Ahmet\l"A'I'.L"'fE"'~ T;!

II,efill'lI::

IE'hl§

Ii!n

1.1

h a r r l r L:

lEmin
-

Y A L MAN
Mo!fIa lI"eriad

Hadiseleril1 edebiyan
s. II'Il tn.

r:~thl"
.!<i.I.&Il ~

VATU

Yazan :

16

PAZ BTllt

HAZJR.AN

1941
SJYAsT SA.IAH
SA'tETE-s1

Yakllp, Kadri K-araosm,lln o§~u Bugiin 3 iineii sayfarnuda

,--Milli $e/----------.-Hipodromda at yarl§iarlDI alika ile takip buyurdular
G,azi K~usunu
JhPn
Anbm" 16 O'~)
~~ratlko

SURIYEDE
Miittefikler'
Actliyeye dogru

11erliyorlar
Fransizlann lkinci miidafaa battl

ka'zanJp

( 5,000

.> lirahk

mukafah alan ahn sahibi ni tebrik efliler
..

Yan:ldl
1

",,1fiIn ~ d.~~,IH'''. .... ~~ hap ~lii,., ri !be:m:iihim ~

Hipockwn-

.. i ~
d'ige" kfiBik ohlink
J<.!I:'P1laJ!

kottIIlDim ~

Qui

.....-~~
ikotw:u
Gb'Nlk

~ ,gHN .Hipodr~ teJ· lli'if ebnif olan MIDi ~ jnonli Gazi k~q ,ka.~BI'I.1iII ,MID ~bim keb'l:d ederek k_,di .. !lim tebrik ebni,wdw . MiDi Sefimiz ptek t-e, ..if· h, ..imh "'e' g;erek a...detkrinde ko;lI mMBlJ'lini doldunm ~aJk: ta~ cofkgn, tri&bUrflthi. oIidkifwItRl,l§rdill'.

SAYDA
]. S (A,..4..) Rm.lt!!:l" K:-IHi.'u-II:d.o..kl ~m.iin\kl. bi-l.d..ircliihv: ,gOnit Su.-iyc.Ji!! .milt-tGfikl"<.R: ...~.~ .o1.a'l1 ....<:y~uLftlii!;;. t~rin eii.D~ ~ Vid-;y "U' klCnne:lj Mlhayle.;n 'Ve <IIrkd. Al· manli5t'il ker~ 6!f1.tipatimmi a!;lk· !<a hHdirme4atl!!l Ingmler~ :kaY;:'1 1K.w:;d_W!., haBfllane bMiyat kflBDlildlkLilIlfl.1 ifad~ etmti!kll!!, f",kut Mafetal Pd:I!..tn "e- kerr!-! aa-daka tJ ~ rm i izh-al

._i

.Amerika kati k!!tl"oI!!l" lU'ik:!~dcdDt. H<i!I' hLnlfta MI'p h!t.7.u-l1k1an ftlO::W'}'Mklilllaru n:I~yinlmU!1t, Il..o!I A.neelo:s ?e ~y.qD l1mao)m s.etftlere kfliPatdlNr. Rem'lliiI.tU Nevy.M'k limamlidil! hibriyet bep'eW ptennektedir

ba"w.

,
I

Derebeylik
• mzarm
,Mi'hY&ritlllMfmak is'tedigi ~ I»n :seneIl1<: btl!' irtiQIII adllm'tdrclr. R~:tadftkl mihver ~ ~ ink: ipf eden yeft'i nm. derebey! ~tr'lfflm oortiam aMta bit- ~if'-

AMERi'KAIDA Gazeteler

cyl~k.t~rDUn lbildhi1,djiin~ ~i:c., Su:rl.. y~ eki lI~eri nl!J'r I::ki.hn bUillunkii BU'n· dan ~lil-"~, d~ioer koUar !;t'lunn. r 11m izalot; ~deil'ken,:<;abiklw 1001 .bunlare hcklemeKo iIJ'I~kaad:Hc y~~ rinde du~tM!u. 1oacJv~'!l!rn !jar. klrn:laBura·, cenubl1 l}il~iyt:; d,'oiru o:;~vi~n ccnah ih.a.lf~le-Iii. n;!!J ti!:.e<Mnde m,\i1:t.i!iIik ku"",,·~ler, Vi.. I _diy ~rtB.lllnCl1n .ilcinci mudafaa
(lI01'lIiml ~" ~ 15'0 :.":d£!} -/-'

AMER1KA'DA Dun 'sabah

!la,f.h:allJ, SB.y.da,'dan ~'8 hatt! dfucltmek ~ftla\l!l<hr.

kadlH

Ate,
'Puskuruyor

Nevyork
Mayinlendi

L

Harp mi? Sakav,etmi?
Diye soruyorlar

Los Angelos ,Santiyago
Limanlan kapanryor

B~geml b.t,rlldl' Yaral~ bjr ltal yan 'g:emJsi lstanbulda
L:mdra,
ye
liLeZitw~

15 (A.A,.) l<ilaJl.nda'Il

B~J;.i.·
w

~fediJfW.I

hi.- ~~4 ~~l~ lci:. AIs,d~.z.dt!: .~ lUI ~ mwo liLaka.l.a-tik mij.ca-dell::lI!'den deniza.l. ,~lIJU,l!;, ~t n~eler 'V<2'l!Ml y~ni lh~ulMi~I-W~J...ann~ ~m4l.e.nliJ", A<;;Ik .deniz;l~ !i"1!lpblda'u biicumL:!.tcl~l:l bqka, d~s.kilal'~ ,d~, l,e:Rd.i Itmad~n'J~ Wll: W~Iak ~ Siltahk lbir Ihal.-k9 'f<!:miainin. 1'l!a falkat.indc W v"",p~n 'P1ilteStq, b1T 1;·-l.ile g&ij1m.i,j.l- lYe Ih~r ~ -Iem.i de I.oiP a.~c ba.bl'...lmll,.~lr. J),i~ gc:l' 11m .d ~.a.J.st &000 !!'Ii::!lml,.\tcl = llik oW.1:' pctr~ 1 .g0l'l~~.i trMptiHc-ml!il'lLr. btl. \gem.m.J1l ~ Im~ k:il:ktJl; • .EI:~tLMr ,d<r;ni:z,illttmlol; ta. raflnd3'EI wl'IPmf:n en ; 0-00 .I~!!.otuk S:t1mnho iam-inde!.;i jja lytu'i
SoILflWil I~in u,iny&'rii.k. !l.IkD~r, !BiT ~~

Islikla,~ine riayef
edilecek

Ira,k'ilin

~er.dir-

1

EDIEN~IN
uak Har ieiye
NazlrLna mesajl
Ba,tdu.t. Jill, tAA...;I1 ,I"'bi)j,~

t:m:gi.lW~ H.u.
m..r.e:i,}'fl

l'rit8;ZlI"I

Emm,.II;a,k
jg\)llo;1Lj ~~

N~
gttteNilii-!'l
~~~~tf;..-

W

tn~t
~'!I.

L~ ~~
~

tstIklA.Iirle

r~W.""
~

bii:riik

ba"8!1l'a
8J1i1a~

gi~Yil

~ll!..at ~
''lIZiiI'

....
m'llddlKl.

,~I!'Z'i il, Sri. :!:

kIl.~

mXl'P;m~
~'t,gl

.'-\k;d,cnizdl! ttalYlLhlatu.
t~

:!lit Lam-

11'0, -,

h~

~a

~"l'Un lmzn' oklqg,.mn ~r

.~ HARP VAZiYETi ~
Yeni
BulgaI ,krah
ya;ph,gl

niza.m
90'r~'in MIl.6'.!JOI~
C!IrI

etrafrnda i'ml~
Roma, 15 (A;A,)g9Iii!lraoe-i:!

Sovyet
m.

ve Alman Tah~datl

D', N, B~
fHltk,iiln-

Yazan: iII.uu B 18BA N
nc 8.. 2 gBiIl!JJl'j"(!t!ilill1.ot~t1I'. Ko~ ~tWlzrn <!ISIULI5Imda y;I!lP.I~
11m G1ll kopll.M u,'tJ.en!7AT! 1D~'hI!.lillla.n ~H!Il: T~jcll o1'm1liJ' _ ~ bah~ &t:istJ,-llTJ kiUl1l..", ...,lII rf!ll<ohdl~n {UlllIlmill;l: _yhl:ll>n nUi>l:lilIp etmiY>I!I mD~
~m.Iiz; ~mo:l.atl'

b!ill'h:9~'1II 'Ki;l..

zeteler,

fil!l.liI ,lfOiira

LCnVll'e 1~ kalma-ci!gLIII!
~~rk;r.

'fi'i'U~'

MuMo-!~,

;:ton

Bll.l:kal'l~~r m;~.eI~1!l

hio;lhi'r eiili mt!~· t-chi.uu:z ,etthmek·
~,~~t.m,:k
oCQru."mellLln

~

toebefi'

Td!!·rma,tttan
yQktu.~_

I

&t~aris.tanl.

tBil!:..[aljJe M~oIar

~d<m,

(((l.,~t.i

f4llYall ~

rI.2arn. cUaf.tnda ceobnMl ~t.bs.

rr~"'!a n0<jolk<l~ F<'mll'hl!.b~l ,tj·l :yM1"lMl': 13ta.1lliuJ .,a,mPl.l.'on1u(:unn II l'lHI:Ul.,.T11I,tIJ'. <G"lt.,!'.1~ • l'l!o'" ~bll11<.por karJllaflllUlll1 GalatiL<Iollnl3''"I!l Ifilkim blr (>,Y"'''lllln;iI(MI !Ii!!'&"

olmut1lU>]j_", B&~lI~ - Fe.nIi!r

ma.

bw t!Min",}'. Il:LiH~Odlr. 'Dlin'klli ~ ,,~ w,..!!IUI ll1Jrm!n'lt'i ~~ _1I,,,U1lI11U.

A VI" pada

.==== 20 .SelFbeun
Nasd Gecti
haf.!kJ mahfW'Jd1.J.r Vc
1!CtC~ ~a.mlli.mill!i

~~~~-------~-----------------------------~Et fiyatiari
itibaren
UCliZ
Ko.y'!iln ctine

_~

~_

..... ¥ATAN

~~

16.

I) ~ 941

I Pegnir figat/arl
Mura ka be kcmlsyonu sebepsiz . '. .. ve meVSlm'SIZ ar t II~~ on Ierne I"d" ,11·.··,lr
Pe~~ni~ riJ~llann. ~!l 6o!.bo!'~u veJ I~I" ":DU)'<'!t en ,~e.Itinm.~~~L~~C~ m'eVs.~~l I~ olarak yu~lm~ ~a\t~ til. hLr kl..Unar Q3'lHUlIll'l a.lIllr -P>!
blJ.i\'~ gjl"i~eT av.a.~~'iH'la bit ~
Yi:: veo..aiklcri
~i"~~

Kahve tevzii
Bugun v·jl,ayett.e
top:la,nt~yapllacak
Bug-un ..... .i'lii.yl!tt1c hi, Lc~ ...nh .ra,pda.rwk ~l~i3..:r~ OUl!Il_.t!lrllhru;l a n I-sill.nhul 'VlI!l.."~ emrmc v<!:r.:t!en 15_§ij liwval tkl!r.Jt,v~Qin flye.~ ve tevz] ~ekJ~ !ll~ah",d~ ki. Til. dar <thuscaktrr.

Yordls, sen dosl degU bana hayah Bugunden 50 kurus ogrefen bir hocasln, diyordu ill! kuau meVlkii • ab,la ., 'evflle IAla .•Vu J Yazan:
t:l~ Hytltl T~h
ce

Jc.ol'lultln yen) nal'h (:tjl1~ kOI'l~];,!11 ilzatmi aa,ta.b.i.ke alrmLitit . .;::d.itcn Y~l\i Fiy.at evvel,karaman ell

,ogle :!I~Nji'i!\t,,:u:1lili. ~de:l'e .. d.1l'JiI teped e!ll> koRJUtl!_n Bedre-t~ tin Tuncel :sozleril'l; cilmle1er ..

A

Anlayamadrk
~~:ar'a lad~YOiUIl'lW1

d.imkil

ttl bhirdi:
«ri&lIfdtin
tnulln

,II.

Hoellya kiHJ:l-l aor.

w

Iil. AId.~t,S'B,y.dI. .daha ac<I ,g-eLnli>,~ <Ii'!. t,aT.IJ~ t.lyatro a.rtl8tlerl VIIOJ.-al. EU',z1J ~n bit iP~ymj~ ~ H:i," oim8P.l;a SGrIj 19<f:o\f(J;ittlll.C .slr JrI.bl IILortjf;tlerdwl blri 'tte.nlm gtn- y.oniLl Fuam}a reeme'l'\ Jfliriok eOe_ r~jlli11em,_1ni G~~n >ietll! niz ta,c,.ir,i,meljrWatll!'l\iyhfJt.i i~beti minsln ya? dtor'dil4'im modiitlld:etden Ii.;: tan0 4lir· cejinj. lb-j.bd·if'~T. - A. 0Jl>S. §Ok 1mlini1n. Aif :lI!.kn den aim", ve UYl.ltt'Q dlt01~Uir11ilc JFu<1rd:a, ,tntl'iltere (pavjyofIM 8i>l!!niJ b.i.r ,"ok n'_~Uarle I-e'buii-o! e.ttJrdik. teo ~IlfJII; yen, mMo~cr4(,.'fI ]l)8ti. tfrh al~ ad.i D~1i1.aE ~nWl ~ 'bit i!:4an~ Ii"rJdlende1'<lie~d gQI'Q't,ki§ VI! pa"VlyoJ!lda. dog-Hdir ki. F'~ a:il~ Ali'r.1 ~Iil lI.atmJ"l. N'i"hayet llUtUn btr j;li}'llRt~J «- I'opla1Tli:lla;r ~~(!n ytl yJ.I'Ie l!:',',hi,r edih'Jli .d.'o;minyon l.urli!, a.i~ t.e.lnnH oI!:rfijei!oe1·l. Madam lY.)'ll!l1il:lfun ~ OO'1Ul"1bh" 1'16vi arllili::lef'ill bu 'lI1~mfl..d-EL budu.neye kQhYlfl.d, ~<i lie J'D~UZ rm-al1'iulau ..na<i d~ S~~ltifItarlb1:'H:l~. \,l.I.pheh *a.dilm okb.l~1I11 ~. t9n pjyaeMoIIlI J.:j;jWb-~tilj ~~aJd.n ~ek. MIjjjT.. Biz: N~~ ha¥y;'~ El:rt:lya~ Ji"J':l41~ ~11't!:!jMd~1'1 ·QIl· ve g.d.fiklei'. -Lerk~ rt·(Ul!i:ll'Ii!:I.a1ll :z.i. mal 4.()fII'ffi'nljhu'L fa hr hi. b: .. n-e:k..c ttu:l~L :n1:1Z61dycemlz bi.l:SDtl:~tI.n dmyornll. Be:r:lL -t~ Hn m6t~~1'[U t1:1. 'Yare.: eddIeI'd.. I;:a.kd·il:'kUlllDm.I~h, p.~yujl'j ltZMni OllU'iLk bf!t vc lUJ:lj ~ ·bol.Jkfl.d'll",Bu k!&~[,k ~yI~ j_ ullYo.- l'(l ~atil:'lJ'Gnl.tI. Bundan I>Qtl~a Uyataya alm!~·'l'rdtr, H I!I ['bl.l~i £h..I 'Y-cJ, lngiltere hi.i.kYm FUill iii. IIJU~Ulk eli r11 ~z.. S\t AJf rtJ-1J ~nhklrM'1 !:10k.- :rt'I lli.;p9l'iijileri bl:l'roll'lni taJdp et.mey", bu :y:I{. dahll ~ld~1I'! ~61'1 Ii" .dah.a '@'-t':'nL.> 'biqick~ldl) i§:th~ ~dm. h:nrb!!ri l>"lIpIye.niu. '1l1'aJrnt lIal:lrediyo. 'bA.I'ia.:m.i.,t.. Ga_tecil~[' l3~bl.s!!llel· hakya,'vl Zlr 1 (J hLt'l)I~lclila)"l buJ-du. Bu. ccl:til', AwniCiII ingiliz ticaret bir- rurll IMIhcrhi, bu )!~l mah:&Umniin. Tum. Bu d.afaki tl:S.tiine ti1Y dikti. .k~ to..silu't annak It bans. milia. -in Yil'dlsclg-lm, dOOim. sen OJ'll,!. <lMt OdlylXh!.rdI, 00 su:ret:l!e he.~illl llgi dill nU9usI bit ct:Ja·v.iy{)~ )·aptlf. ml.la.~ bd.rllul.'ii ele rm.ao:h~U!f v~ II1t!!b:ne,)"e mecbursuR. Qw:ildl bit"~I}- tanfl!!imlkk fir.l;atml b-ul.uyoroum. mj!k suretile fYI!I.r1ll Ji~jmk cd ~cc- I1Jiiniha.Jl'}l' kalm&Sl'cl.H'. Tapl:anell!!r_ Ita O,(Y'nIUlJ-IYaGIl.gLm royli1yM. Btl deTij'atro piyaSlsl'illln. Wff.lm:rn:i l'El ~I!t g.illi biklJi..FI'IJ~Ii.r. flfll 'her :I'Ll '!peynb ltJl--e;'Wimim;l.en. f!!. OO'lU klH'ta:1I:'lJiULk 1AULm. ~Il. SuM 'P!'o"!iJ!i!l:'uHI!a dBimB. Ib-enlm do i),luUn-

kJ~dak.i n~.iyatLrrllZ, il'l'ii!Ql,utni. io;in hll~u 55, daft'l!4; Vii! krvirctk - Ei-IJ.;;in 60 'kurlll,.tllr, I':;,Uli:P da OJ k;u· Yl!l;le shoyiiwdi.n) k.l, lc:iIc;iik top~ancl !'Ie}'ln.ir~thale be1d;a:r~ar arat'l.Ift IHI 1ii;:u'11 ii& trr. ac Ot:1iI:l:itin ~~l~hI! umt v.erLyof<'lmh. Efalm t.lblli!(!lel.1.n~· ----(I-----IIclnd~ o;;ok i~i k!!.T~Ll-anmL<'i V~ l'IaJ6.· htl\ ~ttimii'f. JlIN'~~, !J.!;lPlm.iOJ.dill ~k Ibtr f!J'fI.tla. i!I{l.t.llmlLll~ g\I'ii glbi. 1l'o!:I~. AJ;i'm YlI-p·!irtJ kn& bb: obil).UJroil"(iU.Bu~~tl,:mte. iJ.era.be-r q;apJe tngilteren .... IImir fua-r~na i§fi~ !)~I!~IJ m",k&m.hu ,t.;:!t~hr~cbn cl... aM-l'.mal gOl"Wen J,:ru yii'k.3£~in i:Jtll'lal!iet :t'UII.t aftediltliicz 1m' .l«tl¥&- cibettnde &II,~ LI}O'k ~I. ~~~ YC a.m~elr {lril'1~lnlm""iol ralk ed~yClIi" lUI t ~fi!I" Bl;iyle ~Ui Z'-ub~!1 ~t· aQok tanr~ bll" If'U-p-JU..c!I oi'tlugll ba'lla1il1lw;rtJ~< ~(' md.1Ul lWy{!.& ;;'iAAI(I. tone. ~).'ll!iI' .!kl k.lll ma~yilo "",I-: ~ miifterl .11'1· (ji'rendll.g..imiz~ gore, lroglhn-ll Pa:il-ll'l' o-iul'l iWUI a Tblimerr d iin bekU:reb-lHrdln. Eter ,sBfli b~'[' .killQrn- rip, ~lklyo~". :SllT'lIIl., Ill'lUImd{l. 'l:)lrt;lok hLikihneti 1941 kmi:r E.ntl!mas" fiW!r'bll:'llrnlZ-lI Igelen Vi!: ~in.iTi~.

reM

~''''21dLii:lmJZ glbi

I

!I'~;r.oitleu • .Btl.llie.b~e,

suHi-nu:n. lHlmM o/~~ll ~m!la.l·m cln:rd-= ve
fll!.8i~cla key,ij~eri~

,bu.')'1i mahy~t~i~' b~
·Pi!l~U

ek

TX:lU'd Veklil'rll

J.a!:ttnbul.
~Br!l.k

Il'l.u fLMit'l-u

bLl ke.t1"v~yi
g.fu.Oni.inei e
L

E.fll'nd~, ",lkralbadan kim. JllIre lJijr~~m, kimi:He g(lrDUlDlyeyim ?
crHocl!I
I< -

«-

"V1::'.~r,

p-ly:a,~

'r~z.i,at

~!.J' iH

IO()

1

tbb,i kalc!h.
fi;)'~t~TI

8~.
is-

tl'!'l,grrm. .serh-t
t.i.[!ocie .ilc

'b'~ .. r,

bldl.ii·MjJ;B'&lI'I..Qa'rI

il!!I'1lhk pak!'tl'~rL!! 'YBp~l~il.]dll·. T ~'IMillH<Il 1'lfHme;n !!(lnlEt ~a..
l1aGEl,k

re

'fU eevabi ¥mltlii.t ~ 881'111 !i!:b~iiDml! de kiod~. i&le~'eI'I. rill-lill!
!lidlilJll!!

«8 en. de
n:ui.rbdlk

AI!aba
iYQAllQ •."

1&"

tu .

deyip gid

<liJ.epiJ,r:a.. >,'a~-

dikl er 1 ok .. da.r alI''rtJ rmaJda ve 1I!l..}'a y,ok yer!:l Ibb' pahahhk
Irlfl'<llkoi8d,rJ.a.r,

Koz:a 'Hyof~~t~ 100 Ikl.lrU§Tl!!lln

Bu mev ..imd~ mrklr.in bJt ka..;;

oR ~~

liUlya
aR ~.

ai,a.gl dii§l~rulmiyecek
BLllIead.m ahnan ''blr h.abere go. ~~. -n IPinleJiCle U¥i1 piya&a.!IlITI' d Ii ;gfI riill!n ga.xrUahli f.iyat yilk!le.

ahl\[Lq ve oumaJl'!.C!YI!! I¥

m

hl a ~i!I,~u he~kle ""orula.c.a.k hi" ,~a.ldir. BUIl.tm ~ fry-itt mi.ll'flk". U"le:r.if,le kQ>l!l.1l MUm .alan bil;ill h.h~,e hCfHi.fjl{Qft;UIJ'W1 ~e.n ha.T!!,ke. nk:auhledn ~k mal almak i9m Ie I'~ G6.i ve ~I.II kelr'f1 SiI u~ .>te. ~&t!!!I.d.il;tel.i \lCIl: ~azli1!! .~~lIc!.lmijn :!Ie. l i • 1. . .J reff.i.i eri Octkem-~ ~z ..... rr.".» !.... b-c'hiyeL ....:<rd.iji .alill~llml~ ve ah. t

-11. a k,!!r>;liI ,~.

kmiu.

Biz BE'dre1;tin TI..lrul.e1'e; ."Bj,z radyo din.leykiletine Off] kom.rtmlil d.,. ki:mc k"r~] ~ k'[miUt" d l!HIiI!Clik lkiJ aidt,ini yq.. Irarldaki hkraya baiLyuak: (O!Ben de-,o>l\I dedt AnllyilmatM;_

Oiagan isabe+si:di~rer
Abmet Kia1u~1TIlILk H.uuia b'j. ri Yenika!~ndlili 5el1HI:tkbunundli dolqll4um, 10 eivMdak'i ~ ..:t. rna. ye...me ge.lmii§. b~k k_e. ~~.r:in Ibede.fe tUfek .. tblclaltlDl IQriince 0 d.a be<vl!liflenm_i§. doldu· ~uI.qp kenduine 'VeriJen tii~l!'g~ h.edeflCfdLeIll birin-e dogrq ..evil- .. mij, ~<pn. letigi sektigi slIad.a, tlife-kteki Mij:mil dOkki'Rlllii1 ~. fIl~ Y u,$..Uf ilmHncle ib:ir1'JIm. ~t~ 1'111. isa~ ed'el~k yayJ~ 1BO,,1e ilS3het!;i-rlikler gak da.hEll OUlliZZdm i1l!erde bile ;,~: MiliVLl!I" devliNleriDin bedefi ~Itere. Fillkli.t kaq ke:re ate~

*

-Dii~r

Dem~t;ir-.
tal

iQ.-i.-l'I

af't.a:n '0 illilfld. ii'imi:z.'~
'JTio}I1o~:t!ann-

ted.birl~tlc

EDUfnm

o.rdi al.t]]-

Ibug'lln ihmadskl Ibtitiln pal:'&frtL ""re· rm.u.m iea.1' OO1yc>rd1::l.. lhr ~L£;t'(I de {I.l". :bjt.e ~ 'hln b-eo;,: yilZ J:i1li.l'le t16UO"in ~tikll;ll'~ e!IiJi!l'!!ler'in l'Mgl \'a.r. Aifm aerie OOl'i;::[Ei.£:JIf1.II'l bu' kJ.!!i' S.EI.hheI'l LIl 1;}1k1a.:r1l6 ~~,tr !~rt. IrJll,~ yenl e1.. m;rm bulLu1ilN ""~. ZIIJio]n.b~ b1 n NilS ~ltn atll1'lda I)I!: .~ mark (boooo '1f8ir ~ 0h'I0ii.1'1: df!. N(JIIt'\oo brse ya,pm_alr. IDeCbtJ['lYl!'tinq,e k-IIJmELfl" vec;:t.en gefufu"!Iffi. &:ll!rin il!;ilet\ llIenl till',

yirn.

Vatan yarl§.lttda
ka-- b" 1,· ... • Ib .'l.rugl
Rebia T'evfi.k bug'un bir
v-eriYOLr

lyt ·taru1J'O!". ~ 'bi:r kcl'~ daha t,l:erhnrJen (>1)11: mefOOQn!:\um." B1:IybanI!. fbN9 'Vermcli. iStOOi~j:ni fl.nbu:a \e ~rse btr' aeney<) vtlfmadat\ ~~ konr.erans, yaz.. Ne ~. 0 w.Iri!t A'Ill'odA te-:k;e- 11 ~ml:l!. \111: ;!.p~~ tuhlp mob-den ,~ ·I!i;uiK;I;tii"l;;[n. Ie 'flhp ~ltUm. lI's.lt:a.t ilIer~' Yal!dllR!icven!cr cBTl'l.f.)'·c~l. 'Pnl!~ den ~.A tflr Ik~ "QHbII.el(etiml. zi. pa'gandi.a ~riytlltllll\ ",,'I::' ,kO~(l!r' Z~ YOrdiS ~Mle y~ dobi. boynoma ~ yeret clm'ek i!Meden ~1"l~il i~.hnlil1I :ranslatll. d.evam cltmektcdiiJ"" Bmim ~ de<ll. Sel1 a.r;bn bir' ~ gibl benl yakryo-r-dlil. Ki.d:l.J1 ,rn.u!h"rr..ir]l!'ria:n~di!:!i. Ba. yE!.hm; blZi kW'1t&n\n I!)!\' ~ iil~l1r BMnrtlii'f:l. yClii «'1)1.U.£ia,tI.m I!Iot1yIl.k e\ioe' )'.un R~b1a T,~ B~'9\1 hq'~n .LiJ.ayr&tJ ~ ~l'cOO"]'l hlr- ~ 1t1Xa.!jI1'I. tiflitlln.~M nerer ~el!l;~ktim. bu .m.!i]18J!1ebf!!lleEm.inol'lij. Hatkl!-

K,.c;.~11 h:v:\tf,lU! hll..dmni1 1100. ku.. J'\!1}t1a n a~il d~riilD1i)"~cek, a-k. :!!.i takcliIde ~ d:em.al ·kiOz[l koobjr klZTl:IfIUL b~ij )'Ili 'I{~ h'i!!. pcra.1:ifci. ijJJl.udahale e<lecC'klil;'. KtJ. ev .... l .ttL-aru.lLI.iII ~oC:r.inc e h.i.re<r m-a f"wai:la'l'l:ru gOzOfliku-le lout,il.r~ m.iJ,~t.l!l.l" ... mll vemnl!iliilidve aa ,~.&:ii' d;~a. {ada ,ka.za.,rJ.-; t~i j~;n .iiiL zabirliii d i!: fiyat].af Ll'I 161 :ku,n.lCl!k lYLaIMu~er.i peylelme.l'ell"i i!.d!2"tL.!.:r.ini MeiIM_&CI.l-a.ra.'I'~~leri. ·ai-· !:II!! k:adt!.r iYU:lmrd1TIOSLfI i! ~e:b e-hzy-e~ tir. rBli ~e flh'l'id '!lOI&yl&ii.e bir iii:~'l' b.ir :kttJJmtml dl!. ai:i:tIJ!!'fiili eiH '1l"tll"con Lteh",ciime. m<lrli 0 ~[(. ;~1'1 ~",.k Loptaru;;.I].tt:r, ID<U: dati t·e~k.i~ lwu imal.inc ih.!l$rertm~h!'rl!bu, tea fa.brikal an. iht1y~l.a.rl nWbretiDCl e maMI;ra.cllaF{l, aV.Il_ ve:rm~tl!n \l",a.J;.'klil.f.1l ~I!lfi olar.a.k i!o,te:r;L kON vem'l;eyi ~aah!hti'!: '!:lbm~6r, t;elci.ndiler. FlIOkatbazl aQtk gi):diL __ t.edlr.
da. da _peynir amali.h tevakkuia L!8TiQD1,ttr .. Man.cKtr8.~ri!ld~n
L

.ioOre,_;Y!.lf,d·lID. diier

rp\llt.lr.

Anadolu.dan

Tr'akyad,an Anad,o ,u,ya

Trakyaya,.

Ithaillf ve ilvacafta yeni ~k~Uel' l~a~ VI! iIlTa.ci'l.~ I'ej.jffimli:; llit
rn~l,!It
VI:

<l!fWet'~e YIil. Norvee~ :ra. B.-trlt~". Y"; y-lli fi.oJlandaYl. ya Y;ugo.,f.a,'Ii'~ yi!i)'ll, Yllhl1t til Y l.tDiImist4(ft1 yg....

llin'etmJer,ln

'hlrlelt..irUmesi

1931 'lJMe;g.irr"fI I1kb.a..humdil. \11 -oo~! Part::lo riU~im ".fl:klt. Le;yUi' noe h~ ZiGm{L.O. 0fIU (la 'bIf'!' ~l111a I!!!o-. letilhbullll> btl' ~e.re !Jta~!lk s:v.ud.eyac. b.iraZ iRhmlt 011 Y6Wli!!L Bunu:n t.lJiden !b~cU'YOl'r:1M:. Eu yaz Lcyl~· 1<;111 'lUIilbi:a"i b~a.tlfil ,~. dllo SOl"QOfllA l)Jtirlyorau. AmClliS%ona - 'Bu .;leta. f:Ve-~, fakat Behla 1IjoU.' tst.;]m~. kM:. ~a.l' g~~. ipgelme _'ow nU 'bil ki !)II, del1]-Qrl~ ri!!£Mml 1MiM''' let IlOOiYi1> elml~ !a't:.artbulda~ v"VJ;1-e So9 Diu gIll'I AHb. ~. Berlin(! getilo'iJeok,1be:raibo![".. ~\~.ktIlt. -A. YWte ~. Ha:y,ab: G kad6r tkWlZln de. ~metm!z~ .j:jIIlU yO;~t.Q. 1rAI~ TIU ~nOO!yIlnlUl'l :sen l' ~er.I H~ ll):te ~ a.:rlu.d~ ota.caksem. ~iIIl;B. dlsys;nL'l'm ~tyoT:dmt1 .. tJIf. Ban dllY.iJ!.m:~'lZ' ~ffil ~'i.
@t!

F3k.8It.

a:!I'rM.k.

m~hrt

~

te-

:au

.~l-I «r

vincl-e olII!lii.!t 17 ..3'0 da. biT loof.lfe1'an~ "''l:r~~t,ir. Uzun mi.i-d-cll!t Pariste kaldLI-;.t.a:!\ SQnra me-mloeketimEz!:: Ii:l!il101~

b.uluna... n:1!I~ bu..

R ~hi~ T @v;fik B B.~~I.I_

cdlt~

'ko,n.fe.ransl. aliia.& ~le.t~~ ,cid.dl vc ;::hemmly,~li hlr

~ I'nm

murilellietimJR zi!m-lyetIJlo:e dl my14Jim bEl' lif&Y&ta. 'ben 1IIitrak

edememde

rnKian.

Tontftlk, A'Ifui ~tul'el:l ~ Ilty,e 511!'!1inirkell. wktio; gl.I:n ~a b~Wn 'ba.:,"lim )mIi b'il" dtt'!:kl daftl\ girdi. Bir s!li)li.h ltfkuda!i lta[j(flhm villklt bi'Zim 6'." ~iIiI:m tan.t~!ih.n hh- talmn ~eI' ~l d~........
KIII4l~ ac~le
Ill:c-l.l!i ~.

*

PB.-!'lli ~'drid.o ~Itr iBMltndc ·[lel!. ~arlak goi ttL. is\!; ,giiOJ pal!'lll aklyol'di'l. .M1!J¢el'iler
dQ.im.a,

*

lnelhz,lJa -t~ma..e et01.-e!.te'dd'l'. Mevz,!..'I (Vatafl yarllJl!l!dtt kl!.lp bh'liil:i.) :a.cdmc'l,.aochr. IBi.ltiin va~!!.n"d.!IIfll1,l'a M.'I"Il}ye ed~J;+;:. .

9Il.~al!l.j-"O.l"du.

,~~ Soruyorlar ? I

Nihiayd Irud;'Q~te !jltrBMds TUi'" garten'in )'uMcl5. alta.gJal'lna. ba-kan ~ ibl.liyUk oo!onlu yed1 oclair bit' gen:iol$ ::\~ctallill-n t.utt.wn. xenl ap!l.l"tmanm ttYlV ~ yll.z: Tllrk lir~~Il![ gl3'iilyol"~

~llt.op~u

-III~

klq"w:umm; y.a~l' Tl!'eJll.er, 'l'apIH'J:v

bu- o· 'l'e dlyur W;
YI!IZ 1'..&r1k1&'

lcr vaz\ hllk!mda. V;::k..itJer hey!;_ i>11tJhliZ ohm;a.n ki!J.l"ar, TicaTct V,~kil-e1ii1lii:lert ,biiitiin Il.lik~dar[ara i!~ A\rrlJp.i1 'h~ttuida mi.itwMI maktad'l-T.. . briidir:ilm_. B<u .H.ara.:r<l .IOre, Bi'kliyantemdn, c<iec,ek "em .ta,. • 6? 3'1l:,erl-e. nadoluclUn,lle'h~liI: A mf:!ID']f:lk:ctim.i.z:l~ .tiCil ...~t V~ ~;::_d4re it blf .ko~;s.l:n.den Vlip'llIa t.ahmil. Iif~n,in. ta~'bik.inc h.a~l.iln~ hula- e-d.il-eeok eJYlI. Trs.'kyaya. m:U:ie .. a.nJ_-a.~a:m ,bl.lluna.1"L In:I1!J'J"ilehtl.er_ hu kiimler'i n.u~k~dlr. kahjlell 'fr~ad!.an An'il.dlilluya den id1.i!JAt an ~ cQa.ir C'Sind C! 'V~ Il1Y rw<;i:I um~6'1.i an elf_ Mem'Lekel da.h.i:Linde "'l'Y.a.yi ti· yui ~a,1il"n.in .t:~iiixil:i!.t'li 'l'.Ia,~a-' V'U4trn 'm.UN!l~ Ilbbei!.ind~ .w:r (:lIrlyen1n n.akti bUi51J~rn::li!lkUlllao>J!'.i]e gi~ c-e-l-eeekl:ir. JD.eat~atakrb 1". I'll Ian rhu rnilila.it 'V'I!: toill'l:zilftth tad· IB!.! .tiI!:rifoeninlatbi.ki. ~Il. SirkeB'll: ,ektllde t,i.;MOt: '!p'>e w:diy-I! all_ .Fe t!V"1li!il.::!! ]I"ii']n~:I: pM'ak,ftJ.d~ n,a,k ... d il~ Ha,yda.rpaJa :trMtndlllki chI" !lIfmii.l!ll b!LIi:un:!lUYa.n !iII!_el!;et 1e>liY.[!lt!fl, tl!~k-·01I.1I"'.J.'IIki::n, §im;di tam rhalar.da :ve:r ,hlJl'W'ilmi1&! lazibnclir. I"e It&:.ari .Whe,d'm Icl.er rlolWUfl t!3JkE!! :YIOilWk V~1Io ~~t dOv.i.:!lll yapl. la.oaktlT. TUI!ki:y-;!t .~ ltica-ri m-iba.IfirK-<e

Vagonla e~lya nakl in,s ait :yeni tarife bugunden it:baren tatbik o~~nuyLor DHI!:t D~tnir~nil,J"i },till habtL I Va-a'O:rl :h1'ltl.!'n1Jlc8inc LI1!'ltatlbc.i;k ~n.

~yn.i o:;amanda, jl;h.al im k,-i '1'1 1all. 1:'!llE. ~-l!i~ii nH!.k.~~ile Y.e.t'I L ituktim.

dul-ar. A~d hedef i-ilIp5l1ilam Of''" il:a.ml!i. dbn:!~r. Abw.et Ku:t1I1"111",WI ma..!iUl g.Dmteli: Atu:::td,p. hedef.i hll!lm<a.k: klld-ret::i olrn"YJrIca. ,alli it IJUl"f-I-II' ve)'a iSByma. b<wh&t 01up U'jmlill 1kO Muh.Hk.i!I.k b.ir i.utlll I'Mla. ••• Y"Cllk!

ve

~eytan dolabl ti!Bllr Belediy~i FuaJ' ~ ~betilc K W'tilrp.ark'lIiI. 'bir tf'l'e,... tan d"l.e.bl:<l Yl!lptJ}'Jn~. ~ ~zmi:v Bel~, f~ .. da Ibiz i'S-t&nbuJllllar iI!;in pek K. yat alan bOyile ye:oiJ.ikler1l heveslenir:le ~z.dm bel' ~ene j~ akm eden Fur mUtteri.. I_:ini klf¥~er. ~iinIrii hiz. rada her gUn~ meseli. kabve alar _ ken,. hir kundurl!. blr' ~ml~k diktir.irken, bfr eibJiii! yaJ-ll1'lrke-n, bi.- g-azi:nOO.i!i ... ~J bir p,mjda. deuiz.-e rio l"eI'ken.... «;lillyQtll !fola.plU'l;!) ftla

*

p

Anadoluya gidecekler
dora.yusUe
bul

dlelderini mUte___
h.iye~e

edeeek :ma·

~Wi
~~

i:-S'im,.~

ctu. Her a.y 'bijyl:s 'bi.r para.. l!IiIraz ~U. lI'aka t ~ertl-P~

VOO"DlGik.

iyi. b:i£ illilil iyl !:Ill:' !jIe-y g(ie;tar ..

AIliRa OOlltml ~. _ M!IIIiImi, &di. Ev fiflMbl

rnlik. ~Ir, Yl!'ni ev.~n. ~.Lni!!l

,amm ~elel1 yell!-

Ban~onll.'lJ i<:1n;ie ceGedl. y&,ttyor. Bi'Z[m. ibn 5Jim .f19 ~ tal'1h5iz. bk' g8rtQ ·'kftdlndt. ~ BV ge-;imlire. c!IIiC-ptl!"0i ~tI ~ akraba.l"n ~m Jmlt1.lI-k l\OOIltIInaI&n ay-

H:k.1-ui ~l::l:,S,n. v's Mr bf&f:l fbt!j rengilKlli ~ttr]dan 1mnnJ. D!dfr. n:u bi"Qrfi i~ert'lel) pek it:imat ettJtim. Ibil' g"'~ 1QzII. p.Ml!Jiyon oiMak i:J.ll'<l.kbm. :ail' temma:.!l gri1nu, bt.tl.!-l1bu-

rinJ .tblih.e ~!!t41fa-1'. (WIII~ "Ill ~1mJz1 bum;l1P'S ~dUi'l1U!k. a~". F.Il1I;a.t t....p111'ay itlro.a."II.i bitm,enJ. ne;iI~l1 dtIiI..:ma, ~ 011t.· l"llk tanzlm I!!(;tlj:l~ ta!:U'e;rl liillkllim. .ihlil'aGmEl, 1!!.Ydw8iI1iIur. Kaddi:o;yfuullcm kaJk!lIl bt\l"oo h.Wig1b:ir \rapur~ geLOC'ekllJlHE. SI:.I:I :KIZflt{)p·r.ak~ll 8481 1K>.n
tmliilV8"y VSp1U"ill!ll

Me§r'lJI mazeretler
I

hare k'st,leri III
mll..aca,ilIi:' ka.

tehir eden!erin tesbrtine ba,la.myor'
. lH~k~ml!Jt
:iet'c:op III am,m, de •.

'!,I'-e:ren. faka!t
_

I j 1iIl'-I'l!'l.r.I.a&; ilfbu

t~~.. fn"dilll.,~~~Hedfill ibey
II:

tfk herE-iaJn.gi ~-e.kild~
an_

kaYI~r ko-y<m Voy.a. II!)Ja¥naLlaNht 'yulh d:aii!hMil!.le!-ini .if.a 1II·1in:uiy1!J). .m~klmtler ha'kkmtl!a T:iear~~ V ek8.le-t.i. ~t a&~ '\'~ ith&.[at b.dumtfi.Mn ~UzIlRlN t.cdbirll!f i
~aJ;i!;&iec~r.

n-

~_E'R,

n'fe.til.e ... ~QI.aYll!'l! ,

itti.yenlel'den lerin

~di

'b:ila.lhi3if>e lIT!.ily._] L. 1 . ,Er.1'IIi.-oan So f.-rio -nazl'l!" an.acilik hi!!..rekct!l: cil!::. k t1 J.Wt ]-. .. "d '. LckT<1il'8itm~k .a, 1 ek..~rrl 8"Or·~ !'Oil el'tme ~'l
Jl"llrP,li a"= I!
.Ik'.

'o!l!Irml'l.'OY.lI.c!Ii'ktn;'.

11 ~ 2Il
I'll!",

r"m~
veb1.z
l.erl.ne
O:r:J1Il

'it;o-ar I!diyo~. 'Ve it:illl VB!I'btl: ha~t tahammill. ~~e:m~

K!.W· La h:aI'llkllt gU~lrlk· !imd!,;mb~ri

ettlm, bta.nb1.l.'lu W1C6W·
alb
aenl!<

:w

~Ib,

k111krnufm.a kala 11itdiflY00 .a,.

.,ABvi.
'9"1 l"AZ,.un.'KSi .AY: II - ~tJN: lin . I'h~.u:·; a RUlill: 18.5'1'- HA.Zm-A.."i: 1ttI!CRI ~ UOO ~ ('~;ll.;r;1"livol. :Ill)
Ui "~.-\N

bjobil"

~L"Ji~ile karpjllJll"Ql'"Qz. KOR KADI

istjy~n
~M'i

,daktka.

~J.nIz,

t-Nbiti

k~)lnll!l.k{l,lnj,ar u!.;ra-filLby ak§a:nil,\ kadar i,k·

J?unfar

1'O!CQ vapur

Ve ue.nte-

Oanyc

k~1IIl'l. bi::t' fIl'OZ afum.i!¥amtJEj
·ll:etL..-:ty,[nrlan. ~

o~

61lyonl.ln

flfyHlt ~~'&n ~a.ld8.nru:J;1m Y"IPI~IIj~ Ollo'lla fRzl.ll Iba'km<l-k

g~lII;tl. RIlY11 gibi ..ooLtk S'e~e~ 1m art! SMedll': mem lJ.en·de Luet.imm 'tii:tIYatJ:, lra.nmilam:, latd'k.1a-&b-aq[ ~l he.r ~.11 -deti~!'1U. j:!ilak Attl,some (WVi!!I, E!0i;i !l'llTllilrlillil ibtl' yUzUnl9 a.e'>rrin -i1~iIU'J:rtdan "O:k:CCt:lt. 'b,lr 'ba.i':lit.e. ~ gell!n

On~l1J tntml.'ay
lJ;s.rkM.

filOllilj'a I'ele<!e ikinci sid l!l!kel~l'e v3'l.1>Il1' kBl. getllrl:r·. ,\TacPllt' ltIli.ydJal"-

1!l8.fll<Jl1li .gldr]Hrrsa. k[l.Jt'Ijl:a. iitll!,1i'IlP' ~<etIfB'bJllnrurlz. 1J'tiiidu.:rdJin g61e:l!l fu':wI!~fI\l"iiI>' 11'10 .. 1t!!iI bi'i:l!-b'Utiilll vupud~ 3-];rU~1f..IlI yoktuil'. IIIl ''I'i. ~olWu!li kg~"'JU:a.rul:l U1i1lbo. bir Lmikllru yuk ruu'l'

madill!!. Onunla nl.gi.n ~ <.Jhnarn~· \nil? EA'er derd..lni ~ ~yd&m, '!:>U za;valll Jror.kaSc. k;idmI &J111'tl ya. l..... ndan ~...-i:trnek ~ QlT1'Lry3.(lll.ktr. ~nl!\~H a.l'~rnc!Im. t1t.1 'de ~uk 1;>t·

YOl1,ln

a.vttAr

.rat1,·ljI;Zlanm. .gQn~c

K •..]'r:w 8I: TUr'i(I· : .U . ~U~11c: 'k:a'oll.fVii!

'D'lllnacak tJ r" libi g-Ld.emLyenli!'rifl g-,1i.!!I~ncflkJ~ri scbeplt:fL miidb.lr !I~b Cf.!lerden OlnllUII I h1mc'lll'. {Me:!!e!A ~ta.hk Wii"&' gD(;.ukla. ~am 11 imtihan H Deopl c..ri g.ihi). Kaynn ...ka.m11klOl:t' ya.lr.m: v.;I.k>i raGflMleri ,~bLt .ile kaLrnay~p 8Jynj
rod Vall'll!: hu

bfiJell!t' halil'l.d.e beYilnn~>meleran.de. avvelce bilclirdikLed :;)o'lI:rlere ka-da:r meecatlen fje'll'.l-m1u!!l'lC d: Ia_rd I rT

rile k~iik

AClkh bir
G~~.,eu,n.
~lll<. ....al M2'! l!tlhl'to"i,)'t) ,eo Il!itanbul

alum
bet!!di.yMI
'G (1rlt

luu.tla]',all'CbJj dJ!l:lye lIili.-

~m-

mu·

General K~:Z;I.m Duri~ terti,ten di:;i.ndtl
BMtrnor, ( I-Iu!Il,lfll) BOlgj! viLayell~:r-i [l(lc tefU'IIe O:;[ktf.ltIJ~I bildlr-di. Umum!i Miif~.tti~ii!i G~r!!I'ij,l K. Pll"Lk, tr~ E(llrl}(')'Il~lH}et !iltmlljll4;ll.'dir,

.~

,TA..K1'1'
GUNEIi:
b('l;LE;

ZEVAJ...1

~
8.'Ul tL32 8.82 13.!)(iI 2:10'2

nWlfett-lli

ftl k(lmutlQlL' Korg~rai tonIc2I.m 81<mba!;1 iSBID!mn1u l'til,!,fu til'. ~i tihbe.

Id;,. A]j lI.u:s. Ar.

.Ei.hs
13.14
17,1111

0z.Inw

DIli-lt-o" .tI:nyiizbai}f u!·1Ed e1m1~

mil;! rulmm. PlI.th:;'8.t'l,K L~onuna

Sll.a.dG·tt!'m kadEll"

gumman

o;:arpal-ak Slt'kect iniyo1'dUlfl' Ben ii'll yerti rejillMi uygun 'YBnl ~Il' kad:m oImU!p

l!!Tm gi4,ip gitme;diklcti.ll.i k.ik j!'d=~ktiT.
Bu.
!i~.Tl

zapn.:;uMilil 'l:vvelee

tmriirac,a,at edCI'l.

de tet· fim
:l-Oma

!KINDt: At<:$.AM: YATSI itMBAK:

20,1~
2'2,4,(; 3,08

bugiin ~,Iu,t U.!!) {lEI, .l"1t-w Fe-o.·l;ipSlja QlUid('!;lndukl 13 ~!'O<

6,:35

t~!ib itt. 1§in.de.1'1l

a.r-

II apfU'ht..rWI:dWI. IkaIdfl'TlDruk 1I;a'tl " .. II1II.21 .l"R.tiill. c-umll:ooe k.Jim.drlrlNJ ~~ Ecrll'll.l!lJmpldllkl ~g.e ~. 11edI]~~tfr.

r-a.LmU;Jtl.
DaJm. Lb1iI VlIIl!:,Billu'to:n 'beI;i gtin §~.. medG1l c,vllt V&!I."islmL &Il'de:n ~amlZ

tum.

J.'1iI,L):llt: Ill! .;!.;!OUnl!: lUl.}·etllDlI do1dnm!nIl.~110 kta'll!b1lld~ Hi!i8.l:'1:1'n.kL yahda g~l!In ~l. OtlnUil !Dlrindt) blil' blpi'IDJ'oJ Ik~ ay, ljll'illlhl.lll.lll.Z tla.hrala,r Vii! 11011- MU ~. ~{1L1m.. Nefi8 IbIF '1mLUh11ik.1'ruIi. Jilil' IIi!J ~i'n banI. babeL" gijnder-d'UeF bEn )'1." vln ..le:rl£ ~eo1ii!lI.I. ibt'i'1l'a:.'l" at1emtziin YMl J'te 'Mt ~neliill~ :Il~. Fa'kllt 9iJ~W.U ne ne 'Y&pIi'~l!I"r1l bI1mJyo'litum. B.:o- It az:al!1.i'1, .e::;ld tlllo:IILa., Iba.eila.r bt:cnim '!1i.9lu.n:ll'Jeru ru(~u,It!rum in:ez dJlba, bf>,tlid>c! nit!1 bl.ll f!f'II d:eNiri'i ([e l:tlllt!;mln \lLr ~ah&i.Y'Btlmdeo bh JUi.~ra:man rgliirtlyOl-' ~t.& g!bi '1a'ldt ".r~lt 'bul:rfanllil.l1' ge- I.~ Kibl hillyftt oolyorlil-rdl: ... v- Utell 11."~ A ik!'LI~II, DUIOr t!lh'~11 b'l:t&M:l1 h.tlr, aheM'!l'Lr1ym--du. rl.lpao'la PUll. ka~n;Iyffrmm,r. '" 'Bu, o:n-

I

YE$IL GOL.
Bobten bm&.D. IazImr IatellJ). ~ (l'ElQI lie.vJ::,ooiW4u. Beib. de ~ ~. ~ In:... iDmo pek rent- oId~u lied !i~ I:&tll.1IiIi!X liibu p-rii b~ lrih!.dl.rilil. ClII:lI'I'GR 'bui ~~11 ~~II blir m'l'a.t'tlm
e..;

Yal'1l~ Y1W~ 1'1'11 ~lMl:J. 58d~e IR_ olm!tt1ltRil !lll:l.lllen Im~.oorrn. ~'tek

'rliIJJ

k~

anu~i

Sut>w.

ytne c ;Unle:r~ lkIf'liflin en m~

~a.cu:t
IUI.tun

bur

,~JcMl!armdan
edere~
'1:1aM P-B.l'B.-Sii'Z

Ftid!eIl>ili!r
an.a.t"'~lrun
01~

ba.n&
bit'
V'erQ(!·e..

lJ1ntL ot'I'& ·m,l.IMbi1 iI:~!Jle

ucuz fL-

ya tla. TCl.(Jd~l LII'lbi:le Ve:r:m.enil t.eldlf frt.'~i.1311 f}1.!II' '~ pek elve.I'~li geld1. D~rl1ll-.1~;'l.bul et.tlrn. ail; olmll2{!;11 ".If!.~ nl 'hIr :I"fIIL" 'bu!unt:lI!fa 'ka.alll" ~~eriltl

.:l\l~
At-elY.ey~

F'ndle.'I1der

BUd~e¢e '~a

~itraJi'e(l,ek~ naJdettil1:'L;

D.nll<l.tm a'luI .... hayaUnln 0::: k.a'llntlic(I.·· tl lUl,da.r 1rolti.'Y btl' ~y d.!!#lLdi. FaJc..o.t. 1m fl)£rl: 'b~r ii:e:re kabl.ll cttUcten ~n· rn benl bir n!Ulyoner gl!.rmel'k: on!lLl'l!I. pe]( 10011\)' go1tyordl.1. Hcp'l4rr l~ bir~l~ .;1~~k1eI'L "aNlr. A.1l l:1~mh !J!!t.tyar d~w: .. d<B.dmrJ'!ll elj'j_. mt '!'amir dUrecoetim b<Y1.a ,!,,~'I"a. y~la:o. ,IL~M'. Ji.-efetin da4~1 diQ,.: II'K~Inun j'I~rI ~nglJill!ilil rn"'f&llah. ha.ns. 81t.i Ul'a kl!du:' ~derI:r!l!8n D,'lme ..lle-ktt'Ut l;:o-y~hK'1,n' .sana diullo ~erln1.'l D1·

Lr:e11me~ 'b:!_.. fj«U'il6.1' tt6-,yleilll. Rod.s Ie-rln! ~3Dulj1lm. RAU·t!A ~~ &un.'ll lI~ttIl b:lr .1IIaIj abr.u IIl~lyo:l'do.. DO!litu. (j;1!ll,qn, tJe. ldIw.ye g1.... k8Jlj WraiM M'lrllw} ~1"lBJIIIi! hlti.iietmIlj m-ld.ufu:nU! 1m~1I.dL.
W I{II.pryll

"In·

~ fi.aJID. bJllndil-, IIeo •

Ou

J
'v4!I m~

l1l!&:I IStN-tQior q>JIk V\Y'qQfawn.

bl r .lliJ1il,!iade k,rbtm Iw-rku \'0 dehjfflJe ~"hllDlqitli. Bilr gll.1'\ lnez;, toesqt bll" ('oouk gI.ln Jili:i-Irsrru ~llill'lilti:i gl'tlUi Ii. BIr~ dlilU'ru !HJIlrl1A bu.ceden dii. nen mesut ~ot'uk, DUi,grul' J'6I;sli bl .... !kilodIn tl1'IIi!1.~ tu. o:Bolden ¥Ok Iin;Il ~ ?" Dl"ve SoIJrdwn... lI0~M ~ ..s.tJmJ: w,'I"di ~J.rll kB.Y'Jt.:lirl: ~.UnmeoKO!I f-Dilt!).1ilQ hlJ' 1:4 vnla: k:ll.U dafUill,

'I!

bakr;'imdu. 0 ttl.r.Idbui

blr giU'iiJ,t1,!

,~ FllJt;ut (I klWu IilIillW' b.p~ BpI!" 'SI!..Y& 1\11...0:3.1' Ii,clllb~ ~1l1a kdIl.c~ iiI'j..Iy .. ..... :1' Oarrolll !imllll.m-1m: tiMllLl:ll fIIIi~gmm
S:~U .k~

K~ Cm-.rQn

gelom. r,tirWtu b1l!l ~'lb", L

a.rbyti.rdl!. l"QBot 1IlWD. ,e4I,yo.rdtll;

..... Rodilya hilStl'ad..l. m'r =t ~ Oll.un~ 1&1 rr;)o·.&itl.JW". 8en 'tI1.ra-t. od~ i·Ikl:yo.lIHn. de--

,!t.

dll. b~ ... J'Wl.'I;fOnI.u,

~t&

inez'Ln ~

fakat ~t
~~

~~Birm.

:!IeIIiel'~ do1.l.~Bi

fIoIIIId: her

!!I.-

1iJ!ffl tlX'.Ji$n ml bW'ml!!I d:Ie-4I:I 1Iy~&
J:ti~lIy~U.lUIl'l. ~IU'JTIJI, Sill'k. •• ~t. iMJn:Im krzm1, dalu

-

iJ.I!n!it'!:!

hm~im..
'~bl!'
baJtmn;:nl;l

KLU-",

~l

~I!lklim'lil

116.!:1 u>hl.:r'dlli(l.

b~IEiImfb.

li'IlIldam Kiinenln e· :rm"du. ~mdnn. Ss.ibahllll"I Sen 'b~l3kt!l oob .... tle~l1yel'l t "bir mdonla ~ ii.t:e1y~ gillill'D-I'.' ~yi ~ira.l.&m~ tIer g-UJ.. mQl\yyen d·wn. ~a.m.1B;1:"I IWI!I ~U:y'(lrdum. Poll. ;!JS.~tle~~ j;.8.liIjll.1i'agldlp g~lyoroum. hilum btr nillddot ylXIe. dUzeLdI.Blrt,;()]_t nefi.6 lran "''0 'I'UTk h&l.twi Madam Frit1Lentlet' B~rl'ln!1I l'Jlelj. :;;u.tlli alryocdum. Y!!ni. c'I'imin g\l.zel bur LfitiJI-i.I.1'illj'" "iqks..ll8fy.n. Fs.kat Glml\;st ~rl;t.r; K~nl"l i i'lU'-l1.l.fS1~aLonl.lartik 1J4T"a-ll IkOhne1~.i.::' :CLil1iilrlo:a· mt:m dB:. FIt t"'nl.Ind~ ffima.:l<1f11 i!lt~. .... bdyle biT m~BZ8I1I'I i4a:ro ~tm·elt 'flck yordum. GllntarlG- ~.t1\1'I 1lOn1"1L g~ O;)\Uy-aniu. MElgil'ZW'J.ln ~1a'l'l glli;0l ttlr ~.el l'l", hllttdul'M. M~(l.m E'ridhmdml"'lli ''bog~ .110'1~l l~tJ.irm tiel' uryOl" ImJljtJ. 01.11 kurtli!.r.w~J~ btl' ~!!.t"e ill'l- dUM. ~ dl!lfs.. L;aYl~ Il" ~!llltdll. blr· ,!i'Ol'(lu. loJll'L-yorduk. (I da I!Crlnc t>lt'.t:lnbwa dtn B.fin on k.adar I:jgiter-lwle m!llifiZfi", mlkftL1. AlJf v~ 'benl dl\.imf! h'-Vnll'l iJl!t:fmdeld. ka.ta. y,~.inI. Ell" vlk edS~u: tari.ftan mQdcil~l' yaptm:r PJt8.!lys. K~d1l11. dOil yine vjtlae ooill&rJrn~

,lI9yhmilijtlm. ~iP.lerlm'Lm <logT":hapti'!!l kLfmdl godl'll'ii:ihl.O, Al!5l'dU.lIi~, l~ gU.!e1 o]dUq liB. dlld' 8M v.c m-elN1 bh" kn-Lb. DoI!IMlm ~ HO'd:en, lJi,!!l.linru;, bl.... ~k bQJIlln!ilElJ'"B kudar 10-'1" hi!ltV'8tUUkarllU:tll.D blr tok 'bUllJI.t D1mfI,IIlYljitr.

bu siMl.oJ'lI1 '1iiml'i1l'C lImdllliYiI. bt!.ldkl. 6eno.l kuz: ~lnb],ihwilllMll,t1. .... l'I--"~1D(;, tlarull ~I BoMAffi'~. tll.fI1I.tt •• Ben M 11~if;h" '1;id.llLilene:1I'Im:e dave! ettrnl, BD'l<:l.eTl illI.dk; _ Cloihn&rt !Db lidwm'lh. l'[ilJ[;t8; III ImdaJ:o hJI.\!:lkti :k!l.Dclu, !.cl ttm"", l1l'i 1iPJY.L:'11ii ~Ln...~u.:l1I'liIdl3. W!ill'n lii[r~~ d!!m1t!. I'IYiUl_11k olQ!~ oM:! II~, Iorr.rnn. ylh;de yIU ~ i'let1lti

aau

bJ~ i'iOm1II kMl'lf'wltl: MaIne P.IU'fa&i ~~ o]g ~ma bll' teJg-I.'at' ,~pIm.&!brl ~. Sa lmio :b:rnIdoG Rmda .1I11. @IIU8ID.. KapL Slttlk~ ar-b!,n plltm:ltJ1M'llll Ile:l'll':lde bsC ;""odnilmt ~.JdJ. Falmt h~ gfiz o.ynilJtUlml!a, ~ llfiamla.:
m1M~r. Rod& ~f. li'&k!!.t

,- ~

!rf!tlli~

_
VClo

~d~L kii" b~ :l:.iU"H-

Ben i1t.~ !)11.i~ 1.t:1~L" BrlrlL .• 'Fb,.. !£at ba-Ji...,ooe l.m.ril(iaYlLn J..."1J,Il.13nn Jw,i'mI~D
J'1I:p!l'~kl.Qqn lil~illjItuEn. :!Iuil.ude It!!r ii1llin lIm;inlel!.i do.y-

n:tal!HL1ctu. Etllolri de hlu)eketU

·tl. :E~r ~DIfe ttmd:I ~t I'M~, fLBRa.t 0 mrruIjD 1m1 g5:re:pler a~j;. Ie l'!IW)M'dr, Boldcm'de bu a.l~v ~I)l yu,-

"'I~
mrJ!.
lie

lit>ds. YAH bEifClill hir haoIda Jdi. jnJ6~k b~ru tuu,·u, REilifrn. dli b~;t.I IUWII dIIn'-ibillrdo. 0al"l'Un IH'I"aDl ~ttl: II - 611111. 1lll m,..,ll1f,llti ba.~1 b If!8Y ;rttpilJJllll~"lJrtIn!lm. Bolde.o bel!' ~\(tu:m d~jllJd.I.
t!i:Oykdl!4'd

nmdAi ~
dljfI kiD zel. IbUl~.
~",z;
\'l!'i

kBvl"!lllldli. J~ biiL' Jw..\\ dl.\ha j{[~l~.

,~It~

kli

~e ~'Il· ~a}'!dl gU.~

,(I.

Fall:

t bILl'

b\l.dnl dm. IMn.~1i

~1~1l.Utr'ailbi'J! 1diU:~

birB2; ~i1.1'

sonftI,

lhiiIba:M

!'D.. ys.d~
~.rn!l.

iJj1jlj ~"

ItJ'M

rIU6liU.t

.!PUll

d~duniL. H.t"
!!lIf~8 'Iro:n'0' d:a ltJ.!:,.

~17tl.!ii,
II>I!fJ,'iI: ~

. .rIlari.

~emket
l'u1ll1l
K.ii.jl(l

,...J'i

:i!m11g,~rkad~lllf: 'eu.ln, ~~ltnl dl!lJn1 !5-:1ik. ilk: .Q\v.I1ne ~,itln.yi!)~, IIIll.1ll 1:!u dElveUml knbuil _lr6~O.

lldt>i!I unkt!:.
~ll.mIJ'1I.i!lltk hlr

o

&rillLlk ROO"" _r·e~

nuttu, d~'f!a.l'rnd!1i

btr:u !Eena.!kIIm vPt'IIr.

o 8J'ilibik: MaiDll IlI.e Hololem,'!n ~~ IiY:I ritmA,yomOOIJ. BUn.. ~)I'iKn DlIl'll'lm, HodIlY8 biroIIm9 yllll: Ura 1il'lI,ml 'lo'&dl.

1liUl' lil'JllL8l'dl. Zencmtn delUij!'hILlq I!ebel!i brlllki iille: bl.:uu uk s..:!r'rihildll/l'mm ~Qt-udu4u bir ~dl.

Sonm ~

Ir-tl'

.A.Ir\I.6'1'[_~II"D

1al.!cll,t eUedM bb' ilwim ill<vlmde. kmmuo.

"~W: jl8;rao

~lirketlnil! !la~.

I'~.edt. aM. bJIo 1IlcmtU ~dwI8.!I

~ It-til I) amID r.n!lw B.:rI'ilH ,tmdi Itfil: o38n lli>d~ ~1l a,lk oidllmL. Ke.millllile. 6Yl~ ~If ett!m. KlPJ)uJ. I!tm.ed.i. BEml Ow,IMII'ISk baklc:1 1.41 QIWilUin, ~a.t gllre.z

ri:dll1lf'tl-I. ~ h:.3p&nm~, btlayO.rdu. bdtl' ~r.;e dooifl, ~~, ~at &&'II~T,

tngUtih!rJn llnmw;lu ail'-alH ol!l1J!klnl'Ulr I.. 1D9hkll'~ k~!1t1u nl'\lEi IIh' lou. §iMp; Itoc-Iltll!' knlblmi I'K",,'~trY<lI'li~~, Fa.kat ·l!eIl !,:I~II ~~ IiL'lIj'QlrulflTl, -0 !llrB.da Inu'l_ ~LUlf!T'i bmh~·.tlll" . IlfTflRft.r. ,IIulI'Ilsnn alhmla R...la U(l Bol~lI'J t

_"~ceo

gl:il'l!llim.

~

Rolla, ItooiIa. nates a[mQ
du 1oM1k kesl:k
!lin's.},

0.1" ,--

mn~u.n \l'
['{Ii:

Boda

~

BJlildell b.t-.l' r;II.n b'iuL ;ellJ:orJ'do.

(Al'blol ".,),

16" 6" _ 941

V 4, TAN

"'_ __

'--:!_~~

.,."..,.., _"._~ _

......... _--=-~

Harp Vaziyeti
N

Yen; Siir :
BugUn"n gano nesli hi~ fa sair halefi ruhiyesi taSlmlyor
l

HAoiSEL'E,RiN

eN

XII

EDE'BIYATI

ISIYASIICMAL I
Cenubi Amerjka ne yapacak?

___.. ~

Onlla.r carparak, kulaklan Qekarek soyl'edjklerini din~etmiye call~inyorl'ar
I

Yazan:

Yakap Kedrt KA.BAO'SMANO(;LU
trW.
debiyatr dOrt aSlrhk FranSl2i e~ hakkmda 'hiikiim ve-

VI!I~. )'\1!!r!v.:je o]up._bite:n In;Il1I~~. pek ta.bJl 013,.
le b.h- tekiI IiIIbnl~~U' It.i IIxmk. )0'''' ~In i.... Ittlmarnl¥ . H i.llian ~I' .kJ hamn lmll,~dder;lh AliBi katau. d. bynWOl'. BUDu." le'tI \lfi\u.mi sidit1e iI1ikul DiaD bir M.dJi~e..
rak~ sfuilim:iii!! ~aiJimlp kabyor. Hdbuki dimy,;I jj:l.. i h1:lgiin 01-

IYezan~ M.

H,. ZAI..

I

Y,azan: M. IlA LAN

l

,,,,,lnternasfyoIlRl Edfi!bllYrl.b ad!ru h.§ilyat1. biT Yll.baJ1C1 mea. rn.uadll vlui.le-n thahmutll gdl'O,

lu muh!lLt'riti. bize ilk d;efa:, 'o~ na, ~a.,irlerhle soruyor:mu'!l' Ilu'f!.lc -«ko~lJin. kok,ulu iptil:iFr.ll.nelz clobLyalJ, Fr8.~&il.llUl larm ~i'ltjgini lnamui!jI ~a.3l tr;6ku§u f",cl,ulnda.n ae dereee bu ihkleri~e kFLd:lu' ~Ih"~kin. mewu'dur? Daha, dogrus-u. kn"az :!iR.tri, :y!!f.li yp.i:i:!len nes'hundan, h ngi ~inil Ye hangj 1111.hrill! \'0 nClebiyat ki.!.ltll.tU· lsmn kale-TTl. erbabnu BI.I.!;lu tutnij :sasta.fI bir t.~~sfiyeye hi tA mak liuund.l1'? Va nihli.Yl1lt, bu kl]mak isteyor, t:Dc.n prllgram edebiyatm ~OiU.tUgi~, ve bu sdeIfl.:rr1'!d.a. hi'iyle bt... h.S£iyeye biyat~llarm gij,nUl[ hl.ayyUn Montaig:l'1e'den • lli~in dumm et.hiJ. takd.irde'. Dawl blT . KilMo'1'!.tF.ligne? ~ va' bUttl!'lRell.a~ kill mao IUI!'I.d hir b.t:;fi ye 'II", hi· iS$atH!9 ~airl(!lindell. h'ika:yeei. zibe,t hare ketL dti'I}i[ll1.iUehili r ? ,f!'l'il'lden: get{e~k HI. TI'(IoubfldoTtirkQede. cldukca ka.ba, fa. ure'larth.fI l)~l;mA,L1--,;>' diyor. kat. cok dngru bir sO?; vardn-: BUM. 'FtI:J..I'U;f[Z lrUltLiriiniln. "-E1i:I!g;ni dflgemeyen semerini Ftlil1sn: ildebiyatmm bir l'1ara.~ dijg~r, Za"a>llr FrF.\nSIZ milleti. kiri'!:ri dernek ; Iluna, bil" nevi tam bu v~ziy@ttedir_ Siyasi V0 irian Nihlizmas] tlal8ri:,rle bak asteri mosullen, bulup vur- mak: ve yahut, bunda, hi.. m.il'maga bir- ti;ll'IU muvaffa.k olali hezimetin ruhlardaki krisiui TI1a,Yl11'c:a. :iimdi. bii tun hrnemr, mi:ilJOl.-b.ede cl.mek milmklin 0U Momtaigne'den - e\"et, tii lure u; ege.r, btl. inkii.rcll11.I' y!IJ~ MontaL'gne'den -Romain Rl]l· rn:;; inkar ve tah.rip sahaSlinda. land'a kadu, hemen hewen kalrp ispatve ]slab iddialan· dolt beij ilSiLrhk bh" uzun fikir na ka1kl~mI:} bulun(!alanh .. , Zjve samat saltan:abnm. kimi Ta, lrunla:ra go.re, FranliTz km~ I;oktan taprqa ka.n~ml§. kimi tUriiniin. F'ral\SIZ edeb-iyatff1rn llenU2i sag ta.eidarlafllldan a1· ~hha.tli ve- ~ita vend a.nane]e'fr.I~<ia kalkl~OT'. H~r taraita. r'i de: .... um1!ii" Hangi an,anelel"? stir Li s1lrti Marat'lar tiiJlemi~: Q.e~, W 1l001rt:a. ,;;u:;dq;a iyzah '«Daragar.ll"Ifl, daraga.runa r .. l' VG.'I tai!ob,it ooi.lmeytlr. Fak:at. d'iye bag1rIyor'larml!'i" M~ntaigtufiyeye ugratIllIla~I i~en ne dara.ga.cmtl. :~llS'Soi!'a;ux: da- kJym..et[,erin z:[tial'IDI, !to n t i ., raga..:;o~tHl.1'!l. rJ'Snn blikiJn I"Oman t ez'l B r i 'I'! i bubnak suretiyellan, Flaubert'ler. Zola'lar, 1l!, biz, '!:I'll edehtvat inlula;pclM.aupa&'~:lu'lt'lar, Anat;:;l F'tan. IAnnm ne- .gibj kayne.klarda,n, ce'lar daragaema; ve evlevi· na~l bir ,l!1iebiyat tlh'e6i. ~lkal". yetle Roma.in R(.IIla.nd, Jules mak emCl']jnoe elduklaf'UH keij.. Romain gibi solee:na..n, muhueclebilinz_ Zira, bufllaf, kr~.aoea rirle1"j, irili ufaklr, llep a.a.ra.ga,.~ VI!: IlII;Jkcll fiktl" burlyetinin scma~ .. KelJeleri istenen bu eleyhindedirler ve kafdll.l"la. dekj,Y!I,.t mazilunla.rllufl QYISI ru;hlan stln hir d i '8 I P , i n o}l;adar -;oktu:r k:i, 1m. sM'l.Hile:r. aitrrIlIl sokmll.,nm ~l'1!Intine kill ita., i.simJerini'lrinr birEll' ya tnidjrle-r. tlu sdn disiplii1 p:re-nmaga :irnkin bUl.iu'nl)"fU' v~ si'Pleri de - rtladamki, nunn,mikl.dei UlTlumile:rin 'LJ;ZlIn h~· n ,stl8l", ans:ikl~, kl-a.lel"ine deb."ie1l1e bakara.k ~Ge· lOUder. romtlntilde-r ve rea.mrtriye kim kaJd% ?:9 demekU:1l ken ler de .. taliliy.eye tabi. tut-uln dimi mml:YQNrtl. Ge.riye Ita.mU§hrr - olsa iJlsa RenaiAsan.la.nlar. hi~ §vphesiz, LB Figaro ce'a. tak&!rlUm. ,ed~n K. it. t 0, gazetesdnin. anli:etine ce11k K iii s 8' s II n I n ka~ V8'P venn1eI' o}aca~- Bunlar rallhk zindan rejimtch'\e:n mka.arastM.lUJ. size. bIT ka~ ta:ne:rlIabillr. Bu su:retk. FranJilI~ sill in adllll si:iyle!;i;l11'l. de. - IlI:IiOde.haS[, ejer. g~ten 'bill" bdet.ll F:ratLSI~ edebiyafiyle tah· min edebileceglm hUtiin ~in!l." JJgntl2a rajm,en . gooe siiA 'tat. miyne 1lIluvaffs.k olamayaea.

Fran.5a'da, F'ranslz edehiyat Vg 'tHeir alflmi bir «muhasebci .. 'l:lI~fiSl~, bir lI'k:endi kendlni it'harn ve t&t~ devnliSi ge9ir. n'I&'kte imilii (L€: Figaro) gaze'tesi i b1 r l'I.i'IkE't a~ml~ "!l{lblHl,da, ,:i:I!lll'J,i! n In bUti..i 1'1 cclt!hiyatCitfl.t-J.

!'en hikhnler bu:nla.nhr. Hatta, bunlarm en 'baimda yer alan
Paul lYiorafld'a go,re l~e. biiti!in me ktep k L }JliLtl'n(l1!. bir 1lU'l ut mi. te-mi:r<HM: y:l'tlpma.ktan bs~l:a" Trlak ger lc,mi~" Ge~ harp'
OOI"ll:'SIJI]]'rn~u en

~eJ'itu duygll-

Fra,nsa'n1l1 sO&.1yaJ. b\lny~I!'1idl!: UYUYM oyle ibil;' mikroptur ki o bUlIlye. her .zagta. dli~i.i.k~e ba!il kaldmp faaliyetf!; ge~~r ve onu, en ha.y,ati uzu .... zlarmdan y&kalay]p kemirme-ge baEJlar, Scm a.arl'lanri en ulvi hadil3f!le· rinden bid olan B tl 'J u I,(1
Frall"'lsnz I rI'kqH
i\bll"ll

.,te\' AYI'IIPadi.,
D.

il!ittlr. Uzelf ~lIJrk. iI), iat.Et IU'Ua.li ve;!fii. Ct,nlJOI A. m.erika.da, Cft'e}'.u.tI eUin, I'i1

ooyle ka.g: i:rtjca harell:eti. bOy· ]e kac:: sitma no bet! tagluyp etrniJtir ve Fram!oJz milieU. yn. tag,: il;linde, Dluttasrl yer degllil·

mUryoti h~" i!jil:l mi.lg""i:dir. "('i!DL Al-i~tir:lha.ri.cfye flU

ell!:

I"!

R~:i.!.GIJu,~:z:ul'l"]] V&Jm&t~I'iI1l ziyB.:l"e!: dmesi.,itla-in WllII:m1 ~. kit~Ji bakltrund;!UI birirte' diUece.

ttrmekJe

de eh~r.ti h.~ bi!:' hidiae· di'r. \',;mj bir Arjantin llAZlrml1t ifiIm haJl ... biqlll.H'NU!! V.tlH,Jtcl~..a.lqa.n hasta gibi d urrrUlkslvalei ~n rejim detl~lrmi~: ihtilil.l" fUll gl.tmesi ilk deb oIar' ol\.1yOJ'. Am.erika Imligi bareke.eilikten diktatorlllga. diktatorluMa;n j m'f.ll\ra torluga, im- tinin If.tJide uai. ~ud:k :uiL.-ver cenubi Amer~. paratorluktan I'ouraliyete. 1;;;]r8.- !naine ~~en 1.!ada Rir!q.ik; AHII!I.riJc:lum:1 bitii![ll liyetten c'l.unhuriy@tl2. eumhuklI.tAM hrM!:irn hi.- I'o@'J ~llIImUI riyettel!l. ~ne im,pa.l'ator\uga korkuau eksik d~a_, Bu ko,,VI!i ol1dan tekl'Bf cumb.uriyete ku,yu ba~ga A.r;iutU1Ii 'Ve!ilint ~ip dur.nul}tlll.T', dcuGasine ~~ Vie AnteriIc:a Fa nt, eiban nazarlndll. fq" bit1igme d t~~8 be:rkat, 'iniSanhk nuanl:li(l,a, Fmn· eh!fl ziy:ade~lriiIil F te.... sa, daima, MontrugT.Ie'lerin, miJfu· Voltaire'lenD 'RollsseatUt'Larrn Cli!rmbi ~hliIU:metMri li'Illl' tcl'ekkiirlU fia.ll,sa51, BU· MiJk.tlm- c!:m'~ine d&t d]e lo'uk inlnyli'1m:i ~tani. Fl:-an- aanl..., memJt'.kd~ ~i:iaIriI tilIJ.M. 01'ldoku:runcu asrm lirik A~ il~ ~ bir tainm. d~ !JaB ~ ~~ Bid-e§ik: ve tomautik Fmnsam olarak A:~lka iIe ~lrl:Hd.e bqbaJli. blmI~tl1'Zirn. Fr--d.n;sl'l, b:rih l.e~ edtyorlarih ... l::J.ayunca. ancak hu eze!i h:e.:;o[et- kl1At ku~ ~v~~d~. 1ariyle, b1.I. ~lsi:z: kUQrM letiro 1( oizama orf! Man bunyle y~a!kta ve biT zama:n_met ceauob'i Amen'kada 8ft•• lar, Avrupa. 'lntul tizerinde~i pk Ab:*Aya obn. kWb v1! m1.istes!I1i me11kii!'ri buna med,ve vehmi~" Sonr.a.~ .. Y'un bulQnm.aktadrr. Franu.. hi .Am.tmb.,. ~ .olarak Av_ ~erl ba.kla.n. mHletlO!'rin is~ rupay.. by~. $imdi: Birtikl:lHi, fill;ir ve vicda1"l hiirnye. lqik ~iIDJI] 1!'1in!!~. ~Ii. ti ugn.mda bahtm en ~etin ~il- Mtil'&n kwn:i.en __ ,~, Jdoedj ibti¥aocL veloiirine gOjil.l!J gr:rrm.i;§l ve bo ~ ~ :.rLiks~'k opr<ensip1!'rin m lidiafa.· ru a:ncaJc: 0IWb ~ Ari~ ~ biiPk Mr a.m: alan-JDb en one .~t~lt!lI~ buimbEiill~~ lanmak vamtyledir ld. yCT)"iiBirlqi'k Amerib., tiiPfa,t! ka~ ziinde. hior.;bir miUete 1l!l.!!l)1l buI etmcz Lir ~ harb doj.. ohna.y!lJ!l. 'magnevi. <prtl&tiji k.argl il~ ceaubi ~ we:!allm]~I. Pari~'~, mmun l~hl, yirci~HQ~iqb.Lr. yet-mil;! ik:! di1de (Ville lumie• fima1i Amerib. ~u Ie - Nl;Ir \}Qbn) denUiyor.(llJ oradaki &.redi 'i':mOmltn .. eIio. iqin Bi'rletiIi veo ft'm[l~a, 'butl1il'n kin. bir ~~ Pier. ~ ~ ~ bMP d:ab:& umuilti '1te ~sel kiiltiir diiU ~'!Imi belt ~ abm.. cerwbi olm1J§tu' Egrer, lrntamz mU1eti, Amerlbnm dill dijiiile ~~ bUtulll. bun1Eil"I ya.va§ y&'II'8;§ ka:y g iht[fIiISI~J"i IOQ'k In;rr,ryettidir. ZlI.ibeD.l!iiHp pyeleriDden bitiam; betti ise. eier bi:;B. )'Tlilk Fran· yeni ~ bir MiDetia- c-' sa" Oil be:!!l giin.liik bit' meydan mi?eli O~l c-emabi Amd'ika. , muharehesinde bir kohne i- run pM ~ l'iden Lirr ~ na. gibi ,"omp gidiwrd.i'yse, dlli'. bUMm ~bca. sebehi,. 0 Fran· 1iI&'hlll. t 111".. i [101 r m i s y 0, Istl1'abmI Rvutrn.llga
r

t~,.

e:.u

n

I.'l 11 U

tamamen

un1lt.rrm~ ve 01·
fie

Dolltor

98 blnyiabmm

desta:.ni amme·

rJh.i ,cllrUm i~m!.3
I:m zinda..nda.

me, eezam·

lerillidielJotamlme:n ayntm~
rnasmda &1"lWmallfbr. Onu, 'bu~nto;ij fuli1retten,

DigOl·'R;

111

~ecek

d@--

bmm.n emiynim. S6iIreti,

ki!-n-

feti. ,s.i~e.ne derece eIllniyet lemindeki otoriwsi. tliedir'[

dtnden ~ok: eve.1 tll1nii'l' bir Henri Bord~uJ: size n~yi ita,.. Ile tlder.? Sir .Berautl!, sizln naza.rm wi<ll!. '!J.lli~ Franllo12 edg. blyatunll k~:ttC1 derecede hi]!' muhal"rl:rld~r"1 .Bil" Palll l-Ior3,JTJ.d'Ul ktHtUrel va dim~ji if~

mektirFa.kat. biz, FnltllZ r.rrakJa benber, Ftarum

olmtLdebao mnm. bOyle agrr bit ceza)'a. rniistabak olacak bir ci.l.tlim lililedigitJ.e ka.naa.t getir~ler. dm diegil.b:. Ort8Jda hir 'lJiirnm varsa, biz.c-e. cnu, he'l1i'~ydell. e.ve:l. hugUnkii Fra-n:sa'yu:~"
IOU !)den dar ve mut!!la~r.p

ve. i:ytima.t verebitir? Bir Andre &ousseaux'Jilun tenk[}1. A..

tica z,\lralyetinde 3,~k zmlgefir. Bu zih-niY"t; bted.e:n

La·
Den.

lr-

I(AR.AO$MANOOLU
etm
1I:alan ~

Yakdp

Kacbi

IMll y.erlNde, taINi .iJ"'r "0 ~U' 1,_ ~ blr Ji:aaHrll't pizH. Nlk~~iU.~t bonlar. hlr ttrokm ~kIriD:I
~.!'I!.r. ~tol'. ~_

F.i!ri:t i.e m~tu.. Rarf!'!3m<i1l. Vi"t.~m 1l!!>y_ ~eai illdtdJ.. RMl;I&ffiI,. daJr bl(4l Lderll'll bdy1!t!r81:1 (lnurna, lI;!I'ala.rIJ'JdB Mr klJ.tdl!'jll,k; di!Jgtl. ~t'ira.;t ~ly<l:t:!i}S'l ba.lJkl!" 'bJr ihl"" ~~

,1i!!l!\!.Im.

taiJ'i.1e,

tMd ~ Y!:'l'de .hem !!I:awit IMr ~ g;&.'1lIiek, hem dE; k~lJ'~ m.M'!JUl el:!li:l1lol'i _ ~ W ~:hI!IlJ:looi
tlIDll.riie

~

'B4bUl:J'ld'lm

doI!j~~li'If'A"fIk

~~
~II~'

ut-

nil ~
bllll&~11 Jl.l~ ~

e1mtit oILlI.Cak~. m. :t:I8 k~1'
meklup~

Hofl.l:'b'Idd .~nda1t lI'J.ilh'~I! ORUIl >1{In:ra,bi!' ,dBha HI£-

t:i!IJdI M:tiI.

-

~

ImI'iIQ ~m

tamonu~& yazmaf!l. ~M. e&q~. i9i" ]'lin 4erhl. ate.:; nl 1c~J'IdI v&rl:rt-III:de. fUlem l!ik
M~l'ly·ettMo JU<il.ml~. :iBU \llU.lyd bOyla
j;:1iI i.flMl n

¥~an: Muauez TlIhsin,aERKAND
S~Ill h tulnl
.II~

Bli ~,~ IlI\l'TllI1. IBEIid, a'na. &:Ii h~.I" N!l;In

iyk:e
I!t~

.I!Iiliyarum.

!'Ie ",*1.c kadal' d!wu.:m ed.eIIloe.ktl. 'f Dalia, ne ka&i.r ZII.n1.aJ1., Vl\'ctls .s~'-'I."I halifI!

G1izioilb Il.o t;."l~ndlal b!.r ~ o~

,ZIUNiA,

'''Y¥e.I.O!!i

b:II.3k!L
~tllrt
k&amn'ift.
h&lHr·

~~ *tIiIiiUiII~
zi bam, II!:iyJ~~?

,1imIIE ~

~~um.

tI!kII~

..

11'1 'ik'M,~ il:in lMifJk~ Il'liim ~ nz&tiI;I. A . :I'BIll!IIIdamk, FIQt Bay, ~ ~ lllf ~ ~
~!Itt

&11'"
~

bi!mm! ~111I

plerl

~-

DIItui,. fu-

~ ~ m.uMtaza e!'!ecdkt~? bu ~ kopem.a.ktlln" bu ~
~. erl..&oiI:aJ:J.. k;!__~tall
mt!nllidl.'l'L

~ iii lpn:l:tl'J.;

ban1u~~
-

~t

lUI

lo!1 ~
Eve'!: Vlmafl. A1:l !le,'m ~ PJ!'t &Jll'lt"1'ilm b.!.1:\i IId 8.!Ie ~ II;1bi .w.-.ftt' ~!!!'r. iile.v~lM!lIl_ lkcti bI1 l'Mt!'ll~, . l)ti.m~ MZ:I mOObiJrI!l'~;ep, ~dtll m1J.l'~R,-o ..l' v-esajr ... ;n;rn;I~J , ~;V~ uttrr:rrtilJ" 11. FaJl:at [bIHItn 1IJmi1Al:' lkl, 81!1111al \'I< a~t !l'l:~ ~ [,;oln ~ k~il e<:IiI!II1emL Bm,Kb1 ;m~ bU' tm nkinl1ktan ~ ail'l.t'&k birbITl ... riftden ~r:de1lfll _ 1m. ~ketl~ nd i!M m'llrl"!l.»!lbetlel'ln.m t'itl<Jtfl. (I'iili <iI~ ~ im'\'!Il'Ull mAr;. ~lIIJllaml. Olml!Jriil,h idL 1!.h, bUr d12f'a ~xk 'ks.lpl~ ~ ~,I)iI~' li:M<ftj1!11 ~II(lII"I-Tl'I:i 1i!'l.t.ly~m

du Ni'" 1!~'I'Iw\ dtt &ItllmUf,

All BeyVI de 'kd~! ~nflt~ 1:iQy~ (];c1fL 0 b:nmnt 'ba..,,'I'U;

dIiln~.iIj,

;g]lllil!c:~

Ew~

s:j~

"l\lJl0

Hl.t1Itl .mra'l!rrm1..

tvkIglada Dizela
H~ akhiH"ruz1!!.
goDl'i!., 011

Y~juzl ~!I:!! ~ Ke1lb.1'I«M fI'I2m ill': de!a bMlJ:!iettlj'l n!Hl m~;r;'thU

im,,. gOo !loI.tJ8:l.. lei.

""~ ~ OOJ$ ~ H .... ed~ CIDJB. !f.OlD :RaruI:n~ ~ta1 ~ K~ ~!tI\ f~~ muz!:a.flp o~JJ ~. mi1~ E!\'fl.(:il, onun ~llI\l ~JJ:n,t ~~ KMlhILlJlili1l :mImf.u.I.itL VI! '1Je~ ~i!.. t1t- ~~ ·bIm ~ile mUla. ib<.tnJ.l ~~.~ g~ .. 1i3'O'" ,MIl ~ ~~ll gDk: ~ ~yon'1u, F'e-rlfIlD
n1ml'fi [i!:~ IrI6,.o 'LIuiM'YIi&' ~

~ilaki .Q.' MllmoWw oiEa.tl ni~*, ~ ~. ~11~ gilt! 11l"..g"·11H'd1l, ~ ~ i(iir-Uile-r. al'l' :i!al~. 9iiDkii bu !WMJ1lIl ye:rlecl'l ve y~~ ltOyoW bIr ~'*VkI; miibh' ha.l!ilie iJRdolP'~lrr. Bllin<mi'i:' kl bOb~, karIn flo ... lulumIft ~ m.<ilfvM"~ ...... 11~,Iom !1d yamnllCll IWInmIriar. Ili.im&-

ben

!!L!;1lo

rm

.:k1lifIodll, I~M~Ti'ljti ~..,.~
~!

~~

~"aJ!otl.nmj ''I!! 1\ bi!)f;lJ' yon n;.u ;rlM'1llJ!,l'JIl
i;J:w'
8Il&tU'i

ihUrmlltH Of!'"

TI':ll.rdLlr.

_<l'tI
00 ~o1k

tkdirl_. lWw"in ~!JDd.uki

*0I2f!'J~

tIIn ~[
mt

0..

B~
~

,size ~

-

1m4i!t1ll

ol:a&ak

Fern ~

gU1'lcienber.i

mtktti .c;l!l'l'1 ')'H v~ omuTha.\.a.hrrda
Miy,l'IIli
VIZ ~UI

foli.Blbh iJ~ devam 8t... IImmB.t.HI1 Mut1.a
~Ii

UoI!!t

~ndii hk ba..pns kacJ.iPiiI; ! '1'11."'"TIl!I.""'a.lc k!mtr.rJl'i;' nMl'l ~m
~i'l'

HI!.'

11!L i86y1i~lniz:

Ifim ~'IlII'~'" rtI1(!m~ lnld.t' Il't.m.~ 'l1"erlt ~ Pi'! !;)«I. fide >OmI, omm 1I~4Ct1l1:l tstlyorIDII. Sa-!iI6!lli!o1' y.aJnilZ arlllllWlda l~Y'lbtinde avunkA.r

IIlIlllpn ~

,1I;ar.;a: ,_

"'iLl "liltt..IIJIla.

~
IT'

~ Ii&pIIyaD (Pelltan~ ~erI hX8 zru', 'rc..'~IoIi:ll lin liu;..rill'l If#i:pllildkbYl Iii<nt!'l!., hl1iJ;1! dlll!ha; kahn-

IlftIn.p

l~ut:w.
G~ adam~. bI1- Ifi!d~ V1U1l:J. Her

'il'£k!iyorth1:r'.
1l"'IlltZ. trI1, ~ ~ ].kImIJ.

~b~

0I:m benlm klI.okr ~'" ~
'~

b.1ilribillt 'Yii.pID!I'_'u.

Muglil.

yaln~

a~t

ta.. ODl1l1 Bl:!l8ml, nztlntlld· a~~ O;rHI.Jc.1U'itiJrr

te~ p~ ~

1ldlJ.
iba·

WI.
_.
J'f&

M\.i~lll)'>I!.WII
k.~-]I!~
eY

tU<l,

A.k?M1-. y-",,!:~
},in Ih~

P;Ki" fBJ!Ylr. Kll-

la

;l<lra.p
~kr'1i

k~n'u!1'I .y~kdrrn" a..~en doe "lmlJ.!4uT_ Fd~hb:e.de!I!!C-

ytho::c'N.! flliZ'

'\"~ ,f.!al,.a

' ' ' ' ('tM

.HIL'Id[l;l!lz

viii!'

~",rcn.;n,

J:o;:~alI

mabmti!l! ta!i!l.FIr!daI'lkw· mdll 'Y rdwlltr yaptT:rt!lltU:. KI. zllay ~t feto!!J~el~~lrlere ya.rcilnt
j<;4r1

"'MIJl~
~!i1ia."'t

,r;i!I~IrUO, ~11l~

QJlUI'I ~

~t.I;.e,!

h.a:z Ulbk{,ju ... ~1

~lr"

I

h....1" ~y ,~~url){'I,J_ ;N!~h,. 'b1J. !rAt'! Pldmll ;Uma!o'ta ci!!laJ'i!!t !I!id.iJlb~ '! K..nl"tl ~ncele!'ll!." ~ Q4ar" A'lttnlUrnJ1Jj'ln 1r1 "'l:lnl!'ll olm!ldr:lttr'l'l b11,. l1ITtltm~'IL :r"btLI'J Hannnm lID::ii (lEU dlllwtr deorinlfkJ.e.rdan <;1'

N311T ~ll.'l'!\I!i'flt"I~-- DIl4I~~. e~mnlz,. d j!1'I. at'lladlinu!l. ~l't' Kezbiln bQgtlJ:i M!\gttl~ cJ:1 Bli.bUt r, 011 a. 1:.'1 t>'!r !"i1Jl .. br .... kmIf oU.," c;,Jt'_ C~ ...apv.nni}·"'t'~~t1IL1l J!ln' F J!l",y, H4Ilh~l'

-

:yddL

-'N'~1
K~m'lL - BU" ~ !6'>1. t~1 c~~ orl\Jl_ ~IlLtI')lyor, FIUIl! ilin klSZl<"l"j haYT.tL,) Jilt II,at, bit' "I"'Y. ~ramaru. Fil!!'lt ilk a&mt e:l!:iktBn ~DiU'B.

Plant! ~lU'tI'Id& If~ ~bBlv.m" P'Ullc nip ru;~tla ~ trtr, mix ~'PMIIjIQBh'hA";; gen, iI'olT dfizOyll .burnt d.~ndIL Ortad-a yahttz K.1!JoIm1a Fctiatn ,;lie@.. aym ~ 1t'Ii1 V~ l'II'.~1im !CIa ~M1 m.~ b!lf;'iSt1, 1'*1 I::~ mt'i~t. 'I(;~"~. h~m ~ h,r,,'Jl'!gg .. lDhi't!!n.mt1 ma:tt,.. ~ ~~, Jest':! !!d'lrru &'I:m~ oe~!I.t'l'-1:

~ ~ Ikaruru L"ku, ~TIn'" do'lo\:ffl t.moMt edR. VIkluilij. I m:ImkJd Im.m Mh~_1D ~ gottIJ'iIll' gnfimn Imtm 10m d"llllSrt' IT diI.. bfih~n ~ kapliainiklll: l•. , Q~ ~~~ bil' .It!: __
kI1 rodarlm.
SiI'fkII

du·i

mnm'

b:lr $'lMl

~rnde, nill!tt
,{II-

'I'IIhI\t

(ltaro]'ll

<JIU1'.H'i hoIftl,.~n.

-

N" Yll,pzyM'?

I¢r~ h6klt <fl.
_

~t;'~

'H~~

ft 1iin'n1 ~g'lI

&!! kend'lnto UlMplet1vv;r.

I(M'be.n

kf1.Miill\LII

n~M1Ll!oIru elin~1M\

ki bilillZ ewd

di6 :U>Ylem!fl.1.m, be.n ti:eJ'jdunJ,

(~VM)

i:iJItn b~ bt:I :ruvayr terI."'tIId1'p 11I!EIoI.QIII. lOOif;n'I tnioi ...... 1mll'l 'I'eta:(! r.&on ~klrl,n nll'!:iM'liaLl Ih!!.Jl<' .,Iduk!;l mem!k ~ biT 'MI'HrSil!dII', iii l'T]o'rtJ 11..11 h"'di!oie.~'" bum!'s.!' ""oralki )fanls.rnnr.ro:a. milMIf!0:3. edi!lllm. Dr, Ilillri ._BQ~

'~B: .~u

b en im d ir

Yazan: Malunut: ,AlUlA AmUT

i •J 1 \ ..Besiktas Feneri 3-1; G.Saray, Istanbulsporu 3 ~2 yendi

r .n "

D -S ..Bitt ... ----

0

Deniz lzagattlr
KJzgln gUlne~,in alhnda yanan

Istanbuldan serin
Gt~

is,tanbul,a
·tll' baI--aka. 1'Iit' k~ ",t~!I:' ijntl.ruIb caJ'Jl!J..n&.

Ye,willik....
DIl*~ hjte !l'iZ<IJ ~ Q,;; ~ m~
I~ lbir

irtaCI
~:wrt'
1tI:I~ Vi'J

'1lM ~

,~IJ111hl

G"'I kupasi atletizm rnusa ba kalan nda u Fenerba hceliler yine birin,eiligi tuttular

tnmM

k~:

!!rmra EIIlIJ.«<id& ~arlAnn gtiJ1C'Dk~ k:mgJrn ibir gitn-o. !lifti K&1;.J.1IUiiI ko.yuna bUuua.k ~I_ !fin alboos ka.vruluyQf. !ere dRll!,'Iilom bIl" ~H:~ oItfIE>iI,. tstanhld IbUgUn "\/1Lcudll11J1-l ~rl1!iet- i«11Idi.me 1l'<i!$j!m; mtX ~in k'mdfam!kolla.rlLe BB.:!'B.n - DMIi2lfi ii\i.?

istrut'1:n:4....

'[' Dra.rl..a. blr -mrib okudum; rlnrk.e blJl WI J!tl-wtiyart luI!h.:I,. Hmtlyan tul-nl b\r~.~e en gU. dilyonun.. QfuilciI orA4-<J. OYVel.ce ma.l'fi~J:Il.i''lI b!r cennet lXit aLa.l'I 'biZ' bins :11";[. IdLl.6etcrdan blrl oiua!';: lir'!l'It.iyiionlsra 8.!Oflrtuftt,

!:siMbm!! ~

denWn
!I.trlJyO:'

~Il'

,b!ltl~

"OJ ondan T'!h-kl:!i'~

tne4et

~lllld:rtr tlis tl'mIJJYM, ~

t.1:.a.mbul~
Btif:tbt kta.lbi.nde Ylin ~ea.I ~. BQ *"~liIilmll!:lJ'] I.ll:tmd& bile 1].. j(:adar g'l1Z4!lmn! c.-.kctlni ~tttJ8'UllUD atUne. srkll;lbl'lp ~In!ndan iiI&t)lJa..yan tf'rh:ri be.flllli m~Ile:f'il1!l
Ill':kekli!l' .•• Kih\mJ:f

&A""", J'le.TIlyi!l Gl&billr:" Ol!nlw :rni"'] K!!ln'rte6J betll 1ft c1~ ~ l'IUylJmt~ bdr ~UI l!lIHB.oHe.. c$ bir" sual, GWdtlm. 0 Il!l.ll.hlla kI" '1eQ1I. ~. dt.~·aY1 bllm;lzleli Dedlm 1!£' ~ ba.fladrm. Bliillin giinfuti.iz; d.eniZin ~-

kU~·ial".1Lk:
d~IJ;;L!!rlnil'l

~,fi

1-",,1-1

J:~tili

kTVrlmIamlQl blr 'niz,gal" (>~&BUe h.a.vlll.ilnmzycagl1'IT b~dikler! ~in r-B.-

h.lLten. yi.l.:ru~1en.
¢I.Id~f'
yanllll
d.ogrll.
I

"'oil 9OC'~kla.:r·... KCI'.kea ~t!Ul.btiIdS;D.

~T'"

da, onun ~ -- onun ~8 ~in ornm luymettni anL.a.ya.> n~}mZ, OnUJ1IlillfDl'll'tin! OTt~an u_k kuJanlo.r& 'hlr amanler ~ !lfl-

~yaJ'l!a.r,

bugt.l~ Be'n.11 .tst~bu.la

I<rll. I>i. Ql\1!ir11A OY<J4Ya.fI.. ~, ~kala.IfB.fi Mhayet 'bug\:i;rl. 01'11111 l'I.a:!rll!tLLe )'a.n:aJ1.!a.rn. ~A!lZ. DenL.)! 'bi:r' lmlrm
fuea.n1:ann< ~ erluJdi Jmvv:t,t t.aUmLror.
g6rmekle

~i:Io;: CldiyGorla.r.

~~eti

blr

K~a
__

gibii EmiJ1!!t1il.. h~yo:r a.,q,k dilre;ooSlruh le], /L!r!llJt IIJZgm 1:Mr Ilt,v l'8rqaB1 !><Il:vgl ka!.~.

0Wm'Uf blr fmet\dIIerint
odebl.·

gl.b'-_ if(~Uytj
carmel:<!,

~VUlItfIU!JI

boytaya.J1. b~~y;or.

:kcrn.lim.i

(;mUll
al'\ClU!:

~
O!RI

Lifttg..

t~1!t

Wf.
!Ill

.t\.

Y.

:2 3

ss s-r.

iii

111:
1D HOI
,IS

:w

na.t.a ve aucu1a.nll boli ~ gilHHer'k!!!:!l bir l!:atnl. .ae:rt.nlMn.()~ 1.!;m bft.r d:llk. baroil~ sn .Ii;iy.::-r. Bug1.lrI
Adaya,

!Jr1f!,r_ ~hl'~ ~I:z
I

YlipilaJlrleooK

yeg:A.ne

:'¥1Y

:r.ta. bo3ll .00

~ halmiilfkadIJr. bir i18:.hedir. bugiin 1M! tJa:Myo ~ ~e8piit" "Vol! l!a.;yM

tapIie'rtLZ.

~
.8
(I

S

RIIlI ZfI

~¢:ne !frla:rmll. ha:!'~l{et

yey:-a. AnadCllu. k!. m$. pldi.m. Mf!lCI!Ik l;).ir VilIp'IIl"Illl Modayt K~ f'Il"Pfl«lu, :!'e~ rib; ~:IYOi" •

U
H 212'2
21).

,1"1 M 2lii,

b!l,1/Ta.k ihl:l!!:ti MblndeJd kol~a yash.lmp SamybUJ.-riunUl'l. o!:lI:IrllClril1 ruz. ~a krmllJilli 'lI-erlp bdblaiiltJ ~-U'a dUmanl4l'l. ~l"ImrndllLn ma.vilildt!1"O ibi;j,. rI.l.r.rn:~ Y'!:I\lil ttlta.itbtill:l. lleyretmekt:ll'. ded'im. Ve can. ~ bir ZilliI aon da.rbe-lf'"n 3nJ..!Imd.3 -bir bihlt aJs.mk b8.U.l(!!'t. e>llen ~Urti. ~.
.AIDa

OM.i.zI=. IlIJt8. ~
"J.i:aY'l atLKikek. ~

'i 11 Ii

"

n

-,it!:me, aaama.
~ ~ ~

~I

riley ...
.~ t:rIglm_. Bi~ ~ vc a-

I~. 'll'akJ:m]ax ss.hudll. ,gcfuill'l-dci!lkI.enVRItLt he!!' ilili. m.raf <\111 JU.4I:'¢ • la.$

ha.ltasrrtm .~f{tel:J ~1

ye::r aldtlar! All -

BoflllI~~
~
ltifLd.

~l'I1:\,

H.!iJn,

~

lbraMm, ~ref.

HlMoe;yiD ,~

11'~ ~11',

....... ~ HIlJI.-

N~ Cllu.'t'n. {l1i5t!m.. F~[rerbllhgelJ.~ dllnRU ~bUIlClan Beni !~hlIlun ya.lwi: ~bltl'id!m fuJa blr' <\ley D0ilJ.en am ezdi , dBl\ y1.nIo, t:..ta.IlbUlUn h5fi11t"~ lI'ska-t IOu. my If Q.lttdron r!lfmen. bi, rinJ.tg1.ne gUtUr~ec;.elt ~fCo fm!a t.La.r

i~k .2,!. ~k!Jtnindll. baki. bir ~r'I seYl'~tltik,

Do!:'reyoe,"!

bir' ~

~,.

lie-

t1nd1t A.li

Rl.Z&

da g~LCI;i- HUGlttn bat,.o::-i,::; ·ttala. lai. lki:rnrl

ta btl id:I. N~I!; 5il:n.

gQ~

v.am~V--

~ 0I"I!dw:I Or'a:l"! ~. ~ fl.I'tw:I. W meltam ~ ktip5kJ.e... ,m Ui'Iili: ~1ii.1'l ,eti:-al:!. ~ \o'e mz Flmcr lJiWii.1lin1l dfiIt~ 'FIenfi p.J&j1llUIL y~ demir a~ ~1'

~~

~y.xm:.
gl}R vllcutl!ti ill'h4vpul! .AI bir col;;; _ mayf deyip klmdini

de'i'l''e/J" yUrtlyame:z ,l)ir Mle ga]rlii. ~l~ Sa.r~~rnu.nU!i. 'hUlfif Ye Tal!;lo1atiJ.t! ·bu hat ta d.llifdu. FenerliOqaYIC!I ~,. Cla!,[:abru:yQf 'I'll JerJ,n ilkl'l.L.a!:'1 sneak ~ i$en. g~Uk. ben t:Il1::w;!an latanbWdllD bIl" oont.!oll ;!JOhc<I ba.,lB.;rma geJ.en:Jt AJi RI:net· lUernllH!I Ii.$U yo]. ~Um. Va.Zll.yrlklnci dene 8OI'IlaITiJ3 ~ -garpurunwz Mooa.y& ·utram, AJ:ialmo', Do :r1 Itl:!1rIUI,'Bir arallk; NiYiL3iAin sol dUl'W"keim bu iJreB..k gti::rJil lifefi91t!a. RQllilnt!'l tr,;e.riya al.fn-ffiIIII!ffirn @.d-ll ~il'":l'l'ltk-_. K.o~ I{leJ'(CTi~ stUda, m.!.r.iPlm il.nl"Y~mlidi:k.

b EIQ"ml.
~lil

A~~~~

~
l'IlBll

bi:r :fnia..I:Iv@:idi. DaM dotfi:r1a.tmsk degil dill ~ lbir u·
g

t~

!;l.IP 8OJU'!I 't:i:Jtjtl'liZ

:rns;vfJild.!H'e mrt:i1 ~

B:Il!i a.rkamndoo
Julrm

btr ~.er4l. bIl:l:!ldam.a. tabir etkupll' de b3.:1!'dak, .. ~ ~~YIl 'IlUlrta, b.tr

·Beqlkta4Lll&r. rlJiln. gBiltp .g~Il~. F .u.ka.t b'eklel1.il~)[l Q)'U1iI1l ~yamadcla.!:'. TalI:l'IfO\ j<::lin/;ia 'Bmektair HilMI1l yilla en iylal 141. Bir .,amp5yo.I1 taklmll"i.da HtaU. !ribt fIl"ctik 1841 ~. bir oyu:nC1:J:lllln ~JfL M olB.l'ELk ~ z:I1'imesi Tilr1t: ,:tu.1:'i::hNtlntm nit ikadar

dU:m.

koyuve.rdik. GUil~tok VII- ~ ba;raa.l-t SUyntmk...,

d.edim VI! 'boiikll3d'i!m. Fa,.. kat 'b!r w,l_')Ur :s'()l¢UJ\lkU.na. ~ ta.h&m.milltlm k.O'!'I~ e~ Ibdr y1lk gib! d'lll'"A TI1~y.oJn git:f:.ikge il'1"11' ~
~

M*

~

Vi'ipur1lll

=

r~bnl

A.k4am

o~

m~1n

tll.'l~

~l~<IjI:t.

~,

1Ii-

di4tutr.m~

gtlat.ermek.

i!ld.n .~ONAN

k;Mi~.

ye~IV._

o.k gib1 ~ ~1mma sapIa.JUYm' va hiz gtiu[ geo;.en b!l' gilnUmumen m.emnWl. olarak d5ntlyon:hil)o:.

D6nUfto 'l'.>!!.~1:.Ii kJYt blte~ Kal"'fnJlil ~I$mw -- ;g~oolt'ltlk "'"'"fO mi ~~ mm..1t ••• Sir t!:i.ilIC:IJ~m ks.1mIl.dJ. HI;!r Qeyi ~1 glbel 'btlJdnqB. da ~ki.ta!~ bll' gl'tll geJ;:ti 'b!m:I va.ooI'l p;yr1 Ihtlyarl ssva1" ~ak :it;;m ~yrett!k. y1.ll"'lldtl:m. 'n. Finii:eU1<er zamam:mds Famk II'E!iIB. 'I.lfsk 'hlr k.!l.~ olan:t lruia d-

SORUNUZ ~--S6YLiY
BnirtIIld:a
l'fa,-rn .... .gn..1Ji

, ELiM r
~'*'
e· ta~~ ftlMt

Sair Nuri S'eyda musiki§in,as 'mldlr?
~~
Muh_
~-:. bta.OlliIl![ ~ etti;m.. Bn At

,1DDt'OkIl
KA:Imc.n
cE$k!l ~6 ~

~
~
1liI.ilMSIkI.

:t:Jestd.~r. Bu ~arkda.tda.tJ. rl3i3iin gIlfiel.er~ i:I~ k&ntli"inU14il'".... Ktlfila:l Mmi~lo :dlL bit'

da~~.~·NDd
~1M

bJ1dJffmtzi

§DU lim ~
zaf;

