,.. alrruz Eden Ve l!!Ii. lek;iyi Yar,ahYIIIIISubay Asker... likten Tared V'e Mi,j,d,deiumLimilil~e levkif IEdildi.
I (AA.) lu;yetLrili:L Btu,

~tlbartlln 3 !:inll m,li!1~ ft\\L'V'IJ,~K .. tt:n. kll~ablm.11I ol,li:n
kgyrt'i

l

..Almiilnl iLl' LIli, tdulitlerini IIrt-l 1'1111 I"giliz kuvvetle .. 3-'<J.rm ktl!ldu. IUlI'sUJan i bLr m-lI1!la 11"L-SiLiz H.ui-I Sir ta,tolihill<fi d~ Yi&g~llil.vlar Ke.· .:iye Nazmnm Seigrada ~rmUl' fn~Iihll'ln :!io[u· ... doi~ 1u!.d.11If YlLlnI!.!'L hududuns t[l[bki gOb."i.il~I. \ \' ') 1& Ultrl barekl!.tl'llJ.rl.iUI ;)'0.1 ~. l'IIuhim hir "Mt! tah ..it rtroi ler· cBu h4M.v-, Be:rliooc g~1rn4-,1 illT ....! Sdl[m.t.tBn toe).n ediJmemi.t-!1 I InT tlr. ~[I t1'I!II.I~ ilboefl.nlje Mil l! . dil', Alma.",·ulluk. c.ivanl"ufa i Yo o. tiro Jilin ,11ma,,1 olim MIIMVl'.. Aloma ...... I'll' ku .....e.tleri harp i~ I.am en Alman ,e:$nl aj.ollii Almanj - .Ii kHo.nl b'e ill:1I.IDJr. mOl!lllffodehUll 'w.a;dyet~ kOrlI;iJmU}L\u. T tdb'lIlIliLflruIl t.aM.i:r e(iil'd\ii:ni. UruZUIi uumi b.a,ll~ Bdg.r dli ~k.al]i,yetin m!ow]d.' R"»I;i, koylll!'ri. baihdlr. Cc:-rn; YupJlIIlilY sulhllY· Din yakJh:llg.TlI. Alman. fiimigii'5 .. ....... ----............ -!.lUI IIIT~n&a habray t..a.anr\lZ ~~l'en a;fi.eJlrIal· ['~ pen:! cJerinin yt1:"l:lldlgml. Armll.l'l tab .mum Yu·, ediJcc,~cln ~ll"he. edilml!lIlc&..
Ilormmll la'l"lPil

11I1:."'.)1'OD1I~.

N~Y)"O..k· tan, bildiriyol' ~ Ne,,")otlk. Times ga.zde:Mnio .Bdar tlAi muh!loiri B. ui;ellf.. g~r. Bioolj'dal'!. ttOnde~iii hir )i'liZIdll YunanlllcHm Oh' del go· ~imd!l:l'II Adror.ik :sahihne h~ar :!faplla.n bir iall.rruza ha:~l1'land _ 'biJdinm~luedlr,
Yy!'t!l:l'l'

ya e&in
~iyor.

"Y'l!l~la1iYo. ~~1!1~
..Jnrili:z: Ha.miye

dilin-I
cilllJ

NIiZIf'i

EdeD'l~ Cen.el _K.l;lrm~ , DIn B~rada. glttildl::Tl hahui 11'1JtUn .dMatll!:d hu. Id-ir Yzl::'l'u,~,
ce}l.l!lJni;;til:·, •
I

B"~~III!~~·1

B.

La-

1d.u.'OuI mll!nkul

eUor

ber;B..(gr,

(Dewrn

a 611" Ii,

s,. ~

dill)

_+If:

(DaYIiImJII

S... 6.

~ '1 de)

X;+,X

blJ.g11n .hat l'I:I.~O dll. Ha)'V1.i'I "'e. Z!l'hir!!! b(m!uH'Ldll. mfir,B!ltm1!! IL<i'lltti~

trr,

U!;j
tanbul

lI~i14;

1m'

bon

I cI~

*

tl1f1<m

IS(m..:a Is>- I

Itlbarl!D. t:akI

,fBdar. Wtvtlt.t kmmI ~IZI n ~1m~p, kari:Wlyu 1mlnI, 'mtlme~1
li:!Ilfildo,n

fQUyeuDC 1:.cltrar ~ta'. J!.1I.l'fi w f.ah'l"UIU m.IldUrU H~l

D~
KI...

BekAr Vergisi Kanun Uyihasl Ya mda eclise Sevkedi iyor
bk&1'ilI
btlkli.flllf: kaol

1

er,l1Il1fonliU ,_ ~

Anlc.a.ra,
TIiL.&ytCUI

Till I

2 ni.ean 194 I
If
.n ili'hiYcn, Z;8111 Y p'lhnq

ikIWc..ihinu:

!JI!kQ

Koor~li~ _~ru k.
I0

cd~.
~'I)]"

IIlTrrm

N!!:am

.ilc

tipi

Cemal 'ircKgh dOnkll mu.PI" J.1.e.M,. 11!l!i.rI 111,,10. I![I!"1ml,1IKlflr. A:tIII '1.tJ:~r.e;!l lie ,Imdiyo Imdu Ank&.
b-ul'llnlln

mliltillBU SIrn ~rndan
I':nC1iLmol'lle!l'ln

hdD'lmnil!ll 'LIe.rgIlI:l kalll:l!~ ISylluali a!!'I.telklklll'a'1!1I YoJnMII ~ gO!:"

!rt1l1~1: lI~C'CH~1n1D QIllIUIII ~ I:IvJ.t~lh:;;:c'k ilion h projo

.I1t;yelinll atnJ!m

an. rook m-md.m
til!!'

'Illl

~:!11 mlli!~-

6y.uaHlL.

t;~

.Ill!

-

kiLxl.a
oId.u.iurrCIUl

~.1fIII

b~c~

~di:u lrm, p.'t!Im. IDuililm:1clflri. b~ a;am cMDlil.rm~ g.ii:re OJ:I':Jrqran

odcru~r!t!; .&eri :1m_l-bM i;pli· 'bLr kmm d:1I. ,(i!elmitler"dJr. .DlS'Ulodal yey~ tBli m.dde oLara'k leul. rlnJn de bu " '()&III~~U"1!Il Ilo iG'!!lmt>' tan... 'lui nWeweseler" mill~ ko- lerl ~1dmll'meld!:d1r_ 1alam.bul kmn~ nmm .Iuunm.unliln mu.dd'clli .in. blyo bOnn61 IIlmdllLk M\IV6kkatm c;j maddKirn:: 'lm!fAan. I MtI!l.R ,ZBIIll.ra bllnYllId WrlliC. ednefi 4&lCD~1II1'm S& ~,I.I. 1 de~ X ri:d~ bull.'l:ftll,.(!l!,ktrr. POn !!&lIt 011 bi1~Uk'lll. lIWl.mcJlI!l'c l!\I.!1nJ.II1 ml!~1!li ho.flilllUlI'IlIf .. 0 tlu ml!:'rMlmile bll«kl barR. m~trrur 'll'e mMl'I'LIp.lME '11"11 bll.··
,~I!.&IBbor.JB;

rw

ml'&L

Il.Cl'JI't.al~:rM1Ul

mI9

ge!:~eSl
(h'l'ILlllI

!ui!'LIllmlikll.cI:rr.

t&bm!n II!dllmektel1i1'. .!ll:lli. 6.. ~U. II ,de) _*=,

G10NDN

S ESi
mtI'Y~:miJ

S,akalll
Miivezzi
Yuan:
,-.flAT
KiMCJ ....... Seli'le'l:iti bin Iliu.ya nad
firaycll.
Del

I'ttl!Fft'lI,t1.k.

KIu'fI
I

kallIJ- e<J]

:nmCl'ilkl blmlzJI,
1:1'1 ~

otJblt~1 1"1'11.1 u

oh,:IIII g;U rWm '~t1:1A:1m'ID11 b blzl dati bIlJl, 1m.Jl:lA'ilIlI.

kftm.!I!:~'"

1h:illln

R Lfli.t. cn 1Jd~
l(&.dn!r"

*

Ajans'va Rlldyo G,netesine SorB' 6uniin En Mii,hirn H:idise1lelli
Bil.)' Ed meki.i!idlr, Ih!D'ln AI."
VI]

~1.IJu I'Irnll~tEl!l"thl'.
)'I!I

BOT'I!I!. her gtIn lU.t nl'ld Va ()I\ d6f1.trm On ilI~tlY

* *

V~ G'Il"MI'"MI UW',m 1811 :riD, tWfl'~D
YIIJI..&I11

Bl.ll:iFad'a rnllh~

glt11W: rII Iud!t::r ·verU· ;:;;In!ta!i.ma. mglmbU D.
edlli!lij1

RnlI

tp-3fJl'ld_D Il.lllll

bbUll

!]Fl.1A oUlullllD

1:whllklnJ

II . li:t. m,1lm1mL IlIt«lIL I"il, Ii;\'J h~

mWulikb.T.dTr. iii en -, - 'klnl Ii ~ye1.ID red;--

,fllJlUrycue bulunB.caktn, Bori!!i!I. AJ;;ilmil.dDln I!VY ~ Mnuyo ~ll!ltl menlful lifillmlll: er 'Iubelll

D

"Jmdl lfll'Ol' llilnn II! ~ d,d !OJ'''''' ,ll>ltllr. lm.lt ,nor !.'I!I 'ntd'!:llar bl!llIiz ~kmd .. l::u1'nnmti,yo.:l:ilr. !Faka t, ute, .....
DlLlMk'llI1'

1nm~'I'l:

'belial":!
11m' "

um1ard,

Jltk

III
Pi

II

'JiiIo

Vomo.~I
,,~nill?

dOrU Bllkl'o

liD 0

bani nm ~~b'l"lmI2"·

a- UI' 7
ile.rUl

c~

lanfl

de'ttl.

dl! D111f>'LII:I!IID dAI 0111'1k rl.l'1'Iarneyjl IIkwnw;'Wr. Uk IlItI",11IC Err;&nl l4l;h.

s.,yfiye

AnI ..", dlo loidlk1l!'r:III,

elIna IflIJI1I.

W1m 'D3r1iM.~ Y.,llnnJtB.

It" IUId.JYiI:ile bir _

lNIbihii -

••

KofkillniH:
alii.

,b.rduld, ..

In.!

R!iithilyahdlU'.

-)'1m. ~

,.uz ~

1 '!Dnbiil ffiml.WBl11l1mlQ lll~~ II Wkermt;g; Ilnnnlgnrt, lIIukabU - e l!!nillrcili ,"'Ill trn'M i.lU,011d,l.iIrcn t 1'1I!fb,J:'I. d ,-;or. IIhll'llktt. bllt.rU\;,Ok blr !:I,g!llblJ.]ili

~ebnl'!(~h11I11. Do, ,,1i.kI IfC\"trm~'1 !i!i"1li hlrl klll'\'l! k~.ih:nm

HIIIl"lInlt!!

ell

,nl

UJ t y.n~111ffildaJ g,I.Il!.~lI I"lbl lLl!; mLl;u:;U]lflor h~iI blrdto blill'lt

(Liltfm

yyfa,.. ~Tirinis)

.. --~--

(

inkoln'un
ve Mace,f,afafl
TC)lplll"~ln
VB

J
Beled(r;ede.·
rel!i I3'Cii;I!'r1len!!! te:hn ternin I:'lmt'k fl!lloll~"!!:l!;:' 'buhllllmu,tuL. 940 :"I!lndB I'dmbul,
iht.)'lIl;lnI

--..

..
r;:i,n liei'll'

VATAN

2:-4.941

I

Sular Idaresinin
lye I 940 .F'aa I- ti
Kiii yi 8u IdiIJ
I,~ .• nbl:ll
adediJ'Il''''~

Umuml Meclisin Nisan IGUmal
Glda Maddeleri
Bde(h~ I: UmlLlmi rneell \ 11111 dokha Uti Kndorln k!l"lI~ii:1 .1 tID;!, I nl an dl!!vreli

Pigflsa

/lah'erier;.-

Bir Giinde

Afiyet Olsun
a'Nip.n bc!!.il,ill) denilea ki'lii IT1UJq,lik ve aid IItronG id.mnm
Mil

Haya'f

Hlaz'lrlllyan

1,250.000
Lirahk Ihra.cat YilplldJJ

denc!Il

,rtLt:lo'hiJIdC1'im. F ....

Aben e Mi ktan 9'185,
Sulu, idah I~ lnlr'l BII BC')'<ll~hl.
i"iin
,11

Yerler C:ok Tem iz Olacak
rl
u diu"
Oll.,-

nokled,en: ~HSAN BORAN

~

mi illt~1"I!u.n. Ill!!:' i51uiJj1ni 111'11611'11,,1, Bit . l.m lilli,.1, ;t,(nln Inemt~k~tin: "u:rl rm - ,n1d"'fU:!I: r!:rf1!l.I'I. Ferhlln, i'lire-ol ~.. (It'I..md;, NI: ;MI:!NlE'n )·apllb~lif. hI; b~t:ill ~.IIIllpn hoI'!' 1;;[1 I.Ulu. Bu ~In, Budl:!n cl 1, a fitz.loUobir I~.'I' I;.rL UII nih 'bin k.l!Il"IIrgi.hul.I:LIi bulut;len u,\l}'I:~C'k, ~n.. nuyor, Bl.Id.i- leri!ll plilnl.r1ndan 10k dh huh. Idy~lJ' muli, Lft\",u.i glZUCI: nab!:rdllr edliVor• vere )1.1.\ rlan.dl, r::f~dnh cu, l"VTtn~ nrh vULbllfl,'. ,,·cr· ;'1. srnd n, olrnu T ek:in yurilDl: eli "'e errrir erine don!:!,,; "'Ir \ I mul. .Indm:b. - eu ~rh kim Ir:lit~h ~ L~\ r n ~ Bir .!lI. h bu k.dllr }·If!l~r. dedi. - Bu.rada mil "or~'ol un ki lIoylcmcJctcfI1u: llil. EV~I, ~l~\ j t~n;ih ertiler, Bunlnr er ~k Derl"ml burll)'a 8etir.

Bllmt=k

.1

i<;I'nHlml ~'Il,.,II, Bu 16plIJI1lldiOi b~kdi)'1; l IlrlTl In me leIlJqit

rne vzuu

Tulii II tI I: "I If • I'lln !!"ler l~ U, t'~rll1.'rindt'1'I uz~l: trlln!a'k, .. l.rdn DLin Almlll'il'ii1YIl 91111,.191 lira. Ilk ol:m I, ;!"OlniID l!'i;in.cli.Lrmc t!:ttdllllh Irk 'yap.l' k. hUiJlI ihnl.!!:li<;;illl rnense nnulmn:n, i~ile-r i.. in IO)"llnlJlp ~i!1dt:lnilm~j vl!:rilm~fln, Al· ,t;.ilbll • Ri)i'illm~ ve ~{lk n.ma yel'lrri ,\lIp· man] r ll}'fI.£).:J dil'£i!!r ffluLdeLer
tllllmEl!I

mecbur l lut'lllml!~UBdlr, ... e

...d~flll .... dlI' L,.)uenll Cha.o Kung\m

Ehi,hl.n yerini
IOfnll

tlm~h hd!lr
k'lImanduul'l1l.

1I11il.h.lI.

kllllct
-

g,ij"'cll:ll Evel

bif mU1'11M"ip Q:lrdl.

<littnemedi. Birkn; ~cnil obH hlib~f aldl;
IIlTilul
"rLAde:

gun.

Si!'1"1 m'lIoill HlIIoik~
II!!ftUln IUlI"edd

Han\Jt;u'l' dill:
t!llior Kiblll

-

n !i:c-l",1"l

ortumQ.EI iki EfEIganl1 bil" i I'd )' pHil - "I' nit U It ",bal"! ciaill k I· II~ «0 iriD' dColl!L dlrm I r •• ll~ giln ClGnra. ~ndF~Th,n ,eni haberdn elli 1!::r1nl a¥d.a :j'lJr _ia(;l1'1 doll!lfLD- mi~ B~i or ~•• B'otUill'bilir m" U'I~ cla .. It 'buidulllf"vcl Iilrn ndon.-n. II bununla ~.Lm~i~ Me~hlJl ~ Alii. YiU:ha"l Y.c".nl bl.l • 11111111', b;r ill\iliklll'l t JlIhl. i.ki 1i16.C1l1 h"d bulundur. K~mrnadn nl'lhel!llfli!!llnl d~ d~ kol- III: ifC' koru.lfmuln. dmaMk Bl.U. Bir ~ngilkz. m~cl· PI:.k.i, ~ -~I bi1.ll TaL:. II. It I IIll:gW l1'l'i0L ',m:n, $Ul'lIItle hlkh" St-l'!Il:ler hl:ndbtlti '\ t I)ii:z l7'ii:., i;i.ldiirau. dl:nbt'ri ~Ii. b\.l.HI III li,)'!:'iC'1' r mU ~ I::}'i )'U: r. rek 'lEil Drl S:1~1. B d iieft-

om

b..Z.1

HiI.ml ..mm ve dun hL.1.I1 Ll'tliKcirC' SId .. lu lki k ;r: 1'1 le n liJl"nllllrulime)'~ d ,p,tJl , I. rrre k~nl~1 ve lfl.5LIL~r~dl:'r1 elen yr'1\I Iki ka· mndJl!lcr[ dl~L!!r I ycrie{lndoi UL-: Ie. )'!!:JIl!'rde zanlll l!Jhdil ctlunmu tur, ol""ak ve II PI ve P nll:l:relefl 2'1'!:nl lin n dLllBmOnU.1 kur, mon~lIjl "'.'Pllrnl . ele ~r k ldi 11- 1I11l;[b"'l Ikin,1!I1f blnii~ r Bu d ep ela r d .Ilk.,. IIU 010C'D1. Ilnm inp I:'den kL-IIlml II dt=glltl' n.!' kli} _l mb 11 1M I nd L, fiulo.l hid d. ril-mi?ir . M~I~ t~It-rZlr e:umo Kiillu Ii· AnlL!!r,kaY<i ..tialA )IIi gijndcri.l3~~b(!kPDin ll'l'luhlelil l'1£Lk- ddll!:lll'li;n lton'III;.II~j ~,,.rll:!r y.dnlz IHen Ion 1'1 top!!InJu'k tnli:tlll\el.I'IhUHila yC'nn:l~r1 I~ t.ne ylloiflGln 1Ic;lk -olnnhr 1!;ln bllilmt'I~::-1'hulunmekkdtr. dUlull:I1: IilH. ,.dcrln.e dc ... m 'L:dKi9.tir. mu lug-III konm\J,lur. Br~ ..loY S~Ii.m.e Itlir.d, [d.iyoru~ "Bi!yo-lu r,ta lint!'e .}'~ni81 ~vd 1I~!la" k !I!rgi:ve, d "" "Ii ha I ioe meal ) J!lIa.r~ I.:. lir 'k.'miz l nur i::tm IF. Bu "e me: mud n 20 I r 'Ilk fllml • IT crku to
I:

BDRUv.'L

1~.IIi'!l'OIll ul.rl I let' III yapllml.tlr:
'!;ll'

g'dy

i<;ln de s:ii.rii~def

g' \(,

k;"'JfuJ'l dl!!ri I, f~nd k, ob·gn. kepek, kumdan ve lililun. hlllyaYa kelji d!:ri,i, 1:rtV'terC'yc: Im .. lenin. I hoir kerure] ahlnd. Fit' tine hndlk:. bulundurul:n I wlirn. naml: hii" keten ohurnu, BulgnL!Jtl!lna. bl!hlc. b lmurnu, z:ey. ~ull!ll~d rilolllilul.dlr. 'Y.~il. .\;t'PClK, RgUmumi Ii: rajlar ['lin di~ bl:le- lin. 'Y"io,la .... muyay ),ufilltlil ve b.lrk eiin· diS'e ;! Oil. 1 !llim, In.Ti1.U~m: dl!dlmi IT, ailU;n bu thlll~ ~In k (,il blikliml~r k':'I'\mU(llur. p:ItOr.I'U 1.1')0,000 lin t.lLltmu,~ur.
F'lbr&a Ilhhi leli Imllliithandezde . ~ d Ikknt e-dilrnEJli ve

I r. I vie:rtn

)"I!pml!.

llldir.

°

tlr,

roz

O:okudlJ.t. KlldJ OJ' \'1: "111.'1"•• 11lindd; &holill:' IIi!I)' U 91 B - kl ..i)' I bulmu"itur. Bu lIurrtl .. 9J9 11:'11'" ~I"'(! filii![ rnn 19f! ai!t(!n!!llk b,r 1.010:1:1 Ilk b~dl:dill1lli"llr.

asalar So an Kadln Iki Kadln da Var

At ban. dun bw O¢ n iian lb.abilJl hidui!!Jli a._nlathl.r ki tml i ~ .1ndlo t.. beur d!iyeeegim bUi hidiu: bellim]c «niHn' 'b&lljI. ... r 11ndak~ loillklulru bin.z th demf. ,siz!:' de o!!l!ni.aIIl)'1m.: Bin :l/lrmi dfil"t, ,dijefl, yimni iki YII!,ndl., iki PfI'Ij: blrbirLenm ~ddltul)' IC\i'i)rorln. rak..t da· hfl )"&111ol.n klick, e:ok f . lIIiJo ailt:nin I;Illu'. KI:un Iillrai iRl, fakir delilumhmn ye-cii bel~ecr'" ;KRginliktr ... Jkl. .!!Iill!!' Ilbu evilmeye mIIlde tcoti:r.. Fakir lAl'1IIF diYll1!' ki; -01IILIrn, z;e~ in bir kin s.at.lmd &i1emb: llU"ihmli:!l!' vaki d~b Zeni,n LBrl!lof dlylil iii: dCJ,[1m, kllLrl,J1r'I1 Ic~incr .i.ciz bir ad urn ken Ilim iz~ ~ yeyici mi ...b.l:.II.i1 z ?II Medl:llli kMun muni.t I!:I~_ 1& ber~ ftT'. .'bil'~ .guip :iki genii h: fljl~Ir-~ rJD.1Ifil

.ilde.wi

"tit

~ugid~

IrA IIrllDlzi!ll!lf\ Vc

eze~mlC'

a~

koZll. ipek. yiin. lirWc
lie pllmu

kOlii III!.

il. Fllb i
'I!hrmu

lrpl~r1mu:

l

hrr ed:ilc-

Tahf,aka~e,de Alrse'nlupelnvari

.:"ktir Numuf\elttin n bll l.nl.lml IIr.

t..ll.iliJTlitl'lmd~j_. Uml!Illi

Bund'1I!IO
z~~t kUYOf:

imk.,,,
QR

evll!!flmegc h1f.afb~ dl:. lfl .il:rlcri de kan)/ok.

rC'lI d~UlmJ'lTmln.
l'.!adBfl. ebl'l

't!l

Kg,Sk~ Yoly Y.eikmda
A~IIIIVOr
V H Vc: Bd"d 'Ji'e Rei , doltti!:lr UMi KlCdlu aroin i::iil .. d~n ~OnT .... y.a n IMI F'Itll I.. I '!'fIiidtirU £L tI~

taj lIeri Ara,slnda

e oJ!tlUm:li.!tll.ll.l"
Heyt't Yszm.a.

K 1lI{II,plcrulifi
Top,Lallllis.1

l1li rn

ri.n c\JV~I. ~_ ~er~k klzm IU"

aOlI} iki

!::!dj'yor 'Vc he
~Il

Ilill:yi 00 a i1e'YC
0-.

nbc.l"llI:mt gibi

dim..!elcri.

.E\'nke Ie dlml.t y Jnl'Z r\f i - "'ap !:dilmi§tir. APLIIlJOrd,;, ~.b,tn. Li'll1'cru ile RUip CL 0 l:Cun,'un I!:rim!: lorl irl rdl. Z.mllo,r,nu:dllJ ,l1am.~ Halll vc: M!LI~ r nm ]:IUdr Mubarrb~"l cI b.'IlurlIIIloT alii!!. ~iiniJ ~rkcndcl'\ DI!!'a.J'l ~J1tllklaTl KoakJ.t yol\.ll'ld. Iti i,limlak mLl- ill.im olma'. K.=.bil ~d.rind'l:, bilh lIrah., t. bit C'dilm', iF" Dill i"'i han II)cI~mdC'h:ri lamllmbnml Jr, VC' Inldi:n: k dar In_i~ bu k.SI'n!n yun on.uTld!:;1ri m~rd.nr:la. 1m ~C'Vrill I oyno dhii;ln I ~II~L'I Y1J!!-uF 'I.!(!! b:u Aliy~rain, ~im.dl\i hald!: ik.i elo'in eFlk!l~1kal- .... !ilrlildljllJJ 1I:.. I-d~liIc !larch. Sir Efll1'rJ 'JlIi)"'llQe It~m I!'rlileri A"liz "0: Al.iz:i" kafl!!1 m1Jllf. Bl,lnl r dll hir k!l,. BUrne duym ml tLk. ooliiiii mc-ytilllnJ i'l'ootIil etm· ~@rG:tl. PI!UT ftUni.i iki .i.;6(ihn koclJh.· Hlmhrrn Fatm • .ill! uY1J.!l-8.u.k yllpw k.adar killd.mim.-< lllitLGllktu. bOl' k bir 11'1 'I~ .. at.itin e:rrurmr ril~ t,bir'hi:i ~.e.r;e _ bir u l,'n anla Ilml tlr. 'r\~lI'>.If 0 gun cohn' ~l. ~il(' It ,: ,itt ill:" Ir. 1 j 00 hr •• ~lm(l~1 rchr. "kndlni kl. ml, IC;~I'I kahyeye lUI} nil I)"'or. Ral1.:1biq K bil ,duB. T u.hl Kolede Men,aal: hllltflHldi!l iHk~{ldl:'l1 wid i-p aqaB1a. l.d t ni upldmeoin~ illllil. f odi)rOTd\JI. 3,,} lfIum.r d. MiOlrllninin )'ulh .. - t via Q)'nl!lm1"!lr. 11J'l:. ~Lz ve C.~r:d~)lln duvaTlltfa rlnrenli:l: "Ul rJd ell: I ,;mIn !tapa;l km m~. k:llrJlil J1c 10,"'18. gide1'Q MizrahuHn iliinl. l' II lJ1"1I,tI. By, ilan.hu€la rai'ii~e: .i ,~500 11r8.01:1II D.emldlil 'Y Zlhill<.nc:llini a;;:ml,1 r ve YIlS1lrun hip, Knt A.m.::tn\l,lIll.hl l.'e ~n3~liz~:"JTUI~n~tur" M~r""'j· I:h:rh,a.1 po- C"VV1::lcc h zITla"hil-lelil: ka.aYI led temlJt ~i)'~~du. n li,e mun.c&I!t er£e£ek ",ak' yl ilUI· d!! -fflP ilj'uisinden 2500 lirllYI ) "pacalch. Ogle ...... k.li h.uk!:3 LL)'II:.I.ly.B ~e-. lnllm, ...e pol •• 'II III! Lyi::l. eimj'l'. IIJd!r'kll!ol'l anI ,Ilml:'flll(", Aiha.:r L.i.vren ... die' Kil..bJ lehrL- kildi.. FIIl::at EJgil,fI hmolii.gu ,a,arBY K!I'ilnl'rl iil!e'l"indcki Jllnll'lll'k Y!II1=Ililln .oru,.tUI'!lIl n.e1lcellmI tiro ,.,1 ,.,OOl.faa i.:;in kti.....-.;o~tle'l' lillplu- 61"tundek;I m$YCl.llllldan a,ynJm dL ,t;o"l.Il'I1 \' hli-ine 1ayif'l t'dd(",('1 ~llt-ri 1':t.Jc..lL ('C!mncc bUnl ru1 mllIll.«:: !i1.i;!u.lillr !-~Iillrlnl i~ln{ C'~Jni,... )'lIrdu" J...r...rellli r;.hlhilt pl.i.llI~nl 14 ~ d,oi"r'1-l yilzh!llfl KOl.ln; MlJz,~HC'r Ale Imd rJ ~Ik 1k.,J.n "'u" ~'- lerinl:! ~it uldllglJ goa Icrdir, Paul8.r Ally~rri[l T ht ktl. -.n1.mlltl: R K: bil jcehrlni 011· lit int'illll::l~ y&pbjiL 112W11 'bir Pti[. !'tan.hul Emn'yo:: mudurli:igurac: rulmU lih. e [cede: 'Inl i~LfJ me~- leiJd;i evinin bg.drumunda bu' ll:' IIlI:4k. _ra ~innli Hin.dlJlanltl l nkan ve ~e:r iljinde d·ondu. U - mudi..ir mu.,\·in.i S llih.ttin eka. hl!lr bit ll!l".l! hITIIZ[ 'torllhnd::ln yao. IIIl!kc I~~r' indl: bulunmu l\Jr. Ef lin e iliet IH<l3'H1d<l buyiik ,tt"- ,I tu \·c \opl'-k l..:ndll!: "'-I. I~t c:decd;;th. Ildl~i 2.l.nh. bUll Qlml.l tnr. Ylfi.pL Dun eu-.Jul r d1iyeye veri!~iT I VI oparaelllola:l. m~l" Acde hOllf.k ba md!!. DuluS UJumin .encle ce id Il1n f!l!Jhrmlll r !lol'lunda han m; .....'E hI" I rind!! rahkrkat ba. L5""nl"l~ ~n':yci tGpl til la gill; D n In: il~ Idbitilc k<lm lu. Son. 1£rinde blilunduk1: ft fldabft 1.,11'1 Jm:1 Alt\'~di:1l. ,iip- l~nml Ill. Buolan::li!Ln AL~'~ Adli. hill ~. or lJ. Bir'birinr: d,. hilr- HI UlTa."JT1 kii~l"m mu.hafalt e· BUi'd \"1: Innl' El11niy miidur- hi!! edllml Ir. Bumm uzc.rine haD- ye koriclorl rln.d .. dogt.ine di:igunl!:" tel'l !:m.ir~crd.en 'l.1"\I~ gcl.irtmck den p rm khil. ll.~IITl!Il" k hllrh Il- hi1cl!:undE "al. ~ Vc muv.,.ffll i_ d~ bulunaQ hl!l,:,.,.I,,_H'elil, kllhvKi 1"~ll!J.nll. \'c orlillU~1 'I )'glUII,'I·a k"J.)' ~eG-rkiL ErnidC'!:, a!'a~ndl! d~l ria i'i~ri g:itti. Yi!\ll!!r gQ~enni.,toir. Vr bund I'l ~ 11.l:tlaJa, IIn~rc~ ~I'l hun j!lIO:;· "enTIJ"[u. ll8.nt 'O'e kl 1I1'1.. ~tk ..~I"dl. CI;n~I' !G.bil ;:lui rLi!.uneL ili:md~ si" ~ U 1't' ['IC C'"" d d I! ~1'ls I\~:I\~ E,m n i· I tl ~Q! il:etirmeJc i;in Lii.VTl:D!I rna Li)tI~ ~1Ii::&l I'I:.... W,1hml"}!I 'Ire ~'!. p miidfrr ml!lsl.'u.taiine i:,!:uril·Belediye Petre,1 L~mi"eddek" Halitj V~purl" m'ul Neden ~,\I~lndi:! Qul!.man 50 kadll.f jon [- h 1.. faJ'kmda d;:gildi.. Ra'h.ibin mi!jltU. i!~ It.~tlel'llt: f~li¥elc ill:;li. On- kun'ctleri ~!cndn im I"ndc. ,arR,~gbet EdilmiYQr? On iiin 'k cillr ~lItlU'ib!.l1E.m. Hinesini Ofi!e d8,..redel:e~j I rl f otdl,l u nk.a mahllll lund "'·c g"I'lmuia. bl.!l...nan tepl:n.~d mi.idilrWgune 'V k"ler iI!l.':ikVt'kl1Ll!J' H!l')'eU lB §.ublll 1911 ta.I-IILIJ~ val"ur3U1JHII IdaT!! tlIn:nll, , uolgji nile o:rile yoJa G:etJrrn'~1: h:nn. heplIini lutU'lUf. hi_r :m "a~ll'. ten !llll"lfi1 8.njetll!n l y;ini !tuvvelrlhl1 j{u-arll etl'tll Llmned ,Irket • hMllp "II:!' mUlllf'ltl ~lftr 1d.ltlk Iltmll.'k I .1. II. 8u aJnld21 rahlbrn kuvvel. T'iI c;embni kunn~hl. Ge&cdm 1e m",hfe~ldil'. n .... dctrudnn do-jtruyo. P trol Oll.1I UI rll! fUn klll'hH VeJcIlJr::;tl t!i.1' .flneri sit' e .UIYOTd.\.i, Haitil La,,' CI/'V i. bel1ci d~ ehJ'oI: gin'1:eklu. atJlmll:lJnll kif 'l'el'lll'l ~ bulUIlITIIIIK- dan 1 lanbul:1 bir heyet sOndnrtl. Ie • r b in Kd.bil §of:hrine: h\icum ell YUZ'bil,1 YilJun;. }o"a,llIIID ke,iJ l din.. ml,Hr. 1.1" 'et, Hll..Ilt: 11 nunm \,llpUX' J:bnedij;ine biI PU4fiil. hand II:cll· le bl.[ V'aziyeti gormil-, mliller VU' 111.1'. r I bC!l dml:rn~1 ~lI!bepkr~nl r:l:t Pl'Ilrot L!m ~l(dln.)'tlZd~ ~k en be )ord-.. m" uJ:eI!: krl!lln n\.lZutlllIl ,-,lit· h1AIC.'!Iln~ l.l!tnl'1bul b!l'I~.d~!f1!ll1 lu"~lp II.YJ'IL; UvrcMa: c.enu.pt:in FL!!n hiILher mlfh. IIrIU]l t ~rlle"'l< \';:1 clda ~d~~ ;l: NIs N lHI old.~Ir:uni!lan hLIl..! lnln t.o.m FUn!lon Pr ~'" nl!ltJul~l tlir u,""rlB VI'II L~il'll:bJJ~l. Il~r ,gcijyoKiu. KIIL!,dehar E.:rm.i,i L:i"rela, Fili:.!Lin g-alihi, AbdUl t;'AfI'i'AtllB'\, ral OlUl!! 1I11.~lamlUIII'II kll.lllil ctml,t1r, l<'mds;: !'eCl'ktlr, Edlnd18'Iml:!: mlllJQ[]1llta Uyrc:n.flll emriT11:' 8 iizerr' k>:rim~T1 dCl~ru. LUI.draM .. n" SCll A.'V; I _ (i N: U':: • '&"Im: I iG SI r\o!et h l1aedurlul 2.1. !T1l1ymtll. top. fll HIIU" '1illplirlfLnnli. k8.r11 m.irg • Kabtl rtnc- 3000 BU .... r~ s-or!d'l:- l:l~tB-j :di F"'!~ll.t b!J a."fer kcmdl. a 'Rmtn: U3!IIT ·fART: "0 1'lI.olI.Uk tiLl IIlllL, mu m~Lulnl Lr< nen c til '·.ptlrillrlll ~"O~I,UA'U reeekti; bu fi.m-in.d~n vU'g~riiir11 linden cL.u,~ cylun, cbhn I,IV'I'c:t. .IIIeRI: UOO ~ !lh!!:lIIilIlH'c1: (I kejfimUl ettirecekle-r... PI!'tI'l!Il Urn!~·e mU,tel"ll>ere :IIln,~ kllybettlrmnl In:nd[ mrn akl!l~nd& rahihr: baWl! Ii 6lr' mc.:llektllll'ma ~a.lml tl. Ve tf!d Pe'lrol on!.!! InUkllLl dteeeMI1". h ydu'tlafll\. dol. ~tlillJl V~ hn· i· rahibin bu lel'er urdui'u pla.n. Ph.. .., !ttp terllmllkt d'lir. I·blleln 1m. ZAVA.U \'.wr &in< !ilumlc h:hdlt cU!klenni hil· evve~ki 'P1:;'~l!11'lnd .. n ~ok muktnr. hlLl!ll!!& }'tiT' e Clbal ElTUlnd&kL l!Ialetli'kll:rdo:

'.Ii: bdduhn Kabil iJen ilVl1lcl.u)'c kadar n 'I.e mU-lt. :r..:l1n~nd ~n: cum edj!,r_ k!'1ll. nlr r1Iet: It'"ri lOyleruyordu. Lhvnnl. bUtUn I!ru faa Iiln Cllt.o KUr1il:'dan 'bi1i;)''IJrdu- En ~ hq bin adamll(lj, ....l..i.nt'lrnq. Iln.- klm:td.ao l!!rulun.dIJi'u,nu D.clami!Jt'li .diLhilo ni'il.ipia on .. 11t.Ii: I!I!II1;'i) Iller!!: hinltrt;1! ki min bll.Zmal1dJlrllU dll }tll'ber II- m t1. (Chao !o;1ftig) un tlibn.'CIIi ...{"tlr. tl. K.ibil ,mrini !lImn k'in bir a· '., bdn cLin.c epI!YC:C .ku."..".et I: a:dit..i S~lHl aIJl~,u. InogiJil.lCfi, ;1.1'81& ... e Emirkri E.fll:...n~ hmtlan k... (, ,ha "11'1 ara!lmdall v Ird ,I Glu!1:1 BI:~lmi Ibir Efga.1'! I I}'I bal Artlk
Il!l

u

r Kl I Arnanullal·III''1 emi yilc huzur kabul ~dML
X

i&a..

lub·

ve: DQ URlII k!:P'o,p.c:rali.. [I UMlIMi hl!ojlcti dun TK-art'l Od It " mda t.opl ...nml,ilT. E:!l.ki Ve )·~n~

idar!:: h~e'tle"nln

In

ilenllt

VIC

dugu

hlllclc: Be<Y-:Z:. KO:!lk.a. yolu iliermdl!! bulunmlL tur.

m~!d

plnlnll, &.il ikl murAk,p

fa,

l'Iilr.

poru "kl.mmU'l' VI!! e.ki idare he· '.:ti r21por .... Ii;: ul echll:Jl!"'iL 1-u:yeL

Siz. ~lCiu..l<larmlZln evlen· merin~ nn 8'0, iyc IlDtlL se.rdettii;· .~ 3t!.'br.prt"1' de ~ok makut Bu rna -ul nb~1 . ben VliyeeUvc k dileriai an II'dnn; S d~ lel'ini IQ ' Y iii 1n..J.Z IiId enbir rid mlZ val': On be, eiin :!.OnI"tl. bir ,," lI"i !BiOI. eli!' i!Je'ilimFz .BY1I] mnekteph:n Yl!li,tik. A.rk da,'ianJ ni.saa 'ba. !11fl Y pilU,iu- Filal!l d iren.ia nik"b m:emUl"U benim d "mdn-. Onu da k d d1k. $imcli l1in )'iII1;mdan evll!!llme k.ijItIar,_ II) .[I.H.eaiIr ve bUtiin mekt~p AI' . dqTanru nikilhll. ~c&iu.. OtiJuni±n biT l'I 1:, ne mua~rn nlttln b;lIli'l!
yr:td
I!

i'hr cdilm.ijtu. BIJod.an .onr: h". raret.li munllkllL¥.]o,ll' oln:'l~". CSkl idare- h~lI!li :ebi Ylihya Yd.maz· lilrk.ti 1I!.rlLk ko.0'pcl'cI!.tiim hizmet ve g.a}'Tdl,r!ITinden oTt.IJd.rll te.lhln odilen ~t.ifaddl:!rda:n b h~t:ml:.
H.

Ilfil.YBCII...klu.

Emniyet Miidiir iigune

yen.i KIne heyeli
I
Il'Lml, ebTj"
til.

Goni.,,-nderill 'IIofluncla .~jminC' baVI: gClj. ~a lo: .. dar dev m

B.. Sa:all'lat'ti V'e'kaJet Edecek

M . .. KiilTI~1! Jhnu; [diyon.l_]i In.giliz l,;:Da~6fB~on hI!)" ti ~.
pi}·I!3.:!mlrd n loplnn.aJ1 ,\IIl!lra ihraCI 'bil~lamlf,(Jf. Ibrae: edilrro "'c e-dilKel ohm bHl~rJVll,lllr mu1: biJindf' pl. )'a.. arnq-a l~nl!!l)i .. 'it'!'!!) cdil£o;~ktir.
r!lnndun

ko.ll.I'I!'T'\' lurln

Ailt'kr

IIZI

Il'lu)"Qrlllll".

nikib

s.. ~

Yerin'bil Ynhatlil
·k.att l'Imaia
bi!l

thl'.I!l;'.h
i!!hmlrni)'!:t

'lire io)'lrrnea ~iilI a.Jq.tio iJl:i .IIIiJ,e-J'e dijgim lIofnumda !I:'Uji\.. lUi bAlIi-u iIl.I m;aYllJD1:zli !I!~ JekJm<i.f: yern t!'I1 ba. m .P'P •• ~ ley kalml)',gr'!

lq"b},D-r

jhtli£.lJh

laml

hr.

B'ilha

Rei",
!!1.l

l!.'."pl(!.l!' gil:: mdrttdir.. DUn de my.M:n bir P.lllti i~ :rcrFr:litlgl kilonL I ~O klllru.tan llaulm'tftLr. Bu tludden inyaklrLcl". en.- mi.lhfm ihrll!;

dan kabu:kh.l \'c k4buk_ iw; y.crh.hkl ...n ;"in bir ",ok
l'Iy

An~ara Halkevinde

Inon u Zaferi
1

~\..I1.ksrll.,

(Tel

r'l;lnlll)

-

EugLln

~'l..nil. rll HlLl:k~\'l

9;illonJ a.rmdl!. tft1)n.1l
mUll

oq

mltllaumLz. uAlDaa la.h.rnin - £d ilJ'lldctedlr.

l'er

~lIt£)'IIii:1

uto;.l"lnLn
muiLZEiLIn
lOn!ltCle,

}"!I

dilnUmtl
T

sC!tetiJe
VEl

b

lQr'Cll

)' ;pllm,",

bu

lki

Mubtekir

BUk.1 Adli)'cyt' Verildii

zalerlcnnm TUrk hay ~rndll tutt\l~ mil nO' t t~
lno!lfi bilf'U=
if

tur 11mJ ~llr.

T

,Ix!

,6-

FiyllLl I'vhirit.ka:he bi.iro ..,u ;r PIIan. bil :ba,r uurmt Brbd. VI: Am "TJ,JtlI:O~o\indc iki bakk.1 hI! . AnkArli.. n (Tel dr;)hL J lIt;l.l rtf Kmda> .zabrt .;·craklll:!J llililrllk her V~l:'t!. lal.eb~nUl I!t!'lli.m. yumej{ i hll~k!l~1 ML.iddciumumilijl:! k..iIUl!rl h~kIJ'ldi;1k..L tll.UmlH 'l'IUkUmJIlIV'c:rmr tir. lki bll.lt:.kiil Ela be~Tal rin~ nusut! m I!!kteplen:le de rillyet l p I::yru:rl f'T~ paha.IWiL ;1111t Irkhltl i,,1D !!d.11m ~~ Lni !Uth;duL&r t.tb! IS' diJ.Ihtikiir auwc itham rdllm-edtte1:l.r.

,e--

Kc9
Tifl!k
YO:

Klb Sa!l.l,lbl

~iJ'iYCLrdu_
-'Vf1:1'ri

meldj,

Oil

SII'II iyi

)'!:fe

I.lm"tl:

-a

inl . n yoldu. mil • v Hi 'II'!:: d(!l,tlJ ol ..... Y4Iung Rahihin ~ararg&.lo;ll'I~ gi.rtnC')'1I!: mu Ir.minddti 1~~'aIJ bir yiizba;lYI. vllrt~k Q!1I0 1i:;i~i.I F >trhon a:z: d. ilL'Lb<l.Z1 t'mirlu n.ot c1tLrfyordu. au ..... vl!.klindc r.a.hl!r '11l!!n'I1~CI!{ii. yiizhql. AlbllY u..VTeIlM Fi~i~tin uVTe""';~. Inlilhn Vi: Kl:U;.il !!e'bri.· lie TLirk.ll!!rr 'VI£. Cchclidur~. r'Ilri a~fb.!llt.:i ,!;"f,;; F~ oIIl..L<I.\r,h, FrMDlzla.r'l!. Ju;,T';tT Y't!LPttij Ii:4lfUlIluk R kip Chao Kung'un hi.lcum I leJ:'incl~ QUabCT ~lrtml,tl" 'Ptam V0ll'le idb .Bu Ilf.da E.liganll biJ emir eri Az. kuvvetl~rll: ~t-hrc garptllln blr ~aTf '8'l!Itirdi.. liv;rell-' li;igldl ihGcum o:d~c~k. Lavrrn.tin .kvV'V,et c:l.i.kkatle olcudu. Cozlerin£ Hlu5a1 leriEII g larilla ~C!; crek o)!.tIIY~I L olu blr ail'll:gi a:lllt' (lpuk. ~ • 611 "!lunda keTLcliJ!i b L.iI Qlt [I, nnr. lTJ«irm:::e~ m Ie. t.iUrI! 5000 ai.i.vari iJe due Bu bahe, I1f~:i:l:i YO]1Jn. fllrk. .... n. yal'li U,"I'nnllc 8'iuidc:n
IDi!l1!I1!. 11"1

o;.at.~a.

otur

Irg..n

[blrulmll.fl!laama

GUN!:~: OGLE: lKlND1:
AI<$A1\[: VATSl:

•• 4:1 1:], lfl

11,08 5,14.
9,1[)

11!U\3
U!',3:ii 20 08 1 Mll

Mmt&b Ank.ray",

Miidiirii Ciu'i

hurndll.

lk.met

, en i1!1

Jplcrl

l:?,OQ l,Ol:l [1.:2.

DlSA1'i::

Tic:{Jr!:'l MlntlSk miidiir\.i. Sl.i,t 'i't' by !lpb!!"p!.!- tlilhanll. !!IIL ti-fll':i.11lJ:"JI 'rC Rnl.lf I1lll'ltakayti ail 'bili!!1 [,lr:r hiBL.k. 'otl:lll ~'e Ilt .ml:orr ,c:'~~ ~1IIk11.lel'1l~ Ra.~lDd,J, V~kJIi:!'tle L!fIT!.!.!!! dmd~ IIQ \·lI.pu!"'l1l1:'tfi1J. [li!H:.!IZ Yt>k'1:I bin.
'Uze-re Anlr::araYiII

ymllm ly til' I: I PlJ.rollfl clllhl!. IJyl\tle otobll.!! yr>l4'ulugun\l 't.n'("Lh tmllkte

kC''Oi kill 1'Dr1ln tUCCI! fo tar lC\'Zi1 i~ hl:r [Lice rID 1937, I 9 • 1939 :;epeli:!rind~ ihra~ d· tiklefl hlJ a:.u,:II malld.nll miklillum

Sandall ann
lst bllli LimlJ.ll bulunan !I~d

MuayenesiDe
Jdllt"'C Ino II; :tutU

Ba~lanlyor
Ihu'la t~lIl!uilll mo~l'-

~i~mi~hr.

m.. lde

olt:lulto

!llyllmllrnl!ktl!dlr.

i:!olZ!lllll Il!f nll"IH'Wll, lY'Ila IIIill!' I k~1ULIZ do., Doktor d
Qhlll~ ,1"11 I..l ,,!lilt Uil.l'. unU

ealedln
,

"p

AJbu)' ltil

U.

1M\OJ ,t'Wllin[lIlD

~b.

tI~Bk~J1IlD~m

111'1 t'rmlk

odaYll' ~nnl,'ef'dl,

z
-68..... IIll'a,l; e'!!'1'~ ~In U.I
lIIIIIl'.fil..l:'I'

lir. Tiiccadard.ilLn ahnil":lIk mi'k- Ill!l1nln nlu~t mil y ..nrl t"1no bl1' :k3.4_;; IlUlu iiz.:'C'jne keru:lilcdn~ te~'2i!l.t gIln t 1!:1H'I1lJ:' ba.::!hl.m.lll.U..klli. Bu .u'tlp 0 nidlb>tll.er i 1l3r1laeak in. TiiccOli'D" 1:11.1 JII! kUr~<;~lcrle yelkllYlcl "'e' dO~l!.ffiecd cll1k~ft;,n lll..rrndo. hll r&.rc'tu l''fV~f1 ~U' nQe h:r d.lILhrli.nd~ A!lInl!ll'lI':lI}'lI iill!:1I'lUJI o':tmCJdedlt'. liftik "'e lu:~ lull ,'!.!lilllca'-lar-cK!:r.
Dakkrm:z
\JU.

B~rll¥e bUdirJll!:GI: dav~

C'dijmi~_

Alb:.r_
tal:l

koyrna..mlzl!..

Yl1:i::hlql

yaTl)'aeilOk ded.i. liVJ:'~n!!'ln. n'C .demek coUil'l!lr.
VI.l.J:I

~ililnuz:

~~IIi!~t'''li.

O\rt:UI
PlI" \'Il I'II:Mikyi. IbUYIl ria

ft!I')
YDI IiiII

i11:d1 kl: - Yl!mel'i! hazlr •••
11t1',l'jfn'll!; ,~"'IIII!!1
ofI~

~ln.

"e,QtlH.

K.lliilllJJ

I
,h.L!-D.lIIlJa\
I ",1m

:w.u
~1:r.kcHo blr ccll. ~, hakkDll

~
i1dWlll

is.ad<<a b't' lbl Ii~lip bUD!!, ffiWlyrfll:l

ede-

blE m1l IIlIci !lt~ Ib Il.IDDn. IlanmW1.1i1i

,.I!l

t, foUwil m'llb:1f1 Irl.rl. hJill

ilio h . Ib~

II,zl;rc't dQ;';II, r k t me.... tla
yok. 18h. UllI!Imllyorm

.' eo
11,..

h13'~1'0 IIIkMottl. _ I:l!J,'I!!mm!yetl ~U,'ml'l'

WIlIII~. dl')8 n.l ali;lll il.rabu'llIId

b!r IllIkaIlr J.wUI kII.dar
if
V'li

nI)~dm. m~terl~~

(IIu..nmu'Jlu. t"Ul,.
01. • UI'-'
0 .. b~'.

tI! 'l' glM II) u,1lll; \ ~ ,1lt-rrl'J. Mba:!" ol1u.1,)'Wl ~II-,Kun • f'rank " ~llIJm-" ol:uruu. ]Wal"dm ... ka.r. Ilm.dll hI.! Ib.l>;, or.. biJkhu~'ottl!lITl. ~ 1l.i1 klll'l' .)'!inll.Lk~ AIlm:r
-

IIlIIIIlI. Blr iUblll' J(J;I~&Db~ IIor,[llll1: N!i! M
-, (loU lJiytWlr

.tIytOOJl~lnl ~m I IW.

gllli

t..ra1:1 Uk I'II!QdIn

110'·I!!l.~M'

_
ruL. til

'1' bU. l'Illllk!;lm hII'liklu
lkl' b"n.hn d \"1H1i'1 [lodl
8~DDdB.n

\' F, ~Wmll;yoddMlllmiJ~tk:l.

mil ~...,J.ruIj f1II~ep
...., slj)
~.H

ltal dliDetell bU "1.IH du

ukIs!I'm

..dl~ n r \ 1>11. Ul:tlit1 !lhtu~ In ". U!i onlB!I'l 1D;·I)·Dnlu.. i:!.u _I. b m l!Hm mlJ:!lDbabYl bern 1lJ bemell k 18 nay:,r[llb Fa'lu.L I:Ij~'&rCJJIIl
~1'iIJ!'b plbD~IU'nIfIlJlII

!!l"'~

lHl.ll'h LI.r ()" EUJ)1 t;;11~.~ n.1I oe,a 'iii! "U'I.'P~ I,Utak

h: rl t n!. ooo,tu IllinDJ I!I e!'tl "_lu.JIIm.l1l Ibqllll:i,,e m ~dnllll' Ilbl 'u.
(II td.l. !;Il(!U:khll'lfiIIn

ymn .. jI blJ.li.llOd.J-

\ nlll r. iii .i:izll

\.11.1

"'l1mrd(D

.~ ", srr
11
dlLf buJ IIIOt1lIoD

Ell!udlmr ~lJk

ulH'll.k

te;olll1: ,~rn

OJ 'll.IUlllL'l1~.

-

E'I;ct.

IIIIkkmu.

\·.II.r •
pc'k 1et1J.at bll' \ :d •
Illi'lI!l ~lll{

RUh1~D'LI

IIH.rlnln

[['I '11'''' I!dlyordo: Lfli'ld .Llil 1(jj;II~dD

5h'!l:lr. !lI'akLLt,

liUun ... B J'ill'll ~ lI]ifnber '!:IYlflQI!!ICU ,lrang a

FInwk

I!IIzI!I

grl,tor;
~lIlIan

.. '-I "

:r

Itl: 1ft! ml 110 "illp I:) 'mimi 'I.!

iI'lltl
le"dl~ -

p;nbUI.II

1I)'Il.!l:fnLlll I'll' r'

GlLl;1II1.i1:!dl:lnkll,lufl:!I.

o~ _ '!eluldle
-

dll!fNoI!L1!!.I'J:!llk VBt'1RI" Eve"t b.W 'pnn~1I1l hl~ T"lor l~1.n bu £,11011.!I"ak []
()lrl!l.c[U InU,kU]

Ill'. Df"W·,. ihl!J'.....:'klUll bit' I{U(Uk llitom&bl~ ahhm. ITer

run.. _

.._ 'Flmlbnl

, 0ln111.111 111'~ tllbl.i. Jd.I. tlIIIk lIe 1; roll r 1e1"'l'lm blrlltl III }aUCIDI

ml ~JtI,..dJklll.l'l!
l'tilllil t~l. IlIl,
I]J.(.I!

mDm IIJl

tllk... !:'UI m£lnhlU LlIh'.ruq :yanm~

m.

III It!u ml! elll! W", d~ Il!'kra'l'iI!!,u ddJ. ~
-

1II eit:Afilhe-

If

I]

fmUllla

~lllntll'.

V _lIll

blrl

lIyngTIll-

dan IlirJf)'&ro

dl
dtL

:f.en" lu.l(h: "ell i;,I,tl:" ..a tl!,[IUI ~rtll:le IHill"kuDl'llbir IJ¥ak
riqh'll:'ltD l'

iillltmrlll.r; bern lbllolob: ) ...... lu1I1!1'. lilth.lllt; !'orl!11mn do mlHR bl!HL UC'm 'Gaze"! l'1 .:lag

gtI:r.~~ bli' -

Iwllllr,.u~

CiliW-.k..
,li:lfllU'll .",-

me.~ ~1'0...

IOII!'£lrmlk

l!,'lI'i,

rMlll_];' ~tllm.

rllkB.t mo: ]iJJillo ~'IIlDlz

D.byll!i ~~ bti)'lc

gU:m~.k l. bi;un'ct I
IlIfi ,~lr.

Nil' ~ II pafim...
1."1(I'1{'I

('lI.r· ~~_" bl!;'1!.I'1IJ ..... [k t hn[l
~lIlkm('~,fI

kwh;
ikllWir lI.IIk4lli [laf'llll
ru!_

nih !l!iY .. IJonrll.ylollo 1I!l:I!L1,.cec ycm~ilmll"l3

Cldtllm "ok I!IUzlI!l •• ~lIIflfl!l IHcI:d 1;'~[j(lthlll'llldllo hlffflr lLiu ..hlk.,

.rnkl:u. 11!J.l1'lI:lIUI~
UUg
'nl

'ft~ trllrllliml.z!il1J
~'I'I~

IIII ruz. !!onra 'balor1nrl bllhliil 6.

- N!rlo ,~Jrn. A.lblll\' J .. llytnk.

I>O)'IolI,,'Of!;UD l'Pck

n'"

ulllcnl.l

OII1Iil';!tur,

krob t t kli!lp 'uk t
'1111&

11:111.1 gtirlill
~

l"IL!J 01 IilIoIrmllk d..rll, a~koca ~~I'I
(11"]1]

ojllJO"JU_!;:. .,'rHh

[l'l1d I;rBmm lII'i'knllm:1. fI)'lIIk

ine y~rn,

hillJ

1l!i1l!lIl1IYa."

g,,!lUI

ii
II.

'111. [luI'UIl'ornllJ. Ul!.l"'""'~ ,Il~ ",J ,tayl ditiJllnJl,3'!u·· duk. if-II lit o~ khlr "'In rol ti fJ'l:lUilDyIi, 01.00·
Ihllnl W<. ~

~1I. 1tllrkl!"llll il,'ok i!j!r"nrlll "fdo h!dl, Blin lie tc!~f'ltrdir .~Ulm. NIII

"ul

lukU
-

",1m !t...tJr. , .
Q, ']rq

l.·llmL.!:'Ae gny(!'t

1i~1i!L el-

'!I mU"

Im,.allifl

II-nlJirilil ,alDI k l'IllI.. ily'"

mr:-llcDi b!!~ilmU \.

I", t dc blLDU ~,j!!h~rtYQI.'"

dal1 umlllmllo

II. blE !;c ~IkHldc

Id FM
mlrO!'

,iii

'l'lI.y.II

r'6.~ lIIik11!!.ejII ui

mUIIOIi-:"

~'.'II~1& i'1ifIa)
h lutul ur.!.II; !ml!! uplttll1. bl.r lb'll~llll.larl

IIK'JUI

rnlhr.t.i:1 ba

1m

!llill

I:

Ifh di!l 11 r I'! Ide &,'111 ljeIiI a~!10-ull.!.'i!lndu. !Il."DiI! "",lltne ItIMlLm 'kl: eNe Dlur diinrllmn rl)'oh loraJ.clp'l'rln'-"n blMlIlnblr,. \'BZ I:I"I.~'" dill b P bp.rllbcl" II)'Il I ."~ den k.'Rll!t"
mollill. ba'lllll'l K-4 Tl!bllkIlU' dl'tl'jl)'or, fI rl"loMllfG .ilIhl' ~oIIUl DJ1'oIU. !'lUll I DI: 'rL~'~lI'I, ~ rt>Ji" yc..·l1lll!ik hlcl1l

,'ret

,-,cllln m fil!H Ik. Dn

r lfiUIi ,"e1r:rlmlllln
I

'\"1l

yeml,

lUll'

.G!I!ldlL Ii3ll' '" b
'I!-

)'11t'II!11J rl'''Il!OlIl!:rd'","

- B!IIyhu(le lIu rur:-~c1L'I !Ulilml)'lIluR. Ilpm ill I~ u1!li ,I , III t Dld!lUDpr IrdlnU.

rll

'1\1"n,1 dcJtdll Frnu'k 11 '1/ ...

o;n dUo

IQ'!

~Jlld] )"l.Ill',[ml'; olduf;,lIollZUJ
I ZJn, ...

tl TIII1 olduJ:u'mI

d'lLliI IlIl.l'g;hnak;
-

n

t!."kif. r· , U illblI ~U!

.111k"tra nJo kllIL1C1 ~ "liju.

::J

II< "!I'ml,. ... Llthl

('lill ~,o.-

r haltle

Ilu ddlll

N

II. 1'1111"llIn P'LI.· &ntAk b[]l I!IIin !ill I'ibll 11!lIyn·!· 1I1"1Mo11l1fu1ll

rw Llk LII'!'y11ln

- DUI!ITlIIII6l"J.li)o..,.-g1l BIll' umJUII, Ii- rum lind onul:II Ibl 1m'll t&nil !i"l.i' IJJlIraJ' ,",_UIIJ] ':

I"IIIIJM btUlldtll '!Hml'n. J(slw., \'f! I UIII,rll~'!lfl Ijt..kl

I'1hi!l'~An lI~ktlk. I 0!11101 l~ltill'lI' IN!II..dIl.d'IIIl'~"rhlilI!i'.

mll'l1 ~ IlIUffl II ~;"k I.lr.
1'[l!Iot·I~'e]] ••"

trlJI'k.

!jJIlJtllLl' bblrn A.lhay

!!lllJrS

l{lllru:i!i kqhlll~'"

Ju1~lI.n ~Ja~~11'I'!1Il It'uo.·

~bil 1l1B.113'd'! 1Il.r.l tll!l li dlntWI!!I'I!!' 1Il1l:tm. bll"akm ..z.llITl. F kilt Ibl!':!!ll,!lll IJldmkl blil' ~l'{U .. ill. d

_ E,"et ne mllthl'j "liM ... Hu 1I1:I(l~fl ~/ll'Ie !IoI ... ~ .. b.l I~~lem!~tl, St.;
Ill!: 'mll'l'lIllyolN'l
I,l,

---

--

-

-

-

~
~

"

-

-

-

-

"'.:

~

.

t•

,

Moda Deniz Kliib,'u Ozerinde Biraz da HalklD Hakkl V'ardlr
Bu H,afta Toplanacak Umumi Heyet, Klubun Denizci ve Siporcu M,a,hiyeti
Ozarinde IOurm alrdir
F kat l\1,cd", do::nil: kh.iou bu llu1i:riinde .,de I'i lfIi!.nad" bn h'lJ!usi i.. limli klup bile n'UIt 'k,a;g 1 I&;;l;~,~er'c: I~n .Ilir ekilde IlkSO~li ve bw.n8 oi, d~·ddir. Bn dc-la iil.!!!1 mi.ii!.ns]ui ,ilh i decllk~du m.anzari!L1!i1 "~nl. ,llUnu bit :!(pef rrayr.;.ilc: kll:rmul!'lar r, Sorn dl ~o ;'I"<!lLlk ki a:all da'!p'd, b\il a- 'I'C seaclerce i~letml,ll:nli [liz<!J1TIn-im~iMleki bil IIca )'1: rnda Ikayn.m I', g'lltj, ,:por1.'!ri d,yS l!'ol,erilBiz:ce i ill i:iln ala&u .feu ;<iI- dOl: deniz

Har'p Vaziyeti

I
I

.1

~--

S,IVASi

ICMAL]

,
IIlIfJ-e',I"t.m'lli. laarru> blr turlli
d.~h

Hrrv at la r AraSlnda

Mcda

6n Il".,w." 1~1 rng. tt!rlU blr-Hld... ""'utD. .n,HIm mil'
k!llu.
tiC1HIL.

Kundak~lll,k
. ra
td fiii'l

Dl!:'niz

Yezen: M_ H. ZAL.
it
mikrop

U ...... n-

,~ I" IiIII, .Im II!

IHaUi

g_rb .tlll J·Hn'l ... ~. "fl'l~ ,tjrp,IDln'lI

~o

·ru

.iT
oldugu

bi.iny~yc :e:~miln

, I'll 1,'(' burn~m' 1111.1-:'1111 !!III. <!lu· d n Il!di!'l!"lmkl'l ,. rkll. dorlTUi hllu, ~~~lIi'l!: \ U .. b~ ,10:'111 FIIn!o aY[ll wU!ldei I~Jlld. klllll1lhJtl m!lNlro ~Ii:' 1:;tO "'IJ.OO-II~ '1oII'1l1g!l .. !tl ..
m:.\: eil!!:'l

Her nlloFt:l A~mltnl r ovi.in.e· . rek Ml'!-'lilY!=Id r; ,BLl h [, !ioU b,,,,dtlf bin. tOil IngiliL gc· ,1.. DJ::rabcf
i[..

ml~I~1 tn"m
<ndlichk... l'il'ltplr

d.
f~r

ve

l.lImC'n

....Y-

l'!Itanbu!. d~ni21;il~k lI1'ofla'l"l ciiil:'lJ' 111[11 en i,ri ;:Iulerin.dlen bi:rl,,:l.r. Oytol! ol~:ilill hallie biza,e flur: i(in

lII1i Ii'!'.

KliJ.~ Hfizrl bir binill lir.di!lrik ~lli. kolr .. l-af. moli:ir1gtl •• til'fII~ar gdiTni. Bir uaM~ ~t'niz or;.mm l~· "'1 ~er ¥Qllal" WHu. F kiliL )' , yi!Vi! ldiiblill diln.
pOl'CU

bi.inli;n deniale Jaliillll, h~lI:n he. In n 1CII'lliz !kcnannd. IlU1JUllildan l!!IlUiOulun UInUInl hll)/illlni 1l.::r ,baret luJ];r!l,lI:r. urelle ztngill.l>::,JlLren bir ifIIIi.ieB!~Modada t.ik.i~l:nbcri Imril1il:le01: :III lile hiraz dOl ;:!dulJI VI! rm him: VaL -liipll:rivdrd, ,kj Mo. memleketin m",h CLrIlI tur, 'Kliip 'dOl kfll}"und.. 'I;>l.;ldot;n guzcl bjr UillIllll.n C'k~riyl!til e Ib ~ rdler hlLl~ flHH ;Ii }llr&lJy-'OHiu, B,ir, il'!i "'~n diJ. khibiifi l.mr.Jk01.dd_er-alw8 '!p'>::, oeDe: ~v\rd MOda loll'a.fIl!lCB O~1J- il'lki,a!i.Jl<l a.!a:kagUl!term~lcrl mo,('un Tiirkkl' d<!'bu k.li.ilbe :gllFerek ;£'I.U IB"OVu lnu: lidir. bull c! h" u 1ft!J:m[ rbJ r ,elcdl Herhanci ibir kh.iplr 1ci.gll 0·

d1~U:cilik aCIFlaw kMJ:.H 'I>!:T!iod~r. Dc:n iz: .-p or n I.utl l.}"e'tluine ..J a.ka LJ)..ndumak ~iJl :H:n.elo!!1'Cc ev\ eI BUyubdada kurulan Yilt kl~_

i.tifade I!t min, HU"lh ....e temu: btr !!IJIU muh.jh It!lJlh!l,m~ilr l: ~ klube iir. l1'IicLl('r~ir. M~i! Deruz klubu, l~b\lld&l del'liz!l:.ili~i inki~af c:.ltLn11ek lad, !i'e tunMnd.h: orl.;iya 'iLkan VI:
dl:f]l7'dieI1

!;Elluli c;.e-euld.Hi

UoJ;

od'CliiZ:lQ

,agr")e
!!n ~lIk

yliz.

<IZ!l!!lflidan

'i0~u.

1ll'1L1i ~~ ml:'<III'r 1L"~l' nmft~". J.Ii";!!~ ~ilglo"l11i'i[. ~imLlI lIu moli'irll~
dil,lll

nimidini

hill

i!.hd)a

6i1~ILlm'llI'la'rdl!"

Ind.

ClbuW - Allil b bll [l~lr~ ;,111' nu k;o;;rl,; H' H.IJi>~I' •• T'I!llIJlllhal]/ II f1T,lU,unun dcnl1.l1t !1h'ldl" 1~111all! ~I

'I"

1l.11l11.~ I.

Hllbr,.

1<1111111'10i
I:CJ'lU:P~lIll.

.:;iJlo! g~mllcri b'J,l" lma~1 ~"Ii,~tc. re I!~ k,a~ ,I:d:. llIuhua.rIIY!!! !.Iii,lI. mil!, biT Kille [;!il:lI muk vt:mdi ;,}"alacak, mha.vl't ~i.iflijn blrlll"l-

In-

Sliktiireimiiyorl ar
Yansmdan A.zdllr v.
fflilf

Bu Harpte Deniz i"ini

in ...t ltl"£lr.lilrmd rnubu" I1l1!!viVl.purup t.;oIi:Ilji!:!i. :ni kUf'mllk i;:in lIeli U~lIIhl., 3 rll'!' dllen um n, Ylrmi ~ bu.t;i.tk i tl~linl: mdiJr.iLm··h. IUIjI t:acul: .:Iyni u.l.llleT'lc lJi.irllt ibu ddol di!l
ayyrn

IlIland

~
t=rI

R1lJ1MIlIL

Z YI' Yf'J'"rni IIIfilf, Yugo I " biill'lyc:tinin tllll nyd I raft hi.. ,iiphll! ']I HI ...... tlardlt. ~ BUl"llilnn YUlod ..'V !;amia 1"'1II mq~ eD~_

lIu'1)-IfD tll-rildan
mllLiII h

Drd 'Ill IIrpin. Ill. to ,1!'~liIml ,.11,

de A.malfll.r

1_.IJTIlIlInI

gl,lJin DII

tmill
I.HI

4... Ibata ~nU.,r, k
!)I!

'01,

;1·

nlllb.,,&n!.

l'bl!rl lrlnt-

,111111111,,111'.

rI~l!:y.·t R;.bi dr:"·Jir~nkl~, .•• . Bill im:nt1u "I:- icldiilldT l .. r~l:>Ind, rn l!IoIi'~ t...~.Hln,~ bu holflPti.;,!,;, .... lpllrr 2il)'!j~ll1.1 It'-.!!llll harp.

1917 Yllmdakinin
n~ M H. ~AL

1940 Sene'siniln ValP,ur' Zayi,atl

c:dil,..bair. I ~ JoI) ~j'I,uloi.ifl.du ~?41l fylC.. tunc I!;ad.,r Amcdka. ),CI"lL bill tLln 4515',,650 tOlllluk. VB!iIUiJ )'dprnlf" In. 193'1 eyhiiJ,;iT1Jdli! Ln'" t Jr. .... hJ'ld'1; 1.044,560 lonluk I/~ pur va, en 1940 d. bu mild.!" 155; 1.395 t~nluk Jl9 ..... un p
rermn ;Ikml IIr.

III!Ti ,n'ki O.lfl1l!itllh .m"Mr,dorlu'= Kurui1lik i Turk • Ari'lp Yl1lIil',ttiPlii
."Idn'lf. Hi!; tiipll'l: )10k ~i cak'u Arepl r oiI.tiUliulili 1II'li.i~~aek ... 1aJ1l b@f'Iimte~'rn VI: Ie' "'11: .Ileve: I:ioh;m~l edet1J fcl'1~1!Ir ....ra dl. FllkaJ toplulujuJllioJ:ul [lI,iIo'

lliinl,ei"de

'd.

n.d!. idt
we)".
,Ilr.killlllmill

,U

YIII '

vt!!ya Ib~ ee iI\IItdm it

t'

n k.ulllfl'I.aib
bi deyJctl-1l
dJiiJum.ll)or~

n"Y

No denldill ~D lUI de 'E rHn ..I~"11 ItalytOll lcu.ndllc I U'tI h 1rl:lllmn· lu,n]'_ F;l'll1a!li'll'k~ ~I"~~'un kll .... 'l't-. ~~,.I M=ll>ntll~1!. .\ .. IRIl1Jblr~i"llI'f1IIJild .ttW,1IoQ ordoll ob, Adl.!u!.bll!)a~lI. ~I' 'it1"1n-n11i1l1'!hr. Dol'" A rrtkl!. hulil, In .. lll r "'i'oIuI!!UflWl ~, ~d'"fl;tlr. Du ~ fcrln !l1:," Ullery"
til".

l~
m

m'llk!!!I)'ur
I~

rhnelr.

li:iI!'JL),OI'.

'j;;::n hol,ple ;PJ'T,1ten.i

~11~il~C"1:

n. lfel hl1l I'll. n,clI"I~1I
ii:1l.>,iat I'I:~"I!I'I

iii'"

Ge_ IkdlliTlu-

t

.Ii.n

b,1II

*~T.-

),u["llanniJ.
)'Irm.i,

f ..-1 Blilu ..

gv~~n:liller

1'r; Ld~n :!IQII! rLl. II UmOi r Ilyn;&mtii memnu olduglll hilldlo~ bl"l J'Ill:'m-' l.ayet. Diger Ibut klvp~ Iluimu; kaldmHil. ~i:I:r .kliibii dIE: ~u jhi 'b-u 'rJ,it bu muna'u:!brll~ hll\aIOIl I!:'rllI" e-derc.k "e oyun bii;yiR!ihl dryl: aza 0 nuYiifil rn ;;Iliuar.k lrolilt oyunhml'lm q:IUlr;;~ :me.h.i.k'clind m~ul hi!._ddi:n,i 'lia!.. 11.2'
ton II.

itunale: uj;la;(h !I'C:: kliibiJin a~l h ...io· III, k1JJ~lu. milkkl.lmai O)'lI<1m k lara'i. adda. b!!l • dina 'U,ygt!I1I D]iirak . .dell1U: .~plllr_ Lie!! ~)'= hahnl alch. Ealdd.u 111· 1,H~nd;tn ~e)'~ ve i[hOim .il~lILn CIlnll Ilil girnlrnndn ba.d;;a glinll:'T I! at b Ir III11.1.'''' IiIm<th IIIIf. I!It.anbu.l un. i-r;. ll'Iahi)lc:'li hrn il i It ;Ii OI.ljnd Il r(:hbn gOreJII Pilrti t~,:,liilii.l.mm
'ViIozl

l?:~ml:'Z, BUDllarrn dill I'IU~.mn.all1l!Tlfn k"'Ylt!arL clllir~!il1. d .. e belle hyif]!!ri ol~!lhdlr. fak t ModDeniz klilbu liibi rr
OlUlLl

hl!rb,in ;Ell· -,,'i •• ·rdan fl!!1:1 d~i:i1~ ..; Almllin.. liS, l nIJndln illi!' ,; iLui.Jloen. Hldh"I.fln ... Iti gli!:llll~uni\ hiiL.nU[·

V~'.fih_\ll

bitard
\II!:

_limllonl .. rd

it61rt1l'Llf • :n

I T lI!',}rln""i!olli 940 l1..~hir'ldl;' ~"foIh. Ii IFYIiiI~ll.r doll Y 111011l!lV cd iii" Am.:ri.h huldimt!i. llqut l(l'l;' lit""'" evve~ HlFVa,!hrlar. Memr~. S'ahlil~lIu y~nido!:n 60{J mil)'liltfi SiI'"plarI. Jen MIl h,,~ dolll,~ klyrn;::tino:le ~ 7 7 ..... p~f I.i- lIiIet i~t' IHlrL, Uml nr ior;i b"l"I~ilfln h~1'I ,,u~nli'a.fI bili" B<!Inil'e bile Io'alfll:""~ .,."iyorl!lt.Kf:l1dilui iljin m1.if1cyrk'LInI.l 1.3/50; ItLrJ. du.rl\lmud..u· G,t!'\len Urp ten

i yt::'Un.u. Z 1,21
4,8H.90Z

'n&i1-eTe

'Dwn.in;:.·en]lI.ru t.;;. 5.261 IQl'IdlJ.
lim

I\a.NklU~ "Innl 111'. 7Bbl~'.11 bau 'n "k .111&1"1~ al'l:l'lI .• lin blr
l:'.fl>II. t.tp-I

r'n~k

clliz

olur ..

ho(.minde-ki

Cpk Gm,
Jrn nYiII'I'II:r'I ~i"l ii:~}"Ade: !iu, ve n.d i- [ ISLl~llI'I nc lid ... ~Uri.ik oldugunu dAlarnl l'jIR ~LI n,gkl~,I.u1 dEl gO-2: anufiGe lUl· m ...k ic.ap ~d.'I': 1911 Almlln.

1tt\l:r.n.I."
buJl.llUll

h 'iI:

mukll~'!:lJ1"I· dr 711) lilt wf.

rQIl!~~"

I!!'ilr oIKII.hla.rtl

G~~n hull' e!!Do!IIlUhda Alllilill1 1 r va,Pur b Llrrn!l.k r'l!kon..mll 1917 IItNmnd lemill elmi.;lerdL. 0 u,y L~ind; tam.tII 8oi9,UOO ionlu.k gemi b tlrm~~itlJnllr ki l1.ft.lldii 100.000 rt9n I:der. IJc·
'I'Il.:k 'illk

. vGplJrbmnd.llTl yijJde 11'11 bugiill IQgihzll:rira dindl: uIUnI.lY'OT. u Norvof''1< ....aB lHldllnndlR-b '\':01 buyiik bi'l' k,NQTY~

dolt

A

.Im

F rell,I:l, Dllnlm III"k .• v .. IF 1". Icrne!1'}c vap!.lrl8fi dll 1~B'iliz kon
troolLi l'lII'I~oIII il gi:iri.jyor.
UgUDi

ffti!ni fluruI"IlII'U', Mod", Dtll~ klliibi.inii. J!IItilLTlblll k.. "co I:i1C!'i11lelu:ll~ bir d i! [I iz sporla.rI ldu.hi.i. diy~ muhafan I!'I~ 1m bak:llnmdi!ln kull iliac iln" .uphe er.m~nR.,

ca.

ViI:pur, ,;rtin.de 7. yanl her u<; bill,. -3oIi :lUi: I:tn v '''u r bal LlYoTdll.. klil'lH'l lluJ'II'I'CI ~·I!rd 'lll ... ,,,I tgt!:gr: 191 'i IIC'II'=' 1111111 Z<lyilloL y~ko.. 1'UI[O!'T.aII}· ~"T ~;a),r dll~nm 11m1· JIIU mUlldik mtrn~~kdlet!e bil . dOe Eiln'.Uiil"l lrpl.rdaD ~:u. l' flar ICjm b, jOS,lfl9 tibi bir
MI'fiIl'l'!}'. 'YUr:CI~iWranun ;!iIHLII

k~hliltlli!lda .... Il:tllli

1'l["'~Ldki·9

Belilt I~Jiz:icTi".

di.in;t:,1L
f ()

)lbzi.i.ndc
r",

1lI'I1:'",

v.lf.lurlllrrdiiR

45, i

lei.

malt.

BllI R1~·I.

htro

III

!

"0

bd'i'l 4~ aid(~rl fI.a1Il·lIt'll 1«11.
~1.ln'yflrun
f .. l k

}[U·

) Ibki1h11 v mJl.ll,

Mod .. Deniz i.k!iibVl'IUT1 umuml hey li S'elO,=n p<li:lijr el;Jlluiyct bu-

'llmlloll

111l1du~UBd. \.g

_'\\"'lIldu~,·1I. .1"lI IJo LM!.'I b!!i!lu:n"JI Irnpt&kulndll. kg.,,· b .IItI'I I. nlllll:' taROITIllrl] .. m!IJ ,'f'g.c;
~'IJ'

hir Im~tc olluan n.bJil'!ldnlal", :.k~rodi .nahmnca IOl'lliinrp e~le'l'lmd. 1'.;", i"limai l~llip!u klJ~.btHrl~..- Kapuni ~I,I. fd1.l.11.u dahilmdl: k.. lchklcu1 mudd!:t~e blJl Idup.tl: nl: )'a:ll!lldigLoa a.
'MI",

Ho::mangi

lamiu:h. ~&.rnlLiLm~ mU:e l,binCC bu hd~ t-opliJ.Jla;;:.a,'k;. Kiu Ol"t'il· lLkJak-j "na, d ...vaYI .. :un:i dediko·
duhH b&'klmlndan d~il. kliihtiru d~n~l:i Vii: l!pot{;:Uo mll!IL\yelmi mu.

,·.,tl

..,.,n.all
1II11'IlB\.

(611"';-11) "hrl fDp1urun ,·111:i,tH

lI''II'IJII'M ~hl"l

iiYll'Ioakl uyiat ~." l.lH tim. odu ibardtir };.i 1') 11 :r;kunu~ n U".f1 y nem d,,11 n III!: d I r. lJou j 1li.K.UIl ~ay 11: hll:l'imte u ~T U)"CIr;

Hill bu.kl bu h fbin. ilk en ik~

I rill if' lin<.ied i,. Alm.arn. hill>"1l11L v.apurlilrlfllfl 'V,l: onl.I1R !ko(llhlJ1Li altlndalci
;bill" Ii;I!Jm D!llI1irnarkit
'"r.llpur!IUJnIP
'VI:'

Ameil'ik II"

!Fra.n'lz
ITlCV
gl:t;:

yr:kunu.
IHI\

dunya

cud.unl.ltl
lI::a

l'il:l:ge on nb&li:!l!tilli

'In~l!. §epclIY

mevcu.:tu

a,lfn·-

hUd u!l!.] n

m

1M n i k_ ,,].

ba ..ka
fI

kim!l:.nm

yO-knn.

h",flln eLm£1: haktTlQi'ii:hm k 'f Ikarl •. Lul.r orl",da hi!; bir 1IIl~ de Ie lm,u_

J.,rllclhr. lBW'iird kl .r,a~ Bloll[N.d I~· Ukan!"lInll~ t_I"JIUG nll;illalltl!:'. ,1I'D"~I[lndalaL Alml,D "JI".hl",U.n.1.UIJ IJ!!t. 'B1l1l't1l!l' - l'1.I ..... 1 \' l'mdudundan (lSI,. I 'Ii (U II:IIp1 ~hJjltfl
nl~1 hIll""

Sila.laf: 769,]l] tan. A':"ni rnU:ddel i~;llde: AlmllnI<lrl llall'dnl
V&lp~J

Dii~r

In.gtliA I,HtI.19f:J
n'luu .. rik:

"';m,r:

IIcklz4lli.

tfl]'!_

462.':124

lon

1it li1Ii:r1tl'

r
J...

1.269,000

tOri-

I fll!: ....

1I.Lk 26 I

,)~h~lmi,l!:l"dl"

fBamw

'an

bll!'ki1!!nl!bUU.

und
1iI~!lt.l1 bill' Iw: ifill. 1b_ I f koc.)11 1lI11, Ilb I '·,1IJj1 btflmll., ,~
~n:nU!l= l';illl: 'IHlil..aIU1,

iBuDllo IIlMi

kanr, '1'UlloH- V ""I'\!1!;!;l1U 1'ulnrPli,r: iu·tJuI.ul!e 4"11'11 .. 1 ) ~lik h:'~ CtDUptll! n or-Ia 1'1.1'
'\ oD

II[Mta,~
I'

,ihl'm kLl~ll!I

tlmUIILIf,lli-

il~ 1940 rilll~ncIJ ki muluiyclecij!n bir hkil il,lml!k i'iill, bu ~i ~I!:ne oiU'!:Ii nd ill: i "... FLIT' mCi·to:;ucLll.i'IlII d it

1917

"",,-alII

m."I,uJn biltLrfh"-lorn ill!:."' mHorfc r. - men .k.cn.rli. adlloL:mle lmpliratorluk limfl"illrl \'~ ~iiilraf lim ani r IIfil.!lnd ki ihrlle;H '\.'0::: idlllllillit kira ... .pUf tt:'dll{ikiu· a dl:' hi,; 'Z hrp!!t c;l!kml:'m~ti!l', Ba~Inilln \'a'IJ~rli5,r 1I!t~Ji>lEln !-tan" bll1:·ak.l~m<1k tU1ilif' QOIil!'1d i~tiy!l'
Je,jI

B

1I

zllhmll:~ ~!!!km ~:II'Oflal" ihbinla rnililti'n: AI·

k IIII:'.Fl.ka!

lRl,.aa

bill' 19rrur.

tllotblk.IJleI I:Ii AIIIlIln)& !.I hI. ,"0'11; ~)!I 'UI BaJIfI.lIII -a ~aha IIm'"ol!t pUnnlye ml!ili:Dlliillil

,.JI.

gU:;i'1lniil\d c till ['1111 fl k iC4'P td'!'~, IIJ 14 h Ibll'le M •.iti..i'fl d"'I"IYa. 49"Q;I'J.H5 tOI1~\ilk VllilLlT'11I flill'. m.l!1'th;. I-;!~lbu.ki 1930 Gli d.i.inY,jIj
V&PU r tal'l...jmln
}'!I!ktit'l'll

!.;Ui
'\I~

mi'"

unl.

I'fID1'lclrm: lnnin

c:dtld.il~
dlJ)'lll-

bir

~'iU!lI!'lll

mlltrU'!ilr.

blJNur.

ill mill ,

'Ullla'lt

blr ad m n1m1Lk I.

I hl.i~"l..I.If; .c!J1l!1lir. !ill'

lb!t:lyW'I.:r hi il~I', ~'n Il~ IID.hun" miLIlk otm .. k tmemlt·"r~t: Ji!llUrlml ~ekecll!k bhf h • I.mtGJl' • .W· ibakIllOOI& ll!tlOo4Hi i;;in lOfllsTi' "it· oj[)U, boll) l!J,I bl,r fiI!'UJic'h:. ml~L&r. 1I1pan mb.""cI"Cl<nl.·j"I r>Dnm chld~ b!r 1!lllrli6 o.:~~.• 1" 'Ierrol ;
I blr 1'>!!"1t<,i Iu;(j htl.f

w'e

Barbar05 loin Pull
~~kar,lh,or
.hAlt
Ta.

69,.09,0.5' tOl1ll 191 ~ de yili~l!!m

"JK:mtlji1If

Bu

bill' fazl.uh ....

1!.i

m

YIIITlJlz Akdcn.i.z yolu Y6rine OmiLbuTnu :rolile Ya.ll1n§&J'ka. n .. ldi)- l }'opmalc. l:a~un~rll \'"c

raflt olmlJ tl,lr, Sefll'l' .J:

ml;1111

1l0llt

);:8\:la e~to.lllIlinn~lI

'-" b,..
1111 ~,.. t

'~Ilf]. 11'1" .. tml~. lk".a.ifaJi

\hlfffi~ FUlllrtlD lJb.,ilk

:;;111. O'lrnllk l<;ID dllzUnderlCi kOIl. t.. !,!!Ilclljllll fill k... U11lJ1I J1Itli .... yo'ktur. Btl bll' gn.. • 1t.c~illdl!il!iI"1 tri.n- r I r HI r'I.Ifq'!I'TlJllfLr- I 'l'J.1:! l1~k 1rtI1I"t1lr. C'yaldiDdfo

11 (TiJ .. rO'i'llM -

BIItI'~-

rOiJlJn

hll~lrllJlII1I lu:l~ m
l'I'fj

11~ 111~ aHa

~J~1"IlAim IPilJ'il

.Ei.IN!UlmiinD ICoI;mlM~nl k!!l1dll'll!! :lI&Iu,!lIn' HiLm ':Il.W;ht'. 11'.- t.ffillIl!ilI'lJ bl!~
.D&" ".

[lIilICLItTJ. IbllJ'c l blr 1"!l1, tir-.

I'H.lI!LL ]!IJ;I]u ~I-

In, 'G _~

Au%-, !:ilk! bit'

~ie gOl'\~,. bOba .-;!lmli!! blr &1:"1 Ilr ~ ,'ltl:l!lllclJwl flr!

~'fl
o.

Ii:ll.rllmll!l!If k TlrlIl.lJL"'llmr~h ..,

DUr!t~ ruD tD klkUk

kfalt

(

. IU.

ladlldarJIII htl!'O"iibeJ h~nn k Iiiluirr I" I 7 dcJd jc <\ 'I cll!;I'~(;e \i!lilloQir. Ji'\Sili.1: 11'1 "II hi.!rp _LJrl .inae l'Loknn 01 ellktLl, Co riJllll .. nY11~ilH. F lu.l Am.~l"ihl~liIi'l' ill! (Ii ~ek ~Id~ 1a1"l lim l&rd 11' k.i i9 I i ili 1939 ,enJ::"!lind~kl ..·.pIllT IlIl:V. d~ l' flU li'!lrl bir mih·on tonUr1 !l:udu 1914 une 'nco l1"'b~dt ~. l~f bill:' b~nun
:ti'willtlll

tin. c;'iilllluJ IJii· tun mt',..cul S'~ilcr~ 'k __1' ..1 nhbEti aZBlmu demektir. Dl:m~k kL b1.lriin Almlllillu ~917 IIrflnrnd~ old".iu ka~.:1!1' 'semi b.allrll'i::llhc. kllirlndu

n].n ~fm'U1liycli bllt n. t;emil~rin

~l!!Ikr

i~ill bu hali. futlll "· pur .. bl! I milk lazlm o:gclnt· lill". V.pur ZIYLilhn.l. mllkilbl' I'll~d, rc \'1: Am.rikillufl bill' dtilj· ye yeni "'·...puular Y lo'lrklillH'II \'0:;:uia l~kLml"!'rt btl :§e.kild I: ka:mw
ulh~

tUlda 5Y11Larl.a ...e SIII;IVI:,nlerllli Ce. mi Iln1tllrl'fll.k L<;ln l.ajt~rr. .kllll ...• i,lltiri iii y.pmil.... we e.j! miil Ii ~e ,......&1 )'11'11111 kllrymlJm.Ju-1 ~ek· nliamlY~rdiu. Hillb~ki bu'Sun c= d ..l,iNorve~l~n ]1!I!llllnyay kadllt bioi I!tncll!.ilirdi. Film!' k,UI"da HD'" tlar mi.ifll:'n::1~ lun hillu Aim nyanlrl ernrmC 1m .olmeie hllZlJd~r. T.tn.rdelL d~ beUr.! VIIIdun ittiklilil s pru k .. dlar 1II";Q1'd~111difh:r. de del1~illbla.rdan fa.zLa muva.f AralartniJ. bir takllD uhklar da lilkil'etle VIPUI Datll'1lr\ak I!iLn 'vudu- kj do-irudUi doifuy. AL ku 1I.. nm I kril.l::ln. mml.an. Il.lIbmttU'. Bu !ro.ll ~Ni.t tartl"'f 'Ye Lt· leyen. ~plH miklarLnln. 1'911 I.r: Abpany.uu;n ilk ppbli! If, netinde-n vii1:de IUT'kbir de:ret:e. lIQ"Il.tid:m~. kund*~lltl( ~,. d I:' luli!< olm &Mnii rUDnC'1l I I:) -1@ lII'11!k ye HlrVoIotlD[a SIJ'"plar ua.. 1; yiatlnlfl 1917 z ...yiill~lnln ),dflIIIUI ddJ.. hzl. nih k ,glunaJctn', Ma§ek. ~!if • ere 1111. III]1l4an ~ Olm"~l ¥L 1i~ n'Oktol), u db' llIi'It.d..ilir~. m yrntt!lt!lflilt e-d,.ef: I19! 4 • ]9 I a. ho!lrbind.1: tl:'flI ,ha.h~i h..1d!!: B "kl buctil'lc TI hetle. hill hi!' idarr~ mY~ Irf&til'fi kabineve cb'mr. YC' h\l.,. bir Vi,ta:n t-;.ifi di:ij'i.i' TI B:e bir ,tmlii kiu&r nmtiyOl'. Almula-r. ibupn mUstc:.'blt bi.r Egft AIIITI-.IIIIIU', HU"Q.tlstllrlll id'ilt R: lic;lTl DlITl ru k iii~ fl iii· Y IJIIQ.II.vyadim "firm moifLltLeB AII:I!IIl"llIrd.n e:vk ",""fig olurlan-il; YLtio&.la...,amn '&Ie il7i'et gHt<IlJet!iroTlaNil. .u.n. dqil.kuvVl'!ttn'l! b~ 2InliJ iz mtiddu '1/ 111.1.,. HulH. BJijj'Iin i",.... my".. al liUl, 19 ~'1 ~-iHliid.fn 1ITI·M.arl. bir e;CfI'1'&bi &me-tiycnil! .cll'iilnl I..rlmllllfl kat k"l btl" VII! telirli .. :ipLidadll!f!J ilion: ;almak, Y 11,16dir. r,n.,!.r ~ eJ'i 1IkI'BJ1c& yold'lU". 1 - !h.ll de-fd.i vw.p'!.ll' lL""'i - MQV'II-"'kll!it d iyoCl'I.II. Ijtinkil HU'u dB ~llIC'Ul: .. 1;1 vIm III ben' VI!~' Alman kua.n.ind. bir bc-l' tlJlr.iltrll'~ bu~-q:u meln;;utla. miiddet byna.-]lirna a.k III n ba. nn. n.bet!c '1~17 dn t;'Dk u Bf:lir y~ )lU'lDki Y y 1I.t:lZ!~( VotrjYCf.!,m can II~ calr. llIrV}'lIl1'1m u ..lo '¥'lllfelllldal !I" ofur. rloklllil "uGl:lr Iii bu :r:ayi t 11'1K.I'I~ 01. b i·leee blr UII lRili;tU::llfl Ul'iJm -ye:re p:tirec:ek yilziinden bullin Ibtinlf~ri leb.li· lbir lIteli i&c I.'~.il e v~ elke,.~ ko)llrl'l&k'link g 1Dr, m iy,coce1:tlr. M. t~.ZAL.

Y. l·.im~ Baltdc, ye ~iml!oi dl!'rLl' zi nd e Ir.~ rn,J,dI\j, il,1.:r.d!; n OCfl inhJ hl.thi YDpllbiliyordu..

at

hllJeiludlll haldn:nda r;i;zli bir mu,cade-Ic; hi~ bir :r.. lhlon elnik 01mu. Miifri!: Hn'v Uftl'B sore Do p"," - tiefu:k \fir Dalllll1aliYB "Ir'V!lii.tlmlD I.bi, k] Imbrl Ir. Hlrv ..tluln riild~ dliden 'Coli. BLlRIII tc:nn.ij ~den koyJi.i p.rtiai, Ma'1i~k'.lJl. ...rlutmd. topianml~tar, 8'Uldann
iiOl"fllllII~

rek:

OVaJ&H

ll'Qkllur.

E-ilr'IIoIlu!amn

,ar'll

r

iii

i.

,m.

Jaw

I Klrplnfl
fl

j;-------~-----JhrlC;lne Bai!Olandl
)I

barU!;! MaJade Fa,:rl.lll, '1'II1II I'd: • ~ Pltl ~11l1! l"rk:8nrru ka.'hul cd!!r. dl kriltlln .oJ II! o~'ll!runI 'ij r: illk "imij.~a, ikD:p!"1IJl. unlh!!1 ~1 t t m rulnUltD Mnrllo kU~·Uk kr... I. iB.u.'I<!:!kdl I'tU.1 "1{\]'1 ... r flmr. B .... ':lllk ... '11kLl 1"l!!PJ:!'1Io E1 Hw.eylll; ilDn. 1'l i:l IIfl 'IIiDU 1l..L. III ~d~l.llli:

,all'n

.kJz.mi!:rillllmden

IiCPIlfii'

n""u.i

I!

An

zlll'm'~ ""yor

AlmQrrytl.clu.

-

Ih.

nmLk

le!d:llol:~i dl:: ..

[]!iU;

~llBji:"'h;~ Irflftld\.ll [-,ge~iIl h~111I I rl arDnliI80 'blroil1icmH: ... !\.'III
H1Ul.at

Av d~ril!!:~iunriqdr: i ll:r CO!IIl>' ldrqnn.trr. Alr'Il:fI ;1\'1: Initdto!!r~ j;;LQ kuni;ydli lm~'I'dJlII. ''''l'LilIi!lf,
,l!:'rdo'llit.
\{~"IIiIJ

01011[1 ,\o'e&' nt mcmleket Inumlillun I Q 14 dl: 5.490,]96 ol'lluk ,"',IIp,u·r!lIrJ vilr1u:n bu' m~l.r 1939 dOl :1.4,92./08 lorn tnrni lil". Ahrllln
ililr.lIl!j~ uI1lum1 tonajlll OIl'lcak :,ri.iz:

ia~"'4t ),'""k\il'il!l"iol )'el1id~1li larl uzak deiit'dir.

v4nma-

§mrtm~ ~lelh:nbrrl ltiTpml!. tl. rat! )' p&n mU,!:!!'IIIl!IIIr!~r". 1IIDfl. s1Jn·
blr

~'i~h~ne lie Isken,del' Cad_! I des~ Arasmda Bir Isti,Hd
DUVdn

Irmc

,;olio

mC!mldu:Ui!T'd'~n

\'t tHI·

bir ~'iik v 1jtUfunun n ¥'U.llI.la~ n. Yfij"iJllJ:I IaIIlI:m· ~l!'hanc: )·gku un.dll.ki rii'k lie h. i~ill l~zLfI'I I::d~n v , ...ti za ml!ll'LiL taterl~r killrt mt:llllo li.l.lm4'Iqm4i:r ~ ~~S:i I !!IJnd l::llln-t>ul mdn 40.0 giin dive h;::;T'oiPed!ll:'- "mille. Klrplllt.r tur(!'lIrll&r"~ 'bu hlef1- j)l,"h'dl)'e~i hI. latltl.oll dlW rJ !r Ip\lr· bilirdi. Ahn !!Iiii. z:ay,ahnj 1c'!I~~ - lerden klll'il'lllLnm~c mUmkUn oJ nl •

Eekidrl'l

ItI""~

Hnlh'UdiWlI

I\C!Do,;

~ ihlll!1

;\1j,'"koP)

("".wh'm ,\.-r!F. KIIo;lU. ~rIIl. 11 'R,lll dW'.III!l' Billl' ., ft \'0 _ .. Nllbl Emir ,. ,lnlL. blr
-

Ycrli
lOin

"'ii:lptll,rlm'l!Ik~lr. Kun~l1.r:: k flyadiUI )'iiknlmit1ir. d.:Jldlt:f ve. I!.UTIt .. ijler bunAn doll.ldllin
in Imdll

dl: allilinil muadil ike .... me'll'l;yl Alman VillflUrll!rLIl~lIrI In·t-lc: ~iri
~u hdrp !:+l'Il1afl'Ld .. baLIJJlmr., Vte

mall

\TII!n:!ld

l 'lllJU1~ni t:lqIYl'tir!i:~".l,
m.1 un IIllJ tLllll'

AMuJlll.l'i h !traM be' ;;'!W"Dk dlti'l U" MMr: ArT!'_II!' Ulldel;orlml de l'JunJ iI",!I

LoploHRl-kla.du.
~l:f1e y.bllfli

y iltic

o];JIop!cdijmi'.:l •• eri 1<"'1 I'Illilrd .. n
, bili

£~llnlmektcolu c1erilcr
bu
l

~hld

de

Dil,jlir

r

limanlllfll.
[l

'kcdi dl.'riierin.e !epler o,Imaktadn.

de

k ly n"ll' ~url nnd
lllp~e

O!!lrnl,m.

Le- blu

ilmit

d

vcy-

do-rl 'b1.11i;ll~ oLur,

tun yap~ z mlllll lUI" ' .e~ sU,nii rp "'0 kum , plll"1;:.oJarl r.yaUlLrInci RI!~m ... ~lir. m GO:C;l!n J,.rpte 1iIt;;1!. hi~ ra~llI:c I( boll" 1)" .. C'ftU vc PIYIlh.dll Ie ... pur y ,milk Wlfil ltelcli'~j hwrmnIJ11 'hIe fllillyrt bUIILlllbt!:' s(''Mp

Mo ... .nrwil, '\'1J;C><l .. vya)'il. nit P'l'nH (Io]IIJ'Ilk' .,dlna ~r:~!!nlerd'e;1III 11_ bJr mlkt 'r I'IIIrn.ull; ~Irpml,il,n l!alml:"1-' m1anlln hi.,. VoII.-PUJUl"II 'bii. I!lrehr. lBu la'~fI, kl:rpl.l._tl \." rUn ~o-'

ilr ~ll(!ri\olld

TO ~'l:lM hnn'llklru"JL

bi'lll'J.Ilf'ITII \

Ili,l

mJY

kari!r

\·OCI'IDI~lIr.

8urumln \'.1'
VI;'!

Un.:=.lmL, bll:r'rlilr.
tJUI"lf' 1M

l.rl!!tu'Ill 1,1r.

l!ltJf1 ..t

16 bin 1< lli;ur ImtY'1i Ll!zum LL'III l". Yllplll!l1
J11J1IatUD

r WL'lfUI
bu In.,!III1 11ra)'. bb

kl!lI'o

giir~

11 Undo

IMel

n.m

'1)

Arnerikl.ya rn hut

HOB

olmu

IUf ..

mUk

ell: lhliJ~

~'dJh elmr.

bU1'bmlln dl'!'Lml,tI. Nlyltzl l-rkadlill/I· run [m~Lllli;<"I rlill.) bGl\illil 'bIt" ),01 ",{,,'
III!!!!:,

\I' ;~it 1:1''1; •

Yazan: MyaHeZ Tahsin B'ERI<;AND
1'1 n
6 ~.

- HILYIII Ool'ld. bur hlll,HiIIl iCon' and I r- YlIl'lfl nb !I l.f11;;tl1~ IIl1ft'ilet m Ie IInddile htllJlbulu I:IM1I'111.tmak I~Uilll, i't: tt!l'llj(1\ llI"yl .. r" dLillr" \lRlituflll.1lll. Kl!mllml :SU)"Wtlld.!!.nlll o;lI'f11hk· BI.I klll('I' ur )11' all'Wden b",:,Ii!l 1iI1!" ,!!y dttll; d)lrllll1 tf!....k,~ Rboumm l III nru'llL .II! IIITy(trum, FIII!:I.l All I)Li tIo~l rl Sablt blr fI'klrl : -

Kim,

i.a ~~Ii.U.n!!l
lit" I

KI.Il'·1 no

l

llm&ml

tI. d/I\lm& I;lIc

bir

Irr EI

l<;u ....... 'l!tL

1II '!i!I: ...

!I-apar,lllfl·'

llLln y W!l11l UrtU.. BII"IIJII: be. ,Jm4i ~,,~un

Orner

b1U

hl.anb\l.l

rnl' r,:ulll.nn(1:rn

litt" "ro:"c lilbl yat.uAuno,1 til" '!f ne! Ii biro y l'iI, di:tllt:r, ydlqlrfi br:'klerlm. - 0 lUm, ben ~~mln IJBII:nl bot;!!: nmlrorwl1l. I-I!LllflbuJ>I., IiUenc YIZIWII.

Gel, IIdyc g'_lddlm .. H' crrt Bu lII.ut'lo OOM'IIn 011
n(l

~!:irll1','1 I'\I!'

rt1z:, doml.
AU ~ H ydl o;&dmrnn;a Q~ntHm, nn· 1u.,.lltll. IJLmilll i,hqlz. gL1.<;Umlkz Ijjoc uk eLlIGll.,!ll1d k. LlI.l.

Jf'l'"I'l'dlnl, J Uk Ilnl fI1 ~lm" Ie ,rdrr '11m. Bupc !! nC!lIlc '['Ir~JC!kl'hri w.. hll'v~ u!trunl. rnl ,mll. rrlec~ ,

"I'll l.eln. - He- J'II:: ht'". Ya!'fl !.I II dJr o-nlllr! Blr .. ~ lIi'!'r1d~, bLr ~!lt,; dJbll~de. S"ft1.'!; klJl' 1lrnJ!1C!l-Ul'11.II. ,!;oB.hyon:lu. "iii.1111. mol,. r'Z

~lm)'1II1&r~
_

"lUln

1001J'

kLl"""l'dvtumU'i!:
'l1l'i\1

un.uHun l'Iali:rrl ...Im

r

'm.~I"{!,1'!

I.m

dlIUrl]:m~ OOrIJ

rim, ne >,1.11111YlIl,ll'p lIenl. It:rL ~
~lnl.ILI.
__ Cltml!'ln 11.1 ...

Ilr·

yLlnu:

!:Iunu hWY!l1'WJl. '!=Iun'll,

du,u·r

g;j~

b Iolmn ",lklMl(jlrih&r blr L..-, :lltlll]' nl1ll.llllIm babllm'! Kahfll! U~et"JndcblTltjL~ iI!~1 olurmu , n. til IJII"nl -],d-'_ 1,6:01: kllrdllflIDll lOardr, 'rlul"r ;lfl)yIU)'('1"I r. , kiill .yo 11"_ t ben d'l'l 1:1'711 eo CllrbN. ~lle"Q tl U~- dt, lllm, \'lItIC OJ clilam. .. !l;trl"fl u.mlll ulIllm.ll': do km nyKO ... iJn~ dlln, 00,1uL tllr J~.lJI.. 0'1 < IIlJ.(b 11~II1Ie.r. hI: .,~
bil~

- C.,

I..

l!:aCm

C~l

Nj:!i'lLIl. klyo G'i.d.AlHm,
ljjl~Yi'C'otrlm,

!fL.

TI!.1yoF'IJtI:'L ...

dElLl r-lllJcerl CllrnM1.

1)'1 bmlk

doW"ITLIJ..,.,

I'tlill

YUrl,It;JUlrl".

ULlJ\LII. blr l';lrI'I.~ .I'm

.11'1'1'1.

SIII'l,.dan

pL!JI'I'IIHI 01 •

- S,HI'!'lli:l!lIl'i l"'l"lll'lln Q]aelL~ II,.. SIf' M.l=IVUI nn :ll!nt tl.tmin i
m!'I'; ••_

bit

11;l,ld1t1 YUllml.M: ben )'

lo;;ln !Jana
gld('·

t,,- ....

y rdrrn !!i:l'!!mem. 13~11 bHlr.tiln, rim.

_

iLUZUlilflUZ

IR'IozJer a.l'iylftlu~
Q

Njya.

~Im~

1-1, 'H Io::~rl I tiVCJ'um boP", Ohlca.k .. Anladln ml'! • P('kl,
yllJrt'l

firnlm tn"Ulr,
Hrmol'(1

'1

Cl1ll11l ~tll'l
L

Our

1\.,11. I"lldrrdln

ma'!' YII
,oil".

Il1t

hrklr ..

-

Ollt! lola,'{ •., CQ-l.l1LH

bd.ljJul!lJr.ll

mL 'j'

("~i:UnlJ IIcr;'U:LiZll'tl CUI, K<L.Il-i.lI\!lnu'il&kL A.FlL~

btl UII'. Jl:mlnfl

s~ Vrr-l)'~' .. u,rn Ell 1)1"1gtlr"c(ll1m,
tt: l~a.

l"fn I 11111h Ban

,11111&11lldl, Inil~

cll»aU b('k~t'=
bl"kIlYcml"m.

GtOa

)' 'rlSl

~lmdl

Hoayrr,
g.&1

!;orlly-or nl'U ~ All 1Il:!uull,mm

tlllyU lI}'l!'! I:tlr t;;T!rrly-cm:11JI :1«.1 ...

ne lUlu,1n 'i11'?

lI:~llJo/lLl JIIldilel1e

dl

"CkLI_
-

- ".1
or"

~(j.~

MIlIYlf', be~lLfl"[mll'lm" !}lmdJl, "Irn III:<ime'k l!lll)'Ofllm,

S't't!!Cl!k

l',<t,lm. Jilcnlmhl mll!ln'~

bll'll!Jl:l;::o
lEn..

Bay,Ne1!Sd IBay,gln
:li~ ~ .1IItl'iUhr.:r .. it d&ld .ru'-ur. h .. mnli iU'I1erik&tJli )'aJI'IIII.bl'.

LII &fL " g[[J ..Um Ntyul._. l3u n klld r hlll!l:!lUlhk Ali ..
I~

dell
-

A rllp dlyorlilT
b~"1.I1i " ... _ OI1Ll !!en

ilUlll1 ""Ul:udD !l11I J!oI;
m":'

rJllny,] 11

~Unden ..e
LBlIIWlI

Ullrr

r (-

n .PI.I J;olIordUn

k I'll J1fi d'rd

~ I'! l t.· !'lYle. totr .Ir dUk LI' ,l;I)fIIU.k.

_ 101

,dU,llr'
Y(lk

knrtle~IT11. 11111~lioJl a" lI~rbilll puL1.Blt. blr 1111 mUhl'ndl tl~b'l' callH 1:111' IU~ylll. k(l';lI~ .."hmlr
TILl";' Y"

-YiJrrm

- Blroz: cV1o'tl de bIIYlcml~llm; ra.cIIl)'11 Ilet IIllllIT1Jlm. - C 'J" I~;e bl!'h g:ldIYOFUMl. _ Dur AU ... B'l'ldl!! l'iI',y,"zlnln .' I Iw lu I,.l'tllJ

um~

~mll .D&Iill.n"!lLJll

l! .!"Indo . mal. !'Hi.!"

AIIIY dnw,

yllill,
b
1m,

~

S lliln ...lInden de hllLII(I;I,

y,.,lArnn:su.l h~tillJ: u.blh :klld r

CWTI

~okUl&l'l,

£~~

AU 1!1'r;:1" 'l"lIYllld n flrtr.~·,," blr nIl ""I III Itt" 1 111'1- SlliiI, hit ~;,nlyC) I~Ind ;'1'IZdrn ~HY oLlIlan 1\1l111' OIlU ro t[r'Ld 11 d~!IIl bo1I1ll.l'1tu• lln-leIJ'Itl:<;'1!'. ~tSai5.D. lkI ycJ iU" f!::Qa, lh~r cl'D Ic:cl"kltln, 1I1n, rill1ilt da klEin

hIlY·, 1111c heqn ..m" !;.\'Ir~hlr k'D rde )'JlII nlfl 01,. t'lc.-

tlhnU

1'l"""II'IIHr. llitl I!I lutrl.ro'!l.ndllD 'YklJl Inll! Ullnlt 0 ....... IIllh.Uit.n uro." o.!O,.-cil!! II :liIItll'l .1OU. C nUbDl!fi ',j3 linlmli bir

~1' :f-'l'IR"adlr. ~"tWlbu1l llillHI' ktt' I \1".1,.- I " kWteootlldlm m"I"NUfI~".r. P .. '0"-- I, I blUr. 'G ,,~, h! " tNill1bD1! b!tlertle. TIl! romll!] ),I!d!n" Id m ,uJdl~r :,

1,Il!rtadtn
!l'M,1Ii1l n:t~

hh' ubun
.le

F.

Bib·IUt {."

IICf

1V~lnd ..dl ...

