CDMARRBi

I
I I

'VATAN
C A. 01 A LOG

Evl
LUNa. 33'
'I! ~ I

BU'GIDNKU SA YIMIIZDA:
.~ .. -.. LIbya -.Jekel ~ HI" rtnln Amillen ~ iSltm&kta I!:rml!'.n!.lv b!r bU101!dt:'Ht,"
1111

§UBAT

TEL E F 0 N:: 24136 TEL,Q,RAF: 'VAt.TAN I:.t,
'B~mJ:

II' 41
Fiya,tl:

AtlME,T EMIN

Y A L M AM

Blnema - Ttli'lItm AlIl"Hldl7 ~t6

·Spot.

N.

5 Kuru.,

SAB,AH

_

J.!lJdflrn

DI[!1'.Cr'lm rotll.

GAZETESI

y] ~:1 -

S!l!;,.

I~

162

B. Hitler'in
Son Nutku
BaromBtfl!ill'lin dl:i~rlJ giHi~ ne tillra~1I utlik belli

, '-

bunu n@ zarnan ~g~6~r~~~e~~-·~"_d~e~d_ir_.~~,
1'IlJIn}' M,II'!

olrn",,~niil'.

~ijtiln

i~, A,1-

Vann:

p.hme-t Emin VALMAN Hit.le~';n~£1D
'l'u:!detllu:.

Ira

19 a tijl\
"Nutuk

n~.o.b{jbiitUD teb·
bit

Tiirkige VB Londro'da ,Bag-I Yunanistan, 'Turki'yedeki raklarYarma Indirildi Tesahiirlerden Miiieheggir;
Atina

etaksas Goz Ya,larl Arasln - a Gomiilctii
B!IIgUtI
yullillrll!1

·d·tle:rialle rdmcn

~k. bi

tcdafiii

sini vrriyol", anl'u:lIllIl
l:~'!kd'c

dun

iki tarafma. &,rlli-mn1t lI:;z ;;oOktlll he,l. kin IIr,ulndlll'l, C.£:nenl Me tn!I'D

Alina.

31 (A,A.) Ink] rtn,d",.

olar ... k

y<1.U

!;.I!ldmi lerdir.

i.:iurmae. durul'"Or' VI!, JiJmMLlo'II:lI'1 hWI:&lll", ~I: ~e<:;e,vij:z IIfl!Jl'a B b ir memlel!:e:l: dei~ d3,lima hakl!l~ihiil vee h:l;.IivUZI: lJIi-nl)'1!1lI kldrblm dG'~ gcstllrmr-il!! oIiull1lYOr.

1I001I'UI

lllln.l

LI.

YUl'lalii

~!lY'li'ELi!glll,

Atiln,a. 11 (A.A) iaD~l bildiriyor!
)'rn

*

-

Atinill aTurk;·
~r·

~tt:rih Ilthill'l"ak. g~erkelJ., Yllllam lapllillrl Aml!vutluk dllglllllrlL'ld1l.
miil!llil!!vliye
kiU'lJ~ IiItil:~, ve dem~[

Elen1edn in gOat

yasl 1:1. T~I~]l'Ida !:Td igi

teuni.i ~

lulili

oi,

yagd In}'orciu, mcra.'_imi, mllzlilcHl:r biT illl.~ k!:'rin ,cn, %1:: me:1'1. imi olmu,t.!IIJi'. Blllgun oj;,\j_IUIIYl.Killnd.tan bi.lyij'k iiiiiyc lIil malf.tadl'r. M!I!'(uimde Krill,!, Vtliaht Vie
lIiiU'I:

lerin~ buytik:
i'l11II

YurH1I1'l

I!!Ekiiln Ym"'miye,i hey,!!cilnloi! boili II.. m,~tlf,

G'tnel .. L

Metalua'5

miUi

ceo

B. Hitler'in

mHt

hakll:rM,iki ,ElriIRJ
vt'

~i.k"·cth::rmd~ hill

billPnda adllllll'i a~a itlrillf ed:i)00 r, 191 f! i!I:iI!! Vihon pr<En ipll!;ini il.yn!on 'lat'bilc d:iin,emcl; ve h d i1: i bit ".1b kurml!.ia ~h~amllk, iiEII· YTohh In.r,~l ;::n bu,.uk cinl.yetIi. He Icl .!-ulh yulufia gid~ n. AI,..
mllnYA],lIl111 :rilalll I!liod'i!:!]J .a_lmlll'keo In iltere, FT 'I'I~ y~ lUne.rl.ka da il'hllU'llm keydu, d'i.iny mn in~b tJ milletl~JaJa81 biT kllvvetin lin~ \\'criJs,eydii. UmWI)i HilLTpte CIlD ereri m.il"OIIII~E.a m~n b.kLaruuh lili!!dH, Yil-1iltlan fec:ll!ikaf_

odll:ig tanf. l!I!.r ",'.rdu. BUDll l~'t!c-:redc. Fran da. ~crikMlIIII. hCI Ioktil

BlitUn s:a.z!:!~dell", An:ulolill <ljiln'j· T,ki:rl::iyull!!ki., teHhoiirlerjl'l taf. .ilitlllll VI: Turt b_"rnJtilln Yun •

.rIm-alii ve Meukl!
)'ilZJ,lillnllJllI gl!nil' ren ldgraflaflnl

H~belilWlU

Illi:iI'i z iui h!!ftkederinin ..oJ!JePr IDrit.

inkipruu

h. IdcmGoilki huia:!-al nal \1:'-

Binlgazi
I

B,arentu Aglordaf

nt!:l:IJl.l!ll"d! anb II bi.i li.in aalJli 11nlHaTlnln ve h:~kilatlillfln milmnlIillen. VI: Krllhn EllIkc.1'ii 'Ve mijlklj m'::l:iy,!:t trkil1l 1'1_1'1" blJJll:lnmu~~\Jlr. Bliyii'1l:: ~l:'ihul¥a.)I1L At Un Ildl~i d~i.ri, ,muharip ,kU_I.i'Ve! ljo.Aeri ve biT h '?!Do mijb~i1I"]' te.!WiltJ ot:diyor-

ilk 'SOl;,-f .. [arrnda u::baruz <=ttireri:.k ni!:'l'rt'lm~klcdll-'

Lenaraua

lollillra, 11 (A.A.) - BUiltin Cil::n'=TI!I,1 M;:::taha,;!o'"n. Alin"d,L yaJ;1I1makta £11 1'\ mill; I;I:'J"Iue m~.n· .. I!'UTI.i doll!'}'''I.!Ille Lal'tdrlll.daKJ e;jli,i" lre1111i dairele;r, b..ynlr;lil.lLnl ml.U!J'i'l ~fil:li .gloin.all yDrI)'il jndum~_
~Jdir.

du.
GI:7'ltr.1l1 MetBk:ila:!I,

Tehlikede
10,000

!;B,r,I:undal!:.j
m\i~~f.

e:t nine

A'k.rCl'~rUln

pmU1.

Ecnebi, Mub_abir)~'rBirliii
Alina. 31 (A.A) - Alma .San51 bildi:riyor: Ecnebi Milh!lbirll::'f BirllKlnin ·t:!lIf-e meelisi, ml:mldut ."i,PI bid lkadiU tar~ni ohlin bir anda, ) unaIJmoonln bU,yiiil; nli.dl ve I,Likumet reilli Mela,k'!l;u"m oliim'iln.citl"i d!l!<lYl !l!!1t dn5n. littlra.bJDI izhar iI!!.

manrm ..

l1l:anll!bir

¥ye

YOIl'lI.cliIiU1dJ huku

KJ~IDEN MOREKKEP

1~U1..~R,tsTANDAN

I.nt Lkam. ~is!Ji!!'1ine k~~I~T!d; bii-

run bir mi1let~ ~ h~inl!:. ind!irmd: he_myanh,., b~ d~ [mkB.H:!llz bar gidi.,ti. cti~c; Alm nyada
1::mgU'I'I B. Hitler'in ti!m'IIli ~.uigi a ~ri kl.ldn:ti y~ tee:av-Liz rl.!huQu hortll.lmak old1.ll.

OUN DERNE IGARNiZONUNUN BOYUK 8m KlSME CAltSA DOGRUKACMACA

ERn-RIEbE lNG~!IJZ HAREKAT! tNK14AF ETMEKT,£'
K1mirt. 31 1,.i\.A_) (8,&C.,; Demcd~ almar, IlIBlrle-rtn m lldD'1 DWl maJOrm detfl!ll! !fe, ttalYIlM. gal"nlzgnu :'!{J hill ktl'i tnhm'n I!Illlmek" ti!dir, BlInlllnn o;:gtu D('rtJ~n'lI garbl· 1'l0! degru ~~II,jm.L~'e mm' H J{ Olrnu,·

MUVAFFAK

OLDU

Afi~ara, 31 (A.A) _. Bii,1iik: CJ Kl"r ALAR GE!1_;IRlLMES I" E.tC'n i(~!:nera' ~"!e!;dmU!l,'I" mtlll N~ VE MEML£KET,LN YABA.fIIII-, CI KtJVVl!TLER TARA.FINw 'l::cnl!:zl:! menuiminll11 yapllduil '01.1'rr mi biDAN ~GAL~Nl MEN h;tN f:rE gul'l. htHi.in Tiark.iy~de

Y~8AN_,

Turkiyede

T"EDBlRLER AiLlt'IIDlOJ
SORULUYOR

lI't~ll;!,r,

YUIll'tlltstl!lmn

y,a,ma. -.tiIl!k

i.'~in b~,

ilJlafit tL ..:'

,den bir karat bul ~lmi~lir,

IlilIctiDi

iltilil:;]a

kiJ_-

FaklU B. Hitler. bir dt:fil (ritaya I3trlcit tan _lHIl h.Jcllzllgl Lamir cLm~i hfi gijIjrncdi NI! iflil!!rdenbe:'I'i bliyuk Almanya riiya·

Boffa, 81 (A.A.) - 1 lerlnd:e t ... nDmlQ dcmokraUaNllLn Ste'lno" t.a. lIulupan 15 nattz Bulgar meb'<lW ve 501 c~.:dI :ruillerln
U1~te II<!If"" .. k

mdlUl!!I' n. yakrnd!!, hilk1l-1 nlYlltlDde bwuntliu11:1 rl liBl...a IIlL hUlrl ml,lnnil rr. t

RODsev'lelt -'eml,na ..... I T .' t- V er di
'1~llru!l.:U ( _ , - U.~ .... rI"'ISQ l'"iMAnfil'l!1I bU~irdlrlnll 11Io~ B. l\!lol!ol!o(IPH, In,r,IJb bllylUl 1111.,,1lLord HIIU(ak!;;'J A'llJlBplr
1I,,'t k..".IBdJtI~. Amt:!IiL· 1m~lIn, II'I~lll~:rtIy;t!I b~yilk mIkyaa~ 'l y,lirflnn ctmJ)"l! 1i'f!1F1IIIIIl lotiJl, kIl· nr 'I'uml liluAuDD tmnla I:Ieo IJlI~r.

.ill; me ~U] IiIIll1.nl"'I'lnI!JIi muh&li. IJlJ'lclr. trll-tdr~, :n IP 11 ITi"OPId'II J.rn!l 'IlIClidi:n1! maJ

iEluu It:ltt'llI ndc:, ....ltUI~1 I:tlllllUllhll'l I (A,A,) 'B,B.C,~~ 'l'K!!III.: 1 - KIal Berl,.11'I 1I1!!i"~hn,gllden'l rteutenll DuL'lc~rI z:a,pteden I'I'Igll.ill ettj ve bLlI'LU, hoc'lr flrl!iaUall hudul' \(U'Y"lle-U~'i'1 oC'Z'dlndekl mubabLrl bll- z1iyOO"CtlVC Hitll!'rla Yllpttltl gtrll~e. !JU_Z bif cij.r=tle mtifa!ile cdt:rek '3 - Bul.prLstall l!lUkll1 hUrrltoll ik. ad~, Su h,U&l !(t~ 0 Ik,,- dtr1:.,'Ot': Derne. Tobruktan ta!'!! 'lIll" hllfta Jrelinln It.chllkedl!! oll.lp elm dllT, BLlI-1 dar hlfll, 0 l::acla'l' bol bir ft,ri}.lIII pll:rdi ki emnlyl!bizLik b' i Ih~r I!IOnif'!id1l.fm.~\!lr. ~ehlr. kkl. a me,.. r;arI!lUlIl1i:lID yabwu:1 'k.hlfir '(.,<;II"Ll·, mi!.!IlnJ "e memll!'KetJn Yl!bIJ,nel JU.lv-1 tlll"illfa ),,11.)'lldl ve hl!lrbe k,iUfJ en zll Jit(ll"eliietten 150DI"a l'iliptolun!llllftur mell h,;;lnI TObr'l.l:at: 'ITo BardlBi'dakJl'IllI Dkslnc o- li'etlcr t&>.a.Crndanl.\lg 11111 kii~-iilc:bi bev~ d'u,.-mayan YI: bu_

to

'ba~'

"Il

k Dcrnenln 2:.iIptJ" ~ll-3IIldiL reyil!!tm-el~- J lIll: oalmam lft.lr, rllil!!, A]manll'~mn bliHill m~Jnd . - ,1UJ.1dc- 'bir b Dum:d!: 001 ~u v.s.rdJ1' 1ngilli 'kU\' tekl!:lil'ilC boyun l!:imcl~He i.tbat, Vi'lh:TlfI~ Bln~Y!l! dofru Ilerle.ylJjt I::den mcnllld:ei:ler: ~ IU,l!Ia!l.llC Vard ,Iar: t. 8iri:m i;,in unk hYDe<! e· ,i!CVilm. billYOI". Dilme ltl! Bl.m,fazi a· f'Mlmldd mmtak.a.rlll d!4moiLlklD mu· c.rk bir e)' Ikalml.ttillf\lT. T rhdit atltnd.'lI'I:iC. Cl.nlrDl;i;,I P;LMhYili liM.. kaVIIm«t go!tSh:fl!DllltCl!~ 'blr !:1J)c'k noll nu
mlh)'If.,,~

lIila-hi nm.li i ini ihmal

Udblrll!lr almfiritl, 3 - B. Filool5l!nrelt'ln ~u1>U_~T mUme:!!!tUi Albo;:f IlonDI1~n I!", m: &OI"U~ r!lJdl.1gti, !'Je g11:1J 'II _, A lfrU p.llnrn ctnu'bu '1Al'klllllll:l1!'

I
Albay Do ohan

Se,k;ze 'Kat.,1 On
Yedi Rey~e
IMwUlIR
tlknC'n'lI,

J!iItII!

ltaJ!yanlu

wafJnan

l-.bli)~' ~dildiii biMinlen kUllb .. dJlllft k.I,~::!i

Tc,PflleIN

m~1

hUbr; T!i!atliiDlad'an rvv!!!i de. harbin muhtdif_AlI!lar.nda da diie; t!lrda el 11:1 II· i,n, v~ !1U11ilAl;a,lll!n f vcrdiiini iddit\ a)i)"oll'. Fak: l bu s;lhi t!l!k-,
hflil!!rinden hcr bhi IIl1'lcllk ]!Iropapnd .. fb.ilun'lllMi!.n, AlmllJ:l)QIda diailLit atihlilk .~LlI hjl:nrLI.:~

B.

Hider

,hare'll:.etll!rdi

Hitler

hal'hc lIebep

~ll!l"I I:mniJ,r,~ui:ri'iii:in v~ hUZ-urtluz.. lYJP!n ml!lllUln~ h.V'!' .. !!.m~k Ul!::~!l-

~'di 'Ilc bu noktaduri iyi miyetlni mU~Ulr. 1'I&"I."li f!l.flliltll'~fli!! ittplll{ e eydi . 'Cab.&.l .Mrn'tial!:u~d.. dLinya pktan '!-1l .. ka~Ufdu.
..it

UZUn .ktr~!!k ~11'" l'IiU7-' ~Iikm tGIr n dltl"f Ba.lJIi:llrl me1'l'l1elo!oCtl~rln~n bu barb!: sllrllk 1~nllll!!ll t"h)lkc Inc killr· WIJ" vll.nhr. Axad glUlk,!:e ~plaDl,I ellll"lIrlBtanm n~ 'li'UiYllt IiJJdllI, YOI'· 5 - Sovyc!til!r Bjrlltl H_a.th:lye kl!tK&hll"~, 31 (A.A) ,_ B.8_C: 001:1". 1tl1iI!:'1"1 umuml k tjbl ~oil)l ['In :Sill, fl:n1l1ll1kiM gor!!!, ltalyanllinn 'Dun!! de liIukav~mC!t!t!£I, !;ollin ,dlg- .. r YC'rie· ;-frrlBtBnl Z.yneU, Llned~. SO'>'}'etler Blrll~lllii'l. .i\ "nndl:lI dab. ,Iddl!rll olmlJ"tur. ntlMCI& b~taraf kala!! yelrli.lu' ~lIy1.1k Apnl'al tb.i:in4e 1!lnlct old:ugtl, BlJlgllrhl1:Jln:rn :SOVY"" Hartum, lil (A,A,) - BB.C; Brl YllrdnnITill., l!1L1.hLin mllh""fal':l!Igl H! 'IAnJ'll. kLlv¥etll!r1, Bar!nw 'li'e Apr BulgarllltDUn j'cnldof!n blr hll1~.IlIl('y,;: dllt tlniirtdl'kl mlhllahkl!m mlW\likr d&lm1!'mlP5i IC1Jl Eio\'YeUl!r E1ITU3lrl!l "-plttmltlerdlr. Itrllya.nll1.1"Tn., :&bi.t'~1'1 ,u,'enl1dlril IZM OCOIIIJJmektKllr. tu mm'~d& yaptr.klftrl mu kit!;;' Ynkmdn Y1Lpd Crik Otlll'l bu 1II11:1!:!l1I blr U!Al.rruz. a~U' zayUltla pUs\( Urtlll bfYlJ,d.a bUytlk bkr wAlla 'U),ancl[J'.

1n iltlAlre}'tl
Ji.hfiIa-'I'lD.I,

'b&nt'lyoe en~ proI"D~

R'om,anyada

',tIIPd iii 1m.t,1

II mUfi,_MH'

k.: Mmittk. ~I ,pi,nkl meclbe ~lIIdl!li'ill:Cl!k v;!JW4Ik 0I "I're"le

aU UWar.

2,520
Ki§li Mevkuf

Tepedel'eln

IYD HJktU'.1t

Ednmi~ BullJnuyor"

_ahliye

-

Rllilyti

guct!tlJIIIl

-

m.,ttr.

:)ehrimize Geldi v'e Ankar,aya gitti
!I'IO~IJ'I_

Dun Tayya,re' Ile Sa,rslldlk ml ?

HaYlr!

13, Hi fef"in rurlik.ur!i!b, y.urD4!I 01 11nofrtalAT oI}O'k ny.nlT. AI.
I!:

HHtwn, 3J, (A.A.) CaI.bat mmt!lllrurndll. DlUblm r.a~at ~rdbkh::rl tl.r.

I 9tii:lnoff. l!!u lati:! IUti t;1lik ~hemml" InglUzLeorll'l, !J.'t:UIoldut-unu bey.an dml,tlr, Bulltol)'anl r nrill:a1i.ln \Ie parllmentonufli mellIlil&r!!nUmllj llyttl. hlliltlml(lll yaplt!JC lc MlliIOO'I:bI!I yl!n 'to ili!UUI blr ~l:iemmIYcU
Ii'lillidll".

man dley]
tundln tarliFa

reDll. Pl'llflM nln

!luku.

om;!!

l:..T!lmehellilllih'lllIEll!:f

dciliru 8:Ettii;ni gijrmd: ,,~ iIOyl'lHI'Iek II: ~ rctini: go.ab!!rem I::~ m i.t~i'l', ,1118111!l!relliln mulLs ven:u:'~i,

l.nn, Am!llvuilJukta'ki zderleri, J. t.lyalll ulce,j kuarotlnm im.ilili, AIm'I!' hlann lIIIj'!luiln 1l~IP• c kn mUI, Fran_OlD kaht Nim imku,rll111 bu 1 mil_I oyle hl,cli.iI!!lelicI i r ki 1'1'1 ilni!l~'_rJ ~lJflll !i. fill:! r ~ 0",t,UlemC'!':, AH;~ri ,,~ ;!Iiyasi ~c~C'bh u-ailn I"gil tel'con In dine g~t ii_n.i. hl!llilllp iAil'l'lhllk: lIDfCitile IUnul.tgr
r

In~iJt.erenin

Afrikad~.

Yllnil.n~l·

Kadlkoy Alllyo,l AgZI Genif;1i or
Tak,sim Su Depolo",,, da " /s,t,imiak
Askere Ahnan Belediye Memur ve ,Mus
t~hdemlerine
lNClNll' .ANshLLOPEDlsl'

lIlykMIU"
lunmu"t.u.

Chu;<l!mtl il~ 8, Hop'k~ ref.be c:ylem' Ijr" l'l, h,gtllcnnlJ1 A tl M !!1I'[Il-Rl! H!I.'I.'& S' ChIl~iU. b.:l.,:,1 ~Ik l::ilEledli1iLc.:a.,c.'II. Lord 1f'l:lbl!lll btzul lIuH!l.!ifoo ~e IbirUJI.'!Irmrl rnddivenioe-rilllllirn yoniU. looN! FoDr!-1I bUfidl1l11 ;wilel lk.'! ~uJtk.[l.lU'r li.iT ~ClIlc lU IUIIIIi. "",r1ll_mqtlr • Ji.meIlkllJl Alba)'l g-ctJul'ltaware-

[.!(Jf.ilhI., 31 (A.A.)I - Ri! I.Ih:r: ]b'~'-nl,-n. aey!l'hat eLmillkt.e O~IIUI B. Ch,urcmill. bu, _I::.ah Sorgt"merlk II j\ IDay DOl'loIUL'I'1 ;:I J] 1'1 1II.11l1.l namptop ,elluilll l!:iYlllret ~tm' tiro 3,200 IiII!I laliYllt'c ~Ij! YCIJlllloy hill'''' O.",4ilt, bl:l 'Zi)l'lIIretindll BaY6n.

en iigrarildigin,e [1::. pll:mlf !;:jbl iIIur.a.n VuJm!t ku\"'''Ll~1· nl Yl!!rJ~I"!I"dl!PIt;nm![J'llIl1tnULII'II,. "tll:Jnofe_r Kantalhaling dli Ir;, krF i!l>1:u~mlJ!lI've oevinml~, rmun.~h!.nhll". OlSon gfillh!nil!! yap.. n 1m I1tkum' ~silere haber nJTl!ll~C' mah'UIL bir

":YWll!l.Il - irtill)'1lO ruu-bmc 1>C!11Dl::l': BUlue~, .31 (A"A)PIllj,; g ,im_l e 1:G~il editrn 1 D 6, t Ql'iI.. ltaJnl'lln,r. I:IIr 1<'1II( ilmhmwl, ba.-r y~nL da lie" if eel ih:1I'i 39Z ki~en m.Ui~ cephplnc!.~, ale? n,1m1Ln a . B'_T~' ve HI'l'1'a.d~ 2.0,22 ki~ !lilti.hl.. ICUITll11m~ !!VntuC' hi.icillrn .. C~~I!J"'dLr. F'ak; t. me\'X!1 rlln: !tadi!hll tc;wtf elm iftir.

Bilkr'e'tl

H,... lC:rlrc:nJIlIll u
li:lm

Poli

rn~.

h:ti bul~l'Imuftl:lr.

(lro'I'IJ.IIII

8D. 6. SD. rII de)

==-=

kiloi'll. I!ll'flll' U tlll.'I'R aotn'I!!~ljtlndC! TIl)';ynr kendl YRIUIJdIf.

m1.!dllcUIi 'In,gll t.eI'I!:rI Ln, A 1\- 'nn.l,IYr:
bq,.

hU1I'LII!iI

'ta)'

- S. r!111m"_' hilr hald., miytz",l We binlerce gl~llllan ILl cC!,"IIP H yll~.

,~.ilnnll'fbr :

Nbll.)' DIlnol'L n h VI. meydlU'lmdMl dojfrnca. Amllrllll: n I"'.r etln~ A'!d..fek ori!.dJ1' m Iilil..el~f zlyar tiel' kAbul
ilbnl~tlL". KefldJ;!I,,~ b,jjr~.n ecn~~ VII Yillr11 pz~t-edL~ro befllTlllUB.
nU!I'I'LktUr, '!lInJ

-

bu'unmllk dUn

il!LeIIJw'

Jo, 1I:NLy ,D'IlODhlllQ.
An\( U)'IJI,

malt

imlt:anL

yoli.tI.t'l'.

!Lnk&follle!u;prt1llnill

batl!l'l'Il11!1l11'!.i
,ljltm l,~~l'.
1I1!1'1II,-

l!.u.:11V gill'll II KlIIl'ldlslml

Amerikada Bozgun,cu Kolu
Ne."ork. 301(A.A,) ! Ilalilil!:at 'Ve te&.ik t F~,ebij1'!lt!~

dinde k,;uilr rdll. mukemmel bir o:rd'u vudlr. Bllnlinlll Avrupad "~Dt rQ'i ka.. ~BniJJbi ir. ye>ni. kll'l'R'III1I'1"III IgtWlablli,. F" kat harb!! ka.ti neticl!li!!r vo:recrk Mr hllMkcti Yl1pmak ki.rllLl'ld n ",nhrumdur, JngHiz .. _ dBlannl iNllaz. l"J'llizl(:!ri Ab:le. AlmML;)'IIIIIU[i

E vet.

Amtr~kB1l1n lUlkarll, tllJtl'l!!

Tam Maa" VerUecek
"
ei·

C'l!tl !lpnlz
mllktt!dJ'I'. Alb

'I'1IfWI'"

rc:r .. ka'l

.. t·

If

an-

IslAM
~

le1N 200' AIJM~MJZ (;AU_',ACAK ANS.KLOP£D~t Bl.)yUK RAGBI.T GORDU

" ~n~era,
runlztlen)

J I. (Hu~~~.

'\Ie rfnum ei ... 'I'lr:u:I'lIki ve ilrs.l! E"'1'ln mljm ~':'ki ml!!mld.e'tluin iil'C' Romiln:r"'lH'I ,aumumire be, u.k ell d'ufUlrkcl'i. Iii.!; bh mem- hilkkmda mt:naf'l rarl vrr~~l:l!Ii D~hilji'1: V~Iti_letjfIJlckt~c JI!Itikl-1 ~kml 'unuftur<l.maz den i.>u!:l1im.i~li:r. BII ~iim!eden 0Vol! yumnJia mUII'"I!f:;Jllt H~cn !Brait Takllim IIU depflll d ~. hi~ kim_yi aiU'lJI dUlli!l"l!:mu• timl·k edilte.~k,til'. __ l'NONll ANsIKLOP£DlSI Harp t.. IHntlii zar!2If. IHtlml" ne_ Anli.lulI, 31 (HJ"Llli l\1un bLtIce bclli OUnuith.lf. BOlLin i AI1IIlI1IR)" .. nm hUllill Ill!!: ...... nun Ia.r.ll:e- ~~cn) M.~D'if V.l!ik~Ic:.a ]Ilont.l An iklvpadL!J ,mevz;uu ~ZI:. d~Jtc:c:!:iindlcdir •

mn.

niz:de'll

lilkan,mIlL j{,,"~onjjndC'

u.u

hil-lYIlYI diriJLe:yoillizll'ldil al alllndIlk i

Ka(:hlr.(lytlnd~

Mu"-nb~-'
Alt,-I

.i~c:le h~ldJ"'lar~nil
mc~te-dlr,
HlIlIl!§"lI'I,

(shit

d~Yilm

diu kkin

ri:yll.lI~litld:~i
hlJriC

komUyiln;ul'l

Yll,'rfllU'n'l:"1 0 ~ELk

u..r:rfl!! mu

~lIInn tahrrpl ll~uUe:riml:: .ah1lml.d,gl 'Yal';~I'IHI fri~yenh". lJmltTlll InlM1n.1I oIJhlr.. '~ Ji[!I:'ImNtrpll:Dil'Lin, n.l!J!~T.'rli I'IlII,,!Ur' .Anlolll~.MIJl • l'1li l~lIdlll' Imlll.Clill~ bDZpl'IC.U "'Io!::5a. lI~tm.d ~u~~uruldll.lium.l! 1I!D)"le .. ll'i~MIlz: !brill dt'!tlldlr"
"'.

'! Dono!Hu,'m 10 , r ,I ""illollIIl1.Bln '::lll'lnZII fl1~rII.11~mlnt! bulul)mllli: 1JR1'6 AUn!MIILIll huekeilnl l~hll" flI,JJ~I z.n.nnC!dlllyo:r, ki':ndl!ll fllin b~klof!lI·

mijfel~ i 1l!rllld.e: 1'1 B. Ni.di_(jle biil'O. n\lin Amrriko,d tt<p.iL"'tI ntillmlml, bir OOli:i!:1.I.lleU, kolill ke~h:ttigi· ni ve ml:~!lu,l"nmn hU....-Qretlui m. !13m c ~diUiiunu. 1·. lid inn iJ. hun-

~...Iif kornil"ler ~";l/~ilL liororiefh· !fll"ntl\ltif. By kOrTIl~elo!!r'~~endlllmj

I

lot=mlil rc:lmdc. unrc Vck·"=~li~ IIC~. tiii mi.imll!! iller riyu ...l edlcc;:::l;ILr. $irndidcn In dif ibrlll,lII!jtll Ylrmi· dlr. .Mililno v .. l~i MB"iolc VcklA.lbJlY [lO[1Qnlln 'Il-tl,utan, V\Ul! SOl- l.~l emri,nc d<!!n faz[1!J kon,ite tClkll refilmi 1,IL 1111011' VI::' )Oedn!!! To~ YII. B<!llr! t "'j! II.tlnnclll. 'll'm.",lnrd!l M lI;1l'if ',.'i!.killeli I'I'Il.Ihl~hf Yfrlrr ril'LCl YilIt.i Piengo hj,yin ,ohmmu,. h lllmmu,bu', Alhll)"rt SDf;,oil lMlIllllJ lur. den. irtlihl!lP. ettiH:i mu.me."illtre n,Uhlm 1!i),,11TI1J1IlIldJl'. lbllllll, ~ • ii, lJi, Wi) X

II;IhllY DorlntlFlrL Anknrmilln IIOnr_ ..." MIMrr :lIYlIr' I ;:-di'l;!I'kUr, Bil m"TI1lllkjOU ..r .. de yln<' !."ordJ Fo)II~s'in lllyyll£t'. II G1lmelll mubl.nnf!l[!,I,lil!itm

"'~tlr.

Milano V,alisi

- BiDluiiri ~i1M.ek miyu'1 ,,_ ,au ~. -illtivabuu I&IIA .1tpma &Ii&..h.a

amc-..~de ¥eririm.

2

'VATAN

...,,11

ehir-» Nemleket Haberleri
Yiiz Kuru, Yazih Liralar
TBdavU~d n Kalld:rl':dl

n~ID~E'GIIOI
Slglnak Intlbalarl

tstemeziik! Yeni~eri Ag,aSln:1 p re Fare Etsek 'Gerektir.
- 45,-

Faizci Hayriyenin Marifeti
Mantosunun Altma Sakladt21. Bicakla Borelusunu Kovaladl
'!; a k

p,'y,O,sa Haberlerr:

Ingiltel",eye
Tiftik Gonderiyoruz
lo,r:tlb:ler' l!vv~lc ... riO blrlo billy. Iif· Uk iilin !lIe IU4::J"P Il'I ura ...aalt.a bulgn· i mu II. rob. T,.,klm"rl dJ,tu tl., pno" zulll~1l nil.f.mnbll dllh 11 iI.% 01duLl!1lJ1i11a,n i:11~1!;!Lr'{]'1'I ,lI: IhrM".a!tt.au I tl

H

'r ~!n: OC YllDI'Z
ginned!:'n II(Bmak

i1rbe

Il"Illb.1 .)'<U!IJI

i!'lIIuh.rr~

U'z:['rll'rLl'1de yll. kUru, VII!,!,II Imlu. 111111 j..,<1rmIl, ;)Itb kuru,lll~ I,r 1lI111;1.I11dl!'n IUh n t"d ,·UII:I"" lOlldlrllnllfEvv~lll lc,lUI'I Co I tad. btr hr. 1hI ).UJ: kuru l"khlr YLlll,. rn 11· ho.du. .. clmu , b'r kadlll borcunu Yfl \·r'Z('i"I,.rI II., ClIn,hLlrl.,. l \ .. ~I,,,;: v~rm.,.k i.!JItll'mi)l ~ brr adiLml b.· llllllkillllJ fU~'i"M tlJ.f"Jlnd In kll.lM.tl 'iil1I~1oldiirrnr'K ~ltm,i.llT. !Od1l(!(!(!'kUI'. H,j!d:,! .. toyl!= Qlrn ...,tlllr~ Bu l,iY"IIIIlIIJ\ l~,,~'tlI mr\ klll1d~n Arapc: mide II!III.UlI., VI!! 11!}IJ'tilIl kIJ'.lIrllmllll.l!lll till' iii: II W blll'nllll<: hu-

t~d
r
~n

&ten
")I'll

"!Oil roll

,6hm

lOavu lfu

........i.I"

'lckeral!: o;a.vv,1ID iizerinl: d .. C'rmC!m~i~ b ItlJ.mtthr. hh. b'~~D1 hi.l.eum elm~ tiro Ahrnet ~ blIiUkOrrit!t, YoIIpntlnrtl v~t't !'JUlU· met s- V'u'!it n pn r .HI( .1«mlYlln ~'r~c niil.ll~e,t ma:l-ikl!'hle}'1!! mi.i· 'i'liil pruJH:":= k-pnl,.i'l'. a 1I11I'1id. l~n IQ'lT Il:!I,.nl!l.r'l !lum!!rblLllk !:I po. ullGoIII.al ,!t!rn..it f 1 .U~[ ~lm"dlgllI::iiddcd i!!.J' i!'~'~~1!:! ll<~fltI biT po- rill n nu )"e1'1tf'9t1rmlJU. ,O,(n!;JdJ,tLmlU 1-:.1· i~i[l dnVII)'1 b:llbctmi tir, I' ,~Iinde b~ 1111 Ahmed ~ kov:l!t- ((r,itt', IlUIIQmH, !'.1dlt- .YJl.PE"th,r. "'t;rmt~tl". Hopi)'e dl'lvtl)'1 (c,.lI.yboodin<!!!:. fc. '~llnmJ:j~ 0111111Hllyr~eyi !tl~ ..l . Itl b:v,L.rI1lbO kontfll\l'&nl cUr. "II hide. VI!! bu)'uk bir hl-

m~dclet. H )"Tiytye lKiem.i.t.

ao.rfJ fln;:llr ttmlflml. H'al:!o!':r 1IJli:l[tJmrZI g.f!i"r". [nglll:ilIf'r, t''i/'IIt'1c1! !i/!l.ptlkll11l'l b kllli!'r.I nl !flllde (;ob.V'yjtLl! a;ortfli'cl ch,EI'I'1 !:J!.ill'l1"Ilt:lh,. 1I1l1:!C=llrk )'I.pan Ahnur ~E!"'UIIII bir Ahm.t!t ~~~ SLr Ilfl1 1'1'f1' HIIY!fj~'~l'Il'" ,,"aull JI) tazJlI.ll,l.wmll[lllU'drr. II ~ .. 11)' e V1t ("1 a" I'll !leItJ rte eturanm"n tllla 1;11rn I, bu n lM:i('t 11urJno tlJie· lIt .. mai uZe'II'iru:: Bo:cmm nna ~r. ~~rdiln bBZI Idnvclt"l(" f.u:dc p!.!rllt cum yc:lk.tur, l.lerB.~n bit kO:Ie- d. • (llu·I'<rImJl: lnlrJUl'r"lye ma] g-OndlDr· HrI!j"I H ~'I'lyc illmimlc bit' klldm- hI!. l'I'IahkC'mey~git; m.·yl kabu: obnltltrdir d~iI!tiu. dlltn I S ~irlil po.ra IIIlml,hr. Ahmt!;1 60 bLn 001),,, 'tlfitk ,"ok. !n'M'I1I, 11'1Ha.yrr:ye bu c~v btl alm~1Io man~L uvkfloll.l.mRBkLII·. 10:1Iii ptll".111111 h,izIni bilf tvll.Il'lUH iiii de .allaml' olduiu I:LIri,h,~ o'Yn mll.lU.1! Qllll'i Ahmel
IImlIrl.

~!.dli

f,,,,,,dk.

oCah,-oda Do~ubu' ik,il,hvod~ arklLdlllll.fid~~

r;:ak.ml,Ur,

ny.u

w,

Y'apaklara Avans

N;:in mmnri.y~tlu. y I:'d1 bw;lII.k ra.dYOliUnQIII ~;.. Jeer lWJonbul VilayetUlID, b~ !.ifIJlcrdc yaplla.CBtlr. alert ktl!l"\i. beoc!HlC iJit ~'btl~-iJ,i ""Iulmail!!. bll,ludlil -1T1111'[Jiih.irn.a.c:dilw 6til<n!..uLda. 1II'I:rt tCl::ruiJe. ~L YElJiIalah deky,z lit old u, $pi:. hr ,)"a.nll,I.Il;:!. i lhu'illdil iII~ k~yor. Bul'lA.l bet hkrluJIl miiq". t'P bit lAnd .. ",ml m.ll. Q!!!dim., Ba,kaLaf'imn hatulm mal.: i,indc daha. il,.Z zeJY o!l,Ip !.A gOrUrni.izim r.:Minrl i ,,'llkU&lal bir PII~ daJ.. ... yalol'ld.n Ib.&k •• mUlm bileydik lIel~ri.n .onii 1.·1 hn:mil"u!.. HUll, Icrlin bir dJ ... , )Iii ma.ku:, olm I "artmlLl l!Iib.i' wnun bl.!' deli:: ~ i 1)ln'h.[tItCLl!:'" gllli bil; ii.ltl'mll I!IctLrme~b.

~wla-.

'=LlImt,

Sckizde:
d.,

boir $~li

*
r

t1"lI.m'lnlY1f1-

I

H"va Denen): si Rapo~Ian

Bun ardan Umumi Bir Rapor Haz:ll"lanacak

'T'1or"~t. flll.arLt ...~ MUll M1.ld- '. V(:l~ ,1I:tl Larlltimdlm oII)Trl.o.n blr bc· l( t tul1md1H..1l h!illDlt !!cw~c~k. IILrd ,n on1"" y"f.'ll.ltl ..nn Lam ~. d'\'l1 11'1Ukcura ttdlyl'l o::dillXl!:kUr,

ny.t·

bi'r !::Iimdtn l:qIedeki k.t.Y'J h lkay!! nih J!:M t vr evime d g IIIiJ"'Dru.m. T(.III''!!:n:t,01. ( c.knr i-yD hoa."iU'I ann ned e rkl 13ltu mnia hl!.%)r llil'lll l:wmcrulekl
yw}'etinde iIlr III rtru dAyaYlIii

Dun kU ihracat
DLln. mtlhl"IH rnernl \itetll!!"e 1M lIraJlk 1.l'il"tiI::U ya pilmr ,til'. Bu 1L1'Ill:la hl1i1e<i:1! d'eJ:l, 'lunilnl5l.Bn, BLlIgBrl.lli:an v ~ '!'ttIm&n}'11)'1I. 'balll!, j!lv It;'rt!)' til Uk, Alnwn:r'IiIYIJ. hilii glindullmh,Ur, tlln

durdu.dlln) hoi, !il;1k ~l.
.iz. vat,
Yl:'~'r::rini

on "a'plEl. lu_ boy_ dill c:dt:et bir dll··

Cht.izi.n

d[g~ tc;in li~eyi !:,V"Yeiabra'lI hkt..l ~ptullJ o;1.k!rr:u, bir .cniCr~
dliQiin!:'fDQrmru,m_ l:ly~e tr!!i.m~'a .
" II

bi.z[rd;iJere beru:dem~·

I,

vc qzi,..

Bir ~ek

IthaLif

~I

Gf'ldi

&IJ.DJ)'l::Irlml: turllmrn hlJ.ldlini bu I:ildift.l' tctbiJ t':tmiyeu:iPDi )'inc

Son ,G1ln,lel"(lc1,,~tcr:l1dl!n !;ok mlk l rdll 1llin.1At ~ gclmlrt,Lr Bu a:radll. ~ll.rmd·on, IItnJ!o, pil\k, ZImparll 1:&., c v, 't.(;rIJ, I:r'Iof ~lor;aQ'1, tu. ....... tf!JIIY JII, .,.l",k t rik m oUirfi, 'k 1m I!t ..
\.... I!.

yl(tn IIl&k2rttld. dul,

1Lnl!IIn

m .. tba.& m Il.ldnelerl. ramuli 1~1lt1. mAklne IItk!!~ml, M. P ...!I1.to1 k&t1!;1I. ~ 11I'II11a., blJ.l'\a:r I, Uk h::vb, %ll)"l B.",cki.!i B. J<'Ifi MI!· II.-J~n., bo, tIl)blye !"8 k1myevly" vl.nhr. taJul!!. '11'1 nfatiJe YU:!'1 n mil1etini Klllplay "' milli m t~m iTIun eh. til~ m'- !!vdftlo1'llllll i'!.tLraDIIl1.i ruhu ir;;in 2' at 194-1 paz.ar eiinlindl! • BIH lllm 11.30 da T .k im Ayll I Tri dl'l Ortodoka ki:is~iTId!: bir ;ij'im runilni Y pI I l!o;;ll.kf:1T. .t nbl.ll belftU:'TMI IiIl)m.nXlld&n I~u i!L) LI'IL ruharndl!! L~l,altblJl IS01) kill} "mony-ali ll!l'Ilin. !'t.ml tI. A'r'UI'lil.J1J B~ra_l-.JJ lie, Kol'l_." mo.!'Ilfll.ldlLr I'UftIrUl:iI!!;clm~t,1r. M",z;]E!!tO mcnnnJan h"':lr I:.lIh.mllcakbalta tlk: part! !llarll('( !1I'itl1I":I "llI.lI l .. l"'liu. 1300 kl.ll!l IUDOJlyllgt gUmrilktt-n ,>('ki!'1 IL I \' L-' J 1_ _ Lo ~. cektlr, IIIhn'l!l'lil II I. ,""Olt'Qr in. •Klrdlt1' \"!;')'t'tin NJu,I!'" ma-i1ur.1 'Yi'utl!' :¥"1l!'I"I11 ~vdMb Ekmek YLln n

It IJlI1S"1,

"_11'8. pl1.

ill! ev arum.dii.ki 1,;,ILJ'lIIJl* .okak ..... ec i,yi Pnlcrdt aynilY" o.Ynay.. I'ILI.n i bitird ii',", i.l;iro bLl I'e:ctC:I Doe yo ra.mllyse a.k hie li:elmit elektirrik fcnc:run 8~lioro'l'. DiJ,i:z ~'I!I.IHndl!.ki birisil!: Lp"
I"t&tlel" leB.t ·!!in.e b,aiJ1adl. ~'1uha!.ll..

lima yonu

dQ.a.

"~I!.,.".

blnln bunian
\'ap

.nlarnULnll
ba lay.

Be!ed'yede:

rdat
de
C.en.ll'I.

. elTT..~ine ..:=vvf.liI. e'Z. &Onu hunlan

anlarn.a.ga

Amony:.k Ge~

]~illl Fum,

.r1';;Lm~-li, ~nta II rU~ bir gl.n .. d..glDii tuiltmediyo-

nk

1. r:: c:etlyorum ktlJ.d.1ID

d

!I'Z.

N'url!ddm

~ m II!t.o'k-ll

ruitIl'ldll.n

,·c ~llnl1c.

pmf'l"l!:l "II!l~ dl.l~ne ra~·d!;llil;lo'f

n.! ~UIU uk-lildrlrmi:lB.1'I k~ ... 151mul l.mm

v~

16

g!r.ll!lI TnUUl-

rill'" ;;:~ IUii'U,1L IAlan L!!QI1. BoyOjf" 1 . fl Ii .. ~und.1t. TUn, pRJU.Jln I. n.l.lnru.Hit ... BohQr 0 Ill! 1I.1~:rt AllrYol SISg1.!lm· !;~m. caddell 1 . HII 'nU)'hu ...dII. ytin vd&lrl: dlrlMl

lll.nli!
~

}u!lI'lI.ber hUlr izhar'

'B!!y KlL' t tll.r .. h~d"fI ¥\lTlnn ~!:!. k,u!!Una g~Mll!I"nmj tt"_ tIllroa "pIli 1111l"tlrll te.rtlhAtrno. haUl il~ dCit&~VI! l'Iluttdik. Tu,rluye Flam. IPtiil&n KiralamYIil kullJ'111llln Kl,.tllllr:l tyblt lIdtl!!'n kiLr. _ _j! _.... ' DUn lI"loryB pldfmLl'l ('je:s etle (d. ~M!d!1'Idefi diUln '~I!ya II.thitmdr;." v.. t.a,_ ·ULnj'Ul'I 8fZIII ~.d~'[I~!!:rLrlnya ve.ril~ hakilIlldf'l to.lil!kJl'r
ii_pI Kumlulc 'Iokllk II ntirtLfl.1'II.da 'Mar
!11:! btl n 1& ..... """J'I~t' ..,........ &.1"1b.,n I'........ u kl~Wj}'l!d

"i~

Lh:ar~U

pion 1Ii\~b4!l"t, Rum...lba:bndl. t

jo.!'ulmlL

I l3l'lbul

nu

wlunrnd bllyU6.mu"lanh~.

I tllnl:!lI\ bcl!'Jilyaal
Ilkmi!k

Itr· ca!,:pjl.l'h

lipJ

yllzde '11mll 1,=ln ttct: - klB dUn bltl-

y"pmlLkta rtle.rd!:

Id(. In.celtm'lo!'ler

YII.IMB

BIl.~"OMQIoIU

bllr r&pQr haHftd :'U.ltltlj'

'l!-

T~'" hll..:Zl'l' .......
Re,.

lak"""'e li!~l

kO.tal~~~·

i

ixlJunm.u1l1"l
-

rlli=ll 0,~,III11IfJ[' ~-

)'ILfllld.l'tIl'll
lUI

yu::mT.~.IlI:_

PI tJrn

IIii' R-

D!:rllr::n !lil i:zrle bird~nbtrc bir tdiitJ.5 l!ilc.ak fC'y ki tbu di.::l!iz YoJl.il."111[ diol~iii.Ln-U 1:k:i¥:( k\.ll lell bi.J: .. u.b. clg]l.I ..u inNnd&n 'e...... d ~'mll't vcy •• elm itd lira EIlI!.iJI: tdil,!1 ~arelh:~r )ta· P'Y'C r fakat tr m 1o'8y L ilK. IIllra butun dlkJc:at.1 1.~[11!t Ie: yuln~ It p.m.II.k ULraliD di3m.ik Didup ~IIt ik.u:IPi: bunfl.n gQl'e .. c:k h Id~ ~e,~ L ramvay tel~11 pol' di.idiik· !I!~i IIrulnd ... atl Znlft Ibir arflblil ,,1ib3 hlr z.:Jio'TI n lal ycnlaYI j'lI.'1up Kt:'1>~lo:.iI:; II.It:lbildiiim:kct}u· yor "..:: nihlL)'et bl.! )"~rdl!! dunl~
;)"<.l".

~ QII ...

m.ana\

Itt.rnil

tn:..

I(urtlu

'E!lmaIardld

t!1rtik, rurUdmlla:n 1"1· Immlmlnr:!
:80 IUIl1..lltlm'l;ll~.
kLlrldorn temllJ_'~k

!, lU'DIutla_mlltun h;ln dU

Uw

1flJ..

rtdUm. eIo:oll111hi!>IJlr, .rm1.lt kUmlu oll1r, m-l'. l ..... U...._ ..bmll', Runbor Imllt m&1,""ldlr, I"!I. I hm m!!\ Itnt'l oel. rn m n k .... IIh f!.PIIlm olIti,1J1IJ Ik&blr
"'1.1' iii. ".~"

fIIIN

Dlytn-rum

"ll~

P"~n

nbul m~mektep ba.,mualdun Ern ijjnu HBditC:Vlnde lenll!lll nY'ltillfinda InllSon topla.nar .I.; mcll:L'~pLc..d1 i "),-11 flylt:t nou k;.'L!r 'i plLfl b<Ian lD~la.m:llll '!Jlninoin dah .. Pli'1.1:.Ii. blr b.le lieI;oUn:osu nnemW'lurl l.Ju-o\.fln!il(l,r, ..,1..IO.9.lI lirilml!8ini ,k,onu,m!.L.llaKilr. Ay1"lNUrf'Ck llitltyl:'YI ve:rll!llltJliI'r· I:.B h.~r WI,If i..,in tLltW.mdtlJ DI.. n h...blil tijr. 1l11H( I~~mlt defleri.ni.n 1:.. ldlr~ho·BUI'I11U'1TI ...n1.!lmtlll. kUooLi 10 kcru" rak !!lllllf IIIlIltlll!l'flnm ,.chlLdfbla.ml:' kaz.1.ZImlll];o.n Ic.ilfl lC'lIi!'n t!:1pt.iln" iI.rm d dlr.r inc Y]I2:.I~PI lu: rr i.i.r c:l. dJ:.llli r~hl, H:,.-ILU M1ttlldan nnliLL4'dl:iJl I m~tir. 1l1~ .. 1. Slb~I, S 0 oglu Miha.l .... I!!J

liml<!u

bt

o~Muh ekir Kasap'

1J.dJLlyeYIi t

~

II!IIlImlfll!rdlr.

Eyii b Halkl Suya
Kavucuy"or
11

mU,fIde'Ut!! Mlt!t!I!:Jl"Yt

fLit .~kl('.rlr

blrlllkll!' M ... ya, 'il'crUm"_~ln~ ku rllml.tlr• ~i'!.rnC~U Y.~Ml1 h. I

n(U"ll..k lTI'Uuytd.,y.r;

VtHlyet dahUl1!de. B3kl!'.rl~rlml% I~ln topllLrllll'l kItllk h!!iiltyc1 ~r, KIzIl > tadu. EyUpuki K~e I~YI'nUF1 l!IItl.!TllAl<l l'aImilll:r.I IIt!'TIlk8ililm.t,.lli. DUD': kadar Inbll olup Mrnad'!l1 ltIlU<lk .... Ul'l'u·k· rtindl!rtl UI hl!ldl,ye JIillttal'l ZM ,0'1 tMlr. "fl:lklkh:r bi!Ul4;t ..n Ml"Il'lt ti'I(:'r· "':&.1 I:lJtlmlak 00 UIi::Cil:kY~'lkl(' n ~apl1Ju!a.Io: ~qmil!!l~fl~ !:yUbIln !I~r tulrll1l· n.o.BU vl!rUl!~l!kUr, .

Ist.!l.nbul 1:1 tt"dI}'e.!l1. EyUp ~'I\lk m Ibuy m~ trn1LI'L 1!;ln Ij 1 ....... 14·

yo

As.ks-Ieorimize Kqb.k Hciliyt'b

eu<aruiluk

p a rllk: yiiriiYOfLl2.,

ebafta

f' !:n~r1i el !C.l' lJir k .. ~Ii"tna : kllltPl!1 gOlItrri)ot'lar. BI.Il'llal'dan ell L-:onFoJlJLJ5Ilnun b.angi;,i cl~,lcc.~liini k;MtUmd. ~in bit an d IIrml1j;a ,.all> rYOfU:ttl. FlI-!.;:lIl e t· Tahm.dn\;,i lIIl'Ollga bl:IIL rusdl:: b I,Inla.rd an bUm!!: IIll,f'OiI' •
bi.., d!:jil Harbin I-iakikieirtde
PI."Q"..,jLnd

~~.,

Zifiri karanh1:ta. mC'}'d.n la:i:iorler SIb, blrbin,mze

~e.
)'.[1.

h,.1 .. hut,!> (Or.

t...

limh:rin umJlarl busun yeril,ccd,tiro &nl.rDI r ~n Frl! y~dD:lI"
tir.

*

~n

tlo:f ..

urn

g;ijrl:'fl

mWIII-

HI.l:K-l'I" duo

:H Llan 1101

ft." k

U~ k.aaaP

VII:r-

AdHye Vekili Geldi
\leklll FaUll Okym', AdllAIlII a VekAI . 11'11 oJ _kAdlU' ,i!d n 141l'1' 'Uurtndl! ttJclklpl"l!l'e b1JlnnMII.J( lkul!l dUn ubuillklt ..·lo!IIJH·sle htrul'ouln gelmlftlr.

1

it ~ I.·)LillT~·~~

f1IJB.J.T

, ..... r
,UD 111YIIlrn"

PlIi ..

III' r:;I"" d'~ I1llUiD\ ranfl Itlrlbl ..h:rbl!l~ .tt!.k.D TI ri!lt.ryl :lmJl. dIJCI'nI~M. 'ii<!:'illI1i nll>lll'ar! JlJ,z d'l'!

~u rll'rll~1II&

~,1!'

HeJlll'n~'ii!, .... hth.I '.... miJrdU,lrl'l blr
1'1 til fl 0·1 rnJJlJUJ

PrG'FeMir

Mu.neyyizliji

V'ii D~eria
1ns.nbul

HaIin. VAl'idd
M~
bclt'dJye.!!I,
mCY'>'il

YII.: llMl - A11': ':!l- GUN: 32 : li!..'W! ~ 2: IIII! nlln 19 = l!.5B Mubal"lTm~ I

1 .........

l'I>'ftil

1.1"]1 o,mLo ,

.,tan.ll:

ttl'n&p

U'..

Orul,l,er.lite proft' or 'l/I! d"''ieroi- )'ml 'l'8Mdal m"'Q'l1jo1ll1U'lILffimakta 1dI. 811 mleYD.mlu ",'I~L'1lk'hll.llfi 1fu:mur- • h:rillllin, Lillie IIQn IIIll'1tf rmHnanlliJflll.Me::uorLkbnn ,ttLac(>.i< 11M 1111d mUm~)')' olnrn.1c bu llilllJ'lllUl to tu. pLlynlr, y,,~rt9 ].!It-I1;nll S.".li!\!lyi!:.lll JU Y~'b:rrMk it! d:tl~WI.b',(It-(h.l klM'ri,i1l" ~jJ'. P roC_.r \l'ot!!®. Fl1gorlfik t~'1lJMb l'l;l.ri ~ gtilHl mlJdUxIUW!1 !peltl!" dllhll r;.c:l1Itler bl.l irnt!_hLtntlll'l' .b.alBlndl!lki

hallnl!

ZM' AL1I UANI
oO"N'i1~; ·OCL.¥.!: S.lI J.3,U
16,1118

I,U'

old !.Ii'!.! .JJl. mal: Wlul.dcn Dld.u 1J. ~in II" mill... ihmJ;lITi ya mz Bc:y...ilii.lndll h '(' rnllhal oldug.LlIlU sO),lcmr:k!!:"· tLf ed.e.:eguro: Narmlll he:.eba rgijrl:' lr::lrk. (rll.l'Ov~· h bin. rl! iki yiiz rlli k"l al .... ilr:or;di. bi.i.. b
s;iJi d.
U? 'I'

••

r-

m

naWD1:
A~\.M: y l\T.il~
o.fSAj(:

i,02 '9,n
12,OD 1,3~ 12,0'1

ll:!,:l:El, HUliS 6,3.0

yill;i,ii1te bir )'er. Olunu:~ Yl!ri ",·ar, 1:1,. 'I~~ !la.r, hilt" bir }'~ iiinii 1:1i1,UC!.,[li,...dan f. II. leab.hk· till olmamalda b!:~:r I..alfinkri

m'-i)ah<!.del~t"ini l'biru roporr h

rin-

taruoltl8t rillmtltUdlr.

bLl !k'm ~ I:lllt'!;c)'c
)'I'iopd'm:B:!l

kOIlmIldt-·

loti

m 1C8.r1t1tl

d~

'lH-

Ge Maarif
h:rdir.

Vekaol«L'IH: bildirecek-

tJ.m:l:>n bunlID

1m~l'!.n!lJ2. ~

0 .... ·11fi.::<I
IOn

uzanmJ, -"'!'{Ij'·m·."'lI!.n.I:.!kolli!!LnI ileriy .. doiru uza'

.k
,.tln
H~IiI.

klipmrn iJl 'keniUHI kuv· d rI:I£lef ... -urmlill ..Bbl.b··

dll. bir miiddd boll can· tsl~lin 0:11, rdolln du'YUlmllllDl b ...yhu.fie ytU! b6clrdi 'e lonr ~Om,dLp otl.lrdug.... til. In i.i5tumlrn h~m~'::111 d~'I"rilo::rl:'k )'1:'r~ ('rUdi,
HI11r
It

Z ... r

t<J

Lr .,n,ui. jill. iHml'4 "hUUllrgnMo., z.,·I"'a}*,t r'Dnkr..E~nberJ dlJillsJdarom ~ I.u·mll .. n,I{XII'i •.L..Il;r1 11 U. BDI IDJ!IIlbn1 luwl:JI'IIP IWtlnlJlI, benJ rPll.;U ......l. l'1!lll'oli'l:fll. A.I',11111"''' I.kaD tru k~HIi"I"~ r:erl ~ mumkl!IJ dllt;lldl. ~[JJr lid! '. ,kd!md&kI 1.1!l:IA ~~ n IR. brrr.J.. t.AIJIlry:lll1l Ik!bdm IIomII rr;illlJmh_n I'liltu", J....tl urdu. u:
nO hu Itlholilloll,;mldllH dllll1}'~

zO
!c,.UJ IpriII: m~ndlla~fo. _Id ~
~ ~.

~; -n ..... Reraa
- - .Iy1,
nlll1bn'J)'W!

TO
m hH

1IIlnIL"

Ha,-dJ,

_"'1

ItfJlI iDHuli6 ..

&"11 o'~Iill.Lt'l.JJ·1fl ,-emlll IIareke:bob:. knlilil 'Iu.~. dim. is&EI('J'IAIjrI ihl,tfll WLutwm l!ITI.Io ol.u'tll.

A. E. y~

~IIIID.

_

1hl!dI. lmnu

nomb. lnec~k.

nllo,lnb

t

~1IlYI!!I"" lie IUdur be.1ll.!.JIumu.. MU."g b'-ll"b, ~'l atatJey ball lIlm_Ue Ih·;tt-·

t&k obimQ1'crnm.

I:Il~ilI lmpalJ II'fl'I!. I!lrU '01', _
'ft

idi:I.r!. ~ml:m bazan. dlfllmU'Z.lp. blJr ~buJi ,1I:DiII:J!I.a. 'kl.n'r 11k ~m:lat!l. Tepllyc ~lkJp d. mIm~"

~tI.

Ill!:' ,lIptiJ~

.MI Ie brnoklJrn:mJ ~1j1m <;10 b.... aim!: ' u.bi.J tJtiI~n. 1)-1 11U1ma~ senna blr BiIIlrIll , ...Iml iI'I, Bou hll ,.abim.'] ""rIU'~n ne iLl"l:¥,,!rr'IlIffII'I' Danllll ~:I1IdJ=

11II'hmIJl.'II'I ~U)'or. m iz tiI~ Myll! olmWftu,

B1rJ!1:a.9 .r'ne 'iPncl III y,ib bJ!l1l,e [b LLu Lir htmgtir !I~ ~ (,''iI'Qkl, fill I'ih: :IT&..,'I!aI'lIlemm ~ ~dJ:r. Beplm. kU~. , m;a I;a d "illdlr. Vllil;CImll.n krumll-

bal nhbtl'Pl~ bl! I Kimlc:rm l1eu .. e o~urd:w;1 1"1111. 1'10 i!j: ~' pod nm. tfCjh.. ba Ind .. kat; 'Id:i tll-l'l!I.fmdllnb del" l'IiLdilL: Ier in ~ 011 dmJ.tik... gtl::!; medel'll olrreni,yo'nlll:. Klhblk 'Ch::Iugu anl~lll1.11 birint!t IHklldll-.Ian:

t.ndct: !Z.. VIIlPLlI' ve) II. ,un~ndih:f )'1iI!l~l.Iluklll:rmdil. Dio::!uvu alb, cler.

"'*

Dura..;! .. hir "
13

1m" UzC r~ otw,

Ifl

l: dill vo I.: d u

';0.
'\,'11-

_·~H.

~

Ml!lBk

..:=tme .•

l~.p ~el'flC'

Iu:ru

Dud klarJ !ftil!uzll1kllln 'ill tl ill· mUI, mi.d!:~i £u;hklan tahllmmul ..d tlrnll:'l .urr:tt.-: ,irl m iI Iii; il ba ~.I8.ml tl. H:w bir 1.1IL1III: linde 'koc:a blr II olduiu hlllldi! hir b )'1:1110 ..,dmr doiru ),akl!1.'l'ma til (lId .. Ur ard '. Bill. zoillmbak beyuInl l:J ,_ • l1li bi .. t~Jl ..'~ k'~11 bir
l:ile IVFll'I"tlllr~
I:'

I'''' n. lnll)'Ke4nl • .[Ii~t1LLitnPlU1. JI1l Nj:l' .. I,· ,.rLlII. w.llye W,!'Dlll 1111',...11'111 ylJurdnm, A 1r'l1ll1H!dill. Id!l)ml'1 "('I.:n·" "ll'rf'fj bhr tl.liilt IlldlL Arb!!<' It\llrl 1I..".. ,.. l",'i!r..,."" .. bith 11('!1IJ~ mrullnmr" hi",·,. h.... l'1i ula.r.akh. DIr'Ilao: gUn ( onrl 1'1[10 .... 'VII .. 1I"Ilp r'lfl Hlma '-';ok_' hll" to h... IC'llfill'll: I' ,t. t "l. Onu bl'l'

II.I'5bM' "..

"* ~~ b

oR"!'"

,Ujlll!-

UHal'll ~ IIl.!!tilI. lBi~ m lffiLm. l'rz
(I" Ii:rmrllJt1"

nd oCiUI'" lrn.ylIDllJ. Kd~ llyn.! Idl. Quill' tWllli; n~ ona. _
M1111 !!II'TIII 0"'),"

dlllm.. ,on8m

dIk

yao4ltDu M!;HotII, "r· .",'IIa,f'a 'bakbm. ulm-~I_lIo "1) bolamk tr3:i1llrlmlo lu:ndlml
~ (I,

. I!J

ag~

hllJ.d.Jtt'l u.~rll.r, me leYI nillhriel. diyor!ar. IQ': Oldu IJill!c.ltJj;; kk' i ve lU:h btr rue t~adi.iF e~eydik,
diyi!: tl!~i.if ArnftU8

Ill<;! dm. oo~ f\mKJIlm. 'l'lnIlP,n ..... ,luhk blf

I!''''' k,

l'lUJl'IldlllD IlUi(;o;JL..,...

kl!!.di!f

ii:ilZJpl

bif

fwl"."U{,J'lr ,1'1 kHAt .. lI1~r.:uIdlim Iri .. h, lohliln J u"l~llt'RI Jllrekl'lI! tWlilI.m. Alll!l ! 1,1".. ~ j'j ... rmlli\ ;lUmo.:>a li:elllilme p.... 111m, IIHrtl*,,,blre yloll.lllldl. 1Ii1;U.I"IlD &d1lll1.lJ. 1.&kJ:uIL

nm:~.n Itu

dllhl.l. 1hI,· rihll1l)eo,.4rt1m.

10117 ~ "" I~ II: Ilf.:IJ,(nl\t'lulliw:.. 1I1n:.<lnlfI 11011.,1:1 IlInbHIID tekrru:- :li !oI1'IIU:lII)'1I M"l'YI ~mtll'llll i!!I! lll.yurdunllT. ~I'n lu 11m hg"1l"IIfR, ",1:1..1 I1J I;a.o rrnunlll b klyun. I '1'1'1\00I In 11<"1bill.il· !;'urtH "l,lL,.lIm!'. nnnlll.n 'IInllloinm)'1 1i'F<"1b

t Mr IILIIllI'H ~nllli Vubut ?... !lltl .1".. .I~ ~"I!lI'U:!iocrnldu~u, ~Io lloylLl!i IIrtilMI. r.li,jj,~ltll1lm b~Ulin p,lhfl !dJtbrrn U"ll!.tl:ril1 Dot I'j.illM.ln .. ,tJ, U Il:iIiIId Ilk I!IO'I Ji!JIllllolr.. bqlrn.da gln".i!!IJ!I)'!lUll.i ~taII! .,ttml, IItluJ'it.lUlIll. fi:.W:l>_J'.!!. 1"~. n III" n"., l....1ki de. liIa.ba 1U.OkJ1U'l!J ..... tAr .. BUlUiJ till ~ii'iLiit'l rc liz lIl80l Dlil'l.llHlz, rl· ""Iprlm, him a:ru1m!!J'1JrJb. 0 .Irllila"un. t'I I'D, mi!r'tIlUlIfltbmi II IllILn b.Idlldrn.-e,f!nlL r:Il!f.II!! ~ll1l.lij> MrOOtM:' I'Jrilme:ab] ILJl:U:tornm. her

I.,,:

ih:lncllm

~':t:

liiib Ctll: I~!I; -.tIy:iuul!!dl!n ~"'.l" yIlMJottil. lJ'ol, f:odM Jil. R~EI.i!I baIa flllIl)·[ImiJk.. '~"il l'~t1j1oJb. tllllIl..tIII ,"UJnCl lickBllmdIi:, bJr Iluyhl ImdIm IClirmU, lin tatb 1'1 i!IlI:raIl1r1 klu.1HlIli: llitlji 1m dllllJ[[I~IWl!1 i;lli'iI\dII bDiP I'IMIdnr !oo!IIml!l'\i ,frU'Ii. Blr:u.
~1l.I"

'llf

i.IM
c;hhi.

ediyor~ i!iknfle r.llllllllr:h· po:!; b,ylic.h boi, kU)'wnc1;I .. r!;1Ir,1

tI"db:iJ!"

!ltiIJ.dtl.~lnll

,~hT'1 yaruYl!lr:

QrtEi blIlJk !!Ildlk. 'N.e Z !lll'll:ltli. ~ ....t!! 8 id ~~~iz, He nmf'lp pi}l:'cck. ne nrn'IlIn yiy~e· ii:l:?

~

SOozeim

(dolt.

ElIr \~iJt"l

",:Ium~

bah~neaill:

Nkrlm,
~D

till' d. K.,tlnn
_I

,1

,~

Im:ruturu bw,t

D"

• II'

pilk
lI!I~tl,

tind!:!1'1 bkr rll.kt ~i!}~!li ~Ik"'[lp YlIldtlun

blr Ilfi.dlse 01110. 0 IDIIIJ kII.d

d.uda

hit ziil,ro; Ylldl.El Ilb,i

u..~

II.oDar!!:J
1 '"'

HI'II.JI.IIII1.it

kUr, r.·o' d )~~

"'~LJrbn&k lty!:!hIIP. (;'0 "U· "llIil~~r gtr";'1.I, ..llIilo1l- ~!Hi..H Ji" .. I· b...,lll'orum. l'"lIJmr liel' :16rH

.:Iii. 0

rlwliEi bdI ~ti.

b1f

~

~'''IIID duo

_

Yl-Iduro '.;iyor: K;ony&k yo!(,. Nil' y pallID

(oAr ........

)

~u. -cia onl.ll'l }'~:i.ui til.lfll~', cliYQI. ,til) \anD ~ " !:1u. r,l,11&1 ._

I

1 • Z _ 941

GENERAl

~nYA~ll "~MA'L
iTALYADAKI
htiliflD Esasl
Yezen: Vahde' eULTEK]
~ I:8IYlLn oll'"du 11.t[lI1n bfj.fllId

WAVEL -~ ---

elUNDAN IBUNDAN

ts
'~

e
DeV31m

rl

II

Kabak C·elkirdegi Saflcls~ 51"9 Inag,'n
Tlcarefine Effi
$an .. EHndcki feneri oleldnil'l berlkinin y~uni! tlltan.k egl("niyo . KU!;ilg" de: Allnl: eve g-idel'Ill. bab uykum vild U.ry.lldUJ.L kopi!l·rI!YOT.

0:'1.: i
;e.