nv4P'.

~~~~
,:1I'I'!

,VIi'!' bil'

IIHIkr

¥oD

eseded, ...

E3ki tw1am g:a~ T"ili"k n1l.Wnn 1il!rtF!.tl,arr ~klRda ::isd ba.LLr'l:de !ll.&kale~er y~ VG bu -y'I.IzdM ra.hMetI~ R~ m yddtl, lie.!)].{!o~ sUtunlannda bit ftayI.. ~tin!l.k~lsr fir. 2K;J6t.amonuda.

ser y~a. ~m~~,

JTa.pIDL-1" Bay#1'l 1>'1"- K.
{';<}-

- i!:i.ldijj'lU\.z N1Irl ~Y'" 1iI1lIin'. NUl'!. ~um m1ll!:iki'deki :tnevkiil ed;e.biy&t ve gazeteollLkt-l!.kL mlllvkLiIlItitn dQha. y\llIz.'Iekt:lr. ~m ,ttI.1UIild. llSUt.tl&rmuziian '¥mllW-1!'1il .~ Efml;linhl lI;tl'.a.k~ la,rmlia.r.ldn'. ttmt d~t!!. i¥lI!tc ~ (I'~ iqi.lJ.ob,r:!: ~ yailjlQida 0Il'm~. SU lW!ar liZ ~IIm8O'!!mfl.npe.!L ... ) ta:rt fa.zL~ .:rarkr (

azv All'

:soruyn. :
..GazetBn.iz;i;J(! Ufrika. edil.en baka romllln% kLtap 'hrolnd.'e n~· i!!il.ntijl 111 W1T?

OW AP - !.f\l.F!.Wm A'hmt>t lI'uItt Ki~V1 tarafmdJul n~~I1· m~Ur. Cll.tl.isl 85.. cikJsirl 50 !rUl'1.l·
.!jill

E&t.Ilmsl>1:.adIr.

Ib:vet:
15 (A.A.' lI'8lI.e!'~h' 9" C'~1k Ki!ilb1l~I~maaJ'!: l"'eJllltl"b~ Gt\~jfl: KlUbU fli!¥ka 1B.d[) (liIln~ti h~Bli ha.ziC'1iILI.1Ii ~ ; II' (Ii fI1I=l' g1Jnil SlUi.t (iMia. Kad.I\I<By marka:il'ioo(' to.plll-naca;JdJt'.

ill!;8.r.'b1!O.

KlUp nl.ZMml£i.rnl't!ini!1
lii~dM ~a!t gil.ntk. gi!ilmeleri RlrnN'AME; 12'I·e ~ tdarD

].3 il'lci moo J:ul.iz B2all.QI m~k:1ir 1'lll!{I. olunur.

h~yoa-ti segi:m'l. Kl'!lp ittnuml It'UmfaJl.tloriD6
!(Il!l:rUIll

m1ltell.l.~

BlI!II!!I~eler •.

I
Amerikada
M",zhar p~ klZl ,Bayl!ll fe.-ih~ TI!V'Hk iJI,e avukll?!: B. &.eli RIi!;anln
n.iklSh]IIt'1 .'\d"l..]{lf 'bcl~'e cl.ai"!:I1!:-

-IIS.MI

~I TBBtlClLIR
fngilb: t~bUgi,

_.-

B.inCle ak.teodilm.i,.tir. N[$AN: Elrnekll D!". B. Arhnm Fl!.hr.i
Gi.Rven',in '].!'li!J Sayan F .lhtiYI! G.ti_ \'C£I He: orta okirl ~-ttl!rrl'l~nlNind en B, Ahm,H S~lim KI;I"Ulotl ni~Il:nlan.ml~l,lIrdll'_

DOGUM:
Suvariil"t t~~qmi Zij"hlu Giiren'.in Edirned~ 'blr [)glu olm ~ yavruya J\'l",llin adl konmo,Jift· r, Mmjmili'lo~,e: UZ-UI'l runUrkr. dileT:iz,

Yt!rb"y .t\hm ..t Niizihat
kl>;1 BnJ'illl

l.~r..

'*

~{,i

ImUc;uli.l'l'lfl;ud.ir,

MtrSl:''l1iI11~·U.'' t1j~IiHI·

Pltfilnln

tlDrunu

v., ~o::'k1t

TWi'rUn L1:mi.L
'

!!\r.DTIj~l~.drt.

IEVI.ENIENLF.R=

I

OlENLEK:

Lihy:a,.· d <l. 11 / I j h"Jl.Inm f;:Cc.o8t Ing.!li:z h..va k ....v etlerine v men.sUip. tayY.ill "Ier, Bingi!l2::~' yo:: §iddct. li hir taarruz Y<"P'JIlL,I'lUdu. Ka! f&io<:l' ! JlIlo.I!'l.e) "'~ ah~Ml:1 bedbl.·ll't·i>L [' ~mmD.ll.lnl me:tledtal ,mcndirciJ b~)'~]1eilll ciol!f'fijr. 1'('!j.inde blr nltl~~lId:lin her ~tlklllmo£tikJ ~er'r\iyc: ru 1<llJ111!.JttadJr. Ankara, l'i (A.A.) _ Turk, milhlct Itayjn ~,':lcmIJti. Gc~en bu te hlu 1I1l'~'-'~ gerrL\tliginde 1)"lwl1l'M:\ll. jj ii:!< ,bin toniJJ,tclu'k tilm L~iIlbctlcT voyahlj.li:. p~k yai.r;ll Ll&du'. 1-1ayllLll saha uatlivant (lJliTt kif Nevy<l'l!'k PosL ,,~Ll!al d~ :!I~yl~ ae- B<l.!lITl,,hirliij:i MEl.».! jlfi .rnwlol!;gll1 ve bir a.:r. ill!:'! lta.nJu." Bolosln k.ongr!:" no) l(ihterllecBktdr, nine u..lllbt;t :ka.yd. olu Bmu:!jtul_ .8ii111k t.ed1r; e bjrliiin cli'!!l:MoclA ~_",,"\ml§ olan rum ... Je~llt.in ~~. -ell 2;U~lallL~;t._ l'.a,!ttl;ii,. Il'lllll ".unandrra. 11:1.11\1] yiJ~ !lddette bi1~ka. bQrnbatj.l dil, I .(n!,l~ill )lUD_I:"UiII 'b3.tr-rlllllll_"j lurtlitlLan arIl6L~da. olwn O'ukl,umdio dlKllldan. idar e bl!yetle:r!ru.n dEshtl! Dotu 1I'I1i\ylnkx bugtinkll p~"r d<>killi!!!:I!k:tlr. dj~ V~ m~rlu:z m"'l'l,dilCkiI!!I'L ar l'I1WJe IUtcrp 1I1l"'~l~Wl.U bIIr kere da.i.a, Y!l!rdlml!L~1a ~~l!'I .A.l)kar8,cill U;:-' ,h!,Z'lI kOll'lgre ,il}.eril.,rnc~gul €llm",- U~ 3D eylOil :Il.r""'mii!la Dniu 1TItlymlcr vazedL:t1.Li!fi ~ma.n 'inri IiUHl ~fi1Iii.,hiL ELr buyilok y nZIt\ daha· baJ1z. hiii:1a.rlA ro.,_iolu"!!I ~Ulr· ~()l\ilmm 16 .m;aY~1!I 1941 I..aril;li JII.I'l..,1 k~p e¢tir~r, ylnlel)!lI!1lJj: 6la.ltil.d~ d,WRJl1h odevr1ye. ~L'J.:.mJ..' ve ~<:lk hiJ}'lik ·hllMT \'ukua m:¥..Jrr.. mlolh,veleyc m Im),leke lin. 1b.6r Ultfilo. B,~ vlI.:&iyl:'li g-6'!'~n iliafMII bHliji

afe~ puskuruyor Birirlci y.a,rdl m devresine i~tir.a,k 15 Iemmuza kadar uzahldt

9' azele 1eri

Nevyork limaru
rnayinlendl

K.othirl!. 15 (A.A.) -I~iliz. hava, kUYVi!:tl~r.i ,",rtEltlJlrk umuml kIIrara$h.Lnln tl!blig.i: j

II

Sl..!'duru

~alndlYl

Ia~lU:IoIl!tii

N~c"

mi

M<li,Uanm

eli ..... ~~oE'kli r;:

MI!.]i,ye

K~j;ao:m>e'tinvl'll~d<;. &i B'\lfoll'l'l H:(I.fJ:z;.. NI!..'j:~~ J<'zllllQp~
m.mniJ.~lMliI1dan

T~nH-d~~ GDlliI l1') 1 .~h-Jnet ~Jt. r rakt~ .tio1m~~... K.~.rjjj~uhmo::t lit So!l.rnen J!q km Bayan Nec.n'lIyc z.a. h;;:ma. *~lIl'rmltotufr

me-

~ d'6i!1~ )1)][1,1.11 bb:l da#rui'lan 1 b.ilam dJlo#rli.YS 18.1", , " I'0Mllr. pe,"t>:I~ II:ln ""i)'r-oc t::IJIi~ d'.iUnita. An'~Ik.a, .... mm. . :rwdlit'l ~.~ i,I,·..,tUt '~,l!" t"hilllb·t1:lm t~IMt "'" ,,~ 'l!IdlI:n\I!lt!l". AlIlIVIlt: ",~rat'll~ luu'",,' lliI:l, "t.onClll.b. lIlnm!:I:!r. Alm9i1l jli1!"l~ 1t,1t.JaJ'l ~.t.tI~~·1I: ilahli VYlu'h: ~I!lkla-

fl-_]

aL 1- ..".-"l-'-' ~'''lllI' 1''-.;~,,~.~I_ L;'" ru:r JI ... ~ --. ~~ ....~K. 00.. mJilln . ....;:;,..,ter ..... i..er, ,birlik 1JJ'f.'IU1ri! l "'-"""'l~t:.ffik bG lip,liirnl!:, muka.vi!! ~oI!"i!: jljtir,U;
VI! Q.,~]I!oT.illli ogijedei~lel'clil". 'i:L«Ltlmt .n:p:;r!l':Iuka.vek!;r!Iill'l, :'hirinci yarem~ 1l""U
t~T'ih.ifloe
~~1!<T

re.O.lltj.

h.trinel wa.J.:dilmo!!lVTef!I6J,~

d

mU4cl~lin.i

15

ti!!rnmloli:l.

b~y.jUmarn.e1M.i

'Birlik

~1">..1; 'a.>1'm· _ Lad~. ";;;"'_~"ft ve t"""!I'1 • .l~" ~.", .~. -~"'''''.r'' E!.a0l'l'l mi.iJ1i lctLirJil'leril:'l~. mlnt",ka

kazi,

~yOJl!~.

IMAEAnDlll'

B.A'~

.I • .IM~

Suriyede

H0JSa.Il11l[ ~lI"@lMtlerJ .:!rtr~ iWl,[lIJanmmm d{binde 'spdl"l"lskfadu .roll~
f!o4l!'<lQ"lU...,

,devr~n~ Ati:rlk 15 (haZil'BJfl 194·j

m~rlt~zlltriM Yto.nn~mdcdni

anu-raeaat ~lIIOl.nrll

e.dc~i4:::

he. hiidit-

J1InKiilll!.iJtblk
I!ollt !!!IItt W,

Yllpne
hir

""s, ..",ottir.,,,

"):\oa=

========~========""""===="""'''''''''===== ..

ka;;:iu

meye kilt!.!.!' vermj1l:ir.

Derebeylik .. nIZaml
lBalJI 1 iIK>kI'D) ~

Nm'ydrk 1"'4n~ gal;etesl ~Hal'p ntl (~ 1 lIoolCle - /~f,'uo,Vot mi? .. baf!hl~ IILl.hI1ds ~ ~mllL!I ha,-ttJ.n.p 1Jirm.i§le~dh "Ve balen Ad.' YUJY<U': liye':l\'C' d.Clgru i1erl~kte.tlh:. (o:&me:rlw"ll1"eJ"II'l ~"NlI:-!"i,ye1l., '" ilnfll'l. AskCTi: sOZ'lCtj :rrLUi b;,Slvem~tiil, b;1" U:!l'Ih Jkafllul~" 'l11l as""; mrll.hly<'!'lti!. dalUkle, ~.zciim~ ~am elnJmda

Yunan Kra[1

lngiliz

tel:' il!'H<:&tt.lr. gllll'tl.lj'jtir, 4:<.'1 All'glllu va &lI.ntl8.g~ U~~11Ul'tI!yni. ~"'(:e Matrl!bol. 'Vot. Gilzala rind.&> (:If! 1fn1.IIda.t'!I.iIo t.edhlrl£ll'lj a;11lllE!.· ~an'a.~e meyd·l!I!'Iia.una. cia ii.il.<:'IloII) f)'lI~1 g!!'(el\ .naf~a eu IlmaMl9, loIIl'lll"n ~ilmiqtir. vllplll"lfLra, bjJdjrjlm411e de bu tl!ldblrOQnlll:nD'l'llIil ta.yy ...rdcd Tj.il,hl~~'<. Ierin noll ull1<!F\k:!atlj'lonilm .... l'tlr. m bit h-iicann ya;pnllJjJ1aJdll', i"Pa:nyal .stlJui ma.h:fiIler d<!<l'Iiz~UtJlilLr~.k:!ll'- nhturunda. VoEi civannda 'Ie ~I!:hlifi III aglo..t· klirula.c~tnI [mB. oI!t.mt,J.e:r- ~arbin.dc hinalaf arlum<ia y ...rrgm. liE> de b!.t hual,l!!;t" remnl beyi.l.l1 tto. tar ~llmn¥j[. bUlunuJmamilJtlr. D--!ffih1Y'l11'l anotorH:i n[lkliyc vaV!l.\'lngton. 15
H.wti.ciye

mfute!!jiILl'I

*

f A.A..}

-

Ameril«u..
Vl!!l~,

Jltllil;a.H ~Um~

gi.inu

S1.Jmne.l"

jiplbba m~l"'T.
fn~tir.

;:o,t!;!'~Ll1di!lod yoLda

jorj"d'an
Inginz. Krahnm
m esa.Jlna. cevap
,

dbh;a. Jm\"V~tli oM

IlgUl'l1J

kaydc~-

~Ie:r
~11

o:IllLl\Ikl.ili ~nd.edix.
Il;'linn ~ ".-".1"11'
1'1.~l\~ ~r

Ell!''', bl:il h'-I-"

Yedek p~r~tla.r~ ~Imdiye kadar

~o)hln

T.arihle ve i~timal ilimlerle en
kti~iik
\lfl_~,

;'*'

rni:,tir.

hi!!" alikam.

alan

biT' ill-

K.i:I'hin:. I 5 (AA)
}'-eUnT abk:lI!ri rnau,£iHerc
soLls.ll

'*

.hlJ.l'blllW tiniJ~1I; l-

.;ofrr;,

;ooot;p .IIJ'Q'Ofl'1Io

-

bil:i::l oldugunu de'I'haJ1 ka"VI'1I.r. A- d ru s;rrJaN&nberi yenilik tOO.ulIilla.ri- a.lMlil kiir~la.~q_n 111,i,itl efilc: Junr'!' etyavq .y<1....i1~ .ileri le HZ&I.l!8R A VI'1Lp3.. k.!t.&ffi, biD le-ri. 5ur.iy~~ ~a,eke,timt ao!!vam eblQ'eokterur ;te sene Il'V'iffllki. derebeylik Irtic[l.th,~I';'1i. S~l'da.'mll nm bortm;tIlm.a<S1 i-gin uygun 'bir b~h:l1UniJ,ktEld I r. hl'lmen :ri!.okinlndot saha ~ylla.Ill&'li. Ye.ni n:il.Ollm cliye A~~ bB:Vtll kuvvet1lf'r,ihin. bum huJa derebeytik p!'ensipLni y.-nl~ Ire§iedenle,", btl imkaTltilr:l ~~b· L!)ndr~. 15 (A.A,) _ Lngi]i:2: bus i~inde e:ilmega mahkll.m- h;avlillP.!.,.,,'et!i!<rin.En oN" ~l'k Uml,l. durlat. mi kaTargihmm lebliii; Garibi §,u ki,. on &muzunc\l Sl!Iriy",:de !Jl_IZiliz. v~ Avu~tnJy.a a:.srm bq:mda NRpIJ'lyCH'l is.mi..,- hava kuvvetli!;rinc !II'IMSUp t~Y}'i"I. dt; bir a.dam da. yelli niza.m diye rele:r,. JHtB,laTIJ'I'lI'Z"~ ve 51,Hire .to,," bir bayrak 6l.~IIl!tJ. Fak8lt b~ hilleri at;;J!d~rmdllo ,huakol -geitl!!lo bayrak. hie 6lmll.2:Sli., deN!beylik J.r.;:g.iliz ha.rp 8~ile- ...jM l!;Tlu;!:lIha. rh.le1=) ruhl1l111 karp Fra:m1lil: ilrt.llalini:n re;t'I:~ aevam .~cr>d-ir"

bunu:n :imk~nSlz bir te~b-

bir ;mukavemetlo:: YI! yollar• t.ehr~h~t, fl tElfk,.tl etHii min.i.

roTe.

Salihifa-

<:IiO!trtin Wyk III (\JllJiiInliI,r

blr eboE]!

ta,lill etugt-

!bile ta5.dlli: Ildmr_ De!IM

OS3J':::L~-l'IaD. 'IllldbUdltllJlfl gibe, Roolle-, nlt. Robin MOiIr Mdl!;l~ De. blzzad m~l:nl·IJI.n:J.l!.kM"llE'Jii.e:o:.i.]i,k 1Ie-.... I.l! 8B.rl:l,.nll 1
lUi

Wldll'rU!l·

Zajere kadar . .. .... · ,ogu~e,ceg'lZ d..,....

A tmarl. laYl/ares; ·..~~-d' I dUluI '11_6r'
ha.'lfll
l.-om:ha,
ne-~al"e.ti ,i,stih'bilJ:'i!.t bUr~i.I. nUll h.itd i)'r6i1j.itl!:: .gar e hill I"pteri j!'I'.

900
'1 (AA-) $

vapurumm batrno'mili!lt lu:.4~ir'lin b1hn'.fane bir (at1tl.il±l'LL ysplI.r&k -ll'lUllJl;I'I ~lOyI~"n'l,ur: o:l3ir' Amer:l~ Ucar~t ge.ml.!11 ~rpl'" Jii(;: I)ir .a.hikul Dlmadtta hald8 Atlat'Ltlk. th!rLtz-in!n Ql·t.wnnda bstlrl~mjllitJx. I!:let1'n.de kadrI'lU.J·LIlL 'beI'lI,b.;:;r <,;OCUk t& bUlunB.l'l Amerlkan 'l'atandl!l.llla:n vafl 'tlJn lllll<.u~m d\Jvlll ka..jd",1eirln6 ve beyr.eLlti,l..,l ahlr.kl 'Ie i Cl!i\.ni dlli,ill1nc:'IllQ!"e mu,gll.ylr !btl' EUl'ett1l> b.:J..t'nll'filll.'lI ~llerlne ktl"l.lk lshlIaJye Mn,~01)laJ'l'Im il.ti'l ....~tn'lt!l~ meG'
budYI!.~ll1.de ka1m~:I!.l'clrt"_

Mow

ia 1'11J"'! \'

homb~w C (IJl:~I4;.';;)6 atc,ie i!! Lw.tu L On bUy.,;,i.k bm!rQIII taoh..

Barel:

lie

EI-

:rip M:i]lmj~ ve bjr 'i'Ok d1g~r ki'lJn" yonli!l.1" kull!i:lHhoEIZ hale ge.wili~~ RP1ldoo·t:!a Gala" I!;o iizcri.n.c bir b,u<;.u.m Y f'llm~ v~ t&yy,Are lin~yd:linl!l.rlMl4l. y~nSHI

12/ I 3

"CAts r d IDl!:'tn:. l[ labl!! ..i!ltafldO'!. merkt!z
k.iI!.lllndi!!.

-

iq'lli&

bi:r takrm pr-emi;Plmni

'hikim

krlmak ,iddi.ai;ile !'i.{;dnn~l, Bij,y. le bir yeni D~mrn jddkl..sl, Napolyo:nun Avru;paya . hikim .Qt·· ma.51nl kolayl~Irm~IE, yiinkll d@!'-ebeyl'ik l.ISu:Uerlnden b1kan balk .Napolyonun yeni m"anUl1I

severek

kal1lJ'l.ry{'lr'du:.

Bund!l.n bir lkU.SUr' ~'i;H' :!Clnl'a hver, yecnl nizarn. a.ul :aIt.ada e!l.ki d.erebe.yligi, ,~s.ki kanUllSltZluk v:e istiMadJ GanlandtrJ;l1ak iddiaJS:il~ o:rta.ya '!Olkml5ibr. fh,l· buki NapolYQnUD kendi yeni ni~zamr 3!11ye6inde uliUetlerin ka.l'binin yol'llnu. bulabilmesinc mu~ t ka.bj] mihver, her tarafta. bii.tun 'kalpled ka.palr bulaeak ve lter 'm~eketta ancak kendine kul

mi

:olmak1:st nUjnt~t ,gorenbir a\'lI~. i1cratl1 adalnlIla. da,y.anaeak-

:Inn ~fl'fre-t oettig-i

br. Hw me:mlekette umum hal'bir a vU9 ucret·

Ih'E!: d.aya:m.an bir' decf'ebeyl:i'k Elis· t~min.in Yli!joamak .i.mkILnrtMav. VIU· I?dilemet. Bugiinlerde AvtltpSnll1 e:enu· bu §arkislne ),enl lIiza.m baltr· IDmdli..!iL diiz:en verileeegil'ldel'l bams vardIl'. Biz: 'k.Q~\l n'l.il1e-Uen Balkan hir!igi v,~i1es.ile ya,'ktncla..n tU.ildIk. Bunla.r UaSIIl <'ia d 02't''€beyHk pr.eHipine daya. rur bir ya ba n.oel nlj:)'am ya.Ejamu. Oba olBa SI!U bir yumruk: altan· bir dll?Uye sikl tui.m.amn j,ge o kacil'1r agn' bir bedeli vu'[hr ki, bu mcmleketlerden te:m.in edi.lebilecek menfaat ve humet SInal Almanya 've !taaya,nm hi'.:l. b:ir z.amany"U.!It.'lnil. gtUdij:r~e-~, Abme-l Emi(IJ. YALMA:N

lAJ,ndra. 15 Ul,A.) Elenler knh Jo:rjJ lngiliz; krallJun Ifll.del'ertmn klt'JdkIndIl!D. ~D'!lfIL ..... 'J'lIB- Yunanistanda. "'e U.iritte Y·unan milletinin ka.hramanlTgrm (iv,en ('c\;;tb. H.a.dbilmln 'l'llhamllilnl '\'(l mru., mesajma v€:tdigi. ccvapta ezctiml d.en £azla AIm"R .t;,yyB.r~ .d1.illi.irtlmld nefl~rlnl ft3.OZIU·l Itll)ru-!I u'l','1] oldultule §unlan soyleml§tJr: mii!'lel'.dil"_ 81.1miktar, 1'I'I;tih!!ot'ed,!!. lan i,;tmk.M mecburlyellm:ll8 .RtolHO\'C1t 5.011 (laklkada. YII-pilinaBa Ingiliz vo tmparator]u.k krta~ lci mi.ida.faa tefk.iJat, t'tP.fmdllllno "It ~ykmi\'t.i .., i""hf.enneJ tcnkl1;lori oru_~.n k nml;I'EI., Bcrlill.1.le y~prla.n b~yanaL lwoltkmlanlH,1l Illuhtf'§em eegaretini, he I clu,Ahi.iie!'l. ta'YY<lT!!!ierilil da.t:toEi bi"I~ h:hH~ lul.k!<""dl!;. 1.Bm "0 '101m pim~j;l 1)i bi1iyorduk. ¥UJl.aJ:J..IBrid:ir. Gec.~ <lVCJ181TI, bt;'hlit~a (Uk. o,f<i, dill SWIlJl0l' Vell£ol; 'l'5'Yle d~mi~ir; malOma1; sahlbl IlIImIl!k: a.n:m.1iIl1Iiila.:'l,,·. ~Arn~rlkaLI1.llrs, te-hdri.t hU,klll ettan l11uhatebesimle ye .Epir mu- .kat.:! <lei<::r muva.ffakl;yetler I!!lde cadeLesjnjn Cititteki l:liha.i saf!!tmi§lel'-dk ·Bulllat' :(v.a'llt.JJ.da Mhl'- tiklerl '3.i:lzlel!' 'l1lq bJr tl!!~l.t" yapamf!Z_1> haSInda. rnaje:Btel~r~nizin krtala dJ~ fii<>&u. J~IIi;!orul'l 30 dalfl bl!)'a:n~b tl'1:f1~t'ey<l' kiILJ:!~ O;:!!j'<l. g!ltij,nm n, kudret ve §ohrotlerinin. fev- hzl&c illecc IlLkInClSI'FlI d!.l:!lijl'~ti.i.r. ta}']'ar~ meyddl;n ii2'e-rino:: rnuv<lJ. A l1I1I:!I ter (ia.m , 1.."1 (A.A.) - Am~'J.I<i, l~~ 'I'fip1.H'Un 'l:iolltlnl[l;[!{Lg, b.H..kk.mda..ki k:,il1,e.",rkml,lJla, r V~ saltanat clev- .LD '11 _., •. .• L.~ .. takrye:tu bie hi)vtl hiicumlJ y,~pl·l. MlIlty~ NII.Z'm Morg",nthau, Amners nnmln tanhmd.e altm h&rflerie. :If tete u2srlnd!e blr naftad~ 14 ttiMid~ -dill.- S1Jmn~r V0I1e.!l, Rl)bill InI~tIr. 'BUoyy.k hir .A~man bombar. IroU~ji I..alebCl'le.ri l<Jnimda..n '>'erll-e-n da.lma, YUIll ka1aca.k ~eOC:llat ve -:,liloyyarediiJii.ril]dii Motor' un hInT' mmtak.a.smiiatt 91)]1: ud~n t<l.:l'WoIlrl::'ainin hir tam i'!S!!. ziylli4;'tlO;: I;>ir nlltlJ.l~ ~'n'y<.!'r<=l~ de· CesaI'et narikala.fl yarat~lar· .Lo:nd·rl<, IS (.A.,A) ~ Hugun zald.1I bulundtltun .... VO! Am1!l!'i.k:al'l. ka. b-etle otah:rip i!'dildigi ve bir iIl'Ii'Cl- miftll' kl: dn', !jafaio;.li!1.bit~n. fhafr.., ~ind!!t Ingilt<!!- nUrdB.r'1tn.l'alrndal'! .rn'&1i~'Ilffli~ ib'Ulu. 4:_-\.m I!rl~att mllhstl, t1UTl'tYof'ti!:l i !Iii i].lar w.ru.pum.lll §ok Ibiiyiik hU.II.ra Yunan miUetinin ~f~re ka- reD'lin ij&uindoe ve civum.da 1 Eli nan em.tla",,-,., '~i!O bit'inj, hil.rnil btlhw etm&k L~ln harbl! hazrr olmll.~ mollrtlZ ~hdlgl 5oaI101Imllkl~dlr_ Ta.z ds.faa dar mUca.del-ye dcvam. k.a:rane:.--el:si i'l~ olrm.k. ~~c~c .~4 rmJt.i!,r!1:r gibi Ai'r1.oriku. holmmda.n k!l.mu.ha.f'eza. edeme2l. H;~ dl.jiru1ll~rI hll.8ilo!l!l genigligil'li talI]. ~II hfun'iy",tlnl n&, ya.banl21 mB'IDleketlerdel,d Yu ~~~an ~!a~?,~rbl dii~urul:m~. mBlta&le te.",bi:te ;!1ulni- al~a ~.~ rio,te g"'nl~ ..mektl)- ")a,, ·iul~lI. i!Z- ntcR ~~ii!tll:!-tf"ilitL1~n _rct'i- ,tiiI"~ .~il:m;m~,dil~t:l:~ffln?a J;n~'~- ~ .a.dded;!!;ei'L l"l!~ ~ir. 1n.<A'Y'Ilnw .ok 1s.. i ~Io tla!L1IU:Z:. mi.ito!:El,d:dJ ."idd.elti mt:k i..n ~ihtdld.:n'·1iunliitt.7-g~e(;m~k n'lall Q,lml1!!;l ·1ru1I!l!l1l'1'utktadJr1al". l IIl:TC UZe1l4'l.d~ yaTl)lZ hu Ing~Liz !/nn&~'Vi} 1I1i'l b;l,ft""l'~nd~f mds.yangll1]anrl. .. ~k hiPrll '!>: cn'l1utley.- Lljtimi:l Ul.znrHhr. P<l>r~~l 11~WC'k~h Bu YUlla.n eem.aatLeri, :mtltUifik ~'yaf~ koll~tnI11&ltIJ.J. nn ~ birinjn bal'p lIllntall_mEldl kl)'lml! U: hlliTLyetl:1TI Lz;L d.it. B OO't}b iLrdunan ta.yyareler. jm.iz; [~ .. m"'z;s!j!k l,eriill .mu.'.Tlerek da.vaMnH ''lie Yu _ -~u--lirnll.:ll'l.l!.l'1iIliJ1bl!I'haJ.1gi bjrillE!' g;hltih:'ilI. kaytJ.etmE!'k tehlll!~ine lmM'UZ; kal~b.i..i.r Fn,l!!:!IlZ k~,,·."'<;"tlol!rine de miin,a,nish.J1;n yen.ideD kUl'ulmasl· mekt.6 rumnli!'In! 8bylemil;'tlr. r.L::. Dl21 ~kerek YIL!i.aJmlLk t.a:nl5a 80' l:aharlrl etm.i;I!lerdJr. At"iln bern!'Ill macl,(H Vt<l mJlnevi )'ill'dlm!a.nk""r<J..l Velle&. yo.lc1I1Ril'1-a mUT~ttebattall ba]ar s.1:"iil~n h~'fh:flof'r Uz,=,1:'iJ'Ie !{£U.i:'t.ii. 1jlfT1~~J Ul'ci1l ~Y~JlJo: IU v€:mt'i~lc-r '\Ie mini m iida.faa "'Gtm!l'](o]i~hnJll \'<:0 tl('rh~l kflU.r "orr· tWrtte 1l,;Un&11 1I1mWi L)lm-aal j'lltlF'l'l.;I.dii"mu§,tiir. k:uvvetlerinin V'Il'nlden tanziru va Y'eni bir muhr.rp h::[I.!, etrnekte41l'. HuU'i.in, tehirleri bt.yret YII'l hayaL mekJ.I~Lz tejkjli~e ~a.lJ:iinakta bu.I'Willlu§Ii 1!t,j.)IlIlQl.t~II\U b('y.!.n ·L'I1eUk. Ami!Inkisi!lriJe karlJludl lardJr. den~lz,e: indirild~ rikul\ln It<J.lyild.v..'lti -bUyUk c1i:isi. Phi· Acmerika.. Alman • 11:&Iylo0 NGV)~on.. 1'5 CA./\",) Vi· l'p.:;·liJ.1Mlaldltl 'bil' ~~lIf'ta Robin ablil;~ldlllrmi biI.oke eUi 'BQ::stlln. 15 (A,A.) ~ Forre:!it ohy'njn Surlye !IlJe&el~~in.dek.i va·' :!.Ioo.-'t;!1O.1l k ',II~tI' l<o.nl-.u .. n n n,oIy., y:t. ziye-ti hakkJ:tda B, Hull t.arafmVa!jlngtCin, I!> {A.A.) ~ fit-uter', ~·e- Fi t!<:!h iem.ind ~ki yelil i t~.rpid Co ITlll,· .... 1I.1(t;t o.:tt~ler1 ~ lU.lii:kT.ndakl. l'~J'" d.an Ytoop~t:u.n beya.~atta]'1. bahE;o!d.eon Almanlar:m, l~yanLarm ve 1>6.m uhri pieri bU<gIDn .d etilil j! iEl!::lir~~· b!:t"'iJl ka tl ~l,rl'e~1!:!! t",krlp edl.nu!jtt~ lrl",rln A.r.r.Il!il".Lka BLt'l~::7L1t: dll'llmiwinml~til". B ... lrluJ.irip]l!-r hi ... 13~I1~t:n Frroll"!Ll'Iln V"'}inigte;n ,bUyuk' do;;io']du~nu. :ilAvI!! t-tml¢tr. d1!ki Wtfut II.!!l.Cl&kMlm blok(! ;;,o;I~1'l Mutemadlyen di1.ha a~ .bi·r miidclet L~~rdc ,i..n~iJ. !Ii S·.. H ell.!".! .H.&"". t: :Su d:!'e-d e bio;h ir 1~!,... I"1l~JhI;:.14 ~ IO':'llbdil'l. BeYfiZ SI!J:r'ajA ~di[m.i.,tir. A.Jn,eribdii. :yem tillyYiu"e MFhve.r .k'l..lvnti 'bU!U?~Bclii'lIl~ eLfin !jill ~~.Flntllt.." ·t:lU]ul'lUlTl'l1J!lt'U;r: fa;"'ikalal'"l liJLllUID)I'OI" tcekrl!rlll.ml'l' "I"~ B. Hull ,un y!tru Bu ledbir t!Hjyatta.. .Alman VI!! 1gij,,rn Amer'J.ku. hiikl'1!'llldlllllil. kilm·
kurt.(UuIlIllllIInll H babnlB.11I 'll'a.pm:dan

I

Amlllrtka.nm &l.a.c$ v:a.zlyet hall:nl bQ§ .zam.u'lltlUm,da pjlotluk tEl." 'I< !1l1.'.;l.1.I m!lllfim ...t Y>eJ:'me:ll1 .rU:.1I. Il<dilinl:itni gTOI,mii!!, ob,'I'l. lng.il~ nav8. ~(l Sllmn~r V(:lle;c, h:[wI~~ h<lJo:klooll< h .... "'ctl~r.i yedck p.i['Ot]aJ'I, ~iH1dti_ mufFl;S!l:fll ".,iiI,lfll'r1",t 1I.1m;U!~1'I rlihf!..1 y~ kada:r .lfI'K'hell'c jil!oE;l"illld-: 90U maJ:dyette 'bh' lalbYfi.ll"'Ua. a:.tihmmalt-

mmta.-'<:f;Jil;lbi Afrika iI'Elva kuv, v<;tJoril!l':l: men:lH.lp <,:ii;l:Ul~'_'n~""r hi.1A I~al~·"i",jlil.r ~]jndc l;l\l~I.lTlilon fTin2..i· 1~i ~nh"'rd~m<l11 etml!!leJ:' "".'" omo_ . Itlrhi ntl.kuy,,=, okQl1amu ,mil.r;"lyoz. iI"I.c~ln ~ ttL~1I~T!clJ r. Bii t~i.ll.blJ.hI' rl!~:II,n J~i t"Y'ya. rc:r~.i:li i.\slcTin~ d611n11!!~tir.

lk!y.u lebllii
Roma. 15 (AA) _ ita.1ya.n ordlllan u(1l'l.DTi1i aral'!!]iilhmm 3 itS, k ntlom1!1l'ah t~liii!

~m:ljoll A.hikad", ita1yan'l,'e: At mlln haV"" t~kKi.H]!lni T;::;b. rw.. ~.ih1mmlMl.nl m\d;!luer::m

ta,yyaTolerr-denU: iP!iinill b'''''Jl:b~I'C:l.liml!!''' 4::trr~erdir. .
ha:;::i:rM

14

~~5i

mi~ jJke.r.dBl)-1Il:

h.ombarWm:alfl e~~e[' .'Ito 'bi.5ylik yaIlJglD laT ~Ik!ll InL:jlle.r.d ~'. MiiortahXClID .mocvLfIl. ~:"mda HUrTi~ can.e t.ipindo!! .iki taYYHte: dU§urtil-

mu.~tu.r,

Dilipnal!l. Bil'l;gul

ve Sir

~l1Iailcin

dii~r b~~l (fla.h.allerl 4i!.~Ti",e baVa a,km~Tl ~~1~\,. AJtnl;n-LtV t'ilr}" lolar i!!1 ~,d- d.1.l~:nllil ;tti'" ta)l"!j,fi9a'nj.
m"fl

BOSTO N 'D.A

d. iijil.rrniiflen:H.-.. Diger b·i. taYlI d_oi!'hava- lTl'Iiid B.f~a bata.rya!arjO
tlilr"El.imclan ..1U¥iri.Hmijll e;!.ir i!"cliJmj~tjr.

i!.'

.mf.Z

.••0::

pilot!.!

E.ge

d1enjz~lld~

\.eTi Rod<>!1 adasJnm '1alM alJtn'Wll!l.rd~!',
Jllinl

Ingilh: an'are_ ibtiinc hornhaziran
VI'l

~~ki Afrih.d~ 10 dii~nln Galla

a.kSidama

JAPONYA

'it;ljn Ban. nellrj ~'",p.tJ.g, .bi.r t.(t,arruz ged pusk:li.rtiilm~{ti.i r. H.:~xa:1Il n Ecru,. mLHtaki:l~lnclil fu:ermde: ]lgl
VI:!

~[]"'rlB\

petrol .a!hyor

ta<!a.fm:t1z.aar:.

bO'll:lt4:tu,i\u g~rck !j!;·e:re~ ,(Hi9m.al\ ~!I.-

tef~irl(:'rini hay!d Vi!, 'h,Ely.a.,1 ~Ilk.i- taiyan~8.I!'~n ~~~il"!l.k Ilttiti 'blUlln :liih~~ k"'r§ll~dl~'l'I' blldlTln1! .. tlT.. Li m .... H1... ;!I[1 bUkll'l1~tin ICOr'l';rolU ,,~. 111~I'ZV'~, hw. FI'.M~ klWVe~lerl'l !1l)1l KI>YIDaktlill. 11'_ Bu klU'anumu,y. I!! n.lJl. a: lruIRell!.I'1 beklellI)'oT muhaUl her"e-i'rfit edenle-r, atn' el;!Z.!I.Londra,

ma-I

".un

AMERIKA
Telreddilt etmeden petrol sa'll yo,r
mt

ispanyada

TElfmJall l'r·iIp.l~olIn,h<l1'~~le'ri iifU~' k§li.:rmeJ..teodil". ~nOal:' lIl.t~a· Va",:-n8'ton., i..!!i (A,A.) - Fe(l.er!IJ t1; "10 doll. d.i.i'!iffi'iI.Dm \Qp~s.;rl (i'iahd u t Ukt-az idlil"i§l a.yda b@<\lyij.z; !bombarb,aliyetti!: rbulurun'Uf Ve t~U!.a,TL ~ d, man hI.YYEW£",t ima:Hm: IIdt pmg1'3- rtLIZ ,buna .~k ~1cr~br.
Akdi!!n:m:!ll!<
tl.\l

l!.~

IA.A,;

-

L~nw.'ML8.kL

HUr Fr3ltSlZ

k~[,lirg.alnnd~ bllgiln coEyan olIl11du.:tut:ii.1. gon., mlHtcnk,It:'X~n pek 'YlllriJlda. f}lWll;J, g irme-.

umurru

LIiT's, <;lirp.llIll<:Jl.ktlt'.

lerl bti>klol'l ~Llir

g-u

o.a ~eldell stirtlnUr. Bir Y'llmru·

~s'.Hl 'I!'Illi1iL Vlon}', U (A.A_l BugilroklL F:r.B.n.:6Il: bebHtl $ayda.n rn II'l,g-ili~ll!!l" tarE'! (mda..n 1M!alu) 1 blldil'meKtcilia·.

:-o~.m..

131,1 ~"'rpl"lIame o!!ZIl:Umll!, .i\m.el'IK", El])l~k dll',,1e'illrlndl9k1 mill!. kolay:o\e,,"yorit. 15, (A.A.) - TIUo: l~k.llL[m Amm-i I,o:;~. Eiirk"lilt t:Ilc:'I"1 ~tJ~ i milU m:ll&lfW!.'lo\l1:il. muzlJ' ,hll:' tA.l'ZIli\ :\I'::-"'York POIlo~ g8.i!l!'le~i m<lo.K~IUi\l!1.~I'In~mlll .tJ1l.lli1e 8'I!U;'FIlek, eek ..de.si.li'ta!2·, Amuikad.an YOIipLI· hll' V& .:;iIldde~lG \'0 hUh ;yolllyLa yat' rnaha :']a~ ihracat "'e bll mey~:n" mil; edil~ 1I1~!:Iklllr'l1 .... mr;,I'~1!1'i,.lr- dEl. ]aponya-yoil : . .gol'lde.r.ijm J"etrol 1i'11ill; <L-eovl.:.tieorlruil!! h!lUl'lHllne mAn! hakkLnda ta.:Fs.ilat nc,:red~]m~sinl C)lmak 1l1il Am-erika bll)l]~k dtl\"l!lt~oI!- nl~n,ed~n VI::.tica[et '71ezareti tarB. ..

Ukbahar manevralan sona erdi
Ma'd.t.id, n (A.A) P~ro tll.limgi!hJnd.1a F:rarooo' nun ih= rll n.:ia
ten
htoyci bulmu§t ...r. m<J.nor:v:rajalil.

~

San

C;en!!~al yapll mak.
:!iU' RElela.

min U·tbild cUrrile~nd.I'lfl. OII!1i""k bu I.. ma.lau YA.pacalt f.a.ll!"lkatarn~ t~!!1 j. ~ll blr rnUyal' d:clar !.edJ.YIl !!I'd!!oC8!ti1". Bu kllJ.·!Lr ELI:i.Lii; ru{hlgu :,tollni ,,~. }''Iltlcn:: tl:V't[oo,o:'<1'[ l;,pfjer!!l I.e!tlkoril.Z :!<ill· rmtl :rnu~'1I.l'IhEL!> aza.:!H J fI!l;IIl! JIDnee tao L' a.,f'maill ... ertlJ'l!Li~ltl',

Snd4"land

b.ir ltGlwilln di!:fLtz..L tip.inde. hir d~niz;
~m.di
giirc

hl.:I'Ia.?.:s!loi!)i i;iir'l!rl~diS~~

d~m~tii'r,

Ci'ridin 1~i30j~ eena.ilM03. 'bW d!enizaltlmn hi!" di;i~rttWCI ~a f~ ~Ei.l!.t'r1l2 I!.d I!'ro!!k bit mWl:rrb-e ik.i tIorpil leab,et c~~ I

't.1I, ola n j ~kbllthar.r lniLn@,l,',rilJl!lrl n.i-

V,edi If,lliflu
Ge-n~rB.]

Japon tayyarereri

Tokatt.a alii talimleri.
Tokat, 15
(A.A,) ~

kellefleri tl~lara ba~la.wlI~a!'dU'. Bu vaGUe He yllp:!la:n IIl~l"8..i!imd.e kiWa.babk b~i:' ha.lk ktlt1e:si h.a- ml::, Ei;1: cienili:i.n d c .d (l~m.!!.IiI !;naJj Z;lr bulun:m1lii';! V~ ge.n,~rin IUM a.ltlrida @lJlU!lc3itl; MtdiI1l1i.;rn1ln.lndla 'bir devre i!finde el(h~ rrttlkleri iki$oI.k~IlH jli!! htbyii& bit i~ ge.m
muvafb,kl}i'etle.l'

SpOI' mu, bugUn rpoligon\a.Tda a-

k$lLd tatl;ltI.::Ur. FlLk:;l.t 1,·1:n.. Landa. PO';rt.eki2, bplllLY3, J!!1lil~, Sew yetkr '!;o.i.l"l j?l VI! :tEl\!l!l'Nl)' I umuml Ilti l~1 1 :lm:ldr!:) [I.i. n2'1arta mlbleana. tulmak. lo;JII tod'· biorle.[" IIIlmmlljl bulun.mlJkl.witr, Bu 'L~ Jl eckt.llllo !i.dil"lnda. ayn.iiimli t<1§,1,'811 I~an<la tam yi.ik.li:i bir i!l:"e 1;'apu. tiflllIl.LyCt. lill {I.'Ltr l'Ill1.m1J'I'l<:tA:: IUkfunl!!t k: ~1!I"a bLkU'!'fi C'~mi.t ve ~000 ,toru· lln:1njTl. bu um'l.lmt ~b:is.l!B~al"l:t'•.ndlIi.t.ollotk 6u vapu:r 'bi:r .tol'rpil lll<lbl'l' leTt "'I! yaltutl t<.)bl~LLI.an ta'ra:J;ltlA<1n detll tiil! ba·tml}tJT. B B.ika ,bir d~n in,l- kll.mrn<J nil: Il..... .. r J a.Qt·yli inde kLl.l. lhtlva edell trmlZ Bingazi lima n Lne.l~ bYllu,1]111.1'11!ii\,)mzyll:caR;t'l'ml«iin1 Mll t.crninut jt.i:~ I.'=tDJ\cll.:l"l ,RrU!.: \II:"iHlifu:h b.i~ itazyan tic.Br!!llkrova~ij_ 1"ll1'li.J. tQrpLllem.ir, f)~nizalttl&~I. ril;::o;:£ktil.'.
~.(I

Ingiliz denizaltllan faaliy,ette

rlnlle
male

b~Ul'm fl!\llliy tJ!!'ri flW'I1W.r- hnd.an i~dh.a:t IDh:l.O.iiln karan tll!!Q.en",rlm gUtmltktedlr. te!':t!!> etiml!~t-edk Jallil'l'lal PDISt Meridi@'~
erinin

.pro ..

.it1;lImmda

ctrnifur.
• .Alma..., asker!

II 1'->1,'18nyol
i1~ll.;,e&l Ve

'gcnernli

Mlhvl8irln aluo;:akhu'mm kOlltfolUnU Irolay~t.J.I'n:N.\l~ r .. in IU.o..l.'lIotnume lui.a.
..... Vl'"1.Jpliflmrn btitl1n djS'et' m elllLL()Rct·

gl:ll;1J;d:~i

Arjantin, BQli.... Kiiba. Ur\li'U~ ya. By ~ellllill.ui filal}C:'Vfab.n3!i hai!:U

Cunking'e
(JOR ~ldd,etU bir'
ialJrru% gapfllar

Z,i ra.at Ban k aSlru n Koo' fl,eratiflere yard IIm. a.rtll yor'
Zi:ra..R t B.a.nhsr kaylli k-oopara t.ifl.@'rini:n korliYttCli::;ludur. f}im.. dlye kadal" 44,~ Jo:.ol3l'peMtif .k:ul"1J..ml1jjlur, Btl yt'l:rler4.e 6193 hlio iI1Ie'\1'e 13& bin niifus vardll'. KOO'peratiIe giri!.'fi kOylLHer, Q.Vvelce Zira.at Balllkasmdan iiI.l· l:hkliU'T pandan dana ~()g ,para ala bilmektedirlel'. Kooperatife ortak oluDlar ber S(!·~,e. IllJl.lbHMeklerl mabmltlfl miktarr.nI bil" beyonnmune ile bart li:aj{ll. bildirirle.r ..... lsterllkl.e.ri kill e dar para alabHirle.r.

ler'~e

die ~!tlQt ki~ Pc'tr~l tge.miJ

rhiill.imTlu~..tIrdl]'_
obI!

I\;hn~wil.mQ

cI!I~f!:rleri

;&\'i)lItnjy.g~ k,.i a'I'Ia.YtIi i~_nQ,e JapOfi_ Tobo, 15 (A..A.) - ¥;i~ d!!'_ Yi!d}'~ ~ a~il hir bu,"~k 'mil!i't':!1'10 'mif~i['. na!edndek.l j!>pon fi~1jJ. kum-a-n.· M 1HI1!!1""IlJara ik.i pi)' ade O1JiliYI. varil pi!troCil .i.;h.rl:!!Y l!!cl.jlml~l.h. i'iu dtll'illi:lIIll'n ti!ibh&i: Z-Irlhh ,J;toLUk:. oiIg~r ve h!lfif l1L.y i~l!'.Ide de lI'H hid yii:te-r hin ik;l IJOI'l.amni1lya. mtlilWl.ip lal'-:riiLre:' .m:i~n!lyoC;;; anii1r I:::lleleri. v~ril·-t.~IYBill 15 Ja.pO':n' pe~] gc· toop;u., Ie!', ClJnki9g' e hr;tl b~t\;ra:r Pd· Rli;;:j S81lopeflHl V~ .SB.-l'l FI'a.nlliIi!l:Q-

hit dii1· ,mAn !ffl!n"2.iM1.in !gQ:Qlile '11 cl:.icdcn.
n·i.h'llf' rmubu :!IaEh&i!il.

d.~111 JI...reket ,e!lm.~lerdir,

:Io!I~IHl iil~~lcr. a:,Q.,l!l.o],ardtrn<tn ve- ~"'-':I ta:i'Yllr~lt'ri ig,tirik o:::~liT. MElol!!vrll arm I80lilunaa Ce.roe:-

IJeoV

d.ieth >hir hiicum

yttl.PlnL~tu,

Muhirn

;lktr:i
mut

ITALYADA
bir sene i.;i.nde

f.I,,1 F'r~l'IO::o

kl-taii't

JUlma,l'KIarrlilIJ'

o"eddl£orl! isa-b!!tti!!f "'aki Qt. ve 10 dan rfnl;,. bU}·iil;. )'1111l-

nil me.mni.lniyiHmi

h.ildmn~:r,

i!l:m 9l]Qtlgl goriihni:iJliir.

lanm.l1ltrr,

takdirle

kal:-§:r. bo:JOtlUllu, bll.t.J.rm~I.B.l'clu" to~dra, C, ) Dun

(A.·A) OlB, yan~l Hava teh.likesi !l.k;,!a.m t'le,redi.lell hir 3\ya Istanbul Beden Trbiyesi Bitebliie pre. lrugiliz deniUllhl;J.u siklet ;(!.jantlgmm terlip cttiji Uk veril'mi~ A..kdI!Jlizd!l! 7.00'(J; tonllJk ltir dU,. EIAzlgda atletiz,m dun AA"bab Mf!eiclirMil:! ,~kM~~ g",~ln.i, e,ooo tan. t~§vik ylU'~IHal!]Qsm.a.n tflpesi i'l- R<=:>m,," , 15 (A.A.) - Na.fl.EI. yekoyii jle Diiklkall ve evJt::I.ln oJJ.iind~kJ luk b,ir J:l1!t1",) g'1!mbini, ,I miisel. rfl,lllmda iki gru.,p halindc Yllpll. n<lZ'lL 11_ Cr>dB larahnd<l'l a~arl Londrfto, IS (A,A) - Dahili Ill!!!rre:"1>)'''' k ..Jdbumla4';;m , dUkk.lin VC:YII! lEl,1},ti;:arl!'t kru'.,.",zorUllii ".~ diier !mI1'11Yt:'~ n~Bluti1'\jn dun d;~amki Elbl.g, 15 (A.A.~ ~ Bl.Ig'iin dil~ti hj~ "fl'l.pora nazara.1L ojrjn-aj ml!}t,rr. i!'V nhlJiIO:::li t!:itii~LIld.a1l yap{ml. 9 ku~ti.k dUl}fml.Q te'knelliDLi bi:l t1 rHetikl gnlJ.lll·11 biril").eiden be. h~1'IP !iI!l!I'I~t!i ~lUfJ'H~~ htl.I-y'li!d.a 8.44 tebJi,gl:. bnrada yeni Sllnl3 a tletiZ:1ll birinma~1 k,lu'Iu,n k1\bl.n.o:Ian QWIl.g1l ml!§hr, }.OOO LOlllu" hir di.i~maJrli : ;§!inciye kadar ..:lel'~c:e I!IIl.allll)lN H,- h...v.iII. te'h,tik.es.i !lI;uet.i 'II~dhfIL!I V~ Blll'Ld,~tI eV'\II!IKi tebrig~1'l fle~· cili Idort ~[l, lI.§m tl.ltl.uIlab@.~Ia.Iliml~ k a.YJTla IUlmhkla Ui bi.ld.il ilm i~lLr " pl!lroi i?:'~m.i!li In(thim h;jl.,,~.:r8 lJ8:- r8..E~.nd::i yaprml1 H kHomel~@l:il~ Ital~,'El.do1l milh~!:lif )'~t]or" 10 hO!.- rhwli!!T1, ""rirEl. oSrol!!l!ji..d,ij-iM l'I'iiro:, V(lJ onu.mUzd0ki hal1a. Sl3yhan, Bundtlln bOy 1j! }':;!lpaJ!ID6'1i veya ·~iilmltlu·. bi)' yal'1§ sn~llnda., Tophp:1 mii- va 'i'e 3 d!::rUz pr::l,mlbudl.01ar.lIl'1::O CI.ImB.rto!!!li f!..~lIn·H. 1T.Ls;.ilte:rl:nilt ~~= l'!;el, Hat<1)'. Miljaty~. Diyarl:!.l1la.mlr 9IuI'UL.;~k ya)'i!. ka,jd'JJmll1i" - BlI han,keth:rinh, baililitn.d.a. hl.. kel1eflerinden Sabri Do#,ud.ag, 19' nuUl.l:ll k!llmJ~tj~- Bumbll.rd.ltnan. i'lllIbu garb.lewd~ 'hiT n.;i~t!t¥a; born. klr, Gaz.ia.ntep bolg:·elerj ara:sIi'!, rlll'lln t ....bit l%!i[~I"~k hl!!'di!'lll!tinill gil:i:z d<enizlolt~lan dii"man 1.i:Jllan- dakil~ada hhincl, Taksim Geno!; InJIn lI";bl!biy,,t verdigi 2B1rarl"r, bal.u I!I.tllllll~hr, Bu J;.omhlilliH, I'll do. yaplla.r.:a.lt Ttlrlriye grllP bi..1i.kadElrlaPd,an dlmma ..r i.;;in ic.ll~ 18l1ma soklllank. Qraa .. ,hl.lli:mall lik kl'iibil.nde-n Vartl.§ Bak .ikin. 112 milly'on liret rl;lddc:!il\de ldh- m.ikti!.rda lillian ZilyJ.t'rt.ina. s.:.bl!l>p l'indlikl~rtIle l~tira.k cde-~ek ta..den emlrler vedlrn.i'!t.ir. geU1i1oeri .b",i:.Hm)~lard,r. <oi .t;"!llmi~til". .miQ I!.dU.I1'lck.reqJr. knn l5egilrni!ftir. 'i:tl.m!J~ti.H,

-

y kaldlnmlart tamir bedeHeri

* i5

Beden te:rbiyesi

'miikeU eflerin.i n
bisiklel

844

Hava

harb,i hava

T~,"
ajar'l"'l"nll1

15 (A-A)

,Ingiltereye

i"areti

taarruzu hafif oldu

Ha •.Ill-:.eu'd.t:l1'i biI>Hr<ill:iU11.e pUJ._ hiJ."ila. k uV'VetleJ:'ul~n. Ziraat ~nsHHjsu'falellielell"i Zl!bB.rctile ,h".r,eket eden ]&pO'I"I klta'].IUL ,!:,aq.tlrn:b!i. i;i.:ini.i '~C' e:)"a. Il!'liM:lc Vtiln.jllrnf d~·~l;.mndak.i 9n fupat'ta, {H1.!S\ISi:) -Zt1:'aS me:vz.ile;:[ne ~),i.K.\!ID elrni,le:r:d iT, kim.ya I!'nstltiis'U ~efi Dr. SGMt,

*

-

DOJ'lIt'l

.-nu..

urlubQriuda

ca.ll§:m

K&nsu. hpa..rta, I\oyl rinde let·, \tikatnu bttjrm~ olan zlrllat (l:n~ LitUiiU tB.lil1:l!~l.eTind~1l D'l 'te§€kkil 11 !C:i~iH'k gTlI.PlI 5.6.941 giinu Wul10rluya gotijlrm~I;l, bJ?.aI' tada YiLPll,,1l tetk.ika t !;lQW'::;9"(I~i 1'1 cia fa.aliyeotte bulu:nrn.alarl: j~in

lir. Gengler buraoaki i11'erinl bi.tiroikten SOIlI"B. ....U;iyetimiziu di~ get k~z;!\ v~ ~Qyle.rine gtlnde:rllecek lerdir •

l~emliil~lne ]urm gden mm.tak:a]8.I1 ta.yin ederek Uhllborlu kaylUll'il1de t~tki:ka.ta se'lkofl:t~.

-dirnede
, dii,erek boguldd
EdIrt1l3, (Hllal.la:l) Thn;'illkl rtlli TI.LL'LoC'IJehri n k!!!ll!l.l"mda 11i1 YB.lj.rIl.dl' brr '1~I;O:fyl fI'~tJJ,(ItLI1 Y(lll ,,1mlUl:lle m:;tj('."I "I'L~ln ~ ~lm Mr kl323 IiIlITI.lI{1'llJ'I' Bug-Una kl'l.daf ya.pllall .(lrrujliIl"lllila. lara I'lifmGII mey-drum O;:11~al!".ILarni;.o{lil bu lilMi!!t d.t'ilJihol.'L lI1'i:hftm m::;,lo.mat! bbldh:'lyorull'~ Ha len Elilirnecle OI!'LII!;1J.\l;ulT. .maJmJ" lesinde otW'ElI'I BQ!lru\Ki:)yltl: §orif 1I:rz' 18 )''''~l,-'rlnda zlIl'ite, IiIvv()L)d giln, ko~u I~rzl' ,M:uazzez Pc:re Ue bll'lill~' Bosna.k1l-ytbltin PW'tl'!lfLYJ,l'l rn cvltbli.:l( t-8.rlasllla o;;:toJJ!jImnlta g-ldiyorlilr. 6'L~ olunru IlU .'i,lml'lk Iltlill"e Ti..Lt1canehr' II o'!iltElfrt,1l lJ1i:'lDr Vii) !!oW i).Utl ~ !I:,iy()r1~1" Za!l'~fe, M'IJ.9-Z'3(lil0: Ben l!.U::o:.um1,1. ,blraz :'I; ~"e~k
Yi'l.l'lttula:. 1b~]u!l.al1 yik:a,ye.yffi'l<

1S' _ S _ 941

r 1J1MaCA

Bir kiz Tuneaya

A~IIacak kurs,~ar' iein yeni tezg,ah ve malzeme temin ediJdi
~'

!II-

iI

IMIl!Uillil
SolliuD Sllf!;a: 1 - Bir ~iCI!k - Ell' Mlil 2 Ned@!' _ ~ a _ Ro,b\;!I'
<\(>n'ilLtiLru

oiII.

BIUIiI

r.

IS

111II1CA.SIJlliDA

IK!;lA M,b'll'EU

H2:5APA,9AFl

• Ay,

- Devarn 'LhI'!:'t"D ~ Adl&r Y!.l~"1iR1 ~ - Oyo.lJ:1 'h~lulll'k 6 ,_

SNItS.

\HUAllI,;;iJ

~

11HI!!1'I.t V6f{A~

~eti

tLl:hl fj 1,<1HtI 'I,I'[~i'I y~tm~tz.;1e

5l!jl!an

j~il~ @ndE!l.'ilmakt~ OL8L1 81 dekurua tez;gil;h ve .mal_rn;;.[eTiool;lll bll' kHllTfl dalta. ha.flil. ietndc ~du·,i I't'I i2;111 g'lllm~, ~K:!lI"l)t vc fi'~'I'I\ly' OdUl lAo.rllrmda.n tc-~m al!"n;L~hr; kUl":S]!lr

ktl~yo.l 1:'1 {'I'tir J.l<):n~rmd.a yrKnm!:liltll h~J~hyQT. Ifl'lkat tam ,bILl .!ilxildA ~I\rlf~ !J.uya haIryOl', batm&sil" bagll"tp Qa~ll'm!!.i!tu, MUElZiWZ ctIJ bu '1tIlZLyet: 'kat';l~!nd~ 'lol';:h,o.mi¢!l ball'h:;ur. Bir uaUl( .!flI~'\l1'i IlRtHth, iitkan Zs!'lfe tcJU'M' batJyor ve btiablitUn kay'boluyoT. l{(l.;;.~k ,l<l:uacMll!lZ ],uk!jnrBk vaH<x:n z&l.bJ:ta.yl!.. anta tnm!jl, p",1iEl ve j(l.no:'lar. I,IMJiI'l",k tlze:r.,; Pfi<'lUh telgTat' \'e tela· 1]1 bl LuI' (3/\.'nt.o;.l 'I;'i IIl"t!lL~et.e gGlc:r~k: ,gecefmt urnum mUdlir'l11!U tarwfmd.Qn 'Ii Jltllrttlil:zltl ;RJ1a¢-ornt!tLl!1.ra glrl_"Il'i:>r C1.lrl:oh1,lrlyet camil.e.si ~Tine ·bU~'o.k cltt'. Xe y~ kl, 2Itl.!i'F.lllr ZiJ'I.Tlfenl:rtl hil' Ware hinaaa yapt.l£D1L1:k i4i 11 1)\1 l'eae.i! blf-g'llile !oi:udBt.t" meydv.:nl\. ~rk!>8ihada:.t:1 ,blnal!!.I'iD ~lIirnL.\lt ~ U:l.11'1!Ii mlBmllflrr' . 1~U1.G Dllofl6J.llillf Yl'. Zablta.Jmll ar~tlJ:'~II.l&rm.a tlevam

noi.Eo. 7 - TahlU I!t.m,,!!li: 8 - is.llnii C - Bir 1'I.1ta 9 - Bir tCI).fb.J ,~:"" _ :Sir fl0'yg&l1tl."b.Ii!r - VLI(I.yet an - );{nptL~lli • f~9l" 11 Mellauca t ham m :u1o:iel'l!1.'.in.d.en :l.lIl:tiba~;I'L ~oi!bep olacak va'ka !H! haJ.,
GI!l"(IjIIJi;:. -All' T'IJJm.rrolan Ilil" al'ki ''4IJr: -

19,411 I:KRAM:IYE
KE~~:

IPlANI

Eti Bank Mahrukat Biirosundan ':
"l.IeIl<;JUil~l& 1I'II1.I,tev!!!l~ltbil~llinl!!l
AllJUIXMiI bulu:nn.1l

'" ,~uh!l.'1;, ,2 Mayuo, :lJ, Atmotos. m Ddnc:LlqrlliL tar:IiI!Llo I:l'in 016 :r~'PlI«.

m"'ljIte['[Jer .u:.tMmf!1i. ,yi).ptl:iDlIl hakllll'lTJUlll 1,1(1,1141 tarLhh"de.
d1.lJrk!ye KimiUr SatLt
,'to

'1:;11&1,11

mukavele.1ElI:'de:m kUo:'UllllI \I'D merk1!z.i
no:l (In-

T,l!'II'Zl MlIu!H!:!I!'>!Ii)

r..ettJ.gimil"-i

J 941 n:r~miy81Bf'1
1 &ilet
8 2
2()00

nm

11'13 motUf~rilar1mlzll!

ti.lttuunc.n

k.u~r oian v~lbelerim.lzL de bill t,E'kab1.l.l ~y'l~d1.ti lM_rt Q.JU1'I,ur. (3006) {42&0)

m~en

..

A"!Il\tIYIL;ll
II _

UZlIvlal"ll"lwzli!;IIJI.

BaZiU) - KraJi!;:e

~leyetl _ BByr'lIfk

M'et;'htil' 'blrt 2 A'Ia.turJu\ ml,l4, Ym1ek -

-

llrallk:
~

,,
II'

}O

1000

B1!? m'eml~et • KUiilu ferym..dl 5 l{adm l$erIRi:1.an bll"l • NaZi! 0'1 6 SolI'lL l~"&.'lill'm.nt.rnd<lJi ",' Rh· SoaYJ, 8 _ ,Birr wap hLWflni.n Ql\.UI\IIIjIII • Ec nebi bir I[luru. (l ell' notA. _ i:l!l!flat 10 _ fj~ - I."i!l'~oru::o 1YI1l "MatI KalilrrlLJ.k - '!i:t:m e_ Dl1N"KU J3."LMA(jANIN 11 -

M

:a.w

80'

•, "
"
11

750 bOO
2M! 100

"
J>
)-

=20@0-

= lrl6O ......

=~.-"

= 2000,~ L
J> J>

Eti Bank Umum Miidiirliijiinden:
Bank8.1WZIt1,
II. _

=2OOCI.=~lo

,.
}O

,50
2!!Jo

:. ~

..

= 00(IiIi •..-

=fOOO'.-

..

bcd-

EreiSJi k6mlli'leri i'Jletm-eoal, Zongtdd&k Carp lIDy.Ltlerl 1!Jl.et ml3Ei, BIIlr~el!Iil', MaRnlklit bU!:'D5U, Anl~iua Eilr~i lti.lrnUirlllri i§JetTfleJl.~, Kok ve llixaL1:iye !lI!1'1,'lBLI!!I'I Ankara, 13hmbtll,

bm.!ll;,

Meor,skn,

Er~

o:I{MIooooiZ",

HAJ.Lt:

BEDZm. 6atlJl Sl""~, (Hu~U$i) _ ~ehl'irI117.d~ lto!l'. Emine SI'l'~<I, cmIISU!'l~) _ i§.l'iiLorill'Li2'Jiiltllti tii!, edilcn iLklj;Ulll,1" i)I: y.a.n.!illal'mm ,,*1'I7,;i n .!J;f\.t!~tM In Ibu~(tan ;!!<)i'rra t~niCl~'Il sen Jiu.fl.a31 till nUylb:: bit" blsJ.a.ballk U", detJl, do!ll'.:me O<lll.:ra~ MtU1IUo.ll1 k". EdLI'l1'o;" (K\:LB1,lal.l - 'EdlI"l'e4,e: Mei.inUndc ~yglr 411!!!":'su lintmdeld liollha.t'BJ"I a,!~kadarlaJ"Il. tebU_g- o=dlLmJ~U1". ~:o:lL b1:r ,E..ureU~c 'ffl!!!!Ih:k Y'!I{)da Y~llml:\l, he.yec:at\ '1'(;1 iJl.t~ .<;;1:- denberi muJUIl.. Ii"I£!WlUl ol~ r1l:l1~ te.lIbft Moy'll'1l He 'mimc::ad,ele r-lalnde- Iro~ua. olloo vlZrUmi:l!lil-tr, e(lHoelt tnmioU! nEd,!) J~i.fl.di!l 'bir J!;!l.Sw~ (~) 'Vim:Y€lUm:Lz fie PalI'ti mU:ifetl:iJin,in teftitle ri, dIl:i mJii 1l!Itti )NIJlt.o.La't'ltIfLlIjI VIl e'iJrrn [I, S~cl'ft"i. G1.b.1I;n k;J.MhL-l'mdsl;:l meySI'~'!liS, (HU!!1.!lL1," 1~<l'hx!miz C1oI:rn. lfl'L~ut m.uJ;;kl,)m~ln", 'I'erl~ti:r" ~ ~~a1'Dta &nz IDa.fl haStuUkI!J.T Io,.llriyet ha.ll~ !ial"tM ~Ige m1lfl!tti.'/l Bundan 'bElo!',Fk(lhnCA ve M~ k1lp B11!!2il"l;Ul.i ml!,,,tU\,,li.lg"l.i nill¢llA.el.~ye bt!.l:l I!{jjr.;l nl ",1lU~ zthn, Orltan. Di \'1"ik, IJ rilleri acll&li.d!'l. Eleyyl!lt" k!1fte;o~Jtk yl'l.p 1BJ:I~t:u. tc!}ngal, Glli'Un !kazalarmdaki PLU"tL makta oko.n Mehmet ~a boll" ~. Kaqiid .11:yilI'~ i.!flt'tl"ll!1l t'eftil;! et.mek lli!,;:rc ~ehriDl.iz.. broS ta. 6 GIi$!. mukll.b1lincle :I"lm.akll. yaZ S~" (~iBU~J KangaJ. ka-~.

.1.k1J.alw-

at

YMitlan

etml'ktf:.d:i:r.

Dede ismrnde 'bilr 'aiel ySl~alandl

&1dwi1 ~: , - l"'lpo " SI!11I ~ U.:z;!ll usut - Lu. 3 Fe - En 4Of _ :r.ra!mlur 5 }1mek varen 6Den!!!" _ TfloR 1 _ lJi!I _ TeIilii

Y!Ulk\3..l:'d.HJriJ'IiIUo::sae.'ie iM!rvLsl,el:'inln. t~ kfuni~rtl. Ilnyit, ~f)k, III'~bt 'I'e tali madocle1el"inJn IlJ.rm VoJl.SEltrmmd;\1t mtl.tlWel1lt hllQmum me\lcuda.t, ta.abh1idat ve mlltluba\I bl.Itiln blikll1k Viii v8Cai.lhile yenid!a9 ~Jdl ~tii

"'0

n!.lR •

di~miZ,
~Iahd.ut rne51LllyeW. rt£()~rt)" iSAn;, VE TEvZI1 MijES8ESESt fLrmlii6IIl& dIiWrOOllmhrU1"_ AJ.A.ka(lai:lEi.i"m 1 lIazil'.j\l\, {!I{l tlirihindo!!Jl itibi).fi:;J'i: 1 _ Hat eiDiS ~ ]<'1)mllr'll,11:,,&, briket ill) Wi ",~d;ehrrl '~ FOB ol~~k yapr1iW.AA wlep'u mtle5:!1of!811:!'Iill merlt~il'u!l~ AdI?Bli; AtatUl'1t Dl.:llvat'I 21/23, yel'li'Wel'!.r, Mlli:t;;.Jtd1altr 'b:Ii!"1itI 1fNmI... ...

.8 10 _
AId..:.

An _ Uf ,_ Olla (I Ali - Ko~rll.n9 ~"lY,u.~
ed0lJ -

Nem -

- atLh Nan!!

+.

U

Fatth ~'6't11,,!;; ,~~ 8. s.. Me. OtIrsl.lll cot. Alh.met TevfLk (18-78.) In ~k i!LCale !1ll00ye • mtlra.caatl,

TOBlUl"E

as.

~taw.r:nan

Yulm:rmn
Dfl.:nt;'!.ro 2 -

• Me • tn. .. - 01 _ Mcfnl~ 5'lJt~lttel,;k 6 - 8 alwen - ;DAar 7 _
SU -, S~l:"lr'l 8 -

wf

1~

La

a~

PU!I'CI ~ P'u!I
.•
~ •••....•.••..•

lila:" AnkMa"
_" . ,:: I -' .. -.
d

__ ,:--,':
•.•

,.. _.

,"'

RC't _ Olu~lO

-

El - Ur - bA g. II - Nalli'.itl'lt 11 -

~

.'

.

.

Bugiinkii program.
6lIJa.t (Pl')" 1.45 A~li.nl.I nEl!herlcl"l, Ii lltUif progrrunm !i!:lWLtliIl (P.l.) , :S.JIJ/S~i::;' E\>in su.ti. 1,;30 Fr~
VI: m.NrIleKllt

SEOul!!. Atlm:poor

'kliit'lS

~n

'I.,l)r~

dell aynlm~tg'.

th,a.2;!li~

I de

tIp tldI!el\ a.t Y.M"lf\iJan 'lliU h·~
ys:pt!acakt::Q-.

iSlncdc::n

,~~.

~oi;(le:n

i;C.aff

EI dokumoii kllolrsl'an a~I~'dl
Sirorii.ll; (Vatan)
mue gUm:! er.ilon ~

'If~"l~&tda:n dola .Jro ., ~. . Yl';Y ta.zlil. mel'l'Lnulld'i.ir.

S-'wu. ~

S[!';u, (~.) -V~~~ti:mli!; ~v ~rlrn.l!!tr~. BI.I.ndan ~vvdki klLlni'oe-:;dnil liOn gUBlerliia ~ t;,.~iliiIlt Yl:l~· ltY:'<da PikHlhk 6yiin.ci!! :W, YLldlz bnlilrla:r ya,pnaktad!r. y-t YI! BKI.It- ~l~ ~--' • •••n '. _...... , ,,--"_ k I en ·~0.T""'''''~ 2'" 'kavai- JOO Y trnde <J', '"

Bw.~ yajrngrlar
..,...... l)'lne.........,.-

Phla:t;_ma.

aid id;jl\dlii:n-GUJ

d~l yim: ~Ua;;;e teflblt e<U1m~ ve. bu doLo. :m;!llikeme:,.<e 'leV'd-1 &d.Ilm!tUr, ciimlltql1yet 'piJ'H!!iim:I.zLn bU}'Wf, MI!' V.iiiyet.i. dikk!'l.t 've l'lmsil'd.mLn l"loall.ctili. Ql,1IJ'l ,0:1 oklJJma t c:z;- bu 'l'I'lIlVa1:!aIuy,tlt .inktUi;p oSQv,er Eoo;iIirk\ll'l9

'!:i l'I

!'II]:

~allaru, fleYmd.!irm1l,!till',
.--0::;.-

.;'=-""

w

lifm'tiz
!O

\'ei'~

ok; 16 sanatklin

1;11]

.

ge~

;ye~!lllfb.r. ?~~B. .• ;!J. a.J:~la..'f')ffilZidan, 60 'k~ m1.l.
flllm~.

','

,'.

K

d•

ra,c8:- t

,,_

loqn

f __ .1" .

a'PDELn y.lr,m

••

Bijyiik
SWU~

bit PMtahane
(HI ijtlm:)
-

yiiptlaClak

Ikabul &ti.tm~l\i:r. Bu k.l.i.l'"-Jtl'n nrtl,-

C;imd~n gUne ,vaJfslk ol.amll!.l'a rrnil:k.afal olt1NJ.k c.ek ta.hsi satia ikIllJ9.li ",'13 Gtiieiik ogted:eu. Sonra Dr. Rell.l;;oetUzun . )'1!nU~ ~ ,her >1fl;IJM~ bU<yiIk In- hi]' l,Ie;!:gIilh. hlr tara.k. hit' <;:lknk otcline gidlenl.erin h(:lr tUrlti iJsti- Nis.iightde toplal'lml!i1, ba.Z1 b~le,k¢ '\IS o;,aJrljD'IaJal":'l, LI::i~M ~t:hrL· lI1e ik.i pam:uk ipliii ''ifori,rahatl.ennin i:emi:ni rnuvaflk goB diye i~aatlm Illi.i.teahhitlere i1mm.n lirugiinkll ,ih.t1.y~Jannli 'C!Wll.p l~dk.t,i.:.

liralrk muraf ihtiyan: lbnn ge~ digi haklunda. proje haZlrhl,,nml;',! GBleUk yaylasmda. reye ait Dtelin lba.zr noksanlarl- tJr. Be~ediye dl!.imi euctimeni. diln UIn, viliyet h"ioI. tgesinden vcriie·

Odem1~te yol faaliyeii bu yll'l qo l iyi gitti

ka halkmm 1!1tifadli!: ettigi Yamanlal" flIUYUllun ka.yilak]armdsJri Oe,.Z1 anzaLal'II1 'tam.iri l!:ararla!lf,rrrlmI§. hUIIIan i'f;in J!Bol

_.. .man'lar kaynak'la'irl",d,~ki ~ Am:ala'lI" dUi!:eltilecek tzm.ir. CtfU:;JoLlS.'i) _. K:ar;i,IY!l-

6y&t1, i'.as Helif

program

2 - :Ul1yii kOmil:rU i!l:b Y<lPIhu::a1.!; mfira.cEl.atlN'lll ealQsJ. gild, .a.p Jinyitlf;rl l::olilhn&Sb BalikeBli'r, ~reall'1e, 3 ~ Ma.lJ.&lli ihtWMl:i1" ile <tAl} ~~ l~k 1'Mrt1lrll. ImyjU. ilil'aki)'lelik kllmiidu ill'in ooma.haldeki "IlLbe veYfi. 3'!~telerlmlze> ~l\..u]. Ezmif, Zonguld.ljJJ~" }iIf;l'sln, EretU d{a.radtmtz> ~ .iiItlbl! 'V8 depo\&ml'l.I1i oldUtu gibil m!lllt'ellt ~ehlirlerdB .M:6Dtall&I' \la.rdIiI'~ '" "hl.bt'uktl-t ka.m.l7J.u mu..:ibinee eo,..,e.!CB tntih!JP ,edI1m."V V!!i mukl\ ..... e]oe-al hentlJ liI:i'tarnji ermemtl1 8ieent.sliGrlm.iz ile dBger mflatehlutle:m
AI\~!l,ra

l'::U() J'l";),grA.1t'\ A.j fm."l MberleN,
['arn.

'l'e mernle~et

,aut 12.4..) PJ"CilIi?-

1IJ)'!lX'I, 12.as §l'Irkl V'I!' Ukrkli!eT,

:13
~kI (Pl.)

[{U!1jI11f VB

mB.!'k03z.ine. 5 ~ TSlI' kiiml1r1.l. lin!fdt:., brlket. kok: ...oiI. tan madcr!l'lerbtm t!r1racab: letlrl", mllteaJlik: htL'lUl'lat l~U AllIkara. mefk.ezjn~, T1.Jk~U:1d ad.ro;::'ll~rc mi.l!rlaCaatei:rneleri ri'Cli o!:i!wllJ11'. UHk~ ,ut~ VI) dePQllirTIIuzm talgraf fl,;irea,lerl: Mahrul'll!l.t. (3008 ~ 4>257)

r,

(PI.)

l3.Hi

tlirkiilal'
KII.&

lzmir. (Husum) -

()dellli§~ hUl5usi:lda-

prQf:1'UIWlTn

deV3mf,

13.3!l1/14

'Garp Linyitleri i,letmesinden:
.Mtll3'..Sl!l.esemJzLe ~teril@!'ara.amd!a dll. yapIlmqlol&Iio l'r'tuICfI,v·e!elerden IinyLt JromUrll hll;llD"l haUtn. m1itsvEllli't. bllc1i!mle ha.kla.rmJJ.Z1 UI.'9fl ta.rih1nde kllr'l11l\.n ve mulu!zi Anka.['1I.da. bultlDen d'ORKlYE KO. MUll: SATI§ VE T!II:VZ! l.nJESSESESb n8 dIPIT'lt.tifi·miz:i '\I'Q mUfb .. rl11!'!J'1miztl ~I olan vecibelarlmlZl (,k DU mUc:;S~o:.sruu1li tw'DUfil:lI te-lUI.DUl 6ylOOJ~ ilM olun!:U', (OOO~ ~ fil2$ii)

r.!lillt. progr&:m, 18 rl.yarf, bo:rs;p.sf" II~
dj1J

PrQgl.'am

on;; mem1e.ket ~~. t:oprll,il[ M:tIn'II.tll!!
Ei,ando

~t

18.03 FMlII

18,30 Zk'I'I.'m~llIeri <!IIaffi8.rd!Ul (Mehm.'ep1l,l'!i!fl.ta~ aYaIi
VB

~u.t

st tak.vim.i
,f,!'Iel"l&l..

va

:r.fl.o1,~

I'", · d e I·'k;iI\hlI_·ar maznunu zmlr ·1. I '"k .. Adliyeye verildi
A

Bi.ri

topial1 .un, satml~J
?f411r----'.1[

digeri n o/l alin in &¥

riillll,i.'i$tiir. Vali li'uad TuJtsahn aJiJ.kfl.~I ve kayrnaka.in thea!]; Kotak'm enerjik !jal~maaHe 11m yll Odemi¢e yol in§,as[ tailiyeti"t;ok genig olmu.lj, Odemi~ Bozdag ve Bozda..,g • SaJi1l1i yo~larr oCsa~h 5urrrtte tamiT edilmi~ her Ge~t, na.kU Va8[taflmro@mniy;etle se:ytUs~feritem.in olun:ro.ll~ tm:"

hale etmi§tir.

HI' KOfll:qma

Dr" 'Beb~~t 'Uz, diinogleden evvell;1€ hl.'l!l muhtelif iletntietindekJ. be;]cdiye in~aatHu tW'ti§. e,t mi§'tir,

.sll.S,\ti) , 19.11!i

o(Pl.) 11LSO Memliil~et

flMt

EregU Komiideri 1,letmesinden:
),t1,iesaeSoallilizl8

HQOlulzllHan meZlIih veremi y'en Ilise
Ktle8talll'WTlU
tBj~OO'I!l1

Aj ~ ha1:Jerlerl, l~'A!l ~ eM: o1"ks.!!t.('8.8I (Ibrahim. OzgiJr vc A~ l'iIOOelkleri), 2O.1f) RadY'C! ~Wi. 20.45 Bt[' balk. tl.tl'k!la:!1 ~in'~n1YOru:z: Haftan.m ttlrki411 _ GLrIlS'lln k.ayIklan.

mlti}'ter l1er ;l.n'lrrtll~ Ta.oj:

)d;i,m.~

l!okkim1h'il,

b:r!-

.ket ve 4ttli maddlillerllilin 5iiltl~~ 1'I;U;;laYJ.4a. Y!ip.Il~' claD. mul!.ave-le-.Ierdon m1..i'teve1!it bileilmle IlMlar!ml~ 1.8,~U ta.r.hhln&t kt:EruIa.n Vill merJcuw Ankarada. bu1:unilm c.T1J~Y~ KOMUR SA.~VEl 'I'EVZJ: MttElSSIDSESb ne d'!:vr('-ttitln~i:u ve ~~;'jter1len1td_ ~ ol&n vtdb&-

lel'i:m.lzl. de bu ~llEl6i5E&lllm

tAmilm&IiL telUi.'bW.

~lml!i

kilosunu 160 kuru§tan verm~-$

(Vatt<l.r.o)-

Kaill"

iliU OlWiltJ.r. (MClti - Q58)

,I. ... .;.
0

S"msunda
S~Slln.

halkevi ~all~ma-. I~ IIUlriill hrz ve I!'i'idi

Li-llC'liiinl.n. Yll'h 6'ti!\llI2'Sl fckcfc K....60bam .. mJ ' Q

1940·41 deN lI:wCI!S,l qlma.d1...

fly (':~~

~..k'tan

(HuSus'l~ - SElrnl:f1ln hlJJk ~"i :p';IlZ faali,yetine g~Tl1:;o01[' p.rogral'lHIl. 'Ila?lI'l.!III(! f]:)1I1unuyoili. BlI :lel\'e k6y gezi1el'ino:: fa.zl;\ yl!!r 3yn:1ml~ (11(!ngundan kij,clll'l.lk ,",ubelline mel'lRllp' a.za.11l1" y!).kiJ'1 Vl';!ya uilak 'ko,YL"re kad.ar gLdGlCK. i:o~ralarda kijyl1J Y\llld":La:!il[al'[:;o. .(Lkmda't1 aJ.MlMU y .obnaktad!I'Lu.... Ge~~n P'11ZillJ:" 4.5 Id;rjlllk 1:.1[' kafilll 1i!Uil:I'U'l.e ~rc Ib§r llu!;;l[Ik :;ClL&t
moa:'!'Il;fcd!! buh.maRBMa" ~ne

:~~nd2l,n, mnun l~tI.~e1b~ velc.mo::>mi,itir, 9 hs.zirB.!l piJ.uHc<S;i g1,]TIJjj

Hep geUY(l1' Sevdlm deo ;fi.I1Ift!@dlm" O]lI3'lIJ~ ef;JcjnmdaD.

~=

T" H. K" 'Istan bul ~ubesi B.a,kanhg,ndan:
~Ll 1. ~ek.e ~~llmil}

L~I!:ri.n>d:e hlr fel~efe
·1l!;];nFmuz-

k=au ~"J,LdL.1,5 ay kad;;lq' dcvam

Atam

e1lf:iltm~Bt Utin edi1m'iljl <)!:anlkI milyon
ye yertL .. Oml.lli'e D'liln~1gaayl'I.
8S'a~

hay.(I1

ed.ecek olan. Ibu ku:n~. 16

cia sun& erecek VB- mcktop m~ zUfllann~, e;yloll d~vY~lI<d-l!. fch;e_ fe meZ:LLJ1iyderi de ·biiRnl§ Ql'a,l'ak.,

I[undo.ram E1Jn blr. ~eosJ.M NasI! dlyel.tm ~I

;r'i!.-t b&_"di. ~l.<!.iI ~;
(4.,) 'f

fitre zarl'lJIm l.I.Ll:ulm.u,rur.

:;: - :D/fUhamnlie'D.boocli 2500 muvakliat tem1!1W in b~ JIraIliJr. EkSUtme 1;> Haz.iran 941 PC1'\lcIn.1:>e gUni.i ~t 115 tB Oagalo,tlu.utia, ~be 'bbJ.a&md& nill~ltldl ~ 'hururun..da yapdaclI.ktJ:!: ..
;;I -

vel'e.cektir.

0,. G'ln!s!IlJI'II "-mm fle~;
(All) Be.n!m
B~!Im.!!1yle

Mi!llon

MeWllerin

yeni

nllimme
!.i:in

V'll

Iljo8rtn1l.me.yi ~c.ek
'!i'~!Im.

1bere 'her f1m
ve

V!lI m~akRSQ.~'{i;

De

oyn!!!ilm..

l~n 11e bitl~te

gtnnek mUna..~

de 'kwo.UfLWl ta.hf cltifio ;'lIrtlIl ~fI ,milr~ ~

1l!mlin:atr

(fM1)

gi-

diln'liilf va Ibur~_ll. l~~yl'!1 Il~&ltmd~ 81 SLW.t ~ok nGlfo;llJve i'E,~lfadl!lt oyulitla:r !zmll', mU!l;IJ~} F'iy&t mllrakabe. kornL!oyQI1UfWll Wihit 0i:liLQn sat.J:.I! tl},B.tlarl d~hil~i1(J.c iI"tll} Yill.p1hl? ya pll~s..dlgr.f.Il'at m\.ll'aka!:J" 'bQrO£Ju. roe murLal:'] t~j['litmdllA .rua ,ttl!' .aUl'~tte IW.nItrvI oe.{lilmaktedlr.

~sparta gulya9~ faprik.a,5nllln fa a Iliye+i'

o;ymmm.

\1'~be9 hin metr~ mUkavemet kOfulariLe 110 metl:"e mAnia.h, !:l1i& ve ~mdiye kadar mfisbet ne &Uran bayrak kO~U3U, gi111e, dile.rim: V~l'tlml:liltir, disk V'll ~eki~ '-\hna ile irtif.1;J,. UHs.1keVl ¥!1!1sL Osman Sudi G11t...tirceler elde etmi§ bulunm.Mrta,Zlln ve SU'Ikla a:Llama m.ilsaba. :soy, Jt.lWll1. yurdJdlPjliLl1a :k1.lY' mow... t;1II.'". Ihtikllr yaphi\"I tesbii: ~lenlj)';" It;alan ya,prlacaktlr. .z;1.1Ij llzo!;['lndi(; biT J~QIiWjIm~ y{l.pT.IlI~, Bu yrl gi11 :!fiyat1an geQen YI' MUll kaorulrlna kablLl.III1l'Lii. aylili'"£ h'-""' Miisaba.kalan i;r;otirak ed€!~1j;; 'i,'!Ol!\lk1ar,1!, mecmua.. 1<::I'tap ... 8 oieoker.- [a n:a:>:ar.l!.tl kHoda ;virmi para ]:'i!ll!eUel·jrtdoen dr.L:'I.Y, IT'lIhkQi'Ilsye .. ,zXt o]alD:. atleUer 1e, li8.:>.ir!:L.n pazal'- Lem.e ta\::i. edLI!M~ I;1iiru['\j,11I ~m0i:.ereffu gO~tQl'mi!ii V~ bu s,eb~,flek bjlerl Igln uotla;r ai'llnmli;1tll',O· .•• ,. '. . Joollklc.r<lilir, tesi giinii saat 17 de Wlge mel'nllmi¥.Ml1id cum&1"ll3~~ ,gUnli 'MLke .. l Ie mustailf1Jll de :t9.YdaJanmr!~tLT'. Ar.afadaHar cadiiesinde Rr.IiI!. ...;:tIU ~do(! top1anlleak!ardl:t'. bIlM~~Lnde m®v&in'lin. Hit !l.!le tollFabrika m.evsim ic-abI (l]arak Ofllel" KCJ9Mamn po;tJ:u;mdl! olank fzmirde zerriyat G$okiyi 1u..nhm. ya.pll'll:.cl~ o;re aynl a'~daha 11,6.941 tarihine kadar fa·

.metre J!iilrat kQ~ulal'J 800,

.150.0,

I

pehLlvan gliIIre.~l!d yll.- Viliy€tirniz.d'fl meveut gl,ilyaHl\lkev!na m,en.S'll.p II>ir dQl~ gI (fa o rflt as I gin me:vsimin.in id~ tarliLfl~jl.n ~.s.:!ital!lr Mwyeon,e e· raki mtinP.lsebetile 25.5..941 tad)1m.i~ 'Vo;: ~etle:ri >,i~ptrrIIa:L"!lk;ke}l· rihindom itibaren f:!t.a.liyeteg~c}~~terll~> IUlml~tJT,

2:1. Mamlok ... pDS1:.al!u', 21.1(1 Solo t Ij&"klla.r :a:.1.25KOJJ:u~ (Hot;! _ ~) 21.4l) Rudyo stmfuJJi orkastril!l~ 22.a~ ,.r~m1 ekct !liI.lI..t ayan, Ajalls haoorle,l1l!l~a.m - T!I.b.~'iUlf, Ka.m.biYI> oor:sa {FJ~t), 22,15 Oa.zband !PI,.) 2f1.21:i/2S.3,(1 Y!mI\kl IlfogI'tl'm

Ta.ldJe Clmlliara,ea,

Ziraa't Bankasl
~ tadi1. M98. ZirBE "' hPi. ~ ~
iOO~ ~ ~ rSu;be. " ~ ~ tIcari her ro{w.l ~

''''e kapan~

:M&.
~

26.000

I.t!:iII ~~.

VAT AN Gazeresi
k.AN II'tYA'I'iLARl
Bf'"l11!l ~ 11. lnet sa.y(iI.
<lI1al:'ilk
g;p~

'lIm'Wl'

Hu:yim 1iI(lIf14a. b-irilline toPtal'l Bl!.ttItJ: ve eJoflI'zmir, (RUBUS!) Vihlyet il'A \ln~l'd;a,l'I h.r ~\lvah fmmm Hi1- dahilind,e;li:i bu. aenoeki y.azlrk zeEeyhle 27 Hraya vel'e[,Bk mhkllr ,")'a.p. riyatm !)ok iyi V.e bereketH va· l$ iddia. MlliI'rl:,;ttr. ziyette bulundugu YlItPllan t.ett}[i<l~!}Jn<Jlikte k.miiil oflil ~k<.L1 kikl.B:r neti-cesinde aniMlll1l.Jlftu-, iU'll:1n l'Ila.Hyeti 1 27 J(ur~ oJm:o na!Ba&r k!LZala.rnruz:1ia bilhassa ttI.I· taUnt 16!l Ii::UTII~a admak w1:'~tlle I!'I. 5.!X fula, ekihniliitir. Ve f.ll.zla, Ukh 'rlttlf! :>j!lrt;yl?t edI}m1.7tll'. GIl-' l:I1aMuL .a1rnaeaiP: :;ulk1.~II'IDaktar-.::l!. Orner K","rn....n 'Ve g":£l'k bif ad- dIr. AJ'pa. ve patates de fazl.adrr,
S.il-tIliIlSL K:ap oool:n IJ 111M.

ha.!kevl. te'nu;oil !flJ.beai :Slli'ti).tk!rlan Vl!dlld Ned'im 1'!:lrUn o;~6r» f.a..cliUllJ1l t~L e'o1ee~'ki!lilllitlB1Ul

~mada

aliY0tine dev;am edeeektir ..

1",rdll!""

Bereketlr ya9mUir~ilr
Ka!lQlmo[l.1!I (Vi1t-i.IL') He\' gUn k .. :mdho..i. 'bir 1l!Z d a.b.a. ,';0.];;: ilLia'setl5rmdo; be ol!@.I\o .bnak hk ;kqr,-

s. ...
4;,

2

~

;;.
11' ;i-

»
::so
;!O

~
II

..

1~ liM
s.r'iO 800 lI.OO' ,

K.o!!dffekale qazinosU' 'ge nw~le~ilec:ek
tzmir, (HususO Kad:ifekalesindeki
-

II ii

B

»

~

'5
5$

fa.~la alaka. gB,rrt ugunU va fuar tZmlr (V~~i1) - ](ij,ltiil'park. mevsimindtl ihtayael kal'§ldzy~ IZlmirde btiyQk atlet1zm nazltn dikhte a:Ita inljli! edilen ~eytiln dukihl h<lll· inIyacaiJm IliiIUJ', bugiin de muht..clif f~blal-ar' mli!j. bu g.aZ:lno!fiun i:n§Mt HivemUsabakalan yapillyor .k" <IL<;lLrnl§l:;Lr. ViR: k;adil;l' ~.wdm e1)ti" I trilegeni"lotllmesini kararla!Jln'~ hi. !1k.$lliJ'ntl kadal' d.e'Vlun jilC'YtilIli bir Tam :zmna.!li.iltda yagan V~ m~~bm.ir, (Hususi) hmir-de '1'6 m·k~k 'mii$eriyi 1n]Ij'h:r. eijra~le "dpndilrmsok; ve u~'f1l1ak atLetlzm m Usabllka La!'! ~~n doIYeni infaat i~n 1268 lira. !Sar' 1"Ui1~L k.urlll:k>ltk 'l~h')ik.ssin;den km .. TZ~k; verom ~m:r<I!nJ ,bu y~ml.R', Ihali'Lffilzll'l ~egun bir :p:rog:t'3.m 'ha;;!llrl.awru~- !JU1'~le ~~ HOI ta:Q cl.Qle.bUlli. bi!Zl miHlim aama- fedU~~lrt~r, Cllmhuriyet koru- ...-.i;ncini 'm:.udp oW!I.l. [1:1'" luguna Vii!: Kadife kalesine Ron~~~ Ell. lIeneki Crup birincilikleri ad, verilen lax hUe biTifii~,k mak furen. 150 kaDl.3.:p,@ yapt'll'lve mbiblrn egbu mtisaha.ka'1ara Aydm, Ballke hi'!lm,1\ ,en. lacak-w, Tiftik s-atl,~larl t;Q,kiyidh sir, Bu:rdur, D{).niili., T!>pa:rta V~ klitCoo:: Y~.&LnI'" ~e~t.::;1il. rd>;"l~bJd'r.l:'. DDIaphkuyuda. '746 1MI sOkoak Kiiltij,mp~I'k.ta, Ih<:l"..;rmat va l'll!!. ta 1Je1ediyeb.ra.fmda.fi 220 metMani!:laWlg~l~ri ve bmir atletK!I,rtamtlnu (Vatan)~eJ." balBt lbai~ekrI dB :Z'!:lll!l:mle~tira. re llWllingll!nda yeni bir kana- rim1illd~ ketlld,l:r VI!! illtik :!oIIli~[a.rl len i~H!'ak edooeklerdir. Miisabal{alar 22 hazirn:lJ. 941 m~ b~ y~n.j vahl)i vc:rid bir .t.dl"Zd!ll intizasyQtlJ yap.ttrT!a.caJltt~r. Aynca ~llun'.Yet QfiZiljkoyo ,F;Jazar brUni.] Alsanr.fJ.k :I!ltalimda. lar. n.¢la.t onUm,liIu6]·e.rj temi.1I edil_ ~§<l'~ ~E ediYiOf. F~adllr gun f!:e~,tik. eaddesindel'l ttynlan sin ict'a Gdilec~Jrtir. OgJeden ~onrB. ,n.iT. Ag.k h,1!l'Va tiyatt'Gal.!l'I.:J4I 558 ind :s:okakta da 100 metreo;.e aThru'lktll,d!ir. Tifti~in kilo.su ba.fSlana,cak o],an bu m.i1him kar t",n:us.itha veriknt:!kot.e VoP. ~'ecoelcd lik kaMli:zaHoyon i.n§l8., etUrilm.a- 210,220. kCl'ldirin 'l\lmrlid<!fI 90 'ljlla,j,maIarda :LQO, 200 ve 4'00' 6incp)il ga~beTilmi!k.t,edir.. f:iLka.rarla,§unlm.:q;trr. JJlO kmlll;:; aT!llill1 daehr . ....

ltyeye

·i,..erilMi~l~E'"

~eytan do,labl hallka

'o!'iIiiS

11du

gazinon'Un

Be~diye

'halUrurru2m! y.e '~'}!~~ ~;iJb;in:tirin, I!ndi~~imi armdip ,elhl,_ !rord:u. Dih. Qi:lc}"iD., ~r.iml4:ve '•••••••• c~var nahiYeol~rinc. fayl:tah 'Vc wI mi&..QtTda yagn'l'a.gll b~hY'iIJJl, yag-

ku~.

_ ......

. .Ii DORe VCrell
~t
_ ~

~. kumbonlJ; ve ihbarmzi tib..~ 00 W"I!,m: '1ruiu.n.t.nla.ra. sanede iJ, del's o;.ekDCQeII:
~
(100.

h_PIMmch
lmr'a

D~, 8f8A'I,1o

dal:1 pW16

I~y..,

dEiobtd.!l&l8kbr. :1,000' :-..
l,OIIIIII..

.eJ.

HO

....

" 116e&: Iot)OO ill"
~T~

ib'aIa -t.OQQ

It jO

i&O.

..... _' 180

. _.

Hra _

II IOO add ~.' IlMnIl:IIi .. dO •

'..

oro
-

~

t&JIiIIO'»

;I&(i..

II

..

t.sao 8th

.......
10

a....

..

.He6i1~
Kw"',.J,~

11 dllfmi:yenJere.!.krMniye
gljrui~1"~ tw""mk dOL'i!Joonedl!meain i~e to1lbn,,~

"",'van-

p~ar. 'hlP selle i~4e. Siill:InI4a:o ~ 'i:Ikll!l:l tl!IJJi(j;rilil % 20'fti,zJ!!..Ilil.;) 'IfIer!ler:;!!!Irur !I'im~ iI ;le:l'a, 11 mttrl. n ~ U oyltll. n BlrlncikAn\l!lda. 'i:Wl;n~e.id:ir"

0

~jJ.1i

v~ NI!!::-ctYlllt

Mil<i1)TU:

Al1ME'il' DUloi

Y.t\L.\IA1Ii

l

]:S!I.I!;!lo:ttgJ: 'Iei';

VA,T.:\N MA'TBAASI

Ahmet

B a.1liTIlI

Emin

n II.r

Y A L M A IN
IlI'MM':l VA-TAN

r i d:

'_"A'l'A.NEvt - Oa.,talofln,Mnllfi; Toh I Q 0: 241M ~ :reRgn;l

s. n
ht.

17 HAZIRAN

S

L.

1941
SlYASI .s,ABAH GAZtETE$1

Bir edebi komedya ile bir edebiyat dranu Yezan: AIla 0 d z
Bugii.n 3iincii

sayfamEzda

BUyUk Millet Meclisinde
9iJt,i kanunu miizakereleri cok ,etin ol du
Mazbala muharrirleriyle mebuslar arasmda ~iddet)i miinakasalar cereyan etti
.AJ:IlIiera, 16 f'!'eldt.mla) l!iR3It 16 te ~ ~jy'ilU M-edS!'I'i I!B!W ml~a4etiaJdeJ:!. iB~ Ml;u.ot bi!ri. h~lI:~ da DlIlmn:!: heye,b;l\!' nJdt!.ooilml"tl.r . I&iIndaJI rom-Po lI~geieol't .Zi-r'.JI.at V;!IqH l"!:ot!I!s ,E'!:Ikmen e.zctimle
:le

Japonya
ahaft harbinde
~ "I Ka tt..l!.1 ami,

olacaknns
Japan donanmasl

Canup denjzi'nde a~",:o.v _ m~_r -a.ya. ~lktl 'y

mdaOO.

~.
ilmfiIAMI!Iia! ~

Am'iral Suets"gu dedi hi:

~ ~ ~~~-cri~, mi}r<:: ~. fik bee 't. ~
~"""m,"h.:l~~ bfr' pn!lI'lSip

dem~ iki: ~ Du 'k.anutlU!1 ll.iT
I;j~~;:.te gjnnes;'nl

an

~el

m 8-'

~ a.JlI.a RcetnB'mda. !'be ~~~
M.ediI;in
(iId\l.-

M, Zlraa.t

oIIKlyttl. !bek!editi V~eti 0;10 bu 111~1!mlJ

gi'l

r
E..=!i. '::JI

er Birll&.<:.ik
._..,

Amen1a

h~lrrK;k't~
~

va.nlIl'_

fwt;L ~
biIr illatn

.~ ~'k

rwna.k

r. ~~'W'lfla ~Iu rnoL'tbkD. :Bh'i 'iii« ..l m;allan!ll k.o. mgerl &3 _2"'-tIJI Q\dll~ t!lll::3

~
<Ii

;be:k~ ~

Ziya QeJ,;be1' ~ tiB!o" tJ!Uij'J ~ _

~tir. ibI.-t ~

Mile .. k:i:

dirde hutu ~~[li" ~"rri rntiracll.,ll-" trn It. .meydan ve-rmede.n 1I'U!I!ie4.e:yi. t.a kip ve ZIll"Il\l' vH'enj hlilimtln mfdl.~e-

- Be..! J{~n1itn ~~e gittD.~ ,1IImeI'mR Bmm itejNti hi!' ~.
r(!~·tl

m-eye .:.ocv1l.~m..ektil",
Zal:'1lfl:' gtlre'n

msdi:M

menfll.a'Uni
Il'1M>kA(l..Y:!

Mvlertleri harbe qirerse d 'h • J.aponyCi la - ayslye't Vi ~erefrni k01'lLllm-ak 'oii'" hcube girmiye hazir bulu:nmdhdu

muttak,a. kw.-tal'BC'altttr. Bu
timlm iein
ka~A!TI:iiIII::

'tafik
~1a

~

~
ka!Mm11

~ diYc gn't.

leyl 'l:lltir~.

Hem

~

fm.)"Iht..em:tn etmey.I. ~, b.!on .". btl k.amlml Slj:.Jre1cxdlmberi EIfir1ir.cem!l!JCle b.!r~2:. Ziyl], ~ .. her, a:yrma -bI! ~ Jdeeli;<l; rlY'dSIotint: 1>."1" tduil'" ~

Ilk ,b!iH4Hcrln _:z1f'~lll.e II!! ~ btl' il;! ye.pma~ mal!:: ~fko. korn lookl:fler1 te!;lkil\\U kw'a.c.llIlrz. Dll..:r ttrr,a:Fl;Iu'I. ma'J ila.rl'l.~ ~ llR'roYiJ'" <:;It'tJ;;l1i!r1!' ~ z:.an,.r' 20 it.!".a.ya .Ii::IUl!ar o1dup bJ.kdi'rde ma.hk IE:eJ"B gitmerk kmfe'li \I,-r!lm ~Ce'R,
(De.VDmI: ~

I~------~

HARP VAZiYETi
Suriye cephesinde
Yazam ibslll 8 D81. N

I

SUR1YEDE

15., 88. " te

*

isliklale kavu§tu
Sam,,,
.." gun mese I"est
kaC;illyorlar

I,gal edilen .mmtakalar

arn e e Amerikaya Luzitanyadan ~or~il snnra Robin Moor's Hnap elli
So:rI 43 semi ~n.c:h!: A.morika ij.yUncii d-efa C}laFlllk harbin e~igine Y&mlI!±lr. H.er1 defa,· $fnda ~ine batan lbir "'aptJn.m i5rni kan?mlrtu·.
""""====

Amerikada

IKonso~o sluklarr KAPATILDI

AI

an

JllpClDfil ~ v;e

'b!q:veki1i Pi-em Konoye
(A.A.) ~m~~

""""""""~=====""""'===""""'"",,,"::;:;;;:;;:;========ii:ii

Im;gilizler cem:!bi ~riye upbe.. ilauket eden metDrlG bit'I"'· vardiJdHJ Jted.efkr h.aMu.lilda 11M.s.inde llcri harckete dBYMD ~ I!Id bi.. mat&mat YQkt:uF. YOf" Fakt hy il\eri harnet ~ $un.a hiikmedelMlirir., Iri (:envpe-Crlllblm'ilia dtml!k~ saba u,.. n.frwiIla .B2: qGk ~ ehni!tir. la -. fM'kta f'rOlift&1Z ~lilIyemeti bir pa..~ an. Sayda IimiiJi.m1lJo inaJi bunu gO&- ilk.gil:nlft~· ~Je (1J<e1.-:amJ :i!i5h 3. S!.L .l ~) teriyor_ ~ukta Flrolit hlill.~

dil~m est

AJman lar Halebe

Tobo, 16
~illi

hl:rli:i:b

B~·

~1Ik.i. c-emi}<et TI!i.a.i Pu:n!! Ko~ noy~ 'mczkllT birlijin mctkezi klJ~

OLDOROCO c atr r s
Goriinme"z, S1 ra h
• A

,_in

fUAI'I:

hme1 Emin YALh4AN

I

Irk Ii!;; senedenberi .J..merika ii~~ii. defa olarak harbin e~igind.e buluauyer. !;(JIk gariptir ki, her ~ har.p hidisesine de hi!' ll2.pur1Hl am ka:rl3Inl!itrr.

K

I gemilerine hucum
gazeteler; lJunu tstiyor
Amerik.an

Alman harp

mitCl!!1tnin kij,pt oeke15inde had. d. tigi hiT mlltl.lkt.a. ,bc::.yndmlel va.zly,c.ti:n J.lt'p(> y~ et:rannda gYl'ldu gU.nc .d:ah« ZlJI"a~ ki!.r~h. 01d1!l8-uTlu :aOty1~ ve ~~1~1'1 ,Iavo; e~~r: Awrupa M.r'hi d ~!l h ~fl!k. 11yoo:r. ffir!. dUllIya.mn of: !!J]"i!!t. bU,· ~ "bIr k 1I.1l'gai§ahga, a tLtm"M her UWlan miitnkun.dUr. BUIl'ranl]

Moskovaya donmiyecek
Ha.ber
g,alanlanllJOr
m:
~<J.,

tngiliz - Fransrz filolan ~arpl,i:1
-F.a.ns.IZ
Loadra, Iii (A._<\...) : lUst.a tl Bjan&lJJm Kudtlstell ptr!!fldikim; ~&>i!; SUC1YnHn V~ LUbl'laJHI'l
mtLtl.{I("~
o.:.nIZwda.h ..

~

:;J

1iIIill.l<l!1l

:aii

lngiliz Iertn
yeni teeds
L<:!Ddt8., Iii
In'gt[1Z I(jill ~ Bu: MUu ~~
(A...A.) -

yell:".'~:'" !nr~~!I,lII yu.~il-1l \P1lokt JnYC.il!I~" ~kIiIJ:lerln in tll.illLklruku. ~ Ok ~i al:m.a.P b~1~~ ~, ••,ln~

~i:mdi}'<..'l Ik.ad r ~ a}an-. niR ".isI.i,ti mti~t yet.1erln1n mecmu
Be

l'd'j'l-'"n

a(:IL!'!i·

devr!:l1':i

ziLnini b~fi
(D&vamJ:

atla,l:Inak ve im-puatoru.o ye!l'1!: Y'Orm~1;;
Sa. Ii, Sii.

iRevW:
)l~

1~ (.A,A..) biIIdir;Iyor; ~yQk.

-

Reuter

FralIazz viliJ.mm;B.hai :;dhiye.~i-

Krrk ii~ sen~ evvelk.i !spanya •. AlllBrika 'barbi §Oyle ba§la-

II oJ""

XIX

<belld de
~.IZ

1'1. ~~lI Amerika.nm ~.ya ile olan mUna.sebetlerinm pel!:. geq;in 0'1bi'r oogu s.rrada Maine a.dmda k,arann bir Amerikan ZH"hWI Ha Valla. lilnal1l>':l& gO-nderilmi$i. Eu z.uoh§a.hit yor h 15 ,f;llllba.t ~ hir.i§ .. tia.l neticesin·de yandI ve mu~ rettebatllldan 266 3ldIL Ailararlll m.erika hilldimeti, ~a.lin sebe· bini aram!l.k ti.~ bir tahkik he-yeti lrurd.u- Heyet, mhlmm, hari~te.!l bir torpH atl1maSl: yU].zjjn.d en 'bathgmr 21 mart. tarihli f:raparile teabi~ etii, N1sanm yil"l...on.dra. 1 G]" (A~) - B.. 'mi3inde de Amerika, bpaillYm.ya rChU$~l Arnel'lIui.JElD RQdt~ ibi.r iillilIJ.a.tom VI?tel"'e-k Gubadan I tCI \i.nN~r'llit~ t.a.r~fllldiln. kcndL.. 'eekilm slni .tstedi. M nisallda """!'Iefalid fiu:kuk dokklru. p.ElIy~. - ,harp iJAn edikli_ nin te.vcihi. IntiIl~:!chetiJI!. bug-lin lU" • -..1..1._ ,.._.__ . °1 Ame<IIi.l.ahi~.ra hltahen ;rild}·gd:. ... ame Zln_IuI.Jl;il1lm I.nI.MLLacSJ.l!!:· ~. ,-- L.,_ t-·L.._ Am ,1__ ,_ • • JD:~Q. ,~ru'gl AU UJ!;.,,,,,,, - ea"Llharp lIb edllmeru ara5IDd~ l,ki run kcmd..i ,:,alunna. g.o~tetdj,ii it:iayda.n fail:la. zaman g~§t.lr. matl.<m hil1u;.edCTCk uciimlc: ~Y. Bu mUddet j~inde Amerike. b.a.l~ ie d~: kr hid~,tt -n, ~rld~ gi hi.bir B1l!~ad{l lAy4 ~1mak W-f1 hald1!- .Jdt ·Seliun makamrnda ~L~.gtm" F a.kat iho!:'m em Zl)'<l." he:rkes bfr.lbirill.e: dM:.ai1'l0 zlhlI- de ;nihdt;a.~ &den ~~' a.ramtO!.cla SUU unutmillyrnIZ!~ diyo.rnu_ Oy ~udi.yllli:ni ~tWm, l!;;;w:!I:!:~Ie oldug-u. hald"", tahkik k(]mi.s- tik.""1!" birlLl .duygll!SQdur. Oi;iny:cl, yonunun t'll.poru behlendi, kon- uhri ,M! karnlfil . .::!otu..nl.mill ;:oahil gred.e kam.m.i mt;lli:"il'l}iro b<irer hi· oluyoJ. Su k.,:Hi1l"liIl II~ .olaea&:1 .ret t&mamlandl, oruiaD sonra hQ:!IUBund.a h0 tUphcm !yO,lc:tI,lT, harbe ge~ildi_ B~liydl.n mukaddl::(3tl maddi Amarikam.n 191'1' ~ Umnml oil' ~lm h;:;SCLpl!lt:i.a tiOYin od.i, 1l'-

J !Illite

mr

o unya~

ulvi

dogumuna. olu

NeyYOI>k, 16 (A.A.") ~ Arne. """"===~"""""~==== rikl. rrudYIJ~1I m.uhanir 1 erl l'Y'lih ....1:.re ~iJ al",=k.!arm bloke edil.rn~<Ii k.k.kmda.. B. :.R.oas~h taTaru. dan Y~rjlell. ~ri Robin Moor v~. P LlnllllilTl tolTp [I]en.:rn!!:!Line do ir'uw

bh'sll:!!HlL

l!Id:I..l-ooektit.. b!r-

lIIo;kOl'1l.,

Amerika,ya cevap:

~

brr iStlllkam, ~
Btl ~y .ld
t:1eD.~

CII.mm-i<lg~ ililiv~"'m ke.'~dt1'fl;~.

t.f!J~

OM,
~el

dan ,d,oj:ruya, bic ¢e--V~Fl II-I.ilret:il'lde td:3Jlli c4).Y<;l'rI t\.1"_ M:m.afih mU

kim

Bu n,e oia,caijlnda fUphem yoki"ur

nauirlerin g~ ka~ diT.

~e-r_i.s,!
okI.ugu

hlJ ted'biIin
mU'lilliil51nda-

H,arbe vesile imi,
da Am eriJra.n mallarl
j laly,a

Devrllye sistemi

y~d
~lne '-de

IIIih::f ve
m~i:lIitl

ibI.in;.1A!l

mua;:il;dk '1'e nUfUlJu ..La yarllf'l1 m.iJ.yona. yaklndil'. Cdpptm. V8i7MesmB oo~ 1m.-, MJJiI.a.k.l)lll.rln Wilrik:t i1il!kUl de.... a tiole. tWgT hlLldimJiiuJd habtrr !"8!ImJ, SIIlOi. ~ll Qlall. m.amurla= idare~i mM!tH'I~ tq,yJ!; cdi.lmem..,J:o;;tuUr. 3l'tI.fIda. >bB$lUl::IDi-.lJr. )II Ellfy a, p;!l;;::, Reuter' aja.nBIllIh. dlplom.akk mu.-. gtlmriik. !WliJ.a'·u m.a.,·u;I ~Ie"l ~I!' ~r.. bl~tn<6 .gl:lre ,~ .. ye-rtlB t~n&!k ~~mi!l hi'!' t~l':r.da. ql-

!ngt~

~t.lllJn1i1l.

~15i

~l"

i~llfcnin ~.r0Til"

1Mi!l3S ~. k&z.&nMIilln"-

&l.~

'iIC SQ.i-r h~t ... , ~

erk!I.n:lle

ga~

h!mekt(lwl'.

hl:r:inc:il~tl

BIJ. 'Bltihrn

msihiy~ ~t

~
Ingil:m ~

:Ift& ~~1::l1r.

~~

5am"Ii:Mo:;~

M~

vol!:lenin

~

edildli

edil.ltlsnektedir.
ruD.l"mR

mMMIllan blmllB ,,iU!nS.n :milk ~ t.e:;lilt liiJ' ~b:k
oI'Il;I::~

m~ftl!ln:ldBdfl'

Bl.!. s:rlAh 'Ioltlm4t.f.1l.

Z81;;nib; if; lA..A.. ) IiJrwlf; 1'1'kfm1.t.lt h~ Alite Pav~ yiUllltLla :Ma.Jo.ep1 K~ ...&., RYroi..~ NuD'I
~~ ~i1"_ _ ~ otdug"I M~
.,(1

Paveli,.

~

dOOdi

KlltlQ!\. 16 fA.A....) - Reut.er: Onlu wmmd. 1!:!H"~m wD:il.5'i, ha.r~kAt h!&kmtIu 1U [akil'l\.b 'i'enn.i.tt.it; J.{[tt~_n.H: ~er. bll' lim hi}... ~ dlal'Bk9tl Ue, Ki:&oOjO'nin ~m(L1i ~." YC $Nl>a tAlirillerL 10 Jd~'8J7lf:' ~ !!" Sil. lli &.") -

va g'OZ~
e.dibnclrt.edlr.

bir .s.il:~

diy-e ~tf

1!8b8h V~tan

~gr~

dii.'MYI~

tesbit ediliyor
Lon.d.ra, 16 (A.A.) Abmaii
iLmirali. UizQv;. timalj Arn!;ri.k-B,)"ahi1.ilhcm t~dyoda sOyio::dig.i Ibi~ I
r1_1l.Ll.I":a. B... ~oo.sevelt"jn de'yriy~ !Il.&t.emJ yuzund£-n AllmanYili\HII···

Sovyet
p.
.

'0(1,1'

,Q'

Ta,nk ve r·. a· r t C ii[., -.:u·· - - - eri
-

maruz; hn~klkbil
a.~

I:lkm~;:!llIl'i.
VI!:

Eg~r ibi:r Alma ....
lUI

§'ikii:r~[ !;:'tm,ij

dllm~tir
~o.rBanl

:b~
ya-

m::

!;lei

V,~eii.

kllorl!.i' SBj~llHIZ.I~kl.a
~OOiev.e1t

AmeHk

bekl~en

1M: !.!.~aTBa

hEirp setnJ>Mnm. ll!kihi· ya blr lD8Jllz harp g'!::beklqe;;ek

B- y. u- k.. U _. .
__

-

.

Harbe girmesl .• i'! Luzitanya vaH purnnun batmlm.asr ve btl va~ Plltda Alnet.ikaldal''In hayatn:n kilylbetmesi ~be-p olm~. BuglJ n bir RObin Moo,re bidJS0-Si!llin. 'ka:r~~I[ldayu:- Tahkikat komisyonu usul dalrmnde ra-porunu ya.p!YOI'. kurulu itjyatlar mu.dbince Amerika haJlu at~ p\i~Jrtirerek neticeyi 1;1 kliyot'· Manza,rs. 1898 senesil1d@ 01duV,uIl.un aynhlir_ ,A,mm]can rqhu. deW.~mern.i$ir. Rahauru boz rna.ga ta~I olmllSI, kolla~I ~ maSi V(i l"iiU·OO girmeffl iqin her defamnda. lInUttlak:ti. aynl mma]eleTden ge~rekr .ayni nm harekl;:tlefde b1l]urnmaktrr

m~l:mii'Z

~ b Bele diye ve belediyelere ..agh
miiesseselerin tekaiit sandlgl
Kanun
I

~:

B6tiln Ameflka~ I!:!!.z:c~~lcri, hilt dr~ hIHHi11 tilk.ip odeI'! bll Alman Mrp 'K"cm;'~~rmilrl WJp.i1]Il!l'l_ Arn~'I';:kan gemi!!dri.den ku.rt1.LlmaB. Lom:lral I,6 ~A.A.), inmini ilIkmekk il;tifii.k a;ylemok~ .on1] ba.tHi\ .. ~ta:r, .au t..a.kd.ird~ tedir. de B. Roos-cvelt Arn.erik!l.~n na.l'- v~'ire radyos'lUIlllur1I bildirdilrk ilU'ln yok: beTh;es it bIqlDEli be "'Q.k,n-. ale: ~in ogii2.e:l hir b litla D'i!! g,im~ ~ore, Seo.,.yeHer Bfrlk .. m-UZ'af.f-.!:r ~ibi gijril n en V.gJ.,on, 116 (A.A.) ,_ RoI!i- b1l1m\l~ ..,lac~khr, glinin m u Me !if yerler-in d e &I.. ~" Sii. :! M~ ~ (DevnmJ Mao II, Sill. i del X J X ~D~~: Sa.~. su..11 Ie) i-I

ml-.urWfLse~~ini

M,anevr,ada

Is-

-

tanH:mn ve pi1ra§uf-;Uierm iltira k &ttigr biiyuk n'umey_ra~!.'.!_r y,a_prl~ma~_1fad=~r_. '-----:

Klbrlsa taarruz
Lefko~e
1:,.«1li!;0Il1l,

'" :-8$1 Iayl"h

I'· meClllse

venOld" LA 'h,aya gore ··I.2Jly~
o.

1)',8

Palos

bombalandJ
16 (A,Ji,..) lte.sm!ilfl bfi" ,CfIr\1.l:IltmQ ~rt!l dlJ~ ta.yya.rdcrl. p.s.~r g1~ritl.t.~.., lI.7.<l5'i,,~ IlLl' ~ Oil. ,sa.l.,oou :u.t:ri'I~lI.l:'d!:r_ A.!>kerl.er .II.-. rn..;>l;ndu .<:a.ylEJ.t ..... "d.[t". l'i'H,.~1!J.I't. w

rnemurlara
(Telefonlill)IbUlllsl:.::l I;lagh miiOM~L:r "Vi!l bdoe.diy~rer OflQ.'-' k.a.!IJI.m~ffillrlBXI ukatit san<hi le~ knitt] a<alclunda·k, b.alm i~B~

bir

cok ha klar 'Ve,riliY'or

t

Bi! Amerikan va,puru:nuu Cenubl Amenkaya. giderlu:m s.ebep.siz oiarak batlJ'l.1masl ve a.ra.1a(DII1>'apl

An.ke'r~,

] If! Bel"diy.!!lI!lTk:,

Sa. II) So. II de}

*/*1

Med.i&i!! yeri~~iT. Bu liyihll)'~ ~eeek .meITul.dyet Voj!! vEirifeJ~l'e yepjdejj ahnlU:akllLnn ilk; aybk1a, .• gOH, ~Mtl. hukmi ~~i:l·el.i ~niz olm.~J[o &mdt~1 [)li.hiliye Vek.i- rm.dalll yi.i.zd\e 25 t!h,ger a:ylilcl.arln_ 1~timili'l:!k.chc3i alt-mdil Il.ItLlCl!km·. dan da ~dizdc ; k~lc:>ock, Ibd.edi... (De\;anu; Sa. ~ 511 'I te) 1+1 Bu kanoJ;l hilkUmlel'°:rt.den .n.tiJadl!

~,a,:!J:

hJ~l:Ijr ha~sr
l'~

1)11'11fli'i'1wnr-

·P<.I-fn.!l Dz;;!'in.e de. l:uoonb<\,I.u

dll:tmiJ:\rl

t-l!;}'}'U-

jj,tfi llJ-Ia.T\l.n'-

sa.yiik manevr,BY& MJhyan It lIS pillrag.iit~er.i waz.iyc: kcmarken.

.havadan

Wr

Avrupada
Annem

17 _6 .941

----

20 S@nernl

rltR
Gazi bulvanmn
in,aall' y,ahln,da

Nasd Gec;.ti
omrund,e ilk defa benden mernnun gorundu
YazaTI: Beilia TI'dik .A'OK~U

anve tevztat
Ti ell r e t Ve kal e 1'1. ,'lJrst,1l d.an
ren

E
Ikmal kurslan
Telebe ka'ydln,a
dii,n ha,landl
h,UlJ't"bi.ih.m ,kriiI~ih~cj'ih.ilikjul\. d!ilI .g$ rti 'jIm!lek U ~I:j'''' A nklll raya gi· den -M1!:;LrM .niiduT'Q, Tevfik Kat !lcl:u i"l~e donrni.i-¥iilr. Maa-rif V e,

Ka p a l i
kUtUDUD

ba,llgacak
C;~i&i bulvannm
.i.(nar fllit1J

iei
re.Jm1
ilk
1eIIA!:-

Tlearet Olisine oerileeek
direkt;! dahilinde

- K~I:m,

ycmi

011',

tin IIJ t.r2:!1bl~i hll!!llliIU nd-.a.; Fiy at M d, te.rn'lfiJ <:!de- I 0 ;glli1te:r& Ihlr ~ B~irt M~Lr' r... ... bl! k mHcl~rlil.gm U!l"dmd. ... n ,,~~.z. Sll ld!l.~1.lk W Jj!ey ~ldll". DI~1 d~liilt1i Cl!i£iim bir i!J4Jo.n'IIIMIl yaptmfllUJl ti!l~.k:jklll!r ill!t1;I!!il~~ I!~. yoTdu, her ..,;,me l!Il\lt8.d (rl!.ali. "FUJi.; rn...l(!l!l.t~ de edil<::n ba..zl Mi:!.5Iar __ j:llLilllat .:::dJ_ ~ ghltllerllu;,mlll Bogazli'l. Ada- V"'S"ill!(."EIkt.J. Een .bu !'rr'M.u ~iU.:Im.A'I~ lecl!kL,.I.". Btl 1!'~1HI,lam giit~~ tarm en gfu;el yukHrl« dostlJi!.lr ve Rl~'l'dim. B~jm Silil'lre :Ha.llrm,"'-'!!'I~' aJuabalarl.a, 'bs'rRbcr Jid111 etleniyQrIii lie y;miden mimB.aebd,e ~lII'Lll.k Kahvel,erifl Je~e~c:runda Of is duk. irll~·flOOlI.m. y~ ciIfak tefek dikedepolar11l8 InaJj:)t~L fiy8.tma. ofill $itlid.~n Mulaga kadar wd~n AnniIIR ~ rtk. ~fa benden ceks liIi l" ~tQi)1tirrlEm o1m:!L!il1tmu ma8:fal L yol il .Jll'U VB il L c lftt'aok b ir as- h;illl ~c I ko-mlSl"'oll Ili.V!!! l!:;;Iil ~r rnem;muli. gUcfuJ.!.liyliltdu~~ nas.!1 pat' ebne-k UlirruLnr IH"triI: gelmil;rH. falt )"O~ dllh.a ino,a ~.ile-cek, bu 'C-ektir. m~ ~Y'(Itoltl. Bi!mdlilfl'd~, BaJooa sefH'mtiZ\le Ii6firoe-ninbulun. -f1l1A: y,aJll:n I.IZIlHilugu 'l kilDmetc E(;ah ....eler bilU,mum vil~~t ~ il!j:I!.:' !'!Iyal'etlfirj Bkl;ik olnm· 'liUfu, _a~n. 'i1~ J'~I:I'JtM sefi" r~ oJ,I!I!l:I!I.!<tu·. YlIlnlZ ]1lI'i1_ta b<l.~- m c";kei:J'I!Ir,h"L-d ~ tek fjyid ,i1z.!::'D:nr ywdu. t'<:l bani g&<dU. ~rhlii ytljIlIUI .. oolLul-

:I!lt'l oolmlil .. 'I:>i!:i ~tJiLdl'L 1~11'1 ,KII'M"lJifttli;;i.llmlarIltl

~O:k 9'Yk '8'11.' :ya ~adtl-r Y~!11 !l>v'n yern ~ollek~yo.n·YEl!11 TUrkly;r lurt te¢1il' OOilece.]dJ.

tar!lfmd.a1n tl!:~ki.k edt!. [n eklodiT. "r ~t'kilu~t b it..irilchktoE:liI Bre,zily.a T. A Kanvl! ~jt'ht: «01l t>ill ~Il§aa.t,. b!!.jll II INca k t Ir. Bu iii. dan b~ka TI\~k,~IB.. Do,lm~bu'h~c ile itlh""I[\{~d ar ta Fil fll1.cian g~tirfiYOiUIiIUTI .jOS'I: Ol<:lTl>1k j~~el eakar- Ierek, T.ica.ri!t VekiJetimce hll:Z~T· gore ..... iliYl!der r,ili- Iltr.ml~t.il1. Bu yoldlli1 dernir te- lanan prenslpkre aU_':I-lndil ~~'''zi ve tUaim tl!dilme~ ker ]·c.kli aru bdlM~1 L)lI:'Ibll ""c1!!kti'l'. ~7.'::rJ: Tic:arel Of.i.s:inol!! d~'V:n:c1.1l.m..U.i "If;ln 30760 «L.I'II'<I..1 a.hvi:.illrl tErti· k
---"__~

rnWiirli.iili

yaprlacaR
k"llru,t
i.ie~el

O bit

ll2ll&[Yil.

N!lIfi.a.
yrE'J.'JL'iI",

llIA~

raponma
Yl1!

IJi5-re 1ta1Y.llda

lnuhtcl<if

!linde, 7'0 ba.va

Ed~Tne gibj l.Iz.a.k ImflJ8fe!i "Vjli)T~t_ I'~T 10;;in I d.::i.J.o .k:aJwen.m 1iJ1lk.i1 iicreli oluak t.'~r' etHIf.tI~ bulul!l<du ... Kl:lnd-an. Y&l.kl~ 'IIil~:.'i;!tltl;te ronde-'

Bu. 6.250

Yorub,

killigi

.il~

ve

oJ"la tt>ctlmat

tlll,;!be·

lerini ilo!'l'ill.imtihalllliitlTI~

y-etiJjtir.

di~1l
tucek

fl3':>J,t ~~vziind~ istim;:;1 edilLI:ll'l:re, T.io;;.~~et Vek61eti ern-

ri.nd!:,. blr fJ<Ml"!fc ihtj;yat ~e~ain:'
te~1 edHGGekt.i.r.
.'Illn·tll!! bop~O<;:l

,,1·

H.cle ~

~,

hcarekiil~

b<lr

dum"
-

Selil-JJl'l'~im.

~

OOn:L !;'Ok~

C'\".'e].

te1'ilp -ettJrditi

:roJ!'I

Z1.lIl\i'et. tan gfumediM

!.gl" bH-Ml l'ittyretol(l:
Ho.tum.e.er.lnd.'i ?" bll.!}.IJ]Tllihcr.... a,dll.

liek. ruu:-mk QLdu, Ga.2:inln iRec ~B.Z ~ klmmd3.11' '~jl: lI~ilk grup' ,I.ltlr.tml". ("n !'l{l.mjmI eakl dootlBr1u. S<>~Z!t1. AruHI.-.I\.lkJYllSllld2.

N erelenleFIlniz Ji)cdi. Hap 3yle yme mt ;g'e;.:iyol''!lu!1uz:?
-

§imdI dilh;lr. yl!k.~eMiim efendim. tH,!:, iRtImtJotia. ~ 011l.Cl~!'&Irl~ dootrn. Yakm.da gi)kl,nt' tti~!i!!'k. m~ ~aoc;ftarm g~indc $;Ulr ~tt - Oyle mil""! .A~;).b(\ nedl:'n"! DBdi. !II~ler ~inde ~krkt'!l tiWJ.l.l¢:ln voe - Ef'ElI1'dtm" ~11'1'. ~md.i.. y;dm2i d&JiI!IlS.l:a.r~. tcfa.'k 'betell:: d'll~~\ne Vllltit ~jtml· o gfuUcll. y~ I~',,"L1iifi ~bCfl,ym1.lm da !:II"1dB.n_ Bh:'k~ ~'n'e 'KMl!U" 81 (Ml Pa.{IIl.c ile y~.i <lie v.<tr(iI. B'Il :'I'cni evimln k'Hq:admn1 1ifl,PI\I6~IITI_ :1I!l. thUya.T ~ ~ -a1'lYltmlile:JJ !,'Ok JQ'l"ilr' lbuyttl'lll"SaJt1'.!l Nr uveUy,j) t1l-k. ~~ ~ ~~ ~I'l'l 1M"1d;II'\dim ed~·jm. Ye.n1 m:£>dlMlet! .;rtl-rmJ)'k ilakl !>!IDI~t ()o!'J~ ~ dllo 5~n ~ e-d.e:r:!Ieniz Il:Ui'd .I:lt~l'. Bii1..1llCey"
bblylIk ba¢adL
i'l'I~I"

nn plllakcnd.eci h!i!.klwll-ali1j V4!:ya. kuru .kahl\l'i!cJl~rc 8iltl~ f.iYi.t1 buhmaca'ktfl"_ P~'l'&keT!d~il!:r de bu f,iytLb, % 8 perukencieci ,.kan UAvi!S.i.auretiyJoe li:aih....,.y;j, miili!t~h!ike illt.i:bl · omitta rt"lCek] e.rdir. ~mB.k ~ pa:ra t®luiki leap 1!!t,.. den 8Eiu.la~Elim.da['l. hu fiyEit yu,&.. eJ!I.ul ilr~ ittie itt ecl>GTCJ.. !ite· ~jnd en ;,::irn d.il.ik yollJn ib:erjooc. kalldakt e:aas owlK.jh.inGe t~.it kiJImt, .blwerun peTilJ.;.en~ '!IIatLj lti ~ru rv'e m;:!n~~]er .i:rL~a ~ill!. edilmi'l' hullJna.l'\> rn ..lty'et ljy8.ttl'L<I fi;y. Uti! rn!!ha lit .fi.,v.;d mii.rakahe Gclktir. 6,2 S' k LIn" :i.1bvcm fiuret:ile hu~u· komR;.Jlonlau tie-lllbrt ~d~Il:k11erdJT. f nBc~k.t1r, ,Bli itih:a!"Ja :kanwl!ll!l' Bu IlUJl!de, J;E)ublelif e lJi::ril'llaz,lI.i!tZak "if'cya YUlfl ha~ v:ilbete nil ~I§ fiya.t]a.p t~L Gd.i:lcn giinderilirilll! ~1I\deri1llfj, 0 vilak:~vel!::rin levzii Vek.iir.let.;.e Tic.a.

f eni bir aslalt gal gapllacak

luyd

?;.

Bu
5

e!de

edjl~

fhr;;o,t

kSIrl ili.",r:;sj j1e virn~Tkeoz.~erindw laoptanc:.lla.

mek. fuere- t=n;n:jU/ill.lll 16 s:md8.1J .It:.iba'l'eli' ~Ua.r i:rI m uhtelH 8em t 1er .l"ld.e ikmf:lJe kalanla tl b,i}Zn 101mB kl;lf.f!oU ~<;;-il.hlr. By kuffllltl' 16 temtTluzdil -bil§-h;y acakv e 2 J agu'l'l_ t:08t.ct 1KlITIia< ereccktir, KIHa!a r ih tiyaoeal gfu<:, o!!clebiy!l.t, t.Urk~. fel. ..,fe, ;te..r.ih, C ograh a, YLlrd >hil~. mat-eID'8.t.ik, oI,lii biiy.~. J~, JU.m.y 11 VI!! Y~iLJ1C'l elil .de'l".:!II.:cindefl . 0018eaklY. Her ders ~in H1zumlll ~7i.i'di.i. gil nisbcl~ ~u~ ~~{lk.tU. Ky,.rs.lan, tal !!!:b.en.indevaml ,m liya rl: ola, ~ak, ok.tII~!.!I!I u lu wui:u yetdc tab til.ini 1~~e,k,t_C o];rn dig;::r Ookkll· lMltR. ta-lebeh~rJ dtl!i kllr6.1ara bblill

3 deni: bornbal'dt,!DallIIOB Manu. ka.1m.lft bltn.. I,a.rilan 112 mHyoq riildde!tL!'Ide lahnilil ~d'ilen DI".a.rJal." J meydalLl! gehni I.

harbin

met

ohm ha.vll, a.lmdl3lrl, ilk liMP 1j,>I!>nesi ~iMe" umum:iyet:Je In;ili>eI'etkn Yli<p~'dljl ~I'i, ~ uzak mesaf~ gel~ bula)"lQln!['E~ rin. bomba hamJtle;N iIti'barile, fIJI.rk miir:Mir ill gOreoiLi::n:IjJ ohna~

SU, .§Up,.he.6l:z, yainu: NafJa)'llrl ait zat.z.'lrlndu. Df,I"w. blqka z·a· rHrl.e. .... d,a Inmilbfll 1 k~ J.e.amedler. llilgiliz;lBlw,u·el4.l:rQ fta1,yaya

I

da. vanUit. tanJt~ lngi:li:z ~~er'min~. MUldEli w.
~:rl

I)jger

1iIIJ'Y,a./
lIflIiI

:

Eglence yerleri terti, eJiJdi
belediye
klL2:~

edilcc-ektir. B:qgibilim±e:n,karne ve hiiv1.!iGt va.:raka.3U1Galil il~a b b.i:l' ~ i:Jteruniy~e-ktii'. Kloil$ln ll'iIOa.h saa..t 6,30 dan: l J e hda.r d~ed~~ti:r.
~hr~miz~ B~d~ak
kUI",!lja:ra

OOmbalach1dat:m1 giJ.J:ooiin.£I Hdill'cree.k olur-sak,. hal ..
clQl'il mE",kl;]

SIlItil okrak yirmi bet giimIe .1. vui olduiw!tt d.. aJ;]l:an~
halde, 1ti!llya __ i. Ihl[trip Geovle'tler a."zzDl ~a.
~I.I!

Y{l(YaItava akJnI.tlrmm

IiUIl'lM va..

m1iI-

ytl!<ttl!lJd

t~tanclla.rll.

,Elyni

fiya tla

rei;.

Qfk..jne

"Verikl;ok

diri:ktifle:r

satll,£!(;,fl[.;.lu.

Pa21H g",jnti

k~y._

dlil:lUlin<ti!

li' i!pt12l!cilk.t!r.

mabm.llitjle Il,m_h~y~Ini.k:Hirler.i ta_ r8fuulan Ibilttln egll£'llC:~ yerled t,eh~ ~ihrll~toi1:', Netkel.::·r bcledi·

,i:ll'mek ~Miyell h:l[ohele.r p<1z8.I'te· 1111 ve pe~c gi.i.n~eri olwl id!1.J"de:ri tan.fmdaon lm,yd-cd.ll eceldu_ air. K~t Wi. i&;vpiiil I!dil,d.iktcn $GIt'Ira. ]4.e ..... ~ta ~kl.ltdiu~k,tO:r00::.
leri bjr
le.!.a.nhll'ida,

beIki
:miUIiZ

de

,e1II

u

ha;vijl.

b.ijmmU]lil.

ye r!l:i!lJiRln eoIblld irHn:Utti.r.

I

t~l!l.ntl Yo:lpIlCilJ.c1ar VI:' nl!!!; ad:ar klllu l''':i-l~mil_ k
Wid:la!ltlHlr

oh.!r""UJluz.

BU llI2'ir I!ieheSi: 'tImlm. ~iHk my&- Hay lba)'. Dedi. Qilk fI't.6RMlJn hm.da. an ~t l:!i1' l'e"n"" QIdu.!st.an· ruurtmll. GeIir g~~_ Adre;IJl!nt:; De buld.a. en -at w ~i omn )"lIlnm I:'.? b.!irL~, 0~ ~Jbu!l ~1I;l Bulill'~ ~a5e ::H ~& G"' lm lie ~ ~I\diu.. fen:d.im.
~ hl~ Gazt mffi:\arek denberl ilk *i"tJ. 'biI' 'yazI !irt!9.lib'llkl~ g,l!ginyordu. Jlt1'ttl.li hl:r millet 'ludbim :il1B!m:lY
~1)'Clmu..
\"ll'

13 ton ~i\li,nin
tevziine ba.IJa.nlyor
fataBb\l! ithalil m\ll1md!2i. ilu)1.al ..,iv.inin
lUI

Eski taUmatna.meye uY1.l'larak permanant makine,leri muhurllenmi§,
!!'Sk.i ber\t6r1er tillim'!\tilarn''''5.LI!lI) !.b.a.ai:,a,r~ "oll'!<Ciok b<,:-flbclrl,erln eLlxtdekl pllrmti'l.lU'it ft\.aI:Lllld!)ri'ltl ~lUlllr~emlfti.. lIu ha.J. ber;b~'ol"~e:t"! mlilikill . vlL'!lil'!!:,1;e,aQktut=, DalI 1tkR.'ll ertm.l)'''tl Bcl~iye rtl;&murlan

iiil lizlID G'e.l.digi~i cald ...tduo

olanJlI.rdu. MemI~keli:jmize geh~n imet~ ,u; meC.RUH1]Ma bMirr.tl. ujlril." yiln h~l:ann. hattA ,ehir]erm ~etiirn Ul!rini gol"uyor'Uz. Hi:'I:balde orada - da ZM1ular. ltabl'a.d-Hind-en 9Qk fula o~ ~jyQo.Ia.-

ra.

~~'C~d:ir.

1

I

0, 0, m~ IlIsdI. Ol'ad'Il-kl. ov rlr. p.ahalI, fuJot;!lt,

.gUfflTijgund ~
,e.::!ilelll.3
tll!lA

It!J.sli.

~~

~Ikt-mtll: btr atal"'l'ei:" pt.!l<::

I:!)lonr

.:. GazJ:ys

ye.rmf;l'ti.

8-v~t il'fmdim,

hr.ik!k&te.n,

Oil,!] Ei.!"~

g~ek:

~tin;tl;M

ev ldl'amr

ve ...eb~e-

Dop-1aU ~1,ll!~;Ut lIi:lR"ltl\'i biiR;a bil'lL1.: ~ il!el 8'cld.i. Ne ye!fll bir e" i;;lJnn~. _ de ~'mJn didl'gi gib!
cKemIII!m."I. kadlm .ll.YI11~ ~il ~ f"1kri bBm flSZla. ~ etm.:I:ypr do. .N'e ~ ki b3.y<t.'t 'belli I[Iot"8.'da

!irni tarunin edi.yot:'1!m1.. ~aJlah o;.ok ~yi. 1!a..:yretiniZdrn me.mnun oMum. Dedi. :SI!lIl. yen! ~n." liIl'l. ~Ililbll ilk ,§tind'e 1t1~id"i:r'Iere '!;ay vl!!rjlm e"in:i iiStedlm. V c 1161'lin.in en m~\ll' p.Q1i. t.a 'VI!! ~y ,w~ 00!,n. M'ilrUc.B.'yt 1!II;l l:I:il'l ~ go>lenLw. '~t 'V,e 9R-Y p.IJ8~ Illlndmo.i.~ iI~~,aR I:t;r.n klra~a4nn_

le-r. ~".,..~l,,!:!: ihtiy~lante$bi~ -e-diL ~ QtaTl v:I,IAY!lH,ertl! looel" rn.iktar ab.rm e;dilrne-k. ~1Jireti.lo te~ oIl!...
n~kLiI".
-(j-----

Ticar1!:t V!!>ldllet.ilidom _rul.mur tl)T. CJ.ii.r~nd1iU:nil!:1::P.I!l .b.u ..;ivi>

f!ur~~le h:vzi

odilec.eii

li9

*

I

SupU.lrge fiYltlarl
Siipih.g~ fiyMJiiH,
dar l'oi'!l'lil;l<:

da

arrml§
kabi.y

j.:g.b::n.m~kt~r. fiy.at trnu.rU'kabc :&Tiine ~lmlll}'i"in@ ti:m. ':'Ok !i!8!Wl!l. iStlullyordU" Fa](at ZU'litHE ~Olit.l, yae.ll.a.n~ika;yct11!.1 Hz.ruin!!! k:1~ ~!I;SI (M) Paa.';l. b~n:lcC"Jibire iu.liyetei:~ir, :&~ mr-.k~ gUn k"tiip i~ lmi I't~mlij!. iki gfut 1(i.Il-de eitmililtii. g~k't.!m a:mrs ne'Jn.en son bahaT iBu fel;,\kdtGlii -.nrll. hl~ oIlr.a2Sa iki ~eu.e.r1 i.. !"arise hB!r'e'ket. etttm. ay k:W8f yQ~i m yalnn: lr.rakmarll Eu ~a p~ l'timse yoktu_ IgtelJli}'!)Nu. Doktor Flkri. Iih' 13!I!I'leder1ber'l, Is1an.Lieytbm

Bw'lin& dfuId.~ ~"'~ '1m" ~~ gtb! tatLam;fir-.. de!r:J. ~iI!m _ ~alar' iIeo;i ~~ .tik V'~ ~.ard:r. Glly.a. OmJn La: ~ ~el!irn. telaH odOO-C~I'
da. gi1n].oeroc

belc!liyortiu.

~mdj;ye
ed!luru::mi; ~r~d'll-

d,I!Jee.&ie IS ,_ Jij l1.lt'i..l!f1l almun
rO!:' t;.On

t,...r;adlif YJ\i.k~J~Llr.

E ...".·i!!lc('

Be!i1fm tlu

~m'

ruJ

~n.~

~ gUj".l-erimd~

giinl ud..e

50 -

no

k ...I'u;; I

*

i!I€!.rU ~t>.ndjslle

Ml11!rr.if V;::1:ilIi.gj. orta ted:ri.aat bUl'pD,; KolMlyanm, BR'JIreftin, miicalOue1 eJinden gde.cek ~en.e_ Ru:r ha.VzaMmD Etmarun% fekildEO ki kj,t~fI ihtiys-.. ..11'U k... r~hlma,k hUDlal..a'!ldliP~ U bil.l~ Fa'· h1U'~a:Ji ,.ki~! [l:c 1m u..i;. ,k.(!l~ «Hikmeti Hoda, bugiinl:i.ik mLafbukl tb&r'bUlgl t.[r' ¢lca..ye~ c;l. iiulC 11K. bllE1lunr¢!Udrr. Din rn.iitkii.Uiii{i .k-a.r§IBlnda.l edkln1ili'dan In'f'ydana Rl!lmB~.i mill.dan blz;im maJdnol:,grlmh:1 ml.1h'lQ~ Utlibr:1.· ~Im.libir lI.J~I.I'. EkL .me:Wl1da m~k. mllhakkak o1.an zaral-]iIl' bilkkm ... loi.!yodar. Bu mak1nel'llrin Jl'iCl' Ibiri m gtirfl y.a1lunua. 2'>0 ~ 300 tira.dlr. ~ttm t=pludc till®el~l.in tllerindc IatlUl'buldll. dill lie bir rakam iptiyoru.'1, Be ,btltft..l1 tl~berler kit:a;',!gia.nD kooperad.f Ye. mevcuf:' Olall maJdn~eri bu h.kir .e;s- hulunan de rnemleketimize g:iren lBkeo lbil:le.,el'el;;vl),l., I'll m.,.k.tep id.aIeler.i tl.Laf.l.f1chm 11M wnea.1l! ·bi. ek.mek. P.aJ:l!U91 ~<l!!la:talDm Ahnan meanua1armda ),Irl;e mtirMU.t e· bilmek iQ!:n !)tinden iIl:l'nll~fl ~enc .dig;:f talelil"t- aJuIL!l.ra.k. .gdeoek bir tek re3.U:n ![OtebiliYCitIlIL dlliCck Vt: V<.'IZt::l'ot- hnhfr p~ra.y11iL a..lmL\lt!r-_ l3u mol!.k;ine. lR ~el"c' vl!lrJrn!:i!ti .k.atar lattl nlmll!" Aal;q.I1yor L:i_, Almanya barJ<lrln5n !:ill' &!l. e.II{' Ie):' j);1 kiJ~n:J.Rt.l!"iUllJ;IiIl'I~ dUl\.lt;l~I!U..ll~m YC vek;i.l~t n~d~ I.lmll.M modUl_ It.io. ba.tmdlllllb-c:l'L bir ImpIIob kill." v,&lI dli12liMti1~i;,l ~!Lp:llnmasil, Mr' goJc; ,a.ilel~Lil U :!I,.!;" ~iig.u mekttpl~td en, l1H~ ka.d EI:t ki-' ~d~ Vll4'd~1i! lI!!Uyed\d.eftllr'. km..iIFtLEt.!I.~ die.rneokt.il-_ :l:ahln t~tt.~a:l.d¥nl a.cete 11'01- t-ud!lU' ve ijyle ki!<lml!lda dfl,'¥8!rn l"ermel\l:[l,Jld m.e~l~ hakkrn.-da, .Be edecektir. F aka:t, akll VI!! man:tlk, fi'iiUfhlr • :Beiildi.._...e tal! marname..o;,j.M8 ya.ziiI Ya.'liItta. J:ler'bel'llk y&p~1I .Ad11 Va!.'ri$n.t;;111'1 ~bi, b'll kuwllU1'II i\":iode. ru,!!ltJe:rl 1'I.!a.'b1l.mek I~J f1 A v.nrp:a.dll.ll bu.
gttrlb;len bJr
m$l[i..!"r

Jil-ettEi mi "! St'lphel!ll:z OOm kl41 ...niUl o\i.lLJustatll;j.'. ~ Ltibal'!1'e bu. g"jl)l y.aJi 'mil. vu'kuatlar~ !!.v]"':t"de gizli olarak. ~alliJlrm be.r'bef'l1H ~ Cl>lm:a.kbili:'IJ.r. La'!'. Bi[' kH4mm 6&;'I ~ltdiltr il'4IJ'(.I!Im d;,;~.bru mabkont~ye lnUrM~t 1iO~f:Gk; be.l'ibt,'!li I:'~"'liihcli.btltr.

MW!rif Ve~aJeti ki'91lt ikti¥ClC!n! Qnlem:ek igin +edbir

alryor

Alman;,a)f1l ~. kNdi ¥_ hirleri ~a~ i¥ ittibaz ettiti i.Ra~ alt:mdakl ~irlEif. ka1ya" daki RiW yirmi b-eJ bir defil, hti AUablD gi.i:na IN!.Yil .akLnla.1"'iID:8. ,.,.,.rulI: Hhyor, Ha=-

l'trlmm:
~Dru:l i el.imi.Meo btmm fill mllkinelin' A\TUpa.d.. Jilale.n XUlumllmillkt.a btiilllrLa.n llUlikinel.t'J'in l!.yJlidit. lBu maikm1!l'l!il' 1Ita.J,"!)I.' VI: .For~it tsmi.h:

8Je,tlffin 'bir k.B.o;

gill'lmeal By cvvd

J&Z'I1n4'l!;,,_ bir

BlU.ndian,

,.~- Soruyorlar' ? -

Vflt'CU" :QI:l a4!1"I<!denberl 31'lno!S! ll!- ku~klI'lae Par-,~W ~rny.or<lu. z.;a.t~n. bc:nim PanatE. ~decek ..IW} vak. tilfi' yoMlt"u. leni !!UOde]1erl~ ~l" IWime a.tt ~if9Olt wall: ,teieK d.e tjCy_ In aJrr141!. 1(;ap ~~13. :se-'ltilli 0 .. d;}h bkr (Wi b~ ~$ GokI\o-m&IG kobl)' rru?

KO!l~;}~a ~ltl(' :t,::Jl yezucn buJ;fII M!.Im¥!t Nennln N!ae gttlnl'll h~~3 model hllHl;'la..'lInJ~tj. BI! ~o-; ti_ ~ Vi!lftEIWJ'} Pans de pa.lJ.R;!t di?l\(>r i hlzirnkLlerle b~l'a'~~. altl ,[(ella bul1ltL.11 Y1,J~~IiY.a mub_l!'fe1 et kr!l lffi]ruJIB1"I .oola~~l"'<I.k gt.steJ':YCll"~_ farlste ~lllIZ Amli '1'un~ UlJ:'cli.
BBntm.
1'1LfI.
OTta.

5aloo.um

kLYmerti
'kOClllftU<t

1iSEM'O

ha.lIlarll'l'l 9rtadaJU

ma~lj.] ~.l" ~<Lmoonls.:rl kl:\Wphfl.rtesf hI~ t~cl!en. kofttrldarr gmi'1 u" zon li!IiT di"9cnl bi~k y~tlkl.aril8 hllm ,ali"lu hOO1.gal'bI hi:rhirinc ba;t, IJyWII lId1lkatH! gil'ze1 birr !iI~n 01-

a.nnlllar' .. ELI:' 4f.adlnm salimI !:i ,. " ilaHw ~U 1W:.tlIld!Xlil IM!.!m~ .1m.kJ.k'ah:k gibl f.W: 'bit mmmd!ll. istenHC'fI n!ire~llI. k.i:ipl"l:[Q!I agn'laNI.II,lI ~u ,~;,;k;~!! :s.oka.rlll:J:'. Boalet11.y1!l ts.l~matn.8.tl411y:ot :r."kiLf'IIl': L.'!la:nbuJ! ~~i:I.I mesLllId:~i tr .JNJ~f'lH1'lloat.J:lr'k: j'(jli}'en aIillu!l't, YMIl )lttlnbtJJarm .,;:.e'I'r.e~ geliMe makinel~rimi;,: .btl." ll.en tl~'l1 '_"I'l iJr(;!<l, bu.r.,jjIl~1 :kua!i: p~~ 'l~tlej'~ Uf.I, ~f'8 yapIlmllji de,§ill~['Iilr. 'Bll ~myiOl Mt It lIIi~ mI '! N~'et, bo ~e.tter 2. volt 1il;€IrimJl!n if! iyetek boil" ~W~yo.tl~J' iiJ..&klUMl kubddla.nI:i eVel ~to(oJ

,

a.'i'k<IJdB.~.!lru:lln

DO:n

T

I!.:r~<m

~ehrilnize

hI.!

1000 '11!'11.y:a Am.e.rLkadan getittLItl yllirn. .i1Kiiz:i:i.mii ge1mi§t:ir. Bu ubiI' liLe.t1 OI1LL kul18.l:n'n~ soJra.g' ... at ~l.etri Y~~J:'1!1'l T.~ b~g~l}aIDasl hll).;.11I.81Jen feo) !.bjr ~Bl'd1r, ~1in- unCl!lm Null Uy~r dlr Vol! 15'0 !cit.!:) kll bILl tl{!l 1Hl~y-e t:'l.l:.i:tnatn~moe.'l'ilnD ~,~ Jsru.nhula. S;:I!.'

~n.lli;a.tt ode~1liLit. MBJdne}o~ f~1 r...s- ,a:da kom ~y o.n.e'lJ Abdillgaflj A~_ lardll.H !;IK9:rlkWi. dtmyan 'n en m;(I,. ~ de~I:e'IHe 5fj,h§<l a-!'iZC-~M~~tI!I mUheMiSlerlnLn clilil:ielli. g~ tk, mekt.ed.tr. Ei'".~ 11k g(l.l·Unu..!fte ad1 bLf LLlri:ura, IMIe khHko;;Hdtr, Arn8. QIj.

gOre:

tranafe>1'Iln.at1lr

~Ul.R.nllll"1i11i'lrna.

lhl'l:li:t,

ill'::Y'va

HaH!lde

41

numa·

=:.==========~~
.. ABViM
11 lIAZmJ\.N '94.1 rillW i\Y:. 6 ,- Gt'l,N: 1~ -. Hl:.!lr; U 1R1]MI: 1i'!5"1'1- l'I!\ztKA::I!; 4'
IlItl}Rl:

kil.!!'.r:i. mi,pJHlDl de oba. meyc!.i!,. D~ koyabil,ir. Pe)'anU &.fa. dihtk~ hkl'afilli. dill+ itei'ciime ~dih!l'ek ga:z:rtmnizde ~lka" Bernard Shaw'ull hit l!Iitakalesini vesile jUil111Z ederBk Gem! 0 rnqliw- .:tbaiU.ti.Jell !btgilt,er-eyi y.alap m.mvctmek i50llvdaI5IDa kaPllml.io ]n,gilterenin bu )fa. nr.m «~:v. tilln ne de-recey!;! kadar nmt.eessir o]aClig. hem.i
aJik.i:J,dar el;!nt'iI, BI!'n..i meCakti

'i!f1r g'ilD. !,Hj(WlyoDln ~ .. I'iII.e belJirb;,: Me;miln!. i!i'll&rmQi I!Iflmtulm. 00, i!O@uri!ilt'
~ntli~ ~almamll)~

B~tlinl)
,IIi cIfiJr~mni,

dei'~ h!!m

V8:Jrit, hMl YrJ(1.'1.' Jl.toOtI:~erin gtiTGCek 1'li!l8.at,;ilil;ila.

mU¢u.
iltrm

;Ha'le 1OIB.1mi.11.!l

)I.r

!k",!l"J;Ltlde

W

SOOldH.

2£1 PMii€4 1lN.1'da..c&ok bll. tlya,t,1.ar ~'!l..'I:liI Ill'!'

btl' s.~l'Ia.~k.(1.rm Ellln(l,e birtle M kl1dinm .5a~mI em ~ YliLrlln ~aa.t, Ii:~ fa yd.all DI!' l'f'Cy olId~J m&ygJbl llZun bil' Z<!IJll..md'a il!tenH"n ~ek- 4nnd~lr. BugUn beI"OOrle.rl ~Oli~Cll Le-t{oyarlar. Bill mllkinclt-r (Vel .. ) :S~ ~tl.l?n mi.lhendLsleMI'I yanmdli da, tb1z.. temL olurp ~'kl moot1 lUVIl:'Clk ~il.i;1 den bLI' j!.1&ll.ILtk:§.1'1n hill.IlJJ1nB.ll'.!IU is-. Y'~pmak t.an b~a. il'ri~ 'bit {feyc ya.-- t"tt·j:z.
tl.tr!l.J]m t'&miL'Z.I~['. Yani ~i,m~jJ(1 Tll.I.tlIir()l
I!>~

di':itUt~.Jl hilt
hM'~in

t;ek l"Iokl:a "ar:

Mu:-

«.Sir>l ded:igi

HWeyin

d't:m:1,1I tJt:a.n'bul\iia. '.;i'l"Ji

bHhs.ssa.

yu.ptd:lt. J'l.Jtr-et.ln: 111. pamhah.

~"b~
. .r,$

[~Tlrnmfllmndtil.rt

dlt.nya,y~ blr

1.lamrti!' Tevftbl: 'iiml.d!

Ill.!:

diikldlnr-nm
)'9J':~ne.

~.rur.

Ji;n~iill,e-

·1iJ~ dcrl1ir.liJu\· K~ ~l~ Iii:!> ~M~i p.a.r1a:Jt.

Pll'KiIn.~

~1msm,

• biL.~I.ti.maJJyd1. ~k::ci 'birG ikiy& dWadl (lD'n'im, Wl!!Udmde ,kBrlu ,ymi m~lJCr ~jp Ilrtesi gU, ,~,ti_m taj,lrim.;Ii nt1 ~k[c vel'ilm<::rH. uur'G ~lI.', \'a,rdum. GI..InQ~~eri, ~ gjtJne-. «~fa.VIu ~ l~ I eWcl mm~ moblel8[, gel nORlA" dtkjj8 omiM'1 ~lil'i ~ 00a-~adI b'lk, irl~[ bUr. \'1tOOZLDJ
c '

"di

]~1Y!Cm

den.

""]1

tllkra,l'1fY11m ay· amlrler, rul! :lI~-' ~ kJ.o bl.rillaFdllk ljouYUI\' f.\ya.h~ b.LII iW"hi !!() pa~aya .mdl~ JIIC',/;.. AGaI.!l.I bWiun fI;llnd1!, FIyf&t Mru:lIll<fllci kolilllii:yoJ:Llm.&, DI!I H!lli:'a~t i&nl)el.i ' l Yll~rdll~~ !!ill. Ij!lkIl.yetler ~

,Fl"l!lJdje;lll!'r.inibu :m~jnele:rl ' I'un im1MnT yoJ.ltur.,
Sa;; bll~a ya.l)m.ll. m(!seltl~otrjnD ~.s.ktne>leI'1n. ~LtI,

e

Y!1:.pt.rHl,'"

Bf!rbl!!rle1.":~ bJ:j;. ",tk.fi:ret~erlJ"ll:ill &J.4.. IliB.d.o!i..'i" dfkka.:t..e m.ilka In'lIlT a.lma.eEllIIIU hr .s:fll~fi,.l'I.

gElli.n.oe.

nfi!<:a!f:l ilImtt .:di·Ij'OIuZi.

vAXl'F
oUNIt!i!:
OOL<E:

li'!OO ~ QiIt'il.:Jt.Il~.eI: 2] ~VALt ~4N,I! 5.ll8 13,15 17,l6 20.4::3 22..41 9...07 8,-16 1..::52 a.S2 12,00
~.e)2

Cablt ¥G" !l.Miotel" 1)0 dedigi N'ec~ meddin Sadak kBndi~ ,aNOn Pqra.mi Sa.b» dirt- m.uka.bBl!!ide buJlmu:r]an,s IH! diytmek? Kl)RKADW

Halk ~yakkab,s, bir
yaplJamlyor
,Fiyat fD-iha-kabe

turw

b&zu b1r

,b9tlJ~
Bir
~IIIJ'I.

18l'~m iziil. <11klU~t&lzJjgL Blekl:rik

af'lbeptLlo•

Altm fiyailtJr,! diJ§llyor
.AJCU'l, fiyatlan

lK1NDl=
AK!;oAlo1:: YATSJ:
[MSAK;

li1l!ttn 11 ~ul~MQ.n

iI'Irrll!!kte

cl.eVB.m

biiro:sumlt'I

one ufak bIT d.UtkatsiZlik yWiDnd,ey\ l'liJ'l~ek:1 nttUediti

~ya

ebinelilkdi:.r.
0

)·ak.abIlW_

26,20.

Dun R~d.iyc a]i::mi ·kii'k,.l! al11ll 33<1 h.l"U~a.f1

6.2S

'la.ra.

tutzim

lie

~ty01'dUm.

Hele

bur. biT ~1i'im.)l
(;aoUOli

diinki.i. topb.nhsl~i1 halle ilIyal.:. ks,lulal'mm }'I!ni f.iyal]afJlTlI. te-l>bil ~in kOlliIljU1L1111'~1I d a h e.nu-z em ils. bet bh- netic!!! I£'ldc ol:dilmemii~T.

MnIbl1.. Z1!fIl.tar! l;IoI!l::t1ara 'lie iSirnliJ.Bl"B. BeyI'lRerinl. y~m. ~lIl1a.k m:.a~ 1.IIefIiffiek ~lmii1a pclI: btl~ 00;n.;'!)1 R'~0l4"e ~ l'io<jI g,'Orlb!lU¥Ctl'_ ~ bit" 1d! ~1l·~r.d1L 0-i!laL'J: mu:du. 0 gtm {I1'Ifu o!j8.~ ga:z:.etoo:l1erl ~Nl'i.ili'etl1 1bl.J:" ,~ yerte~L['m;;oM Ot1U"inn~. ljt'!tlj'1"I'I.iyotUa te:r0l1·ul.. l.:it. nelerc1e- f}j,WIQ!iIl; mtlkeIkf S!lJ.onla-l'Pi te.Bell (klmr,atoTl'iH'la tmJzhn. elltilm !t~ eo:Wm,t!';lI, Ha.1t>\1Ji.~ bUrll.l!lc bmlLm iWLet'den h!M;Il.a.ImiHl:-m. oturo.~1'r1, )l'Llt hem ~, dO! kandi at:\l:r~.de Y'llbuz lmndi ~&hsiyetJndn Yfd,. diu~ !:'Vd1. .4.1'1:.1: ~r]beri on d&t rat.aealr hill>illl.i~~tiart!.FlliD. Her kfb, defs adI.'SEld<!!ll}tIr'nili,Itim. JUll !IIi!'iOillt ~y:fe kMClim m~ .oLma.m nede'nberi oda.. yO!!_. yt.lh1don 'neler \'ak.tim:i '}Ilk ilUJtl~. neler ~~Im. Eu kadin' !;IIl1.l)lBit' tlI.t1IJfu.n 4~ mU¢et'l~GXm Ili8..k bu Ila.oi8r ~t:an. 8o!lr'a h~JWi 'V1...'rI L erbl~1" i¢i. sabaJ!lta.n. 1l1if:.afirlorimi .wvei"elo: kl!;!:J.~l e<!GCek ~. 'k1l.@J." tele.foruia. ~",l j~'i: 'btL"' saJ<>nU1n oOJiI:lmH:m rnJ? edl1{<>l:'la.r. Ye:mJ. _ZiO.BJ> un s,!>ll:ma. >0 sil.n gueteoeller, 'I'll ~ ,S'IlItMElrtlD ,'i:lekl.e:rn,flk b>t.emZY'Orlal'dD. leIr fll".iitrEel~ ¥!~t: sa.. ml! k 1p,y. E\.1n a.tk(\. ta.J.=Qf"m.da.OLi iki ooa. aran obJiIlJ}TB.ro:r~ fe1y~ yaPllfn l.!,Itt. '~lelim <!d00i otu- Siz ourRlYa. K~ de k8.bul eo 2:8. ~n~finlmr~J. H~plj)t'l gfu'mek taeblUMInUl. nfyol'lardr. 1;U" 1:111" kit.tip tu_tlilo1mI,lijl~. l"arist:eJII Sa&t tam I.Itlte .s~f1n!. ll.aIlUiktflmb5r de Ru:s 111".-tlCL kadm getlrt~ti. pjf mYElll bl'r 'klli'k mllnw Ue I~ giLLeyt§. ~i n.l-ttin tiOnuliida Berllnc 1.)1/ ~on1.i <lolIge.1ecekti. 0 vakte '$\tli;,r biT bB.qrma yEnmlf;l ~la!"f\.]o; geld!. dlll"!l.n Ita,l,a~tktmn lifl.YJ;'e'tler r~illtlt' utr~*m. Modei!io),r'~ ;g&lermek tc", i'tin de 'SeI'lin:i.n gi.Iscl klzl~ma!Ul fu;. kwm;wtl- 0 hi", btr i!III.ffiB.ll +:Iillf~ ft,k; t'I tid il'ileaek:l> bi!' Mt181'l'im.liTIlt~ ta.n~ ;rr:tru'll!i:1E!1l alm~, WIWli'IU' A~LIij! .gili:I.1.1r:J.d(:~~ b~k- Myh .. ~k' .;W ~~ilOOo.f~ni ~i. ~~L~ma:w~ halda1r.l1l. Y~~I.

hlkayC!ll.rl1l
l£ap-zya

Y\e1V1\t'll
IJ!IJ[W~

ka'fll[

:!IogUlaGlllk.

'CarfMb

-

):!!l!IdI.yem

'!l'l;WI

~1"8'II •. Dp..tIII. lnm: nMec1ol> zeh~'" fII1!B. 1:iI:r ce"",>Y!I!Y41:rd\L )tllot.el'

"'em.

lilt- Jteplmlrl li'!,md:l(lli~ ~>i.'kMBktl1'. Emf! blllilr taJi.>lItli1 ~onIu. iI;l teel!' Gdly.,;.P\:l ... ):'abt ~t:-oiz ijaret _
V8

YE$ll G,Ol
~h'. I!U'
SOD ~
~rd;'l olln~m. dlW-n.&!I'~1d

ildyo~8!ot."n. )'<oI"*i ~taD SOli"" iCI;;!!~ J.1k de Sir 1\'JlLI..iIiul'a fUel tJ~l't:lIS"I'I:IIIII: - H"Elydl !fl'KloW!; oJ'ekI!!ItlIIl""igl~1flh, SI.l'gul:! aJacaks_.
SbJ,tya ,limR1"1i ~3i
~lm b!lll"lllLl'D ~ ilnJQ

SfmuJd-ll'El

nwt6rJol;t:le
'tie

buWL

!lumfJ

SlkIcrilld

:Y3'i'h, a.nlama,yml.zl,

earn

Bdrll..

tM'V'l.l'Io:n:ndil> '~I~ d!a!l.'et N~ IIlr ~ yokm. TLJJw:lo lIoilden':io glbliel'lfndB ilyJ~ 1'11:!\.TJ1ili btr b~lljo va ..d[ kI. bmllm

HiLl

J,te

ore

bIma. z.unc.j

b.p. f}hl!fsUJI

ri)11l1tt!~ VII&I,dUJ'II:IIl..lllr, 'bYL1I;. l,ui-rumn ~r'Iln

lwisltbuu tso.R'l1:11!:Ill mOC'bw' {".dIW!l:L. D~~Yi, gej!m ReflI.e:rlir~t!:.
kllp:I~J

s3!:l:80 ~
devam.

ll'l~

tlk.o;O

~lWfI!lI;YlIJ!1 bh:

~];j<TYorla'l'd~.~!\ !ie5!1., ts~~D'"

!fa·
et-

,tI: ;J!.IlIlden ~l 'l'e halrlkaitl il1l'ai _

1m""
~tt!jlll
A'U:t>lw

~~6

Ihvr;a,ruir ij),!llP"l &IlyledI,-

itt«
_

1bugUiB. ~
A:f:f.I!d~lIllz

1i,8.trriry'IPnJlP:
CA!rr<JO Ben fiJ1;;.i:!I,

~s.y~Ir. KL~Ulll kaJhllJ&D g-tkB I'Il'Iml. li.Jii:~~ .I!lllliif',U'm! !JiI!olie» .tJb!:d. ~ vW'_I1iI~l<>ei' ~ a.'h:ldl: - ,,,,",1 ~ldlli'1l1Ji.Uz. dwl •. ~ l:iIu iil;ve i',JlJl" llii&l'lb} (I'Il~dJ;m blJrmn. iliitl;n,lil.r ,",Im[J'&(:s.kt~. BliI iillS!:ler lilIotFu kU. n~at iflll. li1te ROOJII" !Un Pln,aJu ya.ktu. - Dojtru! DOOIm. Hd'i'lJz d~ lne.z'ID.i:iUD:tLr~· !WI !iebl!.'p oldumrJi. 1!Ii['f"IifII.nbll'lnl:& ~~Y']

bl.Med.1lml, Jc_afJli 1.l1!:\ll:i1i

~

4)!'l., ~:l')Jl>'~

'!«It"

kmJilld

£lQrui. ~fldfI. IiIMlt'1 Stc:!;ya-tun, hem ;it!! Si!r WWi.!Frt"m ~:n4ao ~tI. Ka.pmm b:hr 1Inmu; uIIllllyllt k11'l1nu:fl1l.. D,r¥~
1111 ~liBX

daldler

zj!hlrlJ. bifl~~

N~

gm ~"

~r.
Poll,!lleoroeB bid h 1p:rd:J: - Mutlaka titmltfl$dlr.
HoptlL ~ilfil\il; buirunl@,nlll&

Dtc'dIll!["" uiBl4.'mly81'8k anlO.n L~ilkb!n i!;lexi gi_~ I;'li!J.balJyordu. H~I tillrl'll sporn ull~kl" •. 1Ill'll1. yOC.1.:IdiJ De 'buRli IbQ\·,a.:ffs}c (>1$("-Il.S:1III1IJI !lmind.l. NoI::Wkim 10.1 1'11IIBJZ iSOnr~ kIqqmo Obi:ir rurn.firur, ~~emllltla.thlk oidu. A.dmtllmI:i.li.lli g~!t ye:rl ll'I:'fMiB UItl:'~l. YO'l"i~, mm:z; !l0IiI"a., smt-~Io ~ 1>$'GID viill"llilill'lili ~klj,.rI!!I'M. J;;.erWI. ~r ITds!D1 de Ilbur ~ ~l",u~er. GJdl!l,) rnJ5ti!1r BrJrH;rJ de get] rm"'l: ]j!;" terdtlin. 1akat -zellir ~'I)l< krn-vetll... Yun J~'"

.r~rl .tI~,
.FHkat

~

dGgru. ~l["101MBL Pulbsl.t:-I': HMlI1.; delJli; li,Mi t~I;X-tdo 1I.<;'lk ds~tl .• MIRI~
Sl::ntya IdD~l

~a.rpIlDllaJd'll'.
6'\1.eRTnII!>yl

]!I'~I"l.. Ilha

lIt.allQe'! lIu

1AAo·.Y(l.l"IIm. iliell.djnl~

t.!1r

~'lIru.m.. Bar
niz;. 1;[. nil

WI' milh10t

,,·e.~~

Tek btlt1~11 l'~hlri ktd dL'ii.l. _ :11l'Ster IhJrllyi de bl.l' M,~ru.J miBlldlll·Bdnl
811 leflU-l Sir

getl~Jn!
1.flIda

!>eJlC'l ~HU',a,

1I.I:I:'Il bljj1!l11

IU ettIm.. M'><h." ~rniW.:m. q!li:E!ll' ,~I1nruIJIi .'1I'LtB,Dlo. 1J;J[, f~I".Y\I\t dUJ,l1IlIl.dJUL. 'I ~ffl'r.1.e1l 1!I>1I'a.:li';j, dfl"k'l'l~ hIIIlrn lDel':'1 tiULm lI.aJ~1l! "uhlull1. 11ji1j:1[:J~1!>llo:J!ler', gllordij,itU lWloJlZa£a kliiiliakt ya"'?:m1al1: uwkl.m 'l'e knvvstlnl m.uJw.e~tt. RnriUll., sa.a.®hi.lz va lljOOfi!l hi. ltay.at ~ta IJ!IIJ> ~ID ha~!Jj1 Ik(;.lbln.e !lap.I ma~l kro.iJJ dimllJt1. nr;dlJ1l ~ca.Tlnnl7.da, hlItfi. "'&h';'4Jt JiJi!lllll biJklm!IiI', ~~ Jk1:r1!!... KllKIlIl !kend.i lmDdlDo
kofBw""I, lalm'!; ,l.ililfn1l;ltrrn.

w~lm H:wm g~D _

11'1.'' '

bH:rlJrnl~ beoetmyl kltbut OOJcwo.ekf<l(21m ,l;IoIn'~) tll!. ijhrlll'l"
ltkImtmen

'IlfdJllam !laPI

"1{!I1'Dl1'1H. Bu

~184'. ~·ko l£rl. hYJ:!!I.o i.ikld

II!fl 'hiPll~fll:l_" Aoo!ito ~Ikk:anadI 'I!iIr tiidu IIi.III"J(i tS:1i!1"1

poJi"le:t;
" ,_ lKallT a",lIdl, 1Wt1dl. Dtye Ilfl,)'iul'dtl.u.rL'". JiUI1~11i!)d:a.kllca,
mnfl

20 "1obai!ita.
~~'hi

~p
.. DI.~

gimU :l;e'linli,
J.[oQiIU!u!..lIt, OR-

"II:'!>

CJ,l.rooli

'Ii).,[tdffilblll'lll

yr-;e ~ h'l!ll.eJ1l s.z; bir e~

Il!!&ftNyI 1!'!'I.~l:li' ,tJ'I~et'i,lcrjn blll~u!l Bllhrt1(rb1.e n~ kad!ar. g11"-G\ dU~ ~ b<...1 ~iona alJhm. Ben kft<; hafl:a.ll1t mtlithLjl ~rgUlu~ll. olH. yille ht!} bir" lI.'Rt'met olmuy<)l:'1"~et1 ltendbmt pl!.'k INIoftt ~ti1yOl,'duo Umn h~Y'ecanw..r ~'C bUyI:I:J.e 'Vu['f!lllJ dum. ~aatLtI<n'in &l'BE,mdll!. tlllI~lIUKlal' Re'W:,elf.illde ik,i a.y ~;u;1.'md.tl IJ~ yordliIn. too 'bllLnlat:' ml;i.mLanm~h, Ei. h[d·b.-

.,:.1<: ko:r k.uy'o:IrnJtun.

lilnilb dh~tli. RIIJl wiflliilll.!- h~l}''''I'<;W. Jl'sJra,t o ,11\ !r".,d~1Irl jyJ 'h1~tJrnl:t;'rdu. lia,.fI~!I: ; il~H. 1'111"'1 illl,I'be1eri ~1 t~mrn ,It-lru~ hifftt'll!'l. Y<"ftlu. Sladt:.;l~W f!~1 I'l'ob~l ~bl 'hIltrrm,-, dan ~rlmuyol'du. pu, ~Ih .Ideo'in ~'lliifl. dltl gftndli. I Bodla oJ!1u!,u :!'Woll Y'fla:hnl~. !R:':WiUt. Ie1I~1;Y.1l1(UI.

glilanlvol'lu,'n.lr. Slnl:.;yfi iffl;iIl Jd: ~ fiJte- k.oI!Jd:4l*,rnl ~1Z3 ~d:[, &11' ,\'1,I1l11i-..n ~ klihlfk gaDlbu..,il't>! Bl rniiduri.lga;yel ~tfI.?lJ 1.00. Sintyll."L!\ ~"'.l".•• 1I~~ ,d~i )d; _ BawJ. ~bu:k yCII,!.l,tIIlU;l ~iW. SLr lVilr II~ •• Ifu.ra l !;)&bull. 1.' Iiliu s!lil!e.gwzl bani\ VI'Sir 'W1l]1i¥n'm .. ~Utdnld !r1D1:&.

sonr.l!j 11"'1111 dl.L Roda,n~
m'\Mi;rii

ll"et!lrtUII!O"I:'. pgli~

J:ltlr~lIilr mfI.IIZ£1W ta2i!lll h2.\'II. lie tl,""ln,,,,11. Fakat- rJ'~ nfl bu lh)l.'I·a, bru... tt!D.UfI'filU< r.Hlmlyooilk ka~ Iilll\r agrnb. CIVr~nu oldulC'~u :IE'1C<Il.l :),atnllllj (11!I.~al., miI(lu.!!u-. RllSSOOl Y~HUQI~ ~'l1Idu~u'ak: b _ Gnllbfil bu adllm rllnlil~ dooL
dfl!lge.Je'11I

~._ !r~, Iofil..:ll. l-t'h ri n tcsl ..J dl'l 21:I. r

Ra

~~l

:riiD :rel.'efl ~-

(ArMSl

ym-lIfI~

Harp Vaziyeti
illsaa
S urJya cephesir!-d.e~
~ ml:fhr. 1 l:t!IfddB) Be)'f'I1'1: HI §am cancb'i

eek. Kulpunu buldum. Bu bir goniillcre ve ffklrtere veren b1iunutulmns ~iirdir, bcnim oldll- ),-iik bir :;Jail', AbdiilhakHA.mit gl.mu da a~Iran bilmiyor ... Kotij sana gore 1yi -get11mem.i:;l bit' da~iJ' QIIQJ ~ .. Har Fr.fIIDllflZ Bir z~.ml:!.l'llflr~ijr yar.ardl1n, oldujttnu bllmesem iimzamI a- vul, bana gore lij.3.iri a.:z:am. Ceo fKDAJM Bi<,Z(!lesd.tUII II bazi-' 1'l1ariF.llt *",YlyotLa.r. H~Je 1'tJ.ELklil~ Ikuvv~, dommoUit'iili ya~mu Kendil!l1l ch~ :,7air sayardllfL Ne tardtrn.. demedenae 1JllLlU de- nap ziippe, CeFl.~.p link. Fikret Mat\. 'IllUt iI.e yapa.c:aiI Kri tlllW'rum Bey. nl!i'ii 194 I lELrJ.hJi nikhtl","m<k, .....0- !kI,j:ui!bjnin Ab.dlilbam.tdill'l, y'ilt;:el;J"gll:'!e: e- d:11D ; hep, FikrM hi.;Nedimliil ve Abl:hilii.ririn m8bilJ sandrme ? Kemarin Ukrfltlya, plk-lIUlb.mi, i,,~.iJd41 ~ rut veya. Rayak iMikam~ bir dmtzizin Ka.l;;]1iIe:rJec...biJlhl &~tmQa. .~ Cok gilul, \lOok nefu hi!' i Hi~ dU£)llnmliyoru;z ki 'Oir m ll ylizii I!::~ bit :latH! yruOll.n.d..u.ki <8'ayrrek--ler3 kat'~L4Lndiil renl.rtrdi;r, ki kof':n411lBTili {lev a,y?arIiIi\B. )ra.pniap mtlyaffak olw .. 's1l'Jlli, KII,ral'~1 imn[llde bir r.neml.fkett.r .. ~HI:'~Shili tebtik edel"im, Bu yoI- letin edebly<:!tr, bil' milletin tfj.o&:udwn. 8l,,1 .t!I:rle'l'~ ~~;:Jl ...ruu <;;<::v<L:ptan M~ta,Q:nl ~cl,- I18:S.lndiI. gi:i:rUder. &n.ellm A1J.-;;'.Il~Brut LitQ.'I'l!k SIIJ.h.und,ftll' illlrY f'ruMZllil' $Mndll. tvtUlIa.· hrk,*,>t]crini ,hall'L ok1.l:Yan adam. ~ ,maka. debtr.iek Ib!!lki de daba cl~rL:l celcr- ise llf'[yaUerini gOrii:ri'ElL cia deva:m edlnlz! il;o:k: oktl.yu- rib~ ve mUll OOgrdyasl g:ib~.yak. ~IIIW4 kIaa Ih.i_rm'Ylllllltriyet devre, mnlM' "e kliketin daha. bUyiigli. "ll:lyoe.~l:ljk.nL Jill:k. ,?~'I,IIr.dt'" Faki!l.t. boP.1'I ~'lUtlIgrm ilk dev- nuz; gOre.ce:i«>inl:t: 'lei bmttll1. ,gi- pa..re ve te-k ger·~e\''e iginde- tigre- .i P'!;:irn:liftj. .§jih' ne DW'U kalu'liM'; yani Be;,rut le.nit~ ne~cl!; Faklllt Ukm"!<a reler& ber nasrlsa biraz ihti.· hi n) dahl'!. pillk I):ok, pek giizel tilir. veya Rayak rUz.erindtn ~a ~Je iJ';i a.nl"Y;l{;.ag. &'-Elt,l-c. CI.w.3.p y.o,['¥'MiUW~k:ri Kiyefi muka\ll dell hir ,ehiP t&IIlIF'~kf.(!n ve U koladojjru ablacaldar:mdan .rM: pir moktch. mtiB1.!'i'ni. ular, F akal: vii. yatl.l davrandtm. Uydnrma Imsa ~id~r Yelzmag:a.muvaffak MiIleHn h<ir nlqberek 1cliltur [Mi'lhalt PatBnm ha.lirt.,ma l'a. kul1a.ndrffi.. Ne olur ne olmaz; ea.ks:rnI'Z. rIillDYa. inikI~ ait rUy8 'VB IJIadlavemet GeJthm t..Mi edemu.. clJ'd~ a~Urm~ c.ld\l.~ irtk"Iil.p 1,I1jCkabut ..tel'. Zir. F:ram.-ID ltC!Dupl!!;JPii. luna ha~.a.tmJ tc.d." eden ~r 11d. p:tliilll'! ,~kin hlt.. vi\iz l,ozijl'lRi:;!e bir sin.irli ve lndemli ~aU:'t;T\l:at' Te~ekkjj redip aynldl. Bu ko- gidi§i vardtr. ·~lI.lannl~g:kli§,.Ll'le ve elll.ellel"le m.,ut obnsJctali hi~ etmes. KU1tilrti.n DU hir a"u~ ~amur at, llitJHJaI!Ii!ti.. S. Ali Hloydar Mit. !iafaaYl I.Imu.hilmeJe:n1 twale mtn ~W.ma bir RJIiil!iI1l ~~EHdjr. da. adamr ka:lp' ak.,;:e gibi b-ol';U~ medya.y! bit' arkada{lu9A anla.t- inkdiblirliiiZm, ideallerimi;zj.n a'O'nu l11giltonnin ,b.eTi>d~81 batln mektubliil iiz.erine bUnI.l hay_ dui;ry rne~]Ij IP~~ ~kilme. Illative BiIJ hal'plen evvel UluabyanUt 'Verir. Dul"l'Ip dururkf'n IIiamatLli lmt. GmU~iik, Fakat at'kada- k]~na gore bir :I!Iiste-m i;rt~r, e· hiiylik bir kll!'m.} Sovyetl4:tde, LEXinehaghd.a. Aj~ "amllz Y!I:fI'I"l'Lak "u: p!:lradlil1 .ba.h~ettn~k. fElll.e we tees:siifle olcudu:k. M'ihil-l ~m muzipligi 3e\'enleritendi. Ye debiyatrmtzJI'l ge-lmi§ ~>niJ§ siv .J.l.ilkt "~brnd. cidd c~ leo.li<!>·iHe P!l.~. hiitiiu bir HnIJ" ilItibdrad.m~, ne diye ti.st11me ~ratayU'l'i? thiihim bil' Jcnml l.eni.dand:a., blm'luavetn.d±Hin iamd~ ~ ]:~Ul 00 d~irlE'rde bir giin tao fl'lIi!Z i'!:ID,el!l, :rairi bulup hakika- rileri mlLt1 ~,1oid,!leti1'llimiT. Bit. M,y'k .bit :hi!i~~tt.ir. HU!R!&le,b1ll ~eketi nk ..c.a.k hUtiili'l !:Iir r~ kumJ RCirIlimya ve ~ekcliS,h). fakat Mhfl ~lgetligde ZlI:fIf Q~&u.., nIrnadI,grm: biriB.i. ya:ruma gel. ti a~rkC!L anla:br·KIZll,rl1_) J·m::a.r- t'luim.n idioolojirrrize gors t.a~vit qn,Y{l n za,l Ib.e.rdm h..- mBlUn~ ~a:n..a. ~l m;l.\u..:l~g,m,1II bbocr ~~r. li1Qrii1izle·, t:~"I"l.ize "ak~d:a hij. Harpten soma 1i~ eli , k~1'Idififtamth. Meier 0 da madJ:grm bi1miyorum, 5Ol"ma.Je a~, fih-i I.lFuna. "faif zpnIntiMm kisIm. &.vyet: idare:ri: .1.rin bisim du,iindiijiimiiz gihi h.· be.m ¢lu!.'Jl1., .suk.&~ I!dcm~l!!g; VIOl kabul edenz_ BUIl n tck kita8ia.)' et Ultb.i~ir, T dr ika. itahib. tl,l· d,.q~a ellA 'Vermit hi!' irdn· brmim gibi ll!8;irmlij. filii hl'kla rum ·We, l"akat hir nrLldc1et soo- he. ge~ririz. tm.da, hirletti. Y.. JilIz ~slo. iekete I~IJ ~ m~ Her abLd~mizi tck :n.u bilmeUdi!' ki. Mililat Pata y~l_ l8,P~II'. Memklce!m ~Ullj k,Q.~. k~ (I tllmiiz ba.§lamL§. Ben ana ..a ~nu og-rendim; Benim aley- I'WkJile g-ost.eril'iz. DaJu ¥!'Ii!q;Bidaki ~k kl-Smi Macllris. dTz. kii'rpC ,~ine Pdilu: Mithat Papn.m i!rli.!r.· gore epeyt:@ elilki ve us'ta t,w- h.imoe atlP tl!ltuyor'!uu:!lI: Yenl ya'§ta kIrk tUrm edeb:yat bil~~ lana get;ti. Tabi,.e ¥e .1I\Ik~ ba;kuml1o nm k.~nd.i .mil14'tinin bend~tru::len 'he'l}dl!!!S~ oOlma.rnl~_ de1:'I "itkm!~ bir lhideye, iilil' tim- §un! do c;t;Ji\lbi.SW'iye (lepheHodo lit .. hqka Lm~~ 8~ Ukrutya v.tBDperver. $8.irler~ pya ben, &iirle-rimi ~nk s] verinek dogru. o!tna.z. Bu Mli1ir. Z'il'Iut Itt"i 1B!f~ ~ CH~an .... rdIT; a y_ miihim 1m m;mvkidir. Bur.ad. tar. iVUti:.al PII.,"'iL,Re§ll, .Ali. Fua.t ran e$eAne ~uF - Bir fiiir ya.zdlm, dedi. Ba· neflls, lSok anfes diye :pe~k~ gt;:. de'fe. ana hatlan mUE idealimiilc: i~bit'hRj Baftb!ll' Enmiyet Smdlb bn:uo Komm.:i.die: SoV)'f:ttere baill· bilyUk bil' tll!n-'"e meydarn vu· Pi:t~Ia.r gib.i l~ltere kmlZ. nasll b'liacaksf!'uz:? Mihn ltiyo!'Irll]~um ~ zin emrettiji ~er\l!evede ~izednw_ Sag P!l:rlilerinc 'J'MI'loIiIlP dill' •• -l'Ui Z!IlIlanda DlQi'rut limllllll. ai,ya..seI;in.iJl La.:rah:an idilltr. ZLt"" 0 bu mem1rkcll!! :yadi,pndU". Mit· kiinse t.a:;;hlh etmaniod rica edeD'llnyada bin;ok hrrn121rlrlar lim. Ser ge'JrrU!:!abid~miz: halt· zama.n Ru~amt'l .blr t~ct\ vi.izUl'le hat P&JI!. yalnu: menalll'lu'Ite in.! otHlW Allium idal'dinde bir Int VI! $a.,m ~ timp,1i &.Iril'eye cegirn. olur, ~ogu da (iIi,bas edilir, Ma- 1unda ayni bi1iPyi VBrelim , On· ..~k ~a~t bu i.cii, tekHlLerdli hiDnetle, kaht.ilIII11llt multtlLl'lyd ~]&r. Dl'lmnkra.'i,. bailWiIll!i dem.~l.mJ.uD djij:i!bm l!:a-r~t J.;,uHaTl]I Siirin Qzli taw in (ilij,m(1'Z, bel. lum ~ey, KliLinat bu oyunJ.a.r.,a, dl3in ::IoIu·a yU \.!gek t.ahsihl€" ve d~iii ,giDL yalnu: Ill- zaD\4l'WIi!ti; dhan :lItyill,B.dMhneaom. Jar da, tillgiliz -_ Amerik&n zafe· moirtallold:1I". BuJ ~ltfI YoIlipUa. Mu.ilardrin V(;!:;rin .krnk,Mha BOnra ~a.h s:l e1il;dler devr:i rine 8iiven;.e;'..e,k tub ~Ial~ gHu: hi.i.k\i.rn.etini.n ~gil,lng1Li.:.I d.e id.uJW:, bir d'e'lrl<rt adam-I •• flll" ki imlA bozuhlugu, cdc: bi.r yamm ~ VC! ~t"'I;U:l kamk~a.dIIb l'C;:~B YS I}IkaI11ru.a.z, bg1 v:!n;ja ollla.r gOs1..(lrilir. diy~ Fakat kotll bir 9iirin rursrzlIjl. 'b1\§1aymca, dile-J1ile-n t~a .m.i~tinitL !'I'lllhllt f'El§aya mun iIIb- i:iIe !tn-iam ;!flftlf hir O)l'l'\B,m~, tA~ • ¥!i;fmak iimidindedlrler. ~ ve F~ c:ep~iB bro.k.dl ~ v~r>d ~- Cur.. TIii'kll'iiHe!:i h8BOl!bu"llft en kll'c'Am~lk medbll. Mademki blI' !iiiitin b~- nl orlmek i~in kulla.mlan muka- lille:r yaptlsm. hiikiimler OJiVflf' a.dmdaki UklaAj'a ave!'lltHi:WTitlil.e dA~ ~ olur. bet Vc 11-'~ demo ra.ai- giiDlerde ~ ve itiba!t Danmlt jansmm. ldd:iuma ~ Alman· kU[ ta:rafmds..n tashih edi!eb.i~ hll taaITUz pHnulla dogruB'U ha- -sin, 2 - Eia"!nI1E: hududrwu:lollD k:i:I l>olitbll~ P~.....~ , k.t. lJkt~y.a 'Vatarap.erverileriQilii il~ iki :insWz ~ kolu. nin a-tef1i taraiq,rl. 'hem doe d.ooS- lM: imaodar. lecej'iru oo.mym.', klI'IllBfllall" MUll cografya;m1Zi:J. 1fH'~e'lfeJa. p!!:;lI! !iillm~. A,nJ~ iWy""'IB~ Bu memle. m.a81er.ini iy~ kart~, IHalep ~am.eti.Dde ~ iler- rufugunl.uoha:rtl l!Iine btl' tapnm Y!1l.h3nc! nnkler Leh~d~ Alman iiPI :sUa. Uri okudulll, Bir daha 0'· i:r edebiyat dramIl:II.a ge· Mitiha t P!lo§ii ~d a AVTlh- k1rtin 1m CIJM Jerel ibide~tm IIl!Im!ige ve Ha.i!ep ibiilc~ itPio IwymuyoTll2:. Mini tatib.im~in .mula. Y'.II!I-y;m, Uknmyalrlarm. kQdum. Ve bir dab-a... lince: ,1U~affak o1una. §aw 'V.a Beyrut :P!I.~ ya:pla.n!biT ~ ~_~i4l'l~1," b~1ni bel!~ ftVllmaidil.. nf:_ ~~i ~e'rl}evesini karalam.ll. tahta:l1na mil: ..... ~ ...ltm )QIIJdil2.lBdan ibareL Itl:l'l:dl. Luzo1!l 10£ DUG un, U," ),uz bll" ¥&ye ve menfaa:t t.akip cdili· Tuha:f, bu !Jiir benim Hlllistea.i' b01ger;iMIt: F'~ ~ 81..11111 lnsa. anlataoajlm va Sll- dijndijrroiiYQruz. Mllh e-"~brya~ ft~hf!;, <I<iM:ithat P~:l> unvan1 yor1 H_yd;i bir awbarrir otwlJp imzalarla ~~~ ~ birnamHe ya~Jglm kendi !jI1.)"Lll' HSJ;al'l Ali yti c.eldten del'·· tJ:mlzm mebadisi ~den bu ka- bB.yt'aklal'lQ! Sovye!t: Iwdudu (;i,. varmdiiJ.;i Ul\;r.~ miit;lIaderi_ ,lVlitild POLiS. d~ «YUlm dikka.ti celbetsml» kayb8liler. BI1 ';,raly« ~i iCe- biT e8e1'.m.in ~[I'ld,a. irim.! Ne soyUyeyim. adam,c,,'l-> man dileyeeegi,m. dmr SOl"ba? IR ~ini de aD) !i&miiedil.milJ fri3;~lilL }'j!.di,e bOy~ teyJer ya mmJ , tarilU· ~ubi ~ f~n le~ 1l1D. ist~ g-I:l-!l.1" Benim QJdu.gunu bHm,iBirJsini gtirilj'Orum., B8na. Neynrlarml§. Be-lki bell ya:n.rlryoru:!'!1, be11d t.is[ knilm.u, _ ~ ~6 II'IIU,.. &~~ 'fU ib,,1'ey~ t~sadiif oJ IJTI Iotr. miz.d.e::k~ ,en ~ kt~·iQJ.. Uerdiel"l e yer- 'Gok eski. ideta. u·l"lutulDe~t Uk:rli~;(i, 1Jr:. Iw'ebeye meclnr ,EiCliImit 0'1:1111'. lfTiirk.ler dinen 'Vi!! nl~l~e.n o.c· birinj ib.". tekild~ ~ti'm!)'ern, min4L. m.u~ moomualarClan biriadeltl a- dimi 2emmadiyor. Mineti 50-· i~1l nIDi tarafrn!l. aklm:l. r<lrnti· litu:.c:. '~ mer~i Am,,!:"i= m.ok!<liL'ttr-la.r 'II~ ~e~~ hkLr[.e,rl!!. I!iIZ yere ~ur~ h_nlam..aia "aIllfl!lii w :}, koHl bir teBlld'llfle bana ysn 'bir deron f"~ a h.iiorJe p.r&l' ~e g,fu-iiiyorum In b~ ah;:ak, sarhO§l VQr. Fakat mJ kl!,dil!1v. Ontda Uh&nr.a lisulm. diillya~1rn.,gid~r, il;tima.i te:lD\ \'I!!. bir ~ )":IImlum. Ethem ~t muharebe ~ '"' dllyaaa~' gatirmi~~ N'.fI.sd bulaeaglml so~ daJk8.vugu ([j~·(lr, Bil" ba~fJ.srn.! boylerur, Once dev letin m ilH ~da ahml§ ~ ginJiik vI! hal. ll:eJ'b.iryel~J~f: d~ uygundur,lIlBenicenin _ip, ~in Davenn .k~ dejiMIr. tikamette tek kitabI, ondan lalJk I'uete v.e ~ ~yor. i&Jra-d-ii. buluniln ~Im'ir oJdy~ bD- raHtede ruyor. Bn ~iil' bBlillm hezeyan· gOriiyo~m. Onu~ lltin N~dim Biri:rb:i hareket t~ .. b.IlIm· Mi&ai P~a desem. ,Par1ak blr lIleoentyat b!l.-~hmgi' 'C)1'll":& I:>el"best tahlil. Am-.!kA d:emobanm.clrit Wlu1, ~etJ'ediimesine ne demeti? ElJlem laI'lmda.n bit t.anesidir elll b-iIr yU'JDl!i 'V1!)'lI, ~, taarru- ;ca.t'tl-lnu da. h!1m.e1¥l.i:r kj' Milbat Egel' ya.n.lldIklml i:1~enil"S tn Jer Bl"Umda :vetiteo l'ii!l, b~c~ Bagdat; ".a&-i, n ~wnandanl lnet ve Abidi:n Daver gautel;e~ lili.ir ~lil.Q~m. ~, ikimci h~t ~:I N,. p~ dinfll ke~me~ Cl~ .• 11, en . Dliik~mmel aairldiI': ve miit(l§ekkil' Q~ 1JIa:uwah -f~ . Am.erikan z~mdrr diye m~hur bll" hukuDJ. BmSlIe kDIIU~'iJJQl'-um. Fu.zuli 9'kmemnun htwiutda eeniI bir ib&ta nlur. Bu iken Nccit VI!: £l..A.ruslll kltil.llI.mu l'in.i hj~ mi Dkunuo'orJar?l daY"a'MJIa bajhhk ,&terWod&.r var. DelJ~tli mahcup olacak b~dbln ve me>:.::riun bir ya.yga.ra- lacag.m. mi.ilijh",_tar dolayuile fTtmII~:&· memJekete iihil'k dm~ !ngj.l.Ede.. ve tam ~ i!jin. lamdm bat. Ii'VI :raJn;tx $1IIn hOq:elIind.o ~ TIll Ihoil'lJlUl. iittrn~ v~ OlilItlln· ,ka, ... ~ ~hild~QI .u.,]ij., Ii o&m!1em kMi d~. ~~1 h filoeu 510 BI!i$'~1l ~l!I.lka ym'lar. 'Ii"8 Rayak ~e Pv· ~~Y'l'l a:cl~fi1l. - o;gi'~i.i vMit Uban:)liJ"l.ta:r ne bdar br,ja' 'I11E!tli ruru~i1l!1rsa ve tarld. Ko-lonel Pelli. jn~lliz oon.anm;MaC ~~-. B.i:r miid~t l!-1fvd Umafllr<I!Zr.m.ii: emeIl.l!ir' beaLe.r~bed~~nJer. FII1!It pthinde y~ ,cemdMmdlll. ~[I. keru:l.Wni tllklp litt~ti. Bl,l,nk",UbaJ:ql'alml! JI'lIdI~dde:nlb hu g:ih ~lii bitliklerim 'Onleye- di!lll ~~a. 1\Ilillhillt P.!l~mn huta dan gq!!::Q V~ ~imap~mlz-d!! b!lflllt~e lUre dejiL, bE!dieeletin QlI!'~lene .$.amdaki IDuillnr~t. kalm.uJ mUtnkun Qlmam~tl:'. 81.1 t.gr tie\lr~t eID'"ll.lil )rmzuoden. vapur cereymll~ gm..I!J iJJtibm,et .. Ia. In..iliderio oiitiimllit,i.i &ibI miba· iladi:!cl go&t~iy.ar ki MithaA: Pa~a acentef<ile i~~lit-;. al'i!.i!Ilnda ~lk"n -kttr. AJm.nYiiII ile ~V}'lltttr yet bl!yhudB bD d(ikiill~ de"Vl.rt ~1!ID;faal:inin k:!!~.D.ii gOre ,bir ihtil;H n<!!t~~'l'\d,e mahkrrnleIIIMSPild"" bil' 1Dl!'!IEIle ~I'AI, ba;Ia )'1HBQIIyamku.r. I",gilte'fe all!!}'fUno!!. hare'kete g>e'9" ~e m\i:ra,_ee~t edilcn Pana;mJl. bAA~ d~n pferi taJtdi.rinde dn ab. Raz,ita .. lehi liJnlmlID LU dikbti~.D 1l1li111 ~, .gd~tir. V8ptJ-r .-naohkMIJeden b.tl~ Ukr!!-DYI!i Imftl~lji diJec 1mit' ,"'~ o::ereYDI, ~: !3-iz.u ~ ,..~ l.ilyl:i II; ad~ll!1· meael!enin ~ya ~!lI1 bute. alm.aA1 bi:r bra rla t!Ml'kif edtl-mifS:w:i_,.ede ~ w~ ·twk upbe. t'm 9Diu h~ilirl~l<! .f.IlI b~B.bt!rhgL. MmU. t;iinkU domookrlll!llooin 'lerinde !.:an. IWlb~leri. cere- ne tarait21T br!II:l!MnY..,Jerdrr, Ni1!:= tir~'et· Rm.yHMI UkraIlYill~a. bTi<:a~t ~kem~, iA-dia oluederken iki tanUm.· . H. "._ ,k::u<ir. kim b'll~IJn-Jru milH aiy_tim:i:z m tikJiI vermelc ilbi 'bir fedl!lk.ii.rlik Mn. 'ZB.f~ ve: %iy.n .e.hobi il.e Rov.&e.ri ~ M~ d.adia l'1et.ic~ 1!iy,nJ ,Im8.IlN.s k!t:r.ar .kJl~ l:;ddiyehIlmel.eri i~in b it fawn", zita:.mn ,hadz a[t:lnao .ahfifri~nlL ~biiJiik IMr feEiliy~t ~ m~'IJ"_ iltikiil lPI".en~te;rlni tmtum~ .lU· rnuvatlk :g;ij:l't":ti~ V~ IJnll'!taka 11di~. Bu cepile de Liby.a oephesi-, TdJ.ik-.da • .m1ithat p~ <n',arette tdbl.k ebne.ii kahu] etme· m-an r~~&nc: 'l'il_ehm tnkifl emdir. ,Alman _ ltally8R tayyareJerl gibl mUi!ltdu:@:r:I Wt%1a.ra teo lui lizon gdir. rini<¥~ir. 1 'fobnJk kalesine, MerM MlIIIrnh'a sa,diif ot'tim. .Bu ~ ~!rhurn 1 e t.t:IiI:I~:eriyco.i"l hllva. h~l. W,londiL ku,llarHlramaz:, !#unkii Y8Plil'hm btgUiz ta,YYlU'eleri de hkenderu-n r.m&lI'nnda i4laii .. "'fj,1lhill.~il~a li!U!f sahlbi bir in klP Alnum • tta1yan oni1lAlllu~ l.ib:Yu yet !:!rth lap~Khr. Bir .il'lj).w,~,C1 livene:ti ~iiinde1ci JtJUV'~ ;yQ1bnm, yo fur, taraFtan o-i.n-r. A11'VAI 'Ve v.aziYO!'~i ~lf!:l d..,la~ 'fQl[b~p' ve' .B~~ ~M1. ~t P!l1'll bugiJ,[l <l:arlhe .mill ~r.o'lile. I~~!i.der~~ lim.!i.lIU itbi!.lit 'lI~bGmb!!lr4lma.n ediyot. A_kgq~ He'!' j_pkrl.iJll>'l ~bl on 1J. r:I, ~l:.Je:!ri. b*k1:mlH:an ,.;ok d..em Jar SW'1~in ~iit~!: tim· ~+ BlJra;y~ ~i!JII!Il didea kabWI etmit gi~. AI'- i!'il itiht:i v.;:: 6S'V...;plarl !l~a;b.iLh·" ~ nwiYeI k~e~lr. Va ian gan§lnda D·~~·I_" Ok "'!'eail. '!i'ar_ ~t!h&lJi.l oC4Y3:ill1Jn d'tll:. ill 9J!hipl ari tll'IIIKlJ I l'bk tpki A:k:d~izde .M1'lJrui yam!:z kad1l.1 Mi. Y;q:Mll!I.~k hi,. 'L~t ~ n=ih hi!" l:i;9anLa yap;1!m8hdJl'_ Libya cephenne in:h_ ecdcceii:i· l'c:;ClI!IIIii.Iil!:' g:(:iriiyomm lJ bawal'l t6~afUl.GAn 'te.kilm~ai VII! 1:imra.nd~Dun b.,~o; UJM, fm.dlk.; Mahirligi k.i f;limri.ik .... ~t t-"'tHnn. d~ Ii e lie inartmlJlar.du. MUIr _ Sij. c@ri:!ft.ma ba~; ROill~i!,,[I~)'a Dim JI;mJrtOflft ha]kmrll!L~1!! Sayl\l1 lven'e d~"liI ilJerlemek idD Lib- kaakn. ....eya oG~l@n• .Q..lmu~ibilYUk mllntazam Vi: rniik.ermn.al -bir ha'bAh.to Olcm8,k. ul!!:re 57 bin l;il'ahk R,eb.la T-mik ~Yardnn Se\'ellllU" ;rl:'. e.dil!lIdara ajt siya.&i "Vi!.ka.lan Mh- le getil'il~ dt.&k~ularCl! k.ara.l. ,Y·(IdIllD 'b.atka bir y,.,l yOittur. ~t mtyethnllmmll. bir lIIOnfe'Ir;\I1.S v.,,,. rif il<!" h;dnala:nna Uc.a • .uz etmegi 1am:1l'lbl'u!;It"lr. bOlVesl bUr FnlIILSudann e:tinJe. niiJ;;1i1-. Konferat>S1l'l P.'.b1,rZJ!l.U: «'!Jadir; ej"et' hOylr: €I~yd\ Q' mlill' tan y~a l1!a!b Ibirtili~ idi., - FMLt ~""i fllr 4Mtlugu kmn,ap cella~itdan Sudflfi'ii!L d~ dli belki obr her ,ba:k=daJl. ta.t:m1!l. ~i~rol: 8evSail. t 1I,M do;) ~u ,(1.""I'tertl b~r nt .edt~jrl g1,bt Vl\~ttn ~L'O)mi. ile G1B.Tl boll' yol "~i!i, eayret; ederiefdi., 151" &.'<l!{ilo ~ka.t. ve l!:iilll:"l'l0t.. Halb<:Lk.l oteld, d:iflky.ci k"d-t3.'!'!!l.Ji£1 doldunmt¥u, RC'Fatkat §Imdilik bill lIIzAk bir ihtlnrilnBllolfbl!!tdllll l,'a,.tif olmi!dl#;tl1.d Rl"! "l"ill'1lt5l· Ail Reyblo 'b~ klZi: Ql;,m ·~tcld, 'hadDIlM 'bill. 'lI'oIl ....hk klliaUy.J!o g"l"kn·1<: LI.!'iI d.j,;1~ld.ir. :r.Ji!I. kiLql kat! 'hl[' .nil.rc}ll~t€ gl}(-~!y.o:r, !l.'Ir.; b:Ir ~uklll'k ~e~iiI, :ma-lU""\:Im:i.Y~ :io;mde :nliT'! l:J..e]uikl Anka.r~ gel(h;~tl'll ball~lnm, QIlli"Wll b6kl~m,~i ,..rl«!5t:11It '.«Ll)maa.:n Hu-!.a!!... S1Iltiyi!de mw.l!lrebeIer . y~ Vi:! ~~ay.et. hl!!" m.lUM 'boynu fbU. tan'buI kl':l,d~nUil"I1l'1l BiI>ynn 1tlev), ioo ~1J~Fryllf, ki1k b1r bbtlz '1.a~ndB kabnI'l'u' Ii! io;: ;l!.i.l-"' dev&m ed~ L~a c~elin.IntiT.lfulLltL 'l:iIi!-~"'",3,l1lUUIll"'II1' getlrdJ;tuu - Vl!l\&t belkl f'endtn ke.rttfu;,lJ.li !le-vd~j d~ mi.i&t:akbe] he:rekat i;;in flmd[' ~.y, olmlllmp hs.Jol) !:w,y ...t rmu ""at"p7tJL\IIl!. !n~ Sdylel'P1ftL1' \'1: Q.,nj~a.radELki Cml~}I!ltlll

t.ndaki Fr.lUI~ -u.Isr.ve:me1 ""'linin ydalrn;&m. ~ iki ,Illlre..kete baghdu-, 1 - E.ter Mh[l boyum:1II iJel"" iiyen ve. Sayd,a lUnanlnl Jimide

hilt. cep·

Merhumun OOlu [
I

· <errk· tecavuz ----------------------------C8Vrp

at

§,aya

...

Bir edebi komedga ile • IT ede,bigtli drams
hissettirmeme'k .i¢J1 giiltaeil; koywla:r, Sade krnnIzr bfb.e.r aOOl: kinmjl"l &Clsmt

~IY Asi fCMAL

I
aril.

Ukranya davasi
Mliidil ibiilif'l.w- ~.cal!!:tnE!< lilt: rWayOl:ltle:r ii_t:e..ide dimya.Dllil tu::i" t.~f:mdo!!. 'Ukr-lIlfty,El tneiitoJoa ~ b.kkmda alAkllla.:r u:lo'om:h.

T

verlyor

etdrr,

hI~~ABBdlll',

O11a

t.a.t

veE-'

Yazan: -. Aka G'iindiiz
Yok, ta~hHnr4l 'ka1l!:mm.m 'begentnedigime 'ham] c:d[l!'!ilk gu:oene'

mek ic;:in ya kw'u :i'a5u)yaya katarki.r-, ya et :lHJ..hnj~ne.. Ben de !:l'Me Ctdebt komedyadan bahs~(eegirn, 1ater gi.illa.t; yerine alrnssn n~h:r yahni yet'iae,

Ot..:!'kin B gtil'1e b»giinfin b~Ie i~li, aenarm en t.in:li5all eabtidir, Be;rik~ He k!m}dq1:tOoom. Nn,mIk Kemal ·o:VataIl'~ "'dan!'!> diye haylman bit" l!Io-nyak mupteliB"l 'hodbincHr; dlgeriue g6ra
Cldlf". de

A lm~

YaJzafl:M. H. ZAL
;~e S~ctler

bizde

va.t$ll'l

ve

millet

a'!;I~n'lJ

"ir

If.Irr,Iin.YIIIl Jl]et5-ch!!!i diyiru:e Ur:~ !ey anlaf"'YO!t~ L waf1An Uk.l limya ru-azi.5i ve UlaanyilDll'l A~.' ml!ilnllail"ln. harbi 'lIIutmalanlla h1llnH!ll ed.~~k )'i,.~&6k ve, bam m<ll.dd~ mA!!!~IBr", d' ger !.8-' nftan. ~ Ukl'l!Ioya fu!tildaJim! 1I,1l emelkr ve ~11!fmilA",_.

cu-

rva

ar,~.1

c;: 'r'

·8 .•..

ae

.~a-I

cu

Rozita vapuru levAi! etlil:di

Bobst,il

oimlga',n

genfier

au ~

bCr.

B,izd,en hafta -Ilk bir' .. · Iyor ar sutUD ISt·

l'aD.

Biz ,de mem'nuniyetle bu sutunu aylrryoruz

i I

11_'"

R,ebia T evfigin konferanSl
kalb

k:n bir

balM]1k VRI1';

~19"

llBJ»'YOI',

hunu ~e:z:dik]eri ~ Liby3.duru ~., maJve m!u'!ia&al~Ji'11, iU;na.n~a..:n ...e ~eli'i bombard~ i!le !:ahri'be devam etli,-ww. Bu albvltl ~':ilerin. Suny!!! iJ-ini pbYk bitil'7'l'1odeJtl"" M_l'I:I.a l~top]lJ, ma,llUJ mZJmdlE. Suriyam mwh,. fa.1l. 'RilemiyeeejUri Fr.aRIIlZw ,dill biliyorilllr; hlGIt Almoyaya ~iI: fBydalan dokun.!,wor: f~girl!Zt'e:r IMMll'diil_ I~etli b!rl~ ~irl ,ZIIIIDJa"fl ka:r~iyQrla.r.

~nu
iarm.

lbe!kI. de biHlokbl! (mUG K~]]oIL ~Ik ~'1J:r .'It klaKl!!l!Lj;lrll: fl.3.Jkil.Billl On· a.ra~.. nnil J;1rly(>r.

YIlAen-inin 110ft kJi<>Uk ~w:'mda:.l! beTl ta'rm hRnkll'tiN hl~en, lnil'l1-orlnl tlt.Rl)'it2I FazilCl Halum logl'" btl; Il:iUml p.ek 1.l;T~ ad(I.ecl-11~· mndi V~Ii.Il, nefnt lIftlt1Jva '1o:8km:Khtt K0:Z1J.anm n;eut obirt"rnaon !<;:in lfIattll:. It<:inrll ~d'Dlit1.L bolla ;!',oo..a.~Mb~J~~ ka.biHy.e'tt.;;: .,.lL"

lllL t,e.ldt etm:l~tl, jjj ;1'[1d:i ut)c Kez1mnl1l .1.1:1 l'I-Viei '5eb!ii;P ~Qzyc'r:du. GUzioo ;;'e Vlv.et btl ger.;mi1 mllCl!Il"Byl o~· n.~1n &: Iq;n oliIll811 'lUI" hlllkl5t:att._ i:)ylO ret'iLV1~ I1Il olll1i"dU? GUz14to tlatjftl) IoIUl!.utIJ Ht~n, Vl ...",t lllU"lMta mee;].I,~ hi!:" h3YlLt IStixdli~ ooya);;, l,I~ilftQ. ~~t k'l1C'a&nlll ('vlen~l'ktil l'oj)ld1il f[ezib--cl.Rm dt!anyU,flll r:iir ~ind~ 1m gll;r1.te.n llltmceYIi k.adar k~~ lUI dll&rtrllntl ~1I1~1';Irtlrtb!l ni!3rBtmeall, ke,.n<l1~lrrl dj. n~!: ilI'Irdrk: dl;:lugunu, mlW<!I1 ,,~ m.a.neloi ihU~ i'J' tllrL Qraya gtITI'i1t1Ml Yllmk de!,l1 mly(iJ' t HII·f:tlL :F'rtil!l& wle-nJl)<)!lo(!' 1I:;i.lt! onul'l dilerlt!i JJ;i'bl ~!ofIt blr iimiit' ;:;;llrl'll..:l1ll, .kcDdl lIIAIIddi \!II) minwl: fI1lM1l~!)tlJ!'ri. Y9 ~f'U ~Ie. m~t('Io 1'I""i'l" bll:' ;;-~f'i!l'o fMUJya-b!Jmeilii IlUnndt. 2a,v1M'll k~B.ftz bellk~ a., 'hh: .gun, ya[m2: haYII.'tQ1I

!I2-l'lu d<l. Mil o:mt.I'!;tl~ hilliil 'If!!> '~rw· ClL Bu ~ J\-a.4IB!7JItIJl t;1;>]1.\fi'Si Ikll:hlrKl!i1'l AU BoloY'" Vi!!!"I.i.JrIl~ dilM bir ~!:I~u; I~ez;. ]:r.m fooll OO'i!iyocdu, Bu sOztl. kim .,,(:t~lii\';\ti 1,
FM4.t..,. 0 J1a1de?

kl'l!4~.
_ Necmty.) gl!!lim:e, mo,:l:II'i'a.lh gelle; Vlv~tt kQrll. Jt'i5rll.n-i) ~fi\>dit'i [!'jin b,.~l~a nl<;: bJr l\I~yl 3.nlElIT!ak 1!lW:mlyoL'", On ... n kend1!sin8 bll' sadElkll. Jo;sbili<lden vetd:it~ 61l.:adct kll·mt..tl<lflrm t"ZC <tllly.or. Bu vs.z:iyeL blr 'I00"i1 ply tnl!! milkem mol bll:' rnevw f.ila~nl~1. AJjcoa.k F~~iLl! Hill.IiDn bUJ]ulI. gIll'iilLl~ tlhl'a!:im ;'<"'rm~oo:.yalru:ij m'J-W kn!mllU ~1~~nl1}'~qU-

,~urmilk

m~y~t~

.;k~mdi&

Kaza olmarm'i
kll'ibirtdc $k~~n 0I!d1irma <hiJ:' i};d.e!d~~ 1 pr~nin Ort:~Jdat Ay.dm a1'~s.ll!'1.
!:.il.ZU'Fi:1I.

Kartll.mnnlJd,~ kari;'ll!~mil, '11~k ill!' u4!mr. 111. I>.. Jel1dl1 err~ IU,,.,H' "("Tirol! Kezbam!(Ok
&:"\'\:n

8

w-

r

Ig.c I ij J.:t;;pr,jjl5~nijn YlIuim i'l.IImd ill L]O AF,Y.QlI ~~I'~in derey~ )"UlIilr_ :ldndli:L ).a:l!llrrJ'0l, Dlin po!:.... et demrlyQU~n ldarO!'. ! .irui~ aldlg.m'~ bil'i me'khlph!. 'b~lc blt bii.d~nin \'1.J.klll >gl!! .... Im 'diii )'aZllch.gll1daiD. :biz .d:e bu ......f ... _
I

Id 'IIuklliil!gd@n i!~lil.l1d."3r.I. :El!l!"l11:[

nile-

Fii.'l!dJ e Hill inIl IV,;II1hU iMimiIJl d'UlilliC: pck V.:J: idl. 0, lHl OlIlll"S;II,. I'llRUn, K6""· b;a!"lI~1 /1.aJUkJ 8..1<.1dllte k~ VlLlWia.s11lJl IlatJj'Ol'· du. :.::a.v,,:, yavaJj tlu dlli;ltlm:::!i!IIlT Optl1 ... '\,..:3;11' Blr aU:'!!' .dllljlllildU: ....U l3.oty I'rrTJnm Ol.d.likliard! ~l ;;I.I;~k lj.U lile:no;J~rtJ1 ";l.YB.tl~t'li:'ldi1n ti')n iJloora da rnuilB1~ ..,,:U)rn ea;1" ~ II idn l!~. lJUIIioul o.lllTI :kerullEll 1mb;! gib~ Vicdll-IU b:lr Ii· t.~!'r!t,~~? iEiW1ida ~I!l kl<!.Lrk iYlmll>lt idi. k'j~1f1;:1. ;r.!mtll d1tym.s.j: .... h"'1ladr, Eu h;ll 114. 't:lII!:;.1)'.J 5l Oftzlq.o! VI!! v)\,~ti~ I"m'i.~ IOiQ!il["IIYIl. bubd::,-Je odl)'>'am ~ .. blllt'd •• 1111o~!!Jl1meltl]'J. lkil\Cm} .;:) blj t..,kiilttlo I'l:m;· .. Fbleyi tIz~. -_"klnel bll" JTLe;BelEldah '0'<1.1'ba.n1I1 Btl ~."tll\.da. \'Ukua. gelehJLI<C8K 1'"" II to'd.1~ A.H 11101141 btl'!Xul Olnr1.ln<.''J ~; ltLad.r!l:1 QU•.. ~IIL (:1'- .• Bu tl"'b<-dcl£I.L (!"Ii~'I!n meydan yuk lla~."'.t ell·I'I, •• Bunu 'ko!!~ld:1II\ ";Itt J~ll'"l~a~ g~lrcdlJ. \&,o'l1~ 1Ir...: kO\'!~1\IHI" bj<\u,fi\l,nd..an 81I:iin jl:1;'Vlll P'l:ll:"lt 1:1.: 'bll k6~fil1ln dag.uluiuuk mBVz.uu ib£!hu. G1EUllB.ml, t.:t!l·jye :YlI.ln1&; b~ n~

,~l:.tttLn! dlloj-Unllnc!I :Im'kAn. rull!ffilLZd1:. V:!vetfl g.;.lIf.i£<!i" bii mu'ttl) b&Url de OJ]un i· I,lin l;til' ~elatLle.t yohL ·tol~ltJ!l'u- :M:!LPlH' ~~i:, Ke2lb".,mn Gl.ll.t<'l.~i ~utunu dUYIID(l.it.ilt· paTl s 'h~m~lr, I1I!:lBll', i&yan ooer 1Hl4lm!r1l.~11, II; II.l'1h. BlliIlllrt dilliilntk1t:on li'azlle Nigllr Nmuml .;.iii. 11m.t.J£'"ladi. ".,,, ,,",aitte kadl'l r !')'l<!")'llll ;j.'fiZl!!'Ifl~1 n.t$Z! ibn- tM!(\fItI hn ~e;;;tL HIi!I' hll!d0 hu. rn~IlI.eP.", dU?'q,1l1eo:ek blr II Lnr" I) varlJ.3. 0 da. ~'1,(;];t H;<lIl!'M. 1l1I!jilliJ., F;<,jlll"yi ('o]i. <,it>k 'n'U!\,!;UI ooo:-tlv l' "hd L!;Ie'! ell.' Clrrot]. attbap WI a!crl;Lb.u-l3:r ,i(J,1. OJJl a-l'lfl dooi.-· I!oou ya.I'i'lUlrarN1d~'f', miFtya (:il'kilL !Dip 'l'a.Y.B.Jilill'1.ln
OIl'll ~l:tlteme;ltlJl!i!l zi;vet <,;111:.J.nn"tl.rlJ1(1an ] km-kUJ'<:>l""dllFF.lh.,,~

m!.&'l t.ltml~

F:a.:zl:I& ob1rUugu '1\1:Iltnkb:n ib~rt!~b~ kfiLkl tJ,. peIlcereye 'Y8.!cl~ D,,;I1"zya, bAk.ltl'lgi:l2lni :no", man denIzt, :n.~ ;;lA. :lI~~ ~!i:I,W".l gfl:r1!yQ>nlu. .!!I,:ta.estl IIltIm:i:QI A.1i Be:f:in Q;UhWHI ~LD.d'e'.n };·ro-kuyo:t1l!1ll;f' gjb-l Y;II:,IIaJ1 bi:r ,S~., 10:. o:n,~ fUtItj'l d.t!: Enj~, RI:o: dlitJ,Y;lnQ1, en 'tcol'niz. VB yijok ...
sid;: in:!la:nJ9TI!n~

olnt'tf4mn..

GcnSoli,f.Lnizde>

i~kmiljl ,oldutunuz iblI' hat.a ytl~1 kl~1 'It. ~Ulo ron ncfmin'll k8JdW" bOOba.M kalnlmima .. I neW lP nI.zJ: cLDb IZ!ifR!J!- l,{#.-J.1:imti btL YUilll· yo;It b~e 'IIevBJ11 etti-k~1!, 0 dilit:y"B1lm bl1' ,kIl. :;!<!o'al:Jtdl!l yalmz: '\'0 miliyull bir Om!lr ~fu"l!!::f]{." Bu h!lJ!uiizl ~t -t'omi'r clii:n,.,k;, onl,l >l8CftlJ1ete k~",u,!,i..iJ.tmaJ~ Is;UY0l'u.m b108l'1 Btl U~llllds. s[",fr ... ti.~\'1 .... !lr~lmili' man ~LT .'9ijOl~ t;..jJl1'I.a.z;:!Ia~ '1:1'<1" .I'll afteDhrl.~~ Bun'll" ~k o;~lgm1:r.; Ikrmnlz:Q1 btl.!1.t:lI'''rlljt1 n"1Mli& Yl!.paca.ltun. Om,Ln ahu·· nu \""r.*I.'1'1 LdrLj d~Sy"1 .Plllem.i!jm_ I{()ljbaliIJ~, brnl-l.iQi.111 ~Om.l.ll'L klldal' wynn bllkW;; kaJma,,;lnii .,,, t'IJ"uz)al' 00\1. ,,!til' b~t" ytlk ~ ~ mlli:lJ..tlI d'bliltt.e kl ~l.. (II;) 18t~:rm!~lnil.

oo;~rd< ~p,ly", kll4tu' YBPUIIJl i:-i~cri.rJ bit' l!h'h:rtilti· ni ·I,.elnnl'l'tir. Bunmo.11 !iVfil"l\. d:a YQ.rdlm &vellleI C~m.iJ, .. tbn.1:l copoho:.lieid M1.".l:I:Jit<',tc.iJcl er tardlllmlill ~arIlmil!j m.efitu.plarddI1. t>ii:' ~~I1U Qlj:=~oc, llIlaktllphi.J'!:lal1. biJ;-i~ *El'LI;!!;'lm, ge.I'~tje. kB.l;..:Ie;dI!l!'lmm el W" .brdtl:klQ,r1 D:.irl' '!;dft y11n I;;or.t:bl giYdlm, Bll!fi.du. ·Anaoolunlln tem12: :tIa.va~tnQa. }'~1I::ll A~ellln mce :oanstmi gfuQUm, Dm'101l\" ~lll Vi) (luygl.Jar. Id ~c ,oNrlUfip el Ile tutulrna<l, HII-f[[" h,',ylf __ AY7J ".s.liLLlrnQ "1." k'\.rd~I,""· l'jue olir.n t.nl.y~llflrVL[ bu andll g02i f1I:.lJ"U dtikerEik saJt8.bmi£ g:ti!:!krrmf!tJrOIllUII ~md9 ~ le'MJz Anado]umuz. Itl\d_.lr ..-J~"I'I! dUygLI]u G'Sl;Orlrifti i,t~ eJ1ertmle t.u lll.;fOru 111]~imdi :b<:!~\ bulundulumuz bCiroU 1J.... .mJ tooJ~li!t1 if'Ilktklc I:ict~e;:egiml21L kar.a~erim ...., r.~tm. nsmrm1l- 'i'~., . dMiy()I'Qmhn.r..l t i\nl,!;t ~tik '!I'u~1 f',mr~.Q ClJlat Ba,rr:i,ran. , 1't Ilbi<.l. TI!<I'11g-l!1. kOllfcrdJllIl !;Ok nlJ k:r:llii.l\m~:;hr. '

ta.aJ i'lf8l1~liTil iz:a.'h

bLt'LlLn. 11\1 mall; tollllk m;I.l1n.",~ l\:,&z:bJinlfl 11<1.;,(:i<'!l! l1IHruftl3o :1'00.11. t:~ll .. m~z: rnlydi? ZIIo\'allI ..·.IlVTUCH.!tm C"IIB"'" klrllmt:;i "IUD l~ y~bJiln boy!" kl:""\{ .;Ulkillt bll' b.lid,,' t'\!"van1 etmes1 i:iI.JZ ITllydl" Gtlz.ido lie VJcdal1 IbU!.@ne kll-

(~kAHvar)

Y· azan: lid., .,
-

HIRSIZ

.~.'~'.'.'.'~.'
-

----

V .----------~~-~ AT A. ~

........__

__,.......",~~~

~~

TP.,g.941

~l

'.

~~.-

L~~:::"" __

[===---'·I

Anadoluda

V A TAN

,~~--I -

A dllye

K or,tdor',arll1·da.:

ARIKOr.

[i.m" ka.dm yorindi!l'l lltalktl, ya. ..... ma'li'e.lllfl uz.er itt~ k:C>~'dU. oGel1.q ~ .,lll a.dIm.la.rla ilErlilYo;;l'i'Jok ~a.Yl :.'~tt. k[>]:1Jt\NIUrl :y<jfgIl.liUl.~ s.!J.nlll'Lti,j'. tl!trlCle-k~ ITI:'!l;d;;Ieltimb«i' M!!TllnlRktll, adba- y!)l'(jll. Kaclrm~ y\!i.~I'~M(l1tl ILi.!l -inU:DdClti acYl f'~U nUn tJf;ttlnll "" h'!.8i ya.ktJ. Gen,. ~1\Si[Z htr doe. N gOr tlinnut'll.lJ. ¥~rtliLfl ak.~.n tltre-k .lI!i1A'1 fItm.. OdadB yalaArnda kmimda.n bll.Y~ bit' ~~~mCla l1~atl~r... ;;l,a}J.fl..l~b_ At'tIle iIl'lll1. Q!;l[' haldc olan gen., YS ~l kiu1!.l'1iilal\ It&l'k41 i1i1tlfli:: :'r'Oktu, !Im'i<!:I; 1la:ya.l1;;!:t" ~>e; cI.i~IlIQf"Jer onu ~W~~.lu. Yaya(' y.!LV~~ pem::fircnill &ntlne kmu.l~ma.nn:
g.i'tti Slla t g-ece y&.r.G!ln [ ,\:I)kta..n 889-' m~t.L. ,{len!> kadrntn I~i lalu]tyordU, hit; Uyku.w. ydktu.. Vakil I!:liI tJ.ir WCILli(!~U-

Ali Dayz oe Dondii BaCI ile garenlik
At mi, Tr aktfir mii?
min~e

Hemsire kend ne gel kendine
KlidUllllZlP:
KloIIIk
~!Wt'I

Zava,lll dedi .. EUBe agllElYl ill da yiJ.z.ilne bah
6yk3 !.a:t'ilfi,

,yav:q

- l<orlann.ymu;. dedi, RihreLverini. g'OGtere're.k, hu bDtt.u!r. Bu &d'ri.n'I ijJ:d.U1iJnek ~!.n deA"1k!.ir. Onu kollf~da..kilcri koI'lku4rl~ I.d}in t.ll,f[rl1J1:'l- IiUtJro o1eki J.i.l.1,ie.l.';'er y.ar<! dll.1U1. Kadm f!,..
I'I'Hlul d~ ha..!rrarak ya~atll'J-d1!U:1, J'I>-

aklava mi, ekmek mi?
yiir~

GeT!"; k'(I.d.rnd1l li.ol"ku gi:~Uk~~ ta.z. lalfl..lllyciNlu... KooEISI yi.ttii! r!ll:h!.i~~~U galfba.
,!o;IM

b:tl[,r

ner&il1'!:t\>

Ld.L 118. ~:'t~ 7

indi, Hmjlz;;

No dt.y.8 .bu elll!1 ,g;irmi~i.m. ~Ima..~ bir w-klil'k. .gfu~ yllI"da ,biJ.' kBt1lU.la l"i.l',;,U~trm, ilr.). OOJ1W c:rk-ekLit!ml! ~J'\lJ'flaz dtl!di. Gem:- kadm h~et l~jlidl' doll"iHtJ1n.L\,,11. KB.!'lImJmhl. lrl ya_l'l qtU\~t~ !to[l' arkek d'urLlYoQr~1.l. !ecroenlier1 Ibu. a~a,\, adarrnn 'kahrlJIll hi ve ya.k~l ..ekmbti. Her ~ hem <Lilooinc, Btl iU:lll1film veK:Bl" OOlu a&:iI,ar-i Uze,rln ~ hem z;thhatlue ham !iii! ~inc. fl'· de tyl ltJoir inbba btr!!l1:~. nalUt eden hu a.dEllnd.li.:r.i k.i:Jn u6'fl'et kOl'ku y~.itri h~'TUJi!lrgB VEl slwgiye blll'ak~tl, BiTkll.(: daltik41 &!i"\1e1 uy .. !ill:lm~zdi. 'I,:;~I, lI!iij1'~Qo ,dalTn.&G:Ei""kadm bu ~" koiS'lIltoo :\'!i.. kUtlWLQII plI}"!.inmir, Eu. y.a.ln:r.llU'I ~u l1i1IDl ~~, hep 1ht:i;\-4.e- hlr c.r]{-etin I!i.ailHtini ~ik:ryQ[', iu;:>m do k.wimt .. Up;:l.Nu. Eg-e.r: ~II!Im.tei;L d~l mi:,'<ll or Akzl iflairna. j~kl k~. g~.e·rt...l'll lI'I{o/JrunQ .kl;i-. bW tstinlLtglht I}LI!Ia,.b-I'l" ~Il. CImoIJ§l1i

~1.Iy~r~u. arKoc-arn d&d:Lt~ B.f6! Lr,"ld looJl'IUI ml i!4!1!M1l-an n efTet 001yvl'l;iu. Her ;RJo;;ir,l11'l, l!;l!l", .gel; ... ·.wk.il 1:.' '''In .. g'>Clll", bJOZo\.Ii' Ida gBlmMllii.. 0 a· il~l'1,m, ~ru. ile ev1en!lliv Vii! :!IIi:JiI:'

kathu dllillJ.nc.eloc lrk IlLU:l11 sl~~t.J..

~a~l"i iI!e IMa~.;Jrtl';jj, OI.'I'E!E(n<i<l c--) i~I;;&~OIlil1J,Jldl'! torenciel'l ce, Alii .QlI:YIYI kal1,mda b!.:l.l,duIn. ibim o:l.'l.:.~ gdd.iIH d.lye'r.e:k bOYlilill-

Dn .so:!v~ru

01!!"!l. ll'11

merrtUr

a6l!Utl[

',,"oltt.&.n 'brr~ g~dl!rdl. So, geee d€ III!! )I;.IId!tr 'lW1JII b.a._va.lIdalryonlu. ~!l ltet'i~l hltr bl}ylik ~toda. farz~WJ". esk:I. ~va..l.y6lik devirlsri.ni d1i!j1~.
gl!!lt~

babasl1'loa .kaV'l.l.§ID~ hh ~o.. ouk gW..i. ~i;ndirdii. t'Stan-buklaq Y c1li.cl!ty_e b.dar MI!!l} y~~, d61"t (I[HI..ilik tren dl)kadll~llgr t hiz;i sank.j; ,kIrk j'tlllk ad-. M9 !:Ot~t.i. - N~tltk.J..n Ali Day; ~ D!!id-itn. - Co.k tiiM:-ur AHaholi ,iyJyim. S~TIlgorduUl I!:l aha iy.:i old'il!Jtl. 50_ ziinde du:rd.u"" Bizi c;iinlr;yip ge". n"iedin, Me!k tqb:u.n1J IIlm-c.a .man ki bi:itii.1'l k~.c.dt ~ ...~n.dik. Tnmdek.\ ~Blillrind8 g~l1"PtL, ~O(la3mdan Jie giir yill'enliJdo::ri.mizi koyl<iile1'e a.nlilll" mU~m kl1 !... HInI(Z: evvel~ K.orlll[nayml'~, 6lZi r.ah.a.1.s1z d.- IiI1I1otl.m. Ol't~t. tieR t. ~di dl!in g&~ ,gibi t.a.n.lyorlar.hl. ooJ.. B1!! ~i£d.a Y~:f1u: 91d.~\JZIl .bH seyclim, sinne-~t.m. Dedi. Egilorcllil liy{:l.da.r.
5Qnta II.l'Ika

I'il..oe.ak taomiIttanelel'. ih&tlii gezici Turk k:ciylijsull'u.n bu loiten li:'i!'lC'J1 t;a,mil!haneler Vc: y.edek ilIle.t.d~a~ h:ar~k oti bell.i. uzun hi.t' aY'!1] !:ktan Ian buh','!'Wl'UUliI hizlm.. Bir dee tar-

rna

l5iU'ild.l.

BIJ. terl~m.iz

alt.rl.m.q; iiJid-!!l':.!! hmlduk:. SaC! ~.Bizim a,ios ~ .~cMk aelo."rn1;!. .$<Lib~l'IIi:l'lh!k.la gi:>z liiyordu. _ &kaik CO±mMl1l, Se"o'gi h[~l"

Dondi.l

- Gel.d.i gelcli aJ.zl ~1)yl~T. H<!k i~ulu IlinJ<t1a anl!t.la hjMar to.:piun gc;i§ olmali, tire-miyor • .....,_Deme.k oSO]]£e, ~""'iiliJ.la wft All Dayl - Ha"~ yok mlll i;J1~ 4P'.ha d!oinl.~ bc:yn. ~.a.nbl..J,l yerr y:ii2;i1niiVl - B.:izhrn ,buralJl.rd.a oyl~. Hem ctnndi.. Ya bu. i;~~t.ln C.11el~ c.f~!1!dim. I~ ~ c.:'J.l'n'J:n kIM{ a1.1!t.T!:I., a.yak 1an k~l'jah hur.iJ.IU:L •. " !i'M'J.terjne. t~mM latIl7Ia .dikklll t t;t:06lldii Bact,_,_" (Elir.m 1Uddfll!t. tin W, 1':1" 'bozuJu'l:la:r 11~ de Jbf'lI.e) 8Yillklanmrn, il!:lgil..~t aa~1 g6rdl.i!! 11 ederl.el'. Yal!da. hirl:'l' ,de yIl!v~ Kl';i!. ol'lhr.rm ~,Gju !;lQ:ra.pm.z. nJ verir1e:r . .;;ill ~ ihil!ti mi ;lltik Par:mak13~1f.!r.a Uil;lafl di!l pabu'!;~ t~I'l'lar. rmahMIlii piili~laT~ gCiriirtiJ'Je •. IGi.i'b.r..elerile ur].EI..].an kU'\1- larllld"l\! 'i7!ll}lU L !iikly.oT. T G'Puk• 1:<1.1:'1 temcl"li ~kta .•_ ved(!ruiirLrier. SonJa o't',aumuzuTI Sc«a.klElma nal1l'1.11i tnl ge. da ~i!! yau.rtar. Hi.e:rnc~i ta.yme-l
MYIIIla.k

hlL, olur

Le~~.

h ... lar,

On

!Ilene, on bef

:sel\.c

ih~-

1m

K<!IIZi

~

*rndi

yard.ell

~a. gc· lecl!lk.. OI:l,a.Bm.s. gll."ecek, OT.l1mlll ;;l.Gv..... 11 'hdr gece .~BC:Qkt.:i. GlSlW 'ksdtn bu tatll lmya"!1.erl£ tcilmi do,u, <:'~~ hBlde, 'ya.tajm.ll. \Ir.!.I'l.tir. ~1~ll;t:ri,g~
'11!!0 CI!!mlT

bir ~\lo!Ill~

k=aac.iJu. mtlca4ele n~ t:emin (lIIkrdi. 2=a.;yJt hd1." IuIJllrflm oI!~r !.l&1lIu!.k mum~!'t .aJ!1!;ltm~yecetl blr

.aJ.dl, [laI'lWJOBlJlJ!I1.tm ;;:eb-b'le ·l«>y(tll, 0, ihn.uzJ.LkI:tl.nrlllvj!W!'!r1

-

He..pi~i.:l:sag .ohm. B ~ d~ data, 1'1
~.£1

lilb hlttm ~

kL ••

~j.yor

o.nlar~.

ala.nu:-d8i -8'~ir«ei~m

haya.t1mlli
qa

ibi.r tlt~h .glmleyi rnii ~ En

gunii
&Hlsm· ,az;

R,)'!lcai:l·m.

~

~il"

~ii

bir

.l!;U!< iiklUkl:'U.
BLrd.e!lblre ~u dip dl!iytlldu, gen'!i g&tGrmOO:~. BIltfut k~ i~ K!l.dm te~a; Gitmeyin,
II!L!TlLl!l :t.ItmEl

hll>fta lall!£..l!tkS<ln..

sdM'ilniti.-

;;'ON!u,
yord'IL

F~lw.t IHr tl\rl'll IN:.p ltrtl1: ~~.

1I¥Uyam'I'~1j-

~plnlJ'l ~madaI,. hill; tOlr.J~1

-

l\II:Um:k.iin ok

.daM. fa:dB
.(iml'U!i.'1l!in

.. Pa.l.ti::ll!lJ!IliW:l yaI!..OO.8.NM ~, k.s.!!kllti:ni Ontbtc ~ Ylil'J8~ Y3J\1nIJi' <{11M ~igu'lIIH d.Uda.i::!l8.nlPJl a1'33Ill'da. 'lI",-b.vi!d-!lJ:l. ~tktr. au ~!!' '~gi i!v1 E'O~'?' Adlrm.!ann:r ~1U"Rk
~G

IlOtnkJranirlIgUe kapl'jla 40tru d.l:Ii\clj1il:g'it=eyUl,
saltltM'll1't.

yjl'mi ;be, IYthnl koyJ~e, kayliile ... im.iz 8~il<Smd.a ge!jl'dflp._ OnIan ~ !l't!<ver.im:. 5o:hbetle{ind~Q

ka.lma.k .i;sterim. Bel!

61zl k31;,Tlli-' ~lms.e ~ ...
~i!.~

oo,k ho,lai'll'nrn.
Iilitrnak..ll!"n. a'h
vaTa.hm
8.8Z[:l'.

Fuat. ..

Hayd.i canlm,
..

~

DiyOil ooyleniyo.!'dl.l. H'rr5ml ksry'(ll~IUll altJ,p,a.
8[tnnl.
p8lJI~ ~,

koyof!.
a'l'iltba

~!.m.a.z.. bMahm.

gel..ir <;l:elme.z Sir yo-!
BIl,Ylnufi,

ij:ti.rJ1£I ~

m..~1L

bl!i.,~r, bH'
:iyi. b.j- ~

~~·ta
}'lb.

~-lLItl
!.lard!!..

EI'I'i dil.-< ~
sa:.p.tJ:. V~ Ol-

a'lIIiill baku. Kapld-ll. pol1!1!ea'. bali:i~l8r 'l'El.:!'di. MiU.em.a.dlye:n. kapryx ;;alr,ynr-

~l&m, m~ aft olmaB IID~
H.tIr

Ka~

kolay
""B.l'd!.

r:a-nb. kB.d.Ir:l
d'e!l 1:1111 ~ -

~.gzya:lndi.

!oar h .i.k.l d.o:ru II I!lTa.k .~ulnw§.o
i,.,ine Cit (.'i'BYl'buBJk, ~ ne

J!)ta.iIo}'unda.n

~a.tlk..

Ydnlat'i

~ISle:!"-

JWlrn

~elerl

iCihe*n IbU' ~ ,gimeh!dl. K8.iIHor OIiIU ntye ~t¢I. Mektep .-9m&la.rmdll iken ~ hdr In!:reu; ().. l.acllfml d~tlr ~tI ~ Ba ~. 00 o:UlD~ J~ y.oktLl.. KhqJ._y!!' mmllet ~ ~!l I:ij'r bide WkIi'!'mez. ~, dfi1ik!J!JJler~ moM 'h~tii giirierie ~ slinde:c. geMin yEi.lldJmr 'B~~. <mUD bil~ ti.I.n g.EllUibl fI" :5i!Ingi.n:1m:'Il kj'l~ irli. bol pa..ra ~e. m!liL&t He hs.y&t ~en. 9.yy~ on! ¥"~ ~[bek,.f.ler kllldrrnl:ryan z.emgihit;l:. ~ 'JUPbD" .:!tl< ki dUnya.n.. m pcl<; iyi in&I.Dlarr detillMdi. On],s.r;dan in~k.a.Jll 3lmllk. li:mnd!l. Bilnlra.n kurarhm bl.i)'iHq Mr' bl.Jib&mrih dil.~I a.tl~ h>1IJl~Uill ttt~j ~f1n a.l\ pflilCfr' l'~l"l'irt(l~D blr'i~ i9!i'f'i ghtm'-i'l3 ~ ~~I.I. X'&ll-i: .~;Il.[lkM·~rktl. c;.e. ~..nln 1m ai1'41:mo:1>e, ~k.irt.1erl ~i>2: fi.i iN'

:raVlni7~ fll\li!\ IlD'SlZ Sil:'dl 416dl. Ka41n ~YNU\'! ~:Ne IHriIw, I'laYll" Jm'gp:; ttl1ln ~ed1, ltio} ~lr glJirW.tiJ duymMll'ri, DOOi_ KadlJtlOi liera,'t)<;J· eVi I}nWI~4 1!Ia_~!l.ar- ~ tErata ~l1tr, ml!!~ dJven.all::1a,:rr. ~, ~ ~. bir :,ey 1:I1.1lamB.o!lrlaI". B.ek",i.ler:'ill!l1I 'bJrl: ~::'~ ~Ely. di:;,o:MU, du'l'BL'dan a.tla:yrp; peD08'.f"ll!o1et'1!l tr!'lnJlJl'IIh·~mI g6.z1foI'im.le giirntlm. P<il1sle:r ve ,!Oektl!p gitlJktBn ~nrEl, g~n'il .kadm a4asma sevrn~e <;rktr. Karyo!al'lm a.limd,ald hU'I9IZR babar vel'!!It. $imdi KaI'l1IllIllrla 8!yakta iri yan kI&\'\IIetu adsleH. ya.k~lI ~ir erkek m~lt .d~rdu. K8.dm ya vq ya. ...ruj O't'Ia 6Ok.ulrlu. El.~6rtl"ll' r.ilir.rrlni t11'1.!I:IJ, g~ ad&.m. 'yll.'l'r ~pLak rt;l.r llmd(! o1a~ giI.zs1 vUcut.h.l, b!!l gSIli~ kad[lUll

Ali

s~ Kliyh -

oJan
!yo.lllJRU

a:raba'Ya
tult:uk"

bindik..

K.l~!ilkJaIm r&;i3zel~lIah

Da,yL

BWlli!1I bizim oyewmet. rur~:rT ,I!!ke:, :k!lldt:rI'r~ !.at. Bazan de. hid l!:JQy.leolat-lrl a:r. - HiI¥'\'anla ~ft.;.il.il!: )'a.pzy.r~ ~ d-emck,., M~ ~ul:I.a.Il.tarlalllnmlZl.
lIIilL

-

m:tillml~'"

,dc:dilderi ~~ lI'l\iliki:n.ui. Ha.'Y'V!l.!!1ia gijbd,e ij~ dart dOniim na.da~ yat:pl!bil.i;rlcifliz.. Ha.1bUlki bu makinelerle, Ihi_iJ.·iikliiklerIDe .kuvvc:tic:rine .goOrc giind e Qtu;::d8lf1l YW; diiniime kada'l' ~ra.k u(arrna.k :kajbildir.
tf'!l.k.tOy
·D~iibrU'lio1.Ul
iLl!.

~ M~eJa

Nafiit!

IlD.It!dIilC ~

am.1I,

on~ar~:;(1\

hakki:J>!: .fily.d.a.[aI1lID.a'k i<;.Jn lns!:l-nm
en

ilesiri altmda

l!i:a.:l!iJ1J1l.'f

gibi id.i. 0

ib.

ii'!; .bi'll

~aI'd:t. d3. k:adr!U ·~undaft '~ultmw:; diJ.l;ll!.1ii· .. yordu. 8!:Cak n ..fe:EJ.eli 'biOOirinIll bmGel'!( }i&dln y.a.lu€Indil. bir saga Yllt!CI bk h.i:!l veir"i.yrud:ii. nd'l' et>l",. .c!'SnOr dXtnIYMAIl. Uy1rusu. GenA; erkek lbirdenbire kad<mr 'lte h~)t).. ~emi¢i. Ne oIurdu. ano 6e- .rel;: gel'i <;ekiIdi;
T

~tan

ba,bayigiit? ,En bhadilY~l'l'nz.:ln &1, Wi yijz, d<:illu.m ta~la31 var. Bu.nl.ar -cia .hiT ar:.uia,. ,~pllJ. degil. BoHik

QI:n"aJrr,

N~edc:

·bla.raJard:ll oyl~

doniim.

toprajl

\'r·n "M,(;

~ NIm, ,~

m.

Bu

~~

'i)ir u!'IMk ya.nmda. ta.U~ ~el"iJ.c uyu.l:8I.yIliJ, l:>1.v.Jac1M' 9i:iidi!or il1ttyB.c~ ....u·
'Y~

ruut

mm.

-

Ela.ylrn

HayIF, hl.m

U'z,iIll rn.I ~a.e~

Gmi'dOnmJ.,

~3dt!d:i ~.._ adm:t1a.rh3. ~

ma1:m[

~ikark<!lD1o, !t:adm: vmrdL!le,. - ~~'1 =U.U:cUlJIWl diye b~l' rtllld,.m dernHl :li'a-N~ yEWII!Il' b'lr1rIln. m. dt~BI'd~ BO.[~ ~l.txfL &dmil.anrt-1D ......-On-.~s:r b6nim d~, ;l'rizDtd.i'r, ~i1yillt:: trfunI:Ittli!lll I;II~ Il~i.i!;li~ yn--tA.r Nmllll tapllml.qitml. d6rKlI!n. ~ g.:fmi olu'YOl'du.. I{u~a'l':rtl.flffil. irutJlll.li1l;fl~ b~ ..!kip 1W!I.ld~. QI aeaba. lnmdimne lilt {oYl~ geUyorKadm ~da. domn~ kal:m.~
Blrd .... l t Re.'\.<I~i~ k'i!ak

:~~:I;. 3... = ::J:]o.n.,
D~
Ci!:

On IbeJ :,virm..i da:niimii klrk ~l.)j 40niimu :va.nm. ~a.t o.tod~. Bu ijdl.,tetl Q ~ d.ed.i~:in mab:aeler bur<tJ.a:rda k!o::
PGr~
'iUfIiO.a,

E.O:L 'Pab~n:i.ln bhim tIA~ llIl.h.ro:i"",, far kl yak ~TJki. ~ Ian. ib~an, geyi1!'tll2iri, yii~r - H!1l'Vanl"" "l!ik~k]ilo y~n.l 1l)!:;r.Is-ak .6:Of6k, ~;:.k. kIYa.k. Bizim iD&..Iciil~ ve i.ll!!tJ.erm hi!ll'M de iy~dir. Biz p!I! lluk. tohlllth atrndi. rna,- ·~a.ld;a.n:n hid Ihekiia -o-laydl bu hiri.ail-c ~«i:-kJne.le-.l'l kulknmz. l'ohum. ayl.f'" hamm IkIZ1ar~ dim ... aHw .... m.a., rt!ffitizle.me mak..ind<l!lIimtt de va.rd.lI'. Blld,~ viJAyele d(i~c Inu __" AVUG.UiIlI1 yalil. aga... onl8J' k.ine.leri de ~ldi. BUl koyltHae !J gi:i2cl 1 tanbu.lu. bll'EilkIP bura!;aliq.tJnhr. Gittim. c.o·tdfun. .JthJn Ylli. Kinin htl k~iik !kOyU,M tl'~!iT lar 9.El ~ok nQ§uma gitti. Bir ~ane- I[li~ On}a.£ o· hQiilt eilerini ~~ :tl. klIk .alJ].l ars:ba Sitpl bir gilmie ,uk .w.dan .191C&k i;!Ill.ya sokrn_.u;. .dogiiy.or. tan eyi I!J'll'I YQT. H~ l.bu.- 8 u:radu 1IC!:'I.1It.IkoYl'll'llEl.rml. k~ ki bu kadal sap.! doiebHm.ek i~i.n 11erini, ill!!'l-rlCirin.i s;q·8.r:h:r, M.UIl. b~ 9tiluk 9!OGtLk ..:.HiJihm re;:.,jzg-~IJ. giri:l:l .ati1(1;1't1'I .E.kibJerini. y!mJ..Ie:r. I, iti.n:~ altmda .g.UDller€d! ~W~IZ. ler. plnl:llb'daill. !U. tl!!.pllal.". fiil.lllll,ya Ha:r',,·an.lanmJ:z ~s. yotrglJII. d.~i". 't.nla.smda ~iq)<lo ¢pa.l.at.la ... D:'I'l.l~ Eu yii:il,d·e.nnada.;" ckir.n~.i de Koca:lan. ~aI!Ilalamru,a 'VI!! ya:hUJt gecikir. Ama Ibiftu; BvVel ~.Yle-I hirka.t;: gun i.;in kasabaYIl gidlnd.4iim _'bcphirden .nol.aYJbu roa._ ee, bi.zim. gelinler-in. Y1i-p4i! gihi k.ine1eT.i d~ f!i.md.ilik a..rte'!l.k lhiik6." kl!Jlfa.ld....:r1 abp ~f.t~ gicl-er mU met ilJl ~lelbil.ir,. Bunb.rl ye.prnayJ.~~ da. bizim. ~ Bu I!IIlrada hit d<hl~1!!Ooi dola." mizr:: :y&rlliJ ,ml? Ben. ya.pma. b& llll.n.ca a~ llerld tl' b.it .gi:il'ii1l'l.Qu. b~ g.ihi _h ir k01ior;~~ ku.nllu~ k~ AU n '.. dl;&J.n1! b.imr;.ct i!fltlte-cd: gl!i.l.in I~' DWm ~y,"" Dedi. t~am droirialli. Ho~ boJ..lr ogr [h,iJ:Ie ~eI'l.M~ biT Itepw'k I1Jm\lZ..da. :r,!~ :va•. C:nk..f liei:II!:erlne, I!,t;rahna, d'i.zilm4 iki .k.f!~ yeo bel'lizer blUr rnwfulOl h evlol!!I. Mandal-ar. :!'Ii'lrl~;r. da.N,~.e ihenozet'iI V<l,T].~r .w.ji.itle:dn g,i;)['gte&lncle 91.B&kliLVll.Y8., 'HC§melime. le uyJru:w.na. yatm~J, Kata g8z)\i bU'l'll~ yook, .Latl'&!r. InaanlR gOa1ruzu.lilT oyni!L§~)'or. BeHak .s.u.Yllll lijnii. i.Jt~ 9I!'kl!l1f !\1m,;!.. b.ir yosri~1l!l oldekter yii.'mYI.e Y.&cl'ljt ya" sin, iki :i'ersin" ij~nclid.e blkar. P1.Y.Q'I'· S,i:r ~~ :k;t'j1»'iiyiji gl!~tik,ll5ilnlml!lJ.. Biz"im b~Ii1Uml7. llie arlllba.da..n in&ik. J3iz.i kMfl1!1yan bur.ca kok,aQ ~Lm ebni!gt!!l blm· k3yli.i~e't']~ kur;,aklqhk4Ji birllz :leTo. Tan:mlll:l ~l1.ii 'i:lort b~ ovU!tl. !:toO!) hl!'~ ettik;te..n; t'lolllU'a, Ah ~Yl' -eo~ek yersin. <lm.:riliuUNe, ek· E[] II e>'I·inc .g.i.ttik. Ka:pI'!'.un (il1iiir:Jde 1lIiId:: y~dJ:cn bl~ u.s;atml~ 1I.l~ a.ltr:n~ Ibe.e yal}}ll.rmda a.k bir inilloi'lt'lil. t~1ihw:hIlIZ ml ~z; ,~} :s~h bi! ~adln t:luruyordu. 01!lYI. Ne ·del"s.iTl, dm- gihi Ali DaYIhWm. bacl (Diin.d1i) diye lan·lt- lun ),ilzun<! b,akt:Etl1., I:.L. IElini opt'iim. [Jep birlikte B.a. - N~ dIWI!Wm Beyim.. dagru yat'.a ~lktlk. D.zerlCJ1n(l Ihir~r ol!Iec.- 80'1:6 abn 8ular dlil:rur.
Ilc

Diier denU!j ~

il!!!ldm lI'IlaliDcletin~

-

Vine. ~ kahhi!lhk .L<;i.nd.en ib it,,", bi..ri~ izyal1 !lirq fLe Oirl4!ttiii ye>rde biT - hi. ~ !oaf I!iCllYOt5UDc hemc:ev'-JZ,tanesi LqynklliJ,gii:D<leld \lif ~TI!!I 1iIltrul.,. .d-li. Al;;hk QId~gu )tel. J&mlegiin[n yah.alnL ~i}'Drd.u, de !U!iV~ ~ derltT. Yarln. Kwa idi.. <;U-k.in.A:lJi., ii:Btll!lm~ka.m· O'bfu g~ Oil I;.a.ze enu bunu gi)bu..rd.u d.il. .fodat Q k!!labgml, rccG.\: iQll!m~. k~ da onun ka.JIllhu.rwil.l:JN !;irkinliii.ni glz:lc- j~o~ i.IZ:ii.Leee:k. ill. ~ bit melt ll!;:ip b~ tiIrllii; ~DtUl..i:i.k~erJ nO~l1t~1Jk. . y~ e;cIen. P<!.Il1Y-a. Uihlp:t.i :ga.li!1oa ~ O~...[e Y!;I· .if1:1"lIUl 1I12knz ~~ok ki, W!:e~.indc heI'k~ 'I'l,y~bilmek~'II!:k yalLp k~.Jkmak. ~:r&ii. ~y n.Mip O'lmlY:im :gu.zeL [biT elbise, hibn~,t; .elegit mi .. Oi;r\l!! .ilk .H.1)i'llJ',;,r pamnaklau kk ta§ Vol! ailin yil- rnqa .b~ll~ hatuncagl:& '~.zi.i. ItUkIIN'le Dli'5!ii.. el-inde ~i ... m" yo!! Ylne d..iUnil! d.ola.;:h Bu .tn.~ yalc ayag.nda. 0 :y-a1pa VUJ4!. vurtl< yii- I'!~ ohlardah jf;; enir .bu kambilmrii-£kell 90k aOCl.kh bir fOki1de. gl- fUn. kahmu ~ktcu il;.lelllncz cl1:'d.aya.n pml Ptt'll eyakkalblldl deiiJ. m.D Ar~l'lJ.n dal gi· 'ya1dl.bi kocala.,nttT ~Q,riip ~]~, V:Mtit Ibh ha,yti ill!!:rIe.mit ....~ ~h.i!l.llenin ~n ~ klil:l oiQqill Adhw!l: klOiffi~l!Ilbo:li!!lm1t oldugu h,al:de bO_yUe hir :k:~!lra VM~ korid.oTda U<am..bur adMildan frNI.kta.1l i<!;Je'Mll.oE:1Z. ~m§i:re kenblil4ka,. !!.raJEl.rJ,rul. ~l bir !o;.1oZ~ dllii&,golo lnmdl-ne, AkhlJ! ~1T.ltI ~U! g;i:an tio; .l!.e.t 'k~ ile. :!lil'lirl.i ,t.opl~ };,[Zln Us- a.y I!iirm.r:z vm~ IIinlr li do l~ VC kJS!Jo Ibqy III a - o~r gi.d.~ ci.1! &CIC! .d II> batJ n'[ ta,dah'il<1 .kinlo b~!l.i\ ;hir d.el.i.k.m h laT. ~(a.I1I1Ii1. Sal'! ,d 01;1 ~ tmIahV8.rdl_ Hcpsi 0 hd.m11. lceme~ ~ed~ ~J ~h Gmp ha.lindi!o topialtlll-llf olan- $t. O.n.dan ~llU'a .bJru !IlIe baUer I lara ya.k.Ia.§~I'1~ Q)l..IUln k8.'h, k_ vam.a gQrslin:ler. bo.),Lu k.ambura.,. ~ yai:lJ'; d.ebBu d..e~ eTh.eUe kelu:litle kil.f!.!ZY1i ·ha.k Vert:.b ~Z~e.fm,i tluy· go,£~ ~ 1}I!!j" ikilll:Z<1llJJfO«'. Eh kl<l:ITI dum. cia d~ ~ bu !bOyle kaLaB.ir tanO!li. \!lYljIlI!u!'1da ·dllrlln )'a~ ca.k. d~i.L ya eJ.bet h- :;iim ~ da 1'lCl!.ba." ij,rttili.i kadUlal adam: ~i.u.r. k.a.nelll'U pe.ra~8. gall'.k H~c cli.YoT'du.. Cordan edic.r. HtlEt bOy,1.e olu:r-se.. Q I5erve.tj
YEl.va.!:I

kambl:l;d~~

Kadl1!\ln ~ QJd:uk!OolL .k:..J1n 01Ia,dln[. 'hem dl!! ~u .delik:anllYl dLliwld;ilD biraz d.a bl.dl. ;lOOmf' l:.8!Y'b~ektlm. 5enin m:ne Lizlm tu..iund~ illZakta.lIo 4~ duyuluyor. \),UiJ.. ~~ 1rUrada kJ.t kanaat ge- du... KIBlJt J:ioylu a4M111 gnilia 1m. ~inip ~idioNnr~ Ha.di ~li yi1zii ~ adlm t~II>Cll.: dii~iin 0',1,11' da ikl~ ZilT.tlall[a bel· - Sana 1'It:. ol1.ly.or-. dedi. Bn k;i unuu.n dJ;yelim. Alma Rerede i;felik~ ~Illfin. au kadar 8eV adilLffiil. bahana. Alluln !!.Cele ~i.L5s k~di ka-ynwo.a. al.. Ba§k:a:tiL
y

m.li pil.ra

Az tkalem DI.!. ylW:l~n hem, ev

g.ijzl\i

olm!:lnll.\

CeZ'aIlJ.- ~r

abeT

~t..r

.d.:!:mektir-

d.i.ye I~U V'!:Tip d.e kata sevdaJ(adm hu ~p ~nd;;jl dan ~ijl'ecek de!! ~ ya, Hem ~a:hred~di~.fr,ylezo-rla i§ ;DIm .m.u.ym~_ B.ir ~ Zava.lh. dqd.i, lieD. e.linc. obiT da §'U de.li,kiimlJY!l, Oak. Dal gih~ ayna.!!l da "uzii..ne I,ak. Sa.1Iil hi," yunv. 9lkarta-Mk. B6:yla ;mda,mln Jal vardu GnU :!JOy,l~edlll(tr InH df'li!iL ~ bile kalsa bajr1n3. La.§ Dengi .d_~gml!! d&rle.r. SI!D. de git basa.r. ~ ~kaJtmaz. H;:..m. ;J:eJl- denglni bW. Su1mdUi ~ jJ.Il! gin (l:eTI,8in diyanUJ!l.. jyi lao, ya- Y<lJ~m ikayala:a .t1m."t;mm:a. ~iIIJiJ. d~. Zctl.gitI. iyIc: a..lJlS. UJlaJ· AdNn .eev~ verm.ek u..~ 1U)'¢l'SI.IA un.gin .u:I.Bm pjntj o· a,ma, btl ~l'a£I~ ~.en&. 1ve giizd kl'" lUI. Ktzl ~Y'lerin,oe 'Yerip YII'l'lrk :qn. ~:n..as1 mdu,iu anlSJjl·1an itca.i~dl!: yo.k.luk IEJl.U ~tir~n~ dm eli~~, ~idn 'fj;eV!m..s:i1J~ b!l.~ ... }!!hr,el1i.k ah. .. Sc.n:iu io;itlle 1o:3lIJ. d.elikanbytl 1,!uc:t c;~ gci:z
goey,tan

~arnn<li

gehni§.

I(rZl

pa.riUl]

..".a~ t'mln

:;rlduu~ehPt.

A11ab

~81'~~1a$In..

T3§;l

t:U:ti:!J!I.

~-

~

n.adtaJ:

~j

inn

Hll'

_r~

~ij"

~.::m

oldll.~ KlZl1Un yurnda .~Wk d~ sOziin:ij dIDli!>" med.i. Ka.!.k..h .gitti dalikanhY3, :}imdl do ~u. .a~l ~il.tlt dnama u.y~ do!.iklimhYJ m-a.hkom~ ~e verdin.. Olae:u ~ 'l'Iti .b\z~ S~n geU karde.,im lbu ~t.en ",.az,ge~ Clan o.ldu arhl. cv1end..iriNin 0~u... g.idn. E!Al<!mTl~ re1il Olnladoe
Ill: IIrn..III.

Sac.ki

gmmit.

J.m a~LdJ.,

Ya.§h kadJl'll; - CI!iI oi1u.m.,.tiedi.

hun'Ml.di:i~ne,tn.emitim. F'Vot! g.id~ d~ .nikB.h

&1::. ben Haai gel
bai'lrlTgl

Ii.iZUmIl ~.

HedJ.

~apabm.. 'B~ de:: onium p~~ 1:a,kll· dlll'l. Merdivenierl iD.~r~n kls!L k!!~:r a.da-mm .. bi.iyiik iIClTll!a.r ~hrt>a.n . k od.Ola..§!:JliIl'l1 duy-

sen

iIlIJjll-

tmI

an.lEll:hk.. Pcki bu adamli. neo 0... Y~a gjd~n .bir a,dam: MdU:e.m.sy'll ge.llp d(l ~u - T:alihin~ kl.isal.in. ~.le:m-okten delilanhyr janda.r"f!lalll.l' ilr~mda kendini aiamach. Mital ptRtN ~r4DU ;zevkm~ gi.d.i:rOl' galiba ..

!ilUQj.

nau

luy.ort

ba§ka :f~b~ler cis
~Ul

I

F.lorya treninde,bir h,i-elise ihtikar SU~ USU Bir sarhOI katar, dardllttu ve bulun Bir tezu",htarlD
•;

.b~ y(l OIV
merHl

~~. diYor.

~~keW

poll'sIBr:e

siJrJiip sagdl.

t;arpan ve
Yllraltyan fO/Or mahkiim oldu
'Ol'~ii.)lde T~erdi~n~oI!Td.e

dll, HOf'ku:dBBl ti~ b.a..1Iadi. 0- ~Iln'ilyc.r V~ ,p.>IlS'Omu- Bn :Be Ibi.9lm d811.1nkapl!m ya.'I'S..lJ ya.VlIJ} ~1dI. K.a- ei'tl;ekti.. A1lWllm diyonlu. Sinidl atranl~ al~r.r; gWlerHe.; Irt ya:rt ili;t'ld :r~ii. &tu"U ~.Kadm b.:Ir gem; !id(l.mrn eliooek! l"1J.velveri- kendiru t'uta.m1'j'fU"~ rtdanm. i.~ir;de~ i'l111 naml'iHlIiI, "&r.Idl:15iill!e !jevri1mi, I;)~ f'lj~lll. hIli1'l .•" :Malnm: rl"Zmu 1}8.lt>!iY&k: btrd-e1\W!l'r. il}Ni girrl.ttlral :gm-- m>l:ilm II.ma, ·ka1b~l'tl1 .. a.ldrn ••, Diye dii. AdB.~l ,lilnoi.!, ~dan IW:fIladlb-~rtliI>i ]ere b,a,~r. go. kr ..'lll'Oatli elj-yayr t·~~f{Uu EWa:I! A.RUS;O'L

!;..Q'G ar· i ·il' Wrle;li .. ' .is1;0!" t~_ ~'.~ ."'0""'. ""I" ,.~,~_-"_ vH.liriflllf!l..r'" o~1 _ dilm'.~ Ben rUl aIm dIm... Otlil.ar .... , .~ ~........., ........ -........ 0;011"""'e.r!lm.>O <:evap ~miye l~ .NI"1a.(h~ ,benary-a.k diredim.. ~ an~1Y\ bfir. ~ katar po- ~8dcm. 1.IIe !IfL~ ~ll:' haWe !il!etbaJ So'nu,..~ 'beninl hakll Qkl:uiuma lis! tie '~e BaJttrlOOyfutdll lf~!rl ];lfiilfI:IiIltu. 1k&y~!}tmEJ.Yar>~ Vb eBen ~fith~a:r. E.kndLl'n, bit' a..~I':i!t btl. koyEill. BaJt:~ 1kinci lromJ.se:rl ve. 1I1Ql.olU:ytfrl!H.lIl; tHan! .Benl. fUl"&d"a.n. 'L~_ ~1 __ moilllDIl.'Ii;..twr.

Evvellc1 gace 1!Ia.at 2'1 I'wkI&lea1Ll~ Billrada. f!:IU ~ar ka.Jabatm Q1":~ HtikUm.e.t de t~ e. ,;:,['I! ~ad'l!lll hB.re1if:et. li!iden ~t.s,rq& da va. .b"ertL d)Ulrdiu'm~& fe'bu ~_ lJ.ct.a.z -g--nz vl!riiyoru.u.!Bizim !iQk iQ~ ,e;;JM btr vaJt::a- o!m~ d- .iJlk ~ ~I Y'Oktur. da b Ilm.d: (Iu,~1!i. 8ar~ ·bulWl.fl1Jlu~it edi,· Dlya bir tebJ:!gde bwwlIlwn. Da!tut.

,bir

t:rakt.<ir

dun muhakeme-

sine ,ba~land,
F erik6yij.ncie:Mode 13 oI!!~~-lJ
Bozku.rt
-otu111.n

SORUNUZ
...---S(JYL!YELiM,
Elektrik Qsrpmalannda
• - t~-eN!tlliij~ Ti!lto BI1N&llI MI&;bl.ll~ ~ MI'1~~""'; ¥EW~ik ~W'pW;~.'I.al'JD4Il:\. d.o1L-

.dim! ~1~'OifdNl. H,=r tb.il..'.i. !:=oil\, jk.i WrtId'r e.il:orE!k. .dwllp &lI,f.u"ak (I mg· dir.emiy.e ~&,f~s..$. 0 zam&..n; bin lil'Q1t rna-l QJUYI;ll,tdL:t. ~1H'a hlt.t.e bUyl& 'blr lJ..I1I.!jM':n.ill hMlen ~I!!'" BI!!~iim~UJ Bmi. lw.riUIW ~ _, "'-_, .".• bu:nla..rl '!5Rlt'Jt1rll.cak ayn k.ir ~ ,~~.~ u- .... b"l~"""~'" ~b~bl~..".j.· el" ~ll .!l!a-t-II. b'~ -"'.,........, "-"'lll!' "N.... ~I= ....., ,........ ~ ,••.,., ....'" "'~"' V . '" ~" " "-''-1'''_ Jhl~ 8u 4110 1l.yda Jmk, ,dl,i lira is mitjtLl'. Allc.a.k on\'lI1yet iIIIW' Vil mB" 1m ~yet Vii! <!)U 1lill's.t1.a kar(I!I!1l.'""" lml'l.a.nsm

YaID<tmCJmemll!lk~tler·

_.1..

Ill!!lnlBll bU.tllll

)mra.koJ.

f1i:tb:rrtt(}Ilia.UN

~aya

g;!Iti.lre.m.e&:sull.!ll!»

diye

&.Y1l'ti

~r.

OgvUarmda.n ,bitt ogreb8in, mlli:'lELrmm d}YC!C.I!Qin, Eyi 8ma. n ~

klm..d1!;O ogn:necek;' ndd Haydi blmun

In'a yapmah?

we

,

k8>i1U'. y~dm MI: 1t:~ ~" 'I.X'I.s'ri wo!il!.e:r1 hakk:J:m:d:a. bb1,llo:ll ~ ... "'6"fir Iirilnnlz~ C;BIV AP - B&Y!fI .tU· vdi;a ItariLMttdl!, teW~ilil elli!ki:!"l~ ~arpn!lJL..
SIn!IL ujTaY!ii.'l'IJI1 lMiocme katiyen a-

~£CYe

1:.tlln ... ~lm2:. Akl;l 1:i!.JD1Ioot' siz de (1'I;;k.trllr. ~,IU'PfI\~iI. tutul"'fI>lWUZ. Uk if Qlara1!: ~em.el1 doktol'8. l"tarIMr pderiillZ, 'bl"i." tarlUtan dEl eltlktrlK e~:r~}'alunl k.~m.Lz. 'lfl.Jlll.lt fl~1;" ~1J..1fll OOllll pa!'ll'll2Ir, dilt'nek ve ya ]:Nulton ile 1'[('pmu'l ~1a.1t clcktrikoolinL 'kateJ.IJ'!p L.;~Y41 ugmya.

I'!'~, l'!.ol.o;r"ya. 3ll'llre. amollYlLk ko<l~ la1:JrL.all;; 'i'e kolonyal .. alk:a.lI11IU.IiI,1lL"\01 vilCll.d1.blEo trLiuJiyon yaptl:'l(l,k fa.y d~J ttllr. KaJp te:l1u~:l'ti.llJl1 hElI'i!Jk~~!lrmi u~ iA;in Yfi.[J.illr.La.I:lr 1WI' 001l!1l "I nllg ILlj r d.o.ktorJl. .ftittir. j Bu gl~i h;wl~!lleri .j:jnleth.eK I~Jr1 !;1Jo c!'Ilklul'i \ill!! -Galli! ~len el:E,\ttri Ii; tel1erinin ZIU"u.l' YO tehlllW-Ietini iyice an!H-b:nak on IYi lb.iT t~, birdir.

oiInnU DI~hu.dtm zabu..a. t!lfkil"n va h~ ~'kannnlar .Wtd-e $!ID ta.m dYcivli 2~at1.U·j.Ilm'hal du.ru:;u:ttB~ml. Da$3J:.laJ.'a.k w:n~ hakkm~ta hh' '1::i>Jtlm. ik~lfll' &a..v1.lr7 cia maJdne b!. rl edi!IJ ~al tfIr& I!ln o;at tne ,$tQi bululUm 1)]1 Ud lti.¢ '\Ie 1l~ (lu. Scri.1'iJdarI. lJ'end'ro t,tere!ol; obi!' diye h.ir GI"tj lUl'J.hverlme ne Ql.EI..~ m_ bir I) kI!.Ifu..r &. e'mn.iyct ID:cm1!J.- kYh'l'~ ginp l~tr k:llflh'htr-l, "'Uka·1 edeJl 00 ~artf K.iiBil.bada 'll'lla.yatt.e

induoo diyelim. Ya lriin:i:i.n. 1><- ..... ,~....

hQN!J..n.Ii bil' Md.:I.~e lJneydall "'BJml@fiit~. Mekte..p DC~ DllrI 8..Iqam g~ va.k:lt m:L'IlI.yeye ve da ~<Cai.a'"lrlr._L .... :t Aali~,e cem mllh"'eJru!ai,ne

-D

"'1.ia'bel"OO""J ;:i](h.(k.lan.

i!da.-

Ve eo~tldl'OanhUk

"

mllil& liIav. '" Gdi""" ...,.... M--'-~"'~I-in ~ .... ,, __ .h Wli......., ~ bUium:l.um. Ell, zat,. bu ka4u M-KJ:ri vo m\tlQJ.l kOll~artm rstmc.n, hanu. 1:.ekru.hiP .stL'1.i. lIu.karet v~ t;e ldc ibul'" ._._,];.~_ • . Ufi...1l. \'8 ....... ._,., de ~m

2, -.-\iiki!Io~
JrSIm ~

1"~9Idrde Sq~lt VILli r iiiI1tlflili'[j~ i~l!.l ~

Il.l':JI.d:a.JI ~k:r8l' etm'!-~e flll$adr.':O DinlsnIleJl 'bfl.tl1ll. ~itier ~ Y-I!I 9B.fl11\ YO!!l;rinot! ~, )"I!!n.i-sin.i allp t'lJ.. [an 'V~ !Ill-~ kaylljll kopa.:rtrb:p·ts,. ItIIh h'MMm 'h"'P6l de ayni l!a.decl,e tt", ks<Iln. &~~aa't. klMmLan d(fuz~~. lw~1 ."!l1J.klllrnek i~tG.rIel~ ~~. lundiuLM,t. Anca1t ZcJci Il..d!nda 'GlI' ~_ t.eeek. ·olNkraea& - ta:m.i'!"hi!l.~ de lldncl klll'l1ii5erl. cCNlY@ fidei! v.akB.:yJ IUt~ tBIl ~umm pdlJ.i 1Rl!IomlJrlabuJ~n. A,.cWnaya" 1sl:e.nbl,llili 'jItiytll hlklly.c . :t:.mllltl~~ ~ ~tld~ ~m±z; 'hi\' ta~ yazaot.!l.bl'll. F aokat ~t~d]iin pe.1"~ <_ Jafllm'koKy il~a.za ka.yma.kam4lj':1 krm ~t 'ITo ittp ~&!!l:IIdEll'l. do !j;iJ.1a.nn gelilie&i gilillCl'l'f: b.aft~i.na kMaJCola MLe:t'ot\ H&l'cJ.t Lfl~MlI; IJIL)'l t;ak maar bttl~W\1!Ii" floJrl ~er1n yUlMti.i Ika.l a.eak. RII..t3rm &J:ll...feRl!tini tIlltjt'e _be-p 0111.- &11rdO. Bull!u~ i!g.mit~ ~II. ayata. Silimt;_ ekm.oe Zan:laTU ,g~eoek. eak j,{.adar b1iyID;. bl1' ltadi!B1!>0M$' k.a.Uatl:

a.let d~~m.q

yak

i~d k.mlan

yad!:

i'"ll dial

enrn !!jItlr-

I'8..I'~

Fn\.d~

~i,Elll tahkdt'~

m'.l,nl2:;

~

t~mde. desin.cl.-e 1/2 I:S!!Yld.,., tl.Jhafiy ~.d yonda lj!ofC rlill;: edol!n I\.'J ehm ~I ValuinG, Kme.fl~eci.N8.lIm .maijaza.. ogJu, Nome..!. Bd:;,q. _4utJnuin alI!!YSW'lIdil! ~~hk e<il!!f! Varlo:tn bmde ~~m.nci a,s,li,yr:: C cz;iI mall .. Yel''78.IiI.t;yan mural. ~be ko,nli&yo. k~~",.=h! dcvam ~en ·clavm. d~n nl!i kO'D t.-roll~l'l tl!n..nndal'l yapdan l:Ietic~I~i§ ve !karaya, Mgj.roll· tdli}1crrd~ :mil-l£ !.tQ.1I1.UI4Da kamlfUl_ m11't:J..r. n&.mUa.lif k!l.f'~en dola)"l dun Bu k!!.:rara gQre. kan:J:Yonla ~p iskt:l~nd.~ ha:rek.'4!Ii ede ....o:k Sol!' Adli,ye.y:c VI!! dl~. ~~8n ~u:grl1 Ah • ik.i.nci .iti!lil,wc OEZiu:!a ba lan.a:n ~..ik.liI.:1 e.adcl~ met Belli. rdu:rakta.lci tT'antVil;y1n muJta.k~-md-e. V~rtM\I:J\ ~1.1 we siir .. ti_ ~y11!; .gOri.i]:m.~r. ['\lIai8~a[ann .. ha:rekt;tini. 'b.eJ,;.lem~~k n.i d~ h~nH~fQeUizin YQlu,n.ade!:Ialci 70 santlm ~11.indc clublfu bm.!l.f.l 30 .f.1u~ iulasiJl!l 1 f J. van elmek sllrctill!! Ha.lll v~ HU-l!_ R~B.. 1Io81t1i1 !Ulb~la l!Io8b;jt.th-. CC£Il'zi ~~:hndaik1 ~h.'l:].I'I ail! l!U :r'C: tI:i! yat ~ lallIllil.]linna ;:,ehebi,yC:1 ,A.DCili.. hadi!!ed!e A'II'lUnd:ukzadeler k v~digi -olt gorijlm~tiiT. Sll:II;lu· cnWatllra. IITll:liaz.a:!iilf!.In. da bir L1~r.I haJl!1kll!ltm.e UYaII CI!'H karnJ' ~ (ffil.,llaU.i~11!l$i ill.re-dll,~jnde.'n IHIIJ..I.!I1'I459 ~n.::u Ml1d.docsi I!lllciva ~.50 l.ix II b.u: -iSU9Un ta~ V1!!I ta'hkih ~il'l b.iro;::t!; aJ tr i!!9 hapslrul da ~ina.t ver~t:MC: IIarar ve· dW'E!@lilj "vak~ gq <J~al!lla. bi~a~'Ii _ bMka 1M ~ tdik ribmi,rtt".

VC: Sul- Nl'!.f ~g'lDp.d 8 IUl.m,.ara.da ot\.l' SllIltaf.J.h.amU·H cfld rlUl .... 3798 p~a e; ~I fum-

eI1dde..

nu

bioI.ill.

oJw:mttl~T'-

yo":
>lr'WIil:

Bjr",ok

Z!lI'a.!·a

ibllioUaftntllan
8~
Vfj ""

1iI~
~~:o;

;tr.r.<kk~ ~

nuo1lll' ~ N~

'dijim. g.l'6i old". AllIliLTh m,a- mj~ m,'rlJul'il:h)gunu, kinde!!' ~ t~ bUilt ~o.ztJ:ld'llI. T!I:Ifilh t.aJilln bu. I:\' ~ d~.~EtJ.
!;!d.i:lcmedi. Kl~'lda Idi~.d", '§'ihibdi.i Flit'li. HUktmIet ~G. z.a.rad)ii,'rlnl a.... ulim.a&. ~jn ~la·c.ak b1.l ¢:r~tn m'akineltfin sahipJByilHl pildil lI'e;r. cit tvLil.aet dl!, ihiikmet tl! ibdki yuz Ibinlc:-rc~ liT's nrrar gOfdii. Bu
~vMil! emr~iG41t1 g!ttik.

ne

ub~1fa..::.~k.mn" De-

I.'\la ...-e hllikm

Mll..d

:.:a.da t.el!J.actim ef..obl.n:a.enIl.l;;:Yft 2'<I:'bl"
bift1tl..rElt eyl6ml!'~t'I<!I

i',,'1n liiao.fl~

n In yli.!1l1l1tilan lI:i!l1!.klElfbnnlz_ ;l!.r:>J1~. lrazaya. ti,fra.1'1U1.I 1I~rt.l.i$tti. yatlrmn:, !l!lhilii! d.1.IA'J'r1~loil-l"in!. est'i!r' "II> btil kt.l,::a.i1TnI ve ·lara Va-i:lnI ~.

kmnet

"u-

\.

",;bd~ V6 halits.:ya yapilrl:t'llZ. Bill ~a

BUtt!

·1en.etfU5 ba~taya Ii-

Gtizel Sa.. nartJ..lu· A I~<tdcm b:;!iJli n TUrk t.ezy~I'LJ 1fIl~1~lnde tezl\i~ nUI:tl'limldlr. Vo&klid.arrM ~niye taflli\alll.l,"IM~ jkamllt i!tm~Ktoo.ir,

Cf:V AP

-

Sagdir.

BtI.s:u.o;lu
larlrula.n
m~ kB.i~

ll.ff.t,

t'ren kompartimfUl'

mald11el.: ... iyi. ~iizel amd., ilk.
vel

mem'Qr

baaBmajmdlh dUl"polisi :tYrilliat ve djf:cr hi.il.e ,;ek'4<iyo,rlal'UI_ K"'tlCllailtc

hi 1'1 l'I\ll

tecek

ynrldlllll·tlm ve: I!!irWl!l"1I'l ku.J1a.mknl.iamr &i"r~ ~ l'tL<;a l<d!'"rhl1, JiI:~~dl,Jl. ~IIl)n me};.ilepler. !hcoz;ullLlnea. o,na.- YlS'J;rnUZ- Ol"lI!4:L meseleyl halfedel'lzo.

Zlihuratbabada j 5 t'lumll:l'a.d~ o£LL thla.nihlll ;:iim.tu.klol!!:r~nd<e bulu. '~&n Ca.ferin oi~, 2 y-ef1m:l.aki Jrrum V'I! 1Sa.h,ip-] eli 't:II.rafma.a.nreosmJ hili. Tuna yolda o.ynukcll Osrr.ia,. etw1~1'1U'Jf1.. ae-n Illil' ibf:r taJtrnJ mil, vl!!uli'15 gi:iiJ'!'l1'uli::~ '~!ln'!m~8'n nqe .ma'haU~-de otl.lrlUl Ant dafl!.B. ~tleri glio:sler_hm_ On~ 1)0 ~n lira knyitp.eti.ndek.i _ipe.kLi , ir-blJ,aam idilore:s.ind-e.kn te-k a~ll ala.. .l!oLt1n d..R i.. ...Umu.JnI 1'Att.'1"m. K,'J.ll!IoII.!l.• UiJ o.rn\i.zil.;Y~.I! i1e e.at:lhll~' u kllm alttll'l!la k1ahrli~tll". \:iloI;'I,ll;; Mahkeme, bl! t.a.lebln n'ltk1.Jt.faay"" t@r~fJDdB.D kaTar munb;!lii [I'!!ttl~ri!wen '-ar .... <l.ll'ml§ l DlliteanMi: o.]du!1.mu nazlI.l"I i'l!klr.aJta SIi;la alNadarla[ a.larll-k ka.blllllnc Vo du~WlDl. :1&' wtil~1!:. Satl~ hl.l 8,.Yln 21 ain- VI!. hi!.~talhaney<c kaidm~lfltr. nil)). t.D.lrldne. ,k&rII1' VOfdL • de. ~~J:.. ~1u yakala~.

d«J1• .k.a'UIIlI,l. "o'1l Clllin1;ret t.eljIldlfi.tl:n.r hikln ~Ir in_JljIm_ BMrI:tl bir 'nIJM~ 11"" Vfj.1'd..fl'- ~le!1'E19 ve ~det~ bulumnak: fu;M'-I! 'I!U'i.leaiJ. IMli.1. VII Jf~h1rin. h[;;:b-lrnhil ~J

-:BmlI,

Siimriikte 'SO b in Imral~k i'pe~li kum8Ji sahleJcak

-

Sir ~ocl.lk arabi! alhn,da kaldl
.B3.klr~yi.iIl~<!:.

Kat'ta.ltcp.ed

c

NlKAH:

~k,lI:r ..... 16 (Telef.cmIEl) ~ Si'D~.i;z Y~WlIFliI Bakaed:d'it'l ~Cq.e:r »e Y;!kl::lfl' T~ luZOl III Q'P fie, e.k d.iye •.!:tsi' iI'" Sad Lk Y t'ld 1_ . N«:miY'C!' Tllzcii.mQ ~,iMan f,· l'.Lfl"IlIl intih",bl Vekiller he~eli.nc;c t;&!n.bulda. . .a.b:1!:~iJti:r. tasvlp c.,jilm.t.,t.l'. 13!J~ ~ lI'&iU illeri mUdiirii Mti$iL A-.'1Ii akrilbiJJanudan B aya Ii ~et h icw';Z1m Dareot:Fdeli ~ajr Ahmt:! Erdenin :<I..lbtloylanrrul!!cbn Ha4E Cur.my\m ye-dincio;:o(;~* ....1il1l Ahkar~~ ll.i.kahlan Bur~a .!Ii~~ir_

iH8Zk:1y~ V ~ m~rIa='lf!!.a.n Kem&i 'Ce'I'l!If!;I- n!n nikahkTt AIfl'kaJ:lJa'lltli1~~t"

Qij~iTi.

.Mi.ib~t

H~in
h:m H~e

c..Umr.uk VI!!. inhi",,,llar Vckilleu miifi!lti!> Ii'I\!a~l ... iE.rIen Hayr] L HieniJ: 'VI:: R ~t he!joincf $ml F mti fe>H.i1'li.ge GiikOt' nli!' t~rnel'i tayi,n ~dilini!1crdiT.

Amerikada Alman

*

IN11HiA.P~

*

P'e!."z.i:m .~ ll!ci.rlerinde.n A~
POY;lta~'I:n krz:IB!!I~ ~
g~

*

'I"C

'k-ir ~

y"ya

H e A~nH.~ Dr. CaN:!:: ~a.till I'IUI l'I i:kmLUl l~n!~ a:.k;!Io!:dHmiltiu_

pg".
_

Oim.u:der

~t.ir. flHu!.z..

YaYJuya

UZUII\

OUN1.ER:

n:.RF~LlUh

lM"UL!IDDf .... ~

·a,,-_
ITeleJaon.le.)
~ J~)

-=.

j ij,L.mti~.

' mcrinlm

,£,kt

~w.

'h{!*'Sa CrHiIlll'ldiILl:1

AlL 'GaUhi.n 081u B, Tall

K&1"3.'ea,ahmet kabrhltalllna gtimOhn~M.

Konstlloslarl mlz
Arasl.nda '"'kl·k dO&'· .egl~l , . ,.' .
Ank.ara, lia~ic.il'"e kon_k.s~r 16 (TelefQl'Ila) V cJ.iJ I!!l ti, ,6.a¥a tip ve ara8l1flcla mUh.W be-

Maine ve luzitanyadan aonra IRo'bin
*I*/

tmda kadIR V-e ~k1ar b:tlu'la..n Amerlka. yokuliu:urun feci bir ~ekilde ol'lim.ii Amel1k3.lJ:Jann tahamm ~ilil]'],u t~Irm.'ffl.!, harp iql:ru 'hiikum.~in dOlt 'gij!ll~ hltk1edip ve.sileyi. .11a:.zII'l1.mq:tu'". Arq~u~ tIk: 3Q!i. adUilU'R atrlmar,!!ll, men:simin taiD.am1a.o;,~ bi!tgb bir !;'eydir; bi :g(iQ. bs:tta, 'SB:3t mesele$idlr. BUJllm ~e Arnerlka. Y:!Il1ojrqdan dogrnya. baf}l lIa n l¥iee~k vc yaJrnt ~seh., jn i bimaye: ii;ln oyle tedhlr al il:mllllVin caktlr loti. n:etice dQgrudaB. dog" dan Fwn. G.iimiUci.lncloomro 1 onh ..gl.lllil merkezden Celil ruya. llarp ol,a.-e;l.ktlr. Huli1!1i., .Filihe mua'i'[111 kOn,5o.JosAmerikada.ki oorey;ll;1l;1an biIc

- Re'tlk Irn:e.rrln .mikt.a;l€!.iLlll.n nIL Ii D~n:imru-kah g~lnLTh bugUh Led'l i n ;:afu'ille:rtni. tern-lei tll~ t'lilfi. ba.kt.tm. Onll!lrUa. diL i!'l;3~C&m. y.:4t. Am.~r.ilia 11 t,jc.~re t .:lQ·I1an.maslnd a yeye ui?l'r,t,,¢(l.k 'illiZI hiikUmlerjn 1l1l Ji...:.'l'rl'O& 1i<'~UllII flll. okmn.lml£fB' benb,el hlz.mo::!e ahna~~gmt bildLU..-...it. lra.nunda yer abnasI 1(1.7.)", gelditlnl :r.T.y<>1'_ 1I!f~1" ben l!1e heycli r'l"ifutt~YY'2!e ea~le,!, YBP3':r~~tlT. e§re.dlkm N klh ti;r, B·u rgrun.ill!il Am~rika,n :5ul,mn8i;tX'It'm II"tLr, Il.ll 'bulu!IJ;a ldtm 9IU~1n .!te1"'8ine !OaIL'lrar.narn~G ~fe Saturn bil.i<on~, cia. .ittl ~ h~ld~ 'huluni:on ve hij· E.'I.I te~i<.kli 'muLI;l!4klP sl!z illfi,1t RI.'- mllrllf,m~ hl.iJtm.e4~1:'dIm. soloau Anf. Triye;stc komolQ"tou Icll.roet taraflndiln .miJ:!ladll:re: edt- fik Ir1ea l!ZQt.lmttl EI~j'itir ki; MU.~'J'l.1!k!lt mallhat,a, .mu:b.ardr' "!'Ie Hal>tlll Rifat, Rami!! bi±yiik £ l<;ilii.i len B4 Yilbil.I1~lg=iyC dt!lruM,ir, - Kllnunda. bi,.. j;Cik cllslkLct V!lr- ijlIlyte d-e.mJ4tll:: b.a~tibj, HayDl!lr. Gu.mii'ki.ine, Ello::ii::m en, dioSe!!" gcxni lcrin de dll". S,,'I !)j~''''.h::{lberi rnec-l ~e gel.lp. 1;'(:- RIef~'ll 1nc!!, Ii>"M .!Hnr- '1rudL Fak.alloQ-lari Jhrahifil 51 m, FiUb I!! rn~ pil;. ,YaJalildi'! 'hh.rn~t,= I!Ilmucaii;Jm 1'1 gid!en. ~ndhnll.nJr"rc ha ... 'ale ed!'lOO'l. KIii.'t'kcmiwiflilll IClmunu kat!ye'n' ilklofa.... kW'l80]<'i~.\l Zel:ii, Miano mIlL ~I;;ve etm.i§tir . ..Bu altl DI!I!limar.~a jn 1m llii.m1mm ~111 ~I(Ll ~i~~ llU!{utu !tv.in Jr.• ea I<)AU AH Rl:!:a.· Ba tum "".puruna m j.1-kom::<! el k<mulm,l..IlhlT. haya.lo lJWCLhm';illl', Ii::erui l k!1Ii<!;'i"Ie .nl'1Yl'P f!:i!fuelI'e kc>'I'IUl11tufu a.1'11aJ!'Ll}~. Btl ''azly>et. ,k3..~Jm:l!l \>.i.i U (k'lf! 0]kan'!;.iJ.-ari EthI!ID, ka1W1ari <;bnkii hunla-r ,iJ.,.L "iL~J ..cUe bl.l- ~JM: aba d edill'l, kH.nlJ.ll1.l b.s.2u[zyan ILl" du:tnrnuzdMl ~e.l?in;,iULI!!ll ~'l on aoaismail Ha~kl mc!:rk~ze n.akled.il. kilda'llac" me:mleJ("tll1 zJJ-(l.JI,t"Ierin" l l~fluyilrlaI • I":!..... ~''''b'''rdar de!iL~er mld!T?:' M@.i- lWo: ·t!\'rlO atf'rr ,at!rdL ~tel"diJ. ECllebi · rapurJilfl1'1 t~kr.ar f~ali•• ~L mazli:J;a.ta munElfl'[ri illl ;::iBUflll!lf}n Yi!rfrH~ Tiry~e kcm- yel.: gehdJ.me,gi l!I<!ticesInde lni;.i- trukl' tH~flt' ctti!m. Kanunu. Ih1l.7;rl;"h. &01oaluiuna . rne,.ke~den Talit lizlen '~ilca va-pur verilip VI!!- .vau 'i:ttt ..~ at"k&,dltihUTtt'" A)TlCa. ka- raat encUmel'l1 IMII.~aW. .mun:l!"1"'il'i i'lilndll. bif" iMllCam yoktll1"_ 8l.1 VB.- YGar, HAIiolI>Ji,h~"lt; O'h"s,1l Kapla.n, l RauE. Balum .kon3Ck.,8iuill.IrL'<Ii J1)er rj)mjyll:cegi husuaund", ajilikadaJ keJlde.n- Cam'll'l, Roma ibi.i...vi.ikc+ m~rm.JTlat' rnuht~riz da.VTa.:n.mI,;!- ~iY"'t 1< al"l),$[,nUl! !{amlJlu yapal'llal"ll: A"I'D i n.,~!l.n 1k~l\unun l...hl1iM bu1w1... li"a(Je lIoktIlSII'I.Jfl.11 fbil' num!l.l'8.. "'&1" '('lolll'hil,'"'III!! .bll.hllm'll m.azb\iI,-w,. Jt1,rllare i;JJi81. ii,;;ufI.eu ~t~l)liiin~ m,=,r'lkez- lardu,.

Vll:~ngtQn., 16 (A.A,) - BjT- mUqI.:I~i'4!l US;'cf·'.t!.Ltmr, bIn a.eJJ,ale 1I'1\ leo,,~ Ameil".ik~ bahri.ye eodlm"","i mer'aya sahlI' oIll1l'uyll.n. ~i1ri.l lIBhi'p-

bI.lZ'l,l'rIIrlu't.-d-llo ~tll:l)forw:n, BtlyL~ rolr (1'bfI 1 ltJ!.o;Ide) t:8J.Pj1 ] lo;;:lde) 1-/ oluJ;s;,1 .:iJ.e:t'll'I'I~!il ,ollu i~1!! jh!tiyfll" h!\Y'~t!e:r1 l!!i1l9'Iuyu;1I;t.Ltl '016.[ .[l'k ·l".;Ldyeithull (~~ ] i""-"Jil"J rr,lII1rJkfim I!l!ii""",i 1i(l<.~I(!'Wt:ir,FaJU 1(;1J1.u,,- lIl1 ay!tk: ..,1",1'1 Zlraat Vd!ilImll YIIl'l8.- 11,lmMre ml'!!Ml,f'.cds Mabtll'yr l!j:glil iiitaiooll,bu,'r E. R'lI0H'VQlt ,i;ltffi:!l'!lol smdadrr, YWoeil!'!'k. lll~y{ltl)l,jze ta.kT~1" mifle:nUr. K"'~'e. Q!> Z~~~(!'Limll!l ,I:mbUTOOlll'lll[\ dil"cktorleri olan :Knud mlY11L11-:ra.-lIr]ar ldl1 'klly .!IoII,ndlkla.nn1)11 .a~r.I 'I'(!; HilJII'~ar.l\·a 'hir teBk~:r1:: ,!,.r. n bu zarfl,t'll Lr ~5UltnooMt Vol'!! eo- vel"Eyonrm. Yen1 tto(lkJl, yoIl'I'll' IIl'UI,:!I"II! lunmaktadtr. Bll" 'IYI'l,ltt",fil~ kosu, K~'e'n i n 12 ~eml~r!!r-ck mw:hfMI cndii{lowllm- kH.d".d zsrar'lliOrdan bUUin ktly me- kapl'3KiIl", )3,1.1 I.e! bc.i.:t.i'iytl)"l"fIie 'kalkUal'l'llJ'tr& ka.dal' Iih'l.r~nda, <;>0]kensniiJ..IIdu'. Aki&i takdlrtdE! bi:r lnstcem dnd-c u1..1: gTuplal" jlc: let1.'Ci aJ~yn wI tll!tU .•"":l4k'1ar. ?:k ...a.t Vecll'bti'l'llYlW.l's.na..t.mt mUtet",rnln odilmoel-!. fit-ere ibu 1tl1l.mm ~u- rInds. Ad11Y<lo'r.lin ,.ar1t:mda i1~temeg-e taTI ;,JU,Jo;o}l;"r Hilisril~ fP.ltk ~zt:~:tniftlr. ~ilm~ill.i Jtdl:l.3 ~""'igi <!Va.hiID vn- .!I!Jup m\, nh:-lit: hs.~.pll!1r' soo. l'L11l.tEl.k, rill' ern:;Um!J10! havale e;;IJtme1.i.tlir. Saydamn ~rkmod... Ltlbnar. tepeKt.im1lye ge}oo Galip Pllkof', m~. ~if~j.!llnl a1&lla:zlyete~ ~re bumcilok miin1l.s~ -Ie· IJU1..CbJ ·blr ""~M'~IHll Ioerl.,~c kmn ~1~rrJnl!'l l'TIij~~c'iJd!)r 1.£!kMlIl 'II!'!l" t >trHmdru:l !j;i'!tgt Maldar eden bIlyt9 mtllhlm b1r Juumn·· kill"'!:'in ,~.r!mnfV8IJlL i~te.m;ttir_ Ju..ntmt :n1Tht1mJ.c:r, taraJrnO<an 'Z~p!l~, 'b1lf."Q1l hlU'l!O'kette .B. Ro{l8BVeft bOf'la g!el.~n ." i dEl gllrdilUI'l(!f 1 ~!{o!Ioi klNi an].lltm"la.l"-· II:II'lnt it:o:ruYMak ~Il'" vc t~il~·~t. 'b"';lund\i,~tl iL{')'1 B(lr",- bu1Untm 'kolu, :!Ia.h~1 I!OyIJn.::a l!ieyrut!l ~-gilerin Irk.lljolfl. <.{rl'll~r,i. milliyetget,rKem!lJ '0 R 8.1, lI:Lut"&k~ f1.ey.etJO;~i. rak 'IIdnldlKI 1~1Ih~'!l:.f!,htU ed.Il E!C~k 0- !ilofru ilel"l:I;l''''1I ltI.'i'lt.lll l'J.itann~ [er 'I,'~ a8l'llal'l yiizi.i .. cI,=,n .i!ioC- ka~l lut\!l~ mOOlilekeM:.e nl;:; bli RJl.yn tit>- mJI!lt.ir. 'lJ.n h~ Ol;ll.,j'l'lJo<:bfi iii' yspmaJa.r,lnI ~ITndikla'in.e .dolil.ir it ~ ,k'iY!llt. b In ktaki !l'I,gllill ~u1"Vo£lkl:'~lrin. Sluler al,:hg)llol h.iJ..d.iri¥o r ve dJyogr ..k.i ; dbtI1!. bi.j.lft).BIlHI" Fa2llr GY.l~ I.l~lul.,- HU'IJ,f'I;Y""Il!!Jg, K.L'Q~ tIiCCiMIt{Lt~ll t:lUy-IDr, k i l~etc;a.k oka ',"mm ...,J.wqii rtl blr kanun 01- mtitkUle.'t.a. u!rrs.mlacakJm l!itiykml~· 'ri:,'c - 11'a.k tmdudun4an Milld, aniiidiilfa I! Iltncli.io&tr~in'I"'E! 'mesafetl(! Frat fu!~Iin4e Dl!!yrimt..n!ll;ma l'IIIgml!lll fi;i;I;l"iyGte g-trml!;lli_ tlr', ,acrJ. h~lkffi' bii),U-k bir kr6mm~ ihw.r'u :lilllptetm'ljI oidutu dof1"l.l Cle~nr bfill,. ~[l.<t.tl;."k~R. ,Myf e 0011' dta~lt7!tm nin £{l.ych4' QlacllfIm IbJ Il!iJi&r!i 11~~!tl [41.4 cod<:r.m ez. Ba!ik~ lElm'll!'! al.;}"hil"ldu'_ mi:lken-.m.,l \",'1~k i:rca. edtllibnec~1tmrn IIUl.nu, fa.kJl.t ~ mfj. d .. ,mi;i:t;adele ettigim.iz Il.8.zari,ye1(aJ,ll!.!ltiL'lde ,bu1'101l1mU!!,mut'a.k!BJ;1;l b~- kcmnu:l ~m",:n I:.i.zmo g~l~j m;;y KU:ve 'V'f: SilYiki. mii.Hdt1tleym Jerri b.i.t;z.l!.t :kendi rnomlek .. i:,i.uUlI. yMl1!!!b'in(: luu;.d vazt1e~l!'!'i.fL v~jlli1~ •• ~t'mi.¢.itr. elmdC!i dl!' oprtmu.n KaldlTank mallevi b.i~ LOf'mlt" 1& (A_A- ) o!l'ot mi!l~n 57 mem]'jl. Ibu iIOi.l\ n'uihl~fnE'ler ta:r'Boflfl-' S&l: &tan ~b' Ilmmamrll!(rIn' lijHmj,2.i ta]Q.y.iy~ I!!tmek tblzlffi ~ Ki1J.VS1i~1] gijrill.me.:!linin daba ""il.wl),ltlo; 0" den Fwidulll F~I "'e IQl\I v;J.1H';jI.t an- I, IlOFnoU'e ][n;;:~8fede bululiaJI t;:Qk d!l.k1l. ,~l'l1!JTI.iydJid.ir, ~in<i'l) <1oWu!:i;ll VI!' -:::ilT.nenm"Jllmh. ffllJ1!i.arrirt, Ret'lk In- nin rn:I.'iHf:.!lLU!)r 11j.o:;~,~." t'"" 'bi.l.h9.;i~JJ. (l'III'b! .Anado1.u.Arn.HikMJi ~IMIDIiIBki. ya.hanGI dll olod.ugJ:l g-l'bl i\1"~l 'lIarl'lt I 'tit 'Dl~~ c: eye~t.:kl£ltlE! J:.tiCI.IM e(~ktdl"t,s.,n.tmdilii 'l!IW· SI1~d'a.nJl'l. da milrte.tlkl.eT remiler t.'iearet fil'osil.le )l'IIIO(,li'1UI1\ ocill'd,~S; t.G-yi ~ 1)hinlll!J kt.u,dl£. \";lIl'cZlik :l"'~zful.'dan .Etl:r1l. II;:Flhlr'ktinJn h&:!l!lJl.F~iliWi Fi:jl:r.i ~ dl!ml~- ~Jll

konsolosluk a,rl

.. cere erl kanunu rnuza k I'

*

Sur iy e d e i,gal edilen mmtakalar

YaJunda bir
nutuk'siJylegecell,

R.ay§tag
topl anm ryacakm r§,
ZIIb'k'ir, Hi ~A,A,J - ~M'Ir N~ Be'l"hn ffllltWLbJr:i... ntn lIIMrdttlno ~'L'e, Bcrl:!nd'i! Hlt-. 1erl n bu 1JBLft.a.n IJ'il j 1]0; g1lnlttl' r lili 1100 RaY'1t"gda !r>;it' rrutuk llOyUyeUgl ~Ij..
:rklJi.teTI~~n yl,lW, do'l';fl.!pnal4,s.ithr,

~r-Jin, 11l'J\,A.) Van rearnt hil' kflJln i\ktan :bl~l:rtli..v'Dr: lFt.Jl.y.f!.-ag'f(l ruunda :LIltiltlaE!.da~ y " oltm"(:lIlm:ll da n- GOllebJ Wlemhke.t~ l(;'n!~ cl.\:;·LIa.,!IJJ. jaytaJargnkatll'lI!n ! c:., -"-" -co!dutloL ~ljnln 8~ liJlm-~~ ",eys.n QIIoWLmal..4:.a.t.l::Jr. mllh-·

*'

ao

.lsi lejgon fefl

Horia

25 sene
Klinge mahkum oldu

Sima

tit:

FrAiUir.z tiLo:su ~ogiliz ile ~.:rplofh

tillQ3.\:l

'fk;yn:rl. 116 (AA.)Ofi II· jall811 rbildil.iYIllIT: Eu s,a;bah §afakla hera.heor wt'p

gnniluHnlz
i(.;,i

~lII.t vc

h.u V<nJ6.T

~L>lc:la.[[ed1l
t_pi~-ocl'illl1
m.ij,.

.bfl- lngiliz bJ,""i'C'tU.m.e ka.r'} lhe.!'h~ rut~~brd1'r _ - H.i9biT
rekhp
hi d~!! otma ~,l§ttr.

F"'IilM.ZtSJyyar,!':~~iJ ~BgirtzdicmImInl!llallll,a hi.k.um eiltiloer

Il"Itr

Vich}·, 16 '(A.A) - H<iber alJn.oI..,gl~a ~1ill!!. F .TanalZ bah-ri,.c·
",jfle .. it taYo/ltfeler ~hI'I"jyl!!·y.e g-eUr

Blikn.'!!, II!> (A..A) IM~1!!11 aJtKert .mfrfi~~ ~1 le1YOr.cula.Fm. lIet; HorlJI. ~'YT 21 _e ~1~ •• ab!k ~a~e nazrr:t Mih.a.i S'turdZ[~'YI b!ti' sene h!QJBl!. aab&. l1a.hiliYfi fli,Zlr£ g~ P<>t]"o4.lIin~'YU 'i' ~'!:~ n.ek~ JtqalMm .m~ am etm!J:Etlr. 'IIhzmnloia::rdan. yedi!ll ~lI.llt etm~. BlIIJIl.a:r al;'lWi!rilI. R«ruU'lyiLo!lm I!!slo:~ ~1in Ibtl:yUk o:lO}i!lilCl"etzlELnLlbt!l~lr, Diter' 1111:' c;;ok. k1n'l..;el:SI' da.ha, m<!.M!fun 1!Id1~. M:a.Jl'k~ hll!~ cer.,an ~iljl''tL'f.

gelmez Say,da "~lld~Tlnrla Ingl1iz
filosu~a
taarrU:nL1'J
I;8IHl"~;t

il!tm~diT.!lU
~ift::
n;!~l"

,n .. tio:elerj

hiJ .. "

miWDf,
1'...ondra.

1!:Jarnaf~
1.15 ( "'-,A_)

~lduill ~tMi
'BtL .sa.balt

Alm"an

k(ll~lOlO<!lba.l"Leleri A-

iTI~k

dikleri h.alde; AImanl!:u' Robin
Moore hldisesi. gibi hit' hidi,seye Da5Il sebebiyet Yef'diler? Bunu biJe'rBkmi ya.ptilar? Yoksa blr denjZflltr kaptanmID fazla !H!r.r~p_miAlm~nljl.ff. A.roru:j~jj.. nm tUL:rw gU"mesi gib1 'B:ir felakef k~ti,'!.fsm.da brr'a-ktl"! l§in i"yii~iined'ffi ib&n'!t olur. ~ olsun z~a.r atIim.qtI[". 1900

l1J-poft m~J:k~!::n

AhmH,

nO .ka n'iil1l.i:llgU'.LiI. m

n~. &~wn mllav1n h:m~o,lQslugu_ tl8 m.e;rkez.dcn E.rnin Vefa, O!lld.ip
rr\U

Mila· me.ril<:l BitlCfi'k. de",lethz:d A.mcri_ .::rkez.cll!ll Da- ka'CIa.ki bulufl Alm~1iI kQnlKflg,lS-

kJllpltltlld! V.a~'nglon, 1f.J (A-A,)

!ntli' n1

ke.p ets& ,1:m Ilumllrll J"l1IJtlll'k." rlr1e .. llt:aflurm:n uun (llur, Fai!llt Giite~, btl ];;.911Lllila yette bululHJl.U.11i~I,jr
~~'. ~()l1r:J; ""14 1]llJ.kcmmet1.

j,;rir m1lKemmeIJ-

i).irenilm~oir. ~a:rrL.'IR dii}me!li

l~~r11b(:

a viR k OMO IMll.lgun:-. tn ~r k.ClId,en. Kitini. Bi;l~ild buytik el<;il j iii !tW'2Ik ve ~a&rn .muhaJlll:'1Ya. ~.k~ ~~~{;Ol].i'O!?!ll- :-af1oc:t Orfi v~.1)sk4P .4.o~'!'cl.oi5l"''gun}l idE!.IC.ycc .mc~k:Cl2dep Rt':~t 1::lak>kl tayin eclilm~1 ~rdir.
;.,__---.,....,,--

hJ.kl1l.tmlll kupaulcrm."um emrctm~ ve hu. unern()Siuklllr IDln.hlk-ll.latl dllh..ilind~k..i Alman t~bill.iUlmo :Ie. yaba.lini Jl'H:net~tir,

ya.p ILITZ. d lym. ~.Jlprlimll';':, T~r~en !<JII,[. HuJI'l t~.-I'r'bo

Ll!I..... lrB.fu~ ~r~nild&Ji.ne d :g~il'S, mUfleh!~ fIlder _&yrut."I 12 '!litH ~(.'!IJ.!I).fe<:l~ fI~KanLlnla tee!"'1~'Ij,~ IUiI'Imaktadrr_ II'I:!.lttefik .k:u~'Ve.tler[n' 1'kal1ul11ar '.. 1- l'l oldu;!l.IJl1l1 \'9 bJr 1:01(( ~amm1arda f!lfn'IlIli J&'!irilVJ;ll*,ll glDl tathlkllUillJ :a... I(tTj harekrti G0ner~l I}e.ntZ'·!n S8.yt.9.l-ItlJ-~j :>'~,pman~ mecli.ol;'ten k'Hun1l~nn en m:illt:€lrnmclk)'i.ntl.l!rL
~~.(l!.fiI

ws~me·~

8l:iytsme~lil: b~-

p
-

harbinde kal'i ami't oiacakm],
kin <....
it :1MIiIiB],

Jape _a ,cihan .
){/X va.m"!:4itlj y~_

biBIiia rnln.t,in

m.sl ve w.kmn

ker.di

F,;ulliyct

·Ncvyo.rk,· 1-1,; (A.A.) .I:lera lei T ftblJ.lloC' i:a~1!tesjl'ljn Va ~i~glll'. BilIl!.llJ1oLL"~yn tOn mJilu.'birj hildidy~r;
'BElbr~", ~no;;i.ilnenir'll!! goi:itl!!,

Am,er1h tet!riblMln S milYE'lI !:o1!!.ilt.06Js~i in.",.. edesb~~~

ha.lc ~et.lrlleb11ecegtl'Li anlELtm.l~l",rQlr L"'nn~klildir, III bir kll.mm :l'af"J1llll'k zElt.-n :!aktlt. B U eBllJlil a tla.,-.ka ]rolla!", §lam oka-· h',- LlIfll', ~1r.d;OYI' ~iI."Un'i"t!l.;I!L 'blr Bum.lim ·fi!ll!oT;d. (kaTIunun r~d.ru ,,~~in o:;n('U l'tt f'illtlfll'lda 'bir. t,e...a.kkuf dcuc:si ....... hmlwpta. It!zmI gelU hllkUmleor YTIX--' ya Yi!otuden t~tkikl ge111i.1i;il",·l Ib.~LldS. v>1'Ilien tll.Ju'd .., -':;Irrue~e. d1~'arn - e'l.moll}(te tll.r. F,,~.a.t il<'!le.di)-elOO'e ,~IU '1lo;~ h~ ,'e~tJie ~mumt U)'eltl;eJ Ii.MI,l,j, L,allrnemi~T, all'til y·i;.Il.l i.I~ ~hlrnGSi -ilfi;ri- 1li.j:uL<l.1'1 mlYe: leap i!idflll; ""~~il. vaiJ.mtm·i!)lI!Idll'lim,

n..tlo6lel'le ~ II. r..t\IQI,rm tZ y~lttl!lr. ;J.tecll!l1h 11,1.",1'1' llfll,i/l,;l~ blr 1alJ Kat! c.1:m!l.&[ lA.zamdlr. Aynca b15:\o' I,a mutekamll

bu

k!limw~111

tl;~- dR.da"

g~r:I ~t~il""el<:tc ~Qn tC!jWJ wdUl!U.nu lklye bo!fun~k tahdld1·nf ~

"l1hdftlllle dii¥n .itlc mOl!8;ul olm_ l&~mndlr. ill'hl:llllm1a

Prons KOlXIYMcn .ikinci rl!!W A.mi'l"~1 bugiinkii, vJ~eti.n.

~ra

bun,
d~

.sUU.'IYgLl

k'IIy.dct.m~

d~

Cihan harbi, 1914 barbinln gel;l'tigi en m ilhim lil:erhtU-eyi s'ifDB
If'e

Peten ,bugiin bir nut,ull

A"

Amerika

kJtaSlll.m i!jl;irakile
ii.

s.on ve kati safhast!la. ~rmek

soyleyecek
M:R~ a1l.l1 ~"1iIiIu !ktJ.dllrI

V~i. HI (A,A,) i:inWnUzdekl

z.eredir.
HfidiseJenn cereyi!Lnlru. arllk hj ~ hir ~y durO. ur·amaz. Nev)'o,rk limawwIl. t(J(rp.illel'lmesi Vi2' Li;J.S' Aneelo;s lil'l'lanmm kapa.rrmM! bugUn Ametikada h.akh bir harp hava:1II yaratm~

m~rikll gemi in;;!<lM t~zee.ht.arJn:da b u :5e[l~ hlr milYQIiI iki yijz e l1i 'bin lcniliiJoluk tiCiW:t ogemi~ YillpllmaJSl sihatle al'ta:n d~niOl .i1'l~a~1 ko!ayhManna hrna~n be '!akktt" Poltb:in., mm 1942 de UI;; bu~uk milY'on ~o_ ~Ico iSl- n.ili.,toya ve 1943 ds b~~ rrril~QII
J.'Ilb: to.ni!1!.tO.l'iL '!;:Lkmia:!oL hekleniyol'.

MI!t:'l i~, ~"t''''lj_I'I'ib'' gllt111 t;:.pla'!rm~ olJl'j'( ,.,.11 'elOlctt t.a.k.-lye Y !/'t1 ~~1':Wi k~n~nunW'l mli.Jl;M']~ri fI~~" ;S,'Yl:lt 'h~~ k.;'UHDl1I l~ylh~,1 ~, kfll:!!l.lf oluL"Ss. lijller yl.lrilmiY'IH.!<:'l' 'V'I> !".nde g6:rt'Wroek LlOin tcplO1I'1Uyf), 88:at: 1&,25 1e n ihllYd't "'-'t=I'L'i~~tll'. IiliymniliL Inloli b~,1. ",1~aKI:JF_ ~t.!>

1941 senesi afyon mahsulii
Ofis faraflndan satIn aholyor
Ank
II 1"11 ,

fl'YI:imm ve mtltardkc Webmln dtl:rrUm1l rnllnBBfobe'tht 1';fI(t:Jr<lld.a JlutU'k a>i:lyliYt'l'ektir, ,

bulunllyor.

Abmet

.EKlln YALMAN

Amerikays'
[.&Ji 1 Imddel Rbm.a. HI (A,A,) - Sh1anl lila blldLl~.Yor: Ammka Blrle;;Jlk dey] etl«I

hunil>' et ~'Sl..iM1:! I a z:mo::ire vt.In.d- mioj'lUr. I , iilKI11.tm hUtiin azam,l!t.i.. Oir'!W, AI'fle::J'fklt ha.rlctye l1tZaretln· d ~1~a~l, btl tafl£llttL. .bir .pro-gra m den tallmat bll~ -bek]f!lmeden \k eYCt:r!!it1· r&hl'Q, diS. ¥1a.kincleit.irjIIDi~. bar_I Yetlprol.es .. W dtnil'til', .,in emri tl.e, 1'taJy~n 11'", Arm~1'I OIlabarlt.k.il:ll t'l:l~k.iratland.lfllmE' bir tetCII.kJ.aruIUI hlokl! edJ.1mul "" l.JIH~ ~. Sl~t;:.m.i t1Ln.fmdan hurdtha., ya:ba.ncr mn. ..·;!Illnin toc9bit OhJ.LImBIBI c411:rn.4 bu,huun.u.,t.ddn. IlRrtJ:l e, t~ ·M.n;;Om.i;Itl dl!!ll.'llaJ mu· lR@:iJiz a1:l<lIa.nnda. hiz, Ibay!).gL lulbc:lo:: bilmC~lJ 'ttdhll'lerl litt!haz ell:ve zatlrl!lana bir e::!Ii!l.lelc mal:t~l1m ... tfk't.t" !I< .....l"1l, flWlyu dill. AmsrikE!. ruT- I!dil <:II qjr dmi.ine ktJ.dardC'Vl~t L: iDSlr 61" ~, • ,,' . . L~fLk D.w1etJ~Fn(: ;Vl bUtUn E!m'IIalilI. .... I! miJlet.in en a:zliz h1!k 'l''=' ijrnH.
&j;J.n'
I'I'J~

X! X

16 (~\.A.l - ToprBk rn1!Lh l£1.nru' Zlr8.11. BlI.nk8;.'l 't\'u;bo "'8 ILjUIlI· Ul.r1:J:La &!.'L:J!ntII!1.IIiM..ru~. moo.;leU·n htU~ullerl o1i!!<IUlL"!n tab1t~ i!Iiililom]{tkr ~ ka ...deh:r :rr"y,r.;ihtnO;:4! }'i;lpdilln v-e 1 - lin .senel!li !:I fyOOJ m ~'h.!I,,:I111,,,,.,rrI.;r(lln :!II)nt"Il., VU'k,'IJI .bu1aaaik mftra.. ya.pdrni!Lki:.:a 01 11 III 7(J5 ti.c.u.L~t E'o:!mjC;!llltla':f"1 ,'e !!!!rdede.ceJdlal1 .ma.zerelgi'.!lll~ :!Ielu!l-el'llie ID"dUitli g'~1j. hi\"~~ I" :!own b;,vm I:' uni ,bir milyar 6150 eklmtl'lt 'l'n1il!a.1I.de crii.l en a~Juila:t'da ] ill" kati)'e.n 'ka.bul edilrniyooekUr. 'I , ,,'.•' , l1(t'izyol'l dola,r tahminetmtkh~..dlr_ ;3 AaIg.lJ.l1 bir ,l'olJ)!Jytl. ](1\4 (I., ~8,. ntU~ T1.trkiyo ZMaat B.s.lika:sr Amorika JapolilytlYI protutG flmU,,;t.uJ:L· l!~~ 1iT'i,I.Xmun (LfyQ"fl'lB.~miibayaa A.1mIl~lall' HaIthE k~lYorlE1r e' .,') 'X'O}fyo,llll (A.A.) - Am.Cl'ilu& bU- ~be VII t\j .. ,nl.u'l .nuLnfeltHe eW Cl(:olllltll", ;o;ilden mllbll,.yaa edlleceld.ir. T:a.b fIIllt (c.3.Tr1p1armaan!leltjellt bl .', - " I • yUl': el!;ls;l Gl"ev, Cu,nk.lngl!'l -Jil..P01il ACY'.on t!yat1s.n gll'Otn Siane }'~p~. ~ - 1>'!tJbayaaYEL Hi hu1r1l1'l4lj. 'llll,ll ..{I.lu1;1.1'IA!.man 'o'e ltalyan gnI!rliU.t1jl, (6~ 1 1m:ble) t&yyare]~ri tarafmdan 'OOrnbaN!l'Mll] ~.lll'l.l!.C'lI.k 15 cylO de Jilh.yirl ""eFl- Ian LammE!. LlillNlM.en ,00 ::uml: de YI':I1L- tak'>1ye io;oln. mcmlcket,., 'lfe. ~innll(l olen m.i.i Iht~ hir ihill!ltahk AVI"upa VI!! e.dllditi .l>Jrlldll. blUo.! ooOlbaJIll'l11 TQ.ll!lCecktlr, Bu ml.!:l:l<iet :z.arfmda. afycm- d~ arLtln!ml'jtlt'. 200 itA anil MlnM, .IIlmdi HBldl", XiiI; Mil dzelllnO!! .golgEBini lIalm1§ bu_ tuilo :wimdaJd AI]]C't'iltan tol'l'l:okerimrl1!aIlilIl"_ Alman loomba.n1l::!'nan t.y. IUIl~ygt. K~nunlaT ·...oI!ldl!:tler k,- !'lin pd> ;l'il.N ...!lttlrlll !1t~tUWnl], "e yarel-er[ V'll pilotltw:' 'l'e ,bll' Ik~ Fran wlml.'l' , &dal~t yuya,SJn~lUI kovul- ~Igel' u.w takUl'l. bomball1'l"Jr1 oJiR A~IZ; h~l1' tfl.YYEll"es:l,Hlll-ep't.e fa&liJ"dmLI.." ~Jfla.rm .h..akLa.rl o;.iineflml'llll1lll!'rJKan tebaallmm bl.lhmdu~ 1i!TI'l' t~ btJ.·n.mmaktlll.d:Jr.Fa.k~t li'l!l'iilz .kIa,rJe' ve 13. Rl;io~e!(~h'io '" 1..1l.d~r mLitt'. n.tyirl. mmi:.&kIl'fln;1 at:ddlfJ;nl otrenil' ~'~,ku ...... ·e'ULH'i ~cln"y'\ I.. idmdk. l J.ie_yy·;;;'b.i:r lis!'l.nl~ InMeUlii ilrlZ i:i~erJm~ !'llrlo("~Yt' J'!<;';llU'o,)t!n.e Jri,t-

B~hJ:;!I'e I:'I\.<;.ijmeni

me'l'I;;Ht

mltl.

Am e r k a- ya rD··r~·,I .I'lap ,y . ~h h

e«i

k~~lertll ':,,(~ti';:'~<ir'l1 b~]I: l-emll!!k· Fa1uLt aynJ .z.amaooa ~rtn. m·!.th.a..;aflil iiEltJ:nll :ELlmmam odll. d~~'1!m 'l.'i'l'ltI'11t'1..tooir, ~nu,fL 41.l}llicS.il'lifl 'l'iM dl 'p'* )'1l1m, Qloi$ h!Udocmdll. hili: :f'ransI.Z kay"Ilaklllrmdall verilen ha.'beOOe'A b~(ldlm "8,1;mll IT",:z.c.t ...L.eri, ~wrul'l bu 204 flfti'-t :za.l"'(mda dtl;ecegin I ;;Ii:IyLoom6ktedir _ T4!aJ:.:bltrun :!lebebi, F'ra.nsamn Siofyll ~l<,:ia Blonddl lie (fo.rfi;!mek. "'C ~~lj'jm tl,)S;liml i';:in mtlt tdikkrin 11 .!Itl~11ltl !ja!"t!arr ~!'L 'ke~,;Il~llLe bl:ldn .. ek m im8re Ti:lt'ki:r'~e G'ltm'l~ 'llan Goilllex1I.l D~OMm.e'l1ll pl'k ·yJJ.kITKI~ \l1Jl'lut hd.ia1::Bk !:Il"'~ll..\ruImill 1!:Iot-Lo>I<:,j1Iffl0i!-8:1dfr.
mll2ll

-i'yf liokl1J.~1l.

Mr'

'*~ j.iipol1:
ta.~.
.13T.iil.J:'

v~altu:tinj

i{'~renulJ;

'YE1:.i~i~si .!:tm~.

tedir_

~i'fI ~)'I;e b.i:r nihay.et 1I'efIll,ltrUfl iIIP';:;iI'iYfI i:9t1 ot:!i1 ~e1 mci!l~h=_ ler d I!!!I,bir.i or.::h.ii',tLlIlJ. !lOy ledikt t:jl
~oRl"a ~~lerim: m!i?t:i:r .~ ~'le de ... m et-,

(Xh,i ;put. rnilletin. aUl.ilanna to:n;Cfl'hilllJ. elmak TIlilk~jle imZ.oll c&ilrn.ltti{, Su pe.kt- diil1Yllld... ycn.i' bit kl,lTulmiUlnda .ha,yati ~eleo;ede alii!,;adl!Jf ill.lt:u-n"iJt1l devIe:tler.i hir ;J;ray:a topJa']!'liln ~r m..... _ ",kc.d~iT,. BoU~lti6a.!ji1 paM, hodbinarli:'i miilalaaJ I! I' Ve}'u h,eOlla.plar i!. Ova. etJnl!mektted,ir.. Eitt Am ...-

~am

r:i:k:EL BiTl~ik
hatbin.:;
yl!.

devlettlOi!:Tl Avrupa

da

Q-1·hI!"~T.:Ioa Japon,hB.ymy~ t vo!; ~ rdAn.! .ko n.l·-

g.iT~g

Oria meklep moatl'mi

ist,eyeu.ler Hazi,.an
16 (T
tol-=f~m[.. ) -

Eylulde imlihan edilecekler
~n.gi{i2,,;e

almak

Almanyadai'i Franslz harp 1 i. lade
alunugor
Ill. (LA_)
FrJl1'!lJ;ll

diOl."Ml

k'!!,;bitinl

emTeyloem~UI:""

]l!riTiJn

tII~dA

bek91~d

o]u.i.lk

du.
P.t.h!l,

cljllot"t~nden bir tan~n· Olta rn.ektep ,muil.llim,i ol'mak i.<rtL den 'I.'C her yoll na:z.il"Bn Vol: eyl1il y~nler ~ ilk udimj:l;lndmCO hilZlr_ ayl"n t;irJ,C[e ya'Plliu~ak:bl'. imtilanmqtlrBu ta.li.matna.mi!Yc g1io- hanl;ndi1 kiOZJ!lDiinlar hi]' ¥n'~ Te orl4:l mektop mtLalliToi o-Imllk mudddll! Dire~mcn 1InIllavl'l'lJiii;il\_ ia.tiyCj'Jl~ Li3e me1=UflU oJac<!.kll!lr de hJaealc.la.r'Cill", t!l8i!:ne ~Ik okul ve jm~ih.lll'la i1&b~ 1uJull!lcilkl<lI'dIT. .. . ,'0.. , ,," L ,. l.L... ... ot',rellm:enllig"J CI~~ oilmJar ~laJ!l B U J.m lu, an~iI.T .ur",o;:e, ,.ar ~<I • Cg gra f:r'i>1 , oyuy,d, b ilI:js,i, Ul!bciiye. rn.1I~- l~b L tutulrna;dlln ·m ualllm. taYl:1'I 11,)'. r~m;. &h1l'l;:l.n£a, hano;a:&ca VI::' edile'::l!!k1e1:'dir.
r ,~..' ,

Anh.la,

"·1t'~11!n1m1l'l\. yfl.ll,l He :YOII'l!l.1!rg~ b.k \'lY(,ller VI:' 1(9II1'Uml, ~ta.n blyta· rl.'lt'"rL'" S'elm.~Ur. FM.l<!l.t 1l1,mlar tl!!'l/.zJnLn kdele"i Hzerll'lde t~it iet!! eQocelt .krecede defiLdi..r.

rnak: Win haThe 'gHml2'ge hilZ~l b!;1111nmahdlr. Cilnup denizleri mllsdeSoi gill.l\ki c4aya .wi", hi.!- hcaya.t memat me!lell:~ir. :Su "ebep,~c J.a.p onyamn m ~~r mmtak &1aJ:1J1 bugfim.kii ~)'ll:t.iItt ,kabul fltm~mC3ln-i .:t.a:b.ii~.i'f:r'I.ek l.i.zLmdu. Amin.l, .diinyad.&kj kfl'rga~ahk~ lara ,W-lT ~8.h<1i clij.~i.ln~;!:leril'ldn b~-ed~:t~[{ 8;;:f:~mJe rOylC' de.mi§-

tit :
Cilrmn har.b'ind,= ]"pol1yanm k.a.d bir imH cl>t<;;l!iltrl:tl 1..Ulv..'etle ililt1.n.l.}'!QrUi"n. J"p~8Inm i!li ko,1 'Y oLmjryau!t-nr. BlI.titb fev1..!!Iijidi!! ui,n"J'ldr daVr;{lll\n'i&$l ;.·e ,"Qk ~lf.ftlll· II Sl.ll'!lctte hnHb,l)m~ml~ ic:a'bede_

SW'tye

~m

alililb yoliyte 'l:a1Jt]ilYOJf

ballinlll

MJihvuin Amerlkadaq IIIl,a.oaldollr1. 200 milyoq dOMll'd'l\!"
vaJ!j)J:tglon., 16 IA,A.)
_ M.a.l1lm
Q.

Ian ;son iI"~llmll!.ra. gOre, ttlibvw de\TletJerinln Bll'l~lk .Il.mm-ikada.J!..L .... L""'·;;I~llltJ yekQl1u ,~befl Z{lO rollyo.n d.~UIl, illaut ~t~.

ku~1c. bir "ok
h.it
.brir hlluketi

ruyowz. ~'" oOll.lT'!la.i:llsun ~"mml'l ka£lar muka,'I,.';nu"L adC-C02~, D{l' ha b.ir ka.; olene evvd, huaiin 01" t&dan. kaJdlnlm~ Ibul'llmm bij,tiik.
millet}I!!Tin miH.tl!!~ b~~I!r.iyet,i ka,tlen' j.:a..dlg1 1:.1.1 mi.ilbig

'bllyl1k

magI:! mec.bul" imuh1l.lldan kurta,rllblllrdi, Fakat t\t.;t1>}'1: n (lz;;&:r.,jtll'lln b(T rn (lmnt"u, ~mEl dill "'~ y~llmh:re ve,r,ilWles.L " dev~.rdl:' 'le dogru gOTU .. , fit: d(! mih"l'erin bll,;il!ol:anamla.r ahHHL" da lik.uffi jl:e]cJl 'P<lu,.nm ~& 20 J!..i. VI:b i~ Vtlrdl,. !\,WJetl ~r bir.::r bin: r l.ik "l!l<:;~l<1.1"1 blJlunMLlt'4~Il' mUt<Jll~Bal.. T~ico:;.~ktir, ~tI~jYII! t.iz:rlll!!tJeril!l.d~ ;ood:'II~. kLlV1(etin kenciill!ljru yah. III llQide'tmi\llJrI, "'i1h"i1tdarm. bll MIl1c<::~J,:;·.cle geg],lilYrp Yollte !I(!;rmE:s1ne vl!'ya;hllt ci'l! dJkle:ri ht!r o$.:mG u.hu.tHHderjmle hildi,e yapIl<:lJl =.;;.hif:illl~ e~triJ;,a. An.erih bUDubekli.yormJ.lf bir bu .. uk ,Brule Qw.:rak BBYLJacElklar]" Jl;eNr~o!!'~I::-lIJini:evckkiH ~51j_ ll'k 1t;~~mea! .1;:;' 1iL@JlllnULclll. Alma.nyJL~ t 'I.'~Lngk>n, 16 r ,;"A, ~ ha1ywia" l!:rdilr;:r. i:i"1"1 l'lp..,re'klllt at~lJlctJr, tl.r, okl Am(~n";~eJ l!.]~a:cmrll ,bk>kl.' ~IB, Uhufchill nil Uumu. ~lI :!IO.l:J.ie:llJ·Blcti;:11 olull IIHlL!:'rkr bun({", ... IlLl !tanl.ll1 meriyete &ildigi t·.jl· rillmesl !1urel:!l~ ltiLly;,.n hU"llm~nrtl I'erlc bltlrmi,.rir; ·tl!l.ld() ed.emtyecektlr. ill:" Vi:I:l:ifetJ Ib<_'~l11dil ukm,;gr;:l~fi v dhte rnemllli,)l'd voe vazifdeifde tll"i,,,g_"")l ctltiti kaq:dIk 1laJreketi bek. kllLalatd ...n m",l{.l kala~ m~m'ilr "a.lg.an.lar ruzmet mudl:lctleTIllin k:ntyor'du_ 1311,bi'I"~. l?oom.i bll' ~cy ~i~i. ~ttvfi,r ar~la.n, ya'tlrulu.. VI: rnu"tahdemlete hiz.md mUd- on ~I1M11l1 t~hlitlil!deril}<! BaY!lOyt!!rrm~lJ:;t13 ilse Ife M¥"n ool'e· ri.le be!'Ier BldLirUcu. lliLihbr 1<.1J.Idl!'tl~dl""! b~klhOi1k1jti!.m 301'1 .111- dmrn.i.l~ ;td.erle~o k.IICIi.UUl.n mcod· l<etlnln. :f[Jl..,n hi,. !oJlr luymGtl yoktuT. yBn Vet nevtli'lidi 'il..: ku.d'l.Hm1J~iI.~l_ or;:ljMl!1~ ]j(1)'i<'lIt lta!yan iWvt; nbla.mdl.k.larl "y L-i llil '~. 70 inl !'i ;;~rr;e- ;l' (' ~~ gol rmC-lli tlii'.iJl.jnJ.en Jtib i1H!TI na 'IlElldLJiln. i\vc~l;ua tli!k ba~ma. m"k iiZ;;,02 .lTIa~u~ilet m8a~1 til,lnaitl ild <)'1 it;.irw.l~ tHofio:lll~1I mijrar;.a.at~ namesl /um ......l" itllla.r a ItRly.RJ!!2,I1 p:t- r(j'll,ka"'~ml::t <;!tmdutedir. Milttll!'hl't F.!il_~~~, HI ~A,A,) :F,M Y(l VliIHm$t;bur ll!ltuhll1L~I.o;rdlr,. BIl k::']~.:i.1 Til ~ ~km"k lm1tAnliU &.!It<!!~!'l yerm.I.· e).uHlak da"EL!l·Il~ ...k, ,p""""E!llilm~'B.illk tune , m''1'.tcd'l~oo 1i}iJ' '~Ilihlj,tde 1:;1.1 tL1~- Ol!.lIlo"Cl!LkJlr, yardu. KazEL n~tJ<:.~!;~nd~ j;)ljlilll'!!~.in kBL. mt!lrnUt"]"r 1{I juml!!hk .m'iicid,,! Z.IHYl'!!nlle<;~glz. B.irlif... (;Ilm~k dun. ~ Rilllt 1 dr:n Ltltl&!'~1'1 l{!lIr!J,l" p~1,I.Ewna. evl'l!Oruncl:tYI: ktl<di1:r ',f 30 lmd.;] ""khkl.r.n ,lIIyiJl;l'll1r.ll) me~mu. AlT[l.JL:Jl)la lql.n <1~ b'-I WyledJ ,_ yay~ ;:,';:"l1klen Z:l.Ilfllel l:.1I,'P~Jyac;~k. ~elenuj \,o;l l<!lt".l!.:rlmt. LOIdblrll!!'r~ "11Am(.ll:ikMIILn ltaJ~'lLI1allj al~a.f[ 142 tlr. Birl~d~ I:!l~ra.k 1';W::KCl ·eder_ n'~";~1 nhl o:d!P:rnLftl r. 't'..tm~" Iru. evlihlllrli1>Cll..n hl!'.r ,blr,ir'l"'" I a YiI!tl- Uflll!n 1'1'j, i.d i!land,*~ 'bor"l.;uul· !!It dl)h:hl,!"lIneLya il.adal (" 15, ~o_ .:ftkJ.IIr v,=, bu p.ELTIll ,h~r ay aylrJc:Ii!.~1; IY6" ru:.lal" v., A.Jm 8Jl'Y'Sid:fk 1 ::tl ;po Ilek dunyaYI ti!dbM.erLn 11Lc.:ln 1l1I.oo:nak'la Q!1,;ILlf(r kllrlarma.i:!a VI!! ona <IoI1;1"L heli'l babill>.l rJnda~ .c;.;, j olank tekllA,H ayilgl' (,~ 1 dB>427 mLtyoa ~M iiJJ'lmil1 E- ),o[ g,OliLCCIDe81! mU~'i.dfak {J1~Cil- laf"l .I"~ItL{fpl<I~ Izall;~t "'.'rill'l'i.{'I1'Io!:ktG- eukh.rllJ h~m HImell toollJ. Qb:nil.l.:!ol! " .::5 n.itsL,etmdi2 maa~ nO! illvet(!;1'.1 kc.:s.ile~d.tir. oW. ~

atljlal Sca,pin'i lPJ~dllw;i teb.l1~~ n~r~'1lm~Ur: l'htJer!n HIlirj !Ie, lSg9 k.rlnllnmB.,nil;JnidB1l evve'l dog'mw, DlIlJl' Viii bu,· gti.n hlit'p crLl'~ ~u.hinMlh_tll: 1EIl" bruj,l, Ol!,b~£ 'Ie. erBlt[ J9H - ill harb~JH' I$lril~ !2ilm[;:; ~yrl~~\' I5mdl3-CS ,do~ml<I."lnm t<:->lblU il& ,E.fl'I'"'o befit 'J:;;u-;~I~llA.cB.KlaJ" ~'E! I'"I"Il'Ji'lt!Y'tl. g.oll d:®:Ll!ece!oi:'!erlirx. Allo(!o:'erinll1 4b.;i l:Hr te.:;.eb'bliiltl:: bullJM't'~l11!t 1i~um yQkW'i". yukln"'Jd ~1I.nl. halZ Clllllljnrm

fekat.H san d rgl
(k'l'~ 1 illclde~

...

K~hlre", 16 (~_A_) ga.l!ire aBkemahfiUc:ru,d",n bjldl.rild~tlm) gM<:, Smiy('ijo:l TI1u1:i.!lo'!IIm:,,~t"'IiUI~ yOl1l i Le !:OLI" 1.11.]~ll,.-di 1 ",<'I't'j)m~l r,als. 'lhnU e1"'11

Iffimekll:dir.

c>ekl1r. It~e lJ,ur,\11"1 i"il1cdil' ki m.i1lf bi:in~~ refit bjr I!;Llnhhk vcrna~k. 'if': meml ...ketin IhlHii~1 hali·
yet; <i~~I;(Irll\du

"'0:

yel.,r doe mrunUT lin maa~l!;rln.d ...n kl!!llo,Il'l!!;&l!!Ik :01:bLl Tlelik 50 in tUt~tlJlL toptall iJ.~Q.dLiia v~'f~i:"O!'k~e,.dh. KaJ:1.ur';oI gou tckiiij~ a:.dljl tarhw "dih,bll~ me&! k,lfL Wi h.izm~~ul 10 .3t:neyi .... I!; ;:,'~ (:'00 J ooldumlil'llJ Jii.i:.!Il!dll'. 1I.k.'Ii t~hrdl:: f~~:i'h.i~metin 20 ~!:'nl!yi doi4'llrd'ugu .l:ii.JVBH'I ""<1. ziC~d!Hl~ ~IW1m,yao;;t!lk der;:c:.(:do: maliJl' obrm)~' la:ll~m8~lor;':l!!ktr'T, AI<. "i takdi.rdoe ).1) .!l.COh.e izmet b tall·

1+1 ve ~ij~td,,::l~ml~-

I h.agj!\nacaktlt,.
~.".
yuk~lt

!Ur!l.~le
1i.a~1I11'1

lZ8.I'l'I1 der~ci!!dc lJl1L:i!:l..rlan.rl'uk loi:t!lTLdll·.
rc:e:nUJI

yomkl",
bql~nuyorlMrsa

JII.P1m ,~nm!ll51

oiliOLtllllda

19,

~o

mekt~iI! ~!I.el~1' lj Yil~lar rma kadal' m~i.l~ all!l,biJ,::,~~klerdil'. Olol!n Ibir memurun. am.! .".1: baba-

1 gene'ral, 2000 It,all/an askeri

(J aas: l!:J;l'kJLlrJ.EIoci;(! n'l.ELh.:i1.lt .n.i!:!bett& ya. pro a.1c:<ldlT. Mane'll. I K.s.h'il'1ll, 16 ( A..A..l Ol"bl!. tjll'l rot me-!l'~Jahu ralu<li. ';FIelc: ~Qk J&PQrI t~fy,fllnll!)rj !n",nlz: umlJ.ll'.t I,;;ara.rphmm tebU!l: Ili'b'jw~, 'lj&dekl k !tallll"lITIl'Z am. ~fj:ri\k I!!y~em~k tMl.ir. l'llml'~~ eenup ve ile-nubu tlltklUllndS\ t'I'IlW.z;i. tuimWl
os.
J(1Ll.'Ij.l

te,slim

ldu

denizleri:F!de S"'n~, 16 (AA,) ~ C!!n1Jp M{ikll.<'TIH:llilldc l~n ih!!rp gcmileTinin tcha~iidii hlllk.JCLm:htki h..abtrl~Hc dail" oirenildliine giire, bh kat;; Jaficm h ...rp 'l{li!'rnl.ai. d:l. ~

{oII-'r'ld mm(lian

~utma,,"

N,iinkin "iikfllNit Uoi!i;!li T oky,od_ Tokyo, 16 (A,A.) - Ntmkin huklllIl'i;!lll T~i& B. Vling ,$i~ V<!;y
Yavata Marl! bah K.ob4!!!ye vap .. ril ~]c bu
g~hriiil'lil\. ~I!I.

ili'11l)l~1'dir.

tll\~n'1XZ h!il"e'kllt.lnll liiril!lH;U'~a.t' d",v~m .Mnlol!kL~OSOdrlll mll'lltik81l11lIle 2!)(JO

Roma'Dyads

Mr,
Jfl!.btl!'1~t.d.ndJ"",
da ]e~ G cm'ti\~ l"n!;;lirJlL<l

h'arp hazlrlth iat'l

tll\l.yiV' .lu!k;('T 1 ~,.;W;lm [>J,l'Iu:j'tw",
J11uiotllrebeshl>d.N' rotwa

i. buliIJ."'llI~ biirun vapurlar B. Yang ':;'ing ViI!Y oyar~fine bI1Yl'i!lorl'll.fl~ do. nablm1§tll. l";'lLnldl'L h(iklilmll'ti re](l"r'~WliL
a~l·
I!lj flhtund1>, }Ie

Lirnandi1

F'cral fll"m0, tOJllWllI' in bak~3'~'S~h dllg" lara. l~,.. ~m·~ Vi;) " zam,ui.irI'lnt,('~i Hm1101,'11 t.u.npdi'\' erl()ri tara1'mdat', va 1,,,"tett:Lll!li:"j;jll luqWl lamn',:,u r. N .hayet. Ylll'chl'f,;m: kalan R'",~,er~1 teslHI1 01Il:Lu~t~,r,

Oa'l'yei!;:il
mlllUJ

~·Ie.h~;.im~

Pn:II'Bo KO[lotl. B- Mal&,uCI-

h. naro.iy;:: n~i'.U" ryl'NflNlI1 Taj;:), bl!.h.~.i;re lH.uHi ,l'I",mir",,1 Ojika'vlI namlanna h'il!lll~i miim~il]er tliirilfmdil.r.J l!lti~h~ .Alihn.i§tir.

.,

Ne cesaret l.
Ceddede nrab« bir
¥et-jne

kul'la1!ttl-J'l.". p~

~..w
~

~

~

fta in
NAFrAlJ'N 1>1.'m'fb~ a:ym-.nu.'fito
~.Lm!tl.:Qo

.UOR8A
!i(,O;IbLt t.eSbit 1 S~li"tl Do-lar t!M~O ~ .Drahml P~1.lI
¥i'!1"l

I
94-1 Bapll~ 1'2.9,005 :Ml,1:I;,

" ..
• I

".,,~ ••. ~.'c
• ~_

..

_-.
.... I

..,
J

.. : ..•.
I _', _,

<,

foi.:.:;t:.,,,:i<,o.1.oi"',·~·J!\iIIJ.
~ ...

"·V"'. .

...•• ~

~

"liJ1i! UAZ.tn.A.N

~

.. ottr. ~
t'fLlftl.i

jabah, 8-g1e ve aksam her yem ekten son r a di,leri ni~in temlzlemek Iizlmdu? )

soga"
htFSIZ

ed!Il~

Iinkl; DDutm.pHIZ III =

~
~!InOOIi. ~

roi.oou
dQpa!Iu" Tel.9ton;

#t. ltVt~,
TuJi!~ 2"H6fl' No" 66,M1E1

~,U.il!~ 3Q,91!. ,W,ri25 I!'.l!lIlam
'¥'e

D'~1Il sariI' ,bir hLJslLl.rk d.i rm-U m,e.tl~1,ldi-t.:l ~.ldu .... S...tULshm'.:\ e l ~ijl"'J.C;i ~l.Ibh Icoz;a .maUlk.emollfli.nd~ !;~.;1.u !!i a.b L-k.f.llI.a.l'.:ia.n Si..ikli.i. de M"f!.J
!e"kif Q.iu ndll ve .hakkHlda C"'-:.) I,;,,;uan veri _,JJ. -1 .ki~ ~ti.igLmi... m~cme ~ ..J,a.tll:"la g.or-c lsu ~IlyanL h;zyr~~ iur-<lo.l;>;hk ¢y~ ulalLl~tar : Sehlka:l.la.l'dan t:[i;n l!oiIbah i,y.i bir kssmet a~ark~1;I M~rs jUII~""O!!I~-+--I_f-+---P'!!!!ii--t--l "~1~'I"II......I...,...J._-

'4,Qs:i:lil!!l::;:;;lii;;m: ....

tin

bP~~

Istanbul Belediyesi banlarl
.'i1.. ld.ll.u ayna, 2 !l:-~8.I:

!'&lWfm1:

.... R
19r3a 1ida lDa3 IB34 2 ltUoo TUrk bereu I 1Jttil-i:t'!IiIi.i diEiJiiH ikr-am'I"~i Erpni S!'VBII _ Er'ztJ!tum

iii' 00 21 !5t rna vee l"~ J:[! 31i 11 (!!1 anJaJ)llttagtlll", 11;1 SO 44 50 iI5 00 H 7 DO l.l!l-OO 1.6 JilO '21 150 .26

BakifO~lJhm ~~mL djJk~ d.i:fteri b~ik, .l-:,EZ;8mtk. e:rr-fJeenza, v..e h..... tlli z,\l;t-i.l,.n--J~ye: r~~ ~kliil.T:J:. jlf~ yB\Ptll'l.dlQ "'tler.i!c ~~ ~ ,m;id_e humIil'EI'SI., !!f!'andi&t:. n~".BI:eni,:!Jirt-yaptJ:g1

fen,.

~ukoru

1 - Bfi3"iik ~!'tI!!tf\l'en I-:lazr.eU All l~uflJ.'tart; y~

3fJ,OO M,OO lin,OO

2.25 :::I. Oil M,i.lB

Samat)"B,da

fJiiaeyitl

ANa mll~:tUe&±nde

can yo kusun dan

b:aJy.eile·rle ytlklii b_H ~ra~ gor. UlU~ ve \Tl Cl-ril'kla 'X:1li:~~ d ~~ i1!;. hit, air arB,hk oc:ebind~n Gf<Lk ,.01.' ktlltfil o;:.k a 1"8 ral-: al'abayB. y~Jd a."..
ID;llJl "YeoYf1Klljtan ari!)hi.lyt Y"I' ~krllak ilzere t,JwaMi\n dtlyaIWil"'l!.k Efiirllkremekle alan ar~lI'::JT\m VII_

erkm .... la oL.I{) H.lli;Uk k

z.iydincl'C:l1 biliati.tao::k. d<!ftklerUl ip cr.ini; ibslUn,d8)u. .. u.Y<lI~arl kesmeil<!! ,b:a~~r_ yka ~ka ~ taofB:ftan glizd. k[],IIl1lC!:tli kumas-

lu
~

~Iklnc:a. v~ ta m

~kru ,b'iyi.i-k

ka.J;. ve heyCC;.O!nla
tUT

If'n,,,

bir

d:-k·
ct-

devarn

k urlarlt-ken bi..-d.~!;j bh sll.,,-wrdui"~1 ~i.M;::fj"j ,tez~ bu

to ill" k l;Wl;IiI§1 '!;ekr-p c a..ra.bacll;wn bir !.;Lrb ... U;.1 bu·lr'll,u'\!tlllr....ltl d 19mjl t
kUIlf1

tam alnlIll£I ul'taamdil Hareke.tinill f:ar,k;lllil
a9~2.,.

.d~,hal

fi.r~rdil, blllmu§, fak~ ~l.1'ahan )·e.. .nle.r kenclisini el~Qlu Bk-ti ·1- li8llmi - tn !i - I\'II;>Ii.t;lirk 6 cunmi.i. ob,:rJ, ~.klSJ U@ .b.LrhJ;,Je 1<.l6" S i"- _ It!! 'T - Karl.:!'Urml'l<k' S - Ar ][lvu.k y .. k,llli!!ml~lll.rdlr. Du:n, ..i~ va.klt Suit.aMthrn!:t iJ.. itCloo eeza-da d.I!'I~nHl!:n aw;ltl
- Mi 9< " A'j Ley" - Lut

me-k. S - .Cernl edatt, "tTnzlI"I". <1 biI' flaJ.'P g'l,)J'I'I.iSlt 5 lC1'.Iltl: "Rdbit &I~~•. (l - :B1t" l.Iot.a:, iStL: MD" :!m.~I,;<J. 7' J.;;lj'l'tL 1ilIJ '1.a'l~L!m Ml.kiII'l ~'1LptrkJ~U":l Id_; Sir ('(iat. .B - O~ kin: Omili'. 9 Ar~Ct. S.(wgiLi: :1&Lltllam.. 10 Hi r- be~] OWL-kiP ,..den Uti kJ-iITn_j."O t, I:!l" hlt"l: KtL.il<,!'R.bl su-a~I~hu'. 11 Err :,!<.I.Y'¥; BJl' ~; J\'UyOllal ~yali,.!st·Yuka.rdlll.o !1.~1Jl1oJ'a.: i ~tlb(:N'l'" halindc t;t.i'~.!J..I.nt"'; tr nota. 2: B G1:i? l'I:'l\lI'i: :fit Ilsterrl:!je • .1 ~tlBlJm: B±r nota, 4 - 1/Itk:lLr; A-Qat, 5 - Bir ~a" yr: Bir memleket, -Ii D~l:rmi )'1.\-7~ IU gl3lT1~ [.ri-Ji, 7 - Ke'l1di kelOd'I1(' Cl'lll."6t:k; Gi,zli biT cem·t;rel r....... ·M1l!:ill_ 8> B'..aJ~5 'bir ~lH.Dut. 10 ll1a.k k:ilp 11. - Eaydut ~tIl{l, DtrKKU BlJLlIrU.CAN [!II HALL1 Sloldn.n Sa4n: 1 - K".rllnf[] - Sl :2 lilT _ Kam(lt 3 - RR<ft_ Dah111

m!l.r6l1~ FeN"u;h -Rt'~ meldebi b4.1i.asI H~fIlIkJ,e, NliLk~d.n &lQkatltl\t~ :2 n~11 Ib" l'&hlm'P~ .melrlelli 1l.:n1l.l1f. Ca.ta~otl"t[rtda ~lk.1l811 tI ffl,)IlI1l11a!iiRin F.!H~U-abmer aakatuvdaJlt:l il"E!8 efli..
c

![.Ul~1

HoUIiill~

'rI'f1!'d.jf1!!1kBTIiaeire .".~ :Uua-

Anu.(lOlu De:m1ryo>lu TalwlH Denli1')'(t1u M!lnl~Mill ~ T, C, 1i(MO'kez -S&nlmsl 1'. 1, BankBiS-.[ n:rlmsi3l:;: ~() T. if! Buflkasr (N.BmI!L ~., QEflt"lal'lti DaD::kElili:i §i1"l~l:i l~

Tomiz a.g:.z v= 15ilg-llLfl\ dql..eT !il.Hmmt vicnd ~.

d:l

J-I!i'I:@. IIed-eU l'lluOOmminMi i-'l'e ~lk t,;:;m:In,a.t mMa.d£lll'f ).B.Zrl! fl:~L)Tnm-erIoktJl1e!:' bir'er 6eJllil m6dd.eU", lrlr-a,ya. v-ei"l~ Y~llIk fio;:on,Wrn'a:¢ul', !iJo~:rtna.me,leri Z8lbI~

:Ntr.KM
TlUi!I JUbm (~ Tlli.-k A.tt:!:M (H!lIIDI;t')o '1:~ .Mtrnl klir;;lik TUrk A..ltma In~ Ka.bl berjrI bktI.k
(~t)

l.ihruIl _ birlnci ~l 'D~r. Bmaenalc~ ~krirHzi ~ F-n kEllhiL oiJ'I.I~ k B.W fazht _ lbka.l 3 d efa - (SA.N.i.N) d~ ~ II! h~hyaTak mhb-IUin:iz:i jg3umli 00 ~iz: "'o'!e dm.eilisilil~ B1!I, IfI.!l"efI.e lrniktoblafJ, knrlrwL e.ooek
d.i~~

;a:y:n ayrI 1MlJ..k !ll'tt~Il:"Hllf1l. mt:offi1.

m1~ k~minde gfuillebLUr. lIha.le 2,7,~1 ~! glhttl 14 t...: DaiDlt Etl'(!!W14m1ie ya.p:rLaca.kbr. TaILpieri"ru Ill," tmni:D.A1t. mAkJ.I1~ vey(i -n-ektupll'lftl.'ll ih6l1e g!:IRti n1'lfi8.)"1Y!M!. GBoatte dai"Mi: ~e~ blLlum.a.Jt~n fb~. (4801)

kc~,

olltt'$llnuz.

·~"OIA

{~

Devlet hava yollarl u·mum miidurHi Ii ~iinden:
i -< Ad",y-. f1!r)'Y~rl'l m.;::.ydsnI pi":6ot- tn~atJ: kl.l{rt-i.llr 211.1'11 Uo3I.IU-l~ oJt!ltll't.nw)re glka-mmrljlbr. .2 fi Sl.Ah>mlllm m'tYIamm.en t~mmail 119<148ll'ra.dlr, b&Bte-rAAlj.n ~nutruai$il'n~11 'bed.etl

2'(1. ~~

e.

lld -Blate:m

1b!lrindmJ

l>~_
»
;0

(H.1i1IMI:l
,(~

~

~

~

;T'8IIlIl

V\j)

~H$

lira oMql _",E!&kiJ,1;

329296 Jlf'll.. ol""P TI'l'lll.l8kjkat

1..e-

a - Imwilt:nu. 2_7_941 l1iilJI'$aInba. gfin'li meydlUlm(i.a. .k6fn LmHM m4id'Urlrnl: b-m-l00a ~ J.o.ra. e['J,iJ.~k:t.Ir.
4- ",e r~ilT.tl.~['

mma.tI 1$22 J..i"I'a..tiJ!l'.

SEBZ.E-MEYVA toptan fial"lBrl
Bel_l.y.eai MmiieZ: H'A.Iinde aa.bahlal'l ~~ne ~ t.optam. Di!I..I:lla,!" Y:'l.f m~yva "e .s-e1:iz.-u fiy&l.lan: (A.ki!lm(;l !f~r JrU<\!Ull !tukikl. sa~ flya t1,m !.f;,Ln ~!I. ll3tc t.a.n.z:im eoriJ.bmekte-(l.tr.)

.' MACiJ'll'U ButUn tehlikeh!re kar~n ISlhhatinizi korur ..
5a.bab~ijife ve akfllm ller
dlifl9i1nioci
y~
~)!IU£ IKIm'al

l'Ies.t 11. doe. l!a.¥.aJ y-oIl.a:n
tfip~at'tac:i).j,{ Irom:layon

.gUnd'tl

bitanbul

3 dMa

tl

I0 -

A-c-em:-I

11 -

Ketet1 - Thl'll1,..

BIl ~e f1;t fewd. "'I'"e hua.~ ~l"tn{l.olUeJ ott<.: m~'<li"Y!'l'I...e. pr~ <I.e.- lit"a -t;3;r,. kuJ.~ JlB'lti(~bi.linOO DeY\et ~Il ViII ),(>tifll"I "lay-

~·uk~all Ktl1l.:il II 2 -

~':I'U;

1- ~I!rellil

'lie ·onu ta.kili!!n ~h 'tler
tir~erd

nro

bcl.l vuk(l.·
eC ~ Ie-

V'lIio::u.l.Il!11u. ~a·ma.mao ~-ahi.iJ

Ll:T-P.t {I - :Ml - AT" ]'{'l - 8>e • iktu.-bu "<:lIk ..a.blob.lli£"l!I1L dEl 1'1l~ye 11 - ~~ • R:,Jd1. gast!!rmn b"-lnsb-lwe k.!QfrM-an gOril rn~ .da.h.a ~ b!til. .bi.r mud· d et C'YV~1 hem. htl1N;d:J.a,a n. hem de -k.a~~an olm;:J" Ul:!)I'i! ,;.k.i ~IlI!e. LC<i! U', 25 giUL hap.is ik 225 lll-a.. ~'I'B, ~ ~kfun ~~ ~fr:t..M; okIug.u ~bnl~ltt ~e Bugiinkii p~m mehk:e;m~ ic~ml ~mtij. na"\'.30 I"ro~ 1,'"e meml<.'kl,)t. 61l*t .Im. bit ~.i.9 4!.~ hId.... 1iO"'..tt'I, 7.33 Ba.fif l.Jttl'gTI1m (~-), imdaill dola-}I'I b.1 bll:!;'11·ihilp ~- 7AS Aj_ hsber!eri, 8 Hu.1'i-t: 8~, l!Il'IU '~ hiT ~d. :fl&ll'etll~ ...e Wrl'1<kmdtik ~Pl,) 8,30/8.15 !lvl!l .!Ii\.b~h~ ~)-l dill. -al-t..da. bir.i !lI)aU_ .k.ada.r Mll:b.riU~ ~ a,y ~q pH 1.2_3{], Prognim % Irn:'t'nkltet 8Mt d4a. bapa.ine v.e dMhal ~fim rlY1U'l. 12.3"3 ~ PJ!~kI(lr- 12.45 -kuar.,..~ Ajllllll ha.bed~!. 13 K&l':TI!i-TIc: progrunu.l:I

i.r, Ay.n.i z:.am~a

Al~ll'a - ~(! .'l SMi _ R:~yet -4 Aq - M~lr !ii D[ki~ - tn Ei - Qa.t.>.Jj '1 - !jCi !l: - LII.m •

yar~ .lilll:y<ianmiia ,ltrun WlIllml miidlJrio11k: i)iml.;S.md& buIunan lJoomilliY0[1un.dafL "L1;!fTI,j_1L edLtlr. :i l(!oo

~

;!Ia.trm

.Beyoglu~.e,inci
~lilI

N oter1ij'in·e :
N~UI'lJ~ lO/'6/Ml DI 3U~

~t
SlIl!r!lt , No.. 8.714

ElmllttriJi'J'e

gH"eIle-lIlenn.

M1JnakaJj,f

Vel~~lo;atiHe .fuale ta.:r-iil~TIederek ehHyet ..00iklli\;~

~ a!mlll (l,'rl f8,rttIr,

an~'

gIifJ.. ~

i:lJ!:ida. Me ~~

atMl
------~.
BBmiy"8.

ON
J[~

qJ
KIiI1'U!j

.. , .',

'...

', •. I

lstiiliiJru'll1.B. mmll- b.cnzw i¢er 1 ya.f.ltlkJ~T'r)a. 4'l.a.l'r ifi yapfil'"anla1'llii.'i'i aldrkl.'!I.l'I "\l"l!!:!Ilkalarr rap;t,B1iBceklertHl"_ Z~ilnDi~ -mI11"~l\t c"bm-i.l'-Cnler Ve OOJiyEIt v~~ aLi1Inzy8nJar .~iitmeye K'rfflle-I!:L¢l"(I Ta.Lipl~in. tlil'kUf ;m,e~tuflw..n1l1 ~n gee iilale s:aaUndi!'ll l:m' _at ~vyeI: e-~l!'l:m-(!' ~n~f\, m'f¥~UZ mU1~uh'lin.d~ V'ilIll1e'1elI"i VII! hang:! a.lBteo-ol n~' k!ldBJ-- te-1171I'AtJv. lwbiil. e'tuMoci!li l>IIT:aha.tGI1I gti6te!"Il!l.e.lel1 lbnndn:-, (33-:11 -I -i7'Nl

=~~48 3 i 00 3,50 !It

Su.kimui~ F"a.."ru.l.yc 'i-l\l.l F"ill!wyo
Jl'MU!y-e )5I:j].k13

A"ekll.<illn.

l1
13;;0

18
14

K~,..i:inoo Alt.L.y-Ot stzm,dau l:'tlhtmm.. .mmJUl'rL oh'nal'l: 'btu. LWI1a.Ii. yol ~9Jn umurn'ii ment'a.a.tJer n<i.mma i:;ItHID.1I,.l. tiIA:Ii tuUUmuoy e ola.n Ka.d[k&yll.ndeOsma.naga roJti~.Ml~n1:n ~;u.t~ ~mala. 47--4.1 eak!I' ve .fi yen.!. Kll.p[ 9", 5,;,1 ZIiI:& 3 pa.mEIl. N~ 11& ~i'rdl1Jtl(!na.. 2701\ lir3 l8tlm..IMt bed·el· t.riJ.t(Hr a:iilmi'jt.ir. JaIle21kt:1'1' y~i:.i!,. 1/1« hi~l'I!i -mu't.a.11l.1Tm AhT1:Le't V&TtSl. 2l1}'a.1'a. JJlNk:l.1Cld.'N ~ 3710 No. hi brJ\ediye. :lSt:t'm!Ak kanunl.l!l.W"I 11 m.::j ~<llde.M mliCibmi::e 1&blik adilml2k :l:rt1!tl.1I~ iEII:! d,,;, 8001 yemniy.e. No. !iU tahtmdll. 'l.<rvtIi. edlle:n ~'Nbm-na.rnedek.l tA.H~ m.em~fl m ei"\"u, h&tma mt.ln~zt'yi3!"Il:I'I ilal.1n-et_g:tbmlJ, ilayiIl !':<fUoetnem.-L~ l'ff ibu. ~. ntl:e tebll~ e.marn~ buIund,ugu hey"S.ni~ l!!od"!- edLrm i.!!' .6I.maama b i nl'l.!&O lI~n Q.rih1nden 1 t:£ba:ren, ksuml ~ ZfU"!IndB. ta.io"ire ~0CLOti veya n'.~Jik~,eye mtira.::a.a.t.ehri ~ bj.~(hl"tte it'Itimlttll: lU:iu.Iin.l1. nUIi 1.5 v~ U.ino::J IDftt:Me.!d. h'll\Ctlmieormin u:...t.ll-r~ I)JIJ~.ak1tW1 timlOO; :]{iLnIJ:J1W.1.ln. 10 1mcu tI'l,a.o:td~i. lk.tiZ~,fneMo tooI,g ka.lm mmak !izcrll' ilti le'!."1 g8.,2lll!teleromt ~ Yilll-t} is1QIIt~a=na.

y~

"Dmnat-oo 'In:
..:'io.l"{I.i}I:"J1

1&
4"5IiI 'l,.MI <I

19
~ 8 4 4 46
'1{j

::ii,emj~tu.

Toprak Mahsulleri Of 'isin den :
1 - ~t ~1I<J:ii. atyrm ~l,]JtI. gt:"!;oo. son-..elerde oldutu ~i.bi, fli!.If>' 'hB.:i! e-kLmil1e m&s.ade elHleh 3i!.lU\lilol'dB. mlieases. T. c. Zlra.at 8ti.n1t1l!&L ~be ve u.jam;I.a.rI marl£etllc mfi:>lllhBilden antlib ~laa cdtiecsk!;mo, :2 - MiJbayaB.Yi\· l~ hRZll'RJIdan '~llI..lutcfl>l~ 'I'll 1,5 eylilTde n.tbayet veril~cekt~r •. B~ Mllikiet zarfmda a!yol\lunJill Zira.s.t Bank8llll[ '\I'l,lO'!lo ve· (l,ji!Jl.Slarma ~
J.'W~ljr •

r~I!.!'IB.K 13ltl-cr ;,lol'm4hk l31.'J)ef aJ'iT'l l"ll.tat~ laze It'W()fI,.l:"

a,oo

35 «I 8

10 1.15 :2;

Bir ihtikir su~lusu
be.raat etti

Fatlr-ca:n
I!:ligt:na.l:"
Hty~

2:8
4 2 1011 ::u!Let 12~

SO
6
S i!3O 4

:r0'lf'll1f

ram (Pl,)
l'IIlI!'Il'IiIm p!"Og['8mm

13..15 Tili".k(:c l)h\klM' prog QG""MJlI,
~l

g-lAZloltede nOOha.suu.c.

ilim g(tttilm~

gfuId"r~m

"eo itnDl muhSiJ.CU1II["MD1a. rica

l~I.OO/l1
(1"1.)_

Ka~"k

~rm.
~klflJ~ All Ya,.oBil'I ~ fft.:,..~; .. .. Ma_,..-!Id 1 ~ r..;- l'I1i9hs. glltU!lte d.aJ:a:'em..l.~ I, bu ilbn8.ITI!e Va'taa gaz;et~ fdue-

iurl.tmlyanla.rw,
WI

l"1'lU4d<:tin niha.YI!IUfLdel'l rnao:i!l'e:IiIer

ao:n.ra

.... '1.Il~1.L b'l!l.a.e-di"tmi-

.B-iiyV'kada.da.. &,k-iI:lY81 ~ait~ iloE! 2.1, 88.I,Y1d.a o.tlltan n Y~""I;i c.;.dcfeai ; 7~a ci!Bh~1 S~t4nik. lie Q,m~ T~~.J ingiJj2; d"iii. d iik.krini f~ 5yfttla !Ii«I~ IHzeltigin-d en q,o.ql Adliyey~ ".~f'.i:L_ d,iiini ~~ .• li.Miye fk~i ". za" .mah~m-mde: ~ ~en b;u. lbt.iU;r o.v8li!:fl dUn nOlkd-eIl~, ~W'nm MlID:d;..ern.c ~~ giin:.

bu. ..h2lra"lcl-i~ .mJtLi ko. JU~ J,:·.an:tJJ'L111lo"i1 muhati~ .hlr I~a1_~1i VI} t.ti.lclT ~~Iyo:cin-de k~ biT 5Ul[IU tabiri .go5riilrnedigind (ffi b.e:ra~ Mal' yel'.i~.

1:lll ·P,r~Ll"II "I'e -:r.no'!lmleket aaat IIIy.-n, 1.:s..re FBal 'li&oZ.I, .18,30 Zl-r;w.t kt_.i.lov:lmi WI t6p=k m~d1h;·ri Wrsaar.. :l:s...m Dtm.s ~iti (F"J.) 18 Ktm~ (YUlo'u. ~ti), }fl.1[i. R:ti!. yo ~ D-rKc6"t"(l... .. 1 IH,:m Me-mJ~k~1:' BIla:t lI.yan 'lI't Aj~tli!l' IlB.berle-rt, 19.+ti Radyo- ~1't <.W~eiriTasI .20_11',;Ra.d.y-o ga;&cl.<.~i, 2t'J._ -t{jRadyo salon 01"kastni$ I ~'arnmlll son klsmr, 21 K'!lIn~ Menlleket po5tlll:SI !n,10 Kemun !Wll<:t,larr. 21.3il KOllW;mlll-, :;n,{5 Kla.akk prog-ra.m., 2:t~O Mem-

m1ira.!!afltiul'l

~eklm

katlYe1l

'Ju1~1

yeti1 M.aruI

salata

:3 - AB,R'i1IrI: ·w l!fi.Q,ya,. kllMt' :ii<l,.t£<:ia. arzedlle:n a,.fyom.Ju.r mi1bllY8.11. ed1!ecektil", MIJ..llm bJzzat T. C, Z;lrEl-lICtr B.!I.<l'Ik.a-a~ !lube 'l'r;: El-j B.ru>,"[1TIa.@~l'i"LI}'unll!'I", 1IWy\er1 n:rt.rnlnll,. veya bd:r--I.e~~ ~1~1 oo\X)ekl-eri grupII!I1" narn.InI'l. tU·lll1U·mdan biri.lil 2kU~I!i~ tay!n edel'-ek mail.u.nr'l.1 ttl mutemt't V;t,5lt&,aile tesllm ~b-,i.hrl!!i;r. B"Ll takdtl'de g~l:k. t~ljm v~ teae1,.. Hlmde: ve gerekaE! decektlr.

T8IiIie

s-otml

80M
1,:.15

M~V'<.l(J:lioz D(.:t'e<)tu
ElaVll~

-,:;;0
-,7::' 2;,!i.~ -/1!!J

1.-50 -.1~
1,

Ne,tr gtlnderi1ml.-4I::

ve

~
1

~{)

~.tt·

~$1'1 ~ml!f1l; .,,!" ~~ tal ep :v~!.Ie
cl:1mlm.

.~

TlJrp kommt

BEYOOI. U BE~Cl
B_i

IDil:lRir _

NO'I'EB:l
.Inna

~a.

Wtti.;!lcrermde

ot1.s: tlu mu.tefl'HIOI
;1m Slane d.a.hl
lJll'

mal 6-8.htb(

ad-

1: (h-c:ct.n. :seJlel~r'de oldu~ di~ :PM<t'Sl aJaip-erHz •. liGTeh 'v~lr !'ll~ 1Il1lll1lzy~Mb;r. 5-

1f\bi
rn,r

mUat~'lltdJcI!l Sil.llnll..m tIe o-l'ul"B:). -Di!ilun hi~ blr l"funuzlan-

Armut ~~ Arml.lt ~"'1I-bani Erl" Wrbe F:reli~ ·1.Iz.1.Imu
Ql-l,e1t tl"enk

3Q 14
10 30 2lS 40 15 14

35
HI

.21)
3ri. 30 45.Ill;)

.~ct

!laat. a~'"arr. Aj<Ut!; II!LOOrI~li. il:l,-'I~ Dana. milliiti (PI,) iil~~/~,~
program
WI };,u.l;lanttt

D:rogfst. ~l'Jllll" [tI1J wne D.A. D,B, D,O nM'llet"iie' mJil!:: ti.z;.&-e ili; ~I!'i!l. a.yril.&ca.klrr,

91&'11:
g-fr(!.7l VLI¥IU!I kftaJi

at~

~a:mi:l~
~U~·iLE!' Iron~ l~ den

l'!ll'IDld

mELl:'"ak me e 'i't t.-emi:!l iGpla.rm:ts:;l miPl'rlb.~ v;:J:I!jr~1Iaf:yOlllar D, 4. f'aw.. nllJrl"Jnli eA~ mtrttIr.Vl. dtlbarillt ~p, "u~e;k

~~

Ir"E!J1k.'!;'"e Imk.~t

"211)

it.ru!J I3dL~mlyecek
I)W-Il>flr ka.b~

~
GO
$ y~nidhyti.

Istanbul Giimf'1iikl-eri Ba-§miidiirliigiinden

'iC twik

derea~o() a.Z afyonli1,X' D, B.

l'.d:= yel'll
i{arpuz

~~ SO
MIo

Gercekles n Kuya
Yazan: Ahmet
Bli slI'a"-ard:a
~l.JIHb:.
8.'rasm!

Emin YALMAN
INp g~rl1lUI1 mesePe-!!s;rile inki§afl Ihakkl'l"\da

Sab, Miidiirlugiinde ka~ak
'Havyar sabhyor
iSirk.e&irlc R$tI:Ly0 cliddesi HWh antn3.~o.mdakl S;).o~ fl'lU<.illrlilEli llA-n .t..a.'liIt:.aiB:oda. h.~. Beledty-e81 meza..t rnll.'drEl:"lU:N i:l~ KlJ.rU~~1l .B.lltrl!lpOBllJ'ldakl ifsn tahtaJ.8.1'"It"Ida I:Ii3t.esi lI;!IiI [. ~ab h.a.ryi..\.t J{ .6.(iI;1]. gil.n,ij :>aiU .18,00. d.a 'bl!!. ba.pUWd. luI:mm lttlkm.ll.ne tavtlkB.n II.O}Iok ... rtt:..rm<:l. I..L'&Lrli.l fie ~atr ilA1\ OHm'Ul' _ Te'Let'an: 232HI (~r.1!l~

lI.2 den az mcdinll 9C>k lro!c1;~l:i:, llii~ ys.sIfl..J. ~J&r D. c. Soutl..anna ayr rl;af>:tlQtll',

lfUS:mur yemi"

nngl JhOZlilinu:ji dU-

Abone
ml:ll'l. lmlitBtoLl" ~lflJ,.

V-creU
..

peir tabi, olarak

FakiiL't

yannm dii~etli 'Ie

da

Bu. tast1!lt mmtaka. ititl-illilB' olmaYI:P ull'tull"Iidlr. YEIIlI bin' mm.t&'kaJ'l!n fii.sbet~n lY.i· olli.n ILfYUn"l1~ va o:Ia.h" dt'qUk 6lofyonu .zBt, ve ell k'4t1l. aXY'O'lll:l .0» a.dds dal:mi'yec Eik.tlr, SILt.~ .lu'zOOilen af'yoola!" hangl mIJlit.J'l.l~(J.nln ol1ll'Sa. :;in.c g-ttrc, yw.kal:'da ta,rit edllen :mlIl"~ra.f'Ln I.{l.yrk oldugu ·hal -8ti:ii61}8k _ 0 amItJJ:I. J!1.y;B.tlJ'l'l!l tAl;)l tutu.l£Lcakt!r • yot~IrLLbnWi af:\"l:lil':Ilar D_ C- flm'tfrrr.d,,1;.II s,ddedl]eee1!: y:;l~ma tAh.l hltulacs.ki!ll'_ .l!3Uell kl3.b:lld1 .Bfyon1~ 1;;..1" mafili-u!j addedtlee!ll~
Vl'

it-

.I:iarlO
0:11.1 o$lmfm tl.
{t];!l~

:I..

HQ

~k;effere.:

yum.urti:~
SimI::

VI! ffiitle

kfl.!"t'l'tl"Mlr1U.j1 dahl

6Jt1t'cti Jw.tiyllde

mllbayarl.

('dill'nol)'ecekth'_ ~i'qIG lk.1iIl"1,!ii!'>
6111

o'I~:I!'I zil--ii/lll ),Orfl'1loak,kendimrzi IHi.:Zltrlamak la:zlm. •• IBu ma,ksat j'Qtfli Ahmet Emfn Valman'm (G&riekl~l1 RiJya) 0011eser~t!lde 001 mL1na-k8¥ maJ~e..-nesibulabilirsi~ ,t:lb:•. 8"-1 1Idt~. n:epi1m~l!m her giinkO l'$tl-i"apla:O":Q. clo~LIriUYOir ve h~iki ilrtiya91atln i¢.apl£l.rile !l}i:O us:utle-r 'lie kmdelerin yaratng. SiWI"I"h k~lt il~p &tasm{l.ak-i fa;r'lq ryi~ can,11II'Id tflyor. Iilert&e.rn ~ is; koyuyor " ~ini gOsteriYM.
(Ger-~I~ RUya) y1 her va1il!Looa, okumaMltr. T·wzi ye.ri. Matbaanm •. f.iyatJ dIi kw-~- K~~18rda da bul~. \

..
~

El -

A!YoQn tl:y.oa.t1il-1"I g....~n

y~'p1.1Il.n zam-ma lItf.\I'~tlim -bu Ilii!ti.O

Iraa
w.ihl: lass.. - Sern'Woli'o!iii.~ 100.000,00'0 fJu'be 'V~ @.jc.uw u.d:1.'4L: 26,'5.
~ r.ro.b.b1k;~ tLca.n her ~ 28;000 b~ ~ ~

a
T\Ic .. lli-&at .wu!l.m~M1.

de YI!Il~e'n lI!fttullmtfln·,
D.lL smr[lnJI\

biSher I1IOrfm. dEII"~e",l go· kUMl"l o>$eltlfl3R

!liIfIlm-Mm

D,S. I"rI1.t:Dt\rn ~cr 'DK>l:'fin d~l'E!C~ 95 'Irrui'~ D.c.. IlmrtlllIn beh6l" ~i.n &l"tl;;)~ll-l I50lI kuru'll 1l'l<i,1l'l1i!. eeat.lt ~nml:!fl;lr,

caJ.hlUl'jbe:;;l ~U.f~ ,,~ni tle!;I lrurlJ.1l>

v~

., Bu ;!Ie:tle mtl'b,!.1fuW~md:a. a.i'Y<lll b;;wle~l~i ilk t~ell:-l±mdiOkl 1..ir..I1:rh:l'l' 'i..l7.el"Llttllen ta~El.Iri1'k1lk 'ilIt'LlrM_lilk ve lIyrTl'ltL ·r-it" lAilll!;i!!,;!'d!lm i. !I'~~<.!"l,itil",ft'.-..pr;"tftb.l~1 ,~J·!.Ullf mllilm.f<o.za elbm1.yee<,:1iI. l<aCl~l"' Iillla _ mi. ~i!'SeUllm .. dlllJcetlT.'den, " mll.s. .arzetrn0lJl.l!lllll':l: j~ll'. Sli;tI~a &rZ(,!jjj{'n afyrnlla.n:l.a.n m~IMf tl.() wkl &aRe mlt-li,oo '!'WJ'IJ ..,.janlat" VI.I.~i~ toLrnanum !Lyrll('hll;1:.a.li ve k1l:lblde Ij;l.ynn gfu'tlJ.enJ!!"fo 6 In~l m~ede i:;o.w OOikn silllfla.'rl.l.. 3e!<i~ BQilrU ~ ayrI tartUoJl,ilAk ¥e 'bu tarh l.IzerlM.del\ 'h'l),]." mmtilfls ~!!I se}"'}'UTlen: D.A. I>Im:i'ma g.ireIPLIl"l'ln beller ldlOO\1;Th8. 10,40 -o:i1'I'I litaJtlr'k K... :O,B, :muf:ma glI-Etllrnn bl!ihe.r' k:tIOl.'l\ma 'T,!!!) ",Ye(H L. S('k"ltA K.~ D.C .. l5ullfinSl glTeJ1.l-~m behel:' Jnl~ 6,O!!i .:attr t.., b-<.!"\" ·ri.:!> he!j,"[\.tJ.ll~ tedJyht Y'Ei.pLI~tll:".
&>nn;

t... IHlUI a"!"y()til.o.r ll<1J.nl tulduktan
frl.a.U:t1'llU ktIrn~

tt\hlJilL~ 8-

c'o"Vs1 ~lI.t~

E."I,l 8u!['etio (ea;ltm edUen :l'Oi'ymllll:l':n'I ffiooratu:va'l'md;<J. :'f.'\;P.il@~,)Jo; lahl1'I vtj- Iil.llalll merlre'Z' ~ell'c;:;'lir..d!l yapll,3,o!.A!.loI; nittat IIl1,1.aye-JI<l!lir ...jl<:~ ~ro., 6 IIl.:!I maddede yaei.lT !tH' Slmtm beJla.\" ,morr.flll dereea.sl ljya b. ll-z"~r-lndeI1. tllha.kkl,lk ed!!'Cek f>ecl!el].ll1"lJ1e r.-a.z~, ~rYI.m te5lt.ru. edt.f1 m tl.!tt!l.h.ill_ terll'l. al.aea~ t'eZ'abJ1.lr p:ug-t tal<~ l:!{!!, ];I;9.Itl, yine ka~t tl!3l!Utlmtl mutea!up Zlraat Bankaal ~l.Ibe vo ajanalarl mn\.fmdan a.l&kada,l!'l~Jna. prim oDla.rak ·del1lc~ekit!r. :9 El;ld lniy(Je·gk~r. ~~M mo.bsuHI. Drogist afyt!li\iLr 'kaUy-m lll;~l>ay,~a. edil-

:nMI~UIIfI BmU~1 b<;IiUi.MIVE:L;!

... "

+

IS

'1A·~"A:I INDA
A~-'>R

I"!E5iAP

1941 IKRAMIYE PlANI
D~~; iIJ ~ubM, "' M~ 1 Ah&t.cs, s Ddnc:I~
·lI.arlhleriniio J.'nt?da·.

D,evlet Demiryollan
:M:ul!lammeD

iIilllarl
ab' a H.II., 66000
!.Ide!

~ .BIIiIIka:Bm4!1. kumb!lol"Bob: _ niiba.Jmz taBBn'JIl !b8I!BPJaD"nda en .lIZ Cit! 1lr.38! ~ "'n;rde, 4 .:leta. ~eiClBk lrur'!l.D.e .,.. ,d:aJd »JJ\na. ~r.!I .1It:H'mfy.c ,dlatIblul::;!.dd:llr,
!II :uIlt!l 1.
• 11

000
~

.

HraI.r1I:.1.,1)OO
~

1,oII!O:II
1,OOG; -1,000

!IbM ~
11 ill'

1.00 adet HiI ..'
160 ~

• 10

~
11

5,000 -IJI1lt
8,200

a.
!I.

s.fyonlF!.1", atyonlll"i Ir",ngl.'. l';Iml! 81'\rerl'iill fllmas:r 'I!('sli.i"!r naO:;:Il.1"IIJ:1., rnmta.k.ayCL f,'i'lnderllen bll (fHs Mltlficr'le:rinin mua~'lmelll:L netll;;.eslnde te6b1t 8d-el:le!tr ~iL(]I fiyatr fizoP.:t"lnfien sGft ~hU'lllJ:I"a ~ T, C,,'OZ1raat. BIU1kILBT.Jifl~b.:lVI) ajlHl"MJal"l· t;<ll'MIru:3a:n "M1!L~fI.lI'ail. ~dl.ll!iI!'e~tLr, 1(11 So~t

mumt'yym:

YMfll'l.B.

l:J.ed..e.li

(164M)

lira

olElll mlilltE'Jjf

J 941 ih~miyerBri
1. !!.dNit :2000 :w_.~ !l-}o 1M 2i
II!
:t

~:~)I ~

~.
Ii

:m

'"

I>lKKJi,,'I': ~~ Ji!'I.'-CU Uy. bir BI!IDA!I tclrule r.o llnwI8JiL 8farjp ~Yt.~ere ikra.mlye OIkQg:I ta.k:d.!rdo ';X. 20 fMllilille _rlll!oCektk. JiC~a.1a!" ilroBIleme ~ dei'a. U marl. 11 baJ!:ln,~ 11 ti:ylll1l., :u ~i!i.Nla <,;okilei:::elrtlr,

11 - T':'l:>I;!,'Wn <m~l~ m.ortinJj' Ve-yB. Y~fl.lr nUJnJnU ll'Imta.J'L\larr i<,;:in, ta.smfe ve k~yrnet talrditir,t!em·jfj1.lfkad lblr htril[ f.!'Q~tI'rllmIYf!~G~ I i1de1l. Vi! maJ1Bul !liang! w mti! I!;!j.d!l. ... ",llQi"Sil o18ul"llr[tJ it..~ i !'1I: na.zB.l'n [j glro;abllec-eti :!1m !frl1.1'LYB.tm-a t:A.~! tJ,lfUhwa.g:mdfln m1.l!'ltc\h!'lSllerln biT mmtaka man8ul1mu ba"ll.iUt btl' mmtaltflYIl nakletme1~ ll:Ulteflni yil";J(l.enmemel.;.r! ti!lV8lyt'l orumu_ ,c.'l,fi'73 3:i!8b

1.. ~ = .. ..
500
2M
:t ;10

=JOOQ.=1500.-"'l:" 2;000.=20000..-

2MlO.-

1..
I-

IiezU ZJTflp.!>l'& (:W/~1le-41) coma g1in11 ~ P~) Dn 1=ite. .f.\a.l'd8l·~~!!1IiaI GN lbii.l'lllilU (It! hlIIDdckl kOrniBY"NI 'I:g,;numd-ll:n lm.,pll.kl :oo.rt nsulile !I.U' tm 111m 1I,.cII,J;:trr , Ell i~i) g'.il'T:ne:k. Illit;ye.nlerJn (45:;:;) ]i1'"8. ((;$) kul:'u~uk IIl.U'I!.!I.kIH!ll t'sn\!Ilal, 1, l\h\lnun tayl-n et~.tg1. ve!oil!jij;B,l'la l'::..!i:lif1cti01 mllJhw'I'1 ilal'l1a·
oW! a.yni. gUn. ~

~
]0

(14) on dilrdl: Kadar ;mrlnamel<ll' lwm1ayooollR

kotniSyo.n

f'ui$l.i~iDO

\'l!d"m.e-

lerl

I~Zlil'ldli.

g 35 800

-I

~;a.

..
;t

100
:';0 .:20

..
;10

~

:I> :t

)

=3500.=1000,=1500\)1.-

..
it>

,.

Itu t-adtt,

iIjIc: att

pw:-a.'CI~ OhLI'a.k; dak,tmttuk ( 42 97 ) Y.AL.'\L:\.N

Sf,hJfbl

,,~ N;1ftLY-I'-t M1ldUJru; AtrntK'l' ~ 5~~ y~ VATAN M..\.TB.~

Ahme+
V A.~'1J;VlTeJc;.lO!l:

8a~mUI~HL,l"ril"u~

Emmn

Y AL MAN
McJIIIII l'\1m&rt S. 3'2 VA.TAN ht..

(lafa.Iit>it!ii, :U130 ~ ~

Abluka harbinde iki taraf
Si'fAS~
SA.8AH

18 HAZIRAN

1941
GAZETESr
Yu: I ,_ Say.: 296

~AR'j.AIIBA

Yazan: BlsalBeltiD GlIal Bugiin 3,iiRCii sQyfam,lzda

Yalmz ve hep

Tiir k o:I~iisii
B£lm,l\d Sav'm hi:de qnkMil bir ,YU;!SUlI PeyAmi Safa yan!!§' fefsi'rlere ugl"atml!}, yandl~ hukQmf~r yermi~tir. B izitn nk rimizee m€'m 1 dc;e-,

Ticarei Vekaletine geni~ s,aiahigel oerildi
K'oordinasyon heyefi karan bugun nesredilecek
".anrdd R1!l~mi GfI~l!o,tedc, mull. I ~tJwor ve b~delll!Ti ~~ 1:HJ,~ _.!~&iu~t V~, Jii~ ~~~ tahsl~ 'Ie J'J'IIil.stfohlikl BlilokacLar llyoxdu. Hl.ltlllb~t ;jC'Rll Y1yeo::ek dtlafLI. ~iIIl&fl ~l koyftl;BJk .....lbdlgl ~dl!J"l' hi.!' KQordiniil.'1}"O,fI. karar; ma.g,dda-r.·jnil1l Tf>p:r:ELk. MaWle-r:i bldbuhi.~t .io;in. :ix::f~fI)e. ~ h~o.tunacaktLr. Bu k""t~~f! lion:. Ofiai ta{r<l-h:ndan ~m:d:nl.Ya.a&l .lll· I:'d~Qk~. _!3.~ bc-yanll,W"lI""tehu. ~. 39 \l"j]i.YJI!>Ue i 941 !ylllnda.kl mall. :lwrrt.1..l-dlJr. B'I!l :!Iut",tlG ,~lJ.:m ve k.owma, kaf.lllnndan aonra nihaYl!:t -il'l.!.1~ta., lfu:·wn goOrdiigu zaman 0::"1 or.dl..ll'ltl:i'i.ihtiya,~.U1 dllba j,yi te- ~ gfuJ ~dl!! V'e1".iIe>ce:ktir.
~)1trI!:m ve 5ilhn ahnul

1941 mahsuJUne el koymak icin
~~·I
tat.
:io;:.in. Ti.
n'l'ip

te.taftarlqgl 'tar djye bir bava },arahnak zararh bi r l'llat&k eni r. S'i.J t>ad a .aJ'Idk TUde ol'9ilkn"i h'llkirn o.i~iil", :Ypan: Ahmeii
Emit:[ YALMA~

mizde

A\h~

V~Y!i!l

l~gHlz

16 ir kat- ~n Ervvel me~ur 19:tngiliz ediibi Bernard

edilm~

q:l1.Ir,

To:p-rak ~bhauJl.c~,i, Ofiai lqki.

h=~fiOO:,HAVA HARBt:] I;:gi:~~: Uc;an kaleler
nannna y'"~kiielti:j."Qr; ertadakl V&Ziyoetin tcabUll detil, Bmw ra.ha.t.lar int, itiyatlal"lDt, parti a. a ele'ini dii§ij.nen dar katah; klS& g6.rii¢1i, miskin rnhlu In-

diif ettik, By,nlI bilyii.k bir %evk~I.e .s:i.i.tu.tlIa:rml.iZa ~iTdik.

Sha"' .... ne1'is bir Y&Z.Isrna tessEn

can-

ear~t V ... iletine k g(mi§ ,..la_hh·etBu ml,lba,yail~ar, ,p~n 'Pa.ra ilfl ]"r v<!rHmd.t>C'di:r. Y~T>Jhr. Allllac.a.k hllb~atln vaSimdjy~ lkada .., yiyccek mad- ~f\an Vi! fiyatlaT1 leabit olul'lmu'l" delerinden )'l.\kru2.bugdaya el ko. I luI'.

bulul"!"HIYM yes:krde mij;;i t4:!nsil malbrRi!.,. hu:bubat Hioc.artau-nil. ~hU.rcektir. Su m.~ta.· (DlwatJ!ll:
I!i6.

a..

S1L II

tieo)

=

I

.

' sanara adam-abllI ~tJ:yorou. au nevi iHSaJlI~ hBl'" eemtyet i!;inde t~ltl' edilir. Kendi rahatlan, mf$vltile.ri. uamma akhn ieaplarma Ita~ dl1r1:lrlar, suya S-ilbuna doJrunm.yaliL. renksiz, fakat ma.t oil" gidi~; aklm emr,ettigi clUlII,:tra:reket1i, faks.t za.h:m.etli. gidi§.e terclh ederler. Kimi ·mo£!mleket, bu tipte adamlann tesiri altma mI.§erek iCin. ii;in ~i.iriir, kimi memleket I de t~nklt lSil3..bt.in kulla.runairtan hj~bir Zaman gerl d'11!mu, lena tesirJere gOz J'1I.Iil:matI katiyen
I

d.

A tlan tikte
.

,evnye

gezlyor

SURIYEDE Vi,i kuvvetleri Merjayun'u geri aldilar

Deniz bayrarm
I

Kaboiaj haklanrn Turk bagraglna uerildigi gun
Butun rnernlekette kutlanacak
I 7 ~,T lef~ Qjl~) -:- r kiy~ i;l d enizcilcr·. j~i", k tl~ ,b.if ~ ..u 1941 gunu l'ur·k..ilr'c:rIJI1 hayrBa'i. ~l.<l.l~~ kOlbul i!ocl~i]r. tarn i.lJt.Lkli~ tom~n c.d~" Loz!m MiiMl;::al;jj,1 V~klij 1 ternOIuLhmU!lh~e!li ,ahkanu mueibin, rnu:z.I9-41 -gU.w ~ b llloCl Ylh k.u tce T~lJ;; au ~~nnda. k.21.'h"~aj hale- lana;:.a_k .bolo! m e>:!;' u~ bayraom i.;.i:m. kmm "furl.. bllYl"agm", Turk s.u· her ~I'l<!!)dl\d.-en d.ma biiyU-K bir 1
temrnuz

Man§ sahilleri bombulandi
8ir gunde 11 AI man tayyaresi
mil: ordlI~l'l
'Y~ktli
ta&n'UiUi kLrrLl.D.dll.iU ~

Vi ~ i huk,umetinin . yenl. em"
~ 1i'i1.i· GL V ..",e]

.'\inkara.

I

eadele h.alinde k::a.hr. Btl _~ de ber buhrandaa netlced'e nru2l&ffer ~, rd

kabul etmes, Bunlara

B:8.l'§IJ:

mu-

du~uruldu

berkesten gen~ kaJml§., \!'Okmoe ~ra. IIgratnH§tII". U~k<llled.e satbir fikir adanndrr-. Heukit ni§te(DeTa!m! &. 15, 8ii. 4, 1ie) 1+1 rim a:nun kadn acr w Bert bir ==""""========== i€lfilde kuJl.an.a.n adam 8t'..drr.. o.n:eya 1'11;1.. p dire bir hidi$€' GlkIaea Shaw kaiiye.ll ftitur g€l, ti:rmQ-ml:~tir. BelAhetin 'lie iht'i. o • rasm nered.e bir oJ!Serini gfu-iim& hili pervaslZca t=3. b)ro:r. lngiliz mi.Ileti ie;iniftihar ,edllec-ek DolIta, "i::lqrna goklerde-a ou.m ve aie§ ya.gark~n, bu. ue"i. tenkit-

m~

Berna

olmasxna.

. Slmw, S5

..
yqI!Jl.a.Var'-

:r.a,gmen

I j' (A.A.) -. 'Hava ~eibli,gine;o~e Atla.n. L! U ~n k F.i.oqJI.te '. c-:r:we. :;:-M:_ g,lr JIl'!, dart dt!1fM~ tam'ansine 1£LO'm:dr~, Ne2~rt'tirLin ..:,_ devri
!ll1a

AFRiKA H.ARBI

GorCi~m eye gel ecek her U1'1 iformaflya ates ,aelll acaknr
K\Jdu!I. 17 (A.A ..)Rf:i.lti!!'"r: ;weri aozcil, odUTlkii tebligd;:: biLdirikn Surly!:: ml!ykez b611!l~.~dcki
tir;
(~'UOU:: l'l&. II, S~)., dl!.) _

;m.hall 'H.diif e:tm.iIj ve

yL""hcptlini

ha.

HAREKATI
Ingilizler lehine inki~af ediyor

SOLLUM

grupu toplandi
DahiHye VekHi
izahat verdi

c. ,H.P. Meclis

DahiliYG

Veki1i IF!'I.ikUnlik

yol~1.1 ifc oe~il. L.. "rnak, To;&:" limanlarmda bil';'mum hi~. 1;l~tleri 8:i':irmek. sularimrada avlill:lm .. k. 1\..8i.k.I~rl m;jn'h~l!I'f~" Tiirk b.a}'1a ~Hlf1j, Ti.i rk 1'~ ho.nM!llna bu~.rt iiI<!!<;rn~ Ibllhuunil.ktadl1:'.

latlnd.",

mi.k.y~ faa~etc makta.dlf.

~~

bulu".

:

Tlid. vlI:t1lfilnd.a Turk Eerdi I\!Ilerl-o.iroe.I!i"'lrI2lH:1'! diWil-m eden killplti.il:ii'~·;;."l -d~vrin·j.n obu ~on

d e h u sur etle tarihe karll$tJ,;[l bi~ t~rnmw: giinu Tiir·
~aml!.tmj_1l.

I te"liYlInUZ 1 ') 4 1 ~iiinii bUtiin s.eh.iJ~fimkd~ ~ ...-e ~;ii. J.arda mahalH lm.k:5no1ann aza.millj kullal'lthi.1'&I.;:DiilA7 ~rkmnjzjn iualim.dJl . _y~J..en ~l41iI1, hoJ!lfYl!loCa.fl ve hil ra:rm~b<!<'I':it cd.ikc.Qkti'l'. Bunu n .i~in nil ii ~ ve Ita· !labala.r1nda I'rtllJhatLiin en 'bilyiil.;:
(~I;

Sa. I" SIt. i 16

*

~<:fctli

~a.rpl~;u,[al'

kffidi!L ¥:iJdakl

taf..'li.Iifi.h

hak. vClTrnh

,..

4lman.lar
~imali Fransada istibkam
yaplyorlor
Serb est b.rakl r~:m
Fransrz es:rl1eri

Ankara, 117 (A.A.) - c. H P. Me:.::6 jrupu -bl'l.irlin -I i/o! 1'111. all gihul !Iil1a.l ! 5 tID r:M:!l v!'<lkili St:),h.<l.n mebu..'lu H~lm.i U:c-anlll r~i:sljiind~ loop 1::0 nd c.
RlIznanu:dl:': hiikurn.O!!tor;;:: Umumi M1.ifottti§lik.lot'rm ~'Vi:Iml. Hga~ veya t.a~ddildoii hwru:;u.n.d:il. ne

gJ

gOsterecek bir olguDluja ve istikrara sahlp o]mastclD'. CUnkil kend.i,ni zaylf saya.n bir muhitte bop gi..trni~n. her ses zora La .sustw''1.dur, s!l'eak tesmi giili!je

Iere

me}"'Iian

bn'akae6k 'lie say-

Capluzzo
I~gal edildi
K!lhirl!:, 1 i ~A.A.J - RWllil.r; Bu an!! kill.dar t.l:!x·lt edJlrni!!mil!! "J.a.n. b:azf h.JI.bwlanl ~ bit- o;:ok ta.n!CI~. !'lll !1It.i ";j,kj]~ Y,B;:Jldi!Lll ';fiddeom ~aritr~.ar jj)~tkeil!ill1ldel eaptL\~ '!'n;litte,. f[k1er to!l.Ta1lhtl>l.J1 i.'glll edlbni!di.i:'. iH"tJ.1{1 dllvam et.meRte olat'l ~rp..,&11l!1', MIIm" He Lihya hududu n<ln ,Si!>]]um CIhPU~ ~ Xaefa.ya mtiaell~Rl d.8hl. flJ'lde ,~reyJj.n e~rnektedlr. 1tLnd Ltl1..a.hm, Ka.etlllYR g~id[ne yey!lrlm ~e:rou.blmll Ilficl!Ull to.'tJni"tm;«iir. Yarll'! 1lat1l1ll.d I!! ;S<·i'I.&Q:yantn gIIJ"i)iIlilll de ~!~m8.l.ar dE!l\>!lm
Vi!!

fiki-r besl~e'lu:e Ql(J,J-i~,i§. ..·c Tij:rltiyen.irt biT ~o·k. vilay<!tl~l!rc
lIytlLtH'ak d~vaJn ~d~g-elen bu· glinkii id8r~!ji )perinI! b.uswl i~a~ rder buk .. k ve va;z_ifeleri bakJ ka.l.mt!!k U,z~rll ,:vent to!!ick:'kijl Iii,
bu-iul1'1o.1p h!.:tl\! .... Dilih.iliy~ Veld]j;fH~ 1)!:w..i:h l!lda:m.I,;j:!biT :!luai taokriJ:"~ ,..81:. :j';umuna k.an!l~it

bgiltllii'e,nin
I

A.merika

'llUklara. sOz haklU verilir. BugU nkli

uyan

hul1l.skill'lara

ve

dalk.a-

.,ga.i edilmemi~
F ransa:va dOln durer
Lo~.... 17 ~.,\.,A, 1 ~ Loopold;lI'iIie'de hik" BBlo;[kl\. r.JI.d)fi:iSl,lli ¥eroJjfl u.n b:ir haibul! goI5re Aimany-!!" 1jima.ll FrllJU!a.yll. ~(l.OOO B.el~ikll-h ~i UlVkc~t.iJ'. Bu. ill'Oller Abml-nlar t&rs:!'tt~M :;ahn bo:yu.n1!1l l:Il.!jtl, i!dUmell.:k olll.tl iStfrJ.kJUnJ,ru-<:I.& k.ulla.IiIltmlldadir-. 1M.

ma.dl~LIla

Qa~t

.Al:i.nanlai" ve ttalyanar t.e'hkidi 0 li:Rdar u-su.i harid bir ~ey sayIyodal' ki mgi1terede ~iddetli bir tenkit yuIs:t qrktlkf;a bunu ~inerek IiUwnlal'J.JJ.a gegjriyorlar ve' bu gibi. l.enkit.leri ingilterenin :;u:tJk yandi.rg;ma, Ingiliz;lerin bunn M'Uk ket:!l.m diUerile de ikrnr ettikEeri.ae d:eJ.il diy-e gOs-teriy.omr.

Veygl8,nd IPogar'a

lng:lliz:

(11. Td:ri.rin. oXUT.lma.sU11 omi.iteJ!l,k:Lp ki.il"Suye gele-!'l DiiIoh.i~;=: Vdti. 11 Faik oC>..:tn.tk bu nl;'!vzl.llar \izednd.:! h-i.i(,;u.netin Ot.edoenheri me,· guJ old uguml '1'''' l1it!l!.b[m .b'i.it<o~ m~a,.kerc[oi!J' $riil4mda d.'S :r!i,)'1l1 l:n.!6usiarl h.U:kU:m.~t t!_dma :loilY}n B:)_~aId1 illah ct.nl{! olop k.:ondishun bugi..ill..bu hi! aha t<!!: ila n ed.i. l~ek bir fik:r.!. a,~madli1~1 Vol!: tim.

ROOSEVELT A MERIKA Lo,rd Halifak,s'. Harici·ye; kabul elti miiste,arl
Beyaz Sara.ydat:ki m uh~mtopJanttda
Herb-iye Naztn da

Lild Hiilifah

el~

1 AmMika
I

Hlllriciye.
~

VeL.

Milt....

Konsolosfuklarl n
kapablmasl

Cot gariptiT lti P'eyarni Safa., Alman w ftalyan ~ete:ler:illde tessdU.f edzten btl: itiyadl tam am.i.le henilIlBelniljtir. Evve-lki _giln
c kan bir ),aZ1Srnda. Bema.rd

gitti'

Serbe.t WgilBl'l

iF':r8Ji:&i2l

e5ir·l~ri d:i~

Ma.nevrafarda

Sha,w'In gazetem:Lze ge!;@ll ),a., Vi.C.hy, 1 i (A.A.) ~ F'l':ansLZ z;ismdan bau par~aI!LI' a la.ra.k, bu n u iJlgiltereniIl oo,Un<l!.kta 0)- hiibUm~tinin Abika. QItIum1 mum-.iJi Gen.er:ll>l Wl!!ygaJ'ldi peJ:a-r- dil'tlMlir. Mi.lt:t&flkl",rtn yarm OOlllJ91.mdsJri dugu na yeni biJ' delil ruye il.m:i. tcai giinii .o-g~i!.>d,e.:I'I sant'.& cenu:hi hllr-d<~tilk MI1~· ~k i!L0l mukl!"P~'lot slirti}'ot"; ~~ Hiiseyin Cdlit G:,uj..dl.1::o Poga:r'l!I. gi~k ii iZ i!ll'~ g&ee.Mlim!b!jti.. ~Idld ilu.l'pi¥Jl!II.~ar Yalg..m it", Miste. Nec!"J!lElo('idin lCez:;.itdlen 'hiLrcket ~i$iI'. Po· 8al1aYIIl e.tJ"'af'.mda nt.sb<!;W.li mtiidu.t SAl'll1k'lI:l:1> "tu l$e De diyoecek1eri- Iva ..' da f l!il.fl-gu; m:Wrimnlo.k Ii! b;ta;- '~I rnIIl"t~:kIJ..-'ma. g;I:rirloo f~IIJ'I'1'lliI"trr, ni wruyo:r v(!: tl'LgHtere ha.klun- ~arHil:m. Y·~'Pmilkta ()ld-~.!ldan D'Qa·· Bu tlerl Aar~k8t!n j1'li{lIjII.fli:I.1'l :IiJsJ!,
cDe\'1I.fti1 Sa. 5. sa 1 dl!>,

haZlr btdunacak

Vj~. 17 IA..A.) .ls.d'~ e;;IdL~fI .harp erurJer1ltln me kB.t'lIeai IJ--II.=rte. UmuJUl i'::F.i.~lI.fKi\h.[nU:nllii lehJltl fl. d .:;i JSWtll LYOJil'£i mu~llt.t etlYl~ VI! hiliye Vek.illrmL ,~ Wa.tl ta.llyip de ·bll'dtr.l.len ta.arru:z.IJu btt)'llk mikftlBml m~k.JJ.JD.lar mUm~illeTUf! 1'I8:1k Glul'I.mU"!·tur, ya~ "bit WMruz tetJdl eylem'\lditi t:.a.rafmdlUi aamimi hl;r ~r.;tl~ kRro\ll"tebarIJ.z ettlrlhn(')ftcdir. Halell 'I'l.Ik;U.a. R!J.~lIlamed'C b~a, Mr ~fl 1!l..1UllJ.¢rr. .LY&I fglk~ kW1t"i"-liodam gele:n m1J.ib.are'bl!:. BJn~i lien ~~kl.l" Gen.l3.ulFTele, Mar~ i-t;in !r.iya~c oCi!l5ty~ .namma !II:~n. ~1a:d~1 mcsmd!3nliM!ri c13reyan ,edeJ'l f!i.ilJ ;mu.!I:1;le!l'iM .mOIl ge]d:ln~ dem~. deoy.et ~l"i m·stiJ-. f!adiele-r)LOi ~evruw:m:lafl. ~8. \biT ~

~lell1Jt-l!.tedJr.

.bii;rle t!cdbirr-l-creo tc~ijl edilmell i[l. ITNfi~ ofI~m*""&I:ail;D-l; iu:n el4m-i.!:,< gruop h~«i~c!! ve Dol·

BULIUNDU
AMERIKA

'NOT,AYI
ALMA.N
~isine tevdi etti
v ~ngOCln,
1'"~

haJuuDdakm

:;=======================~
As'kerl.ikle ilgili olan elhaSI ist,ihdam

Asker toplarmya ba,ladl
:Ha~'
. V~~~l'Ii
Hl

n:i- mnt-otlkrp.8qrHz;

R

17 {A.A.) RJU!n'clt'j

~eti·

L.Qolit
mil-

~ ']

(-A.A,)o ~ Hili•

mifwt..-r..a B. Snmn-e,r Wel-

aaruyd,a

*/*/

1Vmh.!I"i9t~

tlev:rata~a

hU!Il"

buluna.cakt.ll".
~_

--------~

.... .]{~ a

Innda. ;:oimdidan (Irlr t'~y liti,yle:m.ek io;'.m ~[lfu!; crJ«olWlir,

On resmi VB, hususi mUessesle urft idare mah k'emelerine veril di

ko.mr.md~l<:l.~ !B. ,~kgil{~E;)<c

\I'.8i. rk.o¥v~tkri v~~.

~~.

~
iDem~ ve- ~

.l!i.m.n
~

~i.ui .~ ~ B. .I~M
L~:rta.YJ

A_" k~· k.aopa.tl1rn I!Sl kOl["a.fl b.:tUJ:iid,;;.ki ~ Almi.1" b.iiyi& ekili.gi rm~ ~vd.i ettlk· ~I.(hm :!leD m.ru-~ ~t:eeilerebeYlll ..umt\ H.a~Wazm
I ~~n-II>m

I~

~dakL

~lat
~

~k

z.a.ma.n-()~
.filU"m-

T~I\
~ ~

~yaJ';oi!Il

teo. ~

~e
{~~~

miiat.n
Bril:Et~

B..

yap~ iii, 9ti. S,·te40 ~

ka.n b.iihimcti, 1:I!tIt~·8 ve m<!ft'ib&.e--t:k.r l.;iSk-kmcll.a. hU1'i:1I
~~ sa.

demi.~it' ki: HI reromw:dan. obcu.ll-tll.

l!;'ll'Vf:t

~rj-

5air
bl:l'"

I!, ;!iii. t Llo-) _

-I HARP
Yazan!

VAZ/YETI ~

· 'p. ,eSln e: Sunye Ceh·d

ills,.

BaRAN

18 _ 6 - 941

Avrup ada
==,20
Hay~r

Senelfln

Nasd Geeti
e+en dlm piyango fi IIi n Clkmadl
r azan : Relll,a Tev.llk BAIO.VB

.·Kalaylarlnl
satmayan
lkl

Goniillii
Acrlacak parka inonii'nun b k k '., b 11'U.stU·OD,ac,a
ill'

hastabakrci
Kurslartmn saYls. fazlalasu nhyor

Hadise nasil olur?

0-

m uht

f:~ l!ja~el Bc.:vtu.1:'la:n~[e - . bill:' b;!li~r verdi: (tBu .sa=

I""".
!

b8.IjiIBJna.cilk '", ,,"ok kl..:lol bir ,mud· d~t zarfmda :i:km,'"I .rr.!l<IfiJm,illJlHi1 y ilH'!ln~e\"!lm.lcr csrniyeti, sa= "V e:a,YH,t edilecektlr, Yi-SL goltti!k .. e aT.tan gB!1iillii ha!ltl!l· Pilirkm guzel olmUl ~in O.B- 2akJ'I::Jla!' i!;.ln bi:lZ:t ha..st.melerde mwIM~lr. T,~if ''I-e terclime haU.! hmuu:njJe:mathfu:z;du:r d"r m~,.da!l1l ;uohItlill1>1cak, etr a- ktldll,rllla,r olt~ln1i1d~1l :gelcrI '8!lY" yom ~ur~lI.r a,..m~gi1 kuu v eti!'mi~te CYi.ip Ag8o~ll.!:lH.m m¥:L'I". BII meYl1li1da .Pendtk, KBlr., fa ~ly~k ve fidllit\l~r di..kHoe;cektir. retl!!: "'flll~mllCkt!ldHhu". -63~ e]jltdc- kiillIyetlj rnikturdu kala)' tlll ka zala rlll.d.a.J]J -gdocc:.ck oj fl ill ba0· ...I'"" ,. - '.' .Buncil"'l:1 bl!i~k!1• Uilk.~d;[!t h;l;lb" 1 ' J.' IiU!l'rta~lllr!l!!:~ ~I'~. },l!:.tUtien i!'!fi'WI!!'5:1U1olm'C'f~ndl bir' allUddet beiH, OJ'! l';~r ,,!,,!ll« 1l..J:intl''I!IJ:'ill'nl." in- Qldu~1l hj,I~.~ m(i~t<::r.i.l~riflO:: IjM· mn loOp IH':un1l81 .1.... m Yl.ipdI:n8'1l~ ~a.., ., . 11'1[11111'1:1' 19l1fl .HiI:yqillT;pil"", A9-keI l Y{l.ptlan :1hbar u2...:rinE! r!jltl;<.1I:~r.II~n p a•.km da jll,l'l!~t ba.l til.DlZ]m, OJll1:l:'IiloCi!lllk pllrkl!, arta- b.l!l!I!t8.n.e~~"eli:! :2 !I k.i$l ik b if k I!lTi!!I bill 1UQIoI.elle!ll .:;eyrl3ttiJ.i:ten. OORr!!. "ttl. ~II. :,gaM. i:I\U'aya g.:;J.inc8 ;;jil€l.tn~ ,ge~d,!.m mllrnli!j.tJr, r.iyat ,M Uimkwhe memurlari dri.i - ;;:.lrl,k.l!lrl I,t~t!mc~ k 'Z.!I.enewy<'r. "etle '1I'&J!lUlS <j)Q.g~r$: l~,m!ll edilmi'J. S].~<l< M:i~lt ~:II!.f" jaml!!t . In.oniillUrL II<;I lac: akt n:r. Bu k,IJ.\J'& orlumiizdeki I:tcl! ~t[l'millal' ;:r' i3!.p<lrk en, - Kuzwn. rH)11Iooerim b<,l,na binlz MtIlI;yLl ~.ir'lmoti:l de<:llm. Dim &11r'idi1 tHo ·Park.m tam:;lmmc yak~~d,a Ililzel ,btl" b\l!ll,u koll,n<iclIIklu, ha..f~e.dIa no j,l~_b ;t,H~n fa.a.liyete bal;lh .. £.yij,p Ag<lcglu d I! e rk& kELp 1 dam !Zoahll,t nri.n, ~edi. Billi halIl~!!'. btl Gl~" Ibul"!\j'l.\o gelenlecrhJ 6k..i~L beni H" yaca:ktl'f. K~~mpa~da. Deniz yaJ.ar :;;h:;iJi rrd? ,kii.9IofHken lYa'kaYl de ne'le}!(j~!lrl >UnIYtJ,[l ~!!.nmllaM;u on kalayl\ll,f1 ~tl\n~c:. d@ dlgl!!f hi!:' bns - E\>~t ~le-lld:l.m.. D Cflim. Hepsl be- I~J' bellIi h'1!.yat~!t ~le~' -till·1tt r(U1k]l\ri.nv~r~tir. Kl<ndt~ini ~llkal{!}IPjHl I!.t;lLacUIJr . !lim. l-ilLlIl{lXl bu ~ra:z Istanblddan gi.". de g.ijrdl.iJer \iii! 8Petldll'l:'r, CEJ1rb~ J;>~ Ql.el'llUr!l E.yi.ip; Cem.i;yo~, -tuhe ve !}e'hi'l' kollarl liniim, Ill,! BlliYalan dB; bUl"Ma al!:hm_ ~ebept(:n o1aG.a..k kl IlltJavet swm .... k.iI!!lnJal" hiay degil kUI'§IHJvUltal!lile )'Iml aza kfly<letti~fttl!!k . _ Ya, mooel1E!l"?Di)~t, Pllrrnte hu- ten ~ku <;II-l'~ ,bul,a,ma(l.~llor, QlJtniJcll dur, djyer~k :ku'rtulm.ek i8temj~· tc ve b::b~fTlJa.t toplatt!rJn8.ktroc! .. : O~k.i;id~rm jmlllr fa~liY<!lt.i, gij~! gl!!<;:nk"c tI~rlcmektedlr, IsUml~kJ. 'ItIcmIJf[arl '''erni~~ 1V.,ifJp 1fT Lbtl. k~rilrl~Jimlan bifl.a,la"LfI YlkllmaJl] U,j" hAdiK:s.ini JIlo!l.fodamt O;lk.ar· tamarnen bitani$:j;r. A~latl OBkiiDUn. F.iy.... Mi.iri.kllbe i b iir o su

AdUy'eye

e kir veri Idi

I'"'

.

!II

bah ta[akl;l1 berabcrt.<up
[(!"!'lmiz

Beyrul, {\.;,l1ddltIDda Dki L.rllvoiII:ri).r ve lorpidodan I1lllirek-

g,(lmi-

kep bir- 1.,gili.:t.. liu",vetin", kar~1 h~r~e ll.!lhlfloJDUflardu. Hiv bub ..dl5-e' olmaml~hr.1.l Jkj kl.lvvdln .barb-e hdUf"l{l.u

y

t.i.d ise degjl midir

a.cabft? ....

C;i ftey 1I n III §
D iinlru gB,;z;~l'll]erdlm birir;de s'Oziime :!!UI bilf~lk Hit~i; «lngi1b:l.erin mill! 9o~IIllbolii ~ fSui.doG kgp =Ii» 81.1 bafl.J1tta bOllia ~Jri Y.a.nIfIJl
nr gibl. ,geliyor;

a1QItlIZ

da D'LlL'w:la mt satl;!'Qr.!'IUefendlm.

tn~'!' ?8.d:!ltan Gil l;I~ Umr liHl..d.:u·elb!:e;..: Kl!ltlrdim. ClekJ1e· ; 1'111 IIl'pal bur!!.dB Y~rl.1ld[. (:'jd!d-el'l l!;ibrike- 1§.y.Il.iilnl.Z, De·
IiIl.Y][·

\rak~lle tiLl' 'diki.ri p8!'1lfI111I~ Ilil<: f1alltI.L! gi:ll'fil'l..;.,.,.,., flt.mdi ;nil' e~bJ:!If!Y!'! ot!tI!'t 'Y lI.z

liT.

,)Jel:.i.cedl!> o:Ii.ikk&mnde
"!Il!!l~~LT'm-OOa

-----------------Kabahat makinede de'gil onu
kullanan acemi ellerdedir
>".~. cl~ii1I'I1Z . .
m:ak.in.ch:d halvkm.
m!J!!l:tllr. n etT1ya ~ ~£i1.n.

Berb erlerin

~ikageti

~ ~ Sambol, !tremiz» de. IntI"t tr. Milli l'e,miz:ler'i biMigirniH gijre llayrakLa:r,fili, ~i':hUl ..
]~rda
bU]ORIII'.

--0--

Meal'lli

Tiirkiytl

YQPI~.an

ms:rk
-

Vl'!fll\~:n f~1.a.
:5Utll)11

o::ok b~emJ, SUnliz'i'

1btI-'Iln115-'OI:""i1I;r. !bOi:rebllili YlIltl'['Z e}blfl~o:lri liJcnmlQJll rnl zaJm~W01'®loltlB

i l4S

10:110

luLl~y o;~k.

I~ rmuddet1e.,ri

t,e!ibit

ediliyor

oll j,

Cok ml.l"·Blf&Jtj~t

g&!t,.ormi~'1i·

-

Bayu:,

~se

IAA.tt'il.ilk~~[l

mL!~tlr. Bund<ll'l ,b8.!tka g'l!l'Il!! Ycmi,;)te pa.t:at~i ['o.l~ljl:l d.iikk(l,mnJa keI8.Y Sl!ldo:.~.I!,-dt81 h!1Jber alllvml't vc

: Iloi;ti ik'£11lCfi ~~

I, :kenAi I ~ril'Li.t1 ~a:pllaJi arqtfrrrKIJda 320 kilo [I:.a. T"~k.'ilr I!dtrifrt ~ell!d;im. t~, menf.Qtirll: Ilygun gelmlYeoJelt 'l'Cylc- 1a:Y~.kml§tLr. rnu'l'<l.fi"Alk olnmlk i<;U1 t!IJt¥yorum. ri on];!I.,'I'&tIl'VSi'ye ehniyecet;Lme Qnltt.l' Her iki 'mllh<toekit ,de bugtin : - F8ik"t g&:.1.\m 4e<l"i. ~I!I bir ~" ){.m·l.ltile;ri 'kl&d.ar emtn;llir]~. 5o:n (>11- Adijy(!J}'e vl!:rjll!c~kl(!Jd~r" I ,·ool!J.6iC'!l«lt'kvnek pck ~ok p8.1·aYIi mU· 1Rl'I at.CIik. (bu tt'imat 81'l.Yfllit'ti<'l 1<1\. : tcnrMk'kditw. y~ a@ bjr- piiy.un.go zandun. Onl.a.r yal1'liz elbbae Ill;'!· j:r&f1ica~a an'cak bel'ediye 'TIlIJ ~!ll;tr? na tl'l~, her ¥yleT.~ncIe. 1b6'I'!I1f)). d.c,kto,runlul'I - H(l,yn" 'i!fem'imtl, r!y.g.ngo ~Ul.n]e "b:tl'l'.nc 00«·1",.1"'. Ba.zan 111i.;: ~tl. ,,~. <:odK~nii:!l ~II!OTln diil't.te me ilb-I I {If'ZIJ e.1im'l!iliJt.mt ~~] IEIlle ¥e
ya~S.tl al'lylifuLl)'eo;:etirn

l~m

r,apoliille.·

ibn- 9f!'!Iro- lSIIly1'erler. Oi't1a:l.'l: dhlla i:yi IlTl uh~1lZII ti dEl ibruUl !1iI!m!IIi~ <1t8ll. bi!' bUyU.k edecetlmi "bRntel'. Hmb!i. bImuI !ten· i!n.G1bl'triye!lm hareml tt.-n.i'md:an ba. dim I 'kli $(-I~ffioelti gilna'll !;,I]UUilJl ka· na iwrU I!dlIdi, :t1uaz ~1\1I1 ~artlY1 tollk p~~ma ibanzet.irlm, ~ , .... 'il."el'$;: ~b!i:'l. !r~1l!z Ke!'ldl!!k - ~'3l1 ,<O'k ~bn'll:smlZ. )I3.1h 51111" clem!!-tillii dinJeme'k hi;;; ho~. gbt mel:, 'Fil.ka.l. ID&rns. ne.llll' n.eler, ~ fbii' Wrlti t~in e· tlr, l'!i:\YII-t! olIdlG&k, l~8',1'"L t&nwa.· ortY.

rile b i~ aeek

,Bugt!n Vila-yet halkll. b.Lr t.a" mimrl, ne~rederek y.aImIZ beJ!!diye
YC:

fhi1ki1m<::t

-tah.Lplsrindl!!ll

eltJlse

Bllo\lkIJ. c.ak f~te-I~,rle :E.skid en

flf1nlardall

illm~fran·

de' kIi;r;;a4!l lIot'Mleml.dt:r.

Cilia el4_e e-diJ'ebiiecei:in,j cekt..it,
h.!:T

'bjl<i.i:re·

Sefiroe ~t
~ l1tllJ,

dol«:o1'l.ln re~eh:si

'~I MB.iF, ~
~

.am: btl
~

d.eroccIU· ·bMlm

-

IIwm'1~,

fr3,.Tlcall!L ahnak :I;,Mj i;""lml';k· YHF.i1Z Ikendil~l' h", ..k.eCl (lll.udy.~u. ~'e.tl b~m 'tatninrurk iStemiyen 1]1' Ie 1dj, ~di fnl.n.cala le!!!la~rm be:oim Il&Z'8..nmda ,biT _!u, !:!emUoek.i IH.lIld.aTI m:th '\"i.l Wi' 'kOi"den hi-,< flii"hliln yclt;- dk I:.d,:::'hilecd::.ti:r.
:rffi! ;ij;prm~bihrn,
yj![ji!> 0

,~It

bUI:'ada. 00 9dk ~ maftbr. Sic!fire " g6D 'herkcS ~c~
d:,!!" bekH!di., Soffl';a.: _ BI.m «.-..il. Bir'k~

~e<'J

.ttl-

'Curl

&a.y'E!dooi-r 'ki
EU"lIlIlndS;\oi;l.

b!l.likahlHfll!l

kl;ffi<:tihir:~11 ili!.J.1U ,ijJ~.

-..0--.

111\' bil.i.n;iniZ, ~kin n yiKkt"lck fikirie'!"l GIl'S k~i ~~ l'bi.J' 1J1~fii'let ~ g,\ln GiJru."Il "e- mt~x. Si.zinWlei" «ioa kar~h1ZQ,:a;k~

Tel m'uhtek~ri hakklnda tahkika+ ilerliy.Qr
Hsr I1J::vi tel itnali il'nkinhm. bu tun ama.n),aJltrll flr3tl1 ad-d i!" d'en ba:<ll i1!'fL~~Critl oteden be. ridcn stihip IIopl<l.cUdijLTD tdle:d mn

li'P not ~ ~ ~lln i yt\c~ Fli!IItd 'bMiiil. ~'in I mopJIldam. 8Wde 'v-O.rmIl!Ir""?
~

yi.rk __ k f.Jyarl!lr~ 8.atmalcta cl· d ... lai"l ,.ls.k!'.dula.rca. ha'b~r -I!.k ..BlI. rr!.'C'i,li'.tm,d." K~ti!ihya .. haN"a. 'gE'- ,y9.hut,. bel' 'kil.~edece.ttlm~ odv:~ ~- llliml,tH, dliU! AJh.md Arc'H- ;a.dmda Ibh Uym'. ~in till" 'JO"Y ~~all~. klEln" - BoliI'ftrl gibi \bit ~'\iI .bU il"I"IU'is.f· !arm dJIl L'b'Wt'l.l. J;"Ck dot'ru ib\Ihinu-, ruocal' U"iiI£lI'l.o~1L1:L toplatllp bula :geUrtilell 'Vee Doilrd.i3.ncii. Va· t'sik~tiniz bem~etm IbindrtL Bu ~tJ.JIfi. B.I fl:o.CJ:M' ~1l U:zulne ~ kif hanll:uda. oi:ri tllrll.fmdtil.n piya· ~ ~Y6 dB. Ib~ir'!]· }ret: el:t!!Lsk iJil£.f!.ruan !i~ I})jr Orot;l _ ~8!' ~ ~1'I!iii!fin. P~k bin ya.pa:r. !laya a'l"z$dil-en. 1b1r k:tsl/m. teller ..:Ie • Murakabc IIlt>Jf~:u;" - BuRl!! biz" di3 bi1iyol'UZ. Zfi.ten a.- I:wlu~m<l!kta.,hl'. F~at _ !S:m.ll, dedi. H~ tarall bana ram~ 1I11'\fgi &m~lh ~~lea. ~~~onll bu lcllcr.i'l1. m8.)jyehTI!
~il'

~

~.~a9
6:1 ~

1Pit1. ku-

ya;par. - Ha:k!kmrz VEIl" aIRs, lbi!iim :Al,man ha1'k d~llilc.6La!Cl ~[.ze. Y'a~l!ilZ oken
.aqJ'li .ttl:si!ri

I:ft.Indlm., l'~I· ~ ~, ~t i'1Wd~

di 1IjiruizJ.!3 'IrI~ ~r i..c.!m 'I..a.kit hybtottMemt>:yi

bq]'iQlan

~~II",

g5slcrin.

:§Ill. II:!l"W. I!3.lon

<,,'Ok gt!ze1 I

,E,'!lbebl de .L~bmal \blldW'.

HiIL!'Igi ,g,el«lr~ yapUl'oii!mZ? _ EI'Iln..'lill1., 'IIII!l i!!.'!} tit!; lbir dlikorat&- girm;«U. li!!!l' ~yi ~eRdlm i[l'~hlq) ett!m. V~ ~ndim ta.r'I~ ,alIti!n"

'S\lgiln IliJ. Ot!P"M b~
fjrWiin ~.i Madam
~,

*

Imta-nihu1a tu.dar ys;PILan rrnB!lIraf. Ian u::;eliooe tel!lcika ~ yaopt.B"mak;·
tadv.

Fl'ansll.

se,-

46

..:Ii. BIJ. FJ'~~

!i'11"I'~l

<ge3 .• <;IOlll'taJ'lib'll,rlII~ '

),{ugeurl

Gf.iorl:l"yOl'Qrn kl fl'!Zal:btrnlerde ii"q"il.
_ ~1 ~ ohm- ~

il'I'tiSE=tlZ

yal·

ksr .• m~r;l. l1

!hi!" TUrlt.lin ~~l nul' !ill 011P!~[ g'i:5:m'1iE'k ~a.lijhd!l.ll

ta

~IYii.tLlXr

BUltl& nttn~'e:tI moda. rn:inin 'tbL
kBri

,1iIP.""

-Soruyor'lal"?
BB!iil@.D(l[

Yg,I"JdloyIlID1l6 Hi AD' .

,

1O\lIl! VIlrd'Er r.fen(Hnt. Wire H8mm.efMtil, fli"ta safuJil.m l'Ier' ~l tst!Jdk ettt. Resilrnlere

11101 Hlmlami,.t:I, ",{u.:nk ki IIlfltllrlli:ii:h1I ~ ~ 'M.t llib~Selaotnin 'bitl.i(ini gOOmede.n crunycoMtan .. 'SkILll, gmi.

~a. Ada.1Ell' ,,~ Ih.lamu.1' iYl]Ill~dle, fI'I,lIlarmt lliirat].e1'ld.i'ronek i'!iin ~II!' yetlli\tIi!'dltl! bil' lmatr alsCI, 1M~ a.;:iJ.d.l yi.n.ll d1inkkl gitE IiUt Itam 1.!c;:'Co(:l.I.,g.. 981'PMI Ib!anryon !jIuph€5lz ,3d, gl.Iuld!!11. gtiJne JiIIIL~ll"l.- B,e.le.jiyeca.dd~irlcl~k.i Hall. i!-D" bide-r .!l.ra:_l;~l1dJtI. .... .mc ~-u-t cl<!VTeJel'e I tf! 'I1iilli.m '8t'fil'0 HammefeTI.dl IfCe-Mi. KoIlchkoyiind.c Kurhagaltd;t U1llI(i l!ioo.~hI'I-'e pek tabll k:.igltlllrl Y.I!I.p~IJlYljillSl. .i-;in 1)(1,0(10 ye'nid.1I!'1l i.i~ takum kana.th 'V~ d.jjrt ' o t'fuL1i1rt akf/aml ~t"g"Wl ,"'t\:{!ItdU!;n ~ tlti glht iJ.9.tl.1l!l,e g"(!],ecellhll olarlllk, ~18.X oS.l".II$mdll ldlliJmU:rahk ,hit I:>a'h:iiL$8.~ !'IJ"Hmt-§tll'. till kwn da. k<J[la.t:.e.l.Z k,,n BIilP o,rtlOr ;::'p_ hJ$Dluk sct.ka ..gn:\dll 48 !l>B:,Y1da 0'.00 nIiI\!mIU. bitm1.in eder\ bir :raS:i{Lt1II!: hlt;: Ullnlt oc1!mCl'iJ~t[in. Keond!lslnl a~. . • .,_..__ hBZ~ iliil'l'eaille ali.ki'ldarlil.!'CBJ ka. tU'l'a. TIl II I ya,/J.ann.d.aki Bil 8.1 ~,g11J 531lIJI!k;jj'p:rilnun Bralbl.l!!.ne ~ du:l'dmn.. Arttk (!e-mtyirte kUlit ol&!! vi n9~e ~lamOiit; i~in kU.pzya. yaJIolmaktoolI'. Bu. Idll,ill'iiden Jf,e1l1J!1 rat ve1:'jlru~ ve ej}m;( lar si.p~j; B~im o;!Iokakta o~liToI!rken 5i.ilcyI""dffliilnl kltW"a.]nl~. kw:1J I!(a)lab$lrk l~gm:l 2;1ID1ar, HM:p'rll'(oodinin arill an oi11l O:m'lanm idal'eeom cic<ki ~r 1I.1"III.IS1nda. Y.CiWa, Ilu. Ii'!a-ed.ilmtf!ir. 'olm'l.tl{tan. ktlItI.nm~ 'biT ']nl.4mdrm. 1t:1I.5~dall set'lrwlol!; Kemll.lt:ddiJil. Sam! t!r g~ VI! !i~bebl)'cli vcoooo~1 O'idon fum1.lmle gO!l'IIlIld,~ f)u, ,lQ.. Pi~rn all. F;:11'~n, j'6rdtl'in. P~Il· F1o'I}',ada Kii~k~ekmeee n· Ha'J:!e'r a]dlimnu gOre, htl ci· II[}89' aayl h yuk. kaiffiY ol'uu)"'un .sa. d.cmesJ.ne !'!~:rBJn~ 'Volt )C.!l.rl1lallml~. hlll'ul.y[ W:ssoo;I:nlllllki.l.11 bl:r lalbi'l.Ltkbm b~ ralhatl kat.l:rn~!. 0, nm al"kssItl¢;l,n <4 ae{a.rt'tln m.Uste.l'Unl.!D l'k;:a.tu-" la TI h-oze Idl.I*\lind!~ n h,!I_zlar get.htil41kt~1l :!IOllra, ~hir· 1~I'm!Wl! y-ok mDdl!lrr~.. tck.T;1j kaQA'nlan1I)lUlna h!l;lililnr l,eT ;;HillSol'tlI<:i;lki il;'ltri4IIzlexi 'k!lPJ~1 ~t$m l~!. ~a.r[ BtlBJ:1 ~t B;ey ile tohkwlI yo!! kom.l~ala·r i'!<in. t[.f, ¥&lQlJ N"ihnUirt-e 'h:a;~tilriuln.e 6"~Iu, }rak.danbUyi.'Ik ~ lIl'~a:m:W.ok1 neUa han ker>m&1.el'l, daM .al'"I~Mlllll otkllX!!t \_"~II! :ml;:;'llr. Yoi yakmd,a, ik"rna.1 I!!:lil,c- bc!kloenilen 8] ra mi.idod.,c~le.i 1>' !U"l htdHll!'lu~, 'LC!lrrsmtm Ita'm. m"ta:!l!ooll (bi:l' j).rel.;\n a. mU:m~m Me-co!1~t Bc,l.'l;;rt' !refiikEl8I, :m,I!id1r • yar-ty.a uala(;.s,ktll'. c~tLl'. :zametiJoe ~r> ikl SW<Jl1.oia4:'1. ibl!!rllm. l3er(l.~m ,utGl' Ll]'J«\tI..J He t";Jfi:ka.1a.rm
la:!:Tm "" g:litl~ ~rlerlri1

~ad'<lr 'kiml,er!n Ql~ ~~lT. Me·, "M~n Sam" nill 11mIkLnd gtl'ILU ll!! A-tati!ll'idm 'l'~'lnin k-oilllL4lJ~ de 4t~1'II4U 'kadaT ka1ab.allktr. Ben r,~ y,erln[ «Rc; Wendj, lotlUhgll- 'lTI.o.nktmL!l'rin artIk dol!llffl'lIlY::i. t.I~la.'1D'l'!l .kt$1QLndl~~ soI1iyliy.:;c(!k ~tlfat.. m <Ull 'DJJ1rin[ liB ri.rken, l'I0kaOc IilIi,fllIlJl

~inoo slllillJe yidun iM.l.."1.llt; TliH"k iilltad.i ,linULf 8iua-ln:u, k!ymilittl ~BrlB" nmhm '!-,ld o.klUJtIl fS~yllmBn kes· !JIll' ~JM~
mE lkayaWHIbl.D Y2I111lollll!'bill' kll[ll'

~~

~(lL'jt

EIII!I'lien bu .mali.irlel;::dr. hej'ha.o~i lbo.ir k.£IJzlIya ~bt-p Qldubl!.i berberlnj ilrllMflcll:li buyi.lk bir ill, dl!~il bairn meml!l!hltc hil.t· -hill.! aliMka He ka r~l. lA, Avru,'P1Il '\'c AHitel"ikada Sonza· .lanml;Jtlr, Dlin klll~'iyycn ~iti]mem.i~ir. ;, ,hll. makinelcit kontrol II'Ia~b.a.i!mlila mi.i rnilll,da, ~ 3:'IIC:;Ioat edclil la. i!!den Beled1Yc maokinc munl!,r..,Jiil I be:nim bu ~QI1 ~t~ID makinl!!mi, J~lide, Tay>,"" :r~ ;t<'p (111 t~m,a,nlan !r!l.l':LoIIf'm·ml) bi:hii. y.ok ~l;Ir dii;yerek kaT!;1ll9ltLdll1. b~L miij:.ii,rled.L Ma.klnl!<md~ h1Jh.lllml. her Ramazan A. Ylill'l. blll i~]'{lI..~fornu!'to r: tel't~,hatl" ~Ie-k!t.dk eer-eyanurniill:iliillltrp, 24li On~l: ,,.Ben on volta ind:ixfC)i!:jj hmj1'1l eder. Halll~ liI~n~ Am-ed· bllki ~nim ~incmd'C 'hll iCI"t..i· b~t ohna.ma!dill bll:ra,hm- .. bir kada ~hmi~, yapclaea:k hlr tee· hcrbe't'lilue .... yeLhuil.u:runda, ~ bUhasaa k!1dU'l riihe .ils makj~~'11 ha.!lBfollU)'Ia" bcrberli:gjnde i'htl~~5 ka:Zil.nrnl~ tcarlu mal;dn'!:lcr.de:n daha t;;Mike_ bi ~ i!,dalll)~1. ~B an ik.i .!lien c c'V" ~iz: o'[d'uiuT'lu i!J>brala h",zu' bullJ' utw:l vel l:;;hmb~la g~lhk!!!n N~'Yo'r.k. 'lllyr::WLlm, Elim'dekS lJTI<lklll.l:.nin, tllll'l 700 doJar,P.I YIi\n"li 'b,iz;r.m 0 va· I n!. n.$form a. IJljTU I) t.,mm cd ece.ii k.itki p;;U'Bmlz[a h.ili! B:rl!!Ya YEl,kLn emnlyctj haiz' ,bull.ll'lduf:\ll '~l:I tec-~ oil' 'fi\e'b]fl.9.- 05dllyer'!l!'k N~tte mar .. ~ube ilc pel ,bara ibl:r ~ilde anhlo i1:!.ir ipi!!rrnallall.t I:T.Nlkin~ al· !~l.l.ll.;;ak:t~r.'$o demi;.tiI. dlm 'V~ a~tJinn.b~ cHik!kina ,k"y. i.8.u vatarldaijln :si:izlcrini alii&...., dum. Pilirmanant rnl'lkul1e1cr.i ot1!lz dill'l.lIrm dikkat TI<1ZarHl4 ar~ed.er, iki Ilene evvel Aml!!lJ"j·kad.a i~l e.dHmEt 'I'C bil.a.ba;rlll Avrupa)'!I. ken, ogn:,[JI!:ligimi:l §I!I hkika.ti de , I1Ul!::dilmitlcrdlI. Goet,:iJ.diiim bu iliiyeye li.izl.lm g'Oruyorl,l:jO:: Bu ma. kiJ'l Ii! Ierden ,hi r klAfTll elyev-rn 1)1.1 miik1ne ell ~I'I, ~'t.emcliJ. Hatt.i ~Je hi... Ihb~1iI1 bt,Jll.ttlml.}~~[l manJ, ~Illl d'a j~Ary'e I!!,a til,Un ki, Hoji~ljro:u k'lz]aUil clilldl)ciil'. Bu .iIi(:e· vuMak,i ki.:h:tl hrtHt,lle:rin ~a~l!l~' bl,l, f.hrn.aya Bliit mtlkm.ele ..le y1l.- m.i eHerm. tI c bu kaza ~I !.;lirmaSI pllrn akta,d [f. I'Yialdlle.rnd~ ... "'n~ila, "}Ok. IDlIht"-tl'leh:Hr. BlJ.nu h.!!.'hcr v'!!:· t!i i' t~sisa ti, Itlk elRj:1I1W ~ l tli'Itib<!.t· Ti!:fL dig!!T berber .cle~ i"Si..mdi ,b'lJ ilu~lal"ln :rapa· hm • ."5LgOr,tfi sub<llpluloldugu gi. ca:kla,fI b~ hnYI he.! ~ijrl\i0m' bi 'hl!!mi!.T1I3~ Ihir sal< y~nmaal tF'h. olan blJ lili:e@i Iwlimaliru. bill!: habeT -.."ei~- nivet te;rtL!:'3 tin.! haiz JT.IU'k:inenin fellal[glna m~ billmle· cck hU'!!l'll'll>i t~rLiban haiz hl,lh.lfl" dc-eeiiz. !Bu p@k.,p.dp ,bit kan,rroakta.d I:i'. clar. ,Bjr kaza)"~ ~-cb~ho/~t "_'erel'l t.ki s~Mdjt 0\,1 m@cki'C"le He bin· -!I()'for'ioill teoC:l:i"e ed.i:ldig!l1j ~mdi lcree Outchn .s1i\~1 Y3t:' tLTl~. l.ftiha rl1l ye ka.claT)ok g1:l .. .d.iik. Fakal, ka· :,;-bll'liyeyim la, hi~ !biT kaz aya !lie'Z.3I ya.,pm ~gB mfu,t."ltti.r -dill" ~ hu" b~p o,l~ [!,d~tn. .Ell.! 'mll va ffa.k.iyet te l'l}!!•.k.incmin (evblldl!!Liiil~ he, bir <l~omo;blLin irl~mol!"'ktefi inei'i~t.;J.ber bhaz da 11.tL'l!tl!!JllTl &1inil 01· d.il.dJjtiin i}ibm:edik.:9 d~Ifl~tir.
Pt:'NntHlAlnt

dla. dill"!

,I§< mu.d,dl!>tJe-:ri n.-30k.kmd.a.iII!!ZH. l;(l.TlIItTl rd~artll'lflm~ ...in D'i!V!ct ~ii. ra.&HIIi gond~rildli;i ogrenHm~tir.
Bu nizamn!:lmc:.ye

rnailflenme vc: ]"a· .:llI'llltlmUlfLda, q;nefrlJ~jlt vc in· ,aa~la. Y<Ell ;"e doc:.rnh-:)fI:JII.J. tram' va.y, tund tamirle:dmle. batlililLk klJlr\ltllllnu!l;l, :!IU, YO:: g-lI'i!:. 1~].gTaf,
yiilln lIP! 1don t clrio$~ di!., an ITGp o. i~k.e. Un ltr! vr;: l,im.an ~lc:rilc m.ll:~btH!!cLllk. komi'_YClf.l,.:u]uk ~i-crjn.de m yok. it mil-d.det.i 48 ~<l.Ui.r.· NL:;tmn.u-

ta~c.a~laxmda. mill maadele:Fin

gCjr~. ham..

ma.ulen

Ve

Ciimh',",l'iyelinin mil Ii re~Lel:i &1' iLe YlldiZdJr. ~r1liltl!:riliin,il'Jl ~8jlTilj1nd~ Ve ne r1e de arma!lL'ftd~ bllldog "'ali·, dJI". S.I1 haldc buldDg' tll8iJizleri.n. miDi a.em.kllil ~eiildir. 2 _Muhrarrir. yazl!lKllda ~bldl1;l un. oo~. «d"trBUlI dil kopek deml!k old uiunUi yaZJyot, §u lIrallde «bulldog Ikopejiy, ,lIy :mehlE{lln gibi bir!ey Q]PYQr.
IHlmem yaiiLIL)ior Fl1llywn?

~C'aha munasip o}maz mIt
d:iim.~ .;oMiiJtcti.!5ini.D 1000
~l]'1L ~ill'S;1III iII~lkgin:

'Sir ilillzeted,e III b;q.llil

11:'01".

nc-

me n~tln.den

3 ay i!>i:lnri. ta,thik
,tiya.tro, sinernOl.,

ed_lIec I! ktir . Ole!, l:oke.nb.,
]mndtira
.'C

bOl"{tICllarile

ha..\Ttander
!!:Ii rJ nrz:11rn.na·

C'(;.za.nd~1" kin
yapl~aca.ktlr.
-0---

meler

r

ri~119 hil' dt! II,\4lIIjmo V'&~dlT. Bu I;:.opriniin it:wrind!ei tabiatiin dlklp

Y,eni inlaat i'imn :150 bin 'Iiral~k t~lhsisat
Bdf:ofljye ~lahC:K\ig[\l. K&81mp&-

I

Son gUnlc-rd c <mU'n te!.if rn ccm,~ml,!!. l~k~tle~e yOlpll!3-n ili_ntC4l <l.Jt1.:5L·!'I· lira b1!llunlil:'l ~~iII:mn~ .lE.ge,. id.d.ia d ojru De yWf~n. .cia IbmU,l_$!1111 ~n.dc:rd.i~h:.: derj· daki ~ll'iI~l~k yeri1'!l!: ..:$ot<ll.'[iik It::T ~ crvtLktMd:a.dll". Blln.dia It 'ba~ iiWe~ kl,l~Y~rni, eden bir yankesiei» d,lIIbi, Il'Iiina. iip d.i4mez lini '! "-elKlh t~hum1J. oo§h1ilJ. h.a.lyaya Yl.Wl!'IUl"ta • .kU;il:"\l, di,;!cl"m, SlC:::l'f.·a.ky{IJJI~ . Sir gun'li.ik yasak il; nfldrk gQnduilm~t..ir. Evvelkf girin If)iIll!b{la)'B gelDiilllkii tlu!l.Gat 77 ,hill lirallk· trlttk ii~erl!! Taks-ifnd.e.p bit' mg-, tl'r. -o[lbiilie :Iri!.tlidi.m. Y,a;Jiarda Ciy1f1 51kl A.~hn ff:y~Hl!lrl di.i§Uycu boil" kon:lrol ki ~ ~ A:rakk bir klti bile lrIahledemiy"Ql'lar. Ahm U"atlan od~ekte de. \lam etme.h~h-. Dlio, RC§iidiye Rahat, rabat reid&. ahml 16,30, k:ijl~~ a-ltlli'L 325 kuDun bit arh.d!~~la p-liIIl! Tak~ rUf~a.n 9t~hnl§,bT. Ilimdeu ot.oliiMe hhndik~ Bir .un h"YI!ILkj ~<l~iyette:n bilO bir Blier Us,Hi,da!!' rUhTIm.ll!'llfn in§CIISI yoktu.. BindijimiJ: otoblis. '1;)111Oskiida:r flhtLlrn.nlll infoll!lolo.a. filllllBlr kadar "yakta YGlc'l1 aMI. Ii; atllilMltI§lIl'. !Il§OIa t ",ok ~ril_kJrl bir Slc.aiktan bOOa]lIfilk, l!!irlbinmiEi za!P-<'luc:h. ilr;m.a.L ~dilor;;..ekti ..< ~ 5lk:J~U1P Her.ek bir )"olcwl1lk Jl)ut apemdan dtiJen ,puk YllJItlk. fil!.tibil:l! 5ofu.ts.1' .rn.!l.h&l!e:sindE Belediye Yilsakl'a.rl bit :s:iiDSimi~k!i"l' 8okail1\da 12 Duma. liik miidij ..1, ra.tu I:!v..dc oftl!t;ran Diliin:dn 12 KOR KADt ya~nda.lti aog'hl &n:d. kom,ular1 NI1';;'~'e~n b.t.h;;~md@1l dut ko· pa rrna k !.i.<I:,ef.li! ~,tLiL aia~lilil d.ii~.:rnij~ 'i'C muhtdif yerletihclen ~ehUrter ar,as! tele'fon yar.a.lllllm"§llr. Yara\l ~OCIJk 'bel'''. a l:IAZl1'i.A, ~u k.onu§maiarl si.ir,&tl,en,diriI1iyor y-i ted<rivl ~4!l1i IEtf£ll ,h:al5tin~~.dnl! !?t\,fl,~'\..'lBA AY~ !I _ UrN: 161J- HIZU: ,iJ,4 ~du'rl!l'r aTa~l ~~lcfofi kOllu~· k ElJdmlml.;j11 r"

D'un'ku ihr~c4t

YazlYl O'kudtlfii.: .$oo'~ htri ~bilinc binmeje k~lka" biT adanu g6tiirmek rltememi" :bu yUzden ¥J:I'i3rle miifl;eri i!lfilsllm:l.. miin.~ !i.duuq. idd ~i!Jya nuaratfi ibu nlumllu.ta. itqip ka.mfDUlYili d3l.i:ilImiif Vi: bu ehUI:'~I!I :;;mm-. miitlerm.in, i!pllIde bim

tofGt')}

Uta-

TAKViM

t~~

~~

-----0---

RUl'IU. IM7 ~ HAZtRA...... :
H1ICRJ: ".~ GUNE~j ZE,,'AU .'5,28 1.3,15-

i!i l!l'liiO - CemELZI~lev!al: :1:2 E:Z~j 8.15 4,.31 g.3! 12,(110 ~IOI! IS,;!'I

Iflorya y,olu hmir

ed1iliyoll'

OCL·El: tK!ND1:
AKWt! YATSl: 1I>'l::;A.l{!

n.16
20,43 2.2.48. .3 07

----.".J

lI.e ile m~ {lldoguml..t t:u"&S:!lut eo- d(!;fl mfi!r~1io1'.{~p(loll seti:ll It~:lilik '1:Ij1' Sonca bh: __ P(lUI;; ml'QIlu.r1l'[1~ ylU'd'lJflllle :J.~ ~s~ ~d~. F.a!l!:aE ,bbl~J1 mankenledn !DIU kB::!lbe 'gc-ltll. Senre Hlm;Jmd'eJldi~ ilI!IIU ~~foi'II.6"1I kll,h'hlrmDJc I~~. ~~ rezffitil0'rt ~'U ol';:~l ,~. - 5103, d.ed:t. DUn bClni Q It:EldLr ll:La..y - ... t"a.;~ iillli1i mii del1\IDI~\! Nl!!!i.tll! hg &lflll~U. 1'1)'Uor.; ","~z; k! l"alja. da. ll'I'1ni. damijt,el;u,!6J'den I!Hui ;jldl.l 1. Yslmz '1,"a.~im.12; :!;3:man 'b~rb.!.rl. 7,;1KOrmltk i~l, t,ec biz de bflj'11! PlJIll.ti mlhnlri bll l'U)!An !I!l),rdukta.gjI 1I{ml'1I.~ .tA1\'b:1ie: :t.u ,g'lli'Wt.U 'bl:t l:J.iltUI'l aefuet W.pM •.fiW:K g'bLdik:. YaJ.,'mtm biiil~ BOlt'ii' tabUlta ·yll:kl.ulJlY"lt.k et.ra.fl l~~e.. t1 m1 h Der gtbi ~ ibakl)'ot~u. mz 'l'lc~ eriulm., bi:!;1 perK 'k.1llti.-bllllk ye ~r. C~IW.u. ~l RatrUi talbam::J. - Aft. fildm:tffll'll sen bUgtm l'tIltll.t· (Ol!' yere ob,lrtm.tI.}'ZI'I, kur'l=1U\U1I kl!l'dilgt dbUj:i:e da;,'a.J1 oJua.k Ilnl' .mJ o'ld'lm1 DUI\YIt. .. gtmel1 yn,v:rum - llILnl':m.<!.te.ru::tielt»n. dcd'M. .sUiL ]onm""w. BIl d.eHf' tll~'8JI odc:<!!H 'ya~aJ Ibl!ll"lim ,feil. I1U gi.L~ 'kmtW't.! il)j. kei'1! w1 t1M~1 ~n!t alll.YJl'll. Ora.da ,!'e'kllll!iJ} v.e zl!ihlrl kM .... k.ltll3 ~ol.dul1llk we· o~, ~diL IK\!n8. ;;imi "'N, l1lr~ 6OfLro ddll. VIl<L',.PS¥- 1~'KetN iIls!!,lnl lI-u d.elitc }'$:lll.lll'tU'mr~rn. •••_•• l'llIrilo ~tW~1" ~'kll tBl;'rlfln:h: 1m""" _ U'il a.olllm.l: r,mmyene iI.o;ln 1'111"m;o!k:t-orij:1!. ~ A, Diil'ful'l. lIjI~tyo[' mUflutl sen,"! :nim t~ln el'J ~i,k~ i'bolt' !l.tifC,t .... Le,:r 6 ~r:ml:t. Ha'y.tL.I R~t'lil bml1dtwl ~"I!.a!lIDl. &J1nt O'er ~y;oram. 'lliJ!i.tl •• :M:~IWH!t.tll;"[,]J\i1Z ob!mll. reterU:hro. YlIIfn.e.:k. ~:m!lol {teldL"HI!I.'. i!lI['I~ buof"ii.dl!. ill I. -' • • L • , En ikIyunet:l1 amsaiflrlerimi IllDl ta.MII.dUr D181'sJd .... !!Q:!'~o: - Senrl:e ml ib1m.a. d-<li'r~JIl 'Yoks .. 1 ,nl.itJl(Jd ~a ,.~r~ird.il,d.eTllio.TI.l"lI. = N~!.Gr'! OM ya.vrum geI, ~;;I\ yw~1 rtUills..'Ca'km~'rl~<'!fl!~ dDl~rn(iJ'o. '.b~ladl1.ar. Ka ~ fi.11'1'lIiLlI,lu ••• l\Yel'8.k ulrneyW;r;. ~fig411ltill}dJG'hioo; Ibir ~ ~ ba$"a... mill(ddln S'!tmi Piilil~m elb:Iaf! h"'kill1wr. 1'i1511> IiobJm.'l b.em.l[rz;."walno I ~I",;;{U< Irlw'ld B.ll.llLYJ.'lrma.Vi} telllt:ld.ine hllY" K6''I<litl!ni I:JU~'hfl 1!IrtTglI,.'j ~einl.y(ll}6.~lgl!l,. EPteIri .~:l.h );i~rm. IJf;lt.Up 'M~yl1 r~.tte 'kB.1mm. HtrKet;lIB gij.zU:ma !far. l"ukar[ li:1ltt@ b~r O[illd~ l'lI-chyol)['. zau..'I'IM~. Bitk!h.GtrL at'dye-ye getd:liH mmalt e· J;I;R.."1 yli~i!k ze)Q\m: afLtlat t~lar.l<ne de ~J. bir lliokfCt:r ~a:t]['!'I'!il1R B.'l.mt.... linode.ki ~t.elm ba.ri.B, l,Il!.a\tb:; u;;~k k.II.l.rhMl'lt¢[. ~ 9E1bu:I~ !l~llm;i[' h~rhEl.lde, 1ieril ml t _ Hoo~lmd.l ~. !]u ~el.l!'f'LIr.k. oUJ.,'b!ISUU ~1!11Id1L ~ccU'klarr 'Ire .- fim lot (!d;;!rillIl. Fl\Cj~a.t:CI!l'l'oon llJdoJ.l. ll'B ~i:r g& ~. Cok. i-Yl ~.er bn.dll>a,rl3elj'rreri gi:hi (Jll~iinmi'd!;~ SIdLyn, blli\HJll s.rilJil.<"ii,: y~lt'1l'B;'l·. 'ffilZ'I ~erln koo'kl~~ VoB llIiM'r1.ekte !Ij!jhl'<lti ;:::.l(l.tI ·K(Jm~lctL· ~ Hlr.lnln yii;rii:le blll,!ltlUl! ijhm va mEtIl'9ni de ;]roy1l\'~s:r. Eli!. <}Ql( 1mIi'iIa.ffakl· din 'SAml :P.a~yi!. !'till:' TUt".k lt~m'n 1lI:u.1l.1I.,!,~.ehllnt!l!Io. ;rmlJ,}'l1.' Ii& ~lp bll' i... yetl'ltizi ,~"" ~~'¥'I: ~ 11",,· am kendl. galrl"t'tl ve C«;lU'et!!"" 11!qt[.