rTc:IIIW'IIIII:l1r,

,6'llIr'llt m!'r 11m" .hr. f

~~~~--~~~~----~~~!

I

4

--~-----

........... ------

....... ---

-~

.......... ---

............:....;;.:,;..-TAN VA

....... -=-.

1CO::::':;;"' .... _..__~_

.... ....... "' .. d"'"""""..__ d

..__

~_.._

~...-IIiiiiiI.....,.-===:......_='

~------------~~~--(;'I:~

Lekeler'
.. lJlI!!llIhJ 1.1 ~ill'ohlr;1!
IRI'~

Ankaradan
hlDlnlz
~ !I11;)·om.adrm,

o,;;ok tllll1d br "Qi n· di!. kndi!ril'li d~ bi~d..fI. }"'I!!'I'I1,ejl: ~1)l!d ililrr~ bll" oI!IrklJ.dllJIID bJZjdc; 'ye Iij;&K .r~n II c II "Hla, ~i!'!: .iii} III: m:hl"l~. I!I' rIIltkll! Id)' Amnn, AHllh blllR:.o;~.l- Nil! I~f !Ililino Olm1JI ,imdl ",11111'11" I·II~. bit ~'"rMl'lnZ !;o!:ugu var, de I; HIC tr"milk 16..il:I!1l.. 1\ hin·kk"'ll

ef1

_' d Imnilll!:ID

uDlU.

,,'r! no

IbH!"k

BJli!lLu o~ldll 1I11111'1h"lflilti.

torJilelC

mT It

It'rlg~~o

~J

ch'ldeo

Il

~illTI

:n lie
IIIIIIOIZI

,Br)"Il,l. 001,

'tJ'n.pmadlgl

y•

bur

;)til

kalm.u.dI, Om} <du"1",, QnlJ i:lC:VI!"J·, OnitH iilllJkt'!n blr gonm:liydinlz. bu~un pl:''"~tdrr
01'11

~0,11.1.

1.. 1t !Ii nIhil t;1k.tHlh~" ••it r,,,ddl m lurmtll
If karnerne

E", p,lum" k ~ dc!lIgU11
ltrml
\'0:

"",podnl' 1><1IJ1llw, I:!II\ ,Ui' Il.lli:!,n dt't;· 'PIrllmlll~ hM:\iN'lHo k 1J1lm, ~1i'1i! llt1!.. ndnn h ,nl1"~lk 1111 :N • flrM!:!!'11I II U~lIlEnl oi' "up 11111"110 ... !Jln;- flllJl'ili 1'11","1, Ir nll'~1111 l~l.. t;!k 1'1:1111],' IllIyor. Ill;:-U ,llr.III"IHlIlllr h rL,' klll.k 1l1'l'tll' kill .. !'" ,,,11 tllhl ".~... I"rnJlU[lU71l III'kll'~i1rr"Jl'" I, I - mill ''1,111'''"1111,.0'1' '·F .. II"lr~. It' U",!"UI Uflpl 11i'ILm I IL 11['hl- I,ll rll.lllli I'lIljjl ... oJ ',' ,1 lilll,l ~I tI hl",,!.'lmt:,)<' ml~~lnll',Hr.·~
[,. 1

,I., !Jrl!:'. b~rl.n.l1lJ ",,"I,'l'p

,glli.~1 1'1)-'00' p,lIIYllr'lll.r. JiiLlmll; mfllk ...i. 'M{![I 1!("1b\l Ikl;r.!liT.lTIlll.m kJtlllk

Efsanege Gore: Ag,a' Oz'iim Tanesi Bagdal.",{l Gitmi~, Orad,an Aldlgl Istanbu{a Donii~iinde 0~ Dot usu A lt~n Bulm

,a~

u.,

bunu

"utile

do' [I,i.
hnlin]

Juardla
e: ~
hl~)'\ eo fl

oblr gii neo!l ). WI

rl

h~I.

i'

I'r b olin IJl"rU 1'1

11

bit.

nl".k \

,r,_lIr"r... 11lIJ'j " ... Imf
11' olo.nll r:-II rmn ..
III .. '

n'!u", Idn

_ !,I 111 I;ldhIilM,

til

til

ml 'f
11

Gr'{1'TI "_1 lI"nl.ll: rnrmHI Itll'

:\lrtJ!:Ja lek
Ijr1~

e l L,.indr)'.llII, !!IefrllntDi

ka~

>'1:-

Im:dik.tet'L Ia~.k..

tlnlilcki.k. onun] ~l ,-ol\rl\, duru IU II~ .i1lnor--

Alc: 'Ii.

III"".

Ull. r.m '"
II I 0;0011

:r; \ 1111.IrrilllJn

iI'I Ill'''' nlrlLlI'
,,1I'11ir. _

II: U,Lmdl'

.. nr

k"IJlrihlll:

mill
"'~

i ~lliliU

OrrnJ

Jtldcrk 'ukollm'lnl

b~ JI~lI.

l ul.likh

0 .. 1111'1'till

Rlbl

uU,U

1'1 1.1-

byj'lwD

',,~'Ill,)'or]IH-

om:l 'klafl devurms, .orhl ytcr B.D)dec.~~r',.plrm ]ek,,,,T!ifl IZI bil'l: kE!.lmlH!J .. , )'U ~r,.p 1"It:I:~L i~indl: kl.~mll'h. E, ,elli ~nlI!lTI b~r ternizlementn Bu da lIoE!.tarlldf~ailn .IICn.f!l Jb!l.I.: "III~C b,'XI1'I:Jo11 dHll.m, BI:'Tl:kel tim. urllm kadlfi: k(ll~...k'aflm \ ~r III 11::\ d~ 3U1 '\'i'irdl, L!:ln:li )I~' 1I'1l~ lekeli i"illloe .... lrn ml, mi ..• a leTA sut e 1,J;,J.1llm •. Her z.Jllml!.na 't' un:z: Q(lIk ~'agl ne reden bill I I t bam i1~U Oil z'l:'ngln .. rurnlernu ""'llu -I'lfl n~~1 kirll:lm AI I Ine]; ramaz )"11... J k b z: n lah billr .. Onu ho:men t mql'y~Qj;·11:le t'll ,f!rtLiler siit bl.n)o medlnl !;unku rnce kurn 1.11'11111.: I'd. i ed~r 1.1 • p. r. Ilrm de ~rl~j &IIbE!.h;a I' IRl_ Jl'lco!! ''Umu dill. l:111nl·-r .. kallf,_ C~J:' fIelm~. I!I'IlflIh" b~r !hl:l':, t'iLno: ko). :JI ~ l.rna H y k \mflk ';;teJTIl'dL~im dum nlC!' "'I Li lri'l, Kum l1li Irndar ~ In Ule". gun~ I;;td.u orlul~fl !llIndl . I rtlk ~hmi '~IIIe! dtiidin:NUe bluktlm. (5jz: egC'1' i.i n· mt'z Dldurn. BII l"IunI 1 ~d:di l'o:r·m!: en;!: b,l", Ilu, sallt ."nra .ut· len ;lyjoJ:!: '!fitdim. Slc ..k kurn l f;;1 111: ~ It JC111: J n I! i~ I:m fn, (; rti.i Ie· iljli. Buim. n kolru1c. da ~'l'pyeni !:lI1..,.,.1 1:.5,)I~(' 1~T1l,;zIM_;m j\,k d ..... HIH.lii !.fel d"~';n'lan !'t'rI,.rin· dc, :JUnl IDd bLlTD_II'd e kadu I}' Ihanel'un f\lh Inl nc: lIe l~mlZ J.:meil .. Kalemk 11.- Kill., oynaruf.o.k tdex ) Ii lekdcri hlr,,181' '\:Udl, anlar lEi )''Ok ~cn e,I!In or )'21 bir ~~e mur

pll nrh 1qldltln!J

d 101 \lIl.nf .L1!! 1;""11'1 .. n .. ,,. g.,,1 III '0 JlClHJ', I Hunul)ll U."IIU"n~' \0: fillldll] I II_! I <!,p~

l·.. rllr.tr. Onlarl!!! utQrmmh rm It'll'll I:IIln1l "lIern ~JI ,,,.1.. 1', rJll< ,t bcrulo Ilrr
!lurej;u~lLmll'l!l

III I:t!r '!I bul;llukUlf'rl [KiIrllllll r lill} J'I rt I'll hy!' te dtk.,II)'!:IJ'UII]. Ou kIlLrlur' ilL hl'r
;r.

"',., h,Il.1 loll' Itta)IUIIII.
;II J:<:'l<JJr...,\rrf.lrU.I.Inln II 1:'\\ orr muhl'i III' Ilk

ll11r

"""lU\<

Hk:rl

nuu,,11!I

bu

nr.]I"J'lN

~

1111"hll"llIhll. hI1HurCro". all llU'U 1.11;'Lll:'~I'J'IktIk." V .. ""'L"'I<·rl", "lh ...Hlll .r, ~iLllnl'th.'j'Iri1 kl ~fllillll ...l "rh 1.11", I::r.. "ll'ml chi 1 'r:rll' Imr .. Til"k hI" dlln ~lJlrlm. Bi.!1111~n bhkw; {'n'" 1'" \el HIUorr LIlTI ... Illlml d" .. lIuk mlh: _ ki!fi'li'ri L liii I) 4Ilnllil II.. Ill.·, It.._ 1'1<1.1. ~D Onlln. nr 11"1 i,r n IIf
I.~ III" 1"1'1 ~~

"(II~lnl"

~

,"""111<'111 .. Idum. d r hi., C1l'lm " .\nl.arillolllil hllJ 1.11. J.;IIII'H1. hr1!

rot" ~

I ilf'!'fjjliumillJn blrint 11J.l~ t t'''!!JI ,.Imj' II II •
t'"III,1 nt ....

1Ii'1I l"dlj{!ll'd:> '1I'U1'
Hm •• \10
~I'''''_II

"11111 11
II' Idl ('n,'"

IhIIJ Uk lmld , "n

IIII'

Ir'

0;0 ~Im"'nu kurndl..Hltl"
mil

~ 0)'"
=

:O;iJnrll
Ii

o.rhrtn'
..,....

lIur,mt.OIl

,. ,\'11

d \' t

Lml ill. \! I.h-I
1)11

blll"o bw.lo.'rlllI lJlJ UI4. \ Ilrl!k dU,!lnIU
r~,1 '1"1",m. nnu

InlJ{Uq hh,. lllnl~' IHI .00nll. ;tAI"n burlU h... k h:ll ~r l,u Il r f Um dilL 11~lnj.' .. rdom. nel 'li.UI!lUI!.lIllUl'llll 1,·llI"k!.. M Ii 1<1:1 [] hll ~\'n];lrW]I[] I ~kll:iI'l h· ImllilkliulllI) '","1\1, a·· Ii'll ImnlLl

'1111<'1111

\II,
11

hi

.. nrII

nl hUdInnl,lI.

mulllllltrJn d""oi

IUillJill "t'l<'ll 11"11 !l!lldk ... 1

Ir en" .... 'm"H II1.1:IIII"I''I'rln flUlLlti ~1I111I1to1h'~ "lb,I-II .. I..., ~'nk 'Ir~[""'];I~r ",Itrlm. [.'1Io11ll~br'1I nn,.... ~.,. ~ i... tlli'ldi'O lIIihJ I'm,'!. m III~I t;"
[IFndll~ "'.

1.:11..,[

1))1'1""nln Mr Ict'fI..La uu' ItII, n<:'rcy Rm,i.,,,alrl" bll~ lUI bulnln: rlIlP'" ~'"J.t I'!'.,a.'r II 'l"U~1P' J] I~ t"" hhrllk I!oo= .. inl

hnl ruhumd

Dl'rl"r k=,,1 Ie [:.ittl Yl.hirm

kl Mdlk

r'il)' II r tJ.IL J.fll'kt,. b~rin'l Ii!-

m

Hu'
Blootm

Hu..

F:'alm

Hl.nnn!,.

S•

In .cudur (l11llIP y,gllmb"rleoLm~ B'Llm.mlu,b~I"IIb-~r rtJil1lllll'Llarln mnum~ l'I'l.:l/ tl •

n.1l iJ,lr AI'!" \.'nc:cl!~m1. I!'r,l!nElJ

i....

Im-,

fir. ~,tlbU"l.-rtl"rtnln

AramrZ4" 'killIni L!lOO'<1hbLr yu.

It " dLh'L I'ln" baYlhhm. - 6),1" ~ Ih!t'I",,. bUr d.. ol..,.,.,k. nn: ~,I1!':1J] I I«r \ IIll'\.il B n .\.nk n."n i]("'lmll

kaqrnJ,

Du C!J"i'i"ll 11... 1111111 JlfI!'I 1,I(horulII. dl 1m 'LI1D1nn d l:1u 111'1;dJ mul'l.JJnIl.. I'IID .. I IIW-urll!"[]

\. kJi.
!t"i'Jr

,(jIl7.~

11'-

rmdlkl tt'iirlll'rj 1IlklI' t"ItilmtlyeoC!!k Illul r ~oklur TULhll'N$, dll'l kltap-I nml rtl~','I-'r' In n bLr !;ok facralElf'
T

kep dci
cugum
IJ

d h!J. o;ocl.lkdl!;'mo:zclim. F t m'-,jIhrin !tC'C'U. 11.1 mu..fir ~mnry c "1m» d [. ,,""1'1-11 II dl:.wr~. H.::l~b... m' fir 1c~1l, imdi _r.ttk Ih.~ ~ekill~..c.'I:'k ullel rdir gCiiI'l'TlI=d~im lbir lI'C'k - bir rn buh:dlJ;l'Of"ImI c:iCl~rU1lU. Hidu Q IIoU' ~ii blr ~i!Y .d iy I::- Laz ;roruldlblm OIma ~Oll TIm u· mKfim f .... t tylrnde.n. I ~u -ki!lil"li:iltl'l dahl!. c~mi~ oldu, d.lr

me.m~ miL BenUn ~o· oldu. q ~r hl!llde euerin:. Bi.rlilZ ~V\'d

91,,, ,,'l, I' ~ rnll~lIr, :'\or \' n' IiiI' "db ~'H"" Bl'n bUDD l"li I~ I llJ;lr .. fIm. IUD) ,I' ll'lkr,ut. 1.0 lin I 1'1 ~"rl1L.ni" I IfWII, T"l't4!oml., .rndlnl'lk biT' Llir. dmhlli; ~"'rl' r(' h ,.lIfTrrI. l·,II. ..l
dll

!l<u... rki'fi blr k,,r, irk nla, ~'ml ,. l,u, illi illn nln If Ifllm.kt ,1111 II ,,_ri.,I •• n ,,-0• r hml" n TUr dUiIln nm .. Jel. Jllnl
tu. '1 nrJu. UoUmti1:d~

I,

cllm'bs4an

lj,

pli!~~ri!d n Pl!.'no:UI!YI!. Aril'ld:,.'e;cLI!!r ~a1"!llJln I. 5tlrB,lU" lbrah'm l·.Yllml~' At:} Da-'

)'ll:zOnden
Bidm A
it

k ~ ... bLr flDI¥'k br Ku:,h:J'k '-a~tl blnmlf. rllk 'bl!.r{lrllk ~![]~

varmr.

Ie 'rlll !> •
I

k}'-

I

Th1'

111m

~dly(}""u!p,
dlye

11'1

I'U)'1LB1 d .. pl1k oent.E:rUP.nI:i.Jr TUrlflln
B3JliLt ".

ORun

rll·

'i:.&J'fIJffi ~lrerlCel1 hore;;: LHkhd
kukwiko V~ y~re

'hi Innl

'I'I'Ilm(LJ1 I,f.rt-

n.at.

tit I'Ih:'rl, k • UrU~'erj!k

h<!!RUI( n"'lcml
!,"~JII'!' 01 uJr1l11Lk

bul
) I!'

m dim,

hln Ll Topk 1'1 d."f'Mllki Tn.ky L Cfl.1" Il'1II Ibl o.p Il: biT pll'l;1J.n til. k I:l'ln(jl!". mif\:i r lbmhlm gilnW ynand Ilndm r k gl' In"n on hurnlll. ,Rln ,\#,a dt"rln bl'l' lonzu Blr

yUrti), (' n hGrozl&r
rllYlI!n~ I!rt gl;Irtllle~

glllJ n,n

yo.lr.L.)"U i1J1.butn k~l"d In-

r

IIIr"I:'I ... ], bu,l'1!!.

kl .. d~ IU"i1.klYC d~lIl!f'

= 'l.aJt::;.:
In:

n, otrenm~

d.;:'1 e'..... Ctl~,yJl. 1 ;tl ~l!!ld!;t11i1 n.a.)'t'dle '-I! kU'I!!mtl ili:rtllt oolIsmlyece!:1I'1L
tUlI

)'1l.1'1.I.

Imln.mlftrr. 11.. H~

Bundlln

_ 0(1.1'.11' Sonr

Sup Angie'z
NQSll Yoplll.T
lib l!liu pl!k
kolll}'
'VI!

llyn!

:IIB.lD3.JII-

Son oda
.Ii 11'l'redc: _ lluIlm"'l
OhUUlo!!,I'J!II"U~t

blr II.d1l..m.dl

g1.Jn rU-

j(i'jJTIUI'lUJll;'Lckl

nT kUp a.l

BlIgd till gIL. Ktipl'lirLUn. Jtlu',rO;;lJlfll

C'lzli !;'to:TI tUc;~tlr. mlmar ,sID n oIdu-:\,l I!n 1aymetH 6ebll, btl' Ikuyu u dIn mlm.rlanrn cam[d

MIdi
<;an mU. • rom

a.Ltmd kl

- dl!\Ylnln

U9 11z1.tm lIInel!L krml&Onu I!.I, lie!. lIln0e:5t ~n '"C lehllkeli
ltV Ian: 1'I"I'f!D

.tPrm~
Le kkU

Tert~1 : Ull gram un. J.:i(I !:J'&m &I m1k~" IH·1b. 'i'apl.lJ::II ......""; E.,.,,·,,'ll yumu.rta h·
pudm ~cker, M.I. I't Pll
mu

Ii.. lrililZ1 b ir rut.a.w

.flrlr]'.bllec~g"ln~

Lin ,\'lLrnn'. <; IlWm mc'· kkalll
:I:

\'e 1~t.J,m, I

bLr

:hIJJ.~!:lIeI!tnln. )'IlL 1<U'1ru bEl.~I:rI;!l.tmTfl rt!1c::Uluk: "c H li'E6 )lurndJl. TILKyI!l.' 1 nI(kl li'l' A,C .. blllnd,,1'1

tIlrn

bLII!" mi Idl!

lbra.h~m

I,~

1111..,1 l.Jn"tJr.
h\Jl'll.l !I1n:;J1 kanillLt

n

adl!'lyumul'la. ,,'c: prk; ~ I!'rl", 'I"lln.lTacak, :'111JIlin kA!"

~Id ZIImanIBJ'd3. k6Ul blr klllk.gm;l!k]a: le\ meyd
'lennI:'

ta all)

I '"

Joillhn!' g~-

mn

ylliou.

ll1r

lJ-

IlIiillrrl'lOI
Uml

mil.
~'I'

~ntK k. Un yumurt.a aan!l'1liI 11 ed ll. _e sonl'B kar hllllll@l gctlrl· lell yumurt:a ..lI:lan ko,blu:&k. B4! hu.n
i)'

"II!

rFlllkc'fILmrl

t;'UI'I

HI',
111:"

ne:si ',:,i)'[u~ tJr. :t ...lrll !Ilk h ..'I dJ, BIllI.laD (,Ill;[ l'ilr IoI~m '·IAIII."
m ....

n b,uI

l' ".~
I

r p~

1 t&J.W

rn

Ih:nl

.e,. dll't!!" "r~H, if' t!:'rLnln
~',,"II~II

oitt'Hn YII'IIw;. [ 1 IriDin lr~lo" I
'Oil

r.n
pil.'

hiif'

kl' bJimlllln

IlOlooco I: J~IC ts.:lIJTUC ro~Dle!"IJ'I. H! pan!. blrlktLI"l':nierln bll mu:IYeltl('rilli I'iRfl.r t:'d. rltl", }'ll.pbkllllt"l 4'1~ri J;:U~1Jltml!:k \'e kaLUl"m1;1;; i~:ln .... bbytc d'l!(,ne h Myel!!:rl u)''ChmJrl I'd! ,

"I n

co'

kl7

h('ol

mil."..

rU .. "o i.Jylr lrlr Il1'prLI: kDl":'I"'lmla Illrb Id ,,,,IIH'I!ld!:'n hlltlDn I..k ,"I-:[Id hlr 'Ii ILkIllo
lit

I'll ..nnl'lll tultU!"B.%lrlann·. h ..~'bl
il'lj ..

ru i'8.fim Irr,

urtull1.IDa:L.

Cllnll!:TCoc h • s.Jl!'nm ~Il dllztl\'arrr, 1(lIr-

IJ unltien
5Wr

YJOt1anrnil Yoll unlllnIIlJ4 to!![1'blr L b: btiyi!lkl URi)!W!J JlA~-

Iii

1_IIm-fu,ll ilan ..... k
cn

mHl'lk l.!"J'j ('r
I In

.,tl. ::-lllldl 1.. ,1 •

~drrtml mnruna.

r~]("'r, nJrur.

l'''l~ bu rllya
de mdnrum
\'e

','r ytmlurb. l'tn

h.i~

ve,..1

In~LlnWml!'1JJ'l" bI ~ _ _
l!o;k!

Od

J{lrill~'r ~1I1!'I"llun"J1. h U yaplJltn.

II ,d"r
~In

.. I",... ","Un I
~I ~

.Iu] dl,."'IDfI
,'',''

t ,:"ndl

u)''dllrd'llkllln

~ r I' kll

(;

~p'k1!.m;n

~n'l

,..k hllJtI& ,\nknrlluun h'r
I

mu.

ILlr

ArtiiJ'ld1Lfl bll'

iSonITI SIl:tdildl!.

~v _1'1.' m

..mil. :;aku. ~Jbj \-erdiKJt>r&hUl'l

rI~or11cc:~lIi; ~I H SUp'iln ~1Ill1 ll:rklliol~ 01,
i.
\ l! 111

arKi l:'r.arn ~L

M "keT.

1J1l~ y"k. ndJr.ds. lIull1',' II :'I1l1oc mu ~ ..•.. 0'111 blr 01101111' , r. , .... ;st d8-'

I 111101" 1 .. IL,r I'll ml~lJ.n ~],ll Jtnl1~' r"~ hllllhl by! "," Ji:IH 1 nfk \ I, IIlirlnlTI '1].£1"1'1 •• chh

rJII'<"
rilllll"

nl"'If'~m

UlPlnl!'uIJ''',..11'

MOd.lhttlll18'f'l1m
,15l nllllid a-tllnLr.

kOl1t'lli!tintln

Lerl 'blr £!r.:::ln"d~n be.ljIk L Iwl' 1II1C:r do:" t1ld!T. 1i1~
]laTa
\'e

BlJ!Z'1 o:l.1l .fk i1IHnm J C(!z:i:lII..:! hl.lfm·1
liS",

J1C!,ltkl'·
1tJ)('IQ!!

;~r,,1(~l

ea.~Ul!

l.c--

un, 1'0 !;l."ilJD krlliialLz

'W' Io,r"rllun!p!] u}.hn, k3,tI'''''lm"

"'~l;"'I'IIII,

s rl1mr~ bl['

11i::;lr p~ykc
l'~)'k~)'

OI~Jn
.1'

"e

I Qi!l }'U!'I'l\JI La.

JUobl!l T. III '':'<lk(

Iknm1
cnll. nk Jm'ad

n ii, ta.ne Inl kOPD
T!:'kr:lf

~kerle YIJ.flmrLII , )umur1a. fO'kQ yr UAH! edenlniL. Aynl
1:;1,,\

at r.
Ii

r"o!Iitll ~1I~1'II[klt'r II' at· mr.'1 b r TtirktUr Int' .:: e-

blr

diliil'liL blr m"'?lhl blrlkUr 11 '-': humJ

lie .. 1:L1r.:;an, hllyr hr·
l!iu

~k',

kalilma

nd

.ut

:ct.

de

kayn.;cr-

1.100
IUllindc

onnl yu.rnu.rlm trrmimlZ,

tiUi

Io;l&li!.dilill:,

ale
yll\'a.!I

ldi 11(" )'II'11'~' j yic.!! pl,t!kten
;11

kB.r19!!IaJ'IJ'a.. 1:I!lffi.Z

Yiiz Ki~i, Bin Ki~i Gelin, ·Beni ,Burada TutamaZSlnlZ
Elleri ve Ayaklarl Bag'll
Y ut.k ilD
kafQ
VII!

ublltunu

lIlLt.Uml!i

b Illrll.him

1ar SI.I y«"l
8-:1-

Malcaristana

yanmdlll<

tdul bir ihtt~·1!J' ~.:'hr
~3J'dutU l'i1ll)'l"Cl rUc'1l1.'J"TJI bu

Kedi Derisi
Gonde,riyoruz
Haft.l\btlfL plYlUIll:'l1 SIiUJlllf gl!qil!k IJluak

i511~Uif'

t.Ilhak-

In.kUl1dlll'l I!~ll.n h;:jrni~

.i.li!'rll'1. 'hlr hU

\c

d1l:jllntironIlU-l"
,N.. Ittldln

lhU-

k~11!JIIJ\ca. Hu I.lrU,

t ...ti!!.f1 llKi lrlrai nJ.Z, f l"~tLm:l'i':rd(:n alrna.n.

Arap

ya:..r:
A.-ko!.d;... ~ di!'r. nt~m .:n~O'l'Ll.lj-or-·
:

tJty"u J~~llI'Iln~"t', bnIal:l!l. edeml!"z.dl.

Q

.u;1l Iilll'CIdl!l'l l'I'IlIT'tk,llo;:.o;:L Arllilllm Ilk tE!Lbl'll't! c!l.m!lnl
kl,ll"'ltrk"li

t'

\'tl-

TiUk.

lopll11TlflJD

Sanoy ... bbkti.'ilL'Tlnm jo;foblllrlllnlL.

lli.tUn~ ~e do. H, A.. K,

JiiJ:e~

I!!llm..e mod eli

Z,ly'a
SAkm bllnu
ml!:~ur

Boyle SoyleniYDrdu
bi.i5li de

I'i.ID. Bil~o!.dll

"r1LId1k1~n ),ul...roe

SORUNUZ ,---~SOYLjYELiM"\N~Fin
Iki
l!:,l.Ip 'D.JJm..ll.dc !;-!Ul'1 :I I",lu !Ior.1I Ir Jl!'\l RiU"u.fDr: J!:;yUPt !:II .. t~erk't'1lI ~1i"1 \l:l'llte.fdeo tH.)-rtl, li~aJ1Il] tUl'b ln1 frGrdllin. nalhukl, IJ kliu IUd,. h"I'l .... iUilhim:t me. r"rll~IIII'
RI~
I

_ Heyl. Yi.i;t, lill'lr:rriz. bin lil· ITIfl IIIYl1 I nnl klnml~. dini UZII. iJ_ ~ r 'hpKiari dlnen..iz get.ill. b'en 1:IIiIr",d dun- 1"e.k _ij~1Ii m 11111'UZI!'rl ~ n fal m~ flLkDt b~"!!p~n. bu te· maln, !;hye j.!.iClllm ,-

l.o;llntllJtrr.

dUJTIU1dur.

1Iu-~-

Ibruhtm
1~lIir

Ai!'~ 1'il)~;oI"1 e\'1'l!k "lr l.Eahk
atiaIIl,:nJl

IIIl11IlUr.

lb-

UC' gUlcb" _ Lmd c r! dl1(&-

'I'Urk un nIh blr

J'I'I <"d~tJi)'~t Sc:\" htl!'! i!' maimll.d", b'lllunuyordu, B1l AliJbt"",h~1" h,
["1~'

dE' BIZRnsl,

t

YCOIU

UI! n~m'L !:,6!"11.~m~ler! J."

ii.t,; d
kahr manl
Arap Kllrll

urm

kahnca

Zi)

0-

Pllttlllkt

\'II!

Wlp

olmaymr:

rlyas.IL YJllniZ ::11.1"

n,di!. bululllal\

bi.itiin

Jlolillh:re

ana,

go '1' k kllJmll.kLadrr.

DIln

dc..r. B"'n 11.; 5cni:od.I'l1berl rD)' [ nl. Banll. MII.nbuh11l T purl! =!md& TON;Uilll'da mtlrlU~nUn
"IoIJ',

b r i;; It l1\';al1 Tili"-h:~rin h trr&;!lldrr. Ru mll.Il,l;\Ullo!den

I!mlKrhk bir
i!iJJ111t1fn'

",eb 1

Val"
Karacll.&h.Jnd mWll old~nu mez;uIJ~trulll
6O)'lftil~ln12;

Davul Ull'lnl::lml:):'m, atiHl K..u;Ii,pfilrllklti

BO;'ie

A'J"1q} ~
r;:ijSly",.

II. fI

gc'CC'

Mu

mira. '1'\ ra.i, din, im 1'1 -ovmii}, flIolj,lu !l m, kct fl t.oh'llIIlU, JcUm darl ia.,.. Ziy .... du. keM' ifLi Z !'It",.)I{!'J1(~]riTi.1t1!' kc·lla rl- nude. blnz If o:IImU$Ur. lng"lU~'M' Fli hllWlam k meaburiyetillld.:- ku,L
t,a

bkr tllkyeclnkn 11,= kl.lp

al'ltnd

(J,U'.m

fa, A·

"I t .II'!; 1 d.orl ~r deo yi nE! !!.hemm~-

nllmlLl' h.u;llllb..... :! un nln.l1JL. b!lm I., " ("aJ!ll.I H 100(1 Ylhndll. "'e arka.:!mdillil muhleqleID b Ul!!dkll Jmyu da nlo~ n· hn.rlll U!;Ilni:l! )lur4dl 0 E!l.m mntl.l 11!:.n-1~ t"lfihnl.1l1. Ibrahim Ca\'U,:! H 100 1 Yllm{lll blm'llll \'ot: 5-e-ItlLil:rdn IIrk:;:!srnd!Ll{1
%1

d.. blr

RI Inti,

!I'll,

\.~ P~fiy gel..ln,;:;t, bill ubJ'l. .Yetmlf 'Illrlm:l .!lUI: <ZlIm Abu SII· ht.ar Sly ,u, PEl~ fil I rlST rnuhtA.rn,.Id1r, Ell 7.-lt Ab, ~ ,·Inll!.ndtn

f!

'II.r. BrrnIar
m1'Jlr'l' ..

I~ III! r
-I"

~n a.1Tl • h- "C m~l'Iur 1:0:013.1 A~ P ktJI 'Ie' Ind.o: ndlr. n.:krnnu

Ii, ~bl!Jn Il,dlPd'a iii; sen", atbd~· t:!1n.91 m Ullorm kHoliu 31S(1 - ;);,13 kuBirinej "'Sol e ~~.zllld gi;i,..iilen flD.LR Act~rnto iocolLUl'k{J 1 a UIII £0Bngd d ka(lllr ~lIr mt. tl.irUldiiilinij I;:h.lyunc.a onlar~ tah· dll~.,m.iJ.:!J]mI.1l Arap ZiJ(3 klll!'il- rLL\I /IT L mel .. mUIlI'rJ~I ... ,G'ornlatru.-dLr, lbr-ahLm ,\t!I.nl'" I]olr4mblre gO.z1('.rI etmi, ]S'\""rey~ !!IUS m, ATjj~rl'" fU E1l.I ys- Jl 1 r, TRJif edklen komllr-1Uk kelli;)1 HYI!: ~aim1C'k t.. in k IhnIt. iiIIIIJ.- koWa do".iilduiimli U:ld..ill ~ vc 1lT'J5fU'derlLl!rl. RoffllUIY :I'll. kl!- komnrl~ kola gllmq.. rica ct.m· Nm"it <1'- ,.'c buniilJ d .. lil (J IIrak morl~'I" n!l.n u\ bl)rJ Idi'!'. Hem'!'n ktld !;!Iaf]!)] bIT" k II'Ilar d,ye. Imi gO or-;rmL"- 0;1 b6YllllZLI, ;)'1 r frnlitt. Yu~1 ".) - fie I gUn yoll. .;rk.. lr. Is l nb~t 'Kazoo". ve j", blr I\lua.:vm 5-n'k.i ". zJr UJi }',Rp· hr. Y; pilnulk III ig1 do1r;11l1 rW~Ll gtini:I~- Ii.r. Ii IJ1IIm i'\-d... ~hl!nmadJt't klll:iU', slim!: M hk~;e: m~ v~ ~ JI!I'J"h,,2Umu }enE. i.o;in 1'lleri dinIemi \'e rllml,tJr. 1 I:,; :lo'd d6rt part~ Cll!f'O lWIfIa.ndJl. lI:!lmUrJUgu
y nlilrlR'l\ oir ai-va mC'11l'lur l=:ali!loTak bt.itiJn ,,;lhi't'll!r Arap Zi1 nll1J k.rn. tiiil1d~nni;l. F,liil!;iH Al"sp ;£i),. rili!:,diluini \'u:ifr ba~lDi'cill I..b.hfkir .. lleru.i hITll~iJ.'mL, Y~ldil !il:h:ii!:r~ tlRlfl.i VI:: 1fU.;1u. Ali, Mu lIlh!., ~a~e..ken. memUfa Ilrk.<1dllt~ !In.! ll,· hjln! kll',j;JrdL£'1nu ~nrkrni,Ji!:Fdi'l', ~a..:!!lm, yoha (ln~ rJ ka'jjuaCil_. M!.ihh\:~nlC dij~r rlhltlrl'il'l I:dl:.i iun !IlICiiylem~ ~'1rm\lr ri!:ddi!:di'flli!~:
rumuTl.a. lIlIetlmlc p~1;.i Jlat.:lIl'Ill'lu_

ml~oJlJ.~H.

k lUll! aim 1lJ...-t.,1.

oIdukl·lLl'lndl.ll'l F Iyor

:r'e'!: Vltrmetl'l, Tllyltm 'bJLt' 'kIIIJ.rd .. 1II(l.l'::. I nun Uo; Wlm tan!!!!! 1 1n ..

m~~IH:::
to,

l

tI;Ol'I'IIUmUil'tu.. Emine
~

J:oo.:I-

/I)

\'lI1.Ldct;1 IIIw;tata

h:a t.un

il~

ogullllT1.
til

SUI!J.,I ve

HaL.1

t'1l\'111\1 dOl Il)t4him ltll''\'ctlcndirE'cek

vl.I;cun hll}'TWU)'t'DL lIt\- l'r n~ Maliod .,mllea·j
l!.'Lrlt

\'Jl.krl11111' )'ll.PIQT~IItTdR', l'!litaJIU!Utll rnrnlJl'1t!ll. Ln!tl, mcrm~r ~dlrlk lU :!Ie'bllL
e.s.1I1~"'l'lnl

I 01 n Sl yuml .. n yetl-,mif HI odC'~c d~rl"Cr va' '" p~ l Oama.nh de\ !'H1J1ln Of! ytlkIJ'I!~N"k :i;lJJltlin MII~mll! Snl'lhl"r !'''klund I!iEl.d:rIl~ 'mldll". A.:;jcn Hrr- 01 Jnutlllr. 1 kl iii!!!, 1 IIOLd!rlllZ:1.1l111tl!ll \' tUr, IEllderunl.J MI:mllyun.dRfI Y.... Wl.)tll1 rdUm[lj', r",lmt Iki ".<;lfli'c::\lnln

1tF"

Eytlpic lUrb

J7"!i'Jo Urll. Ilzy.
ohm 00
~ilo"

&:Ilu U, kll(! Illlm olmIll.'!lD11lli11

H' J:io bin kllolllk '~d1km1rt~,

"c

bull,lT,

Bunlln

~a.;1

oe~tn;;i<!rL III mm !L!Imds.n lmlillllJl !!lmiyD

IruYJ,l lill1e<:'lIarl ,,~ sUa-

1.Hl1'ltb.ljtu Io:jn Ktkpl>Erljj UlItUnO
t.l!r, E'I('I"~I:I. 'It; 1I.1'l!!1Il1

I.l, plJ:!tII', U\;UI' 1'1 Ml1radin l'MiL. meCl'flllll 1Dlldddl U~ Il)'d m 'll'i':l. 1i;1llJ.I1f! ~ mtlnlllda h'lrl ~1Il1nd'" IlIl. !Ihrml)m tlr, 1'70:,14: oe~'4iH \'!:l 0 Ill.li1~1",;i~llldt 1.Io;: vo Mehltlo.:dln plldL- 1;11 tte 0::;>I.j1l1 VB ill! I11:'H [l]e !"'~"'il.l.J
I\.h!ttl un r II iidr. mnda U"Unc:1l deb, ola. Ilk II!triil tlr. ZevC'e!l1 nlrrllnll. IbUyUI< blr h .:nll.t.m 1:i.1t{I bll' zat lml,. llnl r~betl ,'1) II.lhnl!!1"e milt!' b1;tctL 01. m -,~ 1<;1n Ilk
'l'i!I.

5ii.han. k.i.i~Jn diyc bil~H· (!'HJ, Memu, ¥lme bu lU!lilHlII'l'. Fa. kat &im::i bir tqvikte polis me·
~Hn.dlcn kl.lrtuluTICEI. .Ie 1;_ 1""'IflI~Ia.r. A p' ZiYll ml!mlU'Ull , kiLl; nlllrJl'I F ,ine dli!'mi!:· mlClll i'iiJ;) bil' de mllC!!tlaru kolla:rllldan tu.lmujj. 1011: K1nra di! b:D1d.l karml~.

-

,i~in b~ rap Zi:;g

te\'.k,f

bir

,Bii[l(!(

Ill'dihni !.il'.

bnaXlIrnI" A-

1- tma Sultan

lIJut

rcllnde

blr

o;>k l1'lurunul\

m«l , " Yllptrnm, \ u, I.ll{T lard rl, ha.1.1 h Ylrlf ,.8t'11,,1" blr'.:l.J.am,l1f. T n11 Siy ...... P ''i&YT i'idiLldL lkf Ie\, r I [lnl, lilLm !r'C ,,1I.Irl':r'1 ll'llr. 1111' I·th' r, r.u Illl'lld ~n VI: GiLlIlrd cn ~ l kmlr, S(&.[I(I:":l:In </<:1 !II~[k. bLr ""'7.Ie 010 r k hvzif 00('[ BO'yl~ (ilm.ol!<;11l
II rallN

rlt'.C':,·dUnnI,tlr. tkLnd 3.d.dJ" .. ~lhd:~ do Den ... r111 MI!'I'i

W't'maYl azll
met

rnaK h

,..TAI
1\t:"'lhu[" lP;rllll~"Ql

I!!II h lltrl

bir "mr I 1J!l.kII:~z yl.'r~ Iwt. IcLLirml!~ J:'lhl loI[(c'4l.Um~z; IIlr au~ ye-

l' IljI~ gill! ].<;1I!IIlB.l

\'

marlh:l

Bugun M,atine!erden

!i'l!.flItnll!.lIrtafur. Ma"~o;llll t-c k; kl.lbbt..'1 l'I.I'4aptrl". Ilt@klextni aLklll'mr \'erlr. E:rldi !;'llll !'I, b~h filS· tm )"Bldlz.b ~lJ.clml ,j' .sl1.'llcml!.ktl"du:. \ tl!.leplcr gtl~mlllldl!dlT'. ;:,r(J,"'t,r~l!'tan 1~~1'i m J1'11r 'k.lldilktll!fl S[Hlro 1Ll'8~11·a. IJlI:r BlI "U!lI.i!'r II f!lsmdn.kl H;rrmtJl rcnkll vo rc!ilc "qmll: Yllbani. kedl de rill I lllpluun kta.d.rr. lJII]tmm bh' aynllSl i:'ibl kuJllll'l.~i - KIU"H:T:nn! d!!r. SllnJl. blr !Ill' "11tlX'i:'~im. A,mma l(0Jnlllul6l'ln dllYlh • tIr. (30) pconl;orf(! 0 I~I~, mJan. nlnbe- . din bilt.Un du\·a.rlaTml en n~na \'of. I!IIl'1dllln l!Ql'kllrrm, £!t(lr dllYarlan:J. 'I' z:1J Qldugum sililllll1r. Arll1RmJ kll- "rlln1s.l:l: \;1Il11~r' Ir fllar- :t'IoI bl:dLn ~I. nil rl b~ Sll.l\l.tta. hu!ru. 1 blr m~ t.~p meal'In sI2: "uh':!len !t!5rlf:rDlt.1. \'!l rncrtlllJ.;:dlr. Glll'p mlllt'h ~11lT1 J.i:arr:;1 tl!'mlll&t verir, IbI'IIIhJ.m .\gll ihrl\Q HlLb'llba.t

o-r-

Dc T Llrk

LUlJ.Un til blUlttI

Sinemas
Itibaren;
TJYlllM~

DIi.1'Lso;;:Q v" ~an~ij:Z:U, Mu.drkl Imp~rl!) ~ImUnll'nm r£Lldb~,

Y!Ld~u.

)(o)'l'I\,lndBn. U:2;atl1l'!I~

!; LkQl'dl~

bl r ~i'I]lmurtll.)1l d"" bu ~L~!I'i'l'o(i bllytlk Ib l' IU:tmct. H!1'lrlorl"_ MIIDl!!dl1l UUUnunll. kapllan I)il.h

lJ!11m'I1 '7llr. C<Jk t:.u.rLp '\'0 !rUt;\l

DUyIlk

111 1Ir. bl.. t.l:iladUHln .a.1'ri. olarllk bl!:' 1.,-,;-liirm"k 1111.1· 1'1... u<. u lllll!dlgill ~n ak!l.D~II[) aML. (l gdsWl"J'i1ek flrIn i1 d, 61mllq ""0 lIynl T1'11l11 Ila ~ .
.,1 1ll':t:rllld('

"(1m
blr

zi 1"1 ldl.Jmp haylL

II '"I

IIIL

"'"

byle t nlurnl

UI'_ ll"lli!l hkr!

,)fUnd\!~I'nIUmU/jlUr_ AU. hrilll za.t Iulill h kkmda bo::raber gflmLlldU&U

DU

" ..i UI' ij~tnU, ,'" \'IJ'I~I tI Jl ltV· )'aptlr I I LUI't>-rd1J ~mWm~-

mlllOm t

A.fi!.!) Zk.l"i1. "1:'. ilrk.lid t1t~ '1'1 ra \';'';p nl;ti~~mh ~'l.f1lil1l'UT1l~llLr. rakaL bu ;!Idc.r Awl" Zi)'a. Inii;lrmaw:a b'l'l'lam..,: Bc;n,i Ibumd tutrunaZt!lll"LlZ, bin L neDI;r. gi!:klin b~1'I bur dll dllum.arn,

ESTRELITA
TlLmarrl.l~n 1Af!llnylimll

CAST'RO 'yu
:sij"IU v. IIl.1rkLlr

bil:' m.

Kflrrcll11m!
BII.ll<.J:

lilY'_

au :9
SI... ILZ

hanr
clL-

bu Almllln

rnUJt~lkl

iter !!enIl!8"r.

'O:O:lrd~m_

I»C'nr&

\'~J'ml!kll!o

zJkrd;m~mekt''''I'Ilr.

PQI~ mo;ml..ld~u ll)'i1)'1 nl:'zarclildn~y!: koymlll!flar. Bunlll rai· men Zil.lI boli,trJll1dKa Veo klltlJl'l, blll.GdYI

EeE Gii LERI
CiUz.cl ""0::
I

t1.bm

bl!lell k! I1Irun m

lU'l!l.5md JI. 'bu,

Ulld"l\ ,P1II.riil. ~6nde,.enlJ: !br&Itim t,,"11V11~lm mez/U'l OI\On()1i!I Kllrt.n kMll-

11:1"'1111''l'1I Hlmlnde

~ddlm

'~~r!!kUr.

-

-

mr,t..ir.

- --- -- _ --- -_ --

kurcalaml'!SiI Q~.' m e'tBlr ~lill"blmrukJllrilc; 'J;ilPI-

ISP.\NYOL O:E:CELERmtN .•, ]SPANYADA CElCF. HAYATI .• ISPANYOL MUSOO=>.lN!N ... ~.\'fl.h"1 \'l:!i D/lNSLj\1UNIN' JI'll,1iilDtfl:.

rLrml~" l!u lilt tIolmU, oll1l:'ak ki .sCII 1'I<'l1l'Lndl: !turban b'!lml:% olmlJ.fh1r. lab.:dln k~nd(lkj ,ulmr !;f'IjII'll.(')'J 13', 1 ?:.:, ~-llImf D;;I'\'1. E"qI: }'iiptJ I - VII JI lI.hi klm!l"}'c l50Ylllnem k,,~lijll"'llIIfrt U"ilUndtli.l Iln~~,un: N,!! .1n: E£,i:'r ~1;Ik yumurt- nll i",. 1"11"nil kllall!:oc!..:n cj .. Dlilbor-dlll H. ]:] I, )"1_ I raan 1UI'lll:r ~I: .. in.ll'll:, ~UUiiLn :Ml'!'bm~t tM'B.I'lnd!ln ta. tbl"&!fI!m A,ta ,!:1~"1U1l.r1Jd J:IU1 milk IHld mir u;lDi!If:l, !lnhl.~llm·. ktlld.ir. 11;:111 lbB.ho;'l:'~'''' S'~l:t. Eu >Ilralllll IIflrr. bulilllIlL sn.~l)'T S('~II"I)lul'Um. mUl'tlrya{!t'Alm.
yl.lIllloilrta)'I:

~1M'ldl de !l.fI)l IJlI.l.lbll l1ne ).'U•

:01 p~nl:~[",dllll

1{~,:!QJ'WI

- _ ._. -- ~_ _~ a
..

.:.:eshmlr:

B,., Elden Yeniden Balk'anlarda
Ankara. 1 (Tckfl!lnl .. ) -

'Illirr.bul B~lediyC;Jinil'i, muhttlif ~IlAflk1'll ril , I (T defonll!) - [)iI_ bl::!le:rini le'IIJ etrnelc U~l!rc Moil. hiliye Vck:iio:ti IhaHi 1~]i'll!ler kiyc mtif~ttj,lerilld.c:n Nedirn Nil;!:. Umum litdurul Ru!';;noettin Sa.m· ""lUI ,,"aliliiin~ la)'in oQI::hl~tir. ~i~il'l ny &~tlt'lde yedi MiHkh,,: mi:ilfebii~iltd!::n miirekikep bjl' b~· TA TBIKA 'GIREN alR l'!t fl!iikil !::dilm .tir. 81.1 lil!)'@t i:i-t T ..timailnllme a~' 1111'114 mi te ht,llC' cl];lllo1n anl.:,llr.. Ankir,D, II rlr,!'ldOlliia} ~ Vi1~

la-

YlEfd

SA.MSUN

VAUS[

memb :ll.IloiHue OfIDllI<I'I VI!! tJIIIlikle:r id~reluifli~ mUted vi1. serm :!r'e: il .. nlltll i II!Hiecl!kh::'rlne clilir illimalnolmc Liirhik... emj",f

l:~j'-I 'Yt!;il'flin b

mustur. ·BUTtE. :iNCOMlIEN~'NDE A.J"1'io;oIIr I (Tcldonl ... U ~ 8U1· ~I:: cnciNnoerrir."~1! M1!Jli)"c Veld!!

varid .. l Vc m:atnJ hI::Y~· Ii umumIy!:::!oi etraflnd;( beyalLiltta. blllulII.mlik:bn MHH OoI.!{Jrllarr r~;P1)r. lorl!!!r Vekald 'bl.i.hie1c:rirn ,ayri dYn lc::tkikr:: bli!.Jjllad"ar. Bu ,tetkik.t on ffi.Ln~ kv::lar biteaek \100 n' 0. orh.lindil !But..;.e o:.l'Il:Li:men.indc: teL. kikolotG ba.~Ii1.n~c ...kn),

D,eniz Muharebesi,
TAyjN VIE TERFtL!E~: Longuldak: v.ill~i H tit K ~~r~ r""rl..lm val~ BUffum ZQl'lirflldilk. SI~>:I1f v-llIli • r~i ErzTJ.lr1l1ill, '(orum vali:!i Sillih KilL';: Sinop .... 11.. Ilhk lcr mc nil.kl ~d ilrni,leT"d.rr, U:llk~dar !era mCDlUru Suai' (I'dogru I LIIII'Ib41 Miidd~iuml.lmi Em~kli d.iIlk~~n Halliai ibnMru Ailfb!!~11'J. kl"ZI Nerim 1'1 AjjlrbMla mua1Hm Hii!!!::yin B!:drctti'l'l AI£·
l'UZ ni!jio1.l'\lanmL~lard~r_

*

(Ba,1 1 lnll1de)

1111 81-: am~?tdil.
~aUl,
}I',DfII::1Ji

ticll'i'dh~r.r-e.

X rna.
~'!!

di!tt"Q.
VI:

l!~bEI.I'·,

(abTi!till,

imillit~ha_aie'l-el'jMl'=.
,.11 lr y.erlcrd e

JUDe, koml;9. il<;:~lll.hn~ n,I!2X:limilll! Vi!!

Adl~'c VekiIind!:1'I '!llllt!'!n blK:[i't"~ cli. Ad I iy-c, Milli Miidll.~1I<!i VII!! Dahiliye Vrl:illt:ri t~nJlI'Ldall 'vrl!rll,~1'1 izELh!l.Uan hlkii.I'tc IUPBIDII !boyll:::
blr
I.nlT'n.r.~Il

mc'V(;u,t ~i!! kCTlcll"li'i in. .",Day t.mmfm.daTl Ib~r ntllblo11e em . mlkt.!l1!' vc ;!Ilkl,etlJ'1i Vlt bu- bck.;i~inin ya "l'a1ElJfl. drjl ve faic.&l lunduikl.an ytri: gD.!ue-tek blf hiclt!eyoJ!: Mt:Tk~ Kumlllnd;ilo"I'I~nMiJa'<lehJ.myil~ nlUlmeyi 2 niS-IlB ~r"8.mhll eEl. ",'e Ciimlit\lriy~t ak~;unm kad!!'I' Jlf\8hrr.lIin. 1m bu- mlllii;iince derhal d konuldLigu 'lIl'e ",ilk millt iyc memu.rllnll ycnncie ~krri m"hkmn;::;cc inztl!:tali bir C~. to1:mrdlllrlu. Ello!T"in:de ~fi 100 za DIJnllok iiUTe a5]u:rJik1~ii!i he,I"ilod ...n Il'!tail !,!!'k!:r bull,l1'\iI!!1!ar m.::n nndoCdil1i}l~ 0,11;11'1uba~'1i1l h.a" bQ'i!.nn.un~ ""H'1I~~j!klerdir-, ]ell de Mi.iddeiumumilikt;;~ mev· oi!l'llll'l1ILml:i Vol! YI.I"anda bahl!lcsliJ.en .I~&i mij· ku.f bLlh.mduTill.d1J.iu hukilmdin hu 'iJapla'=i izu"kall tEl _ _ e!l-ed~n m.l.b.Ii,t, mYllmltllil: vcr· v1111edilmi,lir. 'Iis~ ka,HUn\lfiUfi 5 i!l!i':.i, ml!l.dJ:ilesin" Ik in ci ta \;Til'"~ C Ii 1:1tLk kllnul'i II," :i!c Ilisif =dllm~ hulunil.R :mijessc::IillJ.ntatbiklltta !:,lmdiy~ l~d!Or1' \Pc:"'!Ie!I:rd ir. Y.ni bir mll.cJdf:l'ikn terdiii 1\etic.eniQ \I'e !11ltma mli~ dele kihiol, v :!fun. nB$!!a'!!llDJ d~gi,h'mm.t k.a1umd .... 'iehik zeriyatlQ'. me uri!!tl1e miiYnul nall1Id!; vUcudan 'Ilm'!.l.mi tlhhtin noj! d'l:::xccl'.:ye di!t gellr~1l mu~esll!lerdi1r. kad.!, lTIute~if olmaba bu1un· II n~illln ~h k ~mmdEl_n c ...... duguJlun Zir.ut '10'01: 5lhhat VeKil· 'el atllml'< ~tlJll ta ht;:.niiz mu t~TiJme h::rm't l,z ... n odilme.i.ni i:!lti) en bIT tulim \d::ya g1i.tud.;i,i mllilialle ta'krirai. Ta'lo:Tlrl'l'i ~ilUnmUII"'1 !nil. 'It'.'k.:dtlm'YO:J.:!=k bl!l"l. dind(! bu· ltaktp m-evzu h.ldufid,li brr"i!!irini lul'6.11 ~l!.k~I~1:::r bllyi l~n.nrrd,~1:1 "''=. tlllr;; :\:U! II il:;a:hl!!ltLlI bulun E11'1 Ziraal lilc::c.r"k beya.nn;a~e.ye (h:r~olunil;!.'r:: S.hboH Vekill!!!r; eld.e hu1una'!1 tIro. Bayilu bl..l ~ek~rlefli'lo (i· Ii nuni ml!!vzu!l.tlTIJ pi'l"iru. z:erlyayat farkllli mii~leridel'l IIhrlar. til!l:: lIIJ11Uml 1I1t,_!!~lin \;:orr .mmllllll'lII I ni- n II ~nHnd!l.n e,,"V~l tclil b4'kImlndu kif yet,izllgi go· lI'atilnu nl~.teri:linll ta1Un -riilml:k.t!!! oldurgu iSil'l hlikiilmdlil:: II:dilm k 1.rZUt ~ ol3J ~Jrnnlml'" )la·.. !'Ii bll)'iin dind"'ii\ ~kml' "'e fala! bu cmeti tl!.ft)-IlmTLl'ao tI~dllat'n y.k.nc[oiII Bii"u.k: Millet Mec]1Bil'lrc a.r,_r'I'IU ll!_h II::line 'I"lImvt m", 01.1111 ,klltdll:r mu.,u: r iye VIIL chi. g::iinii lao ue:lilr!!>\'::eii b~lo::Iil'"ilmi::l ve bu 'I'IH~V· kip ~'HI gUl'1un oIIk.,amm .. kl!dar zu c:l"fo:lf'll_dllh flOi! alan L,ir ~Q1: halbir bcy:annUlle i!e milh.illllin 11'1 lipllC"r de: bill tild,I"tln ;'ciltn geli,byl'W: mi.i.:Jti1'~ Ml:muruna. 'bildld] n:U:;ll hl.l~usu I'll;::!.! [hiJ umc::tle rjl~(: kli~. nemHltlr bl.l-h.lnmuljIbn:f,r. YukBnd i dB,l I d, irl:'!linde Ruzl\lIUnl!!de iJ~a maddt 01· veri,lmi olal'l I:Jqann .. meJerdr:: ya. ZIIt r miktnT'la..nmn d.oiTu 0- madlgl H;ID. riy,,"~ ~e n~eye ,hip vIm dLi'iJ al.ikadil'l' m~.rruular 17,4S tc mhB.Yl:t vtrilmi~hl'",

ViIIku

bl.llduGu

Vol!

(B"',I 1 Im!lrJt) Yl!pL111I"l bu h rekit AirlJiraJ Cun· nin_8'll11.D'l·1R d.agu Alildcn12:inc iti· Romll, 'I (A.A.,' - S'L<!:£ani • rn g'fiol iirWltz' b ~f au reNt! h';"1'I1rn 1111'1 ~Imii B IJJda pqth:' d e n oi rend;!:l!ld'LI;rgr.r.nIII t~r~n ~ YoI!!ni btr delil Itu g·art',:!!IiiziliJ'e- lnarull'l' kdynakt.qj.;Li I::UTld~tlkJli:r. 'Ke.'I'lill. bu II"! 111Iilrdan gdl!Jl'!I haBrerl'r!r, Y'llIll"D;!I11:i'lf· h{l!r~be 8111.'a Jm'lr'lctlJ::r~tn., !lij"l'.IIl.H )'adl at!F~~dia:in. 24 J'll1l.,llFlrrberu itlb....rile ml.lh l'!.'Ibe.yc: ,Ftife;:~k yu_ blill1aml. I!Ildugunu. ve 3 ni-ll nodll d.e mil tl!11\ad Iyen m1.ln iln.li:u! d en "it. ~'r;lc ~rr~eKini bildirm~klek QJTil!.,h tereih 'r!!d!::111 bir filcnu.11 dir, KlIfJ lin bii)'ii.k brr krsrm, hili. pJ&.nl nfl' boza~ll~ctiill'i lit!!:.· len Ni1 be'I8"~lotn~ tiLh,il edilm ~ mi tiro Btl milO fll!ibenin h.arbin tl!:dil". I.Ift"IUfI"li ;!!£'....kuk!:';jo· i i.i'lerim: I!Ili!.n tC:!Iid k.aymt!!tlidu. li:lilL,ke,n.larda MOZAKEJAPON - ALMAN bil~wk bir iItIui\arc::be vukuu LalcRELElitt ,NETJCE VE!RMEDj dirllldl:, ~~Id Akc:!eni"il ijz~rinde· Landrll, II (A.A.) [\'Ir:.illtoil~ ki rnilnakalill hidh At~lI:! mi1nakilDjlllil'lfll'FI ~Iilofl g'hIl.Y" le hathll'\d.1I dflhiIJ az hlLl'ali chUrl 1-:11F raDII!!:!: QI!I' miYeti halz oll1G.11k atgiklir. ';'~rfi.dl d",n, JEl])tm kayn,iIok1ll1undiul IS ,,1.1 h.lk loplar].,. mtle~hhez. iki rl:::ndlgirr.1! !fa,t. Bc::rlillldek:i biTino;;i • Ja1=101:'! gb'l'ii.!lml!:Iif'ri zlfhh it~ C Your 11l'\,hfld .. 1'I eft az Soui AJmoln iki ";!:uhlrYI. 7 biI)"i.&. kn.lv llloml::r) Aim n LlorilTlnil r PnCI], hi;; i)lr J iinu ve i!I"I ntemd OI41"i1k to! kin.. mu9bet netic::e !lllI"m~dan. ,0111, i!!lf.

Romaya GlOre, Yugoslav * *' Sefe·rberligi

~~dir. C~l'IU"b.i Y~~la""Yi!ld<l Yo mevcutt!lj LiIIMlr I, 1 rA,A., HI!.\'a neza- lIilJl1i ~I"tibl!.\ Wb~y.LIiH ve ~nilliJlZ l'I1iii tkltJ,= r cle ,Be~r t l.,. rl!lInln tebll iSl: ~I~ Br.Imb.al'c IDUl.n 8~r-'I'i,&U'i'l.I~1 n. 1:m gc. Allni1 'HoIlo~lfic!oiI mutClJil.ardiyrcn
~lC"kl b~lIe:t tezg"llhlii.rllc o1mutllJlr,
f:n1(ih.'1'1 dl!

ingiliz erin Almanyaya Akin an

Oil N'. B,., ve Stefani
(B
I

1 1ru:1..1

)

*+*

h~~i'lcrl. B~mr!! deniO!! clj,Fll g!:bm:i~I<;dirlll:Ol". M1.Ihi1birr. Yu;gf.l91ilV Emden iIl<lnayl bl:Ilgol!sJ

_ Vunan,

b ~ Ltd

LJIl UIl,

lnc;iltl! lnyy81rcot~rl yenl

go

moo~lde bll' h,mfi.k. bomblllll kllll.llan· mrtlal"dlr, 1illv~y flrhyan ~rtkaz; 1<UUell!Tl YIll1g-mlum ler ((Z~~'OI·, nettceter r'llnU;j.'ordn. BltLtlln. y~rlo£rde. .HmallYlJlln bab ~1mEl.liml= .Br~ml!ril \I,rn 'I'll Ol-dt-r'l.~UII"g'11 mllllrl:'r~t akmlar ~flPJ1.mI,bir. F1'l1ott-eroilllm [,oetr'l)L Hrnans t:IJJ.l'lll kil· Uk IIlr g-ru p 't.II.~fldlin bomMOO:imlln
".l)~1l

l'ilhu. fit! l£,arliil

nlllbu" ell yi!pilln bir'llIlfIhz
1:,;::

tdtiar IC' genn.il1i ..

!lJIkmda. lI'e 1m. t nrlpklr SLl.

etmu tir, AI!..MAN ·HARl:cl'YE. NUARE,TlNII),E,
l' u rll.llml IIlr Ill!.AJ.. Yllb.a.nc[ gru.;:too:L A.l.in&n n.r:=n~IJnclen, 8elgnd'IiI-iI. lI.~eYlltal"l 'V!; b~ Pllktll

BC:I"JIn, ~ (A.A. .• memba'llfln bllditillyor; IIlr .klyc

rnan
~a!cI;'~

un:ll.l.lann
lIurt'UI:'

,cWdll 'YLl,Srlllg,vy;,.

mn hllk~

b,.ll.1 ndakl

yare
ml~tlr.

A)'TIi!lTUP civlH'II bu ar&(!1l lkl i:a)'. m yodamru 111" bombilnHman el-

Nil rn Llj<tlr.

mer'~yet
Clmad¢'lm Almll.nlil!'

rnev~lind!l

1l~lllrun arLlk, bulUIUD!Li!lItr d0"3TU nil! lJu hg"
"

l:It!de[l~rl

h.bc::.r1crl.l1
lI'OrIDU¥W'.

VI!;

eltlctlrid1:n,

I
I

",i drr«cdc bulullIan 12 krlJlv.,,- mi~tir. ~drlh:1I J uni.i bl!lIrm1, .... ~Oi kllll· yalmlJ lal''111m~1. hale Rcti~m'~ buluQu.yo.
flU:.

B, MlltnLOh.
\'1:: ..

T&kyo'y

I!IV!lW "I!: d~ USlll [lilktI Yugoal.il"'Y(lblr h,~lo' ttmlz dOnMfmL,llr. Us. Yo 1.8~ l!1,.mok Vi!!" etmem~K "!Irk· kr ti%utncle T.'II.ZI:r'~t •.hnm~Lr'. Y!llnU
'7'M.Bo::!.L

914 f'[:lr~Mttll.n I!lIu

BUlildan
h-niru~,

flllll:l<m lunci[,ukl..ul
,,!!vg-iyi

'I'Il~~ar hiilolYi:m .iI'mirdU'=fb tam.. ylaJdal1'br:::rl d~mirli. bu.·
~jmbl'll~oI!r

£.u:lEl oltuak.,

R!Jnrrrud n Iil.vdctillld!:L'I 1::1o",'r:1 i.!I1lI'gBjC ormak· tan lmtlnD: drni~tir. -4 1i.!llLrLd.a. I"DUOU k:erel'!l:r. bir 5r:w¥'e t m Li II h j.
l'e-ntd.ern, ba.1,aYII,.
Gl.kll1:.

l'Ii!la.ml.a

I

B .. r·· ~-I _ "s"Or';:I
KOnUlaCak
Londr ,1

batrrrla.tJlm~U'

YUgOOIB'II)"1I.

pa.kll:

kc.mIJ

I.l'7iIl:iIU

tlJ, 111::
I

Imzalaml'!)

ttl'

\'iC unz.o.

Ll.: Yu,S'OSlEl. .... •
JJltl"i'-'

~~!:rilcn

dLn~n hw;urilc

p.kiI.a U mll1.kl m(!],'I:!ro'd kJlnl!! g1nnltt.lr. £q:se.n, [laJcm 8.

yanm

d.::. artLJUIc:~ktfl'.

B. HLI.Belgr .. 1

1'11:.'ll: m-ulilk1lL ,cdnkcl'l

r ....... L]

-

Ba.."..ekll
I{

d,lk1nlicn

.dli ... ~in,i h

oF.:reneJ'l B. fvElIot.,1.I.ob l'iIndi lam 1::1, Maolini ile R0.rU· ~tiT"kl!fl aldlg. bill "mlirlC' nostl1ilrnllcillKL Ii: yilltm m~mlSJm ukl bl~ di-.U),I.I"lddlMl daha n, imll)'ank oeiilaiiT. Dilily Tdcgltl.ph Y"Z:1Jio(Jt r
Su. oi!nnlllllll, bir flr-flil!:
ffi\JhIln"

Suriyede Niimayi,ler'
Bt:y"ru~
Sl.J.rlyt:'dr

ChIJn:liIlll.

bugtin

A .... llIm

marasm·

'i!(!YIJ. Il.d~ml tar2ldikl ndc:n i ba1:Yietmek IlI.yd&!!!lzdJr. YU!-I~!I' I'1tl~_

.tu-

dll k~m rIII]'lm muta'- 'P 'k Iy t tlILlIe b.qllLITl • .!I'Tndn.n l!"I-"Vl!l harp VJL:Zl. },('U hakkmdll. liIocyall$ttll. bulunmaJc I'll)'-t'tlndl" E
uldu~nu

Om~tinl:l rC1lfi';.I" pUt1n.
rtnl
YfI,,P'61D
Iq.UIru.lit.J.

l.cIlhllrUUc:),ilpmll.3lft,. AIIlUl.llY bill bl!!l'lIIJ1aLta hulunlUlJllZ. Bu, .Lllot -

f

bU~lr'rtIltfU!".
k!: lat]~nr b~ynl1ll.trml OI!ir'vlI!l, A.vam :tl:t.k'kmda

l'IlLnl:! YI.I~~I v hi.ll{111"1'1.ellnl dl'r cdim blI' melleledlr.

1 'A,A .• inll,lI"C' !n'o,v

TiWI:I; ,g1U!ltc:IN ~jlm'dll

Churehlll

dtm.l~llr

VlUlyott l'I.uik.klnClI. SitlGL d. l!LUkil·
l'IIu:tlnLn IH. rcrnL1 1;rey>anc.tmm BI!I"" ~In'd", mil IQrn Illl.lp olm I",htt .':i1l0iJUlt, !!Ie hayTI' !I::~'I'a1:j[ ..'unrnL~ltr.

Sllr~Ylloderu b.,ladrglnE

!!den

'FUk .. I~'1il bUll
lo'undltL

'1,1'1nlJ.J'I'HWI:II1[;l"ll"I. tell-,

It;,mroli mu.tn.t

be!loi
I!...

J,\

olm,u'"'tur. l.ira halya.n file- FOoII!!! nll:l'llll)oi'llo!rt dlJ.!ltnlllt ... mu'l".:l'. kllmarll!!lml'" donanmi.LYy,. 1;111"111 rdu· o n.lln biiyiHc bH kl!l":mlnm HaJuikli il1k o]lImumt!JI, zlt'td: ot.emolJll \'~ I Ii"ffi::J. v hl.'\"I, ~1.I\'Yl:!tJc.I"ln~ Aka!!:bizt yalmz i-ki 1. -yyueye mil.l gj. unkL rl kllBIlt.m YI.mhmfnl llitl"mrk n[zdc: ve orta ijal"K;t, lIB.Z.1llldJkllll"L mtl~tur. GcmlJ.r:·rLm~ b.f cere da •. mOC'burJy~Unch: kalmlttw, Ii.tlll L p. dll j( z-Mc-Tllrr :!i~l'i Inlien dolll.yI,

iblld.J;r1)'or-ln.

YlI.pn.c::",k :.'e.rdl:. dtlha

Serlin.
!lmrjlll'1:

AlMANlA.R AU: YHLNE N'tlMA Y1~LER
1 LA_ LJ .. mllLbu.il.tJ

S!eL

IIoj

'-I!

medeA

pac AAd~nizdeki
1'1

aITYian!lIIll. bOYlI1 rl dl!hl ~i~ll.- f,le1trln dof'd ii ltl!!lI"cH. BIll:it kr tlml \Ir.
b~ldrfllYf'tL Ie· dmc::.1dt Ve bu de·
~I IJ.!II

n mUhlm

[KIli;talarrpl

L~gm1 ltbrl.k....

l"f!kl1.lU'lerLn! Jr

'bndlrme!li toeklr
;;It!'

M Lb 111 mllkll.mltlT l. lefon lel!;1 at nruh!lbl:rr'l~lhl

!.... t V"i l~ifl

lm.ull

1j~hLrllU blllilkrnd .:IrUJ,mel,!!rl Iitl ('~tJ111
I'll n..,l.

'!!~

hu flluhn

h:t'.uk

l,'e

k,onLrol ecli·

Bekar Vergisi
TUrk 'B~I ~ Irrrh~1!I1 =*= !~timlJJ l1.yat1no.!;1 ml.l.hlm btl' m~ ... L 1,,;81 k t:dt!t: .. tL ,L1rhl!'!llo: 'bllll..lnfln ['roJoI!nll'l mlhiollm nokLllll11Tll'l1 l'Ly.

mullilli"dt.cdc
l'ilidliJnl

gl!m i lei in in tlli'nil! • mlrJlt'rdlr. Ul!n.1J1"fI1 y,~rl;:.rd~ 11;~lmu mUUlnJl. 1J1I!~"'I.,ulthl. bulun c: tun, I!!mil!kt~d~r. ml:n berllu!!.! dile-c:r:::.g-i g:iinu :d· ~jl'ltklr!", K~:r;a Io'IOktll!llHdll.be', kltl-' iLll)n:lhLr 'kllmliriLSlnln d .0.:''01 ~.. ~~ YlIGOS!LA VY A OA Yl!ldol!:!li I ~y I!Ildll,tl rrm8 ~ til d I'f. dorl'l fl!Zlil gr~tp!Elr lqklll .;I... 1.'i!I~lIk hllJ"ek!l't "lmul mlllhl.cn'll,!ldlr, SU"ERBERLIKWl It!kenderiye, 1 (A.A..) 1,_ <odllml!:rtir. TOl:\'~~n..r dHllm {'lrllek. B, il::hurehnl"ln b .. sVz.li:l'l ,llidol!t.1I R()ml!., 1 fA.\.l $toi!'f;liJ\l IIIJ 11 1B,. C.:, Bfthmya Jc:rnilerl tiarafm. l~dir, IIlnftl Bu(hlrp,=!t.ccllell GP~nd.1:rnj! g6 do ](lurt!'lrilAIIo I[a.ly.an bllobriyeli. ,~~;;;;;;;;;;;~~~~~"!!!!!!,,,,!~~~~!!!!!!!!~~"'""!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ...... , re, 11Z1lint: Inam.lir klJ.fT1Illkl .... d.!1oI1£"~. !i:'n iIlrannd 'butunll" Z!II.'II'a kna" len h.ll.berl~r, YUS"03I11"_"lIId.ll. acl'erbtl" t!lIl'tH,llIfil lr. drnht lta] lin krU\ zllrlt!rlnln VflZDrii hum n.d fll, 3S"QOO ton· lI.1tm :! I III rtt_.tI~eri b I mlf ~Idl.l· \ t.ondr , 1 (A.A. 1 01'1:: smdJlj IkL t(lrplto 1l1llMrllli bulund .. • 1!!~ fIVitto';llt V me 00'1> Jafflh4l'p I') II)" "IMi 1I;AZ:~lMInin dor'!; nlk ,tunu >,'j!:3 nllandll. mh.lLy~i;ot! Ilr-OOl'gim ~l.J.rlU :0 lot!rmllj-I l"dir. TOr:rnto mob· gemlrinin hrmirnlll!! deniDtidcki blldlnneklf!dil". KltaBtm bUyllk: blr m.u'h ITII1 y.. :tQior: rJpl~r-lml:ln ,lddct!1 lde,1 Il=rlnro
!j:ok lAjD hl!lilJl'il"" ug·
h.r::)I"!lo

n izcle eLi:i 7f"L

h'lllJuII

wnuml

Y 1',1.... nllbn • \'e- bu 1W5Jllliln 1:I11L!ll fanr yi~":re C(ilir Kel!!'n h b~rlcd dlk$c...u. ... u:1y ...t 'h1Lkk.r.nd.L AVIlnI Ie - \'j! hi~ ter:!>lrde r bulunm:ldAl1 m:frc:y·
suretl

tcllrar

Alman AlrnanlB.!'

Yugo&l&o,'ya'dl

IlhlyiUndc

,Ic::cek:tlr-.

AI1IDl4, i (A,A.) - C.. H. ~POlrtL!1 !l.h:c:li:! l;n.rpullmUm1 bl!:" yetJ bugiln -1/'1/ 1941_ p.1I I'l' IlU ~Ihlt IS tt! r~i~ .... ckili S=yfJlln mebu tI I-hlmi U!"anm n::i.!rllgmdl:'
tophmch:
M).ot

Y·unanlilar

CI!I lI'Iin a"l!mllllnl rmulcak.iP 41ar k kursuy!: gelen Ba!fl"c,

Inonu'yu ve Turk Ordusunu
Alkl"la dlll'a r
{JJII'l~ 1'111lhu ;t\IJllllo.:o

1'1""

bllr!!lrIYOfUm:

1•• kel1 hiznwLlllJ y pm" "'a hc.nUl: !"",1t!l'l.mmit ol.n hl'r br:okltr I!rkl!k~f',

H yaotrl1l Ihmllllml"
r'lrnmlYl"n lilrdlln Kllnuo
kli!;!'Lr

kil Dr. R~flk

,,~Ic!!1ll'\ hugiJnki.i !llltl;' beae!ill~ 10 kuru!!! ozam j.;:riHl du ulilii.ldiliU· !'Ill 'I,II! bu 10' kuru!:,hLP'I ] 'kurruJu~ nun 'vl!li;iyet .dole,yr::lile lI'r:'tmlO olilin

:s L}'Oam

K"';1t'I1 rd "I:I"~l~1

LI"I,

oW,up. hllldt" k~ j(1l,d_m!tIm
(llLk~lI'.

ill1.ikulT!l:::i!jji::

bl!kikrj!K

oIwlo!!Ilm or,IItLIlJ .., lI'lI.flfLfl

r

LI'1t' Jde')
~XIU'

-

Il'IUn.JlJiIel)I!t'I~1111

I'UOY

uni:mll1f:l!l, ~lI. YII.!I[ ,;"o;:ml"!l glllnhulli lI'!I'lenml: r;1I~mdfl IlIUfil hl:!rlllzl llI':!,!"kttptc OkUYMllar.-, 1~ IIfl'lU n hOIdhnlerln(len ho.rlr;:tt! kilim n ~tl,(lll'll-l'
:ell V!ll"g-I uU ~'~II

hitlynn rllo \I i,'Ill ~enc 51)1'\1]"d.,111 e ...... bitirmei;c ·d r;.abt !; gl:. Ite.h-."nl .. r, '[uti. nd'd kl I~.k.jldc: bir III:::"!:;;' dti m11t1,Ie:rdiL DENJZ HARDIN~N "fAF:S~LAn

\'I!! SIKnllli< t\I!l:OSl.&v lim n· INelL T£.RE. HARtclv&siN"DE L<;r.rrdrll, I! t·\,.\,) - 'li'u Qll!l VY"' tngJ1lzh.rln Vcndlll:: t~1'l BrindJ· r~kmdl!!rjVf!. ~ (A,A.} ~n.. .LmLZ k.... !l.lIl" MUUn ll&irlln I!III.hl!lrri mn LomIra el"l~l :S, Su:boli~. brug1ln dlkkllLLr!'rlnJ pulmFlkla ohm giliz ibahri!l~illHn AkJlr=rr.izd~kl Il • iglll"rill:rt aonl'"l1 I IlgUI;,:, hnrl~I~·t! ]"I ~;;:;a.PCI!a, In.l' VCI l'"lurn~ dU~imlln kru .. !llkI~ Ltr-", !I111t11111. ya.t"tyllt: [lIt bter r.:{jpo 11'.Jn1.!jtll". BU !lynre~lll, );"U· i!I;;>n Urr=r:i h. kklllci ibe.yan::lllill 111'10 gcl~illI, {;o:ldlr. \'ll,%llorlerl Uur!l'Idc lorlly n'k hll'r d~~I,lkllklii Dula nil 11 Amllo.l Cllnl'lint;ham U1;UnU do torplll~ bi1.lll'ml,IILI"';IQ'. "D~. Fnknl. ,imdld~n, In[tllLZL,r, Arn - ,0311.'11' I\UKCI!llI\et1nt!C!U ,!!o)rlc d'nnj, [ir:: 11- 1IIIlrl'llldJr tluJumlUgu :siIn.Jlm l!;tllihr. gor bilUjl l:e-m~lerhllLI li:t,bn HaLyl!l.n 'I"1llillkLl1kl tl.al}"lIn !;!q.h~l~rln..

J utland'ln

,~·tmlltir.

.ltalynn .s1.lI1·1 bll:

'tQl"plto bl.lhll

muhrlplul
)"IIP

J!.l~l~C'e-l IlI"W Sill kltr

Dcmlz, uIerlmtz:.

Adr-I)'iiU1de\'I!

l'rll..'l'f!.

kt!;ml,

JiLlll"n

NI.,

bohlS;I:IIIlO

lllh~H

Hir E.,i

r;llrr:

1'I.oI00l.)l11,ln'M;:' II

DubrovnJk.

cdilmt:kkdir

~l!kJLml ,h'I'tilr, BLln"" I'l'IlIh'lll1'1" 'torp.to

sput

l11\lll'lrlpll'·

1"'1, ~I'y

hi J1I gl!mlll!or~ UI~'rLfle B!;:tlltlrl I!I.lt - der-U l~k ben 1,.. ,IJI!Jl'I'IlInll "rll.rru' 'l'l:Ormlyc dc" met· ml lntllr. Cerot' iI rblll~n 11,,1rt'l ... "rrllblu!i'll (

1 v %1mr

'l:L!

StCU,)'iL

ahlIlnl

Arrlka. IiIrullllne l!o1o;w iIIl' gld!l!n Alml.n It.:i.lnlly.elul· blr

AUIA.NlAR~N
BiCl'lIi'I, 1 muhllhlr I!.l'man blldh1yo!': hll'l'lCI)'!
.)

~lKA n::n

IIh~AI~l!n ~ fl'lhlltr nm.cblylll !lUlfI1"'lIIrtll nl ~o\(, dahl!. Iyl '". dOOR kol~Y lar;w1.L a.o,'11YIi.~IICi,lCI!1I11rd I 1'". lIorrc:llrllrl'l ~fn'lll'm elwmml)'oCotl l1ocn!l7.. le.5bl t 00 Ill'llncrnl tllr, J'r1.KIIIZ 111)'I'll m~"u~~1II ~LJandll ~I,Ib 1u n 1I'fl WIlt''''PI\e liM lIrk 'l,<:Ipl!Lrlyll!' atiC"' olml,t!r. A'tPrtlmiEil'l l~lr~ mUl· bIll llim'U~tur. l::l1lfman 1(l'Uvul=irlfl"ln-

ne:.j~'I'lI't~~lh IIkc!J;!rU.

ma..ri!lfll!ruu &arllka.3f7i,c.a. kM I .ri:II!hlrtl'mn gllJ1Jln h!:&:Iop' dilt:liiin'L 51Mil'lll'li" .yt!bllrj!11IlI '1Irl!!lne t~bUnt!l ~lI'l't ,edlyQl'· ... PUll u.m.um.i n~yt!:tinin bill Zllm·, :mllml ~ blii' h Ik II.l I Yd· m m1.!vl!f.k:u.ttni i!llemi'ltil. GfUp mr. lY)i!ll] IJtmdl1ttan IHIrll!1I umU i h"'Y~Li ell.~~kllin teklifini 1:021 "1:'1<;1IIt£n.a 'b'llynk '1l1flUrt1Il6 til'llCI!~k miHteUkll1't koll..b",,[ dmt, ve bl..llJu Ulrk!yc mi.itu'ap, rum.mey~ &C1iiftmi,til: ill" t 'c mllttl!:fIk milieU, DI!oI"1lImRu=amed!::. hi.ikirml:!te ~vcih :i'rur Inbnli'y,[) 1,.;0; 'lllrk ordl.l.'!uou. BJ· I:::clilml iki !lual lakmi V!I.NI. Bun- 'lcJl)'lll.ml",o'!l,dll". Tiltrld,)·tl h~l~~Ik , 10;1,,1 lll.r;:!an birWl bilr iUbiLYIIl R=col,!.. ,"11 yecmili tnilhUr,d ~, 1mb, haHn., lofF yi" D i.}, Toil rih 'll'e CiIlgJ aJ,Fyilir Fa.· ItI'llkilt '~hIlCk 11:10 blr k Lt der~ 11alIdilt~8in~ t~UI'UZ ,e:ttlgi ViI! hill" :bek. k"ndll!. 1{Al:1:Ikmif' ~ m e;c'bnl" n'lmu:,bl.!" .. Glontde.r IIII! lI!:i.iu~ tiYU'!J.lJ.nirhi &It liiYI old,ilrdiiii.i. .1IyW;mui< fie d-!::· 1 r ~ey(' bd 11 r d fl in. okh ..iw~, I:' 1.m1l:1'1I~I'Il~lurl'II:',

~ hhnl

mUDI

.1,) niLIil!n

.nnr,1I 'i'~:ltl·

~.!II:kl.lntlNI~~,1 IlL.A,) R~ul.t:r lljillUlmlO 'h~1~ lj~1 m~1~'!bltl ~lld I rlyor l JuUI.JiIol d'enl~ mu.hl1T~bol!!!ll1Idel'lberl htgtllZ: :il~rhllllll"], 111<1 "r clllrl"llo! !Y(ln d

A'MERtKAN CAZ[TEL.ERlN~N MUT A.l.AALAR~
II i NIIVy.erk, 1 ~/1.,"\.) Ak:denlt.df" 11],r[1I1'.; d~·n lz; z;Blt!fl tlLllf\ll"l de Ne\lIC1rk rlnda y. ~h;l('r!nln Illt 9 yt. I.. • ,almlktl!. \'Oi! l"lIdyc tcf.lnd·

TUrk ba!'HnBlln 1.!(11.lFIlii! tm lPLi!!Ir:l.ikl lU.llumu lh:l!l"imll'kJ 11ep-IYlunCl.n ij:l1o!t\YOll ~bnl~Ur. m_v]1l blr ~:!CIllrd:n Ilt::utn!lll%. (I](lU~ !~:i'll!nm~ktt!dlr.

IicrllUl

mlllrnUr,

hlr l:'''{'~ l1iuhu.n:dlln f'~Uime' n~n bf.C!I. hlZlli.!ltntliln rtldl wrmL lIT v ]tnIYIlnI&n: 20D Y'V!'iII~}I<: \'0 I'lir' k zJ.n!"IHm II "-,,Ilk kll lull Ina kadllf' )'W!!lt!l n IUDI TIlUlI1t I. mftlnf~ UI:4!l'lndol! .,. I!ILLlI.l ~ lutLlr~ '1ll;t!l"lnd n \'e lrnZIlI1~ \'l"If"trl:slIIl.hwlc.'I' dllllU;1 yl1I~.lnl!l"ll,rr. B 1"1' ttJklp dmrlt moecburly"Ul'ulic !UI.IJ:I'u,.!Ipin "Ao :1.0 u nlll]i!.etu (!II! lrnao:,,"kkr. I!izcUnIln tlltdlrdltLM gtlrn ukll u11i'l'd1l'. DommTflIl)'1L "1L'R! up tBYYIl· 'Bekl1rlrlot v,Nlrl.5l ",I I"IIk tuh:.-.t.1 f!1I'I1Ie jllM I.l mUt~lIltqll lo!r;Jnmu'l vc dei'o:J.!:'r \1'...:1 Il"Iglllz 1111\'1& l~lI"""'l!t'l!rt, dah:(:.~k P!l.l'~hll· hll.l:lnI!1£ l.rill! IIllJ'de. lIlizr:J !.o'UvIlCJoom~'l~U" FJulI'l!l 'tIu U· g-llmlYIl \'Q lhli>IlJl'" dOnml,rc !rI,yrl.lt dllm ~'oI1c:b;!Lf.a.bt!r SlhhlLt ..,~ '.I'!:llmu utlll - DEltml!.ktA I";."n. Wu.rJ>I1~l!::'ln odel'! dI~rYllllllll liI'LJbatlmulmflLUl. MLlIl"\'I!Fll.'t Vek.!LJoptlnln MIl'l:a-lnll UlI,· :for: n I \:1:11" II'OTdo.~t4!~1 rll~lkui(1de kJ'u.
Vi'J

mUIIlRhdt:m \'n ~," ..om!YI!I Jlo h.. r Rmlf b",loIftr h ll, ... m~

t:nh~Bn licr~t.

dot'lli;o:.lrll:lu 1m dda

r

ell rmm blu,llrell mC"'!Uunu tBtkIl Lml.'ktc:.dlr, G,IL.Zot'LIlIf!1' 1rnilLtl!rmin denildo

Eden veDiU
(9 II - In'ldel

,er1I.le~ek

\"1(10

moeZ_IitQr V",WllIt

];r.1.I
)11(1"-

,efli!H·~~11i

urJtllhuIDuz

till

dillrjm

IlJtl

b-

101 n blr ,lIm.lllJfl
i\~jJlI

1t,kllji'VmI UI1Br(i1ii.

Uti: ~n
'bhl[lI1]1 !lll,:vla-

Sl:.pe bll,ll!d1lttmn: ..MII7Jlllrn CMb ~ali~'t'"
1I'ekl'~mlDm.. lliKlln d.Ll'il.lh rndlill mn ml:'Ul!l' tR,llIIf1lj rt!8Jllln~ IIllb

!I'd.,.!:; ei'ltn
y,lne

E

yd

'lIolIJ

I~.a!lm. &m;,a
OIU ..

bunllQ ...ro..kJ:clndll. . ';1 ardl FllII7.. h!;a I ..'n[lljtlnD

lllo!U ,Jurrdutu hll,bet' \l'ilr~~!Ii Uz: 11lGllund ~ bU;i <S"llml1artn AtlB!1! Jlui .hul bl. . ~.nln Clllllrrnlil. Stlftll,\,- yordu],I:Oolo'l1.11crli!', c"l~nmc:'lc:rt n~y il H]I"I1;I. Ul". Bl.I g 'mln n butlillf\dUlN yerll ~_ cI"nl l.nde II rel!l\UIIo. buhmml.k liZ!! I:: Siil;]'I!!', Lopl rmll~m, "C'IlJlOTU II", mt'm::dllrn 41 ·olJ1!n .:- Iqlllm!.L SBIII"uk l>lrdlnd,1:1. k runltk oliln aU ,m n 'l"T'I'lllf'rlnln Zly 1l1rJyl!"i JOlSn.d("rllml!'o.-i. mQrnlrt'ln 'D1L1tll~ k· hlrlU~ 'bu, ktllnunun '1Umullll lD.hiUU!:l :K(!211 bu za' 1'i01ndc did, blr~olC d lp1..n. I1:IW..!L.IIm- "e ('roj kUlrll1J'l1lI rJl~ lIt) nytlm1E1n .. nl!l.IIU ..rdedUmrli;t~I", zl!I.k.erdl::r birr nclk:O;: 'II'~rml'l'!1i"tir. n !prnuycl:!lkUr. lanmo I;;!II I ~rUlmO,~tar, n.rrl~ mrJ;! billlUnuyDl'l1lL, lV n!plt~'ll'l y.en~ (I:rln [lOJ'l'lI.l'Y1 zly!!,n:1 ,!!dol! fllo.lIIu(r Mu;: hrdf:r: ~u ijf,; lillep l.inruu: I ilzerlndl!! tDf'k~ Sl-rJln'dC! lko!!n. l!lrlllLn Jlrllj!lkUIr. 'blr))ford ltc-I'I 1ll:.rrlnl'l Z!lri\ ell!. filii- k K&.ril.ln.Ul\ IlmLl]n1 hrcyettLi kll.buHl- muhrlrlf'!'lmlzd"n c~r r:)~ n "tJllll!'tlr: illrd1:llbJrc 1.I'U,m n i'Jlo:nmdllD 1,.1X'11! otmlYI! ...a'klt btll!l:1'Iindlln bllt- l.lh·l~lId IiUII'IllJjjl!t dmb~!tLllln .II'UI, 11 ' ,,~ :nUltctl.:kIp "N'Glnln lilll1l 1:.IIrhVI! h;rl IHi.1kQl'!'I~t d lI.rbceind ~h. 'hlr 1~lr lc;rii rd~('i!lt IIIHI r'i!. A lm.m tI1a1.1 nDn.OI Elyd.rl'll .. lmn;l ..'r. mrftl 1!oB.~hll11rl"lT, DlC"~r ~nllmi: hurp I'm~ )',11,11111 n t n!1ra\l!rll i!larf('~JIm::t'tLI'II ,Rt!ll!l'1"lr btl' tilr "r;:"nell ~f!mlfl I'dUm "Iott!!! " ..~ JI'f'0n,fLmm bunL.lo!l 'loa illJ.lImclnllk t~pllir][i. mil. lIl"omllC'fl I'!~ ti)"T11 lIur(!lic l1o;:Llnci.! tt~t·· l!bhmln de IIlz.II.mllllil<filo hll :l:lr]IIn nlR 11 ~rr. ZilrolJl']ilI,rln to.L"m;iJ'li. 1l1.1I'I.1i~lIU1w~rloro Ill!" tl.!lll!'r1: Inl rlll~ 011111QotHu!z hlr I'InlVIl.Z!J-J" oldul'!lI IIlllll"n. :!rIlLn Jo:.r'l~"lIz(:lrl.l(III"'! ~Iu'yc Ylll!mlill' .2 O.. lu Flliltm alel1l1:n v~ c!l:tugu I'I~. lilom ..,IEifolk tll;ldikL. R1llj1tJr. Dl.l:l!m.IJon krll .... llllbr1N'1 hl.:bll" ~"'i'dl. Iltllfl bu tllU'l:~at bit' Rn(l~ ddml!ml!llllnin muhltmel
KII!fiUllUn.

ClKukll.l Illlt'lcro dJiT'l ~1111i:i!.ir; tevz;t ~~Iil'('ldlr. p~i1.llt.n.
r,:CI'Iii;

IUp dmltlt!l'TJLr, Su.l 21 G('n IIJ:

ont,l

11l[;Ulzi.IlI1I.!.fI-

1:Jh"

In (I"&1'ln"

n~,1U\

hup

'lliIJI:&.rdlo Y!:ll'll. fongml.1:" ;;;Umtlf;'ltTI", Bill lur 1'111. btltul'l III,Lff~hiLl.1" i'llmloUodCJll21 m'lldllta 11Ilkl~ In(I;)n ~ h·l:IlIgl"I t .. lInfl rblr mul'ilU'rt In" Itllrllk rlml!!, .... lilunu· IUm~tl ,1r11l1!11tCl1.l!kt \'<;l ~mdL In(;l.

G11l1l't'1lyecl!~J hlll!klnd .. d II. 81l1l1il"'YUd~1'I c;.e.kJd~giru bih:lirdllk.l:il!rl~ 'Ill!" tlllblr;roIi:l.t1'l'l k 1'1;11'1III1Ill r;l1l.n l~n IIIHIJU, YUio~IM")' } II bor ~ok gcleft hfrll.llilill mill(lj'!'IlIlhl n .I!1tlfl.d~ ll:'hd illl::: ~ :'I(i.'!,'1.,u U)"Qr. tiln"a I bIll! II:tm~lrc.t'd.Ir1~r, Mnmty('n .lk1 lilY)'"lIl'1:: Srr;p11!.1" IIr"'~mi1 '[IiJl,k II ~'I)o"Or. mlli!t'l"lll1l1 cllml:!1( llilo.)l"~Jri~U:r. £"fm!I'I-1i1k idm;:- t d II rIHl·~inj t ... ip k 10;:;1:"1 (!ll! ]11LI;MI' n l'iI:I!I!l r "0 ZilY'i lilt 01-

X+X

I

"to

eriu) ~til'll'i!r it;i"d,~ bU1 ul,.J.anl,k. In V1JIkul'I 'Fl'J'llTI1NoI! de ~imdi 61:1· grl! t .:!iak(jn i.~in d edllr VI! had i clofin i.nki+lI.flnl liikillielli! bddi)'l:Ir Alman cl~~L VflD HI::e:re-n'mn YugO;!ll!1.v hiiltii!Tn!::liJiI! )'i.lptlil mu.

m'

(j,·,:oo;O'DUH !,IT fnkruIm. bu .mr~l'
"~I IllI"]iIh I; I'klYl}rwn.
l!illnf!

d

1.'\1n.m
;:obtH"l1111,~

BUfuGARIsTA~' UMUMI

fiPflnLU 11'llI:l\y Inl okm'lfiTrlJ.
'Il'I.illlll

'lrtBYIl

oll!n .. a,rllllJla dUdll!ll1ll

b!'I>lnll'ift
lHnll:fI1J:'Dm

["ilkIII!' bund
~nr<:!11 l(3m!,uII

d·1J.i\ ~!p

M" llAdhlD 'Iollr: nrlll Irrr
I iIl:!'mU f.irum. AIIIII

Ir

IIm\)Tct IlrlUtt:.r.k ,,~ 1!1u:JJl:rul)!i)t '1,'tclh:"ek

Il.:l.dh"

Illl d:I!!tI~ ml

r

SEFERBER1.lIC .KARARr VER'MEMt$ Sl:Dfy , I (A.A," - Of I: R~fo mi mlLhfill~T. Bulsar' hll'n.Jn. umu' mi I.efoli"lber Ii -'';' ka.r,llf Ile rm i 01dugul:'lu ka~'ii IIUeltol' y 1".. lLlm{lk.
IlIdH.

kll;;:mo. t~lIt'obhll U !(ItIl'II'i'I111d.n 3().5 mlllmclrrHk IaN LrflJJl~"

('vvi!l tllflrlp-

ccr~'ylLn

l"tml,Ur,

UOll!llnll

.... li!fllllllllk~ dll'.

k LI' hrd !It 1:10'1 hlt;blr If'Y l'apamIY'''' k MLIl g ..tir.Uml,ll'rdlr, Qok r"'nll hlllGa bulunll.II dU,oHlnm I,inl bLllm'otff 1oI,:lntngtlll! hUU' cu. z;lJlnml nUll ;l.'i!r \THm~11: il:O:l:t'C'J:lrli· hlllr !tcrndll~l!'rl z~mR.II PRlll:'1t;toOrlc-

KAHRAMAN ~NG1LtZ ZIR ..... LlLAfU
.1. ~cndl'l'l)'o.
I I..-\,A.,

liii ir;m r.~ ~1.f'JC. Jl.kl:ll!!nlzdd~1 IIIlIn dl!IU: rnUh[l,' CunnlngIUI.nl, bOUln lG"~mtlcrc b l' rnlll- {,ir, doirlldan da~rull' Hitler',1 11)"1'1 -!In maUl.rn!!t rrllbeo.aln!!l ..Wlu""I~~, Ill!irham ... 50..1 ,G"CIndenfl!k lUlrko!l!lt y,r=rM!:i£ iliin Bc-riLne Iii ,If I 1;r11' If o[VaJlnnt nrhlJlnl"ilc: ... Il'vOl"k· ,'e t'o'brH, 1't:.mI!1tlr" Mll':fIIjd H
B. B, ~GUYMund. d~'!!Itro~t!Th:rL I,Ural'! I>lIrdUk ~ clt-n~IITllC"lIkdlr.

~

c:

hi~i" I t"kn.dt!l'lyc. 1 (A .\. I - Pllonun YUg"o:!iI.l.l.v hlikUrmc:ti. lImlln,' dl)"m'~1 ",UntClcbt"tll~ Amlr I len'k. t"i "urelle: rl::ddr

..h"I 1$ GORD(JI!::!"

j~

YllSQ,I~"

ordl.l~l.Inllln

tll'r,
I

bu

Ic:p,

6

--------~-----=---~-~------ VAl'AN ....... -........
I A riligede :

.1

ersinde Pasif Koru.nm,a _ecr'u·"'b I e'rl· .e T
-

Dayal amamlS
BUfld'HI

itBvd:Qi
l,1 UlIOl

I

I IZ K pJSlniiD DnUnden G ~Iefken
0 undan Cekip I~eri AI ml~
l.tMi!!
BlarUn D!J!ar

2 -4

_!:I'll ~ .~... ...., ••. :... r... • ',;,.,

IIAD.~ a,.11~ 31,7<U'i.

·G·
..,
!

I

• -.• :

"}",if

r

_.

-·:R· - -".'_ ft .,: N····;
~.,. I '..-:
. ~... I , .

•.

'

..

...

-------

..

.:

"':..f-.f:

I;:~.::I.·..' ::
.a~
-

-

--

(~'IJ wi) = H VII t~h- I!Ikrjll!lcrmm denernelerde v LLfde· IICC:.n.IDCklhi M~"ind;c d, • r·' muvaf akjyelll: b rd, I II 0: '(Iik iyi m:t,kel .. r 0110- t~hn ~!llIlm.~!I. D .. nerne r III b~
mJ'li11.

I

l

T dtl !:' L."ar"II~IJm m.i.itr:a dr:Hlm t:lmUll'" IJ 1 um r Il]up, 1m bur ..ilu d ",~n.ch: IIlJrelU! ludm rnucip n ILt I lie t!t!nanIc:n kannhji:a b~lI'unmi.btl'Ur. nL'ha ~il~nml~lJt, M.e_frlilz ·IIIn8Jn bomball!i:nmn ~i!M~P-t'1!I (Ku u~i) - I\J I H.I ~e( .uti ~ftlk bllll I!A[rul !!I, y",n*l'Iiiduni Bay ~<!Hk Erguil1dul •• ~k .1l"l.,,,lnl be raber 0:\1:' !Clkllll1 KI!1!"i': (j{! t" Lp IfI lice.inde (lUrn!;I,i.l;t e'V_ L._j "'_"• f ekul oii;rHrno:nl;mlldu IlItUl J..I Olll,n kl:'t'l:hil.ido:unclLti'l rl_ i!tu: g,1rI13 Yil1lru1!. kUfidUifl.l. .; .i;:m lIP!'! t;:!I'<1I'l11J1i1 lflUa'ITl 1n:C"1'1in!:: IlaO'~ t.lk bir In.tplll bn,IItI... ...m"" t - dllcr. b.:mml~ e.·I.ol'lmek mll:'I:'1:IlIU Lina ) .~k-1I1 r~:DL tLT. DL.ln !r'!lpll"I'\ el.iplcrlnin hLd' i!! m&n.lIl1inc kill lilHld~n bd,,,tif;~d A rdi ILT L\ II 81. bilr.... Ii. 1,,(1 t G Itraei .. 1.;.8 ko) ~ blll- lI~rutlmall n trcesinde m!lh.k~m!!! d k~1l i indot= ·cLi.tt-iiii memnuni.. de,<t' [er "e bL ,lI tll!tkllelde ... bu- ",~I f1 lC.. ,dL~indcll hI.!. gurulti.!yiJ :JiU lunun mLl~ kerne me me- k.u· }'rll~ lorllim stur. P ·f Iconil'll'l'l ll11nac lardu, I:llLler. Sen kl~m tlinc bill: gg- f.,n de ...I!IH J II.. m", kaur · \,~Iir.!.Iornlldllm. B ...b I tLl.lO b, mu> In Ill, ... 11L1 ndl: kl.r;~nl b Ifill VUIII k ,siLyord.u, c,,, d Ie I ibl gLL· Yunu. Nl!dii H Ii!:rO'1 [Iv Y. ~llo!r. d rmi, t , Bur ; (HWlu i] - D,) II,PI EidUM • (H ... i) H.IlU:''I.·1 I\1LJdd~.umWl'1i R«d;)m tel2~'Cwnhl.lfl:yd !I.;u:lll:. dit'v n e- ~'~'illll IlIlmni. onund. kj Aduye Vdc·Ir.mlo!: mU;;:II1lid~'!ll'l'le harllr~dl: ""1: m hkc:m·l:'dll'n Yunl!lll dl 1]'::.)'lun.e :iilj;'llnn. mudilm!!kL~dlr. Bu mu· 1P1I1R~ll\ln nIB.- Inl!ndl!!l fl,lilclI Somer I\.IHIL fmdll III i~ r M eh I.la.I.I M hml.!l Eaa l Boz. sul] told 1lIR'''' d u ~ ha~crl:n11'1 n iFI"l!! ikna dokunulmalnl1 ....... \'I? ,efl ...h 11;1.rrL un.dlft.ei3n t T lir:ki~'-enill bu fl tlllm<tmilc ql'!'o;il:ll'l111l~tlr. \ e ")" ;t .. rl dll.:lkat~ al:llIlm!tIHru dllerTill;:ill". ~~Il 11 111'::",," G;W :lIn dlill i~bnc, KIZ.ln b..La 1 her ddumdBJ ~1ILIL fe( m.Qhk~mcli'lrid1: -d~"·"'m y" IJ ~QIIIt.k;!lIII) mli:\'Zl.IU Ilizl:rJ- ne .tnhpiH:.it uJ'~ rl yapl I.rA 1"L I dtllll gelnH!' 1 In me. ral' i!!lli- c:dilmiaLLr. !llOml ull clog. [II: ~0:C mulum blI Konierlln! ve- hI'. M\llliadeJe l!I m •• blilnun I In U~\I'c1 n 100 lut!. M hlk.~'''l!!Ce I 1M. ru Giha)"(!lll!ndlTll~.r.ekllr. lila -'fIl b.ld'fm IIm_ Kllllrc:rilIl:l, :z. rlU Iyan dLI«iL,gml [kllrml?vukuf r eru:nl.! m h" ml!Yot= un."l';:orllJldii Tlbbi MUlI&IIlerr tIL <!il d'll· d~ mLi.ddeil.llC)h Yu· l IhZI ouluflan vot= :salonl ". dol M!.ih It'mC' k I I ·lI:rmttk IIl,[Cr InU:l; Nadl C"L hll "Ulnlf ril]:il:lrUeu, • ., dmlt::Y":llt~. 1U)~dl, hilt,. ~Cirlu, (HI.I~l.I8i) <_;orlu 1-'1111 nun kLir v ZaJ r Lizer",,!:: ~<!\i!liillll bDnILl ku i.ik bIT ... J,;. Je alnlc- lahaflaa lIbhi Irnuall'mo:rc-ier !l'i.ln II: dIgU hlr gunE b.1JtU.Jlhll'~hr. 9um::ulllu da I-t":>!ltllhancnln lon e· Nun PI!!m.i:Jr.4&M Fdrikulodan tedllC n I~n bill 4;mclm Lelkl' ITll ~C:ld.r. io;rn muh t'mr: dLi!:.:'r bn 1fUne b.· un. ealol'J.aI'ld.. "co kalDbahk bit eel 1Me o~du.gu gib] il)'.Il";llI Hurd .. D'emil; t;a.~ r!lkllm! I rr. difll~'l"l '1.l.ZL.nill: ~'!lpllml,Lu. BuIl.dElI1 blLr l1ludd~~ 1I!\·'.11:1NUll HElllri raMlII kl M,'('ll Somr:r de de A.uz m~blULl.IDU:;z; \ Llh Ft:· On !OZ Dr_ Ruhi Onl'ln za· DcmLra~lIl ... ~ilkQydeKi fBbri'kll., y.pnu I;Jldl.liUl bir mu1ulvr!!! nl:f'rt ~mc:r, PlIn;] Bdr:.a'iye RII:' ~i.irr=e-d<:: I.!IIt1'i'I:rQ)~yl lc-da\'l il~ ·bl1t. .I!'Ida ~11fB1'I ~ele ljiAV1lltlll 1..- uce:nndr ¥unLlII r;,; d e'l!J'I madc:n ~i FerJ.t C; rd"kll. Ml.idd~rumu· lum blllnl.l Dr. Z.i.yllo Gi;pl!. nm bII l..endel b'r 'Uri !Suley.mln !!dlDdlJ • lfidajl rquddl!:I e 'l-d ~ )"I.i::r. h. mima t\J r Aksu ba~t. !illd:uiju Olo,lClI lW"l:"pll!kOk IIIlCp Uimm ...1brr B.J'lIb ...i.l1 bu IH .I!.~ f~ m J Ve k rd 11 d. yuzdc: un h Ide "1'1 Adlryec.llenmu. "Ie fll.Tnjlle i~d!l" I. Oi. l\.luzaHn ~" B&:I.lm f b ~ d. n Unkap!Ibit', ~temcktochr. zcn .. nl'i iIl~lJ"C:: "'1: "I· I) ed hurd iii B b~n;,aJi,; UTa! t.Uannuall u· PI' 'ik. mulah..i!!.:z n '\ II! bun.u tI mnd.aki d~PD)· gJdc;;,ek Varil Htnlzian Adli)'ede ~... e" huh" knr I i'U'r1enrnl hr. Dr. 11.1. All CifQl.'lLlIn Ul'i.iH~t te" demider Bl.Ln n L:m mu.dd!:L r:....vd !;bq 'bu~U'lr;tlJ. 1I,=1 de dClImll:u yukEd·me (Hu~u~i) Vlli- da.v . nm.mda.k..i k.onu m 1 l . l:...c k. ~ ara} ~ ril.}llp til; mIH!.It]·ot=lln'l. dr.m " kip ctiJ:JllJtir • .su kOHulnn:n Iflun • yet ,· .. nl ;a m ·W. Irt."rl1r ver!:'11 lo'et umumu mcd_i gruilmiizd 1 Ar",h.o.u !!rtl!lli abah a _ .Ue I.. ~~mG. Dr. ~im.. Dr. Nun MlLhmiJL ve !br.Jlim ...dmda U;.I pi!LZiILrlCli gU.1:Ii tapl nt.tl f11i1a de· ... E.rgl!!n:e-. E:rnin Yii~el Hay" Ak.nor elm!! "c delllurieru ~ u:Jc.l~l !u. k.iiJ i b If Q:.::'I:'; k fanl 1,6n, i1ti.if,u!c 'VIIIll edcc.tir. Bu ~a.m devYII1IHz 0 IIITI!..dB 1l:1:oC~ b '~II~kr ViC A:ur i,J:.i.raJ.:: dm"le.rdn. .J:"derek I.m Vim I 'i-3. rD[fhn ViC }'UIduynllll!l VII!! kil'l\ o ldlldtlann I .or· rezUn ~1'iI topl.t!lllill:si olm.a. munvllruYII.J a.k It.ot;:lrm it! yocllc:nmlll'H !IIll.l lu<:ndcr; larr:r.e.ki • M~ 'b'LI i~d s leuhr_ Mr:""c;ut thin!!~1 m" it LZI!i."ahan.: L dei'" dem' c..uril!t1,lYIil i¥t~[l be~ hUliIlMI 'l<ilbetin ~94 I yUl b~~t mil· ne n, en H e'!.·iml.z bD, dlJlr· yukal","" VII!: Adl.iyqe lII'iI:'nnittir. Bcnun UZi!!'I'U\o: ~: we veabul ett:iktq -,pr 'vi., m I'll .J. '!P'! mllhitine faydah 01e d. l-t,fiIP~11ll1l B Ii zamltl'l hul;am dlntz ml Dun ik 11'Ic:i .liy.et crlairW l:~i:Im~i ~QII~I 'K'map ...,1. ;aktadll'. 0- re d~ii.me dilY.t:P idarf:}lc ;vm.iJ 'VI: ..orm.llI" d~<m . odK. IIdl:! mYh k.cm~~ec.8 .. go re evm bir od m] m U3)'U r:.h.a V llriyd meyd EmS <;1"'lDGIl< f r lka nm mulu.dot=T1 devanunEl karar ve.. Ed ime U-ll];!Ju5i)...... TUrk l'I.t: e<11mlk klJ'''Hldti do Iqrl r l' bdu;1lI'I ye 1I1Ii!!lIDlIli' dl!!m 1 fabn- I'llnu,.'lt I ' nn tml'ini!.I. . edrn c'Y. bur • Ib kunirn1.l. ~.'" !j;g,bc:smm kllfiln kD.ffiJ'OIlUnll atl yarnk '8Ira' da her aertJi "'<I: :h_lllntl'll bl!!cbVA ~ iJ.lflC Ix,-rti 'bu.gijn WNm rNniYl:"nl: ".~ rr~etairr.i ILltn.lim d· haYl 01\1 '='!H~ll!!r. KaTIlYOll'1un lIel d.iiini galen L&. bina ~b.n ..rak l'1!lIi .reil.lUic tUCGrl. 1~';-;,Illllllln',acd ludrn fa d. iJicmJ t~in ~d~ lu~ndot=T dUMI UIiM.dIlD Iltla]I!III. KURU~lUK ~~VIY. MMJif mUdUrii Yuauf IC~I! On~ IUs ~.Jln l'iLk 81111101 . lar !Lt. 1mH. .)'bol· KURU:;'A SATMij1 ri II~ ve 1941 m Yltl EI\.i~crr..ln t m~tur. Dti.n de miJIi korynm bnus~ J'qf.jyeri ~r~ edl:T_ kabul ermi,Lir. Uzun 1: n:da.lLb~ri arlm8.1ll 1 _ nUnii mLlh It! 01 rd. du.i.k.ir y ~ KdLiUfI.IZUl S~imen. ']i!illli, kl::'od~f hlr rurlu 1lI'l!l11uidl-I"'. Bir Muh I· A.Bi;Ye)'e Vcrildi ~glrm vy, ljahp.a:z. Y _ U. dian ara.h 1::1 Su~!!ym.an me," .1.1~ pilln bazl tllu::.arlnnn muhak:~~· lenn d!!\1 m e~lLml."l.ll. &tim (Hwnmi) S 1:run. II!!]unc~c, VI! Erii!frli nni;}.esindt: 01· r muh cmeyc dicvllm edilM ri1 mll~a8Jna 0 kwulll. iIwI it' Bail:!.l M· D. be- bedr:n lell'b iydi. 1. imDnUllUn m jj. mi.§,hr. m I!Ialaugl 91I'Lnlll ki CI~'ft\.l 144 ku. k dlef Ntt'u;i'u ~l;1;::1I'. k'O;rle in e Du:n yapl1;Jj[lj dUl"Ulp'Dul ap.b!!;. ru pe;.-ni:rin ~mJ, 61)1 ~ • I<ln Galat.a.do. ?e"e:m:Oe.knligini @Ml.!.mu:%d.... §-II........, \1(:- ..1 Si.iI'=)'Tl'l:a'D tah iryMln i '. mit. tan 1tJg. tCil!bit. edilini.::! v-c E:I!!!~. lIIaz.8lrlndt:l n .. £bllr Niko!a 'I ,,·e _ ilI_ y. o-..ha_,.hldll 11' p'ill'l gen<r;lc:r la- muh!!..k<m:le d~Ii:T bir gwIC l:urolld'l:~ PNi:ha]!l'un i!ilu~rna:!!ll y.a.YII.'EI I!"d tn :rmilnkGmCllri [lot=bC1!l!rir!-

*

dl,ULl m ll'lll y.B.pllmJ"tu, Nctt.::l!'d~ AJun, l r;t~ IbralHmLJ'I },UrHlt! ~lIlm'l}I kllllund.ln Ij;~' 1.Jt;lli.rl .,b,l gtlrulduili"u:l~n Ah, If "nne kao:;lt M RI:<;~l:lILn 'I.", h!.l nwt do -1.1 if on ~"'n \II! l'bra:hlm ~t .. k .. nrll!Hn~ ~ !lrd. i!.dC!n kn d!: dgrt y 1)J1 bl"' iji.n hp:se il;tlr(ll:" I luttQ' nn lin hkl1ln edilrn "·rd'f. un l~ '1<' Y lili'ul: Ay. - if; rnuJ edslsn til Blllr <In bn moodl: evv el KeJail l:!iI;l'r"Jll KumJj ~·,,,\'ukILl.iJ • CMTlU t f' p dll ",.lr:r!! bu h,,1l1.l. n., 1 ~ pIlla" ;jnLlnd.~n. i~c;e ..ken, d.ulllflm, ,,~biLI lur~l;! ;)mlIl'llL onu kcjundun CI!'i;;!1'l U;UI ILln "',., \'ak~ bdara b."~n IDllilU._ Ypllnil1

b Lt

oiIUnU. t;..t~k

bir tllueliilCJl 1:'I'''el blr mIl; I :tr.. u, u

1Ao.IO(i KT'on1.ll Vn.hm1
P e"f;~ DIM",r 'ViCn
'iII

o,"~
J.:2J!l7~ 3,1U()
:11

a· ,,~,
Ncnalji. K.riIIk
.....
,

ed', Grip, BemaM..,a
ft
Pl1LW
---

n

j~

Jl,j~

I_tiD
II
---

lkrfId
1!.12i\IU
-".-

TIII..b...lml
IL. K ! 00 II

IH~I URI)'[
---

I'II~

1.,

'llr. f&lO;t.n1.hI:NCI!M

KUTlIURi

SMDlIN'I& ISTE'YiItall
~ I

1933 TUrk boreu I I lJk.I'lI~l d hili Ikram~Yl'lI lllr.o.mlY_,jl 91\!1
id:uJII<I!'

----

-

an

!Jo

(1)

E J'J;r ni a

.-1 -

- :Elr;r;llrurrlJ TllhlfllJ ~rl

i!~ U:J;J 081 01'1< .:iO l'

an

Devlet DemiryoUanbi.alan
I1'1uh mmon D1:!df'LI r26!lJ)

UI5-II

:[,1 ea

tiN ol.u. l<[lOOO
t

Jru!t.rl!!

Ince

.Ilmmul'l

bll!2.1
1)1..

[2:1.1
nllln

lflill

PlY:B..rlE!llIgUniJ!

IE)

on bLlG,~ .tJ.a:YI1 TPnt
U5UlUc

(; r

de hUdfid~1t.li lwmL~y.g1l Bu
ill Cln:n

l.!Jr1ll'm.da1l a.o;;Ik <!!:k!Htmc t201l
\I -

..tin Illh·

IlllCaktll'

k LlIley~nl.rln tt mUra.caat.l&l'I

nro.

[231 IU!J'lJpSluk muva.ldl.a:t c:kaUtm

min
kailllr >'Ie
"
'!II •

l"

kanUI'lUI'I

Yin

kom~~T[&

IIJ. hlrUkw lhumtll".

~u

II

toYlLo
It-

.II: klhl.rillT
i ~

,Jmcnl.o ~.
'ill Hlaa

i

.!j.lrk~tJ '!'Uric TUrk
Tllr~

H :rrly~ AUm[ AUIlH
A1tuu

10 :10 21 'I'll 23 n
23 611

too".

BILl L,\"o!LIt lJ.8.rtll m=lcr

~~mJ;syolld

n

J;iM'1iirz:

01

(RL'IIlItl

UillmJt.1
kU UI{ (HllJ.ntlt)

Istan bu~ Emniye t SalldlgJDirektorhig ~'nden,
(WlllI(l7
1;;... ,,,

Tltrltt

Z2 SO

U MclImlrl

RlW!!1.

WIn

)'011.1"" t4la[l:!t~

H va K1rll'Umun,aT ftT'Ud. 61i1lurnrnl'.nr Vlt.Li. Polzkar l:,UO, ()zi-;; K:Z
depots ...
1

Go.~rUI!Il No. 10 f!1\m~ a. dU!dttul
kl!,liB.r

IK' 1rI'Il't.&'4.h: llIt.anb n C Lk.m&k~du mab&U I Vahdebaru R.w:a 183 1 509 h II.p numar&llll~ l3eyottundit. RU5eym· kYTa.m aokl!lJrlnda blr1.rKt der I!!d
111:

ma.haJIll!oS1.nde

~

l(] Il'Otek
lLra.

YW bm>cu

10

11
0«1 at

1 mI. ..

iblr C"1I.n blm.lllTll i':IdNrleaJglnLzd!l!n ((110 kUr14"'l hilklunt:r.d.c. (

\u!I!n,k

26tS<)S32 ~l1t'!!
bon:l,UI!,IL

i ;0.

Mazlillil

~=1lI gep~LI

t1.do Srr.nd1t'lI'I'1lalll.ll.n l·'OOIH Urn I:lbln;;:~

a.J.dIg:rnn:

U!lOO,

tillj,
boer

"'I:

5~O. Sl1rk IlI'pl!!n91}'.Elrli lJU.br:nnLu 'FI J 00, Ki:I!ft.)'1t.!o'c 1:.=:.. T" L $. mu..
m~ila JOO, MlDlll.fa Ne'Vh.1 300. M Calip KZIi d~1iI1I1JZLl I",tok ot=W!..ll i I IU lOO, D. E.. A. labo· rntullrI 100, huahi.Jlll I2icm 1 bof u&n 150. Ha".i.k.lilz ~. d~o. .111 I 00. Li.cru.t~t ~u dcpoau 100, Ccrrn I N YJIO] laboratw!.n 100.
I.

600, .$al'k Mcrll.= r:eza depj!LI~ 75 0. T1Lirkiye EuO!IIIlI I b~l'l!LLlafi

z..

k.umJ.<!),OI!l l.!;1F.I

mua.cil'ile

"o{rrru;rur

Bu s.ebt!-ple (32MI lakL~1;l b1i.1!.a.n&r.li.l!:

No. I.J kalIun ~

mu-

SlI.Ild.k!:lk

JI1l.Ull

nu

IkUiicl.gt.b.mmJ!. Illbllt"r1 ma gonde:rllm .. hll!!ifI~ IklmletG'4hmm I.ukf.t:m:· ~.<l nNe(!.. old!!.!uIlU:l: da t>trrL"[Il1ml!:melll hILst.'ilUe Lhba..rnaml!!l tebUg
k8.JHJM

ItillI mad~1nden I!!tm4t1r. Itbu
C'W'1!.l1l.J

bU.kmUne tevfJka.n l~n IUb ren

yolj1e teb Lp.t

~

j

p

II n I.arihlru:l.n

blr byo;l.Lk a.y L'ilnd., S&ndl:a.

bO'r-

enl:1;

VI!!

kanu

m@nlz. lAumdIl". HI.k

,l;r;.da.ld

an kiLhlle fli,YlI.!\ blr lUnu:m.a: 1"..'1 b II! !I" k b .i5I.U d&I.rf:iSl.n _ Inn'durmawl;mu;

'*

tAkdlrde I tckll g yr. m"'AAld. mc=KQr kanUDII gore Sa.ndi:kC;a. utUn.e • tH. Bu cih~ boro;ll.1Mdunetl RlZMJl btlmm_ '"" &me Ubllt:

rrmu

Askerlik i,leri.
~afJ lI.dla:rir: yaJl:.lli 'lI'Ml!k IillMy. l .. rm ka.)'ltl.an tdklk !l'd:llmu UZc.r!l!
N!llllll

:rMJt&nurr.a

kMm oImAk ~

~IlnUl'.

(2e1 J

IIIi.lz4I1Jll&tro.r

'I'll

e

LerLillillkJi Villi • mU.

1uUa.rtu. 2'f\! rac:ll4l1 L N kHye

num&l'& HI! ~bey lc1!rncnl U4~·)

~
._

~:
'"'

11m.
~

-

&r.rm.a,s':

..,

100'.000,000

'nUll: IIJr ......
~

Ihtikir

Dav,aIal"l.

aQ1 u. f'l'YZl!1.'Un l:! I kt.a.ribLllL TopiC\! t.elm1!J11 t f.I EiS31 MUllta.f1l
.geJ U SIIII.rl!I 82 • .lBt&trl:lUl. 01C;TnI ~eRm~nl l iJI A l:Idun'..runUl : lib Yod~k
f tmlll't

Cc: I

I:iI::UI JI.. .ont bM..a. ~ U. IlD um.mJ;p

~D

... : t

..

('(OI!l1''l) 3"..6 ~

A.hJ'r!,et

oa-

1Imrl'

!I Hfi!I4P U

• AbciWkl.l4dWl

~k

lI.l:ell! I\'ubt!ye mllnu:1latr

1

ollinur.

Yem N~ri rat ~
O'VC2l T A.B.A.
nUl.! TfirklE!ri.nl:n.
-Ell!!

Ide 25 !..ira paro!l1 ;:ez~
m
J'.

~ltl-

ralund
clo

Ii

ko;;,.

~r

meY@llnl

r ~n•

!irn"V1!

~r

fJ-'uliteketlrc:ri yap.

ml,'1tll'.

't'H'I~

akmdIr.

Ev KmumJ Aritn.n
MMitilm

Ev Sahibi

Didu

Zablta Haberleri~ CO,Up C,amlafl

¥umruklam,aya Ba,ram]1
C.a.lat d" ~"olo iml.i.n.de biI k dw
MrAd.

~C'k.& Ii:!:'ld.iii bh

Rellillll!

~'UrnrlLkkrm.l ~I~ \Fe ~.mlaril vunnllga :b~Lar.nn.,tLr. Kmllll cam:la'l' dlllmarrliU'lfil k~

ir'lden
lJr.

Re

h

te.ru;yc ukbnl-

Eminolliirr.de ~ir4!!f~di .namn.. d!!. bp!CI Ali lie hu aak.lnlc.rin·
d!l!~

j,;.in

HUlIn. aralalflfid.&2.:51 l.lira ". ~ iiill. bi.r ka",... :yIj2.l.indl:"n ptLg.~

Ali,
DiLfIn.dBn

bir d~L~ Atkad

HU&fi1

YiUlIIolam tn.
-ca}PI

T' ,

GiNslf!rirlbn

Mill'i Koru UUJlU'l1la mu" 0 lin ilk; IS l:'Jikta.gta Ic:i Uj5 p. dcirt odaL evmi _idftl on luna matb ;;1 mQl11l.Hlanrun ya Ie: i" }'a Vl!!ri_JI,k~n ItnYl I'1 lin.- MaiUif lola~kilta[l. B~ a¥n. s..l'L op flI po]" e mUT e at rttikl~rU!i. bUild. bir y nl M<:. ol~h~n1J .. iddlB mah.all=indr. Yt~1!;f.ml!: ~!I.' iln:da. 22 n!:!1IrIaradll Illursl'l fdnei- drp",lerd i.r • Ha olLllti mathaa m.c:J1IuTian merrin dlJJ:'U~1 diin. ikin.ci 1iI!11i· •1,ljj:ILt.lll ken d.ll.:-tIM: 2.5 k il~ ~uk nn lo'!: cc:za mahk.::moamdc ~nilm~. ~dlui }60 klllru.FI R·Ulkl.arlna Hir. ~yleml'l]erdll'. (l,1a1tkerrn~ l!U-;1.!I ~blt aQMi.i· bh'k e u".lu Nil: Gl kinin ii.lml en Fi!himenm I i Iir, dan bi, lIi!!Dellk kki beddl o]Eln 204 11iTE!,t~1.-kilirlll: ".e muir. I:'mcl'lm Jnev· p r !;C'Za.3ma ,.,aT'ptnalma!1D Ike.- kur.en devi!llfOll'la -Y.t! !i' hu Ferlh&n «[bml!:: lunar • tiro ril.r vermi4tir. T N ... ~ Y~iI Fi)'t Amball'Ul~ Soplii NlIrna.raL, Di.l'C! ~ Hu-.u: Dljer ilmtikar m\lhi:mclecin· Si:r1ce<:..ac Y Ii:Dt F'iyAt B.ml!ilmSol~ - p.: 1 Bir l.ut& _ "il!I!IUn UJ .a.:ah Lbi Re~l bir mudd etten.-- QC'r.I. o Ian. Tepeha.; .nd. ... 17 meek. .2 - !i.fe-}'dA.na. I:IlnIIllk - S~Vft'IIBlfa.i( oto.rnabil ororiJ O~~ bed i!.mbanJ!l~.j[.k.i CJ!},<lI.llfm i!1k:~I· G'HI. 3 - Blr 1IV01I1DU:I: • Cayn 'I'IlL.lIIY1t1:lJJ.~ln 19 I.lru:uI g1I'II~ dJ~jnL hr..bc. illnu, Vi!: OElLhLt.S),-I!. Sl!lyman Yr'l'l k1m:!lC - Notll. -:I I1l!n • BI!JfAZ. ~~k iDwnIlmli 0 rom ""bihni ~~ nu' mi.ir~wnt rtm~tlJT, ~ - Blf Mat - LOtld'. e - " Illta.l.!\ . ,. ",ara~. lnklltl~rle I; l~II'I:ltglndEin Yap.lan letkik. t neliG~l!linde Ayn 7«Lnoo. VLL!y~t, a _ ~trnln)rnt hi., d "j G.un! l~i. antbl!l2 50 lin pDr c:u _In_ tLll - KII'IIU%I - Kiipetin boynUh tao rl kan(.;u-';;iSl Kaz.lrnln mu, !:tdif til. ml tlr.

m

pl4rtL hr. Su,h.tlar M rlf m.at· baluma 8 ikal!l!!llIk paketler giind'~neek.leTUle2, l lcilolt.rk p ~tLu gQftdcrdiklcrml "'1: I:'rtea:i gii. mi bUllun hum la, rorlJd<U11'I1 vr h.m h&.bcr CflInderl!!Cl!kl~ri. Zi.Dl II

d!:!ttru) bll"

m~

~I!!"lI.I.~l A,yu
rrnIlBlU

1.lII\!!.k[
lnt4ar 1

.BeyLn

'bu. !.sI.mde Tllrkletn

ei!ml{tlr.
'Ii'

CihiLn bl.tbind!l!

RWI bath

ya.cl.ai.yWpyBn

mIill hiSlll '!! l caDl:I

ran

Tilrk

y~

nil ka.d.a:J.-

oldukla.rml

g&!ItUi!II

hu !:~

r:~
.. I » _. ~ •
J.

&miJI~fi1.1
enDo!tUd lI.!'r gIl:n

80

...
Nlmi!!t AtlllI glll'!!!1 ..

1M D'JiImA'E':
d~l'.e:r.tlNll


HeIq J.JaamIliI'fI ptIII'.&I..ar' bI.r
RlLIl

i;IniI!I $0 ~

....

~'I!b
..

mU.IIJ'l!rLI!:ha..rlMindll huteJ&n lIs.bul ~el' Td. ZU.:n.

K'IIr'.:t:.r

I:.&kd:i:rde ~ 20 fllZl&ill!! nr:l.l~. U mart. 11 ~ n IIl!IJIQ.II,
~.

iQII"l!II;:,~.ungla

n

KUs·deRIde

a;u.~iII.

KiIIlllU&11aJ

cad.

kll n. B 'Gi%1i • BIlllITn (K) linee DOKlIlll'j, 10 - II - Illma • ill ~tIYII~

rihlerd;:

IImhBTa

otulMi Ali ahnd .. bicioi dJ:rm - Berl, Duec!', ~ar'kadii!.fln& g3;!1:erm i.izer~ tal' - nt:.n b M 'l/e~. A.rkndlil.Jl tinee b,z_tL

9Bfll

• Do~lllk-

den gt!ldr.ji 'I.'e Yi!!nl rmcn'k.i _ ndlk VII'!
k\lm~llU
Kaz.on

IIBb hI n er~~I1'1F.iyat mba.

d,I!!:!!Ul.1:1i

*

Ni=l'l!ntqmda TCfVlkiYII! II! d· e 1",1'm. I ve y~il meJCI-

4;uvallMdlllJD meii

SOllUJ'I.II

Mdwn. lab.a

nc.a;yJi

w~nfl~e:i'l

ilIil! liIiRlrnhlll! Iter} blmlf VI: Ali d mll.aiii iH\dan yara.l.nnlTlI. tu. Y",.
ra.h Crn.u.paf" <Ilim~I'I". h~l'l..etiJlc

.hl·

Bir C;.:ocu
, Ic:ainde

ArAb. AtiJndIl Em' .
O:.fi\lIq~e
1H!1"I

Bnlu.r\:Qyde
olunn
I

r_ind

i

makalSalih Ark.al'l Id
hML'

a ra'1u.,

boo

~

~runda oynamB.ita olan b~ y . 1J1I. I dBlci Tl.L.gele ~l!p·ltl'ak iIIUm,iii. o:Ll· m I ttl r. ~ ii~lhamn .~.tJ:rL:dljjrl ~z;ilIl'lit olr:iugu hE!i.LdI!i ~ara·lIrna .. tl r. Y!!.'rala!-L tan!l!!]1'e 'k aldl!rllllll'f, ~ S1II!;lu yakalanml tw.

r 1lil'imn~II'. au k = odiLdiGu!l.detu ~~m~ Entes If[)Y'[~I" !Ii - BOb.rek • Fenah. ml mll.llar mlLYdere dlm~t.if. I?lli WldJ, :0 - ~ g1ytleft bar ,,,Yo SU<J;lu y.;.kalan.IH k Adli,y.c:yc tesElIlGt, 7 ''U2\lU - Vllkj l tsyfn 1:. iim edalm' tiro d~11 maklne - MIlh, II - yGtur au Inl Ke.pmalr '~ karlJ!Jnp Yi!.pdU', 9 15 nenln :lu- Kllldmm C ,t 0.0. Gi:ine !nmLUlndllfl 'birl - Blrd.cnbLrl!l _ 01'- yen Ya.n!lu:sLei '9 Ay MllhllWm Oldu m ..1l.k:1J t!'IIIlr. 1I1l'- GUnel1ln 4oJtdLltu tIhi!t - V!Lrllk,. 11 - N~ Dog'Mi1.h:m.utpe,~cI'a gitmekte o]aJll n1l1m. Mi.l!!l!ull!!llmiJ!'1 or nt6mnl '1:lI1an A.bIIliONK, BlII.7tIA MftN wu.U met 11= lbrahirnm dun. S1.l•~lInah.
!.I.

a. -

fen ... '2 - Mel B&.b.a. - Ic!! t; .( -

n~-e •

fll Ire
Cllz

n,.rd,~ ,!;aldlKI
l~ll

le5b.il edil.m~tir. mall,IIU AflI1.l.'II'I,li&.i!i.

I{gn.s!

~.-pl!Jnlm

emml! •

yi.i,...d(! kl!dml

dlnmr

B~llJ.!.IIIIdll Agah<llmll:n!ll c;iil.dde~ndc kcimlixu Mehi.nd 6,5 1!;\11'1Il}iI N.tac i;'li kilmiirij ',5 kill~_H18

*

fazl r.....IItW'I · nlm 25 lira
hT'.

Ii
pilot

!.an bl!!kk l e~iUJlIn"

AI

ill....

IDJRISnU

Bill

IS

,..

_

l.llIKAS,IRDA

,,<AA H hl'EI.J

!i.E5A~

A,v~

T.IIJ BA
Kiii' THlimif

All
H'M4p)an

fUI1i! &.attlg..n>dan 25 lim paM. '1:'1:" ~ Llrl 1 U'I". MahnledLq

y~
GCZ-

mqli.r.

lirU!~lne

*

21 dotn lru U olduiurrd n I 20 1Lr.. ,Sg_ kurlP,'", i1'id If iI·
DUll R!l.il Se\'ilin
deva,m
edL ]'fl.llf

119 I IKRJ\IM lYE fiLA Nil
KE~.E.L.Ii:!i: '1 !jubllt., iii Ma)'Llll 1 ~kI3. ~ llC.1Ju;U.qriD t.a.r1.I:rlOJl"J.il1loc 11lpillr.
I

1/fJ-_. ~iPRUT
C'llIl1iJiO
ran
~

Ui)UO_

SD',A,D
t.'
....

G
ml

muhnkc·
I!u~lq vee

Soldat! Ar~yet •L , II ~ !\r~, ;8 Adale

-tu.:

1:'l -

Cc:r&hat,

2_

kill m"-d (aUlDl .vl!pmu~l·n. Mulllll. kOm~ QRWniiz.de!:.1 ila'Z:ariI:~iyt birll.k,lmil.llil" •

19411 ikroemiyejeri
1 rulet 2000 Iln!.Ilk 3 :I 1000 ~ :l:li

ml"l

bhrinci

IRJLh ce:!ll mah'ktmll:-

= 2000.-1., =8000.__

• S.. Ir,

SJnll • l:i'm'l Lt, A:!r'el _ Er • _ _

'\'10
5IXI< 2601 llOOI M 20

Ii

• A"'L 5 -

NlI!;t - Ema.nl!'t. 'iI' Alt -•• Zavlyr.. 'A Ak..,
AI~II

:mUrdm Iii II dem C -, Ii
hmirden

!l'.:y ~ Z • 10 11.'1 • 8atlhk.

Ec.

11 -

'YC
U mum'" Merkezin. en:
Anlu&riLdll 'l'llJllplertn Yll!ru KIzllay
pr,i lam:

Ti
~U'm


I' I'

= 20iJ0.= 8500.=4.000,=8000.-

=

=1!500.-

~

~
Do

",,_I

'!"iII Z~e IIeJD lu ymtll ~

D'tllHllda
~

~_

,..

, NIYD!Hl

.,MJ"HrIltllru

i

2],115< Ill!!

'Wl, e&IIi~ --~

SA.,AY

2-000.,-...

II'
1

TA S·--

..
I<

~ ~

1 LentrM.

m ti.ill1;'ot= ~.h diot=m1e. kij... bder Bctul1md:tlfidh. :;i!h~Druzd<!. i depallH.a dolfillfullin b.u mail •• rrn )'I mdili ilu~ l:'Ciill!:!;r-gi oy-

rna

ply~~a

11'11,11 rrdlm B1l,ilJl ki.iIliYDlIi Amru;:, 2 - i'L!I~,
~y,

xU: •

-

Eyall!t

La. - U., i!J. ~mnlyet. ,8 - AlIma ..... f! , 1111e-n - Ac],

K blJ. :3 - e.n yet • • Zal. I!; Re AU - Veda. 1 'it U • El' • U. -

: II -

- ~'I' !l'uairillilln t.f!.bJlllerlnl YIIp&!'. [):lI.

lnB&B ~ HAN

mRAR TAlI

Il.tR,A

TAm"...

UmlJiaU

!It'.d~ez;l PIl.rklt1rllll

!;1l1r~.1t

",anVOIIJ orlBmllda Tel. 2338'

MOSTElllr erR BAHC~IVANA
rtt....M.n!:la
c.autJll'!"~

U1ZUM 'VARDIR
Oill'!kL6rlligilne oIl1unll1".

K121111)< Ol!POOU lIaq

EZel, 1fJ E'k-RK,

mDr

B'.ab.lbl

"ill N~~t
~

M'\l.dUrb; ~

.flMIN· y~

Bl"yotiundJl. ~ kB.l'llBmd. BIiD'BIL .nkak No. , ~CJll UII.Il 'tim"yJI. Ul.tIor.JlullrUIda haJk.lI. k ... I yin: olmllk ~~ ya.lnD:o lPa· z:1lrte;:)j) ~l n SIR tJRA II ' retJ. l:ilnl' lruD It...'' lUI yapalml!J(tWlr.

''!'K'.: V'A'TAN HATl'IJIJI..BI

-

-

-

I

-

-

--

-

-•

-

-

-

-

-

. .

----'.

-

-.

~

. . .
.'

~.
-

-

.

-

-

~

. -

B,~§mu

Ahme+

Emin

har r

ill!"i:

Y A LIM A. N

Mus,abakalm

IZ

'Tamamlandl

,. - T N E \0' l - Catslol1114 Mo'IJR F~mm 8. !! T oI!! ~ C, D 0 ~ 2t1~ _ 'flipal' V&TAN' lfit.

3 NisAN

1941 P:I.,I __ I ='

Kim Kimle Evlenm'eU? Bunu Tayin Elmek Sizl Kalml,t.r
3iincu Say/anu:ula. oku.gunuz

Napolyon .. ~ 0· ... de _-;U5Un.· Bi.r Kumar
II'

italya Sefiri de Belgrattan

Aynld'l
Yugoslav HQ'kumeti Hader Siyaset Hakkmda BeYlnat~ Tahir Etti

eUg,UJi"I A'II,r!Upa '5!aJlII'1l!sinde ~ki IN.a.polyon piyesinin yeni bir iI,daptB.5j'QnU 0)1'!I1ilI'lIY0I'. 1812
MOiikoYR

s.eferil'1in yel'i!l'li1941 karl seferij alacaknr, Ya2031"1: Ahmet 1e I 2
senesi

Bal~

Emin YALMAN

on ... -izin.l;j 'Y1Z- Pl!rL&.c TWlI!.Tle Ila.r!lYJ11i;!D i:inii]\d e. pd;. ullin bir ~"!IilldDlilo gl!.~.

'bi.rin1;. l'lunUlI'lun ru:nijfiilil, .ak,amlnd.ll.~

chQ:i peIiC: !xIIi. hili' .aRlb", d\i rd1Jl. J.. inc:le.n y~kaSlm kD.lchml Lt. yiizij~ [Iii beilt,;~ en gizlmn-::ie: ~IIJH 1&· :rip krr d ~m ~1Jct... Bu dAm Na,pob·~IJ·d!J., 31,2, gUnl- k bu-. eya1Ilti;~ ~Ofln, MOo'" I!.o.a sderindl!rl gdi}'grnll• Oy.
15onbi.iYu kumar pll.rlt,kni 1: a..,beLm~li. Bundan .cV\~el m'll~BfF(::r ordu!ik bera.bu P rise Zil. f~t tllkm,.dan g~;c.~ giren Napo.lyon'dan e1J, k.votiik 1m iz hlnadlgl t.1Jil.lln c.

So,vyener ve YunaD E,I,.;il.eri Hazlr :Sulundular

Londrada Kral Piyer'in Ciilusu Ayininde Tlirkiye"

Flume Tahliye
Ediliyor
~!ifl

i-en Na:p'O 1)'"On, .d Un -biitii~ AVRIpalllJl m~dd,e!l,bna ~i:ile :b;it"im Cllan tbliyUk. lii::wn aDd fil!l dc:gil, .aC:lMl;;'~ b~ l:.a.p.iH.l:Ic 1r:1!;I"nma ben:r.i;Yotdu. Tlbtm bisdetliwe ~zulm!l:~. Her milleti u-t uL~Il, nldl:ran. h.· :rdke jz bmlk..1Jj ~p04YOIl adJ, illtb.k A'Vl:'1II'p'ad;)j 1.Im4C;1 tesiJiN~.

M~va.d."11

"'~1p'

ge·

Diinrni m,~,m ~il

~

inbb~

........Yulnu.l • .oWm ~: Yed~k I.mt.ylar bQ" .. £uda h'i~t~ IlW'1!lnl oku.yllrJ~. ZIiif,eT ahidcainc ~ kDYID'Qriar;'mnwlhrm - Ap,itdll sold&fi itiib.ueo: Gm~ au'bli:yliir yemin edh~i bir B,et:I'i 1.1I'hIl.,Y 1lutu1!: ,,ir d edi)"or;: ien~ !ulu.}I'1.ara ,dipi~llma 11U"I, v.m:tiYQ[

IP'Ilila
f-jfi,

BerDe, 2 (.A.A) - lsvi~re mm RQmada.n akl181 'bir
Kij.r~, ~fat'o!lli

I!..

k~' h!l.Iyt!ll]l~ Belgn!.. a~2 lb i.r mi!,:SI6hIl-IlgiiiI:B ra
0,

~lmIrii N~!YOtl, giqik.1lm!m pd_ iJ!:.ri 'll'a.l1lhllDl L'ftJ.. Bl.lkllllnlH'. b.i.r ~ d.iu:run zeli':k;mi. ~1'0I: 'e talmde • i
~tJ~ IYIt ~ ~n1JJ.rr;:.a.

pil.mryolldu_

N~in?

COjyWum.mk

i;;in

Dlanm o;.;mill!, f.a.h.tilc. em.azyrtiJe oyiCIaruIID bit' neVi ca, ElVarCiiII t.uJ.i oyw:r~1.L 1&00 !It.noC!loindc Napo}y~1I. M .... """"""""------------------~ f m :a:r~ JD'.OO(l iti~ ~

mi.I~

oil-b.ir t.ali oyun~'I1oUO, :k,'U\I"'V_le y~~ Ii~e
Ilk. nuar:b'l:ll:rin~ h~ii:z

-

Memleket Miidafaaslnda Y er Alacak Yedek SubaylarlmlZ Orduya i'tihak Etti Anti t. un_u .•. -b D·· kill-MI eraslm d e G··- enQ S·U-ay Iarn IQII
-

II:nr.l Jn:k. b m1:~ljr.

YUSHll.~.

~yn~~tllll.

ran _ YiIIgQ'lliav mu....betl umin g~mliiin.l! d~li'J. ~I:l- . ~ aiiliyol". 'J'UCOSLAVYA HUSUSI BtR DELEGE GONDERMII
lIeli'1in, 1 (A.A.)
MilItl:nRt

Serll'm

ha.reldi

Romilda,.

ma.h1illerlnde.,

-

-

1 vytifim BeJ'l.inoe b-i :g.r: g'8mi11I1!JI!.iliti IIDJI'lr~lr.

Yl!hall~1 YUI'CI'bUr III e· d

h

d~

Ilion DMaktrr. B!R TEKZtP

iag!! 41mB!]] payitllD-lb~

~

d,c;rt

ktnd..iNni uil/miDe kS1l ~ddJw,. YIl.rdbl. i';L.iruw f l'lY'l.IoU ilniJaJmu.
~am)'Q'r,

Btl iiIbc:')ec.&fi

Ik··1 n C .1.n 0- n u 1a·f e ,r I· I
I
11••

.................... _, _

I'
t~

..

.

.

_

'

I

.uhaylll.!"

em ,eket mudaf<lllblind"a. en m1lkaddCll! ~fdtlril'ii ila 1:l:mc1. i4erE ol"d~ Jltihak ed~n ycdck
di.p,lom<Jh!.l"IlIl IIII~lllill'l'-

M

1

In h.yd.a.h olmtilk, m~~n'i b... nW'llar yt.fm1d. ihl41AliA yaralan01 NI"m rlbi ici-eallel'd~1I, hr'nii~

B- u··fu"'· n Y··Urft,·8 B·' u".yu·· k·,' Te.-:-za h,u·· ra~t'la.· lal'll.ni!:e:Jif ~r ~ik.lirdlk!l h I.. "l.Id('~ bflinl'l(:iBn

Sa.lh.id. _~t ood", TaJui:rqciIlk i Ciim:ll1.1rlYeI abid i!!iIi o.nUrn doe tB ~.
}"~dl;'Ir; 114. boilOYlul';1H1J.Cil[ld;I.R olk[~[a,ch. M'=fll! imde Vtc Bel~iY~

Muessif ve ACI Bir KaYlp
II ng ilf _renin
A~kB.r~~

ha!klnndfi!! Tesmi ~nllt'ta 'bulu1"11"'-81 b.l.ber:i ub:~ editbro:r.
Pld.. Ibu ~

BelgJ-at" 2 (AlA) mMin. lau ~ harid

HUlui
~eel

.A-KAt«l P':e.. I: gii re hiillniitiyc tcbit e(,-

mittir.

Fl1JME TAHlJYE

mUlc.~

hu ve b.Q·Kltlil d'uyahl~.!Ch. I so:; .enCllm-l:: ~I' m
IIlnl bu,yu ~·i!.eal'urJ.1

T e.•- • 'i t E d 'il d i 5
iar Jo'pdm."

vsu

w. Tali itYUJiW.n'lm .00 duy bi~~ ir,;i.n iiq yn biD k' T ~ir ordQ ~ D.rtaJ..jamferintin }"1I~",iimiinim sa.Idama.ta l:uttm ge~i. yurt ~in.d_c ~n. ~eoy~n.h 10110 1. : ...1- L''--:. A..",.......... tl L I .1 b'ld
!;II

h

An.bllll. 2 (A.A.) ~ Bugii[l .. ldti2;m'lZ teigTIIIJli"I:'. ikin,ci nunUi 'biitiin
Luabil.11.._..;)'

K

1WJ,.C

UUW.11 '

•• ~ .. -

lIi1l

a !tut

I!in,uf:1IIl

I

irma&~Jl'.

BIJI m,UTLI., ~etle Cu.mb:l!lfQretnncyI!B.Sl haJine g!:kni:trti ~irpdi kum.a- d&filamtda. Halkevluindl!! ~I!r ~IiI'l bir mil)'olO 1i"1!11~ lnsiltereyc ~,~ IL iI._lkl~ ...tir et.;~i -IantlUrJI ~}~l'du. ~d:i kij~ ..... ~ J" u.... ...... ,.... fl'iUia
Nu.]Hllyon'u1!I

b~i

kumllr

mll-

Reil!i. ddk:~o:r LI1 fl KINa!. ' rIi Ali iRl~ Arhmb!i",]iUila.o Komuts.ri.1 l!lhak Ii. ~'tJIiI~-;: rk,~ei InDnU 'balibinin lIIf. Avni Mda";', Merkez Komulam, hal;;nnll ve n-etkI! lerini ml t 1'~k. d!Jier I:I:[lcr:Ucr Vr hi., o;:ok ~~r.i biz~ 'bu ~fellj III . I'lchrlol"l Mim: iimc:J1I. hun Dul\Jmiula:r. ~f 1'!IIo,w':y~ k"11J1 biiLiin, l!'Iilllll!~t Mtl'\n~c:lati.l.::l·l malffi,le balli' duyulll!i1i:l. m1nm::'I:. VoEi rllln p d'IJ1f'gU_, 11!nm~ !,I'r:: bUJllu mUte:a.rup y~d~k lii!1n C'1l [r;~!!=:fI. ihdde'rllt bh def& ~ll.flma At4'ti!lik'iiin ma.:ne...i d- L. ~ '_..I I, ~...I {DOftI.ITIl ,!'lIII. a, SII. L ,[In, -:: I"'J',OS'l' vo ~8)"1t o;i.Qlni1ICn..i'l'.
v.e 1 tlk1i.1 'm1u,jl<! fd.are Komutam hlI tiil"I:J'III:..d'1! ~1: BIBI"I leal btBl!lbul

0

IE~,~isininOglu
le~run

Turkiye Buy'uk

y.o:gin.1! 011(\1 1. •• 1-1 H \JR, 1;1<11.1. dll~1l

2. (A.~"_J ~. U%I.IliI z.a.rDa oIii!i1' Oxf<ord lri:itulI.. urkwe bl!l')-ill: e~"1 S!lt' Mnellindc Ul'Cmllr buluND\I 'Ql~n HlJ.Ehl: ten tMh~1I • Hug u'in B NcntOIll''IIn Yen" Qoy.)'t.!Ii1e .A,.

~~·I.
mimi

orda
0

Fiwne;, ;l; (A.,A,) - S[d~n.i: K.!l!jDI.y Yoe.;oc..ukl dti.1I-ba'l'l FKImoc'y~ Itc!.1.c- b.tlamttlardnr. KnJ M~ Pi Y;lJlIIiM

E!DbJYOR

l.oDdrada

Cij)igg

T~

y__ ~

So...,.HI_ &iriIiii ft H.u.r But_a
N. ~

Ayinde

I,..Qndlla, 1 (A.A.) ~1MYaIm

yl.lgo .... . ~ ~)

rni,
m

Jr.

Norton Kn.akh~· _. ., "~,, ~]niil~ ~ IIIt - nlildolu IIJanfl dost VIe m!ll~tef3l; U If! U h:aldc Ingi1tandc vef'a!t et- ~ll;"J.1tenntn bijyfiL. el~i~1I:' Il"C oh-J:uCu 'tl'!~ull'l,~ hllh~[ I!I;lm. Wy KIIlIoD.~ ~"h"'G'I~-nt'·e _.

e,

-t-

Ila,lw,elc~ifii. lIi'rzl:ide.r. ,..,.

Bo Y'II Makl'lep~lrd,8
I

'h.a)'~c't

~i&k ':k~"[C.I1 n hep l''Utmu." IIi· k.qrFim! "'oj! kill !]III. lore bir k l.D'IWcn;.1 buImu§tn. Na.polyoD'. k.a.fu. 'llltaa oyuncu IJngihtere. idi D i!!~ !"Ii 7e,1l!!rae • Ut.m SilTeD boll soo.k JJOrliJi oygr»I~ b~ k"rpya rz.meii 't«;rii· I be ~~ Ea.Ut !!ece..cme~ti. ~ Ir bil' kUrn;u parrlai diitiJ.n. dii; Oiinlr'1I y~~ 0 zamflnlal'iil WEI': Mii&li gilriihncomit Polr mil )"QlJ.luk ord~ ile M~ .. i,Q;e!lin~ )rUEWnek, RUlJlan hi&mi.i. .[nn«
gMi_mnek,
m'-tte

. .... _:.. Ed en ,.In A· ti"·na Cebe, ittankta Seyahati Hummall Bir
I

AvIruPil kit" ~et;ini 'bOyle... £,den'1e Gml:I 1 5h- J-<JIhn. Dill',LD Ma.drit, 2 (A,A.) - Ste.l.1lni: !:C lama.m 1~1ru;.a )ngi.ttereyl! diio~ A'tinaY\ tekli&r ~i.y rellcr.i hl!iberi ~JittarIlnD.fI hol!x:r vel')1diiine m.r ve ini:ilizk:ri bi.!:' ko.,,& lUda elfa.nnda, ~1ki z~H'derindle tr<il~ d.im Illbah blJ lim.e.ndlll iki.!i 'boillUW.L , CI,ld\,l.~ fl;ibi. Jngil~ rmmi m:lMil· hU'JI' n'lCli=m ~ilil!'. ik' idckuatF r~n.'!oIJ In I!!n.1l1& ~yl.tilij bOy· leri bir f!:'Y Wy~e;m1!!m _till!i ve ib· 'Ltt dO~1I .do.1"t n ~\iy~ gemil!i lki ie i!i I~ ,Ilrt.mn liyall! h'l!.rdkcL FIiilbi.r !lImedtl1 M:n~e gelemn.'"Cc.c.i,iJ:'Iii kat mllz; kAfi dmdkt1!!dirler. 'II~hter. !.u'11Jv,uOl'Ile ..:1'01"1 'torp-bo muJuibiku,m I!I"ID i!!OTll! drJ'cc.ed~ nm v~ iltb dl!'l'IL%o.l1:lnm f'j::fOl~l!tilld~ 'll'e MOil i7ViIo !lcoh:l'inin. deIiJik 01- m~ ki rgi.mcliiye hdllr Har~clTC olil'l'l!.k 11m II ru:lB n I1Ynlm'l tlilrd,n. GUgo 1!I.1,l h~!IIi19 ed~ilird.i. T ariIun Namr'll'l.lJ'[ a.eyahatini her ,zaM I'L Oill!'dq !iO:[lTa Ar RIlI,.1IiI1 't'ay. ~ye' irdi,gi II:'n ib-el'1'1!l.k B0riiJ:!lu, en miltw h§.dhelerm klli'" !feya uZilo. kllldte:tli dim ilalda.n birilll: aa.l'a lP' 'i;nIk.i~,af'lan ta.ktp eun' ttl'. Gcc;.eT1l yare gemisile 'ki kru ..... a.Uiriin ve 101 11 Napoiyon gO ~ I:Ulg2 '~Dc D_ Eden"in MIIIU& ye;P'uj! -. all! ~rpito mU'h'l'ibilc ilti y .. ri:hmGI cde:medi, ~.&.iJ g;v.rlerini kli!mar 'Y alU'o I91Jn£A GC:DCJ1lli~· W vel kfUV.uorim Ilmana Bird-ilk 1il!'rI 80-

i .l.ve.s:i yerc

Al'kumdiltiii

nd1a.1ti\

Ln.

Berm ..

Faaliyet YllJgos'av Mu,me;siUeri lie Tem as Edip' Et,miye .. Dolu ,Dari N,Qk~ige Gemisi Limandan ce'9j Ma um Dag,il Ag"I.~dl LoRd!".... 2 (A-A.) B.

T~~kiye ie Sovyetler Deklaras,yonu Av'am 'Kamar,ClSlnda Sual Mevzuu Oll,d:u

lngiltere vie

Balkanlar V,az·yeti
aid in fJ viC Ing.iiiztt:r!n. Elind,e
(JIg

ingilterenin Hedefleri
ILord Halifaksln
N'utiku

I

imtihan IMaYlsta
Bal (yaeak
V~lalcM.i.n,
OniVoI!:r;1Itt.e

I

boil" bral'h.

Mauif

\Iii!' ~

n eMi&i
liN

tnl"lII bihiim~

BiiQ;iW:ri

z.aph:lm-

\Ie

B.

MUll-

ri.i1miqriir.

ICtini'~ NG::p.o 1)"0 n he:rkc.in. IlH:kl~iii ,gibt,i,. HI12 d~ pmar plIIlI'tiJmi. ta~ o!dWUcll

AFr-lh, hnplllo.lfMo lugulll bil' c:llube ind.i.mriJ;i:ir. imM1l~'e "~r'tti 0 za.m.an I:!.i:r an, KdHI'~e ]'q:ltJj1. lC!n ~a.1..d kiz:~ ~ind d! llilllHil Qiiziild ii, bU:lun dtin- ..me inga t.ere:nin "f Imillnmtalna yap. I),nan mlilll1lQrUJ d.1t~t:i.. C;iil'ikU 1<Ig. rl!JNlmli!.1: h.cr aekil.d.le arlml'. I~r" Ingil'i;t ~ut!Hnin I!lYl:l!!i Bal· ~N",po.?,"!ID'UI~ . l1ijN2: VC:. kU~l:'eti. hldbin ,mevm']! 2lfil. m.addl IwyveUem ¢k. Z.Iyadll!l I!IU koDnlardalti 1),ld Ift!;'1 "a.niiID te dilyan ryo:rdlu,: ;ij'j. ~n]' tihdaf i:':tliii qikilnhr. Atinad 'ki fII:&ml!ti om ilalR c!a B. pol"oll h!l!'r ,eyi ya.pu, her Eden'iin Yug01llavy. b" (gmet! d od&iiAi militia. y~.cJil1e gelrril'. Ona kfUfl d'UrulmaZb miime!!llil~rac irmlLl!! ~d.i.p 1::' iye~ I ,(DHaml Sa. II. 811. "- dell ceii mii!.liim dc;iildir.

OniV1!~ Rdkt'Orli Ce.mil .BLI· Rl bu hl.!.::1~~ V&:i.lctle. ~t'mU e:tm.eit ijlE~~ d~ a.lcJB.JDki ek:t· pfdlc oM All citmiti:ir. !Loondn.. ::i' (.A.A. ) Dlln !l1ItfIW 'Oniv'cr.itede bV Yll ~e['ll-e.r. [lifI,\I&l'fi :k.UffilU".IIiI!Im!!Ill" B. Chw'chlIl, Nftln ymni.im:l1!' t_ ilecek. imti· Londra. 2 (A.A) Re1jl teli: lngilt~n!]'jJ 1'\ V"-?In,,Lon bUyiIk 1!1~1Kl h nla.u bill' maylfliD b "laMck. R'UpliI Av III b~'I'3I!IIl'1d~ H~· IA>rd !b.arnk.:!I'm Plli;TLIRlII kull.lbUnm ~!iI;y.dilH:lj! d~ Kmlihell!lT l'ic:il'!I!I Mil lqan B. a\.iltl,~r. y=i!ll 111&Irdl rt.tlfj scm n\.ltuk hakltmd.riJ llimllll ed'ilm' olBl! kl:J:r, Vl.IgoBIIIIV t.Uk~iiAih il>c:ticS!!Jf !lQrullIlI ltI,ul)jl~To C~tlt'D a., gIGa.kI Qorta oitlll ve Ji:I!lCie:de ,J!i~ mel,'l!(iblll~ iile1i~mi. lngillz h.i.lkihm:. b~}I\B.n J"t1fiUM. ~ (.'i.A,) - R()llftil'r~ i\tt l:Iuhmrrl1.1 '}'tut; Un ~i'tlaD :gufil~ V ~I~ I:I;c If'S'b it t.i I!lcim ht.r~!'etlc 1II1kl1"lI.mlll'hr. Hllnd"f(l J!lIl1."ll:lI}II:~l n. lindor, "t.oi"il HIlIHIIlmJ. 2~ m IIJ"'!.I'.u. N'ev- ecdlnlmdldl! hl:r.uer. de lere: Rt!.!IAVIIIITI IIiImDl!l'D.!!mdlll. l:!a\':¥eUeT !i'ork'lII trll.d etilJI. m.LlKm"I!m!:l 111'11.· ron 001'1 - ba;ind e 110'0 VII: rHer 1Il'k jrn. B. Butler'du. Y i.lroil.uvyada DI'i"JlIiJI I,!n TlIr'ldf~ i'i'!:"M1.fitmm \.GWl!!llll'l m.ki~ iIlit.L:1r:lt1da ""C tU!( Imltlcll'n!llll, 1I!V'\1<).lC:e llkrlrn I I!o~ tih~ lid 'I'ITi bir 'Irl 1I."n;t 11- eyaclIJilLi l1uluk:, :tn. iu ~ on b~tin!de i.bnnl ~ileceil. W'tIlUmiyetlc e~lkl!llllliT ha.'k.lmnl.li mlql tiulunmul.cJdu. bC')'on.l.lt~ bl.li~unmll!l ilIh:nmlf III!: ,gllm h(lknmGUn~n Llmuml flkirl r~tll! .oylcnrne1dted ir. B. 8utlC'~. Yflrd'i'i cc ..... pta ,;:;yle: M. mlltahlid hift.Jlride.dtr. !Lord Bu !mn:tlc mekteple<!' bu, SeI'l1!! IU.l1fr1.k1!''m dcdlg;l glbl. mWc:1.l11r 1lJi,- SOlie,", 5cfIol:lcorc I14.zAraB 'bir bu~ ci~ittir~ L ..... .1 ,'Dl!\1Lm1 ~ ... :I, I.i, 'l' liB)' I(DIl~l So. I, filii. 'I dBl X*X oIlY ev'V1!<1 ll!l;t1i edilm' ola;:a.ktl1'.

St

Beyaz

dkul VI!: JiHl!!:n:ie delllller cilie:n keail~ 'li'c le~a $i!lliel ,e rll!.ZlI._ II' III 'llllt.J bur bu¢, ay e"I"'Ii'c\ !f<!.PLla~]I".

Mevku/

KUap 1Ha.:nde i Ne§lred ·~ecek

1

m,

=

Ankarada Toska Oynandl

GIONON

5 ESr
!l:~lf.unu. lfij[na:l QI,. bBll"b'ln.I.o III nlItro I!w.~TJII.!i o1u.nIk b'ltmlllllnllllll ~ lIb- hffc!Il \'11! !I!!rII! IIm'l7; ;rnlrtur. TlI!!iIIldiIM'1m1
Klmicytl
. 0

I~N

=-=

Milli Birligin Sesi
, , 'IT riD I'
Clwnbor\J'~l
IIIrma-l1 ,im!rI¥D'tlardllrc. ii!Ig-~rlll. Ii I~

IW'f mill lID!MII mill dil T1itIIT tnu k1Q"ill!!fl_~ 'tlnd1r. Ze Am Ii
ka.lll1iiIl;c ht!' Dnl 11 n IndO tl mk'bll'. JillUI N.~lJ'II b'lnD [!11Ir-~ II bJr CiEil'irnnt.fi1 m~~~I, ~i'lIlo:rn m.llJYII-T£_g.k!ll!!:!liDIoIiIIflz.lo 11>0, Intdl1ledll m!!1 - -~ ..'" ntikta~1 ,1B~11'II ~lliIlit, fU~' IM] b&1lLnntl~kI I" Da!1ll. f611j lrU I finn fUftllllI.on !lIn.lIY!IID1'1 kIDI mil t1pll!l hi ~

.'ilugDn~,,~~~n?_a 'Vaz~~~I~
* * *

.

.

-

Yaza,D:'

Ajans 'Ie Rad'f'o Ga'Z'eiesine Gore G,un,ulI'II I:n Mihirn H,sdi:seleri
TIlInI1 yt-'mln Anksn.d
HI

n.Ik PIU'~ll
lU'tiiiUi,

blE' ~~.

d'eVfder«~lI] bltlJll!n hlnleree ,!!:r!iUP 'Jut !!!IHIIi!J. '1'01,0, opel'Ul m

~lIIde:'IlI"gba,-

40

I

mer.

I_ IB

Hu Illil l'ad,yoilliu" mll[mlllklit I:IJ dirt blr ~ .u.1lJ'tlnl%.

nun

'iidUr. mllm !laD 1kl'F
'I.

II ndliJlll ~'Il
KrUmil>
VII

, ffaJojl'd:tB

Hm..Bll ~ek!«l1r. ".a.:;l)'ft

ItalJWI Mf]rl de 8mlpl.ddlliiil 6ymd'l . me Ikw ve unD, AmcrllJi:lWDlIDJd M:I1live:~ ImJ.IImllm 1I4.llm1~'. ".(111-, B Mli'llIUcb'pi

Undo lar.nndal I ... ny mlmen lIu 11M" ·Irblrlnln
Ii'IflDMf:k
~

nil, 'II!: kBdu:1' QDun.1Ii br.mfildr nbnll3J:dff, 'fIlitlblo lndan Clh ~ dii.ltii. -.1m" • ba;yJl'l! 00ll1!lC1IIk ,dl'lf~lrd b~p pn

..,.uIa!dI,

Tn:sk", roliinde Ii!!

fL!I

S~mih

nlmul

~ dIU'

*

'kabull

.m

YU:ZISI

Or;iin.r.,ii .Sag/amU:ria,dIF-

II.~
ltD

1lo)'Dl

blZlm

!mdar

lD~iklrIJ1lI'; II'liIm· ",uIhu I!O~'1lWi:%,

(L~

_,-fa,.. _..., ......

(

Casuslar

Casusu

r
To,plnyan
1 ....

~I
VI'
J}

C

iuku n'un
Hayaf
ve

)

Ma ceralan
n~kleden:

.1 r- ~ 4 _ ....", .. ~.:: ,r_j rII .. ....1~~, r: ~,-. · _ ··lA I sianbut/. I'T'actr lerr· D'aru iicezenin b .I .' k- 'LJ In, '. t tsegen dil, B••laguna •• £:fa1'·' • P ek B" suer
Bu Yurt
Bir
Komilesl
I!:kl~ mil ~[r. biJy\lk bir ,ehirde r::hl~n· clliiim omilTlil alrn k ve 'ciztefc: 1:1 I.Iz,Hml!l il;lfl Ihtl1'a-r; dul'·!..! n )Oar. H lbuki

... , ,.-~rlR

!lATAH

l.4-94W

Biraktilar da
Ka~_llar

!

I'llri arkadnllm ud '" d.:alha U doiNsu vard •• <;,iln.k!ii. Allah I:anj 1!I:8!!1i lFah.m1! eylhin. bi~ r~i 'Dido. Ole-II &ifHda.t. alkollk drit:· cek dcre>:od I!! i~"q.e- diiJlriinda Sai kalllJl uk.d, t, Mii1ankc tur.

IHSAN IOQ:RAN
lip
Hmi

•• 1 ...

tnllk.b~1 U.VTI: ... in kl.r i M:!,J"i!!k.el l~r'l ¥a.Nk 8,1· • me , ~hT'" k..pb.rU'[lI r.. h bin hli· LtJlillloIlnl kar 1~llmru.." I:.kal L"I\' " m hltk Hlmadl ~ 01.11:1;I m Blln
r... ,J1I1t..
1:

h.lI!.rdlil::.lim:.

\;.lIplhp

k""",l!'th:·

C'dukc~ •

hll!.L:ln

da

it!!,j·

1",1 i 1- r ~ /11:1"1 ~ h:..... o(!:o;II~r~" I. .. e r I '10 ro'ii.~ "1: .. ;~k a dild.: blr to u be. 'ef'lnc.ktl, Nth )"o:t Ikln . U1

e

I"

ma6Jnd,

k.orkuyordu,

"~II'.

ki Dun ,r:hrLlI1UUl 1u ~ ~rmdlJn ~ine liiJ.k:a,ak Kabildn uz-llJ.:.I",· lI.r:m::; blr ~tUp, \' Ii ~e 1:l .. I~dr:rC' tum k illtl),I:H. !RELhIP boyl" dL.i· H.(!~I dCil~j,or Lull I Klrdnl_ beLinU)'lIIIr-, ,imd.i omdi:ln '" 'lI!:C·
Uaru.Jiccz~ 'I dolll ·ilNdO:Il iliO !,;\ymeth hl!J),lr mil
cilr. ZiYllud diJI,i-JJ1Iu

dlillPtmmX ~tCJJ1'l~~um. B·d. de CJlIHI I!;:.UrLiI bi..r.i kli!'J'ldi p~.

Da.ril'laf ezeuln t allisi Halll Ritat Pa,anlfl Bi,. Heghel; Iukiteeet:
rr.lu ~,inil1 lo:Iiri ma"'du

birr

lflIe1erir;!Tllle b ..... aflin:ci!1iIl prr;;eJ'I L vali' YI ~)'Le nlal.:D'lItll:

rabu

1'111 1111.

In

ha re ~~1 l 1. I l .... ren v c:l.,h ldi _ .. IiI g.n· L I [1"1(1 j')lind", ci.i,et vardr. L.iv rens d,r: ~"'l'en~n ~gi".11I1U"1"I h.ir a-

~'fe~- ahrla bifld~ V~ ,Ill· .... una binen E['II"" z bHlui"~: Efendilu. 1lI,~dl, tiwllydu yer[eT miz.,.. hi.ii:1.IITI efi,eGciriz. FaL Li.vrel'> sOZ ClTir.li bitLrmedcn daalard.n o;:.. n ,.'~ gu,yl e lerj ViC. .orlfll. 1I11ih i;ii,uIHjl~ai .. Clllni£ lIon'!u; - B_",nl!! d~~Ir~

1-1.

b!.l
iilll.

MiH:.. r-cl!e Ylll.annda Bchek bal1;;~.indc hir ,p tina~1yel'i WI· d I. Bu yerc!e i,g 1 kuvv tlcrinin
rnyhl!r!lif iI'l'll:"nluplan p.lrn~11!

I1IZ lI,.:IifI~

Glduiu

IrOfdUldcri Iliad eser IIllllOcI! lJU .lIIrr:d~ h""yranlJk :go.lr:rITII,ll!!r.

dLlUa htJdut :roktu . Dune udill.l' ~'kIl'JIlft!a dilenel'\ llir ~k ~iOl:bl.ItI.llnn Dariil'c('r

dir.
Birindlli
Jmnna,lil

bo}>lc bi r D1tJ;J Iuc 1Cll;:

d

nHlI.

fhl1ioC! itlH,,1

!:h,,,

k ,.. - c!uyuldu,

d i.i1iirun

rup mlidahl'lW 11:~t'k onlllfl bl· 18" dll I.:. hi ine dO!cuf1uYilirdl.l. L'"
I_

.it llllilU1uJ tl!lllm ~t.mit 1ll!lll1 I ,I~ InHIIU J -In ~ir e IIi _dlnumllll'd (I Hilla Rif.l r.ll!l "-til HI [IUZUTUI1 CO' k' 1 'LU IIr D J..oJ. •• ~" "",", "T . ~ir. ZlylJJ[~l.i;ilr:rd.et'i bit" hl!yk~llni d' I JilrUln r )'CI" VI:: m h.:zyr[.nm I ret )·lIp". AhlUI'l iiZl:rln~ eiil· PlI.fI,ya ek muna ip IiItur. Q(lliu I:l.I fikirde ~ululUblJ [,dlr: nlut'tI. Kral. 'b~ !loci P '''1 ~rll dl e irrillllldc bl.llliMJri d .. ilul Haber aldli mlZll pr~ ilcrlde due lil!lp rtlP lIn~dIlJlIoa)'1 Incih gUMcrcrclk] - Bu rou.c. a~ Ham Rif L P • clilciL-n~.i BeHi fak t bunu y&pan'l!}'i!!IriI~lIIl11 R hip 1ll1i1\'l!mm~1 ;.a11"Y·llIf. l'iln dim ehedi T,H lt~)' ddLi_ bOyle bi-I' "q'el II ,c:rl ~rrdiJ1": U}'llr bir "'Il!.J~k t dedi. hu daj1l..rd .. d m..,..ctlcf ledjyell:c c.LdgJi .ur~t!e du,ijnii.lrl!CiL- bir d-enclir. Blinunll!l, buaolmildli:TI'l~ lOyHYo!fl!k I:!'tIdc:lt'l. r. AT alTllZI.da IIM'dI \'c bizi b~r bel' pI. nln Dll.liilicend.e hit mlJ!k,la:odir" I I!I1.ta .eap ~;!H~ 1.:.r."m d. !:fn r- k.ipanli. ~ru: fak.1I1 b'iIIIJ1;Inll.Biz. II:IUII dml~m&-!::i:i:in •• R~lbin i,i. buml [lj dll kl.lf'lul!ma 11'11 h1iliri.z.
:t~Iim: }"uHlyo::rek. dll:l~iec~girLI II; ,:jonn ltC'rt<;e c:rnir ve.,dL: lire1lc bJldirdi. E.~ndDl~r, ~rim IIU: Y Bunl.ln uunn~ l.c.\·TeDII, illL lM olee i~ Vif'yll Ki'bil mrlnl: dii· ~tr elm ii:zeT~ I:nll saT"lIY'Ln11l 1:'1_ nn; -.iz_ Her~ aUn biD 11"1. r frrn '" nell tilfl:' m£ifrtl.dll"riYoun.1r·dijocr Ie Itordon III IIII!:h; m iM. bll = Bdki :7~hif!ilr dr. ;ujy feu t:iiJ Hindi$nln DIlIl.V und ..1'l n d r, Y IrIJ!lI .ad :rn al. &;yunlar. ib;1 "'i!hlln.i. .muha- d n g~r lIchn yet' rae ~ J Z l"in 'r Ingilu zabLl !.:um n- 1... d IMIA 151 bin I.dll.m Ibm! II. VOlina' iLiraz e-tm.:k ieylnce Sonra )"ii~,. "'flung \'C- 40QU ·1\'TelD ilj,v~ etli;

!lb .. ltHU hinZldruru::,.

u,. hell" Ii.! r I

Ilcd~ ;;o,aTl \'i! dlge~ t.ezcihl fda '!1olILfmIl~1 ve h,Ioyatlnl almmn ~I::rile kcunmail zLY rd~lle-ri .. ~k.
mlill!lulIl!li':l rlmi§lir. , Bunun ;aui::'~Iln:llm i.iu:r~

ij ~I::I.

yaelim ,11m!!

n~ DlII.riiliic:aq..::
dm~k ..... rdc:rini

kay, rlarlu::n eLraft d oturulup ittki. i_~ilirdi. Sag It: Ian wokad. 1 olen ..... .. kllld.l!f. bil' ilktun Sebek LabV'"" Ime riderek patnr.llj y.pdg yeo. rin dl'allndaki rn a.aludan b:iri, ~c c lunn:utlar "'C i.. .egc Ib.i.t III~ m

p.arl!lc
.IIralnllk

mr,lar.

:kC:l'ldi brlll.lInda. hil' kamitl! t..::~Zi ar t~illii:dn du)'d1.lJll.1 ru ikin- ktl 1!t:mi,I~rdir. HIUIf" buluun Cl t kdir, dobor Lotfi KJfdarm tU~G.l"d.n_ B. Ke cryan clerk I Ilkl .. l Il ""1: }'lIrdrmile. doktrlf bej'l yi.iz: lilll; teberr~ Ve Icnede Lu.hrnn bu mii~e.Q"r: vr:rdiji yiiz lillll "eml.~i t4ahl!iit IC'tiniJ" bu.'1rj1nlclll
lildzct

Lr:mlz.

Vt; 11"lIi

tlf.

Olel!! MkMlat. midemin a1kol,~ubinl .1Ip t.a b.cyni bfah"l 51,Dule lie 'hql ..ym&l!. e~· den (I :mamana mah.. I,fII1I JIUD&h kibritleri ~ ¥t:: g~ltkta alan bol VI!! IDbn PIl..aL h.g-i~ b.hrly~l 'eftn_ I!.n.k~ [." .rima JU'pmejh! bqLmuI. Imlldill! 1C'lmtler :dell' nil' pa~la'I"PUI. urd~ lngiJ i~' Iam,ler ve nilial!et bu' ritleri alaDIB d", bizim 01'1:..01Irka.ct.:, oJ"

TdJii

p..t~

tekn-kklmnio

B,e{ediyede:

Hav,Bg8zl Fi'vat'llan
IArl'BC3Ik"mJ?
Bugiin it;in Havagazl
FlguUurlna

en

1700 ToniIdlzalat Efyasl Geldi
.k.-

Piyasa

VaziyeU=

wer

Yeni IMahsuf Peynliri DUn Piyasaya Geldl
Fi'yat Miil'ukabe Kom.i$90n.u.~ Tiiccar tI'e P.eraken.decilere

dufunu ketfetm.itl-. Bi:r . tard&ll IGOr. b
arikadillf

jh.

ft~~u Bmm

dJpn

(;101

arhd.q.,
dl.]i'L."

heso

- H~·Jr. hlLl'.l)"' Kail ~rinl rniidlL~lI!l. I!'mu::tk lii~. Rahib'l Almltll bnnd mil II Artd.[ya Vi\' n.dUl, ddnirden m..u.t~lif elYa ve Yap,~lm fLL yilritye l!;et;li ma -hlp cd~ea~ d~, Kr 1 Ema_ 00103 "'llpU rI riI,c fll, r il Iirna n 10- p.f'IIj;a~ r. elektrorno-tor VII! Bu iJl~r '!_1!.IrJtel!l aa!! nu.Hdu onlana dine bLf mJ}'aTevz;atl Yap'il dill! bi!'l y~i yi&% ton ith·db e,· mi. Iilll bobinlui, alAl V'I! edi!'nl. ne ) I:IIIf\I I) !;iliun. Bu mlLlhan:::b~ bir opuctin !r'.1 i.riJcreit mu.mdaml! ba,_ .c:II"'loz, QZ cihnl rl, Ictkomotif Hind Ku QIlC1a.nnGili um 1'1- Ion p\!rchwl! bi!!.me-m~lidir. H .....".II!IJilZl irk . 11 Imulr "".11- illnm~tn. tmllr, Bclil~~il". Bandrnna Gd!:1'1 m,ill1!!1I' !".I!Illl'tdll fr'I:Hl~ri. dr:mfrd~11 mamu kil 11i· d.n :Jr..n1J~n Bud rahib!. hiILtn e Sill rnch_ bi.r r- bu k.·-Ii zjyeli dQlb 'rlc lfiyD,tl fi!IJ :n.m i~ ,;in. ••hf.Jl}·e en- 1, nun.lak I n mD!ndrralarmdlll 'mal "ell:: ILAitdI, yelli m rd. milt mlllzqnl:!li. h.yal~ g~lm"l-t:n mUkemTllld bir gdinli. Hili Ilrd.":lda l!tU.li.n:lIln zabi- km. ye ~ke'l. mum ill ull: Be.. 1I~l!ra kAi(ldl •• mtb4lij ,",I: ;yfl.ZI k~. e.chl~n hu senll!nrn ,-rill mah:!ul I;1lh d~mir lII'e ~ rnillTlulAt, p'-!MII kl!lrm~-tu. V~ Liloalll!fr:rh,an Lm ac;!'l" )"arfilg, 1:fi1r rllpllrdlLl; lediye ~n:.anlnU1 i tI1akilc: Yllplll.n peYl'lir Ien pi) allaya !;ikllnLmI lIt. i,11 rl. bOYII,,"c t:C.:Zlllllr, kimYIl rlihll ~ Qn. J1UIUYU U.rem..::: hllh~r ""!:I'm~ L'WCilU &1;;.11" IC:III!:: 4ccle oklildUl! bir kom~on.d. lUI, flibrik.. 'Ve imlllit· by l il!p !~tki\t; mlleltll leri, 5=hnrnizt: ~It ~r'ti golaraJ: 100 tl:'tier, ~~ tuilut. l e fir I IiIIUJ!.m nU.t] , t HOLk) Ln. Bizdm yi.rmi mil!li fuilli dii,- DCI~rn' ir. v~ tll:~ h~nll! Ln.;<allhn m.d!flJ!!Ii bir lliok Ilc1.:e ~J'WIZ pn'llLr nelicelindl!: l!:~tiTlllmLtJf. kd~II~1 jintcn YAPI~" la....wuiuna gu.veI!InI Uinon.s 41: IrUITIll'I ,id.ddli i:aa~nll u~-ra· d i!: hu nUl! LI::!IIwl; m ill.a Ii ODL :.111m· bnayi~e, o;;uval. 1ll'kol"noliE BkUlml, tekel'- dll!:l1linlen m,!;m IJ I e'l'l'.a '!I.e plllofO:;illar Bu PO)-'lIlrl~T riyal Miir kab!: bi.i.hlrd!:n 20 kil,gmeln: UU ...hl \'~ iLi d k. Elim;:ie 21)0 ~lEUn ,l!Idam mal.!: ii:z~f.e hulrukmU~,,'idj~U1C tl:Jru ~:nI'IlJmdiln ko>m~·r;ml.ln tl:9~!iII" Almr:mYlld~n !eJc'eri, hUon \'r;, yJ:lllidt i'i1l~.IIIlIIII. tolr II iJ'\-k kay~JaTI.. dad - kit d,. I 1I ~c .. e, ba.r Milt kaaOlit Yll2.I!nI.~tlt. ME! mllf.h bu~n i~lIl brl ~ttljL fl)·i!.tll.l pi!!J j(endccj_!~re: 1'n1, b1r dr.' b-~~Il!U:l1l asil~rle hr cI&h d.y~hlim. &:iil!z!n I,; • havagll.zl I t1Hflnll bir z .m m~v· !ii!lik cub l r. p trul "1:: IUl bil!lLI:'\I'2:I i!:diimI!IIl'. SA\I~1 r pt: nI'rm • J&ftl. 1BU1l\'!R 4zll!rme:ilk !rdhi~ 1 hili. ~llmi2x!c zu~boJ-tia deiild r. !lU)'Unu ,il:z.diJ:kten II·Onrll .satin ~ olmRk Uz~re k y~J.n tl..IttuMU. BII" il.dnne ell 'Ito.!! tenekc i[e sall.hn-w. da teneko::Oralardan baZI U! k~ilaelc:rin, baa d tIL Am i~indai :mII!l'nU IU}"Vnu boBevaIl' Ve Koskamllil .Iat'l TTluh.l£mddi. BlLln.Qemc:lk biizi bu boiazdl!!. kJ· "",IUneS" medbul tutul.nu lard,;r, Tanlimirle Y~k,"da nra. I...it.vrou hilcUm CD:Lri lJiftan R~e ki.n s:~~)rl DckliSLl '" II clu.lI ~lIyiik putill!:.r verdi. Li:vr m :!tyvvellcri "1.Ir- yorh!lll'. B,,~I4!llnlylor Q!:kl~nm..::kl«li]". 1m meA.'frBini!! k..dil(1I" IKIkuldllllll.f Tekrar YlifUI1lK·a. T ra.ky ill LR~a mdan d Oil Kalite:lertJ Ayr,la,cak Olursa ve W tard 8l'lUmod. bil at~ mUm A'I~e. ..-marll:!ldlW;, d~dii, B,~' l':1l mcydilnlh: Kollb I!;.8.d.J.)" L~dr y~ni pqrr.jr letiril«ek,. h'3rt'bui ba ..hdl. UWe'IIiii alq4m Id'mI h!!T"ekiH umarll1:IIT, Illesiflln t.alU:iminll TII'Eml .... y id.iI:Iitir. M;::"I'nll:latln ~I:l«"in~ '\'e olm d;:rn 'mlir I'I-o::.hc~ almal iatryor. YOI.lfL'li! yVm_i .. d .. m OlllTb u:z: It relri L.arlllhni!lan !lIalunda ba~bllap.e'yrI ir i1.tih:!fl:llnin mana Fl!lrile .m g~c \umudlllf!; II!vvd il'ljlul rn.i l tl. F"lk t Ka.biJ lIc:hdnr: uyoIi. u'k.tlr. 1B1!!yu-~tmCl-d m icni,I",· ~rhrlmizdn hl!r ~I\II! ihrl!l~ ![I- G,ollJ1U lopltll!l 11 y PIIS~dll.rl Y J}!l- £b"&tI.annm "Mll'! fi}'l!ItiaTlnlll gii_ lup ~tTrI~ du,unuyan:!tL Fakal ~rlOllt gUn l'~tiI!cr.irdL P " ~ til- UI;:c.~k H_ lamam~rI asfaltlill1:!. 1'Im I'l p{j~."'·llId Till klym~~i U," rnI mIUII'u!i.t parlj&l.an bu p,u;;av- r!!! I!ger eer;ell Si!TI pc:yn irl..::rll: io iler k Irh!ddd J"I lipo!dJ::rin lui kllan iltiier .. }'1I1'llndeJci yiTml dl!l- caktu. y!.i& bin lira),1 ~C'QJIl~kle idi.. B ... r lar1n en iYi ~{llitdeJU'1I t~ Itoll )'e:nil~Tin 8~~lnd~ far gOnilC:Cl!!k I:' eli. bog4Z1 tllmlWDil!: I L "'I b'.fcr blT!::r dc"irdLier. A5ilcnn K<;>O; a::~a:ld inm g~ni hgi (ifl .&.en..:: PIB.I; ¥l'1J. ihrael ~ 1Ia..il ridil- dmticl"d.u. b.u J.... dl. Onlill"l itOkiip tin k. kl,lf I.mlarrndan. Itl:lrll.ll:mu i~m bill" melle Dluak. Ve Imi l I fl'l dil ml en:ll ~1Ld_en 1 nit vilH~lm~'Ic oluru yrni P~lr f' tl n n ~lIoittml!oJt ...ok giio; ~. At muh - Young 1e:ayalara 1" nip ,,: Iln- deft ml!trl! u"dIllG' Y ~llaealttlr" l\Wr:&a.br k!llm~"fI!\u laranndan IUlrctJlc illrJlJ!W ml.l mdCllin~ ba~1 . It::b~i PYlFlIWI tl. m Ii: m~blu ..kald. ,,',c BC1:~)'1 By .!.Iretlc btl ~I!ddl:flin gC9l.'§liii DQkymaclllar KOOpef~'ifl bir miklar .indu:ilec:rgi tahmin r~(:8ill'll h. b~r lilli'll r derht'!1 PllUVrcIlI, YiiZhdfj YouQl!'~ duo d~ilDrda LIIllar IIrll!!llnd :litE iii iTd i_ tr~tui!l!'"larl birLiktc 16 I1I'Jdr~v~ Intih"b.,ti BiHl1 III'dilmekt~d i,r, ~avr.' lopl ttl i;.] kt1)'"1.1lmlll.bnill. ii.n~dclini .nlatJ)'"O:rdu: A1-:lm.dl!J. iki !I~}I 'll'Olrdl: Ya Kd. oulile<l"-llr. Bu pll'O-ll\Tall!lfll'l cin lerl I-Ialdu:nda Bu raMp bCt~ntl.L ..unIHI 1-1&. bi! .,.,dni mi.id. .. rn dmek n)';J ---0--Yo'Z.!110 ve Dokum.lll k'illIP!'!l::ralif. 'l'd!,et!i!:tmd.e .n1I}·~Ii:1:!:I!I bu. bo IIllI'n!!k, T ILI2.I.RiI; dU:}1:1'I lilkL • " mlit~ha1'''' bu ~l!Iebi 8d!ik~dllrl._ umuM11 100plilntl;ln~.1Ii aplt n .iela. Drum 360 Bill Ilirallx :lo [~racillt lIJokt Vti. Her h.ld~ kuvvdkri gibi rahibin c-lif!_1!1!:r-;;;rull!"k, Lemi· j n~a,a{l :l'1t miiTI!CI!IM ede-rek I!lchrimiz'd~n riC.'h~Y(,:~1 8el;imin.a!: dlin ~ki t.a<lY~pddl zliflnelliiirnd~n dah;3, ~, Top,u y.o7du,. J,IDrl;gQf h L. I 'I I"t!: htfl!tl ELUi!arlDdlll"l bIlCl~IHIl"!:~ .... ~.' I Ta~ oron!!n pl!e;<'Ivrii ;arm !:I LyC o1sa.lkl~ onlafl fU1Idj kuru Y pF k&J: I!Jrtlk KitbiL lehrin~ my' L I'lid'el'l elL- ri),"et k:az8I'1ara:': It'i~IDUll lilllilru:W'uzd:l!ln. thr ~ eidLlr.alr; :y1g1Dl i dlllltlrdllD. fakal lIilaf::!iiI,~il'l ~ k&lIrHtll. c.cc~rj Taltrimdo; 1~la .}'uindll: l-'Bbl1 cin, oldugunu. VI! Cler ClH!I;n mi l~rdir" BiI,ta kot>po;;rlltLfin mLi_ melt iiz<:'re me,,!<O!!!~hiJ_d~tn t top yo ... Ejll:r ICI[~ kallrUI ci.. I rdJl &c~lirmi§. yQlu.l'lu kay- )'lI,pll a;;;d: Inanii gCJ:ln in IlIll d,,_ ii)'J[ llyn V~ )-ulu!lk kl)'mellr;rcie durn V h:"1l Ylani.l.zUirk j:!dm~'k- \'erilcn mlilln.nn "I)-'M.eti 36 bin b ki d~ k.u_;;JnTIZ. 0' uman i,e t;,di'lI1~1; ~fak aok.rru!ll" Uzl!fe-ydi. vam dmrkl~ir. Abldc:r'= b.f!l an bulll.[odugunLl bildil'fili~Llr. lenir. 'ir' "'>·1InI0 Lckrar mlidi.irliilira)'] bulmu,tur. IIIl.J(re -e fmd. )~niden b Jarnak Lizlm 'KcI=~k, Kiiliil dmnin l·o~rll.l b1JlduillJ kij~eddc.i Iclllie tamam~n )"Ilulml,' Mul'o:h .. P, bu hill i. bir de: ~e sd'rllec.~i anJil'llmakt dlr" If!: all·on. D3n~1l1'Ic:a}'11 tiiLun. U ...en , '~., dela ayajml za-l!In ·"~l ",k·~.J.·. Yu'~ba.1 BU k ~lmQI!f1 1 llfBj·' .1 _] bIt llml~ IT. D'· I 1.1 d a II ~I!!r 1 r- Aim Il,r"'}"a Hi run. Amer[kl!l i1 DX _J '" -~ - ",", L" Llr, l!lIogru rilFEu" hI' II.nr limas' . 19i!'r 11:1:. Ill. lira. ) I!fI! Vllrdu.. Vc (ik.,ini 0 UTnak IJi YOlolnlf by::o.l.llIl.~ ilk ddt bi,iyiik d.o:kuz m~~rrlil bir IU.fmTn n.lllhl!l Saylnd.grnl! FlQfe PiIo!i'Dvm.!ar II. _ dan Hlllil YuhC'I;~ O. a_n CeLcym E.fpnh :<!uidc:rc hir IOO!:at.. ~lf urnli.l1izlig~ Icap1hh. {LAy· Y&llmaltma dll 11 flU vUllmt :liT Iill!lerl: "yrlldr~1 I" dirdl: her SiC- [WIll', Mehml!l ~ ~lIn, T C'Vfi~ 11_ dctulcri. Romanya VI! Yl,Il'IlI'!IItlt&· tl e.n Q-1Lf1l< hq1l11 ;ill.dl· r~!1I1i) il"l vudlii IIfl4zif~;)... yaP!!" G,l!:l,L1'IEI!!yllll'l L~tl!lf1nl!. ya];:lIla~lI11 ti~ bir milyon lim;':J ~'!lkln :J1l1<;av. ITJl!n, Ard.IlI~T. H!l,!!,J'I. PClYf~ in. 1"1 ha.l.Jc:. YUIlOa.l!llll)'IlJ·a kl!'pn.. - Rdu"bc gCl:e k.llrl.nL.g.ndiin mllrnl~iI.. i.ltntllt dlll".fllr'~nnm ~~Jn"_ cla y~ rll l~na~1 mll.imkti.., calahlJl:£!::xlir'l tLh"p ed:ilrn~len!ir. Yeni ic:li1n Slov.&kylllYI!o k~yun dULJ.L, l\llllln. ill iJ-a.de oilt ;!&rnn'~ £IINLt vt:nu:k Ai'':- -0 ..... c :; "'....." L:"~r-1k '-'1'n ,,:"11' "'ol~ k.In .. a..IIIj I.lIn.C~lr. .J Ib - I~ B'lh i1!.!11 A 1'111IIIl II d an d I L .. 11:.- I' '1 ' , ~.~ .J . Yl!li!Cll'IlOlr n~ell • L DIJ~~ filj.]( tyde 1I"!::~iJtlf". tilton R'O~ d ,~rt 1n1.",trr.
,,"U~

ill; "l!!.hir~c:r.I lij~kI~. Rl.hibiab I'Irg"bl ~ihm!:tincl~ cl;a,iilarll do~

m

Z am

Bu E~ya AraSUlda Kimyevi ,Maddelet~ Ot.omobil Aksaml. D,emir Mabemes~de Var

hi b.bm .ukada" d.. nti v&Di iIo.llUle i.:b do:tit.
hi 'bizim mbdqla.r

a)l'Yq;, brm de

aSl

U~'m:uydm.:

BirlDl' ~pm:ll!.
~eJ'.

Mevzuubahis D'elil

,pm

I:rir liiri.i lruffir Db diiwnull~, iil:i.ifi:Ir
Djj.nlD~Jer, y~lu •..

dab

Fabt bizim ohst ~ kmdIDif: rdiF •~ de biliyOl" - balui-y • eriD mira&mdan _ ..urn kimir. Lngilizlac di:imniiJler. .w:u 1M'hC!tf'l:an bir
di:iivnrii,l«::r.

b~m

hi-

G.idm~

Donmii,R

Dii~. j'iml_itIer· .•• dG,,7l'l~. kUfUF

Pa~a ra Oiyip GUGmeyiniz!.

Pa~a'V"'llar, Bir Mil!Jon Lir,ald, In.racal Yapabilecegiz

Lu. kI.i1iir ~mql •.• F lI.iLay 101iliz,l!9', ;dchnnJ.n~ rak tnrn-n &. • DU:im ol~ arkad:q ...g b,,, bm iU"billlJA dCiner : Ciordiin fni.i~ IlIIS1lI kI.~ dtk conlan! dl!!lTllJ. Bu bika~ bll1'llll .anlall.n -P£ ~alml! &rb.dq, herifler biD d ivmdrte:n iblktdar da 1e.1jbl&r! drntl,ti. Son Akdcniz II'i'Illkarebesi hM'kmd'lII. Jnciliz remil~inio ~imI i1dira h.l:!"Bn rebl. h.tuiadun.
gfui okuyune I)u olmuJ a)'J

• doVl'llut-

r

T
:J ~T1SA~ 91l ~t:lt~E1IRE

Inonu. Gez~·si .

"Y:

- GtlJl.·:
; Itltill l'

BrnU: J3:i~

DoS• on: IH . L-UlT: :!'I

HchIW!\""vl!f: II
£z.-\ 1 ,{1:!i 5.-I~
9.1 a;;

ZE\' 6..11) L ,11 16,~

cm.Y]!;~:
OGLE:
lKlNDL:

I

AK!ilAl'-I:
1"Al"SI: ]J,'I"$/lK~

HI.:16
:!1I n9

I::: no 1
1l:l

A

dl! !il'ltl'l\ bu ebla~T1dO::;n lat.· II:C; ~eij:in.i u.runrY(]RIIn. Bellti \,'n· k: rnr:-tini a.bil ,ehri!!i:n K;i,bil luI' bnclbTl K luttu. Art!!!. ~ep\lp dui. . --' b I' 1. !o' _n!"1l YUle lIi'l'aml.t;QiI. J:: L1"ren;:: ni m"·da.f~1i It'tmev~ dU .. ili\muVDr. · M-J # ,. Uf. II.OCIn li.i Kb.tf\ln melllllf . klB. du. (L4V1"ena) i Y_I!:. jH~.~JD"I·lIIr"nl au Ilerd'e ij "mijzd~dir~ itini bu bulin' . iyardUl.. giln bitirmek d.llha £loB-Oldur, Yo K.••LI'L~ ~~ .-hrl· .. - "'1 "'rl-." m'l1 • _a ruI,& ,,~~ .. _ ...n~ liz de bu ird~ dciiil m" i- _..-It .n."'ud.'n ." .. - kal~,t""-I 'l .Iii D,. 11il.! ~ d k U E' I

q..

-"'"":~::-::-::-;~::::-:;-:~::"'-:==============::==============::==:;::-~~::::-:::=~~ __
Lrr
SI:l. dt!' bll fll,drd['"~lnlr;,
RI!Il'

MT

.g,:!! •

dl:

-

r.

~'-lInk.

-

fJl!I}lIh'

i.

IIlIld: ' ..

ilmp

.... , DO>"

J'n

"_~."'. D.ua<:
,1l'1l

h: ktun,

an...

B!Il

,,1\_
II -

Z
.' '.

.
-"69' ~
-

mem1, 11'., 1l. blrakn. I!tI !t'dlle:r or ri

"
tu:

dllitIm

}'dctl

"'~r

-

Flktu_ Iii:
If

':-:'iiiii~iiiiiiOi;;;;;;-:-=::I w-,un

~1IDl1·r

mI!'J. 9p

l;.lltln

am

'llII1D

I.J(

_~

..

1 :r1 ..tiyll"l·lt; ..n ,J .lmo b.klynr,h Ul!!nlrn """,nJI Ine bllktT~lml bI~:Io!Nlf.fk
1Il1TIl'

fI

.:LI11.

r. n_ De'p

Dolrto

1',

dI,yCirl"v.
1;'

Juri

1m rU.z - 1m" b!lJ];lj 1inwJ1Ic:aJl-

WI WI~l~ "ylJ~~l!k.
.'IU:!IJi,)"Ol'dDnl.

rlIriTlI UL un PmOlTI h[Z]1l~Lii!fimlZ.dtn u ',. bll'ilkm III ili';"iltj bir har...l._, '" ,,1_ ~¥ -~. moz St!lir kLif',nno ugUrM. InaHem

-

Tabl!.

K'

oil

ray

.

dIII Bun

MeA

d k I~· b rn .alln'lfnu~ ;,. I1)'1:1:. ,Yl'll.l~mam

.... 1'.

allar. San!.'"' b dell .... ma:lilTl~lhi.ilC'H=rdlcn e •• e. . ~. yok'Ll.I. IlL klJdm II.. U"YIIII'" rmllk1d d .u!(1.rl.a .Y.Dfl. 1! k.~'l'I1 a.rd I n..Ji kad a! .JoNnO!.n-i_dryo tl:n j.. leri bl::""; DlIIladl:
'j .~-.

l.. r 8'ordll.kli!:Ii

m~

linm..

"~

1IJ]'hI~IU. MI!,flUII'l'

ill:- filliP b~~I'a" a""'~ ~ -.... ~-~--rl-r.

ultllon L

ml'lr; Irlhdum. caml!Q fut[ln

!In In~I, fnk t \ n,UIlu.o

j'il.1I1iaIiU

hI:'-

YU1In.: tI "'0

D.Fnr cilUi Mlluriu

Cevircn:'
llIu
1}1}fiL!.

Rr]!;Za.l'l.A.
.ti~rEl
~'!U!U'

IE" V.a1m

:I

I

nil.

1m.

dElV'3.f!J!

1,:11IJUhll,tlnJ ,I"rhljl ellm .i.lt~

U'I1IHihlll.

L{ahn~

no·
Do· Ilo

IIflbl

YloLnI:)o[J;,IU.

!Ic[,lmd

IFLI' ,1.I.d.!Lrn11ll ~HII!I 1f"&1fI'IIL;fP.II,~
l'.u.Il:lI lila lwyaLur. ~o-&kllLIrtY,-j1mnk 'f flllUlBka hir Inmft . flY

U ilwln ~~It'·1'
IIdJ·

;,!Jlnd
_ :I' lid 1Mll9.

t..r tliljkll,!.'l\IIf'l'Ium. In. u OJ h U1n I!n 1""1 "Udl"l gr. (l11 ..l Ill! "Inter

tllr Ibtl)"At"TiI'1khl',

!'d~Ii"Im. ('uk tiyer~ALI!I.

1,lrl1

''iii'!' • .!:l1:u1lln fIIlb."<Il&tb1'"

H.y.r lhullil.l UllIl,Il;muyOfl,l; YO!.lrtg Bu .C1hepll:dir • .kj bil!" , •
mukHleJ"lnt'l'I!D 01 11
."

~!di. 0

Qlu" Ibi.
II

'

r l:~rlI

...~ .. !l.&IDllfi.

_1'~'rnie

kil'D '!JTJ!l1]] :r,II-I'Tml~.. DIIro~d"'rI 1"r: [Iii( l~ lrar iCO' p, 'Icrdl; - 0 I[l'CO dell.lll "11k :nzgmdl.

~

I

Ohm

'IC31r!f'Ie c-Iddotl tl!oI!B5li'
II"ib'"

III[IIII,IU'urn. V"ky !J - Sadll'('() i>~nln Et'1J1 t~ i'BIl Y111' J'r; .... B ~.cr C'tmhlJrmn. 1·1..... en yup I11IIIk I'" 1 .-,~n:I -I1Dm!itt' 1.0 .., ....... ,,1I1'(l, 1ITl1. l!h~ll:!i B "[ tlh!lllrdLl!ilm1! ml'mnCLlIlITh HII;' 'k'~lIn .II.Z.,I

(Ark

w:r)

IlIL6d !Minh., 1k"1lllDDll 11<' nI ~k All IlII ktt<;11k Mil' Imllll1n dllin~nllIll I«n<ll IlJrjIJnt 1lII' kmillklakl tehlikl!lIl t&bmlDJ

Z'1l\·c[nl· \'111 10 I.NII m..."... ... &n1a.rdu bD!il&r ••• F • nD ~.are, " iliilu I!rltm bo

yurlUll.

hr

i'C1tnl!'illm

!it.;',..

111~ Itl.. '.

IB

n... ra.k

t

Ufdl. IkIlbi

y Iknpmu
1111'. )'8

,Ill Bk. '1' ",111'l<:In
IlDl •

ffnn. gUc11!r1 unofIillaf.D,
!:.!!!l tm. T1

r&En:mmuL.
~

Ju.Uli&NI:

llillzalu.

~"'I
I no
m"
I

)'1..,,.. 1lSJ:I;Ian" kulan" TI,!,r~ \-a-taOInJ'O III 111!Jr1I. k~dr:rlru! )' 'or. "nj'j!!'I"tJ .. ~ alI"m,.n bu tlTrk r],u_"Alfwt]'lJlq Il"[kllo
i1l1:a m ~llIrdill!l

b 1.YJ'!ltl'llk I~~nr_lt'IfnJ .. r:I~n"f;:u'lllr. !llIlttl:nkan PiGyl!'dlLdeI'In. Ifdr ha'llk yaJmz e'f1J.",11 bWcO· fir 'bl .. 11"jttldlr: okuyup btl" !Jldllp I1p!."I! liS
...

",",",I!

fftlfill,ml!Lf"

g1_

6~J,C1rlL Cil,lo bill' IlhmlLl Ii U hya,tlle Ul!plml..ll! IN I!!lr Uud d'!!I'I!I! oIOiQD. ,Il"nlllk _ 1:11r .!:IM Il~..,~h:
LmlIIlI 0

._ -I 1lJ. _ .. " •• k III, I.Ii' '<'-"nJ1! b--I I" eO[...... I>.JLlU.II> 1.1'1:0' ........ -, - <.I-flU-_" "Illml'lh. 1F.lml !lUI dill "Iiii'll. ib!l. " ·.. 111. .. ,"'~-ldD ;}'~ "'1£ d1b"'~l _ I~II'" -- ~,,,,,,,.!!D I:mJiU:nmu ...... ....... ~delli.

pm I , Nil' Ibm.. BUml lI.riU nl\!ln )!apmh, IIIoIY!J!oh'nul!o,t_·mn'BII~k1! mllInk!.lo dllAIII Jd.. d I'i Bu IJl M_it!!rl bplJ.tJni!.·:rr tl!Jn: lib ell rdJm. &IlIl tl< d, 'I.uI,blldelll .• I'Ii 11 l!!ihlJ1u '!l 1I0~ p.DIir' )'I'I[lIIu.-t Jr. I:!llJnrlll, llLemll:D 'IfiC!I ..dlll!.lEl'"
IlJII pllRllr.

0-111.. ~"'Ifj ".r

Ya"dm!llJ: 'tllr "

E\"st. 00..... ..

"Ilrun../U-

lFl'IIJIk IL \'tilll cUi. 0 d g-hllyomo. VU:dml!lo ilD-kn:uuJIIrl. IIl!rurn bUd'I~im'I IJITm,. .. lnl h.tmJJyoJ'ldilllJl. ~1Elk,dm m r~ tlr"I'!!rl Irnr'Yll' Inul'llr pi Htl!l!. n~riJZ MlIU'. ~rli !;:cldl. kn 11~! [lrw;:!u. )'IIIfbJ. durm~, Irre hi_~OJdult, _ blm lII11r ~y ifIIlln.~ dW'o.r&rdum.
lIioJ:UlD~

DO-" tun - ;,. 'prn''j nldutam "~~rl hl<: OIlU' D:I i! 11 k 'mJYll,l1'a. ,)-t'm!' . ,. D l!llb 1Im1' tr.BJldnn ,,1]0 bumlJ diqiiinLlI1m. l;t'nl I;:: D bl. l'IlIIIDJ ,.IiN". Bunn OD Imdll'l' ., I 'urdl;IJIJl T rin iTiLllnklin nlmryan hn bD'l Milo !'all

I"

d'Mla gJJlmMleJ[ bll:l:L"1!IUI l!. Siln l Dl'blPlm, d[l,JJ I::!JlrulMhn~o bll'n bun II tildUrtlllm. ""Irrro1 ~Jml~ d.'j(I~lIn. 0 lmwl'r ,,1(:'114 btr .,.,., <L1['m k.I ji_tJ~hll b.l,kEl blr III., ,11~1h, X'O rUb"[n 'huna ~lIrLlIjj:1 BII.~ AI I>'lUlh~dfi
!lP1'II:'l;'hl"IUI.II. !:'Ill m

),11011-"
., 11:.

b.1~h ItB:efi ku..'. Ult -I,,,rmJ;,;'1fo gl iT"!'1llm. dl,fordu, III Ihli_ld Y~nlI~l'!!d'CllI :drn4o al:m1J;! olaffi.k. ha'llHll bor .... BII olllll"s u rl dllllll:i)'[li'UnL'"

gbtll •• Ie·
~ImUl-

~~:t _~m:"t
urn
j

kudm1 "'liI.huk "if

" .. kl 0'111.111111'

kat IIB.:ilc!tocUPl'

lIiI:.rqI1'!l ,'IIilr~•. pl.ih. R 11

lI'l!!nlzl!I t!l!J;l::ro 'IR[lnJm <lIb.,,' f'1 Uc. m~1'I1rail

Id.. lED 1eo:'I"lIhPU

In lI;nI_ r bU'!) lJiiHn .. 1110111:1'111] ddl b
,IJ,

~'.III!lrl'.
btillil.

Ie

I'UI'l

kI our.
O:rlllh.tl bir Ilk""
DI

TIl1a1.l' Yl'flmdf'fi

fIm. k 1IIJU,""P 'lJ

111

'\"M'

lib) .. ,

If!

li&\'Uron

n[l IlI'IlJ,rllJ. '!roll!] BU)'Uk Hllel ~I".('III Irnbbell! Illmu kn;nu. D
lil<IOC.l!!l millrt lI'ddIJ1:11n Ill!llli datil, 1)0 Rllh: ITIlIY!lDOD IIrrndl IInl, 1>111' II~~ Ilb),o '1IID1I!1L'l!I!;r; mLIIU blr. H II~Jmlldn l'Ie"1ldhr.

m[' l m" a'\'dJL lruwmllu

'Ili)-II1'

1",lrh~lkal1i'j I H' IlITttupmu poll· uk ~-I bllt~D Ipu·lltTl •• !!I.nIIJlDFlaTl'.

dlJor. hlr'
h,;J!:n,

)·.'but do. k1!!7.IIL kUI!"~[Imll1u. klll'lJan g:1 ·er MI.IIII ' II! \rlnb~1' dUnu!lldJ:"f,I Q-o k
i!;

90"
D~

:kdkmllk!l'.afi !::wllk

re~'ml,

IllduA"linu

tlr,r;l1111 1[111 :'UIIioS Jlc-r .. it'll' ),oluDlI

ma
dil1. IlIn

11r! I)llyllk Ibefa".: 1I'"lfiil.

,-anh 11 ·r~ ...

Idi.
t'

hH"'kll,

:"jill I ,llI1 •• .111.1 !I'nk
J;:~~

n

(1][1.

,U'R('iIJ~frk: -. Dml~lio m.'Ii' Dedlrn. UephniJ; IIBUnp l'irtu"!SfIln illIIJlII"'~ O\!JIIl'lLmk,

kBlIm" ""&llIYI! 6 tI kIm .. ]1,1Iikl'!1,l!'de d~ hll>X~ lu.\k~dm III JL!J:n~khr. G"if'Ct'ckUr, kCHll!'ll

,('mlilt! [..-:10

1IIIII<'k

'~lktIlIi:,A1lmy.fa·

ifl'r,i!Jr!tIkI!ln.
I'HIi'
101M i:.Ql ...

nl:mILnn, aT!!aydl

fi!

lII.df, 1'l!1.!; ken"lIil

,1ll'1~. IItnrlk

p \'lmDl!dlm,

is dll'il"lIl Iot;nILrnUi "'um· !t ffI~.m~lhl

&!iI

1I'CoD.lm 1"11" ~~ ~u""ll'm('ml bdd~. 1!1I..IMlkl 1!;'ln bll I< 1,111-' mlll1lm ul'n hi ..

Itml .. t1. Fr'!"

hTr 1111dl'l"-

....tu...
I~

TlIrt.l mll['U k'Zll "Im nln II .. I· bI1 d('fi;. blitlLl1 1I(llLbtLlo! enlll'lIIIl"Ur. T:lIlltll!PIkoJ:~ hlr'

1!ln:'if1:1... 1.. Il;o~ .c!eofllll11"
!JHII! l'JlP mlllru,lll:.

"!j k~~rn YIUI~1"li'JfI,1

R E:§A 11" KURt

ilr.uI'JP. En 'Difllk IlIr UJilbuld bi! ILTUe)IiJI-

~ I'o'e 1f1'h~1 "'1Iip.ck. DCiI!. IBII' ,lllkllp, !urn r& !iill\tifiil

..,,1m.1'Il-1

Ii In

-

toh:J\fordum> £''''1:'<1.1 h.nlJ"llBm

(iieil'll.ll.
1111·

nl~c'ile1t'<,pfj ItCII gcJmui.

bk

I'toh;:"tm('nwll.

\'

b!lll1l'mMllk

baml

mln:l!llll:

'I!' 0;" IrMn

Itlll I) I:.

U~~

Dlll,l.lr

u.J It".' ~"ll!ddlul I!'hTI~dL

¥:opmT,:,

(Arb.] 1118r)

- --

--

-

- ---

-

--.

-

---

-'."

-

-. .~

~

J

=

4 - 941

r 'ya Yeni Katllan Binlerce Genu SubaYlmlz And loti
(6
~I

Harp V aziyeti
ibsa
~rH1'Il!dll!kl
(l\iI''''''') Iii

[ Sly ASi ICtvlAL]

Yazan:

AImanya

I !iidild

llouzu'll[)d~ l!illmi,ler ve abideyr muazzern hlr lOe1e:nk ke:l-rnu~'~rdrr,

=

iki Belidan
InglHl. Jiun'dll:r~"

de
m~k.

di;jl'lIl:higLimti;i!
I!jl

yi.icc:

rr1~flujlr~-

OrdLl}' ih.h ..k I::al;n mh"ylaTdan ,sal" hi_ltLn GundilY l,;L.m ta.,an v e diolrycnlcri co;;lLlnn
jill

yilklek blr ulCi cloiip.l· YCi I' V~ d i),'o:rLl'r I'lL; A lilfT}Y;1n b ize blrtlCkltjil bu ~'urc!u V~ b u CiimhuT~)~li bllo'~I' :rH£da kud re], VI!! ir: de LUruali 01,lIn bilyuk

Birini Se~ecek
Ronr:ul ." L.histil rl IU'flld411 )' "Ilk Ian RJilflllVl'al rl loekr.l' dryor" [ar e yuGOiita .... hlfln ,u)'& Alll'Idn'
VI: nil. lIaJIlI, •.r",caLlr

uptmdallll b!l!,! gun. senrn tl\.mn l rl I.,gllli etHk!" u (!lIO Ha.I~lI[J e 1£ 10111 • p,,,-

A

Yaz(!u'l: M. H. ZA~
]lIlIliu,loIIr, r;e!rQslavakYiI.
ya

.,o<l.lcrr :;oylmnl"hr; of- ArkadEl I~fI
T ui1ILrP he r 3ialmnd blr Lahl~rQiHlhJ., hl"T :lil.y(iolJilna blf dctY~

~Ii.ince>,c:

Intmi.i.ni.i.n bir i;ilftllill: kndllr, ko.!lllmq'ZU'! 'lion r :lo'ilJ~' y~~~m

iJ tl· II .. !.; d"DL~ bLiIl.Lnilly..,n.n:, Y!JI rd 1,1. muzun dorl .j;,yea~Ttdiin bJl:1tn hugum: ,k .. dllr k.ii!I.I~urm."k 1,.11" IJIl~nnda I:.Opll!l;!-"n IPkulum\l~ .. n 11m Ii! Iina LLde bil"i l'FIe'l'a 1,"J" bit t:1Q'TI': dr kl.l\'Vd 'i. e kudr~l lH]lcLlr aY'nIIY(Huz. Biz bura.dilon, ec.diildl· min hall ollin k.ilir&m.1nl.k ilha.
~'a l:ilon or b,u BU n
11l111l1 aMi

T u.rl>

cI U:!tl na

clal'l1la~1II1 ulut''lli:u.)'":l kad ljl~ai;il£. Ya!limn Ti.!~ mlilch.

n'~ dan I Imann) lorn!."l.., .11 ale '-IU.lIr. 21 t.aairru rJI Rlu..aUt~ f.
l ...

Joll

lOU 11.1-

!Ir,lt'lll",h:
"("fI!~l

HI.t;I~

HlIhlln'llu' dl!1'!llllol)

[ara IKrltrlc

kaUl

::!,,,pll

hakkln'lliiSJ hlYilll,

TUTk ordusu,

ra~II!1n

Dak ik ,dilTl: B. .. llm,lil.nan bu h L' la.h~t:rl :l1lJ1Y"" llbJ;:iui", oriundt biT getit ~ucrll Yilpliml~ "'II! !I'~dek &1Ja:aylar ll:UlM iY.i~lr;it!plcriHC: liIon.
dulN,

IODnY,"

nan mil'"
1'1['11;

I! iI'HHLI b,"lIbllfdl runn cdcorr' Ujllll} i.. rdlU 1111 kol~ ~.,u.r r,
rlilui lila OJI) 1)'111i1rlfi,

,ante:

la" h:ea.'u"lef mub I-i-II :liutun ...... ru, II.

nil

liI.'liTrl!l'lIlih

.-1,1',1.1,nu",!", cmett flhJh. ({I.lHltln-n,}

mLlhh:ml!L IIc· !;' bu.k IILl·

,d1.1 ru yor Il..r. Bil' !;'I.lll.11IlarolllfQldilin hak

Jun.slllr!lll, Irudyo m::triy ..t.m dol1~¢iI

~C'C'l!okt!r.
naht'l'ol"t~I'1I. Dlft4l'lll':lo'- ,'araJlJ m~ilTir ftlotbrlil bhll II:. UIII' h,~ }\11('>lIIbabli), yHnl'ldl. nupt F!u~ doU g61u nlllltn~ LII:!I"II~ "11 kUl"Ii:U~r
)'11 II

6glcd~n

1I011Iil

H"rbiye

mekVilli
nl

ill'ilbnllok i.iliCn~ bu LWlllon muum \Oe h!!'I'I,il; bit ir.. oIln, iptrn lion ni)'edil IcOf'3 ma~i1i mu Lilli

lI(I.

.... Bie hunn:lal'l

enlann

Lytfi K•.rd.u, 15na,k A, 11;,
fll:.\"Zi

ttlbinaC'

yaplhIo

I"l II ob loll homut
l~r.>orl

merulln.cie

·.nm~
blJ.ltlDCh.l~

roe

I:,:enak!kah::dc'. SakaTY dol, Dl.lmluhalLr bull.ln. ~In Fda ve I,noni!ndt ya.r.a.rtlklaFl ~a fer ~bidelerini:n ~<i~m'L hat.clnJ dulu. ve B QY uk k qma Itda.n1 il II' ycti., ir..Idlk. Yliorln viilo1arumlj!11l ul'kunu lI>ilrmilk g.flfh:Llnc du~c:cl!'kl;im, bu mi~ elan Hilrbj::r~ mN;teEn du" de kendino: hii~ oir vC'karla. s.8)'111 hir [u liHJ 'ill!: a£~ l'\&rd.um\lOl:.l!l ueanagun dahL!. ya.adl, N1cm1eket milcak uh~1 kotlan ~Iimw!: buluJ-o:r 1auk genii aunan bu m.~~lr ile yakao:ak lore ki- dafaiilll!lmda baylanml£ hrp hlr bflLdan nd Ilsla kc!!l:c~k v e bu la .. ve bu hur)_ y!nc: lurlbe kuhraman,k ""bi-, i~Liler, !EI eleri kUT'l!t:.aiiilZ.. Biz ya§olmEl k Hazard •• se-felCk ka:rada., i~n- i kliihni ft:da ~~ bLr '11111. le~ des-ilil- QrtA ~ad<l'l"l kOl"lIn c;.iimnl!JTi)'C'VI! VrpYla kaplihml'iEi. kadar df!ly.a. h~-r Yl:rd~ milldilllr, ~lrn'=' c1.ogru!l,lk; 'l,'e ;mu'h. bbl!t\1! nlm Tiirk. 1..11. 'LI suN! ~ can,1l1 101 r· ~ bizrnot .... ka.nl.lnl<lTlI V~ nizamlo:~ ml:lL~n hil' <IIJ bile "i~kifim~i,1.1. OlJiarm kanl.rlnc!,afJ, fl",ls:nan r.,",'e i.mirlerLme i.1!lat ~d!:Cl!~im,e I irfa.n '-J!!: (,r!ar~t ml:fhuml.l bu. Yltn! a:!lki:T1i§ln n<lnlUMI~U ...c Tu.}. mez: miltrti buglirikij, k'1.Ldirel vt! nnt..:li:lnllll ~c:rdini caalmldilll ilitlz '"e)fut!tile du.nya fll!ITI:h&"a ~aTlI1. Ibilip ic !:nnd,). Vilt n ve: cumnulDI"'Z. ve YJblma.z hir 'kale haHne "okm~t. Biz "'I'lIann c:vlatlilrl- riyct ugruM .. sl:vr 1J1l:\'e hayatl..r~ Bizr: bu ilha.nn Olll~1nTafi mu- BU JClh l!:d=eiime p!ID.u,um, Uo!J!!. J.;add~ ok.UhnnllllU1l ml.lhterem nne .and i;erim. Iluy:qll::tli komlltl.nH'l .... 'I!rccalM'lna V r. 2 in.c h1:lJl b ir d1;-ml.n 1b.ir I!Ubay],;anna Imrnl'u:t ~'c ~lIkfa.fi.. ~i.lriihii~u g'mi o:rt-allk inlil'·Q'I'. ,1!1,I'!'mliU'] bir Vi!~if.e. ba.:r =- And. ii;!o!:f ~ o-o:r1O- hiHr~ . ~-~=:::= Arid i<;:i1iItktt:!1'1 l!Ien.U, mua~irn AT\taua~lll t r

Aklll!;l.l:in ve til, Gl:nr",1 yymm.i

KiJ.m;:Uld nl Gc:nerdl R.i.i,.

md..... ~Im[llo lin ,\,,11- haba-

J ff1J Iflh:l'm l'tr~

:to IIHLl~'rr. i\ rh!.r

dbelte IeVa.i.r \Ie UlfiU, 111&11:,1ni orQya lkoyacak L..rM ... "',,1.1 nii"ll~)dJ erde lbiiLhmln.a111il1 1.1.1 m zur ve la'bii Gcirmek ~['ilP
!td!H'.

lunea

we hlili'l"iyele

""

u'!'unCd

AIII"'bJi[l1'i ' gu rbJI1i1o D~lm I'Ill!f· I' ... "!.I11mlldwllll'l OOlCll U.lll~'!1J] ''In· n''llllr,IDlin Tnuk.nl'flu!l.lnd~n blr hl1Yl1I"" Imn.lD.I, hI'. ,\111,.;'1 blLl'1a etr, IJhrlBld in~Hr; muJ]~ ",I'm. "I!rlnJn kill ru C[]I ilok 1.:10' IGD 'I{I. Inl'llJ£hrrdll'" ulrl!dlLu'diiUJ d("Ulir}'ol boyon("", ccnub 1I",IIIIJ(CrIo ofor~1.i m bll"lIIder ~\d1~II'l;dha'~ n en 1 _ I:"'ftt'e'ltllrtltr. rmdadrr.
HDlfllJ,lI'\ '1I'ln.17,

1'I.IG'OJlavY,l!.dia 0.1up ILIj b!:fl IflU'_ rn."yitler b u Pllillku] lIofJ, iCiIl· mern~~tlr, If'ahL AlmMiar I~IIIII mtUllc. y.akjl kill'l nm.iILiln ..e tc£-avuz m!lh:;lIdil~ UIfilt11 t]a"lr.

nil

la.mDkl:j!l'I jib rettir, garalt nqriY4t,

"Ii p!lllA )''')'" bir v Idedej') ~.a ka hiM Jey dejildir.
Filknt
Zmlln

t>u Iw,~grILl [:[01AlIlnl:m,bl&

kill'"

1-

2) Ai~denizde:
tltal3c'llon dOlLlLDm!I'j Tllill ntll'tell dl:lOi r II. Lllnalll ~rngm~ lay) ~ti('1Ll·rlnin!;H1) h1JlmbrudmuJ.lJlno. 11m hI,l'ZlnillJ. y ,~llIii"ml,h;
f'1!'l"

t> bu
mf

~!Ol-

Toik«'nfD
'Cirgink0 §:,

1IlII1J1'N'fiolllkiyetii C....aradOUL

1:

fiI'I'1

(JuWml
oz.kl

~Ine 1m krn
,.

tem:silllru b • ..., ..n,141l":''Y\Ib....u!l1l. IOldii'li 'mD!o"-~ EMt TMler. HtIm.i n~iiPdf! Nibat Kn:lillul. _ Ataildll. "oldlllfl ~liblU'el1l if.d D.... Pr.. dorius. StDjI'is u]iindll Nundl&b §ievk,et TIiIJku-.n. Ie' HualJJ Feril Aln&r

1 r,I.ID1i!1I

illtuldlll.

"I:

hili['

Illr

rll~l!itlilrin rdTr, d..rll!r

ILl:

"Kolon Iii: mlll~Ul't, :11:0'" rll 'fer· lu:!.mIL'k: Ulie:rnJlYl!u olul ,,_mn. b!!DZl1r11l'!"

De let Konservatuannm BuyDk Muva faklyeti

Alm.nlar i.. bunou y.apmak ta, in Yilpm"" rill') It; til I(!lk Kii "ttlr. Eg[:,l' AlmllJ'lYJlnll'i brr memo I d.:cli fllilJ!Jilli!'l1 ~i.iriHmelc .. c ~I&. tii'lTIlcl.. -som.ll llt'b dil ...c laX)'ik. Ie %apt "''It, iua! f:tmek ),,01111.1 mmevnhf'1 YlIlml.V)\ .Iii!! m.Q3. bet n.Mic.r '\!clKyd;meu e l!'ok.. tu. Alman, .. , Romaliln liTe Bul· l.uUbil1 ~'hi YUIOD IiaW"PYl kl.lklV'l"4k yakaJar, ~ Y!.mllnf..
Wt'Ier oy'le G fmLII'Ulil kL'I 11.1. TIllIkeq, YUpll.a¥ m.iltetj twe· 'Li Y(!~flUilmi ~p mUV1lffD old .... :$imdlj IbilfVIln YIUlUlUlana. klll'1 Y!lP~it M'
tllJ)'II Al'manpli~ -YUH! etmai (imp ~il:Hktit.

(!:r'1i~~,ge;;iJcc-e'K mi?

h Z:LfllUllm:1I leo

bun!

rr DIm~

mlilellc:r-fa1k:u.l imi'!fI

(llr,.

iBu lIiiJ; lIfo;pudur:;

,.1'enIEd 01mali: n turm. Dc.l'IJu 1:J1Ikim olnlWI'I !:tIJDIz q,LU mmhlolla-,
IElI'II..}, bil'l'llk l'uUlI!iI '~a I; Iritl"l'Lek
1!l.U

aru:ll.. b~e duO;rdu,,) yeni k.atJT~n \,:en,1j. su11tH , ..azifl:'yl tek:ru vc tC)-it cdl- blly]"m bu klltai ..... ziIelelinden ~'Dnu:. Giii'sUID.iiz;uD imi!lnh 6niill1", dDliL)·~ ll:lnik c:d'f'ru,
§U

11l.~buJun

wmi tDprWiH~lid.

"TOSKA" Operasl
Bu Temsil, Turk San.atkiriarlnlD Mua,slr Avrupa Sanat-, k'arlarlndan Hi~de A~agJ Kalmadl.glDl Gostermek Baklmlndan tftihara D'eger Bir Hidisedir
!leye kO'l'Iu , kalLum. Amn~~ t~i~ k;omler v,=,rmlpir, M I! 11'11 !!'kl! tl!! ave! I: l I::ttigi zam"1!1< g~f~k 1'IIll!lnhulvO!! grr~k AIl:koradll ve radyoda mtitcaddlt drfal<l'l' leg-utli eun~~Lr, !\,Iu:!tctJlJl. biT

tmm iilliine ,"ul1l1l1IFcll.

l1ihayd huldu,

blr

fl!l1ih!C!t U ... E)il'ulxde ,

IIttJ1'l

'la;ry:lol"t'fer
1:11 U,:>"j;:T
JIlIoJlInI1

,'apaf,"11 nlJ!D burl ud.u. 10ctO kUoliI."tlfdiJ:>; ital-, Ibm.1

".....

A!'tniinyaiim

bkJl&

uilli'!ll

I!Uul~lt'I',lIr.

Iurar .... ~lf·

"

deko~, .1k· tI~~:,lUVin, I~ ,. S"I~t ~ii1..dlO$U, e_ roo orkl!;tlr ,. )'0 III Uuu:ill!n. .".c I;.er ortl!J!i'a kOll'",n DElf1et ti:Ofla.HVii· 'l'lI!tl~J orIar. (lee!! 'Im!lkmlnlL all,. .... miikem:mddi. MI.n'IIIHatI.l~~. ayhl.ll'da'llhc.ri bUri.k bir ti· cihelh:n. ml"'~rthr. I!i.liN, dttSJ TUlm.I.w':In· Hzllkle hl!l:!r-lll1chgQ "T",~'Ii;liI" ope. kb <:It<: J.;.u..tiJlt ~"~I,al'llaflP hj~ini ,LiUl ill!. kOrlrnIliTI ",ktlIr. Tli~'ld IkE kat hl!!rktnl!n (!vvd r;::' rllUnUli ikou::i p1!liduini dUn M· vardlf, IAn Iilfil'lllltlt!lIlr' ,,!mtH t1'ilfI oJ. 11 ~'1!'ilrr. ,l.mdUHl'j" AM.,., HII'Tkli!yi 1lI.a .. ji Or Karl E!h.::rt'i ti!!brik ctmet. lntrUl~ dlll'1J11lMPIl'ld II klll1i"n 1ta1. I' zlmdlr, on..",!;" ~a\I~ll.nl .. r. an"n lonlannda. tnuiJer ba,lamlllIr. Diioha illk aktamJIldlll1 itiba1"l!!l!I. mn-ai ini )'i'llund !'II taJdp f!d~nl 1', biiyij~ btr mt!l....ffa iYl.!t kannllifl onu" tjy Iro fejDinde gldllG'U It • dar. OpUIi TI!!~il!lin.dede noi II y\ilo;. bLIJ RenniJI, Turk IlIn"tkilrlarnum. Deri lalepleri ArMlll mlJ" iJ" Avrupc. IBl'latl(irlannd n l!Iek bir iktidefB. l!Iahilii oldiJ,guTlu Ynill tohuml r ul;crim:l!:kL !!lao· h ~t; te ,8.P,irI lJ.ca II1I.d Itllfl1 Ki:h.l~~. ~lLkdir Cl:.mi~lerdir. Aktorhii!oi. re· tl~ll!r hrniil! [, nlillilni lnu!lII{azu. milk In.kUJ!Und~n iflihil..fol1i drgel' ji"'i;io~1U""~kiiltll!l"', f~\-kolll.i.di!! miJ:.ci. k:aJ bir la\lII,jyd g'l!l<n ['bc:rt'j bll· em.e-ktec:Hr. Ket"::l"lklhUl1llJ i~t~ldl:!- bir hidi.l!!Idi';r. ,({Too.el'll Operall!lUn QytiiiUl:m!l- ~lIrdlil iluzd i,kn dolan lebrik r(lIrtm,~I1:'" TLear!!t Ve'kB.lr~i kl.\'n. dir ih..... caft:.. b., mllif li!OInlI yerai dlll~lIyu.it Jerde. ,.~ji.or' "Ie ar· r:dcr~, Opnaa<ll (Te,kil) roliinu Bn. b .. ~· thtleli'. lerek eserin nJhrU:!lIi'iI koA.'·1:Jtmuz ctJelloeel1 mlUllbaka '!grdlh:cckl.lr. ELI liJk&kJn fiQ\.uln "'il di{ii i~in !ifl::ni mlJllomdO!:l~r~ Ce"Elp Bcrhoy (iynadl" Dcr]. liJlepluL rulnl!!7- IJUtP IUiif;1I;md. ma]frml!jima mii. Scmih ,m oldu. !;llmd! ~1riil. ll!!ti£l'tl!ld t.3.0 r.olliJabaJt:4)';t I,Ur~k, etml:yl arw laIWlllIJllf'. ~·clil D.a.riilhc:dll)'i TilBU.fLa de ri ra 11- III'BeIlBi eUiitmi1: Devin KOlll'e .... 5~rnjhiJ r ... ),ine "'I' ml.lk,;d'.;tt.lul d.l.CJ!.mr;\'1J. I- cdl:'111crin hU:-limnd.a y.pl~acll~ \'e lljim..:! 11 hrr m Iaa.dhr. 5u ulep!l:rin t!('!'Il"ru,i Vi wan Vel G.zi Terliiye Lutitil· ll'niTO mektt:him: I!;inni'l'. Ofa&IJlI In lrr. mnl.t blr (l1lnd~ ~m, m oJmLl.('sa ~ ) apiJgl~iilrm Iii i:ij[relmeTlI.:rmdu 5Onlfll. D'I'ulbedayidc d~ierlj mi:i. bitirdiktt'n l'lIkkaU O!otUYUilUZ. ~m.'fk",lln~ ,·ar. mll)-la 'Ullihll nl1ml- mad .... tam '1'11 dc::rilc:rin i.infi1'ideKi faz:lallgmd 11 clolaYldlT, T pba'k- myen Ht.lil Bcdi Yon I!!'L kc:I"I, :&il~ ILktri olarak !;1I"~m~:}. I80nra s I!crrunu%·; obnB.m[~a :I IQ~YICII lIlrlhll n~ba. t\lar T\ ~lPtfma. d..::Vilom lnilndl!Td.:: !,ll1!nK~k ""C "id."il1 ye. lihiYl!:tli kllliemil'e Ii ze'lemilE~ "IA- Konllcl'\' :1 - Rulml~ll:nJ I'!(; .... :nnll'ln,1 mlZl1i1 nttJCtlt:r IIln edU«ektlr. plbbi~l::c:ck dl::fH~T' bill!: bu :ltb~p· ,... dlllRi JUI),' Jol .. ~thf~ I:t.:mi., ,",'I: 'bir Z"m~n :$i::I'lil' opl:r-=~ In:lll~mlz; (lila i!l;llo:Sln gtuz crl<,.· ~!:I BU mlb:abllKa 5L<:0 h(l<, v.uklt j!\'1:'. h! elden t;.I(l!orllmAJ~t4:u:llr, Talt~klinde :!fuli. I:cneb~ hir t;!ok 1i!Il=''!:z t> bll'blrl'~ r.Vlfnd.L ...lnlz. BunliLrdllll mllJdl'lIt kUOLr:tiHrmllklB hnedlu kO!l'UTi d~,; 1 to'):llt!l!llI!on ,UIII/li) n tarilht, ki.iltiilr IJil· retlefd~ ba;J:Foll'!ri OYllrutLl~, nLhn. h&nrt:!ln 11:1 bu'blr 1m: LloY,!;Ur:I Ifimk 1111· ~1.. Lmek, lit 1I'1t1:iC'f 1Ii!lkl rL 118 t..! phi ~J'Jl!l!il\li'lnl'l m1MakallllT>II dn[ lOilllllml!k i.. n lI'al.muda ~ 1TLij],lm bLr gi.iT\d~r, 0 ~o::t [;:.ta..nhu1 Elc:lr.di,ym tllrllfmdiao iJl..l~lI.Inu,hlHlgl!imJn dl~i!!!nl~ ahenllli. gCindellD1! Ii:rdir. ti:.et;i ~D rnl:'l11lldu::tirnizd"" aunyol iJil]lt!l!- Burtl1!!" ~lIIn t&1J.urihnc g(jl'id~rilmi • mt! ul. On U;z;9.Ch bjr aila lef:ik 11 eo~, bolrblrU", CVI~ftl't'U!l!l! m!JlluL~p ollie!!,fl- ..d....mlDnm d!!! arI:::J.YII. VI! oglak d I!:rtlrri I! t 1,1 Il'I dil b'i.- to. r e~.;r t u\{.lflllLn ~T1 gU.l:ld c. r&er· t.ir. Bn. SeJ'!'iiha Bl:rlllli Yi.i:k~~k b[l~gjnl l!;~tJrmck ~~ k Im1tlu, n~ rll It" Q1l1nll: f'lutlo!TinL CilIa: C'lItLr. BLl~[I n liIIir. Hul:lUbatuzl!Jinde rn!.ll!m,=l~ lerilJd~n L.iri "Iun (Til ~a) Il'P~· MU~lki A'kadrlflilli ~al'l ",'C vpua OOlS\larJlllzJa., kOmL KCITllltl IJo mLln;&o ktl)'mryll h Izmd I;:In I" ('I(ld lui mlln IlrI, dios'IJ arlJ1D.ai. y~l(lgl', Ipi'if~ye hi'!' mikti1rfyolli lilh 11 e-Im~, .on ~I!". rlli!llnm ikil'ici I"~rdesl, muYllffa\ !unln,rmdil. iJ,a. edecl!k b~kaL.n:nlD flkli kendl kanaaun;ze uyup u)"lDadi&gml bobOl II. nl"", ,"11.;1 v". cvaln 1II,Iz;CI uhlrnl.llr, nesindi:! k dem.ide f{iehllrd 'md k 5 lJ,1 n gev>:l!. alf' ::mH.!It grupu, or(i ".;:: odtc,lra ~0)r1ry rlik bunlaTI ba" bOor.o!!dJrlLz. ...kUn(J{:' ydl, i.lrml'nlzl LnVlllye roe" 1TI'l:tlhr • .Piy .. iI&ilIil. Ibilnll l11Uilmeld4::r lie n: mukr.rnm.,[ bir r;::-j. Vr ida,-" SIr U !I'ITI AtiildR!: Auf Na'l.I:tIJ :z - \'lirtlr~l;;!: n(!t.ico(!l~rl bLz:1! It:i.- 1"<:. ba~roh.i lll:'m," ulmr~lLr. 1101:: leln,ll e-d~ld1. Tern'llub Ir!l!ji. auh- i~lmli oprrUlnclil