U
~lm

rUI!!:!.II!!1tD

birbiri"i

t"kihCD

iJo!! filoflll!lt bir lhuL.'itm ~elicell!rl o1I!Jfak i£a,h cd,i1d.i. BI:! ihtil!f e<!Ikidenb;::r; g!'dwnm. 11lnbe. 1':1'1' ftiiJjl" olm-.f1tL ,dt:lim:ie meVG1JIt oldui;ut!1II rOf"e. ba;;laki kumar.d.lIonl"rm lI~il ¥OYD ishh.· me.cbuf" ediJi,l~ri fa ~t hi..t..t~· mo~i lllra.fin.dM kullll.Dlt'a,1Il bir tak~ DlarAk "abU} >edillrililir. V uai. eiu heJyada biiku· mete ka. 1 bir i3Yilill ha eke ri Vy klJ'Zl Belm=' htimali VMI<l b-..tn<ll DNI!cIDIlIiI bap ~K~ill muh,a4;];.dtcr. Zixll, at.edcmlb~,;1 h......d.iI. ordlJl I,. pal"IDi ~ I: ka,yna~IIml~. i\:L"a1~i!J cd ... imi bir ma.cJc k~,hr. 81.1JnlllTl Ibir iJiI!iJl.; i!itbeplcri _£. du' Li bl.ln1a:!"I(;1 dlt. rJi IU.JJ.mh. RClImll~'!!! yUriiyU~. b:' Jlilrtlden zG,...de ordu_nun biiy\ik bm rol o)'llam.i.l oimUldIJ. Filhakika. lEI tQrinic'Il'Yel 1912 d:~ Rom ...YD yiiruyen:e bgkuml:t darbesi· I!l i Y~iI!J!I"I lOrd unun Ii:! iI.Jl iICl& Ma~ (*1 B.lfxI, Cen.r.!!!.1 d~ SOIUll b.b1biJ]W!r·lli~. paJt.i. 'I'eia-j Su.yor Mu:molini. ~.i:rdlC emoiy~ ve a"Y1YlI h:min edikdbeB g!!lm.J.rti DUI . ib rla. Duo;e. i]!!I" 1:I!!lk ilzerin.dc ~ 1Xr Ilhlg:m al.m Marqal 8ah MBJIInd. gjzl iCIer:. gi:!i" ,e bir l'i!.ka.'b« mmoorut oldtJ.· iu d ~irordn. Mla.rq,alm, AfrL!!i1 !.IDl1llD1 kuaaanodlUlll iI e:r .,.Ulnd IL d Ii ~ri ....Wid!l. ell iYi It..lyan lut.llllllnnJLfI bwu.lII~ h.fill~ ynU'l bir a:tin. A,Frik._.1nI Ir>!lle~k b", I!d d arb ~e. manu! l::1Il.m_1 tddik~ !li1i"uMiiirrni:i),·"r ae:gU.di Filhillkib. l p~urr. iht;l AIi d I! : Afrik!l or>ill.lnlnll1ll I!lafind b,l1lulIIB Grn.enl Franco III ta:raJu:!dan -;Ik rdmlJN1 ml)'olil'

leri ha.QrMi pil.rl.L!ll iu~nda1:i

II. ordu

Yazan: LulU ArU KIENBER

Yi,,~ bit' I!I.fah1: b.ir ktdlill b"il· nyol':: a;e:&il I:I'~QkU'l'"""".. FI:'DCrmL
1dJwl!lrlln g(izilno!! t'Ut ta I:;ilen .. OtMI!!r1 bir] fev p veriyor;

,11

Miil>dlYn bit,..]}.'1 rah1!!tALZ ;oe1:Iil.1 '0 .. Dtda:a~
.Inl Unl.l.lmu,tw •.

elm

"!

o1n&ma·

r.t

J(api n:lkfiu' ~hnth. &i pol' Ibir eilcn~dilk ~tJel!lnll pc:IIttli eeI erok gt::tirdi.lel'. Biitiin q;._i Iill. dM Oo.m ~o I.. fl'rI~d·r. . Adillm~~ etraiHl1II bi:r gi.iL g:Qdirdikhm _=a yagh mi.i,t1!7~-

w:

II!!I" buld~o1J

1IB11l.lf1l.ru.

1:ien:leJi

ae

_nr"

~Il bqladl: ECleD1:.d& T F md'..k. FBt .... >l;Kinlt.It.. I1KIhllt I~ li.ipl K.rk pa. r y I.. SallcHlm ~lI.n Ldl. Genci. J·a.tl:al hatta ,iJ,m. Ii hayan ya~11 Erml::l'li madaml bile brkar para LllZIlLiYai I;:l!:ki1"d~ aldIJar .. ~imdl hnkS!llll ;,,111)% oyenelen vc d~leri ~illl"lYlllrdlil. Polisln hill!: br1c:.iu pa,ahk ~~~dd!. a.lI? V".u:iFl!:ltrlrtc t1<.:>nduler. f'Q1Dlel"i!ilen birinl! !t:::3I. lCrlen b.ir g£n~ Yi!2lbanedek.i a~lk. ~~hm yapb.k!arl Dezalu:II.a:izlig
anlalt.._

D~ktor' IDiyor ki :

- S\l yulha1iedCl'l hlr Ie), lCayt,olUdQ IE;:i.:m. m_l o!aw) dedi. P'lj;ilD_ yaz.ma.Pl!nin telt!iFsiz miyflrhri:ni dl¥ln ~1ti!l.!'tal'l!lt.: gitti.. Tam bu !l1T"~1i IIlg.n qa hir "Jh d~. Iretirildi.. Bu. ~·lIlru ."']cIl11!1 ren;~leJ:'c )II ui 'b; r e:( ence han.1I

GaZE KACAN
Bnizl

cis rALER
b~1

MarqElI B Q'nun rg~en :I.em!. d:J if hlyy&IJrr !k.uiUlnll ku,.. blUl pdifi. d=. lrlll'l.:!lil.O dO-!IIYI,

utD.k [crL:'k

I.(IUlI'LIU· ClflDirlid• ."nt dol{m

_\/Dre

!dlI1I!JII!!k

'_'I:l!" ; BUl'lH!!unlu 1:N.yun, bay.· n[fl1" Ej[enerlLl;: l'1I:r. Dan en· mtl; m.ii.k~eL ,!\ilL ~l d bu. 1IIInar, ~llIIr I Ha) di hep bil ui.z.:diloCl ltir T n:fcl ~m b~kll·
aer pt

;c11(lmmly ul:r: olm,,! 1'I",nn

(:mel!,

In

~ml:r; Ihlr "Hn 11"... ., ;; e JI1'I[11'.1 pannu.I.I;.

,iiphd~

rOriiJm;;i~

olUmiil1.de

ba.<Il 8I.i!tlegl.n.nmLfb.

Dtmy.:rum
Kiitiip.h,(l.III~lj

En Moddn
YUUVQr!l!lUl

Bi.m'ih~:nI.!~. h_ bugUnitu hl!ilyaJl!!iyuulnin

rfu:h-I Li..r ",nd. w)'·(ik

err

unllk vc irIL~ .. ui· d~,,·ird~.- ordu ~e - r· ,.,;

blll':mm.

bit.
talLfTW':. ••

totulllP' WIt alllllo reok I;lkmtl 'i(,rirl'lI'r. Hlf IWp· 1.1"mID JID"."::trile, twll1,.s kn.IPe Goe\-rf[l!!oC lk ol'lllrN. ·rtI.ollil ti&hlml ~ ~·llriirlftD. l'l.~iI!lIl1o!:r· 1'<101: ~plltl 1'1: ~]]da IJ.u rulJtj mW oil Il.kJ ... purWHI II" ""U oIumanlllr fl· l!itlrml!k V".iI! 1It1... I"-l.IJJtIi.: km.nh~ i UlIT'''1l r-;L:! tl ",IlP"lmz HP' d"kllDll.l'ilIk litip 1111,_ny:t ml? .. ~H I,~III blr rlk.:!I;";.:uill bLl d..- p:l rtUUIl ,,'I1M'. mJHJ.lII". \'-. •.•1ulll':l: [Ioil;:ru ~a~'nlIurlin: .. ~·IIwrma.k. m Wnlitij,g

it"'. ['~

ktl.pil~lin

Fa.!>;;!l blllRIJ. m!::yd&1'I l: t!::n • rn1.1l1. t;ij!lkii lr.-ontTOl h~e!~ '-Ig.·
rllI.g, rnU~:!7~!\~.e

hm!'.

Ilolltcrm«nit
Inmnl.,dl.nl.n la;tIInD1!811

1m ihtilifb.,. bill: '01.•• niiFrnzhn ·It hl:flil1'dall uzllk·
ziltUl"et

plllJlllU1 ilir

~Imdc priildJ.ilir. bu I J.[fet:le, =utn
ui:rn.yan
z.I!I.Y1fl!l)'&CIlGI

$'ii~iz ki Im&iltbiyr:t (II

klilYll.iI oD'lliYI.II.IiW\

,~ah.

lI1uM.khktff. Fa· h t ., ill; olm~a fat- biU:..nndi, ken.d~n.~ ]U.fll t~erd~1I gelei:.e'k biJ tcdllikeyi onlcmtk u,Lemektedir.

Cenu<ll 'Wa",d'l! gij,c:, tUrnlZ na vt::rJh·. ir. CGliWh." bir ~I!:f. }'anrunl! br~l dal)·hwe komodoru Colli~U1l1 allma tdeV\"Uk cd!!!. C"rp ~ll!ndl! I!::n K .. nildlill ....e .. , :Yilflnd(i,(hr, }"'OnJara. ¥l!'IlkBlill'oII nl kltallll&ra b1r ~~TI hild~der. Cenenltn ne k . 11k~,,'Vd Kl!.rL d hdUL~ !::. ~nd t: tty "ImJm, fthr• . dllr hB:;tlb old"il"llnlll go4tu~r. Mlli'l~"~ I' I{UtDllltan I. 11Ilfi"l!il!1!. Hh iz.mC!t ,!:"Qlniljl. .....l! I 9 I 5 de den LZ pel.!. ,.~ II.j;UfnUl llii:1'rllIl: IIUllln Y~o.AMlRAL CUNNLNC liAM tll)'Y,ueciliiLne il'Ltiaap lo'C f"r.llln'!la· U. ,J,o':iIIlhm,\,nrrll'r'i IIDIIl'Jk.·lr'llf". HltEi lnl; i ~i:z mOIlU., ~.. ;;a, 1, ho.rc.kl- de miil~ilddil l!iIo~lU.a Ik'!lmllmlo I!llllfl,l!ll'nila In~1& oluJUHI bll ki.l'E1J'b.m~ r tll"lda. mil1.im lb.i:r rol ~·r1adl. 1[111. ctm\.tt'r. CIIJ mDd'orri lii1ll1pluuJd!:n1ru b~r!'HI'. aTnLZ ba,11UTl1U: Umllmi h,lJrpte 60 AIrn.&J'l ta)'eden
dl!l.n 1!\'Ve] fiJo.

~e:l.dm'l hrf. ) IP .~lll:~ I IInLlM Iqi,. .r' BuuJMI' 1iiYIiI~ ~ !!O)tuJ! bhr I!!U Ua ,,~ ve katq'cn tilM.iii. li uf:Jf'lk Ie 111 Ll>r p~alWi'III!l1lfl rru _ U~~JiI'Jlllln"nln dDVW'larml GihrIJ:!! 1:1lr:I', - ,7:1 IL'efll, ~;rIj"U'!I! kll,ncrlr. 3111 odJo lIt;uro.m.~ Jilmn eli.r. Illm~tlr. F k t, kl)'1lDdll kolll!k.ItU. Norl E&C CII'.!: 1:'" III' dk 1111' nTD\'C:u'l:'. OOyl'"
llJtliirl h~rI1'1l'llbnn par alan, om'll-

'VUH!!'~

heyetin 11 ~HI. IClI'TIl brtli d~ If;t cliye..

~lml~L HHh3bdu~'Clr. ~\,w 3· !UUl" ii!;1n. mi ij:cldl' gad;
,'1::

H:~·ct

=i1n g..
'!i~ •

hi
l!i~lI.

klml!eye: biT

.oy1!::lIuQen

minI
klCn(li

l1'li1.[11 tlr ldnr

l.ei.t nil!'

>!e1"l'.".lnln hl\am.rulJ.l

'blle

ccl",Dn:l'.. I.i '1 IIrrhmj "Ulllnl" ~tI'I !Up • ~llIIn f l>,flt:H hll .. lI, J(1lT.OIII~"'; l5l:mld 1111 1111: b..:tl,l'"urmw:. ~Ihl. ,hl>Ct'tU hlr II I:! I hlrl\j'''I~U1., 91H11o 'b'l t:!;hl'l.,tpl~ !lilt· I~~ I. rli ..~.. l[.j' 1m C&r. )"8;". ;ytiIh,lfl.·1 r l

l:lnn~alp"

n1ml

hilly dllki bu I:UmIlncilm d~iiiJiklikl'l!rl hUk.lnda I::n _q I,elitn "'abe.r..:: 'iale. MI.1Cf!l1 B.dOilic swal,uu "UIT o]ara ~.ahil'leye alllllm.J.IIIU. EK.i .!taJyan b qJ::l.In1l1ndlil [U bu IUlCidi!l ~1L1;I1IIi. rni.h: •• &u::ri ..m..lll!'lJ bilUt.p:I" r
OIUJrnli.

Nhillui bomtel'! ~nra bir mUddu ]ruta. bu· b.1f d LfilUl rt ti lun.mlJ.t ve I'lIUt yet 1 Jr. lC'lm~. ... c d ulI'ffilirun. nill t naza~ til'.
rlDl

II'tIlrG!li ~ii{urmti

tir.

UmumT

harp

t<

mi. 1:",1'0".·,.101 !!1I:rIW,,,yll' Ih1~ CI•· TIC. 1'1 )"JI.M;:L\!l, J.l fiJ'i b"IDI:zi.II. l.aU~ Ob, !;<lk t!IkUr. Irnrtuillum:.
Ikl'

olb:" nt'll'\'ttl rur ~ rii1i.DJt r)d f'l1'IIlL

liJzerine

~r'kti.
lall', d ~n

!ngiliz

ltaty mnk\l.v
I'Ll::'re-

GENERAL

O'CONNOR

BUCONKO
ll.OO Prorram.

PROG.RAM
AJIln!!ll "!ill!!'!"P.ll.l'(!l111.T lPl.l. l!I.fI"'l • l1'l!mu I[lItel". 8,011 m blr

P'D.kmJt.
bOJlo ,....

u..Hb.
..1m

III

na,

I'

~lMl
file

• B~i'Ul

,ii',,!

vet!um In AmiRd d ~aiini

G~l!l.l

Ml&ll'Claki

Ui.ll.I"I'u.!

!::-

&1111)1'11-

Kalaycdar Teiti, Edilecek
U:skU4u t&.rdl'.nda bulUJt.&IJ
Mlay. 1Ii.lla:nn. 11011 !(Ill'll!::nlc kIlIJ!)'ILn .lYpl&nn Kh~rLn!l ClIn 1Iq, ~tt1 mI ~"' kunq g1bl yillUl!!ft; f'1yI..t l!!lt. cllli] ~rJnI 'lit kfl"'y~n: Rpl~ )'a.Ii1LZllII.I1Ia bl..blr ClllinUl 'blr .ekJlde ~JljJ&m!lK .unUl!:! balk! mu r.az",m;r "'" I ... i!'ttlklo:dnJ
!M1a)'Cf bt-lil>dLy~t.

~a"ki Akdl!niiz filo IJI, Amini Ilc&k SOT Andr!:" Bra.."11 Cu.nnu..'hllm· J'lt. I.rI 'kurn nduL ilILtI!'l.d IiIlJlunm.u:..

ClII:liIUnghlUllll ml!~hl","I'. Son~ n,. Ingili: dalnllllnm.~ kol'll or,cu· 11\1 t~Hl.flnde,n tayin olk1'l'1an ycrleIi .lc~ tmll. 1I.~a.lda. t, rrul: h • rdeBtr., iJlirak d'ti.

ln1[~Ii.z: kUyYGllil::l:i leri. 1;11. HI Hull WHM)n~n i,u.mli 1'1 d.lLtl .1· Ei.Ci~ Elv kUlnu t.ln·a drr, fD.· 'I.:UUIi ProGTIIl'TI, l:lo,::I.lI TlIrlil:'i:l!I pille· IU'. 13.10 !lj&llll hl.'IIulfrl. 14.~ '1'1.11'14' l.a.t. 08 ril lIO Iilnd III i II; u .... wll pM.kllil' progrllmlnJn dill/ami. ~t ..tO la,OO MO. "dillirin ku- RiYLII Ucllmhur b .. nd[uu,

l!I'lerl

!'fDUll.

k:J.il'IID I,!l'

ItI~rnl1r,

'H1l1"-~lfl!IlZl-.nmll.ilJ a LlInI t. ~euldi!lr hUY!!lLlO!:~a¥l. Hoyen duo di,igu susru. <;ckird~'k )iyenlt:r lJ iU mlliii b;"lad'[ilr. Alayl] dim· ':'tglnak lelcr. niikto;li M.lIle-rll: uyu:.·i1n E!r· (BA.1! ! Ladde) IHellj b<llQl!U11 'I.lYII nd Lrdllal'. Ke· i.I;:~eJII kim biILr ncg·bi Boiurn.ll lU lJ.IlATIlilHi ~'IlrmId I- dm~1Z ~L,.mal'\ r..a. iJ ~lpi.n.d!IUI belli bi. il'~i1n iii· ku.Fii;lrler ~...-uruyll"l'~U. rilml'! ~rh!i: ~b:rt tiihruni Clbca~ LiY!IlT b~r dllldWlun n(!C'tin.ddd fLlbya. fr ncltlllliafa blllk'Y'Q:r. bdlJ\ lie- ki, dWOUnM:dl VI: yeril'idcn real.;: V'I!! ~1!:nel·e:lI. demir lUlllY,o: d~n onlaTl y.l:mE-d!.imi IOrll!::u cioinl yiiriidi.i: ~; t ..V1'1''IT I. I !)'"O f, In.oaf VIIllullllr.. In f I!'dllil Millimillfh bu sam.lte !1It1:Lnlliu~ ~ll!\ :utlkr. C;o. II:R biiyul! derdt a'Cblc l"b.o:.. Mil_ de. Ib\l diidij~ ~u· tcmadiyrn IC!MC'bi )p.L.! -lin i.r ~o· cukl r he..~t.o:lal'l.i!.caklru. bl!n [uk Ine.llil. lllliifrr.il ba ]odl: ,uzlukt.ui .. Io:otlt:itim I diYDrdu. SlInL.i liirtt'llf'l bitm~~ ~n ~ Ar-nl: ·\I·!::rmcrn, B· irecek·

Inbbalarl

to:!:. hlr

a-

!lot.)' l~rJw:l-" rlbl

1 IIICIIIi 1[IaJ"!;!I.~I.. (i1'll.l1llll'l 'I'I"--mllll:. n!lr.,1'"f("e 1"(111:
·bl.r
Ulrt~

Ikl\,

bllYMlIn

inNl

y~ull'lrl

d~e-"[M

k!ll.l"l1tr 11'11 IIIItHlda,

PI.I"(MII

cbir lur<:~ir&
latll hir
ULllnlli

hi

~II,PI'I

bir

:lPliI'l'U

Ilr!!!.:lLIlci.1I iIm Lyet

bir kg,~e l'idt
~-

ill1l1 .,irin

t.ai imO'll gihl d!::Pin.nen i!"d~n b:.r giirlillii ·i!tul&klarJ O;Ir'llll 1; hep bil
iJ.gu.dim; Bitt!.. Bllti. mijjdcl~ Hii ni}'1:'1 im izi kll.Z I!i IHhld.
loIlH

mlincl.nl

filer_I
norau.

Ci!!· O' Con-

zlk;

O;[lcrfi1~r

~Pl.'.
IJIIV[t't

lO.3()

MUzik:

1J,.l;·lt.. "n'k. l·U\'n"lanr,,", !l[lI'L •• ' Bin mlb'l/ ~ lr 11!" Gil>1:: klllll'lInm ::iulllmr.f!r. k ,Im.l'. In~jjl ~'.I' ta(l1It'lm
Oiiru lit. mil. B)'ll:lDbtn- ~mJlZ.. In,c;..., ~u ynhil.ll<'l i 1m, I1Imn

!liI.m

lert
nm
Jiun.

m~u[

btl~I-Ilcb. bi'r a.il!: jl1:.lV

A..
I-

t<='m!::11 atilmll1!l

mUm-

gl \In. e,leri

K"'[lII(!T {Ankarll

kOMCn'lI,hl-

G~I'II::· VIlTllldlln

nil 11m.'

:r.1 O'ConQQr,
umllfm i hiLTJlto Jtlll),lIII"1 ordlillU

tad Ir.

~~::~~~::~~:::::.:~~::~:;~;;~::::~::~~~~~b:~:o~H::un:nn~~~~~~~~.~~~~~d~~I~~b~~~k~~~nfi~U~~~~. n~ ~n~.~u~K:e:k~~::=~~~.=:d='~~ku~ba~~~'~id~~~.:U~I~I~~~.~P:I~~rd~u~.~Btr~:~::~~~~~:.:~:-:::o:r~lud~~I.~~:::Qm~mi~d~:o:nm~h~-c:r~tI:~~~~~
~Uy~k· ~o ~ 1.4!.. KIZT tUmur&n lie t;(>i.f 1)'1 Ilnl~"n MalfibuJ RA"rrn 8~1.
tI'lItu.n k-OI1l~U'lll!!

kalll.ylUlDll'l kapl,"" emrlnl .... rml'tir" e

,I hrp cl mit- Rl!.dyo ~('t.4.~t. '.m.~~Iff[tI'lfl'iII: !lV!'!1 Kon....,mn.. 2l.30 ItlUlyo;> .8"1)Uk bay~tHHI. II.tllm~lf. Half'IIl-lnlll ti. B~I&h.ra,1 illci fnk .. il,~ Fra.n. 1M', n.ll blr II II \·ttklt 1ft"I1i'1i1rd~!lI. Ion crk b'dl, "Ii~.3IO"'.jkn..- b!lbbl'lu1 g>l!!kl:l Ullkud'u bi.lyillt biJ kllmllJU dce\Jo)'cde:r YI nlll~~d~. BLr~1c Y.nnhk· U' dUkk1n1pmr VI! UMdic (nl\l'1lll~c • 'fIJIU. )].b .. "'•• -blml ... U.dC!1! >l:lyrm.ol! tt'DI.l' ~itti:r~ G:;anl.l.hled.1.!: I", gO.tor d I. IOliliz. F If 1"I.l1Z: VI' 'n,M K"!n~.. "k ~f lim t>l#tm)rr, b·.t e= L terti.., Vi!: tetkJk &Scorpiol'll- clWl"4l1yerKAi!!' kum!l.rL- b,dll'lin .. ltl!r mlid.l"ll. kin d&l". IXI'ItJulllo~, 22.11(1 D fill 1111.1 t..m II.!Itmd ol:urW. lFI_ bl.ya z1IIi (PI.) ~.2e f23,:m Kapanlloll. lariJe: laItif oh.m-du. d, ~iyondu.
Curln~n~1I.m

'·6

il I! lbirllkt~ A 1)"qmrlll

I]

~ululli!n liq1ndIJ dl::!n.i.ui-

Imlll f1)'IIYII

Ie II.r-

18,00 PriJ'gnun, 1(1:,03 R.a.4ro [:0,0:: !:!;rk .. tn,H, U!, f (l flu I'll 1I.ytll.rdll.n IIIIZ !:::!crl~rl. ID.OO r<OflUfm[l. 19,111 Rlllk '!.[lrMllll'rL, Hl.:'IO AjaM i\&'1;t'l'rlll' rI, l!MI'! .88y1lk flL.'IiIl ti!JYlllt1. ::il(l,1I!i

nl.'IIII&)'Il" il:,jlZd'l 1Il1I11..,. n!'lUl llht'""ptllr '~'e. ~("h1lkell!r )"IlPmilk ("lhl.1IlIRi 1:6'L~~'blllr. 'I) I' nI.~1 tm uJ~ ,'J .J.rRE., lo."!I.mn I(,;oyflnl. lie"'· klnl. 1"3" ~I ru kl'llllTJl'lJl.YIlo M'Lfhll.r. ~Slnl'ilt I]r;llth!' II.mII ml~ilI ~ilDllrnr.~ ,tll!irl~r. h~" t! [''''1 I1q (If! II.",,·, B,h"lill

mUd ~t: t 1.1'

>'tWehdi.. Gen'C'l~r bu ..ozle,1 II· le. su;:ra)" r' k ~ylt'chll.!:~. II II , kokuUl dU}"Yl"IH\lm. (h~"Ql'. hamlod~ dlCJl"lir k pt a IId1 VII «Al}lokto.n !lanIIi o)'[~ gdh'Ol". di. _nki e.~ld~n .. a;ylr!rn kO;fll5il1l Bir i yiik~
1I<'f.!I

Sir 'b".

YI!! -gulii~yorhlil.

FiI"-lI~ IlCiomC

~

lE;9y1.ltiIM

~~"a.t

"".~!Illl'II .

'n1l.m;"lIlL,br. BWlllr ku· )'lI!mcunyll:'l t"lI!;~ bahldiu..dlr i IUrn::!le ~arJulf1.d.g olm.l1dlln )'Il"'~ ),0'" t Jalna n hlol'iFe.n:i", piPl'lc:i= 'I,If koIUl'lai:D bilit.1aml~tlr. Dole: uz ~~i:a d aim!llilnn.t:1.An ~!.k.me!l b~, bir uilde. bu. b.ahldlllra gtlli]yonlZ. in:

~r'llfll. FH.t her ~Inf .vine oILnclan, yin,= bil;l,lI-tlktl. T nnw Jlbl h.ar&lI!tt' IiIdd.i. D«nTr In.ptdilll"l eo :t01'1l ~I killb ilei:l fi"nAI"[ b l!Iyam:h .. ~: - YIIWll.bb.i bu dQ h.J..,IJnIl'l ,V~·
Z"Ilil

Irlhi

herk!::1

_L;:l3.-11

!mit I.
BlI

Hllydi

ohm.
mcdall

diidi.i.lder

9'Ilo:uk1l!r. !;ilbulc bir d-l!l.hll ...1111-

evimi:zr hlr<lilun. diyorclu

..

h VI!! Urp~rtl.ld

Illr

hA:11 kalllliy"nlU,

~!:ii!1x 1'1.JImt!t.1Ctw. KOklJlollinT),M air
~QPILI'LlnIlJ!lI.n

~~nd>l!:

_

En:ilmep~

B(l1
d~I!A'\I'fI

bllifUD

i:!.en,[})!'Qf
d~L Cllllul1,=k!;t:

mlliump 1I:l!r cda I:'UI t.e.lit:ra.l;lfYV.i'dU.
~Ill' -

Uo liyn! IIJ!:Io.
5Cl.

111duydurunu I yljy~r.I EreUmc:nd. k.Ml blr roUia.ll.b1.l1:: Ull v,"rll.rn I I . mn p;t'l",,. ~IY'&.fI vl'rmM:iJi "'" Jt!WU !lMl.eJ:"l .1U'~d.n bII~'Yul \'1! de ""

. I tnt!YI

l_

~Lkll

'ZlYM'~Uel'

tarrli1jtml:r. g;IU RIldiU' rl'a.\dl, old ... 1E11!r 'fin ~ I kQ.dM ""1

'till' Dlldlllt
Ju:!kI,
A,JU.

ICII1kI\ll

,sad

bill

w:'I'lI.~m

ti:f~lII

IdL.

rIJRlILQ1

.-llgaUnll

"UNUTULAN
HJ~Im'.... bJ~KwIl atllyor, f!;~ yaf. lll.lilc lion (l1!fa. lI!llloft.n r,"nIeII Ug,t . p I"Cjll.llU"mr IIObl.nrn 1<Jinde tutu~BJl nelJll" urn Idlnl b~1tI1.41tI U'lt blr

SEVGiLi"
lmyal!Jl. ilia'lIl' tlmUj't.nl.n Illklm ~lyetJ O~tI ... PIl'l"1 tJc lJ1)'ah ~0rll!T1.rt1 ywndu.

A4lJI

tiLl rl~arlftilCl' 'Nltn.lqpd'il IUllnpJan BelfII1I ktl .. UI( oBllUlu k~nd.1

iI)'\I.1 tI'.

.!WIfIY~

l'IJ.~ dh.1!(1'1'1Am1f, 'C,IItmamlf" J1IIjj TIJII D1I n~!. 1!!1IIrUI k.... kaJdJII
&Dt ~lllrt

ml,fl'\JJ' !i'll' mut~ ~ :MMII I:mro[!

r1!!o!"l:1

oiI&II d.cUIoi:I.rI.U: ietu. pU.tDaJJc qygII ~'Il I.INI1 )'1IJ lld ml!l'l btr IEI.$:. :bfiYlt!lC~ bLr nlayn.n otdu $!fun.., dc41, kllJliJk; m!lftenoll: Wr dt.!YglI iii IIn~1! Eil!llmll 'tIu g'1!C!!I I.;l~ b", hnyatm bl!' .rOITlll./l olM v!O'.!lkll.l "IIlI, sUn I!I.hk:'J.r U ~.l"bd m"kU<bln(!, s:..,1· laJli!inin Ilk ha!BlIl_ud ,l/Wyonlu,. fn.II ~ I!vlnll i11k1i!.llL~ if 4rtrk e~)'l!m unu.tmak v('! blr WI ZIli'il.Ii.D ~~ tiDWD h r hft IDlIilil~'t! i1.vlilett'tnu'm'!C LlI~I.)'or~1I I IWIt; i"CllJLtriJill. Sf:~·l.oi1!·orliU'dI ~IIU~!III ~tI If!; h yattll i'1!r L'
'y~.

0: ~ 4B.1I1kat111. Dn~I. Mbu.t. C "L· :urit btr ~ II 1 IBil" KIln bill !Jllkln, bu lIm-o:qt fil'¥ ;eg1 VI! ~r;~1II1t1 lIl.. rm It l!It!l!lnlryor· _ Tfi.[I"m~ iok m~mIlU. gUr ~en'kLl l'!c:.Il 1111 i11!>VII lIIGn SIl ....SUII\III !intI. >dUn YlBJruz luLImn.k: PI>I!Wk 111"'1.1'1· IrIiPll k~ytlmfl:.'lJ 'l'lmiU CIA!uL n '1!IlIIlI- fll 'I'll!; ~[i1J.l 11M YUilL LlCI.!uJ(h '" U:k nlll'rtnJ YUI)'Cl'riJU. O'yJ ~ ·:I!:!mnI!!IHyor. h: bal!' ball" 1Ot!!.1JMJI .. yo rum. bem •.,lI. dd'o h~ Ilkr i'n I:l.r&rIm ~IZ du kl: toy hatrr.nJar "'19 olmll.lb~1. BlI" rtiYJ. kiUllI:I" m'!6'l:ll iI'Iahn. -.ynJ lSd.m1iI ml!ta.ulp blr ;J'I'IuJillLt.e y~ 1I!.Ir·tmwllI IlI{INJ1.U. keJblnl I!Il'kIlrI mongenedrn IHlNptan hp, 1l:ll'1"1 ~ya-kl'& SOli ~~. b'lJ'" keM! tl.1r'Mlt'tJ. DB~I HIJ.aUn BQy Pill! 1c~.K.pliIl1:aJud .. !rI,,~ftl ,,~u:Kfv mi!'l!i· kurluillml}'ru::illt. (J ILtmll lit 1!Ic\>!riyl 11&, hha 1ta.pm:oJt. a.tcm lyerdu.. 0 an:.r;tIkklln bllllullU kii.~.n !Selma)'] fu.tln>l! Y~rll .. n lIlr bi.LJooa ml'C~It'Il!!l\ll Ima II Il!IIII ~llyenkDlUlltar1il'. bLtkln kllJnu'lA !!mil I14:YI'r;d~n lRrtIIl I)tl1I:,'lil;
ilUyQ'ri!:ll .• l!I!!lmll. II

L1~"

dl Io;tn

lit

"'I!! M!'I;11n tiff hayBJlnl

v.

lcnnde ~~U_ :l!rcIJm.~ndJ Sf'lm (lY" tK;bkl dali Itl'-ru.:I·"". 1 '1:aJli1llm ~W1dl!rl MIll", i;!~ll.IuI!nb Sl'1 1:i!'.l1'l,i.LI: lI!:vgjfiLn rrmn" IllSJ'lm blltUn 'I!o!!tcUlII:gIU.clllk muwnmpUlI bar i.Ddl<l IOrlI'Zmtk IIU),1!J1 z.cld bit! :1~r,l't'Ilno glrmrmi.f ve IItfi bLr fil.ZD.rl (m kliU lIWl:mU. d'(ltuYQrdu.

ytl .urI

mu-

olmft1fmdan

l"1Il1ll111l 1IJI.i1n Ii}llhB. II k.pil; ~1iH' cd'!:· rim. BaJtA h,a)"II.UmPI C~ j;'UU1 I"~t'. trinl y-.,llIttm. ~lI IIl1kkk.:l I) kad m, lIulI'!!d. Gefl~ led tiu !II!I:iIl:en duymlum Lbl IlLk§.ylt k diu. Onl!l.

II ...

I'\lr!

~.t·

knynniJDun

Mg 1Ilr ftmLp

'Y

nne4L

Tmne
~~i:o!fU'-

IIlur

VI!! ~d

~

aynl

>s ddllllaJ

!blr yallI:IIdIF.

dutu
'P1yordu
~ lm:I'~

mIn. kI,'lbl Il!~ ~ ..fI.klt '
till!!

.Ill! ena hilI' Z4TIl.l!ll' (SMI Ill~ WiU~ uylruC1&n llyu.,nll' 01 g:ozJulni n~~mJ,J dlyorou. Sir no b'!l Ii. :rUEllnd .. ~1 t~b8s:aUm. ~ %.h:rinddd
hilmmllll

donilUl~r KII

II.fJ1I

rnllb<!t140 n~Y'"UI .'11'

II!'-

ptTt

kill

sllll'fl'fi.l.JtJ.

~OI"1 rn~ktulll t ...
L!I.

,!1rmLttJ. ~l:t'f:1B kanltl k>r<ndin bIliI;lJ a:llM1Id :l'W! tu'lu~ttL thUm t1. (lllll'r! Uu-,oyerell IIIQI)&n.rTi lI;:mlll ItIr.:io!I' I!i'lIlf'Ordu Ic1, 1:1> 11111 r'lJk-l d.<:- Ie-, :l'1IIi'UI~:nler VII Ii'IUflt~1.!. 'Il1II),nt· lJl;rrll"'!, hav4l&rul'lILR, IIlrr1:u!mllll li1.I
lIa ttuJlitUToI I CIerI! W 011011 kilplmn~14Ib, B\I bli' ft",!Uh Ut.

tnand:r8'tnr ..oytto:lltl &fkm &rl!k litr rn Uil lid ~Iy"" vl!lIik1l.luun Sen] ft~ak ~l'PIek fsUyordu. '8~lkl 'ElLJIIan Nii ei!._k, hmn 00, 1uLJ(l pal"r;lUIlnIn ki!ml!Jt.l~l:n, mJ.ddeIqen 4ltmlndll UmH.IIIIz. :I'.o:kl'tt d.ld!iIl u.k1n. Btwp1z, 'fllkllt t!I!i.h& m:t1!t¢rUl

Y TY".kU.

01

h!r

knln 1rU!r ~1Jl"II.II..: i!ll!'!'dlt _ tie y p ynn III l' pi Bldo ~0II1'1!l'1!'" Klnn ell bel\! I[Iln Blr buar ml!Wtlll~ Ida. 1\1' I): ~ 1m •• Iydi u;,;1armw ;evr l~jl1 kQ- RIll bir ~l& DAktn KAmuran. gCl(ITlllJU•R... 1l'I."C1" uwlrtan dnyubm Id,u 1P1..1'l&k btl- mayu ~ml Kllpll· ,QUk uVfmlL blllJl ~ddk gDzStrtl fJlV'k _ J..yrp olur Salm. dedi. h Kadl.r 'btt ,,1tH.!rJl, .l:I!yBh.l'Mlmn cll.lcll~1I. mC!an. ur .. tt yoldJI. lInu IlUnt1C1 ~llll'i'lnln t.oJm blr UmllllH LIlI, IU • b1Iq:madl.ll lIIIOftf"& • U> llOl!:OIIIUn... :yudum yullwo ICUen I'IllZl II, F;'o:rmn,lU. C) mrv 1m I: Y!!lo. k&yr ", llr2llytl 1ln1'lmllII to!)1 ),>Iln SMd.tJo.r glbl ~lLI.kU. Erc.un~III!h1!!' II.fk pn.bT gth! Inmlltf'lli, Il10.,. "3) 1" t'4')':I'".4!'I!~i\ln Lnlirtll 11l11vlI. t~bdl· m~ ~ ~LIII)g:t 0IIII Dak.o.o gnli ~1IAn IoI'UIJI!!, 1!IAwItJ!, Kallll luJt1.L,rl!t IhCtby!!lrli'lII. ~t buldu.k<& l.Lne gt~U. &lm.n.nm k;~l M!.k· ~in~
tIi)'

-

NIl

Jl:M~

meeu.1.

blr HI!fIIl

lirUl

bnn~1Pe

myel.ilWl bil'bLvatin'L II.fD l11.11Q11ir;;1Jq. 'rnlfIJ.. 0111KKlZ )"Qml doldur.r; B01.

1IlmI,

gO

kWldl .llbU

::Ih

Imll

dain., ....kll1

HIiIIU!L1YI

!l"vml.?

I!ItmLtll

8'1l

tel"dH'

muwn..

*

tftkl lJTLkt.rL.ln~bkJM 'mq ~l~rdl, 1I:_r=1lrnelUUn c.n~",d." umn bl:r IsllktJilLI 0 1iPunu bJJ" III.II.I'l! J;1b1 ~t"r· 111. admll.)'1 "I.~I H!JJ4Wl Beytioll. lI3teYl!nlu C~dJkO;:U (I: HayU' dJ)·otdU. evlrnmek bile· mI)"DTWII YfI btl' tlinUlim dB E"~mllmllll bu 1I'C!'t.l, lukdIaLlul ~ i).I1d!1n lrun"!'t oodlim nit Ulmfik ur

klI!"r"t pi!ir>r;M1 nlhlt,)'l"l r: • ,,·.tlllItml 1dJ'1Ik I:tnihj tfT'cl!klJl l"~'I'!I
ibo

n:rd.!

lItrqo Ill ...,· YJttrunlll I(T· ll(, allllt11. 0 iillI, !1l,gvlD.f1 til I) ,byc:Bk f;IUIdl" F!lJlllt: tlionl.lJ( m ~'1 klUO Ozcrinll! hAIl JUlnm blr lek,· glbl sillilft kWIll lll!in cuml OIruJllU}·lIrdU. ~Senl 11111 'llnutnuyac:,g,tm11 !... .IU hmnt "ttl AYKUl'

11 UU'coyl".

blr

~---

OKUYUCU--~---...._ ~--MEKTUPL,ARI
Camilicamn
!IlI"d !l'rtI~
'l;"jl~1111 t ""

'"

--

....... ....... ---"""""

...................... --------

-_

....... ........... " 2 • 9 ,I 'J

(Ermenil6ii ~iNler
1m

::1

lman lsteniyor
l
rulll

'",n!rtb:cl
11'0 ~

)TrllIl

mi', d

oe NaSll Aldattl"i:,.?J

ii....

rlIoILIL11~i!:lY.I"'11

ttl"'

;;;1kJ,uimllk
~'U!'..

II!IULolrrlri

,,10-

II!i'

;n",,1

~iIIJ1t1 r~TII .. ,dI:-

; ~·Il1'Ir;LI ... 1:;1r I~, •• ('nm! "." Ii U n-

~. ,n,n r.!I [l!"lll~1 h'rlorrlolll"[J n,lrl i)lm .. kll!. I:i ralt>l!.l', ,1\, Ilk I,u " .." •• Ill'f,lIlilt> !Ilr otd \ l! yu .. nn ~.'\. pdrn ... a kllrnr m '.·rlllnl.... OI.lm ~lnl"1llinHz.o!' .:'o1ri", 101111,. 1I11n t.lne I;'rliAll ~'.. II1t.... ~,,,,,,,l. '11m· h 1.1 Ia'l'l hi II" lliIdJ~u~ 111Il11 blrllllrlt.
"

"J DII)ilKlI'« !I.: r''I' L Il., o1rlJhll!~ IIII' 'lfhh .. hUi ~,,",,"blllu ... uit,"" 1,,,1" !lIJfll_Iml IIIi"JN·IIHi'k mllll,lUln
\ !!l1illl

"Tlro,ak" Ad ..
Komita Nasil Dogdu ?
Hinca'kla'F Yagmurdan Setumr lie KIJt;lIrhen DolII,a Tot Imuf,lsrdl

1[JI[I,~akhlf. •n g"H', bUfl!J'" "I,k Hlnd"rll b~r lurl-t oe-rJ "lnltillt. IOjt nllllil lu.1 I .. " uu ~ik"UIl41 ,i'dI'll I ,.ltldll! l ..llllll&,1 >1debUlf'. BII IUh.,rlt .... mll,,611101 IlllIn t I ,111m]"" "n 1"llhllll Iflr 11<10[.11 "",III lmilfl "I ,,,I hr. !.It'll'"" )'orn,'ii'<!oill !JUh "'<Ill "!JllU 1f1.1Io ......... !I'lL

'1!Iur' limnlun "0 IIIIJU 'r! Ib'h~ lilt k .. ku II "F"I LlI .. 1 ,.lnt'!

bllt

U

Jt1!lJ.J111n

hu
'I

nl'llll, .;ok ~~.-

r

uliiol'11I :warunl".
"hiI',

rll'ld!!' hi .. I
-::l'jUiHi< 1in'!'1

~,-----------------------Bu K arg,ti(J$m,a i ki Takull dan Hangisinin
A1iUi Ku.mege Girecegini Belli Edeeek
YllLrlll 1 'lid LOJ1~l1r'. ~ .. ro:.r !l
1((1

~'!lmh .. ~.. rH'r '!lltll'r !l'mlt:k Tlhlil-

A.datan: PaDtDI,aa.._ Vlzan:
l'lrl'l1j-lllkJfI'I'I, I'Iikn detm'IJ'Ihl arLlk. T41,k dootll.l,tu tar'!lllll.rlU'Ill rn 1mII ... Ol!m"l'lll I'iWdkrnIl!Um~, il1rk, mUll!ltlnc !llnli mlltH!' buluml.l'. 1lI."a.k('a. '1!.e.I~1I'Ii'\u i{1ll'Il1 liIma"lI!!: hit CliLI!fl,ul,n !IIollilug'U....I!j k¥bbli!llorl. kl!lll:Hnl IblleJl 1;'il' 1I::r. ilJllln!'n J!zrnIrllYtlJlTn, p,,'lrlkIlQ" tll)'ln 1'I'l' "n~lItll'l AU ~'t: lltlkb&llnl d~lllltrl WI! knUIIlI..p rl!tliI'Ufi'i 91nl, komHruun blr iu5nn II£rm ruler!l.n I IIZIn-. mukuvv t V>Ii kul1retlne d~m 01 rak halefl"tlDfI! ugranllya blllllillb. Bu ii:ci:li!tcl'l:!n rI!Wat~JL!!T, !ml lILlY'" al- royltnf'l' MlJmft 'a.blk hUlk AtlIt!fll"lnr, lnontmlun ~en.lIl!l"lc: mes- YllrlTn dO!lt V,I!I!&r&ltru'1a.rI bC1Jlunupl'kOn 011111 mlllh .. lIl! YLlI l!emt.lcrLno CI - du, BUnhu, InrtJrlly1.1'I \'1 t.l:n.fta.r~JI'I'lI'~lUdl. U'I!.K Ll!il!l! rnlkt.lII£lllrd lannlq l;ullloyd'.a vc lIil.a.builld:a lMelftr1:i1!!jl;11, bllyUI( 1i1llnlO!ll!!r t.opLuyrJr, Er· .:Illt:ll!l'4 Mtrtkll.lllll, lI!Iebep oldWtJan menll!!rl tlll,;:-1.111 HytI.,fGrLsnll, ~u et- hUIII2;JiIO;JI.H, temJn I!!ttlLderlgWJ hdl 'bllfLIlIl311 h:lI.arlb. t: tUrmll!! I!. !~t.·· I!m Ln val.tallUla Ul'ay 'Ie l'Il11"'I' rim kl. 0 1I1f',1II1arda A[lJIdolllUlun munmet. IIlrlCllllDlI. blld I rlyot" 10'11 IhblLrls. ,h!II' mmt.s.klllllLpl'ld y.oP1JlLn IIY,ln mill hll1o!11U 'Ir~BlkIlL l!tLnat eturihar !dL!!rLn~ mllJo;ub~c: glJno.lC' UZ;I" )'Glh..nll. re KUrk ve 'l'tirkl!il['l[l )I pu)!l '1'1 i!l-lllI' c:lUJa.laJda, Hm,; UIll roewb ...... kmllU'Cla. Erl'1ll!nll~rln mll.r1lI oldugu .Ita erkllrundlll'1 (Sdrak JJUrriiUZyan ~ mll.ddl 2:ayt!!Ct n .. be.lU. Bm~ IIkIIlJ'lJi I1drnd' 8eyrutJ.u bLf' I!lrmenlnlD, D nmanlU RuII IIo!t 'UII! tern_ ''I'' I'll\!. 1Iiu.nbuldll. ya.]:!t1kJan bu f,...IICU-

Ffl!ft.:orbal'1,r

19\ 11d.ecue-

mn .. 1 I"lnli

dc"

m

nQk111>)' I ]lprL.l L'tmll!k IlIl~rh~. "l"~".j'. da !ill kft,}"tlt!lll~rnll! J(lbl, I;ok< tl1l I

"j!

hnere.slnln ~blt aliUmAlI. i1Ikkill~ ~Il~ rnUnl'l~u h&v.I bu;J Tn ~w. ~~r lll.ilEl.m,illl Iklnd dcroell'!df! mUtUj:lll!!'"IiI c:le .!l'~lrilmai lzmtr1 ~y.1'jP1 bile I!.ulnuya,eak Ic~a:r UIlL, K:omlt.DiBUh !:11mma;; La, BlI.'l'lklall' - P~H fU'oI&I!!J'Ida, II!I't&nbuJ Rm~&k kgomltaal nlllt". t:u IU". ~IIUlinbyJ iE:!rrnt;n1l~rLnJ. fill IIl.4l1.r r( .. ln ch, yUz.!l!!rLltiltkl mUlkelul dll. d.. .,ll.l;:lltm. MI.ILamlJlb, p>III:' • .u1 rm Irul.D.i\u~ H]'mu,91fllnLl, BLr;QlI t,:.lII!ti'n f1Jnl ..n!l!ld 'I'IlZlYllti bu D'I .;1 8.u If If ~nrrnl1f, foyllillinnr meydmta ;;l:1Lm-Inlart on PMUlI. mllb~ 'bJr "1IZl,1Kt&tIlL I«lhlyllJdll. k<d4UIIC&A'fI\I .,i:III m!,U. F&kat, R'IJ.!!IIctanLI 1111Y.Mly~I! l~ aok:rnU'IllLnIL LUIII~kl;t: is!! rl~ i)'B B"y Il.rm. dlL I'liltuz ... blbl 011.0.bII.Zl !l!III&tg -1"Pera i'!&fll!llndllt. dElima. IfW1l'I I IIld.I.lK Bu lIIOyguneulup rll!dtllmJllr].a. GI»m_lluln mDdllhlllc V>I!I telk nlflrl lie. 'terml!k, Yllnl Ern:J~1'll nl!3li r.te J breth IILTInI d .. b.a.tIll.t:m Ie cap !!du, I.!ji fin blUl edllrrll,u. Bu lrul'e lll!l, TUrk W.lt Oi.n!!y P mule. Pn::nllu blollut kual'ldle ao;z;lindl:. dlllrd",,- I )-DlfllareIIJ eOIO."U'k, rilcnc:l.ren 'b'IJ .- .blr dUll lw'erml!.k 1;ln. {I z-.,mlln b c:lDltu. \'Il UnJ I ErmenJlerlnll ItlleLlI "" ..any - Ii: lilIDJ1iIfIL ani:lUI- ""c: '(edt I CU~o!le ... dlln onr Ping· j1.Iml ilpllt eUL dllj:rlln krndl.ml 1:j:lcndlJlIIlI':ie ~edlll!:r.i I11III'11. mlJtI:ll.I'IB.l"1 Ue 1 .UplillrL· dak l mU5a1:mklUllU1 u.n 1m'mlZ1lUar pek l\aldJ GO:hw i~mill: I:Ilnh renrnl.,rdom W.Jt D nc),'ln, Mi.d(~l"i 5il- vl!lkli yo tur. Daha dgil"uJII 0 nJIII l,gJmh!rlmTl!!9 hatJ:I'UruiB lI.al.anlll- ya.! sukl.ltlln& qrlltJlm~. i1[U1m ~ til 1m! alan rUYl\t !."iC lbblll'lJIoI'I boltUluvu· liInJlIldl'1;'I kw Illbn !IOImdhakk k I. 'I'~lI>kli ir film d.h h mcydllJILII iil:C:' 1 5ympholl.ic:lc:rL P rtJ,u" IPreni)' ~ah maYL 1I:i!!i"iCh5in~ i!glnc:a~' 'l"I, IJU IIUlunJ~ lIP'alllmll.,Yl tlOyd.!'IT ml!:lodim ~I!o;(lra.cIlkUc, On un l~lndJr mb!tI. l\.ILeak bu tqebbllll tl!l, RrrI. Y1lmll.lldu. tifTl'littf" Mi n lPiIlo!>~hlu':Y1J vi.il~l:Id!: 8P dinrnLtt~r, J:'6r~!I'OT\lm. k'i, hi r Uti l4nl.l IdllIcc'l1trlndf!.lc1 (11I; [Lkl 1'\:1, 1>l1'l~1 ILMc:I 01_ butz \Ii! 11.&1prnoeel\110 hlllyllo!'IJ muhlllrrirlll!!. tlri!!rL fabmkill!l, fahri~al ....~n elJJ ilo'i 5mb hJlI'yln )'cdtde 'b.lkM. '12 F.:n~r ..tnt1m(lFi dIl BAn I1Jilll~'~rUiHan ..ak komltaAmm BakIl'ilt:lIy. 1".... III Lyrt m mUl If: L korl.d(>.ill.rm~ II gel-I! vet I l!I.:ill. :tlyulC ILl ev1el'lllJJ-moe-ktell!, rindc:n c..rlu Co,llcdi'n~n bi, mil· teJkilii.th!ll'ldmlml OhWH:III', b~uii!l kadar y.I!"IH. d'H~ LI L,)'>I! !~!' Topk.pl Ile JoiIlI"lhl!IIIIClI-kl!ll'liln', dlkull!l ... SlIlIJ1.IIl:ya tllr&!lar;mds. m~1,I e r.;. rpmi.kUlI!IIl'. ke,ndl 1«Imlt&la.n holm1!! bulun .. n. ml.l· 1IIIIIndan illlllurlllk :t J1.. lm'~lr, OIL Ik.t~tla bef, .Ilil ,k,.i,i~ilI. ibil' melt fer, mel.i.tiJiphnlfU :iJru!:lIlar. hW' t'eaa .....1.a.rflB.rI VanlJ :p I!.pLZ: lI!ornt l halHlc:.r1 'blhtJllt.lliI kJ:Ulm-p Mr~k~tc OtraldjgirnLE;:: ~ri1'. lJt:ta.ntrulr.por- BtL ma(,1D r.!MIlOI h I" hllde Fcnc'rtlah< WlIJh Di.!IT'I~:t"1T:'I bundll dll Fev- hc:)'"::l,, oir ,kumphl.'ine d~lu!'LI ki- Dn dl'l UjL ka.dl!ir call~n. ~pm IraJdl}'JlftLTI rl!i8llll &ltrnda lOygun~Inn ckt,c,o liIa,kl!. blr neUl;O Ti'ume ly] :to t:lIiJ.IIlUIir&yWULIl uyu bu C~ ohleakt.lr, Ie I~dc: m!JvaFfa. olclulIlJ ~Q!fle- Lll'bl rI!l;cI;:r, m!:nkllbcl£r \1'';:: h.ll!. yc:m!:gmd!:ll .orua dll!l lu:ndh'll'Ic mduk ya~ hir ihl!.yetl" yaln!lZ (akll $llll!j'lllIlll.IYL.l - ~YKn m ('I dll, ni,Y'Of. ml{tJ. O)'\lI'lLl C llllaU.f1IY k ptltlll B1~ d· liir~iikrl 'I!rllI!ml mlinllJllip btr B.T"ZI:.dth:n p:rojeleri, Ill:nlu'}'ol n Ermeni e!lIIU VI!! pfti!l1l1 &ahl,pl erJ.n4ln e.unJ41U' V t~ III'Il elr y.pbr· 1!II:ki;)y IIU !'IJ[lTn o;;CUn bLr karfmI.a.t H,Qt~I.kI&r. y~unl.1UI Mkmn' .... ~ Vlah Dllln~ bioi lliILlVDffaki,yelme'l,"Iu t"',tlrlr. letokik edi!J. dUl ytrml IIlI bin Oltm toplrunl1 'e "' 111.rii[l'. Dltu l&rn!t.Iui SI11i!ynllLll mUI DIJL~ldlr. !Ic:a~U'lftll CI!llu)'B tutulmUfLardL Bu lere Uitel'l£ hdur lUl"9'k rUJ;;~i:ikA d .. 1-100 .dlll1l TI:3im yIIS'r ~ bile Jabal. bi, giin 'bile lIyne hair lUcan (~lk fijI!11l1!!'1314 blJ 1Il{ibl! 1epD. 'Ur. mUl'l mu. ;:ol!:!!!! tLlklul htanbulu leri yenrn1!k muBLI:r:i),'c:til'l.dc !tal- pn, mlokdlm h zlrlilJ. dekl:ul f! talil e::ttili;l ),ok.t1Jr, Dolar II!:,. bik YIn) dJU'I 'JlI tlltI, rn&rIl.t.lurUI NJ· nubah.o;;dll ~nlUi ~ldl!f'l Flk ~ :e;rm.enl lJllYUklul Ue ~b.aft1 mll, hl:r rnL.il~ >I!' hi<! lIibi onlulU UU1Z.im edler. 'I'l!!I!Imleri boyar. ~rj,eml!lll hemen milY!!Jrdil:!T olan by, p.n 'ill:tPIlry1U1~ bet bIn, U.blIl'O!CI rd.l I. I'ulk dll.kl tl!kUt UTI 11· d;!! umihlll.li" c dU'ttiiii.t :lam nlar k, ilL.:' teln. mi.ik:ill:mdll!ri yaZDJw adllmm ~hpnllll;,llIfI bll!tll bir EI~lIn]B'dll:r.i Oil !I; bin oHm ,pJ1Dlf' "'l!rmJlIler. HIJ'ICIt1c Ilin clrvJ.nnC'k '10& fi.'!llnl dO,Dirt.mI),1! u'U ..h,1:'dI. ;f (j" rW)Or LlnJIl'IG:ln lubuJ III1i.Im ... 90k D~IJJ I • aun~i'u'l em lac. 61:1al", Bir laif!l(tlln tllIL .. lItOr ....!! IIk- l:e'l"';:~. ~1~ o 1c..tLi.n blip. hm 1"'- Iud!.. kat nk'll:'l-t!o",~ '!:Ill' bLtHk ternlnl trnmll/tir. Yr'l'Il!'rbakl!;'>!lIIl>l:1" 1:l1li:1'1." blr i'l~ I::vvd alI!:Yn.i.n.d..:: l,;I~ril'i!I..,llIrin h:rilollcr IA vcl'ill'~I:1'. yoMi !l"II;IJ.e:tur, Y'~t, K\!mlC pi ",mttl!!rL?l.41~1U k~nml tllllll.J1U}'or1a:rdl. Ba.nl1H, 'bll· An~lln, ~'!l.wn! - Bedllll T r'l:ll- miki,lHl. komblnUOn\l !JPOrcuJ 61.k.1. k lUll l!'1Ir ner ~'I!!!'IUiil! hlfl ~I:p!hi!i W 'Lt DiJlley'Ln lJIZU!'I bi!!' Filmoi E.n btiyill!: end~c:a:i inuta 01· lOygunauJuk da bun~ !l¥tr lIetdl. ~I Ct:llc:l OI:r'N<~~~H!Slll ht.et'krl 'La- It.ll!.nlar kadar flZ:ll1 idi.. tnn tqe'bb~ ve m§a.lnin Rm<;1Ll glrm-cmL,len1lr, bizim para'IT.l!;z:la ,5.00.000 liny. 'r'I'I!llcllf, HMlII.hil, ~I~PII'IJI! !!In,~ 0111. BU'tUl'i J,fU;;:Uk ~.IILt ve I!&IIMtkltrtL.Jon! ht'y"'U UIU mill ytIa IbDt!:e!IIl S&l1b ddiJl lJe SWl!ym;uuD lUib"KI 'j((;m1Wll'll 1~l'Idlm o;:fuil't.mak 1I'e de l~ rlll!fll Ordell DCII'nlllld'i YI!J'!'l!ot mal o1U'1'. ;el olahillCc,ek Y4!!gine.B.m~1 td '. Inrn VU1 }lOS'\! "lInm~ , yJ11 va.r· Uurlndekl tll!tklll \'1: mlUblk.,l'e!ulnll la1.&.nbul pvrluli)1'1 lrun">I!tli Iltl' tcklc vlnnu Ift.l>l:lllli Hrrl lIUrilycr. dlterlot· bit :!JLm<l!f1I 'biihin '1U,zan.elnl moll 0' n,'lInln ber llll"llfLndEl mil- I IILI e.de , JIkldI-rnl ~IJLn tdet.l. bOlllltLtllnu,,· IIl!vlUll il!tmll!Jo;k;dlr. u~ mU k,,~ kmakt&4rr_ :r1 de. l'iIec:lda d&ha kWl )'1IldlLJl VI!ITu.flar ve vcrgilerin yull'i.liunu Hor b HII.Urlilanm!:jfN benl aid .tnll},or· l"rlnLn Ibu hai'ta !SOnUn klld r "Ure. ma.k 1t;l.P}~P~l1j blr komllenln t..; G. n hM~ Rqlktalf nrw:tlllnd .. mu VI!: bill l,Jln 4flkar it olmllcililsa" bu 'ilc:mUulickl vurgunun )'c!{ll· .;lkan:llkl Il 0YU'lU, bul'll!. l'1Iu'k.bll c~gII IJ!J:Jmm oedUmtkled.lr, 1111111 Il!II'lirl .. Ll:!kll1 r 'yorludJ, 'fifO Ill. !Lanllal. gelirmi li, Kcndi:!.inc nlll dB Qt.UZbin IIIoItmJ bulmUftlJ, Af<:rka htlfull hcyt:U,bUt,,1I mil- Um]t, e"BII'"!!t II. til ry u, \'e{-.l1l m c1u. G:'LIalaBara~' ontmd hnrllcu Ikl taraf, I!IDkW nlIDlrlarmd " bjr Galll.b. ve ~e:lunu hU8a1 bag1'1d~ l'tllKlrl'l b~r'l!;t".rllk I'IllttA I{lln- E.n.k _ule!'1 mUnu.elH:WI! m!.'JDlllkottmJ gl!.el: -g1ind\iz .;:all~a" II; ritile. !bOfltnl!tun f'edllkltrLlk e1:Jn lye, II:] q:. bl!lIl'JJIlu, __ ygun£wuf'W! ell bQylIk t:r1>'l'l~ )' lun rtlJJ"'''' fa k"Wl!lI gib. 6- !lfI 1::I«I0l!!I terl!!l1r'ul ,'e IJpor C&II.UydJ b~'l' huyuk bir II.kmh)'1I di.i~tLli, mD t'wlYl!ltl!l ,ge~ml!illl bll tutU.i YB rt'H:O'?1III11! im'mIllb. 0 ZIl1M.nm III,YW ntlnde lulu!4k oltJf'tIIllk '-ok .. kr bir ha.kkmdlll. 1':9&&11 karuJ Ill' 11.1 maktll VI! W lilt Oi!lfi_l'J)" 2: t PIll !-toe? !lkm tu j. ftlB.frrl.ryDl'llI.J'dJ'. mUI:~vne~iJe.rIllI!~1I ya1nl:i!. btl!pan bw"Jfi 1;;;ln ~1'I1!1 DlrrkUirillll: bUlJ;II' '_indll: mal" (!I ,TDdct.'t1DlIZ Ti'iui"LllJUi:ntlr. buyi.}rnti,lii, Yect:i,j YIIJlI,nda, 'If mt;'Lklllli' ~ bl.lh.aa:!lll 'tnnlr-IJ,ynin. adrndlih ~ bll' E:rmenl unglnln.:!en ,Ufl.!! 1'U.!:umlu lllL1'tllllllat lIoftulmllLlrtBdrr, Y.lruz 4'lI1'lI4 1:1\1 m rIA.: lli:erlnd I! bir PnNllliIll!rII! fLynlm1ll bulunl!.n i!i!'kL kmd .. IHr .1lrtI IW"1" 1I~!I'lIIylJl'. F&k.l 'rnu'vl:uilik ylllpml~, 0([i bilT Yl!lllfiA (1M bin ILllln II.'Immll!l \'111 W~rLUI'l rniMl!l.llnl:rlnln bu taaa,,-vur ve l~c:b _____________________________ , kadu tir.::nlerd!C! m;::y ...t: ~Ull1'1l" AJmllTl)'lInm pnJl!ill!lrlIH'Ll!n bl~ 'E blr t.a.rllftan 1"00.~Jk'Il"lrn .;:abuk kOJlUII" bu. !:'mt yek.Qntl !/'U.Z! 11m IlJl:mr bul· bU!'I]cnnl ;.'1t vBlllrnlds me\'rut ltltl !!,Uk!ll"1I T1.hb~1l Dlr mll!!l., dlter tarllliJtll.n dllc !l.lLbnenln li0ii.£ I i ya~lndll F 1i!I'1a.sd , Amol!rikllJlTlJ CII Illttl ~Indl! lIIU,tu. PatrlklUIi tla el .. cecJr~n Iz· UI.h haber nlm.o.k~1L ,glllClkmemlflerdl i4lI(UT. Kfl hill" 1{ent.n e~n,ahtnu kruoriJertn ftl!r l1.IUIJlILn glOrdu.I'U"UJI'I k:am}Onbrlnci ~iHor- .... k~rln 'krzm mirUyan, :iromltlirun 01 ghz11 hafl· Fakl!lt. Idtklarr bu hIlberln d'o~uIU I' oC!lr Prcl'll 'UZ 111" dulU 111:11 dura dura >C'Tllkf T .. k! Hik )'apml,r.Ku~iKi.ik.h~h 1:n:ri "'I!rllm~k ~l Ubp) ma., Pl.p '10 Moral IrJLk- tuna blr tllrlO. lnanm.ryar, on -z mUl T k!lo dly _~c'IU ~1kll.l"l1llllil I'l!!&lm r~~ mlllu.lu ardl_ Utii' tp. '011- IIl!lv~lIln' 1'(1(lb<:yn'Cl~ln IPlfY'Or,Kl,lrnll2' JI)'ILftI. HIIl~pll "'1U5dl~ K~8"IIIn 'eo larnakl lazyl!! va t!!hdLllulnln. dlU'r1 c: r dO UnDYL;lf. Emc:lllJ,"lJn !) h kkmd& ~ rllll lOi:hifo ,lIrin,bnlml, IltiP. i;ahlll.Y1P ih' ml:ycillfla hir &rkadafla:n 0 gOnUo m:aml!!tH bkrer Ul'Iwl 1:m'ill:nSl Indio I!; ndll~ gUn l<~ olllcllk I((lnlll blr y~r b'U rulll muJllMattl!.n blum l!IW'a.d1! CIII:'r ~brml~I' Urdek DOllald, va:rhkll:!!1 olmuttl.l, nna mub&le'et edteek bif' Ii! bRl'ak· o d.. bil: k' ~ EllraJdm )",nCll kllr" murllhM. tnyin 1II1.~[rl)'l!lr '\.'11 pr!:'n:ltn I!ttlrmlYlJl'. !::11mMIll' !romlt&clliLCll, lIN p.BIl'IL-' rn~gnu nrutml I!illpllfYQtlll.ror. Bu .. IIl1ml!lI l<;lrIJ .. !lllm<:', I ...In Le.'!lI!IMng'ln l~J~lt blI bc:}'Trl 1;l!c1I1!tU 1k.1I Fill ~iitiinC1!11I:rl! d D lcll.f I!L 1..111 t 1;0 ... ornclnln mmlll bttra"oorr, her tlIb-11.1 IhUmall!.l'l ludlHl mUhlm blo kmnmm DrilY 0::,,' ",In 1!I1'1e K1iYIlt. l:anb411I 1:410::1"10 1;1 ki:i;;iicuk hir IIl(an1" h.lIohr&l!I~ 6~U '!'Ietl!,! 'kiJnla 1mb!!!' v!lr~.gr. Kllnt g~illInllndcr tu!.n.l:'l.:k. 11il:uhlJl.lef~ filO:rl, dUnlMmI, !;,I!!r[[dif\ni !!IiIIo)'l!:omLtlenll. l ..nl::£~ItIJlI a6)"IIYI!n!k mYTllhhu t,a. olmlY n t:tlrk~l!.!i.ne r.trmm biJ lI:QJIbu lfIilJlllltoclcrLnden Ilc;1IIrtllr;:1.. !:wFuk t, bu dzler t:llnamUor!' yall!!.noo. :?~n I hb- .'D'kl!!. te.!"Jld lIkirlerlnl Voc:ukluiullld~, mil'ltk., ,urn, l'ln ~lldlg1 .Y"'~ ~H:mIYll-1" vc hllmll!n hll:ll <'h.l!fUluYOI', Tilrk .. oIln.1J1l dn..h.:l ~~Inl, JlilJo)rllt ~, Ilu 1!IIl)'G'lln· 1",1U'I bq1an kI!np emrte'k I;Jn. ,~d· !t1t:rrti!k 1]. tlll"l!4;'" elmer kll.blld.l, LI,I.", 11nrh,I:h~i bic .1~J"1 'ofardl. Onu bi.li ka. 14'1lT'[!Jrn, ~IIJ'I mlll.k:\ni!~lu Ii:'t.IlukW on IIl!nll SgJ'lm Imvak, IlllI.· klnd!!'n ihhA b:ll'l!!lh dl.VTaI'IyyMlfI,nU f_t>!l be ~er. gelip 'i~dip ont.lil'il!llt liNe )'oJ ko<yulu)'oC". Ma't!czyn YQld'1 ell!' I'III.q!!ULYl!lIl! dllflll If, .Prlln"'ln 'mk So~1II bulunliul\l ::lIrada. htdl ~udsl~l!lt Iciso.'@!n!! hllrllllldDrU-p tllUOIl bend!!" lIetlrl!t e'tme::!1 Rliytt nOr1l1l!.1· cynll.Tllag. bliyi:ik bir eilcnr.!! te. om.! !IIoldllrttiyor, v kil;1 pnnl!!ln yu· Clot bUtliln a"lklll1 Ill:! 1:I12zot b ~ • rnne.nl.l.ut kecndJl.!.!'i.ne Irul YI! 1dI1>e! din bulam.!l~1JI:llm!al.erl l!1ltnm!:!lTl~II, liii]Qki edudi, S~ l'Iel[.; 81multii. Ilk k~kLln" IIll'UrIYlJr. ~n8. "I'ada· m anlll.tml', ikl:llIdl til!' jne dO, m~ PYO!i'II'\~ m tuf olU'lik mild Aynca: En lIOn .diin,. b lu::rle . Ym.i PARAMllNT .JtJRNAILDA ~4!hlr Uyllt.trosundll. lir'lfi1 k:cmn ille E.IcndL min ,<!Ii!ClI lu.I; h lIr!l,luri l'hr. Pre!'!11 m b ynLn ynpblduml otlm bin. IIllmm 0' .. min b:rnlrlJ}'l!:II t&li ettlkleri mll~ 'tJannm blr lin III.fi!l.lllnd II:D iyiJ, en icni.;! YCf'i ltu- IIl!vlllltll"le 11 vu~.1iI: 1~ln muvt1f1]{ bu ta fllGI 1!'!.m1 oMu. Bundlln ~ ..Ihl walmdillill zorla Suwiin !:Itat I .:Ii! tenzili.th iI.I'" millinmi I el1n~cn aJmdlluu e!."V!:!I 1'i,uwll1 i~ I n. yin e 1'"16 fkU1II LlI.blLmek III udeL' eo eritm~i. plYlIB1 dl!' ijldil~rfh;:: 1I,IIJmelerJll' dll. )'ILlt1l )'&'kd !l!41l'lemt;,;i!il1!! lInlJt- tolil~~, lu,Yl'r !Cln-'yctl 11 I)..li' jftn Inzm IrM· o:Aptlll ~~'iI'\l! I\!enlere lehdlt Wah D'nc)' ·kf ,un ko~!ll:';tk 'brun OI"llY lI'!"liyerf. Pirl!!n!lln III111l1!1! ml!k~1J,JlIU"I' y~I1!l!J'1'1I}'a" tl!'ll!!bir!l.!l]~l·hi" b;).- bIUj"Ol'liU. 01dLlrt.U~n ilIe Csltl.:lL!l So;nltiJ.n~II'i11 li:eld i.: I!jlljdan I'oIlVlllnlo l,ledlRi gll~~1 ortpJt engrJ olm II: IL!ltlye"ll!l'i ISUlmle k.or- Oyle 'hir ;.,aJlI'i)-l:Iteldll: rtlim b'llllunu,yon;!I.I. GllW" bu dl1Syftl !i'IlF:HJJ'I~lIklmn ,fllil!!lllltlni f1tC;lk!;~ lII't- kUt:Ti'I:UYA. If'JJ!lEl'~lIlli dl!!VlI1l'I edl!>'Ol'h'hri:ll, il'!I'M BlDnrEi bw!llblllll!lmo", t 1I.. llIrLl!!h!rile L::i .. Yep ye:ni I:.ir Il:y .. GO:i'ec.L!"ell' ~k II'kbl'l'J&:n: komHeye 'PlL11Iv!'r brllIlll'l PN.lJ;lI olllluillllloill IfT-UiI bobn· dO) h tlmtn kilr'lllllL:IYI;I:ru.t;. Son :~rdl!l blnLl'l 8OygtIru::LJ luklllJl'r. tqll:lBAtlllUID BUGON SINE.~lNDA lill,. hamDlrllllltrlno k."l mI!ldlLdi!!d, 'komilanm It:rlL eml!'lf::rInl IImll ,hlilllU vulyc.l'" 8<ltla.. k~%InI g{ir ~1I~!IIrr !kAp.a.nnmz, ~yll'ii: U~rirll I!.lklll- d EIhlI. olm.!.,-y.Ii" Mi&cy dcidu. takmdlklarl .wrha.es tmV1lrIan, lhcl!!i dlnll!Dledjld~l',i 1r;,;1.nldUrtlyorlnrdl. 8 Tllek "U),or. :E'nn. fl"Y0r. Kurnd 1 ... 1"111 karfL le-kT.o.1'~1Il1H'.ak Cahldl!!Bilrlllrm 'oI'<!! i~.kmin h • d'ondihlidi iihtLra1lllln nile. ,ill: IIllIkut W",h D"'ney y ptliJrll 1!:c:ndi mllhl!yn lmdlld )'eUijJYlJf. I\:IZ10 m ..... YI IIlIn.,.lf1l". mulmlPela i!!1:l1!!I' gtirUyo!den bir kluhnl" b yiLCar:11 ui4Vir !!on!:'111 ,de:: bo;kjendi. F k t mlJ.vdfll<k elllll1fiI!f. IbuJ'~nm 1 ICllp ettlltfn! I!II:IYIU~'OI',nl:1'. Bill OylIl'llin In Illl lU:!l:r1n~llkl tilbiltnek ~~11. d .. las buyo.l&. mllL",!"Balm. ~'l . !!11m . 'kIZrnI gfir'l'TlUlne I r. rLJRll.k. ;ii't:li.ik!o!I~ yerunck i- mn'!lll ldl' 1!'I'tlyor 'f' inrrnl Ifijr~yor f11rlnl g1duiyof. au fj<lyest-'l!iduyulllllJ. canllllAa mf' up ediYilIJdu. Yl!!I'!llana:n k(;hhm '1'11(' n. !Iey1relYI! uystrolfa:rt \"Ilk bl:r mU .Ri1tun men Faatl<!!]' i1Ui:e. wui't', j)1t'lUgoUI'I,U h bcr IllJYllf, K4!J'idllllnl EmMJ.b; ~!! iJi:diru filmini lariinii]!. ~~~ Ibulun.:iuit\,l II,!laln! ,,'rn:lrW·. In· Piy!! pdill hj~ hiT onDi ' ltii;; b lr bur!tC~ getlMl'n prL"n.!lirt as!] mll.R:QSEf'ALE~ .. ,. ~KA.", We NbfAYE.T nil 111i~Ucr, Ir.kibe h.a.k hilyat 'IIl!ulmcyU,'J Di. ~bnrIlnllYor" JI.'IIjlIl'lto;lI. da'TanlU! ]!Il"'J1- 1\11n f'm~1&1r'1 YIi/ dil~'i 'nO; dill IIIkl N'IH! duYftnnyol'. Yilmll:r, onun fiimUli 1JIl1;mid!. illlh:~ P'l1IIk.a..lmll.R Il'Ilenu!'dlf.l B'II, Jrollcnlc: I(lin ;[I!Mlilnl l"1yUI Ilir>Lil'lk, 1ru!'fig tnfll1!!!ynlloi ro;modilc.r. 61dlirmek LEIUYDr.Babll.:ll ~all.l!mDl'Or, JA.MES STEWA.RT V-Il lM1SH AI. A'[J£_R IOnU yllpfin l&Lhmut I1rort,lryu: F I Wah Dim.!!)': NIhil}' t bllbamndEin OJou 1:11dUrI!CI!k m~]( IIilIli lFl .... ..,lyll !l!d""II~>cJtrl'i\. ~1E.lw'e1.i!n~ £1'1 1IiOU1 ~ rluluuip h.!irp h8.dUi!!It!rj, Nc y6.palo1l'l biz d-e :k:C:l'ldii- klldar I!!l'kek !tImlini'll L!liUY'Ql'.Iabmtl I IlJUdl!l'~DllD.dIIoIII bVgi'lltf i\:.Jll'llit!lll Bar4UtlUll .ukutu. In~ biiw'mu, M~p-QI. II.~ ,te'nIilderi miz I!IIlb.nz dedi.. da klZllu bl"Il'ldr:.'llr,i\!k el.llM!1yor. dettln Aka:J !iOfill(VOl'; Ru Ifill mc:.diiiiiill •• Bu1Pi1'l II t I die l!:'lUiI·· 1, maLlIIl! •••••• ~ 1936 de yULII'I lfOilyar dol!lu ~in!'l. AJm.anlarlli Al.'r'Upa !m:l'1l'bah bIit' 1IHi£«~...1:i I~IID IBmVIIm!mII MUClIldflleo Cemiyeti, B EoSIl II ilk ply mob ITI]" 111)1"110'. FJJ tt4 wlflMul~ ~:d1,a.t '~ mDlmnI e!Id!lmJ!I!l"ile:n1 ~rlllilrmDI V,1!III"I!Ill J[Uelldclo cmnIYIlt.lm: yarZImlllll1n,,,, !tIt! t, J11l'lr.lerlne KOYduk gll:rWfIll.~ pe.1:JIet:'i deD g:yamyomov.a1d{ I.!a de 0 urn!] Ii nJ ~linn 1",ln dOli Se,IIIil.Y! blt1J81ndt blJ!' IIiSiodnl.lya.cak d"' .....f'ildD mlltbl1j "e ml:Fl! ~m uhnebJr .. rll.lllmdn. CD Inert. Ihl1 F 1111: flll'" I 1'11111 lI!nlllt ~"l" II; nm. GmffiI ~ :li'lII.nII gbrIll ttl... lISyetl dlpli' fJoIIlmkl LI~ atull' J'iw t~l U YII!)11mllJtrr. Topi IIItl}'R Sn"IiK MACERASI, FEOAKMUJ.K r,WOADEI..ESL Almllf'll n, JiI"k!!lplrl t~kllt !!ltme!r-Tt." 11111blzJ. ~ Qtli'kmrumlm u,~ ~ :vap&1'1!.kI Mr. Su Itlhul rOn&y! 'b1l:'Ujfi reb!! Jf&llD ~ riYl.!lct lll,\'l!I~' ... m l,Ur, Bu laVl!Iye)'1! evv ..• t dJ:rmJrfa id.fl p1lJrnna diI ~r nm~;} kBIdm1.!1Jlrnall: 1,ln bill jJ. IItm v~ llnlbnU:z:dl!kB !l.ym Illi In[lLll tit IU'lld~ uYJII'!!.kdlf' kl, e.'ll:<lm~lm'!i!k! ~1Imt!1i: m~ ulgr.u:. :nLbll1i!,l1IllI t~ .e'rhlliill!riLll~ ~tll!; loll,) 'Tak!1 m 1M1..tl~Y!:l ga.liID!Jtuncfl\ ",l!r!l". phlllhi rill! 1m kill olrnro..k;lltn it;urt!l:1I' ~k1 ~100i fBltd: iJf.'!Ilp 1Pdi- ll'i'imli I!i'.f!.p Ild..r, "'ilLlmt Ii [I mIDiIIon. I!'lIk bll11'l lI;ln ,g~u,rulli1ll"tllr, I m.li: l.lIlerni,Ur. Of'lUl'l 1'1Iln, WOrd'll· yor, h !llllkle blmLz ,LtD. ~'r,.b:k. Fa,.. db blJ.'llB I.In.Un :Ii Ilkhll'. Bblm 'rlk13 l00'llD h&!!icillb i:run 1IIm1!.n Ve.l"em S8oJ! RoolI!lr<l : TYRONE FOWP.:Ii. -MYRN.r\, jfUmU~ 'bl! r!!r' Inctl) mml!.l'ltlk biT 01: ~, t lln.balar.ml!D lip yil.. rlnil.l~J;:iII> bl1J t,I lip ,Ifill 'ill I!n mHVIL., 'lofll oP!.d<1'1 cl!ml)'etlnll ~ h,rkolunfll.C~kb:r 11\ Pl\".TIJ, O'lmPlliflilll rajfm en, hll.y:tl:. "11,\,1' lriQi'"t ~ parllim' ~ ~.rl'llil. ilI'I{ ~re" bud; Ib l ani bllXs:1'IIJU 5.lmt tI,· d'I~-uIIlYoT', l'!khdl!D 1>'Jg_r:a ~Il ~ ,1.. brmktJr. Bl~rBl" R9ft~ ,If'ii~ fi _"1~0'0 bile p"rd .. dtl pr.fln, , :htlkfimi!l l!jlt'rl toplllnrnIll"! 0m ,!lDII1ka1lU'1l11l iIR\!I 8'~ IllIUn- OIIp1!!l'lln ~arl 11'1 1]1~11 aluyCl'l' n I!;ul blr r_!lr' Slnl!'Bl Irla.. Ehnem IImdll )'Il!IWO db 'b\ll I.. pak m.IA, yJl:p'llll1oUlr. rd' IK!DAi _ilk P ~ In' ~rIYQI', :lld llU1~ tabla gl!tJrlYClr. Bur Ayr'j~: En 60n FOX dfinyll. Ib, bo>livL. BugDn !I&IIi. '1 de wnzllA.Llo mlltlng. Dudan blrl i.UIldutfllll E. GaItlIttI'l'llr IablOliu olul'cl', ~Ilfn. !l1UIB. bakt luk~ eli!! g~h"dJ..hJ.l!!FI.
Iimlll