~~~~-~===========s=~==#========~~ y E- $I .......•. 0L •...
~t9r
£

±C!!!Ii

5,'1'1 ~'okto. FaJmt

t\ss.b

1lI~8JJn.e':ln'B'OM~1l!h~
ic!lpat

ijJliIIali.OOCll, m!.'ll-lIl. C)1mIlltlI~
Slkfum

etfn.ill~

',e'

..

'

-...

-.

i:,.tl)'oRDwn.J!)I~

W"kayeyl

SOD.UD1lo

~iJ.l.'
-

dlnJadlm.

8em!!'k ki ~ krmI fnll! I.I!JJLI oIdufunu. h.pat ed1:lCcek>!al!! hlktyeYJ, hmuunUi:: IiJnIIl" t

Yqan. )'n"t«
-

ftc}' Wh"

_

,44 _

.c;;Ciihr4l:li: Rezll&n .hp;_roelol:eihv1le

A. E. Yalmiiifi
:rl'Dlli!ln
~ili& mh.'l

.!IInlz,or1eo .mlt
~ Evet". Her !jol!!"l'lell CVl'd 1/UDU Myl!!· ·melr llihlTlm: CII.1'Tf>l1'1Ili:I Blkldm'j olt'l ilr-mt'l;;; Jiltedlj!:l mubaldi~. 1I1IU3 Imou btffl"l:toal.<.to

'I"[Z

Br.Ill'H ni'iRoll>e 1

,!)iinkij

b~1

YIllia.'ndu> '!iI!llun~lL y,iiitl.ylJt. B,t8.11: !,;;O:ll' yak~~iW" ,P(fJItorl;l].l ilk iI<Bi'I~ 'trll cldu. Z& :MclIll!1'l!Tl. 'bIir :M.a!!l1iI !IfW !l,e '~\"l e!I'.IIlIel-i ml\rn:h1imuIi~, HenU!z; ka~lI.£lik hil!lded~I.I, 1a:k~t eliL1iIInl'm her fu.pmin uofuUle, 11e:r pellk.!. cerel1,ln dlbinde Ilb- pollll. 1mklIi.¥01", Ne deY· l!>~nJ:r., blll'l!.Z ytll..'fl.ek ~i:tiIl'Jt 'l liumlJ'i'lo'l1! pek~. Potts mlld'"drlli iI~ adkJm~1.\ij. Y~lek Ifti'mJ du..Y'IUlcs 1I~I-ilTI parlnm. Stnt;y8. giUorek: Ewe ~ ~l lIaJnmdJ. Ji"alru.'t benlm 1:lIl"' oD:'III]et ~k ~ 8t';,dlkYi 'Q1S.1l1Q"et$n, '113N[I"'.
\"oQ

'OW1al{ ti'itoen:rl}t!r.

de h!J.kk, •
B!JDqIJ miih"f ~ebebilll1 ijg-.flmltlt'IC:

SIi!l,tya. _dUo PollLs :mlI~"r11 ~'II. J&:na feJ!~b.aJltc.., iI(I.'l'j.H,l b'lf';1!; ,!IJ~,e.Mk !)UyIjk
'b:I1' IUii"4il'i@i:fe ;p;! ~~ !5II_y1edl; SId dInI.emete bll,7;lrJII.l. Balm GI~n 3Jl!~ kadar kmrvetiRthl 'I1anl3. kOnQ§"ll1I1IIZ,

Rail!

(I

'HI:iI&n

CLlrOOLl'wi

w1ati'rgL JillIlIY")'!

t,eil:ral' ettL

*

- Eter ibll Mkily0 dlliflll 11;0 ('UfD." iqtibnll a~ml\k Lirom~tlr, JJ·emel< kl ItJzIm., o· Ilmll.y(ll'Um. Illrli~Un!tlioekp o}I.I.,', lulsJ.s ",1alnll lie Bfll'kn ~i he~ ~ !'J'UrIlI' bl'!'I!!T mllll8.th. I'61l!;, Imkl~o(ftt.;.uMen!;Jikrp I'>tomobUile RodB<YI ~Il bJr1lt>lnl, lI! 1IH.."lW iQlml.. mutl kilO ii'di.irm~.,. :J'e lIi..V'Bt oEtml,t.i. Fakat MkC';Yi'I'! n I'l-,u klUla't"l ~1ddg~,m'llo bil'~e k 1i'~lLnm Cu.r.fon l'IIiIIi!i 1IluinO'h. m!l.iiurn IDlduj"l,lnu kat'; l!IU-l'!6tI.!.n oLWfiM' iPJ.dllkllM'inl, adlUl\Ja, 'Yaut'k Jp'1IIIIG,foe JrlliOydllDIJ 1I'<l~"DUJ.P iT • ~e..im, s~.ra. moUih~ I:m.!.~ 'lJl'&<fuki :Itl·
l',afI&xUU

llhi I'Irrada :Jillf'll ~:fd!i

BIl.U

W~d

gJn'll.

ve bii"tibi dl;~

.."!iltlllllih

"h1mr biref

::li.lli)llI!klo ~rIldhl]l~du. 'f'lIJIlf;ya il'lIDIIl-D ;]a~7i$ ljl!'lkA.lfrel;:: o.tw:ml:Ls:ml!! ya;rdnn:L
liJ;l

1Ili' .'>ml· o&tI. P,oSll!1 ~i'p
JHI1]

i51tI;rlei!ll.
KII:.r('j"~m bTII\OOIJa!jIJl)lf!. m:anl (I'i:!Imll.dim. ct'I"lIeL- il:ltool"'ifll~ ~!I'miIi1lll Q, dill' ..,.,.,.. ,., I" 110' hl.\ ~vlk gI"'TIUlMU ~ a.hJdJ: W 81::&>_t'N ... nlL 3""" ]i!JuJru:

.... Fa'l;;at, "Jz ,m.r<)~fllJ["ro~:r yaP"";!;. Bmm 'll!l]Ml.tetLl'l,dl he'!' l,~!d;;: ;(Ii;;; bl[' 'ifI:r (h:gll"

_ :&I."""~ 11[1",;'"
_
do~ru,

M~·i ",e bJ;r.o CDoM"-(foll hlLk.

tuyoQ1'ht.r. Mete Ii~m

I

talt'Zirn'rri 11 Ibli.l'moo:hI. c.vl pl!lk rtaJuUrten l..&yrk !!!On dl&reo:e hayrM oJmu..~llt, Em 'bu.- ,gtlrill'm~W. 00 g1m gidl!:fl'lll'i.t0llo: IlU 1I:i:ze ~ gful aIli~Qt'Wm zate.n. - HtulnPilfendi, dOOll. MUWl.fi.·n..ldYl! _ Eft mtanatl dadirl:'l. ettoee iyl tin~zi te'brlk ~arl!m. Sbbize VB.l."ll~1l1l i'Iol.Ia'. DUn aw'ne!:wl~ ~ bet'6ll gI.lTur od'UyllC-BlfunI~ WT' msftaMtJa!l' :k~ ]llI~''lJOl<CIa. ~i!)1er ... d'ner, v dPl va.t-,u!.d.'4 ,~1rtrnlZ. Sri'! 'I'flliBt,eril'!11'lnt;!; ifO'k SG1Jiyct (ArkUL ll.h~)

mWl"r."
~

femdlr. 51-!!' wl:ll~ dl. _ Su fcl5-en '!Hay,.", 1I(!d'l;I.I).ne'I!:ne ,1dI;!.lt. lmt-e]M 1>1SLnt,_."a I:iUere1£

n~~tlA;lt Mtedertililll'., MIiIWr
d.1l

,! In'lila. fWlolli. t~r"l;llii~ vereIJili Tltt>l.I v(lTlr.Fl\~at
t>~mIil7,

....
eU!rl:i:-"

l!-rLr.Jt.

"!lU hl\ kif

etllk,

I:!onln: i5fuJ dIP I, nd Jrayd~tk8I~.
l"i!.'Z~I!Il;ttmL.

raJm~ .,ttl:k IaU.t b'Jill ,,~e:de ImtUlen de yakalnddl.
Be,50Jl'di),

elhmJeJI

kapt.t. FM!:6-ct I!ItlfiJlta'IiIJ '!l'1!kan
tllbu,tu kmln ¥e ze:b:1r et-rata;

II'BJ!:L-z

kw':flilfl bmlilir

11'11 l!ilradu ,o(B!l.YoIIl

gelmlttl.

Dedi

tl'~JbruL.p;

ni~~
_ ~Iul. An!:111

Itl: _

1Itn,wr

li_"a.dr" Ztohil"i..ll tesl.rl.ne ~1(!01) bilJnel;l'l ~d '!lilllo d!lo bl!l mUD. ltIJclye<yl bbJa a.ruatl;bllQi~ Bmim de ~ dl~. 'm_·

0. :arll.11k ~Illty:u. rdiq'.e 'ULrl~tr: _ :Rll!u li411l0m, 8l1" U'111ILtm, h6"plmJzl ui ,1C,uw.ll ;<;aWlctioilillrtenvaq~imz. l

CII.-

Brirli';yi tIl'I.'lill IEItme:mlz !;i~

(Ant.SI

v{!jr)

VAl'

A N'

~_~

~_---=-

......

=--

_

(
YAZAN:

BArTAD ,II' Ba.rTAYA

.I

1
If r '.

aD

I

'DUN
1 lM:ldrl)

Pasaaade aya·kkam - CiF~l m~np oldu -Ne ~amln sekeri-Limonun ogIu
Yazan : AB:PAP
Pa'§o5Ilza,ae, ayak~abl

1--.:~:DENjZCi__ .. ~ GOZOYLE .~"-------' __ ~-~~
1.

.JI -

I

[ SIYASi .lCMAl

I
,

Amerikaya. karlll

son lehditler
~ ezen: M. H. ZAL
bor,nool"dtmilQ allJina IiJII1HIIfb_ ... (:iio:r~ iloch!1'!it.Gr O~

Su'ri:!EI eep.hesind,s;
(BIi!;IL

ht'i.yeUe 'M~L Anlkadan yalnp bilXl k~"T1!. 'fag.. 'Ron a:elebildi. Fr-aDlil.Z dV>1la.!'IlDIUI[ dog-ru bir hareketle YuLan llim.w Ihndill kaldl. ~ F~ mu· kavemeti bir pa_1'9l Zil)~f bidir. ~iinkii hakan iki kolIa. !:Iareket eden lng~ matCirlii birlik~Illf:

.,iman

r: o~B;Ilb.e~

V Gi)zlerLllUZ

8'_

leli. Firat hoyUl!liClla we WoI.ID bi!.- CG'pbe apnlJ. F~n p~ rqaJi 5:u:r'iyeyj Orlirnt:k byglU!lle ;iJ!] :mmtakMmda Q mubMe'Ml'YIl

yw

bekliyard~~, yolda idi, Hele §U balk tipi denllen ayakkabrla.l" diin ~·aya ayak bas SID da, ayakTal'1m1Z:, hem lam aya..~kahJ·
y.a IH!U~.hem

lta,)yanJann ·'!t.a;ziyetJerlf!li YU:Ill§ bir ad,gs-ooen seyrettigi Jilin Lie kadar iizUlfnij~ ..r~ ne Kadar
mahcup Olmtl§turl Hakik.aUeti Ita.Jyam kaynakiLfl'l1nda.1:l dinlemek illsa;IltL haltil~at. en tevk I" . veriyor! Bir refil!dmizin sutUtl. 1oG.~- ( jlirnI tekrar edelim, «Sen en karl, lster lnan Istar illlLJ'l.lDa ~"

A

mer:lklil,.

her

t2l:l"8fbn,

.._

sag

diye! A.n-cak bun]a:r hiJ:I~ tlpl'i :e1d.ikleri zaman. ihti~kt.at mJl.nta!' ~ buciinlenle inkitaf ebPi)'or~ kfuo giine¢ karstsmda ~ ve Seyt-.ut nir;.io hilA .b~Il" h-ahnde biten 25~3Q liraltk ayakkabrlaf', iflis etmis 111H'P mad.t 1 ~arldB mot&lii birli.lt~r nilj;' D~. ~d.!la.r? • zengTHi gibt mahvolablllrdi! Ka.nu.t.imhe p;r-c bu ~lEl'm Fakat hekledig.irni.z a!madl, bir tek cev .. bt vltl"dn"i ,0 U ta- Daha bu ayakkabl!M, duny::l. mamil~ s.iyasi mabi)'~: bl- yU;ziinde @TI'l0kl em.eje· ba!i~a. llille:rlll Suri~ .Md1 Alman ~ m.adan birdQ:nblre aga.l:iC'yler'l b..n..keti:nr mini ~ Mat;!l:' Yl!i gibi aza.m€ttlsl'l.dHer. Degro QJSiiNE-ni,· f~ \'It ~~jg, dan biiyiidti1er. yette bul~ ~ itS6y1endi.tine gore iJimdi AGO ,gaJe katw~ ba knl"ti~ id.!I;l'e et1\l(!zmi§. Bunu n /a .... ~ ~i~· UJ:erme yiizde On b~ zam :lm, ~, ~ ~ beyapma1r Ia.mnm'~! Artrk ~ I raber bGdisio- b.rtI ~, halKtipi a.yekkabllulD isrnini t siiriikle:meie aeLqJ ~ vaztde ddi~irnJ.eli ve eundan sen :~etlu ~~ aam. ~ '~tt:i.. SGriyede }.;.~ ~ ra onlara liik>s upi ayakkabl m~l~·._ tunu.dan hUr .f"r~Il$IZ; ve ~"'Jlm, f!ii.

ka.vtl §$iUn

Ne ~a,m,"1h §elkeri
Sh'i bil' ,!lO-z vardrr. Ne ~mll'1 ~l;\'kE'ri ne Anb.m .... .......,....------, \.I't'tzti derler, SUrlye1i dostla nrYIlz darilmaS 1111n.1:". -;iin kij bu nevi s.(izler. hr-r m i etin lisamnda mevcutrnr, $imdi lllgili.;del" SurJy~'\\! bu ifadenin 't,am tersinl ir;pat E'tmekl~ m.e!iguldti.rler, Surt~re harekitrna 'bRc§lu;jdlliJ zaman yapuklarr beyanattan bunu aahyoruz. Abloka kaldmll:l.ca.k. her nevi g1da. ma.ddl1s.igetlrillffiek, ticar-,el geni§l]iy~ek, Stlnyenin m3.adX ve Illilll!:vl i!'ik il:jafI temin oJunaea.ktrr. }"a!'li bu he· AA'or.t. ;£;,Qre, 1ngiliz:le·t", Arabm

'l,'erl;.iLesi t.al['ahrtdBn.~nditinc fa"ni d.oktor un v "n~ ""el:']lmS5u~i. vsHe ederek AmerlkahaJk:I","" IIIii' bil:l!ipta bulunmW! ve d.um*, hI' ki: «AmQt'ika 1I1lv1 war bUr VGj"Jn~k i.i.z:~l"R b\lLimuv()I;. 81,1 killl'OU'dbetl:c: b.. :l.kklh UI r~m tebliD edeeek yo1d:3i Oo'~,,'-8J!:br.:o) U'S'Er hu'"ft'u Ahna,I1!A.J,J.i· I:'ilh .t.i.iIt2;QW b'.IIdyo ile A.a:nerilla
l'IiJ1kIDJEL I$ib: :>Eiyliy~r(lk uiile :!;ht~T1i hllil"bc lr'1I)[ 6QtICfi£'li
mu~lur •
~I]

E

hakkm.da sen bir i-Iul z:d., bul!1mhUyiik ,~apl~ meflmilf'.fil kull.an.rr.II~tJ.r. Jap;Onlar;,
g'11"I!l'Be

Japollfya riniJ',l

Amehk:a. h~l'be

kendile-'

'_u

I~

:~dt""T't"fllde ..~ .n. ra.,. fDao:it~ ~ biirf:i!aftStdao. rm ~JIi .. iqjD '!j'E:tin; m1ilhafabeLerle bmim ~. 'Mrmeleri BE ~ ve ~ bitkmnrul. ~ cdama:.d1. fngU. t~r.m. eski ~ al.:t ¥ftdIt.

!

mad" ~ ~

ymChm

*~
~.-

Daha l'8.I'lmi manerde iken bu ka-di!Ll" bllyiiYli:ll ne"zad~ almak: i!;!iJ:li tiiks fo:t'1Wl:psri kullantfta.kf:.an ~l!:a ~are- yok demektir. - Artlk haTlr: tipi 8.yak:kabllar da doft'lt@u ~man. mi.ili· ZIlIl.. Sfillllet o-Idugu taman ytiz· b~l, m~abe: ha§.ladJ~ zaman binba..l;:l oian pe.~ar'lele're benz:fyor~ HeJl'ire"lI Allah bUI11an da :pa.§a do-gmaktan k.orusun!

dem-elil

l!ia, Smiye ~

diji kl4ar

~~§;bl'.
: Sl~

Ft'USZ' Ihi!lrP ~

:v~

hqrj~

A~. bel!aIber Bu vaziyet lmf1t-

~.

bir

&.

~ _,~

II!H'JI ~te

I

da d!ojn:J ~. Z"U'B 1d!m:IjPld Cor;il mC!~~up o~du hi'!; kabah!!ltli. ~:en 'M ~ dirle.r. muttsHk. v~ bit~uaf ~el' Rt!rnin.iJ:I tetlj!1" h:ukuJulTlun 'I!:~mtl ka.idt!<::. d.rdjneri~. ~~l~rde Avallt. It'l.1Ill<lda gijze bata_ ~e. 1m- Iu,. bill llbh.J.bYl y<l!"rJlEULl v~ teitlikeli rj'ni ~K'nemek, JrI1I'.i'lil: ilulann,B Ve 1:nsi1iz 'lm~.ai'a.lall!'!U@4ln'U:n hill!t' raamda '!10k ?liddedi. Litnonuil'l oglu habalij ~ F~I harbe lioahe.11 he.men kme1'l ihi."bir f~Ii.- u~anlilrn1lL lItiH:[1 Vc WtM her g~- h~a .i<3'tilrl t e~ kll'V'll",=,8!:'r, 811"1mii rlaka;}a I a. r I¥cbur ~ hyCk ;roktur. hlc l..Itr.m~dim !gt!im~~ ,jhtirQ-i11j rniyi bil.hrmak umiflci~T'. ..apllah, m:a..§allh li· lao)'iLnm ,muauam. dDflanma~, i¥1! Ibu gitd ~le lniillel"ll I)]dli.. BfJ.Zl m€dah ... kuvvp;tl·dir. AhnillIJ!yIII, h llJ.b In b~d.rjJ rin mon uC'll~lm.m.aga basl!!.h~<I molar!'!. p-e.k kuyvclJj to,rpl'I VI! hiir FnBsa. S :¥eG4: :ukeri bmJarGirit ha. Atiantik 1I'l1dharel:h:.~, munta" d.'MI. ,h~ a,l!!ji!. ka9f l1i'8iJt~r~ harel.!a& ~; ~ dii~ d , 3{) k1U'1I~a.n :ekatl d('l].aY!f~~ mi.ym t!!J,*l[am hir der.~ ,ml!l'.daI. mu.han- doli m,ih=cn1J. ~n tQill!.hil' d!'nil: dot) rn.tlhil'bi I kiilmem.e mini olm1tk. e-Ir.i MJiL r :'II c b,a. t t.i_ 25 $ile Q(in;i1e §.1d :ran,.. to"l'p'ido ~.w. cl~7. tay:ra.l'l!!b~!li 'deji:tfdtr. A' mLgip imanillir ~'I!!"ln m-at<!l'nij ,u,l.l!lD i.;::inl! ~l~~ ~. k~ emtdil= ~I!J kUrlJ.!;ia kadar ~mginh:dn.d.c ~:udrll 'Ve m.crfia'rnet miye m .... d etle hitcum. t't vaihk olmu!}lur. ]!ET~dh. ve b'1llil 1I~\lnI; ~U"1 d;i.:~tij; EI!:!}l li- &'U: bi.- bDiLQ~mtl.dLI'. Kool. Ok.,y.do- Filk!i:t Ameri~ '\Ie [~tel' tiler. tngiliz; ~ ~r· ;lnsiliz: a:blu {.,,;uj, A1m..a7IY~t¥ln l... iJ~ ft. IIiii'" Fn'Plll.~'I' mon t;uratIllrn B~T~ili bUIlflUI<1;!.1l .i!:b!t:lk4 vc: mukab.il abll..l' &III!)l!Ileri:nm :b.l~tli ~[I~lUl iU~U a.ltl~ki N~rr~p. .Bu.z Ift[:!!imdi .sw.-r,ede- siiqiiden ~ bu Hadlal!." pa.. ~..amm '\di,!;:.l,ldc .g~ltil'digj JaM c.ev.e.p v~:r:i I'kfll, To-ta-liter kQr~ Noyes;l.n.d II ib u. iU!.r<lda.rlll to_j yok lIlizinclen Pir~ M.iT~!rI1! ka.ds,.r :ikna iqm ~ l:ta;laI i.~ ~. ha.1alla.cap ki- k.UIl!;t VI!! mijthi§ 'biT sa.!I~lr •. devlet1er1ll) demokrasHer a.1:"li.~ ~djl:r:r>fllct..e V~ l,IIgHtC:.f~i 8.;.1..:11:. dill~d:e ~. \ yaz bayrak kulIa.awor1v. Halhitmin ak~Ina geatndaki fUkhm o!l:nl.;att~· Bu in gilter eve. Alrn~ nY·il.nLp. ta- tan. ~evaz:l!':rusl.z:uktan Ituthi:rmil~ ~iiI:n.a.n d~R lird[? tlk§-c a:r.~a~ ba m<m3el)-I!!: ~lllY!kl lihi, i.iqb",l:i, sul\:lJtu b'll. rn(itlh1~ ~uLer.i '!.emin olurun ... l:aCh_r. k m-eyanda dedi ki, totalite.rlltr, rk.i ne m~~ goOriiyodar1 Mo· .b1Jl~u~m:i1,ya be.ihd r .. Ge~eIllerde bir dost:uJ!rl; hC'p muvaffakiyet ha.berlerinAI-mB;I]ya, iktlMdi b.kmldaJ1 .ile ~!:inl ~~r. :.kabi! taM'NZ_ l1ztti :FrarB~r Inglltere. a.blu·k.a, mi.lha'l'ehe- KHOSQl atuz lil'adan satJbiitun glL'Yn:tl.erin1:, ikNn~ ~ndi.isden SPfiln. ooyana.tta bulul'lur~ Nm'81:1 ibl;uk=~ ~ (Fin~-eT') . merke.ule ~'II ~ 1Il~ Amerikli.· tl'i.e:ine ragmen '&u aJh.luxa dluile- J:;~rnIJII.dAn bhlld ..llLlofl JaIl taze havyarrial'1 50 gram u.ni k1lZllndij~ .nman ~IDlI.lj mJ~. Bamm ae ~'e ve> ne de lar. §'i:m_W}'ekadar l\fuss,oiini. ala.}'1m dedim. fa.kat limona I1I1l. .Ii ~Hcr gjbi ;.a.kJ.p Ie] f'co;k 0 b n. &i.nin u.!uabL q_ltm'C!a knnra.!lma,;k~ ;athir9i.!l1! k~M ~cn fJin. melX".Ia. Arnill'\l'lltJuk ·ha<e. bit sa,h.e. ~;&evku1.e.eYI balmnmdan P:'~· t bu:giifl. ~takn. zerin<:leo:Ur: . .BUM. ~ 018:r .. -1£ l1li. vereceiim paraya kzya~dlm ~ d ....mi yarci1nl-ln! a..laoalo; ve 0 ;!;II.. ta.d~r. Alt!nUlya katUlI, Habe§.istan va.ziyetini J.r i~i.n bir f&yda;n .!:I'bmyll,cQhr. rnao A!ITJ'ruI)'.amn hil lin A'I"rll.I'll hI, &al"y, huqtJlk:. a:'R-Il.ll'ltUU.z. Ki'hh Am"tIJI 'I:ii,.::"\\f~t 8.:cw.lieri de Di}"Qrou. milimr g&teteceJ!: bir nutikttlla T'.a.ya y-;'Ylhp 5L!hJl!:tle-r uyal'ldmu'L BiliJriJ tBhl1JreJidw. Zin. miitte~ ~,dilf ettinlz JIli ;' Faka t ~a berl.a:raf, limo- jSllJl5.2;lIlIJ:l 0!lu.ne gl:'!im~ otaeak. tlJ.lmp~e-TI. J1l1mll'~ "th.i ibijtijn. ha:r~ lfl.~li!.t "". oor"T@!oa,r ilr1i mij!;.~h:SkIl ~:l'l'[_i n in(;.fl-el~l\i toe-:!kil Mi.en hez; o!dq-L:I h~4e. fik klll"",Jltl@t ~ ve Beyr&l isdll.ha 'Uila-'t:; T'alihill gmp ei1v!!s!l1e ba. nUll tanest 30 k1.U'U,fta old ugu tu btl kl!>>metli ..m.addl:b-e~illlv'll en!a· ro~e~-eTdl!l btil.iz tic~tri g.eruJtikAmetlerinde fada iJ=rlemitli1!!!!1" Z.ll.:rp m., ~hetgi dUkk€i.n1.ann. kDHZ ki, ay.ni giin ttaJY&1I1!ft .km y~1U:8'U .k Ii ~!ld Ir_ lerirU ta!U'.? .iIO.a I... akViI! agz. !imale • hir hililvazi. harbe gi1'-i liinin J."I~donijmil do- da. buzlu Jimonata yine h~~ blQkii ~a.:rNnde Iflgi~t!!!. Aob!lJka mqf"a.re~tf!in zd!'l'jt.ldu:. kuru¢l.ll"! Zava.HI ]jmonata, yeti aD.mt~. Hilid ~ 1IRlaJaYISile ],o!ussolini de bir nt:ltuk renia:'1 e1'l'lt!!li; b\itijn. dUIl- ni t.emi.n edec-ek ~aya,d ~rimil . f a.k!ll 3;,aJi~,de-rrn kuvrvdli ve babaslfim a.ll!nesi!l'lill bu hadar '1.1[\11:\ 'h"r ko~e&.indeh .om&!! $1HIi ve Be)l"r.l.Jt d~ekW ... soyle:rnw. ve 'bithassa. A.rnavut infl'iltt:'I'eYI! de tn:giliz t~etel'inlH AlmliD ~d.li A~ ill.bluzengin oldllgundan galiha. bi. gdmekte 01· fl erZilk. h¥n m~d· 8C:]'1~~'i mll"ltak,.'l6l.nll y2tptlgl m.lIE111 ]uk ha.rekitJ!lIfl. eTl. SOfll.mda !:i~ l;ra,klaa ~t eMn k1w1>et~ ~Il. ve ha.b€!l'dir. Yoksa 0 da h€!men d~ll::rm d:evamlnl, ....e KtI.];1J~dtl. !!ill!: lhikumlllrdlT. A1.ma.nyll. hl.l: hiL kallIDln ~ Id' de bir Fr.a,nwo: k..~mliI rutla· ref1rar \Ie ~fllar ten "''Y'i.i~- cty;Jllll~. - h;1.lt~H::l'Iin Muh~ D~ he laSJ taratJ to.pl!lLr on u n e;V'ill€: Amerik"'il t~~1'lt'lerJn-d.e trg;ni anI atA rak ~areka.tIn GUmlflr altlBda a.blukl! hal'hfne d~ ~n V~ bey,u: bl!oyr~ bir tari~sini yapml§hr. Ita.lmakta olan ~)'Ya1i'eJemin, harp dCVlllDl !':iin l\inm. ol!i!.T.t 1Hl~'l.I,rlan. tiirlii .En~!zem,e0 mg;li:z ~ a.latKl4!l ta~m:rd:i. kWliID~+ .FakdalacakJan erne!. ''HI .melt. yap BaiveckiJine gore l:taJyal1Bu fikrilrll bie" dostum.a all- lILa h t'm derlnil'l kh Likeslz; ollil"ak :!!!iiradd!' t!!:n'l.i1J ed ern.i:y<!eek :hir va. E!lfl4rerN d~11J. bir emirk yi.iriiJiia;~ d~ 1Mi.-e- larm ~i:md.~ye k9.d.a.r eMe ,ettik. ja;,giliz adtll!lr'll'laVl!T'm.MLI·H t~1'II Ad"n kI1:ir~ Ibir ~ .leTa&; lattull d.a bana. dedi ki: ~t.fn~k n [rnrUterenin Mola. bUJ z.iYl!!t ~~II'I.e diiim~tU:r. Italmaktadlr. bilirler. 1m biiylik za.fedet, tanllJtl en - Senin ~diiil1 dogn3 0- hin diiil)"<L;l'<l.'yilpt1:1l1 ihn.Oiliittml f1olk.at O!Ii!nl mii=dei~ d!~izd·l!:· GBruIi...'yo:r 1ci AImu.y& Fnm· ingiltere bon ~ ~eie· llt'llteEi.;t say! '. rtnda. y~' .ala.- 111m'Ll; hkat litn.ona.ta '~gur a- ko]ayla.'1tII'flll'lkta.. h BUIltin ~d.!i'l' dir •. .A]rnany;m~ .8>bluka mU~'l'll'e. de:: dw d"m~ Ikvdrl!'t v.e Mldan iki Nriii. i5tiWe ,ebMk caktrr. YUllani~t.an. tt.a.IYltnuJ. kikatli!ln Umonun oglu ol:;a:ydL rfi.i.ihin, ",lan dJlllI!!r bh no!da d:a. b~5JIJ.de ana. ~[<LM.a.r! dentztUtl azameti SoaiY·cWndc za.f""r yoJuRU t~in elindeo :geleoi.~lF~ hayat sallasl i~ine gjrmi~ir. Limolll, !imoJliah:Ljo'levlithkta.n Orita .)",·k:t<a r.n'llhtao;; clduijlll as- )Scmil.eri. .d(l.niz. iiBtii konanJa.n. <I.'iOmlt il?ulll[nllY~r. Colo.. ~n bit Vesa.irn vesaire .... 1 - ,sinai '" iI!msad'i ubiu:I. ~Qkts.:I'!. redd.etmi~ ve onu limon kEf" I\akl~a,tililt Ve {IliTp m.a~Zem.e~n~crd.ir. l;;unaTXla Ok'yanl.m ibD,:,Jnnbnmn Corc.il bu nutku okudugu. 'tllZUnun yauma a,hre:mr ver- ~ini 'I!mniyet~c yerli yer,ifl~ YDlla.· nl!n~1t~ Jj:.em.il~r~ klll§l en !lima ~r:~gmm- mmn oj J'~ ileFYCl~a.anm ~ilDlDI ~ zama.n kim: bjJir, aynt gtinde m1~tir! AH'PAP ma,khr. . teslrl.ikorui1m.a si.lBhI torp.ldo :2 - FrMl$.¥li btailte!:1!l aleybi. r,i~1! "o~ roii.ln,'Cl'ih:baluyol!'.

,t-re&izlik oWr:. ~

~hfJ

G

u.g:r1lL'Dl:ak. Yt'ya bil mao f£Y$t veren iI:g,A{t bJ!" ku,ak· ~'m tliItlil1lHla d.f~k ha....llya. U'!i.iier tarl'lftoilll A:lmOLHY.: tu, Dem.il.'}i tqa.yinle:r ~n en lYi ma.k til. .lM.izl1ii i]e hr:p!,~:';l insittereyi. a...hj.a, ma-h ~IC drc J!l1aJi'1!i }:.~ahr:tlm.unW.da.n birisi de §udllr: z&ru:rell.tt.. k.6m. ~t.mek, .c.e~neWz. hua.k- Z:l!.mt!Uf~tte 'HIIfIlY"A S'l!lmci]~Tle teo 9amdali' ~likt(.gll'l"1 ak§!lma. dB g.iiz;e alarak i!I~yre~ dMl.ir. mak. VI: AJm&\YlUIln bul'UI'L cmcl mizlMllekt= "u~r, dim §i'iHl'Il-~lf ¥.lIlruz, tel!: :bqJn.iI. M>Yred.en ....c ilhtirul.!Lr.lIl1 yijk,iIo<:ok: k~r'~~ Dctni.z. fu.m l:~uol.!n1armi1 k<11!11 Fakat tng.ilizl1!r bl.lnul1 da. gl!lmin.in ibu ~u..<i:.ilatlll< hr- ill klT<ltI ~~iliz donarLmHllll Jrt;:iliz ,;lcma.~iWm!ll ~IT' harp iOIk!'<i"i ilt~t €"tmekte 'V~ .'iIama. t]la~-k t;!.li,h!llizliii yij«l.e e~li pal"!>-II1a'l1ilil!k 1jI'~ jMba. Ill·tmek ~jTl I e1'i lnrll Ul!InU t..x<1n, Gra F giNlikleri a:qama «,$aml-§1e-- I)Jheti d tilcl i'r; yei! l(in-dil:' lJg:r~"hr. Alman- Fo~ :Spee. v<!: B.im:UlIIlI'k·lm Uir!l,d!I~ :ri" diJ'~ek gibi gOrUlImekte. B~~ hfiLe ~~dlll ~WH! dJm ya.. ilIlUIU iba~f.a.bjll'Tll:!k ~ dev. hzin ~~Uel' 'b'll~n!!ln bDir.1'Z
n(icu.mUriD

yuztinii germek ·i~jn §!l:ll:lli §eker gau,derecaJdcrdil'. :sam dedim de hatlnma. ~eldL~ lliiGku lou §ahre dJair 56yJenmi!J ~ok sOz va.rdrr. Bu.nlar-

'l'c Jngilterenin b[Hi.i1\klYl11lLtlfl,d'n a~Lblii 'h~r gem) al:ilukll ha ..bin-in 9IlIhB'lun.chn g~k ve l:nuhariplefin .i:olT'i. d o.Lil.l'Il:i.~, ma.k.ineli ttifek !i.t~I~. ririe ~uyijk ve a.iLr ·toptU.lI'ill rna· n~.il hh:rH!k le!hl.r.k~edjrr. -,81;1 t;hlikoli. l!Iahad.1II. ,liIer rlWni bit ci-enlzllllil!llfLln, b.iix m~tgrlho1!i,J.n,. hir aelli::: uPStii ktrl'#n1n~1II1 b.i.r bQmtba rdJ.mIUl tfl!'l"Y III eaJIllrl

A.' en find

,'\I'tl.l-pl'll:'lln

:garp

'lSl1h.iHe·

U!~~ipl~r. ~~if t;,,"'YY!l.n:le. rman dG b.JV"i"m:u yard.lm,j i'J'i~lre:r e L'\kb: en.d.i a bl !!I'kl1iD.uft.i!i!ia>"~j,nde i!.::niahl gcm.il~dl'li reblf:.9,Lnde:n ",lmak. ~t~i ne~e. urLidi derin ~!l bo m· Almi!-!:!X."'!I'iI. ve A]rn~;!IFlln 1:..1[1- t'lkip "lie '01<:1 sun 1'lfi'1!L] etti~j [(rt· ...l<l.ra .hrl1 ~II b.a.lan ,i](li tanTl,p' <!do:'l'. [\'hknaLlolil hl'}l oli1-J1 taiTli ml;;"b, 51mna~ 'Mr ·ab1uk... ya."rak AI- roa:yn!e:re 5a.ri!-!\- VI.!. rt'uknatiEoi m~manY"Yl rikttSiliidi ~J.kmh.l~ i!;m. gotlm.ileri J'in!e-1!, kar~ 1Ili'!£Illi!l!!H! mu1.'l· doc 'b QS makm.

Hlisamenin Ulsel

Yazan:

mruh~ip·le:ridil' , Bill",Iann
:5indc<kj ka1ile. aest;::mi kaI~ en ~yi biT ~Ted.Jr,

h imayetchlikcye

doe fu,;:uzHi pAkUaki imz,a~ larlilin Millrn anii y~riflle R:et:ii"-C>o cekler.i'ni~ 'barb", karr?DUlJga ml!!&bur klll1a,C&lkloll~'lru, bu takdJirde hllirbil'lo~ d~rht-l .!lm"l,liJnaIetir~el!k1e"[lIi ve ee-Il'llp derullil&o rlmteld .1.ts.tiikoy!i!! !l!;endil.l!!l"bd b..iJ, :lI8.ymaypc.akla'l'Iru :IIo),iemr§i·llrdir. Hatti i!io.'Zle de k .. 1-

em

mafIUdu., dfl,~I~u'JnI CeDD;! denia:lerint: glindm-mqlctdir.
A.lmanj'adaq
'\I'e J,aplmYadan

.. · M

savrnlan
y;mhrndal"i

tehditl.erin

AmftlRYl

Bbko)'&hil.ec.egi '1&MA'n II-epnipir. Am,erjka, bUi 'I:eh. II:! itleriali fI!rtiee'~i ~ ]te:911.00. koyamqhtt. AIm~}'LJ ilc hilll'p h.iliJi "filjl yoWmu ak:o
'I.I' .. r~ll'.

J.apoilY.ll;ya

li!:eL~QE

~lR

D

r

h.~"

!bar-b.ioi liilIDye eImek. &Oylendi. ii k-adu k~ hit iOY d.ejildir. JIlpaD)'a, bu lkat:1a:r ~~ ~u:!lulii ob.n ilc:d~rdl!ll1l biI~r!! Yiil2lge9uek tiW tab...
]j~E!

r!!..lT'll'

etmeie

~'Sill

hila bUnlln.

ml'ilfi'tN~ve m~

b~1mi
mEIZ'.

alnaDmn

bir lxI:z:;gufl iDiiue oIr89e->

_--~'-""i

M

A.meribn. rdiorile boy i!it;i,ifec_ 1bW :fiIlosu vardar. FlI.kat _bunu lttdlay kgJ..._,. teblikeye ko· y~ ,~Ja.p.ooya bOyle bi.r fdoylll bir dalJiIi viicl:J.de a;di· ~z.. ~ miibiJn Ii... kumL IiK kaybedei:ek Cl.1~ N,w-

ki

~,e.

ve ~ ~il'.

:ne he vakil;

i9in~. Ilmai
'V'e'

1MYJili.

Ibm
'D1;1!1li

t!itllM*i AmeriI;amo
h<UII ma.dde

~ID,
.;iII:

m~lan.

:¥erini

her 'liir)ii ZIIyB'bn ziWDBtI,d. doldUl"i'Dap
fehdiflere iilillll al_ me~ yolumli

kMidii. Amerlb..
d~I!'.iJIay<U'ak

1

A

eIzn'" ~

c'leva.m re:diyQY.Atn.lt ImMol~~~iD~ kllP~1 ve .Al. man:larm Am:~ ~d'e ,I.e')I'1thllfu.:ii me:netmni. hll"ol! dft;rll ablmIJ yc.n.i bir ~lj:ra.t ..dtzm·

dJr.