Musabakamlz

l"Db.ll. inlttl I'i '.. ec;hi1~ !il:1IA:lIrp I a;;n.ufll 'l'l!.kU Imhnl lI'Ill. Lirnllu~

:rn~i Vol!: kllUl!Ionm latbik rd~bi1ml!:si L.i1fc'e kol~y de-iiM'. Bir deb, BU'IJr.illTlJtan 'I'e Rom.mya. ;,c'IIkii miimkiiP QIao k~eT 'I1llJd~ndl!i Y'I.IIrQiII..,'If -l'u~ 10 giln k InI"Ydlen '¥IIJlIhye &am' kinlan bu kuivYPl:lerin h.rUm. ,delII'. AIm'I!J1oyanm ~ok w:un Vi!' t;eho3]oyaky.dan ICi~e~ it;' bVll>Q t:m:niyetielill l11ahrulltl bir
llliinakB(,!!,
;mil

m

W. IIIlcmlHl llahao dtJr'l1lmllillJr Mlildl!.f1I 'BI.IIUerfly')c 'mdodll..l Ido IInH'!lI1U" ),okt llr; .L[] Irll~ bOITl~il.Ir,'miln"'l[ ilk mllVillp ..1!i n;::rlrll b;udDlllI [] 'tl,n arel 11'1'1 Alrl .. rllo, 1;1110

o£Lmillir, AYHc",Ber1in d, iWl dd~ "JurklY~,

ri:ldyo un-

iki r.ilcfa

.ail.

d .. buh:mu ")"Ii Yq:GIl"W'YiI ii.zerlll'le li!twyyen lIir Ii1lmU!Lt.

Ibulun.abi~fl>tkl ir. A.rad prt'lan, rnann ... !b~ we lew. iImwl irpi

r:lnmuik

dugu
lOY

so-pranQ ~
oli\n

ka.dar, mur;:o:mmd

I'lC Ilrll.ti

Bn. Snnih,

mDlik 01hiT' ~h·
Ber·-

Cev,apiar Otuz Nisan Ak,amlna Kadar Kabul Edilecek, Hediyeler 1 MaYl,s CHinu AJeni Sur,eHe T evzi Olunacaktlr

(TOiIk.) roli.inde y\jka~k bill' l1Iuvaff ill·l::-t gO:!til:l'ml,tll. (To!h) d3J5cnpLa rlilli.illu iii;,'. 1n1l!!P'lSn M.irl.!llah $c:v~l!t TI!I;-liLnn,

.B~rlLn Stol!!rn.
diplomll.lu:ihr..

t(on.Jl!rvatuilnndIloT'l

Kg I1oIll,="r"",
dur,
addat

Arthnl.

L!.l~rlltdlil "Ul

D!!,Ij,ld pt'ofe(c ri.i..

l.!IlanbllIl 'Ill

An.kLlT<ld

mlitt:!NI.I-

fullilh

konac:rkr :Jt:\ ktl
~,i

"·CIT1l1L. OJUI
gc:n~

buyii
8(':

n.~,.

rn, IrkLir. 0 To, lem blr oYl.lncLllu.k
iI'

€Im,mali"

mu,'
ud.lln Sell da
U!I"

'So:l>tenni~lir.

KenaL,ini

"rYfed~n

ya:nlua old armaI.:n \'It etbirIj. illt:I.t.IYlln kuivvelh:rmi d~1:! cti:iilietek iii ~~jjihedel!c:;: on bll"f YgqOl:!1l ftrIt; ~lm ,altI~t bUr !J..b kQyrp.gjan rnu:mki.indii . §W"III'U. d vaJla,lr ki Y ug!il!slll.lI' y harbe kN'lfmc:a Alrnlln.y dI bilb So) hts.jy. d ku fi luMiUl,rnIl ugr..ya..cakla • en zmrin 'bir ham
v~ £Ida. deiPO:l.un[lBD klilllLltd:lw- ,fIr" Dii'~~ tm:-a'lan bi.r dera. ill! Oldlmle:1l ,lI!ittilKtllri :!n:mJ:'o Alm,m· n:llI~e m.Ln!!m

hiit~ ID d Il(dl;Cltkiir, 50flra }"uB'wlDlfla.nn ilk 11.,· rU'Il:t ,olitrD:k Arn ...wtl u.khl h..l·

.~u

mao

Almi1T1lor

oniil "Geborne

pfdt!'u, Yl!lni dfOgu.tan ilk lor r.1emblerdlT', Nurullill'l. Ebr:rl'Ln [I,';j ilIi Ij!i hm II!!.. h.:rldll;,li1 t;::n kvlu.lii ell: Se.arpiya YoiloT" Ln1H!!lir. CElVilu,oo:J3i roli.inu Nih t K,l. zRitaDi o)'naidl. Hnud"t VckiletL !Ii brle !Bd'! HukuJQmii~ ...ui merbjT

Jacm Bi!IIlklll,IIIJard~

.II1JI1h

taraftM'

J,liJrn Zi;Y K1z11t.anlTl ogl'IJ olIn N".. I, 1st "but .... luh ' 'kulle~.il'Iill u'ii.in~ii :umf 1II1ebll1si ik :n kcndi.! lni wm;Yllnlar t, r fUlLd n Ankl!ri,ya ~dirilmi~ imaih niEl

krsiline-:!] Ii'~ YUiro~II!IVY.llIl.ki kw tulu, M.re~etjl yiill\inden IlIlJr.ilidl. i' huimeli 6fi}'ct!e h QrlebIJe!': l!iii~liIF;. B iiyle bit h'mmeti'n ill' 'kirlel"li dewlliElI her- IIltJ_ yaytr ••

to

11 lI!'Ldoi! YI.;::rn liLI.

Follan.
nU

'll!..um, fA 'lr,-

,,!!!,,!~~~~~!!!,!!!!!!!!"!""'"iii!!!!!!!!!!'!I~~~~~!!!!~~~=!!!!!:!~!!"!l!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!~~~~~!!!!!!!!!!l!!l!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!,~!!!IIlO!!!"~~

G1ikte ylldlzlIJI" f.!.,'l.I"I~ycr, ba::,'1ltlt6z1rrl C1fY :\0'1' 'urt:lec:lfmg'l)C. It kmdll!r ROMAN DlI:vl.cl KOm!rT1oIB~III.JIn Cipl:rl!o 0l1J'l:IUbU'll\in alllnIL ill'tLLZ \;1 <::1111\IC(lkularr 1tct>~!n11!:~L:I'Qf, 1!L'rlclc: d ~1R.Lnllltnll,lt. 01 edell kud.ln VD I!:rkeld!)Blr .S'i9 a.:Jlmda Y.[I,nl1lhl.Vil-ll1-'l" ga ~<,;I ndo aCllylp b! r:- lIrklEl:r.a, fl.'n 1& blr clI!sil'lin Lkinci >lIm~m<l nihiui flumlLl'alarlDl, YII.ZU'IIZ, rak: allnl11.l!,'tif. Nihnt ilk d~f ... mh_ lIabtC' I!ll!lC'lIknl~ l]J;J.Il!iedOli .lIdamluc<l. lUll odt:llll ,...m<;;; J,lml"rr' llli:wn :lIO'ldur, olm.al!ill1<l. rag.m~1'I 1'0· _ Ah st'l .. m, ct:n~lIr;lm "LULu DLm!!turu:;. t l, 11 IloLr ~II Vll.l''C''.K l k'lt 11«=)';:: Clkml. ;j Btl Ilriiltl)'1 bl!!!~ Sa:zoeLl'ilt'o !l1~ ". Itind4:: mLlvliff"k Ohllu·:lur. Fnka. bUkllibutl." alnn lillllll 1!!!'tltl6t!"! l k·, ye Inl!)·Ofdu. ~Ll~ nC1n=LLI lII1 Z oluz Kupon II" lide eir il:IUI ... ~C<!c :s.a.hip bulunal1 raI' cllnilJ ~dI. j1IlZIYI C'pfrCfI st'\jtbU· Nly;JZ.I b~fnl cnlW~ cftl1, .y IdalJ!!T!lber:- gondcrJnlz. Otw! !turon t • Nih t K1zIllam bi.. kll~ en" 5Ont~ m!!k 1\;111 G'OzltltllnU Llkt.l, okUlnJl)' rml lirUj'l!nk litO' '~I~ ~ arrmll mtlm 01 lllZl>1l el:Yil.h1l1tZ ftl lib' kilo Ul)gru ytirlhlll, J<; Uwi 1'1. olmU.,blr r· INn muk v()l('iilc tHyln .. ilLI!!n ;gl1nd<'l Blr Ikl ill Jyoe tancc'l!l'Ile Ibu Imiihim bir SUlilr!~r jJ,Ia1ll1k alkJ.,· 'In [ til, )',,' dahll "'lmlYfiCIII~hr. Ell I~ nU· \(lldEt.f:t I{~' dllyuL, rL c..,.... 'bIll' mu n lc?rllm "1!lll!t:e Inl bUdJr.-lnlr;" De1olll:t nl n z, r(,l bllllL.kl.all I!OO1ir ltl!nnr •• 1."')'i!CtlBllTUZI k\J.",.Vellt: ~m~t I:'di· hlll"ni ",1".:'[ iii ,lb~lI.mlzdll.n h'-ddht.mt:t, InDdctl '1111"lllta'&bll, lIcn2:lyon J Ol!mil"',,lI11rLnI" ,ru;:lrgJ ",UnlJ..1I115::J.~ it m l'ur1.t.I, blr K:J" k .. t. blLllllilmll, J!;,l. YOJUZ. c~fLh!Iru • .i.I lilt !)Ir I'r\~~cte 1or;1J:L ~l'!t:l nk l.(J blJi nil n Iz, ne.."itm] i"-rl !(ilnd rr"'diiJclll I'llr ilJ2! va 1:1:11. l'1tll';'I~ ,,[]!!rLz:, bunlm 1'1:11'1 B~It;I].fflY'n !tltliln mU"kllnlLIl t!kJlrdll. 5'pmle~~ol r~lul'ldc: Lat Tdmer. YlUI!t'orum, BII mchtloll:iou. Gdndtnm:1!. 111! Y - W%;I m :.'n].;tu.... Z..-tll1 ltl t'f In ~: '" ~ 'liT :f>lillmZ, !;I1z:Cl Id'lLk(kLlIl~ !l'o!J11l11)ll.Lr., Ku~m kulormllc ylU:J!mlil IIZlD" 'blr §.<lfllll rohin.do Hilmi Clrginiko;;:, EI'loI!nml mtl~lIb.a.ka'!'ll. V.,lln G{ll':.e"· Yrrml!!~l\e !:onrl\,,_ !:jl.[ Ijocugu bil' dcfa. dol!"r'" ~,tLt'lhTl, '[;lor! me),luj"itu; 1I~!m. b~I\1i~n Itlmloe IlIIl'l'me!ll; itlUl1U lr I <:',1il:i.!ojl:lll, bllllllm.lJ1~ dl'.l'e YUIKO'llIloI;I"VI.IL1.III.lrln ~.J1"I ,..~ Opr[4 1.1' lIiUHrn<lla AU Yo1.... ~n "'uIhMtIIIl. k~ I,jmllill Y!lrar. t:rnl\'el'.it~D mCilUllLl It;cTldjml:l blr ..·tQd:!lTl oorelll oI!I!ll'1ill~1m _" '" d3 Dl'dltnUi.l, ~,:J.luml:Z Il.j l hU' mlIC.:Io£ J.. ht:t [bel" ikl nln !lL!:rlrnk'kl <lila butl, kMlJIll!'LI':::(l, Imlil', lillian bJHy<tml II'I!, mu'hlllll:''i:lro('n LJ;iln ya'll'ryonnTI. Bllnunlll b~n. mOOt· bni llll~b~"nindt::ru:lideE'. I 1 1£ hnk1li qrfll!. Elhltl Ya%l)'QrllIJ!.1I> ~Icml('1q Un n!Z.~lc :VNI~r~lIdr-n deoi,e,h talc::bl:'l1Iliz rolterintB~ ~ok nudr; an lil'fil&q. mHhln cdt'l'\!lln!z;, I!jIlnlM Io'f blr yl:t],dt'n ImrtIJ1mlll:Jl ~1AeBC'rm 1':1'11:~k ervIN*!" :6Z~nUnao tulul.!_ '" ".1' "'''y, "IJ m~l.tunliJr" II rl. C~1Lrl'l~ mUI') III'" blr LIn lki: IIItIM'll'i) All 31:'Y, BttiLI'lLk 11,m bJX endl!:,e muyaUak o!m!.I,lili'rdiH, ., ••• ,"', " L'.. Y l"II.! b~. l'I b-rblf'1 DkudukloUl griT')' uk c(,v pl rLn m:..I1:,,. trH2!tI ~r,lm~.1 lCCl!!'k o:ov~li'1ur HILt"n not e1lirtlz. edcL'1z. :2:\1 Alman. Hrmll Inl& billlYl IIiii' ]lLlL~l)lne: klJ.t'.I b klU.il' v,'rm.dl. mc!lull)'etL de mll.yd lbiiWfi ayrl II; h,m IlIrl IIll.iddell :10 rLl!!I!>n llkfil1Ill dly~ tl::.bJL - 'Pt"kl dl!n.dlm. milk"",:, &fitmlldltlJIUZI lI11dt'f'c )/01 l..!j:. Ell I'I1DklllP uz.un '1'~ ,a11111 l!lOn!rn sad CD Lz~ Illt 0'1 C'I!kL.u.-. bUyi.ik 'bir pl.a.hiy4::l11:: bide tirip eel lnll~l r KiLtlhL ()dpn !ilklnCl Ali Ja~y loel"J1" MI!!:,gui tlIldu Um~Q. Kendllo)l"Iolmrum. ~l1nhrl h tlr, lim cw~l." oper,eYl idarc <:o.lCn ,ef Dr. Pr· "i 1"c:,1"11 ('e\'t!l"l'rm heT'~1 NCIrnil!..!!il U'!lUlm:h:IU ·I:lirfi!lrl tllr"r b"'~r nln TUl!'l!l)'o mUm JIJ olunl),lll: DI:III, J:1'lIkilt 1';IiZ.lril,lrlna 1IoL.; Ir'kl:n 'l'e trr r. 'lip Bin,!;",'!': lll!h;li c:dil,c:elt " ,~ l" Jlocll.l'[m, 11k on bl!1j1 1'lh hliinbu] vo i!!~IiITiu~'1JI lll:'brik etmc1i"iZ. Prd' n"m :!IIi. ua~ 1\.. 1, mm mLlna.l!ll~ 1;111" 1I1!11l1'l.1a bjhhr.lll~ii!., ttrmn hllZ~Lrllll!> 1 mi.}' ~nO ~lIl1t g!jlol'n ,l..:l'ISltILlI' Cillo'., vaLrk n ftk· Izrnlr mCkt\lNC!rinU:~ ,s'':l:lrclIktel\ ~ndorub tlzun Ime~Ir::'k bilyatmd mt!klur'lnri El.Jdt!'hl'l'd('kL Inljfuatm. IIll Cilln lilt.· rl bl .. klJr'1~ll\ lulcml ya:rLIUl. II Ufo IIcld.e ma{b IC,Tn.lz.i!lll. 1l<;11.~"'1t la3f1lr,· di!... kon~MI tIL on bl!, lII{'n~E1l!rLDl!n RII.:!!lELmOlliJ Avrup!I 1i:l"],,n.drflr,,::Ie hmlerce her llb.1h b!Zi!.II1. il';lIr. C~ va]'!1 til'll iflObJ.tl mtl'hat'il!'bl"li" ""rln, blL\'lllllllLe,1kLlr, 1l.. ,J~1l ":lo'tllJ.111I)o'oniu, r<"lnll 1!;'.I!l"lp. kl~ ~',"1'" -"'·t"i""-"'~ ~ w'" .,,~ ... " ...... ,~ mu"IIJnnll",.' ... [01 ili!,cr", ~d"rl:' clmi ,,' ~ol;. tecrij. '" I<ll)·th:tlIr!1" ,~ mul1'lb~'rt'dl!" lrtUiIlaml, I!l:liJn1!!'l!".Su vll!I!Illc Ila mUhcndib Ni.l. G - MUl!li bL... 'IlUfl'lb.!'oIil Iraotililltn ,Ltj Sl!ye dl!. hlal'l,lIuJIJ. g~lPlI!1lJ j\"ln blr 1II!m&1Z blr I'It'YCCI.LI1.(J1.I"rJl[l~LIJ; 1o~e1~~ e'lmcktl:l,yLm. ~eh b-lr epltra l~dic;llf. Rf:!,~l'luVII~ :hlll1:::-1 l'IUlflllra.lr ('rkl!!'klo "["P1m('3lnl t~mln L·bncld.., I:ioUyUJol gil" IUnEL ~ml:!tll.lJi! ynTIl.. tup hJmdtndll iI il'lLh.m,1I. Illt oHm, me· Krndkmdrn babl!lj!tm~1t IOzumllftQ mtl."b'l1(lt~r ! ltrali cdl!lller!n 'iOjIJ\I ~rlrdl, A rkw:l 3l:'I.IU' I 1J11I1Il'l lilD:
Kildrn nil !!lIra lie !:~ILi 1.:!101kLI rln ya1nn:

('rk!:klo :r~liil1 nurn

"'1:

bilir. AImUl,n h" till t~hin olml.· Yllfl S ... ..tIvm flIhatpg bOI Hl.kli kC!lIillini, rkii be'rlidllll:l hi· I1rni :K-~~k mecbuf:iye'line ~k
mllllnP'·

M. H. %.0\] ••

~Ulsat Vekfli Geldu
lkll'l!It

~I,·

Anlc

V~ih

Hi.islliu,.11:1r d.iiCl
gelmi.lir.

I'I!ddllJ

!lehrimize

(~Ik bt.ihin gun .... IC in.de t tirah&t elm~ \'e Vd! 'lel4:: m~n.:III, dilirdc:~e uii;nm I~llr,
Hii:!ll'llJ

Kuma!Jt;llar Biri(ti
K urulm l!laCOn.
l'op!taJ] hir;:!;;url,lirm

dbh.elik kuma" r<l.~m"da. bu

lIal;i1'l

Ibirlik
'1-4::

"I·

Yilpm~k hr.lnnl ;;.:erdi.klerl lige i,lira'k I:dc:n li.ii:carlarm

biro
I~

Ilk

o'mal. uOI.l!:u!!,blrlii1n.
ilolU'<:llcrLni t~hil
IIlnl

C ·e \'e fll~'l~-

vc 'nIZ mn;Jn e'

Uly.in ~"in

II)Un;r J I'

(lrmll~<'

.. IHll!Tiyc1. FellIn"
j.c.<z:anml,
(l

uYI>I'n rt-y "l'rl'nlpr ."In tam num ....." . jn lr,ln "'I:ro!'<:;rklul
~'ln'JII lIlW;lb

~Irt

MLlI1~f1dl21 olrrlllJl 111r b,nkuCi:1 muh:).l;t~rc

:rm.... muUlI1~a
~'I ~Lt.I:;"k-

Eu .., B(lY ,C'llncll"~l z; rfo. lill)'rclll' 1)u,!{U,so:mnti h.tLr'i!Om~dl. Bu, rnutlll lie 'rl (!~'ilt !! han bIl.ll~hntliln
),jl mt

fltlv

m: idL ~

n("[]~n. 111~('LUtlllll

~1'l,JY'Ot

Lli'll,lZld",.

All

lkllCilktrr.
['.. yl('rfn I
b('l

Giu?
jOn ..,,_ 0111111: I
"VI

:jIlmdUJJ, btl k Hlnr, Ot.chl mek· Jill ml '? Soz:l~rl1ndcn fllr1]c dm;:-nli.11]'Il, 3' ~~led,·n onrn. t:(!v(t.p 'VQflrlz:, ;':0] ·~'cMll:n IlI.Ilnt oLm k J"llYllrum SlItlt B~y._, Dll)'lli'l;J.m mll • ]'lilT'lcorll :iilkin gil· do. un mevkl
~

t'll
.k ~I

b kund;ln
JI;'Z/ll\mll!

t ,,'rllldim.

111,· dttHdl, mtl\n,': I blr Uitcrln· kell-

t::n

"TIk

lubrt

..o:1c::ne

olal:: kludlr %7;') llr Ilk

All lJory hl!r ~,'rrl II lk'munlor. \'ly,lln!! 1,1r:- b0Z: f:"l.dll"dJ1He[J :1011[".1

...,'yr,&~
I~'I

""., II[!:'mlorK~U!:' It,;LLm , hlr 5,hlbl ollin bJr nQ'!:'B., \'led •
,!;Ll:ni),I."ITJi
nU'il,

.JIm

II}

miL"L ~J.f1I' ... d~mll hU[l~lBltljl

Vf' IUlltlWSo

1'.011al'ollil~ k Ltlbill~ Ij,lvm!li!:

IlIf,,'!!e TIl!:' l\·k IJ[I)~lydlPll

J

Ibf':lI r"'~)'CIII!Il '1'<:1' ILmek "a I"L~IIl' hiCcll~d cr rO)'l~ rcllJ I.:lloLbl.'!l !lIn LLe tl! K: ,Lm

c:. '.'.jI.J:plnl • <'yl~,"e~'g
-

lloll ~lkJ

dlllilurlilmLI"lu.

Dl<::thllrj.)i~tlndl:l k 11m[1 II 0 lIu;U'r:! (:10 kln'Cil. bit' Jk
lJ, ZlhnL

'1,' mllthl"
:j!lrntLk

blr

!l11'I11l1'I l!!b!l'l< y. s~'IIY"'rIJiDl: (AI;UII

kil ~rtildr:d h kkllll'Cli.. pil'lli~ ..d" 0"1:1 U"<LYl:'del dl:'H'r In, I;Lm~kIC' d tr. ' .' ~~J d Iit' Aldl~m:lIl. h<lborrler~ f.1i:iorr, bu riViJ.:\-,C'tm SC'lienl~rdle kurno:il~ tUI:. r 1l1d il CII ~~hl I 50 Op.eT1i. 'bu ]11' '~rlE1nn!n, k"l'idilerknl!: li1_'iOIn1:'dlf. nan bu dirayctk dm .. d,hJr'itr i.i.'l" mt. .:i,bm yu;!: f:! om iki k· fm IilOn L11[1 Kl!lfl , Ebert glhi m!:'mlc-keli· b~~ Jh1iS1n1 t~mln ir;:ln ),:ilpli.kl 'f! bir topllmtld n IS bl Dldlilgu n.l ... Iftiz liJni dl::gl:'Jli bLr varhkhr, kum ~ 't\ic· T~m 1I11!fdc:n h.a~lll!fln'L Turk d .r!rnl!'kt ellr. ~:!Ien Hill! !'I F4::.rit Alonlilol' rd.u,r, edtcek· !:!.Iflanm IN II 11. bi,. ~oi-u dil boylo! w. H..:Ja1il Ft:rlt Alnilr'l bl.l ddi'l IN hirtik ti:il"linin mu" <lfl]. olml .

id<ll bir kornile

00t,;1i!.d.1: SLll't.

dll dol! 1rl l'I.lll-t1i.'rlQ

NiHl1I. VIl:II,llcLln<,

~·oJu· m~~~ yWJII Hill.

.n1y.' b~rdt:n~l!l'u
Ij

J..

bil" Ofl~tol

",dl

olar .. k ulkl1la.

'rac.."I~lnl

~o~lrm~'ktr

ltc.

bl.lfllJr'l

rIH •• 1IJ.(.[1.11 b tic·

"'hlhll,JU,l

od.W'S'W11":...mI~.

VilIS).

t[. B. Y"

h.illka blr tt, nbat tcmm dml,p' ~!:~ini clll: ll~ve Ili!tmt:'kt~dH'II::.I",

,::::~~4~, ~::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::i.".;---~~;~~------------_::_--~--~~--,

cae
k!lm~ril!
blJitJlU"

'V TAN·--A

I

................ ----.....---

K

S•

(~, __ M_··_alz_i_d_e_n_'C_a_n_·~_IM_-_-a_s_al_a_r

_

COCUKLAR

A£,Eft/INDE

Buz Ostiinde Denize A-;dan

Yedi Yaramaz C;ocuk
C:~'J~IIIr"_ .. $!.I 1I11((lyo-

TanllJor musunuz?
Otuz Aga~ R.esmi Var

Bu Agar;larz

Bir Gec;ede Yapdan

C·· ammm H'·k ucayesr
A

firmdi Ye,ldegirmeni Camisi Adm!1 Tai1yan BuMlabedi May,mun Kesen lmam Yapbrmll~
U"lI.ncU B.illtilln MI.il'a.d.TrI. Im.,.II1S nll:l.1 ,o1lnt.l.1 Mu.lltal&. bIn I'I'Mm~lr AbI1ID.lkflrlm IU!!I1\<!11 pll4llJ&hrn .!l:J:e ~azdr~I ~Iz II'I!I k[)'ftIetli 1:t!1r ~ erln dl!'!lL biD:' adibl"lldr, So.til)' 'I' dcll'let a.. l.St IIndl ,,!!yf.l!l.llll'ld, mJl.YlJIumllJ.l'ID d.amllll11 "'ud
I.

nll~lLnllnl~ 1ft:'
'I'lli1WU.

!llnl .. nlllluatlDlm

I;0CHJldarm ),u1n'

nc f!JPIIIlluIl.Z'!' ,. ,\ml:!rL~i'ld1I, BolItol'lll/l!llrl oI:h'M'Jnda J.;!'~on y kOr!t'J: W'll1lJ'l1..lt~ bus rutrnu • BQ ,\On'l:I , tlL \, mac-ra
hI)

ylll''i.ro

I.U;l!'rLnf' 1'1lJ'«fir L IUlr~1 kOI'L1nrnu,11lr 1!1iI1' [lrllllf.! ,I .. olmu,/bllllr rn~']'II~ ~ Y"" ~" 1" k Lulmi ~- 13ll!lm of" elL ,I(U~ Uk bJ I [" blJ~ ntl!Ul1 llzo- \'~,II >"'1" mlll".dnn liI!l~l< Il'('hm i;Ldf'ln Klkllk r111~'d)r'lI'"imn l 1-:1 y" I~ ~d knk!lpllal"Rk. _ahLiti.

l:t.. ,lunl!),.

Dunun

I

Il.!-tUirwill

bUyOk

bl!" 1: .. 1,.

nillw,l.I

~r!i-«Wijgu

ytW.InCien l:Iilnlndl!

kll.Ze.ml.o..n n

hI'I,I,·'

rlnd~ kaLnu,lr ylno loqtenbutdlllli
~Ir

dl't"'l I:rrrkrnll.l4 leln blrll:t kulUl)Cl;1o n ,; rlrn u ,Inr. T Ln. hu .11'11 rl II
1r.llr rn
j

!i.[lIymQl111

h~!l1LIl1 r

)"ocplLn

It''W! !:iiI" TUrk mektl!dJT'.

ballrBtflll-

m,~, r II ,All
p"iindc

kul'kO'i'rn Lklan deml~

bll' Y. li,dll c r,VRn

I.!UI!. dnal IkLYOfl) 'lTllmlf, n n I' uk kIiUltr .. l,.rl IH1;::lik bUytll-l 1<1and
I

Sr., ~
Llm[",

ul<..
1;:111-

<fur, •. yar l,rnl!..Z "Iu'ml" Y.I, II )
i'

'rlljt~.n dr dtlll~ 1'111111 dll;er bl!::; kl!t.l Il,~!)',' ""emHrl'~I. dhrplI.I"~;.n.laTl bll'bLrLn6 c .11uy01', io:oTku, $u de nizt iH'P dm.l!:,IJ.h EU ),'Itm. blll'lt& r.trBlI a.rll.:lltIcu·knn Y 1 I;ocuk lI~ylh'I'11 nH "'NlLn. lilt;' ark I Io!cI ~n II Un!1 8'':kU) o)~ lB.ugU n k.1\' ft&tlr r.n(! 111,!ml" r··I,klit.. buz;IBr !tn,· IIHmlynr·, h:'lbl. u. Ij; IrHI ij 111 !:'lTtIhr, orlAllk Smdo.n ilN·lemtll' ~hW'lillll !>'oj( kl dl'l' ~ltI.bll.ll ul u nell. l, }")' r r"h:: r, l 1111· I ~-" II, nmue iNHd(n IHlZi ~il::onni:lr:l bLflJ.ohll] kur~a:cml~>'il k"l!Sunllr, Ak~.r:n lI"l:ml"ln" !:Q)CLlklll.J'1I'I buhmd.u~ y"'r'~ "ldel1 '''III I 1I.I.MI(I 1G"~1:i'lI'lLm~' D~ iHmuf, k~nhll "'.lnnl", rocl.lkhLl' grJ3ll:rml'ller. G~ml cur. 'I"&'kllofl'ti'!olll nI. rll tUn(lf- l'1Lr1lf'f1ti" ,,:1-,1t'lh.:lru~, B\I hlLlt bid U!IlU.llld",,_ I!lIlbllLl\rlt~ IInl'll'Ikl !<ljfjo'ln.l IrKllrmlf, Btrl br, r;"'!:uCU, mll('''r ml~ me ktopte b!i~ka. coculot· [er lnln m~ruklDl dll. lin un, • dll:;{rl Ilti ,:;oeuRu n1m.,) r·. T,clll~'1 I!I -UDUnc3 pann·,k1anm II' l Lr1lfl n lIIhlhllYI! l(hre:!1 l -, mlflt'f, 18rtn'l~1 r Ilurn. blr' ,~l>' ! til:!'! " bUyill!HigUriIUJ: za· rel!'1' II U,,"II,. T'rY r ·Ier hllUln Oilnr nH'l', blrlnlo ~'lIk] 1"1 !Jnliniij, geco eoculrlartn ~~I U!! Und,. \ fJI. m ". a.rna. t.mll.\·i !:'d 11~m1u,:, Cocuklu. B .Ie rr II 1;111' tar tll~ pl"lt'ljrokh,rl Lrl] ertatr I o.yhllt.IIJIU'ID 'nnd~lm.· k \"11 uncll. E' toUr r 1I1'l 1,1; U lUI'iCII~n dlnillunl I, r c;'tXlllel T 1\' ",Ie. b,Lt .Incl dl1?UnUn. n fuufDI' 1-!rar'k" ,oc~lr (I mlarn. tan l:r rllA 0 .o.lm~IIU",

m tI. r, blr'b.......

1I''Illm yrll bltJjl11l11\1II' t;ocukJ IIr lrryadl blim'nr IlIf- Flllul.l kim duy J'".

au

Ikl

Dill In I1lIMrly~lnln odadll bulunmll.od.lt;I .r\btIUlk
mUla Q~

Jddl..a.J..r1hilnUz btl" z.n.m.n.dll

A"Ii:lmrtvJ.I1 1!.kdrnlze G'NftICJIII!:J F;(:lLr!."oll!'r Ql'du~u Till'~I ..~1 D!lJ'Iy". y den Lzcn IA:I 41 ~Lcn Tlir Ytnm~k

kllllft11,1 r.

1311'

Ill.

,r

lru.v
Om.an

rim E.t' .rrdl mtllJ'tkf Mr may.. nl Iiii I 0: ~r yrrrU'l hI!- mel'un ma.hICUt
N!l.roo.('t bulunuraa dl!!f' !:I'I.zlmdlr. Deml~tl. I:I.Lrd.!;lvLl:t bu:yrutu pbl!r
kon ts.tblk 1:I'l(!"~lI.nI!r

lu

d.~0-

mllnllifl]"ll

1,..ln rnUmkOo

.111tldLr.
bl.l DIlIU

III IIr. lIe)'d.l!rI. i5t.lfJUl( tlerLndl, Mllfnptan gl!ttnUk.lNi Ir1 ma.ymunlilrl
m .. k

lu~1 Il&lbtdllmel!i

dll, I;.rmlh:nh: gc.z..ct31UJIJ: ~Il h,ln bC.IIllyoriud.!. Beyazdln. K nL.l[l.1
zamPln ~IU

I~_
rll.d II b.ii'

III B:e.nl, 8mli:h Tllr"k yuNiunul'l

U

t T'.u..rm.~

d('.!'hal

't'ilri(l cCOAI«h:nlil:i Dll' TlJirk

DllJ.llot..".Dl:vlelUl Lcrll 'lit lnr&Z mevkllnd., bullln n irlU W:ak.h bUt1ln toreklolllllrl' maymWllu"ffi drllZllm II> "nUr .. 1m III r I, rede rna.)'mun bulurla.n1J. dl!fh .... ILII)'or I

.In~ gl!tll'ml",l~r 'lie l!.iI:lu Ok.YIlI'LlUU' nil bile I.nJfl:I'I!;llrdI. Ktmlll rl!l!I Vtl, PIt1. rcts ~Ibl Ttlrk IlIJ'['Ilralll!. n Atl&fl OkyanUIlt.l • ~Ik nk Knr-. lot KI)]cm1:lun AtncrLluulm tl~ljrll;U

l!.IIIi!mll.!lJ~,=1np'gr!'lli

snha.all.a.

I,

,

UL!'<, k ndl ~uklal'mHr.a II. blr h ~Il',," tnlhll'Y~ D rhud Y('oln
I.:lklDl~! II'

f;~:J"" Lr h~ kl!iJllf
I)

bUll I'IdMI

durmuy<t,. Sab .r,1) IdI9rnd.r .. dlllnl1: (fl-

m ,1f'1' kL i:m' d.J.b
d!krln!1

y

ra.:rn

II k !IItm L· "~ml'lllfl' Ii"'':!'

rn ydllnl Iocr Bank! mo.Y1'UIAdl.n ~
I

k'r Iflt ~rll!rjndl!n dSnfn mL ertnt H. I'I~EI ydmd.iJ. Ullin I!Iul \'I! JarluLdqll1..nm e I~ iIlml,lllrdi, Bu. rmdak] IbIUUn bl1y(Lk II 11..';- ro:rmlll!!nl~ ~CllhbWl .r:lLLec ),Ilpbl:'l A.
In")"'" 'IJ

'no 1-

m .. rik

y

t "dllt\.

Yi!Jl1ln

1<,..,"

h.lU"ltaJ!H

dII. v rih,

PlriI

Hulo

li. IJ Iml oldu,llumr

kl !!~pl!ldlll"l UL... lllUror:II!~ n

1,1." t"hl~ I1j bh ...... -

knd",J' m~ l'lIqUnlim b[r k<:~; bl&nbuLd:U'1 rl·lrlll!.cl!!!r .y . kir.d., 01 .,. ml!'.!llll('nirl 11(1 ml!ll .. ht't:~"kll lIl!'yl"rml, lZ,la)tIIClllk yl'l" e 1Io1"lrnllmll. tooblr lml,1

F&k.L rn('I'U~l't." ~HI!'I YJll!'m.k LILI , Bkrk_", Lr gUn,

llifikadq~um

bl'J'lz.r.'mJJ:r]~rd.l. ill m8.~-mun]a.r l'Oin re 1:Ii i,to:, bu hB.r'It.:_,YJ' ba.k lI.riLk Top hltlU1l1 lei 1M uIIp:!l..l l.!'I bll~ E )uwu11lkB.p~ &IIor' YTft>!ilJl. bulunllJ1 mqnur" h'lr'IWtnl Y8I'Jruf Vi!! MrIIlJ' 'h:thLnl rlk edukm Y \'1WJ. lunm .....w loeb

~rnt'HIl. kulb
I

d" ~ VUIfIVlII'l' tll k ~".ltlloc]j nr
];I

du.

!".n.lti Il:c::s.tlUcrl hlJl<.m k,rur ~,.IU;Y(lri\.btd!lllo!el'Lm Eteruil atmll IIllu. I!IDl !lem!. m ymun1Hrnft nll. 0 dolll.fU' lulIJTI. LplllMnL kentS! edll ek !!11l!! !;I!!-

roo t;6rl1nmlh' nnu,:, Fsk t. gtilt"l',kI rl)'1 Urrcl" .!IIUr'«"I!'k kru:l.!,J"" U'
nj( [II!T

C
,'R

u1( Ilf d

\!LIIJ:lt XfU1I

tor

)l:U\·"~t11

oIBn

r.

y&·af YI!I."I!' tM T' ~, IIJ"IIl 1l1tmdBId !Jul.!!" C....

kQ~U:k hl'r kul~ ~'.pmqllLl' Bunun i lC ~I;; ttllTlaJ:.!.1Ic r; S'U:1r

111"1 Kf!.niIlJ.I1 dcl1ll'ml~lar, ku IQ to k Yt!:lo1AZ.lok

t;~"
1'.

I\bllr

LA'TtI.. dtl

IWU

h'l1l1.m Abd.Wkcrim Eti!!l'I.;JJ.)"Uk.lI } h1zm.!!tl!!ri de !t~?i.lJ~ \'alll: rna:,; - 1m flInirlnl: d6kUMilllfl!! Su mUlto:n 1!Oln - Imh .. !!tUnniftL b~t 1'l000M";a.kim!e

, tiro'

Y'I'IUI'II{~, 1m.m

dtor mu.nlan

!lInn ,

I I'dl, Bu \'l1li11IlidJndan da.h.. m~ hill'

r.!llk Bnllltml~

dUmLu,lrLr

olmu ~u, Aka!')· ,"'1'I'\Ulln, hU, "ayin, li.e"aT'l", mCIJ~. katrllrl, YIIIIbani aIt ~'a, ya.hlIni rro, hi.."" in'!;I'; I!'i-irgo=: rt, Ie:ytii:, I!r tkell t a n·eI!i, mlln<lll~'a.. meln., r:nilTl~Z.II., ~r~;.e.m.
;r;~H'I,

dll ,qzm.

1I.';8.ma

Oyu nDI@lIFD

t.&nbul .. mrtL CI.. b T1Jr~ t.!'J1IIU'1 ~ ll!fln In Tull&{ lYu"ilktenlfJ ya.ra.UI n bu LbulW!ldu,gu KlUlimlp&.,"I!. to.raIlumlili mamm Iyl li.an!.rlll.n III yok dc\~tI~lr.olotlI\li.!j'mll n ber.kr.llycI:rd.IJ_11f ymu n JfrI,!7IT y~:prl'l_uml ;t;lk 5cYI!!(-(lI. Y;aJm.z blr .Ichv :1l1:1.b d:eflldl. MlltmUD g5z s: yrl rn1.l:lJ1lm U~l:l'l']lIl"I\ lo!Ilf11d'l 1)1.1

lkln

"r.

I Be,)'[u;ltliln

aonn,

h.tik
>;<ll1Il.

'llll-ml,

kok'l'lIk

fil~. lAiT

~JrIar,

.lkUTI

Oii.it.

elm.1li, bdi sOkurtbo&

1I!!:rtTOrk .gemk:l1~nlrl: 1 fl
ldj,

!!ngln

ufuk-

yWt blr
tlYanLl!II"r

f:'IL)"':tt vardt.

BI1'" gUn l1oIr1\-

g

mur,

JII'Ii.rr'Trrf,

~reo VII !;1)UUiyen dU1"bUnlerl Mo.ymull gczlill'! ,"ok 1r\l~ilt11

(1'-

V~ yabud.llul elCiI. 0
iL)"n I.J

tsytt etmelfl
iie:rpWJIIIU'I !'.-·ul'abudilr:.r
In
S8.Cl

h tIrma. t lbinlo

kit. her dln rnlln·

1'1 ...

d:uflr b.ln
·on,d I "nil ufu.kl.an

dl:n~lIc.
Vi!!

on.;

,emUcr1n
~lkAn~

I"Ulldl ~IC.

A bLze
~nd'!Ii1\iz.

1I~rj.llll'll"I

dJ. Hrlrtly8.l'l.l'ar btl blr

glJoZelJl!.m!!}-i

i!Tlllir1

rdl.

l :kk~ gi)'C.l~rdi, Pad4ahta.n. fB'm TIlII bum
HI

;;rk'Bl't-, t.akkel.~-

En
bu-

dO~nI

Maymun
~f'I

t~t
ufillita.

'1'llZllmln ~ )'I'll' r. bir g-eml gorllnre

"'UErie

EiUel

h~<h:r

eI",

III
Wi

• g eniD Giiriiltiisii
HI.. Ih li:l 10 t11:rLn.

- Biraz da 1
unlJI. IIJ..II!. lurllU:wlm
i!oroll !!¥!'l

G'iilelim
ItIUn
ttn, klllJlIi(llmo d.OmUI; II:!II-rfiyorwull lIak',

= III
'K dIn, t'o~... larl

21_

'Ii:,grtderClCe'~'

HESAP ... ·:U O···.y Ie
'Ylli: tan 0 MY"Um'I nodll lit kat!? '-'0 htpl.ll.n bU1 ,,'U, Biz
lIlatbK_ ltv.

'OlaDl.U LII Hpj I ell
Dllnywun ht'r tarllll.1:I ~~k Amerlk
rl!otornr;r1;rU

KIa
Ho~ bir B~ elk de

.0'1-,
hJ ~'~,
I

11m edlll:'n Iprl!Uto hnbcrdu NI!'T" \·w LIb;un gl!!!!n li!d t:Hr-

,;lIhaya (~l"t~1"!'Ilr:!e](ll'!:rJ mllJl • 'BtI lid I'f'nlt bll Ilkl 1m 'LIra kllr
JurmI'ZJ. ",. '!'Ii ahZlI

rlnl IIL'I'ah

bll.ka.n!:l

el:rnl!rk k.LsdlIe

.!foe

RO,
n~kJl'>Ii1::'rll!1'.

1c:Z'

In 1I'd.1 kUI..[]phBI'1~mde

HIUU3'i

bulunlln

tllmLJl.I. :e,l' yn:hur:ll k ~I~d"r. C'!!I I!lOn tr'I U::!e"';'ll:'rln. Junnw ~a.H:Kel~rl mora I.a.ln-il c>dDrni¢lr. KII.:mnpa.'!!!l.dll ,lmt:llkl r! 11: h~l • hllnefl!n[1II bUlun':'u~ ttjX' - Abdul.

ArBIn.-

kllZa 1lnliln ~nllna blrloer lIlI"&runakladU', ::a YULo: n&:il[! )'tnl Ijl'~l'lltr mOl

1!:1.n trod. nln ba-

L:Ee

nlllLlltrm: bLr.t1.lIuu

e~ d de

~ Dr. BUlL-

to.

IU -

Um

}1oD"',

.[ldOyet

1. roiwm

)'ilz; 111' n

t.m L1mak
l:'1IZ:I

ledb r blllu~

si)y-

it".U 1< goz t1,:Io' m.u;h ,.,t' dDIma. blr

~nLtJ.r. krvIrbJ.r Ya.
blr <:!dlyorl (t!"-

lan ~l'd, All Rel.lll cl.mlln!! du - )'a1'iudL mll+'l.UJtI, t ta.,.,

=

I

k!l.d,

I_.oculdar! blr

QIm.U.ll bl-,

ru.

plllr;

1!rlIY'I'D

olduk

t w!t"l'I1~k MHtll' bLr ml!kll!p!1 ~_

hom•• IJ

Ie
n:da

.ntH...r .. ~I.t

hl!rll.t.trc.t1

''I;Ir 111u;;.UDIlZ

mLh kl

~ 0 ka.!hJr . b, ,01I nE!l·l!lnl ..td.a btFil

r"iIIIIlUIi:r.lik tftltl r,..ID tllld rr;r'l1g tf.'1Tl'" ,Anlll'llrijtmi IffjOllll durrl'll,Ylh bll.

yi1z lin.y.
IULtrrl .. nl:l~

Atl

T 011

lI!'ill.l:laf\.

Elan 1-'l'lUial~k.QcJ ""u~n
h,'luI'IrIa

komplI.!'llftlll

tiradlln.

-7~k1~ri dEl Yll. k '...ania"_,

)'~111 DLr tC!db~r g.::ol-

r III ~"innll. __

n h~_.:r1l11

Irlio-Uk lLlmlt. nrr '>dkiD ..:r LlJ'duk-

Bir Buap F_
BIr....

at. ..

ka.c JcMIt' ve: '.lilt; Zern;tnltl II~fIIf blrl

Eyuplii. birin_ ~i A· ~,d .. d~·a.m ~d.aml!.'<li , M hk~II!', ~-upll!l Hillicm H~ f:iu: "dl1'\dab kad'.nm bin lira ml doIP.lncilr(hi'no, diEir 0111.1'\ LddEal'l \-<oIIIrLl &firm;::mL, ""i!! H;:,hdL Ylilnrz MctLur k.aliln
l!I.'I'1::.t!IIl

Hlllidm

muhakem~'!'II.:~iin

m~IUmIYL mahall rim Efendi m~lI.lh~

I ldL AMOIk~blr "1'1'11 _

t7T"T'M YL k.:l.I~ Iro'lllu'ltu Fillt:ll ~ Yllhudllerln. 1fI&ir'!UI II r.lil! I n \',., l1 m 1<1!.\'l9IIoi' Lh:cl k&J"~i.lImrJl!. bun (ak c.lam1}"O!'du lS!'Il ral.:ut;I
:!oil1l:mill
II

mu~·a~yapll-

Im=
btlUll1 £!I1r

EfendJ

bill' 11 mum k rUin 2 111'1(1

B!!l,Iktiil. ... t

oturan

AnjelLrI

Il'IliI! , nr:, I
~"n!

trnnlf.

rtlnn

,u.

),11.11"

II!~·_

atm, ..

Qet
n.a m
bill, mtnbnl I'i" I
~i.l.Dij 0: :'I' 1~IDLnn

II' B.slp
J !:ian '(;We MCU".!ior; !;LilbJDn
II K~. )~TTDm:,

TIlTk. 20 Ii 'f',

Ermelll

"Inc

l"lI.IlIiII fi.urlliy'lI'1\Uft... !I>Ordum. Od

1KJ:r:

kohl.

Rum dlll!'i: ~gru~
fl&eaklrr. Z"nF!1n blt" ~

mUkab

IIl'kl:'H; I.m.rd ,1m

bir MI rll pnmlll gi:bi Ririp te gLlzlI!Hiklc k'Zln luO!'ul'IlI vc; on hr IIlnt fial'N:1 ~bil oldugllndan .kendL kru ~ il" III gi.in 'h ~c:: mallkiim I:lmirttr, Halit du1'U~Il.S. e.s.. n "nd~ bu mtiddell Jkmul ettlimdorn t.mll> cd~lmr- lr, c:
".. II I, "',_'I~n m."._ "'~{'jl:n m .•. '.... .r.~ u .. , ICMn.l "ir1'ilmlll'. :i!cllm,_ blr ctlCmobLi II1J'lILl'lm, b!:n YIIhudlylm KanDtI!!' hl1~T~lI!' YIli'luthn!11 ltUi:IIhl!.pl:!h or:!!! l!.'llmu;'. Bir ol.omablHn gm .. till"lLe r.k t' o:titr! frnllclnT'I''''~

mAbedJn

ml\Jz: III ~h

In' S.

h!l.ZlI"llItnu~1.

C'1:.c1l! r;;ok kala iJ&-

Ilk iIloLl' 1.,00;;'1 Gl'Ubll !aq,ItYf!to:

bahlCy1n kflllol::u.) I" mefaUIf;m ycr'lndoc: mlnnl"!!11 yi!'l"feru ilir r: mil" ~ .~':. ~Idlf[nl ne, rml'l 'bLl'~!:y
IImtll

gOI'l:HlItM'_

l.mVI'Un

( "ardl'

bu I'l.m.kUl4r:lc:d·lIbuklutr.ln
l'.!lIUlnJ 'kl:kbttl

h )To.n oldwar. Di!v1~ d~ IhI mm I>Il !!lml!kll!n
:tJ:l1j-kil
!r1l.p!l.mIB2lIh.

huLr IkI 1'a,t:iJ.p
YI!!

!!Vde. r1W!'1 blr
bra.lKin

Baba
ocolllo:
!;,(Io:u.k,

hll.mlllm

L

G~hlll",

Bu. hulu,

kll.hl ,1111" ka.r;- f'W"'I:a
n", .... "

u.rJrun

onlln,j

to-

!o;JUlElYII. h:I.km~" Ku.o.dll1 ).rIrie. I<~ bulmu" MU,ttl'llere 1).ak.mIJ, h:"'I1..!lUI bu ~'. tarn ·10 mll,tuL I'ar. :1>11". et:Jn1 •• DL! mU,tc!111 ~rLn _IlDa. ka '" r;l TUrk. ktu.:1 Errn~nl, kll;;1 Rum 7', rllk Solz;bu3ablllr ml~lnl.t?.. .... Ark~.tl!._,l, rmralll" b fIn", r;;ebjn de It~ kll.ru~ "'du .... ~lI1u ttll ~!IIttrl.zl &bylu:sinl.Z, II..rHi!4ft_"Im~, aUnu IUIhy, !)Ilml.'i<;. kin 1:0011'1" kl I'IU~a blr

Blr Tasblb
J,tilnolll B~I~iy~i muameliiLlt~rtJ~i I~in Arik.al"ocd.:m gOndl:rildiglnl diiTt'Jru !-a)'lIDlrn!IJ bil<lirdrgimil tehi. h~eti hB lnd", )'11_ ullin leld ..m htt.bc::t:ifidc:. h. 'dle flY I:t I:cien Murk!}'!: 'bll~il[et_
fUn

1l1'lc ~l:mdL -tYdd.et!rmcm l~r:l·B.II - rl!Srnll'tJ mll.Dct g~"to l:!iQr !'t'R" ~ """'1'1 Lrvlnd.e .Maymun

ciLrnU blI

ordu: D 10m.

(:1,.7.1, !lUI' Ill" hardl otom\obil

U

n. t')".....
""'~"

!:'"bl'dtlStl ,~l,:, tldyl t=t:: <! k!!S!!n 1m I

"'O'rlll Iln( ...

r

Ir; - ~'8d ...m kl 5"., din b~ndl!n, BenLm
1:111' ,r:y ':>Bkllj.JTll\.

_r
t'lr -

- "'''riD
,

~h'ndl 0 "uuda IPLil U Dllflm II)..r_ 0 ~II.II :l.Dntn C !rH, '"' D oIma.d!, D&b.imrn erott din 1I.:r:rllem IlkIllr. I'!l ~"lip. b1 I .atD Utu\ ~
';U!!'D.

'=fIm~

haplahaoll!tll"ro

Bu

kl.o.:mam

!;CnBtb

mi.l!ldet ('" JA;a dtlnuu,: "ldnJ;'l.m1l ,_"l. Jmpryr
amJI.,

ledblrtn hilI( kllltD YO !Oocuk ,..ok. t~dll

U.Lcll'"L gorlJlmu, Hlllml.:jllr

II< I,ofa

ftolf'lrl'1rtlr '. III bi>lm1lo'ot:.eddir.

olul'. $ Y tI diy ..e"l-;tlm, 13('"n de kan. b Irl.m' .. .rUTll'rllr,U1ln r:enubund IJIL !;ilu;lI;prd,. r;;()ty. 60n !lM~I~rd" n ,HDfI.o.n !'hul! fl!ltJk liolll:!r'l kltr
trll"IJI1nIUi

. a.rafmda.n l"llpb:n11U1-:r i!U~tlt .. ort4dl1ll !'>iUoml U, lOll. 1'; )'Uklll'ldlllCl 'bu)'Uk 'I'Llrk [hmlze
L5l

"L'

irlerindclI"I

Bay

J'o!«Iim

NB:I"ml

Sryd

I

Ii ft e. ' . .!'

nCLlzl..m.

-

NI~1n ~

miH~tu olar ...k ~terillTli~tir. Ozur dll~·l:r~k la3hm cc:tcci.:.!:.
Yild u;t!! I' Yuihn matF.;y J;.-OON T''I!:i

111 m .,edl de mt'!;'lllE!tln

('TIna

r!lm""l.!.
l..!:rdll~lJiln

~n

)'ok. ,\ •

b!rl!lom1f;!f1i.11

S.u..d6J'~t p!l.>·f.2!ln~ de II j] II· 1M ."LliIdiJll4:f.l'llrt m;;r,'ndl In I.lrrllnl rill"' KyIlpl@k! illl Sen" IIOnrll blm LL;; H' Ka.:um CB.VI.I!1- m!;':nll~II' I

rIrrIr

'CUnJdi
'0

Ba~

"",4.~

biz 11m

do'tl~',

Dial Bila
iii bll "!I
PI!

k'OTidan dart t~nrJl r.-dt-n Lni:E_ CO rl ,,-Ill., mdrhp mildUr\lot' IQf1I)'or: III ),rPI hUJilim, iIa'\",a.fl if'f't' ndl, kallunnl t.n.1<l'IllII'I ol:r Inlz., elk 'n 8111o 0 Lnmon b!I.:;Duil. 'IIJII'Id'" , "·1, 'DD.I'IF.nI hIll!'!" ~ ~ UC-c, atkild.lOIJIlnll;rn c:eblndf'kl par - IIHlrnodlhl!Y"lni fI6oI8fI drr, T"Ukl l)II'ke r. 'I- !.I.!'ilt.lll!l2. TII.~ I)D 1&1lbmnllll Imt! I~I bt'dr:lVl. yrml!k Zlll'l1llrtl l:lUl.hlltilit'lIl~ k"",IDIIJ1I. '*I'1Br.. O(;hl: klltI IIItUl"i Ba.!m! UB1""an, ~nlD d~dlj:;hll IU'l'u)'!Jrlill'. Blrjnlrl J. dl!~rioln ... lotdll,lo !lu, "",'6l", k'''l'J~ nc !... .1I'JIt!~1 "'l.J'_ IUliI!Illlrm llE~inr. i)tlU'l.JJJI It,u

otuJ .\'"II. ~dl!!l'h~T. Bill! bill' La"1'lln , .. ,,go:

Taw, a.

1:'J.kbk. Ibl'llkl

Iilpndmll'llu ,o'!u.

WIn IItml!ll!lnl, !!Ill. ~'~kClIIII ~. Ik :za.r;p ~'I;:rri~~ v~ ~ilb!1.rd.eJd Flli.tll)'t !!kIll!lILI
.Hll.IlIl

batlllaD

LlA.ve-~t:mel!ll!'1l 1ht.&r ed"T'I'!IIn:iZ, ciao bu Yllk(lnu Irkll.da.p.ruz. al:Et ~Ylcf. Slz dl!, I!!UIl"..[ilUm.a. 0 Y"'_

u.tbll

!J/c-rIr1l:: r;:1:1k: ml~t.&n:l.. akrrH:YI! bll.r, 'l'l;Jtrdin", IBrnl /lmtrlk.n.n fl3tltl "I<.'hlrt ,;ok ne.t'~11 (1 !]Jolrlt. C uk ,. ~ ku.r D.bl~re 1' 1 l", kll 11 n tad.rr. Amerlkao 'IHtikt!!.fl '!l It dll Ijj] k_l'Tlrr 'I' U}lII1Ya,g. )'c.rLm. IfatrJrr. FIS\Ik. yatl n!!fas;;:;t ItJb<Iol"I]~ ZlOyt _ ~ndBn 11.1' " d!'gjld J'

IIIIIII!_."'"

GEORGES B~NCRDFT

S"l::im1J.l'n'l~UlJ"g-C.n. ;tl:bJrdckl

Imm
bUtlio

E![:mll tildw.,'i.I ma)''IT1uncu~ ,r

!l~vlrun4'le]" lI'e l;te:rrlLlIl<'r

y*

m•,,!IlJ"

*

Dol iI'p,taa DI.,.
DIU ~

===============

lb.· IDdaD AIIIIII
IITl!

kJ!F.Inlt!.rlol do:>yurlll:·Iikl!l.1'1 I'IlfEldo., la-I rudikla.rrnrill.n blr !:ledI!'Vll!lLy.er. FI.kat I!!km,,~i )'ok. BUIlIL !"111mI'll. hl'p bl'n,""'f {>\LIr1I,)'Orll!l1', \'!!, mll~;,,'! mlk. I.o.nI, t'kmel-l ylwl'lol'. '1 kuru'll qlkarryar.
~UI.iI. dlyor,
,"'c;

================

klJ.~e

n!!okad1ar

a~1 ",aT?

e

cak
IlVCl

ITO AS E0(80 'Iun GE CLIGi ,
1-HI.):!!l tUm Lnl 1)u h _Ha

dJt.
f h('oQin

lUndlUt-i

11 0 ~·'1lrnda. tl!n.o.nc ,lll;lnoJie
IhIl'H,~'b1

*

Zllcrif emlnl

'\Co,'I1TIn Ell IlhmH
I,ll!"_

tR. I:Ilra1'u1i1i11\ ya"tJr~'n
,~lmdl
II!">.

IJI,J,lfoU;

Sl~I· 11l11.1ar:ul ~11 J?ly.n.1.: y lip

O:!lmllln JyI bill"

Idl. KOrkilk

"II!!

(' ....ukh.r~

IIlrudn

ne )·8fiI)·OrIlU-

IIl.Llloylnl In!" [I.\'"II gitmeyc
IlLl.f II.iI.:1 L k -

SAR'AY
SLNEJoL'I SmD.\, s;15rUnU:it. '''tltm; tl I'OX .rU.ItNAL rn ~n harr~ldlp dunya h!l.brrlerl I.....
WI

II.. K'l"U'm
MAbel

a,tFII1(,L

Pa,l!IJlm k:lillIl.I. ...::l51 ·~,I('h ..L ll~ n" b'rm~tl.

ylUtdli:ll L-:-il!K"!l!m·

-

fin .. llk ,'.. but'r.tIIl¢ OfTII1YD01':I; 'If Itll,·1 ~r,hll l]"l'ede-! .•
Qnl] fll)lalNt

Pili'!;]. ~iltrnd~ l"k:rnr yap"mtf~J. I!-b~cl.m 'I ~(I"T IlII! U"tInctl bilrn La. B Ih· np" NIIZIIli Ih!l, n Hllitnl!l I' anm Ill, ' is blba H",umdlT. In.rlllhim Hockin KONT ALI

kafia.lh.k. !:f'It't' 'k. ..

BlIrILZ'" n

!'1M' d~lllllUkt "I ,·In.;l b,!tI •• mUIIllvl • tro:,/ll!yl11
I'll)

!l

rlr... Inl

OsmllIl_1 bilidum.

Ceza
IrUIl,

Qh"'~flk
me

lkillm

Brlllmlzdll l'dellm,.

-

~mJdl!I

BII'

ayt

KliNbli ml.II"

IInlrlJilin

!'In. .... 1 tll\'11

1C.'Ptui, _
bilTNyot

Sat.diM

1<11_RIJ"

1·11I~1,'rdi'oIl blrl

munm?

~lmdJ, n ~z, Ilak far? __

nym molruyucul ,w [m, adill m b" ,1 ..

t:Lll,u-

hL tl:!tklk ttLl,,!'. lUI' tl"lCmtf: li.IuJ lLl:111u; !\ymm
~NIY'"

.HU-'I"yin ~rll: TG:r1IT(t ~ tJ,l~LII et, Wl.11l. Ben df!
po:rlJ,,:s(j,zJli

''e ~ rIC Efl9

SIln, lzl
ilI(1ri\'T1J.

Iterlye

nl!r~¥ .. Si'IUI!tlnl

g!dC'r, h"'Y"aml1 dl"O C"~ldlj!:lnltitl"lmlrlm.
·0,

U AD
In!J!!nL

G
rlr,,1 1,1~ d!!l

HI
nWk v Y<1'lI

iRINel G,ECE
Trnt

h('RlrtlrJ c.n &ili:1!1. r:l1'nzm \'0 1I111,a.mb !lllInI)'loIWdl ,!;ewlll!'['1

Il'arlulnn

BilWt~1 'l!'llklllll

O:!mllJ'! mDluile-

Fnm,'

~HR..!.

rlul r

Eobyllytn IInl,.,.m
N,['RmmN

7 NI ..ltn 9'11 .Pu

md~I'L )fapan

Z \'T'm. ;cni ~rkl1ll.rrm Il\oyleytr'l n ZE,\, :"I! 'N.y bill'

s
---

iS1I8~

RAY

Q~t'1dUCll
((I.~bt'll

F<.:.l'k

!Il(k4o(>

lI.!z'~rln'"

I

IE K···
. Y.iI'!:

l!Il:r.J.l!ffill:JJ.nd3. Dll.ha

orb

~tt"rl.ll:ll:l!'!ktlT,

-

-

-

'.

.

~
~ I

V A T A W·...~-----~-~~~~~~-------""""'--...:.....-_

AINK,ARA
H a berleri
Ol.ENLE.R:
~opJlI.D~u'k v e D- t b.&b~Li mdd:l!ibtnin mti~ Vi!' m$llll!i'fu. ban.un II;! 'Ian pl'1!:I k.8:r Hu 1it ~l.Zin ilD
'b~]~:ri. nll.lqlfll
E!rl'Lac.~Ii!I'~D'.

Biiyuk Millet ,Meclis,i j~tjm~u
AlrJUl.rB,

1

(A. A.)

-

Mec:l"i.IJi

bugi.lll

.dokl£u

B. M_ Maz:III.t
topl.a.lIa-

lelgraf, Te:lefo,-n, ve Ajans H,a'-til • -Am e r t k a I DgI terenin Amerikadaki I Ingiliz - Franslz . '""do · D eruz H-Ia· IseSI Haz,~ran AY'lnda Bir Dakikahk Mihver
--

.

---

-

---

--

.[;0

Harpte rni ?

Tale&rlerin T~kiiru Yurt ii';'J<!tmm ayC!!. :W liTa.dan 25 lir:aYiI ..ilr.ilnlmll~1 hl!kk:lndll' i art II II fi'lUI lilJ':ihB.1!I1I11 miiz4lk ere vc: lor t~el:libu."i.i i:al~h!:'lIin y ..z~":ti"L k..u,1:I~ etmiit,r. AI y mi.if'rili,gincl~ of:mekli Medb bllln.u lElklb~1I Q~ 19J1 II).:JZ.HI ItibaTI1L OIlIB.~ak t n1.jp d~ L ~~.rin .$Ioikruni.ill fli!filuAlI BlIYalli Iti!6iH~n III Fil.ki.ill~in· rnemek :IIIJfc:li1.!! gi5litl::riJm~ gIn Ylllluhn l~me K.. di[eojlu olm~ VI: 1.;1I'rIC'eb\id !ldkat '11'1: aJii!k.adu doh'cYl C. H. do::~ .,.Jt.:It<;;a'k !llbj~1eril'l c cl;:tby k~br~lanln'" gU'mi.il~nuihm..ctto::rL~in lii~"Vl '!jill!!TIp "fal~e P, G~nd :Scb~tl'ri 8"')1n. Fi1i:ri tiir. Til~erle h.ta.nlbul ida, .. h~'~~i rl!- Y u !"dIClIIG iJ,] 18<111L1I1~]:)erLil"Llabi (1ail kllnun , i Bay Re.}ilt Mimaroglui'III te- laOilllli<ll1 mcGhdr;yal.c. M£VLJDl ~ERtF; .!!Ikldil"le;rimizifi sazo:>teniz vatl't a- liiyllia.ha;!I!n1l J',,;, k. l'It!n liyi}"llIil~ Sih.h;3;l VI!! Ig'lirn i Muav'I!Tl.l:l V eDoklor Adil Tqb!l.l'ln 08'1111 lle rzlnI I'kll ~I:'rilol. ve m..emlllrin kan'Umennum 1~et Satlli TiII';CUmIHUiYl!;t H'Al .. P.aril!ll YI.Ut- k -Idi t~ilit ·M1DI.Il\ i 3 uncl m ddllGLnUa dd~_ n,'1una. hl:<dit'l: cdihlil:ek. UUTC nl- lA.rI klz ',,<1: II:rktl: t Icbde'l n.D.ml-

VB~illwtcn. 2 (A.A) ~ ~rip. rnk ~mHind!! bu'lunill'll mad.dc'lo:rdll!.l1 D~'rlet; De'll.:i.vJ,'o1J.n 1'1- pa Hc.Wa,d G itd,= II:'Ti 8'1u.pU~lln Ehrletme VIRum MildiirliiiU 9411 lo'l!l milharrirL B, N-iilip Sirnm&, ~C>lik Ami!ril:1! .I'e mihver d'l!vI'I::L. 'b{i~wil'ld.emii:nElkale )lapllmI!lSln~ 1~lI'i. mchki muna!lc:hr:d~ri" ib

CCJi1iI'I""bn

b~,l!nl,gl'nd8

*

'r

ayil kad!.lf inktrta n arktil:!1n bilec~i i Ii: an a. a. lin,d c:d ir.

va ru-

pllZa.r g:UM .oglll!! naI'~,!;l JrIda n ~=a Et I!Akoyi.indi! /.... n Ipa!l'a 1:11 iind", Me!,·lidt $erif h m o kl.ltl.LlocIDitl r. .1r.:n aitmcl

~Iilikivvd GillP1J, 8chi)c'1:' Yurt. man. Mu'htl:!rem K.O'J.nll:'ll, Mki;JfikII BaylJu~J, Bedriye i{1Il(:l!!.tiirk.
A.!:hrncl

rift:

tlrilfn~ hlll]cll.lndilkj 1!i8·ihayn. ikl'l'll.. IlII' k.o IIUf!l.GD k t']f. AMERLlCAUA CRiE.Vl.£RE d. mi,i~kerd!:rini ;,rapan,k tu:.vip KAR5l TEDBIR ~)'Ic.rn L-:tir. Vaj,irlgloo, 2 (A.A.) ~ M~ M.I;(:] ~ 'icl.e-ee.k tOlf! ll!nllllim ~'!.I'
mol

~lllha nil" 1l:1:i)'o r I'; i: cVa,il'lyi:on'.diJki umumi Iiktr, dlll~lIl'\diln mllli,<;:IZf;n.;dc 1 milYiu Bi1:1~ Am~rLll:a.lfln ~1JJ:t;lmn 11· -I',l8.H8.5 H l"",iHz Itr.:!'!!1 a.:;,k; Y"ll!ldli h ..upte ola<:41g. m.~rke6indr"'.udlr. 01.1 a~1k istikraalarl .. kadi'r. l"ierkCll A.merikulillll'l R;:;'n.d.e. palllmlftJr. Vo.Iridal. yapllaTl u.n..-ilen In b.em~lo'i 1-IA.,..il kilfil~I;:I'I minl~r.d~n 48.67I'J.091 Jnl!l;ihz Ii· himll.>'c~lb~da. :5£v'.kCllm~kl'Cn bli!'i_ rall!l fazla. rna:!raF i51!' tllhminier,-, k hi:rlli hale et ed~miy~"kh:rden 1111),819,330 InKihz hTI!l!<l "z dir. Burrda'n 3cCI11r L,e yalruz h;lp- ~mu tur.

r:dC11 Ingill& FnD!!l'Z dcniz h.idi.ae&tndn bab· (/!..A,) }!Qriciy.; l.ondril, 2 (A.A.) -- Diim 8~' rUI:!;lt! 8, COOI:'U Hull Am.:rllm tar • seden DDil, H CI ld gaz.ete.in ~n ee biLcn mali Kn.e l ..'nd", Inflli.i· rlnd ..11 Mlb. ...er gl!mlllll'inin muhilr"iri jihyol!' ki: mil tide" dlploma.li'k ti!!.fC 3.661,245,670 lniil~ lir 111 eBu muhartp, ~UpJ,e etlig'i var I llakkmdakJ .Almll.ll V~ It.ol),llotI s.arfttrni..tir. Su bir rckurdu'l', 811 bu vapur lar mUIlf~n.· protl!lltollll"[l'lln. l'Iaz8.1"1 tttnare alrn- pudarda sur tlc IngilL.r:r~ d. kncael", 7.300' den ka~ma!.:: i... kar uf' rrnl!l1l1' in m.ll!!mlll IIHil'!'lftl lIahll1l1de olmm;hitlm III'(ill Iii &1 !M!rJelmt: dl!!m~l!ttir. 'bulllll~alar bile IHa<;j:~lma y<D'Il'rnu hj'ldlrmll;rt I 1". H~m"It!l11 bl.l pmtE:.llt.ollu lna.ilter~run ftrn=tik v.m'ridal~ bl1.kkLm .~ili'Zd.i~_ BlLlncian b ,ka Blrh:,lk A.mcril!l!IIlll jUy t~ I'U UZl!l'lnI ,4UCI,!!i61,09' Ih~ftiz liJu1 DIFranaa ~hll'rafllk hl!lkk.1 iddia"" HielI!;ularmdii
c;::rqall de IIi 1;'1:11 l!!uH·tll!: mllc5!lt I" nlm'T}'lI. caktl~. mtz. A~mal'l}'a

Sarfiyatl

Gemilleri

londra,

Z (A.A ) -

Noml:l!\HI

ile Vi<ny lrIu!l:.u.me:.

YAX.UN

£I1JLJ.N

ti ara'.lIndll hllkuli:an ~ulh ii!lkd.~I. VIP! A MUSA [JERE mi, d~ildir, lnlliil~~r1!!. FlI'lilll'l YI

81.!.gUn Nevyork nlllttbUlltJ, lAUn .\m.:rLllaJil c:Um:h1lll'1)'l!tlerl ilal"ahnd.o.n 11m I'd•• 1'J]1clrr [\01 blr "':[lldi!' imlu 1'111.11 tl!::lu,d N(''',)'<>rl<.

i2 !.Ii.

A.., -

G EMIJLItR

biluaf
fi!1llll1

bir

mnnl.::kl!:l

.:t't'Gll,

~;,...

gOllMiyen bh mi.itkfi'k .. dliIett ...d: h.e.Jdnll4 lnallktir. Ne fi!ot,r.. IiI'!. fie de Vichy hulcLl i vuiy!!tlr

1 [$rJUCOR:
Tirm ~

I - 1/4,941 p~r¥'fI"\be gi.lni.l }"'oI::l'I.ln ~a.t i.8 dl:: E.vimizin Tp!?,du!~ln- zl}'eti <!:~,ahl'ldll yurt j~ind.r meb'!.ls V,I! HatkfD'\ller. d Ilk.i lI'I£il ~ bifl.l!l!.'inda d'!I ta'\) ibi lanmlZla. fiiaTti mCll.3upl.a .. A;r,_fmdarL ....er.ilm~k.tc Ruhi. Vam.'lk Cir:gin tarafmdiI!LI olalllrnllfcr&iUlaU, dUn de de ...Irn l Dit:t tI'levzl.l. ...n~a mi:ihi.m hi.f KONGR.[ ''i/e KONiFEflANSLA.R cdilm~L..-. 1. O[lklfilHl!!l\' C'Ti le.;;cktir, laLalibulspoor kHilmnun fnrlkaU,BILl la':I'I!Hla K~ e-li m<:>bUlUi Sa2, Hc-:rl;,e! ~Iebilir. d~ k,jllI:lg-r_i 4/4 n 94 1 ~~I!I giil~hl!.uin V,lIfgl Gh_u1'ldil, Cireni! aL 1 . 3<0 da. J!aplie ;:,a,};;tlT. ,un m'(!I~ HIil.8an V!I!'!! SOmyu., ~oeuk rek l:ilumde'l'llIl!rda, Dtnizli me'bu. Oati.!ndle ~i:yah ~I:'i pamtaion. LHTlFAIL: IIIl :rUAt Sir.mefi Eiur&a.da, .Ba.lllLe~ lIyail ya.1vl'layd. bqmda. Ic..et Akpmilf DL~jhi 'i'e ~CI mdttepl,eTi b..m.m.an l\IJijnir oii:lu Y usuf ia-, sir IUldhu_ MU2II!tffer B~~ma. Srvaa Halke-vi r~i!i ~!! miid~u mll!!r\um profcKiT do tOr mmde on y_,.rKl& bir ~uk ~ billlere,c h .. llill. ihiLabu Sc-n'"'Cl' HJlmin.in oliimii ytldonu- giindi'n- pip 'tit. Bi1e-nJ~iI' VI!! bu- Di~ikide ~!lmetimzi.n yu,.,du pniLdafa Hu.m_I~Y mii miil'lucbl::tiIc dUn M.r:rklCoz- 1~1II1a'l' K..&!i~&d. Liin .lml3 ",kl'l,lklan le<lbrrlcd i.:t h. .efendi kmri:stALlundak'i mcth:nin. In!il.hll\esinae ArBJl'liII: IIObillldll. :n [uunand.!! B~:l'i Moi:irJlliN':: }.a- 9' lnni,II!:'I' VI!! bl!....!!;;" Mil! i ~ef ,01· de bir ihtifs,l ),ill;Illmn$lT. k 11'1'II ble'!" 'Vol: rilinesi i:noa I"Il1}'d llIamnllB [,i- clugu hald!: Tunk IJrd~lIJ],iI BII1!;W'I dll!!. p.~t I 8, 30 dB CabUMan, milkt'l:lI!I Ihyu,inn Inanel iaJoilu EubIb .. Otl~:5.1Hd.a dill, t:a- ~ Olllllllll:'.

:.r.aJlH,tt;n y. • L blr i1ITIeJ.e'lI.lm J·i'Ju'I.'affk Y",le 1"1 ~I:tlof:nm_inde.n dola. I. prof --I' dakicr Ml,lfat Canka h.nil 'wl!nlanm bitdulIIlcdklteail",

Kj,j,fffil!.)I' B~al'll Kllnlll;:elk. V1l<lideaine

8'odu.,, Uflfi Yagyr~tUl~. ~u, Flil.k GiiJ~~ Orlnilill Akc:ien~. Nt- T~ ...fJk ZC!l,tinl:>glu_
KDnffts.m Be}'OSlu. Harke"'inden,:

giinii ~Pt"eII ~t]T.

l\-..ebuslarlmlZID

Konferanslarl
Ankalill,

2 (A.A.> ~ Tii&idrj p.1Zl1 itlkil t Yc d iinY4 .... Ii-

b'IJ~!!In mer:lilll ,mll[!!rt~ 'l!!nO;:U:ml!ni, reo j.gi B. VinloOe hlJlgiin mDc.iillc bir ~nu n liH1~" f'Ji tJ!lvd i eL1'mIi1hr. Bu pn.jeye L;:ore grev YiiI<liUkhil r~c lI1lil1i mi.ida.fa h~brnB

Ifalya Sefiril de Belgrattan G i'Hi
tb.il.ltf 1 in~IJel
1ilV

II ~ill'la.rI h .. k'lnoo ' Slrle"lk AmerlliI:!Ll'tm aldlp ledb.irlcrc 'be1ln..: tedbll'l!1" ittll1M; !!dUml, olm Inl Pa.ll1i1m,l"lkcfI
IttlftadTl'lm

l!ik.dru
I.n

d.~flif1erdir.

Amlr

I.D

r

~e ~~i1lernyr

k.M'tl hllrbc

N0

c",klcc1tm~gc
mcokt.edil'.

1)11 bli' Alti.me-

U OllLfllk kil.l'1~Ill.!'l'IlI.ktndm', :Bu hIIh~r un'llunly~t IUbuLt.;:, mll~tiU"'t ,'e hElIk
umtllldil.

F :l'IlIBlZ

tmi.jJC'lnal'il gOzci.ikMililm, ..f1h Arnirilil. II! f\,an lI!1IIl.11 miye.!li'llcicn de

liloik rna.1.::tad 1'1:'.

QilhfB.n biiHi.n f hrik

l'

Ut

hii-

v<t,uyd ,C"deci!k ;.r. Val:ll'oCt ~[n i!lLn dllrma Hlln. mtidafaa pr..:lgramll1.1 .It.::k!e)'!C Rgc- thgl Bak_ k,}n,da bi!' JUlia'!' <l.lma.k kilfi 8el~kumCil

G"

hueil l!'Ut rim: lI'Iani otrni!k iO;:ln I.Ilnce!Jnir. .Il VilllOn Pt~JI: 'kakkllul.a >g!!,In tJ.u ve mtim~lll~ iiyind...:: hili. tI.1t'! blll1lrDm(!1-rtCllfu:" l'oWcloillLkfL, Mkerlerl. Til miH¢(I. li'nu2"1: t ~j ler'c- 11&!uH ",,,,,rer I!!k til b'bib EJ r bl.l~un my" l",rdil r. ID.'IJ1da. buJunrln 01'111111;::;;;AlmaJ'l ""1'11.1. ~\I'V1LI1I" ~dilen., .klJnuni l~dbir~II,...D. Ed I!I"I 'U' ~gOl ... vy&1ia awiqi ill .~ ~.... :. ~:
IlUH[i

Kr h lPij.'I!!r·!I'I t.ahta eu,la u ebetile Londr3 ortodob rndl:'bir ~yin Y~JlnLm~hr, Turkirll: buyUk cLlj.j,i, 5oV'!r,£t 'bu· yiik i!.lC;i.&l, Pol.on;'il. NQ"'~, Hol'a.lld.a veBeL;;iRlue L:md,mdflilk: miim~lll!'T'i V<I! d~.j!l' bazl d~lo_

+

!ll.IkO.n1 klK:Jllbl'nI1UT. a.

mU" leil'

:l!.hklliko. 2 ~A,A.J - D. N. B: Ml'ltJIlklll ukerll!rl dOn tJg:lede1"l
;sol1r

*

lingiI~ere ve

'V fll-C'T'ur:d.JlJ

bulunan

!lmml:lu

A.lman

tl1llbLyl1!: mj)~LL)

FL!III10 Hal",.. ~tBj

Ba~kanlar
( Blli.JI Il in Iu.a J Ge~~n hllft.a~ be')'ananmdal'l.b~r~ V!lz.iy:r:{. diilohild.e 1110;; bir kIl.HF'.klrk omud<ll'1 YlI:ni biT' "(Ugo"la" !hij'k:U'M~Lil'lil'l lec5c ij!tli, ill: l&m!:lmile d.eih"mf~!ir_ nl:klll'~i1rll'
¢-

)f&1l ~ .. tl'Ol gemlSint

rnij1l !!Iere elmltmuhttern.fl

=

liIlrdir. 9'11ledtllrln

miil:'~C';:Il:lcrID lahip;tulno; 'tatb&Dil:l:1lelll m~cbur.i hlmnl:'t k.anunu.nl.ltt gre .... lrrl!! de tll:llmiHnd den ibi.ll~\ <lIlrluftunu v<! ""ilIi mii. dilflliJ. mr'lRliaindc !"uku.ll F:1!1~c'k a:nzanlD, ~t.e-r i vertlilll:'l' i:ltCI i't.;i[er 't..iIrllfm.dan all:'bl::t.iy<l:'t 'leril~in ~Yfli ml!!iw.1iyel.i isblzilm ettii~lli ..oylcm ilj.rir.

D'I!lgTlJ,!II, 2 ~A.A.)

-

AV!I&.III.I.Jlln-

filnll

.:Ill vazJyot

etmllll"t'dtr.

LLmll. 2: Ui..A.] - n. N B; 1}1 hl,ber nlan 'Yi.I~OaIlav rn3ttr~nc:jIlmJIIIt !Pl!ru IlmUlllI.mulan blTlnde ri, Inbll t. hlLTlclye na.m 5, li:dc:n'le Fctdl4l.ndJ Alman Colin!!1 KWTllll}' b • .o.nr Ccn~1'1l1 Slr d'l!mlrll liIulunan \'apurunun ]'T1Ur'l'tt!!b .. u vilipurlaJ'lnl John DHI·I .. rl}~!lI"\I}'"ya geldlkley.o.nmak. I'lm.hm yo:! YuglXfll1l1Ytld l Im~un- i\t~lem LJ1'1!rdlr. f'J'II!!!IIEiml clukla<rmd Bllgi;lli~, bl1t1lriri)1":

!J hlldlrJyor:

*

Awm
1;:~Il!JYY"

karo:aralli.

",dkili Genual SimQvi'i' in II'mrwcvtnisi:nden m~mn'LIlliyd1e k;)<ydl ma.l(ian etm~llr·.

Sa

hcrh.1dc.

YII-

n 1E1I1'OmatlRl'

t!(!Ittn~rdlr.

tu,dqr.

Vqgod.avy_~
2 t.A.A.l

B-l~
-

Sefi:ri

A\·t:.Llu

lIJn~1

Lima.,

2 ~A.A.I -

*'

Peru Umlllllnt.Lur,

Gr.rllI!!'I'al Simo,,'i~, bu rmrl'Y,r:vmi. ..inde. y,.l~n ~yial m hili' itibllf ediltneme:..ini bl!dird n cnra. In ilkUrn ~tin i n. biiti.in I:QTJI."ulari .. dOi!ltan ~ "iyn~t takip ont'if:i".1 !lOY'·

leblllru

ettirmi.$lcl'dlil'.

$eker YiQk Dirlrek

MO,teriyi Salmak

Itelllapllrda

Ma.caristan"

lstemi,

Tau.ala .. e"
1IAra.t':!:nrl~ ta.lIIiI»t.r:bIi.me!<l, b.lIZII'lI1.aIIJ'l Ilae 'lie 01"1.1. k. Tall:t&Iebc:l.crlnln ~J.a:rmm rtel!lIml!lllLrtI tcllp I!!tUrm;uJdl!dil'. rnl.tn~t ~1!lklJ:m:!aine ~kJ:n ,me.!L'ak

,DIs~plla

Ve Isvi~redeki 'Ticlori Alacaklarudl2:
AnkIlCIl,

t talya

N,apolyon

Ol~usunde
IBir Kum,ar
(Dill'!] 1 lIldilt!)

"iugDllla\')"ljilun B~rlin celirl J\ 1'1i:!rlr; Be~gr.adda 2 g'Iln !lat.p hmdbnl:~ 1.4: I'jIr,pomnll VeN.Udfl'l va.ziCesi bqmB.
SOJ'I'!'a

t !:Ufl.La~. ~tp~lillv Vl!lli'!l.I'lJil.~lliIIrlru. Duklllll'lml mUrc U~b..lr Wra!mi:lIl'r.1 YIlj{lIm!~til'. rciid .. fi. y~ !-oazlr DilnElogii ~vet d" 'blll",n",,... ll,!:' A1man KuaiR[L!!I, "! IA.A.)

ll!Tl'li"llr _ E.n:n·iy;:cW'I'Ii. I:t UtUIfI
r::trr.Jckte v<:' Yvr

Y [JI-

dUn

*

-

'Oi;

lav erdl.l.
hUlr

do-va-

UliJ!l'.n

NI~a

YC

Liilva, k.lII"VVdlel"in.in

Iilqllm

,glt1l'lJ,Ur_

A'Im.m Semi "miD: V,uifesi
Bqma
Bel'lln. :smrLmli~kl Ie:k I!Uulne 2 iA.A.J 'I'qfilll
\I

lJ.'lm,n; I;'l!InUli ILa b1r A.lm~ ,lIebl. Kl.I'l!Ilc.aa·m :I!ll Idtometre S'llTblnd~ Puc.,.to V.b~l() limllntnlln

~trelerini.
nOl

Ydpmaia

oJdukla-,

Ve~oel E.line c bloIhlnafl. ~~['j ~all-. ruT bskb. t dim yapldlltl ibLk' Cbidpllrr. uzlI:ri"e, pnlllI ,1.ilr.lihnd"iQ! YUoIoJ .. n- mekhlp ya.1II : ;nJ.ttu. Bc,y~t. K..cm.lpafl,d:a. 5clim-

,2 (A.A,)

-

Tic..nrct Vc-

Diinmcili
SLdani;
:!ldll':lrulll '>'I! m«;m,·
-

dUn Ilk)'1.-

3li;il-'leme'ktc.diT. Jngliliz hiik~
ffi do~tlllll~

kAl"UII'd;m

teblli!!; edl1ml,Ur:

1 - Muu~tal1l. UnlIyu. ""c 1n1or;. r-oo.cl'ii th:aI-1 llI;u.QlikJlUm'lm'n te.~ll
&1..el4l'l lllllJ u j'l1'U'!1 Or' J.I'I qat'l~II ,. ll.:t1Ir :ou.. 1Iet' IiI.h 1Llndle J.!It.en elll mlllQllIlJlltJ 10 m~lyll!'> bLi .lllcmlfko::'tI~rdlD

=*=
dieh·

13<e1gT'Mt:!aki

II. 1m IlJ'l.

,run mUrl:Lteb UBln kllnll~lJr. Nc",)'",,1c, ~ lJ...A.1

larafm~

m~le

.. fltni hiikiimLinu.:cb~Llu

m.1!1'I blLdLriWIjl:11'I1!I gbril!, hIl'klilml:\ fI:"'~l!.'" mll.nlYW!'bdlulNl. Sii! I1likllll K .. k.8lk€l, 1Lm.:IIt.II:l.m\(I.,R b'Uh,lTIafl 12 ~~l ~llii<fI 0 s.a~taTllIl bir ~nd;:o~. G: IttiJ<{ e Il.fUn IIku Dle,ut'!.lnljJ g.o:IL(!fpajIG. ~"Ok8i(ll'Id.BJ oNJ;an H:Wm.'il:l Iw:;lufnl UPUl 1ID'IL1'I1I.1!I11!r ha.kmo k' 0:1l1.li' UtIly-.n .'ICIAlaJI.n \·.pUIi"llllUl'I :l;iiliiv~l'di. B,ir !Iii,n I!vvd J.:u.d.rlii!tli mc'kl.Gdlt. Q-tgat. y §ehz..adch~dili. 161 nu. biJdIClII.iI. ka.tl OlOl-l'llk c~a1 hllldlmier n~4n W~hlO.lI:II dI~:r.\ nlurII.'dl!. TIIrkOl1lrol, BJtmiil II.Lmm ' 1111~i:MI'eol»li'!j' NapoIYIiIIJ'ij'un ~m.iind~ iki kal ohm B'4:lflln mll.hl'IIh'linde 'Vue-Ill" lLl1· Ur. muall ba.S.b.1 'Gani d" • in'l· LnOlk cdll~l::t!:tir. Idye Cllrnhulydl Mfrt.tll"l. Bli I1JkfL!llImpilH torl r. kr 11", • lEiI'm!: • ,~e kOml!Unln AlmanYllyn lJruvlJr.8itJ:< Fen FAkWtctll talc~ f~vJ.t!Uildc blr Mek!l IklL s.oJ1U,Iy<':UI mah!mcl'i nil. gif.!er ~I!T' .!.&i:m iIll:mak LSl'la ,",'I!)'I!. bioi ba.nl'lll.nDl ,ubl'lnim: lUImill~dr:rin~ k.. I ohm v zife!ni~ It'IlIrU.Ji1L! g6ndudltLn4! Iinlr hl(:blJ' bJlglluln1 ..,Uu- d!nl'l~l,ri I t~e r:i~ GIUlJ kr:ndi.:!linodll:: er belel'lnll'l IJIIIDwm VI!! Ln.all kil n. koll!yla.~ tIntIIIC"-ZUU bll.h&olan f",ym mU!!Jldi!fl! fli. VI!.i(,ar "'<! "'r::II:f1cTini bin!lcnbin; mlllQmo't. mt1/('ul lIIe,i:lt!l.lr. m&k I~ln bPI ialnftaIude. B'l.aj ~I'bvlllrtmad1!PnI l16ylwrr:t' m~tern.IIIlIl l-.ln bll. II.. mll!mle.klltten her flit!!. l«m't.r4l e1dueunu 'l.i&!Tllt e L· kM:rrla~Jlilr_ Bir yangm Y~r:inll: ve; tajlua r"wlI b.aN:n.dan M'iomJttIT. BllllUR mC!ll!!f'l klLnrla~IlJlm, bil"I!I'Inl! nlt mallbma.,lt: 1I.)"r1 'DIrer \ lYeni TUM v.alH; m Iil.tool.rl~l'. d~neill Pl'U'l'YI.'IQ hLi.:rriyd VI: i1f!~1JIil1llnnii nlllJhl'. r Ikl~lld. ':l U.A I - AvallL; ilz~rlne poliS!!: my.I"~C!! ed.en ~ Yil.Zmk !luretlyle 'i'cnncl~rL (iU&y1l Quln'ClBn blld[tHdj~11"Ie g<'Jrf. lid I!I. b 1I00kleri tI.l.U\l. U"'lve~Lte t.aletll!loU:'indl.'1I u- blldlrllil': Krld Lru-lIlmd:lln .fI~rki~Ii!l\ blr RambW1! HOCm~t ~"uiyo!:ti. a.l"lliI.~~ z brta ~ Aml!T'lcan hllt.tmIn 11:20 Ari[i;.: bldnQIln. ':'OIH" Nilpo!· c f'tIln'llU'i'i e III!! Twll!!. .... LLlt;in.: Vlflllllk ~ ke-rlik iilu.:llcrJ.ne ,fIl!lvllm e~emi1i'I!JI,di.lkki.nda yaptl:gl lI'I!iBJ~lTma ndt.ol tl!lti!un malClimllt oIIURlli.!'<:Ilf; !.tInl!.!'k CI':rtIO ml!mur'illll" }'C n'u" ra lila yoilolll'U 3-1111 ~p.~','1l.- HnrnlllllrJJ.d. ~ol'fI\'a 'll'aJl!lglne Kl"iJtLo;; purE!! rl"!!Cei ~lepll'll', I'IlUretlllbal .... t'I!I~n mazcrctieriil'li ~:<!'pa.t MenlN CI:!ttmll! ~U kilo tdte'r b~lmu.t' 1.... ll' Il.) J1rr-M",,~n ml.lt~veml 1l~llcIlKl ~U-u'" rlJ.'k O'llTU!l'(mp <;:i1II~llil If.on ku- BoJldnr VI Vln!iHI,!1I \·!.HI~tlneo SliDy.n- I'a.imdsn I!.tl'!:!1 voi!'r'llrnli'UL ruf. ~c nl,::r mW!l~lI!rc odilm~. 11;ln lela.tl d@!ralul lho;!iS cIIIIUni,lli. 111.1", mi!f ~rttiLcJi brrr:r hilrr:r kn.ybo1:au ~hlnl] cr b;m Un LVIi.Jl U t.aJ Lm t.&r l.u..;h! }'3.1n.Ja mm!lll!f'. no,," lot; N:llilol:ur lll·rln !:'Ii ILmltLt:rt'l,Ir. :s-y. "'II p1li'1I, 1:011' i!lmlit!;ir h.w:[l 2.l:hl"~ tarlht, IltfCldl ,,-dLltn du; rr.lifwl \tco kudrr:rin heYeGa.nL· bul'U kumanlllanIH!t'l bJr progTl.m. ha- rnllIm (:lnSi, V: 11J:Q;&1ay Bi.i:t:ijesi m~abt.ln n.e'~rl!tindll il:Limll.k ikZue na dll}'am~ n hir o.!.dam_lII. bir ml.all'l,akW[I'. J - Mal V"" 1iLM:l1Ill'1 }tn...,gl bankn BB!grad, 2 I A.A.I A"'1l11L ajllJn- . bll' ll_nlll glUl'l~1 vmedUle.k ~ilJ1ltn k1Jorm Hl ill.h!JlISt YI::lJ.loi: IlkYlIlI.rla IiotTcotmm okuHs· \I rtruJlyll! ta.h.sllll gtindt'nltl It', l!blltllriyar ; rnl,UI', ni Avru,p eizllml bi, :K:r~p 'Ribi rm~ blr hnttallk d'nll!i11'ml! t.aUU " - J,ful bil'f!·11 bu ml!m!ilC'kette 'blr 29 mllrt kL ka.ftln!l! l<;UmBl11dn ].{elWlko, 2 (A.A , - :f>'lllll\ll'l'"deVdilglJl:h. ~rtgjjltJr: kumar pDrLitini ba.;lamIftlr'. TIIdli.S!\t:, '1 nl.!an "llz.ar- ba.'llkllc)'1Il..ya.'L.tnmU-\I L!~ bll:n.kanm od•• lhltik.£innet t.&raImdlm ~'Ip reLlen 1I'tler1T1C! 'It aiup T.nompleo·t!a bU~I1' kazillldl ... D-i1n de g~ y;au:nden it.!!IIi B.III.bellmdan lU'bLren telU"H IJ)~ SM.al tll!i:hlll bu m"lnl~kl!'lIn kllbIU ... > .11 mll)'iU' 115 mLl¥on ,ui1IU. nan lI1uhtoc-lIII" 'I' purl linn rn~l.r<;ttl!b ..~"bYlm hir !c:a.vga .!i1!l'[lu.ndiL hid· 1'I}''lll: km. r'R.E' n'llU: il'R~it11!1 y .. llll'l1m.~ 'TilJl'. mllyW' 00 mil0 t~"k~~ I:dllml=l<~,r. Na~CllyolIi hll lilltcllLrrlcli I!ulmi- tlkhl'. Bu pU[Ionll'l ddlcn.en bit adam bllliii.imi ~e)'.;IIm~ dm'le~ln L'ktmomlk mIlI:3:!lMl!h:_ kJ)'1!! C~mhurlyct Ml:!rkl!z S ~nkuJIl y..:n IhtiT ~a'l'l yU.ti.i.n.d.cn Fr.til'i:!l!l.kincr:: inctr~illi: b;-itn4&11 YiIHlbaJ'l'ULm~Jnbn IIlIluTl Illlnmll.!:II£l. rLnc "6 I) mll)'llr :;:.5 !TIlIYOrl1Ji lr!llU'I MU5AVVA,'NIN DU~MES~ y-d 'l/e ~m.~nmlr' A'I'ruplI!lna ~Iilik nl.. ~h:r. m Ili, _ .A.ll!.il:a~ ,Imlil!y,., li:ndar nL..I!J'l HER AN BEKIlfi.Nh'OR fl::l€..'ht .. ~kJiT'di. F'akir,L g!:IC'~~k mlUll'!!nll.n. hitreIlTlElI:a,~UIt. r.tllJGm KaT a kD;),d ~ KePi!! fend i: !HJkalahl!ll ~ILml!d~fl, "IdUIl! u~ 11u bLlt ..!!, ]. n'!!IlInWm [K&hh..::',:;: ~A,,~\,l - 1nlJJI.IK$I"'l A'iII~CiJk nuHIi::re blnJu~iL ,,=n k~H~I!In.~ mi. :iiLnd", otllran Mchmd Na.cJ 7 - Ihl'll~ ,rd~lm1t 1f;I1a.nfI'IlLl IllA· f:l!'l ......steil. v«kit huhr"'n 'l'!l.l'tlllri Jl I< f'iunuL"\·...t'l~ kM.nLr dc>l~uz l'ulk- Mliclll1I1. l:Ju lI!qorn yupulrJ bey ..mltmind c.k i lou ad un 'hi ir z.&ma'llda 1'1Tah 1 ,ubell!fi.nin ihtiy (;1 kl)f~ Kadlllr mCl'tl ~I!k' t gt.ImrDkllYln!l gC'lt.IJ.o "'I.IIl&O/'Vtl,·nm dutm~Ln 1111h~ 11111.i~ind~ ~i"ril;::n ha.rg dlWlJ .. rll fe- llli'. heri metre 'Ie kaVila. rdl:'rlrr.mit. fllam~fhiHIl IiiBZ.!!lrl dMate alan ml, olup dill. ~UmrQkLlm ..ddltrucY'liIlf1i1s1avy.d~ Galen ltalyULlo k.lkl\. ~kII:IlJJl"kt", oldutyn1J bUdlrn hit <:imi:: hiE1l'leUioi. gDl'muiDiin bu k..D. .• laRid hiriom, en B lediyt'l'ah5il mudtidligii, rnn- m<!!kte LHeImnun l'!!"b",1rI1. Tny;Qh!"de ml,Llr. dir, Na]?Cllyon' un ),l!-lyU;t;unde har.n~di nmnd.a 1ehmet Naci 1,1- cud.. Ui.veten Ere WOy VI!: Bel'~ Sll'lrllot; cdllml, OllU'l rna] aJI,Tl'L t~, ~ (A.A.., - aSter.TlI: CENERAL SIKORSKI pr:ydill !!;II n golllr::l",ri. ~n1J1I .on· o:;ak a m~lfa::!!i H'I.ll'iyeyi YriTi!La- li1:.b~·l I'IIc'liiytleTindll: de bi't'tr J1U- k~!!, mtftU~k,te vlIIlll olmam" llwl Yugr;o I ''l' d n g..,len bil" ~ok !hl. KANADA l'A. GlT11 cr..'k kcndi 'k.eyfi idl'\ milYOliltare Ml,tl'l'. b~ D~llm!il.~III'I.Iv~ diieJ yedi nahin~r{."11~ bllh,ll,ulujtun dilJr verllm!!J!ll Y"'''~ r vc bLlh_. kad'lnll1rll ~i)~ lAnrlNl.:1: I A...;\_l 1".;.1 IIIYIl 1M,maaum I'nlMlnln eanilc '!,'C nhi!lilc Yarlilh ~~a"..i !iIIl1ma allium. ~Il:r:il! dl:!pII:ydel'P'q' hi'l'cl' lfY\n: mUmk!l.n oL"n. rilii.lo,mlit_ .:ukHn dill'! Trll!:r.hly(J rllln·d~ll!!1'dlr. kumll.rulllnt CM1~r{jJ SU{enlkL'nln KI! oyn,ltdlgl kW11.... Qlyltlnlllnu t aYTli~,:: 8i,111jlu )'l!lkala.1lfI'l ",tw. lhda~m8, ~h"j~UlDl lijzqmll1 b) tmil-'l::lI.~1.ruI ~ .. yrl lIul'\~tlc to,Fiumll Va'lwnm, EmirnILII'I~:!.l nLl(lflya mm· SR.ItI't cUI!:l I!abtr verlLtcokrld;' ,o::tme'lt IlIi:''iI'ea.mc di.i'~)'ii)rll!,r r.@~ VI! bl.l I\.iJNl'llu al;d:kq_d!l.r. halA!l.!I (!tmlf collin iile.caidlllrin mLkIl'iumo:l, :2 (A-lid _ Sl>t:;hud: rn~ktlldl!', GoCrt~if.IlJSlkQI"!I.MI 'Klm .... • d.. "''1:' JUI4'm.u-m ol;i.ilunu bi.iyUl~ bu11!.fE! 1:!Illd Lm'I i'jllir, t.ru'f. mob IV,!:'H \'~ lsuR.L1 lodHJTl'!!IIII'l Villi tl!ll'".ti!fLlu:lLm lI~r!llldIL~n 'blJ' 1." dn.n AmNlloIlI.'YlI. ':;Ol'l;I!t:t'kV01' D. Roo. yute: "yni l{QH n:llln ~~m!:'k: VII! oln'lIJ!lJ a'l!'ool!l'lerJ hllkllll1dlL .mli~Omnt. 1tI11"111lome Jill umllltd v~ nUBU!e mU~ :>eoVtH'I,e roU"~m ,UrtLtml!ll'1" /1' !'I'll· iI.)'n.i llkl~d!tl! V1.\Fml:lk i!l~llilildmJ K.B Tll pmBir YiIJII1.,.1 , dUn CI,pak PETROL :;;'RKE.l1 (!~ "[!olen;!,, "lIh..,an m~mllrllU'ln 1'Iu.- cl.ktlr. go lcri,yorlu.y. 1'-''kte feci bir ku!!)"OiL eelb~iyel

NapDL.,on.\m ilk bi.1,rUk E.3lallol, Hit zih. ilk h'!zlmeti 1;.11 k"''fiJlLill~
_~,iMliULbJr!!

le1l11...,11I

d5rundllri

Al.nn

IUl

YI.I'

*

naliTuiedir
M>C'ksll!o'-

B. Bu1}t!T' ....... lr!id:

••

VUirQ1;lav

9il~

ki;ki;indllfn

"Tckili 9~ Stondinm.vi~'Ln

,,'.aziY~H

nm

*

*

hllk~nd .. matilmEl,l meycn bir mrbl.ll1la !;;ev.ben demO . \oi. c:- 15 lmiJ,rtta, Ik Ylq:o,sli11Y hU~Urnl!ti. B. 5lO)-MI,ffiovi,,'i YuI ,lhVj.'ad.a.n lIdydmek .au'ye1in· dr old. gov ve Ingiliz L.iildhne'ti.11 ill kend in i be rfwt.1I1ri ~ngi 1~ riU~md~ ilr.im1e(; de. iinre kabul ~dteeim.i I!:y!i!c!iiini bildin:~otk ill'l!:fli:z hiilWnc:lmc miArlilI. !;'lIlB1t. dDiitlir~ Il\giliz Irrii:ldlml!t~ y 1dg'!.1II!!ilon> I:a.Uk(umetin in .u2:llii:l.l'l1l1 }"erilU! :gc:tinrn:ic huu o.l.:ltuiiu (:1:.,'MI."I ",eTmi:;:lm. 'B. Stcyadinovic;.

ib,~

,,:a

«l!:-

etre,.sIJd 119akla
- 'ada

*

,kI!.

h ll:b Il"!f'ilizl,uln ~Iwd~ v'!: In. gili1: ar,u:li!il!tde mevku.F bu:lulldu rul OIIMlf .•

Ylen; Ta'h'sil Sub~leri

Turk - So,vyet Deklirasyonu
IIfhl'l':.t"I' bill'

i._,

UJ\lllfI ~ [~ddfJ) .. ), I.b; 'twtkdLrlm'lr

TIkkt.fCRW il'Oa,~tli!r IBlrolI'll hiikOmt!tlnrn him .... omprl!!ltl!'n!rJon. UIUI; ,,~ bttuu,fh tilll,lI i:Q. ntoblIHi'RJ, Ilakkm!l. So,.." 'Uo Bit'll. kinIn temln t:.rn:1 muhfl:""1 11011 Tnrk
1'1011

bru::JI Manmnll

" s..~"3'1! t ,13f'1';rl ~ ycn.onDD [lliu.mll fl"0 ".till!!" rtmL,lkr:

dl'lm ihrnm'l
Him

Iui.mU'll I lu&brln 101 Il1,G'IiUz. - 'i'1ml!; ,i.ElI...,lhkh ~iacrdl.ID. moahOClr:!'!! oj [II pmiok.olu 'ffi[[;['l, 1oi11:"!! 'lII'Llrk~nln ILId.kll t.M.hhUh In, s..\~i!r IIHrilltl 11f1bll' ~1' I trll !tUUM glrm~lnU 'Inl~t
OCl'it; Illr 1'pi!l' lee tL bUllulUII8~ 'il'li... I1"'~'1 Irb I' ,i'lr:mu. k I)~ ~nv. i't lick! ru."yl'l I'! ~ iI,.. 1:.0'If' h Ii' IIiUmal. dlLh.

Y

venn'

AbEll Koytll'lJilinn,lmlum jfife!V i.mi dQ. ~:tZ1 oS niye il.k iQeC~gi 'hi.. IIII' di! layunle Yiipagl .alKIL rt Imklm .fanl Ir'lda maxda. doran ~uzru~ nll!'lta.kll~nile mLlL bcnYIfl! ba hI.'h'LI1l1l it;r:l'dt. :zdrtirlel'U1li;tIl'. San r- ml.1 r.:irr, SUl'I'Iubank lar.afmcl-n y.:. Hudld hilJlhlllJ.~e kalld'm'lrru_,.. gan.d'I!~lte., I!kspl:T'i.er gihl h1HU!3i U da ofll.d3J k1J'l'fanL.li.mJ~.l''''' .01- fl!lbdlui .'1; iM .. I~lhEiIl'l~I.er dah.i YiI'miifllUT. Cr::..rdi I'!TlDDl'CIl.e ed'Hi 1!l"'~1 mubIlY!l.a~1 i<;'Ln ,Ul'801'jll"lllJnJar Adllye .r:Idkloru Ermer K.a.1'''n Sa· filJ;lm .. I.; ve ,kalilele-ri t~'t:UI dmek Jrliyenin def-ninc mfua.!i.de 'II:'tmi.,· Li~u~ ~erl~nlli 'lurlmn rnmLalir. J.::.a !anna, Qlc.nd nrn i.,lerd i:I'. K
gttmi!.n

ir. rJ'l'Umrhik.k

Eksperleri Alaca'k

MIlII

Anhorn. 2 (H=u.i) ~ Pctmt
irkll:li miim~illl:fi,

MtlMEsSUERI
l~iiI!!

Bugtill
t:II'!Yl

kiill~til~ ICT_ Bioi
nin

i9m b'l.IrilYoll1 gddipdrol
cttl"Y;;J.n

Ticar .. t

Ve.

AvrupildOl OY'!'1tllnan EDuI",1"It s~iri'l'3~k i"lmll!l

]11V~

III1aL

bl,. mLht

t1'..

Ill.mo.dnn

FI ...i'ii~ Emll'.

dtn !lyrihnBIIIIM meI1odllml,u...

~ckorl ..r

'd'ei~

k .lifhlc;
'lI'n.lnj

'gor~d~l,

~ II::Tid-

yon

Ojl1JlftURUn,

N..,p'l1KiJriiirbi.:z,

niIJiic:de i!I z"l'lhiicfl"r v8Jka51 ILImLf Dlnl'!. mCUil'lU VlU!lttllll.l',ll'\ hwrull! bl!'

P,ap,a, Matsuoka'YI
Kabul Etti

biU1:/:lmi etra£lnd!'l

mcckt-iir.

,ELL'E~1NDE PAMUK Ankau,

BULUNDURANLAR
,l
(lHu:ruei) -

Hii·

't,e Na:pol). fl'II'ufl -f01.iI'Cln mll.!J;llndil hrI dim ,t.ll'!ll!'1t hudutl n liICIIlB. :l: ~ l\,A,) - I"CLpn. Su abllih mU\T""Ha~(ycLi i.izo!!:ril1ll1! IlGml1rl du- 11·,rldnc "Ikf'tlll!lr dlL "1!:n~UII!II.,Ur. .]Iapon ItIIrlcLYII: rtllur"1 'Ill. ,\lnbruolti!.yulntn I 'IoI'e b,irdenmrl!! Gen.~'111 TlIII'I!I.S.r.yrnd i MUHkcrlller YI kllbul etml~l1r, D_ 1I1~lIl\loklII mUolmuilc 1815 tcki Va.tccio my'Ritti tu.kibc I'L P!ltmnl11 m U.i~~rl ~ 1I1'dlnnJ Il1'L"I:Ilu:l!i IIIr.1111Dnd4 22 ~1!!n.1:I :!!IImo!l'l Z~iIlb. ~ h\,A,~ D_N. B; Mlr.t.:lJnOIl·Y~ zl)'nJ",'l ~bnll \'0 bu ;::1g~mi,~ir.

1793

'"hd~

,n"

dlll'J.

Ji!:t\'I,Im •• P. m-Iu:eme

B. l'ligtll.'l', dlker \' '000 do:.

tNilr. ~~r !'!unlc fro. Dlrllt(nllli

:'l(iVYf!1 r

Her' .(;iJn --'.

-----:-

'YI!IIC lf1'11 mUletlnl1il ~!'"nl blr m • H.uglin liIahr rnClll YU~Qlllav willi olddtN muhllkklf.k'l.Tl'Yue-iali' i .jllnlll: BID ~E1."ar Adlon;;}. Seyhan, l.t- mdldl. ZIlI~bllilk ,.."Iine !{.i;)galieu 11 lokI bu maziy~ \'I! tc:br"~ I!!dllmlYI! IlQ,lVJll\ mll'tbuDtl "lIkl YUgn'.E1D"· mir YI! 1<;~ll nlS.y.r:t vr: lr~zilIDt'llo:' ipl!!r rlml~ '1,11: nlilwerill t~d.idli b!Lf\'~I(UI Tlwvetkflvl .. llil: I:lIkl hll'l'!' lAyll!:t'l?". T ...'I:!!'Ur t.:lgmrt Il'l!Ind'!lr~nnl" Il.n1lW1 ehri d!il!iI b'l.liunmalull.kllw'llImd.1!I kor:lmJl'lk ....0:: Yilm k li..- ely!! nltl"m lB. }.tlUko'l'lo;·ln ' (linn!;" f'Q~·k.lIll!d~ D[r IIl'Y CllI'glliDLr, mlll!llnln nit m"k"iI![lt~ bl!' h;;a.mr.z. ,\'IIi!',!'!'n, h~D ll'!!Ir d~ Id~ I'I'IIID'III<I).l . I!UI'ULUfU halr.)',JI.'km-d ,d,J:r. 'Z;tn E':dTllliyeCi!jiil1c d..ir bi.i.lihl'l bI!I(lI'lt b'J r ~tbr I k. t~~~LI n J;;'Qra- knll,j,ll ml'("~i'll1Il 1"1t:nlar hILZ·ITIG.m!'Lk: Yu l'\Ol'llat!J.tlfI G1d(!C'e.klc:rlnl. yllll.lYCr. iiaYl!t - 0twl.rw, bll1 I'IlJl IIJI~ha. ll.'IliIIClIm!l n[J:. KlmLn I<G kC'l'll11 I l!I!1I HiilO,met. I:m pillimld'klarlr.l .I-iLi· o:!iiin:YlIYo hi:r (j,rn"k iihlcrmi,tir. [bl~'iLn n'A,~incul!.tmll gil'!'.:! Ikl Y'II1:(Ii&- d,,?llmNl'llpl:' S!:oVjl,-,UllrBlrlll!'~ ~l!Ira.- b ~1111: hUk.Ol11I!U L"ln tJugIDI rnUItI!lBhl!:.lI .. 1U'IIJr.k!mlli [1l d~ b[I.'IImI~rm'ln hlnnef L[[de "Iall~Il"IJ'k"Dml. yft<;Mn ,FilZlliulLn'l bi!' .I'!Y Zl.IrFllldll 'L'1(!)'1Il klrn~()nlll ldln ti.L",gltdH' ve 'In'1oll(!ll![! dill .:;Il.ylUl'I~ LI1\1B'[,lll:'f:lU"JI'I d., dabll 1Io11ll;!lID1:>1I 'flndlilin ul'\ululn1v, Oyle gOlri.iiUyor yeni IftUltryadlaJ ('0 r;1!}'1111 'rtIJ!lItt'fi; ]'to ~l>tOOlflnl blilmIYI!J'I ~!l! ne Il'ltHl11tl 1'1 I Peot-i,1'I paTI!. ~JII!! 11-8111101 1lI\l!r::llidlr, t1lltlrm" ~fllml'nH~' oI11'ml!lUlr. U~!l:Un rnll .... 2:~LLI Ill! hlllllr_ old\ltum "lH DUgUil !!.1U']l .'0 ~uk" Pam"" 1'I!;:;meluc: !o1,[lurll'!,n m<!:f1J oyi..lI'lU'Ii1!.n1 SOfiil Dol, tllllll.lY"J]( tllrbilnll1 hlzmet'l,llol" ~...h,mf!kilTr_ J\'lltdlJ lOW ~)11I blr he~l!.:-neJ'1 hnJo;')t;m~!! b~[' I«IltJ'lo: ~'ccVUCO,SLAVYA y t\ NOTA Tek~ip mi, Tcbi'ik mii1 truc.,t P8bri~alnru v~ 1II;,ir iml'llii.["'..L'lkcIUn _klll!'lrn. milk "IYl!tlntic llot1'lIlm" Lordi Lol· • VIER~LMEML$ MMkO'o'JI. 2 ~.l\ Ii;, 1 Ri:'lIml parLa.n~le1" bi':YIiIi'iMm~ v~rdiklC:[1 lIJan'rfl !IOn 'Ilulku bJI"' wynz ki p (i'-A. II elin t-a.dilfCfII lliruilljbm ~rliE[fnilirn iI ,mItdlitme geire 1m '" Ullin G"4utr:ai ~lllil I";ravd.fll'dll.blr Berlin • .2 (,J;; ...'.) Bu.gtin ' iMoskoVd sefe·r~ ~nll'lI il}lcr}nr d~;;,ram, ede-c:ekll!lI"- polyolnun Jl!kllmll! n"'~re,lmml,tI. £Iun"n "ibJ muknll(! n"",l'lidan tllnlnml, mll'l:i rr!rY :'1.~ l1Iahfillerde bildiTtldiiine mlz 110 IlIkdltln b.llmjyf'1l e lie I troll.nt IlIi'iIllltllml)'Dll blr Nina'Verine YSl'lIli Napolyan ~C;'il'lll IIIII'd n Z ~~'11lkl. Sovy.:.t!1L!1" Blrilli Uild H Il!f;JKS'il' nutkllnu (I Iklne rei YU'gc~ VYn hi.iklHne'l"i".. PUll IIILni j't1I1101t. illm Il,. 500 kilod rn..IIZ ,Jull1I'Iuk _ 1000 Balkal"llar sefari geoljecektilr, IUlkomellnlli )o'en I YU!;lI.!Il.n..., hUkrii .. ...I' t.1I1;:p ~dl::n hi~ 'biJ nota II' ril- IILr be}',,: lo;li;il.p ulllJ;;J.k J1c.r"Uhmek plll'luk kOZiio l Oll!illllilr blllll dahil N prJI' h~,cc.m._ Zo,,,'uJil !Joe fII.(Z] nj~'e t.mrl L')'I rn. m.·t!Il" tnr h:lgT If ~i:I]'jd!f:T"'E'ek. 'lob.

Oli Sat,,.'

I

idi.m eL, yiLl'm Ke "rdil'l !yon l.!a rll. HIII'~L .. kiJ.;i.i.... z..J.bitl~ edll!l'I. g~n'i' 'I'ik. dirrdle fl!.rla p.[!IlI'j\lik 'b'YI!.I,n!!l1'! aJiii.;!l B. HttJcrm 19 I gl I!flill n.Ii.:li 'ffie.eadarJ, )'~i rUn z,IIrhndi!!j klDr p.!!trIMil'l~ kLl'nna ·1e 19-4 I ",Il:nc::.i bl!Yl!I.nnam.~ i1c p j'nllk mildilillan_ lIIral!lmd;I d. lam 22 :>i!:lIIIc:!:!!ImlllJ1 III hlik'iimdc bi'dlrmei~ d .... VIII 1,;:11r_ d

(tlK.

R'uipt~r

ki Buyu<k.

,1~.k1lh'IL"ylJnunl.ln r;jfk ~ hi (lnuillnlYJ!t, otl'l !J,itu lia~].ln!lm.IL"fI . mcbu'Iij 1'1:. shin '''till 11 mu,h.· Ir.rli 'butund~jl:1l1'l~ bl]dlt:J:'i,r~tlr.

Tun

dUn alqam bulmlllftiJr.

!llIr.o.:,TlldlJlL mt.lu511:nll(!r ill at 19/.lO d'1L nihlL)'et

yard

lade (lUUlmu;hU';
I kit

E.1ki N...nl....
!'torn
Ill,

YumorPskna

!:d~I!\Lir,

2' l .,\.), -

Siiriiml'm'

rflil Dtt1!lnl tillkzilll fltm.O\t~ fU:olo.rl 111vI:I cylcme~Le;:Dr,

on

FrlllftalZ

I

Ing ilfer,en

in

Hedefleri

ki

perde!line y.,km!2. Eski Na-

NaF'olyciinI

am.

go.

!;".

deiikllf.

A h!rjlill!'lEmin Y ALMA.N

VATAN
----_ ~ _

--~ _
•...

., 110.
I • ," '.

p

.-

"'.
,

I,..,
it


_
.'

_",a.-,.

_:

, ."

.",

~.-

:_ -.*,..',

/~

~

1r .... ""-

.

-".,'

'.

.

.

I

........

J .."

-"

"l.' 'I,,'
-

-..

.
'

-

.

.~'t.l;'

..
I •

I

...,.101'111"l't~~ 1Sh' ItU'ilU:l/ mL.n~bL 2 f'runllY<l -, Twu.I!Oku c •• n . I'h.I:1J t edllt..! :II - blrn - Nldll ,.
n

Kut.1II Yu!ill: Mm e.tJad •
BLr k!ll';1 oI<l1Dd ni:!I:rl lIIu::nldllrLn .. nr-tmul I.Izubu: M!I.Il('f]I', K fLAI, 'r!'lkll~lk "I! Pl!'ndl,e :!I'll Lltn g,.lml· I!i ~ I!' n 1'!1f\, \'i!I "v~l!r ,lrndhJl!n Id· I rd
Ir;

S \,

1-

B~r

uZV'!iiInUJ,

-

lid !uHmh

r;

fa;)'d II llolr b.'ki!'k 6 _ Bl!rG'lr OtH", - L!lll~.

"tl: kl plcr • B;\l!'lolI. •A) g~un,;:c y,

I
Sll!l'lUli 001 r P .UI DhlllL' y j!om. l!l\'i~ra

,UQ

II
I.t!B
U::,20

1
!'iI"

Be~

Tmip ''IN'Iiil

Vlj-iinicii

CeWIt
~I!

bor-._mb.,
'm£k~an

8 20~ODD 160000 10 2.000 90 '1.008 120 50 ~ 50 2al 3DDI 11.

t.iltu1

Ba.t-

8 5.000

S-

Kur'lLru

frulldlllll,

~,2'2 21l.{I8 0, ~ 12,-89'

I.. bill' pac~1II - Urgan. • Soounil 1 Z. ,::aHoc(' en aptal hll}">'11.0flo Kll ~L lod C 1I1ill' ~Ir UJJ{I _ UtI de! p r]a}I; 10 'r I takvrrn - Sullil A'I"lIl; H;I • Tn.blllk'l ljukarl1!1.,fj S1.l)o"!Th muNiitlI 111 'lIlqhur

IL

i

.... 'I(r'" FL'I.:. Dnliunl

40 .. 00 0 20 .. 00 0 90.000

~t'_n,:

bl:r k.'1I1I1 - C~·~ :! - H,II,llt - !!ilI !:I(~ [l - KcmBtl!! ~I"m,·~ • air mot\' I-

VEtl~
'i -

_ t;;-.r"H'
Blr
nclllll

I

~YDILund..o. AInl\!amlI k...,l.IlDi.! Bun. Mlkak 1<10. I. y~L .. ~I.I. '~J_IT yll IlbGril.hl""",di! I:iLIlka ~ 1&yILk oliln&lf: IIuft f,~r.ll !I'll ~n ;rI!nll!rI BIR L.lR_\ ll. ~ tl~ ldl"H lam t.lllhUH y-apatm k It-i!.B.

::u ,01711
Ii!"Orl'LI I!iaJmm :10,&2711

3.1 iZ.o

n 'Tdl r

m,d L. 11.,

IU'I'LI

-

F'lrtln,1

- Edllt

8 Sl-IjlDll ~ Kudrillt
II

1933 TUrk borcu l~IS
l:!ilfkl'l!Izl

lD DO
21. BII :2~ 00 2!l,30 19 315 61. 00

60000
,B42
'Teelli

30'00

300

1

,

10

I

4

T d.t (I YUI lue.
let.

et • s y - 1>. Ilh Un" rJ" bli pU
ir
V' ~

1-

dnhtlt

I Ukh I - Inc rna S - ALLl
-

hlllBl

1D38 I1uamlYII!Il \,.l4:ilL lal'lllmdiln Ycnlk _
L

n - Su.

~e'I",.,,1 10 [(.yan ,'1 SIlIO bOyur 11 BJ.. - H.:rk.J5.l1'l haklunl

Zlyw. v I(O!!·t;>
I

11336lkrllJ'llly~ 19:1-t
Sn'WI -

Er Erzururn

..nl

6482B

miikaf .. tJ

30.000 30.000 15~OOO 30.. 00 0 240000 34.520

6'0.000

149.520
TIUlIII Siler

lre

IIh)'blnl!'

Ilhm

kll.hrllmam

vezrnek. E'{\'ELKr
, ldJl.n B['L.I.·\C','ON'L''q
'>;'Ieu; 1

DJU.L:I
- -"'Ii

-

Amert'kll

e dd I~L'I e5ld ~ Ni). Lu ~.~ i'LmllD1832 HIi:r;Inll Tnilvllh!rl kull1n taJu;lrnl VI:! (llmll.dl~1 lIurdti!l lFl3t IU)'1Junul'l l6l!lLI!'lIII I~JI'! ",.;d n (ill'.' • '11m mLllll!lk"nu!"ind~ IIIU~zk!lr mllhllL- 11l.3~ ode muklmeler lor ..... ~.~ A~p bllkkrn. lSJ.EI

HI MI
:::~, AD 110:1 8':'

LlM

4

~ - Tt."buili; - Var :l IRe .. - $.. • All: 5 11
ill -

Ii A)'lIr,

F:L - FilllI - 011 UAI'II!n. yaplllUI t_e.blltaw ~~m Anf!tfQlu DlI'mll1o'O~u T&hvlll lk~ - lh.s n m 'kd'i'll:!r' ~lflil:mjq ve n"kll dahl D~lryolu 11Umc 1I!"i [1-t RI.")' - A>1nc ':' - M 4er - b glnd nTIf'fIIIl; o.malan Illl:! rllll! T. C ,tul< Lnkll.lll B8. - .Al - TIl.Srn .. D - HBli _ yap k&l'ar-u'lm 1& (:'\I:Il mUi;I .... UI: U •

'lO' !!S
3 1I'l5 110711

a

Em 10 -

AI.: • lima • U li! 1.1 .,,1)11:

Cinli -

luI<. nobill Aill 1 k.lNl lyiHlt !!I .f !!< J,hlek

1-

Ate!jln
:'I -

2iJ !iO O.!imW1lL &nkll.ll'l leblJ,tinCl karar \'crllml, [lldutundan muJ-J&J!lmI.e !;'lInU 01an ?2 T. ~ Bank'lsl jN m muhu), 10 ~ N n 9 1 I.a,I"Ll'Ilm~ mUh4II I&h !;11. ABlnl'! • E.!Iklh~151U ~lml"l'Il.O eo, r 'j'':!!
nUl

- ~!1IJ'd

IRa-f - Eml.fJ3 .Ii .KI1IBh - N'1!l jI' A$f'1I.II

t.

Ay S -

Ei -

nCi a.at on bl!l~uk til m ilhkf'rnMI! bLz.-. '!"e~·lI. Ibll'ilekille iI'Ilk!Z1l" bIJ]unm I - ~lr1t; IU& • n Viii I'dm<::'lHklcrt b.kdinl.!J rnuha- TUrk 1:~.lo'1U1 L'!<i ec e'fl: l TUrk Ay • 'k I!II1U1!in t:ll"llbeo Eb

,

1JtUtlllIIlI ElI.u.1

lrl •

l:!it

u

HIII:9tiYII A1~1 (p;:;~a_t 1 AILIm r!flwniO

If. 'l!1!I. ;: 8!0 I ~ 90 i!~~

A.n.1 • Or 10 lle - S.el4met;.,

I?&rk • Nwet

U-

GTY&fI

kArUI

m kamm

1luJ.-c: ilAJl ohmur.

~H!l.l:'i'IIt) l!.fum ollDlLk TlU-14: AJlJn I 'k~lt; 'l"firk AllmJ. klhiWt UI.ziz,] (tlt l

23 .!o

T

m

KRiSTAL
p-c;I1WlL't!'f ~

I~onwm

101 'KIjlr.:1!III:

'filJll.Z lIE 11' 'ETJ

5 NL:sa:h

It.Lba'l'cn

C';lIt3,d

MUBI..b
mWlU&rn 20 ",lllk

SA:BA:RADDDrln
fllr fIIlJ,'IJ!n 40 k.I,U bUytik btle,
VI!!

YfI.Dll blr -

beBUl.:!lg1 Il.a.dro II Ii"az.az'

tJ1J~ll.'k, Qrl< d~k.of'lBt" UloO!'I[I

tr& Bm1k;IIIl1de kDlitlDn

~r~

!lUt , d!!l11 'MO
Hai1lI; Mallo

re.iBllllli

I. T!i!I.:

C1iimhulrliy'et
29 JJIART
u,..

erkez Bankasl 19'41 VAZ/YETI
I

"rEm Ne~riyat:

~--LJE'utLyatrQ

Perde ve Sahne
Jd IloI:JiliL - in ErtutndWl
0)
mlEll'll.lllllIl1m

lnINUjfU IDl gyml

KIZILAYCE __ '_ iY Ti
Umumi Merkezinden:
IdaulI!!lnde luln1 1C~a.k ~

TORKIYE

AKrrF
La:
Altm: S.ILi'1 kUOJT4Il!L

lI.IriIIo

PAS
.I:bliyu ~;

J

F

__ UH __

=+ __

Ur ....,_ .......

15.000JNlO.-

de '1'40 S

adlJ aybk

ve
~.
~lyetlnti.zln

Bar!.!mot. UtUllk •

72.M3.i8"

IOU 22.002.SS
7.738-.82:5,1.6-18,3800.691

JI.ll.5Oi.SOS,51

A.m

q (II!"~

BIIIIUd

••
na.kdjJII •JGl criol!ll •.

6~664lo.15

6-000-000.-

t:!l

.IIiGa'.I:<-

DU!fbr-

Bu mrcmWl bl .. tllphi!lYOl!! kL flkIr hayu.tlJnu.da.Jc..l I:lJr IiIofl ugtl ;:fDldura.c.a.~ iIIJ.;[]:l!m. Jli:;ro;lMl '\'I!! 1I1Il!.n~

TednWd ,Ifo'TIlr1i: ~ ~t~ AJun:
f,'1!Z11~lt'iindan

• B.anImotIu-I
~
~
IlOT.m

bunHlAJI

Afyankar.u.l-!lu

1O~1:n. &.Lyu.

RS'IIII-l1

1~OO. IIZIUIl.1 10000

<II

'"

3 .t.U8,Dl

J..L-L(UI.Dl

Dcn&b~
KII.DWlIIn

I!!tr~Ulci.

d.a.b& 1!1kI &JAkalu. ouy;a. hlzmet M«~In.ir, N f/'YYIre.Ertuind 1n0000000Wl}'i

to,I.-

Muhdli:rt.ii
Wl JdlOgl'1lm AJI:ii:n£L 'blnrlll liI.fI~l.Ill1l'bcat
U

lAIlI In

II-e!lfI.1)aJQ..

kll.ll

~III

tM:l:fmd:.M IidiII!D ~

V4:ItI t.ll!dIrll.tcaltdIJe

WtccI

SAND~K YAPJIRILACAIKTIR.
Du I!I-a~rm bht.a ve iii . c~miyet tv-almd1Ln

"H~'i'.lS1
_ r

65'S.lM,97

r:=!'UIl~
¥Ul.

rdm blr 11k 50z YUlhll7llr. AluM! .Ert-utnd dB. U)l'I!!:nnD~ IIIIRl kendl dunk 1811 lli!l olm~. hIIy.a.tm..a All dart ye.rlnd~1I 6L;l1yof: TJyatroya. golrell 'blr llIJ Ielyjru)ellJ Bu nH:t11lt~ln ilLtImal InnJn fakat

D~I!I' MD'l'Ulu
~lil!ll!r1 •

£J~I ... klIr.bIc

:l7&1irn: lImallyml ~lk.
. mna l;;ln

I:sta.nlrulda

mUnus.qYI- Qrm'lTJftw-, TIllLpterln ,arlnfl.m ve I'[hnu 'VIXlat. ,;:nddMI:nd~ ttmlay HllIlJlllll Kl. mflrll£lI t -bnt."l!!rl

:raIny

DI!,[lDIIU Dlroekl:t.6rI,llfUnB

UA.n lllunur.

t!uiM Ta&w:iDeri =
ller'Yllti!l IdI. t!',:IJIJi ~
I.!&lIWld.lIJIo

.'
Qr;tb1!Jl
t!!\·t}.

57. 018..1138,31

K ftlll¢! tam.m1i!IL mtim; QI.iLr'q 111\ ~t>Qn t.~\'WCI vuC"S!q • ft.fdJmDt mukAbW U!vetm
V~e.IIi.

tew_

'.ll.

1.7,000.000.:!50.000.000,-

6-8 in!:::! mllddelulml

",lMcdljP;ln1:l klill,
,faJjll!m.ilJ'I

.to.

!LIm ~

LILIr'BlIl'l.dalll vQl I.m&yat: CijpII.nu

:ro.l D..lI37,-

138.599,4.26.-

I!uJnty J'IIIp1Jm "UlD ~ • YaIlII m~~ahlJ!I J9!Y.!: N'Ci. IJ 1>:anu.., m!;tcfblnell !lJ'II'I!Itm tL:W'W!l vUed.l!IIII

,_. IllCin d.Ur.eml yilt',. tlY$t.i'-Orn.ln. fmd-& W
I1M K(l,nc.nJ

girm11yor. cemll

1'1121 B~I0e4ly

lOpeI'Il,ror tiy
t.rdLlIll.l

E'1Lf-II-Dm

'k'lll'iu.tu~.

m&lldanberl
rIllb~YI

yed! .sene g~mlf.

lJlCak

Da· Ydl.L bit dd'EL per.

Ziraal BankaSll
,8:am1at
.fk:rma"ul~ UIO,OOO,QOO 'NI'k.1In.IIIJ l14odl: aJJIL '1InI ... tIad her 11M ~ m\UlllD""-L I'ua ~ !8,00II' IIq, WilimJYII ....,_, WIllI: 'lllM.-

'I'IRI.,.

Cam 'blIfiy al

.~l
'1'1carl
~

.Mi!ilildUl;

BelU"U ~

:::n ,:3s.8_88S"eH

ft· 'U ..... '. "
AJtm; S-idl Klg. Si'7.15C1' i9MO No. 10 ~ f6,re ~di.ii a"raDA .L.LI.lIk.i.bIIl k\'1IiJ lln1ar:

7'O.16:2.&S1.e3

'I"I!I

T,.brili'i. C·izd

_I
hi !U-

1.~33_7~.03

(Denlht.e ,.It. B....

llr , ~

femOe .1q1Lll11an bir l_lI "ert,,·o , ull!lB.l eUJ11a F;UruJ,Uzlerl 4eo 1uulm1.~ tU~l hUkmUnl.l. ...e:rtyor: 4l!.l1IL tJy tro del1L-

.. -.:I -

(yezWI

1tP'1ili!l ,~

I:IIlIl n

GVl'alg IlQd).

ya
o.lun::Ll:i

,

7l.,316.&83,96

(VUl.t Wllw1 luyg:,'IlUe)'. lifll'bllllt Mham .,. 'tI.In!il.M •

o.151lUl
'I'.D2&'61IU'1 ;J.~j'J!.:l3.~()1

:SUi dg

Bu

"-8,12 Lt.-':\' .90

1S'-.l~18t.~

1931 l.!!ta.obuJI ~ehLr t,lnYwll d1)rt r.nodl::!Lb~rI ~a.ll:lllYOr. :ts.. bllll' ge.ee ~!fTIJYEU:I bl!l' yaL.rOllu VAl', f.11I&t. he .. Imlt Y.lml bll" ply~ ~Ind~_rr. ~ qllmb t.ep tAh:b
IIj

a..." bulun

,imdl

A~~
Allin
'If!!

~iaT~1
!lt6v:lz II.ZU'LQ e
&ftmI

u-

<:lkllnDBk ralA1u:U ka'll'll. Sall 9.kfJiIillUlIj.( talebt'YIl, ak.f-imllIUm.! .kfr'! DloeckIne VI!! zabIU"I'O. CI.l.ma.rt.,. ....
rI!Il

TllI¥1l.lt ib:uilll.O 1!YU'.3 • Ii • i;I;dI..m!:Y!Il IDaIl v~d...:J &VLILI • ~~l''' ~~D' NIJ\, 'hi ~:nnun. &:~T!:I ,a.;dUI a.lil:m kI.l1JI1liII &'i'1LU .,

.. ..

8.525,1.111

7. 08.7.li~.~

~.12fJ,'IlIQ2.17'3,D3

Altma t;abvW kBbU d'e\01zJu • .. Direr d.61l1z1ar ve ~ Itlli'In 1b;gJd;rllfm

k.9.ml

ullW

ytrmlLk:

BW'C-

Ill!! h r IIIk~ llJuuY°l". Jun 1111' de "r1 yatJ"
1111)'01:',

tlystrnyu II Ltllll"lbllkl tJy.a:.U'OIIU,

14uL!diJ.

_;;

~ili.".'.'I! •• •

iI"iFiI~.iIo---""IIIiM""'iI"'~~"'''_M<

Moo.OOIl._.li~ .B-2:7'iUIM.l:::

~"'I!I~""'-...iI~~"'~~

....................

77i:1.Ci&8_1~,18

01

Bf'li'dJ)'cnln

_Uk UYEltr06u Ilt'ylCtJ. Va:J:". r bl!r II~~ 'rn dt3h.L,fOr.B~ <IIY dcv!l.rnh
~\!I

1 TemmuiI: 1'938 t.uihin drcn.ilihl ren ~

lillionto hadd i % 4 Alt'rn UHrin!
DQX~IIiiiiiII_".

IiVMII

0/.. '\

j"l1,l1 Il!r:ll:j N ... tjl;;e

lIure:t~

oyZJ.ra.at Bln.aa1D.CA 'kI!mJb1P'\lLlJ: v ~ t!1IIU 150 DI'iII.II IJWWlII.Rl... RZledJ!l ... od~ d&IId. p~ ~ ikr,lUfj Iy. d.D.ItrlIlllC:Bk •

111 oCitD.il Benoo

:u.mlBtm u:

yOI IlZ rl ~II. I.kat voiru&cak mML1Ll a I tid r uz It Itl 111:li1lftm, baz []m1d1l.1 k :lIberJr:c;~~ gellyor. 1>teemu ..mn Uk ,Jl.YlIIl.IIda. SellUnL lu@l' II tl )'1I.t:ro ft1.a'VlS.jml h I{Jund II. tll,.- Y'u .... RUJ'han Felqtn Ipl:'k .fil. J. nili:! h!lZl!'LfI.:IJ.JtI N'lU!Ireddln HOCK "'"' 11.I!.ryt> 'Ln ' dll~r L(illlUltJ, Gall]? Arc.n, M< rU[C' l(of!!n, "IMfL RH'!ot Zobu. M~nuu(!t f'l'IIIII vc FlIrl..Lz.art Ccmi.l:I-

I'.a.!amIt II-"III~, cck.il!!£c.iI!w:r'a 0..

.tt-

CiPRUT
CIld.1,ra

I

lnbisarlar Umum Miidiirli.igiinden
1. ~ 2'\Ill: mUb

I
_II

I ...
.. liI

1.-

ill.

I.

5iio IlliG 100

Un.IdI "OlD u_
~ :. • %.1lOI!: l,QOt 4l,OIM'"
Iii

r

loe. ,

II

.z,o..

Ga'
110.

IlNWI;

5,0lIl IIq
41.800 • -.
Iii

,

1M'..

II

"--'I'~.: __.. ~
Ui'll ~

l16fu

-ftl!'. Pintt.e:!iM'l'oIIrll ~ !l"&.~tB
1<;1'

8.m.~U

wlhinde

.It pair

ZSrf

~ulil8

Ihsle

olulUlornl}'RJl
1i!lV4.ZIfiJ

1:11.000.00~10

1I:..-lada,MIt.:rm-,tJt

iIlpuUmam

DbI1I..'I': ,1;11 IIl~JI'ml!!l'lI

rJiIl :J&Zllar ~ \i iJrdu..

-

-

--

~------------------.

Bl!IApiftrm4ah ~m.l&f 'bV- HIII~ I~lnli!! Ml.irad.IA 1fI) !krunl'l1'~ Clio I.Itr !aliIdU'd1! ~ to .r~ilhl ... l:1.lClC'liQ.tb. e Km:'~~ ... dtf .. U marl, n ~ 111 0Jll'4. l~ B~ _1J~1b.

1.__
.

~1'I!l!11\~l'lU

Nlm.ot A'bIlli ifi~1 ~Jillliidl!lkll ml.l!llYIlDllbl!l.ClI!III ind.a. hl!r glli:L 1butn.!1IJ'1 Ili:Elbul i!ii'Ieor., .11 'Tal. ,2"-131

1oI>e Ne;pill'&1:

Y¥dIIMt .. ,.iiIlI!4CJ: ~ J'A'I'.ii.N' :IIl4'l'B..1J!.m:

.MUd.Jb:."Ii1 c:

~.

I
,

)'Bat

PIUiIIl"ll!k 'l.... HI Pili[ rt:!ll Unu I>R.I!!t 15 'tCl Ii IJ.Lu:!ltH. IlJUIIISII'LruWId aJlm koml.!!.yoll.und.t1 faprlllCaktll'.
VIII nUmunc 1t'!'II'1izun

dilt blra. 1l1.,"!!1kllp!llll!l Y nideD p<lUirll£

kll mu~tur.

S~W't.nam.i!i bllfJl'lli\dli:rIWdl!orlod~

,ube-.!Iinden

\Ie

m-nlr.

Anka.ra

(I!I.l'lI-'!llZ III mll.blllr,
II.!l !!Ltt-e

, - ,~i!tekll.lariD PUl!J"lJl( Ir;;ln ti!l.~"'1'1 Oilman g1ln. va 1!:e'k~!lr1 fiyo:tc ye mll(tiLr [J zerilKl!e8 YIkzti.!l 7,S, gU"61nme m~ ~ mllH<:Il.I!Uul. (::19t)

t.cklkt I!u.. pll'L'nlIilQ birll1l.ta

.

.
-.
,

~

-.
-

-

.

-

~I

r
Ahmef

B

1l§'1t'l1.!l

h ar rIr l~

Emil'!

YALMAN

'\' '" 'f N E v 1 - Ca,talol'lu, Molk Fe:n&I:'I s. ~ T e l ~ '0 I) ~ 24lS6 if Telpat \' ATA.."'i lilt.

IIlC,Ahpap" ID "Haftadan

4 NlsAN 1941 CD ,A
as

Ha'ftaya"

51

BugUn. 4 linea Sug/amrzda.

Gerllerde Bulunanlar da And, i~tiler
Elizva.ziflil' bqma gidel'l suba.yII!1F!. ede.te 1!'Ii!! kadar gU'II'er'lli,ol's.llk, enlar da gel' II erde k alat'll nra iEllftl,i gijveni dllJ)'abihne~idirlell".
'\

941 Ders YIII
Butan Mekteplerde
MaY'lsla' Bitirilecek
An~,IIIr,fi,
g..ml;E",

15'
in'wtihllnll.l'"JI

J.
go-n,

..u _ 1941 dera yrll rnm~ ... e

(A.A.) Habl:'r MII,arl"if VI!!KiHijj:i

Yuan:
~~

Ahmet !Emi" YALMAN
Y1o'el • gUn bin.lol:rI::e .ien~

~
~I ..

)r~nd,;.
en
II;

nlba.yurnot

:tknd

l-

...

erindcm
birtLLR

hili,

SaJl\,hillLa,zIIOjo'-'

bn

Yl.lnQay.

arkildlilfl!i!I!gnSnI,

nm
mI

rubW1d
ifade en,

- a tcti;. ,e;dCCcel.k. j,p.Iul
mzill:'TI
dilkl'lo

!l!cizH:r

l<r.dl. !:ill.!.
ojuu

!!:i1U:l>:.smQ!!

ifOzl~:ri

ya~mJ}'E!n'l
ihtE.alz Iar Q LL.)I' I.an'"'II'\JJ cclcgOz~~
ffI ~

[U~H.lIIlda ta.tJ_1 dl ._t.a

IDlfELn bir 1iD£
lIl,I~'onu,:)' tllA

GW.,day,

ilriindc-,

1m dmd.;: bu.t

tutlln bit' gem;; kuriUllanm tllnsaUru 1I:.iI.IJ.lanchQYor. (iu 'k3h aInalll UUi{ ml!_y,d;mm IPdcrhn. bHoahl::rlne de, babillMnJ~ ~anak...a code, In(ln.~d~, Sak!LIYa:ci. D1lmhIPlliI.a.r-

ai. dl~c.r din-d.e: ~lh!;;

Ie-I

11I~.k.'l:ir. llilill ,",it1ni~ buhmil,::u1l:r. 2 - Or~1I di 1.1 I 1I'1! liselerde 'Ire 5 - 6g:rrtm.elll oko~l. a rmm IIO~ ~Oi re tm e-r'I ok ...lIa!md. 16 n k!liln smJ IlriYzHi irmihanll!l n dOl. 250 n.iakJilml d~u:lerc !!Dill 'V~rjl!l:cc:latlT' no. .... i 0 ma~ e talihlclI"i UaAllii;, - i. I ntlli<Ln.d~ t~ biluml: dB yaplll!~"ru. imJ:i.hal'll.!.nna ve l2 ml!andil orta III Ma.lek okullanndi. Mil j ,,1ml I:lo:::me I~tihan.l;bl"m~ b ... lanlf imtih"nl.1r~ 1'1 nisand ..
·li.tu.
(Di1:\o'amJ: Sa.. 5, ~Id,

hUlRl!Ii mti esdc::n:L:ki too3r' fB,ilJiycHn.i. 15 may~ 19411 t.rihill!: Jus.dar bi~irilme3i ~in ~ i.d lI:i hUll: art kal'il.ifllil.~tjr filk lakac:larlaUI h:h.lig I!!,n-drtir; IBi.fliiln ilk od;ul]ann d~'11 ba lal'!:J.l;,i!.l;, ve 14 ma}l"l!tti J,e.m VI! imtlhan raa~lyellc:ri I; I11 y]t. OT'Le oku II", rrn aiiztii imlih lUll 1Jf1 1941 lar;hl.ft£ k,adar biluilmi, 0- hem l ~ devll:t otgun~ imtihan-

tabut bi.l:gisi 1S ve D:l4tematik; "26 11'1' an lar ih lminde I!' pll.a.caJc, J(I n' I-fiGilo da ort!1l o.k.ull:iUl:n ';;zli' Un ihal1l!a:rma b'JI.M.Ci.khr. ;,'I l..i3.e bit irrne Ii.m~ nlcarl 6 nta)f:r.!ltA bitec-ek \Ie d'.mrlet 01. gunluk Imlmfln[ann!L 9 millYlllLa

Tiit'k'"c

d!!.me

22,

+

n~rQJ] I ve t:r:i§IT.U "LaJ.lYOT. Y a.rm )'ll1r~LLmw:a "Rh!'ii ~oLe
b..r UD-nl~

ciao

yaJil.tl1g.

z.alet

i b..de luinin

A~d~

Ic.siI.conlan

8:~

kw,amnn
l'"wc:&k.,

b1lcile

me-

lta~ya:n im,paft~MlUibn;1I sUII..IrYyrmi.l.tli'iUlC-& yu-lb ta.~ enrl1i.z ordwu ~dekj )"Uti ,Mierler iI:.wa.fmd:.n b.'Idml~m ~aki I'ftim, ~rin hUti.m ~, VI!! HlII~UlJ ltalyanJutn dinderl ,(I] IIIa.k. Vti hilly-.a impam~iuM scm vermel:l: _r,1!i .p.yi'~ etlikleri bg linda EVnin haJp .. lIid.it!tclerme .. an bir lazelllldfilir.

""

Dahi~i.ya Ve ale 'j - emurla Ullin Va, Tahdjdine Dair Yeni Proje
Anura, s (T~ij!.fon.I:II) - Da-I hd.l'·}~ VckiJefl InCl1Il'-tTI~nnd.an bit Iu.ru uP; r.d icli, lIinl em I: da ir k!l:milm:iald iki.nlOi madsn1ln bil'in.ei h~ I deii ..t~k b"r layj· ha IHI.ii:trll.~ 'o"I!! 00 l.hyib h~"u· met U,IiLfmdil.n tlII '''lip i!:d.llu!:k M~fd- Ma:1i.!iflC' venlm.ir. Y !:J'I,l. 'PI"!."Ijey~ rHuaran nah,ij.'!::
bD mail, de I) . n1:aT !is ),a!f1nda, I\lijl~ :millE b~terik bY'ma.~ Vi: oI:TIInlyoet mUdtiTler 5'b y UKla., bu ma.aJ dere~. dcno b~ dCTN:C ~ go nlu 511 yallnda, d.ah3 yuk.\.n dn~J.ej'Je M~1! ba~~lcii 6D J"iI,JIDIll.... tahdidJ .'lim:: riil::U rm cakbI,ml:l'. ..
fec~oI!!

mUd.' i4lo!!TJ

oJU1I.a.m.a

},1!.r!hIU'Ivi

k-.c , min~\ri hAJlcil.~vc t:.qi:~ le de )'C'IU ku.nm.~ "bideleri ~n.;ta.c:ak.., ~~ Ta milileti, ya}o1ll1No etti~c Priklii.lm~ fe-· fli!I eden rnilJet\oerGC'1!I d.eiilrli:r. i iirk, .tildi"Hi i.~ eilin;~rmekten hi-r;soi;: zMIM.n" hiJ;hir !IUl !lie~~" EhJ )"Ilmg millet, d imya dutt:luk!;1!I. ~ lmaz, VI:: yn.' K,1ma2: bi:r: ke.le baJinde I:H.a.lu.na· c tu. BI!l-gWLlrii Tiink ZI~ i, c,e lerin d.ililYa. tarihine ha ~t~~iL ome:Jdere liq& I:vlit.tl.udrr'-. GeJl!i, k laman.la.r: cKD.rad.~ dll!!~. hi!.vul.iI.. her nmm 'Vc ber ye e m illete. ~l.U'.y~l!! Q!;IiNI . ve rouh .. hhi:::tll: hizmel cQ~ejIllC.,." k Cl'LIgiH na.mWltiIMl ~ TiiM. c:. :. RS'e.i Ill' eanl&."\IJ.d.= UIZ. bi1l!!edil:!l.R'Il',
r

ingiliz er
ltalyanlan Habes lnti kam Indan Kurtaram Iyacak~artnl
Haber Veriyo,rl ar

Denlz Harbinde Yunan- Yugoslav Italyan Zay'" ati Hududunda

O'n O,~Gemi 200 ,000 i.ngi'iz Harp Harici Askeri 'Varml~
1

Ataf 3sini DE rhal
Geri A~maslru

ltalyadan IDeniz

Iate d i

icabm.d:a'l/a.t.all IlIi;rundi!. 3.1: ..

C

~ :iev.c

i:iitDh,u.riyel IC.anlann1 fe·

cia eda

-It:rinu

rHL[mi~l n inc~dl

!h~

rim: and i~uk.en, Ti.i::r..i!;. milletiniq
Ic..rdi de: bu kaul.i. he-

I&bma, bLikWm.t!lE bir lLZimle, m\i6U!ril bir vl~~nIla t.eluall" el·
m~li:r..

btth.v e'ltiii bildifil@n

Konl'

TI!!_ .• (_lda.), E. 'Cioo
lbir

Ribbe:ntrop'IJI

BJ'1IIu.

ft

Hu

gaD;

kah_rama.T:llu
VC
d.~IJ.El

I!"~~

e&l'Ib
~

h.i.z:me~ '= r gV~

JIl: h::-

,.UmUzii I;'e smsUm-ii~ mpO"( dIDek be,pimEc ~ip olmfie.eakhr, F aJct..l v:uliil.n'l.W vc gl lii~ mii-dafl!.B. dmek Illeu,uri· y.etl.le ur¥lil.¥ruk. h~ birimiz. !lend] u.hll.'.rMzda. k:o!'1l.d.i kQ,e. mrmc: Tii k IIrcluMmim fll.al hir &.uha)'l. hi!' c:ri i:mi'l!~ gibi. WZlf4! gcimntyc ml:>Wbu~. K.en-di

biT

hIJl

gi:l'i-

Harbli K2elln~lmaz Bir K.eyfiyel mi? Fakat Italya
Ugra~.lyor'
Ma~ek'in Balvekil
,Muavinli.jini Kabul .EHili Belgratt'ao
Resn1'en Bi1diriHy'oilr
N"tJIl'fO "t.;, J (~A),
gl'.ali'IlI'L't
1I'l~

Alman- Yugoslav Macar Ba,v'skili
KlOnt TeJeki

inlihar Elli

fin!

imaM

jumUZU1l.

va.rhirrruzdan. b,,,,hLi ~oellf:'u.mUZII-II
C'II"'i"rl valAru

dy.~LirI.mek,

~ol~,.... iII'1'h-

An laJma k I~'in

end ~c: \i.e m.e.n.fu't,. lil!ir-imi2x:l ~D Tiulk vat'hi:u h~.1:lU'lli her fl!!ra .at Vii!:. focl-a : l'1.:i;1 go ~ hqumlXin -yni d~r"ocie kendi~ (erd.i
bor~umw.dl.lr , 8 [u: a.-kJ qall

B" Bard"Qss,y Balvek ill Iige Tayin EdUdi
,Intihar· Sebeb;:
u'Va:zifeye Devama Keodis,iJnde Kuvvet
B uJar:nam.aktt1
Bud'ap~te.
ao.l!1I"~ll:l~
~il

nIC!I~, birLik
<I-

daima ka bim.i:zi 11th.. l. ru~ Inmaww p.e.t nn-mah}'1Z'- Turk
...c i.milrurun t[l:iz biT b
_c-

.v

ftTtmalar

bJfl~

Sisi \l'azi!~illi. pnnc:ii
babrdan HI!:l:' bozgUn'Cli

h~ir

d-

"l".u'm~lJyU::. hi:!, bui dll.lm.

uyll.Jltlt ve mlib VQ:n;:::1. h.1l1.i.nd1: bulm.il.. n.d i1;lp' 'l!'a:W-r 'b!1'!:1m!!l g.Kjen mhayl ~, erl~e biz f,l1!!
k.adar

bildmldigine .PR, ~i.iklqe I;c 3'Q.m mahfillwi!:, YU8G ]B\,.,.

Ne"''YQrk T~

--

B el-

gElz~t.I:.si.

:3: (A.A.) H~n·t Paul

-

D, N.
T'i!'leki

B;

11111.0,

fUC'ictrm vcllL~ etmlttr.

mu:

hepimlZm bi.nI~ _i!.'T 11bir kale: t it 'cltiiimize ayn.i pvenLe in anao.ilmehdirln. Hele: T"" I.BJan.buhm )'a.mhIlJlnril~e

gii'vc:ni..nM:1k.,

OnliLf

cia

gl!!.
1

He Al!m J'Oi'li Ill: nd.a.k:i d!pl@ln!\_ clk ~.c:Ic:l~1I"in bir~.km m di,ii i e4imI6tcdi.r. Bdgr.tuhn ~k d ie:1.oma,ri,k ~a~.filll!!lI"m~ v zi:JrirliUimiti!lu. v;:; I\Elrp i:iJYTikil-

gu-

• .cUnIlll ell IIC-Y<ec.;m!a I1:l!ri;IllllfiM 11 IrorL ~lIdW'; Maeill:' ~ vot'lltl ulllR:t hll.bc.r~ 01 'IIutJ.~ mt~i..lr.

*

Cia bir de kOZJIHlpolit jablnbld bulllIllliuiu kin ~m;_nbutda. Y.II.§l· IUn m&kQ.e. frlt'imllh:n iI,)'TI] miP'~lh ruhla., !Lyni azi;rn. -ve tem· YUllarm. 'hu hW'U:5t&\i;;i va~ik:lefi gall!: llii!lrlflllJ'ilC.oLk:]JLr(hl'. daha l"!!'Iiihim 'I'e nuik:tir, V .. riFe b~ma gi.di!!r'I a,l.l'QiL}'lar, Oliim ko:4YJ.1;I1!L~'kUtl iptid;a." ve i.s~iklili er1'1:."1' cbl.!l' CM b~ n;.ILITIi!!I!I'Z va.r, l- dil:n zaFer bP_nll.ll. eap I!'den-e 1Ie'V<:::n-eve '\IcnJ"lZ I' nanull bel' eyi giize ~.III k:a.hb ir m'lleti d i}"OTlar. (~.I'!ri lO!:phel'rn bt:kl iyen , ..man '\Ie: [J"!".,1iehill lbuliin millet k bir miic&dden.ill yen-ecex w'VVct )~tllr. lEr1Il.cr i~in U)'lin!dnll.htl~!:ii buAbmd: ~ YALMAl"I
1-

bU' kolin

liJ1'".

Dt-~ MA~EK~vt.IdL
MU'AVilNLI'cjNI

Bclgr ,3 (AA,) = RcanJl!:fI kAgltta. t.bu gUlf VI'! bedblllM ,b.ik!idkiiiinc ,S'i>~. HlT'I'Dt h~l!!.n 1J!lrnaliildio. va:zifesinl!1l dcysm i~il'l .. MiI,"* Yugoeta.,'Y" Ba.",e&:il 11i1U- lk,endi'Sinde kuvvet Ibuiam!ltil
a.'IIin.liiini Mu~k it-Ill HLrl,'at um i ... ~~jc_;. Hn"vi'I.t pal'Lfsl ·aJ;ixi reis veki)' K.oou~t!! Ap it u,m.u_

Ern

Kallul

~ir.

.l.ondr!!!! radlyesul'IIl.lin voIrdig; bi r habere gOrl~, Macar b 1'116kill, iKliil'lt Telelki i"tihal' etifhi!~

«Kant

TelGki,

~llr,lkt~il it b

B.u, h..bet.

kabul

~tlnl~

glndan,. intil1l:"1f ,ettijtil'lli ya:zmlltlr • ..I~till... gizli tu1ulm k i!Sta.. r nilmit is.e de mUlmkilin Dlma-

B,uigUn' "D,.u:nya Va'ziyeti
--

-

-_

-

Arans.

va

*

*
.. ..

Ra,dyo G,!lZetusnne 6oll",e 6unii., En Mi.lhim Hadiselel"i
I(l'l;r!t '1\ 1111J JDlUruil.f k etU.
IDO!I

tnii ~i KTlln,:nri(;'in yapIJ Lrm ml§11r. "Radyo. G~et j\i€Jnfe'i'l!.nst lUI !OMiJ< hildJrilm il'l:ir, BUH.RANLII SAFHJI, VENI ~VEK.IL Bu4[1..T,f~t.e. J, IfI.··A...) - D. N, B: L"mImir.a" 3 (A.A.) ~ Times KT~ n flJhlJ il,m 1.1l<1 IidllV'tl" h.arI(!:liYi!! IgBl:l!lIJi q.kn 1ft rIP<Ii t nwha. bi ..j V u~ 'i)~ll:kj] tTll'llfI ~ "\i'YAd'llki ''Io'g.ziYlI!t na~kmdll rl[l~U;I[lL 8f1T~!,!'I
I~

Dm'

Y]

S.... 5. Sit. "

~·Il)

:=:t=

(tkO'amJ:

Sin.

I. .'lL :I hoi,

*

Mooor

hlUJ,"clillJ

!S

V[I rP.Ila,Vl.lilUfl Bcrlfu I ,.'14 t 1'111. l'olr'DJ l! 't"'ckll!, ,It m,-ki..cdllr.

t~1 I bwt.UIII blr

Jr bAnllI.e

Btrllue
flby.
1:'•• !lI.

B. Boll eveU',ln

"'lit: ~ iBl!Il1ne

Am

*

ld.lfldrll)11. G"un, D. EtI''"n'JI'l' Belg't"fid Jj:UlIlI;ll'lj JUn:ill.nI m k"'lLLlrm "jl;rPlll1'l k l!;in ydunnUlj'I.r.

,Ostat Re~at A-uri"nin Rahats,IZ !/I "'Gllnun Sesin ni YuzmaSlJlJa .Miini Olmll~.fur. Oziir Diler~-z.

Bl:tllbiu mtklel'lu~

de.

~.,

1.5 m&1IIIt .. bltlji~~

(

Casu'slar

Casusa

)
=

'reb"
Toph,."n
Kr. I. mlliyt'lL
hr

In
Hayst
fl-

In'un
ve
m~cz.uli'
m La

B'~/ed(lJede;

P'iyusa Haberleri:
-

HaUc $,jrk!li
1__

Maceralarl
V.EI
\IE!

nal.lede"~ IHSAN BORAN
min. IlIel!

Haziranda V,ekilete devrolunuyor
Mt.inilil.ml \,~k

II!'Im 1o:ocI i,

g~rnll:OI"lU

01.

mJync

'Gtnl

BI.IIIIIJjI1.

u~~rin~

llii.1

K:'hnl ~~HfiO:: ~tll. L' v· ten' n kuvvdLeri per', 1110 01 . b~, W"II g r..un:';1"I1l zLLrcn bl!lk. de r It ai!ogla.rll. ~~'klld.i, Ccnup ish· b" l!ldc.:~",LL. all' [J,~ nil I)k.tJ!n lindc k 'illm L,j,vr~nll d ~" mY <II IJ lLi'I"Le ';;lklHllk .. c chic ] r flim I"l kU'\"'Vetll:rini tCO&fill'
o.l.I~ ..,.rt!lu, !:_1j.cr kil-;mil

I..llk Q ~..,kohd". c:o~k lin h BlIP [e rin ~.~ilfmd .. I.£Iflbndl, l-t<Lb~r !l1.mtck i'lullt DUlun ,due: yaYlld." HCT tllf.h Jl IL Ik !I.iIH'i)' Im~)·d lInll. ... .dg· kQ4u <)1. bu.,i rt bi!' _.labn,. to lo1n-..~ i)I("du. Ilul" ·~hrl brr lup Ii n o~kak k.r lu r nc:l
yOl, T.

(1l1I@< KILm.s"un L:,vrell"l;
{Thao

gC'cikmedilh:l.,. Z ~reri
KIiIIl!:e'un dlli punrd..rIn kur Kilbl rni.lda~(I:

boi"".lnd~ kul'<l~1.! hJlaWcl n $Ol'lro. laa ~d~m-=~i.. Bir
lup h 11.': Irlaol:iL-gl

!10m

,-

p'bl' nUI:.!dm

Pluc\b;r"li==~,

1.50 ni-nll It du biitlil'l lwZoIila • 1I1ii hn rl.rn Il prOfi'I' 1'11'1.1Q.iI lIire letmMUli S~!I:diyl!!d!!i"I .dl!vir aId II poi r kon.ll'ifilli. beCri.L\ ;::I;:r i ve ~if l!.o.runma tecNo-elefi y m 19-. klLbu.1 clm L'r. T cll(h'r P'" iloI}U l d~ n~ m,elC"1 i Y p!l~c itloi; II, , CI KJud.lr. na:zirolln k.Ldl!l' tilmilomlanllcill ve Ilk ",11lIrollk Y"pl t.l~ik iJ.i:ernb 1:ButLi" lc:.. nllllJ, nn'u. dI~n.emol:!Beld~~i'l1D did !:Il~kl!!ll!."f1 cilln lerde E)mill'liiim.i v;: Bcyl:OiU: IrT"! 1~ln n4.mM'ilrmm tim. millat'_o:(!kl L ij:O Q;n~i~oe; ~"'I~lnrllk. dl .~ '111'111 Viliiyd SdNt:.cdl\.i mti- l n d "",rdtT. b.vr IIrrl.p1 .ila 1,1£ lTlTlCi n.lIllHllfi Il[tdirrm' Ii!rd·,. Sdc:rb~ r1lk mlldLiri Liiti b..rl md. Velt" et e b il nnul 01110,- cfiNltiiLi:ne VI.8) ~tim'in - -II \roOE1I1r'!'In ;yi !cOMb:" l C'd'um i ii;ln \~uiibl:" I: kIn. yllfl I b ru n p it. 'I'" BWorU lie .. h- leri hllJ! _ arlllnnd " dOl YJlpm'iI)'1 i.::.r , . fl ] d 13 n' lin p :til,!" gU- d'il Wunekt..dir.,

·,1 u, H_li~ I .

Bu Pazar Pasif KorUlnm,a Tecrubeleri Yapll'laca,k

Man:falura
Ingiltereye Vine Sipari, Verildi
Norm 1 zlIm 11l1ar.:i1 mcm1cJ.11iii.
lim'
Ilo UI
;!

Hamamlannuzda
i
~

Konfor
n

'Son D~ik buPnkii

II'Bi:,.

iki
hlli-

~

nj)ktalJ

iii, Ilnll:nd

mamla:Il'UlJIZID

tlYII~

lara uym.allhj;tru:la

yor

RiIfI~;C;

fI'I~'I::

ndll m OUl.:i.,ha II. id'1 ill eclilid.i. Yetl-i fil.orikalarnnlZLll
manif.,.tu.r.

11 '. 18

n'li.lyon

Hili ,h_

r.,,"hl"oI:lllNIIyeellldt Li)'lIe;IIIrlmllml

Belediye Tefti, OIunuyor
Dahllrve V_
'I!tmdtl1
r~.i Ncd.i.m NU'mirn·n
r 1: III [ILTU

m;a.im bi,. J...lIImJ k t Iol1tchin·'I.dan b!il.~lhadAt :bu 10:ne dor~to bir n~lll1e ka.clollr inml tU. FAbnke:. rnam bzl.

...~ bu.laH 0 ..H unandllrnnl iI:-I!.k: bir y~r yCloktur. CHuna.rr..Janmlmll k.ir'1~ 1tAI'iJ;ktll"llll'J InIill I yt...bta.r:ak rte.rll:;lJbiit Y'EI'kirur. '" HimWnllU'Onlzd.. elbi.se'lerimizi i.itulct~k Imkan y,lJiId;ujE.

pha.yeli. e!lli~ jJ!c: dI~yor ~i: da tlftll! Q [.a-

.H
lcrimll":i

marqJi!,"m~.

l k.IU'Pm.

l"efli
r,~ia-

.:.t nil I

Io);lIUa en!~"~

_:_ l;I.a.lwuz,
l atllilrlmz!a

dt"dJ~ hl!yahrll

hil'

topl .. m.uW;1I.

~.o1II~I.

h~ct.i

blril::'!olirTlllel.;. iil!;er,:: yr.

IlIln mZ
r

etm~ hamua ,.lUaYlFl.. L ~I· ~1.I111 Id IctlDr:zm ~rlll!1lnd

Ii. Yill.nmda f!Clll I1di lui OLin Adl 'edt! ~ IflrJim:; k.a~ v~ .?c.hiT ll;yah>t»und b 1 I!T- r...r v~~m' 01' f!. Y 'k~ Shill' ,,-e Iti:!rlrr oldll~\l, h~~ dt.in Ml!Ijik A'b"flu' ll!ih ~tndll l1i 1!IS~ji.z amom,OI.t'l binillmll .".·c ]nhirnrblor mu1;Le.kh le.luf oedLI~c.e'derlllli binUln~ l[Gl'T'!i~llT. d!hir I.i}'att€lo- i;iirl::llim;.c h!05J) gil:m.i1lcrdir. nuyordu.. Bt.! lBI.j"~ll'l: nilllp • .lilf!- ruJ11m 1 end bin m intih ~ h'LI'u = Z·ndar&.!!p1 lnd.:t.. 1rl.v1 LkiILrdi ,.raJ'i.l .. IIlIIin meJ,'Ylllrmm lopllll;mllB \Oil' I!JUI"I-do.h:ltldklu Yllpr9ltl.'rchr. BIJ y~po.n 'f Halk. deb. .. til liip.U;mlU Il BnhllH bir mijddior;l M.k- cv\, ..1 I 'rdcm lB Iru.TU~ lilf:li-Ill, MI. krIll doe ge.;inel~r, parllill. lat bl.ll mlldl. Onun !!Im:li Ollie!:: binlLlru- IIT1U ..... ftk. gOnilun.e A.rgiulist&na b' kim. Qillra~ In '1- !lim..:!;: l dillil 'II! Jill 1I!IU Ylul ... 'lin'i] ri Albdull 'h H k'W'Ut4 tlltp~ oede<:.rddcrdL r.,Llbadm llll.giliz ~:rnJn~""Il- ca.knr. • miL O]lI.n h lip. yeru'll bi., Af- lioJ:leri h'al1.1!1~ Abdul .Ill ~1. bioi 9Wilcri fahi n drlllll ibltalw, Kadm. Af- li:r:mmin b~!ri.gi olau Hilld,",1 Fralnl5fz I<Qns'olosluk IBinesl blf fiy.LIa b :It birinoe IIII.Itm"br. im l~n lchdh ctMIl'k\L. Fk I E nulaJln r!lhrap '\"C fakt1n Yau!! B.:har Vel Abd , _h ih_Iu II.Hh bLl i!ll.e: !:ina yir • I li I'u, Sa,hIIYQI' 'ecbep elim ,fl!Iray blne.tw-ml dnoU~ c du-" hvc' Ihci (:fi in hrnasl"Up UVT!!:P!I anun ZII.· hi y.aJanS)'l l~!if ctti. au Ilf - Zir ~ nlm~idU". M.h· FrBI'l:JIZ I!Idllnh Tal. Imd~lq kc!'m~~ d inlti.i. ba,1 pi!'f;~n 'hi" gen~ fr.-in.i hiil: imhrmi li em!:: 1w<lulsTI" Yllatdriar"'l I ...~llll kon.sc lo.lu.l 1::1 LDIIIIlni 1I11i 1;1AJiIllln1 hoi :1 y.u!UBI. ortllY<l 01.Kii:b it k~ 1=1 a.r,IIl'diJj m.i] i.lp 0- kllnnl{tLT', Binll .)'1k:llilCU \'1: bLr [~H1I' hu ih~iH BaJ)({U~"n her hldl OmJ li:0f!:fI c:'o k~n !1i11Ui:, la.Tll.k rn.ar cdlm LiI~"Je-I\Uo mi.i.~I1.- IUl.!m1 yo~ .. lIh1'l!)rrak I tildlil ~.dhcp birCilc-n baSI~llbf~ d!:-l~~n Vi!."2I&~Qm~~ BundLl!l"l dll!...9ini.n mc}doJ<lllI )"lIlUil la~ml gc· ~, Y.ap'!J.r1 Sao, Y. IJill SI!· bukll Kra.l Em.1lr1uHah. bQI~tk n.i:jo] ~ ",1l1li: e1i:trl'. la. "a, ..-a"]"L •• l~r~ i!I~t.J.. ~Ol'l! lC.tll Ver,im MiHehfjUISlarlli'Ui'i 'Y-eni h.tap. k-oJNl[l\IlP 'v kit Icomtte.ai ~z:II.~d.a.1'II \'1: Tli iI.,~ d..L T ..m ZlimlUlmdlI gd- t n kad kI k\lmllndll1'll geTo'plantl51 mi,ti.. ha ~ bafru'di: ller.1 D).'hcnk.o olO ~lI"NIdc at" !)chI-lmu.dl!:: i vercm mLitahlll~- Maliye VelUleti IBu HUlusta YapIIIfi Sah, 5!111"-!!)"I!I .. ltenod'4e I lnk kTabO I.&n,ha.rl·~ 6L!Ii1ll<rI .I!Ii.llo-lunct. C £011 ha Q.dJli_ Silo d~ MiCl!k fUnliio sVyli- nnl top! d~ Vo:: onll!rI Ki..bile don Bir l!!lmim GQnderdi da bu- top.!nn yap.:.11 111 Ill.l"fodlJ, mlyC iLu. ~tiIii vc ..A.c:u yvdU'lll- T!JJ'!lim.l.J.ya I... f ' l: h:ybcli ci;J. !i!lnll.tar· Ki:J bedeUcTi hdklMII. 1!I'!a"~ .. _ K,IIrd.rim. cmrini:1;~ .- da. buhmlllei!l.im'I b.i.l d icrd i. yom1;l b~~i Tr:vfik IMIl. II ." :d~irn.. • I .Bi1:int;;,i(~Fin.d~c RUI Ibitl i!:l' i rLyl!!.kl ~tm Iir. T opJBllhy~ lJLL. ilu! Dl:'ftrn:l.o.rhgm1lo yilni Lou ~a· B,u Il!!mirnoe giirC'; Hil U. Lll .rumd'llIl'1o k!lbll bir leI hm.and",,~ II. 90 bin .l&4ib.k: bir JI:.k nl.~ h c im I~T bl.l 'LI ail II: ill! mini il!lmdJlir. I - Yt:nid.IfG in1il OI'LInllfi 'Io'Cy\ibekli: k.1.I"'.I"VN H~'I'~t ~rinc yUriid li. lC'oll.ru'b~ .. ~ kLe.L.bU!trl ncLlt:ld"d :l'~ rnu.lJti&LT laTAfmdan lakljyoe ~_ y ,. SU.. ~.dhabdar1 .. Kral .ut:IUII\I!D' nnah"f l'l.lY'lfd- ~ I&~II mc~dql T.I:n~ hl·dllh oI:!dl:s. ·tol:!l'1 fHHI. tlL~~ oIIIhiiDiulk bl!r boeRin, lmIi h.J. y.pu..itZ- 1mlc ~ri:n MHTumd. .nh ma[umlltl r ... ·~nru..,!l::rdlr. llrul arOn'Wl UU'Zl de-' lrilf:J'i (1:ayri. ;:::uqr..a.n C'ttj, Ku Hez~- "palu h •. ~,1B'1I:1 biT muh"r~e m~I1;k.u. '1:'1' i.;m bli!\a "'~r«ISI Kanl,llE~denc;e Yerler~ Tarife!eri ocll'l~rilH: ]'"~pler k.1lm1lln"' l r sYl4fM 1l1k.J} tu.- hn nuJUI giire l d;].i.t kQm' "~:ml.n!ilBdrdiiyc Iktl5ilt miidfulugu, dB. !:dl)urrdu. RLIII tllY)' I"C'I ui £ n~ bpaJdt, enrin ir.!:eT;T\d~ rn;ru IlIIr , Knl guzInO .. e II!:JciI~ ycrl.er' yellli llll- t.fI :I>..:iir 0 nil 1'1, Blit)"IDnFi irallll= I!':I, A£gBiih ft ~bcl ru nn. le'hi.nd.e be,·1U\l'I.a- rifeJe.-imi i) nmn kad1!loftl!imlm~11'YD: k om.m.arm.. IIld latr, Em nlliluul1 I: au g-...yrirn'a :Kl.Ilil:'rm I!,H 1 Yli.wqr. Bu Umll.'M.1!! kad.r If'!:'" IIJI!I"; gOtiirdi.i].:r. M!!:"ruLm sa- mcler awlBr, Rt.!!1 kU.VV4!li Her;!'! olvn!l· heyetini tcwi V~)o'il t.~wnecic,."k ,~ri.n.i l-m"] ~t.i., Ert,"i aiin Ru ~cn !lcn.ok..i uUJfel~,b' lonun" p:irl:r~.ll m~t!l lru n· clllokfTr. LOl.)o'y reier' K.a.biJ ,eru-i ilzeclilcle mll.~:yC'lt=- v.l.lr.i gl [I lebdilia daunru !'ualm tU1hllii oturttuli1Y. mD16f1• l~lni.n.dcn bi:ri5i ha!ka Qoner=,k uQi!orak. hallu korlrutml!li;, V I!i Mlul~il1i Y iillllgy,ly.i\!I IOYI i!e g.a.:!,rim.~nkl.l! kinllillr1lliD Iilile- bombiiLIlI" a.mlu. h ;c I: !il.rlm IlJIUlI mw:.ip h !l1Ie:rd ~ :ymi: l.:r.. Grtti Su l!J1"iLda Livrrl'l s. ka rs1"'g,i,_ Y pun Sa.h. KiLh1l emidillt komi~'onlarJnc"'<1 yrnMcR hLru lc RI.. K.!lD.d hu ' ehrindc D\in. V Ii II'IUlurrrlll ~i!t 1(1ri V~ Aft:~~[} kr ..l.t••• fll.'k.-dir Clluna!:a.~ Il1.)'r.:a.fi rra.tlilorm Itt!: K' i:l ~rinin da 1- k..ourdlJJ "'1: bl..IKia L:ul.n aayullf eo lItkla Vlli.)'~l jandllll"m INrn 11mi,.lmn yal'd.I1mm tc.minc: mil"" d nl Y IO...·ilYIl lid e ILdti,!n kir.a ol.1!lI'I!ik j.;a.out i!dilC'c£gi VI! blflft!fi 0& bab I.ISl i:ibi ruJumu L· Ilanln n.~Lini tc l vey relbdul 'of ffl.!k. olC\b AfogM\wtan iki i,~" y 11:1, 'P m4'lw du·. Iyara.k 50 !oilla.n mec'ZUp n.eod co;; cd!: mil hb' c c ~en' I!:tl HlC"U'1 r C' k r llD.nda id.i; Y.II RU8 ge11 bO~'cU ha.lkm bezC!)'"llIn 1'10Vi!!IYl!I k1l.J1Ilni mil UJrzrnl d~gl.)!LT' hctL ~~iti bir IIlra.dll Afga.I'lI~. ne'ral, Qybtll'M:O ite bot,.:vik II!II Budll dfni
,.':H~tlulnlt

'c • I d le:ti.n.~lc b.ilifb.... bl- j'unQ!, Kiillu :taJ yd ~~aplldll. YE. ni kT I trhw1n -Jt lal'l!u;iI Bnr ktl". d.ir di.. . rkl!< ]Jlld r hip1erilC' .. TI tk bllgujm;", - a h~1 ad I: l _ h rolsun ~akEJI. K.;]jhml.uTI on b'n .u"........itiJc Gh~o KUl'Il bylu

1.1I. or nut:llIH'I.r;d 19.t'LcL~ bir knl Jc~,~, blf' 'i"'k l s' I .-arm •. h)ulTfIll:mc' iJZl::tc r;alll!' .kilo;tt glltl

de ~lIh

ne ) u...io'<;.hTl~". '

Fakl1t

d~~;'''If'IlIn AI~lIt'1~I, n Lilntll!dll II IkLH "klr<lL t.aJ'"in ct't~iii bLlldu. a ail ~CUJ1un cirNPd elICU)'"\l

FEI .

t

Ch6iji1 t-::lJniil:, ".hili!'

ilir-

",d'll 1m iZoe lC'{t~ h~l'e.L1 Brlod.iJ,.,l!tIie no

Iiim'd
llr.

K<:: C1i I
liEn!:

Iki AGlkg6z

uhlekir
, , '8lR dl!
(I:.

rll.n.drmlln alJTl.i!.l!; ,in i"Oa ~rd leri " fa [yet lIfllLjLri.fl 1\ pL.fU.iIllJnIDl • II y-r,li lII'i!lHaJlm~ Ipmamen , .. -

bet)..

,fIX.

Yk"i;.,ll'tI1ll1l1l

n'lul.!it

lC!f~lltri
blr

~ilm

.

m~\}'C!'lin.dt:~ liI.~

" c;ni kr 1m

.iyOlo!

k lal, moen imi; booOrc 17 iI'

Td'li,rudo:: yoJatut.
V

e kl "..k ~di:"li.k.
yp

V~nl'lin Tetkik,Ieri

Tevkif ,EdUecekl!eri niH a ber A~~ nca Adlliy de Sirra Kadem Bashlar
"'~.011

v~ ta.n. bq.b. I niL 't ereden !I'enl bir pi:lIr.ti. ITIIITl·rllmro. BCL~r 1m" tir. M~i(lIr~"II':::l~IlT ,dk.c11 ilh41M1I1 ml,lVll!zeneiL eo'.'ciulilJn\l
1'1Il!:'¥c.u l I'II!ZUI

paITnI,fn.

AvnlfUI.

mal~

til rak

«Bir iki ftni.:lILcmm. li.!.leIi b .... a hallr .... tnm.3m detildir. Mfa.lmd~ ed C bu lweyi belJJ
t~TI:IIY1"~"eyim:

tub

fII

alar.k. bill

ell'll:

1

in

dah be yiJ~ bin Itr.hk buLitn ihtiyu .. larL k~rlhl)

rnahn
C_il18ll

k

kjfine: V1: ~dl1tlerin cc1binc W r \'mmlf if. ~ctl:r~Jl! bulunaI tD by, IIIr d -mJlj}.okc:.m I 10- .... II llI'"mdlDl. kllr. lnglllz ITlruJilTI )"l!'Ih f.. brLnulilU dgkjl.lrllil b~r bl!!r th-lrJ ~IITI Abd .. l!Il'h. ¥"l:! Yll~o hi TIJTII.Un. y!!ot~t.re.l'ned~ii ka!,t.:::~ &.Inn rnWbll ir o~o1Id!ll bulUl'lllln l!!r-f{UlI o.lauiu1'lo gOre. iolllui.kl.lll)'~barm(;1 bir po'lille t~lim C'clip Mmlil. bo. ~o.k kalJt.e..;al zamlUlmci.o. j:iliLyanl&rll y'!Hl;tI.rmei;c p..yrc~ ct· Adl ye p;ol mi ~~nn'aill l!"iln'ILi. 11'1 !!.k:u.d ir. Ln, I bund:rron ~lItif GC ~dC'l'l IA.!'W- Ingiltereye Satde ... Tdiikler ul .. :r kal b.llk. IIrl!.Sfld. karl Ip byn l&.rdIr. ill I .et>e._ I;! :.alllma~ rarl ~. Mu.d.d~LIi.mwn'rJk .lo,.al. muh· L nl .. ", t.f1.."d~Tm dOTtle iJ'I: 'klsml ld!:" r lIn YAk:II.i.allm:a1ll ~3-L QI I.Um.A'mC'1l lCil nn Vc: cvkC!d1 m" • IlwlII::i - in.c m~r;I~rc: )'011' 111'. Gl!T)le kaJil.rI bir ,Fll!l'l"ti by, .l-'m
m~tlf.
lmnun.i1

i 01,",1.11 n )'IIi.ITm milyan r. 1 oil ''P'l'ri~ '!/"emu tU--. ~u mal, lar d", u..; 8!Y l~,ndc: lni"-'terc fl.b-

H .. 'ImIl'Tl1.aD'lmrzd .. C'oRIUDll2. ~km~e bir tl'lllHhf' kebabtt lDir irmili: hew I, birli;Vkr:~vuiY yiyeGEk lokant ... yoktur. J-h.manl l"lDllZda, YlllllU:~P le. m±z:lcndikt~ ,OJU"ll, oylc y&l'UlII ~t viieudihnuxY d ,.1 IIUlek
i!;i" U7.U\dljtn:m:; Amillft ..02

dmejimi;r.

ga:zeteln

rz..

Vti mDC"

mualar,

~'pTrip

IcitApiar yoktw-. Hanmnl .nmu:dl'l, IO~ ii.fiind~ ho, qkit ~it-mbt IflD bri~ oynr.rru.g.e. mlltultl mtI.i&W ve ,DjillLsr fOktvr. H amamIaruru:zda, b.arar-e'tUnizi rid~l:ck ve i9mi:ri Icrinlde,eek rneyu ter 11 bir hu 11.ma"iken yolrtw-.
Ham{lm I!lrU'nlZda. kt e

OkuY"Clli"unu,

»bua

Kira BedeUeri Arlhrdm'lyaca.k

PtyASA

HA.lU.KETLERL:

Nav:un ve Sigorta 14 Lira Arth
R\uhta!.i.f m dde"rr iizi:Tmde durirUFI'1..I.k olrnlll L\Jf. Siara.i '.;ct Qc;llay.LYll: 1Ic:!lkiII.JC:T1I

K!!IdtH tClillm eo,"1.rl1'l1f QtO_ cal."m'. [!u 1Ki'n. pI!i.~~ JnahaJbc:n dyl'c de ~L.I. BII'l I.J]";'_ kf~"I"Ic1:ind,::h~ ,I;. ~UJ i.!H,IIOO:lll mumne-11::I!i1 y~ pl. 1111 'Jr. IflgJ, cre}'e LI n hrtlltiC'. bIU.ioIlc:n &tN.\Jr~ )iCW ma,hlul
ILM>J\I::.II)a.

:.t .... n

P.iy

g,

I iJ b.m b h.' k",dar 01 G~thlImin cd me<.tE tcdu-. t:gO!' bu. I.It IKll~t Vc:&'~ti m'·-

.KiliclB.1

I!!

cI.~

aJ~1:.i!I -

L~'"

,1iirii.n.iiriu~:n bizi e&lendU'"«ek sL n(;ma ,.o!~tu.. Huna.nl.ar.,lDad t kul.klanml~ Htllaiki itc· %e...ldc:ndirecdi, zihir!.ierimiz.i gilnill1 J1abl:.l"lrnJ..t 01' laya.W{ rdyo yoktu .._ Hun.antlancruzd bwt!ara mU. k.hil mthom Dtt lek EY'ft!i: £vveli. Sir en y.. .5D1lJ"A d o!m.ak .. b 'y Ii

LI !I _ ~

d

m

H'.

e
I

il

i..k, t k ..uN·1 f:l...Rec ~!Il l:] 8} R I111111- a. ~u iliu,$[a;n., 0-

m~],"l" ton...
mfi:3:f1lfl

'-I~
1 III

M

ua

I ._ . ...1;_ h' I '1 (llJ;: J>.:.ti.IlT ~I IL,l;Mtan ~ a rul IJIIO yo.I(IJI,~ m~ kil tmI)' 110;: I! irtu. Ila.. u.n.. ..e ~.jfor ....

IIoiIad~ r~~'!c ,imal mcmlchtl nna'en v.1I.k.iolm'l. ra'l:!']iI'lere m\isbet ~e\"lllp \ enI.cot Vc yen" mah_
L' D.I

I

I0 ~§iiden F-,zla <;a~llt.ran-

Ja,r ~ilnMi T eikil.8f r IlIpacak
ye

Uti
i::t

sOndeull;1il mftl!aN1 giln,dmbl;d (Ifill ~ I limdtln 01;1

1~;hSi!ltV'skilinil"l Tetkik'eri
l
l VI!\I.;.II,

-

YenL yilp gOre Or"l

all'
p.i; ~

t n:m tn

",c-

Qo:n 1
lu t c jtJ

111 ~, }."Btj duulunnlol ~af_ dlf AT dftlkl 14 liIiL I I U1 ur:m mucip oll!c.asJ hOlllp dJLmo.kl!:"

k.

'~llm~diil

i,;in ,hr -

Hu

u ("aka.r -dUn
"r

ran

IIlUCSIo=-o:Ld

moll - a
:loa.

ma:::buT

mellWt ~ijesetnm mii-diirlcl"ile ~ni:!:tcre I:ru mii~!.~Iere it m.vunei· t hH.k dB dlir, 1i3'L1 ~E'lc Jilac.al j~in lop· m.a.rumai .I!ofuu}tLT, Vc:'k4 ip l?' IMm bAZl ml1lll.wm i~ p~~ll!lr'en e de III· )(a.d.ar 1i:Ilml,)~lcl:l· vc: d 80llililm IIlIl. lqcbbi.i! ed....:ml.- Sannyi. Bldij-i Tl:'ail.c. &a.II ....yit aLl lir. DUn 381 bin lit.:ll.k lfir.:llur ml::!i::lltl.::r n!l~lnd~ i;OruJm",lu_
[ ... t;reyc:

Vdui..o::te

L\H! _5eJ'I!!r

err.

hdar

Ott .~I

lkkoolln:h

III

"n,l-e

mahll,tU:_

}'''Pl~m:;tu,

~.
[

Jm-

dk.T.

!!inId

e NiLmdzgan _Ii..Agtnd
oliU-ltoil ~'c Ii

a
"'c

ve !I'e.rfl·t~iil.

MI:!IiT<J.

I:.e,,·~ l<;:i
Lun,

IHtm.B.l'!l.ll c\'Qc

152 bm Lir Ilk

)"IlJHlII~

BOr5D Ai;'e"t~~4r1

Am

C;e[.ro r.o.'\'.B
)'t1.),-"

dti~q. we!'C! I. 11ft!: bu IIllbi. mOl.kul rildrlerle LitV"lrna cmirlt:rl YO]I!J gdirdl '\Ie ellldl Oll.lo'lliiJ altlqa t.opl .. d.1. Fato· de tulu.1Tll U IIUc;.u;yu. !.all UDly<Ll'I k Ld_......e_ l~in s"rwpu - RUl!' yoktu. bu' d i1 lUa.kl .... l.IrmEk; k ylJllllEi~ Bir ifiin l.thaf b('- II oldu: . h tiil"lii bl!l.gladl f!(rlll EK al m.a\)ict:ilc Ichil'den B~lI'"ot"· II: • bl!l.. mllnul1 h biliiiq hltid nndan rlll. KuuilsinUl YCl'1i hir 1l~lamVc 15 bm tl .. beT old ugunu !lll.&i!l1IIo ~ !!I..Jo b<:l.Sl, m bl'lm:! ~ild'. IIIllll1 Nadl Han bu ;a.:r.~blI!Nfi u~C! ~aTllk yilk nlT1 lurm;and.am I!i~k lIC!"!e ~ lWi'il!iia ...e O::·lhil kl'a~ lIin ~i1di. U.vrel'lo:ll. N4dir Hilna Il!hll!l I-ia..i(l etrahna topl:!JrnlY.It. itla.t1a.th. Mancvi blSl.Uf"II, k.~.k t- dk.malll i~in mii.~l3d~ loe etlmc&.ini. -;:in dti~a'l1rl'1'l ~H.itUn ma.ddj ~r- AFga,.ista.m kurtannll.:!IInL tciklif vrLlcrini I,M It)'I1 mlizi r old Idjunll etti. Na.d~r HMI. 'b~ t~k,qm ka.oyhayorcill, Kr 11 .m~.lafu:la.rJ. mLLkocndmi bir do::li lIand. iI.I lie cpcy bul adl:"J'"cl l...ivH~n;!i, I!~ri ~ !IOPII ..Iikti~er, 'QJla IIctlllle ea.kll I1IclIllut.:t .. J vlIZSeJler",k YQ'li I\!!oj; riYMill.i >'&Yma~ b'"1~IUJI. Her yerd.c la1"ll .rdu~ul"ldaq ~Qt Ila),)" £ Iretell.[ IH cd t'o<'QIr<l1.I. ; tirn.L BlinTIl.f" Kil.b;1 IJffirirle dill'i:' Beli.i takip ed.iniz, hepin ill: rlJ 1J~J'~k .k.~lf 'y~pfy.grl~rd .. hedl:ahl:illln= B..:n ~izin "r.i'llll'n·

tdllVia l~li. Koyu bTl!. cah~. 1c;.oo}'U "kiLfil. dindlJrch. Kcnd' Ir"lin e."I'TIi'I~ligiru: iniHLlr. Doll - lira 'idilleuk dini ha)' II Heu: td {lr. !lGIIla bwU... l mlu:lisl g hi Y.h~ ve r dll'ldal:' Afganltiill'lIi a.n161 Lrd I. Ki.

In

e

veya

0.110

](W"!('un

d'llzt'!n.-

,.A,BVi,
41 NUilAN 1M':! ~ Hlfl~ -

m.~ini

M'1lIC1P olmlYaen.lt
VC.;'"11

~dc:drl£

lerilc by:d.~t Q111.Jl bluG.l.ldl. A fg .. n ~a.h.tl :rEi.ha nClIII1LTI I:lwc

04

l.a

mJ1'otJ." AY: ~ - GUN: 0 ~ _ KllI.. m~ R~; lr.ART~

ma
!I'll'"
~

)'a=g.,
J-

1!!11:I1a I!o ql loti Q llI&Ii.k rei liLhnll ~r, tlUnu \/1:' L~z.;,·U'lleri.n tadil 1000YII'Im·

dnhili

tiiLl.!:!!im~tllI,

n..nk:i

11.1-

HtCRf:
".&KIT GON1!:~;

n..bIUl"V'\·cl:
E:ti\Nl

zilu"CIlunen

T di1' komi~n18nn11l gily.r..mtn'W;,u,~rm gil)"

8,40
13,11 J6,M

OGlt"I:l:

11,05 :;,4.:1

lK.i.NDI:
A.K1)IA.M:

IUS
12.j)iJ

IP,::JG
2Ul9

...Ii . Iltiarlnl ntluIo)'tl on bc!t cUll! zarlmd dl'r ctm~k "\.;: .ili.IdZ loomi:!lyonl T.om i ilZlla.n'll!h!,i k,l!pi!:li]I!Tirte evdi tar ind~ itib.f!llcn nih yol: bit i1Y il;inde h[11.1""

toJu,detnamderinc gOre bu I rodan m~1 ~zi A.-rupayoll gl:h"KI cr.iJcxck gliILn! nn ki!!1p!!!i K rad(IDi:zdrn Romikuya yolil~ ~v~I!:

baA m.3J1,)"eya '10 get;m~ ta.~rLn<:: bar 1m BoI"!.iI I;;ID gelbil'l pamlik ~irdl:gi liu!I- aee.nt 1Ir1 dun dc 1 Mbl.llil t~hh,fl '110 ba., a rn ~tll. ,..\~:"a.radl! bulu.oan b a v~ ~ rlk 1ekt::r-du .. Vunan - mi:tl ~ I'(hr. Ba..kka.l. Em-c: rin 1m ha1'ek~tin. Bof'Slll Kol"1!bcl"i.nm de bit i.k.i :rUn ta:nil loro.. .."e Ol"kino~, F·l~~ den i'I'W:te.,a olan 13.9.)"SI!:ikJ On i~inde ~5tnnhul-a. gdmOl!i Wlef';'_'k~"1!d , 110-l nd"J'i.L hh gorKIeI!I.lan adtt'l'da ruJ'"l::.~ U ·uaa..!" Em rllm*Lu. nHilIC 11 i<;:1fI ...·~r,llen m~n- 'Il~lm c:k. ~1lIClir. lti.Y'i:t rn~rlu.iiunJ!_ mwllt;.llaLI.:!

I..'

e1l a li1~un. Roml!n-

'Geliyor
B
I'll

l$t,alFlbu~a Enve.J'. di.i.kkiuUlL.Qa
ha..!l'll mdU .. r
faaliydc:::

~.Iar ud.dMLnde bak
~e

I) UOlilOy-..pall

l:lLullInau
"1:'

I'La bLlJda

, l~ml!.ia

k8~U

tlUi

toz

§cs.e.&i.
mi.i.i1-

bix

teriJe-rlDc J ok I.• ~ tmlia H nla.nn.a dill. hJ.·i11Ia •. · m

ma.

hAdiKyi
TIT rmr.!ly
fill,

habeT

lidill"e::ri

1ro1lm

f.

,oogru

btl ay

BI.! ihbil .. u:z:e-nne
od~!lI~~

'VenT1' ir. h r~l:t~

zlIIhllta m runnTl an.

yollZ, Icf~r

tariF-oini

tal-

TATsl:
I:M.8AK;

'~.:5i'

1,3l 0,21

lli1li1l.md&'

mll:clilJ.liJ,";::tUdll:!

I

QMllk.lil.ll b'l]di rilmi,tiT" I'ilhlil't:. V . '11C;ti 'bu IkI!<'NHI'I'I mIL ll., lll~bllJa ~1nbilc:u.mJl:; Mil-

,aUU" a..na.,ll!.Til<
lI.yn~

liye bdeTile H~I!i: Muh~c:be tuooerinin ieap Hllen :ktl.Jo"lt n mUllm,elrlcr.1 ywt "'c: zn.m-EI:nrnd~

b el:m~ge ba I yaealrur. ~d;,rin bit ~'Hll!:rinc: daa ~ tram.'Io'lLl" !le!~rleri, knnuloa.::a VI!' bil'h lI!-8pi1oZ!i.:r p.nlC:l"i g~~il:.n

kiinu b.,.kkah ~~erll!TJ, e"'I.'lnl: ta ru~,tn raka.laml 1 n:lJ.1'. ~hLli kn. l:'Imm~ kanunl.l.na _l, km h r~el cilfttiDdl: buhm 11 0:<;: gilz tmk.
kal~n ~n diirt
kiLO

rn

g.e:.
t dill .

ibi!cilirrm:J l::ril1 i i¢emi,tir.

d C'

d..Onmler

"oill.}'1:.a

Sl:rktci. ve KII..JiJ!:o;:n:1c ~dc:rC! edilmiJ, SIIU:;'l..mun 'l.ra..m ~ 1m1 EI bilcce:kl-e:&'" ,.dum:l;. iiz'l::"re k-=nc£i&.i de
da.Ji' A~'::4Lnl!! mI!"l Mbnh !;IkaIlM.fl t

pkeTl

mlil'

o;;~~TI

O:s'k.u

d.iT.

lim ed~t.i.l".
IJYILlIIl.8.dlID, Lon·

Il'U

E"et. k'ltl:lUD
~ a.'j-lI'IllQJ.<

I'rclLlilln, fi

hl!l'lml:i:
~~

It Ibt ol.dlllk.

Bu

,,',rir yBpf"J ve. .35 bi,n ki ilik bit lLuvutln. hi!.iJllnaga;erek Kahil ~eh ille yiirUd.i.i. Li.vrtn. Hm.dli.i

.1 In bU I UII, tm
lJ,i!lod!l:.l"

- sid :o.n.l1lT~t.f:li.-

deJa -

ulMIIk~ E, cot l!;!'cndlLn, pek g'ti!O- •• g.iPII4!'k 1Ju'!mtll.Jl ClI''' !.lIn M.l!> ,Llpbo [Ill \'lfik-'c

kIl. 1m
:J.! t

z
,til Jill- Du ~"·adll!l

dm Rn" tder.l de bg' m~rlc:d~ll baI't. ... u 0..... la.nb. IB.II;I}efl.e ·'In \,111 I1r.. kPi1ll1·1 n -mnI kOJ"fl"lI1' I 1I'1lL Bilmn
I.lj1
tl

iJ:IIil.,

~ I rlc:r !YI.rIld I!lIz; 'til r& ~ It! I'lfi1I1'l ~U1,tl1',1 U1"~ nrl r (talIlrl":rl

i ila!IlIdID.

,!;finll f,ghm'llutunD

oloJllil;lln

lIo·0J0k,

,ijyl!e m I f

m Pl'~

hli." e!h'I!i:!!l'l.) idty"l'l Idl!

~1.Evet. bJ.I..I:n
bwili\" o'llurkl':r:Ji

lIiIoyu'.

Hl~ ll:[lll11e J,dL,

IJu III riM v~hYL d!l. l""lHC.ri. [mnln, Benk.illh vc ruh 'U1J'flNm. _.m N~n.J.", yika£a(nz· we: ItltaYlm: a -Ii Birincitl!..,Jin 1929 de. Na· l'l:~ DLr dun")' yafal.B...c:.ailZ. BUI .olked~ DIllU &1)1 cdlildi. dir H n, K-iLb,iI ehrL~dcn20 'ka.~~ f ill .!Hlrll! basil lrtaa.n I"r p.e!!i- kilomel'l"!: \D.a.lcl..a. aaile-rle ne taluldl. C\i:nden. Kline K'lae· lalb .. t: ,idd.c:tfi hi:r m16.arDb.eden r:i, k.A 'c o::r clr.t!hn !.opl and I, "J!QrIJ a 1}\.o1gllip i!tti. Bun:d'a n IDIU .. Om lq lei bll Idugu hN ;ycrde. l!j ibilil'l"Cite~nde KJ':hilc yurLfdi.i" hl!:lTIl!!:ll 'l'ilUI:! ba!llll"Of. K 1I'I'V'I:l;: ,Mri kar Lr1j. -oblc 1Kf1k 11 '11 aleti, zenginlige kRf':!j1 lli1pte~tL. Pdt kanlu ,muhllrcl:id~1 giillti ura.· filOkirliiil ileri IlLriiyor.dll. Yl!Y[!' Dldu.. 16 bffinc;lt~Tin )1'11 .... Il10' bULhirku:r ...k.il'l diiFf.li.i, )"rIlo kapn.!! m iO mllilo Y,il~'I';:;b" mnjdc:r mcotJn~r ~.au:J,an i!liC~aEftI~1I l.. hbmd.a Iltw,an ,w:ta d~1: bql.ul.lllr. Ha.lU KOIII.!:H- Krilol. b~z;1 ~ dik t.~etlpl1t"1i1!:: mec.

- f I!IIJ1'1"rnlit:tlW ''I''..IIIl'1 ~TlL!I'l] oldu. dilL T.l til ! !It. kndllli,." IllnralblOlZlIk I!dllhlLd ~': ~'IiI!l.Iqklkotf'1I. kullamlf~ ,_ bt

~wr"

DBD'ilI!."'~ !l;QII: h.hml.o

dr, litlJcd

,dl!fa e'l'lenlle'lll

~

aJmJJ:!

,prlp M!llo~

till' l:.Hh,eti.I Idi. n~ millrllloll.lJUeJ ble dOCII.
l'tHl\"ZIIq )rll.~

U.
Ben de o!r'lo 01 ;: illll
(lffi~

gunlll .II'1b'Or-

'!C'O

N.r «Un
Il!rnlu

'IIlVil"lt:l1

..;tls.; ml1hll.feU

\0

~~.

10 "~:r',[I'II1L.,. ohlup'l;! !.Ie bllflm

!l.fn.!li!l1Ir'Jiry'Il.e bIll' 11o[l,. 1ft;!;~IIIQ"L1:rlD'i'W.GNlI"t,u.;

lkiHIu.
!lot'! -

II:'I!J:llirt\!t!

foLillpi' ,g-lrb·!ll"du. BIr

~B~'1'~1)"cmI~r~
:10 II

RlilplmI.l. il'yr~ dll,UDU"Dr~, ,altfll'ada, h'Z.ll dl!nll!!n IMr

FlI'"llli.
III

FIl.'1'_. l,t

drun~ n
'I!I'I!'IFII.

''e kUJl"u bir
I, fullctH
0' '{i) b"D

~"3D1

t1Im..I

futuynr

"(I~

otiEU!ID.1l :k pand!:, III"

:)"DnJIIHlU,
Rctlclmda.n,![U iI'Bf~J:!j
,,"'IIIC"D bill'

1': ' b rl~rr Md

PIN t"~rlifler. ill.;)"lIrllll. 'bll.,.l:'Iar nQ lSoy'lilyooekZIlfIIIIUI

bb. d(l 1m ,~lIu:llnl!1 -It 'I"D_lnu. ~1i11~IITI!Lt.r,Ii\CQlI.l,- d;~ - ~ijPIHlR~ efcmUm, CIlkBt 'ttcplmb lo('ln tJl.lyUk Ill.r 8ailI!lDB lff.tIIU. IBl.ltlIn Ilh;lIII!tll.rtll.r t o;;l.],rItlndr.,yh:, TIlID ,Iil !lIIILid n. IIi!1DII'I!O,hUy
~iI !io[r ~rtn

cI h . Lnml!dl. Dlf;IU. ran -3" ~ t ~dWe:r.

1!\"\Te4

Ii

'1:11

II

iblr nDIhllllilli

hcr,!lta, t~-

E

h&ldka.tI

,(:

bll kiD blr

fImI,.!:diIl,yn ....

,r
Brll mlrl!lIrl

tlMhllt ~erl r'lm.

I!t51 n. Iift.....ta
1il;i:lJ]U'

'fI:J Dfi ,""II ;:lIm

mr", r

duo DiP I!.llnD IlIvvc1 i1e:nhd bo~:m.II'l'I ~i1t~ J.,1L1iru- <3.11. I\lnk'llm e lem:rr.L 11!1I'i! ll!i!vcl!o!JnJ,
'l.DJI

lc:rd1,r DIm ,[I L l!d_ fn.:r bile
k,aldWi'U'ft,

I:1ImU rHl.. U II) o.rdun , 0 ~ alit.!. lIrtu.o.

blli" J!jUfun dl.""~U. ~

ol ....~

,plen

f!-

l"Ifilmd"i'lf,ly""ii

il:,-,ILnn'L"
1ll]l3!j,.

~Ir.efl]](l

1M.. bid[l, ~. r(',:0

gBZe'kl1!!"l'l t.t.!fta. !I 1r b ... kj d.., IU.Dl dH,trt"nlJl"'IL
OoVh
D.~~

I'nUJOou

~. J.la1I!ill!01

III!:

i"llIIlJl i1Ihlu dl!.

IIii. - "~nln, tU.JII, >i!lrtMI

,lI.Inl.l Uk kli!li'l"lmlh 'II Lttlln bun11U"

'~XlI

()nU:1'o

m Lh'llUuplCI

.....

ttl ml cl'l!::D!lDn? -

HII.fTl' Il'\rltll, '1j11li j>l"llYnInI'l!l',m~ ~,ljk .. Di:'Irlek ~I, I !!ll1ltl.k ~ :o,·(l.III;ooll.llllllr.
A; JdJ.a bl~h!:rl

~"£

- n.81. i'>1d,~tunu
F"m.ko't M! •• ~, 1t1l\'lnt."r'o 'I~'ID I'iIUll:n ':."k
art!

fnl1mln

e'!:mI3'"i'1FWl'i. ,"h10li;u1

Ll'e-ul".]eo bulo
11 ", ..

~telJe

bl1~.rll'lar.ll.

H.orkuntl

"11

('••J.! 'lilkli

,:.,u;l.Il~ WI. HI'II"I 11'jJ1~

tU;:rru.IIh

1';illLmllk L~lIIndl~lfi'

tl',r-.e-n!lll1i
1oi.'!

mId

yuikal'l d'o~u hll. Fu.~ bM.l UJl'lo!\k'lcl' bUl J'DnJo"l'
11I1~VZlIlI hnllDo
,I'9JIl

k""UlDtl

I]'[.l"'<~~-:&h ''''t \lll,_",Uk blr £(1.1'.0 .• KnHl ...
l!ilur~.'rI1U~ 'II

;,ieril3'l'M

1m;.

h 11 r I!!'nUri d.iltnc:i IUYi! ret ind I!' 1111c~a muhllfrz aJk'i!:r1~1 &i::ind eLi. MeczliP lWCu, Afgan lahtJ.na ·'i1hnL'dhi;1 Z mm. t... llin bu 1'1:'1fun lua)ITd etom~ l. F ",h t A f· gan mllld1. K~i' h.a. kl bilh .. 11<10 KAMl.thilT ;:mhi. A fiilo1l11. ta,h.
Dun

lIalcmuna 'kapil.n!m.I~ , BedIb••ht BUcu., kyhud_, mll-ka"'emet
LItLm

E.....al.o~'le :J.fizml ~ml,. a.hH dJ),a

i1.

1m:lu, l!llJ~rtl !llllmso.r

blE' i1ci'llk"'Ll'u

IJ [Ide b~]}[fdJ; FrUh. du. Toldon ~

~lItll'lr'11I.r

nIl!

r;O!.tl!::rd i. K.L~ bi.r !IOnTII (K dll' Hili) ti. 17 biri~'!:,rLn b II.Ik.QBI.II6oninuh,
enll"ilc ba~l

dOvW_tm.ed!!:oR In. eol· e s:eco·
gi.inti
I!l.T ~III

- ZaDl,elTII,'~lil, -!\E 'ler 110 \'tn er'i!l '1!lImdell lenl llap
II'lm,

...Inn ,·tmeTl ",111 rntlJ..>1 de bomu hllll'

"' at.. vel, II",!, tul1~ !'lib Ie 1:11 k. - rl 1';', ".LoJ'lI.fi \,JkirT Ia'k!.Lm D. t-,.-a 111rql.. .J~n N"\'I~I,~ . tCyoB -U]l11'I 'bilr bo.l!cm Ii, I,"~ i cdln. 1M,!rlli. D.l·lru 'ml:"

m~l"II.!kll .k ...LIt • C:llwr b.k Iblr adnm

D

Iotlbah

"l"IClUmic l1D1DhS li'(!'o, M "hn 'ko.lb,izo, '1;f'{lnmil ra.k c:g~1 rlll!yDrdu.
!,Itililill klildni.l.ll. ij

r"uUJ\'DI'du.. SlInid OIlL-

h'r. lI)....

""-mT'

:0 OI"J'LL11 ~~

I..-uii.lyor_

1..,.- ,I II" 'ULun

Gil
lI~ll

Nadir

H e.n ~

hidLT .'Il~r, ~ R~r Iwl'.do bUh, 1I"rlth, It'l'l1kklkr ~ 'run. - Hi7TT1.llIt'ldb' Dll'k!!ldlJo'l'l&ro. bill mr"'l:lo IUl'lib f:lZtll IiODw:mIl.D1CoII!oI"IDI I~mblh it'iI!.lmt ll"erwT(;l1:'1!! !otl7.. ~flitl::k, mUmIlUn IJak. Ulm. 1111-

Ol:u"mla"!ll

l&z.m

~11111~ ~dl-

eu

i:alil.

roo::j:};: o!.di;.i.

lmpaTl11:lL

~!:C"<tI.lP lUI.

hlr]/ _ U. f&kaI'"llllJ bu hllllll:! on bol! " ~ DtI ell ~'J:! ~~ldIIlf1o~ bsrbD:t IIlv rl'601'1 !II "th. H.Ol!WIlID 1I'1!>~m' III 111~ N!illdCl p.l':l't ttfUlIII'" lFl rnllillo ,Li"l'fnol'l ".lUm '\:ok gW"lp !l1!1f,~·,u:rifiJ.
1.'1il~lDm 10011

l.mdln,lim

,

1. l(ep!.'. (MUe-tEl kIL-· r SDom ~ti" 'tiO).'1kfL
bidll
... Jdtillim. o

ml!l;'kl!'.rlI... IrtlriB-:liim. Diltl.m I....

e,,'lrll'lll,or

\'e 110111110 ~renllHl
tt!tlOilio

~don mllk 'I l.ndl:r1n11 ~lI'I:'I1I1Dt'I 0 .( ~1J:l,n.. ('llkl.dT. Bu, l';'ek.llde g'3z!!'lclenll"n t~"!~fGn ,Il\I.I'·r]n
ir btu .... r'·1!.1' ,,-;OOU'l'L'jrlm.

\ol'l:'i'nli'~.

:;';111rllhllt

I

(~.,...,)

~hfl

hh yD..'lh~o

mc.!'LnJu. [".IIUIl u!ll.b.l.lol' H" 'iLl.,thnllo 0:'Ij), h::.ldliJI

i>-U.1I11:'1l11da

bmm.1'f.TJI bn.!IJ~cdl...""u11ll'-

Jl.t!tk.:!!I.rn.ln ~~.rflfl!l!lnl

Il::Ifcm!li'luilwlI.

Fnltat.

(A. rlia..n

VIIh;")

---

-

- . .. --. .. - - _ - . - - .- if -.

Kant Te1eki l'nHhar Etti
TAY1N VEl'fJ(FlL~: S~'(iI' Mil ha.-Imti Vl!:li 'Oniivar, Karwn.;"n hilumi. Cevdel Ken_ai~ ... Bo1:lur haxl.nli Nuri TIH~ han ~ Q. 1~aa.'lI. i<erfl-lC:I!Jm~erw;ll i:r. ~lr MtiddeillnlUli'l] rnuavinhiluic: :3.) lira m!il.II,111. SeferL· h~r Mi.i.ddeiQJnumi .mYiwmi Kil_ mil cnkoeni. Koll)'la Miiddl:lW!'Illmi mU'ilvinli~' e 6ey,d\ir Mdd.· d en.rn urn' i T link Bo~b.ek, Boz11m liOfWU b' klmlijim:: BiKCik Oliorgu. Mk.imi RJZG De:bly ti!!l'in odilrn ~la-djir" rod 1.1 Naflil. Imiid,hij £mm V~ill. K(ln~'. Narft':!"1 ron ''\'11:'
i-li.I.;&n ~f'em M!!.fii.:!e. IIrgl,ll;uiI, m&tikl!m.e6u Ii z"hiulra , AkhiN.I:' Mi:idddIJ.ffiumri:!i Zelti ~h.in'llliJ!.II Bo r hill" Given

< .... 1 r..dlk>1 .. B, ~ l!l'~c.: :I krilL nlllll>'n.ln t.cltlJlIn1 I((,bllb r'lml,Ur. ~Imdnlk luetm.1Il1U,. l'!in~1! hlli:'I:ill' d ,,*i~If:Jl]( :r~p"I'Ilr.vIlc:aA"r i!;iU('n!N!lllmt'1'<I~I~r, Bu4."f'ljjjItc, :J (A ..\,I 011: 'Ot~1 n .. ~ln~llIIlc J\la(';lIr bR., ~'cldII K'Iml TIlIc:kl'nln onllhn.r c:bnl~ 01.awtul'llm (IlrUm~ktedl"',

~'IJk h~imli.iDu:, ML.ldddHilik..ln ~~!larl AlbuM MiMJod~iu:rqurniliilR!!! ~in edil
IUmum..i!i m~];:nd[r.

a...",

r

*

EVL!ENENL'ER~
Bgr,
mil'l'II'I

tl!~)'yUd

eltltt

rII"ml!n

1b!1-

nnj,lrr.;u;;~~h ,cti Cali." Buk.:ZI BB.Yi.HI

EnlH

'Buminl'e

mCl'hwn

o

k8priilo::r

kn

yin edilmi

'b.aJ~.m I.i:r.

~1n'J

u.i!1J.Ili:!

ta..

Hilmi En'rfln'iil 8Ja!llilll.lI .. n : 1IIi'11l 5",b",h!lttin ElT'gi",'Ln diigirn· 'K~'nt 'ftltol,i'lIln 'I'd lrn.rlan i"ml'n l~rL dun Re('1I! "J"OkiLtrJ.y~n 1i.arlan·le. ;r.f'IA::.a.r kll.bLnul. mutat C!ldutu V!:'r;"rlfl Iia va" i'.rn1":tn·, c..rm'\i I:~MliI'l!re I1Jh:, jHlial!llHi l'l!l'l'I141t.lr, An0811. "PlI-· !lllLildeli'ex d,jh:riz. b~ 3IlUII.III.t. mU!rtL!ltjl I\llbl"~Y'1 dJlhl·
)'ilTbIlrY 1I!t'fI "''' I':ltl

Budapp.!!t..

K.A.8INENJ N'
3

I J\ .......) -

tsrtr AS

I

$t"!l\nl

ALMAN FAALtv.£11 ,ARAS~NDA NI!'\o'YO'fIk.3 (A. A,} - Rr:utc r tlS",,1 1 meld!!) =*~ :n:..c!l~fa, ::I fA,JiI,~ 6alll:lyc ne- IIjll.nlll' mllJltrllbirillm Cenubi Amefill 11 I n YilHI'l Ikta.du: .. ZELre linin tell I I t et.UIII:Jn .. :{ill:'ro::, bu 11111" rl;klfl hiillliif.elo!'rini ytilindan lilkip Yugo!lloyYa. ill! Allrn~IlY' ~:rl!' bah Tu)'nll!l nnhrl fI.Uind l<iIlilcl~" eden 11I1IJtthtl"r;;ll:n Ciir!!l1lrQlgi.ne. !&lndil~i munllltdxlilell'.in buhr8.n,11 lI'I'lIl:tden hlr lrra kll'll Alman t..o.yyB.rgo r,1: AJIWlliWiui1n V iY.I!·u.dil.ki 1£.ibif I!.B.lfho)'iIJ gll'lI'Ie!llI'1in ~illda t~i" il:dcl'J !!.kIm kllllt?!. bir la.arruzda. hu- fixi ik£n !934 tl: Dul hui a k rtL !Ii ikird{!', Alman fII,porlnr Bel· d .. OCll.llL harp gtml,l yaplll!Il'1 i~an r~hi.I:Nj1e (11<:1'1 tflHb.ki Alman d~qi B. Van nunmu,lUt''' !d.., lin,,· L!tiflik .. fl~r:I Von Ruth on giiil'lHc'er.cn'ilJi )"I:l'li Yu,g'Cl"lBV h.likll- Me.1'1'1:li1IchmIWI UO IIplnde fI'IIu.n layylttulJl8 IlWlbftl~r k.ydcLliI!1'd C~nljlbi Arne-rtkayi!. m1.l'\"Ii\metiftl! ihjj l8te;~Li! blrllunduiuml,1\r, No LIil'l:'I.lI!lt. Jurp l;'CIllIJl,inD IJ'II!! ~.I 1 ~II1' lil". H.Jen C:~JKJbi A· IW ll,j;bL~rm,e'~~'(hr: B. V-DnrcIJ'h'e I ~ Z'Uhur r::dcn hid'seler io;.ia9 El~ 1.( {J1"'1Il' hl'!;l!:Ilr hfl.iilr olmllmlll WJ nnerikllda bulunan

YugosJavya Vaziyeti

AI...MAN

BUl

TA "lYA.R.EVER1LB ~NG.UZ KAFJLESi

CENUp'

AMERiKASINDA.

Beyrutta C;,arpl¥malar
BecyrLll, .:Ii r A.A •.D - OH: J II"", m<ldd~If'l'lnhl c:la,tltJ.lmllBJ:rld
...

kl t.(:lIhhLh d"laYl'l.'rtk eu .'bln B"!{I"IJ.l da. ttZrIIMlrl!:r' olmu.,tllr. F\Ii. JIll Ve ja.ndA.nn1!. Ill!! t~ZI\l'i~er
Bf mna blr o;arplJlm. v~"~ua iG'tlmlf ~,. tezatrlh'(;Ulerden Ilfl kt\{l tilmfit' tur, $llkQnu Ind'e I,lfikwln DiD.

,ill.

do.h!lLl!r!ll1 leap
dl!'n llJl:~~lJ.g;

t!IJTZ

ill'~.

zaybJ.t

dll. vur!-tu ~U]mllm1Qllr,

1-

Yug'Il.!lIa. v.Ylln111 ~W, plI.k.
lcr·

ALMAN
Lonar

IGEM~LERhtE
-

II.ll.nim
C.r;i~lp

Mliddei'll1"l'lu:miai
Djyuh .. kll' a"l]Q.'~

ZiYII
u~t:a

OLENLER:
S~J"IB~-i

~kimH~ill,"" Jrlmk-lirrden 1m M",nis

I'lltanlrul sl.Ilh h,aMlIhli3 TUrn~Y lerfiMuddeiW'nWl'lir-ine,

hisl. m'&t~hi mU<llIimlrimL~l~rl Idlu~l'i!r mp.JnIJ'l:' dmlljtlr. rddnln l.,blll~. Yo.golIl!l!'!!Ya.cto ,mfdu \imumi. den cn~~kli M~f Nl!cip! Sr\'IKllllt 'I'~l~L'J'!I" MI.rJ It K~U'!J~ DUn rI)&,loden !IOnr , HDIIII.I1do. u. a:rfl¥ lara 'balc:il.1I' k Mil 'II'irkl4l'lftd& gd ;:;ltlil,ii.!i,f.yiip~l.Illi1l'1d. ~'lr!. k.ab· tt's.ji' ~tulr \'C 'hut ('Irdll milme~· ycslndo::iu Y plI<ln rnutad ~. tdUo/l!" me l.,..innJl ilrlkiin:m; hir 'lIlf U,"UIII rl c-~mL!ill1da, tngJ1!z nil.' . IUl'la gomillmu, !.I!'. 1I1l1~r-lndlln bhL olnd'i 1'm'llll cdllm ",ktoo 11'".
'l!~

I",~~k;i. '13, Frill "<;'0;-" I....r{'lllzt~~ ~ tl!l ilttln.itl11ln j'iu;goll.:l<V 01 clu!u n un JI'I!'\CIn::r-'lnre!!l \"!:,k III It I Ell'tlnd .. (:IH~

IsA.B.E.TL!ER
, J ~. ,0'\.) JllglIlJ: n~z.a·

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!''''''''''!''''''''''!''!''!'!''-~~~''!''!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-

oirn~,dlJi;U1r1l. htikfliletmok
g

milin

Pancarlar Viikse,k Fiyatl a Ah naeak

MACAR

MESU.5,A'N MlECl.lst
M .. ~1js n c(ll'lc a'k-

!!tull old.QP

i Ab'i'lIlnYB ile YIrI_

km. ..... ·stll!',1

bombilCl'durlJlr.n

sn'lr'LItlm.~

A.nka..ra. 3 (T el~Fe111E1.) , Hii_ M d~ir k;tfil!lllL liy[jrl~l Ml:Clin = \ kedUmLl'lliir. lUma~ kO).{ii~uhD 1o;.II.lk~ L~ in KII1')'I.l1II II . R:GI'e, hllV1l iI:.D,IUTIlZ~Ol· hc! tUrli:i t~biTir Imzltl& "'e bu t.iirmkden ola.rEr ~dt~r fiyatlan11[11;)[kOUil k!i>limma tr:~k: ulle:rjl\· "1""11 ftc In;..\ r:iol:lln::;il~ p.anea1' dm hl!Tliiln-gi bir.ince: sdu h lin· BLKllI.p~l .., ~ (,\..1\.) I'Iljklkmll!t Jeti 'en kgyhi1eJld~.D d~ panu· de ..'e scfel'dc hir a.ydB.1'I Ia:zlil deH:J dah ... yillc..ek. flJ"ilLla a.lmma.!lJ Yilm ede:cr::lk mud,det u;in kul a· " ~"ltiS I biro Lc'bllflllc, b 'kit K<lnt gt'rck MIIl:iJrarla,l.lJI,m~ hu!u:nmal.:itadlf. I'nlmak il'Z~r'C ya!!; hlloddilli a mlt Tdll:lkl'nln {rocI 8IUmUndiIn OirI!J\digimiz~ ,aYe, b\l !!Il!rnc hi.zmc.ttl:&'Ii died1Jm:j~ ol8.n ]lcdek cl1r ft\llleUnln 'l:tl ek 1I~I~tl!~1 clo=t· pancar rrtU-rr W~ yolknn y;u,km $1.lbl,yl.. rd.n li.iTu.m giirLihlrlil eri !1Irl"fmn pek. ..l~Mi!! mLite l'!1!'r oldu· mm.t.U:..l rdan II~. 1.11rulLan faz... btl, 'I'iJ;l.ifqe tann eortikJ£ri takdbrr tu 11u b.llo:1 Il"I[I"l-! ted lr. :::;u.b1!.h1IlJ."I1ir c r]'iJ~!lrrit'rI ba~'clodlll'l. tl<c rutb dtl"ine. !l.! t ijrrifol'l1Tl<lYI ttl· IlI.1WId Si..bn !Iolmil.-.ktll·. 'rJi'8cu]n VI!: rl,itbder~in ml.lI,11'I1 kalp !!leI! l",IJldi'HI tI~ IltfI h.o berl ::-0)'1 PASJF ICORUNMJi. Y A NT .. hlC8£1 ir'd.u. 0;11'1'1 mn·. L 'F .0.1, til 'I:r 11::1" IIiToC 1iIo1I"I!'k "11'1 Ankotra •. 3 (Tofl~fon1u) - 'P..... An.J,;1l11ll, 3 {T i!leFon.],l!) IncsiE -koTUrffl"r.\ kii.JIUflUllUII 10 lIirlCU gOt hymBb.nYI Ahrn~t mu.nhlll madd: irailll had irl.e vc: bu ~n~buluMn. SaTii:Nh vali mu ,..inliii. nA yenich:.n b Zl hulNmJe:r i.loi\'eai., no l ),in ed1ttn~ir..

ri.iz pali.llnrn taMiLkillin d.~ mUI1lrI!l. !Jt'bnL,tlr-. 81.1 \'npt:lr, ~n iiJct'!I. st· e<:m~hrl:.eertil kdbt1~ Qlunat:lII. C'Ut{lLllW &!Imln, kmgtan Yaru:Il!f blr llell'lli~HI"_B'1 clI!l~e T!!I!! Koonl; T,~- bp ~h'. fak-il~ 'OrdillTUII1 terh •• i mr:\!"Zul(;I I'll)rd~ l:Jatmllklo. 1;Old'nln 'm~ oUb"UnU l'r!idll'i"f'Iill!l "e buJunuy;:.rdu. ~11"h. mU'fi·Ilkb!:Kk 'llf. m;rc][1I! bJr lOIlIi!ulrm gUnU il.!ij'Ln et- ildh~,llI1nly~efliiL 11 dlti?1I' 1:111"l"7i!r S'j!mIRI"r.' 1111: tdm Ylm~ Yu.!!ID&lav hi.ikUi."»erti 11.arid m;pden da!t'Jllfll"tlL"_ l;!Iabtil~r kn!i'dedlldIGI gl!<rtlJmllrtllr, ,~iYll1le~iDl:: clair hllj bir beyanal!);.n Bit dLL~man rll.dyo po'I.&i!I bln!ll'l, MACARI'STANDA TEE-ssOR anI ,Ilulglnllr garc g£!~liI-V:'B. bi.Lun kDm~IIIl;Hil'r:
n ..bardnl "dn
IHlhlITmilml lJr. YDfl

D\Ir.li!lPIlof~o!I.l Pl.. 1\, I m~(1Il;sj biT' dlllM:!k.hk Mr

!l:0'!da'lr3"!:I IIrUli!llntd", bi.r adorl'1lh:c!l!r.

m~I1~YJi1' lc n I. Irn L. YY!II'clnrl. E I~ 'ilir IIIl,e C:~rnl"lnill d'l5rt Inbi!t

slltlh. "'ay.

r.;.oml ea. (I f.r\ . .r\, 1 - CI!Il!(!jp'ylll ,d1I!!Olmdc.lediir. BLI ",an O;lkmilll, ya..q"~r, e...,,'dot, Half'P" Z l!'.'LI'a tin e rt:l'\U p, }l'o. fl I\; tit.e!i 1nde bjj· de" I1IIli'lls'da \'II!' Hums'd tfi.:VlIM <!ilhana A.merlk,.,yn k.i!~1 h-aemillllTlC m k~dlr. tl!'lkulu, l!olo;lk.I rd.:L k • bir WULl''Ot Il!'Ylidi i"Ln .. J",tlklarl To!!ko! gt!ZTnckt-'l!dlr. F.J}{at hl'ibLr yeitlllU'ledilin c:kL cd ir. nl hJ.dJEe fllmllUn [~t II", PolJs 'VI: uak.er" GEM I SABOl"AJClLARI I~rl!! \'1Ikl.la. gf'1"n F-ln i:arpl~llla.r TEVKtF ED'Ln. e!lllMIIld tevkU c-dlli!n rm klfl, 'L!. VIl.~ingI:.Q1I. J (A.A..) Bil.l k,.n lD1Il1kr!!H'll!:lc[" larllflndIJrI It:I~n Mlliddcrum'lllJI'li Jilrd~n f'~dl4!!l:r1l!r1 I~in be, soen(:)'1! lI.ilo!l" r I::I!E 1&1' VerJ LmliddeiufM.I1'fi'ilictoC tillilimaL 1@!IIder ml\'tlr. Jerek. Amoi!I1ka lI'L1,ll!Irmda demldl

C'r:nl..lbi A'm'!!-dkildakl I,;erlilil.Ll. mii\~hn!!!flllli
refant

gizli Ahn In, G~eflll N~·

~t'nl~tlr, BI.l.IlQn yoAl.'YIt'ml,UI', J Ir:<lt mq!a.UHLJ" kllplllIdu. Sokllki.'lrrda dcvrlya1.II'r goeZlTlr!ktor::dlr.

ecle:nfuill

ream!

beyB-

Yu_ Jm-

!ui

dt!I'UlmR~'e dOIfL.Qk miinll"r:b,=~. idli.mr: 1~1o.""TlI:~e liH",f~ardH.
SIlil1.rQ",'i~

me

tli r bcya OHII· he.Lu I!Wk.illlii d.'!r' ...~ el;ml:j; ve B!:lgrid ha~ml ~~hTj t;::lIk.c'I!l1Ulk:III:"I11 m~ncylemi!l.tir • .I::ha
ne,r~~l'l=1~

Celler"i

Bla LAY1HA

alllll.!lB

Vali Mua'\OiDl:iiii

u

lu¥;:iJ'LnllJ1ll: ~I)k fa~~tild.hOi'mU~tu'l'. ("'ijrJ.:ij hl.rbin i~Lim8p ed",.l-,r:n1U: bir hili o.du'·Q ...1.L "oil Al'Ied I: 1'1 bir TEDBIRLER Butlap!:',tr!'. J !.:\,A.) - Polls, ~i!- gcik: IklmseLer ,eh.rl tn~j~yeye bBt~ rle.vI; IJlr1t;ri ks.£EI.rLmD.YII.ha.il:lrl m k U1:e· laom . bl,lluno,yordu..
InUh!!.f

etml"

ch1uA11 t1rJ!nnllrrri'~II'.

I. .. 1$10···e~1 ayla M··IIet M ,eeII! ~ d k- L·... ·'h I ar
Ankara, 3 Yllrm,
"'0

ri!

ted bllrLer

IJ 1mllJt\l',

r HUE.lJ!il "f\ll.ll(!blrlmlZ~'i1II Mflll!iI:. .Me<ll. taamWm!

1I1111!r:n 1I11.n.l1lk,t..Il:1 Ilc:!)iD ~I'I "i!'I"LleR te-

PR01fLSTO N01'AS[
nuarl.n. Fre.!lrIIIEIa.r. MdI1!l~4en. dol~Y" 1rI11~oml!!tlnlll Vqll1gt.DIl "'Lllil1M Duu1

v1~1HOK-IOME1" J NI~

leD) -

'Ddc. (land IX' ayEha

mc:lll!:UJulD.

killit "'II: :l/cUm &>'illi:IIln'J'HII, 'Ill',il'" I!~. lI:k olu.ro vwlrn~L Um.Ln I:'rHlml!k" a'a.I'I. mlllbfHlere

IlD DiWlcl ~1l1Ln

tedlr.

I

£;~1IJt

Vichy
I:.Jl!ltylll!

l.r)nriln

hl!~Qmf'l~ne

gol:lll.;il!r· p,otcsto

ml? otdut;ununu

noliJl!J Londr!l)"ll gl!tmemtllUr, SUfi Int.lrt:unn Amcr'll~l) \'1" 11'1 liter-<"

"~"I:I!::

11!n dtlll

~-IavaKurumuna Teberrular
.,k.e.UI,.
,li

UlL."lnd!l. l~gll! ...:J.llmeml", Fr.:r.n!!.nm blt:J'l1"l UQ ,,(t! hll]<Hmd ittilolll;?; ~I-