"U .... . I on tun t& ~'):'un no". m • ~aml' } 1 d Ml!mm yttlllL k l'l;Il;'l!l!n rna - , 1( .lenio[) U klmllLl kQm.-ye glrl!li:~ nc... min coruYlll:tkmlLllt! It,"In Vtf .. r- I'll 11"I!' 'l!kI,ml! ~IiLanbI.lIJfJOI' nrlll!lll d '.. ~ 'l \' rm1m' \lllLl'm .yn tllI .. 1,U..'Il,III,)"t y-

I

eer ) .. " ~~I!;tJ m'(,lh 'kllnk olun Il~l mlJ.J I)IILKnda ,,(tit' "Iesl de muhim blr reI oyru)'<le,Llcur. Vt h!7 .'1

t."ln blro n.n.dl"tI b 11:1" ebLllr, BumlllJ'l L l1ollL)'llin' lid" Ilnk !mllk vult wi Ij,. x~ I lUI! wiJ._k uck&d'llJllm, mtlsam Idr bulunmarrui.lli IlZlmdll'.
II.·

HftltDlf'Ul [ll,nl"rinden;

(Htn

I!rir

o

iNOCCHio
'Yle U

I@£v.f!!llu

ymcQ-

nun un,

Dlun=

ikb, yUMfi

blLrinl

Palmluk Prenses

'Yedi Cuceler

MLibdili Valt Dis ey in Y,eni' Eseri
I ..

I

cc:

'i

Merkez Beden

E

iLLiA

GALO'TTi

ic

p

o vv

J,.

BAHRIYELILER

SARKISI

o

LALE

1

.t-

su
ill""

R

*'

S_ RI$

$EYTAIN
,DiETRiCH
On.OMr... ...

~----~OYLiYELiM
Tanzifat Arabalanmn

SORUNUZ

MARLENE

Gurfiltusun den IKurtulamtyacak mly~z ?

I

IN

,Uy
FRAAlSIZCA

I,

ORKCE Si)ziii Niishu.SI •

I

IE K

Siizlii Niishaslo

ELE

INANETTE

,.
1 " 2: _ 941

.~

Hitle1~i~~:ikLJnUn

;~~~----~--------------------------~ AFGAN iKTISAT VEZiRi FRANSA
'HITLE,R
Kiz -Ird.
Ircn;Q,I'Ilu,

R

TIE

GI. W'eygand
&In, 31 (JLA.) Cenerral Vf.Yg'lh.nd I'ruI'.ya gel.mI~ JOe h~lk Y..rl!.ha. d n l'lli.l"I,ff.t.li! k~,lIllflml,hl'.

pra.tik I"han

bir b..VI SER11'dN iLK tK.l ,MAKAILESt Imh meldl'lonEl i0lJq~u k:i. bu 5'. DUN VE £VVE:LXI GUN' nlf mevclJdj"'rtini dlflhi molore ~~l'iIR kXI1'I.luQYr. 1914 _ IS k rbimi!e an;:,,1t 200' • 300 bl!.nir1ik mo,. dda
roe,yeni

I£.I;-e] im. ve b ugij· nun ordl.llamll teilkili:: edi!:lim: BUIi:iniin madJ:m ordtillWI;) bll~tl(1ml:Z nmaT'l :gordiiglilmi.11 ml.nZUI ~lJc:bn: l!.·lolih·ui:'II !li!rdU)'II, "';_~II' :;;_ ...,JI!~. L ~Il,.. "'.'Tlm, .'''"~'~ ~ ri ,,'ill" ,,~OJ.. ;n~r bile iiI II!.m1--d.cl1I btl. a.ltil nrn'-' "'-'u ""k ~~L_"l'Iilez k_"dr""'in. JO! _ den 1s:tl.f"d--, ICI'lIf~ ........ Ji"'-~., ht'" .. ~ .. ~ to ,... •• -.;og.... .. BU' y'" ""I tL~ T'" iiJI1Mr bir IliInlf Vii!: ailah kalmu.:.."TIltt~t. atr .' "'" . ,1;, "IIo1UR L.!t'L
..... u "'"

~:n~:":i~ ~f;
u... ~.,

tanfl.

~LmQn

MAK j NAve
R'OL 0 .. ......'.'
a

M.· .·O·_-., T(j'·R~-O_~.·N.· .. ·

I!l ~ t ir L1e:rne.l.cli~ MotCirlu ve znhh bill'hkluio !-tl'lIlh:ji ve lll.ktik nnal',lII'id:o. ;'" tih.damma. dilir uIak b.'" mi~m] ..Je
lUIIZill:i li.y""l

k~~'~~ilQi:~d::.lIb:e~T'~I. ~~t:; Amerikahlart
a.sl.. y;er ine
_....I

Inkdip Komitasi
[I en

~I!lillr;u.k .iiyleod:kltri;:'i;z::'[1 ork nJ ELtl~mOBI1!11f1\'lIf!l!!'II'l!:agl 1(1b i ~ Nt''YA • 31 r(AA) I I ~~t. . ,. ,". L Y_ ,_ ~r m. 1- 1I'I,Nlli.ll1'l ~emi ~rL"~ lo .... mr::l!o:ruln sarine:!,,,, <;II<.iHll.iilill a,"V"'" IJ I ..J ,_j. .1>.
Vii!! I· IH!::{]~

kOJl!i~)!'· i"If mUll 1JII(,lflp IH:Hil!tl:'l!l i..qldl, I!trruJft:U'. Bu.
;U

Vichy,

(A,A."

-

MUll

lIon.ra.

1&trtt-a1

Pe.laln

..

'0;>

'd

-'

"lI.pl~WI

l~lrll!ri

n~

~!

Inr sim],

A.N

S'ol!il(:!r~eil

i't;'m illUhim,alitr.

CTliC!..IfIIU:!T1I ,~a"lrl'la,pn f11lZi11n
..J_LJ.
0[1

~~K ,.

-'r'II,lr'III1i1JH!I:!'I'leLYII' m II
,I

,

bil" !i@i :

.1!t

~imalii

tOlle-rle

h nlll.n .. n

tlll.)'l'II!IJidc-ril1

moUlderi
'In'mlnl!.

bugih:u 2000
hi(ar
"&I)'QI.

~ 3000

~1Ii'

KlI!.u,d UI>I'ffl!.il: kud'!!{L ,~ll!n.k. iBi :l<inc tamlLmen mot8dl!! tlohrik ~. JCiill!::l1I ~1I:hh II!lnlfl;!li'l' m!lyd 1111 tgl!:l • rni,tir. BlLlnl • .I' da. iilil:VCLid lydlerj..I ni mgtoll'~ medYlilfidurl • llr A,itr lG,P'!i'u,l1Iun COr ~ i!.ncak mO!QrloJ: lu.hiMti:r. Olta. c;.aptililki loplllr da vl!.ndati fllZl. m1l!r~rll!!'!i. " mi, Ve batt~ C-1i21 Gim. b,;",fif toplar bill!: hnuel CJi!!,yal'~vt' tank. ddi lophm) mo(orl.~ ,~dllhm::i:e bil].'
!Bntnl:;;tlr.

'1.,.,.11;1 YazDI
iI. Inll:'ld;e "'~
..Iani iillmutll.d.I~"

Yazan

7

D
11.-'

Mu.h.ilare sl!ufl 1:II!m,~DI tam!!.In('n mQtijrl~n.ml'l1:lr_ Hem m",hll> ber~ hizmetini hem de mlll=nl!.IILnin
til~mmbll'il

arncic. bu. fI'IIboll rm:mml}'e .. e m~,·a Ie!!, el:m'~k L L '.'1 '. . . L' nll· 0 lUll .. ~ l~m.ty ell ehl.mU111 ,;,.r !lu!ll!IT\de rnuuefiK:ti·r1'l:,r. Bu n'Dktll. h«rckc:Klr. . .. Ilu. B. Hider'in dOf{flld.. n dioG-mb~fllgl lie mUnlL!ll!balt:ar olarak ...B'Ill'ld6D !:ill. Afrika Rlb~ ~Iili,k )'011 Bidc~Th: Ameriltll dllvlet!erin.i mtrlkaOll 6-t't"I l'11JLnd~ kOl'lferanalar ~eniil! vc m.em"bii mlh-C11i11 ~DI,I,cr' Lehdit. I!!dellJ !oz:l('ciml.en Ib!Ll'I,llir. vnmJ!okll! 'I! bu ko.nll!fa.rulO11'diuFl:l.n 11'11)'1 ~loJ!me:>1nJ~.,. rufflnl ~1!1"ln (1\d,: ~a]'eka~ J;'.llJP111D.O.LI1 an.cak. Dally TII!~~taph bll hUilou&tn mllldMllr. 8a.Ylln EII~ Curll!·l'Iln. hab t.~rlul'laldl)l!! uy'csmd'ri 'ka.biJ 01- ,u.nlllri yumlkL dIE': ...ldu£U oo)'nI!Jmll~l ll!"O«LUll" n.t SUVA': ~a tllTIl."~f.!1'l !!:;ntdl ~lIl~ m.eyd~ ,!,I,lM.~dJnJ]'I1fI VI::.f~~IWlII!!.L.I1'lJ;!j!l1 d~ j"arpte I1'HJtiiren b~':metL Hitler Ib-~ZLik.r.:r. (:tii. O. 'j!i1'l\Edi nun, IJllrUk Fn.n:n.l Hrnlnln It;mnd~ .Iilllr hlohn!:: Ili:bm~tu. Yal<iut t!:r~ lr PII.f'l. on.le.lnl: r~lmd. nlOm 11':.1 !Ii t.dllll.ri:iz dtirmti'~ k,j.ridli~. ,Ftl. u'!Ilcr' hillZI'i'lamL!l!dl1dilr \I~ zfi.mltiofJ' 'binlcrt!:! Fnm",U: 1<~ln \'1: tMl,lJr!l1'!Ul ~~I~ IQakd.ll't iih'IIo'J!'i z;rrhh Vi: m.g- oIMl!n'I ULm.m !flU! o-n bet ,tin li;;a.d,ar;. haki\1I, !luy-una ..'~nncllyil ~adl8r I!:clim::!:'!IOIIIbh bll.rl:::K:oi:e ~o!l;.!:cek. ! (;' IIrr .M' /'I"I,:L'!r Il m'lirol t""l Lt ;od~" ~l torlu \'IUlLa[ ria ta.kVly~ edilmlf. I ;e:ridcn ikm,s,1 edL~e:n bu mml ..:tt. m·. Bi:z 1m !-utiFi hulilli:inu iC.mni. lir. Nih l' I" "IL~I_.J ,I • 'I.. -'1.J" -I. b I-I' C b 1<I,o[oJII<IIllr.1l~'lIt h !rreU muclp " • • .• •• _ aye JUDI.I .l"UII"IKIlQD JIJ1IlL" n.ar_ .. Hnd nilhzler ~c:d;: bol yeti!!! eft l},Or'li;j;. . I!!~en 1101'1' <1n1l1ktUlIl"_ • ,~~Yd pl)'!l.d~. ".!Il'~n~ buy-uk lizl!!.!''9 h~Tincik.5.[lIlinclal'l 11 birLn,. rnLltuda m01tijrli.i nl!.kli)'~ 'VI: ,m~. h.rcl~ d .. Hitler bolo.le bIll" hilre. yiilum.u • Vc za. fHI" ~D ofli}"iik &I!:_ elk: nUllI!. ~~;d.'I' d~',ilm i!d~n .e h "iti.1! ilulllllJ(MdlM~i [<"ill mu",.f. !tete gC'iC'Cciini ii\vlIlm1, oldURU ..I "-I II.. L. d ~ B-udg ne ':lI merelllRI no!!F .. ~ ~ !'.Il'l il.ya.n vIII pili UHin " ikt mew:i d:utiirdi,i. f k olmu IlI.f,Qn Ken Itl]Y 191' i"lrt .k:ocndlbnzc: itim.!.talmlz ~lImdi 1& r biiyii~ SUllf L cbh~ oe-ti.:_ei "t'iye l('I', biic:um eden, k1,tala.flmn tki d;l, bill nakliy~yi' telTlll1l edl!!m~dlik. biro kl!l.l dlllh~ fazladlT. Vichy. 31 r ... A,) H VIS I.fl:1 1 rl =' _ " ye' Ilntl.- (: .lLcnQ] .a)'Ili.glnln yiJ. •••• mi.li bdu etJir ,,]d,1u, '1ft !boir lerlDld!:'JI MI;!IU' "'Inp d:ilumlc !lion. MiI .. ma1~ D,aily Telegraph ~a·, blldll'lYDr~ t ,_ d I.m ,_ ~r .. .~m.~-c:wn.li l~r,o;:~ I • LYcr~": ~CI. mii~ahJtoi!!fft lTll!!!i"l:i;i ~"I!'I nun !iiJ1:.I. liJ.nj'j) hlilrlll~lar-dJr. zi:.IE;!; mli'kbal.: !!lJI'Ini,yetll!! blliikm .. k. ~elclliym1l1r ;0)1 I Bazl uy-dumm h::JiHl'h::tln kat! ~. lOl'Jy 1,"'MIW&iT l.IZ<:rlnc CLIl!:hrii, I ]..UI!U! II!!nilu. BUtiin bu. hare.kti.l, 0, :'<II' _ i~1:I )'1!ll11n: bu h.allu"'l1 ' i.til'llftot, cot. 1..onr;],I'". 31 '. ',.",l _ h 1"'IIII~.'n. I;;li.k "'a:: li1h1 Anai.l.t!0pJ:::d~!Joi. ellinci . ~ ,........ ,,~.. Ja!ikii~dl: nlnll)"ct Ibula,;~~tlr, Bu une bnllIlII! .fet:::mt!kU.ur ~l'Il1.dJII m~ml!'klmir. f'l,b:rki, IIIUI!~Q'e ~u Arru:1VUUu..ktll '["C'[l~4lllen'l b1.MIY!I! et· _",_ A .:1.1 d 'btdIJlTl.!l.1I A.lmlln Inl"":c't-l..-ri bql<tllrn"'~ illl!l"IlId] lelkin e-rio!f1h.&"Ii.e. h'l..-rli-z lIklo::o-rIJ][l dll.lr Itl~blr toyLl mt\'C:ut 1:1-1- mamlllrmlil MiliA CI'P~· ~ 1 "':I !I! ~II.- dam JlIm£Ln m Lit; ml r[1!I1J1 !lwtiIA: " '., olll.c:ak~lr. l,g{lll ~lt~l-YMcdlijil'1in A.tml.h. taY:!>',fllrel;i. mam&l!IDIl r j1:mNi, hr\lYPlrllarm tel:ASKERIE CJPIEN tm'll'" buB'IIIlllih toprtlkl~Tdl 111 ll~ Hi liii l!Ie,,+,etline )tijk5en-mL1 oldl,liru- rj~ 'oolJmi:, 01: zt'M-o dll"TlIII,!moek [.,:In IELmtYEclLER y.[lo~ Ln!!und!\.kl klm!ll!ltrllll allth dbTIIli i$nt J:tmi'l' olm Id,r. lI:l![lh!!nln blr !Clloul1t. tt'<llidl edM bu Ante til, n I:HW>u:r1 MWllllobLrlmill:. n· nlrnmllSl!un hl<;bl'!' 'l man 'tMII.VEf:I!:l' .Hl1llhz1u I ')41 '~l'I@:!Ii ~on_ mmtak smi tuloCetl" '1\11\ dah.. Ihtl- tlen) _ TaUIII \'II! tubk)'!! ~'f. mlJillc..... 1i'Ur ,l!J;Illrn!!dlg1nl biLi1Jftlll,Ur. IllllrllHI 1'\ I!!""Vi!: Hill,eT'in 1 yeni !'II- I YIl.Ut bLr Mre'l{~t elfl'!fI!PD1 III1ZIlTI rlt. L~~n .~k'~f<.l n.llnllll Ibeh:dlnl J'I'IcIe m~Tlln fir -demek o,lduj(Ufilll i)g- !.II'kkl Il almaliln. m~qlempld!T'. 1J1\lf ,'C m~~Jnd"m.lerln.irlo ma~ \'1: 5iiveJ?l Kanab CiYliI'ULli UcnUrrllUn til", olllJ'ak nrlirnc ..1 Bo:mhlJar A~ldl rJ:l'I~elr: "I\lrl I Hltlu"lI"1 d~ 11110l DI1I'&I11 1lo1l,lhlllebltoJ;1I kara"I~lJ.nbl'll Kahire. J I (.I\,A.) - il B. Zl 'ltc;rler oir~JUTlesi uLtjn'lilli ku.'!,I'" VI: KL'~ ,I!>'i:'l Oll1lllLy~ VllkAh:U lU-iJj- C. ~ Diitmalll t.ay)'ar~lcTi .s~vey~ vdhdilr, H 1L.i B. Hil,ler"tn d.i!.ha rlnd_", ~'lIll)'oI!LI~re bil!;llrIImJ~tLr·k.nlllh d ....l1l'1_ 1!::lIIuru.z1 bomb.· !j<il'l'1ldid.en hi~ olma~ bil' ~i!!yi .os· li!1"IrmLIJ' 01dl.!~11 ::Iuphe!b,d,ir ki 0 d::\ H.AR~ClYE VEIK.A.LEl'INDE lar alml,lndlr, Mlldclt h....<lJT' ~!. l !l.rttk h tbil1 n<:! l~'IH'I1'I ':n.«~il AIt~lIul. 3 I (H ....:;\i.~i rYh,lhELbl.· am.dlil liIib~ ~nc. cl. Z.!Iyint 0" h ...k.kmda kc=hanette bU!l.lnmokt.u'l rUnizd~n) K~il',=n.l;ag d-:ilijii yoktur. fa;t,llTIhuldn "t:!-'l!'U ilull,.c bulln.8.1'111¥1m..lttn1bl". f[JR!I:arI:rrE rr1uyycn .....oqe'\trnc·3idir. n.J ~hrLn. bllJlllCA derUel'kM.!3l ~lrlnl Gilnl rl!lde de t.~ )"l:Ilculu oIJ' ... NQrV!:1 K_~ HIIIPkiru'j Londrll, :U (A,,\ I - Sn.hl'lyr 111:,\- u,um:U kli.tipli~il'~ Hamburlil: ba,. NeVil Chrillrmle gazelrll'ind !I! , .ur, Loonl .1.: ·lImL~r b1.i,S1ln Pr,·lIlon· kon.solo"Julilu k.anoJ;llan Lqkll t:rnMi:te-diLr. Tnm~''''!1 ).II r~l, !llndll i,ukl !I" g6l'1llm!!!kt!!illlr, 111: ~" . .:::cmdlin, Kabul Effi t~IHJTUZ mal.: mil!! i:4!da.nk i!dllmedL~1 'I.!lkdlr11\ 1111.11 IOU'lJamba gUnlul y.olcu I.. .... e t Alm!lllft),anln mw..temel It.omlr ... :n. r .J\,,! Rt'utoJ!r' d {lvlrtll I blr n u tLikta ~:!:c:llrnl~ de- H!lLm'hurg mil Yi.n k.on~lcHluiun de- b; g1J.nden d&ha loJ!JllI. 'V1!I.Z1)·II!Uel" 'l'!dl di.l...,ekled1r, YapJll111l tetklkl-I:, tllNll!lbb-u..ll!rrini ~I!' ik £.den B. V'J:::~. mll;Jtlr LLln!:!!' th;;iliii;1 i'lc,lnci &tib: Ra d1pla1nIlu.k: rrI\I'h blrll'lln 6A'u.Jltllgtn!! I\lcI.l. IlIKI4·uu. ha'l.tIi. bll" I-I!DI! 100.- bugiUlilClrde kll.tlmlar.ln IIOkagll lilk. non B rtlC:J:h Hiler:. halTII I ri· L Jo'in II:(hlmi~'c:rdir, gih , Nar'l'~ k.rl!.l1 H .. .kon, R~ ..tier '!'!!II .. 'Ir VM'tr~L~r "1' d . rll- tCluJlv ..:;I&C1 1;JUr;bUtllil kAldumak mllildd nnr \'it' bll!'lLln lo;lrL lark xil!:, 1 un". hueW'fl C'Lm4!lJi ihtim a11i:'!'icl}/1!' Vckli.loli BI!!,.lin bU· n!lt'ln I'Il1lt!n Lfindrull bulu[lJUI ~ ha Imtlhllnlor btll b,kllwr. DUn. u ~ - H'lllio;-tl! bl.!" 11- 1i 1iI,ldl.l(1,lin!ll jI&ll'b1l n,du. 'lI I'I1cc'Lu..rJ)'ctJ, bdlrtC~~nl 111:1'1. I!1l1nnllk blen,1 gOI!l~rml ..tl!'. En ,"ok :>'olc:~ dl yuk. dljll,gi miililtrg.iHJ Nurellin. be- "I i'numi."~.!111J Hopklnl?1 kabUl letml'" :l Udl1CL ,Imdh'!! 'kl!.;jlll' a!lll t~lr. I M"I..;k • Iil-Vllnt ImUmlli1l klydl!dil 'JilI!'IIl ~lllvl!'- o;oIIlllno:l:'1I1Il!Lrllol!n .onr~ blr Muhll r fUr T u.OY. .. ilhlllllini" Frll n ynnmhUyUk UKi!lM lr.'IIII;lIlt'n ~dIoT'mMI!t1 ,in!;i d"r~':)I~. Sofy~ 1!t.;llii:1 ba,- tlI', . (Y, !ji>i;'l!'r llk1;eSlnh'l! ~n hllUln It· lrl.m",y, EI~k.t.r1k, T11ne:l IdLrdl ml!kl!iet'llr, Yllln~:r: 1M.! hI.U.lll ~~l.J1JaI1 !l1~d'!IIoJ'lj zl.yll.dc halyan. oldugllnUl l.iti.l:bi £kr"'1II'I" ROI!II!. bUyuk dliL" I Krill "1'191111'1. J!;'",kOlilol/:'11I(yg. 11<:1 :3 - .....1Lf'YLn • N~I.I& <4 - ATluh,r ..
tn,

I",d. trmm I:'tmekU:d.l'l' Ken 1914 te Bel"!ka .... ""milli e ,.,. . -.' .. Ke~ iIItihlim !l'ml" da '''I!.m ,i L Franuntrl iRai;' JDuzaff,J:r.ne ilefn.i m.ot.orli.i .v~t.a.I • .rl'\\ BDnn,ddt: ll!:~ ~~~.!::~. biT bU~\I Ji!,rd~n ha'lll di!: !lUI hLZmetlf.r rllnll.,!:!dll wI. 11iI1Il'Q1II1I!W. b!-u harpt.! I!C mflLDf w=ermdc Uillnnlnt!!!!iilllr. Liii temjyyTtJ: iju'!'inlfil!!n ,ilcrle en K.;;;~ri!.ei.i_ klLBllU'1 kJ:za liIloloi:lrl~D. Alm.~ ~Y~dloJ:::~i .i:m,111 rr~~~. d.1r.il~IfI'.II". :!flo ikmel, gun l;uTd~I!!.r ve .btii''''~

mO'~or~

Vll:lI~'1

mi,.j~' .... Qld!ak· i laeil.kl :,11 b1!.l nlilll"elo!tl~rini p-.hh, Afrd,.,.:u:la hil.l. y!t mill ('well<. 1!H hllJnYLm .. "~ .. Y Id,---- wh'. ' fM'l.I~rili Gil! Ulfh ~~r~i!).'i VUII"B.n ~NC1Ll"ERIE MATBUAT[ l _D'UI] l. Ing,lll: z,ffih 'lore:rn,olQl1y kilvvet~e. .NE .o~YOR i' Modl!lfll a:rdi.J.lli:rLn IOu ~Ilt.bildj· lI'i o~ ~It. k",I)' .. nlann ytihll bil~ Lonar .. 3,I (A,A.) _ Mii.statme motii!ltlliIDe!lU:lif_ki Y ~a'ldttikh; 0 h..Idol:: :"'Oto:run lofil>u;t kil f'r NlIZ lI.illnSJ. bildir:iycu: .m .. ktQ ,oldulJumul: 19 'blor. I kloldre'tuni~n El2i1oml nllll3.lIJIIlln. JIIJ~"" H' 1" .1_ b ...L ~I- d" d l il. It .et m ftuu;unu mf..VZUI.I ~nf... !lldJn'll'I\ btlNi" IIdlfbi ''''I:f~ f~_ .\l~II~lnJ a !:t iJ.·5-tiin ~~ii ile bah'!iedrn illil- !I!!.he.hlc:i lf3.ZeLl!l.l!r, dITmt,..tH. degil blla1:j:!I ~ adell!!: malj:lJilp c:" Alm!!.'(1, dcvll!:l fe' inifl .bul'ldlin c\i'. 19114 • 'lIB ha.'l'hi.n.de Almln Of- d~n h.i!okilc.i: hllu:kit ,bu'Chn. ,~are. "'",1 mil.lcl!rl'lI!:nm .i-ylellli"ii ,I!!yli!'ri, I;hll fl L!!hHl!l-1'I11'1 butl;i.in i I,I~ el- k,;;!jtlCll l~f~fraatl .tetk.'k ed.lldlgi ~~. u"..,umiyet. Lt~bilri';, bir k .. ri:: dan,1o l ....le.ri k,luiar klNnlill ,."uuiben, ~ki man ~1..r.. Jeocektli I,.. Elflol:M::lngl1.1Z (ekn.r elmcktelll . bJII~D bil' ~ey IIcm:::d;:; 'iH:.iJ.1 dcbami~l,=,rdi, Bu mo~or ~ bijmd,nlllln mu[!Z'Z fYI yapml1.rnl.t olduillJIloU Ir::ilydoe Lm ell;harptc m.e bu lHIiIoli intla'!r rd.~n .i.in,tidu' ki ~IftJIYlllnhul gllJil .!Ivlill<" ledi.rh:r. HlIlI'lunla, Ib~t";],bo!r bilti.i.1'I rihocTi
b.lI.I!lml?l'l~~

"bmill:nvilmi. piye.Cle.

tut,=,", ,~u. h n:ki.l ii:erinde dy.l'" m I'U tc.rt;.;J. etLim, Zi-TI. l!!hi5tllJ'idll. tftlHil.Di. Helrdtiloh ),elp n. Almllonllr lla.il~'"TIlloiiII'lUt cn a:z: bi.t mil!b, ~im.1i F.lI.llu ve Bel'1;'iklloda il!lCi tak11101:'1h.lIJld!l!: :I'm

~i.milll~ Aid Dil 11l8ili~lernn l':'!;1tlkl.II vc h.eni.i2. dumJll,ill uzerm4e

S,=ri bl,l

.Aifnl.. h!U"C&Iih:
'Di.

uy;tJliru

Nti.fu.rlu

~e..c:mi,li:r, ilZ!!dfLfI Cilrt;:~ G111u
I

II Illlihaii

r-derkeln.

t6Yl~
I'I!'}'C

I
Awulolu ,AliiI'! nun b1Ill1rd.t~ lIzen oJl", Anli1l.fll.dlLlII I:'-.Iolmn Atlllln IlI.i'~II~VetJrl 1!!Jg-Un '1Illrlmlu plm.L,tl,r. _1'0' 'IIm.b-~ AFG'I<b ~!irltkl~ Mrl kktc ~lIlf:!rm~ktcd.lll'_ MJdtd dm.kj; Ikloll'llmlz. mi-

lIdklk k.4mlt~YI!l mtil!!l'ekklrl~rdL':J1 '!oI' :1'-11.111 t'l. Yilt nctllm IlinDOBH 4-0 'kl1tl hi'l'ln El11'11 til'. BUIIIDrlll 1!ki!!.rJI!I e;s)( I ·i'ilUI'i ...
1iC.1f1

ita

n~r

"=l'dM

avo.oel

ntr

klllmn

.....1 ~Ilh.ca.ktl.r.

HiKo£,1ll

tiLl

cB~I'J, lor,piU ..meyf.! 11l.n1Ul;mLli.Jlin,inde;"im, )·a~a.blleuiiimlZ
y prnamjz d'ml

demi"'lir:

bizim bll!!j....!! lnlilleo
b~Wjn fl!'·

tCrfl!ILIIYon.1I1

jar fliLnyll'll, En .. IkllonWlllI.:r rI'lueibLno[.(;

glUltuuimiz;i.
pdeTm~

ve

i.!!l~-d~iimE yet~ Ib'l.tiU. m~fii 1:,1.

u

~

B dleI n B'Dsalllldl Inihu1 AnSI"kloIlRdIISI" UUU '. -_
'''II " -~ 'lim
heddI,

lann
[10\1·

UlEIIIII 1 IAcI!lo) =*= I .llLly..n ":lk>~fltr1nin rn!h birc:r mekhlp
Ik.

.'

'

.

_

11':.11

"B~I

1 lnl"ldm.

X

~tilll~TIli!!n oinT! muMel1t II!lUII ve Ie tilnlll zim1f .. I..~ m~DIIUp butunm3kt1t~"rlll:r. YRI ktmli1;Jc 1.&851 mJJII ".'e I~tim.! bJ.r nlu"ulJ kUrolmUl h;in zarul1 Oliln It 'l1l:r1l8i1ilJn PHilo> Ilpll!rll'll (l1'U!YiJ. ].:oym.k ~1lY<~lIe e-: nl!.loJ!l"tl.~!lberl .,.llLfTrllf 1c11'l1.1!1!lfl'tllr. Rom lttnln Yo.:"..J·f!:'1I1 vna.y<&tll!'ml!, 'btlt LIn .fI!l'll:rlt!l'C!I!I" kiyJJ!orr!ll!i 'I!'Il(!ud~ gf.tl.rJ1-!C~'''' mUll' ~~~],rWle.1"I.1'L ,tfloJ!rlnl hUl!llimei l'I1L1m~$lIm cn 11!! blrllkt'!' ~m.eIHen l'o;li',H 01 ol.kUl'. BIJ"

yabiHiIok

n . ,,~

I

kum

nt1lUirn. III dlkkat.)nL bu larotn "-i" et. tcmen.msmdr bulunmu,tur, •• '-lckmrJ!:, n1c:r" Z; !ore C;~[IY1l'm 51lUflk B... yirmi l,;;UlIl.II'f konJlif~d!:ll bUIbll' VHZI), tlc bul.u.nlm It&lyJ1.l1 kItl'lla- l!Iorln-ln ;JjZ!l.III IIzami yiI'T1111 be," a'!!-I'HIm. 'VI: 'bj]h 'Ii n InQI 6fi.1unUl'! )'tl- gild be~LLr. B&yl;::u Inomu An.L~· kllillJ hllnnelm(:ok 1..:ln ,,'111\ G~rektlr. loped'i.:!llll.m huulannu . !ill'l:!l ilt. yi.iz V 1;::1'I y. ~n U."".1 "Yl.ItHI!Il luWfll',l, Avlonyli.)'01 Hi; kj· l;"dl!,1' 111m Elda-:J'lUmlll: nizm·et I!!de' 1bll(llrLyor:

IltLUmll

'l!.ln n

Bill -

vru:irelerini

bildinnl!J

l..endileriJII::: VI! ml.l...-.HiI.·

I'

mali.HI lIU!!!IuUYl'lier ml'S~1 I" lllllk I dl'l'ln bir ImlLn.ll. haglrLllclll! hlll!dll~ • tt-cell: 11 r m~II!lJ!lll'_

Ev@ Curie Vi,i'yi K12:d~rdl
H
\III!'!,

IliJ&iI!r

,IOMII:t.ro!: yuJ(llll!)1'lttiJlllll',drr.

barp!el'

anc.&k

14

Run Mirdi1.

.

n.1D'1-o,'§;~v,irm'

b I Bll. d... ~:rl,j) til L I'

ve

~"il,ilp.

e~it"

iloIIZoctell!!f

nutkllJI'I

bazi

il'io~llli

i1fll

mo-I

I ..

I

m.

_f:

mU· 'If 't.oT'~'U IIt",,,;!1 IIltrnll alll'bilc'-'clIltr· fl1Il!.saillu bUi:ijlill~rdc illrL'iklopedi... dlr .. 11 kl1<!1lUJo1faJl IIIrdlC5L1 dll mil', yi h~lulMnil heydi r(:i3JL HU!lo~}'in k61 bll' dunJMil dll!Jt!CE'ktlr. C"bit Y 1"lnlll Tilr'OI"'~lindc: Vc=Malljle. bu mUhlm I;;bepkr- dohl. '1- iLri£ V~l;ili Ha'!4n AI, Yi~elm lI1111100lr :11:1, HalYlln 1:I1\!liUmll.ncl:l.m Ljril.kd~ Al1I'karada Inuhim bil' LOpKavaJ)'ul hiIUTU.J.1II. lev~m I!'tml,,- lantl yapaea-lc.lIr_ Ii:r. . .SLA.M ANSiKLOPED1sJ 1i;Hmlll (:i'j.'l'iesl, YlblllU'llllar i~ln ~, Aru. iU II, 31 (H\J u"i Mu-J1ilbi .. ~Ily-Ul-c 1:l!r !:Il\"iMl'l'liYIl\L hll.iz ["[) (I, rimi.zd.en) j:ll~jj,m An.lkl.:JIpc:dL JoJ l: llJ1llnBafkl.mo.luihlnl. 21..Jik~.. l!:'dnl ai tithmllld~1II !;Gtk 'I'Elib!::t gorlJ1 , i) li:t:j:ll\eh,:-re t.a:h'lllt I!!lm!J:1 bullJ.n.· VI! 50uIJ !Ide' 61!!1.larak plyal!iilya I'nl!:irnll \'C ttlltyanlarm yenl lIlK\'I'i ~lklUllafi biril'll::L fa:!ii'lnil Ul.ml!merL .k1Ji,""'cUt'ri I.lrn'~ .olmalarml rIItmrn 'il.lllmi In. Bu fu''IIUliil'l }'l:nidl!l'I b bI M 'f V Itul,)'WlllI!.f :e 'blr ka.~~ top.rolJ.k til. Ina. . illJl anmqtu, oarl . (:. b.ul1'Il,kr., rle d(; 1: ul'lan JJ~rltIn • kill!ti her .a)' biT iolo ik.ul ~.kllrm • '!nil mi'l:ill olmll·Uudlr,. "',11 .:oa"'re.t etmeklc::d~. Bu ~iiho!!liil . .,. - R dyo CBU'k~1 I he. kulcu llOln alikil.d. rl ra iup i "d('n dlu,l!;lifh:r 'll'ef'ilm~ILr. Her 1·.JvanlllllT Tepedc:l~dt!l!l '" f;]' iki.iL be" !o'l'~diln ih~rd 0111~o"''I:~rc d Lh Ve.k;ile~jnin

Ihr i11~ kl· YlI.klqrr]EI:rJIl1i lIo£hl"i nil.

c:~kti'l'. • Maarir

le~iil

!1.il3.hnllZl!.1 £v~ CUrh:' I'll n h1Lll:q h· ml!rrkl!ld'lI yapbf;i mll(!11 (Ii,' I:' Ibllllln Vlr'h)l' mnhtl! Inlnde :,1I!dl!tll! takllulJ edltmll!kted!Jr. Sayan Eve CLfI'I.I!!·nln moJ!jJ"lkatlBkl FTan!lU: muhlll:lrloJ!l"

,kI.

iL~"

if

..

"

•.

6

q.....

TRAMVA Y SIKIN'TISI Gunden Gune Ariacak
Umum

,CA

Miiduri:i Banda.j l'ed.arik Edilem,ezse Bir Sene Sonra Tramvaylartn Bus b :itiin Kaldlnla caj1nl Bile S6yUiyor ..

Idare

Lord AlExander Alba,. Knox

Ne ,D·

ar?

.e,

lJ.ll'lum mlldllr1l. HiLLlIW. Hu.1kl E.re.m, ,ymlll:1Jl adedJnln zlIl1lEl!l :110IliLnl mlltl!-GlLiD ril!~e'.n, 1I01U'fL Il'&u'l«:llut '~pll:. r!1Uri.z I,1IL\!lIlR'E,! lroEil"i1lmll"tllr. Yi1H.~ blJ hUIloUI1.II. oc:MUn l::.iIJdt TrilmV&;)I MlI.r!!llL btlriill'lj 'i"emlnl j-

In lL~r It'i!rlli ~I.I'!!'Y'Il bl!flHlrmakb VI! t-Odarlltl l~ill 11(:1' m.,h .. lIt nrmlllllrlll nlHk~nd. i~1 muhu:n nQk;t:i ",'Ill'. leIDa.JlltIi. 'bu]un· i'li • 8Qr!;:lu 10 113 nla 10) kIIh'e Ca.rl:~ II! IIo~YIlII"mUf, fa.k .. ~. dUn'YMllI ma'kladll". dlf: I'dlnJ::lI Iul'J!llll e~ • U Blr ni.'b:lt • tU uhr,:tnll VH.lYIlU, Jdan:yl ~~k:!l~. I, kh ..ll!1ud4 ~liIilalell'r::yc biWilliflUtr~ n 500 1;1 IIC1Bj lipari, IItlll!lll.l" I!!Iil'ltl .ll.llkl r U;lndf. br ilkml,tll'. I:.urn· ilIllml~tlr. Dl~~r lB.wrl n lhrae; cdl VYkano1 E:I A 'itn : 'I - Doitllll~ Bugiln 1!;'ln bllLIiln ''l:b~hd.~ l::;e l - B,irl,e,ik Am!!liklll d(:vh:I-· 1~"'11 turl I<".rldl~ olul!.1c Romlln- II - Nidi • hit nblll b Irl('l 't! bl, mba. &0 romgrk (lG.llfm~ du ... e luine ~Vl\ll .. n Lendi ... yalllll!1 4,. 1'100b 11011 J ... In ml.l'l.lb k ' nmt ~ C~. ! - Vldll lllttl.lrm!>1c, gu.BioJ! bu II.f'IIl'bLlarlu. ;:l1 lri-l1'l klLom~l,.. HJTLf.R'IN KOLOJI hull I!)lmu1JlI.U·. ),nlnlt; tlu ~lp!lrt",c:rh -I .Iklz 11~ • 811' !;r:tlg"J r; 5t.rt I'll y~pIJmakt&i.dll', L..lIiI'!'oI!l'1 Uik!ll VII.m :tilATASI no umlln G'<!1 eo:e~1IIJflU!Jm IIII!ltlltur ~fih eI - ~TI!lCk i1ImL . Mllm~lf 1ll)'etoE! 1I0KIlrL rliy..lJJ.(1 :rlyadl! b:!JI(!II-J:Lon-u:l rlJ, 3 I (AA,. DII Lly B1Jo1!1.111l"T ,IfHITtml'l( Jmlifltlll Itfllllil 01 fll~llml!llldl! l'I:ey • Hod.lfJ:! ~ - :Slrlo!ek. lIll.liktrr. B!r IIot'Ub.. ,IIlIWll,tJ mUddll,l\ NII'!I')"ork. mi.lUu.!'~iri Gullo lIIikdlrde !kl wl!'ndlk IhUyoil" 'lsmL - 1'I1l'\l1L ,1'I1:'1IJ1.rI (I - Su • C!c.:m Tel~ifllph'lrr ,unbtl yazmllKt din kaf1i1&nmUl otM'uh!!'. ct!! tl - "[lDl!m HI K Idlnlll ml'lli!l' t ..dll·. HLLLbukl t!lclr: ml?\'Cut Ilr>lbalnr-, Hltl!!r, Bir!l:jjik. Am~fikil !lo!V' CHrUI.ilyar }<J, lI',ITiVD!i' IdB eJOl h r Slnnl nlda • 'MaBlIH • OOfll.lnlL (Zl IUt. dll.n 11 lim ~I, h1!~. ;lIl i:Hndll dt5rl., ell 1 d.. ri I\I,~} Lndrki tenditleril., A· III tUrlU ImktLnPll7ug"J y;"mI!K I;;ln f.l· ... ~!I~ blr ku, 11 YUKu,un, GI<l!l 'lIInol!:!i1 u~, 69 ~In~i d~ blr 4th; lOfm'=lik<!lT'ii lhf <llojL ln~ hu; l., Ell'iloll· II ft g(!len her itU:r1ll 1::11 yr tI lJadllt· na edilrm~tlr. BII' 1IJ'J:&b.iJ. en FUlIl b , D' ~U B 1_~i\C NIN fI.,u..LI m'llch".nl i-,p.llt rlmi.ttir. FilhD.ki.I.Hl mekL- I~" d~. Imkllnnz:lIklari h.aJ1f· d~ra. torna c;dJl~fgiM ,Off, !:iu vul· H.de) nc: nmDllI h,.i:).yll: h,dd'l!!! U· 11l1,maktadrr. ol4aiiJ atll.: 1 Cu.tulrll.:! _ ye:tle l,lD.b.IID.t.Ilw;;~gi ,tLlIillfLlfi naM" 1· IMh:rmi~c A'THulkliin ;\.n ni!l • Ionll l - !'h II i _ Ibrtetleri Ubara nllnllru 11 ~!:-I1 nlnn ,I milleli dr::: Almll1l!'Yll.l'iun mll,il1Jlbi· Atl.! - R., :10 Bir . II(II::JI: " I!Il.1n 9, lIonull.dA. 138 lanul Cia !:yU:U nlbl.. )'e· yclini t'~m~n ic;iqll chosen 11:'1 I: n A.mea • Vlttll 7~\yv~LI'k B tlnde 1IIcl'fi'd!:1[I jjlkunll.CLIoCUr, Til'!:!lh.~1' lcyi Y!!.pTl:lllk hu.su!lll!lld~ki • MlI.lo - Thill!. 0 - Akm • 4.lDil • AI II ~UI OU \i'a;~fd dJLhJla, v,OI!:a.HIn.iI:~ ~im v..: kMo.rnlll hLf k~t i:1iE.hli kllv' lO .!illl • Ani • E!~I! ;i:j, - AJ':!}~n ~11I~ buh:rUI.I CI.hii. l~1 1iI,lJ;- ,eltLi a.ljL· . ve-tl,i!!fldLI'l!Il' lif, Hid~r.li:JjJ !:iuviJ'k • ,Raj.;,nn "r1:11I)M, III {A.!\,) - at.cb.nll nJdlf. 1"111 illo&ll'1 ii~t6 notii d ErI!-eedi,CI bh d!IV. l'ulrlii'ILmn A t'..I~: ~ K A!la b.l t1~IU p&ktIrL U~UnI'lU m!l4(1ulnlll 2-te. IIfl.bacuJI dO,tY.rlllllJu bu!h! II Jet j!fI~~""dcli Q:orm~BL ilevm~di,· ;) - ~lIdJ ..... - Akul' :l - !;aI::ru ek:J1ll'1eohJ rill. eylru nlll&,)' tln!!~ b.tbUd :I"!·H:ICIf.11a;IuIAm~nl.J:inu" ml- Mif i~ni UTluH.ur ilthi liIori.lnm"li!.kti!.~II'. Ani. Aynll til Tel • Ider(!el1 !i:UlnnlK-llik '!oG lor tanln Lan Uye u(!U1I'Ient .H.Um(lan. ltlrlnl:n hI· '!<m;lh 4. Hider'in hi.tllhet ,hUIIIJ:!llnda I!-IlJ" An 6 ~ Cabl Ii n 7 - Lt1' _ :Hlr 1'1 _ nUln MeULi.olC-'ya .o.nhl'u :1:111 jJ bu l, 197 ar - bllya ilililllll' el!le. ricly.e fwiii lJIlyrC',tlcrilll 1"I1k elloki ~l"'AlB • S!l[CI~ • Ell: tllr w!l!lh" ]'T'J!01.?\!'lm1l U,kLL etmJ~ur. C~ z " YlkllL Q c-«:Idll'. k )II, I.IYII!l'Idumo.dlB.1 db iTu.!hlllkU'I- AJem M~btll, b1J mllddl!!llln bUyDk OkYi-- 1(1 - 1J:t.rlJ.t - BICI 11 TramvllY ltl.ILr~l bU~<!l:n Zlynd!!l hkollr, li:unkti bl.l 01'1 1IIU.t>k1il t.i'lj bil l1u.1bi.. 1'111.11 I'IUlNiII b ynmkmlld I,IUI· gcl<!oC~t!M jE'llnlt"rl dll.M Coli. dU,IJ.nm~k> TJl.d.yQ li.u:mpllo)'1l,'I1 nl' retmck Ii,i. 't.NlIl', IfIIIUA iLaruo:ot d..L~ I, III lG.d. yel.oa ~lillcak tUIr.1 l'I.kltln&/i, ml.ltmL.l ~umunYi hiA!!:Jtme!mL,tr. CQI ..... m~ill. Iil~ml~tiT'. len ITIIJ"Lollldl!! gOnDn mU"YYCII ~. [mc!;)Ic:IIu nUlku I'l:Yl'ilCI1\ k"-rdUmi;; m i.lnJurmrJ..oll'D.n'I....),lI 11, l IIrt!l'rdl!lI Ii.~. 1 r Bu molllul!a lIl:~n!, lnl L~llllr'c !Ie AfolLlt;lJ.l nell're1l.m<:!mLlttkr. HlIllnilll, ld.:Lre, mal_rna

Illl,-tlr.

'1' ' '-

h~tnblam~ bunl~T11'1 21,iJl!:::bilhtt· r; ~ ~'I: mel ft,IJi'It QldlJldamtl k;a)'delm!:k.II:r.UyJ.II!1'Tmw.:'i Jl.1I 'blrl 1[1 NldllI ,'Icdir. ErnrM~n 1 - lyl ' hI It • Nllz.IIr !l!l. Ward IPl"lI::l!.·in f.krinc~ Hi~li!!r·in. !I - Sobbetl :'I'"rJndll (I tnl!lB.R.cLI'IO!'llm 11 )'et!l1I llIurlJ.n bJ I' n(!bat

I

lt~rhAI III!' InBm,"fI'W~ JIII4HM,!l'I RUn hiil b...l kill_hi NU~Nt1n, Oao!tup, klll1 IUrlttt yakl ... iIoclll~tJr, Eli:.. 'mu k~l'lllolo.au Sa Hi!:I, An'll'et kOTIlfo' Il!laumll tt'k bll,,'mrm kl"" 'I!Iny",,cJlIO!l:u F J:Li'ii ,1l1L1I1~1 deN!o£~Yc, mer· IfJZ. Va galllP ll'[)ll!lt;:l!~:':'. yon ~ Ti1 ill'!- k ~dcn S.lzi, Biilent U~kll I'ltl d. ReJ.lOIEU;lJ.l1l., T rkh.kml1ln eli bl"~'1lI1: nm 1111 Ri[ l, Cernil, Sellllr, ~Hir. ynkhl!¥I)'Or Ona I (>11l('1I~:r., ;Bu. Muharr~. Nurdtln. R~f t, Tev. ~UJ1 klltillr b "lIJ"dl~rnfJ =ll:'ylc-r hlze f. Cemlll yc=dinc.i deTIM:ey!; J! lll,., ll'oI'lm{'k Cit .. t,na t"'mln elm I •

!tlel.Ujliliuru Ben(!J'k tlr.

!il1lI

11- blJ~ ittml~

nt!

ps.I

SClill"J"e'lle-r·· Almany .. AraIJlnd.a IIIt_ko"'o, 31 (A.A.) - SOY-~tleT Dir'1iii Hllrk KamiJl.~rlcTi medilli RB:rie~'e K~m"erri Boti'IC A,yri!ill eh;:iliHl ikinl:l k-ribi Mo1QtGf ill! Almn·),. efil'i Kant tlr. !?tmdl u.f rL t"d~ l'tm!'k Iclll bll Idr', Bu.~.. pu~c "I.. iliii ik'm:i kil- Sdu .... rnbelg. 10 l1iu"to3! 1940 tIl bU!lUfi D riT' ~I:k>bll mnI1)'TZ, Libi PertDV, ALinll ~t'i:iliii ildnei Bcrli.nd~ iIili~ emlmq olan hwlut Id.(bi ,Ismail UjDckll~'d. ml:l!'ku:dl!:l'l ]"ulultu. ~Atiiriine ait i&iiifname H~TII'lJlnVI: ,.:.ir V[IJjI!lllllon, :n {I\ .....-l R~ul....• A'bdl.lll-ol.n Cam!:f lIIek~inci c1erc(;~. ile bun ... ai.t prorok C~.... t!IIi.kll!ll!l;nnm mill~atl!dllk lIIuli1 .. Lu· Amo1"llm BClnlrl~t. N:uo:m II.lbtl.)' ).'I!:; 'fI'Icflkndrn S~llh, Arlf, ij~UIII" II"IRI, aiUI'1l ~ovod" M ltali ~lmt~K1'I!)KII bll~Un "'Il,tl~ D.l!j'll.nUIt-ll ,I:l~- moll. F "''2i, Inun. Tun_an

""It

T'tU,1 "e

*

ITII~Hr kt: II.hrr.nlo.rm bLUm It
'11'111

,,~ kili.t~bi

:S~mih,

S~gJJ~ohTll ii;;ul'l- l~n:lIir.

d)'l blr

]1lwll doc"r~lIj

!bU' ~lmelt
rUIlITml ",Il.om AlbllY IIln

lnglltc:rc:'r'1 ~UIl't)';J, itt b1!I~t:rc 1j7Uli vado£ll n \' tcl-kll( etm~ktf. (>u!ll1Jc1al'l-

1;;Ci.i t..:.ilihi $Inui dokuZlllltllJ !l;I:-VC IL~tfi, ctmitlerdi.T.

den·

&dUn

Eolliimin

'Tebtiki

T£MVlzE
I

TAl'JN'
Mllh.blrimlz-

nk.JiTII.. 31

(H._u;J

Londra. III (,1\. •. ) - InglliiIJlcr ta· r'lllrpd .. rL 'J'r,!,blm arl'tll k 1'111 n 1imllZ.a!!NJyet!l~l" Durin En'LI.!n EimLtl

o ~Ui Pa.kbn

il " FIIIL

t vfinht"_ Knok.,

.3 UDC'U Maddesi

blUni.

ILYln megllJlI· dll

dll!n~ A!;lk buR..." n 100 lIrli I ,AbI'IIIIUM, FDll!tlllI VI!' dUn 1-, lIalli rna ~11 lwmyllZ n.J!,UIS'TftB. teli"!lan Bur" f' killill.erl.:rlna Il'tdllkL munJI :!IB IT klml :r.hl!lt LI , g() lirn moo~lE )'OlI.i'fIl,i1I'~ Burnl h1kll!Ju~nlll l-I:ar:ll:Jru: ..,1I h,",lml rnglll; hll!kflmlltJno Trlbh!.prpt.l k&Z1ru11l1"l mllhlYI.H u.:r~I(!rL1!1l 1I0!J411·

harlcLY!I

iIInfllkmlJli'ilnh
')I'lIl:',;IntI

lrJ:yloJ!- T'nIL"In, laylll c(lJJrnl,Ur.

ml"t1!1:'. AmM'1<i1ll E!inhrly .. Nllzlrl
'TmKMIIII~:re IUnII ,IIlIn' ll~~nnI. .bllZ'1

dll!· liIIYl~IOO!Imrn!<iitbu k'hd I~ ,~dJcL IlIkl.lid,

KrrME1'LI
1\ [J klu ,

tll!'I:ut\uti.1 116yl~ml"

"'Ii ,.

Ingmz Tilcarat H ayetinB
Ziyais!,
munIlU.'IlIclt'I'1 1:O:1l'lIIt \'(!fiTII·k mll!mlo!!II, lin" til!
Ii \'d

In,], lrJlllJuli:!rJnJ !;lU ..... IU~LJIII Q]D.- 'M~f,i:k.. IL<I'JI,Ilnd.. Jnpc8lr'li.y:I l'iU11iI;1I ,NLk JII:r1 JJ,Urm~ktil~IJ'. C'lll'lllU )'UkPlr1l'rUII· terl!!!lllLm at· .:Ill ilu It: )'(.h.ttJ~llTIlz; gdbl bLt" JI.~i'1<' t ..MlII~ l!!'Ien kltl" 14 ml'll~I!It". l:nk rulonra r: IJhllrr 1f;"1II1"t1rmnk N ':lr, ,"'l'T'dlS'1 I:II!VRp18. mevr:ULL D",·
m I:'Jl·mtmNtl.:dlr,

~.IL'

glHz tlCil.fel IIIUHlml,lInt
!;Unl( rd,

I!lrllrrnd" IJ7.L'rf' bu
~ ~ l'" i.'k

". Ie II

i:a v .. ~lydin J'1Lj:>cny. nlll Inr j}'I:~k hellapl rlli f{al 'l£ulH!H 'II!". thlbuJd 'l'O:~11 1l1'1l~ -y. ;;11l1:I1I('''''I~ ll1hllllU1nr nl nrkht .. rtl." ~'l)lcu ~Qi)'I~1 2:;" bin· 11,.,;:l~ r,lIn", Ilk l"llbMplI ciJr. Bun g~l'e rllrM:ln 113 hln oldJu B'!;I dlS'LnI 1I~~m.~tlr.
~~,I

£1,1<'1(1

!SlillU.llldef

giml1Ch: :oI1Z bin

hl! 01lln m!J,~tI.nll\ tlllll.!P. .

,,1'1.

Il;ln

,t:tli hloJ;'bir ' e)' 11t"~ ICnlJlul 'T111~l'U':r~ld bl.r aul- I, n II tl"rlu ktJl' fll'Unrutl,lIli bu fllInN 1i"'1 I 1 'rnl ..... JlII.. 1.1 D.u.:,. Cluo:l'I C<iITnt!r Il 'fl'tlnoc An· BU:ild.. 1 IIUr~ A \'J'u11' 11)1,. IIUk rQ r hom In Co;ll'l t- tulia,JII kij.),Joll'le TI,UnllkalcJ]ln k"-IIll·· ·li" ,. d) 0'1.1. kl.no f! 1b~r ~Wt1nllk <11• mdu1l' ",,,I;,,b.;.,.·l \'('nJlf~'1I11 I>kLi;lII"fl'~}!' d"I'pL~ ..~II!" kfirll. 1"lIllllll bll liokt,,},1 F rli \. ,.-11· lilliidlllo IILltkuJ'1j I..u h·.IIC..u.tIRl veT· r:lllol r.rmn '}'h!IJI~llln LN:l1 r. Cli.~lilll ·iilyLi:'mIIllUr. ml~llC'. meldc ik.hfiJI ~Lml~tir, ,"
lMI'lkeliJ clan Ifii'lllz

Oky"nLLl·

Hitler'In ehf'mmiyc:'lli 'bllZl ~eyl~,T i\{>ylernl:.i iittrmllJlI1H1 ~ehmrildy!O pl'o~~lLmi rmdil 'CIlP iiidl:n dc:ii. viklikl.r::ri)' milk jj~ofij'., bUI I"rub .. L ._II~ 01 bIJILlm';)Iord ... r, La~
0,.