Nms&w.

I

~

Amerika ile ticaret m]
BAK}R §tLEBt 10 GONE KADAR AMERUCAYA

HAREKIET'

EDECEK

Tictll'!!t VockiI.etincc, .~e:rikaya, gLd~ Ihr~ ~ya.nmJn kcncli
c:leniz viIL~ta.mlzla gc.llde:ri:.l'ml~
~~'j!;-

Ye ora.dan

ne 1r.a.rbesm:t&1emek. Framu; ~llIYia ~i A4ncmya il}in ~1fhnkvM; a~ 'f-e f&kir kaintlf ·Fyam.l!. bLL

ta.r!JJ~n da

gdeC-i:l§ jrha,lat ~yni vOliatla]arla

.getir-

t~ekinl) me-sut

'ie~t.lt-.
va)

~i koyu tarla.ru, ... k2lha.ydh

Eie:

La· Ufti'm!nWD tanJ-

httB.-Y'J Dm-l&G

8'-.

~ine

amJlylll.eHotml!. YEI a.t. ki t>IJUlI m\l:!jffk dudlWXa.'I"r<1!i'J, lI:!;:ildrf.ll!u. «'F':!tzj].e, Ke;!banl Eru~:;.inin r)[of'IH;lslni
Q

IlL AruJi; 1rl1l:a.y.m!

Ibltit de B'~I

kade..r

em,!n.:;ti

m.m
c;~

raJ10at llHrakJ

Demt'1!: iffl!:i~1I.
(1:(.

0!t8.

"um.e. 1']'1:1bl'r'

t.ilnn~ @n NPlil!.n teddkJer mii:!~ bcl ..t;:~Gl!!'l' '1R"I~ ve b\l hWlu:;lt::a ,..C!:ri~n karin k at'i bl"r !l-~.k;il.
IM.a p e IIm..i§,tir _

*_

etm-:II.

;..~,.,

I'I~

:u:..ttrn.l:I.!l,

~i"aP. GOltl

0-

Fr3m:a IqiL 'we aieybiil'= hNbo d't' sak-ula.~. F~t b~e~t v~ ~ orad!a bUtiio iJleriDde 'Fran_lI1D

u.vdi et.m ~tl"" "'... \111 lL:~rlnde 1 :!l!!'11m d'!! D1E1klkm 'V1!.:f" dedt~~ ~tt,'i" g'i1b[ 01du .. olio btl. l~VV\U" Ollii ka!:;'i a.drrnl "-tITl[li~ kiLranm 'iocdi. S~I aQ.t1\1 atmak pek lo{o:.il),1r'
nl:l t!!.1Ula.

1111'1.

Yiye't.ini

~1lf bdXdjl:'med~, y~ OVit:l.!j ge;I~ ~f~

,Onu ya.nma
brumd'll

apIa. Ihal-lJi;.
~
l>e ~.

bltb(M:ll.

jstiallool

MJ~hll;a.

Tj"aut

mil-

o.radlt

!I~O

6t.~

diidiigii., a~<I.l' :vdti[etle:tden 8.M~ c:~~"':r uzerln'S. bmanmllZ.

¥lretli t~ibinl,

FratL<6l..Z illetiain m

hiiuly:el lie ~i ~I!I Mtlr'epl PeteD. ~ G.eMqIJ V'~. ga[ld liM biiyiik ~]el' 'I!!il!M:'du.

detlkii, Bit'9fJk ffi.11$klLAtlR, k~da-f&CII!1!l[ b_illY~ am~ na 01l1ftla ol.E.un Jtat'Mttldlli.o dlSnffil1y&ektt J:>eJ'Ioereden ay.ntill. ,1,eknr yerLttt ge!1Pi Otunlu., g;,~c.rtn1 1o;,~p~ 1'9 k~r.d:l!linl! bir

%

L!;;Wlll ~e~'G'

lballi:lillJ:. D ~$lInet..le (HI_

cu,tu Ofdu,m'unu

~atl'1:\ili.t1l ~La&;
- aMI:' blr' <l.dam. "'1I..f!l:'ii rlj, BiT giliI. tlaa:. du;t1.l ~ ..m 'Il.ZIJ.kl.Md-a Ilre!tl, n",1' 1Ja:5llsll, t.alLhI!l k:lUII;i~ma ~Ik~ g'llze[ 'bO' lu2.a. ~. oI1rk Bu 11::rz.. !;;It.iI:naX i%.\1ye v~ t~ll!ll] fi,,!I;lImtlil&J1. O'JidELn pel'O M,,-tn I'tlaugu halde og&.ltn11 1i~~111 blll."Uy'ltl'l .glan,> l:iOUIUI ...11 r-mmiyG'l -

~

P~n:I' hazrrl~mR.tu. 'fioyWdu,

BunlEllnll mukaMmetile

Frmul!J

bUM !iUriik:lenm~. Me fngUtel''I! VIiJ ne de hijr FliI.!Utzllar .s..mylll lDflilele&mdtl 'bu..
IW

mu:d.a.Jga;yorlar.

Basin haysillet divalll'
:1<1

SI:ifu'Bd!l.l'I y~n~ 'lti.LJlI!T.IU~a.rm. , .. r1v~: ~ ian- oodama ljie:k.ltiyQl'lJ.l'L'I, Dedi. F~~!tI Nan!ll1 lIta\(lj, ohllol;' - Dux V:tv~t., kahll.e erlmJzL 1i;tlltten i!I~r.a i!I~r~ iIiIll-lillJa'::iLk blr tti1dL.ytom VEl!'". MakBIilU tilzmi!!l;J;inln- so{caYI 1l.o~1a.ma.:5ma. wk1t 'bu:aJkmak veo y 1m.? ·lmldl:IdAb i!lonr"" ~ ~l.Umtlltr, ~!; krz yals,uda.!li eall~"

*

~lm,.

'\"1lt"ll1~1"I',

OO'lunla

IWitmmL" mlL5a!r Tin

TI'IYZoa. I'blro hll:' flec!: ;Gakstn. AlJl1h a:.1km lL ? ~ dill

~'fLL"t".

mal]~a
1"[']1.

H~lkjkill,~n oyle ,lo'.'i.:i! I(! HamID. I!l~kl ZI!:. 1il6y'1p. mRN.na.r1 mall!;;M1n ~l7afm.a 'i'o,ki1p otUfP.Jl mElohalle :k:u18!!1"m:li. anl<!.tlr
l~a~lLrIDU !;<1ltJ, "~kL(:l

dl
'FeyU', h1;,;~~ni l1)iI~1I bLI" glln !ltnlerim. Bu I'Or{!o:o pel!: uy-klll'n. ""Lt. ~ :RJlI:!!l, ~.el.'jl"l'l Ili;ltme Vlcdan: ~ill~~mlFl Moll [ ~cllk..iMial' ed:!!t::~5no;:. 1l1lH11I~m., /Ita" F"qhf lI,,,tI·'tIotnl let!. BJr !llj::llbf <L :'Il!Ikl~. Nlgill" '1:11 G~iill.a.. liIuLUflllal' bLrl'1.z "n<.h'lo ; Ie 'k:a·n~()c D'lr m!i!ralda on.:~ l'lfl-luyorllln:h. F1I_ ~ zllellin bolWl!I 1'~·iIl' e.tti fl " 'll'flMc luuiar ga· i rLtJm.1l1j; ~)' d<:fj:,tg. Rll11" Vlvet.Q(!j 1i!t.!)tJ, ",··~lnl o;.rkll....ma4l'1n <Iturdu.

FlBili!l

bit' SL>l!lo 010.

kOQ:f{ro!!sinee ly",MdIi!'r'!, i:ratih", I=l L'!dILm~ olall hayffiyet djv~'rJl dUI'II E! F1..;l n. Birh~ k.;mul)'~ hilki.lm Il!rj.· ne 1evfiY...a.1l Girrlh~rZyl!t Mtiddl!i. W'n<lmi!'lnin yet! VIl1i.yM: Hukuk l!l. l~Tj miiduJ\inun de ~7ili.k:i11!! t.o.p. I r rr~ If;h I"lltfik "11m t
I ~

Rami BB-l:.itli ~n'W

"""'1'11

ebtl:

I1Iltntaka.

- li:ic! ~erLm bh- QM'" J/I·rnm k.ei!lIU!)'l· .lI1z.. 11"1111:', (1",(jKU-J'iI~~ r.> ku:lli 611'1~rn.j;I . ., ~lllenmlJl ama, ,blJo lI<'!l'I'l :!IOI'II',-I. ,ftq, kB.~ll!Il"'lll til.lIi1ll,tinL lI.ntanW'l, rull.! terl<~t'rnji!l "'0;- 1pe;mle~p.t~O\'" (jQnm~. Hil'\.t)<eIlin b\lJlrflY,l 1(;'ld~lt n· Ian tan!l ~!,c Eu!.de. AlIl'a!o;: mUl.'m karlfilnl z.a.,man ollun harnll" 61(\!UA;lIndl!.1I JI,,'t..·1d""r oj tum;". t~tillll)ulda Iba-fkll bu' kli: " '" ~ 'm " ,'" '111 "",.,,,., IN)' 11<' L fi, !-it' rn
bO'IiAhtl

ta.Ounln bHe I.·"t,meden me.~llt ~~ bir QIpil!r Y~:3!~ ·b~'lmt.tr. Bit' d~ k!Zf _ .w.rdlj,n:i'~YII ge~liiI'" A'f'a.diBn on Sll~jz ;vlrml is;;· gi n~ bak!.r: ne ge.:;mi;". Oilnlll!'l'de biir 8i.In koo'dill!ne e!lk~ ~ Il'IJl" k~En!. teM.!l ~ .&ana bir lI;u.ru;mJ:n. 01.(1 Ug11t'11t Vj) oM j');!.(h Y.I!,Ilumll bir' lIey IIIIIlnlCngme &n (lo ~ Y<'J,ni, ba-hsatJ(~z:l; oldut:ml!.11 lI,il!becr '9l!!rm~lK. ZaVEi.l.!i1 !1Itl,ii.1IiI tllimiz e.dMtllli: ~D karmunn ~ndQ gokti"'1'1 dU,~ 1bU!' 1'I!l.l1erra'iEl-ttnnI.!;l.. FUflBkika ~EL'n" :Iroc:a1'rm ~ ~ kBriIlIrndB.l! .CftI:u... para dhetil'ltJ'Wl ~1,rltll1l'!l :yoLanQ:}. dU\IiL 011 Yfi..Y.II. gr:mm' ~ yam:Jl.II. 1I!i::r mI~? 'l:OC~ d~ o1!1:!1. hell!lAI l'efaal t~lnd" y~ T.ulbil alll'drm. ~ ~ MI. liar? l'Iillirml1,l EIJ):l..II Ibu ~ lolw:ullnlll 1~(\):Iy\ et- B\'!I'I obLl'l'da.rL l'tttnmm. (]UZide.. ~ :rna.. mlyeoo".i:!:ini ~ilru!rc'l, KO'rJl>mu!iI. 'l)llnk" llano .sJl!!lef 0 ad!r.m k!Q'3mJ ~!m I!KnI. ~ 5l kendLSlnlu I,WVc!f!(! '.1vl!!nmiol oldut:ufIiJI li:sm.r ta.nnllryoOrnt!l.l1- On.o!kt_n kOT'kIl!Ul1. ill'bl1mlY0l'mutl. b~l.!n r]3tl~.ta..,?U'.:mlll" nrltli}'e'~ nun l;.a.!idetJ I] i yt!k:arrm ZlWnetm~ Ve mTml OlHt yalJlTI.8. 1i~map 'klll'W"' \Ocrml'1. Nfl dtJ (lila MJ111U'm Il~t oo~. lJi1in ~Ii iioLq;t !bEl-ballk hWl;j 8u1ip S~ll"11lf' !i!tl1p tal''Ilfr V8'I': K:!z M !MIi~Ilt t.;)::nm'llYOr· F"'ill~.;. ;SJt\m"ll llijla.r:,..qp'II y:!Llmla~ l"!l;1 h~ m~ mnm bml~ HBIle _1 ilIo~ 8IIJIl, n,[lLye duNl.u" I!ibrllfma 'bakh. KI3.J."'d~inLn huyo~ (~'!olIU:') IoIlibl. ,1m:' n1liLkiH!dJ. (11m u..d1!l.1:I. boIIylll oi r 111nM·Y"

N""l~:r· !UllmtJYm'iilln Pllldl\!l'?! B1.I ~e~0htt3~ ~ GI.mide 1fIJy]em.b;ftl!. lIIi'Gile QIB ~

-

dan -'\,meLikaya ~-e-k Li::~r~ kaU:w:.ak i'x Turk JllJ'Tl.mda.n i.&I:ifu,de ~bnd!: i:!!tC)'Cf1 ~d l t4!l.
cirlecim.i.ri
~eil

karar.dan

hill-

kl'.dil.r et~
rik:ayil ~Y:tl.

'II'~,b.1.!

'*"'

ler.in. ~~t

~erm .em gun

ftl'apurliL Arne_ elf i.myel'l.

za.rfmda

fi'iij..

r«,~etl"iU:!(!;'r.! liiz.1:Ill:I'lmu d.a ill¥el:ri:'1Ii ~.IdLr~l.ir. Til rkiye _ j~.mer-ik.. _hrll!:l"rnl:: So~k Sf!ehin h;tVt ill!: g~!r!n'

tlnl"tmly~·

131!.l'>-'l~rl;Qtl'mA~, ~II/:i'l
.Nlg:"l.~· ftR.f,I,-ml 11" renin
[l

..... jl;Jnl "titll Ollilidt" l'1'Lflltfflfl'Ly\.JzlL en.d~ lie IlIlyl.'LmU.:;tlL
ViV~t_e S",U fiCl! hak Ikl
{,In!

muaIL dtn~!yen 1kl
",~I~"'-'lJml

inS8Jl gib:1, fblL!,'lu
tII,,-yamf'll]a~', dalg!1l

blr \k!l.'b8.I'::!f-

tstJB ...lIl~l~ N'~'i'fn'oi', DiR:elw.k, KafitamC!1'.t.I .• da T. M" F.sAJhte N~z;i Aroa.'1. ~nl~lU'adilL MuamT.J1[ll" AlI.roy. ~tt.kt:!t Na.~ ImZ",!>.L!'i"" meKt'tlf!! ""]'Id~ 'k!Ui[llrl~~
tl'ifatrMlZlh

*

1 niH .b.VhlII'L 4:lkmL~lerdl.

Uskllilaooa.
",t!l 1':1\ ""l.'l'r

1""'

Vh

8om~1I L~YZie ~
rt
In

tBi/ekl:tlb' oom·tffi. B, H. Dm'!'Iir6riln.; BIIlUIoat;tmr!'llZ' l1>!Ierlm SlienUZ kitap ~.

!I"ilil nt'l(· ,'1 n(, litlt 1'1 'hI r r

l.ei.dc DL'!"V'let D~o t1a ra i'llia.rc· ,lnwbl e>t:J..en K:r-o.m, lar ve & D_eri'lir ~!~1erinin t~hlii8 edilmeaJ. ii:rtiA"lali k!,1,.vv.e.t:l1::;.&yl«DJmek .. tedil', Gi~~ wtpmlann I;m~· IUffilw.a:n ~.a.I.·brollk i.zmil'. Mef\!lin IimaTl\,a:rma ~~~ 11:! 121a}fbkh.n s~ma &lv~l"¥(!n g ~-. geT"ek Kt:z:Iid·~ ~ tlmiti>tll."nloJ yolil~ A~y<Lgid-e...ekJ~l"i do!! alman h~hcr{Ol' ~~ndendJr. ~.r.i~'iI ilk ..e-~ri ),apEbCBIi: va.plllrun B.J..lr ~iehi old~ iitiOY-1 lenm~ktl;' VI! f·aka.~bu i§le alika~' cia; huh:manl. ..r :sti-ldttb ihizamla fzl ma~~.fI~sine

rO'!"~ .~

lind" 'hlillll'lml!ln1t¢n"_

1'""'1'

t·.. ...rf,-ll"'F.

ve

-n
M II k a d des
v,azHeler ·ugru nda
N_.D_· _'III
[:slimly,;)!·

kendl rahehru feda eden kadrndir
'_M_'U_U_z_lz__ .abII . _D _8_1_- __ ____ '
Et;jjfjIDLEda bET,!;:"'&': .kad.mln \·a,.rdH· ki onlur L.,.m «m!.\n\!flkeU ac,·.cncz» d enil emsz : bunlar ¥!Ll.tr rurmza kOlrfl te"dh. ~cdile;;;.l!';k h.elt hangi bir ohmumeti iWiIhiyetl.~, nclT~tle J,;:iII~lbdl.kt;ijll:'i maada !HI iJfak blr Turk li~e~ht~nll. bile hi],ammiH edl!im=l~r. B.oyle iken bil momleket mcsde.:.;i, hu ~angi b ir v 2.i:fe I'TLe..,"ZIIuh.ahh oldu,iu v.akit bununla alj:kadOLI olrn.'Krl

r------ya.zan~------, ... ··

I

miyot. hvkdiT etm-ek

akrllnnna :gcUttJ.\ezll!" uzaktan 5.C'}'hci ka.lrua}·L t~rc.lli edede:r. B U ilI:ib.i t. iidmlar i~o. «memleketi l~!I'Il olcil'lJIglJl ibi l.5e'lltn[~ y;:,rla:ri- de1'Bek miib;;;L~a. eki'lrif o IlnaYJz. M~eli, Jki "en'" e ..·~lbE1l'~Il .• can f t'.ollk Bti 1!i:!;Iil;ill1 nda, gunle lICe ~oz; y .... ric ken. y~e.d=, ~L ~Iil. den kesllen l:ad!~larl ~lllyoti.lm. BiT gun Ibl.ln.ardan bitinl!!1 ._ Aglamak.t<J.n ..hir ¥y ..Lk· maz, ~ feLike(zed*l:ift knda,ch.
n,a

Gen .. hiT: k!l: tu.n~y~rtI.n~. Iyj bir ailenin iyi talhail g·i:I', mu'51 bir klZl· dir, 'fi.iJ<bdrlliu als.k<J.oor ed;::n meadeler i..i.:l;l!!ril1dt! ~(lk t.itizMk 'I1!:&.!;te. ru.. Me!W!I;", V <l'Jl!I.U<::!oIiI , trende, y.mll.l.m.i J:l·ir bah~ltde hitk<;eden b¥1i hir diHe. konu~ulo:l1Ji!.lnu i~il.irlioe ,)I~t.indl.e d111~BmlYac:<tk kadar s.inil'lerur, h:!ttta ha~aJl ir 41!· sial .kwyh£dt're.k k.fl!rj~alndillcilej~ tii~1:: kOnll.¥rJliLga. d<l,vet i3.der.

Vilrit'lleri u.zaind.e tii3kio;:ede.n b~ b,j r Wrfl :l:iu.I·I.ma.n rna g.fi'il8 lardan all<fverli ~tm.ez, kelld.i&nc boil' ~D<IlIb.L. dil]~ hit;;;.h eden .:lrl1tL~ (;'l~arl rpayliU"~ o.ozl1k ti..irk'il!: ile yazlle.n jl~[llarl ~\1.rketi ofkltl~nir. velil.ildtl ylJ,iI'dda§'l~I':Ln diirlUit

k.a.

Nasli Icurtarabilirix?

u

t

bjr tij,rk~
mml2.Y

.ile k.;ip-u!}!)Hllawu,

1;lI>a.

d:!,~kki;le ojtennllllll!trini

.ie-

kO\il,lnll;:...

Dif""Cek o!d~. Hap.!'etk yij.l"iim~ bakn. _ Serum elirmden ~<£ gehd' ccvabms _,cli. ma.nl~u !:$Ii'IMl~ :k;adtnl.arIn. J;'Ie~ B~ saatkrjndl:: Of~ b.i:l' ka.dar mUh.J.rn vnlf·eler go.rduk. yiin 'h~hnm ,,~}riL _i ~il¥la- le·rin3 e~~telerdc Qkudl.lih! z;a,rmdan bozllJil' Ya;poIicap bit 20Cuk men htlOYTIl.n O'I~ r r entar-isinin, z~l:ot£l~ ~h.8S1n.daJd :- ,J\ilai'!ZBlla" ~a.r]) ibiz.e kaaa..r zavalh Y!l.r+l.,~a..TIfi)JU .b,yda.I.L Q- geh.rae 'ne )'Il~-g2l;~ lac.t.i'u.n d~u~y.ol'. d:~1'II'. D:iye f:k!en.di ,kelF.ldmM VI!! etriJ.· mek tbllll'loe'Une rk8'tlan.a:~ .isBe~ fmd~Here ~a." . .BiT #in onEl.~ mjY'Ord1J.. - .A"I"Np&ka.o:'il~laril~ birim Bit bat'l:a. bayan taJIHrj'orum. ar~mlzda 1Il£ faik: v.ardtT? Ol'lla· ;;r;c.ngindir, h.ayatlllLw.u;~.mak rm Yilptlkl.arlli'H. ·~l~ri!ilk lJhh!: d·!! .£<;11'1e!:, k.rl@i ~ir §ek.ildc: ~ 1~1~ ~p~b,iliriz:. h ~. y~ t~tiYiKt J.,.oktllir, e¥min ~orin.i - KOLbil d.~I. lb,iz:de 0 t.lg.Orer..e.k. J:J.izmcr.;ileri vat.du. B'iI- JM ~e!edre~ ~ahml~rd:i.

Bq 8'~ luztn, g~~enlc:rdle. HaJkevle-rind~n bir.in.d.::, haftada iki saat t!..irk~ u.k!ll1Tl8,il<l ,jc.a edilm,~ti, f~ctti .. B El ~a ,bir lmdm. ~afHYQrum.. A'V1'u.pa ~ehil"l~rin~Jl .'b1lTl'i'b2ll'.1i!1-

tel .

tiin ~iin, ~larini go;i:rm<!k i~n BrunI,) Itam~e VC!: ~ah.oY'te bir ya ~lafda. yaJ:..ut ahpap t.,kkiil Mf\llM 1bh eM naBl1 g:;v >vl-e'yjllld.ce .d~ r, ~1l,mr> ii.k¥lm I~LrdJkb Kl.anaSl'fia soyk:.d:igjni g .. .; v~t . k~<: b~, ba- ~~tmt. z,a,n O'ndafl ~',!iB. e,vin-e ~. y__ .:r <!: _ "'rQ~'!N!in:k<r cel:l'ltyeli Jl; e~1A .;lHa ...... j me.ml~~ 'bij;tijl1l k:mdIn:liL'I'K1a Sotwa 1 Y~<hm. k~H'. SOMa hitah cttii1, fhe-:r.k.ero !Y'W't em.'ln~ orClIlW:&K ~ap:i.~ kufl:Ul'iol'Jt» ta-\i&..gl'l'.d4jl vekit Qm::lOO ilk g-iinti'lralmd.an k~ie.inc Y1i~. ~}~. ~ hMta~!c1 k.~esi ara.a'lndl! rna tek1:.ioijreu!l:i l.'ed~ ~ft!t.~ gGr~imi zaml-ed~olidQ'f)l. "tar da 'hD Iraatini tb.ir hiQ!'H' cemiyerti!ft UEfI'l.1J:!!l..
ne ha.jj.r~ isI.;em~
iI'Y bH ~;ra. SlH'eti.J.c ~i

-

Nt:. .my.o.nltmuzJ_
K~j~.

h

-

ya..iI.rn...

Se.s

Ejer

bajJ.:lman

;;u.ar,ma"

Y o~

fl<'Il. bil!l' .... ~

seni hit:i.ririm·I ••• M~ul adr3!lll Do oori ooyletken K.o.ntamn ij;ze~e .hW:1.l!I:n ct~ bil:
an ~ru::le

Mat~i

kad.!.run

~da

W'I' ~rn;'''e. rn~mhl:Jniy"'t alam:r=.ti. ha:sll ilJklu. kOc.3lflilllll I~i. De hilll \rtl {Ir~ .s.~

D~e ~de

lmci!at.

11'ii'tcl.a.tL ..
Faka.t htr
all

~

Her

v.-er.wm..
,yap-

V'e:

~l~~ btl daVi!!U pi sordume

f'a.l5tiachm ve ni1Pn kaobet, etm-od.igi,Ml'!!.

m~ .o:tkI~a

"'afta-al 'l'etHmi~.
~.

."\¥ni
miiJ5,~
'" iIlT..ljl

,b;r}"lIIil't1,

.bir 'haf!P

1H.~i ~esifl;O!!
klN'~u

~.!3e.n.

ya~.

.;-eIi'atb!B'l

ver-di f.t

~ntln

~eJbil'li

izah

kl!'>Y&biooal.:

ha,kkm(ia .mern.lllkoti m.zam okIl:I'" «YamtmBt".~kr (:em~.etI~ azaJii ~u :gihl ~v.iw.{)r1ar cijyebillr lUI[! ii,fa~Hldi!:l. da g0~ycKum. ytz) Bittarhi Ih6~~r. .Bu gjbiler. benGe, kendi ra~ Bll ka4UI, bir h~'lr mu~j i".m ken<:!~.-JnQi1'P .islenilen ;.Jail; b.~lanm her ¥y.doll:l'I. u:sC:im tu.ta.n. pa'ra ~'aI1d.1m~ll'n ~e~·_ek ka_ b'UmlI, h atlli y-ur.a;a II it en dlTliUka.dr d.t.o vazifs\e:r 'l.l.ifl.~M b.il.e, .f.e.d-a rl ar trn MRlcketi ~r, iin1;<1 ka.d.ilr ~ ~n l.i~ Vlfl'd>a ka~ 'bil~a n· <lab fill ed'EwJ.y~ ;)or<;J!n L ibullJrl!d$fl'lI takdK eaLe. kiloiYd kadmll!l:r>d L'f.
I'm Beyan

Iln.o.ailliuJ'l

~.ik:PlEI·

eunedt jzan~edL ~di hiz t..u s:ihi :kallhnkn

M~ul ao;lam, t-ir ~ds biiylik bi:r bD;-8-8m k~ku. u;;;..unll. ka,Jh.inc 8&p1&m~t., K.o.nt.e.1., de:rin brr ~ il~ ycr-e YlIVarla:EW'·ken: - T ~krkur ederim. .. D.lr.e
tiJ;l.n[clal'J:cll.
i.izt:'r.lrHl Cl1TIS1i: Ko>ca!!l<lnlJ:l

h&yJal'Cl,i. aes kesildi.

dil~ii. HlUP.z. II( onte..'\in oS.Lnula~m I. pi.ta ke:se:$iAi aldl. kap[-oao ~lkatk~!1 gij.zlr:orirubir mendil il~ ortlUy=clu. Bek.'iil~r.d!!-n rhiri: ~!!!:. kiln.,] i~ a,il.:;.an bir z:aV'alli d:1CI ha.,. Dah CltGld giilel"U c.~va.~
rn~r

veroCfu

hakklnlzda Aman ne kado"r boz'uim,u§ denmesini istemigorsanlz
Gunun birinde

EVd:.. .. Ka.ns-l. iQi1'l ... ih.'lan IN ad~:la., k.oea8l ~ a,ghyan. ~eL ~(!:t'I.t.e;!J 1!.IaM~d.i!'I> bir ~i.....1.'" V\J.kua. ge..lse idi, ~ mtina.s.ip ol.iHdu.

Kandinizi' ihmal etmeyiniz!
gor.au1'l:!'
Ie..
tit. Gtinun
mU"ll$

Ge<J:,:,;n

g.ij.1'l l!iokakta

Ne.bi~eYi

d..IH bo",ulTlil~

gOune.. Halhllkl Y'<Uktlk ~iize[ defl.~ :\I.ltJo:Iarguo :t:eldl.. Ne Q~mu§ Q k.J!~Bilz.a &y. Mni.tot gi..i.zel olmak dc:~\,

Jlw:tnan k?Hde,4n

!'Ieb·

~uzcll.iglili r.u;&d(l Iboyle

mu,ha,faZ1l. ~-bilm.f:'k·
hirin.d;:· .do!

~ru:kadal
i'ffip,al

mn

~kkl· ~i.

cetmey.i:niz. ~baLt .':l.)'nanm kal'flama. s~· !;,ert'k JncGdl::n JnC!!ye. "I: omi:i:l!ia.ma ha~llz ohlJa.r-ak kendimd tet-k.lk ed.inh. KU&Urk.rlmzl gOrm.iy~ v~ onlal'L l.Mhih el.m.iYB 0hfl"lIlZ. Cildinill. &ozulml.t'}, }i'ii-runU2: pml Ht'r
plnl yanIY0T'&OL yijz'i.i!'lij~ Ylklyacagml~ 3UYil 'biri:l-l: Borate,::! ·de

k e[l.<:I,l....ig:~ hi..

.:h:'tlomt.~rti

~.$B.n~,

a1lnl·~yl ad~ ~dnin.iz. S-onyiye'::.:l:k leriniz:1i. dlk'k.at !l!d.irJ.iz;. ~.k yaih 'jGy10J y~mey.irJiz:. Elir iJ,.a.. hElfta oolua ~k rbiiyuk fa)'. ·d~lfU g.jjH:C'::'ke.irnLz.
6;Or.rd

' -II.

clldiniz;.;ok kuru ise ai:liz ke-narll'l.n.pda kl n~lkbk 1m Ibelirrnu.Yi! 'ba11an"I~;rilil. yuz;uniliOO kifj m.ikdar yaA-Ia..lnLy()UU!'Illil dem!tktk Her S;iin IbQlcit ku:;rn .rurlilluz.· fDklil.'l 'kremkTini:ti iy1 intIDa,p et-mck
.alnml~a
Vol!

Bilab

;;;;~;;~~~;;""~--~iii~ii~iiii~iifV~' MJ~ iAijT~Aii~~iiiiiiiiii~iiiiiiliii~~iili~iiiiii~~~~~~ ri Mare~al ~c Y.'-,el CI gin V"
il II .,.' ,:
Nl~AH: T1eltotet orta o;ok\JiliJ. t.arih - cografya Qbetmeru BaYtI.[lj Milit;id!: Abmanla,. on", okulll direjuori.i Sal! Zi·Y3.!lHl nika.hl;tljJ~
!l!tmi§. I(.'HM,i!!.lilimet

8:ijm\llft-'i.'t~ti.ir.

yoru..m.

aJ:":m~1l ~
KadlkoYilm:£~ !:'i'let

*

k~riM'II;mna

I Romany'ada
I

----Erzincanda zarar

s ------,

;~I.:t.. a;·U~I·I. I I" " ,.n .:;'

Emi!ddi

yal1'ba:yU;;rthn
~ l Arif

SUr-

Gil rt'lliK'I!

htiht~ aJ;:dl!:dJlml~tir.
TLio::ald,,'r1

Bay Ahme~

Dogant;u'lll'l l:lZI Iutkin Dog""n- gOuWlmi1lti.ir. J (:1 il~ di'<niz iisl~m"'ni Siiley.T\1an SC!kip A'kyiir~k \Jskudl!lHla ,cvV"kUd;;.r RlllIk~l]ideo~ ICllm~leJdir. _

R ...f.ik olmii4.

Niha'l

*

o!lmi..i~. KBorllG_,me.;:arlli'ln<l gCimii'irrii,tth.
AVblbl

Kl,pn k;i:lmeH, aaaliutn 'E,~d] ,b!! a.iJ ~ l:_ab r i~HlfLI:ti'S. "

Kernal Ki'Fl ed!fl :10:1<1:1 ~'Ilk @:er-~ w(l~mds.

Zaruri m.add.derin temini ~in ordlu da ~a{'f8cak
.BlLkl't:\'. 1'7 ~.i ,A.) ;E\Mf]cn

goriip hazineye borelu olanlara
ka~~hl... !fUtUlml1§ ol<c:lllgu cil'lede flink. mliball:hlle-r.inin n)u'lazam,.

I Robin Moor'
Gaminin kaptsrn hadiseyi anlatryor

Petain

nasi I b· . Id? oatml J.

Radyoda soyfedigi nutukta dedi ki :
{llana inanHlIZ. umirhi:zlige dij~mek ~a!l"I1'i.!U'l1 ge,lmemil~ fir. Ne Sah~lI'rIliSli1l:Z, ,fie ih,anet g.o,mut" ne de terkedil mi§s'iniId ir!)

'1'111·

,00ldugu g1bi m'iilfj ernlak borclannda da kelayhk gosterilecek
olmamaaim tanin i.;.ill\ pro] eye bl.Q M.kfit1Jr. ",az-'IY11!!. lilzum. V-~ nolan- tl:lf~t tOri.j1li'Ji'i,iitrt,ih. hu..'1l1.!PJ'oieniu. d!i-T'dilndi madde~1

VtfJlrgilercJ.e

OOGUM.: Uk o()ku] iintmi!>n.lcJind~n Sayan enid.:: ve aihr ...ri ii~l('gml!ni
Bay ()zy-i.ir~lJ1
ya"r1J.W'iII

hiT

oguINn

0]'
['I'

ml.Q~ ve
mu~tu!.

EttE'ktrik mtlliendi:skrimIen Saffet Ar'rutYlIl -hi\' lw.:1 diinjlsyta • gelmii 'YI!! ~\!'Fuya Y.I(lIz !.smi ve,

kUIlJlUI yazt ~lJ.I-!L"lel'1 n~ '\'!l rem.I\'!.!.f1 !Rl'Oj ~;!i Ihm:Utlli<ly.rllftlr. al! UlEddanm lf1Llke"imiz~ "'~lnL!""''i'i. bol YB,tInlK"l~.nn I'etditi z~t8.rm u'(enL kanufl p't'<tj~m.in biriBci olml' ne muksbil Jl:JYITlet.LIliI~yel.ef !l;ll;za· mumt no:-~;e U~erLlldl!! m~!' :mad.~ HazmOO.en ':I~'I!: SliI.. ya.o::il~l anl.ma.kLlidlr. Il.w::i!.k hl..(UI". r Illn !'Il1'n11'lil§ v~ya bor'i-l;fl.l'l;Jll~ ;!lureHomen piYliili3Sll'IdtLbLl"QOK,,~drilmi!;!tir. 4E:\'Vl!iee yapl.I~lm1:z UAn, ya~.e lahsb 'V'I: ti!£voiz M],~ olup !)ikA!fcl Qdn~lM'm :I J:1111z:iranll ~~ g(induU- d~e:rhl nokSll"I~lDd.aJl lier i~e d i!!: fil;l~ imur] o::r ~h t ... m;;o,rmm :VJk!l,tn b~fll~l'~an, D)'i!tktedil', 11 'mo!iL ~ekltnde. idL ;;iileriz, 1Ylii.t.!'v~ it a laca",la.nn ttlm«lJfJ!mn Ek~ h::tlNit. gli:~dMt, a!j1r 1I~ :l:. Al~I'td'llr1l1orm ~.fL'U 1:3_ bulma.· . tL L '-If '.al."lo-In~ I"~r~t te~ kinini !(e L.i}ten mik~;lrlnj t'I .. 8J... &.~~.., ~'''6' ~ .,~... kt b '~." d. b'l"I1'l8. 'bmal::n yaztlsnn ell g&!; lEi d;:imll~ <"i nolt E:'~me\(l~!', Hmdlmet a.nlreJi'll'lt ,~.e l..okr'it~1l tf!~ZI I~:te:ml!l (,',I!IE.tki Cll'miy.cti Ru..s.1Jmiye :ilU- u,mml.'lili 19n ;;'::'!olI g1:lull &~m'TnL 1m. . f~'_ j"-' '"",,,,,,,TtlT t-rL' oC"'!" '1:111 ~IJ. ml!l,,,tcvi'l.llr. kooaerve ,..... .""",.11,1'1 1' 1".,.-"'"'''''' tk·· d. . :i\H\dBin 1ahmetli Said.in .!:~ BlIY!l.D tlar DH ~e:1:;IjJ'1i.t ~u'll""Ili rt)j:!lh~ml!! iGlIt l:illyUk ga.yT!lUer ~ilr.rt!'lm",ll'l.t>di'·.1'£I';;h·l ~iIJ.~~1 y~tl.i billkfllI!J"" h!llci NCi:.:Q'l.iyc Du.u.duda ¥o!;LlIlt gondcrilLl\~ mercw:lnr. YllJ'lliI'ifl; ~ sUt kon:&er\'~ 'fiLl:!. ZI, mu aCJ-r, ~'bU' t~el, \rcn~ti. 0 ~.

*

~e.rne1 .ad. ko

dil e(l)el!>IYII t kotu T[]r~ Ka!l-1ramanJI;ti rn""'Zl,l11 fuw._ 1'~lldc ~Jr mi.l!!!lIIbaka. a.o;.nn !fb!', :! IIlI m.1b;EI~1L)·!!. ~lir, l:Ltkl1t:l'~, Jtj~'.:t!; ,,';;0 Tlklf, l!a.Il.l'8JTI>liJllut~ I bt<ltrten heI' MvL ya~1 kabld OOilmeKtediLt". ~ _ Btrind, iktnll! Vii! 1it;jtlHvcWutD
1Ol>ldldar Hal "'&Vi

*

~fl.rur·r ITI [I.(iIJ.~ler ih· Ank.tt.ra, Ii {T·l::lciQ!'i.la)ti'yll~larlill kmJ n ...tme3t: fiztEr~ ,itllllc-t- Erzi.n.::l:I.tL YCT si>ll'slnbamda·n mUte:. ,,I[ tet1bh4<,,,. aLm~ll'. essir ol"f] mmt~~"ldrdu HazineZlmat 1Jtd'm1 ve ,!Jel'" 1~rl!!lIH', muhte, d'<;H m uzayed e vOya I~Orlil<l!n.m1B
lif ibti:f'a<;htrrn~ g&f! :!IIaehl~ G:a.ydmcnkul ~ltJll.l'§ ~kalm etm"k IL~rll z;Lraat lar.dfttn rhon;:lanm ~esviy~ neZl!i~tiloij 'l'llu hi" ~Ll'll~ ya.pnul.~'-'1,lrldiil, m .. r~ kaldlkJal" mij~.ula'l: "air. t~1 rniJtW! yetm,,*:~i ta~dtr" IiliIlZI!lT' itiblU;J, .ajmal:'.a.,k. VO:"!IH.et'B~ tLt ~'I'dl)""U!'l blr klo9mt (I ro 1!a.1"l&lsn:!l1i1. ~ldu.gu 'F:'ilN lIliiLi eTI'\!,i.k Ib ~r~l!tI'l l;laLI!jt!fllae6lktu', }I,'i'" ~H: gen"l<:'l- h,ljl. $..;in d.e 'i;;;Il:l1 li'll,tal~;y et 'VOl! .kIl>Iay. :!Ilt.t 'L\,l~rjnO? :f'fU'oll.D-ft «tI~el!lf:.rdtr', l!k.l"l g;oatedl:.n\i!~int: ZUTlIHlt '~a5h Ma:.hS'Cillf]. 1y.l Oclaca~l tflChm1.n I!dil· ~l'm", ·'I.'C '~n.l1'tl'lil!~lEt .:d..: hi!' kemcktecj~l'. B.1l~1 mll"lllkal,uoillo W:,tU VI!!
mr"u,kttl./U'lll ~iJ~l'i

it' • T tUI"l.oii.rn<l=1l ve ~iII 1m· mimlz1t\ :ilU'l'iyetirlin _nld'llil:tnw ,(QrdiUm, VlI.pQr1~m\UUJl Amtilrikan 'I'C mtCfl YI·hle.f:J bjna,III,fIT'I ~~pl.e,!,j
mtiT<ll[.uM

mek.t.e-d

mUHlGII.at

uniid.dcl.in.i

1ayil'l

et-

ClI.peWwn. IT (A.A.) -&DbLfl MOO1"lJn ka.pt.l!I.nI B. Munrly 'Du.r<ly!l VJchy. 17 (A_A.) :M:sr~:'lL P!!_ mu.a.:salstl ncta <Ll)'lltIdalc! 11<l}"I!.I'I:J1t1:a It>'m bugUr.. ~'!.B.L 13 d~ LkUda:!' MP.V. bulu m~ur: klll'lC g~~Jnl!l yrLdQl'll.l.mU mUna£9beSa.1li¥hJn Ilk s.s.e.t1""1 nde kaptan bir nutult .'SOy;lel'l1l1jo Vii:' "'~pl'lli;i.mdl!l n(;l)et:l.!l Irllm. BIT an\, tll<!o r~yt.aEL ka.l"!lllm~a iIIsl'\et verildi1;'int "1'8 ge- tltlm!~tI!' kJ! BluJO:'lHt ek81!!lrl n L:>.: :)-'UY'.s.lal"Itt'la dilD,.mlli,l ilulUnUi'M. Rs.;:hnllU mllc~lI!l;:; t'ena i>S't'J'J I,.,LI'l de Robin M'lX>l" (lolt(:lllkui el.!lIll- oIidlyor 'VoI! Iat.t.ra.p gekiJ,'I!'Io"_ QCcuk:L1<l",ln,:>.:Ih'ilr .zam.!i<11I mint. b~~u.... · e"llim. Ku.m~ndlii.n ~a ~u 81,1. olJlI~r, Yl!IJlczya 1t:J..dar yJyl~TIFfmal'. FOIka.t lIli oonIu. ~ H!linull!l~Lz IIIrasrn(!lll. memh:1C..:1:IJr\LI'Ir·t",.,:!!! YalfIY<Yl'. .:1U",m 3.I1ihl, rica ait malzem e l'800lr. Ylnnl dakllt[L),ii. kll.d3.l' vapurunuzu babrcaca..grm. D0f1 izaltl kumal"ldam "I'lI;pliil"1ll't).un meV'k 11 rti !.ayin ed!ere.k kllrtarl!malrhBIII\:\ i"a.nm1Z,. EJem ve lIm!tI!i~i'l O":MnIKlU ;;r~in'lem]~!!I'. Ne ~Umal~mz. "'e ....y&l'let g.nI'fl'lIl'lStit nib, n(! tl'c teIl:kedill'l"1~!r . .Blln~ !liz,;:, &6yLilyf!tolJCT yal.IUL ~yl1ilY9!"lat' VI!

I

et"mi!>d,lk:~I:'I·.i

taJi,d~l"1!l.c

~IlL'lh,rLIi I~JtiI'tcl eki gti~liik ]"18;tll n .rii~ r<l ltlu'l_,EI. ra/i;: ~ru Z;Mn.iln.· "hi ~er~TI var.l:datmm . i~afdh.a:}"e
itU,.ti~ecl1ilt.dC' bLrnam.asLl:Il tftm1n rna Icsa.dil;e; ahl "'Y~lk bir mil r aca.a-l

t.

:lie d~!Ok

I

mii-d.,&c:rtl kabo.!

erulnli~.

Mil.a-

m.afih .zclz,o::lc mll">u.~a.!IU'l,.!Iald &ik],I!:!Jn bir kHlmltllol'l bPltka. rnahall~n: got;< !:!'!~ik]eJi VI!! b~<!l hor~~ t!:mlz L"In. cl'l'lv' 'I''''pUr'!l.r.'<, tcHl'j?1c "i~~ klJmtinlat~ii'rJi 1 [~l·. lul~lT diIJ II'eof&t etrfti.:l rI~UP er.ri!.dl lmda t l.ljal'eti vere.c~1 rli v:wettL. Dt:Joa ilcMnin.

Iru-eatJIIJII.

!U.T)\Qr~i v-e O"dl'~. gellT.ilz",
lI'''ljj nilil.

m<.IX»rn

ve mU~Y"'l!n rn1l'~iy~

l-l!l:t!ifil;llln),a'l,

lUI z a,n

bu.it.ibl!l.~ a. ail1'lal!'...k
e'bmak

Yalnlz ve he:p T iirkol~iisii
(~ 1 lacldt')

AMERIKA · harlclye miiste§arll
I

"L._, 1 ktn'- BaLIk i!ltli'lUJd- mm ~;aIU:!i~drataj.,!lkS"" e to!<:hta edl.. n.. "",i,U"I ~ IICII. 1 -d t... 1)- H . . t1:.Irrl.m~~TJ'lR ,>s.1i'1llmakbtl'ilr. en araz.L om tII .. ,_i! It 2.ZlI'l'e .ltd voeedilm~tk ~n ~. '~1 tu:z manS(ll)mdsn 131111_1 <l.l~gl 1943 mal!: 'j'I~i Ibidayetine BiT.i.n""-irnilddi!cleh i:stita.de ede. ....,Slt'Su...l'llu c k- -" :L 1 k ~e billl'~ Y11lli:taTt'bL ballY s....... lcL'-1 ~af t~ IH a:ml;r uU ufimi1. ta- .b~lmek i>J,;in'l;ml~~lann ve Ihunla. y.s.1:.I YIlEi'mIII~ !mMl11a.rl t.G't:k~ edl.l- d1!l", ., ,_ .•• •. flll1l vefa h l:.alin<lc k!i.rt\l!'l.l VI! riel 0::. O!<UlloCU ·macldeslne 1SCHI! mu· r,inin bu Ikanbln .... n Dl<!ldyetind~n m<:lkttVil:'.

"f:

I

<t;YTl~a u.mt,ml~

iiu~e t:am.ma ~]i::

ibir ·hiiki:i.m

BtLti.~(l. ukllk oldu~IJ.:l:U, ~b1!I blr l'I'li I'letill IlI.'K&l:rll!Ti vapllra. l3.it ~~~Um ';:'~'l'lI'ltc" t...'!II~IJn':- nuZll hatn'laytlt1Z. K<mtfiniZIi: (l. dUm e.si emredLlcl L _'lffrteak]b.i!1'I .de- ~nditi91eriniz! atmu. lIIam \th niz.aIt b&dELfe blr tt.rpll ...e 33 obllil ]!,'I 1 L'1 t1!(:rtilZ'll\..:jn blzi. at.tr,fI kurl\ll<w~z ... HUr. &hoin Moor l7 da~;k:l !O;:'indl!! hk(iUd~

nizllitL[dan vapUt'UllI

tam

hedef' tllf,lkil

f!I'II~'l'(!k r>!(i,t$U :;!lrd~ b:rrakrlmm

'l'C

kMU_

'u .•

.

hatU_ A~1k l(elliifjmden y~rall ldim. Deniza'tu!al1 bana 'bil' :sargl vcri14i . !:lenizal1:.I mi1rtl! t.lcb.&ttn(i,ul. bh1 milst~~ .... htn:~ 1~...e-,.t!l~t 1)1 mgil:iz;cc
Ko]1~I!I1J'lIot'l

badj]

'I"i.itlkll!!rin

I de. bOyJe hir bmkit yamnlIll ItVa.tan) da ~dwlas:Ina h:ayN't, 'l~r Gdiyor. Bu I!U"ka.da~, memleket.imiz:. de mr lugiliz ve Alm~Ln taraftarJIJP
~

*!*!

T'iirk tal1lftal'lIgI, y.alntz 'oo:rr.al!: T'l.ltk ol't:lileri vatrla'-. T:urkler; nadisel.ere y.ll.lml'."i'e ya.lmz Tiirk A\:ml!n konsol~'I!lllkl.mnl1 mengi::i2:liigu He bakarhr. (Vata.n)', enp mmYlmlann 'lie ·d.ii<er Alme.n btU.tun n~.y:a.tlllda bu @s,asa uy- aja.nbnT!.11l A,m,erikil)'a, ~ara'r vemil!;, TUrk ol~til~nne ti.tiwe sa- r.e~ek: 'j"t'ioa'ruyme f.ujj,ye~ bulu:n. [11k kamagl mes:lek tutm.u§turm8.l:llY]dtr.~ lngUt8l"e' He Jf!liioo.sebetle-rimize J!l.ml!!rikadald Abni1n kOASQlo~. ait her tUrru. meseielere hiZ', daj" !UkJaTUlII'l. i.."~iI!m.a.s.l, Am e:r i· rna Turk: UW'iYaslndell bakttk. kall - Alma.n mij~l:.l"i!n!'11n Memlek,e,timrmelti tngiliz ticati )'c.midebl ibhaz d'fth.1!J. bo·zu~d:ubtilu ~kilitI ka;r.a lilolU!luru.l1en takip. g58bermek~edl:r. Nata. Almilll' isederek kapitiila..:;yon ruh1.IDu alL- J.ihbl.ln.t ciwl!l8il'l!: ~;yol11 ve dlrJr ha:reketl(!1"de 'buluilU'.nC!L bu turm t~hlIAtlllll.'l ~j, ka.;Eii.t!1.ro.aL brm.L im:iir.dir, gidi§i §iddletle t~nkit ettik· ,wgi¥ liz prop.aganda:;;rnm yanu§ haV ..~n, 1] (A.A.)~ Reureketlerine ka:r§J swimizi def~- tl!;r bildi:r.iyor ~ hl.da ytikselttik. :Bernard Sbaw. B. SI!J'ffi:n~r Wl\Ol1e.liin D. N. B, m ileri silrdiitii neviden fikiT~ mllhaJbiT'inin de '~I<i_k o:.ruii gao. leri d~ yine def!!l.lal'Ia kendi ta- zetedl<l!r 1loplanbsmdoalci 'bel'arl;rfIl'tUzOalJJ mill1aka~ mevZl.lU nat'l. hh bQmba gib.i patl.!Tl!§tn;,. yaphk. Ctinkii. milli siya~tim.jBuyij!t bii' fla.lk km:lell!liD)in, Alzin gidi§in.e tama.m.ile 1Jygun mall kon&Olosi'l;lJdaTl.flll'l, J.HIJ'leo. olaI'ak biz def.!.'lJOk.rasi davasIlu Lo.t.olwk i,lel.irni te-cil'iibn ~Yf!M, benirnaiyoruz, il'lgilteren.in. mu. AlImlma.ll VI:: Alm~1"I ~r:ihnda" va.rfaln:retini :!stiyOl"llz, faka t k.i:r.g':!!;cl~rjti!:"kililthu'i1::hr m at VI!! Britanya impa.n.torlugu.llda 'Ii ti. b.un1.am:L ;p:u.ra 'V~H'r.mek ,aidu.gllnkiim :siiren d~r milisternlek@.Ci d.an ~Liphe I!!tligl bernillde hiikliiruhu huna. engel ,sa.yryoruz .. 1n- mdin nu.1uIImdur. Amelikii. lula_ 5'lndah Alman t~fkHa.tl. btiyi.ik 'giltertl'l'lin kuallac$ en btiyi.ik hir de.rb~ ~.iYi:e~hiy, zaferin; bu runu Qldiinnek o-l~ Va~llgtoiHhk.i mti!il'l'hitJI!1', ladug~ hakklnd® yazd$mlz ~ir t111Arnenka me'ITIleketleri de bu_ yazJ: va bu y:rMtda Mal.tadaki. Ingil.1t Am~Jika Birll!'~k devld11:l'1 g;j!iz idare"injn nati.l.an na:l.!.:· til,rafl~am &ltl'la.n tr;odbire bll!:nz~r kmda 'l'li3ylenen BOzlf!l', tahrif te>elbirler ~hrb.r.9-a, bl,l,l'l.l!l, nalfl'ct edihni~bir §ekilde . Alman lIe etr.rdyeeekferdir, 1talyan ,ga-zeiele:rine aks.e-tU. Btl A'M~iilJda cai\!u.dM" Brhyor tenkltli yaz.~lan )'azm.aktan Va~r'lgtoll, 1'1 (A.A.) - AmaksarumLZ, za.ferini; hugiin rneJikil BirL.epk ~!!!Vlethri Hal'j· biz.e 'til' lnsanhga alt menfaa.tler .;:.iye NeZaTl::.thun ia},;an ml!'di1li aclbakimmdan cafldan tstOOigimiz Hy(' en~ijme.nii'li!: til.kd.i.m e~ligi

makta mrar rim.esini teessijfle j.;:SJ1lI11&.rn;, Turliciyede yaln~..,

""ar .~bi. bir !lava. yant-

alm .. 8;1 ,dil~lln_!1l'lll[3.:1iiy11!: led'biTin .Uibj.r Kahil'!!!, 11 (A.A.) §.irn.di Jo;:~p ~I;mektedir, R"'lIl mijl.lLdillerdcll nllZ1, Ahnllfi'}'.I!I ill!; diflt~omlltJ_k H"" od.ild!iim: .go r c, Y ulO'sl .. 'IIY a miinil.l!ohetilerm ke~kUii m.mnl~ Kr~h riy~r, son giimerde MLi!lLl"1 :g"'(!fr:irn en~u llorr TUlIk nl if!lid4 etm;!iZ_ Bu ~odbi.... V;tl- z.i)"1I.T~~ et!mi§ 'lie Ml8Irda lngiliz i'H!in mt~hk<LkI'Hmm ~ond~i A]mally~ htiy'i,ik eO- b~uk' o!!l~isig, l.a1l'1~· un nu· ~ihgi m.c,mUllallna hk, bi:r $uretle sabri olm~tuT ..

z!:r b-ir ledbir

~-:J'l

1 .liJIi::1.de-1 -

Yugoslavya Krah Piyer 'M151rda

kaf$hk lI{l.tlhl.n iendrn tMUlecom 'ITJ<H~6bat tu.ti.1.Unill LiI'!l1l{ BIlt1·ka&Ma a'<jJlrm~~ 01119 ml,ik-dll he31tibl (;'i'H~lne ledzy~i b.i.r
m~tri.ik
!ITjI

i.lJhk.lI.k.lilIrm& emvl!oldcn a,lup da

.iba.u'l} b.ir sen~ io;:inde I!J.ahall.in 13. giln :!iO:rIl"a hir tnrilLz ~j.al I: n bi.it¥iik mUlki,te anc:.mU11.l.na ,biT 1!'".R.!ndar:; lruM.atlkh){, b~aI1J!).il11!'te .il;! mijt!i~a.at elilne.ll1!'!"l !i'arttLr" 'Mik.bh llt:>1b,epl~r-e hin8sn
sen~ ~m.qe mlh,a,c.<til.t etmi-

iU'ru.

t:a-

mekt~t,

[fbaodille-

venkrr j~.in m,gobir :sd::,op rnahk.<!: moo:: hra.tile ,tn&k edi~ ~rul~ m\id.d.et i.i"i sene: oJilrak h'blJ.!

ASOR

HI'r'l1at

tlevlet.ini
tanlgor
1\'JaciT.i.t; 17 (A.A.) -- D,N, B.: Isp~ Huiciye NeZM'~ti
dip~omiJItj.1: dain Sand Dval, dun, ~

ou

ta&f~o!laine

c:&Hoccktir.

Adal,arma taky~ye

~mil

Ahmm

d-ei,--ildJI'. kCJl''LBflloalukb:nmn

ka-

patJ.~LI1.l11

Mob-in MOO{1l1iI torp.ial!:nl'D'O:!!ik d.-c ~ ~r milflueheI'ii y.:MrtUJT_ Bu t.&dlhhitl a.hnma';;LnliL se-bep,

Ruzvelt., Lord I-f H·,alia k SI
t

iSYir;re, ile yapilan ticari
anla~ma Mecliseverildi.
17 (Tdi!;fonh.) ~ yajHlaca~ fw1'Cl.i~ ihraarttmkuL

Ank.ar~,
I:r;v~~reye eal'!mloZm

AlouDlya

kabul etti
(BatJr·i Incl1io)

k;irur~i tJ_

I-I
,i!irli~'

haya

)'ilrdLmlnlll

tesrii

rne:roelesi

~rllmL§~L1r.hra'~ I ed;j]ec;.ek 1.0 fJrIdll;:l:ula ,1'Svi.'!fr~l!ldll!mcw(;ut mali bll'l'~la,!'lmlza a.it tawt'h:rin mU[l-

elir",fmda

B.

.R1J,zv~h' e

n' u!I}I!;.&ir.

t~zaman o.delil.elh.i.lrnuti min ~il,~c~kt4l".
, --R~ hu~t<tl.b'vl'ir8

i;mk&ni te_

AcuriOl!

a.Lker t<pplllirfLilya
~[adll

iloe fiii-ku.me_

W tl!!'l[hrt~Ufl, 11 (A, A,) 15 45 Y""'lI'L:iL ~Blda'r e ...U <!!rJ..dd~[in lIilah i':Illlna awn:ma.!llLla hugiin biqla~t.r, BUllu:nla b,,· rtahO!l:r aellizailu ~e.mlek.etll!!1t:: an cak. 21 lJi! 4Q y,'II::; ar-ll Ind;;jj, bllh.ln 8nl.a;!' ogOll.d~rikbilec.eikti;r. 2 I yaYi!l~Lnd:a.n

Ifu:ni~ !!lI'il.:smd a b.ir an lqO"ll'a y{l.. p'11mt§hr, An lll~8 meiITI] la!dik ;(OdiJmck uzcre MiXli~s "'i:!:[,i.l-mi-}-

Ankara., Ij (TeldqnlaVspura hl;!.r-p ma1zemesi de ytlbdE!!ll'urkiye Ue Aln'lal]Y8. arallJ[lda m1~,Ltr: t..icari miibadeleleTe, mi.itcdoiSir 2:5 tl::mmuz 94() tSTih]i lh.u!!!IIsi an1ar maya haj;!1 2: I\Ufflua.h pf'otoko(u.n Ki.Qrdiin..cii rn.addeamd.e toayin \0 ~Ti"! 0tall VI': hlI;ih'i!llY~ I 0. ¥r0' , (..B~I l. illdd:c) .,..

ile lkar-1H"It aol:q.ma,nm; Iki Oil' 1U:m:l:Jkb

bj.~ lle d £'Qlit~ tir ki:r «- VI!~'In :!IUrL'j bina1an. ~~iallter ,cl_..llltlerfu. A!mann V(O It~alllil ~al ve ~,ya!lj; yen.! hk.KI~ llU'vvet """ d.il'lll;ligi ,,1trJndoil ym..lm~" ~a.. HwT.~ bI.l.-t 941 '~i!lrthlme 1uvd'ill1!' u.l<jjtllan ~~_ Vkc~lY lUlal~rl, M.:!:Tjayu", et- <:k;·"de-t.lim.i. t.wi,.;:tb.i~li!: miidde.tin ~kL'.1.y daha lecill ~ak- ra.ftlili:lru..i iJ:'lZ'ilh~a-k,IiL,i)f e~ktcdi:I"YI:' YCIl! aO 1- ni.~I!:'t.mi. ~'I' I<.Lnd~ M~lt!$ll 1>.1.1 ko:ton,un (Byiha!<~ duk!<<L kUV"I'e.ria ta;Ll:'l1.:l~~r d.e'lfttrtin :hukUm~l merOz.ind eb.il' }'llPtir, »' m.J~aD"l'lJ.' Vai!'iyri kl3.l1an~~ {I,I- dl;.ilik ~d.a!; coyti~ek
toe oLdugWlu

B. YimcrOi!:J ~i1.n:Ycl hti.kii· jI tJ.ha1ca He Uzb<m, 17 (A,A.) - At;:M'tell ad<lt· m'Ctin.in, ii~ii paJ.ta ku rukna:!i~ '~lICri· Lflnrtda ki PCtrt.ek:l1lbi.ltalarmr ta.k9'l J'~ ymti Av.r<apaI!Ull Wilnm iz· ~~111.,GHean~ Ilolilol-;IlYI!! \i'apuro 'bir nG ibir!iii ya~k bar 1!!'1;m,j~ C:utllnan. H:trvabatall Ln ha.hrrlys rni.ifn::fj~n1 .hli.mil (I[",ralI: d.emal tl3..f.lm]fl.a.aml ~(!l'M etmeL Po~te DlJlpdi'li':)1a. In.aTek.c~ l"tm.!ftll'-

Kuvvetleri gonderiliyor

.._ ~lIr~r~de

'Hava Harbi
!hi r.a.8<i r vardt.. ?ortek:iz uze:rlDtitll' dO'l"t tayy.ar eniru d ii I~i:i:gu hil"
id.ifjl'm~k;tl!idjr, Bu~lanT'i.
yar ....1'Inall l

Irl)akle.

lboi!!,!,8.tbN,

Bel~ika Krall

e iiziit-amie.

1:'11'1,1'1,

Vkb.r'nin lle-ri. hu ~'El't.a;kiild.a
l)ya,:mM.i.tJt\

fmd.a.n lJiiQiik VI!! 40 yayl.ndiIJ.l'I yu," karl. OJ:an.L61' aJ'Javatal'l luta1erLndii,

LE,QPOL,D
.Esir v8ziyette
17 (A,A,) -

Qsk~~1c

'Y8.Il-(1-cak.ia. rd.a.

SUI ha&. if{rule bU,ii.k mkipf]1Ir

14 AlmEl.J1 taYll'a.re~ Oln"lilSl muft'oak! hlr Mil; krun1i'lndl!lJl cenuM AHkLeai)"tM tome+cl!r, ma.d.kay~ 1cac;::rr.w~ muvllfill-'" olli.rL V~nlgl.{)n, ~ i (A.A.) L!:IndlT-II, 1 '7 (A.,A.) = H.ilvil V9 jjim.dj Ingllt$'N>Y6 gli:f<Hm ~ m~rrJyl!ill>f! iyi ha~ef a.lan Va- N=areti, 'PilZiil'lesi giinli Man§ ~d.lll bulunan atlva.r1 gelll!'l'aU .ourpngi'Ol'I, mahfillE!ril'lin d.i.i:n ~har 8ah.ild Ji_'lW.nhnma i;:1!J.~1 Yilp.~lafl unn~. Be~ika. kra.lI LI!topotd'UD eE-I:iJlcll!~j kal"lutI¢' ~Ii!, ipe. !Io·akllil. s-und.iiz: hik!.unlttfl nakku'.da ~a· BrUL~it1:1 ei \ra.rll'ldllo e:-sill' ~'UiiYIl'Lin(le da. Ibelki ode bu J:.afta i~ii'lde bu· 8uiak:i mU·loMl.J:cini t<l.bili\tl v~r- "\'.Lu.nnr,'ld~L Ol<;lliS"j,iU i!I~Yl~mift'r. e.Vml.~le"du. Mijtt~(ik k~1:r11Ia.n. y:i.j~ mk~afll1r Vllkuii gell'1lu::si p~k rn~ktedi1: Kra~ .. lmarLi~t)a \ ll.'i1a.!lmRYl da.lma mcrkez;de d~v~mh hir harp y..!!Ip= ID~htcml:'ldit. BIl ~h£illeJfill fik. DLin a,1q~ma d.oi;ru. Yll'1'lr~n tao l"t!H1detmi\! VI! J1l,emleketLn klllllUll1arlm·am.i.dlT. BIJI :!;ebi!!lpt~n ,d.ol~1, rine ~r~, Al'(nlloJ:l .k:onMllollu we arfl.l.z:i ~.arel!liitt M.k,.kLnd'iLk.i mi.i" na !!Wilk kwm!¢:Ir. Vi.dh" ..... p.lMiInHb miitt~Hk ~allau IIj I:mlannl [I mmnlckettl! n !<tkanl. temm+m BiLl k.an.uDl8.l"& gQt~, IlGl"fktl AI';r "'l m,iJ,lUmata.. g&r-e, ~dhil L aragnkl!!in '!Ie gedvi! a~=011 arl masl, aa.deoctCnilinf~rit bir r.arekcl bUl1Jlid!J.,fu I~Lt1 I' htuhaflz: t{l.yyarel~rin.in attt8L born. ma.fl. li\lgllli altlnd.", ' de gilld.ir , faka.i biT s.e:ri ~edbir.1!n'ln n:ilimki.'indi:ir, Ihal'iil.r BIltU.!O-g'M'da, QII!'miryQlg]J ~"", li;rlll m'-m1e~eti H;alIr;ryoflsalilLyi!tttar d~llclJ.l". GeQera,H11. If:!lde.adne gijre btl Dij<!ll' ,y~d.e~e. ~par:u~rluk ilIcin.i~4.!1 ~~m ehed1r. AJ"Q i l!l.~OIiIIJM v.eo b1r 'bu.~,o:il.k dep.oya ,....• -vaz..,...ett.e.dl ...leor. ku ... •,_.I"'''1 maM111er b!.J fiklrl erintOOy:id!!Q '>"fI,z~"I;:t: Alma.n.iar:l k rmtrlr:illJltlllliilr. • _., ... " "" ._~. . ", ~h.et elDn'ft.ir. Eu bo·m'hs,r.cllma11 Qnla.r Ihl.lkllinrul!rlll ImtrlJlet"Jle 'S'a'hil, bo!r'1ln,ca, . l!bKl'hz ,k",l:rl. !lU dn<!lti kaydei:rl"lek~edij;'l<::r ki B. 'tayyaorel cd:qe, ave~ fiJ 0 b"L r-ef.a. !;U~r!d~ R!.qlW.L! h, ',l,a ~t !'1a-h.~himJn t,'iIJ- ka~ &t.mlttir. DiiL,man a'VIf.:1I~rile L~·tJlr]lt1 ya.pm~'Hni ve lIL;;ootrn8.Zl1:lll Sa;)-...da·Dill tabJboC-D. .3 .kl~'il'm re

Nevy{lrl~,

HfIlJlIonda.

u-

r i!>k bu. '§dv~ giT<I iii .;r"1'I;! Itn'il.kti'lr dU': Bu. ,taMr~ k:uvv6l:Led. Ihcrll.b~rl il'rin.cl ~ .hilt- k.a~ tBtJI k b1t1.vnmakl~ h!:ra:ber ciildi: hLr nii.rbyd etmii, teM ~i ed.ilm~kte· dir. 'Ciinki.i akl'lI~a 1bi1yiiJ!:. ilu:v",eU~ brrp"LT~du-=k, klt.a1e.!'l, bJU, Vkhy ku".vet'l~fd...kn H'I"af~~dOl. mevzi'le.ri ilgal e:~mel1tcdir!"er. irnP'lrol!WF!uk ku.V'V~ln~ Klln.e'j!,"tr.a·ya ,claim iler-leyen. d!gcr b~r Vi¢hy J:rLlJ>U ik 4_;!> teal!!
~I

ing.ilk

korl~Ul

ikrJ.i.ye-

Italyadaki
T e,baHlrnn alacak ve~

AMERIKAN

emlakl·,eri llzerinde
tasa.rruf hak~a.rI

Iptal edildi.
RQrlNI., ki.i.
reo9nl

1 7 (A ... '\.}A:a~~te

Blli(linhak;-

italya,.claki

AnlIl'J

.. md.a W ~'I'f!~1l= n~:Uittmtir, Bu e.mimll.\];n.e Mikii.nle.ri 'mU;Cibinec i.tIiloJu'a,da ikame~ Qo:!U1, JtilL y~n ViP yaohit1J,C,1,l;a.r, ye.cJioetmin.~cr d~ da1il o,Ik1'-!guhal.d.I!' Amc'dkBI'I,
I:>dbuoib.nna te.d.i¥a~tu buhtlIDll)·iI." n\.Lr.tye~.i I;Cbii.il.i--.ulmn h,."t),<tda_ ki Ril'a:cllkly~ i!ornlikJ.l!l:i u2lel"ind eki ,!.III8.ilTI"U.f Mk];t.n hi.iimaeD ip~!l1

1'i..k~,Q

1.;hil.a&l1'l11'l

~ee.lc:li;l.~l

Ca.k!.,;l!1',QI:r .. $intali

~er'.Lkoa

~iimp

rnu.ol~~l oJar.ak ibutulP zaILngil.iz; iw,~'iI. ikuV"!;'ettO!T.lnm yap· ma.:!'ll'l\l ibiiYi.ik - eheJNriLyettl! m.e- bgl ifC~ ihate~(.&t l'Ietk eli 1od.e 3,=,leler-e ~ ~1.n, b.u Ha iyiin iiiii~an iL."<:l lM'vll!: VI.! k.U.iL i! <II l!!on I:n gil ter eye di.i~maf.!lrk etmek hi! ri:i.plJ'Ja goQre, A.merika.. B.irle- kaiblll (:Ibtlii d.{lve1J]el'lin he m en bi'l:' ~k 'i,iJ,C)p1'Ffljjld'a iio;: a W:lInl:t ~k. devll!!llcilirud~ C;13'U.11lu.k: ve Ik.a~olm~~, f....kat l 'blJ.n.hudan 11!:Ietil, an.eak do'St l1lfati1e- kendibM:8:lIn..::uhJk f.J.alil'etind~ iI:1I.I1 h~~l.tii a~ a!.rru"ttr. .... 'rill ill p.i1 0 t bl k.u r t. !.i.lrn.il;<.tl.lr. Yed1 lerine ba~] acl b.akikatleri hatJr- 1'1&1\ kti'fllf!eler, bu !I=e iil'o:.9O'Il. lie•. AmtWi'ka JaponYlI.y.i.it be~iJn dii.~ aI'I«;: 1 tu.>' lH!,rwl cHi~ilt LiJmrElCllU dlllrGwdltl latrnaktr. neye .1:\a.zafl!.1'i d~Jna f;mt;,,uH, Btl mti~tii:r. Turk rnille>tl b~glin 1ngHiz ta- keyfuo'et eneij'me.n.in Amerilu.tYIll Va~1m:ro]'l.,1 7 fA.A.) - Da~ l"afta.rllS"I et.miyr:l'l", kendi heugj~1'1 V,!! Alni!:d.k;:od~T.\o O;Jkan ya- h.il.iye N~I:r1 ~, lekes, Ja:po:ny;ty;rt Loncir., 1'] (A.,A.) - Havil 'bil'li. da, in.s.anlIk hesabma dabllncdal'll!\ lm:I'Liwol'l,l io;in Rei.8i- 5~vWilrn@kt~ ~Ian ~tlkdhlll'i bi!' Ne:it~.re~hdrL bir ld:.Yig,iM !!:OH! ~iill glindozij[t yap Ilia !l harekl!.t~ al1cak lmlh, emniy-et ve istikrar diunllllf8 $a.llheyet v('!Tilml!ailhak~ mil!YQIl Ijtl'e l:.eTl:cinlnihn.c)'Ell 'II Akrm!.n tayya~(tei dUjijl'u~_ istiyor. !ngiliderlfi mtittefiki.z, k,ln:daka.nul'l projesmll\ trlkiki el!'- .dumi'LllIl"i1.U$'Ll r. B. ~<:k,.Qt.'in ya!~n qUnkii bugi.in hI.! kI}'m tlen 0111- l'i'ait!ntd<l i~~ ~lhn.ll!!th. 'n:~ iIollc:a.dI3.~armln b.i]dird.iiln~ tilr. BvtL'll!ll"dall I I)) II oIi.vc1 VI:: bi.rj BU.Jll'U't dUD g'ore. hu t4h". Amerika. Bid~" d~n.iz ba)'YflHtlid.ir. ]a.rIll temeil ettijine :ina!'l{~'Qru2. I!\meribda. 4{)Q yerdle harplliY~m hir jl1,!!,lHl: B.''''CI filMlllnlll'l .ffilntak.aFaka.t bu yoWat'!lI.k; lr:ll;ilt.e-re)'9 'lIre,lerjnin mebi]~ltI!ri kacllU" ~i.k d!!V'k!tkrh:Jh'Ll ~r.k Ve l:ih sLada lili:m:P.l! ka4f1r benzin bl.!- tiilljur-dliji.i. -ti~ Almafl,il.V ait her ~yi kusursu~ sayrnag-l, gell!i:t yoJ!Lar Yiljjpllaalk d'C-l"!~ t;:t.yY'&r<'!;~1) j[a.~ e'bmik la.· lI!Pil'IIjIj[I':H!.lll dolaywltc almnHithr, marinin iyi ve rena tectUbel.et'i. 1 V ~t()[I, J"t- (A',. A) _ :t . ,...,_. B. M~ ild:J.n<l. ~c<: ~)' l-emoc:i~ !lCI.- bl).mdn, in!ii'li'z: zayi:a.tI ,2 bom.'ba fjj topyekim unutmaiI iGa.p et- ~'iHl m~liai, _""kl.iJcq'&I baklmm. IVe .,. a.v ta.llYarCoflidlr, Pi1-oi.ilaman. tir'mez. HMiselerE! Alman olt,<U- dan eI'Iu::rnn;t.i),ot:lhha~ biiyijl!. bir ljh.iy~uar bjr u.t, flJi.:rinc.e.l.. hu- jJd~ klll'IU ~I'IrILf~tLlr ~ nl!n hir .imte;j'llil'!zyOl'lll~ iiL:yaJloCt. me sile bakmamlZ nil k.ad!l,[" zararh )"<l] ~b~k.e:!l1l.in l.l'l~:.l.:!ILI11! !lilt ka!I~I,~i t~~~ tl!il!m.!:d.iglnl ~ylt'lfil~ise 11lgiliz G1Qusi~ bakmallUz da n,lln rpl';:,je~il'li ~ik etpnj~ir. 1~o Kadar z.a.rarlldrr. TUrk. OI'!;iisu. ~l't 250 'fI.Ll,yc;nd»llara mal oJ.. = tir. _. B.. RIK .... ilU., doklorunW1 t.y!~ye-1 .. nun berra.lngrnr ~altaca1r: yol- caktrr, .PrQjeye n~:Uiln 4,00 yenle ~ill!!~",yv.blltlini talik ~~lj (~ 1 1lIIcl4e) daki hi;lr nevi hareketle:r, anca1c y.olliir, hall!;! t~>:or,uclCljniJl- ineVa~ngt.;m, 17 (A.A.) B. ldi:lre amir.inil"J reiaJjgimle Baledi. Qirkin [h lira 5l.arrn, ;:;.abit fikir]e~ ~ilecegi k~43t @l1W~ olaca.ktlr. RllZ"dt. dokklfl,W\m. tawiyeljj },e, Pllrti, ~''[·al.kcvi m!.i:meMllleri, Tin .'e ha:tlil.l diiil!iincelerin mah- IAmerili:;!IBahrryt! Na.lU'IDa Bore iiz..e:fin~ hugy" Ma~ .... chulj.~~ee ya_ Li.m{ln rei.: vt'ya. m~murilln" aeon lqiljder IJlliliz adaLI\Ii'L1ni paC'.1.gL .aeyaha.,tl ta,I.iJ.: Hntlll'tjr. B, ~i:1m~n'I\lrlfiT'L ve d~n.iz roo!:~kk I'i:sulii oLl:Lbilir. Saik!. ne olursa 01miidillfa.!!, ettnGlLd:i.r.lel:' R U O&'II'eh, Haw.!! ,..:I Onjver"Hi!(l;i ¥okki11 Lerinin I;n.'lim,e.;s:pllui n.d I!!FL !>lll'I, Turk 3h;UlerineaykHl o-la.n MQn·t:r~EI.!, 17 (A.A). -... G.II- hariL fmdiL~ kendDllra I! I'cvc.ih adl- mi.i.I"I!lklkep hirr llI1eulJli mk om.ile.!lJ bu; nevidcn he.r harel!:~t, Turll 'Z'-!te;tiler •. A.medb Ba~l'dyc'! Na- :I en fului d()kt.o~'lu.k paye,:,t i.o;:in t.~k.il ed.i] !leek '. ~ b blryram 'P'H'i:~ tstjkl.alil'lin bek4Jisi mfatlle hu. zm KnCl~'dBIl tngihlfrO!nin Al· Yllopll~e!l.k. 'm~'aMmd.e 1~<lZir 'bu- riLT!:lL! 'YlIl'Pll!Lc.a.klLf, Bu munlil.lleb.i!t_ liut].!l.l1mJ.21 bGldiyen ?i;h:lhmetr;i. [\.'1Hf!.'l·IUlfih. "usu.}i kil- II! :t'a,diymJa P.,1l1i1&kaJ5.t VclUlim.i2 manlMll'i kl!l":!ll!lll'lda. d.lliY~,nL!'l' eta" h.ln~(oaktJ. ge ark,l\dan kL.U"§111l 'Slkmaktan bh h..iyana.nlJJ';M:~jp"'l lI,911m Il~la r. 11 Illy bibiniIi. b.iM1rv:l.igine IJ)Ofl!. B. Ruz, CevdC!t Kctlm Int:t>di:1,l'JnITI Ib na.~kabir ijeY degildir. K:,Il0X 4~ k'!!t'Y 'bh- .iI-.... rle LIe bu veh, mullH. me.!laiaine !fenklen ta'b~dc bl.lll.lnm"~L .da. mllht~melAhomet !Emln YALMAN muh"kk ..ktu·, ba,IElrnWIT, dir,

mamiJe
m~,

8"!!~

ol.maI!L£i.1. n.\g-

o;.illjP~.iLkir

otnlln}t1.LT.

dlli;lUm:dnln,:i ._ LI' 1~r. <

l~af

atmeOOii rutemek-

ote!li.nciC; VI!; ~~!.ndll bulurtml!lku.:.d.r .. 'Ve J=m J. cl~ :3 bbo:mel!r,e .

n..

I

i 7 (A.,A.) - Btl ~.fI' VlI5!>Li1.1! r. hlrr' on Ih~ g"linde hit g.Qre OLi!le Vil!l!>ot"kl~ ..ri bey;a~llaime il.e ~h .lLlmlln son hu.hmh::rc: K u n~'tr a mln~ ilIkfWlnd l\ F ransl'Z elledndol! Il1'lt:VvlJIt olb-n ,bl,lgday, arpa, ~avdatr Pbi hubub ..,tl bil· kt.lV'V~~le-rmm ya..pUgl raauu ..i ha. d Irl!Ce-ldt!;.r,dir. au tSlITet.] e tiioCll:r· T@'kit netieO!!i:rl'd~ 100 !:»ir VI! mU. harp .lI18"b:;eQ'I£S.1 s· ]3[-;' da bir ,[..aeliy~t sahl!~l <Ioq.II- him m,iktt-Ilr.da. n')1!l ,olacaktlr, Bu.,:la;ra. % 2 ka- 11,ll!1lL~1.l', 16 ~ o.gled,," 09o:nra ~ok q"n bi.r prim ~rill!:<Cektir. JidPeltli ",a!'pl§f1l~~T ~1.l.I \' eHu'hubut na'kllm.do:!: hiikM'ld!t, fnllHoL:il klttalan Me:r~l1:1l'u get"1 h!£or rI.lrLti Ill.~ll ,,·.a.lll<ttl:tlanru, U,vlett,

9'41 mahsulUne lei koymak icin =
(~ ]I.

ge~mi~erdir. Dahl! ~rkt.J. mtitteflk lruvvdler. mev~.i1;uini ~am slJrel:te
tu ~M;, tl!.ciYr ,

ed~
me

'buIUll.lllak.ta.dlr.
bugUl'1rlen itiblLtcn

E.mlrnliLmei'iye-~I!!

kOMl~itu;r.

lng.i1izlar I!eyru

1nnide)

K!iI.De·~i1-liI.m.mtakasJrldlII yi.i;z eaw iLDdi.lll'lr

Japonya
Feleluenk HtndistaUJ Dl uzakerel eri kesUdi JapOniarln talebi red cevab'l ile
llar~Ila,II

-----

Deniz bay·· ream)

*

.,..B ill la vy·ad~1\L ige-lltelil h.abtl!'de:rc .ku,Va.n.aW!eol!6ktlr. Miimb." ViciJ)Ynin. y~pj il!ftJ'.1 g4l r-c J a!=i'OnYili lIe f' ~1e.m~nk. Hin" lIiL 'ktl!!ru±i IllIokil v~:!!n ..la:rile Ofie t}(,udilll, I~' (..A.A) - Bir nLl:!!_ d~rl.l aI~~fllccl .. !ci miiuk:erf:J, .•r me L'kl!z~ri= nak l~ebil«ck.kr. ha.~1 "Wi: ecii].en bLoT ~m.t~, \liclty ~:9iJ~ti., Su, U?;!.Jn SUl'tef} mu· dil'. k.~v.veHctm~, . tgfu~meter j!;.in ZIil"ker.cl",rin ~an O!>aI'h.a'!IJchr_ Ja. ,Kal"arJtirt"lfinill miihim. 'htikiht,,, ilulbYl:IGe.;1I;; h,!!r ilnifurma!q e~at!l pon.Y80. miJh~ t. ."leple1dc bulunIe.rindl!n 'bid de. bu g:i'ej .111.1,bllgTUrplln~ oII.l~ i:1~lll]TI.j,"'I!n1 em.r~t· ml.lJ., b.kat red CeVtlbl a_m~tH'!'> batu !lil,klarn.l!k l~in depolan d Dlct-;t,=,cli.T, Vi~ knalannl!, ,=,0(ROIod:yo Guete1!l) kOym-dktIT. tOfilS, maMuz }'erle're riiJlTleleMI!! hllh,run ..ga b~jebbu:so TDkya, 17, tA.A.) - 'l'T<),k~'o mUEl)1YCIII kaT. vorme& mnetil!!! el i!>d~LlI luI' ~a.ru,L ~i "larilk esil" al· :\'~i N l~l> ga;z;l:'t~ir;in bil d ird iiikoyi!lbilece..'c:t.h. mai3;a ;,;;a.h!1m<J.ll1l'l cia. =1'Mliiiml~L lH! gilr~ .Be,tavy",;d.a !:t.uluDIIIEl J~Devlete uit d:o::p9h!ll",iJi!hbarli.:r tir. pon biltyiik. ek:.hL K YQ§<iZI!I.'I'iI, .. ~ digeT bin ~ia r p'!.l. i:;<r: h ~~rQ'~Gmweil Bll1;'ger~ SUl"iyed!l: be.!i"" TCfk)'o'odan\ a'I,2liiL taw1Ult iii!~ri.n~ktn', ,kua:JtLiIII.J'Idlinl. oldu :n,e Fd~enk Him:li.stEl.'n:L mi.jmu· ~uvl!tl, ka[HLovi~e.~e:r~ de dkoy, Vjohiy., 17 (AA) Hav'Q aill M~I.j!; h!.!.>gi.i1'l aO{l bir rmii ]§du!tttn mak IiliIIil:Uy.cti: Vt!irilm;i!1lJt. 'bll~u.nu!;~lm l'l'l'!!'oYt;.Ur gllzl!'te mil. Beqr~-· DiillQrMLn ...fi bllh;rI;l.Illq cie- ...... ~levlet '5ek"reterl C;eners.l ce,r.£l1'J ~.fTrl4tir. Nthili r-indi! m~ml~ke~f.I i~i:!'!J..ile l'abL'l- ret, Slil.i)l6 V~ Lilibrtl!J.'I'I,;!llki FTan- h<l!birin~ bir t~bjigin ne,rine iI1~iuiH oedil· ba.§kullum. da.n ~I~k dar alan hukume:te 8.17: :1.1,\,,'11 kUY'Vstlcr,i II' I!CI .. ~"I r rlnl1h~1n1ll t ",.j" edilm'~':t tTl!.!,,'" ffu'khr("tltT dilo:riz;,
YOJ'd,e

il!:rjnj veTm,1llk

~lJIl'di"-c

~t~.i~i

~l\!wr.

',-g .. ti .. 941 __

__,

e facl
Kocasile rakibinin yiizlerine kezzap o " .'. h .I d"k_erek ya k·an Zera: "K" oonya serpe c e k degildim ya,,. diy,or
E'\l'\relki g~t;e 01'-takmrd~ kilS kal'tyllk yil:z:"nd~ ibJ:r lta.ihn hem koe,a.&lni. heen de ,bel'a!)e r in.d-e LJ.u. lunan .hi. kadn:ll 'lir.:stl!l.l"lnc kezz:np

KREM
BRlvANTIN'

BAHAR

~IICEGI

GOLLER
SKA'NDAL LiMON

PU9RA
KOLONYA

I

Mn.r:lElI'I;, '!;llI:iUlo O'Mtl.!iiil, bu talcip~11 bJhab~~ Oflilkc.:J.-e ge~mj'g 'l'e NW"alll 1J ....laTilk ,o~lil sokak
11'!"~JAI'mda,
bailamLV~Lr.

~tC;EGl

.&,Qhl:,~la

dolll.tmaii:a
0

LOSYON
L,AvANTA
Soldan
S!l,~,,,,:

!j i P R
ARPEJ FROtVER

doo:,c-r~k var .. LMIl,L~tlr.
H;idi!;c
§li

~kildc

i;;ere~r.all st-

ml,tir:
dOl

Ol:'takQ.yd~ oturan Olfm!:<11

cr

enJe'l' I;okaim .. <1dmda. ibjriY
1Iminde

Jeri

:r@f!?k.

on seneclenberi

Z~b1'a

bi~ kadmla evli bulunenaktadir, SOIll zamunlare ked,,:r h.tI,.ilc i)ri.
g~1?1l.

OS!lW.1l

kaqn

lilk~'d

akIJ'r'Iays.. de

h.h'd .. anbire ~vjn~ Elil.lti ba;>;l
ugrafiu •.m:agil

Z~I!.

li:i't;lm~er.d~ r, I~t~ tam 0 il!'5J;1fld .. 'h-ul'UiI,du_iu 1OO.(i~den fnla,koc.0GJ10 ta.kibe~

I!II>TEL-aLn<ia Z~ra ecza rieye gi. hi]" ;vi!te Ik.=-zwp l.imll$ ve mantO;SMJI}un altma o'!IUlaml1itn. Bir mudrclet :s,t,;n:r~ CAm,i;[f.lla Nilra[l koik'lJ'la. !lIM8.R,m batllllda ;j{o"

oor

K(]Gaiiil~ NidL'!l.lim

d""iit'dll.
gezi.nli. 1Bil' pt~j~ Detfll!'k; :2 - Bl~· .nfl-til.; SuIt! "mup. 3 -~ OOYIISI: Vjl~yot. 4, -- Yapma; B~rr~IIl'. ~ -- Yll!Ill iLdama. Y'akr~ ~II' l'I1HeU",; Bir 1'ier>1cetvol. 6 - lBh rLaL{il W'!lt-tMi; .Seh!:p, 7' SevgiU; R:'i1:lIt e;lat{, 8 Bir ~; <:W1..1.'!rme, '~Bh' !'L<l!b,,: Para )"6l1'dI'mI anrotik·. 10 - tllBlU'l: .sIr 11il.£i.y.st. 11 - Ellii1in idritk d.e>T1i. ,~~a: '1 ~ 1I1lylii< 1.U!lba. vapuru: Yolo 2Tal)lt t~lfl. l~Gtler; Klll"b. 1\•. J - Gemillin kf.U1 S6L~s., kAh 8010l t1-iJfttf~ ilerilmnasl; Sir i::;ks.rntb1.1 JiI;\:itfdl. 4 Kab1ll ~tn;to:tnG; FBk!l!t; I£;lfll'eik anllllm6J" S adult J)!lI'I!jIl.BI. Ii: - Sevt!n; Bir \lu· ma.!jo' htbtna. 7 ~ lJ:li{U; Ta'lTl'. S ~ ABI1, S111~~ Ye'i;lh:me, 9 E11ytlll! k.[2lk.ard~~: Med'ili. :to - 'O~; MenfL;izd kapanan, 11 Bir hlJ..y"I'iLII; SOy. DU.NKU .BVLMlj,O"Ji'"J1'l liIiALLI: Soldan Sata; 1. ]:;l~BBr 2-·Gmnbot- 0 - 3Lrril'tl, ~- K:I - 6 ~~ J!)Q • Ab Alerl ~ -4 -• Ms.... 1 Ad - llJl.k~l. _ '1'e g 'K8Tt _ H!i.)i'9.t 9 A1'I:oo _ Ne HI Yuka.:!'tdan

Imild&1!lt. d!:'!l'l:lm

eden

SORME
ALLIK
RUJ

ORIGAN LEYL,AK
MENEK~E YASEMIN

~ecde'l"

~vjm:

~f!(!I.a.rtll~tJr,

B .... dc:.ijf;kli~<:
k j.\'C.:I kalan
ca.smm

ill:!o~derj Z~hra. sonradan \co" t.lr. !1uphde:nmj,

NILIEITIm W!:e'rlerk!.12 a.tL~;rn~ v.e <:Ilndoz-ki kez; 11\-· z~p ~5ii}i ij.zerledn~ bQJaJt.m[1I"
ya..rs.k

ESANS
SAB'UN

nunda ve QOU 'l!i~bc;;c::: t*ip ctmegc b1ll~- lcxinden ya,,8.I.IIInnuila.rdu. laL'l1J;:phr. 1"eJtlikeli lS~irette ya ralanan KoMlln Lakip l~ticesin<l.:! keea- Osma~a Nlilu.1'L Jlall'\al'l<!!~c killdl~ !Jllm NUH!LiiI l:l,chnd,;Ii. gimoi;; hir karllnui' Zdua :yakakaruh'Hltu', Zeh.. dt!'t~.L!I diiljiip kdktlilfll ijjT-c-:-rm'Ii.r 'ra. I!lll">u..fIoll j t..i~aJ Il:cte:r~k cl-l:mi}tlr ,Id; '.BIJ ~l kar~~L:F1d"" sitLmmrJ.. ~ 'On scmelik. kocitJm L klmd Iw ne Mkim o'lamwan Zchra e,...,..d- t'iIoiTh 'b"dl k...dlJi1n yi:iidint: koLony.iJ kt ~tin ya.nmilo !t"i~j de ~larak s~,o=k d.eiildm.'l ~,» clerai;<tir.. k~t 9~J:n&1!m'I ~e d"i.jtnii~. Z .. h:th. t8!hk~a.t~ devam et..:: 1". .....

'ot';u:iyet.LIld!!!11

o Illanla

N&)I~

ui[~d,;kI:HUU ~§mm Nura.n bu teC{l.1,,-rY:l. aovilcutlerinin tmliihtdif yer-

-SAMPUAN

SUVAROOPAId

DANTOS
"If!.,g.
ril.

'FUJER

'irllrl~i.J.'ede i:t>rZY!l.f 511l1:Bi!!mU ·bi.ltiln rnU!lt~lIt:mda oldujto g1b1 ell ~""k '!!OIl'l'lIffltk I\'.... ru,l'a '",eo AmflHkil. 1¢r;J,~"$ml: b'l);Y il~eJJl IILM:k&I:!, @i!>1hnkW;r ka.buJ1tacilk mahtyettooh~. A,,,,il'UpElo ve Am.e:rtka se:rg.lil",rIDd~ dy.imu birtrJKlJIg'l ve en b-IQ1il!. Ill'iUd!fa. n ,iIl'I~ .~ Har ~ A",~ kLrffilLl ..... lt< LJ.mQlJ ~, i HAS!,A1I,T VlB NESRlN ,knklQYalanm. Fu,jR, !J1!,J" b~·~.n1a.!"i, A.rToeJ'. JlI"rlliw,r liI.1-'lI.iltal&rIJU, yatJ:r -. ~IZ Bd;}'1m!ilrnl&illl:t \'6 lKyonlanilll, SaIILm:larrm. BuJ \Ie Alllkb!.F1ID,I; mral"l .. bl:k'yinhl". Vtl IL"I.SAN ma.l'kamjjJl, U:tklta;t ~1lI:z;. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

nI@'kted.k .

Tevkifhanede bir
hidise
Dtin ~ Te-:vkifbilincd-c.

Tahan helvas] hUS1Zl mahkum oldu
bit
T~mi5

ll!ID!ka~~a. M.r ~e ohn'l:J~ 9ld;;;:d va ~en iIlit <l'f;a'ba.Q"I1'I.bir 1~<e:ke t!'IbaJ'L 'm.~. UIlII: b,u,ll.Inan ~lil Ogi.u h.eWa8L 9Ii1atak ha-rnal 1D'21'llIir.le 'Mc~m d:in hir ~ ~.inc ii~~ hi! ~l?ei. difWrtm.a g(ittiriip
tiinu i.\1'i3.tl'Jag-d kaJkaD. :i!i£"l'gaIJdi- C>I»a:1let .. ~l.,Im edc~ l.-f.i- I._I'_ Van ~n.a._ ~iirmii ~ '1 '.; H:mJ.1 ..... r. da. g.Qri.i~
lRedil'l,
IiIUJ;P-O;iU:!
• _._ . .:1:

Mrar'a - TwO!!! :11 l!k! - 81 • NII.ZI YWiBndl111 ."~jJya~ 1 Del!budak - Mi 2' Em- ,0dItJJ.k :3 Vc.rg'i ,.k1:iyHZYL! St .4, - kV • .i'!illa!ilta.r .5 - TJ.r.rnt FaB " - AJl;il~k 7 - H~(>t At1 • Mal:l;oot fl - Ra 10 11.- ~~~.

~I
~
..
.. _:,

".

"

',",

-

-.

'

-,

I

_.",..

"'
. • . • . _. ..• ./ . ."

:
. •

-.
,"

,
I

.

--

-

.e -

Bu:giinkii, pto.""m.
7 .30 PDogra::m. "I'lli mem19·k.eil sa.a.t ayan. "1'.33 Ha.flt parWl\.I" (Pl.) 7A!j Ajarn; haberler1, 8 !3a,J'kfu val:9. ler (PL) 8.30/1!I.~ Evin l;a.at.i.. 12.30 Program 'ole mernleke't 3aa~ a.yarr, '12',33 Hafif '1a... l \'6 t>.lrk killLll'. 12.45 Ajam; ti..ooerl{'ti, 13 RELd. y.o salon orkcstr.(l.!ll. 13:.1.5 Hi4if ;;:arJu Viii turldUt"t flit'(\~1'I'I.IIlIJi. de ..
'VLmU,

.K.&V':'l;nL'lZ

~ij:rletL~

t...q.,kirdo hulullm~ Ill'ml.&;i!:me:sme

DUn

b.if,inci ~~~e

a.•• ;,J~•.:!' """':!:a._,

Y f L'~ QtIU -. 'Mind sal!h voe ~de. )<Biplla.n 'l'lilil'ookeme in.d ve-I _LL· .... ]__.. bl>! Ie 1..

oIbrak

bir~lta'll

:Ja'hl'

!um

ft-I!!i!llr€

iC!'. ~
TikllQlJ
VI)

-. w
_......

1_ •...

~ 0_ ..
m\l:h.O.lSlilbeYlI

iranl1tzeB

.

....

~u'nlnda.

b;.z'llkltiJ.:: o].du- 1.:'
"""-'

'" Me1\, Oo~ro..T,.]~;.• et-~

'~"

,,,,=It 08.

~rU;~"1I!j

rni~
lil.r~

T-abib-I Ad1I UwM'

.m.uayeliL"""" __._l..... _

:...c. ....

v-e-f-.JIIIlJ!ihr. --........:--...;;_:==,;:;;..;....._~~ __
~ai!"

gu'l'l

~~.e m&hlb~~~~

""".'.....

~a J1~a I ~klf HI YII~ J L :Z.~",o;. '~ lnara,. ,;> a~ 'II.l"IY01". ""'\'_1
Ve

b1r TUrk. ,gclicl ~

!fi't\oa,a.t· !)8e m. '

ve

~r::vl!;l'

K,aliilH

lupmi ~m.ck~ oL duil.1 bildir~. Mahkeme i~bm! dU~~ .\IlC HaW. oi1u Mchml!.un altt ih,a:fti!l!dan BZ ot~
Ilia Jenll'eA

1.:unUlI

~he<k

'11«11';' ~01'!I!a
a~

aollnmUl-

~

Yerfne kldl&m:lt'f..'~

,Naftil = Na talin
T1Jpta<n l.Tmun ~~ KilOBlI.
~'I!{!g)~,

~

Uakilda.r· Tuf.ll:lSlli!Lrk M'Un.b,~ :N~. 8 H~ Tfuo~.

13,(l.O/H R(l.dyo

!la1Qn

o:l'ltes-

iwu;1l arul is'lMIc.U,rrtti\
I.K~

l'.!riWl priI;LgI'ilmmrn ~v:'!L.m~" U, PrO;l':'l:'ltm ve rnt-1l'l1;e\.::et !laat. a,..,

~u.p.1;i.

yan,

laG.':! :OCemeno;:eo,

l!:!Im'l;l!:l\

~~

edi.te.rek N.AF1"AL1N ayanoo8.1 oldutu 'tesbit

fiytil i~1) ~ !:akvimJ ~

@Sel'lel'l. 1.8 15 ropral£ mah:3lU;erl

v~ i'LT~ .2il"l\..at bonil-

IK~Ilk~~~
KE$tDELER:

r T .. II1&NKn.II,
4 ijubat, 2 lL Atu,8too. a l:IdnCi~m to.ritIlnoil'lll", y~.

'"

Na>tt;li
~iLr. 4.7 k:un1~. T([>I'~~
j'Ij'(l.

JI'llI.Il\8k

II.

lIindc

~eFe ~i!dc

MJS Tow DlcUe65e<5Oe ..
~

,i1I.ht;lm<l!Jl.

1>1, 16.:25 D~~ po1ltika ~eri, 18.45 '~It eaatl, 11l.30 M~ml ...l:~t l SWlt. 3:}'U1 ve Ajaru; h.aberlerl, ~.I5 Ra.dy(> gazat.esi, 2(},46 B:ir talk ill!'-

194,1 IKRAMIYE PL..ANI
Jilayo.
l'tl1rl :ti~DId;'Hf Va.,KICl"(U"I\.Il\l" ii1L;l~~"n 2m13 LIl:ra.z n.wn~().· !>lis "bL:>r,= 2.WlM ~y;). mllkA1).;i\ b'l"lfLQi 4~~ ~ ~~~ !>lL;,p ~:rnl,U'l tidenm ..rn!!oBblClcll flola(yI rll!lh'lma.:i!!,,& .kaxM" vernen V(!L ta.. lII'lamma, ehllvuku:! tara:tmdan U'30 lli'1Il 00 ~ ml.!jl 01~:I'l El!I~h1i;fnll. ,iIJ,e:rnii':I;~ a:r:u,lhallesi.nm ~ ~ talmir edi1tts.m.a.m.:l oolm.gmdl!,

v.el1n~ir. tabIM eden. ~D ilmdOl edildi. Ad,a ~oku:l,s,'l)Irwlor~ [il.oza isminde bk ~a,. ~k; 01d~ b£- t~~ ~r ,hikti alm:i:d.li; ..nda1'll H~!!lia~dtl!
ka,ls;r

6B/t'IB

Bir

~t:u

p;:rrtoSSl,

fl'~

I< U!tU ~eni;ycrtl:l'.,

Hrul.IlJUn

t.fuoktl..

Glr'Il&UIJ, k~y~k1l!.rl. Z.l J Q ~rl

21 Momlek:el ~ .Seronoo,

J '9"4 r i\romiye~ari
1 lidlCit 2000 1'1ra.hk ;S ,. 111100 ,.

~*

A,:rCtn Vifayet Daimi
3.;"/1IU 'tarihli paf'.IIemhe ekitiltmeye k;:,.ntiimlll}tUl" .. gtl:nil

Encumen'inden
l-a.fl -mL!l1 J!h ih~ym;:I kWI1l'l,ctU eczll.y:\ bobjJ'eosi tizere. a.¢t

A,yQ.n\ v:I;l~'Y'eLt.l. mml~1lt holl~~il1il:L -bllfunNl, HO kRIGm '1'12 6000 lira. m1lb.aimDlen

21.2~ ~iYMl!tlcllmhUl' ba.rulOIil". 22.10- SOlo ,~·klla!'. 22.;;:0 :M'.em:Le· j,{et ,ga.a,t ~Y8n. Ajarui ha.boerle:rl, 22.45 D"-il!il 'M1.I.zi1ti. (PI.} ::a.25/28.3(I

2

,.
;to

Y.a.rmki program

Vl!

ks.PIl,Il4!.

~
iI ali 00 800

~lk'rnak

i.izeo~e~!\

t>~emu.

...

saat: 15 de iliw~ i:dillt1.ek PI Utr'edatmt gonneJi:

Ha.mdi

taraJ"ti!!<km ~il~ Ye a. md1J. ~k.aifl Pl!.m.<f"U<II. Sl1'asmtk. me-muru taf;,_idr 'ritiii, \Ie yUzunc 'VUl'du:gu i>;:in e'imili ;m.qh ...t ya.-

Dr. ,I&, de

,. ,.
,. "

'l'W !IOO'
2,";0'

,..
)-

= 200Q.- 'L., = a.ooo..- .•
=1600.- )=20010,- I .!lLJOO'.-, ,.

:!>

100

~eraj,U ve ttb:l:.i

tlC71l'i; 1.'t'tii!:hlelt:f'.l

isfu"yeruerin

III!m~ine

aR~~ ~ ~lr ,nJiLe.n ,su,;;ln !R,oz,emm ml.lha.kem~n Jin.eo"kuf.cn ~lw III a 8111 a lii.zlml. :gO t4ik u':4!: h,ak kr!\~ d.& t~~kif ka Tim V!l'rilmJ~tk. th:tiYar k:ij,yIiyii do"'llll. ~Ilileii ~Dm a_1d'lll Kemel'bU:rjJ82d.a 'li:.!x1>!CD 0!,man; ~l y~t mahac!.iL-c, 't:.j!'I' 1~1p.a, git'm.c;~ ~ Hml adtl1lcloa ihtiya,r b.i:... T~m ia§ ~. ~t.m~ia~ail.r,Jtit !h-a.lo.e.k$:l~~ doD;ijl'l

p.Jtn.!!rg.,r •

A:Ydl'l'ltia, "ili\y-et druIni E1M:fun~rt. k<!.leJ:'lillc- ~:Ib:h3.t va lqlJms.! MUlI.volJ.d miil:iUcl(lk~'B, Lmix- \'~ !stanblll'd!Jl SthJtJ..t ve ~ti.rrLat Mua--.net mildfiirHikleirlne mili'ac u tiILTI. ,
~ tilIal'li;!l.nL

TABANTO

~

50

..

., =~.- ,. =fooo,.- ,.
I-

=

UO k'CLUUt; 36 ",.d:.'ll :ll ~ eski :u yenl 4 Nc-. 'l'li ;a;lqBJI £¥m ~ va rc.~M.l aF'J'Ida. yUt1Idrr~ ZmnIo. ~: Zlmiini tli;ht,a bil' 1l'oGJfl. ~ ik:i 'Od& /bit:' belA. .c :z<lIlP:ltd, okIrnuzr !;1m dol'S.br J:LaNi 'biT Tn1LM~tIi',
IIodt!tm B:l:r~ E~:
vtL

k:a,t: Ufa.k ,Mr bcdl.mHl'lll'llr. ka;l:: Bir

=$OOO,~

,.

:sots. llzoariEde

it'} ods.

·w

hd<bHr.
Qe;Iroi,

Ccphedc

bir

;jIalmiq vll.4'dlr.

'elektrlk

Bma a~p Ve zailiJ 1::eslllatnu 'ha!.,,·lwr~
B'l"Ba!' _

kat ~.ltlerl

P!WJl~lkl;L:

biT~

d.a. Sl1/iH1.

tarihli

P!il~be

~
M>n

mcl;tupia:l'~ ilb 'i'Hnset 4!atrnt -em::Grn;e:n kahm'I~1io
~uJ];(}l".

gl.ll'lU afI2it l:!!l de % i.1!! qr,l.t!;uaa.t1a.rr

88bMJ: 5·1 metf'e I'Irnl"ab~
'YukaJITdlll ]lIiclut. lnI mBlo.il~.dl

t~n)

Y.ll:n1l

gtI.~fh'I.

Ut.mQ..

~tk

Jsianbul Fia.t Murakaba Btirosu

___

DOB;'J'Q1l!

$efli'Q1i nden :
Fiat! m:l!ra.ka.'be komisyonun'Wl !W No. w I!am 1kZetin.~ e)!~ m'l!LO'li:m imilatsmel l5~la[" hELkktndi\ I))eyllnn~ 'V!l~'m.i.IjI ~1\.I1IIIa:n:t ,en ~ ::.ll/6/Wl ~~arrul!la tkl!d!Lr bu..roya rn..-[tClllI.tls.rr rlh0ilrm"L1.ydle ~l!ID·~ (4.MS)

1 -arolltlrnKl. 23:ii6!1M1 tarl· ~den 1Uba.r!3iJl gaS/12M! No. He Lit. Bcfi.n.e.i. :iert! dfiiTEiliP.!n. mu:ayy.e11 numara.!ln'lrla. harkeam gi:irdli!:m.elid il,!in a~tIr. :blinds. ~Rh olanlll.rda.n fMla. malo.m;;l.t almak ~stiyenie[', ~ ~llffieyll! va IiI'SSll2$2 doJ9ya. nlmLllr<l,B;i'lenl-emur~yettm~ clihill ... Dehiz. M'I'II,
mtil.rLZii!.r3ill'.
CS!11,

antn'roa:va. ·k.oomu!fb.u". 1>jIbu g'ayrirrll;'nku}i.1n

"l!!.~

C;IPRur

mfu-acaa-t etmetidIr. kzymetin )'i,'i:mI!: 'I'.~ u terni::rmot mekt.ubL!r t~;<dj

F'ffio'kBl&l.e

MahuTIl inGNiail .•,

II - Aor1.t.tl'mayilo i~irak ~i:rL YLik~ ~ n1Bb~tinde 'p;;,y ak ...~ veyll. milll hir ba:nok'.H.Jun

Fi~liItI;[U' ehven.dlr.

lhll1.al et-

edUec~~t~.

(~{adde 124)

m~m,e.s.i ~n4oen

Hillili dB \I'ln~ Ii:l-~eye .... ril~. ~ eep, mBhk~i!oSi:rPe ~iilen ~ dava" d1.i1l S'l)na6'rnlf 'fe ~h'·1'II.ul bill Nue.k.a; kan~ gQriilerek bir a;y' mQdd..,~I~ ~~v~ .3 aq da. ilTm:n~ l.izrrnrllmindeu ~h:fl!l

hf.,d~e[N; ....c ~ ~~ Ad£dUzHt.ci a$Jjye

uan.

m~yiliHI. Str dei'a ut'r"ymlZ. ,

:3 i,p<i'!!.e].l; 1!~~bl ~ak,lllar:ta. ~r ~£lda.rl'a;rm '?O 1.rtUak. haJdu sahipf.crmin ga.y.iim-en~ 'UzerindLJki RakJa.rmr, ~1ISl'Dile fLJiZ vo ff\asI"i!i.fsJ d13Jr DIan. lddial!l.l'Jn f 1ljbu, ilin ~:en. ititrairen (1,]1] bLs.:;I ,g\W J~ndL!!' &'Il'!'.II:ki m&bit<!ll.erUe h!:rIlktf! m~Uriyet:mJ.IZiL ibl.l.di!'JnJl!l.eri

icap c(ief'. AIuL~ hedde. hlikJ!!r.l

t8fJ¥ s1ci!i He

~t

ciMadik!;'cQ ,~ ~ _ artI.lr-ma

be~l't-

Tlrld,. CI·"arlJetI

inhisarlar Umum Miidiirliigunden
l'o'fuhtl.in. 'bDLINJi
~~ L.K. Gill ffioj'

d~iJJln 4Dameairt1 k~bUl 5-

pa~m(L5l!!l~an G~jl~l~

h6l.1"L<,: ktUn'Jw. giinde

a:r ttl'lmlya.

m.iuctrl.~ hrar ~~.

Ziraat
~
~

ankasl
m'li.lmli.~.m1.
Vuj.yor.

OOtllIiHljj: \'06 tUzumlu

l.l;:ItITak maJUm,ab; ~

iluInaI:ltwniwUm

%
I... K.

7,iIi ten:rl. Ek. ~.m. gl1m ;Sa.. 13,80

etm~

a1i ve ltitl8,r

Cl1wlurlar. den 11>
~JU'l3.

Ga~!merakil.ll

I
Dolar
!IlV[~l'~

BORSA
11 :u:AZDt.4.N

un
~

I
~,:24
1:32.2(11 29,9~ ........- ..-

~:
_

.1888. ~ ,~maymh 1'OO.,ooo,(I(IiD 'ftirlii: liruri IiubIa ve :a..ja.ml adedI.: 2&5.
tk:1IJi hw. nl!l'l"i mmJw. 28,000' 1!!P ~

""1iI.

kO\l:&5-

,~61 Mfrt

yll. Im&lr 1st. B~i en Nli; arUU'II;JlB. .IINlJe edfli.l" • .Aneak. a~~ ~e.till ylbW.ol: i~ :lnl bu.lmaZ'
'iOI!ty.& ~

8j7/19oU .w~hlrtd~ SilU g'lin'1.'1. Mati'll .ierll. memurl~un:o;fa iii; ikft\ lb~!ldIkta.n
15~H!L ~:mll.

1bed~11RlIIil:ham.mom. ~

'k:!:r-

KElm::EI, B&ll:a Ra;.:Ma. Klink.

47 ;.
00) 'f

l'utIo ~'l!111l,

~
:;,

lfI.'~.

Drabmi
P~ts y'~Jl
l:s\'e<;
'KHlrnIL

12,efl2.'1 31,13:25
SO,1tii

Kum wl"b6ar Cu.vM Y 8.JJg'lh. ILletl ~ oozam
Laru'i

47 ::, .taO :;>

SOl 15
)

=2

SS

83 ~

S:;i; l.i

olan di,f..:r ahu::.aldrtl\c'l" b'illIUnu:p fa I'I:tedel b~m ~tII g'L&yrimen!R.lli1. lle ten.in !!'d;_~ ~1I.1tli'lj"uun ln~m;u:und!J.n ~ o,;;rkm!lZS& M. ,~p: arttlramn ta.siJilHldii b.io..ll~ '~atmak tlz.ere arttJrmll 10 gi!lndatra temdit: e(tjJ.er"ek 1&;7/1941 ttJ.cibin(le curnll gQ'lti ~t 14 ,d'Em ::bG }!!l< 'kat!i!u 1st. E6l~nli:i l.cra memw-liJh i!ldM;;n(!;A., aM.lIl'ma IlBdalj st!>~ 'i6!:e;yenin
E1IMa~1. rlIcllsml ohm <r.ger· alMakldRrm '00 .g~nkUl ill) temin BCh'1ml~ (iLJa.eB1d!ln moonnumdan !foazlay8. ~du[[k ~1e, en ~k ;U"ttt· r.tma. j'll~ l!1tiIir. BUyll; 'tiiI" bt'del eide edilmeozsei iil'!al'~ !ifll.pnmaz. Ve
:;.a

:.t

44.-5 20

3S Ss.

Otomatr'k Raker
Getn~'CL fe!l.l&!r.~ Si!d3'1} alhhly~
JL _

"" «I

:. Ql£t

SS 42
~ 'i!!3

5 2r1 4,3J .. 1~

t~ 't:!I.le'bl .;!~.

&Imm

ve \:'",lmUIt:

201A~et 11 ~

llil~l TUrk boreu I ; 91!> h lL~T":i!T odahlU
193:; lkl'lI,.1'rli~'<.:li EIogan!, HB4 SI'I?3..!ii • ErZUrilll!1 Anado~u n!mlrl/<Llli T.=JJh.'l/.ili Demiryolu ltfUmessU. SllfLet T. c. l>hrl~m; Ban1c;a!lI

n

1;ELltWPlI ..Rl.zLta~ U" $00 2:7 ~ Mevcul ~lirtnELmfO ve :nIlDnU'f.l,eler!, mucJI)!.rwe yu:ka.rIdll

elM

. 16,30< '0'0

50

19 50 19 ®II

!'L,tkolar.r~~i.Xlh yll.l:1l,gm :stiru.li'lnn~ levazm'll plf.ll[l.rlI!tl:;'l. Rbi'! aJ.ml'~~',kt1r. 2 _ MW'iam]]1<.'n 'b,;:delie:rl, n-LUlIEl.'kkaJ: k(1m i r,atlan L!LkJs,ll!!m~ ,g'UJ:! 'Fe. s.a.a:t1Ill"i hi?J;jlF.l.rnldll yazrlidilf'. !l: fl.~rtI1L,m1.i3 ve n!bnWielel' MzU gl2.. en '1uhooe gl;Il'iUBibiUr. 4; - !&t.(J;kltlflrinp41.2adTh; isin ~ylfL Qlunan gUn ve ;S.ll,atlill:'de. (.;:, 'I)) gll"rntl\e BNi,kMtno1is. km:!:ibarall Y;II 1h1b~= taaa.rru!hee"pl,Mmda .. 3Z ,M! l'!r.!IB! bw~1,\ I!oC'Jl6IiI:C Ii. <ltlfll. !lIeJi:1leaok lrur',11 :DO d.tIiM ~ g&-I! fk::rnmlye ~. ZIrai$t plLrt\l.a.rile bll',Hkfu mcZ'klll' 'k..,m!l5yonlh mUwaoaatJlI.n. (46,.0)

44 60
33 00 120 00

IS. -GaYl'Jme.nku. lte.t'ldlsine ll1. o'lumm kiIIJse deL'hal v~ .... r:Ie len mtihlC't l~!1;de p!llJ".II:i'" .......... Jtll1!zse" ,!l\;).k kLmi!',[ f~un,"~ kem:ljlIlndem r;;V'w:,1 eat lril1t.ae-k te'I~H{lte 'bulUtllm 'k:im£eL Brze:trmi:;,jl ~l'I be>Cletle alm:[L~ raZl. o11JTS'\ o'ln;lt, f';;cz:t IDllmlZ veys. bulUl~'1~Ulr.ai1l;(lu:!L:llJIm 1 gtirL miWodf!Uo ilt'lt'ITm~yll. ~lka.l·l]1ll'en ...i:iok art'l.rr&n!l. ~lul"e ~U".. tki ilHI]e ... lJ,.ffillLd(iki fEl ['k ~et..len gllrlloar 1!;ln yUzde Ij. (len !J..asap Olll.f11lCL\lt. f'LJi'l!: ve. dig-ar 'i:K1'fLJ'll'l.'I" ll~'iW& bUkmet hacet ki'l\mah~rzm memu." riyeUm1.zce "lIDld&n ta.hilll o,!tmu['. (M:a1Jda tal~

"e

T. l~ EIln:k~I mllmeaal! ~ 125 00 T,'l".. l'I.I!.'n].l:~t (Nama muu.t,('.) 1,0 70
O$l'llllT'lJf 13anl!lI!l<~ ~'

Jt~
'1'~~

7A.lJo(!r artlIrma bede~t 'mnc'in~ a1i!i!l'ak ytJmz taP1' fara.l:' .. yirntl 8e.neltk vaklf 1<lViz bcde:t'tttt VB ihale kara;r pLlllafll')I
Dl6C.ll\1N\lT.

50

f,(Iirketl :Hayriye
NUl['(r.I

26 tOOo
-:ll'l

.,itt.
Un.
..
;to

~l'k
Tilrk Ttixk 'Nlrk

Alt1M ~ (KelJat) AHJl!LI (Ha:m.ro;)
AJ1;IIt1

1i::iiI>Uk (Hru'n.it.) Mtrnr kli~Uk (A:Z~2I' Kalm b!l'1t blrlik ~ ,,(Hemit)
:t ::;,

20 ~-t 1Ei 2400
24 00

JIJ

II ~ 11 1,.000.' . :U.a.1iII: 401»... I .moo .:.. lil,..llO!l ..... " 'L ....... J~ ~. ~
I'

rlnI,

.. ..

II '100.

Devlet D'emiryoUan llinlan
Mu1UHlune-n b«l~l\ nQ .000 ("red! yt1.z
€Ill.

];I'itter&killL Veri':i1III'J;', tell'virat .. ~ ill,nz;'Lfa.t .,~ ~t(l'e :r11.'I1tt~w,~fIl,tb~iye l'ihumu VB 1mlJt,';'''n\k1m y,&I,l:1f ~.a!resl
ffimtl.yW

alrozya,

I'llI!iml.ndcIl (\,it

axthxm.a.\

bllile-Unden

t.e:ru:.ll

(>1~W".

~t"!:
I'

Ill...'11J1L.IlI:
4lO
:10

1,,00(1
1,800,

1%0 ~ 100

bm) 11= ol.8l'I !kl .ka:lem

100

I'

"O&O~,

Ri

~

~

11100
117 00' 120 00 3,35

D~T;

£'I d1lqlP1yenl~
Km"~

BCL!IAplarm<la.kl 1!a'Bmlye ..~

(R~at)

2'1 IJ yal:" :altJJl gnmu ,M6Ct<l-jol'OIlL

:;j(jL lU'fL4IlLD ~ takd.i.n1b % iilfl ta.zJ.asJle ve:r1l.E.ce.i£Ur, "!moo,,, 4, dcl'R, 11 tD.!:U't;. 11 .hiilZlr$n, 11. ~11fU" U B1I'tnC11dI.nlll'!da ~kllool!ktlr. p<IlIfaIa.r. W 19(:aC 19lfii11il

blll:!l' 1e.\dlll V! !I~trWV;II,Z ~ubllgu. V81l1lL~1 PlI;zaxote:s.i gfulll I;Ri!iA;. 15,:3Ll dll IU!i.P~..lt ~t1.1'f 1t9ul\1 jl-e Anka.rl1dll ;Wfl.re blJlumda :;altn Lilmm!u,ktrr. Eu iii" glNrlsk l.!J,teyel!Jerin :J.2150 (",tuz Iklbin :yU~ ('Il,l 1I~'aHk ]]'luvs.'kklJ..t tellllnat il., kamlJ!.un U:;'i'n, ~tlgt 'i'e.sil~"l()"1 tekJflednl ;;o.ym gUn Sclld 14,30 It ~a,ja!' komiS¥Otlretslltille ...~tjl'\81L~11. Jil,ZImda\ · ~H..tn3.l,.t1.ele.L' 200 ku.nl,a AnklU'a "I'e· Hv.), Lrn·paljla. veznelil'["ln;;je !latllrr1~I~tadr (01843)

go_<Ita'['llen ~ 1st. -B~bl\c~ l'Mo' & rnem1.li1lft'U odMmdll. ~bll iJLatl VI;; iIl'i;1steriloo axJ:i't.mImI. ~ameal (I"'-LI'eslndo sLttll..eata W'rn olI.U'L'ur. r. ·1S:H~
~1:kU g~Tmtoofrul
yt.l1l:UTdIlO

;Sahi~1

VB

N~tiyat

MUdUrib AlDII:'l' VATAN'

EMlN

YAJl.~1AN

1S

lL41ga Yer:

MATBAA_,aJI

Ahme+

B~~ma'f'lludri~

E:rni.n

Y A l MAN

Me'lhor

kalliik

1mbvesinden i1hamlar i

~

19 HAZ1RAN

_

P_I_B~'_I_ B_I _

19:41

~

S~YAS}

SABAH

riAZEJES~

Y d: II -

~yl!

2f:J7

Yamn': • KAPLAN &gim 3 linea sag!a:mfz,da

•• ye V ric .···.·····e
Tiirk ! Almen' muahedesiain
B:o muakErdeo harbj mpmkl:armu.lll:hwl w:ak 1l!..Kmak ~ wtri~ !;faStI'II

Dial aSI imza ed·ld·

ktl~"

TUrkiyeve Almanya doqrudan doqruya veya dolayisiyle yekdiqeri aleyhine muteveccih . her turlu harekattan ictinap edeceklerd",r
-~----_---~---~--------_,

,YUM: AiimGt EInm YALMAN

D

iin ~.m

~karad~

Al-

m:!l.llya. lie itnuaIadIgIDUZ

C. H. P. Meclis

,grupunda

muahede, zaten takijl ettigtmiz mlh siya!;Qtinin yem bir ~ilde nade bu.llnas:r nemektir, Bu, I:}iye.sette hi~b:ir. nevi .istika.met dcgi§ljkliiin~ rdelilet edemes, Tfrrki~e, 'o-u:giinkti harbin, hi~ bi.:r devresinde bir ~vij 2i siya~eti ta.kip etmegi 'hatlT[l!Ldan ge-;:itmelIli§ve kendl t,opraklal'l etrafind aki ilitilitlaMa fill b~ta.!'&flrktan hi~ aYl"dmamll;)tlr. Ayni b1taraflrga pek olarak devam edeeektir, Tiirkiye keruti topraklarma yaflI1aeak her t:ijrlii teeavuzlero silMlla mukabelillde buJunm.eJ!, lhareketJ.erinde istiklhline hi,~bir (le".>1 miidahale-JN;tahammill etmQmek yOlWlda bir millt siyaset takill etmi.~ ve 1n110dderatLlila tamamile sahip kalmakt:a. IS,ra:r etmillltir· Yeni .ilma.1a..mtn muatil ada. bu baknndaa rim: azmimizde ~h;bir iebeddti1 .)'&prwyol' ..e yapa..nU, tllgiltereyekaI"§1 bir mi:J:ttmk matile mua.yyeD.. taahhtitlenwit vardrr k.l yeni rauahede bu t&ahhiitIere kar.~H ge1miyoll". 1ngilt ere her vakitkI gibi m;,i'!:WtikimiMir.1n,gilUr'e a.!eylline bit hareketB

Turk Alman anla$masl

elimde Tiirkiye Almany.a erezilerinin mesuntnetine lflmamiyeline I I miltekubllen riaget edeeeklerdtr
II!!

Mevcut taahiitlerin

ilaud, ihtirazisi

ittifakla tasvip edildi
RIfi'lFI~1!4e
~I

Ankar~ 18 (~.A.) - C. H. P. Medis Sl'QPll hugiin 13/6/941 ~tamba gi:in.ii y_lid 17 de nil; .... etili Tra.bz.om melilwll &1IaIl 5aklll1lD rei!ili.. gi:Qde,~[and1: RIII:l4Ia.m.et;lJI!!: :raIDI:!: A.ImlmJI" ile ",~keroe5i hili (I,m ikmal ve i~IiII'1 ed:i1mit elan ~htk ~~i vardil. Bu ~Ua s.OlZ ~larak kiU'iiiye relen Harl:e&y.e Ve'ki1i $iikrit &.ra~'!l DU. mwdlede. ~ bid:l!l,.cttmbeh ~rmit 01dugl.l. rnii%&ker~ Mhhl!lbolli, ail bcy.ana&ta bwUnmUj ve D:nzaSI f.8 no2.Ir -ten Ii'D hed'9 et. nini oku,.ank bu v-esikaum ~biyt:t VI!! ~ U:z:erln.de etrafL, m.ll.ai ¥~tir. H!J'lic:iyo{! Ve~i mi:iUiaklp sm. mtl hir 9Dk ibllt;i:plerin be.
YlUlalma
'VB

,slillydam. tarafmdan 'Vtfrilm eev&piu diD!<£lI.dikten IODril m'Elahedeain iDliZilSI t.eklitfi reyi! konYhru., VIE ~mum;: heyetin tam ittifa.lciL.e ve ~tekJi aiklJla.r11i11 bbllll, edikn.itttir.,
bir mad-

de o.hnadlitndan. $II:oot 19' dm c-e-Ese.y.e n1M.Yl!"t 'Ve'I'lJmjft!r. .J\l!Lliarll" 18 (A.A.) - C. H. P_ Miis>t&kil IVDpUI wnumi he-yeti, .18/6/941. ~a giinii, ,i"cm v.ckili 1:rtu;J'bul mel!lU!W Ali. Kana T arh.Dm lI'ebliji alboJa ~1IaDm1fiu'. HilftciYB Vdili. tilr.BfuW!UI~Pai<t'i aJ'Uli ~nkii ;i;:ti._
~lI

'Hariclye Vekili,
diyolf ki :

Antar,a, II B {A.A.) .......B!.Iak§am saa.f 2111"5, de Hariciye Vekaletl bil'llaslIlda lurkiye 'Ie Almanya alras,ll'TIdailrl'll,O €dilmil clan mllJahedenirn metnt a~a9ldadlr: Tilrkiye Cuml-lul!"iYe'tT ve Alma,n, Reich'i, erelenlndaki munasebetleri miHrekabil ii1ima,d ve samimi diosfl'Ulk IhUina i~;finad eHrirmek ~I'ZLIISU ile, ve her btr'"nin- ,e~e'vm mevc:~ttaahhijt1,eri k.aJydl ~h+iraIisi tah,. tnnda, bir mLlla.hede ~~detme'ge ~ara;r vel"mijl,er ""''1 bu maksafla mur,ahhaslannl'tayirn efmi§I'etdir; lOY" Ie k.i: Hirlkiye Reisiei.imhunJ~
Izmir"I 09; • -• ,

'· Ilk'\ Buyu
Turk-AI an anla§maSl
Eski itimath
ve dostane mu!n,asebeUerj

T.iir ,., e ve

mebusu 'Ie

Har-i:eiye Vekili

~ykri,j .sdn~-

v,e OJID ~aklP

Min;.

JO'J'du]de.n MliIIU_

~a.mQll'hatJra. bile gelemez. tngiJlz:lerie elan mlu: ve 5a.lIlimi milnasebetlerimla pek tabii olarak aynen devam edeeektfr,
,;>'[mJ.&

a.tet o1.x:namu:

hl~bi:r

:::~~~~iiii=~;:;;:;;:;;:;;;;::f=::~~~~=~;:;~:=:~

bizat 'lhf'"eIclJ doktoJ'

Refik

mmmti: hqretiJ!lde, hakktnda 'V1!f':I~ mB,lmnwt. ve iZl!m;t Uz>ertn.e DliizJdi:e.rc eereyan iIl'tmq. ve .. tices:md1:i hliklimetbi hBtlb b(llre~u: Mifak1a ~vip ed1lrn:ittir. tak:lJ Flip "'ariei ~t·

Almanya
Dostl uklanm en saglam

Alml!lny~r Releh' ~ami::l1yasi: Anlkara huyiik e-~rS:1welans Frans, Von P6pen'L

tarihimizin ht~bir devi'il:l~ de harp '1'!alinde bul1W.maml§l
btr Jne:rniekettlr . 11k harp IIIunaseheti.miz Cih!UIL hathindeki it§ekliIide d~n

niter

taraftan

AJmanya 1bl.

tifaJum.lz
Bugtill

de

oJ.m~t!ll!r.
oiojruya

'D ..
,I.

1-

0" n·uI·n,gl_lz K ra I 1111.•. ,I G e' '0- ...rige' a.
-I
. '. . . . .
.. '.

n

MIS IR - Li BY A Hududunda
Carpl,mala'r oiuyor
~ngiUztanklarJ ScHum yolunu

.temeUere istinad ,etti rm ektec irler
~kMa~ 18 (A,A.), Tiir'kiyl!! • ,AlImantya mIlllke~mi:n i_mi.lnuebetill.'e HlIl!'l~e Veklli: Siikrii. Sa. 1f~~'11 maltbuata at-i'de:ki~hf;!y,BJUh yapm1tU'l": «= lmhirh!line

Bu 'murahMsla-r hiyetname e,rffii teaii
~ar,arla¥lfmll~afidli":

uiuUlne muvaflk buh.lll'lar:!' sala&ttltten SOMa Mide:ki ~Mc&ml ('1J-.am:I: Sa. 5, su. :1 lIB! X IX'

RO,MANYA'd.a SUR/YEDE

yeniden tey~d etmektedlr
.~lU.,
many. ~ tuile IrS(A.A.)- /t,le~ B, Von.
,aj;;m!.1 \l'&!l~

,··1

"

bhrimle Al~nya. a.raamda bi:r ilitilif :mevnu yQktu:r. Dllnyamn bugiinkU i;:lnniyetsiz h~lillde bariqt0n gelf,d)il~cek her liiteca. viizJ.~r~ ka~ mUda.faa l€:dbirleri ;alIDaYJ: tabi! gonnek.,l.~ b~Tatx!r Almanya aleynindeki fLanJl::eUere a.let ohnavu: VIE: tec<L'..;;i.z'l :bir gidl!j tlltmaYI ~ bir zaman. kabul etro.edik.. Bu itibarla, Y€'lli muahedenin

Miinasebetile

ogum

11'

Id

..•

Muthi,

·oniimii

t,ebrii/.e'rini tu..-bildirdi'
An,ka r!lll, m ,8 {A.A~~ ~ Reisici:imhul' I'sme+ ~nonUr liniyuik: BrttO_l'Iya klll"ah majesfe iki.nci George';;;
lin doqumunun ytl d.onU ..

kaq-I va:dy~Jeri herva.k.it ~ 'lie d'iiriist kElhnl, ve dimy3. hi.di~ IiItlmUi'l urrJlin:a :tVen lenev= viicatl dDlUln.d.a m.QIiLl"lZ me-v kid!!! ~JlUf ~JM Tiir~ ve ADmany8.; meillti iiJugiiR D~lmIUI ,fii.\lllibe!!ll!e ile~

Harp hazlrllgl
Besar,ab'ya

So,vyetlerdea

Miit,tefikler KUDe:ytreyi geri aldllar
BirFransu lorpl'd-osu battl
!lillI'tIll. \lIB

Pa:poe:II;. Anad,git.

itddot
tI-

Tiirkm~11\II,
~DtI"a

qah;dunmo.!-

loduJ,:

-

dQdl'llikl!lt'lftl
(.!J'Ol.'.AmI

'Ni

86. i$, 8t.1. 1 doe)

Mtlil!mte.

£=1
1

kesfiler
K~hlre. H5 (A..A.)

Geri mi
Istene(:ek
Rnmilllyl!.nm, Bcsal:'abya.)fJ.
m..al~ te~bblblind~ gld~ IDUdirillyo!"•• ,\lma.I'lYMlr.Il, ;sovy.etl!l'l'IC bit" 1a.knn, gClJil.llmel.el" yaptrtI 4Ryia.larI doll ~1;Y()l". Ingll~6 Yq,lllacB.k tEI,!l.rn!ZlM du. !ill ~yiiillJ.]; L¢83.'n<:mdlt, o(AJ!'f'l~l\'9ool:n. FIq;;Il. yapl~ tahI!IKLab:n, !:ngn~~Nlye 1!:1lI1U! yapr]a~ ~lu gi.zl'l!!ffiiik. '~lfl ~Id~ 'SOyt:c.-, (Dcv[lJld l'- II, SU. ·1 de) 10 I

:Lom:Ir&, re EA.A.D - ~ niil)'o-, bl.lttll'di:l):tiiO g\'I;re Fr.M3l.z l!a.JlQZttl G~l!.l

~ret

~1:!r'1!I

~-m1lJlbede. IJir. tat:Edill H.,lii HMi. VekiIbm, Mt~ I dMats ~ &ii.zJer ~ ",n.le ob:lu. Bunden doIl!a.~ ~ hiilUn kaJlLiiaIe t.kkm- e..J~r1m. ,Bu K8_U'lde, um.ud.anben ~etRnizi Ibirbirim: (bewIm:I $a. I, .sH :II (I!J!~ -;nin ~"ut

Emm

_l
a~)

~ Dun mij munase etile tebrJ - tliJw.m Kl!Iltir~)'~ gele:11 hll1be-rio::re gilniz siyaseti teyid etmekten lerilni' telgrafla bi:ldirmic:gOle, p~a[ r,tinij MIlI.t _ Lihya ibarettir. HS:I';bJ kendi topTakI • I. I' d R"S bllldu'lfl,l,nda l":la!];['{tj'i1 gbyidli civalanmrzdan ve Av-rupa. :ile lu3ya .erl malesi'e ~ra, a ·e- 1'UlQaJi,j y~r<;LIl, h'~,~ ...J_'. _..l kl n <U1. a8l'"3..SIndalti g~itt~n tl.z.ak. tlitisicUm,hUira te§e~ktir iel~ 1 l'~llld.a dmdiye ki.l.dill! godilme. :mali: yoiulloac_k-l ,eBaBh vazife:mi.911"S~1 rle mlilk.~bere' ,e'.. ~ de.reoce.de muhi:m. h~r ~"'rp!~ rill tl'a.:m blJ.t .l'l1uahede sayooinde 1_ d . "na. O"IRn~!H·. I..:Mo::~.JT.l tanklan "e bir kat dal:ia kOOayla'Pl.~ ,ola· mi§i<er ir. ._1 dli~ l't.J.1iNa'reb~ 211'1111 ar:£l>bal<:l.XIo caktll'. AbmeI: Emin YALMA.N '-."' (~1II.:IiIU; So. 6. !lill. "I i!Il&) Ill.

rnana51 , zaten file-n tachp etti-

b-

k

Almanlar
Ameri,ka ile

ccpn.t!Slrn:! ~tJl', OradaJd ha1;'Ei kUv;v~bfIl t~ ~elU::i'r'. Gel!'\e· 'ral :ee~et. Gc.n(jfll n.e»tzi Q@ p dty'tilit gerl 8.J~ ~tifr, LondTo\, lli (!I._A,) Sllriycde Vi~

m~a\'emetJ

1II:rt~3

beru;i-

y<l!:'. Kan

lR)kiBme:sme mil.n! ()l'l"1'1i\lt

l'llli'!i 'f!~

==="""",======;5!!""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~===~

'e ~

!"

An,la,m,a
Omidini

HARP VAZ/YETi'
Harbin, bu hafta i9ndeki .... um u,m,1man:zarasl Yazan:, Ibsau .,- BAN
00 ibe.ta ib..Q'elc:eti Wimdir, B:ul'luQla Fr~Yl Larbe siiriikleme1den: kmk!.dU)'Ol::M!.. ,0 baWe
l!ie:i\!

kaybetme'mi,ler
A]mlSPya pe:tro~ ]Miyac~m
)".;mi

Francaka hakkmda villayetin tebligi

ke§fedilen

5'i!ihalaMI~!'i1'
air

I

femin
Berl:lIl,
MI;!Ii

e'tmeyi dti~~nuyor
hI!""

113 (A.A,) muh.a.b.ir bildiiliyor:

./!IIrTh yul:lk ,hir

ila e\i"Ve~ a:nl.:a.tmaik,.

Alman ma 1lli1l i1 I, -git't.ib;e da!boa .fil.2'la Almi!Ln - AomcrikB.1l 1D;Ii.i~ na:5~biC:'~leril,c me~ui olmakilll vc Am;;,lk~ BhiJc: ik d ......l .. tlc;r.inill.
Almal'!¥Bya lI:ilI111..ldlgl h"SInllne v:azl.yd hakkmda ;::fk,&'u h"m;:'n no!iril<!lTl. tamtlirn.i.i<:: aydlnJ I!o tm~ ta· dH. F.,.h ~ d'O-.i-t1/(;Jr f u !I,k.1J,Jij 1J'll~-

kuvveUeri ~rd{l, topbamd. leap edw. 2 ~ Lib,a ~pIm;inde k.gjtitz.
ler taa;rrQA g~er.
iElIlil

Su tl!lilrtu-

l~~a,)'a ~h~~sini
ifga.le fiiB!m

kuno;m diL h~"'t =tti,[ ve~lle, b~· :iiL rrm'hJlHer VIl.~D~t.:mI!j, h~r >Ln'\'a:J1tl'J

Ill.;

ttm.[d.lni

h,;il ~

lQl~dlill hedl!lfli okna:sl muhtem.cklJc; 'rob:n:lk kales. bizu]na k!ldlll:" il~l~ ~~.r :i;;QI i flJjydaAd!r. Jl,.11!iill!!r.lJluCirit bm-- \ binilcnbl!'l't Uby.dla ha:zltlAkta , E:;i1l11lllD1~lr. Bu h.a.zuhklti'IIiIi miid&hmd,ll,'ll Zi,ad1D MaIl',1!j ve
Siivey§e dog.,u
Itila1TUZ

lnuh.a.,Fa z;a, ",ylUl'loei.k tedjj',

ma.bI!Idil!!i

rra rm~:m.

~

~L"

SoUum.'1!> Meum ,eden til1,gi~iz lI:f1kerJariDd:en b..arekitm d" s.ou.um·a d!otm .iktt:1if:ii'km

bir

grlllP

Del!ltsdhe A'I}-g~I1i,,~ Z'i!i[ll.lTl~. yan W!!8m'i b.ir h:al1Inaka li:::ml1 de, (Pe~ !!II!:- 0. ~Q. ~. !ltj) XIX

YilPIW,rP mal'll.mdW'. a - U~
(DfilWPK; 15 ..

.
JspOnf& ,A~ I So SL 1 4j,),

--I

,I

Avru

20 Sen.,m

NasI) Ge«;ti
BA,-va
hBk.lu
Lil.Jn~mi,le tnahtllZ<dUf

Bu gulleri sana Rin Qondnrdi

Kahve tevziine baslanrnadi
Tevziata hafts. icinde baslanacak
53!)

.... ,.- b .~ .~ ~~ ~ "j ~I=:~" · c:r,lilR r-lr'~'~ " .....,'
I

IPerm,anant

m,akinelBri

I Yazan:
T ~Hf

Rebl. '..... IIII v
"I.e

rerciim-e

-64~
Yo:k. 3a~'ll1Ul !Jcllf",rnizln
'I

~i..in.Jer'dl!'l i&tBn'bula, gr;,lell
levltb

Be~edi'Ye m~ine §-ubesi mUdiJru IB.. Ertugruta cevap veren Berberler cemiyeti reisl -d:yor ki :,'

Istanbul iase miidiirliigu
MUdur muavinl
~ehrimlze geldi

Horgormeyiniz yerin dibinil, ..

.. ··· gordlmL D iin ,<eeeriiy&mdlL
. k!ltIiUa

Ibir

bu ilti:l'lltL r hs,pimi3i imt'h!l1'l.(l. ~f>Jcml~U. j:fu.n ban~ 8ttr senelik ~L((,!I;bl!'l ,.~ Vllla.l1dilll .Ber~"lo her gmll m~ m1lc!#l.de.le.ntu en nUyllk t;jr anfrk>9.f{1.ti l:Iual",1'1", ;v~ktilerl IdtlbE gethir ve goe?ldu. lenterln 'baiHlarlrnl kU!;;;Uk 1I0irfe,rBJl3o g11mlen SOOll"~ I!",.fll.l'~t v'o ,!\d'iU'!i!t laI' "et"dlI'lr, '00 oIlII.lIoIi1J,u 11:)1z Tlli'lder \llJ;tlLnEl'HiliJI nllki~rkB.l1llli1 Bl'"&mlZCia ~llJ~ bil:' !lam!:mi- ke:ndi ldtlbllml~ Oii'~ hu Volt b!il!;ll>iJ.dl- ::;efaretlJJ '.l{l.ylarmd.a!. '1'011ld ha'\'.!l!:I lJU b1:l,lurnil. blllhtt fK-X Q 1),Ii'- mW-:;''(:Il,at
~)1I.1QIIY;1l'1fI:< d.a.lma. dnvetll
'bu'l,UJ1I1-

m esc leaile ViI~et m~1J,1 olacaku. Dun baZ.1 ak,am g'~i&lIb..,.lefi"ll YElcllgl V. ib.i i ki!hrvc !:e.w.i~ l[rHI ba{l.nlm:s.'lIll'lt!r. T~:ziiLt.a. Ibu ha~tll i91ndc b"~1BTl.3,caJ.:..tlr.
hbl~l.\'!It~
l'l'!a]um",LLiJ.fl

ciult;,

YlJl"(lun~, Sefire HIlY.IJ"i1:'lefendt Nltl.ln "Ihitlelerkll bizc yl;l.ptIrJ:ym:rl'Ll. S.erl\· I ,:tJl\ dige!' g'l<1llOll1&nmllan au sef'ire, nIn, gOsle-rd'~) &-:nete uy·uy«'!t!.l'dJ. Berl:indc~i Ti.!:rh: lIliibU, Klml a leddin SIMl1I~'Ylm prreti ve hirna:)o'1lSi &LY~Rlnde fa,'kid:i\dO c;ant,hk f;OS l.eri)'"'OII'dl\. Her pm'~I'It~ a&lllil'LU 'I:IU~tI.ril. '!"tirl!. 1a.bB),a: killpte. toplo.nlYOl'. i"l'lc Sef:lrlmil:;, Tiil'k 'lR,bIt.l;H'lUl bh';b~, r~1"I1 a.wm~im, lJ.i.rbIrl..;;rine :fl\k111 01n"I"iJannl ~i, Sefid QQI< seven t:e· l~fla. da W~l' f3tem~Z; hlrth'l.erlnl 1;:1l'>'1U4!')o"e Il~. $~fr.1.' Tltk. tao brull ant-'Jrnda lii!llHll.W1JYll menetn'Li:ro tJ. Bu 6~pten <hea-"].!:ea Ibirbdrlm~ h\r. met 1f'C ItlmaJ: ~Iy.:.rtl.u, I~\l!I)1lfL topla.:rrUl'ILl"!l'lds.

KlimaJOOdiin ~t Pa,}IL )"'lJlmlJ.u1azdan goe181lo J!1c:r mlllhlm ~!lIJ'eotfJ rnutIl!.k b«:m a.nrt:rr,<:>n1a.l.'(1, gLdtp evimde ~!1i zlyare-t ~C!1il~ lIle-r ya.t-l!.Jld~ i<:: i n 'hlr v8.ZiWle. oUl.lttJ_mu. al)y.lenU,

cbt.lgiml2. Vali lln,uil"i.J:,i Bay Ha~:it, ,kah!ve h:,,·zrl.,eh hak-, kmd", ,hin iLlilJlarJ od).·Le-t'l'l~ti1' ~

Binden fazla malcineqe ilave edilecek: parealar nerede? Ev'velii onu bulun

Tka.rll't Vd,;_al-etl: J&lan'bul, Ankara ve iZ'l'i,irdf! huqlacak 0h!J1 ja1jC lfIMijl"liikl-eTi tl!i~li.h

h.ukkl'ndli1l. bit ka,nllln
l:Jr]i1'mlf'&LT. ~a

liyllil!i~1 haMillet Mo;..;'li&.ind (l k.>a.:rl'U niyet k e!joDsdeT elmo:-z: bu rniidoilrJiikler .faah,'r'!I!~e
Biiyllk B'~c(!11crdir. [!It ~,~bul Ia~e. 11l11l,s,vinI.HuI'l11t KOr''1'I. blu ~>l,Ihah Ank;.ilrradO!lJ] $'1hrimizc i:e1-

mtklu,r

D:ig~r tar a.ftah

.Vi;].i,yebte kul:uv~ ti::'VZ.iE1til~ mO::lArul olfna..k iizere Wr komi~yon ku.l"ulmll~ deji.1d:lr. H~:.J{a..

~r, Ken,di9i Val;! ve Bclodil'i! Rc:.Lsi d.."kt:or LO:tH Klldan z.i)'1lfist ederek a 1~.c.a4at:IT. ;pndail t~l~t 'hllokkmd!l iza-

va ~Rb!l:£ma gu-mc!!i lttbii_Yl. la,bilil"lc de ,oyama girm~i hi. r~z tliIb:l!if oluyol'. ~ Gel liana e"jmii:zl g&toe. :reylln, liU"&.mIZI Bezdireoftm. ded:i.. UY<Ill'lllk!u?lI bi~ !}i:ipi1esiz iii. reuz oosceiim boyl!ll !!ir tekUf~, riiYIII,da ;l["ik bile diyemed.im. ,m:i1memhr~ dikkat ettin~ mi, Will"! rfurod<:l kendi i:tade&llrIe degil. rUyil rejiw1'"drJlin £e:rJar" "M~ urmlll!.: m.~lll!'iyctiodt:: kahYiDr. .

fl,.,

f(arl'iC;1l11ln re.;d lJekCF hokkalSII'I!a.

k~lI'iUI,!lo2ilIl_

veyill, mey-

kah","~ .ccV':lH hak;_krnoda h.enli~

V~-

s... r n

!Set"
~

d'!rlma h-l1J1kes ~~

ibW,1,muy·orlaIdt. Berlingeoedcrtnl i3to£lk-

Ie bekJce:rdlI.
:Htn',~e."i 1Id'it;pCt::

118 lflrln tlz>e.I"inde'l! l klll'tlII. bOr{l.'bM !ir:tk de!e.rll '\'a<W,.no;I~'!l B~y l'Ifl.na Tal'-' hall bails C,], n.arlk iltil'l\t!a.lfmr g6;noferm,el!;: lQU'lInd&. h-ul'unui"rdu.

D&relluiglmWe f,'ore II;!;.;mbul BlJ.y1ik. bil' trUh·(I,l']a, kElbUl cttLltlm "d.myeti dahJJ.ind~.J;;i i:Uikcri birJikbu ziJ,ouOJtin e~i aabah, uY!n\<:IiIIJ~ lerm kdtve t~Vll.iJ Dlldu MiHc~~~ ki'ilktltuil :r.<"m~l1. y-l!mek slI-l"ntma 9.- Iik].e;ri le"-'i!Zlm i.mirll.kle;r}l:\.;.e Y"kl uzun ROn1l<'lal]B mll.li&llin ~il1odt! prlaeaktu-, BUlllJl1 i!;in, Mi.iIr:ttiien klymlltl'i 'lwyu krrmlZil g\lHerdeu Iii:. mnriLl11!. 150 <;'lIva.l gddfdeJ.;: boll"~rm.an ~kB~l'Li g~rIU.tm. Gtl-l- kahv~ ta,r.,;i!ledilrni~tjr.

L'li.t1alf'& ~,u.¢.u,

iB~'I' gUn bu hM'Uetli tB.\"8i:rreJ.c.rirl l'il,m4: biT kurar da YQWtur. SimP t(!Sl~rl altmda JUI]{I.!n. ".eklLkl:riII!1rl !i3l\Y ,d11;k ji(eli!n ka.hlvcni.n ildilAoI'g~ bir J'[fj,1l8. TllrJlElIl, c'v;Lml glirm.;k M~' &. ~ck.ilJde twe.v.ziin in nusil m"iim kiin tl:'l~. blr Oflt>d.e'l1 solU'1I. Ib(!l'Iimro ~ 8.IL olac~ m.~l;ei.es.i ViJi~l!:b<;e eru~ kllltlii i:J.e'ruil()l:" "1l'1.Y i..kC:l'ibel'!ll ~ uu~dil.mc.kotedir. :to

ha.t v-er~ek.

ye ,Yew

direkliflcr
all· ba.
g<Qtllle-

J<UJl= mij.,jij:rliikl~&inin hu
itro&ren
faaLiyele

Dinler" lira mvkil!'Mlu-n:la

If!'ri m.~hte'l'neldh, Hllr~ K.or:o.~ V~ilet ba.ra.hnd.all, hhmhul jolll~8 mudurH:ii"U t~kn&riJiJ ve Faalty~t h.azJrllkl~ri.m t;un8!mJ.~m:llk iizC?rc ~Jhr.im.ize 1f5crudcriL!m~t ir . IftJo:'
miiqijrlUiu V."lin.ill rbraaeti, aJt.ln-

Kundura
iii"!;

boyaclSI

musikiiio'lldu
eV'.'~l da

biI;'&dikk'Ti ~!]Th'!;ele1'·

.I'i gr~ ~ tDploolf" H~ Sr> Yijrd>i.~ !bu '¢!L':' sr>l;~ u:wn. Vi;! ].I: wmet'I'imli, ~DI'. geCG ~['jrlerdi.J.j gUll,g-ln gtI:!~ll.i.ttInehayrB.'lI1. Olrt'l'UIii' K~ oSflnri PEI.\.'lI.. Y'Ilrk tal~· belerlJ:J:i 4!!1 k.wdi. eliiilA'tlt1J.lTl Kibl h~Jrnl· y.e ~ _ ~U:dIL BiJ.' ,dei'1I. ol'U-

o

gil,.

,1Itloomi.

II(It'tH· Hnlll

g!ll'!\.Tl

tu:
-

AfrI,

li.eb~a, diJ'otwNU,

Bu gilllOl'i

buka.dar Qok Sfll!l.& kim ogondMdi '! dB. l:ltaIM ~ 'Ill!' giIMl.!: Ttlrk Ju,.. _ RUhI{l,l'1!ndaki il&<Lt:tl d'atma m.u21Q'1i BErl!.nde st&:l ~ bir ta.y;yare hafa_ 00-t1'\ TIlr]d",r, l:'~rdt.sim. lM'bti Jie~!! dJclA.loe'l: et.fuYlne OJ seneleme fi,i.J;" g'f!C:fJ Tilrlt mlf. 'I'ib1-~ ~ miikenmwl bi: ~ )'aPdnu.';I. bI;ltiiln ~m ge- .Id11'bti:nd~ !) za.maJ]k~ h'll,riClye ",ekLii

.tEll'llbik ~djlTti·j!.Ji: lIw.ycyi twbaoca ile i.i.zere b~,111'n8n e~liU1a~me Mi· kurudura 'bQ:l"l:!I,c:r&VQ !(OJiUi~l'V~· kilrnlerile bill. hU!lU<lltahaZI bectliaf. t..\!1~bNli Ali 500alln nll.lh01 hulel.in ileni. alirdijkl~ri, icldia ve keme.:s.i dun bidncl aili'C~i1 .IDah~ imazlau dun vc eivvelk,.i, giinkii kl!lQ'lCMrltte I1jb~'et buHnu'lltu.r. ~1I3nm:u:.da. tl!lfer:rua.tL\e- yilz.. Ali Sonal, '5 lI.c;.l.ll\qatl,iHiirii 4 1TIf§hk. ~~nc :a..iJr bap!ic, 0 kii>d:ar mudnUn bu l!i.u8u.lltuki mtitaiiilUml d,ctlll!: an.me hkrrletiLer.inden mene :ID:rdllgum'll~ 13eled.iyc M'IlJk,.ine ,u.
Br::kd.ilyccl!I

seneye mahlkum iBu,nda,n biT lYliidd!::t Bi.iy\ikz-i<b.a-da ot11r<l1'l ll'Iletl'~

4

Pel't.m[\l:r'liil.n.t makinGI~Tl

h:a:kk.m.

Naz :1or,iualayan

,ti~

~

fI~1 ~ bl1: Z'lI.lll*l1~

i1e gilv~:d pel!: 1'fig limit 'IliHtmedik iki ~e rn~lJ;t ·blr ihli-

~

~ttmt~U. Ertecli 'A{:!Lt1~Tke f'l'1'UlJak gtffi:~~ek (>i;j!l;an ~ btl' sctir.;t!, Latin 1'lali'I&- g\!n BaYii.n '!1'ev1'ik RU¢1l. j),e Befit'&on.un.le m.a.nkce-nt(:;r, etb'l2lelerl ri!>!I j'B.la l{;l).bul ooikftt"l vakil te ylne mtzln kem:ll&i ~1t.1ht Tijrl~ tabaa.sm1l1 der-, g&!t.el'tr v~ iiS-yla.[' il:iilrk~ll, BIiY&l1 • K~ S<!.mi p~
tl$!

vat~,

Bey '1/'Il reU'ka!mun H· & ka.zandl:m. lI'akaJ. Kemiileddin .satni P~II TiBlt H.o.11o;:i.yl! Na,;nrma '8erimdekl. TUri!: Il'I.QdEL liI'rLlli
tltat]:g)I'I~

·re\rfik, Ri.'L~

dHmcfl"e rnab-lc.llm .,.rmU§-tur.

"(erl1 b,gm,a§hm fcn:la iiyatla satillln Kamil .AdliY'ede
.Dun f.:iyat Miirllb'be bi.ito1l"ll meJ'];'lur1ari Mahrnu.1:p81j!8 cadd.::· lillrd!!! a 36 nlJlrnarra.h dUk.klind;il
Manilahmu:al

heal DJti'diirti Btl)' Ertlllg:rul: '11:- ~1ed<iyc taJi-Jyu:lill'I;!!ItnC'Sill!d~ penCll1,,~;ant:lTIakinel;::fini:r1 24 VI[Io]U:l1n yi.ik~ ecrcoyanl", .. a.~titlrllllI'lalmii $1 ha k.k:rnd II. iSlarlli bir Ylt ya.rdu. J31.1 kMilllot.a.n YII.lnll!l

ka-I

memlekcle-ilh!d.e~le]J v>e drs !}El.l~GakM. jll,'joe :mudinliigijmUbiirl.ennwlerioE kat&r Vfi. Ile klmln -gethi[.e:ceg.i hwib: tari[,e,n .@nn&n.~.nt <makinelek<lrrlir ~Ie-fiu~e de Mll'ltlika ;rl;n.dilllii ikiei c!'!:ret m~idihii 5ait Ra1llf Sa.rp er Ie Jktl,.l;,d moourii SaUetm «- BiHli.l'l t\Bl'1E1.Im Bdediyc la._ Baled!iye i.!8iml£ri ...ikr e.d ihne.,k ~eclir.. lkinci rafll'Jd;fln vcrHe.n. O!:miTled ycrine g'el.irrnegi biT. "'1l~UI!! a.ddedccekmJ.lilvklliie de htanhu 1 J, i!r'!it ler1n~ :;;U]:iIhe <!.d.i«om.rn:, Ancl.tk c1- Mii:rakaJb_5 ~efi Mun$l1R Ba~ mun· .d.:; meve\lt I'lla-kincll)!t!l< ~]a."Te:lliM zet B!O~tl! ri~!': kl~ db. l[4zum go.ri.H~n ~<Jj.Il$ofor.m.8t1h d.e_ 31 JIl.ayl8 1uihinde VekilJer niil~Jt tljeti Ibugi.i.n. btli-iJ.bulda. tedarik etmEk imkMI YQktur. Bu Hey.!:lllinc~ kalbl.11 edilip 5 hnlran aleU. Y3f!a,bi1=dt ullitalar chi, taritlime n~l'edil~ kf\;rarnaml!l!oaeH~ soyu:yeLim ki. Nik.hlIT. Bu ye go:r.e Igtaf)lnul ~EI.§c miidurliigii I'lletin latra.n1b\liQ~ lbulw,du8u1l1l 400 l.ira iicrllctj bh· mfuiiil'", 110 s!i:rylQ1!!(lle!, - Iioiiowd..lgl yel'l;:lri J~ lira: ik:rct H iki 'm'Ili1vi~. I 70 Hra g&a1e.riTl'el'.1l~ ~n1ilfl'r'flLZ Me!mnu'flJ,uu ttli b.ir rB.'p orrol', l 00 lira lio::I yoetle todiWOlkiIU;, ~~a.kl-a.rdll'. n:lt"ll bir rn.e.mIJ,r, B5 linl. ticret!i Y ~p ,b~~, t~~:g l,1ZoGl"mo:: ~l v~ bir ,:hltilod~ ibar~t Qll1.caktu:. 1:i'I.t'ue R'Jb1 ~~l!Ikt:rik JiiI],.iI.h~elll ;!!II·

:ri-

Ev ;sa.hibj onEime diifLij. Y (11· da i"a,dlMdJjT:mt% blltka kan..nca· ]<:1.1.-1.8. koktai-Oi 'kokla~ Whayel mini .mini, IDinicik .r:minna.Q!k bit lkuYQ .~!:na gBLlik. DBijilim: to: ooYW1llI:l1EE1'l dl!:~ IMIelde betalber. betli on.e gefu" mek nczakt..i:i:::l~goste.m1eile lit. :wJi'l. gii:rm:ederu bsmlc:n e... -ve] deJige :s'irclt Ani~,li!;D yakn.CI[I~ gO!!; onibde tl1brak Lana yol ;"i;i::\ermek iatiywdn. o UfBClk deilJrtl:'lIo nQll g@'!tlij:ime h fi[A hayrvt ediYQruPlEg.e.r hayalill g,~lt]erini riyadaki. hokl.;;i'I!kz1tkla!1'~ aJm.ak k&bj] o1s.a1,[1J, ifisan, .oillu neo I;'ithilt Mliel'dH.
Uzatrm!yaYiJllil~

Bit ~yh

lR"

dik~ll :t;cnirfll bit- a]tt yol a~ geEdik. Arniln Allahtm, Q ne ka. lab\illhk, Q ne fa,uiYl!!"l, 0 ne g~ lit !liili§l... D:i.1i.m~~ «karll\~ YU~~J gibi'l' tibhinin ruKien gir di;iini hDr3.da.n anhdtrn. Y ollat"Qii w.leftiii nl!l~ydafi-d.Bl iri ve ktrmwbir kan..ne21 :seyriisef-eri i.dh.ro£ crliyOl'QI.I.. Yol verliIigi zaIDOIInsajo::"l'llki deh'[i·der· den bi:riaoe' 5o!!iphk B\I diehfu; 'bo.,
yunca ~rip
G

w

yeni

'Y,Il!Zl"~ ~mekri

i~kl\ '1m, yfnIl lU!nfiis.t

'If'eW'ik

Ri.l~tt~ de ~

Ukpte ~

~

Ve

Galatasaray kaptanl
"~ul 'kupas.ndaki
Seoderee ml-. Ja,yrnetti
miz.a.en

atte,tizm Nazmi

i!j";.jllde bir.iahll )'etli kum~iau ho.z.I.a f.i}-l1tla itBtarken yaka.laml!lhlt'id.lr, Ka~n.ik MUddei ...mUll'T.Lill~e t~Lim ,,w,iiu!f.§tir.
'_-IJ~

do;: ya-p an

Kurrvik

F or~it sis.t=tndck.i Slo;~k hi1va. ile on;;:[iilis:yon y8pal'l an;likllilelC'r isti9na. ed.a~ir. Binaenale.yh, B~le-diyemolz: r-a:lr.rl1at-ta ya.'l11! \,i.1~J(-1 Ian h~~ olmljYB.11 III'I,Elkincledn kuUanu.mas.tOLIi FU8!!.adl} I!:t.m~,~eektir, Ma.kino::, ~hiJlh:ri.q<:" m~ki-

IDGnku ihra.catlmlZ
Diin Illlulitdir 1\TI00000010'kl:tleT!!!
K~eroz :!t'O-lila' 4QQ bj~ lirahk i}rra.ca.l Yi\pl~mLjtlr. HI.! atl:lda Alma:ruyaya. bill'1$&k, Mlsira kitl'"E, k.

mak i:tt~~~sn ,~!lIILaflmlZ, P1Ya.&ll.d.", taharnmul edlbmn bH pll,hBhllk kUfllsm.da kalml~!lrdu. Bu,gii"nki.i vilz.iyet bu~'ur. F~kIl~" . OJl:izl~rima J~.r.lu. ~.a,il8.ve e.di::l~dirI~ .k.l" bugun butUJ[L m@:d<sru}"!<t aleml!'l.de, '='Sl!afhnlz~n elIo'!!T,in~ m~cut bl.l[ll!lle,i!'ll ()1~.ap1ra.hl t"l.im;l.~am,:" hn1.a~, ve- B~1ad~~i:z;:e ,iiO'kean roin tacrilfl~j;'!l1.6 Uyd'l:uma.k ll)l!I1 !boIL oldugl1 ~nl~n b~ :maJUnd<l!:r klll-

300,
rdh

Ankara

VII::

llllla.'V1:n 210. ra.poroor

bir

d.m hirind

o;:iI.dljJmlz bJn,ao!li!.j-, -ge~ kum.ea1iiril
~dolM.8b

j,~

miid!ii.

~i]4!'r]Of"iI!: rlas!1 gmIip

] iO.

mefii.W'

1OQ, i:li8~tilo 85 lira ii~-

la~<:> mUdUrli.ikle.rine mull t e lif iOl¥.> mll.d)del~rinin to:.Y'<rii J.:I;i v.erj· lecej:i.:nd.en Mm:'t-ak.a. Ti.ca.;ret omud~l\i.kl1l:rinin a~hr VRtf:l9iL b..iraz
h.aHfl~ek.lir .

o.,la.taktl[. VI: bu IIlT!a.c ale b:r •

b.i:r

tl:lk InlJa.... tll

iiirstiliymd.u.. Bir hl\1kMmd. fiijtknrnq. kBirm...ah,r tedavi e· tiiliyonhl; bir dig«inde «naLliyllt: Wninn ~iiYlriiiii» 1Ek11'IgiWiik ~im.)I'le u,grap)"Orh ......i b.ir .don=iinciiaiinde geli. ~1 ,.iJeo nmddelerin fii:i1hIme[~ltil hhlU o]WI.M'ak lamif f~le.ri bil;z;lIrJiuuyordtl ~

memur:

iI,'I"

l"tlilh!

i!'t,

",f!

rttofl'l iqt.ir.

BllI

mudd ~-

hn,llltlaktadl

r.

h&disenin ,eSaa~nl anla.tIYQ_r
jmetreci!,~ri-

oIDilli talum~ yer ~l~
10(1

tanI B- NdIl'iJ l\H(;~den bir mc:1,.wP a.ld.lk. Hi!:.r ~'O'!CI.e (lId 1J:8'ut H::i:b-i ~o~.'8. d,,,- ~a b~1IjLr~f kal~

G:l!Jlatasar;!l;)I' a.tl~tii!lm k<lfl

mi~z yilto!:lhtn y~ya
\'~I

m,I!Y~. ~r

edirun~

018.11 g~~h::-

s;den

L1.I ,cc-

na

D-CfI".ed.iyor <;te .apoTmll ... h k dli~.ili!tlilk, me:rtl.ik 'l'c i::entilnnet'l~ Him e>saEJ ';h:h.l~nu hir dd,a, Oil~riiz
el:tiriY.Qruz.

'V ata:m ~ NEjCiy ...1I:: MijdirlijiUne
Ga.,.~i.cniz.in t (} 'hru!.iran 9.:j 1 ~'I" ~ffinda GiU ku~ pa61 11lij~aJbiilik:ul.arl halibnd iii !fa· ~~!>iln y;ilZIYl- h;:o,~etl-e OklidliJti\. Bel'll aI!IiIa ,~diiP9ll.tik I.ii:l]"fi:rin,~ k.af![kll:.ak ,,~ v.eril i!I1 ...~;r;ife ~Ie bu·
tarihli
nil

traMf.oTJ'i'larori.in tularlki hft,r za.· ne,dcl1~e na;z:a:!'I dik.~al~ almTOa. i~J"~ mil!rnl.:1.in,cltil', Bu ahtleT. ;:II. ~IJ,C~ o.lm,ak u~e:re 400 bin Ii· d,~\t gu~i.i.n ihtiyacm~ kllP-,plt}"aci:lk Veri~e1.'l b,r ay milhlet .z.arfm· ]';!Iohk.llu.ac.a't Y!.1.1E'Llmujllr. rrri:kta n ,i&t.al'1bu l<da rrneVo;l.lttlll't'. dOl btuoou:il '" tn!!;VCIJ ~ bul unan Fi)'a.tl d-& kurk lir&dan ibardti.r. bindc~ fil.:£la po!:trnilrltlOl'lt rna.kin-eE!a..I1, bo7lberlerimi.z. hid pa.ro.IY1 ver- ~'['jin arzu ed.i.lld~gL f~kllcl<!!:rnulli ru~lv~k J..~I'I tiirlli ~ijrlii. itil~lar rnElddelen I'~kiin OlilCltglnl hi<; •TJ~Lr. l5i.!nmI'YOYlJ.'lII, hita.Dhul Umvent~ln<.!.ekJ. Da-iled !<uJ1[)lck.lc !lie tal~natm yerille NfM:nun ~ lilt Iru.Yntta,'l"JIIl Scm;ra., hall" iJ~up ~den ,!<ok mu... bl;:r..i. y~:ptliIifL1JZ l.ccriihd'er, ihll i!l"~J h'1L1H.n~ 1;in. de ~yak dire-' .. Vi; 1ItJh~ sk:illerln, 1I'1lJ<it~~!:1.rk h~,1'\ 'hiT noktaya da Un~ali etnLdoi !!O;r1nlil en 10!::rin bir ha-.y a 1 old"" gumektedirLeT.lO"'0 k!Lnzj~k ol.d.utu l'.lii'yl~olJ'oJ', De~ ... Ihalen pemiElI'NUlt .", e:rim, 13eJed.iyeni1'l .81"21l5,U vet<- nu bize gij,sltmn~ktedir. ·e 1,':!2~ ~~nde DBil'illfilil.ImWli rl· rn.BkjrH!h~l'le ft'iak:lneai kuU!§.Mn b8ttJ:n ilUlrb'l'lI' bile ladil ~H~ce4o; 'Bene~ btl l!id nll,!,killel>erm tadi<tI1!.TI'lI'<IIY;:o.

v~~e y~ t~,

SU£.aJII,

Macilri1iilran'i!-

kiiSbe, s-IO'V~a." d;er'i. Ro~tl::.'S,

t:in' bltamm;d.i:I ltilllimtltnamellin Biz i1u ta6:imatlI'l .B~le.d.i;y.e«:~ Clrnrini :>'crine gel~'~fllcl'in rna. Jt.e!;'rL $trB,~afU'!cla, a,la.karlal''la:rilo ,air 1Ij;:OCu]!: IMmpQbij S!IitJDdIl bld.l kineleri ~aJL~tn.a'~tan men .. dil,:- dcdill.atla rmi.irflc;a,at etitik. bu tilli1$,Q~r HU9111U idar.c.s.indeki t ..k«:&ktir. Bugiin ilSin miihurl~'lJfill.il1 matm y-el'"iflJde Vc:. k~hili'Yeti tBlt1I1 5e1hrernini'ndefi Akel\raya. dogbir maktne yolLIL'!'. [VfCycut !I.it- bikJ.,ye& o~madtgll"l1 sOyl~dik:, tas.. !p gi<k;rken. Ta~.f,lta }1!Oldlan I;; . . ,. hili ve ta.d ilin i isbl!:dk. aka ~., h e1' kin~ 1er ~ Im.ve..'Ioln,e I" UZiUffi a{:;Tu,en

~1eJi'W Mm'Dlit ame1e gruplan ;Jr1l.'!1tdlf ei1~1t-1'1e )'or'gunlukIanm ,iQeriyorla1"d I; bit ..dibftC~mdi!L... :Bfr :¥Odmcishwle •. :1

birQe¥nci.!J!nC:e

!:q.

.s.~kizm.cisindc...

,Anlahbr

:r

y~

mey,,,a,

l'11,a£1

~- Soruyorlar?

.,.

g~~ktt:e alan ,S ya~md.;!ki Suz:aD.i.t '<!l.ll>r.ru~ ve ].;;IZ" ,,-t't1!Hl a la.T'ak bir ~l;i '!!ui'li:iJ.l~I.i.r, C;;;oc_!Jkmuhtehf ycrIerinden" EI:i;n tmret1.e 'yar<:l.~lin~l'l' oldulfundun. 5~j_ Etf.a;l h~tmJe-s.inc ki.l'&I-

.. DeMizin nihayetinde t1Gkl'a:' bir kuY'J !JIi:nna: geMik. Rehhe· II'lmn1J d-::IMe1:i),lc bW'~iIJ[I. d" £ird~ Yine b [.I' meydl:..n. yine m.e-yd:~rlll" birl ~el'l )'CI']I.a.r~ yine y;qkandl.&i Olan.z.aia • - Dahl! efI)Jliyetoi.e: oldlilp i",
~ dep()larLfllz

;t~y J:cgil ~elim,

bulmttadlr. Bll..
girdik. :

y~ly.e

~DIilEll!ll:nde:m. kendine.

mllZiUD.

obiaJ

I;J ~ ?.il.tml

'l1i1;1 dI~e:r 1Se1loe. e;lt; Jdl,lll,tllU' _md& bltldU;fa'tI.'Umeiill, dE> 'bu, :~I'IIl1nuw!I:Z'\'Ib ~~

bin rn1 ~IU

"9

alf, btr

kaYOl

J,gtf!.

IR~

oIa~

gilz;.te:rIltI~OO'

VoB-

Illis.'hkemc hiilcirne-der. 'lo dcmi,tk ~ B!lI l'1let't1! blraz Ililmmet _ Btl m,~~t<l!l hak.kmrlalin ~Tiya. lat'd_'<t.!'Id~H~. tirmek benim. i!:m ",hlQLuzJlim z;u.1iIllm. Ilfl.~l'fl(lIIMn~z mI 1IAl~~'~ 'l'., tlm~'Z1i. C,evam'la. bu husu~ bai;l aim d!!d1a dun ~dap !j-lkLP r en biiyugii alurd.u. ~fJn cia fQBlumart ve r.nut~'laac;ta~terliBi cl~ ald~ ya.. n.alii 'Ga.l8.l!11~<I..r;!l,:)'aeletiznl ,!caplanl lim. .• 1.!ln.m y .. n bi:ldkecegiz. m Ila.badtl. kH-hn.dan :sann. Ldiibiine N1I.Zmi '[lifek.;i Tl!:kr.{l.l"y_ yibiine d~ndiibit' pL1VoIln k~tra."<li:ml ,dk:r'e __ ~~~~_,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,!!!!!!!!!!!!!!!!~"''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~-''''--'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!~'!!!I!!!!!!!!!!'!!!!!''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'~~!!!!!'I!!!'I!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!Ii!IO-~ BUn zam.a.n n.....~e5ja.lJlm.. K.a.fDt~ dt1<n yo!! fa,:n& ile d;:;!a'!l;,m FenCl[· li"i!ll diioyada YBCPl'alftrz;d1lftl1J. O.rllda. ~e- F'~a.l:; ben ka-mma, g:i:iro lmJ:eiret etm~ '~~ ha.h9C ij d.e'i:iizm kllf'.ta.nll1l!. 1iI.~ bu· jlte mflClbIlll'QR.l, tlmdu ~ ve 'lJ:l~i;W1m. BliI' lngltl.d!!l • , ._ Nill5l) bul,ciIw'u.u; diyA}' 1Im1 ~ }"UlI'llY'D'rlar) A}-ru ;&B.i:fland:a te~" - ~t., bUI!y<!r.mt.'I•. F~l!i 000 ~ ~ftik 1I:.u.~ kll'!j'l/'II!It; '''~i:>Nli. Tam, {t Ld~~1it:a. ;,ram~a.1'" olall ve 10 :glin dIYr1, ~nWl, e]l~ bocllllll_ ~'I1tk di),e M1rdu, ;fajlll1l~~Ii' Ca;r-:roll ~'eevl.mmt-ek hi,~~'l'"' :saha.d,a sir'lci.tl. h~e.l.';i ~l!aran TJl<IU!Il)r~ ~~ ~t1. Bu1lkJlnm .1IIl!. ~lHepiili giiul, he.p.90i miiti. Ikm die IIID !:'e<iIlLW'~, .K1l'lld1 <iii d eill milYrdl i.! mJ'''':le!l pJo:i.LJtI giM tin I!fi bltbllibn. ki!J!nIiIiel am~, ..~ oiJa yer:u.. elidllS.bril:db'i'i, hi:!'" qOJO!lt lii'LilEllooa ~ ~iD.dim. Sit William. bl!I .len kmnudl', ~ I - 5tiil.or~erJl.k '" ~n degil Ya:Z!Lf'I: Roy Wiker., bi.•• Bf>').;!jNl lcm.'e II.Ippll :ld;i,. tAimt :Iioeiri hentiz mow.im ba§!nd.iHl.tkT~ )'OiI'Pmakta gUhlli. - tnStmdil'l'!R :mil .. tilkb.e[ ~e. )'lID. - hk.t. ;;yle Yfl<p;d1PL 0 tUJJd~ yil:Hn IIUm'0kfepten, !'J'1wlJ!!I1I. lrlll!'lldi!. pek ~wrntL III I:tJtlfh 1ill. 04}!!1ng ia7.1rl ll",r '~eyl ,lln.llL~Lirleri Ihoyle ,,,bea.k. Haval:a- . ~'~Ql e'Dwkm ke1Dp!}Q.f'i! \"!l!Jr-acaklSlDC'&, 2Ba.4akem. :tIIlb<rnC1'I81 [bah. .. ~tc: ~ ilii ~ C-61'II'On 0nIMM!. ~I!D ~I!i ,mbtia.sd!!l 'IJI ~..,pdte yuktu. FaIl:1!t Sb' W~m e1dIU eUrnclen almadL. F=croah<;e ~ ~~~ ~m.aen, Polls rnildk ...1.t l¢m:d.M ~ r k..H;(I. h8ik 'I'flTPlI.lb mii!iUrii ll!ikt.-Jit"ls. l»rakr mall.zoeD;a elml;yordq. Bepl tamihktlYi 1lOn~ 801tt."·CI .j.n'~ Irorkutmil!ll''':': odillltJ!ldl. 6i1l;Yl!'ii RWllI:k k.&ptanl FUIU'ZB.ttlJl. kKi.v;;;uliik h.i~- !lruU. B.u, !m'f Imn'lllllf 1111' aBm bu ~uretl.e kD'runl!l.bi1~.. d1, ~t bun!1l ,,~T~I'U:k: de il!t.em.edI. ae.· hUftt!6t M~. ~N1l!.' dflli.; IIKtl'doo. ~ PB1'Ink g1IilelllJ:l j)V· blr ~IB. 1!I';lrJ:DY1lJI ba.t'lEUb: Icrjl'lc kaptlal"ak ko:}"uya miid","'-:a.. c~ OI!1tt:1 i~in Iwtg8rmemem. lii.h lI~bl'ffl'ek~ :nlllll IIJ:~ old1!l,tu , IlU.l.l.l:w.ldw;k !di. ~ Han{l, ;;.!Iy1ll_ltlnh:; ~e~ ~'4Z', defll VUlii. {IflWl g)DzIe;rin:l ~hHi'nit~t :iWcat I,M. I,e e'ttn~i d-zerme ta.ba.n[;.10'1 k <:Inyinil! y.e:r:iH oJ ibv.i? ..• _ Btl: 1Ial1'i'1i! l\1;:rIIflk :miirrili.l:lm. otlWEik JIloJ \i' nil MUI M~DIJe.1' ,tlrucRoc-nlD, 'OOr ~"I' 'I'e:m\eI!Il 11l~ . .Di!I'KW.I' DJmBie trwl.r!!'1tU~D, I:i=ta ~ :tliln'e. teroJib di'l'l1 o!a?aki boinle~ h",li.ln ijdedi .• EvoM, U:mm ZlU'IIilll IiIlI'J!Imm. lbOk bet 'i:l'I.m.d1ll1ll _om lbI:f',!l" ,6Iii ba.lrtJ. VfI: 1!I'Inrl!Jo BI!! :nsmI mtlmkUo. oli'iWItIII" 8i11'i'i cllIl Jd'R !{ADI niind", yen~ atlEm, B ~akC!m vt: GItiIijJ m, nJ!.jJ!'!U 'l1m.!\Jta. ~lt bl.r !lei-ttl: <;eyl t;.jjiyl~11I'L BoOOldn ,~hGIHdlI~~'1 Clddi: !I~ ~nk1e1i N1"8l~. S:!I!:I ~tnn. B'mIlI!.F.1 banll '8i:j':l11eilljU ZIUDI!ID dii'~ liI"kem~m latm-~e.'l'ln!j, raj_ TabU .. dtimln JI]ll.t1~1t1!, lIId.I.m. ~ flllll'l .ELl'IladJ:gililit =il1I. h!!lJ:' II!JI1dJittm!J !!OyllMU£Ik iII,t,,· ben Jp!loPJlUlk !l!!mm~t!!l~" blil' I.!!,tl't'a!mte ~~ \I1IlLI:', d.toIll. m!m b\l.n\I. 'l'ed!£icti:im.. BUlldan lilllldo )({,~ hh" ~e ...imrn'l'ttl. T0b.l ~t IllDl1. Fii.knt sonrlli InlDulIan ~·I&l!igu;itbo ve IWlpez Ue J11plll'lU"[ ,;PJR: lII&r1ak blr 11_",1;1",(1 - Hemen. gklilp ya'!mJ:t, Ml!!Wr Bruit. !>Omitvetilen bi~ hahm-iliini de ettl:lJlll. Glbiel~'1 r knlkve pll:'ll'ID~SB, (IInu illi Bu. lii$:zlm{ $.IJRy& iHlyl,emIl:ftI, 1I1Hl1Ca dok'!i'elll. bmlbJB gialm,eyl teelh e(,tim. Fakat ... hbu-l Clllm.&:fJm. ~'a,'filk1I. C3nll1\ pek IIlClllJflndl. K~m da min· ha.ptlO o,ta.c.a!JnU',,[ 1Ml.f~il.1;m. ~lifltdl: Wl<r1'oi1li1 UI flAZiRAN 0'11 to~ Mnereli:: Slmitu \'8 tiJ'pln,"l. Bs.pKIan ~olert dU3 ,_ 100 m~t!i! kO~5Uncll'l ya.dn heJ' ~eyfllNl ~ok Bever.!il', Belli bUtun 1m tl>i! gtltl~l!k. En.f!l!!!lbli' kahve j)lllu,~ ;tl.pl'ER~E!lml!! - YoIumla birr bOS'b¥nm d~ 'I'!t.r. Una "Urtdfik;:;1Pl lli'penn~ek miirnlil.'En mii lrld't Ml.lzaHer uZi!rme !O~ka-l'lbu hi.di llIavetlMO, z'-Yaf'eli!w;tj, t.a!J.ruBr.EL ~edll1t. bllrD ~;u<It. &1."", ~ - a1JN: no - 11u:rr: 1~ J!i.,zlll'!. ,Blra.z l:Io:m.:ra. d&1i"LLm ,l!!lflU'"~k: !lede henim ula khi.~liik. hble.- !.I(i, ~'Il1& Babs,m ¥oo.! I:Ik!:t!!I!j1u,. jSQIRl ful<B ~1lTe:r'ek. q_ RU~ I: 1~!5"l'. :HAZUi!.o'\N: '0 XXXVlU DiiIlI:WT R-oda,'y! &!. mulIjYflI'" ettL FlIlIa.t - IIU5W CBTI'1)<n,Bo!deu ill!! bmaa bkd .u,.. rime kaJl'll~ihm muha'~ .. lll.but<!,u, k~madlnJ. B..'lIl1tn bu. e.,tkuooler.. ,Ht,ntH: 1.36(1 ~ Cf'Ug.Il:zJaJ0'HII: ;!:~
kilot'~lrll.CMt. ~.I'i.l.k!tef&iz ~n~!:I.n:mru:l.QI<)I'

+

~a.1L~m.. l(. _noI'Ibnwzm vald4:1ed~i d k.:::Ij,faIaIlTll jh~l!6illi::taltibi. olup ohna~;hkl~rlllii'.n t"yf~i 3~m bir im· j~,raf ettiH.::..:;d-;.tir, (tink i.i 24 vo-l tti!ha:t1a. ~bi l'UtlJ~aca.k.llllnlll "'c j~l- tll ~ah~Bn makiTl<::loerl.e a.ldada hi!' t]lll&lllilc'l"JI1l. i8b <at edel:! ~~~ b j,z-~r lI';tl<, aM!lliy,e:;ri Il.nc...k ya:nm SClatte, btr e'hilw<!tTiam@o vuile:ceiini, o::h.1 Loy '="" yap.h.bilir_ Ehl, e~!labn1'~ j~ tini Wb;:tt <:!t.Iem,iy-cnlerln d~ ...alJ:t-' z.amijj;n 2ijl'tll d~e&:.t.i'i"" BlI.iiUn .eok. ;:Qr.j. )'1mi. bM d:akika ~le durtmlomlY'"dCa.:g1n1 ilive e:bmt'§tiT, daLd&i.~da hir 3El'i-ya· B~lIb~rler comt,yeli r~$io Bay :Nfl, em ~ pI1:'!Jhileo::~iini hilfUl i~hat 'oderMU!'Ii:a.ff\ Turan, Ibn m~ell!: hakkinda kerrd:isile gOru!/CD b.ir ml.l· Icrl5c, biihiin cSRafnnlzl menmlIlf'l ottrnlf [lIIJT l.a.r. U:zun li'1!::rie.l.:rd el'lh.al ririmize :
"e

Ii d"'-iil. makinde,,.-j kuiJana.cal;; .1I1bin, dhm,re1lli ol'm ala nr'llon t emL
!'Ii haUI!ld.~6l<.t:Jy,

BIl

v~~~tle,

Ita"a yapano bcr'be.rl.crln ~bJi..:vetna.me<sJ. e.~].~r,.ind a.hmr, J.!!.l-C!di~ con
Sld.9lHI ce:ZB~m1 v~ h.zmillll!JItTll

Lekellerinin hilr 9Diun1!l klska.n.dl~ stol::kr~ Bir dl!DO 1I..epe:-j kin'll! ~k.er,bi.r depo ilg.Z "-~ZI!L buiday bir dspodii;l, )'"Igm]li, plrm!;. bi:r d eli-oiIlII l!Nr.ne Iriim.G mereirmek,. bil:'" b~mcis.inde; ••• Sir altmE1:S:1!li d ~.. Bir YBd!incisin de.,. Anlii:bk ~y deiill Ve&5e-

~khk. Bu.gijnkiiiAwupa mem-'

yunm~ .gezelim.. BiT si.irii d'i!!pol:..ra

~UIIDl

w-

TAKViM

kalrtlr. ~'egl

'Ciinlrii M~I;!.Fr'!:r i.ize.ind

Ii!

'bt'!nm. ern~
yok'i:!lr.

kto:dt',j"
~u,nl..i,

~nin.

ki:lit'i~I"I::Llle

~1:ioyli.yebil irim. lti

MlliZa,ffcri

l;;1.ka:tdlll1. ben 'i;a.h1t:1rd.tm Yl::li~t"dilJ1_ i\Auu;llJffor ham

,,'=

ben
hm
l<l.l'O-

~;:ddi' 'tl~r !'ll.b.alotitz1rk b1lh:i1Adr. bt I!WulruIlik ~rt~'l(l ,~tI':I,..l gifunili tyU.~J;n:~ !!l>Iyll!ldil. Nlhq.f:i; 'b1J.tiln bu~" MttI!Ii:~ IWJWI S:1i.1it,.IIo fill SII: Wnu.ifm:i. ~1IIl" ~ Jiii..
""" 1I~lldia.T.

-

ItIl,PA ANLATIYOIt ._.

1i!1~e.yapnIli}
~[z

P'o1hi 1'I'I1kt~ O'ldlJiu. ornletteu

]~W!

I']J

ik.;. illefw !!!J.b;

b""J!i, hem ar\adEl¥iIIITl ...e Item dC" It.ard~..lJJtlidir" !!tet)~lerea iiz~nde ;o:ml'k ,re1'<:rck til11'~iijitn Mu:zaF feri bilerek, hte1!'~.k, .IiiIl.lI.gLllp I!l·
J

DIIl!l.a. b1r ~ m~Jt;ill: ~ 1W1kd~ d'e@ mI, Sir WJiUlIInI. 1:y1~"C y~nrn:I! l'~1iri I<'wvoot topfilmnml.:o l.kJ:m. &II L tte y.lL'i'm

Sill" 'WWla.1l !!Ol',gu.,,_va ibIIlll;!4dJ~ :zamliLn olh.I'1I11'1h;l gijn~~ doll.!. hll. 0lliiJlJ' mll.!l& I:itr alltm ~I .. ii 1'll'lIt J;:ibl ~"'IOYilJln]u. GiI1w!j. n.u..l~~·rull ftll1'f re.lilg~ M804i1.aruu da. dlliIa. pul:al! bLr hill!!! ¥l!>rurj,yol'l1l.u. M'~ !rO'z;llN'l,. in1:'!!> yfrz,11 Of> !ktiidW' gli'wlrU, Ru.U' b1r ~,.!>l1o (>tull~1'!11!l'J. .Q!IlU "e)·"'codtY<JI!'<i'l!L,Ru )l1)I"Pn!i!I!l. I'rutict\!>1 ml1hlrniU. Ge:tot'" ODIW !!:er~i: Hll'!da'wu .b&nrllott bu-

MJ~drra.c.a!:liIn ~.crnl!!!<!ll. Faka.1l 'lilu. 'fi4\~fI M[t"~mll:u!eJIJbl,rlm~z ~Si!."p:ll~fuk. Ban. ~n ,TJUllI!,Ik adnuru: furkoa.fu:tl!llk, l.ltmre blir vapUXIl hlmue'k tlZ1E-1!! mail}lIrllJ DZllikn8llkm, lUI" !I~ !ilJttlm. M..itll'lir Baid_ boJid, orud~ :,UyIll';M:.o

111m,~nIk

~Ip

bIlnlmL", 'batt~

k~:nu.~

&1'ld1.
Sl~ 1Ioll!lter Jk;ldUl'i) kB.rlfl oEu li.J"E~N,"1 anJatabUmek ~.I.1lJ duil'!R j{eti:or·e dl'l~.'FD gltmenlJ la:mn. (}nIJ. IJ.k d"'it J:<,tdli,l!1llm :mman lio!1Jlllla ~U~il'tl. 0 h~erz'.In nl~:t!i[ idi. Bell

bi:v dOljI; tdil.f'8.l':i: wn!bUd £liU;,l1!1l11'l1i1om. ~ ya!l_l]Jl. !..~ j'l:bm!i~!;r; <)lduJtom, 1¢'fI 'boo'll. d(l~ m:.an",q bu. doa~ ~l geri ~..e'l11'11'1j~l'I'hmn. .0 b,;mh1.~ bu, :Ni..ftlfu"l4ftJ1 I!!ti>fa.de f!o!Il~li't.k blUllI. flltm 11.;: ett~. 1 ,u, 10M dso b.unU! illlVlIll: '1'0 ~'Jif ~tJmp ~·cldl. Bu, I7.hira,p4oJ1 da. ~1J;t1:1 J:a:enll1llil, ,tildii!lIU~I,
fll~g.

BIIn (Ion'll

II'JH!l~~

'f() vetll.h

VAKIl'
GUNlIli$:

ZE\'ALt
5,28 l::!.l~ 1':1',16 ~(1.4i 2:l,48 :l,07

EZA..,;1 ....
8.4:' 4,:H

OOu..::: nctNDli
AK~AJ.,r: YATSlI:

s,i~
12,0(1 2,J'll 6.211

iM$AK.;

OO,tiilllllt.I!mH

:'Uphil

etmildlJ;i1rI

'lUll

ontleti

~.4TA.N'

'r7~--"'-===

-'5Xi~--

"_",

. ~-,---

..

J

t

Harp Vaziyeti
:YAZA.N*

11

aD BDUR'
A,lmanyafUD hU.lbteme I
,

- EDEBiYAT -rl

49

hMele&.ri
("'Ib¥
~

1 ~de)

~i ima eth. ~. heli harb. ~l!J!Ildadv.
tiL-to Jliarbe
Japo:nya.

51" japilm.~

~i.b:.DI~lII bliJlbe Iirmesi JiDlI1in.de
~~

Sh

kh s

- II

~I

'Baf1na deolei kusu

konanSzvaslzNuri , _
Ame·rikadaki zengin amcasi

ISIYASi ICMAL I
ltezaTl:
~

Istikamet _ ~ Garp ml Sarkml?
M. H. ZAL
CQni(1i AlJmiJn

riJr.illUl p~

iki cepAllan·
de
muh~.

gire.

mel. Japan dmvmm"'$l ~U'. f;ui lIarbile • ~I' Nb ve mec. bwi~ ~; fakat iktn.adii ..b 11lk .. ~D JaPQl'l ~ , lI'iIUI U ~ nwvkide k&l.bj· [i;- -' yw A~rikA ~ifikten ,kIor-li:

l!e ka~""fd

ma,yabiir.

san' aiie mii aoai l Kahrolsun san'at /iraunlarl
Bir I:~ !rlin <:>'i'\Wline b~ . ca,r, !!I!o~" dAhl Qlanilm~ .h~ ~ i.im:id.iln l'oktu.
Y~w.:le,
v:r1t)·~<;;<t.ifID

rasastn
~Il)rl~,,"ini biJe

I

olmli~. mirasa

~J
e8Vltp'

~
bill,

lIft..kiadU'. ~rka. !{31'be mH •• .s.AJj .. e
.ziU'fIaD
Vol!

konmus amma, bin doter rm,

inlllpUyol"..

IEIrII!I '1lZUn. .racek1arma
ve~Ci

hareke-biz. du AHinlik mu.:Q·
IlM!"l.iliyGQI!kic.

IBir milyon dO'iar ml, be Iii degill
y~t

II'Elbeai:lI;n VI: bll'l'1l. bikIDl'1lamnm

netioeyj

rii'ie k~

~m, ikibori.t fal])ri.kl!lt1ln-dtt. cW:nc. Ibek.\ii 51vul., Nurj E.&~t1 B~fl YIHlfl.d.oe o·ana.k .i~~l!r ~
tliIli}ma bii~n:bi;re
'b:e;!j

jhtimal Yel1llMyltlr. H.vbin I.ID.fIUI&] imkinJIa:rj kar'fllliUldl1l. ~arktti btl' banlke.L h.eldi].~ bu ~i.yede di.h.u
~IIU.

4_.~~AI ha:4e qtirak;
Ibf.kt&dli' .. ~

:rimdOI!JJ

hu".a]lleye kHar YR. !Pin ~. merib be:rbe b&:JI.m" demeldlt. BIImIiD "aJd;i: ~ir. .Ii AhJI.a.,... .. ~ t-IH. . I..-L_ dDiikJ!e. II'I~ F~.-r~ -m~ ilteilii. fabt yine Ma1cpL
Pet~n
~II ..

~isin:in batmlmHl, Ameriki!YI A.1PJan,-a ill' h~J'Jrine hube ~e ~qr ede.cU:tir Ammika J!Ia". ve de· Di. Is:uvvdleri ~emi kafileleriPi

g:ibi bi:r Amerikilln

ciino arlo .L.aMpte o!duiu

ZIJII"

(~. KAPLAN
Yalta": -)
y"J:nj.

Sli'na_T ve &k'i:r ru:iarrll 1I'n1., va::. )'1I,!~:rru!Iktil o~:h:ikunfl

hir 901.

bUi1.ik ya~<I;k.a-

ni iAim. B\J:nunl~ b&ra..ber bu ll.BJ. UtnIHLI :nkmlYo!.au. ~ bOyle ~r t.d,H l)"uluyooo,dwn. {:ijmoki.l Oo,*"" ~r;a~:hll,lmr],klJl'Cl_
1'!!1J.el'i,
1l-nadi!<:rI

lil

mjjL].'I&l b.i:t .. oru~ij[. 0 ~I!. gBn. c~RliYe'l4e l'Ial-J1 hiI aris;
"'.,lT~l!., bir

~'Y~lMe

~-c,I;aYl~ile,

ve GeIl-eNl~

1!IWk."emetleriIe
u.yii

,..mdJu
I

j !1101'~ fakat f .... ~~~ 1IHZo
ku:nrdamacb.

AhDMn.

~"

Veygapd'l,I. If:ran.. ~in ~I.
TIiIIl'UI

d:iler. -d~iil,
bmo!-a

f~h,

fefM'h

Lt",rd~'~

:s.-.ifiO. ~1'IlJ:r,nl lI'eti~enl yapQk!a.nru !If,! ~am. ioJ;m biro ~I,; WrLn. ekm~k y~~m

n.
V(!

]U!:rridI.

lb.lti.nNJJ, 'b,jti5n
~ile, bu ii.dt:lik

h.!YI!·

d:i:di.n.sQffi

onlan
du'YIl..I~

Ceza;ir ~l V~ypad'm cI. ¥e. k_trmIlll.~.

ira·

:1.'niIl'I.""
11&

rim Sovyetim- 8i:tlljinilill ~p i1udl#J~ ~ .. lam; So~ Birbii lNmu, ~ miJ.. kiiJ!ih ... ~ te&ir ~i WI ~ :ibt ~ R!IfPI;I~" dQ!ii:luk ve ad~ ~ ~ MII1.k ~ W.,dL Ahmuiya ~ BirUj,intn J.,u mi ~ Iliti Uyit ",i. IbIIbJMl ~_ BirJii; d'.e -~ bv-tler 'rl!llJiamalda 1!1& .J,M:IIi~I!pLeri iJih '.:JbDII ~. au .ba.Nk_~ i~ yaphiuJI .ayl~ •• ~hWp teAirler:l .... ,fine ~a.. IiILr. 8andan ~ A~ Fran

~y.,

~

kJI:II'Yc.~ ..

AI:

~~m~~~hm. F.ik:H art>k
~a"

k\lr~];dWl1. Bir iP~.g:l!:rn. btt~ 'b.a.na: 3't>:r.t.i h..-:iki.kul~r (iiretci• .Flu ,ihani.l. ~'I!! herk~e cen Ret k<q.llar,.:Ll - :twor. Ihd,rn, n1>l!iel. Size de ,m].il.t~Y'tr'I'I~ Bea):!d :!'iz:in

h~ki,i_tnu "';I ..I[ilr, 'ire bu. ort~ali I kakln'"llmnl ,ica~ eden biT §e;vdi r, A1b;cii.i.lhak. H&n.i~ Ahn~d Ne .i:&e. 'bii!" yiM todeb.i;yat ~iL~i;m, "YaM-a ~~1 ve ~air htl!lill'J.'" &9n-eli.:rrl. Sa.ir oLm.tik cia, ~_e<1lJe\', kendile,rml d.ij!'er infena 'bir ;F.Y d.C"ir[>d~r. ~~k .s.anLa.,:rdal'l (i&tii" ru:t..1!.l'I. ve hir a;r-l:Jk. yu l41;rJpr ~a4al' tI!Zak ~~ zaVOl.JI., em:!' "J'ufllar ta?.s.fin· l'Qnen ~lerdl!n' vBt.un ~iirll!r dan ~ k bul .rni~rek ~s.iYIi!ZIn'lIli;, iim'di g~p!;-ekk~~ :i~tliM'rn~ v~ _1I!'!"]morme tB,ffllan h.al Sel'l deo h.iH~lnr y.JJ.iI!.~ . .i. £ir' a \01:l.n J,a,J·...hr . H'31buki if1~~ lar laeeg~. cUme ka.lmni. a.~:ll1m m.1. hirbirme m UN! Y-.idir ve mii~il.vi ~bi!!~~el" MJt: ~~i.m. K.udl!:. olm.alMlrlar.
I

fII.:n icld~y

Lokr~!i

de af!P~I1o~~K~t'hll'ln ta-

m.;u" ru~ fiLimlew:dc ~rii.rUl.; ~ bif ha..;"':ladlll"'l, ;oJ.!:)!". iial..itd:. hufnln h.a,yu .~"C'n 'birr iI-d~ilZ., gU. da bjr .k£>laoy )'oh.mu huhill d'll nun b.irma:l..: bj'l' nc!-e~en, bi~kOI1. hefi de 1fI'ol:;q;.i~l'Ii!.:lo Q.[lI~m. A.b., &D~n e.d elii lAlahhiitiu b1:r !'fb4!Ik. bun~ ~ ~~e~~ tup a>~. A.:ri'Ier~!l.cL:.'.lci rnil~Tlcr ,Baipn
~ne u.m.it"8i;.§}~fl:m<!,ge

l;l~jm~ 1\ o e a tlJ.trn~k, nota. ag- _nede~b.etTi: her ~n.ii atagl yu· I:e.n.ml!lk, remrin yapma.k. h.in.h.ir kn TI 'bitbirin e b-zi.y~ sak..rn. idl. ~lUk @.. au k.l!'clan da ki.fi diMLlI. h"''YoIlh aa:re:~I:.H". dc-gil-d.ir !f-l;l, Clinkii. dl'laa.n im k Su d"i"~:olk.liiin seh·eb£ Afl)~d" l'!1. u.ir~cr da siizl!l 'bir pQ.r.c;i!I, Wa.D Z~11 hir ameamn rMt'a-

nil!;) Nl.lrj.~, dcv'lel .It'l.Lfl."l

AllElmlallll

Sovyet

hu-

k inIfifIU~iIlllttmt

dvtl.arl~ivarma ~ l~rrrn T~'M ,ajalUSli dill
:zibil:l!c:iI.'e t~ o£d~m".

~d:,k. &Ol'I li:ek·

kat od ..-ro<"-t:.

BlIi~l. H.antr3.fOlrnlinluda.

, Eg-e:r Almamya;" hagilt.ereyl! bii:cmn edeft,k bir ymh:hnm ilarDi yapmrya Vo .ciire,tli .. klJlmllr O}ItI&IDIya kanr W!IfQIt!:ZH prk. ta bw ta,kpn me:nfaat1« eWe d.
rnwtl

bl'ra-ktli;! h!!.l~ vuillr. 0 Z-3.m• .n fbu uk.i:1l hOl<J<attol!. bj~>I!!I'l.bi.re
kltlilrg'tt~M

~n'ilfL

Q)lr-u

'\I'du

~r.k.e:r'Id

i6i:n1l!

nrek ilniti. alma!:., 5cwyet Rw)".a ka:liyco ,bpp .~ deiiJdir. Kendbini ~W'mllya \Poe li.ik"UDetla ~I~ tanl. btrdlll", R!,t.,s .Ry:aseti., QZ!IlJI !b& :za Rten.<!., ,!.UlIk ~ hedefJeIi:Y&I' ~

~-im",

~

VCIi'·

• .id.etj.. duny"8(1'i.1, ikim.,j -bir ~[j§ b.a~~8Iir. NU1,i" k.1bd't f1!..b.rikI!.31nd.a.1.u va. ;tiF~ hir .a<iat 1:ntP.z3mil~ a:l.J!""~m ~r

J'e!like

B~'IM de-vlet kD~ kODan SNilJllb Nw-i

tiro E.sas ,yilldcao ~ icabtnd .. ~I:.
Jar

bir

Dya.set~

~n fedakirl.k·
~t;

S biffill.tk_; .mijl1eb.&tIl"l!lt,
I'

:td~!

lIIkHla:!'I

u

~u
V~

mw,l..Q~:,

m'eV1kdleor.ini,

igj~Q

moik.
~L

nmu..

ol~il.k l'i¥.&dtt;lamn1 t!b.ik ~cr=nill. bl.lmlan d erhil.l ku-rndaGlii.:k. v.e k~tnizcle'n mom
'VI:

vll.r~hr,

=~

de,

ml,lsi.~i!l.!i

",ia-mlll·

Eier

~i.r

kmna hit .stirii mlllh;a;.kd&r IaU§land.l1'. Ha.l.k~ I6aIWIll.
ya.niI:.:§Jhtna~ ~y ...., iLnl~.a.;::: -

:!Ii&.Hlylannlm~p

kin.