m~Akcre rd.o:: Be!andlli Bel.:!iJ.. BerlIn,S r.\,1\..1 JE!lrhlJlIlIISI mu.- I"dlli bir-di""i~tir. Hi.!:: }.,if ta,.aFt1.II.bir blliildrzyor; t.m lI!~yit ~i~miYIm bu h"'~nn iI,'TUpti mad I!f!I ylllg ~Irkll!nl!rlnln I"Iigtm~n h'IT :lIlIl'Clj hill b\.lh.JTlfiUIIJ1.~ )·?n.IIlT h!!vE! KuvvetlI!I~~C:,.~.eIIIJ.~1P Affn~nlllr l.. il~lrrd!!n u ikL .!e'bepllC ..:I1lI.,u.~Llil'lu'. faa!l)' tin] lcontro1 ..tm""k Il:;:.p:re- iE3er. r e edi'm~ lIun imKoill Ql.lhilUldi!! old'llgrJ U[I- p_~lothrr tJlr.lfmdan a!m,ilCil Ihti.m II Ii VIU(I1Y· IIn'de blr k~l.'n. ~Illrol ,llrkl:U k'W.t:UI. da: n;e:,l:l.Lmr: itl:dlT. BI.hi.' d JlIlIYUf1 r tUf. oll •. ~t~IYI!lIl 1- 'Yar~LIH ~ T'e d&~ ~Illal'}''''. n. lmmllfmolan lftulIlU'l'_ Bu tlld!lte, II/Jmdldc:n '1;O'kmUiinhl;,mil t .r fLanciulllr, 1 ~ B. t..d~n·m la IYVlJIf'I II I.~at .:d'lln;lf Vc H lllyy Ie de: htlJ'i IIIcrmli)'1!' verllmllJUr. BIU n Flo- h... AUVlAN rA. r.\I:.ol..t.H !'sUDI? kt ·d. m.IUml!.t eld.e clm~k. In n ~etroU LIUh:!!ilLllltJ, yc[]~~hm AL- afZwl.l. Be,lil'l. :3 (A,A.) - Bir hum· !t'erde ahtLp ukmml.l" ·IIJr. !iii mllr..u.hir l;ll,dir~or: n,. n Ldl\.r ~L ~ILulila. buLunmakladar, .il ~ Borle nahcrll!T~n AlmlLn
gmilllv hiillc.li::nutile
i..i:2C:!'r!

dolftl~"Lu_ lTALYANI....AK A.J'Ij~MA TAMAfTARI 01'UI i!rk haT'!'! Be,lin, j (A.A.) - Sir Bun". gOl"C halye.nlarr II.IlhonBieril'lct mlll'L Ill;. za.rfmda .i muhaair l;rlldiTL,ylf!r: t!1,Y')"<lre k.d>,bel.rnl,lerdir_ 'YiI~~I~\';!r'lInll1l l!IlI!:rlindel.i C!!l· ~18 8'1.iolarm 125 ~ In.... liz !II!! d'Omili' i ~i~ I 'Q 1,IT!l.¥1I d Q r.rn-.j ~tojir. L: LlO'IlI-a ire ..
~enju hmcilrb"l1(

RlEJs~ 1I01tajl'lFda.R r.I'l~-II'ul 1JI~aJ'L!~f lnlB~yrl.lt., ~1 ~A,A.J - D. :-.I. :6; lunda dc:rnill ta.bhOLL~ 101], i~ilm!::!IiFra.II~IlI'lin Burl}'c yillr!lL'k ko.ml.a~ Ili II::.mle.i.mittir, 1:E! (. . <1;,.6[1 Ve ,2 rio l'~rri hW!omct rei!l~~hL' H!'to A~1J1a'!\ VB.1UlrUnI an rni.ir~Heb-i!t:Bey Alam'. tayln i\tml.f"r. t-1.I~t h!labetj'or netlc:elllm.dl!! Y1ltrln'1l.tr~. llln S/)k.i 1 k.,.1.if C'dJil.m~Ljr. Bey, kendl i1r!O;adrLJl rml bl~ t kcnB'ombudnn n "'Il sanU muhfn.: AME'RlKADAKl dl5l tlly]n h.olcl<lnl hOI:& bUltinmak.lIc.... losl,lJIrinll meMllp tII)'YlII.rdr::r, · glln(TAL VA NLAR • Ut!hr. dU1'., clll'!'m.n.m li:nr[J,Ji!Ql gl!mLI!']'J~ 'e-,,'Yor'k. J (A.A.) - hitlyilrn hUCUm etm!'I'ler vo tllllI!I-II'Ialb:.d1:, 1'1 u.1«!n~f<H::,uk mll:'mlrl.llarile 1\Lilyan YUNAM K.RAU B. EDEN'. P'l"l"tU!!I"e Cl.em lltl/'Y&i"l:: rn~ydlnlll.:gu~t reuen VI!: ROTfIa ki.illdlrnelil'ENID£N KABUl. Ern rlnl bgmballiLml ~la1" Vofo mH:.rlll ~'i:)z 11.niIrlldl:n.L8J;'I:Il]<:.r~ i~kt,-,,1:.hide A· A1'lll'.ll. 3 (A-A.) D_N ..B,; h'lllL~ tLLbmrU!ill~rdl~1rBUl!bl bu Iillll:c.· _ II'I\~Tilia,.. terr,k i.;in h"O!LrllJ.nmaiu Yuan Kra~I, 11l'!!'11~ Hl:ui{,jyc !ldLU!ln. bomburdnmLIJ .'H·r.'l!lnc ml!J'I.· davect ediLm~lerdir. N ZITI B. E.d~'Ii! ITI3i1a G.c.ncl fillP blr LIIYYl!]'\e !Ie 1!!_"lI muh (nz .Kunna.y Eit'kilm G~nenll Dill '1 lI;an1.l1Lne mt'IUIUp bl~ lilYYI.rtI, n,,,II1. ye!"liden k,a.huL eotmi.trr. rille I1Qnnu~m~Ur_ Lndra, 3 (A.A.) Tim ITALYANLAEUN MART ga.z~illin dLp omltik mubarmi TAVYARE ZAYIATl YazJYOI: Lmd~". 1 (A.A.)' ~ S""lihiAhr.ao radyoS1.l B, E.dl!:n']~ GeYi:tiu nnah '11 tClrd.1!1Il oirr'~nib:l:i8:j ne neral SIll' J~ Dii1'm yeni Yu·

A~m.n

\II:

hllIY'1in ... pur]a~LI'III 11111·&

SUR~YENIN

YEN~ HOKOMET

K],sa Ajans Haberleri

bolu IIfnlik

I

Slilii.hiyell

r

l'11aQflJ!l!J'~c

Al.

Imlar

kv"rumun£i. y.!IIp1'mak'~ ettafmd. bugUI'I

3 "A.A.) -

Turk I i!ilwi:lu
olan
Olzt

~n maluiru,ta. ~r<:. l~t.anbuJ. N<I~IiJr' l amban ku~ bm tn-a., ismiRi bildirmek iy~JI bif .... aland~ 2500 lira. ~iyed Suat Kerib r ~75U A.:n.a!'t ~ Pa~kar;dh! 1500 1l' hnti K~~oih .. 100 lin., Rr_ 1:U.t!gN. Gcn:1Y<ln illil s.i ....w: elli¥L', Sa.dv1Iah. Levi ve i,il 100. t.k.bll.l KoocEileli n Ui. lfieti 6Q.O. NlJIDllln TIlJ:p ~, Bez'l'IcImilcl :nuliya.t Ii,· A:bz. Kusan, "(a.k!DVil.! P",,n.1 Iy

lira, ~-a.bl!l,n A¥" Id~n" Alber AlIa n:d!l.l:'I, Vlhll'im'l S-~rLn)"im dardll'lr }'ii~ lirEl. Alekndr Sti!.VTrd.i:!I liS !ir .. , A.-tin C:;;~k.rzynn, M h41 Va il lKara D~liag u t.i~ yUz; dl'~r lira, Aram BarunalyMi. .lOti, Ilrta'him. urdtiD Ozktll. A'bdti1a:anJ, CrlidiltUin.
b-~CT

lr'iiz

INeIlL TERrE·
LoI'lt1 f"1I
,

MUNA.SEBATI
3 • J\. . .r\.~
-

lSPJ\'NYA

Mu~d>,'I' Almlln

trIlbto!f8,rL B. Bulh!1' !;Ir"amb .. "UnU Allam it. 1ft rOi!l[I'I~", U b~')' II Uil lbulU:nmLl~ tur : h;pan~l mLlicUnln mUIIIlllrljl (llmaIY, Jnglll~ bLtll<Odan hl.lkftm tl·

'n !rruyn; ....t'Tt. D1eli Vi! Be.'t;Tlldl n . 'ml!nf tIItlallll'" iI),JII.I'1 h,=r ti.i'l'h.i ,hlil rel.iu.l. t.l1In i9tlnll'[J ~YL;an~i hu~u.tll!nnJ. rolr!:EJ s:th~u bilc!Hil·
mr:kt~;r.

Yu !rGillJa '_'YoUId Il n l'llr rnl~ A.lm~!llY.!l. a.1~](ml'ldQk1 nlrlIDl!.¥i,1~'I'lo: JngUiE aJ1'InbUfnHI £~HiJl;I:I~nr::
IDIIr.I'I)'ill'iLfi

Arna'Vutluk

Harbi

Bu ,11"~ct., harp

5Onl:'u.51

1I,;ln Irak

\'e

PTOPIIl.a'l.fldil!lll'Ul"!

y

"I"'LIf,(i1n Iran lalilllll!1!l'Ill'l b~m.oS!IU]l.ln1J iiI:! lla· AHmil, .3 (A.A,) mllYU:l.kttr. Bu nrl!tJ~. Ocrltn'In tl!bl~il: )r;.on~rollo\U .111!.nllcla .;\."'J'Upnom p!!'tr[]l Dl!'Io"Jiye vc= h;rPIQU fuJi~~i 01· !"U~,,~mUl IIt;u-,I!i~ dll'lUnWm~ldBdlr. 'ITI\I t'1J.r. Avotl IOyYolrr:iol:'TI.mi:zle hl!Viii dUi lc:rpl~rmuz Ill!; m[)t&rlu Iki du.;oI1lJ.:lI'I

derno.k.n.i.l.u!~
t=:yid'c olma~l.

bi:rl

til:'

.t.

vl.uri

Rli.k.aH

~az.Il:·].ilcllil hakkmdakl yara.Yi!u~Il'l.lno

iddi.l.arlill
llIu~ilni..amfi;l'

dir,

tlJn'afe~i

d'hurmw,l~r-

Vn,in;lon.

3

tA.A,' -

*

B, Rooi!lt!-

HuteUMET

~'e biraderleri iki loo-iiz: dl~rr. Da· n.~n 1Il1Y-IiB!lU 1'1: rrllllrJl'ld n wt M\lclIU",d~l( Abfahilm K~~i~·Yorl..c.r 11.1 Xlrilfl')l'9. dlltrn!lll. yan iki yW'!'r. Abdut'lah, A'ilrnu IILI!I! lrolu I'lli" hlrl! I[IJILII]'i!8!n• VII: ~.cJ'"k.i Tornal50. AVl'li ~n' 125. Ciimu:oi]\I bil'l:Iderler', MebI'fI'Rt ENin. M-~hmet Nerel ,fuZer tar" lc'b'I::I:'TU 8T1!1i,lerJiil'.

Arl!lm

1.;:~q,yBn,

AQ'op

DARBESm 'OLII)U?
dmlt

NASll

BO¥PlC1YIUI.

d."Il'II~jr. II,; Ln. btl'

Bf'llO'l\d, S ( .....0\ 1 - Y"~"O~la\l'fidill'" !!!IOn. .l'I.l.lkftmct cillrbnmll'l ale III.

rellli:
dll

Ui.f"IUI.~ []~fl'lllrnj,Llr~ ]!'I!l kOmct dl.lirbl!.lllll1.~ !II: N!;ll t'l!1111J:'1 ~lm
I!')(

""U

CIU~YIIrL

oldUitlJr

IlLLklHIl.

l"i<t1dlllllm
'fII (lk'

Iclem

)-e:PlhlClLl( olno hllr,,)uo.U 11 1I~11lc; :lwb.uylurll'l.

to:" f!;lrrl.lntlftl
yUJa!",~ dl'n

.'Ulltlell Yllg('l,lll\'

YACMIJRLA.R l!:'1llLe ..I,1'IC'I1~rO:;)'l!I 'Y'lIpli c&k )' '1'<11111 BA.$LAMADAN Pl'ojl'fIl.li'un .. u ~tIT,Il!sl!le1l!!rl io:l1<~Irt at.· Khir~, j lA.A.) TUrr:<l:-Il ml~l!II" ,!Bz~~u.i" hu i mu.hllrbiru bltdid.J.·or: 1M! b'~lr 11I\'!1,h:litll:lc.l'in~ borp.i;lIlrdl. tli..lTliz kltill=mllll yailmw me~'. m n ~lmi,.lll:'f.dir. BiT kn'!; ktLaJII ''"e 1II1!'~;'c... , ~ (_\ r\,l - Junerlkall ~ . immden ~'li'l'c:1 Ad. bab<il'l"i1vIC 9Cf~\lS! YJ'T'1J1I!nm]l~, r.a;e:1 n:lulled I'IL«iIyOl!U. Uu II. ~ 1I1'~ tnll: I Inc1Hz ImllMU!avll'ya sirec:eltl!trindr §uphr! e\"le i )'Ilulma !Jr_ vdll'ri l:iqkllmandllm hlL"o. fOlU'c-l'611 BOMBAlA.Dll..AR A1iM, J, (A.A,) Emni)'!d, NlI'Zilr~Linin r~i tebliii ~ D'Li. mllll tar.yarderi C-olQ6'YrI

iTALY ANLAR

GOLOSU

'\'ell dkkn bllhrlYi:: t'Dcum""l\l nlat Amlr.U L neS 1111: g6rLl;lcrck lnglltl!'rr:'yl! t1c.a.rd 'I'.p!oU'1&n
V<!l"I'f!eK

ingil'izler
I~I I 1]](ldl:)

m

X:fi:X

1Il!'=

*

11Ulil.k

d'm-s kC!!l im i .... rl! ilTl'l:if'liln giin. 1erm! hnrll!r~tr.l;u:a~lilvchJ'. ~ir. Diin bir ta. Ee .. h-t VII; ~k.alJ~ ob.lIafl cia I:oledri,~ta deviQl'\ OkilltlE:llk. btl. 'kE!,n.Tl~rOlJ LiJ.:rn;.lm.clI uyacj],k~lIr ,Ii ZArtialnd'.;i klu'I!!at n_hlll1 "'0 iiyni ,ekildol!! h~~ ~r;I~C'k. ~ i1~relk I j m ~II d'ct'llcr r-crlill.t.
llU'ln

{BlIll't 1 l.och!£.) .lIlayL8L. !!I'ffifbl'da

+

vc 11S

IKJn ve_

JKkti.r.
'g

- BLitiin yUbck okull~rdil. lirlu i:mlihanlal'lD IS ma..rm gdClli tedbidCT r--

B.. Matsuo,ka
Roma :Ian Ay.nldl
BERl.IND£ MfJZAKERE MUHTEMl:L
1\"ltIll,
1III1ldlLP1~
Ju:j'I()11.

mi t.allihiac kI"dilir bitir'ilmr!.

d-

-

lc

iIIIl'ln-

,l'iz; luf tJ

l-eri ..

I. ,_. • JU

k aral"

*

uzer.Ll1.oI:'.

",.

J !.

3

~A,A,~

~
1I1!:o:I1'1

~Htf!)YrL 8.19.11S, ~~ tzuo.

~Q.~mii!hUtit~~r
~J

h ..k:i I~e VI: QTtl!l1'ftI:..n:p~ Italy In 11'~rld~ lli!l.Z1H KOlllt Cla~'TIIC vc "Igl.tnhd:. imtJ:.a:nno, ml=a.rlrln hlir ..kctlmll!n C!VVI I 11'1". glulIIkrinin. te!iliilin~ b ,. d'1IM !I. vll11sllUL jfltm U, V6 Il!Il.II.tyOnn. ~. T~b'l i~, 'bu Il'k""ma knJ:lar kenr:1LSlnc I'd',glmt dmlfti:l". ~l!Il edi1rn~ olao:.al;; 'Vc r til'iin m.t~le.1'e It:blii
I~_

tim

dun Mi!ll.]~ I!j~ndll!' bir topl.a.nll t~1"Mllr. Topl.ll.,tman IImll'a,

har!Ci.'l'o.:

1<11, u .lllI.bo'.JhR~mlti!l.u.Jl hll.l"llkd b

et-

mlfUr.

ill.

,t~dTiqta
>

'S~!tlte!l,!'.

1>11 hJi-

Be!'l1n, a ~ Ii..) A CLlmllo gD:nLli B~llndl!l dlr.
I!!~

*

B" M!l ....u~lu, bcJ(]emm::-'kk.

udi,i

da.ifainJe ViJal'd Ilk ~edto~ll1.n~ ..ra'k 11k ~Ill·

B!!I1I'111r:;i1l mUnl1:trlllluo m~r"'te)11..~dlr.

Y!lpllm[l-o

tJ~rr..r
~"n d..y,.... :

kll 1tii.[I'Il blr. gZll!:' 1Lr. .... 1(_,r,J;1ak;;an WJ1~ l:i'''lI.ta;r.

tHi

k.n"a'IHdik<;1Io

0

G'~I!fill kftpor. SIll

DI!i'o:rum
0

filu f~rlmlLh 1/:1'1 ff11!.nl11rd iI. rnlm ib8.Se.lg'riid. J t A.A..~ - 1],g_lma~yil. LcOOrEl,. 3 ( ..\,A_, - PO!Ofi~iI c- • lit/' ... ZI !i!'r. dt:OTU i!lf'yll hRt cd., rI IJllhllll!!l'".lndc o"tlfl'ltn nOl Hall" n. hl.l. ...~\Ull VI!! ba-pi.!mo.lldll!.nl G~nL"rII' SI· ~ :;u tuJlillI 0'1'1 I"ok rm \G "CDI n U ~!ioi mrlrla'll; 11;11l II b.w"'L r.m I t kolll!:l:i'llin OUflVo'y mLL~'nll!lllB.lml v ...pu.~un Cililmrni IIH gcm,; IlIl'kmCl(l· IKQml!th~rlnh:L I'iJftrl U:ze-rin" Spllt'l /l.z, :1; .!tl',yo • !Btl], " - 101m k. lundB.n: nrll:1 k(lv mmnkbr. Ejf,,=r IIrJ.u:r (I'll ~ - lin (I IaI.I kO\falg.r, ZlnI.ar H!.m'I'III.," - Ttl - klHlllIcn. 6 _ Ti!1,C;,:IJ£'dl!kl Alrnlln k IUYIlUnln fI!>- I'm lind!! 'blilhll,mllktlldlrll!.hllye 'Dbn~hl cllr, ltalymtlol' k-el'l- mUiJ:clII!OP R..:uLQI' nJ Ilr9.Inln ~y1 h • BERI..'IN dl1l1'l'lnl WlJ1.llll' I':ln gelcn .Ilt'l V3p1Jl"a Ii) I" B.llI~- blr knynaklllJ'l t.:Itrcndlll;lnc re • N . 6 S Y "' 11'11 .. .A.y, '1 fl vuJrIU. WI'I'itel' Rl1lb!ll, bu~1lrt I"ll.d- YUG.OSLAVYJ\N'tN ELC;tsl hlnmLtl rdll". blllyunlnTi;lltl1 blr ,:otu £15r~, G n ,,;, B F!OD:!Ui~U'lfi d v..:' 'y; '1'10111 kIIdm.l.llr.l, h..nl !!rreil~ r;1111~ omJfllm. (UJru:1l I'dze TI. lp • J'pk4, B - .AlDik. • L- pll., ywa SI~n~1 'oo)'anllttll bulun. lJ n 1ST d.3 (0\. ••\.) - "i"UI'~'.IIr"Jla. J:I ImG()ysl'lllin B),l'IJmIlYt fcdtfllltmJoI"- IJ I.l!UhlC ~1911, " rl\l ml tilr ~ •fi:'t o - 1',ilrJI1,10 - KI1fk • Ll':in " U - mUlllur: l'lln ,\m""i!~,~" d I I;ld ..~'~kllr .. 11;1151 Andl'l~ Bl'r1Lftl! nhI ~r. "f1ki • Ad IIct, 2: nl!lI.rL 1.111'1],11'11'10 CI'!l.U·dtlkl AI. 1I11'L Orrlln
)'11 ~1'l Vtil'Ifi1:1P~11:tIbamihl'. ,.

I{"'I',,,,

~h

rJj'l:1l.l JP1a.kt

'Ii'<II

yelll

nl:r._1b
1:1

b.rr gtllgrWllr.

k~n.1IIln.)'ltkll:.-

1I1L'I' .-, ~fn

kll~ tlll!.'1&

iII'.'nll'li 1l!!lFo~a.r. 2:1111:1 r
.

S ~ At - Sd - L.lkEl, 'i' ~.JII'.:I • An, ~ - !!hll'o • i'['l' " Kift., (I - 01"1> • po _r,l. 10 - II.lmsJuLlt • N~, U _ 1\111.

ft hrdu1'[.. ,,111pt'r. mU\'il~!lI"'t, .. ltl8ln I blldtrMEMLEKETL!ERINE I~rkr!!n d'ii;m6[1 T ['!Jib wlifl!Ip!" mekti!dlr, l3"!)k'llmlndiln y.kmd. Ct)NDERILDt cdlllrdco lr;lImlL "tml,tlr. Bu (!:IInr.dI. 1'I'Io'IJ1c1l"'i!m .. t i,.-rrli gO I~rm~i.r. HQlIg-Hongs Gldl''l:r!''ktLl''. blr mr1' nUl blllUn r" ml dl!1rclu B %1 .\lmiJn unlluri:rmnlll hal,'.:In. Vcne!!lik. 3 (A-A.) - Sto!f !'Ii 11:11:8..1 oolllr],.~n. d!:c-r L,.r IHan kabllau t..lxyi)'~ <:t'mijo olm II ml,lh,te· lJiLlnSJ.nd",n: mdd.r, J'l~ o.~!L!llhln 1!!vlllr'II'f bl1"~lInnu ,hr. NiI'\'Y'ork, ~ (.\,.\,] stdllJ11 YUIUJIll i.i.:sr:ral.;Llmj.llll!lmd'lI1 :gr. l'I;tl,blno rr>;llsrmm h:~'llill j!;'1 l.:iit4'r ~!IrIG LLI:Ii!: TIJ:lLJG I' It:ri sao hilll/'DI"I Y~'l'i:lIlm; dun nk- Ilj lUl.1 ndlLn.: ie eLhir~, l (A..A,) - Om ark IiIllmO!'!: Ir..~"nl" 'it:lloi: jl~rllltmJ, Ollmu" t"D'ifI1.~tonlio TnlN!nll.lll.r ..~11l:1, nlk· B ~mr bllra:Io''iI MllWIIUll-'l.t ":LlY(i~ir, " -1--,........jII, ~rn'l ni:1nl"l1, OI:I1~r'I' :Smo~'I~, Ill'lll t 1)I'll !.ImJu'IIn II \'1l..!!r1 rIIo\l'IIlru,lur, Clrndn ~nrj iz 1.1 iiHllm; 10;"" I CI rlrA'I'I1I'Il'1iI totOhk ~~'I,.'itl'!ri Y"''I'Htl!_.kM!1'II :'Oli1t' utufldrrmo~ 11l1n. t'1ll'ir.)'fl gltm1f!llI'. lIIIkctl 'I'II&ltLI:.'&'1. leL'1I. cde,,;(!lt halo!! I~· liii: Rotnl'lytl, dOiiirl.l I!l!fil&ltlll~:ril'lc!! ,JI!'. Lib;y.. 'da, iluj k.ltillli!lrlmn. A· BIray mY.s~hd.(,n\lnl W:;"lo i8'1Ii:l blr r go ~;jilec~\l:tlr, "011111. elm 'lrrdi,., gnlabia'nm -I!IIt l.Dd.~i mevziltl ,I':!l1Jj lte lualt !JY nd 11"6fb ryll£'a kl rrn( Uzl!!rin~ gl!ri ~e!{i'ltni el'd.tr. Bu ~ylt"mltl8ra de, O~nl()r.o.! S]rn(l"",'iI ri'LtI.iI :r ,110 ,po tlill C'UYI.!. CclJe'dll'D 1,rod elml tlr_ UmI.l1'l1.!fftl I),i b kuv14:'l:1!1IDt gllo.s.t rer k flkrilUJ. 1 rur li!t. 1'111~'1'1 mUUttllt'rln Ir tlulnt! nU,-,,1'1 bt!r .,1 n nlllhllilN' Andrl~'ln. blr hu- h fr::kttl, d.i:{Il': n nm,lollu '\i'ctleri takip ~""Ii'l'. mlPJttr. 1B1.ltllin Uz{"1"in!l uylll'ldIrlllm 'b1r ,"ok. ""Il~rl~r ne,retmLII'Ur, Eu .un mt.llljl h~IU bkllllndliguny IIUEritrc:·d.~, biiyVk miIYtarail er.ir krill blL' kW; d,n,.:k lui GOl'Irl!. G~n"rII.t hll.tlcrl1l'[In 1(I'I.I'(1)8lnln !I!l.clr!"C1CyduT'"f1'I.Bkta.drr. u l{OYllIllIn YIlV'l"1G!U - 2'lt'rrglllllk tlmIIlml1u"ftu, Bll' ~k d' an lI.c!i SImII1.'ll;"e II'Ultl_kl oJmu~lur. Gfn-l!lrllrt mil. I{]lduAUnti. \'0 hl.klkuto l!.evaIuk YUGOSLAVYAYA NOTA illlll, :l - htlkll1l - GWdUrm. egl ton. de i!;mlml!l VI! yakllhl1'lm1p. SUi. ;!;lmf)\lIi;! kl"lItlrl IIIt11tLlll a-lduktlLn !I~i\. (J1.m~~1I11L liHlyun c-derlm, Grlltz'iI'I!l" V~ERU..MEMI$ dlnn ~. .. - hfll., • RoJblh! lIi1.n.tl. lI'i.i.'" 11l1k.lllrl!'all t'Qp ve dh~r harp f&: • MuJu1'11:, blL II.n~1111 Illb!l.rfn bJ r kl Ab~ll!fIl II .1~1'lI)'''llil<r mllkll'lT!lIlrl' St'rlln, J (A,A.I til! m1 miJ.h· fi I!'lIIIli - ~!l.1~1:t ..mruJI J.ll'lrll\~t'8I, ml!.l.umi!!-~i Ig-Liril'Lm edilt'ffli.Jtir. HI!r. hllh 1.'1 mfl IITl 11 111.11[': Ilhlllliu !i:ll.IUio :1111n.ibO!ldIn.!li1! t~~f'bbU!lle lbuluHllfllok IIHJ (dll1o!f A~mllon:r'ill.IlIf! B~l!:'1'lld E'1~H!l1 ~· H II Erbl! 'l!II'Id - Valr:l~, 'l 111-rc:kit, A!IlTI!lfLl'1'dl"l cuubun.di!l d~r .11tl\1:r,.'c:'LI ~rhl VlI ~1'J!!Iln :!I'tlllLn 'krill er'!II' h'lbofirll!rl V rl:'5m('n ~1j'1(:r;~~ I;!tml!ll!tlnl I:'l!",n!n I'IlIth,:fIl f!I.''t'lIndC!, IIh:.llclgulirU tl!· kllmbll blr~u ... Ui! '11'111 • [lei Q'!'IEI !Illy. "'<1m etm.ek1edlr. IU~. dlllmllj;Llr. rl'LIllo tttim. rnln olm[iktool~. S~ytlil .mnMllIerd 1'iI l.:.ylneti 1l'...... L., !f. BII"' m~)"IoI'i!i _ 1{1j,. H be...j-,tand:ol, Hc:ri kllalarnn.q, "!1Bvil! tko ....' 11;' t ~ Ll2:.bn'l ... .fhLk<l,t.wl~ BERLIN EHD1~£DE l7IldlrlldlgllJlG g,ljl"t' Yu_g>f)l!llvyo h'l10[111 Ilmil. 'iii Ek - L.i'Lhlm, IIJl _ AdlU'b.'bIt·l'''' .!90 kilomcl'l'e me. 'i,o,VlIlf ~1.ml'tlf. Uzbll-ll' Rl!lki!ll~\']., :Ja..erlln, (I IA,A,) ISLet'3nl): ]([trneUI\Ili COO.,P' ta1cp ~~I\ lil;blr Oe~"~iIi], - a.~.IIUL tor:-t 1",111)<':(1 In,Ute', ufe:de dc-miryollll iUnmde ~,lia,,~ Ilynl rgecc T!:.V'!'~ 1,oviQ'1 1l)'!l.Jlr:r.rI!.l"8J.r, sotl1ln mn.hflUuS Y'ugolllavyll. .... n(lf 0,. \lnHm('ml~ur, n - Eklcl • F~ry[J,t - Klrll'lum, o'yu hgBI elJ'lwtir, lll!ri I-t.llird.;l:~ deT'b1i.1 l!t'Tr.dlslnl l kip clmMlnl c:mzl:ycoUnl bUyulc bll' 10111'1<111 uLan bfr ALMAN EU;lsl VI!' R'El.GRADA l"ulmlldBrD~kJIYII.: 1 - C6rllmll. Limu deyiLJ'I} ~lntl:klalir, I'ct.f!l\IiJItl:r. iI",ullmn. lilt' >'lIzb ~In 'kID"- I!Indrl,B lie l.aklp ~odlY'DrlU', .l\lmll.t'I]ua DONM1YECEK ztl:n Ilnor'lnd~ alllft ,ey _ ~'cldl. 21_ ALMAN "fru3!LJGt I!Il"mril!l. due 10 'f'IWet 14llvlll bIlyleo ihll' kel'l!'l' l'IIJkIHDtJCr d!!vlI.m I!tm'!l!ktedlr, Bl'rl!n,:'I tA,i\.) SWIIII: SillllrlA!I] ynpll:rr' • M~ :J AU~ _ Berlin. l (A.A..) Alml!r!']. I!mII" '\Ioll"Jl'l Dk nlil! I'Ilye Unl "lPre<;t~n h1,III~ ihlli1oly<'l nllZrrmm yrnl YII'!i."1l~I.vfaIUl"l Bi!-'rlln !Okl!>1AI· 3rm;,hl~o 'bll:' kol'Hn'I.... It \'1J2: = ordull!lf'l bili!!!o;.u!'VIli!ndil.nllSIlUll h",," ",hlll!!;lT'l! IIOl'U,"lI'll )"U~I:IoJI~1 Rlllt;r!(otevl,.. !!:oJlIPI'" 1I1JI(QmoUlro (lcgn..ElII'l'l oorru· mUM hlilk1lmot m~l'kHIT'I ~ d!l:inm 11~· VillI;tH!I l!ullfll UIh'''Yll'l:l Ill,. haM" lINei lcbliii:i: LI1.tilLnc Ii ml <:rhi.'rCH; I.lmn It 11m'!. d. :rilil lel11C!hi. tlrl,l'~~I'I·dhl~l II.,11dLr-Elilr tUr. FlI'kat .AlmUl.YII.FlIn B~r~.d ~1, n.n!lIlU:loii. ~ OUr1ndio y!'ml!!:k. ye-.J LmL'lIi Afl iluJ.doJ., ilIW:I'"••• Br~a. ma:ll n.l aloyll!:m,1 ~Hr, :RUM£N GA2IETEL'EIU ,.IIlJ, II;IlmdLEUc: Y'Ugo::o;la.v hUkGmllt eivl.\rlndVL AIm.n - 11....yuw tt~~k. llillen. i!I!!iIY"- Hll.11Ic, IB MOlii"LlB.t l OsKOp OZERINDE. ME DWYOR? meTlIeZlne II<iMlrJyeeektlr. Ncu... 1 eUni • Oob!ll1.m "l!lmm.r, IWtlr;ri larafmdall B~lll1'1'1,lfrilili.1:11!!TA'YYARE.LER Bltlr'rl:l.'i\; :l (A_A ..I Rldor Ilj-:m· BELGRA1TA KAI:..AN' g - Mim • KII!' IZit, II Oyn1!k _ rOb t!l.ldlliru:. 1 II\mllnl'il devllim B1:IIl'fIL(i, 5. CA.A,) MIIIIJ'C<U In bL~dlrIYEll': ALMANLAR ,."vk(ll~tle 7:l!ld. In Mtlnacll !I.~ erlilmi-,tir. Agcdabilll lrn.rru,. Zu. m !:'I;hul Ur;; !r"Yllro d'lb1 li-II,t 1i 130 Romll'n II'II:z.llil!lcr'i, I;'kimDTI;yR krllli. Dellll' d, a (.'i .A.) Sllll"rll.t1'dl!l ]1 - EulaljmlL, Ci. "me. etln 'y'1. vanbnn,trr. Diism'lI. :!Ii· !ill! Cl!l1.ub\ SrrblRhodnkt t'l1'kllp liili,- nm yuklr' lI1krnb!ll crlll.n g~n~Yu:kIlUn:r.!! clan ill klldnr Alrnll[l, Yumah doru IDrl:!ll·!! 111m rirEllt h • V!l mL.y.!!onl lInrllldi!i U'imu"tllll', Yu" .. loy hU'kilm.dlllnnl m~·tlilU!!j!;n!l et- go!l1I1V MiirlOml!t m~r~ntnl d rba! lindcrIi:r. AIU'l.m e:'lill'Y<! znhh v,=, oldal'l1 f" jj; ; 1 - Prntnt n, 2 _ SOIIlg,,,'l/'I' iHrrVIl dll1'1 \lahrYEi.~lIri 111'1'- mll'lde \'0 hUldlmdlY"J'l v ':z!U=ln!l."kl to'I klltmek. l'il" lou sllibttiJ f; 1'11n'4i!l'I 7ilhlz Qt1llmdbi (:'l!inl!rlmi ml Ian .AJ.hl - Il.H • K1, 3 Nllm • Ey • '4"'( hnl nteljo nr;:!II"Irljl\'C ul~rt wrllmittli". mUJ:lklll mnhl)'i!lI l"bllirU~ iIlttinIlrl!k· lllllLrnn.t iJ.lmlflir. Yu~o:llllrVYl!.d kl PiI!\ jj;~khll'. B~im kll),I.p1anmLZ -t. "'YOlk - a.klll. iii 1>1.< I<!i\Up, _ Rr, 'TaYYllrt'h'r mt'~hlll I:rlr 1RllkDTII-I!IUC ~I.rr'. .'tlman 1!!lilLltJndQ ~1"[1; mn!!lL~(It· fen .... uzdrr. l;1d~
mUr"kk II 1)1'(' grup Ger."'ra.1 Slmav! ..'ln rl lLLIIt'tllld 1'1111"_1.>'"RC~.

,500 IT.ALYAN YARALISI

SII'

BrookC'·pap1l.II1'IIl'11i Slnppur'd

II

c:dILm~eheBir.

Ky,,'vc lerimlZ

_arid

Afri};aYl

tc:d'ric~n

*

ljI;EaLdill'lml'\"~

rdllr"

l..uoei!.llll:'lll

GlI.Z!Ilt.~a,

'!i"IIIlOlll [L'"

j;I1ZCr

j] Ii!'

a,tqMl'l1i1 ~ar :k.~I.OllJ.ltH·,

Al.I\lIA'N

'oCat.

.l-RIft.

l'ukl!lfarrr.l'il

~-

1)IiIIo: 1-

C'1Iin&miIL-

IDDmALA.R'IN~ YALANf..I,¥OR BDlgl'lld, a r II '1...1 1\.\'01!!. ujll.n·

)\J... MAN

IEKALlLl,YETII

kr,ulmln .!i1'EFJ~

lilli:clImcl1itlHn.1 1l!lyHlyor:

l' 1112:4;11 U tim

DALMA'CY' ADAKt
.T A. I..Y ANLAH

BOI'IMI ~~Inlar!

G.ENERAI. siKORSKi AME:R.!KAYA G~J)IEC.EK

11dligeie :

3 Sene Siirgiin
Jelatin ,Muhtekiri Ra,it SevU, 'Hem Siiriilecek, Hem de 750 Lira Verecek
miKldetl_b fL piy_dlL • il.: 1;P cd i:L lb. :5cvi· I~ rouJ. em L dl.in e~ II t!,),c c~ ... d S'llIri erd], MlI.!hkmnc Rltll~ 50:'''.1. IL,dy,. dan g~l.JrL ~I 3uO k!g iel·\Imn
UZliln

IAskerlik It.eri]
325 Ve 326
I
1-

............................
I

Dogum~ular
(l.;rl'!k
1111!1~

Hissedaranm Fevkal':' de' Toplantlsll l~in lkinci IQtimaav,ein.amesi:
'iii;

!ay iyedle'n,:

'

.. - 4 .. 941
-----

, -

--

••~ -

I',

..'

.rlik !fiJ.of1!!1B Hbl!l;!ll!l

Jil!F'

teI[fmi_·v.

Hi:rr.tlo ci.ik c.ep f!l!nO!1'I~rin'i

01:

M nol 90 -kill

&to·
U •

rrk llc:rhanfl!llLr yePMQ.tJ11'I, hill m 32:13. cfot1Iml u lll.ll'

on!lk."I.d 11Il1o a~ VIj k,..,r.. IIe'oIlu::od.llo-

-..kcrHIc

i$lrlo!r l Yl'~. III rl.lnk:l1 t ..klLitble h;;~

- Iill'l.II.rl WWl:rnJ lI.D)leUIl Lo Ill! m.li:. ifl.tl buD' lMIl\LlIIJ.r.L. b..LI:IIc!_ riaI'm lcm."k1 I'IUIk.

I

(!'4iC:Io;rd~1"_ 2 _ fjub-Llde
"fit>

t~oplIU1M_ Kllik~

a. Nt-

11)0

k:''OlIW1L.1

IIIlIMUDlJ blol!lUDU
:JI'l'Ihl I'll

E.n\''!:J" B-alu:ril, Sllm~~1 p", d@y. d", !hrnhm-n [tan Illbo-

b~er[)i d 1201 UTili t111 k'l: n 1\I;;.ludl.lrl , Iddllil rnukarm hu 'Iu ,lIlilunUIlI d ib ika.T )l'lIphklollri ~bll 101 ul. .500 d"'R'Um:lil:'!1.ve rlillUTIi vl!~i!.(hkJe· I Sill' rWl !krllr etniJ,;ll::f~ndC'e m.t<ii !coli·
rllnrnll ~f\lIi.nul"l~

Ui.u Sall ~ t1dUr. J8 NIII n DIll 116,,'J(eI.\ilreI!!k ~r.llt.ll. d1:llflf um
Vi:!

bll

'll'vll

egi.m.d n flltl. arm rdrTlllll"ln

r r1 Ile:nfilI.J'I! ml1<i:.ru'Il] il.lZllf"an .niNnnlJDlo bctW ~In 1QpUDCn. milk~ mU::ru! nIMbI. 'labut&u1 ~~ 1~1SiI IIIo!i:IlIUilWllll!l t.u. Su liLl> 111 h cdru"lB.l' 2~ ~ HHJi. QIIrLO!l't.IilII rlliill E.II.t. 11[1 iIIU"uJrta ,ilr:ki tJ n GlillLtad. _ ~cllDz.ao kAm m ~ JdIU'I!iIII!nd.a d!&.IU1! nlkmn m nln ill, . @, 11. 21, \'II! 3.0 uncU -~ rl~ Wl1I l i.cr1lM lo;ln lloel l' t kUlununUll 3.8& 1M:,) m~ h.IikUmlerlnlllo ~'~nn l~ ilitlm dJJ.val: t!\IlIlIlJrlu. l!( t, lit nUl1lffiU[I 38-5 IDi!!
mlLflid ~ mLecll;lnOl1i b'il' hIak)IO nmllk a!LIJ. "'~1a:m.
d&h.I

Ba." DiV.Ne le~Chi'p, BomatUlD
NCnIIlji. E.Lnkhlk "" BIilUl'D Atnhl.fll:nn ka'lnndl r!'lmn ]1 I~ e .J.JIllliblU,. T ..... 'ICLm.ER'NOtN
t1&R ;T '_-~ 'Il'IEiRDE PULlU _ .... .. _
r _~••

Dcrhd It.a
SAttININf<Z. ISn:vn.;Uz.
, .... ,. ~--"':

-=-

KU1ULAIRI
'._ .~ .. ~

!5RARU\
., .... -

.or

'_,r ~r;.----: --,. ,

.o:lerln. l\ Nllllfln galml)lI:rI

k ttl;!'r!!

Iflln.-

~!' lIoJli.bl)ll Ucr] yU1!lI:'.

':I NLI ,1 Ifllonl rl rubaYl! Ifwm:d_IT, Bundan bI.,'1:n

muh.r.[11

'Olflfllic

mudUn.i Nezlh~e

i50 ku,

huo.lu:td e rind eli do-lil,'l'1 c~'U 18nd.UJ tm,1I111 rmi. iIIl em ';;tj ~. !14hl!~~e k.al'nT \'~rrnek ii~cre d -CI blr glin~ 1m 'Iuh,.. ur, • Olin baluh"'~LLkw daltBl . nn.!dian 5,baJ SII!!IJ'!'j\CI)an !llt olan,

ru
"I:

n ~DmiUlIJI ~abi, o.lCI~rnu

I«'rld I ~·n.tiyetl t"rI L~ln bll" I)I!~' IIlIl.rfnIJ'I I Uy;!' I~h'r d" ~ulfll n.teoot'! ,l.Ib!'Y'D G'Blftll"l.d 1r'J ~r, ,~ ']'o:.p1 rln nmlL gDnU a:e'mIYI!J)l.O-

Ticaret Kon.ununull.

_ ... 1""".'1.1.
)'I"lye h
Dl!:'limd

Devlet
Jlhlhamrn~~

'" Demiry·Qllan ban] an
UrI, oLu 20000

bu ] .. ;,nl~Tin 2~S •. 270 kun I edl m[', O~i"I1IaIn. '~fC r..h. bir II; Jc.ir !J. "P fillil
er ve
J{eI~

Muc:b£n,ce itan!
l>llIddc 1I&d
I,;

389 uncu Maddesi Mu.lciazi radiI. Metin ..eri
-I'" hUkUml.

tlliH
ilmlelU

11 e:uml!..
Bu

1il1\ LI

l:ifd~ L (U,90(ll

,'I. Uri)

on. boI!ott!l!l iH&yd&e1J1LfII.d
'q.1"f u!lwlle

i{',. KW;o

~

(UI

!

I~QmL'Wlln t&riLCmdlLn IUPllll

Cm.r blna.r;:l dIahl· 1ELb.n. Bihn.JllC II.ldorr.

1UIJi"1"11K ka"'JnLlnUin

K

prKM,'.HtJ.:l. JlIU'bftlI~ ltmnJu
U)'&t I'tlll

' 0 hC:1 mnd· dclerdlr. <It:;:9.

D115-

~rkl!Uh
I lIounu

l!
rln
(I

un]

'IIu m .. mub rn.1I'll,."L1.a.r1!. lnWW huhlacJ mahrwn
kanLUJ.U

If..,

gh"me.k

10; I

\;1 l I'IUl

bLir
tu
IUgu

mllllH

mlerindcn

hI

"l.l!lbll ,.;nak.i1

ill!

• dum

1111:)'

d..
n

~

tlil

d n kf;'Mlblnin

Z

hmu",
kUfU-

m j,

lIDiil.md

R'iilMt'Cmc

IILl~·

110

I '"
p.iIIhl

, d,

.Ul\J

,l'1e lJ'1.C v II!

500

ku.:ru,lu_k; ITilllkaf4!),1 I; mjm.l nllZ' n tbaa.ra. II-

I!:rllk .... u Ind : 'mlllJllUP J21'i, WI!! 3~ doVI!!

*

lW\r';:I.k~

oo;L"r.

~

k. to hlsa.o!d rl ...... nd II nJ~tUIMJ.C!n lWilllml!n

up d

medenl

llml.l buhman-

lemin.o;t:, 'k.a.nul'lun ynl (il.n t (It) BIJI lI. Wl.J:r.

lIItcYo!'f'lterln La In dUll V on dllrd

lJni t~1J1 ~Yf'QIIIlu\{ Iftuvakkll.[ lkallLl'la. tekUIlubd mllbt.evl. ZIIrlIILl'IIlIl I'el.llll~ne ver'llWul ~1JtC:Ia'ZB)

Urn}

k&dll.r kqml5yon

JA..

"'I::)'CIIkYma.n.

loilofoliot ~jt.baot~
m' lll". :; IIhaL biT de

liu
ve

~'ni1 'n~
G'I

I.<!.*mn.e

mU!lllm

g f!'L mlWlm do

IhIItvk

lura Illd. h"'lI!ler~n
kllmll!'Tln;o! Jo.tlld.l:lC 17 l!bIUl;.

devtr

~. tl!mLlld

med.enl hU-

r r ver.,

i:.alJJ'I'II .1:1l'Lcrillii' '"",.
Du 1!oIli~

'lI'11tuillTl<l~Ln'

bid

Hl~

dt'[l
(LU'le

Ll(;1. 10M

u~ k~r.e teo.kern.i. et\t.BII'!In j !lo::nc \ Cilz:g,~dil: MlrCCZil'5L11ln

~ t: ])IUII

~

II

yo:! .lin
ratut
lee

mod
bll

r"rdvl'l
guru'l.LiT

f,rduJ"ll ibul.1: ~di.::m_ten ~I.I~II.U.UT. Kll!t"ld' i mA_ dll 7 )0 )II:: kiILRIoI n b.r ~ilo'l" M \ClOd n ulIu-;:h.l 511- IL!IIt III ru8 LrIl BOl- Lem,~k!! ccitr. m
'I1~m-l!!'I:hil

olutmeUll11",h.l". t.D["l tim. II' !lhO', Er .. b:n,

ftum 1ullU' .rllP

1~lh
V(l

!:1ln.g IBI n:La1l11 (1111 • 'I &lIl1l
Jrl!oli:l!lft IlIlZ1l' bulUTlm alan. 1 :ml cllrhiIJ b1J,!lill\.,ulbllllln1l dll.\'(·U,y.~'

~ lUliJ"j,'dan b"lnl.n 6lllinJl hi&! run mlr~Il!LUJlIl ~n lIlIlllIrnh; mlr..... riCll!lm!!ln t.II.ld"~yoi LldHrn.l!Bl L.p t!I I nLlk ILl
Ji'U.IWil H:dI m1ll'.JI6ttL.r ll.£iI.IlIlndl.lU 1,Ur -It iIl(,.JLl'lln 1'I1~1~'!. • ~ k ml1Lkly..u. I:GJl vvWU Ilurlne YlI-jllllllI' VI[l y1lZ jJlln \'araK& iPli.hhu:nl"

J!lli&tt!l ."..IH!do tB.lfl'lLIIa buhrn

1:~d~i.nin
II. " I"plJ~ j gii 1'1

!j lira agl[
tI

para (:QZ: ""'e d iil.:!kfuunm
ka.l'lU

v(:fiml

tif,

ElyUpte Feci Kaza
Bir C;ocuk 'Otobiis Albnda Par't;alanch

d.'ildilU"l YlI!!rln uke.rHI!
rali:lIIiltll.Yl. bill II ilr. 6!IIICal!. I! JIll\. etrto Iy" u. k .. nlJlllunun If!tm

mlln~

M ~0:'1&

:S -

HI::)'~lI umilmJyoo n In m Lit nrnf , III h ahll!n
ill

Dl a b h v I rltlln
let.

oolllTliLnIliIJII

'bl!1" bl["l· !II< <1'1 cr

OI4J.iIIJ QI'Id

t'dl1Ul g.6re

68----Y
a.l.t ,UI.n!JI.",e'~r CemlYI!tl'm.lzln krlnl JtoymlLk

1C0miSyont&n. parulZ.

olamk

T'ORKtYE

Hl!m ~htikir Y"p'JDIf, H.~m de YalanCI ~ HulmUJ

m~ Or gUn " Il'l'll1ra'.I" h JJ.l.otJuItd IL kor'l ..~ ~o l"IUll m tlMI 1.&1.-

I'i;ln blr (JD)

1J1"

r~!f

mill hD.ldu vardtr,

Blf" tJlJllJm de tl -

II kl.'I'\UI hl.llai.'llli

U_numi Merkezinden:
hiln.rel!llNl~ bu)unaTl Ji.!YQJIlnrll1!lIlu td

Ti

1J1Jo1 II!d.II

~I

LI n c]unur.
n

l'tIl ol!ll.llu hlLklo (~j 1'1nn:l b Mukllll Ltd!! muill.Y}' ," m.Jld.nJ'd1l

len '.I!uIJ& feyl (tiall1a%, hl:Mo..YIII mlinflll"ldC!1l !IlL.

!a n

II-glrnd 7l':iOO. a.z:am1 llI!iOOOl

l~ IlIur

Mihab&kti." Dtrn 1«C ~riipl~ J' biT 0\0Az&.CI!I.II, (Hus~i) ~ 9fjlgc lib. "1IZ11l!Il Itrmu, VI:: netieeillbim. bitirl1::ilik mU bllll hlt,1 Undo; 9 )'a.~ biY !;~~ 01- hali(.e.inde \'C' ka.1 blLl:.W. 'bit' 11:· mil! .. Ylrci oniindl: PI1.rna.tnr• Ahflill.ll
...... I.t;..

A.n.k&n.d.

idaim

wa.
Ma.ddtl :lll-

n hp olou),1LIJ. Ii.
IbLAg
]~I"rl:lt.L

«.'da.r tarm bU~1.1m hl3:!docrlnl bu nillIva Il.I"lllllrll1dlt tJlli n.1 ml.Mm _l~ Laytfl~ eo:ill!rl!k mUZ&kt:'r!IIh:rlno l~tlrak bii Iltm~LUI mUmB~ !lllI-ntlllti&rDl

$ANDIK YAPTIRILACAK,nR.
'LtLht.a ".0 ~ ~'IIIl!:l J:~m 1!oII!'t _ .YII larlLl'mi!lan ~'ec:r1ItatiI!LdM I'ilAU: 11 !r'WJUWI. Imlll.Urm.l B.J;1Ik mlln.. ItQol'\ft'LlJflW'- MUD NiS Il le~l !llLIlt It,~1O' '11.. T&l~p'h::rlD .prln.amll VI! ,1I!m.a 1¢rI 1aLa.ablilld MlmBl" Vl!dllli. ewkleo!llln<;l~ 0: K'lnlllY R~JIld ,. Kr.n\." DepoI\.l OkckUlrlUSUne mllnu:a.at 1i!tm~lfri Lib
D]UOW'.

~uu;":r'C'

klindUr. Hlell!ll1 l'!lD.ca ha.fbJ.d&

G._I: .1010 fllnl'.t id r ;..~ LI .L . I~C:
IjiIlfJllll'

f'
...

1

fOr
I:" ••

I _ n.elic-c:lr£

....... • u

QIC&,..

f\ Lid.:Jriurn.....ru,

NI)·az£n.iin,
PI!'
C

!I.e-

t.c.D

t.o..o yen:
LC"_'!iL

Idie:

JbL

Biri.nc:.i1Jg; Zihni £.. ikim.eiJiji MUIIl.. r.. O~c:. ook };u ,d.h !!..ld.JjI yloll:' lcl.llln fcr. UcUneUliiitl (;1 Su.ngllf. weh~.r c Mobil ~riild+ n~ =,_ iN.m~r. A,dUro- ctol:t!ol"Y E.1l"'!::r Kllt9tl!J; lBifLI'I1:iliil N.J!Ici Sum .. K...... n c.c.adill M":'IlI:& bld.ullmll. &;lIf. tkinciliii Zlhlli Erol:JnIO),. i.Ilima IUzmq cUrd!.iiiind.c:n HQaSflln 'ii.inc;Wi;.~u M lafa OncIU'ICl" .1.::.- t.=du.ik ""e
Hapn ~]j

•I

UIlWl

yoa.n

H

·kc.n !i::,...[.d.r

I!:III!I'la

c.yup.. IjJ y ..mtl!lIki 11.1tm:l a~.

'DUni.anILT: "'_..I Fliudc:: Bmnrlji ,-.u,w; ,a k Li• b1.ind.o;n NIla:i SIirDI T, lkim;.iJiii\: RCfllil lnl.l"I<ll, ~un~til·i.i Slilt

tahakkuk dlli, ol.rllk
rllee

k~rl) I;:Um .. ;cdtiE' \"0 IUzum t"ylood~11 h e r"lII1n dllvl!ltJ Uz~rll!I !C~vk aWpillillllibtllr. III 11.:11 IUZa rc:~ V'1 ua.stn. " m.11d; n hey U umum~yece t.a.yln olunllr_

'II:. UMellln

Aiu" :,..ol!1ull
M~

~uk

Tall!!..
I'"

£pede~

:!.U'IOWllI.II

rJm..:enen

,..tLl~JIil'-

d.

~CI-

"*',

C;i.PRUf
CU~
lUlU

~o ZWInH.IJIIIl Mn~'I &)'ollu I'ull MMIti 1'1
~Ll&

U.'!'I

I'l0l. .all:l

~\ lu

mc\;_ u b~.m.a)'LIla
) C'JC aJ1!'r1

l"

-D

fQy ywla Bir H~

Mora.

i.",kiC"l!m r,

.....,-

zDRmi,lludu-.

K

Z

'I'IDnllP

m«t.o.nbul Emn!yoet. Dtre.k. ]Q.ybet= :u.yl
• • '"

Yd:a.lm.ch
I:l!rdde~nd.c:

,da.l~ta;r

yawn de me""!; . OimllUmi:tnJ
a~
1lI".

m\l~m

bCf4ebni

MuMltCiillC' II. Ll: vcr.ilfll.ck. oe. 'NtU.N n:: ba.tk& 1m pi!: buak~. Pili Miiibt~ler;i A411:~ lSt.fr.h'l f ilIh' fSy .. _ 1;14 v.e eep fm.er~ OL:lill;U m",o~D.& ribnlJ V~ l!jal"lJI;jollLY. 1&ta!9 Hi.n5l:C !i'~ Mlll'lom 4(hnda d Iii q;)IlI [1iI.:r ~mc: i.ad.e etdilclS'L'Iljjrl! J.'f'Il. 1Jl.) n:Nht.dllirm m.W!.u am.mLne 'fa. !halclmLda ,kanun:' mllunele'Jl't: Drahml dUn a t.l)· ikmd ,~Bd dev;Q[l 'bettanm Pcc;;el.a

!.Stem

IiIM1I.a f a b r;.rd c tkU1i1! l rei c:n J-tid Q-.:nin lnmdu bir kll'O !Pin, 'C"'!f\!CL evmc brrarz. 'erek loJir Ii.a k.on cva.l~ ~~ ZalntaJll Ln ;100 J:a.lcib·i 1'1<!! Ii<:C!IJllfllde hlm~ IIIIo:b .d.Jal',!h.m Hidi

K..rtalda Anl,r. 4

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====:;;;;;;-

"'l!!rill'lllil,ttT'..

-I

D 0~
911

1
I

tllr'Jllglinden

almr,

Cld.ug;.Ifd 31/t28EJ

numnn.h Iklll'll",t tB:ku~1 tlln. YeniSlnl tIk&cK~1LIl tn:~i!I"i!nln hUJrnLI.l !i'o.tour_ BlI.IDlllfc I No.1

ABJIYI DIImI.!i1 ftlkUI

r.t.

BmllmJlI

IlIJ.lUlllllhl1
IKA4Mh(El.J

IS
II

BIIIIKJSUU-

'29,95

O,M"'~
12,9376
3,1'15

ramvaylar-da HUgUD. Bir

Aktarma Bilet

..use vi ,KIZI ay'a, 1000 LiraVerdl

Dinar Y .. n.

Beyolhmd. Atali:iIbIII.U ~~u BW'u Rllui.k Ng. :to ~Ji ~ • irr.,:vB. lAbor.J.wlU'md .. halka ma,hk olm.Blk IlkEII ~

Kij~
If ..

T,uarrgf

Hallplan

~--~~-------------------~
ayb Enmktl)i'
K.o%yIi~

IHESAP

AiJ'.

..

~941 IK.RAM~YE pLANI
ij.lDEJ...ER:; 1 JlJrluf.ollo, ... ~iI.bIl.~ .2 MBya. J ~e:..!t.c~ Id. L

!'il,H711

U~.-

IBVI~r6 KHnil
~ Q

30:11-5
, ..Jn1.lli1,

1!U'l_1l B1J.nlat WR Lm.A Ill:~ rell!! Idru tam t&IiIm y.~l'Ilm.ak·
bldD'.

wLI:IJer'I.!l4o ¥IIPUar.

Mu.c vlkrin Indi URn ~~ Tr.arnr.oa)'l~iiL td!. l!!~et ~iin.B&lr' L'l'l ([!.in. VlJI.li YE Bd.ed_JJ,'1!: dl!:n 110M a:.i!.:t.aTrnl. biibUeril~ Rcisi diakkl r Uri:li KJl'l:Ia u mAka_ I. D. I:l.m de ~LbIliiJb.a bugiin mD:IJd. ~OraHt eel eTe'k MbeVll ~rin. b ,J.nll - II.ln:. ~rdq:u h_iik,ablJll· bile ~ 24 III'i.IIt ml.!- TiUkiyaie c1er.1 !JOn ck.r~E. miitch 'l:I'ldl,llcabcr.r QI.~. !fAm.'lr.lY idllTCai hi~ blf iI:RR in1l!:rind<!! Iml1an.na.e_ak b.u iwtu. T\iAi;yed:dti dClltlu,iu hir yme ol:n:III:lIIilldcrini b· t. l:nldieTm na.t.~[ll 1 it etmi.! ...c .&yliJ.·eJu bernbcrilu:le eelll'diii bu J..i.n h, }"1 m ILmlUJ1Ilr. 10.9(1 Iinuun. Kml YLy.ltnltn 1 !J1mt b.diU ~ :k~cicr.dl3l 'Ifi',in. ~tT;mU rica ~tm.~r. lOO tane 5al1.l..im1fl:Ir. Bq.o Bul a'!ll d"tia k.c:n.d.i!lile irO~ctoeGiJ.~~ ru.o.:lan lIDyl~KO, DUIiII'ciIikV,fl Muanpzluk ~[1 m1 if,: Kl~~

.y-

L IN;;! Hn& TUril. bol:'tI:lI I u.trkra:u d.llhfll
lij IO~

l~.lB :!launJ)'C'U Jlgll'! lRra.mlyUl 1!::r'-g.a.n.1 !tEl3'" Sl\'1IolI • ·Eraur'llm II.D32 BIII.z1I1i! Tahv!Uul

!Ill 8~ '2000 2032 J[I 38 1100 II

SUAD
Kouor1i

alII
.a.kf.uru
~

~9..1\I ibe.i'tIiy~lerr 1 1.il6t :l1.OOO llral..J.k; = 2000." I, 100II =3000,:i'

~j
.U

D~Jt1rm1rn

Lo..
:II

Bc!t"1I.ti;l ~
Usldk'hllt'

I'~~e

1 NiI&aD 9 I .~
&&at 21., II de

I' I

II t

no

••
11
jI;

=::»00,=:s.500.-

= 2.iII)(l.-

=lfIOO,-

JJ
.l' :II
;!4

a.
SelAmla.ll

Trpo camil
KI.1":Ii.kOHla:

IS
16 N
'.I.]

E"!I'

• "11~ ~.iln

W ..O

Ev

A.n.adDlu

DlYIIlr)'nld

Ta1l1Vill II Benet

2115(1 ~2 Bii ,., R.!I
35 75 BOo !!O :olio ~ 101 2(1

A

8()
!OO

10

="'000.-

KadIklly ZOh:tIlP&f& Yukard .. clnS

=fiOOOi.-

10 10

ut,..azUl yerlu U~/9U arxnma k&d.;.e.fl E"al/ v mme-lt Ozere mUuyt'dl."yc IlllCl.nl.mlfm. lhalelerl J.414{H ~E&l:"tllSt gUnO nat lQ <kd.rr, btekll1erin milldUrlllk t Ill. ~:lafin" mill'sea81 UI.I'L (2:' ;;;loll
t;'f;',

v

BatdaJt

D'Il.kk&n

:zbir

J!)cmLryo]i.1 I!IHIJn O~mWl T. Al!lan
II

T" C. lIfM'ke:z; Hank II.I'i

bWIHUll'I

Ko:Jl'IJ{a (Hl1S.IlI!ii J ~ f.i~I¥a:~(: kO,!!, d~.I'ciIlk. ye m.ku~llmlln
mlll:=mc

4MIa;CY~

Filialine \I'.il.t.Mtd
glfl9l!iklUl

aitmelue glll!Jl u. TiirJci.ye 1.1-

h SukltSl

SIu'!!t&'Il (NIIUrI II mlJlru.r.)

- En lhlJ&r
fIj ~TIYIll

9lme.nto 'i, ':!!~

in,aa,t ili,n.
Kazova Inekhanesi M1.idurIGgunden:
'1 _ To1cnc vUill'i!!H.ru:J;1!i wtW T Ii lttkm.tl! m~lIfmD Kamv& OIlnnf kapall
lne.k.-

in ,aat ilinl
Kazo.a
Il'IUlUI.n4c:i

0:la

'I:-:ekbanesi MiidiirJigundt.':'
01 .... dlOlil I&!lIJar I

·MIle,g!l1a
AH:ou AltInJ (R fItII n (Hamm

mas

I

I~
:It :24 '011 '23. 9& 1.J,85 2J.

Tok.at 'II11A)'el:indf!!i Turhl
YII,rle.cak

UI.I1iIQf;&1aU,

IE a v.:J.danhklan. mi ~ r

ber ,ubl!ldc ,!In· Iii:!. tunm m ;di[eyine gOst'i!~IEfi

lanndlLrI

Tiirkkrin k m..ni

n-

$~rk!!!tl Tllrk; TOrk

mu.·

WI

~c:.ewk.. m.Ui.l.arda. old'uiu h.,.iQe nUL yerLcrtle kuqt.;"r., da.im Fa.zl ,., laird WebJ! ab:n&.k. Jl!Itc-. ulld";',1 anlqwnLfbr. M ril VI!!4;Ue'ti. eo:.treli.iji bit til m imd e, k.LI.ntlilTVI'li'i!!!T,m 1i hi:!"
Ll!drwt

)'1Lp-ahilm.i.~ia
&JII~lilr.:U,

h=.r

I-U-

a.melledi!!n f~·ka1idc m"l'eh,ulllb! Tili'k Altml 1m: lud'rr'. Bu. h.' krJmi alilY TUrk AUull V~ ancllim. Ve KLzJaya l'a.' i:mm.a:k ~re ke.rILchll!lhl\c I (lOO btanbul lin. tmrdirilim, MiJl!.evi. ",.. tn.ifwia.lJj~ dqll!l,..m "flirbyqe kl!'I"!JI del:ma. I!I!!M~j~

ltt:D~Uk mmnll1

!um _indG pd k ollLll. dl.B~ ytrmI Dir bin k!k.IZ ~ lira ..t~ .. :kJr~ be;! kUJ"U.'ll kelJll bI!d~1..I bi.JouI,fL IJnn l~tJ; ImIlUIl 2_ S4_ 'l,'crmi, 0 2l'i gUn rnUddcYf: eXS!.l.tnl'llye
cuma stinD

b-e.p
%11.1'1

~

kI!!iI!I! OOtLem
2~tllml!!

.. Ii IdI'DIIle'I::re ml!!l!atll!df!!i KuIo. on !lekLP Un. de OG • ge· tI kfl.{l ~ USIlilI! \I 2;5 m-:iUf3on 1irlr bI..o

11:'elt Ub'!ll~Y'e Imnwrn~Wr. 25, ".19"" cu.ma g1bJUi tnU't~ekk1l kl»DlS)' c.6~ b~
IIt1l; yO.:I

j.c~t:!Ur

CAZLz)

konulm~tm'.

Saar.

15 de ~ lfSPl:IlI.cak'tIr.

.• k.o
t e'

JDklrllOnI!!

25l411[ltl

5II.a.t l~ de To~1I.t NIl."l'UI, mDdfu-.
yaplltlt:llktfl'. d.okU.P 111:'1\. d!

Hltb bt.1

liIinnmdt. 3 - lol~ kUl'u~lur.

Ii],!i'ijnllu' Ill],.

mJ!li]UJ~lIi'

IUkU hlmJ.lu.nda dlil~lln bin

mll.~,ek'kll Kurqt,.u".

kom11Y<1lI bu~rUDd.B.

t kmlollt.

ylnnI

LltP> 11m rir .~
-CZIl.sm
fI mu·

II.lVltJuui.l h'mlltllt EI.Utmell'f!!i

UG.39 bill alb yib otuz

nmnct

ve

~kf

n

nWlerLni

bor,.

be.j.·c
f;u.\Q

laJ.cb~ni.n

olm

i1.~lIj

nUdcn R8.}'1'et em! u_mc:.

Ill. t>IUzo.dO::J:l fBl"~ JPUfillU .... t ok:l.ugu Ia dWc:. k.l,u1lnn 8.)"IIli mIL.

vw

--~-~~""""""""""""""""""""!"!!!!!II!!!!!'!!~!!!!!
lu'lkurtu !hallta.himllJ ,"a fl;ll fellui lITIoc.a.dde VII! dC\lilMh te· d vilcI ivi neliotellU v~,e<k.tedll, Pek n bi:r :nmand YH bi,!) k,o'yun ted. v~ cd il.ru¢i r.

Il.ldurlil'i" ...

AJIU!JJ..Iili: ha.lICI!iml"

VlIldUrulallll 'l'l'ftl
1>11

tlJ'Ube.v

rull;·

~-..d'1I; III NIJi.

fkll'llIo: V_1l tifd6 Galah.dll. 1I'e111Hli Havn. IIOIffiR n'balaJ rahrllmBml4

D lc1c bir dda

dah", nllcrar edi.l· mCllou liuUID.u iIlJ dn.i . • tir. KO)'lml:anmL'iIlii. iin:z ulan

*

~"oz.
lum!tr ........

flu

biln:mn olup
,"'!!fg~]]1

kmInl __ fP.ya Y.. liLlu.ne

ttl
-~

I'llm
l'f!!i
VD

JII'I11ncu,l ,!IdIleL"Ck 'bu 1111 iln Y'llIl-yet J UIIIi. mlJ.blurllJ.8'llll~en 1I.1m. mtf ~hl:ly,pd. vsik !rUe TicHet OdJII!H vl!Il.-.m[ IbrllJll f!!ibnolM"l l~rlIr. ,5, _ Bu. ~I! a.lt projo. kotl1 v ,arl.nrunrileri rmek VI! Ph II. lazl , RLaHlm t Illmak II! dilln 1)lr ml~)lofl l~tI!YI!!T'lli!l1'lnToklltto.
1"111

iI!1\l'I!'' '

"'Q

gir"1!'bLMm.~ler!.1~!n iiltc-lill1ri'ln IUUiiindlOJd. vULflBn

2UIO l.iJ.ytil

t lI'Im!l'b: blll..bl ollllJlll!..I";JI va an d [l !;Un.
!'i'i1oi\!'1l1tU.\

·1 DmUtmoll'e !;'1re'bHmelillrt k,lQ fm:iI!'1ill1M1D m'IJY'II.li!I.kIII. Oslii. ~ '1'o~ VI!< 2100 Baydj. k&ntl.l:lA.llkl vamOlIU"I! h&1z oImlllan \fo!' •tll g1ln I'n'e'i mlli:iLQ.<II!l.t edLlerl!''k bIL!. I, Lllin v:I~yet N~ lPU(1111"Lll '. lUmmiill' zm:uUr, III - Bu ~e ait rrojc, It It ve ~IIlIU!!l!!ll1 malftml\lo.1m1l.k IlItey8ll!erin Tokatta VIii yet T'i.iJ'l'IsJ C!lV&l"lllll@. jnel{h n.ml,lllllrlutJhtm m~t eblll'l!I vflIIjU!;lI.lIllc

or.aN'et

'0i;I1!.3.II

~Jru

1:tIrm:I

Ofi,

• ~ Ii.......
Q.f"

iii MI

"e\rribDlllIlD~

vLllyC!t ·Nall:il. mllitMutUn. mUlrlU!lI4t

1,11'1

Tudl I cl~ rmd .. tnckh

mlMl1f'HliWfic yu'knrdll. u~cU

elmBtl!!rI...
G";I!ItirUeci!k

g.fi1'lD.a1lt vc ~Inl N~ mUdlir ~ I';lffltmc1er'J.. ~J

hillin, kMm~ n1-lIjpl!IIl Pl!llfln.·~

'fOllkUf m~ktLlplW'1

l1li. yMIII Ibl'Je II . tinVol!kot~j',

In,aat
Kazova inekhanesi ,Miictu.rliigunden:,
hll.n 1.'5' 2dU;rlllgU 1 - Tollat yUAy~UndcTorula 6 !I..lorn~t:e m... h.. Kn.ZOVIlo !nekdo I1d"" Yllpda.:: .. k ohm dHI)1 01'1 4O~nlZ b.Ln dok~ yUz, y!l!db lin, kUnJif k.,.,tr bedeUl IIIo;S ILhm lll.fil'&u mtlddoUe ek!I;lltmr,y1: konuJmuytur. E IItm"
;,!:1j/'l/l:ltl I:umll gUnU
ib4nBJI1OOII.

I!,I'UmrulL

Ill!

0/04./lI't1 (finll

lIu1hIlUI

1 l!!VYellne aut

H~

kld'llr ~nll.\

r:a 111,)"11.1]

!;~q

....... t 'I' dB.

r'l!1sll1U1 I'I'IIII'kbWl ID1Jk8lblllnLdI! Vl:lrtifll:t!'l

Potii!IU [JoIJo pl'ldt'irll'D-

fDIUIl!'liI"ld aiI~t.I! ;),11'IHJloItdllil. JIg;. hs.rwnul lii]i'I!lu:tl,nln '% "III, Il'lnl Ind.'IiIA<llfi till! IIktlmo

celt h:ltll'l' 1'I'Ie'lduplMrnm nt1n~t b~n olun_ IQIa.bI k.ildl&t· gelm 1.IjI1]1rna~ ~i Vii !:yLco k p hlmrrjl 1iii.i.lllnmlllJ!l: "arttw. Pcsta4111 D~1I.k G"ot!Clkm~el'
kflbul olul"lTl'll!'t.
•• ;;.;;~;;;~~;;;;;;;;;-;;~

Ii! - TdtlJJ mektu~1U't yukll.rd.1I Oo;UnoD. m-.4de4e ~ Itt tnll.· tlnClen 1:IIr INIal:. Cowcll.n. ,V,lIIa;tUdell ksila:r l.roJnl.Iyon ~ aliln koml!'I'YUR name mll"kb1olZ mull: ~rnt;!, 'Il'erll~l!.1dir_ Po:!b. Ue ~ latelol tliOOl!' m~tupl.l.rpu:1'l !1lbS:Y'llt ltayln ollUlBll :§'.Boa tI!I ka.:l...l~ Io'LmPl.lll 'I'~ !l'[c" kll'{J:u.lLlm.f!jl IImh.ln.mfl.!II ~t.t.'ir. p(I8tR.1ll.!l o'ladtGk gtl«'n cz,uJ". 1~"r l(I''bul cil'iinmRE.

OOJ:I.C.I I14lk

Arttn''1.. )'1"1 mill"

t:2~7b

m
1

Il1II.III

mill ~1/4/(Hl t&rfht..!!! IIfIlnLl .. ~'nl!J tte

e 10 kl£b

ka,p.a.h ~

WJIIlI II! VO

VIlI......

I

-;;;;;.;

'b

pdacaki:JJr'_A TlIlIplcrtn '1.. 1'lII_
,Tt!,.

bone tJtJreti

II D'.T

mUb.."cl~1

:3 -M)J.'I.' Jckl!.t temlnat I!ben bet k~lllll'.
(~k!lIH:m.fj'e 'll'o!I"l!1~ v<r. 2400

t on bc.,te Tokat N ria rnLl. 140m )'01"1 buzunlndi~ :y-.pjllUliLkW. «1i92 bIn dOrt !I'll:!; I10Ub ikl I~," _M J~!n iilr..tlklile1"ln
\'lLIIrflla'l'll

aII:~~ halllnd~

lie 9:u1{SUI II
11 I]j nl",l1I1J.

IffO

B
1t:mJmanu,

a BIN i
Altilli, ~Mt
'V.

ala

Istanbul
2U5 takal otftmohlll:s bO!'CLiJ!.dlln dolll.Yl 7dC!h]'j'U!lt 'I'ojr),lIokhtl ~l!Ikerle~J1:
[I

Belediye9i
ibl AHnio W!I.ltI nllkl1YD l'eJ!Imlm:l!!nW'
IT! ,"r~

01 ....

HJm at

m mul"UJ'lllD13

IIIIl~HlLtlB'1I'I

GIII1lmlold mu..ayen.Cll.Im.l!lltrute her b&.ItI.Ian Jui:buJ I!d li', T.BI. !Ull'll

Cllllt.d1l.

NI:~ UtllI!Y clI.c,de!lLnCie Ili.!mB."

:zB8 No,. Iu. ~ plU'
oII-BnillGl Il L

gUI!bllm4ll1m

muvaldcll.t.
,"'!II

Lemln
en It;!.

lL Il~

"YIlt kanundakt

'111Hz O1.l'IIi!.Ie.n

f;_-1W IIV'Vl!11 mUrlKlI.B.t llllille relC till ill ~In Y~lr&J'l!r N...t'IB. II.llfUTIIt enllyel. vealKI,I!1 !11I!oTh:!Ji!'llt Odi.lUlt VI!:slkull'1l lA.zrmdrr.

mlldUI"III~llnden. lbi Z lI~rnl!hm

IC!imt:el>kl: ·YI&'IoTIJIa.r MiUctiDi .!j;rfk.l Sinni.nd:e &fiID'U':'Lu
UhL'lLln YI!Io'l"dim ml 'll'e ~

1IJ::.fk03.tme
Nl5an

6 ayllk

.......
-me:
··dro
II

ron

S'llrej IIItiA. hac - !lllan!l bulunoo

Ope!

III ll!I"lC'bIg1ln1l! lit J: I dl! Il.'il~]( s.rttl.l'lTtI1lYI!. Komlhlcagl "D "'l:r-llll'ft ij~. hllddd llkYlI! g:tI.rUlmL"d.[!t1 la·kdlNoe 11 Incl 'ilqma gill'll! .a.:y11l !;ElII.tt~ \'111 ayr, ~ndo ibale:!li YBll'llnea!ll 11Il1011!Ilunul'. ( ..26':19

'II.

'!:Iii' haldc

me.."'klilr n1:[I4n:lIIlII D-U

5 - Bu i!' 8.1t proje, k~1I' Ire ,artnllm~'Lcrt golilf'lllll!k va Ofl.1'L!IflLZla. ma.lnm n!m!U~ ~t.'yenl I'ln Toklltln '!(~IJ.Yi!t Nat. mUdOrlUgUnc vo TUrh I dv.a.nnd.& ln~kbbne miklUrlijRllnll m ilrll£ft, ,t tt:mllicrt. ti Tl!kllf

CoM

:rm.lht.l.~ -..oe-ukla.n

bAy.

II

I!'viDd.irllllck

m~tupillr:

yukilldlla

UrlliLcU 1!i1i14dedll

yazdi

.hlll,c

.MI."

",emc:
---

-~m ~G'i.Ll
.
----

h_ ftullula
uirflnl';{.-

Zion

1011

,O!jJrlJjK

I l1Iel

KI.lfl!tmUDU ---

)'lIo,d\m1

II den blr 1I.. t e'-'Vocllnl!O q . t 14 dO" kl'd I' kgm~ol'\" g UrtlllClelil: '11'11 kaml8fon nillJnll ma.l'lbUl. muk billn.d~ Vcrllcc:"lrllr_ """'tu. ILl! gtini:lerlll:<:elc lekl~1' lIIektupl8.nnln
olmlUl .... 0:

III kl,jvve-tiel'Ldif~n~,
,l!IlIIhIlN ,"0 Nl1Ir1yat M~UrIJ.: ~t

£19'6D T
mnAB
n,llMu,.!",
'l"M~n~1I

T'llklll}'llt ta)'ln
I'f'I &.81"ntlrr.

olunlll"l

••• te kll.dllll'

I!'lm1,
Ikm'll-

•. HA.". - IUoZ1JTI.AT T~. ~::I""

siN

.1 I

"


I' II-

lYkc

1(lifia

tPiIltlJ ~IIIIM

POlitada. ~hLJ;:ak Il'

~

tft' llab\:Jl clunmllZ,

.",'lliinia

'l'MJJU.M • BU1ldltli 'Iei'. YolT.Ml IU."fBA..I.III

1ahI1l1L'4rlnL,apa,i". DI-

..

.

yl!& l!!IlInrbnl

ktorlartD Nazarl Dikkatin
Gl!!nB'8J ElIc~1Yiem rkia.! mi. Liitiin I~fe.rmllot~ baabu FaUu'J:, te hi" i'iin JUild.a.fif i'.!i.d ,.itafi ve N.d,.~uko.p~ Ylip.u r.iin'8:lI!!o ml!okln..s.i 11!o1Jrl1 h]'. B eyojlu, Ai1l(:lImi. S.kl"iElIjtI'ii J IIWllllray... mu.raM!!it IlditmHL

ortuomb

II

-

-

-

-

---

,

.

'.

.

A~,l'tIIe+ Em'in, Y A L MAN
\'
(f

BI\;muhl!.lI'riri

=

Ta:ri.hten Yapraklar

5 NisAN

1941
IFiya-h: 5 KUt\UI

NelmoelUye Teslim Olmlyan Slrp' Voyvodasl
B'ugiin 3 uncii Saylamlzda

CDMAB,T.'si

Balkanlar Monreosu
Ba.llkanl~rdll!.ki glnin dU~mll.nl ten.-

-k kili · I,ktrsat V'e, ··llnln
Gazetemize Beyanati
Turk - Alman
Munasebalmln NOlrm,al 'Oldugunu BHd~rjyor
Berlin. 4 (A.A.] - y,~11'1 resm; bill' mom,badon b ij'dirlll yor: Turk Alman milna'5ebel~
vaDan,:!
gazetec.ilrQ,r ·tlrafiiidan

IIkesl, ,!!Jrllll" Balk,!!.n

l:rJirli-

tel'l1elini li:ia:lnrlarmya. I ylmyan bir tckmaktllr, lr'i'I.lnn~ AI'IInet Emi" VALMAIN!
I

Vekilimi,z. Endustri 1~lerimiz

Hakklnda

M,alumat Verdi
Vakil, A'lpuUu
~ek.e:r FabrikaslDI

Ito)" cl1BtttW:Ul'ldc: kuahbdlLm nr, llid~ I\,luh LddID-. ,. BuiGJ.oIj. iIo)' oy,,·~l el'l,,u1>i.i:YUz!:>' ret elltigIiTl IIlTlldl. Mu· hlrldlole ab:b~p tHm~lt. o u...cla Alm.anlar Rom. 1'),4;)-"<111 yl!lIi gU1Il~IC'rd.!Bea dc: M,"hidd.mlc k"onqurken tcrrnupUDl: _ Alman-IEtnTl Rmn!ln:.'~)' .. g~r_ mll!l&m!: I1C d.lmlrn"1 K~iik ya."N, l!.::!iL Turk rwn.ll1u ne stizd k.IlVTlI.dlilTLI ve tmn,ll "'I_ til m I psre.reTi btr QI!I1:idet.!c IfU f:1C~ .ri.f~'c '!tlik

/Ri,..

aU-

TetkikEdeeek
lkl.ui~'t \'eklll HilImU Cllklt. db htkOderinl! 11".'11' IlI!l elml,tll". 'lOL£UI. .I<-~punU}'a g1denlk , k T' tabrlkaam~ dll dll. ~~Ik Ik.lm' )'iliPiJ.C&'Itl.lll'. lkt.n;at. Vel. III. tll.LrI bl, mulul.'lTIII'L·
''I'I'IIl!j;j tti!:t'kH:dlllrl II

a~ek
Bir Beyanname

lerl hakkmda

H«v~ J,ollk de S"im.ti AfriII.y& nakledilen Ahmm .... erJcri
tayyue i~indol!!!

lorulan ,ulllar€! Alman Hariciye NI'.zillr;etincie
bu'g'Urn. i!Il§li!I,g.da'ki cevap

,Musavva
B,ur:as,lIlll1 Teslimi

Blogazi•
inflilizl'erce

Ili:Kmd,a,

bll:'·ELDlLtU.

'ilill.W

Bl.Il'lbr oEfillVOI..:!d; miso.IiJldif. e,.::o.un k nai e.... 1mii! cTllftr. lDi.s~· fin}'iJlln diyarek davew.d. bir D'li· fit gdir:!.e ba.&anm. kn4 Diyd YO~w Y1Y~Elk. i.'iieed£. vc:rlIim. Fb ,"at bir mmet lumd.i c:'V\M da etu: m~iJ .. c :lo~m.a.z. .B~ h yulduma da v e I%. blr yP.i3.dir Birmi!.lc i;s.l.~e b-~I'I olIned.e:c. 0, tIOp~i!,gun'
aYiJWuu

-

"~rmt:;!tr:

~\iJ.illnlnll4t'U:r :
dIm. Hlr k ;;

!:tl~

1~lrL btanbul.

gcl-

Pam-uK jpU~L lewL I~ II'll mlli!~ gut .:.It!um. Son lM.m -n11l1!'dll bU"1I.Z IpIlk :nkmtl!l olmu, Va "JlZI IhUkIlr' I!.ar~el]iI!ri g(l.rlll.mUJ1,O.F ht lus.men • d nm lItokll-Tmlmman, kI5ln!:1l lIiI! l!.hlll lie bunlll\ ~Cllhi.e cetHrrDJUr, '!i"1!l"Jl 1~1iIJ' r'n1llTl1l' 11-1: 'lplLk nya~(Di!!YnihI:

NeJreHil
Ma,all BI:graU 81," T zall _alia
..... _··--llladl
B,clli!:'C" I, 4 (A.A) B. M6~k diin iJoi, ibC}' nlUlrrll!: n~l'i!de· r~ ikrUrun. H~T''I'~tll!.l1dlJjlll kendi.iDC ~1l~nre.1. i!dilmftini htt'=l&th:r. B. Ma.;;ek h ~lImTli1m~i.nd.= Gq1l!:fII,r 5imovi~"le ~biThgi ya.p' m.-kii'Jjyelr:nd.~ 0 du - IIn:U "o),lbe.rrl daniftir .k i : 4OMude,yi u.zun'boylu. di.i.~n~ d\ikten ve ll!tkik rt.tikJi:e-n. !Kml'''' _III PId. Nlhu lQolFUY~ilmc:k '-'!ii'1I YQ'IIl till v hiiJr: Lrm~tilll! h::lmu ~tj_.. rak elm_ k.Ilr.U,Ulll vl!:mim. Hij~ ll~ i!'Ii'l'11k..im i.i~~ml~ Hrval:.·
]i!o.lulrnrii:ln~~1IlI "'aklar.u Y!llIhz: ,~.

ysrilmi§fill':

"Tullik " AJrnaA milnas'e·
beileri normlal dir.1I
1

lslel'l.di
Asma,l"a Mlntabsmda

Tahli'1JeEdilfli

!:======~~~~j
Ulus'ta
IFalih RlfklAtay'm
Ba§maka~e,si

l+alyall'il~rcl'!!InAlrnan IButUn Allnan Esi~lenin Saym O~ lale yet Harp Mamemesi

Bini Buldu

Im,ha IEdiidi

S... I,

sm. 1 .;!~l +

~\itth.id.d1r.in. d.<JoVdaiz: maa.fiT Vc bOyl!:: bIT 1ll1SBfu<!, bir m]~rin )o'ap rna 1 lB.zml 3,=lcn ,lnuilJIl'Cle bn.k· Inc!. j [ikir 11:: r i.nl biitii'n .Ih,lk..am· bla.r hep bU B.£D.d.ii beDlm!!emI~ l ,,It'lalardi buitiA Ba..lka.nl .r b t4n hur '\. II: .mel5U't utkelcr maD' L ~c.ri..di .B IlIJunull f tDp enn' "uk. ~um dmie.rler ve h rp z,amam.niJ d£,tI.sa41 ve: .L¢ma.i 3.oih1lJ.l. yElfllll. i~io ..-a~1~'Ul~ 'iiI;, b,m.zrrl&Dm.B.~d~ lC:o;i,.. Il.I'l I: rd:il.
BIZ

D8~EIJD~.~

Bulgaristan Alman Hiicum Ossii Olmus

Yugoslav Ba"vek,ili d .e,l .) D·'· i ki :

Mi e So:S 0 da logUizlerin Eline

In,gilizler H,arbi

Tele ~i 'lin Infilla r IH:;~ ! clis'Elli, Yani Nuz.am l.oru:I,ra. 4 (A.A.) .jall1QnlrI E.ritre mw,Etbiri V,ahdet~nin" ti!Uy~k ',)lor:
kiulnslnda

Du,tu

lstedikleri Yerde
Yapacakla:r
K;ahiu, 4 (A.A) """""Inzillz h U&UlIi td:Jlij'i: Emirlerim:lr bir I;.ok Lan.k Ibuhm~1I1 miihim .Ltalyan \lC Almafl klllvvo«leril'l't\ ill!:ri han::kdi by'l'UillI:Ida blli rbecl.~l!'iimi1 "mb.a)'"D lr:-.dimiz inli'llil.p doD lr:. !lUlQlWi-

Rl!utC't'

bild.ri·

biilu'I1 HlTYiltl .. • iAn I bi"!ld.ir.i,yor: I'1R IIllizam& hUl'Ind VI! tay~ \Ie Kit rim!: ~ guetesi" hUlllli aukllnlrtiJ m;u_b dlWl l!!l:rr1ck :mrdi· muhahlrl Atina A'k.d\amiai nil- II£'1Ia yardllm I!:tlmel.eri lizrmdu. IJ.noC d: ~fIl I.a.~Qrc clltiiimiz Zlll~ kmda dlyur k~: JUm. n Li!I'. I!Icrx&'I.l!l BullfollT J st.a.ru. lI!k!Ian B. 5pioo MrI·.!:! Yu,yolII' cSil~a tlqEl, alulularm ve.· IruUI )'il.P'3flyd" Bu~ I' tam cLa B~ek:ib Coe1leHlt S'fiLovi,"", riI,n o-m~r1cr!C !I}'1I'IoIm \l'e deThlll huchtl:!Puzhnllnn~ bh~ IrI::'Q:l 11''11. htll:um !lSD I'L.'1:UIII! geUrme).c:t-edIl". 1~"'W1j, :hl.uhrClu I~ yaP(akl 3Lf mi.:ilu4.tr rJ'C:lJ!iCl: ~tu.r ebn~~ri -LeAP ,~tii:~ne Mlldi r I yd. bugim Roma.nya da, JI.1mIlI'L h:rkuJlLrl. yugoolllv ehnl, bulunrn&ck· mdktC'cI~r. m~!ld. L~TC't ~I!rim. V&ZIBu.1a'ari1lit n da iXill lli"LrJJda bu· booyunea. ~ 1'1:lC. y.. kIn molllH. Mdu, C Ie )'ll. "'1 ........., ,..,d: lle.. Oft' 'fi;c~ecbiz:.tl b~d.al. I mI..Z" Ytm'!lni.tll::ll h.up .mauj... t.&cUr v" ..... m&llla.r. !::atmJ: tahml" tttlldlll'l"i. hUCl.1'D'Illl!l'dl!l. taflper ....!!'Tane 1'11.1' ~"'! in l yalnu: iIlri ~ clcd aye~Lr tlln.h1t~"TI tnv;'beiJen ~~lnnc:c. biz 'I'e YllgOIBuLpr~'" ota :i'a.nla.n.nll Id~Ci!klllr-c11!.V)'a, hell lIP i,b.ti:mcille'i'me 'mil r~ Y14O'Sl~v rniIle.ti lD'i"OlJfm,id..llJl de:gi1 yo edil =tlW; Hr. Hluvil.t d~l~t ve eH~ekt:edlrler. k.lmazc:l!&.. Barkilnilard_a, ha 1r:,'l!n D.lI b~E" fakoJ.t bi.itiin Avru.pa miJldll:Ti tao hutdlrnc'tii "tHIlb:~~nl!rin odll!'nrnc.'Vir Sad",,,, pa. u He o..rUi. ~a. S!>z:Ur,etJ1amw- mcrn1)all-rdAl1 Lon. raflndafl -ltm m.Elrflc:r11:: 'larlile yl!.- :iimi tekeffiil ~e,l:er. &I vaZlyd doiruljiavMn cd.e:n. bu;lilc: m n· dxaj"1l "l~JI hll.sU!!I ba.berLcr iSofyn.- ZILa.c.aiuu .oyl~i.!Jlu. muvaklk iIilir. Hlrv.al mil eti ar· zar kli\~mdiJ, b~ bir d.illvc:;1llIU: ohm gltc:nh·rl!i h.a.kLkl manil. rada. Ba,vrkil SUnov~ l)'" <I:~abl ".a_.nda 00d.uiu mUddetl;c va.zifemiHI.ir BatkAnla..ra ay bnmn lin" ,gornrtennil!kkdir. Ycrmi.'jt-ir: mi luntvcflc if a ea!:::ec:.g.im .., ce!la.l.'rtini .go lermc::z. ha.ua bo,yl-=: Bir J<:tA;' t'L1I.fta. A.1ma.nlv, Bul • -, .St;;duiniz 'Li!Cni'm\ltdt;:.yBelgra.!I" 4 (A.A.}' ~ AVillill IDI!'I.·II.DU S ... ~, bU. ., t! J (D&,.',I.mI: .. 15'1 SU. :i te,) .= bir hevCl!i bur cl1Jll~~. ~ B~lkM. mitl~~ll I>eca.. ",ijzda} \:tu "do.l:!dc .rr:rasul'1 kalmnlia, cmniy.ct i~liu:l~ !N.kiht Ve M",dcUI:)' otm&ga liyWurl"'f. !Olin~kuam. yabll~ bii¥ii'k millctluin 'l~leri VI: CiIJ"\UlCa..kll!Jl ~1falllo:: iolt lelaket ,~I.eT, bi.itiiin :&or- ' 1914 n.n,Mi·M~.,aIW'Lln 28 mcj '11 sa a Ie 1"IrulI. bii:5i n )' iik: e.Jc giinij idesllst. Su,p d~tk8nL.lIl, BIT" I'IYBye'Lc pre, .Mo.o;::iiJ1;!It " 1'"u. m.u.iyclkrine ujm.!!!:JIIbu yli:z.dm Rulli InhTaman Pnno;:p, SJli'l''''Y~' .g0l1 \'7P~_ LIe rnUnl.5l!'bo'tl;:;rinl !Cfjft~til'lya I5I:'\o~iltd.lI:n lerl kalnut\'0' iIlUII bele-alj.·!:. dairul cpijnBc mlll'k, \'C 'YuBoolallYnHI pM'"fLl ~ Ind'!],". A:VUlf~1J.ry - MacllHo!!tan rm'Ji!IU'B.·' !QUI !o;lf.I Ml.l::lll"llt4:nfli blll"l!tIcbl Or.rue:r Soy-faM inin bir hi.k.ayeIaNflu.n Veliahciini. bir k.UT~nd Secm!!'BI1 tlllocp r41Iml.fl.il'. ,5~C aokudumElru~ Bir Am.avut ,'ere Ge;en Dt:iIlYIl< H!l.rbi· NIJJId Belgl"ll.t o:!I{!.Tb~lIl.YUl1il.niJta.. dollrb1m~line <gilii,r-e.l!ilul, inllilJlJlll IJ i b u. 1Iw r U iI Jill ~I:I ~lr. IIIL MvkedUm I!)_'k I.IJte:!leTI l'"11J'!l)0!!1_ ...... tepesinde a;:ul. dwran biJ' l!:iviYmi" Diin :!Jill ilO!'l,!"<tdB.. oi"(l!I, VIi!i! ec- tan[!~0rh:rlnLn lB1rlDI In, Kant. T,iIIdimajrcfl i!;iDll! _ul'mll.:Il i~in un· ,~~ prki A",...-upa,ul'Il B.lurlllrd 11ikl'nln Inl1liD....n !lEt !i1i,eM' 'I,' WT"'!"1'r~nc bir ltl.kmak m;d.il'JDd. l~rm Ir.as k II kll\l'\i.ru, Tiirk .;cl.ti.m.il.1U \'!el"ll!d Uzl!l"tlldill IU.IBUll! gcl~n leu.IclUmil:! .. Irh.b burg •• ltna.b yikJldl vc hOJ'lln 1>11" Jrlld r glb!llIlr-. jft,e Bil.lk:anIJlann :l.kthru blflnlli Avu&tl,u'Y~ - MIte.uiatllH. !mpara. !i'l!!TIlSI mu.hll.kkak !fl. rnlh\'l!rI~. Rl!:liTJTIl!:k iJ;ifl d.e:: A!manlar boil·· I~I>Tuiu bLf d hi!. luprrdayamlil)' - 1!laCIlT"ioIIt&n r~dll nl:l1'm I ~ bh" Mdt vqiiasini gOnru:::ldl!! m'C~I. cu aurdte da'glld:7, It~ oldutunn 1 l'IF1.n111.1" .-mlKllk 'Y 8 dLirleli. Tank-:i bii g-ozle 'I"ilzi:"I!D&1. pC"Ys.utiho!:'l'i eLr.dj!fl he" (iter t!lZylk, ~'8c.arl~tJLndm rn.lbvl!Jl' tc: biJr.,,~ Iju, h.~ij ve'robih. ,flui eylC-},I!P 1,11 ~ifte )'lktL~ dBhi ~inlmU]"!"Iri1 I:'kUdiI.L- ,gl!UI"Ik! dJa:hl. riz: AIm nlu Ea1bnll.~!l;du.j]Illl o P'llIIluuld.u kUllfynun <lyr.iJJU!tll:. II'Iu,",a:klult old\l!ukUiutl z:llilnl~r· I!<lfatih: gelmi11erdir. faki'd.t hab~r. dir_ lien !!lDlnm~il:ktlr. Ie-ri olrnil.d.an ~i1 hlr vazife Y Lne EI Yl1JJ, i,.rin-c!e j,,::h ki y~ r6Tii1rorlollI_ 0 dill bil,;l!1 Balkan IgOII~IiVY~ d~vlcli He,mini;!.·!: yar:;. ,abn ·m.ill!!Llerine iE;t-la fdiLk.<::t:iru I;l:k" kl"lT bir d~~LIIIIJlII odl!lImdo li.l"J1l4k. d.iger bl!l.;nlannill ha.rp ih· au, tim!l.lIerinin aGlhg-rnl tElU:lrm k.. d!:4lan b~tUr. 0 dlCliltim tA.A..) - ~t!ll" -.J"I1.h.l!Ip!I!mc ~ird.cl'i yaml!8. hanG. bu· E!\I!'ilfl di:7Wten. Y~M.III11"nn des· gUru! ait bjrJik ihtiyac:ml d.1iIYU:r. taN k",da.f I).qmctlidir. 8ir .IIoVU;; mil. hI", 5.lr~ ordlUIILI Frllmmvil ]liIiZe'ifi ~r alilar 11 nBsl] bi:r Mon!:Ii VC leI hu ~ind.<I!! alun ccle!'i orrcg noZarlyClili V:rtIA biz de~ dlullll'nu y<!!rd'l!lft yl!f\C l!I!rd. '!Ie i.m. t:B lkiln a k n.lllarmdiu di,.yedad'a Q:doem 1( l!!fZer orrdut nIill< :rCk BuUa" .Mtirm::·oIlJJnui"ii tcmc~ ([MmmH !ll... 111., U-.!ii'~)(UevOlknu bl.. ,,",!!!til. ~) X biltnddiglin
~jn
w

bl'tlfli" hnb.hHn1Z1ilI ttcblilu ... "i pdt iyli ga.rd.iiL K.om. .l\n:m~ LGndra" t (A.A.) - Tims'in dlp· DO cia gij.tc~, "t~.ik:.. Kul JO!m'II&.U1oI: H'llIh~lrt. Almanyanrn, Yu. , rmedlkr. Rom.!l;[liY-I", bugim Bul Ir r' ~!11 kipYiLpl:limt< biz kMldi. gOBlII."YR)I m'lltlt!!J1ll~l bOc:umu. hak-

Be/gra.t, Za,ll'ep ve Takibe,dec,elimiz Yo,lu Size Kahraman Lubligana A,~I'k Yuno.nltlar G'osterdi $ehir Olacak
Anna., .. (.A.A.) AUAi!,.-

K.\!Inayan old
,
1.l91U1 +0

e,i,

Jl.;in h;;n B~az hayrak Iflkivat !fili.:: Wb-IlYl Mil
.•

mmedilmiIJ
u1ImJ'

deid

lIy.ni

z.nrn.Mail

olEtu.k.tIl"',

Ml1vaHa.k;

°'iII-

*.*

Yazan: ABA Ilrmlz

:P'rin~iptin Yugoslavyasl

dll. Sidi Ehn",ni'ae:: oil lti!l!d'aT mU'va(falty~e ~LhiJt lI!"!M:iiimtz hat1J ~'IIlte-ketl!: imt:i3lltn lu tif I<oI!.fiT :mr.'If. A;nIUl.rn., <{ fTel!!1fonll.} ~ rr:zcic-rim.i1 .. dkitltr..i, ve D:l'IJII:Ft'e[' Iutknr~8. ~l'1IilllI U1ul!I"l.1IlIb...,ml!.kale' ~ie TT:remuRilllf. J'lcl;: til lar-a :!Ic:oWc.codiPmlolerdk .B-c !lIn" yaun F lin ]hr'kl: Atay, Mllcar ~ekilme hEtn"keti Yd.plurbm Bin· Bqvekmn~n lnl}bar Mdl~~III: tel...o.rrdlll. 4, (A.A.) - Rl!uter gui ,Ob,t t~hliye ~dm' '. ~01!!!rnu cducl<. J<onl Tcl!lkl'nln ifIl4 ilijaM!rnm ,mu'h.biri[rityeden bi1· kB tdtliy iRdl!:n ~cl ~tinam ~tn1111 dill!vlI-m ItUlnnlYf !tU"\ .....e't di'~iyQT~ il!ttiiimiz b\i't\:in i ~ TDAd.ddl!ri 'II<t: Dulll.mtih~mdBn. bll i1kl:~tI it.oe'rell'l nuba. edilmittH. Muaavva !lol!.hrind~1I<!~lim 0[- harp I!n .. he~i t ctti~n~ YUfIII ... kt.a.m.f'. bEl.brru;ndIlD bbt1i mu1r!:"11 ,t· lep !Cd~i,t.ill'. eevllP bu- A _fi1 Mrh,,·uc g.tirr:l 1nt.lho.f , YLrg<Osla.V d;tfaa. (> nuvan BIJ'IBaZl In..lIlU:(. i bu'hl'alu iIIr:JI'\II.t!mdlBJ vLllrua 8'tlrn L~~!J.". Ifijn b~llC'fimml':d.ir. dilloD bir lim.Iur olaTak til InlUantl· MieAo AhmI'I K i'I 1"1 bldl.lrm !Ill:l.m. 110;1[1 pa.'kt. :lo a:rw..UrI !CiBOII~ TJ1llml i!l!:oUn I fjon.irAehn btl' bJo.!;!'ll'f. Nllili'Ob.i. " (A.A.) ~ DU:I1 "k:- milm..,tn'. MLi~'e: ~m, n I::Jrl!:ru~l!:.l"I:rcamJ tc:.h lijdl!! !len UZIlITl. oJm h!SllL rS glmen h:i!,ttlll klldlr, F.:1!'il'r lGulmio bu Im!lmln In- Ll!Zl!m!a!5J plih..urn d a oll!oa eli.! "lIiI!!killhtt OlmIlJla.~-W bc:lkt d.~ J!lUla. i· Mil!l_~,'l'um i'\'8"Ellindn iUlnTB! IfIli1 J.mpara.u~rluk. Jc:LIov\."etll!rini.n ruTl 1940 ilIiu&bo~nda. )' lji¢lgl Jl;iIe !ktLla l!'jh~I"dI'.i;:l.:InkU 1>11ICt'-Tlan. ,L1erleme.ie del.'l!m etl' te-ri bileh- bi bn' pT"Op ganda m1:l1--aff.lU.}'emu l!!ede t dl1cll1R\ lie maf'lolft\l'i:'. a )k.ar· Mi~, A : a.bab - tinil tcmlll ,=tm.ek 'tediii IFI- lI)l.tld iii lIIllCELrt~n 'kj, taU LrIIl :rilmetkudir. rlnn- ;du. f;l:'liilen "kn..larlm.li: d~an mltl"\'i!r poHUk In tla&lM'll,tu-. An~ :om 290 kilnm.dr\il ka.da.r i J'oU UII'IL ill t- noktl!. I UZ I!- in.nell. \~ lank itibluiJe "-ilr nI' .!lI'Uyor k1, KOt"l~ T~'l!!kl, dll.llul. !fIm- d milliim bir ,eb.ir- yi t vel'dHm~ ~rdU-. dldon mcmlokeUII moel'lf_l Vi: '!:<l'c- rindc b-I.i ~.n ,ai:r. :I'[nl. I.~t l1~n!ll1! g&-m1llr i:t'I.ill.lltundlln hayal ~\l,~\!bmll utr&ll'll'l, AIII"iBI':!!J Lb-leri Hatcr1fi M.tIu' C~ler ~n \'0 lllU:n.blll IQ'III !Ill.amn I ku1,II ~ in- .:j (A.A.) S, MallanmtflJl'. HoEIll1.:lm. ~ (A.A.) Mman INOlL" blilgU;p iiilNCIIl!IICma '1:1:au hAdlllt', yenl nl7;8.Dj \I~e:tln.1.n b ~ ma.I'ilm.rr.l<li. PT'!: tl.I n' d II HitJ_ t.:iTafmd In Q,;_a.l:u.l1 ediilm~ tuyd'k !cJII~I:ll:[nd.a 1;;:11:1l!;:ln IU}!TLayu.n.. 40 '\I;rp.lr buhl.nrnU!t.a-d..ir_ AUUII lu.. Bl.ii gq~c: lB. Von Ribblr InklY'lI.t D1.l'IuitJ Lelllklllln.l }eIlY.. (]j)~I: SIr. ~ B ~ ) 1§1 h<l!:ll.trop da MIlT i:P.llunm.Uft\;lT, v U~ndlr4!C leUr. ========='"""'=================

la kkisun i kiliflY vetlendirece'ktir.

bit InI!:Drn:h:rllmi iii', Bu wbay A..tman.d.G bu· 1unllfl ai.... l h ...1kan La,!: C'd.:dd!ilinol:'i 1!!1i~i,.. l.imB'l'lI'fl IngiIW~,rt:: i,oooi bir 1-1 Me t,wim ,edilme&LllLn IUzumlu !iIIld!J.~m.J hl!lYUllaJoil lc:b.Jig el·
tqlyil.:l'l V"1.'1"-ya

*

,,,,rllli,.

Mekteplerin 941 Y,ll Ders Ke,simi
{:Izell B'ir Tamim GO'llderildl

Dun B'u,'iJn Ollullara' Harehet,'erln.i
liader "Ie de topli!,n~ra.k ve.z!Y6li 11:3biit. oI:'deep.- erirn::11!: c.cklerdlr. ,del1lll'l::"I"in l'Iil!l!lrnm 16 m~1 ft"i.i'nii k;eitc.llolIllUlkLC'pJe-:r:i ikm .. l eDn~ 15'ii11!'!"~ j1'lllolmanlannl4 R'tIlI.Y. a.k_ olan lil.:r!a , ~IBOIdi 'l8.!.®o!:'lc:·.rm jIg.,I!.'I"I:URla k.a~lIIr ibm!il t-dilmCiU hu- w.a:nlll.f~ tllt!l.n.hul "';:: B~'"D~lllt ci· .~1J.Iut'l.dak~ i!lfIfl k<llll' ndam ilIOM rEI h.~~rnde I,uhm an 1I!I r1 ("e.Ma:: VI'I b'a! h Ilnl'JI!IMn. t.am.i.To d"6n bii'tull 0,- VlD J::!~nhw b e:l ~rindl!:. in I"]l kull rill rO!'ld~jlmj~ti:r. tarahl!l olunll!.l' da Haydllll~3~ Vc .1 okWlar if,;in PII:zortMi. giinii MDiliTif m-·dwriy,giin.:l!.e ~plllnil • Klz lis-elr:rinde im! iJuna. gi:r«ck. I:.aklnc. Ve Ilk~Ulyll!'t H\Mtepleri ll!'fdif. Ji'Ilrd\f~t{hI'!:Fi. d.e bugiin III t I ~ ~}.k. otto. iOlmll 1"1 yii1:-eek 'I:~dl'i:mt mi.i

d-gg-..Ilk,

0' 'tiI •P

k

Kurbam

o

Irakda HDkCl!m,et
'Darbe'si
Ii

GlJlNlJN
Edebiyatln Mes"uliy,eti
_51 B,8h·
~UQ

S ESI
ilDpn)&: TO ,iliI: (~lI.'I' Ili'Y- 'lur.!.l:IItIU1II~llftru I'il.JlJ,yorduk. n.. mr.k FrIl.IL~1III da. Ilu L,l III.II;qn a!t ,GIlebl 1i;I1l1.r ~QrmUfI{eQllr"J.go ~I =mJlMlJ.t.Im hIIldo!! mllim~"I-ur dlll!-f'wn I}Ib.a.klkaC. l"rDn9.d~ IiI!J! M~ I't~ll1:I'Il
I , Oar .~ toO '1001 IrLI !II1\",.

Ajan:s v,e lad'yo 'Gazefesine

Gore

Gunulil En
mUmli I!ilmUe:rtnJ.n }luaYin] 1I1IL-!lt~.. nor~

*

Milhim Hadisel'eri'
Mm!Ul J{1Lr'~I~ Neu..rett. 'lU, r3!i: • AlmaD ms.J olrillitnnl! toIl<;t"lmncktedl,. U,,"~&LIBI' IId~rl .,.. 'Yug'll!Ia'loi'~II ~vekll 1i.ui.,,,!Ian~.

* * * * *

~time.t cdilU 'ka.ynaw'lu' f.enilQi,iillil! 'gih~ W;rllk B

La dTIllo 4 (A.t\.) ....... ReI.!. "iaill •• biidi:riyior:

1m'

ck.illi

iii-

eta.

r.:r..t~

01.-

T aha. Elh.a.1'hni., 6~ Vili~im iyi~lMmi ,!::ld~ cdmr-ediiindlilill

~<)'mbliI"RHL

m,~YIi '~iru
riM

Elbn~il'.

BunW'1l ~c-

I~tll.. 11111'" hllkliunel i'h!O~1 SIIPIJ'.'MI Mi~vtmaktrJilll'. Vu 0,.]'11.\',.8" loll' t;:.IITji \-UIIJUll.I:la. DII!IJrrut. ~;llfl".i'.h )'1 ~'IJ 'j",fllr 1I11n a' flAW ll[iblldl_ In£II~ler. dab mlJ)j It hir .. kul1l 11I1 ,umBD - Unl Bin g-'.'" l)'1 (will BuI!(II'l' ~;,:vIll"'r'I '_' Hllfl". h!', .l\Jmilli ,,'keoorlnl tJllJU!f\,lhl[ll". Ibh be; ~Ilfill,m!':l
'!I

"e.

Lul:JIla.n ....

1<'1'111N~i.bLh.illIIGrn~t
~t..ru n.

1iiIllTtdnli:rt~

ta~ii ,M!

l1IIc.rkdioul~

iJlm"

'ii''C

BltAT': .'.
MI.uu,v'I'C<Y !:ill:' ifulolwn Fran!! ,~mlJJl.yBbnrl!l
FI'~, I'llllhrdlj;ml yJI!iJ/I.I;))l!rI ,ltII'.:!udm:li kahlID1'" Ball; - Ill! Dmrl.m MUD

YazIlU=

I"r.ll,lU:1I.dD. EJ, ibZL,.nl ,Pr II'I~e ~ .E1i'~'!:iI]'1lthr: dl:n; C I!b ~t'r, IillIlIlH'lI'cr d[l;;tumUill mliJjp1t~mlll, blJI lIJokta4a

"",,1- mullll.l'ebiJ,li1 'k bill !hol,i'Th;1I ~kUU.,.~

BIIIM..1n DCfL~dl! b.a:!J'humd!lii R ..it Aii ,glaq ban ~ilIIzU'l!mn. ik~

bll.l'nlIl..'il

*

i.i.dl.!!n de

X'E~~eM

_rah

teD

\'1111''' Iu.\ kll.b,~DI!I"!idlil D,It.... IIiI'ILr. l

f1~l!j~IC!:·tJtI h:oblli!!' ver'JJ-

-- Anl.ph1lt

BALKAN - hk ~

DAGLA.RINDA.: ,.... ~I

g.yrinizamlcliir. Bii;vi.ik" Br~ hU-kilmeti i~i yen] £ra.ft hiikil· '1IIl~~ine ka'rt'J 0 [ n vaz iycti:ni m Ll· t -1ft.~kli!dir..

- ~IIrI'l"'YI jj;~'ltdljfuJ.1 If U'\Il!itll!l tmd.IJi ~tlmnly!!lel! m. lFlikat P'n.n~ !!aRID Iih1l1k 1';_1]'k]u"o, hnkMll!! 6yrt 1fl8.\·-,TIl[l ~Im,., I, 'I'I:n!IlmI ,ril~ I
fil'iD \
,I)

~

lID!!. ~tlJ8
~

munllllllmU,Il!E-

cl'LIfi

hl d6I

!

:¥lIfllll ..

d"

~:m1'i1;

e:reW,orlo..

I&-

(L'Ilu...~p~)

(_C_'Qsuslar

Ire i~ ink In'un
Hay,af ve

Casus_u_..]
I

I~I·~"~·"~~ .. f-fiR r. #-,~c,'!!.....
Bel,e,tligede:

VATAN

I

,
Siyasetin Evde Akisleri
IF3!. udelcri gku lin 'k,
~ iSlRIY>U1IIIilnnl

Adalar
Giize:le$tiriligor Planlar Hazu'
\'uJl"~ BI I;:dl)'~ R. I I DQktor I..QlO Kln:fllt' dlln J\{hJrlll~ I>tcl[,""I~, ,\r.il!llnfm g1.IZ'\:lle, rlhrrN~ H 1'1:lllkll1dfllH Jllill'I lu r 1J ~I,~ni,l h:.Lh I kl;: rdl! ~ IlmlullTiIhL,~W'.

Mekteplerin 941 Ders YIII Sonu ve 'im,tihanla'r
Tesbll Eden Blrer Tumlm GonderHdi

P'iyQS'(l Haberleri':

.. Pamuk I~in
r;11'11l1,lK ~II~ rlnE blr

Macleralan
TDprl,~nl YB

Dun, Butiln Okullara B ~ Hususlan
,...,. I - _~

nakleden:

IHSAN BORAN
r' , Rom"". 'Lonidl'l!I" h
nrnll:.kete.
iI:~L

Beyannameler Dun 'Verilmiye Baslandr
II ,rLlltI·1!1 hll.t'lt1 JelndC' b~;.'.n.nllml: 11- blldlrrnl' :.'o m1:il.:b-yr LJ.lldlfln Ildmuk; lll.tw.-l C1 dllllG ~n IUtoal"t! n 1>t IlIhk:J. ,.1 CEl.I''':1. ITIUiilUL
m~lIl1Ul

dyo

nun!.! bl!'k.l£!m~e Bri1.tln,ya "m&'l})c:li
lO:lourtdll1l
bLr

J;.iI To yo M;aakrTcl~nm 8-0' ,",toldi It ~mIY_1'II HI'lrt

fl·

I,ul<1n'nL

HOril KOTLIi!

Ibi r lIIC'flllM k-u'",,,,,'di Jtirt kruvld:or, at a If !ilyrrden mu't 1i:t''IjI bi.r fila lie' ibl:[ bi!:' In illereden PI) mouth limanmdan "'lIIre' ld "dur=k. tillld~ ~"I'I hay lima· nih", "'I!INI. Bu ku.-Y lin har eketindlll'lI daha on b,,:~ gU1I1 (l:C'o;me· irclnd<=.rai.
'TIC.

lim run

A

Be!lediye R'sis Muavrnlerinin T B,tklk~er i
B~I.,dJyC! r"~ mUll: 'I, LOtti Ak80', dlln. 1I11b.lln 1{1'lkt)', 0 lud .. r, iF'r'l!ll'1'b.:th.::" rmdlLkl m.,11.I' t lb:l!'rl,1d ~ftll!] buluIliMU,... . WIt;' In! kIILrIlar
li.11\rI~u:rKl fIrm]

biT Ii~' • l!Ie,.llm~\. \iZI:'l'~ lI.llll Tif DI1iimiiirliigi.ini.i1'l cfiifll bu. d"th I M "'Ii lli1li'dtirrtigtineo hatun, i'i1.OlctcJilll:ra~ gQlldC'rrni, o1au- ber .'er,cukkrdif. 13 Imlihollfj[,ar,'1 Kir;:ocrk h~u lei,,.. lacmm'll l:!r'n~DI I) "~.IJ'a ahYOT I,IZ I 1oblf'flin mu tlcldak b~r li,.Le-tll hel" I - B!.II ~"II b:i.Hun gI kul l l'da. !jl~(!_hl! i~I" doJ'1. n·I!_j~. fotQE:mfl, d!t:nl~r I (j ni..lln "I1I",a:mOJ!l gilnil on r ku~luk i~n"'i!.1rI k,.j,ildl pOI. ketll~~l'k 'V>!l ImLlh I'll r 14 ml!.¥lll r a L iml,-h nl rdun bir sun evvel
yerln

I1t!Ylll,niUl1eh

rlnl

ver-

ml)i'>C btl,1IJ!.m'~lr.r1C!l1r;-, ,r.'Ilt:\·Ili.1l pa.mUk .tck1.l tam ..mcn ~LU olduktar, "~n(IJ, I:rilkillm!!lt L~ g6rdUtri l.akdtrde

\ C Su

dlye

mIni

kalll-

Dllrg~in:dr

1'9 I ~GrtlU1iI!)I' n-.J ktaml~ I".dl!lr f\b nf V~kllliii Trblfih~1
iii

im
11'1<.i

hlln

'yap~l

c.k.

lRue

e'l!:nln

ply",

IIIWd.R.KI
plLIll'llllUilrl

IMIYo 'lLlln m'llbllYILa

fll%lli C1I~-

.ro

111'1

rd I,l dAIr 1I,,~k I:, tirilmif dll~n.

n ee i!lu buluollC!!lk-

1.irtin i.' hm od~l"cdluir, H - lmitnl!i~ no~l n ][I k"yIn

ltrllncnk.

citkUr.

~1"11 I

h8\J~

Il!llcbc

nilllt eet .... ll:ri d

nr L dn kontrol

Ltm 1,-

ll...:I!n.dT.o.yD B~- 1:lJ". ~:mi:lllnin vt: bilhlJ Chilo KunB'1I.Jl kumbn ~e~ir',de' lu Sene 0:875 d.llet E!lllLm:lD bg~unlm ~il1hl~,illl A9,a~ Dikild'j KlI!lII", _ ~ ,im,!lllAde King en !Sl'Mr Ilt.t~lIIntll"'n" pLtJnmfl'1. !tlt· n,rmi I a] rat-reI.. IbLit\.in . Ivil lune i:'I~""~Ll'I\ ,-dllm ktl! lr DUne k • mmm.ul m. bi..i~un AYrLlfUlll1 n tI' r <!MIn numtdlf lq-luLIL dJldl!!ll VI: bud~1 olmLJ'l,'Ift I 70n ki ..iYI !B.!tll£; en 'bJnl mUtt'Crl\1 Ir'. 811 mt!ml!..,,' e kll.lldUkleri "e ,evlcuni 1'1d. Brllnrld!oy Ie lnll 11U5. UIIt mile )·akLIklll.n bilcliril, or. Idkln.l'Il nZf], Adnlll.rJl :HO(l, Be~ du_ mL ..IL, $m.l1.gha;ydIlR Irn ki.- III'lfflll fl.1I ,

I'

i - R~
1'1

d'u kllnEJ.dt

ra r md

Lulul'

Q!tlll id n:.iOl!rifl;! CR'rr:timUi okuU

til'i:r.elmenl';:r tao 16 n Q,1ln. II1'i I III b dun II
nollllr.! "I">t''filmi:, TlIld.a LlIIl-

dukhw OkLiI Id LIIJtl'flndlin dUz<::nlc:rLer~:~ imllhML )"lIP e It QI:!", "hi Id •
leb"min
m£:JHIU]!I 0

1i'l9iltereye
JnrJ.ltf)E'~~T6
h!ll)oa U!'tj~jJ'l
tCIIUm

Sl!iltill!llifil

Tiftik1iell"
IJlolan kll'k tlJn I, bin, billY'! b~n 1:!IlI)'>tI de

hll\.U.k
yirmL D~
Bt'II

milk ve Ra.dyo rnu~ rnl!!i!c bizde. 1Ii1~ ~rk·ln.,d. iyl. ~ir tesir husule getirmit ki bam .. belirtmek i"iin l!1to'Ernizin li:Iill' P nUnui"l VUl1l!r.!1flQ] oldllS;u gibi an. I tmak lii1f1)'d edelr: S I!ibahh~lI'illi liilti.imi.i &~lIr .. It' mlq itWnel~i kllol'tUliLl. ,d~i]erd ,o:;:e tOyle j~u eyl~di= «Bu mi.il m iEllmanLud. '¥iIit~ ~jl::'YI! devam I!trn 'k kuV'vettli. rcendimde QRmiyorum. Hua· blmJ 80~Urtii%, idenjiM.!) He.- tiirlu dedAk..i.rl lab bu]tMtmllL: niydi' e ruqs lb. m lli'll'llKUhlllllUI) nCA f:tlim_ Flilka'
f'l!Iydftu
1'C'I'f"k

etrm

r.tan,llfdude.

r~LIl~

",crnn;..w..~r,
Im1Than11ll1l'1
'blf

~llrnl"UIl'.

OlmilodJ ve

hetl.:lblnJ

Ie;"

15 -

ko::ndL ck.ul)'

7aJlup 'ChtiCl K.u1"I£'un Kinqlu vi· tiydin-6.r tdullli iU'Laya (.kt.riJru

BIllII1':lI.hib.lncni ord.\l u HJ bin k"" ::!M. KIl(illcdyC :'I:loO. S FI)'<!'rl!: r 11M, Be!iI'~kt.!tr ~ JI](I, E!lm1n 11Lln,; :0;1]0 kJ"l icli. Iyi muil'ldL hifdtleri "'!IT', xl, crml!.D )'ekQn lilS'UI 'II';rJ llyrlu 1929 it!!n"l IiOI'L~n Kadar .. rh~ll Gag Ktm.'g· dan b",h,aedilmlli- dJ, Buda-L dJ.nin~ i:il'mJ:k isl!!!I"1i- To~ka.lfIl m,·u.rl'~'m .. ]1000 If" dL f'1" DJ mu1'!.l.o:"'lIr m~lIkIBr di, i"oIerod'l: grldLl~llu lirn.e bilmi- li"1l1eri d~m,,1 oldli.iru1'''If"ludl. .. 1!lI~ 700 ~lLm \OTGU. FilL t 1Jn;'Y.Ii .bu mi.i.ctdl!'l ie.r biT 'l8i kljjl~un ba'i.ll'l'da Cin~ tdc. d.Jkj]ml~r, ~lId1Rd bo;[I d.urnn"d - _l'IliI.;rl. rilir dorvrr.;.i, o~n. R Bon:!' lin C;oplerin Ylklllmi!!i.5li'11~ dl Trcbilj;, tite 5c.yl-n. ada 1ft. bU!Wlu,yor.d.u.. lBu kol hll'll Ki n(! d e - i kan yeJtllftinden ~. ~ft~landl -- ninde 40 oil::tTc kai!i T uzunlvk mllmli.tl. y pr!ilil i Ic:r Imu.n lun1 nru cIoyv!ma lrwri,lu.m ~'li- ta Illilln Eb kopri.tyu YII.kml • :<tiz nUlOqi;:bbj3 blr 7lIrk. nclnln. ~,jjp ihnk flrml,," 111"1 J LAnbul bt!I.JdI. lui ~r.ml i, QiJ'lIIJ1UD id I'D'- Will' dl':mu,!,,,,l 1!!<'l'I'IuT'1LlnlJ, Li.lTIii YMIM 1i11' to!"klll\f! bU]tJlldU!tdnu. va;/;If: I~inden Ii m g,la.n 1m Ild!!lm. i~dede ol.di.innU Lu.. KUling ml'lllk. ill oliiimd,1!1! IoorLrnl",ornu., C;a ai de k.omiin' d'l!r ve uhjplu Ylln. B\i I[;Op fJ.l"1Il1ann In 1 I nblll bt'l (i[kmi I:)fiun j"llne Bah. QQk yarl,0<11 ki lIIe.trrini IIO)'tl:[l\tt1I!iT', 1'I'Iuh... ip dLy~Ll'Iell' t:~r1lbel~rI YiIl.JllllI.rllM: 1'1111. )'lInIJf!IJ. Ac..ab. ~na ooclirn:,~ )+ IillIIUl.Dle~lil!llrla )"~L lnti1tzi b~'vnJlIl! tII'l5rwmu., "~ !;:~I:lll'r'~'nInuklnll 1]0: nder yapt. ~ ne.m.l!l ).iIIj: d01u. bb- helJ' .. tm;r dlJ. biLrlla.nmlljlIr. xU I".rd,_ SvrtlOY ile k "t.on "HI.mRahq, Ch. 0 KUf.iJ'JIln ~ind!:' dl!l¥. mmlllhd. I. 1.lllum" Inll,Edilinekftjpll Haric:inde~'i Tdallr Yapb:it Kanb IliJ~il£.'llI>l:Tin JNll-' hi!mmi. Yol Ge'ni~lotiliyor Kl;rd;dter yord 11" F'r ",.. £2 m},yonel'ltrinden BdI .... "1< pI h.r1cJlIod 'k1 ![)1l'y1lk .010 - 'ul. 19J', aJ\kuli ~cl.-i~ N guetlr· f!ft(!e il~ i:itdUriilm,EIc. lun dlll'tll on!kl Tfl.1!' k!ldll.l" !'re. r~ buktnan lngiliz kOTlllllll!lom;u iinre dllga kakhr I.
~~il!ldL,

ll:"j TlIlc! ;n r1:ltdt liulfllin.de. lI~plerde lint'" n ola!:l!lkla.rallr. 8Rl"Qn~ ...~ I"ITbtlidektiJ l ' 1'9 - ImtJ'i!!.D ko.n\ l-on li~t~ vuzd..,. !tOm'll. Bo~vit. AUIIle.T Illcm'lI!:, y ,UU'I. M_'1nv,a" ya,a. dilcli Ir i 0 I. obI rm .ozl!.! Lein.i.n lAntirr.i i~in orb a'u~1 mu· M.l!blLlle an.h!irmtl.llkl meyyu ka. 1m ih nhu'l r:eMh olrY~I"rll!ld~ YII_ ·ha.~ olm.a mnl!< h~tGn }'mlLl'I- ~II'I Ch&'O K\Il\Il .!!dahnil'l!! o:niinl! dilrle i 9 n-saTlJ ~i'.... 1 !;U- m'b yu pliacmJr::hr. ",l!lra Lr pegram }""i ]UlIt· gd.eru d!:vin:iil",r. 1ildfud:i.i.lir. yak mlhl:U1ntthl ",~m'i'l1lh:rtkbun]llrn g"nii. lUic m' durll;li 1 [) n' j!n gkt.nlllp .:!lItIf yllptrrllmUI ' nbU ili.m yapllma ~ -1'1 etlni.! I_ lBu tIl _. c.C'n-. mJnl4k.1 l' yanlf'P Iril. blr hale komon I ha,kiwKlrud mUla 9 - T I b i ~l3k. oi'retml!l'I' IIJ'~ I perfc:mbt:: gUmi !!alit ISle .eJ~r "~'p,R (al'l11 anI I. oldu.. ~ehvlet ~Kltlerlc d.oldu. I,uilf,in. Ioayt I Iki imt. llll komill- hl!ll'lhulluz Ii 'nd!:! loplllllaCl'Ik. mllym~n!onJ'1l, R!!lNily Umum~ !.ilg1lizlrll:!t, LkrllT m!:')"dIlD 10· f!.1-a~ d'tm C'Kr kalm .. dl. On iki yonu tc-tkiHne . It okullll:rd. 1 rdlJr. Ok1l1 dlTl:ktorh:ri bu ari· ]!',tedl.!!l, muht~!1t tndlme.nl 'lllrly U lrum.tti. am 11, iBa .o'izm k.a.d.u t\n tkllln, Frill I!Z miqone hrr bmmtm' !lilt i.J mtmli111ILri i,.in !-.e kadar irl'!rttlHu\ komi.!:'!"QnUl"ldll le1qllr J;'6ml!1l l~lrI!l"eJt: ~!io-yal: k&v,. Btxrizm ~ 8~r;::r d de vcrerck nrn m.~I~ell:r' 01111'1 bin ..l",r }Ill' muremUtLln mel't'~ h[!Und('J bllm])l1l. iJ.;,i k.orn~"01'I t~ kil 'l:dilC'eolilir. , iJc gomu·lcri ik.l~a ed~n mur;;;Lni k f;ee::iH:cek, ~llIrKl A"'_ kJldI. 'IIII' o .... llllrdit. d"C 8e'1;;CO Avru. EI~c irnt.h 1'I1~nnd.. her birill'l !I.Llmleri tEihit edt';;:~kh:J' "e bu mill' ynPIl1:"I'I~ nllel!!lnl rJl'l;lndlrt"n ..... lly rupahillrm ~ind.,= kQ1:Unil kurutil. pa~1 'Lm~utlar tiirlU i~encclezll!! 01 icin hilden fll:111! ~)1"i\tLlulI komLlir m\llilirrac:r<!' \'eTjl~c"K mi.imll'yYlZ· h.l1mIlI'n lJu &JrrL!tl ~ :a: r'll..r gtireocetJ !:II icIl, , dUrii!d'LL ),onUJ l~",kn al'L.ln:mi1)'auIHI'I', "'e lmooll,n 1b",,,kII dl!. Id:lmilrctl ClIIkhk 'i''''Z~fCllDUn discr mekt~lerde_ Bul'Nll ilz.erme ViJ,~to.n. PI!Ilew 'trnlWlrtlllY!1'I lI!l'mtll"l'le sayfl)'&~(D L- ~ bJ[ti17l'1~, dlt ..,let 01'+ lei i t, rile ka~,liJI, \I1D.llmll."lnl ~~i[}

Ii hir I!!lg"l',un .... Lonch6Y. b;l. m !:den h 1iAm.. gilti.k,.r iii utt1 , dad .. Sa: ship 1m vi.li.yetin bitiii.lll, ..!i.lIilGT ,mti:r 1:110 ;-rtutlablar!'l ,e· nrllnuWr, ra:h.ipluini t,opi&mlr.'l "'I! 14U1\ tnl' hu leu, J.II~d.l'!lh1ilo! ~ (Ya'bllflC:tlilir Komi.ir Seyvar

.ifTi

Maritan

E.)I'I{j1

).'lrt

kadlllf

de-

nlll

UllTIllllno

\'

I)rb!.am.tL a.I~lolurnm umll. li:aru

iil'k1lercll:

Lllnrim

~Lu:Z blil1 blJ IYiI: nfHl'I"Il, bulunll.cuk...~~ II muavintr=71 k.M:i idare mewLIllrlan1e liIirlddt: trr, G~n!(e kalan ton r11n !:taly, IIln dCl hiht rmtlh nl riM hm'll:Il b· v~ 01'1'1 I !c,nac 'k. I j n R ~olln k ..• il'l1'lila nm dev ml n'l\Jddeul1c. La- Y!:111 [,( J').I'", mllh5ulUndlln kra.nu-lll I,fllr. 1>'(e\'(!ut Itokt&n :11.0l- ~jn i"lLphn. v,=, jd 'I'I!IPII m • d H bi!llfrl e l • guj ollllllk unre ymlihll'l Jl"lo- 1 bin b Jy" kJi.dar dahl!. ll(tLk geL"'L4Pl'rln'nlyal ilo:: vdll f't· i'l! k .. 1 l'I IIlly]~nlyo Ii CI bUl'1l1l.· ku r lIinin 1 c blrlfm.e imtiblIIn. !:4k mu _ If i!!n:le I1lUlr buJun.- rln 1111b ,kll. m1!'ml kmt.lM' 'lO'n ('Ielm Coli" h,,1i' v~ ~u. ~i.ililllr l.lllchenirl IE!ln IlIl !'LOU I ftkdc Ii.JClli.. d~, di· ~lkarllllbjl~·~~1 UmLt efHlmoktellir. l'lJ1rl r~lIIdlmIU,lill'1ru In· ~er tc~mh I.rlerln. ·i'l!: 1Il1'tUIII.I,I .. rl 1mtth.nl ~~!cm>l!k ve Ilrl'1ciik (Eipor]IIT13. kokelldj IJIk.uHmmd1'1. Tifitik Birlig]ndeki To pi !I1'1'1' Y"'-1: kJ IHI mil h.il1lollll IVJi1i lllUni1 k 0jHnyrO'I!, I ti\!hll, Yil~e TlrtL1l \'>tt YlI,pilk mrl1~mdl!! blr ZUI:: llTTl:il'1a.nl m (!'i:rcbil_~ [!rct.;r. Otltii, Drmi • ~l!Ih li!d~rmLn 11111: ~ 16 - Be11l('li ola'l'llk o.klUlllllr~ topllLllti YII:p'lmr~hr. TIlccE!lrlar bit~rm(: Imlth nlrwn I t!l!'l1nd >£'1" tol'llUl~ld .. ftoOmal'lYJ.Y .&W&n:yu.dl:'I' .rp ~Ul'fiekte b'LL!l.Il'IlILn butun \;I!k Ii ~iR.dC' f ~.' I~ T ~rl!hki,I'll\. r I( v~ Ut'lJlderin b~lIpll!.n U%!!r'lnkbe leemj mckt~plc:l'C!e belgl! ,'11: Boiui~i li l~rir;in dl!!l lil!le bi· "'_; bu 1'1 pllLnn 1m! !I!'IlalTl\ I!.blJl ~l reekl I d gorll;m'~lel' til"lne imtillluthm G ~tlt'lll'fIlY crl Ny Inl YIlllml,1 !lillr. ve bud!. rdlU1l lis '\Ie: !iH'{ 0 ulliS_ kd. I~~inde, no on !lHuIlarm.dan bd1llr J Il' 6 - I l-nDul re rni ortll .,kul20 Gi.inder 1,200,000 lal' I I~tn :menin. 44 tiruru mild. lui!!: r!:&mi I ~li!l!lnQ7h kU'lm~E!I_ d~ i:rl]n (8) ftk-r rf.Il:!;,dtL li r kal Uralilk I< Qyunl Derisi Ihra,t; 'W'un dl!.91.~ jmlih.nn! 1'1 kElldi o· JIlll!:L1mlt:.e axula. d t::V.o;.:no edJ:Q I kuJ. lllrlnd II. Ettik. I~_ ma.ch..t olma.chk.lIITl i,=ln 7 - H.u.!Ulli crla ok:\ll]afm, eh:- IIjr'TICIl lumllf1.1 notu illmflQlln b"r !ion ~1.rm1 gUn i"l;nde bv1~, 1s· m'l:! imtih.mIlk>f1 IltaH~dn giI.to't<:1'ul!n dda irnhhilil gire:rrlc ml,l'l"llfIlIl: H..,. H 1>he!lri!!tJUUI gilrldl!rll~n ikoQku!lal'llb Y 'llIl ~lL~hr; ot~ Ikhlfl lflkctirde cLplJ:llm alDyl,,'], dtrUel'ln'lo kl}'Dl~t.L 1,200,000 11J.tildil. D' f k , Yiice 01- g,g'rcilr. r )'1 .G'~mhrllr. Koyun dtrllcrlnL[I 17 li e lakb~inin Ic:ilm,,· kii '!I'e Ha)'TTye r dEn I Ili.nln,rJ. c.fbu k dar l'atbl!t &5rml:alRin iIIebebl Il.LftUJIl. inC 8\Lretn~,) pll~ll~g bil"kl::'k li:te!!oln $ 1i Te,ak,ki. ~,dt liarler:iDill hare tei:tliil: 0, una~tlT. ]&- E.ku· '}'"t 'II~}o hllnel o· \UW\ olllniar l!:l:"I:ib fIdild.l8'i i!;ID yaelnnc rnt~ !'tlni N' flU. t klE -Of. !rnU!!!:' m]eborindrn dr,/ld ort... o. lrl ok'\,[ !.Inoll. roilm~:;LnCI: 111, ,PIy"'alar kw. V'll: I' e ),'tirme lmli],,,.nlllr nOj, p k ihn.," r:-rlltd topLl.tllrm rytrr. Bogl!l~i~ili.es; Gll.2liO.,ollpl!l~'ll.Jlaldt d Inrn:k i~!:J:lter I~;~ le11,eki )<1 d'kek, c ..t.a ok;tJ!'Ul'!o[:lhll.Y,,"1II1 t(Q.

bulunac .. l;,hr.

). -

larlRdnn b"'iOIk1'l. olml mud.ilrleri

)'i!:rd~

pL1;an

bu~nLI!n;h' ~Wn"rnlnnilorj],k verllec eok til'. BLL l!Iurrtl .. bu lIyrn lfIOnllnc!iu

ij:i IImt'l~imiz

Ie

iii m.iin:llle

ILl!tlerimizi ,ka.ldmelilO m>E:dllll"j ,etimde k2l1d~, Bi.zim baYiln. hi.un~l,i If·dlel 1Ki.~r; bll,JmB dikildi 'lie (fin bii.,Te QJmu. dedi, e-vde YOll! bir nium Ii caglz 'it! Yl!ni ge ]ec~k h~t"i bill Il~ iJ,t~ .bilk edel!:di.1'I - l'lZki: ne ya,lICak? 'EweLa G'MUidan, 1,1 'binu ye l!!~hndAJO Hl~klrbe ~ti.irll~ cell.
~ SOfil'l!.?

~m'lm~e~!

~

K l!IIymvilil id

-Sa. a1 -. [vi hluka eden cakld.:riill 'I'Jle:ram anI.11a.cak
f{

'V.eo

1

IiJ.l .IIb1uka,.. yuacllk! - Bqka? C~cn I'un TI1PJ]1hl!llnede Ie ke:~edjgin elbiu~leTdtn .B~inc:i J(QI un temuLeyecek! - DG.h.a. dab? -= Biililil odilla.n llahtabi:ru~.rdUl. bamarnbi:i-ukl~t1ndrn dA.liliye~ edecH. - Y. ileLeak [,' ~i bur.n yapunarn d~? ........ Y. yaPIII"JlI1, yahut la... djye Itil' (l'iilti:m.tom. nnnUn!

-

OllLnAroma

VU·

mn:se. ..

t(TIir

l'I'!ucibmcr::

dynldJklarl

mek·

Sahlabilecek·

K~rtlc~bey.de
.#

Yeti~el'll
.,

Merinosl'l!IIr
l!Ie.ne .""a:rM!aDC:Y mm ....P'Il!'I ..... l "f tl UI-um<,i(1;e olll.n .Mer nN dn" 1bI,yu I.IIT'I1An d~r1 bin k Ho II liu!.le nnOll yUnU uJ1fiuaktJr. Bu yUr.lcr. mU%Jllyooe)'C! kHIIiI\I konularaJt 'bill' lLllX'ar <lOll k:1Jl'Ufbu:! I!II!. tJ:lm lI;lIt.

'-_

_,_

La anlqh.m.. G ~ dud akLaJ:1 nd Il.n oP~Y'irn. iiMI!,,~Lile muuhet~~ hllk. kIm

Ayhirl1l1 tI bloke t:denin. Peki iumC'li'm1. heor 'hUIfIIS-

m.bf~
Arklldll:J!lnl
l'

kllllll

1ft ile!

==""",,======K=o:r':Ka:.=d:1

=

,nASA
I

HA~:

Go:zILik Satan ~r MUiI!Iyene
Ediliyor
5mb.
zrr],.DJp -.

Halk Plail~n
Guzelletfiriliyor

lerdillld balkm

komtlrUnll

bu I!!r~"Y81"!I.!l. ~rm] vc
ftfl!1!

a;.a:ti('lll.rdlll'l tM r.k I!H\'kJ~f"lnJ d~ n~k 1I!l)'Yll1" 1!I1L'lrfJ h 1un kI mem

Veok'!eu Ulufmdan
Z mal'lda

hl!Mil·

n

yel!n

Biiyilk

let rr.lee.l"rncc ta.dik ~ilf:!~ yeni bit n mudb inc.e, m ml ~"elimiz.dl!: bwurr'Hl bUtiin ,!uzt(fi_~ii. J..,r, bv:llMlllllc!oIln Pt&h!!.llcrdrki :5d1.k.a t mUdiiT1i.i.klerin~ mil la~lllla lenni eJhl~ctlerini 911t edip bir~r Niualnaml:: &iuiLldaTdlr. 0.. ]I' i~i:ndol!: T1!l"'~a.tnatnol!: lII!mlYI!'n ~_;:l-- 'Isde:rh I tieinctkn mr:no 'U.D ~lc ve '1nd.ema hli}'di olINi' illtlar d. ozhlk tiurt::tl y •

E,,'Veke ]!-IlIrl!1n iIIkdetindc II~ mil;i VC! IiI!Jnl II!1I1'1 iotaJ'k plijmm. leo;en. ml!iC1i~1 len ~1'diiii1 'I'llibct I'lIiZ n 1:;lULk h: .~IniJ.ndc bill Hfle ilel'li~lehl. me!i kilfilrl.a,hnhru...lhr. PJf:uj I0Il1I'I1II
tlr,
_]~L

kll.ldlLllmuUlkaT4r ..' 'Vbu Ik.... an Blllpdlye umuTn.1 de k.bul etml,tlt.
1

U!~-i... 01 118ell.ldDr~lI, Ane ..k ITH:k" torp mudi.irlni imlih .n Jc,om~'on'
IlIrllll,1I
a;

Q,l.grulitk imtihflnli)w edDCc.:kler ir. hkJ\.IHI II: ~ vgl!. Tll. b~ •.Jlrnte'l'r!l ,"'I:! kli!im~}'llInlafl ml:lu~"(J .,-r:li.idUT- 20 ~ Bi.hiin oir..:tmC'nll:'r jmttbt.mlari.::lan Bagu M edi muh,. AlmBnYIlYB. gUndt:Ji"ilm~k Ilz:erc IlalUklermce YoIplll!cltk tckhfe garL!! h.mla'rIR d~a.ml miiddetim::e ve h:hf yerlerinden ~ i!'f!!lamft"l:Jr. ke(1 k-l Mrlll8rif mudi.ir \.ii-i.im:c lH.J:m "f!! 'nl 'handa'l't 1101'17" da ~Jl .r 'VerI i.n- itU'l&nmaJdlL ol n mllUM'd YiJ.foll.h h, MYC kl&ldmlm~. 11,,11 mu:aJJlJ1l VjnXCJ1 _'1.m~1 1.-~kJl .. "j bl'" ml..l4!lim"
... n...

Donko Ihracat 900 Bin Lira
,
\"I!

M,ud

1.mIf arkada!J l;ljtVBlI ~i}let VI! bunbtdtlin blri ark. d"~III bl'il!l III Y.Hal mlrur" DUn gil~ <"'1.kl Ab ... rll!-d3l. DWlJ Ak '
l)UA

8J

i.ki

oadd~'l"Ldi!!

(lflu Bago.

a~ ~ld\Tnel

}"Lirizyl!1"l 5ir.r!ln

tl.lltr1;

So

rA~Rnnd'a ~zkUl bi1' an

ml.l:nU-

Bid' e...
'di!I' ntn

"""

1"1e

~a

k1

-D·· Tid . lIIn on

U m-- ml~11M1 r1.... 1 u
.
1

,.

If""

~11i'I.. I

tIUJ~n,;r,l!li.

~8yab'

. IJI.T

ta-

~lll!dJy,!! umuml mli!cl Ill! , diln
1I01lrn,

I'nlI~Llc. leVI)'1!:e1

'I.~~lelltl.H~~,e.k
blIilZ
JlJil

P'

n
I;,C'

I:J

Ken

daha. ;-ulm.lI:hilec.dta~tandmlm! bulu" --..I'-i1 larah ~.- o;io;ek1~. e·

v~

hm

&1['" '

lay.on. ILa~ll!l>criMllIHiF miJdu' <.i.iJ,lncc tc.~lk eoflLlmerlQ'llb hrmilJn!H bir
lime 1l:a1.l.lIrdlr.

....' ~aniyCll;.>!:'lule:r..

Im~m"n

• loom

y. r· Inhll

c~!:' klldlir 'IflIzifell::'.-i lliyrtllml)' acaldll rdlT.

b ,mdllll

h. Idtr

)-.,Ill

Lohwnll.r I"In. lh\'I!

neat
yilt hir
In ny&

blrllJclerinde
gorll¥m;:lJ:;ti

t"vz;lat )'4jMlm!LJ(

Bi.r
Suleymaniyed,eki Ci!lddeye I~Be5im IOmer) Adl Konuldu
fili!!r'hum [).o)atol' Be unbl.ll
In

1~ln ke!j;l derllulJ]dC!Il xU t.:)I;u

olin

(I

II~ IhI' .;: 1!d1l1l!~$t1.r.
YJI]ldnut· h;Ln bmirAT~
j -

lIevlCl· c1rr. 10.1'IlUJ11k

su~llJ yak&llloruru.

T
Ili ]i,"l-."o.. .... Btl
C'UliIl'J, k'T'L

1;100 bin HcnJ.r.'k ll:r.r IWIl Hl!.mbu£g

llr. BLI u!WJl

~f
1m. Uil '2:'1:

b&fk"nlIli

~"'iBI .. ekill

Fn.ruk !I)u~.;rl· ..Itmdll top) nCJ.a' It;

mil

tc:blilil l

Qu]unm!!l!r'!l.

pamryac.aklardlT.

'i'1:I bu !lUf!: La .h lklTD1Z.iS giize1 ve u~LIZ hi I!!gl~nr.c Yeri lemin dileceluir.

mU:zhltil!NIIHLn~ flev rn UnI,U.-. n;"ON "tl bt'll-.A<"" ~~b"."-' '~'I. Of' ." .... J .. _ •• ~...... m .. l.nl1ml!lc:rL Ilil!
hulHIu

Iil!'nlllki

pletrol Ofisi lie Bai1lyor
P1:t.-o1 OFt.l
Nli:j.lla. diirll!!ri

Yas51adaya lalipier
iEHl'kAo;;

U..... bed@lIe1'lnCl Jr .. "I]tll. olmllM; llzerl!' mllnuaLc 8Urdlle ·,-til bin IJr'lIm IILLJnU.m ~1I'm11 t \'I!~llm~ •• mllz:lI.kf!TI! ~ ILmt,llr. 'Urnwnl
~liJKIl!.n

del"lll .. ri imti.-" me.,.~!.lt QtH>l:tm.~nle'l' .odc:k ~lJ.b...yl!!:r. dl!l!J'li114:. ilol!'Cl:k. muml:l.."'lizledc . "11. ... oN ~
L __ 1
[UI.Jlll!.rI

II -

A k.ll:rl·

I"'rof~.

d,~ d1tp!il ldl.in'll flU'lll'" &!!.II ylli: bIn LluJrk ttltUn bullll~d.~I!1", lIIYh:~ C~lIilrul ye ,keD'lIJ(, yliz bJrI kllo USIIm, dert.

Gt:s;

IlJO• K fir tR!

non: Hmo
v..:UUl: Gtn>l!:~~ OGLE:

Bl13U: UI~' -

._t. II QA,\lua.r aTl!o nd

Oriwl" 1 blr

AklLl.mm

ItOka1clllrmdan Ie dll1lnll!lhlt

111- tJII ili:.iUr)'C tlttllt. Romanyll. YunJI,D~trI.mi Ilk. bl!""t1rlln'!l ve-rl1- 1:1 I8mlnlIl

trrr,

yer

lov

ClI'Ilrl aInu

ilull!il!A 111",

ht<ill1:lul bl'ld'ly

Incil d~UlmU$ttL

YI.i1rNl1a.\1II1.ra [I Wt Ip-. 1lA'1 d6kU:rt tllJltI Cll'ttl !!'fiumJ~t'lr. Dt·
)'11)'11. dmf1,

6,31 13,11

1100 !i 10 $1,n l::.iJCli 1,:H O.lti

dot ib'!I l!i
rnrlJUl L

I.rrb III lI'!ok.1","letil:ik o!.dibn~ '\'1: bu or da. i..t.h - mes.c.leei tiz!:.ri.nd~ de
go.v'fnu:il!f

ind r flWl.liyet:c: gt~- I:~ btl iBdJll'tm I!lI.tJ lIilta ~IkMLl~l!tl ",11, lcminll: n Anlun'ada lop· yu ladue bUlmn J\lJ.mdkLr-n bUJ zen· )' "Pi b cnzi.n Vor I&I!IZ g~n Vi!! e.hemmLyeUI t&llple:r -:JImuf·
011

i lui mUdlirii beMin kUIlYj'iIa.nye.lllrl mi,1AIlI.\;ar(ld n Il!tadbu.l!!J 1111i4!udi.r. p~tml Of~inLn
~tl

irlln

!'w"L,

S- C.

au.~',:~"On.
I!lIl.hLlg ;l'

mocLI:ir t,(JkrU"
III!Jnnlo

iSill~yman[y"dll!kl caddcyo Bectl1l ter mll4d l!!r UZct1 nd~ piYBJ!llld' OW' idllre~eri Un tih iln l!'tme!rl~II:'. II1Vl~-H k.om Lsy(] n lit,.r na da h il ii.8'ri!lt:men Omer- PI'I.fII 1!IIft.! vi!Tlhtlllill M:1U1r III· pIDUK. den", Illlli rllnll. VI!! rn'iimc,yyi1:~eNien hl'hlllll-gi bi., lJn:ra IlJ.I.r:nl1u v~ bu Ie iU'IIr bf,.l eo:l.l:."~It- n Slovakya:)o"fL gt;rul.erllen mallll.rIT1.

12 -

Okul

11U)o,,"DI ~
A.K~"I.M: \~ATSl; ':Il'oIS,,\R:

n.I"
19,31'1 ~l.ll.

i!ilJ.~1I"

mdll. YIII!IIIlIIIII=

t.op,ill.nu r.Ll~

mkl:u.k>r!'-'

dnin

kl'lbu~r d.ei~r

bLI'

ma:z.creti

kELnlm I keyl: I V'" lin I !loll""'Ilk' me ... nUl )l'apml¢.L HIIbl!'l' oJdliJ;m[ZS gj).

nl.. ..rLIL~ din'am rUlklllid 'lel'.
jt ...

,1Idu!'.:;..:lI.tlr,
(foil

bllh.JlluuitJ
dill
\'171T

anrll~lldl~L

1...tIkclW~

mmnl Ul".

mM"lI'!ilnlCllta.a'lo1blndt'D

~,.

AIm&rtY'llfB
Jl,ll.hl .. Im!fttl". p

IIt'l1'kl!dilmcld'lll

oldUSU

I

U'i1.

br

:w.m.1I0

'!oI!r \, i'
bir II

II f

t1l!r,llflnU

f>l\H·t"!.1:lIi\

t~
gUn. ml!oll~ !:!m DJPo.nl "l~r\!

Ur. Bl.1 ~!!!.I ild.1Llll1l klmLn U.t1lnd Julacap ve nil lfll!l lrullB.l'[du: A'1 d kOd u m i)'\lZU III I)lin l< t.Il4Mr •
Idii!, ....

"ddillJ!' ~lyor1mr. Fokat til' k~bul I!Itml '~I!'kllrdlr) ~Ih!~ IIlIy-ledl.
l\lrL!im1io

LIley lell".l!J[]1 ell.U. Oebn!!k Ur'kmil., gJlJh

I..!tl!dl{:'lol

N
UMet
Il!

n

mlyormn kl ji,Or~itr IIQ Ir 1m II" brr - hll'UiI!llIIl1.l1 I!1!lp ell\ AI' 'I'CI 11 II n. Vem 11p,J1"1 ~"III\ll1: -e-,IIk. '0iC:BIIlI lnIr·

Yl!.pl!mIF.
iiUl"

.11111. Umntili b.urum. hl9 Il'na.')IDMYorduk !'I[JdlllTld~ prill' I!. 1'1 ilekr,[U' I:!a, ~ij \ 'to ml U. L~krn_ll1J"
rIi.)itl!.Zffitll

oJ! t1 bl] ball) ~,Il'1UJllnl IIllruhlltlil

ri;;.ytl!. kl,Wol!!.i; b..:nd.clIc l\o'U~ldDl

k

~bl~

-

Er'!"lI.!'r, •. Dl!dl,

b.t~r, ~'lufmk".mfj

hi t.aUIll!l. dUikal Il>o.llil. 1I:uL-

Ilor mu1' ;:'UrniW' .."r ,l... t F~t in'.h eil'rtb""lI.ttan ~",l1;liLnl ~11: It. rI!wm '(lor. rllkllt .h.llk.WII" 1'....... " lnLlllli
i\cllU'1

otoJ!kllnlfil l1tIJ 1IlI!fj!ckill1'll'l>E!l gtire bli'jU'Il'tliflifitl'ilo n· .... J1I. IlIP, ~'ELI'Dii. hulml ,l.tl IL"~ ;r~

oJml:'.

IilLl'Ir DI"

~:t'llr.rJ.l,c dm~_~u. , IiIn:I kllllrllli:;iin.!li !ill·
,knbul iiJinlltill
I:! Imcdll"iah..l

blm.nJ:lJ"l;,

W9

bill pto

t10yl ilIiilm,

~l.:tdJiciD<}Illm .

Fnu'llf. 'mil ~
)1 ,~buk

'I1,fljr.'IJ,M

QI 1.IlIw.Y1I1I'fiIlI.

lill'!!

:Daa'l'o~~ li:llme4Im.rilllllel!.
'fIU1,.'lB.Dm

'II'!Ita-

'''3

~rdll,

lID! mt,fOrum.. oluu dill.
ILl.

~lt1nno:ill.'I.rU!tmru:nEl.lr,.

fin·

e-

(l'imaz" Ed'mtJ.·d.. 81C!1yhLlLr dq~lIe-rdlr. RlJ :!:!LID.!I.'l'Ida n.~.nll'W'l • birr

F&ka.t .gw;t!h'ml'd6 m:a,;m:"
!;LYl

If'dlnMl

mIlol 0'1.. •

I<.'! II 'liIl!!' I 'tmIloTli'II nllilf. IJu 1:l:l.I:MJ.I.'~ Ji4.PPlo!'ldnll 0 ~[]'nm 1'!11: dllP IIIlllllICatr:r, hm'~1I!iI
(£11...

111111 muhl't ~.JdldO )'ol'lilqm \ Ito 11111 blllm'buJ ed.1yc~WII DJlD'I'~r.>·1n f>:-I"I

lb.!:fJ~ bill u· dC'ij~~klLk )-u.pmIldan .U b lliQ't " to-lnJ ;)'1I.pbtmI. b;lundlm. till!:

:f!lihwm:yon1lim. ('nk Il.L1!lIrYiMI!!:li; Ibml.
hu%lf~!lI, DImlE'k

lUak!!1m gldlp
III 1!'ttm.~1r

mnhlDJ

Z'IImrnDI

• .UILm.()l~! mw.l~el!l -_

J.,"l:'1m ,U. Pmnk"!1

Itt"Ildl Icn~'llk oiomobUlu·
n rLHI.

!:O ukllln

t.6l'rlka m

1fabb

am mrla 0;11=;:.. Dk lI, uzel IIII"~ I,hl' lli.illp, ya:l:m.t y rlli
8)1oli'iD

rn

nllWl '110",

tndler, ••
n1Jd!'l1i

Deil

~

Hll.kIrulli:

IdmdEn ilu::p-. k.t

-

.r.-ra.nk. •• Tn!blt .. TII't;LI.. tI!16 Itmm.
11'111

do hid l kl]l ~
mwlaa nil lil.ll'
GRUB

hlv ~ Im .. o lIlt!' 'kon~thtrnl
)nll'Ihpl'l,

,[nki!!m I o(<lmi!'i'b1UIl'!;LDlIn.,...,rdy. BM dJdIlQ koyrllluf Ibm:i!!
glJlr]

konur i!I ttl-

edllbl)B.tt&.u bllttkll jj'" 1'1!1 b111r'l' ken;)1 lIe,,!II.bmru 0" hI 'l.a. n PIdI
'OnDD lJUHulI

hIm dlhmSll: ltii!llY!l... FILk t nl'l YRll!im.lu. 11-1 ~n .. kJrili]!oll jlDl' I IllICUIrilll<:iddnlr. Fakat t.lliIn onlW'1 I..1lr I'll [] l'X o1lml~'1V'1I1d"lr,

"'tl

rln

'!illlIIl1rt3
0

~cI!:
II.rl]UI

1,'11--

lnt1ik!rtn l;:m

oolllSrnd

']'13 )'IY(lrmu.,.

oturuyo
Il;tn~~

, 11m. Snlilll 'b~rh n.1 ,Iua"1!J

lI'r:lIIilDl!

kM.Jr

IIIIllnr:'lLm, !!d•• Hll.Tdkll.1 II

hi, Fr~1!i.IlHl

biilltrn 'n I{I·

nI' hIt' flade '11 .,,,1Ilk ,>,ocn'

tl m[ltLalllllo

'ttllb'ordu.

J

d!1!III Idr-

fU'I..I'JlII!~1 .marl.!! mltln. - ",III R)llrlerlle b• na. ba.kJ)',III". f IUI,l RUM U Irolrnul#U (OM.l'd e.. o!omly,•.-r1lJ. Ill!'nlm ikr:;nlJ~ll1k bll'tlll!l
(C~ URI !'lin,

.ban Tm'ru.
t.:thmln

t!lhllIll'~i~ ,lutt:lrU:r 1l1!C ~n]
II'IILM

bh

ru

LX~

o.

\II. "lri

~h!bi)·iI.'1.a1l yahul '1NPj1m, 1:l1l!'l~lC!j'j Ueril lIo.-.;'lnt,!! .. 1 dB m 1'1IlC~"r'(!l' dtf,>oo'luTIlnn umurunrl'l. d~~I1hl1lor;klntlJU!

~ 't.!!Ikoln I:.kr. 811;)t- llllin IlII1"rITHl: UZI!l'lnd!!o :rul ""'[.1,1',, II'llIne\"\,1!I1r d(J~tumun bt",iUtl :r;1.
HI!

kl1r. 0 ;l'lIlIi u. "deill,fnt ... I:d ~'>B {:'l:I~1l bllll.il.lI!IIe U! ranu" \'" Ifgnd u.ldu
n1ll1l11

bt'

mMe:I..,i.ln

m L1no KlI.tll

l ~'dJI.

M lm. Btln blf!,Irfll 0 I U'lIlll.C1lol'HIil, fillmill rllIia' Imflll 11~ ril.il.hllll!m L\ 'iii "m;] .. PlIlo!o'II:!o'llll{''I!' I~r! DJlirl ha:;nl }'I[li~ - .hlD Iil3yll)'III!!I!l!lllrlml 'iJ.IiI)'orLI.m.
FI!kM.
'1-0·

[.II ld I'mllt >lmdl Ilki[IDBJ ~ynr4J.i!o nk LI1I'111 mll'z g110 BI!'IIIh! ~ IUIlk!f,iml [JJ b Ilma-

bu
11~'

m&~ lro:fi Imld(:> bu, Idl,

C!:I'r;'mi~'L1T(lI''''',

;;:'3ft1m ,l!5.t~mH~·I:i'l'';III,

li!1n'''ftaI,j; DIu· - Ii:

m"ll,rnt:l.'" ml ~ JIi!l',b Jru ~ItuI.l-

U11I1eIl Ilo.ID :;lHA;1 :r.~!!!.ll IM'I n !'III 1It'!l,1 \lUT'
Il11,tI. nnlt" hu- :rh!IUHlJ RrriblllkWlln UdlD1 lionm lI'f.1t Ii iliol!lln ~rill! !!I Lmdll h!ll:1r ~rl IIonlJY0JrIIlIn]' Fli'link lI .. T ijqy1 I,IU ,(",du, f~ t ",,,,,.
"1m
. III 00110 ilU;U"

UL1l11l1l'l'llJ'y!1(l k!1lI'iQ¥M

mo\,O!.ull

lUI ~ [I 'fill !iin i

) .. ul l'ILr d•.·

tU'Ilq

tlr 'l'iJ!.ojAIIn nu'tLIl" ,,,·lml til'. blr
Illl,l nUdqF

Fal"lIl bl:!O 1'1'1 llahll lUll" Ite ~UJJ: - :'Io1n.dcmJd Fm[[!!iI:l.YI hlltn n e· iJ tlI.)il&tll.ln ImLIjl. 0 imide 'fill Uul !;.klLrEln Llll, bll)'llk AImsI'! " .... 1111'Iml ;:n ,""'M)'~UI III",.. UJ "rIle her .. bi!!!I'hu, III hurld col "k ,rlne "Dilil Imlflllu
belkl.t'hn~1

IIngtrnllymrz

11:1,hili

1m 1I-1oII'r,ltllll:!I i Uri

!10k Um

ILhl

II!!.' ,1I.rurtmlJr, IInl

'1il'!l!.J(];
\"6

lyJ I" ilrllnlll!lm[l
tlllulm)'WIu.

'tm k h;LD UlJil.UIIIIioIliI:
a.km ,.. l.ik(ln Dm.lIl'u ll~ ok. rll,k 1,IIII'Im, Ulda, I

bird I rtlild IJlIml)'Qrd'U, bO.ll tnl bllml~, ,r,hl.

rEI k

t

'hI1.

JlL!;rfti,. In'!ine'\'V!!rln

,,1r1"t1"lImr.

Fr. nk ~la.k-

Id. kc'ndl 1I1i!~le Ln
ku~\
UDlUJTI

all bllgi lulndll III. h n!i lOW: ku '-litH. fl!l.lw.t b r I, Ilwli' \'8 .... nat Iii....•
'!I~ 1!I.m-

Llnl l bO'lm1l. ,P'''' Nllldllo bll'z1!)un. 1l'tP~JI till:' f ROI'.MJI{l'JIo ulillrrln dl!il !;'Ikrlri
fi'iel, 8!!n uilohra
1'.

"in'in
\'Il0l:0

I:.

ml"

I"jfll! Ii,Il;riinrn~ltd i"ll"lI'~lI· .. rdu>. ;;U. II" IriIllrtml til kQDU'_ru -0.17. uk. htdml 11.'
1M!

1I'''1i wanilii.
n:lm&Iaml Dr. hluolJM!lllillr

00 cb 1YolliU&flnl ~11'1 ~
rul&1

hl!o bilki L11 hi"-lim ~ hie. g"l·

~Ilml'ld
j\l'll_

lUI/riOT bllyUII

'l~~ri1'[1

.'''1' \

t:~t &tlfl hll'lll i!P'\'lIm cdl~-i'-!la. l'iIInhlmmll ,~ a!,,," IItmuru fLL~'- T:JoC'';! kUomil!hie l1i(ak trl1c: Lt,ln'v,. ..",) .lIar-ak. 1.1, OtgrFlobllJ >li'a.r:~.ll mll!'J';;;:-~' Oil "I ...~1I11. · n !'l0YDr; Imlulll&l'l& ... dolu Id~. Bnh('{'Ll~ B\i' Inn '!lhlil'D)'or. _ il'l'1!J'B \'i!I lDok tOT II' un I' 110 ,\.!fori ','Il!lYlID'm TII"LLiIIr~ II GlUd dllll'llYOl'tlu, :n1l':'-1..~ "tomobiUeri .h, i!1'l~h; kt'IlIIr'UlrIl' Kitrul~: "r.llm, lluh!.!..II"lI \' rdl.\' hi tr,'!' I.Jlr:J;d min 'fIJi,Iin,,, IIU!! ~ul gUnU Ik'ido ollK'h.
II!.ll,'il'~

k!U'"nbmltl, illlI." f"~r'tmll: Icopmnll1[ b. HEI,,,n
_111,'

'" r~ ml IdI! ELlntm lnu. "I hI idltr.olblm 10 It ·'iMII.;j1& ':'f'1l:nr.'lll B.tJ~-LI r,iu. :r.Lld!!lU~[!'~d beor.

III, ..,;1 i"k~rUI16 :Ii' :Q; .'0

II

ra.rdl,

N1I1.D} Bt .::r.lf ",linl!
Ii:'I_ l<_1i'l. ~-~llLe-k

II' Idl.
,\ltll)'la

III".

1)1:1'1, IfMllh.I:I. Yll'l.Dh.nllll],oE!I

el'nl dt. IiJU"
n~l'iIIl'o"illJ',

~ .. 'lIt,

III UIItum , mliDII:'~C!rJI·rl.lll 1uld '1'1411', Okum.)'1

Nehl-

~U,.

81m t.ey· Ill' fll!ulnlril!. ;Y,rlll-

IF Ii: ve
1'1>1) 11'j'I~,(1

1!'Ilt' ....

ll~lD Mkll~[m

~'(:I

l'1lIlIl'Illdakl'l:J.uD.llnl

Konl.1lJ1lllll I'llk

IHI.iu'DlII'

i1Dn, m"kJlllrmH:]r:;r

.:G,lIl1!r

I'l "r

1G'6I"'11

:ra,'hnMIIi![l

~(jk ~",·llIItlil~
MJ-

:rohDl

flL'Ldlt i!dl!!rJlIl', oha- ,girl' .....

~1l11Yl; ullD!_ m

REi,ATNURJ

tttl~

kiIIn,t:'!m1

IIa

~! LtJil~

nftlmam""ob.

GfiJI:nl1rl!.! 1~'lt.IPfI['e"hn

rm.,.

,rli!i gll!l~lJ'cc&J&<i1l1 li:l,,'tlll'llJ. bl1llcr n';1Ui ko~] k~tllk IIII!1JJ.I.~.'!I' 1ll11'i,~f!tr

_

terdl~lnU gonidm. B. n "ul:'~Uld Ifl:d~-ml.

1~I·tl

I,.. tem!;rilrnm.

,

III i,fii1'fil Ui!f. iii ~11'trJ., !l'f11:! m uhll'IiIJ;r:'!1I,

II~J

,(Alli'kal vtr).

----- ---- . -. ---- -----'. ~

---"

'h .'
~J ~

--~""""'~~---''''''''-=---~-''''---='--~-~---- A TANV b,lllerl [ Dealunl· ) Harp Vaziye~i 'F,al'il,ten
YaZ811 :

NemJ;eliye Teslim Olmlyan Sirp Voyvodasl
Turklerle
Slrpllarln
IBe'IYUz

I

Sly Asl leMA!..

I

C;lkan Tarafl,arl
Y..un: M.. H, ZAJ..
~ II'Q:iir!wm BII~ka:n~I r i~in ~,hUIl.J.ldakkln pll!.l1 di)1'f.: ka.dll' Ik~ nokladan nnb, ~tkb: ,Sir drlaJ YUill hW,lI&.d •• miibim !b;'di..::l ..r,. plinm b~lll1:iI Il~~41ltpi ~l..Itlu. i'kinj;ili de Jta..I)'UI Glm.ltnn1lu,1 Alman plimnm tubl olPak ken.dilim: \leriJ~[' vazifs¥i YIII'P.'rrnlldq, llksLllC ",btIFilk "i.r bi .. h ulmcL Ie 'lIl""oId,. B!.!lI'Id.iln batklil, 5ov!fcl Birli~ ii'inm *,iill'bin ~~k.n~",u iirlilliif:line 1T8'l. el Il\aW iii IUP hc ka blllDI elme:z: bit .,wIUe il,"1 L ~i.irijJdij! ki. LondrmHn tef.irind:t! bll natl'C_j ket, hizimle [ntrHlere alil.magi lit:ar,lhkb y dam pIlkh1'llil1 S!I)Y-I )'et Sir lijine dokunan ,anml , f1d~l.meldl: Y'IL: bi~[ icap lI:ui.rd·ji It~r [urW kUUhn

PIi.nlR BOla

lP~ I IIi!. ilYr illUl~11 t. Dldu I1lurl{r.E10r,1 1:1 ldlllU! , 'I r'l;I'ld. lil Ito,,!!'. i, ~h ih:nlrfBt'b.dllr. \'llTnl& HImlil.IIII"l!'ilh~ bll" UIunDn U', blrlLl. tlrnll lil.l""ctll!!rl 'Jlrdlr. 'f[trl! "UlllldulIlin hll" lamen 1J1I11lIlmll.~m "'ok mub h:rn~]I,llr. nil ! IIm~lldllnT,k klLl"lllr!1:!lln ~I!r~"illd ~lIr. IDIl,rfl"m'U In!.",,"
:l'II(I";u li1,rrl(",d
hu.l,"('1

Sene~'~k

"im-

Mu~tlerek

la,rilhi Vardl~r'

~"IWI"il!,

I!ltl[][,"1
,h:dh·.

W,,"U

l'U~rkll!~11 Dllkrll'

.udn1i ~ Illnu. 1ilI1JIo.1I, 1[1e! rlOl mrl)ll!lk ..~mml'l mLldo,lulJ.IIl11 !!~ ra'lR"'lllllllJ~

Nemeettterte Ita #IJBII ter, S'Tp',larl Daima Turk'iere ia".~1 KullanmlJII isteml,. ,Mullal,ak O'/am'aml!jtlr ..
bl~<:Ik. D.. kl."lITi:I~n crt IlLY.w mU1!:il 51rpt!Lrdl, ElI'pW'mJ) TUrldule b~ y\ll
'l'OrIClcro

lll"'lhr,

81r ,\lmil"

1111\' rilOlIu'I'Idu.

8tLl

LltUlI

'C.Ullr1<fll! Itjllndt

lUlj:lLrIl't.c:!l."lu,

Yazan:
,Ii' If t
TLI IDlul'. AJ ml,rlllll'

dl!

'I'11in

nine t ~ip nUY'Ihrrine
,G';e-m

C~;~it:: Konboy .ei1 Convoy fa
b~lk
l~l::aI'

nin nev·ine.
raGII IDLn

i.m,~L

!;In!L-

lOO() bllllitiullr:wo.n 11:l';'lr("', 8':.5 ',("I ,! 1.'i If~ii' tll~.r ,I el.rn&< ti~UD ecH1 Ii UIIO t ~'Y'.T1IIo \',lIlihl". IIlb~'I~ olm.hl

ne gorc
Q:ldlltl:'diir. d:anomik llimnl

in.

r!!!_
!,i· 1;11.1

En
in,;,'"

oBik',U,"
nom

,.or!! iIIt;

l'Ia btr

bilill

k ,,'-

UUlp'I'l.t

'!lilli!., '1«

bulnr

k:
ell
ill!:

flya!lllo "nlilk 6 I) AlrnILll t ~~Ill' _ Dldu u lIilyl'l:n1ue ((:<111".
811

1<. 'till' tarlhl ...11II'tIol. Bu bU ytlz. Bcnc sen ~amanlll'L'll1 !1I~lt II Lem Pli l wbl odjl!!r, Yo!\. S , B 1I{IIIIltkrd "L 'rllrlt • lililiv klllo"
I11tl~t1:'1i' H~mllEil I'fl'TI'lli. II ,>DK dll.h

s..n lilt

"I,...
I: rptlin -:..rtil. Atm~nhlll'lliJ. J!llI.lrrm, Alfllllnilli
'I'~l'iI

ren cdc.

V()~"Q!lIli.
h!D1II, ~i!I

netine

J!,lcm~l:i1I,erln tiu 111..· 1'I1I1,dc: t.,edl;pill' vc h rp kaLd!I!I~nl! ~ek,lllyol' Vlt. gr",n1llin a is I rr'
II.

d4n mull ",arnett ,linam, '~Iycr.
TUtk

}u"mo

I.'O~ IIIIKI •

mutl t:cuLl rl "kJ.r~hn ;:ub ....tlu,Clo~d tar. .,lr yol tulm""l .. r \'i(j ber i:lm~n h.~I" n ~ ml,lal:'dilrl KIlt'IfIIIL1'md !i.lnfL,mll c!1lJTT1IlFl '[11110n,k du! m II N 1:'1ll\i6,1IIeu b'LIlmu,lll rt1111'. lfClIII. tRlllp ,~Cliiill Ttlrj.c-

6 tn In

!oJ 1I!luamlll)lIt"n

yor IlIlr
-

'VE

l]_[Jyr n cluIccndlsln.1 ~1!lrttrr.j!lr..k Lkolmltl
tt~1l1 h,1J.)'

1MI,lyOl' 'It tl'aJirn

vazlyetinl

['.Iddl'l'". Bu ~CI..

~!yot: VOYVOr,lIl, k; hfllmlln1!~mil.
11

me

m'LU olnHIII.

cI~n mLlhda~", eJcfi~, kudi 11'1 t YilbJm t1l:.min c:'trrll~1!Ii d~m~' lir. Tiir- drnlZ: dtlin&! (KonDoy), cklin.de jnuika,l etmi§1.ir+ Tu,cilr e be)·fi1l. 8t:mil~rindtll '[I1\j. f ep bir hfi~} e 'Vltril('n biJ i~imdir. (CJ;.J['I'o'I1Y) hir dcvlctm d~l1~ h.1.kimrr(!tini temip cHLk'L~n ~D[,[to! te'lf~iil edc,;::,:~l ena;1l iJir rJlI.k l~'~ lI' LeII't}~dir. D!:nl:t hEtl'ilmi~· ti ('lindc o~m1Y~n bi"r dl::vler a~I1-1
"I:

~1I!rn.ileri ~ih· .n I'll lililHUifun·

HUsamettin Or"1

Yasan:

wrHluin.i
,fT)oiI:na fill
I:IhTl~

!\lrnll'l1
1!r1'~~1'1

k lI1n'C

t i~rl,

nil

'\'

'lnn

fll)"d.l~ ve

~[j!lln .. r.lI.'
I!IoIIUUE

," e nil

.~r1'U,11llTlI-1r1

tern in

II:U ·'-fthl ...

Ilclt'ihUI'.

Iu,d r ,!:'!Id -ram.n(lfII, ;1der 111 Bull D.nlllrdl k.! mm-=tl'i:'rlll llllfllrl'li d.a~ ZIJ'II.d'C Tll.lr~ \'0 h!lj:],g L:! d!lh~ I: IylLde

¥cITJ1I!1loitl!!:5.ulile&l dll". ~B.n,fll!

blf,.kmakta-

rnek~d_r, E.gn (Kon-

l odl.i~tin •

~nrlllii'!~'l!'r~n \'QnlL.d,;t 11 15n - :!im 1,11i1i:!iI,IHT" 11U~ u'l "~"IU.111t1 TI ,]11 It.- blJll rt1111r1'lo~ on ~tll't J\! Ill." fI (Inllolnln tililI'II'1I1I:UIhtbmlll I:l-'rl!'~n' dl) 1uiJII", 'lDfO • ''':III~I!I IfllIl'ru~ 1rln Almltn ordlll rl. Rom On],

@r;-l",,"

Nll~ltlLLt

l"lhdl" C:I~t1eI' .... :l~ :eu11l'1I!r It.]." clil Int
nil}

:oosn

rarum
llIm ur,

1 M~rt &4ll1'nml!lllm", !rlbl Dlr hln.y! ~Itl n elm' fII~1 olmu;)'o".

,$en ~[l

,;on-

10"1" to:n

yQrUyl'1'IJ

'rl.lrl~ • hlL!v l'lilt' I\'m Itn nil. B~llrdll'l

l1uyd •

If!rlh

IlIlr mmttl~r. FlI;lult gilahrtt)'Or 111 btl karlfIDlL
f,;oJi cI na lit bl'F Il!l:tlu

;;; t'rl~ml~llIJr];j.lr. Olmln~lItior bl.lLUrI di'cflll;lIlt'f Hems II

El'e~ tuUm
- f' b~r In~~
lln,.
11)

Cl"I, ill"Um II~", IlITl'lQI.IIIlD Fl!nl nil' 11l:'l

Biiti.l" ,b'll 'Yiloilyde IOI'f' A1i~ih Bitlr-liln~rm:li!l herbelde hi,. ~~id,tlln narbi m~u.
Mil
ki.i.1 .DIt;lizici@, miiJkil.il1

kl1,lcn ~n l:illfQUn

lSlrn]lllrc!'

1\~ 111!l'llhllP,
U\!iilHl

"iJ '!!lQ

\'

!i"I1~

huiiull 'I'lndlln d, lI!!rl rQl!lk T.1t!ChUl'lyetlndmdll'lcr. Brill1" llll 111liD D'll1[:!1rh[9;m! Id ]I Uhncnln
I'lIl1p!1 l.-uJ,;o.IIL\-ya,,"a

l.'lIrrmJ?Llr. An dQ\ud. II ~idll:llt ol&n TUrk 1I1u1Lu;rrcUc1"ll,l vo nn· :Ius n killed nI SIT pll1tt" bil,flrlarmll.
\lII!!I!II1~1i11r ~ I:

arE llll Hull n1lmam Ictl.dm IhlIUn):11 TU r,k!;iI!tia "Nllmlt> kellmC1l ~ "lID ~.
t-'~ till' nl!VL hQrcZl m:D.ntl!!l!! gellr

yanl ~Nem.~cH dl!'l'knill, Bu K"lll'ill

oIdufN,n1u kabul edll'or' hnldll .I':n ~(:Oylt .. !:len benlm
0111 )(i1m tl:.l1111 oLLlr nlUY'
VQ~'odd. )'(Ilun

-'II..f[1~ I"huiC'mlll

rim l

yoklul'.

blll1,1111 mClr~

nlunai!a11: Joo1THiln a LInda, pelr "e-tm Wi!: &liml] du;mlillllll'l. boy DI~iI,mck i\in br. U_klln eUl.J,
1:i.. n:J.n:ll~ Blri}m . lie QI1I1 re y~i p,l.nlll'l' hl'lJlllrllLnlllit
Eji..

~::j~~C
-

go-

T1!'rllll!rLm

kl lie II mu'l,k:ul:!;, olmllklu..dIT.
,

Hili 1111.. "l'I1". I CIIUI:!, \'lfIr

n ailmak IUlmdlJo

IIO)'fI",,'!IIIIf,1Il!!j1:1 lIl·

Br.Ji4
lin'll

1< 11:'111' F;'it,

vuru,

1 .

t ,arruUl, 611'-

h.!.i1!IH",ELI Till K - iSll'P klliyn :51 "~ll&t:!.I,nd.= Slrl' .':!jIl'OlyC! TIJI'}I\.::ril>
mi'lthr ..
II Hi 11Lbbl

T{j~dIL~mell. Ctl1'lj (' "e ",arlo! tlu!'lll.ltT:uanda. millii; - IJII7.r
n

~ II U~lII1H"rl

1111"1~. _ .tlnlll I

ronl U'!J

,":1'' '

mU;Jmm'!I,I'lI"'~I,
mll!:t·,jIlIl'LEi. !:cl-

1:,.. ",

~t

I.~,r-

n-

S H"p !IIII'

O

amlln]1

!Jnlul<Ll'I.[lm !Nem~('· LIlerle !:phii'll mu1'tI,r-eb!!Tilirlndl!
el~(:rl,:ra
Ollnm1111 ~t'drl..L!H~e

A !ntanya, buru.! 1II01.1! Uac.dc:: MI1 B.lk.1'I _rnlrJt,ell~iJ AI.
Irn.Lt:n ~h'l_~ini el alit1e hYlllr.ak l5~n bnlll'lLkl.nnl

fo"ak.ll TDrk !\lJliIl.ndllnl 1l1411nl.l)'Or~ V~f'iOOl.;J.~'j ma~Hlf.l IlLmrJ.l. ~~In
d.llbjl, b Irill!l'i g1.In [lrll.dll harp
I;l dlll'l£

mlinl4ID'i

hoJ'le iii karl.flI! nrhl!!.1 p.
II'j1PI.-

l.u:un

til

ilfc:k.rden

VB "Olnll'l

']i.o;::htuj~clllldedir.
YUjtCi'llin,;'la:)i

,\hlll1.1

1:,;1-.. v . rl bir
.l'IliIl.
_

bll'

l"rlJ

11~l;;:

m u.lJ.iI!1,j 1!J(:.t.II ..
IjIJ['

bl"rllll~r NIiII'I'I~elUfre I!B!''!t 'H,ltp !.'t. ml.,.tlrhn, Am: 'k lUl!I.':zJl \'az[y"UtL'
!!II

Itl ]<U.~m; Itfilbll\l'l

ZjI,lTllJilil

kadllr
""c

qru hmdj ::I1JlanTlll, furto.prll~I!l.Ima (C'OM'oy) ha• 1. e gelrrmc:k k'::.QfC't,'I1C milI'k olamB.Z. Bu, c't'm[]~i br:i\K. 01 ra" ""11:: red~ .::t:mek ,-ule· I l~ m41 erirmek i<;in ltot.l1 n bilir. PI':'; l b'll!;,u'Il.ku t~tihbl,r"'t "t' I~ foooil.\ " k.alLI ~o ve '1:rnu. dir ki h,r !;!'t:'mh1Lfl h&n • homane fI hll~: illltl!: 'lfl:' h.~i memI~k i4;il'1 t,lld"1!:t eUiginl (Ul~. m n nduymamll5J TnUml.illl ..le~:1 it. BlU'lhln i'limdil' l4:i b.u;;:un ~'indc= dena: hil{ m ....eri III ml·.n bir de~ Il::l 11 leraf lij'i'l.fjlard II l.endi '"~ 'ti ill:: k!:ndr mcm 1ek lm~. ¥!:ll!l'li ka~k n:.l-.i DI , mil t. 1111 k im'k;irrlnl },vll.maz:. ih,iYIIS{
QI.IO

oNiu,u

10.1 "fLU idll Lla'llil 1ru"", II liD) 14: I MI,·II1.! n klIir-'

Bub,), 'NrkU.. I~I:yaptrtol blJyli!l~ blr

nir kQrlllfl'llB),1

'1J"millloblllunurli;"I1, h"lfI . 110 phiI ilia vo hem de 1'ugo"I!!.'~, 'I I • IUHf" I['hue"I\.,uU 01, Iw/_ 8u iltlh .. fl
fiT'tlll

hyor. l\rl11 nn11& ,t,yl.:! [)U,\,m I s-er;:I)'<Ir:
SilO

!Co-

I'Il!l1lo-~

nwllrcn BlIpl irf Til riel ere ku',1 ~..vkehnekll! mu'· ...Uall: ollllbllml,ll'Cdir. BU n Illr \·U1:.odlnden blrl!!lm:le ;g~t;tn bll' ,'aka up ... Alm[l]1 mllnll.-IllI'beUl!riN"m~cllll!1'
III

Ufo\

Nl,'m..~III1:r

IU~'lIeu- ..

<a:alkli!ToIilrr. !Falnl l'iiha]j'el ti.li m.lniyette bir h~d,ef itin ATmlln1.111[1'1bu k.1kr bijy\ik kiiUd \Ie
fedl.kirlli'l

Z
-

abW1l!rlnl m~LYM:

O;~lrryl;)r

d.-

BLl \'oyvod

yl It lUI m. buVlI!mlU,

\'II I:llnubl

l'u-

~ -

A"'!lls"Y,1I11111 1l1"r'laJ'ILII"" II illll'll!'. 1ing>llb, 1"UIiM

"'!lk mU~.. , \·U!l.D'~' " h.ur~· ,; [J,UI!!.C- telcfillr r 'l! lin \.-

TilrkUm! Tlli'k~~ 1:I11I)'or m'l.1.\In? l'Inj'Ir!

aydml Sir

t.:rnll.lt

balumlnd_"f'i

;;01[

nu ollhn]-o h:M~l r.:ydll
)'acLP 1:111:'flll/lo

Ar.
II •

'::'.YIIII cillldWllll'_ (io!lIIa'!ll.r ord'l.U!llnU Nl:!m ..eIL. TlJr'k I~ri:l

SLk !bIZ b!Jnl,l OIUmdc 1'1 ,~,

bl!tl!r

kOL"l....lhlu I-f. blr

111" nf'!uhnIlHn 1JIi.1'!'tur'lll h 1'i'li'I N'I~ '. RaT~ iB!l!!nllo (lor[c~ - 151:1. U I<'up ,\,r- Ilutludu b;II1I!1 klill 11

_ _

P~lI L, n :i~1 t>lu.y>or d.

I", .

'1-i1lI,1

l!el'~Nl~11

bir TUr~
NlI!l'Il

'1111'
Nt'ITI.-

o~uyo:rl!lun.'

Ben mU!lIIln'III.l'HIII 'V .. ·\"IJ,rl.;,l.hll, he 11~co:! de 'b.a"", 6ylll 1!1 y!)TI IiramU:~1L (l.l!~"1111' olrjuy.. c1<l 'bu n.l"'f d h ... iyad!! N~rn 'r 1I1!T1n. 0'&11.1 Almll.p,

11111JldIYIf SII:P !: ~ tIordUllllc ml ~tl' 1t'1' 511'biltGmn
\'(1

t.oprllklarmdl.
~jml&Llnl 51rp l'1'1I1

11:11 r"alw,I;YlJr.
b!l"

1m mrilllnlll'
nl!!-tul']l"ll ~

!_ilml~e.lo'll Ie n'l'lIft 1 .rl

1II1izdl' • I (jlflUl.JI~'" IflLCub.tan. •

c h"_I~'1\ hlldll~~.r!ndDn.

I;"'J...,.ef;[ '~a IIor"U 'I U, 1Ii.":1 Tun: '\'D 11., [I!'illhl rll~ dnba. t<rrlYlllUI d .. *hl!r fTlII1i:Q.jr. dl!'rlnll~ll1e \. fll""\' I!ldl'!] ,.;0 \,:;:( ml.ld:Ilf"'~1& .r'1'i,'bfi~· lIdh·. ~~lIJokIJtOuJ,l:" 11'
h'lltlUd!.nIlJII[)

5

rr:plllri

*
{y

fllI~t·

"I<I'TI!t'ahl.l.lkln korltulurl! !I'k [) i&m 11 bill!!' Lrallim CI'llT. JI.'I'k,iJ~m'!l.u'L atU ](o,hln.lp \'QY'o di1:lo'l r r1 ~,af1rh~,.,r,

l-aJ'llamaz . EitJ' A.Jm.'n;y&, ardu. lI'.hlllt L~. ka nn.. "'.,._. "ak Q1W"M ft.lya.ntrll ,. .. phil hU· ,Vii1c hal.elM! k~I'III!ini 011 qui.

jrnki,. huicinde

,oz.1!!

.1m&l1'll.1an

dia

.,royvodlJ.lll1l

m,y
11 [

-

Vo~ood .. : ::leni t r -line
cajnIl. B~a",
i'otn.6'l

"'n;lf!lecbim.
blMl'l'iXYd 1!1i!lP1

'T11~fdeTC l;,ar~[ hw-p dmrlJe

lebar

N~~e!lle:re wllm
V(I 'VoII!!Ioln

~!!C~t['"'-

.... ,£II!
'11111." II"

ko:mml.ll oI..~. !joiMdi bitim i1mtin ftlUlilkbi lHiII1ediii nokta .xJur: Aknan. yad •.• .IId wa hiIrmIIII an ~),edc'

de h.tftl~ua we l.i eilehll~l:dc mil?

Lmj~lel'.

IW-In.J p.p"rHn

I'll ltj,J~iI3Ila:lI1.}

SII'P!III'I kl,l!~nm
dl mllkitE4111I'III.II

hi.rmdll'll ,'c i..,.:II. .:tId I;Ilm"llcriljd,I!n

:,Urtl:,'or rU)'orl r. MLll'Ulrebl!J I!Ilr JIltlddl!t ct·
I'~fllil 1(lp

Ncm'.idUrl' :SJr~lln 'DR!) ... kelllUl~J'1 i!.I"kliOn..n ~II·0
:;anl'/,I,

ycr. CctlterlQderJ
z-rrcr:
Tl!lIUI'I'I

H kl

,.At.

M.H.ZAL
Sirina [I,,]enln (H.IP-'U n ~ OTt.<! okul tille'b.d.::ri '-';I dil. yaPllill'l bu iI-

Ii:UIMI:R

Ttl,."

OI1tl.l.!!III,~

IlluYl1lrum,

PII;'dJn.

,doctl~ hlr .rUm 0 1I1J1rru.iIlI1!.1.~ ~~I",nll - NI, - B~llPat IDemh,)' .. I J] -'I'11iJ'I,,1l'1l '1ull'uli 'It;.. ti !11l.hll.· fq,u. ill! k.r~lt .. ~m" H; lui ~Illm[1'111'1

•UI:'rI J{e-lml.!:'t v ILk'-L S~ men· tulle rlrUn. N"JIlI~!:lllll! rh:t .... It.11I)'IIn c lllrlil. mfi'll'.t''t'fk lDilnl.L~lil:rll tl<'~11 dll.~m'"

nllo 'IIHJl ~{'l~~ilil

anl~ll1yQt'. Mil!; (1011'1;:11 ~dllll'JI1 [ 1a1lhl'an. ,JU:rn liflJ III' rn~rl!!lil\-

YOJ'. Stnl[1

.;1bl mol!ori. lr b

di" dlh!mu. ..

SII'['I O:rdll:!H.lPq l!'Iuhll.nbe nmd ... I.IIruilllraJt

l>M~ 1m ofmlllc. n~fI'I ~rt I:!~I' liatl'~= d_QSila ~Nllm el.mllxtap ovtUIr.

r

IIcth

t IUllma

I Idn

nll.l~illllJ

rl4.etm ~ll!rdlr. TllrlHtr garbd.

nilllllltr!llliJ,

ordulglnnfP
ftl lil'Dmdrr.

'rl}luullohl'

llJhllTl

Illkhma .Iml ~'I:I 'tW1U flQrHYIJ,,1m 1.<1 blltU" lclhlar. htHUn IIUlulli

l~li!irygrl r" l'3i;:,d l'!I 1II"'Ll(!fI,klcr~1n 'ker.dllllI11 muhil.fl:'D;:: m )'1III.Dtnds. hQ!:'i!. Ttlli!. ~rd.I,lIioLI(': Ltlt to ~ In" lillrutIitI'l1l ;0.

TUr:kltrie
rllJ'iq
)'I~l

Slrp •• " bUg'Un blfbirle

*

~\ ,m\J.sa.b
JI:lFI bVyij-\

<l:flIHII

I!lIrl;i!J

Q'k.Il~

).;:r(·

muvaff;lok;iyel

1lllci._l:'r-

ii~ kudilr
I'L

m~~letdlr.

m~ do!Jtlan Pktrh:ilthr.

..'c: dU.IIY1I.IU11J

Birin(: il It'D yedil\dJ;oliln dc:re_i:I::Ic.ri kll.!i'nm I r ve Ila~ 'bultJI!hI.Jlt-fal:l L.iiyiik takdi.rlc-r tupl..nn lard IT.

)

Mode Den,j'Z KlUbi.inun

Yarln~i

Umum,i

Hl!yet Toplanil51 Ve5nesile ..•

Zeki Spa el

N.P.

D~~"1i
Echme
)1Im~~dd

Kunknnm
(Vil~) -

r..ll~yeti i
YuniiluT'l

hJ;lf ~lIr."flJII okiui'u sibi

t~~I.rJl~ kunl t

~rkUTulan
VI!:

rlevld'r.re

B I.ml,,"
l.I.HijJl

(Kg-nboy)
iCTrIlI("fill

lr'iilllil s,..b"ll

f]'Il;Ibll:'hl l Dl,fliUI d ' blJ ~o!. 01 n. J. ;111;11:1, lib,·

cI

]. ... 1.

91 II bl.1R1 nn n~yd.na tctird I'='fi r;a rill rr \teo III irC' '" i bli II:'lKIrlrri. ~t-l1kik rlm('k J.i,erc lk.tI~.t Vekaleti K~k S l'uJ,tllr lTIij· rdiirii J.ilflll Ogn B(',k t;rll J::~dki akJ.im E.!il!f"~11. e~lmi ~bl;l mii.bli:'t ve haYlr'h tjai:Itm.I-Iin. iG P
tim1ioll'euU .. ,.ri

Trakel dokum dokum Clilk

dlifdl~i

YAp

kliln

JOn-

1..1 ~i!:J,flmlZdJ::~

!lu~tlr.

KoyfiHelimlz

wh. H~r d,,~.-(. k""nd, I.. r.-l : frlDaunu. 1r.enrf. IJe TC "n~iJ.fl· n . m1f.!lTtlclc!!l'hllllin Ihtiy Cll'tln".
:}''';ndl!!r
... ~ .. ,

n bqyu,k biT al~k.. ethIer, Tez!I.ihl.Taa"

rl dDkl.lrn~ClhSIi:i h~1'II'IIIk!c·

I X. e,erl", iilir•

eHi~1
,1 Itjl.

me:lTll~kll! krill ',." itl, 1',11

hll'l'Jiiinn\J,~tl'r. 'kl~d al' t:.3tip edi1 mdc.U:

e.hnmlcA

I_h:r

)'i1'

(
\

';s'l§ 1
Yazan:
Rlt'l"m
I ~hl

r· I- D·ede
t'!!LrQzya

)

.. r t
fum!] L uk. tI IIII·. In, Blr y, nl" <dlln'l~'
...

F.fl"l'(tl,nin
ClI.llmB~

,::6;dt:rl, dOlld"

ellllt'\'ln buhlft •

IJM1,-·kl~fI l4:emlLnl 11111111 dl till hn"! \Or "Iddt' ue lie r l (ltddJ ,~jeaml 1'1II"I'Illl"('nlcrlnln lion b:\
~lIld (1otU""ILI~

'·.Y

lu;rLo.h, brynl

ben d" dl'\' CA 1m da. L;;..ct'{itm RO. l"r" YmnITILI~r ~

··r"ndl.
11:.-1dl;lru'I1lUI bJI' III me.)'d Inln" :y1l,',.,IUtr

t,

uhestc, BtY!'zlt

'iii Itfl~n, IkL

Ct'l'ntl'.

focrr!1t \', flgAU Idmll' 1ot:1~d[}klll:) l .. l"'It'ldakI kill
III ~tl1

'l1rll!.n-lLn, 1>11" ,"occul:tun

ml~ll ltl. m~!l.yllL kllz !lld'l'l £1:' In~

r'~r"IL~"c~
St'hl·~ cl...

Ci~lli Dedem. Si,li D'ed m l Eger Muradlml Ver lr s en Sana IB~r ...
AIIm! C'lill N(!z 1rcLln(h ~~ l"~nrl!(!~

k.JlroV'lllJI!'I'IL,ll:

1(1l..larmdn kl!TIlIormd

k""li.lJ' b!ij' o,:ocl.llKr'II." .
)'t.~1"

\'u:111'l gtil'en bl:r

~jlJgl!

~"d"yl
nln

)'4I'T"I'iJ,
dl

\"'1

.. r nuvuzu n d .. m~1 PIU'Tl1~I.t-

It,

hB.f1

C"..io<mtl,. IKI
(I

~.~1I1{,

dt' ht'll1

h 111

DiJ)dlk 1'1 r ~kInhk 11 lIyoT, hm 'R.U

... 1]~lIly(ir, loUrn. h' hlr

r.:o~ll, ikl (~n','

rerya,l'

"n

NlL-

fie: JWl klartm,

tem
fl

cilr.

metle tif:!, 1b.r l 1.anbLilun I~Ulinl!' l~l&~ !l.'lMluru hllkJu d& f,ok IYI t et, tlru,Jc; IMICCn Feran Dede lBm.U\U ,\10(k..LlI.hll' Y.,P1I.I1 li.lymC1.l1 biT lW'Lhr;;l.• ~rmli£'ddln aYlU'lI1d blr TUrk tllml Bcllknl .. tanh 1 0;; 1'1 .:kl dol Dedi.
';:1 II

bu IIIIlIOA'Un ~tlJJ ~!IIgu t.ln'~ veren S,.k.1:r Agllrlan cAlu. Br;.y Ahml!t IB-

liuldum. ClJl11hl.ltl~·ct l~iI!Htn" L!,~h~UI mildill"l.u.ltI!Ille IIld 1.t..:1 en bu
Z-' ~

Il1ll'LuJllri

['Iltlh t klncl

fit ~h-

m· <:c -

di. Ak =;; m ~ddlDl~J,,lo'llL ho.cw;! ft d .. r"5 \'0 iiy'[li mOr,llto!n tey1z; Ill.n F"cruh Dcdt!YI! It: ",I 1 tanDuldll kaLBn .ElIZIln.!! kUnLLl.LuJnLn !KiIU lY~m
DLr I;'ll}'t;.;. ...e kLflh!.rl \·:l.r~h gJzLI

en
!'.e:\

Ylll1ll11nnL

1W'tDU blldl~l Ig.,in: Yelll i-~,'lJy(& Cc-Iebll
.. otl!:CIDyl

~irdUn

rnu; !:I!ldlm

Unu

d{l. !ililZ

a1&i1ni1I1
nJi:Zaflftl

-

!-~vr!'l ('J~lL

IIh:dcyl

tlorc:LIIlm. J:I.u.Lw. hillTtmal babllYI blh: pl,lcmck l>u.r~llill mJIU bLI' 1t1LIIUI.m ,buJdlDlll. Dl'Dk., t ,"I,lL !.Ili!dl!!~'1 Ut !Jill I!.LdlklarllJ8. ~l1Iiu:llrllll1~t. 'ill.jla~ )'il.VIl':l !il!ndl:!l d_lnkmcl~ I~La~m, ~'i1o;:rJ1;iI. llul",JI[n eu h ["eMU TUrklere Brldl' Atll oolllgti l(um.J.nd!1nlDln k"rl,iJ _ 1:111' n"Zlr Bu.r.y
gilli

I

k HhIJI:u

1:'".11

oQllWl

t.crmcti!
Itrll1lllJl.

ve: d1l1"'lulyud~
\'C

RH t('ll' Efl:ndu1 SI,11 blr lKl ('IIj1memuru :o'!lJn&n 111t.J.y:I.I.- b I' kadm ;
• bclldJ)',_ M k lmiulT md!'lurlnnd £lIn Ilnnln ru-

Q~Iu. an LrUh: OLakj;111rdnn t:yt;J.bc Lncn yoIun will d~ blr n _ma.z.gA.J1 ve U tUn· d, d ,. zm l1o;;lI vc sulu Yllku;1 glint nde t.l.nllfllo
filtll'lA

[.ellI.MI!

l'llr .... J1.I!r lUrl 8 MUU.Ulmnll ruz. D('tnC!ye bJ.,lllIlal r. Bu. hakarel bll' n!!vl nair 11111balk

'.arm,
bu
BIZI

vk !:y1 dll"llL'm!)·or. Y l"·t.rtl
h bJ.T dl_ 'Orou,

I kmhk.lIIn !Kln~ t:I T de c1 lI. 1I~nTI I' n l!1!n: E(cndL I!;mll;.ulliklal<J.,

b

l'

BOnr dli.n TUrk I r ~clULndoC (;lnJ.t
!l

"h.
g""l;la.n

b1l'1;OK: k.Lm clrrl r!;('Kud! ondll.
dll

a· 'i!'f.

tnb ,Ie Ian

IIrlLl[nda. ~rh E;'11ntlnU ';lk.
Jt:a.dHl-

1o!:,rJIIJUr. lIlII.nowlular .!!&ylltllU·. II:rI.r 1,0

van .'L
kUnIJli
i!!V'·1;\1 I1l1p~'I1::1'a I>-cLirrne:!ll. ~'l~ nhrr \lun\eIlIIn

t Tile. e:UI.
nulul(

Fii.kll.\,

II he.

om r3IHUldc sUrUn.m~lu!n~ mUfllil. dahA dlldil

W"JUl'i 01-· lHr gd

~ \lR.uk dafl1m ..

crn

PJbnede:n,

\t[l ..

"8 e 9 end i ~ini z Artis , Huyunuzun Aynasrdtr
E::1l ~I) 11.(1[' b!'t"ndl l!llz:. .-U t, I lIn m., v:, I I rll 'LLlitili lilr bil(lnl: R6tJ~f"l T~}lor 19~, I11U Lkiyl, ,urI, dlr, Se ..kin Inrlllro:'l ]_':I11rI{I£l.k1 'j-'il,'l-

I!IQI!!I L lk.Lmll lli:~rlf!r~ konu, dl.k dll. Sit ul"lLkl;.p. 151~

1:.oJ'l11iUlli". me~'um J;d.klJLlTIr .. mUla..

>0 .&;Un ra1a. bl).fllUl'lulU',

u I'. "!l"L'"'1'Ilr W"~II'II
~11of:

gUn. Oat. tlll"lltta'od melCTlLCdl. rUIII-01 kll-·

1,JJ.l''': m~r mr2~I!l". Bu.

YIi'I;unUL!J', d1};l, d~k.da CLiIl cte dl-ill.nw

dU11l1nn ve b"!n~ ~zla"" b~IJ.n:IIlkl"'& gllJot )3i::.lU'lll CltiklJJJtWerl-nd1¥l TUrIUcrl gO:!:Omll !;"rpf),'g.nlu. B.J.2l] luzlarm re ge~itt 1'.. TlI_l'kl r lJ; nbu..Lu s.ah glllin nt
'1'1)

g td I1I1l.Ulue1t !:~c llkrbCnln
";:0

Al' I-:

1l'l-

gUn!}

aJ,dlklon

I..in Blzarull SUnU
80[1

Ru;mIJ.I'

d leI &i:lk

i5l11in08 I r1r!l kl~rlnl;

!nd1.klerlt I:"lbi

:oIW;yI mll.tcm SlIhd.!l.ll ~t

Y&FIUIfIa.rdlL. z:unanlarul. B.Fll.rnlZoi yortunbu.1I ulila .,ekllod

01'3.1'111 fer~

U!.llII!!'Um bil-ytli.ml

a.; UJdnrml

.;;:lImel

Lral:!!I(:n

SOI'LI'Il:rln~ mt'zllrllC"

tlrm&ntlJktll.n-

;l;"lnneya ro~11.Y1l1l mll!4! tn, lllr-L 1:"1\)1yaba.m:tlll.£-dl.l1 I ~I!. e-~mi"1~II'.

ba.,l lUll,

Rl.t~ttm ~

&Tn..: crt.rulll' ,
mJ,

Orl!!

jill, krn"U.;:;·rln.d m

A.Q&tI
puu

on.

l..eKaUlli'" e\'~elI'el1uyllm, JI:
nU

E.!'01l1i1, Ylllnlndllkl IIl'krll::la.lflnf!. J;c.~ II f1T! Rl"Iik ~I;::f'i ~·oU • III) :u; ~LEI IJ, i, n J!: II ed.x=:t.k 1I. 1"1 n'llt-·, ,
,,_ Ar 1.Jli: , tliolml)e.W

'1rI"-1

k"k tam~. if"

UZtrll'l!!e. g :tm ler'l. II .;i<;lI1Ill'ri U\'(,I"IBIPli )'u!.r. It ptlrlr "

U~I

rl!n\i:-

y..:U ...,.Ir. Ill.;: ~l

b~llun

ltJ'l1LIn')'1. !; ly1:!J"'Iliunu7,. .. Ilro t, kMM In!%. b 'klf:'nmfil. k n LclllI('l~rln l.1:at J~ll!!r1nd!l 1l)'U1'I ,>atrm a!jla.n yBo'1\,IKUU Ir. h y II klldml(lr da v Nil. Al"klld_~]ArJ.m.
!!nhll:l-I

nl gtirlJyordum Ben. bunlarrn vvela. hi]" ('YIJ" 1!~'JIR..;!l.Iultnn! IloRnd.lm. F -

Ha.dlkaUlkt:vllmi .sahlDL di!:r:' k!: d;";yt!rpte J,:rpll.C.l m $Ca ;In kILrll.Jlmdald Ulrbl!l lu ELhtm lIeddln DlujI tt:'lhl
01 I'!LaM

'\Ikan a1 orl~,

'lun 'bIt" U.b~Uk Iknrnl

Cc::rd'

SLI M.nlITil!i.r ne 1 IJl1 t1li1r. HI!JI' birdl!n gtll!!ml' t -b ". in

mamu!llIl'Ia ml:tfun kl yelle

~l!!y\'I

~-

Ie 1""P'1'Ii.' \"«ulJ'lJ dm

Di~'e ar: !Ier
tl!lf!!lJ1 ~tl k.lf:'" ,d "'1'~~iI yU= n

".1(Rd.l:
hll£1 ylr-

b ba

A.lI: ~I!mbl!rnber hll-

lie y
ra
d_

)'lIIfI

·orlard.

Silbahll!yln
n

II r:
1 c'J~e_nln
I

barnt CTlnLn Plrd~1nrl'\4:l.n

olan.k
an.J"t

aJ.d~l .. n IU'lJ~ dlll]U.I!1.I P ea.bL Y.., k!:ndlkrL; h.an _

:ril::l!rkl!",
mi!1Ul

!I,-

ml ~1
ha.n,ht
.11n

.. tRor1l1:ioe1', blr Ii' Un oevv~l.'Id

brrOl.luyorl!!f'". U M l.>1';lm Il.dlLX"

'Tr".

KGSliultJ.n dahi

Ve bun I arm birildel"O~tll!.J'

Icr1 Fcrah :r~:rlnf' d1I
ntl!-

D~~

!Ie.
R
U

1I~.(;a.k. Iiil~l!t::ekll! rdl, h:m E[rnllll, d~rln d~rln ~,!:Lni
.;'llJ:llan. lKiykml'l'

f.I

fIJ!/l

~iIIl! L.a uliln

Ti!I" ;; 0'::11:-.1 ~1_3 ttl

"e

d!1 or d III unutm
10; I\;ITI m.Jlc.~r11 rom'lnl

n JIlIli;ur~' lt~ tllr1U blr EN·I< dUY'!I~lftl~ ~riirll~r ~~c~ d4!!rlrl

t;1.!)U

dedf' murll.tl!.rlnl

Dl~!
blind.::: Liul'...Ii

1l'I1I1~""1J1
~lli"bel

eo lJoir ., ne.nln

k!U'·

ma.h!uJ!I:adl!. EyIl pte

1I'Ied!illI.-

Q~!Cerl!k Il.rll£tIqtn

:lyrlldl l-le, b\lgt!,1

E"cfirdl~J ~ln. gornUtlln kll.c1lnlu n.~z:lrLII!Tml y,-pl},"orhl'. dl!dl!nln

de, 11}'11 'it., I.I~ IJ, bclkl
aT md ... I!n I>On ,.,,,

arrru. 1"lyorltlT.

f'Il.b.lLkJ_k[!,

l:

:Suek.tt lIU.Im "'1;r1m~YI!. KJ%Al1&!', n.L1 OLtWl, !;i ltt.ltt;;Taf de: 1JJk.~
Wl,.

!I~ 1101 olun ~dll kl.rd l~.n y" !~!lmJ merdl~ "-tl',rlnln

m
I'

5

~rvlh:rclr.n

0 la.kJ;danl a r· - Ytnl 1II411co-A.lIdW".

~endl ~ dr~

tllr :;o'eJ'oI!mflllllr

I 'l: obI!.., b~lIlm

nil

lnIIIT atmd.l!. bU!I'Idan or ~Il n I!'''lr~lk I 01 r gorlln(' , U~ .. yda bll' a.1- I "t l lIakllll"ali lekl':lr'LTkrr }; ynln ,n hUcum 00 i" Il elnlrh:n· canl!Ul.dlnnata I~[I"!II lZ. kUrup.. kal~ .. )"d1k, .;h \·0 ocut-un l<:lIlm.klannu. ~ ]"111.[. Wnll m Pow, 11'1 o.Il~ rlrr';ln~

Er; ...r CI rk Gabl' h('~Lmh!lI iCl B~" bl,l.M InUlI1Mdun. K Gml .. rm ~OK h umn.a ".JI:liyoT'l.'lII. n~ 1,.,i·· r.imrldJKI~d yt:'f"I! c1ttim• FLlbaldka hln blr k reId rln ~ 'I.'1Jor tier [en - bUI'S.l!Imlllo haVl!.9ml ke!!k\n DII' amon I1ldJ\ blr Iymk de! blr ~J~I)

tunan §"r~f caddr&indm ~"I!I In!!rM:4!!n. 5011131. H. l2e5 de tAn!.l.I' tdlJ;n TI'lrnb, ~ ~i'!Jn kt"lY.mulll bir namaz,glili (I de
\'I!

tu-

me

l!'Ll!rnlnU:;, I:tulti blr

her

"Ir'· liel'" \

n
-

I<O!l;USLI l:.i<nU)OT'du. Top

8'1 ~ e-

!;a.(a vllrdrr_

1~1!! i"er;t.l'l K&FflBmCa.

\LnU~

nl kllb:l.l"tli

n lOl'T$n.

ll.sLLmI!: keolil-

bura.da melfilndu. .

i:f('r'ldl, I'1Iof"makIIllM "1'!Urn· clh cdl,)'()mp,mz. ml.Lslehzl f:"Ulll LL. I r._r I. \ 'I :,;c't'l~tlr ~nJZI 11 Rlkslrm Iln '!:e.. lI:ll"l)fS.llld l!lnln I Ii'll ok". t;tbl bill· on m'lCI~mlni bulLlj'1jI'LInlJ 1o.tu.IUi<eI' 1m muydu \' dl1kl bu 1ru1&k.Ilu·~ 'kOI'B.T"J"I"l: t lllml~rl ~5k.l ,. ~. I b!"k.a.ll.t dotm~k, JIll' de- 11; rk~[1, blil'lIi1An on !::ll.n \ ...·(!1, natal kan lro::tl!rL hlll1Unun. gtCllj'l)I'J[. 2:0(:- 5'" 1~'OI'IILllllIl., "'on oynDna.n bir h mlYl!l m,,-ntDap!'il!lSml! b;l-",b~Jm kl!ljr'll.l!!, l'1\" .• !I, j~mdt hl):!jt!m.lta. gldi .. III:GnlllnUZ:. :II"'n n r,:I:!LIt'ri l<~t!!-l!Il f!:u o m~lttl. ,\rkBda~I, ~.~ dll~Tldll'kCl! d .. Iwlulol- ),01', TL.!hI1KI!!I' bol, kPlI'I"Ilk m{\Ccr"fI. dunmo:, ..Ilk bllhoooll!'n m('~m ...~llLf'I ~- ~n • .,. o~un d~~ordll. 1I)'lu'l' !:C" tl~IJY"'1' KrndUe In.l )'!l'dl!Tl g-Cii"t:(!,..k h
Iyor, a~DlIJ.

-iCdHOul I>'b~ Itr Un gth~f'1 k (~I 1111' fl'!o-Qrl I'r)'Il,.. llltl1'L~, "COT ~,.. 'm J)'I nl:' lil::t'yc bag· Kismof!t C;Urnu)'an, (lX'Utu alml1 nB'Clllt;inll J'IIl.J1[l!.l.llnl~ ~. TdI.T. Ha·M. <;Idlk: nor1i.rgun !i i!lt: IPn rt Ittl· rkl gtirOliltJflln lli: U rtipll. 1mt1ul II'. drnL!I.I' ve ku:;blr DLI (Urbe;,."'I:"gC'11rh~L Ie Illn ttlh ,('r:ll!'l1c~1J bu!ur"l'IUnUZ:, Sen nel lil!r ~y1."
I~'~ glrMnm,

tanIII'1~ Lerln. ko,('lrrc

kl l8J"1h.1 Ilrta.k~"ar hamlln'll e'''L'l''1 "nkaU:tlllt'

u.s:

:!'lene,

'1iU'&k ..yilihmt-

hr .. ~lmd! l!!oo!>tn.nhaUl'lded.lr .. IBu

eu

cloo.c:n blrlLZ dll.ha IUflltlya lJlln<:~ Ba! oJ!Ia mlm~,.. $il'l1mTn yaJltJ!l"r Arpa~llllr camli
VI!

lit! 1 adt-l'I

rnkl

ko;,'

!l11!}ounlu.

((lfll

k III~
\It!

I

II

v"r

Inlz,
"

1)'1 II"tlrll-

4filln

I!Ilthmz:.

Dromti(llr.

!t"plof:nl1l"l:,

inL

''''~r.li'l'iIZ.

\ ... j;"lylI'l\-

\.(' 'I'll ~<:Idltlc

n('Z;i.rd~ ItIUI",nllrlll'n'H!I;

on... m

tm Idlll";rt

kUI1![ md!l. Etlh'UIIlI"'_ be;; B.:!ll"d:m ilUrn •

lQl)'orum,

l{ fire, ne III: diu ~O" oldII

fUnrJz

Hin.ldnj~;II t 111'1

IIkl!'lI'rd"n

hu Lf'-h ('lDI·"n~~ iii:! ll! "'luLrpm IZ bilt' ;:K)n rna kUnd.. I nlmllnm dara u 'guoour, But11nUn a(illmlnl, [lolctr,rluk, bol!lki b J:'tlrrtln fI'1 II I I. bur;tl.nUn h r ~I''' ylnl bill, Inn:. HI tm bUR ~Iz;
I"l ~

Ind"

,inlZ:41 II ru-I trtrHl'UlI.l lhrn t!
1[1

11 H·e Inc 1~ln

c(m~!;L Lntl:(\5.

tm=lnL;;: edllt!n.

~f,,"~ln, i)1

'ZC'V!llnlzMn

~I>;[I il UmlJ Lt"t r n 1!.I1'»<l i ron • i: r' r-rn ~ IInB biT ('1.'1 i!d1!D'l dooem. dIFdml,

t:I,tl

W"m bl'lbll.nfl! tUl'b~1 Cllinhurl:-'d

t r{'. IItOn

Ed bil' ~i ..ek. k31jB)'1

~u. "eYIl 1m. 1<11"

Mura.U
pa:rlanm~_ tl1r

ITI o':IInl 1.1' din

Bu mC';:;ann .. i1.1'1i1i. B

Ir hare ..
':!:Un t;of1lC II)' ~UJ1l.z:dn· H rr d 11 \'1111 I,. 1"111\ Iz 'kB.tJ Ill' bl::ll Lniz. If·,'

ylil nin m~_anm kI 'Rmele kad!J' :slirebill" de kMm Ii 'k,1 .:11'1 n II k r t en kll:rt.v':l1
rl rln) he:r ,t;CCc GOnUl i~tcr kl bu kahnunlln flliminln, Ib vc< ¢le:Y'11Il mil. k~
;!;(!!'

~ rI U,tllne I~e'rllien blr Ttlrk

:s~nln ill<l.nln U:. tif YILt III 'ltr.

.I

kBdm
aTllO

m~z: I'm etraf1nd~ >·[1~t1 [cmmer,

Bugun.ki.i Milli Kiime Ma,~larl
Ankara GerH;ler B.i,1iii. Istanbulspol';
B.e$ikl(J~
Bu ,.

da De.mirsporla Kar,llal

vc Y ['In $ifH;r &to:.d.ncl mlili k·-me mllli'knniil d,,1.".JIm lI!'di1erel Ankarl> tak1mhu-ilc depli~. l'I"I.an rnY:sab .. k. ["TInt.'! ~tI'!l1al'lilr! k·
tit.

Hl'l'bll't MILr: l:iIllH'L iH>t;I!nJy(1i't1BnI;;r. JQhfl Bllrrytnnr(:'! bf'it' t'li;:,·o<!or .:r.nJZ<."an hlr r:(,11( t dll~mlz., karllntlZSmIJ, .,ncorjfk ", nlll kllrru" miltl!hnkklm. r l'L"r Ik In'lZ, f;1Ih':LI1IQ ell ITI &rL'r'l :j,·,'lyl"tl'. t'lIUI'. t:l1~. liT \'('rm~ldf'T1 KiL.IOfhl1"!-lDr.z:,\'(! hdr Ioolr lIar,um:. '·lIr, )' nLI!,! IClIff! IItmaz, rid I!"Dr!lfUnlUt1n ::Il.IlLOno!oilnco mrchliT WlLl.lma'k h' .. hOljollnuza m:rumsuz ml'l!T"Ll.1 )'11 [lma l;$1D1L, h~l" d!l J:I l,llittmllm 1111_ I!lII:rl.nl'J:~ H h IHm z .. Bu glbl Kru'ull!.n sltin ,fe-ri· ~n mUkoMnmd bLI' \' ,!In:w d(r~nl 01IIt;tlmi!'k. 1r;lnlz<l kl IIttUr.il.l!r !hl/arl nlzL:: ba,k "1 'I:'rl~c (I!lh 0,:01: ",emI)lr JJd.11'!'I 11~l'lIyOr.sIl"Il;c. ~1l m~k(Htr l(U:llrm~m I.k 1~lfI n!!Ulnl;o;1 I")IL"II 1('Il'In kll.hTsmu.:.. M(od~m hay ll. 'l!! [I1 npartmHna ~u 10k otomo II • !III It • hdr~nll;1I lr \11,,, II' de lIlz bllirnl\'In dl,md Dlr lVI fil'\~ez..q'nlz:. rlkl.l16dc 1C~li'I tllrfl DII' ctln muhakJ ,Wz;. 1,lnLI!! stlnm,. k 'bHmly"" hi, Ikiiml: JtI,,~laJnml'l. i1:im: i ki!lrJ11 I I .. HI)"I orv.:-nolnL". Hrr· kak 5ph." OIlleD-klln! F< '1 II dOl"'" r t_ lC' t: 'U' ct!.lr y:.nru-lt!'n. h Ir,' n. mll.3lnl g.yle .lann~Vol"uz i yin!: '1;01( tr A;;ndl~i f!Y d~ 1z:0;:I1\'1<: ~'lpl!(:!lk " . 1I!-.. 1i1 .L.!umllndl~l8f1k'rn. mu\' ,7.('n~ll, lj. .. Ilklill ~j'o II· lll mUYilff,.lki}'1I: I bar !!:fE:<;C ilc !'Ie" bll - "ll~lIli.l:dlr. 11 n ,tm ... L!!n ](Il· k m ~II! iilur.aKamlZ. B )1111 ~II" 'lIM" nUr.liLLnlU:. \. htlt f1al gelm!t In.-.,

I·UL....bUoecr!t;

mcZli.nn

I.Qrm~rm

Ir'~

Turk

rna b!r

mo:r1

m'Qi( !rJbl yumU'Jl!I.tlr. )'t'nl rlC'z:\rcilcrin I!'ml·rJl!rlne '-Il hatc.kdlertnc 1'1[1r.-lrlT'd~. G"!'~l~ Tllt'bll"mJ m~y!:iJJ.nl!! aokJ:!.zJJ ynd eyJ'e.rJn! Tfu-bllldiJ I' ob'llTIl bl1.Ila Nr hur fi 1f' InC' '·0 ~l'Jp.

l 'lif dikll'lJn Bu. kluhnlanmrz:ll a:; rrl!!.nla.n boc rl blltni)'( rc[( i~h:djldc
h'llylllC ~l!I.bbI"Tn biT" Itd'arcH

:sa.;l-....

h iJu'

le.r::ak.trr,

9Qr'

Kony:

EWdrat:: ~irkrti Taplantul,

01 'I"'

yle_ in ~ ..kl nd"" \·3.!IIYol!l ool'n ~~11U" ...Mdl. F:lkllt )'«11 lUll t@(lrll,~ 111-

IkdflKllft:hil

B~ili;.

"'Ii!

illlCT. yannk.

ma~1 rill

BUgUn ~,=rd ~tadilld. Ank .. ra. rulll C, ...n."'ler BiTlii:i.ni Il!hnbu.lapOT • '1" faki ~hjr Donnldp'Ol"UmJ d~ 111lanbul ~JlmpiyGlalU Bt:~.iI.<l.., kil;ftl. mda gOT"!; - 1Z. l .nbLII lilklmlal"1R n V8z;yel. 1"'!;l'Ii hllworuz. Fakill Ankar 'Ire I! iT ta.lmnl.tmm kuvvCI clc:rc:r...leri b~lm !";in [) ka.diH mil-

bi!llIm~n Ll:bl;~i lIIynt'n oiI!i1gl,..a. 8.1~.w; 5 ni1lillnr 9 -I I C:IllnMtc:at g~ii YB~I' £ill. rniLli ki.rmt: ma~lon: kern.loriltj
:; erd lJla;::h: aaJ 15 C~fi~lc:r o."liji

na-

nl~

1.'(:1

~

nlsbetlc:

d

[:e!lareUnlz

\'IIT.

hl;!1kl'inlUlc:n

blr

l;I'I:")' :!I~II"TI1tZ.'ITll.Z.,

!; mCll.trDl;;;'

V Llllt.or FriJ.IK:c:n' I )1I"~tn'!i' r'I'II~, ,lkll. IiU.',' ~I,I d r m ld rl Ito rkLlll,. Alll.lly"· mUll olmflnn:a. lime 1.l'mfl.lo1l1Unliz,-, len ler;;or'l1 NoJrl'lin1'J, l ....... dlll!:{J.rhk hl3 "lll'eiUir,

u kaJELr iyi kB DI "d~nllC ~'e moezlyrtil:TinlZ "., L:r;.hr lfl., E\'ltnlr

t,nd kl k"JDlkII!!Fln.e
Ill";:;an ~ok
D.l!tUndo

I ,lly.e'c}( ':'

kadar

aptl'lllit

bozuh:n:urJnl
I;e!c ar.1.T·

Kony~ EI~ktrilc: "ir8celi mn .... mi tupTa.n ml Y ~mL, bilin4;o. kar y~ zarar ~pl.fln tl!tk ~ilm "c "t!lic::~e ~rlctin 940 ~.I:'n~indc H,106 lit k"r ~ui-, al'l1i!'lgm.l~tJr.

Oltum j1;r,llyatro}'l.1 I;r.k l5e lI~n!'ll ~1tn'('~~Lr .. her lIQnu~J~i1n Cllbln hlJ~uIlUz" &ld~YDr:!;a. rlm.

k~1l Col I (1I1lroa dd rat1!!Nlln kaO;:lnnlilnl~~

r

n'''~ dola'lllLn
hV'.!llyl:'

boy~d~

I U!r"W1 bu fl"!l.l'lp dodo kimdl kl~il.p "k~ trl"J'L1.f'.I1r r\ll~trm.

NIl1!l)~t!::l1l

~l$l.:I

id~re 'heyetile mernunilill yuzdc bc~ tcm.1::'uti I;I!Ibimin~ !tilliar !'-~n1mi~Li:r •

Z.50,

H~darlarll

~ i_i;:do::

r -'

,urn d~gildfr, 'I mafdl GI:~!~
H:ot~n ~"J!Ielefl:·

8irhi·mn
Iru........ :c
g-l:rdc.

J1~')';IUi!lll

tina"n
I'll l.

kil.;)'betliiilli

~.ld~l-

I""C ill~l iL
fOTlI;l.

habl!'l'1l"!rdcll ... !: r:~[C'Iu .. bu nen1::clc:rclcn igrC!!nLl),gl:r
tlLTaftii!on

DeJIlir~r

da, FUler1,ahc;-enin z.a;nf kadro:u.u onUnd.: ,,1m kla b"ra.ber, b .. g"Ioin
I..in

Til

male

kiyc jhbilr["e'

>llIf'IPiyom& bulunyApal:ilZI mali bi-

z.rn isin yalnU!; bL.l b"lmm:lBII'i ",1"- J!i.k.tlt . H::lJ,;l!"m; S'=1ih DulilIUOY. ~... ll al hili~. Van h.;k:errl"lcfi: F cl"iduR • Nel:.IB ;kti:! II];," h~~ ,t.pn,~ )"'ok ki, dlot. Demlrr.p<:lr kll~ !'1i;], I;'n Ku....... et'i 1!',..,,-,H .. ri1,.. '.:dw~.(]oldllfl:hr. Ne ol\lr. Bir AUr T Q'PlaJlh.n Y,i:lilllld~ :o;_ o~lun i,l c:iddi tutm-ill:fUJ I.'c: f!I .. BUL ~ (I JU5IJJ"i) - c,::dkloiJl'®eq na Ref!! huek:~l O!"In"I .. leM lazlm!!<J.D"rwzllk111 Lt&lo:nueTl aiJ<: tOoPdl , I eh.:mrrl;Yl!lt vo::liLdl~i Lak- I In.11I1 'H~~k.~Yindc ~ JlJlnll hr. dlfdro B i l"'itlll K"i.biydini 1I:II:!k.Topl"'nUd" Vali, PaTti '5c I' n:~i. lC'm ..~ bit ol'r. l-:l'alhvi mC'D.5\Ipt.ilfJ, Jl,o.f., "r H- _ Gl:'nt;; I l.nbl,Jl~pl;Jd <If da mi Ddni m .. nd d., kil1',r buliiil"l~ Grnr;lr-r Bldigi lloe oyn l,YdC.,"'.I,'f. J'IIlu lBr.!Lt, Sa mimi h Inilll ..rle G" en h h.. Bcg.lkl<l, ki1r~rnnda g•.... v"ktf! kl!l:far de,·"m : dl!!l bu h~ki~ rI gu~el bit ~y"r1 ~Lki!lIIh IO!'lI ... hd .. ge"o;:l~rimiz. n Inr rlnVI! J'l'Iu ....affa!.;.ly.etli rllrl!

- Itt nbulwpor. H ..k.dm: T nk Ozeroengin, Y[!,I'! hak~lc:ri: :s..:.tJirru - E,- I rd. S at II j DCliJ'i;r~OT _ B~lkt t. Hak.em~ A. A~ut. Y In h ..krmleri; Sami A,\ak6n.ey - Bah ... in. U 6 1'Il1:s11R 94 I pilW r BiJl'Iij ya PIlacE!k rn'illi kum!: m:a._lau: $euf It4.dI ~ s.. l l!i Demll'8por - I taathtll· "Por. H kern; A1hm~t Ad 'I: 11"11. ¥iln hakQD'1iini: l--I..Ht Guhp. S!:laYllL 51'1 t I i C~J:l .. h:1" IIi ligJ _ Br.

r
2 BUyillI :1 fIImdcn

SiM Sinemas~
Bui;Un In!ltlnc1c:rden ltibftr
11

y llni ~iJiyct

£ncii~ni

r
d
Ylldl"Zl

Lr ( HUI!rusi) Y !'Ii vi'et cl'lcWnt:ni .[lJQ.gLda.k:i zatl Tl1

Ed

SORUNUZ,
I Ahmet
Ifioclmlm'ta:ll!. 1('~'mIl'l1 :rJ:,'lIll U3,~ Ml'':"JtlyI:'L d';:;'"I'llJ.~ hlllnldIDi)""3 !;mllh~ -:ID ~ LlIIi)r ~lInet (1 b.. IIr£lli1 Almit'lt mnlls 1'.111. - Ib:akkm.da 1'llrumd_Im. Bellil d~1J Iourbi:1'l1' C'1!\'a'[1 1b~IIJldan
~-

JI'IUr, !fk""TI

r, vlclllMi:,

blr pmgr!lm Pllfl tt.1<

tJlkdlm .'c11yor.

n,;:PEl\to ARGENT EN1..' nln raldbe:!ll

II lny"l

,ESTRELiTA

Ge,ce
l~nyokll
ozlU Umli1n1 !!IOP Ilz;l!rt"o

GU Ileri
1Ii!

CASTRO~,nun

t~e "·1 c-tmi,,1 iT" ~ Fiol l 0.1. n Ul,ol~rj<;:). Haticc Dc: rnir a}' tE.<hrlld, HL~eyifl O~n.r;:cr t1<q;)n). I\tWlt'lJn Oner (U ~1I'f'1~~pJ<ii) , P~rli

samim~?~~~;:7~!afll I
1'1'. c I!.

'"'

s~·
1III·

r'Lrll:KlccinI

Idan-

I'lUktl'n

:';0111"",

2- -

1001 gN:~ mll:lnJhmnda.n bUy1l.1~ :,ark film!. Ell mlHll!'ll'l1l rrnatl kBr;ITITlIJym[':'!, ut~flka gldll' m
1

s

-:'II'I"lnlr mlTltnl

VI Z K
!:6tilnllz;. 1 de: Ll:!n:;::IHiot\]mlltlnt' ••••••••

toiJlr.. fll'ldi.l1il ulT!umi m-.,Ji, ~rrdif11! Brl~d.;yC'de' bir (;j~le zh'nf!lti YeTilrni,tir .. Ziyafd Ie Umumi Muleru,l& II ,rDlB}svin Sabri On ..y, \~~r.n'ii:it Fent GTIln. BelediYI: YC P rli erk.iRl h ~IT bllh.lI'IlmU'.la.t''I:br.
ill: IdoTI
o

II!D.rIlyor: lilt n'lll.n.lil£ 1'111' eM I Ii' Do li"IU!

Kocm.idtnin Sada)'l Mlll!:l ,6"lIZI:'I:.I:· !'lIne! oo~Jl'UlhnlTlr o]mlJ:\:It...r ~'c ni· b.u.yd
I'IJH tinUndllo

lEI1Ll1o;:t'k:llp~dBl ~lIta,"IU'~r.. lI'I!"Chul klml'l('l~1" tJl... Suit n lI(lll"l Evk II! nllLlJ"OJ!mllnl.t l\yllP 13':5 marPII~a k.Bbl!ko!l'tolunmllftur.

8nmlrn
ffifi, [1lG!'

Dbill· Inl!jJ'I. Pd~ m~k-

l'rU'",ilan ,·urUlmt:l~tlU". mut tUrlJdin.::. bu!unmu, HllhUI.& pa~a. M~n"

J:1l1l1~

~~z;uniyetil.e

*

.ru

J~cJ

Eclil'ne

(H~i) lld y i'!JI;II,hulll gitmi!l ol"n

Ahml!t SllIDlm, IlllUoI!klllt T-c,1"Jk S1cn" ~nJll SultAnL

'a~-

mecUSlol' lI:Z:Blolmu~tW'. tmda Hilu-ylr' HiImI

Umu.mi Mi.if~lli,lik Zirililt mi.iD"· .. iri $t:\lket An hugiln :l!!hr:imiz.1::

yin c~ludu:r. 1000 ~Tlnd~ d~:nm'ilul'.

ne:lllue ~'·kl!.f Nazrrr 01",1'.;1'11:: Irl ... 'MI'\I'I.;["'. BII' mbdd .. t l>onTtl k binI> III ~I(! hlrbkt.o i"iultll't f:tml., ~u·. l8ZS s~I'Iil!:$lnde- tc.bdlll M\'a_ _.. In B~>'rll-

lllS1q;Un

I1lI1IIt

1

~.::Imj ~, vazi Fc::It~1'! -bJa.'ltl!n")l"t.T, e

1rlbll'l'llil \'0 rllcb"Tt.Jto.1ejd" okumUljltur. :!ill'L,ffiLluy<'Un IlBl'1md,HI c"",'c1
y

m yllZ'llll1~1I 1.>1l~JlLmt~hr. InklIll(1t'llll :c<onl":1Harral' rlJ'k" ~m 1n-

t,t

ls. !rld!'l' ~k~ft \'apurd~ Bmn:m !l'tTnl,tli,

.... ".

'K

ANN SOTHERN (CAM SAK/ZI) Ve F RAN C HOT TON E

tl.RIp·tml,li., OtUiPliPlr mart M:" "ItEC":I;in en Ulnr(\ HilU &azet"slnl ..
IdHre utmlf '\'(' itlu gprl t • AbdUll'trtnl d I1I1R:kfllda ~k1dclll
11'1.1' ':J',lmll.ll.l'

l'.

::: _ t.tanbuJ Erk(' L1 '!OIINI .,. • ""am,ill ........ fIOllJruyor; ICI"Im kim! c .. ,una. .,. .- .. 7 nnJiI'll mll-sab ks ..lrm !LIt Iru.l1onlll..-tllin (Jfi rnl'l!dTIII kBJibi'ttlnL BDnIiH'l IdlJll"·dm.n nlz(lpn tI)L':nl1~ 1!!I!'hj11r ullylm':' ClIlrl'llP dlirLklpbu·1he
~1l~llImj'l,

:7.1-

.. 0 tll!!'Jxl. "MJlliYcti ~l'Rlum1y~ t(J.l'IrJna't ~ Irmlne mc-

b

r

iI'I~tiCi!!

dde-

~d~

I k,

I!Inbl.l~odu.1 or, E~..[ guPlim zIla..r Ii "1: yl~H: Id.:r;ni OrlilY<l koy .. rI;,)r~

dan

mlJh(dlf

<>ylmlar IIby!~nm['l' !,;!;>k il"i bir

illyI'!

H1ml;'.

mllli
butu

tllrkll.u .... mlJ<l rti

"'1Il
I'~r.

lill:iHr g~-

mur "ht'lUll' \'1;: blral!. stln'l' tll!kra.t' .s llZ!ltc,·1 LI~C' tI.. lfvillTIHtf~lJr. ellis1, ~'C UWH' !;a1:1! l,,11!r1 In bllfITIutuu· .. n

~Il~n'

mu-

mllrwC"8.IIt

eLi~nl;r:.

"nU,JYI

milll

~lrtiJmi~rb.

-

-

--

.

-

-

--

.

.:

.

.

.

,

,

_M

ANKARA
Heberleri
Liyibalarl
rl'ultlobillmd&1I ynpllu.cuk de~~lklik, lIe Alm!l.ny om rndl.kl tl"

Hukuk tLllini Y~y_na Kurumu TDpt:myor
I:{UJ.!u!i nll'l1]]1 Y;).lrnfl. K'lIrumunun

J

Ii! TA.yllrn,

J[U:;IIHer

Tllkgilla:, RII

Alman Va.pUrhlt"1
Hakkmda

u M .. k!!Ut !,mfU'l, N~l'11'lUln 'lflltil. I!IIk~nd~r Sonc:ur, ·:r.'Ii~f~r Bn1ol5'III, Kflmrnn TddL,

B.. Millet Meclisine
Gelen Kanun

Fransa Nofasl
Harekete Gec;irdi
V'IIIJin;;t'ol'i.
j~l'l~i

B,ul,galr

K6ylu leri

A,~ma.n ... Yugoslav

Munasebe tte,rilnde.

runum!

h!l!ye-U ~ m.i8Il.rL 194.1 t.a'tl1J.ln1l!'

Mal_i;y'(l v~[Jine
n1n'l'a. .. cTl!l.elonll1;)

Amel~JI'.t
Mallyl'

uc udl~ eden cllma~1 gfuLlJi aaat, ] ~ to A:nkarEKlIl. l1B..lkl!lvlnIiO' lDplanni:aklir.

'V'l"kHlmll. "~lIt Atrab)l'a, haatlIJl!lR!:"[l!Ide ftlllI\'artllkl blr

Ha!kevlerind3:
l' 'klltl!lr
I 11011 pll.Z.llr ~U s:u!!t !lei d..l e= ,"1m]:: WraJ'mClIil.n5000 meUClLlIl blr kO-';'u ~'l'lpLII"Uil~!lk'll:r" loet~ ~Ikt:tr, Ki1yrtlll..l"
~~~IlId31l1