YJ.lin,," Drdyl.llli b-I!n:lturiilllndlllll.'\JI,kllriJ, 31 ,Hwoulll l'IftldC'n' !lilt. ),fl"rlnl ~"r:I,lI"JT1I,IL'rdlr In!l"m~ l'Ili· l('l'd!O \'I'ILtr(l gtl:r!!1'1 mc:nlllrl til m • !Iiii llJ.uh'l1,d<llT'll 30 ikinc:Lk"nun. n(;~'I:>,I!lII~1k,rmnle 1("ln l.,.i)1'l'llrnli'hl V ..P kl!n Oc:r"U \'lIrklip ~'~rllmIYI--c'~p;1 t<'t· »1\I'Ill n!!!".. t::diJ~n. 96 l"Il.If'Il'Ilu."lu ril! • t1klurr 1'(1dl'f,~I! boml~ .. nl[n'lllnlrlrdlln mi tebl~: klk 1."11 11m I!ktC'dlr, Muv~U>:ik~elli lrIt'tinler 'II~u'h \'1l't,tr:<;I"J:'tk 1111'1\1:11 "ntl~IHr I mlnhlmmt-loIzli IkJll;'I'lCI~lh f pllm~!<tn'. ~N!i11 Inrm' 1::l[}mlJ.Jnl1m'~nIL tlIL!1IMl'Il~llll"j;JJr. Ege Mlltll.... .....ii[!lI1!!! Mlj,llh.l" kI
1tlllT'I' 1\ 'll.llVjI. lI'JwV'l!!tlrl'l t ..bl·

yl'l ~&!!Ilr .I;ok ",..hlm ~'r bunnn hi.J.!lIil 1l'1« rltl III i! 'ii'nr~t. .. t mil,. Vil lar-Tnc illlrllrn\I";!tlr'_ ,"!1IA1d111d l:kl I\oklll llz:erine .. n('Urn"· MADEN MEMtJRLARININ nlll nl.lLlrl f1lkknll111 r,('lmll11llr:

l !iulu:tL ~1ubll.!:I1 ·~mJz.·lIDhemen Illhm 1ZA"rll'l III~ k.I:I-ilnlllrlll· L [lmrLl M.IIII!~'O V!I!ktLJfU IbIitUn rN· :10m klilbim I ilIil!.'UlQ VI!! IHlhllfl .. doLLI ml dollnlen Ibir l.amim )rapln1k klY· ,gldU~ 'h111lle l,('nll~n~, IIm~Jnll, Ilblill m,1-1l enok lhUy '~Iennr.n Mr lII~n~Hk dmenl:1I ,do M~rlm, mlkttlrml :>I;,gk (fl!llr[lk bullllldurmll,-

:u

EVR..AIC

STOKU

YI Ubrlkll!rlrJ1J1 'lfa All Iun

1'II!1l'lil'inl

Yg_nJljjj TeliLiii

MESKEN

UCRI:rl'

Alknil. 31 (A.A) __ Atin. jllln!!1 b~ldirlycr:

III"

n~ Horporli.AYOnLi

(c-

HI h', "hrmmi ao}l .... mC'1"tI tLr "i

!,nJlllld,'r, A'I •• 1i1l d"l'Ib, '11111I)'dlnk dllr"urm~~ ili!.1),'" lllm'"'Qlle tntimllUn~Vl!t \'~l"I I blr Imm., 1I8ulO. nll l,..nll7.. blllllli'IIIII[ lnl'illr

z

;;hi~,Ulo ITIIe".lill1!fi i~;J,1 ..dHrni~ Vi: 2:00 e )'lB.lun uirJlnml.llr. HI~I'I' h.rnir, :-11 LA 1\..1 E~(j mlntklL· Ilmd 'od"ml!mL, tllr kill" flrldll . I I.um orl/l.:lLndil '1 ziibk \I,udlr. Dahill [rn-tniyel N~)'''feli I r:i.. hUikUm ·llrm 'kh"l4lr Ptnilllud. 1'1 g....

KIM' IF'u-i:m.lHI

·llIIu:

ncpcUlll!:n tebliid,~ m'=-lnll!!lct!1 II • b.ilind;:: ~:ikCim:: l hUl iun i,i,~i hild u: il.m.u~.

flllJda.n

30' ikinr~"I'IlJIII

ntl

!!:u'Hi

.. ..... ern Enstitu Binalan Miisabaka ile Yaptmlacak
Ell mLi3.nbakll.)'1I ,;" 7~" \ 11.1171. 6211::::6. 22 :l'~:!. U.~l" 1.I1Irll~IIINI~L1r. o;.~a.. :rUmlillLrll todd L 0,),3 III ~III luunm:l. ~,,'flt n Il~[llt.ll ~ r", h 'n • 1--111 runl~''!: ~ !!!i(: I k"., ens t IlU,tI I~In 1m I. ,ntum G;tiJE'oI! ~·.o.(>L"nl".
:1', rtn

VA'JA.N

Yakalanan Tiillio K~a.-; kc;dan a

Askerlik 1,I,eri
.$ubeye Davet
_,min

IISt. Ko m utan II 91 Salin Alima KOn1~SY nu

lIanl'

r1il

,nll,,1'\

••

, 'iQO

nil A:!fl ..rllk Yd. !t.v. Tgm. ,.

!Jube!lLn!!lil!!n: m ~ Nl!"blh 01".

,

11

" r.

b mi.b ..[I'

Il"IU abll!.a'"1I

10;0111111111'1

plllnr nIl,]· !lab I; 1<'11 l!1tjr'l~ N1,..n mlmJlJl'\IIrJl' "rl. I,ll t. LIllI!; I:'lm",k U ,'re Ilk LI't.Iumum fullfll ...11 H Tun 11<;. II'r \'~l<IU.j:.'"i B mur, U1f1 [)r 01 rn In. N~.ha jJl.~ rnu11,\'Ilk' k 1111111" Ht150C 11 K •
aIM

pI (Jold r- r1 Ill:' m..z;lr~l

AU f,"'~nt 312 15tanbul (33 ':J.:J t. Yd S. tID'", b" IH IJ. ;j']~1l G<linM. 11.\11 111"1_1I :3"l:il.Zll Yi:I. PLyruh! Ttm. hlRm tI~Ju Snit Mul.&y ;loU &l!kfehlr rIWl'UU. I( 'Ylt.llLTl t tldk ,rnJlm~k 1."1. 1:,' 8.('('1 ~tibC'!r'cmurM.u.~II'i.fI.

"".1

P.ly&dil! AU, Cik'llllll atqJ :fill. Ian t,e-. 1!r-l'l:'rt ll"ti.b.ntJ IU"l ", otJ..ijl lfIU'l!UoI!IIl .ma.IJ!eMeIIl UI.2.0U ~Il I!Ia.D.t :u Cl 1M; Ik e'kaJ] tmc 1111 I"'ttl~ cdll«-·l!'lttJI'. K~r br"l1ctl!'>olD:!lIril 11.", kuru, olujll nlt t,(:;mllu\ll 412 Hr&dn'. meJ!ll hI!!' gUo Intm J.s.)'Ofidn ...

e.arLn

.:6rlllt'bmr. ~1I'hltlnU ,\.1 IrJlk !1uhC!llll1loilt'n: Yo..I Nil I, lly,.' T'tm. Am! nt. Hjlml ;1:! J 1!'olJ'OOfiI. • me kU plyll.d!\ Il!q". V,,· :!Iff ;pit. r?Uk.rlI 322' • 31 r;) Td. 'ira!!";u A1 H )TUU.1t n " . nlll (,flhlt :ll9 IILI""'...... II h.. lun n Sn..... .;: (H6.";!'H Yr.l. T. !-C. m~klnbJt SiUlh ~. 14 .....lInti. milium h r 1011; 11<;1111 ",'kIJ.RlJbt~m H"')"T ibnlu I HUM • 1B7311 I «lrnu tur I{a~' ~111h.mo;llln 1Ih·h.n,..t Jo;{I)'Jlllm ~"'tklk r.dllrnt'k. U;z;l"'1"!:1 ;,;('1'1: 'film~ I< Idr,l A.I'"I1 "'-11I"fllU'Ln .. ,,.;111l...U. 'i.I';!1 r!l'l1""J1I pn'~~ "'L"'ltJl l~t"il('Y~ mltl Llo;ru'U~rl; I-IEI!; rrdoldl I'll" 1'I,bt'f ylll<"I!9!; ,.."mar:\f C:1l~l!ni ntn L~rr1 \' <l.lrh. mllln rll ,,'I J nil I!J.ILI'II"I I~I\J NIl, d" rlllLl Jan· r d;:l<I'OdUncU a:~Llml ur V"llh A ..III:I".I·hk Iilybl'<lh"lllk .. ; dlU'mB kkrl"nR.ndl m b" )1It1'l I Hldkl lib)' .."'!IIUtlll;' .. 1 rn "12:.1 dejtUmllJ m"r Lftgoz , f M~I,,.,,,,~ ll:l>;:l~ hlrll1d Il'lh~r;IUI&I' mllru 1,,o~11] IbrallJrllln !,;IIk <;I!I. tllhl!)'8 mll~'''fl1 ~Jlm~K~cdll'. m III Al~. tIlltl]1 lI>(Imu1"lllrl Nutl AlrllOCil 1.1 ~Jn \ i! Ml.llt UJj D ·mlr.·1 tlo tret hrnc t, Tc:1-i1 vi SiLl' , ktloyUn g' "duo ml~tlr. 1111 11;Yll lloydII ~urm .. rn~K Yllmfl..Zlarm _Ilkl dlJllllM"l Ul. Wqll'r ,l, yd RB. 1;-111 ,,1f'Lrn LII, I.Ut 1lP1~" !:zrnlr ~Hn!l1Jd I m~;o.Ii<J" ve kl\l;:1L1l 'I I IIJ'1 IIIL 1.11:LI1""I,· 'lnnl !II('1t;Ir.Ltld J:Unll "'k .... mm ... II Irhk m~l'kn ..· 'L'lInnl~l[!rtUr. R..!'rno(! o:i:lH !!.II.Ul"n tUllII'l h,,!I't'\ l!,QL"'In Li ll~Ull1li1!r ve ktl.o,;· ~t~;iI I LIII mil l' a 11 J,tllo)o'li "L· rnu ...... r Sab'l' t;ltU~~ 1.iI IiIHiHCLl, nmr1c ~t' ~'<:" ID III"Ntt.· E'i) Ld,J~ rru kt~l:r 'I) ntlar v..:t1y,pUni n~Llh I ,'Im>!11'
,,,,...ue

"'~1

bL(lklU"I"t" bclH ~ 'Io'i! mdakhdu kmI1 urtanLII! Ill!l.lm !;dn'l:'lo'rl.
(1l~)

Irn

bomJ.~:Io·l!nl.!.n

"0'

r.
IIiJj

}illU;ck

m,rnlU'lar

brH~
Vo!I

rnurncs~I foB MIlru-lr !I' apr-

HI) "11 T'I.Irn"l".

1'IIlLm

ULSmor!l~n En"u "'e"llll~1 'ten
11111

'l.1Y1!.K&ral. 11.~!f"t.i

mill ~tU~I"l'lJld('[j

Ha),ruII"Ih
karMml

II,L1rtokk(!p jllrl r l l.t:Ut.lk
~t"'~K

..

tr ~bfl,

,', I'InlIUJr.

fI,..

AlIkilll"l il1liYl-1; 10:::11'1 pl\%1U'hkllll mO· htlrlll n~u nMI glbl tOI) JUliI't rt6b ... r 1,;1 mU,l.lI'IbJloIIl ~.:iI.D II pnt! :s.:a.at II dl! rm:ullkl eatm 1I1.lIneu.ki.Ir. Nllmuno:: ".~ tllll"trilJ.n]Cl'Il 11 1' Fflln t:I~l'f'I L'tyoruilJ .. itl:rtllol'b~hr. htrklllerln lti'l il gI1n Vl"c ,.. ttc Fr.loi1l!-Cl [.m kQml,t.oJn!ik !1U.Ltl n 111m Ii ~!>l'f'Ill1iyonunllL trk1if 'OO.cr"1:kU:ri fly t IIlTIl Jll'ore. yUZcl... on. l:I~tl:'mln U 1i.r1 1111 blriUHI!: gl!lm~ll!!rl. r elS:21

i-ayak Eiitmen Kurslari BiHi
&111. l Hususl J ~J. n ~edl!lj;:" I d 1n:I;;LIidUSti u!rm.tmdan DoJ1:u ~ l11l· w;Li!!ru'li:lt', 10: -,lllk~1 gr:J1.~I!'r :,·('tl ttrrnl!'~ ma~""dllr. En.u~mda

30 Mi1yon T iitun
Sa:htdl

Ycni <;Ikan Pliklar
WI Au.dDl - ulnl.n ~ II l'a1an

L1;lian

kll}
n!

k ... !lm~n ku ....\l InUrn l:mlm1J.\' me I!J, eran U kll)'Bk t'~t:mtn~

,D()

l<'d II" K 111 ..".1 dli lLl{ mllUl~~r

hi'

m. Bw

ril ttmcl{l ..dlr. f

.. lID Hurda Incir~Br'in DBr~e'Bn ~ SAol YAVER AT AMAN Sanlmalan lemmn Edi,lldi Dkuyanlar: ASFtYE, SULH~.YE"ZOBiDE V
Izmir (Hu~m) - tIlCir YI: z~irn tllrim ~jltl k.oQpnah'fll:ri bilI,g., On kloWl\dan Illyn m!ol!tnh· Jlllluin dlltd" iblHl'Y.1l8 n IIurd,al.lIT"1

It rni Konfarans r
l"~.Y'f!!lL
l:;oJmea

u:.

m I kursu ,I I1 e,.".,e](' St(li!"l'\

Artkarll, 31 (~\.A.) - Hnbr.t d.i1 IIiItm ImolS!i bi! l!!m1fl"ir. Bu r"U6r1Ut"U U!1"'IIlfmda,(J .Y' ~rll_'II; r;or;:::. TI.J"tk T"'rlj., lui· ~t'l'1Ic h!olTdi.l ItuoIJcat 1. n"1 )'"il1nl:!: hOl tl er. t.t.TI;~ !!dllml, ""II! bu...rnIru"11b ~ctI.glmU:: bir,hiim: v.::rilmL~Wlrl((' ;aI 6pOr ;;!l1I:nIl!1l11: d vel t\lI""IUl. lO:C'f o:ok a.z.al!JRIol \ e Il~ r~k~e b~"IIIP~rL1LHI-e'[ tdJ1m or-.·I,!.ir.RLll1',ln ~lk I'i url.llda· lli ..... ark.CQloJII y~ ilnLropolojl i!e

111-

VSl1'ilecelk

270 11
11YA 'FRO

:Zllrl

min

aUtlli"l~l'l

lIu.l.!iyb "'~ S..{f"I~

I5TI'BLIII.. 5"" 'P

tIibI! IWLbI lEY I!tCllII

!

t..

Ii.ASENlN
Ln

HALLI'lo.RJ
1"~.1!1!I.I

ODEON IWWSl.aaua.

' IUatL~ IlIlU....LL.

m. ..

RUin A).tmd

llanen TebJig
istanbul Ee~inci ler. Memulluiundan =
Ti!.kl'ltm Slrl'1!crVller eadd

Bl!1II 11'.. r!J.mo

-,,~}\.1 Imd.B 1Uo~ w;~l

n1!1'mrnlJlLY"

I mu,,]'1

I:JIjo..

iilnlu t1lr. Ney ...t DL' i1rI Crrtot ..yr !!'lapn:k .,n·sun b..a.zu1nJ<.i"t'IJUI dIe~' m r.d_ktlr,

Bir KJz Sir Erkek

C;ocugUl K.a~lrml'
V"lal!) - ClIIfiIA ,.I!II"LIlln GUner ~ Sa U GISt mda bir k~ ~'1I11ti .~~ All o!!'Q
~ V~ IIHL

b:mi:r,

Od. T rill ....:: Cu~aha F - ken 1 oi!Ib,<lkkilln~ m.\ll!ll~5-Lnd~ 50 1 ki.iiot~,"nll"l )4 7 nltm,U 11 Qo:-raha- }. "ldt'lnaa Hooi(c dmd.1II bir k.... • l'Iesind~ 1il1:IIILil.c.a.k \ c bu loplantl. dlillD eVmc Gim'lL..JO!!f ... ~ )"l:Ita-i{II1.· dll y ~niz,;!.rrlll.n lanl-II doo;cnrlrrin_ dd u;,-·um.p.kLB. ohm k.adlRc,ui;IZil, l.t. del'< B. EI!l'll"<;fZiyl!. Karal .0 iinIl.:u )·Oi!!llcnm";",lcrdn. Kitchll,n .:;u Sdinrin I!!I.'IU mevzuu ... ;e- f.,.rYdcll z i.i:urinc kai;-1IIn .mi.lu~BviL. rindc ben lI.onlJ.o!lol11a _ pi> lif. A· Itr Yllk .. 1 fI r Adh)'r:lfl! ll!lll]un ]. d.r u .... bu ~h:it11 al I:dilml,t r. tlrak. nIIo!>bUi!!Iii:ek Y. Bir Hln"iZ $eb.dc i y~dl
~~ h:

Adliyeye \1'(,:. dii n:plmll!llal'"lil. dod .. ol'ulklCtl nit"l...der daif K(>nlll. ,il fir "lInl b:mH (\'111 n) Karamurvtnnek mak.ml il .ayd bu d f ..Id" b I..,dll e gauna •. mil kJ,. i j topl "tllar t,. .. p elm""":',. Ik - foll II U~U'e-y~fI r'r'h:hmet N II VI: • 1.... Vl!rTTH~Ll". Bu IQplt!.rltll rdan Al, C' rn i~Jmler''nd~ iJ.. 1 i!lor • d ... l i ... amrki o;W'I'll:\n~\ gul'"lU 1111 ~II:-Cl: R~o;, ~'nllilt '1:\ lUlnl:: dillil,=,r!~r·

m~~1

illm.

rni!!DsuplhrHla

B'

K dm

TIl.B.IM'Id.,dil!!nlu f

SU' TE'.MStll.£JU
I $Tba ..A.L CA.DP£'sIND~ .Ko I Dl KiHi:"ffl t...gttn I511&t 1 lfJ ';;:ocuk ~)'WIo.I

do

olc1u~
Il,!

bllinrnl~

~n t.lU5nU ZJl'.·y

<'r~cdo::

kIf F lar iii l' L(lQtck ton~nh' in.Iz:

N'1;l, It han(;l;)i!: o;rlw-mut.a. iJlen nlll"~ ~ dtn !bore I.li:l!tmu: para)' mukabll bWnncl
H KIIM! ~obl.n ~, mahaJlesI HaViiZlIl. chll.vwn.d'

~am 20,3Q d .. Jtli't;ALm OD.M..ABJ
:&cr

KUIbR.n. 50kagmdB mrlnn (·IOU 2lid hu~UI. ycL '!,.'e t.... ubr.

YIII ~_HHM[J t.a ILl'll kl)'m>e.t. lakdlr tdUmu,'lir,
t1. .Il~mlZJ,n

17' No

IJ

Il!#

ycminl.1

iUD [f1fOil~

'I>gcbl.k. L.oio~cilll!l!.n

l,;.n lI11!!!t vu:!lli".

Askeri FI,brikalar Satin A:ma Komisyonu I~an]ar~
Mlileahhit nam ve hesablna 60 ton dem"ir hurdasl sabn ,ahnacakhr ..
.Iahr lII~nJurnd.a un (l1l1'i..kU ti'sllm .,artlle d~ - bi!h.1!.I" tonu.~ 17 !Irs t.IIh.mln ecll..l!:n 60 bin. 'I11:'1'i'I1r l'IU.rd.lJ.ol1 W!lil:erl t'flbrllr.&l!!..l' uMIiIRI mlidUrIU~il m~r"'n ,s{I.lm ~mll kflm~nunca ftO. Z.Bu p rqcmbl! ~nU IILllt 11.30 odJ. lh e ,IX!.UmeJl"\l:tit. !iru"tn.o.me pdrdalllrr. Mu'll'II..~t. lemlruli:.l il'1I hIlL o:!500~ ku~tur. Tl!.Uplerln mtLklll' :'Un. "., htJf: lI.Om..... Y!;In mll.rou.e 1&U1Iol'1. • ii)- ~

9Uf.ll No, I.I o:!oq-_mdll. ml!Wl::ut VJL;J';J· ::nphru OkllIDaruI ,,~ bd' btu' 1'1 VIlnI\ Irui ul. mo rto:~r1 t&r1hLrtdc.n iUb.a.nD ,o:n 'bq G11n ~md\a. trll:d..I.:ml~.lZ tIlmInlll Jl:'m h klmU;fII1.Ln. 23.1.91'11 tazlhtJ kaNnna ~Ik&o l:aruuwa t!!!lllut
luymd mak I!.ffiIDB kwm {)lmak liU;erll iJt.n IJIIIlI'W.'. I iJrlj

r ..
\..:.UZ

Hamiyefli Btlr B!lJanlmlzm Teberruu
Ank,ull.,

KBndlfu:Ia

Ii1lf~. Ane. Vdl,
lG!nnd;,k.
I\nl

$ boo

'~lIlkoyden

Ha-

SdlP'L ...d.

k~

~Tn~

r'6M~~~!~"

lkUl de INCluJa:r lU!tir.

ILL..- Y. ..d. oINt bu hJt.u..I.m'!.I. ve II4lly.eJo'fl ~nJ·

:n

fA A)

-

Anltnru'l

.~ Il' JoIn; ~l!!bJHl1 l&rm Bayan
KIraZ m.l

...

bay:trl"B('n"''(" kiiilln.lllll'T1'!1lZdl'l" Sum"r mB..ll\a.l!olll i(1J!1jtt1lrk 1IiI>"kfI.B"'nd: ]"i
1llIo.III1'lIU".JIi!IIa H..!l.I:l m1

binr ttbciotc h"lUld I lIZ I YI'l.t.naciYI: .LI mlJfllbh~ra di.lk'k 'I1Ina 8n"r~k ~;:. )'iI 1ilo1h~1;11I!l .. laolri:1I1 l'Hlihlol'1l8ra.l!. Adl~'"yo!
l ... -dl

Ilif

Olmak

o:>II;\llu IDti.tID.,.. i;lJ1.k:.

S

ml.f£n
L&!I'in

nah.i)·CSi

r.

0dJi!.. Mu..bml.l.djy~ \'e o!tre'l:ml!!ldiiluU! zryn.c. tou ~u

Oral

klZl "' .. ttanfmdl!.ll KJUiA}' 26 Piruharr'm !.an .' H r.d.I.l

Ekim V.ru:i.)<dj
m

"Ju.ttm 1111 IIr<!ilI.r.
v u)'ch

m

Bu
8Lnd.:L '"

)'11 "'i - )'~limi.z

*
Izmlr {VlI<!I:.a.n) ,m.U.~1

~i iJ.i e:kmi.

oopra - Inl
II",

mmt.a.k .... iyidir. "Yaklin-dC: lIuri.ip

Deniz L vaz~m Sat'l allma

Klmisyonu
bodoc1J Hr. 00 00

na.n~arll

TBbm'IJI LI.m :'"i'l
(100

KlZ K..;;un'Ut
y~

ltIeri
mev!f.ul

• KI!.T Lirn.~ IT! d i!:1I'"I!!

...d

~a.k.ir

!O~llJ Hi.tu.~

Kllg :i!llt. Kl..IOo .yq.gurt

Sa..fe.di!orn

yin Silo~l.am Inhnd

]i

mo::sliL Jll!tlcClinde

bill

<::.m.'!,"1i 1i

m ~i:rUki!' clQ'Yil~I'I'I·

!o:ncm I]
zII,'r

!(~II'Ld.

!c:ijyiindC':ll. A~w: C;e~ ki 1!..l.ZIAyJi!lol!:)!'U
ve le.1.

bi.r ddikM10h

10.000

3:Z00 21~

632;:1

000

d
In

binmin mUilmeJ~tir_ I«.i inta... I!.c:hlm.l$j r. T aMiy it1~· H. r'M hUyoiik bir dikbt VI! aiiratl>:
f'I

yimyJi y-=tii

l.a k.J. 'ill mlO" ev1ll.de

if or:dJll!!.it"

lI. - iukuda )'IloZW IUt. \'e ~un n lfi.KwJo.t N.lio\ .H ~ lc!I.p.idr :r.arfb. ,1!kJJ1I'tmlllLl yapdac&.l!la.
2terilm", !tbu ut '!i'~ ~-OlNnI1m UIDmoIlI ed;U~ ~ olu'p Ilk ' :lIlln1.tl4n 3&9 Un. 38 ~tla.

m p.!LiZiYtI:'M g1.inu.
Jo.im
JlJSaJU':md.a 1j)S..

devan

edibnt!ldll!Jdu_

Ser'i

ReHm
VI:

"""C' f'owinf

KREM PERTEV
S:Wn dill cikI.i:r!l.Zi ~ • ~larirU

.$~hriIn~ H Ike"l..;rJ~ .II~ImJ ol ..n ~im "i lapa. ...m'l1"tLr. fotograf

ArlligeJe:

olaTa~
ril'l~ili.gi

SC'rgid'iI!' l\.1elu. Dalmll'l J51!ri,c.ri bi
'kuanml tiT.

ell" amllt,fjr

3 - $lLJ'tnam lnI gorrn.m " almak I.lti1ye.nluin Mr g11n VI! f!!CIIil·. m~~ LftLra.k cd~m.o dil! l&rIiIIbn ,~ kapab za.rI1Mml ",JI v .tLtti! blr &uot eYVdine lmdar KuImP ..... d.1I. 'blliynq !komll:yo;.u

run

canlanlhnr.
II!rIdlII:

a

~kanlIJltrJ'lB..

makbu..r;

mukabillm'lll

'Ii"!I!.l"ID~arb

(683)
(.I

Idr ~

A.e'I'~ lHedg.l!I' K II ! O'! ~un'dmo hll.miy r:lI[ h.lkl ka.hramilIl $.eT'lerirni:z!!! k .... hedi... Yl!J!i.i Q 1iIIrak i5 H pa ~ e" verKlIlltlfilllllla.n m",leMll'_

_anan :Istanbul Bel@diyesi II...I
Bililodlyo uereW :\: m b", gUnli M~

~

RCI_.uu
IIlWII 1IliIW'.

te.rJI

J.;l.m mD~UH bua. kODnl1Ug11 l;Io (1M lira ..,l.lIt ur 1l'L~Ua Uti Ilm 1fb:r.' UAblLk& 13.'..:z.9U pe:fIIIIn_ 1 LiI!! fen 1iI11e.rl D1UdUrUi~ndr, y- llacaktu.

1

_rm

y eni Ne~riyat:
0kuIi
MLillllim
Votl

~,~eae.
I'tllb:: olmJ.llinJil
",lme1"'rI

~

....

11...

'II'

HoIJ.I.MC1C1J1 ya .lIDC:Iik.trr.
ImDWlIIDWI
Ii)

call1 .. :1
~1!I!11: VI!! ~~ ~:

AllkuUthd
klDdllkl ,lU"t.l.II.n lICU"e mi1.r&tut

!(.Il:pm"llpve fl. mur1n

mil!mur

nIm6o.k:
H15-

Aile ~g.i
K~i 1)11\,.1'laIDe 'PIlI'I-Urill"b.lr lUna

Jl..ilml!l Hnlal
b"yIlk

CI1\.clj;IC: lllU'i. ~Iwrur. (713]

bLanIml

JkIl~CId.

Zi'r,aat
&wul.Uf taf.ili.l.! 1m..
,~, ZD'alI
'Iii!! ~

nka,
'I'Urk
11!'JI.g_ :2!Il!§.

I

,

U"iO.OOO,QOO

rill~ n....... Il.lin I':'<"'o;k

WI~,c'I1~r !:ocu klarm _

h.!I.l:rr1l'iJ . ~

ts.tanbul Defterdlarbj:Jndan
ldui.nm"t.~ Sat!r.'l' Bedell L. K. IlL InOI'!
IiIDIInIII

;

ber Dffl b.Dka
~

mU&Wc:k!lul.
'~'U'.

• )rail n 1

it

ldin_

5o::ni Iev}yOIrIJfll.

!Bu. a.k· m- denu.de knim ml.5B.firim "l. EjIEM6. oi!!mi" An na ira ~ drih 'b~r MlakI· ~BlI'.I akl!iil lou I1frtJ k tdc.lifln k ..... • I3Il!lda ulm!olp J,; lm." Ve bjotl.e.bi
h.l!'r
IIII'ZLIII1.IIl&

bUtlin .&u8illere CI!!YiI.p '1'l!l'I.'I;ok m L)'Ilyet i:.ed lC'. Hill' B.illi bu e;!IiI!!ro;!~DI b~r liIJ:l1!' HiUUr6c Dlm]J JJ rule 1lreJ'I1Ii. dl.ld bqkllJ.k kmLn. cd.l1n:J.q oIa.i::&l{ • trr" riO"l1 bUyL11t )Ill! lubLn ve ndils ~ og1u.. blr lun:lll: ('ltH 01 bu cr 2M kuIII. 2liI7S I'U.ll-tlli' •

1'&01 ~

lin, 1knml,ti

Sk.. BabII Sl_JSl
150 00

Zal:ula Haberle,.;:
~
U:rum:.M'iJI dUkk:linill .. rr li !<Il'k.or ntlu Kc~ I'OTlor, dOkldilll:ri k~nkh:~rlnl. IndlJ'. m,.1f to!ffl!:l:1J i(efl(!nk o:hI.f rok IMI Ii· YaK! Im'IJnWjI. 1I_ltan.IUI y_ l\lIldll"tImLljt.D-.

mURlWl

Sotiri da.ha ileri gitm~ "\i'i!! lUlU. teo Coavil:z etmek IIIt~itll[. An lII'II'ln fl::ry'adl iizerme or.· db ~ D bit rrwtii" Binda.1 YIID ~l .IIOnr cia &.i1[ yd:alanaTil. pn' 0:: t~lim adil.m· if. Dun lkin.c.i AKIt'¢eza m&!!. coi!!'i inch:
mevkuf ol*rak
blllun.nn SOlirin-" n~ieol!lJ!l'ldiradL M I:J,.

muM

11""\

dIt~.

Ay.;'lp .KIli"II'lmu.. In GwnarMr Ag"abl.il1

AllKADA.$ By kIyrnelH rnflC' dotdtlnc:U 1J.II!I'IlIi kn..!,.(ln I:ll~ l!Ilm nt yllZJffJ.l'lll ;1_ .... '_

*

r
~n

tam IUl1I BeJ"llltru IoDB,Bm:bW Sk:. Tm"an '1'0 NJ UI evln iiI:! h I. .Beyotlu Io'l!b. BWiIoUl Sk. V~ 22 NIt_ n! UIJ.25 me! m!hk.l In-omm ta· mllml. Bcyo~lU. :Mil. rrulbW ~l(. ~ ~ No. ~t 2t!,I2!5 M. AfBiO!fIl1'!.~li KII.Ib]o6y. MlI.. O·9IlElnll.,l!B. iSk.. Plri ;';Il.YU.Ij JJ No. b eviD 'tamll.IT[]_ Mh. miSllU Sk. Ba.t;U 15 No. 11 VI!J 172/150 flU. lll"I!Iarun tmnamr, BeyoJttu. JO.nJ. 8UlbUl Sit. BUyIlk 2"1. hll. Iii No. 'u :."!}) 2:1 M:!~ lIniYLln lm&mJ.. B yti~lu_ Mh.. Inolln~~ Sk_ Kuo;:Uk BII.l/U' 29 No. 11 !HI ~13/~() M2'_ MS •
nm tEiJnll.mL

'ill

000 10
00 50

100

00

'I' liD

II

Bl!-~Iu

]80

'13

bQ Kanlct ZMir'lend
50- ~~

er

'YIld:lZ odJ1. In'l1ltl 1(1 dUfUPTHMl l'\ .. oIuu1I.1r e.n" t<.Iit it tfl1d .. Oturll.D 1.11 In:.mr: kl!:n.d~i.nC" tvvi!lii .j,<cdi 5J!ne f~tndlll ANlllt.n III1! I.r~Fd" I 11 Y&tm· ha.p .. c;ei["~!!1 verdi. I,in 1J!!lmbWil dDo. Dimitri MhJrlotlUl'loJ!o In.lml g~~r. dcrco;;eaoin.dC' kaldilg.rtl IlIlZlfl iti,b.lI. dIJ.;1li!rlnd.cn hwI taha.n;e.JIIl ilAlrtrnlmJ.!jn. ....orl!.k bu c~!!.!r'i 4 ~enC' S ~)I IW'ibr, "inplllolJ'lj tnhJdkat I nl!'!t1 oc:flndl!'! J'oei!ll gune indJ'rdi Jill I tlil~.n li!lv& gll~1 btln IJnd.;J,1II !!12:a1'l grrn:l.ln 2N'I)'I(' IlIlkll!rl 11iQ1!l~r1[[ll9 til'. Beyoi1un.d •• AhUlbolkk JdI o· hit" n ~ 11'l1~1 Mlrlat dim Be)'oilu ;:a:dde&UHlelt El;o;n.k.or"ll bird~nh.rl!

$.ltd-lin Doll\!!" Iavt ..re f'r'-d,j!,
Ill'B ..1m;l l p~{t&

:t..2.tJ 132,.10 13U(J

I O.~"l:5

1,6'22 ....

12.tJ7~
J.l'i!lIi :a.U7!) 3l ,1)oQ~O

120

001

'em o.z tiCi ~[

buJL.LnanIJlll'1 g:~r(!'

,~~

£df

rll. .. ek1I..eotl!

110111".0. I.!I>I!

Dinar
Y~n lLn'q: Kro nu

eUylIkdu-I:'. !I.DI. brlll.nl!lll"'lll batl!l.n 13 kI, Hi, )loJln~ Nt}.. I~ ~:!IH &I" mlk.bl.-'
1"1 nd.a.kl. r.,:r.ll!lin 1/16 hlM~L l~<o.Uh. Mh. Mlm I' Sinl!:n SI(. Kum': rulu I!SClt ~I!'h RClIrnl J No, :1..1 1Jr-i I!.lI!Jlln. 1 '82 1:J:j.B:!~i.

oI:IlUy plMB.

Ikrmn.i,y.l'i

'~liklm': ~ JI!P.1o 1IWl.e1 i!>B U .... blol: li.oIJI.Xl Un

.a

15

'hb1'D

Koii9ik~ed~

l'

20,-

*'

~ !i.d!!it 1,000 n.ll!.I! 1)0 500 10 .Ji.. :;:~ .. 10.. II!OO..
I~

-tIOM. 11m 2,000 .. 1.. I t,ia

ru200..

0..

·~J.I!M •

113 ...()

1Ii1"
::;ahlbL YC: NII!JI"ly t Joti.KIUril; AIIIlgllt l:.ndli \. ~ • IIl11ltldJrt; :Ilu~ "o'Al'.r..N' lfAT~

16

Ii IIn.r: bLr ( .. n81 v:dmi "e YEn: dl.ltmU hir. BdcdiJ:1: bil!lilll1Cnnl!

KI.l·Ulto;: .. Jun 0. kobYI!"d~ HulLl1 0(;. Lu Nilzlf1" '''''II1III~n yangrn I:!kmJIj v" .... ~lIimu.m"l1 '1 I1ml,lI ...

.ukard. vl.ll!l YfiZIl~ frYeI ff1ankwlcr li .2.911 I'IY&r~l 8all.'~ 14 t Mllil Eml k rnll~lIflUJlilnd. tcpl&n k 0[= komlayonrJIll 1IIi)T1ayn ;;Ik wrtLrnTIlI ill!' ,,"tll ta.ktJr-, Slit!, bl..'·dC'lI :lltIkd(!n ~'I! po' Inoill!'. Fwll. [nhilL lroln Milil EmIli\{
Un\:U

t:<

1I1!KKil1"; He.B.llp1 rmd.1lki poarJllilJ' Iblr Serle I~jod., r.O 1I.'JID1y"'I.... n I.kn!.mly lkLl l t.n.l.dI.td;;: ..... l!O C , u ~!!If'.!llnr 1I1!1Ii1l!de• lief _ 1 -el'!IlI~ 1 IUrlor.ll;,lnulJ, 1 i Iu.z.Ir.!m 1Bn1b1el'liDdi!i f'l!kJ(l~iJr,

ImhlmlnoClmUrIl>;:6.at

e4.1lm~l.

lti9J~

PAZAB
I

VArAN
TEl.(;r:rAF:
~.

levi
]If!;!.

C A (I .A, L 0 Q L U

3:2

IBUGONKO SA YfMlZDA:
2t.rt~~"'~'l:1!Ii!dI"""
., :I

TIEL E F 0 IN :24136
VA"fAN Y 1st.

$UBAT
114, I
-

0!:::!:rc:nLl ~ niD ~ _ 7IU'1lm1a Spo!R" - Bd:Di:t I

1&h1~ tel - ~ bIr ciD -til:! SDnu:nl!!ltr'bI~_ ~

"

fnf:mIIraJa
ftI

:I

I'Om.m.

·LMAN

f'i,at'l: 5 Kuru,

Sly A 81 S A BAH

GA

ZET HS

Erne Ve Gaye
Beraberligimiz

Amerik,a lIe

CUmhurr,eisi'm-zin Elenler ~Krallnl Tz· el'eri
Elenl,er Krall T kkur.ennl Bildirdiler _e§e, •
j,,,

B. Vilkie II
Amerikaya

",

I

.!Ii

C;aglrddl
~t •• ~ (JU\.)

-~y

An,kU8.,

ciiirnbur

Krlih I:kind Jorj tul".

.llm.et

II (AA.)
~no@ n_li

--- RI!u.~.

iJ.e

'YUttAn .!i-

a.ra'm'ldi1 a

iLddki. t!!!l~'l'oiliM t~ilti olurm'lll~. JOJ'"j J

letLriLn bu miinil ebe-t].e dU;j;.;ha·, ju. i1qya biit{i11l Tiirk milletinill i,tirD.k I:I!m~h~ okl'U~nll rtjmal l:Hl,yLlfulma •• rll rit.ll cde:~
ftfIl·

1!.a.U dc...l~t::' 1~:i.i1'· rim. B~.KfIIIIZ!&:Z1ltii t:in'izle d.Oitt ....lC m~.fik., Tiirl omilldinin ~i.gi

<!!dedevl e· a sil "ld-

'Yuan. AhrnM Emin YALMAN

.A mri&B.IllTI hllltlri miime!llJili
~ II~ ~

Me jeae tkinci

Jamct E.k.dMiI!

Inonu

,Eh::clrl'" Kmh Bi1yi.i);,J~!vb t m:lalTl. Mi!~ tab.. '11"!J olilrnij ill!:' doH Vii: miitt~fik. 'Ekn. milletil~ ugrad~ .0:1 YMI <rh deriq lbtr te~rlo hilkr ilJdam.. Derin t;a.. z:iydrrimia if.&.dC21Ln,I -ul h~' )'ID'PIaDlZI 'II"E. ms,j~I!Leri!e mil.

Imn~t

JI"Iiaii
Ankara

~!::hm~ bWuJllQ'W.d1~ Fi~'

AnbIaya 0A.d.a. d~"\'let btr~bC1
d~l!!ya

TIi~

R~~lml!lIUfl.I

hi.dieclerini

lcn.dilraile

Bu Frijpn,=,!~ Am ~cilll ~;: TIi:rlr:iye illUtndliki lain rOrW1 hi!.. I.iiini bi:r deh. dw oWl.,yll ~y". ulima . _. = etm;y.ona.. V qmg« mnla Anb.m ~ btnlt.ree k:i~r: mCPiI£ 'Dlabilir. if L iki drvll!il JPOt'l:km ansllld. I!!!nl~ VI!!! :gay!' bak~lDIitia CD kii~k lbir f.uk yoir.tw-.
TW-~I; VI!!! AmiUl'ka. I:!'J:lJ.peryalizmiLl bil :o.imlt:t d.ei;iJ. ~ir ~ oMu,iltlill d LiQy. yUrindlill b~fe.

~-i:~.

Mi:i.mt&z ~ ar'kll._pm, hii· kUm,cI: :rcLllIj Jan MDtLlkM.a·11'1, ,ah3JDCI a Y WlanLal!lB.mn ~r;lildlm elim Zlo1'8 mU!:I~-e m 1;1:luibbede dQlu .ozI!l!f".inizdUl IlIOn ce:rece mutobeyyiilj: olarak

detli {l1~ iii srl'c.k herD :ReiI'd;. millet1mi .. 1t dui:n bi. aGli'rlte mij~ is ~k.bc: Te ili m.;:mJA~ _ 1 I!ikr birll!l:l' tiN-I], doatIujun ku.~ bir urI:; daM. CLlyit ~iCllll!ktedi r. .... hcin.ei hrj
I

Num b-!.I t'iI!:igrahrodlil B."y VLlll.leden, AYillfi meclim Hllmiy cII~ moni hllZUNnd.... Jngiltf:Teye yardim pl"Ojsi ~md:aki du,ul'\Ce.

'ki.e ~jm~ NI!2:~ Corcl>dl H'I.lIl •• d",n ll:Jir tdgraJ ~Im,:,tlir. Hilr~iyr:'

\o'H-,

I~rini

IItr. Elu ,mepJe Bay Villic IRon-II
lrlU'KIa-da.
ytJPacagl

i;;:

b

elorlU::IIini

rica. c.limekoloc::.

VI!

ipUil

m~uriy~.dn.d

retied ~ l!.illiloli'lilk A-

zll..

AnUriii, m (A.A.) ,_ Jhi.!id:i;rnhur. lsmet Jniin!.:i L.y;Ji[l MeI:~·1I. bii' lU.~c ~e!gra.fr

*

mer-~Gya d.o~c<l:ekt ~f.

Izlanda

-

da
-

AmbJ'aya. "'~t edm YoI!i Jl!lIefine cilim aIq&m Hafici,e lIrnuDlLI ki.tIbl. N!.mWl Mcncmenci ojl'g t&l'aftndan .Anlr&npalr..&b. bir .z:iyo1j;~ "I'~r:ilen ROQ~ ...eifm ~i mUma!l:ili ~"aJI''I!:d!Zrl indilltall [!I[mr,]I

IngUizlerin
80',1000

ingli,llizler

Roosev Ifin

Tiirkiye ve Yunanistan
Ba,,,ekiUer ile Harlclye VekH ve Nazu':~arl A'ra!!nnd. Taziye ve Te~ekkur "relgra'fiarl Teati Edi~d;
AnltIUIl,

TAH~ioATI B,ombardJmanlna
DAlJ ASKERU:Rlr; MERK.E.ZD.E 1'OPLANDtGI B~l.J)tRJUYOR

Gece

IMumessili
ANKARADA
MttMEsstL
NUMA.N

iN'GJiIJZ;

VE

KA.NA.~

<;.are Buldular
Ot~"O). 1 (AA) ~ Yefli ,It::'~. nd 1.Iml.i.mi ... al· i hilVIl Mi!lrefall Cyril, YiillZlfcs:i ~nll!lo gitmck iize:-

OGLU

MENf..MENCL. :OlR Z&YAFET

~EREFiNIE

VERDI

Sa:,:vekiL DI", Rchk Saydamllili Yu, t • bqb. diJ ~ kiiltUrd'l: m-nl!U nail B~""'ekiIi 13,. O'riz' K !Jaild Uzl:rlnr: z:&hl1.a. memi.ur:lu.gu. tJmegc: iLi te~nHlln 1:~....ti etm4lerdir: !I"'lU d~'maJil,t.k. Keuli. 0<1:yuxciuEked~ ~B. Kol'izi, m W:1l1'i inkiaJile m~1 IJ 1mql B d,il ~ edilldik: Vii: menh~lerimlz,i !btL qo' Alin I! tUn i.n:uL.nL.gJn t.ahii menh.~Ie.ril~

I

den i..Lk m_ld;etler4ll". Biz milli ~tirnizi liel' v.akil i~ milli bLr mDal: gdd.Imde ihl· de cd.C:I en, ~ruft hir implllilIOrtan

kendi il:tejimale

vgge~·

tahai!'m

1 ,(A.A.) B. MeuliiIno 1Dunuebetile

1

'nrilldinm
j'a3.11.

uiradag. .!!Oil dC'r~t;;e II!!;I· dOilit ve mUtt'!::: ---' il lUrk ~J'iutlanm.IZID

mitletinin
Qrrin

b i:r

k

cllik.. P.rn c:rikB. ell. aynl }I"Oh. ru,ttu. mil1et~nll a~ )'1!4 habcri Ciimhu]'l'li.n¥a ~C' Qlan h.lI.rbi Ilel:ic~de riye.r: I,i.i Ibnl!itililli 'Ve beni fevlu.li,r I!!ldc ~t.iii k>pr I Ian ,in yurduna dl: m~eelliim. ~ En drnlm' ve DI:m~ ~laf\ ~liak,
c,

lrizaya. gctinlf.II=~[]in :fU [WlII;I

kul~

:OOl!lt

VE

mLilteHl:

~i]

YU98n

kabul a.u¥lEIInrmrzl KTlIIliy~ hiikiimrti ve kendi: naMtnia z t] ii.li· niHc:n I"ka aicrim. IIilaj a!!te Kralln ilimad.il.., ,"I'I~ GInld~inn ilil1l' vazil'O:Yi ib:~ ';'-ur~ aJ Idu :!Iize!fllno tern i.n C'tm~k i&<leHln .D. J M 1et~' a. r'~I::r
o

i$lril.ldndcn. do]a)'ll en. ifadelmi

MetaksaSID
Cenase Merasiminde

NI:~IIk. 'I {A-A} T~ .j!IUIB1 bikLi.riyron Bir NoofV~ '8:iIL~ '!'e bl1rEullan g~il:l'hn dlml·'l il' ki: u~irIc bl1.~i.~i.n"7 .gO;rr IzllUlc~C.~e bomhilol'lfhnul.fi ta.),,)'ilorc. dadra beli bin llfil1lb; V~ Kanal!Uin~ ka'!'~ muvalfa ..dyede mijl; _ d~ - "'el" toplanmllJ l::n:dul"tlna\:tll. dele ehnek imk.a.rllflll VC'1"!m bir ud'tl". Bunlarm b.iiyU1t bil" I lUi hull.ln~u" gihidir .. DaJu. imRl:J"k'!llvik'te lO1:Ilanml~tlli. d'cd.crrlrulll!i.ndliPmu: btl uaul, Al· man ~Y)'llr.ell:rinil'l 19eedJ:::}-in.

~I
';01 ~U..n

-

."-!!t.'rlg iVIIrohU'i'I'I'I,
JlI

rd~ DInln.!Wn ~ gdrrIl, ~I:<

A.lI.Dho:r-

H'iikiimetimizi
Biiyuk Elfi.imiz T,emsi] Etti
AMI!. a.Jan:n I:tUkQmetl. m.l!takl!lU1·DI CI!I'1. .. • ~tlJrak I'l!.mek Uzere,

ml&" Ie: hazululr.
lie fU gllrip

ycrdil:

onJB.fi UiIJ1!I il.dtm

BiagUD Filipin-

giiriiyoI1lz Iri bi" valdr.l~r ial~!.rlaI diyll! giirul.
DllliD2.il.RYI

pr~lUI-pterdlC:rL mUtch~liYu, 1:ilZ~'cler1rnizin kabumiin.~m olmakllJ'I'I f!liT·· olmlYl!.&II AUn.. 1 (A.A.) liinu Vi!; Kl'iI~t hu:k:Wnein~ il:.- gIlD. Vc iki m.cmliakg iz.i .. tkl .I~ lcbllt edlyor:

""""'================._ ..... ..... ..... _ _ _......,,=========;:~~::;:~=

mi!l'D lek~limjz UzC fin e yl! ptrkl ill' I Lol"loilrl].. 'l. (A.A.) - Nevyork Tlly- liy.arectl~rde... h1'Jlcr~i ka",u lC.E!.k Tl'lJoII mlili bkr"~ :111L1for:: K~tJoi!rlfj I8.J.r- bJ.i' mMiyel akT'JLljbulunuyor. l", Ik Amulkd. d(!1j'letlm;n~ ~rfl Ii!Il'Y' Ei.er }i"ltll!1!. biT I5Lil.& l~b.e~ J!:!dltl t.drdJt:kAr" ~i!.Il!r Ingllterl!!!i!: i!inode:bwu RlJ[l!.Il ge~cn I~RO: ol.-eiu~ i Yill£..dnDli1. a1eybtar olulu ar!!!lD.d!ll gt'lli bLl nn~ de m.gliiLp l:ICIi!l:~ !bile UlJ'wu dogunn.lJ.9t1.lr, t;;ekt"ir. ".

Hitlerin Tehdidi

Dnruu.

"llemm

Hnn!

f

nl:krt.n1 ~~m'l

,,,.

bD

u;

ITi

i1II

liI.!D!lYoi:!:le Uulrlfe 1lJ'rIl:m"ll IIJIitlbl NIIIIIIUI Mm'l·II)~ID.1'r.I l!anJ'm~ da.o AnJL&n. ~ bIT rlJ'afd ,!:'tmnl1<Ur. "Bla2"lDl1ll

in

Lii
.I'll"!

ea

n Fil:ipinlil.o:r. AmC'ribltill'
P:de.=i!!k:ll:ri gUn,j'd:~ko rkll dllJ'1l)""OJ"la:r. A rulaki

~iJip

18.glnl zan alin~en ri~ ,iXlerim. Dr. Re:fik S~yda.m ,E..knla.1L!1 Dr. Rclik 'say1:l!am.

lu ~itl.dtirc:n ~:zi1lmtz. do~luP
ilI,ynl Onlll'li

TUrk

bHleyu,
n I!!!M!rirtin

b~1!i

,<Ioy_

U ml!l"WIlmlnl!

rotl~rimT

fill'IU

i;dameeine

-;=c ;.oil IO'or.

c!lt,,";NtI ~l!'!SinC'· A· mil:rikada till"aftilflT iI:Ila.nL.r u::a1n. ken FiJipind;:ki waft.a.r1!!,£ £ittikI:iIl~lilntJn.HI

ul.;a

ADae .

ill

il't: TWlkil'enm

'harp

giil.yeieri h.all&..ndili ~rutlt ..i de bilfbirini.o I!l)"mdu:. Her . ~ m~-

ltkc.t hu barbm e.n!W!l'\ eti(:Qi 0Iii If fi1an LaQiu:r. Df!!rili'll dl!g .. l.
. ul.l;iIll. ~ct tam bi!"

iJhdall<IJ l.tI rlllhlJIUII!i'le 'l'IJrk hll ~i!i..,.,cChtll IT. il I:t j ii, Bl.!yUk ~flnm p.h'lIlnda. 'VulIla An:iilltl";j" 1 (A ..... ) - Rule I!!,!!:Voo bm.:·o.mot llilll1ml!. I;r11!Rk 'l'az"1Jl.1I AUnildakL TIlrldY8 blly!lk e!.:JBi:nJ n!stHLIIlI lIIi'raliili"l mllJY.Z m %IY'" I kiH $llkrtl S<I.l"a.eotlu Jl! YLIlft.RI'L* 8 mwnuebeti.le gcrelt p.t.ina ge- vaM'111 h!LriClyo ruu:cn lB. KON:lI m!t::'rnlllr ctmlttir. \Ie: Mlybk r Ginrhuri,yct hlikimcti !\am III" ~Cl&K1 lclgrall:Lrr taatl tt:rnl,I~p. D(f!l!r lazattan YugMlav cl.:1!!l nlilp pren3 Pol VI! b 'r:1!I:U vaJu muhal)hI::!.kAr ~zli!l'de.n 110'1\ dJr: (Dl!noml L 6. l'!!U. dd ~ 5 ,deT~ce mutibeyYis ol..u-ak []Im ~D_lIoml'. "'~. I d'a)

B~il

hll.uedn:i!.gim.

hU:!1U111 bur hl!Yl!t .:;iloP'1dl!l"Dll!k arzuru"" nu lZhIIr cim'ttJr, !'Ilkst. \lllktl.n m U··

eun""

2

I

*

emnihya-

).ct" ~I[II.

billit

c iIjI 'b.e"iIhc:J~ vtr[Jl:tIl bi:r .ok

biLilll.mllk m~ nr.u:n he'Sap k~ul
gdm !:!!lin. istiyoi'.

ed~r Ibir hale

OImMlru.

;iive:T;l

HAKfKi BIR C~NAYET ROMANI ~ZLERINDE

!m.anlano Ilozlr,ri M zaman If Ln W"ukl.. J ti~rindc UzUntij ilc baikn p .lu.lm ilin. i~q, M!;-,
deni,yel j.;9 :idl!lllll~~ bllg] nm

feda~;,r bit J\1~J.... imJbin.. Ian pa.nm -. iyj, VI: gUu:l kl)"met ..ah .. I.lIIJU!Ml i!.it. Y~riml.er .. frfi1l y~lqml!!llT. Boyle d.evirler h<Ep' IJCI1J di.:nmel. ill:! afro.n;u, madd i
z<l!Vidl!!rre d.i.i~lc;un ~ ~'i ,,~ bEl· !lit mlAlL.lAr yaratmlI.tu'. CicI!di ... likaltarn. id I:4lizmin. fed akirll. im diWy;a yUriind", yilitlld ~ modn mu.Llakl! he 'wah.a ~"iyed~ hat ve fcrahh bir hllYiII e.m
Vi!

~_u

k.

Zabltam'lZ Alii Yllilk Cinayeli Qlr ,aya Clk,ardl
KURBAN~, TRAMVAY BILET9/S/ CEMALIN ESKi KARISI NADIDEDJR., KA,TiL ZEKJ ve ,sur; 'O.RTAGI MON/RE' VEREMDEN ,(jLMO$LERDIR E'vde Oturan Sekiz Ki,; Su~ ve SI'r' Ortait Sdabyle Alb Sene Helecan ve Azap I~ind,e Gline Gun K,atml,lardu·
KDiII'lpap,d. B.hriye iadde-· ..md~ Ah1lIYl1evvl!!~ bir emayJ:t it1BUn~. f"~ Nild'ide ~dlIid.li pn'!j:. Iiiift1 bit kdm boiuJrn,II" e....m lI!!:lm,ni yan.mdoBi ~1~ bir ~ aMm .... orad •• U.. MDadiF kmUklol!ri ~ii,tiir_ BIr, iki Pn e¥'¥,el :alntftnnllR d.ine re-;m 'bir ipm;LlI ,ainde &ii~iin cmayd meydana !!I;1knu" ~_ ~filnuf, .dakl yaini Il!wilmuttwr. DUI ~iL] hidd~I!!I" b.un _Iut.. haba-leri AN!J.JIMla, tl; lka; 1Ii~ b ~iriUr, buM M Nmld'!.anmeli, '11 e I"~. uy;JttaI!J 4mmt, bLitm bir roman lha'linlile Ii,t]~ir. Biz, 1iZ.~~fj m~dll!l'lil II,fIMnlgl cim.ret li1!;iDd!'! ~~ .~. i:~ti:~ii Mma.n aeulik. Dilijumj'iik Ici c.uur.. yet dilj;wrll.oniftimai ~Oikiin:lilllerioin cnune g~ en iyi YQhI" I!Ju gibi Ihiidi&t:ldi orll!.p II~ '!leI bu'aflannl y.JnnUn ,ottermd:lI1hr. Bu dii.tilnee il.i::! ,dUo ubd!!.fllll.'1l:lY~ 1/c:'fftiL.er hmine bydudt:. Gc'tirdikll!Ti mal6rnDb !by. ~~ r,.yol. ~Hireftl1; Uze Mkiki, :b,ir 111['0 11.~¥oe',~Un,de ",nLa'l'IYom~

KurmaYI
Yun.an~stan Harbinin T,eh.Hkelerini Musso liniye Iza.h EtPli~!er
(dnI!d.UnLcmdra.
muhabiTi k.o.lun Mi ~

iTALYA, Gene'l

L~B,YADA
Be, Vol ,Ag-zlnda
lip]e ileri liad~ iUIIlI eden Ingil~ nwtorlii Jiala.lmm D~me.cien 17'0 ~i11H1K' Ie lilZa1rtn.k.i I1al"llede h I· yan . LI\o",\·etl~rile mu.h.artbeye gi' rfJ)ltik.I~ri bik:lirilm ted.. Bllrle be. muhim ~~nin Ld51i cuigi cLcha1l:i!. miihim, a[f l/.mlrr. Ayrl"II bU1"1!.)'1I IJ ::"Ir<il~i.doE'j] Ibi.r dil:m Lr~ yuIu d~ ~1mektedir.
yolWlUi 'I'~=~h:tl~ri:nl!

TEPEDELEN
Yunanldann
A~at>ed.
v!U"diij

EUnde

SabiJ

hBhe;rdc T !!'p.oddnll I.i.a anllU' 'blrnhnclilfl t.ahllic: «iii· di,ii VI!: Ylm,uwW .. na dine gr,>tigi

biT

pl'ftlll'm Bc:1;gr.tta:a

bil.diril:m thl!'d

IF.

.,Rul!)'1lJ

IlZ<:'Lni ...

Yunanhlar
Mi:lh:ir!n
Atioll, ~

~

Aldlw

balicolC Kl!lehLlmcsi.

'Dluttaka

VII:

MW4'I!J!iin1'yi hbem EdirorlMmJI I ,(A"A.) un1 n Y~'ZIYor~ hal)'.n
In.e lin oir

rca.. ·11 e

ve If.!::nuptfl'l"l h 'I'eklJV'IIe"tll!rin bllgiinJcrd.e Binpz,i oniinde birlcJmI:!'" (D \ 1IIDJ 8011. 5, :sr.. ~ d ) =t'= TlI.}<n15 $:ima!dcn.
• tt , ~LllUIl .J'I n.I!lZU-

(A.A b ¥Ufil!in B"II'm~ taniln.da:n dtin abara. :IIqroI!~ilaL 9 i mlma.r 11 r~ taklig::
(D~TlImI S - I,
! ,11('<)

'**

60V8i ve IlaY'8:1aiU· 1annln kuru m .... IJa h ihdtr, Amuika.. 1918 dt! de harbi "fl h.al']l yapmak, diiDY~ yili.U_nda: bel.lnn zaferini kunnd. cnditcl!iJ!" hl!irbe bfl~I'1"j. Vi] OD pi E.1I'I!!Iipleri blJ enlClIi.n bil' ifadl:'lIidir, VII~n; kendi ~ueruriplerini mi.a::laflul ii;in Pillraae ,gI!Ii.I!lCl;. koy. d~ 'l'ehre ilk gdl!:l1 b ir c.emi !libi : aldiltrlmlf. Bcride irH&amC=l. iii- I
1;'t.JII~B ~Ilglm biI AVTI:IpIl blfAll;ariJ.k b01 elll: Amerikaya dil'nI

k ftllJdl

lann gOJllullii Clll!lonu; ilaken ~ilm ctli, Ram 11. d iplol:n alik. md.fi~l,erin.do: blr truaJ1:illTlordu iloe f~III~l~r ill! lund Ill[ i (.i.dd.i Ihrili [Ian .. d L~I!r to nut
)'lI nan me
f:'I

..,ok

da lta.ly.fHI "'Ii lIetilim ~I ~i 1.:.<'0 r ~ IlI1.d",dllrdu-

1

mY~tiir. Am i!rika 1.1il.1' knr

~ bunull u1:crin(:' d,eitlen.diii ev

A\I.fU[l )fa id:iB.J!tlii,Jl:r ve AVl'Upa- ~ hl',nn iUl.!11"l'1 olmlyaca.imi! kendih:nm::i!

Vil:rmi.Jl~rd;r.

e,u

f
)"I!

mutl!ol;l!.vi.z:lu~ kit'll

Jeri

~11Im.. :k Illdllui!l.tnd d .., i1f'l:~fd lk len ftl!La

ll'I!ii~adell!)o Id h:IWdut:..

lI:crubc-

ll:rin

netil:

,.lif.

gu OCI)'I, tfed.ilml!!lk.redu. lls,lyan Gel"le~k.urm ymrn MWIiO!1nf)'o= YLI j !'loan ha.rb·n- t~M· i!ll!I"UU )Ph I:"" duck lbu ifr. giri lTI ~c.inil 'ta - i;-c fl'rtiii i~ cdiitl'lmc:dir. Am ..~ vutluklW muv.ifQ iye1:ItizlJlb:r tc:vlJH l!:tlikl;-C: bu, Ihril.if B'ilt rle~inleofl'nit Vi! Itillyan. gel'l1'!!faJl ri = Fi.'11lMI':I1 in,' yi Hi1'1el"·1: :ut'lu.t4 I&II~ ithMrt !!1Jn' Ierd ir. Bugtilll. pel; IlZ m\il:dJII1!III~ AIm ll"lyamD. bu I",rlbl kUllma.¢~~

"t

Bu.gun AII'l~nkI1.Yl ,da. d~okr ,h'e VI:! h. i(.iki bi!rl~ lniln8IJ dii.. lier miJll!tierj d II: iki viIIi;Eire be Ii. YQr: Mdretlerrn CHl.1li)"1:i( "'c i tillilin!! karJu Yllpilai!'i Lei:avii;Elere
dbiTl;,giJl; hlljl dUl'rnuk, b dl1iJhm, lellUlf etililmen:ll!!li i!ijkn 'tcnblr aImail \Ie IIOnrii '~111~ir d .. ~ in1rka.M b b· ine kapllfllllil¥ar&1c: in!l2lR.ea p r lIIai:p Ter i:ize.l!'me ye;FlYi:ni Ibir ditfl.ya kllrmlt;iC. ••• At hay DQn.u.an m(".mh~kl!ti.

m-

lIok.tadlr

T.

Lord Halifaks
U

u

Hi'Uer Arhk
tt

l!liJ! Kowm
Fi!I~n\

miz.dcn Alnil:rikB)'8 !JII. h.ll.l"'ri gotthebilir IIi Turk millcti her iki garede Amcrikan millctile dev{!,rnh hir i: bjJtig~e liri.,ml:81!: l1.iilZl1' bu....

l

111J:m:1...

i:a.;rl__lL

- B.B. 11'Igiilerenil\ Vil..jRR;ton buylik fill iiihd bir dlnd,r, Saba'!1 el~1 Lort Hallfak.i!I In'!Ph~lcyi \!I. KOll}'al, rnl:!rlmm Ahdull h ell'\' , 'y le cbbi.i ,jhtirnlllind'l:l"I b,,~. d8 boitld.'r. Cerna) .ndc bir IcdeT~k i!ZI;;ii:m11: clem~tir ki: «_ Hid~r ,lilt.· bEkliycmtz·. '1i'I!!.TnVD)' I)ile li:i I ill!! C< 1~lVlf! bl'. Zira hal)o'ad ki. B tk nlnrd.ki VI!' Bu i2djv[t h~lIk Vco nadci ),011d..hlllnd!e.i vu~y~!i ITALYA YAV~ rll.L3milnl'Itlr, A...azl i I'l'eo;;imlliz· i\lmiID)'V lDc, ml 8. 1,!:!iU ! d~J XX giUlQrn: ~U,11 n.li.i.h.iI1~~kled~r S· rot' SQOI'I, .•
cl1di:: 20. 21 y

AynlqG11

Nc::!i~[eri lRr~.

Be kliyeme:z
e.:
VI!I.in~on.

Di,yor

I (AA.)

~--;;;c=-_

-

YAV'A.$

KABUGUNA

'-

:2 - 2: ... 941 -

C;ok Ge~meden tki Lenger Yogurtlu Kebap ve Bir Koca Desti de Su Geldi
-,46 ........

MUli Piyango
l><>!jll1o! It''lrt Ir' I 1;;<"101111"11 II 1i}'ln ~ D ...dJqlndol'. IIlhIl.t n .1'" Il:m IJI"nIl [hlnt!vl t<!.II1J!.U !l<1jo;>nllnd rilplhH khf" r:;.. > P1yOOIl:~"HlIi blTIIit!! pl~1rJ

ww.

Eyiib'iin
yr. bWI\JI'! l~1P dot:!but· e JUII 111m 11l'1l.1J. !bIT t..h", t 1!:,.HlI"'lIlJ,lur. Hazgru n.M l!lI~oj">,1!! gO'l'''' i&kdC'll~n kl!~,,,,l'Idaki Tob.J,oJ,,,,I'IO!' III !!'ydOIllI _lim likk ,od il;:r"'k, bil'l'h_'l,'11 bu)'iik blr biitUm.:=t mll];alle I ~1.LNl"w.khr. Burad bir de H.J.~cvi bmw!! ;.apllmamn.;il Ii.!!rilr verilrni hr. ~rlTJdik.i K )mIwm.h.k. biDII81
r ar v"rllmi
,,!:)

Imarr
~I""-'

Piyasa Haberieri:

DO:NYA
Boyunduruk lstemiyor
y et~n; OC Y1lDI'Z
~
madl
"'11:

_

r..1

AUhii
l

d,b~ .. Allhi.i rtlle h ).nl nmliY

II!!

er.! bir

},,\],lil

Lien'

kilpl IIm.,tl ki. I·IIz...1 V diyl Qhir~n k.,fII~J'I on1.lf!(: DUl"llun
de 11,.","1 ile k.
II 'ki
Ylltna

l'Uhll ""~Ip lIJ7.u13undli. ;ullumm n'ilkn I J: .l1JI 1'i[I'1o lillI" 1 U' L~vz.1 ,dlllUh .!eLlr.

Hazarlanan Prejeye Garels.tan bulun Bu Tarihi Semti Cuzel Bir ~ekil Alacak erg, 'k..d r bit ~adde ~ Bdcdiy~r. E..yiillWl'I im .. null k I ~ch'
manrl ~1J'e ill: K~C1'~ ,~,

Amerikadan Demir Gelec.ek
AmuUIAfi!1l.n !:ok yakmw.. f.lOObil'l dlJlnr!Jk dem.lr getir!.ilm k '.. in uKrediU:!' temln rdllmiP,ltir. etil'llJJ1 000 b~n doL~lrk klSml IatiLnbllldAkl mil' "I!nl hlrll~lnt ml.lteob kl Iy ml lI!iI! lzmll'Cl:l!kl 1DII.d:~1lJ l!!IIya blrll!rinl! !.a.ila!!! etlU('ccl:i; lIr,

uhre-r' in

lIOn

nlliku ~

1!I1!-

.. \i~li
IJ:Un.C

zullip iPa,!1 dernjr It pHilO bi'l' a.nl!.h· tori" !I,>IImB~lql;l MI1Zc')I'''TI bi .. III' t;lrtl malW:IlUl JI:ir.c bir i.iml~ !~I. il ~ IdurLli)'(!r "'0: boliu.k bu UI fll Qnun 'din' h..)'lmlYordu. _ HIIZII I BfC l-h~ l' ncrc:d in 1 HIz'lr iimidin ~ii, kuvvetle ~vaift k., lklyor. !;i~Tlcrini dol. dur t:ioldut .. I'Id~ ilh;liL;tan .-onr ;

'-c " kik .... ;illlni ! 1.1i;1 8'lbl b""ri)ll'un gkt':!,OMU.

veriei
I"mc.

geol;kP

Turfanda Kuzu! Boll Silt
~IHcvrt IHu,.u ~I - 1{6l1dI d I~Uhl"''' LuIUfl••n 1.~I,lhl:rdliL kur.u dul!;1JJll u I".

llilllil.c.ak.tu. iJl,l.Il.lWi biT clldde
uf".
Ic:Jym i:'.!.i

Aynl dc

allna.

~d-

"'1L,

d!!n~e fozlll
~1,nUo

U tu ya~_

!l.U· • \"Ufm ,dI!k,.a bu ..d~u: !fIlrnUftlJ.

yvicytuk
Du~u_n

dc'V,llm
Hhil!Hl4

birlqLir~ek.

\I<"II~'icloli:ru HMOJI'l ARl.n!A tVL· In..m.a1'11111t b1tml,Ur Bir 11)'1111 kuw· M~ ~bJrn:W~. ~UIHn, IllltLruTWI! l il!I' .Q}'l'J fnttntliJrllJ !JIll 11.1 dcjh m 10;111 v« II) IKII••rm grtHk~~ ,ehrll: .ha.- ,"Itl~r ,;:ILl IlvUQm!.f, :l't1Jl;lIrt lmi!..lllll:
IUmglrnJl.j(d

ugl<"

bli~1lHI1

oldlllgunl.l

IlJpl.:-r1BUl
bl.L\llD.n.iliDl.~ur.

14t1l1J.

1't11<~bC'l

1m!!.