~ab:t

et'rl!lf·

IJtm.

o~h;LnI£.,

Goa;.en gjip, Beya~~m !hur Kliliiik killhv~~. ~.ib:oall;llllrm b.;.,;l.ar' e.
~m.d8.
~i;f" l;.(}li'I~l~

m~
!iii'll!

yenJ t

},aptHYl.

ollmlr.lt g;;».ter.m±,lor, n.iAbJUlruI~l.p klimeleri kulI..aruITw~l.ar ln~~iNe ia.hi'b-i. ¥;J.h yQ!, .KenJ.alin s~ !Pirili'dek.i. .Ili!ka1r.et v.., J]1(j!eha_yyjl ~Iimell!' rhd f.fa;fet ~~ i§ti]. :I~ye~ k.~ali

!toy· :u;r, fhi! kim, e--

~efm'~ tm <I<:'f ".dar £'Y"Vel Arn .. rlb. Geru!II'alK()n3<llo$aflJ'i!;sindeF.J bit dnl:l!: aI~~H. [Vleali fll: cA· rmaide. d:lnlc-m.i)rccegiLm. me-:rik.!Iiilw am£aTIa Ali: V~ilt I!!oL· mj$ir. MinIs MilL:.ml!j1tr, Vari'B u.kat. bit' ~0!1' Yar, t..enl oi:ciugu.D.U2JLl. ]:spat ~,m fD.oc.e~tler~ ,b,~l!.utwOT. Son. :l'iltl~- ~ .1i."0n50kl.!bI!lI'l,sy.e rnw~u.t!!:<' 'b . .. d I. !(Uniz:.~ r~n '!J. nilZa~IY~ !'J=il:"eya4: l",,~ "'""_1' --Lid. Al'i bul ••-·.J".;rl, '-'1'.. ··.... 1 .• ~~ .. lIl!1;h.&~ m 1aii yLl'&crc.e §J.ll""c d·en b' talle::!l' '~'u. ·u voll7~fc dola....,....Jle l.i r1...mllz lacbi~e ~1dII"l.a g:ilmi}'l'ir," B1.I.nl,l lie -.2_ '.... yaparna.l~~ K.o:nc:li.rUzmk,!It:r hfl~~_ :e.:n ta'TI:tyo'fll'l'l'U§. Btl hi~i!U" liebe_I\UZ<!. ~dccek de:nlllYi.n. Teai.i!ocr.dMberl. B~ekJe Y'ar~ bir Ib~in.i yatHll"f) , BIMl4e biT he· :adamnui' Amerika ,ki}liIl!Oki4i11~ i,e,mn~mn;L l,a9talllL V!LT. Ell· ~ yap.lla,(:B!k bli &ada!:miihim h~ kendime klllJ'U fllZ:ta. in. b.ir rnii.Taca..all tek bqma Yllp-rn,a.k

~lm1'l1I~. B~ t.a.r8ftll:n d.1III:»T t..... Eg"'-er A~.a.. U2:1IR bar\Q' kwn. ~khwr !;Ir;!!.],,,,g-Ltmeoye kan. : preruJbme uym.;d[ kal!'~_
ve,rd~*.

hi9b~I~.~iII'.

yaprD.ak.

Scwyel:

F

H'J,dj'l'!;iy-: k~~ 'P"t:JJ"a8l'filfl. Altlba.- VlI.1?'U1l'If]!l. b,l. I't<!jr, kWta b.ir Y~lde ;L..1i;.11""ITW. cd~ ru AQ;Leriit'll'Y2L ~IJ'" Be, 9I!,T'I1!! hll"b~r.ini i1lm~wk. OI1ol:hln 5IOMa ' biT ",yn o;ikageld.!. Kl1tk. .klyaretl " diiztn~'tii. M~W' b,nald:a ~h~_.. m''*' .P'.ua bir .. Lti.m:nit. OOIbT8 Nev. k
F.I-ra~r'\Q!I.

Am(:~ 'karl,t\,

All

&1ll"Uf:

mil,

nr_

ve

~

~1l.iI;

~ID'_
:!!ek~.;

~a

fU

~1i

mefeY'"

11!:r-. &~in
~

Ah8lR1l1l1lD

~

~

bir
liIIltiIibil,le. mid.ir.
~tI

silerJe ~t

tm..l ~

~I

;tapumia. ~

it-

..

ml!fb'a:~

Bi.itiin. ..

~ -..[,..m..:
PIIea.iI'i'

bBehfl~ ~e haI.a s:e.m. om _. ~a ~
.01 IHl

Ihmcle ~.

J'L

- au sualedoim
mek

bah. kitdlU'

4in ~n",

~.

.zun.dn-. ,F.kllt
'Im~ BWidan
'VI!

hi1Z1 ~nile kabiWlr. On.CII!I en: _:ij. 'bu. JloIdllYl o~a k~irK:
z;onta.

orc:l,uian ~1!Ii'Il flel ku:rway ~I

qaiI bir miKlcld:Je A1m.uI "¥en P"
~

JA-

Onun ~ltM:li'1:l.eTi bana. yenj ~irin ,~w. M:m.anlili bir mab~en dli.n.l& ~ok -G !;;u;lak Oil ~u&, E.VNle1a, b\.l :ntm. bit" -kmm ,ielll; ~h]c:r u:z:o.rindl: !fa.. ~ hti,Ytik t~ri gl-duiUI'lI1 ~y, ~. S&ntil. bU zat, kendi'I)d_e lIa$.t hu..kmda 'g:i:llIi" fj· k,irMr t~ekdWl ebne. in" Ylu'chm cdon. b ~Jr: ...,.,..I-ek1er., ve l~' :ruhm:l_-e: :9'!1~~: M.-eselit. le:!1N.mi.br. ka:T.ikaot;it ~~, phd.ir , "ll'l'U'bl"rirdir VIC Mire. [Y tni ·eiI~~ul!.l'dall 9!l'i;u hOY' le, Lii,m!i k:a.l:.i.~~.tleri noef.i31erin,· de cemetinit ~];g.rd:rr. J

!.!b:ml.~oi!cf

Yi1!Ppl~i~iU'.

~.fl.

f~-e. ~~k VOl! ~re diye bi? rurii ~i!:l" ie~'~ ~~1,=,r; sl>tf a..-1i!1tobI!.J5iPll!!fln.i t11i'iI~tuf-1Q~ lo!;lll ku.rdu.&lal'l bq ~~Ieler'i. :!laDl!Ltan
'bi:=.at ~T~llln 'QLyI!' gj:il!terel'e-k, 'h.a,lkl .:lJl.D4t1tan u:rkutn;l~l~rdr.r, SalWlitln ~I cli;v~ iie:tiy-t! Miriilen. f!i:kd J:t.oIIIk.ikaMe 611.n... t.a I!!QPI Ol:l!.ll" bll taiJ ... d,i.im ,,"Pip ~ tala:r1J'l111. hu _;;.vna.~m t6fI<~ kil!.~n'dMa.!l~ l.i'i'Z~I:r~ H.!::rik~ yar~lelol!!J_ hihn ~i 1;1n :;:ana ~ kai-d e.lMinin k_.olay 0'1m..a.s1 ;!fere-kt;tr_ KIl,fj:ve. nzifoJ goih;i byrMl;I. ... :!lahUl!: 1Ua, 1el'il! ~ vurmaid'i!. kal-m.azll! r"

b~

iil.~~11iz. tta..ntdLi;!l!Iilfil Ilrdit'll"'l'i'l.I'1I1!-·orlJ<ffi, F~.k.at """ a: ta,d" bul'll.l1l'l d,a b~l" da!.;.l~ 01. k.s!!lI'1.:1 kMI~!'ak gNlmig.. No!, IfD dugu9U. I!.llo§lh~p!. he-! ~y.m g'~_ v~EllArlL 1htiy~ oldu~u'l'l.l"II an:tEl._ z:::l gijri.1n&C~"ini ai$yled.i "II'.a b u ..m~ blJnw,.n t.rx:la..-1k ~ S.Vili!a kU5U8ta ha.~~ b~ln.d.an g::!:s;en kil~ !X"!:cn m~kt~iiJ' yaZIlml1i

:IoIl..&.IZ!I

ili· jat~.lt!,

bh b1kAy~

&IlIA~t1i
~l;l~.i

~i '

m,Ul1M-«cd.e.r

Y"itVfl;t

ya..Va.§!

cbtTl aonra vakit ""1lkit rm~k:tup geldi, b.l:N l'e:bml.e:rini !r''!ll1\lladl. F aut '9dk m,l;i. ·zc.n.g,in, a.z: I'IU hUfllu. a.nhyl!.,fl'i;ad.u_ ~ Pili, ~ kad.ar mil'u bek-

ta;raPl~rda. hir Of",t..a.icl be~i!ibcT btr ~d.al1le. a.;,. m;'oiIIii; karl1l:.r vel1rn.i:§. lstanbl.tldan n.IL:J:g.ilde-r. kamreh.aM takIm181'] <;1.", roJ A._ ~l. .J~_.l'. 0IfI .r.,wn ill.IQ1., ......wc"'~r.".M'"A Ii.LQIKI .... ,
ge~~
Ill,

yorka

,cdcl.m Jmd.a:t oWUIinde yoIma ~ iIfti gidikIiji bOyD~ ~Y}.kIarla ~Ie

diy.e ~

itin

~imlen ~
Nim;qyoOl'

tmJ.. ?

~

In·

Oirtad ... do~ li!JDlfbr.Rud~ ~

riM,yiithu

.gOn. ,A,lman talepleri dafmda k!~ Ye' miimekapiar I.t-

AltI'IH!ru~nUI pek

·b:ir ~,..l:iyor.

y~mekla:r.i v~rml~. Ad:m~ ve nl!-

Pi.y-.ckisiniz

,ki. btl ac:l<lffiU1 'ba-,

lDo!iffl£!l.

m

ierden y&pJtll:hgml .~yled~ J.n!1a !)Ina. IbOyle hi.r nirnct qrHlttum. tJ,T n!!! iBe. i.i"!l'la.dl~ ·C,0,11.UlI Ye_r1n'Cl.e o~ mLZ b.ir ria, ~ :.r z:j,ya..f;ette. oWtlan ~~ .. i »- ~~e IQ;I. Is I!'Orull.l; y~ JIleClbLf~tin.d~ k!I.Jrnl!l'.1 ~' -"S yu~,:, :'lIIIr~!.~ ~~ NeJ.rot ;::~m~, hlr fn'lllat!;l]l h\lJ~ ~~libden A1iI'j["ll Ame~da. ohill. kUl1lll1uj. S~~ra tl.i:!;j:u.n.mtiJ, ~. !gU"'~ ~i':ra.& l:u!t'l.kh;'W m-a.~.. d ~ deo i'londUil z~k iJ.hn ..., F~OLt· mU8ailn liIe Mdar :(IOJ.clca:g1l

Hyor-run ? ~ Bir kard.~ 'lFa<r. Ne KI!,gdir d~; lit,,!!! a-:ramllida. .p'~Y~e<I.i.tz. Be. .i;9bcr mi.- nftin ounya<!l.iIo. en .k(}:rktu~ ~.

_~I.I! ~J:1TLid.~

~ten

~ODT"" rj~)'.udoEL

~t,q~;j.tij

uyanofil,a:Jt>l:tr. OA!J.'Iil l~~n ze.nvin olmaiL ~ yM!m!I"J::b-m.

K~!lII!ii

~,a:I'i~

.d~""",

~~

I:ll, end . l"<l'ym.':Il> crmrj.,
ffil'§.

Iya:sl

p-it ,bGiyi&pkeri ~~
;u;bri &ebepJ~
~j,

~afilD

ya-

.. ziya.
d,Q.

Ramamen dl§i'nd~ alan bit noktadaTl. ~ h!!k:Il'mn:d~ tot:lcik I!di .. yeT. Jijr., cl!I~nl!.l, Banal
P1'i!l.hn.

ediiitrI D "[milL. zaot.

hi klift .. hilokkm.d~ T. . iI 0 'L, ~ :1._ ta.a.m.da.n ~ Al~i' D.l.T ~j'on H.I!Iri,kl..!l~d.c ielrnege bqlll- bin d.o~
til

v'

hi.,. hahcr ,d.ol ~

lOBLIa.t.

m c-

9~~

de iktimtti ~f:l"d.e:n t~. Zi1:a. .AImfm
'I

Aw;-I.Ip!iI'l.'IIt

b~~

itInrlit

arhk al!llabUlJ

olmakRnn

_

Avnpadn ~ nyu a&ar:.rk )'eIi::IiYIm ~ blo:um.~. Bu YIi harp :fJiket. leti V.fI tahrihat ~, ~ dm ~ okeq;, nwb.akkakbr. . ~¥ Hit.ler"~ ~~ oldu· ,jig ilrJ.,tsa.di ve s1!RiI.i .a.v~~ mi. A lma.n ~;,ru. tnsHteJ!e Sill. I1,ilFUn ~ e~ Aimerikall ~IIP~ k~i!I geri ~ l~likbia~ ,i~ill ed'iI,en Av. Np:a. ip-emlekeUeri i.ri tauim ed,iEm.e6iiindeDbekl'lllllm Iktllllidi. %irsi v:e Sonud ftMiGel.~ eM., editemed', Nn~yetSovy6li' Slf.

~orlar.

d~'ljJru, iH'i1k m;a,iliUl blm~, c.!Ikid.;m d8 m..."._z alan ilJi,. gC~~T. Sanat. .f-d~ ckiit. ~~'..::;te t.agltclu . .5aniDl I-r.kl!l!il ~. lEIu ItOkta tn:!l:f:m4e ~ mUnak. yurii tilmez:
za~riaJ.
~ d~lmI;;d'IEn ~.i. y,tlni.

i~r~

(ilirkii.

-eem~ti
:!!lI.D~t-

~oktai naz:ar. e(j;'ebiya t !"i!l.h~lH\ ~tlbik oil lU1la b,iUuc d.o (?l') ~ ~ii.nki.i tabiil. t, her in. aaqa ~~'Vi ""loil.'fl:l'kbir ail vel'"'"' ~r ~ rMirn. mU"l.i.ki. he~-k-@jl.
b~,

~-~~.
s:~lik
i.tih"t<a.1i Ilffll[~d," 1BiJ.

hb.iHy.et.lerini QS. g03t(')k~ l-krka::s ti4nab.k1irhga .i~!.in.k ~. bid ~eriYft i~~~ d:~ IUpheaiz. da.ha ~ ~ettll!: l.alla.h!mr !Otk-k. -lb'l.ll N"~

hallol'l

mri\' .. <edlWe

l~kr.

;!)~d'
leo.

one

y~pIlHyorl!il!"I",

Q~UI'I

rum.»

deadl.

;~.retini ~yoSanllt il;.in. d.e bOyilca:bil. ~hi;;.

b~r

9~:m
T..i:!l'di!D.

Gl.t~ltik hllsi .k.~nhkT1:a.n
~Jc!', m.i

kr

MI

~liyor?

glin. kendJI!!!-

a~oiIpiL~I;Ji:

:rn et!el'

Qlurlax

~
~II"I

kw" .Df:itfu:;1i11J!>gaOs-er-

:;:K biT mCKlte.

digi gen.i§ YI) lI,'j1,ra r~im:cll. hen d4bi. ol~t.an tyllie \imidim..i
k@ti.m, :J.Jkme~li!!n!Qli!_ ri. k.... f.l'rn.a sokubn o;.IJ:'lr.io. ~y!~~ hir liirlij .1II~I~rum, on..m:r ~ mijmlsc;b~~
Zlim4nida,

ya.i:iltan

ksrrm

mr.
~1"

dahl. MTkea ~-

M. '1"]:

~Fkl!a: OM-~iabeii. kudrerJl'le ro-rc, ~.fadc
edebj,ya~J"lJ:l

er;l.ecr, z"""k a:]1I'" faki1t 'Y~i
:!Ii!l.TI1II:t~l'i'niLl

,~,~ijm'§inl ~f.l. ~muY'O'!', the:r!t~ ~l'Ia:.ta ic~r k ed~.
nil

h=kMe M.
Ve

~ni. i&tiyor.

!ism"

madde

BaldJ. Zire, &~
rrt'flJ\l!iU.eu-e

~.iyecek. petN:1 ,.<U'.dunia.n PD
AiJ'& beYl"'~]

VII!!

bam

BirJighdm
ve Avn·

~t~

iirni1l1c.r :!i~n t.aT.aIl hW"1!.81, •• • IHI:J'ik.I2. sa.~tlr;i.r olabilmellcHI! Bu fib!:'", <l:l!rlnecleriQl. Yi!f.'~ AUI!LI'I rn'".iu!.1 ~ l'el:'~_~ N~ In., O~ Hs.DIm
:iIfIjj,"M

i~

I!n(ier.esan

&lL p.lac.ak aeabft 1 GCl'!9, q;q:a:rj,., y~ ~1t.i hc:rkl::"!lip .,..fu:udii Vi!! aya~].&1'l ~'lIi~.ma gOre- pektOla, l'akS>!ld~eiini ro.,ykdL iloI'I"l~, d~leti ~ bir!tCY dcma:l t, A.:Pilii.e b::Iktn ki h.!!n de fI!l!>"rmaYI~. Halb-t;lki p.ek miiilimll;li, CiIi.'lel :!f:Dlikr.i, mii.zi;w.e~l<::ri pf}k k~O!nL:rn, ~~! rs~ <?Ie.n[;:m 3:Ule, Sir mll'8.iki ~leti ~lmU !'il'I'l<l, ;;ok g~ ~l.i;ylor. YtUaK.il 1I:iJa:~.i!lk

~rbk~

ra.kul iltin

nii-

'~1.i,

h..ah ..

z.a1ud ... can_htn~l'-nk. hall." neh~ v-er~m{". AI~I~ ~y ,gil'i!:~l gfuu~.f, tim.di olllil:!iI ~
_r d~ ba;~
]1l.~lo

byle il.MbJ1!d.ryorwn ki. ~r.rk;n· lii~ y.en] do ~. ~i deo ol~ ~1!!!'l'tIak:mi:imkuh ckgilidir. Mdmtet KAPLAN

aIM ~ruz. bir mil,y;on 00· Nuri E.:!oa~ dOn 'III!'" .bir adam:dJ.l. lal" de oJ,l;I:r.. boAj d.a. oJur. BI!!IB, i:i. Arkat:!aj!ann.HI btiwfI i51:~M.Ie.rJ_ ~e. dil~e.k y~ :r.oB,e:1fti bo-t'_ tli yapac:qlll1 VG.d.~'lT. ElikaL- i;u \'a.r ria I~ Odeme.k da~." ilitiy-.fl;bll on okJ..y_gu ~in §oiIrt ~e kendlmi .:::0 f_ ~-c IN.. tilt' .ko~~gl hi>; hh- "~1:m\lt-ZU·JINOiJ'UI"I'}o. 0 ~ Uffi,tll:.du,g,s i:'iIuyor. ~i ~ ~, bll'1'l"l'!n ~ Sil.nli Mr Qtamohil almak ii!:l!!M,n a? doiil ha,:.--at.:br.nad.ev~ ml') EJbe.~l.c,." .l'I:fu!Y~ ~lU bJI'J. do. ,ed.~'l' ~ }Yi ~ lelir.Je l~rcll.n fu;tJa ®luraa.... ~Oya. ~~ =ri,n.i;ran.. Bir 'C'V rmi' isSy~Il) ¥(iz bJn ' H :ylllltll:!I tea:rah£ ~i 'biT an-oola.rda.n fm!I:a rni.l'~ kalml~ ~11.l':i~ ~: ~t'e-d$n !!JoV o.J. ..un... ' - Poki. Pi1<f& ~ n'C .)I&pa· , Hell!. IT[ ;~M bit 1Di.~OR doia: .. tIJ~!nD~ • lI!:ih~bir ~ ~ilmL kihrA fu~i· , ~ A~ ~ ~.noa -gddifll. lc:~& ~11fUt klllpi yoM.atlil"l'IR- ~ ~ Hayattil.lfI b~kJwr:d~ 9OiuT'L1m ,-i.i:1!ii gijl~ttr., o£>k; nern kJl_,kJ.l. Ai'~~Ta va· , 1Biv- ar&.lH'i4l.~1rllu!:} ~ Bilyiikrl~· idermJ; ~.iH~mn .miktanna. gQ!'<: :r~ YQJl~u..v{U!!k Nuri..E:&a.tla bir ~ ze-tird~tC"E. ~a \!ai-lam a..nii-b;Ut yap4m"d.~. B~ ;;p.;I hi&:.i- ig:oatEl:'laoaQn. ~lli-ijol! i<5!iinQIl:Yc; :1'$ Ufn'i&I!.tJ.;. kHax r~t r,~t ~a.cai~m, , __, Am:Gb.m Au. ~dk ~~ik 'bir - 'l;~ haiJ:x,r g~ .dj~ ~.d:il,m~h. Yeni. yr:;:r".i.~f.m yBP ye U3ik.1.ll1 k.a'ilYpr ill'IlI. ~ mM::tan, I:!ltldhini t~b;e ~M1elt~ [,:!e ~ ~1 ~i 1\0>" rwJtlrcdI, 35 ~~ ~ Iffli dc· dlliirl[ po~h, ~u-;;.. tfe.bl!rk!'l' HIm. ka'k, :sa:me iWV~~ mi d~, :rill.....' ge~ Ell:n4e ~Un b.i;. Pa:qa.m. k!a.nall diyl! bil" ka.ila.J Imd~ !habet" gehr, AIl8.hJn dill!. ~l:ryo~. Ola6] i;;in ~ 16.- diii I:}liil!:.

as...

0

yak. Mira.llcZa.v-alh l' 'Okk m.ot
w:. ~!i

&:!tin.

8JllJCali'l ij,lmU!io Altlil-! rlldt [\.'IjarMl hac l!;;a..lom!§,

.... ~.~.".

W:

m&dc: bllliQS~i ~f: ~ ~ me¥dlam blma dan ~i ,kuvvettkfh.. iBIPllm i. ~ ;Il'ada ~ fiIB,... Jilt" oldugu baldrl'Ddak; h.ibK. let" me-i~ WI ~II'. Her"aWe~ ~ :riiJ:'en $'~ ~ Alm.aD~ar }fa ~ y~ p_rp ~.e. tinde h~te,~ Den: bra:rhr, ~1e'i"dJr. Bu :ka..

lmi;:m
a

bir-~:,a

~

rar .ha1l21 ~ 3111 alma taribin en
~1Im

.a:&e GIurJl~ll

'ba.dhelmrun
WilIIZ:Il.

arimiDd.s

edilemez.

oM.

~=

frarJcai-a hak~lnda Yir~yetin
LI~'" teUitg!

Valn IZ b 91edjye doktorunun raporile
francaJa. veri.iece k

~J~

i
Re~liii. badema,
~~r. rnColow ten:sip

(Ba.~

1 mddfj~

Ii~ta.l.a:ra

'veri[·

Dan sab8h Vill LiitJi Klrder
muharriri,ml,U ~!unm1.!jtw' ~ ~Y!tf"'~hl-[\ 81b
~~

b..'"

~

btYUIJ:lWI

duiu
~

i j,p.nhl£likia
)O(IlAAl,J;r,

kr

reraf!lldil.

duil:! '!IHihak..kaktlT.

yoer- y:;; gomJ'I!- .... tdli~~n

dl'o'e_"'(: =ir ¥2!d.iln. Aak:8dar).d' ril Ve g~~~~ bn er lqr;:mna.m.t giionder:clim. &led" etJ'C \let.dLjim

Bu ,,-fbIlrla F;\tki. oj· ~~i Bell!-

da W:r frra.".

0[-

E:u!Jyat "e ~1M1i

pa i!atalarllwla

bir
SU

blno bilhLl1lCB gib1 !I&z. -

Mbulia. ~Inda
~I'(:iln~
meiile

&J.Ya:>e!tim:

pi:y.et;n.d.e d~. AI· ba~ ~JI v_Bine IPVllarak Ukira~dan llatIit Be· IlJVabyadUl h& ~y~ ,dUfijD. mifyor. Bu mi:iliha~li[l, ~a. l'liI" bHira. A.lm:an.ya oyell$ hir __ e. ro[lt~i :i9nds ~llID1il1rdilB hiri. ni Y&p;IlJb~·= I - :Mmlli' ¥I!I :5i:i~ ilti1i l!r!'!iIJrsadilc LJ1Jy.ll, eep.hainde ~.
_ i!i1"ll1H",

l~mn.
bnd..1ki

,onnek

d~1If

ve ,Jc:~i. :cl:... btl' Almtll1Ya

hattan ~

,~tldut.

birr bwJ:r-J;a.. ~hrllii" OO;R .,.:rot ~tti. _. J)u:nL!lUZ alMa., m!!>8tl'1.e :IlIIJu"let.l!'Ir,I:I®rl daha. milli!tnL li~ki'kMi, anlamfL.ltt!m kol'lo:u. .)IQrnm. - NIIMI hakikalt.? ~ !l"i>I,~!MIn ....mat.I.dda:r"I Pll!l'I IM!lfllq. ber.l:zemIy-61',

Ka:!z"i:tI:lIlB, N!!J '11:1.1111:. $iiylam.~"
Boo lst.a.H.bUI::tfl ~tl(nt,

em:nfe, L,taJibmd~ Y~lll:t beledl. yeo _ h ti.k&n~ h.dumJ.E:J:'.inden U,_ p~arl ahnanr.k fmn,caJ. Yor.iJe" c~ii1l!i, ~ his k:lms!Co/.fI francala ,~.lm&~ini b.i~. Bq hW3lo.loal::a h~t ddklloJllard!ln Ta.·'
PID'l' ~

m<:

nt'6,",;l;u'LIlbMtH.,

~M1

111

dir.:.;.

dqiJ..

1r

n(l

lu!dar

r.si:tr..,p ~ti!

_«I

fY

~I

vee.

- IteM ~1!l ~ mu ~JrnI 1!qINII:

mu.al Id nemtl1 w,,·kll·

.on~n ~~
Hn"~~ Nl~v

g~
Hanrm.

'dGRij~1';;

Be!kl ...~ bll vakil. Ibi!' y~..a. ijlm~~r\'i' llll
RI!I

~ ,olm~ arm ~ ll~ ya, ~

~a Heman

R,dirmi1. AlI-

beon!lJrn

aMa;mffll!J,.

- 8m ViI>Gt" il:JUJru 3V1ltl Z"'.nt'I~_ -. 1.1~? Bumm ~

Z!>k&na:. ylrlai:~.
".OW!' II..lIl"

gmt
~ ~

~"&d1..

., . iIftd.a;. 11:1:1' 'blop

him!

~
~,

l::!'2i1I.~, 1~~~~J«fu.

CEl'1m.a1 Ibb~ g«~ ool(O'y'B. glbnl!k ~~6,CkM ~ ~{r Wl'~o; gelmill. Xad!an Ql'tt1'll YW1JJlGg, Imlmw. - Vf/IN Mtnn .k:m va);"! DeJnek 0 a:lry8rn 'Ill"!' f~ ~l tllklml.rBk ~ ~IftUt ~ ibir .s!!obeb! varJ"iU'I'l, BiJm.ii} ~ y<lflm'1'il~:i!il,

~

ug

Vi!a}'l!;ttat->t.ru1!dilll1
Ii.~

yaplllffi

tell

~J!i>di;f;

DelM"

i:;;J.tty.o.

(laD

~1I.Dhr:r;J.

oWi:\ln,

I - f.~lI!. ycl= ilws.tiBl'l~fade ~4. ~.lan: tahaia codiiml,:iot.ir. ll~al.& ....n ;h8t11cal ~tiy!lC~ ~<wti htikUn~t Vf:-ya,
h.el~~ volli~
i;~ll". d~Dl;~j)

~
ml;' Su 'M4E'i11:l1'l Ali
'~ den. ~~ ~~ Arll.f1~a. i;inGe mi t
j]~ Jo;M.

Pie ~,\lWllihi*l

Z;~.... "'<!l~E A~.

VfI.ti kilZlUn. '! tkl

3m: ~.tJOl'9lliltiZ

: 2 ~ ,Ce&eliiudt ~-e : bir .ileri huebt,. 3 ~ Ldand& ~a Britlmya
: d~ltm .. iatLlii. tetB'bbiIli.. 4So¥>~.I.er Sirl.iiiae
Ir~

!:.'If.(~~tdI!t, ~~[d~Jl]l'l riJ.e.I!i~1<: am~Itma yi art:!~ <>mlnli'l; t'a.kat 0 I<::...-!" t' ~ 111 <:Int.! afl..iut !.aLiI. tlzmoakten 'kQIi>;t:u.
;Ftl,ztl":: ~ J(ar>:'lel1!m, Gml :a1'to!!deGi!!i~ht'" brul :lIB. t,en

Vtyet" ,1:11.0 d!iD.tnil'I'I'N:r$n, tt'.lrln kmilu rtfr!!. blr ru~iIiotle ~l'Il1.to&ne t~eta,t .!bnTa aln-j..lii bll' .~~1Iha, ato;
~ Mlr.sa,l. .. H~ j"lliat.J)'OI.'.

blllktlk. ga.l:iba.

gfocli ~lfrCO ~ t~!ld.u ~ Fll.zfIeye< l:JiI:4.fI 0ttt; ~I\ ]:l(J..k b;mn, ben ~ 'll8-1'OO"JimlitUt hQajllaRmam., Bmim ~m 1l.1..m1'l b~1t:t.-ntOl II>dam ["rdIUL d.<trdi, E~ ~Wf;tilo c~·lmlm.l1
Q~ ~

S~ mc:ammu ~m N~r HmIim.. Ko!I!!'bl!mn bliyle ~!' IDe«ioom. ~B'I::io;Q ~ ,0 ~<l;ID ilk dlda o-Iarlt:i1: ~" tmt:L QI!J_~ l\u.Jdl1;l!tlflXJ~l'1~IX .~ Ha.yD',
~dJ~!,>,

.tB-~a.ll~
t~if/-'

r.i!plDda

olwll.-:
elanla.!'

:bmta

:0

.!ebep ~.
!".&mEloILlr. ka.4I!:r I~

£fJ l"~trI:::'f"l<Irr ~{!i;;8,J!n...f.tol.uLar.a
~_w.
~e,

~";;m..il
boi!!'T~T

miir;rn.aali.fa
:rapor-

i"

MI~

u:iJ.~

aald'UDEI%ldJ.
bmkEk.s..t ~. Kf!~,
0

mma,

IJ

""'loo~11

It·mitis:lnl ka~
ks;lfJf.le'l.l:mndan ~UJlU

bil$.a1U

b!:i~

YaJ,mz

mJl.fl",L" 'T~

-

~ki qlUllI

~
1tiraf ~.

~ ~ Sonraf

~t

wm bIlbailn

II~

11[U'·,

Be'lfl~ ~ bekltyotoiurn,
~D\i"n.tl:Im.

'd1JyguJ.llrmdllTi. f>~hU ve mt)"llS

rom ...riruhga hevcs e:tmtli', MZO lhildf,ydll-t
Ne
olu.yofSlJrHl

'Uy-

-~8.tr

nl':!l'!ldc?
iBpJrtl: \1',,1';

;dir.

Birinci
~YI

'Wi

.iki,pd

bedeA.:e.:- W-... ZiiIf«'!l!l IIlqtu._'"" mh~; Wil!l:"

GIWdlo ~-GetI ~I!io\l.t,T' "'Ol'dl;

m-Ir I!llI!!!e

OOI~

IiPt

I '-

1~Lf.A:lmPm¥il ~ ,pamaz:aa, ~1!Jic" v:e kltl&:

-~ .....". b~ 0""'-

~•
)"IIZItrI.

:dtil Sovyetl~ Biriiitinc ~~ i etmeiie mec:bvr imlll'~ Sov-)'e-tle:r Birligi Bay HiUe!i"in ilk t.ede6y. di. ,Ftdwl bQ Lg~ d~ filorl:mjz ;adur; Arttk'ii~ kAldlLo

~ Y!I-I';ui!i bl!nln, d.egJI, @.nlaJ'rn: d;l, ,bURu iV'laIDal-an L"'>ip i!>Il.M, D~ 'ttj-r ..., ot:rneck lil.mn glIiksOil. O1el'iI!I!!f'l':efl I'W"i'd li~nfm dt! ~Lmrl.Ii ':bi:l:,llo: liJi(' ~!U: d!l>fmu.qhll ~J"!tl!l blr ~.1 R~:tmeP "J;:"!'I<J.I'et ,,"d..l'rIornilt.im. k"""". -mI~1 bendML il.d~ iiii' 'hllyatl <Oldl1funu h. _.Wlll"' !ltmcl< iookmemlftli.lm. "!!~V<U1 y.... vlll, 'l:tu .,.1l na>.m zatl <"1111",ijlrn(l! m~'hmlmd-e y ... rulft~adw,mu an l)'GrUI'H. z,iI.:\ aUI AU, kim bj..

Alla.b ~? .A.kJ1'l!rt - Tanl !Ii.WU fiollU biliwniyen ~a 1~.nRllet yara.~~1 r BunlaTmi 'Ii'iij de ~-lL. Nntm lo;;~il'niJl 1}tIOft;tu ~nu dn-mll\ll~'l'. ~kll dflde!ll- 1!;.... F\~l.I)'<iJ'ill .. , 4..."1'01 edlYOI!'fHU'lt,l'i? :Buna ks.c'bLL d.elif
IlUTJlin m,Y<"ruZ,
.::I:!lt'l!:I;"l.., ••

A.dl 1rlZlltl.

m" Wila
Ina n:a.m
l"[;i:~
!t!l!ll.

:&btL

:kulooi

m.l ~

E1.-Qi''';mt2:l l:I.a.rIu dB.

ilUI~Iy.!l.r

-

Srz

ftl.fl W<1'l ry!!',hlli-n:llllll:

Nlgi\t'

N'!I~I' ~Yletlii.t[ruzt

an1e.,t--.

yarj'nCl:nl!l ff!['laCII; Ilt.-., pU3kilien. 1",...19 U.YZl!fllne !:I1I>k.t<.Ik1.Ii..JI, :5lHlrfll huJaS:mll
Vhet

rtkT..
dl:ln.

cHI.
DI.r
1;:\',>,£1

brn

:'IlJ1&

anlsb,yrffi

'lI~]ItCJgTI'!'!:
,:I ..

T'! ..'1illmlll

rlvqYi'll11l1:

nSl!lItTa!'l., " ... I'wm amU!ltn

t'~~lt.t bu nuydall'~:~l 'I'~~>;!t Uzoar~O)(l ,nit!' d~tvl1tlik: YDlpmaz... 1ett.~'\!z ,hEt' ~-ts. mlli"s.cu t ~~:k: 1t:!l.~nizllI vakt.:ll fI KIlIIl. timolJudl!. I!VJ~1p, !WI~n rn'l)rn~ nldU\'t'lfIll ClTa. ..:Li\n 'lft..nlii I~ !ll-tirebLl,ir6l'f1iz. B.a;.Jl k~m!u.. flu g!bl !du.rlltll!n !!'lUI l1tl,nr. y~klur. EJliq.t61'!i vii!l'l!Lt IILrni!til1im _Vjj[ hef' "I!'yt bizz t B~YJ.&,. it'L1"-

'II'a.ziret. ~ <::ObiKi'\i. w.,~ <II' },,=dmIJ Iff d11!em~ !I'il bm.mUnd9ll. oonra. 0.. l'1II.ln. nlh!l!t Y\'LI:I~ItI~ io;;VJ,l<~isUl:e bl"r mill:· tar para U.8 rbjl; ~rb-ruljl h:ed:lJ"il o~
Ian r

-Ot.mr,

m: (11fft1 n! StJ.oo!H,.'d"Mlbarl :§.Iztl. ka.

-

He'!' Apwt.:msn
~!!Cl'b.Q.t ••

1m]"?

Bil ~~

~II,

uydnl:'iJll8.

:;·-ovmil ala-e~la"'l fnLn· cak· mikt02,IHloI. VI!! d~! mu,d· det.i",i ~~lert:li& ti$.d~:r~ kny.d~IjIj([ece:kL~it'oCli.r.. Rap,o&r~1:"II:iu li>!l tl!l)l'e ka.ytredjld.igin!!! dalr 1tI!!!Vl..l.!Nil; o.l.am1ar :oe.m ~la::rlnkleki fU'JD ~r ~ dun fn]1e8!~a-rlm lLkre~k'a,rdu. 2: ~ BILl h r-4ri:!. j]')l.du, ~if h~ e-: kcl ~di!.nlltr I.e f:raJ'l;Cll~ uJmag.;. h{!lkk] oknry.al1!lara h:alu:a tiJ. II1II_ 1 'VuT.lt.ar, bO.rd, pa:a ~ 11'11!! 1:'\lJ.T-1!! .im..a.J.

larmda-k.i.

'bir ~, Bu,tun
gNelk:, 0

edetl

m:~det'G M1:"n*," v,t.

tErllkLki
Of'

~k

bir

\!~.Y ol.malmnlur.!

'lui

I<('~ban

''bt<l~

Jl'IKhjn

,jj.'l.I.lJCiI:.l Of.i.ai t.!l:raJJI1dan ~e:t..J.mi.-1 y e.r~ hlfbri'!::.a.hrdl!. un ima:I. lte k!!,.o ,!:!!.k 0 b r!;l.k $Ilanlar f11kk lIlki8 ,i):r-

tE!¥n.;.'a

v~rikm. u'Dlan Tgfit.a.a. MiJi,w

!l6yl~m.edI '1

ticn

btl' k8dplJ.!I, i;l;illcllm.':l, bil'

~'ocu.

fi -dM(O' kaJ'lllnL.l1l1!. l~fik!1n biltttl. bt:l!J.mu~itktli.

La

L-l

••

Faoka.t ~oiW'lu!zu b~alBin~ d(jyt d-e-Ja j~lha illl': D'i1¢jnijnuz yed.igi,l"l'uz e-k,gp.,ei e bake rak hie; BllGolllel"iAlz Ib~'l:r. 9IlClIkJiIor. ;babakirmlz B~~m )'01'_ aUJi.il1dilniiz. '!nil;; BW'lY vtkude gun ve OLTg'Lf! eYC d'ooer, buua R'!!l't5flffl.ek i~n ~]."r, ne _bmetler C;i!l.ltiljr, oil; emekler barcELJ1IrI. r~ n1utlak~. clomde b~~ 6k11k devn:Jru.&da _)p.tidai ~a-nl. n~dt varcin. Baoz;ar1 00, kemd.i k,.ar-r~. dii~ l<Lr '£:)1.1 g,d &yJ bulm ttfla rdl! .F' a& aJ:. m d,i;lrytl Pm.a;:;, s~~ ~~yi '"' '9i1;glll:rda. cgLrmen~~ ohr!a.:h~1 ~ijr. SIm.. i~ ,ci.Dvimi.il', ,d.io:ImJ~. ~: d B&bdlZ ui.a.l'Ilan:l'n~ .. .i...,L'n bl.lgda:.n, iki .~iI.-f iI.'I':i!!.Omda ::51b~l!l'tpe.zm~l.!!l' v.c 'blDyl-=ce gun. An'n,idarjni'2li:n ~Il. ~~ ~r1U!k oKrn.UJlerJr:;!: yapnUI¥.a .fI11J't'!l.t bll.nl~ p[!l.l-inrrr'k. ''IIe b.RlrIl9!J1'Iak 1b,k olnu.l~Ja1fh!'. ~iti_ fie ez.~yGottm-, Rill IJ'r.¥klkat'ler 152! romce:in.de.. ..A.rmcrikadaki Btl .ill].;: i~nli!tr bu.lunduklillrl ~ek:t:iiini !biK bil8eniz, Sizi m.=kte.Pa.nama k~ll h~*~~wm* yerlerd(!; topTagm kuvveti ve v-e- he· ~'Rderir, &nr;;,_ aTkilontzda,n bir kl'.il'nJ: bilindigi vak;it oiradEbfl kaJ· :!!o.k.d.g-a fH'J-l1.f. i.ildin ~. B size- da- h. 0 -n& i~nde.. ~1Il' panyo ~fi. P.u.nama. berzahma k p dBha mynhi!, d~8 !!i ~Hi ~ ha yumli.-flik. ~a.l1;1!.el:ntli bir drgelmi.§l ve ~B!~l I:{!T~a ~~oek W ve d.rJl.a 1!OuMl yerl~re gO" ,elm!lYe m c-k btlli"4biliri ek kin 1:Ht.~1 1;!.oo.n-d-e ~_ Fakal, WMtn i.i:-arunden b~'liI&lrlllfhudlr. i~l.e b1.1 yi.izde:J'l .mu Q"h~l!" V'I! 'b:il\ biT e:i:lyete. zanmetll!l J'l,;Ili!U 1 :!f.~'t'l ~ ••• -h~.C'ti~, ~I!:I bi3..§ g&termi~. :Slrf Mz..i b{i..1I'f,i~, {l!d~ elmck Her ~lin
ij!r.

ve annelerimiz '------ • • -----,./
.

Giinliik ekmek

"amen
I

Arzusu"
r Yazan: Mablaut
.6:Urmool

blr ~'errnDcn

'tara

A !H.UT

I
g&-

M~ ieiD Ii&r:k.&<l ~ ~ bu h!Lx~nm al'lila.mM'lJi,ZlTlo...ltl.o. bU' Iuzi diyow,'ll- Blm 001.11>. ~ '-It'JII.t-3 r 11~ V~"6tini ~, ,:I;~. VA..ran. ~p;ili~ .De de ~ !j}o 8..\Ik1inl a.yni 1ioyu1"!..lCU ",'" ~
ret1.UireJ!l I!:L& ~tmatlkhg:mi J.I.m. Onur, Mk~8.kJ. kll.l'llJ.~1 (l3... as .m:y"udi! ~ lIDi'::if!ila rlbpl@.pl]'{W'll,~: fepalJ: ~ ta.",ilIlJ:lIl"._ ~ Q,. M;k.il4:a.ten muhlUnm. fAIl ():t<;l;,p, oortJer-tl.I!kl" izbu 6Ii1)'ordIL 8U' gib). OJ!I.IUI l"I'i- btr B£~ 1Th kw.-s. h~l'l .:>u.l'!du. - fil'h.lliJ gik'dlilD,. v.;, iliiNe ew.;
-

bl:l'
1iIJt~

~"gtl-I
~I!I

I

lid krzlulDdtm biriydll )yJ till' mOOOl~hi. HB.!:Ul. ~e4."iIn p~an l&'ikuliida
.!IDI ..J'»(t;:a.

i'~

zam
~·bk

1IZe!iJ ~:biT.

~

~ kf:;j; ~

tJ.irl..!Im;11 00 ~I gl)7-k:n,

~'I..I

1:41.
U;-

MllJ~:rn. ~
fa g11I~;:;::k

itbat.J
'!!!Ir' JilA~. ~I
1

kIvrl'ml!:

_'Iq) li'1!fd1:;

..IJ:r

\(irg_;iikll'.i'i ~ GoiE'I.erJ~ imllmm ,gayr.i ihtt]rollrl ~f' ~ :IJ:e -d-~ '~~n.:

btl.1I.
~

-

K.lm ~

!lJ'lHtJr l'iIP8.m ~~
Vol'! ~

"I'ti:!!ltIIra ~ __ l>d1d do ~ dB. ~

mao

(dltlm:te ~ l'urma
~
~~EUIIB21 ~

Wt'Iml'R'ln 'I!I1I!ijgfin milJA':b ttitil'iiao,
~e

'i!fr ~ A.ma ~ R1c:a. ~

~
l'lU ~

zabm.i
~

Ar~ JI~ lIIiI .6Ift ~ 1l1J:n6k.!e ~,..k da.b.&lest ~ -ru. ~ ~ ola!n&lidJ;, Hlu'i-gl)aL W'fil\' B6'yliyemedl. il"ak.&.t _ iIrBz alma.!W'L? varWr kl, lnm:1llnJ gUo etr.!l.f'mI
0&&-

JIOBl'JllMi. peykfiID !hoW-

~ fRl& dunna..

hu ~

~ vli.l'$r' . 'i/!il' iI'I.Y,gi ~~ :u.l bUlma.sm" t'a.n

KI, ~

i1Billll.a.ttt. de ~ d8!!:tT~

on. ~,
~ ~ ~

\I'iI!I .~

~ ~ 'N
i

tlr.

t.;;.,bl

ka:oLani,L'.

Sider, ::>fl>VVdi QkU:Yl.Lcl.Ilar, IleOnlaT-l1Q hu lmam:~ birl'l!ll' nti2- giin luk. d>..m~ t~;u.t.ildnd:e bit vakil oo~mC'&'t.!:, Bizi do.- rhiir 'ickj1cn ~e,tlocri. ~l'fohma'l'l e- gUl'f:n, "R~b'-s:n' ve a.da.m ~,d.;,lc ri, y..o~~nlu1.! ta n a.n Ie' a:ru az e.dem ~eJ.~JnUZ,. bizim en Mll-' bdd._, aDl ~ vallLtikla,rln:tIZ' Bununla h~al._ ~izd~ JI!!- dll:'. dlilo.i~ ~Jl§.I£a1'l o-l-an..htr VnrdlT k.i Annder-l'l'!uin emeiini b~ bir bun l!l nfl, anne-1.e.rinl ...e kii.;iik kef' vuit UIl'et1n~[!n)2!. ~ F~e-. d ~~ l~rini h&lb:Lk,kl"fpl ,jb,jlir in:\. di.-'k:1 iI!Iri ~ y~nm. hUyUdtiiii~ Bu k,ti:",uk u,h:r~anl~r. her 4;a- !l.U: ~,e.n m~t tl!!~'l!ire miln miikMati3:. tebrike a lh~lal:'l' ~vi.rnlek '="'I. birmci vnlkniz 0'1maya liyt].urrIaT, tmtltdlil'.

/k.• ,(fi, :g-mnkinl b;tJrrJ:.F.lfD'~11I ~lrlJo, Lii hi.;. na, ytikloet.e.Pek ka:mYI II~I-~ ve 0sahiL::, gCl~r.

B,UIW

ulmu

k.oY81'1'

~YDI

.• MUJglm,

1

_oo.~.t~T'l

~Ii!rln iltiIa~ 1'\9 a.llM~· ~. Fiiv!lloki TtIt!&n oqa &tir rnnac: belkl ~""-Z fli.ZlW::<I- ~ MZdI.~EI q-~ ~ ~. Garnz.eU iblll:' tebB.:!!Wim, bciY(iI'1111- IIIillIII ~ ~ IJQ;yij,k ib6r bil IlWI:i<Id" beUU onun ~ (!I-tilnlmr I:'~ :il.aE ~ de ~1LktL

coo--

IS8...j

Ci:m.

b Uyi.itk hi:r ijlk c;dh'. Or:adia -~

IU-rook iJl!!WJ.u, &klii. twwrc1J

B,fiirra~
-

cia. GuRe
~~ml

FaJk.a't,
dB-II ~

IBu

ai3~ hu.rma cinaiinde.ndii'. wier ai1'l;a.o;;lat g,ibi ~bijyiim."Iiiyo]l.

-

cek dw«ed~ ~:biir.

!$,e Ji:r ,mial: .}-lJ. me::dive:n.. Bu moer.d.i"f:1i. tlam.iI!:IJl 7.000 n-a.. ma:kMlt'. ~ eon 1.mUI mer_
dWm:Li bill imi§1

,
1

'Daha Nal er j~jtBCBgiz?
G'

'yW'drran alAMnlli. en. haeU- kZlIl:ri1rDna, dIma &t.ml~ ~, leriydi. Bu lltlfo"tl; veonun k~l1Cllk Da.DB ~~ 0It.a. Mk~ bir aJ.B.k:a~mu mU"'Biff'lI.klyet ml.ljdmi llrJlo .~ g:i~ ~, gt'tIf !!!tr~;Il, yaya.nla.r bu sah~ IR\l'" gi~ Oaa ~ ~ IIeI." 'I!'!lif'fak (ltl!.l:'I'Il)'d-J:I pervaneleorin ~ teiklIfi ~ 0~ !iltmedL DIiila, Id.n ve lntlKa.m ~rnl (> r.r.:IiiI. ~ ~ !I!dilll.,~ ~ llJilw~ 'bette. gt'I')il;llhtiYol" v£ ZB'I"IItl.{ :MUjgi1n ktr~. IG:r &tm.OO.i 'PO ~ '00 satlY.£!itlil hareli:e.tl.el'ile bIJl'I'Li.,jftll'>[»);: b.j,r ~ iGDl ~ .JU!Ira lrot8.'!'lnru:il3. o.J.Wiuya.rak keJ1~ haJ.c~nda. NIH st)... ~ gijb1 I:II:r ~ ,bija. yapiL"'It. ;!!l:5JI'lli!]]QlJ ~ ,~ WI.tilit )'mo'BJi! Wt'~ k&;tt. Ye.me,.'VZUI;!i~JJ'lt 'VB !I.fm fj.5kosl1ll1nl bUm bfr -.. ~ lDI.CaII::a. ~ :kIt_

ca

o... Beeg.... . r-"IZ
'. . -

.' IIU

ylltil:rol'~. F.!hkat Jillta:yoet g (ta. goo" bir .1t!7ih-., Nihayet !II a,a. 3'U8!liJ i· ,!:inde ~u.rpan bir :ka1bln aevgi duygu.1Rl"Ulii bigfI]]ed~jld1. Vc Ili1i.SlYS'
(l cl.ah.eI" g~ ~ ~et.inde me:rut

Btl dda ds, ~ g~ Uu<l! ~ gikL. too ~ ~ e.n ~

_

k8el9DM,

~ ~

m Kflj_

~

~
dWms.
~.

~e ~:Idl.

Y'O'l"mn ha,.. Ben., b:ir b!tl:: kl:lI(gWl~ la ~ bir ~re.oni ~uf(h!.'ctum t __

Se-n de'

k1.J..'OVdibl!:n

~

ve.ririz.

gi!ri:im:e !:l>'= yafla~oz;, ~irk*girlfl'. borcl.lrnllJzu

d~ - ~'i'i.in ~ 'hit IIl!!dZYQ-l'.

[liT Yl~{ln g.lbl k:lvnla~k

;ekl'l!:llil"ll-i.§ koC>affla:n- b.ir YJlan

~=

(sd-;:

ve. ~f bUY'iiyIot, lli3iitl ~y
giiri'i.noe ~;;zan

''''''--------

Klfill DiHlyanlfl.

bQyiiul~1
Clil

---------'

Oklu kirpi

u'Uktan

KILI~CI ._~u:

ra

afl·yorm.u~ CBml

A.m..an.

bunuMmI yaptlll') ••

l'{ruo.:rl yapaeatun ~ bmiat zL lilll ~tim. !;r!!.n JIll diye dnrdu,.

J i!lt,[br;ma k'ol"~ oO)'IOwan
~a

Anlamama:zlrH .. geimi§
fizik. d~lII!~ tal cb."" e :
_, EVI!!

1m yoere

SOyle; kana, YePdi; Haf'o"lT~.
~~'.

yaV'rI.lm... Bu·

Oir~~
lAmb.amlfl

bir ~ ~
yaEl-

~n
-

ta&Y~re dii~ij mii? wncieki ~n~ sa.lll<yuak

Ok;lu ki:upi. J(llm1Ui hir~n~ ~~ gWm !!.8.-_1'B.t.ll"llr'l i~ blr rem· BI~i.. Onu ~; oe-. Mlarl, A:&.ik!li.da Ark-Ol!l adh kehll4l!-< d]'r, D~atJlarlna ka.:rili ~k l!llU· z,i olElll geftii ~ me-k~i:y.B pili liip Il,!;a.mama__ ~ 9OI':;l; ,~_ n~ 8 raatnd,a bQLu r:i1lrIB-kta.d It', ~v.emedi VI! klffnaz cia/vrana. "'~!.. t.un.lll bJ~ Gol;yE!y~. Yam!?, ~vcl B~. v~t1 'b{llY i" 1 d~£" Ken:dWne btr dli!j:m.!l.n biicum Sa.'deooo gaJ!lIUti' bit" ~, sa,abtJZ; 0IIUY1 i£1n y&!:n~ttt. f.eD,1\4.)'l BWH::l1l.n b~a, ~ Iboylu ild ...m- o.t.ligi ZIiIIm.2EI, Okl<l.1UI1 d,iJd.q,tiri:r d_ ~ btt" nU&l"la datU, minimim lsI:iyorm.. :biJ:tap, aE!IB!Iir.bkte ~ oI5fi z~ Is", .J\mct"ik.ada. GiilMn' <ita bttl'IJ- VI!: diWmar.c.lliL sadm,'kalibinin btltftn ~0, wtlliJ al'ZIl- hlrU bil" i~ • .Ail.eRmin: ,g1t.ztlnderJ l!IlzyiOf". Bl!Jl',w·1. d.a ~t!i 'boy ~lfl Ol'lH. ~anCb. MUjg.fm hsMiz 1j- kfiQmyan bU. ~eth:1l' ClD..!.a!"t da

kltii!i boy-ltL edam

tu,_'ltll-}yi1I

glb-i r-1l:Y;l. veba· IbD" amraw ad!iy;mfu_. Eir &fuJ yoIU ii·
~Idt],

~B$L
p~
Q1., Ne!jl!o

~
y;m~
Ve ~

ren.k~-

IA6 drr.

dii~Mnj

I

~lp

ii:i!ltiEinm:le

d:eg:iL.

ria.

Ben.

la.P.anla

kUjlill

tq

T~i!r}rs.relt:f!!!:

:&sm.eles5z ite ~ ikanJU'. Halkm dili ha.kkln dilidir. A~ gijWnii, .~1arlijmmil,
Hatlnndan
W}liIQ

-eden iImd'mdq-. BijlbGlii kafeae lm)1'rl'WJlar
[yi -ev
Va:lamIq,

I
m
Tibl!ll'OD ada.smdak.i yeili Hint,
h'lh1§t<t1l

Avrill,~. iak~,a.¥Yi!ld:a va kl'I;'lI'eN ~ BulLl.;:lu" d'lie:r nllyVanl.a.r gibiC varla:k c;oml'eh, ~ Ucpatolar lW'~no:l.i1 dB. k1S8. boyl~ 1r btl" L1e1l:K&nh),d!. Keru'ii va;rlI~"UJ. illMn ~ s-ak-tut., DUny~fitn c~ ded Vot!y... pul d c~lIJI:Lezler. matnrr. :KadrnlELr i:iz.el."indJUq rqllVUOnlan~ d~~ p1]1tJll:"~ i;,'irti.i!ij. k_ Ooylu «l'I~oil ~b~n:_o::m~" ti!l-kJ;Y!l-tlDe oe.m.1ti 'bll" g"r1¢:i, Miljpdi:il'. BElldd~ hl.i'li.ln ~ttat.l b':'. ~ell:£il. BUfltjn wdI. HU=YJn nr ~ gfu:J.a. kaila;r lmt!:r-a.Ia,.,:ntla "l.lln.e.a ~'ni puo:l:k:rl trl'ilubM~ii eiI'!:a· -d iT. B.oyu H 80lAlt:irmd'r, y.ti' ~ ~I! onUne se;rlllT:llljl ~ lor.

50eYe d~

edi.YMdu,

Orb!. boylR, yu.-

I:lDdi~ bjr

Yo); ~ dt~ =Jru&n. i.$ ~~

H~ m:a dahi !}%kt:rlar. U.,. &i:r'

Bu ll!l.~ti

om

d.a. lI!ti}"Cll'du,

Amerik'ada bjr mi.ihendl!O flCTini <:!Sfr18l:'il1in li:eBili b~llU'!'!'Id-M..h~ Ddim wkle:r.i o1bil!ltte sev~ $u klTllfiilY3h hir cam ~pm:l" BD k:Ilrt'lutu ibide1erls tesit ~ 'bit hiJk1iIn.da.r edB3ile: halde ~e. ~klO:--I bakk~Rda s.aored~ ~ parol! k~anmaya 'ba" - H&is ~ ~ gel Vo."I ~. dt') Sll1I"' bau mlllUm ~ lr'cre1im..
DiiQlyada, 4201]'

<;ic;e.Her hak~lf'Ida

*

ti!l..ltti

gMlll'

kiz lmll:tl

n.rilL

0,

k-l!l.d.s:l" Rom.a.nyaa, ... !taJd!lu. Dmt~~ gf!~':km T.I~ k.eat1.. WUi\I, ~m 'Vf!o :l!:\kbilzi ~w-!'dn.. Gcl.d':it! g. mtl.-fI ilk ~ yine (I oldu ~ ne ga. m.- rip om- tas.adt\itnr Id., a:;'111«Un TU:r-

kiiU'.ildlr. G8f0il bat ~ ~. (;abuk pi!Jd~YQ ~ahli.k sQQSNa.dlI!lQ elkden ~u ~ i:1nba .• yat 0.10. da.. $gnu tahtaj"J riiz,gir a11J:'~ 'Cocubuz kadJIn m~ .qa_
ea~l'.
:1iID..

CMilm ~6uu

g~iiio.

~
~ID

dUny~Ya
lDiU'"

d:~.,

y-a.yW-

Bir iliwzdwt

.§Ibn

.

bir orduy&. Wer

o:rilhnu!li

yuvalar

DilJ.1Au: at IbIc k~s:a
----~I£E

baitan-

~nd~ Il,furhl:'.

Kala, !'ISlmler
HQro~ :d; diyor

du- &:nla.rln i~ mtiliteLH koku.lu.::!!ur. B~kl~;r,i.~ g"l.i.n~ 1,19 <1 tij.:~u ~eJ,;; 'b~8Z olup bun_ann 187 ~ lW!'iiilko-ku.lmlur. 951 !<e§it ® san oi!!llkli ~i9C1k :m-e~ olup ibu;nla rm 77 81 koku ve-r!.r.• Kll'MIZI ren!d.i ~eM:lel'j 82-]; t-ti.rliid'iU-. Blm.lann 8,4 ij kokulll· <'I~r.
594 ma.-vi !Xi!i:ck. v",:rd.lr_ BUfI!ann. k£.klIlu ola.n,laJ'1 31 dir.

tiJdu ii~ek vu~ 420. S~i

!aml§..

Tiirun A.m~!l1llU kq,£i (!SJ181t11Ma hU[wunad.l!.fiIWVe1 A- Btl da. bmiIka. .'bIT li't~el"'d.. nMlolul'l.'lU'I fA"k, tdi:'lifl'il.Ilnda hall: nim i;;;m. ta.ze bilf' ~ tiitiin kwllamrlard],
d,Fl.Y:1PIWIlI
T}13.

*

~eJJi 8.'I'm.~ ~iI,!'1 ~am~, yaka.Y'I ol!il v~_ N¥n lI\0fESlmler! YJ.L.pIl.!YJ:fMtr ~ Mfrjpn., 00 ~ TUr'l\alJlann ",,"1_ ya. gir baXalnn. die!" g:lb~ mU!I"teftZi bir ni. uzalrt.an g5r~bl.llID hiJ' arkailali e4Idis. i~erU;i!ld!l: sahte &!!l3t;mI MIlJg"J.l'la. vUt6 ""'i6...fi[' mye gitt:l. Sovgllfstn In ta.kdi.m ewtl :zaID;U]I aamim~ ~, Btli.l#tinl kannllk g.;c:~1: bir I!l~ b'Sbv da be-.

i:'!i!fI ~
at8.9 ~.

;pa:.r!:Qan

eldct.rDi1 ~n iira;!II:rJ~ k '._1_

'¥'liI

Scm amanl.a..r
OU'Ilt! me-ydfl."

clzye ~~_

-oiacaJ..w,

.

tctk1kat

Uk gtiTtlerm.a.al«ll·i &ta:VlII!l[ ~eri8lt'Id~ larlar.E!., fenh~];p;r3, kin ge¢L Jier p~.

bi:!' sanri.nrty.et pl!!k sa· ,bulll,uJ'Ol'lar ve

--.

yapr;U:la.n

_.,,, a~m

t;:rt

aot'"'-"-

1Ie:yL"E!UI. ILl g t.ba ii-.

It...':k

~dB

bir

ar$am.

fte)'Bp-

_ L.:l y~'L.· ~L• ~en

._1 _ yoI.'wl'fi8Z.

II I

~Ii Jcij_. ;.ijk ok-UYliCll-' ,al". bcnim tell-o

Kan.a..p,arnn k~'iik hi. koyifu d~ dom;!l~~ yem~ helediye b.re.ril~ Y'a~ I!:_d.ilmiltir. C;;iiI!lk:ij do. alatl!!.!jI !' koyde hi:r m.idc MI!UII!I-

*

~kal"Illl~'!'.

pe£ m=t.

KtE'I.k ~iEJk

i).)($lrrdiii..

._ H!lY'li gldl:i!im IIl'tIk yo& YilIT'.mltJgl.l.m. d'It. f'~ tahi'l.ll'lmill edemiye~

'Ultk, uzak yedere

.gidtyQ-liar. hl~li. bit: gfutll '&o!l8II~ VI: etit1m, •• :MtijgA... R; ihlllU" geutik-t;:1! iiode!1!'t "b!r ql,!: Jie~ i.,.e.ri.5:ln(!e .go!)g.irlym1.BrdJ- Oiilara)'ina bilyla bit' ilk 1w.!'1ll', el'ilo·;;miu· Ant$i Ilo!lUYa.:kaeIbBhM- me~minde yrldlz ~eshrde ~u. gotU:rdU, SalJ&OOryf>!T!, ha}"'a.b: :rilil~ Wfi4'1if etm.i_$j,m. Eir ak~m UZeri navtya:l::!:m: bfu5biltliYl SCIjlstr, .o\.nne;;;i 14!- N'enm b!l.vlI f{il!~ ya:Uli.J:f !l.tIa4 l!etmml!l ~,tllmr~'Ilol"(ijll. BiT glln tt&!; ya,pr<!.-kIanns. tath hi:r l!~ri!!Jlik ~ b~ al't;:ad~ t,\'Dh.mruoak o)3u :Ill!S«1'-mi§.tL Ji..ka-syaJar Mhii 'X"k kcokll. ye.re-t~ gittiler_ :tkp WID SOl'u:yOl". hep Jol!"du. G'Ql"1I'blln )'"Ola d't4-= 'kmilbtr !lImn. l~.l'l:lrd~~ kOIlL1?UlaUn j;:5I.iYo)fdU. oSf['8. alta!f.ls:rm a:rMmdwl ml'~ SOnralan d"'l~U:rrl,ft.t" ;ri)'B.re~ill1'.r-i de ,bjr ~~ 'bollugu iQBriMnde d.!th9. gO;! m'etr.lttiler. 0 artrk: en t.«..llli~ d~v!l~]cr. dah.!!. mUh~, A.:.i'&It yoMa I'e-),"e gll'm!.¢: - Pakat gU:ZellJt;1nden :lmtko1& agtr ~1!Ll'd1. S$.fl:t
l)lr ~

S"YgI:SlZ ~.~

~~ Hw Fymy.eniM,

.Mal i.;J.t~ ..

~.I i'_le~1n" .iiyte 8'~- i .dG~1ILl1. e:ak1.si.

minti

Yilopmak

Garip bit ev
&n:z:aman

l!.lTda. ke.§f e:iil~ Pap-en .~Bb.i~e1.~riII d '::'1'1 b.it·! .'l1.~el=~o1V
'I!V

I

!!'!ldlde hal' e lrn..ittir: Btl ~n ~i:r kabile EiaZlardan yarpJll'lU~ bir eovd!l!i o,lllTma,k! tadlr. £:r-kekler. -evin. Ib.i:rinci kiI; tiM .., kadmJu da, z~ill katl'n.ciil il£amet ediyorlaIlml,o

ke~o 'O:l1.t-lil :o::amarn b.~raberlnde bulllrLa.nhu'li'l. .hem~n heF:5-~ iptcn I 0 kad'o\!t ZoOT h~ Korkun'i yenge;.leJi kazlkta.ll l!il.trt\llmui kirooelerdi. b.i:r ~ d~.i1d ir. v~l~ p,*" .i.ptid0lJ idi. ~di o:Ie.n.iz lxnyolan ~a.Jll Bunhu, hap.i$:s,ned.en ~kjHilm~ Yukauki te«lbnd:.e. i861 lI>e:nl!-':']irUu hte.mi d~r. I:".k'l' halda luyll'B.rd.-a. iiyaklj1l." Bin.-doe ya,PI1m..t.; c.aQ ilk. hmlu gOv.; KQf.ornbun Jl].aiyetine v'l!lllllll§_ alfn! rH1Jr~l !Rrac.ak y~~lere nJ'!it1a· asu' ;rii]IWwnuz, ~ h,~liU gjilmet:, Hod,a bll ti, Ycni diinyarun kqJinoe yan:hm E.'¥VeJi. I 1"111 ~m&n. menn me.fhumla.l'mda.n UZfl.k. y~~ ,3 J'fI'lIiI!¢le Jx.yunda. olur.m.. l.arl dokumU<$I!l, ~.i ka.lan. G~Z'alaroara.ll d-airl!;y~ ~~k8. bit" :l.I<ont .i~l.nde gibly~m h~anat bMQ!!- Hfiln Ilo-ffoluna-cag. vadcdilmi§lti. SQ.m'iII2, dllt.1l dUM. j!;.inde J. mchs 6.6 ~ntim bOY'!nTl:J.l-.jtan. t.6tkJk i...'ttik<;:iIo gilzel bulda hiT )Ming~ val\d.u·• SIl ~<:ul\ Di:ifl&'dlllil en .~ ah~ hi· du~ ..eog!1zIilL~Uk!:a glll'llUll'll yay~lil:r J~Qi'i d.CT.Iizle--:t.:inde .nam J apo'nya4b b.il' ma~ ett.ir. B1;I "l¥IIys,.v!l.ll kapb:!;'(lI'8"Hu J::Utoae,tUS'1 Mtij ~y.et kunlaz;,~hrlli1.:r. Go. ma:bet 1j:;3 8ene$inde Ylrp.~:ml--::~gIl.-na kELl'lilI u.!r:: .fUI;rumdald, 1W13r z;,a_ r-~rn.6.mtik: 'lie d.~nlarm.~ tlr, Htlll ~]ambir hard.c hulun. Um 4B.1f.I'tMfl~r VII bu: ~.l' kmda k~n:miLk il;:i.n.~Rl.li x&pa:ria:r.~
i:!;te:rae~,

b1.'l,

Htrgii.n o.tdl.itiJ.cii.

ta.nkta~m ILl:! m~ ve hir ha",:p ~l~ OOu.glliniJ h:i!.iytJor~qz" F a.kll!t taIQ Ida r ,

J 30 elm k.i hurua.rm ~inde
tane~ az:

~a

Imubtelif

r~

kok.\I

o!anI<lI :::: 8

ve:nr,

*

Kr:iBtot Kolomp

A!m!rlkiIJYJ

l~ayi)etm&miiti. E.rtmesttl-:,
r$lelO

So-Jme:;:ma, ~d1e.m.~11Ul ta2i pemhelik pak
VArUI. Eir

¥o;.:;

f?l11

q
Il

,.~r~.

*
*

!.eri ru.ta gili:a:d~. ~ &.lHlJclti-l'lP.oda .1):41 ~ giL'!. 1'tLr!t.-.....r.J,

mEl. wr

)l;Id".~UjJaldr,

Yor,

-....e

~ ~

&yq;l'J,

ii"t~6

ve ~e

M

Ir.iiLk~r.

Y~u:I~

c<c k=K:
~ k~. mil,vo
41Ze

!:-d~o-r: B.e6llm tCIIIJllm de sii~ d i!liilld.ir. ]~el'~ .!Ie~iz: bJr. le~ l'ij'b.e edinb.

brila~ifirM,.1 I .•

...... _~

__

0If.

k~l'lnW""I:l halYiilJ:1lln Bolon".". ~!!hl'jnde V'..!Icl\M onkn ~QP1..nlar,iiZ:!!T larin I! .;ok -gulp 'b.ir adam. va.f'dj:r. Aj~tl.cr. 0 halJde kl hi.. bir ,<'_T;Lfla~auk yoerde giil~r. gdlii.Qecek Ian gOrulnle~. Ell! 8IIl"eltlc sakl&nan yi:!;l!Ig~hI, yc~c:'Ie Aglo-r, k~l~.t.lli hem diimJ,a~lBJ"[Il~n Di.i:n.Yol'Itllllll en yq]1 .Q.g8&.! Q!1ub.a.rll.2 alm.i§. oJll!I, 'h am d~ y;B:AUl;1l. gelen. avila!! z~ t,..,k. 4-6 'hin Yil§.mdRJ. tahm,ih oedil!l!io rJlede.n. .:!ta.k.a:tam1lok VII !u,dr.iioul\.lt" biT !l1!!T'llidit. ~Ml.ll bultlillla['. Dl'a'kt&d'Ir •.

k8.~r

.sULliiIe.r,yo,sun

dal!La 'b{l,:jlka. ~"3!J.S.iyflt1al." hldll,nk MlIj gAn[ BeV!yordU. Hu <;;~al;:±.e:n b8,~.[1

.s&"g"ili ·I'urTh:l.n: "I.Ul:uu ru tijl1ilb .'Iefe.rl.lle- )lukUJ1Oll1., ~ •.mt' tI,i,.. df'.:f'Q, gtll., ~ll!.I gbl'tl)'1m. 8!i:Hllt~ ~Jn.i Jc~'YIll"mn.. ~ Bl~ 00n.1rn mulQlhJ~m,BaB:tu,lJgxu ~ oihy(> .l;;ork mIL YmIlEl'CI. 8'lI.kla§rnn., Sen.i peat'.eromdl!!lili g'drftYim, I'lo~ be.nl!Dl j~in klJ:~UDL

*

koku 11'& I'Imk .a.lmak.!L alq:nu", oIJUl Tllf!lUI.ri. '00 mllirtam tabI'Stin:ln iktlzatil iaZJ.l:i. ktSkli-llr.-U, T a.:m!:'rufLaki. millkfy-cl. iddiiLSlnl b.m ];)lr mll'bo.i1'aZil!lC~T Zihb~V~tltl t6l:i:l&1 ooi.yorou. MUjg'amn !tor bQ.r'eIl:t\tJ. I)ljjIA hUd.'U~ 1:>11' km1l~J:r.!;\ se.v1wdfyol'du.. E!iuradllJ b~· ~~le1 ke!!dl kaJ.--akt.m- Zi!1a:tan 1Jil.L~ II:&~ IrQloOjik !Lldll!..ll.lY~r{lu. ~ =azdllo hat\<J.ysl d~t.c Wi. COnk!l !) ba$:!Ila:r:mr

1a!Q ~.

fidir. MI,kr.ltil ~ll."

dlIye ~

gzya~fltll.i.m1.

boo

v~

me.kt.upll!. OOQ (ipml;y~

I:'ISJ -dai1/fl_, ~UI'Wlll

ftt. ne UI.Ur. bI;r d6fa.c..tk

Twb~ llir deg;tll!. Be bcJ.mm
):[kIJ~T>

me.r"""

J!lSi-

haklr

YaZISIZ

ikAye

~ V'!! hir 'ba.b& yaprakla.r ~LI~ .. irklID. ve, 3lkai:;::;mJar bu,Su11.l J>l:Ilkll!ulru ta'biat:e (j!l.gn:u-~, tI~ ym'!lllim~.oo.k Itadat" ~, m~E1Ia.t'1 o.l~.ll'a.kat. ~1lRl ~1~!IO-!~ ~e.f'!I. kapayB..l! e.Imo-l'ty,a, ·Im h.U~i!;lUklar.n d'~muill. J.I1ijgru:.:Q:L i:lltbn. ~dli;rdu_ Ce~, 'I'urliM1'l Am:U otuyordu, !fer ~eye 'l\B.Ze e.vrl.8IL kEllkl)>:II'di!t_ tn.ee. I!!ZUh bir l'almGil. S'f!no; 1m; "l"timam 'Cletloo b1J.. t~ but g ~Illl d'i I ..... &l<.I-lII"l 11:~ Ilids. \til ~E!. s';;'\I'.lY'flI'rlu. K~1tl{ gurun.m- .l.<;:e-nilM >,1.I~l"':r. vM'ey!~ a:r-~f' dan, izzeti lu!fs:h1dcn fod.a.k.ll.'lTtl!lr kApr.;r'Bn ~l:k~kan Q-I'nm ~liiM !tIe!:'.!!;'f1"I.pP!l'O'r, g6nlunll. l'i~>It"r '2.l'1!eg-J. ,:::.imine yet_c;:tl. Ts.ootu.1l. oISooiUnde i1rtr'il'! ~'!IJ ~tk:rum~~ b~l' z-JlJet h:illLkki m ",tic i!'fIldf. Yllld.!'C8 gegstinde ~I_ etmiyo~.u. .hk z~Yrl.lI.I1.1a:1."n'L:t"fIm ve dfiitI MLIjKil 111- 9JI1uz1arm;:]a mollZ:5J'lI. a balsit ~;fiJil-I'l g~lm;oII> TW'ha.nm ·ea- kadat" g'~ydt!ilk <iefa ,..glly-oOO:u. 1d. JlUjyt1 yj;ne depr~. 1hmEll1{'r, haL- tlk de.fa ~ ®,Y1.(Y(>l'{iU. til nhsbBU!:n' OO$alh, ~iI3gfin i:l6tUlil, :t!IIabmlllt AUoa A~ ~

rDyBt. .za~ .il8JI,fledJ.,yor$ ki. MLm1ml 11'1n' ~. slim:!ln., l1Br fltlf~lil;tr!, ~tIri.du. gizU bir 'Dl.&k&l>t oo.kll€l.rr, Bi!E!ll!.l!t, 1ll-indir !d, znma,."l! ZIIlfD.&I' B;.T'l!]armdei. Ij,faJ!:tefek

Jta:td:l

T~hm1, Mnjg(;~u:n bu davetJ.no gitdII. ~ gideMed1_ ~ j'l'l&l.nl.Ig:II)m -18.gi.5rti,y0l' '!joe y~,;_m km;kbL BelJd ~ ~II]

mGv.s:imi

·-e,~,··g.ra",>,··'Tel·eio~n·.ve'
__ 1

VATAN

.... \n'ktl:ra kur ... kah'V~cAl.::r[nde-n Bay S!. mi S:aithk~ Anhne. .~u 'ktillfbi Bay Sa:bri1'ljn' ,k~l Bliyal'l

~:~.~~:~:",k,a:IBiiyi.ik Meclisinde Millet
:a.aat

~I .Aja~·s.·;··· .Ha~er'l
__

Mi'LLi SEF
~~l

Suriyede
Pl""a.niil~1'I 1 .llIldde) .~ ]liltinG olaciJ.lt I

BaSIn Bi'rligi

NI:,.im.an la,ralr.

Ankali'il..da

.Scr£Okl'un (Krd Odoip} isimli 5 rli.qa.nlanmpli!" ~tr<::leJij; tlrajccilji!liilli t~1 ede=

21 d-e E.,m,m Ti!Im~il

~t!i!i

•. -----------------------------------------

r· t' 'so" IU; • ~
j[

• I m a IIa r~n~' ko rum a kanunu

ve ihlozz,u.l:

uzerinde

N.$AN BOZULMA.!J

dgr!Ht.'licn Saki!:: TU'I"ilnta yUt.. !lek m'mar E{yUp KfunUrcu,og!ur nun I'n,.•,,[.'\1'! b{l.zul.mu§b,lr.

cek1:iir. Arzu cd !;!'I!I:lel' d,I,l<'.~!!tiY'llt~f.inJ E virniz bli t'o~lJfid:a n al!'!lhil1r 11!T. Teh.i:t ~il-en temml.ifl d!!..·~u.:,.·r:I~ri b'l!. oyun i.o;:in de. rnutH>crdir.

miln aka s a l ar devam

etti

Iki idam

- Madde
TLir~i'te

I

C~mlnHireti ve Almal1'1 Re~Gh'i .aro!lzilerir.7n mas.uniyetine, va tii,mamiyett ITI-iillcryesine mlutekabllen riayet va d09rud~n dogtuya veya dolayu~~Je yek~ digeri aleyMnle, mufevec.cih her fudi.i harek . iitan tevakki etmegi 'taiilhhiit ede,l'ler.

M~d·de 2
Tu,rkiye ~lumJhuriye+i ve Alm09i'n R,e·ich'~mu§terlek

moniaatlell'ine ta,IIil1lk eden butiln mesehiie;de bUln larl'o h"m i'iin mutabaka'frI temin ·eirneK uzere aral~ .. nndaafiyen dostane *erna!iita bulu,nm.agl tailhbi.iir
,edel'ler.

a

m,evkiine girecek olan b'u m'u~ ahede 0'" :sene .mUdd,etl-e r1I'lui@berdii. Yiilcsek ~nrt tar.sflar, ml!iaJhedenin tem,didi hususliinu veiUi merhununda atra'J'armda kall'arl~§hiaCCiH9rdl!" Bu mlJahede tasdik oillna,ca~ va hsdiknameler surati mUmkune i]e Berlin'de teati edilee·ekf"ir. TYrk~e va alm.anC:€l lisanl~rmd,aJ, her iki metin de ayni ve<;hile mlUlteber oImak Uz.ers, iki nUsha .ol,a;rak imza

gunu meriyet

E"""el£ !lD:Z alan. dok1lor Fatma Mifii.Sk, huma.d-dede ,...ifl'ti malhm tadi!.t ed:1N:r.ken r;.itI~rle bab.;e 1~_ l·.J 0 lIlugu~ d uv.ar 1arcnm lInl.ltLJ~n~ 'L ~, • .!I. b 1_ :nu, ·o.hH!.om:We...... unrnnl'l cia mad deye Hive 04ilm.~i la:zlm E!eldi~ iini t(iY'~i.;;tir.. kdn8Jl'l. Men.::!l!!~ ~~ M, k~\l,nun. hu wa,qd~.e.i.llin vBzuh o-I.madJij:lTll, and:l!.m.ak hnka. nl1'lln [l:~ bulundl.liunu ~yli!'mii ve .d-el:i)~tir b: ~ Bu kanun k6~- Icroe ll!ltbik edilee~£< gi:ir~. m.aK!cleh:d c;:ok vi~uh olmahd,x. AyT~;;:i!I. hi:dnd m<l.d:cicnin :5~-r~fiij:ra(31 murakab", ~!2yM1~dmn. \'a2:if!:'$in,.e. :(t;i~tjL. I.a.IE.... bul::i lim fJ.k ... larrnda, a koy]li antil1!,l11- tad:;Jjt ~-d41j,y.or. Bu ~ikid1l

.... lnra ,.....

gUn Turk 1DiIJc~il'lln. ka.n~ elL mnndanl1gT ~il'llThc ~<'IlIa'Y.~l b~r ~Ide na:l:tr:roo l<1.OOi 1'. rakahc ~e~iJlIn vtt.:;r;i;f~ lULi:l11 bu road.dcy .a.liIl~k lmQajrdir. B1n!.e·n.II.1~ bj:riR-ci ma.d. k&m y~kttur. Biz ..:.s.Zl k;';-fililnlll.r" Miitre:f:ikler ~am.a ,g.oku~uyorb.l' .de.nin lICln. flkrll~!. lbu I:!i~mci hlJ:1i.~ llL'i]>iIJm~1Jk!!!.n vatll.ilcl~la.r Kl,ldtIa. n {A.A-) - Ordu namma m",d.;le)·1!i .larv~ edamd~ ~efl!!ld nll.6'L~ anmr ~ B~i!'il\i;a.~ tekr1!r a~ BElylem~gil !l<1I-lahlyeUar btl' ~M k.a nti1n1l II un ma>.d:del,erini Inl.izake. i;nadtcltKt~ .k~lij maJh'rl a.da<ma" _O\l.IDCfl(!t iad-e::Mni ill:bulnl.. de- ~31m lstlkumll:'tl:n.a~ lI:a.ar'.l'li~ ~e-Qe:r.t reytz g~:i~tiI_ l!.llh bLr ~iI~~f~ li.lbi tuhkl"Qahdl~. 'mi;jltj,r,. tng:l.lU klt..{I.dU8lnlll bll ~d"in ~Lf mjk· Klmuflun okldn,a,n biTjI'lGI' mad1::0 -'..1 .., L, k .B .. - .l"n ""'-'TI..... ~ r ""-..... kl!l.n_'.. W~h"lnekD).tqull.n. sonr e lIez 1ll!lofl W~ !to. . ..rw,"..F_ • .. ta.r ds..l:ts. y~~a.f'rllJ dot. m~b!.lll!iilllt'11i. IIV~IIi~ M ~Mijm'!'!'b~l~r, ~f!l!f.i, rna-Uan 1:ik~birll'lci mll..dd~rn. eIlcii'm~~ ia- I;.i;dIr. men. rnazlhata nll.lha,njri ~i.nMi lirtken iihmn ve ~fl~i i¢n h~!olflJj dMTi hi\~klndi<ki. twirler.i rfye eebeli Ab11 :o"av'JaBI i~.jjJ od,ilmif)tjr. Durun ..... ~~~,t:1,J~ , I .idd.·~tU· ''"u_llaka. ._ mese 1C otan meskenin unutu 1_ .H2O<)"D:tU§t:u ..... 1 '-_c ~a.m'a. aD mil IneBafede kfUn. K!.s..-c,~~ ''''i~" ,." Dk
A~i'ra, 18 (TeldQ~) Bu¢in $aa.t. I jt~~ l'e~ 'l'eki'i Refet C~.lll'tl<l"Z.L~fl3'<1e.atmd.:: ~CI?lanan B~k ,IIiliHet Me.elh.i. iJ;:i B..um kaHmrtl tft,dik ~t~tk~en ~OiI'Lra, "Ut!i<l II:INit1ilf.m'~ 'korll"Cna

-I

u ····Z tas dik: e d il d '"'
hi ....Inll,_ddckilr~hg] InUci,p Kanlln'iu~ B il\lci ,"?~dd~ ~
01141. I

karl'l.'l"liJ.ljLt.lrllan IrIi3dahllllry'(l SiIl"lye mUda~il~l'injn mukl!l.'i'errtot etmsmeletlni e!de elm.ell: thEre Ingllizlc-rln t!['J. .. .Edt.±P;:led bl1t:!ln :sR.~l'e.t1,e:re ru~· I'IHU'I I:lldttk~e. ,,?lddl'ltJi :trl.U.·t1F.Lnll:i'l!o]"eri n vuku 'hfJ.l.m~ ~1\1c.njlem"'m-4dl .... M1.1tleflk: kt·t'a1Ri' §a.m'a. ve Be)·rllt.'1oi yabtlatlYOl'lar. Fa.kat bu Ud ~h1'"l!\ I~al edfJ.e'bt!mdli i~ifl. l.hJm, b'lT' mUddEL

kongresi

Tazi m tellgrahna C'8vap verdi
AlIkara, 18 (A, AI..) - BiI" Siti BitJigi AnkAra mmtak •• 1 Ilm,ngl'l!:S:Rdn t~IaDbn JDlioa:illllelile k<mplt r-iy:a!flti hi"" nndlm. 'Pn-d~ribnit olao M!ldn
te]~na
~~Q.nij

g~0ktir.

'~h\kll

rnnttefLkba·1ku· In.&!lffil 1J2IUlI9l' ta.Lhl'k et-

R~r

~~!Ilt

~k.i

~a.~

'IfiP!["

~C".I'dir; Mrg.vafb.k M~ioilu TUrk ~ Biriliii Allk.ua
RlI~I.

h._

k1iNilfl;'e

H:iaj

J{~t:i

yo'

anon] IH. ~ ",._.

IDill"-oJdll.;;UAU i-ret

~ <> -Bll'FJ:dilal SOD!a

etti}~1". .E:rkeyg
I'll:'

M_L.
.~

1~

..

SUH'YYa.

die bil'bnci
havale

.r e 11' 11'1 1- kald Irm 1,,1. .... ...
a.'

~i§.,

r

1Tladdenm

!!"nciim.e.

I1jJ\ .§'lmali '1a1"~j8}nde bullH'I$n Ri'd\: "" lrlglllz!,er bLruJ!tld'im z~ftt~o:t1.1IF.1L,;.irAyni ilutlo.~'J!a.tI~L~t~n an~'l.

te:miz. ederim.

Ankara Daf!!.mu- d.iu YI! duypla$a t.~~

OI"O'fl,W.& alml§'

.. r; ... r RtI:'i. .. ~

.....,.~~ l .m ~

ve bufok bjr t,a.
---~cl;'.. L: '.. Q<OOn'L_. ......
_J

rll.d.igini

~~e!ml,,"Si!
~m;en

e,djim>l!B.lf.l!!!.

karar ",,~de k""t'f1.lIHI

dl2;1n3. gNG, ml.ltte:rik !t:Uvvet!crin Irumll..fldBlD.lllrl ".~~& ·tll.;1.rrUii elm~lt

- Bu; kadrar IlTIOlnl!mn m!ldde· nin t'lk¥ik va lInla~I'm.az .:lldugu f:ti1kkmda .mi.italAl'l 'h~yan etm.sleI"ine rllg!De-n ma:dbata m.llhaI'1'Jriflin jnatve 109Fal'l8, fik,im;l~p don. mftni~ o)masJ. e.nciim.enJe mad&!: iizc:rin,a-c f"fizla durill!'nlJ) ,",'!! L ,.,J_ I J.d ti!!t'.I'Jklerin mihlu:'m'rnil: 0 ugilna diA.H- ta'!11 'htr kl\rliHl-te varror$ ,01· rnB.&~lld.a.n i1cri geldiiini 5:lI:runaktaYlm. Yalmz ~m.dty,r;: kadar roO!: al....n he! mille.t",e&~1i b"l1 wadde· yi.b~gi:OThrrH}m~1;'. ATkad,i!t~la:r ~"\J.T1cll;! ~tt.i~ak h,aJill"dedirl.e.r .. Bll,-

hi!lZl rlaYi!ln

.a.!!l l~II ~ ...

tle:reden ;&nk~!M~~· b."IU g:!l.rb~j]]tJe M!:!l'ja)Il.ln. '."'llo H.=Qyt" Di,ys .it:hraz G~l~.r, bu. ~~C'T ri\ m'liUl.n<l1l- m11liWtk;J.ten ~ et" kl!ihlile-denlcri iLJ-·'.l!ga k;[lilkma~~, mekt0 t>l<luklIlXI mc>n~]erMfI a.tllm,ijr clavet e~ y~ M~ kl:ihir biT la.rmr bcl!:lemektooLr1el'. ekI5ler-iyoti. ayag<l ka~lunl§ U!dUlViOOY. It!t.aJlI.l'mm ~1H:;l!1l topr~k.' gundan kamU\l,!n bi'rinci ma-ddc. la.rln& g11'erek orma I&llLkil..M~ax kaz' . I. . --.•• -. _. J.. I d'l~dlklanna dah' VIH'"iJ.en haber atl suo EIJ ll!~rar cn.cum.etile n-ava eel L"ette tt'ltz.tp editm.el,tedir.
~tiT, Kanunu.n

""in Vioo.y .....taJ:Ulnll'l "

_"u

$i!Lm'm C~Il\l,·

;Libyad.a
(Blitt 1 1iI.d(le).

III

!rum bl!!l.na:1'I ka.l'[hu.r~,
haYI'et
maMVl'~t!Tla

'1ayam

I

hi"c.lim

VG 1

bir.ind m.;'H~,.c:lel'l diize'tildlk~"'J1 !!em.:a. hpyeti Ilmumt.y~i gQr~i.i].0.~:r_ M~c'l;i!l<,e,'Ypn& :grl.tnU 5flat 15 t-=
tovlanll.C<lktu,

V i'l'h y, 18 (A.A.) LflriyO'l':

*

-

Oft ajattSJ: bil·

m,!~a'brl hu...1;Jmt:arda buluflmtll~ lard!'l'" ingiliz tafilt_Larl, Ha.l;faY;l s",¢:linin Q1Ma'bun,doa ~niJ hit l1.a.!'ek~sa1"tac 91km'S§lar Ve; Hal· faya. • So01;IDl _ C.aplKUl muhare>. bs Uleydaru: m\iis.el'l~.3:r.a ~~I

YII'Ign ~a..l'kta. mu.hR.!!lamu.t.I:1t 111..nc:i 'Ire FrlWlsj"Z muka;"bi1 taa.rruz\.mUIl ,d]r· dilm:u ~UnU:nde aal'§.h~:r;;;th .li"rs.n&.m mBoklll'll'L~l'truJ'.I. beYliL~atr ~",~ur: Iilin~! E4lYl h.II.l:iet'"l,er J:nka]a<i!) rrLl~mrnrni.;yet 'i'l!:r>I!Ccit mahiyet-

leM·ir. M!itnd'\H:

Amerika

Suriye-tJ,en

ranzim edilmj;~ir ..

tedir'. Fil:till.kUm .;Iiifma.n mll!va:sala nat)sl her ta'f"a.tC:;" tBhdit e<fllmek· te Vii! tngi~lz VIR" De. GauHc'cJl klta!ar I:IUtiin h.up 'c~ ITide o.nle'IlQ1:l!jl bu-

hmm~~t!I.drr -

Ankara, 18 Ha:dran 1941

moa'h~be: 'Ohn~li1 bCo!l'ilibC'l" 'hu ~ ·ha~]j3. _M~~ suda hizyii.k. ~ell'_an. 1J,.y.a.nd1r:": ml~tI. Cimidi hu, ~J<lar ara" ~ b~k. bil' ~alItijl ~n Ge~ I ileral YI a"ftll:" !i.i'Di ~ .. ilci c-c-phe ~Hnli~ de ha~S l idate ~~. dc.toeklic kQIV"Yet~j okiu{:!,l1w. ~~"te.dir. . :81.l., 3JY'11-i z.atni!fi/i!a i.'uFiIU da ~iyOE'

m

I

Bsz[

[,[Llnt.l!.kal.a:rd~

FraJr~~

k>$:f

k:i

~yli;lo~r:i.

~n

Sara'coglunuu beyanatl
{~ ~ inddtll

AI.man Bn "Ok ··uyu
(BafJ 1 .indde

un!lUrlarI 'l1:;tUA dtl~B;J;I. 'h'l!lduIlI!lM ~:(l:ilar Il!t"L¥l"'lllle1'di(. }.t{i;l!fm m<ri'z,Uel'

t~~.e.dMl. hndaodaIl'> da:n n ~ ...~
Zenl~¥1!!t ~jZ&t;

JngilHmcI:it!!:tan.

·· .. El ~ISlne gore:
-1-

isth:da.t

oLUI'In1I1l$1.Ir.
FI;'!:ITll!ii%

*=

meUere btinilt ettir.m.ekt[l ve atia b~ili1.Y:;u, V6 . .MIu'k Avtllp.j!,ya yen de midi!l!"lZ vaziy.ds girm:iyc. . yeoi, d;rdnl lyi hir lIli:l:IlM "We de~eldmioi ie:yjt.el:;n;Jekt~i~er. ~J )}ir _.,s~ t"MPU:!_1!!.~T ~t~e~ Tiirk ve ,Afm;ao miUetlei-i bu .y~~ ~;yai!d;ig hedef]eri.. UH;Kmmuabedli!: ~e )'lI!ii1i ve ~ile~ bw dakl ~~k1ardan do· emn.iyet ha.v~~] :~d.e YI!'~n!Jii:el'i_.. by.l muvackkatl!11 ,muh~~ oliUl ~. n'O bir "I!'f'r dma .d. uzatml, 01.1.1· kl. ·itimatJI :ve d~iI!' mihUI.se· yorlal'. hetleri. ye.nideu teyit eylem.ekttl. Metinde g'Orii.leeegi vec;:bile. ill.,.. c;IMIfI 1 :I:Dctdleo). X wa:feyminmevl:llt lI1Idi vecibe· Bmae.maJeylil bu muh.t:,deRiR leri mahfu:z tQtI.]4nakta __ boylehalen V~!:ingIJQn'u mukavem(;;t ""e d_.. bll vedheleiln ....... .bed.ed.e ehmuniyrijoi,. a ,dg,vremi.zlA tBlJ'ihi merk~:jl;i O]ilfak tel:aikki etmekw ;"andel'"ls: rnefbuml!lr~""~1U! et.-bii,.-iik ibidiseleri:nin ~J'sevesj VI! jngilteren.in .i§.nca.k; .Aimeljh llinem:elcteaMvgu teyit edilm;e;kt.t<. i~mde de ;miiWb. ebne.miz, I~- Bjr!cllik:. .de<\·let lerjnin <19 unCI..[ d:i:r-. nmdlil'". ell mwrllede ayni :z;a- dev~etiol to:>;;k.iI eyl C<llr;i i fik:rini TariM ft rnUihlm ib~ ,doltluk marul~ Alm.i!lDya.nm ve mUttefik i~eri :si.il'me'kl~di .... , ~iki!llil .milim b!.QJnNI.d.edll!tiln i.m. de'"\o']etlerm A Vl'Ilpada ~dald.e Bu ~uIc~lc. ~,n.e:i.liexei,h:erlne a· utSmJII 1biiyiilk bi .. meIDJI,UDi,.·elle ~W1<1c;'jk 'm1..lil:i'lem,el hi!' :t:aic:rd.en teJ!&kki ed:er 'YoIl! bill miil'l~ebet1e di!lY.a.J!i;i!l1iI ye.ni MDizam uirun~OO'If.ij ,bLf kua ~n~mik. h~rhi He ml!mlekeliD'l:i iyl 'l8imYilJTl. dasmIO dllki miici!iddelmiEJd~, listiklillini kar';!~lanrna.sl j;;;.~p edecegi Hk.ri jl.e M. Von. Pap~"ifl net:icGye V11lJ5Ul liI:oruma.g, harici !I~Y8seti.nde hio· umriy<ct p!!:y.da olumn.akta"hl". iljfll v8Ild olam kiymsfM JDeAisiDi liOn ~B!l iUibaz eden Ti.irki)'"G)'e,. Bunun i<;;mdir ki, Nati.oIlo<:ll Zei_ bilhas!Sl zikretmegi vecilbe Old· Tiirk milleti:ne. ptl'ib 1I%UJI ibn- !la~mg'un tebariiz dl:irdiii ve~hil~. dederim. rihin mlr-UIJ ola.ra.k ve I"-"'Pla Y·iII· Almall d1p!<.:rnami. y",,"lmz .a.ilab., M1i!\bedle mij~8IkCii'at-m:1R iotll!· 1:'1 iizll!'rme AJma;nya nl"lli"ahhaSl ,IiILlL!3J!'k iIl'um.da bir' rablt!!. {qki1 d<!;g.i] fal'-{! t a}'Tl.<i Z8.(m l1f.1d __ e.ko nove biiyiik d'!i-~i. M. Von POlpiZD. Ilbnck mMile li;ylk oldl;lgu lII\evmik ~art]ElT1JI !"'I: iC!:Iplara da}·iI.nall O.e memlek>E'lIE!rimi~ ma tbuat I YE .k..i ....E1 JUi~ ~;emi[l ey1emeie a:z;= bit- AVHllPa Wi$aJ'lucit.i kurm!lk n,dY'1i) !!e~eri r.eJriy,a:hllJll'l Tux- metmi~ bullmd'lIIkLanllLR i1i,a bit' i9n g;ayn:dl::c.sIe hulunmllkt.adII. kaye ~ Alma[lya lI1riiffi!.IiIBb~bi1~ deDilidir. Klta A:vru~a:amm ip~:da.i. JIIa.d· t;)v:sif eti:ell .d:Q~1.I.u1 "e· miit.e!kab:il Ltlmal: zibniyeti daireiik.dlE V1l:Iku CQl m~hte!tem dOl5t~ Hi!lri· do irnk.§.I"1Aan tctk;k.()hmru. ...kla~ lh!,..lmaiSI iU'Z"1Il;WlIiI izhv etmek dye VekiliRin bu. mwMedeyi .iyi :bw.usunda '1lIlIlta.btk kaldJJk}l l;iir milicl!yl!i iklUcan ettJrmek yo· IliIfIdaki miit~di gaytl!tlerini eali 6 mit-yon ['on, fa.kat Ajmlln" buradiil tebcil ve .en. sami.mi te~ Yi!lnln pelt ~~B.bnda V ol"E;a ve Ukiekkllriimii ikendi&~ iLltzederk"'li tanya. 'h.U'yu]ii1Hmn"e i.i~iYI! ilci ALm.m Dev[e'!: Re.iUk Hariciy'e Surzyodc yeni kl!!~f~dilc!'J. !liLh..al.u~ NilZ!I'IJrlW! da. biIJDIl! bll l"'Jrib~ v.eSi. kli!lYJ imz.a e,'bmek imkimm ve ..... rJt1. i:s-td~~[j IB JYIi·ly.on olal'fllk mil olmalatutdtiti dol.ayw pek b.1lmin clu:rum~kt ...(hr. :metnJ:um ,i)MUlg1rm~ belr'an. ede· ~i!.rkt<J! lhUh.I.Mll MallgaTrlez. rim.. Ca-nkU b~, 1i1lrBtle, ben, 0.9<" kooll'l, a]wnU:.!l"Um. ve ~kH' m.am,an]J wdQ8.!iI nf]annda. bQ memo d.enleJ'ine gclinGc, gelck bi1tiJ11I.l' leketiQ evlAtliViliD biiyiik bir VI!! :ll'erek 1u m~mle.ketle.dek.i ,p.B.. miiJ.tet'ek da'Va lJiHmd.a YOIOYIIJ'II!l

~AmanlarAmlri-ka Ue an I,Bsmak .umidinde. rx

Manq iizerinde or ~ .
BuyLHt bir hava harbi
13 AJman tayyaresi dU§UrOldu
umdra., 18 (l1.-A-) _ c.g-n:nilditi.

ni1lllt.a ha.rlbin clort so.neden (az~ mllhrib-I il!!atm;t;ltIt. ~i..i,rm~.i. ht:i:rmJind~ haM~tmi .. . Mlm'dil.\;ri $lll'~~ Ve. d ~m~li&.ld: __ •

Va ~n:g-llQn, I CI (A.A.) Hl\lJbi:+,c Nl>.:lJ.u B. 8"01} dUll JRCbllSaru- rn.~iei ye e'ltcumenir-de yapbil
mc.ra",

-

AStirn,-

BiI'

torpid-o
baUI
.... _

mu'hn'1:!;
8.U?iye 9a1li1-

te·niM:fi

h.ailii-, beya-

l{~ij..'1.

1<3 lA,A.l

d~ c~i OOJniG~r. I Berlin. 18 (A.A.} - tiltl.en

~Im..al.i balcib-

11:.1 _ ~a1 _

1

~e1'i a<lfldal."Ill!i:l.ID c~re;ra:n IZ'defl. ~ekei;, e!HI;!I;amd!l. lli:r Fl'arn.LZ t.erp.ilo

.

U:zt'In

,iireeek- b1- h1!lI'hi dl!:~pI~
D-ij,nt.8NL~dL!! bit~ceok

......:. P'riulEH:w'a --)i'fif'illmu

.biiI'-

edi.yor~unuz.

E,"ah~re. is U~-A-) _

cere.yan etm.ektl:: oh'lIJj Sollum mMll:ulor~; A#rili:,ayrbinID en milhb. mVh~ ala_. t-eJi,kki cd-itrr.dd.cdir, tngiliz t;it;M~ZQ ,1d.d<QUL ~~ a~ ~l!IItdir FaklJl! - Mman - aiIk.ecn - m*f.ihT:i
:{likhiHlik lngJlhL!:r. ~ c!kt.edk.

I{a.m;eru:n VII-

o~an Saint LaQr.l!;n.t f.i:~lui tbJiis ...'t3 I;n..gifbere,ye :r a-P'lla(;l'I.k. ~pa:n e HVk:iyan )"Qlu.l!ml bir kJSm~1lI Mma. YC CJfIiyccek.tiT.;(> B. Sb~on ~nu Wive. lW1ernly-

[iSi, !<.a-menm·tt~ ~kll.~t ediCinS'\lP>l;l.'"e Vi!I It,;,,U"bna.n.llla.tm S,,1'lyede Olareld.·la i~tlruk. .n "hili' FraTlBIZkltVW'tie'MJu!. 16,000 (raIlH l(ij;~d.!L, bll~tm!hrkLarmI, a;)fitii umar.;dQ.;:ta. Fr;a.lI8l1id~ .ha.rp etmflk it;!;eJ'~ I5llBh 3ltma Ih,Vl:"t edfItfiklerl ta.k'd1rde ic:aQet,oo.oo~klerini. bil«iirm41 o'dukl.a.rlltl lieyall .etilij~~11"_

T OO~~ ",_I.. prQ+ a~r;';!ltod~ n'llnl"'!!.liliIIk Ooli1m~laul"'., AI'mm'i> m!!ikaih.i.l t~.,-GU Ml.siir
~in

£iet

9a:1£ tclil1kefi

lIT ;

.f!-

.Denim

(ikr.{rTIce:, 'fOk uzulL

nE> g&'Il'. lmFliz ha.~·i!Lk'l1....... 'Dn~ri diiil gee.. l.\'I~ denizL u iJ;;g-a.l :&.l'l.md.1I b1.lJunl\.J1 t.opnlklu fizoal"lrnil! .bilytik

~i.irccek Dlthranh bir d:evrey:i "bek. l>ll:mck lazLm.otLr .. Bu dnZ'enin daha kt..~a ol.aI;;.i!l.~IfI"L limn ~d1yo,l.l2, f.(!l-il'tt Il:mgufil ,It<IL1111a.1'fi1.l:j b ...Lun~ t"iL"ii1~~ts, yeni .htlc:um.lar 'y:;ipm]~lax" du,gumU'Z vuiy-ett!:: h"o:yle 'bil' dLI". aabi! mubafaza. ve oomba"l·;::1Tma.tt um Kte cl.(lly~ ['IIm.<lk !hrtiY ad~ bir ~~y leJj!k1liL t1at".ma. men::aJ.{I I:.a$:t~,nk.erm. a.vcr h.yy~nl erLn"1) I'l;)i;!l.2!a tinr;l", ola.· olmaz. ArmerikiLl!1:.l.I) :tn!!!!vz-tllJhahi.a. i!ltifa.dc o't!rn-.i j~jfl by!! ['a~ -'l'ftlnljl del1 illiLI:) i!)iITL {l.lI 1""1'\.1'I1'I:&'. t~attal'l" rar.lb di!'Wenin l.i2:11il ~lIIlle& inp iin"l'ill(le yt1J>tU~l,(\rl h.iHcJUU htikltlnedi!!r.»

;~:ziy~tte lnkipJ ed;er ;raL<mdt"a. :1::1 lA..A.} _ R~ut'CI' :flj:iUlzLiJ;rn~k:tad iT. 3= s,a.J.IiJ:liyetU :rna.karnl8.X&n <:;it.... - Dijn 1/I.'~f1i."I. a.Jkerl m.akaml.arm nn'iJigilli:' gare, S~1.rly~ ~8hL.l mm .... ...e...rutii nud(:!~{a .~.,.e. l~lll.ka,sma'a mtitt.tril>: km">'1!Itlcr Say· Mill' Alonml v~ btalwa.nlan gel'illi!!tda'l'lJIl i!j!ilYiJ.tlH1.d!l; 8 JUL'CImet'l"ll 11.114&1" m~kr ¥s Ci1.puHo'ya Varrll;tlfj!!r~~Ler~em.l!ftl.:r Vi!! lI~f mlli!r8<ze~~ri de drr. faka.t C<t"pU'ZjJ(I'ya Beyrut'lJ1l taluibe-n 2(1 1dlometrn ya1iPz,lWDlu bwmii.fiu§'lardlr. tlnlnd~ blr meo-,]~i", ",·arntl;!ll!l.l'dil". nildig-me gijrl: A~anla.r Cenubi. Surly-eel;;: nn.tteiikiel'in :tl1u·

Miittefik

k~t]er ~}e.flyor

Be)1l:'dt~

Kapul:ZlO> _ Halfa-ya miilsdlcei ~II clc.k.i ~B.l'p.l§'5Lak\~ balriki ~r m eY'""
Q~

Kahl!r.e. I g (A.A.) ~ Soonwn~
maal'dksi ~mBb~i
1I1i\-

. *.

,ohaW,e.:Ntir.

g.it:ffi':'J·i

fb J)enilg klli.Ii dl!<n:coo<.: ma.lfund ;.I",lt" sa dEL cereYlln l";(len haVB mU!hareb4!., lcri e:.inasmdu 13 d'u'fma.n a 1"C1 la,y:r'aresi dl.l~U1"fi1diljJ"u i:i~el'ljlnu~tir. Btl hare-kats. !l;itlrlik ~oe-f1 h.yy8J.·.e1Brimlzd!ell Iii) ILl llall'!41J iii do.l1Imemi:t/leJ'dil'.

Kanada Ba,vekili

M. KING

Londi:".a.,

18 (.'....1\.) .

Biber

:u.1m-·

Bir nutuk. soy Ie di

J-1.t\t1'lil1!'IfLa.k[U',\,~ rnol:.Ol"1"il 1.«1.1.... milktathr!aT. FaI-lat Sonum'l.ln L:arla harel<.",t -ed.BD ViChy Fra..nsmlf)TI ~'ri.rid eoki Jl&>y!a.d BI. h-a reis.&-t SolEzra, :l>IcJ.'C1Lif'I1"l.n !{UJleU'ra'YI i1S'i-l hJ.n' d.a:kil;e;r.in. muru!.b~ 1: e!~ et..m:l:jl-e.rdil·. F akat Ii'IUtteflk kltVVet. m!!~ ~ gP$te:noekte.d.i:r. le:r En~'YI ged lL'lmUj-lardll:' V>I!"L.ol1.. Alm..!tn VI: r~*'YNlli!;'C' akl..iiel!!lt dT8:~ln [!.!ftteri mi.U;;amlarlllidilitn ,ijgT'OlLoIJ:Jktaru lek'Vtys kl'l;:Btli11iTl gt::;~if· nnikiitir,e gl!rlll M~~llyun y~K1;L"
vf1,Sa!a

y!!nlal' haIli 5olJUlI'A'ila

ve ItalIburUI\7

Oire~

liz

dttm!i: g~1'e. ~t\Il g~ce l~mz

Prirrc~n, 18 (AA) - A· ~l!irik~.... kn .... bit ~ya;hOl.t ya.p~ .ia lilOOtlAitrl mlJ1l'1k'ahl •.rma. ya.t:011aJil ta- m.'llk.td. crlan K~M.dB. B1I.pl::'ldLi. B. (l, ... "U7'.{ia Knl_ya Vi! DU!li!lo)-lt:!m'l' ~. M !i.ckCJl!Lic Kinge bu,g\in Pr.ine i:!U'<!)l!Li c:t.mi~lerdir" hon Oni.nl1llit_l

byyar-

neltl"Ii'dan
;:;lklU'ltlllJt! vam

da.

ViGli¥
~

F!'84l6lmLl.nn'l

latHni&i'

b8.!"Bkill

(it?

I?ylemektedll".

Sayd" ~
KllldlUs,
~'O.l!lU!lun

ALMANYA

hlJ>!L.hooBfEeh

l>a,l'"ahndan.

f.ah:ri

:naMI

tntPJiz

hnb-eUiktl!"l1 "OnTA bW1da1li bD,y· muk Ve y.Uii AVl"I.Ipl't jhtiya!;la,fI~ LOhQr1!I, 18 (A.A.)' - D. N. Je dfi! bll ite .J"~1h Mhaaln.dil !il!!. fI!!. k:3;H g'Gle:bilecdc.t.ir. bada d~V3.m ede.cek vuiyelte B_ nin bildil-d.ii.i.:!..e gOlfe, Alman Alman HiiIiclye. N"z!lretirld~, biikiimeti. Amedk8.!Hn, hi,iti.i1'l ~li.Il1llUici!ignn.. Attnerika. Birh!lik: ,dlWktll!ri1.1d ~ .Bft) :nJendl!kill _ bu rniUet I!III~ AJtt;I~ a. '!'II 'ltwliL!IO 1&"...w.1.:!"'-11nI k.a;pat· .8.[m·,;!,1'1 A lma.n 8 ley-hI an ted:birler ima ~",rSJlm!OLz ;!l.i:"I;!Ill!'l hlall'lI:il..:;; 1'lli-EI,8,J Qz!l!;r.m.e, At:oi!!1'.ikaya kaT)l na.kkmrda.bi UluhteHf .IIu",H~1;'£! ce·· mul~'belt<r b..i.lmi~i>E k1JJ":il.l' ".·cer· l11!1;!fb!.l o.Ia!l1!l1Wl~ •. Bina.eTla'lC)'h~ IIIm;lirnizirl, phi'!:' ol.dllp taribi v.ap'\!'e.t ilmek j~te'IJrn;l!r.mit 'Ii\~ VIim,~tjr. 8un'CiM miil.i'id.lI Alman bL1kGmeli, V[o~nilDn'a pek. !l'i.cl- lta!kLI'l'q1il1i'Ve .il.Y!!I .Q1lI'I"aSmnli !!DUe· riyd almak.l!lll imJkn~ ediMlgl Ga· bir z.anlrBtleri ]",m yeoi biir ma.· bj1hasa:a teb.a ruz; e tririlml,rir. dl!'lLi bir p~ot~ n(lf~~ gOlld'eE. mi~tir. Y4Im. her tiid.il U:!iEIJt~1 Ju'opa81Ln'- z~~lcilel' .KOIVifl!HtI;1I'$L ~di, Amerlka Wafindafi t>abrik edilmemek damniistindl!! Qil!,l"llk" leli§'ece. Rom.a radifOliQlla gBfle Amerikamil ha.Yge 8'lr~lnl JapQoyanm iini, iintiI: etmege ictisar ,eyUYQ· haklund .. ki Ahn"o azmini hildj· ruz. ren bwuian lk.i a,¥ evv·r~;;lkiAlm.an ha"be g,irme,j takip edeeck ye-n!" 'Biri!z ~vvd Hi!irlciYe V>tkilinbJ. de:klari!l.'SY'Or.llJn'U. !/imdilik 1l1:l}Y<L1l r.... dyo~Jl.mi!l Irore, AInICde dediii ,giIlIi,. Alman l!ijkilim.., den tB'yit 8~Ql.mni[tir_ rikam nhillibe girj'llini. jap.onyamn Mi.ihim bit ya:ba.ncl devlct aharb;: g-lronni lakip ~dc.::~ .... tile c.um.lnury~t hiikPn:Jtl"li,. ;;.~. 11: ;Il~I!I.:r~fi hakkLnda. Ber· Amt'rih. lki C<t>pl:lI~.d; ru..rhe bede3'lin 11\1:1!'II"l!It boil: 'l\!lJrm,a. Il~di dlammm mGI':!U bir mr::cbur kalaclIkt.r. mijMJl.ebetile, iki. Jli'IemJeket !XI !!t· Iffi,d,e [l:~tik'i'; dah~ c::detl !;IlIykll!:l.rla Ma;-car rady06!.! -da "unu habet" bWlitu!II:rl lI"1l keziI, i1:i. me:mleket b1;'7;~a d.ever-tln ol;;_,ri1k, Ahm.t.n Hailei· 1rad)i(J!]ill:l[ll[l - ~i)'atl"nn.dil lia· a1itkaJd.ar .... Tt}lOI ~ a J I!IpO'l k:a.hit~, IU!2:ar f,lu.nun· ima A1:mm • TUrk nlliinasebelle- y& Nel'lMeli. blll !il1l1·.i;~hln!ll E.~ka.k VI! me..'1;'ul zid.."b~rj 1Tlutemadiycn ~brn.;a. ha- rml t&"n.if etmi, al~1I (iJ01Itluk "'~ ~a-yialar1 ald~unu I:ndr: \It" ,muhIIi. katarl.u VCTtmr:k: kaU)t1lkb jlim.at 'ilul'llld·e:n miil- m.!lttl,darl:a.wt bunl.a.rd<lT'! hoi... bu~bjl'd i~rni). h.I!!JD o1m.alan W":l!QI,\I",U i:zh.ar >By- habc:-ri bullJnmadlg~nl r.lf~aind e 1:10 II.:!'Ul.y-o.r. ' ~ir. ,RilVQ ~a;1:eteoi), Jeme-ji ~l'"aJ'~""tIrml,lard'U'.».
11>

Amerik.ay& §id.detli bir nota verdi

H. M. King bQ mijn.a,~et.!J!2 tal>2ihclltra hi:taQx;n b.l!.' lil.l.tl.lk t;Qyl;mll.!iltli.:r. Aeke:rl va.zi;y ~t.i gUltI"d~ ~!li~ r=. K<I:nada Ba!lvekili dernl.'w[ " (BIIlj[ 1 11M!<]~) f ( )1 k.i: 1'11:,;'(1;1'. A!l'JJ~aga')d lRgHlz: MrcJd! ..tJ - A.lnl~IIYa. A'Vrup.llIlilfl u~l.ln 41i. lflRIJt~rey'l!L YlLpdac8.L~ ~I'" ;tW.Ihilh:.r,i boyu.nca. ya valjl >. il'i.·!tJ a1l'.tk;U[lu"~rr_ !L1gil1..eren1.l1. Alm~ ll<:.... il(:rl~dik ... ~il.'P y.olE ileQrtlll~;}r· e \'~ ~U'VVetJ~t'lfLin hi.!' kl!lmmI Ai'r"Jki'j,. k.£l hatlP leya~m gondtrmek ya ~..k!'l'l tjk !>r;il'l t&a.IrHD2l& ~iIjI 01. gii.,.'~d<tedit1Di..ifh'ia:rWa, hizi

Romanya, harbe hazi rl a n ~yo-r

d'o k.1lQiL' l~k pa~ s.s.i tev1d~ edilmittiro

18

(A,A.)

iitdLc:ri I:airlloflRdli!'!! jgalJ edildi?
_ KudLiil
!,I\~-

!lIaLl!t.tllyet.&r- ~rlllrule t g~. re. Illgil.i:l ~mpara.torJU:I1; 1~~vvetLerlne mans~ U!:" asker" gl1gt!n P;J.Z1l, g'llntl Sa:\<·dll.·ya gtl'8nk VJclLylmV'ii'Rterlnin l{a;t".a:.r~lT.Iz ~fltetl)l~rQU'. Bu. ~'!1.kl'lnm tLafi;ill,1 :mMi.yetl. ~.ur: ~;;t" r"",at e.:;nMmti(l, ,!:l!.vUfl~1!I. bll' et" !:Ilr

I~'dir. Yc<gAn ~1k;fl.r yet alarak. Say- amtia., -y.-ann i.i:zoerm,d~ V.,k148 ge· (l da I1O:::h1iM o,Iotrl!l yUrilmekwn b8.{lkB ~enlll'ile luy~ edllebilr:cek muhim

moosup Qldu.kl'3J·, lngtll:r kltau:ll""~ iJe her t1.l:rt(l 11"tI,l;oa.tr ka.yb!l!;m~u \";<1 Lrk

*i

rn~k.t,e,dir. Ha r eka1:m rnil:sta:i-.Jbd ink.1~:j1fla't~ hakkm.d~ ~imd'idell tahlffii .... • lCTd'e l:lUJW1mM. giit;;tiir. $imdikl b!!tlde 'b-u: ha.rddita ~tJnk .eden hii;11rfi tl!JD.kl.arl, ·~op.<;:-<:&er k.",m~·enlB.r. z~rhh .arabsl!!r ve ~CJ-'YM top~'Il. ~mi.i._I~ i&~ ic;.iM e It;l:mi hir He>ri ijs, v.-iFc:!Ib gu~6hi-L~o:!I!'.k b~r mevzi clde .erlorrn:ic ~It$rla.klti!d](J. Ell1J. r.rndft.llJi!<8 mllil~tlkil'll~. jrgill a!'ti.AM rutan· I..us.~ iy.ill ~ by. Mil ....'" ~a~ aJtlllda tutrm.i.!Yal'l tarli!f i:l;:.in d8 5;.011. m1.il:~tir.
5cH:l.l,lfil civllflM<lki lIta'hil
OYOJjr

~are ka.1I11:W'I.1'lnIgtl~n bu 1:k; Wikel' tam bir l)"e!I'~'eUe< ~iJl QR 'i 1Ikfn. .illll.3l mQJ)temaldrr ... f!l~bu.r e~~:i1 ycrd~ v~ m~'hur .sokt' ~]1a. d~1!I yl.1rl.b:n'Ii'jJ.er ,. D orndllL o:B~ rIM:lyOISUhUgl1n 'jll haberl ed ildiiirnilz :l~" d.e do Y"w"ne.:miz Li'II>I'l{I,lI·I~.lu t·a.l'afmd'l.CL .k'kJ'~Jll;!m~II!i'. !,"~mll!)ti~·: Zl"'lllII~ ~(!LI:::riM.1)\;IU.IJani!an. l 'b,ir Z;;W'.H S~tlL lll'rou'. :BI.Lnla~ IngLliZ a&I~erl",.'Lul en ....rl~, lIemen. k1l!i~arlrl!!. iltib..ltk I!!mO:rta..t;!a.r-kta J8.YiLl'lll1li1kligmTIl.l': kl$:II. !{(1.1,,;1;Rl'l \'io;ili:{ 'l~u.vveotlerjlllll u" rl v!!rllmLllftll'. ve OIl~~1if!t r k: i~'lo dCi'Yu§:'!I1~JLl i.ii~ mum\ }l1;I.l·a.rgil.hrrul. ~l:1t1.lJ'milijlerdLr, «Nl1~HY1!l v~lUt,lartllla hUkflmfll;i;Ei mn: la'lllmdH- Aksi ta~dLr;t;:Ie Ak0,. 1I1gIUz;, kutlll"gl:hm ka!l'wmd~l~l ('1 ~WlLula.{taktJ:r. dqniz.! d.U~l!H'UI ,t_Iim elm'loek nijb~l:iye k"'lIdlelnl e:!lirr fclllkki l·tm e~M.a.car radyo<su da, r'.clli1 ~nyllrl.a. i11'l tnamlZl Drad aii !iiek.lIl~k. sinl 8l!iyl~miq-l~\'"lito b[mlftm l<;lin(l girbtlytlk harp ,h>lzfI"lr.ldal'l a.l~ml:.g-llll Irak .... lrant kt.kebmek vc Hi..n- mi~IIl'roiIr. J3.l1' Ildatla. ViOhy'yto sa.dlk e I;!oLldlI'lmekt.edi r.:o di:9~fI", ;yo]unun Lpl:s'lni Bl¥nak, filLlbaylan;Ji:LU ~[r gtllilbuiL ·bazi v;:-.::;il~- Rady.o (\sze1.e!il AlirllcaYl istlilby.a JIlELTU7: b,;rak· \aI"l y!i.Km8lkta. 'Okl...i(U gb:rwn!~i!1r. Btl suf)lIylF.L[" bl. o)(tM'R ~u,."!lt,l.llrak m.ak ..... c: k.pam:yailifi niih.ve-re: RomMyUlii. biirolall'da "t",Jlitp.1I mlJ"ll'llaKl.jk~~)I'1 ~8. J ~l\!,l"Im.ind= ~~" milrtt.u'lk lm.'u..i l<.lnliy~jnin iluhm.:y-Ja!' Ol'dlll ke.drl).lj.\.Inl! aIoU:U:li1 N.. altmdu. bu· 1er ''1'<:::I1",e:t.h)i k>olll~~~I~VIu"k ic.ap 'Inl)HI:8. kadar It\unaf~ B'lH-:rti!~, HI IA.A.) - ::stH",m aj!ln. ~cl:okJbit. Bu ::!i~rl!!t:l~. AltlantjgL lut'lif!lurmm·u\'l;(l..1'dtr. :N,,·t ~It: s:onJ'f) ;!IllllI!an: ._4,rrjk~ da m\lU(l'ti1~ ·~u\n;'ct.'i)1:" 'i['hi'~ gjrm:ll!jMllli: mtkw r~LI<I II ,-za~ li, .... "C':lIll,I"'('<t v;:: in·g-,il ter oru:!;I; C e.nu.bi "b'lixlJo.llln:nd<t. t;;>'Illi'mllldili l.:!itiB Illl .~I- l!I4para~oailt..lilJ, ilo!!; '1'0; SUVIlWCIo tll' .. Be':f!I'ut y~Hi~,(:nbo.m"lI~arndl. Jlar. l>i!1I mlLl:'l/tl.?;~;).~ !l:a:l:lftl<l"t"ht ka..am19l11l1u !j.!Irkmda ka.lar.l imparlltlQrlll,k :Bey<t'"uf. :lB ( ....A.), - DUn S"~01l1.· o.Lal'L !')l.ul'la.g~bi!lrl~rlnl yew hIlllLrllllml~Ur. Bu mUIlBo.:J£hetlB lyi ~l.ali\e 'll VI! .iJ,.ldiirucii le'h>ditlere ;r'lIaru'Z tl taYY8t'e seYTIJrl~ bombardftTLt\11 birr:r .I!,£u(,·j" olduklll.n hllldll >2vvelN I a f<~;-m(i.!!o;i:lilh,-g-a. I.nlil!!ap (;tmlrt olaD btri!l.~1~ ol.l11:'uz. ,lliJ. teMLkel.~r. ~el'ek y", ...[le1' a ... .am.da aliI kl~il1ln lOI;l ll~U.ll: \'9 "karlUl[ rUt-belle zaJilt 1m karfl{4mda ~,,"Yl'etterimil'iin, h.ud1.l· 08[mel!l~nt' ~~ J;ii,lililn de yara!anma-

hard..il<'t !l{m.a.mJ~Ft'. Ga.r;p -;OlUndI':
- tltyy~i

20 diitm-I!I

diifU.tiHdu

ac::m

K1!hirt". J f!, (AA.) R~m~n. hil'diriJdigi'fl!:: gar!:: lng~liz !l.VCI 'kI;:"1_Ol:rdC!:ri du~ garp r;ijli..in.... d£ yirl!],i d~<ln U!yyar~L clti" ~rm~'§I~Iid>lr. ,si.mo:o!t Afr.i~aki lJ,{w:kat l'!l5lZin l.,giJ~ • Alma", Imiicul.dcamin cn pl'llLnma gClii~. !llgiJizler, Habetl:itandaki. ha·
l~aJh

~urjye- ~t1tik~(:"

kuvvctIerillli

bu cephed~ !3ilnall Afrlkolll.)I'1igetirdikhaini "C m<:'I"ZLierlni tak1j·i· y>c (!'y-IGdikIJCYin.i. bjld~!crd·ir. ~1lg.J1i:ide<~. bu ;;:~pjhcd<C! b::ndi~~. 'd ruku V!I..rl'li l.u lu~rla.r k.i ~!La.~. ttlZiI. i<!oQm.i~ bu lun U-lt'O rla r. Til arruz~
ffi ... Do

n.. ~u t'oI!!t'l e

jn.ki§itf

",ttig~

du IJd.mumlll~d._!c.i;!

.am I!. scbeblyot

v~rll'll~lBn:liI:'.

lW:n d.egHd.ir. jng~ kaynakla'l'"l.Ila gOn~ I'.a~<!i~it Jehlerl.rlc in· k*f!!t!ncli~'r!llad,)'Q gltz:etc:ai),

Halielilerin derdi
Vapur VB 010 biis ,yiiziinden cehennem
hayall
~ J3.~1
Cenlle~

ar c~n!ayetini 'fail e- i y akalan II
I

ldka.b neticeainde j,mcia.rn.\<1 LIUi\- k.ap.&y~ 'ii\1a.rtfk~.nh~Lk~ k.cndi fm.dan )'akaLannH~L'I". 1qo~nJ.a'tLnm cnun ~HUln.ll! .Bizim i¥iJl iki :l'~o1 vardu: Y.!I KatHter. Ba§~biiyuk k1),yu rnuh- gil!ldigini ~.lem.~er.nllr. MUnL~ Vapll¥<tJi bhrrnl!'-.k J'liohut Kcr"'$teci· tan 45 ya~]annd&; MUB~af" il.~ 4 7 kap~'}o'1 a~~ der~1 u;&C!rjtl'!! ,~ul.

kit

biUn ez ti.ikr:llme?,. di}l'!d:ilmiz var, ;<~fHiml~c bue. c ehen.n~m <l.uin ~d.::tinm d ~J ~ _),,1i.l1i nava.s.ltal.an.m [z .••

ger;irigo,rlar derd i<ro.i(l: ron ... Eo v~t,

Coban Muradl tekme ile oldiirdiikten sonra telle bogarak dereye atnaslar
:K a.;rt;Lktl3..
~i\!ll.!lra,k..
Oklug-LLH1>I.JZ

B iI!i~fiyiik let e.l i1 C) I B 1.ln1.H1 il Z.edflf! HaHt,. ,SBIh", ha to[t:!iliU:dUi'u"li y .... :um"i t..ln.",~ thra;hiw ~1I'1~ I >t, ii~lci.i pllor~ctm~e

radm

goban. m;jllltedi )\oi1] " k.a.tri.lI~ti, ,>'iq1lhm ~:Ilkl ll1h·

Muraclm

j(lini.i t1l1T1 geiCC yansm.;l.e k1tl~j6e gi,irt~ar v-c

tI ..

.
.
__ • -' __

J

,,~....

I

v,
.. -

~
~

~-'

••
• I

:;>

Ier

u1.o.q,u~ii.nc,

Fak~t

puRlann

j.

Itll'

IIl'ByVa.;

?i::l/rian i!lletl. 3 -

5:JfIU

kisi de a.yn a.;rn hh er h:likc t tlr, Size !!v'Veli. ViLpur~l'l,m]Zl aruataYlIn: BU1lillr g'iij'et l:iar,.a..p ~e.kl'lale.t'II!i...i.r.

'~'II'"'I'.el me.,ktul M-IJ..'Talila B~'Ia:.iiyiii.k le b,ogaJmll InklP b~utla.rdll.'. , l,:LW'lir~ ~e.kllm.ellYin.e ril!~:men bu Mu.r.ail oJ..dVk:t>cn ~onr.a. .ce.::H!dJ Mu.a.taJa ara~mdl! , bJr a· lI>.a&'11 Le.17.aq'J'IIUII..n .~!JI;1_ !IIi]" u;.A...,. 1_ _1' _,._J • _.' ",,,LI ~ vll<;;lfl~n p6k d I!!g~, KJtin kr- mlllht;ui ter nk Cilmiarl, ~ka,., tavan:iI<n'j, ayn lacak ~i!~;'d y(j.zihH:liel"l kaVl,gill "~f6k q~1c,u.n' ilL g:6tilrilJ hir c:lerlt,jr. H.a.::I'dj o!:I.i.yeI·m kl lou ~ "'£ munl';ii.ra ki.iJiiI: etm~tir. Inti\!' ~~I!!l'O aiJar!l.k iizl:riM: vapurlan d.eiirt.iml!!ik i.m.k.;i,nl MlIJI!Itafa bu kilV'ga ~.zi.in.detl ru~ Ylglln],!~tr" o.~rJD,di>t; buluaan yok,t\.H ,,"e ~a,r~ i~ll$o;c.ekl~H:iir. ll1,iiJwedj Mm.a.dlil. de.rin 0.1' kin ve ~ ~,I.i J.I!">iI. bd,a,r· ~tal1l paraF.f>k.at idare_,_ A'lDaB B~}'l¥rll H,ILI b,a,Rtl0ftl~ V~ 3IIilA'il-~Ida.. her za- Y'a dill d..o·kJ,.rrulm~r. ~ de h.ir ~l~indit. mall 1lIIlY_r1 ..J~bi~ buhl<lal~, J~·r:m.tl. kumaooM, v.nlli ,ldare ~uph.c:..'!ia: ki 1I'&-:pur[<Irm~l'I mtibt~gini .ilerl &UI'u.p Iki:ly ha~,· ~I!n Z~ jil.e ~rakolt k~man· bl'lUnJ hil],.. Buna n.gm-cn wk. biI JUnE al~-o Iq'l'.ik clm~ir. ~n n'tUaJi"W o:nIb~1 iEk8n>l}etin b;ij~ 'tal'Hoili ya.,pa.r ki vapu.,l~n beJk.j ,B-LI ki:rt. ~]-C'r 8:~ti~~aJd!: ,!Fii4.. g<ttt[d~Hc;, iJ:k:. na:a:rda ]}1" bir m~,J dt!.h~ .l!I,iratili €lIsa. h\1n~ Wr 1¥ii.1lij dkmeJ1lLQ. tliharye~ g~- ipuoo '!<Ilnmi&",m e~t. ~:ratJe ba~ik.ine gu;.l_ikl-~ ilnkal1 VRr<!1r. o:;.~lerde Mu,.m;..!a.; k(jl1!J':;~~H~liclJ, EI,~,mlJ;llWDJl!! '1;Ile kil.:~ ya.kal:aoIli< T abit J:IclK:ed.~ .fie o:t~r. V iipur '!{E1k Sahatiod bin i, "vc ibrahi.m:l. biT .kc· mma:rdn·. . ti Isk.deye gid.::amnk .... bekle.r&.i- nara ..,ek,crck; ~ Yaru1-illi :to."ta:r~ .lI0nulld.s ~y. niz ... N~ kadar lI'U~ &!'L"Il Allah Su MUf!ldlfll 'I"ucudUTiij or- ~;uma. bUDilIImm iJirM eden korubitlr, On dakika.d.an yanm saats ~Jdan h~\'fm, KOI'klrn.1l,)-'m ~iz~ ell' Hali,t. &i~h,,"\Uin. fbra~ ve bazan ~ 'itoyrc.k. Mi.\te kadar .•. bir ~ of.rn.u .. , Ben .i;;i ori.ball k~n.djle.r.lni 1,'11 eLnao}·!M.!! teyvj.k Am.... (tiz evJ;llix,den !i-lmil§'lli"i1,z. cia eel etim. si.z..[ ko·[',.rrism, demi§ ." e eel en mllihi.a:r MUtiitafa Oaki.ldar ~W'f1, ba'~lna, r~'i ..... ;WJc:rnz.e bir ~crk -ug-ra$lkltan IKInr", Oil Ian Mtiq.deii.m!Lumil~ edil~d.iy~rmll~'muz:, v~ya 0. gh.luu'il , b'l,l dno1j.'et'e l!knu eum.i~tir. ~kr:d Ix. ~J.il:rnll: :tne.k t~le.rtn'C gi.clec.ekler~, Vcya k~m :9Og...kta y-Q'I'Ig'lln, argtn halk V>I!< 9C.,;:ukl~J:' c\l'l-~~e wni':iy.orlarn:n1>i. y.al)U.~ .~¢ele i§iniz. ViU'm.I,:l!- -. Bl,I~ara 'hI<i b:ir 2.aJi:\~

l~

eo.'iki. yob-.:tz, bit biraz

y.[l'.!larll'l~a 1::on.lf:u Halit, a}'TIi kci,Y lanara,k ,d~rlY~ si:ir'~kJI!>Jl1.i:§leI", eda,u, NII7iI~, 1 ~ lpt..kla.l. Gil' nail,1I haikmQ.[I['l M~;m.d o-glu 5;[,1.03,- kltrtda O!Iyvdil ~~c .... l'Lt.mrukl,~ IC VEt:>.!t..a.SI; Blr ay, 5 GUz.elIiNl..W,t:Ii:t!;". ~.IIIt.t~'fIleSabri oiiu lll:ml.lhimdh, _t_'I.<!~J.I~litikt~i'i MifHa ~~e Y!lb· d<.l.:I; Bu' Mil.:a. I> - MHJ~1lliI! ~NI: 1}JT taBu. vakaaan., hi-!' l:uJ!;;ul sene M:I.~k eUerim: ge:.¢r'dikleri 'bit ~l- EII.hL 'I'G tll.l,blli Mj:(t.;Jtl.t&; ~

.1 -

lUm g.!Lrip VIi,lgi:.a~:!WiI lnil:rlW"'litt etml!o,

Kr~II!; S!l1::. Don'ioIk, P9ye-GE!.tlL:j1L~k; ~1t.1ol: In1l£1, 10 - G-tiz.)'.a-'I~; DIIsdz., llJ. - Terst b.il" runk, casnr tllllll$.,

a. -

gam.~.

1'uJuJ..rrui,n R1jUtrY_Jl!~ ;I: MIkIWJi1WI>k, 2 Net!!!'; Cogni.fy& tt\btrI~ I:indem,; TEft'Bi yem;elL :Ii - "Tqkil.t etmak. 4, Kayalk.: O~f1Imi, ri - 'I'!'l.' 8F>.t"1II.mFo,: Bll' no-ta, I) - Ki:!;e: UlJ'ku. 7 - Etltl'ata-t; Btl' Tlot!l., g -Slt$tu,l'· 1mL: XqB.l'mE., 9l!U,hilll&F.l; A];'& if,; Ell" reJik: flmJr" aJtrRd:a. blDU.·

I

:.,.

iii

,r

ill.

~""RnINIIIU'1 1i"IIAJlKASnmA
II.KR4,MiYEJ,J H!:$,A,p AI

;""'12

PaIIo- :l.i -

Bir

ra.t

~:a.n.:

Uludm;

5:1.

~.!I,tL

DUNJilJ

BUI""L .. lCANJN

IIALLl

lSol,dall ~ : l - Florya: AlIa.. 2R",; t'iru;bI. ..t. 3 - ~J.k ~ I], 1. lla., Ema. 5 - &bl,l..yuni. 'Ie- Ii, -, Oto-

~~'~"I~I
1~
tarihJelliRde ~. 1 :9

t9'41 tKRA~

PLANJ
I

,1813100'1
PrrB.SEI., L,.a.ha.n.a. lE!panak: l{ijk kerevtzi
,iiiILVIl'!;

Vaklflar Direkto.rIUgU ilanlan
MOO Kilo 5500" {oOOO" lOOO]>
1!5(J1.l1

8 llikincJteQrim,

tm.u.m.

mobil; ~, 'i' - Canan; Ki. S - Fa; lllaL 9> - He; Ianeten, 1-0 - 4-<lam;
Ada,", 11 Yn1l;a~ RUlLt zamnnI.
8~~-8.:

I

1 KUnlIJ 6 ]>
'1 ~
J> ,.

50
;QI)

$t_l
)

1-

FGriJ:>oil!;

Pt 200II
:.'10

lUiWl!:
;10

Arabaci Mehmedi oldiir'en ke:staneci
12 seneyemahkfim oldu

Ib,h. :2; - Mat: Feda. 3 - Or-B:D.bOOa; ~, 4, - R~t; .Arnill~ Tmr.. 5 - '!(lrl~!l., 'S (31L. ~

1000

g:t> ".
8)0

7150 MO
gt5(I

~ ~
~

A~k; AM: Rimol,

iw.rn.

.:N"az, 7 Enin, E· 11 ---J!.hl<'.!; Sc,· At; Ne-

=~.
= iBOOO.-= i~.-= 2000.-

= iQOO,-

L
Ii

'i:

00 M
Ooi)

) )
)

•.
]>

aJ:.amn,;u. k,i bim:l.iii,. n.iz v.apur yolda da gecik mcekttr. Fa:k.at !!-unlaT.Qm~ ~ garr.ibi. §U<hH!
.5G1Ui.\ UillU~Y'JnlZ

r1a.. iO-

Se. TdtlJ.JJ.o,n, 11 -

art.,
80"

lQlill

}\

srI,

::\00'"

:ro

1!WIi:to

~

=~- ~ =toOO.-}' =~,- ~

'razE> B",.li::l;!l,l Salnz k.&'b$ TlUe h:ml,ya 'l'ue ifl,JOlJ I y~ Sffi11Iwbi! Dt>lm3J.~ 'bibeT sJTo.'1i ,1»ber

l!!>11O

10

a.
6
1'1

1;1

..

00

)

WOO,.
&00,. ,00<Ii0 11:100
$(lQ. :3.0(1.
II, II

..
:l>
]>

00
00

)
)

1'5

00
00 00 00

)
)' ) )

n.
7

5

).
j,

Bl.ndiiirLliz v~. ineoc~oiz .. k.dc~ ui~.Iy<lIOi:i;ktlr, En t\il,l'm.de ya:dtG-II, V ~UiJ'1l"1 1bl1oelil;hi doc bUM ~ ~" g.i§~<!l' Met 8iilI~ Ilm. mem1U" d,a. a.);ll;i. ididi,~n. 3m de 0 !l8.a1!tc ~o ~r~n 01 _e.l!Ilye ~~ ~i.t k6n,\ler ~ ~. Fa.~ ka.t VapH~ 'b~ ~in ~M _cl.eui7.e - ujJ~ hVlc;. g\il.. Pl!!ik, mi lizJJndl£, ~ m:~} Oa-a~ ~ kl!l!lli~ ~ ~t ~ edi ~~tta. b~ J,;.ir ootm..k he.r ,~
e:lindcn
g~"

.BORSA
i.e fl.:\ZUI:-o\:N
1 iltothm. 90ll

J~
1iacpu.:nn,
5.,:3-\1; 132,Jro 2Il,1JI5, ~

:;;~~

3:A;~t ~ : : ~
100" 13
1>

,.

Ka.r~iIh~ I P.a..tillCa.n

Ot'ta.

..

00

"

3Jooo

;3;

00

)

iBllpnJcQ p:ro,gram
'f.S~ j.lrogrm.m
'\10 liJ.t1mlllll.~t .saat

~,.-.
klne1erl fMll'iiKa.'!l JiIOOi\f Ilnat'l~m ~lr.ketl: TiJrkiye meorkC-z ~~j"':ln .lJ.i>/6: ~ ~ l ~l"lhb"dfl m.s.hk~oo.e H'l4m:n1'l. ka.. ..a:r "!l'r~ HAn ol\lmJ!l". (5ti12)
-

lI.yiU"t, '1_13:3: lifif H
'j",4tj 4jJl.llS

:p:rogram
g Hafi1'~'

(Pl_), HJv\n
SI\..

Ourcl>.il. ~~,._, 941 maY ~m1i i,gbJ.' ltiZWm.l obm ,-ukuldil dJ:lIS ve miktadarI y,lIZm 16 lL!r.lMn Mfuzie IIo!{Ik ek81l:ane.:re k!l)JilUlmll..~lw'. 4ta.tel3t 3!7!94~ p~~be g1lrdl ~at 14, de ~L Va.1!:.d1s.r Ea-')DIII· 1bt!lLll<!lm.da. ro.pl1Ql1l.1"t ik~1.sy~ y:WIIM:Utt.n-. !ji<\rtname!li b'i.K ;;;:iIn l~ ..az:rm 1~8-1ecm.....:!egijrl],J.ebll'tr_ ~p~ "tI7millill a.k<;13 ~1Il"Inl makt gilInii so.M: U y.e 1J.l'M'l~ k.om f.5yon. rtya8el:1.ne ----bwdl. etmt§ mm.aJ.I1TI ~tlT. ("735)

YIlll
Kronu

~2,9'971!i 3:l.,1:S7!:l Es.hiiJm ~

r~~a.,.

SO,'I'~
J,..
11[-

MMrl(',t'i, I:BrnIJl d.eVa.rtll (Pl..> !la.a:tJ_ 12.30 Pt-ogta.fi1

a.U'J'~lit1l

.s,io/s-L)

.... l'm:nllcktt ~

at: aY<'.'i'"l,12.3<1 Hilfif ~arkllw-.

12.1.5

kmQl, bacJme

''':II!\a~

~

;C~~,

4sdH tNmld~

heft·
~
~O'!l

btaabul Be'lediy,eli lli.nlan
mtre!J;!le!!l~m
1l<IRI!HI.
VEt 5O(J(I!

111S.~Tin'lt ooroul HilS l.stlkuZl dahllf 19S5. I1i:nmjy&li Er~lI.rr[ i9:31 SWF1S - ~'r'ZW;'LI;rn. Anll.dolll Demu,)'llill Tal1vll\

19 75 '21 i5(j U 50, .

,

1 III
&;I,

'oS! I
00 ~[)

Ajans I\at,>o)rlffl, 13 KILn'/fJ.1i prO(;:ram (Pt.) UUii Hafif ~lWaT poro1n'&hIIIl'"rn dOVMlU, 1~,ao!H K&rr-

'I'm p;r~i"a..mU\

Kayseri Tayyare 'Fabrikasl Sabnalma. K .. omis}'onundan :
"'"
00.

!:I~\'1IJiJ.1 (~I-)

YJ!Urk Ebtiya.cr

h.m

:~.J~M,!lI~

lllJfO,OOtli kilo
]wf).UlmlJJ:r

Demtryoiu
T_

K.eres~iet'll kad.a.r yihwiiim~ li., zlII:nd:rr, Ot~.er 1-lJ. ~ilJ,;:ise

O~~id~~.~~

kHo mMg'~l' kfun.il:rij

a_.;Ik. ~iltmlllYil:

tw:.. Mecmtl.u"wl'I. :\...B:Ihm be.de11 1750 Iil'a. v-o ;£lk. tenilite.t.t lil. ~U'a 2~ l11 k"tll"l!L¢\!.r. i~rtf1B.1M ZlI.'b,t _ mli.lamoJAt l[Il;Wi.lrltlg1ll, k.alemil1ode g:Criile~
bml'.

36 ~

ilil.¥.n .• ~,jjl1i'. .ol!a:r borbaJbt Y

lDal&

4/1/94.1

1iM'fill.

gUnU .:!last it ds DiIiru'I mll1lOOuz veya

EneUme:nde

ya,plla.-

T. :til EankasI miJJrneQIIUl~ 12l'l' 00 T- ~ Han~:ulI (::-l"amllc ffiWta.r.) 10 6D Olmbanh Ba..l1Kaal Mi $,irk;eij iH"s,:,'riye 26 00

c_

M.ftm~l
E1IM'kM.!

Senet

<13:l!..S
l~

M&'kl!~

I

'lIS P!'OiIli"II.l:rl 'Ii"t. ~m.1oe~et Sl!.&t 1\. yarr, l!LOO FMICi :Elaztl l8..S0 Zll'\!l.at t-&kvirni \Ie ~l'I!Ik rnabatll1er! bo:r'-. SB.'>!, lB.4Q Rl;ldyo C!lZ ()'I"keai.raaI, llD Kon~1l. 19.1.15 Radyti
V'1lJifl1,. VEl

~ ci'Yoll:.1'TMji, iki eT3;t :p1LvY')n'!A, m~~tr: 1l1l.ll}'!:mU ka.palI IZo&l'f lJE.'tili1~ :!hale !!d:it-k'tk. A - ~,4n,l1l41 ~ glinl1 -.at. 11 de ~tma.lri:i..B. ~n.(!a. y~kt.If'. ;S ~ t1k ~ tt0e4ell 71172. Ura :tell ~tUl',

lIo1Y1s.ij.

Ib-irda f&br:!!lIl:a

zr

(DertlJ~e. !laaliJ J , caz orke.stn8mm d.e.-

CMu.'I"ilkkat t.r _t;W:17~ lira ~

temma

It ,H)OS l::IrIIJ 67 kUnll}tUT. kut"",lur.

Kal'1

t~~-

$6l1O-r

1m03.'~·i

~ ':ra}laria l;'.atinil!. ~ ~
!:uriit'

bu iboi!!:ak JgI"J cI,.oln. )!D!da ~-

~_

'l'8Jlplenn

llJ!k 'f:eminat

;mektup19'lve

'941 ytlma

-~,

ve :!i<!i. ecd. ile;t;:lm d~eik: 'h.a:r.ap, per~ bho h!.Ldc

dcT~me. ~,..

Mt Ti¢tl.'i'~ OO.wr.r; vtl'alk~arile Erurumendi!l bulumnlllan,

ihll.le gUr.U muayyen

Ra.tte: Pa.lru '(0:1868.)

NUKIiT '1'ilr.k ,t;.'ltuu ff!.f!Il.a.t) 'FlIr'k A~tTl'1l (Jl:lI.mj t) Turk Almil ~1.h'101!;(Hamit)
']i'ijrk Altlnl b~i kQ~'IlIc: tA!lii'-J ii-'i 00 Kalm
:I> ~

19.3()' J..femle-ket aa.at ayal"I. Ajans na.berlerl, 19.45YIrrt4,n sesle.r, 20.lI.5 Rad,yoo gazat.e.sl. 00.43 ChopLn VI! Ek'h.uml!lJ'U'l • piEllL,o e,s.er. po:s.taal,
KCtnU!jIDII.

C - 3a.rl!nll.Il'le. pIAn lie Ik~l'nam.e ma.J.i:r'ey~ ya.t!t'dMn-1!; ~e r.ku'r'W!/l'lllk lZfIaklbUZ kar.vilitmaa fa.brika. Silt.In&Im kll)llI~un· ~tI. Mestll Z(l,ntltnmda. ted;arlk oI'IInur. D _ 'l'eklif z,(i,Crla.:n: 11 jail CUJ1'l.llo gllnfi _.at n 10.n:a. 'klliIarkom~'l:ll1dll 1Iabi..d Cdilir. Her 18:0} .;mre-t~ dan .!;onrEl ge]en. 1iMt'f~ redded1In-.
QolUl"Ss,

leri (Pl_l. 21 Memlekat 21.100 Sol,o ,a.rl!nla.r, 21.25

iJolmu!i. 2iaa.t. liD

Io'a'l'&.eagm Li': ,YCr.c "21JlIl;:!;Jn[i:,

Ostel,ik Halao.iri. ~glu
~ otQt"YOl!9oii:nt2! SJ. w,I"et:ek.

tara-

Tlrld,. COmh,_au

~

~

Ourlyeti '\<a!ldlF. H~ gi!in gmi", g;e. him bU me:nlll.r geYa me<ktepli i¢B is Q.ldu4a hiT ~aftlr. <;e-!,!!lriivapu.rla pie'llliod hi..; 01.

nrtLU<ih

!l.ilindal. paJ:'&. kif In h.ai.¥Il.d.J. g~ek meo.... - hazar!

Ziraat
~
~

an,kaSI
DirMl

birlik ,,(BM'l'IIU :10, (l~e~d) gi'lIl.ml

201 ayal? !lltln Mecldlye

it" 00 120 00

(S1tJla.tkkrlmrImIz li:=~o.r}. n,to R.adyQ sfmf'0nf ork.e5'tr82L n.~Ci' M,em

2Weld!lerln ~I!IJlI1!£!o a]mllk ~Mken btl. ~e Iuml:'u}!lJU'ma ~;&ir NeJla v'!! 'l'kl'l."n!lt Oda:;n, vcSi:Ir4i..!arDII.t

liy;s.k1lot:lit 'bl!!.
~emleleti

3&5
7~

l.ebt a_t BQfarI, Aj~ .2~-~ CllZballl.d (Pl.),
YAt'Dtld ~gTam

ha.beJ:'leli, 2lI..26/2a.:J.O ve kEl.p8Jl~

rnemburidi'l'. Gc~k ~ti'Lltltte Ibr~ 'I!Id.cttl,f.yol!rile!'ll!l ~a.rtname
0dcm.ez.

lste'thl'l, ve ger~ "c:rilm-e&~

trmi

ihl'l.le giJrLU "'T~iltlll ijt:1Le-y~ de: i~
(~,Sg.sJ

(:3381)

t3irihil

lL888. - i!3erma.yest: :i!.OOr.CIOO,OOOT&k ~be !p';e, .aj.1I.I:lB a4Etdi~ ~ V9 t.iealii. her nevi banka m~e&'l.

~

b~tIr'-e:ru-

ZB"IWI ~

~~.

Vorty.QII

CDmhuriyet, Merkez Ban-kasl
14 HAZIRAN AKT11-Altm: S'aii KUog);'am
BlLIlIkn.ot Ufb\kirk • • • • •
• I •

m~

~

'I"I!~

IRl alahiliL F Oi.k!l.t yUz Joer.e. yaO!!rJt:iI, ..,irildi. .. -Yin'!!! e$ki h~llIlirI:l. ~iw, lia~ki bir n:J:: dah!l.' ;JZ ~~fib hi: vapur id-aT~ ~ili.Lelcc vata~~ bi:iwi,ik ~ir lilknndan ktI~ _.J,

taLebe pasob~, ~ ..

1941 VAZ/YETI .I..l1'.11 PAS IF
S~ye:..
'!!!~ !It!'''.f'~ ••

iii 11

!II'

II L.+.'

Ii: .. ii.'Iiill".'1.'ill'lilfi.

15~iIJ!,00{I .. -

..
Ii !II!

1~:rn,008,OO
13.~~,i1,.JI,M1

~

5U.(lM,2'-S

n(!,'1'o5.&BU1

Ihtiyl!lt Ak~;' A.di .... teYk~~. '4l
Hu~w;l • • • •

• •

, •

• •

I
" I

I
I

I
I

7. &2..2~(J19 ,111 6,00(1.000.-

Be'likta, cin8yeti
mahkemesi
BIJMa'll, hit' ~ ~t <!WVlIll jl. he.rn.,i ile Ce:rJ.al i!drnlda .ikl g~~ ~~&tq a iii Iooj O!!Qf.il.!o)bi;!Jc.ti de!!: !Il~ YSJPMI Te:~. bii!" .. ok ycd~~ ~JGdt.Ii¥i.-!ak ~Hd:ii r· ~rdi. tI'iIub~en).e b.~l~L :zaman 'IIu~lule.I!I'."an IlMmi d~lit.aJ,;UdI Y~l~n
1nm.l§
'Vi!;

T,edavmdeT.!i
Li.raSI •••
II! III

B~otJQr:
OOi.l!l.l1 evtakl nakdiye.
ji ,

It

648.,,(126,12

648,1lll5,112

D~rnhte

Hariijt-ekiMullabirl:eto
A1tm~ Saf'l: !Kilogram AUlnf.\. t~Il.VLU Jtahll DiiW' d'Mg.jef b.-.u.kiy-c:!e.tl ..
y.e

~
l:i'.~.H
!le['~t

.:n 'I'
III ,

K&!Illlnil:lill 6-8 fncl mllddelel'l'nc It!l.'lI. ha.z;Lne tMafmdfl,[l vAk! l.8, uri' .Zfl1),81!

tediYat
bQ.:ki"

tIl'>fi-

I.

o!WV.iZlct
M ~

--." tlS,:::'56,~.Ofl

Derltlbte Y'f<!I,i
<

a~[[aa
'. "

evrakJ;
••••

rlaJ«I:I:l,~!.)
, •

-----1

BIH!O~u. ltbiring'
III

!{a!?¥~.g. Ite~o:not ""azedllen

tsrnI!LJru!n

ill

!!II

II!

liS. veteJl. teda,rlIle

altm VliZ-eoaUen •

c.l~l'iik •••

Ziru.t ~1Wmll'ilii'al.J, em !!II 00 !:Ira.:!i:r ~a dPI p1&D& ~3re ~~

mij,.~ahed~ altlni!.

8-

otilr;:,i!'ZB,Ya

m.ii~~ I:lIljloO!I"I.i i~j 'V~l'ilmi§.tir, R:a.po!"da y~z~lnL~lI.'.
oklr_H\milt3J ij;z;e[irN~

:-:-'~:~ -=
II.
!15(1. UIO ~

Vi!! ~ !I:eD_1:40 ,

taaacruf

d!:oi&

~ec.aa.;

h_ilpn~ Iwr"a. a. ~.

Ha:z.Ut1! Tahville.r~:
Deri,Ul;te edl. Kanunun kiln hmne
1!!o,"l!.kl l~d1yB

k~tl$

.mukablli ~18.v«en tall2vt1le•• ••,•••••

~.

e·s

U:-111.OO!iM'lM
~ ~ I2G • :Nt: ... W

lnel rnaiidelerlnB tarefmdiilJll 'llEiJti

t~.
tedli!Olst 2'UJ83.01l ,131.0tr.l,~2,-

Llhaminiu bit;. bu- 3in~l 'h~ljgL

,.~

a.QOO.
~

l,IliII

til

IO·~

.,

.,

...

II-..

HILZine)'e YIlPiikLn altDi Jc8l'.!j'l1!kk a· 3002 No, 1I kEiJl'W!!mu~M~ i",,"c-t@ 'Lel!a'rills \taZcdiBiI!1l
'i,"lmS mnJro.bill

118.000,I')(l(I,

UIO!t
..

:.
~

5medat CimHim:
Ttcll.rl :i!l:nflflCl' • • • .. • •
Ii I

a:'l''b,187lJe7,lIl

M,evdu.at:
.Alt.m; iSafi. KillJgl'am
SftliB, No.
~

"~Jicl
~

Ra.po.:rull

11,

:otB::J:U,_T~ H~
~ ~tllI'e ~~

ha;miTlin

!ig~!J.15U ,Yilp.tlm.L~ 've ,got-

ocl::sMl.e Mirkeq~ YIlofl_aft :!il;l~ .s.ii.n biillHH giJi ~Ql'I1lu~nw...."It.lJIr, hhll)n'i;

KWl"~

~

n~oe~,

>II: ~,

n

~

:l!;1bdo riO ~ % !W ~Ii w-~. mart, u ~. ii et.l'Ql"
IieJi.e ----

IIf""'

&111!o.1n ve Ta.hvi1I~:t Cihdum
A &\7I'EI'I« fuikdli· e~lilm ve t(}.n~vil:!t (ttlbe,l'i klyrnetle). ••

:!!ff.l~
Jilt~:l"B' nhllllliD

7It:19u-561.110 Lt33. n,2,(k3

(Dtl.'uhte

edUel'!.

1,13!ka.1I~~"1II rngkaJ1W

gar.!}
U~

(,';'eJll

n.

Jl:i'i1";jl1:JI~

8'V1111"1.!i1

--

;jJi.. I2Uo.s,93. 0 'f.899..5~,I2 :5~,9JoI..3110,05

a.l!tmlnl':

B

-

SCI'Il~st

eSi1uiJl'l."6 tah,\lnat.

san

!(Jk.gram.

,l,5,5n.OOO

~ Be'li C.e.V'det:Ie; §:!UllClda. ilIa iotim. P~dan ~t&tafi Bcnriili. Q:n.da.n a;ynlJ.!nl. Ond!lfl lWii'l'a: (;Ie olduliuR_!!' loi[~nm'l ~. tiro Ha fhuki Cavd'et ilk. jf~~.(I.:
Isr.ar ~tirMukkern.a ... ·n ba.;;'h bon-

Istanbul Valiliginden:
FIDt!l'! 'Ca~a 16 Wsi: okul\Ell. te.w1l i~in 1295 tat' :tI.., 1~1IcI".II,l'II1a.m~. y.. h,'!fika-T.I IstimlAldlU! b,rar verll_ oFatllit:e Fl"lfiiyfode- KA.ttp MUala. ~ti.tu :«Lb!l'l.3l1ei!:irrm. Me.dr'ese &,'kllO'll _kajtIndR ~~i 17 :f<:!-t'l( ~ Jt:a,pI TlIJ~,ah '0'1: &'\maz.an Duralemo ~lt kh9~L! Il.~p (>vin: t1).'i'I!i.8.JJrii~ 0100 lira. lUymoat ~[l;Wd1r 'I2idli~ O.I!IJ,i,~\1 ve fbUl (h,II!I'~ eV'f'j'IJ~miWlIlaJltrJe Idle ta!lk .adllmi.:jl IJillunmaMa. 1mi'll i!JlJlJ1itJ.~ntn btl," <j;'Y'OOetl VII.t'Sfl. I!I gUn :!ill.t'" f~ blJ1JiI:rm~ ~l::aI, t~jrdf! k8ol'1,j1Or'rll;l'rl,el'I.ln 13'8 tll.rilIlL f"lJ.i.ra.L rn~Br sma tavfbkam. bi:dett 1:;rankaya. YMtrlllJij,l,l!. melesl 1:at'bi'k Illum.i<C~ UM g:lunUL"". SIZcL'i!.e ~l;i11 istlmltlk muB.( 4876 )

A ,.anz;Lar:
i1l:ll.rlu-e I&VuruJ ~ , I T~h ... 11tt 11ze:I>iue I&Vu.M - • .Hazlney8 k!:Si~VMelL fl,varu;, • ... • H~~f1eylj 3BM No., l~ K&nt:ma. gi'irQ w;:tls.n altm lHl.'i:'~!lml i!van:S. • 'I •
lI.Jt,fl:l v-e d&.!:lz

Dom
i.7'lil.'S9 or.808,7:2.2.-

7IU24,1131.00

T~ijdatr.
••• kfuing •

AILID(!,ffinvllL k~bil @~er. DiA'e:r o!3!J,,.,.1zlerve. ala.ea.l;;h 1lll.ldyelE!l'l 'I. 75,4.98_3Il1'0,44: '!,!;oUil_OM,iHM'l'_'l'1I.2,79 •
.'


'"'II!


~-tit


•••


!"I!Ii

,

..
.Ii

,
' ~~ ii ...

Muitt'dif:

..+ "!."

~~ btnJ..J!Q"JilIftu. ---.:;;,,- ---

~i.n

cel'bi

H~iiiJitlll_r::

Altm fiyatl,'I:.rJ du§liycu
Altln fJhoB..t.lan d~e.kt.e lie-' I!!nne.k.tedit. Diln R~diy,e altlftl 16.40, ki.i~e .i:llit1n 136 ku.
va.m. ,!u¢a.n ~atJl!IJ.~LI[..

Mw--mHf:

~•..• "' "'
Ii i 1;+"1

iI iI+'!!-·"""· I.~!I !'I'lloF.

."''''''1
••
,fi

:toil

ii+1i

ii

.

_1''"

•.••••

r ••

.

-----------------------=-----~Il.bibi 1;'c l\'I~t'IYll:t MUd1il'th A1IMET EMi[l( YAL.~ lEll'S!l~

B36,~1

,Q08S,'ill

YekllD 1 Tenanttn I9J.S tl'irilrimden iti'baJlMl: hkq-nlQ Mddi % " Altm J\~

y~:

VA'I'.A..~ MATSAASl

uPl!'Jme

%I

Ahlilnef &nin
VA~ T~]e:l"',II: ~

B Ii~ml Ulh a t"f i r i =
u]~ - ~

l' A l MAN
Mou. PetlBd

VATAN'

e. ~
,m.

20 HAl,IRAN eU.A

1941
SIVA,st

SABAH

m

Dii,iinceler
azan: Aka Gtbldtlz.
giin 3 imcii sayfmntzda

GAZE.TESI

Sulh Ektik Avrupa ile miinakale Mill; $eJimiz ·· 1,1 ryor dil kurumunda Sulh Bi~igoruz tesisine ~aI I
,
-

t;ok PHyonda muz aker el er devam ,ecHyor Bulgar mesul tarafln fabli bir neficesidir Yunan ] 9'hududunda iki koprii yeniden in~a edilecek Ankara. (T eJe:f()l;'lla.D -. biori. BLllga.r budklfd'WL~ Yillkm KtI·

Bu. milli

proqramnmzdeki

Oil kurumu azalanndan
~.

takdir ve f,e~viklerini esfrqernediler
N11Ht $~f b.ilhcasaa Y'I!ni sO:z:kil. tuitn ve: diger ii1er u-zerinde u~UI"!I~zitjd!y& m,e~uL oJ.ar'ak yU,beIk oil::~lel.a.e bu.lI;ln;m1,!~ lardrr, Ilil Ku,IUoJIK]azalanndai1 la.k· dir ve ~~&LeTini e::r.i~emi!ycn

Biz sulh ektik, aldrgIml'.Z mahsul de su.llil §ekli:mdedi.r. Son TUrk. Alman doottuk pa.ktI: Milli Sef 4met :monil:nQn 00yiik bil' i9$bet ve tedbirle iwe ,ettiji mim :!iya..set V~ 'm.iI1etim.i.tin bu .siy~t.@' tam mr a.nb.¥l~] giiven ve bitlikl~ hit-II kalma.-SI BH.ye.sinde elde ~di1.e'll gil.zel ve ha~n:rh bit, neticedir, Harbin ba§uldanberi vazi]o·e-timiz ~ok nazikti. Toopra..kla:tI-

o nsan

Yazan: Ahmet Emin YALMAN
ne eker,se
0lI!1l

bi~et.

~ AIma.llll'a ~!l11l,hndaR yapllfl.. Ailt'hm. 19 (Tel efcml",} diR:lI!fl rle Yu- 1;!i.iD kab'i ~rEtte k'3.l'8,~la~hnlrna. Bug-un R~iai.::ii.IDhl'll" f'Bm<!!t tn1!).nii m~ll!ri ~~a, Ylblall kO.p· 1'I{1,I1 hu.;lLKiu~ki P~IWC:Il'!:t:la 01· m~r, M,ij~keT'eler lhugUrnl,erde Ha~ 17 de Od K,-IJ)'Ur,mU.l'll.l te>¥if vg.ku bum.~ik. iizere .ik.i tanedir, Kijpr-tileJ bitec.ektir. lFl$ii!~n .da ikl, ti~ ay .sadJJIl>~Ui ve~'a §ti yen i~gal de- dilll-.LID, j.n,,!!!ll ~fll\da b ll!Yur:IPu~lal"iin. Tim mij:zakerel~rl'i d.~vam olun- t:a.mallIlhCIIo Y l'kil:ml§ 10IduglJ!ndafl lim.~ yolwida dti§ill!.cele:r Ue;ri '!Ii.ir=~ii, ufl1~l.w-na~':hr. in.J'!llMIn ~lli ~ef. i;dil!rc h~!lti a-d.a.slna yen.idom ID!}B. edil~eklerdiJ", In· hitarnma3"fl. ~IH&' C~!ID oldugu siiriW.dii. B:lrnlann da dig-erIe. makt:acht. gj~l.e:r. hir rnfuldet 9D1'Ira ,dOl 'Bu h1J~ta.verilcn m~Jq,IIlilta saae i¢.n ma.!zeme Alrna'llyad:i:lrI g;ibi Awrupa Ile rni.in~.kaJil: in1i· ken;diLcrm~ Ba~kiJ. riind~n farla yoktu. Mtidafa.a .rl-e Me a.rif ,gorcccl.~H-. jn~a tm hIDrn ve ya- zam h.alinde dcvam edl!'ClBk.tir. ntaksadile hang] tedhixlmn a- 1),a.".U.I'.!l.n, yr.\.llm!§ 0 Ian koprule:dn V~i Ha~lI~ A~i Yoor:l m'ii..lW olmQ!!b_.rd11'. C~'l:lrrci&.i.ni:?;. KW·l.Iirnurn !kotayin. etmek, i;I.lT.l~kbil' .m.ern1e~ I1U$nalan i.1zmimd.c a]~ka.darLU',~ kll!t-in Cll"kimh.al'hi.yesi.m!: !lit ol, 'b.a..z;L SUil;.Ue.r tc~ bUYLlrm.u~tar Il1aSl IAzlm gelan aazik bir da\PI!! a,oJ d,tkJa.n ~hat uzerillJ!: znemvadrr, Plt.yDfl,·da. Tilrk. AJ.mi!n mij-

fa.a.i~

m.e..il;;tll-de.

~aM~h&mb~p~~~m=============~~====~~==~======~~===~

Ciimhlilw~iz
rum binasll!ll

=at 19 '!~rk~].er.

da Ku".1;

(Devamr

!!!@.

===========

6, 8'Il 7 i!e) ",.

n'IJ~e.~

b.oya:n

i!'bm!$Jerl;:Mr.

Ciim:h,uneia.im'i:zit'l. .d .~a.rl \,:llo:xn aaiIH hekleyClll ikfldaob&iIk bit h.elk kiH't-J: ~rafmd..afl co1kl.m t.ez.iI." Itiira('ja '~ll.~la". ve "Ya.§~ I. n'ml~e ~l'llaJlml'!llar-dLr.

nnz harp sahalarmm tam ortamndad[['. Bu t~.r. denizden de, karadan da AVl'lJpa ite
Asya arasmda. m.iih:im bi:r gl!~it te!lkn Me:I'. rnmyadaki QSay],!ij ~'.e jj:;tikrl'rr nolcsanr ~smda. yurdumusu tehlikede gtl.rdak ve dBglFUez 'bir k'i!lI'Q1"veRiik~ oj; Metl1 relcletin biiWnl tlJ!iln ii, ~Hwlim.l!'1gibiT t$ti4lcamett'8n gelege.k ~vliz.lelle k.iU!fJ

SURIYEDE

~ama taarruz basladi
,'ICUIII

Ro:bln :Moor Ad' ~ Hamsesi.'
Nlbal kara,f

Buyu k elt;i mizi kabul eHi
Uk lb" • _. Bii yu e~uluz B-'

I'll ·Oa'UD
I

:$O'li'IUflIa

kadaT mudafu @d~iz. ki~ .. 1'I~1I leti olmlyacag!I. h:uHwlea ire kendi 0 ryii Iedmi zte hak~guz, h:at-eke!t!Ii!.-P.m:izdeki ~stikla· Ie ki'l'l"li'Sel"liJ"lmwamk!os-ine ~!fdal'Ji blrakrruyaeajl1::.". Bu m.illl 'programmuZln ~ok

tiltlSatom
laldp

,ettt

D

pe'lE ,a ·IDda

verlJlcek

:mesut bir tarail vardr,

Bunu

Mezze i§og al o\undu

Ameri kahla r

I'I

Hitlere Ml1li~'fin ,ahsih-iFmektabunu
levu! etb
,~.

l.atbik etwclde kendimiae ka.tl}~ ohm balta ve- hrtiklil gibi vazifIrlle"rimiz.i ye.rine getirdigimi21 gibi, dtmyayt istikrarll 'bir su.lha ka.V'IJ¢urm!lk maksadile tngHtsire i1a inUaladIgr~l1Z lttifaJun ie;ab!m da jla.pm~ oluyo:rduk. Ayni. zamalld.a, Alm.anya da; klt:;rim muk.addera,ttml::2'.a Mh.i-p k,alacagranza, ba~kalarJ:nTIl aleti srlatile kendisine tecavfizde bu-

'J

hazrrla ruyorlar
~., .;

~t,~

Fil:iJ.a:n,cUy,lI. ,. Sovyetier.

3lIIlbu

On ~JandJi1 sli'il'tda ta;YYaI'tI ib~Hal'! goemen. nef,er bir Fan Mb.et,~.ine doiru Ue:r liyorla'r

bir Sovy.et

~hiti

ile .ikr

Turk - Alman
an ia~:masite

lunmaga ve zara.r vermege kal1<"'4D:uyacagllnIza ca.mlan im1n.i~et duya biliyorou. -Ozeritnize aJd~IZ vazifeyi :5uriyede'k.l fii"igjliz bBl§kumanduu Viboo . na.sa :y&.pooaktIk? B3Z1 aculler !Ie SabliI"'SlZlail'T derhfll h.a.rba kaSud edl:, V.i§i kltaJarJllUJ ye·I'· ~rr:s..ak ve lIIgilizle.r.iin ij~nma- hard,i::ll.i, dVb'<luTillrnU§' 'I"e il!i!r.i d-eki tazylki blraz bi1~ olsa, mu- h~:r!i!lkei'bi or,rl~nmittir. Kun,eytllra tik:]'~T' milt.. vak'kat !jIeltildebile ~oo azaltrrsak hedefimi:z.e var:IDIj o]acagJ- k::fikler.in C'line. g~~~. Mmci: mrzI valtit vak:it ~ddia ettiler. )·ll,;I.. ,riaki Viti k'i,!!.ViVet!.eri de M1J:Cok ya,n~rorla.rdI. COWafi va- ha~a. ed.~. Hal'ek1it[fi ~a.~~Bn-gt~ .zama,ntnziyetimize ve mildafaaya. daya,. dan' dune k ~'I' a lan :!Iaf!h8.~ innan hazII'hklanmlZa giJre bOyle stiligler i<;i~ t'!!!hl.fkdi biJ d~rum bir mMet'a. ne bizim ;~Unize Y31· Kune;ytra'lllfl v~ ramI, De de 1ngtLizlerilJi... Ken· dOgU.mn...I.&1I'UT. I!5li.n-e g~mei!li, ;rnLn_ k.u\llV~t:lCl"imn rumizi manasI:!: yere atq.e atml~ ve ~'1fwatm:I'§l"VEl e-dye ait te.fdk: kU;Y,,\!,!!l~~hj, g.~-ci,htitml, '~e'hH dlt ~mu. mLidafaa imka.Dl]anmm kenw ViP. JngiJiz.lc,m hu:, IJ:IUV,ma~3 I elimizle Ylil:mr~ olM:ak hIt:. yo{lanru d,J.a u.~U;1,1 rnii:dd~ eliD..' , 1Takit vakit (JIaha ma,hdd '"" de bU11UndIJ;~y.dJ eepbcd.dd mi.it ltild,C1inamriyeler dUynld.ll. «:aV.lk t=6k ktrVN-!::lkr: m.~.kiil b]r duru-

dunya alakadar
HaberBerlin,de ·b" ,om B- b a gil patladl
III

Finlan,diya ve Romao'yada h'azlrllklar

'1---...,--·-----

Kabul resminde Alman h.aticige naztrt B'. Ribbentrop da haztr bulundu
Berlin", 19 (A.A.) ....... N. ID" It bUid ~r;yor:
FU~re,r yem

Turk - Alman
anla~'masl

ve ,I ng iliz:l,er

bir!Q'SI,nda buguM o9~eden santa lurkiye buylik el~isi

balvekSilet

B. 'Ger'edey1 kabul etmi~iIr.
Amerik~ Huidye miiste,afl. Sumner WMlei
V!l.~ip~Oll.

En~a._

F'in la n d iy,a d a seferberri k ba,§ladl
rl:Dlaadl,ada
tlpl.DJ ,Or'l ••
41,,-881.'

'Tiir'kler diiriist, kalmlya ,devam edi'yorlar
,ceownl ldIba,.e,e
mi IDatulmq
Bif rz·vaget.e gore
I
1

Bi.iyiil: el~T Filhlrere TUrki~ ye Re,~ii;,ijm~"Iu iSlRet Ino~. nU'nUn tahsi btr m'ektubunu

,Alma.,ad. sa',llaa

Alatlrll ~ iD•••

Bu, a.la.,ma Alma.

19 (A,A) - B. K~bulde AJm,C!,~ hilrkiye Sumn~r We.~~l1 b~n beyanatta 'by,t~8R."a;k .RobiJn ~"Jo.or' un ha ~[- n.CI,ZUII B. Vo:.n'Ribbe rri!l"o,," Cia nma:t4 rrl6s~l-mde Al.malB}'aya ha,zlr' bu~§hJr. k.a.q.i tCVeili ~an .lthamkrlh. w.p(m:la.n ikut'toUlankmfl K,a.p'., n\'!.l... ~la,ti!e ha.fiH<:tmi!i degiLdiir. A.nerika ~.;:ak 'te.dbJrll!t' be.~km.da y~m.d.a tilltai kararlm
1

t,evdi e+mi§tir.

lid Mvlet acla_".
~~'

VH'eC<!!'bti,l'.

kofl3o'k,:w.n,!t

Ka.p"ta'lti Roh.iTI

Arneri.kan M~' d4ll'l h~$'I.a~

Almanyadaki .Amerikan konsolos luklan kapatlhyor
L.omh.,19
rady~n {A.A) b.ildirdig'ne

b:e,rto\ill;anl.~rala~ i.f!\~eLerm Ill~l~ I

Bedbn
gor,l!!.

ethan harbinde A la.nd adalarzn,da ganll'anado·O'u.§en iR:,j ,Fin So'Vge'l ko.mitesi mi llei elele~, jaa.liyefini talit relii

Sovyetlere -taarruz ba.§lam.l~

ia.\'tillarak

'iSm mUda.fa..a mak·

(~J~

S~ 3. Stl. 8 !hi.) _

'AlI!na.n hiJJkilmet,i AJ.rn.I!.llO'<I .a. 'vI!! d t-ldltnat y-e r.ilim4tir. .L ,~l~t4ti ;;orr8.'l!:ide b\L.l",'I'IELll ,k.;ms.olo.sJuktane,. \,!;l~]~e;i,) h.er ~!ikada·r !1lLna· kM.i'I~ikan 1. j, le;mmW!'il kad,u e&k ted1biTlctm ~ (il'a,;;.s.gUU tIDy- Inl'l ~n ~ J~.j! & en, hafif hald~ ~d- kB'pll.hlm~n t!ID.ro:'(,mj!i~ir. deitl:~ b.ir pY"ot--tIo yalll'aea.1h lab,· min eo(;flmekllfldii.

ol~r~k

gondrNJ.b~

V~i~ljton, 19 (ATA.) -

~ HARP VAZiY~Ti
Suriye,de:
Yazan:
FriUliSllZlat"~

r~e

Neza:reti

(DewL.mI::

biiml\ bea..:r,iye ihtiSa. Ii, 811. :l! de) _

*

VekiHer heyeti
»
%{lmt"m.

Bh

cA"A. J - lel'a vekiLie' Ii k",yctl DD_gUn B~t l~ ~'!I. 83.!fvek.il Dr. Rcifl<: $ayllQl'fl'l IiYf!.~;:U:nt:li)
Al:ik.'U'1l. lRutlMi top.l.aJitlSUtl

Ills. BOBAN'
Mt!.ee
dahl!, ,mwe i1e.demi,letd;r. Sahil kola ~eYl'dIm 20 kilometre ~e.. nub1ilDiil. ~,3ama iled'eyen \k.al oM ,KR.... e1rnm, ~·~inde m~mevll:iini eo]e gG'~il'. 1n,gi]I~~rl

eep.hesmde

merk.ei.de muka!btl ~ rg~ m4~r&e de btm.dan Eyi hir ek'Ie edem~Lel'dit. Kuneybi!l ,lingiJi.zle.r. t.aT~ t~ i'fgaJ. edi~., Bu;n1lan ~a §iam ¥e B.eput i.;dibmetitlde: ilerley,m
oenah, tB.an:gz;
~&riI

bit- ~.

Ft•.m1Z llIo&rmm, geri1erme' pek~amJ.

:mwr~eGie\t'luha
!ll~!I.

~

S'fI. , Il!e.J

1I!'.sal' ~,

~,
iIo~
fIl~

BdJme,m: AIilI!f ~bso!qom!!j.tInrtJ
~ IIMmO ~

WI ~

StlyIs'1tn t!l,riii

~~.a\!~_j',]lI!llm_

~1t- ~d-

(:'arIk ipl ve' ~ 1mretlil;o niJ~ B.a..YlIB'tn .Om A1I~~ kmlftilftM

IliHj;JIiymUld.e tdl.."...",...k IgM.~ IiiiA1'tDl:l'!m ted dB lm:IIJiIm~ne ~ 'l~ 'lltII.ZIl>Um ~~ Ha.~ ,\y.tW'n, Orli "'> mala.

Ikl 2ijY 3'J,rtltl ,gft.n.~

ile cm:;Wm{U:fd4~

Ilab8r'l¥mml'''~.lI'.

1_1

':r.:t

6·.-m '---

Avrupada
20 Se: _ IfirDI

Nas" Ge~ti
Ben bu i§letde hayref edecek hit; bir !iey goremiyordum
Yazan : BeDJa
Jdif ..-e te_i:truoc ha'klu

evllk
YoIDl,llmil ..

BAtes'.'
n~r~~r ..tll·':II. ~Un· llI:NIh etma-

R TUrk - Alman dostluk muahedesi .• . -d .. '.h· P Iyasa· a m U. 1m tesi rler yapn
Tuna yo lyle yapilacak ihracat ve idhalal i~intiiccarlarmnz hazirhklara basladilar

Hadiseleri goz ...
den gec;irirken
ill al'kil'datmJh 0.. lilruyordu'lr.. M!II$8 ij&<. ttlIldJl!! duriln a1.,lun I]!azelel€li'indGnbirm'i a1<arak g5z a:tllifken ,!Io:rkadafjotTIll (liNe havEfidisler var?» dedi. ~ Hep!;Ur,.i oku},aDUUR :ra. sa·

I1.R' a.hved
~

-65~
_ ,Haa~mt'lertdi, bUtlLn 'bu: ~y;(l.PLr 'bUrlJyom Igetmei!dlen "'~c ds. ~12:itl 11"11 Do:>Krllmt mU',I'alt:!lk lye· Mt L!:';yIo:L dadrua bendsn '!

Ai'll,

dedi::m,

tlniJ:lEl JJ.a.Yl;~t I)~ro:temtk 11l1iW,I\I:IZ di- YI: _ tt:",iIl ede:niU. yoniu, :l..eyill ~ gU~.o:1i'dIl: S",ro 1m bil!:"rdt! llio.)'ret ~ooek hi~ ~ Ara.a.ao. '1-Im:J. 00 !Nne ge~ti, ~i' t:Ioll!l/<IJi:! g&(lmj~·ar~m. I;I.IUII. lli'er ~1I1· .yot'Chl. BiISilniz; l:il:lh ne k&ldu dre:tl~- ,---------~-~ de y~J\L 'll'iirJ~iyenin ~~ ananelettm. ~i.nkI1 iKtlk. !:li'O b1r- ~ylll-=-~ rlni J'Ul-t hJ),l'lcindc y.tuii bl!;" v .. • ml)'1I. lUzurn gih'n'lUyorl,J,ll B.I'b~" Lllnd.. olMb.tldlgimo ttlIi'JJJl'Ord~ra, SA LO'n<1ll{J l!i~rl ~trdi,ftmiz 'Vllklt l{6~1e ~OJ'lUI1;!UIl Yl)rdi!e _oeIl5I:

- R.a.t1.k~.(In oku, 'kafi. dedi. ~hra$ile okumJ!.8. bal!lIl!h;m; her Cdt\Kllli1,u1b iII~,'hia 'Gt;iVqI
vmt~i:

x.~.

UI':!'1 sen .c&I~in wIt gfu:ilGrit'lde Ley· ,J;!!:/l .aalO'na §irin.ca Yotwle K'~· 14dlPl ei£ nlektup a[dr'm. AmCUi Iijo- q.h-en ,lI.y~~ k~l~tlhH", "Ltl)']i, Se:rdut
lot'U ~o:rt ;;o,:YJ gflGll1.j~tli, y,~rrg,!'BInirl ar- "'endl:n~ takdHn etthn, Od.eila"!ila!',~n 'lEk Al1:k~nJ,ya oi,un,s,J,'lruTL yanmo. ,glt g&:Il~~l'indo!!rI. lul;sill:fLr~mi b~e.l;liII11lE!rl tij'ml, k~w Il:e ,bta.'f'rbuld.~ ,~g'lirllitl!l:yar.;;l;!.l. Le<yl~ h!r!JdluL.te:n ~MwI3 kil. biI' "'lI!.zH~ Ita.lm~IU, :r'~l eI!I- UltR'l :It~lm ,a'tlNIAA~ Irt3:~nun. Il;ln. nlll ba,;,ml ban1im1oe-~l' 1oi:utlJt.mak ~e pO!!It;. ca:n]_{' ve ~ ~ip g6rim,ti:-' io;illl Barlil'le gCl~ aQela efUQ:!!li ya yo.L"dll. Y~!Nn8 ~Y'ta,yr ~~tB.bl. ~ ZI~U, sllzd;Hl!!:u.n, Smlra; Ban Leylii.nm. ]3eriil'l,e gclec~i - :M~llm, ~I. Koeam bana stzh~ kit:Meye £lijy~mzy~,"hml, L~~i"lfI.y[ d!'tl liflk ~erdt Gallb& Iet:st1bul&~UMlekJ, alib1i?lamoo tanltlm!.][ is- (ill tken birnz \1(1. ame ~~Ik olmu, olaI~. calC, i!iyt-o;:~~ll'J"d, i\lt? S!'!"lin<k' de, t@;n tmrHt.el'l:de nlAli' !lie I'l.m.1]'<X4'l1., 19lnl i~el'!el:'&k: ii,ug"I gi.bL, N'CGl ~ swf aiJJll {iiZ'lk Y:u.. ya, .a~:l"(tr4u. 0 zal!'l'lllJ'lla.L" )an; 'VIII&lJ:[itmJ: od9sUlI,m ~~lioel \mlltulrm.21 Denim 'i<).i'rl, •• ~ etr~ g.<1'~,id1h·- ,'e<lll! 0 Biraz SO'JiI{I':U ;!lo;frAi-y:R;. ~tunml!jtlJlk. M>k~kl:a.T1ht l:J1o; adam. ~,NflI' k~ e\Ii:tKi .lnLp~~. 1(MI
lim mumJaJ'I!'H ~CI.

*

vasitalarr
Mu.o:yeneiel'ine dun ha,land,
Mot611~
ml.llaYfificlct.iil,lc

Naki.1

Ce:t;<::n li:un, An,kar~"d:il rn,Z1i. od.il~!l Tihk Alm rt ocksthlk muahed ~ p'-jY~l!1&da uhhn ,tes.lr. m leI" Y<lpifnt.Jttr.

~ kilfl~a11ltebliiine :P:R,5.01. lum'd~ tn.1!'iJlz Jnta!Blns:eri ~:i. - Heri atlJilmnak i~in uri 9,ekilip baz abMk limn. - l:!!kendieriy,e yemid~ 'hombalamb. - Ye-niden dediiine g&-e ~khrrl}ival', BldD'I:M. - Turk _ AbM.n dostlDk md;J1:.ed,!"~ dUIili !.{'Iu;::e, A.okiUftll JrnZ,a, ~ildi. Y'IO"Iida. .... lb, ~ m1b! '"== Sltl"jyed,fj ~a:ma h~ Liqlla~b. - Dobmma. ~Ji dU¥:r
alqaQl.w.!

11,,1''01'.

f~n<l.lit VOl:itHi!ut rtiikcarllUl bill mudle-d~nifl i.rm:al&fl)m<UL U:.!f,~t!i

dn e cl ;:mal faal*,
llJorulo

Ife~h:

r,

yolil'l!: ;yap~~il& O~1!m ,Jrna. Jail; ".'C: :i::b.Taca.t t~i~ h8Zlrl'Llk~iLTa da bB.!lIl~~~'htrd.u" 'Bu, faalo/!::t'n gUn.

n ..1d1 'V!':lIltall!it~lnn. dunden, idlb.aren

KGJlb>oJ bci.r b~uk ay ka.du d,e~ Vwm. c,d t>G:oe'ktitr. [Ill akinel e rlL'llf! i!! iiI:r~'" rhQ llllna.n Ilakil Vi1<a1 t8.la.t1 I

'b.1lJfm-n'l'l'l,L;f<llJ.i". ,Bu m\:lllyenel~r !::Q,k IIIK! bir ~i!kibd II: Y<IIIp'II'ma:ktacl.:r.

Ondiile makineleri ihtilifl biiyiidii
M' a k i nle lier i n ve r i len m u hie

Yiizde g'!.rnz.i kar haddi tesbii edildi
Flyat
IMU1'akiohe

biirosu.Mln

derfti!l
k:rtdh.

f&8U_y=~t'ffl

m~n~dne!:=,k·

~i!,y fin«obl;ll.J:'. iO::~:III4,.; 1~Uellt l'Yi bit" 031:: S1LyundILn Sitlnr& K~-n'nlrL 1:>il' itinil. ii.",
lUnl

}-u!fm1i'k """" 8:'im t-'1'w'nmm lledi)~~lter.iD.iha-~ma1d<l. me.JifL1ldUl,'.

y~ neqe i~1:

~

bt6Z ~rtnl(l.

mi '!jOkbegerH(L'if,

'Modele evlnoJe ~ filiIYa:fL it" tM at!~ ~.
galll ~ OOB;J!I.

i#Mr dOfHU· ~l' ~y.:.-1'du.
Gbl
~~ bir gfi»M hlwkafl

y~fi..;. L~yl1L evlhir dttziye tttjfAt· Hel' mt3ruq,j(i mum bir SL\-

IJI5IrkllLl'1:tmIWt~ c[d(fen ~ak:

rrNlJ1~ '1"?l nli,lm ;(~ CWlI!!l'. Bn'tlno:k ~ 1I:JriSt~
m\tsMi.m311i ~'k
-""" • .r""

~

!!Ill! 9Mll i1l1le'UU K@,'bul !litmB~Ir-

sus..
An-

'IIo!)

11l1'-miy.et ~3,I::m~[. ,It Ii btl ~e pell '!XIfku:nd,u" iIiep Mp tml1.b'lrlda.ll ~et::ltil!. i.!lUy.ol"d~. LCl:,l'W.yu ]oif 9Ql1I: ~~ler !8or Uyol'ch •• YijNllis a.el' yMrit!!.L t,yl iIIIl'k!~

~'etll1i

pemlilo floiIiQ~ m,a~.fil eler~ve tra-I'I:!I· :mrvu _i!Ii!rI}~'k. .imHn:n~~ ~l!'em c- fprmll~r ~ktlcri yaptliln; bij.dj. dig.rn-.d,ER bn-aJtm.ak lllC'dbt.lr;,ye- iQmZ "i.tar Aktune.filf.i F~uhte tim:lc k&.lml~lr. C,udl'lo bta.ltb.ul bi. numariloli IIItl!:~yo]lir.;,c rrQ.-n.d'Eif' yenin t3t:ll edllNe&idir. Be. oil' Mit&. mekt.m lc~!!p Ifl'tlll ~*na ~srlc.e:n Bele'diyesi tar.flMan dol't Wik du.;, k'md.tI bir pa.'I"I;;B,. bRttlllll'tk ~'1;I'Im. IL, T j_....I_ kI Bav Ylitilol' ~t\ll'\ll biz;~ ~,Il:n J,JEIiir id'M'd. e6er' VG 'lnl'ila:f.irtlte gi-- ~ ~e ola:rak 'ban:a.; 100'1' - i,i!~ ~r ... IlEin~ ira a~m.~hr. !flJnJan :SCOY'iemi§tin deri:rF.I. I ~ NoD i-~ !IW.mn, ,o:iiedi. Her fCiyi ~n. '81,:1 prL<et 'blJ .i, ,i~n 'Yl11:'bin lii.!"'a. «- BugiJ n tr aI1OS1~Ol'ffi.i!:t:d'r :[lIeU B!I !S~ :!!leu «il\lj}e ben de ~ iyl1:lt:!; ... ~ I~~I'. 13lll bliUlik "-,,,. llk, 'bi>t ~:nnlI>~ koy~'"tlu~tl:lr. t'!ltil.nJbuMiiI;, h.t';iyycn JIIOktur. Fa. IItt" ~m ~[ ~ ~m. Za- .~. ~!biT' li:_dill. tnutl&kB ha'l ya1l'~lm,I!.~1 M'lim~~:(iI\dif.:i:I\'. &1'1101 telL !!ltlJII1' ~um ~ W~ f;:~~ ~U! MI'!iiI'I.I5I:" ,!inm.Z. ,Sen bW;~lI.riii ,Y1liP~hiI\me.k j;,rin. liiZ:!Jlmllll, !l111ltlJ I ellen'in ,l:ter' 'l'rl>oxk1~ gel'ip' ~;,qe bir MI 'I,lalt:ltlem,,,d i1h~ '1 m a.]~C'J'tJ I:l fiyat L'&-t'lljun yiik",ekUii" ~~ g:tm i~~1. ts;k:az'r~lr ehrd:j~ ima Lit i'm1!.ii-nl'Mlnln hu:;n.lHin'i:; - BeI'tlne .G'eiQ'lC'lmJn Rk BMI&l1!'1'"l'rltI.. KBi!2UIoo~Z' Noel ~i ~~!1!41 mAIiIl- o}m.ktad... Me!l<!ll~. .Eir ~nberl. lM!!1 oft, i}'i adla4&ftR'. Hlll<e ku ~~I, ~ lrefiilla'l piVa.t~ YO B!ltx:I~1! .Rek.i dQktor branaI.orm.abiiire 6 IJciJJo ll.'!il iicl.erY1iN&! 'b&na klll:"fllbSr ~19 rt.fli M. ~nnek~. lkn PI.l .::iIlUt.: ,Kttg>e· reket cdm-. UltF.i ~ofdar lo::tki.lderde bu_tull- Bu teUn 'kil'Osu busul) i~iJ\ anc~k IlI$Wrn ~ d'll:v~ ~t:tlm. ted dl.: ediJehiHr. Yerne'kten ~Jn~',ljkl I!U.tler pek n,e. ma~ iiZli'ri! !:!_!.lillin Ya]ovaya gl~ scki2_ fuaya Ti>v_ kMar yUkscl~1\ ~limat.et:fo ~Q" ~ril, 1:lezleri ye; -u-al:re g;bl !lieh ge<»tl. J,.lf biz!!! h.ep bt'Mbul& ve d:~i!llttir, I}'u orl.i, ~'mul'L ~~M yer.l>fllil!t,irmllt::t.,IIJ.~ de iIli"t~i 1'!l.haJ'll~tadlt .. mul<ial'ebeYf! aK IhIl.tli'aJa.nnI Afll[ltu. J dJ.'1.o:. Madam ~'1o li;el'abel' '011v'aJl Vi!! Bd~d}ye Rel!;L -daba Bi,r ~1~.in 1m ali. bi\' ~ft:a.d ~ i1nciill SlId bl", !ilogru evloe£ine. giJlil'OrkGn, tim IIIht Blaem ~1IiIi mumi" ....E' .111.ytl~1 .geeulo! Gi!itlng'l<!ll' de bril"<L-.boer zi:y!i!:de 'bu l"tIk&.1ll1ri:~ :rol m~ilh O'l L.~.'ii:.ii:n.o.l.afbi~,eeeiine ne;tELrB.n, pI' ~;e :ful!I1ed&k. ' I)'l{I1.1fu h&ld:~ I:) ''1'$1'1: :Bwl:1:nln ett'l: mlfl. ii~I!!'r;md ~ Y<lJpa.eaik.'t.Jr, l{ii.!; Zlimaoollinber'l t!lll!~an, :r~rl

dl'l SlmdLk brr iC'rt <:Jihtt1- btl. [,e:r;1I!:ya: ....... ,,~ ~ a\iSlemwIl 4brl.e hi.~ blr~aw _ -a;t1l En,lra.d8. 'Reb~ ile '1HI.rd~ gi. yokt1.11'. ' liJ.Lyiz- Arttk: ~ aoM'. I:!i;j Qe hize I N~ .zatn~tn lICi'1-tm l~LIDa go. bir kLU'>1ielll illlYJ!n"tlrn1Z_ I hm taraofr (> gllril>&w,;, pt[' ha!1::a li.to'lLeyla, y~ pek sevm~lI. Ye-

tu cernlY('lti l'mi Ba_'}' M~.ah ,. ak~ IlHLlNe:!l.igazinosu Q:;UI'l'" Tl,Lr!ul,~ ~lt:>d&l.erjr.1i dijO'w;ij iiill· d!ln .e.~e b ,bJ.- Rwne.n ,lrkl!ltipe Ylmlzdll i!o/!I~ :y~L~lk. BG jki g:Oz;o O;:!itpa'!1, ki'l"lllll!.'lIi'Jm~ ve Ihu tit-keto tll:rafm- b(!>yli!l.il.t 1I.1"ii$.lllld~ I'l!IIhlle d ~R i§!il:tiitm~~", idl~ teu,;:h :h.all'etlmc~ D;1r!" diln ohi'r

lijy'or 'Taksim g'Qzinosunu zarfl n da ta dil i im kanslz .penrn~nant m&<kit'id<!lri hak- kirk l~r!l ~yle dU'l'4IWI'. 100 lit", bir Turk ,irketi klt:1d~ Bdc_diiYc MaJc.iru: §qbe~ bile '.!IiIoh:an1Lll1 imk;iml~:hr. i,letecek EM,t! bul~1'I1!;:n, perman.a.f'ltf~U:a rn~dudi Bau ~rtuiruJ iJ.e Bethel~'&

goru

t

diinku 11j@b-TJtl81m:lii Il'iluhtl!ilaf ~adda14!!l:r~ yMidea fi;yill ve 'k.&.r had!di te~t_1!!' dj1m.ijtir. B!Jnd.liliIl ~ 1115 k'llRlf& kad",r yUlk.seQm~ -ob.n yq derlter a 5. I ,4{D l.:i!. '150 kUTllIo:L&, 1Ia!11an bUyi!~ d.'e:t"iler d<c 'II00 k~J];,I~~
Ntdmfl~l 'k!ii.:r8.dil~t~rllml,t1
1",

:fOol"

Nankin l.ukiuntt RM diIk:i ~ Komiinizm~ br§,'l i!:=m Japon m~rek m_faa:1I1 pl!"e~ip'lerim.!zdelli bi:rine!si oJa.. ,.:.alklu; . ~ Y Eli .Nanl:dn. b.winne!: l"msi.,
- Japoll

~

5i> 2Q kh ~a.dldi tealili

Bundan

bafk;a

~~Fla.

da e<li&rni}tir,

nlill SOVYl!lt

'Or; muhtekir
yakalandl
FiY'rl\t Mur,~kalhc
hiito,s'll

~-

hl!iberi yogI' y~ut JaJHl11yanm ko.miinimi diiJm,!!onbb brie·
\r.aom.

pa~f!IIP

bir~rtnm f01"mt.!lOl" H&VoI!e,i IM.I.rt!tile 'Bel ed.iyon.i;l'j. ,a,rzll o::ttigi tekilde t;adiLi de e-Il ail: 1;' C) lin &ad~l~

R ·I:!!DMI

Illl!l,'c,!:.i ~ it_~m

'_L"IF'

1. _..

:gazmo .. muflM'rw~.t

~Qk

&eneter.dl!l~j

Vali 'y alovada tet,~ kiklerde bulunacak

.i«mmde ~lrls.l ~ 20 8HID qiviyi 40 kuru~ mwri! SJ!ofm.rk ~yyotile ~MWn kn"'SlI.!T1q ml1k!inc),£,l"dc iateni.lI!!D ta<!ilitt ya_ 11).-0 kUl"U~an. fazl~ni'La sattrgmpij)bU~eIk bi~ ~~~ -1Mt~1Ul ,iblll,dan 'na.kkmd'il tahk&_ b~anretlt.i.r, Bel~i;veni:n berbl::r1ere IiUl!j\1r. dil iyin""!lrdijlt ~bj,yq mijddet'tel'l BlIIodan e~a Ciba,lkl~ Vi!! Oon ,b~. giinti ClIaO!l-en, gC'Yffi~ butUfiod II ~'Liila JJiOiz~ra.f\>, ,dIinaoi! Ill';:!VC ~inVntin<l= J[ci b;s.kikah.n. GoI. ,~O ~'LlJt- !bill,den t1l,~!a nHI¥i!l ~a, QI'I k1;l,J1.1.;)I'l. utmn"~ k;a.Ji edillm 9LYiyi be~ g11;n i..,md,e ;oa,s"I tll,dil MliJe3000 k'gll'~ Rtl~~.!l~ ~ ~ilec:ei~ dOl!(H.i'jiiinmeie deier bit ka:ta. b-,"Qilllnm\¢1-r" hY'Fi:v~tl(.r. . Dlger, TlCliZarl dik.kau ceJbede. I:.l!tk'bir ibU6I11S d.aha vaT 16, 0' d,a u~ tenzim ~j,~r 'ki., ibu. d~ ti\dil e,djJecek !l:QlI.kinel>erln, ber· b~4;I'·ki' i9.in y~Ul _man bcrl~rin arzue", vcQhile 8ihatle ka~l!'l'ni~ 0]1:11'. Bl:I anet,i de rll.lw:i.:nan ve;relhil~;r'H~,k eVll'lllfmt bi.lhal!ll>il ~'b I! O!mek teehaJ~ olu;p ",,]m;amut ke-yf~cl!l.d,ir. ri.i.b~ .. e:f'~!l!i'i J)oOI::ic~e ;0r;ijnkL.i. ~IIJ taljtlleorqen ~l1n. rna- n: yeni h.ir Imk~ vct:m.ok lU2:u· k.inl!',R'cr. !!;1"J,~<JJk :r1H~ :!!IELEL~I!i' hit mtl n;u O!1t:.axa Iftkar~:r" '"
[i MII-9ll'dlnQII hCl sof",jl!. a6'il:iI-6 [ki lil";8. d!ii~f, B'II Han:hm IUI,rf'lna:u.r. lha.len plyn.dill bl:l ~~l~ti!.
Y>tlYElI1I

~aihB -cJP!.hJJir"<;i1flkli, her maid- rnurlan d'i:!rt ii~ .ihtika.r n~<!Ie fbit:lhlllliilf!. "..~ mihtao;rla.n 24 I.e mCY'd:ana ~kar:m~f, 30 ilXI!!SPMa. o:ia,n, fO,i'!!-jlMm t~dr-

mchHLclis=~

~ Franlitda ltararet1t LV su" rette tiCli!!rd g~ '_aptll~. - Salbta ternbeDik ec:lu F~~I!iIiharpte bamam~
tultu, It!pilaya, F}r~

"Ii-

istiyor. - msl:l)y.enin ~u bit ~~_. """"= AmInl Dllt'laq Do G,g] tanfttirlal'lOA bitap ed!eHk: «Mal'l!ifal Pdtn :sizi 2!ffedeeekti:r» dedi. - DO Gokidar da. muhakhaL:: (Ii~ af b:uyur 1.11: I~ Qe. vabHu vei"di[t!J". - F.inh-liYadlil fe¥k&IAAe DUln.evraJaryapll&cak. . rManev..., YillilubY'CH"I1I

f"a.l

801.

d,lmtB_.

n:.tiUWra

sc."Friliy(!!r~jIj

m

ehemmiyed~dir. - Huiran hqmdBmll~i"ilfiD hmliyada Almitn ~ii top·
JaDJy&:r.

"II

Arkadapm cebindep I;tkalrdl~fliii rruuiaJIm ci!lQlm1i VUl'du. S~girten l'ar5(lnun elillE!

ft ~

RiUtlYl ~a

yap:rahl;),rtlan t:iIJ.fr;lj.ftllll 'OrtsamEI. Kt>Y- da. ,!:!jr loklmJiLM man Ma&~ot;·p!l. g',emali i<;:m bll ,qll.lO lUmI'l~~, 'Btt ~irmil'''1i karl»]; v~t"o\Ilk. ~agerahlar ~ttlki:ft ,a!m.'a, K3J;I· &tum 1.I~lW!I de mum11llr' :i'erf.eotitir. mm. BtL Ieee her t.a.Nf ya1f)ul m'Um Q:hen'ni OOB6mI;Lg~U1!1'd,llm. 0 bu reeC l'evkll1.We o!m-llk bay1e g~ yUmtftl. , l\!fIklanl.:: ~~11l.Il.llC<\~. otl& yemrmn;;!' ot1.ll'urkert ht:iomeli(il GIMdUz sa;;.Ut-Nf> muti&kta ~ll:ifRl(j,·
A!'Int, I!Nm'1 blr ~a1. tutl:l'lltl.nl1u. ltUla '\Fe ;k~~ ;glmi at',IIimi:iln. diLIl~rmI

........._,__.,--_-

var, 1Ijey1:',ek de ;se-lIh. QI~UJn,dedi,. yi.lrlldil •

~- 1ki. k~bv~miz

e1ier:eiI,;:

Sirkeci ..Florya araslnda, ,otobus i~leyecek
QtG'bii!l ~hiple-ni 11itanb~1 B!!.

.-

KOR~Dl

Mevlina'nlD ahfadlndan bahseden kitap
~D'lII'lubDd!I'1I "j,i.t1 tb,thb'li !IOlU.yo'r: MevijllllB Cfla.
Uftlidl:m J{umtltln dill ~fs.dmdlU1J ~.
]d!\i!i.