a

nalke\ mIen:

~ lLl!1' !l'tmez:k1lr (l'CInflli!
]>I;i!!i.PIUlllci!JI..

hie

1II.!lllrt

evvel

ill. BJrlncitilln bl:i~nC:lY~ k!l.du dM'~1I! , I c_l!.lara lIpor mllll:f!~L 'l'crllecek.
IiiI',

S .'~INl puar gUnU ~Lml:lo tara'fJJ1dlln yapUBca,k lro'l'u)'U idnr~ et~mtk Qze:re I!I~~ IlIlm1mi ya..mll hakem IIl'k Cf1.Vm ~.!MiI.t: 113 H »0;lcllEll"lil& hll1kol!!Vl blnEL:>1nCUL DulLLll-

Ikbsat Vekilinin
Muharririmize
L

D, UIO h Y- min, 'beyall'lllli hll.Hlndlll TIlrk ye N.H.: Am n va.ptll'~~rlnl fI1"1!I"U- A1heri_k. n eJ'plomattk: mahlilll!Dl un Q~Lz. carl mll'b d~lcli!r alt hwm L uII~· U-ert!'i \II:: Alman r:le.qizcilC!r~n~n find" i tcrtirlerc' lICri: Nl:mGul1I EVLENENLER: Atnl::rikl!1n mnk ml II tlll'lLfm,dan hild.iae l h kikll'lQlII. Ins:ilttrtYI: YI:· f,t-vl.::if cdJll!rlelcri ~-er'ne. Ailmlln :tilInc!.. ute:L'C Va,inll:1;C!T\'Ei tevdi hUiitGmelinifil J" nn I! rt "'e I. niSloi'l o!:dilcn Fr.lnm noLl\,] bl!.!,il.iil 'hill; lil'l lliu'l'I1Ll'l']j1 W:D~ .B lylln Enl!!!! Buliaril::iYI:l "II! tkt.r&lll I!intl!mllmlerine tayihierind;:. ycrdiji l'lo,llllol!U,a. A- i,.in AmerlK<lR hlikGmetirrin fill:'l!1 min iii: l'Il~L-h'LIIM .\IQ~)" · Ulml 'Eng-I.. ba'l'l'l.lo C"lmmlIljUI', mc:r._kun Harlci;),oc NlJ:1:iUcliJIin 'c. hlilTCk el:1!' B'~J;JIlICII!Ilni [n l!Il!j, !:o~m i~l ill', run al;lu Saki;,l,hll1.lln EngtLt IC\'Lli:n~ "fibl dun IJ.~El:m AlmiillFl bijyiJ~ elAma:r.ik.ul Miki'amdi boil iflc ~I!. m~lerdIT. Ank1l.l'8, l (Tl!'ldOnllll T:J.bU"iaine t~di ~dihn-i~li'l'" d'eee biT MU!!I ...·oIII1!iJt. ,,"010, OYI'LIIYeL muarnet il!IHLnd_ i!i.Im ",Ie 11I1I!'Ii:Am-erlk!l.11I hiikmnll.tj, vnpuT\aJI me.kla ik-..ife. c\m!::n'li!!, YC had' eMELODO ~[R.tF: llU"a l'IaJr ll'OfllJlI'IIUn fI lnc l m!!!4MtIIIl- iadl! "(; murcttdbl\h lahl'iye etmlDin han,gi prb1 r if;md;:: Gl:r<!!j'I!U1. :.rnhmft Suvl"r .'0 sllIrl!:t Ptl~lln.ln ft"f;I~lrt1mr~1 I ylll1U1t B\iyUk ycce.gil'li beyilll'l ve A!bmll~ t.ILICl" ct\ig'nl lttlk.ik ,cbni! rir. Amcr&k.il.TII llll"m torunu merhum B~.I~ f(~e:c!MtUd Mec1lsL1I1!gdml,t 1", ler~i Ir:at'j hir 1illilnla. 1I"~l:b:k'l:mi".mlLh.flll,e:rinin Uk:l'ine (lOTe 1r.11 Ita'lin ru.Rllnll hO!dLYf cdlln'leo~ Up.i':M!nltiro Mnm~t~ Almlll'l demizcileri. dise B" RLXMtC'I'elt'in Iti;!;.i'~ri IIl1,ah!l4n1n alt.lnet p~ g-UnU M3IiI ka.dD. jl!.'IIt Vo!: i:bate IUtlAdll. I!l(~kdu old1.Llu f'Tll.nllli· A ~kur(l, .. ('l'tlcrrill~ fie l - B1iylm: III! t 'I!~ik I::dilec~ 'lqvlkiftl c:a.mia:Looe. ~gl~ n~m!l.rt:Lumll'l, b hu~l.a }'iIoplbnllk:~ {il!\ i.1I es:i .me ~1~i:rt!C b.i:lidl'l'. lot IUd }.'t'IC'OU!III, paurtt-"L gilnld.i topd:lln senra ml!!!vUI(t1:l ~i!'rl1 o!tUII!I.('EI'kAhn"rII Lll.nmllllla, YII ~ !uuldln L do!illlIl"an au- 1110 o,lo.n. etkilc ill. bitin'ce, hr. dc .~yn bj~ bll,J'l ~rm. l1a'l'lI. 'lo.fl'l'rU:l.h. Tili'l ill 'I\U!I1 d<;il'iiinr 'blKlilllc(.otg\ I'i oU!. ill:: tcblii i!tdih:nil'!t ~r. ~untns brt[bIl'tiTLdfl. k.ullnn[lm~luVIIo,ingL€lTI.

!!mell:rat ~'Il,f1I1dc_ VIlUI'I! li.Uyll VeldlLml!!.1!og~ml.f

An~!l.t'II, .. tTlllcfol'lla) 1I.1r'1'1"M.Nl!.mul"'~' tayll. Ihfil~ 1!oI'I1Ie.c:ek.TUrk m!lllIU-r.,1I ,·m lI(nJ~ m u]{ah!l. kll!"I')) 11~!I ~I!ndltld Alman

Amerika Cevabi
4: (AA)
~

AmerikaYl Filen
'1 (A.A.) lllLdITq,{!r: -

Bel Alman Ask,eri
O]diirdijl'cr
Oh 'Be:1G1'li!It..4 (A,A.) Reulli:r; 'Yuge1lllllv hududu dVElnnd Miinadl!llln ko)'''iimle 'VlJ til bu·l.n .
bir kingl) lihk
~1'I!l.1II11d3

B- Cc'rdell

Hun

Hafif Yansma AI" ameli..

l<!i'l'i1Fmdi!lTlldiin

*

Sedill, ;1 (AA-) - 81r hualr askC'ri ai muhillbir b' diriyor: oi~!:nitm ir . .9itdi_ liligiliz Ve Arne al,liiI un mo· Irildij-inol!. R"iire AlmiUllafll'l tavu ve daholt!linc rnii amah I VII: Bulhii.Tek~tterl 0' k,adM taluammUi l;anl\;ndali yl.l_~lJlllv dipl"mu.. Mi: emi:y~. bi, dl::lI"l!(:l!jo'c vaT- JarJlilI114 Ba}tllilnlll.n:l" \'1: Am~rt.o.. mil llr kg 'k.6ylij)el" toplu. bi:r kalde dOl AJman all::YllIIari fil,lilIlIiy~th:r1I [~ In I::derck Arm,,; ilia fa hiiCl!lm dolaJ;'Ls:d@ AlmlleTI 'Hllric;~e NI:j:l!.kA:r~tmi~l'CJd Lf. H~~i rrnutee.1c fP retarun ¥ugol:llav bilkim,e'hnil: Ji.Q.y1! .1.un,1 'l'aJui;y-ane mwn,bell!- 1'] d'tzydu,iu ighhar nen.ce.il:l!lillll! YiLZi.y~t IPc~mhl!, gUl'IU aaa-t 14 tc de buluI'ultdu!iubilldi-rllmekledh. ~Clk Yllh,jm ~ir ~':"k]l atm~], Berlin i3~Ui paktll tl!:UI'I'liz cdildigi kO,yliile'l'inil't 6ldurduklt!!ri be.!ll Al'nlan

BulglH

*

IHUleum Ossn Ulmus
,

BU.,g8.ristan Allman·

k

J'llJlldncl~H.

n
It

haklil;mdtikL

I~)dlla 111.:1 zelul!J

E:3-

311'1oi1a r~'1I<ll' i\.d e- ~·A.rllr~llt' ~rl g;3rUlcn mat.tk.1lm~ro. ult 111}'lh )'1 mD-

Il,ak\.'rll!

~ eoc~ktLr. .( GA,A.,~ -

Beyanatl
let

Ari.kara, ~9n1ltmoi!l& ml!~U1.m[n

~ c;;:tl~, b~~n

*

ALnan~1I INe D~? Ylllt~l "'':I nlll, I'rlilllll: t..·unam Lyell- k;i;slu Be.1~, 4 (AA.)o ~, V !!TUn!lin olduf;u gllbl kllllU:l!,tl "1I.ad~ lie Iill'. IIjamumi i\n; mi bir Icbliide i:luitiy.or lei: U4;;1U palrta lltlhilkI vulrua !;t!lml~B~ i.! lIiJl\lavi.J'li B. I\ofac;ek, Ur, Dulg[1ll" MI(!l'l ,tct'lert \PO mllfl'lt Ikrlin lIiya~1 mahIillrrfimh:: lirT~. bq\ ~a.b!!h Z!llgr~h·.dlln. Be fadiil mill lymtrcL\fuler, Yl!n oluru:hliu 8-OU, bir Illd tnclllci. nnl
Jl.IJI!

Dr. MSfiek
MU'maillr,'-)'hilit

r lfiUn!I,

('RJ i 1 UI,f-It1:e) • t: k01'rIJjul l'rmd. n. llI~ooG(lcrt !

DYn ~m haHf bir yahpn. hiMc-dilrni!,.Lii'. AIm fI HiI"I~iye'l. nm )'!!n~ I.lim t IIldtjl al'llilJllmolik..
tadII',
Kent

he. 1f£yJ. .al&!:IP,ktlln bakkmdll. ",stUI!!' d I!! buJllru:nu ~1atllihr. Bu.nu m1ltea.lnp,

b~h~""n
y!l.lfi

Trlcki'nin
b,ilud

o]i.imUode" mllhf}UI![' ~l.I J!i,
iizer

1.!;mW'il

i

ViiliiElyet

y "do::a~ii'll

L

lim'"

inde 01edl;y~.a·

Bijyllk

Milv'" 1'111-

kaptam

VCYil

Ilil.l.ibi,

h~,kll leLmi:,tir.
mUV ...t::nltr

"'.pilI-

po&yitaihL4
".~

Ret~t. ClY1lt~:I:rl vapwl

r! "\<'eya limil.f1l1

..
_
l,'"~

Vekill
,

Kaynak;arlmlz Ha.kkm da, Mal urn at V,erd~
Endustd
+
(BatJ 1 Ineddo)

I:i.'IplMllraJ.c caml ·t18.Ml1:i'Ini!i VC tIl.!illll

ra.tJlllIllnu.

It\Uc

ric I kll.1aci!.k
IuLlJUEI

ell.1'I'Ii1 '\'eo mll!!cU
:knbW

sini YlI.pa.bilir, 1I1.dl!J,O u_n, 81!'mlllin~n '!!Iipn.;l,ml ve

Il:.akdir
~a.

ml:'l!lo\:! vll:r911!!C1lik ml1hfl,!!L8!!111I1.~R dMr'
lAyltI1III!ID'I] etm1., mcn'lh •.ket :!Devli!ft DllIiYIln't!lUan "'0
L!l'Itllllliif1

"'j!

Ha.de

,tm[ lw.dlr,

b

kI lhLlY~11l.I'1I.;QT1~ Ipllk t.er

filbrikuill'llJlD'.

dmkrl1i_l'. I-!iiki· biT 'i'!;!j;u_ B. Milo' don mYSild ere tdlilcl:-c ~im] ~o!:z:~r:lle, .mJCfi: Cr~io'l'lllld·alll 'I:m gtrni,ri kullPilirn.[llYIIGO!.k l!i~ 'iiI:>I!.' i, l!!till.!ll;llr-oncllfl. kll.r!llllOl.m ",11iL Idol'!'. KuiI bir h,l1llk ki,i._tlui. Hnn t 1alln bale kOJ!(Jl'lnk 'oriun 1l1l~ludlf. t&mfm-

uinpL!ft'UlillI IlStc-diI:-kl~ile hI] kap.
tlli

ha

al t:I, S:n-p -,
lira

Hlr"l.!;

51-0-

Rildu g~~~crl:l'I b~:r retli
lele

vs.h

~*i~

ruI,.,k .. IU!"l"d!::~c te:.l.lin'ilrnolly'"

BJIIyJeml,ll1!l' 'I'D rl!Smen Aim n hJ1. IcQmI"Uneblld'lrilen talcpll!rde bllIImm"~1 rd.U', :e~lgr"Rt, 4. (A.A.)
!!II blld~l' i yor:

A~k :;.mirler
tobllp

Yug10slav Ba~ve k"l"I O'e d"I k" I _:I
~~I

A\'<lll1.

IIj""'Y LI; etli. jlamaTl

AljILtl1ill.ld Hilli

111:,,-1: mi!!irUl'Lur;:

Si'Ld I: n, h1.I hilI-ekcl Co, hl::[ okhJgu glib] lalnLZ "'azlh:~
alduiu:mll.
ma.run&rH:lt1

1 .lncHL!))

••

minl if'; III tedblrler ".hnm~lrr·. Elde I.ht1)'i'I~11U1n1 tarnam'ilo ka.r'I~I}·abll~ eciilco;!cl. pamuk ipllrtnl Ihtt:1&1i nIa- m"k 1,,11\ baml 15tlhJ!-.il.I ~'apmllta b ti d~n aIilk rllJ'lI. mUllyyen btr 1lYJ'l'It ..~ k'tftllf'ler_ Bu. !lI.'btlkS-l rn_u;l:! t <ltlhlJlm4a ~ dlllek liIZl1T\ It. oP, • n ekipl~r tllElillllL{ltnllTllf. ;C'1!!1i)'or. IN L!!Y.il:1 ve I;lJ:U:IY&l:lt"",. b el t J';ln l:i1~r 't&Km! !)1.lOWII!I" kII.'bul. iltDOK'wn:! fllb.-ikillan
~Ifi:&

ftle1d'TU:: 'lJmwnl. l~a1'lea~ m~urlan. Ltakilillt Ui\!l.lgI ho.k.Klndll.Jd kc.nu_rl.~ larA but m&!1CIQler ~kl~1IIk VI! b[lZl m Lr.Ldele'l'ln de :s.-l~rl.lmc;Hine n1t .kllLlllITI IlI.y!h!L!l"mm dl. nt:Urn"m: verlLe.n h'r m~MI bar!; olmak ~ r!l1 4ijtl/r mRddrltrlnm mU% l~ere-at· !~Ieoc.ok topn.L biUrmifil~['. BUyIlk 1>ttll'!:It M~llil
PBZ<lT~~61

!;,Jr, :S!l~

devll!'I.e alt bUtlin

1In..n1l~

,w..

mll
gOre

LeTI e.;:1lI'LI IaIJlL!IIJ
U&ml ra.lllfimfm

('SiI- U'll.

Dr;lu Pakhn Illk Kurbanl
(RIIfI3J 1 IM1!!'II) MIlc9H' ElIl"},,~kn'l Kent Teh:IU.

WN I!I. ~11.Y'!ll ro... BU6beor!ndl!lo ,se'UbatdiiLc:h He proEuOr !(rb~ bcllUlllft lB. MI!. ~ck a. ]u~laJ" If ind.~ otcl;n.c gitIn' iI.

1ILurr .... 1!l~I)'etin Lrap lett!

_ mi Y!.'iprnl~

~I t~rrl,;.T' frrml~llIdt.l'I. ala-l'llk '1'111. gO'll1 \I' h1ikllm~ I, YU!m!Ill'.V]'1l kin", b!! gll'dlgi t.aluHnle B~]gnt. Z.~. reb \'e LubllBnlL'l'Lm mUdBr!'l.& 01111Dlemil'i'llnr\II:

y~OO:Iklt'r! g!lro

~lde etnuk]'-

l'f1ua.ml!ll! vcrzi-sL 1I.I£&I;:tklardi:.l'. E] t~lLi~ t(:'kt.ir. l!!rcl! ibily~

I.polkk

~in ~1I1~r111.r. MUl!'lit Jr>e~ .k~!Mli. rn,-arl ~mJ8, SSCI ton. U;tjhl!i;a,l liiel(lerken :l'IIbd:klim~2l bLn bugUn ipHk. 'L'l!rdI1er" Kar.abllli

'fl~.
~'iiJn

~,"!n d& 19lik ,'c-r1te- hllml
Ij-EImfi

ton. , JlJnlll!lmo

~lIl'\li

:raPlIl::lD.lftg.

11.1P;!Il(tlll blrlnci
Kffil t Tde'lll,.