1'~lencluHec~hr. CfU'i'liil1 11"-1'11. ~lDdo.ki ..dl.l. '"-miJrn ils:t'lmlil.k oI!di.
~e,."u bu.nl'll;. nr, bil' I'D a.-k yn.p,dac.ak.·

mumm

,1I'm i

etriJ.fl

dill g.erU~~till:'C.d

hm.i.z IE.)- ijp ea!.Ie

Kahve Gelm.ege

Ba."iadl
"'fr-mll!kf'u~ Ic,aJwr: sZ]rlti m'llVl:'ut 'llUlundutu 1)11 I:1lnl"ro~ ~Uml"ll~f' III r k ~ PlU"tI 1I:.J'i'llB gllldJtl I 1.llIm, I If".

akHIt:r t~.dr"l .... ·en"1 blJlk.abll,ndr::n bUI fd~ir ... t m!.l.rill cailio r ;::j ereCl!:8lD I I! e«;emoi!dL HflLhuL hem mI.iJ'lOU!I. ilem fllfii. !.'Olilrd a hcyb,,~tli blr ~ Ik.l~ 11.010' .linnn rll!!FI!Kl:Ot ~(t.al YlrLlel Itml..l

Itib.il.nl~ etIIJulcnnd!!n

katlY)'il:n

es

veT'I'

-

dilj.::

dan
dan

flo H III A~D, dCTin bi.r en, i'liindc,)"CI1. Bill ,cndi;.c: HIZITr'

nenlu:
\C n

biT

liahoCf

1111

Yhll'1-

HtDm
!lI!o!fCl)'m

~1i1 t l'liin Fatmil

III ~

Ridcn.
Reri

Safirut.zJn
dQnm~·

hwtlet~ln

t,cniiz

& 1reOt:, ba.YYI1J11 "1'rn<!'kti!. da.h Zi)'u.d kcnmull Uru;ir.· o·~n.:;u'll I:Inl t.:~Ll'I efl r..tkl rl r. 13o!)'otlu dill I!lrml'k nlci;:j'i bLT ka\YDI. .UtlmftJl!IH'lfte rut ",Idu 50ylc.n.l.lt!o Ij-' 'o:'(h'~ektir. IUl'km;; ifl'l:m m,lI,lr;j'H.\.~1 JllI~'W" kOyJ.erEyu,p uelaindocl'l d,dd mIl.r'ld_I1' (1l.N ,1mcl.ld.cn f lUI II y,ue ~ll"ltml
tJ

!*IIIIIf~olm
yor 5oRf'l ,,~l'.er ar

)lU 11'1.1

Hiddlc..:!.L

QUilni!'ciler m.l!iVkiil\ld~ d" ELIk briuw in- )'up gen~li' i il;in ufdlo:: mikyalftO bll' ~pi!I' r I I yapl1m HIlIIJ k.a HI ~ Onalll M"-I't 1;'c:r-i.kTl1l tltU'Y~l'ind.e y,c-

nil

ey&n

blr l']utlJklu. II!! her lIeve 1i~llr1.I'I.mll!>'Qf,

_
)·tIn.

d,u.

i].,ri lil:eli}'Ordiu. DUl'lmn evoI! ynkllltLnca snd!!:n BWi!.da} ..rn. DUl"!Illn bun.iIl!} k'OJI.I "'e kapU'lU'J tClllma.ilnl foiddi-,.·~ ii:iiirl.em;:i~ ~lltll or- dcLIJI:: v~.d.i.I., H.iunet!;ilwl3I ':=\1'vd bp~'1J k9fM HI!. 1I. ~ Ollr
d~mLr :kI'lP~ 1l1:;Ill>·or
:tIllTKI

olmwund.u'l

r, lit nru m k.ln

&.LlJ1pI o:!-

rl, }'!fII~lrt diqU ree.o:;l'!
!:flrnllll:b
VI'!

un
~

m.thUlfJr.:rl.n~ I!ndJoI'l!ye tllHLmre tlJJlj'l rly 'l IIrtLlrmllkl:.ndl:rlnr.

r l&I'Zdu.

TEK, VE l;iFT TAKSiLER
BeJediyenin Rapo'ru ()zerj,ne E.skiS] Gibi 1,lem,e.Jerine Musaade Edilec.e'ii Umuiuyor

It b r u.ldltm'JtzB. ~r~ Bon 01 r glllnrttjtl: ,gl!h:n Imh"'!! 2271) <;U\' ItilT AyrfC L 1,00 o;;uv[L1 kahventn de r;fifn'

.II rigrendecelt biT 11';:10' de k.,lm ml. tlr. H"rk(" bill 01 k tatla d a konu~u. , el dil ke-

r1JI'L 8'rlcUtll;l oo;:.olt!nmllkkdLr.
E!u vnziyde gOft. I!lll1"c tll1"lIk~l .. 1"1 nnrl!: mll.l!lt-!?Mh OlllbHll'ltl', ,>lInkLl rmllhl; kubu~ klir1:ftJrllITLl~ I!&bvc l~ m ktrn k.urtulll.l:aklud.rr,

Nihll}rCl

gQriinc.c;

",~ d,· rda. kli'[:llnm iini.ifl'llle :I Br~ &jl!. ]!'I'IeJ'aktan o;; .. ~h,"'II' nan bir m~'l'Ilrllln Y:llgl l!;ol'bm'i Itn. nil! hal ni! halnr, diy~ fn zem ",}'dml:!HlJIor, U lI,)'chn· OIm tan l.!omEIir\. alamMiI. Owhilln dellllfltilI!! ~fultL.idcn biT'cr 1lIJI'llIbif"ka~ k~tmll!!! ik '\'any~li DIl' BUI'lIl. {Vat It I Gen., W'1I~1lI1 "j! k~nll' lD.rn iTi au:llC:rLn U: bir- lattL. U - I"nl'l ~ Mc:hmile h'lmOOn.l.l VCltJlIU bulun n bUI ,"lIt~j'iOk Ib ~ r m dlJ\'lIr kO\"'I,!klam IHI ll;-.k~ I~ hndiler~c de.mJ!rni JI:ir. 'lmIln;::1ll{]~f1 g"-II k~.rl~f"lnd" dJ,~ d~u I.<;.L il ~rmij II!Ir. b ... obn HlZloria Vellyi rlilIolJ1:h.lu II:u.I liIyllJdl! ~m 11m 'l"1! lnkl+iL rrl'\l maJ'i1!. I'tI HlZ11!'1!1. io;:inde h Y'll.t('l'lm odll~ ..,dan ni.rin!! g-iKtin:lLill1!r VII!!!
"1"1

bu lI~pla ~t~'J'1 kllf'1!!.lZli:k ;:.othl:l ndl' ,1 i;l11'r'lTT\.J\P:lIJ. tlln n )'O~l..ij;ul.aT11'I ~I,d 1p,ltrJ m:1\1..I~tildu",

Dunkii Ihraca,t
OOn

''''Itllplt

m

hz.

pifl

d

1{Iin.le:'I'ini ~'!lpdllil buyi.ik biT d~t ~lni ~&oli!'riY'inmi.iIIl'!Utp

\'O!!

dlJ.
Ka!pU'LJI1 ~llma8lfJ1

iirlYnaDl ile (kb,y" .. ,)

O!lmd!l:' bit m~le tllIIY 11 DuR1lJII ve 11* Irrt::I:I ellr.ru,dc:: bi.
and;:r pilla Otr!1I'nJilJn bhk .. is". nc, ",en d.ldLl:a.r "'j! dcmlll.l HLZlfJ ~'r: Vcli:;i 1f"t:LaYlln.k dlfi:t.fl i; llN;b·
t

f

Soruyorl~r?
J'U ...

,

'tanIn l~ln, llIlaflbuJda \lulu 1'11'1 n I fl~U!C~ \'", K..... aI.II mu}mel! I"rlm:lll'n I;Ih KII.Q kcrUMIl ltj],llI'l.I~lInll.1 ml.ltl·]Ij IlIUII9 8l1a.lflo c~lbl "'j! d lii!'r tILl' JJ!.an d 1\ ~lk liIbi!illlni bltlrml, k6y ~ ntlntndl!n onW'lW'l. 1!:'artal 1I!:!.faltl!'p<, 1IIf'::\-

1W\.d!l..ld

ttl tUn

r.

t.I

IIn~

~kl!ll

r ,-e

"1~,JlI"f LlI:
'l"n

gtil'ldl!l"lIm ...Iarl . tin 1ln1lllfml lan:lr~ Q ·tlr-~~l....ellk U ta.1arm m •,,!Ln, ,F:I!-

ml.!lhttiLt ml!l'I\ll!'k'I!Unc: yu... B;:-nl!rn ~f;y nol iLZ 'tITlll.~ s: - ier u!lrn.!fran d'a 'hir:nl!ll'l ~rfiyftllnl :kllsu r bIn IJ 1"111111 Lhmclll Y IJlI'Till?tll' r ,I,e hu uai ot.:tmobillcnn lam ulIltm PYeQlC nustr-li eltllmo' m1:11 "ldtr., "k. rilc.ilcrln dr biT billerm kfunilell k. ldrnLn'l'I!Ik, tn.k· 'Bioi lIr ..dR ts\o'I!:<;6dl'l"l. A.Ima.t1· y h 11. lm.·I.. r~ VI! YugQi'llD....l'8Y ' Uftlk. !fun tek, bar Riin 'l,;i.ft oLrnq _LIfe- l!IileMI'I ~nl~rll!! !i!okaitn~ ve&llili neb YU!1 nlrtlln. Bul!llA.ristnn "'e Rom tile !;;:\h~hu\m Ic.a.ron vCJCJ.ili 'n.tl.li.- It)'e i lerindlC' gii~hi~u IHLt.rUll~I1T, yliyli oohll gtnclL·rlIM~ur. liyoc b\JIr:a1l1R1n ba.olK.a Iilfil.lHeT'il1.- 1M: Ilbu~ Bd~iY~1 \;.1.11 Ill' ii~cd;:n bi~i Qlmulftur. rinde di'lh" e'Il!!I'1 tetk\kl~r ytl~lI.hJl.~Yildlm Akud.ilifli hha1il Ltallll!.11 Beled[yClli 'b"'~l!n e ...• rak ~tLhi:lidin bCI'l~i:n PlI"fiynhndtl :Ilttlyli. IL~ ~l"IIml2llilkL kl"r1n~ kin· ~d ;::I.. )'1I.ph,j1 letkiH::n:I~ bu t.r;h_ "h~ ~ir fayda t~m e~:mediiil'1c l~m ...... II1'n fll:''!IMI'd''i!l !IollonL"1l It.aJy,ll;did.in ben~iJ!I l.ariiyatlfldll biT' b.y. dl:ii.r bu- f'4p(1r hB.ZHlilffiLJtll', dan mill IUllii .:iiUtl1l1l~rdu. cia tomin C'ttI'Ic::dlgl lrIetiel!!i!ine 'I'mRapcrda otmnohill ....m normal Omndlgtmlze gor;;, bUI'I'IIl&JI~" rnl~l!. (.i.in.ki.i b1J li:IUill'la td:. ve bit ade iO!lllJlrHl.lanl'll!. izln ,,"c' k kn.'<Iltln mlllamel~l~r 1.. ln lUI I t ..ifl ~]I n olomobille'1' dahll fuz. ...lm;f; i ~in Dahlljye i Vdr.~ldin- ml.l. I \'-enl!;CJ!ktLr. Iii .. )" ill lie arijye.l yine

-I

nU(lu~1!. n!!tie~ budir II .. 1\lmilfl. YfI. daha b:.tla g~lktll1m«let' dLnd~n n~ gdiyoT'M Y!lpai~"hu NULkun "aluml~rrden olilm he ~I!n~ VC,{;JZc ile l1u.1.:m.t !!!d ile.bi'l:JI:=.k lil.rilfl blr .II!lna bll'i!lkllul' ;a,k.ad~milt diy ...b· cce-,.lItliz tar FI blr !II k hulnrku eM!L". d.er~c bcnz1!:r. Fi.ihr ..r 1111 k'l"!lJtIUa In ·ilLZ !O. III'Ibr ~ili.ilni!ll uij; yliz ~nelik bi .. t. rih'jjc:!!!lilli n-Pl)"OT. I ba,,'!ul ~.,.m.PI gtbi zul'-m Vfl i.!:k~l\Ce·lIh::rtl~T'il'.rin Ill1giLiz Lead, Dldugun~ ligrel~·or. Nl.ltllk II!ger diinY!!I)"B 1.,- p B cil:'l1 btl' nl.lll.(k oluydl lpiiyl!:: d~~ \lam I Ja:z:lm gc-lin:Jl: orl te btl bl..l

zulme
keden

kin ...~rm~It,
kuJltallltl

II!!SIT'

m:cmlC'-

!ar .

HLllffim .. [, ~Ibll!!!Ti
II.~ ... eo

0;;; ~

:!IU uE.

n:t't!:I L"UIII.dl! I 111blLonnIi ulQIDGMil e.ri ~ kaJdJ:nI-rruuu III tI:!Ik...:I •• ..mrlMll i"r!r; ,<I... I.l'~ \ l ~trt fllIII'll ~nmIl!,.,n. It hl.J.!
.lJgb,

hlDtl olmlLlmnn. ru.gml::n dt rl Ij;Lk:.nlr.n iJ::i m.HL'Pw.. t~iz iJ;:; "ii!:tluil'li dDldunmc:.=. tozJniI'll .!;lIlac. Y'"'uzI~!!:: letpiln IU I1ini zam nd kunJY1!ll'l dloldllkla
a

h.,,·.

u'

Irck:o Wh:!Uo &lil'ld(lrllll'!t~k g.... no;Lcrln _yn. nillbct.lc 0 mi!.ktat:hl". Sir tD.fBftall mi!lbemE1lizlik yiimaSr.oll&n unlarmdl1 rnCl;;Il Sur"lIl, l!w:nic::n. t-rl'l mvay l I'm l hd H::I'. d j. ~nj!['l!ktlr,

d!l:n

mu . 8.<,. istenm.i"lit'.
'l'erdaeeii de

BII mil.

Dllhr

tru-aftan

kin lit;'

nl.rn"Il.!IY.

k ir:im:lir ki, k,~ hC:lITllZl c;elrim' izdir_ Ddel'iz kt Tann Ve il'l nl bu h8li3 ftJ)'e.tirntzde bidmle bel' bl:l' ol~n_ l!Jind' e ludJ!olTl ""e i!3a1 cot; 01 n b LI ~ok AVTLlPil millttli!rini biJ mcy. 1.'i!. h~l1gi h.aHnde ba.~ b.1I§il
,J;,1Io~!Q.f" ,,~ gen

IlatlLdeliln

limit

mdclo[hr.

ail·

(:.andIa

'iI"~I!!I..mm A ~ ",Mm.!!!1

~l1!!

lI'.

! da ll!tnn old~u i;;in. It m IE ~ aoIduJdan .w.uzlld.: 'I.!.n -

f

dl:e. mimi J:lhl t,lI. Kurtulu IJt.cJill..':Iil!r1nI.o 1'Illhf<e .. Dille 'fllo:

hID]

ani.
j _lIltfil

ildiFler.
ben )'am

,.~r.i

)'.:r 1m! O! zamiiU1J H.DlAn Dlliar .:kll boR.hilel;:r;iit Vo!. hde ai.. ka 1'" IDI 300 t.iJlJ~1!;: bh iIJ~1:'1 mufrue ill! h.m~ k\m=nin \:nl;lrn~I"u 1.IlD.&trna!illin. milhpusll!!J" I'tle.k lo'l!!
c
a

erddc::mll

Dm-.run Ib mel

i:3yal'l

l'I :rQl ~1Iam f.u;lu.lldu ~ kllilmMnl gJ:g_DduI'. (lllmte

bo

HIlI'IWI gCIIth:nllgt a.lUB~'1 gbziMC'kt<:pl~r tarafmllilUl ~BbcrrU nUnda lllll4l.n hLanbu1 Ttlrk HJl\ II h'ft para 11!! IIlmnt'!I.k KU11 U!r' til)')' • BclNlye i)lIntell' .... pllrklu mUKw-umu bu iiJlkaYl o.rttrrmill.k By' r<:!llnln lJ!~"buldEL yc:tL~~dl; pB.nlflltdlli:"lllJt!) 'bll Ilk; ... kUi;'ftk ·Il CamJrcl! l:aleb~uUe IIIlfHkt il;w.'r 1~ln lii!llm tn)."ur1tll!1 I)I~ klil· ,iJo Tl1rkku:,u t~poeLl.rlnl! )'llDlden ]000 tldan dl'kmltlamlm ~I !.aIc:...rrU1' tmLtllr. Bu ta)'" hill kll dill li:onterllJll8l '!' verdmC!ml til'. Eft kma. blr ZImla.nd liIu ~~IC'· kar!U'!.II.f~trr'_ yan-nln bnUmUZllll!'Id oh!lJ' 0.)'1 I

l!ltnoJlbui Bd~ly I bfiy1lk \'I! KlI. 0:1.111: CIIl'i'iI en ll:'(ll!luinln lI~lE1.nli~.
!!ll'l

Para~~1i.i't Kulesi Kar'lhgtt

rum

vrrmlttJ.

cd'·

Sine'm,alarda H,a'va cdlk Konferanslan

n In h! l4m mdlUl !!\"I'(!1 b!:odt'll r.teT1<~ biLn I~a! ULIi. u.·.... ·1II1OOJ.l~n m allllnll lUi.· line dll mu..~:1tlL11! ,oo~~mlllil.f". lBu gllli mll.lhu g\1t11 r1lk.h;,nl~n derhlll Ilhai l!dllec ..:kUI'.

L1M.;al kendi

mllleti

dNe«-

lEa!a.nIBr

l'Iili~I1I'

Cimriik
£"!: en

Vari.d:ah Arth
III'tm 14 tJr. Bu 8)'

ya gore

tam

,qJlI.IItI-

cMtrr.

I"indo!: IIlmm!W!ll mu.hhmdd1l". P!:o~t lnrn!antLlln-tc.."Mt oI!c1U n pa.. f1lllIll t k1.l1i;'.!ll tn"",uLn EL :!l.rtl!:flllfI€~1'l

~-------~ -.-----

TaJelie7e Trarnva~l' d.., ifol:..,w.: ....
Ak""",

Irr me "nrna ~.
ACII!lI HIZ

miifl'a.dcrini k,lI!rtdiJnlllc 'Ua icobar etmi oldu.j1.l i~. . kodn:.t 'I.'e niIfoz. ta:h h'fll-

i
I

r ik]'Db:!

\'~linin
m1~

oll1.1l pLf I'l&.kll 'll'lL'ilmlllJ'UlI'I )lnl"I"· ~ ,II on ro lrlllJk ~l'l'fL~il ll:mln C'dLh:· Llztrl md!;t.rrJ{:'·nh:n ~1k.aL1 ,o;:c:1(Ur. BII h W'U!lt]{~ 1DII1Im\ m N:liJ Dr'LII m~kt.ei' '1'00 1 II talabl!lllnb tra.mI!aran \'Utlyotln I:a5dlkm:i. hlt1.rIUI vllylal'da ~Ik v L"a.hatBrz. "11" fta.1<.l.' ~tml!! 'l"e 0 hllly~ Vt]l.ll{!oUnt j:l:ilndl!~Ur'n:1l!mell!crl l;;;ln ban luc wmri1m1'\ltlr. nttJtIr- BIll k:UM'ti. .111'. IW: lJlL~b ler
m kkPt t.alOOckr tBUimill'r'_ b ·-1 ditJtlk c~"Vel. ukel~ dklka. lIon:ra I;ll! IBLl I!llI'eUe lZd~ ISnl.l
CI Ii!'

g1lmrill!: k~JnlL 2.600 000 lira ~rmlllUr, Ogrcnd.L~ Gtir toll ]'lTi'Inm 501:1 bin Il:rn~mu B!I yo!ll. Slnl!m!l hlno.larl lI11hlpl4:'T'1.It; !1II11~1I1le!l LI.h.lIi\t I!'~,,_~, toemln ttm!iJtll"_ " Kurwll jdlLl'l:o'!L.In!!ma UyLrcll"r~tI .. ~'1:r11~,,1c h!!."" kOrtio!!l'S1'l!<1 lin ll"zrr.I,. mDllJr. yaplluo::'l!I.k b~1QDl\l1'l"l tillkL!l. muc.m@1cilk konte :1nll C~IIU ,;:aJ.<U·y 1a.r.iJrn'ilUb:)lln IIIJUl't::U R'l,lnll Kad.rk~y SUr~)':lo' ~ \'e Opt-r !lDlt'mlllW'mdll vla£Ut d-ltlr.

dLki h1:;!~ l'l1yetini gizlC'meii~ ~ti. :turn g-ermez.k.o bu l1~vidl:n b~t ll!!rni1r.:t.f.. ru:: dereeeyl:! kachir il'll'lll1tllrdl bili!ll~ez:. Fa.k;u dedi~imiz gibi t.. dlinyayil. olsaydl bu n~i.c:e manbk D m .... t-

lalca liizlmdl.

Eihrc-r bl!lM luzum gormu}"tIr. ~u"ku totB'~t de,. ve Amerili hancindekt d' ya. ol'lun riiirii no;!.. ~ Y'otlllq.,.,.!1

·.py,1 ......J. .

!:I'll!

h:rl nqnJlunan tllr ~rn.arnl!! lJe blilndllJ'l bIlylE! Tllrki)'c c:l.lmhurlyetl

liI~rl<e.z

blUlli:a.am[].

bu'ilIlUIm1

ur.

1'''''1'11
\'I:J

ndJ~dnrl

",,'J! bi

i:I.~

eUnO!'l~ IKri "''' bH'.ualnu, oklt&larlDl

lm1i

Meseles.i Te

"It EdlLi,or
l.t'uUfuzunLl

ERcOMENDtN RESIM SERGlst
f

chH w..a~n sUrulml!!! dQlu ~lFtlilde1'(I'r. Bir ~ift:!iii" t,,, nlLf' halcla m(:".:zuu b h..'lQldu~ zamlln bu e btotte' ooun i~,ili !lijruleTI~ IUmll~lllmu. Onun I~n nlltb~n "'1.1 lmru daha zzyado:: In liiz: ;raJ,;iploerinc:
lra~1
yu:t

~:l-'Ien'
$l:.M

benzer:

cO,!:

}'Uz yiize r:dm.l, clduk. Ila.UJU opcnwce k(ipi..iTaii ve et- I rl1 fl.l'11 9Ci"-]]' 1:.1:1 a'l<' e:ncl e-rinJ:c I!mir

oliimle

Imnll1'~IE ya. I, Tllrk

S

yed

ina.

Blr8.J:lfi dEL

~

~~::::::::::::::::::::::::::~~~:L:n:l1\:~:.~O:~:~:~:K:br:: .....~ ...... _

\-;:-nli. ~ Klmlllon. I!:Z bit testl ro "~ bir leuger yoiurt.hll tul arlit Kim e .iOnra da aiD k ...pl.-J :r.ind ne11anm J.;'ezindan muh IL'Zl.n 91 yab rd~ ;;;~i ukm I, O.tlcf"Ln iliL V1..IIrun.T I: esler bif' eyyclI c ikl-c:rinm" aymm r;;eluinler. <;-ok 5;efjrnedJ!!lI1 iki 'bdm lengll!!T yegul'tl1.l loem!!.p ....I! k~ bil' I t:i de IJU gl:ldi fillbt I .iI:m!1II Vc.

""&pi

Re·.orunun kt""
O;~

boudu.g'li 10;111, Iml mCJIclcs.1 Ih.z!!rln~ ~_~lIl!Ih ~l'lkIlO{l!t b L,IIl1I1I,llr. IlILlmh:;I, LlLll'l fOfll!Ult blr hll.l·CI 5Okm[l.[( 1;;1n bU" takmJ k'U'1U'Ia.r i.I.I~mllk lli:a:trtllf. Bundan ba:fk L. KnJ:'~1 lCL·llmckJ'. ~', • zdllllsrl glbl II.lln ea.k\,r.
lno(ji.>.

I.

lIizin:"iI~re n- die ~o~ dllliol. tekc:mrnul ;:-It.m:ligimiz ~h!l ~ In.mp II! TaTtlZ Vi:' :$ Lf' al dleriim.i;z:. le bit ~1ro;..'l d.a biz !,.~·dim.~
F..i'ltC:T dL.f.n) !lm blr kllrilrd'1I dllITllilchilllL. fen::li Itold. dnnn-d!::l1 ~1\J'8 e:ern t h Imd~ 1.;:0.-

nml iMl!r1crln t rdlm mlm LI4: I'lur~ 'b ~z, trW1:>t
kll!oI!t'1
tl.lLlU

kulla~~-

II l.!"t'()11

t'L'i!lblt

1I.rupt;

edU'l11~t~r. BIJ tlur, Ue hru-flc:rln tet ..lkJ ,'(j fi!l(:l.-

lelr d~'I; fin l~ fliikmen
anla.ma.k

e Edell c!~~ihl! bi...
g~~mi bi.r

I1ItemJ}'\:ll'.

tiirl\i HlIlrekctc

gefu.d~l

kor uno; ~\.t

rnruune-

h C hdi!.f bi.tap h!m.I1L. .. dl k.i. birtH ma ra.pa au iJ;i.p birl. ; lokm kcb&p yiYI: bi.ldiJCT. !Durnm eol.rm ic muddel Ia~ I:J lt~a enncden 'IC:ndllcrllllc £1:lrmi} ceiini anladl \'1: ikisini biTn.. yUklr.·yip b~lcnn YIJ~anR1 ill)' ...... cl lfIufrezcdc::n :!Ic .. t~i ~~ic~beci;lo'~ Il.1tultunra.k.:
AgaJa:n
Ill.

~UBilT t' flo l!ll.: 11l1!U ~ !I. 1~"'1lI:'11C'8_: l:l159 V AKlT ,Y:

z. .\

Jl)11

Mni gii.nd~n gune 11 rla~ttl:Un 'I;'e -., biT' g-Ull blliihilliin dl.lrdillr;.cak 0IBn ~asif mW:.I!'1·mf1l1!!ti.:n. Ylll1.ru:z Ingilizl i!rd I! n geldigil'l i .za nrL~i.. )"01', b_,.n ta>'iflif,d~n iol:Q: klll1fh~mrz biT hr.iJnllk "UllrlOl. ka!-· Icl.nan bir !;iF. ok:i.iziinun bae bcyunclllruii:un rII1IUkllV~d etLij:i.
111m \'C:

R
GlIlI:
~:t.

m"n;

'2: -

2 DI::I.kD.I'llo 20 ~ubnrn::!I~: ~ EZANI l,tl
7,02' 111,1;]

ZEVALI

Univo!fl.ite
Onivcmite R~tOrii

R,rCdttI Cc:mIL
l

cemll

Bibelin

,hlnki p:rmd'"

GtJNE!;i:
O!;JLE~

a,u
l.3,~ lill,QE) l.fi,:!(1
ID.I!iS

lJiU&mllJd;;i.n ZlI!!yn::-

gc d.oi

),oll .. nl'fl. b~n de DZ !On. r... I.rll:an1z~:hlJn cril,uirn, ded~
A~akap.lndan

.1!1. Onfve:rriI.~ _n .Ymf
Ie. fakJJl!I!!1ud",

hu

bLJ:cr~ eUl'lha

bultln
IH!rb!:lllt

l!I,al...erllcl'l \Ie VII:}':I. i) i d!:r~~ i1~ ileIWU . ,.,.~ !;inBy""t ~11I!!!D'Ii.; I~rc muta.L veda \-'il! llinl"m n m~('lJ.jjiJar, IIrl hl.lr !"II! bululldllkl'i!lnDl gOfLIn~1I!
za,l1t"ld'·"I~hr .. 1J·~ID](I.IlD
mEItcl I l.ull_ Ylli;Um

J!Jlmnurrm

Boil. lamll vmf'l'l'l!:!ge b.-I,,1A:mll~lr. Fb1:. It'b~l~riIOf m;:'ZWi ol.a;;:q tale;]u·l'cln: .1'111.pelot. iyi
til~cbe· Ta.t!.e.

lKINril:
AKiifAM: '1.\'1'81: IMSIIlK~

12,00

m,IlVllf.!,uiyet

b~'IlIIl::nni

pt-

6.30

l.~" llll,(l.i

iay·

1Il~.
"I!J1~

nhul Gi.iz.d So!Inall!' Aka.. I mehU3 5cJlih Cimt:OZ, hIT ~k re's· dunh.iDld~n mezun oldu.kU!fi 8On· !!Dml r. mu.."':J.~ni"rI~, ....!; d..g~T huI rfi F'r.lIJU ~II gid~ro:k Andr~ ze'!.';\ bu.lun.mu~laf"dlr. SergiLAthe'un J- lUnd ernl YC I!Ilaj dll!!ki ~~rlcp:fen ~ok iri inl he. al1O)'apm'lo!t Dllln ~rn ET'Cumo!!lI~ ml~lr. DC'6errd;; I'tn.l::lHLn fuyKllluuk"m C!lcr1er:illi Ihti'va edr:ll m~lerini txkd:Udc blUiz bil tekiil'i!'Sinl utiililli d,ul'l Emioo1'liii. HlJ.lk- miJt gOZIe "i!Lrpmm.k:tlldn~. Baz;l rec.,!'virldl!!:. E..... rcu'i c!oll;ent: dokki,r !lw:nl"nml:;t. iE..rciimel'idil'l by .~'cru Y.II;VUZ Mnda.n·1I'I bir fU.ltkU ih: a· ~l·lrnt'Hr. klll~ H::irC'hindie 1~lIIn- c:kiierindc, C'V'II'e1ki ~ d el'i.Jne 11111bul V...ti.!li Lutfi K,mar. Orfi Idli' ;r:Elra.rt yiiM-!l yiiz dl,i btl t.:.Jtk 0(dupfikTin~diLrler. I'~ KumlUlt:i!lJ.llj Ali Rt;z.u A~nkal.

1;0"

taraf .. akhgml
dlf'.

N~ Alma.n~"!I. ne It I), 'll'c JiL pony<! hllg..iI'iKii .:I ...... lal'l~'" ~in kim S~ rlln ken-d ill:: rin i tIolJrn"" dllltm ve bi.i~ii:n <empalinil!lJ o.l~

dunyanm h'leydana

bun!! In toplana 'top n buyiik bir ku"..... ·ctiru
getirdi{:ini giirrnuyar.

n'"

Ilnlal;ll!ly<llca..k:1ar-

Onhmn

dL.i~·lI.J'a ba.yretlc

~:coolle(mi
J

ku.rt.a.fi!i.1l i9)'anClliIlTlR In.''' ~ Lilin.t '\I'e b. ijmp 9'l1I1l'.
t.a

arid!;

.

i1 d .. kw-

IIlllnw'iI

yt.1lml1llloT'I:h. mt.:t. cl<l~llUl
'1"1 C

mii=.abaltaylJ. cS~rin dorL blr }'aBlyol!Jn<:d f" Cll:behE!-

:Ii: iil1

"11111.a ~~ rim e:a rrp be!lin.;j bOlilkB<tllmiIU dill "..kllrilll'l'lllr Si· pah VI:' B t pu~bHlrn::l aki -d i.i k~
UII]ilrdil
I

Ojld}'ur, ~lJerlm kilmnyU'nlll. 0IfiUIu,tum 1'.'ffi.llnlariliLld glilod 1 .....hnAmn. ~ !finn ~.oIlqtlrll'. B.albo.ld br:rd 1M :b&!11!

zo
--12I

_

,1110

"lnnT

hIl.l4

otehle mn
80nr,a
0!WBp" •

k.I!Jt Cttik~D - GaJlbll. Da.'h:B. ~. oda ~ . 0 ~riIy[)non.

lunnabenlm film p1ll'ltl. d!lililm. FW&t IIt'1ll~ mbocdl. "'eo Miz.1u'I.:D.-a 110

~ .. 111'1~ J:lr,]u: kll~e
18L1 "lI.l.mhkh

l'IHrll1ah "'ft"l
kll'lml ~~~~ ~~ ~1r ~I a'I
tEl.

tift

b"~~

l.:o"I!'irftlmlz fH"" ~ ~I.[~b uD~de ~~
~Ni'i

b'lr ~p,pu

"IIb~

MIiliml1'

1~11lcak.

~

~~~~ YI.nt1 ytlTr:lD blr

.. ~ II

~~~~~~~~

litok'hm ~

l~.rvq: raTlJ'lln
'1'1:'

lIil;.h,
a r.ai'

elbiee,
rnl

yadlr
)o'agmD

bun ...

~mZ:lI:r le"e

tr~11 ,·o.rdL Citlo
11"1

InJ

1I1i1'!!l

\-'II.Do

Dum

~md.a

ldlk.

1ill1J.j(!l1'du. o-,ti'-

ClIWlt!I(I:re"!li'l.ieao pa.rlllll
!!;"] "" "

IJddGde d"VHm Fmk

l...mr , ttB:.

lngi. ocr!: ba~a ti..ir'li.i mu) pll? DUn) ..... nlo I!rI 'biiyiik krtml bugl±n DJlUlJ elinde de:gi.l midi.r~ CE"Ir<lP; Evet. f.a.b.t Jllgili;z id'lIi'l:'Mllh"le !It:rla.rdartl.eri balOrodre fCrllld~f! az. ~k iyiye d-oi 'I'll g-ilmi1tir.

{l.l ~c::lur: - PI!Iki. fal:at

J.tendl kf:m:lil.~rure vI!! :POn:lul6n ,U·

.

lngihe:!en..if! bQ)

mcmtelic:t~

!::hTll~'"

Moe a.r iSml d.. k"patara'''' ta.nhul .... }'dH&tnB yakl", bit n

Ia.-

I.. udMJ nil YQ1l,,*" meclJ1:J.mum. 1IIn5tlJ. bH.VI! jf il.~ni!:du:n 'lm~~ llillil ¥.-m>"k!: III IIQIlll1lI !'Jmlmnk: kllolunOi oak k: gndml. bdmeJil<D tlJl!ol. U.. bllfitOk bmlk 0 iTIlJmak. _ W tntH or, blr bi.r

'''J,

ardl ollIa X·'ilJuLi:. 0 bl::rrlJ .1I1l ill! 11>32:11.0 .. ' 'Il'\'i

!I[I II '\"II1II UilPP

uk

olll.n !!I1km II

tlm Il.rt:Ik

11!C1illn IIIJDm "'!i&" dn.,lbunll,

klB-

mil'\! '11"11 i~ 1 ve bu ..,,1 ,nn &0: enOlini v 0:: em1..~flm Etm!:y' dB1i1 ve Agdmpl!lIndil mule(c-rra bu 1,,,1<:Ic- 1.1I111niI.tl Yen-i. 9=11, Sip,. .. , C~I~r::<:i. A'Zap, Le. vrn~, Sltrdcn r~~h vc S~liih1ar G'Lbi m",llldil .Inlfa meruJup j! ker. lui hndilcrine il1.:ihllit dtillni,.

I"IlIfIJ'll

aDqu.m hZ"r! ll!!C1flk M1I!n. m'UQdiI.rlc", Lkram ~1Imd< l.l1illldl... B[lttln u l,t ....,1 IIrm if; Ib IlIIo c Imdar M lI!:i:, ...... 1.rt1 ~ EIfofi lr bl'lLl't.a bu nf!; ",a l.!j I,," JiI'L,l""'f,j,,,,, ,i.Jbllr tamHu ~!fI'1 r-It; lrWimz !f1r1 f'1{. ~ Ll'l!l'll1.l. 1II.~k y!J'I'thl r<i"J. n'O.lN''='''' lii It~me, "'r'n,.l .. rlq IJII.l:rn ~l.!i1J:. row nn .. dnla..c'lLk. ('I'nl ." ... 'LlI"ph ... , Hh.I"oblrl!< " nkl i'ollJlJlI1drd nm." 61hl: _ Adm Imf1. II H, IJIlr clll
r.1 ..... lIhlll

NT -

"him

lJ , ... 111 er.lmI unuhmm. Ih, 1111'liltubnU tW'. rt'!liI ono d .Un_mu,'Qnm" Itnlu.l~ mile e.hudH" ~I!PUIkUl;llk I.. ,:dmi· !., 1a1jlO11m LlII)" t !!i;o FI... SU.ln Il!I'I b,.~('1 \'!!.. ,tt.....!I.fUU 6 . ..tuln:li.. i\nI.!fI"Itzdo. :r-In ~l!I'!.II""·C·~ YU'l'. ny biiylo (/1"'.L!I11I Mfftle'L I'IiUj:rmdJJ.1d1\111'111:(0)'1 ~'!I 'Ortl!, rIltomobllilo lIll'. 1m h!ll'll1lDlI! rlll'illl.1tt. Bu""", 1I;)lulltoln.:: d'litTlI ~lum:1t ",_~.amnI'1m 111.111. Vel jIill.cr ,IJ. II:J:

• h!fl hll

!lbah

(}Il.o !;' 11k ~~ II'e e.rtmJ 10.bJl.h o;WImli, ~tlloodl:tI, iIlll! I![ljrntC:l] bl!lrl D benl kiI'i'fik II3mlmle ~it'trrnl,!ll. i)aJ'lllidll [Ill b nlm oIi Ie yap.manll I.. tbo.pln, iilnffl'R !MinJ IIp;arl'o(.'D 0 Iw.diJ.r rn.bU "'t:l Ii !i'I blli: IlI!lI 1j'lInb kL. SankI he.l" Unndfl 111111111~ alllnl,! '''1' :!IlI.pllcaknll:l'! gL1J.1.. A.m, !n ..... alil 19~ill'Il'I'!l, dulm...., ,rib'! ~dJ" ~Iad!llmli.l ~
)7"~l.IIWlli

No kadllor 0; \"lmU i'llii' 11lNIII, .irgU m! I" t nm' uhpap ,gll11~"'[" &ru 1_ ••,,1"-' ct<y ~l{1 WYI dD.mt !I:~ .... lriJ pcJiI; kWrdlm. (ief'en gtlo lIZ kali!!LD 1),1'Ifi- . pllD&lrill, 'ben I gtb.l IlashlilillDLTll.l. SM ~Ik !r.ma.d:nn. deOD:m ettl: ~¥ilP
"I'tl.ItImdt

Ict'de I::mgiinki.i vNlY~indC'.ll F kil}'!!:Jt vat. b:le b .. YDZlYd za" lID r.J d odt.:t ~a.hmnmi.ilii .b.bil "e_

killer ~b. ala !len ta.afiyeltl!! ko\· dar- ~re~lniT. Diln)' bu 'un h"r tiirJu bo'JI'W1dl!l~

:rod.dctmd:.

~;n .!!}·ak.

- Ii ~1"lrulJI pc ~ iildUiUIlU 'lHlSm, !lo'~.1&1', 1$1'., liI,.nlrn";!iQnm'i OlTLii !)hll: ha1J.!jlnl 1'l'11'tirm. IItol" ,l"lh....~ n,IHrt'J11llll~ I:JI.:r l lnun~ mill_ a Ilul, "",,111111. t.o..h!I.lJ.lI "'e lIidbaIr~. Mim.ileflfly,lo
Imr[!DftiJ,

~adlr.

Tak:b.eyoo

Seyahat

V ~~

Veril«e.k

I". r<li,
Cllar

ImJl~ .... 'iI']I !lfm IdI('Uk b!lnll.c f~k· tJ m, .nll: !!lUAU Mio I'I~Pli"r no f.cI'"a.'\IIIi. ,!Iln
bitJill, 'Willi ~

n ...,Uiko;.c gc::ni,l':;or. i,.,y nIIrl-lllo:.o;. artl}ror ve !jchrin bi.JrUn !'-lk .ldan mGh cd bir kIa_ b.l~ arzediytllJdu. Bu hll1b I
D

I:.)'

11011111.1111 k
I!ofl
,&4)

;;h1lli'
dllllUD

pHIlll

"lIluzJa.~ml.lto .1"lw~l••

n:

t.

:raJu
mll.l"

_ !_, km
• or

iIIt.. IfeJ l'

1:1,

, Iyah ,~_ikll]'.

u1ht 4'I glfIUf'iJ"lnb; tIL' III III !l- tJ1l.i'i '\'illldHl.Inb:. ul·

Nltl!kbD do D~,.rD oldy. mID IkIlImwfrm. A.liJ;larn 'l.I:l.t)'r~brl,=l.rn 011 1mmII[] lUl!l;rt. I
rmt

.. frwHJi..

k&;b r Ir[l~ ...lnI.'!, mef

1ladiU' 1jICI~.l[m.

oft:.

u rl!l:'rrcc h

l

J if..

otmriI!! t

1i:II)"I.'bm:, bIr

tupfurkcm tlJImJ l&'IIulill ~II

'Inn

110

lIopp.c.r 'u I

lbanil

D'olvll1't Dt-Ill lr)'ollarll t', Deru?; yoU~rmdll t,· n!!11 til loll oll' I) II!yaJm.t ~l!" [:('li. ~UI:Uli l debel'r I~m blr fu'n1!Jr ". ..tim knfwu~ "I:JItIlY, de bll' ~-UZlhIllU oy~ t \'I!l!Iuw,,1 Vc 11~I-tJr. Ten.clIan LfI, Maa.rLf '·~ldI.lI"U t:inIllJldllll uU:z.aU ylm. IK n;il1Y pall; 1Wn •• Bu .tu..Itahk ~!I<'llld! hu~u i . 'kLr:p UScbclt'n de. bOf"d (lJIC;r IIIIoJ'IID • hll"t'tt~ da .... e.t1.er \,l!I:'IrIVl'ILIIjlI ~ ill l'.lIt I~ AnI ~(lI ferJ bllr kJldl!l '-'JlQ Im~ !lOoN\; d~i ~LbJ ol'm!llf.,

I. ~Wa4e

.,doKt." Ur,

.,

,

:z -

2 - u41

~rVA~i Ul6MAL
Sarka mr, Garba ml?

~ IYJrfil dca IFil
,~ Odllfb' dl@lIfO
4100 Ha.,lna Bahgl

VA-TA.N

:I

Danizde ISal~k9~~lrl 'Generall Nur~1 On Sene Evvel B~r Paraerz, Bir Tek Tezganla I,e Sekli,or Ba,lamlll§br. Bugun Fabrikalannda 400 TezlgahJ 500 I~Qi Vardlf RMII 'baUnairu'llo ~'!1. lfl~t1l.11.11m II!lI"rtlldC-D ,I,{urtulllnl.... IDm!tllIH'tilill mll.'Iillc II'1m - • bao,JadlIlar. BaI.InIt. ..1fin1lmu-nt'Ul )i.~.lIml'oll btn;.ook ~~ ,Y1lnIa.r ruJil ••n Mu.. t,lIo ~llrWc.n !gr-

Irnll _f;in Ca

I

m."1 boya
rail

Jo

naobi"WiJ 1wIdItiu'.

t ml!:ra.l.I; II!Im ill!CT. 1:1_ ~n -t!ll' I"Llhu ,'I,.n Ihti.~'nl'.n lim trrflllJ BELklnlll. .... t.o;]1lln:nlI:lr

Fabrika Kendi Yaptlgl Tezgahlar,da Tabanca [malailna Giriliyor
'Bt.~ ,~ g*llUlljt1lm ma;riIol.:lJ!ll" otmurl,coao, "!Ilk h1tw. llI:_dl, kil!ndJ..lIlI!I! etl

Gr!lKmrllfltl

I!,mhlrlflrkltlll Mr 'hIibkfl grl'~"" dJrn kl: - Illdl!yIIm l!lnVoM' If'1I.fIl.IlJ!I!I klIIx4!',,1 fiIl.!I'imH'lnLlu !I'.IIpMdli'l1 'b... NW'IyI. lirl!llll.yu:n.. 'I'fa!t1h .. "~I.ffell d6rl.l!!riII'l!'D ",",i f pi::ti"",1 1I:!,1n 11i~ Cll!ncrw Carp 1:1 bl.nii lflLl'nJ!. "t.mi~tr. trmatirahnda. ooE"1' .!"untll HI' bII.l.ina'ifo rll.lilL'ltunli
Ff1Fn'l

Irdrmll ,1l'f'lUr. 'bb 11n:lly5f1t!1 'pI'p.;rp bJt.IJlII:_ De.nlz .. dr;klll.lel! ndtll1r, yn· kTnilii Ilr1ll!J[]n._n (1)(Ir 'boIl'i:3;yr ba)i.lI.o.r:ak Mdljrm"-,. h1Jttlo.r dll, d '11 ]wtml1!BIIhIIi~11I 1', \'l.wIlannaikJllI ha..,l'amq.w.
pnIJ!'l,

rnD hM'p I4iIMAnliildi.

da ~"

Tn'b-

!!.III!! ,,=IIUl!!'aII:~ALa,

Y.'P~. 1'rab IWI If'Jn Ln. ~tln m i!IIeJ!!tIIl oJdutu. btl' lID'iUla I!lb!!ttili MI!r'ak.Ui ~yJl!r II yll}'obUb. K&lItWn. Norl (Pq.m~ I1ID fO:b.l'LKa· !lll1iI glottim, 1iknJ. bb.' od..u)'tI uJd1l8r. H~l' wan.. nllin_cJl:Ir, rmUDIc:r. lml.La.t1. tIJ,~ tl1rJIl 't.1lr1!.1 pt.n; ttl!.ll' 'VIIor. Iti. Blr.u
tlh: n 1;]liI:tr. Xo Lllilfnu,£ !:r&!1lt141l\, De.r:I'IW IlAII.Wm kl etuz !ltne e'VO'~I.1 Tn!..btWl Cup I:tB· tlI' I n ken dial 11ji\nuzak I"fI:Il7.ld(; g6, O'ei'ltet'ILL N'Lll"l ~

Olomatk G.r jlar
knl.in
g~O

,"obudutu

r"J;tIlldet.,.

t!lllI.T:I

IIoI'tb:JIodJ. PM'hde ~'ofi i!lICi'l1r ,~~ aJtmdll bulullm.n :lI1!!'lrl'~'" unrlill ve I'nklIr he riel"!! bllli kJet kuU"'hlJ'ftr. F~ t. Iitm'lOn !HI' lfi'i~n:'Iil'U '1f1or: ~e:rl mgJ.aJ el.:mt!k ••, AlnlllllJll! hl,,1 tJUD& blr
1111' ... faJilUi Yt.I!., R~.. ,~J'e

'~m'''tun

bir '19'1: ,1t1Y1lfeL

b~·

mu.,t
1fI'll

OU>lt1liUk gtmIJd -

11111 D- Rahm L De hrabu TJ1iLII.11.III l!It;I,~:n, (lUll' _ !.l!dI_j Idb!; Ll.Ii: 1:.11"~l:lihl,ya OMbl! gitm '""tLr. B, Ra.:.'uol, ol'&d .. brLF M '1IIIl!ItIm RI.l!;l1lk II~ Im&hm'~det 1'1'1 eIruBan llll.ecl'bUitlo iIlllm.~· bill dll!jllll n'l'. Ulllum-U, duYaHli, hiJj~~ &11 ::;trtt:tile bu1u,lImu~tur, !Gen. Nur! bh: ulllllre bt!it1f,)'OI'. IIillk'Llnl de bill 1Ul1liM' .lfill,Ute kallllltQ, i[JJJ]llm1 hull!' -.nahlll:l'l'a IIlUJUJy.oI1, &nJdtin.n !la. ,~ I&m~ ~D',EI. k&qI liBfu hilZlr, bIDe IIIo~O~.

1('1:1

mWmU_1\Iblr ~yd1r. Ztlm! tJol.l.rlmle. V,II! ylU'[Jl]a. m~dllr. Cien, Nurl 1&11 de. r.k1

lama mile

hmir \'"11.-

.'I'lIY"r.

Yazan:
MI. HII ZAL
bc:" )'~
k

'Gi:.n. NIIri.. MkI TOrId~rID Anat k.a.bU!.lI1: t lna .. Il Iddl;UiIrII'\ll {t em d Iy
0'I"'t_r;p.

uc ~

IINLI!I!!!vvt!.l

yillI' 1m
dedi, "10(

'tItrlnt: ~1oC ~lka:rrll;
Bun'yfl tc'~lm: 1JELkuu:i:. IJIr AvnJlTI m U:zcsinde 1m blr ok g1il'~ml:Uinit..
\llLIIIfIII.MIl

D~"Iru'tIn ..ilblbl, mlllldnfl!ll1!'1 fll'mllk 1I11!! n.. ~ Carp iIlIhtunl! gU;.UCI: 'l!' bl 1In1, kllldl ~J7aI', takat M h- kamJol MIaII' prop h;u.dudundB I'\: lc.fan 'IdIl I'kn 'VLlln1'll.nlryoi)l". Ol~utu klJ.l1t :y pmr~. ,stlml'8 d:a. KB!k..:s ta"bl ]I! mllCburii)'e.tllu!!f bllrlllfmda. kuma.ndan olBJ"Bk bwunmu,,.or. IBn Dl:omatl1l JflU"IIl J Oil'k rn.fIM;t twr.
lI'edl gorm~
Vt!

k,.fll1'kcl1

de

b'll" YIIlRB.TI blllaill.!

gertli·

~l.a1:ok

yor:ltt<JA:t

pboJl!r

~~tur.

Karga YBnir mi?

- KGt'K~t.'Wt .. yn1.lI'ken uJte:l'lIlot· t.o!n IItI:MtI I,I\ol"iillm, M(!'ftL1i!kctLn 1,tl:kliollllni nfLa)'ldc !!'Ihnl bu ~ ~Il)"rfl:rdumt.Kcn· \'ak:l'oi!Itmefm kMtJ,1I'

'!1't!!rdlm, 011 yMl IOI\~ lr ug-nL'ili~nmr Bllthl!lllu top taplll.BJrm1L Y!I bLbuntala.r~ musk V!l,culio !:Ubn, T~palll!ril. nllmlu l:B.banC:ll yapttm t plnfl~

I!mnJ.y Unl UtbrlLCa:k tndlllu
B'etlrdllbn
'~!I I!mn! 'et bB.14:muooiIID

vB!'illil', nltldyl'!llfln

ld'Cl:ml'\"iUltel lIJd.!ann hIllU!!'.

BugUn tan' roelCl'd '1"," o!l'l Il~n merml lmIllIAt[nd. ifuJ.l&ntl.a.n 8fiiJ dlmunlk pren.a Ipleri t; y1l:I: ne @V1!o'e.l11 t.tbik :BUttlr.! buniardan I5viliunll !!ool,lL leI T1lrk ",Warmdn. tam ul1.J.l1l bu1mu,l:ur. ortp, "lmc:lli:lrr biIJ"!,i!I;tUnIYIll"WD. c~tc!YI1 &111m) )'if1.2 Mallto mi1ka"(!Du!tinL Ma.ltm~k \'C I'I'IUIIl" .... d!I t.Il.J"af.i;a.:r d.e£illm, J,t/l kJllI~un Icendinulll!.n d~, gl.yn ,~.hI1i oIU- m-en:z:ill .....Ltmna.k l(1n u~ L uea d,Q ekted~r, Fi.: i"lIlte 'l'tJrrll: sa.JULyi kllDUI)'atl nden bah ru tedrl!:'1 ~L.I.rI!tl!a 1J:ic:>e.LIIII 1~ 1I11IT'ii'!!I;ntcll!: bllkmo:.. ),1 Iodne u .. bnC!kl1ll'. BllftLY .. Cft"l.l!. d~YI! aldaA1:;'llplhn11 k!\.dlU" mU!lll&z;amdlJ'. iiJ1!I gOf:lru!luz i;llIEul!i..IlLI"lrI U eamnnOln,ln tl!':~rin co l.rru.aIi u.u a t.m:uj. tIIlli..li de. Lie }c..:'i'Il.'I" I!Illf1.L1'1. ~-!! .t'a)'rII II !!Ill ha0)((\1, !:;lIT! !:lit le'"gi "-01: :z:evklC! ~1I11 III G' Id Igilll! h.1LJ'I'1!t ed~r.l1 rilL. !1UflD'. Btltllll to:fc:rru tt::l i llB \'11 iU!lt.a lbB-,_tlal''muzdB.fl lrlF ~o!tu dl1n· du. At~ tI :k d r lyi kunllulmu fur kl ~ ~ !!f!I!Ie 1 i nd .. fddld~ I! :kiJI ~B"akl~. an:ian
bltl dti:m!;r

amde

.. 1I.l.4't.ar.yorw:, If ,'brle y& 'r 'btlkUI

Born bun"

ilJ.yrl!t

cbncd1rnmt4!n

CUnkU

pi tc-nt1:l1l'1vdn yi!kbu. yIIrnlJ.dlr. .nebl ml!lmlr:XIU9'IIuw ~ pattnulerUn

bl1DU lal!111 hlc ft!l'l'dwn.
bl~

tc')' dllye

kU~lIk blr ~tt,:,kklJk QJ.m.arnI tH. E$kid~n bLr ;8anllt m~kteblm'l:ac h bJ:'1o«11Col filar! bIT F'mnIIlIz Utel'i I "lmdJ tol!nilm yrlllllJTrld&dJl"_ rru bayran
.. bile,
Qr>

T1.!rklC!l' •• 1UI .. t It hlll!i'etlnll'l

TLlrl'

'I'VdL'r.
'fpHd"-11lr1 benlm
!JGilCI& II:.ll1ylJ; clan

.crIbl
bkrLrlln

lI!l.lIayI

kh"-

Ili"" .a.IJ II.I!liI:IriI. hl_C; Ib.... m.lletl,1'I DUn
gMte~:rI

g£c

0](1 iII-on~ g1irllnCC! .'Lf!~tnl 'Illr

'krtlmlf1D', ~ ~
1l:t.:l"Jl-

rI kal""~IIlr. kabilll'ell!!!r

n'",tle TUrkl

en bcU,ull
rln

M1111JIru t erl

Iddlall!.nru

bu- I l'utUM

.o:r.rra. b1r

I:lddl)'!I! II.hruuWM', Fnbt. ~ ~!l1- g'll.nkii ~~uhlii..r'iL 1111. 1I.)'l'l.Il!oCvl),c!r'tI! "ar mLy~rck IoIlItlUl'l'luLctad:I!!VatI'I turn, 8u m.o.k 1~'T'l IlllclLk artaya ,llWrd.aklan ftobt"lk:ada blr te-k ~ornll. L~ til' I!l'Iar'n rat~t !;OrMlDmC 1,,1 1:1 ktI&.fIlldlm. lB\I;il" 1'Id ra!llflJ(tl.cia !!I1I!'1 )iIII'l;,r, _~ --------;...-------------

IjImda oldu!rUftu dall !ukedi)'Ornu Cen. NUI'I. dz:Un.e d, IBm; Uu oidan }'llJlI1n nKlde.ri.n ~ ~\l.klan, dlknyada h.l,,= ~-,den tek
(Iii',

I'!lk kablIlye.t

baJnml

~n IC'1i de

1cl;,

Doktor D~'llrki :

en bllytlk

({ t:n dimW 1m :!I &hll.d ha..lIItaIJkllr,.

h.or

~rII1

Tercu.m,uncn
EVI!!t.. c.tuz
kaptsl, od.ul.

Cf 'Vab,: or~ ~eg, Cevrilecek Filmin. Stuago Bina[ari . . . ~"
Jm.yoll..
mulf!!.jj~, P~'m;:~r i, I hiiLine .... ".'0 a",IIl.IU ottirme~ 'iii..t~m:ltie
"Io'.c

Gen, NI.JII1. tam 'tIlr tdOllli!Ulr K'W'1IIu~ ~lteFdC! atu.z knt'llll' !"i'I]{~ ~IIUI II r kollt;!11I p:r!lI., )1lZkuC! TUrk gen.::l. kr ,fli:itrJ'Jlr. CibLIiIl 'jl d.] iIlIm I ,"p'li~ "lctul' Id ttll ~ 'p~"I"l.bs.bil ne fl.'l'Ln.lltt Imkllnl '·aml,f1lr. Kendi 1I~1k ..... erlLl!I IRan. ) ,dt'i~1m!J1'l.l[].~ lIeT .ylill Illr -!!Ie bl,ln.larm .. m!il" ~1:.iLn lLk,am_ 1b111 \~ 1'Ji.!" Iru!lulm.l \ r: 1" .. j!ld. ti... ~ m "adllf ~lr ~l 0.1 c-a:1I:iII"- Fab ta.btrlle ikIf11lr.1arm .. e ,&otuk \"'~ '( tm fuiJl!rd.e - y.:lilr rUCIl..larmd }el otl,!!llrl Imal.U:! yt! sind!! uM'ln It!iUtl leAr, l'!1 Ill: r n· rlklll!.Dl btJyI1mDlnl' !!Iarl'edll Lr_ ), e!'l~ .., en :!Dn IllanJi:: TUrk l)'!d fI~ Imall 1;;In IllmD ~t'I('!\ tC!~Dllar;:)(I rudun c:lo~ y.D. bu fllhrLkaii yll.pui"Iti tIro FIIl!rUo;;o 1:1l1' 11.)" ka.d.M kePt-

KAR, Y AG,ARKEN

j

tudik

~ yd1ttUii'. [1&0 ,}klt--c"!:l k:M ~i!lerl_l'I.ll!I 11<'" Cl'I i;1.kU/l!l:Mct.lT !J ~1.LZ lLr'aya 1m 'e-V. H ~Ie, mevl:: i, ~le, I\LIl'lllDi bUind~, el1c.ri. III U('~ I d:iIlIR ~k ,!;{,,\"Id!dlr, 0luI' ~ ~~t:r.n h U~""T'Ak d~rt in!: dlYn:;.ck. yol, :aUtUn Arlu.ftII· ni maya bil.g.lr,yank pit:. p~tnsAhhlol III L fllbrlka X1J1'Il1'I Me-Illlill klndl..- lid IIl.:oak hlr 0'Ibnm j't Ii. yIlE KaYlp Jo'ill ~ik.im hiT U:pc. (;a'l""", pa,&ara" dodcn olnt~ IIBrtiJe bir de .ad.unm. aydll. keonl'il I(Lrt B&rictr .. ~InLl q 1111 MfdlI&&mya lel i"LIr-n Ilillt ~6I'I.liyOrl:U'dJ tarlu mntlrlanm - cevu: VlI.rdn; ~ _ f,l~r mIlL k I' t......II:'Tlnl hI'o)!"lUo tlll l!. plIm yOz llrBYI .t<;m~ CLml<iJ T -11r-3'e ~dl~1u l' I'll 11'1' Cir-tolbi.us durai't ·bum.'Ul'lup rlibiRde, 1!l11lB)fll't.oflridlln dotrllltLi.I, :1'11: k- flllt ,lIJrkl .~lIlyorl-.i'. kUrlWev VI!! Rp rfl1l'l nl 1'111 ~c. tlpl,:! tlPl) y<llku~ hm11lnm.u. ma- biJI YIIIl'1 Iltll1: Gcm_ N'url RvklnJ, fL!.b:riluUlIl1 bUytI· lJl.!ilHl.... IJmlllll MIIIIIllirlllfb l!lIW.Iyat Ya.pllal" ..... 'rlloeklf1'olr I).i!_Ne:aler bUo olm~bll'llKt.!g-. pcnt;;IIl!'f!1!11 Ne ys.pH. d.. Iru Jm'iID.i'Ian ml!3lnd.[", tllZllll Jl.d1UD iILb ml.5.l nda bu il,,~l!m hilitc 11r1!.1"nnd cio! " VI:: be" dlllr'u DBkb trkl !.ane In tl:1: odll.YJ lilY!! I! .. Y 'nll'IdB n I.DIh. na de ll.1!'1'l- 1m. ube!'ll mlldUl'l.I ~l BIlld:.!!.,. htr kalb delj on. Danlel'le bIll lI.e '\1'1: y.Jn1a ah86Lnln hi'!' mctTC'1~1!: hil: iiIIMIlJi'1 rOze ke.tililTIck. mCl!cle- UU"DB!lut Il!dJ)'l>rdll_ I1lkl ~lrrn!J 1~~lE!I' d!.r.iI mll.datM ed.l!IC!!k M1:' hUl)gi bl1' .aktul Ill"tk Imh: "Ie'l'at' 1!t-n11,tt.r. IIl.iI!I1I; -.n.I!l Dd.II !lI1r ~emkld nNlT: IIoIJ'. KU, (Itruc~i, a~b:IH' Iba i.- yi halll!ld.er, Bu, :it IlIldUi mu, do",. Ilrp!!lnlL HiTl rr1ul'LedUt:!IokonUIl P"!'1I.II1- II'I!)' )toOkll.Ji. VIlkW. ~11:. bV"'rtll baata.bJj RAIlf') dilir'fer. SftyJI AYC'llnd:" \mIln II'dCl1::l1lf'!:CSi BOlli Billd&,. IlII!bU ~l.CIJsc lna:r.m bul :l'c~krdc ~ctLl:n bayl<t! 'hi.l' m~lell!!tll:, iI' fl!I l.'l"IIo!1c ~M"c:IC'rj_mn .f'CIlu hl,lU· I'll ell1mll!ln pI 1't1,l,lt Falnlt 1;1, tllr III!!- Falut ,... lm"llmiilil. bJ.rr In;;ak \'nrril~. pa:rll.l'1 m~tld.l ~\'II:,;or:: "'tt~"lf 1.. 1" 'IlIII l:iyu mill illl.ILl l'lll"oCPltnclct1ul(IJJltLnm~1 .I'l't'nsoLblr~e U)'WUn bulbe~r oUoI:!! 11- lur. Or"cla tahEl..detnarneaa. am ft., m.ecll'!rL ooroJ Y(I.l! t.nlLllnj ~Lmu~k lIl5ll1idm IIlhn yn'i.t.tml 'fLl~~r l,!:i.rI nun d.a..rr:IadI, UP'ilelyll! umUrol IWtlld md!: .vcvm.iy~ile Q!! , IIi;uIi: ~f!ftDl!ik' lk:l.r' rel't'r. lil!l.t- I 1'1"1.11& rn;)lll. bil' IW 'Lemm ~ebilm,*, in,- binin choLi, ,pi1k;illl hi~ }.ayli ~rtkIHrlktJ I"I!IItl pll.n!L)I1 hi r.1~.fL MI knjl- l'ibl JIlldu, Nltm n ~1o[]J'JTIei'idutiD ll!:! ADI.d1l1y !,IHl... bLr balL.i,ta, pelt lie akhrg L! mim!lH Vlln:lll'. K!lu;: 0.;:1 j, CV yap tT1'"ft.l:lLkti. Yn!nDZ f 1111'. ~ .' ~h'~LILID 1IIIl!idi, E-ugl'In b.q]loC'& lid ' .....1 r.krl "&1' run Iii: :o~bll '1;AJlIJ1"l wn I,[J'ni mllJlIr"ll IlIUlolllfak ,Hma loJ;orl "Irlncc on. ~1'III!1!l'm1 1!I,lacl.W ,btr i., gabi a:t'lnuyol. FIl- tITrmllk ~lIli.yoon onlui. anlllin· kl.l' allo (lnU tlH:iU1l'1ll'llll!." IJIliI "ilCd~tU dl!~~n~"n g6dfoftlll 'nI dC'. BlrtMlJJl, tuJ'L.. 'I'll Idrc:mll YIIT"~h:nI:mefi.c Lcllwm,J:i Gllltkh::r1 I!ll. t.osal Un clm.eite km-mr. '1'1!~, ro.llk Ll;LI!I .11m hallm.la ',lIlU:: mllkln"!'" kill, i:J,y1~iiint, .foul!: yUz dog· hr. O..r.YIL h~plar konur. V1U' l!:nls tillla'J.l" Ikp!'ln! L. 0 tuud .. lIIkll''!''!)Ifl.. BU.nu, DfI~' te;llnIill r-r- tITI'!clll Al.kljrllk~!I YI!I~e.f'll:k ~ dUnIl!r "Ika:nnll.k... Bu kIS'l"f!\ "liD )'Ih rudur. 1I~. t1.Lt yU !!.rl, bir de bl'lklur nn plfl;ldfJ ytl!l"i!in lr(;n1:1er", l\I"kl!ldl\lll'on t I liitDnY'inli ~~In IUzun dokmnlf. fler "ikltd '!'HII -11- mem1,,1~1It1" Iliff tar!nd inkl L Ji hmrblnllt memll!k(!ta mllhlm hiEBilkltl IlInlll.hiYlm: k.i. Bl kilhadlllYJ bir kt...-ml! o-tl:lZ brol"l7l Fcnp;lnt'leold lIi!vg1J1l!1I w:1«I1. O3u Hill.! lilt tahllllMlnln U:ru._n 1'UW' h mmtlu I!' bDlQIil:lHI:J. i1mba II(J Ill'. u_01 VYIillnl!. kn1A.]r I!;lIm,.. 'E8 ·ct'lln~'e; 1"Ij>m h!nll!~11 te.,ell~!I 1It\HMi AnJs;l!Il"8mn lTl.rVIl.lf bir lfillQ"lI mill 0 ~H. blr doa !lonn1ytICak ml lill, ~ k.1.fII1r d,trnKa, her IIIobIlh Iq n gl. ~ __ 'I'D CDh. 1\M- tilblnl.n '1''' IKlnill g'~lnfoe,..tIBte. hl'l'l1 kA'rl!ld.tili l!IItlf.ll cdl~r.k 1I!1t1 If.I 'II!ttl~1 hI - "a..dll. lpe, bu bluLlI ~Ul P;u: rllkt 1:IlWta,'brkktlbnJr. ka- !('ldtlrml!ll!c (l.~ Pll.m.!ml ,.1.1l1li. O-liU uk- dJt]l gelf1Cl!kU. U:mn 1C'JllelaJ"dm beTI pn.I ~. BAIlmld h~ Pitrnll''' m.,1a- ilI{Io mUkIi1'l!t'I1l!r Inp tll.l'z:rnl'J'l,1)'IIq; ll11Ll r ldD.ftII1ndl!! m!ill~ m ... - 101"1 hilriGil]d,~ d!: biT L '1M mll- 1.IIIlm!l.Z, dlll~u kerel!!lc!i:~ye gLdi~ir. rar~rme!lITlc!: yLnl!! Imk~ll yoldu" blrllM:tlrmi, old.JJ~ pnrl'lliln bll b.ual'II, lktldan ,,"'e dllril!!iHliIf;1.l IIc 1ir!Cnrh1· l'Lan~lcz Vf bu moil lIelerdll:: dl! HINII. k"TGmlada.n 'l:'Y"\I'd, b:i, cY COnk'll ~1V"f20lWlda t!'I'IUI'l !!lUi· E4 '~lIldJrmalt; I;; Ll'i ml lII.ak.lamlll'!:i'1' 'dIF iIIiPlMl. -w. 1Yi- ~t.a !lOP- e~~nl Imnll!llr, !lr~_u1A Erdn.r.lIJ]d&kj Ci\l1~'rlnd''''Itn nl bllHII'II I'Irrrurll'e rnl!Dlu..rl ..... 1Ic'11li!lt· I:I~ badanlll<ll, CW1i1J ),lIlun, min- ,u,m I],~ li.z_lfll.U., lljiwi. kt:H!:!IIte vO I'l. )lnlerO g1_dcmlyoc:ak. en. hadlyl:'t~l'!II!J 'toi:!l.YfiU' i!ll.llll1'JJ1 d~clUgtlnlJ IIHlII 'r!!! 1~1:.11 i!l4'ltlJtUIc!!',"" ClIJ'1l;n;;'ta.o[]1

d,l:'

IIl:rll 'l'efton

Illr

b!lY1~c'I....

II"Ul;.h::,u, IlLp'"

r;U y:II.Ptib ~!ll'da Nut1 Up! tablln~""n !!lllTl 5urettl!! imlll(!' 411)'11.01.11: ~'O Uk h IT1"Iled.t'Ig11J:1d(l clli t bl.f1"

Elim Bir

BiR ~iFT GOZ

,..tm-

·1

m''ltl,

'Ilaen e",lrr ..,..dlr.
'!JJUm..iI

Ou i!\I'lerin

yll-

MCTiHlD'l1l :lie.'lill!:l.g.fi ~_m.,t rlIll"f. i,' ihmlJd" U(; Ilitli iiUl\Jm![ rlJ'i'ler1mid 'IIDUU.