Barbaros tiirbesil"1i'l'1

a,;r.lacak
etIa.fLl'li:;-)
kadar

et.f'afl
Bllrbaro!i

KtoI'Idimi tut;)'!"j1.-adrm., bEl- 'bln'l' l),i.rer !Ill!l19m_lile riifmen "k. sen yqtrRlakl bu it1t.l)'1I.1' ntne hU:tl1n lediy.ee.itHIGJMItc<!'ul;s Shket:i· ~;' ' ,n;!I gtIZfIl muhaf~jl8" et, F1.tMYa ara~l~a 'bir ~"",l!j; jhdu - A'mll!n. bu ;H,l$m ~ y.edil 'bl:l.. gl!lC~ ~Lnl 'J:):L~! • .ozQkbl. I.~~m. rct!il.ly·oc. adiJmee.irt.i i811c:rni.ile~d;il'. Bell Kopci!.'l!In'_ l:r( :g"i!lCe1er dllltot:Ilk. lIiad~ "o:n ~m'l!!. L6ylAdan. 'W~III:I B~!,ediye!li bu mJi,'l'''o;>cik. ~otl;~t~m, 0 gill, Le>y1&y'l 'bU· b'll 110:1'1"" L!!Iyl$.~m y*1tma g~t4lm. ea.dJ. Mtl,s iVhal'ile ki!ihy,l ~1ini§ yIJ'L't b1r mt'J'a.'kM. b~kltym'du, ~&t Leylll, Qda ~~Wl'dak!. 'bilytlk; d.lvftfJm fa.kalt o~dbii"'-edfi EodiI1lnEk.:a.Pl veb\lg"tlM .s:1!16bil~th~ Jmiit etl'l"ti- bIIr ~~est2'l'e''!l'~llm~, &ll.t di:rMfL 1\1. y.a.hlll.t Ta:pk..a,p.. yollMlrtl takip yur61.1 k_ Benlm. ;.:11\ bu. ne S<I<J.ootti! Ilil.~ YMtdclull1: '~ne giSmlUm:U" f?ddp et!mom~ll'!f.i i:izcrinde tetkik. - g~>efI., ~ yedi ~lI:ta. PfU!lltI eU!Il!1!I da.nm[lll dU9i.lnIlY'OI'4u. ~r
,fI'}m3Z

1-

1\d.~no!bf'

~D. emekI!I Jl~BIiIiLOO~
~,P'i.i.

asmdB Mn de!'a olar-i\LH: b~.it~L"" tIl'. BIJl rrll&b~ k'md!llip~j:,u. IUl)du~,mu ~eJ'Idttlmjl!: bl!!' klta.p!';:ly& dras:LM l:I:j \I'~1k FJYIl tnu s!·

Fa.'kat_

g'1m

Iwf,'(nbk O!I:J,yor "I} Yefolli&'t«lwlr nmllrIlIol'IIQ y~ol:'.

, teIfllIlluz,d.:a.

YaJ])ll a.ca.k del'll::a~d,ma!lm~

cil-ilk I~rnlna
tii!l'b~irl

i!!Ie:I":tnilLM,e>.1~
'1"&11"

ta.:p
1.

1llI'dJIr,

BAIl:!:l!l.r m'ildllfl itlmdlf,

:ze mektupla

ib~h:Ur~~"'t.h'.

Klltiu DilllIe ~ylm:l + CE,!-rAl" ..... rn~n mey-~'aJar 'l'e bUl'laasi!j, (fut, )l~I':\;l 0'6 ~i l-ek il e be:;,..
]!yEtbtl~1'8ini~ HU~l'I)llk ('I:i~t.el'm!l!l!l1 ptI'Ik 1.ft.biidir. y[l.l,'&.1~ Ql:i'illl.Slflli rag-

billll'!~tu.

bitn1l~,*lnI lJIi.Il.-

dumULk rn~n m.U.tI~tt1"'eEl'A}> - K!.tab-m ilImii fllol!!fi", fI'Ot Me;vl~viyan) mL·, MUtn~ Sakip. Ilcde. II4Ino.~ 11M :rothI'. 128::1 ~ihl.ule 1It:!!:I1[,411. V8l:Ibi.yG m~tba-

ill 1'I!Id,e

l{a~yUnd-a

B~,

.1In.rlba.Q

*

K~II't tavtJJk

..

~1lOl1 15Ioilruy.u:

k!\to<;~!ru'l~ i1..ou:Uwn. JIIJ'alurnrk

~"l!JJ'a!il biD:' k~lI. !!Ild!ll.tta.n

gidiIi LeyUl.y[ ~lamahyll'fL. Etet' ~m ~~c;lrnrll IIlwnla~mda.n sli1!tUeh KiI'ierdlla-r bell. yokll:en geUrLcnSe ill."TI tim'" ~lard1lgl;!zlerlnhl. i~nd,e bJr lfil:1Gn w l!iah~ vaz[feeini )'Spat· ~ 'itM{Jla. Yf.IiI i';:i.r~Wl: :.1m Qlm;l!;Z ,IlU'1 Elbli!t:t.t, (:ooufum. dedi. S1ln
(10

11!!r~ 'ha~lim'1]!JtU',
.soma

Vol tay.11lf e-d11b!l"lua-

Iyt

soorn

men ,esil"ll h tih.unm1iJ. edem-eJ!1!Ll!ltte, I~u.rt...'mak !!;lIn ~npuup dldinlXLckte ha)o::htih~·.¥:tc~',11,3~il,oi olunt:8..
)'<1. k.a.,dar b&lu;f1,~ mil"

~ h§'Lla-Gil ~~LT. Cadcl e iizer.ind £ bu unaro tM'ih, Hi1s;m'Pa'll~ J;i:U~' k:Ql~ :;,1r.Lktmlace.k ve ~mnl;i'el ltmlrliii:i <I Cl"'tl:rd<!.ki ilkm~~tep ~i.n:tlSlf1o~ na-kloluIlElcaktrr. Ti:i.fb~ ile. tsk£h: a.ra~Il:d.tI 'bU'U..,i111 fd;l:'jka.nm igtlm :ile: mUMn t'1~ pe~ yl;\~
km&a ikmil'] .;.Il,lnacak ve dedi"'l yl!ktrnlactr.k Vt: 0. zaman. B tha· rneun ffiI'h.elll~ni ,d.e~LZdt'n de gor·

lif)i'b~t

ve ,!K!n1'ab[!'IIIkD,

c~ux,

dJk.ten

5efed~r!C

'-

.. ~

'ili:e:re

~~~

~

jU]!yMin.

~~

--------

__,

mek

mumkiin

olacakhr,

'b"'ttIn bqnlm- ft9d illm_adr. Ya.,,~ ya.~. olClu. J,1kip Bo!deD'fI1 lnez!~ 6~~Em,(] ;l'i!1'k6dl.J'\1ln'l~ •• l'~ul!l(t~'M-1} CElli lbu iI&C1YR dttra.mryor krYL\Cllk 1[11411;1' bl~lII1t tI1.bd1.lm. LeyM.nm od~ ,!i.I!T ljI!IJ'in la· l'urn, Ell g'ecl!l 'hlll, bu ili~klel', bLJ. a~80 ~ 6t"mi~-QJiloihIm. Blr I)ltlJ,' 6I;I.vl~gl, ::;;1.k1l.m~M OJ>ltm\llIDI, Ilk b~4!'I'Il;I~'''n. ~am ~t, b~ l.tirl'ilBI", bu ::;llkooet; yet o1medij:l i!:lln. 6il.Uin (1£ BIIldeJl'i !!1iI';'JD1r )0) laird 'il!tiy<.'m;lwn. Her till"afr& 1:;lyUk ben1ie ilIyl~ bit- i1ElYllol ~~>cmi yarattl kl dliflnl, ~~M'WIOi. HiJbukli D' BoWen'l!J; Joia' jtina ill30.,.Io;e&:hn' yetl~irdiTI'L. o:o;:ukllLljifm4aoollil"i 5tll,Im luLya-hm,
nil tlilljlh1.mr.. SuUl41 -g-i1n :ben ye:rin:td£ teesollr ".erdJl" _, :aalf,Il', dG:d,L AU ir.j~ E!~lamryo.

L8'~lilL, doo!itJi. AA1.lJ'OI:' '!}lt111UllI \' YOKl!;III. bt!J. l(rl,g1n AI:!' mi lIllnE& yen1de,~

r~

r

6".

YE$IL GOL

.'\,lq.wn

ye.dl bU!'1llkta. LoeylUyr tnl"1.

bUttin

h<l:tu:a. bUtUn !;Jir genqllgi

>!Io1.

de k~n4~

~Lt

~erllM

tna". dUf&n

nami1!'M<i-l!- kadal'

1113'i'Wiyoroum..o,

b~1I da.ha yoWs. CTf6 g$1!!'~ bit ~k '18yl~\' fl,tiLalIYor. W~l.bul:dm'i, <m llerll':'i!l<n. "(1 k!lrii~lNlm4an :!IdlllB ij:e' Url:;IJt{lw,. _ LI1YI~C~ .deoilrblrl"
1m

~qrtw. lIyo:rnrn, '!Iu ,gcefli I~in'ii

atn'&pl&mJ.d4n. i8tmll'~- ba· yapyalnlZ k.wlil.D.'bu ka.d:tn&

I!lfk

a«-

blllLll ~~~ ~ klillbbm

~zJMl

~'h~~~~k ta. ytl,lWnm-

~Ili.

li&ntu I'la.plu',a~ k>l!illUn' ~. 'K.i}.n~:b\dei'l a.k6.n lmmlu hillii. g~i.l:.rJiUrD

1
,Rl\JJf'3 rn~bbl:t-

dum. t\Iltr 'ilI:.rul kll!;!lite bllkly(l'n]wu. B\lllJ.ar-· idi!.f1 bl:rk<i IlI~ jill. ~~ ~nnlJt» !: k Jt~""el ,,'1,) ~idn 'I'Iir •• 0;;0(Jwdu. S;fIRI"I\d"" naJ'l.a, dl\ ll;i)IO{!'] 'l:tlmll",_ Onu IIDlI1L';I!;~1iekl b:I.lI1l1r·ta,)].ut!lllrill. bira7. ~., ~J gor-' .dUm. F3Jtat gfizll1llflnden bw;ka 'hir m!!'11 n!i me:zJ.vcU yoktu:, N e itiUl:esl, lit! I':~ JIi!l de d;Yi dlQ gl!d .. n: "rani I. Boldll!lI. 'I'1mhm rv!ilt;81l!._lNite htlkh 'jill. ~1.lnkii gt't7.elll"jne g.1~ "~I,:,td'l&II MIll'S
~1iiI!I.!i.

'''!l

SII>im.d'6kml. ye bUyil~ blr ~Uya.::1m val'. P,IlO\<! .. y!run YQi(aa. "bc:nl !!Ilnlel" mwLn? ~, m.t ~~?
a.nlll~

IiIDIi\m.~lrf. .000 0 ~

:mtlldull.

1tl 1kI'1iIM:i

!i!4!!I ben iIJ!d!.\Ir1ll:lil.''jtlli'k. ~ by. lII~ri .8:1lWL!lt: ~~'~'~

!olliy1eml'l'tI.

' Ell.

a~,a:J:'I~
\blr L-

K2«~m

bo:tI>CiI~ ~IJ IIH.-lIDT 9:l1em'l11kWI11I mI

'1'~m.ektt. B~I!'J:'Lde"ki

~tml

1
lilli-ita Ali Kamra11.(]e.n ve btlt11n K'0nfUtlm.
ml, l

Iti do8tU1t'lIJ tatuya.c~~lJI. z~til'l'l, ,'bILlHI!.YIJ'j 'l"ad;t. lIer.i t1el'wl!I5 Dgrl;)ntlii. Y;a.lnrz sen l!tllh&e4l@Ce!J!m 0",11& onlarr tarunn:fol'il!lIll'!.. AJIUtm.andm B8a.n1til'del'l 9IWkf!.1!J, hi2:\m '3\rjn 'k;.I,;PfI'llnU'L g~de ,Al:(r" KlIgerah1. bekIlYOl'~u, E!l'.(i.en Leyl6:. niB &a~II'lbtwt _: - .A,,, (lJl!ldilirn g&rd~.. Kag:<ll-ah Oil" K!Dtte'k 1B!lni .a.en .. AU
:KIm'?:

Adl(til, 11llIIn1~,t •. HeJ\kM I!IDU plLlll[y(lrolli. Sir "-"J[IJlIIlIi!:l. dill, '9D'k nrtItOb'ho¥yI:~ 11M. RadEL i;)"Ir !)ml ktiI~ ve Rel:I 'ile !ilUZ la~e geidI.: ~ M'Mow ~~o. blzl 0el-a~iI!l~ml ~;J,roolj:;i ~. 41DD bald!: l1uldwll '1'0 (pEJ:k filII) ,(l~I,m. IIGllden lJ1r 'ley !!iiI,1emlYIll!Y. Z;u,,-,,'~r

~I'M1.;1all'l

0

cia ~.

ro,kl
:J;Ilmdi otrl3llkall'l, ,decll. Gel

IlIll!lo'''' ~r

baluyo,flihL ~1I1lte.r Curnm oL.ru:I'~ gIUiIuJ dfmllen 0 gB"l'r" k,jJ,icWIi

iiiII' ~ pm '~iUtJ:·,&DlIMI CC-iriD.d, bml ,lIr. lIJr hplMie.n bU.lf1ia 'b1f'~ oJma4rtmr, Y,IQ"II QN.Iye. a-el{ll. I ~ kaJlli.1:1 I!!end (I\l.ilt!I bu ~~m It.:M'P 11.11['. 'rrl9.l Q3ma4r1ili!.rmJ1 Ciln~lit'~1 'ti:i.r d~v"_e 01ftl\1t .h:iIo;_v.retlnl ,,1zI1)'e:!'lILl5di. Sllr V~ da. \~l dIuIi'tLm:ll ~1eiII.I. Du ~tiilta' loImL 'bl!ts.b-'litillirll ~In'loyal'r;ll llI'I'l!iralda ~R 6O~UIt'tlil 'I'll JI'i)'lrJIlD':hi 1Ji~ tJ}"IIMteo 1:!1:v miI;IlI-1:~ - XlrdD Mile 1I1ilAli.'J'I: ;!:Imt~'li!' gltnDlz ~ ~BllI ,_mtJ blr bIWl-y:e..]!.tt! H(Jo!1S.'DJ!;kI. ..l4D~'" 1J..1!,AII! iilre.tH. on'!J. k,atlyiIQ wQ&dL!I-~ ~ hattii. bt>Ikt 1.Wl!:\ !il&. 'tIiZOIJI1l. ••• Inf.tltmt. ri.l~ :m!.bttlBrrlli 41 :r;1A:~II.DlI k~lIo11' I... tlUlIJlL1tilflu. ~ I;1lmdl (l11l: &lililiml!iZ 'I1~ O~ 1I9~ lIDItinE'[ 15otJr11,tefcl'.ar 111oler1~. Ill'&_lmt Illlu!,yet 'btl- :!!UDl. SIiIt41u= BooB" 9il1~ ynY-l.U'liim~. Kendlnl !ilk ko]ru~ - Jl.(Indim, CarC-<JU'WlI ~ldt11il clddi telilk. ga attI. 1ta1!t Jt.e;nlf)lM elM tu.tfu. 0. ]j,1lirk~ kI: tlhn!IJI' :ml, 1dl '!'
tl;f'JlII'.

~dfl

big

bll'
;"&~:!Ilr

!jOi'lY

bql'aln't~.il.l. Oilum!L1, bl\tuo bir o.miir I"it~ bill:' «Urdu.

-

Im:ww
S~l!

J,.

lJau

ile"nl§;

huy]arr

v.u..r MQ"lb?

HIi>,i"munl1l.er. k~'~ li:e"l!Jikl ~ ebmtk iI.teNlIl. Blil :11]1'II!U5Q DIbJr flloJ'll' gaieoo OOiLlL'I:1'L. Smdll1;o;ill. 11.00;08.IIml'Il'I. \'tI arkada.,Jiu'rllOo !;nHl,H: keJljdl~lle Rlol.
Yll>§'!l'itlli olm1l,05lill1i :l{a-diLr 'Olm!L51 lWlt rna lUrlll ma.slaJil'ab:k eder-

lill. Egm- kfILtalrcll"l~toll' Ilteclh,1n ~n mllhi'll IbIJl- a:Za.<ll •.dnm.:rsllt. ililefa mii.~8ir' oIRl.'~lu.
'£"·'1'61& ~J'I"'lI:tHfl'l<'o 1l6rk~ .ron ~,'1 ~fIl' (11. Ga.. .. rip ,(lIlil'I"lk hil' gfizelllti ":II Mr. ~O'll'a, !>Dnl'S ~lnMtIn!JI g&tip t&r1lllL\n 1;o;!j~E:"a!itfl~lIliyB bat'1~y!1K'a. ;);,,(1&.'1 sotull1l!EU. Rain mllt('ll't,ld'im \'eo i'l1'f!I1!l1 O;:Ofll1ttn. Hqr~ blr omullllllll 1I~.... lI:h.'I'. U 7lII;ID31il m~)'U" '"1:< mag'IIWI\ 1l11i'"h_al I!Ihll. 'UMiua.1' dUd'DIt '1'0 ahlk,;."" .. j.;'tTI" ~Ih,in.e. ~1mt1'Ji: 11)111.1l'1n"J'1I ftOYOO1' ~'lIct'lt~.IHr ikl lCIlllifil. ~11'Utru. Iml,! glbi U~Lm 7Al"iftI'II. yat1 •• ~il;' 'bn.,ka, dvr~ mekte~lt.m kL\\:,'h. B!'!' fQl!irD1r k,:;h. \'M6 dan. edl!ll"lI:~ Ylljuc1,~1lIb. Bit' 1Ie.f'a- ~Un1IInki 'l)S.lt1 ,I.. bll" kI'!>l YllmlOOI va ;'i'ln~ blr deflO llill kt'olll!'ini O(.h'l'Cl 11L't-n\k bQ~II.~1II. t.e. ~'bNi-. , ttJ. Hs.yaUa biitiill ~~I!151 k&'IIdll!1I11l .
l'Ifl!!j1!. ~I.

ZrunnMfu'iJj:fi)fIHlii.

CoU',ron'un odifl-

IOAIIU'l 4LD1~~Jt.I

U_llut¥a.k

-

uzab-

IiItur, k:arci~li'I'I. ~Otl. ~ Ll!lyklLmn ka.J'-'jiLSlJ"Iiia,dl ... ~ :mn 8'bilr- l«i~ioot;Ld ylliStiklM'1l. lila.
:l'ilf!l. kU.Ij''m'lB

yo!'; - s;:rra. geltlirl iZ t.e1i!,~i\Ua.nlmil'tat\. '!ii, &yOl'<f:t:l, Ben (le, hll,yn!:ltler ~O;;!l'1.de koUmUiltID'!, Fil.krlt 'blrdanbiro <l8I:'a.r perU~gL 1I~llITIJl,1lt. 1\l!'IllIBIi;.l<1Iktl4~ h~yeleJ'l g!i 1.tlmU-f"l ~ntlnd~ carrlaJ1m~b_

y~" Dj(f;:m I'llrdiDLU halmm \li7ho dude, ,b:nt ayaitl~l'lmln. UIllJ.lHII, yat. P'lI1l uyuyO'c-4u, A.a !lIT1l. btl.fm~ IHIIJdl'rql~.rJ!l!.u. ~&O::t) 4iJJ~t\, yatmlYil.ca-k nn. y-m? der g1,~, 'b!r Wit yijzQme Ill;i.

"lIllerl tOp'illdIV6 !I'nM'~11i RIlIJIM IkIlIM'lIi i;n,. tit. (J !!>!lda, IikIinl li~!.IIi' 41h1rllAunn. ~.&lI~y,j)rw:m. iabo.hll 1.'!:!l!lkLt' C'&Trom .kI~ bell 1'fi00 ilthl, )'imm.oo 1IlIti'll!.l:'tl. )!lrfi:i4!I!!I !iUOOll (>.TlIomIeJl: bLr 41tclo jl;'it~m" :Bolden geW[~ ~l O:rll~
1;)1]100.'!'eobeQllJIJe e;vl;.nunek
(l)

tllitll#iD1 \~ b'll I!Dllilo-ri ilfIi ~\!r komedil of''''''' (lmi !i.~yleiUit1u1 ~n e~t:I. Bii:l1.,_j~I'I'lll ~1Sl!i:io!l '!)O-~ IrHrtllid( va;rdr. SllItYtli

as ~

';;e~

~i:I:z,e k,Il.'l"Ii,lO,
klJ. lUtt'ti< ,oJo!ii!.lllll!;l1l ;:1a, Idillitalti

dU!d~ -

Oyle

w

'1Ilitoc,illlil,I!I.'1 I5IIty:'ledn,

~lI. ~C'MUIro.\a<r'lrl,(0"!tcl1frm~ hl~ttlm. lI~yh!l bir ~lfIfi,,!Ulla blll1ll11. 1l~IL llU1\'g, taJd!.f edI!o.

±J:1t. :all~oil!~:

IiObnoill M!;Ow .80111&D lie .lUIWllzdllJrl onil:I!l:85f!'J;if.It1 A.l\IIMIlUZ iMl'I' RS;t ~1lnt'!oei QllInl tiptlil, Itflfull :lYpk;rr.. IIl=I ~ldu. 81ir vmlarn, fltkzll SlntJ"l'!J'il. ~.~:
=
.s!l!nh

!I~Jn Mll! (,Ie'MM. ~

d1n1IYfit'li~

19p t:ekrM' lI~anlYt;ll"llu, Le.y1a Bilk In,
t'akat ,hll!yeeandlln bLr UiII'-e> Al'l , atll!l~ tttreyen yorgpn 1IlMyftlln!
-

-

Alt, dallm.

L~'1
",.ln3,drt1.rz?

lI.mdrA'mt·

l(,!mil'B:~m

m r,i_~ill bi!ndcn

- Ett'l· s1:lylernl'i!

;;,!~a !.dIm, bend

~ladI. .... Blrim;l lQil.abm.

blU."I}~1il ~ Jlsnem, Dn4itn "!l)f~twn. 1k:<JI'llclltlm. Il>lI'lir eimedl, YlI:!nnllQ.n h6.!l1ell ay. ,TllW. Blra:z: I!IODftli Jun~ i.dall!l'IlIaR ~n~dlil;iIiJ \'e lngilt.e1lti?tl dtil!JilI\i.J1in:ij duydUl:n. 0u'" .'!1~ l'1iLl~p hhdel'iall'l'l unullnul:k ,lldlJ.'M"IIum. ~da.lI
,nnltL bllll.

]'I[lrotar Bltkl.elll Jile d(l'jl~a. ft,)'l'rh'lIJ:<:, Fa-IaIot bell, ODIi, ~!l.Uyen hi!; !labEl glirmell;. bite-

mlyordum. Lood'rl!ldl1lllll' h~ IlqhJu~q kendbJlne l'Ioylero,o!dbil. OlliQn Lonllira(J., a.E,dutunu bill,yordqm. 8att4 'S:~'I'!r<le (I'\'le-.
neceflni
M!;

}(.KIDX BUDAY A Kb,1 A'l'llll} ETTU -I'~
PlIUI oldUtn

mf:ll.~~ld!n\, ~ ;g-lbl MI'& I'Irlonh!!i
'111111:' kllmilJ:tl ~OO'll1dllr"a

~:n.
...1U"dr. t.em.!!l ~tn

de Oll'llm~,mm..
OIlbldUb'll

I!IIDU

Inez-'In

OII'WL ~~II

bir 'lDbrlk

C',k 1l!I.Mllilltm y,a-z4Im.

oLduru,

l'arusil 1Iln($~1't'~

PlU'wti'in

k,'~L~

~6't

ellt~'or.-

,(A,rkalSl VElr)

aZly,e H arp Vaziveti,ibsYAZA.N!

BO,1A1i

Suriyede;, ~

miicadele
-:- ,.. iyftI,.
b~lBdl.

Yet'

pbs, iili.]ie

c:iddbre: binme:i. wtm.t 1l)a.'lJEr' di. f'nm\u:lal' ana YUl'>~"IJJI, FRMI.i: v~ _ il'likJai.in,e M:i&a:mlt iUK'bk ~larm~
'-f!'

FilIkat gitl.lk~e

miif!er~ ciddi hir.harp
wQtmmemiJlwtIi.
Driittefik]e.;me

JDiid"
~rr,

~~e1lJ

b-o.i
.. ;

~I.

H.lJKild

karJI, netkesi matl.aka ke:ndi aie,,.bNtI1n,,, IOIkijl.al.; .1* ~~e birdet'Lmre
~ C.,IiI-

d~ ~eri,.oou. 1lrIMkaIHl hitclHl\ll.-r yapar,onar., b~ elf.e,,_JIdikt1 oLm AbnanI... Ii; 'tI. di~ini 1M,~irnwiEl ~]II'Y(jr-

1M.
'B~

Dogr'l$u ~ hlr leJlie !imilti f'.zan.ad.a !Jorctilttlmii!z Jmanz;a:r~ tie h~_n SlIriYI!· de ~1e ~eHii1mU. man-' ~a. b~ll'illli!: aykln degndi.-, iIIkdie o.:kr:M:birhltirl! lBlQlamI~ mab~dlit. Net £Hi,W:uic ,doe ~e.na. 1IHr' UreAd.1 htida.·
dJ

Fr.aqsu: ~
"lUlU,

kendin.i

beLIIi

F:t_u

ebnfld:.ed~'l' •

orduw

kifi gl!~. hkat Abnlm iradleli:r.ln bzyikw idtmdll. A]·'
man meof-aall.eJ'ml Yi!.I'IDe IF'trmek \I"C yarplk;, f'raNiu m.mfa-

il:wnak ~

Prarua

da ....

am" yur:dunUi Ito-

~~tmete

dt!1!mii ~
la

~

F,amn,-

ku~in:i
~
F.r.ur:S1Z

no:l'1i'I:JilIl.su.-ctte

Fideriyorlu.

dli;irifIPek

bior

nelmek

hate. ohu. Bu ~

1~

m&adlel~bl.pB"PapUt

_It-

Fl'atqll~

:safh .. mKlan

iildir- BmH... ~
.dtlr
A:I

dabi!i bwbiDiA bir ~ hi!- iBY de-

tar:a:.ft ... bur ~ dDviipiiiii: ~ Miylemiyaruz. iJm CSiIM ~ Ill"

ki ViF')'!!l1 ilti:ea .saj taraf g~

~ DiD diin~ yliDode ve f'ramad. ~; 1"e -.j' ail bil' F~ ulak ,idaresia-in btihdal:
yvIiIe ~

Friilnv,atan e"oI"Wl1 d~ra,lli.

edeD
~

tar.

meRwi

du. Bu ~ Viti ar~1I1daki

derhti
~a

em
'lfe-

FI':!!.1IMlI8lIn

aam...kiGt dij,,,-6pnesind~d mao Iitil]!'1 iQlLwa&~ il;iDaki lIi]djjQiz (Fl'llMa) ke1~ ta.. ~ hilhrdlim !i1kU'tBIIL YC ¢epbe tsfldl eckn, ku;~m La,,",!:. lh,rlilll gihi s,d ..mJ.rli1 parti tuIwnu VIl~n ,r~ilq dalba. u.smn tQln Ib.i:r tekuu OBi
tlilr.l!lf JIl.enI.uplMmd;an

~Mtr. Viti SIrlryed. ibtir J'r6fi1~1Il lul'~ a-

Almuya ill.'e cephoE birlj;ii

V&I-

d1l#un'lll IiizoownJe
1DI!I.'!11iYIl1!:.

ibalrllt

bulWKIW"-

01.-

J~a.nbul
d.em:k.indlM ~hl!Moden !ublil4iMe.o olm~w .

Mim'lI:d ~~eI\14~

yijO!:ei .8 M~lllr Akl!!.b"" o.en Ylll ~n\ln.d •.
R~,

12, Tez,.'lill 5a.n~lar de 2S, ~beb~ mez:un

Yeni

~l'1

yoUar
yar ~IhIXEih Hibtl' 'llan.~t
frr

a.ta9landuw.cak
~ttbvJ; '.Be~ mi dc~1Sil~ ~l iij~ .4 ~ iJ.a:ltk. vermilftlr. !au lahaJMt)a. ~

. evlet konservatuan D mezunlan
AW!;,;ua

D~

Kon6ervEI

tua-

ai~hrndml<lIl.3.kr!.~J'.
~1iII

J\ynj ~tome-

ao;"

1:if.&tfoO ~
.!Ita.~

nnod,a inltm.a.rWar. :biijnit, tiYiIIlro ~b-~~n 8, rnirLik ~b.c:!cri.rI. ~e1'L rei,;, 7 ~Iehc m!:Z;un o b;n1Jjtu;r ,
t(onscr .... a-l"aan

~a,r

T ~eb,llIiSU'AI; 2~

de

.ol:U.r....
bd!a!« yt:lnm vl5f'!d1firil:lf. Gllz.l.dfilJe VlvttJrt ti&illmelerl1t[ ~texn~.orm.lI,I!I,' El!iiiL sen I'ov JE~t!.a mir's.'J dIl.1o'III.b,r,g gi:bl rrrl1.rLaMbe~ ~~i<r! fI1,~Y'd,.tI,nIji, lPlmeelnU (inleme"- i9ill Kuhanm 1J'I1l'~ ~m~ i2-~II-

ZUrtlEl,1
1tliOfi,

-

QlInkU.

It_bir
-

&lgW'!Io alr:p

y~u,

m~td~.

~rk~

m!:'Zw:HeU De.vll!lj [:aa,ik t:sahne!li !t;~ri8dij:~e. IIlIR.ik rned~ Ri:r·~ticiiJll~111f fiJAl"-

t~,.in

edil.

GONDNI
['TAKVtMI]
;2-t AY; !> -

:5~z.i tii.ctllyorUllli!

~_

Igimti()

te,yi!i~, M_le ~~ Ad-ct.a 'h0yoc;;l:il '108.1'. Me'r-akll bir

gmda
~

£mil. \/ermllj!_ ~&

1lAZtBA:. ... 'ttl
CUM.'\, GCN l'l'l ~
,I[gu;:

til, '1

RU.!'!d: '\oT AIUT

18157 -

~:
~'~QI

'bu. 'l!I",deki meVkiin.L SQrl bl.!nu yil:liUmtlz~ ~Y'lmn.mz mzydIT - Onu taI1,~Z ~n btI1LO 8ijyiih,'o.BUllI:IZ, 0 !(Ok _ll ruhlu blr !;OGlJktlJr, ,babwn!'iii

Fbik: Hlullm. Ken~n bIDnil!f '0'111&, lawnld:ui'!l ~t!li

y az:4tlI~ Mu-aue~ Tohsin, BERKAND
ml.l '? Kiim "bllrr o A.tla.6l1U:ml!n bac&tmda. buld1JS'li kmlm da 1'11!! P1.1!l.1r.II? Vi 'l'e'l:, ~ babi:lilin& .a.;:zy-ormu, gibi go'-1JM:Ut.fl, l'JiJkl'.<li Ol'luJ'lla. ~Ik<;a, ;fl]ay OO:iyordl.l. ~'~idfl -

IDCBJ: U6tl -

ZIlVAl.l

EZ.ud

Gt'r~~ O~: lKtNDt:
AKijA){: YATSl;

S,U
ll,~~ l:."l',1.B

24 S.<W
'1.&1. 8,:1:2

v~ ~utu ,53m tutm.w:¢ur. - AlliIn' ruJt!\1i mil! 0 JIll! ze.lWH ,-il!UlllUlJ

~~

~t

w ~a:rl&

'Mll'i.

'Bel!tc. 'l".a.-ks.t

~ 'kolttl!1;w\un Iof'kaeml!. ilia. yanlILq:', N'lPT HammJa VL've~ tetklk ed.an ~e. hldQet1E!1 ~U; N1lI dem!Oa ~l'ml:rl V:lod&n ~ FL,VW
0 valtte ~ Clln!;

30..4~
~,~

12,00 2,04

I'AZtlt. eo:va;p' vertJ;ieC!L :ear 111:1 'ita.'I';;Ik*1lI !iJe;r.! N~1r' HEmtniJm ,5II.I~~en ,~ 0Ba!I'I~. mEi:de ile Vhol!t ~t"JytQ;e ''btl. z,lttmiV) kll.lniLIJIEm:lr, lik:Isl de !WIna.cak aJlI.!dl!!

'V&ldt bllla.m.ad.L N~"'-I" H<lnCfil, d~mu'.!, ,H;am-tltvd1J illi: d",flL Qla!:"tl.li: V:btetl!l ~rlw1l:tOrd~~ - .olm'i.l~ Il~ba.n bklmOOlilL b1l ~,deTt ~ylelnekterl "'t.arunrym~ m\~8Wi 'r 0 g~ns;HtJl'lde jr"lKImla 'Ei"! etl-mlt;l6c S!lnin ne US? Kr:zb1Ul g:l.b:! bR' ktz ~<ip du· ruyoreun, K~JiI111 nML ~ ~ y'llztl, gil~l, 'huyu g1lul. Kibli-r. !i: Lddi bil" ~tU!:_ Ay, 'l)lr.az "Wit] rfllWl h;ifl ~:lIU ,..,pu '])jl.iml!U!yen adi, Yila.n ~bi Ibtr km dlyQl:'dun_ t>ir t.Bifrall tQn!!! "'~ N e 'o;abu k (!~t.i" JiaJ,a? Nigil" Hamm yu,tJnlJJli:hJ, klP,"llll"Iru '!;a.Ur biMenbln cll:l:Qll1l'l1-tl_
VE!I

~evap1.ierm.~

royle. "km te'yZflSlln_1Q !!,8ft ~ar:! k~ j'i;mda O:.af:ifM;>i!I I!IZ~ m.!!lId.e m:Itji~ olD'I,ti'l!: istlmimL. - ~IlY,.,'Bu en!a,ttrk1,~ b1!"!):ey Em" lamaCl'nn te,yL9, bW'lUn i!;ln hl~yel'ljzi !pek

Ifllru ae:rud'iy.or~m ,l'itti. ka.l~i!m ~or. "~zHe de gtl!ful'r,j!!r"erek OnUIl ~nmlg.m.., MJrtJ. iBU :rHtzarl'UIlt'd.:. luj,~.kl~li ~ b1r ~ v,e.nh. ~M~ h-.kksm ya~, - ~I,a;mma !(cm,U"fM.a.d&l. ntJ 1!t>yi:l'yec'.ekl!~ mz OOy!eytJ!!. ~W~_ - hn& K~!\II!. 'k~ ~lIJlwru ~ iltitla ~t t!iI~ - Bt1 ~tdl, ben. rMIm~. :El'8Ill'M tllr. 1'9 itiJM:!lJt E!demem_ - M~.,_ JIe:~ tt:lmM.m VU' Iru::'

[ _PROGRAMI_
Bu~IP~
'\',30 ~
A)'UI,

RADYO
7.S.~ Hattf

J

i,tIl 1\j~8 ~ez:mI3l!'

ve~lf*kl'ot ~at pa.r~I!la.1' t PI 1 loI,abltrieli. 8vl!J'tUr ve (P]}, aao .s.4~ Evil!!

Us
-

~
-

lMi'iA.K;

Mi'

Ua:

Abcme iJcretn ,

idiiN. a~ide ciddi 'l'8 Mmiml 1JUf'et-te IJill.tB!i'lIBirdl. V!Vct '~erlm n;tlayoI", e!lerLnl ~tln"Ufm;du., YUZlI. Ofk>e iJiil oo.ra'l'1'Dl tl. Iblinde h~1~ ka.t/Jl&mdak1nln t,t,zerl 11~ i&lohrllCiLk

.,hakJkii:t ,gibi lui!bul, .ademi..,..orUmbana. jtimilt e~ h8.1d~ 51mB. 1jaNt ~eyUtt? Tan ~y, :YOin !1fK!:' .le :konufuyot"du_
Dem<l!\[

t, " VJ~

~ ~a~~.

GM ];iliodfilJ. t~ '\i~ ~~ :lh7 m1 '!' Dedi. ,E¥e't". Omm "l!,biU[~ kM! !!WII~ ,B'm;tt btlnti T.IJ!IMI '\Ie neril!d'aEl I)fnr'lml~~ Babim b:II!z~t 1te:m.1IiInm! .s~' 'i't.
Fet1'!:

SMtL M_30 ~!Hl'I 'i'<!! mernlo.l'ioet !!&at !!,ya.r,!,O. 12033 0ywL tikkill@'l"'l.. ~:'V"!l _I!lJ:e.ruIha.bMl\ru:i, 13 Kar,'{!Ik pra;gi"ah'I (pt, l liU.1io .l'3d IGma!lo!:rl, 1.':1.~j1-! K~ p~ogr&lhln de~';!,,,
M[ 'lPl, ~

b:Lr k~;J.n

i!~~

vMek

w.e.t bul'lu &nlIl!.CH, f!\llat g&sterilecek
dJIIg,ul'lti.
lJ1!!1n:

Jdm '01-

llOO

'l'lf!l'

~~

..

Salc~1l IiSmn 'Mr p1Jj:I,;t1t; ll']i',I!l. Il1.:IIYardakl 'lI,1lBtin l!ck4kl d~llJ'U_luyaN'!uYr<~ ya.va.1j: iGtldd6' Haltlm M~~T, Iliiltlhtndt...-o ,[[1~)"lUI bt~ R!I!Il!!!I: _ Z:g.lIILIh! n~. Vlv>Bl b.loMMle ,Brrnol!lllm!!l bmkh, Ki!!t~ip'_! Ben 1114 b<thama i.C:l~J.m. ~l!llio .. JjBi-n. d~ ya.pll;f! bit" ij'l.['Ilrfnliklr> ~mI ka!; kat t;:1!1ml.i', 'b~,U'La. M:,1f .... " fl'lll<,..t .tt'lmli\l. ~I!l: U oq:n gil::i1 btl:' My~ij l1:SJJ'lm babluI olmak u ~

piili: menJI:

~ttlgL I.,in hilI:' fefl!l'

r-ag-

MEUl'l!trt'kl 1I.Ii.rd~[mj_-n. ~oeUtu. irtl~ ~'l'btth Id !d~idm. 'Ben 8f!ItLn glbj dc@llrn, - Brr dina brul i'limm: bu r.ilI\,S1LJIl lnil.nrnli" dim,

- O,klyl QiU'l" ttyZol." DadL Or,le ,L~ ik.f1:.:I'~ gel. g~, SlID'" tiIiJ: :(kl 'lIn ,~, Va,:!', Nlg!:r VI! G'QzUie Hamm.1U, m'lliIl:l.Lemol'l.l'l:'i g,l'r(ftltl ni'IIiMan bit" f!~Y tLIWI!l.mfl-l'l\nj~. Yi1~ yUze blLktrllir, vrvlJt, h{I.,fU: 'l:Jl~ tOl"'!ldmtt~
ten
1E~:m1'1!.

- HaMI &gil! - b~mell kl;)noiii.ttdM 6Or! 0 tl!lJidll Ferlt btltMm K~!P'Il1!, kBU"~~ ol~mu 'l-oktanberl bilLyor, \ll.yle mi:? - ~t: IftllI.&t fl!ll.'tl<Ma, ~.'i ,sijztl :rub!. l'1'lk IIliuglIt1I ka4li1iL· klImilya Nr ~ ~!Il!m'!l>" " ,dL ~ "'~1!:Lll;a;tI b1w.mt kl!lf1'etm~miP okwL,y. EI!Im N.M. dill ~y!eml.t~~tI" ~ NWI'n'~ Ba'bB;m nedtm mull)' _ ;Slr~
:amtl"G.

:l.S Frogt"an\ veo ~eJ ..et ~t lS_M FaBd ~ 1$.30 Z.~l l:.l!.kVkni ve- toprak mah:;.tlJlerl. bor~M!. lS,41) Radlyol SyJng orlieJrtru ~, lL{) KOI1~ t1kt~t ~t:D, IS_II!; Yam film m1hiiklln"~ lP.30
aylU'1,

on)

tullflU i'tz.li tut. ,!!J.lllmt1nden blrl1~mwna.k i-

2700
G~

- TG!r~!m 0 kEUlilr klltiyeth' I!N)Y~i'ldl l I. k na,nmamllX kalHI degJl, HIi!!? haMe 1!'11'1ln01· ma1an obl"i:r'1.e hlr 1;I~:r' ,~""l~me.zdl. - Ht'm o-lOl3Z b~lld de .bll:' maMadll val',

y,~'t-i.ru.'!Ien i1c!!Jktr,

'f'IillUe

Ha.nImm

~V"i'el d0 ,!5tiyl!1!",j~tJl'i'I. biT ,hahn.

~mterko
dIlIIn
~111 ~~.

,1INl'Bk d~.flo-

klLIl'll!imdaki ;!I;!i.ndI\.IY'~Y" otul!'clll. B)raz kU!i. t.a.h Vii MliIt;rur h~ tfl.Vl"l "lireJ. Olz db UsttliI!ll!! klily'duktan !rolU'a. ma!1a tiz;erind~lI::i palo;:et.

IiIl.roe fena

,,}in.

AjllJ1lS hilio.e.rlul, HI,.}.!) l';;':f;l!l:Lk program :2'0.15 R.!I.dyo ~i, :l:(II.4l 8M e5l!Il'ler1., 21 KiJ~~ rMM'llekl!~ I"fWoWI1, 2UiJ Tem.sH, 22 RlJ,('I,yo :sa.lon 01'Iceatrasr., 2:2,30 1I1\'m:lleket !;Ii&t ayan, Ajanii hfitterlerl,. 22, IS ltl'~o $11.lOD arkestta.!;1 pro~mlrl d",vilml', 2SHI DIlre> Hlltlilgl (PH. 23.?.'5l23,M, .!1.ylU t

Mem.l~tt

~t

ve

Yarm~

[).I"OgTolUII-

ve lwp~

Tijbekar hirsiziardan Erkekl $ehirden Akisler; Eski bir ittihatcl . Ahmetle. bir miillikat Ondiile makineleri · · ..oxuyor Bu 'i,fe yanan yalnlz saclar rru? icim· d ··k· Bir a ksa m g'irdmg i evde ksrsrsma (!Ikan bir Arap
Serbest Kiirsu.l
r •

_

V A ,. A N _~

""""

""""__

'-'-"""~=-""_

__

"'_

__

Merhum Mifh,at Pa~a ic;in yazllan y,azilara cevap veriyor

kadrru Ahmed,i hrrsrahktan vaz'gle<;irmi~

~

Yazan:

r.uk rlNiK
dairll"9lll s:e.medi.
Sir ~y •••

I

~hm baY4'n~1 ('Jl\d1iJw mi hl.a.c.ollr} liJkL.lh _tm.~;U'd.... ~k y.ilwiJ;rBak dlU.!iiindiiiU ,eye d iyCC'~k· dim., O:..alJliii birot.z: d1i:.. ailad1!J.11. !!in.izi FakM i§ IhikUi.iniz gq deFak.ilt. lbu n-az.ik mahlOklaI-L. hde gil D ikliL1B. be.cl'}'l ibir tiiZ"Lii yUftlu.Po!;1P ,bt:mub~ll baYllnia't't oruJiil~iiiz ik.~ndnamad.m. Niha)'et !hi)' pakaJiiKrnyarJil"f. Be.):'h~de,f ondille ~tl' ~e kol ';'ot!i ~i1.lcllu·l~art

a.clmllmak

ell.

~l.imdUl

H/6~'~i11 taxf!Ui Vllta.n gaz&tt!l!ind~ baba.n1ZI miidllfll,d, m~diliC eeva be", yudJltm..:;, ,Y'.;U'lY'l gil&m~l"'hlmTI

~~~

den iII",'~ird!im.

llii~i 'l:<l[{ haklr g<3i."'ii'fun. o;:l!Lt1l!:t1 :mernu m baDalll2i Tih:k tal"i1'i1nde YM
alnut:l Nl" ~~'etti~·. is<mr'ft. bf'll ml f&n i dU 1"I~'1I.dlfn ayrl1rnro\l 'kI!fBtl~ei'~J1.
al,*,hi'n.<::I" :t"B.Z~ y~ll'l1;:ullJH d$'LJ.

E.""~tlbu zavalla oe-rhi!! bif a)" d...u.a. ~iii miihH.rll!.'nh~co£;1P'e bu:l.a.r 0 c.anlm l>pek aa.;.iar4. 0.)'n!!.yac.a.k. c.nJafJ> krvumak ~ ~~na.nuyorllir. Bcle-I h~ VII! nmayct bl.r !fly aOIlf:f! .!I!lmmJ.:.1 'bag.lilon.chm, VIi {Il.1±\iMii yeditYe <>fiiI.G!~ ImI~~ J.taza.n.,. eg ,bijyi.ik U':v.IU okn ~a.d.m sa~'" ...e IJ-z.Iilttlch.rn. t=mm edomiyor. Fa.k:a~ bi:ibiin o.ynil.Tl}ittlan rna.hrum ~i:l~c'k.1i. E.]'k!!'~SJ;me '- ~ pekJ.iiibtmta'ra ra~rt ,,,Millll!!! '!Dakin eZa valh b~!'6 er ••,.• IniI!!! I!'a~ fb.eni tutmBk. 'V,fI -eli ,a,· leu ~,I:rll~r. , yai- bagh I:..h asd[, VH.~i!! !10k· Berb~rm ~4aTl h!OlJ. Za.v&lh kaelln-. -~• .nm.k rmfIrifetini gi)llUfellll 'bll kllBclod~HLiIl :miklafaMI ('.La~a E,V1!:t bml ,imdi be.:rberoll!l"l zi· rlmlar,dan ~ ibh4 b~ ,ka,a b a ~ he!!. ,ya.~ l12itIDJ kivrrtam llfiln, sUa CI .o.Iirna.k ii~e. l(adL!IOO!lI'iinC VI!" Ka.dmlarm oruiiile.hlz kalmlli- dii~kiinu kadl.l1il a.cI1l'lI:tTLlm- Butijn y3 llbrahim roahal1~c . ~r daha q... gU;>;eLligm.1. :sil~n.Il vord.iii luvgid.l,p bell i tet>J.im ~ ~ 'bit i;u; ~ai.ndep nmla. yiizlinc. dudakia.rllY~ ailrpolk ~lijlt'll.'Mk. Ifccdli.n kB.1'a.n,11~ Kaza. ~Pl!.'1Qf dliive ma)';ne (;1:'. du~ bgya. ik temin ~£iI'l ~i!;va.lh i:tnda yob. <;lkm.<lk c.e4a1'etmi zalaIlil::lt.rthl: @? ~ k,c.!¥li 'ken- .k.a.dma."-. goeter~dauLl. B~lfl. ueun, B~Y'DiJunJa .tamdli1m hi.! ~etda 1!I<in.i;;jjNUrLi geziniyor, go.ru- diM BOran bo!!rboq yU::.e. kendj kendm~. Qevap --.:ri'yor: bedn onun·deon ii!!~~rk.cn ta.Jud.1 ¥i:lMll ,faka.t. Lb1ir tLirlii mat V~~ .:Bel~e :hUH_ CG:ZAlaRduiL 81m hir kad.iIIJa. r!1.~1m.. ;'O'r.:rsn.lvl:>l veo ;lliil a..:.~ ~t&~rl<:!.r--

m.a_~

*

*

b",nil' Ihll'az ijmj:t~ b.ill..r. Bi$uf,z; rn.iRrtiz, bunda.n h.ir d'U,fn.; ~ Ne Y1Iopa~Il~~ lenciljrmi¥1:±. K.lJrlulu§ im.ki1nL ;vii· Stae;: sene lIWVel BIl'L~dlye )'Llle boyle; Mhr~i c.ez.alanc·ll'acagl Nqi, dny,.!t iIIOt'lmllS.JU :rejimd i!. Ib.eh~.

o::h~:8u nziyet 'f:arm
.fI ~Il

~I

O. Im~~r ~ gDk !lIIfVoI!il -, HaJt:rrJl-yama,d,tm.. diye 5(lf- br.mull hah.ru-~ni alnut. Oz.iinws.ile: clwe br~Jrdl . .Bu mao1 .dii§rnaQl b.i£ ...kHo ~~bi.k h ..•.. habi!li kNUY!l. ~rk1ltil.han ve ~~ d(lm.. A~ bel'he:r C8Ve.p v~rdi, P~t "a.zk.ri.n.d...! ~t 6a1le. kad.ar au .ig.in.d,., Ibtrakahm.. - NasJ h.aikl'hY!lItn~um:l.Z ba- ~o!:j!'i ~: :S;bi!.~ln gi,do!!r pOl ~i! hl!iber 1i'C" Y'un. Ge.T~}Elfd.a rh~lan ,(XOYani:!r.wl. h.enim. ~ yarir;i.;:.

~n 'bir lS~le:

~

bl'fa. bu-

-

:Ben hir ~re buMuw ayo.

~i!l)'i <:.ez8.b,n(hrm~.w... lenui.ni u,1lhll;, elTflil) ..... muvaffak e da .o,1,na.m." .d~lai.. yertd
i!

dim. ~m-~

f alai

h~ll;'
Yil'IlIlrnl-

n,ckadar

bi .s.aN~ld1lm.. Go:z;t-im.

o :3:1'1'&011

k.u.f"!lu1!la vmu.lq~

gi. bUe:!.eL" Ev~l .L!lpb i5ilhahLan kal!;3.>Nh.

nacak.

Be}.edd¥~-c

inJ'I

o.~r.

BundaR on gii:n bdatr ~ei. U;run zam~nh~r,i :~e",,:: t A,.ckd.ed~ ~.,..d..;le!!lnd<l! Ge eden 'M~iIIflLfim rnllll'il.~ ~am r iU,J .. e 5 • "'L_ b' - • .. ~ ih4cyete lcnjb.: .... Q,rtarne'-..;.t~hi &I"I.fut.ck .gu. 'UUT.l. ~~~! 1 ,a]'l
I:' .,._

~'i!<gi.i:nd~ kru'm

~J:o::I,a

VO.l'Al'aK
..".;

.;;;. _millm

m1diil:etrmtfi
~lJtIiI.I
~_

Maldt~ Fliidl-li ~iil"m~~ d,i!!;8.R~

U ttL<i~Cl'n""""

.. - L

..I~'-

!;!,U~,

ndtio.;elefmri~lr.

o;.fIk apr

.,.~u

::....:;.m:l

h&fifl.etmor;!iC~ t.ilp£l!pmabk6m
. an 29U~yu

7

·f .K a IIlyl

~n.

sene , •

u.m:um r IiIliUaV]!'lJo Ziya Y 8q',1l,R.,. . _1.. '".. ". beahiit Mmaah,'f'IH:i ,;}~U~ :!i1lD:l'l.' Fr~ bk dtiiiili~. ~JcchktC'n ~nr~ ~[u: bu4nn- l'H:UI T~ _~:a. kn~u.nu.',l 43) clOri: ay ve 49 j "'DC! m-adrdrle:r.tne gore =~ . ~ Bel rkwi ~'tir Muha

_~l.U ...,liIl

'7U:'1"a.~ru."
' .: .

yiiregim hdeIC.;nlal"ldl. Yino 06J IBdnn aila.magil. VI!: yalvarm,ag!!" Nih.ayet. i<;lel"lTt.de:n 'bhlnin gctir, digi he,," ,b.i£ k... ~~1 ipJ &iifchlar. bir UCUI'IU lr~at'laIJJIrt;d~ doISlItU"Elrak viicl.ldiim.ii s!!JJdllar V8 hL'ffi c:.JUie:mi:n. u2~dne 1lmigi biIB' t!l~. Anbk kuyu),a jnruril.iyor,

bR~R-ell
.

MQ;i:lnoi~

tml'.i1:9~ i~~ klvt,Ml.M'ik .iU'8!bbll y uki!L.'rr4cm il!:clcn 'lIoe.aiIH dlnli~
YOJ1dllIl'!.

fla:. 1p.in UCIJfIU :blr d,uB. b,a,i.1..y,,rwn.·..

-

Sllkm

a3!hp ~~~

d em!!

erH:l!!l'I" rnu§~ BQI kenC!J...mi blbnez bir den O¢U.p ~ahJ.bir,i. uyandlrdiLi1 L::adH\ di!!~ Gkllp aGOm-i kaJiQln eezaemr kdlc8.il= ooey,en he- h.l;~!Il, huher ya.makliU'Mlm ORiL 1'0'Z Fbi. ()qUIlC oturttuiu. \baya, - ne oturup cia 108:-;'ImI. k!.vuta}\"lm_ ••• rurr 5lI.'!(11l1 hVDmugu i&in lliLu!iur- Bell ber,be.rjmciC!lll m~n~-.. len.ip ~lOY~o!l zav~lh mak..i· D~l' g;ihi ad.am.... ROnqen nder. makia=i ~~Jlllh, ~l~r ~i ~B.- u,.,~~. i.m. B~lediye h.a.k.. ~GT. oded Bd~e gitl!.in. de T OLhta~IZ,. ~Il mi ~illa,ndll'mitIJ; §-lk, kaLC>dck.i ~a:I'l19'!an j;p.oC.netz.Ell'if. in«. y~lIIi ~anRil§ 'P1rl-l pi. ~- •• ill ~h buyam. onimii.zdck.i is· ~ N~Y!l.pahm. kUr'tEllll'l ya .• ken:cl.~EI otlU'iup d'i!:kikahucil sa.!;: n~a y;q; da yan&r, dodim. l.arilr: eYna)i'oMIDIZ. 5orrr,1!, bit de K~~I VEl x}amJemadiiiIfL ,a.ynipin IiICIHriU, ka';;"lt1p. d~&ElYl §a- lsp .ghti.

D i.i.!:Ie£ v-e gcb~uBin .•.

§gill

za a.

tf

.~'.

~_.

,-

ttiL.....·H-.

lI::ou~ytFu;e

..

k~e.'~

ed.ilm~tiT.

var~k

Ill~er~

ta.lik

Fiiika:t C~:m.al1e ::iI,;koll,d~1 f-ad~ ra· I.:l1;;rn1§. o,lcl.ukJ.a;wi[an~" ga Da!.a,mL§b:r ve bu ~1El Cemalin iH~ad:il§3 or.ru,~1J IClzlard'all.

'I'I9a'14' b~m.~* ~_Jl; m~e2.illde ,MFa";, CeroaJ <KImd'!!. hfr ~. ya- ]!'!:&a..11o~-e f~l:I,B.fl Nurnoet yine 1'1IJtw. bit ar!k..i.t.daJHllo ,a~i1.'I'~,k!<.wm- ~Ql YiIlrde 'b'Ul,'luliilu SBMWo c.e.. . .~....... .J,. JI. ~. t"_,,.l b~:"'" lfi~ , 't~"""'lP bir k:ir.fl ,:.,. . kapldU,i gaz1.rm)l<>t Y",,,_..:rQ1r. ~ flIt ~ ... ..o;a.1ml~1'fr. St!.hrl )',m.kafa,mil:ra.k Arl:liy~c 'V'r;ti~l§ v;e. d~1'i. S:ultam~Met ~n(:i.i 1.N!h 'C:l!!Zad~ SOr'rjf:IUU yapiLlthkti!n ~o,'[jJ;a tcvhf o.lun.mu~.
tLru

Gec.cyl, !hi, hayli -8U ~rak dim,. EI~~ ve la'h.:nl~ ed~ \kj Bcmetle pe:k .tY:Jla~d!k-... <;ok &ZlllP VI:! lII~lri!p ,!<ekfim. Sa. AnLil~,i1:ma4lk lI!mil a.nUJl halillle bB.hl~jn kuyud!!.1!10 ;;lluiJ:'l1dJtgJm !laman, Yfl.lnl:Z .... TW:;.udii-mci(!ki ~Ela. ~:;H\'m[!jI k !,.t",r d<!!iil, yi:lrejirn..d!!lki hn~.l:z:hk .izle ri bHI!i ,;tom.i:z'~rJ,J:I'I:hJ.ti. ~b!::. 0 g:oodieno ~m& In:r~llia tIO'V1be C!l~t.inl. ve clli1r;a~ ~fi;lli!.r ~Tils'lQI!i. ben d~ gir.di:m.

'~

.• Siz.i.n

0

canrm '5~l!t.n
«Z~

t.&vur In"

ida.m.d~r. de-

N~ ibn-.kl' ~va,lll, ne k.a.dl:n za:v~ll.!. ~ IJU. 1lC bu ... So. ~ a· .!ill 24:1vtJ1. bu hdmm k.ocalJtd!Jr. d~. Farnk F£N~K.

D~;

Denizyollan

Kadm].ar

'bir1nin- isteldiij

~~1

~1e-

Ka.;hkgyUcnde, Ku,hajahKI~ bu ~teii n:n.d.edincc dlt d~~ otru!'ao,rt Mehmet oglu II~· adam ka kl'P 'knnn yiiZ;U1:I8 bi'!' too" y.ai:jlij1da Behlii], j:nrc::4,i 'MllhJDl!'de ki,-t a tim l§ 'if!: ot'~ II Lt karr~t!it!T . ail o.~a.fi ~~ you!::1ii ar~ iiu.. Bu s-:u".a.daafk~fI'l ;»)I.lfmtlk n,- :rin~ iikmt§tlT. Be,h,II.H m.1J"'!tZ~ii,~. teye.n Cem.aHga:zm'O:YC! gel.en po.." ~l ~o!!ttl.sjmileJil di:iw.LQt! ~ li!!IM y<!.kaktml4jial' ve C0Q'!,-ai-in m~te:lif yerLedilfleQ. ailr- Wl',etlte ;u'kac<41j l!i~ kil<;..!P g.itmiVir. Y.iI,n.1alilffil!l<l:rr, Yarab ihai't;tlnec:r~ fakat CArnal :satho§ oLdlJ.gun. !!aldrTI1!rJ:l$1'1:'. . du poli.te!!: fukat"et ~~VCO BeyQt~llruia kn~ sok.,.gm. miihk.c:mcyc; verihrti¥Jr. de. <;&giiQ'an a..:ziu~ '~1~' Ev s,Clrubinin 365 lirosile mdt iQin giden §O>f61' ~ad:ri lie. L al!'hd.a;!i Sab~attin hir mlidddt )'"Yzuglln-i.i ~aIIp Ka~ml§, olrur.dl.l»tan ~o.M'fI gMtinoda" ~Ik. Os iidarda 5ultantqJ'ecie A)'~ rnak ftlt~i.jI_iJlr. Y;]LI'nz. bu ce" u.lmdil bir kadllllll e!v.in,p,e; kiJ<H:a IJ:iI.da ikoi: >J.rk..aJcL:..§bQB.b1 !lei) ye. btdumm MiJ9'l!af~, hit ;J<!!ce k,acl," t~bJil'.i, b1i;n ~l'~d.iye n.11 ob.lIIdlJ!~u t.itrMiI: :g,~'J:m~ ism h~AI)'a ~trfu~]'illl' ve :s...bat.&tka']lU'ln'l kili?in i -k..l~ VII!i fbu n· iIt:in dill.<!o ge¢rdAj-1 bit 9~J~ ziyet iizerrin~ baR;lwnail:,a ~LaK.!fidJiy,i h~a.l'l yau.h!~tlr.

me...inf 15kmi~Li[', .

*

hC2lll:i:n

b.a1ime

ogDZYi!.<ilantn<:!l. b Itkin
M;.~

v~

N!;U'

d'ikkat nazarlna

idaresmin

1111:1

lbai.~lamlJ1 auk

M.R.

*

}ii11i1

A}"I!!eni:rI'

iiU:r1fli!! ~ldLrml,ll:r.

11.i

ka.'II'1gIil<.;[

ya'k,alSlfl,mI~lardlr.

M~!ltdil.A,n~il1L ~a:!Lm b!min ifJin kadmm 'aiZll'l.a yongar. t.kam~tn. Bun:dal'l iOil!lU'& MU~(1i~.
(,hmD, io;.illd.e 3-65 )'~~uk ~1'U.ffiln k~i rill ~br.
llr<W!ll

... B~yoill.lnd!!. &1L'Z.iliacmd<l otu:ran ,!}.I~ !lIglu 60 YB~J'D:nd.a OranYI! dUIiI K,op'l'uniin 'I"iI'P\l.t isw Ve bir kele~~ dfl]a __ !!'XI d<C;fiiz'C i:l'hp ka~" ' di.i~~~iill:. ilTiJ.iyiH etiraftaTl y,etl~-!llo!!r till.
f.li{m<la,1I

-I

HERGDNAbdiilmecil blpJerd,e:n ~
alwyup
l'i!I~ik

kl.J!l'.!;a,l'llml§ve ~i diilot Q~oIbili .il~ Siil'f"qOop
ti!lJi~riI;::·

im. hil;'~

kai'dH1Ul1i'1l!iil.Lr.

'_ BiRFIKRA_ 1 Ben de §a§tlm
devwinde. 'II'\Ia .... Ajli!l ~j;nd.e
malIrum

~i.ri \'4"1.1. Abdiilme.cit blX
bu
i!lda1lTIi]

y8Zhiaktan

I

H'ERGON
.BtR YEMEK_I
YlIfl!ill.h ~P:!iB.J'IDB1I hu

Yi.1i.y~te

CmJ. il r:ts.81'~

ta.virI qUi

YC~ir

bir aP;J.y~i11!'l

Yufkah ciger sarmas~1
y~ olalbl. liir. Ak Vfil hr,1!J iki,er t.Ui1: !tum ciiernri bir ta.Jl~ ku'2iUi liMeJejile hidilrte k1ym,a m!ikiEle.sin~ g~irip h~ mVlid. biraz ~~ Ozerine bir kab. ve kll'llli,J ttlz, )l'MtJiD kBib""e ha."lP.. blllhllr v~ u§!:)'Ci'q.ek. kl!i{~1 dOvWmii§ kalete ~i'ni:z. ]iLd
tfll:l~ d.(i,~rta
'I'a. j~e

II'skdten

V,iIIzifeJill£ ha·· >evv.el ~~i Il!ldiil4:Z,llm-

&leak !fi:in].er.dll hem . .hafiJ hem
d!i!l geQz bir ~

br-dian MiMev Paf!lDIR Yl!lbiM'inil!: cia ug..adl. PIlf!lt ~1;lIk mu. w.ihi_, \i'(izir- old~1:I i:titme. m.i; gibi giiI~ek ~ Bu.yuruo'Uz RlIlP'P Ata ihJQMtleri, diye kBl'pladL KibirLi iliia. iliklmca ihtiyar veziri mahrGUp eimek ~iQ:
- ;;~etlUP,.ad~8hllm:il Ij:e,<<<!ride ~1r aralrk :i!e:!U:i Yair )1aPtum, Mtlk IPiIl§a old,Jm de-

ktrdlis1ad

BQillJ

mmmlk.na.,~:qlz.

maain mi P!if&jtn. BilM:ofliz nekad.ar R""indlim vol!: '~lIln ••• dedi.. - Ya!... fiyle mi ,ag. .h.&z.. rel:len, V'ab wdJ._ BY ¥ doi~ I:'II!fIU ben de pttlm EIl,_ haz-

Bit" yapr.l"a.!.: yq,fk.ayt:u.%j~e Her [Piill'oCaSmlll iklfer yemek, k;!ll~g. i~ kc;,yduktan &O'I'lra si1mlce ~ll~ \I'e Yi:!i~1 b... tep:si. i~inde o.rt.a. La rB.l'edi bir fIrma IJ:al~. S!ll'maiar ya-'

hmul'liiz..

retlerL.

~I kD,fml"erif' yuf'ka.!a.r peD1~ llie~tei:l 30Dra hrllu!l!!lib !j;e~ killii~ bemalll sWrs,yil ko~p I!!fiyntl.e yiyiniz.. Mahit' .Kal.f.

Onuncu y.r-al .kanununun tadili enciimende reddedildi

I

iMAKa.LEDiN DI'AM

BA.,

~~1
* /ot;

Bu tekl'if bugunlerd,e mecfis umurni heyetinde goru§ulecek verilen haberler
Anlkara. 19 rr~t;lfunla) alrrnda .;.I'duklhm .i:~t1I vazife':timlhut,iYMJ.1lI H] 1jJt'L~'IJ ,YI]I.d\l)I\Umii ye <I1mm.~·ti'l'l memul"! ...Klan iete.:lole.:r'L-$tl~ aJfedii!~1l 'hir ~Qk ~;r' ~Cl'J~~rm m'l.l:fl'l!lk;::,m~I~~il]ir.t p:~t'i.i~,ula:rla b@ll'BlJer :zean aftl[ldil b\J.h.u, mes.in'j do!tTU bulmu.'lo VI!< Mec1l6
nandanfl da dave.lari gOtUlIm~i},

G;arp ~iliinde
mutenakrzdlr
[A.A.) -

Fransada
Delrtiz tezganlsrl faaliyette
Lizbofll
~a
1:5 ~eil

IngiJizlerin yeni silihl
H

Hava harbi
Iskenderiyeye

Sulh ekfik, S'U Ih bie;iyoruz
(.B~
L

-1'r,;iH'L

19' (AA)
j Ild!i~irl.Q

....... BlItii.'
f'r.iilft~

LOI;;I;'ira. HI

:S1l.1L\hi~~tJi

'b]L'

I dy&j;tlib'l~

'hif kl!lmm

I&yolha;!ll ver-

:mi ttl', 'A4Iiy~ ~n!l:umi!n~1!:havltlc edi l .. n- bu Iayfu.t cneihiHmc~ red:d~· ran < k' J(!I]o;rjni wucip Qldui'lIIld.ilmil't.ii". Maamdih l:t.Yili'" Mcc. dan Bolu tn~bl,l"1.L LoGlfi. Goren hu Ji.~ umuml iHlyeti tarafmdllR buk!lnullun tadHil'!ii t-e!dif ,=dc-r!!!k Io:un!..rdo:: g(in,i!,tilElco::kt.i.t.

f~kat hu hal, hakh Q!dlJ,k]arlfll tan Till eden b.ir !;Ok vata.nd.a ·la.

nl.l·lI tli4dun cgr~rLjJdjglt'J!': ~-i)n:' g~l"p ~(illli'Ldeld lng!liz kU\n,-etLt!I'i 1I,lnu.nllt.cln cilndc bulullan ~OIlULl1.'tlll .!IUl'l;md!l.Kl Ilk hllrl!1k.et mevzLbtl'!ne !;tlkj,ml!)Jet'{jil:. Di.I\lll'1luUH.

te'dil" . .Bu vi!kf11.Lrla r F r aO!la' :ilc Atrika.daki FlCiIlfi:5lZ: mi1&temJe~ct"i af8'!llJ:iairlJk.l dl!'oiz ticantj yr.;,11£t-

te~;;ilhJEl.l'lntla. VIiiLpW il1l~8ItLJl.1!l' h. Ti'!l'etli bJ.l" II'l.H~bt~ d~vilim ~H11;)ek

~I'e

Radioreperaga "
Lowdra,

1 inl.:idc)

~9 (A,A.) ~ Dt:vlet, ,Killhhe,,19 (A.A) -, MUl,'lf NI!l;l.lrL l..i::lTt Bnveib'OOM;. Tsdyc ~le il'itt e.yl ediii bi.ro l1~lll.k ta, Im- DiliJIUJ.iy<!! NI!~Br ~tinia te.blig'L: 1311.1 llIil-bah. I~el'l.d-ertyt! iiiilM.ine pariltO>l'luk teiknil!!yerule.'I'inc, du,'
man ~aor~~e'dnm m~udi)'~I:i· ni rad,>'o Imevcehril.c taytl'le tmkin VI)1iC'11~L~li aJ!ett k~Il~a.l • '1'1 nakiklnda 'bid.ZL ~1l1±mat ..-ermit· ti.r. ya.Pl~Bo-.n ~ulva

UUinti.lli l{o:runulk,

,li'olumlaki vazife.:m~zi, Bi.lih kul1aIllUlaga lllsum olm&da.n if a etmege yol a~acak her lmkft.nr, mudwu
kudreti bakunlmian elbette

F,€cr

tOpTaldEU'LmIZ[ ve ie.tik·

flfid ....itliyeeekll~

... "l'. d
---

bir i~il'l vakit ka:.sanllml§ oluz, Nl22a r ~ti n:in t~blii~~ A1l'1la.n:l.'a ile :hnz:!l. ~ttiiimj..ll ~ifii)aIi taYYllreLor~miz diOStlUR mi~a.k:[{ 111~iltl!", iii@: tao d.ting<:,C~ AananY .... T,J.l1:\ Pn,ali g'::Lt"_ bWnd~k!i deniz ii~er'!~ lima.n-l<J.!a mantiJe mi.il~~r(jk elan bir mi.l· a afaa hedefillii.zi., i~te bOy1~ m: Ii~ V~ Fran!lil.daki BrOSt doaiz \imine ~'IMct!le hiiGllIfll otlmi~leTdir. B·rl!- salt §artlar altrnda. tem.ifi eden I men He B:re:;l; hli'Vu'Zla.n b<l§llCB bi!!" adrmdrr, (BBfl .I!. inc'lde) (~I 1 JiJeliJt) *1*1 Bi~ fr,gittel'e ile ittif'aIg:m~Zfl' ~edefi oe~!-:tI etrn.ittir. Bihndiil liyace~~n ~ kiln i bulunmaJItllltJr. AI· YII.-,tla.nna. hit6b~!1 nefNmig~ bit" i.izere ii~ AlIm""'n Z]l1h11s.t :bl.l. limitba§rrtdan.heri Uzeri:mi2:f.l d'U.~en ;ii Zl3.iMalll JIION. i.jzer,mdol!l r.naJ1'y1Io b'll Ulep~frl, iIClmeml!!ket II!ID:riyo!!;in'vi.d.r: ~az;lu buh.l.nll1!!1- (t,:'.n SIllll"a l!..o",~~m ~i' n~n 2~ kilometre Bu La:a.hhiitleri daima Sovye+ ~omitesi felc.tliyetini ts.yyarl!.'le:rUu veya. ~rnil.;rin bul'UI1Iil.1l nil.. ~I"glnll'nl~ buFunmaktathr. 1r;endi tebir ~er:i· g(ltbi.nde 'bit dil~lln m~"zli l"Iga1 '!li'aa.[~o:la hajji kap i:'O:hm mese.leler harcici1tttJe.TL 4 t'.EIl)'Wllfe-miz: dijnmeIa.rm1 bildimu ~t.i.r. 'Ilfl lAkdi:dmize gOiI'e ye:rlne getati'l etmj·§tir••• ni d 0VIJ ol~ rl!ik '~1!Ti-n ~ll :YI~kted if, Illt k "'tl1d fL oo.sle.nc 'bil" t;l:nda fll'lir H,,~ fil:oD':;'u ihtlyill[.e.n hc.nuz Bdilrni ~Lir. DiI~mal1. bmolid(l. 160 tilll. t1:~lr, tirnik, HMis.ele.r DLl t&kdi:rin IfO'k 81.,1· ;H,pt~biiy\i k Ipt hy,d<lii ~m b VBoC'mi!ltir.HiO Mr B!chk, Ij, top VI! 2~ t~ti ~.:Illeo;'f!\tlIlL g.CjSfer~n '~~ lll't!. - Radyo Gaze+esi hi.mnet~ "!!I~r~tmanu~lrur'dH" M,ij,. :verill.d.e olikl.gunuve m'il-lliU'I',,):r etrnill olan m..,zt,::Uf ,,~e.t,aV~l 't.!Iy. mltr-s,lytiz; 1!~ti!lam e<tUk, 1l.1 d. I J I en :;'U!"Oi'I:'l£k~ir, H:N:~b",lLil ~e.;nill.i i-;;btl d' a &d.a:ro Finla.ndiyada Alrni!IDaalkm1H~ menfaatl,e-ro en, uygal'll yow te!j • YMclcr,i Ita];,afl11ldall ya p[.lm.akta. 0.I:hlt'lln • AnkEll"tiI mu<lli.;;-de,.'\l, AI· te~rikl h.ul!IU::loLlnda. bile );,c-ytl.llna(til attig1:tlidaim.a teyid et1l. In. lan kc>§if \l<,;-.. ~anm ~.n: dJl:l'l'e~e top·lantyOl' m.anlal'm S.:n'}"etlSl' Bii:'UJi ~m· Rom&, 19, (A.A.JStefH.nl.: me n~Teilrniftir". yanglD t!!!fu.il <1:dc,ekHr. gt l~zler d.e 'her defasmda J:iakklda ki taleplel'i 11e ~~ mfina6t'J:oetiar l1..&lyam Qr<iu.Ial"!um.umi k<.Lr(1rRI\h;!Loil.dTIIo, 19' (A.A) finBilohr~e Na,l!.'J,tr ALlbay Knox. 11k tecrthbEll~Ti 19.305 ~lIm~.:\!oIt\-d~ !laYllmo&.ktadH'. :iu 16I/i!-bahl!.i gllZe'~1Cl' lIln 371)0 numal"all n::mt toeobligL: Bl!lrlir1. ~9 (A.A.) ~ 'Vaq,o- mlzl tes1irn. ettiler, 1a.n..db..ad.aI1l Pe~Bflulya gid~TI Vi!L' se!;e:!'I h_!lfta a]j_'hda:rlara" gon~jkI!J!lJa,rl1a dOla~n ve henili: tcyid y<l.lpuall h~ ",let bh- miido'detlcnbt. ~jl'llalt Afrik.a.de., 'l.B.yyw·chwimil; :Btl defaki adrm cia t~hhH.t1~'Yaodjjll'l D, N. B. aj.ain.am .... bildif11IlllL\rUu..r_a"yri&Clfa'in ru~t.iy~er.i dercligi b~ ~d~ tkal'eti babgd1tmdni{l bilh.lnM bazt; liayilllati bU· I'i t-aanam.ile teke.mJmiil I!:~~ btl- dijlnc:: gol'~ Ll!:hm-lln t uygun oldugu Sololl!}'\' rimizin nth1.lfia ....=rilrnL'!$iIlLn ~4 havTanldal1!'bcri ' Tt,Y!! 8uib,.ylannm h.t.r an dUI1Ji1n-' rl<:11l etrn'ekt;eo l;mhmst1 tn,gI!1Z ortlu· yUk blL\lltklat alUrula 11-e~etr.nekte1lir. 5:U,;~rL lIdaJarnu oombalama,ta at· k~:i1diiil!lJ. ~ilidil'en tk~d, mmltitkall'r!')dJa K~w .kc;.yu,ooc: gibi 1lI:lti.ttefjklecl'imi~J' dMva:rn Ha~p i'U.fI~;(Iktadn·, mads. h a.l ~et@' ...allTI"] !ab' e~ ,ler, Bu Ii-a.yi.a.lllril- 5'1»''''', Almanya ilt' Si;r PI1.I'if" R£'!te.jI scrtekrl. I~;l· Vtl'l:l ()lwLif!iI~T'CI'lf. !';l1m:dl muharebil 1'I'lhtiberd ELr NezetoTet:i d!lyo .. ki: ~lki,.n ya l1Ii1j:ln ~~Ind·~ .i'IU sa~t eden ruiizaken:lfu-den !;c!ldedni haloc!" ~"mi§iir. Romanya, .Sov:'·l<'t RU!JYr4.Yjll. tlial'U'uZ Iw."'~nln t,-,"rfJi:;!lenmel!illlo£!1 ba::tanmj~til·. ,eTf! 'fl1'UJb.E1,;rd>_i'nm .ffil.ilh"'f:p ku;v. l.;.itllci-I! ,2 J 5 bim<l Ylilltur., h 'f . ~ bmlund urm e.1i; ,su.l'clt1e: a tilnn~Biil ~ :g;;[e.I~ bir h~re giiu:: Amerika 'il!OzglmC'11 lJIRSUl"]ara etmeK ililel'€! bull~Dllya.l"lu" lis,.tti, bir vet!el'le bu :rad.iort'>plf;.~,a,e:a ",li'!tI MllhQ.rc-bo fl~rlel ediLmiolllllla.n Ingmz tlf,Z.aren jm:za OO:Llen, paktm b",2h;li.1l b.a~mdiif!nberi Al,man k~l.:J Jn1.iii;MnTL'101!' L\ L" lr",C\, • "I. • "';'b rl vllyete ~f"oe bl,l ta.f!.!'Yll.Z ~mo!llden imhh tl.ra."bO!I!.If'[lllll slIIyrs[ tah:mi.l'Lilm ",n.l&JII'(]Cl. Olr klUi~1 ttod"birler alacak alar. 0 kilLdar rBlZla. mlk;t.a.l'clil Finma.na:sr, fihm mevout bir va~" l.>il:\IllUI'Ill!l bulul'Lrn.aktadIr, Ne'IIY,,~k. 19 (A.A.) hi- 2000, dtll", EI3.\' (I, 1':rn.th.RJ:f!'b!!larlnd!!1 SIll. hll)dj,y~'a. gel.meie pqlamlljt1r ki ~i.r.I Eld'ilodb:i1m~ olirnaSl ~ye!;!inyeti ahdl surette teyit (lItme'k· 'EliI' A 11~1 - ,SO'o1;)1l!t ha.l'"l:Nnl mUm· ;tJl d~ kazaml.d.l~lof)l, ilgri '1>urrqenJn m... ~jlil' bIT' M(!owbadaTl ogr~- gihz tayyarii<l <11Ir;~r<TUk. Du. ~tl~ t bl1n.i.alTl'I ~ildecc 1I1l6rn.n~k!!:~I:m ten ba.'lka biT ,aAY d,egUildir. k(,in ;;'fIr"l1 m,]dai nll.~rB. !"bl't.' AI!:n&iUzlel' SoJtllm muJl&re~llIh'l demiltm'koiin olQ.uJlllllU s.Dy1emi~tir, rilld:iit;;_-e- giT~, ~uh.a:cn· 51,fatil·e (~ 1 100 ide 1 ilL ;;Uklan ingi1tere .He -mUUefilc bulumaD • Turk ml!~ede&1 BaJkanla.rda.'.'am etUgi diil't .gun 3o.'I.1·t,mda 42 ta.y- g'i!"Qlll cyj,p or a.dla m~i Jl.m.edkaJ'a '~.ncu, IjJ'n~lIrll!lTtn a~k~~Lr. rn'a dii.l~ot!lk.oti. DurkellJ Ingilte:renin biro dij!j!lna~ ki Alman (!'!'I1~.!U hiIn~ey0 IOlltllf YttJ'e l!aybetmj~lerdif". ~Nll'l.~n1!. m!li O'lirnak uzere ! Cenl!l't'ttll Vilson bunt!. a.fllalilu~ nl ile bir dootluk muahed . im~ b:Jr nll'~'i .. et.ir hareketi t8:l'kil Gtm.:;k· T4 hmtir m.dar.her.i Uif Finlan.T'it'l1'uk ve MI!f1is-1\.'l:iAtruh'dllki mu.. temmuzd.an evvd. muh6 cir'l ere 'VI!! muMm t1lli{,Vl}re ~u",,-e;til~it.::: tedir, Nitekim M03-k.oVaya lia!'f[ ya' tnduf;)... te.!Ilsatr oombardr.mll.rt edjlrni~~ dj,,!!I, VI!npUYll tM,rki-f !!!diJn:N.'!1ir. taa,Trll'ii!!i! g~r~ rM[&-~ onu- za.la..manuz 1n-giltf'tede \Ie Ame,lj,aF~[ !Ilk. kQnt:ri)1 ~e,djbirleri a·h· p'[liiC'.ak harbin :g~ yt:SL ~t lngllte-;reJ'e :giHz h~6.lneit.i, Fhllan'd~a ..... atil". n-15. am..~h:r. rikada· halk ta,.bakalarma. mennaca:kt1'T, Bu i§le ffi'C:l§gU] Q.mak ka1"l1l taarnlZlll> t~'bblUi einlle;d.en e~rv~rild.igi ;t;a.. t[\~111.ll tayya.!rOilleri Yf'on Idel1 'Sin,ga- :E!'4.dEl'rllfle. l"ulI»i'!t.iye iizl:'n HiI'I'kiye. Ha;rhlyC!;, Bahr.i· V~:i .ku.'V'Voi!lt'l{!f.ll!lil1l, btiyi.ik '6ir !i-Up "bazI insallM beUti de Hk 'i.'el Alman orduhatiu 'l'~:l'"kta'!1.gelebi· rn~n :~l'Ibul e;~;rJi§ oldugu :ja'l'tLara dmif)le'\"l!l!I'. :re, Ad!:iyc VIC Muha-cir.L'll nell:a;ret- i!!iiyi b1Jmha!'dmlan i~ basaralbilcce'k M ~ eo o!1l;udj k,- hamlede ·his,s.en. rn.ilteess.ir 00 a· Lerek tebljkeoyl!i k.aDjl rt'WIlUb J:j.!:r vutF,in'l a l"Lci iyIM. hiiJ::(rm'l!ItinJ IIIrt[k Ii}" lCJl"l mi.i,!!~leTi-n.in i~hra:k.ile 'bir tan 3.-n]a,~LhY'fI;:r. cek.1ir. Fak:!Ilt 1:ngittete \Ie Atne. ydf. BQ.k:t"t\aktll", NOSkt!";'Jj,'ya kvqot .t11!a.*a ru u.kt~ Lr hi,,- vEl.~-et~e tc-" cle:rpi~ I1!:d~lJ!,1'iiUdikler., ~mJiI B Il:iiom~l- rika,. hijkumeUeri ,!"e hidiscllBri hi1rp, :r<yt1bZ&II1Bl'l'c.a., AVTlJ.fi~i ve h-e;:."et l'l!£lka ~~mi lM;;,~ clnlernekll!!d,ir. G~en [lD-Fl(~ 1 Wcld.~) = r~ mmiI~in:dt.. bumJ:LB.n MeZ!Zl!:'Yl yali;:mL1a.n takip eden lIlUnlf'r"'Ver· di~~1' J.tI Wa.rIiIald ko-mtintst ill~yhtar!_ m~edi1'. b!l>hBJ'd.a. F~n]all.dlyra "Likiim&ti AL h~t.mi,tiT, i~ga.l al~lel!d'ir. Bln"·.a.d~ Fran· ~e!"; ba:rel!:eUm.hldeki isabeti va It! Hi:Uot'l: 'ba~llya bdll!lC.;:k "'l': y~l!ti. ni· K~ fevkBlLide miJ!lj teh.like' hail'i maru klt<i~arJ.IIla t:iorv~~ gi~k TUilltiye gi1lf1:i de",,]et.l.erjlt.! 'yapb!:.....:·H,. .L L~ d diirilstlug·· ~ii d!erhal takdir ilde.': z;am61. lSt.inadtl'l ln~,ula.eak A''Tu,p~ UiZlCH Finlu4diYoiI.Ma g~~e>k mil.. ttZt an.la~l.ara. iIAn ecleu-k Ja.~n Von mJ~o:rrl'l ;';',y;:;_'" DlI lWova mel" ani EiLllhul1un tt.~nij ko1a;l'l.B.fb.rMak -saad~.'[Ii veilD!~i.r. Pape.n'l~ dj;l.in'la t@llIl1l.Sl muhafl.U "w.rdJ.r., cek1eri gihi, baLk da haklkati Havana, t 9 (A.A.) - Kiiba bir ha!"eket Qla.-rak t.el:ll.k.ki 8'tiilrneltttIILm~ ve m3.!lbl,la,hnm il91H ne~IiDiln G.c-n'~raI V.i}s.(.n, Vi~i kuv_ ka:lII"tamakta gecik:miyecekbr. -0'f"Qu .~ erile mcbu:~ VI! .aya.n Fiphllndiya.dll fevka]ld41 dir. y.aitn;' f~i'.meora £I.e kiy"~!!etle" V'~ [len: 'b~'\!;roa,.nd~m Ce:fL1Ha! Tiirkiye.nin mIn, yalnlz ..topm~H5."l~rj parti ~ef.l>!!rinia. B, B",Dif.e.r t41!rOi1'tan ~~l!Iteler, 'bIT SOVb~' .#a.s_e t Eilhlp- ~~~ Dttm'~~ D'l!IRttz'I<l ::r.a4Yod.:~ - JI!:d,orli~. raJda.nnl 'Ve istilda.lw, .imk.i.~ t.bt!i. '1'I~ riY.a,e;e-toi a. It-md " :O;'r t.op. yet • Al.mw.i. ha,rl,.l Ilil:&Jtl'>mlhiltl ~!lyla.. H~l~~i. t 9 (A,A) .- D, ·N,: . 'V~ k... tala.n s_.elk:ikllodigl: t.tIk<iliflil~ mUIIlaa.ils e-ttikqe·-ml-b !i.'aSIt-aia., BkI'l::~ Ameri.ki!l· lutl'!., lngllte'reyc lW..rfl y&pll~Dl'; ta. l<1[1i~ Yfl.par~k, B. 'b'i~.dirjY'Or: t.i1':Hllih~tde, r,ho{iyed'fm 'MI;; !'I}jj~ah sa:a.tl: S,}O da ~a.nllii. tMmJZ ril.e, iCa.l' ede-rs.e 3iiMlla kor1J.~ da Cii~.uiI'a:~ Ro-o-te ....'el'fjll :ra~ larru~ g~~oi!m.~:l'\B mtltIJJ: lI'Lr Jill!! e-!I!,. FLIl~<I-'I'ldilla ~ib'iHat iI.~aD!l!r;Jim k~ bit ~~" ~t~iy{)I, Noll; AI- M~~i .b't'tI~~tir. t\M.ittefik. :Q:lakt'JIl .i.oo.rR kalmly.:tc:ak-n.l". tl£~ '!i1hi fi!;v:kal.a.d.~ m.illi tcl:tHke V~cbY, '19 (AA.) D. N bi1~egilli dll haml<LTInaktadIX18f, ne de Italwa, k.1l,"",~,le!m ~\lgii.in. ~'a;::a'ILn, ~IL. Biz mua.yY"e'll bir UiklfH p:N:~~p. Vil>Wl'Il:J..tn <1-];"1B., B a~eldl lllua1fnu ArLlil"iI ~ b.ir t..e:lbL:iiif1e!,!:ore Fin'!li'l!'Igi)"l1 om~ maonya Bundlan. b8..llkli!. Krllrttlit'L'I:j'I, 'So....)'etJ.~- halm~ H~warar bnn bodi.l"Crum,ek~, ,J'Vh.J.5i>oHni <lfi~a_k !lUi'll! tle'meK rna Buuneh'JIl ,fflll.ntemt!l'khr. , lere va sulh gayoeJerine wgll 00Darlm," Su.rriyocle harbl!du CI!!· il~·I::Jin.i ~o.tl.lm.&.k j..;in' dig~'I' bit .... lin ?lffil ve Llrtliila.di m~n~lJlIn neyal· de. Gii.ul~c ,iaraft'ar1a'rma 'l'af dGvJe.Uer. gihi rnii,da.f~a tedT is;ti¥,or kl. halya 1:928 d"k,j ,do!i.t~ (R&.do/"(i, Ga.:z;eI:~~) h.lL!IUyoruZ, fakat g(i,zUmuzu ),ttn Alman1ar taxatu;:dian 'OJr der~Bye Arj:iUltinde bir .sirlk.ud ~~M I'!!.4¥oda. Mtap ~de,rek .muta.rEkl!ih4rlerlni taklViY-<,:,etmek iiz~1I!: ted. luk si.ya!lC'tini taklpo ctmek omeve neiret btirti!memi.it.ir, G5.rii. ~adar 1<:nntl:'olU haJ';]ill'lda lIerl sQrtlL:oI!:~ohmdg ..1 d A J_•.ara y!!lKl1liU. ~ pI.:J L!V," 0:::._ dl!ln !lam.., du~kleri hatilYJ izah _bjrJer aJml"'- Ye rC"II,k.iJl"Ei.ae mi!lnov11m t.il.Jo;polerl p;rensip ititJarllt d:!I.Il9. .,. l..iinicJ.C- ir..rw .aol . ~l.l, dij~ ~.. (A.A.) -. ~,JDj.1t .. umiizun berraklJgWIIiI .in.sac:1J:u.~ul lBlJ)l!'l'\o~r~, 19 (AA,) .,. :,.1 11' biL:I'!;I ,~ 1 'L'~_ .. e!bfil.i~ bilHin ,..~ziyeti ke."\7i1,mJ.}'a- n"Is,l' v.3,."'",caJk 'G·lan iiltJlY<:I.Lla.fJ ",t- ve. v.B~e~mJIl I1imdiden k:r<bul etmi~ olm-lllill 1.htlma... .. i:tuCl'a .I . IT tl!!'[!(.~n_ -r m1.1 ga.n;>Jn'd,[l. [) Ii\Jl Ho't'CZ1~ n'Ln mtll!'lfaati n.a.m:lna munaf""',<> ~. a. Crit.i.e:ll ~1i'%1!te:;i. aiyol' ki: I~'h ,albln!! <;-agll·1'nI,tlT. .JO k "·1 L r-I!} -ira .. ~i.i~ ,~~n'-9l~ kuV'i::~t.red taranl\r.&:illn cliy. o:ruz, E;N~t. harp isinbi.r....-kiip. ' .1 n,k vlI~Hdoerill.ci .if a C't:m.:.rel1~~rin 11 de n~g:al'J dlkketli! almmaKt~r. aen ..,. 3.n netlc~l !!,nte V~ a . Soy,j,elldiiiM gOre, sa~ e-enah r:r)Ol!i\d O'kluklaT1D.1 soyJ.omi~ '!o't Timd'ill diplomatik rq!,1h&1"l"lrt IJWlN_in hiikumet r.ei&inill'l le- mlibal&.a etm~i bildiiini ia !.Hall uze-,me m~ttef1k. klAvvedf:'r l"ii, ve g'E$t olmaga kl!.ti!l'8n 1'&Zr fLrkalan ltaril!I:lI1Iden. [h..,zll'k,na!Q. ~nlan ;1hc- e1milJoir: Ian yl&Zltla.ktadu~ !nEtt ettu. ~ib'ffiEIJ ta~I'l"UU ~IB.1m~li.NlJr, d,n.""'j(iz, fu.kat [rneilterC!lJ'I.inmiit'bey-anatl v!') polw <iDe Cal,llll!! ilaraft2lrli'LflIHI, Al. , T iiI" kh:'r, A.l1"1\.~ltl(l'lr.L ld¢ill.l.m:n kal', bir :!§ikl!!Ici k~i~ B.i:rr Iiii" 19 (A.A.]. ~ l-kL.. u!li II. 'b·I'd· . .. te:fik:i VC" Alm::t.ny:wrn itjfJ:l'3.d1nH tal&ika.tl hI;!, lIui1u ..idd~ haz1 <Ii:&- maIJIY.a. ve ltidyil.:;·a, bl"~J mlJha{~l T-okp~, 1!:l (A,It-,) J!I<PiJ.Jl.J,'1lJ'I [t'l I!lIo':IIIlGB bbyilk: b<l:r ID~Vem.!lt ~. mllha,uil"i.mt~ ~ ~m'o-,,: Kudiis., 19 (A.A.) - Re&1:ni kerh.:l'&rr, miirtedle'r-rn, VI:: ~ELflm'l'l'lJ.;!. beye d,zHIID e~dC:Ti la.i~m gd- '1"e.sayoetL ?.LhwJa bu.LulI<U1 NILI1 kin II!.!. , lIurk.i~.~ Lemll'll1!!1;' VII! AlmaMu blltUn h;ladik. .llc- AhnllIl.ya !i.ra.SLn· ndwo rn~ha1"r~ri dun ilo'k~am y.jj.p. hail hir dQ!>tu !Orfatile ya,rrn 'bj_r flki.r Il.dilimMilJ.l'li1l me:tlhalail...b\ldliJ ~ylet'lm~'!jr. Hil~b1lki .;i5z m:iI!net5lllil1 rt:ll!i !3.. Van;;- §In,&" Vey ~I'.lki doa~lu k pa. ~ t1llll~ ~lrn.Z.i!&L. AI~ lLI:1 l'I~i~'dttaJ 1~~1"L elde sdmMtrtliljJ!erdill'. FlLkaJ AV\I"ma,1y al! kc¢ sultt kOp'rii5ii roW nil o~mak h.:lnd.u,iuIlY !lQ ftl!~t..ir. 'l.>H1Ulllira.k, takibM~.:;~! unnltku 1:&tl~lorde lmlll.mll,ls,cll._f! Frall<5U. v~til.i!.da~ll'lnl'1dan b.ao$K,a beyarmttEl .m'O\r"Y.~~~' huubm lL""Ui\darlbert muho:. ele~il'lin [\'lere.ayuD .z mm./t8- en tat]] eUlif:limi:zdir. BUgiln iki ICazete, bnaraflLk m&-lSk!!;3i ~- 'Il1!l~1fm, flla~ IjIlIjlal." OIIllJU!l:lVIU :!I~yLI!' hll..k-Kmcl"ill:i htikUJii, AlmanlarQl. dl. kar~~<!IrJM kim ~I· ill:; pnl!l!l~Jlill I£_n blllytllt he::'C'CIUiU te-vlh; ;::~!l11~-1 k.a,s.lrJdEL Be.jl'Tl.lttan 24 kilometre taxafm harp ve sulb gayeJeri ~(!r ~ tll!.vj:gllel!'·sld.e et:meto !;1IIl[~III' turda !;tiT !};k pil2;i VI!: lIill.i lOlraf· ka.-nLcl'll Dll-k!il.l"'dll. ClI'OOn'da VI!: mi,}tir; Ur, Halbl!:f. d~l\ ~kf.un Bl:if1mde m,,-,:sl!,f~e D1E!.~Damur koyilne IU'asIn(la dUII.lI'alar kadar fark ~!l.U .n~7t"i,Y!.lt yapl!dJjioJm ve bu: ~fmdi Suri")'cdoe k ...~.la.nnclil tek caXlllLl'lhI ~termekttl1lr. IkQmt.inlzm~ I;.:l.r!i'l ~in • JIi,POD b''_ ol)HIiu-a g:ihi.!l L k ll,'".a.l1d.kla110r t III pa,UI~mlOj, po:: b" bildillJJ1ifti.r. gorun~yo:r. f a k a t k'Iii va ne f r·fl' . lIun:tle Al!jbi'lt.in _ 1~1u: d-o tlu~ j:lir A.lrna..n "'~ya k.dYiln VIH ml" mU~1.e,-e1': mUd8!ila:il. 'l3UnUI\Ia. ber&bar 'FUl"kU:rln In:rnt;e; "I. d b Ira,k"I 1IDa, k s'Untile yu,. L ,- I.e 1fI, .I!:r ha 1 yaYl 1mli _v~ tn.'giHz Mdiye" mwl.eflm lUI" nl'Z' «.Gifiit bir h.nda UYI3 luu'lJ1 hatt!; h.ankGtlerl ClUrU6t· iu <!.iI'~Il!n.d:a Yi!. pa'lIilmcrika lIiyachr? D~ CuLi~ t.ll'a.ft:arl:lllrl k!l!a· :;: - J:a..ponya IJe Iyl dQ!lUt1J~ mil· Alrn.arvy,a, dIe SO'll'Y"tlu a.ra&ll\d.tki 'L.!>-"·l '.II __ .:J '1 'ld' 'I,! h,ooe-i ve .In:ldnlar- tahlil ed.ili.n... '"' • . I' '". Ii. na.ulseenng,c,n u.en;Gr a t~e k.ar~1 mtlni-ala.t .Nnl.ll.rnak d.i]~rirH! yaptlan v,uH:lh:r hiliftna. ~!L!l ......lh0len .•.... arne e.me k , 11.'Itun~ mu.lW!~ I!tmeKi!.t(Iir.. Lo.n,. paktu'l. J,~.rlnm te-v!!l .•e~CI!i:I 1I1~diyo,r Cta fa.rkm ilk :;:;umedlildigi:ndell ita:r O't oIl.wekt Ml.ir. dr-a, TlJJ;-k ol'd.uJlumm, A'bnMlI a.no tttuildiiin't! mi1Jl1h8.I!IIt'i.1'L F~i!f:ta.rzlaroi kollr~~ m,u. 8 - Ja~on)'a LIe Iktt!ii~dI ilb'lrll~1 ~«liI.ndiM'L (tok dr:rha b~yUk Q.n h 1.. Id 0.'1 h Id ~ k ," >"'aIJlm&K hcyeca.'['l doiu.mlu!1lur. I.,pndr~, 19 (A.A.) - Meb\!.'Oo 'er'ua e 'I.-La a az Q' l1gl.1 e§~o· "l'UrJU:yeden ;a.I!IKer 'v eyll.hll t It.I'Ilhtm cad ~le io;.in. kllll:m ~].tnak tollodIroll ~\i1i1de oIIG8.l'pt!!I Z.&l' ~ filmmiin m.i kta.rdII. ~iVll 1II.jsmJ..wr gellirmoek r~b'~ P-"_ ." ~I'l A.lm"ll .....'a!_·~m1~V:I, ~,. '.ardtun L~~n Av,aim k.M'FJI!1.r,E!1l.IIl. lunabiHr, . ih.!'I'Cd!ll1'l. ~Il r fl. Am.iraJ Da 11la.1'I;, 13, Vanl ~Ll'l~ Ve~ d'lJ.n .Jil-POI1yEiyi'lo ~ ~ .. .., ,J .. ' ~.. ct.""'_' yct..T .... Il.·M tOlI!'terilm.es:i metiedilWi M:r teJil.(l~l~rl!lo1t m:utltllka I:'ltukflj.!/!i:'L~J:t.'~~n -h~'""''''''.'y-ti ...l' .~L"....•;;... da 'hO!lYilnU. tti:t bU]"ill.o!IIr<l,'.~ G.!Jltt.e' .. .I'I.~m:~ J:.WIlr.I . .n..&..~_I" :r.rJU'lIilII!ll!l.t ~t1:'i'li~ V() ll'Ul'l1il impar.g;. l'Le./U ,,~._. ~ ~",,..,,' ="">' .~D "' f':riiLTl3IZ San·tilag..;.. 19 (AA) ~ §J1i De G!iutl~ t8-r8t.~arlllrlnt met d<.:ee't~n.dM1 *tlph<:l et.mlBmoe:]o: t~· toNIJ.k. IHIJ."a,rndv. ~ml"!!.rll.tQT va jmplli!!~liiNrLek io;:in l.i.z!.aTI zdeil heor §,o::yi ctrey~~ eden ~~ lni"d13e,lenn. h.i,i bapagl etra fLflde, t<lF ~anm!lga film ~~1l9iil:kO'~·cxn.u Almanli1r d~r. A!ma.n P!'OPags.n~i ta.'~tib!, l'!lfuri ..~ Ull'lirlnC!lflll ka.'b1jJ1 Gdilml~tl!', Y<J.p'ml~~ardlr, Du.11 a:k.~;,un 150 .,·a Y"j'h~~ .nakledl'~JJ~c.<:'k d.k:uv. da'!~t ~1jmi~ V'l! ME1.r~al Fl!!tBill·in:. tanhnod",n yaTu[~f.i o$.G~,ptil ;:: " e'l mWlJiJt.~nl1l lmZiB..!JaHm<L'!oml k~· S, Vil.nl' ~Ih~ V,;~r,lruel:' Lkl ffiemle. ye:ba!lci gazc:\!:'c.l, Alima.'Il HMkj. ve:t~i' ~i:l LZ lulaiiUL te~,,::ij e .t .Mr. i)~ Garu.n-: taf:ahlorlB.1:'H!lln hatl1ll~ll!!tanl:illl m.e.tru.SI.I. lkdam gazet-<!".s1, fer~ ~d.eki fHtniD ~t<c:r·hml:. ~ dl!r«:~.de 'atLsmElr oo1ll1:dttir. jlJ,tLLza.m et. !<'J: Nez.ar.elirLe fcv,kaJiu:h: bir b[)p. :s.i ~~-:IHln'\t, ~ilba; ctni·~e I§~et Hill alH!:'bmeg e na.z Lr ~d:ugIiUm K{it arll&Ind.a. t\lblrliR'lnl ~muhurl"ll"l A'b~dln lrla.el'ln klZl Pally ]{end.:t gazete.,,;i de Alma.n· lSinj m-c,netmiibir. Kom;i:s.yon azeU[,Gn g:!lllBlI mCEiel"cler ha.ltklnd.!O. JI!.- Ill:n~f)'B ~ilglnLn\l'!l6r. Bu t!i.J"l.da I::U~~nr, HiI!IZlne' NC2.11,r~b M-alJ,)-'e Per'_d DllVt}1"le CUm'hurlyet :Merke:!: la{r1 bg fjlm~n uyd:unna propQ.- Siioo}·IiYiHeok bu a.ftan YiI!l'IPZ idleLal'1I'I TUrklerdien d'l!ter menfaJatl6r pon n:!rrhi fr'm.li:'llmIFlfll~ :mU(JU(:kl ~evkaJi.de lop~a.nt1 blitti.n han", rouate;:-alll. il L.T't\ e£:-"8.lp obrak, kOfl&rl'03k hU!l.\la"lla~ te.f~1;I!)iat] r~' [!:anda fllmi. .0 duglJnu !!O:y"lemi-ll- rill i':!~ibd-e e.demiyerek kal\\l.:'\lJl'I Il~Mrd.a bnlunma~ nUI,/{.!lactll" J~'P'iln•. e!lJl.asmJda diir,duncii d.-eb Vl.l"kUil hilJ'i'a ,Yo.)0e klla I'l<l.kb ~a~l1nlTI- ba.nkR'ill iti(l;{'t: I'I'Ip,eL~i re!.M NUBl'et bi1tun 'l'id.dctile ce:zala.nclrM.laGZl.ka 'MetyaJl.m ~l{ lIIfIoIir !'.~"'tyanm nildlh 'Oto(!.'K'ledm ~li.llmln 1!!d:!!'llk ~yLC (I.e, lerdit, . L .b-e,YEl.-ne,m i-daR se1mi~t", • ~tlr. G6rJJUtcn almwn .derah:·rm Sl.lyay! :i!llfa.mt j!UI8'Ir\ la rim iliv;: eltrn~l h·, t.IIr@!nl.!!'d dun Atl:l!!i..I'fi. beledl'YBu nimek~elllrrr mahiau~dj.- V~ bi.itij,n tefc.rru • ~:tit !i!l.!onunoo ~u e(j1Im:Jttlr. 1U •'t'llrkLerin mtliJI:a.v!!lm.eU, lngltLz.lt.,"0)1; b~l'I~emekt~, iil.tile tc~~k. !!'d.ilm~kle olotluiuf. Venl B'"I'J~oIIrll SIol,A.d,etl" dilerlz. I!! til" Mker1 mu "a.f"'A.L':,ye.tli!ir~n~Tt doe-l't> Ritler, !laL~ly~lJ I T'll.rk VI:!< Almat'l h.kat MVoll. yotile 11 01 kt.rdih:bill!!~'I'!!ILM gOFe ya K'lvvet!e:nec8k Vft;!o'R. mural!h.aa]lI:rt t~e'.i!.flndiiJJ, i,mrol8.~ni!lll. celt JllIgoj1[z !;_tlvvclle:rLfun arttml. @ . ==-z: s::s:: 3 nut z;aYI'flgya.ca~tfl".. .b~ 1IAtlt!ar orti< ij'~l;"lit;1ki AI'u.p d~\'m'IJ.::'1 nakkl.l1.dll. ta.'kip edill:'n .'SlJ'a- o-ran Po[on,ylj.<lll.'!l.r ~intdi l:.ii>k!1mot E. Vern.;m S&ffiett, New!! Chron'c- let!trll'Jhl tn.g~Ll:z;1eN "laIl ItLm!:LJ1ml "min ~tfLYd!.dI!!1 aic:nefi' bi.fdldlme. h~l'!ibmaj 1la![~L~1~erd'it, Ie- glll,zet.f!l!llnae Ij!Unlan yazmaktlid:u: aRltma\o; ~aye<;j.n.L LetlWat etm elde' ",j.run uml.ln11 !nc~h!!IJd,~r. t- il~un MiittJ.k.l-er B!!Yru:ta.yak.'.tlo'l)!'or _ bir hiir'~ket olaca!j]nI s.iiol'lefmfllf, I{ullft:s, III lA.A.) Ss,tlll JuJi.m.ln Tilrl\ll!1"in Alman topl"akla.rrm lliti. dlr. Jl Lpl:1of1 C.hit h.it.d~,,;e:s.ifidcll l1a m(lttefik. kUVV",U.;r. {'lmdikl nllldll! lit etmek arzuallnd:ii. olrnildiklal'l;;) Dltor tara.ftan, eter TUl'Jtief" AI· e1(vel HiUlbiyc Ne,u.gtiJc Ha'i·1!. l5",-yda lle BoEYl'lll a.rasmdukl l:l1~-tl.fBc· ic,!I!.clar bir- lI!!lii}o;aU!r k. bu hu· mIMI k.~ta,L...I'];[lln ]{endL tupl'&l!1ann-

Turk ,:" lman A
anlasmasi

ve .Ingilizler

Ro'bin Moor Ad- .. ha IseSI

Amerikada

Sir. PhitI.Hpp Youhi!:t de «Rild~[):repel;'~. _.i .. erilen bu .ilil~t ~. tlU', kl-nda l:i{lZ:l j~llh!l.'t VoI!J:rmiftif, Maeint;:il·12 "'uVVl,)ll("1'il1il'] m<)VzlloerJnC .m~Fih 't""ekJnik tderftm't.a clair h,i<l,;! di:jn1~1!j I'llU'o:)t: oU eIIr.lIJ!!lml:t. dll an tiL bi.r i~~~ J"ulunJlD'-II.mtl»lf. Y CoJ:L-i r&fl11€.i1l1\0) IMI(il!lr ~ "'ll(jIH"A.L'ld~ lli!l. {BIJ-tI 1 1Jlcl4e;) <l-Iet Ta,ruyo m,.eI\IGl!lcri. C~i!I. ,i4lM, Il.Ilil11rflU\ltlll' I,L 1n.gLllZ ~i.i~umunun bo::klenil,.lln tMiri Ylll>tl~lnil 'hll-mlcdi· glka.bnecek ihtila,flarl hallel- nat etrneklte ve ~C', kareD:!llK gibi t>a-bii hid' de'rciel'l hil;; h¥ Vl!~· lebiLi:r" mek Liz'ere i te~,ek'ki.il etmi§ h.il'! miit!!l!:"lIair o~Inamaktad~. }3u l1i1.b<~iS'landa <11."'1'1,,'1'<: fMliYdL m:Aland ",dr!'!t~rl fin- m!!"'i"t;cl~r uzaklara ~evclh edildj..am c~I'nGktc(j,it. Kt!!110 bir' j;1it"PL:iffia-' olan
muh.a.fa-z-a ~eT'... !:'!i kllmJmdal'l'l

blr hUcum hazn'][gma -------ddiUet e!ic[" sarih !iIla:met]el' )'oll;sa da LC>lid:rli.ya gclIDIl maltimatt;:l,1l aJ11Et!lrl· dl!piloll. gijrc, kilvV!ltJ I!l"lnuz dt1"1Jll=1Il mu1)iemel "bJl' taarruzunu kani'Li!!.ma..k l<::ill i'lJl..ha evvel nHr(!kc'lo ~~11\i,l(;£·

,{Ii

Finlandiya ve .Romanyada hanrh klar

,it1o;g:i1lz

IlaVil.

klPo<v.::oll'l:JfL

~hll

~klt'i.~ MDulnda mem,nUrl:lyetle karj!lamak Jiy"l~ ~ 'btl' bot ~orniba "'t11'ml~l~T", Lim ge-Lir. ~unkii bu takdirdc Al nm hir sa!!t 9i.i!lmii~ VI!: t.a.YlI'iUI!: m1Jdafaa vaartalarrmts j'lpt'atldMi ~au ~ a<;'Irlljb.r, Bil' kimamJ§1. yaruum her tiirlj.f lena ~ Ofr:rl'ij~. :MMdi h3o'SA!' n.afi f·

tiro
A~mi!Ll'liY'a
Vii!

ihtimallerine
!:D1lii.

Ir;:ar~ll e:Jim.iz-de kal.

FrtlonsMia

LQ'rrdrOl., .!9 (A.A.)

-

HElv8,

ayni mmanda. da bunlantl Mt daha tamamla.In:m.a!!!l

*

*

Lehistanda biiyiik bir

~--

Suriyede

anl,Bsmasile dUnya a~a'kadar
mtm.

TUlrk - .A(man

.Dogol taraftarlarl Fransaya iltihak . ecf~rI~l':se ~f _..._ edileceklerroi,

,*

o

*

""" ·

~

l

I

..""

-.»

~a

••

I

Mesud bir akit

ren

I

~uBla
Im

b-~)'u.na.'t 1:'Ie!fI'etm.. "LIl hit:' dan g!l"mt<!J!r''''~ nlilijaadoe &deo:~k' "'loa'llIi!Il·:llnL:t~'I:.1 yolcb.u, ~UlUlrt :i~~ !l.II.la.rdl Sl!rly~ ml.lha~ii!bI!EoL ~ill)mmi· li-[maI\Ylln~n T"I"\<I1Y~lo"!!1 IIIl;;::.um atm.l. ~llti1Tl ka.yibederd.l. Fakat hu 'trhll.k" :Y'eee~jl".lc da,!;r y~t~ "l'aadill de bil' Y'"rld pr"nm.,mll!ktedl~. e'hemm~ye'U yoktur. ;o!lLIY Jo.tan _gll.lll.e;,;i. ~rqdl l'litL~rJ.n tki 1.ilk1lme Un, ~illU.'['" ~Iloo(i~ rn ~- !l!tanTi tize!rln.j~ YElplti!t[ tazylld !U'tE'eLoiO:' dc!B~an8 bll" ~al'zdll. ~<:Ir-U.~t·. tUll.hlleoe etLni ya,;,:mak tU!.t". ri HLtlerln t'!I!klel"l 11akkmdakl vaad~ lI:eJ lnee: SlIlllLl Ile 1Jjr anlll.\lmaya ,'a.nna.k huBu, Ch~mber'laln il~ 1fLtler ar<!._~m.dll. lSuc1undakl .. rZU:m, hEr gUn biraz d ...• all.'rnf" wall' yapm",k ma~sadiJe Mil· bit. 1}i.!J:'IJiJIlIi g6rillm!a&~'bll'lll1lliWl bll" ntbf.;co imzalanml'\' buh.ma.n pa<;avraya, al'zudul',
Ioil"

~*

$AM $E

RI

Ncztll'l!>uCal'B.6ll'lda
mlJ~.u

, k" H •

[) liQk~ a,i&M t..lp'lIflBti in" ,(liliz va hiir Fr.l'I~ll ,k'llvvBt1I1!!:' ~ma~~~ 'talll'rlilZili g.1!<'"

'l"mm
dah

'Iiklerini ~i1di.rmeli:ted~r~l!Im . ,cl1ri. !riakkll'1odil. mulwtua.r "'.' miifit m3.lmm.;t v~.rmeti fay·
gfui.iY:OI'M: S'I.Irjyenin Merkezidir, Beyrut~II'! 92 ,kilometrili ceou" bu lam:l:!Irnd;f gibe! ,/«! rni:imhit
~a'm,

T H..'K..istanbul ~l1besi B.a,kanhgl.nda.n.:
i

,ridi~~n, ve y.. h.'IId iIn&IUIUl!li!lri m.el,l'cuttYr. ~~md"" iki, yUz ikadllll!l' c!lmPli! mll~ur !i'«f.g~hllr 'Vii!: ~9L\ti~ mllft!uhrl VI!ji'du:, Camik ...n. ,en i Ibtiyiiii,j c<C!lmii Emevl.~ dir. Bp cami pek buytilr .... p ek ~ IQIi.ldui'. )klnei dler6GiI!,de Si" :n.. n PII,a t&raf'mdan kU!l'ulmu, iii! iJJ.a.n.iye~ C!!,Ill!,j, ,!Sell!".
~.IIIm, ga.rp ve <;I3l'k
IDem[E~

]Bt~ m~hW'dUJ".
Q'lfBl

Valkh1e §... Ill·

1 - K~LrtlmUmuza lUzumJ.u ula.n IId mnyon ad... iik!;>;;:art'[ t l...l1t f}V. !l"l!lce ru:tlan mtlnllkllflaya tal'lp o:-,tnnadIllm(iOlI'l Ilr.l1ih.amm<:"n IJ.C'.I.l1lI"~,)tlO,,, It1:'-li.ya rwiiUI nle<r.a K :zal'flal' YI<:m.moe:.n ml,'ll1ak~)'a kanmu."ttrr.
:2; -

M1.l.nllkEl.'Wi-!:\IlIu!rab'l ;

iOI"l pall<ll.rt~j

gilnl.llill!1Lt

1'1 de l'jll~~ l)Ii"l<l."

!lUi. yapl]al::li.ktIr".

:3
JlusY<;l:IiI.

MUna~fL:5I1YI\. ogtrcct-1U .. fI1'l. IU,nunulT t~r~'
t8£1:1jnat

tlil!O:;u~ mu~"a~k8,t lira
mlJirB.C,ii.atlaL~

Ht: I)lrlJkte

mUFl~"'i!.a

r.t1JtI "e~IIl:'~ '\"1111:62 gUnll ~b"'~"KI ko..4919

hir (I'\!ada kurubnu,tw. ~!!'n1, dw.,yanm aa ,eikl bir !i~h'l'~ ol~ m!i!!diB.n'lflr,uftur, ~~hrin kim..in tillrI!Fmd,~1!Io VIl: i'iiil, Milrlllri .\.Iur ul~ dl.!j:tJ. ~'llinr.n.iilmel·dlB b!?raber H·A.H~' .f:"III~~bn zllllm.aliLlndl~ d!lIbi mev'l;:lA-t hl!!.htnduiu rivill~ yet I!:dilmcktedir.
S!iJrnll'i

.&eklllilkian dlr 've eg'-

r.ibiii;rijdijr,

~ehirde

111.1"1:11,HI-

.ket1eri iilrEli5lnd" ~k: i§hi1: b~r tie.lI;roet nler!~_ilCl'ir. .I5.amm yerli ~8.yH de mlllh· Le.1if Vol!! i]eridi:J;, HWilI&ill!! ipek kUmiil!l-l~rile 'JlIl.Qll]k I 1iil'l 'vol! d{i'l!Im~]ik 1i:1]IIIPdl!;1'I11 mC[I!;III' l::iltJ,. di.]ll .... .ljjf~(!kli blll..l!.:ni kue ma-l!l~rl, marMlgoz[ui'.1i\ mi.ite· .aUik se~efli vi: oym.ab. mllimu·

ke:shdi alet]er Yi· p~bl:',t;h. lFilikal Timudenk :uip. teHiil IOJiradii ,jeh..i ttlhrip Vii!: ahalL<iini l.t:ani Mnlll uital'ml~tl, o z 'maodanberi by .salUtt tillrilie 'koll'r,,m.lthr " ~lImlT!l 'me)'v{I'larl d;!l b.c~ ve [l"HylOJl~1 ile eriti me~IUlitdm·. ~a.m. tarihle eldeR elJli: ~I!:' 'rBi"d'I: ]S06 Y1lmd<!!. Y.a.VlII:I S'IIII~ ~aQ Slllu:m ta'ra·fmdll.'D1 za,ptedo] • !:fii~, re~eJrl bijYTiik tu!r'p'1',eill !lionril da, S1.Iri!l'e tebfirl~d .(I.n aUldl!i ~rE!fI;!.IIImBndasL a.lun.a .ie~mi,.
hii';

d", ,(!:d~JflIJki!) lllidly!ebiitfuu dij[j YilU:"la. fiih~et buJimlllf ill Il'!i, !'!:i!I.

't"ITlJmi't "b mUll;· et cevap
kN'l~E!.

I!'r~

b!il~t ilT af ,e d1'ld i•. h ~"k Il:l
.
!,sUmL,..

la!1~ddtltj:

ed.en

ki :

veror<=.L\

_L

B. Lafl dill d-...1.ct
_._,.

Jlif1 Il<;ite bklni l~iktetml'i'lc.r "'11 lhi!:bir Tr'1ul~a,'",mGt g';kJrl<1"dIi!R kil<:lt'tk II1lr n~hI'J al«l;:>rdir.
1r1ftU",flkLel"

~.....

.

11

rdil<! "'e H~.I'D:I\!l'f.I, dqmln gl!.rbLndll!

.

MEir~El.Y\1I1 ma:Jlltnkll.3m·

.

L~llr~

ve.:l:ii~:r

~_ d enll er Ufa..dl!· il:ahiilt d'ir, -,

G.-i:rh h~d~@!~~r3nd,cIl 'bBZI ald1 k, §i.rnd Lb.!.Inlard I!IWI isc:~m<!ktt!yi.z;. BUlldal'l i<1z!t\~~J1I1l(!kliii~ dogr.1J d.'eS-il,
tMi]iY'c edilliYo'l·

harolioStli.!r Irlt!J d~1{ll.rn ~"Lal'. Vi~i!YI!I ggre
Vlc<h.l'. HI (A.A.:I - BIiI~Tut'dan gOl"1~1\ bir h.abBn gtire. Ft:;m~lil ~IlvvetI~fi $ollyda mml1lkli8!!lda ;mil.h tl8dlii1i'LI1

KIb.l'UI

1193] tCij,hitine Ifijre. niifu.SIl J{l!O Ibindil' •

!iii mil'll

r._d:"'o~i.. I]... (AA) - K~brl'" i:'!ivil haTh.mdan I!ln;q t.Oden!e.rin t1'ItVzH'e:Mlle a te.:j a.emlflEll'Clu', FI"\lI1tdhil~'!!8"i 'fuk.klr"djl §u mahlmat 31:11m"J~rlll kUWQt]ecd ~Lr1 alb~y 01.... t"riTrn.ek h:d:ir, K,bnatau keflldi B(rl:uIl'ldJe till'a. Ula'i!;. t.lil~re '1 Hyll 1D l~at1~:r liub.R.y .'1' 50D e4lr ~nil~LM<:iJH'. MlbMm m~kl.lU"· liYIl odll~nllH iJ.l~:;o.Il:H;]1J. Va,r*ova ....1 liOl.ir 1:-'-<11 II'ltClO' Po lon;nl i ehi.rl c r i d(\ If!alzi!1'I1~ IgtlrLam I:!!lLlml'l'tif. J.7/1S M:::,Jl'~n gl!cl!.3i dlAimFiIi B~y. achal"!!inde;rl :5-00kad,IH L~b[j ij, kir Bduml n e:skl hiikli.met llle!- I'J.U·u il~ k.foro b@ffiM.ooJl'l'lR.n et!l!1.iljlt51', (I Illll. ...e I"! lJ(llru. bulunmltlkJt~.:llr" B.jr ~eml!'- HS;:IBL' !:'t'ilID1mlYl!t~izdlll'" d.enb~l"i K~bm5ta ik.a.lflet dmil'kle

'l'",klH1!lerlm mm'affl!lki;;eUe IMmtbarI!tmi~leL"dlr. Dlt,U' tauHlI-n F'rJ1,n,'3!zdenlz ku ...... ''''tJ~rl. n~nl mrnlil. 'kadak1 muharebl! :5Rh[\c-·~in\1'l.' JIfl~11i7

:'

...I'~~"',,. ~r

.•.

I

:

.~.':'

I,,'

__

''':_~~.

I

I.

J

J

••••

.....

'.,

I

..'.

_

f'

1_

~@!
!}~ti

lere:k

ijll)kt!tlerfn1!:F l<;IlanbU!Ma luiln !;'II'> t:lllkdboo 1l'00 ton 6.I~m i\uJnl!;JRl'llmn bulWllhtlH[Li"t mahlillonlen etPkl)~ i1~o-lud,£!' g.iJ~t.e:rUeooJi muJ_mU~rde ImrulJrIliHi<C 1,1val!tkl
.. ue

f'i.,'!,h n~bn!l '~'f. ka-pah :r:ad IIIHlimu ts;6/!l41 tmihJ'!1e mllir;ad~ ~wna!d~1 .K~\ll1ci !lMlt 10 da faUl.!ne Hmie ,i1jlil'linek lI.1A!J"1l mil·
~k:otpy1\ ki'lnt!~UI,tm.,

Giizel, Sag lam
Ve I§tahh I
eOMA TlZM:A. 8AS~ Dl$, 5mh!: ve aat, agfil:un ile Soi'lllkl!llgm. llij:l'RI:hm ileri. ge]er.i vliiCllt KIRIKUGI. NULE va GRiP bastahldai'il D IE; R MAN k:a.te1eril{!l de"J~1i1!1 g~er.. li~ IUnd.e
I -3

$llldlll1i

-i ':I
OOIl~~, :i - Biil' fl&Y' ::I Plr.den:biroll; Sir
\1$1'.-

! ~ Tal!llill"flill mtl:IlJl.ktt;!laJ'm l,tll'II'k 'I)IiaU!fImlk r~.tll bu J~j IY'IlPu$ t<JOItLi 'f:.MJy>l!itl hUlll; ol!.hi!df')J'illl nnLhlMt "'GB9:l.kJ P'l;;t:rcol othllne ,IIDi~a2:,atmrwlBl',H "0 ym~I':Ilk!,n;r' 1~ln \'lIltld :I'~IL"I;t.9ldll3 ij;rA}'it!nden ~I DI&ll lll'lllbHijtDn % '7,,."1 iflsbetlllllleliL t.ermnat {l1t;S'~.eJ".In1 YI!lIIf8. d!:l"..Ie'~t.llh'l·W'C:rlnj QflRlR k.nsas:nDa tBvd~ ettlltler:l'nl m'I1m;,:ym rnakbuau ''1.!Y'~'11'','lR1!!oka mektubunLJI '!.e1dlr zmrOIH',tmlnfpts1mNlilIl:1 liulndilf. S ~ TlI.Ilbler bu ~e ~d ~.rt"nm!'>~'1 Kodruca l'1IIliWIIdDki (lIla IIIII~ km:ln~ gOl'oom,io... ' d - l'etml Otlri i:ha]{, 'I ~~rad:ft.1<f!:rhMttfr.

.Agrllarl dindir'i:r'l
kate,
1!.1m~(' Iller eczan,ed.B •. ~\llWl!lII:'.

I'

,--

.

~ --

----

_~.-

--, '

su; ~1 van; !"1· a tik:_
kulu nota, 1 -

Is.

de

Istanbul Defterdarhj1ndan:
Ma.h1'l1ubpii!i'&d.& '~han ·Ilst 'J{lt~l& E ... ~ ym 2':2! leapt N o, 11 'dtikJ!li.llm 2/4! :hlase6i" GaJ.a.tada. Sultlln Beyal!l1l 'rnalla~nht Mumli<£ne se, kain 7, g, sayili ~azanm 1/12 hI:~j, (MlibadU)
'j[·ophiL.nede Tom1.oni.,

Elil' 1'0011, B.!i!:EorikH: G~·

!~~. t:Mr.

S. (I ~

A.2.i".; B1T hnoz;::iitl j!L tL?I,dol:lJ. E1ja.nm:; 'BIt'

:Jte:1lk.

!flJJl,,~'ili.lr ("4;la.u. 7K~I~. B~ S<:-Vduh: K.)li\Y. D - F~ J:";:>... ,:;. 10 Bir" h\l,y'v~l'I: Ftumell ,!j:LiVe.'i'Jl'idel ~. cuk, 11 El4;abuhlli~ i.l,e l'illlil'i· fetler Blr at&!;; ,Pa,dL:;lah. 1 Umuml m~~ith~lIe; EBkoi ",'C ~,.U~r1l'kmoo· !dine;. .1 Euda:la. 4 - tRee ohaml:lf merdanest; BLl" &ll>yr. Kra.li'l)e. Blhrlik blr

Ziraat San'atlan Enstitiis.une Bir Asistan Ahnaeak
Yiiksek Ziraat Eustitiisii Rektorliigiinden:
Zil'a.Ii.~ is'il.iIll.ti(i,i'1 f!ikllltell1 ZLra~ llanatJiaB'l ;;mstitUsUne 35 lira. m~L~ il~llie' .!I!fp_d' lr aslstan 1I.~lnacllktJr. Bu mcvki l!)ilt l.!lte![lll~r1n b twakl ~1't!ar1 ha.lz olmalarr I~zlrolhr .. 1 - Zil'aat fllkWte=Hmltn !J."If;a;rj lyi (lcreoee tke dlp10RIa aJml, hW.ll'lElk. ~B~ A$lt
1Lp-

TABART8
'I'1mel ~~ TeL fDZOi 2i d!en.S e~ Bo.L Roo. ~

llit:;;llha.m. Yu.k-L.f'dan ~tlY.Il; 1! -

y!1l l'Hll'I:

2:6lJi

IN

bu(:oarkltutnl:ll

Mlh,

.s -

5-

l>t:C'WlQ.7 -

Btr !ltta,: Bir 'N.k

IID'1'11a.nl. S aeni~~i'k. 8h: Ii~m Z!lmkl, 9 - VUayet~ Oi:l.2;f!llEi;. 1{J !Yk: allJ!;'VC"~: 'rtmiIQul, 1ll ]f,;OOi: t{,l83!. ~~: h'tifhM'l, D'ONKtr BtrL;WACAlftN

HALIJ
2~
8al; 'Ma-

SoItlaJi Sit~!i1 1 - ~i::2I'k. 1Crlk' Slmt. ~ - Ll.; V~l., Ni~_ !I ,- Ek1-ebiy.a.t, Mi. 6 Ii:$''bt: F.a.l. 'i' ~ ,il!JlI;'e. liaJ:k:. ,S fi.0!N1. iI - En.,: Km. 10 - l2j:t1'l:;
In HI!!. (a.k): Kab:t.da-j-r.

oenebl od~Jj .Iybce ~I.lmtj[, ~ - M~~~\r:I ~et1 lllzme-tLni Y~Jll'j-ltiji ~lmak \Ie a:MllfJ!: ~ :folllJM g~lIlem:lJlil ihlil.unma.k, .<J!, Ziraatta:;;lkUlitmd:.u. en 1iJi.!l1tI bi't" ii'I~;fI !l'1L1~tiI Illmill'i. Ell ~t!'ll.CJ hWJitl ilO~Elldil&l:' r;in!.!l.t !fjl;JlJlltl.a,rt iSlIdJ:asile 'bll' (,'On.~bt dlll:n. jJ~ imtiMM 1t'bi tut1!lilOJ.i.1.kLllrolr _ lJ:l1tllian 28.6.:[11.11, ~~lllu!.:rte:;ji I'5E1.11.t It!) da ZlrrllLfl, t !l;e.I1i(!.tJ~rl ""'FI!ltlti~Ul1de Yllpll.a.c.a.ktllI'. ~npl.erin imt1l:tltlH~1I.11e ..·,,81 ti!ll;'l;:Ume.l halll'lri V{) dl~r m~Lt, ~Vl"ak~arlle yllkee.k zll'al;l.t Bfl£tltUIIu rekt.arlug!ln<:l rnLlrll.Caatlal'l 'VI!! tmtlli~n. aaatlruie!' enstittllile Isba h vtlcu] etmGll!ri iLar, olunur, (~G84)

SANIN

l'm~

i~'e giinde iq ,d!efa. ditile. fllliilj'aJ.a~ al!fhJl'Hln.., G~iiz y,etitpne[erini {emin
IW:

i.amnata, SANtN dq,

ai"

IDIlClilDUliHl

k~iikleo ku!mAc!:!!-

~JkI'nI!IZI 50.

mwun 1/4iJ.U

va ~.

E. 4. yeni. ll- ~. (M"1Jlw!.[,) MulltqM

A.::;l9I!~m~ lr AIlTt-

Kllm.~fdEl

l:J.lI.tl.l1l ~allB-

mn'll'I TclU oiIfUarf Btl. E. ballg:;eJi k4;gt~ CV•
')!Ilyijl£,

ss Y.

1170

00 NI}. 11 haJJ fist c~~ !'fl.I.Iral}3100 l039,i:iO

etmi, oiTmmnw:.

'kailta

~~la!1 QllimT ~flnLt;; 1!l NJ). IJ cda,

iBeyc.tilli Tom'tom ~y 1!n4~[ desifJ(lQ 54 ~o. h 116,00 metre-

hal arsa,
1/S77 BliyUkadf,l YlllI rntiliallB.!llnin
iI!~

:Mos.t1
]Al.

B "k .. un S~· um.er,an·lf k B" 1e,l· y~. I P 1·..... D k Ii] ve ·onma Fa.~nOk.a 1M·' uesseseSl . M'·d·· 1··'....·· d b an . u ur u.gun _en:

Ay.....

1800 60

13:) 4,5(1

62:101j237B

dimU:r1 yehl ,\l;aqam Ro. 12 5a':l'''Ill ev. .Stlxl,l~ ~!U·"tda Bodtlllm lIa[lmda a~i I~at't~ E. 'voe Y. 21 r>[t>.. 'II 9.&) lI1.eh:"e
mUll'lI.biba.[ araa ..

Usta ve j§~i Ahnacak
Siimer rnUe5I:s'E!Sesi .Bank ibl:r]~ ta.rai:ntl 1m:

!n.3'OU:laii'~

B1lytik
katmd~

oJ;:B:l'illda:Ettdru:rn ~ki

hall,Jllffi

aU

60

·~,50.

...e Y. 22 N(>. II 1.1fJ methanr
&It:

yan, ilmgi. V~ dokun:ta
Jl:lri ~&g-lda.

ye llun.tlpek adetleri
1111

re nil.J.ra.'libal araa,
1'Mil"ikAlf1.d nelliled 52S001jil37!j Btl.,yilk 211.l'I11da Bfilnun
}~e.rrl ~SNo,. Mati..

ka-

00

4.3(1

BuraadJ1.Jd MeTi.nOO !a.'bdkan:mt tI'lri11ln Wtt..'l..lM''l.1Jl ~r;;il9l' wmacs.ktll'. 1'Ust.a/ oIatrali
1 Santrul
Ij.

goo5:30l/~;U8

tmda ll::. ve
1YI1)rabllu Be~jlu

h 11.t'iO'mIrt!'B
84)

Koostl3pfl mllhflol,JoMiJii.n Qa.:ruc

Yeni Nep-Iyat:
2

fllll memll.PU,

San'B,t

!)kulu

mMSUD.'u

tii:J~ te;:;~ 2 YWrl!Iek tazylltlL ok;1;ILu me-zunti. 3' iBullltr
-f:tIjiJ)l<ll~

55l00j:33!1<1l

.sokailtlnWt. E. 11 Y.11 No. U 1Et,TIimet:r~ mu:rifll$aT ~ Fati:htc Inebt?,Y' mll.rul.Uam..m E. l'n-ua.l<J0l' Y. 'Y"'M
a~,

288

12

~,ijrmiilji Su.n·a.t okl.llu meB\l~ lin'nhil:r kazl!.ru.aI'111da 'I.et;t-U'l;I.e ,g<ll<m'li§! San·at

Ti.ynJri

HiI.il>9.r:L

pa::;!f.I.

SQ_

Fl-

lati

123 NQ., ta.j

47 1!n#t:r~

1ttlJ.1"J.'ttintl zemin 225 11

tUrbln1ot!1l'ilv;;I.e

!:litlr!1J1ll'~ ~,u

San'a.t

o~ulu.

rReZ'lUlU

..

H/5U12

SUltanuhmtltt.el.aplJ

d-a.i:resinin

ARIAYE KOY ENSTITOSO
v,e

katJndaki :me.roI.-en altmda, moa.lHd11 lbir Bf!roelik jCf!n). ~a yaZIh gayrimenk'.iller

!luI. &a.tl~

Egitmen Kursu Sailnalm,a Komisyonundan:
1'i'O.00Il :Kg. 1:2 KT. 2OAOD.OO okmGk 1.531),(10 14/vn/1941

!;lalrllJn'!.!iI

*

1 ~Uhar ·Liil'bililleri'l1.'il!e ve dlzeLae 4 Burul'r 'kIIzartlar:J!lil.da

a

Elelct.rili> 'l]"Iontuj

""E i~letm,esll'tcte

I a1ma-etlJlltu.

EWme:~
Yu.kM.t.da. ~I ~,y1lo

3: Yukanda. g1ilStw'ren lJi..n'El.i.H hal.z bulunan lllt!SOneIm {iII"h't~!!L yaplltl!G!lk imtthall, ~;!I.h1liyctlerrn~ g&e ~tl<!'ri y,(o;;dir edl1llCeoli:ti .... 4 ,~a.n.·at. 'CI~III. m~Urli.J, ~anlar toorilbe mttddetle.r:lmn h1u,:roIm.. lira gtiat&l'M eklll!it"l,. H~rEl.t", ;Ore k.ad'ro m1.lsai5llie etti8j rl;u.l{d1r:de Oe1'iiltli ltIeJn1.lr oljl'r1iJl~ !siiM.tmti,U'l'1 da !l!ti~D!ll.mecekti.r, 6Ie,!it.eklil"nn fabl'ikB. zat lJjJleri ijleflil\1ho mtiru_tl;llJ'J_ (A80)

3171941 per~be :;out lfi dB :Mill mll~kktl ~da. ilyrx ayn: "e a.s:rk artt:n-· m.a. il'G At"daca.kbr, ldUbM r 1IjI!lreUt -emva!in O$tI.t~ bedeli jldncl tertlp mfibarlll tEllSfiys vGliikt&:S:i11l e t!QSJiebilir. F.a~lBl iZtW,;:..t i~in Mim ErnlAk d :MW!UrlU!1J!ruifl 4 llilcti. kalme n:rilrEl.caa~. '~55) Ell'lI;\k MI~'Ur'lu~de

yazru

biil' kll>km\, l1Ci'.OO(l kilogra:m

gtlinfi BB.!Lt 1~ ta Arlapaza:rr t'~l1:Ineye 'loonula.c:1l!mdall

Belediya d&irecsinda kapall zar:f tallp olanl.arm Ilk ten:dn9,tJarnu

i:liW:" ma.1i;buz \"(io 'l'iCal'et (M'MIlia. kaYJtll oldUKlan [kmdalii 'VesiikalB:ri~;z; 'bLl'lild,e-. bllLZmanan ml"fla.n y>ik.al'1d.a Y~l ¥I!I ea.at'te 1romisyona 'I"ot!rmelBl'l nan o!;un,ur.

~kl~

l'Iakgilil

Devlet Demiryollan
Mlffi!l.t'tunom bcdeli no.ooo CY!ldl yIl2: on bir.t) 'Q1I,krr ll3.vha 'ire antrt:uVl!lz, ~~1;Il!nl; 'lI'B/lEi'!l1 ~e6l. dtt kapa.b ;&Brf u.:a.u1ti Ile. AllkM'il.d!l. :tdnl'!!J bht ~ Bu llje- gtimt!!1!:: m'l.!l.""lI.~'ll:iJI,t
::l.ynl

ilinlan
Urn. <:>1am.ki kakm l g'lmtJ. ~t l.5,aO iSlLtrn a:!ll:IJ9.;.::.s;ktrr.

Ziraaan
~ ~;: 18M.. -

Tar_I CImJIarIJ8t1

aSI
U'iO,(J(IiOJKIl).'PIkk adeo:;U~ 2650
t;e.DJm. IlWUlliei6l1lti. .... ~ 'Yf#iyOt'.

1iIel'm~:

~.

l1i1!ah~ oed1Leoek:.,.\tmete ~U. ~n1'tame mwIili!li~c iIlwr 'lim kh'l g~me!)iLi1'. Nfit:

ztna _
~ ~

§uba ajaRB 'ticad: beor nev.I .. ~

.Mi!tye

'k8'y fmKltusli

Istanbul Belediyegi llanlan
LBORSASI]
Ii~ 1 statIin Oolal' ~lIV~l:r"F teo tlI1'ttJ!Lml

te.!'Il~"at

gl!n

iliIl~

~ky, .. '"fLlllhn :1I1l1M Cdtu.z Uci bin yU!l: cl1il U'l'"4lJ:!k ikl lumunl1n ta ..ill eltt1~1 Ve;,(ik.ala!'I. ve teldlflcrini y 14,30 '" 'kaaal' lrMIJ.I.9,y= rel~li.tLlle ver'meler] 1t±z:JIr.tWr. 20c) kUJ.'lqa

GONON

Su,tnrunot~r
s.a.trImaktadr.

Anlm.ra

Vi:l E~ydlI.Tp*

ve=e.let'inile (iSola)

100..-1.2 T~·miz-l.'ik iJplm i,<in alm&Ga.k 2,r; ton Kre2dl. 72, 9iI BaI'ediye h&!lt~.!rnelarl[;;! 3Iih!hl mtiels6esat tgln call: Hlp700 'kilo l'rHu'Igal k&nUl"ll,

{l,l:ma.~

114M

MeT.~l'tn(laf

'Vtl 'b!1<Meler

m'ltlUrlllgllitl.l

Qit hll.)"l19.n1:il.ya:ZI:h m'tlhteUi'

a,~

129,".l0' Jll,95

rift. ydlCk t:JrI.iylW:! lot~ a.Ulioaea.k. :?1),iii()o kilo 6WJlEl.I1.. TBhmm boc1eUerl illil ilk ,t\imLiJJ&t mikte.r[8..['l yUk:,~ m.svad _hn almmiRk imel"E! a'Y.lT ayn :!IfYIk e.mltrne.ye,

l-rli;lm.ub'11;l,p,

P~et;\

-.-

'~a:rhtam8l!ilri 'Z-!lbrt ve nHlamellt mtlilUxmtU kdamll'lde. .gt;1,''lUoMllir. :I:Jm1o 7/1/941 Pu;arl.es:L gi.1n1J: sa.at 1..01, de: "DaLml J3jiWl~m~i'i4e ytl.:PIl~!1ktll". 'Fa-

"£"n
llWli!IG,;uMII t

J..ll,931,;) JJ.,1.316 30.7400

lipl"lrin
~

llJ!l ~1l'I1~~t m(\~
,,(.~jk

'l'tly~ n'lllkl;u.pIMI y~ 1[141ydm.a. Bit 'It'l~.a.r't.t i!tl.ilJ..e gil.n:U m.tilIl)'}'CJ1 iSaaQtB DWmi ]1!':nc[lmeM6 't)Yhm-

m~hl.l'r. 'B'll<'jik.taqt&, Doli:n-ab."B

(~U)

~

~

~

v.e ~~

l!'Mbm~~
:L,IL 19:33 TIirk OOI:"CJLl I 191 S !stikra;,:i dahl!:!: 193:30 ikri.lml yeliEr!r.u:n! 1.98.. ~M - D'Z!.U1.Im 1I.lu!;l(llu Dem5ryoiu. T<Iilivm De:mhry'olll MIJm~il

19 75
2:l5ri 111 00 11) 8i1'

ite M~-ka araaItuta.'II;1 Yonlld.Um, Wi !Jail: Nedim. caddaBilt! thlamlll' aX!l3I11dald Nlli!hf!t1y.e .. ~1et'1I1.ill fJ<liSe 'VII adt k:a.ldlI'lDl im;.aatr 1uLpal1 :z,arl uaulHe e~Rlltm~y"", }(<)lIu!'nm*'tu:r .. ~ "be.[IBn 10087 U['~ G6 kl1rwji ',"'e tIle: temiI1(tt! Hill! Jil"1l "1 ku~ur. Mukavele, ekl!l;U{nife'. blll'ltlclllJ~IJc ~Jel'i fGn,el, 'h~illii v,a ;fannl ~rtttl!~ mele'!'l _ buna 'm'lltet'l'IT'i d1~l.lr 'lWm'k. 10l) lUll'Ili'1 m~kalbdHnde. b.ele{!ly.e tell. 4'lerl mMlh:'.tt1~i.lrrm:1< 'lJ"cI'"Liocelitir. ifu,Joe 27/6J!Jo41 oCuma. g-1il1,t1I ~t 1'5 de d'alffi1 .e,~im.o.:)iIdG ?iJ.ra~lttl'I". Taljp~9rin ilk ot.emln&t 'Ttl ~kbu'il' v~ye.
meJrlupl:1Ll'l

c !p:. l'iO Hr_ ~, .IIIIMlede. • dar'a ~ daJd p4A.!Ia liD iQ'amlyo daIdJ1~. "a4et.. tI..
...
.~ _,

1,!IIOO. . DrtIIIk 1!109 .. ...
I>

"* ....
J,.OOQ l,toI
.....
II

~armda. kIK'& !let

~
,tD.
II

11

100.
-.

1IIIIe!Ii.

110 1InIdi:.. ..
II

&11*1' &,fi(IrI

Ii

':t'

=- .. ~.
~,. ~ ...

44:M 43 21'1 T', C. Merkez B~I '12<l 00 T. 1; Ba.nkSlm milme!!8U lIil>Bo 12Ei 00 T. 1, 'Bankam (Nania H1u1iml'.} 10 80 &end
OIismil-nlJ B1IIJilkaSr 27 50

DDIiK.A."l": Ir~
f!~liIGsmlye~.~ 11~~. '. _

~

~

-

mtIClt' Ui.ri'ltind~JJ SOJokhl giliI evvel bBle,jiye

ttoll

14'1e--r:1. m:l.l.d1Ir-

KlIr"Il:ltIl' _iii&: ...CIS'Ii" U marl" H ~
--

9'_~~~

U~
_~_ __ J

§idotdi. Hs,yri,.1iI'e

26 00

l~ m'QI'lW~'ltl1l. u..lll.c.n.klEl.rr f~ ehliYiilt ve Ml yrlmi'!. II"ld '1'lea.rot OdBa! "e!liI1~«~t" imZIIJt ~rlna.me 'i"esalr'e Ue 2'4900 numualf. l::rutunun t.alita,fE tl(lvre.qti'1de ha.zll'hyacaklarr tekllf mektupla:rmI lhal~ gUn,! sa.I1t 14 'de ~r .;mimi mcU'men-e ve:rmel'f1t'! ~zim.dJ:r'. (~119)

l'IlF~U'l'
Tlli'k Aittm TUrk Tl'irk Kalin 4Umz AltJ:ru (lte-p.t) fHu.mit1 k~k
(4.ZJ!W)

Inhisarlar Umum Miidtirlii,iiinden
~
51,1, kmrll.lSl

2:5 $.0

21-

:to

Devlet hava yolla'n nmum mudiirliigiinden:
I .- A1Jy<m fuY,YEll'91 mG!t"da.ll' p!at !:t'I!j.aat~ U;;.t I'lWtenJ. '~indoE<1il Ifapah Z8.Il':tI =111(1 '-"~iltm'9:l"(? 9!lkan~. 2
'-11. -

VlI

Tl1J;-kAJttru l~u..[k. (Hamit) tte~1 b!i"llk

HOO
f:ll 50

Nulmm. bOOlitli L.R"
6.a1 JliV

% 7.11 'bGmt, I" K. Elf. $tlk .. gl'l:n Sla.
13,3r1

8lJlkrnJ.nw

1111'lIIhamsnen

1,n 00
lUi 00 111:8 00

temtn{l.;U MoMS 1i1"M.!l".
bl:l'1inau ::;dstem.i'ri L1\ Jl:lUil:l.:mtmll>'ll l1::tede11 161122 Ji'l'acn-.

:bedel'l MH-ta

Hr:a, ol'Ilp m1:il,,·~t

'" ~ (Hamil:) ~ ~ (~t) 240 lliya.r a.ltm gra:rm
,)'{~dfy'3

~~tl,

fuR. QI\~ mW!l4ldkat

~.

Kanc:a. 13:!J.lta.

46-.1 A..del 47 ~
00 l>.
l> l> l>

a

2,';,

14

3Elu;ilt'me .2:7:9,1 lJa~amb<L gtln1it Baal. 11 d", Ili:t.% yollM'l mBYda=nda Mi-n l.limum. mUg rJUI.~ blrulimbliQ top~anaca.IC. kom16yon ojIarIlJlaanel.~1e mult3ll'eioO l"l"o:le.~I Ve' rl!lli:mlf!l" d3<io t'ira,«S1~ J.ruru1 mU'Ju\blliil<:il:' Dev1el !\o,v,tli, Y'oll.a.t'l t~~ yare rneYd,uIInCia. Jj;&in umum m'i.WUl'tij.lc ib1!'1ll,i3miJe.. llulwHill.m [t1m:l eatrm Ilwm1BY'OTI'tIm:aM Wmin ~nr,
'i<ie fiusl.J.!}I

Ka.zms
Knrek Kum wrba!f
YU"l'(Ll

7
47 43.0 3.2 11 8:1

:U.

tllo'&m!'td i.!(iIKi i1Hs ~mton~:

UJrafmdam. il:::ta l!,dUe«kUr. 4~ 1,~ a.tt !,''''''IU!'!.

~
It

Y~l

Elletl.
!loeZB.!Ir R[I.'I~iX'

l>nl.'tJ ill

A'I'1ll'ltdukt:u'nl.

~:il,

gei,3te.;ilti '00 <:Jf.!J:j:'&k kfl.o (M2S)

lC1l Anka,.;a !,Ir.a., 16 Imru~ bt.lliht& digi

Eieledtyea!lnn. lmtiyllZiI

gi.I'l!1C~rtn M11mt.Jto.ul.t Yekil.1E1t{n.e Iala!~ tll.rrJIi't.i .• (len e;Jl gOO} ISel[I::ll g1Jn ilIVVe1. latl(l:(l, Il~ l'fI.ttracaa~ oBderek Bhl1yet. v~lh~~ a.lim.alau 'ilM'tI:rr.

51 -

!8ikaHb!IleYI)

karill'" "I'6Fil>Ol'ek Iill"a dtwelt~l.

il€m OlI.lIi.Ul'. SR.blbl ~ ve N'8II~t, EMIN

ltitlcdal:ll'Dla. b].l.ll{l. b~Jme'Ir 1~-e:t'L Y>\optumu·fj'.a.&t.ll' i"l YiLpEn-anlard!Ul a1!:liDklan: V8i;lII!!:!Ill1l,t'l ra.p~Gde'Celll el·a.ir. Zi\mal\rnda m1H'!ll::sILt etmlyelUrl' '\10 ehlfyet VI;IlIU!:-. alanilJ'llnlar ~j(o!In~e gjT<"omezltr. 6 - Ts.J.1p~Jl1WJrlif mektupll1l"I'n[ efl g~ lJiaJe slII.II.tindl!lll bh' rlU,t e'I'Vel o~iltme kOO1'liSYOI'[.11tD.. ,m.atkbuz m.uka.blli'l'l.de Vilol"m01cri ."e llll,:n.lri Ill!ltern~ 1'1.., klldal" t.,nzlr.H.la. ka.bul eftUcler-ln1 s!lJ'anat,()., g"i;istormelf!t'L ,~. 0(:1351 -i 1:774.)

K ilr;iik tasarrll/ hesaplarl 1941
IKRAMIYE PLANI
KR!;1,tPELER: 4 ~1!lbat, ~ Mnpi. 1 Ai"l'c<iolJ., B llc'l1l<m~dll tflr1111lllrln<iB ~'1qIJ'III'.

1941 IKRAMfve..LER] 1a.ctct :lltJOO 11r'&lIll. = 20000. _ .'1 '" 1000 = !lOOO_~ ...
::10

~~= otmnatnt
Se6y!!l

!>

~ Glft ~
6
l>

»

H.M
sa
t<l S. 25<
4,33
I

1~.&f' 111

a!!.]t.fl~t fcn~·l.

24 Adet

n

,~7 715

"

2

~~
..
)0

')

'j"51),

"

MOo 2300 100 50 20

:;,.
lI'

M 41hii ~ YALJI![.U,1

8 S~ 8n

= 1500.= 20000.,= 2000.~ 3500.~ ,10(10.t;I(I[)f1.-

Sffiil)IYEl(J:allltMt d{u:~ 12,. 361);171).teo.i'O\rt ~ar.t:na.mQ 'Ie> nUm!J,I1 c''''''i m'llc~~Jle", rolkt.n.n :;,,,,:z:r'h ~ ~l5ndlilrm!)ltva:r;mu paz.a.:rhk!a 2 - Nu.1Ullurnen bedellClri, l'it\ll!l'akk,lI.t tf!mtnatJarI

" UI;30 yu'kElndP.t. cirl!l ....., aa t~n almaca.ku.. t:ktJiJtmf! gtin ve g6l'lIlebil1r. % 7,~
('!IiS«l)

,.

"

BuR~,

~~

VAT~

MAr~~~

~on

»
l'

=

..

!laatlBri ttl,:rAl~1"lli1da yamlrd1t. ,8 - :;t:A.rti'ill,mf! va nilml.lnCll)l·
~htll<IJ::111eri1'l pazarlLk.

:;ri:lzu.g~en

!pl~l'

i{in. t",yi~ o.l1ll'llU'I

JrtIJ'l 'In" _atlerda

!fIivot!'Jlm<:l liartU~'JL(!

Jm1ikt.oli

mczkCtr

JlonWslJlM.!!. mijrll.C~tlli.:n,

;-I,......;.,_~-Ba~I'r"I~lharrirl:

,.".,

Ahmaf Emrn Y A L MAN

21 AGUSTOS

1941

BI,lk 'lDasabakamlZa 1,lIrak edlab I
Ok,J).guCU[arlmIZ it;in ieriip

'<IRI,EMII
Tel. e. t 0 It:
V,\T.u..'EVt

:,U.a6 -

Tl!lgraf VA -rA.i.",' 1~1,.
Fellllll',;

ettigimiz ellenceli miisaba .. kam tzin m ii. k Ii fat Iiste.si

= CUpJClji:lu, ))[...111 ]

S. ~

s,JYAsT

SAB,AHSAZETESI

Fiyafl 5 Kuru§

4 iincii st1.yfamlzda

HARP VAZiYETi
LotWJ::!l. 20 (A,A.) Namn ,M. Eden, n,j,yo aarl&1Ylil 1I1!!T1U:k
m.LlLIl!Ur,,~ b~r n11ij:id.j r~ndll!nTlll!lU.l":

r
~

Sovyetlere gore
Cephelerde kanh harpler devam ediyor
l

Yeni inki$aflar

M. EllIcn. bJ.1A muaj"lml&
]11 lIIi':I;rle

·~um·
FI.I;fI.-

d.e-r[U)Kt£.dJ.L'":

.-

1z!JI11' ,t.'11tHnnyonB.l

rmm ~lkIlt.L bu;Uxt, uU 'rink P1..t!letLnfl ,hll.a.p etmiC'k beniln'l kLn hll.k.ilU bll' ZevKti •• Harp il:lInIlI.nmdli. bi:lylc b1r l'u8.-

em
arm a:rda

ta"_~mi! 'iok gtI';itllr. BI!I fUr u911rnul \'10 tllgi11.l!.re-nJ]1 tupa.vl:,"OnurLu!l \'e lng1lterefl1n
liLllLInml,&l,

'1'lIrklf~

L!!~lkbaJlerlne

rtll1,terek 1:!1w:r. JtLmaUaU]'Im
1I:1Zl.~rl T!l:rkl-

Sovyetlerrn PeYlPu$ - Jlmen .. Seifge,r go~leri alr,lsmtngUizler Sovyet d'l.~i muk.&vemei hatla'.r'lndan §imale ve ~arka dogl' Ukray ... ru l1e~i,~meJerriLeningr"d §ehri ve Mo:skcvi91 - Lenin.. kuvvetlerinin grad de·miryQlbI iCiin ~aYIrI. bir v41iye,t degildlir. nada ~ekili~lerini Sovyetler iki h~ftaJdanbel'i ilk dlehl olara~ Gomel nas.t tefsir ediyortar idikametirlde d-~ ,idd]'etli muhareh,e oldugt.llnu bi!di~
Acaba, Almall'llar! dunku yl!ll~lmllda h:s.ClV-' vur etti9~mi:z ~9~ilde Kiyef va Halrk,of rs+ikametlerinde bilr haroekete rni ba~ladllar? lBunu bir ko~ giln .riyorlat.
Sovyet

1m. bllrhanrd:rr,
Sir k:ag
ISf e~""el.

tedir. mg'1li:!:

da ~oeki!i:§l;@;ri dovam etmekl1<ekil~i ~ayam tuil!iif g-or~ mekle bera.ber vmyette b.zL

oruul"T1DlBUkr.aYIl.a.

m~balul

bu

:!-'t'l:llC :il;jl'11~'Jl;it ICtme-k ''''''Il ~l!lJgicl1nl.· hUl'1lIInI.""Z bmet lnanU, -devLllt fi.~ 'C!.!l11'l'U1II~ ve I\lIke:rlenl711!!i J>B!lIllmr gtirit:jm~LIlI' .fU[lJru&1~:L'm!atmI

ir;ifllde

anlllYflciiPQIIZ.

Nevyor'k sergisi
Ya.nyana
VI!

izmir Faan
~Llluna.ll1

VB
Aim!!" naSl1
blr

I"gilil

paviyonlarl
-

zmir Fua mm a~lh, merasimi
I

bWJT.I\I!j.

ve

<lab

L~1 blE 10in

ltftik~aJ.

~ Yazan: ihsan' BORAN (Askeri muharririn yazilsl 3 unell s3.yfada)

Ia bir tehlike hiasetmemekte· dirler 80vyet tayyarelermin bu b.a.rpte gosterdikleri muvaffaklyet heer ta.ra1ta. takdir

,,1kude

g~t~nm:k

~a!~an

uyanc;hrIl!ll,§br. Bu husustakl
mufusal
R'UZ:3

~~lelr,fltJe.rlm.IZl!n

mtUlI't.fn:k. 1ma
f}'lll)mL,tlrn,

Run mu~hcd!'!
~.~J'etlmt By ~ !l~!I!J;" vukua
mil'

iilndi

ajans

telgt"af1an-

sayfanuz.dadJr.

tal1;ip

ad.o!l bif ~!l.J;; b:.\diL-

I:Ilr ~G'k 'bflyU:IG:

g.t!ld L. F"lJ..Jtat Me unIl:aldl
=

d~eden
blr

Ttl.:rkLye, DUyUgl,Inl.i.

a~lrdl? - Iki paviyornJ mukayes.e _ F!.Iarl!fD diger hllsuslye1!leri

maJlzara..

§ahane

S,argi, ~" eettd: -~
1 . lz:ml r,
20

;0

Ti care t .TD_I., iI",· t d ,' , - 'f' ~Ih 'ara f,In· an J'zm·,' B· e-lnti' ',"'ye" R'ets D r- . ur P" ,,'

:hIerl1ang;l
nmveut

ml.1l1!"OOViZe k.a:r~I.

h~le:rln.
muha.:t'n"

en

l!ltiklA.lln!
'~I!

kat'f

:!I~r1ll·

aZllutmi

bUlu.nmahCWdU'.
'It'Orkfil'l "n'lULI!Iv~ Y&lutl k&d.u.r ,;:!evBm VI> oJnIl.~l!C}eT-llrklYlln1n

11a.zan: Allmet
den LcllilfOnhL).

~,

Ernm YALMAN

.

,Be'kef"
(A,A.)

Uz giizel btr nutuk siJyledi
-

K~.J"·I!.pul,nlIk, haalllt.ldir.

Rus ceki itd bir hezimet
seklini a!m1.~
A~manlar r\ikola.yefte ele ,gec;irdikleri harp I gemilerinden .stifade edebilecekmis
Berlin, 20 lA.A,) ALman ocdubbLi8i; dl.l~anln hi1J.l,:j 1.1'1 b~kumallda~Ll:trrun Celllubi l:Jkrl!lyne.l'lo.

Fmncilar Cemiyeti Reisi cevap veriyor
"Un ieoziattnda g'oisuziu'k
.iddiasr dogru degildir"
Gaz-etem.izin lli'l' I1QUddetil:enberi Uzeri[lde hassasiy€tle lID' mevZIl val'. F'JrmcIial"rn !il-ika.yetini m.ucip elan un tevziatmdaki yolsuzluk iddiast. DUn bU! sutunlarda bir nnn sahihinin iddlasrm n~retrnj§tik. Bugun de ithamlaru ba§uca bedef te§kil eden frnnCJlar cewiyetl! reisi B. Ahll1let Rlzanm ceva bllU ne!ifet:Uyoruz 7
dLlrdllgu
,d:llllliil'k"ii t.Jri bioi .J
'I'~

Memlck:l'tll't15-'
\'6 dg:ij(UID

-

_.

-.

,

Od ... ,orktn. ,Lm~lye . dJatr ,'e "'Yl'la.mBldA
to],

lzmir"

20 tB!I.§lnuha.:rririmiz·

acmrslardr, HiC; de {logr:u. ~J:kmii- ~y= 10 iJ,LnLerl '1l¥1l ka.laDII,][1C ;z:!y'I.dr. Bu sitrginin yarrm tarihin ft!t!;t ktltl",lert FUM illlte.s.ini dolaur" znislinl g-ormediti hil" 1'I1fak gor- mu~ !)\Jlu.n.mllkt&til r, d \.1, Halbuki bUgUfi a<jllI.§ toreni Bu mutJu iOlt.lJl.8.t b<a.Y'I'arru munaY3pIlan Jzrnir Fuan,

Ui~ Nevyork: ~~gi.:;:ini. y!l.~. I daJ:i,a U11SiriL~~I3~ 11 iJ'Iol1zJi:L1r E~t(:!r_ nru dunyaslm tcmsil ma.ksadile ~na.!IlI<)nil1 FUuc! ~ anda ~~lmu~ v a

zin lldUiadilya.trruia. !llgun ~b1r "'.!1!'tt};:, ol'&n,k h I'

me

1'Iir

1I:1L~

Ii mlliUm
nomik

~u kUlil:I!I!TI \lHi! !.Iurin!! mil c&liiM ·bw1iinIi1IuJc.t&!:W".

lzm Lr hUl,

Tlll"kLy.III1Jn.

eke-

1StL.k.ba.lllJtn hlr

:!i!l.inoolll

dUt'_ Du mUnB.i!lebetle T1l!rk l'11,!.kQmctlnl ve mil.letLni lllba-Lk eder Vi:
'l'lIrk hUkQmetlne ve mlllI!!Un(',

d~vam. eden bo,g'U§=ma.nm elhette bir

dilnyasrru temsil ~ttii1lli le iddia roe-bili!'". gilnkli

ya.rmm
bUgUll

hakki-

Sun!"tle

gti.2!~I eserl.erini ortaya k,oydugu yu&um kaUnnma devri elbel1e Bugi.i:n, 'FaaI'm k.ap!l.a.n alilhnc.a en ~¢k lngUil ve Alnl:!LIl paviYQlllarma merak ediyordtlm ..

dan

niha~'"€"ti ola.c..akhr, lBullso.nra da. lzm:ir FUiu·mm

,s"G!lll!!mn1'l'. o!lblnlero'll .2.j>'aret.. Q;!yicuboe~e(clI: bJ.f" milrrZllI"a ikt.IIU,. etmL3)IJ, MOO<'lUl. ,';,uJam" m&klnaLa LLe .rut.a.nan sstalt C:!l.:h:!-e:Jf!1''~'6 ,.ime!1ol;Il. Cllnll;l]1. d<lil!l ,.'erlYO~'~" glden fl.lJ!.i"a.

!if-nil" !lal'la. :3 ,I)RLbta.u ltIl)adC>nM1Imil.g." b~Lll[lnu,tl. FIlIi-t l!oMSl Iid!<!u hi.l:' geiln glDl ltlnAlt bul:iebetile

~:rndi
\.

ve

eJtleCK Ylil r liin lam
clller1m,,. JI

ren

::=====:::::::::::::::===:;~
Biiyiik bir ca,sos~ebekesi meydana ~,lktl
Komunistle.rden
~ebeke efradJ tevkif edi; dj

muvanakiY1ltle!

dogaeaktrr:

Ie.

V,arnada

'I' k".[1

illlXeu",,]:dn

i..akU.l
bu

lfr~

~lt.1!1 .11.1. m..ikt~r.:Ill

klll"'rlH:taljLs·

-I"J+!III k;J.r~1 hikumll .. Muwl.(faklY(lU!.' d.e'l'UI'l edllmL:tUr, S",rl kLtlMPil', ~Ld· dll!1J11I mllklL"'>!IDoIlt v~t!l)l"l.le I!ld!!n dll.!1ll'JRIl

Saat 11 d€TI it.tbllrCTI FUILl"m L~
k:!lp[sm~ oa.d.deler gdcn
VI!!

ku"-

ti "CI ei!tun.lljn"do fLrmcl Siilel'm",n 'BnY'J Im~~i1<: nr,r~· 1m ~..ELy... hl!n·.~hl $;1; !;lI: 11".1:>1 mlZI ~'IIi 3<IIyfaILLn .llyn i ~U.u.nU.Ild& d.:-n:ic,i kBlDn"!IByfa'.11'l.1c
IlLlI\

lind

~illJl;l

bo.rld"", !~utm~ktl!ldlil', O"'J'll'",UJI i \;;rndi D!lJl:I!a01U blLrlclml' ...J.,.

"'~l.: ~~~<:tm~in~<m mi:it-e.".mu,Lr. 'B..J~I:I'''lILlfl.taK.1I 58rli1.tnu CiU.ltl ';i~k.ot. .lllr .. k t~yiB11 tlU ,.3t!!l )'lIl'lIllL"kl;;ldll',
J0JII.1IIJl]

bilh'arlll["

FUi!l.rl z'jJ'Mde fie daLu HiL

10blnll:'rell

ba.lk
IlUll

etmL,

\<C,\

bIll"Pl~"~!!, 8{1 tB.nk i:ahr,p bnytlk Inlkl&t.tlJ. Bo.L::i!\'ik

b..h~,,~~lti l,lkub bill!l(cnr.a!o!P H'" b
[ill
l~ml1LI

rJ Irl~

C_I,.,_

id ..~ h<.IIuril"
'OJ!'

uallklan

btlr .iA..Lu ZIInF ""
blr

tereJdiin .. 1l

.,"",,1.:,

Sergi sara)"'ID.nl ustunde tngiliz
bayraklsn

ve Alm.an

da dalga.latJ.TYordu. fugillz paviyonu lstiklal mar;tmIZlD .~etngiliz

ibn- hlza~,

tilc-, Ahnsu pavjyonu Alman general kohsoloounulli llusa. b:ir
turk~1: ifa.desile aqJldI. Kon:so~ los btiyiik el~i Fon Papen'11l

ma.r§lmn

,;_almmaSL 8ure-

1Il.m~1 nO! ,.i"I'8' "" UlJf'lpJ.I[' dRill m"UI n blrlkml~'ll'. a~JI&.am" "d .. 'Drdmiy..t 1..U.Iil:tilldll mill~titl.Jl<ln 1<I')1'I1~ini ~llma. met".II..i;!!mLnII'l ya.pd;fl.£la,sl Lo~j"J kll.pll5ma gilldih)l", "M..... r~i.m mahaJ.lln- bir l."r" ,In'iJ[I yii" ..dL~ ..k b" I!:It.i in"lllli w::r.. I'I,~ ~1'l:rlmJzd.e b:ulLll'lan llI'leb-u!llsl', Ke. h ....ketkrc d~"am £l1irllL.emi"" lmkiin n.l:!raJ]~c> RomallYarun A.nk~ <Il'L!lUl. m~kH·rlif,1J "'__ BWlIoM.n <!(IlLl'.ILTie£l:l'f!l V"kil,'m:' •• 1_;; ~;;COk5GLA.ru 'il'el~mB.qu", ,U>,LILiroe Y-II;ban' ..~~~$~t lS o;t;m b"rB,z~'el TJ..eal'l:t Vo JdUmiZ Mll.rni.a.l; Okman ya.nl.&rml'la Vell va Bel.el'llye !RatEl old\J.€l,! hIllde
.:-a§mB.~

[ ."bMI r T iirk

rul. bed

}'D.[CI~ I ~hlil;~letdCrt

So'IfYiDtluln !.: I!Ikll~1II~d[net ~11~HI'1 alml~ BarB!)' :0 tAn'>." - D, N, B.

'til

1-

d",jruda.n dnlm,-. t!. mj bui l>el~ir .. !i n.UlIII.t mG.duriyd.i titrli- mo.kl.d'f.
ihf;y"l~

~ol"l ~~'Lrl.nn

l'l"timni.lo

e

fl!l.llh.ap ill!! 1'_&1,

"ilI.a~
hi!'r

~11<'
f1"',.

lmdllt"l i,lh.r4;

"nlu

R"illl R9ril tll:!Wm ve bel' fm.nl.n ~.m hA/JJDlf Layin W Idbil ediLir. E~• .i!J1F>~IDIII'r_

.war fI.. ".,:I.. flll "=1 Lii",lk DLanWL.!l_J.m !Mi-

uja.tl~1D1[l

m u rekkep ,ola.n

f Inll hOIP.a.rJ.,r I J!j yn )'"~.':",fmJ'~ ", --'''' 1 mUlimessLllfll"L. mtllkl VI! a.cIkcrt erkliJl'II,g_~n L"utnk ·1 1l1"1 gini ve Alma_nyruHn Ttirklerle gB.ZeteaIe'!' \'t} fQtograt~l!ir yu ,111-m!Dt~.nJ..ll' D, .IrfCI:m.",. Olm~n Ilrlu:rlu." ikbsadi j~ b.irli:gi ya.pma]i;tan ml'JlB.!'W. ~Illrai>iml!! l>SJa.J: tam 1I.!!i d~ baYlIlr r.l~~]1 '.m",.nni"illi !JI""i bpldilkL S[jfy&, 20 (A. A.;) Ofi: V=adll. ~aim!. haz duydugunu ~nlattI. k! b .d 1 I "lrmul b~u b'rdJ!'lilYI !<,r~i"1"llkYuaT] li';:' ~f!i' blr cuusLljlk we teUt.!!} t!,!~iJa.lI irk-l pavl'Vonl1n -u ." gO(;l· t~J.rI..1 "n G ..... .moo NOr m!1Jl IS· lllu'. ).r~,l&lm bit", hlll11O<& FilIII' JIJIh.Ul II.!! el" r."..nl,,&~ ~II ... ,Il ,,; ... " ",a.yasesl I! b Uy . ke¥,OOltml!jil1'. Bu tetkl1fLtJ.Y1. b!l\,-11C."l. tl<!rdi ki blJ, yarahCI mtica.dele11, Bml~rp.L e ~L ... 1, '" II oil G,V. liiil: mda rifSl~~l.olrL~ dm1ui'" ,.. ,11. 3.Z&Ian: uG~<[J.eru ",\~nY-.M:&ka.rQlr de !ngilizJer daha I!.tik: da.vran- "I!.I.<L e IOU y!! R .9"; .u'l"..... ehltel Uz, Froud"'!" ... h\fldf edjJ_mlllltlI'_ Froud ml§lar 'Ie da.na ~ok hazrrhk yap- ~1k.a.1a!t]l inn tzrnil" EnUrlUl.SY'ORflL kine ·~re !lerlJl]e~1 bl'!' 1)"011,;5Ioelleler eo'Plll.§1 a.rd.ll'". 1n~i1iz sergisil'l.in btl _ FU;iU'"[nln m~lU!:;tt va gaye1f1t"Ifl.~UadD vel ka,nURI!I1l fc n-edUltll\l 1mlu:na.n nr,ytik bir kIl:unt TUrk ihracat :rn<LI~ E<Illen bLr t1.Lltuk s:l;i:yll)'eI"!!.·1!;: delil kl: JUiI,t ,glzll'l14l<" g'lzltYI!I f'aaLI:.<tt aaried;e:1I larrmn hangi ~ekillel."de tngHte~ c- Tiirlii)"'tlill b" ')"\Il!ir:rll ent-e'rJ'l1l5Y')' FolD'iI 1191~ nullrnnl.ln maIn! '['eye ve dominyonlara ihraQ edil- oat L'''.o.muhd b ..kl""'Mli k~h~ bi2JDeio, Eul1r.u..r lo!omillljl!lt p!l.rt.lB! merk~ .. ih!cyoilt~ hlYiabma '1O:al.qmllk~s. W:lhn. 3!ln ....i. llI4lyfJoouullll.dl1f i dig.ini gostl?;r~~<I;l1c bir surette,:n ..ml",I...tlm"d., ,kl'OJL,H O!In"d .. d!ll!! <cm· . Froudklne, bit' takrm Irornll:rnist ate-rtip editm~ti. Ayr1ca :aC:Il!:ta Lim l"llilikh::n u; Jl.. rI'1Tl~I .. ri h.,:r 6Ilnc bu·

gelemedigini va Ttcar~t Vekilint kabule kendiSln1 tevkil

C'l

etti·

dev,letler mk eden

j(QllEO:oslaTl, FUl!u. L'1li- r,e lI:,..j~<lk "lk ,.~k"lk,!IrLn,"" devletii:l" plI.Vi-nlUlnrn 'l))'].rdIJer. M.. rIWlm " .. ""llIldnr

.w

lIutnldBirl!IIJI ,,..hrill !till'

>.~. '"

l!J ....u;;\<) III '·"ptllll.!u ds. .,1tmat'tliil.[iI[[ It, 'E ....·elc.r. m.... k8ll!" !II'" b;r II,klD r."a.m,l .. 9tI f .. nk. mu,,,,,Jd.it va· ri (<<=1 i I laplliI.Iil ... "bitl del... ld" j u],,~ .",ol.r \1l1ui£1 eIDli~',-r 'f ,~~ !I"n ) .1.:, .Ba.lll'''''c \i"l8.ih,hi!l.<;, 170 il .. 200 lo.iL" "l.,. Dud.rd ,r, A)'"T I".. III ... r!H1: \'11 F;OflulLun In"k ",[m"!."" "'Itlu~.. :moll I\;Jl,,~'~ YllbPl ilti.1 <,lIigi A<irlJ1h~ii~I"r<,km..l<l,,", d.. ~h~ln muhL!'lif m.,knerille :i\i1.!'t!.Il1 cep.llL!ti!J.n~O irl .. ri I'l!l ,.u~ l.ef.. E!"",d~.f1!ll ..l;t~ I/( "H ......lI.St II-r"!lUd", ""Lmoll" .. 1d"g<l "1L1~d:m-l1l'IL" Swkih.olll\. 20 (A,A,) h.'A t~~!<'kull~ri

~Fl"bLLmi:l; ,dei='",~lInda 400J 'Il"'''''.1 ~I,dutli lw<kL<ld"li M¥'T.~ o:Ls :: !'i1!"ym!!.n IIHI'nU!II rUmlnll IK-Ie.IUI,H, nllkiklU.Lf, fmn ve dilpoMIi."l" lir. Bu' ilU1ID-tln midt1::~rl"'ri tillmamilo: 1m· dill':'''' I.".i, t'rlil"'n 'ftI i'!-](,Ill'l!~t i1;in 11l"",I.. h'T ",unltik lin hlllliDJl'laliUtdlt. 'B!::!oIoul ~il[JI i~tj t. ) '" (idikr:r llillludtl!ll YIIJ'll.an el!m~l1ui i\fII~1 D"itr"r ill prJ" k, ·Rl I ndA diro iu '>!III 'Ill,ldiir.i~t.iJi" ta.kdim edil"., Su["}'muD B~,.,. k ..n.:;(i ILnn YJ!! lI!ZiW[jRO]o'I", bir 'k()mi~" II"
m~\'o;u1

bildU'dj~n'" Il;MJI!,II lmll,l] ~IJ"II. 'k,",""LltJiniH ~cldrl.U 1111.relllli Su.V'l tt ri..,L'" i bir " hl!Jimel ~ekli n" ~(Jkm"~IIL~' Ha'l'lI 1>0 mb",r· dlmA"laotl dii~m..JLIi d I r >4} is1 ",.n!! i nl1l'l"

m.1.0;;1I.. r ""JIli~tinin j~Jir"-ki!,, hir komI .. M;;::hilup 8;thlhi.un wn L'lrnrln.rlan t~Dat )·.. jidd,i' 1",1.1(1]1. htlkikiUir. d3" i n.~r':r.at tllm.<lmell h.i 1",11 111Il;J~uLI]r. d""sitdlr.

bn ~ddi"jn

d. hllli.h

~-

IL..

"tal.;

.n-

,,1.11

bey.!rulll."""dl.:

hI] walarln

~6Il kii!u.r
il.e

!iu"..l.

[II""

;I"",

ibl!_~~ old!l~1l
dOl billl]QU
~y.IIJ.1

d.111 afuULllii.}lur_
rl""mi)'e
VlkLBJllll

13.u

mlhLr
~Q

.. 1J.rHie, q!".

h;Jild",

]:,.a~tu.n
1IJ"f~.

mLlp_~.jf' grlllI'Lml

""~.Il

r<j.

bHiht "lilaj:llnll ilm e.derim.,.
'VII! b;,,;!;t

"'III
wii-

1l1[l hll"Ct'L!!. -l'[I!.Y'!!I.!ji ~,d¥J.a["ltir

f!<t"II\(lIMli

011 klLLdLrLyar~ Alma.n kU""I'!!'tJl!'fi !1~tI'Ii..'Uj mullan"
bolllrd-ei'l

EIu •• he .. l" m.. hm

rmnnllllL

"'<IIJ(!k hI·

l'ImL ,lDub:b.il

:fddillla-

mf:tre
~~

:!loma LOtUlllgrad'm !kL CCTlI}~undli. btll'llMn SlIIlm'd.elll' bu I;ocnr!n. gllrbms
gOlUI'l!1n

YllZ;l~=~~~~~~~~~~~;~~~~~~;;~~~~==~:

ha~.rlanan bir sahad.!!.bil" takrnt

tngiliz m.a.kineleri i§l~tiljYQr ve, bunlara muhteUf i!jler g6rdiiriilUyor. Alman 'PaV'iyolJ.uYldfl da.

hOI,. az e§.ya. va toe-chizat v:ar. Fa. kat umu:mr manzaraM diana.
renkli bir ku l t-~§-kil ooiyor ,. thl-

rudu 1n1'LI~ hir loD.ld.. ifn.dl!' ('uuek lIymoi, Z!L' DJ..>Indil bi.Liml" '!u'.lJ,dj "" IdiLtiireL muna. ••beLI ....,i"" inki~r 'llir!lJ.-k iat~e[j dd. L"'_I~r. mu"".1 1ir. ;.;<'['llin ~;uldl!rnILIUAdIM . Hl:li3 d~ ~'mg~," ""~M! wrilJdll iZIIJJI ~ ,,)Ifll p.",,)I;-1 'mUrll' nltllld.1I kurll~dll~Li ~ijJl,:i .... b .. ,.i lle-.r l J L 1i:'11.1"'rTIJ1~]o'DO!Il FUlU'lil i~~rd~gi
~"';'I!>[ij

=~============

s<)vyetlel'l
\'0

",11 ..meoa.h1lLl'lde

yan paviyonu iharpb!fl. ewel BITf 'bu mak.sat i~in yapllm.I§i cidden gi.lzel bir binadtr. Biitiin tefer-

."Il,ylanll'l

kElfd~1ffi

Bch~."

U ..

;!iUIlY';III"

"lVad'll;m

M,fII,Ultli

ruatl z{!llkle- haZlrlalulliitl.

pa.'l.... 1yonu bize karde§ iftiharla takip ettigimiz kalkll'lmUIl1dan giizel !laber-ler getiri-

Ira.n Iranm

)for. tr:in mah:!'ll.llitIf1.U'II

ve sma! lmaU.tmm cidden ll,{!,fis eserlerjl')i, !ramu inkIlap luunleleri- 1t!l~'lIlL"~'II,"" ii1"Yii,,'lm' b~slcJtlJ~kLti plma .. m. nin ca.nh reg[mIerini havj bulu- on jj",.LlI'."~dlii."l ~~oorii1; ~tLi~e.rtk o:l~lIli,

Irllle rallli"o i:tJ!iir 'I!:nt,.,rn!lRynnlll F!L!I(l. lUll iiHrin<l: aL,JJ~; \,,,,.il .. l.ri ill<~tI!IIIlkBIZ;lt:I )'a.pml\'11 mil".IIUalo. .:.J.t"li:lIlJll ''fe bUlI'lhfl ~III;!L ~..l) ..~ioi[l fWll' h .... ..'Io.tlcrinfl 1i!2.ad "e 111.illli l~li1 ..den jjis..i)·u.l "iI t<mr&Ylil..§fl!! 'iii.k •.,t"'f1lfldJl:rel vuiJn"!llIlui" Tiilrk ruiLLeulIi" b"l"l1 iTlNnhk i.in T!!JlJlllm~

Fival muralkabe azalarl arasl nd,a deg i~i k.~ klli ar
.Fiyat .M11rni1ill.be
komdl:lyo!lll.l

janilnn

'~"!.ike.'ti
Bu:nlRnn

kWlCmet_

ll'Iuva1:ta~

hmen

!limal

~Lmul}t.u.

Lkamet.,gI1Ii'i.l~'" :)'(lprilt;n ~l'a:;rtlrlnllJ n.:rclu. bO-m baJu- 'lie tahri.P iGdlLlooclt y,~.l.!l\[""i gb.!!,toren plAl'I' till' eLd1!l e.djlml:jltll'. ~nda. TiWk!:f edilhmlt>I' i'abEl.1'i,t"1 bll'

Nov,go.oIi'""

~teslile klid!!r rr'i.\1V.lLft'mk tllm1.LilILn:llr. LilntngrlU!'1\ I!lognl~u. gidl!!l

ae

1II1!.I'It>rnll·
l\1ILlnLdlln

M usa b- a- amIZ ••
k-_ -_ -

~I

bLr tren

~'olu va.rdrr.
groo·!)..
l"'a.kILt.

::;ulh

zum!L!lll.d~

u'nlll-

&~i

d-evl~t llll-

\TaI.FIn1l,k;

1<Q,ln ik~ SlI.lJJt l'::'If,1 14L,

iSli.lllClI!. CII.IHltll'llk

YlLprnELk]1!,. ellI. iUunD

oI!oIjIllm~l~rd:lr+

1J::11l Ijck

CIlnJ!U

IjMn(l1 Ilu JI1.f:!lBl"lIIy1 Iw.k'~I!k. i1[lltil.. ia:illa. .iltliYLlVl 142iLmd.vr. L£n iL'lg1"fId atrJlj'l no"lJ1,Jl;,L RY...'! ,"ok kU'!IV·Bt!1dlr
'1'9

ruialu yaI,ULii.,

BI.·rka,~S(lilrla
Ha,V'8,C,
lD~a\ 6d~!I'lilJI,..
Cllmn!.lcrlJl!li1 ldII.reJ"l!li.h!l.n, kuruJlil!ll~o ,gll!ll.de:nbwl ,1Ju,\'lIcrll'-':;il, \'fI:rilf.

rlu!vzll(l'l'i ~

MOO't·

Voro~J1ot'un eHndo II!!!!~!I'I !kia;l'~a m bt).y11k k'llvvetkf'" ..Mdll". Ill! lam

i
I

I

II-war

&l'lI.ll.[rui.m di!tiIl'Lkltl,tl~'l'
go'jU

cs;P s(lyDl!nmekte,;lI:r. Habl'f a.Ldl"rrm.zu

kom Isycnu~ I

hlk

~In

,Hurll
mi:z;dw, Ad;(:ri Nikcil[l'l'''''

~CLi;lIilfl

en !.fiJ!l.I o.Zill!t.r-mdll.Jl blllh,lllan fatlullllld TieEJ.rI!Jt OdJl.l!ll :t:{U-ibl UmmnI~i Bay

.lKal,tfbrolyDdo. EIB tog ll.il:rr~WbjJl!, ililqyJI;nm en bh\Y1li1i: tayyM-tr.l

B.:'rliln, !!IJ tA,A,,) lllll!J.!ilkr,

A".".j
J'\lm.n

mub'lV)';hl.lllumm
I

Ceva t Nlzamt
rrt'e.I'1,
dldd
CCI'EJ.t

]{,Clmtl>Y>QI~'tk'\1'i tam!1oya][I t.: kamlE.J"flnIlkL"" k(i.lmQ.·

nuyOJ:',

Aneak

biitti,iJ!.

tanner
oldug-ll

Lir' kj:

ya1mz i:rlUtca l\fin zlyaretr;iler edinerniyorhr.

yazrlmJ§

.._ _

111m ka.t Jlat terasla.l"l il2i~rillde ikl yUz k'ilsul' ki~ilik bjr ziy:det

vetihm§tir. Onum'i.l.zde kocaman bir got ''''&1'~ ~nde kUgli ku~la. rilememilj. l'1 d(ll~IYol". GDliin. hir ko§esinBu saniyooe blnlere.e z.iyaret- de <;-uhl f I,elder yak).ilyor. Nev Q !zmir sergisini geziyor. Her lo'ork: serglsin.i gormti~ bjr 'ka~ yer Ilutlar DQlnd~. lier ko.gl4>.'In- ki~j Va.I'IZ. Nevyark serglsl.nde c , bi1" zevkle i.~lenmj~. Akllam bu Jl;adar 21avkl1 va gUzel bfl' ko,· 9-30 da sel'g:ldeki Ada gaziIl06U~ ~ gordligurnu;ru hatr.lIy~m]yo-

Tiil"Iu:;e tabirl~r galiba serginin at;;!h{ilIna yeti~tl-

tam

!::Ii!" fi.kir

c- ,En bu}"Li~i,bnfu: am ~41lhni.

tn~nti·

ayrtim 141!;w. Nmn.m~n.m

·"Rztf..::!LClO an Ryrl]m

itl

IjDIIlJJmlJl~i!tJ!lJ

DlIe'lI:ll.dS,1'

~r1!l-i!e

lml",l-JulTIcli ,..1<,:, g:"I'~rdil.l.cri J!!,(!ml1 11, SGV) ~tIrr Inr.gfl!!"lu 11 tllhrip ",!Iii. ,.,.' m~Ill;~whJUgU[lIl ~ihl"'m,,'kt .. di"', r.

YIP Tieant· Od~1 Kl.tLbL UmumtLl· !rJ'FI~M .;l;[' (l.~"rJld tEl ve y,e!'1 f'lfl tllJ!1KII pltl~inln
L!4yLn ediHecegl h!'l.~!"

oJ.o.Iruiu 1111 ~~erli!l
H.uvu.il'lh~

1)'D:'i(i'~

dEl alillilti1UI'. \'crmlye:m

Win'

mUl.etlllr, yurd InUdaflLlIsmdil. Y~'6 k~lrrla",. DUhun mllSIllll!!I'lnl ,l!:ijJ'~ dllJ<:Em],,;!· IIlid' l!'ttll"l!1illo::k )'~lill~ hlilltflJlD{I~e

Alro~ ,.Ior, b" ~11~c.l''llnl".,,.. YIIPJB'm. klall. bi r n'li:idd"l ;rJ]rf !"cd i kmn 1 ".r.<,r~ l~,irJi timid eL1'Orkl ..dirll:J'. Eu ".rpll .. KIL~"d ... oill'i .. bil' ml.llJilfl ALiJ"''' .:I.lIJI.l1m.jl~L t"I1".
IJ"CJlktl~.

Suai N'o: 3,
'llaba ol'rn.oJi '1!i'!.!D.bllt.ij!!l tI:mri.JiI,iaotl ~r.ldmIll:!illl!":. Tum ~mm~Wl dillIIya, ra ge!ooll!tl ilukilkada YD ODDC;yi. )'D\ '9'lcu_.ru fOOil etmBk Ia.mm ¢di. kim doktiJot'lar Qt·( ("~r8k babel' ve.rtyotlUi.l1. Ne 11:81'111:' verlHJnlM' NOT: lSU. !luaUn
,;ieVIUJolm

I

RcmmnyalI11U-11ll diri~l":
Iilolll:l~m

l~mllllBl

kuJ'IU"IYflr

--------~

ruz.

AIT~m, 2Il nFldon1:Jl ~ O~,-".,di'iJII. ~,~ ]] ... 1.. 1 D"Jl'11ry>II.au i.d"N!~L j.tlllJlru~ i/" dll1;"r ""11"'l'"'loIl 1/olrll ll.I3'kli}':!rul1~ .~ n!!l. fJlk.~L "",~ ... II~JrrJ. )'~ni clC'1l d,,*~iir.el;'Cl11t.

de§lII, rnlJlutLnnlzc ld~JmlJiI mtUyt&.

de dll'llln

b..1l' "\'1,1-

lII:W<rl!" ::0 (A ..II..1o flO{,<r.t"l"ri"'l~ I'!~brllihl lit"
:I~l.Il"t I1lllt

Rum .." .jol!n'l biJ
Y?I"th~'llll, !'!...., nol .. , f on"tj
,iiH',
[Jf

ll.¥J.~d&k~

kupon

IIzII!Mnlll bh:ltkte

kUlae.a. y~
g':!lZl!Itern.i2ie

:li1~JlIIt'. Jil~ vazl10yJ Y~l:'mlllk~~

,!;,m.-

VI! 130 ,;jual

tiim!l.mlanlnc-8.

Ce'r'apLan

Mni!<mlZi10

gOH-

.her fi f~II.Ua r<l1ltE:l'-

P11l1 e])Br

U'~Dll

de:reeeOO;Jni.z;,

I, lil:!I,t:Ilm:tlru- J .. irl

.. til 111L~LJ r•

P---

I ~~--------~------~--------------------------------,--------

................. ---....... -- __-- __ ................. """"' ~__ ---_ ................ _...... .................

n_ :II

_ 911 ""'~:...-"""""' ......

6(iNDE' G:ttik~e arta'n bir tazyik
Halkm abluka yliziinden yavas yava~ nikbir: bir hale glsl,mesi Almanlan liia§lrtlyordu

Istanbul ia~e I udurlugu
Y':en.imiidilr, miilkiye
rnufetfi~lerin den Hikmel Sagman. .dUn uazijesin e

$ehir l,inden:

YerU Mallar sur.gisi neden a~llmIYDr?
Istanbulda da bir sergiye ihtiya~ oldugu lddia ediliyor
hml:r
I.(-'Ida,
[·Ij, .... usn ,

AskBr ai fa Ieri iG~n yardlm
Nakll oasttolan
miimessilleri ve kaym.akaln.larln

GONE
bnh9M ~_

Monlll.tJyordtl~ =" Tabt~1'.<W-!ll-Mm[rl 81. bdl!t.I, bl!lllluDlDIq-tur.

-3Blilfekel VIKsh. kl 'lA!hlU~e rll~UL~-llitmllZ!::io:J de hudlrL.'1II~ tl~·nl!l(l.lb Ilal"~l, ile lllUd!!1Ba. l'i,,,,tallilL'l m'l.lkemJ!'ld!JoLt" UmlRmi. It~yetlle I)()B 'i}'i n.1.l~i!.)cIN "'·Co IlUl\l!'ttil a.rtlyoruiJ. n'lC!:'k gLbl glj.,·ihL I!Yr:lI", Allln'r! VIiZt.Nih!lyet 10110 ~(!1'!e.sJni11 sonuua foe- Yilt mlllAllfl.Z<I c:dmr:!1!" bllyilk: 'l-lML1"1"l!IZ fd)'OruZ;, ~';_I' IL11:'!'i'Iiml'1ltn lki ta:ra!la t.e. min (IUlg'l n~bi t;Ukllto devrC'~i ~tUI_ tl,a. Abml.nla.r g.(iz-lerlnln dnUnClc-:f i ,s)' maglllbij'"t sahnesini» lI.o;;ll(llg"UU ;<5!"Ur gib! glU>-o.l'lar, :B~ltumlu'l.aarlLan (>1111ll'a bir V"njlln hal'bl Il~ml', hliIli' ~Im l-taJml!;i S~mm9'dll lnglliz taBlfl"l.!l,1lIl11J. I'riuka-"A!'ln~b.: meebur 'k.JJJ.
1'I1J.ilJU',

~<NJU!ltkkll"J' lI!!!p b11'i:I!eon !I1illmd1lF ;;lo:1'riiJII:r. AnllIllila!fl. IJe.p,"!llIn oCI:J.m hn 11I.ilI.I'lli!Ji, luv;!anl-tia;n. Yllllrkh.

H~· '1;11'1:'

uo;.rld

Lgi

:buglIIi-

d .. ji;JI:I~"t'IG Vil bt:lkl

rJf> ;!Ie..r'gln, i n kllJ-

iii'~dun

:1 ~tonljlill'lIl:M

hi'irallbulda.ld

md, n""ll di1JJ.1II'ok glI'l'I~8('ektlr, "

tarm bli!;~ mhw. :o;!l.fl'rL h'm~ hUllugll.licl~ "t'k Elili Umlt vo:rd!,B'Lm kou.blJl" mccburuz. Denlzaltr tu.BI'l"UZU b.Llllnl 50n kozumuzdur. Almmtllitl mevzuu bahl!! clan El:arar 0011 dereee vahimdtr. ,FaIlM ;!l... kert . Dllak;£miar deJlJzf'ltl IH!,rlJ<LF'iL ;It!.rul"I Ij;Ojrliy"rlurSIl l:J.o:'n bunu, m.uJwJcl"t:il ~d80~k vJUJ,y.J)tt~ d~Danjm.lll·ku, natt.-IJ, 1I!lVLr;I'El~'!I

~01. it Ij&;
1Wlfi
t ~

..

bas'adt
'

I!5I1!['gllerlnJ ~mwhkla.n l~'i" tllI\,,,111"1', genu l~ret '~'li-Y".'l'lu-" kI, ;"ilk g~1iD teulIl1r JlillllldJlocHr.l~._ tJ:l"b 1511l1'g-JIILIIIII lIuu:>,;h,1 U lr-LI ,gJ ...] I...bmhullllllurm tlkl"rle.rhllJ ti:Jr<:"U- ~1l1J bit' mazlYt, ,1uyanmm.ktDdlll'. lID 0 ulun !Surd Ie!' Pi'k !iwJd1 0111.htta,II.... """gil;Join mILZ.lf>i 1-1 mk II-Oruyorlar: )'1I1.1rr~'c bmlFdcn tI.!; !l-CUj'\ d:ahu. dJz klmseler htaliihl!lh,tluf 1lI1)'1;th
U,,'I"akalsbr,

i~iirakiyl e bir toplani: YQPllacak

- 'Yl!inl ItjJr m'J;' nIH !hou, ~i'llIto;; Xf!; IbfJ,1l1 be: arkl.ldill)l! Jl-llT:lhl, full OllJlml1] :'-I!'oi blr k>lIfI:idlr, ..

!J!Jrd[dll.l":

CM

i.,~e

dlnlOOllklcdnl

gti.1"[ir'!'

ee

(;.il.-1l!

~;rwam ~tt!:

(;~·"o,;Ir_1lr, hmlr "er~I ..1 lih- J"\J-II-.l' .h:glldb. Bl ~ IlJmP~I:r;I!<l';;'~LIleur. OJ'mlll. IlatL'j )llI.pl I1Jl1t". mLlHa.r lflllolZ-(iI tetjhl. ~1II1t. IIt,dl..-ukl Fuaem e Ct1Jj'l.

- Evde blr tabta.kuxul!lrJIm hilt oldum. ~mell

talln'll, k8FmeaJia.:rm
IUdsUI"dUliiLm1I1l'I! lj&~ELrlJliC.&la.r1D Qre..

Dhbu. t'Li hUMUldEl b11' a k_}IIfD rMI.
kUlnj o!>!l b-i.\V;UIJW tm buJlIIl,f, 0

faJw4Ro:m.a.nyuYI b8.lltu.l,'ba~1l. t~ljm,1 i\CU :lntkWnl ~ulmW;ll~r ...e Il~I'IIt-f'i!t M.a.r~aJ.tt1 flL-m'lerl 10 ~111\'l~'V1 de ;,:;~fcr iklflloarlL03 rol.nIl.YoC,to.: Am el;":iUll, I'ionj,OQ~, l ~rdJrmi~l~r-dI. Blm:m il!ll.llLu8. r-9Jl!;mtm Aml!lJ1 ·'il1'lam.da-rlll.:l.'l, Q &'u·.II1u-dil- da kl"rtd.U rtrn 'b1!ytlk bir felJ\kflUn '!\II igiD(!~ 1l11!l!OOi1e.a end0i!Jlli'kC uLan 'bIt
4-zJ'l'k,

b'>!.!l Villi 'HI .1BelEl'o1l~'t ~w i.lo~tor LIiIUl IlW'dlU ~!lt2l.l1ii"lWJIulllrUl hl~\ .j'\)

ItltlJ.ll-

Jtan

bu" IIlUJIl

'ldlr'j- lI'arn;rr-,

'kar~ ~ .... a2i~y"'Um L~iLl hilt ltn ihtimflll &fini 110,uJ..b8. kEltlrk. eimdil'e kadil-I" krLU'.Il:il&:I~r!n ha.nlkALmdllll iI€ll'L ge~ defil~lb
h,w'ckli, tJ bLZil Pllk ~u._

l1.l'IIHEl.h.LIl OhllLJldlltln1 !>'Ilo;l'-JlIYLI,r \'e IIllrglnUIl J'I'!: ,1!'rHIITIUw;[ blJ..kk,,"~iJ. et.tllflll .maJul't \l'er-e.~el! <IHJ'or kl: 10:= Ser~1 ~tt!l,[HUIIJ. !:ulr,malsJ'lmna <it-null Ild"'l'kli!n v\B t-am ml~Mt..;~ I'lr kUl'lIr \'l!roc;e;j;'lnH", "'I("atla
blloll'-J~'£,18."
1;1;)

J""1

~lO¥,llpe .f(.-j.Z ¥wmll!llm. §l1mJt;J !,;alboJn il1o-'j, tul11':akl!lrlllu-rUe ka.FiIl~m hW'lI' !lllhIllI.ll!lJdll" b.lllU.hl. KaHM!lI.!!!r, Ci:m. ordullu gIhi.~ He:r -tidltaku.nlsu-

bltunlllJI Nl:fglo,jlDllI hllllte:rlamL[ blltlill ·ll'Irkl.,...-rnli:l'. b,mirhlkl 1!i0 n."hrlul rai

libt"ne ~ld~ on Iwll'lDI.'!EJ, bJicum OOIyor vc (lUJti!D.lI-'nI 1!I~t«g eillp aynlillmnl' !w,l'ays dLke:reloi:;p,r
3'.lJl-tul.WliIb!l ~t1t~l)m_]' Ha.zJrr bu.luuamilnt-Wl
=

DilU'Ul.\ !\'i-yell

bmlr

gori1y",.lanh_
GHtil<!;1l

i,Un

!l HiK~(>

vasa-

Jrl: lli\UVMf.altWe-tlmtemta ettl. BUtlln azmimlz \'{l bUUJn 'l'iddol!til!l\i~le, batt! mllmktln olabl1dlg-i hlil,ul1etL9 l'"ellJ tHronlnIT Jl.il)' I'ltkrn",t bta.lllml edil~n
Hikm~~
ZIJIII

mlntBka.omn aUUr, I dahL! zq-Ilde biro zlma]JHlllh;,r I>crgW;j(ir ve !!'I',-aLIl
!let,{i.'i '!IUl'!J.IJ.

Ege

... bkJ 1OJdu.:

s.za~mUll,

ce,plu:krll~

t3l!l1l:iilla

bu

l.BJl ,'~"I.-

I!'lr,,'dl:', ~erKJkre ..

nil.

~mbk

,lmdl

ril~

kilt.11

.s~li!o.r,U'kl ~!.:lhu! Tll("l, ;lJ.ciU ml1b&l1i-

h'm? I.ek

~:l.

gili,ga.;llk(e IlI.lU'i-ffi8tll. M-lkll1 unlukll- yUz;t1ndI!R _){IJ.V'(!.!Jyav&9 bJ'Lkh biLl' ht!J ... g-elm~ Alli~J!lI:arr o'ju--,rrtD~ordu. Garp ceplJ,i::S.Lnd-Q mll.tto;:r.fik]lI!-l'
IIKImhIlJ.-

d.e.l'IlZaltl ta~rt'Ili".~. ell .8'' -' 0;: .I. tubat Ufl1 I.UrmlLl<l kadar 1)l'41u..lnU~idlr, :MllUi3f1klElM;rnlzjn '1'azl~'etl do-11J.1'lSii'" harp b:ll"lill ~o)II bjtmEll~dl!'. HIi.L.til. b-i;!, bu hlll"bc B~-eJd1 oldutu 'ilfillLO- i.l.ZiJot1 ItIUtWd rnl.lbile. un, jDellJZIIIlu turrl.l klllilmaldn:. oo.cbUIli!lk

rll~"" miidl.iri.i
Sbl~mllJilJ
LEI},jl,

\'l1.r,la!;lm~m ikun'OO6.n 1'1 hI i m.uIlJJllI, mu,\'s.kkli.t IJLr ~_

10;::111 't,J ..

lerlnl hinn,-:." dm~k gaymolnl J",t.LtJ,. dar t"L1 rd~ u!;llml"ltrr, .. lHall.Uld llj,-~1.!J11JIII blr

Nil' !!I_ijyHiryoftlJID M'~1 Bir I.uhtakllnDllJ1l1]JJ hu liw'mca 01'& ~

ml!1l~
mudyo

oltlllll,

~e!'ghl!

d..-.;ttlilJlhm

~IQ~Il'!rI..'I(lJ.'

dll1m l'!;l.nd.elll .i~rek ~'ya gdm.MI'l'i6 Im..kl'i.ayoktm ~

iUJ;l~

mi1.:lUl'mgtln.:;

i»1il11:' Fut!lr!IIJD J II !oIellc!lk
mllllik blr saha nne'l1~·ut IPi!l1mliiIlPDU: lfa-nhgJuo JlHl mWWle:r eBbl. :>!!Ic,J! yl.!I'lllilCll gilriioilolill!J mElJli'~lli

"'1I1ll1,}'1 mlt~n Llut "'!l'r.g1s.lr1l r.

iii-in

diLlla

mllU'lili

darbCl(;1'1

b"I"I~!I'Qr~El.r. .kudr.!ti mulmJJ.dLk. :fo:rdtu,
l,lLlnu;

fll,ls~tlm

Iw..k.il.... cmoat klhtmc'l
hi~
1,1-

:ilsyd"I(J.l\,-(YO'!". .lmttii. l)Ior nlJibet d.~ilinde

MUJ.]!;i:ve mtltettJ!1lerm(Jt:n :ally S-aymEill Y~1'l1 vlI.lII'lfel!lM bli-;;lllnlLlrtn'_ j(enolL!l.i!li td:>rik OOIlI'. !{Qnl V'.u:iri'!lhloJ~ rLZ,
dc

VIII ellll(III', It!·WJ.Z:Il;Iffil

hi!'oil

U E'~'en '"4: nelindil hitanliigJ a.oo- iJ· "lnl g~lenilerlIi Ildoo;l<1~000,000 kllll!!-1 bwmufjtuJr. lILeil.:r:lg piLIl8yrrrrl' ~,,_ :r.~I,le rill tunu
yo::lfi.Hltl

Aaker

1I.1].,ll!l~lne

ya-pdacak

:.~:u:m.
·tat-

l13iJlcll, ltUL tio.ldl1: PeW ~~
f!1JJnWl&

l;!1h::r'~IJ,~n r !In (l'lf'l"el t:dtll"II'IIt'l!k I'll

stU-

l:u!.,"bllL !WtH.l!lU gl'Cii!tir'n'll!:lliibt.maU dB h.e-.'s:ahll

mlwaff-ILkiyetler

(;Ill~.