IISulbUi 1('lIU\&ftlat Me~/Irt KlrnH' tR"d ir" CUnlri:! On1a.r AlI!lhlo 'M:o.c-DT' ~l;IJrblLmd~,
01;lIii ~~aht
.LQjn

-+

Dr;; Ma~ek Diyor ki :
Se:vriB
K'I,!~t.q.gdU'1I
-

Il'llk

Ii, cd crim. N liM 1iJ b ir c:r ~Ifaldl:: SIzC ilLJaf meebil!l um k.i Lil.kip edilecck yolu bice k.hramali Y UfiitTl m ill I!;li go L~,m' llr. ~"hlr Ill!rl edllme:- Senim lIIlibi bi"l' ;l.akl::(J1II,!!IZ~ ~l ui !

!lIne karal" \.'c["mi,Lit'. Tilf:Oi!Ilny hU- b~iln .. lla 1nI'lallTlliIlI 11\1 h.ckl~e· 'lcOme'unln sw1'~nlfi wlhi)I'Cr'I'IulIJ\e m~li'!iilliz:. ~i.irnl.i.i ,.,ouerin lir lJ}'" ,gllyrdl<::'1", t~me~"b [~~Io(;n netiulern~ rm Lstlh:!-llllnl t1:m~n cd("fI'1!!l'. "e i'LllT"p hl'lU \'ukubuillflill YllgolllB.'>')'il hllkftfl'leh '1:111 klloTll'l'J"I'I1 muhllr1p "'e a.lf1klld .. r dt'vtttl~n 1'I'I1Ib,t 1:1 bl1dil'L"!! lOlir. B~rll.l!I. t r A_.'Ll .... rl n '_'R9ltahlr:yql;!i"OrW!;"

mll::iklll

J;!:tlllJrt m-!:'m1okt~e ernabmm lpllik

bin-

IpIUiE:le:rLnl

wb t ooer",k 'muk rrordir. 'tat.bUtln ol ..n lek b

bu Ily tcvzI. edll.lri.1I!!lI1mllU 1h.ll.Yao;llU'IlDUm mWUm bir ~'" ~nllJJl1:'Ainin mill: k l'l~kLaodD', 'Yllkm Dlr lBJXlrtmdanbm v4kl nma.m'ls. ll'lyuaya. tht1Y,1I9 ,gd(lQIr.cak iill!!mJr nrvnuln4
1ruV\'I!!Ue Umlt
11. 'Venl:itlll!Ce.tI~

AskerHk Eden 'Otomobil Sahipleri
A,nkal'ilo

"lll!!l1ea1ne deV m l!tt~ml:i'ec'fL in"tiUia.f etm L,t! r, Bu vdyet. ~olSla.,'Y::J.II~ ml1n~1:ill!tlll!["nJ si hill'} :ft,fn.carl·t&n Uleril'l larm

Balgrnt. -i (A..A,~
!II

A'II'1l.1

IIJiln-

YIJi-

4 (T cldi1>nla)

tl1K ,UrAyetlel'ln hlfa;lr1;n,de

kUl

mid ycurul!tuk: o1l:1u,fr.l ~~ml.l ..' kcndJlcCl'lnf' bu J ,tc ~'l:.rflen "II:z:lIel.e- klre gfuL rl BIUla(brlM milll boll' vul!e gihl " Jlemll.lD1iy y&~lI.J'drr,

nllyo.ruru,

TIlr·

hiuri!l!lte !;~~rn p~ipl'l:dn-d;cn !,azlTarl
I'mi ~~lr;.t.ad,LI!lar

yaptlltl i:llzylkIn netl.c!!!3ldlr, n 'CiJ~CH1ile'b Tf'l~kl. Yugcnl!lv,va Ue yap'lIlf1 m'llil

-

h-

k'!III'I'I~ A1mlU1~

bU~rtyOJ:": HJi'Vst ~Illi,:l PlITtls!n.In r~1.I1Mak,n_bjn~illdll: B!I.~"k!l

If1l!.d~ ..~cdlj'l bi.!' um..,d", Si.zlr. y lnu ~W'lli. 1I0Yli)'C)"ll"Jl 10: i Yu~o].Lilv mW«i lu; ~i:!m-cye k!l.T'~ £enl. bir 1\iy~~ be!I~m~diii ir;hi h~ !gi, m1Htth~ ihtirO f ~r.ltilnnllk ilrDll d. dll de-

I:~I'I:. Slmo\'l,.

ol!otnobill,e.fj,hcd~1!!'fI
~diltUM
m!l<l_m

mu vlnlllUnl kabuJ etmt, V' cllm"1l tfLL til! .n_.n ~ Imlunm1LJlur;
tr:H8Z.Toeb1 !2anm ~erinl

,IlL tehatrr1f-

Alman_.lull. Gore D!:liilill]ik Yok
rc l'rTi IlIlr

i;itdfr'.

Y"l:O'~I ... m.ilLl::t \'~ hllirdld

ifiIU!U-

III.mU[J )'Manljl

rniLlI

Hl!Ib&t

;1UY\!I'>'(!Iniu,
lU'a:!tnd.:'l\(!

lBu.

tL mUiI: i!:l !rill ,.:klkLl!

rtDt 1IiIflrn.11" mlLii'lu.lfl. b
HOmilr lin lI&m.I mm.t~koaJ

dt[!'llll' "e or;!!!llk Ill.brUlIiillll'J blul'i1)", u,=" ch:m Ir hi 'Vol!! tiM!! l!n.:i y,ap.ILl:iJ l~ek ,'a-

ve '\lorb"

ikl
\'111

mil:mloekl! t yal~Hf'rnl' I~U!!iUll

gofll'-

dik.ten. SOnT!I. yeni

otiomobH

(hkl iln
l1;eye~

t6

kd'ill'ik,

=y,,~tt4!'1".
El'rI~IU:4i1 Ilt1l'l~~~Ib!a art tn":l1.Jn MI ~ muayym 'til' prog-ram duj]ilIru:li!: 9.· 1:irI_]m:a.Jrt&dJJ. lBUaene.!'mfle lstlhlI:ll.ln tWI!l. c:dfyonu:, o!ac:atl1H Bu kUvvtltte Umlt !len,·nln llk iii' al'LnIla en Ill!ollenln f&Yfili IiI!: Uor; ,lll'DUl Tlll-· lit tl1,B'a.lirn 11l hlll-:.'U I. SIlO kILl' 1U'TIa.m~ He k3milr
GlmUIji

boll'

K"'oHlin

a,l- IS'knI1i;'J
1l~'flliL

Inrl!n

mvl:ibi!1~!:; o·

DlMct i'abl-!kaJarmln yQn\'iI. mllmu.lA.u.m \.e~ 1\ "i'i!'f'iI. l>'Lall&f Pa
l!: LrllU"m II ll!yzl

tDmdbi.
pil&klll

i!le~~bih1'u:k
IIIlarnilmili k'tlldlTlil

Frin
r,

Yllini

Cl1J.?OT"UL

_ t !l.~aQl· old.u.· lolbl-

m~Z t.bl"1kaJarmu~n

m1lmkUn g'I~

tu
ItIl

k&d.al" m
ri

te:h! lice yakl~ll!Ildll'.

Kool'Ciil'1liil!lJf(HI heYd!!:t.i. y-4!flL bi.r kal'lldll, It!ik:iI!r~i n .u:d e l edt' n be olilmfl'l®i1 :'l S,iplerinin, ukich:n

'Plimuk2ulll.rdD. de ide bu hllul!::'

y pUgmuz
.nl8bilUoC'l' m~.1

rnUIlY1(1!:fl

dahIUn-

II:

tll::B.l'i!!thllIlt!le.n

Z!l1'aJI

tenl lmek Imk runla tnu, Urnlt cdo.;lim,
~lJrlU!= ~trn
jf

1i~1I ol.B.ca.- t\ll r'.

fly&-

tmm yl.l.:;de yi..mt

~f1II

IlrUII:,lm IL'IIt

lau .)·~d;c 0; h... n k ,"'I: lBilwci~€!1elin tillWio"bini Iilrna 'k !;IiI..rtile e.!!ki otg,mobil.!cRn:i y.e.ya yenl IddlHalil Dtl;llm~ilii!:ri qlelmlf:'K hl.kkaru ~ lLiz dlil.&alda rdk
,<B]!¥t

Bur&U ml!.bsl:lE~1I. i.p.rl: ~ 6i':1..o)'at itl'..:-rlne al\l!l!ik y1.l;;d~ :UU 1'.:1.~terlm. I-tl. IlmumWl lIuunu dEir bff h!!ir .c'1:IfIt:~nlb'lllr. ~t!_kcr L\fI,ne gcHnce: ];'ilbT IklllllnmIZ

Izmirin Mar! thraca:b
Jzrn if"
4 ( A A. J' ~ 'Q.";l;J,~ tuafmd .$chrill1l2:

,'., kM,I1[\cll Itt!l1!'IIg'lfl kuJl and.rr .l=il!!,ertyet l,,1n l· 1m! ~lIIy.ll 1.S1IJHi,t IlLJ"iI. tI~r m i!Vh~bl)GIIUl a'l!l~L1 kLUtlr· ,!;lLdm s~lIhp(l""-l!rllrt!il !bIt" I" blril,tl temILK h.ln kL!!r' ,e<~,.-e t.c!.lll! 'bl.O etmil~J, b mill d.1'II ~h'. ,\Iw!llnYilTiln l~1!: nIHUOrt ,5~i1I!id!nlHrl I;i nit Hun lit e-d~n iru Ellhnll. llhhtD Mllcl.lil!twdl!:. mfu;· ft\llJ ete )(a rlJl ...uJ.lI: ton'll If1'\, . Ukd ve ee!lll.lf YUl!!Wll'l "1'11. IU·!!1Iln. Son Ul'lle:r~. tophlniloll blltlin mibjl dB 1>11" "-oi1i~I:IU'k 1mlllnrnll!lrlnll t&l!illmklUJI!r raimcn mu,t@l'ck bll' 14 b fIITItll l!dI~mcdiR'1 ,.kMdn'. II I Vill .mU,t ..rck , .. yre,-1"r IIIII)'~ InA b'rlA nY3, \:ugoslll 'l' y yapAA!i.A I d_ lIIulhU ltorull'llbllKc~imU: .;'e p:i!')iU~umEl b;J.,1 1m k l,;ln Konl Tille· IOh-:m!'kl 0-1<1i.iftUm= \"SJIim \'~ n ~ 1~I'yl l<.lI~anrnlJk 'l!(j;t'm~'I', Idlll'e:ll( nlllrdluJ. dogsn ,!:'l~!:ltikll!rln M,~ IlLiLdil ,cclll.d.. t VI!' .ldrllit _ul1n buluIClfl('UlobllKl!_~nl! '1lmin1m,' n"-n To'll!k_l, ~rc~a:l'pll!rl Ily,rtne :y1ll~1llin AlJ'lllIHI tU!>,ndnln l'Ili!n'lll1li llOli'I I;'ok olIgtr o\d:LL~nlll E:1\Io1"rnll~tllr. 1\1m .. nluiJ. '1'1 t olru:&k, 1:11.'1'" blr i;Dk ~ln-CIiJ!, pIIl.nkrl(mll '1lUll:inliCalftir. FIl kat li.rrII1'IIl HOfifty dl!! \st'lklu] d&V!!!lma
!loll

m mb&d1Yl blllHr liYQr: YugtNll.a,"'Y Ci&ttl YUlyet h kkmda ycrum: ISu11i11t1 blnll rn(:nl~r ml!o6Ut bugtll1 AlmlL.Jl Hllrl~jYii :"'I("7.lIIrl Un. klrTll5eludlr, Ii:Ilri~U onlU" .'l.U,,!tm d u]TItrmlyeUe, "e.rBltbl 'f1rndl)"c ~ I· QlI.T' dll~J~lldl~ n Ilo.r-L
Oltlll'

'l'UklJll. (:~lmNirl

fll{-

iIIllrUIm~,

tarul;.on,

1:!ug-lln BerHn res.'
h:akkmdll 1:0].;

ikliil y~ ~elefimilin muhaf Z.s!lilldan bqxlI M~ bir g ye t lup etm~t~il", Hili bl.mbrm her ikiJilili c«: {u:"m VII: ~iddct1e mtk!:l~ai:l deo;;1:i~z, Kom:Lllanm la dost In.lml.j& n:ll:lJ1i1:_ Fak .. r bu dD:!!ti'IJgUH muh fjl.:!1UL udecl: hLj!'m ,el,!_mizdl!:deiiidir,

u-

ml 'II'e

11'11.1':1

resm.l mllb fllltMmI:1l' y~hl\dlB e1t1" "0rmek: hl,h'l\llUndo.

gu:llil. ... 'YI1dl.lO 'tI1r hWdhn LbUYIlUdU'

ds.vr:ulllm_IfL1i'.

YOlO l.If

Hiik~inin
,'e
!Urll-'

13 lmt. L LA,.....' OCl; Bu sabuh !II..t 10 dll l'>!B4;1!' <:
1'1 NIl:Zll'.1

Beyannam"i
K~lUlo""I~.

Metro, elil Ne Diy.? Atina.i (A,A.) - A~m... ;tjan l bi dinror: A.kropoh.!! il::az:elesl hLlJUli mU' Il blri, Yu~o3Ia'l')"a lEi m apoliti Ga'l."llo ile urun bir miihlk.a.L
yi!. pmU!'tlT, Barl"llctropclJt., .mn h'

\'" lI:!t.lru= k('nd.I.~';: hmH&rm1i. Ve.!IIL& II:UI'J~ etmek 11111:t=l!J'cc 1I:Ll', ~I

rt vc

todJ.t

da.YTant.l

B.£aJrtll".

",ilk An-

k Itt

~IL gl:lrtl'l1'l~to!l:m.. BunlB.r, ~~v·- ot hl;; 2:lLnnctmem., Iktrnt Vek1l1, AJplJUud!l.n. dHlIiI'f1\y. , .. bTLk I fl mn.",U]ltmm flyatllivdet o:iIeee.KI'fnIl uynu,,'\c; _ U!1tlll~ nl)~Il' b~r kAr ten ~.(!nl:'a An1'i:!I..n;yll. d~il l1:allnak lUzwr!,unu

YUn1!) lruml!L:;l

falnilmlll5rlt:1'ile

ru.,

M blliZlTlabll1l1n il'iUYBl;llll'rnm:1 iL;U"tdlj.'a.- Ttc..._1'cl dUNm.dw;hr. F"J:rll.tlBrm. on 1m. nl!in ibi., illtZlhllti i;e g:ir.e TTlIlIIt ISP ~m.II'11mdal'l d~ artm~ He tatibJlk'ln 8:l I cab- zlJ'lt'm:da b-nir

Pri nr;ilp·'i n Yug10sl avyasl
(84',1

~)'II: demi,tir: 01- Ben Mlde;::f! ilL, ru-hi)n~ rillt Ill' lL~yRJ. Y-lliphnl. Sufli-icplnnllc'lLktrr. Bu iO:llmlld!t, htlk(J,· !JIfatilt wzif~mi nt i.!;aybrdil::n biT mi It'l hi", bll mdi'n bfYlYln amesl h lun c: ~ v,, kl~-ml!ll Lfotd~ et]TIe%. Biz, i Ie bO;:"'_ bl!Yllllnll.lTl~ ];1.1 !!k'o'am 'Ill: yDhLlt t"t Iyll! ),0lT11.. etml~lndit'. ILItled[!n !lQ.M.'1 Nun:l

N

:ill!'

dm:h:r·

deltb",b,"I!Got!T@k

II

11(:

I)'coII

hl~

hI'!' '1alddillm!

I 181:1110) -

II;!! nl!fl'l!dHDCl!ktir. liAm Bir
M·A,) li1t[um A\'~lEl e.JIJ1.

:tri!:7_cik:et'le:re 5, '06" m_rtim::lo n,416.727

I is lira llY~ loI.:ttlr• Yll'8 kil!;l muh-

.. l ,,1MI

akdL'lttlkltri

t~lif mal' ilua,. odHmittir,
1940 lI(:'n'et"min O/,Ynil aYI~HII1

b!!dd!

tlr.

Iz~

Van,
'1;.':li0ii, 'I. (J\_A.) MUIIlumm

Kurtuiu'lUDU Candan Kut ~ adl
= V8a b!ltkt ku.r- r,.no b 1'l VI) tettlJUr.UII ;rdn II!!! y.ilClMIlmUnlli !jar,am uk attJ.k1~i 'bit' ,(l!Pj;ll rNiI'IJ III

mnr lirnan.tnda. ,1I'aF'ihllJ\ itha[iH 4.J5),,992 lira. klyme.ti,nde 26 mil~I"o(n :2 1"".1l4 3 ,k ito idi.

bt1ukpoktmdan am d.crCC mem- N l::y!C', ge.or,;eLttn. bll d I::IIlllIHn bi r ~t hlldl'1'll(Or: nun oh,n Bullr U'1111"[ill Almllnlilrm kl:'limenni Yrllz~bi..lecelt kudt'lI:;u,e mezunliZ-: h ~flklnt rnl_nllz;!Iur. Srrp .- Bulga r' dciijliJn, y.lllunhtl hI1JdJli IdJ V~ BIi.I\.Illnl"rm :'I'.u.lffll1,'iilml!;9o~rll\ ~o.k 'bh:mct ~tml~ tI. lk t fI'I Nnllc.].; Nt nrruulldakl m{J n a)\l!c~ll!.lIYlIl"t r .. holll·t bol'fa Un a¥a n t:{U;_<! d Y.,'lIDa.1) hI:' l~d i,

her 'etC'n die1:"!l1C!1' 'I'!IIrdi. SIIl,b,;;t YY80s1a~l!.d.a BI'I£'[",u,t, Il OrdUlU~ rkll.dlR wnil.lgu. Ilo.kliot!.,.

Ie bit lrhli~1I!I ka~ l1'Id buhmLly.orduk. lBu lehhkc),ior1.!lftcl: Pun:!! Pa"l'a f' rimi a~t'k.l:a bl:Yiil.ll
ederifk Yu.gMIIlY mi L!I!;tini dtlilkq biT ~tll(lllll !!!"li-r Uk! i'}' eocd:: oian biT !luI:' eti tl! vip yo: Llllu:li~ cdl:mi-

!"te bu

BioIZI

~I'I~~

_gll%('tcl~l

LI"" ~":t1t'ibl
hI:-

YI:t:.C'gLmi

oylrdim"
tltln L'!. "t

rEld:.'oltifl

tlll~l1<trnd.an "I!~t'f'dlh: n

H,ava Kurumuna. Teberrliler'
Hl:v . lwnunu }'IlP imakta. nll1l11 lcbenu_IIIT !::I~ .. bncl ,verilil!ol\ Jl'LilIi" 1 u~ l'CI'm.:I!I.ti:I pra Buru: YI!!"'~ITinde .em
MWllafa F~'2i ~)' XUTUmIII

AnkaTll.

4 (A.A.)

-

Turk

I

100 1ifll. Mi..i-;tak Er30l" , H&I4!'1 T. T. K, NUN U..Ml mr. l\'tel:"uimG w,. \lIfj . .n1Lb llitlililori Til."'.8LII U!!I. FELhrltttln 01"111 SiIleyml!.ft KlOl::all~, FlJtl~ NaLb.ur· TOP LA NTIS I lU"~ll'ld.a ~i]r;f! glren. !iU.... Ll~ mWrll!= 1 75, Jli..nkIJl"a., oj .... l. A.) 'fLLl"k Ta"rUt yi.b:er 1i'r~. m:l_i.il V'l'Oilu z ~ IHlmll.L.anr g<'1t~ subaym me~rAlb.mc ~ C;o-llIkoil'U 5,0. Ahm t'l K~T\lmUmlTI fcL'ltlp oW ~I n)rlJk ilm! dlUl kl din:;!l:c lBt::i'kIAl J1UII'.'I ~II.-Bc!yC'~ Mernnct File:; Kutk t, 0.!i nl an cuI J"ke:n ba,)'raoK ,.elmtesllo b~lanm. ..,-. t.ophlllhl .. rdll.l'I Il~elblJi 'man T Imm 30 vo disCI" mol:'t.G!l gllii.U 1111111.'1. 1~ te DiJ - T!lrih. tlr. dat1a1l' ,Iia )'l::kUnl.! 590 lirDy! bu~ \'~ CQtrll1'.YJJ. rWC1\l~lnda yapil Bu 'heyb~UI m!lll2:SJ'1I. Jo.&r md Ian teh~ rd bul I'ImU l.!lld II NUl!Ir'lIt HI· IKliraoa:l::ii~)'dc A!1wmet Aiy i,2S0~ l)Iltllf'( hllLk, en l~teD i:.l!f&&hUI'II.U c:"l tfr. SII t.oplll.lllu;V rlml;l!'!'lln Il1r md tar[9fn)'tlIend1lerrn bd C'I1nl'u1 YlI.'jrL'tLJ.nlll1l'oII I:rr '11:1 Yuu' Deicl. 150, Hu,gn 0:r:!!!1':. Eug.clIiY 'I:~IL !:"I'. O-'Inllln .. II, m min.nllt hllll'!'Iinl LllBrle eylo- ..I 1I1Lkkmuil mlillYil.-zai no mfl'lllrulu H~i rum:, ~=i:, Ank..j);liI, j\'ltmel 'li'iilt'l;;;:"ktlr. lI1i'lt.r 'II' .A.tBUlrklln. .hIllITItk'!IU! 'La.. blr KOl'lf"rIIl'I!I Um;1J Klnku. fbrlllYim K.n.tl'i:lI}', TOfllDntry~ 1.I.hDui.llh!.i" :UVGt zl.l \' MJ III §!'re l;:.t.1"1jl da IIlmnlJ'n.U

r

".q-

'>~th~Ili;1a:rm.l t.ey!t

1!':.t1C'Q'i.~IeJ'air. Tii
-----

l'liC~1lI

,gdillbiltrl;::;r,.

~fr
--

He,.. Gun ---==:-=-=-

.

.

AWI.i~ldi. Mi~i~ QlllZll'!' "lie digcTr bJm MI1e.f ta 264 lin, hk yl1t'~ d imd1!. bUNnifilU 1 !'d,q.
Z halll!:H;~l..d Kamin rkoyiindl!'n HaaaH OZlIIydm, Gcyvrd'e
tUoc;II.'i

I~

_On Sa,t'F
MII:tc\'1llID ' .flii

ml!!lItiEot'u4ll

I!!!!!!!l!!!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~_iiiiiiiiiiii"~
TtJdcrol[l mlUum tlthlill _

ve

Bur!!l!!nm

GU1'IIU

dcfi 'fi'IY li:rek bir gO!!!,=- !;len;nu cl'b ;;on II! 1:I~i!l ~ar~r:lIr. T,ul~ Mu'hfl¥u T~'Uku1'1 QI:u'Z. yrl (WIi'i!1 D~~ LdIm. .$u'n.tl! da ~min !:lIl,d;ililgf~ ki bhDir. MiI]IItiIi'i. ArftlI'11'1iJ'1 DI!'~'nr G "iilIniiII1 DI;pl1l')I!I~ va D.F~II bllfdu. 9,jJn(h.b·!'I inl Elmeb~, 1l!1An'k;i!.I'!I. "' (T ,:-W1!)I1'I!1 ) - I=il:ii_ hil'kilfme-l Rill l;«'ulrl'Wl. Noell" '~1'i'~ dl ~iIlk Mr KJrmp :r -JilhglJIl'" 0.~ l1\-.utin, I<!!l\m. y~ kOYil.T \k pi)' - '~rt;1I:l1 ~lil@ ~ltbul 1:tm.C'1T1: t,e,me mlIrIl i.tJllrna Iwr ,o!J:ti'Ll homlli .. ~~ or.t ID D.l:I;~1 l!!1'J!lI'J- IIR)'I. YIi}S1.1!p miJdahl'lli~i mri&bl!lhbir dllij::unru "oJi~ ohrrutL; i.l-Z;!l'1;' llrlrd!l{. BldlllEir '!Ie Am vul mil· ~ilin, l'dl in e oid.'IIIgili Dl"'l n tile! c- Rumrn, Ak. p, Illu ~:cJLtrnt.m dnhl!!dcn Ii'llr~ 10,:1[11 dlll:ll!ir (lolu-:tr\·,. l~tli!!rill\l'l1 bi~ Uk klSm1 d", bir 131111cell!!rx:lio!:'Jlooireniimi.t Ve !bill ml.k(.Ilmcllk blr drUII; bill CII z~rtI k~mu :killdrmm!.k vo,. lIiII. 1a tiitiin mn'b,ll.Y.IIa'IJu. L 4al •• lI k n. 1QJ1J!!o II prel'! 'pini benim,-. lIern'k In.. .nd bizi.ntlC' belr'l1~ilen di:P1Il milyol'i 11,.11.,Koordl.' !.lOll., .. ";lP:nt.f' ,~ J"tth~l' B1141rdl~ bcrd~r. 5 milyon lJ.liJfi .. l? I,jl" tllZ')'lJ;[· :iI're~1 11110 LIaYlliUll1JU. J:;:~lltll;;lpl iJ1illirtL~u.. CUL~lim h~eti brllrile Ahmet EmilllJ YALM.AN ~fr~ya ibMui ed,~ri.t!lr.

C,i:Ub :"IL kuJ:'1iIm.{I. yi,!:O:<!l'
'b-aill

b,lrrI !.';olm I'Il!Lhiyoftime kciyiiMIm Tl!vfli.; lira VI! rm' lemir.

S

.."e [c;QmR- UlItlltedir. K 0'0l. T Illi,l Pa~TlIl1i YI!C.. n 1I'~1~I, mllll~n'oel ... !It'bd:LCT! z,,·h 1"~ ,m 0:11, I1IlU.'t !;.ll.lg'uf· katillcri:ni II_Uml~ICT, S.,1:cbuilim 11'1110 lIl'1ti~1'iTI1!I 1Il1l. 11del ..r l'illldnndl.l M~~k, b~yann.. ntl' ipl "1!~I'''Lt.lIrIIIi' z4hirol!JIi 1'I~'fl'1lJl_nlll bh- vlI.:z:ly"l 111· Pr c: 11!1 S". it H lim P!l.tlIon.m, b ~ill.,.. 1111"11 n I.fi]a!'p]<!'I'D rn~1: n l'~ IT! ell\ lof'n 1Qru"1l 1!4!'.lg-ru.t mah!1U!l'rlrtd" 1:1 Il."lr t IZd" tnrri b'lf InllJ.A mill htl- l.uk ~ r h\lTlJJ" ~rU,lm",lUt. &ll1t..1" b~lll', AIIIli\tdlll' 1\:1n. ~o'II-Y IMr ri.ni hill: IJ ilc Bu be-'l1rn[l},1!.1lI ~lIir, vel'e-mIi Prin,,-p'i "Iak :wKIlln~Dfl1ll dI~ I!:lim !IUrdll til '1'0 h"'l';'1Il"'~ tOTlI.l t yl nnBnI'" AbniU'1 prer' g ni:l rn 111'" olmllaiJ. G'en~ktlr, n!1Ir:'1:'l D'ilmn hli;bl'r h' l!l~ \",1m bul· [Iii" ~'n yelli bll' cI rb m,j,r rik n,1 n " tiindc oktihenl~r; l~l!lkk1 tl1l1~av .. tye Krolll AI.ebtMidr'j MIJ!j~il- mad mM ,lib t MliKLm., e' ft(tllum, mektoedlr. 'Yeni M UF 'Ka'billlfllli ynl gliZOteluln VI! !l.ynl 1"111)'0 m rBa:,>'~11 ::5111'10\'101; bugiln Df"yllin Y Il so a 1il.!'11\ da !ndi.ir~,tiiJ ~r· mill I otIULllly!:>i..IC'r 11Ill,klJ\. Bu,dI!1oIl;:'~c .:I (AA.), BarliJ~i!a1' tt her liIud_ bul b~l~ knlel'lnLn nll'tt4 Dll\urtm~ bellli!!nllnH.-k~ r. \'u. don)" Icllbrn~i Nlli'b H{lrlfy ,bDiLlI" dikll:fi I!!,t.lflt, ,m1'l!l1l'~1Z a:,;J!.Z~ rical r!1ldl'Ii~~" lI"rlll b<LZl IifHd[l!lLcr K~ Teaiibllld'i d~ 1I'='1!J1ln. ~tliktel'l !lonm b!.l.gihn "il,uta&il~ tam b~ :!(II YLllI'Ol!!Ila \I- Imbu'ldllS't1l111 dlllir 011111 1i'J,!'~~'IIJ Ill\'" :E'I>I!lgTlLt. I (A.A.I Bclgra.t~ IjIlddl!'t:i1:l dev6I1'fL (!'lml'lII~ll'. ijil,l:;ym '11k topr,lIlI1ftl.l11 ,Y,llpm:,.t Lr. i'''-}'! ~lIiilo dU" akJIIIlm ":II. t :ll,l.':l tl! ~ll!ka-~k ~1I11l!lt.:Ll.a'l'. HA.lio!l'kll.toi!' k.iLt I)";:n uygun. IOIIIl ddt, f'akat kesilmlfIJr. Rr'lL'hyo lfio;;; IIId======"""'=====""" Ce.inclCi Y1940r1 ''-'Yito fIllllI'IMm I!Jl::a lUI AT!.I'I nll- !N1'~Ue' bell o11m Vol: acr":rlll'liklU",orl:f:n!l. ti!'llrI.U~dt:f'1 yapml.l" h!lIJo:I 1!lP!il.& her 'Mellt h~ 1t, hliJo'ilRoet itlnc.irlrrini. klnp lliyuk- bu .I'IDxllt. !lliI'dpl_lnCo l'i1 10m obTi 11- dlL'Yl't etJdl ~Ij". lin ral;rnC"n fW.!JI'oi!dlltm bLi IJ 1::1",1'1 '[lIn~h!ole! 1M KIrIlIru.n 5.a MajC'!lte Jitol'Jll.n!yMlilki Yq;o.JIa;\I't1 indo PeCItI,'rn ~11\I!,hnda. toplOllll1ia- llill. n~jl bIll' ~IIYI7 tLlldp tllkl.:rl, BIhl«e,. ,1 \A..A.~ - Sl ,ant DjVlr Prilll ip' e l~ bh mmtldu~1:, II imdfk'l hRld!! tlayi~ f'IlllfIITIl)'OJ'!IR d 11 IU'ldan; b'llnlllr 1I111;11t:mda: l..-nl'll3t1k blr '1'1111'SWc!rqt.:'1U YU!;ilI!Il \'] ~r rl'U, oldtLJiun'll gNrl!rdi. klkat oI'lll111.r: 'Gu glb~ hAbc:r1t'1" nf'lP'o ,sUn_di Prl-.ip·irL VcAI~bu 5!'ibllh !RQm,."yad b~lhm!l.n 'Y'u~Gn.,.1 [ndilfi) x: Hoi! ba mUilI'bet:!i lunlcrlil!: lI.IIi- IlilUlar"rn rulilte." IIlC';,3l'!i1 "'I::. ,~d bi. \ulK'l,uJdlJ..l'l m~l~k!l!tlll ('~!ln umlll· ~IU'll' t~II11!!lIn.1 !!leT-hill! Rl.Lmj!1I topml"i'CI!Iil'li y&II1I'l' ytdIa &-tl ... k:"t'1'I1 kt~n MkllU'mt tarkedndt Yu.e.'"IO!lll\'l'El:,'& Illm b if .ureU(! kU!'!1lruL,ll'Il!~ .8 ILIgli'rI r~ h:lkd' meleji Irlhi Y!llg~III."'blll\lu bir m!!lnfe.l)I,t t~fI'l~n ~oMtl:I!:'r, T:li:I"m~f~ d."oC<t. ~tJm til', yangm 1:100;;, Y1 II.I!I'm "hr, F'l!lk t tI"'TlU" ;@.kl~TUl.d1!l u_~u.yor_ Bl::rI hU .lara T~I in 'Ed iti},!)!' ,AInm1'i Wi hll.t),UI KQ1I,IOh:!41[~ ~ l'LQ~j hllPr.rJiIIoI'II ~ .. rma- iJti biJ(II"ti rruhUl, 1"U'hum-"11\ ~lll._nu h,~o:: IIJ! i .m I oraJNm" Yt:lll'C"l~ Zara, " ULA.l - stof'lanl~ milll~ ki he~';mi2: (b LricI n e )11::T~iiI'leTi. el'l ~~lcrl\t. l (J'L''') Aim II. 1'111",11 llIulU ,J!'brl. 'L.IiII1)'4: I1'l.mly~ i'll. yeni fc l.:Jtet~fTdr::11J Iinotliik cl I a, \1)1'111, t,al'l1-.i!'le VI!! kendi::!11'll1:l !II lcL<l[lnl YLlpmll'ltlt. Ai'ttk lurms.a11!L'rn 'EMET(uh tt" I<ttm,:,d ,,' b l,n.m~kr. 'tocuk. hll..st... rntlYIIII' \L ~le 'IIl::rMek ye Y(,rLi kotU ihlimlll~tmI", \'Ultl'el: hLl" mlB'l!!kk!!p gOOO k1p11tlk ..-.-e' \'ully! :dYllrrot len mil' tcrek b.ir ~("H'!'llll~ kdrlll- mn'ut ve ml.iiL!!Ifhr 'Clhn~k hl!i!c- ~ dmJlln:lnn • gll~, 11011' ~p A.nkgn". hilrelut Il'tm U'l'_ dutlBrI dilhkllnde g... tl{ ~m lunak uRi.ile Iwnull!b;]iriz, Ya- kld\r, BUndun ...,klL lkl !bIn kIt! dah dllri 1'I!kse!oAII'I)Bll tebfta.ln: mil If '1',1 nil. daml:;l1Ul tidd. tin.: birt:r b~-

I!oI'ra'OOr ,1JLUrtlUgti m~Ju

Sild re-l.lqfL'

B,alkan~ar

M,onreosu

nw.

rer tM'l

,"'I!: UUl

yn

mu~

ayn 'nl.lu'Uz ],;il~m<l;'icdd"r8I1mJO:l, !limd~-

'WlUSAVVA
_l:ImdliUIl

ak1utn

>Io''h:rlto!'rkl1tml,IMdlr.

(GIi..'t1 1 Int'l[ll~

/911

balyanl..-m
-I (A._)

iloerlan.ck'tl! olon 9t\1grnl-, InJilillz. ku,vvdlui Amnarad!aTl gittAlyllTI an) kc:tH Ikedl El.l'it.::; ~II r"nm IfiO Yllr;~l 1.1'\' ,lUlori'ie.tror cel'lubundi!jj buiulUIJI Abaln I'qtn d'ig:riric <lcmll l lni!l ..tmiJ Yc vak- faLm1~ll'.
·r tlll'll'llo!m.d""fiI ~lIir alia burayil '''llrilen !50 JI1I1:1.. lizi! Inu 1'lTI1,I.Hcln. A'tTJIUlrilli mm. tllka~]nd ,u:ndiye k.ed rr 30DO I ~'r ty,y;d.mJ.llar. Doiierli!fi bi'ii t1blllyanl rDFtl.rI
ill

m

k

,C,aYH'; Rlmte'!":

'I.erllC!J'l kUllUl'3liZ l Itt I h.rf'li:~lMl dolllYl l1!umlmJ h·:jIl'lI'kUtI .... l 1'1 I bHdlr. r

rrlllJttr,

lil~

)'11'1'1"1

101ii'[.._nm ikta IUftdilr.

!:iir huatL

~'nnl r t,J,bllfa edl1lrJ! 1\ h;:11 kin \ .. m.u.n ., ,.1 ~erdI111~ln Bulbn Y3tl'_ l dHr-L t 'lIrllm -'!II lrnklf.llln.l l'i11.:1 I1mlt Cdl- l'I!'Srni Tl'!lIh!l.rnhrm ~t",r;:lJ n Y' lilliI', Bu IIJmIUC'I" YLlS"I'TSII:I'II'YlIl'lfI'I 'l"1l nul!t lI:n'e);-,,":j tor' doli!V1 her tod 11 tc"ll(,"v I\tl;o1'lt11 N"d'-i'_'i'IIIl~nr F.lt'l'llll ,.Iq ,Ir"lin B...,..lIm' ~h'l,,"k"

"111:1.&1 ~Uilll'IlJ', .Alman Belgrllt, I (,\.,;\.D - Sl"m'''~n '\-1 IhU1MII1fn bl!_I(' ,.otl!ly'll. n('l!;mld<l'll'i,< ~&YT t]~1" IYLC- ""6JII Jljma.!lllUL Ibl'ld l.rl1ml'lt!'I-: Slim, nft\~'1!I1II bM;lll(l"n!lA1ltO!!1U Tu~ 'lio'ltlni!lIl, bl"i'l nbllhloyln. AntUlnJ, ,j';'d'all: tlnd!! md",,,...,1 Illdu· d!jfl"r'1 Ij.!IordL'n BOnTE!. ol.Jn!tk 'liIz~rt':. '-n!l'1 Zlrill.H' r'I;I~'e NIl'l:fl'I N[n,.II_;'i Ik'llIreJ'1I :zL- a-u. II Id IlIllllll H_:m tlil .... blLllulI bal~·nrr.t "tm~,fdt", 'II!I~I~ttak' HIlLYIllL '1'I!1. "tmI'i! VI: Split'!!

*

E:

VATANI

---------~~---

.......---•

........ ---~
-• •

......... --. •..·1 .~:....

S .. 4l .. 941
1 ~.... -~ -•••.

AJliyetle:

Canavar
0"
Dlr yerlndNI

ml?

9tiyllb

MU A.LLA
Z,{l

Yo

lU'ud

LUI

B~~:agllBir Kere, DoymaYlnc.a On Kere Daha Salplaml~
runtlJ. ago Iild 11 dQ8Ti.i1 ~l'd.i.I. SlJ~ihl lI.Iuld 1:"'11&. Ium. Ail nil' ean II.var adam. Boyu. srna DlUFduSU ®IIImllIJ. b ml yin besu d v.rtl Ln. lOa' [Ie btr de Ii U n Iln ~dl" HI! l'5. B' 1mI Yj)n bit' f!l.Ii I· 'lAklidl yaplyor. In~ IIilli.n emu Jpt dl n l!ndt'.B i I'll I!Iku ttu, II II
-

m,n.lK.
~eJ:IIlIomJro ~

.

~TJ :ltlNrC:rI

:II NililUI.

U.I!IIi:.:W J1,

LI,le Devri
nus
J

Bat:, Di,I' .'ezl81 Bri"1
Me:vraJ:ji,
lubllldli
."1.'

D

!lnD.N'm

ya.:z;lfl

bo.-rLr.lt'1dlltl 1Inll':tUIm blr ,.u.bc!!~ HI kJ!!iLllL lIlr IfiHlIro lie 20 1~11Ik bUyUk bale, bliy!lik orlte: • n·a IllI rll<ul (Ill k tum
W!

Lnkbk"

''teBDll.fin

IDa A,tn~!!nDUJ rhrlllal Kae:T
tSlYYlNl~
~------

Ro-.at-

dl!'Rurl r

HE.R
--

I'Ondr 3 kq.1I u.llilbi Ir, TA:KLI~NDEN vERDE PULUJ KUl'UL.AIU ~SRARlA
• '.

SAKININIZ

Irk, II gilr1lr1hn, nlll blru
.\']J lI.:"lli:Jarn

BI:'II!.l IC zlIman

-

Kalk bakahrn,

1I1![1

I ndr

bLr

h.:llilfl(lf. bl!,;;aklo. kll~ ..rlun. hi';; j'p 'VenLc , IIf'!l1l IItlllmIYII)'lm" ,\'IU!!!.!IiCl tIP ifllJ'ill Ln. yndl! !:II:! ~Jr DDrlu boiIl.I 1lllI11II1 Sl b I I! ~'liIdIm~ II)n lIo!11lit11 Y!l.t~fDrm\l4;l. n~ d l)'rg oun ':' I:Iolr)"I!rlnd':!n blt;lLk.lji vurnn bu adJl· SeE y.ol-! '". K IHIl a~'11 kJlll'1 ll7.~rlrnllll 'IT'll gol'~t1e uaail Illl Ll.nll!J.'llyml ? ~!tr"'d u - aU' "I)~'ll'I" .d)l'llIm~.k l:ttl!Bu. 1madlll IH.J.l1lnm )·i.lJ11n!!.1 duran d L. r.lmLdllJ1oil. ktI.,;lk·Ok blr
](12;;

IIIIIWIl

~ ~uk a

I:mut

rrl['l!Jlll!lt
flULliy,eti
-

Kw:umWlun
~ah.r im LZ

I

DORTDn

__

.I~

k. "I .. " £"c1, clb~Ut bu )' z..\ e tt g-JIII bll,¢ ,I<. iii yo,-,.:!u, Aline Ii 'iln ytlzliftd~ rlilfnlllDWJ lid 10' ~ ~1 ,,11nlll ~ t~UI! !lllo!r4!k o.n~BLmI)'
d~\'11

ItJfll

I,ttl. turn ~
ru'

Se)1d , o.rd!! i -

lnlll
[lnll.

ImBS].

kw:

I 0.1'".

\

Inl:

mtlnlo DJIk.lll

Allllt;!
,L'l'CI'k.

!\l ",nl u:ui!l1 Ah' J. .Ci-Ilmi Kun.:m. mrmle m
J.j;lDll

I;g~1.I.k

( HtmUai )
E.elri!l-em~

Aske.rlik I,leri
D'ogumJular
DeJ,,<)
1l"!:Ok htJ'hlln!:,~ b~r lI('bepLII

kuruml.l ba':X.on" m.tiduriLmiiz. Ih::od.
.~, fallr
Yi£!

325

e 32'6

,Olldlya

C; .j, P R U r
l' -0
J!,1aILI.1" I"llilJho

'11'11 ZllI'IrmYliilLltollu....

1 Bi!y0Jt'g

I" '1

I

-

DemiryoUan
runU
I,?c gJl!"m.clt ~Uy nlc:rtn

Mu.Ilamm~n ~II ~n(l.ool)) 111'111. CIM lld hl~ bll.Jur 1e'i'U '1;1(11 beljI kll1em 1).kD' uatn.UVILil 'Ou.tJ.u.ju 2: h&.zlra.D lUll. p.uanul '&IIt lli,JO cia. k apah u.rl UllUIU LI~Ankara. Ida., liflna:wwa. a.1.I::iJ. aJ,m;u:,a.](bJr. By ;"110 1Il'ahk muvukk

IMli

j

WillY viietud,e dl v..'rml!m" ijl'iW~, 8glli:J~yl~1 Sl!~" 1('1" dl!lJllHII, IIt~lttLrlln a '2:11.31111 lr:Ui Ill· 1L.nd.!: b~ ClilNma Iilcriribru:l,;lrciLr. AD. N,y.rIml ~~. hnLPI uc 4'oLmn.n dellhClI' j{II.UI .iH(!l1. 1M !bulu I:'!!un. vc:: ircli:r Ll!min I:'tm,r:1t l'.iIlhkllm, topl ..nan :nwl'ukl (llId' a .. BIlIt:mnk Illel blr . ~1!t.nJ, r>\'liWlmm ,Wunu. bdr:· i!!; 11'1. l!.m'I'l,mlll! lIlT E II ~I!t t~ moe,· S'IUI. l~m 'i onu Yl"kL~u,. Rh ... Ah. ell I'8!rH'lflllJl dll!rl 1:!ll.lh ,~U,

b!lrIlU~Un klZ l!!It... onu IsllyQnLlL J:llllfill gcld!'

yo.

pe lndl!T1 bo.!n'dl;
J\.h . VI!lIbm ot'Uln. Blr

Itim:!e:!ll:z:)' nlt~ fin Z i drere· lIOn:lre miifi:t il,mck i-;in 1!{I),l'rel
aarf~dtdtdi.r, COmlyrl Pl-e(lIl::'I!~

• ::'ut.m.irnll.'n : G~"I!k. IIrIIk~..Hk Jr' P 1" ,.~ S'!!'u.kerlli;[

I', 1"11.

':1
nlR

MBJIllWId .pari:Jnmn Tel: 41I~, III••• .:

nunun)"l.lI
k.amJayon Wmokto.dJ:r.

6i:t1tl v_lkalan VB 'eI!! kHf1ertrd .",.1 gU:o rwlltlnll v.armellOrl ~LIllIhr.
~OO

t: ~ ,t
'II'

11111 lui.1(,30 kadar

'artrilUftcl-or
EVIADI ., ARrYOH' !!l 1fIU.fmdll!fUl!l. Ort..l. m'l:.~" lILII- ----IILlm _nlIlr, :&:V'I,le.k!J Clol!dikll ~IlV'l.l" luktn bulUndlllffi, A.!IkI!1'UI!I~ M.l!m !tiJl' J1lf~~ rn )l'OktIlT" ~11l r!JIYI k ml!C~Llrty!ltlndeylM. ~dTrIJ VOYIl hu....u .. d 1I11'1!!1~'f!d• ~Il..ro Ifll! rlnde veYli t.a.ldbl

Jrurufll.

AlUIIDrI'Ii

'110 ~rpa.tll.

,(2650) .................... ~-------------------

latl:'

YlI.pmll.llm. Lnll m maKa dll" lIU '11'" :!I2i!l d(llJ31.lml U LIU' Illikuo lI(.'1vkl!d.J lalll~ldl!.r,fllr. 2~ubCld'LI t.ol'hrnmll

1Ib'!],

II NI·

klTtlBydl La

dol
Ir

''UJ.''

.M1UIo

"taydr,

m,.lUt·
j{0.~1IUII-

~IJsmm:tu S!'yiI!U.lnm 1"1 I bu :;crer d i~rnl~" bu'l'ludl;

~ om

C]oJ1

~

~..rmden "unnu

.

iL'

~ I'k DemiiryoU ..n Da;""".IIJI.a Diin ID~vam Edildil
D \'l~t D!:'lniJ"YOllwn II Un all rum ~Ml~ Demir

b""t omak.l
~irgl:lIlc ml

cI~l".

Iz:m~,

k!JJ'Wl'ljLl.nl!.

~ l'IIP 1)'IlU C:(:,4& ~r-u.l'lIof:\ ben kOC"lml k }'b.etUlrt~n :l;<lnr Dr:II ~ W IJolduktlUl 54'r\r ." KLt~L.tJ.t. G.. &IlI1 Ue ~'eIl,Ce:!ll 1IJ"Ilk ~
1'1

~.t!ci,)oetmi. II Illndon h 0';"" tmrn lu;k .. '011 r-·r!.mcklc4lr. C~'yet,

~oc.wk au 01 nill. Illr 'lie bi!· d ~Iar tr:Jokil

aan lll'tl Sail I'll n Ud ilr-, J - ill NIJ!a.n Btl !!If! III!''I'kcd..Llgc!el,( DI.I. (",. t.& lilt,1 a It'rlnJ oJrnak [gl!lmc.luL I \' I'll lIZ I' tmo:hr.

IZI
15.0
1

",~ttt"d~
nn;u

Ibl· ~lUIler-ln IlbcYI'J hi1\'!

mu mol.,
blr

U,1 glbl

.CmLiln
HII.f.I.III

ilk dk~ l

v~ ., Nllmn

gtlnl Bun~

rl

kIl'Un4-n ~'lI.rlm, mlt1o~ IJrn)'a )'ILkm daki yowl 1:0 lar& _cu.k ~~. 1I:!!l" taz:tul;nu~ 1IIUrcll '1lrk t l:!umu1"mr=k Y'~mle"te oldugu. libi. 01111111q"! 110 §lIrl.r. DemlT}'ollll.l'l Q'I\ In ,- [In k.il.liP. cl~fler vc ~I'J ihli· T~!:IlJ'I!t. ml!.b· ..... "'e"~n.Dl dll. i.~in etrlllat'<!dir. dq-l, '!I1}'er, bl!" cona., bit" ul!l: L· .kJ d.i,\,ya.. 4Jll.Ifi,lk1~' ':II. r· .1- 'ILIl. "m' -I; KIJo1a.!'ilk L, ~LUy" \:ll.hlll!},onhL BLr k Il'mCllindr[l, dlW.:J.m ~l:Id_l.') ']I rIl~lIn ""OCI.UI. Iii )"r... • ~ .. , If'.n]~ )'~: .Sl.Uld<J.n ~'''''iclkl c~ls~t' 'TlIW ""em~. nund II 30 I] YII ...'u.,yII I: b i:K V<r: 11Rtp b\JI11ru beDim yJJ.Zloru:h:D Ill}n!!rn ~D1 ~ldUnD !.lIce , lM:mtnahn
mlktanll.l

kl'ndl 'I'azi)'I!U('1'1 h.:ln bll' rJt!y .l)rmlLl< I.lJ)Io(:I'LIer (1' bu!1lnl~rd. !1ub~ya rill· ml:llJ;l.h"h:·t" • .. Tcplnnrno. dc:!l nc!!
II:C:.U;

b'IlhrnELlllar V tn.n G'l.%l!l.eolne B. Y. rUmUZlilo DlU.mr;:aat I!t.!!in. lu.

ta t!I.LrKl

I

"YOrwn.

ro

mUn.&llllfi
l.'l!'l'TII.

UMUMi-MEKKEZiNDEN:

ay C'emiye
DBT (:O-'AB

A;;lk Eksiltme Suretile
Yllptr:rlla£1Lld.:I7'. th!LI.1!I 8.4.911 In:rUUIlI!: mQ!t"dil _LI gIlnil B&I!.'I; l~,:HI da KmII.Y dllpt:dU dtrl!kUtr-lllt11lndl!! ynpilacaJrbr. N[mnm~ 1111 ~l gonn:e'lr. lst!yCltlu Yenl PifEta.nl! ,e!."..a.rmo Kcna1 dllJ:»!tl d In1rt&tllflln!!l mlli"ac.u.tll!.l'l WUl ollmlilr.

~u

g!'lmlyenl~ rdllF.
rt

IIDaTUil

r in 11M! ~rll:K Ie rltl n1.ll'lun 80 IlC I mJldg6rocl'l"1 J.2li1S.

IDaHORON'"
JDnuHJm.1l N"JJIIU:t. &bla
6!l1lnd~ mnayl!Dmanl!4lli.r:tie 1'1 r giln ~t.oJlIIl'T kabUl ~~r Ttl. 21.Ul

oWu. dl!ldL
!C~,kl sa)"cll de4L

c:ar~t Od.

"'1.

atabey-Lml

~ U.. vl!!.t~naeve'l'lilcle!j1!!. n ~zm,'~ CDYU.kul lIerm!lJLL Bu iUtll n1kUf h c:uk E"iTllI:!m~ k.urumunul"l fall. nkLZ nporunu tam m rr.aUfgJ 11;1.11 ,,'clIDi hJodlr \'e b:rrut h 'lkll~.n mnhkeme D NII$IId) gUn.l1n i:aJI edU~e i eyre yardJl'll

"."Uk
tayin

h;:m n· till' l!bIi-

YIlk.k .. bl "crjJ~ektJr,

T erlanD: b;r

Kudl.1dy J!tllrli ~ub rze merulUp fumlu Uy t i! topJ m Urn
VI!

*

~1l1.J !1ml.'·o: 3:::11 'I' J2il
'l'e iii

Q(J-

bu

mI
o SlI'ad dnlyad..
~G ~!!

ric

~Im

=

m"

.

g'IaY'l'I mll:!Um

lb·

1StJ)'or IIG.

t l Um 1.. ln cdp
U S ni!rW1 Bll

'k.

mllihldUnlarl. ObUl'Dl'l k Illill

M!ih5t:m

ollUl.B.c:aklardlr.

lBu r:LogtJmlulo.r 1.;ln !ulll ~aat

~ :,.
~. ta;W.:

C

-vi

II

1IIloII-

tilrllill'lutno
mlMlrde'~ I!vvrt:I, kcra I ... l!:&lillrBk. Slrkeddl!l Rt'!'l-lIrdlyc i;lem LI". YI.· Bl.

KQClieli S.lmIi MUClidr:1eTq.kili.h

b.a.fllld.l.lDl.
_ blJ adu.m. Gki.Ur'm.a,. Canll" JIll ni!dir':' JBir

lyi
~

mn'

(:.ah!lf)l'or 1d

",ad. .1ndQ blr I.I'IIaCIn dUl'M

~
IIIIpla..mq.

r:!llym~

GUI ktre dam

li&L~u.
amn
kf!'ID

lmJjjlnl1ak

Iltem!!l1

!o1Jr;

SllH..arnllhmet l:iakmlfb1". btt bU'!;UK

Silml. ~w::add~ bll' olnld<:: ~l
"lIdtit.
~_L

unIL.

~_.,

jH

'1 ~ I
lqlultlll

D dUl". £rntm, 1IoI:o:rtl gC1:'l!1I ,g8n 'Ii' lI.II.e.ttl] ,ubadll tr IlZIr bulliliTt'l !lInn, V.KoII.di rf'. ,~rn.d11 bWUl'lJlU'll= c1 rh.a.I bU.hln' ~k LYI dlIk.llin y~1n uk rHk IIl.11liC!!!iM mnbt;~n.J0-' CIII !~ tle~
l~: Z'il(il\'i.tl

auetalJ
_ ,IIII' ~ a1Iuu.Ii;

iraaua.- Bank
..... n tI&l'II __ ~ I'Bm ~ 2&.
ftl~I~:'"

1!.m:II.&.7-: 100,000.000 'l'Ikk UIu!i ~
:mL]III01WjJftJ_

I

- StrUm', IIL.mlldll .ID5al1.II, ~ yert de rv .. 111m:'· 1GOr1!ri\ b .vll.'!oil' u.am III ba.!:a.k. Jw:1ar I%.I!r 1:, Lk ol:!leatmt ~ebll.1r m! '!
~ Arkdq " lIeW a(mu, hIP' yI.kaTh1arllll!' blJ!l ~l&n yaw l'Ie.l11m.et e.lIndeki klnJ!lI 1:ta!k.&nl.Bil'm, fa.rlrmda. bllll kclaipf;iIIlEI"