Dtdedlr. Vi.lbi.. b~fltiiTr~ Il{n~ e al rlryOC bir l!Oz va ..dlf a,ma, "IT rhum 111:1 i'eno",,,!,d Impn t bu evle:l' VI!! mahllllh:lor ,ig,lirl 1, d T tmnl! Fl.ruul.pdoi Ileleoll. dcliil. f!SY ki;rIlJanllln .'I'tnln U(')'ntlu hDiltalUIt!lrt'olml'l!!l1I 1mJ- mmm~ill: dei;me bl.bBIYljit ~'I"!!!.flD.dal'l ~. , Inll.'I'IIk J!:dl~pllllntl:aJd ~hllIIkbulmul h~ nl1'", I llI'Iak'l':!"r tOD defn!l:!li!re k- l"il=miY«et bia dMi::~~

u:~unda.ti ~ tlltI!l"lnt !JUe \'Hi M~~.kt!. AJI IIl1r!!'d.~n plmul"eyL l!.I: lit trff k. Ii.!"blimhllll! ~·alIIILJ, kwerllCll' iller. ~mell;'lll:'l' c; I Jr ... ahik II,JI.m,ja bl!.f mr,tI!.. Nedl!n ,I"yt nIL uyup 11i1.0 && Ill..dIih Nmafj L,jr de Korl.inlhnUz tI!~ tl!Vl:I S'Clml'lTI, IilJmdl ,1I.f'~a!lla~lll.l"l 0"" IFill Mlihl.pta IlIwl"ClIYDnun 1l'I,,"$e uy ..• k.i., evin dlYnl ortiil.mti VI! bp,III yr:rim:: t.U:llnlll(ltlr. 'Onda" lI.ofL.tj,yl~ bir muhll1""'. 1IoIIlIo.D, gel k~fim lei, Site, J!i""IO:-I" haJd:lndtl II&J"i'.I.ILn iJ:l'II,lla deli.,I!II, &:'],lIhu gUn0(:1", NUI"Ini n fabrHIIIlIl11 bUt;btltU tl Pf!l~ do~ DC!rlC!d1_ )'ii~y,i"lclen g.r~a ~.,Iu. • im~!:nm a.i;:ml _ "IP, aiiZtlnil,zuii Vl"fO:- 1!'1I!~lk~:'I"i: Ilofll:U1111!rT.'~ Ur, FIll1'If! dl1 ~I :~llYD.l"du, J'l...rUH, hUll IlIl.7.ftj'!j.D IL.IIalnlJ.!iw dLl.hu lEI" t1Ll bn.IlICIl blr ffHl.i(l!Il1tl ,,~tn'll~t1J'1"1. St:')"!!o'llf;, IIiB lenin ,I: ~l!Ilifull lolI.ToI!.n j~hindl: k,ijo:itll. mem~rl f ¥fl jjllrundoCl k:u~ ".or d~l!!iliJi!l kimkfLt ell 007 dl:irtmecl:lm_ TUrk IlllbllllU:&iou, ,~l'ul' .. bu r:tDu1 ~nmJlU'iB Illft.iIIII dW'le1t IIJ" II::fiLfLfllif ot\lrlln bl.l oYler, ta· lenin hllkikl In!I1I.11z. C;i.i;r&,u. 01:· bu 1LC8i.~ ma_ha tI~i. '1!lI'II.1'1JI'l1l1P1nn o!;!!,,,j,;n ~.u, Wl'rrll ,\,11 I'i('lAJill retlnll lrllflll eden II!Ilr IIl'!lm snlllbL mlUnile m.h~ptlr. VI: hUm:m 11 bif lettiyl: t~iroo.trlnrnOllinr nlUarllJl, 1iIC.i:lc: tf!'I'.cu.mallUl g8!!tl!!rmi; V'I!:: I.C:I!fJ -N!IlyonlU. III Dmh!nJe" HV~ 1t'lndl"kl mlln'opTUrl~[ln blr f1anJlilZ nil! gil'll Mr cllt'l' FoIIIali.yet I] i:tK.e.lmd!: "IoI'fl )llllnlZ hi'!' bir gec;;e ioy.elWirlde 'Y p~ll!l'I YII! doli· BUIll Ii, i'ie. di!ffii~_ YllrOl'ke.n II - ~I!. !:ric :!anrlBlya tIt!Ann -.a.I!lIItml 11'1:'1 oJt'uk mhlh:; .)'1J.i'lItabUdl~1 gllrdllm.. I l!!'l'Ibul OTiLVeNltesi Tlllrih Fa. ~ek l!Il:iCGI:: ~I:i J'fin aoj:ruunu n.ciMI.i: ymtR' Yll.pthverir. ml ortUlrnut. " ~t!I~ IIII.Iulm1.J 'b'l!l~IIII. il.. "d.D.IY~JI !to~tw'k~[L 1:;1". mIkrop Ilft:g. ollmiIHI;pr bU • 11n!rri'foCerL. .NlirL Il ~nlil Inden ~ultetJi talobcleri dun P'al'kot!!!l sa,. Su ..l&rm ,~.dtoo&k; bu an 1 r Inn.a.n bir E'Yi y k.mllb.. hi .. biT ko- m"yl:tll tC'TQI,m .k d obir yalllUl d: nbir!!! tIIiklma geld!, Om.u blltonlrtuvmN1n1 llilemlyor, r,u.at ..aerlndl!11: 1i!l"lnln 'k''DtLkut '~d:OC'{"i!1nI d ll<:oUn ~ lonlarlnda blr o;lI.y t~rli~ cbnitflcr. 'icLrneenin m.h aIm dli' evi IWI :hall.! )·<lllc;.tur. Marife.t. bit kmnv~: gt-tu;h'r-I u;[n ca.nl! blr rulIli'il:llk" filii, knTh haw rID IMID- IlUlJiiIl Tftrk vetllil P"1'Ic::~(;ytl fll'llllb, CV\'1!1lL ~ cfir. y.iJpt!lol~k ziiLt da Bl'iKI)'1 I tlO ,ai- £"'= i;;:cr.ail'lodc b'l.l iii b,RhU_ ~~. dclm~. E'..Iki AnJcara.lVoD t ",dnJl {lWult1lm!l knlt"1 ,t- (lml!k i!I1Yi! blihselml!;oi btr 11W!t«-1 !tllllltJnl. bt't=n lJfr IfOrlDttl blll e... dnh C;"l'd, I!'k!'imi2in lan I mill si- m",L io;:in .aj;)!.Iya g-trn .. ~~ VI! p!lrll me:k.l~dli~. it bie film 'I;!"Vfiliyar da. bioi it jll.in IllinUI(!' I<ok tabll bir \'U2lifc: I I'll!']. Ifi.nm.;clJf. 11'1111. rI. Univel'llil;c d-li'kall ve pTO· "'~rmi!ih: mccLur deii:iJdir, Ya~B· C~enl rde, ~iT t!: fc:amlln 10. i~ ~110711"l1a1i'1.11r1 IIHJdyo 1::.i::nIlMlil- nu In111.1l1dp d<ll U: bJr :l1',LII 12tlyultll,l. rum. _ 1tl)'1J,V¥lI'\I ,.~ MUl:iII!lt PElUN f~rluj hUH bullllTlm!.!Jlilmlr. facllil evil!. plilnll:ll 1m r .,iii.du.· biT l~ loC'~jj :r md ..., 01;1,dU'. ~ $EVKET

.,

~ milo'.

\1'1:1

bu

z,orlll

III\llhullrelcfLli ortll.~'a hit' mile UlIL 'n dil:II:;'

IlL" ho'll, I!.~n IIrtWllliUI Ylirlbr. HllvlHlln ita.:rllrmaH,1!l Ib.... ll!mllll.

h!l' .Dilllmryll.CUl.!ii,

!;tZJlll~~1;I

,gdtlUcm~·

k'lmi~

.tile.

bl=rdb!:l'.

o-lrLn direiin

&I'I!Ia l1li1'1 ortullll!l

dr·

)'~ttdt
DeM-:k
artJK

;ok uvi:'lllJ mo~ta.i"

to-pl'tLliJ: d~~tI. I~Ln:Jlilt (II- )Tcll ttll'lrl. hlsl!ltt:~. :N'e Q'Mrl 'k! hlL)i',ii.CDiI 1,lII:rw· bJlmrd; lal~r [tKl,rlbr ~bpl,tl!["" blilll'l bu katlluJ' b.UyWr Qlmrf~;:'lltllu ~Jn ,II:I'II.IIZI \'o!!l"IIIc:R: lMmK'Il. ,lWl!e gbn I'!tr hal a'I'Dn luuDd'Im I", IliyIO,yo;r, 'P1.rfI l:i.Dyab:rl4&!'1 ~etB d~IUdl ftiI!J\.ltI li'IIj::uk bUo olu., In IUlh,n:n, 1k1n"1 rum. TUr.ll! cl!t~mtJ.nj ulCi fL.· )'llk.1IIk KVlYlll'. '1pc.'II dyadc m Ll or-rna- &o.m:!.nlU'dll.k1 'I'ckFN' ~~& b&kb. OIizlu 11:11 .u.m K rm~. Btl fnlli'lmatl 11111' t rdkl 4M colt til)yllmllJlwd1, Ian Imklm yQ~. tJ" topmk nUmunl!lcri tt'lJlI"" T,I yi!! tlU'WI! ':I Ur.~dM ko.l1.b 1M, l!QJhif'g p"UI:I~ F'ftbrLl£lmm bu t,~rtlbl! I oorntm·8.l'l (;4!;dl!rin d~l!I"nl Ilzenndl ~r • pal filii IlTIB 16m 1I'~j'. Mid ..1J1ilm" Uurlu t Ut;jklore d>l!l.'am mu, gltll ~ ~ yOrlWll. 'Yp~ ,r;,:,!~r. BII !!!IIJ'('oUr, hn~' l'lm~Kt<'rCIll1'. bl!tmm a1lmE!arr paralan gllc1l.1'dl. rmllk

.,trr.

JI.,

..mi,

""'0-

_.-.,...._ '" OK,UYUC'U ---.--~ ~--MEKTUPLARl'
......-

----·VAT'A.N

2: .. 2 .. 941

Bir
H!
,I .1 IIl1'hl

inayet Romani
I

lIeo.al'Sahram_

la. BUlBI dID ~ 11

DERSlERININ KUVVETLEND'fR~LMESI IISTEN~Y'OR
to!' l.tf'lrT'lml:l:d,· IU r J11J} ~lIk dr'l'I IL_f,1 olm.lIl1mll~'I''I' roll', d not tier I ILl. ml, nl!'.Hr !!i1iml~·!Il1'1.!hl; l·wmz. 18~ 'ttl!!ulml;dn hlr ~"'J{'I]. DUll mnt fI Uk bllgl.,~ Mkmllllll:, L11

MATEMATIK

,-"1(,,,_

h:11l ~ill.llllllilfl fBI '111 klta.p lUI' l,' kru:"II.f'Hkr lliuJi'k!ll~·t1rr" t'I!~\!rll,u kMI d(':Wd~1I".MI! lq"rru~kI mill m UIIl:,I de'[111 .. IUI~ In] orU u'lTIl1l11l l' n~··F1A ' n IUJI,I",ml1ill h:drb!.II'1i lIf .. rinnk _Jlid]J. I
r!!Ii'11l '1 ..·rU~lu )'ill,tHIn k dB. 1.111 lit", 111Lir, Bu 'IllrU!l II,-m (II1y•• U1 m, h~m I ,,11>_ !lllh In .. l" ~'I" dJdul. 'i("filldl Illlh'fmllk In,IkJh~~m'lm I'mlmu.,

ZABIT AMIZ AL _I YIL EVVELKi BiR CiNA YETi M,EYDANA CIKARDI
x x:
H"Y'~4dliIlld qLlgJ
ttlrtJ z.
lJ;l~ilT.lI..k

Bombaci Rag p
Durmadan Dii,m,an,a T Irpan A,hyordu
.......

1Ul~ III' ollll£klnri

lIU dt[]~t
.. I:

In rbl
:l<

1I"'1'ulml!lt.'h \'dtllllln;1,.,

IlLr. GuIbmy r; ..

tdI

II

Mch~ .\' pilIi'll
B'l.1

ml'!k II!l'nl r 1'11' ,)<1, !lin... " It _,no ImUha'lllnrull. In1', '1"... ,1 e'mlLll'lJIIII,tlkl
l! ntU\

iihll'.lu bu

_'I"11i' \',idilll~'I11'1.111 blr II.. I'll
tl!'

BUD'I,dimn kirn!l1!!! bir !j-Cy ,anu"mn.k~mt:i l'il'lli )lUl"liJnlJ" .. ~r~llilo! k.llni liiyol\ ~.;.. rlr:ldlll'r:r u!lti.inc yl.ir\l,y~Jr"'ll'f. Fellw SilLfinaz. 'p!:k i,yi flIrklaolrn u '1'. i(a.f1 Ilr klllla)'~ I>;)!Ufiill"ltU. rdt. ~u i'!."hditll'! bulul!IUl'orlllr; - Bi,K. gOLIJnU a9- Bil ~e)l' ,d'LR:1 'iq;1l i1r"Mni k:e;!IjyOT. CIn4!(lI!t Nlldinoi! hiirrriyi!'Le ,kIlV\JJ,u.n~ hakl:md _ fII za.n·ulon bir lhh ~ )"II!pll. lUI d~t I:mla-caii:nu !lnml,!,llr. Di!.lIaa !!O-ylulI'I!fI. [ena £derlif.
Lilt

lik

g

d..rll!'eo}'1': varml'l'ht

ki :1II'I!J.1t- l tlYQ[ ...e

II Uu
(I

filth

un-I ~
IIIOy' I~

IIQ:dCI"

IGom~1JId.r, Il.ilohl.i~nrn kOJed]O!ki, tilvW:: klllll.1lOikl!l .. Jk.re:~ak.

Yasan: M. IIF'IR,
l~m, !ilutIm nm 1m te:rtlhlll. tIru, tat/lldlf IU, hA1Ib~r l!L[am lmlI,k Blr' gUn, m !llrZ;o kifPI!' ~J!b.nllU' It yUksel! lundllaklAIII:11l rtW1l .ali-' blr ~Inln III!:! ¢ ycluntll!ll!l EtC!!! - IIlkla. t.I:~ kc!ld.il. )"iLI1.LIU'l]~ LllI!rl1lf1~ g~,Hy!'nllo! liodi!{qa'-.d.u. Har VJIlIk ~t m'iJln::2.'C.lltn Ln b.n.JIIICI~ yItlrlIml9-· Ii MDt Jtdlnu RB.g'Jp. e C!ll>l.oCIil 'blr te!'IldI,1'~ ~erl r;JolaraJi j;Qk IG'I"I"Lde 11111IlInu~ol"'du_ fl'[l1fr~it~. anaram lnr pu. ~uYll utran'il~. ,IClal!UI hI.!" IIUt:! .;.'rn. liIcrt Ior;:lr.tde III 1m 1,1.1. Erlu" l!!u I§.te", b !ilIum kl!.l1l!lfnd ijlok lehUkell blr

-.,
til

II1n IPC'·

al·

dn"d..

aldamdljbm
duymu.tur.

nlarnl',
liJu

r

tlU"ll.l'mll'u.n

kill

I'!ll

I

i. -

OImU,toJll.

'-_--------------------'II!II~~~~~
~lII.t"{@:

B \'111:1 !It jlf"""n,\:!,"I" bu1Il ndumn M_rU '!.'e' l tlnln nt.llotl!m tDt;

~l'Do!h"'.

mb.... olm. T d

I

~gcooijj~dlln 1I'(TIllfI~ Kll!llrnp clllI BIliAlI)/i! ~lII.ddi!' Ilu!l~ I .. n1.ltllarad~ T~ki,rd. ill E.m~nI!Dil!l ,~vme lw CI -illmult,

pi munhk

Kadm Si.ikill Ed·YDi' IIIILd
r:

rnl)"Oll'.

odi.ld!l.ki~li:rdl:n Clllittc

Tay},

-

Btl M~yl

o1m_yac:d: ...

d.i·

'Muvazzaf ve htiyat Erlerle Subaylar Sivil Kliip:lerde Spor
H,areketlerine I,tirak Edemiyecekller
.

-

)i!:rle'1ffii~lij'. )for. E.".cl~ I!m g;jl\.i ,,",1[. Bunu if'Ol: ~~k",'k{.. Zekl ~miTld'l: ~doelim, g6mdllm. ~Ilpkll'l 'till bt'lkkw 'If(!!r>ciIol'.An~"-lii OJu.)o·!.i bill" I"LdL~ i"ine koYLJ... ~ i:).I,i:"Li'k hr>dl:,inin lli'e.IIL ide. b",~ Yflrlar. !II'! 10 T y'y!l.'i" LlI.bHal'Q r~o:"t hep blr.nt dl! 225 lliHilt1.t' • gid..,rek N dLaenLn evden ~abp' I~ evd,., oturuyO!. Blallk,,1 Z~ki, ruthgmi ...e I;Irt!lldl'in It "boldui.unu krn'lli 5(iI ~I nna yltbull. b ,1'''.:1 hah~1' 'lo\'lI:riyorl T. )' a)' nogeR!;. Vo!' giizt!l bi:r k41dlft b:b,t Ioi~heleniyoil'. EV>/l! TnII"' ij!oMijim "orijn~ krndi ile tom"~ kin), 'l'or. Bu liflld Z.cki Ilvde mllok f, t1nl hfiZlrb or. E .... lub. deiil, ad 1 k.illtll .. _ ZDbLtD It pl' ErnUle. r.;ir4c18llllll ~r&t'k eml nl" ~'I IUrll·Dr. Hl!lI t."'i!lfa bllk,yo'l'_ Bo Ir~hno::llifii hOIl! gi)l":meyo1'. Drol'~1\1 IIIr"d!lo i:ilullun b1.lih..ionduR>J capdull evmdcl] "I~ulnl, J1Jhym. NlI.o:hdJ:: .-;ly~r.:pO teoluyi kliidinyo;:,v, bkal iM¥"I"'lnI lI~rii.k Zr.I!!Ll1in ~lI'il1lc ta- bi.lnurru oltmdi1ki <;'t1vlI.ld~ blf alii

Illt

It: .!.La

AYI'II

n~

R!lJrlP, 0 ,g1!C~ln doll kWlxamlJ.llI cldu. :Z~U perlBl Ilnun ~ID ha.klka:t n. P ....ak bLr lIlIuvBl1'akry tin )'C ,mki Gun E-_,lkii Oncllm firli. I,enc evd,ci!,i bb lil '1:!1r ~klillnl l\oQ)'du.Ala 'hlr laUklt~CiOj;imJ,i.&lik yiailndCft aile !OfT!;!'- moUndi!n !Jail alJ.rnUo i1:1,c1l Uilun blr laorLM!B ~kll!n dmd.m bir.i, ~i uba.tu.y.a ihbal e· tun lam IcbflrUnUn Inrlli"L1Cvulru bulmlll'tu. t~I.ru:l!£l buJun diyar-. Mii!!klciu.murn~ mlL.l.vil'llotllJ'l(!l1i1 n rin III ~n Ii\: emil I OZA;Di:lan. Eunn Lyet dull! 'IH1.M!M'1I! "h.B1.hl!f ahl'lllJl ~ulli. IL~Joi.!:'f tdcl' olmlllll. y"rnlnnml lJ.cil'l~i lube m-iidl.irli Burhunetttil Ye til'! ye~ mtlil.B.l!l I!:ti. klllrn· i!r rmrt ~el dll Ol!l bqllk top 'D!r ddlil. blr hal IlLml"U Ml· n i i ele .tl~IYOr. Cinll.)"!clin i:z. kua11lI'l11lllmflt~ rW!lJI !Jl!tlk SII'Yin yW"tg1 gurur \til l'l:rl anrU.yor. mC'iar bulUlluytn. ~IUll1iin III lien!! ~"JllTo.ktB k'l!l~al1L Ilrurl ylne o;!I.!1lt1. Ka.J'U"aJJUIf1 R." rtbm 1:11180 jfHllarl ylnt kablll'w

rlmllldrg,

lbhti

oo!

'bu

Al~

Itl!mil!l!!l'i bu'un'~I'. 'lie kel1dilloini tQVik.
m

Mi;.inill'c olmii ,oldu.gu i~ t&iJllc.r Juiid.o. tahkika'l Ie.lil i,yclf.

KiltiL Zl!!.ki KumMd ,e.tlLQi lJI!lflll iii diger
gl!l!l~

til!uyar

VI:

OTDdw

!I'l!r~r'lI!I'llr. !tVfka ma.g

N.d,id...:
Flltma

Bg~~~M,d.lln

- 'I .'

ll

Urn,~or
btr
)o"Or.

I li!J:!l;iun

I,.." bir kllodmm aile :g~lm!!izH. gin!:" I hM"i'IIlI"I!.il efl em.e:Il"I O!!.~ ve bulundugunUi ~arked-=:mJY'lIliJ. S!l.n_ 'hLirrLye~n !!:Iaha ll.-t'l olclu.gul'lu dli1i;J Iclnar kap ~"Or, KilPlnllil dl· !YUllTl!L.II1 yliz llndll'l'l btltil n 'bu !:in • ,mdll y ... 1 n.d Ir. da r hl:'leCBI\IIilI'I' }'~ 'lie felZi.lou:lllle!lI' "ll!lyor. iki k ~ i k
~'I"

,'bu bUiyU!k muv&t[ kly vazJ)'i!'tte \Of hl!ole b lJ/IU '1I:1I.1I1lo1.':3., mll v~lJe LUU1o.z ~darek. Raglbm mOl. &d!!ml!YI! deya"" edememh VI!; blJ:'blr-· I:UI'Illjrn tmIll hakkJ.ndll &"""elel! yllI Ie'" II.: olan lrf:lbaUarml kIlYlill'!d!!n!'l! ~iJen 'II", fllk.t. 1:111' LUrLI.Ika. yJ ve L~ her 'blrl bil'~r Y8JIa ~"k!Hp gltmu"l ~r· !)f Illll:nmlll'lU'I UlhayJ DLt"da.h lekT r· i1Il S~Jnncti!l 1.Ilzl.Im .vol( IU. 'fJZ1:rll!. 1IUlr. lI!"bk bkf' y!:'r J ~rde d\,ll"l.lll ('l tun.ml)·01J', i:lfllolr AZro-ll rib!, dul'Op
:R!Dog'IlI.

r1"d!~ b1.tli.Lrllll1. dJJn;amltrerl

IHl'Wchl ,g~ R.I-

t llnn UQlu.:tI.
!!:lIlt ba.p:nda I.r.k 'l:mIJIIU! Iola..n I!;'lp, lrJ.u.kadaofr:::ttHI !'eVIL r~l'elliltU bll b.'lhlt.3fZ'Wi; kni",l.am!1a.. 1'1 Lr; de 1'i"IetinH I'll, cdlLfttllll kS)I:b!!tm<!dL G~yl ,R'tl;ll"lnck i,,1n ubi ~ "tklll 1':11)1. eo,lll" {rtI'QIg1 k6yden, utHI ubRh blr yIIi. FUk k6y'l!1IC. kIyllIl!tI II~ t;;lktL lIe:1~Ib' IJO:rln d , Uplu bLr kiyLIl MArk ... ~1"~tuR1 n" Odmlll!i!I gird!" DotnJIC blr l!!lU: ~vv(!l t.tJ.nl,trgl. OC9flI. LL 'MOlla l!Iutta.!'1IJJ1I'I hl!LM-mii. HU. ilag JDlCI&n i'J::r;;cnJcrl h~e oetlL IiLrIW~ 1;'Un. M1;I1Ia J,{Ul5l!l!8nm nez dlndc lwalw::! RqTp. 1:!lr hllytl dll,Un· dlUllcn Ikmfll. tllulnl yin.! detl,tlrdl ve Yclll kM'arm.1 verdi. HllrtC'liill.n !i.!It! blr CUb~, kLrll blr b yu s.EITIk JlGhl'K bkr rOll UIl: h vi dllkek eml Dir' ,iJJ'" i' ~~. lt1lll!!. IJ g1 'lndi, Krl' [elll bl.r mcdrjlft ,.6m I kl)'afl!lln!! gtnll. Bell'Ll!ln tabarua.n j'U~ad!l. brnlf'e t;tglru YIJ1LllndJ., B1.r mllddct SOnnL, lit&,glhl lrn'lirdl" B::km(lk\;i B&fIi Ilanrnd1l., 133:1!1yLl mEl B

h

Ua.

i in

F;lrkm

Dun 'Geceki Boks, Ma~ I,arl
Aja.il· JIG- t.nJlndl.fI lutLP ~ih:n boks m ._ll1rJ dun hilm Be_i,'cglu H.lltcvi ..Ionl .. nndll }'apILdl. 8L.L bil' iLliill.a Lopll.Y&rI bu k ~101mall'l'r olduk~ hey~n:U I~'!. 11c. brflll!.fP'lB Deniz. i!.~indeli ~!:'Vki il Alc:rodlir kli:ibundl!n 'Re~"ar [flda kl,i. Cuzi!l hir mi.i~I,1l !lr' ki ;;ayl h bit'!! I. anbul SOIsJl:.ll.i F\llbol

y"~

Deniz t' ·ndell. SermeLlr Alemd man Satin. aUlll1lDda.ki 'k.inei rniLaAb a da gl.izd £'!!~;. 3\.1 mii. bak.ilda nil!ZllI."1 dikk~i c.c:!lu:,· d = i"I la.rl!. £ f LI id l: S-r:rrnet ha:!!nl'L1J4 n.u.I'I~BD kUV'I'el"c: "I"e Ldu.lt.:: iti· barile dahl! ~aik ,old~ hldl! hi~ ta )"liprn or VI! Lu.iw lia 8. I'B. irldc-n bcktiy.ordu. !BIJ.mll[l ~in· dn lti em ya D kad.tll h.ilrdr;:t~tli bit·
ab IE. ~'I)"ordu. urn J:: ,uYl hell bill: t

\alV"li c t btr lSlIld.!IJ lrknlkimll'll!! "biiyiik. bi!" 1":11oynad.lg.nl gosk-rdi. Ve lJ'T"lna.vl ~i.r !flu:!!"u. :II pill. Hili.1.di r-.u ilHnl: ,-uo:el o,)l'TJtlLu t8 thik r;ttig. zamwa.r bil~ oldu. N~tie~-de de m~b"1II h,eIIl.bot=U! USn edildi. Cndi!!t ~tikb I io;in 'bu)'Uk, ii~ mitler vlldelmot=kt!!dir. V~ bl.lgi.il\ Zekirtin biiyiik kud i Ih n. _ Kom UIIH, hlllllimi! ~alu.1lI1Z. i!;in ldl~fiUfi 11:11 td.n ve en o·j hir giin kIl!rdqin.i ,,1Ig,nyor. diyor DLrm .... hni dovdu. bolu.jj,ru old.u.~llda tUphe ki.: Ta)'yar d 4Y. tdtil-dc pencetur. - E:vdc y~tq\m hz:lar Val'. Btl fej;!: kOluyor, 0 t!l1!L alihn.in kLim yarunda go,1I'IIiJliJ. filldlJiunu kD~i!!. SeyfJ.)'e Kdin~; SlI!yfi die hi(; • rc.ullel dev,;ma rd u. KodlnJ,m Bali; yapm'lJ"oll'. Dn~ ~i.1!l.!IIitl"iil!nd.detm~li5in. .:Il!ret ,oyle hcllyIi:1I'"1JlO[: liyor. 'Eiu :Scyfi..nj_n 'telbnik kilbi. dqin IU·a.:,. a'ilhy~n. Bit giin ,iUll· liyeh bLr ljl!a.r~EIIIrumla~ CllluNoII. 11!.nndaki hir mlinllkll Ii]I kadllr mullaal::kalo;: ki. fLOi'm oI!n Iyi 'b-mk· km~lYm k-i Z~l!::i. I!line b ir -;a.m.ii.ori~rinfl:l!!n bu-iIIi 1fI1El~tll:. ,I]" ipi oDlarn I ptll flrlU.)"'CIT • Ikin~i k \ tofaslndil N.did.c ile liUZ.afh~r ~ HQ eyln f!J'lIZll' k l'.. l~I)"!iH: mUlnd dl'l Muzaijer diirdiine:u - At. JU- blk !Ii INk. di:yor. 'r nmdda Bhu.d.(llilll: O!tli v Hii~e. Na.d·de ukvilne b rk;:fi I"" )lLn hiiikrm~1il illip nYlld~. g bdan '§iUm r i-ptni hemiln kB.d." G.oJataaarayda.n Abi:li il~ Gii· run boyr!lma B~iri:Y'DT. ~ii.¥a.lt.y] r~ en H illl1ln mu-haka:n aBo "!:! il!.L boi~-!l1'1', &mll. Q~ inlyor. Ol:'l!dl.L a. Ilmd1lii Ellbi olrniu:k Ve n.eti;:.edot: J'II1lBI Sahmaz. k-andqi I Inan , ecit· Qe Ahd:i M.:y11i11'J!1 b~c ga.llp £I!!ldi, lOlli Ta}'}ia.r. T u,)"Y nn k~~1:'1 NI!· oz:ihe, CWI . Itl"'; k n:I ll!'rL N~vzat 1f0! N uriy>!: ile It Ilrl!lll ~)"o r-. ~i';Jl»i111m oIli.indl! unlL dlYOl lu: , A~. mura.dtn ),,!:rme geMI, Dcdi8ini ynpt.lm. Hcpm Zl!kinm h linden HG dlE= Liul4!!!!" ,Hilllln£!1I1d fulool 11l.m· mdc. Ist,~igini 1lD111o~'r. Anm:l!Ii p~n.ild!miill diln oil.ol!clen acnrl.l ~e. 5llfln.u d.jj,i:um:r.c-k toylc bDjm· ref IllIodll'id<!.. devam cdllm;"lir-, Y01': 11k rna., H a:rdl!L;rpa~ _ B IIlIIi;I!J!:iij i ~ ~lI.h, ,imdjye klodl!.i\" ti:hi.'t
:5r:vl!;i glbL Mieuml.lhd.:utl"u:i!!ll'1 b~'L:;.

'!.lye III. Bu Iildllooen IIo.I! bl1" p-mllJ'l IlOlun il FI!..dM~ ilI,Lye li..itTlui:c bil.ljlli}""l11'- ~ule kYm!!:l!!JI YI!IJUncill bir 'll.lkUf RqilJl 1I.1a..,l!!blr• Sallh!i IlrnsrndlB Edti sOriimcc<:lIfli I!Ir1Iyor, bulu· ItAZrn!l.jo billll;yoriar-. HCJ:gi.illl !Il'r" 'bulbl,YGr, d.11fm_a JIlIILI!! IU5rt h~!!'I mllly,eT: .• tall!.. III!IUM"mCil ~te ellwlryGrl~r. 'f!l Vak'...d. l"klml.1anmlllo!:1! Zekinin mur '1:1"11." tuZillt: kW"TDakla 1I\qgul ~1K4fd~im., di)·!l1f, ~n 1m lUll koD:! till! lI"eRie. _ ; rk IN 1:'. lUll: '~tll<l'dq[ NiJ:riye., I!:II.Nleti lhll!~n, d'LIjf1.Ln1.ll g&1l)'QRa. F!!.kB.t, flIlJlTl1lJ'l 9OC\.i.k,1uk rllU· .eLtlm. A!lla'l(oOrum ki Ciiind~;,cl~ bl.l !l,1.I] '1 b,o~hYOf· I cfll,b:Gi mi!Ol;bl1hn.d~ kl:.liK;i T~'l"iI'l' tlIIki oirlIlHlnl 'mtrillrntlf. g6.un.U dlkt lou gid~l~ fen bil ka,diltl o!I!J;a· I~~. Niliayet cinJlJy~tin Ilil~n~1 .~ij,~ m~Vlkl.lftl.lr. ru:m"lU. Bi-nUn ·bll.t blJ)'1IJlu, k:La.o. lIU'a111(1;\rl Y«Ie!jtLnl.1t1 pG!l..ala.rla erng(m. Benl ll.Ul'Itld'. MunllL blm,. "ti ~ukur tam m oll.ll-"Or. Oll"lYu ---------ruytt Yo l'I~&rCt alt;mll. alml~IUJ P' . t"'IlI. 011 ml.. klid. ~'Iln:~ dOlrilfb t1r._ p~ 'S~ 1:aldm. IEvli olm • ~::::III~.i~:t~ ,;:~~l~I::lpto:. N~ Y.&ZIk fana'b bll" lib' II d~lI bi.1' adanlln ~vine 'ta !n1l'\lLk. luI' hide bkllundlol iI oday do121.lI~n i1ndid~n. fen kadln II YI- nu;l"!l!e~ b lIun iii. Fllk l, hi., dl! llmit.abJI II: filLl'I'I ell, F&Iilly~Une b3.fkll. bir I!! h hl"!llD. K rde:lirn artlk 5cni II",. ...... 1{0001cmBym. di).!U', I me;)!· . D~ Ilrnm! Ie li:ctc bit g-~c m1.t!'reUmllZdiHID ~rk;ml!.z. C;:ukl.U aln di· BUCONKU PROGRAM 11111. 'top' iilr 'Ill!! q:r&dan ~tr. Roll· Nr:Li:!idedl! dena .k.. dln olmak!lo ve i<:in~ ~cllleke d!:: J(oydum. t} Pmgram, 9.3 AJ~R11 hB.ba1ill'1. (l.1a ItflI' mcrl ~bi Cl1:l'llIll!inl til: d~#,lp~rkOl'kUfil (I bd!lT ,iddet1idlJ' ki iQ!i Amdan bu' i:I1J~w:' lIi~i'I'c g~. r.tal"lll Ill" we hafU' JI"M-<;llllL1" ~Pl.. ~ 1;1,1:' rna", SiL1 Lhll tllJ IKlI8&oo B.l'ear~ii.u.kL hat blJ. ~dorlo!l b!lrabruyor. & lei 100· YO!", lEv hi,.. tI'Ilue.mli'uln.!:: hllJin10 !'ill'll ](1!.Ii.1lI).I • y.om:J~ lJ.Il1:.c.:! l 1l::~i'1ndc Ij; h~ak k!l.l'BrtJU V!!rmllItl ~lI'lnl IlTO.}'1O:r. blll-.!yo1'. Or! dilo oded'r. Zeki.nin Ikfal ettiii MtiD'li:re __ 1.u:m fto n,~ J4drn Od .. m l' lit! S.lIllhll Ill'um-d.oki da.A yol y8~"'·lUlroT. faku C~m;aJ ~Iti- It bu hi:o/ata lah mmi.il ed~iyere.k ' II.I"ITJ. U%'iffi""1: gU'Ol!lden yuru.:u r ,,11'11 a.Hi!i:iI.C'mlvo:r. iilii~ov. K til Zcb vtr,em. olllYor• rL: rab!r flU'k:r VlII tUcklUel" 12.~ e yIlr1.I~lcrt yBp:ryor, g1lndUZ1~r1_.! bi.l.ndill1 lb all' .10. n.I'"1I ni!dlml.ct AJ!ULIii h bru-L rI IJ.~ So.z I:l!erlerl vc 'EVlfl Y I!r!.i. IIi.- Orkk Goc;uYOIi' cinde e . -ip ,C:ilu),Ol"" oyu v I n 1'1.30 Ra.d)'D .blQO cr· nl bIZan dB.1' kliylmnde. blLUJ'l da k ya kg,\"'UkIlIfl1lda gull!!.nl!l'ek gll!!;~' h,lim i biT ai,hlki.in u· ~e~~ [v hlllkJ ketu:m diivl'1!Inl)"Ol". k~traIiI rly.::, • ttc!!.hmda. 8.... ~ goeD)'CT vr ~T\oI!; ,.,aklnl;( , ldli. lIJ1n~lrnn. CiJlil.ytiin Ilmm lupei 1lJ'U:JI' VI: 18 Pnlg'tuo 111.03 It.!l.dj1'tl CB.l'l or(I h.. vlLlidll! 1ruJundutunulle2.dlrml!!mlPk bi:iyiill: kl!.n:liCi {,1, hl7n~e1eJinii'i. l:!.unl,,!I:I"-." bini 901\1. I;,dri-Ilt:e!!tn!al 18,15.0 (}1I1.e fll.!ld D.3!l. A1;111 13 l" ttLrJIl Iill~Ye t.c\'ccmJiJ C'd1yor y!!.g~lo:rini1'\ hcp beT"<'lob.ci I!!itura_:u- YOT. JIULI b.a'bulcn lQA~ (!lrl..a fB.m.I Ft(l. Oayulne ~~e.1o! It;;ll'l QOkJlmly~1;dc ..... b boa (jGIl.g,nll bir mclree ~hr· ... ""_ K 'I ... ..t___j ... ;~_ y .JI_ru...;, .K.•.l-... ..a....., · ..... .mmlnfn ~a'll' I'f\L W.l", ~L,3 c.. V mllulet Vf! m~tltre. &ll,C;1I.'k'rllJ-k mfl:ll! d~ k..1mI')"01:'. Ki.i1U1i1nClloO! ~........... WUIilI 'W''')''''!!!I ot>. f 1, ., p!G.1tl1llt 2~.30 m.!lW'kc= Ctt~\I':I'Il19 '~US'c hu bit metlnl ~~ IIC@!I \'e.ri. MiJ I] if ~ lI<:h;'llda b [r 11I1'-C8 gll:l ii II . lJu Il!'n ~. II: vv~1 'lta.luhl'l .:~:a"!ll Idl.kll'ln :1)."-5 So]", '/i1l'kill)I' VI! 'I..ak. yM. )otlTtlyU"lertnlt oI!IM'"fUI'I "J:Ii~yMlill.l. c:d~l'@k onu d eve ~lUru)'U' • .z:c- h!loiu:la cnLttl!al TI!I~J kavgl!i!(ll lim1 ...r :1'1.15 Konufhl lIl.SO HarulI!:I Fa. _I.. ~gIl.kllenie bi'l" Tllr'k mW''-I·. ~ .• y*~i "-III aevTvo.. ilodldeyi tuL....~:VO'lir. I c:" 1 .. I I ,', (PI' 1'1. ,",,,, .... .." .. ,,;o~c.n ~Ln k ~u_ •. lrI.I·I\'!l cretel Dpl!l'"&!.lJldlWl ... ~ ilI ••• '., 1"I!!:U!lIIlJI'I ,I) hll.v&lli:ll! C!ollUj"u~r. k1m iln.mall: b~lrlt...O.l..Evilj!i.rrdckaY·yor.Pncrrqall-.:ll.l .. ~i:rI!dIJRI.lz:J.30A.JMIlm.II.Mrl.ar.lilZ-1KI :Om\!; bJHr hl!_ngl Ill!. S'e'l1',ek ~lrd • 'h .. dan. giiri.iltUden dUfl!llmi.l1ft;Jr. kadar "lIiIl"~.n: mUl: i (PI! 2~_30 Ksparuf. b I" IIi.Ir.rtT, QI!!.Cdtllll"cll ~I. O~ mi"n

k.i ~lil.ik

C ~"IZ.

Nadlid" " y tn'l bOyle, it "'~n1' vot=rm pitman olu.·
D'" • hll)llu gUz!.in<ie lIalJ.detm
l.,.,.niQ

. 1· I

·";_..Ie

DC"On

ra-

I
I

orlUnlUn1

K.l.l.m!!!, YllIIIlndl!lkj

..

olm

.

In

~vinLyor.

. MCZllr
I)IBI'~

dinl Ilml!1l(!n bl!t}'Ul'l d.Ll.fmm.[1~ tal"pa Ilr.tyordu. Tl.lrkl.ln ll&rldtITU, ll~arlTtI vI:!.· !(C'roc:m.den",hiyor. dr41o.rl [Id c=:n~ 11.1, 'yllJIlanlJltnu dUf"'I!l.I1J!IrllI.!I. doJI'UTII k.z butuDlLn ,1Io1i:J,;.iJ: Ii,~ 1111: m-=_ycla. dOYllln. Laltmrycmbl. iSo;rtln krJl&l!I. n , i;J aeak d iy,~ a Itl I!enedi r hl!ll!. orta1l~ IiIU'lTIlHl u.t'l:u'ryor, 61UJn dafJ!:-ItO

Tayyarl

Zek~bir

bah·

"'e u,-p

r~ind~,mnu.r

auriip

dUI'!ilyorlar.

r~~- ,-.. _- . '.'--1 "".' ,-- II .
'"1

I

'hl. ~

Ii"" ....

_"!-

pm.

rec:

"III

~u."

kl KonYIl L5ylminm !!Ie b"~lhtrnl ya'li'il nifulyct lz:m ~r!! l;;:aI;mak mec l!i-tl'rly"nnd.!:' ~1IJ1 me;buJ' Di!lIb~. l'>J tLm~ )l&1Unda. bWUYOT VI! bu 1l.&1n U!l"bllC[YIl. oldqlJk !!derek IIlf· r rti'li !.'itn:nm.eklo me::'gu1 oLdutunu Pr1lyorul.

ti)

s...

Rapp, h.up lBh&a'mdll bomb~lbll· '1;'(, ~k!'n"rhkla"-i be«rll.::I1IJ_tlnf IIlJll'1l.i1a. t.J!:terlY'1:1I', iD-ellbIL"I MJ:'hrn~di"" g m~1l1 ",n"~d.l ..ye ",1«1... "11.,. bLr b:i'O' j;'I1:JIF:'I;>'F~Q.y(l'l". Srr kDiJl SIrntl· flkllg. lit !lllrUnij~r. ~rt'ilnIlYQr kBnU'ldlb emnlY'el \!,fl it.Im dliu kLl •• vetLe ...!!Ilriyor. nih !>'et 'olf' Iriln 1Jg k'l"'" II bllbi5il'l IILltnCitk"i :It!

NANETTE•

BlI

m~n

21!j1l1 uZCri:I1il!

iki hI!""

lJimllJ clft Un '., InIlun.... L - _ ki I ~ PC'iI: ynkTf1d" I lIT'" yollU1, I!'i;IUm !.1.Itrn.Y.f, mUl <lIt za ~ lotl!!:f'. 8,,"; ~ tly1lk bir <'I· pu::!uJ r lnannu,I&ntr. lI.yru: ell!., 10;1. Uri ~ tU~ l<a"Y!' lk .l1:r1nll r;r;t\n<'l kll.l'liI.ru-.r1 t.a.klp kiill~ W, UflhlC- rtotcklel". 0 \;"!l.k1i ben (1 lrul urnJll ..I· 1llD1ilkl!!rI llu'lIZiyi IlrJl,ftn-m.~~ 'Mo-- kn: (U Hany. }o'l Kony. rt ~t~ f1J.I:mlL'lllarm.. RB.glp, k:!.l"i '!:IiI LlLti)'llJ;i! tim. 'k~J nchll k&lI1IJJ1:d.ak.,1I. 'ko:o,"h::rl: •• g. 'R!'l.!:,Ip, D..:Ul;1:J.!1lJ.!tI 1,1..1 'mI1IQml'··
T

l

Bugtln

s
Ft~

y
t

err,ll pasBda Yagm.urdan

Ms,zru3.t Zeuar GardU
I(V;atan) SOD Y
n Kl!!l1'Il!LlpaljAct 111I,lu.

!n%tliTIf'khn !!On1"", Ilir ta.r"lIfum ... ' !lain lie cl;rn to.nnl,s VI! mlln 1UJE!l:ill!ti Slk1u:'Jt.rnYOf. dill, larurt-lUl d", ,..t~ yu ~t-1Y"!l _ V\IIU:Y(I, 'c. mLUI K\'-'
'

.u

e iced!!'! K!1lip YJlI-

1~

dl. U~\ll\,ai
II. Incla

ml:Li :eaJ.;. Bo::-aikta.]l'tan .

!\i,h""ulI C,,-ldaMrayGIUI
bu

Nklilfot

-i-

.Ian
o

oldu. Ve dort dn'Teltk lE.,u~LlflJn'ia.dzl'l (KInr,1!. hl!ra.b~re

~Jldi.
{l!!.ydel"l 5emiMc

Cal.

3Ju Ha.l.Itc ·irtQen Pari ~nllln.dl!lki mii. lita. bllr spo~ h!!<yot=-Clu'lI dogurm kt.lton zrya.dc, lIo,:yi-rciJe c gilltil"lr;1ii d. kJkalilr ~tnn bir ko~ metih halinae J;neyan e4.ti. Su kor do· .. rid!! de Ca ha.i.aYl"lI!.yd an S!!:mih IAYl hCl!ahilc gal;p gll!ldi.. AlemdilrQ;U1 ~!:'riF iB~ilLJ H ..lkevin.d'en Boeni mUI .. b.llkul
rd::etli pCit~ 'b<Ik or d= ;a.cl!1I'Ii ~(lk

:a~.

Mektepliler F'utbol Ma(:lan

..

1IlbJ.\I mUl t.Nll

mm

~E'.

I

ROBERT DONAT"
SUtl.1.111:J!r hayll.t
[LlI.vd'llD~

1St' Y'uJiim
30 IleIli!llk tJlr ~k

GRIEER GARSON
I!.fk. ~ E!&tmi.lI:I t'llml. :;UIruuly
Baal

DLr filmd.a.~ C'!!k ~d, l~O

voda. IiD"n, kmi"d~ki l~l'~lcill!r b1l.kklm'l~ ~lt&ilj-i 1.:o:!"lerinde m=n.aa.l kii.- taplad~ b~1t; rn1l1(lcmab ... 1:Iu 1],,,"·11 milen di!nrl~ek. 'k.adar 'h.arap Q.1. ~ ~;::]!I!I 11!:~l!nlerl DUlll!! W WI" 1DU-}lIiIJ, Bu k,eyten:ie f;u:l ill IIU 'lllal. Ii£' 1:i~ldlJ!'i:ror. M!!IlI1:'lJlmll l!;o-llW1dll rI' dlr. renl U1l8''VDr VI! tqob'bll.ll::rI h 10;1(1" KUI!.~b!l!iird It tah'l'iba.t follZla de:. d rI'i·l!.lftmllt V'IIriytlt. "'~ll~ N".,· ii1dir. Karadere baZI yerlerde t o;.'fl ~tm!l!.k llzen ~zmLrd h nl<o.·t

ki dCRlcr Azakh, Petecik, VClYJ(.a<hkoy. Onk.Ciiy, Gitnni.

i:t~

vaUulc alflklll.dw: bar ad:un OT', buldufu blr Ild mlo ~ll'fjk &ye btr mek:tup }!.{ekLubundl1., Dcllliall

rll

[P

Mlral ,U", ruV(o~

n NimH!!;1 1-0"

roKS

i.
,0'

J1[}JtN.u..

.0111 dtlnylt.

b.ii.JTi lULberlcrJ.
IIOtlnl3

Bugtln

Irt!k

m~~a

zD7W'

\IeI'm

~Hr,

da l.:nzWUIJ

BLOND

0•

I :IB a DI.

r-tnc.i d~ 30 - 1 wi.. Bu bir miD- galip .olll1ru lbitirml'!ltjr. H}'dilqj deli Lllinei II.bmk. de· a bi,1 50kak dggu~ redlt lit I"gl dahll. hydEden Ha.y. oldu, cti~cdc (Qzii dah pc o· d rplil¥.lJtar sahadM ~ • I Kill!) Idn !}!:'Ijf Myl h., bill!; gEilip • olull" aynlm~liinlu. fl1dl. Vefa - BogMilii aril. melo Y PllJ~nl,l; 1 ".inde[l S1:'yfi ih~ Cudordundl miin.bi:i.kl! .[II:fioi:J::nifl 'I:n ka l hil" pan;.o. III!! rt elt"~iIIn rruniofol_iiz:c1 Ie f IIII~ 1!.8! oLdu. lU-. Hakom. Vcfad!l.f.I bir G}'1.:IJlCg· Kuvvrt~il.ilriI'Cli Sey hde,td... vu. dE! ..-,'karTfll!1k mechurq.ol:lndc i'llk u!itf.inloi.ik t-e Cc=o-..ileUe mi. Cev· hlml~lf. Nd~dc :2 .0 !Bogm<;i 8'.111 lip ge 'LTnit~Lr.
O!!:~O!:n Cc-vd;:L iu«tlJnda :... plLan

k

Fabl

h~r i\;i

~i.adll:ri i11;TB.,.na" O!f'na n.Jru'l

'\Iii:

bi·

,iii.

B!lla,.1

id i)n. :1irndi J.:aUl
I

'!'IiQL ID

m!
ve

GehekiliB~ m~r'a."m! dB:!iu blilll!l· m r. Uluuolflt • Kane.a.bey a:!!eflll11'l1 iki l r h gtil h-l!.liJu:l~a.i-l'. Celen S1I.I tI!:9I!in defnki ~\it:lli!"l cilihlll zelu, Di.irillk~.l:Ll:u:·ti ~ul[1r K, :r J::e.k-C;Y mli!.r·ii.~nd!l.1:'I ~ilm,i!:8:c bqlanu,u:r. r,lI.ht, ~oM:nin iki tarah ilia biJ gOl mlUlqra!:ll oIlrzetn'1.Qt~ix.

cd~l zamal'l [)JlUn 1fi1Li~·c:tl no:- .lf1'lnUlln elarak PI'eC"l:t\n'1 ' b ~tlll'l I:!I~r 'i'l!. lafEbbg~l!!:r1 II.Jcl(Jhtl. tarSI1!f

burrluk,1I.

l!iLza clal'lA

lv

lIab!rl

CT

~ml!l!l'I!I:'l!!'t1m,.~ Dlyor \'I! DcUb~ blr blZlltB 011 IiIUrmtk. hJ:."'UnlJ:tln In. I::lI!z:I1.lSml h.IH'1J.h lie &,!'ebnClk r,.111 Intip ~ttL~ piAnlar haJdaml1!. fla. U:ilUI1 utun mill n·

oldum~ ~erifl!! IID~or:

G:urliltU iiz'ehnll:
Server

":ami

odaYIIl kOfllY<lr

"c

M.&YlUI:ala
hyYB'IIIo

boilm4!!!f11lttir,

jn

n

zayiat.l yo-~tUf. Sull!TUl

(11 Cafill liI"'ft· aU) dilrmerllH lii'ln 1m'·A)"! irium}'~i!lfe Kuh:rrn[!lrl. Ie."l"

illn tJripci mi:iub-a

~

~cvkU

fa. bu...

-

He vat, lhmn Efemdi.}o Nil: oll!l~J Yuan. I:Lk

1;<1.

a:SiiylBRIIJ
~~l'i:foc Sl!:rve-t

F~m,_
IfU

y,.pUIH
r1 ~~T.

-Sah •... . a:,uu SU ER ,Sinemaslnda SORUNUZ--------~ .••.
Ok,WI!.1ltlann d~ ...-ef dq,t.m.... SlIhiUcrin ,dcrln ~11ik1erini etb ~~ 'Me -elfl!Llaim t.r;ibinfl afert eI' J'UIlD ••• 6ahdylilliler hayat!1u:lao ah:naa Lijriik film

ilr'lMtPl

tehlal:5i

k.

l,manUt<br.

d.ennlf.

NII.clrdl!!IIln

m;;:lan
Slii

~[yah.

boymu:mdd

dimda.:, yiiril. b lr ~am II ~1r ipi.
BorUYI!i"!"·

1~----~SOYLiyELfM
Fehiket,

Goren Bir

KIZ

Hakkllnda

bOoiulmlllo

11' n..;'nl

k~!l.dl!!l IbundUi

'AKSiiM
a.lad.

lual

Tii.,./o;e Sozlii
0'01'1.11!II~ml,

irIurke Gono
..
bll' muvlt( .•klY~'ll'" dElV8 m C'4Iybr.

BAHRI EULER SARKISI
D II C K
hllhllnLn

tamp
'!llm~

NIpn1I!u

IO"!I)~ nl~ fIdI 1M IlI!bmml" 'KIu bit dlt,lliiiIn::iH ~ tAlmUD!! - - lIP

blr l'"ulJll! olilUj;IIDIl n ..."DI:'&k blr .. rum Wkll!! UOIl u~n1!l!tm. ~ill Hill

dnU1!d~ ~ mz. hdJ.,..II.'i' trllII.[J]DJ IIiNldeodl!'l" 'Ie [[M·P' llzerIne Si!b!mlnl an!.al 'I ~e

IIu.lD.

IIl'fi.II

fi..milkil" ",,,lIlQlDCID Imbdl ukt' MI. 0110''' ••

blr b

Eon boijyUk f1I'uViJ.ifFliilci,y(!.ti.

Sinem

[1 clUl'!I.YiilltllUi c

1'1

pa,rld;

g Llne.}i.

!lll iII-II:lle;rI, !<b,ylOOJ; .8ein .. dtll: ~~

~,~'-1Iillfi'li le8{l

: AUU tw'l'blnR I; en y fil 'll'3Ewt ~rk .UliflpL ..l>i'i't .. 1'1- TItr~: ,lndlkl r10 , ~I ln1lll·r-, iLlJ;ml'- I-lll. ~r lulilio ~ SAVV ..... 'y.I IIJomba'l'dm, roa'l'l, HAP ('0 k r 'lInin 1Io!.!iI"Y, ..nlJ: ,,~ II uliilrn d -'CYiI'UoJ'r"k b[!Jnb nllllllll'!I HI 41P'11, LIiB~ADA 1m ill rlU
\''IlI

m~BARuta, 1IIII.yll.~z

Bu fl!lhe&eli bugiin
Aynca;

En IIUI di.inY'l'!bU£I'lcri y~]1!iPARA:MUNT
B :gUn
8,111,1.

LALE
1 I de l;:;nzilailb

,,!::'\r1i; yc:< be.Y"llUIrl k.

~1~L,.h~.

ettlrdlfl
m:~
Iketl ~. lIm btl

A)

1l}"1 1£i.m!.OOt'1I

b!!Jd1,fc
80 '~d!d-,

Ci!!VllP RuhLlnUJ:t dl.lrt.l~tLlIgllnt twnamll0 mm!l!.dlnl~ "e,!"91!c Illy S"fil l~nodarL rl!:I!!'l(eto ug-raWmMl :l"llz;I1rul!Jn. ItmI InM!fnlm ~'I:.ln.D):·f1

Fe~teI ilhrni'lliI'Ilin

u~11"rn!. (;nfil!Ul

i!:O~,p ~lItill.

sov.Il'lnlz:oa

mulUlb(!]oi!-

Lw.dJuo 1J.1Ilrllk

YII.:D ILId b.11' kl!Dn. IIlnJ " i!l:lIkIk -!lk ~ v'1lt h;:to 'i!il!hJr. IImtWm glbl '

cdJ.yor"im. !!I"llln~lllt 'It"" II.'lIhllndllkl a· j;~ll!ln .f&!'B.f1 ~codl1lll'l JIIde.re.k: kendl5:L.
nil

yenlden

y~m

k IlI'Zl,l, vu bfP,:·

JURN.l\WIl
---

~I

0

~',

:em verm

I!te or;:n.b.lmJlZ.

po_lull.

lu:

11 • 12,t", - 2.:50 - 1 ~ - 06 - 1',1. IV D.ll)

Ill)

mo.~rn·i!!J

--------

VATAN

5

iinlerde

e c m is

I

N H,Ar.
_

n) ikinci Safha
Olarak Amerik amn

Diyorlki

D' Gol
=

iA~E

TES,KiLATI
Ti~'I: V,clkikttn.dle

IProje:si Baeve'kalete Arledildi
AI't'kll~oIJ., 1 (H UI1lI'!I 'lI'[uha.bltimll!r 1 den) th:eflrrill";!'1' it'U<I~i!'l, )/!iLIlII· IIU.l(ta ,ofan la,e; VI!! 'UYlI,l mUu.kfl'lo<e

1.

Takilll~

F (,a.nsa Mukadderatlll

Akdenize BaglIdlr
LOl"II!:lra.. :I. 'A ......~ Rad:yod!l. Fl:'nn.mn2: I'll ~lh·tll1 e hl~n hl'i:' !l1lt.!!!'ll 1!I'!l!.t rol!<n Gefl!l!J;'a.1 Ill) lJuUHIlI ~11m\i! ,UlII1 I!l.f.i !l~Jeml,l:Ir~ lWYlm ltnpara.·borllJ!!:u, FnII113U:, ~'ntlllru'lnln 11111 '!I'!lmlml IIi' tlU:'Ul:r: mutt@!1 k~oe.r1m tn.-Mmdan 1.1 Inl!lllJ"~ll!ndlUbaler ,,,Illltel .. YlkI'lm .. kts.dll'. BlrlDf~k AmilflJ..< d:c~'liC~Ltfl de mIJ~m ml!miblllurru II relo;c I.e getLrrni, bu.Illnnj!l'kla!;lnr. Frll'l1"1!!. Vol! P"ra.IlIiIZ 1m· parB.totl"tu W'tlk Ylll!!l!le:n kur1..~I. mlJ.!j DL!lunuyorlar. AkdJ!jn~ld suyllk: mUfIIlrebl:nln, 'til. barut 1fl:;]l")!"IJ·
T'!1Ii. IIXc:jI

w..kJ1A'~ma lilt II!lU kEi,d.l'o ,,'IIi' ~rDjeleL' BllfV!!k:IJ.lctl! 1I1"I!'IiII[ml~rtr. O~~ncl' mJ IKtit, 1~k.1I l JIl¥ ' riyal ml.ln· kll.be, tftJlr k fn lit, 1J1lt:ri, Irllh., 1f1)1I· Lonclra. I (A.A.) - Billradill clilk \Ie yakB,ClLM; lI'IlId!ial ..rue p'~trIlL 81.1 klllrilrd.n ;a.lll'1ll,1 netlt:el!!t" tl!tt- 'fTmdi m,Ynll.kil}8l edllell en mui'um "'II' mU.tll.kllU'lna !liL bU,tkm l'iU'!Iu,,,.,t ~j].IIIt.t..&bini'll<. I'l'tLI~kLlllerl do IIrmu~· ookt;l, iH~tk killti i!IureUt Lcmil'l cJJ:itlgIlL ~!!'I:ek v;:; PMj" Llu:r~"d .. tur, TQecnr1IU'. til)' I~ e:.Illml, 011111 dilml'li buhll'l<JrJ ~!!I'i.]um, y.udl· en sun ,apllnn lo,!!IlIit~ gl!l~ Ikl be, gUnlll~ mlldodlet zarfllHl1i t!l!'IilP m! dc:jild.ir. F.aht AmIlTlkilnlll urnum mlldL1rlUldel1 mllie"l!!kkl~ 'II11'r \I.crlll'f'l!'ml" '... - bu I!U"~UI' it .. Ii:I1rco)'k ml\ver~ e li::u;.. td.tlmik eelilen 'blu· 'rnu&l~IIIr1[k hlllln;:'l(J ~.dli~ l!Idilecllllll.r. 'MJ<II tlk~yt!!tler l!_immg~tf1'- D~gl'1' ta- li:.a.da in:gl.h!!reYe iltihu ~I!:. illAk IlIdllr'-nn !'Ii),.ledi~\II·rlr'l.e ,gil!'!!, rattan. bu kl'll"M :yazlln-d ..tn Kenk Ill- t;:~i bilmElk m~etl Lair. tru m llBteljolll'llCIn Tkl'lrel V !lkil!l!t1 n ~ h.liU gl!It!IUlc fhft.Cl!I.t allller1ndz liI'k· N~1'k Tirn.~ p.z.~'C\!Ii'l'lin .... b.a.&h oLUp olmr.,'fi)!'&.gJ 1'L!i'n'Ur;Mlu dlab1nbil41 Fililing lQ'!J'''' 1I!P'lubtmdlin ""l!kA.h::'1. Ihu UIIulll hri ml.lhilll'1'm Itldlr. J,l!!l'ln dull. sUrdl! yUrllm L· Eliert., yazd.IRI c,u- m.,killlNc: bOm_ l<lIldll"tl-l'l$ :,'erim: dahli f1ril.~nc. rn III ll!mll1 ti-m.:ti Uztre iN mtlatqarll, bltrdlman ve lfhhI .om AIm!!!1l fI:JII D~;-k ,I"if' l'!KR:t~ ~lU'ak, rnurl rI ",,~uJIYl!t~n kurt.ar,I(IIk bLr muh-.ariHlM. dd.il ullIIwl.rdao Y,I! b I!I.111PI \II, Lhthna) d&hJll'rlde mlUnin Icollmllill ioln 1£ k:lkterln'll

Artk .. foll, 1 rH'lJj!u~L Mulull!tlrl liz· derl) - TiCl'Iti:l VIl'kllldl III1hablt meB'ElII 1'1 ilL tl!:I1I'~1:. dui~l:l~rlnde I, taklp I!trnel r lnl Vt:k let 1II......urlgr1nln d. bu kiJ.1 rn uy .. rnk. bbrtltrl,rl,ne mU rJ,Caut I!trn~liI!l'lli1~ menl!tm:i,U.

Ablokay',a
.i~tjrak Etmesi Ue'ti SiiruJuyor

"'II!

no

=
:+=
1(()y.

n,..I'

I 1h-tl1m!!ll:,tr:'I!ii".

bll"l&Pt l'l'lIr"

buJunduiT..I

ve bunnn
VI:

1IC'11l

bjltc

p::nl,lly~l"tlul

'\fIc<rllmll'!lJi 'k&'lIlHl'llkn. blrd~n.

:n~r'kA~$ rm'I~1'I'i1'

I

ImlUnllj"o.r. l'1'rl,LIIIIIU1rrl m'illkudlilrr"tJ, do,!rud!ln Qogruya II.k"h:nl~";h:ki I:JlIyilk 111i1rl1'11\ rl~tku"u' lb~lldttr. ~~er Iiu h rp k yb~dll.'CiI!k fllu~ FI:~ni', uaun %>Ilmanlar l'l'ln lstbll,llIn1 kl!ybl!-

dan ljj.t.bl!ci dzem i, birliii pli.mnl B ..i,d _1. I (A.A.) - B. B.C. ~ LondDlml1ll Ali kahinr&i ~tHa etmi,li!l". mi.ina.l!::~ ctrD"t~ir. 'Mik.t:lti n.AZ;LrlnB goOfl! b!.l IhIJa\a.ta NI!Ioz.lr '1'. ye.N k.l.brnc lc,lIkkiit c· dCiOiClti gill!. ill'lparAtorl!.lj'il Oil "rd mufl:ur. Am~rik!Ulm yapacag. .,ey Almilln_ ctmrk Mt.::burLyet.ll'Idr ~{fJI!.(' .. lI:tr r_ Kl8l'I, ~lla1td!. lulliI iilll!llli Itl'k'nl, rliQcC'yckMIiIJ'I' YII.Lifel4!ril'1~ d~'IIiltm y nm i!lt::Ykt:dCOQ£gintd~ .,upb~ lC"Fnlmt DU hRr.P 111112 'nlldT~ tIl_~"_lrdt ll'un ..n ','e ~a:b.mc~ l11lldum,tll!l" lan,' ed~oclIlcrtlil. dec;~f;i'hir mil1ae ha tullY. ibr~ dl]_~mlJlfll'I'I'1n mlll;IIH:'Idl1rau kat! II'!l1Trt. fmdlLn !:1:I1'Ml~.rI~~n ,t;III'I!Jl'ktl!rdI:D bll.f· ia.if.YiJI PaJ"1am.entomm uti .l'eddo.::: lIm_ti" B; 1:;1.tt: ll!..y~fll_n t'ltml-ll OIILU'kllll:'. 'CUnkll kll. Ij;elel'll'i !talbuJ Edllmtml~tli". MIoJ'hr· Mu.b.'~ti, Sehep Z'I ih... aGatotlJl, kalf &t:.Irli:lt1'=! moco,' i AI. };!iJcr, A v nll~ Yfi. If!!! Fun.aIllr';!I. odIotru ttm 1!e'f!kkllll~r ve mll~t'III1l!h:r v!: Lond:r~, I (A.A") - B,B.C.: ma nyil n In b!.uIl rd OlIn i..til ...<d ee.ini m.iI. ... 1JJ nr>tlLLmf'1e.!.nJ·IH·II!!Ul\d~ll!'. .Ak- M~k. 'huJ!.'lI1!1 ,1Ih~11iJf q;iih::nl<i: f,!)'rlne Bliida.u.lliJ!i gdl:R h .. beTJI!:rl!: IOU m-ened o:e~6: !: n mrun &sJ'lltl'l£icJi.r. cl(lni£ tuu-1Jlnd~, hUll' Fram.nz kuyvetmulllJl.rlplul!! y&l"tlJIn ;il1!m~yIt!Uhe. n ..p hale. Ii;ll"bil!l~!i. 'llllIr]iIJ1II~!flI!Qocla knU;E-It ~ Ii: pjy_i1n !;ilt ablu11.1111'1 de kl:lndJ.Il'rine t1~n h~cJ ),lI.rEll'llan kurumWlllll.. b VIII bllUTlu:ltI~1111'1Ij(1 mu'l1alefo01; yil.z.J.P'lcil!:!'I. i_I. )' tihi tut.ul.acalau. Bugi:iMi;i ~111FrI!.II!III.nm t.1t\1\L1UI1 utrondli, :!ariet· rmm It~,'nklJ!'oban[an alh!I<I!tln1l mil· f 'y:Ii mcQb'l.l.r ""lml4lur. gil iz. • Am.crlt£1Ul mi.!....-dleri melitedlrleT. blm mllbl gilll..r \i!I~rrU 'l!lml"lndlr Dem~ Pli.1li Mucih[nc:e Tabliye mllhBII'~ ba::!lu'ldalti ,,'U:iyd~eriDc F?'l'Is,1L AIrik Ind<lokl gl!'l'Ier-lIliI.3UBtl sure'll!' 20/30 mllyon dn'hml Edilm.4! Pi!! b ....l d;s.nid!uritiGv bi.r .Ieri ha' be yo v~ er ark.lldqllufill, tlllllilI!lITH,br.
(8."" I lmi!Ie)
SVI!(koV'lg
IlJmllIllo!ruJii.

M'IIjtaksas1n- C'enaZB~ a , ,.. ~ -, M"eraa )1(111
II ,•

'

-

~rak Kabi,neS,'] iSlifa Etli

renin t"WI<I'~ m~k;toO, Alman
llil

~iJjh f.!:u_ ..lm.fln.a
arliluil-

Jiu.egini

nYC!~-

I.. ilt.c-

irl;(H lrom:bor.dunanllll'ln

A~~ ..mn mii'liilii;yc:ti giJl'lii'l'te bctar AVTUP hllridm:le d~am .edeocek Dian tieafi iljln'fle !JtWiliztlrle Am!l!"'ahlilor uri m\Ie

i;lclc.nkler

Ra,il

fiUlIlAnm \'~ FfAnll~ Imlll!.rllt.QrIIIAA!nYIil mukaddl!!rA II l'IUOlnrmlZDII Yl'I n 1 brt!llmda tall yylln cdl':'i'k-eon.!l1z I'!IIM eM!! lakllt tlml~~r: ...... Ifiliy.!l!yeU Ilt~]lmf'

Oenaze 11111", AUn !IO!c~"'~Jlda.JII Rc1'l'l11l.r d,'o~\1 itngjLiz mill ~er'k"l1 YU"ulfl.&fl. '\'10 YIII:ULI'tCI }l'ctlC'rLn:i"'il~iiltm!:ii:e lJ.gn~ 'Ie m emlelt:etJtn!~'k1 Yuna~!tH:.'!ell!.:r~l'Ii!e ali' ncTt dorm i.ft ir ki; ""to tJlIl1.Il'1 Mfi&\l\It.!l.lIk il:~h~ !lIe!'!.!1· KuV'V~tI';::ri:m1z, c\lve-ldUi 1:11,. hEll'll!:' ~t':Vh'tL 1'1'11 klL~.'- d~ hllEl,f,'l' y.. pl1ml~ttr. l,,1y T'I ba k.uronMl.l1l~iHl,U ~C!!Ihjt

Lcmdn.

I

(A.A-) -

8J3.C.:

rl!li(l!ti hyd~l:'kll! Vc f'fllri· i~iq diiflJ'll hilItimi}'~i
IIi.m

Almilll'l}i!t

~

bir inhitat
Atmarvya

J-

~imdj

Il::a.DUllnll'. ~ !l"ft'p ibll'abH lUirO!k·!'l fioilf'" 11m "Il hl\rpLtrln o!!'n A.dLklnt Y,1I1H ,e· r!l!f "1' IJU:rrlv!!t harblnl !;Ji!'II'Kte kllzaT'lllhm.

,Hmer,e 'V~
li.nkau., 1

Tui ..ni

(A.A.}

-

.. h1.h liyr Harlel)'!! VoJ!-

odillcfl

liIill §lIkrll 5~I"ILC'i!I~u BB}"IUI .iIiIlU 'till" tazi)'e t~I~1IIl1 or;e.'kml.JlIr,

"'~lat
...

pl~n m~'bil'll:'" DemC'l!'[ etmi;ll CTdk Bu h~I"d,.;1!'t lil nll:til:lI:;!!l yalhnda gor(il~ekti_l'. 'Ii1Lulu~ lfpaC'r, Mar III
Graziani'Trin.

kltlllIll .. n.ns I:I:mci:e ,""lElIJ.Il ctrll~~ I:h.n"a rn.tfllliu bir miUet ha..