OI;UU.gWlU

2,!;

mlBY'm

,,1<11.1Jta:lI'fl-

Olsl'ak 200 deniujW: Ci3MrlW. Ludl.!'ndort: _ Den1Zl!.ltl ~IL A.Jhn flYlItr = Dtln blo I\ltm H· birden t!limju. sijrtiLll(yon'lu_ Fa.kat a·- arl!'lJZU, mdll191"JllRIZIn dB. 'i'1l21~~etln_ra. 2'.5,£5 tlzli!riml.l!t1 mu~mt!l~ g<j rtn 1.1'1' ICII.'ba bulll""r ingiJ Loaro;,ii II.tl~lLIkayll. ve f;:Jla!i ~~el~t.lr. DU!1mu.n buzI 1TIM~"- tljr.
J1k def OllilID

*

twtm

II. liUlli'iidu.

..tly.lel'tiek b;lflfltllll

I!trgh~lntin

I

biktrlEl. 1~ILmc:si i-c:ln D;).blLiy~ V ell !!.let1nden g"i:inderllll!t !3mir dUn lB~nbu l BeJeodJye.sine rli!8IIlQ[J lebUjt edHm~tl"-

nt~g

ya.

r

Jl;Il~1II

ibU_
1roftI.-

BUDdaio

muyor musLln 1:' ••

t--'a.Ih

Iror-

_nkl
g>c'J!loce ~

t~
..

l:oI!'l'EllPverdh
~1Jri!.- bal13 ljlijoi1!ri.lm cvlillt!

M~Ih. YI!<YU )[~UllV ~llIr.!fl!lI!IIIdl!!n !ilntl!~r 00lIImI!!' dli.'gRdLr. 6el.ecek !leno.l bu ·llr.
I"Jle:z;

Dl!!kartar hllyUk l,tr rllrbetle ..",d,gl 111"'YdnnllL 91112f_ h:mil!' hay[ I'mh~ !iergJfll,.j n l'iWyillt

!!Ilrgj

kundlffil'llj,. .:iillcllClI!!flr

bit'

:sao'

au;;

k.dmaEllftll. kiifi gcle«!kr

Bir'

Il!tin ti~ayEl.
~'Illl.t

nlJJoi:llndl;'; li;(imUr eld.e etmtlk1..~ b!l$TYFiCitk, bu tJ. l1'Iij]jjJl'lbUWWl\U1.llu. on!!. ZlII.rnrll 1J1u.c~k. ga-rpt'ekl
,;'Ili!jirrU\-l'lln hi~

le"lk Jll.merlk!LlIln hjU'tiJ.e gJrmestne I!!o:.be-Ji! a-1!l:!L WI!! deni:ru.ltrl!ll.T m'llh lm I:olr ilavbe AJm'&3il ttl-'}k~1edecek
a.miraJl 'I'irplt.z

-------=-0---------

Dlln~-II

'l"Bzl~li

dlmlUI'

.Bir otobiis<;u
mu§teriyi
tElll

<1~ l\I'11IUUMTIllllEL!l

b.lr htanbUl

L)~fil l'mt~ !!oyi~nl:f'.-.r_ HOI ,1-1j.~(lO molltl'';' rnul'.II.hUlIl1k blrr

E~loolyf' DMml. iIlnctlmoni d.Un ,rill I VII! Beledlye Rei!ll d.ok'l.or L.l1ttl KI.-(Jfl_l·fn I;ioll.!1kanl[1tl altmd:a lQ.pl&1la
I"l:Il{ t~i lctk,j{

ae

aa9 harbtnl..
man, "t:enbit:lliz

bdhi

;_l'ru;ddljtl Z8.-

-:tm i.;;:tLr-_Almal'1

karat·!),

fueeket

e.Len

mil6-

!tilli 1I~,Ll:ittukhr.>l ,"'aHII.In bu OOyaJiilltr IIZ!B'Fim;·.hLer Smm 9cxg'ldf!. bllyl.lilc gal edll!n ~14k8ldlll' hlr .Il'klld yo.rhn' kl: ~"'Rlle plI,v.l.Y"'DI!J.r LIa'hll)I"DlaW-rle.t~
bO!!lDLlir lit-

1'!11Ibil'dJ:r. Is-tan'fll1~ ~'_'.rgI>l1 J~ln fl.YF.I-

mi I(W? 8O'I'fflA... hll,~-l!Ct!nda

t,r,

N~ti;;:cd!;!

crrdumuzun llIj:z..Im
V..: III i '1-

IJi; 1"§"lt~1S'GEr;l'lKTEN

Cuiihlll.Illlll!iJ
tH::ut!lL

pek mUm kllnd'l.lr.
IlUllr-an

bu;akladl

1a1l lillhOl :,j8rgl

rm

kilP.OW'

1JJn met",,- Inu"
tim .kwllldw

g1l-rtl, bugUn 'ru¥lI> :vucm nlLkil \I!!.-'1(ta1a.n Jdari!llflr1 m.UmI!(%Hlari VEl biltllln k.",yruai\~mla.rl"
'r'1l

rilbl<i:;.!ILI;;hr. Fakat

hir

dl}w Ion: E~ r R.u;,;ylUlln ~ir IhtilM8 n'I""rw: 'uiiSCafll!.l eYVI!~ce. iahmin ed.ebUBeyIII< bt!1ki dt lel':" dl!nlUiu l1~rbtnl I;j-

jmizdeJd son
rn~dik. Fakat

".~t~

a1arak ile:ri. s~ RUB .ihll!~linl

Hli'

Lt&

En/db g;;c~ HaU-; r"II1.'rlmlc hi,\, yul~o" fIt"j bir ytlt .. lllmll hiidi!C'-!i olmu,;, de oMu~nu, n~tW!nln ~abuk allna.- v(, bir Illvbii" iJilo.ltj", '·,.'rrliii l'-8r.1nHli U". 'iiDii istedi di~" y.,k"Lunf"lI l.irinill hIlUbll.e«tt1!li Ja~tel"()l<:ir, m bl~II};J .... ,j.,~,nl!tlirVe n~-ret RUliyarunl3iuto.l"llZ k.&H .. ,U... ¥ivJ .. (llmo~lllr: E)'upl"" (t'I"J:,[.jblliyeti b~MIWn kll'rla.ca.khr_ CUn-

tecrnbeLert.rnL~

liI!1kliye

l'~ln 11.l1i.>:[ bulunilm:l.dt~ndll" 'IlI!k!ilm JiblodlyuII,OJJd'1LIl ku"Il, silrgi! ~QI" tallnu SaM :SOUO met.r&

Beloo~ye .Rei$inin
blr
topl&O:fltJ

vllpurie.rmda..

'f gi!lnderd:Fk,

BBII!!LlI~ CO f,"lukmJllCllk !lIB etml'1tlr_ murabb
1iIIJlI.f,

I ta.tbJlt
I

dli

.illtlJ.'a.klle ymeV~li bll.ljlk - .. I'~ rutm. yspiJru:~k 1q!.nunun

~=~::=~~~::
]ur. :&0:11. Kl'-DJ

r.ol:llUl!ll1 bli~JU!, fIkxJl.8] Y8.z;mak lL~i:lr

lailer"

Yiikllil:'Plhk~

yerJD~

II-e.ldl h.s.kklllda ma1:Jba.Mt

gfu¥lecektu-_
t.ar8.Jmd;'l_~ bll-

Sorunuz
Sogliyeltm
Bu:r-tt 5o:-tb.~mdao 61 nll~ol_i
AI"}''_;>,; ~rIJ)'lm

lklcdi~c

«-- Va.llmJ7. Illl:r,1nIo
Y'Mf'~m.o.d..gID'[
!io.lllr'D,gl!lll4l~ lru~!ml

harp

dola-

.~ret
I!(:'JlD

hk blr

owat,B<1L1'.

et--l'1B.oot

tIIdeD
kllk

moMII:·

ldl

J;loemill!!!"1 bat..&rru.1lJ( BLlretLh.:

tenoij

5~

l>inen, faotit.lL

fl.~tlil"'rif

rn.!Ilt.JIlk~,iJl()"

1111 sahamn J.l.:l!IIl!1lmle .... P!!lJII. hlhl!l.Yl,:&I'H:r \-e !I.1I1<"(O ya p:JI 11':'-11 g.htllH~a Il!II\!I&IC <!IfI:rg1 IDUrab. kola)-cil
Ill.

jr!lld1trnl ha'b(Jr "erdiiirnlz, pul tabl i~IOlrl de. Jkm.8l editmek ilZm-edJr_ Ell
pu118t' I']a.lfll vaaJtalarmda
-0

btletlo

be-

!liuni1':Ol!l

a.' dEl. nllY.n

l'El.ber yolcul!l.l'iI, "et1~",,"ektlr.

l'o~iirlI.u
[ao.

Ozer.bnd-e; t'Il'f1ti.l\i.'>liloo~lll'lb) WI'Iki&l.t r-~t eden hi9bH' harek!l't yokh.L." olur .. ", T1uml ,,~11I 10) Y-II~uld .... hhl.-,,,fn hi)'1lI't!.-;:ml Uze:- 1.1 Il;ll:lll~ '1/1" b,l<ll~i &om.teipI1D vc I1kll,tnum.il1"l ·b1J.rt1ln 1m. R'lt~yruu-Il mlliirimmat MIII ii~I'Jnu "oIIl"m~. ~eoel!tiT, _sn~jl-ya tl<:il!ll.d.m.:~B~~'clIil il.~ Il.a.koarl 'lie \)tIl\- Jr.Inds der.h81 teak mi~tir, B.i,_- ""i.JJ,,1 "lI}nra Mu.l ..r.. LjJ 1 ~ I .. iLe ylII.p.i-'I.a.n ml-k~jY!1l. RUEI .hti·:rl j~flcr AJ:[jlan im!parlj,.tOl'lttiU 11"1 hll-I;h I1bh-IIL "illll 1I,·r.o.irlm p",r~IIII' isYa.}lM'lh2L 1;)(.'1I'El.p ...-e.rl1ll'l.klen 11 k llr. z.a mtlllaka.ft\UWa. Uez.ipo 001g dW'miclfifU' Ll"IDi~ it.!:; d~. JI.,,:-.li bn-.I e" hi!'.. hio:M(iIIe. dl: ~'ekn sl'l"l«1ik Arnl3rikanm nCT~J.. ,tl!1'. ;;~ro ~"rl enm.-'~., b.H~J mJ!i 1'1) .. ~jmcU I!!Umizde bull.lllQl 2011 den~- harb{; r;::il'l,I, Inxilte.rG:;G E~e mMde:sj alii iI: Atl\ffit1gin ij-t.!l t3r-afmda J!.irl""I!~l'r. fl" c,maoda fijnd.lmne!llin1. mall ys.nhmd8.buGl.Il'I- 1<.."];,1' I>i...,(.,uhirc 1::10,OOOO,OOOl\mel'ika1mln ~I)'metl bl&' ma8l!1ll, taYY9l't ~tliltlrm"'l!!inl VEl bll:' R~"i e-:-hiod<"J:Ib ..... ,g.", ~"k;1"'J"C1; Mu""", ntld,~r '! Dc-niZL~ru I:l.aktm olan 1.1'11'11- gill'tlliHi 0.d1.l5bl hEL<!.lrla.mlllSlnI tal'llm rantn Lor",,, .. ~ I'll ~ara.k &!I.,'.lI,~, yc:re , terv, d.ellj!illerlnll ;ll ~1nd3.. da 1ntill~im ~di!'Clektjr. )lkJIII ~llr" EI rn r~.Jn )-,~ i~IlJor .R"e .. i:rl colin-

iJ3'.

o::.o1i,rorl.flJi'- .f''-'-.... ba. g;1l.I~iflk ,.;I!'Ee ~u~,"C· MIIII blteutlne dah:' Iwt,'j ddill!1'l"
'I1~

lb!J.T1l111lir J!:'I'l krn,·. ~'Iikl; mat!'!.: l;H~h,1<;:toll: !lflhanm ! .I<JiJlii.t;iJf.I
PbhL'flll:l". 'i!It:aqhul

nl!'~ f!iOllr'8.

Y'uksek ogretme·ne
meCCanl
BLI !'10M Ytlk.sek TilrkOlgjl, F~~[I!!, FlzLk _ Kimyllo-

.Oyt,1 mckl~

l""""rluy"m, )'iilMk
Mo! ;!; Irmd;:

u",,,,,,oij

h!r ct&ha!ld

!ImIf!.

~!!II

...

,,17, Tiot:ltm:t ~t"bi m ~igil;~ ]ullt1.l

jo!llJuum.

Simdide.m IK .;,;ib, "H"'~ h=hm.a.k
.t..ililitlr rn,i..:ini:z'? CJ#' APitfljl' M.", M ~~
o:'LTak

i~8p

1.'lII.

lIug:i!lllle

bu.gibl I.¢rn

~I~t 811.

iJ,ilJ;Ibi.iWn

b:q.ll.lI-l!B,a"'!i!lktu-.

tly!W vu-rdIr Vi:! ~~ ilt:xgi h1g bh- '\Ude ~tle 12:mlr ."I:1'.,.!.:Inl'<.raklll biro !i!l!r~ d~!lIdir. olacak

gti:r;b!r"llId(l<

rut~muyoogabl

mu?

talebe ahnaci.k
o,treLmen ol:hllu Tarll\ _ CO~lif\'a_
",ubeVG' T;II.h1! llimler

miUiJrlQ,iit,_ llirlW ~1MIim-1!t.r: j";~JM hiiri-

\'a~J..y!lt d!Jgt1:tj~1

t:ll!ifalt

~------.---------------- J __

Hindenbl!lJl'g :B~ blJ.thro KlYtuc~ ;UaSlb1dakl kat'i dfuiUm l1oOk. bu ih;tjma.l]_,!-~ ll:~l'~J dUl'llICuk·\razjyet. t-;UIlDIlE!.ll dtVia m1J:thlJj: bIr ... ·Eio:iy~t!,tf.~ DlJ;ntRalll h.u_rl)lnln ~l:I,glll'Ll! Il .iiL-Q ~pl1", ::,;"Ill;i ~~ 0 .5.U'8cla iLliIiElZ 'l'S-rthm, ;ljJmd!ye kad;ll,r ol~hl#und.g,D e(liltlli .lta]:ElI:·J.n b1.J.t.ijJII. m~'l,jltyeu .tUn. 90k dallJa mrrl!!.B,.lttit. Biz 011ha.rbe bill;'ll ilhllli)1Jf !rl& L-udendori' a. ailti:r. .uUk 11'.mil.JI'll Jii.~un.lz. Tlrpibi ortm:hL detlld.i ve 0, haLlti'I.tm. (Ai"ka~.. va,!,,) ga hl:ldut.&1m dcnizal'll lJIal"b run tlilru w~n tereddllUe vlikit kayb!::>lill.l.llgi z,a.- II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!..,
fIl.&ll ~ I;I,ltE\.t ~

m!dJr?

f;Mdetl

!t!'cru.cLLIl

~oml\

~

~r!J.~~

dl1l£i J.. HJll, IoJ ....:I,,-

b'l;'o.¥;l

ile birlil;J"

}·'1l!allI.[]lI~-

:r.. ILp~

u'OJ;I1]IPj.,iii il~ Col", hu,~~ni.llB.r;,(-!-in,r k,,_Iol-mllllr.JIk 0:1" .... b.d l.;d .. o. ILhlnD. :)hnlJlI~tLr. Rima rELgfll'iolil. l!1bl"bDLn hill:'Ull tddik.,d",lIr_ ~.fnir l'loccai yao!o;oilallarJl.k tnhl:it.at" lH'1IIJl"l,r, lo*

1J,flJ lllftL i;rnrll!ld I .llLhi

Baba V - kar, S atili
Ba b·asin I ve ka rd e~j n i 01 d U'r'e n
Zeki,30 seneye mahkQm oldu

l~d[,e Lmtthanll!. plITa:,;u; )'il:till
ailmll.C.aktn:. NarozJI!t t.eele-be 1 e;,vl1lldo 'bllfhl. .illLC;fLl!trr,

la.':be :ki!.yd1no;!l. :p:l ~ :ill:llat

j-'~t <:.ii<.<kn" ;z~ ~f.mfelua'JLr!si. ~r!P ~"'wflrIMmC~ 1Il."'.t ... i<. hli~ dtm b!.-l.lmlllfwl-u;r '/ltJlJotJru. p<':J1<$ ttf~~1!m~l'Imlf IlllMiIdd",k b;r ilmilJuWcr, 4X6

dJ'ddwd.d t dMid.o,

cit!

.. ,.fet

kli'''tu.~1l'l!

f~l:ij,
,..,;;.

*

!ill:

HJi.y\'llll $.1I.~bk mektehlrl~ :l1'ahb tru~i).(; almJ:!.l.:idt taraimiil(in

or.zrtJi f,'<l ~Ji i.ontorS1 __ 11 d:i:eD(, ka.IoirJ QlIlJlIlJ~
..,..~:;,;rA

Veka.leti
Ha)"Ybl.rL

SeU:mJyed.ek~

yatlh

Saghk m",ktebinl!l P!ll'~l;l:il i.al!lOO il.l!,'ae:l_lktH'. Tahsil mUd_

Pl-i: .. &.:....... k- b1'lrlmU"1 I'.Imlal~w.wdt!tl> .M!f.,. Uo! s,,r,lL-orr!,, r,,,].~IlAu.rw.u! t'-Ot vilcai, ill' bMii;! d"",z,.J.ti~ e1r.eri¥i cdlfl.l,c",,,,,.,. .lair lob""f'{Jl"-

R"

n7ptlr:ll

BPIIT~t!I. 1rJDIa

41.en

gco;mi,

bUl.U.ll·

du:tJ,t1!ll1J.

yU2:lyQ'.r.
Ilil

akat .Alm!l.ll bti)'u IUIl'!iriil..!u mU ((,Q.£tt enberl lI€!ti~i ne olUlI'lla.
.un

QJ.

GO' N N· L"-.0"I.". . '- ] .....
T TA ..._.K' V·.' M· ,J '
.ill AGtJ5TOS 941
J"EII~EM_81'i. A.l'~ 8 - GtiN; :i:ja - Hw,J'~ lOll RF,wt; 1357 ..:I~USTOS; Ii
-

tlitmLiik

(J.owU-alt~ :!Ijlahuu amllimlio:: itli.
llWt.'!mda

-oLm!I.e:nrioCf'Wl

muU-II-.ka. It:yj.Bu .lui.rilt'ph ~ bil-- ,eyln

!JnllnC1-e:eg!I:rr~_l!l'!m bll' ~ bulmul/tu. OJlun l,i:lI1asmda, eJ'L mikUl11l t~h]_[kl!lll• :!Ieyimll blr tltraft vlll',k Ibt)J'B.l" lobrG~M (YELnl Ii1J141l-11b\!1'!!), @ ~i kallaa.tte kit ve saUl.. Iyeliin

li/CRI;

liJbO ~

ftl:;CEP; BV41.1
<!..](> • .,

::tfi MAIU
](I'~ ,···.,u

\'ABiT
Cl1NE!": :.I.e' ~ 'I
'IJ ._

bUtUtl

~rgilC

b~ekJli J.ll<II d:enU:·

l:az.ylkedlyon1l,.1.

A:rnlralluc

liIolh 1Ia.rblnln eb1hlll'lUAltU mlldJJ!U 113.1. t·.-i"'D'f' -_a.. .. ler. '~I1II!U kat'l ..~ Bert bi~ llll.h. A~_;'M~ bt:·1Uty.orla:rd~. VATSI: AJma.n !;lvU idara adlllmla.rma, 111111M" .K'. ",n. ~.I,.U'!!- ...e '1atLer.e 'geIlD~!I! m:I~U' wl!L tc-k.lU'krl,.,j 1'1 l'1'Itl.ttE![,!do(,:r ta-nClndl-r:l reddcdilmtl;ji Uzerino ,*111 gllDl h'll· tar, Hlndenbllrg'la b!lojvakU . .a:rasll!lda .a .amI!! E-Clnllll'mdfi.. tei!l..tl 1i:4'il1-.n L-ill:graflll.t" ALmatl tlllliYekllifll<1<." w:'lk mllK&\I~otJ.H ~ll'Lr,. t-U~ett1A'lni g&!tcr!· AL)[A1;,'Y..utA. t)!YLE:&1N 1''011' LI\J;,,(T llIil.. li' IldnCllW..nundlL kat':! ~Ll' '-t!l.r'1IJ.!' Bem""l
Wi

"AI......
........

J.t 17 .1'..... • ,... """&1

.Ii r7 .rumumliI h ..klu .. d.. G""I"rdi l.:Ju.d "".Ii ~ de~lle ~I..l~hl ... .,...... <}orodin BUIi"yEi. ~krHl1ll1T1rnIWI ~"li~'1lI1 d'_"n Zl!lkiyi '2'''''
i""

":IM
..,.....

I

o!.iI::U; IKi 8B[J.edi.:r. M!!ll~toe.b,-"g:frnek i!;lin H"""n ~n ..r .nrlJ}·or: ~. orbtm.:ktep m~=uolm.u.k vc mUaa, 1-1cyhdiad.Jd:l. It" WlIkti dc-ni ze !;irm..rnn ~rhh.tl: mlllllJ kazal'!mak lfiZlmrltr, Bullila.D 11.. l;ene 6,"'Vcl b:r mh·a.s r-;lIdc fena mUlUlldc g-in-dtl!';11 ';'e- baba baka. imtibl,l,'lllU ~Idutu doiJTLI ll'1l1d.,r-~,. 15 ~!i'IO!dedlr. Bey tar- mOme!!<1lt1lJl ytlzUnden bEl.ba.!l1 HII.I:I :}e'l'- .(II Hael ~e\"k.-I:ltin 'bir Wk mrillSl"m.m imtlbanla.r GEl' A [> S~!tlt.ll'l lIN'::!' ""OR ~'-'1' riJli. rntiil'II-I:-i\~.tJ.&'1 ~~bule ",9 ke-Ll~ kntdiCf)lU ft:tdjyi I;!l(ltl1>;;,1'] v~ bh' Idare&Lnl I'tadlye verm_i~ olrnl;lJlilo:o IJ _ d"rmkl~·i. k ..rm", ~ (flrntrlair_ Y "".,,,li:t<"J". ~I'!' 1 ba-¢a.nu~r. mUdd:1l1 lW\.·el de bif'utw5 ~lree:ilJt.d1i!. 2:!l~mr da (1111), to;;mliketmJ'I .J:fUlUI1- lU! m.zl! L Ulle!be kQ;ydHML m "'1.~m baikd~ll ~,,-Idt 1m" mblrni~ o;llll'U:!!m~.ilm!fL ,baJullrken di~(!r k:!ll"tlto- mJL:;I hall1.1etmll lIebebl (l1~.J'lIk K"l'F!lI- ClwTurk H".I'T_kllr"1II111~t.,.l!IJ}Jt ~/;Illmll.:JlM: f'ltoir_1HM ~pl.mrr-. Htrtb!!.ki d.t:rU~ &irin :,i S~del~kl'l'] !hoBT.b'lt< ba~lIIkla ~&lldrramll" v~ Zl\~·d ;toh,l21 !I~ne 1II!]r h!l.p~' Kl~lIk:y(lll,.~"t Wi lIi.Jr;klatel1 <lrt.JJ.,. HIo."}'ir' Schtri TLiI"", hilill' mii_--o!.e. .. " b.i-< 4'1 J'iilW<fiiM sad!M y",_.. d=rt !:'a.k ilIJ.d~l:'m~;e 1:.e-:febbU!J, ~elil h.tll rnl'll:il~(km edllmL~tlr. 1'_,ulk~m Maarif v~eU waJ".-I"d" ,!:"ht-.In i~'i yurLdd .. !IInr ,.o.klol~n"_lt. m""r;.wf)-t:!'"df!tirr. Bu !'Q;t( .....~ "IM.n z.e:ldJlhl HaCl §,evkillt '!fer ft8.liiyi .1~. Zeklj"l Sl.lO;:tL ·tG'>,wJk I)ttl tilye rnahnnil[l.11 K~yoz.ga,l ve Kn-klne].inde t~ "1"-,, 30 1I,ht.11)o9 Z'ilf"t \'," j!l1'f'lr~ ky. ...htJ,dik ffiri.... iJne ooJdi/"rl trlDTi. d1irmo()i'iwlI Ttrllt~v~l~lt dUl'u~aS([ dUll k.em"'Y.l I'l'vkedlle't k;-oj-d,_'-,;;i Srddr;'; &1I1hl..[lihi 'RL-!;usl .orta okttl IlIln inglJ'"tI., .oqkrj ",{tit! fit ;.,,'-;, ~.tl<yi'" r .. t"I"", " ..d.; '-tli~i delin I'e ,"I'efii ruil,;". bir1ncl IItrrccz-l! mal'l\'iemeal]'l(le .!Iona hakkmd-a 191' tJ.f'l'lI",t kararl vtlrIlI'l1J.~- Hzoe. fJzik, kimJIa. l·es1.n - eU:!jj, ma;lrm".1In 1I11GIi!" uJtluju QrNDd"" ~'l 8f!i.:"'''UR" IIl«mk bir gUlIliik; y~mi~.e:. ero!. Ur_ teiflt!t5.1Cv~ yurt bi1ghii W!l'etlne<fli a,Iw:-j"i .. LIII",,, "Inl' slIi ~I" ki).,lI:r lln)1 I"q"t <'!rmi#ir. Mahk<amc i;oo.tm. katJH Zeklnill 1;eIma.clI.kt.ll- . 1-I.li.II .. KlJnllm'"I' I"hrnii ,'c k"flJlI1lun l~ l~ilhllL ~~i Y".LJL.~inO::Ic-di'te ~lmillW'dir, l'"k Kendi Lkn,rJ ile gerckllCl ~l'hi.t 0J]st~ILDI1l1~riDdl!kl mBl.. ~- - JJ. '" ,".m~[ t YIIrdd "~oIIr'n K-u- l!l.i'ak: {j Inlene1'l daYlsl ~6V.]{6.ttt1 '1ehll-" 1 'LOInll~1!I limn lW.t. i - l.llt.a-nbul gIlmJ.-U.k'lerlfl·

J..d.. """"l=

~il;;rNrIi •.

utiin .~,~.nerJnl~- ..ir
hamlyet eser_

.

.. b

=

*'

=

.1",,,,=,,

.,.~.k

Kucluz vakalan
~O;:;:a:lyor

*

21,-1.l

"';u"

1..40

~'"

I"""r

-...,.01II~ \ aklJaL'Il' '" '''n p;oluJ£1J" fail.aT111'1~ CeZtl Ka.tIltr1U'nUJ.1 1..~mQ~' do-u.sl ,jJ,. ~,.~, h<,~ l..,jl'ddc:rin . 'lfl~ nI!;l madd.elllJ:lln blrincl Vt\ ~e'!lmCI illif.n.;! mllhter<:rn IlD~.f·l~n.UjJl \"lI"lU! OII1lIll>.''''L rica d,"-.orn "jJUlIIL"l.: u-..::liT, Y .. I".I1: dim w., I", '-ullilli ],L,m'-"lll_' Tlumml i im~i- t[kra~[!.l':1 aTfJlldbJm:.eI clI!~ELlandIl'm!B.~ .. LllIl'Ifnt1llR D1ltbtdi f """'IJt"lilidol' 1:i0 HiJ>~k _ ..oj~ ",hn""" n, t"'ll'GDill l-.dm-I •. ka.f!l.l' \lenmJ,tl!'. Ao:l.~"-Lt 2el~I'l'lln !Ivk- i~lH.f nllJnml4lLlr,

'-II'-ledt~Lt1t Elll-b-It gl:il'd1lt1illn-

dot bulun._ dan !titl<illI'en

~~y"nll'i. SJ;>tIf/.In<J, Y1M'mb!l.91iY1ae.B.j.ltn. !lr~a 9Ilil miko&lj.ya He ~u.kLtJ.

Bogaz) yuzerek gec;me miisabakascL
~';;JI!:~mj:;!; ~~di!~ yu.:.euk
:;",,'fl]1:

Sut1~ak ~)'HtaroB. .9U:rl'1 iP9kli ~ vlIXalr.

~mpi

&tilli

Itl-, Y.JIrun

~... ,Iel bans. d~l

koili .g;.-Irui'" y"J",<,
.,1-illlllZ

)'e».r- 8.,.k80 lili'llhb
i1]mO:lln.hdllr

a",_ .•

i~C rllrJl1lk\i1'l

Sizin

.. llIr~m

,;;'ylo:-

llIeln, ;Jldallllll'D, hil" "J'JllIL'" l:illll1l. Bu da lol""lm &i1.1 I>lr k.dtll. C~bi Q(>k iiii;•.•)". . .,.mn'lI~fJ IIi, h'H' "ed.I~urYrn .. J::i..r 1.11 o.Ii rnden t!",~i rJ "'l~IL'l'dll]!j Ili.il[i" lIoulIl..r. Iol.o::l~ dil bi~e ,j)yJ(lJ:di!ln, _!'".,-hl l:>ili!'OO'III!U k.i ~~I gelmi'l o!)ln~.,)'11I l;e:l1'riimi '-'H..tLuTlnrroBn H)-L. r8illll~zd ""yo,a".aq:'UjlJ .. le.toii ~j m dols.l!1hB~·l, ~·.. I 01"" yikiiwck i"I"I.d)',,~_ B IL }·o>l, dikofltJli W! i<.~ll b.iI YO!... 0 bul!lcl an <IlL!,,,, !;u • .,j l~krll U:l" ]..,-.
Rl.Indll.fl

ila iGli" Oftu Liulu tij i~!n hi ... ci;sl' d"h.. ""J~ LJ,,· ~·u~'GrdlJ.s.,,!;ilitini hir tDrrl!flJ'lI il~, I,i!< ..~ ....,', fa te-,elli .. alOm..,mel II" haM" f<:-l1'!. 10m S",lim'l'1

Soliru me.kl!lbu "I<ur".~n, ,-"},,,,,,,, 01" anllm

)f.a

11m·

2.3 '8, 9<H 1l-LJ{T!!J.rH'IIIi ~lli!!liT ije .lli!bt;} l!X... un· de. YIl'(,'llB('uul'. Ih.itiin ri.i~'C~l~r(! .. cd; ,,11I!n bu rniiF-8.bakB.Y!l huke gir~mr_ t~i Iii\; M'Ccr\lcTin U1M 16 d.a. :&lIel. I.e! G"I., 1,I.l'.;u",!, kuli:il,lu,d" bul'.lOmalBrl loIoI;tomf'T_ Baj hlLk~JJ1 Ft..". Sll<'ri, "h.k.t'm :ihtL-a _[~31" Bo!iklr It.[,,cllr. NI~ri Bo:1<<l,t.

)1onlolk m~1uJ81 rl'ii !III"'! H a1~ A.

""rarD,11 :l'ii.~'IDU, ;;o]IJIIO omhl.ldLl'nnl
loli,

gi$rul'W

;;,bj

Mesut bir nikih
ilri.bt. b~"'lllt'rim·r"ll R. YIJ!llf Do:;. l:a.irsa-r il.:; Gecolik h.,f,,,rJo'riodo-n 6.01'11' l.-l:{'L Pm!;,,, .DO"d"tltIiJlIH Zll 8:''94] cL:lma. Illinoi ~It l(I da B%ikl9i, ... "Ild:i.III~ dllid """-'11.1" l1iHJtl.JII1 kIYllElca.ktll'. lu .ofIOe;: 'H<ld~tl"'" dilt'ri7 •

~
rOl

R"Ilkli

bJI 1~lIIm uwebilir

mI"lw? di~o: ~o-

1I:,,~k'llli;llm

l~ilL bll

eatITJUJ

rk~_11 P1i;1sll titriyOO'dll.

n~.fL

'n.i.ri:. i\J...

_.f

Cr-l1)il-~~i R=r

Jliom.t~I~Ii

1.IhUI io;ln i'~~ ~-eel"MlOl ~pl!in· dr. lI'~ kCllltNo'lJI!I,t.:a.II;i _mllfl!Jk~alliil"l ve kll!!I'ar-lul L.Uil<'-CI1i;1grl hahrat!'nda .e~O(!;IYC!'. iSu kgnfGr~n~ lere vl\,.mlljlt·r: .Ba,vekilin. fik~rle:ri klr ,d«llzal.t.l; tlllt"biitin

1/11 ll-etl<:l3Imp.B.!f~. Amd!rl~ar o;:.tm e~lnc

SeYgUlrn. kll'ffi'ltli .".silirn, ao~kI""~ n r \;.aliu lull. •.ik-d'-J! Kln;j; W .. I. !!:'1oiu. tlplOil om'rn ~hi .., .air Il'o!.,e i.. ill..{oe dflgd!u., 8l~I~<J1 110 sold". !!len! g!irJIII"KIl tt'+abhii. .17I!~niz. Bu h~~·bu.dr: ()lw:. SOtlf81 11~J ik illli~ de {lok IllU liiTt; ~ AlI ..(-,,, ••• lI1I.llfladll!. 51"" lI=ill ~yorum; I'lnoll inIl.JI",,"_ 'l.;i siD {lotk geVjYDro"lI, SoUro .•.s S~lill!l.Blilkilllbu ...,krllof tekrlll' oklld,,_ Odr~ir,. g.l m i~eceiini 'Ie lI:enldM.,i l'!iYrmeli i.t-elJt.djtilli .a!i.l..t;.:h1""]'''1 ii~ii1I=dj. 1!Ii1l .".h'IIiJUII onlJ mdilorr~iy.c i,j., Llli!~i lIillrm~[ liLI:m; !i.:l!il mi~dt? fr ..lJ,.lIki jJk
llIJd"

<;e";ren~ Re~W!I A. E. YALMAN
T amBlI!'Ii!~ "1I'm .,.lnlllrl'~1 h",Jde n" 1.."01",,, y,,;._. 1B.~IllI~ '11. h~;1']L .mttti. (;i'iiferillj Ilap..d'i!l ~lfujl' tol i~intle 5~limhl K(j~ yiiliioii ~liriiV~!dlL' 0 .." ..1 bn hdllr ,.-.-.!!!'o.!le~.. i!;ini ~nlJ('tlll('mi~li. E.oi.: oldLib ten OOIU".!I kslhl lIJ'l1ll;j IMJ~. rml~ ~hi ruii,n"l~h, Ell do.fiL tth .., •• ",I)'or. I:od~; ,1... dollo ~J-;- -!-t>~j~L'~d!J,

:z..... !!, S ..liml. Sal m lIIilmemCBi Ilill 'b,t;ylo:o !>if ... too!pi..n .. ldIJJiu'l!~ IlILllmB~.LD. Ml!'kluoo ot~malrilc kllnllr k...,.di dill) ~tilrmii,ti •. St>l!Ifa e'I'l' dijJl[ni.i~
,." ]''''il<'11 }'LlI'RKai!lim}i.~ti, 'Ilpk~ m~mr4 ...1. hi_ d.t~l1m"-,u, Hioi'lJIo!t..-i:n [ "ircr

Idb.i

_ EgaI'

Ij-iddf'tllilnmelli!.

III f!mNider!O""f! ~rs.,vokjl, un Mtl'!ratl!~ Li!ll lnWUi.faZ;!l,

::;'.lIh,ls7loJlI t1.. tll"~l rinm atl!liml hit ..,..Uyor, I<pl]'i'I'~" 1I1al.. rJJ",,- "o:>nl!iii..etr "0 lI!IuuIfer n,nll "Yll" ,~.OO', ka.lbi "II J,ii)'u~ hi r oll!lit, ya,atlbll!t ,,~ "~vm~l wnidi d.nh, ~or! .• Her
l,njpllil';'S
~w

-

IHO:J1dl),1'I~;;;yk. b~n ha~.a~·lm.

Ua.Thnl-..t
hUdoB iclll

bLl

a~k

n~

h rll'T ii crLlI. .

i...

Ill'

b dB]' t.e~'.

;itlLllM;\ldl;-, FEl.kBl ~:t.ZI m~il-h"l:).Ui. me;;J1:l~f11r£ BWinUr1ii!- ·tJcr!o.b1!r AfM t-!'1ka.run I:wn'be- glr;rl1e1lw dAl s-i)/i!i6nUnr]e' bWllm'lunu':U{ QI1 ~rE ~ liieE''''ll kUcrJ1lilk g(!I"'!,ktl!r_ MyJ.oo!) hur;lUt!iI,q!Z denlzatt.r harbillirl l)B'!G ~Im1IM edl-"¢i:harbe gJ"
Z;,'l'B.r'loh

t.JIlieiz

'\'ll

beilLuM

J.I.~L .. Ii:i

.bu. (ok_lLdu~n kllllbil:Ul ii,,,,l

II l~tLtade)el'1 AmerJJMmm. rolJjlnd.e" dU'l'ar Ol:WIlf!;II'lUZ

kB.l1llla\ltn"m.a.!t IAzrm. SOft @,YJ~ zal"rm4tl (h~lIiz ...ltlla.r farafll"ujam. I!!ld., ('>flll.-,,)'I 111 ,;:du , bu: Ir.mJUeri!h her "U 2:. 1'1"" nit i ndlln dElhs. o;:oj.( [}IU-\lII, !.ngJltere_ 1kll:!;1Id1 vlIlZl¥oI!!tll'ljn !llOzl.lklll~-II bi,.,lm rt1uv.a.ft.lll!l:rO'\. ~IWlFUlmUJ ar. n In hr!lll i.m1llel'dlr. Ka.i.'1 .rlU~

~inlllOJ1l dZli111 ,j"ri" "J'- kUn'L"-U "b,r "M'lIi i~"" ,1,,1_ m"~ llibi idi, OJr<r)"J'1I RelmQm~~i,,,' "e bo J...u';!"r t"mi~ ruhiu Oli.l,.8HIIUL iLlI"'--B sc .. r.-],,.

l~tJNP "'.. k~r:l" r;!~Ol.r~Ll. M"'KIUi1,ll:i!l a~ llIi1le"""ir (lMll~IL" ",,,I,ym, .,." 1:illIli~'el cl-"S"yonBli. s..JlJ ,·_._kif

n.... ilO)
o

dtinclidMI:o"r.t F8oH:f(IrolL,

;;,~&. "iM Odro.y dl" .R.I. nb~L bi.- fikir, bir tGk ([iI.

Md;llill1l ~no:l~Jl,eol"lL "",c1 &oJ r ko-r(' ktl ~", l'tir ~iiJnle,.jnl b"'Ii;"JI or,,,,,~,_ <lSi.i I)
'-.IJF. H"II

i'" i

,jrdm

.,.

k;ILrLnI ~ C~;il'leii

~,·drn

0::1,,1i~li. on
u.U,·.d"],,

aoora SC'ljru.~ n.... .r'lr ~(lrm~mirH 8J~, Buna k:.8rar \'crincL)tI kll olP'r ndOS<ilc lII!ley

blir

l.-UTl

blJllllIJnrL <lL'U""1J "" illjJ,n~'m? .. jj~'I!) m!·t.

kOI!l~II~l crL"''''' sCi" r lnl"ll;u. 1f.u"UJllB ~"akh.imll. n];mel'l ~ll .. rl ~'n j;ibf .i o:Ii. RI~!,II'I ,-iiouao!i Iitr11f')[clu, ~J.:: lJdi I~MiT '1''' :m"~IL.IIJ_ K~I"l;:]l k.no:iil'1c ~ T ..mlll );o.k, Jljs; W~ ""mllll Il!liim nlmD.lh
=

~('1"1 ln. A~..~i 1J lillX, llr'Jl'a~B.li:lm. •• m toll" k;l!r~1 kl'nI'!)'-II .,~m~k l'l'l<lM:k ktli1<limlll J.is,o,rtJDlf(lrorilu, KO::III1!i~k

OdBirruL fakl~ drmitti. 1\0<:'11kolldar

kin"di

1,00

P;r<JiOJll.llI

It!',oo

KnntVlJEI

].1.- dl),Olrd". CO:l_krimkn ttl ak~Dl irL ya~ ~i5yl(lUli§ dEL"uJI.. ,'1 ..ll}'"r .. LJIJlJZII b3<1"""
ge;;'I[.
'f!

j,3.,'1 l[ti:..ili! 7,15 Aj,,'IL!' 'F-fu,
11.,00 M":<.il;;

1~15 MiWl;; 19,-30 SaJLL ;jI)'llrI 19,..j.S ~\Iu;..,k

j"'~ ....

Od""111 i'tinde .. ~tI,gl rOllin duJ .. ~onuY" l;.IIjlu.d,l'A....",ln.ki ... iU1\ill bl]J(l.tl'm, jltU~l klin,'l]; noill'l,lul", I" ..i oil." bimirioo ~"-rJ"}·l>rdll. KIJlJdl kFJldin.l
S:jrl~ld)'~rd,~
=

:

d"i!d. - 11('11 d!~ d,·~ ilim. !IIi.illl .. ''')'lcdik1~li -do:J'~"_ DMJIII haUl ",r. lIi:iyllJ-o Oda"y .~(jJho:ie'l ,.L• .ukdh 'Ie- dholi)'ttli., OrJ.i1 ~!-5~r_h,MI

¢'y s,~IUl ," ...t.l 1~11.II.!.;i!fi .Ildmi ~ur.» E'I dh .. I... Eill mekLublO, y:lr;mi 10:<:'1:<: b.!i~I .. ml~, ~'irm' k.r~ me .;fo:; iii!' ~I!'\' b"kli)'M hiT mlinli "'ELrdl. [lIml,,)-,: VII rJrn blr.!liull,;tl. bll 8i5~llilri .Ilii., .. Ntl •• B.JI~klil 1i.UrliiaLldu ",llniRi.,! 'Il.' ~.ld"r Itt."I...,_,.",.1 l'5ollli "~'I'lYlJr, ("'''11(,; doiil Ye ollOn.... _ OJJntLlm~~lIilr ~r. .-h.t ~,nJi or,,,ll'''l' "il:.i -orf "'c lOJuil wit b:.dJ,.1 ''''-, di)'~1l1 1Ll1l1!;J)'00'- ielfid.lJ!:i ~bi (ol'''Il~I'~. K IIcPn.QI, 1.. 10;,,1 On k.aJu.r "'(:orilL l/U;!tll. Kal.hi .!itilJlt.ll t1"'I},I)V I:ibi idi.

"t""f~tt 11"f in karar'"L rl"li~ifi~·i).l',II-. > 0", lw!:l'lI' k, k"lIonna ntllrulLk l.IJY'lIr, ""At'll yjlli Yolilli;e.:;i ~"rrh, : M~klloJ],lIm!l u·IJJII(,.l]Yu. kadux ~elil1l oiimit "'IIce,-I;:, ,ji,-!>roJu_

B,I dlml"rl Ylllz.-Jdn.an "",UI:I lIei!"')m~,li "" ,'lI,H. Sellm ~"k ''''''l!lodi, Jl IbuH 1<.",,,,-11", [.. klro1i_ B,·IkJ JI!! "'fi.r!,"~ l'ii'iJnil'-'l o.[IlUU,,- ",Je.u",·k_ l" ~i[,i t.,i1l1L.,I,,~ .. ktL M..,h~blJ y.u·I.LL. l]..~I"Li r J, \I<l 1>,1 011 mle,..l IliiVl" <'IIi:

J(-li'or'r11) ""liyor-

J,-

I"l.lrI'T

S,JO,8.,4.J
J2.,3Il)

d'J:
=

P,.,,~a,...

E,·l" ~,,_ ..'1,l,15 H.ad,,!.1 'C II,

~', 'IS Mo.i:dl<
21,i•• Zir""t I«k. 21,10 _mi'tik t1~S K"nlJ",""\~ ~1~1O .Mi""iJ.; :112,31) S-.""'t ~2,i5

f:?-,.!13 _\lLirik lhr-8lml, oolllbo~ TIL1J";. b4l}l!llru,

flu. 131ieizligi k.m.:li ~"IP"'I~I- S"li,~i 11'-' diyc B,....tru~ i 'f Ou bir ~,JilLChJ .. d.f!il ."L~ oil? FIII: .. ~ in~l!J iW\ll!1:·t s,njyo)l!'rloJ i:i1e.. Ed" 'j ,-,Ie SC".·-

l~AS Ajlos. 11".
1'I,flO ~Tu:(i~ !3,Jii..f) 1. MlL<JJ. lft.,o;lO Frwgr;u~
l~,(13 l\1ii.!i I.;:

ni.,r~

1'l1fmi" mi id~, Olll!l lendi&ifli ,,\J.olllln!""~Tl ".,.".d r ... lim etl i ii:i UlIIlIl1 n.:: 1;!ld..dJ h-IlUI (Jld~~Ufl.lI d'i Ii;clldinc iil:.n .. CjJlIl.e.Ir,j~ lfIj id'i!

""n-

Hl,J1.D 5I:"Tb~.t 10

nU.~~

oIIrUl

da.ki;';e.

.u,sSI1~ ):ar J ... ki
1m!:R!!lIIi

(Arkusi Yar)

lu,-40 JoHizilf

Ica~1
•• numunesi

~---

u_ :II

" !i,1;!,

Vatanperver ik

Yezen: Murad SERTOG lU u:;;;;;u
I'ES)
'<!,i'Un.I~U. ga.z.etel!!l'11~ olm3' -

~ON J.{ABERI.._ER1~¥]I' Cephelerde In gilizler ~ "·'l_"!:, -devres] Harp dunY'asl iqinde bir sulh remzi alan SUKunet .'. kanh harpler eger harbi . ,IiI!!D • n! Lzmir enternasponal [uartnm manast devam ediyor kazamrlarsa
I!

icaret Ve,kili
(A.A.) -

..

I

n

v -A TAN

-----------

....................... - ----- ........ -..."""""'"._-----........ ---

........ - '1--

It1)M0",,11;

~

U.

Ch.ur~ h

~

II

mUlil.klttmdiln

tlll-Dl'JI

t!1!f~

1;,;1'T'.II1'-,~

l'lotU'ct.

Vo(W;U!.

MUmt~

o.irn:le1l

11 1MI E1'It~rnasyo!1.!~l&kld-lllcl

cakllmtz.

Hlli.m,.\'ln

Sabri

mil tzmlr

Fu.a.l'lrl.!

.nub.lkl&

1ktl1ln mUc14N~_~p ;~"erj,
Il!;~fier V«t b:l'Tl.ue

30 aA'u!.It(l!j

bu~·ramlD.ln, yak-

Y>l:mr\ttIT; l'A2iiz 1zmirlller: Muhter1ID\
refLll ~ Ibilnll. yllk

l~mlUl dDluyDile hal-'ll. 01i'dQ"unWl bll' memleketln ]jay;).! n~ l.:5tlkMI1.n.de g.yoEI!IUXI mWI!l!.I.Um .r-01l1d.lt~!tl1l:Q'k: hlrr{lr yt.'~mlyo.lerlniu. rotan 0las 0(1) klli;ol' .iJ:ru.)'l TUrk 8:11"-1&

E~\'8J(LUm
k-v4i

hmit

U in-

c! Entl!!1'Jl8!1li<'if1tci Ita. ....:iGl"'klm. ytl(:c

F'\I,a..rm~ ~ cttller. Bu
MUll: ~!dlmifi

~
v!Ll;i.feyl

:nt!'rredllen SIl"'.JI'l!t tftMlgL. ~nri:l..:ill kii"iik ae-vg:! "e ae'''--" 1 ·t~1bIJ:l'1!..1.· t"!'<lh"lflj yeollJ m!l.ru"IoI~h:.rl" da da lfl!l('Lrill! Y>1H!rulah .AI 1 ............. ar f.J ,_ BinU~ Ji'lhl l'.'I(>vy~t kl'tll.lllLrl, c~phl! de de!" "Y111maal ltizu:r.nll hakki uda eN abmll:UI ere j'bJ().'~ , ml::; i>d.J.'ak I!Idildlkkn. ..e pLyasa..:.·tL O;:lk. ml.q~ vc g:ncl!lrL mij,e!41 'II1l- I1\lil'le ... mu! tJ" Min My~ti umulPly!!'jJ, U~r~rLt;le Ii.IlLl- tiD"u l RM'rf'Vl, m"",rILllfbl teralmdan iJcri K I!U'WIil U"!11i Iledi..ve I!!tmi!j1m'ilir. &J':i!I!l!~l'ml tol!!hr n!IJI yc:rJ.l1i'!:o . . UlU!tn 1l00L"B. g&ltNtlCfliI; 1". 51r m ..iirul .. " t..,kliti Il1tW<tL!i b.al1:.edu. <cV!iilkiRil )"U~k: bMtlIl"el e'i!lrl HU"L'~m ~l'tJl'Dlo:lg-l I)ndt ,gelcll bLr vszUe tum r:o.ktaYl bllha.s!;a. tuf.>.ll.:rUI!l otu,·. dana bel!' !llIrl!tt~ ;;_;E1rp.ltmqa. devliJll 3a~ :i!;1;l.h,(jruUm 1I~lr.g'OlITl~'u..... P DHh IIIJ!J "1< ...,J"lIr B.t,,,b,,.[.n..:n- :8.ZdIl9L, ~(jfl" y!lllyol'r &:brl tlitil:q_ mue",s(.'~wllill i,g.Uerlnl'l MII-hterem arHada~ar, on 'bLr !ij~t"\e- mak l!lloimm, 13'1tedblrlerle bu moo- et.m1~LenI11'"_ Qarp[!pRalar, y.t>rl"r'i"T. R..r.o."'· ...I~ il r- ChULCbiJ), WilllOl1',,[1 H NI;I\'(>g'roU, K~L;>"ep, (}Qn1tl "1('; Od~~ ,.eyden ~,,'!M!I trlh.yll.k blr ~erel den l}el!~ 1;11,.1 .gi.!zel ~5erll1 il.~llrfi' mUniL- delei-ln tlcunli u,.",lll. n"!Hu!lullrnlJ;i deYlllmz tznHrLil~1.: i!::in d.etrll vlt.i.tlnln I I ",111, iTT rI"'lI it ham aJ"r .. k get~tI.Le[dG lEI iilLLknmet.Lerlnde ~detli o'mul'}tl.l.l' \t"c'.I'mtk.t't!'lilf-. istlil:sut tllmtajfJ!I~ ~'ejY"1'l(l-H 1~in I:lfpman bUliin 1.11.- iSt<tictll!l milLi. ihi.USII,\iIDJ.l%1R ;u..lm.a.k j". !,~lcLlr, SL~ maddelerin Loo:ij"1 VB Dlm..akta oldugu. i'til\.ame~· Alman mutemmtm ft\tUllm"ta gi.i il ... ,,'likl,...rj d. tjjrils~(lnda yeg:iir.l~ harp krll\p n(!Sli i\;ln eldden btl' Jnmaf I ~kli.lw:1nda. llAn e(jjJmll1 alan !l.z.a.ml. tlmill, ']~'t" ar ... JJldii bir IId .. Ist 1 er; ve tedb1rlal" baklunda tNl4ta uu yatJ.rn'"1II.1II l'la.Jtl1 UOl'l!lt! jle ma klll ve re Pa7<M' 81J.ni1 cvv<:l<.110 J1j14;l.l.t J I OL- !Wrd,mll'''' mukayeso hUl olan F..-arrnU2."fT1 KUrU~~u.l!1.u VI! ib.ur"t b1..IYl1S1l-mtaun ~lrekurleri oldugu II&L. m U ll!!d.1I J.lar l j.lU. v e etI1:lck BUrf:!tJJ~ Jflt"'~ dutu &ib~ 22.d!ltil takut 28 Almrul ." bUrJ"iy<.:t TI'·jl rn i nil] I,..."<!lli.ii",wm tlllgUnJ;;U mittokAmil }ilk!1 almasinm {lld"g""" k~l; .'II~·It ... ~""UII elrui~IHdi.Ilioll !O~t d.D~"rli ij~lrLcr V" fl\tltal!i.a~RI ta),YlILrs!l1 d1.lljlkillmfi-';lttir. 11 "tlilll: He miihlm 1.i..I" uLtk-· an ~eroafli hhl:swnl cU l:lll kUl:anca nZEL gO~ l~ren hl.::l' UI.· t8..itYl3ll l=.tr!.n D..m"h ...I"jn f1irl~ri IIT.llzI lr~ZlIn~,,""1 ~I. !lerd.edl.ldl. Ball bu klym Lli m&UiJ.l,\e. PI:I~ ;II; eo e.a!L. lUf;IL MW, ftuv'o'(oLl~t;lsa I~ltrel etmek l;;t:e:rtm, c!.r, bu m.e>':Zl,u:la l.Cer,,jI!ll i~lll. !lall'tu.L tiIkmak 1J8~~ "bJun,i)i'on mu."!IJ:fM, iUl"li ~L blr ~y H:\ve edecek de;tL· .rl, .R"mnn;,'llM Pl~U ~~rnl mll'Ttl<k!l.. de- I m,'k 11 iyortiild("" (,]ru .. J dJarl1Ll .... "'~ Iii VIlikrll. billilll owJ1j(JnluJ.m.i1;i.D. tl a, "'11 azaml till' LllouUyt:t ~ah.(l,.!ll ~uabilecelL b Bdc:.ai;)-·c R<.:ii:i .qo;okL-o:r BIlh'iiElt UZ;'\11 ve !1I11I ot..ombard!mELIl etml.ftir. RllyljJ<;. lo;oIti")'''II(' hildirMi~lm:lir, J&:mumuna d.e.rut-e.n b.lnlfOl"Ce lin. 00- Oll.LLD. me..!al al'kadaljlanm ta.1«'J LJ;- on.- 11m. Mlk"!!.IIJtb:m lZ.lo k1fliu;:L1 bu.gil.nkU Hr. 1\ ",1·iofl.. 1 Ih, i",,~ "",em". L. hI.l bu rna.hfll':P .IjIBl"i:LfiftIl.III !kll3Ii1di: bLlnyomlz.~u.n.t;; ll1l ~r V'I) InJtlA.kl"r ,mlqlll.m!!de 0.berro ettf.kJerJ prillm"'ldlrdl:~. ~ t~k ItUrl~ ~l'tl~yr biL' 'borS' IIll.l.Lti.m. d~l menfJ w.s~Iea'll1j rn.tI.n1.kUf.l oldu· l"u[lml.l~tur, flE:7T"larm 11." kiki "or~hl';!jni 'II.rrI'I!l1.:: be. b1r i~llll! Wr gUollik )'c..,·1II.l.ye-Fll;u.tll. ramtn. 1~-'tjl'Uk ede.n Ji~kllLccrilllo ~tl:atel'mi'i'tlr !u lunar onhmw.k km l'I1J.kIDn~tlmz.. Ark.B,rJ~, E'aza.rt .. tl lin'll 30 .AJma.n tayyM.I·e, .. IIini B:8i\',11 .1\:1l1"[lrnUlla Ji~I:re ~tme.lii, meUe.rln muhterem mUme!!i!li.lIerile C8 {llman tedo.lrl!:lrL tZEl.hEL ,\<8.hlfiWlII. ki l'i-crlde vaya. cb,BZrda harp ~Viil.SI 'll cllI.,l.iriJJmli~Ulr. 12 S()yyt:t tayyamllyooCt bIt HltIllliln'l'm dcl'.ult:l, ~iUlt'n f("1'IYtill'fltlJlult ~(lrtl8.l'1 aol{l.:yI!;I'"''l:m~, Yah"djJi!in ye I.oI1Qrw flo ¢To'e.stit'l zaroUH\I~td4 ",1.C!lertYI\ tL.:lElrnl, resl ka:J'1Pt[!~. ,g1m. fI!I;l:, hiD Um tebcITl!lda bWIllllm8~m1(1 ::>cmbolik bir .liun.:tl.e l,lfLU'ak ed(!R }·"fl.:'-Bk.i ciirllhl GlrhkloTl!lI[l Mk.Lki lIiyett>lroe!1l':TIl"{, 1I11:i111.Il' hiP IIln kl:VM~l}t. Ih(tlit af!nl:tlrule, 2 l!jovyet Ilakllyc lI(I,n !(Il!k daM yl.Iksek, dalm u:.;H bIT hiIkilmetlar!1l, muhterem mtime:!l1.iLIeDIl"let, lktlmll!li li:thfl~'B wiiq"..'lll' I.... inl l.i, ..· ;[iisturni~jr. M...,mll.l. V ....... !I ElvaIl! li4!rmayelerJn :!J.r.!l~tkollwgeml!!L ba.t.nllnu~, diller iki ni0tlLy6 d.ni 8el~hl.t' ve g-Q.l;.tt'rt'lLkkl'i .. ll\.ku hB.rulwiUic_!l'tiokiii ycnruye5.mi Hll'\'i! ;yal"dJl!!l.ct .III,. .. Diholtl, .... lln YfL[lHJ.t.. nim<;L •• n 11;1 bt.r !If! I'\l\ teJ I\IOd ~dUl1', .au. tlil.d.l.;.c g"'lffiLa~ ~'R1l1I.1" bLr haLde b!l"llk~lm.l~tIt''r'8 ne;Zfi}(",tt= rlOl<l.Yl h.JlIdiJU.ine te· 'iI3. XmumQna ,'el'el1 iW, helk.! bir, rJ1 1< bir dikH.lln bj~" 1>.J.1".d IOLtlfil'.";oCti;jni tJ.o)LcIYiSill: ~lCi.Ln:t b l1"dQ6 bu:.;; .Il;fl..l!fldfl. Arkad~~Bf'. mgJ1b:hlrB g(lr,;: I!eJ.kl iItl gUJrI gJd~ dalw IIII'U~UI.'Z"] llekkUr ~-M'im. bildi r.mrb"dil'". nn lli;w:i.J1de ¢ipl"be ne dolaijil.!tJ bi( Nl1 ~de aJaCftk, ka1:i~1B.[ fElda LQlld:ril., 2u (A. ... I..) on; T1.m0~ Bu, wu. l"jo'fj y-::~i kn")'d(>lmcl..l!I l!l'il"-'r b t;\ililyet $1WMl ",lrnnk ?Mm :a.ltmdll ~e.I!, be.iJki. wuhtlq, ol(lugu II!! .... .F"L1aI'1l.f.lLZm ze:ng:.n.l~El;9Il!f! vo Mil ~.!lVB.L Iln',"1 .u,i, ~~l "1Jn'lb; i.I"".,,'1 ~d ~"'li.UliL Cf.m.iY0t h..u.;:,'a.tJ.r1IIl, milU lI.~lY"-1 yIl.ZIyor~. , 1Ia.ng;1 WI" fllyl IOILtlll almak k&runD1 R.\I!'IL"Lm'll .. l'IU.l.j (1 Rio! ml,lkl1v<)-mel I!!etle ~ mllteki!uDll b-l:r mfl1lZU{\ rekt!u .. " i .l..... ~mel! o!Imlin.ri,p IIL~EI~ltmut tm aJlo;I1g !;log:;,! b~lt!.I1 bUy18 IlJ)' ,~l.l~l.o;. _Bl I bj'r f.!Il:lJ.dIdet teblf m~It'll.r!Jtotll'llle Ira, . 1ld1;:""rlsl', MU"\iufflikiyet ildJ..mELll!rl Elf'.i.:f!tml!:!llne hlzmllt eU.1!!n Y'Ilrll "I! !I;:I.~ "bir ~" .... dnllll, 1,iJdirml'o't.' ~:r'fbCJ11U \'8 hu .Ut. Zl~rtru alt.lnl.la lall.tLlil'tu. H.fllbtLkl m:Uyom:r ~'II1an- hl!JTct !l1"l'l')aJII.l'ln ll'1fJ.e!lStS~ V-c h''IIek· hulunmak dahl hakik:l bil' bCLr-1 bl<.; jse DJnyepe:rlI\ l'::8J!'1fI saillJ!n1:l yBJJ'I[z cia!: Hava. Knl"llJmlliil, yIlz I!H.J;I Un bUj·Uk. kU'r'vdltl.l' d~Li ilj7li. ~l&rnll,Q(l~ kllllC'rirmzin gli)'TIltl(!r.Lnl chi~ 'lu..kdlr. §tiphe ;101( l! i mUtee..'1Bi. e~kl". B:Lllia.li.millrlm mik:l.arda. a.g[r malzenw gi!'i.teberru I!tmt.kie bM;: blr ~'Y k ;)''bI3- lere J!YIk; J;Tul!.lftml. :lH. ti~lI.I"di, ':;DI1llll.yenLn. blJ.j;·inLn ve d.ei:lI!k de,!UIHr. ADII:ak "adfMllnl tla reblllmdninT: b"'iudll-. !It.yin meml V· MuteuU k~' v~Lta'!l, Ariz arlrs,dil!.flanm" ehufll:tl.n l]ilKIIJ' Vi]. ~tmJ hi" ed0"I'1;n1' ,'In rl3Kerl. mUh!lrl'b.'l. J 1m .n· wlAkki wd.~n TIll:k to.eitlerinln tlTm
C'1lmhu.rttli:,;imiz:l.n

veo bfi-

ihtikirla ,idd~lli mUcadeleye ,giri§:~ _._ ml Jy bu Iu-n u. yo rlU Z .
u
I.' '"

.

II)---=<

zin

I!ltwnl

rn1Jlt.u.l~aLa.rm.d fl.l~i fiyll.t·

tes:blt Vill r'esmen iLArI cttJk. tstJhll.1I: mmta,J.!al.armds btl nw.l1delmc ancak rLll.ki\ Ilc)'eUerUe y1lzde muayyell 1.;.01["ni~'blltlerl IIAve edllc])IlI;(;I!"klarml
tlJ',

i' ng!ilizler~l

51.l. tlldblrle

mll.'l.t1lha1lw.n.

III!lUl!Itllllil_

Ilkc

gid.e-n n.Labet.lll~ vc 1I1~U9.U:zflYllt
Vi!

Ukr,ayna cekilisin] nas.l tefsir ediyorlar ?
lO (A ,A,} DUn
g!!CI!

Almanya. 31 kOcuk

'I!<il ~1lliAln11!t o1.evnsine. ¥lv" ml'f If1bl.dlr. Da.ba diQpu!lll bu II.kIi;f.. .lIllt. yent .fnoll.iL)-.at!s1'l1l baljlama. .._ blr ha:D!!;'llir u'I1l'e!JIdk.

'ft~Nt

devlete
bal'unecekmi~
Bot lilT, 20 ~D, N, Almll 1)111rm harpten

Alm&nJa.r bU8'llnlc.rrlc Ifbi W hlmlk~ !i8.rflDtillrm .ziYll.lI blltlhl gBYTI!tle:rinl, $e'"y-abler 2hllf;.1 te gt. r.IJ1;Lklul
bt1,ViIIUl''''i':

i.amevvU"

l.amla.rmm l.lakJu.Di!a)d

:;aym

I

laeagrmiza

teza.yIiUCoII.ni

tilllW1LIji

0"

Ka.lliz.

MIJijl!;OVII,

c. ~ildiri~'{Il":

MI~"I(

milca.4e.t .. yJ

nmll

im"'IiIriif_'ww,tII e.v"t:.i an nrlml:1 b:lr II1sMoe-,ye ~:liI!i·fl.blil· me.k ~~In .It...~kerm fsaHystE; il:I,aaoolml':ll [i)UJmt.Ii'i(!/:klmhrlUr.
,J.a..P\lu.I&r. 1Jzak':i&rlds.

IilIt

IOa.kUJ .pliin
II(I.I'liliJc.l'. ",', J~I-

,1;\1"l!ID !It,va:m

.ctrqtide
I!IOn.

yu81 .oo'pMda

dtl'>e

.~

Ihll)'Polll

air

tQ

n"~"

ba.uket

e1n1e."kteJdlrlu.

(;emlQec

nil .. Irna :sJ.ylll!~U k3.1"~JDdD .JliI1Q"~ yam.ID Jlai.tJ ha:rEketl lite oM~ snr.ettnlll!ek.i bhl" I.uale ,Japuom. !iIl:r.CIIl"lluiln; ~tf"""'.:IlIfn"m tei£n1ilJ blr hi!inl hll.rIl'kEl'tkabul et~ olliu;tlmu .. b'OiISlil.l8!l1 '1'6 ottAme:rlks :El!ju.l;B:~y.e ~'a~
IDiL

B. Cordell. l1d"rw
~

df: In:ndl M·
aldoltu bII.!II~leml,

.i~I'"

Idl:ml!ltlimln IU1ha.7; rekf.,tJn tedaftil
bUl(Ullm!UDU~
)'MIJD

oMngwu

m; atmAt8r,. 01 ,["011DUo Ib.tLyatb I:uH'l:lu!!tmI Plikii.lldlr.

t1!l~

~I~

&D14i~dl}'fir
glJj

,11.·

okl, .II P!lIll7U, !Eo.dii".in0B adi!h!tfiJtl bJ:r zem:Jn 'i'e J1lii"I~ kGd$', BIIr1elJli: ~u")'dl.c.r nlrJli~ be IwI;. g~~k c.uk ilk Wi.d:l!!e

za.maa
.~rlJj;1I.

mlillHi i; bo\~

mllmk.h~ mutJ.::1Ikl1ndel1lr. 1IDi&ayalu.!ldfj. ~b:

Ptlt!:i[!' bg ~Ira:lli. ~CM

~~'i'.ad:... tllplWtM'ilk 811l'1I:)k AmT!:cika. _ BLUrUk Bril.tm.ya _ SO'lo'Y'J!Jl-

bita.p edll!Tken yeni 'I'Ul"klyll'yt ldlltur I'e JJ.ttraadl iaall}T@til!l"! mtl.tama{lly"u

dlUl !jlok mU!:eelllm hll! yu I< tUl". An"'lll~ r&g-m"l1
r-&;~'metl

olac8.kls.rma IJI-k It.da.Jjlljl_£

fllp·
bU;la

l!.rln
!lI'lltL

AIlII-f:1 Dmyeper'jn
ne "",rrl'l

llUlUn
bLltllil

gllLTI'
VI:

JJ\I

~UlllllldUklru'"Tru

A kdeniz buyuk bir harp saha·sJ olaca km I'§!
C~fiUlI.l S",,,[,,"n, Ak;d1!llizin,

lu

B.IJiLlkl
¥c

kon:feranm"

dla..;'wnr. ltu
dUo,~II:Im1i1a 0-

!lo"n~IW'D

1a.cafI

rn~

mwdl millllm ~rerl VEl yen~ ;Venli lIIinwtwlnnz-

J>lY~

1Iu1i biIJ:ila.qgl!f hllitSmrik.

tcptt

'E~

IJIIV-

bWdlm!!cL[n
t)l:rlrtl

Ilk. J:mmJ~-deotl!.ll 1:ioiJ: ml!mleke1
uw:iU ketJIe:r1 aYfu JeJG.di li:IdkI Ilmddlr..
1:

dlye
bliLV-c'_

a:o:IllP Leci'o-d!..:t<:: RtI$lllnn aJal'l yu~uln.LI~d[4 dEl

k&vl!l d..u.hiIlndt.k1

a-

I.ondr ... 2IlI L~~\.) - ~ [urr"me..tcr Cu.r. dian b!itt 1:1.",1..;11""." Li.. .tiy(lf .k.i:
bJ!!:<"riyetin

1:;l1Jyurnl1l.~l:udl. BUI- ta.\'l!ilt
\·c mU~1.11

ihtJ..kllr Y<lilan ~·e bumlll

Wi:Lr etml!K

meml!.kt-t!du·, BIIJIUI1Ja. l)el"~I;i.Ii:I'",n()jlli'

MllRdu

IbUtii.n mam-

1'ilk

l~iD de l:iI:I' ImtIW nllinul!llenUeket

milh:ti.rnl%in irLl& eta .s:a.r!o;;ttlg1 de",arnll

iJ:rJl:IJ y.o.!UII.-

.en

Bti~

bl&lkI.

lib·

em bir ifll.dt.'.;;idir. Hemcn

bUtt.ln d1ln-

tUn Im"m.Idu:.I' mGmW'Il. it'1:'1B1. tiiccarl, 1!I!Iml.fJ: "e ~l.ka.", I.!u. 8"i&d u5UIe uyamk biror giinll'iJ!,;; lruz,nn~FID.! iluT&

,.:in,,:llyl! k .. rln l;lIlJmad~.l "" bi.lyii~ Lsrteyeil bll' !lUml'e VBoNlI r. AI' jI;~fI.'dlTl·1!' ",1"~"iJ hklar. l:>ugl1n );01.1 Zll.mr0 ik ,,",'tin, :f;fl.J1:ft.L g~Ilm~.z; !)l'llu~ hElkkmdltHI zan b:lr mejldtt.IJ mLl~M~bo:<ill'" ~.. BllOlilli .AllllllI.nl.rm ::Ihdevamll till" mtkadaleye glrl"m:l:!i bu- hW'Rf",d 1'•. , 1(1,.'nk ~'~Pll.ut bir .IIUoum- ~lnr.1111kl hl'u"Mi 1.'1Ii l: qJ bl~~'Y\: bir lalllUliZ de",,", dtill. IlL blI nebr1n g .."llm~Lnfl muvaHakl· !UIlUY01·uz. HaLk, hUk1lm<lt. nL:ilm1z:n ret 11.!!.~11 ois ~ bill! I;lIA kOWfIYT:t, nflJhh l<:'ri mll;[~"~lm Ilade oI"ikhi.flr, . b8. tlanmn klyrnetinL
j~~

hfltlM'IDm

f lrlniar Slkl kontrol
ediliJ'Orlar
t~"'nl.mI bcbdiycm. fIM.Hi ~irJr. devllID !lLIJI!.'be VfI bomk 111':111* 5<lbNri. fmlllH atw i:>i!fi.LH "'T.["IILLr'~. .. D,fu; Alfifi.hr, K IImk .. pl, Ik~ BZIt~ Kii~i:ik~ Y~iJJ,,~. SiL!ll.~Yil, Karqiimriil.:, 1",,1U. ..". li~l".doj ~

tmt!z,.

Jiu:nJlJlIID6

\'1ll'mol'lll.<Url~.r.

BoDden

dd'.6 l.~neo:ltk

kHr

TlI.rk Ju.-

~m

q.dmarlJjDu Wi :H.lt" ..... ~ c tIIllMmm yen~lnlll;zlit~nl. blr kll.t dlL1Ia ul'l'I!in eiler. Bu. IJ1I!rcllllt, &obmliz:-

Mare~al Petenin bir hltabes~

r."!1t"r

IITln!.tkahil:tIlilal:!

ltd"

r:~

mlit;.a.:dor~

ol.1Lnm~lJ.r-

J-I!.. H "~iji ~kiv~.k[ Y3I?U.!ID On.J..6.,.Jo.. 'ki flml'l..l1 hT!Dl.DdIti td j~te- ihtJ...ik;lVn b"~I" elmck. ~Jb.rdl 1 to.:.:iliiL ~m~ ''9
gtinddik

:w

ot;.ul'lIl 'IIno:l'IlI'II .,
RIII!.T1 ,

~m

dilJti.u

:t f.rr..tn .. t.... ~ine " ..... ,u K",'>ila.i'~ BII
SllytTilZ

vcrilmqtir.

bK o;.-:iil.

nit! killiJ.t

I'Hlde

tl1i6u;l.ne

kIat-..!is!Q

ubll'l:a.
II muZ

pl'!lrwrlplidit·.

.. .ah'fLrlJm ~sa.alr I'ilJilhin ~_ ,\2'111 muhtw; okIagunizo.moo,l>

"p~~;indH_ - tuJ, rnu, ,'<:1 blJ fJ.r~Il'D ~ IlUiiliik JO \:",.,,1 Imun1l1l. d.iSt."I" hCIIIllfIUI t _. m~~~!nlml~.

Ofts afron ve hububat miibayaa ecHyor
",:.k.
tll'lCIlH

~!I,

... -Har,P vaziyeti-....·
lkl
Ve

1i!; y.;,~ oI!!!limJ,lerdu", Eu I"leo:stL,
RUB

T ramvay §ebekesi Islah ediliyor

Yl!.rlLlrln bil-lneLsi
&L'liITdll~_ vetLerinln hl1cll.!nl

~klncbi. de
hav" kuv 1l.Ze_

DUy1lR

... rl bu. hoedeficr

rlnd('

teK3lt elUrllm.l.!:lir,

Yazan=
DUIl!{ Ii yazuni:Zda,
ri-:ruz: mmt"
litl

.BA"
Rn.D

Al:nUIA1

2-

limen gIiW ~. ~
~ hedet:l..
..

gbl0.

.. , ."d .. <lIL ihtb'at
garret

J"fM1 t"~U-

Gomll'l'd~n meUerll'lQ.e

Kid'

,,'r,:

na-r-koi l.!ltik[l,~
bL.r l'lU"e"kl.'-

~.. ndlllft.lIl9.

o!Jill;llI' .\l.·ojil_

sevluJ..l<:'t'W

a.r~IL~ ~lmo.li ~ tlnlki. Bu lILIirrumm !J&JIId;m. ~
~

1M ..n-e:r

Z,eytinyag ihracab durduruldu
il""{,,rrrull'l br" rls~t LnlUj
ld
IllJl.1i '<'It

le be.tillJIlll.ltU'l lh Umalm'lien bII:hIldmi'l \"e: boWlUB. !Wb.ep.l.~r'1· de \'a.,;.ilc" .:>ayacrffi_
FlIl1rlll Ucari

M0IIllr01l'B.
"£~lIlvk

~ l.q_mp,li'IiL

Jzal~ \'e !iWruroJ MUllllt]
rnu.hta!;,

etnl~tJl(.

Buglink.i1 a"mcl

Sovy&t

Da :Iki AbrIan Isl'IIU.JtII- c;~ t:um:'\lllllll"l gr;a(l hs.r~~ete k~ b~

_"'rk8.d~la"!', Bi;o;im L.
I

t.cl.;1kklmi.2A;le
n

11": 11.1' ve iIIeTgi .... UI.t!51:'l.dl
JI'I

okl.lIgu a.n ... lh.tl:.'~I"
w\'1i"ILIl.I

1'lUIddoh:: mah ...llt

1""l.I.sLa-

l~'j-6jjb~"'LTilrl tllJl.l Ly~tltrlll

ml!!ml(dwt~:rn1.zLIl makeSl ve

.Indn

merkez

vel's.

:oLi'ih.u.rLiI.J:';Ij I,i I ilirm.ifl ir,
liNln~
hI

Sll Qeple
"~I

bll,u .... ,,11.L'1J.;lJllItl~. "

k I.lIl"p!".r, YO!<III 01" 11m Irir .. l,;ls.rd,~-

r i ~'III.!T !.:."Ilir labld

======"""'==========

TE~EKKOR
C~~1l den. '('II~"i .a.n.hnllil rI"iJ;ru 1\1'1. f~vj li~sajni[;j idTlfc.lI, i d·'rI1L.I" ... [' 1-;1 m ~ I. t
Ii~ h"", ""f 1 bulBJtI~rll~' md" 11 ]".
d<J.1!t)'1
~i£'(I~::rin tUli.lI~IIlII:l.[
I nil!

1'"iIIdJii

h.eor

!MT!!ft.1J1 ;(irJ.l1~ijm

l"!o"il.l" M rl'l
j.lnk~11 ""1'-'".
ri)'1I';Lo

"r'"

I r~eni;r~
'"}"J11

1""",103.

1.,.,.[ ...... )ICU~.r.l' \'r~'l1 g;c~[llil9i i< Lrn ""hrl I ,·I""",li '''''' y.'rl,'ri 11 i;:;:.J<..i ica D blJ.gUnkU ~xti.lU'", stiri!' Isr\LL~' LlTl.ti • ..t,· umllnl lIluo;Iurldl: ],..-r TIevi l.Jc:t lerd~' yo;: ~Itlii.al!,l;a kU I tUr mUbBldetih.!!al ms.[lyetlsrir1l til' gi.lZ~I.1'llnd;f 1)\1i.Li",litk 1"'.1>.,,1>il'·'·I·\IL.. nil:_.,1'" !. rnho!ln Ilelerlnde blZmetlel' it", IltU~ 1r;11i1 lY- lun<!l.Il'"3.r..1<. mU.fI~llc k . veta g&it'-"I:'~1l Irum"II" E:"~"1I I· d 1" ,,' ),uh'lr]RrITl 1"i'iiD u, .. tl dr. 01lll.l1 \i11'1dl.r k(Ij'LUIlI' veI"-=_ \'C mllliWhlLkl WIILf etrtU:"'''lI bll" 01<;1.1 gl':lIi~,ljil::illl'I!:' Ir-tlUI-.II\ 111111111 rnlJ,li,rrl1~1 10Ml);;tkQva. 28 LAJ.._l Till" .IIjOOgt W:pel:lblt:tlt.'1"ine her :o:;aWiflll ehemml_ [Ie te<9blt etml!j) bulunu:'·I;II'1IZ. Hubl!~ .."Iu 11 lIde.!i )·.."l II l .. rui II ...J ... ·.. ti ~"kild<" ..I ~\!" 30 ~usl.ol$ yt. verml~ .:.litH Clbnhl.lrly~ hUko- I111tt3 uLtlufll gtbl f8.8ulYB1 ~~l'illI';, no. Wl)'!!. k~ldlflIIIL.J I ,t..ltiL utdll~" h,d.-l .. 1T;1I1- :liIJllfl lJ1JdJr.(i!t"", j Q.fl SuvyC)l _ Polony!l. an..I~IIM m~ mati bl.lgtm.ll.U ahv!l.1 VI': ~enut al't.m-' hut, y.ag VII dlJ!J~ gu:la. m6dd.elerirn~du...... ~·IJI'LL~lIl1c.. ,<1 10" ... l ...".., 1,'lI~ir ..-:Ib-Jf)Qf! H atLl.l!lt..08t~ Sml)'l.-t ~t'UiL ..dilrlLl'fIi i~i 01" ruttl. iIr UJJ'UJL1 ,,,,"1ullfil.bl.4,\,kul'1llMlctll.J1JIAI ik l'9.lenyll. ba.!/H.I..L ~" •.:rrlif] dil~otk1ir, d.a. 11 i-"i1r l&rllh<lll. i d,ul 19Ji [lei!)" man-du.nlc.tJ !l.!:'tI.9:IrI blr i'llik.ar1, linll11~. iSo'Y'y~'t.ili~,n~1L Ir;UI1""~ piilcrp:iLd .. rJllfl #1; i1rn i.. rll(l, /Lll-t'ledJlrnL.,tM'. An~",~~

ID(ltilll' 8.-'

jGlJ.mllll'

.ru~[

Llcel

dugn

kadar

rl:ll \'e turlzrT\ rr!~~"""1k;1 01. IDII,!l.taYlz. mil I I:UenttllBr mUn&r!le- fiy.u.tlW'lm

Y~I·l.Ui1of'

d.evl~t 1'Hle yup
nltL.h~LllLidl';mil;l.LI

hi l [,IILI,."kl ir]3.,. i ,I." ). ,],,1, rk,'n

hilll hI

To-prt!.1-i:

boll'' .n

II}

i!:' '. Li~j 'i"J.

w-

So,vgetierle Poionga/ll aT'
Askeri bir anla§ma a"kdettiler

tllbllfl:, hernoen lid hattada-nberl
defa. olm.edt tlzer-e

k
:I.lllU

laan-u:zu.a, F4R' I\dekl MJll.Im ~ Fin
edl]
l'BI.'!

ll!~kaJl1fJ.

du. ili'We ~

L_inI~
,3111-

t.i nd~

~tdd~tlI

fT'iyhari3b1!l &ldu

bH.,"1b!IIa

l.IJtI.]uune ')I;OO'1l.lDk~. ys.kl.rulq l!!:r
l)D!f

blLtHrly.;tr. A~1Ill1i. A.im~IU blnm. t8_ ... ·VLlc I)~UgiUllz t:llllfCildo J:11iN"ke. toll ml Nila>d.II!l.l'·;
l!i\l11U

~,
t:lBf~l

.I..~....crm

blr

kB5i

glln oonr" c!~ Il'i. oI.5~a.neGetlz, ':I:'lT'le bJr yazmll:OOa, sonb.ll.h<tr mL'~irllln.ll"l
~W'~ C!\j::IJll!llln~1'!

m.Yo'"... ~
CeJ1I!tpt~ ~l'

LI.'n&ngrad

rt»dB M::ll;.t1kamot.yt'

JlH'ln:in. link t.r..1'J. ~n1.;l.

~l!Il(f;:

mer-

~i8.JcaIm4a[] U

Je ;;:; 1,." "im~ mm:J..M;:1!LIw-m'Cll& Jlsgmul'itll' "..0 batt$. kilL" !Jo1a~',
dulIl.f..!
j ..JII

mtlCldlltIR o'Ievkruuy,fl ~ min t!tjer, ~ .SCWyetlE'rio

mob&-

l'i.iu'
mllf:JtUJ. ~beplfJ liili\1ul d.otJff"lI,~ J!.£o. t'~8"ml, ~ nln~'J'ad

lJiliThU.1>U

'\'11 Moi!iwJro.
j:k! tSl'af

sa ·tm\da

'I!~

!I TLi>nlIlgfilid gCUtnlcJel."'l.

.oe

Almllnl!l.l'Tll

:[~~i.~
II I.' I

..,,,·,_i

rlnd."l \:.[I.bl.l)r.
Zlrll~

Mo.sIitO'i'v. 1Ed;lkanll!!tlll= tll.-llJ.·ruza ~~Klet;l-

l.;lan!el

i¢n de h-llMin :l.eV.K ve bakmund~~ hll~1Ak: Mem-·

m~yetL 'M.J.zdlf. .JI.~l'
Mo;JJ,;f>'rT!l,

lli. ~'Il.zrm"itJ:k. Ml"r~ezd", {'!Irk

~1I r.i:l·.polt m~'dIIi

~.__

lind" bJ(hm.

I'II~ Io;IJnt~11 t'!~tkl"ntl

bl!.~l'r .. n
tUln1ll~

.t~l" ....1'].. ,i nd"

nlU_..,,'·, ....'ill

Yf[lj

"ill arllml. .. ln n,'rI"Y"r ..1.: ~ur'll .. ;"'lI. 1",m Ill(;L ..dehi IcO:"i:ifT 1.: ow.-II .. i.imi L ...1"';111i

<>1,;111';:11t .. ~n "kkl

)""1,, r,,J,,, ,In hll b'i-

Fuar
dlln

_

"'l~i Li,·, i ...

a.l,;Iltil.

8.!iIlDilIljtll:', MEIfIll5~ "Ub fle& ye:rlllrl iife !.9tlma-n Ibr. lI'almt ,bu ~tb:tlJlt.j}FU

1....1:2 "Il~i 500 j,![pb nt",,, .,,1... ·."k ... hll liiml>ll J oil" In 'f(!' "';I!II 11}1fJ .., .. ",.,j .anl1[IIln 15.!Jo J.. n,piI.) II ..... 'i,ll~n[" .... 1. or. ",l",n
HI,,1J.IIHlIit

:.,>lIH "lrt..1rik

11:'1" ,Bi-rL!!i I
l6'>'!lkl Bl:'gO!leiI

J1~11Unl!-,

S-lJVY.tll
~Wl'lll
~,IJ1L\

b~u"

Alman ,babenUz bltme:t'I1LI~~J:", FilJlfl:t ee!,I1$'dfi lTL .:jimal 1l!l:1m11lliaki

.:m~ L.eIl~cad v~ 1~·tLkun~Wr!nde .farula
dll.
LelJ.i.nga.ci.
QeJl\l· (ilQ.-

"'.u~lnll.ln iliNr<'1, "orr ~~nr r",,,iw,!'1

mlLlldhln~~~L mUmcs.:.llt

"If. PoI(}ny.a.

VuJPoJol'lya
Imz-s

bll'llm II\l'Ln.J.I\ III t~l

mi.J.rnc~jli Lua.fl.llda.n

a C-I'1.(:rHl

Cnuctlllo

Alman. ku....... <bt.Let'l. zun b~zll'ht.a· u UUum ,r;1il':moocn telt!'8!' ~~fI. Da,/JallllllardJr•
Bizim !'lkl'lm~
ve

vwm0!kla ~kl.eT.rm9ye daWl.m e"i.:>1l1erd[. -dahs. oopu hs.reiI.Ct Ild~

le:I;'dI;b",Iii.~

RUBIa.!'

Gf;i.Uer mmtlol.l[lL;;Il\d...

T<ldHml4t1r.

gilra Lelltngrad

II"., fazkl 0l.!rnlm 1i;~n.saJ

WJ. &aha,

~rji ,1(jtiJ

DJllmJ~ gll'mlti \- y. rl ,rnl~ ,..,run bu kellml!!, O;YOll'tu,.~yo. ..'IIl:!!,:;,-

tamlr'ex
"-~rtjlwdil!
VI)

de J"tlrgk

toplMtdl'l.ooll!i

rom va ti.1tll

gilm.ti"mil~lJ!WI. d!!!.n ...r,rul ~~J)

go]en

mtt.l!lclwt ve bLl t:.Uluile td!!r!lk &]1':11!'!lo hltll ,1~W'1JlIIJ] t;~1-

Iml~UIlIlLIrla.f'

MEVLur
I::r"ilJ 1!l'",li
~llr~ .. ~.I'iklu

JiltLI>C-",

o;l\&~mD

I(.r~ l1",.~tfrlD

:'f!\pnlfilll'lJ' ltlflliil II cl1lmlHlnode.1Il
Yo

Itru;yum

I{ol1rJ1eriIldo

P.arti kongrelerine hazlrhk
I\uke.rn, 20
;-,11" P.,orri
ml~tlr,

Pl~lmlYll Iililt: .. rl Iw ....... cUm'illlll bllilkIIlmElDldll.nL (kn.;!,,!!l Scovllkl Gene:ral A ndern'i So\'}'et topr~li9I'nl
Lonyll. I;)r(OI~(!llJnl..l"

dAld

.P<:>_
ta crou-

~tlm{L.mlmtlJjll1a

- Pi I ~.;" - '\ ~ 1,;0rn hllll'JJLllL II nlt.l r ,,.., i "~a.,.m.dll bih'iik I"....i ,. "h ... ill,·d.· ... ,. bu,",J" 1,,,,lJd I'I'Jral
r,.I"",m,, IJLIlI .... ldJII o
j.h....[

u~!!u:IU'lhir.
..f'"H(:(II "11;trl<l:\<'!r"
<;a

y!.ik till',

plI.Z:!!i.i'bl:r.a "p:EIlIgfl,1rIl':ol Ilt-Dllm Iii"

UI ~Tlf],l{i!J."'l!'l "1i!IZUl::O>
!.III~.... 1'[1"l;!i....., [11

{T,-14,~d~'1 [J,..... '"'n,· }III t!tmt'i'trr, •.nnl'E1.bll~dll ~·Dpllnl..ll.lo "JUel C. II, .F"rli~i COI'IL'rAI A...d"I'.E, bir F'-Ol(!,ny.a. ..""I:, n"l.i)'I', "1' k... o 1,;."JLl,(rl'lf'ri btl~lrll- l!Iu.mm t~4Jlillm' h,,~j.ft.nH~tlr •
11<'11 ..1 'kr Il'rlil<
\',", ~
"I."F.l111I

1>lol!lk.(JVanm mlldllf~l ~ !!ItI'io']'eUlljrin P~yp"!3, lunell. VI!> SoIIgctr @~lcrl .ars:.mdtU1 ,gaga!\ mUK&\'~Ll!t h{ltLo.rmds. tutl.lIl"IUIIIII!'1 I iU;untJ,I- Alm!I" ~alll'~:lrl i~j h;-

i.,yi i!f gOrm~ ol'UII'I8.l'dl .. Kat'l :netl.c.e ,;:eplllll!!!ndc ~i taraf da .hat~

ifdt-r. la.Imt natki!'yJ. tlat&Yl az
PM

;J!&-

Ur.r-llf kB.2:8.II!I'.
ziliinte-l1le

~h'nai

inra l..£IW:ngra<;J

"lll!amet.oe tev~t-n edUmil:'~h:; 1P':Yllli:!l gotilli _ l1rrlt'Ti. gdlU
IU'B.:smd lin

vo M;:Ttillo!.ril::.ro- ,,!:lldt dtYII! bLr "llini.l va!:'. Btl 'bOy~e I}}ma.kl.s. brts.ber, A I fnu.nlEl.romG<:rmel yapacl!l.~lll.n oephtSine bamb~ mmtak;.aB.!n.;lIlJI SOl'y;:t :bir ~ra he.rh.a..ldI!!Klen fstiksml!ljn-

alllr faXlIoll~ IDflc1iiftttf o;~

~H9 bldomJ'lYI[1 r"hfl,cli vok,cL. mii[,'·[j,ji. \I'
HBltkIl9!
maD
d.R11'

!.:.~'·llijatJ "'jlll"l

o:bll'Wf'" 'I,,,

dllI~ ..oaZ;lI,h • ,,1'':IverJ'I'

ull '~'lIr.l~
'l.3lh

;}·e:rhHI'.

p8lUi}u o1.ml!lfia l'lc.raoov full kelimel,,:!, l!l!Imanlli1I~!la. "ftJ~fi)" lOll I,rti,\11f! ,etlJ.tl g:e!!! mlin~'l t[lblatU!l 'l;'e.
'fI'~

~,krd.'rli~inrc

b",~I~ll-

~

Ii' cm&J bltlk~]]1

~tlntL1.) Lot'-

r" n,·1
1i1~iLd"
~lllF.llil6ltJl

I,,, L.,,,i-:I·"l,.....j .... ~ni1

miira.[.L"ti"d,,"
r!lJI~IJ.LI1

r'II.'T!TLluL !:·iil"y.

hL'" ... ·ullcille

hidl~~DlIl
j",ln

bllt]ocl

II'CDlI:nn, 1'8 bu BDl'(itl·
ml!l!ilnln d.I1lmll'..6

FuJlc.l'

k~4-

dLI. II

r.:i1}'.-j .~1>"0 .rnoron ).".

Heryo Vi,ide
Vi"]'Y' 1'l (A,A.) - D_ N_ !!.: ;:..om, ta.rck..d ..nbt' ... LLon yaklJlIDd~ki L IDI\l!JtiL1C-'Ii",~ c;ekihn:J..j bulullun eskl 1.febtl:S~1'1. lII1ecl.I.sJ ['~[sl M', 1'J"J'nlJt~ dil" Vj~li~'y" l!:'elmJ'I'tlr. 13T.11iT~I'n blll'l' "kli. ,;;aI:lIl~ Har1~11~ NO.ztf.1 M. BonJl.eL de Vlah:(ae ~liillnm~k~!I.tl:c!'.

nlngn d- AlmalT taarruz kolu bu ild go .... rli3l1ld,d·:i :;;o~"yet cephea[-

h8rl~J~et.illr

5..klrl
"'1"1J1I

"diltud,
II.nll-c

:IS ai'J.to. p,n:"'rl~ ~i.rrii oi:k

r,,~.n,_iV

iit.." .I.lU",,<.Ir ••
\'

~r)lo

A'lllltl I~uculdutll. dll'nllml"tir.
~lmBn~r, 'r".illY.feD

0 sliDe ""bQ.
I'..aJIII!m.iffl'IIi'I,Dw

~J1.Dc"II~!)

hlm,l QlmWJturbir

I.I.I.CW'iI!t I~ritl
I'arti

I'd~,. .. k h,r rilrhi t~<lIlJr iIIlmlJllI~LlJl lL~l<iI.. un" t..ihlirl1li~b_
nhalulJiJu

nl llJ:mm g-;f,ffi gllrh'rnu>fl. yt'.nl SOI~ l~t..iI(f!mctlnu"" !;tlurrtnili} veo g5JUa gm1' !tabU l)(>},Uf.lo!:B. ::,Lms.!e. "O<tYU,
LL~~lCriTl~!te m~.w·(l.n~~ a'~Ulltul". I..en[LI.J!~t"J'l(l bllxud!i.n t 10 kikwm~trl;1
il;Ilrns.ldi.ldir.

~'llrehll:L:r.". Allrnllllar
dl1;d.\:rrn.efe Ve lhrkru'

de iLerlem~
mtl<Jllfna:;I

~~al!:lanlJl'".
Gomil! dotU:raeak:

Ell'!
varJ.y"t;a

"or

rnWl.:l-·~·e..

.-.ir.:ll1trl'T"uJdl.l::lP I nrl!tJI

b-ikilm!1l-

in.",,,,,

k_r·ltldll,.,irJi

lUlU ~".I

jwruhll'
'liLl.m

I ,,!:",II~ri

rl~..

mildilid Me]). biiyMJ:p1IIZ8!1"lam

, ocdiL

"~II..

die-

yll'''' dtlllUlil'. Du. ilreUbw

~LI.n.a.gOlldaJ:l

m4t~.

1'1111.1" blI~in ;dJ.'arl~t~:liW'J. fi.lIllhl." h.:p~hrl yac:IIk Pwlr tI.1rtll, e~IO:lliVcllltl d~ i I] tInOJr \ il.i~·rJ. m,·\'.im '" lIdi", kIlT,tull"" Wi eden tl'iiyli.!t; l>ilC!!l'.IlIet'6 nl)1.l.I1i~t et- ~...., i.nlll(rdr-:r(' hR1l.a.lu>I ~,.uib~c!.rjDi b'l].

.;nrl', hu J."rcg""'Mill I~ 111rihi ~)lljl 'I"[i.-l" Inlr, A"(',,I,;

c.ilLe

1S1.!kWlietlndeki

M.}"·i:kliltllJ.

bf.lg;lrdiIr.

!ill~ri t~hlt. Itmoookl"-dir.

,..------------

Ka ri Ieri n in ka'za na Ie ak 118 r,l

ATAN
drevam

...... ...,I·k: ·I~ ,1.------...... SINTF Bttlitllcl Aske I -)10

VA

'J'

A J'I!I

Z1 • 8 _ tlH

Jan an

I110TE:lf/lSSrS
• ~(JIlI.TOB

__.l'"

,

'_

:_---

_ i_

--

,"=.'J.

__

::__~---

I

'_

«

, ,:

.. ~_

'a':I:'~

:-.!

~:-'.~~.:i'>.~--!'~,

Ol'I!:ft4T6B

Yoklamaya davet
fi'~~1' ,.4'.>htllik gJ.[I':Hl'til1JnI: lI1"oIrn.dI!')'Q
:t;! ~ ¥\:l ·!J,u m I.... ln
~[J

HABiB BATD'
1'IJ1~~liLrllH 9 dD'D 113, t.../;yr Sa#lJl~ Y"p1'Jl'lo:i.p. 1li.. ln!lU elder. 'h.J. l'll11Ji'

t.ftl.j

Uli! L

klymotli hediyeler
11'11

eden mliisa.b(lkamIZ,a i§Hrak ediyor mus,urm~1 Etmiyolrsanlz hata ediyo,rsunl!Jlz. Zi~ ra, ~VAT AN) m Usa b,i!'Jj $lll1a i§ti 1"C!llk, b~ ed~ Q kuylU CU Iiartna lUI miiUfarlarl vel'ecekHr~ . ~ ilnciYEI lBir radya mak~nesi.

Iki gUndenberi

J.~Y" da"ct: 1 - :lSi' do~'u mlu '~(! bu dolnrn 1"I"rl" mWDrn.. l" so;rl1l'!'!.~ nln'," ",r]"ri" }'''UI1Ik1iliunl bitmcl. il,"~~,lir_ ~lnIL3i)1! ka;]",r U!lb.c)'<1 rniir"~!l.jj! c'tl .rtl . '·'.1111¥oldolmB! I nt fBI" I:i:•.r A, rlOp" • e. ';\.1"';];11 30 •• nO! 'i!" 'Llrmly""lnrm h.r"~fL hlllln'nill '!.21,1 VI> ., er- Il~LiI1:' bir 1J"1)"u,gfr,J,,[j ders &1.Liiik: i.lM'~","I:>" \I' ""J1'J1l. I!i,inl .. rl ".",1 9 dUll 1.2 y~ .~lLi:!, l!ii(1d~ :; - 10 lin kDI'llJUlbiLirnnh:. Io,,,d.. r ~LlIJ~d .. kurul .. l'1 Ii" meelisin111;;Krern, tuvulct ,,!JhJir;w, I~tll.l Iwmla-

Glnde 5.10 lira

Agrllarl dindirir!
ROMA.llZMA. B~. D~. stNtR ve BEL .lIi.nlM'l i1s iSoinlmig'll'l. IlIiIooli.li'i lI!mi gelell1 viicul KIRIKUG~ NElLE VI: CIRW'hBohta· ~I 1!) Eo R M A N·kafe~I:';1.e: tlm·LiI] re~l) icabmdili giindl~
1 ~ .] lkaJi!I alm.trJ bier
• -

rD"Il.fl~h

l ulncuye ~ Omeg,a kdl s,j!I;!Ilti.
4 iinci'ye B,ir komu,r sebasr.

:2 nciye -

Poue-Ien sot'rot!!tabml. Gay tak,lml. Yiinlii kllJdln elbiselngi.

Y~klLi.IYI;)11Il'11l L )'ll'flIJrnln,l ~"I, !Ilel. Y"DWIl i11.'" ;."".,.rn wk. "d.t.. ruou ... t ('d .. "~t ui[1 '[.lui I~~ t ... ~.rel.erL t~ I E<lY<l-,ii'lll - G,,, h.l""","'f . BU~'Cll 11Idn"!,1,, .. 1,,10."'1 nlu.nlurtn tllillr:IIlJl vesi- wl!.lIb. .'11(1, q.~ sl.utislll~ KofillLI!:~i~ k..Lanlofo ''',"1 >ici!lal e1", ..lui, ;i! Y<)lIlImB.Y~ ~.. Iml)' ..ru"rill 1] II. <.8Yl] I I'\~. knrnmunuu 34- o;;j "'fI,Ii'!""" mil'

e-e~.B

buLlmur.
,-.:

.B",!,rIllll1

---

-

. :-.-,-!

-P

I,

-

,.-:--

....

~••

'

I

.... •••

IIII9In ,alilmil bb'bl
Kadm.lmL:lI.
'1'10

Iser

.5 in,eiye -

l!,tJill"" I!> lim ['1Q r. "'7.1'''' i L. !.... !"].!1ndlI ,I,"""kl .. rl eb,erllll'1i,'.,lO! JlA.. olunnr . IJt'jM t.rj t1&k<lrti~ $ub~~iMr1J: Li.G
rn1'kl~p

Istanbul Belediye :dUi.Dl all
],17 l'lI.ti~11!' M~[ill .Ali m..hslle-lnln Alul:>nh:1l ..,lui''''!1L 2"1 ei ",dl1ua 26/1 'LlOmDT.h \'0:1 7,77 metre mure J.bO,l ... 1t.a1J iJ.MiII. IIb.r.oIla,. 1.lloe-bry mnhalleeinin K,"~ib"Y O<)1<)lg "LI1 oM oCU .. "d",rILI .31,,20 m~Xo!: m1Jrll.bbll t.!lh . oh un:UlI,I'l . .,t!~,_ Ak~.n:r.!I)·dlll In~~)1 rnahilllesJlIlll] "iI'irjl'l1kl HD.·aJljEJ<J.~ '''' K,.."l. 'b"1' h'lkBtmdfl ~3 clii. IIOCLld.I 41,15 mrm: murebbm H"'h,,~~
o!I'~Ij"

o

nClya -

7' ndye - Likolf f'~lklm~., 18 inc! ve '9' unclLlya - Su ir",lnmr. 10 d.an 15 inc i'fe kadar _.. Bire'l" ~ifti~,eklli c;ora". 16 I'lcldan 25 inciye kad~r ...... Iki§E!1' aylilk ~V,ata,n)
aboln,esn. 2'6 dan

'1'''' mlJ:!Idili

'*

mekt

plcrdon

m!"l1<lJ1

i)lBI.IIB.nilm tam
~yl," I

cb1iY'l'tlj "hlP to. :l"ii:k"~!<

9>n

tilb.~Iif1~ ""'Y!!11I r.tlllig( f~l"r hi r I... ihirui.. },,",,,,,k ~L!In.. y I>.J.;LJi"

I ()O lil'1cuy'e k~tMr .......Bire'li" reman.

101 den 25.0 .nciye k~dar -

SireI' faydall

kita,p.

t
S~J1

I
.laj,g;

,
J

1."..;,.l;!I.. k i I.. -I ".. """l",Li ~~I< led 1,,jiM .2:11 .j;" .L.... 911 [;!!rlllill.dl .. yerlierhLddl m_k:a.IMI.. 11L[,0!1 n'lfieril]~ IIui.r.!1eul 'llmllicri ..., .~dmi)"llru~1" hulmda. lUI, ~"'1lh B.&"~rhk klnunlJRUn SIl, .:"!I lDodtl .... i ""'lid. hi II~" n ~l<PTi rnn 1.k.,m,,)"I' \'er]l""",l:l,;rl ..,f,,,mlll'l'ell,, jJiib .. lunur-

1'11,15

"1_I

BE SOG K DGU
iIlISt8ll~]. - Tnri] • Tro.svi: .. e t[llWmamll1: ~... ~kJi, Op"r",Ulr Pr- CII~r TllY)'BIl' Y.OZ8tl:

.srk.kkrde

ll-.
...

'.t-::--~r'

II
1 -, Y!:mcl;.
mllIILO&I~

II

I

.c,,:,of-iu. :'/oAl A ~Ii.~rfik ~Ublt![ .. Jt:"': 3J7 J(Jfuml~W.f ~I!' 1\10> J6J,f,IoHfllul""J." f.!tu" 337 JO~ij1l'1Jl!Illir ...,- lDu dvilioJ:rnI'LIlull!o muIlmelfl"oe t,u,i elanlarin ,\,olda.f.rLl1]sn 29 :11/ d" hi 1D.liI.I rr~'i:ind"J1 IIIlhi:rcl~.r io;Jn liI},in edilen llifanl~r DI,~[ L dikkat~ 1I1m9<11
""}"Ufllk ",em

"It'

T;!Ijflll1in b • .{'.'II~ri il .. 11'k teminat miktllrlaTI Y'Jkanciili Yililh J PIU~II 1mB ...LLh",.k ij'''re IIfTI ayn BA;JiI :IlrltLrlllil~iI !koJluJmu~"Jr, :';iilrtn8m~krl Ls.bJl \'C MIJ..,,, .. Lii~ MiinfuHiii;il knleminde i\loriJlebilir. lhale 5/9/0;141 CUlllla "liDu 811..01 14 de Daiml r.1'1<::ill'llend,. Yllpllil.Cdlblllr. '[ltliplenr, Ilk I Itlil1l11 IfIlfah.ilw; ,'!:ya mekllJpl.... ,11i' lhale giinu aaat H de Dlli,lil Enc(iJMllIdti blu.LUIl.'MI .. rl. (7J3'J)

rl--------------------~ Tirldre
Rl.ll"l1l~

.INKILAP

KiTABEVI

ra
~!ihi:

1888, ~~

.scm'l.I:i.1~: \PO &'~!t

l00.000.O(IrO

'l'1.1:!'-k

11r_

Yiiksek Ziraa,t Enstitilsii Rektorlugunden.:
I - Kueumumut okurlars i~]" .. ~uo!!.d.. :rrd~tl'lrI HI'''!'j ~'''f1llI~l~ TinHt OdlllBmdJin IIh!JJJn m 1L~!Lt:lLI""" hed.J]o:-r 1,I~"ri nden ,ks,rnli i\IIrf ueullla il1sl.e!.i ),iLpl. IB!Ca.k:t n, 2 - Ih.llll!! 6/9.'l').U Ij;ilo,i ~!llI;t 11 d!1 ya.l;iLLacaktlr, 3 - M,!Ul!.:knt teminBt % T ~ dill. 4 - Sutll4ml")'i g;omlll'k ,·t d:ikl.. fa:..)" lt~], ..t ,,Jm,,,k i"t"Y.n1nio dB.1Ul m.iiliIiirlui;i.iBe mijrac:lIIB.t~"'I(5722) 030.1,1 C~'1~ Mrl.:J'".. MIlr.ammm b~t1e1. fl, T"ltrrl
El:l.ek IlllJtL"Euik. I.:mll"!jo Er;';",~ eLbi:iil'lik 1", Kl.il t",yy(irILik k,II'1W;l KJ:I: :un..,,[001 ~b. 'kun"'~

adt.'di: 2M. Z4r~ 'Vo tleurl her n~ ~ I!Ill.JiB.majstort. ,lj'1U'11 ~.I!r1Kt.!rcnl6l'e 28,000 ~ ~~I!O ~

Af-

}'",kll''''

rihclll b.ll got. 2 Kl<WI rollliln, B:ir ne.i llukum.... J!l;L1" Willa. 3 - Y lid I 00 • .t Bu 1~1'(II.o! i!!Ml ~k i!:~ffi bit Frumz; Ih[J1oS~'i!lLiil b.t~!~ Sir JeJltk.5 - lIiller; Zvf l<aa:L1. j3ir 1I0t.l.. 6 Aydmllltll!llL YliIIlII&' llH'l.uallll:l, (,;'i~k lomlill'"rugll. 3 f~B edlLeiJ. Ol.~.!II - 'I~: Bir wts., B~!'IZ ~ir ",a.oid~. UI U -, l'B)'l' BiT .i1;!'] b.r.zel}e, Sanltt. fLlll:lfII'd.im ~~: i. - Giz!ttlle"lr; TM'. .i ~'&l1l;iJlk cid;ll.I. 2 -Bir 508'1'1. eil,... 'IOn, U... p1 !>,r.ll h 3T.J i!J1l lit. 4. E>ol;' M .. ,rldp;fi mlibmd 14 Bi.r II-iIr)'l' a,,...

a}'Il>

u.rlLflJl8:1'lJJollIJ'm heIO'l gUI1I .. ri "dO'! ~lIiJ!:f<: miirB.'CS.·
II'
I [1'1

iiil,,"1

ilin

",I ... ",~.

Rf"I'Ogtu )' ,.Tl. ,>lA,f-.lik $U.QIi!~iMtl' ~ 337 d..jllln1"li1f ,.,. bu d')~ml"l .. rt" m".

*

'Il.~,

rur

L.....

oI.",OJ"t"

Libi "IIlp 1.1L I'lea bizJ:llehll "')'TIL" .. d,l iyrll1 ...meHlfrl~ >l'il'i.ldiyoll i1: .. cl., ..

"'LI".I."lif I,.b"i' dl)l.lI]~i]~ ~rl'klo!'l'i s~rj,. .. b.!llll'l~ Lorn ..hh"l"1o!!.rIldikI 25,8;'~41 h.' ti I'Li'ld" }'~"\: 'IImol)· (>k~J 1M!! 60\'l.olti11' ,uk ij"".-.. .I~hil ~Llb("~c lIliiir.seaI;lIO.... LU!Ii "],';"IJII'.

m"~

37.3
n(l!}

rn r!TtJ

2~jolI

:t
II "#

61 fi:'> fH) 1210'(10

110

-'ow

219

om

lii.- i~'!>i. S 13*1. Sac.! w; 6- . Tiirlu'l'~ CI'rnb"ri~. riM ..... U:.oak j~rl!li. RM rl'lil1l'). ili - C~H. '[mao 6 - AlII;. T - Tlir fllf\"l~rb"h", l!Iir 3- "]- KafllM'; ~ C~I, 8 _. Gabi, 9 (.ohan, Evin \:l~lmljlrilich[J]. II - bp~. IU •• 4.rllJl •• 10 - !I!<~.kll"*,llk. 11 - .Ak".

,.1Iih.".

be". ~.........
Iu.j.· .. ",n

GONON
LBORSASI.J
,,!) AGUSTOS 1 5I"rlill J,OO D"I"r. :,. h..1/H' ~·re. i 10 p~~ ..
IJo ~

J(I -

tAm, Baj.ds!!'"",
ttnmll,

Bi.

1"'''-

lllllil. 11 -

O'ON.Kt'J BUL~ s,.,l~ ~g..: 1. 54dda, S-

RA.LLI
(l.1<tI>iJ.,.1' ..]';". ::I -

Uris, ~[!,d",li, 4 -

.Ii "~li,ku,

Yl>!MnMn. ~rtl~ 1. OYlln"Hl<, 11<.(1An ••• :5 - Otl:ul<, ,Ii 01- ~hew. 5 - th. At, 6 - SRil, ArB i, 1 - D..ail', A~a, 8 - 'Yil.d; krml>.u. ') Ek~rek. i:.1 16 'K!!IlIlll'i1~ All. 11 lnllMIL

Nafia VekiiJetinden :
EI..lll1rl'='Yr. I~deli!l'inin 10.011',,1n n i ~ , "'IIAL .. k"'~If1d_"i A,r;tolyORt ]l;iilii !'IlIlg.:olo,rij hrtl ml!lh ... _elinin b;e~ir blfld"li :BIIIIBI 1!01J l~t.ri birIJ1ici ~u:b~ nnii.diJrlutt; ~ki~ m~"'r(! koiLma yoJJ..,,,hJlnnlll.i '" lottliifli i~~tl de LJI~ ll .. !"l~I"""'''',h 1I",..liy ..r "'" iTl~a.a11 :rrn.ubllmmm nlci"j i f.i}'N.l <: .... ~ !,iu'rll,<in <t141l2;!", H[II d.2iJ. knru~IUD'.

941

z.1l'Mt B&nka:.Smdll kum~ "'!! Ih'bal:!nz; ~ 50 JIra.m b1Il1lll.&rLl.ara. een~o !II 1I~ ~ec~ datH pliln.a ~ iII::mIni,ecl~tll".

rli a:
"~
4,.

h~ kul'a. I.le

8IfIIIIII •

l,iJ(!iI) IhBIdI
~

,,~ to.

i5IOO :wi
100

01,.000 Ib'III Z,,(IoIJ(Ii.

1'00 IIidiit

!Io

l,OOO!!'
1.000;11 100:1'

~

'In
lS'I'eij

2:31,00.,00

EJui.1tmr
i;J..ari
l.,[

K~1'I11

~
Agall:dJal J~~I m~l:'ler Il:alia~1Hlfla dIlEHbI!!~ I!!~ de ilLl]':' ~i.t$li'f. [k~iH_i as.s.941 clImiUUlii
.(!IU1!I ..

"'Il' '.-&\o11Wlt
L.K..

n~!I hl!Jp~IJ

Bil

.,,.,,'111,, p"I1""""k\u'ol1k"ihlno!1

1S/0;1/941 t;tribir .. r"iltl;a~"LI:1 ","n.ct •• 1 I!i:lnij 'lin 15 dl:l A .. J,:,.. r<>i,.lil;l bi.,,," I '!jind", ."pl;",,,,.. >11 "k"iltml') 'l;gmi&)"ORlI OOBt>III.I.",
prlll.atmL.i. mule ,.1<: I'( ..jest,

DUQiI;:A'f~ ~U'U!.d:8lt1 p.a.nJU ItIndB ,50 ltI'ad!I.n ..... ~. ~rte ~ ~ t:a.kdl.rde 'iJ, 20 ftZ\~ .,~, K.~ 8mIeOO i Q8tIl., 11 m.a.rt, U. ~ 11 eylQ;l",

*.-

M

)I

:IJ.ZOO.

•} -

j~t!!kl.iler.

b.a)·]l!I!hrllk

i}l .. ri

~"r. Ayn !i,.rl l;llil"" gOlnu .... t Jl de Allur.,d .. lE.ml 'Ii 1oIeaii.;sio.rlj" .... rIM ,i. ~rkllh LiM

oorol'u I If}18 t~lilmm dahili
19~
11)J4

1m Tilrk

L.,.. imi:rl.iiJ

~.tl" ..Jib!!'

LeldH IJXiklopl,~.I'~1h ":'~

1ro1lli.)"!)II.UnM yaplLa.ca:k:t]r. 1i'di~n 1I!al.e Baatjlllld>ffi bir SlHt Im'~ kooniJ!NIIIl, ~ fru,u.

tkrnmiydi

Ergw.l

1.5 22 50 .2025
2]

t;:e"el ....rll.uln".I, Umllltl ,LI i~l~ f,.nllli ",'I1T1nm~no hlJSRfi v~ fermi ~.. rln"ml:'l~.ri "'." p'n>j .. l .. ri 2~ lim .'\16 kl'LI'Utl muk.Jbilindll &IJ i~ll)ri rei.HiiDdefi .11Ib.llirlo::r. 4~
'l/okl..!Il

El~lllnllY~

ginbilmotll
'"

i~ill i~it!lJil4!rL"

21634,

tirO! ;;;9 kul'U§luk

mil-

[W~
SltiL i]:l:L. C""rgi i,pj.
TI!jM [Jrpr:i~

SI'1jI1I - Jf:r.mr"", Ama.dolw D_'~ol .., !!I!hoil:t '1'. ]~ B<anJ ka. 1 ",Li""';. hlM~

20 11i 15 75

tollt!;jI'lB.t 'l'll'n"i!,>o.j

..1I"rlnd" b ,,11111.111 • el>iJ, " I "TIll

m.J1u."'!

13.5

I!MlI

'<'derek loll iJe mAhll~ hri ~mll'.
Ell
IIJ~U,

)'o.pd.. <:ili' :;;iJnd~n rn B;~ ii~ !) ii." ~wl!'l l>i r rli!",k<j-e ill': N'a.fji \' ~kB.l~'ifi lr1ijIolCB..!~ .. "'Im;!~ ihl"T(! .·""ilo;liII llirmalililu 't'C bu ... iUYl ~ elm!!>
"".ilbm!IIill

~I--------------------~
11 B:iFm~(],W1d3

'ttiWe!Cl!!kt:b' •

Teknik

Ok.ulu Miidiirliigiinden:
'Ie r.en 1'lIemtlrl(1j:u bSIllllal'l.DH'

Okulllllt'l""",t'I

mii:Il",ldh

jD~8.1t ",., 11lH:in~

l>i,J''"''.=

' 't.iI~

M~", HQ,OO!I
10

440(1,

TUrk. Aiun,

(jt~~)

4Il,lI(K1 27,(l!OO·

a9'J8 J1,6W

'l'iiil: A Ll.llll l'f;'!" "1i~) K,,; lili J.~i bid",
~ .. (R{1,a1) 2'{ :a,'llr "ILIII GAml

E,i!d
Digi

boCO!. uncI!!>

AdC"t
~

L5JI!M
:26.,000

450n
ti~

:2tio .J.S :211 iJO III 00 lltlOO 543

~Oidd;::1

i~i!lrl.e

"e~iki1

~;JkJ!,tm;d,~ blll"l1mD'~':1IL11.I'

ek~iltru&'J"

i~ti:rili;

ed~.

~~b<:lerino:> y .... ; t"l .. h.o "'<old,,, .. 1 H~'Jij_L 941 t.!ll'ihiruiil 1ta~II1"",,~k. 31!1 "'Fl,;.J 941 ~iinii aq..ml 5IIBt 11 .d~ n;iJ.[lp't ,(!ril ,.,.,.J:, i r· kBo'f11.mU!lI1dc.:i bGr !tUn ~ElD' () o:f!l-D 12 ]I'(' hd.~r Y"~lhI' Ofl~ 'lll.<;k\1!:P ll!Ie2lLl.llllla'l 'imtih ... .ll. 11'.<' o:>l£ucluk ·imtlhIl:Dl'lld..s ll\lfI-UliJ.;: nlantar JmLih.u ..... ,mlihOlllJ'fI Foil:':!. t.lsilil lib,,1

5-

t~h!,"Jiler;,'
II

I:.,~M Itlol:kllipl:H'ml rI·i.ligin .. mukbll<

i~i1ldmadded .. )011,,11 ~1!IB.IlElI'1 !.i:r Mat n.u!K~biLilld"

TI!lrl"J.",·,.Hll
I:'iillkri !llmak

<Jl"I1101,I"r" iLl.: ;;itnJl!!r1nde

",wC'lirn: l>",dn.~

j~l"ri

\'''rm~l{'ri

B~]lTIdlr_

t..lonb,,1

ho!1'r .ik. ll:81m

i.;8lL II}Tl

1Il'I'1

f3P,ta..ilk

duh,d

-r.h ..

~@ri!l koUo.D. Kam::,.j~.
b{ll

M~... CI l8,000 , :D,IlIOO

'li!lOO
15.000
195tl)

I:'osuids ollJI!I. gec:ikmdcf kablll

edilmH.

G65t. - 1211)

l'in'dd~~""")·hlliiil :!5 lid giirtii iliill "hm&~lalt. i6liyenlerllL h,r:f",' , ..)... 11'l0!b.tu.pla ietanbul Ihi'~iktll.~'bILl,b 17JtO)

daki jd..sr~mjm lbrili.!ll!s.!Itlarl.

Yu"od,.,1._
R.iltDtm11l1

diljm~. Iudla.
K:lI{l

l3l!I,ooo
lOO,(lOO 700

2700
1.g)

1I11bJa .".ehl:.

Mel

~

lZ,1JII)IlI &1U

COmhuriyet Merkez ankasl
16·· A'(;USTOS_··· •. l' '9·'-!Ii ..' .11
Li1ru

~iroeo
'lIuJ.~IJir,

04:1 kl]rll~tillll 36..000 li:ilo !~Ir di b~1I ~halelli :28/0/941 JI"l~mb.c ;unii MBI l6,.3O

*

(814Mrll.s.

M6l.l

shill!. komi~lIi)D[ln.m l'apd.l)linl[, 1,,"!:Ii we;,ikal.uilklddif m",ktu~lanrn "exmdm. SalLe 3Z,oo:! II:J!" piri(;1O;: k3lll;!J['
mrtOili ~[i
MS.t '§Jfla

ilk.

leminaU

IDille Matillckll

,ksi~tme'!'e

9 da. ArJa'l1!1lldoi .nktii 811.1m :!J~il'L!i. J"ol>l'lw .. }'i>n.II.nlj, ~IiIIJILa.(!a.kllr. T,alI,l11in kd"li .t~,,2~li ill. i<~millilill H45 Lira. 6S b"IJ.~"r_ Jirol Tnlip1.ri~ MRlIni ,·~jlW.aril~ td,;]if m;:~l1JpIBXID'! ih~l;:- 5,!I,.tind~ l!Jir H t Iw ...:i " .. mL&YfllLll 'Ye.r... :
mdfl'i.

*

eksLLlm.Yl! la. <il8J I:;:",,,"kklll...!,, .. kl"Ti h 1100 liradllt_ T:dLpi~ril1 I>nhir 88.111 ~, ... I Io:a",i 'Y"1l1!. 11126• 61411;) ]11.1<::5i ~/~:''Ii'4J PB.-

'.AKrIF
KQa: Altm,: Ulaklrk .!!la!1 t{,UOl'mm
.. :BiJlJlknot

VAZ J- 'YET_ J PAS r F
,..'" a
F
of,!!L ••••••

,.

1.~IU11"'L"r-

.

'.

III!!

"II

l02.124,.2ll,7 cl i.l!i.OI!7.918,50 M7.i1.94,6 9

Sei'lnllyt!::

01 •

ilL

"'

•••

,

'-"'''

IiI."

!!

!!

lS.OOO.oae.-

ftatiy.t,
U7,72111.UO.ElI:I

Ak~:
I III

Adivi!lf~d!l. HI.WLJ.sl • ••
~M'~

I I

II

iI

Ii

..

7.82:i!.Ol9,15
~.oI)()._OOO,-

..

...

~

Ted.-.iiWeki
611MillS,3CJ Dc:ruht6
K'aiQI.IIIUa.

I:diIellr ew-akl

I!~~

,
b!!.ki.

/\ .a.~lda YiIJIlh 1'lilntloB'r kllllall zuILa ~"'$ill"Jo!)'" l",nmult"T, ihal~i 6/919'11 ('1JlIlutm l'iin~ '!<lilt 11 de l:IiiJiik9'lluu!!'£! Kar .. S$I.. ",,,iiy<iTldl:: Il~keri UIl" .I.rrm 1!:qmi~7tJRllnoda yapdacaluLr. 1'..1ri pla'ill UIIUIliI ~,,;Jl,lI,l~ril" 'rl.lif ~elLUpl.!lr,"ru ih81'G ~a.tilld(m Ili!" SIl.!lt ~'I"d ~omi~}'1)1'lJlj v~rm~l.et'l, :;ill~ MihJ4.~ hr!2u T",m<'""n Kil",
[(r_

*

P,I$:! - 7331)

H8I'i~eki M.mallm-Je.r.

6·$ m(:! i maddal!iI"i.ne t&vflks..n hazill,!: til.ratm.:l~[1, 'v&kl hctJYAt a~1

.
21,68<1.01 1.•

1,'1"

&r..

LLIY.t K~. 831 %.lJ. :.174 riO

S
~'''!:IiJ!l1j

1M AiiN

ITiK

Altln, .A.IUn8 ~y~larl

Sufi KLlo!J8rnm J!.:L1)70.1(jS tH,hvm k.o..bil :s.e.r b611t iiO".:Lzlil!'
J

1.ILll 7.U 19,5 l'

-,-

DlII'uhte ~'!Jn :\IoBi!i ••••••••• 1:12."1'80.1$6.71

n.... kdiya
aUra

ATI
GOOnlaklllr" l!>d!ll un hl[<iI!!lC:llk pi r kiti \'iI.><! 'r.

Dig-el' (I~vt~!er

ve

Bol'iLLI ••••

kUring

Ha.m.", TaLvillori~
DIll'IIIt1t.oeo eell. iIlOlII't:du nB.kdLye loCW'.\illljl KEl.D1~nut'l 6..$ ill 01 millAde1l!!rtll~ tevtL-' klU\ hiazine tEu"B.fm.d~n vAJli:1 t.edj:i''8,~

"

~ltI
~H>.~kont
\·"lUIed.IJ.~1I

tll.Il:l8.ttl!en
muk~b,l.H
.'.........

olaJ:ak
• • ~lIvQ300

Illl.VolIUm te4J!.vU ....l va.:z;ed~1'L ilA.Velt8Q

""-- K.11'
Da""o.t'eH
,P'BJh~.t1l Bllm'l't:>

~lIlf'!1

%,iI)i'IQ

17 ¥.

7'6.000
M,OOI:]

7 95
1:11. 11 8 ....... 1..'. 9S

15 6450 60
go

BAYLAB
b"""rl!.'mll

1,:n.O~fii..l!i~-

Hl4ino¥B y,.,pdlln aJ:trn 1t:g'¥l.Iklt ",. li'mfl m.l.L~.. b1lI. 3-!IIO~ No, 11' ka.m.ID rouclbLflle~ ~1!l.'!I\!:i~n ~ed!avWo.
Vatlle&:iIlD

rut!

bilK!'

32.000 16.000

Sen.edl!.t Cijzc:la[lcl:
Ticl).!'t IIl!llllllliilr'
a .; • ,

MevdU&t:
Ii
IJ ;Ii

'hat tshmin e.Ji.I"", 2O,j!IIIiO !kilQ ud;:- ya~1 " .,,,11 lhal~i 5.0'9/1»1 Cumll ~1i[lil ~ilt U doll frzlli"", ..tfn. B..krri '''hili ·.. Imn l!'lmi~'I)I'I'lJl,da. YIIJ'tlaC8'ktlT. ilk Leml n",ll .I ~50 lirs.JJf. T .. II pi ... ril! kl3,l'Iuni lI1:"ik8h1rf[~ tekl1f ~ktUDlilILIJL iltJlfl 6'ii,,\in~"1'] bir YILt ~V\'el lAlml .. '!i'lJr'I~ .... fl'll1'1.1i. (931li, • 7 a <1.5 J
1flT""'WlIl 'kUI1l~

Bcli!.!r

170

larfh ... hjltm~'l

hnmq~mr.

*

rm .

107 40
7!33)

!I

S

pi

~n.~GJ!iloii.,3!l1

RD
si NOD- 6/1

'l'tb<1oi
38M
~&lD

,Uiraa:r:

iii!

'!l

iI

I!II

II

,

I

ill

..

Em.PI
A ~

ve Ta:hvilat

Ciiz--chun:
'i~,HUU,oa a.Sl.o. :il\l,~, HI

AlllIII; Slifl l<UOtT&m No.

a,77',l.5e1

Si),O;2.J.5QS,5{1 1-2:33, ;'5;,:::,0::"

oI!Il.t5.9.!!91,fl2

lI"1'IjI~ILl Sul~r.!fl

~Dc.ruhte edllom 1':Vi'1i,[U n{l.J..iIiL., (,\lenin IlU.L'ljIlllfr e_1lf8Jl1, \'8 tab. ho;JU.t [IUbU! kIJlm!!tieJo. ••
Sill'bi!:!it

Jo 1u1I0Im.o. gQ" I'mr:lue-J"!l IItl'BDli makMi.l.ll tevdi ollmlm

IlIAD18t~ ~,"i'58.M'l.U 78,l.2Ill_167,OO

GAlr

Afu\'[\,IYOlit.

K~t\IIh~1lJ "jlU.

B

-

o niversite

A. E.. P,. komisyon.undan
2!iO ~ 2:)0 l~O

8IllledMh"rj Io.ol'lDtlr. :1!l~11'I0l.'~ I?"'' ' I'I ''7&r. '{II 'rI16afilL~ et "11 ml'l'IB a,1"'~ ''In,ki il.dr."'l MI, di rm ..ki r.ica !lJ"DIJr, J/db"'!-: Dh·."'11"~'"
1.["'~1

~Li".r" U~k kII ..... "dB lI!iII1~I'llr kiyUtl. dolo Ar •.J,! ..,g1'.11 EmilI. h.,. Dudloi, 'yJrnli 1J.t~

esb.fUn

1'1:

tachvUat.

A,...mIIw,: l
ALtlll ... (!tin,ri~ ~ZIlIrm(! e s,.vl1:ru!l TatwL1M Uzel'll'Llil fI,V,llJiI!i HllZiI.n'!lY'~ klsl& ",fLdil'lli !l.vnnlI •

l'Ih;!,jnl;~

b{j_

koiiE! No:o, 4 M~•. ·edik'llI".;I,,1'l C""lTlIhl)iBtOlJ. Iis.uki n ,G",eha.)'11 1Ij"'hrNlba~'1""''''' t.ill.""rp\~f'" """Inwob.ho;od"l] Cr..rml>q&, 1l!'!Uo£!l;i VI! G'l'Ut.B'"
'5I111Y" tl!dlkul~ .... ~11],!,J~e 1'I:cl:i!lll:llliOOr~~il!!:11 nllll.lieak nilll lIilkJ.i. l'"kl1r1cl", yn""b b","'"l il'l' _," 28,011.19-1.1 p.rtrmb~ p .. 1!};)1imo.I>.1to.;M""

a:a:::ineye ;;!13~ No. lu KiilJilJlllr!l iill'BI B.-~ilM l;i.cltm )tuIJlLISl ,1&'I'aw;;. • • ,

. ... .
.. IIi •••• "'EI PI

t!(:i¥h: T~dMl
4"IH8;,61

Z

.1..U.fna Ui.h~ili ka.:M1 d~1[)I:'

_ • .,

m;,:!lGM:!Il8,6f:1

D~lter

ciI.fur~

'11'9

a.JJIIie6J!.l.t
• • •

-.--H2,7l3,3Il5,:!1.7

D.a.kIiY

klirimg
iii
II

••
'II

al.ul

;!II,li36,674.~

-.-!'''!'

l!3UiOO.OOO,-

Muht.elif.: ..•• ,

'......... • .. .. ·" -

iII."

110

.,.

11"" ..JIw~;P;:::; " .,

'~'.z.-'"
'11:13-

200

ZAyt ~ tl:lil/1!r~iI.""'cn Iitd.lglm ~eJ; .. lO;e h}·b ..rrim, Yloni.ini 4OlkoIllIglm' ~ial5~1ar MlJhte.lifi tl"" ".k••r Il'" h,jlmii ,{lOllllr, HLli<.1II1i. .I:'iilill,..,~ 069:21 /lildunel Oncll.
p.. ..,mlO

~

Iii

...

iI_ ..
Ii II!,.I

·'!'!I'IIiI'lliillliril ' <liill

••

'."; I!

.. iIIl,io+io III •••

••

,,;1 ••• ,.,.;
" Iii." :110 •

_,5oo,OOO.--. 7,6:38,791,'1;6

4 iI F .. i •••

Ii

oIi

.,,

\u'kt.., 1I~1iJ;. ilk.1 LLI1I." II" i1.R]" ""fil<"eltk~i.... fBt~LlI.,ri 11 :l-t56 ,Li . . I,k kr.uin.t r nI. Clun ... !>iJ.;aL~""! o ;!.~IJ1ldl"'li.'8,H[urrIIil ~ lJiihIUknc liJ"'hlir.

1417 l<l" k"k I!:omii . "wni.i ~"lLt 1" d·<: ".,.10,[. .t. ~ljlu

!l2[1_74U~.8,U &~bl ""'" N~!I'l!!;t
~:

Yekim
1 TetnI!.U'IIr[!;

82{l.'f4Ui.2S,l1

f$:i'!laO:""

!loll

l'j.

A.EI1IUIIl'

~

1!~
I

~

lM'~ y A!l'oUi IlA.TBio..A.IiJ;

I~

1'938 ·tarihinden it;urea,. hgcU % 4 Altm iSz _ ine AHIUI _

,0/. ~

...
Ahmet
VA1rAl'lo"'Evt

81l!.~mu

Emin

h a r r l r i:

Y A IL MAN
I"t:iJ.IIri ,So Ml '1'A7'!\.N hot.

..

-

or
~. I

Csfa:I.otln. :M<l1l6
TdI,grat

~

0

h; 111 'Il : :ziU86 -

22 HAZ1RAN

194]
S"IVAS,t
• I

PAZAR

SABAH

rn
-

.

I
.


V1b I Sa)'ll:

GAZETESI

300
•t

Fad 8' .. 3'· ..saYl acu ugun .... tmet:

SURIYIEDE

alovaga seref verdi
Izmit'te icten gelen CO,kUD tezahiiratla karsilandilar
EV'felki gLin Attkara:d'al'l hususi trefDle hareket &den Climoorl"lei1limi!: Mini §ef I~ort Inoni.i, dun saban De-rin.cede tr.:enden 'inrniljier VI) IMU5U~')mot(il'"ls YaloY1lYI §illYfkmdirmi;-fElirdlr,
,!fan biiylUk bir iI1a'k kiltlastl1in

SAM I~'GAL
OLUNDU
Avallral,a,
IReta

o

Italara Be,.rut ,iDOade 1,1d· delll IIlr Dlullave.

ulradl

heyeca.fI~1 u-zalnerek 'hallda.
VaJ.i

l-'lLi i\1il~e kar~lla.nmr!lardlr.
Milti $efirn.iz"
tem.asta

vagonra:r!ndan
%

ingiliz donanmasl. Begrut sahillerini bom.bardlmun ediya,.
Londra, 2: I (A.A.) :;axnnlil ..
ediJ.-. 1i:i:\i-tl~iikleT t:an~jln.dan

butu."mu~].ar

'II!'I.liden. mal~sLJI

'zmitten

ge~erken

Izmf't, 711 (HU8~~i tlhrhabinimi:zden} ........ it!. M §iefimiz, bllf'tld&n 'g~l"kalr:J i:stasYilrII,r doldu-

zPyeti hakkN'idll. nlaH:'ma1; lahnl§1Jar ve halkm - Ya~E!! sat el] •• SfII$JeTile \I"€I oarpr:ial1 te:za.~Uratla lrgurlan1T!t.§i'1 ~rdllr.

diii. I'1e~!!:n bild.:irilmilikt-cdir.
<li51l1m

i!)g&l

T'an yerinde ilk partln
Tii rile - A lmafi iPak'tl. k.3.I'§Iltkfl 'Sl;If'g~ ve ~miilhe

Turk - Alman
Muahedesinin aklslerl ADla,.a
a'kdladen,

Turk - Allman
Pakfl ha kkl nda mufa laalar

da)'iiII~!lFl bi r
kar!Lhilkkar(1'H rak yal"tllaSl

R.I! In.n,

h-l\.rb-~n 11k' deia clay

demektkl'_

Yw:on; Ahm&t Ernin YALMAN 9r'ii,rkjye tie Almanya ara~ &nda imaalaaan d.ootl1.1lk

Bulgaria .. 90,k
IDem DB

Alman,_,

TBrkl,e aia III lEIta.amlll! ,ltlDe IrlDetlllr
Tiirkiyenin

'I 'G-~n hyiik ~ ~ya" iII'lU'I. Ahman'lM hrafilldan be.hriru In1i.!iI A~Fika:nm, h~ lir:me&m.i clilla'mde lWuh.lII/Iebeet. intZl9 d-.mifl:i. Bu :!16m" de Lh;n. MOor' Amerika vapW'"IiI'fllm b:ir A[ maD d,~lt.:s-! bmdmdan hatIril '7nek-te ol'a.lT'!.thii'I Fran.!lJz, Hmr. ve ,ntb~ h.acl~5i. g;iti:ik~ ren~leyeliL8ikmler dlojurmfl;ktadlJi"_ Y!.!t'kande. ki re:rim a:~ hm-pt,e Luz.ita.n.y.ilIA 'i!UO!Itml,y", h.tlOl~l t'efru.in Oil tIl 01.nIn b~~] Irllstl!fJDektedir. !l.~Jtl!ler.in$ginm~h:rdir . .selili h._lkI ve mud.ahlerj ~=hdn. ~i.m.a,1Jn,e doi'tu ~c..ld~l~ro1r. ';'irnd.i. ~c· tJ.r. a.Tt~, .kuvverler ta:rafmds.1:l P'looaJu QCti~ted1r. ~m b\ll gil.n y.M'1J'Ltesl1m omilsl '"be-ke lro=!Ok,t~dir. Mllil"ciun-.da. da ~dlcIe~1i O;.B,rln~mlIl~.I' ~lu.ym:, JnglJizlt::t. hu.rad.ti fl'aru,J.Z .ku ..... ",·otlerinln, Muh,tJ..t'!!1rl!1. ~d1ld.:ij.in~bi~d ~.l~~Qrli!1r. .:ilun11'l .9.ulm:.tite'bu ee;phed-e ~ngilWer 1'1:" matbuail 11i.n--e hi.r d-qi§.ildik o]ablm. Sah.ii:Id.dci haJ,.mlcii t 90k ail!' -d.eVlUn

*

r

~a

Robin Moor,
hadisesi

'I'

Romanyad,a

Alman kitalari akin ediyor B. Roosevelt
balDS I blr mesaj

Sovyel- Alman gerginligi
Sovgetler
K eDd IleplaJ

Parlamento;rl
.rdl

Rumen

~.

ingWzlt:JI

~li"dan

rno-

lliTlii,

k!J.vvet:ieil" gc:tillID~t~~f.

'IaIa__ada kat',1
bl&tis.lerdsD

paktJ Almmyada ihur1ere yo-l a~.

~

tezaMemlekeImzarnemnu-

trmizde bOyle b.r ~Ul srndall do1ay.a: duyulan

Italyanlar

-

Bu suret~~ 8@ri,l:OJJ 1'Ie.tke almalul m'l1ht=-.dldU. » (Ra:dyo ~ze.teaiJ
,fDsva,ml; Sa. ll, SUo ,J, q)

!'Jjye-t Al..many:ada.kindeu

hi!} goazi kalmaa, YaJnrz lib.deta.r.zm-

.lrkl,I ltal,ul. 'b'I"_ Irl, "e' So. 1- SID.' ane' 1-. ....
T ..

..

Va_alara da,.nall
realtst IIlr

i+1

Am erika
,1.1111 aD, a, .I.'ul
IDtUyor
1\

lIahsedl",1'

.adalaa ed. . k vazl,ette hal,

Alm.,an/ar
SeQ'dlm-lt ,barp

da farklarvardrr; Bunull sebebi de basittir: A1man~ra ate~ bit'''''-

mucaclale ortesmdadtr, Her seIII hac'lise, btl. mikadcleye art ha.~ raretli ve hareketli i}j~tUme 01-

a1m.asUIa-alai yak dlyarlar

.olI_ VIZ' I'V. ....

e,tmellte ,oldul1l
.Ebarb ettlrillJor '

slY.lt talp

Krall piver Lond'rada

etmalr. alptlDde'
deiiil

Sofya., :n (-"i..A.) R~ gaze.. ,8~Lin. 11 {A.A) - A~~ Biz Ise harp natici bil' mem- L;leri TIl!'~ - AlI1mIL dual:.luk hluMe-. kazetderi. Ti.ir.k - ~ paktl~ leketiz. ,Bi.z:i,m baglJ Q-ldugumuz d.e:9iDl en. S'M[ !'IiJ'a£'imllZ3tl'erl!l'ot ve n,a. hi:.rmei rSlllJ".fal.anlll Itl:i.b~~!! d I:~ kIymffil~r'> wIll hymetleridir. re_blJl iilarkfd~ lllt;[liUlarrn SO)!U mao vnrn ey[fm1ilil!! v:e RII!~i.ciimhl.!l" B1l1ll.arda... miicadB1eJere, mahJW..S raJ!; k&i:¢~y",rla.:r. hm_~~ iiJOnia lie B. Hi'liler ve B. (De-l:sm_j: Sa. Il, :50'1:1. 'ill ds) _ Ifads "lddeti buluunrasr ~k1e.1 (Di!YIIIIm S&. 8") sa 1 de)1 *l*i

Faka t zahirl siildme~ raimen menmuIl:iyetinriz derindir. Cfu,1.lrii bizt:e Turk - Alma.n p.k
tmm ilhza.sr, yam1Z iki memleketin miina,s.c.~t1erine ait, lIlunferit IDr- badise degildir. Di.i-lllya yiizij IId eki umumi Lu_kil]a..fIarla. mi.jh.im, alli.kalar:rv!U'drr. DahE!l lleri g:iderek ruyooegu ki. bu paM, harbin karan1rkl-a.nmn ilk defa olarll.k ~;:rrr1ma61, ta.D y,~rlIlde ilk panltmm bellrmesi de-

n~ez.

~~==~~==~====~==~======~~==~~~====

Apartman ve ev kiralarr
M'- 0···.I - Y a ( I eve b-'"I r
.

·· ' ... f Tur k.. cograya
k,ongresi
I

t ta.lyan

Amerika
isnyor

kcnsolcsluk-

r In

.

k..•r a' IIa r I .~

lamu kapatmak
\'~ngUtn. 21 tA.A.) - A.rn(lriksn h1.Urom.~t..L, It&lYBn b1ly1lk eJIW-itinQ tevdi cttigt bit I1ata. 11eAmerU~& tlit1~ dC','LetletLn&..>ki btWIlI .tWya-n

m: rni? Ralunn;anlat.ahm: Harp devirleri pi;lk tabii o!arn.k k d . 1 .d' B'" I d y~mru e'i."'lr en ll". . oy e ,e: v1rlerde kmnu~ulmaz, l1!.U1,1Vetll
ola..n zayrt g3rdugfhl'1l emirLerim veri:r, suLh. emn Lyet gUiIl1@Me mal::Lsus kfJ.l'lj:Illkli .s:ay,gry1l., harp zama n lannda te.sadiif edilmez. Mii$er~k: rnenfaaUere .a.it reaplar bQyle zamanlarda m"iiiterek
(Devnou
$a.

B,el1ediyeferce ta'yin edi,lec,ek
......kd &.J.l'e, ya Dl.. !I., IILJla.rl::man 0;';;' ev 3!t!iipl",rilekir!LC!lan :al.ikaJAJIldn'!!..fi ~U" "l<-ill'!'!l: a1m.acaktrr,
u_'-_ ,_ .... .;..... =-a.u..T ""-' , .. lZ.fi

5, !'MI.

'I'

de).t-

Cli.

F&kat, ~Ofl Zmm.ar:Il.al'{iabiloZ!. ap:IIJ't. vt! I!IV a..uJtjplerlnln tazlll par a !!.lm~ i~n .hllwe mUr.ll.CiUl. eUiklfif".l t Fm-1ml!de .h~1eN~ m!lJ:Dltlketln Ut- g'IiictlI.d.1L ]3".JklaT, kElD.'lJ.nda. 1'I1(1:iJIly&J! tr.:;adi bllnyeami '~nam.&k lllin, mUll f(1lIyi"i me!1.kllll~:cn l:lllh.aohmm fIbiI!IIIrorunma ks..nuTlunuYJ, S!Ji IDlCb mad- ;IillJ,QIIll mtJtadeye k"Uu~t.r18.[", .Baz:t ifv d,el;ine gOl'B el" li:Jrall!'l".I: tMh.it olul!1- 1i~f1llJi'i 1311'!l!rllll>!o I:r!r k~ ss.nda.lyOll, mUijllu. Bu, In"l!!]! vlba:y",t miGrkezl~- b!'r mMU Ii!lYal'.II.lf:tazla kttll. .i:;tlyor.. hllde. 50n;ra kazatlU"da to.tbik ooil- la.m:!;,
m.IiJ]

Mesaisin,e alkl~lalr araslnda nihayet verdi

AIlklU.[L, ::1 [A..A.,r - Btl'lnc1 T'tlL-k dHa,rll;te I1~edJlll'n ."Eo bl!' ~k: kj)nro!(i811!lkl~1Il. lUlf'I1~llirrrUL>ll.lItr ~~ C'Ugt.u.fyu. 'IlQI'J..B:Y'1l!!I'L ~ !la.at HI lia. 1fMi,~ltlon ItIU,'lI 00Im. hmtllJarm H- 'kkm:!lO-!o.sJ.uk 'r:r.ienll!l!rt[l.r-II'l.!:ll 13" g~ l~ llftu!.ti'f V~lli Balilan Al1. Y1leeUIlI re- nd a1liJl1i'I;lK!I1-~1i t~il"lJ. lmldUllarHll!'1 temIImza kaChu- m amll!!ketl tcrkel!:mi~ t;'nJt~ a.Jtmdla oopl:!L!lmlf ve -..aot l1;n!!t QJie¥BIIU: Sa. ,~ SI3:. l\ ""'~ tlll'rlliilJj]l ~~r.

e kEU!ar d(l'\'am i!Iden ilk ce.lsl?.liiodeo kongranin taz~m telg-:ru.flu.tulB C8Vabi!rn Millt §!:'fimiZ<l;cn, BU.YWf M"IJlct Mecli.& :reillit.J<1eJ;1_, R.!I..p~1I;1I4~!1c Ma· v r~luen G'el~n l.llliat ve t~k edid
~graf cl'IVapl8l.l'ml aJluf'lar arlll.!lm4~

-======~=~===""""'=============

=

_ ..."...

~

t.ond"!',!lil'lm'hu
V1!!-Jdlg.(,M

gt:ir~

FJ:~'';'

Krall.

P.i_y>CJ. bl] !!:;..h,;.h roy·
1ng~lte.rcy ~ gdmilltir.

dinlemli \'0 ruzn.wmBSd.ndeld mnht..elj_f t.eldiJ' 1f~ tcmen.niLgri mUZukere '1'e a.k~m ~ 1!!-l" ~ul!\U I'>trnl,t.l1:', Blt Vl{~~f '>' !.) telmin~ YIA.gm;l-avyanrlL :JtlLerln brujllIca!arr ~UI'l11l1.ih:J;':
:!l -

BIJI" oopatll·i!j,

to,'ga.U ,Yllpll:-

:r:.aI"e .i.1 e

'Yer i.laimle:rin.1.n. kat! lUzu-m 01· Krat Piyer't:. B~wWl. General 8mrt.orri~ '!;'I! fJW'lciy~ Na~f1 ill! rnli!l'.!k.c;o. dcgl~Urllmt"'.fIt6Si _ M~~l:ianllmeha! ba.za tl'li-k.fi:met 'i!!~111 n:faJkBIt el~ tirUlI'koen :mnt"l't~liUIJ:L mdc.tedir. Kral. In.giH:z K'l'aht:.oLJ:Inl!lr' va mUWlLa.lannlO. !Y1111:fU!l.~1. cMemleketle- ~a. itmjY1i!'1. klinwilqi. Dtik do Kent: ,ta.I'ahl'l~.a1l ~la.TlJIll!l'tlr. Yugoslav b4;ku~ yay:IilmRl!mt ,,"t! yurt cotrafy\!L.8Ilrun Ui:. Dln:ma.:!!ml t.o:rrWt oooock irNlImli bJ,I' m~i Londrada o'turaea}ltrt .. , mecmll a. n.e\'rl. (RaaYfi GaZ:i!!ti!~n

maaJ, b-

HARP VAZiYETi ~

Suriyed'8
,

-

Yazan.: illsaa B 0 ,BA N

<:H.lnl Ilstan'o'lJlda. ve devam edlHdi. IlstiU"lbu~da yapl18f'l ma~l.araa Fen&rbahge Izmirili'l A ItlJiil0 rdu'9UTlU 5.2, Galilitasamy da AltaYI 3·1(11' roagillp etti.
Ankarada

MIli1 kume ~larfM

O&nqkubill'ligi

air'

A!I1kar'ad'iii d1iL ~a'rhiye, Maskesporu 2-1 Demijr:spGfU .3 - .2 ,YllIl"lmilltlr. MalfJaFK'i tafsHa.b dordlj'flICu sa.yfarnIMa-

StirZy>!!de hr.rbin. ikind sldJliasl I t:op,"u, a.1,q.1eri. altmdad:.r. &hil~ Ib.ad~. Ilogiliz \foE! ~u,. !FrSJM,lz, d,e:n ilerle,en k"llJ'i'Viirie;rde 811Yku.vv~lA!!t'i ~~ VB :Beywut ii!itiks.- d~'nm limlllindJe.k;i ne.hir bOY-dill!. metll!rin~ (I!krar tflfill'rug ~. V8trmJiLardU' .. .!}.im.dj bl!l lII.mri ,f.. till!l". ~a.ma iJe.r.le:ycn kuvvdlcrin mallD I~m.il o1nm.liir'l ml.lh.tem!l!l~
- FfiUll!Il:I!

JJ1ukavemetme rtlljimen ~ ,dir.

fl:1r.iJn'21

dOn.amnlllJl

bUi kuv~

b~ ~hr~ !liZ zamandl\. ,~al dl'l'!.!!~ vetle ..e .aLi] boyur~ l(l.p~u mJe leri muhlemeldir. §ehir iq:ilill (D~"ii.mI Sa. 3. SU. 'l' de.)

..
_______ ......~ __ _;. 22 _." _ 941 ...... ....._ -

G'111DE~·
........

-

Yazan ,: ibs8D BOBAN

Yenli ~C;p

I

Aydos Ka les inin f,ethi .. Rum
dllberinin c,slsusJugu
-,I~

Flrlnlarl,
09
.sonra faaligete g€'febi Iecek
fl!J

Be le diye Fen i~leri MGdu'rlu

Vergisi
lhr!lc;&t
;b~ub.aila

ihracat
19

GONE
"emh;j, ,ai~

Her ~ey degi$iyor
IS) it
Cc ~j

..

M u hend is Ertug rol ize hat verlyor

Pc.-rm<llnant ftNtldfl~leri h ..,klun· I milJ ,m~~rin fuaI;i,,..ler;~ de cia hezi 'bmth."rJell~ ~lckb"ik mill- nilill.y-e.t 'V«ilml~ dei-lldiT. 'Blilnla~, t~a~ljlliIiTl l&nimd'll41 v!!!rilip bir hi~ ",tirile '}'d>;: ~i, VMjj~ miihka,\: gUnde-ru:beril gazet~l~d(;i fl0j- j~. 1!'*,I!IoYI!!t.!.neVI!!: y"ai!l~acitl: I"~dil"'~ l!:Ieyo!l.Q'l ,I ~kii[.;moe! a, m ~ ta· ~ntro'IJal1ill, kadllllT iq]~[:oCefk.Cir, ~ lb~mI1loi'duiUlm~ Be~ed~e M."... Bmm a~Ln'lIll:ii. @;ri!! bel'-' kine I~el:~ ifhll.d\hri.l BilY &,tu,WrIlA. b erJetl;l(n.~a. 11-\iw'~ 'hit tedun r.ml"i1.trir~ ~tltt.l<Ll! ~,yl~" mi§tir: la~ llijk.um ~ 'Vi! hu tdEi1 «- IMaOdne:iJ.eri'll 24: voha jn- bIo3IK'i,de lne-lIhan:ai lfebl!ifl,le ba_ d m:.llll.l~1 e ·t,a.l1!d ~r.lMI.'ln U;"'] a" z;~ IUrn.sele:r ~'!'aflll.dal\i gi2;lm 1;;:0-

Tiiccarlar eski siparifler ir;inmuafige't is tiyorlar
rii4k
m~dd,erill-ce,
til",

OJ;! ,lIolalfllm!'Z"1'

ihll'f~
ver-

~B.CELt

,o.w

C<1~L Ib"kt.Lrulillti

ititdZ[a.l'

ywz;-

dir. YAiptLl"l!mi18-! ,iokJIl!te-n ta,dil.ll::f ay.ni hararet VI!! nmdunam tem.jn

rii~me'lw:dli, Bdc.djyemU!l.n

}-aM; ~

pe!k h.akb vc mev1!".g,!!c.eJotir. Kaz& lIn.eeel~ifle. ~ii!I- zu Ihiik~ler!!l lbagh olililn ~adi.;ltal.iru;e, ~a t~ik ,0.lI.lI1"'T! 1k.~~~1I} IepJcfi y,e:r.ine ;gll:rirj~tif. M"ki. i iM.e-k~ tel ZAQl10ilfda ~ir, ... koIIi:! 1I",h;ipier~ ,aco:ri ISYfldi.lUer; 2..ar ve \Il';lar.aa.1'J. birJnill l'!lL.tmc.gnln itiTazll~aDl. 'b~~~ vmiloen miibci;:,lil,\I"mii: idQJr..lJ.ol'iI.ti:WI31 kto".taij:ln vukuuna &eh~ 'elLur. 'I i 0 vol,tl,a, J.e.tm, tlad:.ili ic!'a,Y8 imkGn bual::bzlc::tiJ- lhi,r ([Jld:i.nedeokiJ ~':Hitak, mty&ea1k, lkada.1:' az; Clime ~I ve malhqUl. YI~:rll.a~aadJa I;!llm.az. miiio terinjJ~ hIS3.lt!I'U !biJe tll:bl.ik.e;ye 30·

gilli kcmulmi!L'I!L kiNaf"J~I~rnllf~l, &.z:1 ,tiioc.Mla.r aJ.ek~ mak.amkwa 'mii,!"a.::.a.aJ: ed '!!-l'eI> I/r!4I tHlzi'vl"nr ~~mil Ihi'kl.irrm.i.@leor. -ve demlt.k._'I' !d: - iBj,z l1lf!.!1:a.n g(l.od-mnqi !! s.ki fiiyahla.:r iiz~ind!l:n taaM.,i:i!t ef.-. t.lk., ~ :bu: 1hracat fiyal.ilanna iaQ!fl.qjaa % 3 vrmgjyi !biz. ,e~biki, nUzden ~ek me;:ibw:~yetindl!
k*ci:llk.
Y!!nj

ve ~
~

.!:iyan

~'Z'.

k;u. Bill ~d:>epJl! Cleyam.f! 24 vot c .~ indi!iiim~ ~kkmll;laki. karar k;a.tt.dir ve "aJt d;;. Jiizumludu,.:r. TlliJpr,a,k [.ttl. IDii,kinilol&r. a.nc,u; m~r}c:~ eC!ir~e,nl1'J. ~~~1!Idi).e ~Ij!Y'! bit' etru'I,JY!Ii!t t~b~'i'id.J!r. Sl·

I

bi't' IiilU~}}yet ~f1,],j!; .. V~I~,t6;kt,iil~...d~l'l!l-'],ul .bu nwij,. l'al::o~ tl:Q.:! I~ e~ ok:.tMl ir. Hu,~.a.n b..I.,k1!. k.1.t,"e;rl'l.i .i9n de ~ k rnik.ta.r.d.a, .kpnteBji:l.JO ,tk tljii il~e ii¥altla.rm~ y~ ~Qlu.n," nak£e VcUlet ~il fi,. lMlglbi D!e.eil,.ihnl b,ilm<Ul af~rla,rca. trlilb.ii.rur k,i, n.m ;da e"~i d,iJ'diginden k~~ ihr!!Jc.il~lq.an ~ni,indc ttlitula<a>k veo bUIl'iJi!TI! bu firyaJMrn ib.r1lL-!i C!ld~-cc.ekleri. 'lar,1 bit 'r;.&re rl~ !h.~J!I~akhr. ni, !y Elli ~liin kendl1forjn,c
.,

iI!miz: ,bu

aipa<:ri&i!E'r

v~;:jet).

'kuibut ~ll!1'1

edece~Ln

H~ :!lUpb.e edilme~ ki Q.yaJi.. nlu.e jOyle. manza.nlar 't:aDMmr: ' Yefb;enl(veya lDbtOylij, iii hir' tNne. T~Jemn1J, ~ hi!IYiI~.nlmlfl kumWmufj bol!«' bit" dUiiimii Ulna iLe kono btoldflil H'Sfirilerek saka.tlal'! ~8.miIr ed~ Dllar ~t:.d-e kat bt idifJi, HaJ.'8. tIIrtluuu Irntli're ~l'l!tile ~ ba11k ,YQVoItj YlIt_ v~ Ireiji~ g:():N optill bH'en Hl~e,r ~ ag.. 18r'ID bagmd!a alata Nl"abmmlJ••- ve il&h. " -I Y.Dli.t da: I «A~ deniz[en!' d.dta da~ .. Inkb ve d~ o!kk!lb bit' ;eoti.

I

oorc-

M~bi!;tl 91Jk pek.

bop ~_
M.jrl ~iJl!ii.

~ i(UIi!l oku lI'eya ,~.

&:ikii I
1.-

~

:

II~I

'fmil~v'P!!law.
~erl:e)"I!'

Dn- cimeli
Abmtk

,iqin bu-

lbaJi ..

glllrlah !M'!2J-eT m_l-.i~H<! 'li!re.bmce,(l1\ g1}fJ~l!!rd,~ ~Ir 14,;ih~e ve dr>}m. 'j 1 _ .. Li., ("'.. oda lfjUy-en ooo,bUslerl:n ~o-tu,' nUn, Y,1J1- !'lIn b tm._ ar ,1. ...a2;8,~lI 01)' y~oE:li;. ".,u".. , k'- k -:41lI.k k dh ' eu,[e:1"I'I1!l::1yatl!'!~ ten!nl:eyt ofIO'}I:~M~ diT. I, U,' ~_.Jvu, ,e~,~. iJl_,!i~r.' plr v;aj~He !&ZJlI!, 1.1 - iiLlId[~! l'L[l..<1.

Is"

F.,zla y'olcl.l a~an o,tobiJslEllir

,,
' ,

.

i~en ~n,!!}'e Jt.a,wra.n 9O"k Jit mal [JldUgWltl ~~]e.rdh.

fazla-

Vcka 1CIt, kU§Y'~nti .iJu-lIJcatQrlIlJ.Tl" d3 taJepl.:.rini m.ce'J:em.e.k¢e----i;I-----

'l'oE'

OJ.~,~

O'C ~Ct1ll1'JTi

Uu.n- ~

-

~L

YIl.-'

YQk,

111..n".

~~ulJd,a, buhliJli!.fl. fl"I'oiIkillale- r1 ,grkl~!J'nufltr. :rin mik~rlndA -d.1\ miiba1A:x,. varDUn Sirked UeKoea M$tafa~ dE. E.rninonii .. FlLah. Bcyogbu ka,· ~~I!)da :l~ll)~Jl 3(131 mmtaralI
zoale,'rrn.da
'~QPlJ ,~

dd,l!kat~ lI~n, belei!tYB za.b-rt81l'J;, bu VIW,Y'~ t5fl.le:rr;u:ikil2Iel'"e kont£D~!e-~f!.r-l

Ze.ytinY<!!9fivatla
yijks;,eiiyolf'
1

11~mbal, DUU~QI1l8.l~. ~ leli'._. Vj!!i laire0 Bu gernllerden FJHi ~iniziq ~jg-i VUe _ cins ~[ddM'1n veya. baJinaJimD. a,va lali'llf,dw. , y ~yW8Q11'QZ. Zea:nen h~ I ~ deii,ti:rdigi ,iM, halrlkygJ &8_1 miljil'lcin gQrdiigG yazifeyji de eX,AtirmitLir. IE.vd~ha11~, eemis:i ,gme bir ~v v.udas1du:, ~t mtirJha!llf'M baltk ~ !leiiL ,~db nir AImam, bcwnbti. b.yyaresini. d'iifih'mijJt!:ir.» • aq. lin .gel. di!!\ at ~ iebirbon~"hman e.de:ne. ¢p
ar,a~, t'I,
lnanm.G:!iiilnZ~ll)'UffllZ~:, ~.J:ngjliz ~bo6l

1'1

Hh~l

C.~:ya-

oto-

ZIl';ytinya,fi fiyat.!B,-rr gUn ge¢l-ln;e yUlUIe)m'l!k.t&dl'!'" Ekatyoa, elrstn. YalI·

Yail!)t-ir'm1!:; ~
~lt

~1ciD~

teftijte

hl,:!'J-

b1.1s e yoku faz a EIlIiI~
!(!e~l i'I'I1dl:l"l~[ i¢n

dttk, B1J.!!,Ia...;; ibir h~1 ocb, Htine ~L I!JIiIUlIliIjtir • .!J}la:n ",'Itian Iq,SIiID ),!ikml§tlr. Di~tJt w~1'tM ~p F;:ere!lt.eeller T::~4H(MI!iWEl.:fI:fta g~tim-Cl!::, b\l: '!:Iii! !$ttm!ill ~UYf,". ai9j_ n.wnal'llll 000'll'i!I ,31'}9rl nurub, g'6et"e'rilrr:n.ektecl.it'. '<;Ur.i.ki.i, bQl!l billll~i l1S 1N'~ bi: ,e,']fI' ~lO'V'el 'B!lited~y'!: i9n HJ!llna.· rnara.J.[ owbUs bBlol!Jti!;:~sl 2 ~]cudan _psrllo aU:!) 'bUot l<: fII!IJ1L&!.tklei"inoiafJ. hrLk kM.a ~.~ yR.ptm:ilj"lmJZ N;!!HMcu:JUll1lda. .t:llbrt varaka..1!J,r1. tu.tu!afflk mi!!borlar 0111 !iekiz4!>r. l~<ly'" allnm~l'If", Ha.len. miihihleri ~,k~· ~e~la.J1(hrrl.r)l !lla.rI isti!lmm~tit.

ii'.

,iddll'tlll boe-lmlYC rCi8=

latin toptan f!y~tla-l'! 81 - 8;2, ek!ltTa,
18, blrind y~meklfk; 7'1;,1li:l!l6,j yeme:.lt Uk. 78 HUil'ilJiill bulmu~tur_ Rlrez dfl'~1!. ~i!l.sceID h,hl'l'l,in Olu.nll'liilkta. '\I'c btl D:lEl'lllllm!l.h 'Y1iA~i~~ pc:k' y~aJ1.I}Q

:rebMj

g&z; 5il'rBr.n.

m.'fm'Iak

Miifi delitroyer

~aZ'J"ntdn'_

be.'bnJ.'Ba,

:f!'f' ~

;

:rat

ilU'lIur:I

~rlact!J81

1J.rnidi

:ilc

~I

~----------_

!le1'm~dar'.a.nn
Il')mtll.~{IiI'IM(l._n

p'1¥~ti.n

\''E;yak

m.alropla.mala.rJ,

m.wJyetli miktardll sl:'bep o-l.a.riI.k rtiat.e-

II

rllme:KWir, Fiyat aunakabG k~
yonu i,\,o ch~miyetle 1:] ko)'IDWf ~ m'!J,.akaoe b~~ trmltikCl.<ta 1'I0'yul-

St'a'n' b'u·I Matbu- alrna i•t fa f II' I
..

Kiir ll(a,d~

_

i

.,

_,

II

mu.,tHr,

Almal1ya ile yen'i bir "i'f!:aret
In~aim,aSI
]3.u

Basn, kongresinin
sayg~ telgraflanna

l.ql1\de Alm~:rad3J\ toLr iIJ!i<;I!nhaita muaYYM :me.BakIini l tLUf-ct ll.eyeU ~r1m'l:Nl ~elt(!ek. ib1.l" r~an .Al'lkal"aya gl.di8I'~k ~I 'all' t!. Mtlnm Damn KonrrCi!inln ~1I'~etl' ~t.ICllinee;lne 'kanr vt:ooiji liayg~ Q).U·C't I'I.nl~B.limm 8l;.s.I!IJarm~ habit ~a.tlllrmll, a~d.aki cc\'Hpl.ar geledfllCeldlt'. AIm~'MIr11 ~ miUliim ve tamD- m~tir;
1iI1~ :fil'ma:~lIn il'nUre:kk,"p a]p

Mft~

ceva.plalr

tel-;

'llJ.iJme&ilIHlndeli bu Myet ,mmnleketi·

HiC>:llg~ ~BTI~
Tfu];;:

~du.r T~['

dlI.e.Jr ye temIz ~rlm..

mimn. rl'l'u1:tt.e-1if
~ ~ B'~ndQm. lUll m.Ubf!.1I'"tta

mmtak.!tolarmi doI:ap1ya!lada.nkillli)'ocUi mikw bulun,lLOOk:tn. he,rpt:tm eV1l'~l AIba.:jlka,

hmat

IN(lh",,,'O

'l1iliU,ye B, 1'+1. 10 • Rf'JMl A.bdi.ilha]lk .n~ Ulf1:ta'j(~z: BMID Birli!i IHtngJ'~l nln de ileV'ld kiararlll.itITrld.'itm.;l:an ml.lnas~botil!) .liaYlp aInmlarm tla ~ok yaJnn bi[' Zll.mandu 1111\ tQPI=-b.sr ml':Dllok£ LJ,m1ze ge1mfllSi b-di.knlUlL'k- ZlUDDl lilaklmrulll. lmar dtiklNi dpy. gulara t.kki,lr c4e1.'ill[, too 11".

ma.n~ElYII

Bijl:'l'l'i\l ellilmJ" olup tl\ itf],liI<lIn& imkln bldw:lltlllZYIIJJ. !;ok mik· ~ BCU!YI 1tlbbiY6 VI) kimy(lvi)'~·

S~{]:I Birllp 1!Itanb'U~ him~IIkEI. klln~ijl tc<pllmtts! rnl.tn~~1).cfie IzhlllX ooYUnHllfl hi:s:!.iya;la te,e:k' ldh' tflertm.

Limon fiatlan

~

RIlt~ Pr, R~,flk SB.ydaru K~a".rw.!n .:1UYgllla.rma te,-e.kkfho Ii) d II: 1:', s-a Y81LUfbU I w:LiI.tlm. (:, H, p, GMI:'L St-k.nt~rl
H:t~i.lMlr'l'l

Dr, Aln-net

"It':1'I'M1Jo 1"1~ri 'l'tlzc:r

"illi<Slelt j("ng'l:;eHI~i [1 Mklnl'lld.aki IQtutkSi-r allk,81IT1ldll.l'I mUtehliS'!lja awaLt c:alWall te~e~kti.t"JeYlml ~'e jyj toe:tt\ennHel'Jml arudermt, MatbUBt 1J'rnwn l:t:iihliiu;il &100 S".-pCl" ESrlll!tlJnlzln l.-Z2!Ll'll'UtlclfL blly1l~ mr" );am11!1 te~il ~(l,ell koltgl''i! n1eoql:nLzl a!a"'!l VI!! ml!mnuniYl3tle hktp ,('tUt'll. M~lvaffalutetler diJer. 1;IIJ"g,[.\IU'IRlI, ijUitlirJm, BLrUIri Jl.elllJ FlLtib BrHu Atay

BlzDEN'
LsORUYORLA;]
Bu na.sl! sab§?.
",,,,tillnchl.JlM. l:lJesi, dolu 4!portl1l1arl& Marp~u.1ar wkaP1da b8i'gUn jj,lYala~"YDr ve ha~ i91eri
mllikllilL"lI

Baa Mulie.vii

~4(Jo-

CARltON'UN

!HANEn1

- Diirt Imr1lP m~kiV.B!. Ceyrog.i IU-Illll'Ot" maku&yt ~t.yors.~WI.. lade.a,i gedken ,leu.
I

'OfU:l":

Pot>ii1l1Il,ikdllr~ !I!IIllidSkl _'JIm-a. 'baJ.va,ridll

-

13utdum fI~ma,ln,

di:di;

!I.HI

ka.-

leJ;i &1:mIl;\<: !atelilTly'Ol!' mttflUn? EVllt Marya, Bl.ml.lrl ~'lIln bu ITIl~Yl'lllnM :toehliY'fl,ru~. f,'fjkl, 'ks1eyi ,l:ifrl a.k i,<~n si$C kOli!.yltk gikl~ri:rlClm, 1I<1!v<:litlme

= Daho a~ihDlacak bh' owk D!l:k1uhu' '''1ill', ,illedt, Mhit&1' :nun. ni-!,:lIl CIMJ"O'D Jk, Mkrunek ,~tem~I 'r Bill, .el~ Ii!~ btl- tteJ' de~lldl, hbk1lt il!~irll
~D
!i1l.1II

RIJU i.!.ted.iaiz m:i cev.p,p Mglr; ~ D iirr!: Ikwu, toptan fiYli!it. TBk bik ~yrek t..
(lyle

ll>e

\o'er

bir

diizirle.
eevap.ll11

De:yU3ee de fI!L g;;!Irip
k~lyorJl,I[Juj!:

dakLkIIdD

flk.l'iAi
iJI,..

~tiJdbre
tl;)'I.!n.m~. ~ 7..

Si:bepkti

~tr,eJUDl'ill;:

_,i

YnRfilr ml8m?

S.l.u 'Iimo(Il

SJJIn.ta)'nil!l~ 1\114

Gazcl Abd'lirtah:m.an, klZil l)akh. Ar'Llk rcllTIli nll1'1IY'ttl'l'IIL Atrmn nfltllTl" i
(I",

~~kl

r;tbl ~,

~:n.d'in sll!rum.i.I. tqtmamntb,j e,t.

5imdi mal y.o-k elimd~. Ife! iI] L. Boyll!liX! kun1iW1U k"ptu'II" hel:' va~a§ kendi kend ill.
YIlII:'PI

~

niel.Um, vakil

.,oy~C) (I]dllJ~

8Orttym: ~, Bwa]arB

aYaE;U l~a""tJ:, ~(lllanm

\l:l'.attmL~;

,1I.cftba. 1 ..

hakan

yok

btU

I

~-

~.--

Harp Vaziyeti
Y.A2AN:

Ge ~lik
o u~ugor
Bobstill

I

I

[SIYASi

leMA1..1

iblBB lORAN
SurJY8de.:

Yeni paktm tefsirleri
i~

.., ~._:l:.~e>.
Y811'don, eln1.wtedir.

ol rnayan gent;[erin
beyann ame si
.Ya1k.ittkoin iZ:4:! ve ikal ~!,I:: r:ttd;r:c ya;z;.;k d~il t.I ~ A!'uk ,l:IynJu~ .bJofakltllz. Biz 1Iii· ze 'k.endiml:d _ hlsler1m.i.ze llti')I'I- • ma.d.a~ ~ odd'UpJ!Uz Q!!OJ lIol"",tBc:aiJ.Z. DI:f"Iibeti11;liz.i dijkec:!;!g i~, bh ~ok ~Wl!.!d, r J.,;.in o:hi.tLIntlJWc.· J:.e,r~ II!i.JoltreceQo~. Velh~l oel· z!C ~ iI~wJ,i.k h.!lJcMmo::l EL hiikiFm
'

FuaJl: bi.zira

~111':

kavmneti lian:MHile kmhn:q; oJa. m;l:z. F~ ~e ~e.rek muk,'Vanekl d~.am iI!!d~l1i.rl~. Amc.k, Beyrat \Ilfi ft_ayak bilge· :lind en $er.i bfr lIeri hllreket ve tQoDrJ'ill121 y.qullrH Fraailli m.uka,. vem.elt dailhlabrur VEl arbk ceo 5d ..watle ip edehllirle1!. lra.k hudod~ ~Myen mot&lI.l IDiNUder-io matt!. bll.l'~ke. tiN .smatle 'be!rramlEibn vo£Halep
tll~ami¥II.~an

l!:iI!mII~1t $am d~F~n!

~'IJ.

1m1'

dlin¥a. II:Siftt..cl.e1'i( meHlui:dir. EhIrlQ· her 1l!a'DII!1\eket!n pzelelCI'L ~en.'
L<1itiilil

T

'({ezen: M" H. ZAL
ilik • A1mAR mualte.delii

,wlilin

tnt'"

miittiveccib ~

1ng~

~

«phe

r~~ 'V'tTa

~ ~lD l~~ln.o!I' m;il,lzcme· 6i tu~:o:rr~aCli.j~%. S",,~blJ 'IJI]I.!I'll:r}..~l
ge~t.ik ~ birr
~lllll:tl:HHm UI

It;.b

bOliesine lei
vernet

hikim

~Ia.r-I

!hIMger'.

mizd.e !Iter W'" ~

du. Bu ~t1e

:mn1nut

f~mmdarm

cak, Ibk wk it

fia.:r huioll'ClIIkll-

~~miy~-

imW.m~

v.e ~

ob.eaimda.o~a·
elmW!erUte

Ub ...MJa:
du~l'. u.Ji ~z:iler.iae yekilmi! .. , [erd~. ki OapUDCI ~, &1'-,& .tI:lDd-. AiRHtm. miid.... faitsl kiw¥el~. Ihmu Kika),! .... mILk ~ d..:ba ~ ~
neliee

kIta_ IIl.lmadan IHiki .A.n1~
laaJ'l"lDa··

llf!tiliz mllb.bil

talU'l'~W

hi...

}.~ a_bnda bir koridor
Afrika c;oUerinin

d.i i)~~ ;iire ·tefsh· edi)'C!'b.r. llikkate li.yik 01_ ti'Lriiln:. &!li!gl Yl.IIl.Ian bii.tLin aiBk"hlBtm ltD b~etimlod taJbi.t ve ·,uki. denberi u.lcip ~iimiz: IUlIl si· YAlo"tin.a UYJUD INbml.lanL'ilt. Birirltn b.&yiill2 ded~e dlgcl'"m'", nrqI:l~ ~ ded iii bir alern· de' b:i:t s~ueti:n hedm.s 1:ar ...hlld:J:n giWm VI!! II"YHlya Ii.yth: g'U. r~i. yalnl<i:! 6~lm cld,o!i' etu~ b~ m.<ld!~fiyettir. B':llIITI diinial: IWr yo!. t~muz ..., ik~ .ak.1: ~~z v~ oJm.aYtl.eaf;tnnz: haWwudaki itl. Imd. i~~i hiT ta.rafla ,d~m miip, ~¥ar, ;,IiDkii emeI!l~ AI va diiriUt 01liluioDa, ~I!l pVli!iI'Illeb!le. celine ye. ~ h~ hir men. faat .~ artdt ~l.t;e~

~.n~

,old UrUCU' har'srefl.er sacan kum dalgalartndan da a tehlikeli bir bogaz .

deki ~ miibala~.
oM~ J~~~.~_
¥IB'~

m.etn1-eketler.int:aIbti oL8Xt!k Odada hir b2ltp, bill Jw.Lin de 'bir
Ba:q AWIIpa

pek

;ih

~..u

~:;U;I

miic:ad.clblm

Ie lili I gili2lerin ~ Wornl kuvvel:lerile ~ang Viii Surhre wbini ~ ~j.. fI' d~ ~~~.~. de U'by.ada "ziyet ~~~l.r. ~

" ....

~

..

"

gdm.
:l5a1!1

talJii ~

~aii ~ tir. 1:!mduI.

d:e!o1llllilil ~

..

JiIIJlIII'a

A~wm

1:'~L~k

'riDe dtr. ZU:a AJmmi. ~

~.k-,"
~.
fazla

"

bU ol.;m ~dlJl~ brr ~ oImadaglm. lites. ·m.GvQ1lt hi.. vaziydi abiIIef.i :I.~batka b.i.r py ~,; iliikdurMZa. ve pentIlp~ Midtk ~. mlliMlJ takdir etmifliiil'. A.mer.ika ga.aHe.lertn{n blWU, h.tki!mti yav_ balmak vi: lber
Hn;~
~J

~

In;siltereJ diiriiat

~

L&

muahed,eni'n lmlaPilde kar~lla,..

k1,r..

meJan toll:: •
harebede ~ yi ~~. Jild~
~tll

III _ ~bir. kDJ! Almam, ~.afa,i!I

'*~ m·,

Do mu-

ifCe hey~l ~pIeto aramakhr.. Ikm.tm i~ Ne"l"!»"k Taymis zjhj en ~. W ,.~ biJ@~ I.l Y e.D ~mb:.gilt!!.-edIi!1lI
~ RI.I[I~MI:

~lnot:

h1...

a:n_.-

m.ia;~l t~.

ddi tti"bb~ t:abi.re edikY.ini gOl-

ISovyet • Alma.ft +.aU;datl:
fki
!llk1arJ
dlltum ~
~
C .

cLiyada. 'lIIe Idda.t M tIm!fbr;

firrianRMDIIQ".&a IN Iantr·
Die ~
YC'

~_l~
~.
¥e

llltil!i:ai» si'i,yremo!k ;eihi Lit lDaboet goOKoel'iy,m-. _ Slmt. ID~ aleybine bir Ia~ket'e ,ald: ola..h.il.eoeiimizt! ihiUnal ve.r" :i~ TUrk .ieci~ ~i l~ ve milli. si~a
t~~

"'lIiIr-

mak k-~ eder. ~et R~J'. dill b_ eski h~1' dloo~ ve da.ima ifi mil.
Q~·fm1~Lir
MIlb1 'k!m:.umiJ!l btl d~ 1II1q'm ~ !l1l1"bin b'Ilt'lm. [g'e.QkI!m(', 5rk·

~

I'Uh.mm

bliinlth!l.

td,fi·

bt.bJidHoi b'iIiIlMTiil itJe. IUlO alfRI.~hi llItJndi (epbe. de zita u:ay,jl" Al PI)'.!mJd ~ede:r Bi..liji ~.J!I'imIe I!.i.l' ta~. yikle buioDn:an ~eldir. B1I ta.yikm n,.seien haIli

mii§~1DiII

roe de

~t..

l"t

IV'(!

'Hbte.t.J. ~

bit: de'l'lh: par-

Illlie' blr ~bbi.i:s.c ~,,bi§1 bir ~

~ur.S~.yI~z.

,!lId. Wma.ml:l.
tMIIV'Ii'JI.f

ei!i-

!ltll-'il'Ii:a.

,,*,"ittir. Fak~ FlnliMliy. mB'.I'IID ,I:ttiuEaiI.IJialarl
1m.
.~BfIDl

pdi:
e&m.iyiiW.

,0

mulIt~

sboar.e-

1t0l-

I.

{Oabslmem ~i!!!ill U:JLlii, 'k<mIMID 1M aabl!:
Cm~nem

~ur.

aram-n_.daJri ck~'O.

cl.~t1I!K ~IU"~

1l1i§

Mk

~
lkl
ui(

~.

l.lzGre takrltien

l"Lnm ftt'.iI..

Mch~

IAmerikarlili

karan::

~.. r
etl!~j nm .~j
AVoI.fiIi

maD,..

Ge.r$ oepLede

Am.dit
Cil!~

al.flyhiae ilnHbll

Pm· ...

AI·

at Heri tlk rqW!vebe:da-S

At1.aa.

r Gazetelerl okurken )
~i&dle<ril'lli ~p 'l<DoMI~ _

ha.top tlilpnem'l!i btrb4rll'lden ututai1 oLl dN.lbl ~~S! tB rl'Jilto 1L'k. defli. QIlM'liok ot:-i!ft.I!ll!IJ,.ernl 1!I.k"l" M1J! I!~t :Y1!.!:'~a4:!r. li~ tar.!L1' kMicti ,!!lM.Jrlum]'fi hiom..,l.
(1r I al;anOOkJ. p!!I.l"!<ada ke:ndl )'U'i:JU ,uhlll:ea 'ilIdJimiye ~_ filZ, 'bU't'l1Jl. koamd ooyu:nc.a.

TIUk _ Ahnan 1P41cb, .Ik.i fiilfirl Wt~ hir-bl.rinof: 'Iecaviiz elmi. yecegio.i Ve UWaltan. aid d.oMIl~ ~~th!rinbt idipf etfuil~ tf8d.ed~n ba,ka bir
!4!Y Y~PQUYCJJ'. lM:uabedeclc oE·
maYllll:O~I. aat.o-111r lira" I5IQda. oItlllniiP. ~Dla.r ,kendf

~~
bir ~
<LrBI21za:bitmi.n

a.ldatn'.b.1J
"!1I{:Im~ olmazla.t.

IiIQh

o,t'L~Y!!.1 bb:' A~-

1!!!!!!!!!!!!!!"'=IIII!!!!!!!!!!!!!1~!!!!1~!!!!!!!!!!"'1!!~!!!!!"""'!

hl!:

OOl&al.li.!'1nds..kLyUkilit

M.;m eonv0'yIJ ~~ etmek :t1!'iatlru 'bul~. Bul!m.ak 'kudretlne r.te MIllp ~. Ctlhtn.'iltl'ffi ktl~ ~n mu:i'!.l.t~I.Ii'OOJG
t

atrr:l!tJ:

in=r 1;:(trkular il.'in8 atar. DetllzaU.L gem·ilerinin I'll vendl.,. tI.

bmiK

iJtir,ak ~D.d;~

!BMe,ik A:merib.. .Ol'\i!l:'ii "bu ileri ~ titti'- o~kb_1'. II da

,DN!rn) lnd.cn:

F'<1211

'it IMlk iJ;.-roeik , rn

ralhitJ"l'M!ok
~l:yorl

bll'¥Bil.1Mmu llildliro-in Uyk:.III.sJJIlJ.1 fecilli.

rikmarnMl varlCtif.. lira Ittirk. ~ b!lbirile Atlm.tild.c ~ bop. ~
D

"""""DUn .sylllliiklwi !yice akiIliill8 sindirebilmek i~ 24
oat ,dii;j:iodiim.:iI

Merak
dan: f!Gen.o;hi" hayklrii1:

*

edl~yoFum

da1anm1J'hi'. A._~ daha .fad.a ~mnl!zJ rl'fti1t~ ,de dab. ,ada Nlkede:mez.

i5y.k: {i;nla~~~'W:'ki Necip Fazllm muhat:albl, :ra V)'Iklltla da
IWfIUZ.

dalgmbk... Hep£mi.;:: her· kM'llnLltmdlll'l. IwU.fa.do Mmok - }yt mjkro{Q'K! gibL ~nJl' l''Il' 1ao1~.lUU1 nrT gih;, IMler UIH.Ilw~-\EI:. ArtJk Mil" c rcGJ1,'-. CJIlHi'llfl .zinno k~bh-, dLt1 ~ lie, il~tri bir :r;.U,JUlnalkertdim ~ ~ )'eI"in.lll ilKJ,.. lMi u: ftMli'ICrb1 ziyMmdan.IIm~ ~n"kIl'J'l 8'~.iR :luu-anhkla)'II JllN'11IR.» mf\ih~'Qm 'bl:d_ Ulrl1i ~n'i:el';n1i11 ~ ·:rlle 8~t~.D~~ oLEIJ'J. bUiiln .e&I~W'jj tiLl' ~_ 'GI'I)1;: kHan" dirl.-;l;rL s..Itmli bLr d:entll 1ij&h1ti!E ll~fir1o!:k, kloyaltk1e.r ,oon.blt'-otI ZiyllllU' ["&l'!!illlct.~ k~t:J; It\ 'l!a~lOOim~~1>'i'i" ~IL bo~a tek, .ti:MtlI'. bil' 'V'e.rl),!~1 IbliL oon diSorl: ~e.Jj" -~r .g.e;llily:!-'i l>LI{L 5~o:lOirJ m\hlkilM IIi' &dill! 1uI,pl.l:)"B..ll, Iml'I!II.IIat'I (lijijou. ~l ~[ k~Mt::him~ p.ek jim.
meTII" ed.,.Ofl.BI!,

= aoy]e

SoOYleme.l 'te¥~~i·

iii IIHdJrm UI..stOt) a~tLDiD fllll!ltY~t.i61ftm E!Hb;m. IIi ~Wr8l1 mlJt.nlrlQI11a:rrnl kuJliJ(.. ~m gec~ml'" larmda b-il' radyo. i:lir tIllsJ:; telgl"flf

~!!!hHi~.
laoll' biMI..
Za-

,..~

i1i~lrini .br.k

kadar

1bI!~tUr

~HI:r rn~:V

.(-3G.-

19E

~l~e,~d:mlata.n

~t&,I~

cm.jjtI;UldJll

Sad!II.11. G. SAVel
m.oli!Ute
:b11'ba1;mm

.fOl ganJd~

~e.k1~ep

'kuma'lldl!BUll
~~it

!:ut· \fi)flliI:m7J. rin pa.rl",yl~t l~&...a .1'UclarJIll1'l. ~1' 'U~eJiM 3'Hm:ljl ~l'I 1m- yeLa g~ti~im g~rK. 1m11~le. YI!.!IIWal'mti1 !I.'1f'Dl ::!l~l~dn Mdtl.:r!l. e11 !!l&lt~n ka.~tldfl k,lllm<lk I1"leD.buMyc-tL t.1.url !:tIm'. 0 Z.ft17ttt:n,tJoi.Utln (~M'!lll'}, doe.rin!IQ bClll'il'bRlM-!, lI'I:lra.til -kl'llz. 'Wil)·ti).rlert fllio:r.lln hi~
I:tH!.y!!~1t

&zan

tiN

I;thoHl Q:.ltTUlii

¥e

ll'l'l.tl

[TAKVIMm.J
2:i! !lJAZmAN' &11
1"AZMr. A1:'~ ti ~

GONDN'
6tr~;
Iml7 -~:

-

K\&UmI

lI"Ill'lloo[llm,

I!iIm K!!0banlfl
<;U\ilt.iml

Blt'W... ~,
;sQft'J'.9:0

Il-Il eYOfIil& I.sh.rtbullll :KllriIl3lflmln kl:;unm

gl!lln~L-n~1l

~lo:ri,
i!tti'kbe-n ~u

ot'ELLiird8. cl<.!JIe.. t.tZun

:rnrm

ll:a\TJ1B.IIII1I11o ~el1

~

(;;1lI1i! kl!L1'\\Imtd.a

l,*NLk
l'

RIM;

us -

o :tItmlld1 ~lm
!l!
28 ~ZA)'lJ 8,44

te!lt pullu WIlrtbn

il'd~ o:let±l". Holn blr <geltn hB:JnJ.rn 11). diy., koi-kllly'Dmm.

ZI~T~
Ml."k., ~

o8IIm~m
.~ ~

~~""'l

~

Y.l'l,el"! ~t. 1b1r da.-

1",

~r'

~

.. Mugu ~.

1l1"kiHla,ikltL". tiofu'et!.e dll

.HmIr~ i!3 9

edemem.
I V

(ffrnl: 13.fi V

CBI1r~= ZEVAJ...1 11$ 11l,H

GUNE.,:
b~lc; A~:

bl1lt.!:!l!;
YATBl:

~.'"
~;U

17,1.7'

l31

tMEtA"":

(I,OEl

n,'l)o, 2.0'!lI.:l1l

jij ... 12

Ferid.e ~ gOJlderdlgi mektuptaA ~a. Kezl::liBln k.oCldl.!!1 l bllllblitlJll n ,=,1Il~a#a. Yet .. m.iI1tL. Arltk onoU<ll btr b.a.ber s.l'l.1lu,.&.ea.f.lIu. l-sta,.nbukhm ,~ sesl eb.4!d.IYen. :m:;t.unl1..lP· JI..tJ tlll.yoro.u, ~~31!t i:k-!!nbUl ~l'. uy· 'k.U}'11 bel(lj)'~r1 ,.orgun 1ot'U!:I1J:i;l:ilnl:Jl~<I.'Latllldl" btl' yam[\lIitl ~Utl'rme 'I;!!VLl'lr'ken 1!,;Jrdn ~z ~ UmH."fiE.':il>tl!! dold1$.JntL d.\l:YU~t'iLW.. - F'crlt, rrill:;ln ban!. yl&lm1.1:!1'r'Ir. tLn? Sr.nl MlI!.!1 bll' ilI.t.e(;lL!! eklOO1gimL it.ntamu'''JI' b mu~

i

6nb!.til!i\10 mlrd!'fl I 'bf!' krz 'oJ<}'.ri1kt3MlyCl" Rllllkt_D 8'!ttJtl giliiled, 1!.tirI1:'Sini.n to;!;gidu. nm g~elt'tlll.B.I"nr. h 1:.i!'ltytl;!;du. G'crI.'<llth'Ji hU koZP!l ~m~ Eo ~trn.Uf;tI.i.. Ott!w1lnmm sm'!'P<\ REZmIn hl1:l"d.b::nd!t. VI.l'lnCoQ g(lI(lt1 ~Ieri btlille kim bllir l"Ie lmdal' meetut Ol~~t,l! EI'!.1.fl'l1 dll~U1'l1111 ~ 1IIJ:I:II.eISl,
CoO)

!iu.
G zaJ1ul!!l.
om!,

B.1''lIi~1II&I

ktU' gjb,lr '~ya.z

ke..

tt;nden. gfunl.eti lIB, .h~nkL h~l' k!lil'fI· afl}d~ gtitilYorlu.r41. 01:1. "'~I. to· mJzl~nd lI,;o:mtrol edeJ', ~ ytli1;Jaj[ !Jl'" lfiJe<mJ, oi;!U'I)ft:t'tB,rrnl glfnlM. ~L·, <,oouklll. rm. k~lllllU'Iru bh'el' 'l:I1Jrot.r ~~tklk ~!:" YC'.m(lkllll'iIL~rnll. ba.br, mijrllU!J.,t rmm'IJI!:'i· lr.trn.t okllr, CCl.<~:rl.a.nfu ~', ~£!.'f1,el'IlfI. jh~'1t\1lurr f'1<kklrLt.I" !4!lM 111,l1!RI.uMle rgtll·~ ".el.rutlHl ~ l"Jr mUol1"~ Mfatlle ~lin.gin R81' L1I.I"i!I.hna -y.et..iJ;I.!r"dt lIil< bir doktcL" yt;k~!.1 kl., fflIun j~lI i - N~ Z'l'ki \Ii;! ~J:JIka.n 'lr!l-dml deml!!lIn, It;' ·liiT \IIl1i$t", y,)lItl,l kt, !h.Mtli.hllJ1eden 1;1· it Il!.i:~l'l bI~, T-~ T,lan:

.liI!!t tt~ ~ot:L ~ lItl' ,~u. ~_l~mJ bLWlf~ MUlufiDin 3D· ~~ kbaeoyi bl:F~1¥lilImi '~ hnithk IfltI!o EafnIIn i(indB ~8 b8I ~'IIklot 01mu;tu. ~ Wi' ihU)u kadm QD& blkyUk 1:mbMul: m:k~ l}(leu~l:l'!madljtru ~ 0' 611-

FaJmt lIl"IUlt~l'ktr. ~ .ka.ls.haJ~

Ul!Nit'lt a.ltrll~ tl5Lya
!'I1'U.fo;'.J..!)d~ 'lI!',

lli:!W''''''r..\

] erl der:1ml'

[)j~er Ilfl'j ht.4Iefl !I!e biT WUN :p;roj li:t!.lr ziyaJ.a.:n 8m ~ I'~tIfI: 1I'().f"fll1ir, Zaman mma~ oK __ )'U bu~k roki'Uer yt.)l'~JmL, atr!"

,._ RB..yEl" alt'no, ~!;I! 'bIr ~_ KMtiml.lNJudfnl

"~1:JB.!n~~ ~

0IItI0

M.1iIlID'

k~t

~l'd1.l.1

1I..lo:tl'Ii'14 ~ ~ gelilln Ell ~~t Kdba.I'I bunll ~1Nda. 'IioII:' ~

'koalktJtml, iItlI1aI;lm Ihbq;ka. gttU!dt·rtro ~'!l'J.ed:i.. 1io!! dere!!: ~~ ~ ~Q !\lJ1 r IA,lihtdk ediiom'i3'di. Kijy" qaar ()
gibIo, .~ klIS~ .gil:;mit bl.1'· Gl biiIJ~fI ~~ do· (Jtr;&!1ob1:l4ne o;mn1J.:liio K~. etH. Gmlla:xda kolindillinJi YfL'k.1nte

i9hl t.env:l.l" Inel'mileri, mafll ~ar. ~
$1' doo:l:i!i
g&t!i:tt.l'i

~II ~lIwfInl 'bu ft~ brr ka.l'f!~y~ tBfkH ~n G:~~j}.et" a.r~ ~&fki. Il:m' tUl' UI )'I~an llYllndil'IT. P:i,1:lJY<lll iblF

Iu<=

ru:.'"j'I~dI,

hlt;: kO!~

11m'!l~ 'I'=~ ru tltt' 'h8lM t~
~u.y.J lIllJI~1

me~1l
hl!l

lin6'<l.y~

I!;:~~

i!lU

~tIlu

'Abo ne O'Cf\&ti
'l'v~~rlli1iJ';

JAM
J

7~O

Jul(. ~1hNo:

Cl Y:3Zl'r1IYordu, .g-elmiyaf'du v~ K~ \.1.~klardll!. y:I.J)Y:iLLnm YRlfQ'"r, <)ttu. j]l!I,frrjyr.rdUo Gen<;: led})! sevilm~k Ihtlyd.cll~ 'llio)Ju, !til, GIlnl;['r, hlllf'ta.la..r ger~ti. H,-t" gi'll;f!n daktli!a Kez banm JOEl 1:IlT ihnlu1.Zlik d.;LmlBBl (leba llA'1,'9 0;011'1.. f\.i't511 Fl'lr~'1iJ;J ~"'rr~!1a\.l,den tllE:bll. tll.!l :,01.1.. !;e..._l·dl~lle, VI"'L'!tle mendl~me~i rrtlndi. E.a1>r VLlmlJ1];s:r YILI nUll ~ 11C. 2!'fI.vaJ!IlcjlmX Q; k~'IlI kuvyetl-o hi ,",oolynM'II ki, hil.!!t.i!.lii"II.!;l· yi. hal!ll:Lhiln('Ii ... il.,>-L I)mllcrp l<.Bll:IYlJr, EHUlO"~ !lil'Itfen kIl.!an kUr.:t!l~ t..'1h!t:;~ I'VI! 1!tlIl.IY'1'r1U. O. r.w.a m~.zoS!le :Va.Jil_n'l<llt "tllin b~ln 11.(' bllSilk ~ll" baelll ld~! KGni:Ua!ni, urk· mdil. bUhtil

1d lIep \!J.c)'R1gl'WgUflUZ, l!a~aJt b)Slan Ir<1.l!iQydl~ r~bUla gitt1 da <10: oldu? BiT ~ !rlrr;wp1B. gel"! CRir.-i1I.1 •. !Belll:'! bu:M.<ila IIIl.OOl.ot b.l t" &'rtOr .sfil"erctt! Solin toakln \'o!! l"It.hR:t Ibil' :'r"U'Val!II o· lurdu. Mlki !to t;.h~JJ:l bi?' ~'I(. I:).'~lm g~:;11 1.l2er;JltLde ~lkI;fl:ra.k haya.t:m ~dtn-i[ hi4:sed~l"dtJ "Momo!!ll.! lf1f;utlJ,r,ll, tftnbi.na:J.!l.e, ~.~Llo:o 'p.arallilft omut 6m:rl.inll zelil1rttdi. Bir daEta te~ !!ll'l'lIblJ.l~o[ ..

~t iII~,

bs.t

IV~

1;oiI,Qmr:--

Jnl¢J,
'GUnler gegtik.r..c ,h}t':ri.fibUl!:II,~ ,a1'ts.~ blrat .iiUI!!W),or, 1llaJ.arp'l!hki msnfe l:.>Jr~ d.'!S~ fiB gen¥ty04:du, Hel" a.ym IbI1~ffieigl'lIrl1 gftlln bi:r t=tkB hIttova:lesinden b~..JL htaawldzul ,hi!;: ok ha'bK e.!mfJ'O,l"d,u,
{I~

anu goriJp t.e:jle'kKIU' eVo.~
y.dk;tti: k1, 0

'V.,

bLr Goouk

YGtk"t.IG"t

&.

G~.

gnndGT"ikn

IWi'aI!: o1m'Ca-

Bt5yl ~G:fIJ1I ~Mr1.a;n.lBJ:'T.l'1da, ~Inl Viii' ~ ;o:i,lL bU~b'lt;Un (11I~, hi!ll'kestel"l. U.l::B.~ 'k~. m1Lk 1ll'F.lll!Il.lnll .:t'I!J\ .. :m~YOl'tI'l, Faka.t bll.ZJln, lZ2:eU ncl''!iInL!\ VI! gunJ;ru"ull tl.!ltlln gollll:ligitu iil!llly.trltk &nuzla.nndaJd yeiS yti~'Unll nrl(ltll'l
a.trylilr,

SIi!II her· >'!J.Jdt llt'II;,Y1 ll';lLJlImdlli. bl, Jit6 gllzGl ~, v&r .~elMn! l"Il!t t.a:U] I!.M:In ~ 118>' n'ln! gibl ~Ll!'l.e OO'lll1.looynUMI Mn;lmll.tl~, \-'(!' K~~ kendilliiJltll mlrml:lt:le j;uLg1aln;a;n bill ya',)Ii_r'lc1l;;!:rm il:;indo lI.81'141 yaJ;nJz1'tgrru "'II .!rtm !,;O!'lIi"z:~ltint ~I]utfrta!\'a ;;~ltl1lyol',du, Sir g1.ll;J. ye..k [1'1. Iblr I!.kI'lS.tiumI bWiml.k U·

o l~dar

ki.

I~

«~I[t

yrm.irn :..oiio1n g ~ J ~':i bLniOUif'l W. e lfti· ~1 S;jtJdiD - S~ da.Jd.l:i:s l!Io)rtr~ bAI. ~,;,mi (~m.etl~ N"ta.1 ya1l'~ U.k. 'nl.e' meyd~ ~kJn~"a ~. Ancak tsb~ tID b(lfun i"rrtmflJ1t1'f, ~'tt.In 51dfirUetl' '{I.ddetl-eriJ'l1C' ~ VeI·,,!'t:' (:I. Jan doml&IJfisi"rlH ki, ts.hmttB.n 1ll;;I1ki. I 1'J \i.mI:n ~ d.en=kIl'g1WerJereI;; Lf'I£illrl=m ba s;iio:11i.IXlo.rli:t'C mllka Wr1O.cl OO:cbil"it'. B\I beyecM vertoI \~ b:-ll:'Jt.~l p;!L. n(l"a.rneer:t ~ak! vo!! ~ h~~. .::&-~t:r.dan SI!,IT!f'B bIl' liInli..CII. VU"l:tJ 5.k zf' .... nll h&.y;It.th1. b:~ bro' ('I.l:!lmUl bWk

DIl.

;vw;!lflIBf.ldaJl,

bu.

'lnmfli!!lili:i!'iliId.cD
la'ItjJ{~ ~

MT'lttUJ JI.~ndl.8m.:i ~ 'IlI:;oeo;:q,. !:;IJ.r irulW'l1l. maWr

bIl..g
..,~.

mgk fIl.~'! ¢d.dlltltl ,du~, BI:I ih'~ (l ~~;Y ku~t;U id1 10;;1, !I,YIa£~blil.l·.L d~!tITleJ;; blLII llitMil'~l!t!:f:I 111;rrnli!\~leyl k!ll'f.Clmda C~\. lanoll:U<h ve Kendi ke.ndl!lu..e;

mI!!I.a, ellllDmc: 10 iBde edbmez.

blUUn

Wilt"Il!He ca![,na!a

bB{JIYOX'- :m14il~,Nurre

HmUim ye.nm& tim; 'b'Ir oto·

,(~"
,I

...

)

jf hay&t:L lifi,p;n.m ZI!" b.hi" Va :!t.:joQlI.k 1"'61,Vi aevgiGi :si.2ll bU zeVki 'fiM'lT.

mak

m~klN

d",gil~r_.

!'!IU.

1l~~Iflde/l.

.;;

22.,.8 .. 941

Serb:5i Kursii:

Adli,U'e Koridorlarlnda:

enerbahee, A. Orduyu 5 - 2; G.Saray, A taY13 ..0 yendi
Izmi eIediye · Re ·Sl yazryor
izmir En+ern asyon al Fuarl cuml e s i Tu'rlk~e midir7
Bo-I
hiT ;r4Zl.'l(Il1a ce'Vap !i!.l ~lzn'1if E.ntem.a.sy:c .. al Fuarmm e~antiyO'lil ,ekspomyorlll.lnda.» ciim.

. .. semerim

-ove'

'" Bllca'll lladar ~oc,ugu dOlJ6cegi.ft,e rJ tic un' II' e Ii II 0 rsa, b IJ bas t ns d·o.v do' bogunu goregim I.",

"

0_.

Diinku maclar, f.zmir futbolunun hakiki klymetini mukayeseye

:\'lu hiirl'it'kr.imlZd.en 1!h.8t1.11 'l'El.m:rt II /6/941 ~ar!hli nuSl!iImlZ:cia 'i(lKalt

I~llrin 'k1Jo~ Bd~We .Rt.is.i Bdh¢ lh;'IJ;;- b-ir ,md;lubu· flU oil khk. ~iT Bel.edl&'B Rehinip mekr ol:ar3k

olm8.d.~.g~ru.iddia ~tijinl <!Umlc ,d:mnir Ent<:lr!'lilll-' ~OtWi! Fuan» ~!i1mH~ dejn but rntlnevver ~k,rin kull ~nd !iil
~<'!

~L.iYtl'I'lh.lli!!ll]..UZ:

t~unu
~nra
~J

VI!

Jruan Boranw 1m y.a- Tut-x
eiltl:!nla.nnuz;a

.lc:.:nidi, Her

!bil: Turk keJimc>il :m~ni!;VVCir.ini.n :kalbindi!! .lIak~

11 duran b!1r-er y.a.,diQ& lncidir. CQ~t-er.d tgmlz al.a.a. .ile ~ de: . G.a.ut~.m.izin 11/6/'94 t iaribli be),I!! ..:W~<l'll:¥inii;!.C trunMnile JlI~ 3 ~ij :!iayfu.sil.!'l.da !h- ~ !l.8.nBore·n iw~h Vii!! {~_1ji£ E:ntert:lJmir lIoI!J;';g.iai ~liIld.aki v;u.iceViilbml

tll&n

~on.rZ:

r.J

a;w.:ma.[

f uarl}

~l6Sinin

rork-

fen.y, ~si

~!l:rlrk:tan

!9IOnra.

~vs

~c.

oliItP cOl.madliJm lMthl ccieft hir

y8Zl ~i.ik..