ImIhl!:l!m,.-lnCl 1iII1;11ln'lllL~

Nimh·

I,uu, AdiJ.pa2l1rllJl;jl
[;UIlmm
.J']
Ii..

~~~.d~r.
~
1m

T--'L.:LI·
_IB

..

•. 1m

I"tncI. Sulb ~

m.ahkemilllli Sey,Ill'

d~..Jldea.

SeyOl1In bLr

N kunltu m~ 'I.'e bu Kol..dr 9 b'n._ -. I ttl Fe ~iJ.lugund k Ql r ~~I 1IU,l:lI'.

c..rmt

..II

Il' II~.,

rl. bll Lfll.n II ...~i:.Iye y.nmt ] ~_.m _'.o.r ...Ji~ndl!' mllr _
eo ..
!'

tm :o,'e:nlQl' hakklndiC! !l!Ibrl un ..'"
11
eft

6-'

i,...
S.

lind

I'ilayla'

ntJiml
ill

URi IIInmIp

....

till< f'au!':C~1 FaUll 1nUn lim _

ZIII .. anunun

n

mel

m .......... ~

_..0"'_1 •._.

ce-

..... . "

oLunur.

hElps1n1! .K.InH' verml,t!r.

Sa~'1t, m

k~me emumda Kom.fQ

tllVk.i1 I!dLLml.f!;lr.

Kafll

Aruhvl

SoY&rII KUDD

eellv~ bir n· mft'l'ldanbC'l'i luuuluJm 1118 ~lt'lIn.n Glu.:z bl:'t bin ddo;ar iln4ll~LnIn

lki 8e'll.~'i

l'lLk DuboR1nrli!'n:

rUe ~u
dbLnIl .,gb)'l8.Iilann

killJlm :c:tnlmdill

IWD-

Tfikif ~
Qie" bmll:' ,lmlbllnlli111 mll!mur II!IlaII KaSclDl DemM~n blr mlldd ..tt.ell.·

dd!.i

doku.ntilp .,bql!llil.

r;ll.n

Gii>-Ir;~tm
~ell~

IUIJI Un d
.

b~H!.khiJ

d.lll

II-

~a

U11 .yiJI ru'k!l!rllk. k..mi.lJ\\I· IMel mlloddl!ll'lmC t...vtlkllll iI!.. t~rbly(l h;:llllo J.::l::i, 326 '!:IaR'\ltfl·

*

..
II<

..
Ii

..
1II! lII!

!,'e'

lII.ml!TIl.C'1I

kllU~r...lmu,ru,

''rIm: c!.U;IlrrI!Y~ d a.1dl. La3dp Hh:n blr D I !,I:uJa~lI~

bed kll!'fl!IJ.I Ilmtwl.r11l.f1!ll1l nJ'I~ gol&ri

Yen! S~u
mald& 'k.l!ll Yl!pl)·onnuf.

1imI,.

ambanndan I!ffa!;a! hbrtwlm yaphg-J Llh.
Kaalm

d"ml.

k

t

n!l!'tlcmlndl!l

D~orln:.an 1:&1
lye

Canl!lD bclk.l deUdlf'.

ysJul&oUl.k

I4Ilyc:y.e

ver"Llml,t.llI'.

iki l14ha, linli!Le rc:l....::ritli noh g'UnU But D dEl. ~bL!' bl11~Ili'l1~· . bir hlilr: elil'llu~k toprllbll.l: du. ki:iyliiYI: h:vzi UI!.l.D c kt.t. a - MbkeUen(lrln m!Jll~n gIln!rul).,]!!' bulurun lilT! ... Izmil (H i) - B,u MDIi dl! bet.rt:'mclrl
" .. Iiiyc:tim.a; I;cvrNindc kq, ziraali
lfl.Umrur, !u )'yocn IJinle mazerd!lIz g-eLmly pi 'r nl!lkkmde. kniilln.l: tI\-

Her

III I~tl:l-'a tlEl1' {l"I;:~ IAbLdh·. 2. Toplllnmill !1:lli::rU!! Nl!'1UII 91t

1"- .OOJi'roG-KDrrAant.

C

T

-~

\·l!!611.uerun t.ahl.iUel1ru ~pll. Dl. "R n vlliu orl.&l"mdll Tel. 2;J:3li _ •••• m••• _ •••

1111

-

Yek ffeD4im, Iumll1 rtder-lrJbclH olT;!l". Bunda. !:Ieil I:mI1 yak. Km!.k
5t'-

mt.r

KUUII
'1{!,

!Jen. itEnir Ilmb:vmdlU'l

baam&,

pa.UlIt

- t'l
120

MW:NI.f'lr k pld lie 'batu'dI:

slWlktiL

nt:rnIf

bu l!!l.lIfbm

mlfW:'.
r~len.

-

J.tehmeut.
lmUlIn k.cir:!Kei!!l"1nl

DIbi 1mI. ~!!m!!l

Jilodll.rmll.,

b~!l.~1n.r, Tii:tLi.n W:lJllIIl1, doll lI'Ien: ii1uber.n1%1lI ZUr· BII' 4tir oldll, ~lr keri!, haydlln 'hara.r~tl-!: de\l'AJn ellmeJgte~c.
I'ilI

dlml:mulJ!ll Y N'n.II.lnnd<li:

"WOk ii'Id.U. Mah"ul 30 _ntimd@ri ~ olam blJly nTTfli,tir, lir KlI.nn f..k.ilrn-cm~ tar). ka.lrrmmll tihi• Illl IJ'I [-tn- du. Ya:z akim~ i~in d.e IlllLlrlrlrJlI.·
IS kl

.:1 •••••••

It ~bl1t yll plla~1l
V~III :l:ml'llonD

Ua.h.:t'1 unul'.

*

11 bone Ucreti
Zlru.t rol. _ V'C!

A h""Ub; i!liube'[o'
fTI ElUlI

k Yllb

:sub!!1

dPJ
~~ iltOO

,lIaa pI
I,I!!OO
100

Ee.n ....

110 I.InI.a 'bu1.1.mIl.l:il ..
..

ye iI:I:lIriUI:III 1!IiIIt£I,c!le -II dum ~ Il!:r'url,.e datft:lJ'IIt~,
' ..... ~ I~ ~
iii'

tasanuJ::tl. .~ .. d: lWr'1. Ue ~.

~ M Jnnet !l)'BJdBn lIurlrtda d.unmu;)"i}r 8a1J.anly«d.\Ii. O-nlln eldlW g6l"t1ncl!I alaballk yarddL. lIu k r;eklldJI, Jf~lnnd lkid.e bWe ]fi!-'

buylll.. glder, dedi
l

ra,

l'i1:lLhJImnl!. KIdmLm teYkl1lne ,,"a m lIan rulU'llInll Ikpne;te I"llptdll. I

m c:mn1,l.11<:3.,n. Muhittin IS ha PM'I M!iUlisa HaIkevinde B~ I(Q-~
"II';Ii'ZTyCU'=lI

f!rkr lie ,iI!h.lt ,fotlrnlerlnlr1 )"klarnllyl!!. hor ne S.dlll'pll! mlli"a.c at !.'!tm1:l10 Ni9
n 9n ~Unt'

1•• -

..11_
II

....
....

ml-\l olanlum. ka_ar (~
(ototr

no

"I

."

!SO

re ydnlllC&k

gUl'!

balJ.el'e ;trlyor, yew

"e:rdl.

11l1'I!k B.Cl'b~

llIlilLkllrnaJ&nlla.

karlll'

Ve..di MuL.sl.
meh~u
3.9<4 I (V ~ii bl!l rev1 !JailOlJUnd3. (Bugii.nJk.u d W1&'111. m,iya!!H kiLrlfl8md!.a, Tiitk.iye:nin vazi· ylCoti.) mrl!!1mI'lI ilzerin ~ mlih 1m .... : 1
eUrnlutNL

Za'inta Haberle,i:

Y IIi Ne~riyat:
Is:Am"_TUrk AnslkhDpedisi Muh]IIUmaa~if
BugUa lnW!ar eden n. .Al!lJret ve A(J III g"lbl mUhlm

tan) Bul"Y. l."apor '1\fI Muhiuin Bull. Pa.r'II. 29. ebnelmi

d.ort

t 9 dan 12 y. ~3dlrl Ill, ~!J.f.d n, ,1m ned! If csmi nli!us l!An kAl;Itlll.rUlI:' hlllur. mUrac at

iii ... u!l:llll.4t:: IkmLpt.:n::l'ldQI
I

t.

puaIar bIr ~ ~Ih ~ UnuI~ 4ll¥n1!i"~D.('nI fIIrIImIYrI: ~bJr! takdird~ '" 20 (a&I.:!.ilie lIt' Cle4ll1U. Km'~ ~ d 11 n Im&baa" 1l I!f1'lD.I. u 8.I.it.a.c ~~

II"·

II

2',000

.II.

I,OiiO

U
ill'•

".BOO
...

1ft ~
..

II.

..n.

V ap,ur A~IJlnlca
Yedi Am,ele Denize Dokiildii
D·-

-

.

Fell~rdr:

Ycnikll.p1

illilrele.

time iIIil.~ kiitCli\i hll~ITIa:rkcn ye.. di ......ele glM'linin a,,"lb-na~ i4en~I!: clen~1! ~u.,~rd'U-.

lU}vlIIet ti ko." fl!!rUll~~ buHin Mnnm hll[]u Mltll:' Dulunlllu, I4.kip etfa t&MJlllllumn.U,ftldl'. 11. ~ KUl" n N. \I~ kO'nfil'l'a.Jl~ ywndam zannd Ahlut: Orner RIza dofrul. mi,lrrdu. Z - Din lml"!'riDo, mlXWOar mg· l'nkylld M epleri Tefbt

meL

·y:tIt

!!Iikah eli:. Btl

bi:r

Iconkll'ilIll'!

vermtJ1lE.r·

I
H
pllrlt ..

mllvzullL-

st
~llli'

rUn Fn:.

5,:1:2

132,20

bwb;;re

Orn.n.ml
F'e,=cttL DIII]&1'
Y(!I'I.

:30.79 O,DB~
n,li!] :l,M~ :1',0175 30,627:; L. iii.
• • 1iIIi.

(HllBWi) Traly ... Umll.m1 Mijfl!~liii Mn. lzmLrll, ;]. - Ahlrt iililIDIUI. h.loJclmJdlll._ rif nU.Ji:.~... i.d. F ~ir Erdern Ijc!e.,l"i. Hl!UTlal H lUll. MlIlIll!iJa~ Mc'n~ '1\.1 ~L"llCl:'9n. maht;e!.l; fi'rI!li!IIUIOr [«II. mLz.i:! gcbn~tir. md, All, MI!!h,met; HUHyin, 8a.y. TI'l~ 'Hlru, , bukuk\llId !I.ohulll!de,yh ilk i!ilWILawIOlo bi4k,t LIn bir ki1~ I,!::rn.iden "".:kal'· !l1l1!!: 'Tc:myi:;! mallkcm I nhllerln. yuflC!ull.lI. t!!lf,t~ ~tmll::kted~T. m k . crkren D~~ ilmi geldiii dt:'[I.Al' KImmet B1!1'kI. 5 - P,1:I3)'Om~ul bir _~ten cemi deIlli.ze Bel!!diye fII~~ A~I'!I a'rlhnap bll lanlqtlT, Bu lBHada AIIIIiklo;pcdlSlnlD Ita t.a ve no~ iIJl.1 aHIll'ds.et Edmr Ceudlm.1ch Ic:mi ile' tte IU'aJ!Ilm:l'll ,QWiIlti !Ii' n: HLlIcyLn 'N1LIDIk Orhun, ili - BlrDUn de z i1b ai b ]edjye me· m"!!~e!!r d(: bi.rd<:nbirc:: suy dii· murl<lFl ~rhu-d<l!! ~ p-1i1aLa.l1 tctkik,.. mu,ln.(Hr. Sq birWl: dain IlIldu· ZAYJI: bpULa AAkerlU! ~bEtl1nI'!;rd.e 8 l}Qti'ir ve ot.omobii BfllllLihi.. ifv.nd n aJ'llu:ld'::I yeti§oolfi" tar,a. ni ,muhLelH i!.l~l~rd.an, IJI :kil}LyJ. fmdal1 Jr.1Jrilanlm~'~'.I1'. die" NmYjl cWU6'\lmu Lel!keuyl kllY' YU"l'uycn tr;nnvIlYa. I:I.tl.ani.ak i!I1II~ttIm.. YenlBil1l '9tk.in1 e:ajmLdlln • ~unclllJl. 7 e!IIia~1 ·t:Jcled~ kan,U".n.
VI!

l.aae.vrlfl!;ye

han

mUiefckkirll!fl!

gorvo

ahlre to; Prol'~1"

tsm

~e ..kel!llWy

U HILklu

-"11m

ts.,'I'l::Lcl' KrDIlIJ Imm ,,0 ~l!lI1: 1!l3J Turk. bonlJ :I: llU!I hUk[aZ1 dahll1 l[l3$

19 10

:n

l'1crn.mly II

SO :::0 00

iPl!ulJU

BlUM' IS IINlU51NDA
tt~5AP
A~A~

it

LKRAMNELI

1036 [kru.rnIYCllL Erg' 1IJ:l4!hvlI.8. n;urwn ] B::i2 H ztTle

w:n..

T

),.

\\1 ill!!l"l

61 00 111 150 2"9 50

T. I BARAII
Kti;;w: T.1WI'Yf Hi!a4plAn

I(1:l!l

lo

Bir S,andal Devrildw

1S38 " 10 A.nnr;'i:ohl Demlryolu TuJwllL Dmillryolu MUm _~l Smnet

Iii!! !'Ii'
'10 8.5 :J.8 7.5 III

1'41 IKRAMlvE pLANI
KIl: l/!:tDELER: 4. !julMit. :2 lle.,?'i5, !! tk.Lru::lto:,no YllPIIa.

I,.. ·ah~e ve ~i~ek
mU:
Bah¢mru hIWm. li;iD Miitdu.u.l

lei'lldakiiler Kurtarlldl
KiI&lmp 081 i&d~ac B.¥lith 'E.mio oilu Ai. et Kambuf\ln ida.'i'e",ill'd,*i !HInd l K1>plliB:lc b ilJr, . "iidJuiI.< na:r ~kd,odecek I!) llln bir

IdrltntD IlUkm:(! yoktur. l:lllllt.

HaItkl

Ko-

Akt~rm"
TTI!I.mt.Vi!l}'

Bi'letleri IBreJ~l~dl
l'

laml!! muhaleh:lten vo biJ. dl:: T. Co 1>rcl"k('~ BaMIISJ :;:11riO TCpflene de 5LhhBt ~qW fa.bl'"i- D.smm1.!i &nklW!lL T. 1 ]3.lInl< '.!OI O'~um JlnuhBr.l 10 25 lu ml I~ol:'llillind Ir10rtu bulunABlanE5klb Rl" Clmon to $. '8S

1 ~WS.

WtlLluiltde

i.d_r,c~i ,a nniil bit lkrmi r;l'-ndm itlbaren fc:uH n. vapu :!o nEl~rll~br. Sandab tl.oHL. ma~a h""lilmll!!tlr. !iii"li, Hamllm. IIiIlI.id.ki ,eb;trl!1~r,ive ~tC'tiyi gem;Qo'~ ~Ik I'mak ~I'"k.e.n '&a.n.d I!I T ,;bi.m, K i1r.akOy, 18~&t.a1, Or-'birdrlJ1-m~ devt~ VI!: A!h.metl~ 'lak&l(, Sirked. Ell'lmifiiJ:. B~j',•• mU,b::ns. Niynz.i da:na.e d~. :lil. Fa.i1h. I\.k !TilLy . CUIoy(lnl~n lerdir, O.llnra.dll. !l!t:J.IIJtan ~I~r aktarm. mahBlh:r~ 'lIIilE!oI:' t hit Ve lfWilid.e OU tln.anl ., hi!r ikilliinin aHl~!II:a>dkt. Ml.!.mta biletleli de imdad.t y~i~it vc Niy zi vcriYiiji gi.inkr i!im muteLEr ",I • tie A!hroet kurtriU'I~:1'II Lu. c: lit. AktnIma i:!IU:YOl'l.tl adde. dilen maha!1.roMe.n Itayri dural Bo lllnel. BabaocaiJ rmkak yerlerind!l!lI UMn"l Y lI'r balBl'IT.IB 2 n YJTI ~"da vllJnn Dimitri klZI hine[}l~r In.! bil~llrefden i. H fir!! dart fll mdll. KalLna evae oyniilil- 1~~I:~cMe'l'dir. Bu tniletll!!rin k~ b.fll1U o;lI.ma wrarak. y.ra.rmq- bi:-irlc"l mc ..... lriinc IlIl1.hlm O]~lil On hr. Y.raL ~i.J!i ~'lIk ~Eltll:l!n'C!ifL':: hi.:- kllT'l!." lk.inci mc:vkii de dloh~

ma.k ta.n d lay. CeZ'lIlandlrmqlar. . II'", d lBir Y trm Bql"llI!lil~ Diifl Ilabah it-ul 8,45 Le B~ynii" lunda. Y r!:nl!lc'l-iirci:e S-!::r'Vl!f oad.drl!1l1 1. ~ 12 3 i'ltmllanh binl!Tlll'l 11 k!I!Jhru:lld:i ~t:e".dh.I8 Un bul\! ndui'u

1941 ih.,miyeler~ I ndClt 2000 Itrahlt = '2000.:3 ,. 1000 ~

lo

Ii

",.PeMls ,RI: Il

.FIlM!:!!! I

III

$!rketl TUrk Tllrk

HilYf IY Altml Ahmt IHlUTllt klll;l1k (HElrniU k"'l~hk t A7a~n

'2a
2!1
;,'!.j (1.5

= 3000..=l~c).-

L.
~ ~
I Ii

Tllc"k AU tnt

'8"
S5 ,51!1

..
,.
JIr :Jo :t

=2000.-

=20100.=3500.=4.000.-

23M

..
,iii

nt!l.h

iUen kurub~UIk: i.-im!':m.Q allilnl m1l.lk vv<JJ .. r 1:IIIN1rdi! daYllnlUHlYIIJ:"~k fi~rlaml"
1I'1'. Vi! )fa

I!I.M"

rIm

Ttlr:K A.ltlnl

23 05

1.ru.~I.IIIII.t~ni!1I1!I1r1~]n1l1i:
. .;:rWmll-

&OCI

=15IJOO..-

i'

23 N,;s- n le'oc'nlk. Bayra.nu '=:=-,..._---==--==:::2-_---='--.,..._,...--......,_,- ........... ----~
~ocu.k
lu.fln

Park ve .Bah'Qe Plinlarl T,anzim Olunur MatbaamlZ& Miiracaat

Giil Bah~esi J.OOKuru, Salon Ci~ekleri IQO KaranfH Ye'ti,tirmek 50 " Yurdumuz C;;i~ekleriniD Tarihi 75 Pratik 'C;i~ek~ilik 50 n

Bu -eamer u.md.

tenlfmd.n
CD

~!:ddftini

yeti,~

"de

~ ta~

fi~ I:r.akeKt"teri ~dJ!"'-. ohmaJ!iil«:el:du;

b.ayruml

\'e h!lU:''l!l1 I,:ocuk-

*

OQda,,1 h bel' &l. fl i;tfiiliiyc, }Ian. Kmm .iir i'!:!tin - meyd n, v'l!rm~dc:n siindu.mii. e d .. imlll;"lh~lIe nm, kaYltlllorl, alt 'Ie" ~1!I"Ve.1'I do. ll!'mlllll!l'i .... UnolEi.1lhnneclt=: t=: bulu· nB.l'l 300 lira klyrni!lt~ndlUi kdll'
fUll. tiT'.

l/'ll.lmz rrtlt'nmc I Itln dC!ti1. I:n mllhlm yurt davlL3mm laba.k~qlmnil hl~

~1

1.1. A

..t m!lkslldll"

II.Bliili

I!dilmLf.

til'.

,s,rr.ru gi
~

'~'fl

NL!rfr'!J'llt

Mud;(' r 11, .\.bLu,
T'BA.MI,I;

l .. ~hl"

..

",w;uk b!T\IIIl1J:r.

kr.uuier

da

tarnllmelll Yllllnm[~·

>; M..M.IiiJl'I • J:lWJ;II(!I~ !f0l':

Y.A'l'A.:Ni HA

Ekl~~lundB AtncRmlJ. klll"'ljlBmCl DIlftI lIo'klLk No. 1. YI!D~ lI... dlUl , In y 1Il.borJ.\urlnmlll. lUI;]ka. 1-lr layltk olmnlf ll!UiI y;dru;Z (PEl' ':!Art II gllnlrrl ElK LiR.... u¢· retlL' llin.£' I:iLm tu.hlUl !i'lI.pUmll'll· .. _._ l&ir.t,

DoktorlarlD Nazarl Dikkatine
'rUmz

Ce.ner-td Eft!'eb-ic ~ yen_i, butiin ldenuatile b-erbff ~e.Pi':s ~. pm"tU Ad yojn!fi ve nad),m;kll,pj Ja~ lriifltgrn maklmi:!liJ !lll.hhkbr. BI~yogl.lII., AieeEu"I1i, Silkl_i,ElIj 3 nUJlll;lP'&yli :mill'a~ut ec:6llirIll9i.

-

-- .

- -. - - - ~ ....:

.
.

-

-.

-..

'..

, L.
~ ~

"

Ahme.

B Eq:rnu hat'!'

Emiln' Y A l MAN

Pri:,

\"ot\T~\l'ITEYI - C&talofDu, Tl'hlon: :!'lll~fl, ~

101m Ff'Darii So n V'I'.I\N 1l!t.

6 NisAN

P

AR

1'941
slVASr SABAH G,AZETiSI

HaftabkRadyo Programl
Bugiin 4 unca Sayfamuda

Yugoslavya

Yug,osla,v

Harbe
HlaZllr
I!l gA,A,1 -

Devlet erkezl
Ba~ka BirYere

Bufi}n Eli Tutar Erkekler Asker
Be]gral,
J&jlrn!!']

Nakfedi~e'cek
N~vyork, 11& )'up!!'la'l' ruI IJ!a; B._" II Oe~ ~bnb,l~L.r-.
t' 'g,.!.!JIj~

D.

,B.

bllldJ:riyor:: lkind Ph r h.m'mllIn Ir lui 1"11 I 1\11 ImlilJl!B
rrl~-

1501&liu)' ~ AmellbJildlrd1jt1l!1i1!1' II:: ~
II

Knl
m:t

~iJejj
Ii

hllldiml!t:lDlg Btl'bill' Y - nAklhd Slmm'lio;
1!lID-

idbln

Yugoilin'l'III.IlUl U(bl:\nrn

ttl.lful:lJ '·H IIIlzar

mlb>clliTh kg;V'HlUul W rl1iJn'l'iUI blr \,lL'IElyete

YUiOll~!o"

k;)IiiWmIl.l.~hlr.

Handy.!; iNum B. N~

Bkltlln ll'IJ~Mla"y,ada. b 'll rt[kllllT 11I!ri,utallii'. ~<Jf>, f!. 'A.A.I wlaLllln yaztlJitllt, 1:'_1a.\" \l1lI \'UIIIIII kl;wi';o,tll I'!! ~1I'i:i Yllll~la.,").....

Nll>';l'mk, iii (A.,iq, t1In!l.irI,·l'ri A_;; fan varl, ~il J"r ,,'10
II. 11.

*

D. N. SIkT&:rtItil:11;'1' rn3e.l, !lulI1I

Yugoslav
HariciyeNazunnn Miihim Beyanan

••

kelt

7..,r&
il~l'. v~ ofdu.llllll1l lb!o I: IlloIHlIpll.a.H,
'I"iI!i

Almanlann Mu'kabil Hamlesi
~imdi yenl hlmle. IngHiz~ lerdenl btlldenmelidlir. Cor'tile, Eden~ v ~ Va¥ol'e gU..
vemebilliriz.

Adua Allndl
Habe~Jstanda

n.lll!B.lh.l:!!it&n

Ar-

tJ bakkm

mm:allli
~:I'I~Ui
Ido;r;mde

rol'~. IHlli
b1lt1iJI

1

no

o('l'ki 'klc:r

rllltlrlLTil~trr,

Yl1illan HI 1u.rn~ k,iNLtt iIIIf'II!k Illr 'P 'Il muclblm::!l
~ '1011:1. l!IiI.n'f'klLedlr.

fta",.UIJ tulD I:.e kU mut;1 lli.' ....e I tit .tn] ir. l:'llll(!ill", 'mll •
'ha,-

Ava, Nehri
Gec;ildi
e

Son Deniz Muharebesi Tarlhe Nasil Gle~e'cek?
Mataban Bumu
Muharebesi

Atina.

j

(A.A..) -

ni If nt~,Be)gJattaki

K tlIJu:ri. InJ,ul!!i

YUM:

AlMmet Emi., YA~MAN

D-I1 er mii~ddl!;; luml e
ilnlj!r. Alm.!lnla.r bin uk.

u-u

mu.ll:a.b a lu:mla
fill

,~i:liDde

Bingazi ~ark]nda Du",man Durduruldu
m1l,tlr,

Ilnl.l.habirirlin VIU~ iII'I"}"i! Harieiyfr. il.:ZlTI NiniiM; ile ya.pblgl bir m'iilak-a'b ~I=rme'" rr.d~. Nazrr YUDa.1'l ord'wlmu kah.rame"llgHlda.n ~oi YI t ,..rk II!tt&t~1'I SOI.'1Til
hiltJl!I!I:!I-IItun1 n il;vl!
<r- 91:11 ~~lIoIIn

Amerikan ,~ilebi

Ul.tUIte

'bomb.lIlpen Breal lim.a:nmda bu]lmdoiu AIm..mann ~...'11 hom wtJl )-JI

.o~

Brest Limam

---------------------------SUlriY'e Va.ziyeti

~i~tir:
ylJgo:!ta. .... ~.y1 y

c: onderilecek
Balkan Gay.retine Bir YardllD

,Akdenize

Yeniden Bombalandr
Ingi~tere 03tunde

Ciimhurreisi istifa EHi
Halit Bay' Az'am Te§!kil Etti
~

5Orl. UlmIl'D]IlT4a
iii>

uirlidu&:r ; I¥ugOlila.-..yanm.
IPinuna i:ryaru.. 2 -eeee- Y lI11El[\' litnln

Kouol!'!, Ii) (A.A.) ~i:miJ.li b"lJ·. HiiIhI!:~~a.nd.a. k,a,in Mull. Ia.gili:z d rbell!'rC ve Impar torh.11r. tuvvetleri tara-

hall})

is. 1.i.1

ft.n~n

N.p'r~

Londra, G (A_A..) 0 Ij;tn ha1"t..a JCa,hire. S (A.P.d ~ Ne,roA1nu:nyaylt han n resrni leblii:de. Biruga.i!.lnin ~nun~ tt&lyaTI kuwcUcnnin m~ka mu. vom.cte hll:mluam k101" mildig:l Akdenizl muh.lII!!'ebesl, ,at n.d.;" d. I'i il ~1'1 ~n l.a.n )'1l.mmn :II. !JUf'nl.l fIi uh&n:'bcj!l m!.lv .. ff~kiy~tl;:: dllrchl.!"i.rlch&,iu VI!! l"l!Bft'Iel'l lobe 1) 3 - JI1gifmc.rm Y1lll1l.ll.illta~iIi QIru"!l.jI~~br. Insiliz 1w ....... e'll~rinLn 1pazwete ha..uk,:!' ~ r.m4>.l .. n. AII'Ira.1\ik ~ Mnrr .-grTl '"D~.!iu.if1.I 11' .. So'l'l' t'~lCi"1I1 B an ~ It; J..iru b '0'1:'1 A.k..dml~ fikmI kumandsr.!] Amirinodc IlCIlcrini gitriko;c lula yiak.ra.l OtInl n JrI't:'l.m lie OrtL,1lN! f tm1$1r._ Ka.Mr.::, 5 (A.A, ~ - O:rlllo~a.rlt IIdtmdrrL

*

u.zll.]c.la!'!t~rmak yaptlffi. Hil· ku.md"m:z ocI'l<l!n i.ilifJ l:.acbu1 ~1Imi§!i vc: Y lav d~letmifi
fUltlll'-a!!om'llilll11

l<;;m ;::Iimd:m gidmi

O~ Tayyare

Yenl Kabineyi

...

hoikimiyi!:ti ilt! a" dar 'hau J'idk. V.a$"Igton, ~ IA.A-' :&Imlr' VI! tB lI&r~n tedbiti l4;m m -- kerl!ll!TC: eN d Ilk! IftgilU !lslu-inc ylYet'@k ha,lalDn J. Taul h-an::ketim~i 'l'1! mBlZilllml nail: k;tm 100 A.rrt.rrlk.an lel!t'bit II!tm.:k Y rli h i.; k~ye IJ1lebln.tn blMiS'I. I:LtLdl. lnlretU d~ k.aiJI diFmanlt }-,c=I!om\~iiimiz~ Bu r;u:rclLo 1j'1gU!bel:'e~ fd.- ~tg':'n;:: ....Ml~fi:mi::i;1n rn;~li ~ o;I1liii~fI'.

Du§urU~du
li!.T'I. lliJI.1TI.lZ t1'f'l

• 5 (A..lld - I..on i)~. nmfld.ftrim! gul'~, dUn gece lngiJIz i:ayyU'!'II!'r"1 YM1d~\ BNII!It Itrna.runfl:ll~ JtL !!It!: !ltd l!IoC-rlt1e' 1c:nI.ir, LoI'I-IDIa.. ~ .A,.L) ut1ln.ln bl!bllgi~

Lol'Idr

Lil..k;r Ll"on"'1, I 'I~UIl'!' ~n\l, ...· l mdk. io;irl ba ~l!:I'a·1'Ibu. miIz ..lleT,'!l'IO!r
(DE-\-u.mJ:

run

AJu;lomrIi;I

....... Balkaftla~d

1:1, sit, :Ii b;)

=+-

1P)'O(l~

ctllWt,;;:1l.

blly1.lM.

ilI~ td:r JIU"

~DDVaJIIl:

_ l!. Sti., .9 ~l!j)

*

-

HI)"'II. N~-·
IIlItl.t1

B~l'rulgel,eTIJ bir eli:JT8.ftll )'1:'ni Suriye l:riik..:ameIi fl;rul;'rinc: Hali5 Bq Azau'irt tayini iizerLtic 1Rc:i.iciimlllur .8, E.ddf! tie de'" l@'t II'I!lul'i!:-q Abd'llIE!" .Ba,yhwrJ.' U.n Jib!1 tt Ilf'li brl,
:j

ViGhy,

(A-A)

-

rt!llll'lli Frnn.oz

.j nama

Iu.l~ \uV' ~ rinin temiz:lemne.i ve lCmldcniziD i.ngiJiz.tcr i~i.n ~ bi:r hale g~lm~i. 6 - Itahrarnn dahi.li a.ll'3m In, 1 - Japan Ha.riciYe N~ul
AvrupD sq'ah ..H I!!DYesm.d.c mih. nr hmabIT\iiI parlak bix IlUmaYLa )'apuma I iimil od~i:I1kt'1'L b~rhat bLr hez.imet mamar.iUIIUII. peyd:a olmall"
jl&.Vi1 I ... J.l.'Igi:J~ muke.1, biJ h~unrl!t[llllm arlimiU1 'Ie b t.DI

50 -

A.frikadaki

'In£~~ hill/a ·lwvvdJI!Tt umumi k tArg~':mrl i~bllgt: L dll: Libyam_n garp hav~ zil!uxla Pl!~~ VII: ,Urn gun. ll:ri m.' a"ixn fa.alltcbler [)1mu u.r. AVlJ tl'alYB 'hava Ikuvvcllertne

m 1) a~ll;t.1i: y p.trk~an t arruzj ...-c:,~flcrclc i.i; tll.Rte M~~imitt 1 10. VI! ~ t.an~ Y1.Inkeu Be miyetli
h""~rlarilt

~q,intdj! 1.II}'Yi!.r~ ~iji'rmiitl~r \'C' dlgl!T ~~.u til.~lYllrl!luj lite eh~

,& ~

In

·ltereye bltva h\ieum·
a:-

la.fLlWI

vapl.lTll!U' IJonll.jmlDl ilkrbaha.rdll.

t\ !a Vc Yedabur mmtakalaAm.er&arun gi:tpi.e doa !find .. di.i lin kl,lV'\.f~tlet·le mDfuJlI d-- rna" va.zi>-~ti Ilhna I, AL terlu n.a.ld \"iIo:s:lllI.lilrl tiILY)'afl!"ll!l"i. mll.n Ve:- ltalJ,- II. Y~plulannm mu.- mil: ta.T'anl'ldan bmnhilrdtm 1'.'1 !ladi!!r-cai Vol: Rir~qik .Amerika. ,edi.lnti v~ Raj LiOTilirda ;o.k tidd I!1:Vl rinin. b.u d.:iitmanc" ha rc- detli oil- bGrrlb<!;rd~ID3!'i i.aEUTU:rru i!'dl!! ketince merkl!::li ...... ce:n.ll.b] Af.Qcli'i- d~.iULIfl ~ maticirl-u naklioye kolin. kit cUm!hlJ.tjyetlerinin d!I!! CIiUll VC nndi1 biT ~k infihik V~ 'Yl!il'lglnl • liinWdl!:B jJlirak dmelC':ri. .•• ra lIeh!l!hly~l vam.j,nr. Bii.LUp hunillTI!b"l Aimanla.. Trabl\J~tl!i: 3/4 .ni~an lie-cui 1m mlik bIt bi.T ba.ml..CI Yl!.pma.l.rl h va kllV'W'C!lJ,:.rimize rnCTI;rup 11m tll'llt. I~I. Ba - YO]\lInU SIr bornb.udlITl'il'in. tByyardcrii ft b,1,I1d.u:lclnl. 'Vc In.lnv. zorli!L- T r tu liz!:)' lIM:' Iblr II In )0 a ml Vazjyet mlga. h!H\Uz rhu:rr olnutchUlln 1 rdl!. Orada '&Lkl!iuiilm IY nlj:ll'I irwm Afr.ika,ya gelljt.i.ll1::r ye: mWtllhl1 -It jj.orn ~11.ch: reI: U'Z8 hI! II ISO liilm U'l' Sold.:: ••wdJu!.por _ C!!~e-r Bir1i!ij ida Bet1l!.1t.&t - Demir M 1I~l'Mrndlm iki lh~y~~n'II ul'me d.arb,~)" o~il.diJ. iiidinnagol: k. ,. Vii! val. kIonBlhlNl Yl!ikm yederde (Yansl dordW1Gi.i Myfflnu;!:dadlr) Lel\rI rll , II (A.A.} ~ Rulu 11Ul.lIlar. blr lI(~k fi-dde~li. irlFllilUsr VllkUCl IIIlnm dtp1tlJlUlWk muh1LrrLri y I!lW: Insilizl um Bint:~.'zid.,::n. ~dUl- 1!'~IMr=:lir. Jral!la. It~<J!I nJll'i:il ;l'ok ~kcn \'c HIUkulmetler it~er'e IDI:IC-rl, ve bw6:lmm ALna.n.ann Er;Ltte 'Vt H&b~t8flcifl; C!:r«:rk, plll1'llll1l(!ntil .miJ. t.li.t.iJ.d bu.'tunllJr],um eline IfC'iJllCIi dbettc: 'hop gid!c:- h Vii) -k.uv-vct k-r-imi:ze '" a: ~er (3,e'Qti u.."\'II.ffiI: t.>& ji;, J:lll. I t }=+ Oi nam it Koydu'lar "'& bi, mlUi'2:II!1l. deiildil". Fab.t Ccnuhi AfTik!! f.!.l:Ilam'lamcllM.lp B"Lgrnl, 15 l A,A.I Rt!uLP!': hug-Line b,:hH Insilizl~io Mll i:.. t Y>'a£idC!!r I!i erle ....m I!' filc:n }'a~ SUi:! P~-'I~~, ~ (A A I Jl\1I·g-gl1r B~rlin] (A,A.) ~ Yarn-d'Su 'lIn, BDlgTII,tttLn J<rltli h bcJ;-!eriinl'- lefi tAli. bill' gi!1fe uiwuna l.UBri }'a.rd.JmIl. dlJ:'1. m cilm' Il:rDr ag gllz4!li:3ln gQrt!, ]I!ill;1U' rni ,bir ll:hli~·de ca~niliyor ki! bu- YUlgollll.av hududullda 'IDol6rlO WI' At an H rl~iye Nez relilildc r ~jjr", Bulgllrll!!llldl, folncanal:.lllnllll kwn'et - r f etmem.~Ic:;rin.de VI! dir. A,di a'bab 'Jilin arl[mdB t.o;dlll::1 la, mumnz}'erc: kc:nd.i kemdiluird lun.!ln Mot.a.h.a.ra HIt'll 0 boldb YugO!lI -'I' LUm" I m _.... l z s.lmJ~trr. bir fuall!! ccvab ..n Aim ny.amn lK'mb r, ¥ugoa]a\'yadlUl ll'pl~n;:! ir!'lJ Il!rtrnBJot liz.t>n.-:SudOlP!',U yrpr.tmil.ktlLn I§-okin.meler'ndc 11.- ve m' r ly;n; i1Lqim: Ll.Itul~ ve Mru;:{U' hudud:u b<J)'\Il1e' (I • ¥ulic!tlo. .... YU:g'Q !!v IniJcem.,"lll~ JiI~n .~alli lalllm hun. A .... n~bri ~i¥IUlodllk.. a matorlU u!IIll.:!Jode, kllprtlkrr ve yoUM'11 dlnfl- tnUnfiaeb~tL Ii 1m d.lgl HlI.rie.iyc: IIII! 1~t!lJILri:' hnllndedlr. n&Jdiye. ~ llan da. .alC§ mlnna a- fn LUt!r konulmLl"~uf', Nc.i;I.I'It'!.il'ldl!l'I bil d i rilmi tiro Yll,ioll M.I!I.&IU" HlIdw::1W11i1 Slyl!! ; end' lli!rlc Norve:~e lit,.. KlIplids I nvg!! m>l!l:.'ourdula-r. f!!&at OP.d1lll B~rlIIPl".\l't,.c., Ii ~A_A.j Stdaru: 't'llb.lnm k i;~in !a.I!:l!1. kuV'Vct bai:C;!'n Llt:n lI'ru:url!iLI!I.I'IoI!'i,n.n It'Illl'n til.' lamakvc d1)l1.llr.Jrn:iljlanm tM lilce'b~rlel'l!l gjlro BoTt!nYIt ,royD1eUmJI:I btr yl!: la::ryrnak lilzlm !Ii<!ldiiini IrQYu 0.;1111..\1zlThh rlf~~J bul'nnmnkt.o... ri..iniCe deTb III 'iAll.jil@1'. dll'. YUilo!Il V)'11 tu.r"flluillin Macu M'~I!:[1 hir ib,da Somabudlldill 1m],! .1I]mu,tll", j,yi mUdaflllL -n'! io;:in .. n-a "lion... l nndan. reaa - rl_ y P~&it lij. 9-

ta.c k ye.rd e lUa

Lmll!!ll,

uj-rilt:m~lal'dH, Bu.nlimn ultluine di'in'ln~m~ 01· mal an mUhilc::meldir, Avtl1ltralyo taYYI!.T'd~.r 1,,1~ bi,. z :ra a U,- ramam: lr;rii:llr.

ist Spar Genelerbir'ligini 5·2 Belikt,a, DBD1irsporUl3~'1V,sndi

Mil'iKim

Belan

lngiJJJI: ,,"cr fimall FraruI

• t5)'Y 'T<"Jennfn VC' e4lil~..

dirifmM.1.O!;di.r. m

Y11illltJ!J teca\1.izJ. ~l.Tlr~ u!;u~ar[ .n d: \'a mt~larmdllkj b larm. u,>1JfI' m~ydBllLU-! Vc }', r - bu~

Swiye f.::;,,-J.,al- de komml!:ri GI:_ M,..aJ IJcn'tZ kcndilerme n ik tUi
i:ll!!Vu:dt!'

lu]'!
rek1lltaLi

tayyu.eJer mli.rEI.I)·dG:;:
~t? ta.l'Joaremla

t~ bll

'irutulm:~,

dol yl tl!..~&iir ebn' tiro Li.tbo.ut del e' Gl:!rle .J. Ar· e leah0s9t:: muvCi.'.ki. ten Re' 'C;iim11.11.-

iEa

c:"

Jeri

h'

tll:n

dtintrnllllii!ttir.

bur

YI!:

~kr;::,t;::~

'\,"oIIIzifa.iDJ &On-

LMdra, :s tA-,.'!.-' ao."$ Nm:antIIlirl tl!lbltrm,de dUn ~cce fnWlite,~Deu,nll:Sa.. II. I'l ~) -

tn;rih~

Odiniile

r.dttr.

Ymi K.abine
lih:yrnt., j (AA-)
(J~wamJ: Sa. 1'1,

-

Yem &li~ _,

III

Irak Vaziyeti

R a ~ id A Ii

Almantara m~ 1a r aff,a r ?

Yeni Hidise Almanl,ann Am,eri ka 1I1ari levkifj
Tekerriirler
HaYlra Alims,t SaYlll,am az
VEqli1tE'~'On. 5 (A,A. ~ HlIIlit.Iyil BNIiI'I bOyUk t:.I'i!I:llg1rt'l,.mW'~llr.Indan Stdl~'&r~ HumOO'In to.... ~lfl m Iln~beme Atma.n. (!!l'~'I'Yfi'Il Sa. >. Su. .j 'hi} X
N':o!oiII1"~i:.I Amfrlkanm

Londraya Gore:

Cilddii F.akat Vahim Oegill

Yugoslavta.r' ge'Q

A Iman ~,Yugoslav Tadilci

Miinasebetleri

Faa~iyete

GONON

S ESi
~ Ii,

==============================~===

'VY",

i-ntiharla Protesto
Yazan:
1

n!ikUId

Ill1Llh.t flJo!: uklilol'In r' n I1bl ~ Jf- SnY.n!'~u oiiIdIDmtIit !tit ~ rnt ol!ili~ mldLr , Bh'a:l;

""'IlifB'

~,

1lIJ\i}tl'<;.tdllun nH!tnInI

~cl n b[r lk!I.Imi tct... d,c, pI1...

(,

I:

_ i, ~

ltlJ

=,

~I~at,

6

tA.I\,)

Kr lr", bLll.I.ln YU,!;0.81a.v mlli!~lIiUi km'vilU ..T'lnln tmrb~ h,lll:!ITl" bulunm • III I'Llllil:kHidnkl L!mlrlll!mnb lie hll'1l' h·J'Ii!i{l' l hflk'lunCjllkl l'liJJl(Oml!t be'"

*

8

-

Ofl.;

I!nii.-&~~",uk .:lll'n~~ b I[)lduWD , e [rnn ..~ '1111' lla, file:
~"nl~1.e)o-dI.

II'

l ~;I:!l rdn'ill-

rlyordu. lIftm\Ul:!!;nn, ".azdddan mlt,temk DlQlilopt& )i\~II'" JMIll1i!ik'! yd: ,,6JllmllinU~ ,lIIg II. n 1I':IIC'.Il 1 mer1\ t 1IIla. k !l:acli!.lWI!i
.Il0rl.lll

ImIkm
\"I!

!!..

r~llI~

tI.

o.dIluu

Ilrnrlne
l:l'mUZ

It<::' l"k ~~

n. il"t'Jt
_:!'il

~t1'11ft

."

:Btu
1iIif.b

* '* *

Arl!!nSl ve Radyo Sazet,esi'rr,e Gore Gilni.in En Milhim Hidiseleri'
I'll ,,,,,,l:!\o.y!!. lImnmi

K'J"'rb 'I'll

*

*

d rniihllbere r Sf ~I.QI"kle y~prlmA.k_ Lad]!'. Vu 0l!I1 .. tllyynre tf:tli'!kkHlII!=
~lJrI} .. ['Umhurrl!'l.

b'lllUn Ytl~IIl~')'MIII doLl;1'11''', 11!!l"j~ky.cNf'= ,t ~nd nd m... ~'tl.1 ra 1J.II.li1m~ t'r, Yug~]1II.\1I'!i.lie: MII"P'lrl lim, Rllmnn:,'B va BLl~G.'I!LI"bil- rn'!.ll'\!D '!qrIl.UlIl dl,Ulm.nltiinlk \'i!I bn, nUD .r rl.d)'J! NI'U;II'I ~~J>['11 Lill'l an Il"id Icl~ro.l1 mulilli:le:rell!J'1 ~ U'i y","nll'1' p4l11tlk=ml I..... dllrTnll';li:lIr. Al.m I'lYIl v!' It LI~'ii. lie ".-,'lnf'lJl.mdl t#. tn II In ' IdUlfIlll .. l..ne.r \: II 'pr ,du. I

pk ...... ~4fHII: R~ 1.UI1 r!.'lJ1'lI'If:tt!:n;,h!lfll:\l.lD ll'el(!J] 1.lr tii':I-

'poll: ur~n: In, b-

'OO,'!JI;

K1tml!!' '-1Lma..~

lr_.

1Ih!, .. lIIr 1!:n;,I'·il'kldllltl ~ I ntllJar.1 IJc-n~ liD r~l!!o.~ ,-u..k, fl n I:'WlI 1I~ mhrtll,,?lTf'. blrn"h~ 1IJi\" he.Jip.. HDnt Tr .. ." 'hI'&.

mcldul' ..... GIII."

\n:nr" ... lnc .U..lndr> kiIIfl kun' ,t

~t

_'&01

In»!ft.nalmadrj:1D1

I!!ura elU. "'.nl

blr

I!i bin

ur!.l!dlL

r1 bug'!! n I!I liMll!n IblrllZ ~lifnrlL bu.:d t IJ

U,lh hllmd

BlD

yl'U- 'n~lIl:i!lem. IlIIIlfi e;;u. zldc, c\.!.m-..i ~ .llA'ij-_ u.eJi 'lIkolJ !lwllUfUllllll.
,'dlla

I ..........

lpU.k

m!!lLnd

Ml,I,flllTWr,

-

Iil!lgTil

Ilt>lll'im:l~

pI"~

=t-

(

Casuslar

CllSUSU

re Ie Linkoln'un
Hayaf
ve

J

..i-ttR I"
Illbal'l ltinci ~d~r'

VATAN

.... R.· ;'1,«.\9 ..
Ulnlarla

6-

' .. 9·41

B eleJi~qecle:

'I

.!... ''''

.111 .....

~

'.

Tiinel Seferleri
Yanndanitibaren Tahdit O~unuyor
Y.IJUdaH

Macerallan
\nll; ~lll"lghll)', NID& _ Po, 0lan phe!'llZ (l\]tih!!.}' ) nm

Yeni Bir Un Ticarefine

Kumaseilar
Bir Cemiye't Kuruyorlar
e n.i
llJnbul kuml! t'01 lUI 5111ih Ke. Itt~inin ma~Hi~'!'II"d ~in{.i bir
iCljmli

Insanhk Bahsi
dO'l'WorunAlile ttaJ,lLn AkduizCIe Lit llIDuha~b ya t'LIlu,uyor. lbdylUl gcmilerindc[I Ibir ikumtl 'b l!YOT. Ingilizler, milrdLebat ~_ mak L.tiyorlu. PI-leat Ahl'ilU:i b.yl'lII'cl'nj ILP lillYc &&nifal.t.r'\ Ii...hunrm ~s:inc;e bum!!. imkin i:oi'~iyorlnr. BlilnUl'll Pzl!lrlnl!i l"ll &iIi;: Amir.1 n, J lidYlln makarnla rill. 11!1J!i:z:~lIfE'mileI i.n. ~ ttl i;i fen bildlriyu-r n bir h tllne Ie· fII:iliii gonderileJI k d9in dlOkiiLenrer[n toplalnmQII'D] • liyor. BIll b.irind Ut'.Mllk.
fiiLliz

D

don

I1J11lUI

Maydan Varilmernelidir
r Toprllk o.fl,;e mlllfuu,lIalli Jc~nct.il"rill1t verilm~"1.!! 01 1l! lkl yiJ'Z ~u"Vll.11l'1deIII

,~ ~Ilir. ll:'ri lalldh

1'111'\ d'lJvllrlllll~'flcl.a gO tt:'ril«:n But! Kunll topb.Tmln :..L!:tI,=ri 111- a:=he.n.nl:-nllIl1n kOli~l1Ilnll; I'D1 fU.l!U!IUllda un ~'"(I'fdu, l1«:r !!bllh pel«nOl ogIiiPmemi,:;I~tQl, li.tJcr Ull &"olr klllrll'1dcUl )-i.iz" R.nl? Clu", Kung B~r'illld~11I ler"!;'''~ l IQphlyod "h. t rM 9in~ nQI!IQU, ve (Tiyen Bundel1 t.1'nra hnll k.Jllf in) ~hrinde.ki Bu.d m bed;nl: T n.o;.LIIo :tr.nnllm, MnlnY4 '\'C He. K 'M], KIrk !:n~clCl'l ri anlll liMlllo Hind. t nmobli IIldJ , BLi" ""111 ru W811l MD~Gr" lalldn uzak; [lin lud}tllar. t;1~ iktil'lil'IUt bat· .)<JI:pyord'liI. 50n l:lld~lmi Mlle..· I d Lr. 11.1 h b"r 'I!riyord\l 19J;U ri Lana d(jnC:H:k bi.r Mu:u ... l nlien i bliJ~~CoI;I: yer yet, kotlililll' dll B~bi j;tl!:.t;irmck i cdi; 1>\1 m~k

chid un'tle bll-cr.h,blll ~'C!(BorodUi ~ in mil· klndi ti.H~k_ll~ri .k.onJ.lo,uyordJ.l.
• Coil , Klln~IlH'L, Sn1l1.ag

ltrini

ok;umll.ffi~l'Ir, Bllnkok, Sot:~· msz e j.;;)r., ..... Li!WI-dilki Bu.dll. m,ibdl~ri· ~lIb .. r .. 1'i I e

QliII!I'1uyor. Oir~l'u:ligi. I ni~11n pI! ~I rtll::l!lld III 0:

Un

t n lo;plllnc;;J1

Ho~

I

I,ul.,

g~tI.

193 r l!~nt&L

"'IU:j)'l:t

u1J1I.

MIIICU

!tii

umt::linr

mu,1'nn.

biTili

....u1not::l b ...ldu, 'Ln kM ililn;} Q1!Uru:i en b.kftll'll, £I$lrlll'll'I CI1IU'ILI .,Ien Ip!ldlioi bedbtnllgml:

lei.
bu'

dct

C'trnl .. LI,

kin

H 1)".:Il uibii bk[ lull A''l'1.Ipllhll.r unl mil

nt dml:'gi: ~~~~ hd.li,YQ1!Chl. Bu In.ell k;:::l"Id~n' l~Jo'lIr~~ t:d.el'l Arne ru.c n da"n!a.rmdan bid in; chilO K\l1Lg hYlltlnl ..o}·I~ hulll! drnliILl;

~u.k.r~ui.lcl. _ 1903 de 1932 de $ nghsy j~.Rl, 1!111- Angl& n 'rnh'bi 'Uf! k ,.._tal lell ¥1IJku. buldu, d,e doooum. .k ..~J_ponll.rm tlotirnll miid h - hI!' tun I bc.bal kli.lc lnmJiIlor~ but... bllo~lrIlck B, . 1.;;m 1711'1-d Jd l'Ij!lftkdlr,den "o~ Kun.od ..ll d. d rdtklanna n n Q,
til

A_menkad jdq.." old'Um "'e LonI 1oI: bu luul!rI .. ettim. Bjlhll!l ....
11.

KUfLS:
UJ:c:n:

Inp U. tOe Ilek miiibcll<;re k!!p n' ai, K"'rldi.!~m: - H·,. _ bi.r Alt h, !:I1I)'f! l!!pllnlartll ara.!mdll Irl.a·.r 'bE e U\ h lar i.iTefl de: I , bt'""""-r.ller oman&: ibad.Ck b I _ .:II, KarOllnl ,tll.l.l;:nreindc tckr r I!ill.l. Enl<;licerD l ylln. J run vc (M.hB,)'ano} gLrdi H hlll;yallru bcklu.
~c~

",Im.k

b,..lk1

~'~'mil'lc:i

,ON:.e

orlacd-.n Se::"/Ml VI: sonr.o

ruri'cian bir!W'O la. n. I.lllliimi Litin m.em1du,lI~rind..: d.~C'mer.ni 'l."I1!~;~'e Idmi lerch, Bliyll: Yllpe,yodun. b~ni.m mU:I!.CI· me daiu UY8"!dTli dii!l:!:ckh, Rdiip ChIllO Kunil bur~d it ti mi .c:.}'luyor bilmcm F ..ka:~ bilinml:YII:D bir ~~ \' ~ ,<I !l'iot::ri d Al'fgiihn eID!.l ikcn In-

u.ln'blllli EillJatl dt, "I II.m1'11.)' ve Tiuu:1 hllll'tm!:'l~rI UiTlIJn1 vurnh aureu e Vi!lrllm1e"lIlnl iMc::mi~. Mildijrlijl;i~, HIII1:1 dell r ini ,:tlll Il:fdH, on. I~0]1tllnc11 ''i .~II BU· Itllrl:' k.il.drl r mUIIYr~1II II IliLII:l'de nUl'll! kulur \.In - ...r.rm~'i VC' og~ .. n y.opl1l10)'1 lc.lltallll,llmll In. 1II0nr d iii r kende oj Ilk lUll Bund .. n. bo~ I~ Iii fI ,,1 b ,hl;,rI lO:''''1 ryll"mol!'lli du ullnJ~.ktl:dn·. lIal ~Ek,nicn onll " d r, oile-Iul H"be::r v!:rj~dLBlnol:! liarof' onlln r 1. d,.." I J e iklld r >"1: 1IIk. mlnn bu ) old" bt k i' It '"'1mnrk I" 4:d" 16, m dan 20,3U L; du y • ...~e I h'l; Le jr ... .,ofi.!mrm kte, pJlacllktlJ. dlr• lOfl'tnncll rtn .CIIMe:: dou bin !8I.LV 1!! lf4m rfiy h olduiu EkaUiyet lMektepleri 'lI.aydl:[l R1bllti:r. Ngnnlll O[ll'Irn .. n.Imtihl!lnlarl rl!.'rdl1 bunlar. p~r l,k~n4l., ~1",riJjk ECrl~bi. rkllilwel rno::!ll~~J.I<:'ri I;H.~!~.".lIul •• kll.dJlYlfr;I, lutl~"I, bdo· } ard!rlEktdrl .. ri fhin tii;l"d ..1'I .. 11- td'ljji ~"nl&h ilc- e'l'l~n, m..klll:p,":. ,II::I MlIbflf IJ ',HaiiniJ'II b I It . nll- [I: >"1: haBtl!nd('lc un ulnrll!l'l:h, tibi YI!' fllllUll ~I .,[lindll blr opl ntl ~lip rok. Bu II tl I , ddtl:.c \,r;kiJ~tlrt verdligL . fI kliraril ill: Y.]lHldl-' i 111 lIN "lIkit lIonuyau"k lUi· h n • 'l11l""rini ~:rbJt 11'01 ,,"'0: 'lmi heoai rmimkl.in 0111tmiJrrdh. Ejkrolh 't'l 1'Iltk'll::pleri- bil!!·. H b ki Ofjs ~oirudlll'l dotruya mu.t hlilr. mnafll pUIllo.t 1I1')ll!rml1'1 imlihanlllrl rllAi!mn 2.J ,ndo'! hll I }·fte: k ~.4: kel'ld l'-'~i t i~ill jh:'l:diy~pul do! Ill" be, mllyaa; kud r bilirilrni, 00- mU' IIfollkali1~ lhLIyB;;;1 n k, dill un Il>c .. ktlr, li'crmcgl mlI.IY flk bu l.J}'IIiII. Fill!: 1 Ihai}'B~"'I1 kim tllyin Eh'Hiy.::t lTlelMepll:rI. lllll ... bl'!'il::ri bu ($n.fm
!ilr ,d<;'l'I!:l un\ihtll'lhUIII'I~

SoyleTuhijilllol: ihliy enu Plgll:'!

(oIQTI;

hon

.,1..ti.rl"t;.f'k \'~ i!ll'Iuiu fi.J.c. gotuIl:u::k un
e nn[m

tutrklkaul", lnlblf m ;tba~DlollO·
.III1",,;akcll', HlHhlll·d~ Su ) in~

nl~ y PIillI,,1aldlf.

'lie ,;yhlleLl.lir bill~ d~ii:il, hir ceo miJ.'d L~ kJI !:gJ~r;:IIi1.le:td.lr. Ci!!mii5m1

K~:m

'II~I

hllkiki

Ihl iy '(:11"11 'FHllh!! Ir·J•

ne , yatin
;:;lIT •.

f!:doen
~ln.lfJn

6il'olill
I

Bu

t~I.I'l~I!ilil,

(l(!llZmi~il~1 ~.r:miYdi) 1:C:l1I1i;yelin nihll.ludUl'Ialo;:
VI!' te-

rll!l'lllmi

lO'Cdayor ~.

I'Ilc-kil:'pll:rdll! rJ'Il!)'Iam GOIILJ.2.lI'1'"I'dli gil Cffddel'd i r,

Unl
I;ln Ittridl

T'eVli IBi,ligi

Simlt<;:I, [1.. lac~ ""01: IXIrdt!;I !Irln11111'1. Dr (,," Ii. d kl l 1 unillfl l \'71 ,raJo.nnda

KadlD Biletr;i
IPind~n itiborl!n b J.dJk.. Kadlfi

I:kklile:: lIil mU m ld~ri Y>Dpmak !C.l.rr~ Sill· KoI:~=i. Hulki Rii£ll, lop\ 01;.11 r blit n ~l'Iafll'l nl:kaK .. l.d;a.m. Ai Ref ve dillr un i,I.c:dikJ,·lini ki!:o(hl~f,ll!l o. Milhat ,j mUrnl:pi1. Illn I:IHI h~!!apLann!ll.n YC ddt r- S r k, I'!1ll R., i n'd.f1 mUte ek!kil bir heyot:l ~l!dndeJcl luwlIl uian ko!.yMd bul",b,ildlklu~ ir;i.n hill; biul'lc hll;] tl: 1c.rl t.dilmi"ir. !,,111 vcrmealer, M h.l' .1~!1 (;lIIk KlMl;afljll "l'1.l'I bill cl:miyc:ti let" unlarm ply '. )'rI lkIL~lmil.TllIIllI~1::11- ki[ddt:i gayc Vot:: m~tlan JU.II. fiu~unl' R'O'~ pft!ik~l'ld'!: 'teni t- lard.flH ihar·~ttir: KUlifl ~IBr, hElL;I hYnlolll'l hi!'J\hll'tj;li alr .~r:kgld.e 1~1i ir:wne'k II 01 l'L I"erli k~ll'Ia~ m r k.abl: imkilnl 9C'k I!ll,l.. ll.ir, 0f bdk. l.m m,!lm\.L· IlOlll loeki..muF.. ,n 'li!:I~~("~1 per k!:'ndc: l.ml rm Iundt. f.lllbrikg,l!llr. doeunle'f 'iU· ~ 11. f HIT, fmdlL", Fazl", I piya.'.Y!I m ,Im~~t l!ml .... Formulll:ri e. II 'hkhi(1 l l!:dm! ... 6~ni.l EI!!ilnl ('t- ij·ld~k '!kc b tn. m mul' [I ml!'k kabd DI mlYlLuglllO Rore Hmn ra~bd giirmcl~rini temin rl. gqlifien (112.y~ y=i bi'!' un tu; • Til -Yre.lile b,r 90k yarcl ~rd I I~IIJ1.C n:U~ld n vl!nlm' olll';'lIIk- In.tlwHIi ...kLulnl 1J~}'lcm!!ktl: V!! hr. _1\ zlI,..,.nhlrtJa kl:ndillf'l1l'1~ mo.l i!d fIlo6iellCl I:hP.i \nd- Yilpmakta r vennek:te gM\I:Td1kll:ri ll".,.ala. g,LduiumllO.1. lellulu.t.l tlfllColl !r'1! i! II· I'il nIhl!.yd Vel m.ck \,'1: 'I.b riko Ill"'" C-Iji:I:I. Il,lEl1'ml l4:pil I:dl:c~kl!"ri hu 1:.1:mrret il'lilt! l~mil'l ",,'e Ld.m: ctmcK
IJ}'I!.~ LI:

krndl ~rl.ddot:llinc
i!'dl!~l:ktir,

ilore Ill.

z, rnn ,me,ini

HlIlhuki

yOI'

lngiliz te'b Iiei. lui )'ulillil'1 dli. k~~H betuUmd .. ilerH~. Bu mt!!mJ!eketin buyiik j,ir kJm_Inl , hlik. K.La leal... Ad.isabaiI.... kllLtm I, Gll!rek uk£ll" ve (la'~1!i :rt~"rUerTn himllYc i tlllehinde, ball YIIJ}i.u (~'1 kllhna on!VID bIllY tUI! H bl:tlfle.rn, inL' IImJ.O lis-

,I .....

DUI ikinci

anti eod~e)' ix, lruan1lk.

IlIlot::mll:lgt~rler.

Ccr.niyetin Lo:,.r:okk'·!unol: ~illl¥ll licc rieL ~<el1'liyr(in ynclL kll~mircili!f ~i.rdc
til'! 'Id::

. .,.kllnru, il.klUm!liCl d"kh. at b\l. ihd61 hi!l.Y~h II;ok rirmMli Kung,

.enn If!Ll1d.itm D)-Ie:: berb L >::tii: m ~ kMnr 'I.'C!'rn'4'IC!'rdl • Bu LJret1-1', cl'jlrtell al~(" kl J'I unu k~l!odl III • b··): E ';.mu hllldisoi i,.Un ~'e 111,LLY'lr;;:Ia.rmll.£"~fI!, bLI 'tllrllR hvz~ ,. a.anLy..:t LvLJI h,~-d.l ~;IIr te_k i.ld I::
iJC!cll!:ktlr. Mac!!! h~6.mcot::li

bIt:" blrllk

kllr-

.l!lFlu5mda

bir

tuan-

vii~

Sivrisinek MLicadel.esi AVUJUHlln "'oeri ~ffhirll:rindl: Lil.llnbloll Il.'rmmr:k mUcllldc:!c.1 old.uiu gibi cllriml-& rr~m""lIylll.m=cli. Macari. tl!Ra .. h !> an Tre ilOin l..!! ton mu:at Im;1nj Ir, B'YI rmd~ cI dill bLI~ .. ner It:ulloml. bl~ «;1.Iu:!t: k.hr.l.. a z. m nc:l t'I be-mazlt(1 l' ~ 'nl.erde Be).'kDZ, mUI k. r rl , nr,'IL'l' Lr, B... !tar ... ba tHnlcr) in ml:lDielco!inden n O,·ICOlt. oldlJlfu G[l ~Ier n. BI!").'oli£lll, Uuiidllllr ve S yer hn il1c:'::""'II'!:I mot::vlcii taebiklll kO)'I. 'n!! b liyouiu ~ Komdilinc:.or n. IlIldlll:; .ullllJlI'Il!I tt"l':Z; rod I C k n: ,01: rh.. 1 I:. Ie 01alll 0 tid r - ]( dlklS}I' M ~dill~ral hUimdH. Bu· (alhyel; l~iJl:c~kL.'. '!.UG .),lru.:.r; ii:J II: ii;C1ii!lP ,\'cnyol' Hli k LT mv ylnl It l'ILdilf. d!!. baRB Lllhunrm.il ~tmQloI11 0([0\1: U kt.i.dar Tnmv ylilfl ~irkc~i atiy~n AlIaJlIon Ka5l1mp~ ir:l L;glm!~rl ~A ~ rkm hldlu,l' N!ttl. Hilynmull Har~lc~t milcliIriJ it nll!!eill:fl: 11lli1d.a.i Cini.ir'ldc cg.hyclllrwn. Io!;il UTlJ1l14AdA PI m4ni:re. m hllllo'Iffilli CiirCli'iIlCi'<=: geJ.clim ••• JIIIiLdliloil iz hlltl \'erml~ir; .Bill ~;dl!!'f'l ,oylcdi:b.('11I, bed • ..:. .[nd~L 11l81ml mn ,nlrm .. kL~ oldllifU 'I reb~ aftl R"IIdik Buda fl.],i. c.~ .AVI1J.p'1I ,,11: Am~r~lInm r~lI a,.~ Kung BC!'I'Hnd~ IH.~k klZ Itn~ 1II~'i~~ Ell !RUn zamlLn I oil:lr":lnln luhb! mJLh:nt,.Hln !:oi:!l1 ilion I11'1. bir o;o.k )'1!'d,mnde I!::a';:!rnllll"fl.an ltulrlflln k"p nmll 1(1 mU'ViIIofi iyet k~L. ~i glizrl IO;lndot:: onlln Yl::rU b ~1.. h ,"'I!I ml£C>, dill l.Hh.1auk. 'II l II.; I:ioifecr;, .!:Obi ~",rr(ili: \ e koLIV'I' li i.db B~I~r,;;,r: Alman rahm hak.kmd.m hioi bll ~1!Jr Qu)'ul- r'tlinlntl b~1 1\ IntI!! kllrnl" n·dl· rU kl.lll.~r·llhn , bir lid. hlini 1111. iI'iIam IT. Fa"B~ ilol~" InadlilJ· l'ftjll II'~ Ii! I 1.;Ie- )'apJlm"LIT. rahihl: bl!.~hlJk hts:!lc[filer. ml til B' dl: be... fidell ,.:-I'IiILmI'l:• Berlmc:l i m fn:t.ten gani 'VIW' II1IUfI,I.III b~t;f'rdU'" .dt'l"Il:{. Bu adD· T I b· AI .. dl!: i k dr:fllo I ltbl ~Ell:rd.:. ~rkeklt:1 : ".L· 1.._ I iU !i.lP'II'Ia . Inllvor cer... . !b~'.l~ SaL.:: y~ HSlllovot:'J"'de m", ytne TD"nnl'l' "\Ie&an I I.. L L· L tl CT I nb,..l iK' h"•. y I, h H' k:c.rul'i· ilbi k d. I rein d bil~~i .Ima. 01'1 i"i Buda mi.btl~lIh yu ddt IIr pc In d C AOJDr!l1:: DIZI RaYle )'1 fll}d h bul'du'k. 1\.,,=, Un dol~· •• ..J h1f&l[J'uiDJI bClf'Ili! nil! b·l"II, B !:I mo. 1'1;10. ]".. nlclCIl twumbal ~,-- ,-I mly& 1'1;-11\., ~ I Chao KUIli, "beyllZ. ipd:len h tliUlm,!Ul yo.lC\Ji adedi .I d I: Y pmllJbT d l! til UJ.1)'lI.J1lll .• k...... noml, VI!' bunu" 1~ln 6 b1.1I tI· .J"-h.. rLl'IIrn:J§t.: lIin Ltn::e Ay"arH a.l- k k.... IIld1.l.iJ,alKioR h"!cn • L L' .... __ 0 L' d e .. a ... rt.hk Mr lnlulhlll.t ),(rmll1itr. ",'I.: . (ur lllUJil 19p1iUnlf. DJ1o!am 'bud d Ii. .. nl!.OI:f1 yQ~r. ka~&r bllt'1o;;i).: ihtiYIlCI.~\ ...c:r, g,U ufelf ..unc1:1n11t dil!!lld rlikiJllerce ~e-vir· OTllIya ~lkmatml rna v l~hl". Jiir£. H.er m' 1. Fabl bill dini VlJjI!l'1I1"O}'II~- ibad~t d~VTClli ~1'I BII 'IID.1!if!:l~n lalt!;l (]hnl'.H1 by. "Irliluk c!~ )-'I::rll hir filcianUll p(fd~ \<azi. ha,ld,=" dti.,YIllY.a pa~a.k ,~yhi[ll&~.r h~,ll1ml!kt.cLr. Fl!!l'lnJ gOu,n, I;m kcmeciy..t rll!id ~SONmi)"Il:Ii Ontl. drn.'ej·cn Ahnnt..r,
I 0 ~ T~ aU ~Bcrljn) dl: Chl!ldotlcfLburg :qvnundil (rl:ndu irIIdl. AuC I'i

c;'in.c!e

'MnLlAn

Chao pH~ BU-

\u11:!flBbtllrdL..

tan

ginnBinl!

TrI!1:Ii~'in fill •
rIlWlllb.l:lt
I!l-

Kadlkoy Tramvay Ida re.s~ Kadl n IBilertc;'i Ku Illanalca k
.z.

ac. bul !:lm~8e Ecnebi'erin Ikamet bilo:,u;ilemc Ilk IHlld • IID.lZ. I:\,,.f h ,,,k~UJ ;n el:kereleri bllt 'Dlmlal, bLlct he, pi rlrtl ya!}dULml:£de bulunan ec;.n billl!rp&I:"Bk a. r heu.p bilme, , 'ilkdt:n ikl!lmet. ~ :KCI - cr' i hel'lu.l go~ II) m idar. Yn, ;~jIl l.J11" h.d el1li rnl .... ~ 'Ixhl dmem~ (l"yolttUT, BUfilar gijrwlc: 9,S, jill I I 'iB. lanl lIn ell lu ~ bu ;zam"rt-d rni.iI tl.nlll.uklill .~ )'lQ )'ll'ml hI!! GilInriige:: g!:tirilinit 01.1\ 1tl raCIIl!.t ~~IIMll!n l"kad rllllra lch.Jr.\Lf'lI ),c"'IDiyC! ala;::elda.rdlT, F ;1;_ )"\:IE. ot'"~ ~uloBl k Ii rlilt cll: pL_lllg ed,lml ir. l'a me~l hElfl,dn.d~ <l)'rlCll kl:ndi· h~lldClF.lnlml ..tIT, r KI.IIU F~yatlarl Di.iiuygr 1~rin t m'LIll:.! am ~c.ro::.e: Ie '!'to,.J It· YU:il)"" ti::vzlj par1:J P,.rtl [Opl.1.l1I til.nbiUIii et fl,aUnn: norm 1 va. c:",l..w. Aynca I:r~!!'l.ll!:r~-n de Bu kaf,l,.'dllr Yt-lml rnW1ul!J'A I!lmtklc lIi!' 't&~r vil.lm~n, ~, ~Cl, elcl::t..r~ .... mll- Cl illlr da - da4:!Ib;r. 1r:l'tIll"loe gl;"tiri!mi!l 01Ii.11 bit f \'D ne de: bit" t".";2; yck1li.I. rll~ ""'ot::dem~rd gihi i!liilC' dl:' P III kah\'~tlln de hu.gunlc:rcLe nl l.t I', .. Ia ":IZ, ,duimiz:c goncli::rilinClli bc:kl!:n· Kuru ~ 'KlI.d I'i bilet4iil~r C:fhk bilC'I'!j;i. I't d;;ledJt, f:; UO&I'I dl1:;,· I~r gibi cake::l. \k:1!I.l!k;oei!l}'t!(:eokler' Durk- C'tllr. Haym nadan VI: dl,ter ,dir.~

gclirmek '..c: penkl!ndc h- liar bUi"lIInk~ne n l.fIn nDha Ilonnlll gU' ~ekil \lu· Il'Lrk ,,'bi, f;:;ydaliIT~ d!l. o lluill'l I wj'I'~m~1«1: "'c ycrli hb:r ala,. dlLl'I SLimrlbl!nk KiLi ku:>u,; sah m i:a.zt't~I!I" a~1I1.Tln. I:ldrn g:~Idigi iolId~r mtim ..n.uL ede!:l:kleri. fti oe a'Vt e!rnMLedirl~r.

,fBZ b.p ... kb .btl" lnJili& mim.k~r-e 'Zabili liri. yor Vol: .. tail ),ukD,n diyor ki;; A~T. c::~izde-d.ir ve AKTll'll!"Brun erilli It.lran v~ "Il 1t8lly!lUl tBllIii;-etindc aLan Ii. vii .MIka elim.Lzd ~.ir. 8g ,,1'11' iI han"" iqe cdetlilm~k. "~m Mu inlVY JiRUllUnlLn bin II!Ildugu gi. Ii:i 'l~.lilrni Ii.nmdp'. Rill ii~LiIl di inaanbk. .If. Dikksl ed' ine InPh. ¥ul'. MWlllvvllll'ya

yerdt: Uwmllk l[o.t.ftiYQr, ly.m.Iann .Ii) vlD·uMuk.lan yud I!! bi31anhlc: Irost~me]eri la(iyju

fit

ZWrpl

dejil

mi.,

r

6~O euv~1 Kahvl Piy:saya el,kanl ,or

k

J tanbul
~d oi
Inut
.I!

Ir m"il~

Tmda.

di.!,

Saw/ere Gec.eleri Otobi.is
1~liyecek
SlIfl)"C'r
VI:

mmtJil!:!llllordaD bugU111
Itnm~lallr,

roe

ku::u

tlele

rd. t4lbik ~ilc~~~ B.U yr"1 g.ozOnimde IUh.i.lllrllk bir
IIlma.~hT.

g
labm.n

ur tl

f1y.Ua.rl.rl

ejJ.:!!I!"InGIl
r~~ r m m

clur
~1I

n m

dUfK~tl

c:dllrnl!kt(!l:lIr.

ha t;km
III

",lOb .... ",de' !!

Bugii,n

I] de tatil edi.lmenncil:n

do-

Flcrya P1ii'
Florya plflJlm lo!:Jrall1Yl!ln mllll!&hh[t; hll,:rrlHd rml .Ikm I etm!k Il.uT m yn'tlI>

Talbikal:a

9:kan Yani

$irketlerin U.. uRllj n
IHayel Top:an·d r~

28 Bin Lirallk Kuma"l Yiizde Doksan Karla Satan Suraski
Kalmerli Ihtikiird,an Adliyede
Biz omi:Iddc:t
~ ml'llTII

Pasif Korunma
Tecriibe,si Yok
\' nil 1ft Sflrrl'bt:!rllc ~ll ba~1 kllul 'i" m 1l!lllrJ I,!!. l'lultJn:lo ...... n~..-.!1II k.rarll 11 rdl n 11 ..If ~'" .r1IDIIIa ,Icc 1'iLI'hI'1 rlTiI ~!I nln .....
bJr.i!loq, ,11f.

Kaplan narnzaUBr'
DElliz Ti£rd meklebillde de ..... 11111: mhllY1:'L !o'erI1m'ir, [\l~kle· bin IIGI'I Ilmf [all:bc::lui, amc:]i c n uti irAl lillian ~'lllmllk ijzc:r r. mill 11 irnl<:Tilot:: bid i.kc~ d ii1'1 .... bl!h me ktcb in 1:albikd t '8'eID.L!Ille Marmi!r }'I!. F;ilm' !I!rdir,

I:vvd

IIchrUnizin
['I

klQl'li!l.'I' t!COlre!hEl

de

in-

dl: 10 ,~ yijzde. 90 ilTa!!1 Or'l!. ~lml't oTd.ujl.lnLl m=yd nil ~lkilrmL'-

EmLninli
!fa,

.,. l iIIkud

Lf

ku.alal"l.n lin

d n 5I.lrei5ki n,.;i~ui Aim n lIr, mall.rlm Illgil1:z k.uma ... diyc !~l' T ahkika n('li(;~tn.dE 51.11 It I mil &'\'1: btl da yctml)'lCrmu . u~ ~ellli"il'i !NtJi "Qrunm I!l kilb. s.a da ihlfkii .. y!lpmllllk i.! Ve:: nU. Unll muhalif h~rekd C:ftiHi a. 1md di;;ind~dlikkilm dL- lIit ol.dy.il.in~n. livalclh.onl: Hi· geT leir' Ulc "~r ].':Orrnlli1 81bl 1011· hir-leTi S. SurlUlki. ,"'I: Mihal SUTM· ll:urcll. ihl~rd.1I.fi AQ1Y~1! yeo ki lu'jd TJJ'l.da k rtUiftU lal(lbatll. r tifi'li tt. 6i1~iJ,rn1'll.. ...~ mull. tmor::h:'ri liD' , Miu:ldi!:l.Lmwni1ik S.ur.,,,\i t~~riiI mel!. li:zI:TI!!d,oeyll. EL!llbl"~ i\ ~m: i r~arl i h.alkmda ~pt~t:1 ~6h1li. CUIl)"B te,....di ell:ltlmi,JEir. k.1Il nl:!~ jl\d~ ~u li£.l!r~t.h.nl!!nin 5ufl!l5.k:l;;l"in Dlub~emelerine In.a b "I.o.nl;l;; llihr, 28 k~IoI'" bin lir Irk kUf'l'lIl~l yuz·

di'nmne 11 tl olantlk
!

I@n
,.

U~Ubdc yu.plWlBk.trr. • Biter

rur

btl lln

tael"ll.

'1'1

bMerl:n &)1IJJ WI! Rill bd'o.r lil-rt· I"dme Mn tartll'Jal 11IIDi1Iktn.. 4Ir. CinUm Uzil kl
[!'

deomnll'!l

hlllll'Uml,

h&ltili. 'bIUUII
1'l1ili'.II;i!Tf,

Muh elil fJlkot::tlrril1. unmmi h~yetlt i nellie. ;or; I fJfJlllltlfla de::. Torm dme1cl~dirll:"'. H~r I'lrilll!lin GY gaZl:'tec:iltra "'CnhgL Lz.flhBUlI. ilO:~i.m IIld II. hukumi!t nll!'l'lll'l - Ib~I blJ. nueu 1,j: ll!:h"n.!z I:ttirrni, \e dc:kom"J.:r !;.uhm,'T. !!1iI!!.:Ilt, T gp1 • .,. ml~luk.; III<l:r iRJ'na ~rincol: i~Cimlllll'U" I.ImlJ.~- T a.birn - Y tn imah lje "'~ mi b.Lial'l~ol"n ),apllard:: Tie;,lIIl:'l Imthllnllll"di;l hllZlr b!llll.lnm k fa lnda got:'J:.e ollOOi.ill te::mlni hiJ.k· I.il!lc;il linc gonderilt'cl:lhT. lizl:f!:: Anka.ndal'l gOf'lderli.;:n mUk.lndaki 1!'I"ZU!B.f u:l!Jdk ~ilmi.,;· "·C m""!>'}Illerle ~l,rimiz dl!.nrzcill:Hn· yuindot:: gOrul~r~k bu h tt eet Dcn !('-;i1I::D milt hl!.Jll.l biT h~yl!"l 5l!.at 2..1 otl ka.t! r :!IdJ!r Ycl'pllmlUll d~ gl:mldl: butumn ktlldll'. AAnmllclln kontrolun.den ~On k r IEl...U"'~llf, Bu hnh LC'ilI~di!md~"J i~' mi.ihleL d~ g~c;e aehrll!!rrne ba~ ~I c: '. tm1:ih n blJl ),In on bl!! inc eat 111.01' phi Il:ri. nc::niiz tIT. Am::ak :;;nndili· ~rt::lll:' dar al:Vllrn ed~~ek Ve gen~ kap· II c kadl!T d;:YIlm ot::dl:1:d, ve YD. murUu'! n .lTI!1:l!tlffrimfz lriu i!i:Yl!hM u ... 8drdi)"; Mel me 'lIIb~ine kltl.:ilnl • e lilt! bulunmildlk.lar.mdan mu. Jlll"\ MIl !.II: bir oto u-U1ld d ...nizo:iliii:ln biHiin k[.lmOn~muzd('ki tlY !!<lllt !an ii:r:l!:rindr; I!rn~l'~ ve rll.I:!: ri mll- rIl,~- ~liIlIT111 no' rUn 011 bl:~il'le 10;;11. mllT. 201 I: !r.ill:l;J,r· ~ef!::der 'l.I.2Eltllacillk.IUnrlii t Vj! II!hiiyc:w Itrird b ilfli! p~' .:IB.r 1II.ll':~1j 1m~·iyedO::Yiil.PJlm'il~j eirlll'i nrilmi~1ir. lCH~c!k.ll!rdi,.. tn',

I!!.},I ~ok mil.Jki.il 'l.oui;'c rd· ··k~ lenni naZl1n itibl!i.TEI l!lal'l 1 1lr\h.ll r«ltr. Bu !!Ielle p J Bell:"di;)CIII T~k:!llml~ Venimllohllilc I n.K Ye De!edi~'i!!nll\ ra l d gee l::y;Unl.Oil ka.dilf 0 to. tsbik ~11e-c ktll". 'l' b· i.lel!mt~ i 1.:3 '1""'1"1 a HTfll hf, tUb tar-Ife Bl!lci:liyr Rl:i30 mUllyini "I: Oto. bi.ia k'Om~o1!iu re~ l B. Uitfi Alt-

<:"1y~pl.l~ rurne nu: bllrlnodll..

T

!'.;

!)1'U R

(' .-\:z ,\1'": I • fi l!lS; 1:i51i:!!6U ~ 96 .BnrJ; ~nCRI: '·,,\K'IT Gm""E~: OGLt:!:: :tK:D."l)1 : AK!\I,\."t: YATSl: ltl\$A.K:

1
• UII: lII.iiJI

-----

• L\BT; :!j 81'''.111"" ... ~~ 'li

Zt.:.,·...u.'.
6~6
1 ,16

E'ZANI
-:;;\ 5,SIJ l~,OO
1,31

9 I. f

~,lli

=

n..
U

u.h!oo

!>en i.n If,elirttem

.L tmnll'ii,.

iflJ'm: HUmlill ul·'·yhllllio dall:ylhl II: 1,,11,) ill, d

Jdlnil.. Kq]1ul

:'tliwl·

ililo';f')" . I I!:QrLiIII· -AUah
~'i!I

....

kL,

u yor ~n kn. I:JlliI· \'e d mIn
[il~ihk.
~ If.

dfn

I&-

..1m.
du:
-

-

)U'

ltiJ) lr,

II'D Dlnmo,
:lU'DJlIDll.IL

'Jo;.~f111

ull'lmlll

blr

balnnm

II

bJr OOll.

n u.I'Ukk l'rllllk lIiU.. ·
MOl'lf!:" dD

grc1~
11 1I]'i1!l!

nr!lJOJlgll1l!!,

zO
.....12,'
_ . .l1'ilr
hr. IIf0Y [[I'll l,t!iYoll!l.Ul.

Ud.Im,

DlD

lad!. Sowonun bll"
l.·II.!lHiIl'.Lr.
J;

I1~Lill"

n'turuf"r
bJiJdma

buik.m II

b "'\n!ltlrio

bJr.!hlr

\"() kel:lI' .. l Mli.nlin

110.

f a:neU

,,..nI.h Go) rlnl

ru1J l'O.-glUru I;lpd,,'" 181.111'1 dC!!N!I!ecm C!Il.f:r~ l1I.l \ e rH.ll.!lI-

Id,

FII k.&ii. mWw:k.kElll oIfIliJI ,udUJI' "l'IlI;o;I,U'niDJIDt1M'FI blJi ll.lrdln ~ok
fa..nn.

\'In'llet

III

orabrllil

.J1Ilr F:n"U,_

!It-1mb-or mu')
O'~,.nmbIILI~1,,'I'iltl\-I!I'I.l
it.

1.,....,
Ibo,)',=
'MOt

yonu Ol£fI~lM1J '!Irt. n.mUIII...
I

"ft_

JuLblUyotu. • Il IIdII.mhto: ili.,...r;DDJn
UZUD ~

bl:r ~, Ioi.f'g. • 11 ay,o.kIgl"ll'it' ft!~r!:'rbJ .... :!Joi'liJi Ill.
1'11111 u_dh.lIlll:lIolne

d~I1t"Und~n

tli'JI'I'LI'I

O;rt&da.D, 1l;~h"hIY.
i['Qk l!d.Lnnu: I 'l'l1I!l.~m);:.'1< tor FilIp'LIe t~ ~t NIIJ
[)cm

DIHI.!

HlU'lL

~]~.""I' •

a

tMl:rle!'l'rLC!!

'Clr:{~n Ih
Irjl'

,hlL

mHo I 'I'"

011; -

.l~

PI

Got!lm tIn.

I 1t;1.n hi!> hell", .. ),,101:.

UJl"J'1!f, luIYLr, 1k1llm. 0 ha llfm ti1D'a.;IJ!; I,blfa

1!I1l.'II.1l'1DL

t&n •.
I!o

,,(I!llar rrI~ ~Tp'J

!Ii!:!

!P'j'~, 'ill: \'1:11 !~I:'
'HI

tl..I.r; r

lI_t1.l\. IlwW!.n
k '1"I,11:1·or

r

<11.-

h.i~ITI;n ~·I!.i!I.retlfjl \J
ro mnJtJ'I'ill:il'.

teND blr

I" o;<lk k.h'l1I~'

II.JI~

Itl.

l!Ioru'r, NlJ\;o..veI: It"IiIIIiln lr lilB ta.Iutm.m kAldcl1l.r~ dllllar l,'l! - !IIPt. .
\iiI

!;lli«:I'}'ildo

'fclllkl,'yl

iiMlireo

1IiID)'dl Irl~ ., ..... ~t

W'dllilll I>UXIln ROIi.l.HiIll ,",I.a, .8u1ga.. rl LllI1dlL klLot;di!~~ udwrum lJi.

dm
.I'IiTIlo itAkINl!' 1",,1tl'i.

301'-1111',h.

ill"'"
11;,1 ... ,

.)tb
UI' ill jj

.('1 -

Illkl»t. M1'tll e.U,e!'B ill.I'nllDm o.lm.cJ', on e~ mJ~ 'bk hDldo I(OIu.n",·"rdu. Ol1il Lum.l gi· ;f;ilml ll!~ Li.bmll1 .:{ruI",lhTl. ~\c.[J.b",
.' tn'-III adam,

~rlll!~

!>li~·J.mtI'I~I·r,Ihlr i"IUlp, kl[l~

- fJ

tLa M.I tu h'k'l!lH'Il 4~.

~m In:l1.I.H'~1I1 ~cj[lull~ mU J11I, K..h .)\[ lI~akt i.hlfllj nruo. lI~m ' ...gd WG _~ ..... u;ro:rtiu. 0 d ('e~ 'I' ..,._ r
'd ~Jl'ndlm, kolr YI
.ml

I'lll olwt.lT.

.··1tIo1
blr ......JU:e~o In·
dCII~t

'1..1 kr,dfi lIurIllIL LODtJiiJld

uillinll
!1",..

kemhilllini btU D1' II'Il~iYU· f tilel. h'rIm oillmO tehlll' l" ~.~I
<T.JUIlII1Tl!

TImloli 111r )"1' lei rn. Yll.nnndllI.l uzaki.al,hlAr.

II1'"AlfU '
1M nil' r1 f:;1l! de

'Ir:~alnlZ

'I<;

Ioli!II,

~

Ikonl 111 i'l.ur )l;;orlin ib:; elcH.IIm, H

.F.lOcr

hl bl U• ZBJIn~ rim ,h men Otl..,.fi.
00 ,)1

I..

bUn.
1mPI-

"011 t.o ~,ij 1Ii
I'l..IilW1I1!'

r. ,00 mrktu. b .. dha!lb, kelll1l1~I '_'Inr
dill

~lhl

k"iJIUutlm 111J1!Jli!!li1i1 .,mmlidtbr. Bu In" Ifll
fj

"~fl'la:rlmsll!i,h I t1lolkkAlli rna. Ii 1J:J.n:yonium. Hr~'iii liotl D!l I IIi! "I' f1llJ'IoI .. L •. , .. ,;'\.mhb. 1111. 1J1.uLldo rd ...n\( hW"cl!;.,t ~ nit lil. Lin:!} nIl

~rI
H&~ ~tl!.n
I

1>1111101 li£l.'l' .-;kill"
...

·'11 l"iirnabrnJ

lib' IIjodt! II. ill Il'az.. eo, iJlldJut 111111 ILriklil
'1~1l1'

~ tl)"''' ,u!,;u",k ttN:lladC! 11 n:rnkh.Du,I'<lluhLr ~1!IITl[ ~ unllili mltul"JIr<l 1I..1~l!fiflndl:ill1l gco;l),Oldll. I'III'JI1,-, 011'l J,. pl;\mr~JU'd1 ~ Oloo:1ll!Jjlllnn 'i!1dlm mryll~1I1j'j,1 dDiltL.'1m Witl. W'1bl:rllle nI.l... ", U1lrljlflll".' b Ir IhU· tI~ llfl,j. 1JIiW'11ik bllr' zllifell" I~ 1lIk·

_ () hlll~
I'll' oJ1; l1uTI!ii-:J.,

"

.,

.m;

!!liz ['It\."

"',,Iter

1I!n,illk [..tr.t~b.
~I'll"
'1'1],1".

"inWW""
~I" Ir1P

'4.111111-

Ve tUlo'l.loti l

1m"

,If,.-

111m tam
[Url .. "

yn.mml
Ill'/:

blr ~ '~ mbJLt~ ~lttI

0 _ .. o·

kln.,-

f'tnt~lrlll~

t mlr ~ttlm. £<"ldd4!'!1 htr cmh! olrul b[l ~,'k" ) I hll'lll tol Bu goml
lit 111'111/.1' ~'l\.llC
I

b hKf,'1 ~r::'illtl nil

hlll'lYh

It'l!·' ,I nr:!Jh~

1\,

.!'!Ito ....

-

l"ckJ,

gidq_,;1ifi L'l1'll1~'¥)'~II.
!iIlUil

!:vI olu.l".
~~..

l{otnuo.l IIIlJh~ ~~Urdbn. .k h.!do
l1i1" t .... mil'

.-nol

allilrl~lIL"I"n'Lir:.

po;>o.... ~(f~ IliII ,lI.rtlk

Jl/lIl..

InIuEdolr· h·(Dlde mitm ·"!I U:l. Ur, F,s. 0:11-

, :unl h'1.Dd", l'(l
I ..... ildo • I1C "ILl In "
(I ..

nlll!::tinin

kollo;r;tI
flU

Jj.

PI.

olmllq bil)-ilk vo tililmliJ

ut 11'... .
I

kbrt ,nlDbU",!!ok hu 'fClJ 'I'd kl.i.rbkn )3pllgi!lmI k.1 mill. In
II doJl

'1'-"11111[111.1

m

1~1J ]1I.~ljr.
1I1nuJjnl ·lI.k.mdllilll or-

Ii.dlm. Blr I!Illkk mn ~lIlrul' 0['.[1.mckt1L1J1 " ~'lr~Him. l!!Ij'lnr.o. :l'lIw ~UrU,mfl t.!:lJ!llL,Enn. IIIJ' 11"'1", m.'IJlllrU ,[J II. bsll'::li n'eLJI \ .. 1.lIw,l\ Us 'bn'l,tI)'Ofill', BlJriI ll:urrnl!JOJo 1 11o;ln 1IIr

tin"""'"

_

T~kU"!'

eol.. rlrd.

U"tJl lij,l~~1ilI 'ii'll bn,,:, iii I.r (l[h~',IL .. ok 1'1.1. 0'1.1-· 11:. "1 bh ho,t . ODiln bi!ldMllCl • -',f11l11& heil.
... ilfllj1., 1

dlllil ~I 1'11!J.'IoI .. rrn kOllu,mw,tu. IIrhl!: oh.<1lIlnN IlIl Rk:nlC:.k IJ.ffilfflliD ..• d ~Ddl. A!riI ·IUflJl!:,
Ii I.nl

C.Jl1'1l1'II ..ooe J:I~]"I ~ dtlha

Il~ not E_mln

:r blr t iqm "lumu;
!_;'I!!n"

ItJ'!JnfLk

hlte:ml)'onl'ldl'l,

OOU~ l'Olll tllt-

:rllpb:rdl.

kl
hli,

01 LHtll11irl, '1';1 . l"Lm l II
,'[I' IlJImum.

ilJ; IIHl flOI'D 'f'llk

Ib n 1m ~,ll'I hl<,;blr ~~~. ill

[1"", bll'

li;or rln.

IB~ II d<1

e.li1 1:q I £Ill eltlrdl..

A~ll'

",,1 ~q,

N 1Itl:ll1, }'g.r1!..u.

Bn1ID~

)Or, UII.I.De Ifot:'rd miil"h"lIIldlr. &k F II ifU n I1J.Ulenlo

n.·rl

~,tl'lrM:l"l,Jjll-

1<"

ml} '" ie'tJnb:! 01aD Jlo1lliiyU 'fabiu ... ,•• ,·Cll nJ:llIImln LIt! 1J I'tllUdktrl IlJIlIll m !:It I'Itl!j{UnI bi! jjml1ll~ . Il IIJt..I:.J.w. IYI u,u.lJiJ.WIIj o~.lIr, 1::;11'

.r1w lo,'lmle-, !B\· II~ ..".11 f~llL lIoyl IT! In!!

diill MlII'illll rnn lit n 1I1 lkUDB IIUWTI II dujfm Ll llli. U)'ordu. Ii: cmft r ta,lunllll ~tll~~m OJ. k<>"lo;tll mn ko,.il:u· j( , ~Ik ~ yokl\:Ll, 1I1i:'I'•.Hi;.,:ruQfflCIIi

- "'~ o!ID.. lIII. lIuraci", 1J,roklBllle.k 'nilt!lkla Il.l''' 11A, Inti ... bDkl,,,,,, ..'lI:!i,,[!j 1..,,!.er.1I, 'K.:;!;IIoII' t•.1oi-

r.r _

kol'Milm

Ikhm,

roll

ItlIol
Rc;u.b

"r!ID.
i'I

dll-

I·bl-mml. ·~tl 'oM Ii' Poll I \'1.11;1 ~tt il. '''I~h1-o If >,I'ld II h;cr~ II' gI flip bo. ~~f; iJWrdm • -. ~"n tlll]jJnlJiU-fi~ oI:~ ki.l~ll'l.ltll. ;;II I\k \'. I'm,,; Ifill. Bcn 1J,J]r. :;.lll< bb lI'I",hkwno
!I.110DUT!do

.ltl~ tl.
do bo.1h.

fn1.J~1
0[3.."11 D11]u d& llD

ru)lll;i:rd:u.,

a,,!'.fillm:
U1'111'1

gl~ii.lml
~lro.~1 bill'

n.I kl)!i'!l.1

IllMryorwn

geml 111.1

":cldl.

rll i:'rnD, I:!in) O kill:p!"Tri D

II

g.,ll

'Illil-.n

'tU r'!('iI~l! nH
gL1lJ1l1'

I.mkLa

>fllur lliiU,fGII'f

~ATNURJ

m~tI,.1"I. H:J.f1nn.u. fIl..- 1'i'l14fl !,;lkh,

_ hi

rU:!.

bil:" 'bIll1tlJo'1T1l.

D(:m.lljfun. Uillbukb ~1111,uk Ul

Ilihta

-

--

-

-

-

-

-

-

.
,

..
.

.'

..:

-.. _,.- ~'
~

...

-------~------

V"

TAN----"'-

Harp Vaziyeti
T yiN VE T£RFlLq:
G<.iIl~nM'UddeiuMUm~. Yir':'i'~, maaH elli lilrl!y"d , ..:zJ'ainde ~pkoJ. suretile
tLlllif

[ SlY AS} ICMAL

I

Ahmt!L 1bliiic vI!' 'tcr,FL ''''C
kencli-

l{l1rlm COlt,,.;,' Ue tll,lIIl" VI!' tl!iilllv. ct.Ilklert blr ~VI' ]::~\"'i felcl .... Cn.LII· 0 t.on~~1II11! lI[(,Z gOi:!C'P n dilre-C" blr 'Ira·, kill til IltiLm (!tml~t!r. C1J"1i:rIItl:lr

li!i)yoda ~t~ly~'n- Alman

T a ai rrUZ;ILJ :
NU z:tlu ~ublJ.t o.rdlll>lInun Uli!ra SllIr e:rl 0 iIIfloU 00 him; 1l1fill.<.!1lljl. ,('6

eciihni1tir.

MulJiline

ant .. ok loevditrm~·,!)ll!1n bilY mii.a.d!:[!.LlTlumiyi t~bri'-: e-deri::. hl.l.kuk;;'lllamruZ'. d n B )' C~'~'d~, Kocam!ln layilll
hilklmllg;n~ gC%

* BeylJilll

:trllm I m~\."Ioi': 11.1111lUl!s· h~~ iG'l!.CI .Il'~;;:t I. !'On ,!,!t'!lIH1.Hllll] lI.lliyllk i:.4]!l,rmm ~"ltnd!I!IU"I. .;: ~[!I, lI1;it:llll~, ZI!II k[~ml bu riiUllil''' Ulhli!m Uh,!:IoI.U bl~llk g~b! Illl'imh:rln onlnrm tnid(: IiIII Dlml!9.kllllllll"!ll;)' I U ~ I lfa "Ul hrt .. ... b8.l'sr..klurmdRrI ·c "lk!llntmBlii UA!ulITjl'mi')'I~. LlllYildli. 11 nr kU.HI:1I!)rrlll klllltf IzUi dmf-lltlr. En'll!l'l!slffi ,g6Stl:riln'll!}ttr. va!f8.. IN' bll~IIJllallmk bll~·lik kl"J'II1!D IITI .. 8, 1<[1 ..",holor. nakll;dlldL leu OJ] :nllkll L~ti r3.fl1Ilrll.f'ft. 'Ii:-II HlIlyaft IIlHllbrlll t.;tl'lI! <\11,1 11 ~ fin "Uln. hll." bld;;-

i!lulh

en

s\i!ljiy~r

C"dilmi~if.
Hil.tay Bclediye muhal!lip.llijlna= ~Iillr E.m:.k mi..idwr vek.ile· tin de bulunan HL.i:iRU Okt!:n t;!l"in edll fII i,tJ r.

*

iOoktor F!lmk BIII)lllken: BLr mY!l.l5thl!Jlil!' VlI.k !\I l.J!(dlm tmi"tir, ~el'1l Insan !!i1llcrU A].I;~.c], R.iUI·

Hava - Denia Harbinden Crkan Yeni Neticeler
Yazan:

Afrikadaki Yeni Yangrn
i1nLiyordu. Trllb' III gitrpllo1 kaian taly, n Cltdu,unnm helo mC"o:liiiln b l'Uodw- ilt:r-

A

y Q2an;
f ..ile..
Uurc

M.

IH,

ZAL
.onlne'k!

),angllll

gu

l~iMCn

VI!:

!;i.lde

Len

1.8j1 ttil::ll&:r. .NI~ on.lu"unu lill1IU~L!l m~"'.Ilrrllk

ml DUlJ'l'''',
Olbok9:\l, win,?]

Pror. Fuheettln
C:I!IQI COldul![11

K~rh.,
Dr.

II!lil'r

o~lImadJ. lnd'n..lll,dl. Il!'lnl bl!l'e.l'dl. Imu !tIH"

[\iiAKLLII..E.R~ Jstoill'llbul
m;q.. ... ·irlerflld
~CnDU,1'I

JitiJltll lI~l'r lUu).'u. R!l~lnl HIlUl" 1)~11I .I50Z; 1I11l~nlt m"~lIl r I>lrBlmdn ItI~ndl rlJ~[r vt' mll~ahc..cl!:krinl bll,

kull,!l'~",:1 lI1r II"I'IIIJ\'afrl1l,frYHlj r. Nil"
I'"U~ tJO:~!l'1 til;1nr

nlul}illvirJigin~, rap-illrtiil'h!l'de'[l Covtld Ev~en H!I.~' MlIIl'tllka "Ii. ,6/4/9-1111 paz,.., Ri-inr.i ~.a.at 15 ea et Miidij,liiiijJ'i~, i'IIPQrtorl'crte (Tii'1'kiy,enin dl1 politih!,1 ve !CiI~11 S 't - jj,r~k.oJlJ Yap.ll~ \'~ TiF-, d'iiIH'~ v~ziy~ti.) n!lkkmdil or!ati~ tJ!,rant Birli8i l.mn.lml kallplimU!t~p mij'CIihii Vdi Orh n Ti.illl; i{nu: nwJ;;~1 ".!: la~'in !:1tllnmu~l~rdlt. ~

iii

Mereil'll TiclU'e>~mudYt!L.i.

Ti;;:ilrd .mildurli.igii dlrml!jlel"fl.ir, I!! n H lI}''Tettin .$ii krii

m:ik

1!lof1ll oilkillllohr. AJm1l.n1.lli1r T.rllblu"~BII' .. llIoki

ib ID BURAN
I LIlli ycpy<::oi
Yirm] bet !Ilene £V'Il'I.I Jiiltll'lizlll-

Bir IJlgili.z:

t&YY.T1Un

IRe tqrjpilli'fi'~.~~li)'oO"

1t,,'IGi·

laPi.jo,t n IoDRf It ye im:lel"l klm"d~u'l.Jtm ),aJ;.C-I. Jiil'~r br fIlan !i'I;:i,iz.lt!!fln -Ii ki rnkadillki, l<!millelT1~ harei<etle'lng )1I.@Jrnw m~"',imindl!,n eV'IIcJ l,a.rl'1i11mlaYIIe..kl,IHI umu uyordy. . , I
Jt:fil.kiILl ~~iT1llc rile Il':til1li ncaR

·t.

1I::a l r bat~

BlllmL:iiy PiIl'l'ti Muknirllile Kotl~n!nl

'*

m'
or
)'e

B'll

yll.lI

k,t.als'nm
L.'l'

hill'lI lrun@tlulll!l 1(1I!,1fi hI (Uh: klIT-

\'0 '016l~'I'!O bhl.l.kleriHl> ~, ""lyl5 tl'!1'1""1: fell'

re. n'Jh:rinu

nml1an!'bl'yiL

t 11,ff,1IM rUIlri'. t".:;ur,,· II; bid I!'!rnl:!it: f~
'\'0 Blngad of1!!brl,'lJrlllluli - Hb'LII

C'd 1<;;U
iIII!!ol

'1aJ'~iIIL

~1'k!ldl1er

Til 1~.rl!~fI Hf'f, b
UI"1T'~i:=Un'J

o:ii!lr11'1 11.01,'1''11

klli!l'~ 1111'Jjt~I.,'an-

~ rii hnd .. n Bnki r koy Hal ke,,' ~

11<8-

dt: li.i,
kill

maldtlil]';l4

Llb~'lldakl

• ~"phul ve 'ijY[~1 ,:al:: cl~ 01,,,, Li.~ il iou, C~"iiCI\ 'bQmbaldUnlliFl lillYo/i2.rc[cdlc oatil. nilrthi'l ![mUlIld do· ru Allman 11.- Ii:lk~mtYOr. HI!iTPt~11I ~VVItI. hi.itiill mirah T;rpilz. bu >,~ni ~ilahl.l diipyiI< don run 'Iarlll'lda hi! ...a l :OS Ie L:O;T"Z ho.Ihini ikl!!.l. nlli:dgml atrusunun mu"., iriydi iyi lukd ir but '1). dii-n),oa) II yaym. tl. Denb':al acI.Hrncm', lil.YYilf!:lYC: kllJ,1 'mU, ulan del1lizlef 1'i.!:lld1k>i:i,n lIonra ~lIr II ;~i"top Vol: makin,eli ti.i!"k Ir,!'>llr dlJll'ohl'lf1llilill ler.l_ ~il' bioi h- !:'Sail .i]:'1-1 tutulrnu,tul'. Du ail.hrar! grrirdi. (Jutll11lH!I) d;:n;z mll lui .. miitillhB lJI!1ullui cl~ noklla~-

t;a,Yf'lJ!~ll!ri k'l1Il!;r k'liill",' l:iI!mi 1:.,..
IHi.mn, Mu.h.atLP rio lU:.llu:L I!':~ml

k dll:ruzal,huma k. .,,~ kOJu~ ab ihrler, 'HiI.... 'ilya kilr]1 k~l1rum..k ism k rilc:lcJI!:;tov VI:. bGmil.,d,maTI IIlYYllfl!leri ~c vrnnck Ji1zlJndu. Tayyaroeltr oIIIyni z arnanda d enizl!.ll11ermu d,,, iyi goriJrlc:r VI:' bcm
bi!llillrl .. bat'ltabilirlor,

G EL..E.NLER.'
8ni\'enile Rcktotii CoI!mil Bil· ~!'!l dun Ariluuadan a"'dct etmi,. tir.

lcmundll tiro

biT konfcnl.l1.s ,'~rilcc~k·

AJmnll m.:k. bi'!' <;lI,d:lJl m:a. 11'"
1.1

Mrllkkrlll1lJ11

1t-IITXIl. lie lamllllllll!i

~i:-

lilt;! 1111. I....bahlll

~M"

BI!)'oA lu Hal ~""Itn !!I!on~ 'Il ill NtI.ILJl 9,~:). r=1L.l' ~lnl1 m· lit H,3I) dB. oevimlzln bitlkll1 c!1dd'C· 1>1NUfily ~kotlnclB. l""lIl'tl blnaam. III kl tClmlLi lI.aJonunc:!u. Avulul H •

*

',l.!'IlU('IIr'i oI~fll""H'fjl \n ha~-.l{l blr ll1'lllOk LJJt mLl ;!! Idll mdu!'. lifld:\aD

(I]nj",

TUrk Noro Ps:hiJ~tri Camiy .Ijlllill ~Jhk TDpra .•t.!u
'nlt-k
tl'Hl

UL~IH:I ,Jq;iin to;ir Icrdo Il'Igilij; dno. u'l tlA"" !tUNZlJ I,,'otkW1! bu t I daba l~ I ~~pLllillil".
• rnLljIl!IiUmm,

·n

t

'U

UCl~

,lm Ret'et Ji Mill ar t.&rllJlIldll.n gel; "DllnYQo A,h\'.aJlnlln e.Ol!ll n.f;1,y1!.1"111 bl:r H:Clnll:!nru!I "erl·

. l!l. Blnglllz.ll.nl.J:J, Alman - It''_l~"UPikll'l'm

Ni5r'o ~ ,!"!l~l'y[l.trI

m1l::V1ulu mw..lm t;:(!oIEliyetl loeCl!ll!Ur. .2 -

blr 1;11,11 ,I A

\:EtIMlne blrllk':l~lIo km'! III ~b"il:W' ~Ildur.;
SI'l~iUl.

urlD),

0,1-

Ve ~crd't 4Lrllll:'anhlc [1II1It;iliOl; licillrcL iIIl!'mi kaflll:l~r' I leT'; gO.l'm~~rd!: illll: IIlkl. ~ir di:liFl- Alln dll:ni:;r;;ncl~ ..im ..1 ~·alurlll.l kul I;,l k.u t cie'l'll;uttllann. uiJL'tinliif:ii Hn V<lrdIT, T ek 'Cr tao!:lO'l 01.1n iIIIO- lalll!r'Il-.{I&r. Kafileleril'l h YildllJl pck ilZ lIUrdi5. 0 devird,e. dt'IrIii:l. 1 dol kl:ll'luilijindJ!:'I'I . i~ ~orl:me.z, l;.a:ruMllinl illin (Ameuka - Grtl· trill gijri.JllT'lel bJr du.m ndl. fakat Harp grmilcri law'aTdot'Tf! 'kar- ttl"lld - lZ'landa'_ I ko~:.~) ha!ia k,~nd· i de. blru kordii. G~i~· II kl!!ndil~illi 15.:\<'l''kile kao:ruyamaz 1.itlcri bill 1,e eh'oeIi idir. Akdoenl' UVlP bu m k. i"JIl !;dk 1I_'bull ve hm. 1ie; rl!!t gemi k.dll!!leiilli hii- zc 1jl1l:11nC~, ar~ on .. kn-lml, rtn· lallnli Qlm& 1 Iharnllk ,.. t rruzlarmd .. nilllli kg:ruya. m dili Ingi.lizluifl l:.,iJ~ao'kh.i\ a uslul yn.ml hOI! .lImcd~'bcd ~enl:l; hilcGC'klCIil Ti1;;fire-t I!:Cr1n k<lfilele-,,~:aT.CILT' C.>'!l'J> knQI"UT1a gdin.te Mal h~rbi ok d ~'" " Arhk r:ltcJlJiz hl!,r rinm ~lm.d'i lki biv-vdli dij!!'millnl LEI vc Ccbll:'linlllllk arnmda. d!l
Ib, QClljJjnc!'

h:Jr~bmincleTl 1I01lrd, z.~rftllla.r. lIIlL La halp IUUIo'ui'ir]eri bil~ tl!l::I'IU:' 1~T'de s;ti, ;nk g.o!Vlm~z: ol<:l\llar.

!illY; o:ira

naVlI)I'1!i

lu:r.,1

",iid.lI.~alli

'IOl!Ibukluk

BLI iki lMiinlm:li:n !llll~ki Afrika ¥I! II e.. c ~ Hll'lH!: air olAllI hili y<.:rinnedlr. AdmllbabiItJ t!tl"afl.Jdill do,," u,n h..ly.n lI.k~inin nb'le bill lau ciil. mlfi1r, dh:;rindeki l!II'e-nll:lI1 'i'1l: saire "t;;.II""1 mabduttur, Jo. ..... up&)' I :ii.e~ cYmes..:: 1.;11,,ana ~Ij olam; Hahi9 molJ~Ei!llIml.!'l t~DTI bir tlUlI'iye;llc villrd'lnlmiliIIU1"rl&n'l uuk dol!!l1idir. BmlC!rce. n:fI,l:lli.k ir;tlk· ~Ii,li "lan l Hlu li rt'IIUc~ini.n v"rh. ilu yi!lp 11 ilu tcUi. ,..i70 \gg!f1~ce :rnwlt; bil'l liel'f~IUcl bir fu~ladan .110m. 11!Y'I oldlJ;u oc;C;Lafl 101'olllclIolih ...

mo,
ill!

Bu

lemi:z erne

.....

~rI

1:)11' 1'111'130lIe

idi;!-

tilt, 1IL1I'1.rk I~UmlLlil.Frll

&Jt:r:r x>i;iy

Konf I!ramll

mUWlI.,lqp tl!!'I'L!!l1
ptyQlllln L

'i-Zll',Db; iL~litl.lIl',

AII.ahmh

~,nH.rll'i\

llu'bemlil .,Cma AJdlj'l!! v~'" "I!.blye. haal4hH.I'\I!!~lndll Prot, F Lru-{'Uin !.(so G~kll.yt:n bllLlI- tl'!m~11 edeccJUlr, k Lllll£WWl YIl~m:r!ft1r. AJdrye do.;enti IlU:an sel, Tecrl ebnl" oldu&u ::;;Ukrtl
1fl!nl

&nwm

III:~' Bw:ulD4l
~'I' b'llrO-'Il.ln4i1i'1
)'oIIi,

kfiolf.l;l d(\IDi! Ildwn '" I!! tn~T[J.n:tl:r to IrlllJ D1~mml['l hl'r' )' 0 nm3l:zI,Ur.
lHan I~

Ak-

:l - Ds\·etlYoi!.lerln IlnmlL!!u rl(,.ft g,hlnur.

n~~ll'ril
k'

bll.~1!;il .Un:rnn ~lhC"'

IJMfl,il",trillkl" ~illll

Inr me

nin~ - en cepb Ute "lr~1l hakkl!lda lab! 1;Wc bulunmu~ hay>'lln! r
lI7.i

RI!!f"lkimiz «Koroglu d iil'iC:u Ylhm
fiklmai

l\]'! HJau kilomch"o '" rt, r )'II'h.b.'1m ..,.. Ma h.,.. Balk.nIa11(l;1I harp h , .dll.,"iI ltia~ gUn Idil\'e ah. ya:nl Uln1. )'9'

"'iMl.c >'ILptJ.tl lec'J'lUJieloi!-"'''' alt
gl;l<!ltl:J't'i\I!I,Itit. 'fUkcl, Prof.
KIILlll.n

1'CI:-

I'llr;I&~'OnllLl'
Dr.

FII.h.I'E!ttln

ga:zet.e8i on dQIi'- mi~ Jo .... ,arid. iI' IINti ikmlLl '•• 11'*. id'l' a k elm iJ,lIr, R(:- Y.II' Vly. i'l!!3J1i IllJlod .. u ''i'ok ehelli'1l1 b'pt f~brbk il!dn. dlll~~ UZ-Ulrl '1'1, k1u,u~fhl. t,;<te bu ~l.umI'1Fda'l1

~u uzeril1lVin: De-p::alh VI! titY'YHC". 1a.:\-:},aT.eler hav;tod,,1'1 k(')mma it~1II1 '3cmi:h:rh:' YlrrnL tu~m: c,.....d. II::mTli lwij. ,fap~jllrleL Tiucel jl:filIIi ].:ilihlt· navada U!rlrl tilW'lIJdu if~1iy-o'r. ldc:ril'li kOlllllmak i4;;71 kii:!Oi.ik hilr'lil leri j"m 8 ..~nnt6i !HI td1liluli ~'ol DoI!nizlllltlflLl hir mtdlliTil:ib;1:' ,Ilrk<l- Il~mil~ri i') J':'(h~hili)'l!Irdu. a de. Celu:liUHLk - Ingiitele 1!H"lIIll'ldll dlt~1 cl hil katdcll: TaY¥"I~' vlrde y.a.'lnt~ dcni4:altl "';l.Tdg, Fa- h~:1In y.ani P",rt!!k.h: • Fr"n,"" Vir-Till b~ :t4m'! C1n'd •.. ~t;;dd k,,~ bl.! klhrii~ hu;p ~~fnll!f:ri. t y_ Jnli:JI ere sup II hili~(jne mu ... :u • kqfll'Ll ~~nlZ Itl~~n.ln kcndl:ll 1'i!l- YIiTIlIl:'rc kar I hC'm :I.: filcl'i ViC: UZll.ni!l'l'1 Atl.. dem7.1 k Idlr. p.r'!:!.; ~lIndl hu l~~ ta),)"ut: yap!,' 'hnn dt hndilrrjl'lj ...... muy.unai'l r. C;un.ku AkdO::rllZ VI!:YiI. Umit'bllr< yor. yyare d!:nlZii. Lm1.1!!yamlIngi terellin. deltrQyeri ,"'ilI'lUI yoli'~ "ar'kll1fl grlu licarct hi!! IlUi!lZ klil.w.~u o}c1u, Dl!n~""ll~'JI'i1 duo. Y~l'IihJrini yet;il-Lillllll:' de VI! hlcleri, Frilml"- 1!1hill~rmdC' bmulll'l1.'lr.:~ y{iZI:TI

h

dc

ve

illltn_Ja

Ii: d.1:' emin Soria'lu>'Qr ki A. • merib, klZlldeniziui, halp, u.h ... .Ill I-aymam"t. "Ie It. merika va. pUJrli!l"P!f" bl.lra.)·. ;frmo;: mu.

l.,fiye

iii

me:

nlildoe

elm t~t'

tCIil1B)'

D~SijJi.~ll'.

lII'Ielddir. Am~ilt;amn

pr'ki Af·

rika vari)idinin tMfiye.sint dll.)/,uBr.ak ¥!eret:l!!l1:i u Ilt.anrm bi .. zim i~ de ~hernmiyet' bi.iy11 ~

tiir_ Amerilm lemil I'i. 1m

.UoI!-'

r

2eO

de Si;iv.eyte Ii. d r ifliyd:.ill:1:~ ve mernlRelim' 1~ Amcrilra a' n .• llidahl tty. (l'li:ib ddrli, Bas

;jrll]P1z

H~miJe

bu til.
]

Qrni.i.rler dili!!"I'iz..

N,ata '1 eHi, Heyeti

Tn
nfi

dd

AIIII.IHIJ

-

U.. blll1

il:m"l etli1'rl kuz.

I],'
m:"U';l-

pI :s ,V":TOna ... .~~.._ t

'I

d(J~I'U y,gnelll1iCk ve. to~.

ld); t·h,b.er
1·,- I. .... ".ilI'.

v~Jllen .
II'

Am-

.;:rl

"

kb

D

mllire •• CIO&

'ti! .. 1;. ~'Il., '0 'llLrdif.

dl!<D.i.I:IlitiU

~~'l1la I<II rd ilJ'!l ",~r
rLl:j;altmlJ'l
)'lpranmIYCU.

}'IOfLiOl I. 01.

IJ ,",~,

1-1

00 81'l1 uzun ->JI-

1

~nlZl

I"

'1

rmu'\

~'iII1 ClII1I'I~~.

.1'1

a lI'~C I!. !ll:.fTll. k-crl.lDm"1"I ta.m3'mll,e

d

. Ii: fl I
ill
I

L

e ~.

IIl!II'I

AhnOiln hna

m'leniz: ~e';ne

dr'

'"

d

. 11:-

Nizamnamasi
5 (Td.:tol1h) - Ni!_ ft" V !E.Lci.I.eti:notc h.nLr I.flam t~hl'j hC';o'c:H n,it;allrn,nne3i D.;".ll:t ~itJrll:!.lru:lan If~cn:k Vekillu H~)'elinin tEl.5"'l.bme i\r.tir3n ~tm~llr. Nizam""meye '8'i:ir~ btl' ba4(ffiuf~·t~ll1 r.iy3Kli 08hlttda k'Urulae.a.k ohn .dLl h~eti dfl~nld~n dDg.
AnhrR,

~

U

!J'Iorj\l.,).

dlf:
Jc:,a

*
bal-

dQ,
~'~

"f¥:a..f
Ulltlec

v, I 'Il.1'i{Il,

hll.l'l't.·, ih I' 1>11' '1~lir kqra., nlllll kalar bLlc lio'li
IIkl'lJb 1I0,.,Ulft.. br'kedlUr.

bUilunmu!!l1.Ir,

Bunlardiln

olUi 181~ .e lI.u~Iu ... pOll '(lnt. kIl'l1
mit All
I!!!l

4 5. 79 VI! 2 Cnmt. :3 3 'tayy _ rcsi de ya.ngmll\ tlllhri_p eclilmiftlr. Btl lllwarelcrm Drn::dalilil iin.in. dl:' hillVl!odill'!l cl\i"iiriilmil~ ta'yyl!rc., lnTe 'Vi: YII"-lI.I~ 'bir' .h.. ",~.r i~ind.t ~lde eciil.mi, tEi.¥yare (I:-(;!"d!:lcril!: H!:';itI V<!'lo::;"ct ... bl!ill I;'la(:lI[,: ve ii>.ka IBJ1'"1yokl1l1'. \'ekiilclir! CIII rn'Uhim i"lcril= meltGi'nt'le: Di:f.,-mllil ltilyyaHll1!'rI gu~ ol..:lm~ ..~r, . diiri~{i !:tim" -gUDU 'Giril'l~ HC'n~k':;ocuk I.lib Miiull!:leli lion la)'YaTI!I moydanrna hucurn An.karolli, j, (Telcfgnla) - Adc:tm~lenc: dr p.,k az, Zi!jI' il u;, li}'e Vu.i1i HlluII<IIo MC'lIJ.cmc:l'iI(;io~lu bu un Coeuk !!IIllloh mue.ftI::.!!I:::!Ii. bCibiyet ,,·errnijl,erd ••. ,.. elcfl}t yok' ne ijd~rC'k tctkiklerde bl!lh,l"nmu, tUT, Havil difi iII~e,ae C.r. <lI2 t~'-'co mi.ic ~R: dir,=,l1Iti:iri.inl!: bll.zl d,- pind'e bir la)W3-'I'e a.JI:'V'ler I'j'inde r~k1.ifl.el' "'~rrni"lLr d ~'brii~m hi",tii L ley! inYl!Ijil 'fi!!l].,is.-tlI BiitUll btl ha~lcit!(ln hy)'are1crimiz Imlimel'l a ...... etmttleHiit, dcl Ankara.. 5 (T~lefOTJia)
DQ~l1.icdZlI1

M~'J>\':Y billLr I I It:&rlllmlllJ TQn

t'kUdIlCF. IIIJUara

bUIIII. I'!;I

'"" T i1yyBr!:1l1n m iii: dc:nFlal tl z:a mil Tu:h m, in!!a II- ,::~~II~m~~III~m~u~c~a==e~~~~e~:R'~IJII~I!=l::§~m=.=i!.=n~llJ~tm=a~. =IJ'=':::::::;;:;;;:::==~ dan' "'I:: m 1l.fl'nec!~1'1 kll"i[l.'il'idl. TiL~YaT~. deniz ltll1.dtln ,dllh~ de~erli bll' . ilah oldu, Kel1i'c:lillin~

m:.iIZll:m~1I1 dot'

~O'lllJnil d YollT j-

ri gi.. rll:fIl ~"!l.rlnd.a. '.'1:: tepelinU J I I l I.YYIIT'I:c I'CTl !:U,"urac '.', !;Ie I'I!gt, ~ .. d t d _. AI

layyafll:' ru.

t.

0·'

Mr:o;

1..11

Il.~t

-1

011tlI1QIJ.

lIl~m~ Jl.ue 11:,

AI" IIII1l1 . mi!.'IlI . k j·1 J

h:mbl

"'an V~fiUik "~"""ek ........ . d ...I I 0 h 1_j

m1:~buriy~. t ; lu::I ~1;II.r ~F.·· !Ii !!Ie llli:.l.re. rl:an, k 1::1 1 " h ~ L' an r C'I(lun a'V:1i"",an n·1miliye VI!! m"i.iciafililll.L "'ini bmo1lJda k!.lVllelti ." "k l' !:I

I. ,de'VUD e'tm~cek,
m~l'I ~'-aktll:. IItlhr

ra ~()j]ile

Ylli

bin tiirl.i;i miitJOilit ..

itha - t ve

mN'Q!t eJY mm SiiveJlte akttI.rmMI "r cWll1: yoruc ruk.li

~u

v .... ki d' ~er tahmin

L

DOKTOR'

~ntm=='

VI:

lir~ ~'Illillr. h'Jlp ..... e 100\1 kI] "melNi 1"".... "in~ ",:Oill d~ bI:>ijt.li' QliHr1f1r. ~1I'IL!iILz dllIHnl m~

kCIiLl l... i tellmllJ" iLkJ1n - ;n.· t"'no_:. ~ ;ullI-t" ~~ Ud.ik. Libya ,.'_ Dl n1n8 II' .0111,·1. UI,"W h DCU.cIl :yel"l ~~.

drniz

1h'lnl!. yalnm
kahnlYOI'.

h~oI!!f IIr,,-

ml!l!cllill

I1ul;duihil

heddi

y",",h~ t;dnnJtb.r. AIfrlka YlIDIrllU ... 1.: CqlheltJrind"E. 'GIbn~e yi.i.1 lIitm'bn, ,UnIlL t .afmd.. biro dBlLiTe"r1 l t1 .It tar, i~1 kbahar (lim be ~nm taamn barek~rinden birilll;iI_ine bir.

de ll!fi'"il'ld~n h!l\'1. t'orpili tn.'dire rd~ blltm:rooo-r. M'dJ:'ni:zd!: VII: Arlol dl!I'i.;EllI)d!! Il:!:rc~' .. ' eden de:nn:

dmbire ,irn.I,i AfTikad..
m~ir. Bu 'h!li~

raw' ~'i:-

Dli

iilJiDllib i1u-; Si:mciai

l'I!IJnmSI!!l. \II!! bluu< kll~"';lInel'l.l..llJdenl~ "''' 1'Ii~;;r mU"W!:lo1 1m 1i:e:'Illll,'le mU'I'a:'Uliok ald1uk!;'&. UID~1I D ~ ,lIm n "u'['~t.
~1l_nTI'iI,

Ed,
du)

Ua.~ra

n

mul-iIil'l'elito1cJmd;:1'I I!Inll""ltyor ki. tllY:l' r~lc:r d'l!':l'I~<Ill11<lTmdan deh .. o;ok gemi o IIIIi I'mI!L kt <L,!:hdlllr. Efl
buyuik harfl Bl:TIlilcrind~, na'!; ... mu dd .. lolfin SO • bO k..adar lOP Vl rdlr. DlII.ha kii~uklerin1l!! n)'.k1M Uzt'rindll: Oyn k iiiu mli.kjn~J. tliEd!l'\kler KIlIRm .,l,llr, Fi!lklll h'i.i;::u.m eden La.Y')'arl:lc-l'. WHIt ihlL'IT'Iilli 01"': o!an btl! ~o~ll!orulJ Vi: milld

Insan Kant Insana lIi~,
l~nl!;ll lmillna lilt: I
~I

~ahklllrdn.

In:ilin

kunl

-5mil I'llil-r

IlIIlfIllered~n r.rui tk"P'lIllJ<i!.k rern bu .lflld.. ~ .. ve bal. ",UIIi ih.a1km m&.n-e-"iylll:mi. yUk.
Y>e

lJbyada

lrum-~d!l!. lJu

hll!l II

d.ultm.
&Ill

.z,t~

hari,le
umumi

mibve:1I' .alry- '
bi!l ' y~ biraz

JiI'rlnll'l kuJt'~JI"

Lib

1111110 Ilrllil
'I'l'k4lta

I

~e

1Ia\'<

,II ;e. O\I\II'~. H ~lalcD bu. o:ok EurlUll.r. i~I~,ek bll' oahU". 1I,Il'So'ltc ill' lIU"I!lliPAerl:nde

.hine ddnen

b

gh1

mJl.'ti~

~-

rJt olam=~ 4&"till .. 1'I]&,Uh: Nil. !liidu"lJ JlcralVllvet'ko

h l.allkl I" l' fLI'" ld IIlUJ~lIl.lat 011- b klUl IllJildan InlOBnlBrm" J'lwnru azalhl' rat I,n \ l.1('1.It1ru"lP1

g,~:.

~!:'I..

t~l.Ik dll.,Urllli!k, lib] blr tlllun~ r, ,Mr mllhlm

",0 ,j]D-

r..l1~U kllolflli!HI!1'1 I:Hrl I'lQ,"llllr~
D".

*'jt"

tehllk~o ~t:1:1L) ktI:n

dlk,:,l.l.Plti DIlklI

f.

hMLibk
kGilLq:z1n L!IlUIJ rlili
DID

\"111IlfU!ll' !dolru~

\ iKudu

ink I

1;11i 1;,-sH LJ',}'Od_
maIl ~ Id

1[1.I~lh:n
1 ~'II.U

n.di rufeklerin
,~~ dl'niyorlar. lude buh.Lnal'l

m~'m;l;:,rIJlo;
Nc!iol;l:! 1j1l.;
n,2IoViI!o

!tid]·
GCITl~-

l:ml

III WIJUlII gelli'~

1.Ji-

l;~!J.kIi,.\'l!l'D

lercdil'. KIIIIJI
Im~,,ILI&;I;I. I

~'en[lllll"lto d('~Cl' bllr .\1-

'111<1,
mlln;op11J

rhll ...
I

m('.ne.llJjlt,
alf;,U
\'0

ml1llll!(l~!Iolll:' llil'm
,klM1[U

OJuUII']J7)".hlrl~ ,ga.z.lu,..
",fk;g~lI ~ I-I~.

diieltmek. .. lkin~isi IngiIlr~, i Mulrd-lll h:bd.it t:'del'e Balluon upiu:sinf: r. Inpl~ 101 rvt!tj gondetil. m~inl:: mimi olrna.k.

U~ciUu
VCi

de

Fr!lin.~"_)'1TUJt.i.II

C ~H.inlt:

tuyi~ edl!uk
f'l'"lInuilun

bir
IiIIVII!f

Q:I'l'I Yd111;! :!;O}t;tli r.
K IlIn. kal

d""fi

~jJi,hlEl.n IN·r.l!'bel!

i'f1'l ~r]I!IUl'LL"" i.. ~tli

(i'M po-; .. I.Il. kiiffbon, j;mJ~ UHLIR

doiruYil

rni.i.lltl!h.~ildcn

zl!l}'li"ya~ mllbaYlilW i~ln. hU;uKat. ire. j (A. A.) ,~ Dired me O!:mrine vrrilcn hll' 1T1ityo" Ii- ua'dan ilC'rliyt=:1'\ C1I!!nl.lbi Afr~iI ul k. tah3iB 111'1[",;r;la DlduGu anf·tl..-vo!tlcri AdiS'llbab,,'y takribe,no 1~lldl~Il'Id','n bu paranm 700 biD I 45 l:ilorn~hl:: mrlll!l[~cI~ 'buIUIJ"D liral!lnm H!ll.ll'Ii!')"r iadui A'lI:a. nenrini gr"mhol!:rdli'.
rjj~ I!lmi I ir.
I

*

~
I"

Atrll'lInda

d·lI, nUlIlii t· <"rln 11ll1>11' blll'l1ldulu, I""lk ... d
IhC<'ll' I

'lta.,ddIlr,

1U.~!ll'I !llihlllk~

,.vu'II,tl.rlllkoi;r,ki:UII t ,Irk.l ~I

.~iI'fII'lii. i.-.rini:

l;a"l~-mr~t1I'.

It
tlill',

~llphl::l

ptl~ mLlhim-

• RlIllmnWr 118!P, 111'. 1'\11" n """1"'1.1. BiUkaDlII.nlD. I I blQ'uk tcli1illu~ tl~ IllllIilm
Ill'!

d~lil'ln¥!!JIIhud.o

1'1),"nn-

hr: Ito deftl!:~ " ..n,1l.!In., lo'LIllll&J( \ Irtl]( 1" j rnlh:rl-

~lMe I!m;n' ,)'at}'lttlLlrln. Inlo

t1 1'10 bll l'J1

'OIUI.m If!!1 bill ku..n :!o II' rlii.k<;lkJl,n
\'Unll ..Id"kl 'b~
.1'1

"I)

I!,ar.p

olulI'llIr. Il'ill\'l

Fllkl!lt, IIlIIIIu.n
k8-IJIUI2ll.I,bl".

" .... bunl I'm

QQlJU1l11k.

J n1(11 li!:lcr bu .rltll!I'(J

C;ITII"UI

llfemi'lI::IIIDlnl,

r..,.htrl[Jotcn

g~

kclul

uruemll!!€ dtrjh'r

hl!lll 110:rl'!!lll-

,A'LMANYA
HARB~

MACAIR.lsTAN~iN'. KAR~r ~STEMt~

idd ler.

miore

I,I.T lllllntJii

onlu. ..HII
BII'i~1l.71

lurlll.mllll.l 'hull kllyt.'elJIIcli: .l I!'me.ldlJ". Bunulm ~1iIL Al. mmll.ur LI~~ tllo ':0

!!Ionl'll)"

mll.hrum ~r. lIarJn IIII' 1ikll.Jl!"11"1I ill) .-ilII'. t,11! tam bu E-flm.llllld , -.afl m
1.1I~IZ.IH.1Jo

ahnu 'V,r Viti hi&um(!tinil"l 'fAlfrikaYIII t;dliilirim'" diyr ..,.. "ll y kil Almilny.y kala t'U.L1iDo..mIn online elljm k", ~il'1l'_l~ Afr i II u:phCiioind.C'k.i ~Iun yenid ..n pllrla.lm kIa AllTflmlllClH;[Or it i, bl!l i'lli'ihklanna ,iiphe yokLU',. Ii:: IjElHl lI:m
mU'loiaHl!!i!t;iyel1~l

mcvLoil!: piuelt:

'YUGOSLAVYA,YA 'C.~RMf.SIN~

1u i no
~"

unll£ ...... lIc:n~o IMIIPI m.a.m1,b.'I'l1Ir, l>t"'h led. ~dllm i. bu lel'IwkIo,,)'-

11f,y "1...LI~IT:Ill'k 1III:liluw.tlilfi

H.Ilt\;;-m

Llo[d

bl{1llhi:ler1n dJllaai'lUtill.h dlLiull
llJ•

I.IIl,mr.tac

r

J

~i IllllkIoliit T{3hl'. all!'

,unuml
II _

"e;~"I'll" liurn.lt IUlh~ (1r: In"l·

!loy

rn"~h:!o
Llb,'! iIId

man lIanlln... In'~, rt1 mlln I I'll[Iu\u;, btl \'II,rlt. o1dlldll'. i::lClih Itj
t W i!Yr

ikunet lOllll\!l.llblnr-br Jl1,JI:'m, ,lal'lanrnLQ lwp.n

m.I'l'

- ,'IJ-

ba~llJ.r. lilill.!!';~hk ,U.. ~~l_lJ(~ d]o'&-!:!l'f.eo;b. ,1II1l1 ,lib. ,1I:la.Il.,nllI m, .I1.D:!. ~.. n I'o'crJli~1IW tliyllk r~dlLll

n 1111.. hS~ Wj'II~.k 1I:I~II1. 1.J.&,f' flollln h..llltHIdftU ,,!:nul., ;) IlIFllrud.a1l aII;&n 1i1l1l1 dutdluftlllta.k. '\ Uc-u~titokl.
it

d.ha

!~Ylld;:

... orl'inr.
Ii, "Ill' lu,2:l~'n. ui'mn "..lo'M. !I'Ul'uJm- II,. "Ycf<Ctu-e ;)'tUi111IUWn Imlanl .1.... Y1II'tL1dlJJ • ne,,o'lurl i0.rto. ilk 1mn lImyliGl.IibUtr. II •
III

iii"

J~ fliUi ,n~ ... ~nt..lh ("I!~'k • 'e,. nld'l!'n tu'!'! k n IIHL'm ,1l',""Im inillo .ulJ'dlm il!'tnll!k, m.lfuoplD.rla 'lmlJ"ll"kiLH

kaSIt .u~ti:illdr:dir. '!;1I:i1 Io'e me:v~ ",1m kendi!~i ;~in In,i:il.i~llt1'df'h miihIm .bir ,clo.i!millld'ir. (:01 hi!lrbinI:' b.ll.llI'larLl'f\ •.nn .......dll
dll'l'l ~

Bu-

4 Udu

hU 1lk blr 1I11i'K\tbll "1'1>.1 \ fI

tmo!!kt~c d

•• Hln&'El.UJ'iJ hh

ktut

Im1

G"1b[

bU~'l1_

11,.0 .'hn

a dUii(rudll1'_

.lu.:11J, Dotil
i:lT'{'l,

IhB:QIJ BOAAN
du, Onun
ndanndn. o~uma. ll'iUmllo blknlt-r h"l'mtt~ Io.yrk aHlukll1l"1 k:l.dllr korlwnc; li1"q;(l.nlilL""~,

Mu. Dr. ,NudEIR.6ENE

,h~ cih- le £e~ kJo~ 'rru.tlard U". l.ier tlll!),an Qn:I, diri: bir h e -en Am..lLnlar. Ballunlann ill" mille'el" yer.
<

de Sicibadlal'l
,,\J'm:uu:4.0. min IT-Iuh.llhl!'[,dU'1i yal Ilqmul'I&1t: 1<:ln I!~t d'lI!!UII~L:I~m Plilm ya:l:ryl:!rum• kabul 1::1I-!:1:"l!i!111z:n~
IWIIo<l.

bit tAHftan dt'l'liJ:

III J\lI 13~y bw IlI'trrlll!'Lbl:d,t~ ,1i'k!1l. l~kL'.u.r hlilr,J.r ijlkud1"ll(i.u;n :lQnl'iL k'l.ilt:"'!

ml.'ll. Fakd, HI'U."IIdf1,n. :..-p1:.tt;l hu.Wnri'l 'do~Dtll'Ji' >lTJ1IIYUU:lB tuy'lerl lli'IJ"lI!'l'mL.IjI, mlUM., bll" rllIl5Lll{lmcHe an1'1

Ilia, .oJ~!It bald.Q :Kerilam

on.mJII. me,

r....lmBynmz: Q
onun

Diln'~ bIriL'
jk-

,a}·..~ dll),tlllldfun:
S; ~H'W:II~

t"t ~

l:J.1.HUn bunlnn

bl1dltlm

10,; LIL til'

mULls-mm
cllfll"l

Ill~!'IM

bl1"IIKlT, r:I
UO::UD

~urt"lt'IJ,1IiI.1t

~1.r!:lutt\1 1

Uilfl] tJtlL

KI!r.h:an[

hhu'llIl~I& olur.

l:I~11'I1

oIlJ'll.;II[1'I.1I Ilkll.

blr

b&fll1.m~~,

yMt'ndl, lttmknil!; yul'llfZ CI.l::o:d!l.n1ndll kil!:!Iln, KII!z.bl!ln l!I'~L ~lmU Nlh.l)'l!l [1101111 ~lnL1r' far:IUI Su boyltce. &01111.!!rllL ~11~ Y un mwd1
~l:~

ntlfulII

nrll Dn nu:!\! 1!i~'h''TII''lrMenIZ 811' ,k,' ,11:1., lr b

'b lliU11 oltl.u~mUnlUllp

;umnn tlyli!!r~ \~"h,U. Bllll!!1 Dlr m :::1 Gb.:UnUn
or;!

bill YClir ,

On..

DIlM dlX.\u glbl Olill,l

,'1

/;I1'I1111'i1C kJ I

NL!l'tJl2;lnlfi no..un 1ram'll,: ,St;IUnl I'vmel~ d"g'il, blr 1~"'l:Ilr • .::!lOrii'll ons. yazrk I~lt'mt"tl! i!lInoO ~onl"4" 0 1:'1ln· fl1~Rkl d_l~tl.

111'1\1: h

d: n pl,mllfl oLl!I!::llk!m. hem 'lu~ndlne
hcm Onu

lIoliJ.... bir larafttn d. h ..ndan ~lIJra ..ill:~1.i nlkletme.k iI,;)!reo\ile Itl!lJ!yanl ...l'1lI tnirJi bir ynnhmda lbulu__nmuJ 01,.1 .. :":1. ",00 Ii Amk i pr1li AJldt'nG; v£: Balk:.nlan 'Vui7eUI!~1: drmokrll"i !;'~pheeil ilj:in ~pl!)'ce '!;din bir aLl.biIi'rdi. Blllgiin it i tr-n Jil!:9TIi Hr.

,cka

!II ' mi!«ll. Slzln
dl!. htf Y

hllllTi!.I\IZ onlln &n, rnlJ.k&oillco bIt"

..' rbl'mtt'9 ~bl. CijrD-

k!!nCllnlzl l4Lnltll' d Yllnrl'm:, dlllv!I!t a:ft.~I"tIl)nIZ blttlLbl ~ ~ uld.lIR'\ah"'z m(lY dOln. 'I:~k!i.Cl1k "'''kLile
VLI

I:ilml1y~nlz.o 1lQ, kOfi_iilll'\'~1 ona lie"'· dll')f'I. hJllIb.;u' ,OM, L'kts!:'hiz, 'hlLklkill! t:l6,Vl nlnlz:.
crI',PrnllllSI

1Io1~kl,,[ih:n ;::d..btl .e~1l1l!. T ,kbpl'l.l d~kl "DI In.,. III.trl'ldll 1;1111, ttm clln!n,
f:B!Lo;

dlnl~iTI('mekleo ne blll'Uk blr

,;Il

Os Udal' - Kandilli
SahaSIDI n Imarl
lhkudllrdan ~'li'Idill'y~ hdl!.l'
1.I'ZIIIl1an f<lh!lTlm l-rnaJl i'iin II!etllf elliloi: In'!.llol!haf!!I"~ Pro t tlAufmdlln

It

IlItct:llkluLm

bu.nlllr

111. EhJl IIl!b~pLl!n tlal1 d~ ~11i:~ ~el-

Koxba.n IILdllimllf

ilnntlllkln aMufunll

Birdl!n

blr..,

\'Il,lto-

YIIi, I lid 11 ttl!!11 1l'rI,ad...,1

Nly

1.1 n~h

bJlm'l;,'orLlm II.slI f(ez;oomJ.n lloenl!lIk
~·It~tm.:l)o:

Bl:ly!!fent:l.~. G&.lJtta b:lI\,!.~e:1:cldlm
Il.I"kndll.llfll'l'Hn hl!tl-

yonunuz;)'(I..

do!! e,." ~'"
rUII'II

"r01Ul!;ul'i.lI.

mul~Vil. 1!I!Iz..

rn"t

I1d"'J1'I~dlm. rv\'!.:L liI.mil ~

,I:Lac.::r olmm4et1 h:rl eo~Ll:ml,1. : -

KrZ-b Il Y lruz I!:ol IlC Ilk. Dnlll n' n.1 I!mlln~L edlyerum. O)(UTTlJI!IIn de v.,l1} i!t In, enl'i gL1;1 h<lot'" olslIn .., lumdl

gl!tJrdl!:1 IIca l!ur,,,lLl. IHmd~Ii!lno vcrtlti::Iel. lIi11llbLIUIL cdJycr~1II All IIii'CioY. Fakal "'~(I rnU.lllmml, 0 'ZIIrr'1llHl 1!il:O:I h'C!'I'k olin liYI1 bll~!.I1c It.a'b"rlcli !l!:!'l h,Hli.Cf.ln i;WJmllnd!ln st;lnr I:ok dU- IHi'!:t.mlY!X:tll. bl1;.Lkls Ilnllulnlnrl"nluik'Lll1l .'iI! llo~'o::IllIL('n ~Illlril. tlS"n::nr:oIfllitd,Um., AnnuJrliQ gUlI:lIlJ1f;lnt:', a~tl dl'k4.I- hllYllhnr S;1i-z; IlnLlndo tul..i1l'11l~ c~~j bt.r h!lldkllUn Ii"Illd(l !r'lIp!l.clI~1 It!:! ruhufllI. tclo'arllil eden Ibu zeld 'lfo.: Il<t- e.lz;(l d1.4m"n oll>.U.lt, 1!J:i:1 mlllltko,rn III!' 1I!f'l!Lellldll d. AlIt' l.it.dnf hTIt \lllfblllyc'tU klZI Yll.nrrnd'1l a11koymll-SI Ildec~\I!, Ndlcl:dc n~lnl.z: i1~ IlJtfr p 'l~ dll', qnu" "limln" blr <!:'In yet lIl)'fhJT1, Iwnk Inh:;, Y .. lnL~ t:ljwcn hi!lf!Iu.ten ,Jell. t:dj:ftJ:HlliC.llr bllb.a.sIDln olUmUndfn lIonl"<Il lB<ill<1 dc, rL'vl{,BIn.d~ mllB'rul;' olEin !'tim b!!ydcldl: EQ'el' Kdl!l"'!11 hm. 11'1rtm~dlm

,'c ctmlyonun., .l!1.2:0 ~yorum,

){~.ll{ll?-ln

ntlz I.I.fI,u,1I111111 i)lUrnUnlJn

"II

nUt .. 'Yol't Jiu['C[" .. Z v:dlr

Hllc~r·

~1Im1:1I. ylrnd'

'I:ell'ltt

i:lg-ren~c~l-I, 21.1 Pill( """ bll" \ii!'Y d. ,ltll. Jlo

bill 0 rozel 1o''i.!!l:Ut. lBrl ,~k kli.",Ilhkllli dutOtn~rlum ft emaalslld ' S!J.Zleor, (J UZUJI !l(j,~lnr. h~~thLf ma=uT' gcrlllmiyor. Bu0 mlU.riUM c:t.Ill1'!, ilnunlil. is'I.:"!;of!n ~.:rJIl C'I!ICnnllil1.'c-llIiHI ~IP lstull1:iuI:lk de li)lmll-LIJ

"'e-

mlOlloLit

Ii~L roo.
I

IF!. 'gII>1medi:t:Im;I~o bl"l'

c:lCI]rtYI kendttilnl

l!l'iLkid~ 'HlLDI!r!1I!I: blltllrl

timrti

1t.f~lIm ,Qo!!Ilym"i:l:1l. 0 hI,'

alll!'.!lllc

ollll'l

1'i'11111l1.ll~bctlDI'Ln1 Ke'tbJf.n. k(!nflfelJ'lt all!!. tal' hnd.m
d:L

bun,",,, ~ng

ara.

nan;.,

I)u, belli

1Ilmllz.

bll:]].(1

~I::

b.lr

~!!II!t1gj, j~lrL Kezbtn

yip

IIlJl'!myal'!

1:1 b'~lnln

'I

lun

,It.
t.n.r-

miltr'l l'i:'I'

11" h1mil)'

Imka.n \lU ml.)' " ~11.lJIn1(k, ,mlA1f1111' n· d II I!lIIl'l'rll, L,\'l~lk blllVIlt.llld ~ flUb· c'ruIJ~C'elH!tnlJ:!l9~ 1]:1 .. ryl ],,1 ond" bulabltml!. 'kll.bll ml
1111 ~

bembL'r

yrl.!J fi'I(I.I;;JII

III

~'~plh,nh:lkikler il~rlclIHi,tlr. B. prost dUll b~tiln bu IllmtaklllaJ"

11k alrr,

ya.t:ml
mu,lU led kttn

:r:.l:lhlrlcm.:'~1l n

Tllli~1'I1 l(o!)yJOlu:mllll :tilL ~ez:erl!!]; ,1 Z'% 01- yapm~rt'r, IIUl:u 1,dil.

mtLhe.lierlndc l<!Jtkikl<!~ HiHml nmak!1l Old
'" e l{iI".

i' B!l" !!leota l:iu 'bUyUk
IJiDVlf·il.

onlJ, p!l.l'iIL sfind[OrJlu!k.

hl!cll~c:ll'r

Idl?

BII k1

u,

11!z1.l.munc!l.

.planll gore. BC'yll!!rbeyi dilH i,\:~"o;]erinde bm:r
..'i..i(;lJ.dc crtiriloe .. ~k VI!! m d,E!.hil<ml.lnt;.nm biT hale h.lnacl.i.lJtlr.
oII~tJI'U:l.iiloJ.:J

melo'd III0

11

"'I

1J!:~lfcn. .; ZMmt

SUfi ba.ba I lie ~'U7.: )'1l1.<; .s:rllr. luzlM IT! Ibl:uP olm"liJ [I , !:1i1I:1i! I d,l ur.fl'lIn. lIL.anmllllfn, :i:1I\'ILI, Iw;e rllllll.l. kOy kil!l.lnl,
lie'

.1lIrli,.bUltrll tanlml)'ol", T'lnl I IlIrlJ !@rblyc'l "Lan, n!!'klo.r~c ynn h1t' k.u;m (lnlarl!) IJIfLU'11. Qap. kull:J.II~.~11'I1

¥.

h"lIeit'
ifr ...~

,,1(y.
ZU'U\llt·

mek d .. IIl\emlycciI:lC. ko:ndl l"C"t:llldl>'I!Umkn m"lI;h£lnll:l bllml!o'JIlor, I!IUllh Qm:L ",,,milk

~UnIcU 0 fib,Ln )oul,lIJllalc r;lbl 'yilmn t!!tl.blr\t!r Iltlhn .... UtcvilzL l ... lrlilrJk v IlImd~sinl hl3J.bi!ni,r 1lI1- "il'lll,tel klJtll(l",mFlflt~. DU'lIlwl. OIliU, zcl 111-1,. 1!l;iy111 lIIh:mt'tl:l mcvkllnC! JlM~L bll
l:lll:\lm

yliIRlll.J.I gll!llJ:l

¥1IT11:m~hjI t~r,lIr.1 [II)L

),1I.,ot.- tl,ll~Urm.~", loll~I~~ bir

("I·m

QnWl Y:lnmd..l O;;iIlkml.'~" 1rrtLlfln.JI1tl. ml'l', Meetrl bInlL'lIp ku~ml.O)otr! Dt'Pl.:M
(! ';1J1I'l!lft

L rt;1l

J:;.1;il'TII~ktlll' I,,·

III 'DnllJ.

cDlmak

'Urf·

.Bryl~rb~}'1
I'Illfalilo

1Il1l1111Hlrl'I.i

1!l11ip.I>t-1:'111, BL1r:u1l.1I lH~d Ir allun

1"r.Lrlgtll'ld.1I11

'i'10 'Y1I[oLLmgYllo()fI,!:ln1

r~ mdD lml.'1;

dontll!k

b1m~ 1ctrLdbln

ler dl~l'lJ,I1i.lY<l('~u~ S[}11 n('r"~lno:! d~.r 1I1~ I' ne k<Llilar hUrmdl~
IIOCdlyonil.l!

It: Lb",h.

I]1lYoD'FUm. Bl:lllmh: I!r~ll1'l1 b..I~1 dll L m(> IJJl ittin' 1I.lTl.1l IlL; Ii~ [th.dl tarll do )l'1Ii;'1! \lu ~'ojtr~1'I blr kR<.lmlm, hi!;

l1l"'ml~. "lu ~li ;oliln hl'r '11'1')' ~Lbl" IH'ben.l t dejfl'Lt~hnl~,[hl'l'lll bUlnrllln Ion. p"t I)Lrnt:'k.Ltn l tlbll bit" :':;e.'!l dll)l'!Junu all nluklldrl~ bll' lur olund!; rn. dEl. h .. lu!mralJ.ym, HIi.:'e:rll! borA.- mU~llll. Ot'lUII nJ,f'Llnd .. kMIl r blr m1.l11i1.ftlz.... II;!trill,ll. loCI' 1HZ-In! dl~ b~mQIJ ; :In-:dl'l, IIIl'Ilr, bir rfuldl lodI!. i;Ol'I'l"h't"~ l{clMll·
illuSm. k bll 01 I, Izln JluI>ld~r de Ha.banr ..1,r Ifill': lI..,rku.,Ue, kl~ln b, tJ UIIII hnklld Bitar" III~m",",l I nili'll bllo ~yj mlyceeJcU, Bunda HILrllidlNln,1 dim, Hilmi,: I;Ol1dl('Th'lm I:foe,n,N4L'l:'O !lldl,lublJ I \I

den G'lllh:ml~! :e;,Q •• l' HoII;c:~t'l"ole Jyl ll.lJltmumn" '1IIofl.Un nIl '~'liIlL" dUrl1!it \'0 n('1~ :'rl'Pmll' .... muklrdir ntclul:U

o bkJll, gol':!CdILI ~h:ml,' kllfl dun. b"kI.e,li'!, .. olI1k blr <Inti, of.i1U\'trlrJ,I'i,,0 D.CIILoQII Mofrill> nl;a bl h;:, oIItlllllrm. zaman k[u..gl~ dUny ... ),Uzl1nlile l'OP-

H klkl \.~ I0:4iLk r blr h<mt,l"j!
b~tml"tim. I-L..CI'T II'!!I. ltllh)L:ey"

,{ Y- Y

'nu lmhr.

mnl ~'anlT!,ill 'Y tlrmak_ IllU'l,Ill-d,& AU !r'akmd n !:~l~l~ '01 'ydE 'b~IDlilunlJn. bkr d,:IIII1... kl 1:1\1 mr]~tupt ,(1 d(ub;LTI 'hJkl11)1;Il;.V1I" 'bu 11llY.ll.l hL'IL" vC' ,!:!lg-m ~lnl uydurrni..L (' Ucti'lllriltr, Rt'zba· lI'IUhendi L tulmln .. nm¢. HIiC· flIn 1;l"b
!'oJ

doen ,"'ir" j 15 t im!atk eeIJ Itr c k d U' z"lul.f'~~hir. Yol b",radl'ln itlb"" ren 1I<Ihile d .. h", y, kIn ()l II:ak.Llf.

~Iu"'.:n bi;l.!1o;:ClIIu,it' clduiu Iribi mu· edil,,(t:::k, fill;; t lUDell.: Il:i
t4in.f'1

.t~

Dliilj"

In5

n'lllll;ol( mc.:ll rlmln

;ne ~

kt;ro k
I!L, Silt;
\'I' ...1 "ll

l!.drlr. blr IIdallat "'~ l\,:VIIIl:LIU lin Ii""'ml~ ku,r hi,. 1&£ 1!:&liIIln~ nl'l" kin

!l~n"1

not;Rice2lInllr. I;tlz;l" 111lklkllH liZ kllllrd Iil~1 lBrllm'lY.'In

6),Ir;m"k, \' IIjzln hi Rtl-

biT':' 41 I\~ b~nllk ~;~I~ dr-A'lhlil: Ii~" nll'Z;;;:lm hlr. 1>~r % 11'1 n ).d'h1 ~. o.'!!: 1"11'1 nll..!iilHJI <lldu 'L1 'kUdM till II \1' !p. IIlIrd ",h,mty< I"~S' ml "'1.. ~~ttLm, t:O"tLd.1J. II!Zdt'n,
Qo~\lI\I.!'Iu.

kllr.tUl ]rJlr ~c~u1c r;:Jbl t TI:>I:;c ...lIn on ·,,1 ,O'llh'rmL" f1fiU ~hlrd~ y.

BllgUnlm:!e lI!~hri"mizt!' biT ~l, F'Il!'lIl,t h, yYr. 01 II nLhlq lcDy nail Of.leTl::t trupu olel!;el:tir. I ru Ilb,lllil hrlth F, dul.,cll!l" u~11U1":.J.f' !ml~n

Qld~~nl'la.n

I;'lIpb·

cr ~

Yunan Operet
t{UP

-----rupu T

"I'llBy

\.... tm"'Lm ...1 h"-1I1",·

"~I Iij!oIIil"m!!'k

i!e t.anRnIlJJI~m!iI bir l!;uanlZi ot(!u~m~burl'y"'ltnl

unu'ln'l.lyahm,

H~m

C6 I'Itll.n~~p I., Y~~lm.

1'0ktu, ~Ul"Lm AItUU:!:1

tU'm

II" klZllIoa:li1l1'l Imrkl.l:loTI!)1'"

1I111Nnr· 'l.l11Yl,G' oUl,tlr1ln" IIl1ttll oILa ",'ll'lln Ctll<::'!.Iynot'llo b dllC!T'im,lIo '!'I"y;rl!llr11 n;!.!!11 liLlllo.nacol!ml1 .etrtt•

d

lid!. Bu]'J."S .,.,)

(~

t~\!il

f,'I.J'I~ tLJ·lltln,~undH vete<:ektir.

bu' k i1

-----------'~

...------

........ ~-----=-----....;.........;;.-- V"

l' 4 N

-----------""""'--~..:.....;..= ... ---------

Mazide Kalan Ahe'R,k
Ya:r.an:
:\1d:LIO

aftall
.. '" z
A. 1'1.
(G.I,][lU)

r
U.30
rio",lLf"'l'

l_R'
1J.'r

............ G .4.941 ....._~~
..

f'i;lCt.<; Inln.
'I'<l"

lIut.!)

r.

yo

1:'11111 11 Z A, Y D I :N

r

[I< II":rDl'I'liJi'I,

\,f'

Jlt\m,.l.C'k l'Il
h

!I"l

J

t n-

11.1bi"!" ,un; h&lIral.'IIrdu

lInliZ ~nii RuJ"ycdrn.~nlmak bi.r l.1lIllKndoclc:rmi O"nGllIn w;l.kl. r· ke- mf"k, yH m ok U:z'C"10:' i te bill !lJ P'- gllmin haJru b"hiumrzle vc:d et Id~ lik. On-dan onrn Ir . del

b"rL"l"l, tl'15 Ml1zflc.: tI' lr~l"r \Or' hl'lilf I'l r~ .. lB:r, U"'q. 1'l.,l"llO .',/ ~ Idml - "I'cml'l<
)'R.!I"I, j;) 0.1 ..... Ill'IR J

18 l~ MUzLk: Clr~nin JI,-tUZ!l\: M"fh ur lfl.l\'::~ k~trlllllri rI'U, 18 30
jlln:

IIU,:m
cliZ
Of-

ml"

g .."Z!:'t-t'!!Il, :i!O,Hi :r.t!J1:lk; TllflInf1nro;n.lp[" • K<'lmlln ,'r. V I<:ll:u..
!:}I"(

Piyasl(l .Huber/en'·

~(;110~ IE
np i:z dOnlU'lJnlllilc ilcalYlI'II dormnmas) AkdenWtlfl bill

110liE

11 Mlhll{ ~ Dlnl

1 ~t!!ld,rl,

::'rt.3.4l1

!\Iemltl!~t "nb<'tL rl, I )(,\'hnl. 20,lj, RlId1,0. nvn ....

K'l?I1l.l'1lfln. HiJnm.at !lLl.Iltil 21 ,I" JiIIIIZJk: JUdy!! <'Irk l r il.I~, 22,30 .. 1I..1 ml k~l !I !It D!I~r[, .. 1 1"1, -r1~1
II onll,

Kumascilar
Bir Cemiyet Kuruyo'rJar
1'I1.uI klfT!l'l!l~t'ilu
maillz8!J,nd

Jnsanhk Bahsi
U
mLlhlU"ebl.')lo gt:FI1IiluindC'l'l tutul\ryor. h,ItIYMI bir kl51TU babyo", Wnpl.zfu. ma et.e'b b .kIartnrI"I\I.k il.liyo.r31lr. IF' at Alma'll ~l'yareleri lab ili),o ,andall.:ri
biJiCU"ffiB

Aj.nJ

nab!!r

II~L"'.li1

mektllpla tjk_ Nih.flYl!t nnun d lII"ka!ll I:Cllic: ~u... ml!d"" Iccl'lildi. Ai. "l'lIlmlll'l :HOllrii c\".Io:'n.dil,;j:ll'li i~iuim.

12.:m ProWlLm, mt 11 kf\[ • nt lIYa."!'., 12,;];:1 MU It hR.r r lI!),rIU' Ia-T, l:l'.t.O ;\) In!! h· bl!rl ~~I, .W,Or. MUzik
I;k lr,

'Ir

y.,

lD,M !lIl h"'),C'ti, Rail:vu ,li1lZt"l, I, "0 16 , O'llk: ,!LIOI1 crkit'

22 I~ Mlb:jk~

1:'1&111 mQ-

fPI

I <:J.2,,/23,36

PI"O!;I"B.III.

trwll,

21:10 Konu,,I! III

III.m"

ma, ~1 11'", KLI

k 'N11"1~ m~i~1

~.~ 1 1:10 111llzlll

UL:kU

n,yun
Itlldlo'U

h
!'l!ll

\'IIII'Td,
11;!]1 [J r-

[ i r-cc.ifilr'1
bit yl rl,
[) h\' R fir(>~rllm v 1\ l'r1.~ml"lt:rllll1.t 8 n.a ./I Jnn!l nn~"rl <'11'11. lu1'lInl .. Y<m:Jt'k 111It.1IlI1 , !Io·::Iu R 18 hl!plJ.l"ll

5 'ih K't:iklnc,1 h,r
IKLlfDa~r;'

n.

ge'llllr:e bUlla imls:u
BurLlm. uHli'i:ne

.. tlAn ,bilhtiYIIT \
dLl'TI1.

cbih

dlr"'mU·"lJr.
mly rl·

k('1'lL, IYII HI ProgJ' tJll "'" ml:'mll!li;; l IUllIL ~YII.l"l. III n.l !VI LJ.::;lk n. ItI~ r'I '" ,z. "r~ kPlllltNil1i l!!l,I5<O ~Ul.zlk: K dlnllJ.T III' BII hC"} ....U. 1(1.30 hml~c:ll; ...t lIolll ftAJ . hob- rlfd"l, 1P,Ir. 't t'.... \·1'11. 1 JP M1 lOtuyun.llll.r, :!O,l;, .l>1lJ.:dk; C'lnm ha> IUrklll, r, 21 '-HllPI.~,

AJfll'1" tJllbc'rl"'rL, Borajl, • 2.11'; 1IIU... 1':111: C ,z,llolnlil j Pl I 2:1 2r./~3.!),[I prll

Y.Ilpml:!Jlp[cln_

rikem.ill'orlll.r.

O. "'I!' 'Ouh!leu.

Kmkan!;hk lI'!"'l!irlll'l dir d~l'lcrmi N..kO!.dlllr

d.,-rul

UZlll'I znnnn I:IOU JI.l In.m:bm, Hu· zurllm kl!l~lI, [)1II i Ie. II ,,-Iml i~lm ..

Mil lie: HnW J'!ofIii;oll.... If'I,). 12 [10 Prn.gr!!m W' moml.. L nt nyar r, 123:1 M.lh.lk: J-iIlO( ,11.1"'
10;.1 \'.

r bir1lk d il', bi'r cemiyd t~kil cdiO:GcklerdLf. CI:Jnl. ret ~n illm i (Kcu!Jlun::ll'l:'f Um !yet i ) dir. Bu lopl.llhdD., eemi~~inni.
iJ:llml'\l:mc..ini hl!lzrrl male:. 'lie: te
r

pelt bir

gOt!.
's';"Sll1li
ZU£I

tMi

boll k IjI!.[C yoktu, bir k. l re ck. iltmcdt:!11 u-

"li-

eneler anu ). Imz k Ibimd :I I dIm. T~Ei.dui" tam .1 lent' .OIUIl Rliki}'e)'L k- I IfIla 'Y~,ftn:J.. Kopn.i Jcl;el~ ind,. VI' pu r b.:.kli'.1:' yordum. Biftim I!ri:ir],::rL ijl'i.ikl~Y!l!"li f{iiz;::r ill'l" bdm

K.:t.nu, na, ll"O,3n ~,~, rr, ~1llI'1«. \·0

o

E v mlDdrlll - y,'mc:k

IIl1lM •

l~rl, r arn
HI

tnr'klllo;:r. 12 Mt I\J JI!I hnh r· 1:'111)'1.HULk: §~rln .'r tUrkU· I ) IJ..lfll:
m
I{II.,

"Pi~ai.nd£

l'a.ri.1n

Ik; tlT('fhur 0J1o"rlllu lIIrml.,l!;lll .!!Ill, l 1ol~'IIrI, 1.('[krL. v .. AJ llll .ft.Mf MU~llt ~ C~lzb."id ~PI) Y'l"lnkl PT!)SnI.m v

d!Ji. BI.l Rllkly .... Id~ Arolld III .em· ler 111!''ii1iji hillac: dl!rh l YII'k11l tk. 'll !l1~ blf ol'lbJ,;i\ .uk.Ji1 iljind g ti. K l'Ki.miJ:i tap I dtk. ~ok d!:i:i ..tiil;ini liij} led,"'irn zam n giil dit. - T- bii cl~ .. Ko.:am z IIlin. filhBlDm l.!o'i, aiM. lim. dC' !Hinde. On ... yine b -al\l!fll aJd1J.gumu Iii· cnwed~", vnpUl' u y,.lil llk.
YQll.,Im\.l~ ill flL
rt!
·ImIZ

I~.~n P 111 ",. 11II.lnl"kf!t I·,2':'::.:'10 n t nynn. 12:13 "'lli:lk: H,' II til r· .\J.'ml 1'111- luI, r, ]'~.&o .\jll,t.:. 11.".b~rl~.t 13.0.'5 ['nrl~l, 2 ....[II) Mill.:: I~' KOy \LlrllllLI!'.·I, ~;l,:(II' 1 ~:l.~~ n. <II) IIfUztk. Rml~ (") II 1]l)In o-rk!l.lllUMI
B..l'!lTl,

1,,1', 132M'
I f"1.l P..... g-r

1,lk J"rog!lall.l

ckldCll:" I!li~ m\J']m.~leJel"l Yllprnak - .aCHe 5mlih j{~cei, HuLki Rlfat, MilJut Killdam, A Rc-fik 'lie ura ki ~ ~i rn'fim ill
t

rlJ'lI!i te~1.i:rJe II:Irn..iluin"'l b!:!tbp ,,-!!: ri bildl.l"r)lor ve II' hututf: Jeo milo' IOl1ld!!'r ilil!rek denLze dOkii'Jenll!f'in ,opla.nm •• lm i,liyvr. Bill birincii iD!anldt:.

(iIi" Amll':tIIli.

heJ),lI.n ~

~E1

"I"

ml::rnl(,Krt MLlz;~l<~

Rl!yl n'd n mutl:_oC kil cdilmi,h ..,

kiJ

btt

ht'yel

JIIy.llrl,

18.(1:'1 kUlld

R ,1;1,,(1 .. 1,,;,'I:

swLng

lL HI:':Q MI.I2:1k

1<'!PiL!1l~
]

1'" .\. L. ,1 R T 8 PrQ,rram \'
YUI,

*
III

lito ....r'>!:'1'"'M "Li r 1 .OJ !lfilzLk.
I.:'on .. ,ml

rll

fill1'trtA; 111 looU('r
]'lfi'LiLUCil

!Ill"

(PI).
111-

du! til. h, lfll3fl M'"ml'l!loJ<)l ",t 11IH[ v, Ajll n· 1:r!Lt>crlerl. l'll. trl KQo nllf!i1Ll.. Z~r" it w\ll/Iml, .lk;
)"q

('.I.HHI)

.30

401'

Hl ~,O M11- In

dol lo;·rLl.

lS,",riocuk

1I1I.lJ. 19,1',

Sri,lIIn1L. ~ ,.kLl r. K'l I. 20 ... • IIktllllll

zn

H>

P.. ,('I- V" 21. :10cl::l,·:tiu:

d .03 AI Ill!

mit k L h be rl",""

.J 0
8.1l)

£;"ocukla.r "!;tn musl!!l. 19.3n M.-.mlot'1<i!!tlIa t IIY fI \,. \.j lion h buled \1ml. 1F! 1~ Kr.mufJ11ll! ZII'i!lit tak-

T.M!!I11,
;!IIlIllLi) ,

KOn!.l!fl'i\

~r

o

Ii H.nr rro~m (PI,}, E~' 1,a.t]LftI - KQnlJ~o,
p..,."',,"ll.m /I )"Lilli

l::.llO

"(l

mC1lll

K

t.

ii-

idi

a.l II.YLFI, 1:l::13 1>I~l~;

FUll

hl')'~U ~UJ.. MUz I k. t c().t
1
.II

11'.&0 fII"ll{: Mllnt 111 ,,,","1<1 \.., llirkUltl', ~ Hi RlLdyo I'lu:t!tc.1 EIIl, Ilk Uulhl rmrnwr !-Oln ni[nl
LI1l.lDlll,Ii1rr 111111 Ullidi
~"lI!.l'illlLmll

I ~Ik: Rlt.d}'" ~ ll:lfl "rKl!str Ll2'::a_ '22,:10 M ... lo'll,. 1..fI 1'1. II.YlI.fI, /lJlLnll •• m h!Lbl!!fl!:'rl.
y<J d I'!II'II

KUim.aPl:IIII"Ln bu c:cmiyetL toe: kitdo:,Jii B"Yo!!: 'II~ ml'llba~lllIn. :!Iun18 fI ~b tc:ui r: K Ul'llil.f';llll r, hili· rd Il I!!n ~h mdk.ta iIllalll !,i::'rli kl.lrnrJ.'lI fllol:uikal"n mll.rnul (111.111 tl::kiIJTlUli.i.ndC'. f bri.kal ra d~enh::r vermc.k.. [rna· t IJ.lsul 'l'e fonm.illeri ulil:r UTI 'III! l' . mlimulilllarmm r l-b",t gQtmekf'ini temin cL mek OIl1u:L,Ie. bur "i'Ok y rd~TI'I!1' rdll

yuk&lil di. yow ki; H.titqKtudli i1!1:'1"liyo:nu... Btl moe-rnlekelm buyiik bir k..,... miDI IIldt.li!:. KIIJ kill a. A~bBb" hld~. Gct'ek .(Ulier .... leI'iIllf e sivlllerin h illl1B.Ye!lj aJcbin.d.e 1M.! yanlllllr il~ IIl'WI imla.nn RVil, hOI H..~~lile in r.nlika.mma. k~f~ j"uanlj ~.]eml!'}'iz.

* nrili.l ill!:hl:iii .,ag.

811 ikinci inu. n hk..

!Born,

n,4~ ,,"WELl!
CiU.tn

RiLd
I PI. 1 'C

k..ulul!j-dli~l2lrml
II~

&O.yl,efn

t~

vC!'

;tlimlr>l~rdl!l

1,Iftn tJor1<~trIUll I'!l"QbTammUltl.u

hir

m hl"llf

g~flI1'=.

Je anlu!:,lll:. R

rill

- 11 IPc:k

t

j.y~I korka kCl!"·

b b

~

a.tI'un n: ~I· ItC'fe ]l"flm day.. do,) i.11t I) gecll:' J" LJt M. Sdk. blr dll. . r:t1!i.O!!yenbL.l hrre e.ttmic 0'M.

nu ~l"Khm rmal IgBn' 5 I, IIl'n .. Ne klt'd r Y "Zoll_flu l~.miz "e f u: !Oak Si.il"mod'!. Blr 1;.11-

Ion I!wi

blr

{lY

kiod.::

Di'ii.iurdi.

btr

lnn-

Ahlltn_ m.ilzid~ k..,!;m ...k:" m· I.UIl nc k .d f dl! b"Jlziyordu \;isc:kh bi..- h b~uin I i!lki..>'eL h \'U;z:u be mda yinc Ince bir ~. am hen lie, '--;k1rlull blf kemlll. nm nllgmel!:ri nrhlaJ"l Ltl.Zi!Ii,vor. du. , kd:lf I.. t.l! blr ~ ,,'ar mrdut H .... filla" kaIbjmlzd..:: t kl\.l:rllr. I t e 'biitim bir m on: in 11'1ca.n I riM rut. If,iJ.lar",. Yuan~ CeIiJ OZA.VOIN

t: ~o
~; 'B ayorl, !4 K!l.rll.l

hll..bt'l"I. 1'1, (PI I

]:1 0')

rn I,

2:1 M Uz.111.:

n.tl

"'r::rl'I'I!:'fL[~ _

F'1I:l11 h.~!>·. tl, .

lJ.'."n II mc:ml(!K RJOu :S

pn..::1"11111
Pr(~ JS,OJ nl
\1/'

m IJ.ruv;o 'It U h~" ..,,1 pr"'ltl'lUI! ;.:n,_. .lI Hi1nl1~T1l1 I :)m.l11l1r t;looa l I;.'tlnt : 'fUllo( I1Wi
I I"II!II 1\,1 !.'I

':':::l,:e :.I:),:]f1 l"m!;'T1Lm,

\"

kllp';J,I'I~

ra n'nuYel v.:rm ..k ve fllbrikll

k~ndaJ~rLne rn I ~lt:'ndJt1ell L&t'8natll.
n.
!::~.

tL,i.nnnl
1'r1J)'el

i!:111c:

le.l'~ iCd.eclf'~leTi

btl

tC'm~ \'C!' id21le ttmck ll!..doL)d:ilL.in

l·I~.n'Iek!&dirl.:r.

)'Hul".

oca ~1n.IuI1, ': 1
•...r ..... ', '!1.~

M U"ill! k.lfuil 41'1',,PrOoJr Tn H' rnro'llo:Ket yttrl. S O.J Aj '11 h'lb{'rlcrj, MlI.:.lk:
[1 !I.... t

Cr::miyl!l:ill , a.t !lice.rlar, mlT~Lll!r ciide
tl

t.r~l,

1 _4(1

n111k: I

RlI.dyo jg
II

t;;oml~ma:

!l;.C!miyclin (I~lirmd, ve

Sa2l h('}·oroU.

1(1.Ui IItl.lz:l

\'oC

CiLl r P~lIt!l.l"!

1.1 111,30 ~rm.
'I'"t

I'fhOor lommll f1I 'kkl IliLldt~loii:· lu), ~I.!O !lUltlllo.: I ..It.,
~'l ·HI ~Uf,

81
tl"l
1>:1'

ll.ym:

r~ md .. bIT lo::

1l1],....n kaz· ill ,,""U
e

Mwa.'Ii "'1'11 b IJ & b yrakh bi.r !n,iili:z m . en.:: z.abit,i, a:iriyor 'VI!! llIPiI yu1t1lrJ di)'cr ki: AJ.IR&l:'"A emrim.iz.dedir ya AIJDU'anrn e - i 1"~)lil.1I 'liey.... h.a.ly .. n tabiiyelinde '""Ian Ii.. vii bllila t'lim~edir. Bill "wil o,J!!lkl. iq.cedebilmek l~in Milo U.VVIlo Iinu"nmm biz~ oldugu ~ hi. lellimi lHundlr. Bu ~1.im:ii in~

Jf
DiIc...ka. edilirJe InKllli~ 'V1Ud Up y~r-de uU{lnl&k OJtmyor. .Il...tya.n l.arm dolL VIUII.L.Idu.i.r:J.an yerde ffisan...ltl:&! gosltTml!l.rri ]i. :run d t-gl! m.i?

HIli1

fI(J.n;:alllf (PL 1

1 J.;"t mt

1I'I1II.l

Yn

'n.

boer.
\-'or

ftl:z.lk:
.\J'tJllI

RI)';~I!U

It 1'1. l:l j:5 lion.tbfm, HI.~ Mtl1lk: 111!'"kUIr-r,

Z I'r 11IIt t.1l1u·j· Kllr'-'llk !i~k' gtLZoi!'lo!ll, SOI0.::1 ·Mllr:ik:
PL'<)grnm

Ell' k dlnr • Y m~~ llllt. I 1~,J.1l P'r STILIn n! m,,",nhkl!t 1~ 1:1 ',1')

peTllkC'nd=

~:a-

~l.1l1o

fl~""'

1'1 II be rlo"Tl, Ik,n • :12 1~ CnbllMi IPll, ~Ji O:~ :;:,lI,:j:CI
\'l

It 'l)'IlTl,

"'.3

Mllztlol
.AJIln...

... "'klo ..,

T~rll:~ l\!I.brrkrl
C!

::0.1 MlbilC Klarill[l ..

m

1~IIP"I'lI'

'It:: DLnll!ylel
n1J~it,

ImC'ldfrl, 21 30 K~· 21 ..:; M!l:r;IJc R tIj.C) ork·' J!.ren,ll"kIJ mll:!: saM
},,!U"I,

trLl;.1lJ, ::230
AJlIn3 Z'lK: D
0Iij

'I' U*

110fi Hh:l'lI· TLJ.rlf:ce pLak]lIr, 11 20 Mllz: k: Rly I C'llmhul" bllndn u••

bugiinl:tiM 11'1_ [ n dklhu norm,] bH cd';ll VI!!J. mel.: !::.hi. filyd.",IQl.r~ de olaGIIIgmJ ii}1emekl!.': YoI!! YlHlj foolbrunlar-

'I! FiyILtI.r!!

dan

SiiJme,b"nk

ribi h",r.u i

I

LI!jI

tj

1m. Uti 11

Hi l:i'io.~O llWk; (PI)

Film

PII"~II.I

l'1ilk 11:-

maG~BI!ln

h b-crh:rl,

Bal"I! , ~2, i:I i!oHl.
I (Pl h :!3:!, :!3,,30

el£ll:'l'1 il:eld~wu k dar mum.,l!l.n al .:.dec.ekl~ri.. nl dL: .ititvc I:lnlall:'dirl T.

!I~1II1arml!l

ECl'llebilerin Ikamet Tez.kereleri
de ik. mC't 1czl...::r 'c.rIO! hl!:ot..iz .lmIlIIU!! v.::ya l!:bdil etmm1i'! 0IF.tll'lla.rm, ell ~ ~ u.manda ... mii~ n~;l t ctme[~fI 111;11£ dllor1u2I lr;lbI~gedi1m~tiro

ProJ;"l'Q.fn 'co kapan~,

Mili tilDe Mac arl
ista n b ul s po r, Genc;llerbirliQ,ini

*

Piy:.sa,a C.karll"or
Cr..i.:nriI:-;e
} U~ E):diriJ:mu clal'l

6~O Cuv41 Kalhvl
.. h,

~el'lT"im~C'

buh.!n n ~neb I,=r-

ulua

~U'o'-lil kl!h,,'cnin de PlYIItevzJi klll.rarl 11'11rrI1 IIr. Bu ik hveler puti p "tl to,pt.iln·

,""1

otLQ;

Kuzu
ru \ a ne
I lCOdI r' Jo;lnodcn)

Fjy~tlarl lJi.iii.iyor
l,;j,·
,J.:=. l>~1:'

Meft.n~
1Zt:

d.-

b,u,.ic.ur. &

gtlililm~ l!"iinderilm~i

clan
ibugunlt:rdl:

blr

I laJ:' 'flu ldll. C' t By~t.LII.n n DIm i1:!, tlnl mLlIl; [ 1m
ll\

partl

KlI.h .. t:om

ehn

be 1 n-

5 - 2; Be~ikfa~,
MiHi. ibune
-.nr~ kdcn

Dem irsporu 3 - 1 Magi up Eltiler
~ j'

md.t edir,

f I~ uzu J;~Id'tlruz k'U~ c I 11yatJill'1 dll~t:l

Sarlyelie

1~liyel;ek

6eGeleri Otobi.is

1llI!ktedl1".

yman&tUm
!lnl roC

'·e

dlt"r
be~

m.lnt.aIUll

rcl n b\l

kl'Z"U

.rna~larma >fkin oj- B.alll, Rilill - Sob I. a..lI;kI, $ k~. Scre-f ;;tad~na<ll dl!1· ~eret. ~UlCr"U. Oyunll. Bt:O-lkl:.a-elllu.r b~lruil Fa· 'r4m l::d~lrniJJ ,·oC Ankaril t.v.kr,.nlukat Ilk 1;1>1'1 dllk "':I. mOt V-.:z:ll G"lIll:tL rll~ d~plii:mJllin nla ...bn 6i1tlOlml~.
hili!)}'

pUn rman I me 11 '011lG-rlnllll ll.[ to I" prranu B~ I"i~i)'~ ~Plfo1l.al?-"dinl!!: d~v!1l r:-lmdrkdir. "llmiull~ b. 1.1 naYI. ~!lr rlqtrrll· :r: I 1;1 i.!l1~rL L J.l;ur ra-r. Ie ')\ 1 ,y. yonu Denllr:spgrl, Inan,buJspcr H~lf",na. lUI r In.' n ... ~e 'L~'I r k f 'ill,yr:-le I"~ ~Ir. Alt~ gldf no dot: mrul1 oh:lu. dil, Arluu.I bll'iru::iaiC= .... r Birc rmIme. b ~! Illm~ )'oll.u bumlmlf I aizmd;)nell::Y~ d-tlljlfll .:L~ll c.a.k lU uncu dllldkadil ohl.n ilJ;;lllll'l l.gil-l" ][ r~11 Ir. rl_d ~~ onr dl!l Yer!i ~~ni'l ) QI~ IKH~l~nl!rc t.:111r Deml"l'Or bl.lcumUnd!l l~.,:, !;Lz· 0110<: k y~ haziT Irk mlBo~ Gll:'n~lc'F B1rligi He lB' grl1nlD ),l!.nmdBn lIulll.!. b~I 'lilt !:Jell- ymi l1Togrllmlll lol~biklnJ. Bc"ilC'. . ,dr,iI I:d!!fl kllfml,,-dl1li i~i.n1iIJ.Ic.LambuJepol ...foUfnd.;;. cldu. Hcr i.k.1 Icnmn cdttlr. lu bit LIlI rnt.;tir. Binalulft )'111.11· bit' 9<"kl"lde 'M~hmd ,.. ljnln lilm tam k .. circbuilll' sahada. Kci- bo.l cn..k 1M. I'I jj.f"~rn,a·.n He.i!.i.Ii!nii baoar b'llrll!:c~ !Iii' mlUlfioJl d, ya'kmdi.l. ~a~liln':II;:~kI{ If}'..: l;)rl1l,
I} ~

D kii

m

~Iard.. l.anbu.1

m-

0)

clJld I l;"orli.l1.lyoCl:lu. YU{lllao ka" hU~umd;J,. Dmnlnpor I I ,iii

,:m"",.,

1Xol:U

t.>lr

p}"IJn

Hazirandarn SOlnra Yeni P:ogram Y"apillacak
I tan.bul .9 dod
i yol in

_ll

,·ll'n.UI

•.

B yo~u,

Xi lin f.!ll

fv1ickey R OOne}}' ~'n
Geo'rges Bancroft
11« lh:r lItl:'" ~tvlrdl~l

.1. ·~y.dc Ctilihriyo]]an, BuyiiWl!r!: .rut'U.fLlu 1:)1 uk Yllp11 aor..al\lLli. ,OOM. Hakkr, b[r kara rul·ll~lle F:"ole ')OlJl:.llilliin v~ HuniJ"c~iehcdi;yI:t,=. Altlyolaizl d-a O'll yn.z !I'!:'1'I~'ej .. n· UkopcflJn ilk: goGIluni.i lI!!y- ,.I"II'I'r..J.1 \' rl ·tll! i!llIr~'Uc benjLb"f~j k l~· jlIui • K04lthaDl!: Y(rIi[un111l katrllinE delti. Ve blfmc~ d~Yrc 1 Ll 11- min ,oolldl. DIlVT!'i [hi 1 • 1 hm'llb~rl! ] ll1'.!ml!!!IJ , K!I€!lkoy hyal~illl-Q]eiki li:l~~ v~ bu~ bir m~diln h~· tBl1bul p.or Iti'l,n-c: l!:r[tti. f"c:n.c:ril:!"'~II:, FCRlI:ryvlu. =hJlid iy!:" line grHri!l!!cek'tir. nih yt'liel'ldl. llun.::i dl!ql'! )'tn!: "'0111'\1. bl!l..,lu. 'lie diirr y.ollar IB,· Burradil\;i il1}al1.t ta.nH!.. lancbk~ m Jklt,cl d.",·r .. 'D-"-rt~n nih J ~W n.- ~"~ITlha.'l::bl <II V be il"TCI dalt;lka~a lIil.il!i~dc d r ~'·\·lmlz gl:l,Ou. BCflklU,llllll" - A!zl!lpk I'll yolutan JliIHUilI. K d gJl' _ Heydll.rpa}ll hll- mlTl!l1.t, ~~an..:! ilh i hir giJ)J" tl~ ikmc.t I r1bl.ll- kim olduial". Nj)1ay~1~n11an ;:,'a1'[l· n I"IU je.fl1-lllClihn.: i, C; lI"IIIIIk. • Ku. ....il:m\da i r r 1m ·a!ulIIlIllm ve I :Ilk!. Y!lih.l.duf. POT golumi k ,yd ic F .. III hu bir hU~UJTld.... b~r.abel'111l1 boza.n gol ,1(m,liJ. ~ )'I'f' il .oir i1IlAm t nlti" Kadlrkoyijrt lman ohi takrp r::dcn !;nil hiieumdil ktiydedlldl Bl.Jnu ~entin kaIL'CI~',' d' Beh!"(iiyr; R l!il'";j GO!!ll I r Birligi I..hin>: biT F,IIII,'U' S':iI'... ~r'·k Y lJ'ltlj:l:1 UillllCU fiol t&k![l 1;<:7 I vl!1I1di. GoUl<,,;l~r ~ol mUS' eUi.',,", m 't: ~II hll ,B'jrL:'"ll :"l - 1 BI!"im bllnll lo:oll:! ~~",irdi. 'l'lk'lll~!I"L g'lI.LIhl)'ct I I!of) i<'nn. cIlIi. P;!UCUN -flillern~yolclu [\;ih !t'.;:!. 34 tim:i.i d ",cia b~r hlklllmd ... 5U'~~an
E

r &ikr, tll'Sl Tank 6.z.tr:-kin Bu gol Bt:~ikt.a"l.L1n1"l bIT par'!:· elln. d e eciry"erdu. l,aruhru-g..,1 oldu "'j! nUr.::uml r blr!. Oyunun i dal ma.la!l J1I'Oite- blr,"i hl<;l., ebnl!lli"~ 3.)!,.'~1, (l.\l'm V87Jn blr e 'i\de Rt:!<; i, fab~ 'Xli: eli.! n...,.n:u-apr,[" n~1f :foh~LRa Lntlkal roc cmecl'n l~umDulliporlull:lr dil- etu h uurlu blr li)yunlll h5l:im oldl.lN'~'!l.yt·t 2'i' IIlel d'lI:1k:ld . 111 fI Jar. F~ Il bir h.irlii -goo I 'uydl!:· bl.r hlkumda ~1lkrilnUn gllzel Itt]!' '1:11'tasm[ kalfIClnm

ha.b ..mdl!l.n LSur:ui ..

,im. Giilillt.,n
C~U:puyu.

Ian yolla.f ,l,Inl...,d'Jr: Jd' '-_.' M. It ... nUli.',lIen T iI",lnm \_..'L etc ~lUI'i"'U'le gldn yol. 5 IT oI:'TVllerilD illlfilltianmil I, Eil'i&p ~ Rmi yo]u. E.diTrI~b~1 • OlBkSl1 ,. Itlid:dc: i. VMikule • Bal II, Ma.tt"JI!! _j

trr,

.

Bib

I,!I

~1Ji!n:t r::.

lJI yO'

t

)'DZ

mey~

!limindc l.I:lmilmen In. All::!vol gzmd niz. Jif.arlil~(!kllr.

y

';thm~ o,llIcJlI\:('II b.J.kihl'l~ die. hLYOI .gzmd.l!l hib r;:!n yalun •• i fl Ir~;)dlif td';::n k.~lInd.oiI""i Q' ~k- olar. onLen

TOMAS EDisON'
GENICliGI
f,11\I1I1

'Rmn:

,no: ~ -

r'T.c\R
G1JX: 96 lI.~l I Gill 1m: 1';'0 :11,\RT: ::..t Rtblru"" ,.~ ~ U

un

TIlCfU:

,' ..uITl'

~M,·.'LI El.\NI 636
1'1 6

GUNE!J:
tI"it
I

]0,0;'1'
S,:'I.D

SARAY
Sinoorn
lUi

'b

OCt.F.: lKlNDL:
AK:;I \r.f; YATS..l:

I

ltl ~ HI 9

EI,I'1
1:l{}1I

mdll

.'e ("]l hl~tII l:Jir mm ol!iu~ ~a.rulB lttlU1lll: rdtyar1al'. SiJ._VUkl r '1/

gOfe'l'l LtW, oro h \l1.k1.

11:'1'1

'n.l!;lnl

lu-l!:m gllInnelldLr. n ,f, t..nz 1.

l~iI UkleI' bu Bu@n

'1a.-

I

II 1111 d.!l .. tH'!lerlmL remlLk l' rlld •• S'incr!~an tn- t:tftaflild, dala.,tml'lll'nk Vlly.p.1o dll.r1 ~i'aLSt.::nn.TIl"~ ;Ill, !l"1J.rbe 1300
Je 1xr3DN'
YtllI1l1

..

mLLhlm

blr

I

lrt"'Y'Slrbu «Ill Mll1.n.. kub'bnl-

:rcr &.Ian aLI kll"Uk
dllrolllo::1
rodiJ.

9
aVJn

1.ll';:U

d",kkada
CUt.-ldllh

ma:k-=

11I"i1.iJm[lou

TILr!k

bplljp

DlC'llIiz Kliibii Umum.i 'Heyt"ti
Bc,gUp,
D_jl!
l'Opffil!l[IHytllI" It~)'<

kll.l~ ol[un", lutdar giih..ir<:'reioo Ge~ ~efll'l ail W"L' lill-tt... VI; bunu Mi.irrrmin

klUbU umuml

U 'l;mg\!JI
miCflc'

IPEK
Sin"
mil.llnd
110

Tiirkr;eSii:lii ve$ark .Ejs an esin in. En Giizeb
Zeng£n
V~'

~t

~r~["!!.k U.skll. t.J1t'b.. s:I,,1l kllZolt1:'ak (Su"lcl!.tft'

jn:;,an

),lI.ta:j/'t>r,

y

It.ffil>

ihti."amb, Surayi"arda

Y l,llgl

dordi.ine\i

wp1. 11 f, k "Z~kl li'l:n: 1'01 I.oi!':llnl t~Udk ed.euk:

S,fQl'l"!l 'VC llZanrrl

'<kIlI%..lk !ile y nl Y lii ,lIX'kdllTI ~6ylLycn

zandmt..
Iilnb~

ip ~t I. ,t;;"\yct.in Kon·, 'bu l'anl~ liB.!' ·r. 35 'nel duik. d" Mijl)u:rftll"i h.!l t ricCt ktlr. lat.lII.bul FOr be Lm::i golu d;:: 1uJ. BqWJkii M ~1.ar
Dc"..,,:
tl
IIl;l1nUn

. B A II.. II. K ~ 1

cl

Cevri'len

ka.dar

~y'I muhll1B.Z!1. adL)n,li1!I..B"I. ... tlllklar ~llmJ~,

~'......... diy", y:1....'"llI ..... .a..l&r1(J IlJ;f 'ya, 'TLlrk dl!t1!d1r V.:l l·1!I,gt d~ej.er'lnd~1'I ~ i!'\"'IlI"ll!i ettigi at: .~~vgl.fllnd61 bihll.~-

t

~lJ.e1c1 b1}yillc J:iIlzl'led.e.n besindl'!
,j]

• nr.< kY1:J- dlr. Blr Ttn'k. aU k~lilleml"Z J!bl:&hbo HOYV, Bunon-

~I A. N

PNItIii!!!II

~cnn

.. \D'

D

dCiih"\l

III-·

~arl'1l1:a"!"

t<lk1l UI mnkA..loffl\!lhlfl yilpl.n

YI!'III"

IUIU'm~ ..iDyllydll

litUi
b~gUn

k 1Ime

del'l

ilIUUL

n

lT1

:t<;l rill dll"l'

[HH

JT:ijd .. f"4I!;tnm
p"·nlllLJ.),o.I..

h 'tall
Vc

S..dettin 'Ka'l'nak
................

IMlunir

Nureddin,
Bul,1.IiJ1
::I..

Ferai Taryfu,r
., rl'n."S.1n·!!tn IILt.rrl

bir rnll.~
lit:.

hilHd:
1.8

:II-~bc1:lI.yd

~cr~.f !1t::Jd~nd .blll.flbu[llIpor

d~·YlIm

YCr~I'

BIm'll

gQh: ~I::vjrdiler.

Hk

"Ct Bf!olJ~k~1L:jIAnl!;(,T III

Gc·n\ilc,-·

I !\bti

bu IIlJrdll~ 5 - l gen .. JIJ,porlul'ilfln gillibiycJiilo: lcndi. Be,ikl
! - D'emirspul"

birl~GI ill!,

Demir·

upor!1\I, Ji. .~lIlI.fIIill:luktn:.

,----------------------------------~
n~gil'i11n Ol!ri~l·0:011ml."llIoIlJlerl! !Ie nlill!ll hltYlI.l K A R U Zi 0 S

at 11 C1c.tt'nz.U(r.Uc 'lnBtjn~ •••

IIIIi•••

MiJreyyen

lllliil•••••

Seln~r

DEANNA
KAY
1(1'

"

RAN Ell

rt 1 's, bil'.r'i.lk

Yo bBrattf'~ ~.elirdl ~

"n~

~

~'.llllll~1"1!z.oJ'tr

In.1~1 1~Llr!llI'l-..

Dii:nkiii HIlItl' ..t,
Du.r,kU JltUU 1J:flTn~ T]'t~1 fl d ]k] II " ~ 'II r OIIYIn:Lbill nlfnlJ,tlll', :r.fru; III l<::tl<-n .j[Q \'0 Th 01 ~(lk lkl nevldl. ',H lira h . ,Jilt. kaydcdl.hM tlr, !'Ia,:,Ill ,1111 v~ Ih!~ Jr" 1lUIII Inl lL.:.:h~ !J.o~.

G~NO

lU&O

nbul ~m1'I;ronu JI Till klyt: l,lplYI) UllllI) YIlPI!LC"gl il I'(hlll!,rm!l. 'll'll; III "f"K~rnl}"(frdl1, A1J:mm Id.T<;

Sevgilimin Sesi
libl.dr;sf. enn !1'n 7ien~11'I blr mlll;IM

!,;'.J..bcst'Tmdl'

K lbLrl

mU:.:IJ.1.h:l mi!...'il~dt'J"I !tlr :JaBal
o!i-l ncnl[l

1111'.1 Il"k
lmm!!ll!rldLI'.

"LI.

!\

Ill,. h~y

I: rom 01

gfumal 15 ICll'Iunu

Vll

dl1'llen' It ~ln 1'ler '5"', ,!Id ,n.nba~ doldurlllll

'nd (I !::>'j
tw,t

oJ)'lIfL [jrml~l'llJlar' kadr ...lllI'llo!! bun-L mu\mbLi l ..

'Ilk Llln, ~i''': 1J.rdJ: ,M, AU

hlr

l, KlIIlIIi

n~t'bd.h';(! "I! Cal"w!I'nJ.Y c-lbl lUlu. o;lk:ru:.:J' LiIUi IdUple" n (I'l'nIlIml..m." b,.IIUlI m ILtimor. ,,"'I: ~IIUII l::um:Jr't.,:;:~l oLrnlll.:!1n1l

~.

Bu ,aheseri, al,kt§llalmak iein L A L E,ya Iko,unuz
i1

SUM
I;ldlnli,

R

Sinemaslna
g&tmlle~;ok

,Program,a Iliive' O!arak:
mouSUn

SOln G,elen Br,£li~ Paramunt
UfillL 1.1

-

Jurnal

all

~lIll

g\Ulll 5:l)n .11'1

tUUl!il1'l!l lndu
lenz;LlUll

ol8Jl
it

bu +.:ofI'L:illnrlz

\'G!' gliU:oal fiLm!

m!JU:[L.J.!1). .R'~l'1Jnlla

• Ynu;,

lFeyrl

• Me-lIloc.ll.l.l'i. .bam:l ed.~Il!b.IlJr.

~k

ten:;:;II4't11

rnll,uru:' ••••••••••••••

ihlb __

BiIIgtln Satt!;

11 d~

maLine

-

-

...

..

.

.....

'"-;.....~

Gonel"l rni.Jd.dll!~umumi3~ A.bmjl!t

Yi-e ah, mil8.!j1 elli lirayoil iblioi \'a;:H!!OIlnde ipk1l. !'llli"etil~ t~rfi

,,'iI:
VI!:

'hltif ~dilml~lir. MuhitiTlI!! kerieli,ilf'li ~O'k evdIDlmi.:;· ~1!.fI ba)' mild. tlr:iu.m'U.ml}'i lrbr~" rd£fiz.

* gmc

Beyoilu OS'!il[h 1:C';j:1! .'!tajiy'lI!r h.i! kiml Llinl: 8"1: no; hu!mk;;1Ilo JIlI1lZ.. d. II B Y C~vd.d KOJ:!lIImil:il lilyin
cdilmi.tir.

*

(Blatl 1 Io~tdliil :t=+ ka t.akdLm e[rlll!)l11'". ZlII'I'I1J. bt'i~11~Iunn Soma~i!l'i bU'lIkOpl!1'lIIiijl;" HilnlL Ddltil: AJ.ul bu- hIli! f \'e' ,I tillY!l nlarm bir kllOjjf go n. Ilalllll"ll'lrn yuUuklJU'l, ~ idal, II lI.Jtk, za fl!!r }'iII}'1I1II HI ~1I:ril o'la llllllmilla rl~ e bt~~k glbl eLI!!lml"rLrI IOnlELTm midI! nil. hi~ III d l'fnUHhLn , ve bi1rl!ll~daTlJ]dE!n ~IIJ.IIrllmaSI UBt11Buij'lift dl! Btllkill'l !:"['lh~:!Ii i.lil\o, Wni~1.I1!oa.r.ll:1; .!l:o!Cter~n. (Jlt('r blr ""'11'I l'lnl Inll kalar ~t Doktor i!tm'~tlr, lCf'ltere!i!l-n,
\'11·

1{ 111_ GOk.i.l.Y lie taJdl" tikltLl blr' tVJ~ n1f<;

r..l.:I

".,_ tedav] ~j,eve ('atA-

AlmanlarlB Mukabil Hamlesi

R ooseve

10 t'·'

'Muh~m

Ternas

Asmara
Italyan

_Beyanatl
Ya,rdlm ~9in Yeni Tahsisat

Ha.tay Bell!diye muna ipHtilli EmJU ttliidi,i.il" \'l!:kJi,l~Hij;3fLij Oku:n ,tB}'in

tLlldll! bulunan

ed il m ~ Lor.

IIralB miidiRfsa, etrnek i;;.in bii"iIk ),'aruk BtlyWkl:': 1311" ktl'!,."ItcllfT haili!llla" gibi !lo!:ukVa'linrlon, S (l\,A.) 8. mYlltnh<tme ,'Il:kIli!lI Lakdrm I!lrr'li,Uf, ~it bir lUHekel h~Rllizli:rc.lc:.Il bekRQ-O,!l~v~lt dun. m libuat k",nfl!· DQO;Nlt lb.~!ln §U1uU J\ksE'i. IhJ.h- h:.nl:ml:zl:ll. UliUlndo b~)'lrnaUa blll11.l.narl!lk AI L Dliman, ["rilL i'-nIIIrl:lt.1 rt ltl:1! rim B1J!T!lloiHay:t.pl]lln rler] 1~'@."~~l!:tkolil1l1J.n!1I. a dLGI ., mll}'BI' tlllMlwLC.QkElY, F!lhri C~litl G!;killlj:l!l. Dr. ten ml!lk-.!lal nr l:1 iI:<l.ph:lmek di!~il. l'tJ1!Jlll :l'tecep DI.lYIlI', Resi .... r'l.o.tlpLlj!:'ILIII&!! alllrak mevaular Iltrnfmlill kc nil I fLki r 'I'e m~a.h.r!lI!!e:r1l\i Ibll-

..nlmjrtlr,

s:aye

halilll!!

K~lirk~n.

AFri'k da

Ingiltere ve Japony,a Miinasebetleri
Tokyo,
mct

E · 'J ., ~s,l.rell
1

Donanmasmdan

Ne Kaldl
$alolLhlj.'c-tli 1ta1y .. 1..,.ln Illllhl.L 1 IfUlllr Iph- 2 ltl rl'!l~t,llilrl ve ;t deni~;'jjtrh"! bulumlll8'lIJlU. kl.Dndmck l..lltl er, t mnh~llI~r
KIZT!f1~liI2.l)l~

S,syrsl
KlIIllire,

S (A,A.)
paitl!l

-

Hu'kU-

L-on.droJ., !j (A A.)

=

5.000 Yakla~h'
50 (A.A.) -

e

bulunmaga S_ j.~h, d.~lIkij gi!<_ z~t~eil!l!r lopl.llI'rl rndi!. Ingiliz buyU' e!-;i8i Sit Rl)ben Cr igie'nLn

nlllmlDIII b~ mUiur ol!IR

OrLlifdr~

NAK1LL!ER:!
I.lltanhu!
Ti.C:B:r:rt

mijdurlLi8~
.}iil:ril

dLrm I~:l!!nHr,

mll,<J.vi-rleT!l'lde:n.

HnYTI!ttLn

gli

.,I:no-zan

Mi!!r!lm Tiol::llfl!!t lI'I'I\i.di.irli.i.

mUf'a v irtlgin!!!', f~~C!rtoOrlc:rden Ce\'d!!!'t: E,,', ell H!l.tay MlfLtaka Tie ret.

Riaillutk,iiy 6/4/941

ParH

yillinm. mJI)"IIoT t hsi!lo e\otiii~i. liGYtdihn.c:~lI'tdel'l korkmDz. BUi'1oUft Icmi~ti .., t!!! (Tiirli:iyenin dllf gro,litilc I v Rei!lic:Ymbllir • loin] rl iLi.vll: elden S it ·riirdi,cn Y~Jl'flit '01,1: TiI= iilOii1O AIm I'll ni.lmilyJ~ll1e 1Il1dau.llrak diin.ra 'li'E1ziyrli) hak-ktndll On!!.~;k. 1hrilut Birlii'i WDwnl. kiitiplia~1 h~dli:'fili'li &@xdelll ka:!r'Endel;:~k m,i!:'lir: Me! !tell=l miid'iirii Vl!!ti. Orh!!1l Tiilr gin.:! nuil \1'01: LSl'in .... l!.nrnu~lll.rl ~K:r.r;lM~rU.r:do hi~ bj'nluhM'e taraflfidoll" Baklek~y Ha.lk<!!\'L sa- de~ild.ir. d~'I'. B~gil1:j hil!.~di!:ltil'Ji, 1!i1l-Lnn~btlllJ nl,md II biT kon fC'!"IIl~ verilecelc.~II!. 'IIl.!ku bulml:!cilRI ta'k,dird,t bl.l NJ n !!1II.~ki A!i«IO::'D)'i]!: v I: butii n 18... i· G'Et.;ENLERI hr. 'bSlgl!l'lin lIlI.!oIEI} bo!gii:lrri li!!lte:lin.· 1ui.'fIlar 0111'1'1 ~at'il mtllhar-c:llll::niLl AllIlerika (jliil enLIC:: Rl:ktoru. C~mi1 Bil. bh ,,!'}t go ~I"p'~lna" cliy~ .k.u::'I]El- dem. ~lltiilTl1Eink Birl~ik DI!j'o,!lu Hiilkl!!l'I.Joii!~n~ m,pk; :::1l.llh~ ohnll!,:, vollpurlall''Il111II yilkiti 01 rak bu bdld d\i.nAnhraclal'l I!Ivdd ~tmi 1 - 6 NIi:I n 'Btl pa:r;IH gtinLl nAlmanyimm Mil 'm~;;I'-ehc: t"ir. ~ey,c gL~dl:rtne mii.!lII&Qc '~II~ id H.30 dB. Bvootldl'l r UklM I:llddl!'Uiin bugiin Yllpt.Jgl 4e)", lII:lkeri 'ha_ me!li murnk'iin o]sc-aicllr,. aI, Nun yn. !K>klli!;'lmi Pllrti bin !lmz.lIbJ.:l!l-II'IPI tt.aPla.mIB~n. k.. AI·Iij.I~<,k ben B. Roo.!lt:vdl iUl' diL1<1tl#tl1!1ll - ~l<::>i:lundaAvukat 911.manlar zulmc lIiudl d-l>'t! mut-IIQ ve iu.rl!l 'kaDunu mw:ibinc:e ya1!)lla. "Jm Relct: Hakar 1" 'I;.arniTnd8.T'I $]dldc It'ry~tlilr' kOpaJTi"lBk vc:

Konfe-ra.mi

*

ruz molk~il!!:IIiI!!! senelerden berl bJ· denlZ rik;~iT'QhRi stloihlar! d@ gelillrm~kli. r et Ell:mi..t>i in~a!l'l Bu miln!l lol!ml!lmild h.1lo1l11 01· biJdirm,i<'!ir.
mu-tur.

hillYIIIT1 Qrdll.La!.loIw Itr;m!;.k

...a 1ft 11'-

1!In, )fElfim

mil~I'EmnU 5 D. 60 kad!1f ~1!'Z1l'ih ~fHi-2l ,il 3 Y I!D i tica·
iliill aYJrl:h8;UlI!

Merkeziruile
!i<lAt

miidiidiigune,

r"p~.I'toTLer-

poLIJlE<!rr gimli

WoOnr I"rgillere, dcniza"rn ye:tlrrdcn 8i!lfle~k yrl1i kuvvetler]e M .em u:hd.il 15
Grtilldil.n ka!LI.rIIllkll.n

hB:Y

n

OTdu~n'un

e!l!I!I!'

R'I!d.9ieih !hllr, mevo;;'!"It :il!Ikeri ll!l<;h:Z-'lln tililnU!Z2I lliraYilR mil. Ir:.lh::ir~ devrcdjlebihnesi i~in de

lli'Iij:l!i1l!:crel~rd!! buhm<duiunu VI! !l'ar!.;i A'k.dlo!:-n.rz 'Vi!!zjy!!ii ,b.akkl'ndil
lZshB.t

Iargill2'o g<l!ml[~I'L bunhlrl arama~la I Ilil'landia HaTil:Jy~ mi.illt!:t;!UI B, Ollll~i'yi zioyollrd ordJ:ro:k IngiJiz - rlU',g\I I u U1". Tahm'ir. ~Itcj,jglne G'lire, hllrbilJ I:<!I!Ijolal'l(;JCll'ltlfI tVI.ly~nlllfr!'l J~l;!'fI :milmll!l::bdl~ri ~tl'.:ihll"l1:la hu dt'nhdc ... muhrlple .2 toq11dohl.rt biollunu:yordu, FI'E1ncl!U:o Mullo n IllI:te-'lrlnda,

vot:l'diiini Boy'eJ1LL!JItir, hlu izab3tm mnhiy~lil'lll! Pant~~lfI! ,1 nl~ nail, 2 muhrip j!lll! 3 nll1!1.nJ,l ~ llf1Jnutlorlllr. .. BugUn l:lel dair if,lIIIILl buhmm"ktt.lll.Q imtin!J c:t1q~ fillnt In«:il.'" MiyUk l!!!k;iBi. ttnlyan h rp ,g~ml!Jlnln kendllerlnL nin )' _pml ' Dldl:rg~ ziyardilll I1IU- batl ..dlkJ.nrl' litTer. Il.ml'llil,.. 012 h,(d" till t dilllbm iltik lemlLIIlli.r 'il!:r~I!I'I"c~i Til,l'Irlp ,C'1:lII'H~j 'blldlrlh-n dl\tlnd. biT zi,v",rc::t, otd!l!8101f'lll .il~- ~'!U\ ut'nlZIILb'undl!n dl:irdJI X I%Llde-

In'JilL;!: kllv ...~tlefl umumi ]U'Ci.h s:aJ'!I!l.I~ icbliil; Eri~ri!·d.e; A"m..u,Jdal'l ~eri hil._ r!l!k-elimiz dioe"l'llm dm,rltlc:du. J11:. ri kolh.nml~la Ad.oWl:!!ln ~!l.fk,"doll bUll'IJn....y~nn:. Bu ~ehir dViI,T"m cb. !:Iir hilly<m M'bmu -D15kn'l'llll lIIi rud~rllk !::'!Iir ,~dilmi ti". ABmlllfa.

R ~ ,hi

d

IID .. n n~lerin.
olmak,

)'aKi:mu. 4000
I!

!tlyaR

iiZl!fe

lJim~ndileT.

hllrp levllll;tm'l, lokom:otif ve VlIollHl-, IlIrl da eli: gj!,l!:iriilml!o1:ir.
HlL.bi!~~flda:

Iilfmlifblr. Btr ~k

sooq }'u.
b;r

I

$Ldd~th

mll

'VIC

!l!yll!:'mi,lir.

d(!lll:zde

hillr~b~dien so"ra ~lnI"Veth:rim~ I'lrn:le bl:abI'11m"i'lrr. H ..1YTLnll1cm bl.! AVI!'1o nel'lri i.izI!Tin.dc miih'im bil
e "";:;ya 7 d"rtiZ:lltbsl bllllun'",eo-

*

8.. ~: at suo k,a Eerlinden Aynl,dl
.B~r1i:n, 5 (A..A.)
bllllntl'op' i:iogi!!!':!(lIf'iI rl'li y

dl.l~ !k1~'ltntn!:1I'1" ~6re ~mdl 2 yn 3 dt:nh:al LI'an bull.ln:l'Tlllktlldrr.

mudaflll; TJIl~V'jI'Hn' E~'Pt,!.~~lI:'T· d or. Diier- hi.i t i.i.n 1Il11lJ'-k't.I. rd.s ileri h.ro!lk.et'rnni.;... mu .... 1Hd;i:yellc 4 dC'il' •• m I::tmdlilledjr. Bo. mC'!JIimdll
C-cnl.lbi.

-

Japlln

TUrk Noro Ps:hijtlJ,j

Baridye . e.ZI.fI B. Mii~L:a Mma.n H JlCIYI: l!.ZITI Von !'D.pml~l"l'dll'. Ja!IP'.9I11 HlIorlc.J.ye N~un

ve Rib.

Yugoslavya,

'l!i\lanndll blL'f kiv .. Irumi1od.ru 'bulunan bir ~dk _ir aldllflan ;ukra
IIIaYil'lldJoT.

Afrikil

1""vvo:lleTlIun,

:t'

C2miy.tinijl

,!Ilk

bill' m,ulii.1:d!.t

Topia,lt.sl

d)Lln..va Ah'l'aUnill rn .... wulu

!IOO

\

mUJ'ilm blr kon.III!r.aru. !,'cxl·

~lyet .. blr .

dt

Mai::ari~tan,

Re>mIUI)l11

Vii!

I ftrk Nil'll - h!J1lYl.trl Ct:om!j'oEIUl~lIkU.. mutat aylIk i!;;tJmalwrrll BBjU'r~l:Iy 2KOl\r~ril!Jl!ll mUt~allip '~NMU '_ub!:<n'LIZ {l'Cm.a .Han1ll'l1l pl;:i'lj.!ilnl Akll ~'.. ,or Aill!lblye. h.a.:!itu.lnlle.!ind..., tMru!!l edecnkUr_ I'"n!>r, FWtrd~ K.e.rlm GClI:alflll bq.
J<;

~ak.. "'lT.II!k.t!r .

ijulgl!ri5tom

hJlim:kr.le

g'=!jjirnH~B:~

I1IIU£JlIi!a
"\.kl~'(:

yaPI'!'UfUi'.
dor;;l.'lIU

l~eJ~':: fil,C;Lil:N, Ibu s:aYTetlc:rin Atrn.mli1lrll'! iIolrJj"hh:rj[lO!: kil~!dc::dl. lc:~!!.1i: I!CJ. hi'r n ~~ili:CJ,Ldill'. Alman-

lJui.an

IjllkrU

Ak. mt

J - Da·"cl.iyeJ.uin a.bn.mu-! rll:.ll olunur.

eV' bUrosumls,n

!!I:d; T(,lrlt

~1nnL, oldugu ~'~nl 'lr

ningo ' en C 'Ph, lite \'1ri1:m. h Ilkklndr;c tl31lligalta bllluD.mulji, lIa:l-'val1l r

t~UileLeJ'e: il.Jt prcPllrru!l:'r"OnJ r ~o..'~lo!rm I ,til'.
U'tt'l'lndl!' yll.pUgT Dl. I'I':l'Dall

.Korogh.l

g'aute-!li
dilcl"lz..

on
dmit~ir,

diil'lcii

--MI!"--.... Naf.a .~efti...:
TUltel,
~~!!!!!!!

fi:kimi:z:i

}l'11,",1 iduk

Prof_

F"a.llrettln

omu, lCl"
..

tc:1:rl'ik eder.

dllha

1..IZ-\ln

ya.. Tfa.n th·<lI'\];f.i!ly! R·omimy.nd !'l .III n 'lac,!!l''i!ll[1011. ,-'udiSL I!I]' dm M;c Til!t!mdllD 1!I~,er gc:t;il'mck lhal•.Iio.1TL1 !bir bcdd diyc cldc:: ddB ..- fI\l~lJ. Al mElJT1J1 u, M c: uiIIl nl1'\ Re. YI!.I"Q~l!vyaYl L~ndit 1~lne In.ilTl~al!J

~ 'k diicr bi1i' yardlm ~I'I bir bu~uk, jki mil¥ar do].u- ti1h!!i5 dm!: k QiY'et<inde i:I !dujilmu bild ir-, 1'111~ Bide,ik A-m,criklll; liml!rtla'I'lnda. tJ~~!r~ ug..arr'l, tic:iiJl'd. vajplUrllin rL! n tam i,.i I~in h~clUI:&I.I:oE bir ta.h,i"ai! ltll'l,rdlKllIl illl'V!: !!"yJ~-

H,aberler'i

--_11---

iiill!!!dcl'l

'y" · HAd· IseIer .enl, a
(l1-~ 1 [:n

&tln.rill Brr1i'l'l,d'l!:rI hurekd etmi~tir, 'Yol\CUl"ren1eri Tahdlit Edildi M. Mi.ll:!uQ,](a Rg,g;ya yo&!lile JI!B!!JgTOLt, j (A.A.) - D', :N.B. II?lOrt_yaya. do 111meklt ~d iv. Bc:rlin. 5 'A.A,), - Ste'fani: bildiri'!!'cl: Bc:\-gTill n.aywlI, 'VuliIO!ltlv J.pc:mJ,'~ Hllriciyc Num M!lhu~ j"olO::l!I tl'!!.nl~ri· oka, bUfun ojllzyc doinl VOII demil'yoll!umd!t .in 5 nisandzm ltib ren :lJQ[I dc:r.e· RibbtmlrDJl ilc s:0rUfflIU§tUT . Almen II'IB~lrt. ml:;l!I[irillll yC'me- c'" I hoit Edila::l:gini blldtrm~ir. Sqiib l ctl"i'lt!!'k ~!;.y~T\le-r.in hU!lluSI ie oll'k.o'!!'ml.l~LlJ.r, musaadc .1maI1ll'1 lizl)lll 'I!e-Idl\fci B. MablLlQk.a'nm .y~h

Arnavutlukt:a
Du§ma.nln KU!Jvetli Mevzilleri Zaptedlildi
Au
kiyet[i.

"a. 5

(A,A 1 ~
kuvvctl.:::

MU'V..HII •
!ahk;m,

m'!!'II"I:ii hllr<!lt· t netic.e.in·

de dii1Jtbl!!nm

.......... ""!!!!-""'!""~!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~"'!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

Nizamnama.s,i
Ankara,

T.1

He'U. eti

Ad- U!8
..

All

. - J In, •. I
,(1 lnclde)

d-

I Tri!.Il~ilv

d tI

~~kHnd,r

i!!ltq; nu ...I'I,Y,E1Yl lui
~arLt j,.

.iJ.:tneJ btr be-, VI: Rumelll~rin

'hi,,) X

To~yo. 5 (A.A.) DlD~iC'j.
IIj~.I:I'Sl9lD

IJ.N.B.;
bir
Nazlrl hilo-

ilan.

ediUn~I[T,

edilerr. mcvz:ilcri ~limn:c c~m~· tiL BiTt zablt Dlmak UzC1'C: 70 tem.

211m", hm-

tlOll:(!nit:tl nddlnde j.lTO~5todB l:lUIUndutuJlIl. blltllrrnl,Ur, Amel'Jkltnm Pl'llt~te~.ll 'ti"",ld(ln !le~~bol hJdd'lnda

\!'cl'cliii.

Cen.Eral 'simQv!t;'~ 1'1U.;"e1L
Bel
Yugol!lmv mQ'IIi~'in

h'Z I a ~,ir almdl,
milctll.rdil

Du,,-p.an

<;iO~

brre
[ill

gorl:,

AwupBdia

bulunmillk-

5 (Tr:ldcIITa) . iIBl.IlIlardan fla. Vekalctino;c h z..ul.nllUl II.dt., de bulllJnmu-:lt~r. k.lI. 4 S, '19 vr 1 c.llunt. H iI)'Ya. h~ydi ni:Zil.mrlam~i Dc,,·let ~tlra., rC5l de YlingHIJ2IJ ~ahrip i!dilmi,tir, &lndill'!. R~erlfk Vclcill!!f HeycL!. nil'll t "''1bine j tlr n e[m~ti.r. Btl til)") ardl!!fm Duedl!ou.a uzuin. '~ nil! mlzyc 'gOon: bir allpnufll:' 1'1 V~il.n. d iJ"ijrii 1m u~ til'yyIIn'~Fl:'lvnn ri.>·iI~li >IIIhmdii kl.ll'1J.lac:ak Inle VII yahut ok!- hanG:.'r ~[I'n:il!. o111r.t lfJL1" h!:)'ui d.~~f'udolJ'l d1Q~",We: ~ilmi.!) ~rn!: G'D'vdl!:lerile ru~'a Vekilolne bill gIl oll!~ak ve I.Iak:a III n yokt'wr. Vc',;;ilr-l~n ~n m'whim i~ll:r-Ile mr~Gidt'te; D~lln tllY'!!·"n:ll:l"I sui olacs.lcbr. diinkii c:uma gi.j:mi G.i':tit"lt' Herak. Cacu.k Lilah Miieuet.-ai.
Ankara,

{~I

Ba.~Ir'~ln :nin ~e:rcn VII! 'I11cnI.nali na,nnna <;Ikill' '!!'101 bkllfll<l' b t- olij:rnden hnk
InI!i.I'r.

*

II"IEI< .d,1!

dO!!.bir 'Val It MacM

ntuydlSl1I

bUliknuk

1!fri Ln.::c

ti!if'il~n.· ilI~hll. ;::\'l'1:1 IIl'!jLlIt.e blr !'Iota vC'l"Llme-1 MIlt::!1.L.okll' blr Itcml!l'lo~, :il:1l.ml-ll' o11'l'll'uu ~yrl~tLll!l l.IItlne.t ~tm ... lomUI 'j( kll'll!B;J. lie yapLlan )'1111: ,~IJ. mi;rAlehti. h-dlr. Aml!Tfkll. bU~rllk, ~I<:IIC;I <3 [li- :l!Bk~l!Id!!q, d,;],n,a flLyddll oldlllglll!lanGIl i~Lel'llItl .. H! rmlm
bll:r;r .A l'I'I .. .-jk!l tcb"B.smm,

olElI"I Jap";'n

.tII"'''

H.lJjr,idy~

.B" dl~-

Su olu.m Ma.C:l.r millll!linin IIRI lamfmllan t~\'kll A m.n tazyikma. kartl, cn u'iLk Vr dll"ml~tll". ,Me, l{un Ir l'n C:l 'bir p'[ot~tO',J.I[tur_

!!Is. bllt\lin!ln

nl!

.'\'1'1'1"11 p<:o-

!B. l\.'ll1t.,.~ok
501'llra.

tclylt;rln

til.

Alman

"'c

It

Iyan

II'dllell~nl

1110]1·

zlmwnd.orlaril,~
l'l:rd~n

)'El.ptll~:lgorti;,ne·

at, S (A.A.) - R&.<iyo, mkttu-. Ba~J!'l<~I. Ge1'11:!fill Si-, Cqili!!nin b'iL~a bir rlakl~'I11K.ofit Te-kki.'!li., o1iidoll. dil~l5<nrn ml:!~iIC!'l'ilTli:i!!l~ tll!,:!J'f. mliil'ld~J'I dBllLYI M"C:OJ :ni.ikfun~tiruz i~iA. cflnkbl"!IJ l'ap!1i't bir teo Dr:. bir IBZiY'~ tdgri1f~ .;~il.ti~iI'U 4!cMlti::! tilflk d.;fi topl rlmlZl CebllclHme~ cdir, I"i py:skii l"~lm\i;l/\ir. YUI'IiIS~"Y 'Ve Ytii.bafiltll Gazeteler Kei:'f1!1 Bomba.rduna.fII Ed.ildi

harp malz~e:si

lerket'

1I!1I1~kT~!i! Il!OIl-

-5irn.di mubba
Ingih~lc:rriiilC'd,r.

nemlc
~unll

I)~hdi

C'mi1'll glilOL-

rn Bl"r-l:Jf:'lt blrllkllml¥; man a.lLkon uJ mu tur, Lordi

yalnrz; fha-

li.riz ki 11}1,i1.i.zl~r 11 ml.l,r1!J~ !"Jil; IImjTI!:i1mo::dcn, hi" liidu, o::tml!dolln, ana g~ydcri hi'!; gQzdi!:111 kllybel.
m;::dcl'I, hilJz.u·hyodlif.
'Ii'e.

Ca.u;i]'

1:',

E.dcJl'e

Vilavc",~ illio:l1'l"'e gijvrn ,Emin YA'L..MAN

5 rrrle'Fonla)
iii E-Iuan

-

Ad-

lion
em·

tayyar<=: m.e)o·danTl!la I~rto;

OlUc;um se.

dillY bilifG!:.

Alutlel

l\l bugiin. Coc:UIt I!llah mUe'I'!Il:lI!iMi_ bebiyt:t 've:rm.i,-l.c.rdir. Telefat rok ne s:id~n:k t;:ti;;;iklC'fdc bulul1fT1:lJlli 1ur. Havoij dHi ~letil~ Cr. 42 Ii'\",a lTIuf!D1!!!e d.i reki lor Line: hUI d 1- piM!: air LiIy)'an, .. revli!l' [ljfnde '~Ktiflc:r verm i",tlf dii Urlilrnii !!,H.i:r.

li)'e V

Mrm::m!:nc:'oi-

de: p!!Ik ~'" za)'tat

Yugos,lavya
(BII.,I ~ !neldll!l

=+
I

mk~tfl!.l.~ir~d.J""
1&v;i'I!~1l ha1-r!i1Z

r!!lke karar "'enne'!lil'ld~l'I. kl'ltml!:l11 Dii ml3.n la)'YlBoTeil!!fi K8rlu'lr'1J d" J~lbl!nUma" e~lC1' vc bit y~lr VII'IJ n,g t<Jn; .r. (A ,J\.) [l1giU('I"] dc Be:rlinddii Yllf;oO$IG'\!' muha ken li:ye ffitlntyCiz ...l~~i iIo;;.m"hH' bUy4lk I!l-;lsl Ulrd IP1 milk!'; drUI'\ t1abirlt'rinin lc:!grafJIlrLndlL k!l.!.lIan(B'!!-'!II!1 IIII'I"~) .klLF dUlImllll ta.;.V}'lII.rlBSinln oJ.kl:t.n I~ ndn ileri liIi:lmekt~dlir. du, I'ld)'e Nllzln Cord("lI Hull III! gCi;rtl,- r!.'!'U.ZIlnnd. Atinada Tehlike J..,eti blldl["il.milkt 68e de ~. Polttilc g .. :z.dC'~inln B~rlin mil'fi'I U,Ult. Bu mUltk, Hil U.. ~t g~ml- d!l,u.rWdU~ Atil'lD., j (A,'A)- SaD 9,J~, y- h. biri diy-or Id~ lui mosl!lll!'!!lJnln b"hl m n::uu edIHp I\a.ri j-ia}'l'1 r~·!I'!"ri.'1h·I'berl.:r1'l &"6f', Vaziyd l.arflN!17: olrnmlcta ber- te tdlllm\'odlJl'1 b kll.ll1da lIorulBn hir 5U' nl geoe Ik I H b~lk! dr! U'" d~1.n hi.r aloll!!' ~auti vrrilmi? ,"" d~'..rul'I.drr. FiI'bt l'a.hanelmllohHt· I!I~ !'Ill!}. bu me'lrz.uuJ'j ~1·t3~UIJTI<::'iilltl b.yvBcrem flUtU rUlmld,tlIr_ ~8Bl 10,1 j I: km::l.:rr dcv~m dm~l' 'l.;,al'ltl1baI"O]rlC!tn:run "i~ lng1ll.cronlll ~UI;II \'q: !:ll:lIubu gar· lerdoki f!l.kat I'j('ori!lll! Y'1Ij!)"ClJojtl mUl!kllltllU'dll C!lmllizsll ,n btt. Gldup moE~ke- tiro , b] mmtBklllarmli. bombElllI1' allllllIfm1.'l~ll.k~f1!! t!lll:'!:l!'~j !i:I!Vnblnl \'erml,c o

HalitC!lik:a C ilimotU H~~I tie Gi:irii,lG

lakip B!I.'lwrlH. 5 (A.A.)' Mot'burdilen Rayeler h,Q.,j,";;\I,~dfl terl!!d-· hn. b I.lgUn v!!rd!lgi i" I:Ih.lll lJ-ttidi.j[ cde<:ek hil;: biT nCQkiiI.L kllirna)"oct , biT i'li'lIIbil1li.1c kdimtlC'l']e fhi;il'nl ili!.vc clmialLr. lnvaf eo il cbilir. 6\1. n1k 1:1 LD 1& ~a..

iLi~lii "BlEda

Ne Dwor1111'1'

Atmlill. 5, (AA} = Umuml ErnnIYd' N=Z"l'~ti td;.liii_: DuImaJJ tI1)1JriHdtri Argosto. li'yi 1:nnnhan:lHnSI"! etl'n~lerd.I" Nu.i"uao;;iIo J:~l yo!: buar ),o.IIt1ol-r,

limanl

mll!n

)'01:1

fil'h,;lIkil"!

hijlc,iimdJ!'

I]til"

o

Z'eytinye.rn Ankara_;
Doiru~!!n Qogrl.l.YII

Taluiu.h (TddOTII~}
mii~tII'hlildC:f1

Bt.tLi,iiijJ

lc:rimiz

bo. hllr,c'k.iUan t~Y)' .. r~.a1L'm<!!n a,vd!:t e~mif]ndir.

NlI.Zlr, bundam II'Qlnr.1!. A iTlI'Ian ,,"'r; 1bJ.1YilJj'm ~hu{..t1n.m YU!(!I!.lriil~urnll1rlndan nla.rll'\I~
k.101',1

til'.

t!1~- Tim ..! ludl~lne v~ ElIIBl
!IIII i'nnlL' ti~

- ADI!l:I1I'1 lll·

:zindr:dir.

Z l'rlLk.tuJ'd.fI bombfl.

Muh.iliir
~ilell'.em'l!le

iii",;::
",,~I'!1n

mq~lr,

ZC)·tlny

i.;tn htikutCa.!,ire, 5 ,(A.A) Dir!:dll. met t:mri r: veTilel"l hir rniiyon li- u "dan il~rliycn CEnubi Afrika ral·k la~i!!a.11I'I fadili. oldugu. a[J- l"~V'II't!tl~ri Adls.t.bahs·y taic:r"h'l:n. la"'llc.,gmdan htl par~mn 700 bin. I ~5 kLlorn!!In:: mcsaf,edc buhlul!,n lira81l!1om H!!zin~e illde~i l!IIkarA"iII, nebrin.i geltmi,lndir,
mLlbayiLiiAI

K

*

b- tue-dertlk dom.l lir ki: .-TlIm.,-v r'd A.
yaplldljfJ

'Ira k Vaziyeti
l80.0:J I In("lLl I
HI! Iii Alm1l'l UHldlll'l cl ml!ln~mr, blr aLrnrf olrlugu tC!f'yy'll

bu,h lIozci!:

Almsn

!!df.l.·Gr~ Almal'J

Roma,nY,iI,
ma.t.

Bor,~lannl:

>l.ll:')"bumhi·

Ddeyemiyor
(A.A.), ~ MIIIl~>,e, NI!!'-litret-i tllJ'lIfJndan nr:frol!!dilrn Orr: tc:.bli"dC' tiylc denilm edmr; Bcyndmi.ld ikm di t eV\r\.iI',=rlol: R@ma.nYl'IInm "]ilit\gl anZl

Di!I'rJlB9'a'da. lddia

It be

nllllr!t.

edill:R

(e:n

mu-

=+
ut-

Londfa. :i (A,A.) mBhl'1I1 rdoen 6tr~nlldltln(l ,s-eeo Slr1l1tol ka'lllalllld.o. lA!f1 111111{ dll,m rUlmU"lUr. m
Il

!5fl.IfI.ft~y~Ulll" glh'l.; dUn hl!l\'& dlln
11-

hllkllm .. t dw-br.slll!

rur
J

elm~tir.

fiomcL<:ll:fln bit mUlilodliri .bard oldui1.l.na d"'TI' mY bl!!l dC'lil1~r 1f~lIt~rdd\. RUPlIl faimem .l"ln!11l irl.dliali!.rl ~i,hih ctmr-k ii!ll:"!mdi.

tJty?;, ft~1 dll,U<J1,lfU"c '1lk-

h.D.lrkutiaki I~r,ir ~I befiFll!:tclfek :md,rc;e .yllhonci "joinlilr~ ve YiLlurdi!ere Iltrc~Lli,i ,h;i· di dClr ii:1:~Tmdi!:dU'fInu, tUT. disela
Po]itik l!I<!ztl"lnm RomBd ..ki muh bitinc ~];e, R~ma fe::!mi mB,11Jillui d.h." l!!luih. v<I.zlyct tao kll'!lU'il.k k~f1di!i9oi:! ~yl!: di:!miJ'

Bijh~f, 5

Bu lIurCL!1l dU,Urll!(I!'\

~II.'IY r Itlrln~11 lIa;)'llil

Me·di..teki Liiyihalll'l'
A
I'll

,IAtMANY A. MACARJS.TAN~N"
YUCOSLA VY A VA
HA~BE
BtlSflt,
U!Vtffa

In. Biz hu.n.i.iniyell~

kal'iI;

5

Cfdd[]i-,[ljl.iI)

kA~[
~STEMt,
iE!uradll TI'IU. lItont T,r l_·

Bii}-i1Ir. l\.'liIlet Medi!!.r;e: 111:'1.1:" ~ ... , I,I k u.'lndOl.. Almo.nya.ya inra,; ~dilec:c::'k Tlirk nlal1il.TIIi.a mb.!cab-il klc'fing hl:'sabmrL . Lki Almon mllllC.batmda ya.p I! IlD d~it"iklikle:
Tiill'kiye
w

CiRME-SlN.
~ (A.A.) ~
Mlll:ul:'

;l'ijil,:nliliinZl. iJlII1'11ll t ,imen hi;cil 'IllIcrin ink~l!I.:fml brkl(l'm'!"c~i:'1'1 boil'll· It!!, bi:r 'El/' ye.:J'I&.nlil.}' Ii!, ~ Nrn~i;;, n"LLce OlOiof k l!Ium[ 'fl

hareht

e-du

ml~tTll'. lllll:'fld All. 1kUdIll.!~d"n dU'1l1rllldll· ~nd!~"l!ol'rt TI1U!itI)H" b .. lJ n u v<)ru u. .A 1 U manl(lf' DUh" !'.Il RllI:llii A~11'j11'l !ng'lII;:: .. L"ynllul fLklrkrl ,oldu~unl.l g1lrd llkl!! Tin i!I.m on u k!JUn nm lkl. hn ••~cHit 'elmdy..'<J'kh.:rdilr, Bu lngHlz o.layl!\ l LrE <hubl! bI~m i!.ol'flrlmam Hr. Hll!uIll1~ 111, Ra,!,ld AHnln nrl-lll" smdll ordll!)un balll ulfI~Llrlari buIll".
l'T'l1\(tUdlr.

Suriye'Vaziy:::ti
(iii

~I I iildd(»

1§1
rt-

B8,f'i(:'klll

kl'n!1I dll

lrtJl.cnrlatn.nlQ AlmllliY till- h,lrbl'i

1fllnrnu !;'l:Ir-

AIJY)ilnYii

uasmdl.

li·

f I k{ltlL

IlrUkll!1l1lmt'1t

c ri mi.ibddelel~re rni.it<:'ci· ir kuIIIlo1li illll fro h !!~~rnda Alm afll'a IIIdilordllr tot'iIII'li ;g1:UiiIilTI 1'10 a,];mn

l("hl'lke"l!'I e fllllru2,; bulllndllgun dUlU h;ln intlh.ar

"UIR1 7.&nlledlkm("k-

i!loyll!m~lif: Willuimiz mnzide ib.o,'k ~'rI,lZlolilr da kiu I durdu. korkmaytz. I;:gl!!r ljaT'p, mille :t..Lm gdi"l! ~rpl ncowrz. VIH:if!!r
mi:zi ya'PEl~~fn"lIzIl:OIi1
hcr~eill

uyl: knbil'le!li d~n"I17~mf<'tir:

Jl.<!ndo",TIIlll I,].! hh'"U l n
nln mutlllli.WJma olm.nklil. ht>r~bl!lI"

tedlr, Buda~ttodoCn ILITr"lllFl ilIOn olabl~ir,. 1I~1"11!'1l'.VUr<:>:llilv h.Uk:Ornet dl!f1!lfilJJil K.Mimui9i 8a'l!l!h!.i. "":!I'ni ,IIBLa dikma di!lir kanull l:'y1ha'!1, ~¥mUlf'UlfIi) J'!.]mll.nY!lIt[f1 J.'irrleullLrdnn mudil Brlsraltdd TUl'llull'~ sl!!nCI!! Qlrclu '!I".b<lyLilr hey-~~ino: mll-h .. "It:1J1r~'lu vyll)'1I. k 1U''lI1II U1 mnccrl !I'llI" fidll!: )'i1P hij I bir rnul:lklJeti dZL n'el51.111 terfi k"nillnunUIII biTi!1-ci mll-r:!. !l.m ,wI.oi!'dJ8'1I1l l~bllt I!Itml;:ldcdh:. AI- I , mdllu!dih. dt::sinin dl:ii;;tirJlrn-~ine d.<lir kam nlll!' t.avl:':'lt IJl&lrak MIl£!lIiaJ"!! Y1l,

"11.-

c:m'"

m I'I.flllC'l'l· gom. VI1I:r~t Clddl \'nil1Lrn<I:';fjldjr. inKrn!"1.bllJ'l
Cl}n'I'o'Il.lU~tlll

~Uter-e.
(j!l .• bu

hlil!ilJ!!11111 "'~ Qnlln B.uf;dni:tn-

1.;1 Il'ItLmr'"

m

8h'

z:al Arablott.u.nda ,..,I!VOrl

lOll·

B.lk..a.nlBnfilio. y~nl Inl' 11IIilP .• IL,,_'" ~';;"-'RI. ,_ .• me~m-Ift u;u:,nlJ.l'l.l)r· e":_ UJr.C ,,,_.... ~-, Kat ~ J!'III",Z 'bu VI!! ,I!!n liZ I~ Fbi h., ~ .. d·I·11l"tI!> .' 'I'" L I &'I ''I,l IlnJ!lll)'lHIl Ili !;,OI'L •• ~ Bo,,,rldl ve Dahillye Nil.i!lu: mUdllf~li. cdL om-illr btl' t l'll nEIl IIcleier - bU8'Un ROrlll!I1IYil!nm I'llIflHdi.d Bot')' Azem, 5 n :o.'i Od 91 o1ur. ci b~l.ra Ait ta.k:oid~Jj iideml:5i. ICIIIJBlg1'll1, 5 {4.f, _ Ava!;, njlll~ IIfl IIi o1m.J!l.t du. Adliy.e N ZII'L: 5 Kllltu C ;, T E'1fIiII iz ml!oh. 'kamC:lli in:Ii;I1, III bnt!lrIY(lf': tiAMERJKA OC AYA KADA1' Ib~LnJ '\Ie N.IIIha NII2,m: Ne"I-.fr N!w),l)rk. Tima tn.'l:ft(. l'llm Cf'nu' HARDIE C,1RECEK.1111R BlIhri. e:ski C~beHidi.ifhn vali~i. bill prill A "rL.Lpll M uhubn'l Sul~lIe.r· Ne\':fijIrk, I> (A.A" _ Mf'bull Mill"< fiI,~Elliy~ N ;rIU: j ~n !$;:r'Jli nil lilli, Il('r, lI.;1lLjl;1od1.n.kl la,':1:hln Il~rlnl bli:- Un Di~lIo ./I.motrjkll-f!Jn II,. a)'lL, kndlll i!'I 'Tmyici. Rum knt-oHk, kilbin~lIIi~ uC!1'l :r III:Ij ~tm l-IItLr~ [ hil.rbt> C'1n:-c,~~'lnltu1Imln etme ktf'tltr
taer. cn
~11:

oyJr= l~2!:"J,;kiil

E!u:gijn ROlTlomn ElI'ILka1'l]nddu vi!o:z:i)'c~in ~!!1himlqm!=HDi 11I1'2'1I~' Iklltder. yappll$H. !lunda olduilifLU :wyle.~C'~ gllP HI!IIli. )'uruz Rom ..'n}'lI.-lH.ii~

ll:rdir:

_.

fl!!daBrllldan mc::mldu~tm tc:diyol: kuniiyeti uZ-@Jin'q M3ii:.-i.ik lDir tc. !ir 'h't.J-1:u11: ,etiJrdi~L gibi Ji.I'JrJd 1! hl:razlarll1 b~ellll'lil~ mali <1[1,i t'fIIla.~ilfln ~artlll'lnrdiil d dlC~i.

r"'c:t

Lerlile V bif,e Ala_mI~caklu I!'II? Anhu, 5 (Hullus;: mvl!ibidmizdl:n) T!ii&i!IIt mebu!ol!l

1;.}ihll'l ""r:1TOlr. gOSj[l."'Ylmn BIII\~t m'ntalHlamJ B I'ediy Reis if'ri Y.b;mC:1 :jimet_ megl 1.I:kll:t' cUnl~llCtil.i'" Aim
n.Ul1

h:kllIl 1'~lld~ttllrl
hlr"l[

lfikdll:'dc pal'(il.lamnkili. tehdlt I!lml,

V.ph nya, BEl r:tt. j, (A,A.) 1>IiLClVls- bildfriY-lu:

,,'fr-

K.llli:ne Umn S'

To,pL:llt~
-

.:I.n l.klp

r • .1..<;1 dralnn

S!I.

D.. 8,

li\hl)'uUl mll-hrlll I'Ind koll)'tlndll!),or loti. I.nglliz ~ lrlll~ mllnlUl.'b tlL'llnln
11 :1 IInu' I mC\'rlUU ...

b.l!hl dl'~lldh". Vf:

Emin l!1Yll I w.zylk t!!J YIII"l'r'I.LfU.r. Kon.t TeAr~l~n, Medi e "'I!': I'dig i bi.r lek· 100kl M.ru:fI r II3IA:~M rlM.ll:nln mLlkll.\'\!l:· lIEtt:, bdc~i.l"r r(:!LBl~rinin 'J ban"l m~ll 1mK9.n~q; klll1n ta\l'lr 'V'"' hr. tak",\'crc!c vJ!z[fe !ll1mo1~nrlln k",t,1 !"rln L F:tI'l'tlnCI:I lItJy1Ik bj_t' y~Ui!!J
~erll!Jilmi!:"rnj ~lem~tir.
d.llJ:Im~tlll:'.
--~

bli. t.:lh:f.dc mtlv=l

qlanik

,Wdclll bir

K{i.lbin~ Ibu gec.e biT i~J;np1 ~tm~lir,
1'1, H.III~i

Baa

lerel:"

Bu

Ur~
"lII.U!l~

Ik! ml!ml kl!l .t'Um~. ml!lvc\.lJt nH11Ihl:!(l'o bmomUo l'Ilerl), tto K,alm,llUI(i!r,

MeonrH Nazlrl: ML.lh~il'l Ihrazi, $i!m H1Jkuk. I' iIoldil~e!io[ pr~fe"ijr. i~,iftdll!'lTI ; 19JQ d" Ullf. H ffaf kabinelIu,de Adhyc: N ~III olallB!lhri mtb 61l1l o~mEllk ii,%;:re llIij!!!r 'bul'iin ~II-bine
ilIZ '1

)''='i:'I'\W:O

hlrisliya9

1!Z~

I.

~

".\lm

r~

:pr~plIglLni;llL

tl];'j1k.n~"lll, Bu. hU311:!l[ca

d=ti~Ur
HI

r I~ 'ii~tLn u .,', [lnril t!rt k

Dc!IIt.sc'l11I11nt!'!~nch·r l".u.d~~u ne::orlYIlJllrlLtcre hnd VI!':O N.S, i'iJ 'n!'!1 bWt-conlL'rlnd "dd~UL b1r
dil$

Am~rikll

1j1h"lU/t.lLn

..~~l'\le d¢ S'lIlwt"me Inl ~ Inllblllurmi

IHI!:LIr<lIj!:lrn nl)l· y&nll, 0111.1'.k

E81'1ACdkllU'drr. 1311 zd!:']" Almllf'lj'n. nm "'('0 1 talyilnIl'i. ynl z-AMII-nd

In-

~emn&te-d II.

ib~Y.nid l',apl!m

!II

'b~k-

~i}'ET.!li portiier

1lJ11&t.nll"t~. D(!u hlr'lld~J!"nlti!''''~' gorll N~\"YOr', T1mn gaztitr I. ~i!'n~m YugD!!lllv-yltflll

Uuri! \'e II.merlko
11$1 !I!ly~s.lndl! lids

1. n.fmd JI 1!1ti cdllecdttJr.

:~

Her! G

••' , D'n

D'n S,atIT'
DJl'IJI,

-~. ~-~~,.

I

----

--

-

-

--

(D&,] 1 InrltreJ y.n.zmI~~lm. 41", Yll-pfirnl~ ol.o.caktrr ,. .BlI tI:k [j' B. 'bc-l"I'L:'r IdIR~!I'I1blldlrmE!kUd~r, il' .Ii! dip ,['tmd! tli'Il'i1. lIornlll~tlll'. Yugoslav Dr.milyolla", t.kl V \Z2~t hll!nfiZ rnllpll(!l'II olmlJlC· RoIlS vclt'tn CUInR, gful U lunmtltll1'l SDI,nIY"HM' Aimll.n mllllCll!ertndl! Cmc~n', !I I_,\,A ~ - T'r'lbunill (I lIOn hiLbcrlel'C CIte, p p \!'!!-pu:rlarmm, Ad'l!n k;t!rfoe%ln Vel KJ- In. 'berabn II rUn.ln ot.Illorklltj I!Ilrnoli b/l'\lko. mlrl!J.IlU8 oM'm B"lgroltnn ~(Ondl~lno ,,Jtl~lyetl r! t.u:hdlli. I'%lhlol'Hzil gltrnl! el1ne mtlJlallde ... lllimiliPtonull k"~lIlrdl ll.'m!'lrkll:r. li"l.mLf ClldLIJhl ~"'o G"I5t , dl1n S',·t'e YllrC:Olrn:l"nlM>rI bLlthln d Ill;! 8;1 \" Jlnl /1111 lao! dr"lrt m. rk("-ml'k n~dl!! aldU~InU bfya.n dmll!m U2loI!rln-a

'100Amerikan SUsbi *
art!lyo. ~~m~lM,

LOo!ldu, I'i (iI."i\,) - R"ut~r oJllnIlnllI (llplom.Uk JI'Illh.~Lol, Ir.oM.n Itll~met dillTb 1M bon!!:!!r hl!r hl!!rekill' )"ILfIIldT:!I hllklumlll L[)Jll'irlll' I'lil..

v.

iyc,

Mi3him

hlr.nc.ind dlr ~'~ .:Il)"M~tlc me Elul 'i1.lnjJln hududu C;IVlL":J'ldll bir lli!f\lIl! ",ron !'folllH ,gollrrlLl~lmU YII:z;m ~tlr, Hili. o I milo I1P L· II!i]'d1T. Almuhllrln l~] Va'l'ml, bukl bfon, Yumtn • YU~IJ'IIIIl'l' lmdu.
Bl>l'TI.I"I, I'i (A ,A,) :!i.t~...LlIl: BI:r ..IJnrbl I{IIZC'~I'>OI Mmllll)'wun SurlyI'! hndLII.... lel'lnl (dJkkn.t tak~p edunl..lnC!l'iUllimnul& IHI' Y!l!rcc- )"lInl 'ltl.lnnn L!ll.Dli(!l!l], bill' ,g!."[J I:'flll gtirdtl!tllml.'l

iNG IL.TEREl' f. 01 It MU"A 1-1 N

GEUVOR

L.<iIndra, :l {A,A,~ B h.l;lo'l!' !bi!r"Il'lk'1lnnny II.:l.b'J,f'li.anl Amlr,,1 G!tDfl"l1 1~Y"1n. AUantlk mu'han:'bt.,lnln dll!-

" rru )tIt.I!:"!etin!:~
Lonur!l.yn ,gItm~ den Ilkpm tal!mll.t

m'll,\,111 tt el,.rall 1'I;1n Roi'm~~'elt" ... ,.,rml nr,

Bbhn

ll,l.lJjn~ ['Me 6.13: .. 1' ahr :b>llln'buCdo.ld

nt-10m

!Iii ~Iltnn.

t'iJl1D.VIli'MI

J

11.,1l1'li1'1 ,rl2'ftlali ff'ni:!lh
IIlIfl!IlIfi

rHI~ "'1'111101111'. mil II lil1'mL" mM~nIld n b~hl[!11 1!i~'I' kl,1" ~IOkurWJ-

nlhl

kh: Ib[il "",}Ud T.tili5c1i 1111 1;l~tl

llul!l.fllloJl'I.nlO ~_q!J;ooI~ B I'll, t

JUncr.Ilru~ <1 Iliz ItomJlllr'Oonblnu.rt I!I'l",ld A~lnin rtndti bul'lilnl'llil 100 'IIw'[lUfUn bu ttl"'. mu,tur. '"'" Itfthm 1!4ih:'<I:~1 h,b m LII\ 'JLI<UILffillkUl,. m.lhLUI bn~1 Il!lll(, r1 In U!i'l (lulIIl II nn "lkll-r{i.~l!Ik'tH·, m!ll:lIhofrdlLI:' ti', M1i dll~r4:!h·rL L(I.tlll "t· 41r. I:lgL ,l!lInn~mm .. lt! ... lr_ Lnl\ur-oIl!fil d ~e"

:Z:lnlllt: blll .."madiltl blr l!IlJ'llt'lll ~Id Ji,1I n~Udlrl ('11' Imll~ l mll .... llffl'oIt 01-

tir, aldnllnL!l. bl'ralKor, Y\.llf'C'!liliL'" d~f'!\lrvQllm'l l'llnt'-lltlLy()U mU!lYY"n blrlnY'" I!1Uklll I'tml~tlr_ kl,ll.t 1;1) tJ!"rd1i:::l lELkdh":ID Balin bQKOI'IJ!!l!iQo.S!J B"J~'t!IJLtt!i-l'11 k.nm!!U hUllulln ICllf.l f'lfim J'lclll::l!.leM A)'"Ii'I'lllih

du.-m

v[lo~

\'erllm~

UkN'l:

ldlUe-

NUIT.\ Hull, .ltuetf!l:'lIcr ~Ql"llntl~ln!III. tJlol;{'I! ro~lmi~ 1;lUlunI.ID YligOll!il.I(

dim: Su mii(liI'UI. 'Ill lnllti.~luk

AMElRh:.ANIlN
NcovyQrl!.

,on

,w.~'1Io11t',fU ..
I'rmanl
21){m

:!'!(i 11:1'1'1 irilfflj~lIr. kl,! .J1ycllm.

'''--.i'm,,· .... '.
.e I Ii

NoIIImoo

.m .. do. ajliUllO liI1' l te ,l>c'tl~n ;.onra

.. rvm

OIW!6UIII ... ,

benLm oh:m!lIDI.:"

. "\

An ~rfl, 5 (Ti!!lrfCln.I.II) - An. HlIlllmlnln 1 ~I.' •.HI'II h'l'nlll: 1111!Wlll~1'tI T"h BIOI' IlELl-ilyh nll.lp, han E~e 'lrik \I'~ 1-'IIliIvag<AZl idar!!_ PI' !IlI'in blld.irnigln I!I R(lr". Am f'ftk&, bul drlUlroiIJtl,.. I\l.ncic: ii~ marl 11)'1 =rI'lnd. 1';118 talo')' f' !mllll yen1 blr hUIcOm. t t klli vft.'!:llf!ldnl li!!ril!1oilll i ;verlrulldlC I!Ilml,t.lr, BUI\Ifinll 101'1 tam"; L .A- l!Lm.lleye ,"'um!!! dl!',R:llollr Vll;\y U ..,.ln M kndi:ir fnl- ml!!lI",i y ;Pllrna~lJu!l h"ttr h rf'Ji'J!'t.. Vekill~1' H J,letinc.c m\.i~flo.1dl:I::l:Iulmerllm VI:: fngllll'ff nrdu va dnnllf1.- hu vll.l!:'lycol' kll.~l!mi!l
:I rA.A_l A.
mUIIIL ..

Lrr..~LATI

TA,YY ARE

Il'n

mft.LIlmllbl, ~nr!'.

nJlLI', b..t~l'l!kn

fula

M09ii

K..I.ran

,a-

m mm~lmm ~~I ml?mlllkctln It'll~' I\;'" II!H-Jnt J.t1l.~lh)'.u.ell.llI: ~~kl1.de :!'£'r'tint iZ.(I~~'b, I'i (A.A, I ltaJ!i'lln bn,.. bD'lLklJIL<:!:Itml s.IlrL~ml~t I r. 'lfL.lll, !!IL'nL Yk~II'!:I!'Ilnv hilkllmdLnln IcOIlIiOI~u"'L!1 ]~(I"3-0IQo,\lhA1t mt'n'lurl!tfl tt If.,1l glL-mt'k llzm:l Z'S'I'~b'dN\ vllhdrtlndllo d!!>lll)'l m ~mnllnl~"f!t Lo::!til!!' I:tl'1'lllll VI.l 1i[r~' I:. Udt'rl D,,;ktQr f1Y'llml,lrLl'd.lr. [III-;~k~n B'a\lI.'c1HI mil vll'l.llgiHl ka/l.lmunyanm Sfil1\vblL!lnn. VI:! S,[10111.11 """,I!sln.~ TUg'CdI vll.nn II! blr.lLIil'to 'kn.nl!lo1ostnn: III J\.If'I'1II nyll)' 11111.~In!' v ll1tlkltl.llerirnl IllUdllltll.El HI!!n*d I'<tml,ll!rrlJir, cekh~rll'i" d!!ln adueLlICl1'Il '~)'l~ml,,",

hareli'm

;ll!llrl'db'f'Wen

Cordie)]

fI\I'II ve YUQ:ot1l11vya

""ri1'1l1I,th·.

mi lfr,

"', ..II>r.hjlh,

r. "\ , )

HArkl\~

IIr,

VATAN

Adlfgede:

So, kakia C,r,,'lJJiakl J SO,". ""unan' A "Ia'm
' C.I Z~ H a kim in' K a r Y 5 n iii ,i II Z urn a kt _ . '.. _eza ",'81 ," S' r h0:1 C-~'. _II, 7 G'un, C II an"d I
II
mUla

Fiyatlar Normal Gidiyor
au hdt.& pJry allllZ. I&blmak

Askerlik t,ieri

'.::I -

," -

;::~rl~:~!u~tl~~ nnl V~.II!'~m;lrt yat dan nr bet~nLli!\ Il'\,zlul

I:.Y!:lH ot.mJ

'~~::d:;: ~ya~~~:m!Iw£I:=i\-:::!
o:ld\lrt'k horhllJ1g"'l I::ilr .!!bo:!Pl" I.Illim g~ _lurlHo; ~L~ !lllrmum. celt'eMllr. 2 - ~ub ntnlumCln...
Viii

~!5,gw:;1~:
Ll!loo:ro k"kOOlll'!e l~fll....:1'1m .. glliIl1

d·· 1'""....., I I h· Iar Umum" M....UFlLugun' den D .Bar U·'
MdlUb' I«rr.. 1000~. 1&/419;11 30000 Kg, 115.1]00,00 Kall'.alr

,iW f1YI!.I;iIll'" 'II ~rt~lIe11 1~.LMII!o ItLUV,I

f1IDUI !;litO III.IIi'D.

U.
U' U'

Krf
fit.

Topr.k.

O:!'lIII llll",lLi'mPJr1nl;
1\1.Z!lr!11\ 'lII~mVII

::126 dotumlUlJ.&:r

1 !VtIil11.

plyUll!llh

ya~tlmak.tn..dJr. ,gl:l;mh rtl~

ae.oo

4'i:ik;

I

Nt.

IlIlr It'bcddU1 olmnm..,Ul'. S\l am Lhrnc~llllTq ;n'l.mil
m,ftI!J""'llIn

alln l!'!H SILIJ,i;1lnlklLU'. 38 NisIn 011 da PI vkednce:t"I~ 1fi.1,J ~Tntn ~ elb~1!I v-llae -Ild"n elbL~ .. ~ ..... IH1!!rlnl !lIm k .., IU' LI l'IIl~nluln
g11n11l£1 lIJul:i!l!~1!'

EN SEA.!. lEN EM IN
lEN
" ,tJodlr, l...-rfnnp, ~ adJnl%. AI
'Ii

18/~1I9U 1yuW' uclttJ.r, ZMr.lh.a.mml!lI EkIIllima bOOeLler~ ,gUnl~

~ulnam

"

nUmull

ll!rI mw;lbll\C

Y\lk&t'd& <:Ina ve
usullarL.

lib klarllll"l

. ..

Band rrnal:
!I~

m.

m~lcCI. zll2;Url'lll IlIIll'"nOl
.'I!Ir
I. _I. f~

.~ Suh ......,lmale: aYlp degl I " A.lif G.gkden'4: 1Jl.. -" , ~,,-Lkl' mi·) Ni..im by k..ldll r:.c I) ,,,lye-I' ,
.:" "L.. .. arin

llr.

U

K,~l~n tehllmu

"..

IIlv'~

--'AI

'. l "-IIIM I til

.... """ml.. .. -.r'''"

nz

u-

-110 1Iij:i.l ~I .. :.2)

dill

olmu", ve
n

cloLima

.un'.

Diye

:to!TI'Ill~

lIuIj'll.I

.J

",II

U

&1:-

fll.lllllr llynlllllt' TIl't.lk l.atl,lnn I.b.Ll- II NI&an 'II '1 NItl rlnde! b:bodd'lU );oldurr. HL.~kQmL'lIn gf'bno!l ... I llUlmdl.f. r y nl klrlum dol YlIII1t\ y~itl 1lil,,1'1'l41 I{!'tltlj I
..u=l,)'1 UHI h;ln

. ntlm.

ucuz
"klrll

3 k41.(,m

mruz:~c

1lIa.la.rmda.

gjhter~len

tm o.tm"
giln n, 91J' nil.

rt.

Hund.an Da.t'I..

I i~! 1I.ln

I U!lIdc

mu"'&kk.II~
l!!

kmllll!.UIhl'''

elullltma

naUel' I hiula.nndg y~dll'.
,3 -

b·r etm -~
lanrm

u ~(liia. biLfl.a.ml ur, Bu "'IZ~" lic:lI litir.o:T'lI~r 8I'ho.tl.l p~~i:!e ih,~tdlr_

"'\I~~

c~~~:'Jl""'Lm

,!CIillJoe~;: 100lltn ed,l· dim JS1'ft!:!!<=m o lmU)"Or , aliln I-mlZ r~aLI I'''-'"'~r'''~-F-kl1 bilmem rilmllir y!l.p lie lopllimry b~1i\n\l'odr;a.lll.clI! 1:<'11':. g:l:In.'C:1lk1rdlr. rcUll". t arad n 11. Hal II ~ ... D ... _ .... L d. 1'\.e-d~1"I dun L~i.Ull d.l!;uyu hI[ Z [8.n)[r, r{U~jHc b • Ii ~ n derll;tr'lll...... I Ltij hat.:!;! bir lur IU B)'lljil, !l;;cn !G""';' It h "I" d~n II:I[)l"Un d I"Ut'1"lmt b!k de~'am KmlJl.l,',y J rlilk ;ubl'!'I.n' !'n= n elen i}1C1'1 Arlf haktmll'l lmzuITml'"lm. i::irilyo,""U.l111.Z I It 8. .. ~ 32.6 d. clmekkdlr. H 'If 1rurullU DO - III, §ub up 3H \ fII ilIrunil bile r 0 b,t halde: 1;1 "ani. fill "r!) ~~ 'f T I k ,,~ '715kul"'U.tlur K~l tum.lu mllslLm ' agR)'I"1 m~tlm IhH:.kim du~1l. .oFl.undll Ar uz u urq 1 ~ • ., ~ . ._. . b' .. ". cI rlLui de klLllLr V ~l't1 ISO • ttYliol ernt lallm 11;ln II!~\I' va l~vJf: Su lUlllhrn~l u~n.eu nih Gok.denJzln 51JI(.tll"Il! U, t ~Qr:mlllll 230 kuru, maIri ind~ D. Ihln dunr ;I. VI: 1 '1'1 muddellll: 11Ilfnjil~ k I!rumdamr, OgIILK~M.rll DIuruu: Ilitlll.fiLrr. Bu d.O'f!.Imlulnr L,.IJl ('.~~ ) t.~ ;m S'-' ~lJZU dl'.r~II!!"~ elnl!l. kalLt.!! .... atll"llwe t.ofl1l\nma ~nll 8 nll!lLII 1HI. IIWI _at linda ~"lum ilU~I'LI,flllJ: r!!f' ,..t::ntu$L1 . lrU''IIn I g4k.:r mU,lcrrl fbw.m 11:1:1Il011'. 0 du'l"'. Ii:rnLrn, ~u. 1[i!;;il!lI !:Un \'11
ve
I1'1I1if.

Aril

C' ~dellkZ

zabrt.a.(

Ydktl-"

.. im,

mel!!:!!;. i-c:abJ., b~n ll~'y(llr lmueC:l~ 'I.. enlere ",,_u lII!ilItllrk~n Ie n-

..

~

bn}

hlikim

,

u..,

".-

t

I IIrn kl (ll/aU.rd.n yLIJuHlk Illml;:,lnccll.. Tapl,llni'l1l~ L1nl.l ~l:llmly~1I. eJlh l!!hmlll !t'dJlmrktodLr "Il"~11 Ifab. riD .(Uk!'rll!!: It: nununun . 0 nCI Ifill"l.

yuplI.ldMR Uy".l ti;'ElI:t~t 'l'.m~ll bt1\- 1!'1tlYIlnll1'r h'lIImll.!liI:t.,olr !I:III rlYII.t:illrm gC~l!n rn&:lIdlrJ r,

bar. l)~y lII0I"11'1 lI. oi:Il'l lbug1.lnl~rd1l! !l-UI!I~i!I Ij;al·

tllyln

Kllbala!!t&

1ievfl.Z.lm

ve MiihaYiIlIt

1I1JiIl.ri4"kl AI

rm

koml&YOrLWlillI Yl'Ip'ftllClB.ktlr,
'plITiI.8~

F

h

~

,

L

*

Liilll IDnJ\Jl; TJUlI TAllI.II.I
Beyo B~ 'dn ~ lLLnd AIKIIlTIIJ k .. r'lJmd~ oklJe No, 1. yell! 1I~14llborl.t:l.J.hTl!,da h:.Jk1l. 100. .
1)

~rrrUlLl,kr It k Jlun' v

,lJILI"tnELIIIl!llr atzu rl'il;ilIn fUb~n d ~:l ,ar1.!lellllUl'. m'i1r1 klWWlm gin:cekll!l'

aim b1li:ce.l1l'lbJ.

mUht:u:lU IlA!kll! m ktpplarml m.llllllr~ v ~. bllnlilll temlIllml! m lhale KUl1il

a1ikJ;!!I y(blde

1,:' gilv~nl'l'le F nun
I!"(fe-e I< k.pall

1lll.t mofll't\.lt!lInu lbtL¥a Unden bir .lUll mUkal:illl"d'l I'l Dlt~l" .... crrnl!lel"l MI

ZlirliiU'rn1

l!IilUZ

C~Z"I

il:act

ta)'ltlI

olm..n.k Uul'fi 1'a.J..ru.. IP . gllnlC'rl Lbu.. ll(;.

.1

am

(lvvc:llnll e~llbnl!l~r

karlll!" ,,"iOZl1;Q:r kDmlsyQll b~:k&Jilitm I>lrecE!k.l~rln ~

r lIli Iclr .........

ilzImd.l"l". i",:i g1lVe')'llTlc y>arwJl!rlllil 12!1IH)

'bltHIcLI:l yukA,rd.1I

lor;l!'~ :koml~nlll.c

mUn.!;:e..Han.

So ra da Birbirler :ni BIQa'klaml~"ar
• Benim Kukar:Je,i:m Serm.age Degilair" Ar:kada~mm Olduren Hus,ey~n On Iki Eene H,apis Cezasma Mahklum 'O:du
H m.d..i A Lilmulltll ~ip Ie;;: K "Va evvcla. J,;i.ifij,.rL~ b ..I oldu. idd,im.. m iJi. fI.Z t..U!I!::a d.l Abdiamultl.- Obn~, aha bd~I''' 1&· iifp bll;;l!Ii1:m !jC'k.;:r~ HUIc>'UUIfi iizerirre Hu-),~I'ldi: blc;a -In unem i u].;lI.dlL'_' ~r:yinlc larllk; bau C:VVll!t cura ~I.I, Ie. ~il n.dikleri arkad !"1m i.i%l:rin~ cl(!!Ioinde ~cr ve Je: h\icum et'lr'l~ hir .midd<:t moyie-hot cr n itOmli. kalktp Hfute.. GC hmdUcUk-lI CI:'Iq'4n '!t1Lk.vinilll FnidJk1ld I!>hnan Lz 1I.ar- tl!'!" ~n!,!L I-!:In!~'in. Aihdiiknurta
r

C fa Callp Hora Tepmisler

~yu'LLl.r
bQy

~ll.kla.r

~Itt:l

1;t~ - lT(I,

I

tt"

ub,'tl"

hUIr \< rllk

l:illhI nmalll.l'i.

kU~M~lO-~~~~B~~

tal rnu tada'. du.t, V&JIlIe. £l!rdo\' • Un U' IlIt"kU Olhrnk topl nmlll)(tad]]", ~aJ. ku,..t \'e Lilli l duUo.rl dC!d11Itrlni! tnlep
lI-Q -

II~ (I rll('r~! , r R'bH IlIr· mcktl!djr. Plyll. d d.a l,ow y.:.~ gIbldl1". Tl!klU iI!d 11mmallllLl' d rhlLl

dukJlU"l },1..'rIH

~~"~I~~l~

~~~II~

"I1lb;mlll!l mil.

~-----~---~~----~~~~~~~-----~-----~~~~---~

K
blk

k'

nununun
&g'1 A~

II'(lJIo,

n

[10 mel

n II)llilnul'. riU. :l:'oobttoli'i,]em

1:It~ke'IJidlr, T 1{ !.rtm!;fW'. Flyntl!!r

[1

1~lIb;'mlZd III1f1LlJ J2:l \'" J:l& Uliil!!l~~==~_!:!%:'=...=t::!'" ~rLnlll fhrlul).l 110In I, olmrJJT1I,tn'. d!)tumlu bllQmum Ylll'~' e'r1~'J' iii! nl l.I_''II!iG1 t,IlIlrJlI('J'~nll!! l!'nl.ll. n'll'lI.fI 8'1;'1- 11111. IILIe g1l 1}1:i h k' I'I!! IIO"Kednti;:'Ct<,
dll'l'l,

.31 kuru,l

",r. t\:Ul'U

III b'l:l"h~T"

u-

RD..I"iDtI

..

mmA1dMI

m~ml Ll£. Kllm lIa.rl I!II U$lln

)'I!ml, II.k lulmi -n ba.'h lIal).L II dB. ,ub~ ml!'J'k~!T'. DUok U kll!zl,.rtndo bulunmlllnn. 1m .cal. u, I ~'11:; b n lira kad Ilnhr , 2Hu dotumlu Il.rler~n sakliLil n mu :;,.'.c-n ~ilndi'TillJC!Il!ldulnd~ '!J Z~Jai PiyanD H~tlendi ku~ dll. II'

iUSliNi

&iLEIL

KRA,.,IYI~1l.1

is, !I'MICAS

UU;,\

_·t.!;;~A_F!! A'Y.IlR

g1lnUn C~ik. (H!.m.4i) - Yeni h- toplurrm milnacaallan Il4n cllll.rm. "'''''''rurlll Z:!I!')'tm piyAlolmm 'in~ b:an=k~t.I= ietirmi.,. fiyllLtl -'In yuz.ae end I:r H:c.i.rn:ft: l~1I yi.idi.l. n ~ "b I:P 0 lmU!Iltu r. Ze) t tn)'iIIIi:;1 rtn I! kll r~1 lah::p "fO' !In. F' .k. t, ...ll~

iVVcol .-utley
Dlunur.
I

BANKASI .-----

Kii~

TIII.IiM'T'Id Hes.aplan

dl!fi.I'ILn

rV1n~

l&t~ler.

Iki k.FI!I.

1ih.i •

bir twrdli:

yar416lTi~hr.

!:.l18n" fiyal h~a ~ im!;.UUl 'ilI~IU. ml}"arlli: o~t.W-. 1M M.'tQul~,L Ii-J'lil:!rit iizcdnt:il~ T. Dlin Hi.i::I~Lrun muhaltem~:!I~DI! d~ bimz mcn~! "eeu!~r !r'''ipIHlB.k" Bu d.ll iki ark.adoq IU61Ul!ldi! &in[.! 1IIg.n;cZlIIu. !"Illtllm I .:lIT, OrhangB.zi .aid! n blll haf_ yuit tel 'm& Vli!r~ Cl!:rq .... et· b .. ' . til' • La iltlrm.e.l flYe.t!e.rI., m ,tdif ciT'll- H-· . _1.._...1 . . __ 1. _.}iHl! $1lJI milo ~m 1l'l"La'!WL In II:L~u.e.IL •• ". 1. d i 1m 11.'1''-'. .... zO.t 1'.1 mnc HUMlYIHIn III.. a I I~r.d~ dlii bin lulu d Il_oI!!IITl,ef.I~l EO~~I!: arm tlQn~. AlxliihrwttIL!ihi 6!d ... ··unil Ire. ,dI r. 5abunluK ~ttin}'aiillJjn yd
_L

dar oradI'!

i b"..1I. kadu bOl"~ J.~_pm.i.tlu.

Yu .. LI .ld..... yo.ralollooan

kurrulll-

~q'4~ 111RAMIvE pLAN~
KJ:li~lDELER.~ ~ iijl.Jk't, :;: Mayu. 611411k
ID1I.ktu

1 10.'1 S

·w SanUmJ
.!IOO

,o~~

I AI'U-'ILGII. .l lki.!lc ILqri.II,
tlLrLbll!lrilldl!l yap J.lJ:r,

A,VC
Ur:tnl koymok

TORKiYE

1'941 ikramiyeleri
I. ad. - t :0000 IIrAl.lJC.= 2000.:!' '2 t I
~ :10

Cdnll'"il!tJmJ.zin )dB.I"I!'lI1nc!o Inrlu.ne t..

~.

1tratJen. suyu. 1IIlfe--

apUil. r.l:DO, M.mll UOOO

I

erinil: Abdi.iImutlalip.; _ Ofmaz. nITa ~llLaiq. dlir yc bquDlllia b~'1lIiI:JI$ HUaiC')'io II.r.k"I:d~ hii.dd c11 enm~: - .B4n b • b~n.im lIZ lur. d im ~rma.y~ dciil. evl d"e Ie. b m: d ~il:d' • d.~. Bundan _.nJ' • tlci I.r ...dq k .. ~
Bu.n1Ul -

IIIlJ

'lie

IUlPIol

IUIi""ar

I'll!

1&'

n ,ey~'HIl ~arut:: .Ier , pJlllku.l1 ilin:l.~leril~ 1: bit ~t:m1lJ ~~[1 bnad' ini IB.('.n~e mal-&iim rtmilg;tic, Anea.k Hii:!I:YL.~ ,""VI! Wi Abdillm\IJ.~ ILIll!L hn~ Ii 1'1 Y ui'll:nmr oldu!?;uTLC!a.FI bu I;mer c.c:z1l.lUfl r.afinMilrm:lII.mi ic. p I!!t~ir. 4ij:lnd:en Hi.i'lie)·inin o:ezll ~ll: hrr indicilr-r~k 11. .eo.cyc maltkilm tdilmi.,tir.
f.

Il..i -,

.,

,._,.

.

eo e

rum

k;a.

iJuirm.1;

riLlm
---()

VI:' fiyl!ttT'm

i1ulml:tlu

5
II

Ir

whr,

II

100
II II

:1000

Ii

=30!10,=1l00ll,~ =2000,-

~
.. ~
II'

111

tlO

~
II'

SANDIK YAPIIRILACAKlIR..
Du lIudlki&l"ln y&.i.n.l.ll. NIM1\

')
:I' I' :t

=:2000.=::115(10,-

tahb. ve Ql'lo'llt cl!mlm
mllitak U.:li1 d. T&.lIpkrlm.

~
p.rtJUUI"lol,l W


Ii

imll.ll:;'l!I!l! ..~ l¥tl o.&t

lCorunll4lt.ur. MUnaJI

¥lIp.w1
.M1!1'Li.l!!J

80

Biraz, Insaf
81 k Magszasl KlEIn di Kandini Luks Uan Elmi,
nh.,nIumunda 5td.t
lr.wnli>:l

4 Ev E,yalariyle
Beraber Ya.nd,l.
K.unnpll.fl!lda En'lin ~I EyyQb8.n
IIOk.sI,gmrJa

d!!llberi 'O"'·l!!'rlilen VI!! aan~arla et· r I bild.i.rucn 'gi.tre n yet lD! J/9~ 1 !lazar glill1U dyomdn y pl1m1..,l..1r. B en i rU!"I:' d."ger l~dl:'U h~ lc b~Clffiedi. [".".;:::13. Ufl!llK pd11ivll.ll ar YlIlIih ollu~ onu. 0 rta. pd-i.l ivanJa r II ~II h IIIIIj;Ilj gfucpnillr:n:r , C-iin1!'l:Ili Ham-di JZI'IIIuli. aill Im!et pch.li ...MJ Mdmlli':tir 45 cl,,· ·
kl1!.nda bl:r.ilh~u:~. Ab-a:nlu yaum

{V tan}

-

c..Unlel'-

::lOll'

= &00II.DO

=~II'OO-

fem

[.;om btu-

'"

I!ouJ.oJ

K.irn&r Ved&.t 4 I1'IIli i:.K.Jm.I 'T HII..Ilmd4:) tw:IJ q DIT'i!k.tlirl utfUnl.l:l:t'llrae&llt tm elm Ilia D1\l1DUI" ,

n"po:s\L

.on • _ -11'& _

1-100 IH.iIrlt' JIIl:mldieUo:-r:

c;
un
II,~I~II!

P R U·
1'..

Istanbul DefterdarbBlnd30:
Ken
tzhammtrn

Cilldlye nI ZWlnivl e &In I lk1.fQjtI'II ~'lJr1l ~l l.l·r .. lI;a.f1I.md.
M~IIIII:~

bed JJ TllmIl..Iwi.n
BllyIlkdl!l't! Btly[Ikdl!I'Cr N'~ N~hk, So, 157 II SI!I, .:ii ....

SilO

KlJI.

:.._.

r-bir ..aPfi Iioptl.rhP! .. nl 7d.: oIiS!M

yru

:Ii Il.T 60

~

ana.

1560

tl IO,,JoO

6!l l!tU 15 ND, h ~

UO 31m
1:,;,0 .!'i6~.~l) 3S
.. !.

dunya
!Ilaalte
0-

iyi. giir~,e:mi crdJl'. tn.redi n.e i m\ittel'ilI:Tim: mallllH ... ql' pt::hG&ys.n omali b S A.b· nl\l lUb m -az. fill.uJU:!,a y~d£ andl! dr d ~ yanrn" va l~crtll!r1nd" .chmi It end " illldcn "de: ~k de bulun&n Cf)'allU"dn..ll pek eZ! kur50 k_" ria ~:an. ha.kJonda d,...g. old'Ugu Jr;.io 5, d 'ada YCTI. tlkdul.& b~l~lI'. Mu e t&cdab~fr_ m~il'_ BillU!Ma tBlkdir edile~;::k Ylln~..JJ .81l1oyin adlll.dll bLrlnln I> rnliidWii Kenan m ~meyc ""era· 01 IJ, Vll.~ 0 d.' ikltalin (!1:rL!;; VI:: Vlnri~n ~11rnlIlf ve YMI~ ltIrU,lwllw ~, zurlu pchLi,'tlnl MMW11 HoJ..ili.r], I!vll!l'li!' &Lr.y.:t HUlL g'lbl 1I.:l-'1d sok.a:rdqi 62 !clld:l Alb&u1'LahI::lT!.Ii Ki:tlIb.. Me 'U~ u.',\ki'l' kakta U .[lUIDlll'ah VI! I!Il,gartn.1abu. lilUhi 12 ,1dJO Ko!dcreli. Huanl y IlJlImlJIar lunllUl bJl" II!ve t1!:1 Ifrll,YL!'l !ltmlt~1I", (1, dl&hdll ymlln' tir, Un Ciiml1lJh'i~ eI. caddeDin· E1.'. 10 aJi4ap OlmJill, ItI'a!Y'lmll'l lIIj· ,En Min olara.k. Tfuk.iy~ Bawcli. I~are~~ yll.pan RJllel nl ~1.lrdlrlfti:'l n, ltl'LI)'(I 4.nCllI( liv"IH Tek.inYliih H~ c l"u.r· -:ti6i SalllDmo Mi!Ii!- dlrct' e''1't'T'lII YllJl.ID.l.lIlliIIl 1~1n lertlk.iy ~ lkim;·.i Ma.o.iaal i Hall! YiliL I MOIff' 340 kurq· h, aldrkt.an I!Icm-ra bu evler! 16nolarali: ~r~~ler ve 5 7 dllllt;}ka~ l8.ZUD goelen 1;1l1l'O'UiU dOnniye ~d.!!1I'"~. Y&Dgm dirt da be abe. II: !:Dr hnttla~ r. 4 ~a k iUtI.ld'iluDdau hakla. , :'If yaruiiktan IIOnrll l!I3n.dilI'1~1 b ~ml" F bt tlinJ ....da. bi.Wi:riLdiii. 8"1rm.d . bn:u.n.1 (.a.'k&a.t; at.p ak ill', Z blta ynnl;1n Iwkklnds. Lnhktbi h.il; tl!! ~di!I!!k iI. i,i2l:re :l-'d illaDljil Miidd.Cll.IJ:nwnlliII tIIm i:lel;am etrnl!'ktNlr. ge yerilm~ll:[dir. An.ba t1e' ';oeuj1!~h ~ K.a.Wla.ti Nfr-ier Bm O.l"tEl-'k!lyde, ~~kc n::L 1IDk.£Itmdl!!.
I.'lkan hi'!' YIll'1 11 netl

S\il~81'1ta. MUJayim bir bl!' buc .IL Unlltlilr. h.i~ Ite

Ca.k.liiI.k~"&I"d!l B 1I~"llk Y I!'tLl B&n4& IJl"ta ltILtt.I. E ~ 51. y, 1I!5< iI!IfiyUl DdlII.