~i.iru"

Hade: 4!'tnu:kt~il". di.in.Ufim dtjer

lindll,&arij~m'Ckt~ir,

, enaz'e M,eraSlmlDID ' C
Di¥M A~1'I11, 1 ~.I\..J\.l Sl,ItIlml:lllllrl, 1 (A.A.) - e.8. c.; C;(i~d, dU,., ,ehrl, :l!lyM'et ,~i:ri- tJ!!bllA' ed~y.al: Ked'erLn.I l1I.l.:ltikll" ii z.l!m p h .. 1~ I u.lm,ch.n pek h.rarclli I!ure.nt III L,IDnml}~lr,

""
-

Yl<d. iiii
IfUrdloJ:

.. Galip

Ge:l~iiz~

Tafsilatl,

hI!. hUl"i..k hir rnuk.vemet mC8'f mltlnfiak c;,ldukl
IIJ!lftll1

h

h,,"~

~Hii1d ve Lib. f~d.a ettigim yo: b II ,IYDl"Iknn dU'Ulanm diD·
gillrp go..Ll!:r'11Il! s(jyle-

V1LKIE
Douvers'i
l)Quvu. 1, ,.,A.)
dl11'l, ID!'llt~""nil!.

Gezdi
-

R ,,',1"111 ••
,arkl

1:.

t:ll!nuDu

mali,·

JUII'l~

ani"

VII! G.azCtla. ,U

tilc!

P!li!piI'~

!Fuc·

lini i:.l:lllifi! l IIllml" \' I:' Du mUn.!!!eI:Ml!Lh:
M I"in Dou~<!,!,'" ..l'aileDJIl!!m k~nb a.dJn~n V!r'lJdl:'lrU IInlllllll.lliIr. Bill ::5",rl pzl.ntl!fl I:!maAILd.a 11;, WlJIkie Almal'\ all:-mCll~ kiu':p hr,\ b .. !&r'yalU'mm kkl lir::fa tlLlllllyet!! A'~Uttnl pnnll1tllr. lB. Willk101!~ FrllI1l!lIda. 1.1Il ed IC'n ~]di!.n [am :::0 mil mo!SBt'o!de ~uLwHLI1 n-~I" Ilmllillmm .'larK ~olU mUntdlUmd. lbulumllilR'U !!III" !l:lI'IIId. d 'il' Dol'nl~r tl'l'!U't, ~ 11m n IJ2,crtm!!tn
IJl;'l'I'IlIJt'll' E:, \\'bllki!:", Dow~r 'lIlO;fUnu gl:'zmq ~,~ IIIILr: yc nll_'~'f [lJ .. Iloda )'\"ml,lLr.

Cllla,!1 1 Jnrh'l'!J

Ekl'lelAnl B. KCtl1Zill BlIJ\iiCkrl G~n~ra.l
\'~ 'I'll H .1rlJ,:11'c: N ililU'1

*
I'I1UV

(R&1L ] Indlltl

••

Atinll
MlltaJ<II.(I.!IIln olLlmU He d;1;I!lt mElttl1't1k IllIID Y1,lIll!.n mOlel~nln

I\.l ta.!a£llrrllz hugiin I 9 Il~ metre ,t! irtira LIId I; d 15.;li.k ibir .mmtu a.da.

Ingili.2: B~fV~'k.ili. ALn .. m h.nu Ili"Li1;:uyn1DmWl bu &tlldat pa,~ k 'bil" lItlJil"dh: mUKDvemd c::tiiiill'ldell do· lap h".kumel Ra.mmill. hdlltoll IC'· l!i!d:i.i,.. <=:tmi,., lu:ndi ..ine I'rf kilt aU n1alilmlil" dYI!I ~le "tI!!il'1!'d11dlll IljtJII 'Yunl\n mlll,t "0 OrQtJ'!IU 1\111'1. eln'lek'le 0 lan H o.plcililll· i 11111.1,1... m~ .. >:!"vet etn1ilJ Vif dl:lliJ' tic I.!:,i; t<l\1I-dr Hli'dc f1' 'rt'Crt I'iUtIi' ""Iynllti~lm1.,1I:'rdk. DOn !.J.&t Ui,.;JO' dl!. 1e",1. olLtbya ve Yunon~Tlhd.· vclllJlt prl'1'l1 "II pren1l!!.·h:::r, b~O!:lo:n. dill.!dA!lri. hllol),1lI h.uJun~1fI h"il.i: '"'~ 1'I!l:zTrl!lr, BlDn·Slrtod illai II1"]', ~l<iI'r1I 'i'I~ foOjtmlUlitUllII zaferill'L IOM~r. va !!IlflLlIL ~'ilkl!~lI memllrllloli )'lIbllnia m~lctdir. FII~iatlu" Kah'ire i~~A·
'UItaya

-"likl'lIl',J1lJ t kl'l L II'II, b.titiilll mullkm Id tl!II!.!I"UJ i h.~yl!ellntn.1 g1z.ley-emly",n YLiIr1 i.n lalli n Ic:!&eln bil.e- haftl narchtini EI~, blllJjtAn Ilq.ll. bll!~lIk 1!1I'11d~.gil! I" bII.- iw"i:ltnTl1)'i:I!l!:luh· ... : bJl:!;I V!! YUMIUl mill! blrl!g-Inl ll!!mlll n TlII.yyarele-rlnin f"uliyr:ti ,!!'Eli!'n Jean MI!J1..'lk!l8!1'm CI!1IUi! merlK h'r~, I (A.A) rnguiz ",IminI tnklp ('tml!llir'_ Bl,I merlll9lmof h· va kllvvc:ll~ri ~'b]igi:

la!ind(!D

hn

;::iirIlIIll:Yl

naJddmiftir:

r .ui~

IIgrlldlg,T F...>kah\l1e il
I

i11ll)llk ~~yIp ha.berl benl mUt ... ~lhn dmltUr. Iill u.
l'

ILl btl 11k

Ul.np(:,I'\'U'vlI

devlet
va,-

Q.mlnI

t~mavtJ,!; ,.,ltircn yfiks

,In nru mlltl!,dLiit dt:faJllr :lJuI~n l-lii4.d.lr- e1m(lk ~'I! llayran ks.lmlUt frr,ahru bulmu,rtUIIl. Cok II mlm~ ted.l!llkler'lmln Lf.,g~jjlIU!! JtlmMI RtlYLli"lT.llI.II1Zl zatdLI!.nlZldtJ'l rhea ....c rJm.
Ji;JC.lI1:JJn

ftakiyediC' n.cli,iC'Iclu:n ml.lhll.~eb~lc.r Yil.pm~l<lfd[r. Dillman diDddli miihim. b, 11 rQc\ll!:ill!!n zaplNti.k 'We I jO CIILT iddlit, Cephenin dige'!' bir no luInda. dij~I!I'IIn tanklatrlo Yl!.plli(1 bir hucufl'! d.J!lh:a. ba?ll!"l~a ImlllT\l~.
tlr.

I ~'t&dyonul'l I-Iabeor vl!r,d1HLnc 1J:e.~-e
1(1mdcri

A~in.JI. (A.A.)-

*

"I!I~IO AiiriU,dilt. ~,1el - Mr:gsUr tiro Bu lor1w-m l'Iutl ~ler;I.I,fI kiC11d[t!~· yohJ, L.i:ruiruic bi.r k,ijpl'ii)'l! nt' ,~tcrUrnl.\l VI:' birkru; QbUs atll· ril'Il~~t II!tml,I:b'. Bu mUJI,<Jlm !lII.IHirl'lillie ...m'UI JI Pllm'lf'hr" fnI ~IJ'. K<:n~jlll bl101 I(~n mUblllJl1'urn IIl11Uln YWlllnlllu 1I1LiJ,'lIn p.Ir)"<IId~m"'lfZil~ri, Li 1!ri. emfl iJ;ulnll 00'" I{onlll \'Il 'IlI.", lki..t tll krill prl!'nll "" prl!lILnE: i.-fil.k VI: YElJT'I!rIIlI bomb 1 11 • leil' lzaf.t<·n Winnie adf ",erite" mu'I!rl!'t yer~'ar. G lip .o:l,~~~. Nr e ]1'1' b<IYllln 1it'l'!b.kna "I.'i bllyllk bill. le'1'illl fir. l:"m'li VI!! ..,ued~ R;lIL1-p Jlfrloco:'iL- n~n iii', I Mj'jIJdr VfI l1II.. f'lll!IJmde hull' I': Lop ;0 [..llm.,ltr• r Bn' vel! l/YiIr~ ynde dl.l1'1l1'1 rnizi llIii,.]iyl!!mt'tn. Fak.ll~ gOr-<I:"~B. n'C:Ml:ltll WIIII(L~nln p :.ar !:'Ul\lI DuIIlIIlU\1U dlz r,:IIKnill'!ll"rdl. dt.j"rn 1'1 t'oll)'lo'lIrl!:3iQi lI1itlr .. iyi:fz II· ~tled'l!r> l!I!'>n rQ, B,rn.I ..". ,m .t! CQ1t;:J!dir "ki galiFJI ,dec('jj:iz.;.
CI:IIIl2;~min "i!J;1tJItI lrirlko:m AtlnLl, hlll~i YD111l' II<OYU~' ('I~f'd.~yeh: glt, n I~n-c 11.Ib"nLJl!!iur. bll yU:k ~tlD iI:'!:n&I: ...!'II K'i"{l!'tlti ~n YIL1!n . t::'d-"]~rl ~nn Ihtlrllm .. "tl'f~!1lnl !r't.,_ · ml,]IiTclilr.

ftifU~·O!Cekh:. rine n;II:rll~IIP JI r<llm vr kcl\dilerini idau: il"tn'iderin' i ~itlcrai'l'. 81.1 hili, 'biTi b~~diyen IJ.mn. VI'! ;etilll imtihsnl 11'1It l!tll.mllga. u:lI'luz"df~n.noe

lIefllIdhr I:!rJ.t:lru. [nlliflli:r: 1:11'!:Iu'ILrl mllrEl19hu l1evl!U 'kll!eYI! ,geJ.ml,IG'dlr. ferlUllme Atin", bq;pll!kopr>3U

TIl~'Yal'C:ll!rirPQ:. diin B !~o LAyy riC' mt'!l-d nln. bir 90" dd liltillUUZ d.rni9lo:!'dir. Bill I~ 'lnllilZbr m'Ulvm.H.k oImU!jl, )"l!.n1l:1IJiIlIr mU":,i11Itede I!,:ilHmi!!llir, ,B,ir d,ii~lIn ti!~·a.rC<!li >l.vt:lhw· ml3d."n ,bjri"i t .. n.f~l'Id~n du~ii'riHm~l'".

':il:mll:kh:n

~nrll.

:yc: rl~ Urllml,f ol .. n loplllrl

I.:!lI1Ibll'lI. Jilllqll &l:yrllltml,,·

B.

B. C. ~

" Hiller 'Bizde Eks,ik

'll'lIntriY'Y~(i I'n ahJJ.h:krl

~t¢

bombf'U'dmnn Klllml, .. ~1 bi lodIll'llmol!k.1.!!dJ r.

~mlrll SIIr;l.t;r.>Slu .5Ukru Sar.acojlU H.o.rlcl~1! 'VckUI

dtDlyanlarm mukl!.bi~ la rrlllzl<lrl lI1euf~i OIU,I'ilk yoeni ml:Vl.il~r<! 10;::-

mLiliteml!'ldir.

AUI:la.:I. (A.A .• A~n. Iljanll bihllrlyor; AlIno'mn bll <Uk kllll!l!"lndl! JI:'!ln Ml!t!llI~'ll,l! J"Ln ....'llnn dlnl flyln !l1lLondra, nunda b ..... ddl 1(0r'l:1:ll1Iln .st:yh::m!ll t.J yUI!I'or: dutu nutlwn l.. nill!":

Din[

Ari'ncJ.e ~,,'in

Nu'f!i:r:u

Ola.nl Verdi
I. fA.A.] -

on

TARAB,LUS
~iddel~a Bom alslndl
Cemil!:r
Ye!

Mii,terek-Gaye
DIlII)' Herl.ldl 'HI'tl r, b[f'h!,1 nQkWulg, rnuva:ftall oldw \"11' ~Ir mud!!e y 'I'",ltJ. [Btl muC'l%I'J

btt"~I~!l. Ilka'1!Jllrl, Ilun-'

T "anter' Uinldclr.

}-lUll. .....

i9ll!vglll IIff, I1I.l't~,.. .EJJI ...,,,!::nl"ln y!'r1 olml)'lIn ::r'erE! ,K'Idli),r.>ULJn \'{' oI!!LIIIlII~I'I' If' bllHin Yunll.nh.lnm Illt "h:' ~'l'Iln 1,ln.1

buJll.Inmult\lrdl.', k t'I~r h;lnll' IHr lHYOl'!Il.1l'I S(,!I. J'\;lrt avr1 'r'~llllr iaklp «IiyorLluk. HU· dt<t1i biz- hiieumdil bulll.h n III I' I:! _'1vc:lIUlcrdl"n Mmrll ,gilll!n Il~ lvr. I:IIZ(l !!br. blrJlgtol bah,!!ttl, bll! df Ton[ilJH'd bombP.l IirnDnt!a l~ih!rLn lr'c d.el'l~ Ill),)" rdo:'rir.·o Ilid blr b ..... dlll aim ItI"~n gill I t nkslk ool!l.o' v"rell; lofU~t('rlt'k KB.t'oI!·· !"II Inm. illitJhn.~LIT. d!:!JI lion" 1i('I~r'lI: 01 n bEl".-al,llIl!'r D lIy Mil!> ~:~"'r; ..
Ifllll IUr bat' '1<11 dl!'8jl~ln S~fJ bily11\ zly III fI rlilk VI: ~r;!nl I'f. mlll!ftJtrn.n hi .... ttm;n'l'l 1'1 'tilllI~ 111111'1, y.11rI~ll ~O'Kt~ "lI"lIr ohll'tuir Id bllllLln i!I!!i\'llIml mLIItt dllt!. 1-111111. 1du. S~nl al'd.",'r.;! o l[.'IIrl"lIIlI !IIl!lJt1mlill VI!l 1901'0151 trJuuf III c: 1 Inlltlfl NC!"ej1nl, 1,111l ilh!lmd!l. 'h .. h~. nlHlI~ml, bl'1!1!1'l"I'I!rIorrll'k.rtd:~!:!~1I!t1~Ilr ;

n!'den 1b.1ltt'tt.1r'!' IIm~rik ~W.utlli< bIll dli!n111 n:'l'lll IEfeIllIL"rln ll~jm;l!! V1J. l:\lY'I'l!>d!l!r~ b(l,mlard~m:.Jogl lo"'sl'elC'ri Tr blLt!IIlilki do'klilu Idllr_ !'.uIHll bu Idl!!I11~rln hll'lHllyku

KJU..irr. I {A,A,) I~ilit h tL'o'lJ. ku:vvdlc ri itIm!:rl11ik Ill'IIlYihIii ufi t" blii'i: Dii n gto:el: l!"1'gi Iiz. t, •
l

!rd·

I

r""

IIHI ..r, IllCb IJpfo;l. d«lnl nit! hubinI! dAh 'hUytJl( blr ,Idd: !.Ii!! dt'vllm M('CI!'J II I ~Y'ledi. Yelll "t.PLlrlla, duI1n lI~ri Wl,[Hll'lllr Inpal !lUfrtil('o, dll111~1t1 gNllllulni bltt.DTnul!: I~in binh:1"I{"1I taYYftrl!l 1m IIl1 3urotil(l "e tOfllllI' ccpbnlu, Yl!tLttll'.IT:lO:-i';: tile HHIlUr .i!!'fln plrmm .. bi1J..l'r1J1I rd:~blHrl:z.

6000
)'e

l~nluk: bir

ti!;arl:-L

cC'tli. iI", G~m...

te, Vtrilml}tir.

4000 tQ ...i~ b.,. gltm~'i! d~ LAm bb- ~I!bcl olm"""lUT'. .eOUO lOrl hll.emin.d'Cl bH gemi 'Ie lirnlHlda
bljllyn~fI ~
'l:ilI)"}'1lf1:
(If'

I;El~tlrlll

ug..n·

II lI'l"UI I!dlllbll ..et;tl m lz ~ 5.on Lilli [dll •• rill, Iller, mUI 'ItlI! ('t, J1111.;tlyo: !;II!!' kelT!! II 'kmlllml% \'11 lIenl,. hill t.ml "11 • ~ 1'1I.'rlnLl bll blr elmlliftllJ,l" rnllll{ltli!'

nil,

bi.r

tl!l:n'il

de t.lhnp

ed [I

itIi.~i.'i'.
I'lru-It"11 ("II LfI.n} B",Ic>dll'~ m!'e· II l, r-cl~ HI~I<KI Birlt:lI~ n'm b~J!.anhEtl Illlmt1a lI:iP11in IIrttl( P!l - -

"t.

B. K"I'I:J.UI, blrnd'n n aOIUilJ. lfs lil It jjo 01 .rllll<, COI( h ~r,''l:'El.I'h "II' II If I~.., Jl'''M J(!RI1 Mii,LiI'k!lIlt!l'ln ]PI:;:' BI1I·

"".!I.

II'IW)'Ofl Il~"'llnln

Itt" 1'1 hI! ndl'n t II ~u,.tt'il!ll :\D:tf'l b. rl. E.mnry~t 'LlmUlIIiI Komilu Llnvaru 11111 1~l1tlBr ~~!"II m!ldd'H zlltl'i'il,ftllld l('rl'llllI'21 dolu oh.LIJ~1I Imido:! lind )'0' ·~'"4!lI"ilmt<1 i r. l1il\'"llnrlllf'l I:KltlINl"r"l< bD.,l'lrdli!r1 I~· lumPIl y1.1rtly.;!,u.:i... 0 yOl!J lil~ :!len 1934 t~ ihelll'! edilmi" ol!!,n bb lrl,hm tloluVI krpdl!lll'ir III:: 1['l1l!'nmnu- ,gll.llh'nlll,tL'I. I.I1IV In bir m:1ddel I:"",·d krk.e-tlil. tl .. tlrlr~H~·1 ll'b,'ll.bz H!rml~,::!~ ft'JI'i· ~~r, 1liiY",· '00 Jo'01 YUn lnl:'il fll 1'!1l!'I'Sm.d'i y.,.,idC'n 11-do!l! t;d~lnll'""1 ~ "'UUII illlnYllw hnyrct!l r, 1!l1It1 M~e,·IHlr. TEl. kl Ol\l]an IIC,nrl1 m~i. mel<-trdir. lL:.i ~!:,nedC'nb('ri D hjli~ I::'tn'k"'ml, (10111"lnrlhl .I1!'1\ .. r 1"'11· lenin ~~el1nln m"vLCidu oilln IfN-l"fln olan Inil!lllli .1." mfl'·iSUU bl1hRL·.l,tr~1f 11<1:111'. Ilbl ~ ",tlll;ll-u ... N<'I:'I.I 1<1~ 'nln drl'l. )'~ KomL!!r1iil'ini y pmUI t.akl bir ~;J.n:IC!. rl,,1 .,' II hltlrrnL hrl hilton mlk t KDt!l Yun LII Ill! 1IIt'I:1uln BOrllJ C,un:iidur. ~o:t ~ dQ lh· Gl'lllIlllllllkl!ln Irll.,ld ltull}'<:R]lp' 111)1"- nll r,n Incil!. '.'Il lnlLlNln lltlllllnd>! t'bc-- ,jdir vr: Slalinnn !film E oll1.rllk, Il'nPln "'~ ,~~" tl" klllp-

t~'

bllMLn f'l,"l, ~I Y pd· 1~·ln kRJ1 l'il4:!11 llih lllatl II bul Irr:, li!tml~ti.

Umum
ilCJollkclN!I.

i

[[mllliret Komitl!Yi
ReuB"'rill),11 il~ D!llIJili -

I (A.ti..)

!DLlhiliyJ! KomL1~ri "c-~re:dilcn bir ~irl1ltlTl4!

<.Ii 01 rAil kn1[l~;Jkhr.

,nnd ...ndH,

ru

v
Otobiis Sahiplerinin Isle
run (Valan) Ka"a~Bmli! hill.lu u: r~n~b~I'I""II''IHZ mah!n~· rue j~l~n ve m"do!!lIl oo::nkl:ul ill': demir, r,-r-Itk f"bJa.~loilIrmdii "'", II "!'ma!.: uz e re \' l'iJ.y'!!-lInm: C1!a 11 Zonguld k ve K Tabuke I'I,:oml:l1I hC'Tl:'ln !;ok mlk.t~rda Hlku glder.

Peynirlere

Zam a.pllma~n Ist,enildi

lfllllllbul riyal m'llr&kDbl!! hillyI'll hf-YaZ ~ynJrln lO:Jlt \ I' p!tl' k nde ~ ~ Qjlill.lnl tilt 1I!t.n1i, iroll.k'", o beraher I:ouZhll.nl!'l..-d b\llunlm .yrurlere 'Illrlu U."llin v=rv~t 'clln(ldl~
(ikU"lLllrok. R'llllln, IIIlWn

Kendinize Bayhuda Yere IEziye1

e

l-:;I.n
lUI

1)\.1

111')'-

i ir, Al"")c:ad.,_,.. dajre blJ cl.i1eiFn '·a. b!.11 C'clilfP ed~l.miy~c!:i$;ul! V'!l':"yl!'>l-

'8J; 1[11r t"1 illrillmu

II' 1I"l:.W"

bu7..I1"n.-;lerdi!rl. ."... 10:1 !'I<"}'n.irl .. ,

nlld"hlfuio

1C'11I IIOfu!mll,. h~ruiz CI::VoIip ~clm;:: mj"Ili~_"Is.lbLllli )'olc:ul!lrL (!lnNI I!'un ler 'I'll: b ilh~. .~)'b .... ln ra b i r kaor .;,lo;wbi.i. tl!.tir, Ql~bi.J" ~,.hifi'lC'"
mn by tr:l!o:bbusUi

nr",t1~ !j!l.lllrnlftir.

Buz,hliUl"I"T'ruL!l~'cuL

i • II Illn t", n"Io4:"Yj;:lill:mll"l~r. i

Nevr'Qz'in
vl.l'li:el'l !limp qe'kiIU

Edi'YDrSU~nUzl

Gun zarli···'Ck
••

l!I1u~lerlh'r1

I>'

A~
k

nt

nl

".ITd
!I\

d .. gchr.

F;o.L 11I I

n

Iluhnillilf

rll,.nd

ImdlDC'n
hr,

~~'nll' LL1cclll"llW"1 mUr t.c1lDl!· 'h~y~. tmc n~rdlklul 1~1ll't1l. p~lIm.lr yenl bIT nnrh kOnrTIlldagl kdh·d. "''''Yille

mi l'

B8~,Dis, Nezle, Grip
ve Iii iHfilt'kLHiI Dl.iltove'Wt

111ln

~l1a 18 kilometrl!

bn II 15 ¥.l.m.l"kC'n b ...nZl'l \-e ,ire 8i- 11:11<;; otg.bil~il B,'rlin _ Koka su yObl 1!I1H!pJeordr.n ilihmi 100 kuru IlInda '>1I11,tmu::l:!~l ",'0::' bi!'h~T kitiI'; dULnlm I I,r. Olobu~ ahipl-ni bioi dll:l1 501.:.1111'\.1., iicr~l ,.li],(:0.181 ~:lr'fL)lI.lil1 da k.lf 1TI~""iml doluY11lilt Il;mmekt~ V~ bl'l i.yi LC!iC'bbu!I blilLin t., 1ldlTd>.:! r"~'nlr az~limd n h..:hilll~ mnkcir UC.f'l:Clin I B.;n~m!,I;:n hUl1.hl:'ldiln lIi.J.blftlIZI!I.yID:!"I'!'C !:'II;Ur. 150 . Llr'U~a 'lkanlmik!1 iatenmi~ It. I!t~:kh:nmrhedll:.

T" -[ 01" ~ lIlrl~!\,. flleular !llobiJi~. [e rle gldlp :S' liJ!tor. Bartln - 1(1).11:. k:!11 t'ltobu i:il:le·

.. d mimemlTlurniyet Illy ndrrnu DI~er l,;lfrahllR hC'rlt~h~ m nUf\'ve-l IIIlLlndlInll I::.ir h .. bere r. - fr .I'lbcl'l.ldi.ll'l 8 )' H CI

'lil-lIrdi

11 .1J1Irillden

"·H~~"c:('k-

m~-

• ·:rinl "III11IJ'11'1'I!'I('1' "I! P ynlrln mil' hllm'lfl"kl tlyal! UZC'rlrt rakkamln v c rrn 1;1 !!rdlr. MUr"_k!lb~ k9mlllYDnu 1'1'1 t.<-krllT I tk 1~lcn !l"',1''-';. riyl1la ll!nM_"i:'!lo btl' hU!,;lIh llr" T.IITl1 YElI'Hlm mil' 1'fl1J~'IJ.Ilk ohlp !IIlrnl~'II<;:II!tun Vl!!kllll!t.lll'lI !lOTmu~tLll". Bill llll"dkf i( but I(!dndllt~ nYll.ll belr m!MIlI'

~mm.,..

Liitiin -tn, ,bryt~

IGUZELLE&Ti.

REI.

ABa_1v1a

Kahraman Askerlerimize Killik
hdart r b.,diTllm~lir. Bu 111 (\ In) K.zaml.:d, Kililifilnlzdu h lklD 111 r.dr.nmi.zC' kl .. l k h~ip~ ~bl<Ti!.l I' 1i1 ~~h ,. ijn ~n!.p, HE! alAr""k ~i[Jqm. pnnclcrini
\'i~ll

'*

bed

,VB.

tt!ll'lin

,klhl'llT' 11 !"l~r gOnl.l :;: JdlOl'l1ttrrllk ku k~flU ynpJlIlI:!ik'lIr, IBID '14;1'>..,uyll. l,tLr.Jk cl.ml!k l!lt ..)'enl~MI'I vllku.ndUl e •.,,'el Evlml~ mOllml.mt lit 2l!I' bu.lll_]]·
I!lLalll,,j .rkll Dlun.ut.

P

u -Iu mui
111

n, l}ij

d h.'e.1'I , I 9' .\,U ve tl01 .alr
p~

hzrol., 1!'!}'IlI 6
rfedi

}i.in I!lr!ln Ilu ~<:'m·!.n 2ntJ o;l~

i!ilfl

Halkcvi

rcmmlZ:

Ankara.daki

.'i )'i_rn

E'I1.i'. d.ar1a.-1B rnuh .. bl!ll'!C' c.ereyan a
dmekl-e ol.d'ugll

TAK,S'iM BELEDiYE GAZiNOSU
C.dnomonlll dl!Db_e ORII' hI'I::Il!IJ' Amlilt I nll1.fI!I~ .... U' !!Ill'" I~ EI.\'II~I!: ~l'\,iE ~'l"I1mltflr. II' filii Q,h\', i. 0110 l,HIIl' I, -. I, &p!lr1tlv VI! ~ )mnl!id,.1 !~111berrin " b "'bin ~,.. Illr. (I J G "kl~
fI 1'1 m:1II

to-p lan.m I sttr,

mek

Aynl Uzcre 84~ ",-ukubul·

d

n'I

a_ ri hlilpi ne kllt:z. lira I mamlanan Lllrahnd n Mrfedcf Ie; mikT'Ofon DfJoarlir Vif mrz l\!i.iddeiu-rnumllRi;i mpIII f ato, 0 Wl 1IJ.m~r. MI!- t lim IIIlITlTII til'. ruUn ve .ltg.nf~.\I-n!lb..-d.~ b\l _l~l· In~bolud!i_1'l Am":iray

*

Hlllh\ imiz hCJ

~'u:r:

H Ike.. i Benil..:.m.d · n P T Y 1"dum , q~aldlR- raldnde bu Ir. .. 0bu UIlL bllki.k.ilr:~ecr.gi ij~rcnllmLtrir, ZilJl1lZc1:.. !::"·"r~ler in

Artk""'1\ Urnll.JJni

* ,,;:.

kRlll&r u;pn m&,t.HtIi!'rlmJu ZIKA I N J dlHl1'i

~llkl'>i'rIt.

ortn.. .. IH! 11. D .. itJl:tlo Inl

\'11 NraIrnln

mdu:~ HtI~t.\'L rrl*irnLz 010111'1 C~1'I1111 mihh" l.';ai~lIi-a.n IlZUn nm..ntla.nbc ri y..:I

[e rden

*

.fa.dll:

C'dj~m~J.:t«lir.

*

'-"S1nT1ek 1,111 hQllbwY.D

"wld-

,

m tlnl

1 ~1I~nk

Iff,

-riliJir.

i;lil ~[I d~l'e~ yukhi molor bi.- da(si!l:).'1J. raal. Yl!lrak

rind!!

I!I.Tfettiii

gIOI),rctl!:r

Ilcliccs,j

1:11r ~ ren~denmize d~ 11m.],; ii~re doicum l.e "hilm ~ndc,ilKe" i Lk 1 t V ·-Ielinde.n 1111'-

Y'ukilniJ at:miltga mccl>l;Ir otmu, vi!! vah i d lllal .... .&lUI. H1da ml)lgr i... ini lei ro men BI!I rtlllh M u-!Jl;a f
S"ldaD ~al:a: ]IICTlIU -:: 1 ;:''"Il.rI ~Il
nuna (R) gdlnc.c

,$EHIR
TI!lPEB.\~INDA D AI IM
Bu~. Ak - YlIpn1l1
),{'i' t .1

TI:.MS~LT.E.RJ •
U;nHl..AL CADDESiNDE
KOMEDII. K.II8MI CllndiH: .... at 15,30 11111. Al!L.p.m :0,30 d..3< .M.1lH (JDI~ rec-~ ...lnlp ,Mr mm !bUll
\'"fl

Zeytin AhcdMI Koyleri Doia,lyor
Arml.lthl (H.JSUlIi) - l$1:li.l1.bul- , m I dtr, HarL~ .hctl :r da almsf:la.n rgckn bir b~ 1111':1 orlC'z. I: 1. zcytin. b~<:h"'CJ"11 m2IBlb II' ltO) le.nn! dQkl~ ktll "'-II!: biiyi.Jl.. yaM ha I !o'udi ftC' kiislLileri Eivlamdtta'rl Kia zr.ybn mubfLytJ.i.11 i,.kft mai;:a lIire:'fH1ai:tlldlr. ZCjo in fiJ1erll!: im.l.a.pnaga IiCll J n MktlMl~ I anbuld.an all' t duhr. BUrlierl .. J..::rH .1 l' nan h b~rferl . gel=n bu Icrl!.aT nd <!did!:n rdi;lIbcc rm tc:k;]~f c4;llklc-ri ft) t r mclakl b.,ta.rrn Ir. Yi!rJ. .IICllar. I:m FlId.:. mU~- l'I:Iill~ri l<I~rt C 11; dee zt' -lmrn lazla para It'd~. il'li f"!~-ccd bUyiiktii.-. Bll .d>ep I: mOl' b _.ullli mu IAh Ilin g(j:ziin.ii ~- ILAhlllllf:J' !trcddiit ~ndedir.

m

l Ul.30 d. 21J,30< da

............. .'6A.Lor.rJ '., _
!';ti-

II I.za_~

II 1Il!l..... H
~.uj

hu

ImdJfllg

"kill ~ -

I'It

WL "'II.U_YI1l

balulllJl

~.l'd~!I1Nak-

1l1.l'1lIIl~nU olnJylrl!lllZ~

eo.Ie.o

, ... m-

ll~ ~ .'uI hi.l!Il - NDtJi. • yliJ 5 luI' OOI'~ • t{~l ya:v1"IIP1U6 -

MIII-

tan "I' tl!

BllyHK

- .Idl- ...II:

-

y ..NLBtr c:ll"I!'I l%ol'ilM'
Il'-pa ayn

UzUm - 11" 9 - S l~rune 11 -

IIlr

ImU .. mD&II Illr kok tIIkdan

!IC'·I

tmll

l' m.1:J.~l· lyi el:.rrl!~ hllllndl! ·cl.fl~Jl· ""Un )'lI.2!'I~II'

]""In ,111,), 10(1, lOtI. SIJ, riO to!'lil,111: p.o..rWu
r~l'hkl!l
II

10 -

yn

Dilll'al{.

Un

lmllelki:l?

PllzvlIkr

'1 - :l • DO. CUlm YIl]ldl.Cum.

G1InU ant

1:1 d:e Ramlde

Tlln\en

S ..

1:'ioilt

-

n

~,..: 1 -

1 tanbu-

IJnlllm. 3D!l[,lIktnr.

k(JrRl;'5)'Dnund.ll

coS • 10 !fUn 0""",1 '0",]0; tldltJm !bIT ctlcrl 1112 u:r-u.-ken ~. ld!l-lnl yllp..J:l' fQto",,~rlml-11 buptn ~!!ktlrdJglm rCl'- "Ill!: ~ildiJtl.Z_b kiSliyo.n'k g'l:JlI;J ~ ,-(I bagnlJm ~lDd ..kl ~)o'lIni hayn;l bun;t_~Uk1aNIIII kwte.ra, Glinduzo. 1II1!tf!llkllg-l s-Ci-rUm:t! ~lIanlLITLl)-G.rUID. k-rJ d.e beyu rcnkt~1d TOIitA..lJON' aLnI1l\lft, ~crimin VI! Btum-m .t- ~ ~idJ nuz. ell ~n~ yu.u'i@ ra!md blll"1.l!fl.lkluldar "j! I;l;gilerim :f1P i:Aul~ k ve yal1 lIok'taUrl YardJ_ Tp.-nlm Rut ....0 rlrld.n LeU. Bu lerp tlllyeo;e)ttlr. t;;lb111!!!!c:Udlm h!1llc gibl11llm~mq "I!' Dul"U-'1Ukh.JJtltahm tarnamen za.U Dlmu{ltul'. Adctoi d05t1anm gtptA l'lAarllU'1Jl!!! bllkJy~rllU"_ HCp!lllnc !;Il un.P A.RA YI lADE GARANI'lSI Bu ball'U 1Il.mJ1l - Gllnde a i1akL1ai. l:alblk Mfrn b",l' kadm. bJr F;II!1IIO IaI <;!Udj tillj l'l.LII'lUfn.k, Jll:tTnili bir" cUd!!! malik 01=. Blnh!lTIl! v.&kadI j;"Olilll!Jl Jl1-!tllUllUlly<':lbl'l.h.l K"'~ yl!lliLIIElI! 11m krl!:mln teslJ1 ~1lkrm'1~" 'birl garanti .... umlye Qilal" ee'llkldi·

SIIl:i'iOllk UJ1rhnri 01_ <Blos:rn. vardIre Akfamllll'J till pmnb! Ul'Iktek~ TOK.A.L01'o' kI'~1 CatbUt; ~ Gt!-

Gangstervari HlrS1Zhk
IWi

.· L" Iman R·els~
Ankara.ya,
hus,z.'

GitH

Iun hlr ~mtl 2 - :Mfyv~1 :rln !luyu - J.'f lOirt ;3 - DU • U)'U'\I NlI.HI~ i:; Kum ~H' IIltma Kllm.lllln l:ie-20 • BI'·~ D = Blv pt)'gwnl:ilCt" - f,Allloll 7Yunil.lmlll:III'I bt~)Ili)l; blr krllm. .8 i',;-IJk kl.lrll :III t:ern iI:d.. lIGar!!:' 10 _ tlfl\'~ _ Yo! - BMl<fl 11 _ Ai'a.rtn ~lr kmml ~ Nld .. _ emir

T~'I"Ul1 t plZiLrJlk

m:i ..kl!.!ll :~kllrrOr -720

cc!ecell tlY:3.t U:;:-e:rlue:n £Ii~

I, hlllknm<

l'1'luhtf.l1t

~1ll"I'i

~:z:on.lM' 1iJ: I DO, 100, lOO, 50, ~O lonluli f'artIl~r In
'jI1 po.%ill'l.klllg-lliL~ ~;;Um

ot

!ULhJ Ln lIyrl

*

:dr~.n=kur,

Dun

gt::u~
1

En\ crin .. '-me sireI'! w-t!~ j ya.pllmasm d.ll!:r 1'1 m-l n· tunu:lu . tin d.m dakl kir· m la ",Ian kU'arn,,-m~ blLkkrnd t,· BIJL_I,.... CAMlZl..'l ilL -U mt ot::n It Idl fi ~tl}'1 d.a te!t!:rC m Jar ),""pmll.k fizerl! let b ... min· Il :>OK hlll..o :o<.~;]1 AY'-an.llarIloY ile k eu' kc::~i lir.m~le," _e C"II-· t.a.kJt. Ilman redl A.nkMlitJ. l; Unl 2: R.iJ.lc - A~bi 3 - .oul - S~ i. eli ko. kim buliin od. apli Hi'll lliJllklll.lt Veldi!!U !ll" . Ik Arax. - Tdl:&.n fi Dol Ie II A1lI1t! IY hiil.~II!.Yilrak i!'vin i~indc t La utnl'an de'Ib: "Ill!'. "!! 1 rl h mi..r:e Ion:

IIIl

9.

olm"1.i

Y

·!l.Cllta ~Ul".

bir

Ogrl!ndij:i-

V pw-lLrtonnn y.. pauklan se.l'e-rIn vc- nll.".'lull lkr!Ue.Mnlrl y~ni bi'f

:::' bIil.aJm.o.

:P11Il!.Q1"1lJol

1 • 2 .- 901.1 c:umll ~', f~IM:&Mm-.

.5lU1t B d ~ Ram l-de 1'lUnl:ll

komIPJYO-"lln~lI!