0" kelime~ l.ef.~ hu ciim'll!lnin(~~~) ke_ Iann:lI :tWlattm, li.m.eei. IbUan uni-J.Si~ e'Il'6tit.ii Ean~ K'I1Tmal)' kelimdcoi ~ dJ.lim::i:!:e ~~ VI:! .Iruau .Boi-.an hilhasea. ~ya~ VI! :il.b:sad.1 mC8O-<
1eJ..e.[in ifa.d'C&indc ~;)o'I3alm.tle~

y~ac;iglm.. Dil 'J:I1..O!I~1-m... dt..lU ~i IilisnUILiyetim.e ha~ edeJl ~~IZ. diler, bilv~.d~ j,frll"gl-

seve

====""""'==~===~=

~lW5ll1, ~1U.!ll.wr ilrinli kidim.el~· :rimlle ~ &h.,. ~ ~ EyU.P~. O~1iLWlll eluran Mu'Shif" 11,:,em:ne oJ.mtiJ.~ (~.lilr) keli- 1:aif~ o;f111 Nemp, d.ilil. b.WkIetle 80&m_ ~ .cli~ panayl-J', set- ~TkEi'l. ~~tln k(>ll1 biroilenblrlil k.J:g,i. me§!h-eI" ~krik; if.ad..e ~ Html.fw; Nf.'oCip od.llWl'R !iB-~. 1_ her Q.; kaTok.eti w .iiI}~<tda: mop- QII.tpma net.1c~d~ IntLhtE.lit yerLel~yaJl h!:r Ilezahw-u.n ltd!. olma.SI l'idllh y_a.!~fljI rucmtlJJl.dalD. Oureba ve ,bulWIl- ha~ o.i:r ~ ae MlSWt!a8l.ne 1I;aJwl1m~tn- . .if~d~ _ ruar":dtl,fi daha. l'IlUn6~e
r.~

~p!bu Jwd.ime
p ~

ia··=~d~iz,
Bill:

nWale .Jilbl. 11.e; ~ka. ~k
1IJ1'C~
il.Z ~

'bu.1u.ruDiIiIm'IiMil

mell'CUt olo:nad!jma
!li.'I.MI~'S

BUfla da otom.abil ("'41'1'+'
S\Ilt!l.nh&lThaimutdllo ~ !;mbkll~

ljTIiLSma

bidLgl ke.ndLti:ln.a ~~.Qarpma !l8M~1iJ SIlfada, lhey fie ~Ld-.e ohu~a smda. :Enver m~te1t( y.erl!;lrind&n :vaQllIUm f~nd.a.n h&'h£~ ~'!et:.i- Ula.ndrfmdan A bn.a.n b&!lt.a.lJ.e!s!ne leo hLiliin m~llltkl!.tl!' §i!I._li hie ~lmlfb:[' ..
z;am&n

ihu

:F~

ii.~],..

yapm R~te.m oglu Enver dfill..ca4d.eden geo;a:lren, ~Or REl¥dlJl t(:I.&.
resmd.eJd.un n'lJlfnl.El.r1i1I ot.a.mobdl

faa ijYl!'Jt y:mt;m

bg_ mUOI!lSClStYJ

baL~ Ih:abrla.tumk h~und.il. l~ hmrl1!~tten. dW~rl Ba:y
Bo~ i!.l)a VUlt:anu!ll{L

b1!l

yap

Bir otom,obi,l vakasl dlllha
~IY~1J Ye;qiltarla. <)fI<l~l'lIlIifldE!

iFa i!!>Iirn.~ T qek~Uo:derimi:z.i.n. v~ F u.ara &Jt ~ndo:rd::ij.i:mjz: 6 &d.et: fO-l!lli'rafm Bay ~an IRotana ve.rHm.e..ini :rlea ~ er, b~ veai] i! ile .d-@' 'Sa:~i1'
=umuzu nm.liU ~&rla:nm."

:t.~r bQrOOj'ICI:l'lJ.Z.

1~ nwnlJ:ra.da otUnLl'L ~ Ahmet Karta.I}, d11D. "O!5k1.ki:84'da. !{:Urlml)'Cti .M:IJ.Jlye ead~tSiml;;,ngl!l!ler.ke:tl ka'!iti otlu !l-5 lI·~~t1lJ.llki. OSman Til.fme: garpara.k Ii'Ilzl.n.den ~r suretts ya,..
l'alaml$n·. Y$l'&U JII'lhnlmB ,M_ata:ilf.1" ~lll. ~Or yal!:anesine 'k.!llih:rJlnu~, Umml¢rr.

'Belechy~ Dr.~!:

R~J,oti
tho

Cevap:

Bac;:~dan
KBl!iIl'"f1il~i'iI

,diJpu

ut'tal<ilJ1l. ''''Il Sabr:i.nl:h hmir Beledjy.e :ReSsi hY fumm.d{l. .IlIII'lol:1.en.k yapacJl ~ of dQktor Bdilljet Uz'a III Mehmet Yana.r, min. tm::rm\ boa.oa.Scu 'kap~ gJ}:bJ!1 bir .~ a(COInlm tii~iz~ 'ol4iil'ij,yo~ kayml~ 'ill m.e,r(£lvenJoMen !lilT ruz) ba,.l.gJ 4'lrtn·da1ti ·":~:Z.lm vesi~r.:n:k dlirin bil' yar.9, ahi:n~bt. Ya.r.al.l Il!lS.ilegi!nder.m~ olduijunuii: lnok· MeMn.et tedlf.vi e.Qjl-mek. i.lzere ~
t u.p~~

:te.!lP~

aU 6 l!''CBm1 lMdTM ')

<;'<lkteJ~lI,kih Me-rim. Benim. tii·k-

tanll;YC l1:".ldiJl'l!l~tfi'l'.

1;.;'
I

I~i. !
,

·h· . 6'
'

····jllr.·fl:krn:
. .

\~."

~g···,·.:'··U:· ...···n
I
J • ". _

&alollda. sab3ll :kaDv.uitll!l[

edl~.

.
I
I

IMU

Bay, kaIh~ yucll.Im yudum.~. S"'E'~en df:4l. kt: ~ Bu Jahah valdfiye, cunul. veya. CIfUa~ ~ fl.~izi ~ lI'mlim.
N~ d.odimz;1 Ne' ~iZ CUlna vcya cum.a.rteal 1IIJ01 .. 11. ~ ~ ,

IK
~ ~ (~~d'defle) Rica
-'1".

iii

t

_..:

..

P81tt8lmb para m~?
TI.Mim.at ckvri ricalmd.en. l\IlU&ta£a Refit Pa§R~ alimCI sadar¢'ionin. dOrdiincl.i aym.d!ll Voe 12741 Ylhnda Em~daki yah.llu·u:la:l kalp ..ekolor.suuiea an:&1ZIft olmiqtii.. V,J.t hllibed,
:Z~

gtlntl g1-'

ede<l-!m, ~
bk Uidemek? Ne

tJ:.M~itllilzj, ~ e<hlCoH: M· Val": d'l!'#i! miydl 1_

ta.6ooup

'riIii:I:l'li' etlenmeyin.tz..

Herk~

bu mUlUl.!.ToM'

(Ga.Y~L mi.iltL'yinl)

ISM,l.ieri,nin
),,8bYL

~
!II

bir kite diyetav.ifettiklH~
d~~UrmiiJtii. ~eleri~ben.deleri
dOgUn.e iI.~ard

mu~

p.....
11'1~

_ Mllluin:(;r m1? G3I'tp /joeY_. Bu- Sea ~ !Junek ~te-miyo-rum. LIlnii d<l1r Mna. b1r ~6f ~y1emec1WnI~ tl.:r~ de 8ll'M:! ~. Sa.yfi:t~ g-j.u.nut.uyQ\t' ll1uwnuz?~ ~~ ~L mi kuzucugu:m ? ... _ mlylemeya hlllOBt. 'Wit' rn'I ~l? {Hk~tre) R1o~ ed.erlm, lAu1:ra- . &ier M'm; bLl ~mi!lle ~_y(joy:e glt l1J$lb1 bmtkmlz... Bot>", size ~ ;¢'rndfye. 'm1'll'Q1' mu~;.... Ir~ ~I~rw." ded.l:m ~~ .... - l'iI~t'lfJ£ 'b... ~~TIKl;;;: :9&yfi)'1!oYS Hamr,-.!'!'a...1':;.wl. bElWlo ~l!.dI:.., @dHfr llll'! tt 'l.glIt ~emedl.n. H's.l.buk~ =8.....

Sagligeye gider.k;en •••
Be,. Dladlz
Yaza.n:

I
..... H!Zrnrd;;;~, rreftkll.Ml.'mWm lI.tt1~ g'-B~dJ~l lIabllr vol'iJ::le:e ,say d-m.wl.
1l~LW.

~ c;tJitLkU st!d~ aprlm1!k. laterniyOl'. BI:L"~'*ZB!bm.el:1~ m~e al&. .0 4.t\ blZ!mlf> 'tierabee' gel.e;oek.••
~ e)yl.~
~Ea

hl.!:;

'thzillmeaLn.....
..

~

lI'4Ika1l.,

slz

k:~'Ilr!IUllIII,:rZ;~

- ~! 1lk'te ~~ '\>¢l bU'e&et

~!2l!!> a8l!i v~,

bir
IDilltG-Y·

Og1~ibU' eden <tnn11lL..

kUJI tn'1l? _. BayA.n. ~ l:J.!r taVIr vtl giJ.lel' amy, pelt zlyade ca.mm-n. alklldJgr.. bit 11lzl.1l ~ t;idIIBlD& gt.rdl, ve,: liJ g"rutll['9'O blr ta !m"la dedi ki: ~ sana. ~r bl,lytlll: b.11"' ~mlIk Yok:.!la mEtru.1lOI mu. 'sPyl1l,yo!i'- g~t.enUgtm ~ ~ dl!emey.B S;cISun.? BWla ~ :,[lph'l ct:m~ S5Yl.e diI'n. cie=..a Ll'l.1ife ~ts'lIn ~l m! -: B~3 gazlerllw ~SiEIUJIOnillSor-

*

Dana

sogU§u

du:
_

I-

N'~ ,soBri

.1!iUtim dOiiime

... 0 :liil'a·,

da., papmo mdtk :surafl devrin ~~~ KaJllimlo dill orad-a buil.u.n.uyor. tCU!ii.
ri:in.d:en

uitmuyor,
b~
VI!! ~.

~foI.Jm

'Hottlml_. dily~ &d~ :n"IlIq. Bill Iwlii ~Hfi
ereniv.~ ~fa

bytd'uyQr.

~lrlL slIyl,amil)j; ~m'iY'01" mUSL.ml!J.z.? lm:ldii. ka.tmilk ~a.y4In 'b6lki,,, 511, te~ ikimnd.-e &lyfifey-e Sim «ISanti 'i'E! ~nlb bil:.a.p oatm~k. de ObI T~d~(fr edelt'lm (Mllirgimu:k 'lhii.lWl bir ~y dllgn w"l' He,J:"Ult::Gtnlyorum. CillLkU lRubELltlifi ge'>T~'m.) ml lmd.a!:' i.Iy'Imn!zl 1le1bB iJ.agirallln an l)eIJln:otJ.O g:I(!e.rken, _ Inem .... §UphGSiz lyiyim .... M:er zevk '1'8 ~I.I; M iet€dlgbti~ 8Ili1~a.om.1l¥· Dogru:.;u bW'~da b.a:tit OOiyor· nf3Uol'tUZa. Ul.ibi ffill1'l1m llril!~im!l dlF d;on. !run, BiZim gj,b~ !;::i.ddsll !S.c~nl! .. ~ '1' JIDet ot;mee; mi?. PI!k ilM.." E~ OO!: i5tiyQI.'£a;I)i:Z' rli8lrl.dl!.~ DQkruRU. 1'1'111 JUletJatrrrLwila. n BILy dillflinme.ye ~t'll1~. Po!l!it jJklsbUillfri:rl.l'tBen lBta.ntruldan 1I:M. bliT '~ltl'fLbrl'l'Yet bIt..... 'ftIH mew.uJ ,al.rn~ myll.de :9eNdt.tl rmet.:r:I:.'oSi't1Ln.bol;I.zr kll., ySi'G <I)on'lrn!ll1l... Slffi OO'Z'Il edlertm., glik. ~a:ylerd8 lUI ka.dELJ' i~[ ol>:lu. rSI~bjre ~ (fj~:Lni. ~ Sam-hl1.fj'a1; hs,,1;'ae.t =1 Arttk Biiyiik 00' ~~i: _ t~"UplIl.~ Na. ~ ]!!aWL di~t
I;lll'tl'l:-a.l~)- ~

SlV*r... :t~ blil 1IUlV!'I1m~ 1311'.a.zlcwv<:iL,. gi:jz,lerJ.l:'Lde,n Y8'!Ila:r de d'l.I!rulm!1<3.. Kava hbdiUu ~d'<1e.D. ~klll~f1.BilYM, re:!~!!.I>IIU 1:;;ll.yt1k, t1l1:i~mm VB:E, HUfru:;silB deniz baniiii' 6.w1nl}le kabUl edH. Pek !}lk gI" ydlarma.._ S<mi: ~!O y~'O tl.zd.llm. yJnm~ olan. bu ~:. ~ Old Ne aa..ad!et:.., qe.J.lbil -yfi~

d.U"l-~. lliDQD~.

. b!9:E!i~
BUytlk

r;e:mi!tdru!]. "Ii l!).l:!" 9OOIJ.kU)IJt~ 'I:ri.l~

Dua l!oiUti. m8V5U:q gezin. Wen ~in en giizel bit yemek· tir~ Danabr da ]e;uet1e yenileuk bir haltl re1mi§tir. Dana ~I ~ :lidn et'Ii._ yan y,agl1 ""e I!,;~ waflarut~ da.:o ,.."da_ ~Il bi:t par.fll<lf!I bir $Bill ka.dar, ~meIbir bJurw, kattil bildigimiz kir~ huJu.mliTJ, __ bml,khldan 8ODr,Pl ysJm.z 't~e:re'y~ koyunu:z. Bol bic orlktar m$ydaoiU, kokii il.l!l doirl.RHlI! .ba.I:rult YDblll"~ ker-~ da patMet .ili.VI!I' :sil.e urta a~1l bynaQnlZ. fi. :;!inee yalflu: ~ suda~ ~k!lhfil~, bt.- beiI£ k!ln!l]acbktilfl aanr' ruger bir IInm.:! 'be_ Mrlp !!It ~asJ ~ baalgnu. Oze'riII.e de ~ bit tu~ .navan y~ da ~ b.ir tea, koynpll!Z. 1B'Il vAZUett4!i ve M:lllt bir yerdle bir geee kaldl!kte.n ~ diJim dilim .GQgr.rl)'l:ntI1I: V·1f: .h.afike.
ig ~

SoIfyI:e 0i).'hL.,. A1'fediy{)tsUn detn m.L? _ Attetm.'~l':: m~? iSm bulun.meu; )"'IIj"t befa.beT. gfd~.. Biz, de; oCli- bir l~-Kadmlaftn «Ill. iy\liL. 1m m~c:s1 . gldiyoruz. ~~. I!,y.nl ~ 1m ~viDi:lisi... !r11!'ul(l h:azeket ef.m<a:1' t.e'kllf killl\ -,s1!l;l'l.B. k@LiJI ~&tenli!!m :rrtt!i!L.. rohttm.. Ptl!lleden 'I'i:OdMefi ~ MdIlJ:' mlJl~p B:ili (In ~ glffi :klnrl!L g'i.dece.-, 11ldm'D kl...

eti

\ir

&kt.ati
90-

IwlmiU!
, J

911'1r ~l hll< miYmfl:Un mll L __ (~l Nedffi m!lmldm
ydl'?

~

I'I"Lr

'IullUCf:Ll(··

O:IfIJml

(llmll-

(r~i liUfeye
~I!:jl
lI>L..

:!OOnaya

blUj'!admxz;

..•

~b'l]:t.yo.1'!du. ~I.

tm.rt8

VML~~

R';IgiI:i'm..
d:tinil'!jegil ~l

kit

'hlI!!

botog:lILrak)

-

iHllr

i5Jil.'~a.

geJ:1J} o:Auhn.
(I:<A\~

bayaen, ~~U'
b~!jI gHn

dti-

Y..a. QyM

m.1::

l3w:l-l!. IO'Dk tae&-. tad'ar ~r!'P
Wir: H!X~!

?.
mut&-

!!fI;moR1!.

~nilYO[II:du; tim? Woodl,

peolI:: m!. t!.eH. git.- et1£ ett!m. b!:a.nbul~

Z;uvft.i1!: VeoclilJ.. ~
iJfl.

Uaytrl

'BMld:!i

ve agilYOI'IIDD. DoinI siiyle nu bole bybols.n papn yOikM paraJ1 l!!'II1 .....

o.o.ril.yMum

lP:.

yaJuyor
!§Q. mlj

BoImi.m 'i!im.dl<!1eTlderuz keman- Bfl.1.Q, dolVIIm. oIilyol'lmnll.W. ~~ Oil. Jr.1dipde 6Q~aM, titN!meye vak- I~ete lOti! nulnlL v('I1:"l1lLoiloyi:nli; rLc<f1 .;odeo tlm y~ rim. s:a.bs.h ~al\ t[tJ'e~ nn'? BU (!l!dle rn'llliL-Y"tmam'!) ~ !sls.-n~.;tm.Q.e_ T.[eyfin )ICl'ind'D d'lt'H dctm!

ffa ~ltInla,ya ba.n:lrodan &n de

moobur. h~i1z

1t:.ailil~ i\:t.lleeek. GllZ1!l l!i~Y':'Jl1., VllC!iIin J)Ic1:'l!l-IJPo]diL!tu, 1!.iJ.1Cl'lbll"deJilbjre ~~, MamWl-!s. sofdU: Yei1entnlZ

iamilli ~~ lnl~lf

~k~. My1., ~illmlYlL(lM olur· .Ian be.n Qalma ~oo'Llklluk e.ile1'frti. Be.. nt yamlz 6e*li 1@f'1!I ebns;mi bU"ir1BIn.. BoiIi

m~aalie bGmd1lJ1

onW'J. i;]in

g74em~-

Veoo! fli¢n ~k

G'OND11.Z

tudayuuz.

U. G. Mf

~MABALIPBN' DlVAMI

I

DAI

r

f.VLENENLER:

DOCUM:

~la a~~a:nndiil;11 Bdlilid E.m-e'k II dili.iyc' m\i.d urkrinrleon bit kL21 dq:lnor Bili!ha.n Ak'll)'111 kl~ B Ii' TU,J]!!l1dU'fL Kmah..-d"dli VU'rJ OZ;Ci!J"l M'l3.IYla 10m .. 1 oi~ O'tmu~ yaV'Tl.ljI.tIi AtakrJ:1 adJ ken~'l'IIle~mt>fi Kadri 'Ojw: Ufi- tri\l!;\t\U. • _j"1 h:tid fl,f·d II e;'I1~l~tmd.iI. D~or O[\yU~"iI".A1:IL !hiT oglu ttl.myaYEli' .~]" .arw,dan Treb- Gom:!in B~a ya g<::l.ni"). ;l'<loWUo/Ii ErdoCi;iaTl 8d~ Z(l'D lu Ak.if .s~~.em..i1.'\o 1;IZl ih.. )I.a1l T c,.~hide &~I1i ~ae& ifE;tei- verlJml~i:r, m en p..h~:n~t Nl,lri K.~arK.I. EreDT~ ~ocU:k ~irg~ koyul"!, of!! e''II'I;runi",[enfu. KiUr1Jc1il~U JtI'f .. nJbu\ m-clk~;!:lI'1d~l:I: *: J)aktor;a,}bi\I,Y Mazhat Ere· Y.ilIQV:a. Ikap.!.lcad8.fIMa bu1uruHI !lin ..krzl nkmekt~ oiretmef.lle. t:uc,cMd,&n B~!Y T.nantwltm r!l:f.iI,n,:::!el'l Ccmj].e Erlmle K ada9'tN kalan BaYliln Jaunro tiS klr.moem=l.!rlFnlDlth'n AbduUah BJII'O m ~al;ir ~~Hi ~ui'l ba!i'la.n n~· F ~ l,h·11!:ev 1enmi,lerodir • tl gt~tir. Fakir Yi.wLlle.ra W.$AN: h~ ~fd.ii:i carudili,fl 1I'1ikaya ~Jeru ,1.\e~~kk-.iit1lctWri.-i:!.l :blldir iri.z, ;i~k er ~irkoti, idla.:!'l!: mee'lHi ,a.z:;(I,. :j~J1d"'!1 B"y NI!I.iii £~rin 'JuZI OLE.NLER:

hidisesi
t~
Ro,bffi ~~
I

'1

ml!kle)

1-/
!m-

*

*

MQ.iJo!!'A.rne:rikilh

"I,'~l,Inml.l

Me.d~it, 2:1 (.A.A.) Of.i;' b~itk et",i-ai B" Pi~tr~. Ingi.tiz 'bliyUk_ e:l;;~i 5.ior SaJl:lU~ 1 e-tm "kte 4;3.9 v:; purU,ll loa tUllrn.l!!Il ~ln !:-fuMe'!!. h.:.lDl1 (:e,I"~JII umumi hcdefi, Amerikirn t,io;;:u!:- ~18IlI hidliBeicct, haJakmd ... Y'e>ni bj'f flota 'tc'!;·di e'ttm~ tilT. tini A!m,1f1i,,'il'y<t mU7;J.! a.ddod,Uen her d~l!>izde~ U2::a.k1i1ir!lHna,!dlt. .HU!looi hod-ei~.de loiitiin dolt
te;rno,llS!YOT:la;1 bnul'l

r.n.e1l5ittce baftlrl'hna'l!m.J

;ngiltereye yen; bir no'ta verdi
:F'uti!~lZ

ransa

'ost1enlce
Tahliye mi
ediliyot

Tan yerinde ilk panlti
C~I 1 IJ'lcJ4e,

ek""t rnl..'I'liT ki;

~.il'l'ici b<i-:r ha.· (0 I!IX8 =.. ta v ...lt tI: ~uni~ '1'1! d C'-

rol!;m.l~oI?t~de
dl,l.Tclll~tLr-

olen

Q.Laretiurlzj

Hi.; bit- Ame-rik;;ln VaptH'llrnm yed] ~W~t:1i Ihl~ btrinda 1I,{1'l'.
8rlnhk :har~~Llltl'iro;;l.cllm"_&Wl

S,ofyay8 dondU
;'3.:.f)'-a. 21

-Boris Kral
(A.A.) -

Oskilida.rKiIIYJlum ~ B~'an Naile Ka\y. valid.esi &.Yik!'I B~ n..yetinJdle ~ldugunu had::u!'r verda velat el!ml§. Kal aC{I.ahl1'l.et me· narl>iw tillliT'l oi~Hler-indcn Kavamilitir. H>uLw" Hobin MoOQI"un u;lI"p.iH~n.m<:o!itni, .nl!lzile1'm d~nyayl j"U 1m<aJ1 Hak:r~ hmi1cle 11.' zarl~i1a de.ln;:odilt)l;gtil', ';;UI'Io;n IJ i!,\o,!et ii:ullalJnd all fe1Jh~tsnd ha rok,etine .li'lH~l'.iikIlh· ~im ~a.nmJ~]<I'~l r. I..hm-e.tli Md-.;n<et Ziya.nu! ep, d.ill 1,iII~m m!.tNVi!!mdo: >olin'l em,el e ri h'LI.· MEVtO"r: hWm{EPv~ TUil~ipm b~si~e. if~IHlld& MI liI.tnl' o[.j,~iIok t.ela.lki.-;i .'11 E3ay ilJjJ K ad,i:r.!yf; K Old] 'kiiYUIi d e eliJ:nel~1z, Egll:r hoyun. i!'cgecek -0SadLkzade Hij~'in pp·tilllHll lnll-hd umu J'ahm.etti ~ Si.d Lk. <ilmii1- Ka racaat..'I1lIet ru.e:zar h~I.n 01 hr~. dii,ruya.y~ ~,!ttdi!ki Alman gQmiiwii§¢tiT. ~glU1l'lun nlhlV\ii' hodiy~ c.:illmek l'uG:!l;a6mrn l'.a1i!ikJkihnUIHl' ,tl!l',ket-*~,Ht'Uk -sa:hiple.rinden t;:ltal. rni1 ol~aiL'Z' uzc:re bUl!;;u.n oiJe '~m.a:zmdii.n B'O'YUn Cgmi)iOl"UZ ,call Sa,)' Ha.:m:z:a E:.k,;n- f'atlhte 01- y.a boyun ~8mdk ~iJy~'tin4e de cleEOOnrA B~lqtn~~il SmaJllpa.:l'I!.cli· n)~, Thlknekapl rrnez<ll'lj~na gar i,iliz, mii.rod~ Me'Vlitdti ~if &kunao;ak. tt:,. , m'u1mii~ihir. .8. RM~~'cllt, kal"~lltk ted'biri olaTiilik: parkmentoya bi~ 'biT tek~ litte OIubmm=~p:r. 6y~c all1b.iJlltyor ki '!3. Roo~eveJt:, pil:'Ct~tonj,~ :r1U da.bi.ill ~d.de1lli IbiD; l~a.~ll:i. ya.pabibm!!!k B;in. p..a;r~toya. 'bir' 1m f!~ saj il~n.daftI'!!=k tatrzml tercm ctA mi~tir. Roo~clt ~1k>dL!J:lizl~1'_ de Am~iJk£lll\ g~mJl~.Iini hirn,lIye iW-! 'Mlkilrn.I!!~ ne ,gibi tE:dibirler* ' .' n diiJl1nd"tiiiJ.nij 'hi Id l'll1'lH,ml~t:Lr. JElU

d'l:dil~l~ug~ bize .iht..wr .sdilm~ d'Cm ek-th. F"itb a k [ki!~ ~n.git{crqc b..YiLIJl NeI!man. &igo.....<e (kimy;Ly~.mam\l '~ ~n .e~tiiii:imiz. El5lk.i Sadi ~yMo!;jind.en tab,· YiI'... ,,~r K!!'l'tlal TaTlGI!IJ A:nk.a.ra.da ruirhm siyMC~inden ~ 'r'Il2!11e",i. m.etJi AJIx!ij:Jm.aDlJ:Jil.nm ~i.. mal(lJ rindye kadall Ailrn!!nya bize k!lT· ~aa:olarurnl~lal'dlJ', yijzha~1 M~t Nti'lj Kop&r .. nw ;fl iiilkiicmoc 't;J)'Elsetj taklp Cbrnek .t.moClku U:m.hIl'l'l Hu-mc;uin

ud-

Y~a.11iL!t

Libyada: vaziyet durgun

brr jradoe ile va tam. bir sawr va Babei':, 21 (A.A,) ~ Of.i: &ukun~Ue tetk lk chrnmaa. 8!lr S~ekihcdfm., 2 ~ (A",A_) - 'Rellydkian Kool\tllC.~ ";Ik.J.nm t;:!h]~y~ ed:ikJi- I:na.k~da enkootll"we ;.tit; Dagen'!! [\';~Ie<Ilia!i!:~l1:i1l gin'!! clair fIIhn lut.beJj"i!.:f. dogrLll derhal \larmaga bakrlrr, hi taB~rJi.n muhi!lbi:rl!bl!i ~:re, mubte. ra.ftaki dil!iiln.()c ve i.c}tih:illt fark.j mel ola;lIlo;.]HZIk y~d.a B. Hh- i:l.e~i~ctit). Bfrti.i:n RumeJ'lJ ~ehirie· VI? ler"le SOVi}'4!'!!.lOTin Badin bij,yii1c: ;i.nde otduju gi.);,." K~hte.ncod¢ de Iarma kat'ljlhkLI tahammnl ihtiy>at t.esamlih 'gOsterilrnesi de Imrvdi;rtai ]3" Oe'~!l.n~QI'I;" iUa!:mde b.b: ha\'a htkurn1arJrtoiI k -~ lcdbil',let:i a.h~li'n'~~'t'. zamanlarmm karl degildir. :gOl'i::i~ yapJ;ac.wk.i:rr. lia1buki Turk • Alman pa'irtI, ~ mileaviler aram.nda. ki'!."9lh'kl:r bir sayw i~~llde 'lldm[ iidrrn tn'iizakere edHen ve hi!} bir taraf:m ~oruILa ,,~ ta~kira e d.aya.nmlya.

'1/.

Ps,kf ha kkl n da mutalealar
Tur,;~'!!'
:hueuai mo_
t",p

m~kkeor]eu

*

ya j:l-h.g I 8C'Y'iJiha~ ill.dct 'XIon Kr.J, Wii.n o.sleden so nm So~'OLYd gd:mi~1'.

*

LOMi&, 2 Ii ( A. A.) B.B. C.: 'Kdhffeden R"W'tiIr aja,n.lIJ ...a hihlirjM.igm~ gijT.J! Li~ild<l,. vari· yet ~rndj 'tfha.or durgundur. l'obr~ VI! Samuflllla kum, hrtlIl~l"'T'1 ~,iiki.im s1:i'7me.kt:e.diT. K<1t1i'l"c" 21 (AA.) ~a ...~ [kWV'V;~bl!!li

I {~[ 1 .In~ldB ~ J Sioljal;r;;oi'~u ile E, Va'llI R~bbGJ:'l;i:!op aresl~a t~ti ~jkn teJ.g,r!l.fia.n
VB

l'ak imea olunan bir vesjkadrt.

go._cl:'ei'o,igi

ReiBkbimlhllntDWl

hu·

O:r~rk

lInl'l1mi

.i;z

a

Karu /asalgaga Aft azam ,,~ 19a'
Bir kilo fasulya, topfan 17 kuru~a sahlacak

{Iiltllfl 1 igmI(lI:!) 1+1 (A.A.) ~ Oft: Bill a~~~ cep;hC'lerden g¢hm wI) ~tl.r,' Kq.L.f V<!: UtaTBJwJ ,1II1'I,I}lnTl haberlere sii!:_e, du,mlloflu'I aof'W:I YI'l.Dlht't''''tlq, Mi,sl,lra.ta. ·civaflfl4a lil.~o;il[l kl:l,tB3ma we ~ $oOkaok-, hi; nElJ'';a.tc o:neyrl<l!l1tnci... y.erde 'a1flft.da kan a:mni1!5ll!1amilnj el- b~'1l1!Jl ~i!wn.an t~Y'YaTek •.i, hi .. mall: uOi:l!'re, Fra.nslz btiJ.l~n ~"m Ma..rtVlanxf, t8.l)'yar=1. tarafmdlion ~;:JHin:i tel'tke.1Jml~;ie:r v~ ichil' dl~ rru.t.ra'i&..oz s.,tNine 'tutloll'mu~lIr. lImda'k.i ,3'oni. I'ne"~lj;}edl1e ~~kil· Hl!lfI~vdA.n ~ij y~krlm'l<l vedigeormi~:erd.1t', hakltan. ge~lm y(: Ti.td- lIe.f.l haM, d Ui!r-a tJ IlrmrtIJ.r , m\lr ~tmum.i ;bt~kBmeh))d.e ikrljb.ir d1iurniUl momr)(i ik 0 III nil, Beyrnt.

21

k~aJr'fl'io'hl run. teMig,i: Uby;a:d1a,19<W~1!z.:han jiG CIt!ii, Bing4idqc y=idan :hU!C'l.iTO edil,

k~'l"1Jdoo h~~I"Ls.rj Wyiik punt olu bil!Jb.ktlill.D ..aLttnda newi!!tmekt~djr. Y.l!ba~Cl ~'n:il~lke.blerden 8£' teJL lnotLb8.l=a. d.a gcnl~ yeT <Q'1t11m:", Ihtlru:nJJna.kta.du. Giom-a,le d' u... mcfl .doCl$.·!lIfl'esr,y8."i lia.' ha:k· kt:c1!,d.al~i .ta~yan .il.r~U ,b.~clir.en ve !l:e.l'k~ ~dl:' 'l ii rlr '&mfli¥s.t;ml'll- ia,z;~la§'mJf bul,lIndugull\l tehao:riiz l!ibt.in:;n yazlEl, Ih,jl,ha!'!:!la

MtiI~erek l'I1e:nfaatlere ail iCilLJII&r, bu paktta SJjrf giiniil ho§olugu He ve her iki taxaia a.yn i derecede tfayd:a temiIl etms;si en.
d~esi!1~ yenne getirilmiitir, Bundan ha'ika he!' ik:i t3rai:m.

fiazim, .dik..\1l1:j c~}b~ll:klC'diT. V"'..ik.i.ach-el'Beobachtcr gazr.:e_ r;i d.iY&J' ioi: nh:ok - Almoan pid::h'nlf\ jrnHIII,
di.inya.nm en hi,lyu ... ~aberidh'.
Dflllboh~ Al'JS:e.)ll~ Ze.itune;. .ba.jm!lk;:'~l!m~, a~iJmih.ur ~!5mo:!-t lnonii' ye taJ:i.1\ie i!! '1'i\-ekh:: we: k,~nd.lainin i.izl!:finde T urlk. meDf~HeTinln Mkirn ()4dugLJI 'h",iIdkt bi.i- ~.a:s~t ita'kip o::~ Ibuiluj1dugu.nu ~y.iWyt.e.~k.t~dif, Cante. l.II"ktI!t L,ru:;,M.iniin ~<!rJ.i.k ba;ya~lInn vc ~~llj inok1l~1 rlJlliCnun bi.lyiiklu.,gunii tehe;dh m<ttirmdcle 'VI!! ~k deme.1.::t0r0jl'; ., ~lltOn:ijaiteytlhll 1lffiIi='l'ebesin>dckJ. zillfcJ', k1:inuniin L~<mdllk.L d L<,p.l,g;m,a1:ik 1'0 :ii. :;r1bj .klil!l' i oh:Ilu.~ tp.r, lrun!!!t 1MOli.iiilin ~iyiU~ f",.aL:ly';!.mt; oda...'ma d~rill:l. v,s f<l ill 1 ~N.

bava

y;::;;

ru,.".e~kri:miz

a

b'!l!i'!lnttllil i Vfl d.l~tir, BIb' dlo.nmWDi§tir.

ihiiyiik D~
,!;!t!Y

'h;;icu'l'l'Ilaordii
zayia t
Vio}'.

TUlrk cografya
kongresi
Tib'kiyani!l

l!!.~al,'ern~'

gF;::rl

Lay-da

cl~i:er

bit

~ephl!:lerde }'lOkti.Fr.
"'"

V,n J ..... 9,
,,"~o:J,~

2 11 (.A .... ,) __
II"\.

u,n -' r_ ..~'
C,u'

3l"a,t;u) Lm'Ml"
C_

kendileri1')e mahsue ~l' taKlIl1 'Pref.l$~pleti ve i!ltihatlan va:rdrr. cBunlar biribirirlin tl.yni ohna'k· tan uzaktlr. OylJll oldugu 'ha.llie iki tara.ftall bi:ri diger'ine~ «Ye· gane lIak yalu be:n1:m.t'l,1tt~m yoldur, benbn l"IizamlmOltr, m.ukad.des'Mydrjrm 'hir akid:e ~eklillde ~nim ortaya koydtlgum idoolojidir. Sen bun-un harteinde d~iilieme_zsin, harek;'E!:t ea.em.etrSln. Benim arkamdan ge'le~ eeJ\':sin.» gibi iddi.alardalbuluJ:lmuyor, H~ iki taraf kendi ,go-I ru~ tarzml muhafa:.o:a edi)"Of,' bi;ri.b!r1llin g5:ru~J:I e sa.ygE Vi!' fe. saflilu'h gtisteriyoc ve Jnuayyen boil' bilnyenili. ihtiyaQ1anna gfu:'~ tertii) edileE. bil'" deova.nm dtger biT Mnyeye de mutJaka baYIrII DimasIlbtn 'geleceginde fsrar

1/S00,(K.ll;i'mikym.;-

Ie hir S&ygJ ve t8'8oaD!U,h, b.'otgtinkii §ekil ve n:t;\tliada ba.rb:in karan1ilt manZa1:'ru>1Ita ayklirI dUo '~en bit hareketti1'" Yai ve ,gil:ATlkar" 11 (A.A.) - T.i£a.· tirtl-m.e.s.i m-athlfJfUil', YaJl 'ih)[ptan- ~LIl .k:u]l;,,,:m~~6l; h'i:L$1..u~lallllld.1:I> AIJ!:e;ti 11iQdu;ru :0 l'ID'U'Itur. zcl hir £Jtfl'illr. T:It1l yel"i:n:in hilS' ti!'t V~lletin'l:len, tJI!Ibl.ig ~. ctJ:a<i:'Jfi .a faa;l, buklru:lliljll Yl!:rler manya-nlt'\. sarib hit' illir' ;::d.rnnn~ili §Jdldet£.i m~hal. eb!2Le<r o(;~ya.n d g _ Mem.Ic.klilt .tabil: -cotrIti'Y{l'!lJn(i F'1:llLflIk,fu.j\t~t 2;elt:l.l!ll.g ~;:~t~, biitll na:garabileeegil'le <tit ilk lir~ ce, bunlM"JI!. ~ 1rop!lancl 'Ie mi.in~Ap '&'Qrii.1wJ.jy,Qr'. rn",l;;tf;clir, , , <Lit nebn- uzunlutu, tit yiiJr9o!'kll~l, dzypr !d~ l:~ ~"lll K0i6~~1:m k.;l.J1I>JI,. pe,n,kend-.i. ks:r ~i!J'Qi mfl'ya· B. Rc.Oo!;~"i!'lt, H.obin Mom va· 'Mulf~51:r,. 'Iltlhrin. a.n(;~k ya:n!ll' gol rnelilaJ:!asr .gibi adedl: malo.1't1aEIf'l ba~ma>kill~~ mUjo ed:il:'. , Pllkt, Tii~ "11! A:J,m M dip lomn blrim:.i ~eul= TDrct Ve· l"l$lnan teamii.1e, gq.rc ~ui:k edJ.l~ Pl.I:r,uflull'J·, y.oku ve rnilire:L\~hiJ.lm :Jl!J1 flI"ll1=U5L.t~rm oljn,d,e bl.l'wndl!de~.leb!) sa,tfihlydla.r makamlannca OOnyaDJn dilnki1 l1iZaflllli1ll1 ~ ma~is1Dln ,b.k m'U.va,fp kjyetid~. ~..a;et.in~ verJJ.mi, O'itm ~ek edl;ri~. emniyeti 4Jin hi~ hj,r tt:dbiI Ilhn.- ilMill. ill1'V~ c,h:;~tJlJ'. 'T~rzl<1lm t.ot!~bit ec]lJ.erek l'It:.l}ri ~ur~t~le ledrL~t. patmk 'Oil." §ey oldugu hakkmTLirik djplorna.sls.L. ~te.ke!:;n u.lll.naclen :n~leket .d~~inde ku. -lh~'&Cln' k.end.i mln.taku~nd J,n ~~;10!:1D ktlrJidltlnl, ha~bukI :E..:h.l..:ta'ya Itama'lnil£ haklom bLl~ t<l. ve ne"nyatta btI'Lil< Wmini. mq'ka:diclMiill;m,IR aar.ih 'Sarette '~,i· da hl~ kim:sede bir iddia yoktur. ru fl:l.:Slllv&nm il2:a.oml_t~ fiy.arl!larl t,e-daorJ. eG= Jehi.rlcrd.e nn.-ii'!l~Wik vapllTWl Amerikwh, "Mugy[\1,1 lUiD:dw'k~a:rlill~ ~liIir. '"I'ertl~Il h~~lm ~ _ Tllr\<;iy-e-n~n ns!uy~ [CI~li hu. BUl:llW, ay-nen muhafa~utn1, hig z.il~ "l'C y~~ A\'~j~a;tl@ordC'n ~~;da. 1iI~~I:!l!)fi~ QklJ.!gU v~· uy.at:kn y~_tl;Opt.aJllC;' Vi!! PC'or"'· -deeii!a~b kOl,r~.tanUlL!}c B~~l~ 1?~1. by; -.t-tdaip ia\\Irt\;J.{tl'T'. ~ . ifuU.a!'];rf!.M _gijtIt~.ntIek U<lel'e 'tssIlLye, birr aluI- ve idrik sal:,i1n ~.l!YgID~~~U1bi~ l8t~Le .tev.dt !!Idt1. ~. liCi:i!Wt olu{N'l'.. kended "k:aa ~..,jz;,(k,lC'r.in.in iibe;!"lJj.~ 'di-iinf ~~?letI b~tlun va1i'!.l.T A,roU. z.a't, :F.riil;rtoS~ DTl~l~v~~. munhan1l! 1/800,QOO mikYl3.'!;[1bir: ha~ mez. Yahuz UJliI;nun 1erita~ J[·or.uu-: m~& "Zml, ,ge1d.i~ anlamttbT. - 1 -Ba~ljCa iBt:ih&a.l n ih'l-ll.~ ta8!1'Ytin ~de.r. MilE.tehlik mmtill' baJ'1l'a~1 "'~ iiiln:t{e:riJe bu:;;: btl· 'OOW ;e~,c~ 0'1lna'$lTI~ f'l'I1l.ttdlk_ l'ltii.!lile 1/400,000 rnikyll.S1I bir h!ildlll Mok.tJ.:t;,1i i~~ H.elllin a.![_~i mi.i~ lacak; yeni :uiftm hakkm-cta. ePlU'ltakali!L{l olil'n 1:'!f~Il;, 511.m~ 'ka!armG.aki. ~i.rJ~!!I m-ii~teMi'J.;. llll~ug'l/!:Il'-J.l, ,a8yl~~ VI:. dc~til' ler.in ilhnu han,krill"! at"f'~1!m~kt~ merkezl.eot"lllL a:~tl.lri:r hMjt~~.[lm IiIe<JiI na:iS&b.o1lkri~ :g~~l'dJiii imuvaik_kaL sa.lll11 bit ihtilAf nO'ktM!! 'll'8>.rdu'; tl1.I.l'l, Ma.:!Il~, KIo)~~, CoIum. Ktl,· f~<lt!i;)n a)om~;]. ] iill!;;ii bk:rad<l, k.i: dii:. '(:Litl:ku. 11tI'il!tBiikler ~lttIlkh S,u- ri, bll~'~I'I, elJlg ~Jam d{llBt~ or- Yeni nizialri, bit kilYg: efe.ndi :milI.a.hYa. Se~, ;$~e, ~~a., m~~r .[l4liye masraoflannm he· ~Doni~<Lhl kUIDtlJlldarll, ge- Tn.'~ ve Lii.hYt"tru::I:&&i Dai!lil1!::B. r'l'"n" i _ KI'lfi;O'¢ kiffil.'I'lannaga.re., l'tIr tM"bir~:rn. b~ ihk'~ de:- letin dig@TimD!e ;,sorIa M.kim ,,';rl'uh, Kon:va, Rillie. Manis,a, sab!l, k@tLhn~~nc ttI.&)'Ytin l!l>Iiler,mis.ln.i.n 'b<ly:ra~L!'lL lro&tll1Ilrrlemj:;!"I'~ OSl:j: l'.iiddaa l h;.tt;e.r:.lc temq h~· klyenin t!l.piI IkHglll>:lri VIa yor adl1u'l gitldi. A.Lm.a.n. dipl,ctma~ ~e ..'a,hi· o1m.aS[ ~ek1inde mi kurllIrn,ah, ' Jju~. Ba.Jrkeaj,r, flolu. KLr~hlr" 5"(uk&ndll. e:Sftill!ls,I]'1 ve.z~.. milliyli:tipl ,bJlcl~!'m~m4tir. Ijnd~ler. l\o'IUtltd&:lcrirll Beyruhakkrndll. bir ho.rlta Ve. bl'DJIoU:r l~'eJIt:04'lI;p~lda. BUn:hx., ~~~~~ lunil.JI Hya~.jl,r ~I ~i10.e!'l ~~C!. R.ohJn~!\i't.oOT v;q>UJ'Il1I11,.11l1, tor,pll ta VI: 1}1I.rn!l ya',kle:~al<IQ ijz~ili!! 're.!lIJerek Wtlln lliell'lJeketlerin 001 .. ):8 a-kl'lInIT.liB>m~ ve ~l:m" Vfl :se b8't ... y@ksa. her miUetin keadi mn1;l:ad la. ye:ni bil' y~a~a 14hl: ~I.:i,ma- deratma si'b.ip olma,;;I, biri,bicib::l"lo[iC i.te iolotihsaH ~dl iMjhJakL. mi:z kuru bsully~m. 9uva.lIoLZ: 8zn- ~~esi ~ak hukUlku dii'i'ellITlu, Fril.oMmar Ibii'tiin k1.lv,\,.e4:{ef.uii He· l"a!:;'IL te,e.kj(UL \·e mtl'!!£ScSmlerine dalint ibJkni3tir. Alm antYa , Tiir'k.iye· nin idooloj~ .sistGmine :saY;1 V@ ~e ytden (hj~t vil6.y~ be'~ m'i <:!!Iil.bt fiy.~t.lan ,ol:.a:p, kU't'u., fa: c!lb~nl;e 'kilbul e-d..iien m!.iliij.,r~pli~G ri ~li.ffiIi.i~lef.;llr. grfJlmak wretile Tilrki:,'1l iXiSTafyay.i -, ..aJn~7; ,d ekl<!Of~Ilr}Hm,la1te ilma taham:miil gQstermesi ve miiiil- 1 ji'I\Cl f.i.bildE! d.nll= y.e ~afl y.u.llJ ,,,{ya.nm di'gm' el~ 'VI!: !Jl~VJ.le:r1 tilb.i o1ilii1 Amenkafl vap~IIanl1m dLe, a!akJLd~!" ne\f<iyat ru tcHf.llth, l:illme~ir. Egl!!lr A._lnMD¥a. '~Iil.' kuru fa(l~iya.:rttl'l ] Jcil.osunun t:op- I ind rwe.dili ~:$;j.~ f.iy.a.tLi!. l!'I'l'ii- ileniU.!:'rdl!! ~rbc~e ~'}.atma,,! Kudfu!;, 2.1 (A,A.) ~ B,H,c..~ mila n6kta1 naZa1"rml2l!,. g<:lr~ Inl'Liik tei~ ,m.enfaatlere ai t ~t4ar:rn hed~e, Ti.irikiyc.run II1~lk:i l:6m.atart fzyatl 1 ,-",Off'l yod,i:o Ikul1.l.1l'l!'I' • .t-r:n~!!!iIb= :m!J.'tat Fly:e;t far'k.lB'fll'la t'iax~mli 'kar~1a~~k2&o hit ~ay(lz;" Alm";; lh~berl~re gOroll _.on d.e-rI:.oCe ternlfll, mi;'l!:lme ,nu.ro:n1!!l: _.~ .. bu. ye· ;meal::: gtiulril 'IwPugU ile ym-iqel 2- Dii;e't'bil6murn Miiak1hld:. giro!! til!l9h.Lt Q'hmUl'. ' djir, tid.dctlli fbjr ~uhiln:h~ chl%r. Aj _ Okul dera I{lta:r;larlhln fli.ZlIl getirtJnteISi giro bir ~xgU" .ml h,'!\:l b.i.r rr;ii~lI,hed.e 'tet;.kil !!i~I-eml!'.k· veya. u,tl'hnH komdi. j~ino:: 6 - Hot!!'! d:iidii .kuru fil~l,IlY'<LnlIl Mul:a'riplik hi!.!dkl, AlmOIn 1l:;i.i. vv.l.I(tralyal~ lk\lvv~t'lel:' Hirytrll..(;a taiBUI!..-ttll-l'J. ka~m~llLu,l!. ¥a:zJ!mur, kip etmeEi? t=C!l,.. B1;I. d~lrtJa ~if:!Vc'Llit ol.m.u,!, yetmiyen minl\ak.a1a'l'd;;ao1ci vilayet. Mileta~~'l ITluntltkEilan:!a m.~kii.m!l:lIIno:;.:! de maJ4-m o],duJu d.o~J:n~ tlerL hl'ltelk~eril'lcle Edd,<l,. :all ar!Mla kongll'l!!! pal;jLr:t Unf.l.[I. 'r"u.rk ~ AliiJAn ~nda bu j,. V,m B. if-:Litl~l' It,a:ra.b~_, l'1,utilu,mda Il!:rdf:. kUTIi f_I,IItYMl~ lIO'];I'1:._nfl- :.Ill. tJO':PU:!IfICI, Ve p'~ra.k>::R'd~si VI!! tiz~r~e:, bir 'liciiret 'V~~.Q'u:.n.iII, i:,..,il:i.-' ml.l'l' ydnnmp-II ~t.in bLr a:nuka"~d1l.l'l, verjle" 1:111' tl'l.k't-h']", !i!'l'Ue.'JIjj~ler'int kil1~i Il@'i!'i gidi;te ait gtizie:l tL't'Iha'lldil trJmi:.i hir V'iI~in ~.in. l; yectar L.·tPlt.a.t l5U!.et:h~ or.! m<llJallin mi1eh\i~ 'IrI1.. baJh.ala.rd:aJ..aptam:,1 <leln YOLk:.tiIilT:lVi! ln1ulTeMeball dcm~t1~ kMJlla~~laH:I[r" K!.tlli.tB'I bu. lumg:re menauplarl teo~!,:;11etm""l,r;:, dell b&"".kll ik ~i!!'Y dei;ildir. .8. surlar V.S,l'dtT. ljte bu itibll.rla i:l@JM:irJL en goJt ~MI1iJl ~dt:fI is ve peTa:ken.deej i!!-'lmi 9!l':it.l~ £iYojj.t.nlzlefg,e him~yn.i;;: b~T~,ak ~ba- EddemuiV nehdn:i le9tik.lerj heniiz Vi! me~lek;ette bu mi!vzulil.1"da !l.!lh. MlI$o i"i de Dym fiJm: [fade ct· bunu tan YeTiniD 1I.garabilf'C~git.Jhzrui mll1~'11.ndan ha.-kiki nak.il larJ .n'iia!rta.iLin FiyOtt MurakaJbl!! rlr'm~ik, fh,a1uk.lm, vemrnez. BOOk&. ~I!!f ahnmaml\?lIr, ljlal1 b-iltUI'l 111m va !dare 8.!damlamu ~r. TijI!k d_.~ 'a.dllml~n, va,· ni gfj8ter-en bir ala:met sa)'IyornUTilrlil.:l'Inm Jliv~ jwetilc bl,l,- ,k.o.ml&YGonu~iI. 4eoo.it edll¢rek T.l- mUhiU.112lik h~k;lu YOOCUUiilll11 ve Djier ,hi!' .lst:a.bilJ'ilt aj3n~ ha- l..Lnde toItlamak lizere blr cT'I'lrk zifdt:rinll!l l~ oldukJannr :g~ruz. h,n!.l¥. car,l!t V~kil1!,tine -hihU:r'i1ecek ,,'0:. miiJ'm:t't.bat~ c'mrniyet C!I1~Lna ohnb~i, d.o.:n8lnrnuun ,1urgLin sllhiJ C-OtJ'a.tYEI Ku!'umu," nun ~e!![lIl t.ekllf.1 tn:mi,l.el',d,it'. M~~Yi!!11lC';rini mUd TUrk - Alman paktrnda ifade J - BilY:tci flkn,Qs. Ittlevzuu- 1'I;r.ni .o:;malld.a jlit,n -ohmaeajdlT. ma::'i:li'l[,&nirdlr. Bq_nlalllJl\ le~~iir 1M-yt!;00a !Ief.:r cde:rek, Villi kllv- yaprlm;~ ve MIl.ILI'I:t'Veldli H=an Ali rik bulllt'l.:rul TiiI1k. d"!v'kt a.cIl!.m- bullUll gOiliiilooj.lugu l'Uftl.i, ''''-enJ~ ( I. 1_I" ,"'UI.... __ ,!IL:. .l" -" bllhI~ oo1)ta.n a~m! J~ yiizde 7 - Peulkl:!Tlfd.ed ;(Izami IlatLiJ' r~n "'.UII' t U~U!l <0 :r.w....n ,.... V1..,.lr'~ velfle-tin~ :rm;.rum z.lIyia.t ~e.i',,",i;Ful' Ylical de bURon al>IIS<!!R i3V\'[:EeG du.J ,;ut, ~mi.1e T li'fik hit !liyaS<!!t letilerek biitfu:t diln~la ~erifle ;, nhlbe-t:lvd.e wpl!!;~'lC~ veo ot;>p.tar!- hyatlnnmn Ihmii:lpkm'lT.l ...s,OOI!; ku.· ,k"YJkl!lllrmm. Oku.anua Ql!ta~~~a. 8ini bilcl.iti}'1Or. DikllU' dalaJl'l AI. ~!lJ!oiIUdU't1l:nti 1'1!! k~ndLsirte lU'M<dn~!1 LOlIt.~p 1!;:.'k.m~l,.armY, Pakt, TiiI- bu za:viyedell ba,kIl~eak o'!Ju!'$, -ihtiva ,~y~~ltedi:r. "l aJ;wma 1r.I.."' n,dEloki m I' aaym B8.Ji!vekllln y&k.m I!.lki.'kll 'I'!!LIio[:J Ikibml fY;'" ktiEmlla:rmm 5,,", ~1'It1me veya ~IJ lIi,rm .1. ey:,,~ ~t: .,., f ms,!'j, ta.v.!r'aIe. 1 " e:rt:rl1'1'11 lL" l'J.uc.Y1I:l"IllIrmlii ~d)'~~ rnii",tl!l~i~1/0: :!-ul~1Jl ~a--.. ~ az:3! 1"'-.... H U.k1lk ii. 1:'a~ I. d"unya j.=iirufld.ak:i 'kanh, fellikem 4Kuru f~WamR buti.in vah. id,e "'lIvalfl.~h'lmMt. illlIUJ'I'!JJfuk:;.o;!I;l.,. ·~;::.~Slz[>lgl, ~'~' don.an.mil.nJl1l L nliUr;!Ul p~J< dlnQ,,!!! ~ulunduklolLI'1Im tn.l <!.ynl 9urctl~ sctinln nel<icellillden ba§'k,EI, bit' !iC'Y " ~'1 mnil!' Y'I!! dll'ektlfJerirti ~Il'ita~ lU:er~ Wlo4!'rniokct da.hilimle omii:sl!::'hl~ H- tn. al.JVOI!! lJ'l Vii!! UTI9oi1n1 ~gm, en IF' tid iU ~~y~lts.i.zicl.i.J'o.,. bogulJI'!liarul1 dev.ill.m111a. s&bep Ya.iH~~ Diicn:ot "'ah to ta-n fivati.ari. ~~i }'i.i:&8Bu ~untle lUi,Jl edrle..:ek lnlK1e'kt-in.e ka.r}L ~oSltll:dl'im bu i:5I kel!"llerll'le Drlu..rl.!1:t<t:UL. IJ1)l~ln(~h,JA'U ~ dcgildir .. la..1'L4,'iiij~ML, Iclh'lilii' kt; UoU~ kalmaz.A1m:rl Em~ YALMAN Deuh>eh Ra b' M InIlJJ. Rel&t!lUm'iI~II' ~'''' MLLU ~eInrlJzLn ~c I) ni!ful!!th-.£le.'!:::.ir perak~n4eci fiYllt hildl.:.iMIlen berh.mgtM ~infaf In_ . ~DT ,~'apuru~ufL mt4nM ~kIl~ekr~. bu ,cl!miy~ti ~,J11Irs~k hb'flayeLi!!rlle t.li1Bo:!-rlin' WLn b"litll= mev~uu01=111, Uri jiave.!si. 1IU•• ~tilc, bulliltlJ.!oIr., BiJJ lIUte,tlr: ~oi!Izla. Hv.a.t tl!:, ,m.fnine ..-i- to rp.lll~.-nIl'. ,,'@i;.lJHlen.teJ1J)a.e.yo_·· n.i'l,1 k~_........ dqSj!lutu~ yeW-den ·11 ".. ~llL.li korUilma. I nun harlci da.mgas]]jl. ba&nili a Amerika AhnamYlliy,a bit Hot... 1 til htlyuracaldarmI klJol1greye t~ ....... a.n'al1levI ~ J" pmrakendecl hU&c"'J. llZaml tlllj'bct cl~n~<!l hakhn.da vGrdi etm.{jlcn1i~~.Kongra 'bu yiiklsek alAka dO~~C1:1u·. A LmiW)Yrl. ,TL[.r~iJ!e I~ pJLtp, mutj!t .IImrette daha dUin hi,' ka~unu:nun hil'klimlesinC' t;:,!f1'ikan clll',.. ',.' =, 1 (A A ) A '\It) hima."'e<:Ien du'Vd utu •. mJnnlli~ ve h';lid.:W d ~ki ;l!iya,;o~tfn ~ pn,mtiple. I _.I" I R _.J d _1 -' I ,_ L B I _a. .Aunerik dl!!.vle:u. Ro Vtltirt.t'~on,·I .. ,,' ~ .• "
r

hW!lu.ata. mal!ima:t ve'riolmelll ,0 e ~~~!!!. idir. CiHtIkij a~~kdcrl~leme ne g:ihi ""II~iyrier11!: ~ar~lll,cagl, g!!.trLneTlll sil~Mi!lTidlTlltru~.$[ VI!!Yil! 'bllnb ... himflye>:!li isin dQma. ....mil.· nn

s,R,ij-il.iyet!ii :bl.r [[fjJiifl!!s~ ,lE: JJ5l' jeolOj1 h.<lIrj't.i!'l:lmrn yapflmliJiJ:, ~I'imin. :myl'odiglnc, ghrc M!rrGa' f _ J(,e;mreKot. ootrBfYBfl.t l1?ctlll& "u'rn n'llThtaka!lmd.a· E.dud<il. &'a!!I1- dcj;:.i ;;;alJJil.mft!1ax.B;olltylai\lt:n-rn~~ U2'''(bi!JS]nm (!l~kl:il.n1"tlflB VI! evlol!!l'3n- ~ bIr tane 1;800,(H}() mLkyaaLI ten'i' <1... AV'1l~t:l'....:'Yl.'hliL'l',~ll. y.iohy_Fr.~'n. yo>::milnllal1lt1 UCI,IZ. ~'aim;~<1 b1r hllJ:')'ta :';l'2:1M) iH8,..'IlI\_.da !UI.i1g1.1 ~'!'ins:ll}'~ na~J
riltd';rQ~llnUIL

etmlyol'. t§te ooyle geni~ 'bir l'1lh. hfiy-

e.t-I

"i,~

I

*

i

r

======~======"""
11
Q~

:J'

"

Lit.:r YiiGQe~., e, ~ Ita • Y':l'Ier e 11- CoI!Zi, ,i2LliWl<lLl" mI!.. 'lO iize.re, !Kl1nLl1lli ta.. n,~ bu 'I!!!I~UIThl.5bdkrm d/e.vlfII ct-- ,~t't.i! tbuJ'!.ln1.l.lacag, lltn olu.nLu".

I

, bin

1. e"""". -..

Moor

IHI

tahr!M'T.l'fl.Z ve

-

-

cl afaa

ge.tihm.tt

mlJ. '1}c.-pilJ CJ:1!ffie;&Lft~

.'t.., .

'_:.

m.M.ika

'Y

MUBhed,enin

Aparhm,an ve'

tar.

d'C'n da!~YL A~arI'Ya:y!! !ml!s'yl hlATI:le·rikaon va'Mlltdoa,lal'l'lII'l;jI'J

akisleri
(B3iW 1 lJ!lclde) 61o-vo ga~eteB~; Biligarilila.n 1..!o rnUI!IIQ\ ohm ernctin Tfu:k • A!m~1] r't1,~."hed~tnin eOriuiru .l!iil.'fhl AVl'UflB.· !!lInda !I\llhl1 b!r.nlnat Illtrn!3. alma.!!1 014ugtmu k~~tm~kt.OOjl!'. t~ IbUlIiIm !oc'[rLfur lli:i, J;ii1 am.la~anm akdJ:n4f'J'I. I3UIj'Miatal'. 9Q'i< mem.I'l'IJJ;ltilur, ""~l!'Ir lP'~t.-id!l - hi '!;'Qkllme~ ,G:[l..o zfltee.lodjT' _. t"llnubu. Ij!arkld13, ni:illJ,tnm tBr1.hl "lie ~ri-l.l, MaLete Q.a.Y3!1ac~.v

*1*1

ev ki-r,alar~
1. UlcJd.e - j'B1I glbl hRIJcri lIl1IMt(;k. J~ln yenL 'bIJ' 'Jiallun ba:m;lamnL~r, Bu Iw..nuna
(B,iIi}I

• 1 !oI~r a,~:hil:! h..e!,81!.J'"l'e za)1ll1tte.n d '0,(1· yl A~, hiikumet~ t~:m t.i!z:.

° ue N~:nr 'ITL1.Ii.I. \1'il'l i mM, Ibir blolh:r<lnl v~ :suitefehWe1~~'I., Robm IMoor ha.k'kl!l'\d,1;!. KO'T'lgre, Ma8.l-if'ill!'klH H.!I:$l1Jt AU hilin:l'eTi Ib~Jtl!,raf ~k ~~n, ~h. B. RnO's,.l!!vl!llt' in k,on'P'ey~ tnoUa· YUirell'l'I nuIDl;!l: t1~ :5!3..at 17,l4J' dll, mG- !ji J,TlCl:lI,lljLl'Il ~.o.11!wi C'!'ImiFir. Al ma.n a.£~'nJ'lda. nihiJ,Yllt .. 1M 1l1U AI lrrNI'C1 h"~-J'-" . UKu;rn e::.lft<I! ~~.""-.._.l!'a.l3Jno!!l aLk~aI' ", ... noll:.-'

B.irloiilk .de,,·

a.

1l1'1

Jil1l~ril..n:1';sili!'~kLl 1I1kll'!hubi iflldll rl;rlcl-,' SUlro n e r ml'lt.1r-

H"

Iit'-

rln"

Balkan
Ii:~ir.

:tef.srl:odell

~

B. r.t.i,llt~,

,evyd

5 A. _ovye t' ',", rna n 9 erg in i9 i
t~
!lanrJ;IIrli!~

bJ

tnk.;J

,cJd.ug"mll

,b·j,ra~.

mjqtir.

.:iiLya.fl rjti, pt ~tl1lipl ~T{j daG'a~nr. Alman ~<1l!Ietini, ~~:l mec'bu.ri., ye,~lu. !!' Y'a~ud: Vi12l,ycti;n :Lnld§oaf. bnna bs,i;b aiyul muJ~El21llar

"ljm~! bnll~~ l,fI;r Kl. SO~'l'lltl8!" 'birlJ!l ba<ir t~)llyal00'rl. pa'rll<:;!ttt. u u~ut}(!,rjni. b1ldli'1 . \'J!o !;{)k mlkta,rda. tliJJk t'(' ta)':j'arl' \Ie
!lall'E'Y~ Iilufik Ol(iiIM~ Igjn ~elldJsi~j, mlidafB,ll e{i~IJ~ef;; vaz.1yettiMilr.M~i kO'l'lltI ... :gl>st~l'nen tavklllila~ ttidlil de _'- _, "".t" i!jte 1XIyl~ l:<lII... "'uru'!'...... a~< If, F;9.1tat &!;i\~uer 'birUt.lllln bU s.iLkLn Yallliy.e>ll d;).ha urnuml oLe.rIl,)!; b~

1 JOOI!ite) deg'l~tLnnLull!nJ.Jl' \~e ;ru c:!heH kfljl'd&dlyo~'-

1/1

G'i1re, m{)t~~

lie ,kiray8. "lIIl'ilen

a,.

d,iMG ~limez. Tijf,ktye, AlmRYIlIlII,na.~i. muvaff ..kiy-:t}erinin bi;r
kUl"bB.m

putrn<lJU va ev1e.rl1il k.tr&8~, .sO,lr"i, ~ ~all~lY'dnm kll'EoSl UYLn olt:Ln~t!l!', Me.!iel~ b¢'I; Ike:n. 100 liraya l!iraya 'l'GrLls!l 1:'1.11" ""~hI1IIJl vcy5L eve '111:' iblll li:rall~ 'rrooml),e k(llll'l1UilI ise Hl:"'I\~a kita!a!l.ahJ;I,'Li~.(!ektlil\ l3ylt blr :kW;; p~r.;1I. mobllyl!o' Ho faz!a ¥tl'lI 19t.el'lo.mrlY~i!!Lnk. KantUII, :0 .:;mbat 9'11 ~'1I.2lI!1Il.kt~lr. ta.rltJ.L>Hien Hrb;ar~fI mect Ol~akbr, Sof}'1I. J:'a(JyeBllnu:n mlll'Jll;rrLr( TU1'k .. o zaffillmdan ~Lmdolyi] IIlldar cv saIi. IftHLT.J muahed~inin BQfI ZSffiliLnla- bLp1eri ald,ltlan tma llirll-la'l'l illlde I'm en mUhl<m Il{hdi-"Iel.erlnden vil'l 01·

rilC'gil:dil'.

Arrkiua,

\1'abe.-

l~"

elsin
Hcbi;nki'dm Jelen hi!:~ .. graf f'inlindiya hiiL;Wnet~i.p kad'lnW I" 9~arm b .. tebU',dle!]] 91kail'1LnitiJDi ha1kll, 't511'·8jyli!' ettiiini bild.j~~edrr, _. HeJlin_k_1. N ~ ey,B[ebndm hir llm&n • ,~hn- v@ Fi:n.].;ndiYB" N..I!I liiiikJl1lmet m~ezjdif". }!q fIl,h~m ,~ki I!IchH'I!]~iDig{on'il" ... ~I!!hir mod'eJnl buud!lU'[1Io 111.zel Ib]r ~i])de kW'WDnlt~QI'. ael!illilki'du lili' Unaverl>ite, bm a.~l:!eri ;!lB!FIfitllir. Ihelrilibi, bllr·raIIoI.t1uJne· va:l'1:hr. $e:brin hW9y~l. yet1eriigdfi!1iI bi:ri I!FII!I1i.Z%IIm bir l!t~ kI.M:sidir. H~1wi; ~ker, lb:iJa~ keteo
Pll!U'iHIil'!lot,

,ehri
tJiitim, ha.h,
jJjipi!rlQ ve

IIH8 dayanan r~a.li~ biT '!i:i"il;i!~~ ka m~bfiU~j"da A'mun. • RI.IS mUzat.&;~.n ~vh~jmi!)ti'l'_ Al'ikaorl'l, 'ruuabC'· 'iI;cNllerllJI]'I ,d!l;'IIum ~tml!lI.te Qlmtlilma
}'a,

detcrl.n'i!: ~~dili. ..k..;l,lml~tjr, A.lmJl.fl'ou U!ii!lhurl~tl t1:<lnun4llkta 'lOr~ d ii t ~~m,o!'Il1.j~r, £; i,it;&:ii te:rd rulJ.qj

b1:l mil~&I<~'n:loel'jn ltl!lt'h::el~n~~1 ihttm.!lU~tjr;IiJj !tc>k liUllvwJi IloU!l.unmll J>lT:la. atfe:d:I1I:nokte1Jir.. '
'110

i, l1!.oI!1'kmrlir.

d mot,. o[!!~y;a Sill!lByilrtde iteri hii'

dutWlU!

s5.)rJ'r!l'Ili'l'til'.

~:a,.

2i

(A,A"

-

Populo

tli Ro·

Ji~ru; br!'akll[RlljI'tll',

"OteJ,

Vl?yll,

j'I~nalyel1.1fll' btl 'ka.!':udillfl

T'tlJ& g~et~L,

M~.Ln{n pa:cLolmen.tfl!ila l{102.l!l :a.:nl<l.1iot, OUIlflX mevz.qu ballm ~aeJl Ill.! ~kUii1lCl!M ~ vlLkt!LI!! HaricLyGo h'<!.Z1n ~t Ciano !Ie RU~Ul Anu! ... lliilmda YIlkll 'buLan ni.ijl~~<l..tl;.un f t:r.iLft. settLkl4!n !'!tJl'lfll 1;'lll"K - Alman drt!lt,. luk mu.OIJ1e4et!lLnill ll.'Il:cliL ~l1I>J'[l!mda d!~ )'Q1:" ],1: Tulya .'6 Tfil"ki;,'e gOr:mIl~{OroJlI kl, A'kdeIlIZdrli!! vaZlye~ blriolM·

===============

In€: Z'il ·r:lGtj]~ir HI b-U vQ!!Y(lUcr ikl milktil1 m6Jlf;ll.OLtli!l'iloe- tcli~ ~U'l!'blJi[', Billl @el'l ale~,h 'I'i1rkIY<tI'lin. Il,:urt/lilne bl.!:" "',,:>.:IY"It aJro:tJl,;';lfm l~ttcC'l1 bQttll} !!":J.1~l" (I"m.Oikrlll.'!l!k>r!Jl tehltkeJl rlL!lI~~et'll'Ill'I hir netjc,fIIJd lAt, CllnJ.i.l1 TiU'kl)'enln hlq btl' mman It.aly~an kOl:"kmILPrner

Lim!M!mclba1i., kIolVll,et]i Sl"e· aborg istilllkiml,," 't;,r.,nlldlH1 mu:liaf,lifUi edUmektedir. Lmmgrad"ip 413 k:ilcnru:~!I'e JIITbl" d.~ In.Luol!IQ He1lktnki'iilin 'I'lIiifuslI $OH 'bjr l5i11Ynna. p:l'e ~41,U.S dol'.

Ric istih,s-!llin 17].,000,000 tornl laYI Ti.itbyeye 'h!;;) hi)" !lc[zeni§tc:: Amerika f!'lmd.~ ",1!'.Jf!ektir, b1.idLl1ll:m:a.m8kt,;d,t'. AlMan ll.iYElsl!_ Dii!er tairafl!!i11 dimY4 ~i1*a· ti. t bii biT :riy'tl~.~ttir, V .l!z.i~'C't ill iiniq yijzdfi! sekllen beti )'iI dog· ~nki~:iI,h bll~u ispat e-omi:;tr'!', [!.'1.art· leme-ktedlr, ..UdAll dogruyn ,fil bilvlLBiQ. io. bUilt: hak!klJrtd.aJci ONiI'la~maJi'i1" bitBerllnd!!iI gi~hm mllhl,~Llf nll.bllfl£l'i hU911il f~~~da'l''ld1r. Dig~r rau!iftu tetldk eden Zfuih ;;fYlL.<i' l1'Iij~!llIiUc • .,.,i1iz 'i'e A:ml"rika:n lennlllyelSiuio :kolilb"olu .. h"ld~(hr. lu ikisini!'l 1926 TUlIk • h..a~Y:1l1) ,rnuahedelli :rLnUl fikri !pJdu.l:' ~I, J\lm:ll,ltyfi. iSflVl;:;;:lIntrolll:! dlfll'lodla k;e,lall ~e:ndik

olllil,n IlIUl.:::lLI!!T am:.<uU:1ald mi.inB:i-E. )'i.m:ie altlnl~1 lirll::~ik AID"il:rik!ll. bf:~l~,.d.i!, 'bu tam~~ a~~~~r run elindeQIir.. Bugin dWiy,ada bir :ktWfi.yettir. A~rll]ya. !ngjl:te. 285,,000,000 tOI'll!.! bukn &eme· rc Hc t~de.r-iii 1'RUi3l}lI~d~in(hen 00-

Z;Urj!h_ 21

(1\,,'\.1

R~uCo::>l':

DIe 'I"o.t g,zetesU~lri Ja:.t,rllrt m\lllil. b[r~, :SeN.!ndoil, ~:sen!Jas~'ot'ii!1 i'Mi>::I~a..!'l<Lr~ (IoLEly>:>i!o;J REly~t.I!g'ln t.apla,,-mak fizl!!rs g.ld.uA'lI tltlJ,k:mdu ~a~'lill"'r do1a.'i'l~~lnI \iUd!!"Q'I"kt<:, r kat '1:01(1 !fJ),. yillla;rln t",yLt edUmedLiljni !lAve ey-

Amerika.
AlftcrikllonR'l, DiiJJY~

*petrollarl
petro.l
ihrl!llCillol

biitun

lklrm~tinj

:--en;.i.deoi:i lkrtLi!li!l.p y~tkr"'i:r'I[!1!
mem.;ilde,

jJ;i!!1 barp

~tl!l'k

l:iitl)-

manal

yok tu.

kg,n,trQ' illtma IIIldlg. bildiriHYQr.

pelTD)

~tihs.lli.liltllllln.

id iluill I Mi!t!IIW:, 53 mi[},olll tondu.r. 01ll mikle!rm Ya1'il.aLildan biu:i; fa:zLbl da SocY)"ii'tlelldie Cll. duiu dutiiniiliirlWl S'eriye ne .ka.. Jii£iigl koI!'lIyca lutlliflillf,

t'l!kll'~ SOVY03t]el" b1rltt'ml" -,Baf,k!llI\liI~f~rin:dt>1l.eVVII!l biJ.:!j- Y~ hel1d tmM:la.m~ Ve :;:MUt lm;;:l\ll'l, THmi~ ol - n. Alm?tn ... prensiplerL, mElt;: UZoc<> bl,uUnTTll111 blr pallt 'Ie , unuv.akkt 0[.,0 Mya!J~tin ",Ie:till!!rl I horri"lt\ L!l!evamr ml].<'ldl'!t.iJij)fjo ll'l:et !lli· I dei.il, fHh,t od,Eyanl'll bakiki 1m 1:"ette biW:.,~I;j~, v:!!2lIYl!lt~ IUnl'l~r.UIJ- II'r·

~ tTll (lkob~dir,

:ru1buJ)

tc-mdi&lr.

ZI1 .eflemektecl.lr.

I

\.
.EUlG Progr&m" :!l!;l[l.,t ay.u.rl, 8.&3 ];ia:!'!! program ~In). 8.45 iIo.j:a1!.s ha berloed ~ Haflf mfizfk vt- marQlal'
(PI,) I.MI,11J9.'15 ~vin ~ti. 112,OO p['QJ.,7I;l.m Vi! '>IW.t

ay
Pa:z:ar '22-61-(411)
Solo ~, 22.0(; Saa.t ayan hailerlC'l'"l.. t2,41ii Duns mll.z;L.tJ (l":l.), 2<l.2;>/2a.SO ¥ .R.r1l1)d Pl'ogr am '\'e 1!.~1~8-.0.IIi.
jEmll

rami
A-I
FB.8rl ~ J.S.80 Kon1J!llim.ll. Me'llIllek'll~ piJl!it.a.m. lEI.40 RtiitJSC Svi~ 0[" l<<.::.'lt.rM!, ] II Kotf~l1I'm8. Ulctl!l.jjlt !ll!," ~h~ UI.l;, :lii.'Im m~ (PI.) 19.:30 Sa.&t avarr va Ajl!lJJ:lll 1is.'berUwi., 19,411 IiJiI.lIjk poogrlJ..m • Koro ~.l' Mamt Cem.il, 20,15 l.9.aqyo g~1!8~, 20,45 .fiQro !',jI:fiJ'lnla.l", ill l Zll'a.a.t . k..aVifl1i VI) t.opt":!l.k mllhl!1!lIe-ri bor.!UL6[" 2i.l0 Tem.all 22 Radyo i!u.LCI!'I 'Ol'kestrBB'I, 2::'::10 Sll.U.t ~yl!l1't, .%.j ana haberlerl, 22,45 RfLdyo salon orkesLru.l;l pro:{I':;,.mmm dllVW'l'lt :M.HI
!f:'[I.7.l;I;"ttlJ

8eyoglu Be~inci Noterliginden:
No. ~ BEYOGL1lJ1i .lnd NOTEB m,.6.tI,tm _ j)~SltS7

!DAllP!l8l

Beyoglu Besinci Noterligme
K&:I.rkuyllndCl Altzycl a,gzrn-dll rilbmal miJ.n.tehi ~lm~ lL:z.ere ~~. 1[1.11~! d.C.in UI'l'L\m'IJ menfa.&tier namana, b;timl!lk1J tit lli rufu.!m!J.,'Il clan K~lk1lyun~ O&-nWlllp rnaJha!l!ll3!1'nJn S~UU~{':llnm p"lk~da. 4.3 utiJj:i, 87 }'elll 't<1.-pt 'Il-t;! 052 ada. 5 ~ No •. 1.1; kI;;g:ir d1ik~I!u>,," ~OOCi liz"~ i!rt~· bMri; ~ ta..ktI i r .Q~t.ir. MsoZ<ll.m." YI>rin 1/16 h~1 TI1lJlob_:!['.I'.IlI Dlm:ilrl "I'ul'iffl M8.~EiIiI"lIll v;e. ViS hiRflo:. reutasurrm HIl"I&~lyfl'ya ruu~ bOO.Ol :STUI No, 11 bCol(l. diya Iffi:imlik IUl"lnlnWllW 11 hLCI ~ rn.w::ibilwo tl,.'bllg E!d:il!m4lk lEItEoD:ilrnl~ iIi>e d" 8;Ml j'e'iIDiye No, .au l:ahtmds. lGvdi Ddilt!fl Ihba.rD~ iWki tl!lJlol .m~nl urunuzun metp'llhat.ma. i8tmoocn it HU'lflvlIIoktye ve lIh· Iamanrn l.kametl!'lUtla.n. t8yin ed:i]Mn~ "lit) bll BllIIl'eotle t'Bblig OOfLcmj!oo mllil bullintll1l;'u "",},a.nilB iade Gdilm.i',i oI]1nt~ln& bjlULSn Ilil..n ts.rilii\i.d1)1I itiba!'P.f1. 1i:ELnunt .... tl.lii:kti znttlJ1d'!l! t!wu-iw j'(1,1'1lU!(ll,tl \e~ mahksmeye rni.'J~j.U.I. l<It:r.nl""'i~ t;Q"kdLrde i.1;timWJ~ li;.(LJ1t1"llnun. lIS VEl 1~ mel nm.;!· deal w.tb~k I!Ii:lLh'l!'i!~n.den teillig IJll.M"MlI1 ~ 1(;11.1"1. Dlrr.Llik ~'9 iki Yl".;"· i'tU A'tlZDted@ U:lLn e1;l:!rllme.lilni .... i1in r m"'~ltf,vl gaZiol!ltel.e:r,j~ '" llt:i.Ij.el' n~~1!:S,.5:!r\m g'i]oruIslibn. ... lIin:i. ea.ygrlalrlmis. [,~1:!bL ..::derl'i1l, "

ayarl,
J)II.VaJW:l

.lI.:.l.3a. P~r~v

»«

saz

l>e!TI!\il~~M 12.415 4.D{'r"-

Ajarus hIl.Qcrlo'l"J, 13 OYlJ.n
yo;! UkkW\tI' l:i.!I(I K(>nu!jmlL

diCln _ T"1,~,.;tl!:t\) 1::;'~/14.:MtI
"'1&10110 .. rllt>5rI;r~1 Pr<:;grl'l,Jl1 'r'e :;ra.a~ 8.Y'II.rJ 1 ~.30

R,«ayo 18.0:3

\''V ::s_t r.yf!.I"J, 7,.j]:(j Ii.a.flf pB!,(ala.r, lPl.). 7,411 -"<..111.110;1 u h beJ:JeJ:'j, .IS Hr.fl!t 1laJ:'~a.l.· pr~l'1I. mrnm dOWl<rnl [PI.), :i,a.OJ8,·Hj :E. bllt :9&II..tL

1.:'W P~

P'eri·embe '26-61-941)

I

.v _~:

:J~l~~.t~.~ v,

••

' .• ~{~:"..'

•• ",:

••

'_

~

'.

i~~'

I-~

./

.:

_.,

Ie

' -,

i..

I

.....

L·"'~·

l8

Ji.IW)'O !CJj,.l!! orkeatra c'l:t".lreBt:l'am Ml.ll'ltellf
1,I'{l

!{()l'l'~rnll

~r!'.~n.leki!t po.!>l:.as, 18.10
.pl'flgTlimm.l'11

Rad~") caa de'f'aml. 1E!

liIs.rktlat .I.{I.~ ::lEtal a)'tln ajal15 1iJab9rlm, 1gA~ OhoVUl· d.<!I1 Ballad n Elh'lJlN.!ffilltill.M (Pl.) 211Konu~ (Y'ln:"( ~ti~. 2(IJ.15 S(I .if) Finial'. 21 Ziil'Mt takvimi "~ topl'llk ~tlcTi borsaar, 21.1 (I MevhlJl[, fitrcl'nl !"dati. (PI.) 22.3'0 Sfl~ at .a.y!!.Cl. ,"'0 J\ja.l'L!l haberlc'l"i 22A!:i Aj&nJ5 sper senrlilll, 2l Dans 'En ilZl!rI (Pl,), 23,Z5/2::i~ Y4Tmki progl"am
\1'0&

12,30 ~~ Vi' &La.t. IiVII.l'I 12 .• 3 .!illlrkr vc Uh'k\~lcr, 1 12.4~ A~ Jan:!! ,1'i(tJ::ilUleri, 13- KS.TlIjIIJ, program (PI.) n,l~ P~rw ,,~ 0Ylin lil(\'·(;I. hu.!, 1$.'3I:)jU "!:uri,!!k l'Il'ogJ'arnjn d"'"a:tlU {PL ~, 18 ,l"'rClgI'am "C !luat a.y:!u'[, 18,0'13 :F!lIIiJ:tI. alll.~" 18,30 Knl1U~'rm], mernle~u:t p~.asa. 18,40 all.!J:r·~ 1m:;:; 0(["" '1<:.;:ostrltl!ll., 19 Koolll"ma (D,-..tUIJ\"rnlOl !llWIti). jg.l:;' l'!-Ltdyt! eaz o-rke!lt.rLL!I'I ]'l:t'ogra:mnul1. ~V(l.ml, In.3t) ~Mt <1,''y{ln "41 Ajan!l habe-rIBri. 19,4!'i nUn yti ~Ilan. 20.1~ .R.1.I.dyo ga.zetesl, 20.15 &:~'iilen p]~klll.". 21 Ziraat tuvi:J~j
Ilw;!l, 21.:1;0

(J:>],) , 23,2Q/2S.SO

YELrmki

]ll'ogl'am
1.30

va KI!.~l1I"'. Prog.ill'U _
aaELt 8.y ELn, ';f,4li

Somer Bank Birie,ik Yun ipligi ve Dokuma Fabrikalari Miiessesesi MudiirliigiiDden~

Cumartesi 1~2ab-941 'II ..
Hllftfpou.'l'~fU' (Pl.)

7.33

Usta ve
Silrn.y mlJl3-~ I!an~ illTl,!'41k yon
1ta.raf1"Ldlll;l'il~

I,ci' Ahnacak
I{(; ~ 'Y-fI

A.:I {l;l'.!a

fj,IoI.bm'l!.Wi, S Ha.tlIf p~llllt m"OJr!"&In1Jn'''' U--.rj]~, (Pi.) B.:30!B.·~5;:1I1n

s..v~ti.
13.30 l'J:<iD~rB.r.!i., sa:at aya.r., lS.S:S Tllrk ..e pla.kl8.r, i3.4-5 AiMS haber~erl 14, m)"~eticthrnltlU' bandal!.M TIJ.J!ok'!;'l!I pti'i.klar progrlmLl" lim 1iev!tml, 1,5!i5.3:0 D~' rn.u~i
!111.

:ll'I t<tt'l.lJ\lll: 'M l1dlliii All 'YM''''.1' M"~ lnlz&: A" M!l'llIIIoII! Ne,il' "l'e it!M I":dllme.k V'~ il!l.nr "&''''1 Ii~ nU~ilI. S!'az~ted.a.l.tetniZ".e ,6n· derilm.&k Ut.ere ~B.!""p "e!)bilo i!bu iUmnl\mc V,\TA.N g(l.~l.esl i.di\t"~~ ~iIie i:8Mif oluJ1W".

i.pJi.ii

&ul~ek

:r~a.Ia.1"ll

Blll"&l.dElki MerlnOi!.l :l'@fikil.m1fll t.al'i1l!1lwtal!lJr~ ~~ aJma.cIlKln'. 1,_ Usfla! ~
1 Sal'ti::r!l.L f&JI memurn,

i9ln

~

~

v-e tl.f!Nikl'i gbI.

$1Ut'a.t c:>lmlu ~
gil~ 5I!.n'l!t-t oOkulu
~

.
mezillntIJ g:~ S~'II'l!I;l ok:tihl ~ Sa.lII'at

ka.~III.

I

Pazartesi (2]..o~94

7,J;(!J ~am "'!l 88Ai 1IY'-lU1, L'l:!l ~ p!lil"'J-ILLat (f'I.) 7.4.ll AjIU~il Iha.. berlerl, Il BMW f.!~1.~a[' pOOj(tIl.mlJ!tm de\'M:m {PI.} a.30 ..... S.t5 E",i:n awl, i2,30 Pragl"l!LID Vtl sa.a.t a.ylll'I., 12.M ~kI Fe f"m-liUlcf, l-2A5 Ajl'l.1:18 ha.Mrloeri, 13 K3t'III1l~ progra.m (PL) ll;3,l.:!i !}a.I'1u ' 1,) ~I~ Wi)gnrtlmm d~m.J;, l>3,3-0/U Kilr!ljllt: p~m devaoll (Pi.) l.S Prcgre;m ...e ~'l. -!!l:\o'!!Y'x, 18,Oll l"as:d 8aZ.l, 18,M !tm;,R'imU mcrnh .. -.,. ktot pcI8taa;J:. 18,4{)< HIi.fif :.-ol"lo(!r (.PH 19 I{o:n~m!l. (M-ehnreilia sa.a:tr" 19.1."> ~ybek <zyUnI:ICl, l{l~[l' SBilf aJ'ILl'l VEl Aj&m; JmIKi~i, 190A<ioR;'td yo ca.1i ~ni:81> j,lij,l5 Bb' b~k
t11rltfu;,U

n

"Il

toprak

b!lll<hlltl1hri

bor-

Sok>

~l"kll!il',

2J",2(i 'Ro·

(Pl.).

lKI,m..'l (S.~mttldi.!'lBl'lJ'I~ [ll lCQnu\l1tyo:r), f1..1.Q Radyo aeniCl'nim"~tlstrlll$, 22.S:O Soot aya.H Vjl Aj.'I,.n$ b.a.bel"lel'l, 2:t~5 CEU:lJend (Pi.) 2ZJ.2!V 23,00 Yanliki program ",~ 1~1t!lanJ.!],

Cum a (2 7'~b-'9411 )
7.30 P~'&1in VB Baa.t aYI\F1, 7,33 HBflt ]'.">'l'C>Jr!'<!m (PL), '1'.45 Ajij,.11S ba.be'rlel"l, S H!d.If proSTa.m
III

de--

vaml U"l.) g.<iiO;.sA~ Ev.in AMli. l:?So Hogram ...B :!lMt IJ.j'&'!,
·12.:l,~ J';:OLl"n;;tk f!!l::!1I! pro,grILT'rl!, 12.4~ AjaJ1:i!'l
l!"a:I'tl

18 Pmgram va S~ [l;Ya.n:.. l:!l.(13 Hafif Vi;; n-e;:;reli ij:{I.l'l'Ctl iU", UI,3'O K)I)n\1li'ma.. Memltl!kot ·]'lMi'I.m:!!r, l$Ail'I Rs.dyo c:raz OI'k!ll!!i:'r1lJlil. HI KoOULf'I'Il\ 19.115 REl.dyQ (i.I.ll; M'k~o.s~ pnrg'l'lllib1.lnm d.OVllJi'il, ]9.::10 SMi; f!.Y1ll"I va Aja.nt,; hl\!H"l'l ..rl. 19,4,5 BtIyUk f8..'!lll, 20,15 Had)'o ~cteal, 2~.4!5 Kimm S!'lZlJlrll~ .a!U !!!lIMlerl, 21 Zir&&t 1..ukvIrni ve topru'k mll.h:rlll!erl OO~'lI, ~L 10 Di:nlt~1 "!&t!!klm,
2l.oW K()t'l1;l~EL (GI1!'1'ltT'l 1Ileae:'lele.ri)

\rr

-_----.I
8G¥o;tlli ~ BemnI. milhlb' NO'fie.rl
'V*t

mua

~ 1E!e;l.rt~";[

tecrtl'be

2 YW.&di ~ldl. IC>kulu Rliiti!i'lmll..

bu'll:ll.r ~Z&hIe.I."mdIl. 911.ll~

3 ihihw:' tll.rbin'lerln.de

t~

IIstanbul B,ele:diyesi Ilinlarl
HI943 48 104.5 17 HB.I>I!ki, CDrr<IhI"f~i&, ~Y$1t, zLlhl'l!Ivi hB..:!tu~~w.r t.~t,a,ilal'leJe-T Jloe z.eyrUlpkll.mi'l U(~'1;lll'L ",,",,'itlln YlliIk ihtjyael i;ln al.m.a.ctl.k ae-kLZ ks.lem kuru <;a!~

2-

~~Jol~ 1 !8U!har t:~n1eri!ld6 Ve d:lEelcl.~ -'I B.Ubar k~nlw-mda :5 ElDku-ik m.ont.a.j li'f! I~et~
~i a.lmacs..k!br.

113 Kar~ ]'I"~ 13,l:ii Ka.J"!i'lk l'Mrl :Pf~..g r:1I;lIunm d""...u..mI, H..36/H . ":ar.~k Pl'()l:lT'..mln ~anu (PI,) lS Prog-rnm 'ire _t ayan, ]1,00
h,ab(!l'lim, {(>J.~

:Ill.55 Ra<dyo ilIn.I (On. ·Qtkasb:a:al, :i!g_~i'I $s.at ayan '10 Aj'liI.nJ!Il h&btiferi, '2.2.. H'> Radyo 1il1'!.k!.1"L .aI'ke!l1:r;S.SI ~l'(II!.'I'a't"fjmm de"l>rum, ~S.l:'li Dans rn.l,l.zl~ (Pl.) 20l.26/:!3,30 Ya,r;mkl

erzak,
UIS:l.541!io 10lB 6.6 HMdld, C!mrallpa.~ B1)'Y<J~JI.I '1'e ZillITO".'1 ha~~liLil:kIBr hMtv..1iW'I<;:']·er.!ie ZeYJl.Cpli.ilIrnil dCktumavinm YlJ.lrk. tjya.cI i'lin 1i..Ilmu:s,k 1l11l11 ki.l(! :;;adW~ Ks.-raata.l< mlles&8!WLtI Dli.Z tfi'llrills.s! ve i60tuk li(l:'>' :ma..hzenkrl i~lr1 alIl"1 acak leJOO lMlo sat mayi umanya.k.

3 - Yukand~ gtio!lterikn ."erlldi haiz limt'Wl3.1t persone:!jn tl)1;t-ikad!l YlJ.PtlM{l..k lmtU1:!11t i!(MUiyt:HilT.ine gOre Ik:ret.lct'i tWt<l!r .~Ht>C~tlr. 4 - flan'u.t c.kulu meZU!1I1 olallbi:r te>¢f"~ m.~erirRn. 'h1tnmmda gO:!lt.erecBkler.! liya.kl!lt'e gijn kadm I'!'rl.!sa.wk> cl:tItL taK'dirdie ileNtH memur oJ lI"rak jlStlhdll.Il'llarr d1ll -ditlIi1l:tt1.:l'l,(lc~ktu;, to ll!iu,kWe;l"ln fJl.'tfl"flul. .Il"flt 1J;1eti

~titte

~ut;]".a.rt.

~)

n,·

J:'I"'~

""8 kapaJUif,

9000 00

675 00

d,gr;en1)'OC'UZ-

liii!ii ~k:wr ~ ~ iIIK'

1lUiiI.~u. (~
&i;

HI.kflt.amn

tUr

...}

Y'Ift ."..
~8:fii..~_IIIH'r.
All bsI!IIIIdI: ¥~~IIdII!I~.

II:i!o9o: IIBIymI.

.~=

Bi:m ~
11

I-GONON~-I

T~~ gld.i:lly<J

bt>4l!1l1erl IlI!1 tnt:. temmat !ililtrn almtnallr.

mikts.rll!.tt

yu_1('lil'd1l.

y4Zl.il mm'R.dl

O:r.."N '''-YTI OlyrI kiIIopa.lI za.rf

U!l\1IlJ~ elroilL:m<,lP'" !Co-

f.-+---+--I
daji;Iir.

'I TOP.TA.·.·N SEBZE Fly ATLAR!
!.dan Yi;Ilj m~tI. Oifta

r.ulmuo,ri.ur, ~l"tmllnder.i ~£t '\I": MulUtlelflt rntldUrllUgU ~aJeminde gijrU~ebmr, Ilh!l..!e 1,'7.041 PIm~g'IU1'!l IIM.t 115 te DI!ILrnl. Erw:ijmende ymJilI~ktrr, TaJlple['m il'k. wnr:rin£ft muJd.oull: veY'l;!. msktupla.n, 9-11 yllrna 8:it 'I':j~ Ot:iflEl veslkalajI'1 ¥e kallurn!"JJ. ibr_ 111= .gel.ail di,fDt' v~B€Lllr.He Z41l!O ILllmat'1\I1 krl.".Utl,UIll tar1t'atJ
~SVTe.li.lnd:ll h~ltyaca'hl&.rI

Birle§ik Y un ipHgi ve Dokuma ve Sungipek F ab. Muessesesi Miidurliigunden:

SUmer Bank
'Memur Abllacak
i'4;m
~1I<bM<1.

kkliC

tn.!!kM.·

~,

21.8.Wl ~~ giiIJlu Jilt:a.I1!bu1 .E.e1edJ.yesi :M.ox-kl!'Z H8.linde l;'IIobs.hl:a.rI 1jflel'ie kAd.lJ.r '1lD}:>t.&n. a;a'I'e lIcb>ze fiya;tJ!arr:

t~
Z!II1.d1n".

~haJ.e gllniil l49l1<11

"'lL&t l1 dek.a.ds.J:

lCIvl.imi M!w:;~m ene veI'lmel~L

)}e;fter-dar mElD1liLtCa~fa.brikamaz rnemlJ[,u !i1~t.fl'.

imti1lilnil:e cnma glliJ\! ~nde

m.uhallebe

1imtUmn 2'f tta:ztr.al'l 941 ta.c.lJlinel'8:Sthyan KiJ..arol~gIU ,J'j-"Hmd!i. I) mci katt.alti 1Jn11~lz

M.at U tc
ya.ptJG.C&k.

~~~Pt\v~~ BenlJn ~
y..........
IkmdoiJ

~en

etri1'
Bmny:a

I,m
,1&W'UJli ~ of

~~.rt. Mt\ ~ 'Vi»' 1m!'

Xur~

1741

60

U:O ,61:1

.~
W....

~t

...... ~.
mIe ~~.

KB!J'aat~ <D'IllilI3!l1eR:9.h buz fU'bl"ilul$1 .... at'o~k h:a.'"e 'i':ll.- .maJlzen1erl ihtiyacl ~tn 'IIolmac:ak "1 k.a.leru. bD-ya lC/ll~r
Mot<MU ~rt3
~(1

t.n, Ve:rilocel!; ~, 36.5.'9 ntl!macl'a.b imnlma gfu'l1!! 1.~ ~I d~l1i!n tut.iI:rId.Ir". :M:tj~abak.a.)'&t;.tlrEl.k etm.ek. l~ifl Qrt"3 ~ JI$ b.lh.:llliini lI)itihn~, Mkerl:Ltill! yapmlJil Vii! otu.z ~InI ~)T(IWjI ~ ~. TaJ.ipll!l'm imtih&n gfin.il .5&baRu i!l.1arl.ndekl !n!SIk:a ve hU'lIi et c'llz.. d8nlarlla bkllkt.e mtleseaaemjze mlli'.a.caatt~ "i.lA1'I oo.U1IUr, HEl76)

sa~
~~G

45 3,110
A'y~BIila..;im

.2dl60 00

18.4!W

iilfai\

~

~

1

-

J.;('I.I;g(Lul<,)u.

stU (j~

F'a.;;:~6¢!
J:l'a,w 1yo:: ,:ve.>;dl

~ dM Id: Bali DWlI.ry".un, ~~~im"
MaVi d'ldu ~

~; Neb'at

AkrJ
~:(I.II

I!e~. :2 Yl;I;pn;a; tplW; B!'r ~ ~, 3l{e,sJdnl1jtl, l!'ruI;!a1f1- -4 NR.kll
'blrin! k'UJ1111'u\n. I') -

iii 6 12,.51) :13 9,.5()i 10

veaaiir". v.-jt f~il1: aJ.m!1ea.k. ~i'l ad.et btiyillt:, 7 B.tI.et k~t'Lk :l-~ (Jlitre clha.'riI.

n anet

2il111 ll-~

U.:Ii ill

HIl.g.. l"i, C~rrsJJ.P~ ~ !aT h~,tL¥h~e.tI!!THe
~BHi,

BeyQ:-111.l /lie ZIl.hr(3vi 11l~l;..)lrl!.Ze.yne!'1(,,'h'r1..1 datum i;ivililin ::i'11-

r

~tl-t.es
Bllkla At"a:.kJI. .l!::emi2Qtu.

"ki'i"

:ta

II!!

~tm~_mlt
Al I.JaIaa:.riE mlW! ~. ¥idm gmttat Sd:e aA''bB. 4L~ n ~a:k 'R\i'>h SIilm: bomasl, :2Liw So.'kl. .!!1U'ktla:r, 2121 Kon1.JoliTIUl (R~~), 2lAl~ Radyo 8~1o:r'kl!£¢mar, .2'2'.30 Sa at lIysIIl't Aj:ll:1B mlil<e~e.l'l ve I'mmtl}1if ~, :il2....f~ Qa.rl);U"lfj (Pl.), 21

Bir ~ E:b:-BLI ~ rill halkr: 'Ter5l.: yemek.
'l<.B!nm l'~~

<il'fJVT'lli ye·6 - Ii r rney

5,00 6 .. 12
10
3M) 2iI :IS 1(1

2$.70 -

177 15

lrk tht.iYll':::l i,<)Wi. a!mu.a.k 6 k.lU.e¥n 'kurl!l e=s..k., C~rl,i.hfl.(l5ils.. Beyogt\JI 'lie ztinrevt ~-ta1rk];:1.1:" loi.lMltabB..nelerlle Zeynepk§mil do)~\ a1nln yd11k iirtlyl!.Cl l!Om alina.CMl 15a.o kilo tL'ru3~ •

Beyoglu Be"ind.NoterHgin.den:
T. '0. REYOGLU

I1nt

9na

Ii iod NOTElK DAllmSi

I

11.6.W

-

D: 2'0138

zfraat

~'ra. 7 - Ba bez.ety ...; Eir notA.. 8 -llgi\i. 9 - GIH'p; Ne Break ne ;5.0tuk. lG - Made!'; Genlqlll!:; D~k. 11 K.u·~ kB.l'I~[; Hudu'L

~;

AIania; Bdr nen

'I'a.ze ~'Qk Biber c10lnialrk B!Il,",!.' &V'h Pah.te!l t&Zil
?1LlILCal'

13 SO
M l:!l 2: 31)

"

1Q!iil 00

7& 715

C.rrrah~ ve. BeyoQ'lU :hasblh!UlelarHG 'zCl'.nCp'ka· mil dogum em lo;tn IIlIJW.4:iak H~O ld~o birin.cl D'9YJ.

Beyog-In Be,inci Noterligine
KdZyll.~da II" dtpoou yapllmak

1,,7!l1
M

~<;.l)J~ ~~: l-U=I'I Il~ k1.lJldum, AI:ikerl b1r rU:llbe. SJ)~ E:I'Ig-jn~ 2 - ~ybek alII:>];; M2;'i Kurk. 3~: Flliatan .. 4, Ta!han1 etme.lI. F'a.tilCS.'fl 2'3.3Ili/2S.stl Yannk:J fI\\'~ 'Ve 'ka~ S - ~ pH.!'mak; Te:rsi bliZaJ'i; t1~ HlYf!l' y~ ~ 100 adl't Parilf8SUyun ba01 11ml.m'1 erjtebilJd1gi Ts..zAlI sotan ~, A'klR uyguJ'l, 7 - B$vlam.e.; May~m: ~; HiI' oyun. kAttdl. S Toklu,tu 7.30· Program. l'e saat aya.cl, 7.$3 ~ell. Dereow 9 - A~ ol 'l9.r~ulda a'ikEln Hrlif pr~ (Pl.) 7.A!'l .A;jalflEj li Il~ BII.~ma. ,,)'> g<;lJ.n-J5Bbi.r :trw.y- Havug bm."berlert, g Set'tfont.k ~ (.J"I) ,,'m! 0101'• .16 - H~: ;Bugl1r1.hmio TuT'p kmru:il!l &'<lOISA.!1 Er;-tn saatl. Ismi ItO'k ~oo bk ~; V1km.~ YJ12,80 Progra.m, s.a..~ ~.[ 12,3;1 k!:lrum Y,&£, 11- fi't'i.tk\l:l miklar: .A..:rm,l,d ~ii Tfllrkge ~, 12,~ Ajaml :tii!'.l:b,e.r. ''lWPtI#ml 'ImAl11ll1tl1mom._" I.eri. tS. ~ ipl.'Qgrn.m IPl.) llj.,15 At"1'Iiy.'I!.~"i DUl'i!K(,r DiIiLMA.ClAi..'tfIiN HALL! 'lllrk.;e pUllda.r pl"O~tnD1 ;;tevs... SOIMII sats.: 1 Ad - ~utillt • Eklk tih'" mI. 13.30/14; K~ ~mlll ~ 2QD~ak - Ra.mak S loa • Cile.k i1'enk AIIiII. _ Av 4, - Fa Elame - Ut'I ~. 'l;.-""ill'k. a.f~ 18 Prcigram ve flaat ayi).M, 1'8.(}3 A.ra.k.s ". Adlil!l 6 Re - ms 7 Fasd EBZl, UL:3-0 ~I~a. memle- ttale - lbar,;;, $ - Re, E!l1inti. _ All Frenk il2iijmij kef postasI. 1.8.16 Cru!: ~I.&t':l SI - Sf. - ItsJ - A.'k 10 - Kiler • I..1l- ~ (Pl) I'll &OOI.~ (Yuva flMti). den 11 - le, _ [tel.ek _ Tn.. Vilhl.: lLII.1!'5Radyo salon fit'k.;:at'\'ti.!, l~.30 Koa.yiiili~ ·IIIIut.nilIan Aljaj:lya.l l\ - Ai; '- FaSaat li.)'&.il:'c 'lie Aj;lU'j;;: J1;~'Ti kir _ K1 2 D~Jl,I;' - 'I'e:.'tifi a - Lillo .ze:roa1..! :UI.~ RIIdyo aa10n ,o1"ke;'ltl'~!I,t pro:og.. A1":fI. • 11. of - N:a - IilJl,JjJ,e • Ell: .fi ~Eil! rBml'llm d:evll.mr, :W:11! :R.ad'y<ll'~. Ukalla _ Hl!nre Se - A·1t. 7' - A- Lmmn l!ietw, 2Q.4!i Rlidj'o t;II..].on Ol'k:-estr.a- f;;lm-a. - fmal", S - Till, • Edeb1 • Ak Km-p"L1'Zl Yimfd'lJJnya. !II pN:gl'8.J1lmITI !IOi:! kc;m.r; n Zit's.- ~ - ~:II. - !8:{1. - All l,OO - Da.'I'ul Kar~ y;m.l dliiny.;t at 1:a:krimi VB to-prn,k ii:i.U8llIeri )it~et 11, - A.lI:: - $emt,;n - Ma, Jil:arp1.l.Z Yl."nidiUnya. boraMI; 21,10 Ca."ZbiJ,nd (PI.) 21,30

7
4,

.a

ll.da.n::. 'P:mrtIt\t, Tatl.mll'1 l;ioedelleri ilc illt temm8.1 miktarla.n yuk8.Eda yafi.tU ~JCl' aYl"I :3.yn ~Jk 1;!Ji:'.!i1'1DnollYfl k.onuhn1.L!j.tu.r- ~'B.I'tmumclcl't Zabrt VfI MUBlm~JlI.t Mil"tjllrltlttt 'kaJ.,e;minde ~11l1ebilir, tl:i41,e ·'i'.7JHl pazartffl:! gilntl aaat .Ii ~e
~J,m!

Qlu

~cmker

YlJolu

j'Zer:l:nde

Er-enk.co/

lWBre lm:bn!!ke tAbi tutulmu., San:a.OOr;romljl ltllJ1lfl'!m<i:J.ki 13:1:"-

S

Encl1nr.IJI!<ndf.l NT1.:II.e.aJd.Jl". 'I'ali,ple'r'J~ jill. t.en:Lina.t. w.L~'1:m~ vcya m.t'!k. tlJ!l'hln v.,; 'IIf~ Yllma [1.1'1; 'l':Ic.a.ret !:1de.51 veBikEllMlla rh&1o gllilli.!. muuyyoo
!1nctlmen"diJ;i

:!1I,ya 22-6 lira 22 klll' .... is'l:im..lRk bedl3!i takd'~ eililm.!iIU:r. ' Mezk:i!kl' yerl.n mut.aaarrIflEL!'I1la i)~ S710 No. 11: Beledlye latimlak: kamillillllum 1l1. LftC! madrll!!St .rI\UC,i-l:idnctl t.ehlL~ 9Ililmel:i;

=~

IfltenUm1~

Sail (24-6-941)

2Z .25 1.5W!Z 126. 150 1,51) .2 -J50 :il 1 -,15 2,151]1 1,2'5

5a11.tl& Da.iml

bul!,mmalan"

(4M8)

D1llilm~dle-kL

i!l1ii oiIe ~g~ Yevm1ye NQo. at.! ~tmd.1I. tlfflli! edile.n tlIlba.r·. l:ilIb-UIt me:m1U"\~fJuZLl!1.m~lj)in~bnll. i!!tin:!lden ii':im v'e ika:m>eotIrAbllt,T'[ ~}'i1'l e;;l:ltemerll~ ve bu fIlJ:re!:le kblit edll'\'imetr1i1 bulUlldutu

-.15 1

Devlet DenizyoUan ilanfar~
fztt: It YellD P'D~t larl
:-l hSl..zil:'Q.J'1daf, !tlbaiL'&T! hmdt Y'1l1unB. 'h,attada jkl.p~t.II Y3f1ll.oo.!!ktn-. PcEta.I.ar l~1:.aJiJ.b~ 1'I:!Iil! ve "pM"Ill!ln'l:le c:t\n],erl 8":lIJSt I!! de 1f:Jt,1 i<~...(!Qkl;&I" ve ~~baJ ve CI.I.'J1UI, gi.J.n1cl'il~tten mm-erel-l Il'8l(lt U,l(!l 00 ~tlmbula 'v-1l.~
l'~('J.ldS4'dn'. ,(!!iOOD) SQ.blbl ve N..::,riyl\t MtldUrQ; ,\JIMET E~ 1!A.L.."4..!Ul BW!lllm~ YI)[": VATAN Mllo.TBAMJ

bGyaniio ffi(lc e4iJrmi, ~rr1i\ 1)lnMn iUloJi ta;rinil1~t'1l itiban!.n kamml mllddet.i zarfmda takrir~ gc:lIned1gi 'Vllya m~m~e m.iiJ:'aca.at etm.,.. d.i,g1 takdiFde i:rtimltL'k k:a.m:munun .16 VI! lS inci maddesl. tatbtk ~eeD. tm~n te but :makam.ms. ka.i.rn obna'k il.Zen:: iki }'1I'o'iDli_yag8lUtedl!'.o telr Hjt etHr:ilm:ealni n llllnl.IU"I muht.ev! g'ilZeLl!liBTdl3fl ik~ !ll~U1 g"Ondoril.'mesin:i 1I&1~a.

·t'm

ederi."fI"
.Ilstm1Ul:; ~1Ud'UrIl AU Y~-c:r MII!m.!, :I:m:uJ.~ A. ~

20 10
7 82',150 42,50' 3.2,50 15

Sf!! U
1(1 S5 45 85 20'

}., .. ~

1i'"II

ilQ.n ;;'(j;i,J,meR:

Uzere

iflbn i1aml"llID~ Wop

V~I!I

VA'Il'il...1'<t

ga.z:.e.t~l

ida.:r~e

t-eb]lg

ohm~r. Beyagtlll ~~ Nui6l;1 BBsm1 mliliUr ve ~

L

lo:!.
J'f,.EiO 1$ 4(1

2(}
t.@,

st- nbul Defterdarllglnda'n:
1'11'llkel!.e'1'ln
d:r
'\lie

a-

15
to' 20

u.-

F1('1']/fiuiJ

1O

konill~a, 21.4"6 K1Mil<: progmm. ~f M8!lr.Lt CGtnU, 22.00 6a.'lt aYIlin Ajil.m; haberlen, 2;2AJ~ Dans m,a, zlg; tPl.) 2.a,25/23,;.tO Y~k!J ~g

Z~l'l'i'r{N1 li.u. 1j;~j:re~ $l!Ikel'cl Tmzi Ba:kk<.l.l
MEir<lJ1

S.edm:an Atla.!! 21 Ru.mI BaJab:!l3l 2 Ink!!tl.p H. Mil... Kef H.:p,r, M Selirn.i:,'e
K~(

g~ 6/413 1 18 93$ 36ft!! 1243 2-AS 583 117 516 103 lr.:J,9 3M 18 4 2 2!1 9S9 39/4.5 940.21/1' .!HO all/oi6 940 ,H/2~ ~liJ .1,1/39

Inhisarlar Umum Mud-urliigUnden
%
L. 8:.

ram

ve

ka.p~,

g..;~

1C;~l"iflmbfl (25-6-941)
"l'.30 Program ve aaa.t~r!,
7,83

'1.,5

t.cDd,

:Ss..,kk::.Jl KiJfLl'c.i A~a... TtH't'l,n. Kifion. 'Fanltr. Bi..i!il!;, 'l';;,mlr. Hv.Jl(W l.S N[!,IILu 01Uu'lll~ ~4 N'l~ Ohanne!l 1-5 DimitrI, PaJ'k PUithersa. TIyIlC, Yorgi, 18 Mcbm!lt HIl.iit Ku. T~l;'il!totSl Kl1_ !:(amlt'ci 15m Ma1I!rimlll'.t.~

.Elk. ~EIk. ;im Sa.

3S 1m Sals.ca:k I!I. lJl3 S",nm:l,y~ ~, ~3/Z
G. Dog.

l\.!Im:L.

l 4S 121)
:IS!! 4 Jl 201 .1 12 G.l! 1.7l!

I)

1 12

o
I)

~ OS MO 31'i,rMi
Q8.940 Sa.;8 54 BID a6,.n 1 i>fiI 9-11.) 36/14 1 06 94() S-G/21l

Hati£f prnogram (Pi.) 7,-t~ AjMI! rn..1JiZi.rlel'i. S HlI.fit ItIli:lgTl;Ll't1lU deVll.· JJU (Pl.) S.30/8,m Evtn :e::a:a.U. 12,3Q E'1i:ugr-a.m, Saat s.ya:rr, 1~.!I;I: p~ Vt.fiu"kdas, 12.~ AjMa h;,l.oor!~rl,. L~ ~o:mkm «'~ tr3m. ~3.1!5 ljs.rkI \'!l' &.I.Z. ~:I1erl, ],3.30/14: R;s;dy.o !lalOO um~1:n!s1 pmgmmmm d.e'~'Ern1l!,

~
~II.

k.0'I;'~:1l ..

t6l JI.CI.I:lt 4'7 ),
til[Jo "
:10 l>

e:n.!k'i'

Dudlli~lu.

,:g'

&L1:.8!.

K.azma.
](UlN!lk IK:um ~81! CUv,a,l Y.an-glll ale!:! )0 oozlllM

.,
4.7 lJO 32

Ruml ~. :2: K,-,f~1! H. M. 3:39 T.;npe1 U.:sWi? lEi

121
600 1~ .:30 Val'lt:!let 1 959 2i) 96'(D 80 1 5ll :2

:ml1!'i

S. Ali Uzibn. K 13
1>)0

o
1

" :.
:I!

WI 1~;:Z1 941 24/1

S. Ali PiiJ)U

SQ. ;1,ij

11
8;?' of

'11520

deli"

I 93.9~~ lS/'2 61

rIa1erl .o.J.il
ZehTil

,. Sri: 42

:n.s.
~

Program
"0

"'iIl

·:;oa,:at

~M'I.

18,1.5 Konu~i'l.

).I'tI,nUl"i i!e BlLOZ ml!ql~et

1.8..(13 La.iJS c5"~r1e:rj Q1..Q1Tla,.t1k ~!-t0C' .J.!l(lflta&r, Gemk:l f"",et1

" e i:,;lif.lt :;1iL 4.dle'l.

v!u;isleri va.l'i:"!1

Dr. II. de

~-I'1l1lYfl '5.Q. S2 1". B. Ai.

Nifancl
NUhkuyu .22..'l 96 00 144 72' 93~ 112/4:0

1&,25 KONlJ1m:t. (Dllj N-litika. ~~e 11 1> 15:~ 'i"5 4,~ ~ 16 ileh:!.'L), LIlA!'l. Cocuk aaatL, HUm Sttlhlye q:!lMta~lI orXfn1:;..p 12 1> a6~ 2i'7 .. U,::l(l CI:ift'6 1_ ::ro.:l.ri RBodyo l1;:~~ 1 - Me'o'l).\ft ij&rtnllm-o ve nt)mlJntl'lr;:ri muii:~binc.e yu'ka"l"tdtll c.ina v·a 20A!':I Bjr halk til:rkililll IIgrenJym"l.ll'l miktan yllZll~ Y{1l.ngIn :;;jjndUrma 1e-IIa2tml !i'il,zal'hkla. 6a,tm 11:JU\~&ktIr, l!l.Ilfl:.anrn tIlrkllilii, t;i~lll[, ttlrkIl.. :2 Mwo.~en lbedetLerl, muV:!l!.kkat krr:iinu,tl:aI'L Elks ~tme gUn VB till (SB."l"IkUI1a). 21 .Zii:r8.B.t takvlml lJaoil.ll.l:it"i l:il_1~ yazlhdll'. toprll.k l11H.NIlJ.teri Vl.oii<lt1~el at,l.llar-,. bot1lllll."I,
Jo-fUdt

TARANTO
DAIIBJ: ~TALIlU...U

17 Amll!l l8 ")41 ~i'I
HI M.1,l:R,mm 20 Emilie,

511.1
RHn'll. ....... ThrL. l!J"a.OO\il,

P",l'U8

Milclfb,.16
ou,lzemin'llarISL ,C\o).

~!li~

finlIil

~lal'i

l'/"fi Tla ASJIIJ
Tl!l.61, 'ija.b.<:!~.!ftnnaUl
Tel, ~1l200 :;:dllll J; II kDdlu
So,k,

~(; Veysiplllo¥l. ~ 415 6-2 o!I2159 :e, lB. A. A, 18 001 8'1 836 Hey~tiMW. AyyiJm21 00. &!.! fJ(ma.t 2{)4-8

B:!I6 U/.f.5 1 167 {lSl 18/$'2 .i 1,{JO 001 14/162

o

21.HI
CemU,

3-4 -

ijartname

lst.ekLuerh'lpllZILrUk

ve ntlmune~e.1" stlzU Jl:'~on @uboo.agl:irWor;b-!lir. 11jlo ta)'±n olLLrl'll'l. gUn 'I'Q ""~iI>tle-rde % 7,5

No.. 5

~m]s.r

21..:21S BWlI:Se,tU!'Il.mImr b.lj,n~.

r.!.Uil

Ifi'lenme

pan,la,dk!

'btrJikte

mezkut' lmm161fOJiB..

mUrll'i:-ll'llL

UIIXl.

.[4&41))

Usktl(fllr J.Q~ll~'1,) IjIUbe.sJ mtlkoalleflcrln.den olup yq'kard;t, Ad;, t.,q,j" t100retgMI VII ikamfltg;'l.\li &.dreal Yfl.ZJlr terkl Uc.aretle yeni E<drcslct'ini bi1dmmem.~ veo tf!beUug·e 8AllhlYBtll bit" 1f1'InB~ ('I,ll gOlItermemiljl ve !f1J('lIlllr1 nl'a,;It'lt1l1l.alariIH. 61.l. f1i1.l1"II(\.f111"m~ l1'ld.UJtl!M'mdan hizB.1lllonndB gtIIBterilen y'UlU's Ilit 'i'e:ra-~~t. klJ.M]ll:', l!>LJ,!lran "1''' yllzo.l1 z,,~l2JTmr h,a;vi UH:tal·!1ff1TII"lcri.n bi_~ 'l!;endt1B['inl;; t.c:bli,gi mUm-kiln olamlLlIllljli::n'. l(eyriyet ::1692No. II k:ll,nUIIUII ill 11'", 11 ,lnel (ID:II.dtloelerLlLe teVil·ilUi.n. tcblj~ ye;r1o.e :&:e!)mek ~e MH.n olun'Ur. {·HIT·Oo)

i8a~mUlhafrlfil"~

Ahmef

Em!"

Y .A ILM' A N
1100IIII Fli!md8. :!I~ VATAN ':ret,.

:

Turk gen4;ligi bir
plrlantadlr
S'flASI
SAB.A'H Yrl: 'I ........ ~1': 30 ~

VATANEVI -~ 'F o!! ~ ,,;<: 'I 0):0 : MIM

_, 'l'~~

2·3 HAZIRAN

PAZARTISi

1941

Yszan: Clmal 'BanIakOl .,. ,... .t B 'Yfun 3',uncu say, ada _

:a -8 ,vyet

a
.cIaIMI

i,
va:tiyet my veee h e $~nd~

lea
i:I~,na k~'r;Jrll" Y;&f"

I

Z

Hasrl alan vaziyet muvacehesinde
.An'~~l!fal2:2 '~A.A.) - Resmi +ebtig: Ciimhuriye+ hOkflm,s'fi, AimanYi!! ~ S.ovyetler Birl~9i h&rbi dolaYlsile has.1 kiy:e-nirl
,nH§fir.

bitaraf kalacaqrz

Mh~,ra:~H'!n

··'k".A, t · · V, on P" r apen nuuumetunize
/z"

bir muhitra tevdi etti
Alrnanyamn
,

Bu muhhrada,
verdigi

SovyeHer B:rrligine nota aynen bi,~dirilrnektedir
!~rirucldki
:J1a;Szyl~l

.Anbua, 22 (A,A.) A]· m.anya hiiyi1k el,;,i~ eck:9'el.ir.ls Von PaJ:um'in b1!lgii'l:\ Hari..cty<!! V~kihm.h::e «"'veLi. ,~n~ji n;fuMrr iLY\ 1!I¥li;i;J,.. da a:,yn= nc:~r~krlOmil-i Re~oh h.a.Tic~ve ns,zL'TL Von ,Rlh. b~n:t:r;Oll? P~!:Il' tgooi:i8'U1 ,fi, da Abli'o1!1ll v e .. bi ~ IT.:~lfhu,at mtid ~ har.icill~n,e.u[ r ~t.i1l in, .i:~~Lhlldl ITJ;J.~e,·i.si "'JI len 1.IIl.d:[l .c~bB.fl efka[] IDIDu.miye~ge ~dyo de:- Alml!l,n
.I'I&ri.ci.Ye nezarefinin So,vy~t

blll

e~a!!lih

so :l}'.!I.1 i7:"ffi

'

He

i.lzy'"nhgLKI. ve
b.ooIij!tI!'vjz.

min
§i.iniin

yokd.;..ger'iroe z.... .;.~h·a.J1 ~i'hii· ll

~ll.~ri

hazar b~tJlJd~lan

h!;ll

&loZ,gUldugl.l m.i:ihtm !lr.Jd~IN.i 11:'''' r,i Ima.ok.rnk Alman Re.ich hi.'!ku:rneti bl! te'\leblbiise E:h~rnr4ti" Alm.(iln h.,niJ meti by. t !1!l!Ihbiia~e, AIun"ny"" il~ RLJ':W<:I arasrnda 'b.:i-r 8!J11;:,;,m~ 'i!1kUJ:lto .se.l:iiril.~r~k. harbin Of1lUI1J!:: ~.c-s;~lme$1 cttf<den-berJ

hi.iWm_'="tiM ,,,.-t!i'cl~gl ITiO "t;m.!?'Iiy. N et Bn~n tnf!t.ni

an ~ialil
~lj,dllr.;

:R:lIli

ru

y~dLi'!~~inl!'

miiletin

br"L ha.yatil

d.;;~~

bl!ll",ln;:,n

i:h-l~"'!Qt~m'-lfI
aliir<::tiy] e

crrrm.iyet

a:.tJ na

almrnaet

'bey!) fo~mfii e I Yahu·dili:!!'1 ~omil:rti!1t d'dk~rin]~ritJ" Avrll.p>:yy1:i. y~y1~mastna Ul1: k<lr'}l
'.!1lI

Arman - Rus harbi
T.a.rihte 'Jvl'1li orr y,~J'ar]o;: ill21Im!~t:r. Harbin clunkij ma(lZ!al"~JI"Ia ai:t. 'bfrtJi.Hm ol~ ~ leri bi rill ffi'I'biRi degi§:ti rnnek la.zll'if'1d,ti"
YaU!111

j

Aim~flya • Sovyetlm- ilnlil!m:I'i.~1 R,r:ddh hijkUm<!tl., AJm",~a He ~VYoO!lt Rusya arassnd-a m=f1l..8.t~ le>1'~ to"'~li!:iinil !lrzusu.Il,~at'l ,miil~ h.etTI, clar alk I I} 39 0:111. SC>V)"et hu· kilm.cl.iIi'~ Pnii7fl~M't ~~tig.in.dl!! l.ir
[al'~

;,yL b.i,!,

~IH<t!lt:t

""].

de edi.:leot.:;ii

~ikrrinj t..::!~>6ruu.

ler
VoC

Ruslarla fa m tesanuf ilan
ediyor
Alman 'Ieeavlzl
ASlada blr DIlly.

"..~tbd)::r~ ~} oo..:m. Vol!!. hkat Iffi ra..h:a1lJ koor.u.n.Iolllorln bj T I S ~OtiOOl 'til s.J!.f4ti] e o::ilian ib~iJl!ln~ )'a.p.J~ yaoni bu mill! chwteU. I 1.e;r.!TL .inUJ.illliJiw. istiyeon b,i. dev letJ'e a.tt.l~m J«;.~y bi.r ~ olmr~ gilm. b.t.l~o'i!d1Jl. ,A1manYa;nfll YO &vy~ R~.JiIJa pi61i~ pya"

k~jIl:in miUi &vlet~ caTI1ii.a:&ma me.n;"Ulb.i,Y(!lt i<!d..ia Irmndan. mteV'E!!l,.]id! hak ve

R~a.d.ak.i. h:a.zJ, hid.i::sde-rIO\: Ru...;; hilkumr::tLn.m bozyncelm;ild Hhad:"Jki ba;;n ~~dWrl,;"rin.m. bu doltrrnl~:.:!:lol'JvrC !1mndiY'G ka.d:iU· ya'bo!l,IlI';:l 1nJII e ~le;ri i~lMe :loev'ked.:::n
met.,.jJl~ord __ ll:iiilkll~m<!W'l TIltim. n ktin gM~crrrl.e:;.i AlrnJ.""~l btl fil:;:rirt!d-e t<J,,;v.i.YI!; '\!!~ti A1vta:o rniir~qM VI!; t~el:ibii~1'i Moltklovada g"TII::Hif!:ti Ie 8hlll ~il.r;z1 'I'll

B.iz

1 ,I"_

r
I
I

d.iih,r

• Hitl.er Molotof dl'iyor ki,: diyor ki:
U~im,diye kadar
sukfttl.a

Mn~de

a.kcLi Wi!!

AblM'~

u~·bh'
hu,

So"Yeit

R-tiI'lj.

O[u~UI

ekiI:t~ ~~Y<l>1~'I.l'; (Dew.mJ Sa. ~

d'oiliUk ~h Ir~~m'etin.iin deg~li-8:i t~!t SQ.y-l,e¢e 23 M. :I, ~ X.IX

hidiselere

"Bu,biziUl mag-rur '
bir mUstev]i ile ilk .karf]l.atmamlZ

mukabele etmege
mecbur oldum.,

Alr1miIIT lE:min YALM:l\N
saa.il

~

ir kaA;

~inde- (,J::IIIly:a~

•• sJaya o'IID

I9J nm ma:nza.ra:m:temelinde:~
degi~. Dlinkii gBrU~leri. dlli}iim,. eelerl bir tarafa at.mak,lieF ~eyi l;iugtiniin va:riye.tine g;iire }'l?>" nide-n !yar etm(;"k 'lizrrM.E, .Al. IllanyaDIll RU5'ya taaITlu;;ile, harbin. ~lii. hedefleri, OigiUeri d~D1i§. tarihte yelri bl:r ~ rak aQUmI!fbT.. .

Rumen
ORiD'USU
uazislae

l

1J1zI tebdlt .'dI"er

Ins,aal, seRra ,da DID .,a.,ab Sovyet
'glrdl,

Alman ..80V'Y81 harbi bqladl
TUrk, EI~i$ine '¥e diger el9ilere bildiril d i
Harp kararr

Amerika
NE DIYOR?
leslrl ,apll
'Yeul barp bOlD'a

..... rtnr, d egl 1IJ1·' ..

/m.QnganlR

I

Finlandiyada

Evet" A..b:rnmya, ~et. R:u!>yaya. karj:! bir hr-ek!l!t !ha.:;rrlI· y.Dm'll. Bu a§i~nl:!. Tas A.j,ansI· nm. bir ta.raiJ..Ite.kz:ibinei ragmen biittin em.areoler bunu teyit OOi· YiJ1'Uu.Alma.nyarun 'himm.1:e 3m·.
memmketimiz ha:rkinde, bu. emal'de-rden ml'i sa.yanlar eksl.1k: dri!:gildL Fakat, tazyikin birile.'Ilbite harp halini. alacagma ve- fiusya ile ve lloI§le-. rikhk]~ mJl1lm.! bi[' he~~ dfll"~crasin.avaraeatma. iM.imaL
V(ilrenler azd.r.

Bizimle beraber

olanlara yardnn ..... edeceglz
olarak giiriilj€'nleri

Bolgrat ,e,hri ilgal edildi
Antonesko orduYll
intikam
~.efi oi;i.pc~C'
k,ltal=i1

Karadeniz, harp .sahasJ
mID lIud'Dduud-

Siyasettehi,~ degi,iklik yak
NC1'J)-o!Jk. 11: (A..A.) ~ Alw.~.nr{l. ils &:!~d<i::j; Birligi ~ln~ dLi hArlbi~ >J:ra~Ll<d1~m~ dak p-I,I!iJli .. h..Ei!her b\l "i!I.Olf'{l. hi'!' bCIlm\b<IF t.esiJ'i hl!LStcitl ,g-etinnk, er 8"G£: S~e.IJ,e!l'~ l<! .A:b:n.anlf!:rlm. <;titl.',p~.c.akLa.rlni i&dJ:iI e:.:!~nlM tiiraflrld a'll lb.nk hayku:llip.
'I'll: kul::m.r.e!e.l'd-e 'bi.r b~ &ib:ipa!b1;lm]~i;J..,. He.r'k~ H~~

S,ovgetlerin
Ma.sumane

I~. ernen yo k

"Napa/gon Nasll mag'~ap oldu lse

Hitler

tekzipleri
fkrlm, 22: (AA),
=

Oyle' maglJOp ola ca khr ,,'~
1wOfldr,!I, ~ (A.A") - Md<J1to:f, ['ad:yodll. be:1l1llflatt& bullLLl.B>l'ak AlmalL klt~1'fij.m bu ~ .'$&.!It, d6.rtte hit::: .rn;r $el:>eJl g~M "'0,) mmJ. I:tWp
I;'W'rI..,;d';!Jl

!!:aladttI paktlcla.,

dave-t' etti
_.
Bii1t1
~i'Hl
!!"§'"

za/erden $onru
adal€tin penfesinrie

.Roma, 22 (A.A,)
aa'haili sa.at y!'~d.s:r-B,il'lig,i. ,~i,atne

.' D,emokl'(lsiler bu i;1te' Hitder ililil:lalill milletine vaki.t kazan aC(Jklar 'noO¥cttiij boy,a,nn....:medc b:iI'J :iJc:aa.tik- ~miyt'lI'e.k

Bu:gU.n .~ h.ll.d'i2;a. Ru~lara

5o~tI€X

Birl*i.ne

tn:&r-

g,ijle.

bu

'3 de s.o.vgJ.mrl~r.e.r~~a;[']_

110 lovyet
B@lJ:l!1, .22

,
· II

-d £;djlPnilJti:,B. M:l. BUgiin ~ar1ar atEltnr; bulun.uhgm~:r.e ~~ct::jlJ. ~il, dtin ak- dbe ~~ ba1V'~e1 ~t:!IrJY'G1". Alm.an.ya, harbin b~dau ~ ~!m s~t~l.€l 58.Q,t QnQa ~ ni tie!dvir. ~ r. Im.gtule kanat oi.up hiteIIJleri yo i¥e m;~11, nut!tUnoo. ~k dl,~ , te~ru. arzu. ve ~sf.,ine .aykI. yor~ R~ .22 (A..A.) ~ R!.I.rn:1!i11 n oOl!l,ral!: g.a:rp devl~al."i.nln sekr4tl.t[.r~ 'Besa'li!!b.ya. 111lLdvd r;m.d,1l, bep ol.dug-Ia.bir yal'l~ g']ffill' diye !!iBn ~~ $m!b RM~k lli,t1,- Wn &~'S't'a,dI §..m-ini ~ ekni§.

ezecegiz'

dil::..
Gcnm'!hl~R~I:!i" iilillhg'3l ita~

hrkall var
(,A,A,) ~ D.
;N

i;arirhLemle (1I~~!!IqHl1! DIkl~il~\l: l"'U.Z EdereJI. hudwjlo1~x l'~ ,n~5'::~ 'b~ o:lll. ~be;bi Altman m~laijnl ~~tJkMrin.! ~ ~t(>ml!!', 11: oec, twas8.ni.in~ ges.iJebl.llr ~dd.!rki:'H' ltk~a:r"mpo!. >,>E 'dithal:)<~ '\I~i.r'1e\'~ MV~ a~T.J.

k'CITLloJn.ii.k.

oldu.gua!.l"

.s. lJ1l--

d!lr1yretr<:

*

1Dc0ktor Ghll'bi!'ls bu saban, SlMt rerlie k a.rj~lEl.1'J I'fi,l§tJ'I', !ji,:ffO' (is. 'rar:lYDdllL !i't\hre-~'Ii1. riI"-'lil;jm'l, Cece ~lm8J_n ihI~ ~

yen .rnr;!!:;vIit:J;(!..tJilla'l:l:mm~ ,<I.1;I.:rcti, 10 l\!lm.l!.R,Ya.y.a.k~,'qu d&eta ~n ~,I!I.j ya.p.~ old iigun~ b.i.Ldli~ vc .r!i· iatifsad~""
h&yel Ru~a HOI!!il;g~~J'.e t a,·r8.8tn-

mg.,

,fl!lIl.::.a.t S}'8!TIITI ~

kal"ct~~ ml1~em~.

!t:mlarn

ol!u$en . .Jillman .... ec:nebl m~fib\ll&- !~ e
tI 1D'l1lrnt.S~iD'etiirl~ '!Ll'iciye N!i!ml'et(· H fI.oI;! ida:,wt i!trrniqlel'dir. BI.iL toplant.r .;a" Jj ItiIrrtdll ·mit~li" H'iftmi;:!silil~.aci.nE! tJ,a~ .1lcly,;" nra.zm '\ffin Ribb(:n~ tara:.f:m
{DIw3tn!

l'tIoiihim.

~<IItta

h~alCa

gl wm-

k:[l.r~lIhyor,Bu hataJ.'l ~hih i~in yaccw ~. Ilk frrsatta o:Milcarl.@lem)o kita- mBih[m. bI'ir bnun JlI'em;iIi'leri:ne d5n'iilmii~ ve OOlUlt!1Y<'!i'\N @!:I.rk3l kar§l hcanmeW gegl'imi§-

C'fu!.kijl'lafhln dOntim .

~~!>dE.
(n-gru ~

dJ,] e r...dqWlIH.~h~nd

~.a

""~~

lIi. ,9U,. 1 de)

*1*)

Sa. .IIi, S-ili. J ,<!'-e}

X I,X·

IIlIi1blT.

a. b1!k1~" "J ~)

.(Dev&ilm~" SH.. 5, M

he;d~fc d'o2T.Il! nrt.i AIm ll~~ ~§Y1!.fl~.t.l'nsg a ~iu-u. Mr ioIr ImJigj IWU~~~~hrn~ii:n:_.i!IlC ~~ f'!,l.. Bc.rJ.jn.' I! da~t ,~~ gini 00;y..!~ 'I'll M~tortl:n k<':f.I·
.d;~
e.{.I,

d:ii, ~

~.:
yaptt!'11.u'LTll
(DellQl'lU

s.. I'i, sn.
o~g,m:u

irilmet~ b:Lld'l1'm l:.11

do)

1/1

b.y_

'I -

1er

tigi ~aIk~
~a.rLtd~

,5Qvy.e..t b;.~;r,i, s.:wye tBrFJ5ID 1Ftopn~ hiieum. elR~;raytt

~u,

d'Qrrt

Mkla.

ha.kk.l1>CIa

;;:~ni

l&!l.ik .~ip bendS-I} !l1\l'1'll'l1~,
,~,:

ed~kh''''-

'Vml<!11

Sa.. 'i, Sij, 6 da}

tir. A.b:nanya.dul

Dl$t\u'm AoTda!8WIDd!alJ. Mr'ine.lI;~ 1l:>li'
e¥\!@l

ak800en

n:llti:.a.n !Ill n<oktalar beUt ki, nazili'lo!: 'C<lndMi. dii~ru d~ bomevildige hi'J bil" el ll"ZSltmak ]~ellIli~~
(Devar:illlJ ~

beyawuyw

~

A'l'ma.nli:Ll'm Fl:sms~;1 olmam!~ ltek ~[,

)1B.{il

~lru'I: ~
IDCJl,

t.~~u~_

:fklilWl dA5n1l:rn 'l:l~ ~

tanI-

f6.Jl.a..tHiZII'!iUi.mr!jl gl3f& ~lzi (~:s!!!..

zalll1i8:1:1!

A.:I:Ioon .fIEt..mras.ll!l!a

I -I
~
WUmnaJIIlW
B\r~.

HARP

VAzlvETI
Yazan: Il,san lORAN
(ElrleQdil RW'ilnay Sub.W)

SI... 6,. 811.

7 de)

111

:(9134 :fa

,,~ ,1!.lmill.~ ha.vtl,. 8, ali. :2 ~,

Alman ~ Sovye'tle:r Birligi 'h,arhi
bJr

I•

II

--,~. _-'

.~a,u,elistanda H- II!....
jimma'yt ingiUzler Fran&z So:malisi i~gal etti valisine bir Q.91averdi:
.,;=;;

, _.B._.~ ~. '.-i . .fU1Wm'I1. Z!:lil!.l Aim.a.nInnn ~ik::bYdi Mbe'p.led!!l< !

tazrikw
babiIJ.!!:t-.

IQ

a.timl!l[ffi:!l3ien

m4tik. H6t.ta_ ,e.;eH kI, d)E!!'V~1'A.. 'dB A.Im.an tiim.eII]ecn TIilIU QIliRII, bunda. iifillA:ya geopnek .m..AdlLe .Rom¥IYadli ~plllllfimfLgn ~~]Ii!. ,iMd.UJ :911'8.U" So.vyetlcl' Birligi. Ka~c • .22jAA) ~taJ K~, 22 (A.A.) ,""",. ();rta ~ btl V&ziyete UOOl.yd blmtiUll Wil~H F~ 5f!!~ umum.l' ,~Jn;gi~ k!.li1."O'l!!~lmi q:MlImt d~, b1iffirmmmi~, kll[lilMoln Avo val.is.in,e bi:r ~ ~ M.cl"a. b.~l:"lItin ~ob1iih ' rupa lIe t~d edild.iSim, .A1m!!fl~ F-Ja.mn; ~~ Irn.r ,f".nmmi-. Bil.b~llimd~ J~ili!z; mB.!l,d'll'l'Iy~ "'''''' Ja;po:RYp. a~lII~da mi.im~. I laEa Htih.ak ~~..ni Y-(l; M:atV'!::T mn k'lJll'llae,da.:!t al1JnId(o h.iH"~kd NdI .k1;!l1~I!i_kLaiti.d,e tenrnikeli hir ~ ~ ~ ~ v4..~o!t\v.er' ~U!vv<!tleri J~m.. vuiy.e.te diiteee.iini v~ nib.Y'i:l DI' A~ ~ . mm ~-za'P~i-r. IB,. Hit:1ei'in MiimcJe1e-m ~i.t.&blt'ldll

miiloetl'!llj h8kkiHda l!e~loSdliii rab• ktilmliiUl:t, zemp;!liti '....I!'Y'ii n..efl:1!t ~ic:t ooY'.u.&iize:ri.!'1die bazan, :mtim. him ..,m 0l!i'T!IUI. 6" ~t.Jio ht(ili;e., [reye ~rl!\l da.ima iIIlikMl1ll\ra!i~1!II

IIiIUtUndJiii~ '!'~~~e &OII'l!,!lJl'lda. ,SQ'~ I;elmif, ludtS ;8ioti.ii:'mbjU.ir ~ler Birli._, 'ti;I!I!U:.ruz !i!>dec~;
yauQ'lplk.

DIl~~O: rul!l:li'lif

• .s[}IYy~tLel"

Birli':ginin

~B\Ilma 8!~lenbl.!ll :h~!'.p meselles.iii.bUDWl !Ci:a~ij!!'ii'kteMri w&nl'tr. B. Hi_t~ (Miiea!l'i.elem:) kib.bifida, AvriJIJpadac k(l~lOOIj 'l:oe:mini i!iin :!eldlermde:n b8~k!l UM'ii. bir giflye bOOp dtitini ~!.k~ ~:!,a b,;oym-U1!ihl. Sdefi£ld Bi:iIXIEirk "'f: Imparator(,UO~"fIIIl!1 s.u.. AbnaWlY'lo (ill!!) t Vi1hiE!lm,. 5, Sti!., ~ i~iv.

. ~ ~i~rrl ~"!tim~ OUaD ~ fi. kJIr~e'.I'J.m1Z b1!p1l blrq' b;!lkikllt !I)]m.~~l1.!II:", Ahna,n, ol:dlillB_l.'l ,imil ,~el:'nLllinnariolBn.d:iyahiian .,.~ ceT!'l!IP een~h..m.ii idIa RQllU!..mya.ll:Ila...Yl herakA' ,:;;.laT!i.k S<!vy~fler Bh'Hgi· I!;II;! 'l.c:ej,l'vi.i~ ba.Iam.tJ~II'. MiUetl~ I:'g, miVe rI!;!:l!e[IJ hiiyiik ~ft~bt dii~j'

di!!J

,

.DWii mim kiim.a m8~lum8.Fenef:1:.~ illli!u:i;md,Ei, fl,evam. et1ildi~ Fefiel" Alhyi 4 - 2, (;,alaltall&l'a:,yA~~ru::;tdUyIl6 - 11) mIlilrGpetti. Dimkii .spo:rh.EI~]erimin ~.hi lii~~ ,t'Io.'i'di.iI:l:ci:i Sl;yEi!.mud>!lld.'lr.
""

~

"",,, ,®.
Bt-'

_

VATAN

Yazan : ,ihBaD •••

AN

Aydos kaleslnin fe'thi - Rum
I

BaklCliar v ilayet
t

a

Permananf

dol b ",. ,I'erlnln

... casus I ugu

.'1enl bb·

Eski Berberler Cemiyeti ReiSj dii,iincelerini s,oyiiiyor
:Be I atl] y(' !'IHI.kkle 111 l-be:!I i Mllh!)ndls Bay Ertlltn~llll\
In Uill.i'l'1i

Ticar

G(jN- fEN GIllNE
Ba zi

I",Jkat Abtilll'ra1Un&n(lan .ga,y:rlJIl nm:hll sal'~.ym iljii-\' mll~.\d:rl. lltlrnl11ll lJ'1 ",'c~t\lb'1A (l'i5lldof>cn !tum. dHberln(' e8'f'<I!.,ptolb!!.t[B.I h:lL BjZfLnl 1m.P-lill!li.lQ· )·,a.lm'1I4hhi.l~. Ak~lI!.koca v 6 Kon'L1l' ru At1dronlkol; 71;~ tc 6h;l'lU:1J. zo:man, Alp bw;W", blr i:l~e CildllgunU zalllle- yel"fr'l0 ~>tl1J on yq!Wld!a. Y~u!itll!'l Ke~Vil;5,yd, bl:ltll., ~I'lre !;lili.m.lo\mall I dJ)'lulardt. Gald Abr:ruxrllhm:;l n t:'"E!VlIp I mi~ V'I! Kan t!i~m.:Inos t.ru k1.lVJ.k lm- tlHa"e t)1, gtmlJ:lI\l J1A:S1t:;r, blll~l~r t(''lI1!1n:t-dl -; ~!lrll!.oorr..u'l vlIoS:IJ!Il. o IrtnuIj.h.i. Ul.h kU rll!1tJ ~~~D.I ffilWa.fr1t!; I;iou lfIL~"!, ,. e

-3-

lf$kil.·ut kurma]:

tizers haz,lr~'lklara baslad:

fIoI)rmll..-

n!lllt maJdru:1"rJ tlillkkllttlll. ctUnk!l saYI"'I~U. Ilel;!a'e!'l.llen be:';'aIi\B'tIM [iJ(lIk-' hI.t\ senrs. bugUnkli tadU!l.tl leap ..ts tlt'ell tullmafnamenin kendl reLsllgt' ~amanJ liQ~' !:,ikBll'1l tUil1.·' ru l:lildj~imj~, :l:J er bE'J'I@l: Cl'!m!y(!"ll1lj~ ·!)'l,l.I1-t1WI cv§

gapdacagl haberi pig(J,sada iyi kar~l:andt
Tiir:.t • Al:rns.ll drnr1luk dM snnra l'=l ~Jf" tIDil.rst !lInin (lil. y-aptlooat,t h!!'~i
rekl!)'tJ;I;:r

Anlasmast A 1m ang',a u«
=.la",m;tSTI'I.

muhavereler
Dunya ~ ;Ill' anwndn; - Dlinya a,p,be]il. G~ fiend-uude yer ye-r a.t-6f1.er g3r;ijYWo"\mJ. SDKuk akim da ~ b-e:rine tet'rno~ll pellnuldlan 1MP
YilJnfbrdlil'l

t

I

-

Yoli be ~vJa.dJm. Cijrldi.

a.nJ.~m~[)i~11

- .Blln. ~na.nl;)'Orum, dlJ.m ,It.m""a ,~:rnn.
:ElUI'IIIIII l~lfI"lne KqI'1Ui"

BliIIlml

JiI,~.

AJp .,1'1"~a..

l'IWiLol': filA:e!\IC 'feo relitn: A~ TafiltU blll'l 1Jill!.~laI'Ei ~·jn ol'thmr~II' DlmetokadB. ,,;a,"i:lJptU Zainllcdsr. Bund/l.n IOQlir~ Ay flf!l.il.tl7lldi, Mmildli:kl I~j'&ni

n

-

.:IJ.4Illl1d": OlurdruRlimuz.

FB.k!IX efI""~It!!jJ, ~lMlI96 ...jj:'jll nUAtltl, dllll'f'I1.&tl.t bd.:i., E("r ftnlLtoo. lin" PEI.I.'lLtortll] Mn!lo5llfilO oau ~'I,(I,t:I:dyo,. meVillil'1MI1 ~Urer.ek ullLpoI!!I:i ",,,,It l&LlyllOOLI. NlhaY'l!!L baflmU~"I·

h!ol:lill;llkblra l~oYlcllmll"ttll'. "aU ~1l~1 tt~~"Ml.stln G8i!.!!l!'Il, lI'htolinl:~.t1'1 l;jQt1ln J'n.i'i11 tIlll':lerindl'!n l),lIU' go.nllUIl bul'mIH~ Ve Ilull~al', 1::11,"01'klyJrtStll ball-tl!.~a t>illIl"uk Y!lU¥,~lrmtlC, ~~"'11 I!t bruh4l1lmI!BIlll m:elrtl,r,

lew·

\'"lltl rel1!!1 Sst}' l:!lmA.,ll tJi"I.]d"lflIt1 dfl ~~ nli/,~u!ltAl)o::! dl.l,lInl<1(!]erln L l:itr..: n rlflli"· tl !THlt·IIf[lf; bIIWu-:k. Eakj r ...ill. ]\Cndi t' ,' 1t:li'LI"~jj zia'R'l~mnc:l~ '~ylo!' 'hIr tll.lltJ1l'1.f... I.W 'lIafll,~ ":lkli.'!'.rLmlUllllki .,B.hsl!!l1 iI~ ta~ ail!'CWo T'Ait!n ht.rluI1GuR'l.Inu :;Ki<yJ&dlkten son- >",

1fIl.J!!.1iI"muruYGUaIf.:!lJr~Jlal'tm!~ ve OO.z.J: 1'1 (I

t-%

bqlIl1l'1!IIl'U!r.

Airnill'l;!r'!lA!lIIl,

t -$

dOl .. dllJ1ll

vaPlil~1 eUndcn gllUe:nf Ylipll. B~ ivile mfl:~ bulllllmakbldrr. 1:IUtlln I'l'IIYolifi her ~!'r bttel' makltH! ~c. I· ,;;,Tn gelenllH' .. , mU~l"l:r1n ~ ~rlk," 'l'e fo&iJ.t9rll!J· mahal1el~ gilmUltl hr;;.~l[l.baklcIJtlli: til'ti [1 GElll~tl1'm f4l;~ hoa,\,laIDI?LI. Ma.kJ. h fildr kalhul !:\IiItldL 0 gelle se- nl hlld1rm,ek p!"'~tI4Ulo Imp o.J' ILklN· kljJJ!'.:;.]&'m~ Ktlhd~ril!IICek ~l\ilHI'lJ!ef", n~lerLn kill !!BIJ1dJ,g[ '·'Li'b..:LL gGr~rt baIn.e!loi;1ll1T'e (~ud"r~) htll.ll,l'lnI ate~ .. oyo gfuJdertl!ltl ~!I!m.1H.r!. iel;;lm!l i.$L!;lk.hler Ij.l·i'''.~rndil.:n Ii~nmekt~ ve I. M el~ktrlk~lI.er, naW .. !joi(.ph kll.Jlp" B I!J;'"Hrler eem.~~ ij.!1kl; I;'d~i I . .~~ ...... en:!lJl.~r_ Ve U21iLl-!]B:I'a. M",u,W:hl.l'. ':Io'(lllmldil tl.1.U1.Irdiu; Impllta.m-ul1 1l,h.t1.(). Simlillrrl t1.atLlyelo:L"C g't:I:nd~l'llmeldA!tlIll'. ~Jl.Bll·l hI]1!' perntanaut, rnakinesi imaIs.mail H!!Ikkl Aydoi! ttk:f1.lll'U lteTI~~l TtLI"k t..!1:lu.- l!IIill) gO't"lil"m!'li'lil:ldL Bl.IlI(lal'l 'II~K!l" Bu b.~"anla~·, !lemUeriDIl en yakm tino£!; l!:aH-;lljltiLioI.r. B"GIL'lUrL J-;n:~·hR.ngi kat'~w~ I'I.lZl.m\ gijsU!rmlyeH~h~oI':o nM~1 Il1un4Jl1l1. kurt:u IJll.ll.V lIandi. P!.'!I; a1)'iJ.. KMt.u.Itl.tZ~I"IGltflill Bl.:;af1,Brta. kalmJf g. bustane]e:rile. 11,QIillC:uJI. Ylmi kur[;~are, zay:t. El~'I);p oia.oBtlm ClO~lIib1 dllim. I!I:t1:l; ,Ln(l.t'I .. LUn., (Ill h:~1!!l'1iI.I.. 1I'a):!Lt klZ'lnln .t!,~ ut- 11&1'1W'IorIt8inl ¥Il ,ot1u.l'1u ,1I1l.p~(I at.t.lr· dc:v .. m '!!tt~r!.lel:!(l]~ I11!()ZUrI1. ol'dulli:ta..n otirl'atlle b"~IiId.iye1r'e l.... ~twa-EI.:Uil. "Ir t[lDLuwlar ki. hlLkl[d[~~'II:r .., :B-tll'l~t'. ;nluula ~ lttYlll'illitt&r.t h(l.wl dt. MaJ11H'ITll: m\M13.i'lliirllJ t:>U:l:fd1. AI'ID'l'e- ~nt t llltlya..;; V1..lk,!Ui'I<.lt1. IiIZJ1lot.c': llmatnl!.M(l ya.j.ll1im!LBmp ji:lteClim. Dile. her 'Ij!Cye!CIL c-'!' vel iii!n heyett,..!n, (!!dl! yolctu. VEldt g-e.;1J. Kmn 'm:ktupb.4 1M il.a.1'lS"h ~ld1.l. «'nlma.la1"Im bekliYecekJet"JJr. tIm k~bgl i!ithldL Mthhel1d1!l. BiiY MlJ!h· 'ffIew ...; olan va taflm ...... ]Il2;UIll gii ! rirHl tJay1n et:I:iIi 'g8li:iC' Abdul'I'Il1n:mr.n kMU m'Uam<!!1eJer ~r1ne Kall· t>jDll!! rna-kine l"ullllJlM bi!lr~l'l>crt do· riILl:'.n mwdnJll}e:rhL bit.;!" kr~kl81 I fliP ~"Il IiMBIm kl'l &lIr1JJt 1u:<:1& ~ 'ti&kuemml Ditni!lkr"kRda. kefl~-I!'ll1l !!WJ. Ja.ljtrk. Mlll,endl!; tee ~or~ut1,l;A'l1l1'l tell almasl miLS! 'lie 11'1.1 krollilefd.e he!" dt111 tl:!un~ yera t:t1:iti. K12i iSlw,JII!!llni _. t&nat ~Bd Ilfin ilittl v~ ~Sf,I{;fbtLfl Itkl!!nlll VII!J'It. ~ftL kll.nut:!:ni eCllln· 1"1Ir1'lc!) ~l'dtm ~ brl' ip !<Inll"ct. 4!I(J~Badk~ rl.a. R1~l'lBt'tllo IdSIHyl eLI· dl. RJI!PQI'"Ul'IIl v.erdl 'Ie lllhaY4t blL· Idnel(ll' i'W!n inp ~e<J:~k taoilHLe;rm Clt ayn 11>)'1'1 -g'1I !lte.J.'1hn s I mrmm o kJ, It. Sir Uil:tlJill.i: h:lD:rm mu.p.MQ; Ia<at n,o lllItr. gUn t.a.tblkln~ b;a,!Jhrna[1 tallm~tfl~e btl: bu lu·ctkilerl (!8P tUtu.rak rn :ddllUll!, Gai!'l Alid1.1fi!l.timu. atmrn. ~ Plli.ka..t ~ iI'Ilu,-DII.I3~li!i(l~~ l«(!n~u'Ii. iSo-rn ~rka1'1l!lon ell.m.klJ9rtn !lakl!!. jyi tam ~Ut tle~f.o Q!ff\l"el m~na M"~ld!.... .:liaJj-ll. a.Z eo!I1'I<6t' QI.mIlla:r"'l'l1[ u.m.LJtl o nel.tlrlm:lMe t.ac:lUli!jrl Y~fbl'alm\ '!f~ tlIMe alr'9.~r!l diltilf:rok. i)90!:0 ~jI":nl<::l;! e n(W d..o1i1!. tyr"El.EIyettlll v ~(11.. :lIn, ,,"y. j9lii1. yurm 'tI'!ll~Jy~ ~M:Jilrd mtl{l:11.111Jl.~ .0 .m.mIU'I'kL :fon ht;ye-tt. rbu Wl:mlt~na· utiy(:o yiDe 'bLr tl!!l\I:llI;e rulu.llllndla t~ tn'm1L1II1Il"Il1I: kl~ )'!IWlmlJi. 'Clktl. t!~:r; !:bin o§Iu UmIlI' Bey B!IfIIi IIII'd oo!>tu !. Diilll 11~1I Urnlerlm.'II~n ,li'\I:lltvtt milli;jnol=· ~r.l!ile D~[' Wpla.ntt :Y([i'~],1I1C.1lktu·. B-'I.l. \ii!celfll BdEIC~k rne.suUy,etten dB ken. 51f1vgtlls!i'l!!~sai:'111JiI tirMlkl~11 !!>Dl'I.rl!:~t. a:{loJltll.ikuil~noo ne 2li!irn!l1'1 :Ln:tdat "'0 t.op:liii"lllYIL :I:jItll'l.k ~ Ln ~hrLmlzd", III~ i'hd Lflthm£L "!!'f.) di,tO'lI;' 24. N~ttant'1I.Z1~ CI'Im lzi kLl rtllt'R·IIlI\l, dernJ"hl'. EU'ttlnar. btl' tIftD. On~L InlMtn. kuVV'et. wlaml \Illlil, ahdJndll n!e. ve 0::1 .. IUllan baI!..l klM:lo"ngerlef'lo bll' 'k~ lI'l- ~frl!Yfl,nh!., ~Li)'(ln mlllk 1t\lIlet lit k\!lll!!.· BUM tmm:alm&n 1tiy&1'dlnc '@O'kt-tl. l'lLnM!lt't.1.i1i: ,g&..itPn'Bf1 Umur BillY &:!t-mlm~tH moiltllltU. ,1~liIr"",e bM do nn \Ill 'may.a. ·tn~bilUlil!.Lnt'!lIi lla~jl;)J ik .A'b~liO~lI:.run koln.nl1 t"utlol[J iSn£. mllerilc dC'lll.1i gas:m:ll1. HUlr gtbl yec· i.'IllhU bumndu!l1tTTI hide iblf ~ok mS· 4'UlrJf.1l. tlfM'i~. l2r&:V"et I!dI:Iml~H,rd! •• !l!)l;l:!k. EkmI!)tlenu boya.illl.tllrJ'll!8J ImSll" oal For\'-Lt mo..lI.Ln.rjl1d~ h.ullrbk !tOiW: ~nl'B, giil'-"I!)'orn.z l! I. Iilli G 1 A:1xSun1lhin!m y;e WI ~ Ulmilr '~LTI K:I!.lttQktmtnoea ~ri !luJlda, ii~3(Iw:o llimyagede aruJ.OO4I. m.l!:lMklr 'dicCt!bUkehi Dldl>lf!ll! ~yn.. &leQl~e ll!:t M.t mlJdurltitl.l. lie 1$. gJl!liI 'ltII{i1 &tOn... IIm"1M.r ust(!.l~e ~ .-mdiin J;OD!I'a:, ~n8tll. A· Di1." QO~ttt..L nll.ZlI.r a)'TIl~ vat"dJr. BlI" nLbe t&l!rnai:n[t.lnonm. narL>c~ne lI"u:h1,J!} tJlrJ.ank M'~'ID1I1j1ll. istanl:HLlhl1'l. kl~lI';; M IiOkulan aiklSdalj.1aTI hlQ"ec:8.ll va. me £lO'~ 1jOk m'tlljkUl v~tto kaJ.- kMm bI.1irtl.l tmnin i!(11'I u:J'ln!1:L k~ ....e. kdll J)d1~m.oJ(&lZm.~,Letnmem.ealne mtlr ihU;5'1l;C1 i.izorimEs ~iI!~en terak lr;1l!Ide' ~. Ab4hwrah'lTl!l\irm fila. 'w. Htl.t t1mm- ,Bey D1m.etl)l(1I!. ~trE!o- ml1r.t~l'1:r1m arttil'rlmBl!lll1t. '(l.I~er 'bil' ka.rar 'l'eTllmi:ftll:'. ~l bllt1!l,n eeniU 11Ia81ar& OO~ltL"'mJ~I:.rr, BeJ.",d[ye, bir ~ bil' ~b"t ,ullr~ Rl..I~ ftlldli. i'"uJI:u bW~n m!:thIlNbeJi'1! basJltlmu Wi. lIep.efin a.D.ltdmaa~nt Vu' bil 'dti1l"hl~i": ta.r~tllirL illq)oo\UM'm lCok 'lIi:tlm'l.l:~ st<o,k liaR-II. may,u.m Im.~.:U!1<lii!l dell"l,tl Lk Yill ~~U 'mct;kl f'!l1rL llIerl'l!Il!nt)l wVll!l it!ii' ll!.1",[yq.ma,!anm t9m~n ~n tKbJr a.l. V~ bill:l~ J.i!mdu d,t;lv;alli ~ al~ ta CJ.l3r&k Ill'-m~. FII-IUII; muJILEI/I''Ob&-- PIl.nrI9.SllIu 'l.!n"adye etmekt~h'. i!fir~ TIIIJ.M!I fbdil.l~i\rl"ld.'t'"l& !L. m!L~!A, dil!tlll' tlito,ftu doe. odut'l Ja.:d:t. Fs..kat lou B.CI. kw"I.1n"tularl ~; de 5yle k~ntmanoo. o;.a.l'Jl"}tt ld, t~ Bu ~tre1l!l. her Hod nok:tfl~ ;[I1if. 'Ie '11011: hudie idi. Kiil .l\.bdul"l'ahl1'llilllt Hm:..; )'oI!'J!"In!kn mI~'!IJ; ~S! aldr, ziriu ZIIi:1' il.zilIiooe gfu'U!lliH~ O;'~ 'tau Man b!J. mli.olol)ntllr;rrln ILU.'!l'Ienc ~l)l"Jra, a.g-a..;:, J.cl:lmU.rl.l i1z~riruill t~l!ll;lbUJHl erde ,JU.h~' dll~!'len Ilyni h>~,otjn kJll,rIJr'l bu.lu1'!ma4ctadIl", g1bi ;;.e;lilr.r:ued:'i~ "'8fi~'f!, rgQt!lril)r1Hi,. fl:m"ltrotfu'l'llyd[ bI!lHI~ ~tj. Ran:l'. bit )i;.1lta.r ~fl'f'C~i .soy]eJ'l1lmeM.eillo tt."o,Hi. Uten1)'Or. 1'8JI;; lLt, b!ra.z OS"rcncllA'lmSzD ,g>::lrt, gl!!!;'~11. Elel1.t. a.klmsVltti ~enH:Ii 'Io!e; oo)mi~! l<'.a.rltakuWlOIltru"i o<!/ya.cle 00ls: yal'ihm,' dir. dSM fedMlldtk edlellm. jllltenilel'l. bu IOXI.!ll'lko-mUr dopQlulIiIln ye:rlerl de kin ya.Ltn.illrak ~u_ Herlt'!M\ eden Umur B1!lydi!9'l ~U)'oc.d!!l!-'Ilm. ----.0-----tad1l1er.1 ~'e IIIVele1'1 Y"PBllnn, FM.u.t, ~tk1k ttif'lLmoktedir. Tetklk nottta.tlt lI)'lGtdlill tdt .~y)ledU~ va.-, par&t:« Kan4l.~IJ'Z'jl\lo.; "'eJ 'Umut Ba)'arw U~Um.'!M bl1" meYi!!til1. ~IIHV til, oes;inGc mev~U!lr'i mliha.&Lp gliol'Ultm.Ikit yold.lI .. Nili~ t~ mlmSlvil.tllu· . .. 'QI.I m.1,1.8(I~e-l fIl!-9.kll1ell!!rln de Icaz&y& ,~"'n tll.!poolarll ye<n l y,l!Irll!!' tllYil'l otLl. 'Jlen glli:1l.ltli} ~Ikli!.l"ffi~ J.nd:Ilu. Gil 11'1;1 It;aJi~1 B1Algl!J,' kl'{I,I1 Alel(!;an4;r n. 1!ebebl:i'~ vem.o!!~m ItI.U<mllltl'Ll ftaZIJ'E rI!lOllIM: '\1'0 leiip ed.et.!lll. ll'Ill\f6udll.. lIbl!. 'il i1ra~:rv>I. .. "'~_ ~_, ""'1''''''''''"'' lttita:lt :r~Rlt;; lMIBm., faJta.t k:rMr ti ..'"",,,,,u", ,_, ill" ""'"'"'1'- .. . • .._ ' """" "",It -, ............. i,,.¥, .. ""'-';... .. "'~',.10 [ ~ .. ",,~n L .,._ II!U''''' '-5 ~n~lc;e,.~ alarB.~ tekn,i" bLr l'..s,illUl.t 1~ '~n YMlIerl ~Cl ,ow;:t~IICII.!'t.rr, jI~ U;YkuJ:!!1 ds,lm~; AI'XiUf".Ai.b.- 'j:'"I}rl'i:l~rdeIrI :k~'!.1..l, Tti1.'1l'!loer 'T'fakya.- .~ mahll!.!i~ QbiaJ.c: i1ztlrtl ~ek:~r.

hljc)um ederlz- Ii~\' kLl A:!Xil.llT!lMl!1JU ~~ \'RY hal@'J&y

m.n.k k{""C'llflllfj

Oli.'lYa.

a;.l!JIItlr. I-Ca7~ lUt)·nil.ll.kaml(l.r~ Vc Dalliye mil gLtm!9tt. 11:15· dtirlerl by, yen! ~ldl:'l.tln kUfolma.:!U

l'I\'

~

0 Z.ml'1l~" 'k.uLttinmajtl b~llm, llilw

r' ,.~.
%
re!)

" h!il'l"l 'md'diiE \'"e glo::!lt, ma.e1dckll'l 1:WeI1l'J ~ d.e Y;!lf'rliMl4lr: lhi'~ H.a:J",llrlr o-lal'liLk , 11e g~r,.J U!liLUtlt '(!.!lYMIIgetll'tllebJl«lOifi . nl all'kli.dvl.al' t.~l.e b~Lfll'l.'tl.,latrdIr Alman. ~In bald&, kuru t'!t~ulylJ., IIUllrr. rm]mt vc merolmek. gJ. bl hub\J\>8.t flYElllal'.1 Ih:elinde tesLrIN' y~ tlmlt ~s.ktfl4lr. &ion ~11:1~1l llzyafl!!.mmtan MOO luaJlk Y\lJI\Uf'tJI alan b.ll' ....l:maH tlrma i'll, )'@!I'Ii l;il:r' p!U'ti bdn Y"'~ llua,.. t1i1t.!ri.LEIrl~ i!ld~J iNi' lJ!Io;:kWle t....ln[Ultli, '
'tIIIlLIIIl'mQ·~~.

i'i!:in !i~evlet' btrbinnj yiyen iMaDl.. JanlJ tmJik .lJlki.al':!dtr. ..._ iP_i be lIi~~ IJu .'1:1J~ MIW!, Uli:'ar ~1:lor- mid tll!!di be evlild!am. 1(.",1. dum kllflillll!ll inHnlv bu a:tefIeri yakarlar ve lifi'lHlra lkeadiJeri
)'amp

d~.

~]et'.

ben nptaiiam

-

!.k.Jet~e ilim

take.letisim.
y~

AJim ~ I.)," ~

*

~1

M:Il-ldmil:l!

"0

1"",. ......... hir -..kit dJin...
1Ii!mU.}"8n

,,<I

,~ldi.

:au

Ekmekletin dahl! iyi ~iin +e-dbirler almryor

----"'-~-

.P~ynLr tma.1 ~L Jl1m1yet bulrna'k iIIZit:rE."illi". 'l"r.aJl;:lI&liMIi b1.11ilJllan

hyaz paynlr fjy~'tMJI'I

i""'-aletiyim, til, hir ~e

lid

Tirn'lJlimlgin
IJ!ZIlp)gk.
\Ie

m~
I~

iiG

sna.n.dIP~n
9Qn

baz::!:b.nnrn ra.urJlyeti.
&zi.lU'1 a:IWtIl'.L

ct'"m~h·.
.kBpIl.DQ.C~lu'.

l!:L 1tO;D. JtU!;1I.!I~
I;jL

:au

Ida. ellerln4eIWn. lI'en~ nl$~
IfIe-ilIktf.\n

melre d~e tvprllk I:HwA 9O!t:l~kiI~ drtai'l fuiadtm.

Jd
)fe

~
IUIi_ran.

~tmm
i:!!iI ~,

l!!l'e9\!n llM.tIY'C

...

nB.mrlloA y:I*

evveJkI
OOKiiarL

89ru!' ·bu.

~

(f~'t

jki

Vqdr W'oIlO

au....

K,I§t1'l ~omUr Lhtiy,a(;1 i,~in

Iumlugu aa"k~ ~ mecklUldlr. .F'JJlJR.UB.r'lbl. ;lei! khbo boil"~
klU'U,1J

yI:I~1I

kD!1f.

tiIld*; lLuitanya
--= ijOf fiuld"m ilIh..

S:il!:Pl~11

bul'll\Mm~

""It!:

8On~ ~ m~~ fiYlll Win bal.it ~! mlktBl:, dabIa. Jim~I'l klli.;;lIk tOpta.n€'~lB.Jitl.. b~J[lItLa11 ve imI\l.nb~f.['!l!n peyn1:r 19- Um Jdl",1.1 ~llJltl.ll: _1ln'iW~t.c.dlI!r.

ikI,

~ - 75 f'1jre, 6r.ILmtlE.dell.t

(l!l'erulltimlze

gd;re;,

PDymr

pi,lI.Bl.-

IiNrp. ~ pliYGll'llUll. Robin Moo..~ Diittyullln. L~a ~ 01:'8: De y,al';I' MI YGk. Rgobin Moe:r .. 11 barak~ tm.a iiyie. kOa KAD.I

H1iIIstalori~in ye,1\i 'bir tip ekm ek

man

Ufll.l.l.c$ 'OO~z.wa.

d1zI.].1!I kaT:t:LlJ1.E! 1"l1$U;

:y:a.lll>!ltl., ""lIb (bit'; y.r ~;tJ, ~ttid!~ E.l:2iM'l!lll'd.. Al!iilttl;. ~tl~ UY, nui.f'ecagin1 mI:IYLedl.
.Iimp~tator
're

,:l'Bl~

..KudIJ. 'b$t~
~1f1I1I.I1irL Ilna.ht,an:

'>'e Wpnmfm~a v9.ktt, iltiJi \';!!;rdi. .Bti L'lITlidB, ];gz, ,n3&et9id01l. Ul.r"a.k kapzy.:t

bu ';sefa-

bs:fkil

tW.f1nd'il..
__

Kat\l3"'{;>'!I:IOIl"UI!l

:y~.i l.vir Up 'okm~k !>~'~[a:r.trIttLi; bl"M:mT ver-J'Iti.1ti:l'. Bu lei h;:tl1. ':t'l.\'~. 'bil' 1.8o:lW:&lc:llrlm\l<l. !:til' fum 8S.h1'hl He Dix .... MI~a. b y.Iim~I:.rr. Bu :(lnn bil' dasi!.u. ~ g'Lirn0 1uLd~1.I" f&BlUyete g~.ecek,
oC»o-rI'INnYi liE
~ek",['

ltw.)tr. &J{os - 1~t'>!Y'ila:n 1Ged. g1.r¢1I~I". BUyUk kAplYB- ytlneklller. Oro.daJlrl oobetA;it.en eair ~ k&le ~u.p~ ~ml ~tIla.r. 'li!lkf1.lria beI'*hoe'r blltl1n muhatl:z;Ll>...l'1 YalWBd..r.I~r. .J.J.1m kalc 'r'Ufll. ellrUl' ~~:I¥l1. ~~~a ~

lJ'II1m"

I eJ.d", e'!Jfiea:e, memliiltct1Q&"l\'Ltye mecbul!' kllma.k :Bet lIid-niim r~l!Itt:1.

be.,s,WIlrJ.nllo I!lkmek

Y>eti.!,lt.i.-

S,ORUNUZ ~ ..-----,S(jYLiYELIM r
Lasti k 'Qorap
YalmpI)nbJ ~

!!-IJI'Im.l:llt,~nkt1 "~I V(l rMi.J,r1!l!1 VU. -------------kl:UI muM~m:~l~U!len ya;i pa.u.'T't tlil(Ket& IIIJ8h fi)'011.~ MUl::a;!:a't!ot: 'komiB,).'OIiu, bt!. oh.ft,1ekt.'tlete kEmtI li-im. d.ctCl-cn goatekU tedt;irh.''l" IIlrnak tizeT"~ :!i!tal'tbul y"" Selnoa T[J.['lffi '1'e Sa. fauliyet.c g~m1~ ·i;)l.IilUrima.ktadn·. PI. tlljl Il':oopel':itifi!t'JJJ .Alman]ti!... li(qc)'1hria YiiSB.da, fU 'iiII' Ikl ~ <:arflnda. 1<Q· tan yo SlOV;.1ky&ya. ::"Il~ .c,ob-ze ~ 1l:l.By mi!;~-on:ufl ~.fn!l" ,sat", VB f1yatLilIflVa. lbr~ J!i1n ha.zn-lllHarll. b~I"'}"r!ta.:;.:[ na. mtldaluil.., jl;e nonnaJ bit' V~~!l't tak:p.rr-u.t' i!ltrn!o:'tl1"_ Cty"endigimfz;e gii. 'lhda.s edec~L fiV!Iootllti da-l~ltkt.a '1ft' l"e, ihra.ell-~it- pek ;'ELkrn Za.rn:;tnli" ve b.u l"ivayet" ~yUk topt.a.ncU&r rotl,. getlloll Inlk,)lMts ~ \JElJnBCl!.r~tlr_ Sevkit.e.$Da. ohr!ak Ibe!'e. billiln o!II!in'!!1 'I'e y;L~ 'I'linjl. tS1'rJU !Ie y.B.lIllull..k \·e .Ill!: li'LiIlk t.w'&.f.rndllll.lIil_~'" kfolrpa~·ti olal'<I,k Almul1.ys.y(l., M.al't'Iin, A, ,l:lanmak!ILr:ln. dflTi{l va Izmi:r mlllJ.--,;.ulti t~E1 i':l,51.Llya. p!l.ttlCl.m.. ;:],QmaI:.I!'B ik bJrfllikt:U ~ng'l:na1' gf:l.nt;l!ll'ileeektit . VEl

d(J~kl:lkm'

Aima:ny~ya ihraCJ

m.eyva

Demir
~~a,

h.hfa ay~kk.abl "ilvlsi ~ne -;aLpllyor
~l' aJ,p.'It

ve ta.!!l.ta., ilyak~a--

De ca~abuk ~edi,

['(i!Ii:'6ldi:r.

hI

9lvlal

lrakat'lJ:m{i.I!l'

t.~kl.lnerjft!.

¥ddeth

bu lSl~G

y em Fiy~t M"ruajo,e
memLlr~llrI

Manu IIj1lIs.h.anei!llle Bizansll. ~I .BlI. Wd.I.eyi. MTlin ~,l!IrI.Qe ;fl]d'tk. dedi. Senden. bofjulla heplmlz ~llp'l'lt! \0"'1;: ()Ji;'I.. gl.i;l1bjr vaZlf'e. 'I,rerdt Ell V&!!life, L'Itl,1;lr Bey1lll!J.:5khri1~r:l ua.sJ:r.Jd!t ottlk • .AlII'll!. fllim 01, .A'bdurra1ml&l'J il.t.lll:oo],U;y;IIo ,iI.El'l'l,1L I.'ttI!J'l1'lL DlJrnllik ik.ln1:.:, de ~bll' 1. lflj'"ful 'lllkal"l1'lr;LK, onlar,[ ,rulilJ. '!jD1r. IHlvr:ldnt!:. Si.i:ill Orhll:l1 B!!!)'lI! d&nfn lye t.eljvik ~meldL ~o!Ior!4erk:egtm ve
~I!I

I!lI!litl'l'Jeblrd~ !liLl; 4I.}:kW1:' i!,."l. i,", WKrM" (!NUS· A~a, miJ!lyetlll<Lel.;::L In.l.llvil'Itlerle Ie 'k1B.mllrrl!m~1!. till ~"rIIP ettl:.. 1Jw"iu. k"i'!l!l Fiyat mUl'alt&hfI, 1l'l,1!oJ!I'Ir.l1'U ye~t.il?-' ve Eski~ buldw-UIm1iuo. tfj· A,'d!M hl;9arrM ~elcl1. 'Ve ltrhlt."de k.&- luta dflirltl !mIfl~ 1lzfll"e EIoGilla~ b1'l'i1'l.!C!LkuJ.'"I!t.I. t~liI.'" ApOjUI~m;:Q.!I. :Ii!·a.'!l:I'mIlIaU t'&I'l'l~I1~' rtamllu_b o'lul)I .. lmlllOllllgtml "..,litl.l!1l!· ~n.rl"J.Oikllrtru. 'naElbl Jlilhayl3t V"erlnm ~~Ip:_ li"1)'at Inubfl,. Ak<;a:k.oCiIJ hillk;j, '\o'1!o 't~Ul\a ntrr btnnl !"bUI(l>\il, jB'l d!lm. htitlJl1 lIller-1- 'rakll.be Ulfll!lm m(ld\lrll Bay !jl3.yda., , TI'UOO.8ya Ihi.aM Ire ya,~iml ta.- 1r.u~tal!l m~znl1, o.llm yen I 'M-e.tI'llJl'ta!'.11. l1li MlIUJi;r- miIIinU ~,•• ,lru:tii'; TekfW"l~ lU:'ZU!ilt vtghils BIZ<Ln m b[l.Kmak, "U:IIue K.r.nta'lnl2iJnOfi n.Fm.'Cl.an U.mvr 1Bey!n MatY'i!lU:ne ve- bLt' kcmferalla vlm'fll~t.1l'. tlmum. mllCtN~P - t:iitanbuldll. ;:'lEI bain az j,a. gonde:rc'll. Srnrrl!. G.Mi.l AbdmTal;I. filmiJtl. ~I..I; !h~llepI8 MaVl'omatlniTi hl!lm ~e ~ok parul.h OhL1,lpnll V!l fll' DnaIU \I'e lIli!lvgiJi:li Mat'yElYI hU<:W"IIna. -diU\', bg 1I;QtU:'eraD5mQ!l ,)Jliuttuful.a.n. m1\:ntl,E;i!!DII,;b:lyade iln. BUll derslmn 0.11" z kmda 'bolla~ag'tnl Ml"endtk. Gel· Ga.garot .. Bllktl, 'ildrli de bhbil'ine t;.o~ TlIr~le.le hul.aa~1M yapidctall .son (\iJu tI.a Du, adam t1,1rl!.q.eiyl a,e gA- l"a., memUrlMm 'dl~i <:!!maJl Itimdi!:ri, ,.'e It~a 11.11[1-11'" YRkfl;!m~lLfd:t. jl:'i'tl~b.l· Jiar~lIi:eUe!l"lnl f~t ~tliZ'el bntyo-r4u. ..ApokEa.dkOEl 'b1J, ne. !l\ue.tle ve- ne glbi ViJ.litt.aJarl& t.a, Kim ~k1tilJ.ederil'k; bUeo::@'j'lnl J)Udll'lriz. 0 :i5!Ulllhfla ka~[ l/uJ.'.

aaf"lJ.Yl Utr:i'IJ1: acYi

't.aU~ IIII.imaJ'l!Brell!!l'·

1iSltiillW& §imtlMf.lu ~Qr:

N~I;

blr k¥nt tavSiyf.o eiler SJ~ bir teni d,et.l,
ll'Ioe:k ecliell'1". l
I

ka.te

~~r t~

nuu'J
odam, Fiy.a:t

dill: mul!"'B>-

Uk oh& bahl~Jed
1lIi'i11Iyo'r
Ilk

bugi.in

ttlP.

Ba,oo\ll){,ol;'$!4A.

~ms.tntz 'l•••
C'ev~p iOj.''Rll~'(l1 un.drl..ld 'I"tll"kt~I':iliieor

'I.eb,jne mtlrllClI<!:w

ta .... !ilyc

kip O!l~lo::].ol,"l ~"Lind.o dU~·m1.l<\l ve bu iJ"IU81.~ fay"ilalJ [2;8-]Qlarda. huh.mmu~t~'- BIiUllarmllifiltihrJ..rilll:L'I b:u,g1rn TkllTiOlt ooI!G~nds, np!lMttktR' . .1"mti.
iband;a. nm"ll's;U'ak 0]11,.111 iSt..u.llLbUI ar ml.l.

'rllkebfl bfu'.(i2lI.ln~1I'! tIll' 'k,j[~ gI1n.e kazeiiec:ef.l.ih. ~1u.~Qe t.~!1rd,L Az Z:'l.rt\;"J.qL£!lnCle U- l.ila:r fa.aU:;"etl! geoo1rlloeelHtL'. T.fImmll~ A~~s. ~ ,"'!JULI. ,~I!<l ,,11 mUl· El!lytn 1L5J(1!I1'"'er1nt:t.yarttl. Ni- ;;lUll on belinde a,..,lma.!ll t.a.laVVlll" 0nU bl!r :t.rI~ 1111Gs.!i AbdurrEih'll]=-. !h~t .a.ski!l1"ler Atuul0.1uya dolinmek 1,- htL'll!lll ytt\i 'kul"~1I. g!rmeK li:ll'1 :bll' ;;:Ok ,JII "'. 11 1. Oman BorG ~6nd;mrm. 0' o;;hl 'V_l' Beye klH1r. :IlIrllk Q.dillliILr. ~n1.lrtLeil-iitl~r Y"'.Plldl~l dll ~IWliJnmek. MI1I.dli. 0'rJ'IM Bey fYCD~eb:irJ de 1d1. tecllr. (ArlI:Hl va.r) 4.1;)(I\liJl"~ dla IUZlIl iPerllber (YeIi: fl~S~~~

ho,

hali

de at"-

M'3.\1I'Oma.tL.

bu

VlI.zi:fe2llnl

bu- ~&hl11rt L!I~t S - n '1.'", ~lllll.etr. ~lI.iir. lUT"lna..klHdrt'. I'll. lS IIlI afa:iittLda. ~r)f. IHlllma~ .. Ii:. 3 - Dq\li.k~ta. ti6~.JK-.ebey40 Ba. tIll'. P!"y"ru;1Iids. 9i vi imaline !#.v€i'!~i hI lY"3n lIl'ME'!mIIl ()z :SCltU.yIl-E: K'!I, tt)... bulunmRtllt'l ta.kdirdlil. bunun KlITaTIl.].-be t<Jtil kUJ"@al"l us.. tl!\mlP1.I~11 ;I!a 613-"tItrlaii ~iIkia.rm J!;1ruie bUk :fabrlk~mdan t.e:mln eilllmeS_ I,.. 1,1 Und.e ;!o.<;tlF.lt'alLtrr _ 1<..u~ar(l.!l. 41 eIld~l\r ~ de"l'" kqi'ju Hiyil. c;;in. 1k;1:r.sat Vekitlstine miil'Bcaat e.. boen.ln ~ylf de!llleM Kl.r...... . etlendJI'!kI.inii.dUrL. c:lfll!lCektll'. Ru fabI':Ika.da. eBII.sl!ll1 teL Cce:ktlr. :Bil' b'lJo;:uk ay dtvam, stm,I!-!l1 dar uznn mll.ddBt. El.YfUctfl> dlu'ljt1.ak· CIIVELP H~klhl ku~ ttbl1 ya:;(;j'i.1yap.rlmut.a l.:se doa blitlln manu ..• rnllll\arr~ btllun1i.n -!:tI(!uk kamplB.1"I, '~an 1S"a:k.IJ'JII:'II~ gecelerj :(I,":5'ak11lt'Inli!:l, t.Jldar, hl§,ndj"" l:i-l'Mg1 iloll I'l:llt'tl \0;;1.1. Ii t a.a.ba lfilmmlu. y'erte!'e ta:oots et.'lil· d!l. ;:;0 iiiHllt'Bnda ~tl;l'\cUkhr. :jU:nUIl tlIy-Icri lie yl\"l~n:·. ~ve ku yIl.L'l~u btl' ye.El~lga. koyat'ak "ylltl" ml.!j. \lm11Llru:r.Lllktai!lr. ~II. ttlyl'l!Ir:l e:iMI!II"-tyl';tUi MJ.,t.I!I kl,lili,j[~ uU:. C1lndtldl!"ri ,!:oli: u:;run !l1lrms.Ayakk.!l.D!CJillI". :;cn gilillarue K~l"i:I· TAYtNLER~ m~lt. Bl~del p:jj.h:th flY'~lhr!a ,IlI\U. 'rusk ~'We, m.1inll-tili.'p. idmlullt~(ltl,", IIeTL tly-s,t y-uli.!lfl'kligm4oBJ biIu ~t\',~. yUhkl&r; tlL\.'U1!91j~llNl." tilP. damarLll:n:l'!lZI lI;:uvvc'tJ ~nrltrnl.et~ ,,-II. 1111.1"1 Ua1!1. d,e tJ!l>i. ... i bl£lh.ilMl.lgunu o!Ia:lo'I~m(>)! Cumri,tk v-e illb·.II6.rhu Vek..!ile1,9.I}&'I1 'I'e hUSU5~ bIt" ta.r~diJ., kurLlt~11rfillIl. t.e "18 buntm t.ilml!l'lll'rl <l&'It g&lle be}!- rLin~ ba.ilr t1!t:'.:dk ..... :mQrakabe 'h~. 1" lup tublye M11l!m 'k:1l..i'J gll~Sll ~uy. ~em!lkt&dirllU'. Aj;nil 'lin ihti.y~m :2 - Ar:..Moll.11ili1l1TlDl!tfl, Bm;,van )1. ym.i. l<!i~liiine Irth.ital'll!l.:t' umYrn UC:UiilJa"!'11'!1111. ta- I ka.!'!fiIElrullILSI 5fi.nlerl 'Si. S!lltllY'Ur: O~\] mak!l.!ltar toe.!"" loi!ri lie dold'Urulur. lbulunm1J,ft1JT'. miid.tit~i..ii-Ul'ld= HUHem ~!:'rcn. '.... uk hindL tU)'leri buluPUL I!.i ~lt,!I;!,mdk Ittl:),ortl_m. Bnn~ te.. Bunla.J.'ln. bU,lfUM~e1'tI.e nmnsny8!d~n Ul'DUm lmudiidiigiJ muu~L l],e,

0Rl'1.11Ii1U:l:, RtWliLk, bu l'jlekbpte te.k. ·fnuill!l.f"rr:J. ~Gn nlk.g1lyen bir t-4!rzJ o<la..rak :t"~Jt[~M~. ~J..nlIl

()k~l b~)'I<;~lE'ri bqgil.n ~a} ,_ !i:!1;ri :tHlUIl!:LliFI d~U:nfp1.1l-kt'(: Wl syn, tl!imr. I:ki ay mlkldejll'!i <IooiIik taJ<YJ<I.; a.,n t..e4I1lrloer &Jm~tacll:rlm'. P'lya.t ol~t'l ~ bah(_;oejc-cto dev(l.l'tl edeoC'ek <;~_ ,M.'Ilt'"ak~ b;"ltr06U Qivi. ilnlllffie yara,- ':1.Iltl!!.r ,)]]uaJl Prnlt.r1n l'lUQ.retl a~tmd8. l{oIUlIlk tel arll.n·ul.'k'ta., tic8.r&t oCl1GilI dB A1etli ve 1l.]'IIIt~I:o:l'I'lr:thtellf O)'li.nli'it 'oy~

k&be ~u

V<lI MIUI S4i1rrJ33fl .lrii:li b

m~

'I'tl

oae-lbl

1'II1.:nw.IIJda.n;iIl"_

~ell!!r,

her

gill1. ~I&-

,

"'0

geh"l:l.I:IIlL beklel\ll'leo~~lr.

"J~b'lr~) l"oIm~tj. kocaJ1m [l,1"lzaam~

OYh.m Bey AkJ;:II.' l'!I~ Inl!i .!I.-I"IIadJ:.
¥.eo

E ... '!fdfl. Oii,j',i'ltLl bM'.i ~lI;n~lIDl&k
':L~~ ~~,

j~!.:o. 01·

dan

v~Mi

l<,,'!.lD OINlo bl!ra:l; dalIa. yol'l'BIC&-

BiZaLM b~l:htleflLnln bll iklm::i rnUah·.4. . f1ljJ,1 qite.td r.1~ T~~r~~l.Iil1.~'IW hlzm!l!t ~11Jl 1l1\q:i'D:r'IiIQ, Hab;;:u;:~, oamalll l'Iey INILU1er HlI.tr.m\l kel!lo!ll"lil1l~ lAy;tk g'OI've atu~unEl ~llJU. illl'h!!lTI imtillB.ler. Ayliol5 gJi.. l<IoiI1i MsrYllYl Oi.wl Abduf"r~~ llyrIC ;!n'dO \'.0 OD@,.veTllt. OrbaJ1. 'B1l~, d,!e bl.bWn: ,lbi WIt ~pU, <:ivaN'll rL I'Ilr atJNndJ_ ..... k~;'l.~QoI!4~ll'i R'9nde~~ .m.analr k=n ~ altlr, :61.1lllAtl1 ah.p datJ±mad.L Hepstnt ldzit ~~1.1I.dl. D1lfI1ruarll'1l ya.P!l.rai{, ontan ev· mDf
:Bey ds. "ba.bidlillI.

l11~a.tui1 ~
]gin ijlmek mritthhn bl,li bir fa.d,,]·a llfibeIJI .olT

rnA~.Be..IIhn
d.et'.Ild1. M~dmnki

~

ve mad-amId II9Idlllill di' n~D1U1l'l ,jl.hn+ IIWIUet itlri" onnn .Y'~;r.liwlYe. tnJm oo~~ f~ o[flbU~riU. C.II"H'-OO·~ ~ -JII ka:OOi ~IQII '\'~ tlJ~Ilo' ~lr (I1~~.
'MwtrunJ, Tof!I;!~ut mU~~Iftl'i~

YE$L GOL
,
~:

tl'a.k. ~td:rmm~ ~·il.h~ Idlb· ,c1;eiI~, Fa1uit (i ~ .sElkd~ :s:a.kln ~
If.;iIlffin.el;Ine ,al'l1fI.'I'IdmI.hrut

t!cl:k.i. Ii'!!
d~

1mI~

b.iIc"

vin.J~~1el'"inede tellkik ve n}iirabb~ ~·cti ~1"'rIItd'an F'evd Ada~ tstmrbu} tli!.iil} f",'bl"i ka~1 H\udU. ri.:i KernaJ HiJ'rn.l Sl!IthC60n t.yill e.clllmijjJ J!ll'd ~!"

Inhi---.

ta.f3.'I1Mll

W&kr;,¥'oMO. Dill 1"l.iI ~oo!l.er:l ~fJJ1W-

dI.
,MiA:L~ (lebo In,ll'6J :.;md& bI!r

I!1l1

etol'

Bol.&e.ll'!:c.

y&ka.-

BIZDEN
Diiq iIIlbldl 9,15 VII.PUtllDii .weJ.eiD-. Ol!ikii.der Wc"eJeai mey .. d.;nirn .mImnsJd. ol!lill S 1: 46 AlIIm:iVtW. ~zU .kJ&.I'1IO eden loJibiio,bilJe bile V!I'Y<I wi bit ~dDfhl! b~ 1l§8i1 beya.:l..
~ltr

-

irU-..i4nt.ti

IIotlilmtirdRb

IJil,t\Iil; • ~r.dim.,
""3p
0

I;u
~~,

Il\ll!!dgb~ Mll!!h;

~d~1!i

l1zun

~11I

l!IOOti'

o1;e.

eottl3lmi
«1"Idk

;]1r:l:m1. ~n

'bonI ceilJl'"Q'ol'iI.!'. OlfttLm.

hl.r- I~plu. bildirdP. ~ Qua. te.knl.r s~ 0 fil(j.., ~ bAtde mo'l~ 411~tJ.r,:o
_"ruV8Jl"djli!l.

lNc~n
:.!i8JruIJ1I :

1W11~.

~1Metn bI:r :l;a~,mu:r Y~Jo'ordm Ii'~Qn. yokfu. NDlawet bll' trule iX.QffiI, 0 and.!!. )f~tj!rr ~:r.lrll ill!<

oldugum,u
~s.1 l'I;-

~iUII1&Oiml

~Si:tlmit1:im.

Bu

~.anrt!

lIaY,llimld:li.

1m~t_,

lroi'ku!lll

!mdhdl. Kuaaa
T~rk

A.bdul:'r:...t:tun.1m ism!n~i!'\kl
~U Iz.diI.1'lIAID.~ !llym

lIaIlr;ll1fl,M\1

i~de[llr. BIm:! 1'10 ~~M' 0IlZ':I ve ~I:I ~ g,~. :II: ~ dWn!. Old.lbiUrdlz. Ha~
bfl]~

bd:l1'1!i, 1:Delft bh: ilil.
!lIdo ,e'l.bl..u;.

A,yaMaf'.1RlI. ~~UI. !Neier !.:4Ni't~i t61!iIWliIUII' l!d~ezaljJJ!I:z;. 0 lai!loc:e ,giIJl1;yo.l' vel v:lll.tikam, m~lim. Zi) IjIUJ\~e.rl..lllTl,
~I) YlU_ bltt_'\'lOO'- ~& 0 _I bu· OOkIlycol.!g1m. E~I" ~J'I"!W 'IldillJirnlt 'kllm-m 1BJj~" !lI'to(!b:i f13Mh kl<.bel!.'1[1 ~'l~D!lll!i 1lHill;tlwa biZ du ~lct;m.I;(l( evlallLd'Z. Blr,1l1,!'; .iiJIiliII d1i(1'1.In..fl'Ii& M;i.n \~lZ \'8.!1'. K6iliw!l ... r 4i"'!iI'~ boncl It) ~a.lta klWlLl' llkrlll'l:z de-

IYl'kl ~m:+tJ.

~I"QMU, D taa',[~~

&l!:lAm gtIlll fAkIiioeMttli". Hiii ~.lfim~¥'tm. Bu ~r beB!" IDI.¥1ll!MQhn 4"-fu

¥"W1J

V8Z~t"l Dllgiiindo
valli·

lsORUYORLA;]

t!fIom

,__ ~""

,0161.1
bll-

&.va.ba~ hllldJt*, PJD.uIdIl!I~ ~ '!bo;nm$ M~n !lokajrnm ki:5<J~kII!D kadllJ!' ,lllf!ld ptI.'!'1!lI:I. Bu totJI.t;ldLOtll :uurml!n :.Hl'imd5J. Ji,..""'IIon.nnu ~tIin.
1CdJ,.""i;II!<1..

~baM ...
·FEl.m.lll

Cn1:'f'on

I:I:e 1lt.'If.In~mIJ'e-

vea;,ql:r.

Kab.rll.mfLnltlrta

babatlmc

bi-

.J

le gaGgedIl

bfi"ak~"l;!. SU TlEk Iltlt~ 'dl!~ ftllRl:jc1'..t. Ad!! 13fM'r'III ,i!Illl'l~m 6t(j tll'a(mda IU!;o,; glkao:'lI.!'&k UdilndT_ 110m. 'kll4m" 1;U'1 KIU·8.C1l AM1!Jrn='llhnumm v6tllt.rn ,d,UI ~k PiTa bile. IlCOI.tk].a.rm[ ~.
dIIJ.~:aD1Iii...rII'iR.

1..l... ":I'j;O> d~rn, ll3!bll'itl 0011'. bi~ b.llkl.cms" ul{tlm l!ilir i¥l'!!ob:! \IOI!JfllI.1 Ben. Irln olD'l:lr!mdlC, JlteIrd;y~. ~"_i uLngJr, 1!i1ztn1s. ~~ .. t1,yJC)fDR1. YbniJi "Ill.

Boda. BDfiolu. Rall' linbTIlUII.IldU.
"'"
;a~

Pl)liIil mll.ulpek
~iOO

hlifJlldDf WG!d'd. ~liE ,Mt1n1.. ~ lli M!"Ili gitnde~ ill'lJ'tIoJQ, ~ ~I1 ~1I1I:1.lIJI Pilm.dlltL ~~oll.an.11Iii!l~ ~ b;BIllll.\ 'to ~iooo b:iv gm ~Im::e.k, ben dilo g:lilti iff'lit"'i ~H~.I'U(! IWJ~'e gijGd'o:'~t~ll!. JI(II).!t'rL'tI "I~ b.Ir dl: mhWp ~.

nwaa

lim· blr
BII
il}D

rrmmq

!:Ik bit

ba)'1!I.I'l1 :.s!'r'-

lIOn 1!~1iIiI mft.~ :giN gorilltiQ·onJu. SIJ;:;,tya ibwru. .I..:a:r.lWtt.l. ".e. 11II:mclL Jtodanm

tm.e.IGt"Ylll ~
!;,iSJ~J.

.atll~

y~m.,tr

fA.l~t 0
yoIi:!M'1

1io!;B. ~'8.MIm. ;li-'i' ~ gfinti ~

bli~

lrutmakl,..m.
l.l-y«»

"Krt:J;i!..AWlI4nlllmlan

I'e

dm-lll~l"

Bizans casusl ~r'l.ndan I Mavrom,ai,l nln marifeti
r

Uill

T1SriU 1~iIlLa.r1AL ftIlI"Ln olan B:· tal"lhlnd. bk' Kw:Jtakuzmo
m.ucll4tlld~ ... ~rdll'. Bt· ·

AJ.lQILla4lt06

be.tta ~, cv~ tBaKIIDJD:U bu !Mite M~I'nf.r, Bu tekIIIi] hk bIr ~ ~ Imbul c. ;1,enlezolJm. Nic ~ ~, Il1!I d:e MlfIIter BoJ~'l.i"i ,pYft;tJ b.s.ha!JQl!l da. ob~ 1;{abu] edeFJ~, Y61'1'&Nl!;ffl, l!l!lml .:11dlt1r~11l1 1.\el.;;. U1,~ ~~ I!oI'!urI ,Imtlt 1ben.I. 't.&bIiJ.F !St .. " it M'IU'h1ljr I!J.~"I" tbnliQIl:l1llc: kfi't,.tll ~ ,If&II'Jlt.lm1. ~ ~ I~tfi bit h11ihJet QrdL Du ZilnUloIll 11eo.I u.~nttlle1i" klktde rli'!I9lrdbu,. o:nd,au Ig-trud},ol'lfwn, IIf'Id ZlIIImt.nd:a ,lmr ~·0J'1fIIm. (ltru:Jibj" ~bu:! ke iHmUfe J1a~ :il.tuMet ~tti. O8iIrroo .~ "*' 1VlII.'" ll~ !L0!:I4~ 'btnl .PlJm.ddrIIl'~ bell'

iFi~r,1Jo
~.
i~mI.p '!:irn'Ie lDElram

Jdl:

Bttiim ~~~,"1!l:I;Unru
On do'kuz
(]~ ~fll.da.r

Ilu mud.iMti
Slhhaiku
Vl'l ~ilIr I}~ U~

io'lJo!,,~

\'0 ll!-

latl~: - g,;"JWqi. :Ittraf' etftu>~
,;Jfii1~m}''l ~l.i ltiemen hJ..f ~i1r C-a.ri-ofl'da.'t'I. ~~k iiIlQtan yl!lllll • mmanlfa

~1
~

~1.rdlJ'(I.

Im~.
-biUlI1I·n!.

IKmdni,~ .• tl'ln& 1mI'tIMU->!; Nt :kaMT
UY'lIIi!"1.miliL1:"l.!!Il~ Ai!:~!&m

hB.IIr;fId

lib' !Jl!I}', h.eImNI

m

",SI:Le dt~jii:ni.ln.m

~ooeriyOrmno18D bLl

'110M}

_en.,

D~tmtlllliUZWl,

a...vnl ~

bu 11.11' r4,a01!Jt'rofl'nn

,li-

'\IiIlim$!m~~1'tIl'll1l,

(l-lc"l~dlf.ll!!'ltlt)tiim,

_at

'd!!>k1lZ!h 1'>00'k.a:l;'Q ~lki!'Jm. Saa~ l"U'l'lWlhn, ,'dDliuftlrn, ~l~¢ cl~Il1i.lII.l&maI!l!lIJ.'lIIJ!deo Gil. 'JI.:b'4IImbb'e _ole blllkllnl. On lkI.ye )1~ VM_, iI. ,C...rcnm I_ beni on :11d~ _1' IIliil!'nfI.k ~hli bi!!lidi.yordu. d:11m. Olia
Dlill II~Y~

O!:UDlml.y~r. MINlo! JiJ81lOO'doil 1XliS!l!l'l!ltlh!l, lf'd"lmbll'll> h v>or_ a~lLL(!ak deft! mi. ~ ~;~ ,lI.lIiHadfi'l'll, ,~. IHov.ll.m Jll!J4lJik. ~,[Ilillli M!Wle!

il1lt1ku.mu".~ft.1I Gilli! ""1I:l~

".uI'~b1!i:!l!iI! 00 Iiir i!Unmttlr. ~ liili~ (IRllI ~lIktl.~ "l'11~ ~I"J.OO'llSIB 1lw~1 ~~ btl;' ab.l1l!k ya't'1JI.1'.~ 'Oal']'o(l bcJnk~,~nB4ka bit' itOy dlllbF< ~!"Cdi. fI.o,Id.Bn'~ gil1j'i J;:'300erdtk:teJi. J:!.uIU'".II nlkMl '~J.a.. b'e!83'1!It' Jidf'Up O"i'l,em:m!y~mv.t;i. haber "'tomMIo 1111-. B1II prlP I!ilx anal Idl. F~t: JoorJru4y.n

I!IkIEQj edll.~k d~ede l!ll3Jthitm rQmlijt1er. 'brula1 :1'1 baYBrnUl bu halin~ gjiib:nii,ler, ha.:Il. JM'1 dIa JofOrUn. by dik1a.:biz. ligmi h~ olmu ile baYIQla. tarnye vermek, ijziir diJeM:ek ~grelw. oB;ffllrlttitecegi yCtl'de b t.J!.IaJm. ile l"iI[lijiim: h.1I1die~eriJeIDi~ va- b i:l' EJayii de [kilo ptlrmv!!1Lerelpr. "ldiScexi .si;te aynen yaZ,lyOl"

rena

l'a;yorr,

cam~~

1fIll'___moa

~o.1'4Iqm.

bUmlyor.

R!!d.& ~1.1. 'Dfl,u.:m ottl .. ..... Saat on. .Ik..hde ,enrron'1J liIu.lli'IlIrn. 0DIi.m~ 11.1. 1!iY1OOiim1yei!ejbnl III\IlyEey1!}oCt bctU !bU:6iho. ,dell ~, Ol!.'liil~ llmi.\tM. 0 M4& 'I'iI. iImII likiIi oId~ ilnI.lJ.O'IJI.iIll. SImI bGillkll'l' hiU&:Di,.2i if.JlUi1lD ~Idi:

.,,9 ,a.Druy.o.rllDl!

ilIldIJ.m.

~tilGIm·

~ ,iU~'~'"' B'I!! ~t' \g'WJt. lNVnnuoomn. FoU. m~liri <flOdmtJe !II.J 1QlI!l~.

'ili!w; o:J.lriJ:liymodl