2'1'
0:;1 1.2,19 =',70 3-,30 3.38 3 t>o 1,31 .....:s0 3,7:5 Ei.i~ :Z1lf!,J.II .:10,83 !l0 ~ .,.Ik
~GII, (:!l.&O)

su
,
SA
~

ON
,AY

!lInden

!Urn" orta. lntkteNo. Lt ~ 61,~Q J{2, tas41..kn&ID~y1 yl J«ilo':l<;1lmam~e So. 1 Noll evin l.n h ~ ettlm. Yen~ln1 U3£aturrdaa c.lIkLlli- B~tlLll' Kili!l:rm mM. S.udIkhtlrnu So. l.O •• ;)-'ili 1!.I'IIi1!DID hllklnU yoktu:r,-But~k~ Ab- K U
ZAYl DlYIlt'

~.li'l)S-11JJ111.

!iefLlt

Jluhta.r

maIL

Kapanc&

5dk:&k

.n.

IIldIfm'i

bB.liILl J'mda.

yok~

ao...J;j LI1r'i:e soka-

DIn

1/:1

1 Nc. do. ~bdUlJ'ezZ.lI.k

Topr&k

Sama-tYB 191'0 l.i2

hi L. Yah MaJl.
IIJ:"S.!l.

\~cnl

Kum.!jI..I So_ 113 uyUJ

~e

119
,\,1 N.~)I'1.t )'I,lIdl1rQ: ...... ~

mBAB • Ul'!i

T,DS
- ~1'

~klLflKlI! I"lf Se.::!~ CRTUpa.pdll Ii 1!I1lY'll hlaBe I.

P~"'lIkccd.~r K&mnllt nLL !!',·In 1/4. hlIa!ll!l Hopy&r
J,,{Ah.

... !l11!1.b. Cam.li. ,~
.Jlj,

Bauer ID. h

00a.iP"1' I!I, ~

So.

kAln

TIn l!!RlI:llK kira..'IJ !l'vJD. 1[1

.s
~lS

YllUJ.rieD:i.D UhlIII fitml. '!'Q-U'. 01l"An oln ortam:nd'lll Tel. 2:l3~ I

SjU'&~bhlLk MI!liL Degtrmel!l

Y.u.JILUf

- IhrmI:I;Ii

VA'f4N

KATB.i\AIIII

Beyci!tlu
!>t::::. \' ?I'II -

gA)ycr;cu

kullil

Km-twt,so,

d&

JtI.li:I

71.
300
1111.-

6: Nil. Il &rIl.nm 1 2 K&Up MAaI.lhI.ttJ.n R1].,t'!mp
~A.n:kI,rl.) &. II

ow

MIIl.b. K1II'emlt 90. II:!
BQkl.J1Il'Ll baobll1a ~

TaAC:D~
Blind n bir hiBJla k.ulail' l!'llVel f a:l! a ")III. I il ~ 11 t~tt!i;a mah.k.e:m.e. ~ • b l goijri.iId.i.ii"iWien 15 ILrB B.i";.lr paT;a I!:I::zaJ!IUI.1 .mahk6m edi· I~n S lamOll Eakinazi mminGc bir
III.tJ.a

bUmm-v:k

otUl'lln

va.jlur- 1!>kel-

I II'

rnblK'l'llll"JJ'lei ~n AhIiIct.

Duel Levlye

I arll'ftIU'PB,-

b1s..,Ue Irid ~rliulD
rl:'ll'm'!ktl!
oIIl.JI

0

olIlI"il.dB.

soil a.\l:tu n

I
~l:

II

1'11.1(

G Nt ,'UrI'

on
U2.2fj

I

,Ziraa' Ban
,~ t.uIld: 11&- ___,..:

Tlrldrel

rak bllflll4ao ·ted!l.vl lL.tInE!. 1Il.om~.

YUl.llUlUfb!l". YII II. ILUnflUlJ. I!Ill,.lu )'~-

KapaIDI!jI

..... a.rt_
...

...-

11&1.......

1

YIlt

1lnQ.

.!'i0 ~ 9tlI il81i:1 lWl/1. l,34, II.Jlh "':1ll1!1.,QIr!! ITII dfUrk ....... UC gllyr! 4lI liT' hfMMl.

T&ht.LkAI.e i!!I Li:'kllCltle II IS'

1l"L 1:2 No. 11 ~~
II!IIIll (MI.I!b&4ll)

~"!nde

132 n5J'l;ll

100..I!IiCo.'ooo 'lIIb1I ~

bra

~'d

..n.

III

dai~r ihtik,§,r
'Ii~ )'3PI~

!IU~TI

dll
laC-

Dolar Ffc., Drahml ~a. IHral' ':'i!'l!n lsvtl;'f!". Kronll •

~'.:

ua._,. 'nII1iJ'iiI

;

Slr~Ld.i! (~lL) ~lI:l&! 11~ Il ~es:Ii (Mdbll.4ll) EitrhcJda I A:ruc&n.) ~44de!llm4

1I.,..:u

113 MI-I

(lm1M41l) ,.1IZIlI

31.2';:0

~tr.

Okrin6bil

E.sk.inazin J'\lblldcli FIJ'l&lb

m ~ lUff k~.runmilJ

Arab.ya B' irdi\, UhI.Ii!:: Bir' rf;MiIlkYII.....m.rut.
blr 1l.1:'tl.1li:J.Cmm ~

ZO,S O.U'91~ 12',1l.!l. Til; ~U'ji'5 n.131~ 311tm1r>
If",

'YuJ,u.rda

menkun,,:t' 1 4o.SMl

~

l

11.~ ta HIDI ltmlA.k m.IIJmrt~.. toll.IUICO oll.H. 1UlmlJr)"Oru! arttw"f'l:JI. [1111 a)"T.I 111m tnAc:ali:bJi. Mllbt!.dB ~tu ulPml"lli OOnel I!.i!rtlp F&Il.ii m.lJik4J.l t.mIyavi!iI!IlkuJ Po M!I!l"LYill:I". 1Uh&i. ~1Jl! MJl1l, Emtak'i

!!lll'iLhu.m~ lah.it

Mil i.mlnd!!

pil attIgJ i!IIfllllflDc:h~lllldl!l.li! d..(! frlllm~~ !Lend- i d~~iI! ytllid.en. iki dlnll 'l:J..s.YIl. II.rk.ad;'l.1I
i1;1..ml

ll!ll!llruh Ety.emlCz b"amvllY o;:IiI!!4ICMll~1a.n.t..eLt heyg1rl11 .1"11;, flo1lCln VI:< ,.,tlfif '~hLra'li.nde bulirJllllln 23(12
)'lIzi.il

lb:Ietli k&I~na

mllcuaLt.

- bAm. YO Ta.li'iiiD1
R, iLO 015

FBtw-a. Vermiym oUr ruc.car num .... all otomDbll rFir'll'II.l"llk ab .. l'J1jJ;J Ttlr". boreu I Mahkfrm Oldu tr.:lndt bll1unll.!1 bh' Y4I;frnauci Pl.rui· 1'9111 l!!tUn' r.r .- .. 11111 tllnhmu. paplda Viocaciyec:i lIy1 )'iU'sl&1flr!Jtlr. l?'Cu.k. l.cdavl 1- 1'038 Ikramt)'eU \,'ud . ldLdya i.aminde bir mutt!!· tlnlL Ilnml.l, hl;:lu yak.a]l.nml~hr. l'lilJjJ lkrfiDlLyeH E'!' ,,1 r IIU! nlf'nl4 olduiUl JO 1in,~1k IJ!I'l"tmlcamid.J!rn gl!!'imt'ldf! cliln 183·1 SIV _9 - 1&I':\U'lJm bait. ,a,nk Vi!!. lSair~ i'iin faL\ln ",(01" Tallb~n fd 'fo':.'!!'n4 kl 2'32S mi' 1&32 Hil%IrlD TllihVWol1 vlClmc"hiindelil d:IIhye ikind c:c· INtnH o14l'i'!.obU Ern'nlSllll LiI!m~zllli 1134 Jo it' zadiL g6Julcn m.makcm_1 D1!ti'I6.mclntlndil!n 1kJ.d.f Ta.,dIl!lMU! ~n!"p1L-. 11!:J.15 ~ jo CC"lH"ch: yinni bet lin, ii.8TI:' p1i1riJ rllk yUzUndllll Y.B:rahm'LI"trr, J3;~kl'l'. lSJ.B 'I! •
ceZaiIIlllil "'l!I"pl.:lTlbn~LIr. hdJI'Yl &ll:.nla IIlIJ1ImL\f.GW;lu YI'Il:t.ulBJl' :mr~LlI'. An.Ii.d.oIU DI'I'!ftI~'I.lI TIIJt\!'lU

tl1'.

HamdJl'lln

D,evlet DmiryoUan nolan
MuhI.Dl!TJ..1lJ bMf'U ,:;

:n

iW
02 a2 all (10
naSi

s:n

liTA ellJ'
(11)

lJMM mil!t:n 'lr~~ lmm1kan
!III!:! Iblxdll

ber;1

2'0 2G ill 61

CU/1/1t.{l\

PIIZIIrlcaI ~u.nll :I.at
k.am.l!!)'ID"

H<IIYd=p

ad
IUo

'0: r t>Lw 111m. 1Lh~ tilnatJn!!

da.nmnd.l:Iki nll.c a:ktIl'.

taralmd

~

lka:Utm.l'l

1I! J:iO
2'liIOO 1513' 1Ij'

Bu"
fDJ.nat .k!lilu
!/oI1

rtrmt!k l.t~flll'ln
k.a.l"Ill.1'1Wi1 t.JI.yllll

U01l

In

(23)

~1IIiI

mllVft.l(klJ.t

kMn~

rtU'R'~vtl!llA.lkl~ Illrllkt~ rnill'-rM'_'t.llIrr Illmmd:uo,
~.sT'l

aklIUtml! ~Iik

t:iJ.nl.l

-to as
:31 71i 111[1 1m 1fJ50

BIJi 'L r:I IIll. prb\g'llB.!t!1"

PlLI'UtI

OlrmlLnb Ban.kul VIII11Wf lKa.zIt~~ .!IlllllHncI.... baW!: lL'I'llLlIlII T, 1, Sank.!urr IN mil omIt h n ~nd '!>ILII an lfuml.nD. '\jull,\"" y gl!l i!1iI KlJlfiklipul!!. ofurs.n M!I!h- .!Ulan. • E.~iM.IQl' QIm n.t m~kla IkllNl !fol ellnln orta parma- m t. II" Cll!mll.l Sa.r;:k4!!l!l!l!nb 11'1~ l.ut~ to IUHlIla. HI r miU:!n ... o: kllptltm",tTl", y EtrAI. 1'!'I!IXI;.. '\kCrlr Ilrll.l!U'lnfl' iCJ!1 ""iii !II .;tk· 1 .. n l'T1l""T."" n )'1 tl nlt:!' 4'1llycn mAklncyi duro m Ef !,rl!l C!IIIIIIIJ. II ... Lltn k'UreR'ln'l 'T'Il.rk A UllU (R l!'f.ll.n !iurmu,IDr va I~UmllI1oyu bllYIPft hlr 'kllpmc~ MdmI"I'Iln ~Inll 'lrtJ1"lL[1Il-l TUrK II-Itmr Iftll.JnLtl' !nldO! Se. ~1".! 'hlLElllh"J'lMln.o II: larr· yar&lll'l"1"lL9trr. ¥o.l"lloh Mei'Lrn"t It.dllvl Tltrk Altml I4:lU;fik r Ha.i'II1ll) KuLedlb nde $~~el' 'li'l1ad"r]1 1m I t-

.Elini Mlikirmy~

Kaphr1mt

'Kiirrj.'j I(IIMU"L~1i

1C.'ulmI.

'DlIlDh'fOlu. MIJm - tI BOlt T. C. Ml!mo!!'il BaIlkQl!l[

tlldm.

da'lwlrn ,k· t250-1. j

10 ~!i

k.torlarlh Nazar) Dikkatin
EIHbie muk~ y~ biiliUn rl!l~llk ~ fI~ nrrd yointfi Wi radY~QiPi ~l'ItRiilin malkinC1lit Ml!1:dtk:LTr. IB e!lUliluj A.pc:aJPi, :3 nlilllla.:r&y.. mw;ac: t edil'mel:i. CeMrI!rl

28 25 Clli

,abuz tetlb"

yapai'
SakwiZI.!f

',n

1111

:.l.3 Ill'i ~:] HI

rru ,Ian:lrr.

~.

'-\iI;'Iu

y&kl.taQ:ri1JfIJ:i'.

TW ["k; Jr..lt.&nl 'IiI:~DIr:

(Azlt:

•• __ ---------------

~'--

__ --l .. ------------~

- --

-----

-

.
'.

.

.

.

-

.

.

'.,

'.~

~

:a __

Ahmet
\ \TAN T
it'

Ba~IIJi'I'Ulhal"rirli

Emin
\J-

Y A l MAN
loll. V FoII'InarL I!b ~ Ta1!J1'ftf

;

Yakm Tadhten
lilt.

ACI

Bir H:kikat

{1at\'nlo~IUi,

10li'lr e e :

:u l.'ill

-

1'..u.'

A'v,aroglu
SIYASi .SA.BAH

7
GAZETESI
y~: II S~yl: 224

Buyuk Hikaye ikinci Sag/am.1.zda Busladt

DzUrlleri Kabab,a.tferi nden Bile BUyuk
Ha.-bim an !1ft,kSIZ F1(liJ1Q sulh 'Inl emoiyot yaftM.1 yap'If"hrma.kli,\ rucaha k Imi RIIlil ata.b ilecek le.rin i f8lrze<l i-

~.U-L/t;'AR.i
...
__""".

~

s fAN.

V a·di!! d 151D.e ilk Bocalama.
II

Struma

Jorlar'
Yalll:
~

Alman'lar Ook BUyuk Zayiat

Ahmet
Un
z;.am&II,

IEminYALMAN

Ve'rdiler
.$iddetH Yunan Mukav'emetini AlmanJarda Kabul Ediy ~
Q::;I!

I"

Ib:=Y

pzum~ ~ilPlU! halihi Ba1killn .-

blikWk. Ab:nM)'.. y 'V vc. Y IlmM'I z . tarla IIIIIL d~mJ1l.1, bu. iki Joo.m.fYI m>l:QI le etin hlldutku-nu ih!JIIDItll". Bu ~~ri hdtliyorduk-, H~ fl!.1lIRl dill:. K~II! yem :mze,m
mrllUlDUI

i~1:

U

III L

veren

~

rn.R
vt'.r

dt'.rd:H:yilibl:n

olmM:!Jilni!! ~;rc

I

erek kCi lelik l' tah.r, Idnwp bLk ik tu-du.unMiavya. } a -1:a~

~ bildiilba_~ bir ley lkDine gi5~ dll~n rinci!Fmi b.:.ytII n-

Atiina~ 6 (A.A.) -$,iddeHi hucumlara ra gmel'l

I

WZa;zm:.

muhte~
harebe

.-

~l:ta : Yo

ile )'Il'D.a.D~ ~ bUr iiilmc:yi tC]jcit. c:od .. n mert '1'1: .k:abriY:J'iaJI milletlerdir, Alanan:ra. blll.n.u. gOl'iin~ ce bu W mllll!ctdlri ~~l ru:hunil boim VI! ml:~:lik:k.l!!l"o'8:nUl4 Yl!!l'Ii 1. mcml_o!t Jo:Vi!:' I!.l;mck b r>lill! L;:u-ck.ct~ ~~r. BUl'ul yapma..\!. M.ilwM o'temi!lin C'blll±yrli iWal!mdll., <e:ibJijyetini!! dlto YDp.a.o;akw- VQIIIIl. lo'8p!1ln.l YlZIli!ID VI: ¥uggsl .... rnilktl i. bunu bad~eri. it;'1I] B!W1ci.)'c ka,di1oJ' vu~YI z.at~1:I pl.e ainu w ve. ~eri olli!!
![Oro!!

•• ~'11 gW!'i!onbn cia u.mc:gc: l.I.iT~ ...

eden

bir surette mu~ Elen Ord'U5U,
Alman

biitUn hat iiurinde
taarnmJfllll

hrlmrya
dUlman;,

fak olmlJ~_ S+ruma!d~.

f-

bllyiik 'l~yiat yermi§fIr,
fledif1, 6 {A.A.~

~Gk

*

Alman
\ili-

Ibtalall, StruMClJII!Ilag.
ftmeiil!'

dislnde ~k ,eeD bir m.u~a~
kAl1llla;imI:Vtrra;1 Aliman ardllhmtm,
UI!oU

nC:IJ~MJ:I'. !",.Ilna, '_p hl.i

tec.'l!'fiZleri

miiD.Nebetil.e:,

awa~

- Ya:.KOtla",...

- YlmAniatan

twdu'

h.ue- - ha'~!nUs

r

kide de",~, ed

Te.-

'1/

~r~[Iek""'.

bu apl.~ zoiblllhgl!l bi:r die b. darnt I lo"1.mnI!.il. uUlrplmllll!lJ VI! bu u.k.n iiJ:cii.rw VI! • .eb£plcr cO'" l£ril.mcUdir. K~r.di memJ~"t.krL Din l"imrue y ~'an gOzU. ve dm b.i1a 1nallnla!rol. bunll!Ln h.llyui J e , fa.k.at ~i oI:Bill .. nl&ra

.y-

ve

emniye'l:

'8'~r

t
j

gcld' fiDi ~·IIi!T.kl!n btl, a.iizll!J"in muh&taOt 0 I'd;; AhnI!I'I.Y1I' h;uiI dndc Il~a. kimi b:rz«hyorIaJl'i! H rll; n en habnz. I!II barbu". l li'!'!!! (:ml:h V<I! emni;yd) ya.(1.10-

ei.rul

Almanlann Yunan istana otasi

B. H lller'In
Alman Milletin·e Beyanoamesi
Almanlar
l

Adisababa
M'lUsavva

B. Hitler'jn
Aske.rle,rine

berier g1!"lmekte eft ..

Yevmi Emri
Yeg,ane Ga.ye :
Alman Mllletine

IngiUzleri

AlmanyaDln Yugoslavya eklarasyonu

lngiIiz ... lman A

..
..

TeJUaSI
temas,

llama. 6 (A.A.) Nman va Ingirll: arasmda m~§tir..

eflle-ri b 9un

Ofi:

,1 Yi!'P)1tmitkli!in
Li,li It bm.io blliJ, 'tlTh r ,

zaman.

bll

yd-

i.'[Iana!;.llii:lD~zannedebIl.Jn:m

Almanlarm . egane Hedefi
-

Atmadan Si lihl an Brrakmryac kl rrn:
BI!!rli:J., 6 (A.A) ~ [), N, B: Hider, Alman. mill~'I:~.t'.bit bc~
Y81'11'llB;me'fietrdlmitti.r;

Tehdit Alhnda
Lib'yada. Vaziyet'e

Hurriyet I

Ba'kanlanl
Korumak Is,t,erken ...
~rlll'. rlyor:
6 ~. -A,\ -

SfruD'idl vadisinde yuklIage~

C.Uyllo

8

1h
b~

'lie

lukiin

hoallod

_c:m'

O~lI'icl&n
,g

biJ

ICY Ve

YlIg'I:IIl!Ila'Yada
mdl.:r bw.u,

1&rmJf'

bl.l,hman

Y\lnl.ru.l.an

hUkil-

Bn.ll!Dlam.il.ik.~

IarillJ

etL2lJe:n. tngil":i:ll:.I'lll!I l~ ettikli!!ri ve n.,ikaYl!Il Jngill;: kilVVt!t~ri. n,i ~lhn!u. _~~II1'] ~in i -l"l!r
(lJe'l'l];I!II;

.:9. II. ISII. 1 de~

+

YU.g,?slavya

h•• bin bida)le:tilldl!r1berl. B;a (kil.nl .. rl bir harp hnl:li y mt!.k iliin g yrl:'tler II rhnd.lUl eerlan. B (A,. 1\.." - D.N_B_ II.janlll r rig olma.ml,lu. filhal:Lka, ~.,gibUdIrlyor: liz dipillma~ial. umurni hoiJjrple 01. Alm"n hUJdlmeti Berlindck], 'illcuiu gibi. bir garzlT1lj tdrhti ill! nan 1I11~!at~l.I!'1e IlIllQldui notafl ver,evvda "(UI'I.MUll'Il kel'le.i.!i11<c klim"t~r: :l:ar1ml!oga ve bH4niilll'l!i k,lltu IlIJUC'~le I DeVBm.l; Sa, :I. Sll. !!. *,=+ ke.rdi. h.odbi.n emelle:ri k;in suit1ltLmdo:: m1.l",.tH It Q:t.nu Yr. ~IdHk wlh mahkl!mIlI!!l lIoDu,'luardll. Ir~ lIo:.§re>d~lo::n .... :J:1l.I r. In,ili:z u Bt:L. -llern I.ThUn \'1'1 Ifuurunu menfae.tlrd iyin bqlu ,milletl!!u
[neHtIClt,

ingil'ere

Imi,
Ie,

.Ingilizler Hakim

B~rhn, 6 (A.A )- Hitler u· IlIUP I:: "llI.n'Clli .n.k.c:rLerine a.j.IIg.d.aki ilunluk ernri gi6DCiuiJ11Il!fhr: .C!!n U -II uki ~eph'C1!ivkc:rleri.

Yananhlar
Onruyor
Udi-

5lkl
Sari
.sd'n

I

K ndi hc:s b.LRUlo ba kalannl hllrb!: ume:k p'-~lI.3iplc:rint! sadhk l::alan Il'l1(,liJll!l. Ahoman klJV\ldler in] kabn! frldlli\! t.a~d:ird!e imha
etmek m~ti_,

D_N.B

Afin~. 6 (A.A.) -

cephe5inde Y~n~n ileri
vetlerinim hft tMl!Ifta
S1ulf\ettte

ruv

i~ln

PolonyaYI

JDltihap

Alman. hUkilmetln)Jj r~II."'}' IakkHldakJ r<!3T!'l1 dc~HU-MYQnunUD ~L· mC!i:Jtl fLldur:
G

9 ni

n 19.:10 da Injiltuc

AI-

DM'JiTi'lI:

&... ~, :!!t!l. !'I Dot

**
-

yerlerinde

d!lll,duk.

lalil resmen

bildirilmekteciil.

KODU,tU!
mzamBddin N~z~f

k.mall IItl~[I. 1>1:1 ImnL1'IBn tl!mylz eo. ~",rpl,bTrnalL VIE. ,jj1durtnu:k. hul'u' dlIOOl1y"':~k t!:ian bkr l",rllcUl mah~ !ul'Klaki IHlIl!nni ~ngiliz ululi.inii1l RrulIII hlL1dmIn.I.IIl -I Id,l :l.!h Imla",ma.~lIru IHiimiin kllmu\a. - Ml1ttl!!l:lI~m u,--Sto kI n ~ De 1'11':Il)dL M~fli dtJ;ro-anrn 'her WallD~
~I:r,

m.n), nm Jim.al be:ndimol 1"!:fI~'l:i.ir ham]!: yapllru ~lfll'l varmillill bill' Iter!: daha tC'!fCb'bll:!i t. e m~lir. ASkl:ri t8Jlhin !!On. !ludliloenl'ldol!l'I 013n muhanhdi!;r IM[lOOi101M R' J"Ii ordulliUl ka.plul1!:ri ~VYeol:mit· p .o.IH _ d 1mba (!'l.. H!lbl!!iII~IIL'Hl.a ~talYIII' imp"''i'tl.lQrll.!-ul'lolll!'l )'lkllmlUllle ~h,b!!~

AJIIlDII,)"1I,

B&'IbiIiar..oi!!!

1"u

11" ..
III

VIIIlII'l!l-ru,n

lie lllJljlle.e

nl:zJ,

_~1O .. 0 .. I'ki ~\.kd :nirlitbll bliIJ ~ g ..

r;e

Bugiinkii Harp V,aziyeti

BliJ lo;ili:z: u ulu lie: ti'i1&l 'I'Ialin· Yazan: dt! ben d,a_im Il.':' jirdAki iki n kn4J'''~ dJ;)~nU!"en Bdgorll.d'lD dnl- ta Liq:crind.r LIIrllr I:'LLim: !f!Io 1;I~'!l_[]1!.llU Ilurlnl!! 9y'u 00lldl. InAlman 'millC'cinin Yunan mil!e~ II:l:l]ilIi~ ~H_II;l'liII!I'lDm ml.i!ln!f!w.- lin!: kllr~ hi_, bir hlllllffial'leo ~iMi....t!JUI r:IIrlil[)!1n, on ~n I!V\~ &-1. 1!ffi.J\, 1m YlkmW k&JbI, 1.IlII111, mInlMI y h rne V-Gut d.i::iiJd if, F nkrti. LmLU~'C :z.e'I!rA!!I· Dlan ~rrp u:rulrunun _In. ~~ IjoOfle Il'lnmlttl: mi luupU! Dldu8;U gihi, l;aml!l!Il • &1'0.1 _ II., tln<:fiIIdm.Iz l'UII:!flIa,"YBo dl:u dlnlmnqc .baZtrl.Ji.lH.h. FI~llncC YunlJJl'I- llll'l ~nd<:'11 AId.1k 1 IIIlIZl.a ddt) ml "'!!:rdl 'i: ~'B-' 8[1 iioI!IiII or;rkmB.dJ, _II _ 'L 1"9l1. 1iIt'1- manyl!l'IHn ha.y • hqlll bir d .. l"1111'I' LktclU. Yllvrnlm'lllll~ o;.cF'ukl&-- grnd'daD hlr Mil!! ...1kIrt_ lilU l'H'kh~~~ bl: Il'IdllTOe-k i~in 'lbtr kuvvehfi nm oemrlft'[] IImdmlllnnu:r; nl z~1ze-- IlIr I!lId."tI!,~ dfi~r glbl ..ltlollJ.r. DlIn- YUl1an r z indr ye:rlco,m ine I feJA_li1!!Ue:r1ne nf;HYati [a:nmu: lI.ze,. ) ;)0' lilr t"r~dUt 1ma11"1t I "'!u-':II \'It hi~ir :Z.un n mi.i m ct.tniYI:-

ta.hJI dII,II lekv Hue

I

B eli-IDe.i beklr.
g

U"lob~loi:<:ck

~lIlon

Se1liye<

I

Kahire, 6 (A.A.) IngiliI va impar"dorlu~ !kuvvetler; ileri euz..ltami
lartnln Adlisllbalbayo!l' ·girmi§ oldugu resmen bil..

c;:.an;il. Inj!;ihz imp.rdllorluk k1.LV'I'etI il!'rlni ;lmO!lo1i Afrilk!lda m uuefLldlH ~.izillll Uzl!! ir n.:: t'll'J'lI!mll}tlr. Alm;:!rL vc ~tlllll'an kuVVl!tI er ~II[II n~hi.i'lbi L IIn~ ~l]'l.cl-!: lehli.ke 'hurad:1 ,dEL bertuaf l!'Ciilmi 'r. Avru.pllnm 1:,!:lfIubu - rki..inoc: - r ~ ed.ill!C!:k Il'Ilrili:z kyvvet. loCrinil] i\lrnan)' .)'8 ka.l(ll blr tort.· ciI.t I iI !!deceihni Y,.ll!!mekt~l'I gcri dUITl1 du-n, Ma~I*<!![ bu ih• Tl,UIm

miJle~ir. Bum.m iil:C'rin~

dar !iMp Nfuw. lli1I. !:'tCJ.1'I moblrlU krt&lan. YUgDo"l \' hudu I mtIIo Ij~,:,ln ll:u. ~ladruu. Abmml
fi lin

blJI I'lJl'!'ekril
"iH"fl'I~Jl:

kilJ'll

111ft!!.

,"u

I ibs:':
I ..-..
tdm[},
r;

z :;:
H!

]

h!lhmlll

~II-ll.dlr kl.

1:1 TP,
'Fn'l'", .. lilv) .... C'e~urr[.an
1'=10,1)

D- fnrl rtJ'i 1r&i1il1 '" lo:ontrullioo'lD blUlb"tun 'flkm~tff, gUnlu.l BnJun LI!<' .11n'1 to~p1:.il."'1 rlynde hb-

lnlrtUI

ndnn aynllTa ~ ,,~ N'fllTl?!ta

"In -

UlOcllll'.
n
-1':

I1muml l~.rb!1:Fllk UOO l' UlI(L I..,)'ILI II;ln alh rfl ,lr SU r.11 - r Yu
110

mtlhlm 11< "~r,)'oJu mm.· IIIGmb~ nlm-_
Villi .. f' ,l"~

_'"trGm.
L~nk!llll,.tJerl.d p bp

rtDB J"8'~lnbn
0Ml-nft.

h,.::omt>5la1'il!,

bg:1'li1 - ~

b1f

1111

1;111:,d.-."tlurrnuz,. " n41 t-"cn!1IIo- '1'4IHln ~~ma' c:(:'na.hmm:lI:laQ ml t ' ' ....IIIII '!' Boyl .g;- bl;&, TlhJdn, kJ.lr;lld'd.uon tHlnlll llii~iirdiil, Crnuptolll d b.i;illo'lc: hir lim blr 1i.ll.Le:r1,''I.uoaWua '"l!! EleD- Il.ll!HI 'Illr «wBll \~J"UlI:bl!!_ltlnl '1.1 h. (D~\'!!ml !ii'" !'l. FI~. 11 If.l + l:ene na4U I'l U;[JII'~II'!I '!' Onlar IbulU. 1- min ~1!!b.D Inll.ll. n&nJ11Iy_nl Irtrdr ... DUfUIl. dlln.ya dJll'~llnfdl. It. NlMI:n [ft, 1B1aI~I'11Jl'i'i Ih "tl!!dJ I'runlL illi" hll~I~~ i'I!,,!.h-1U iIwmm. Im Jlcl')-iD:Llnde bill IWH.d1I; tJ llap ,I"'!l~lU~ lerl otll'J":rtH hy ItII'UfI 1.Ie._ IJUiIlf'l!~ lor].[ mUlI!!t, _Ie ""': ollllb'lrll!l Will

,eldl Ill. BI!iIgmd'lI! mnly tJlIi &:.rkti..-. ,flllnm hI'':!: IuldiIL Zlm )'wm:r. ]Ilsili-.deri.

b

flo

+*

dirilrnektedir.

dilin .rnannim

Y~!l16V)' • [<Ii·IlPdllr4:hii prconijjlktl.

Ill\? .rntnnll!kl!-ll-

B.Lplen: gOTC Ie kHiitland'mlm", ~D 'IIJID,' :!!'Iii.. ii, SD. n; II I

=

biJ:

nIn RuJ:IfLY", 1I.om~ IIII.!I: 1:a..t.. .n" 1Dllm~" ,. fi.Ij'i. Vi' ArM.\'UUuJ,; lJUd~lllI,u1lfi. Hi! r-epll Ir ~'11Ito] .. iJl 1!'~'Ii kU,'ii'n,'U e.~ r_Ta Jl'1I1Il 'Bulp.ft' hlJdu!lg~W'. Z1ra h1:ll I'l!!tl'i:i.. d llD .!,ufBl[]d~ SWIIIU, - Uk.11I • HI, - Be:f.J'md iJerrll"l'J'f'lu rr. budlll Ib: fin. !til ,;: rbn. .Ioii rg ..

... ..n1tl toMe hulun om'll "'I C' nUlhi YU!!!'Pdfi N:llmeooJ1'!fo !;.;_.jl:IILllf. l'ultllln n.",hrll. "

t-mnlll,n"',"Unl
IillIUftllFIlJU.OOII,

mud ~r:1. Ifln 1: 1]hlJ"
~[mlll

C'O" 1Ji.-.,yil "nil!.!! LI'e

\'11 bUtil.n dUn .... III&lllllD!Ii '. kmlll- UnUk. le bJ'l: H!fI'1[i"b.n kl:l:1illmu. katil \'ul _11I\lllml., bD)'uoolHUla ,cu- dar VI! kendlmli< fiIIIl ,Ulrdlk: ruI'mv, bit kafll y~ DIDm,"'I kr.Tl!mlY. I!!rQk, 9~r,bn. U. lbllJl'by} C 1lb1Jrl[' Idl'l'ijjij: rJ)'1!! 'iii!! j'!lfHdt.J g fro nda III: r !il!'hllZebIrlnl kuJ.mu, b.lr III.l~m .,._ keye ti.111ma1rtiiio, ~z \ ~,. muharlp.
tllDJ II Ibnrp oi!dfl!l"kCD bultlill reflye !.16",lrer!!!!l, kl"'.dnlz Iuhl"11IA dn1~

irtl!1;nt!a 1;'(.'ns.hl't!diI 1'1, :'tan \~ ~ ri-In"" ,[I., irl;I IJl~ AlDlI!ID tli&l"l"llTll "]HI tlli. f) 'l.llll'LAfi \'ar.
(n"n&IllI: NL 3, l'iu.

:s ~)

GONON
A-;llm,az Kasa . ile Hlt,IIZ
Yazan:
Oil! ..

S ESj
....mllU..kBJnn ..1'l. ,sIllUbI lIiftm ben .. ~,. DD.II.btarlll! hII k ImPJJrnjjI w,1l"pr 'rn Iil'I'IIJdl"" Imf{r't ~I 1'UT1I.r',.. bi'r1Ill{!!, blr uf&k ~I~'("k d['m~ tln[ renllJcn bUll "1:!11IW.JI1" llilti.u~ II Itlft hulu)'DrU'1L ~udlikl
'l'1li

Za.mnn.

MuI .hall: ~cfdl.

Bl'flf1l'!Ul'-

r.llI" .111'1 iliumI'! 'li'l! l&rlbJrJ kll,lid.llidlbU· dl it~ I!ft 1iJJ] '1"1 hra,r; [Ii' 110RU,a_Il.: ..~ fu)'TI' dO) tum. b&nl [)rl!:J1II!!l"~1 ,-u.mra'l.l runt r1 Q bbm.dl" • ~,,, .,.
UI'I h .....m1U'~" ,JlYl'R fihlW,'l~"I~ 'd
,~,U&-

i!l'1I 1'iH' m!itkhiID'l.ln 1IIJ'lltta lIillluJili.r;ml bi>loIlInru~r Onl!lu. bit mlUr110 u.:rLllll11"illl-~Ir;, u;Wrdlllpr, BIlI~'!1ll11l t!' - _ ~1 j.<lIiJJ .... "Icr, mlb:I" MiO<Do... ""iljOflfl "

II.

bl.r

uwd

)Torlnll

I tlllhllll[]

lIJ1.:mlanftl

"CLJ:rr~

n··'BIIllT ""

d, ~11. 2 de)

*

InLn .-1'

,ulfnnhan:1JI'TllT Tid

d

.loIlldL tlJo.rep~

~rdiif:Um

Ull'1l:Ll(l'nyordU.

blr 1\ll'rtolu I ,.., pat;

"'"l1u

min.

A.JCilnsve ruayo

bazete:sine

Sore
tmfYlil
\"!l

&u'nwn
'fmlEl.D

En
t.a-

I!oe'fo (In

allb

- DO

1L'luyor,

Ire t:'lbl k Hme ",I !hf'iITi;l111 gl •.l]'(',lnl actl "ill bl''' her ~nmll"1'l[] h~ytf'o [, ,;,iLlI:1a. BIIn lila...

,,'

~Ittn,b!1"lml~

1J1r gDnlNblCilydm

I tnmJUIB g.. -

r. mtnl
~1lo

I)lln li.abLI'(J ,,,"Hnll'll uJrlIuIu .'In Il' lel'lill-r. *trD.fllli ,,'BdJ..ltL<J.eo, Ingll:h: dlkl .r1 bUdlrllly<.r...

*

MUhim H&ldilelsiri'
rl YUIlj:I;j.

hu<hIU&liU]JJ.

!/Iyordiill'lo iSlJI: !Ilk .umlllD~"1Io~a gldip jI'O'I, rI bill k<.ilTllsynrnm I.hl!ltum Ijl_~ ~Llk!i! bl:r kllhl'
log <;,kilonh \'f! i!oDl!.
1>(lOil

ro, e"In

t<II~-

Uht1r ll1fi1.
l

leat

h.LlU

VQ

&mlili

Iru"vli'eUerlnJri 1t1dlldIJ

t~
mil -UltJcltlB

k

miX! ~ I!ri gl!.l! tWrn!,ru kl,;,lL!B!.L.lilardlm

""n

-

Dem"II: kl.

fI_dJ

H: ~nnl1jjtJH

,II , It 1'1 'bM
"II C', .IlBuUn PJlIPD
!MI'

hll llnl!l "lI.nrml" :rllfllrm !Iol1J~ )'or, k )'BnnlTyol'; I>LlInr'm ka. j.l:oUllHI 1111~O:'lnr, IIlnlmryul'.

* *

lrunJll. ndl1ol[]d~;'\:1 lUll r, l'u .... nldll.l1ll 1'1111 IIlr,ll1l'" \,. lit.,. 4:1 wt, Ul'fill'tl~rdlf', III

l1u"ydanlBrlnl 1~]1m 81J'm !I·~dlr. ,It I!lm.... II1p;Uld"r ~ilril.f." ' n z· pt..!lllml, bUr' .rlo kuv\CII"rJ .~]LI~iIoU.YIIllI! Ul}m~'r lakllL,m~~.j',

""'I..

r. l'III!'" ..III" • ~- .rll!

mlJ.!lI'1l

h,.,1Qi[] f"k
~I

,rrncJttlr.

...... M~

e'lme

.rbd-,. ~nU

ALMA-NYA

BAL·l!tAl\I'A

tnm1i;-'

·1

alld S()KTU

JU!IN I tl.lrc&r,

a.dD.m1a..rt.

l:tiltfen

pyUJ1 _ ........ ,..

I

'

VATAN

'\

Ao s ar ogh:
Goun SGn 1I~£1i" on tl!cli.i.ben. Sir bllkal!lJrl] aldl. Fd.id. 1tO.!.1 c r InC' k IoLml!jll. ilZl~dil ,ek "I III,<1.:1 n. .. IlIl. Ynnl, dli:dl- Ehl'lrllllardllo1'l lal),iIl uirun I: Niliur ,pit,'" )'IU,.r g~i 1oI1(lndl- !i&41111{lfi J.;Q.~iJ klll.lflMIIl: mu) 8y ...r'. ~.Jd, V~ 11-118:! .. 01.1. dam:n ki:ll- nu 111'111 dl:'lIItek I~l~din ~ Jandarmll 1101 Il'IrIIIlfLaki ,tlurl Lu,;:ur.d1! ;!Ill nil a..n.U:llila ve l..~rrH'I._ 1, \ d.:.,rla Ii: on loI.,uyor du .. Ilr.)'lkkt., tari!;l.Jl:I.rmElo gOzlc:dn.i. d.k;tl, CrIlIltd,m(hk aUTun ve h"flij;z ~i'I~ LrD Ii:". [arirn IlJI k Ii - V Iinhi bi!!yim, d,:ol. T m I ...... HUH 1:1 lin l (muG(hincd d~d,~'l'InlncL . ti Il k z k aym .. kaml Av. r o n -IIil'k,z k..,,~-nHlk min bo II .. ' .uu n ~ '.11 dlkkii~l~ \'1: i r..o' ~.II rrn, bUfim I!: yrd]eri l;; u d . I b II. Av IIroglu. !LliIJ.'lHlI lcillim e- '\1'111. bak, dujj. Bu !I!'nin "Qn t~C:f...Ll!n. ,",oyl.l:!d~leflm' h,~ den [;r",1Z bir nlUh!!Tip ed Illl:: ilion.. n j nd.jJnnll.~'1 bir der d " Ill\d,;:m Ojlk"rrna. ri&..&d~. l"11b.nk 1)'1 tI"," \'1:: k:rpAhe-ele 1m hfJIrd~c::le cl;ni rna......,f. j ek j ~1·1ii i1;;lIk iglUrilO JlllI k~· krrrnrz: ke ..ilo;h: Tilbnklll1lrt I..in, (tn~ u-za.LlI Aldl£1 !;iI... ily! du- d~, 111'1'::': bdli "'.:.Tku kl"Jl rlmn .. r d k' r,n UI.md,. 6" '1!1<; !oIIil'liy~ uZlln .11(1 ~!lt:;ILlrlll'il lin fiInIJn. k~hQJoJe dLlldu \'C llih.L. NlII.zu· P . , flU H Ilbl PIlHllik. kd,¥ k lutr.i.n 'o'ir A\ ,oliiluf.lUft . brih !tllpmulnl dll.
dahl) Bu

El-ftR
H'azineye ail e~ya
larihT ID9g~ri mmlyanhlr BuglUn ,SatJ,a ~Ikarlll .. or '
Jl.hhyt . '!:!k:lldl IIII/'In~yll' II olup ~AriJoai bir lu m<'1 ve 11'l.,hl}'~l 111 hllr .. l I.. rlildll ..
01m1'
~'.:rnll,lJl. (]l'u:iJn. l~bil
111

Erken

--------------------~==~----------

Tai d Miinase,betiie N8betc;i Taksiler
1

MU811imlBr

bIT
'0,1

au

LIIIrn r
J

tnlm"

k.llfllr

Fazla Oers Veremi ecakler
A~lakadarlara

GeC9~1~1r;Garijlarda TaLsi Blu :undurulaClk
Beh::di)oc, tehr'n
I

E§ref Sefik ve

Adisababa
~ e~~nT~rl:!dlli bir )"HImda, cba.rii:t ~lllT111i~ lim ~ Spor. C-LI rililm d ViC.poMan. da .. aD.malin. Fa/-r I. IIpor~u rc:hu'l v,ey. .p'OJ'\l .nJlyanul'd an dwlJanm ~eFl.k doll .1m m!!!),l!Ind.dlr. Gl:limi, R"llnlel'dt!, qr.lflf .'ii'll!fik bir s:ihI bel'! i ke",d~ ~Ir'ulill,~ i"lnda.'III Ibirlnln divutKeti!lir Ilok. In "lnll ;gi:iHinn-e nted i. ,A'1I1 .. m P'.m, dcdin dc, £,nd !j figir.r. nnloh .. dl!!diki -"n 1:1d ettim. Etrl!!f $efJ.:, Ijaq, iizW!ille bealediii bir '" kll'di l11ulfeb.. e 10111: hliAnla~mm, deli. lBokl! Ill.ll.klm.d i bii ilin
pelt: 'ij;oktl.ir.

ri

C

E[ftlC'.i!:

ymi lilk uzer e t e

"btl' .. o~ y.ede. dlHd;'d U Ihdlll kiklcr }'ilpmak • Illiuncluktan

thr, Bu dur ya",lard .... b i I ~~eloll r.

klodl' lhd .."
110 ~.

vr I J I Sal'idilll Hcr
II"!'. Sand
Il'I

Gael 1:;.r.<!I tll'ninan
P,I'lIjioJ. 11)'"

bir 11·" c:l tLlI.,. .:ddmLJln, ~ 4 LIIII.I01 kl,\"'m.or Iii or ifd lH"~.i1'l
lIilll~,~(",1\,jt.
aYiI

!tom .. L~jhil n Kl:cclul
ki!lla;I"':c.

Maari'f Veka,leiil

lIIat~l~clI:"J bed .. teninde bill LIJ" mull
fUlI"l

Bu Emri Bildi'rdi

ilrli ih ilukllli bulD_

Rok

ii

."

IE.pd

BIII1\dElfi ba ka hl!r lIemu ..ki !bioi. ~'j"k ~i'lriiJlo...dl!. i!liban ... k,.u;jllr Zit H!k i bulunduj u1m-InI luu[lrr 11.l'1J1l1 11'-,

n.,.·

nli

\ I: ..

ij.. r

>').u

b~ IlIr b mllil:, I!'~'<:l ., k..:z: .. da.Jci m ml.UI rill rnu.r:: ddq'~ girl ti: H FI' Ii" dQliru dL!. f\1 ul:!.n II' ull!rir.dcn 1I~1lk. ruliin i,,~~'orll.rdl. J.ndeu· • hIll! lIidl, ~ k~, AVl!:&roi'unuMi m .. bi;iliJ~ kl.!:.nland. nl bile kll)"1.UUQI:: bll.'k:ma.d!;l.fi, i.:;o)i'HI tl.l: ... k lulun ki.LHlml)"Of'd1L M~m'l.L'1\:m~:l~Tmm .o;i;ii:ulJij dillieli:lfIn kl!lo;;ak t"lun ~OILni mend m~me. , Oo!'l,lara, k !lund:!n DI~m tiii s.bi, ",'az.OI~tl mutlllarnfhi. g;;m bOl.h I:'UTl.ck fol:d.: \ermu. cl. b,ld.irdL. Bu nL!iI~,en uzun uZ\ln Ont.r. hil'r 'II!!!)'[_ ho!:!", l.iim.lnl!arl I.kayd c=ti.i. J.i1d!!rme: nan claha mLilcem.m~1 bllirlcr. mn n ,,'e Lki mcmurur! k'l.ll'llillndlld'=i;i ril"l\1. Flr~t 0 hutmetlc m ' i . led]. erne M IiB8HIRlk.tan gden 1:':'1" pl., ~IT. mHi II"V.1111. dOGT • mcmurlarla, huh" • jllnodllJ'lI'lll du.ma»} rm b;;kLI. lcumand.anH(!MY! gl!..inme ~ ....! rlZ. I - BI1' .;:01'1': il.:;imll! ~ def z- I~ ,id.dli:~ iQ \C'fme.m i 11l.\''Siye' itld~W:lin, t:ilodi. GCII~ bir miJIJcI)'Il:. r:d t11)-,gIlCiIil. i;.dir d' '1: flll ell:ilru, lI:kl'lU L1IBu nf~r. ml.ll:;lIIl1ln,nlktllci ~C!4l'1 O!diy-orum. f .. luJ bioi iJ-OnUII':II_ len c-evl!lplill bi,lil!;(e. kmdi y.l!;dur. DIld::at I!'t. ~d :l..1I11·c ;;.:.11,. alii nyni ber:!." d ",ili}'etc gonf-I~le, l{idfcei'" kaudakL 1.:-11 k- de..di VI:: ftlemldn:till IIldilm I::ti tlilk ilinr bch~.mdnl hir ~n •1 _,.' 'l namm Ilea I!lHl'llfi ytT nl: g ... lII· \'U, Ef~nd'miz bl.l >-\i'z.d.en, Franmeainj Lak.p cut e....i inip yLiziin.e ballim 01A. Ib '"tiln 'Vi·t·)'e l ...., rog u il' t.,.~ "d:u, len l:i!V p brkliroJl". d· ~r lur f'.Jd tim d. " :z d;tlci i~fi!-.lll!l. fill. 'I!t• !'I.J _J' _] S • I Gun I::rt;i'! iNren, yr.-y I vc= niH 'I:: a.J.evAm C""QIJ'Q~'IilIi. yyu, Jan. IIl"T'tJ ~Yl!fliitJi. AV'IIIIilli;;IIJr!1II .... nIU darmll miifT~zl:I~1'1 'iiJ,;,lIutl,Yor, "-. dll\ l:iII:Hlirm~t~. "Ege.::" aiddiltrza budu11 !IT"lI"I dalmi ilir .k'!lllIluol I •..om, bioi :rollIn bir d~a !'IMI' Ill::· ..hln~ilo. lH.III'LII'IGl.lf1.l.yo:rd!.i. 'i~nm dlY>l!l d\i !!Il.iford.l.I. KlI.z.Ill'lm i~indck.1 d J:l1l.:od !ar, . )'.~ h. !iUP .... 1: m~<~ IIj,,~larill: 0 dOlI] doll l1:.dem~ J\hmo "'II ,lit.i..
• .)tnn.dtn IfIlI'd .. mlld" N ~ Pa.lll. I.Izandlgl k.olluglln.
ro'I\I, l'uife)'c

\"\

d.1I!

kri11nllll b .. kl·yu·du, bt<l\li hi,..,elmi:.i.

A...

*

.:)lI'brlmi~dl:k, ortu mi!! !;:pll!:rl~ !lilt Jll~ . C'!Irl~nnQ'bir t.:b~iK lionJ. dll'[d~ki Unl n Ii 1,~If.'unm Inn. dumi hr. 134 I.,bti~d . ogtctmtn_ BI.I C'\'Jr"1I an Lnd l zirni "'e imtlh n omm,yQnundlll va 1!:1Bn IICrt I k pl'- 1\111J1IIldli nl alnln In. )'~lZukler. bl·1 n z.f" I!;orece1t mUlllhml~Tin mufti!!:}'· on 'bl' 'n.r'! knl.r i rc:' ~hTII 01'ilLl1lrdll.f Vcfl He kl> m Iii e )" 111'1' :. iz.l, lIIJil.ll'CJIDII"I te i\i ,.. in orlill. duldllrl der I..n:!cn 'fllzl!! den ver; \'lI.rn". Satl <;lk nl n bu C'IIml!l.:.tl!:'.p mudLiTltrt IJ l'Ii"filil ';:.. ffoDm_ ml1"01:~ I~rl k1!vd ... lunl"l'1Il"" dlf_ larl" tnuhim k..-mm~ hurd :!t'. bao, 1i,H I'I'lu(!i.ir!iI'ri de 10 ni"an Foz' cl rll ~'l!r~1'i (i,W-dm.:nlc:r fOld.nlll vc I!b~lI8tl klldln :l1iJ IIIl:!i k pl!t'f!l.Tb~ I{Ln.i.l 11~lIl1!but KI:.r. ~u.O::' hll klJul_ u.. fbl,l l·tJPlll!I.ell)U.Ir. ~Jyll.lll lell'kil t'd:rn.d~,Ll:dn. eindt: loplnall: .. k.)ilndlr. hit mekarpl .. rdi:' ;dol:: tin·llI'·r Ribi MiJrn!::l''l'fZ li1IlllC'll:rilllh h ••1;lrlnfL lIym I I) ..Indil dcrl!ll!:Hn k~!lil .. c;qii ll'iillllll''1111 b, n m 'fI.1 r. Inla"llm kt dll. Son !'Imlnard. Dii;i!'r Llrlil.ftlln b ZI OTIa. 1'I'\~kr iii rIllll iml:.h&lllal '6r1 lllnu:: k.tu. K,on ~r\ lin' rd ,.mtlh ",I r~ t"'P, ~L '! 'l" rlIlllftllim m tll'pll:.l'in~ d~ todHI tin. erklCn k. 10 l'Ii nd b ,lanllm6~1 k. r till rra"I!'Ocl[le mu llim!nln lllolll'bd.~· lIJulm 11'. re f :zlll den ud I!:rl Ik~yrlj Kli; Siln_l ml:'k.lC'plari d" MI. ri Vr1f:.:..l linin son La.mirnindl'ki lc f " .. t:-bi olar.k dr" l!l~ndC'l'i"j 15 nit· nd 'bLlirmt, Q181i':l!Iklardlr, lib
i II110l'l'l.l, butunmll

III ~"'}"Ilnm

kL .d,I'. kn .mel i k er, mu,,'

1~!1'i r er ,

Bu Er.'l'-ajlarda lIa.hllbll klll;I.,. nOhd"i.J, t ller bel{l~}'I!i;.:k v'c i>ni ihLljf' ~llr .Ill5fJ Had..! l<:ldonla bun lard n i tif.d.e. kahil ollie
hr;

biD'-

R"i,.ij rim.,

D.iJsizler, Korler"
~aguJar; Cemi
yetdl .. h.ongresi n
Oillll].", il(ljrLl:'r ," 5 [rlll:[, Cr:.-

mi

di",i.i,ti.iri,;yor ntJIIl ¥eriyord II ;
n!! t

Bu Seneki fatates .l.ahsuJu.

ml)leU
r;!(lrlt

umum'I hl')o'dl. £;rnln9nU h ,I

dUll SIll.!'l un 1'\'1 JIlll", [;;~ml-

f L nill •• L b.ml:t'l':.J.mtUrk;Un Il&nl IH1 ~r IIloih:n :'11 mllC dhlnL']
lfll.(!llr
'1.',11

rlywre.{I

lind.: LO~lill"lmllft.lr. :Eh-vcltl 1 k lnunu·

u.

La0L-

oJil.n !ILti.lLY':L u.1!l\·i~ ~ILml kuru!ul!I
I!'Dm· ...,

1"Il~(J.n.r

kunmu'\l

tir.

SU r

aI.

SebzeFigatlarlnin Kontrolii Yokmu?
Murak,abe Komisyonu Vaziyeti Nazar1 Dikk.a.le .Almahdlr
b~ rile I L~rr " .. cldh i b 'n U!Iot 17 ... d~ Ankar.~1111 Scrs;ill:'!f Lade .filPI~i1.Mini
Pjv.ngcr!l.lll'l (p i..l~uncu ~, a;.llf.

pord&, Cl!mj!l'~Un IuD. ulI'i1dl kl'l[n
lUi!: olmlLk IliI!m li.fllm

lI"a;ll4!:!l1hu-

L ly~vrn

d5rLlli

lb !l.. jo, kot ,"'II dU.,dLldlgl. ,Oluk
net

(;~mJf'"

m~rk(!:und~ La..,!! ¥tI 1~ mIll
mlllill:.al::1

b l lerlnlll ';11)(. ... nlb nglr
Il.~V

~.

mu .."
Imhmulc:lu 1l2:'l11.n

doil 12, \

r

vc:

ktir
hliBWIl

I

1~I"r"

mll4JI


U'-

d.rmillol'dll. n.1!1 cemJl'c:l

ml;lll!Un

t1oli.lQrIIU·J:nln

muhla,101:&llc-

1:1 muon' tan Bu

lerlnc b!llu.I(Lllrl,

I. [hu'll'I ceml)'tt hYtnlll.riI. 'I. \'%1 lpntl~rle bll hlLl"c d,
I.;

nnd

in yillp tll'1llp

MJIlJitl

blldlr1

Im.1'I!.LClyd I.. nll
r:-iI'

Milli PiYl,'lnglo

*

.:

tl~ar\l1lS

hi:

bli'g

,iI

dgr!l!rkefl
ylnmalll
Q-

PI"I: I!r~tu,
ur
[I

n'rll.bacmlT\

_
"'U

J .. nd.arm }'II SD!dlll: Bur laIda <;ok rn'l.l "1I~a1t~1
C.I 1mb""lnl ~llkll\~I. jim

AJllb diuml:

-

<;I!!k bC')'IJ1!,
kaclar.
m

::n:d;, ,sii)·IIa.·
k,1!I!i;!tk~11ILr
yioJk.1I I mi·

1TI1},!lI:;"'1ot

bllin
)'Of!Un

Pdi,
)01, ~

ti tHlk.i

OOllilu n;s;n

h n.d 1I"n1.1.,
.)I.1.1zl dl.

(fro.

!'!O l.'l!!! k rr b lYJ'k.1 IiGcn .. "e lOy k JT'

"zdu: Va.lahl Br:yIM. de(F. . ~iJ Lnc )'C kul. r, ku, h..lk,ndan t:lmin IU!j'ak."I; ].;_,mLn kl'OlIk1;;1 1:'I.m d!gll'l I 1I!.'I'llul'l' k: :'lTtk:.III!IIZ.... dlr, K";;lIk~lldc. bu bZ<Ld,~ Be"121" lion ~IbL blr ..e) dLr. Sir ilk~m ~e-l !r'iuenlik o!:tll.fJ[liz bu •..cl_IM. IH"te:loi GUn j JnBil.rm" kora 'Ir~]ulld& con''Il.::e: hi .. j, :net etml:: ) miz.
JIl.ilki.ml
I!-a

n1- ~

-

K.~;Juilh'" ,,"ok mill kaz!ll'u;11

U1dij! Nc lOY Ii,iji iii rlllur.u 1., d d:. 1(.~.Ic"llilr tl::lilckeyle lIllln !!iIk!.YOilil r.
Ara"lUt1 lili tll,

j iJ"darml!.

a. e~k uil'lln ~ e.b:indn'l I,;lkvdlQ:1 isi til b-1!1;: IIlIln I AvlHolihlna uzath, p' kin bir tilvl,rla:

J aru:lum

teknr

~1T'bac~11I1

~k·

Aldiffilli. b~'im. dedi. Ik mtk .;::irti, niliilJfe\ adylcdi: BUfllar. Ili k d,llf diWirlltl.ei~ dei~ B~. de.ni.. Ben im w,.v dik Inez.. Hit suml rdc, k. 'Y~lllk it- bir Larlamla liivim.. Val'. biliyo,lWUl"lI. leri il:1 blr Z flr1U', bHa~ UzCl V i Z1tmaDl HEidi.. P.r, m yok...m ",pi[ .1"ll"1lltnz.. e yapIliClli;M.l d~niJ:vonlrJh
A"·pqgj(ll.l,
j.n.darmanm

:~lId,c ili'1 l,j,t mllddelelli, cldu.i!ll Ii!I lall'l.. 20,000 lir.lt.\ bUyi.ik ik- gonllli1r. Z ..nn~ ~hli.y ..~l .. rd ...n t'!:, . rumi>'1!!: Vlndtl. 64~ l'IumfHlI), dill p~~r '>'f! }'lIjd n l:ia ..ka 1C~1iiq bUr 1".520 t1"I'IIILk t~!I',dll!'1"11 f"!1 ve_ -Tmlddt: iu:o::rtnde ' \.irulffllll iCh·ij:ilII!: babtnlll..f olu;rordu. l'i]II!I::t:k'lir. t\.a:zAl'IlI[I nwnilrlll.H lin. Hili huk.i duin k.,,1 .Ilk nilMemo. y..::rll VI:: UMiz. hi,- rd.di- An ..n, r&dyosu 22.30 d .. ja.'I\1I h .. u i..u!er·rlde. mUtll!lir Ve 8:ld .. ba. 11111) cil. Daba: ~nle.,-dc Av- hab~D"Il!'Iinl I_!! , tellk nClJedeGd;.Imnmd n idc:l.e=lIe=tllk'p lMlilme~iII co -,lunlln i.imll.llhnL ka.nn I II. tiro n.i ICe.'P co rr~ ri), l ·uk.tkhii:i AlI~rcgllJna c ndan bagh)'dl. J\,'filli Pill'IUI-1lO id·af'!!li 23 N".[l gull:: If rpm kL duo :\"1 eli. inra. Omm. !titUJI l,l~rini ~1I'l.1nuz )"1111' c;oc-.. k b"-litaml mi.inal~hc=tilc Zl!!l'i- en'ti. yapLolm y!ll'\ -pirinljilerde kill:! mEl~1I ~ll l1>-.ordl.!. oCen.;: karJlIl He gin ...,= J1l1'I.Ilern:Vl'i i li'am.lj'di i!:v- b~ Ln l!i - 11 kuru, 1ruR.i ill!."I'l.Ir. D.!lI blll!;I, A. aroii;LuI'Mrn fern" Ie.- ~1I1'de blr piYolllnl'o torl~ lI:.tm.i.- yde-rdc: 10 • 1.1 kUnJ, Ilbi yukr "'lj.,iliy~r. 'IOlI!.rPfLl'larl1l1 ".kl ~il'.Bu '!;~bI.i~~ !lit bih:tlu )tArln •• ek hr'kla.. o1mlllfrur. Bu mlldd..:~:qjrdl), d]!ll'!l rtibl'rl!l'I ....nhj!l. 'Clk.r,llllcak:~ lu Klpn.k ifnUt: uncf~d.;:n. V'i!' AVIJ...roi;llll. h.ix u4ll. lithal IiIl t~f. biitUn m~ld.etiri Ulntlm'j ilniYIII'i'm1u,tu. g~.t:. MCHle. gerC'\. kili~lltlfura kif yl!!t f:!d.~eek mikhrd" ~I Hllnc be!, bit 1In<1-,hell lIiba Ankara lie ~:shmbul buli.l.n.d\lju In lur r"i I yilk.ekhii_ Av ro;'ILnll bakm ll!!T. D!J doltpi,n !I!eibl!hi IlIlmllm ~azlrndll"" lo ... ~"Z kanda, I!\od~n yaptdcl .. " Alrasmdill' "( el"li Sir llren ~i.1'1l'kii biu ma.cdd'Cflll iltilu",li jJ-1j:1 Ie onu leodalli ehnLtlel"d i. ~ maYHI.an itib en nkllllJ ile yc-di ack..i.z II)' .,""elc olttir. Y oi A 1'~lu da on1 rl ,"ok levi- 1:3"\ flbyl IIl'IlImdn. yeni bir LTen ~'i! ¥I:l lliu'D!d Uc,dlel'iflin lin~r. ~~nd~FIi,.~c:le~I_~cr t~u ya~- ufC'ri lhdl!lll-I kl\T"ilJrl. rnim'ljlln·. r.nk yi.izdt: b'!J n'-etinde )1ii.ui!!lIII MI. Oil e«Lr IU ~en ougem.· -, d h'd I. ct~'1 ....1._. •• t.1 Jrcri yOI' d \I.,...."y I!l!iflll!"lne pr!:, I~ -emlill. , It:..'l I hu Lgun Ankll! lid i'IIeluI .diAL bi!" Z6.mlllol"l 11. iIli _l I:: i mIl'd...l Hang Inem aevmit ve: b"Jrm"a ~ iii':,. IItllrt'!_UI ,<In aa lIl;JJl .1' floe hr. BUlfIlaTl bu~!.ln yuzd!! I j d~n tl. All am~kt. bu II. du pl.mk hl!u!:k.:::t ~.:cC'Ir.~I.r. fazllll k.ilr~1I Ili!Lt1rm13k d[)~ru dl:~ilbii' Ildunm bu iIIi na.lnl YlI:pt'liln. ----tHr. YII" nb~der~ g~Ii.f"lu. b ... (l"iill y~cl ~de'l' ve iIIolllck IIn.d. 011" IDenizyoU"fI Umum Mijduru bi gld. .. mclddr:rtnin iil.mfl.mcn dan bu, va:kaYI • .nl~tml! LnL iter-· "_. •• • Il.O.nhol.,u~ olsllIgunl! it:aTil'I. t!lm~k lBu91un $ehr~mlze 'Ge~lyer i eri~, Clvann.d bo;!\ 'l'I bulun!l.lIJ di. 1erno her' IIl1f.:rinde d'E, haFiIDl!vloet. Oenixyolillorl umUm lIl1ii_I"l::mtlerd!E bile fiy tl t t mll!.rne., 'ill: gUIer, kr.r;anr'. dijru [bifDhim Kcn'llli .Baybora jl<!! bahe;;lvlLmn VI:: eeyylll' IJ tll;.1 .11: ~ Olmu, biz kerc bey-am, ilTr:- m.ullvim Hqmu Dijllol: Bandurna l!It:lb-ZO¥lJjt-;1l1In ~aIul~.I!I kalnll' BIeHr_ ve 1.mIlU:- limlnlndllki unkiklui.OI bidir_ Du, iti bpst~l. &mILl el!ml§lercl.ir. Umum rniidih O"i.imia. yndllr. Selnl::.dcD b.1I,Bill" Fin hiJlI:ume:l .kon. 1nln Ve mUlI.vini bUgUlI1 lJi!lUlmJle cid· k... y!:nilc~l:k tey btmJJj!aca.kLlr. "-ori!:l:oruru:!;Jn ge'itrkC'1l Me'rT!I'lliYu I"I~DrllI"', Me"""IIlm )lllkIOft..wSlna ggre ~~mdib-ir ~eYi!: hUzi.io!mii~. diLtUnuyo[ Ml!!l!! .dl& Vd Db!rr'lti' dUm.e.1l1 I:l.lr,1I1mnJi BQr.:!'", OI1lU .;tdlu11!l1l '_lIilTru" N i~f1 hl- ,c}' 111m. Inmt, nldu:l1;uno si[l d.iit:\il"ldiii\lnu. IOrdu. Memo.
o w

01ill f1,ilcaktl r,

7~'_5l0

a

LI·I · _ .t..'~'. "6 -um~r"YIl """.II. I ~..,"" ,.. .... lirallk; ikrllmire: L!:vzl

kjlh~ kom~i'lli ZII!= nlfi IhLiy..lC;: ;;u:kill!l!:ri ile ilhll.lit ~lIIddeleri ' Uz'l!'rin c bir tn h R flY t t b~t rdi.} or, diG'!1' tal'lIoftllfi od;). Fa.zla f )'I!otl ' yap,la.ll Qh;:lan konY'o-L ,'e milr c ettlnyo'l'. KlllmW;.'DlIllln, !:II lily de iizerifld~ dllTGuiU' ml)dddef bl'l'cr blfe-r ld. ~ I!(:I.!I!!(:& olul'll bll,,1 1'11'1 dClh.
t n\l.lr

Fi,"

Bund.flo IOnf., Iffii:lddd~ril\ fiyntlarmna. )->i.ik eli~ 1J ,I &rInd. C1l1en!.'1"1 i-m ru rilllllemci HIlI'. Fiy t m Li· Il'le m I'll 01 nmHl, )'IlQlil-l"Ul ra-k. be k.omisy-onunun 'by i e d F;()rmIYl!n kl!mlLtlCIl r IU.Tail lul.ll\' , kOY·llr k t·!lm :l'amr.u'llnd. Inc .kilo gazLng H l:rot-rLzl'rlerl ~'CT'll!rdl! dollLllrul ,r1l,1:' ·YcTme..ini bckJijf'gruz:, L LI!;Tcllllnn bu Ill!.r-r:kdkrLnln jj,n~tn-

d."1"1 '!ul."Z'lrliIL Y puak Ilyatlarlll Im·aLr-01 o:dllme i lta:lrngeli.r. I::~er 11 )' tin uc. I"malll I.Iit~nl)'GfI'>. !'II::r ,C')"Cim 1!'"~1 h,,,,rl!:l iLJl:M elan

raper ... vvtJ.1 ,iil:s zl!::n',

l'.fIhndal'l

lj 01 rllk

I; :I'll g(irm.lyenl

okun-

._ Y IrnU"Uk yem~;"o!'ie PY!I oeder:ebin. !jll;-el In it yult1'l1'iLl..k yerlR iki )'lIIITI.ruk vuraLtaLuIll1. fiel' yedagin yumr-.ltun Lkleti bir i.lo ill:' 011. 1- 10 umrulrUlli leU iD111 kilo 0 al;".iLkl E ..ef $efili: 1rd., e birliLM Iknj d~ talim Vel terbive cyJiyol'_ duo -- YWJll'\l~a hnnen va fMb... ..lie 1'1IUIk..~J~ h mIn mBnevi kuVli'~hni Ylprllot-rr. ,Hn p-ye )'eFmdl!! we a:manmda. I!;CO'"IIP 'liI'U· .,erekt lJ.. Ben tab·i. 1m iJi:n iii 01. duiwn r~in £,rt!fin ao:tleri .kulag"lnta lIriiJIe olmuflu ve E,rofm kirdi, bir )fum dik~ :; - Arn.&n oilum, fHiktirme, ill il ytlTnJ'Uk int;J rr! D~Ji'1:y~.rirndl!! hop hop 't vab.n1p otu:ruyord,LIh'I_ U _tm~l'lI}11m .... ki.n::ll dehf~' mih~.l!it; Orr l'ediL;~r Lki, ihi 'Fedik~<:: d(in ~II. Hii'"d ·k.da aldlgu YUH1. rttklum cev.bllU an Aniy~e ~rdi ""IE! ma'rl ~.. Ill... Z.ffti tcait '~i he., I.irl..ikle bir birKbul!!ye d en EtTe ~efik liJanl!.: - SUI i,in .un; t:(!ViIm YIII'l::n. d e v~ iZilITlilIfl)[l.d& VertDekt· • di.

me.k

TIp F,..,kU .Iasi D~k:ull

meJl hu U!'untlil Ic~p

,i!'d~fl mWu.mlar by lli&nulm IIIII~

1Ql'dy;.

DugOn Galiymr

I'l.;;rx'llna I.e,,,bbllal ;:i'dl! III

~lIrarlqbnl~~tl(,.
C.::m~yOlI.LD ml;lh..:li!'~1

'.o(l

""I!ZMed. -

' F I!- n Nurlnlo y rin~ bu 'II'uLiltyt .... nl .cillll.Dr. ope- LnU!1, j) ..dUml, ve i..opllUl~) ul~r K!CI1lIlI l y, An.k2!~aYIi Fa.. 'Y to \'crlLml~tLr. kilLL -)'~ ~. bll:oEl I~ !lla.rdl buJun_ mi!:k uZC'rc gitmifl.i, D~~ D An ..... Iramv!3y OUl'aJkl~rl r d~ki tCllT1l1111la,..lnl J.:rn ill I dl.igini dCIII Qu;iln ehrorniz.: donl!.:clctir. Yapllo:m ltikii;Yllllcr Ull:!rme, t.ntlm'VllJ)i' idl!.rmL liivedilcil durak lI~mekiepler Bygufl T ekr~lr md"I_11 e ...indcn. bo,.rLI;Iln'n In y.: n tel ~I'I.

tst ncul U"ivlI:r'!il.:"i kiihhi dll'k.am proie:s6f".

TIp

G Undi.i:!: rad IIIIbah &ahah A Lmanll!l li1.)'uilo Mil!Jv~ a:rni zamand. Yu~lavyaya eo YIDUlnt.tan.a hikllfillmu oiTel'Ldim. Aktam radyoyu din erken A.. di .bllb .. I'IID di.ittWg-iinii bA.bU lng-rlterenin h~a, dolli)l1tlile· Mibft:r'e )'I:.rind II ve Z;wm!rund.a bn- eon h 110. 1(11111..ld&"o ~P1lum., boks tili;-

*

Id,m.

..

,A~lllyor

Du- h

rl&dlT

llotil

yll:pmllktllo

ol'lnI ilk m~ ~pler bl,l,~n. s:ah,ma.l r nil bn,I.;yQrla,r.

Lurall'

slib·.ck .,T= ba!kll'l ka.r Ua il· .. lwd~r IfIxLildan k. h:hnl.ca.l.:yin

lkdi! I i!iin lcl:ki.ldeTl!!!bll"'~Gml-,tH. \'eni d\1.ra'd.r bu h.lI..fl. ~~ lil.
1-

1!.a.1iI, E... ~IJ..

tn.

Bahkcdar AraSlnda

Kuzu Eti UculluyOIi'
H<IIvalarrn

mii~it

1!1l.m

:z:t.indefl tehrimizl! QOlt ko.'l"\.Ln y~ kU'llll il!l1ri(mi,

i >"i.imlklllrda
..... btl ~
iIl!!-

TAIIV.
~ ,,;:SA.....,. Elll 1" ,:t... ut 1

eli f.iYllotlan bLr h!l)'li d~lifC:ull'. II(~ hl,'di:J.~ ile Hay_ . rnlll1l l r fhrmd..,_1l,. dilL bir t;!'.Ik liriHeJ'ln )tcl 'ilk:.orrldri~ haoer ILlmmrtar, Bu va.l:iyt!l!k klQ;ll c:ti fiDratlllf11!11n nonn~l biT hrufde ineceii kll'V'Ve Ie II lul~a.1alldu, Hay ".n boliupli fi!l.iIJli!1'II h~ elL fi,ylltla.nnda hl::11Uz birr dqllJtl!lilt
Y'O-krur.,

'" E'lC' .kuzu

,\1': 1d

j .-

61J!!I": 97 - 1ii""ffII: l.~~"l' HI60 '" ART; IktIW~"'I1cl:

~,IU '!5 101

Yediku!Mle Kaz.ll1;t mo:: kiYIIll.rrnda -Mfidil.ll;?i blill IIVlt),an D;!Jhk~1 1'I.i.e.i1mo:-:tle Cerna! EHa'II'IClo. kavg;;;. ;;:_kml"', Cl!m~l. kurc:lde MlC'hmll:'dll1l kahuml!l vurarak ya-·
ralamJ:"1.IT'.
Yllra
I

IUJ1ln:

nastl!!hl!nr.yc haid,qrtdi! Uln-

I:

'k.. l.dllllml~, Cerna I

\'.UU"l'

Z£\'A.U
6,3,i J3.HI 11'1.115 ] D.o! I) 21.1l J.~

1:~'1
111,5 ~,,37

kik.:r. a.

ba ..lllnTl'lI"'tfl'.

~ 'IJ1\'1!l:!i; (:Leu:
OO-:'1Dl:

Merdivende

Dij~- U.

'B,16
1::

r\,fu.mlcllb~

kom~nul'!l'lll~
II(:IIz1 bUI

.I'I..K,e.A..M; l: TSJ:
u.r5A..K~

co

],31
9,]0

koyun ~Lleril'lJ bc:kJmilmeio;)t-c:dir.

de:

G I tii.d'a M~m~ ne c eldl!!!"tinde 10 nu;nl!!.Jsh ~,,-dl:. fllul'an I-h.y. I"iye Ci..il-Cf evinil'll rntrd.iv':TlI.~rlndl:.fl d~el.c:'k m1.lhte! f lll!rltrin-dcn yel'il.lanm~ tt:ds'lI"! I!:chlmd! Iiz:l:r~ II~·oi'Lu.
bIh.IImml.ll

Bdedive
t'ilaml:re.c!!<: III

hutl!l"I!D~~ioe

kll.ldlnlnul~1f",

. _1unIn edIyoarla r. I e,

III bu 'l-Illdfll

DIIoI-

~
I:map 'Ii"~:nlI~ ~ lI'1U1r"
DUIl-

OZON
'13 ,.._
IIl.l d~'B.r

o
,gI'IIl cldum.:
IIItbOI'i'iW1I1"Z.1!

hllnu.r:z:

nm.

¥anll'l'ld;i.Do-

kI I ". f <Ia !ben.! I lLCajIm.
Ib[,rd

II I • II"'J ~'orlBr.

Ud.lm I \' I"f'mlyorum.

Bid I Iwliu"rn~ :0 ko.nn~uyordu. ~Dm. Itan.lyor[Jum.
\'IU'.1I.

h .-..1 ~,h, Ill' II rk Fak t 1Jc.n l{on'ftlh"DI"< ('OJIi ,;ICllk, fllir .. ~!~ ...~

t{ll.

(A,gkUI

\fall

.ha., !OIl"~trni.l kkl.llikllk!." ijJli!l kQ"ttl1. BcoUnh:- .hufl4. -IJ.JI.y £fII.D.

d1lkkt.n.a ,lmlll bdrl Rru-ult J "0 Dej'o,tlurul.a bllr 111'1 I)e ,Illj lIIhl) ~
wUml,.

l"111mt mmcl btl,.· "Imll'.,tur. 1.1'111' 11.1101 dll Il~ MJ,iJ,t.irJ:' d~ l'U'll1t, • Idm.JKr 1'11.1 ..b bl!r mJnllll W i'flinl ..,ll'[I l!. L t.tmtlil" edllrruun.l, 01-

iii k1r"lq
rlDt ~-[ll:'

'"

re~

mAl

Inl ~11I~<.!!lfl.. tll!rk It e.u",\"11 )U,,'(' LI~\'Intor, <11-

.I:ue

killlru'l:

.. Mu..,.
~iIJ._.

III ~do nJpa.!1B ~
HOI l~l!."1:1 I!.~ ~~n •

':hJtJj.n61 ld<llu o£'tmIJDr.

"({iltr.o. ~i1itbiln

iJ teJi;

IllbrJ.l.La.r'mm kllll'&IIilldap ,,11' "'0tim bD,u .. oluni. .k& a. ii<;"dou.t if m !illr 1W:f11lo (If,! i>1maQ, kIIIo )'"1 3o'aPII'D
Io.oiIWoI

- Alllll:fenll.nu, Iuda ·Ilpmllti.lr.

ilDdl\ tnl Ilill3l'~ .Hrnt.1!illJ kafIIlU,

I'i1I.iJ.l
III

n;p.(iclIJliIl

'lU~a.nn

d"

11-

mu'lm,vanetll Idl. BIWAJ 'l~~ i"lO i',ok, ~L!;I. ~ \'In ''''I' Ihlll !I.b!oll'~ lk etmllf. DflrllllH !lw 1 nil"'" Ikotf'a bIltmlJ B8yie bULbI y~t1nl1!: ,ok,

..e ~"III'ka1

-

()l:!l'ilyllnuolU

mm-

III deJl.l.ltLnl,lJ'RIt' •• Y :riltl;lfiJ. ~11I1m1t01' tlLnl 01 ~;o,tlr1k 'I!t ~I:rn~ 'WDlllIlrta J~1n 'r1l:iIl'l'!i" 7<e;JIBle'JJJJ(md.,. oImPI

u...

- :Nt. d.~'k. n!! drme'k,/

.IiIu r!iI'lI1~o'!-l' I!o,"l

~ if! hLr:- ~I!oy "t:i~'lfiyDI'dU. Bl!n hi. • Jo' gtl.-~mI:lfflnl'o:m. ,tI-!'IlImtl'~kj Iflll'lJllrn ,:,"'rk L." mllinl ...

-

\1;

blr bnn 'I'B'r. Ci~1 rllli prll" l:"~dCD Adllllirjj, .... !filll IIlkmllj: k",-n Iwyu odlt Unll ·n.r. 0
Ul .liorrun

llJu IEdblnh1l J. ! 11l,Unrt...... tIo ""11 kol!l'ldl.~ ill! h'lld' olli'i' 'I'" ~.GkObi!', 1~lo bUDd.. m~!ill b ~

b.rdtr!1 IAnmno

11",",,10 ~

t De dlllill tar"#fTn

,'ar, Bunlarm blrlo.. Ih!k~ IkJ i d~, Iflll' t&Jtdm4.. EiDD..Iye-t II~I,

, ruuI
[Ill:

~ IIIIll.mdan. (,!WeD !Jul .. or.-

bhr ,""I'm
Ill', ~

I,;'lIJIJIr,
)0 91'

mil'

u;nI

tolDU tloI,,'ma,k

1;;11! "l"'l:l

gl.!ll-

!:h. -

N

,', r

011:

yok r

IlU~dl'f InlL takat 10!D'l.ekbtl)l:irum.

dt..ollJ.iI

l).-

~yayn f'U'pm.'fI[!I oldllltollu d.aTlP!:d& ~~lI~I. fig lite l<Iorn kotn.filD !"Im Lui rI hI", IlIrlp.:-1 DhdiIDI- ,,,Im_r mum gclinu'~ IIDI
- Ii ~ •

Fo..k.t ~ 'hun III. u b bniJ'oJ'. Iukl l'1li' d. Bflk IIIilllITb

mIlS

U't1\furlliJl, MI!,kLm 1I~'II~ta !dl. 0811 balmnu~m· dum. &km:II..m1ll'1 Idlnl. .('Im ez.W:l'~rdlL BDIII1! 11111' lui"" dil.hl. hIb,,,nnl,,tlm. Bu nlntb 1... 7liTemml.nLl.l" -101,11 il hrl .•dml: JIlt· I P. , flO lie; [>P1In!.r 11:'111 fj-k: .ken,,_ -', d. D ~ "(lidi. Iml'll le.urn, )11, fa
1m 111'11'1
0:.

II "In ~ ft6 "'i:'l'ykmt!!~ "I~ ('lIill. n "lr bll.la"jla.;

itlnl,

111't~

Rad.all" 1JIiIl.II1IlJI, ~liI.q.lr. Il;Ltn.ld~ Allub 'b!1blll, 1:1] n.lZI"l'l rll"l.kmr IJU ytizdl!lI. 11'11-

dIU. l,u-

mn
~II

l:I. bll" tBnrl1l bll.ktfi:

h"YIlIiDIi

mbo"trr.
R.[JI 84Un1 dJII'I)' ~r} II U I iJ

"i'IO.~1l ",Un OoA bI:

;i)!I'n]

KakDr-

0111.["3.1.1:" B11.lll'Jn ,llbl. So[lHl y1n.fl iI"<:U:lel'lnl de"llk'l) ~eI> IUlI!lrell: dU tIWll Ina dJlk'.IJ.

= Pokl !ld~1"~"li"~'n1J 1m b~k hm~ a .. rq "!:!JU hu knz: .. rllm lu:mrll. bil'o!;flk kaJ1'l~or1t:r~"4: nl IITI gl!!lTI ller. .. .Iam t1!r o,.ll'l£! lodetllmh

l.iunllta duf

l"u.kl \'Ordll'. DlIIrUd"Rli akJLJ' !Ill UJi'tll:!.at.mJl a!ttlr. 1~10 bu mu ..lnkIlIr ,nld ..... I,mpalJ digrur. A~llm..Bi. ,,"' fll!11 liD Qhr.
In

- :Em~t = Rotl\lul_

m

l"U.1t1

d

r

,I!'yl'''n fliJiYllY<Ionl!J!.
1"1. IJlr"f'n bLI' IIIIIml'l"t

dllJgulfol NIJ.II

1'.,1 lIllI ... tollloy1l!nnk

l.rdc.dIAiIllir; bu 111m '-

Urn Ihl mUllilk
~jjJ1HI

~Il

'1' ' '1111,

f!lI ~-Ilkll.cl.ll"01i',
Itllw.ll:

bc.-n I t>II.l'lyord

Nnnl.il

do n,

ne [!;[II.dIl!l' £ill, IiII1

kll.

~o&'l'l-'l''''m dlllo ,I~

d

MlIIl.!o'llg

ylD!; kll.r~i

J51~llelerdrn lom-flI r.c:lucmL
t.dmll.1: il!!! I no IUkiYllIIIlll 116tl:fI"nl wDI.lI.rn bu, lJ.c:n lill!' bldil.illillk :floP ;
1Ji!,

"0

..1<0& a.t. za-

frllI!J d",tll! 1I1~1I.r'l'D11l ~IB!I''' lu!irIAn .lluen; )"U:zUnUo ell!:n.l II ,LJjm lB' mlllkablJl 1'.16ln!.H1 LI1l U I Uu--allc.da.D InmilLk 1"IIIl 1.1..1 dl1m r ekm.... IlIkat inll 1I',vll.fl:tlcd!!1l w d.d.I ,dl'e !t1U adwnalnl]J )'lIll U rlda... 1oliiJ.l.ilIiIwmammuW

t

MhrII'

lllnu.nm 11111.ru nlduJo'r. nu IItl ben lomlz I ~IIp.II'If
""(;j I.

r..ili!.

ri"1,1t!1r1

otmelll~jTrlI IT"r,1 ~"I'I·",'I' fmMmni!'1Ip'l1rllr D~n:(Ik .. ll'l1rl,!o!'"r hllk"'lzl[khr. (;llifi (i ml bill( Ifjll

11H1

UIlJ"lr..

'buJ ~l!r'Jlll"ln[fidr;1

nr l!'IIi l1u del'J..I. j1j,~aM ikflho·· Il~nn~~~n ~fl 111Mm

mll.ml,llIIJ'\il'l.. :flit! k .ll'-"f LITlIIID mdfili! e.<JfI C1Ia bllyr.l!wll'lirb. f!lte... Telfl'I

el.ll!'rlml, I'P,ulIIImu, dl'!3"Ordl!l,

~"nrml

:1'0 liJtlO

.y,c.I hs....II[l11ite'1'111

~-'II IUII'1II'I I

fnuli kku'k. illita I'limn 'belli...
!

Ird!ynrurn. 1HiaJ'B ~ rrlJ'Uldlll nt-I{! lHlI dcllkll!"rl b)·a.mn I! mil.· Hili dli1rnJ.I' lett lit lor! •.P Slldr~e \, r..n.

~!.'k1 I:!u, dtHklt.r

,urI!

flJ1ki..mlo ~'1Ji..I ~'LJiyllYoro!'lll.m: MII,h,"!, ~~nntn. ~ml)'.1 tDmJr 1I[J!!~e:r T .. b'm ..b~·ll!dlld ..rilil .11I~'dDIlU:Z; - l'III'll "II' ".'} Irl~ml;)·nrllrll. Ac bli lJunllU'1 101m l"ura'bll" dn hilt.' -

codl!

["I

mu '('

de

II ."11. r 1l1'1.ln, dl:"mll!tdlm_ ijlmill
,'("hlT'11Ii 1(.111' 'I

Illll.!ll"u1!;lftrlil ilfC'ml nl. 11 dll~lI.n!lrn" £]ti'l!n~ h!l,ta.r, h~m dll -;abucak b t r. em dllklk 'M-

BII lIeUk~!'r Ti I(klil" - hlr h"dl ']111ill,-nl' 'T!I? ll,:llr. N

UIU
IIU,l1;

.... ·.II:r tou dnl&:"lnlll( M",dlm' I'r I< IDllllllQ ]iJ.-II.Uz mUns,IHp
U3-IIIH';'1'DMl!I!I'IIL bIIo;!:l)'o,.

lI'.lu 'klnd mu..lI.ad1l

lu)\l';) !f'lbllnden
'" iif (HI.

:lill..hi if
Il'llloD H..-

,an

n.

Ilrllk D t.a.r.' .
5' ro ak'I,J,-,orilum"
(11J]

Ie!!d.ll~
-kallllyllrr:i:wn. YI!JI'.:'II!! m:U";(Jj~lm!J

1111.1:1 :ra.tH~11".

ac.l]

Bn

dl"lklu 1i:!1ii1,~1.

II'l

i'

tLidlle

_nrlll.t-

,I _m

l'4!l'I1lm

b&illl

..1 LI, Oldll" l!oLraJl~ S;:i,,"'-

'"
f1

II IiIr

mnJlI ..

dlbn )'l!I.phtITl1 1,ln IIIlkfllJlTITlll nI I..II" I!"'~II du,· 'I:uJ. mll,lIhedijl IIHLm. K"l~ ,]untUIlI ilIblRlT~

II klLm n1/1;ti

till,lul'l1rdum. .. ill o;:.lrnmuyonh.!~. NI ;NlIlllJl et h klmln

,nn

A.c ....
'8

I]e-r

Um" ;:tUMII d.e 1"llJtor, "ok mtlflPUn Iili. B 1'11; k Imlll ot!f~lldlm. bu gc!m] II .7., oN· h:tJl'DJlItiD.. ODU malurll>l b.J.lhrdlT.lU'.

IU~bll1 fl' .tIYCfi'e:n'l' Bun.1!lI.n .ItIk dl."a Ifll
l'tt ...

11I1~lrLJli'!'iUnuz

y;

kCll tll.lIn-it

ml1loro.IJI':

1i~ .. 'I.

{Ar

••

)

-

-

-

--

. .

:- _...
~

~.

'.

)t~

'1 - 4: .. 9'41

.....;;..--= ........ ,__--....... ----------~---'='.-----V iii. T-A. I'r-----

alkanlardaki Eze i Harp Vaziyeti Rekabet Oyunu
190,8de Bosna'nl n IHiiha kile Ekiilen IFelake# Tohumu ,Avus,tllrya n In Ma~ Ol'mu~tu
Bugiin de AlmaDyaAynl Uc;urumdan A,ailya DogrD· Gi,diyor
01 fl 1. Il1Iddi&l, kn.hl'. HllkrIl!tIot muku] OIJlll BilIgra,], BIIF4!I.!:!3' bllli.1uduml. X.IIklD· drr. Bu ~~bfll wUd {a,u, kllyp:sllD Yng"D!ll.lU' OTt! qflilln to ltk 1u5m.i.
d1i1'

Clevland'daki

Turk ,Sergisi Mii'oas'ebetile

GW'b1l1~

!)ehllml:!l·lIml!l:blJll'

Turk- Yunan GUnU
Anadolulu Rumlann Korosu Bu Vesile lie Istiklil Mar§lmlzl, On YII Marllmlzi S,ij,yledi
Ya,Jyan
n

m rik

a

I

SlY AS} ICMAL

I

Sovyetlerin Bir
l1eri Amm)
Ii: n" ve~ M~'YW miihiro bir Ita· tiM VNlQ Onz., reclilm..itti:r. Savyeller taf&fmdan 9. MolotoPWI;, YU,OIJ."VYII u.r .. fmdUil r.J.cnko..... H&i ve ,ifillji flarlhir.ri&i GlLbriJovic'jn '0'1: i..!~ 'Y k111m.lil 'II' .IIlHymm ~Iann I lql,-m I»! ""'.... !:Iii' di!;I!I,\lg 'Y •• demi 1,e!' a-W:I ~ndD'. Iki iklt, t.rd hii'hiHilriroe b~ tiirli.i tecam.,. den 'uak dune.ai!;, ttlu'biriltin PI" tikWioe, haido;nll. UI LIlD kLi,Jiio.:l

Iman.,.

1"UIOl!l.vY'ilY. blU'p

I.I.in ,dmuden tiki ,...

Ii!! Be~gm(]

mml;l'

Il"Jml'

buluil·

Clevland'ta

mMr l'Dnb. ol!IJ. "1'01: Ig.~ 'O.l'llllllUJ~{Io. en bilyilll; tcl!Illk", !lull'!! bududund .. n CE"ubi Yup.lDvUYA lIoj"ru wlrn· bul~ bl!:' t\!IlifiI.IJI tuarf1l.lZ'1I1IW'. l'UJI'll!'lIIt.... ·gill:U1IUr ButP"!' bmlilll!lllll,r;l'a katl I1J.'IJ6JlfEI.JI.)'iI IUIbul ooree " Amuloj:l truI''''''-W;WUI ihulhdta durd~lrr. BIU'rIId. linn'1l'et'l:l lJu1'lIfim1l~ 1I:1DIbll)"iUI IkHmUl' Clloub'1 YlUgolft!l~';a;lI.da (opllln:o.c: ·kbr. SII;A" ~'lI,mmllllll 'lim Dulpl' hn'lhldundJ1D emlI:Ji IlldUkpa li'qgosl!rV Ordllllll
e"'IThIIID} \:8 •

I

• R. Zal

I

Dag Salu'II Duman Alm~Ej1 "1 earklslnl Radyo IDinleyiciterinden Ba~ka 30.000 K~$i D~nledli
U
!&:uo..ntlldBlil I< I men )1albuil-t lJmum
"<11.11'1 VI! ..

NeVYI:l:rJltJm

,ubllt turhllo mat IiIl1.smlZ _ YIUIII)'ot"; Billr

ICrgt

"),11 .-ollt~l"II!!~.ek! ll!!r ,"d en bir1i. i" Ib~ liil.unlii ta~ hn k~ .. \ u:tiiIDe
m.w:'Uz.

'll'alifakryetu rn Ud _r.
rna. mull
t

It:dya.

1I1au~L~tI1'l, AlffillDya, hllilu1]1I1':II UI· t.lfllJe I'HIiI-

J!!tlk'll
zin lui blr rnlll"lkall

mlelniz kl. BlI:tblm1.tailim A~ Gilniilll1-

".t:;;,.

noli

I•
0

MUdrlli" 1llj 11 iI LI'I i1nrl.'lII.. n g!ln' derilrn fotli'tr a(· latl hulLlln,u,uk )Ii!
[Ii

t.ut,,"n
I;:lkar

UUr'.&a dr e i d'" il

lftl~n

·u:nhill!l"h::r.

Imld!! YIJ!l:"'i:I!JIl.')'LIlordllbu 1I'00k~t Ol!m:u:l~: 1Ul.IJpr lmtlu.dundll.

~D:l"ll) hukllh 'Va

IfLl1I.1.n

"'I'Tcirr. S\iln~ I:Ilrlncl!ll,

011' IIUl'h3.

h<IKlo;md~

aynml1Ylllen,br. 5olo')et bU'hl~, .lUlkarun Aimal'ljllf 1.u8.1Ina..., If aJi olup bittikten 10l1li'31 h I.I lIil1 i:Xct haH. rIwIda:ki d~liim;ea.,i ~;11'1.)'a. 1I;0F-.

m1;!.;W1Jldi.o!ll mUdalllB. PSe. "'u" fI~O \!: lng-Ul:! ",rduJarll. I1't'I~b mWmfBUI. I!!tm k, U~ .ummn "J"-lIU·
'''!lIIa

hie: .;riIl'hll Y"~ l!J, ·Mll1.arf]l;t' tk\ttmdi!ld AmerJklL f<!!Io' kalado ,Uniral !iu.r. 811' 1:111' yaZlllr.!lI k:lh bllld.ill no dugu IIl1dllr :komlurl Br1.~l.ol. gUll ls. III tarllll lImttld.a.n'l.:;rnl

L!i'ni mec rnuuy
Zt

ycnl.rca
lan :t'nl mtttlr bu,

elm',
ve

1ft 1!iJ,~I'1

mil-I
J

r..

r.ru.J",

it

A.,J1. n
"'0 .. ' 'bI til ..
Ill';: •

'11"1

JihJiiiRn..lHQ
'IrI~

anni

c-

bG ~

IiIm

1::111 T\iI.IlIIj.OI

en

alka.:EIWoII yL

mUBlI!.II]"l ~llI;m r

."'Im 1,,1
2-

kll.,,!r

Ill!

ik"l h!uk ru ult.dll

l&-

m!:,;n1IJ.M

IIJ rrndtr. Bite" I:I:l,bdu(ll!, lIe"kUI. coni 0>.)'1111II1II&. rna Bu tI; 'I'Dfill. S,u"·1i n!:'hlrlerile ort-!J, \"0,..-",.' IIrt1tadll

I.l]l;liU .HlI.l'blnln

Lmlu

i)'l blr l Ill" brrakNe}ll!evl!lCl(

111~')" dll~IIU"rnIl.8T'1

rrhw,01<',
otan

fIIm~rlllin TUrk

meernuaai III <IIL'iii.k, illl

d

reh bayr.a~

pr".!:!. kBH 1'i~I1('o ~epbhl

Bod-

Bo:ma k:Oyler:illl.l~ biri nde U;tun
Rusya
~rnrkl' Tuna

e.sL:i &iJ. TUrk .H1
F 'kat itlR aSll fe:nahiJ id.iki g"o!!rid£ biT ~!b!ln ~1l1~1
~n ' rneseles] Ita·

,,~1a..'

gar hurlmil.l.!:H1tI '(I ~],]II"i 1[up'" IS\"y.lIdlil Im,'· ... rtli bulUl1mllilol. 'l:"nj;o · ordlD"r.:nDu bilhin blJdu~'l.iui1

mil!>~1hCr.t.lln~[dl~L, candan bl.lLun
~I-

trm,~
m~llur
.,mkll p~ Inll

glltkCCD b!rl>lOY\.l EllW'1I.1it ]I;. • n Jl"clmJ:j

boyta:l'II:u:l

ke-ttllu.

AmLrllll Erl:stol· cd rm iki.i de Buls'al'~DI v~ Sirhi-a· hQu:lcr illi"mJJnd05l hall ilh· £n Str. ollJhl.llllld.a MebrUi t:.n:J.m o~ olunak 01"&Sj\l'fi"\lUtllIk~.u. ltlLl)'&o (i~. dell b.a,,1t:1I. hlr t • of !ltlln tD"UIU dl'!l'e tuLtuTmU"JtIl. taD adl t.SL ~l'\I Y\lt.m l"l HIIml!lI;lle c,lLI:r gil. cia hii:yUk bir IIlJreHh bWUn.r.z.. ~!llilrlm YW11I0 '1·1111IJrWz. ordula,. IUm Amerlkllldar limn ... kD)·lI1urlii.rd1. 11:t:..i d~ lnl- Evv~li. Bosl'Mnrn bil)"Iik hir kl.!l.:al bir y.uz var&. Amerib. evvel. prk '1' vq zU\:i"U k~mili taTanlinna ~l!!lp l~in mUll J&t«i.i. SlJrI:ra. .Dl!llmll~ya 11&d!l -bLl Il!llvanln MIl lP'II1 adlll! 6=&1 erdUl adnnlar'b. iJe.l~k. liDnr-a 11rpl!\'1 1Itil:vi yemll!!:r MlDUYOl'Jar. t.w. hilII'll: dogru biT bomitn ~a.hihi d.lmIw dtilmll!k, !Iul,I, l'ngo~1&'I'. 111I.a'flllllllnl IU'Ilr ..• 1I0000nlui ~Ik n Ie cfl.-.:n~l dr~ ha me:Ja. l.""IIlHlIl VB In g1lb; ordul4'!'1TU1'l !!IiI!'T· olmaia ral;1 oklu. SJlbis!:an. hit; IIti tiirlti ~~trih:oI!J I~r ~~rla.t'!l:h ml?] !If. ~II k.!ira IIlrnU I'UriI.r.J d~ feli'ii ~e blHilmlfbr. bellH killzanm 'iiI \'iII JUo.g,n.'I';Ui"ffi !:nrpllll.t d... Her ,killi d= B'Illpr.mtan 'It: Sl~ htr ,ey vrI!:m"Ic:dLlc:r. ~n":rhnLmc blzil 'bir illllZ U IlIll'!ha.· Soqd Ro,..um d.i llarh"[n B3.ncG-l\l&'J"t1 :rull'!'lll tl'llrulmmll.to!. SHhi"tall bll:tanln c(j,riLm~ine iti:raz o:;tmi- ye~~ ~'iio;./Hek" b.ii,riik 1:J]{>nnden !"~Idltl :>m nn blll.'!!n Ua'll'e ~in.dil .bJnnd.;i1 _\I'IFI..t, lwJ... l'UnlIlIl oNU.UilllO !lao "U 1"tI1I1' d[l= HildaI' "'[zm.' "'_ Nevyi»'k IBpinde " n:lUill:nnl:iii 'bu ,.___,_ L.. vOv.v. 'biitiiri ,'.......; Ig~ "';.!mJIU T~lrk~yey ....i....'" ..... -.. )o'onlu, k~liI!::liJorlj va~ k.alm k 18IT. a.d.L rliltlnd... BMnada ve Aou1utur. .. ...... ~Finkii ~ .. h~al., ifu)'ol'; rnl~ll'!r4ll'. Ererab~r ~. yamu: Nevyork liel~~rrll!! bediye ettii-miz hinttm1 Uf. BIl Y • Mi1G"l"~nlD Sirp ve HUVaL t,] 1':••• de hd!::~. B brlc, AnMP1 - Bulpr IImiudllllld kl Ian af'1l.!mda. K'!:!n~ hb'rildC:fr: ~i. 'Prel'lil Bmmark. A .. UfI1UryaBLL G~nllinil;e!,. Ame 1.1. mlfl'ur. g-aaebD IllrrklB.O; 11)'_ 1r'IIiID btettiii m fr Be Iayu riftiler VI:: A;Vll5ul1'~ • Macari!!· la.rc.arist.rnn BatkaTlliUll aiaka d~n bid de ,lmd! .A.-merLIe &!r'llnm9 calulu Rum \' rd[r' . ..HuHI rrn 'rllrk. - dlJ'lher~ Iboll'~.rimIII k~[J1t: klLada ~lk bliul -tmnn. F Imt IhuhaJde 1't'i'1:1 , i1;irI it;m b-01'!ll'hil. (; tenne. u¥den hit; memnuJ:I dc::' i4nm entl)iy~rin.i Olitl... :bllkflmetJnL · lo:M.!1iJ. dlen. RlIi Y1,J1!1l1't g\J:rl1 mUllalllebl!t,loO T11rklYeye lIIaktadll!". B3.IIIlIetl- ~I. hi .. U." k~· ~rl ~ dl!tiildir _ MUI' i d Flu. Blit (,Ieri !I"&p,arltl!n R1.IS- Iro\·1I. - JJrcJl~ l ml:nJl.Ildo mu- Gl!I!vland fI:el&dJy Rolli II. Burtcm'- g6lltudlkle:r'L - <ilL R <l ilc mcsele o;rkam1a. IIIv.l. Aml:'rllil:ad ,ok bul eUneJ'l1l!ktil". i5{llrllo!rin lh~, blrl k09'1lcbJevvcllii irmaediDonl.d:rne mi1dar.IW: 11",'8, BiJlp.r ~! yUJi. ilouluycrlardl. m"J'l tcn:.a.. cdi)-.ol'CILil • .f".ab A- )'d.ddobol duro BlI Am IlkiJJl, Ml1!;ank1! !;!lnl~. !l_ll.l~ tI C:!.'IbettL 'Ie TlJirf.th:rLt I'un n· bqka blrer cu:eten11ll Ljr.YlI.ld!l1 oldll· 1't!n, f!Rt. Am~ lI·ibi. So.Y)ld hudud U!Idaldl~D'G"iJ"lB\, orlllnUDlIl'I SlrpJlI.rm ~ ~iilew 'l t.ghuml!J. l I'ulturya· Muui.l<il.n ,,,jn ,II !HIrJnde lIlTIiral Brillto~On Yllkm blr Ululn lIiHi "Ie: L1l'MY~"U:J' kAti BUrljjinin de aCLmlamn 1U'tI.It; 1>rIIj! oena.hmr orbnek "!IIi 'JI['ull'·a. d0'5~UIlI[r.tJ1e '1'lIrJd:ll'I!YI! gcl=lf, I'll 1- yl Kmlu11.ll>! ndrrUlCti unllttnltkmt1nl~ i'. ~ 1;ln "!I4::!r ~l'(!,n.n:; 11101: J;Q9.lf.lU h~r n.:unlrll hir Lltl ilol 1914 dl:: kror.kuD\ hir mah 1.1] lIer.... Irtan:!"'l'Iilt ~ ~~O">ill'~ M:&r'I\ 1'l8n;l1!!de tu· 1Ik~li'& ~ b" 1IIIlibd:lkUllldlill lli,op:lmllk, c: .~~I!I: Tl.iI.'ih. ZS hlll!iu,!] 19 ~:. dll: Prh'l~Y~ h.lin~ ilr1rnl~tl' .16illk'LnI~nda nuhit ~ d'II\1&mr"Z'lIU11d!!]rt: :mul e'tmll? }t. both:"" kurmnk lru!Nfllndll. Iblltt~ d. tMnil.llU~ 'i1C' ilk ,ll'l. .. d1. yurm ml1. mc-t oII!m'b"iJir. O8,n \ 0 lnjl:lU.z; ordul!'lrl 1I1J1'Itn.r ~ bir Su-p m1.Lhllrn1l:1 BglRI'I Ilrillcai!:1m dilr'c. A'll'\i3!:l.Iryoa.. dc- adll 1'I'I"l'llolfln to'JiIldollrllll Samllun!. d~- h.nlL gO:!:!!:l bll" .grn"k oldul-rllU'l h.ky.oo dolu ZV.ri.'I' dm~'l.LI"'. OrlaklM M.Ji.ZAl l.'unlDn hulluillUl"ldll.D ,lmDJ do,,,n) lir;r: i.. YI"I)·grr. Alm .. n1'~ cia l~- Hr:remlll:! AVlJ.!Jtlll1·;:L vdilihdi ik lu hll.rla. g'Jdllp !G'!!!o!F!!k mlthlm me)chlp kInG,;!, yaulI .. )lEl~l3dl. dll!.lam mip ,!:'tmomclde t,Ne411Ut talllfl'lJL et!l-l!Jlerdl, hll I~" .. Iur<! • tc::r l.!:ll::m~z: a:!'1.... dan i.i riilden i- k.!l.T11l1ml CildLi::rd·, j TqrinieV'l.'cl III.~ hl.,nmll!il. II.d~.llI.r ka.t:rmll!1t:rr. A· Qtl"Un I't"tIGTllmrnd.J. 'Tllrk hllUal e'lierk>!:"n. bDyUk mllAdalu Ea.hIbl F.IIltaf ;\.rlll 'li"Qlhdd· I I h 1', RlllliJl i 90S de :S-IHIlf&nlo ilhilrkml hoyle· ·ordu. m~rLk y"1L ;:]bnUtllrt'ide do TUrIof l:rt.1kbll U'ipI:I.In; lllflm ,va.rlll. K[ymrt'IJll m8fh.ur m.llyo:nl!!r 7>.ranh_1 Fjeld I" • Mevludu NeD yi "lmdllHl Iltlrudlr, A" tun'e delilikle j_",den en Cc ),I!I.Lm7 AVYfituryil. desi]. biilun b r.:ketln~n mftnnaml VIILllnd~lannii. s· D t~ 1a.r41lD fI'IU.r ti-jt .. p t.il~k: hlr zeteyo bel 3eTmI.Yli 1I0yr!1.1Il, 'll'1C tlaI tanbul M' :! - '\. i{o..lav 'n JngillE :kun"1:t· blh imi.i ~ illul!!;'lnn 1908 de dllnya iiaedi. ,;;un}.U ..Lh&n hilfl!!! Il;Al tD.1IY. 'iall~m[, Ir. Amerlkll ark!! !.rain DunLl h z:rrlfl;'1. YMmum~ i:unln dml,lJT.:Btl. ~k liP NiAll 'H I ... a m\t. ~I'lLI JerUo blr'lThlo Arnall1lUak Ilk 'Botti _ Hent!gi ilnak cUl;jgj za· bu hadi,!::d1!!:n ~lk.t!-- Eier bu v.aka N't""'YOI'1!: etT,illJ lMfll'l'Yc 1Jtr.ll..~n ml,l.. lu,rmlzI nd).·o 110 bl:UUn. eanll pz.d=lll l'IQmUhMrlri, mem~16® r~wl~"d ayrmn !Ill '!i:ioti. lall'an. ordu!lunu hlr II olml!~il.ycb dvnYii ~ndc h!lrp mn )a.p I. Bl.lrlUIi tlllk.uk!!!D Avu,~' tm Ill, Lirton, ~mdliyiC kadnr 91:' merlkaYIl cld.den ctIz.;:1 blr' 'leltlldCl LekdJ.mI%l. ~k Iyt limIy.IJI VI!! 1:011: ne IlIUaadif olmakia onumi.izxldti etnlam: S;~'il m!:.111 11l1. etm.,k. lUT)'iIoya IIIl dtiililL, Fl1ku~ fiil~,. Ihtim lIerirrin 1~1:r'e Rl!.'hl'l oldutu ~<I!h!Idl! Nl!yY-flrk dinl tm ..k nll.!Il~ oldu. BUIII!l.an . .lIOMIL 0111]'1 blr aI:1!lImdIl". "",,110 ~ fllc- ....ilml hill amhll geol:e= r"j;l!l.l orll1ll1ullW IIa r:-u ,. a:z:Udh,r • onundu, McbLI' (_;['karmOlomlz leh· p~k. ·1.1. TI'1umlm.irn-dii, !i!!r~'1II11~~" FI'rl:.alflll.a11l il!'I'yl!l III!! 'IJ,lr Vl,fin,lorl iileflllreU1TIi.lln Ti.t:"lL!'ct A· A]!I(lfll{l,ll'HII! ner larafll:U!lIn blr Ij;ol!: ~D mevlikati ~~blf~; cldu;u Ll:'n dli,U~(Ir; B~:a.n.a. Sarli), h.Yf ~lIi ch... u_jdlJ_ y l:'-ui V1Y~I1O!d:, Heri ~ri.i;lm~~ ~I'~~ yll..... :ru!Sl.l kl.l-m'lllrk Itl!1!it!ln·e dU~. llll:resl B H!llil SarhEln 11'-'" IrIlII"tuJ.c lIl'oIi:Ut~lu IItfu~tlm.lz~ ID,l!ktLlll' ¥&~. I!IlYl"lIu. 1 - A.atromt. menU Utl YilIlf...s,gil dakihLda Kil!!] liml!ll'lItn. bi.r In_ ki bu b.ir nhimdn mucHi. AvtL:!ImU"tllr. B6.vJ.0Iti. Bu rtut'llk III Tanya HI!; "o!! OOlllt.li'k 1otO!:t!!l 'I'';: )'aZl: meVlUlJ II· ~i!i.z m'Ol'l.anm;a.'l dM.ane bji' ziyll._ 1~'Ii' • (loJpl' bUilUlJ!.lnLJ Illu;unn]· llJl'YtI: ('!,imi NillJn:a haglwilO' l!!Ilzlm bLi .·rofS'i:l-·C' l'll!l'ak I!tl'llemlz. e:r~ I G'lkli'lU (:1!ut~t~,1f' Arnru-Jlil:at'i<l tt:"mr:-ktr!:dll.:rler. 11111,ROrnl.i.dll:l" a !do 'I'ullnn n:: !I'u:. ynn. BMIlIi ~ HIC~!:k h'LIk!.lk n d .. ret m;a.kliadl ilc l\Ceimt,ti. iki tioTaJBugun IHer Saatte Tunel d<:", r:sxt 'blr Ttirlc dOlllu Bdlltll~. ion nqr-.t!d.l.ld.L. 'f IJ1JZ ICrp ¥f!t'lnde l~po D.:!dItluk tua.bUrLulne yalnl2l '!M· tn,Ill~' u.rduJ .. rilll Ibc!rllb-el' Alma'lll bc-nim crilunl diy,=~ek 'ka~ ),u.p'.' tin :bin ti,i'r!u do.stl~ t!!unw-Ic'fi durI!CO tnILl' rt.ml, li'e her J;;:o ylf#! I~rp bu, morallml 5eyrc4trdcr :ylr. r:u d.ekllrl.lIY(and. .hIl.kkmdakl II B!I.IIill m 'yae a lSll'II'I, bl!lil'filIlannJ IkP'll'llDnl.llk. cD lCJ':ilIyG!lniu. Zat~D bu~n evy11I\ d erir;el"l gB~ o;lk.;u'I:h. TIlrll: mi. )1rml be~ 13m '1d,Ld~1l rI!i, ill de- ~1&l bar frB.!dB 'l.'enn;~tll'. Alman ;:! Ram ilu,wl;'efTerl "'. .HI VD e;llaU!rml..,tlr. Tr IIII' .ool1~m vd Alnri!.1l)'1t. ile In:gilterc ImumBomalllll iThIll I Avrup!I)"I. .It TiInd !M:forrl4:7i blG>'lllden . iba. membllllI1l bu deklAIHsytln]J, TIlrIU· III TI,lle Ii· <:"-\,Y.ll2lImn N!!\oyorkt.:J.n nElklinl "'t 0- I:JJrS.i. U [ r."t '. Bu Jad. hl!rt.: ten ll·!I"a. daki mU811i~~ hllliun fi bir l - hll,vuk 'I".%llelnl. h ,. ren gtirnill"i mULl;,'} t'n b .ll !<l de.' r"y. 1lld"llinl Cievland b!11!idly811J. DIn,Jllll<:!I1I!: IIGmlsulnln Tllr1tlye 'Ji nln iflda milt,,!,!. urr&lull tutruU. ;r;tl"lue "mil de Sl~p]ar kijpluc binmi.}ludi, ~Im mnel~I'er .h.. Jled.Um~tir. LI:Yril'ld~ .,Iiytr::ek'lir. zrdno .1mll!' \'C'! bi;!:e Nfoir '!'ll!!!lrat hllkkmdll. yledlCL bh" hlt&~ de ';:01'1 \'e demolcr&ll'Y~ arJc ti'.vhnne!>1 dlY~ :s - AnIa.\TDUUf,t rhJru. blf .. n me !!1C'.Ii de A.I· !;Un . Bonna - Honci";i kendHeru.. min Fon SaMe ~n d~ )'Il~tilm z !;tbi Tul'lC~ lkJt[lIaft~II. Koml.!;er. uml.lml BupLo gl'lirttr.:lJg1 Il:m. AmUlk.aII1L1r bun!!. I· lIVVf'l t:.mnn('k l~ln AlII'lYJ!1111t de- ytlldl!tml!lmh,Ur ne tt uyzyorludl. Ar .d. tI d m.l.n fI~.[Ierl.linin koioldukymDTI. lr.a.blI!lTl Milt 8 ilrt: 10. ggleyin Bu:mLln Ib:etlnc At.:n1:.lJrk 110 hmct l)ll!Q.l II' iii u]'lhe!lllnd;:; bulundiutumJ, nanml~l r vo lfiiNklnbll'l:' IlIllyJ!tUl'nlzdll! dan[.imd.illn ,>lkllrlfma:!ll Vi! bir unl:r.!.mJfI lUI,. "·0 dCJ]i.l; hft'ldml,~'8>' RU,,>,!1 v~ Rr:v1I1 mi:ill.k"hndl:lIlu III ,Ie: 11 '!I'{' .iI.~l.m d.a 16,JO ik In.~TlIlI1Q1'1 NU'1l'o:rk I!ltr.t pll'i'}'onuTUr~r1~rLo;1 du~mllln ,!n!lIItJl(l il"ffilll!]Jl 'bJr O:iI!r~yaD ba:fgollltI!I1III'Itj~. i'IlIr!: .. t :r~ialij1l11c g!:l;irilm.;_ beri ()nil n till 1:)[: ra.h~r yi.irilyC'1l In- 111.11heyc:tinill ~If.LI tl:&" eftnc1c '\"c Nlul~lil"ili do. ZIJI,)O ijrilE<lnA<I i~ll)'~o;;dhr. : mtW1l:i blillurll~n I:lII.IUcl'l. de,ylet rrav- bill:') In;llll.na lIdrl:UI. I!ar. \ltNlo!.tlnJ. T1lrk IIOOU hll.ki'ko.t iifll"fCln~r::~ by fehlJ.tII. gihc:re; .. e 'Ful"LI-lII gorliyol'dLi. 5i •• .uetue l<ltl-IJ'a boilg(.Blfmkotl. li&nmIlllDJ bl! L~1c kul !a 0Ilb!1mllk. )ll1nUndil kUllflnIII.f\ t.ato monl!!jlQ.T I'nLLh!'lJnin Ilccubot!.nl. IUWITamal'ltlitJ- G'*!.ndrII hl,. ~II' l<:l blil'oJc.mUJ.D g~. Nllt!oe; yenl Alm.a.n t&ll.'l'l'Dilal"l Demek ki 191 4 umumi rbi, Ahl'l!!.n_y. ,>ok 'IIIIi<olk.ijl bLf m'5V. VI! :,'1ii:ll.R-r, . I1.rrlr:t~n -rt~n 'bI'O~I', n~. 'mertlltlnl kArfilUflRcil. !:l~~,~r'. ml,llr. K ..ytdir Spfidan Ih:~vam Ed.iylilll' kar'j!l rndu. tid.e k_]J'ltllriu. K"l'Idi he"!lhl'l'll!l 1905 Bc.u h~dill!:!linde SH'hi:.to.lbiUt.!n. kflTtpOllt.al eitJ1 n~{rtyIt 'e ~I'n lan.liilf;1m &n1,~b. 'UOII da. UAII. rdl:,Ytrn kl. Ne\~. BI!!~: (HuIfUlJi) Uluda.~, rllm taviMm hlraJ.imlEl-1 yu:z:un'd~1'I JlIII.,H~ Qrd g'rl i"i "!!III lme4!el="i.rld~ b rp :iIlJI' bUI ii Chwlllnd'il. Ii~ndi!;rill!' .BUndu I6Onrll.; Anad611l RllrnlBrmIt.4kL 1IUS1 b1na.ttlclZ dlQ'tl' IIlUllbJ bll'lll' ).'D11J kir.4zh yay YII It dill" oloBij~un 8 !klinla ., IiIt!h Ice Lni g-ozc. ."llmIYlLln.k 110'0 iwpEl'U,eUT. r!:!k t~m z Illr z:evkle blr TUrk :!Iuhi- dllJ] mU1'ekJrep b~!l"ko:ro hrty.,ti '''Tt - 11.1' Ibl y:lkrlmt.ftII". mo'biU~r" I!IC;llml~ buluumlkti&ti. niy ..dc gui o;ckildig[ hsJd.: A· ray<:.t ierd1!1'1 ve umlilnil~m~~ 91 Illrtl~ ~dillml,llr. )I 'I'kll- 'I'tlrlcc.;c olBr k btj:klAl Mill" Sugi 1!!lnllfl'lllU Nevyork't.& tok be-I cl"rr. Otdlu ml ke Ind h'15 ordUl !."Ina dlt.dml ~tenn Yl':ni )'angmd dol "'Q u)''' Yl'riind~" tl'l IIEPT bit CI£1/'llI,nliL !I r tl!llJlJn '-""I'Up hfycll. "lmGT, On Vd II\"-ml lie lDBI!. III • "'encnler ll"rdr • B "o _ ... ,,_~_nE. . kloftjf lIo,.lm]'c L&ILI'J'UL.AJ["bk .. rp t('hl"kuin.i gO?'=: al:nnl)'a' mec:- 11.5,' amil. Alrnanyamn )(uBe~l"v. ~ -.... til..., .. .,.~....._._.......] mehc lurik n1im !cur 'Vllrali'". 1:1-'-..11"-1. \'1:0 mill~ eo· ~lI1gl]Lr; A"II. limvvetllrlnill buy kalm h. BUllltbili balk. Al· ~I!IIHn. milli ind~i.,.i 17 1"60- kln \'"u I'ld.1"cUn hlllUm alI5li1.r:u l:!'11 11:- 'f[l\1 dumBn I1lml", 11 "lU'lulill'l~ clIfilcn VI) N.""'orlC. ,... "'.r AJilcan.dt;1I> Yi!' tl!lrl:llnbuldan lIer,lt gllnll:ord(! !)Ul mllll!Utlrll'l d.~ dId mlikemm;:rl bir lIunUo aqylilldlh!r. yel"llnc 'blr Intllnll. 1I.1lU'llllkml.lhataz.a mOl!Ierini hiore M.yn:LilJl,d IT. l Tq{iny biZ1ml~ til ZB.TI'Ianl 1 ',"lal bUvUk blr ''ltd! •• m.r:UI: Ro-.klT'1'~Tlnl lI;.annlUkl-llrJnl \la ~ulh. "'I: [3111'1111.1'~ok al1nr:'lllJldrVl:! "JNr11: . olunmll6l 11lIlIikmdIL Illr c~'U Viltt"'" ~1:1Il Tiirk VII: I:c:nebi k .Y"~lld'l' mll.nl"l()II.KI FGtrol 'n rnl II ...mT. K~illm:)'rt' tilrah"llH:J.. Hllbu1,.i Bo:mll hAdiet::!It ~n'd~n 1914 ClLm'ltI)g'w!I1 g yell!Flne hlzmet. h:J.n clll· 'ill n 111'1 !;'D~1Jl'IUl1 <:')C!VIB.M. g\inUnQn th.H.twp mUl1uMbr:Wobl.ll re:treytl.l'll ajkIl"llllrlfiill clev!llm e'l'm e.kted i rIe·,. Bo,ni'lnm i ila]ind!ll!l aon·( mC'm.- de r.tk.<:I n Yillfl1PT1d 11 HUII)'a nll1lJ I Tnl!l.o. il.z:",rLnd'I.'t<1 .11lt-mIrl""D1q it;oiol'rU· bLfH~1 ),llpbkl!Lrml hlbat L,;ln bllZl ~ll I'IIlIhlm 'i'~ tin I:Il1'lh hUdlllt!!1 cldu- Clevim etU~l!N: m~kUn o1mll!lJlD~ AI'I~rrlllda'I'J air kI1!'YGI!:... ;:rubu. l~letlffiizd.c A,,'ullltu1'}'~)'i;I. I1IC'1i'l:<e itc: kln·I~1Iy1!; ntiuyc:t mC't;;buT' ol~ "UI!! yen' A1lt\aD lit!') ill'iifirtlltrlul mlll"a.eIIl1. gL:l nIl!!1'1 ihnZllrlnm!;llttr 11.1,rlNl'I!I.~ .1i .. r~~(1 HU!ak IItU. Ylll.~.n::. l"Il1'kJYWI:I N"e!I"YQ:t1l: ll.lla· b nU'r1 dana ~I!lmi!",i b~&denilml1'~t'l::it.barilll:. Ilnlln mutt~riki "']UlI AI. lI\UJI O!.)f1I>i y~n!p'I'Im de ....ml olan bomhn'l'~WlIIi l fi &tm-lti- En D-unlDr(lQ,u blr'L dCl TUL"'k - YUIIW'I c-l1. Amt"rLk do, 'l!'llrlllye hllkkmdu u- n .. h.ed.I~'rI!> 'I!IUt,tI !liqme- kkl kalm:..c!t' ~dlll'i \._, kanJI muliU'l'I'ii"le.r l'1l, 941 t-..ad~elel"iTldrE de Sovyd mi!lnyolya kar~ ~iddttli bu di.iJir. PII. 1)'11 giinleriraq g'C~irmn: liiuml 'till- iirJlk VlIl"firr, Llrtt :m~~util' ld. mURnm NO\'}'Mk ~:rpIJD.. roanll uYAmTllftr. J!:1:I!lI[J.v - DUIII 1" hudtNllnd bll.,... nll LtH. BLrUii el!Yirci kil[I!Tna.m\.'!i. Aim",!]. Ul!:er~ I.tllnbu{dan d biT klllln AfI1ilrlll:.. d· "i YI'LrI TUrkl~nl.c.n L!!lnm gc,,~n !ll1I:!, T'Urklya hIdtkm· dm Krtrl )c.allUl Pfk InlLln~Llt. :b~. Fse Br.ilo:'Jv R~r .. t'I hlrbl! y hrp il~n lIyulI In. AII.roma. 1I111lU.U •• fa ebnl!!zd.cl\ 'iki II ecne'bi ~lculil'm 'iell!c.ekleri h. C!n"lllnii . l'hrlnl! Y<C<:I'le111" lnllu- d m:'/Tl!ttlltl I?lr nll"hlld .. hlr to.klm Il1Id<LII IlIr1dU'. aU. "m~ 1 HT , )'Do dO'lluQ:ul:lu h %1' olmildlillll heri\Jl ~ ..rek bu. evnl Y~~lIIvy y kmdll, Ii; I II Y, J] .Ilr :r:1"lnln II 'J nIPil])'!' I:ok dt'A;lldJr Sunil. rnuk bll, )' nlm,llid I' "",rilr. Sf'fan:llmlzll'l Nov rindo ),aplllac-ak padda c'bedl u- bni aluinu," otclh:rdc cldh ). k. ih,r QI ~Ilt D~rUlClh 'lit: Innnlt- Ve m~abuetlni IH-dllm..."l I" k cll'[llinIYI'Ui d!' u~tm ~t~r 11 biJ pllki d.lr. bll ,,~lUrd.B flc:k (Ilk. ~tmllDh ... Anll·0 ylJ .... 1l1n bLlluOlm 'l'lca.ut Ala lltl. rdlrII I,lIlatllllkllll'. II IcUl!Indl. r.'ak/'il l't.v'II.-!l.Irya da. imz 1 l'nl·tlr. Elu pil l 's J I de dMien. h.anrhklar )'.pr:~'I. Almlln'l<'a. d eonril.dl!lll bLi muv&fhcg1in h~m~n. tiliz vcrmiy~ck,tlr. I .. Iyeii pl!!'k pahaJ.YII ii.dcd Llrt'r. Fi!.KlLt l'arrn Io;'in dal btld.ak Ill.... ]· 1I:1l~ d rnUecek k.adu ~lInr;: !:i!l" JIt!l.~n

tllri1.da yt! Avustu.f!Ya • Mllldlr.~.11 lieU .. iki kW'l. dQlqmllJjtrr. 1811111a· liHlil'lnru,lardl.

1bIU'lllIa .I:ll&Ii:s:adl1f1 dll.PtmBll!lnk. I)llnun l~lo t411 ·!!!I!I?Mle.rdB Ih~y;llF rl rklltlll!l'l de, 1!lra71 t I'klnl dl! c:8re al'r]!tllliI: m tl'lm,lll'.

h~n:u::tlrctl:kkacakbr.

a-!:iylemi)t!i. !)oyYellerJ ibid_IeFin o.lwp bilrnCl.ini bl!klemi)orw, • 'iu¥OliIb,Vy.;mlh Alman teyYii:iii~ nil: 1Upam..! bad~rui iii 1f~ ...... da. ~ q~VJ'II)I'. _ bir dNtl:uk VI! y.Jm,.lr.k l:!H1:'i o.:lGmi'l't::I' lilI)om.ct vuiyorUr. MmkO"lada It!Q nNik bir dakib.dil I!Id.i. ~e'nllIwtoi. Ibullu.a .soVYl:t a"ll linin mqlt:re.k cm.nl,..~l hcdcfi· ne dopu ),&Y&i'l h.Ql ~min admal.u1. ihri.lr:m~e olilui~
81.1 dda

)'d~

.an-

me.yd na

'L~. Bu Ilanrulk m«mU:lnln :YRi

~caUdir.
A.~

1939
il\e

d aki diiJijpiiiU

.pQQD.. p.

i,~

W

nil

nO,

L

-

·_·_·m..··..·
..... ~ - .. _

Avu61urr .... _ MaO=lIrflllliin

ile

~Il!.

dl!'lfl!i.lJrnil

hi .. hl!i'J(J'l!!"l

...di~rnez.

dtlJia ~ldll

BalIk!

_1,1

mub:lfidlm

V[,l"~modlm; lG'J:ll.il. Il1I1En. -

Dnd;a.n son

dlL Haiti>::'!: tell I

b.,.ki

A 1m'llIIt!fI!l.YI hie wnumi harp t~hJlh.mi ~1t!ize dnilya lIevlcedl!n m("&t'lr, IlTlt:lr o;.elntdeii:lni doLdu:r· mryar.ak biT .~i.. Avu IUl'])"a • !'I,I rt;ut tiln u.1en I'-'mdi diooc blOl~ !Llniln bu ~Il~lm ;LlilZ"il1lllD 51rf .:_. lu meadnlne ait bir vdiimd'l!!lI d~h.)] ilHliahg, II. tint ctmi,ti. Hill.
rNlIi-l'-f

neh!;CCilI!!' ",Iinr:
[k~1"I
fill

~i!!ly B~cc.l:'k

I-e c hu.ktlhr;
I:f r.1.inci!~I1"" ye.Mi pUln

..:Bo
II

ytnid.en
'fIa -

alarll'll!:

hjp olaY-lm. r:.1I!Ird•. hiui

bj, Her-

betll!:rindll daim-a h ;p:lIrn 'Ziy~e hi lrr iiL.lmm Iriinnti. iiI. Bu d:.cia cd A'YWfb.lryal"llD vl!.r i 11,[ I'i AI· mall"lY" &Ylli h&ti.)I'1i IrilrillkJ.:nmit-' fir .. So'llyc.t Su;ligi keooine mlllhWI liu.l!!a bu ha" iiz!lrin.: Al~ mat:ly.:il.l'''', B.lkan r,t~rine .:III ti..,.ul'l~ti bif ihUIHiIl btll nm~j;Ir. BO:lll'lo:ll - HehrEk ~i~c Avu~l.Ul')"1!!. •

~vv,~d AV'tltlurya .• MiIo~ e.lli'·~fitrL !:urpi!l!rl. olal'l a:nUl'Due.

Bu1\dilll

Clbl .C~clCt.on kl!:n4lfilnY a:lamororduo HlLlbu.k.t lI~u :!wI". yl1 kend:\. 0IlOl1ndl N_ode ,110~~
I(Ir ~

1"p,r.np
Ill!

lIyrrm!!!lr. hlllIibPkl! h p,b. ~I!''kmek t~hI 1~ '~rl:u-dl. Ehilldl~ BII, Vlodu. r&rulI i:i'U

rn~lIZlIlIlJld3JIII

b:Mltl jllLI

Ilun['

'b~

mJ1'llll;
Mi. JIm-ell!).

-

P~1lI Iill:lm.

MUlll.tilll!mln
".!:

m,iHk odr:m.c8,= m~"bu .. CJrldu VI: BI!'Tlm muahi!'d~jlljIl "atl.dll.gln
. liiljrll
tuf)''-'.

,ette

¥c.!!.illiru ,artl!ia: IU· dg~ ira.dcyre ve Iklr1k. ik.i mi]ycm r;unim

bqrrll~lInHl 'Ii:

nl.!.Jll gijzu Llhll'=Tnt

~lle rii,sle:mi

~o~laryollll'lll"l

tarulit eti:I.c:n ".~ A VIII IAdnYillik 3ahlli!'ll! hi.kim

olm Ie Imk nln1 'I.·UI:" b!lZ1 m' d· dClltrilldcl'L de" q:~i. It i ~"I'I ~ .. ~lik en II'Ol'Ira A\I~50 lur} d8, Alm.u.y. da m~rnll!l~-Z h~1 ·"n"ll~ I,n ..1; ..... rr·lcI .. rini f"r.

Ahnl,.,.1! d "'(Ill' kaT' (:linea b\l cl~h "dllm~1~ ~ylo I.ynl lnbch:a uirlJ)rIB.UU,. Al I11rnu~- 1I1~lw::I!l!traudit, Mr i b. - v nunl .. lntllun hllm' crJ.:r!'k J( t. rnoovd 'll lll~l.n· d\Jnllllll. IlllY tl ~l;lhlrh·llJnll';'. fllt:a mlntar. AV\I.:ltl.llu DAHl h litolna d bul E"l!lmiJ,I. Ie nd,l 1m 1I)I'8k batl 0101 )'ulndren 'korllUl,tu Y unaph riD IlDiy.ya ve"diii der: .z<lo'~11L H • .,tdk b.1M1\1'1:lI.i,.. All I: dt goderim )'um.,,~llIIr. bu iki bll1!C,,1( Ie rill'll 1iIo,lma , mm" .hhIL· LalII'rlOf vlellml", nih 1)I~·t bUl'II'] hll.\"IIf'asm I 1r";J.ml~l"Ij'u, ,oc.l"iJb~e1\ d~ 1l1:~ alml..frl lilT- II~ yllllmr dlrr. Bu i~ "I.-.i V4!!I ihmillHerani p~k IllltmiJ.kl& g5at~r JLl!l'I_f ngln 11011' m~- li,ra!t.n yill'm! lime ~ IM u:l'"UlI blr h~mh,!J Qlmu,ru. ~!mdi !!lllldIY1!d(!li.1 :z:sman ElI!4;UIL baWl!! rm\l li.&1 '"~ "'~Ir hi, lIurelrt .. ;hl~l!'oe~l~fdi1T.

hi! iIB:!.!! 1I1l"S.ll~ bi.itti n 'V.HI,·

T~kUI" ~erln'l c.anrm baba. 'krr IlIU_j 11 ru:ilam! 0 va· B c:!SIm, II.kflll'll8 .ceQ Ie 1m Ildt y!.F.l'tIl lc:ltlB yafmdll !H Ibu 111'1. tn ml!llD? Bans nl<;ln bdylo :kI~k All Bey If! :yLl3tlir tuvlrl ltJeIo-emahlll ldaymlrtr, 0 va'l{lt ZII)'If. CtWUf!i vulYfinmn'l' 111.11 ~1Ip&dI. :BJr nat l'ilnde yirn'li Il-> .:I g;... - Ifyrr. Ibll' teYlm yo~ Vk:dllJ\, tlAlt~I\.rlJk Viii l'~ra.G'IL~ I:tj~n tim- muit~ll('r U;<ltUrul." Ie I '11'0 kI~ne hl.ya.llll!rl!i!rt bLl' gMl.lltI, IIUgUn tl" no lhti]"DC!1LIIl1 Bibt yoruhmu" IHrhlL zfyad. !:Ill" ~t""YllIUrl KIDI 'dUo IIOYl., nf> !i JlW'llWI, _ I pilIllLSlmlfU,. C-iI)'T1 ,:,uu f hlr liarcket.. til 1110IinhLt.LI. EM nmemrf, omrklnl1 bllTlk.te nna blr lill)"· Y~I,Y'lmiu.. "unIlY(ll', h Y lOll mlld'c:I larid!!l1:'l. ~I'I 1:1111&bO),io cld4.1 !:IlIl" ~. ID irt:kra.o (i mtlitllbu elll\ aldl \'1' Ilu KIZlllil. vak(~ tml"lL PL~ml, uhlll}'th QlllilJ!h IZ lI, rer loki!' d'~nI!1::e'k blr na cil6 cht'11llll.lyct ver'\YOl'Clu. [6 'l!Vl~l.I:i~ lilIiifl'~n. :In.tln d('£i]llJI.·" 1!l!t!i'.II. )'alIJJL 1:Ii!!~1 pilrlrja(lfrn n CllnJdu. I!lbl!Uc till' tI!l.!;illl\ riCc~o VIU'lrd.i. ~mltr IIIUrcrluln, ElirIllhk T' o-111T'L iJo, A.l"il.dIl.k1. 1'a.rll pck "alrllyllktil: GO. !II!fIml :!I1l~1eme.f~ td!litot: I!t'!l!'J'I:\eJD. H,IIlClll'o!lit lI.::1brl r r;Oli: alCl. r;Qk 'Il'.:t, I!:~fl"'j 1, Ali 'iota!,;lln l'Ie y ..p' ll1l1YIILm~Icr LUrtli :z:evklndtilli MUUI.ku:;ilo Dvh'll1JD.i:lk \fIlllf.l.tI HI;'T' Z"I!rtllnTd I,"'tbl Vh'iDt life 'hllAly!m. dO~lJnakll IriII ilims na Ilk O!!Ita. il>lm1l1 m~li? [~C'II:I ",Il>i! I...:m ~1.1 l~tll'l"lal drl!> r.tmh:rtL Fnhlll~ilUI Illllinln g:!Jrt!'lI zC'l 'hlr lull'lll tdl' ,g'I!D'lj mIlI:!OfLi5ii1~'jB'll.)lrt:'t' bill kim rnd In llrllUI.rdll l~llllnl~ \,', t..(f\f(lr!l liSrllrB.1'1 .J.ynl ctl:gl1~ a- I!tm~ ~tor.m A [I :lby :lilbrnlzllkl b"_'LIlJ 15111111-~Ir .Lnl!an~1lII bFlhslldi:Yl:llc!ll. Fl:I k ~ d,n, I K~:tb!Jn! .. Itlll;li.Ik. bill' mUII... dhl o1mll.tl h .. n.dL ma Hm:L'I' th: blr inl'landl, ~nl.jn Clio l .. i!:I:l.Il"g"U n 1;'0 1'111'1 ILt- blr !I.Il",l\&y!!.h m lPf&m~ .... J'i8l' 'ffi:rl!l, hlm nl'l:!rtA1: g"1I}"c. ,,<.:I 1'1IJIYllliJI"I'Ia k bill trl1r rC"~1' J'l"laddl we mnn<t:"",1 L'htlYfLdon IIIJ.n:iII - SI!:yrc ·VLY~t... Bu kwl. Itr!'nd.! 1uz111 • Bacllrll1 kl. !hu ,lprlM. riIJI :k'1:rnB\' .NI.l .UYCI'5U.D'I' b.at, IIhr ftJ'G fIli IIIlnldrn'l' Ilirdan uuk k ImllJc UrYIIII 111SUH Bs.hi.nlt=. blr edllm I!r.lllllmlillL ilolllm fark ... I ' Inem~YU:l!'tlm. bmn IbuVlln 15t1.1lbLi ZfIl :It.!il'lJl nUJl hit" battc ~~t luo ~l!If4;rD YOllEl d' hii yln 1:t.ml1'k 1I1;'"1mr!llU' N -Ir R&nUDm .... kan e ~4IlrIlm ~ IU Y •

n ...,m

Tn Iddl

~1'li'rtmun ztll "aldl... Ai. YQ! B'ji n bit' ]lImlllp dQYlI!r'fmll'llQ gJb Km"llll"lnr C"l!tt:, t ~1It' voo en.dl·" JII!! t.elo1olllL bakU. AO&'b:a k!mdj? No tDtlyerdu f (:rnG'ffilik blr fI !lIm, ~J1"

hI, [,tib!!l:n.d n iblr lWtu rQGkbl • tllr kl- IIIlrIlktuooJlldakl Ilildr grIll I~ pdWUr v~ hrtttona&lQ _11Qll- Son.· ItlL Yanm tedtllrl r kabll] rA "I ~1iCl}Ta 1l11"1laIn, rl'CVa 1§In • d'i. Y h~p, yli. htl; .• II k~t .n~mlD CWb!!. ;llnfj ~d~ lOy- nma tiJa£lI.li:. yahul da cnun

V1III$.,.)

ttll'l.!:i. htmau 'bcImkm.~

ben - )or

ill W'l1l1:~!..!:~"

(

4 ------------------~~

....... ~~-------

V AT A 111-

(
1

ALl
Yazan :
[r

~AVU$
Ital 'IRIN
bllmn geldlfl.nL 'bile t'JU'kd.mC!dl Em ~I'\O .Iua IlAft _ ne oldu 1

B,e~i~'a~" Genc;lerb:irUg~n~3 • 2, Istaln bull

Beylerbeyi imam)
YUzUnc:u KarlYI AllamaYlnca unu ezar Tasma Yazd,lrdl
Jt,lk PlJ!ll Zadil', lllr-Li'Llnd.~ J.UllldJ I KLlpIUc:oeluQa.r 'I: Ck;'ll"d.L,&yl ~rLocoo::Il:"I'rll'1'" kar1Bof grl~1'I O:'!lmllllil .... eztr- ,lII • Elld Il.dUI'l hr~vr<lz ]l;.tJ}'U - EllJe rtnln tJ klnn It..k IIh h!ll'
~'!I~

99 Kadm Alan

J

t:IIJdl.
r

Spor da

1 .. 0 Yendiler

~

1'1

n lll':r hlr c v m d il \'lU'ma t lyordU brrdr

\'\1£.

All C; ... vu, Q !Il"e( Il u)lu)'1!.01 dU,Und ll, dlllltbr.~l.I \'Q nIh l'~t I"lnl ",.1111: SaQ- olsun dn
M('runL·LJLl Illdl
6hll"lllln

.\11 CaI'1l~ I~ldc

IIrnd~ll!m Olnl

In!.) raGmC:1l (.:1" ~tmjyonhl. Kill' r31 blo!'LI blr I'll otmustu, ~[
f
I

All DUl'IlunJvln dttll. Emln~.rl

br

sene l \'\'ofl bti;);11l !1i()~)I;, tlrpr:rlJg(: crIll' [[!8.'b£tu I~I },bl!tml,U. bll' tUrnl
IJnUt.o.ml)-.:oCd.U.,

~rL~~1 ,J;lliI1I O~I""il oIlt:lUlrr.ill, A)'I'Jhrkl!ft irNIbll. k1z. IIlrb.Ir:1J11!I Il..I' ~ Y Sonra hlrblrlnll ~...... -"_~ _

gilrlU

It ",1I1J.~11 baktrlnr,

i.~l'Cthn ...I~"-Il'!1 ",'I! 1:!lrllk· rl ..rJ }'lIZ rken JCQrpf' uFa· 1If~hm~l.n hg~.ul 0'111 v'"

~r.r!lllll"l" z Uf1.,mn([illl CUll IlllJh WZa. elmll! KllpIU~(' ttl .ILrn tepCl!!lndo lUlrl U"

Dl'J:"1 kJbar~lblr m uh l.ttJr. em

::S,blJl, !l'ozlulnl lI~lJga =.rm ).•. IIlIld up I 1111 tlarclu:t!ll:!. !I'''trur. Ifa·

uld.i.mnk h;:1n ~Uml!loilliu. All DUnlilnl rln M .tlm~1. Iyl lIalll'L

I;!UuHlk ~Ilrlml@!n ho;).1llJJ1 n Jk~ncl

BL1:!lrU!ldo!U'ln us!irt.UlU mwhlt Ktly dCr1'oK!raIlln<I.I In klbUIJI
I'll

n mill 11101' dudlud rnu 1;6rmU!fLiJ., I• .1)'1Ildrundi IIR"II-, d .. toiriC'IK ~ \'1 ih i:mmO!! U14Clk \01••u d~~ldl kl.. 'i1 udlUl 'Jl't~ll )'I£uk llu\·I.lI.rw aJ· • All lint! IIUIUhno.." vlUln 1!;1n ~It;, .kJyn'LlPl f;lIm~1I 1 .... 11 &rLUlmn, 1 lilllmllnd~n ... Z .hat r&h.a.t. IIJt'1;l~~n:!U, but.rCAVU, II gUn ,-ani blr yu. oldl.!.mJ, .,un k

11..-1 ~ I'!lllil V~II}'U4rjln Zlld~ bliytUc blr klH!I~I~r. vardr, , 11' ....hl' ... :L 1?!!J1l1nm uK IfL 1011- mO)!! wm ds. b\l; kill blr tat bill! LJr l!madJ:m 1'1 - dan alml"b ret edof!1"l!k. liN" ve kl:
~I

~lmlH itIoil &l.Lln

I3rUllU

bed.lll,y6-

Drminpol' I'iOO VI) lDOID mtl~1'I ZIYIl AUl!l. rllYIn IdJinc: Deltc:elC'nm~i:r. ClWlcdr 1J,[ 1Un .. 1. .sud IIll!1drnd~ iJiI miJl~ It:um~ Yin c G.11l. t lIlT.,y. Po!"r 1.:'I.I.lilpllr;lllmo!" ba.bnlrk. d('rt dcdiitl1"l !lIOklLk_lon· m ~I J tnbllli od I urAd} e ~_ 00;: IIchmda All brrlnc:! ~lrnu"tur II:Ilnirr B taiknull!r It: 1I.Il~a.a;r 1'1'111 ,,\,' I, M t1'l It 1-'1 t· .nl kl). if tlCl,fl&rll'r Lu tmu'l b~lLIl)'o!Il:"- 1n3arr h;;;IflIIiUr. if p.W:I!Inu Demirwpor IIr [n.dlll jdi, 10 bin nll'ltror:!r'l Atlm.e't1l!1 Ba'nrc! Boy· lIFI; neticll:l)'l .... enn· '\lor:: 2 _ I Cahk dl!dl. Ciu 1m 11'1 ~o.tu A.1i C ,·u," lma.m Sir ~ ~YI'd Ank.ra pl;."Qnu 1111 raylil:.lip r lm~ti,., nl iI4m d. hltJrml,lc:r4tr. All r'y] Ulk li\!ln too mh SlJI olllu,tunu il!ilrll)"!!I"D.M, ~LmtGo::nc;ll:T bcr igmi S - 1 gmi !j;tk Ui;llno:;tl kilt g01'l rn III !l!df'rn~d.I. "'[I!!)'hiIUIl~!rhlll ilIl.t. S n ml I 1IIk 111m m1ar .kODU kOmIl.c-rndKiirne M ..~ bu IlVl Fukill!J }'l!'l'iOeD III nhulrpflJ d.-It}'lJrClu. tldnc;;, .. e tc-,.ii nu,Ql flnill dIll lui 1'11'1 bu. Jc.ola!hkl k.;u:",,iii. yUlaek I'" brl, ~llcClI'l Hti:aeyln dl 1 dtllu. ZiI,\-a.l1r kli.!1llmm n&m liara)'ci geccnln I.e In c: -I I ~n ....dll· 'Vrdu. K - diltQy a~llid . devilm edrlm~, i.rm lui b m dilln .. 111 mlittll om. LU" 1I1ddlPt.111!' IIIIlvoml,l. A7.dIK~" bl1'inc:1 olmu. l.rdn-. HQ:tmJ. AlWnd Adcmm idar. -Sitli - AI~m'da ar lrod lei oytll"l I" finn EVd lI.!"1l1TIqlar;1;b, ~'1kl!- dJ ku Y1!l y ..rdckl l<arl- r1 1(10mclr~ Nurl. ~l.Il1/!rk v(' uz.un &in'CIeki bu O}'lmilli J~ nhu.rJIII_ J•1 1.1111"1 ~ liluy('ti il~ !lflna mllk I In ~uLlI.lnarru ]_j;ro:h Su.lar dOD Oinlllrwl.l kr;tl~gol"l: la..- i:;n. miil'ilm o:wunC:IIIBI"'I SL.iliCY!!rmtir, nlU,hl KLrlJ1fU luxla Qtdi.i.l*-t". Ii - b;,'Ord". 1.11a.mad.cr. E&ill l11rlnd (lhn"tl r-du. 01 r !i-r,-BI!I' ~. g!ldl Id. AI! ~~'U~ CI m. rHil!ln tTllI"ru.m ..- LnIn ta but unll bLr aMl l:iiam,u Il~ EmUJon.u Holk(l"'i Kw KoflIlW,U ~n.-rd~. Bulla muk hll Dl:'rnr~~flrlLL T Jo Idll edlltn (irl'li:Co:"lcrLn h~P'IIl ~11lkIIyd(' if bLJltm.ry= IJd llO;: Mmmll r Il%go.lr gib~ ~o,tJ,l; I r tam kild-rO lliunI mulhll frau e tbl hb~I, I (A A l - .bmlrdo )0111- :Ill£' 1",,[:(OnJ "-'I woal! ll'!!!blt Mllml~llr. - Ell kl!..Ml.y"l I!'S. d&ba haJJ CI I.I!.fldlI ilT. mdllh!: ldil e r.
IIlmdl ~lOllIle;u .l;;lJdu..-mu. lu, K~banin

taf'lTlliy'Ol'Iu 81:- yui II'!! n~I[O::odl!ncli. urlc u 1 m~. Mp.&pll£'l IIlr MYU ~lr. 3onl'"ll tlSlI!!Iqrllll 1:1. ladr· Cl:n;;1 birlj. KHfiIl!1 Ouii l!!rh lml U. I ~ bu yUM n kan21" lar. HI.'op!ll All C'a'I'"U'tun ll.l~.ru ~~'l t- iinl giJ<vlilk.lo: "'I!! buYJUk. !bt, [I:hl;kc: Gal.l&a.a.r.y - Per. n n 6111nl11 ond }'Qnu: bllyWl till' 10;; III ~ rcI.I fli d"yQI.I. Blr n Dn aerr .. ll!Jarollk .3 - 2 m -Ilip ~ch:bi1mi,Dum $lI!rc dlnd milll kme 11! KcoLttfTllf, oldu£1.! y r- Giblolduln. Sonf" onun '''U ~I un IiI'. llll'\bl,l - orlular dill 9G o:rl iii I ltajml,U, Sir an iI.in IXIoI ~h~mlU «i:<'ml!ml!! 'oo4oladrl •. CUe:! n ed~rr hir 0 ruTldan IIOnra mru;larmd n ev ...~1 Co 1 II rayyap~ 11 o.tUndt bll" Ikl dUr\1 .. Yllf 1;11 t; nkU p lui olI-I'llnde b1I)~k blr dcr Tiirkiyc: ampryonu Of"!'nir"'IHHu htu Pen. lie bh I':JH,lIBtmll m, nlll. I~k IlIIZd hir m\.i6aob... rllndll t t d Ill!), Ill!" :rihlJ.nllrl I'llilL d1n tlms.al, 1I1.n bu I!Irlarn If:vlcl rlnl 1 _ 0 m!lgtup c:lm Ilr. l:an~1'I IIOl:If (l)'1.l11 2 - II Cdu .11.lim I.. l!'1d kll)rbo-lnHI,tu. \{lIl;my~ duo NI~Il)'d kUJl'lrmbO!!ylnin

AU \'\1-1' ~"I\('ltrLn \'~ 'bllyUk I rln 1'Olmle }'\lRTUlmUf lIoLr o:I.mdJ. IT ~Ut OUI elLZ.l ~ !'ufOrll:! k~1fID~~

c

dUll
I

1l'8Cl!nln' IIumuIhtmd' MUUn km l!1lI11'tillnm y(!g(line mtyl1 nara A)tmd~ O:mlanln dl.llt:kll'!m!l, j;lrdJ 1~lI .. t .. t.J, 2lom. 0111110::.)". II: dllr I~U. !1'h:yh~NI" enu trN lI~r~n

hl!!y~c.n'h i' ]rlH l!:timc m 101.11,[1£ d.un ~~1'er :!Itadrnd" liI,tduk<_;1I. mi.ihim bit

l'Il~'tamt.llI"lCi

JU11!ll:illl,k

Jtur~~8i o;niil1d;:;

eievnru

du, Nit~kilill C.cl'I~h:r hirlij;i Ikin· ei liIohm ii lIile If ;yd,~u i .... 1: 1IllUJ<;; d II b ... I'tIrttte 1 _ l B~ ik'ta,ul i,:al,bl-

~ I ~II-Jl, U~I.!:II:1J 'H1l'l:rlp G"~lml,ludlr. H~l' tlr'll c'lt! MRlllIlY1i h!llmll'ldolll\drl',

hi hl!lilP1Dcll"IQ 111m GiJol!:D v ULlO 'Ill! bcnl ~rl!,. D Y\Il d~:ru

nml!!

glt· palan

1321 d~ hAUml Y&.l'dimll. ya.... 1"1)'1 !:tIl" c.&m Llmlz VII.l"dH: .. 1

u..

~dilm;:, r'lnrrbul ~bI!l4, t'\nLnn-lrm,

lH. , lUr.II:I~ d~ 1;1 ".Jdt Baylarl!loy~de r.-ltI .&~Yl rbcy:! c-rmr.Unln bl .. LI1-C~ m rnr r.lln muhum 1 ;.all:" Jfe.hmd AAilll iI:laCL All Elandl d~ Utili }'11 !Inc ...: JU do!l1't. m r:rro IIIe wlh kJ tab4:!l!l QJcu-

El.icl"'dli

Atlcl:.U;m Miiaabdl;al ..1"1
ElllZlt\da mcvhnrt!keUn~

Ah

bu k01l11w:1OIllrlJ'l!L Q9 kll-r.I IIldrm. (lOll)

<!<O!-'

t.

nur.

III :i:1~,6 (A..A ) Imlfll 111, Il.IJ!!lIzm b.!lftl!lnml~t!r,

ft'I&4lm

yap&-

bUlfUn mad n £'ldlyorum, Ollum, d Uarrm! .. SlZe~' 1!i4lt II!IdI}'Clt"UfrI. Ben D- mura(!rma madrm. y Urn I I!rmedjm, Ie dmJar rna Y~m lmnLe"b1dll'okn ]\lt~lr
)'azl",Z~ ••

33

1.ltljn glrdl~1 d d kil.kgor'
mr

r
G IaJ.IJ. Ikb I1obl" 4tlli. ,~nl 1

&trfnd ... f J)I an Ie Ii." m.rld 290

ko"u~..r"dll.n blrlnd rc \. ytLK1I1!1f fit. I1l1.hrn 1JIt.

bu ml\hl'\lm :uanJ% yann

o ..1m

bl k&UI!,'cl

blTl; -

t• ." buJ

11rnll.dI. C. n ~ Ilk klllbUnd"ll

.por

-

IHlZUfU man ..r 1I;'Ur11.1 Ikl i!'Uerim '!I • kalnrlnluiadIll". Ey I!o~Wor:rr!o '·.lH!D ean tAn.tm1! StJl oIIaJ1rIJ. ~lc'llol;Um. H~ OIUT.

c..vu,

~Irll vel" do!' yI..I2lUndl :kRlrTJ'! 4lyt'rn. Bu eamiln Im.a.J'I1.l Ha.r:ltonu V ..U S~f1r: ~leY1lfl:! Bunu y;apmlLkl UA· 8&lidl n "'c mU~nl ljoviCJ ill![ IH:hi hulrIanfll!!n nil eluillir kl ~... rabr!r- Yll.IJb (>e1"'l1JeTln kQYU !;I!I Dlytlf'lk h!!l)'lILtII. ~:Ille!"lDl ~I vcUl g~lgclut BHmda u~ mezar Imun Hlel Ef~alnln n~vULa buta ,prdllC 1mBIta ~IID bLF ar8fl:n: ZI! kadu gellm bu VB.ZJyeU CCk kcm,dim IJIoDrII. Hili: r All Et dUili r~ U,LCi1.lftbn. D'Iln <lIlU blr kue de

*

w-

~r

kondi mM.l"k~lann:rI\" ~1Io1e!'laln I n Il.Snn!1I.1l, &-l' h::rl:rcyL Imamln· nlldlln d[nJ~Jm.
]::2·1

mH.B.rIJIJ

1:rul d"uk.

KaJlbj
Z'AI"

&a.Flkk

1ft

la.!,-r Vl!..l'dl. U lUJIdl!lki
QKtlallk;

rllcr'l Ru.otJ

.rlll ik)'J~rooy\Ilin bll:" Y{WSmr3 Efolllldi t.&m All

untill.'n

YI'I"..I1

gin Imrun dm !t

VI!

mllhll!(lll!lm

Hih.-!!.IbaId ISd benl lnItJ:lI"!!& ~ Dlh&kk:I ,an;( Ikam, Oellp Imbrim ~ rabin ,]'tidu
DUft'I

09 KIl-

BUck

L bu IIdunlu

hlZl.I d.l f" b.ayk [Ii:h . .~, 0 mJJ:jk~1!' AU

de,1ru
an kal" maTH olmak u~atl!
T

yllrUYC)fdu., gtbIO
QIIU

J.litoolYliO!" dr. AId ufTi~1.J d Rle ClkM

tc31

A.II

..

Cavu,u
~

.. ram
l'Im~l bul-

All

DllH1mllU'ln kl.l!'l
U

Iryl!;1'lla~:hkl.afl gOt" C"W'n I, f" li:fo tj"), (t d'
II:

Oyun ~k c rrlL Illr llo::rl IJIr, nhulap'Dr. IUhl.HIl bu ~:rlii 'okendlll:'l"Ini Icrp.r_

I'll

n 'i'Urkl)'1!I

krr

kQ.lluliU blrllK'm·

Iz;mLr<de )'11111.1 n. I.HlfUllU'dl!.ll a In6nLl

800 d~

.umrfJlL
dl,ft

"Blrlno::i &yll!rbeyi

Abcllihunid.ln cJUHJlnll'! lrna·

til.

fa»c

tJ.nd ~n <!lORl!n bb.nbulda kIr .ko~.5'U
fllk

! I.t)'

ILtli!'t leiJum:r: hl!m (..11., blrlnd o]aiJdn-

blrLn(;1 clan

kgtull~mu

1)1 dor-

11

un
IhY.n IIimmI
1!f'l"'l'1'I

~ :rlllll"l SmlnonU blrlncl11glnl HLbarU ll:l'd.lr blrLn-ai. Oaman. td;rm

h.1l1kC\"1 r'I:

U

Ill..- n It

JJU

H!te!

4rdU.

Hii.·

il"lml,tlr. d ,I rl l bu!ilnkll

I~.rtn I

nlYll,r,

hB 1~ hl'm de

.d
rJbl

J'U%WX· ker.ldlmndol! Wp1Jyll.n 1~\,Mll hir . fJnW'l d V1.IdJ • I, 1 vt
A

E:te:nd.! Ent~k

Ide. nilillilllll bLF fIlillha BeyI~~p CloIIrlJ

fmilllJlL

lu:vllcnnh Vo .. n~1I

g6z;ln1,

bWbUl
VI!'

MrunhU1
r.t ll.lA l~ r lndi~n 1l&rlEml la~ulu

aJ."!!.:WIda l! forunu,

1: tklU' I'rnan
dll]iIlr.

lTItZ:1ll"1I ll2;erlnd:1l

dJl!I.T ~1lnk:1I

iliililLl.J:JC a.tmq.l ......

buki hc:r lid 1I!oT~r Ut nl:. ymptJ~PnI bibniyrn fl-Illr u~ bl'!' CI}''I.!I!I ~l..I~·ordu. hl::cmin blf Jl' l'S-fl di! mIL
lVI'lall!l~

blUrm

,iLk!},a"

ltonll!m1asI

Mll.1.ilobaltadll

!u&r.

bDtUn bu m ruldi d.!:ru 'tr4lytilIlYl"!:'l!k

KiJ=llildutn
Mr

lll!l1.lln1'1 C!lrTd e r:"!~ Muburnllil Iru llIlIJ;[ll,Julla tann!:b n gulnn. dl~ln~ b~kl~ 1D'll1 a "llw:"m YJU'tI~nBrden. du an... Q.nI'II.I'IIl, lI&,.m:t:Ll ayn k.ldlLr lJayti gO.

.... K .. rur1n2 mezull Lnl;llrCJ. toPi'iIlW(:r Ourtn~ k ....lul 1ltd.!.1ar• All

fir

c.'I'\In...Rrtle,tlrdi

"..0::

[1,[1-

t;

\'tlfl,l.D

kl2:l ~Ino!"

Ilk: G'«I!'

CIIK 11.111, lro. d_ allljltl,

.i1t&1~n Qo dJi;

d:t'r-

o
d

kl, b r I;tin A.I Can .. ~v ,

WSVl'! 'ldl t;&Upml:y9nlu arbk. 1,1nd _n dt' ~~Ian![. I!:mlno c.v]u,ndl8lnl idi. kllyorch •• Onll. yJ)'o!Ce-k ·g-lu.rm~ll
!liZ;

*

e

Matbua'i Tek.llisranrer BirUglinin SBnelik KOl1gl!'lsi Olin Yaplldl
i.atbu.t
n~k mln!lnU Il'IL"
or::

in,d .. ~.thmllnlar birbHini tl!Jlca.;I atrt1\}'e b oldr, l:nlh D~H~od~i!lt

Deniz Kliibiinde
ZekiRlza Spore] Hakklndaki ar,ar Ka dlrl d]
11X1.. duO. kuliibQ id!lft hor)/c'
tinin ~rclJ Zdti Rg:l3, hi'! kkll\dll \,~fdijl:1 Ie rar, dUn tg,:IIlal'lBr.I kl.lIQo utnum.i heyellJld!: mii.n\uo:ml:,,"'Zllllll oGnu!ltur.

clekl ZlC'd ..... vc- UlJ"II1 'U bier genii: lu.kl.ldAt.'t.e Idi. BOJ'''«lI' I!I"'~I! y1l"tlUk ;).'a.p)'I.a blr lW,tl.lr: 0; JlOfQ y~Ul1klerln oI5rtUlAU blr d.1Ll.. konar. Irl g&~lH1n1n 1,,1Iml tlrUl.n
I!trafr:n

Illm
l

'1

Z.Lm

n IIl!rri

drr~Bini Ifr BiT hlKurryda

bile
Or 501
Y'=1faM

I

:mra.n

S~t-1'c:,

... if.

IIOyDltJ'.. olB.cakl&nru
\'1:

Za'l"8lli u~J!lol!1" [lila bfi<Ukl<:rt b

yll!lm tr ra.brlAr

'I'e!lI.5~'enlert IlLLn
3alonuni:!1L

Blrlllfoln
t 1<1 tc Ek Inbl.lPk

.inl: .k.tldllY tnl!n iJ;j 11::1 bu.- ,uUc: du. BUI'I!!l"'n

aonltill ve ,en b r Ml~ "'
1".

M" .,1~1S1 :lUIlll4l.hYDl". ....llah O~tI e illc in. Abed de 1&yw2i MIrIluI~

ga.l1h~et

1:IoI)yl~c~ dl: 'r:Il.rer bu-cr yu I1~ klUltOOJJen rnAn.ilL B~r mlli ..

11.... "T'!J

1!l~1!"

I!i..!

kongTeEJ RnJkl!vL
k.H rL)'eU~

!rO'liiM.i. k yG!'!t.miyc- muvmHak lItOf'lra yinc- IJilYUn

01l!y'I'Ii

ltt.e

bunUll

L~ln pW'l.o-

gUn I rl

.PcI1.(ln.Ufl ruall cok I!!Drmtdi yaz clllh& F. Ik:rnl.lh ger;tl ama '.krar km~ .... _ frrtm... kol!imllnllzlUl4, b i kink
I

r ..I~'o.rcIl.I ~ n. I

bTl:! rly~d'm:r ~ncli r«' min Idv(t I,fl
!IOn

cd:I1.mI, 1.-'e M;~II' lu,unm:ilorik: H;ind~ dlC"'~m ~dejdt Etlll:rn On.J.n '11'(' J.tltlp devu' I • () 1... 1"Ibl.l"""'~H If'nin~
lHIl Olz:('r, Bf~r~ Ata-

dll: :,'Unlr

bil!ti.

m;lIk b:rrk.... n dt n

F.\'dl: bir e kl kon.sol :sandalya vl<J'dI. Onl .. • IA.~DJII'II,

,lleI;l1ml,l",nHr. b~yottlntn. olluduL!u
Z

l Lf'd d~'1'fe blrl11c,j
ran dah!l. ~~ ~ft
'4:

tll. Ern no Ufilrordu, b kDI.II.k

rt;!~,.,
If but
VI;'

1'I1Unlk

cular &aha
mlU'l um.an

ortl!l..lllu:l

IClu
rI

hkilt: !dolIlY[(mlt-,

bM.-lad}] r. 5thJ"'~. ol-du, l'a;ag;

E\,,' " rtln k.&hH'oIn rk'l:n AU Oursunb.rrn
OIlU

ron yak iorkirlel1

Umurni h~d, pfl!ntip Ilibll.lIIl~ dI!Vff'lr'r= 1\01- id.are hoi!.)'ttinifi h d, rLtfl 'b~r -za~ Ire.r;::ti. Oyl,ln- y[ ku ~l~n. ~lkill.rtma1r. h.ltklnl uiik.ulmc-ye haL::; u-Imlldlgmdal'l ve-rilc-n Ii rfHl manuru u- bUy1i:k air ek rl) tIC' htiklim:mz

ha

RlJat E!l!lI I ilmanm nlklhl &l tmda "~tA:-tl. IUJ dl~ l!.It oldlJ~ \'(: 57 S~r, Etly]ukadm tul.&mlYIlC~ d ml.lOm. 'Ot!~- beY'! e.a.mlmdt ImlLffibll. ya.pbtr BJI. },iI Icmlz "'POrUD mo::mlr:'.ke'tin don fin 6~ llbe-tJ '·1 la8&'lluhu gilZ bUm:: IqdmakUld.rr YJltltn lI!OIUirrcl~ }i.Ibir k:o~e&i!l1o1! yaY1I:m~1 lo;in ~h t.bilLm::c l:Iit 11l1n~ar I:aml~ !maml"'1 d oyu 1 k -'ak] y..... an or.nkbr. Biz. d n~..-iYllllmEZdi:l. IHI- nIl'! ~g me~re.sL lutm&lUc.& imk4n y",k ret.: ¥IU 11 e JUtat mu~ u!I de IS 5 • ,,"«n:lI. ~oell £ltndl

gil..-e; dr=, Mooa d~nlz klJ!tibi..i b~"I:!l!n ..onril dl!n~ IIjlDr l~rlnl Ii11 fl liimd i!. tutacal "e
k.Jiulf'II

Di,ic:r L '-'I!~iii bir

h~n

uJ loll' Cd r1
~m\lml

ha=yelin

t~al"J.

aJmllJO

Bu mUlU"m ~ra~dI. mllh~ lUUt Illr ml!'7.11J" dwu ... a.n:J.no ... Ij.lJ'Idakl kU,abdlndc muhurn. A11 r:r~J'ldU'lil"l. o~lLi Hocll.

11·
taR&[;1

h(:R'

bald'

nll<Vlla:m!\ktrr.

m

l!lu nold.iI)·:![

hcmmi .... l e

'"' :r. o

tur.

0

balde

~T