-------=~~

~~~

_

yukte h fif

nd",,., bagh "tduiunlll QILiIlllJl'lIlJl: AJ::laJ1e - Ud 15 Sa gonnu~~r 'II: k.!l.pllan kUMa!,; hu. girecll:k ollw C-emUI!.I'oI!~:Y l,)oJ in- 6 _ S .it • Aibadmn ':I' • Arn'i .. ~larln p-1I:!<.inr. dij~\j__leTdirdcld hll.\'1l '1'l!Ztyctkrinl bildirm~k EI!JJ. 8 ~ iRAlf • lklJ.m 9 - All - 'L r BanDn Fal.::.at bu ka:rga~llkt 111 i tife.de Il:z:~re yenl bir Radyollll' mtrlc:CZL te- - AIlILm IQ - YI6I1 • Em - lU U M...a~ .!.d~n hlr lzlar C;.nldlldan efJYalarl
plla.rlll

h.e.da II.~U no: 1,'.H5 'l:o-p]II.m;a~ ..a bfI Ilt;n'(l~llllrdlr. Patird.dillln uyiU'Il!n tv- nhipleil'i d n ;~~-I!k ~l!di.k.lcrL. ~It ....
p

kllld OII&Iib hlr t",,~ II l kunnak tdklkJ.ue b.Ii"'I,lm",tlr.

ml!..ll

- AmiI'" 7 -

jm

1(1

au

&<glam

fi -

Irk

• Daln

Xu ~ uAr~s

8-

~ D!an pMl'l~ "-~~lcil;l TOKALON Di!.ffilnl g'1!It::1!!! "III! h.!-y.a.; ~ Illl,kld TOKALON ~r1l:fIlinl iii!! gllil·cUi.z. kullnnmuBrnu t.&V'!IiY!!etlim, OnLaniUl gil' !;01illI.r1 uveJ..l 1m slb:lll!nmie ns' ,.or-. ntll~r. FII.k!I.L lecrt.l'bI!!lln! 'l"!!.lITIl ftlmt· Hemen IIUg1ln her Od ~.Jtll mLnlY!ltbah.J :ll!m'i!n!.:!lJnl g;61"1r C On- "blnr tt\p vll!ya Direi:' I.--.!ZO !latm wtu 11.. blmbn !ph! ~4n_U'. ve 011 &fin kader munb.zam CUt 1i11151.Jr1.lJ ala.n pembe renl;U:tkl lruJlanm.rZ. TClKALON krt!m.liIlile '\ iy "Omij.a.;''C nrlli:dlr.lnn m_\DII Jo;al.",enitmlnm ml!i!J:lIlr blr profesOrti mlllTI.lll' 1!!WJtt, 1I.ldJtm!.z ~Ull lad! Bl!»-

..:rz

tanfmClan

l-!~edll.ell

n

Icly.I:tIl!tll ntz VI:l p"4Y£

m

UmlZ.

!lanmak 11 HodllFl -, IU_k l'dlwndan At. tya: :1 d "Ult ':l YII. -

eh-

Rami -

!RUb

J

"{L.

M.iktan Uraltk

J'I"1..I11amnu: L. L
30000 40860

n bd.

Ka.t'l T. L.

II.

Devlet DemiryoUan 'hinlan
MuII&J1m)_eJj, tledelJ ttl I IJr& {SO} ~ blln 277't .K_D_ol l!iJtelT!l ec;lIl mumu (10, 2:UK.l)
on I)]IIlI 501]00 adet (bkrtPazarlMli gfutlli SlI8t (11) tlP'&fm_d&D Jl.l:1k blfl'd_e lk~!i. Gar btnasJ dahilindekL ~ eklIIltmo liIIUWt. sat:m almaca.ld:Jr_ BIll lte rtrm-tll: ls'I:eyenJerln (312', I..i'R HS) ~\IJ£

30000
~1i)8C)I

00 Oill

fiOCI 00 Sfi.50

bulikte

~~.,

l.ard,r.
Karla! 'l!:azumdan
1l'iHf

;15000

45000

00

6<7so..oo

B.
Tram. ..·a,y

Bet'

1M -

id",,:re;'!L LiHlI.fmd.n Tu.1Ioo "rulIlda ~1i,.C'n
h.eme~ ]-.nn~rt he~-IIi ha lc iiiLrm [:ttl,-. Ui1.llCD .I.~in t::dklefi !, lITi"l1 lit till

y~
,1U>In.B.

Rs.d:y-IJfllJ' \'e aI~tlrl:'lll

muke.oinln

Inbil.f-

nl1!115 lH.lCHenrl

k.~,

Pklbii,ll:!nn h u r d. blr

kuruJmUInli.

ui t;;lkIU'Lara.prndlLll yc.:klur.

Ndurwn \'!I"f1.~. 1n1n lMIImil'IJ.

Zayi ~3. l'fo- lu h b.il.bfLh.UlIn Id.nb&r &U: 12· .• 12 • '1:140 ve S - s,'l'oI. - st1t112t
.,,111:

buz
IItt[tl ~l..lIbo

11oi,1II1d:1. bmi.rn

l~O

kno J'I!lII1I11 ma.kl:nmu (ri:5)
-211..

(l!I!\l:I:I.t VI: iWnmM ~ adllr ~D&~nn_-.aUaJ'1

~1it.!fl ,,-~
Ii~

~

tSIrJltm.e: rUDU omrik

mUlHkkat
A&ti.nfJ

-LIQillllllIIX

1

lIC.. k'llr.

ynl".~

biLfl'llrdll.n
ITL~la.rlll

jr-: ol~,

1I11k1inll k'-\~mlll:lIJf1 lUll ohumr.

Bu t,e Cit tadJi:l!. t "'S'U

~~1!Ier

~

~ttlmu.·

rlDl k. rumamaklad Jr. 19.111 btir.;C8!nt:l de bu la ,I j,;i" Eren 0.)' natQI"}'Vm.an yet:li.duz ban lira zan!l1' konrnu,lu"f. den bir payiyon i11vOllin~ lftr.r Tum ... y Ti..iru~lVe E!ddrik idi!~ 'l'l!ri m~ tiro Vl!rem Miu:adelc r;;e-

&rak8y

~iIorycnnlln_

l~';ve

ol~g
:&e~·k.l.y.tDlda"_

i n dindeh ml.l.taklplar 'bu Qmi)'~li in~l mlillraAarlDJ kar"I.a. tobU.ler )<:dne DlO!el o\obuslcri ~i.hn'" .ini ldJLf r.trnj_~l~r .. c m Ie i~in 7 ,ublllla T .abim Beledi-yl: g.a~in_MUlldO!. biJO bull:) ve.~~cbbutl.i.lta dd. g~<;;jlmi.tir. ... .::e" Vi: !rt.atlldt t...mil11ll!lI bu ill: wrledJi I.c~dct ir. V6

.li & IIUmanI. illl' alrolf olduG;Um ~~l"II:mi _y'bPtt1Jri, Yenli!linl '-hoe: gunllw1l IIUkmU ,-oIrlP1l". t~'tanbul Z~n4nkap.il1ll 11 • ;t;WIkIlir' otiu HUU)'Jn 'Illlml"':;:;

Bah~eve ~·c;,ek
Bab~ mak I~ 0111 ~

E.g ilmen
y
opj

---

Hva Kurs an
.I"CI,
:t
i1<;11 cak

mlLt1l<-iOmI!IIlDden

:

b1:.&nbu.L C!.l.I.n

ilK nH ktll!p mUIctU,ICri m IImrLJ. 'I"t:vrlk Kut'un
pml,!"

tt IUU I1Ii. IIJr WPhmil
tlda k{!y

Si;'i~ Ve hyalro iibi t~lTl_;! ., r1 rind.c bi.id ere b.Uer kun.i. llilk Verrm MKn_ddc: ~!:III"!ifcli PUUrl
y
PI~1n

MiWde! ~ Saml S,vUgl:!n, ·lIIlodde.laDeyl,: ijllll:rU)'c I);;k&n, T'O.~e Bg,gil I;.IMri!fi 1 1;1 ~d~lIunaz IIDkaIC :lO - :!2 No. dB, M"dll .. : Saml '!:a1f.iL. !mrl n mUdd!:'1 h,yh ~Ukro,)' OTkmfl Btl tIm dll'l''8IIQl1. a.lt 1l1"Zllll.al :!Iur.·U JnUMl'llIi~yhe t~ll~ <'Il1.lml!k Uz:er!' YUIll adrll!lllinl: g,)n",a,rnm!_'1'1'~ do Jnl.mFiU,."hm mN:·
il.JC)1111111!! Ii.-:'LlWl

alw.

idi.

filit.

b~1

mi.i~eof!'lcrin

Ji:;a'l",tllgllli

,illdllJil.rI

,i..k.~lunmak. lJure rnMliif ... Illl'l.hll.L mll. ~ Ii!!'! LeI I m bl~~P o-lmllf'!ll.r. BilhlUl.B.ill l"mljllertnLhl'1 I1lLlr~·lt;liI.cp H<I koml8. yen. l ,klt '_'IIIlltI1k,llr, E!:;lLrn 11 Iron- cumart~i v'!: pillZal' gijnl(,iI'"l ltal,}.l&.nnrn ~·~rl.fllIl l..t:JbiL tllmt:k ~tl'l ballk 1I1:;In.llarQa. 'hiLI h ..l d;a.ha U·
)'all'~hTmiLdd:lE!ru
k6y tnurlJ l11U{1 tt!~lcrih: tl'r" iI cdl- Yl!I.d~ vakj 'EllmRktadll'_ Cemi,yet. I~klll'"+ A.,I"K nll-'·II df.'l1lhan I hl.l. ,);ualolzhJdan ~it etrnek. Litdillk l«TUDe mBlllyeUm.lc olm I( Uze1<: 0 deJ'h .. l ~"3a;yctC' B"CI;ml;1ti. f yiLlnJz, blr nunt4k3da '·Jlll": Ik'lu·, BflYOKlunda i liLlie· A~ lit: h.1l\'Q d!!r'jl ",sind n ball"'; blrl Bo meyanda, FlcrylldJI IIII~er Klkl!l~Struly .....!: 01- malan:i;!l,n lmi:!ilIljl"l ,1,lot::mLlr!.l mal', lilt:. re J.lu k8mp ll,(lla.cakltr. dinll!nm~~ir.

h_ de pul

===~------------,.,_----...... ----~.._-_"",,",_

75 II! Park we Ba~e Planla·fI Tanzim OluDur. atbaamJla Mii,racaat II

Gul Balu;es~ Salon C;·~e]deri Kar it Yetittirrnek Yurdumuz ~~~eri_inT.arihi

t&n.__Rm, ~krillj] ~, ~ miitelhu.Jsl tuafmun ~ ~ ~dll'l.". uumd., !1m my.1II e b.nr,e ob:iiiii~1l!I'

...

,.
KIInllUS' tu:Ili..i: Iii8&. - SII'J:m.a~ l00,OOJ.OOO' TUrJt: I!ran. ijuI!Ic 'Il"IIajHl:!!l adedl; 210& ~. ~~ ihm' ~0;1 bm1!:rj. ·mWIDI.lCilcle::L 9, llno. ~ilI

100 Kuru, 100 50 n

=

T'U':II ~

~o.r.

kilr 1J~:lm elg"llJllnI, L~r1C 111:1 IiII.'"UIU mill;;" huh:. g!U:.Ig1nLn bc'linJ1.~ 1w.d'1!! mllDm!1.l!l lli:<I!rlnl:l I'::llltku.k. I ulU mllh ICcmdLrl lmnWlLlfiull Ill, In. 1~ ¥C' 183 1~lll:1l mo.ddl!lCl' IH~I"lIin dll."
N.Jj

Maliye,

Da.nielsh:

,km-

l Vl"lkMl ll-ik lJa I.&hJrlk t
¥ ltaklL'I1. n~ 'nil: lim •• IIUIlUJn.«I.Ii. ")flU.! (L'5)

nnuhllll
(liv _~

Bir KUfUIlukl,ann Tedaviilden Kaldlnlmas'l Hakkl'nda hin
~t ~DIi mDlu_l:'il.l.'l '"' 1I'i~ 'EIII!II'rIM a.:z:: !50 1llrtIm l:;ullman] - I5l1l1ode t detll. C'Bk.il4!lil"l!'k kw"!Ii, llo tiki p~ gQM .Ikn.ml3"!1 d~ 1lC":Dk1lrM t MiN .....
".

Ifltinl! goot.eri.r sma v.
m..blieme \!

dlt,vrUye

',e:

l'lohu dll"'aYIL
i<;lnd_"

mlJddcllllh:yhin

IflliI

lunitte

~"'VlI.p\I~rmNnM iIuJ:' r 'I!'~rll. mllJl v@ wnnuet 01 kliil'll.!:' Iln"UlI'i.l Il e
d1~oIlIIIhll-·

DlIJlt"La"lz bl!"' kuru~l!.l1d1!.rIl'1. ;yerhn, dllll:.-lelU blr kunq.iUklllli." d&rp !II plYf!B1a IiMI mUd:ard 'Il1k&nllDll'1 o'IdutundJuJ d&l'Jjlt'I8Iz. l>Lr 1mru.!!] Ilk. larm 31 MMrl 1. I:.a!rlhlndllfl IIOfira ~ .. iUd!elll klildIrdmllEll: 1UIC&rl1lrJt;uWru.,lrr. ma.n1.el!l12. bkr kurufl~1l:I" 1 NlB.an I'll. tll.l"l1i.Jndcm l~, IIII."WIi: tNl!lvII1!1!tml.1 rk "a Dlt I.a.rllH.efi IUl..i;.!l'1!H. ,1I1l1lAk: I:I~ !1m" m.1ld.dciJ,Q p.LnJlIl ,mllJ a'llllulklllLrl lie ICllinlll.ui:llet. M!U~..,z ielMklJ.l!ll plill!lu1nc.. ,,"C CUmhl.l· rlJl!lt MI!I"III~Z: BAn k~'I 4U.'IlO'.a1 IrIUlWlmnqrall ;:i'tirl Zttaa:t: Bar! ~ 1f1IDeLt'I"I'111; I<libu1 f!diI-eblkcMtJr, IiIltndo dllJll.dfli" 'Pir KUrLIJI1U1ol bulI.nludlllJ"lJ:l liufll&n mll:..l lIii.OO:rk.1Br1 Oil! Cllinhurly,.t Ml!!rluil '1'1 Zlrililt Bs.nkllian "..bclUliJlI!I tabdll ~Wrmde.rl U lUnlU'_ IIMl35I (l2~2::U

IJ'iIJidlJ

.It·

]ikbl.iJn

~np.ab HerHyo:r

(Aip An~1J.an

Aluucak

III L"'l!t!;)l1! vlLI'&luJ.lila mllhkf!1'I'1e

';;~hnmlZ bdoxllY~i tOl'.hn. I rtbu I Helm iy~i T c:m.Q: Iik 1,d.n )' p'tmlmJl._kl." g!.an nhtunm II::ri mud ihh.iiii mah.i:..Jlc:lC'rde ~op dl!t :l;arIm(l d.-voll)'10 li:'("\Iap vnl'nk l_ Iy-ee!.ne i!l.c"·IIi1n oh.Jn.m.kll!dlr. t:<Jplil.yan a.rabBilan yen' blr ~Ie ta.hldlkllt 1"1'1 lAyln kll1m8ll 2712/941 1:1.111 IV rl doJ'~hHmlJ!l' ol.al'l. b,n In omnia k"'riIr vermitr. p"r"l'm~" gUnD IlfULt U'l) df! m !iklli.tunl" ~dLlnl.,ln<:. VI!:. Ylkllmll~.

nellinc lI.lo[lmq olmllkJ.u ~ll!lUt:.'o (rduI.R yuklLrtd'u

m,1ITi'I Ul!'yh :YIlZlH mlldj-

*

1,000' ~ 100..
23-l)!it

.jI.-tmO nra. ~.nDO II'
I.(NK!I .. II'

l.2!l'.. urn ~
,bb'

ll!ltl, dill

1501 ]~

!lu,..
~O..
1.<;lrN.i

.&i..01XJ lin .1:.800 !it :!I.tool",

'0

1]0'

D

'1': 'F!:~!*raJ

_

5U' lirUUn

u.dll'- Rlh

I'JIl

110

h

111

lzmitin

en

mu e:n m'~v iierindeD gdmc· edlf.

bi..-i h Jinf

n C-

Mod~rn lipte .00 ,"oj) ua.hu. Vc cI",rh 1 bl.! arilh I.rlll
lGp,l.-mmllga b"~

rm,mWil.. llunl bLr

nllZ.[I" lllllllnmlllli v kll gindenDe!ll " milk

1fl!!)'i

kB.IUZ\lmu

&1 lIlu~y~le:c
ti!~

~
• I ~llJ.llur.

-'I!rlnil!

i.lZerl!'!lb

ellhlbl

VIII

NI!?"Jya.1:

MOdurLl:

Ad-Il\JF.T

E!iUN

'l'ALMAN

1kram.lye'l:altI..IfJ • ~i!j o;ro :!'il !...::I~,yje .".,.hlr;c:1!ktLr lien !!I'.1 de I 1m,. 1 blrl__g",.kio!l!DIl" 1 ma.r~ va 1 'bD;IrIIQ taltlll ru,Il\O tf!k~ldtJr.

~Jller

nlJljll!11,t1 l"U); VATAN

l'lATBAASI

I

'AZAllTIsi
3

Y'ATAN

EVI
No. 12

B....

Cl A 0 JJ. L 10 ,~ L tl'

,ti~,..~.
M. H. ZAL

.sUBAT 184, I

TEL IE FlO N: 24136 TE:LCRAF: 'VATAN 15t.
i\PilMUIlAIIIUBI

Tarihin Ylrtlcl KUlu Tepedelenli Ali Pa,a
Y.un:

AlDIET EMlN Y' A I.. M

Ii;.

N

SIYASY

SABAH

GAZETE8

Bulgaristanm G02U A~lll'yor'
Trakyad!.ki mi~ gibi, B~IIga.mlt!lm11'll em· ni:ret; lie is,tikba.iine' dill aekI!;:idir. 'VII.:i: I!n , Ahlll'let:

kenai

III1'111'1iyBt

kUVll~tl.eriln~~ !I.e L~t~kbah-

'Paris'le Yeni Bir Pa u
Program. ·
Almanlarla 1", Birligi Yapmak
Lomira, 2 {A.A' 0, • _ B. nJn.n.:

Emin YALIMAN
I~

E

u- ~Az.cL~i
ll"uldlilDl".

il.fu~de ~1Ik~n Y o"l"bll)
!-.l.yret1l!r ~'!iinde·

Idir: Neden Ti,iddnm TrllkYIi :bu· d-udlJnd n.k.eri k[l~IC' r i .... 11.1) B\J.l,giUi l:a,n t~vili: nh'l!.i.g,dl: 01-

dlilm

~oi"llZllllrda gO!;U ~ll~:)lI,tcmin rtliji billdc lic dl),c

nm BullndoD bUdlrdlR1nl! gtir~" d.1ln PM! til Ijill BLLlk toplanmllB.U 111mI v~rlltn Illy D hlr p:uU tl:'~k~1 ed.ILml,tLr. A.l!ml!n aj nIno bu Jlrn:tln ~I!I Part.· Liih mdyo lie ne'lrlMlll"",. !III J)log;ra-

lin.! ku 'll'Vi':Ller getj ~~k.ilmiyor ~ Bulsillr i,u;1I!i~nm au ~~yd. ten ,"Ikardlil p~l.ic~ !fudur: cDrroek ki TUl'klcrUJ bizi.rn topr ktamnr:St]; gi:iii:i.i ,,-(i'l'. Bu hildAC biz. dill! ceriup humlldwnlil:"Y IiJ,CII , bmu::a.nuli 'lZ.:t InH.TI boyl~ y!ID1.lIn f) lO'Unc ...

mmt

CIi!lL

ve-rme'kttdlr:
lmOJ.r "I).
ll'i}1ii.SI

Rt.!'IB"llJ'im

aj'l"l~dt

gOzlai c:milli and.. 1I.d.1 v-ctilen Ibailiula lug11 I:ru- 1l"LiHl!ti~ ftc k • da.r bib-ii gaflrlluc di.4clail«e-gini orii~r ve halJ~rine 1I1(1),1H. ( Y (I ;ha.) gazcte.i gill I' b It tJ.l~un bi.o;farlundl!!. d.eijil kt Avrilplula bit h.arp var, An ... hod.dinc ,,-aTWlllJ'<'1fJ Alm.1LD kl!LV'I"et~ NEl.po!yo.o.::ln ~t.l8t gjbi dwl tarll.-

:k!llalll "t.rrI Lfl!lI Jkl '!!::I'II!! ib..;.glmll'"; 1 - Fn.n.5l1r,.m .'\.~TUPI! III! I'l' berabtl"lIg.1 yapmul, ~MIlI1 Inlul b.i bll'la. ."I1lIlk, I'a.ri:lnln I!lYllllct.l, A.'i'rupilDllIl III)'aal, flkrl VIl 0 .. dol 1n,1I ve Ih·

dr,

YIUII i~Ln
IUD.

I., b!)rutl .. rLI~i '-':JO I'I.1"rlk .. • Av;n.lpil. \'c Fni!'l!ln: • A.1.mf!.l'i mel"ureWIi I.!cUa:manru

I

'~

Mil I,Uxakt

mu·

,ili!d'f:1lii mlilh'ilirebll!ilu

ru

fa )'ilyrhyor, b;!;r ianlh yok1lyaZi1yd n.~.u1l'l" kqkb!n:iye ~~

lalflYOr. B~ll:: DOktahudW'l d i~eri ~Uz:iillup Dyak b~ mEm,I.eketkri maFd~ vwhiliril=.~IiMlcrile.. i~1.Iklillerik bd' ber 1Igm] I.u~r. L B,[ioyle bq YilIydm.!le ""1 p ilkll '\1c mJllJrtS, inlldullafUll Lakip dmalij:trii, tavihtdc:i. diier mi Her gOSer"_ol:'. BUl'r1l1l ~i", liline.. vlI.r~lim&', =mnO(l:.tin!l! k.tymet nren It!:")' miHet, 5O:::i.i ,,,,~lk b,ek'em.iye, ~~ hevcalerin] dabili ibirligi ve har~1 ku.vve.ti &ili)"cNnd.c iptidadlln lrum.' bel' ~e rz.imcn t~l!ivW;e ~r. ropl'l!lg. y~ ~iiali. i9n YU.TDf"

Ame'rMa Cilmhur'l'eisinin "iahsT mijmesli~i O~UD Bilka" ricame aarus,ttikten ve' Rocnsyelt'illl me~i!iICl,rml'verdikteFlI 50rlra memlekefimiz8 die ol;Jlen Albay Oanoha,n"ln, AnkoJlI'alya muy"solaful'u biMirRdsHk. YU~CIIll"d'~"ire,sim",
IeII'I A!b~ynll An~arl!l canna muvallll~fI"d'~1 alllnmlnVlr,

VII. '~lcmek.tcQlr" ''I'lInl 11'[lf~1, toll' pkL l1'Ililihu1.pli!r eei!illY!ltl n~l ullin Marcel [lmt lle Tro,1 \'U LoIi.\lill' I..n.diAm lmt d'O:i!lh.t ·l}lll1u-

'Ci!:i'Cy1manl lakip ed~d.:i!;n Dig,EI" ~ Mil" rl"'Mllllzlar d., be:r ilti-hide ~er-t'k ItaI,..ru.n btliP&byorhil'. GIi':Qel'll~C! bUr Fr.rn.'WU'l1ll b~in s.iivar bil" kolUi Ulj!IiirId,tj 480 Kmo.. ka~~eJ'\t'l!; McBN'U1bll.t:mI,l['II •. R,qmimiz F'nnnda.nn ilu::cin"jj,,,,arlum~ R"ci.tl:?UY>IlIl.

A!I'rlbl. hAbanlv,ber

tuah ll.kuhnhnU~dl]".
Erilrlt\ye If~fiiji:ni

HMit'li1: Lib!l'a.h blibii

mu""..n

1I1H.1!J1m

ha.1M!r py-nrm.

II

tu

s~>,lem:I1

de

ont~noy

~:r"@fmli

ArRiBA,.uBi

1

:J!:vk va IdaI'

me-'Idedir.

Partiyi K.urao'lar

Livalcilermi, I
It.o~tln, .g ~A.A.)
IW edll al'l )'tol Prml!lt-e h:lI"E'ID'U haRDrn1..di:& bul'&-

Hollanda Hindistam
Yeni Ni;,;ama Girmegi Ret
J

Gener,al Veygand.
F'ranslzlan Mar'e,al Petain'e

Du,tu

gordat

Metaksas i¥;in
Dun $ehrimizde Buy uk, BiT A,gin Yaptldi ...
Ayinde Vibiyett Parti ve Belediye Erkanly[e Konsoloslar Bulundulae

ETItc.~N1 BILDIRDI mlJl'a mec.burdlIT. Biz T :rillkyedll kl1VYC:tbdlldirlo:m:l ra, 2 (A A) Oilrt'1'l il-d i~ iIt-.. Bul ' M Il~<!! - 1.n • "rI!. H-alamd. rtindlP. .turn., b:;,.tUYrl1'KliloJ]i ~innryi.z,. BizU'lit 'J_·d... l'Q dll}iai CI!IU:n,l p&Ud. lI'p;on ~ gUZ"iimU:l. dl;'ndli. d~gadir. B.izm h.nilml!tlrI e ai, roya.l ~!:VOCII tmc:k l Ii: iIo.llladJgel.2. rnl'lli 'eflll!l mti.kJal~ U2:l!re t.Illim.<l.1. 1mI. tu. ,ill", mel! jrn i:z:i li:orum \'~ 11.. - ml%Hl da" J pon biarKZYc nlt%nmaIl 10 ~il.g.lIU, [C'fahllll, bilgi:nru hc r k· lU"IlJ.MI...Didc .sD)'lcdlgl fl,U tUk..til y (ta He yUkadt.mi,y~ ~~ak,:; i HQ1llim.dOll. HlI1IdlSt nl hattan b., ttk Bulp'l!' b:lpr;agl hllk· k:Jnd c:D. ikiiic: b.ir t!!:Ga.Wz: eme· li k!lil-'cbilece;imizi. VC! bunun i<;:ir)B!lkeri fC'd.~rl laTI go'" aid lillngl ynm;u" d uElI'!:Id 1.1lI doilunda klllUa.mlan
Ol8l.lR

ALm n larafLllri li!i§lytlitl n kit ta1WIm.I'1 y:r ...nuJidud&n ml.i.reJckeptll"" Bunlum IU"IUILDda 1>UirCd De...t'l M"dll'. Laval, bu I' rt1d.<!! Jl;wunma· m lUI, berllbu, bu )Oenl h&l'lckctt:' rty •. ~t I!tnuaLnMn IIlllruil Inden I stene>C:1!g1

ya fielen mlll'OnUt.a rolin, till part.!,

IU!k mu"tnMIlId.il'. Lilvillln !il1J111 t 11.oll!L!'l d~ Fi)['Il'llIl<>y. J'lI.n:a rad.:r-~l.lndfJ. i!I~Jled I~ 1rI1:r nuJ'l!lIi ~lJlLn. Inlt"i1lm\l~ ~ldJl,l· 'lllldlImj,llr,. ill!! FDI1lE'mJ)', Illi J1ulkunda. ucU1ll·
l!!ern~UI: ld;

! tukla

i ~nu

I
I
I

11e

Kahirr. 2 (A.A.) ~ !lIiHiz um~mi kafiiJI"lrUm1n l~liii: :LibYA"da., ~vv~tlll!]"imizLn ta.· ha~iidu, D'~me'nin gilirbUldil.. pn.lnlazl!lm !!Uril:ttil: dcvrun tedir, El'itre'de,lla11!1'1"lmu; d!.in !'",-bah Agt!lT<=Ia~!lIehr~nl ::a.p>[~tmi~ll!:r. :l/U:ill-. leree C":IH alDru'llar. tllf~Olc. tGp"..e m~l.Ot!u nlllcli;te VIi.~u"iL:1'I. ti1.i.· IIUlm e.\mitl~rd.lr. B~rula~ bli1~iI alll ort.a. I!I,lklc-lte haly!!R tMlt.!. be., haM tallk Vi! ~ 5, tOJl tithl"ip dt . Dii'm~n, IT\giIliz 'I.'e Hinl L:Llal...n lIuafm.uiIon y, pILR olral hilI!IUI ... n.da

etm4!!k'r
I
,

i!lQ;<!:luID

pe oll.lrsa.

HaHIIndil.

Hmdu·

m -n

IoJ

f'ranlillnm

J'!I1.LkbaJi,AlmlLllY&

UI: eum

bil!;o.k

kay-I)) kll!lY·

larurun herfiangi bir d~lthn idOl~ Fak to ,,~,I, bu l"blrJltml: YIYlII-'1mlJ.· n:.,i altmdil ~l:"ki A;5)',lld. ,JuITula.-c.ak ycni mizl!.ma ithra..k.i reddc-tti· mllkt..'llllr. de F<lnt ....,oy" bJ1i.1l1.arli VI;L Ill.lk!l· NYl!i d.eldikti:r, ih bHdlribmi!.~l~G'" : rn~Urilill 1,UI!l1ll1l '1lddl!tio:!J hu.cum do. Akh ba.,IIl-d.IDJ B'II 1~8."rlail', ,.lInu: Holland!!' el~iIli ayo"i ZUfl;:i1ll'CIa I rn~~tlr.:!lluetml:'m~it, .(llkiJ.'I. Mar~a!I.f'1...Hrillp. Ma.n~~1 P'ilt.aln'l.n cUx:1k all:'mll.I M.vrarlllr ki eier bilk!li:m=4.lnin bu kahH hl!.I'l'l erh: muH kendilc-ri d.e i:5tikliilllcrmi kbfUmd. ha rdLiiobm ileA l,! E ~dM!: vey,,- bu 1" lLrllu!ifll.Jillarmll. \'11 billin.ssa .hELrlclyC i.tiy(]TI.uu. VIl biiy\ik hi!!' rflc:vletm irlerin mamtemd 4'~b' h nil:. nn:ffi"1 FhLRdkn'e h.lkumllll' j'aplfWllW. i-di sir m!l.,aM haline d:!!i~'iyl!! t - ticcl cri.n i k bu.1 elmui:nin h iQl:i if raftar bulllll"mlu:yoriana Tiitk or- zalmillDbcldc:nilinc:rnt':!li li.zlmEel. cilbWla. Bu I'flIta.fil t~j;t ~e.n dtBllIi hqan. cl::m~Ur. bIT kuvy deiil~ TiiK - Iii Y<l! emJlliYcti ile berabc. 801l1<<-.r ~ WIIYI!Md Lill:lal "hi 1!ffl[J i.yetIini g,C buuy;m LoIlJ;;:l'r~ 2 (;\,1\.) ~ L6ndn· b.lT kUiwcl ~~ile hai,ma.k ]hIm· 1lST.IFAETI1~MEK iSnYOR ya !ill!llm hal:!erlcre rOiI'e. C.en'l!r~l fill". ~A.A-.) ,g1Jst,os W<I!)"r.!lnd, Idym Ceu.imc bh nuw .!!lIZl.Gmkll., 2I)lldJ.:l":l:.,'or: - Jl,Ulliltli.kl.L FFIlIl Bu iiibar~.", T~r'k 1i:1I.V'V~t~ BII.I. ;aoJiIlDlll .-.tLnIl" :: (A.A,) - A,tJna 1I,~1.tIdI1 fuJi: wl-'~lCm~lir. dL F garl.: i;;ill !wiT ldil&e Ufijurtu de· C'l!!Eii!F'.ct Jot~leaLnln dIopl!!mll.l!.l

I

:F:'iJ.Il!$ I~ blr1lf1ru: IooClidilr. Deml'lL Alm I!ly~ IlB I, blrllt~ yapmll.l.iYl%.

=;:=~~=~~~~~~~~ YI1M. A~ BAB·.BI
(DmnllIlJ:

delmi lerCllil". Jngili;t

bav.ll. .klll~L rJ., Ii!lll. ill le~ X

G'~lII;e;ral A1etalu,u

~Cio di:i:n y"pllan

ruh._!'Ij

iymi!r

I~

,~_

D.

Ya,aSU1. '

-

Metaksas Oldi.i
4A

--------

Son Car,e

Darbe
2: (It.A.1
10 -

II·Z:.···· d' .

:F.Ie.1lJmille.lmln. JI"Iuh!vc:ff", !:Ull,- rrk;-r)1 i.1!: tabi~ile i,lraLdllnl:h,ki ...dUtb. zafer ba~!ll J,lI.n Me.!tl.k~M~ ha~p:! VOlZLp!:li yilriin.den itlllYIln
Rlhun"U1'l D tiuha-t:i i"i.n d:u.n 1501.· kOMlIiIlo:ruJ
al'll

e.' '.

'ITI

bah Tak:!lum:leki Ay triYo.:ld !kiI1- bu~i.inkQn:!!l61olliar ..
Il:'IIlndr umu:mi tC:C'53ur Yil.pllml

miI!I~o!o3]"1 o~arak dj~er
blolllolnu.\o"IHhlldl.

Hitler P'eteni

YUIIIA N DENlZALTilSl VAPUR IIATm:DI,
AtJI1W, lIoi!2:arcl.l.

BlR

ca,k.';If\,oloslugu rLlhni bir a.yin I,... ill: grinde bu· A...villde V.I!II:iVol! DelcdLYIi! ihilt'l lun ... aml, ve YUrt n B~nCT 1 konm DE. lit!fi. K1fdaT'. PB!li dare ble- sDlolllugun .. bif mektu"p ~ond!:re· lzmi.r mcbu, u R~, t n:k: huJUIlOimllldlg'! j~i., ma:zrl"!:t Vrlilyel vr Be-lcdi.vc r br)l"ill"l ~bni..lir.
1012 All'I1l!1l11 tUtiilh!;rzlJgl dalaYI

IIida

Y

Yu.nJIIJI 'bllhrl!UI

ill,
len

aJic;a1; blr

Yi!.rdIID

llo!urud'Uir.

Ba.lhnlar.dll. mim emel dCD"~' cy, bliyiikd.cvietle:rin Balltan Pll~:ml e:tlermi :bijl£iimlet~ &hln~ dB tutmak .... I!IDil..hlfl.Q;'l .. let db-I! lk~1 l!I'MnA j.;iJ1 ':cat euildrTi yemdil-. Bi" jjcngclin UCUD.I!I. g~irilelil 'bu ycm.i.n ]/'e1'iileodt I:.i..,l:li]' tarul
yo! ..tur.

iblldkt..yor: 1o&.tw l nB.Zm

c.~lili:'rd.1 WCYlrlilln

,p~run·

mecmuulnda
1936 ..
~~1

Nlk1ilhnU., cY,qa.ll.lll t

acuaw dol
1IIq.

Ndki

11'Z'1 , M rc: I Pctllm'in iloifl
l~!allm.IY . yc (De,· .... ,,: !hI.~,

I"an~ mub!l.F,r~.r..

HILI' I"ln

f' rL, miltbl.lll-

~1I1 lOill1J I( 'b 1"1"lL8,Ly "' WpUfUrLUn 'i!!I-..'2:IiI' IULIiIInIl!llIJ'lI G'~Uu !!l"1!1"II:lLcl 0'lOlklnrlndlfl. Plll.plllilko.lllll !I.. dlndakL Yunm.[1 DllnU"lJJtJ&1 tw!l.fmdilJl Ii,Q rlll'!;;I1!!"'" k b... J.! Ld..!.E,'1I1l bUdinm:k,t

tMLAMIZ HAKK.INDA
TUrk eiv 3s:ini Korumak Iffin
BaZl1

ClrilO.~n;"

IIllmda

I;! Jr m.aK,aHi

=============+

Mare, Ie
'kl. I de)

red rl:'k dkycl' kl: SUyUk blr w;:mm :;Dkll &ltmda

01·

H aIif asa 'yeni k ...•
.
I

t«IlI:'. bru.1l \1'4 IIUkumeUnc ~!I..t11 tllh:umltl· II!.I':IiRI nil:~'Lml!k lur~Ul,(o'rlJ.ll~LIlrm PlIllI.ln·o: W: ",I hUIl\U"i.1cUulJd ml!<)' diana. !lJkuma, mecbur I:tm k
VI!!

'Yeniden l\tiiihim

Tad1Uere ,Ihtima~ Var
ArtklU'&, ,(Hlllim;U - TQrIr dlli. 1m· TIl tetkLIS d:m!!'k U~!C burad'lI.. tao I III, N:Dllbl 11.01 mt'll:'rlll yezdl:!j !A.r- 11mI'm, mlll1a.rrJI:' \'e mualilmlerd~ :&.I hi!)1 m~~ll:'l~r U%!:nl'\d'~!'SlISll telNuru1i1m Abu,;. Nurefldll1 Ar 1J'l, ell" (Denlml: Sa. 5, Sfi. _ .I,,) .:. klkh:tlll Dii.!llrtl1.1YiJ.!/trrlml~ mHf.le,l-

:h~·III'Cf H tstJlllJ(a b1-li!liu.roU~ MmlUl-

MevzHer Ahndl
Atll'lB,,:: (A.A.J DUn li}:M~ n.~'FcdM!en M J11lm1U" ....h T1.l.n1l!n !:ebn· 8:'1: Cli'lIl!1~n lib 'Tn ulLt"l!J' rmklll.lU'j:DlJlI kl.l\"l'rU ..rlmlz mtllv&flllJur.r,ctll mllY.zU muhll.rel:K!lcl" yr.pml~llLl" "<: mUI'l~m rnrnlll!:r ttllllll1l, 1!I!I'I"md~Cf4Ir- Bar 1:011: ~t.orp UII! allMl, h ..."W1 tcPI.JJ va bel"

Jl-h.n.i ba.hk
!.yin.
III

ll!<n

IIlZ
IJ

ktdJlt
~Jpka

aid iI!:mak
,mild d!! fa
I! r1l

'p'lll'§lll.l!!.n

ltD I ot"li LO t.a.karuu"
miUEl
)'Ut"tu

!:!Una b.i:t
VIU

~I111!1 l:.en.~l!l'.
bUI

H~l"i:I bir biiyiik

ma.y!

mil,

haYlI"llll so r-... 0 I!lJiri ollll'. gjdu.

,d!c:vldln
kavSII'III-

'1a.k ed Gl'l,:\tadl1ki '~e :rllt c:Jolu lunlerdcfihflri.
ID
WW11I:

Sa. ~ 1iOU. 1 de) -

_er Sal

Id. r J. &liUnd.iI. ~ilJ.r'llrri.k m Ui:tl!hll yii.k It&lllC&f1Z Ve ClW).ln&OO ga.lip B'~LI!'· Rao

dl.ltu.m Iliildc .II!:Jvg.l1lb~ynk 'fC'lhnLzln !rum Ft'&n hWttJm.etlmhm ~Uirar-. b liIIll!nml:lllk Zzynm!R atlDYILlL mUyon ml, !Jldufr\l FrAn&[l! Itlo:JoUi ILil iBlJ.lln: Elm'l:! Im.&p !:ltme:k 10;1.11.lU bll' ' zuilo'l c]c jl:tI;lrmek olgiJJl"L.Ln.iJIy-Jc&.q !!."i;Jn yo.,:lyorum, .VlellaltJlIJIlJ1 Ill· V~m'a:ton, 2 (A.A)I ~ Me· ron.k t.o..dIr. F!tHet Hltlt<f1n b!l.!l'vurmllk IIU.'I'lnc ih:\I&rn ed.Il I!IOO.kU1". VlI.zll'>!lrnl· I'bll.an, l'i'I~dibi n: '-i lB. JUOOl'll. d·UIr.!I IIIlm:llltl, bll Qarcnll'l klilIlI tlk~lI.irI 1E"1 If1i. CdtrkclI (mun ndm blzl!l 1'0.1 In:riliz bii:yUk I:hiilli Lard Hil!lfilln lAI.hm1.n c:dllmtlt:h'dlr. BI.!, I;IIH)'I! iIli;l~£6. ~~rJ.)l;~k'IJ.r. TII.rLh.1 progrnnu.n.l Q. t:~.,bl, Zll.QMI]undillgun$ gCl 111 :g.unj~ii" VI! ]IliBdt~rcye :ya.rQI:m vLl.rrmIDm nun kl!l.dm; il:iL.t'blk OOCl:I!gU:, Krahn. l h.eJdlill"lda.ki 11l"l)l.Ip pT'ojMrll~n bu- I'll Hltlel1J11 mtbvl!r di'\'lc~Jt' ...nin 1Lk-

Teminat

Biz,

D

VruIl

;

5u..

I,

ISII. I!i t

1 XX

1"I'I!llJ1r"l'&luyetaJzdns 'n!.LT'fi mm-moiJl lnPIam eiUk. ;Yi!!pllmak IZln rncb1.l- l1enlW.o UJ!Ta(llkllln Uk ~1'Id n dUf;Dr oldllQU hayal I.r.i- 210 Ir lI.1ddl. BuRIal' ~!"iIIIiiQKIIi I!IY· t!HllflTtd n Icil.bul ediT 1i!"C~ii:jl'li~n,ailiz bi,i,..i.ik el~' ine l~- kl ... nqlr- 1ngllllUc:tln LlbYuI- 8lli1aJt- b,,),1 d VDr.!:h... (n vom: II. 5. Mlli iI ~i:l') I IDe"J:: SiI. I, Sil. " -I ... min ctrnittir.

'lMili.t meo;.l~

=

I

Diinkii Ma~lar

I cl
AlLl
hryol!uru
IIl!:nc

E
i11:')"1
1ioi!:l!lbl ve

ETVOZONI

_R

o'e
bit

K

Tam Altl S'e'n,egi Kabuslar Arasznda -. "" Ge~iren Ihtigar Ana ile' Konu,'tum
bir
1I1~lIclll "ZCI"ll K.1II11D'DPillttt £1I~a!nln~ trikik ~ll'l V!l.purdflll Ii!!.hl~~ ~fkhm. Bal'lriye caddll!l!indd.ti d<:re')'i odrn a,fllihlli iilllul'l·

fi(IDnu,an

Vazan: ,M Y!!
VII
ill

Bqllitall

_ i8eyoiJw:pQi

I'JUl~om en nll)'<!;c:,@nh

~lJr bInd. ~

-

M '\iliHlIl ~r:d:til.'ill :!-pot' .ut!Jnlillrmm:,d~

!

d ... ,l~rll)"'il'rlil.m. Drn mil.hallr~m'l:: '-I'r iiy..K11'I. i'P g;e._irilmi, D IlClII~!!n goziim l:ia I'Rlml'f'l 'Itt. l ill'!l!! lil.klldl. B~ 111'1 IIUe ,I!vvei c.r,,_:::d, gormlii lerdL 10,,"8. lamlilic.l1J ,o~Il'a.n ~i .. o~uk ~1Ir1!'lnl _1I.0yu,UktiOn, .Dora lJ", ;;.::;.t1d:tnn lurdikl ...tl zl!mjjn lOlln I JH1JI1"\.d.,n IUHtu!mD.k IIU- y~tl .. rmll"l h'!:~a.bml "..~rdlll!'li'. lLdJ 1Il!~~::nn. i"II"Hle !;,QHi,lIJ:Ir1.D ve .YO:ri m<::rtJ .m{!t:J~I,lCr b\l Lad!!.,[ tDon,Jlill .:-IlL, 6, SU. 1 4c)
1

ih'll!il(ljl' It h.lQlllU ~j"'lor ve 1lY"'imEIJ ip 1I";::~rLiI:'r~k lr,..,h.ani b~rI hliloYV, n le~t g:lbi l-jhmm kllll"~~·1 hk ko~lC"ripil! ~hi1ct~mi"!(lrdi. Fllko[ l.I)·umry.m, adal!!! IOTlIa.TI I-n_jl~ llitklp ed':I-'Drd~. Bi-r lmVllIam 'l1:.li, K_e. .. k' c:an,leru l:ulddIllTim:. Il~,il;p;e vlJr· Iml)'!!. kifj geldi. KlI.till!l!f yak. Ilo~~. 1!lil'1.d'l~'r, veiuyler ilf]il!!::r~el\. dOli·
-

J&p!lInY>I!I -

bo:on

I.lUlII'n fte)'hllhmuj~ll

PilJll.l

Fudw ....d~IIYll!ir~1Ln 11 a

1m:rJn.n:adiQI

tng;lIqt!y«,

---.._.;_",::';'

V

A" A N

~ ~----~-------~--------'------

Bayuk Tariht Roman

ehir-» Nemleket Haberleri
Adligede: Cezaevi h den ';;JklnCa Raila t Ju]"amadl
B~r k.dm
d!Jrcn

O~iincii .. A.hme Tahsis Edilen Odamn Duvarlarr Sedef ve Ziimrutlerle t?ienmiln
-47 ........
(lnl
n

!Maa;:c~

edrisat

Sesle Tecaviiz
Y!<1'an:OC Y~U'IZ
en
~opllrl<lrnJ,..a
OlJpartlm.ilJflda

~MUfalti~~£.rinin 'Jop'ITillsm
11 Lal\DI.J I lil4: 'tl!d~LH.s.t mn lettlrllc:rl. bugtln Jrul1lrlf m LWUrlI Tl!vl.k Ku tun , rt~ U aDtmdll lop''''' Jirak nUl.... fa' 111111I<"ylud~ ~rlac:(tlol: I!gltmcn lmlll· llU'l Llf, m~Jd<~;ph:rd,.1tJ normli-l i.OOrfnLI t I4:lp ('~h-n'll;'~i'i l&lab",ltr I In h:crUH mi!!.hIYIUndl;! m;lllU:u.k '-;Ik 1!!11~-!!1 ekt<"PLOU" rI1Mrind m tekr s:CIJ'~oecl!kien:ll~, Ar;:lk bA.vli denh.linl::Il"fl ytu:l'r 1LIf1. l~k oillcllktrr. .E:~j trnen kun1tL 1"1 diJl, ,.III!I.C1da ~lh!L"lLk, allJ IIY dC'o'W'n ed~· I;clitkr, Bu lruJ:"!Illln kb ylud. "lol:l lill!.· \'\I,lll.!' aJmlK iJ.k VI!I IiltI fly t<:drI.:!lJl.l· ltLn 1II011C1!L muva.tfa.k olo.ruor U~"r Jhl!lI l«5y 11k m;::ktc: p!r.rlne gltrn.,,, 'yln j!(l(]«:l!klC!J'lUr, A. .. lk htl,v di!.J:'8· I'r'LJloI!lU'lll,", ctltmel1 k\11'1I1a.nfllD nere1 nI n.r,;t1K$ bllllliz le!lblt. I!Illlmfm"tl'l".

1'!1M"mln

'I'EloJN

b&'lfI~a ElkgU",ILl:ld., dA!l!'i!$-Yq,
uiiinllfLrltl!'n
~Cl,1II"ffU

yk.lzunul:'n arl<oI.d ~1U1t,l·

-'en' -en h""I'al!:.a
I dUfUnIJIl

el!!

!i.!I:le

I ~..
Ordu
udardiL
'lit:

Ot

W 'fr!

oldl.liu l;;i~ O'iUI'I'Il-U! Ah\' C::I,. N ~)'a
,'C'

\ e Ililn~nd;: fIIl'U)'11'1 ICi d~ I!lIlc- zt!nd rh zul d.· m blr ... J~nWldiIJ c:n IIllzd kd tl l;:r.cnlHim eel a,km I!IIITII· bl1ll m.,u!t.anm ;:i:;VTUC I LO'I b;:· hiimlL)'l.In 0.· lirkn ml.l<raL:u okLld:;::n, IJIi!.in~ii Ahm;:l 11l"-u;:,,Ie.r.:Jiel'l

.Lizillii'P' do-

V1llim'i. Fl!Ilml. "to; II ir C I· mu tu. F:tl.m .. Sull.l>);Im i ~oC I _ 'N. r :$dlll All PII· ,mvnm • Sou. I a mn
run dllr
UIYIM I. S.T
ll!Q."'1Z

fflc::l de

l

<lI il

k p.)

"Lill:: n renk :ufa,In

.n..~1
I:lIUAJj

bir .It. 'daJI.

il;:in.de

h.ii

n.iillltin
1"1

1"1 ..

Sdi-

b.m.Iw!irU:,

alh
"<I:!

Sa!

fqr. ° II'T'I lcrl::nnum
~arll I'Z.
.'

I:.II.nalli IIRZlar

be'nlm

c.;"

1< IIptudlji:!
,lll1ID

bu

!llIn)"

'KU·

I , "~

hMlcllcij!h:'ii'

b4:!nim

eJ.r.JQ~

,

In!k.

lezy:f'I ~i~ lII.dua vardL

hir !)u-lllnl II Idl. d un fi!;ai, tuu' til-de bi.r DI)'vl'
yU~Li

Hc:r

I r~n.k re..Jr. mcm'l;:r;:]"
Ie. .li.IDftm
dllillorla.

I'l.lldide
.3UViH

-. Her Lilrai ~ItHi :1111. I'lInl ~[rLl parllycr, gl!yet
d.DlItlriiran~·

ve

~I

• -I

mLi· 0

C:1'.

,

ve • (" _L III; ~~m" masJ::I "ian.... ~ C

billllit

ti

'I C'

cylcrler. .It 'fIi!1l1c:ftlen
rlllR
1);1

dirum·
L1',

i!yl;:r-

Sni'rllJ1bolulu I!;;mlll, "jJ 111.1 ~"" n~ nhar] III IIh ..1 hllpl hnn I"d. ),,[llIIYOTmU, P.\' ',·Ik. UII mUdl'lI'lln LllUrm.L, v;o • roe, l blrll.k&1mJ:tur f min I!lynl :r;amnnd blr mUdd l mn yet nl'mI' U &lI..II1lh ul ...ndurulmn· mahJ~Wn gldU",," l\lln J IOtillrfT'l.n. II , dLlllnl SlJ'rlLlllt!oluy.. JOtllllrLI", ..k Ilz.cr.' I~(I~I.I' tD811M etn'Lu,lIr. P~1I1i mil ld~' rtll! HIm nUi!lroUlEl.II!l.1InQ~ Iken Or.!i.;i~ blllio.U\"", IiiJ! mununu u 27 11ralmu q;nJflujtl Iq;!n dlln ;,r'lJnl1nnm If, t~kl"iir ml.lddo.lumu.m dUtc! vcrllml,U'r. S\Jl tauhrn lit. IIUI.IJ Hcblll: l cU& hAl<I· mA. dim keJ1d.1.1lnl l ... ru ll!vldt em k Emln kcmdllbil ,U ,J:!kllde mlld""&u l!dIyordu:

bltl
om~\I

p.!.l'ono

rnee-

1k1:.:I,yOf, K y!:rlo;~~
SIZh~1

dzyo

ru11!"ir a 1I\m.a

pi.yiIJn.v ?-dcta
mIlL

odam',

OZ h. 'fU:na

gtllilhI_

Accmi

!.ouf-

Pannu.kla[ bll" !!Iflir. hamall b:Qyr tlliill! l!.!I~laM1 vUl'duk~ r;.tke.n!>ell b!!'Yni.m.ia

IIi.m I

i<;;lru:l~ othiyor. :Sonr ... af.lilrtrnll:l~ d u VII rI IHI d fi gi.r.gid It (I Jtolld.ill'" QI!.., .r inlqi,yo:r k.~ n I:: red i:.flICO rlu.aliilLl1J[1' dan. "'~nn~bJnu~ "",ile bcr.1bc:r llaLoritetmin hararelj VI: !:.mbiil.

I.mmn Evet
yal'll..Il

I'IH-I

r:h, ie,~. k.omJl-Un1Ul luz.. 1:~rm

Cemil

Bilse],

Talebe in Dileklerini

-

Adamm

Almll.llUll

I:Ult III ycn~ ullfITlUftll, I)' I 01Li.!'du ruml, bLl'

_011

Dinl edi, Gunlar

H2 \. ..iudaki
Bildirdi.
!>,RPdlr. lllrilf&mlz.dnn 1l nlvl!nsJ.LIfI Bptlr' tc::~l~IlIU.1 vtlcude g llTtlma&! "n'"]"", t lklJ< I.:!dUdl. Bu l~, ~111 m(U{oI!mm",' bit' bLnIl IAz.lm. t1rr. BWlW1 10m de :100 - 000 bLn llit :&aril ItmT1 I:II),or, Ji:lu Itl UII~cr 1.am .,llInk Pille 1

81h:
!;:I!:

,hmfili Pl,,1I'oUlO QjT~qi:Jloo:r. O"reneGdd Kit .Ima muntaz _ man iid eel il! i e If ece Oil iIU-

V~

r.::~i.:I"Ilell'

kUb"bell ~ V&!"Ilan ..iilllu., IEIr, kubiMlc:;rin ortl. Ind..:m I.lmnan rinci:rle.rin uc:und. kuriik
n ve

vizd~r

Llilunuro~.

yi,lzi

rc(: mu· fl

mun

)<

'it:' '=oil n ..-iz.::lor.rin

kan:hCI brika. o£DglZ' im, i1loe-rel:ll nauld .. b.illurlanle
Y)'lI:'n

In-

~I·

mil-

k
ml

~ek"

If. ~ bu'1,:iic.udl: <"c:t,rlyordu. "
11111.fl ,Vii:

I'

II. iht
SiI.!;;mlar
VU:1ili~r1~

m~:rv't

duul d>

HIe J'lIJ'~':::I"Ii1'It!!tl

'"II:

)"iibt:Jc
l"llin

ma.k.ia
mal ana
jIIIlli1H il'\<Cle.

Lan.

Wic::!!l' ~1lI )'1!o'P1 ml, ol· bl!!ra'b.::r la6Wl!!riMen aYH. m' un (lim!)' L dIU
1_ h "iJoJ..-n U 'bcacT I~:r"D'll U l,,"'l~ bim.k~VOfdu..

k

giimhi ,

.bu.nl",-"I'I
pmd

Ifllar.

.11'-

JII'Io

l!Ip-errn.:::~i:tmum-

ne

I -. Bu- ~J.iilhi ci:l\aml k<l!:rldij.. lun[lilm. D1ln blr mJ.illlltrrirLII'I1z 1.2 IIUU lonyc ~~ qll:ldln, C')I'_ -,teli devrllD I fa bLr trU[Jo ~r'bnt ItIl!J:ln Emlnllll ill). ,Stl~[I!C Illl.II bull ilti!'IIIu!l1:l ~II:'UnhrllJ",JIlle r.,,kt;;irll C~ll Bjlnl, rU~mUflur, :EJm!r1I.'llyoordLl kL; Ilu.nnH)'OIilrdu. dJlfi L&kWtC1lo IlImflJlfill1 pck Iyl df'11111111111 1:1 :!,nm" l8.L'n ht.&nitluin 5 rmu ,,:nun bu gittik f! nr .. n 1'\1)1; LJjI! gr;;;oI!JJ IiJ.j IJlul! blr "Ill' z.jJo 11Jl1:1dl tnm Q,TT1'_ n 1n tAr1irml b5ylo d"aliYo: ml hm,11 lin dllrirnl ' ..U \'1' olllDll'ln .I.Ii~~t:.r1 b k lldt ~1J1tI\nDohm" l ", 1{1lnomd. !OIIihtir&:l. 4:!Idiyur. Klndll. KirU\lmUJ;tllr: uukl.:!" mtl r ,;r'v1rll'i rdl. I".nlclIPadi.,ahrrn. b~ I":"nin RD" Onlle rckt6r flllnlarl !!o)'lt'mll,'\lr: fnlnlrii ~nl.lJ,cI!! OJrk nTJU' \'&rilJ, nlln ~iz <:a~hn. Biihin "inal cp" 'k Iyl 'II r f', II'" l'l'rt 1 edmll r T&kJlm Iklrrn. Ond.JJi 'kOC' n1 ft tilr enm PDlriJ ~ d.::m: munkaddu. ht:')'l<d glint 1m, Ofn",! mc:o 'd.nlt r 11- IU'ruJrIILla buluHm" KltIn IbUjo1lk b , Iij n rUI fir nndll ' Ilt Itulutllrn.l.f, .. Crl.e1t1ro~II''''' .lta,.llr ~ll<lIrrlll!l' IIIHn" d\l)'\1 rum."L 1'1['11201 i!lclamla· nllZlln TIC:; hliXmii Il!ila.bMI'. E:ldll T ItBlmdeli; I TnUmhJlJ1Q m ~nfl. (RIt 1)1Lm :til 1'1~, "1".L, _.- '- Il->UlIZ I J' UQ.,'1'1'eJ< JIO.I! i'L:_' -, me::',_,.. ~II:'!i!'n- HI, \II..- II.partrnlill\ OTm.1II hll.lln'll 1![,r.I. .. .-. Fll"I!ill.t LlIloJlIk'l: II II Id~rlol! t~m'9.-~ "'~"e ':::lInlflll u~rul'luz.iJ fedo ~1~1"im, mLf... I )"Crtllll, I "lIm.k Un. (lIB.:>, t>U t.1ibI 1t411~1:1'1:Nf" .;4u: ki !gf;nli.imil: f.,;!'rnan ~'h:Ik.n n II'Q'lIoll!d~r ] ·!.al'lbulun 1rl'1 bu h !lblholl ..,,, "lttlrn"lI!.~m, F\ -,- 1', ~i1 ,I" m~ 1!!:.II'Il d e d eg ~. ~UJn. -D' II· ru l~ncf!1':!1 l"~ll;i!tm h!!..lt11! ll>,j ~ .. 1irol k!ll, tJ,II!OO rnr.vcudu 7 'J,) d]);- von bu ~'I:m:lu, y&baJ-ICl IuJd'nn '-mltn Alln.lum nil- nLI C'ittrtIlIY!l 1m ~II (l -- -, A.l.u ,L I ~u .-u L . ~1. ~a1i:ruu: I'OZiI! ler I'IIJ! glTiiLJ~, nf'll!r .. ~ J:I"dnn 1<,,11,1111'1 1t;lh Intll'l.l'l' Y lpm )( blr mnhko,ml I;! oym.::~ .VI!' (:1"= .WI 1I\J:l1y". Bu d ra dll .11I ayllk lLl)OI' ,"'II! Oil' dc' ~ dbkuliC'n yet IIJInI_k. 1rur1:\Jlun. a bLr d.lihtl mil;

D ii, u nee
'-..u-m"

Zi:rli

veya Vaatlerini

&lIb"hlfl !~k.izi ara.!lInd..a. !::Ii:'<1:1 e Ea!llia lI'iI!'n::Iij;. miicld!:"t:.er
",nun

rim

Yabancl Dil

.Mu.aUimlik KutSU
Bunl3n IILr kBA; ~n~ Ill""!'} MILILt'11 Vok.ILh;U. oFtn m~kt!l'pl~rlll IIMlC're ya.b.donl:l dl.l muaJllml yrtit Lm!!1l Itz~r~ edl!!blYlit lakillli!illlln~ b ~Il 'bll' cYllhan!;,1 dll mulllllmUIti kUnlu lr.·

Belurn !,E1l:.ktma 8'1: 1lo1Z;, be.nimki ba IHI'l I iJIP bu Rim ya.tlofCmiyiE'Cc:gi yr:re lIitmei:, mi:l5d;, klll'Qa ya.hut bah .. c orlaiBlndll bir yiiolruz ~vdc OhiINll.ilk .. It!!U1 i.ba~dtif. Hali .h.azlr ~~~ nnln mu;lIIadrrsizliiinc gOre: yok l'"Zcd..ldnJ r.ak bl1' hllk

blJi

n"kluGI.l'.

en

t'~,

I\,._".L!II.'

UrnumJ d-nJluLn rnll1l~l'P'tlm I 1I111 etmLtlll". TII..Um:&tn !lJDdlll gtir, Unl~'I!",lft,.I!d dolitor bLlllunclutuJ.m I, IlIL' kunl!!l l!ilr a"n.t ttdr18t yaplldlk· hlr mnr, }'flp!lmll.lll< no], lJ.n ~llap lun aonl" t.a.L'!'DI! 1l!Ja.n bUgUe.r~1l1 l· II.r 1ill"1n btuI~lrll:rn1iJl1 "~I!rll" yilkmc1an LrrmlLk .. ~ lIt:.aj gllrmol!k lli:l!fI:: muh· rn e{gul ,,11'Lt'jt!tJm, l-cll( eot:Cll!!bl ml!mlol!k<l!:t1l!rl!! ~nd.erl1eoHILlta.hl!n~h:dn ~l1tlmf{ 0111'1 mdan. cekUI', Huep C1QIIII~i1e tnlOC!he A",roo cI~]Ii~"1 Trp r.,IfWt, jl t.'l]«l!!ocll'rlnln paf~ 'l~nll(!'r1.l"'ml!mlJ!kl~d'" Ge~(:n n ~lIk mLl!,kUl!\ ';(lkt.lkl~I"In.1 blllyorum nt!' blI, Uti lsLebi!', by " ,rt ":I r1n~ bi!'~ 'h'T c.I nnl\<~I"IiIH ~'Ilnm"'a b r UnhuIt.:: hllBt t1! tit j Y .. tldl~1 "kit bu mU kUlfilt b dATaf ((111m I vi ~I1J,tl'l Urlhmedlgi ld
1~111I '!;"elt.'l..l~t.l!: a.r&lllrU'ld
L-

m

KanuT'l ker
temi.n

lc.Q'Vuze

'kaf"~l iI'_

maycrni

~Lm

hiMesc.Lt.

~irne~ d t:, Un i
~'ilZ

zorla

~me

i:r=m.c:z'

Y Illn.t JIIlIlm im.i 'illa.rill: m.a.z; yiy;:c.c: gim.:: 1<;«.1: ~IDI ~ h.rl,.

muk.'II"'i!.nh)

'~hLnl

k-I
1 ,.~

I'OZ

il!:dilc::n C>Gi1lUt1il -. U2';~ Il-~ o:.r FlC'C; 'i:nrn iu: l'!Iddl~l;: 5ii~lo!!J'lrni§ araliu-Inc. .~ "cm do::r.u:.,6~f1.J, ~II:~ .,ni }'~rUlil!: zi.lmrtit h.blrnl~I' uh[~n l~~Uul ,1111:: ~u lell· S ),iii ndi-YI: v~ b~diiyal" \JdlJ ~c::liliyc:;;c.~gun, dl)'orch.l, ml!o!ll!l;,p bir hiikfum:h,1' Dlan. O· . f'Ul'Il O«incii Ah.mil:!lI1fi gM~Iincu Ahrn...din t'II K'Io""ll'lr;;J:\iigl !iIc~J: riwan riczlHi b~ eOzunu L. __ ~.~ --1 __ , .en I!'~ijj ~y iH' I~ ;:dO-OJ VI: U:Hf)-'~n duc:l ...... !t" ........... "1m L p, I;DWllII.t \l'C: ~I il.h. I QnU9<H1\a .11.'1 ~'a milD!!)"· 8'c giindt!T1 iKri buron aJr.• ~,,"aline: solcll)'ordu.
I 'ZLllIol

1.0.. ~ '.._ _....

cuncu

.I'1oD"'-.am

..... ,.~u dllvlIIlan

---':n-

~

rdo dmlryoTve BDtlT C·' I '- I II:'

e "-c::m

I . ULJ L' <=n

L_~IL--1 ."'1H;I;;n_r~

lll

b'

n

i.mZ

d.~L_
I

I)"a-

l"I!Dl.i"t"Il~_.

Btl

II' pot'k dIU"

r-

Y h

II!

D-

IlDhRDJ
VI!: ....

lerlc mil:~ olmahan ~ h~i.i.z bir ~dc~ ,~ . loll OII!!r~ E."fIIvailindEII bCi: bir<:JiI!:n ~~lll{lml' If,inlik. gc1_u-mit olan tX:uncu Ab· 1'1 ycr.dc luddll .. r
lunm_

-.ker er~ •

e.fll.'l!llmiD

1:11.1-

lI!'opnedoe!l1 el ~JI"!I b .... ! bu la_rd.oI:'t hi!' an ~mdll!!~' 1 Zl VI! &iiizi3 .~'I.Irdu, RIIU!!IaII:Ie::r·
'VI:

i dcim ~

ml.:!i" KumllU' II; 'l"IalInrml IIlml~1 r Bli kallu,rnnlw-dllIl II: 1)1 nOlth:oI!kr ~(,Tl",cr ...lrrd .. kat ll!'r kiLIm.. 'I1 111', f'u~r~T. I!.I!IIl IJfu: IUULdJr kat. '0,,:,:,, IIIII' !!;i 'nl:Hk \1IIda oI! tl. t Rl!'ldllT. tmnlr.n Idyl,;dlkt,,", li'lnr.'1 III ~~l1l !ftT~llim hl!.kll.1l SUltIlTdl.h" tJll.,II>,;1.r &liz IllI1U)' b~ II.ml,Ii:J.nl..Lr, ml"t Nt! IldJl;~1 I!II!Z.II. hAklml dllr1, 'n~ (hllll.l~~lndo!'J1 Ado n <>Wl:ii:: ~_rW!W GI~lu Cnf,:r Innlndo!! bir 1'111c- SI%II"fi 'I Ld", l~L ...~ 1:11 ,"IIJI~' mal! 1,cl.>k.iJ .. t L1, Cilf< I" hlr ",1-11 ' pM!=! .. (Ill..makt.&n IIIlJ~hl liIIl. KPndl51nl mil. klLll -:&3'U01l Ilr1LllLOo;I V~ 1mh.~·clcnJt mUamlr olmlJ/4.r k hlYl:lIiIldl, HJJJ· dat_ C'ih:rk.n djyordu Icl~ • ~ultl. da.hA Unlv(O....!lll! i.al'l!bi!llli Lken • BIlY tdUtlm, munJl!k~lI!. k6ylUYI!I dllhB !ayd.ab 0)mJ'l tIq.Idrn'l. G~f'(1 Illt.lHnllk. BlZoe blr ldeBJ liLmmdll'. BI:I 1;;011: ,,1du, FII'kal ~Q"1I1 tie ml>Illll!kc,t \'oI! lut}'JU "'~I l1,li1ij¥l!.P ml! !fib! Onun 11;11l <IIUnl\o!r31lc bal· b~'B.dI, Blr Ll1'Inn. T til gUnt' malltlrr,

B'!rLUI'II b, r" h~T !}lfoIli CocUk hIUImulonl\<e[e!o[!.rl d,"r'hal bo.wm .....l.ll". t labu ITl$ n Idlp g<l:lmocn'ln I.al'be~·o: Kllnltan g.p;;l!f'I Ilene II - HI t&JdI \ IIklt kllybcltln:lltinl tI!_~ r dikkal~ I'fI~ZIIn oLrnu!l ...0 rneml"lteUn m ... t.l!!h !l.llIrIl.J( b I h~t.ahlU'lede ) pllnlltln~ Oh'lN dl'r In dlLhll yfLkm bl]" hIIiIItah L. Ilr ml1lt4~ :t.lll.l'mJl. 1IIJ'I\,Illlhm 01 TII.k la· n«h' !-'JHlI11Ulrll t!'Tl'lln ~tm-!!"Ioi: lIz:,cr.,.. ym cdilmlo;Lo::nHr. KUrllto. 1:1 I lIo1!ne Sg }1m, [,iLr Up clb1 ~ m~'!l1~1nC' ~I!UI1Wcbe .. lIIoI'dlr. Bu taJ.ebt'l~rt, 'I1lnn(;l IlIlblu-ln bfi'ITly~tln" mlldBh ~!>'C &oI!lIc1'!ln &ol"lunda ~tIuIl:i!1lds.k! tlrtB t.lrill!.ar dettlun, m~ktep .-c tl.!!itlc::r-;J muall1m1~r\n ~ nl!!-BI~ :1k~am .. I'll [f;r 10; I;'II~<II, lIIukuk f kWI. dlr_ J IICJn
!IT)'1ti

k;lldrrmln haM.k1 yok,l\Jr, FA.k:llt yanImdaki yllhut kar_ tund ...k.i JllraY<I olur.ral;; hr:nj. rahaun: cdc~ck fMr te~1Y1.iim
~ttwmolJ1m"
tit ~rp
VI::

I"imden

v~ire. Vapurd.:.l Icin:ulI:lIm

beni.

y6-"

hi~~i' lUVVCI.
t.er~I:"C

di:iIldir.

He man,

b~t.-I

Huik. l ludur es~o:: t r:c.a viizi.1 '"'l .ad;: yaplla.l'Iohirrd. h:c .. vi;i.z :! y uk
1~1I!J1'I'I.l1iI yaPJrlITLYJ

k.i
'loll!:

mecleni,yd:, 1-a:k. '1,'11: fi{J, tta J1J flUlu!;t blr
bUA;;;i iioet=k

ka.:rtl
met'

LIll"b~1

d _'" lU-

YJ'~U

aJ\md.lI. deT!l ... dJ.rUm~ktl!: v u
Irunl r ' .. In • ~l"l'I-Iner Ii' I'll'Yl'ptJnlrnllktad:U'< 'Tal ~1~1'.
)7a·

,l'V

fslcWtl!ll1

Bu ' ilityc::t ettigi< 11~ Urn .. n hi:..kim en;: ,-apt •• Itt .oyl~l~ dlYe ,",r8. <.Sir 1J:l'
rillini

.l:ch~e

h.:::n uz

"e Imemiftir.

dLi

mllh.kernl:jl"e

E,rup~ultNlTdU'a

t>1r' lli!m

y.po.c.&ld,m1

YakaJfmdrnl

;ihi okiukl!!NIle,nu doj,· mid" mrun NIiI) 1nd II S&finilZl idura!l'l yiizl~rce ~;aTl b irrf:r gi Ixe riiriilxe l:u:ltc:lcnm.i '"'C bll Iletll!~ a,i .uziitu" b!i<boldlLll~r. Bu hlo.lllini Iuz;& ve d&madl~ _ uhlLl. ""rot a:rzua'i.I 0 kad.T .ur,atl~ yerine dan d.. ~ml!rd;_: 8"1!Itiri.lmlJl:l h. Nllond. OQ,ineii ~ 5ulwn ku;imlZlD VC' damlldl "'""',--lc Sa~ yainl2 kalddda. Sf' lITuzm p.ra.ymd~ nadide:: n ill allllllU"d. k IIlkbd !life hen ijz vc ~idC' ~ Ii.k Eiz,lenip ya7Jn aan iInizaz.I.a-n d ..lga I I'Imltk. UrIJUf. BeT). B.aT~unln bolhl;~m· t4 d~!m'Ii il!dtyOm;q. cl~ eDiUl'!I r~n.k!i 8J9 ",e Lt
ia I If c.e:m
~!r L•• ill:hm vo!! on1.11"1n 5;:·

HildUm., l:>u 1'1'1110:11 'Y"I Dul'lul dmef' ~gl 1~ln. :k<!,[ldJ.sIn~ l,,\'k! r .. ltt

Zab,ta Haberler;: Zavalh C;ocuk
FILIll'Ilot SI!)1t rOmer SU'Yt JrI~yd.ll\ .IIOk.a8'Ullill d • .gt....n.q liUltiO;lvan ~)l.m m ~.Illlc.JLn.d! 11 ""murJl.111 ~ YJI.~dak.l ~tLl.I ~llmu ocliwiIa )'Wmlllk· l.a ol.a.o bi.ii.ltmJI tatUfi dOf!i'r,~k 1m1lJ,

MecldJy~ Id'iyU cl\'ormfll) b[,lunlln mc:mllllkcU ..r" ~6n(.ltrUrnIJ:l 1;11. Ilzililp!oI!r!nd~n III aR b~1 t.Lt.,T y,l!r1n" UnW"nLh! Ill: 1!l:!o-'1. ~'iII· Kr,;11 jl.uyunun a.rlllllrmd mtln:lll I mllml\ld ' ~r pr[rl'lnll t.J:iJvb!!l I!u.Llk nll'l!!.lllr<1.cl~ i. 1Il>'Up 11!h11t n l'~ 4;:1\'Ill"lnJl I'~UrIln:! ll!iklktl-U.a t:mJlLI1,ull. ltIulIJ.~'1'oI!l'='1L bo~:n.1C ni}'tt~dl! !limaI~m 411lnrllil )'I1)"m.hcLu-I&r. k Jl..:!n1 fill. l~m b·lli!\1iy~1!l I!IUratl" 'IlltlrlJe. .... , Webl!)'1 kllh\'oo~n kllrtl11'mlloJ! I. mill!.lII!.dtr, Tt!lklk'ltt ~arllu ..cylol!J1]~'kt~1rlI!:r. ~Jn l... I,.',;! ~ erlne lulu.J degU, I,JII.h.:'!:Uls li:ek '-II del'h II ilUlllll'rtol! ~lrlJu!!k, K\;ln.iI. eLe!U:k 1Jei!) dtLl'l 8-IIYU Eyllp SuJtruJ j'i mc:rule tel I, erU\: k r,r Ii: I~"!I ll:iu gUnl m rnb' .f!1T'I IDe IndlrUcc I'l(ti'l", L getirme-J.: lJ •• )

Miijde

mollU"1

;)apInlluh.

~'Iomodi.
dtbmdc
Hlrr:'.'~cS.

~....llllz kurliy~1
:iLZl

le~mln
CC=:-Vilp

wg-..rdu.
olu1"!llllnIZ

"'0;

!il:.:uli ijg1!lJ !lU;;!,! ,Ii:' !1: tl3.Lan.cim);,:::"E.ln !r-at. lit S'eJo It·
ma"'k<:Wl!I}"l koy yin, Bir
hilillEi.h5l:TLC'.:lolnc
h.1~ mU2l.'r'r:!iI:;y-e gOnd!:;rC'ce~m~

SundIl11.onE"

ditto!"

llljl!b

Ilor

ijj,

B1:U:~kL1
In'llmB1lIIlI,

1lIIi~'1 kUTluln

(n%l~a~

(AII'IE.

1"11")

({'n tl\kUJterslnde lI'l!itlrl ~1", ,k :yapdmaktc. olll.n rlr.11( IMtlhilDlIld, lLlu !!ulIIl 1000In ~'"rllm .. kt!l clan 1:111'bll;uk Pla.'Jlhk. lrli.k1df'Un uZl!lllmll1i['lI"'N>,lt~e. li:i.lldl! g~tlrllm~:!Ij,II,
I!ITlI,

------------------!"'""----------Et i§i N'eden Haliedilemiyor?
BaZI A~lkgozlel' Son Kararl

Garp
piyallo

gi:m

b~~tli.r 5I::lSi,rad) 0 parazitl,
a gi.i

* muhaniri

tiph~

~!.me-

trlJim .... )' A

l{c III'

yU VI!! !1m]. IT'! dan mlLhzuz VI!! mijJel~ o J.cIum , V~ hikm bu 8.fO 1111:'1 l!.le ko!!Mli&ind= mig~r ImLitiili'l In_lelerin dilrUb... l'C'Jigln cem eyll!:l'. Baka Ibrahlml
oi3n ~eTI'Ii .:1I2!&i M. tti 1~ i:dc nu· radlJ' "011. dud lamtln kGul "-rvnml.n enlll ml::thli ~I! ItJd If bitirll:'m«ii,gin kID I hi.ll!~ 'huui
m.B:}

Soruyorlar?
)'or

t.e.I.U )'crlcr1nd~n
~lIIIlnO

YI.l1Jtu", ~Ltll ~D~h k.&ldLrJJo.r&k tf!!l4"1 wSlIJ'I'lybu.rI1U I!vdl' oturlLJ1l Ok.IlP Ahmel

~lanDm

Fenti

'~I,

).,}ziJ~

Id:

Hu:.Uk.Ic:rOO_l:J

II
De

,'&T.

hlr Jkl

bn

~
II!!I

blllllM'ra uan

be:

.Llla
L

llIir"~
II.Z ml7

~I"

i'!'nk

ve

WlZi·1

end 'Ii1!l'prm:nd fi IA IILIll yaphlar. \.'lI"rl'l~ _ n:1.Im1ilZ )'oktur. ZamlI..lIJlnLl_.. !bon IJIllIaU oiltlnlrt. &kilt Ii~ :[IiIIM Uib Inwi' ...bI,,4,,1'1~ ltoln 11>.'lmmn1 llllrrt &i!n~ drr IItn&,"~ nrum. ]!;,.1II!.m blr fUrbirh:dl. l]iO!i'r pill L

1111LiU!1.I'! biro mar, ,l"llf'llmasml, TIp 1!I"tlnda Dir genii. Suil'lLkl.llti"!l1nd h • K lapli.\lI'In blr III M.... IMmln~1!! LI-ln",,'''itl 'II.Zdmhp nqr IlUme6 111, bBd" ... 1dnI.l1llT1i~ bl..lIkJ.,t!c Glllhnit pllJ ';1;1 lll' prnf . ,11·rlt\ln 4'1:~I~Tlne I::' kI i)ftUnd;: r(~ekl'" Iken din' • .0. ;;-.. g.ald~kl ~rlrll, UnIy t tal "t;:"l [,: ti E:1. l.h Uk tI"l h&)l;]<lndll ~''''I!Ic(!' y~. p&ClA.k m.a.,:mdan yuaJIlI.J1ml\l, Cer.-ILb.. bLr l fI I/lk1Lsl" k bulfinU Ilcr"1 allrmU.:rdlg-ImI'Z kiLT Y-iiIZl d lhtLklrrl\ IQpLll:1 h.or!ItahlUlulnll II wnlllr.a.K t~ lenUr, c:Llar t1nl'IlJ.aI' )'3T111ml1k , olrlup.d1i.1I'1 I.Itm!l. aJDm'TftJr,

luJ.a. almmlltu.-. .. AhlrkliJ1lda d.a 1.. nYl"fl.lLl'IIIJr CoilLII H~iu tIr.Jlahmdta

fWllr ~~kU,"'ll vll.. !I.hl'_'"~ mUfodtill •
Inl,

BuakmaOln

Tesirsiz '.;aresini Buldu1ar

bic;:bir kllflun Vi:: h~hir ft:Rlltn wan Ian il;oI"II}'amlyac:ajp 1I=ll!'f io;.in !;lId I.Ires ~cn,l tiq Ue:! (ter· I:Um~i ~~~ miizZl.hrdal JiI-" Li· )-e) d~ye giud 6i:r labir ~u1l.lr
nIT.

riillwl'u gibi

rl

blllul1durlllm

11I11,<e.l'1!!ltl!')I',

11'.

yWmelmgUlII' ~1HlJ'l 01'f,; l Ihtl klrl hll.11l.ln ZIlnU'1J"1 oLa.r 1c r1yatlumlft !:.&drl&!' < YIl.T'II. mlll'llkabll kom.is· dlav m !?dIp liurrnl.lI:hdu. F.Ylll [J'IU' m rllk I)e bcoYl!tl bll:-Urt toplatlllI'ak t't )OnWlLl.Il flyI,t (mJbltlnd!l k&bLlll IItU· tl till d~,il. kl!ndl ImlC!.rtnl! hlr IhLIJi: LrIJlII Jr:)~d n 8OmJ. It. klldar parll kaunmak teLklk eel ~li:, 'bu Inl!l~tll. ~3.1lI ),c1'11 I!GIUI luillrI!:: J!t1:tlnTl!k tur.allUllll Ui Lm III etme klLdl:rh.:.r·. tar rilL!' Jl.ll'lcaktu-.

In.sJ.n] 1If, vUcut '1,'e! ruh ;m~vait~Jll::ai w~riJtde fen'" blr tl:!Siri oldu~" fil.l. m,t,uT e t.rnem e.l 14zund U-. Son fe' elli::n biT' ,i 't}' II:V..-ei Ffa"~dil blJlunmu bir ali' ~ad In &nlattlga ibu: "akill. I»na
I!!ul
silihLLli,

BUllla.rm

.l m_ll!lftnLn
nlln

b

.lfI
(I

du,

F~~
zryUI

b\J kenl bir

12i.]r.yc:: lan-

dad .. darda:n hC'nij~ U~m~ii Ab r:n .,;! in .u1"11 rl,),rtlcl I") i.pt..J. tall ...U
..duu. bir t .. ,k, k.clirnecjli: ltUhur (:'.tmemi". Pil4:!~1 il'=Hlpc:nah. he~ nUz. IuzJI dudak.lard,an p~~in !!lIar"" b-a- alern[ lnC!tiyl!! dilll" 81t-

III
r

IDIllliml"I..,.1

~ltmlJ'·Dr.. Bli.fUIII"'~
mllJIIlrHl ~
"j
II.;

Lh: ta.h.oItl

~'f,I

~" ~IDU.II. rneklk zlrtik OIkI.pt4!ll dG

,lIl1
n\,

na.t'
n

m<mlif!:' Cer.;i b\J .~evrLi~d... O~i.i;ncu Ahmodi ,bC'z.mi • dn ,sii!'l dab. (1IZ1a i.!giJlI:'ru:!iriy<llrdlLl, 0, h=i.i~
atkm babl
~1l.uljJ1'l1

Zldri

ldatelerl aw-~ oldutul rUh JlilfJi1Jj "!! Iw,('b: I!!\'. I 1:a.IdlL.rIDJ aIll' .n.ud'tuna

!'.rum"

lifllumallil

II,

muhtdLI

Gi!"'P~

iilkc:llin.W.
Ii:A'Vm'I

ve

ri.J;:ifi,do::

Yil.,I:.\'1:In rn.i1Ietll!rin hc['

bl hu [' In&j ~ 'y,lI'nl \'r 1'8'1 oorruna !l:J rrilllI"UIl "m,1 ~,ro rlll.r•• A!'.aba, bill ~In 'h.al.Urllc I ifllll.:,ji IhuUI.!Jlrn.'nk mU

w'Hlkb!lhlhll~

Ifl.

brrC'rLndc:n fI.iIon.y ~mdil _. Z!! 1 Vil.DCI.1.

birlu,"

IIwrlndlU'l iddl!l LI!lJJ.nl:Jul.rg, 1'10'1' ~n~, mUIIY)"l!'n 1'I'I1'\'~llLll~lnl ,)'IL5!TlHt;U'll;, 11111 u;:ylh:Unli !llrnlaC'do!' nc l{iirlAl' mill gdlym'dll. I• bUil~I.!I' 1I.bCIu1J!3I otlu H.II)'J'IIlin, t trrrflmJ dVlITIl'lddkJ kO'i::I"I.I.ie m!)rWW-l ~tJ:.a. Nu.:lli.lllt PII.fII. L1lWllIeaJl'l(:)o Hoi> - Idelll 1,,1 rim jz, !ODk olsun: (I'llil..l tli~'I(' l,1J]1l!!i1t td.llitllllrb;.; I' t- ""l}/ l J'IlIlIl'f1lur.be kr:on.':IIYO)I"l (!t lloumaJf.Jl,h olornoblJ lnmJ.rhi!l.ne 1Ilr:l~f1 nallte), I nydl U Ilt.llrlar \'t!o IJl:I;c yo, Gil mo[!~' lit Im)'UD mlXtI'tl lIll kadarI;llcmaktll DIlLfi ~for H !fTlnln 11ll.:J,- ,lloat.crLrl r. Onlln IcLIl ld~l!Ilt~l .tol!IlC< tI;p' tt nlu/WIl ~dblt .ij<::r~"''' lopl.an !!In' \"il' ~U~ fie Io;1il.CIJa1 muJl~.:1l fl/O hay\<o.n biJl":!!ll ,nda1d sall1jl 11, ,I~ r~l.n.dI!kl otoblli!l lJe fir.lv&'1" ,,11Il11o,l,n \;I:".p v!!Ir",r;jt 1lzl! b.qLQ,of'um; mU~~ lIli.~nrunll' mllteahJ:UlLm~ y,. pcrilkemh e!t /a-Ill~ flY ~t.ull. IlkllBl'lIK rnuhlellC l' I rllld .. 1'1 yDm UnlV niH 11 nz1i1!ll1 yanmd kre \'I! n~ ruulm.£ pi)'I.ia)'IL m.... ve luptl).J1 .aU-1" na rail kP.'lRlk 1 In I nmD,l. BillIrIL mUll \'l 'hut.:..h 'D!!.IIinl \'Mll bUlUp l 11.;uylrll m"ml~kd U, rcnltl"e .lltlr\, ~ gllnlLlk hUY-1I01 • k ....JIknlIll"ll..k LcdEt \'1 altt"iIo alrnlllllltUl' hllimh: h IlII h'JU'Lr I.:J'lne.llil..!ir....:Iclll 2.::19, dll; r -tJu 1<;11\ ;2,10 mwll I:J nl!!d1r ~ .. rbIn l~bj In· .. Mdum:t Yllmaz 18mlndf! Irtlrl dUI, lir ml? B In"n i:etldkl ~imdJ:r ~'t rrlk tc b t "tllll,fti B\mI!U' ll!:'!bll I!dUdlktil!n ..anra, bJ.r labnh molrJ'J1k.]dill! Anlmrll. catldc dii.:IlIn zl}'adl: bllllin ml'm.ll!!~"LL .orJ~r.- od,' h If'I'LLn t>oMl!l.llUlclllkl 1l-ll.1.J~ [Iratl:yapmLlI VI' tuprun t!lll'" C'dll~U il:;tlren bazl koyun 1:1rat In\Jj(ly~e!l1 !Ilnd~n &l tI rnmi!!kt!' 1:k<:>r1 k~!flJ d.lr.r I!'.h:r, Tlllchedl!lI 'b Lr IU"k !Ida" lIt l.Iarm p!YIi.!!III!.VIl !htl)'..... t.!Icn bu. t1H:(..lLl"lsn. w-~ ~'o)!> I.llIl'JiI II!:nllolinuDn d.n- I:.Rni: Itt '1::111"klliiTlll<:>r1lJ1. ~lLl'"pr'\1rnllmft.k E,;,h ;;~n glli1, ta!l:"tJ.cJ1 Ln 'bilr iI}' kjj.f!~nl. D'I!ktru' dun m~1 'l~rJlrBk ~'1lkII1!1i Yfln"'NIl-! bor.tayJl. pt"1o! lIZ mikl:&nh Tna.n"''o'I'1!L _!I'rlpm k l!Itl!rl«'n {JILnJ!lIJ"11J m{'t;bw-I hl%mll!h! a~"kedllrn(:.<!I1n1 .stili' nyn~lEJ, s.atm a.I~ U\ 5n1l allI11m.iabdHl 116yun J;Jk&n!.r(l.k oonlan yU.kWr<''Irr:.1 ri.'!iJlHdnm . !; I'pllll, ~'e ba- ielil •• HUkiJIDIlI:1. tlu m~1!11!! !mkkouJt ~U'. ~II..H l'u-.!.anm I~ 1!Ir, blr kJLr"r IiIIT!! iii ~am 1\ 11 Do!.! I:f bl:zJJTI !uek 'Iylotla. I ,tmo.J~L., I)1,J IlUrel:lol' !!Ii Kl.rq"lJ.morUk Lo oturun
eJ t..I;IbU!:"

r.'.;n "nm},eL ro'kU:tr ttz 1I11lI.J.k !.IIt<"Lduo.' '"u COl'~-a!IH ~'trml~Ur;

IJ

fl,l'L

Il1":2.1I1. Jo.lt!I.Ilpl,.:'

"II.

k'tlkllnd!:ill P1dur;

I lCln kOJl\L:lyo' yal4:a.lll.1TI!l5T 1(Lum

9Dk mUlIlh
arol;;,aoa.J

IO!'iinmii

hlh

met.;i kl!.dma 'Vin muhar.e.b~

hir. BI.I vr ~I 6,ir :hizml:Jl"llc&c:tinin nittltini "OrnllU'l.

Radin

rilJi!,yoyU. k

tede:ro:.k

bu-

SIR bi:r i.&vu:-la "bro~myorIIlL1iI, cl.crnt..'l', ben, dJ,fiml hm ~1J1l.8 taiiY;a,k; ~ I::acfiguh.

ra!:
maz ...

dJ.du

Sonr I:dece.l:II:'·.

ba.iira,. Bu 01.-

~ok keTe radn~da !liya.,i 00luk. din Ie. en on ~;.ula.n d.il:i .. nllLDlll.dlKlm hIde. aH! !lc:s.tC'li
LesiriiC' bo· LJ k bcgOLZlml IIil.ad..ElnI dlllY ...:r, bUllull";'U h rbin x:b.:p· lC'n 1Il".alnd" sese de !!!hO:::mml,· yC'.l1i. bu rol verct!>K. .bj olL.U'ILIIII.
1 lrtCl

te;;:-lH"1.L2 n u

cdr

ijFlr.cl1l'l1

Hwysi Dcrs Mete.l~i
lItua..l.lUD.H?rLn KeJ11JJ LA """",cline Ilc:rHIr: hlLSUl51 cierI! v~rrnl!SL k

.;olleri .. mn ahaoez l'C'nidi, Arab ...l.an il.um tlisrUWl ahu ,gQz:lki dilbNlen: SiTph, Ulahh. ,cml;di, Lchli

Sunlann.

lo;ind~

Afri.h

1J1r...kid,ln pulllra dulL 'Fakat IL.oI!n;:;,.o

'I"

bo~

Ile Dl"'P~

,~ZlIiftlm

p-

111-

da. IlLI' lr : -!'oJ prbp Wrm

tl tpl(ll.

toc'uk!!unut:

Dedm.

Slz.J

Lr

BO!luh. Rwn. Enrnc:m, YiWu, i, CUfeli. <;C::l'\r;~. AC<l:J1'I. lo'uj:lefceOII..H,)IIC.

:reI • f1' .lli.lii blr IrndInID l'1ilUlO ~ h. fll.('lnrmm ..... [llt"inl, Wir.lrrt ~
,rlluUIil'lnllll bllUio l .. f'I"~j"Mhjil amlarubn.-

.. 1.l1Lfi.ll"UUlil. &idn IfLbl ~

I:!1r kui blr Lur..iU .. ~:r SitHe U Ib i:lJuu.
~'h.

'!ill

L~"n bu, ""rilJ. ~yioLlulU lwJ:Ir~ de n~ O.raoJ Iru.lB.Ij hul!.lfl>uou.:z,
1;!,n1n;1.rI.k, UJl;)'l:'lfttlc.r ~In.d'll;'l'1m.

do ::IUiU( edll.Il1l~tlr. BI.J etnJre llykU'l Imroilkr.l !I'd"n muall.!inlt!r I! kkmda taklbll.t )'lIpda:cak lrr_Ancak. he mUi. alUm, ~qltl!l ib1l' m~lrp talebaJIlh~ dl!!ftI V'frmeK IlIte~ t-rLkdLMl': t'aJebl:'nln J.mll,,1, m ...kt"blm, aU~il]i blttl,r~ Illr hO:OYll['l1'lnl' doillumra.k !II'~. lll'1l \ oe:kAJ !lUlU' iOtiotHili::-r.cc~. \'ck.i.ll'! to

I.:::.-in[

!I'klar I om bli t Lin hu,tL31yctl.~') lUI i:.ITo!"r 8uzelhlt fIi-(,~'

JIoeH lill!

l:lll1ilt~n.dO dl.

her ~l«li~i a.nd::t onLlII'I :ar<:' enJfIom rdJyorle.r.
IlUnlaJdlln

hi~ biri n;n; "e i.lip'!! g1i:olelrmeIII

f.k

I " lUI'" d.o::iCm ni}oua

mlJlDrdurn. I"~klll ij,[wu""II,!'I ..... 1111'~ibi»!J ve tSUI 111.- ~!ol_Jnlll IJldUjtDul mnlrullrn, Sa!1 \'e b1J;'llr1ll'i1tr.~ol.T. JlI.u~, ill!. ¥B.!}IIIibtJr Ji'l!l'~ r, ...111...tu'lTIlI'~ '1lIdoj1J II!IfJ'l h~n~ orta1:IlI"IlJl durll~ nordfdl. BeUi.I !Jill <[j,olapllaNla. !U!IM-lceri ~.II !tIJ. VlI I...JILd dl! bIJft; bw:lIU'IIIJ U--

-13 .....
hi b.¥~ WI! "'JUI',tr; 11011' ~C1 a.bIl!tI) 0]'1111. IbIbI.JId him gliAl daIla IItIIIMII.:i bJr ~hJ am::aII )-alanliw, h'!l'lllLud&n
daD ftC,

ho.l.i;,rul!lYu

i'I't' fllo'dl~lD..b:l NllDtl'lIJ" .. niJlIID.

Jtu_ ~

1lUJ'

l.1& n
~,

l!Jl.dnr lD&~i.I Imi!ja~
__ " ,Nevl<'orlta.

~ 1liDpIrtUlB.

~UJ;~11l1~m-11 ,•• DJ.y~hlI.dlm.. (leW

it,

onu

mcchur

~Ilrnil-

m.l.

Halb

giize1,

i bu S nnaz adl d ki JLfhal mi.ic~SlI'e m bir eea.

rl <10 ,."kmiu kAI~tL C.'nlm odJIrn!lB -ll:tunw tnlda ,DUD'll el= lui r.o!OlHda h1timTI Qld)utu Itlr ~!;AI' VIIJftlJ. I\<}<' ~inJl. IJd I .,,, Illr Jrd dOl:lllm1l 1Il~
,111" llofdlJic J>law"l1 ,.t1 r Itl

m-.
~

di~lm!

_,.tIr.w.
~

VI ran:II.JIIt.r1illrrl'll
~Il h&zn'b.IdIUIIIII
I

~Im I., dO'D n ka.PlIIlJ]j,&l1 b1U~_km hi!' ha.ndu ks.~ltiJ. ut;m.p)nJi'dum. (10 ~nl~ Jill IIlII hnJ, ~J b&tnIn "rum_ B~h illi; II&nflIII1ft]' l!da>J!1IJJJ <lr,UI.,,,,,,,
r,M

LIiI.

<t" liI;lbul e~bJ~I.G'i ~1I1Lrd"
bll.:£ I!kl!c.

u.~

,'I!rl)

n
kJ

~,dJ IGiI bi:docll!k \!Ilk tim!.!. :!o't'f • ~.rIl.l.wf....D 1lJOJd11 mCilf('lll "JJ.Y1 Ja.:nm •._ Giroc;elr.&llil.iI lont rIDY!.I h.!~ II.I'BIIllY IJlD. hkubuXiLl'la fW~.k yi.lIl.lr.i.o 1b1lik.JrYOMu.. r,.nJj, b.II.'l!1 lnIrI!:IpmllJlim. Jilt Iblr ~J" dll'1llnGo.: tit) d~ilI4IID. No, 0IJl'D0 n~ b.&i,\,W, oi) ofuk. ... DEmel. Id 0 ImrJdc,t1lll:l t o.I.b.)'Clt, 1i!~1ml'lt1, G ldIJ'udom. t'Ull' Y hlrtm.lttl. 'l"BftTh a'Iq;IIm trenJ.le !!T.o,.. Ii:'&klllll, 'l'n!~ be.r ll&nl1lii:lU, bl:or rtaIi:!'!tC!:'il.o blE ~ilre IiIIJ.n:mMi lben.l, on!l:D.tI JlID·r.mttklllJ'~1:I ~~h. IiIclkI de; nnl!, V1!o1il IIU!) ~O" mlp:ol'<' 'tim, aiIllli lID fJ8"koM.Jn Irlnd!!', m~

111

~1I.ll'1M'

II; li\1lk

,)

Ip.n;r;;alll.n

II; 1mI,

I.

~i!k&

iJlI~

I< I

~mduJ

"I!

~
Iiollftll.
m!

"~IJa.,,"
•• H

bill' tUFI~

~t

nr

me.loI!r. !Io" la:r. &I;Ik. yi'fr I!~ 1mi'll Idnde,-dl, 1,'0111 ~lkrItata bl!' Illn lo('1nLl~ klll'W' '1~rDlltb. ~;d).llLl'llk

h
!l :

Ji:1 -

·_-tin,;u.

}"Ill,

Cn~

Ju~ o.
pil.dLlju-

hIm 1

,s.wk
F

thi,

m.u.a6~11(;
CiI'IlHrnl

dJy(l ~'i!.l""1 .. rd1, nlrl!J, d:a. 1il,E>i'~ Lllr 101:1: BI'I ...w:o.,.0 iLlllCDJlllil!. dlYIII hi. L,p l>dl),oro.l .. , Un InkIdrndl:'[1 ~ iIj!!JIo ~ ~kllJ ..~ .... . DIU1ll'l 11.111:1 'tJruio IIobIml.r:i!I dJ~, I

r1m. bl!l

lI.&I!!ouJd
'IlDvul

1mdo.r

,ILi,I"kl-

lliim~ .... iII

vii'! l'!II.ni1rkllU"IDU

'til,

atQ ~ title ~
.,i7idfn

~~~ kII.rJioIIIollIIoD ilolBplDrl
~U1I

Ihem' n !hi.... Byllu'c& 1.11]1"•• 1'.,1"). !llo'lan'll!. bl.lylik "kH ..iFdllJo ll~r'lI'rk"J] .. luFY.ID,
Z8IlJaIl.

1IUIdm. IIl'11bll.ht !J In 'bIllllJl d~ Ill:

b lr

mckr'Up 'irll-

A:ml!lr,Umy['J. G"l mee !

Im..rJl.r '\ crellin,

'1'll..: [I I - Al': 2 - (Hin: SI HUt'<ttt I:J!!I \! m:J.kllnuJ:I ::1 We'll il:::li[) tlrlll.!mrrt'm: if!

IfIJrl!)"i!:yin

[~ mm
O11U

~liyey
crnr'lm!:

rn. F.leu ruhwn D,,·
'I1Ii.iru..n.[
"~r<lm1.

LlgTlJnUZ!lo

'~'6 ~arl!l~~, Dl.II.Ilzun

dcgiJdir

lei o·

ItlaJ "., ruLmu.
IliYbll.ld

I'ILJIi!'U. ,Ui <I,

bi1mIm Iflh~ If'"f)j,,', &aJi:I.o ""II ~ wanla.!' nnu hbyl ~bllb'dL
&bclr
w>rl;fUw1r M

r:1,

lIi:ze
'\<~

dm-dJ!. Va

D"ml,

n
rnl

UZl'lfimn

U"ullCli Ahmntin ,,[1"1'1 b",lu t.
"I.~n.·,

a!Jtm40. Iki I'~ bUll killnll"l' Q!. IIi.&II )'1Di! kmuD'11 ~-Cl.IJ ~ 1j4l;)l !ll':ilB.ritl "Ira_, 110,.111p.I"ll'b:. N,m ~opJo lin , no blr r .....
.....~ lla,rDl.iu[D Mete.
lUI

rrunllll:f AlPl.Dd~ll r;imll!t, no I ~lIItu rLl rIll!!:!!; 1"ln l\il('lI)'orkllo Kldl:.for. []b; iii! Irlilree~lz. Du. C'..... e dUljillm.lllm .....,.yDUth' dota.,'mllli:h!.n , I'lLkPm', .B1rJn. til. ,)'1'[11 d~~llytin ,tlrclJm. II~dllJ1. lNe ,11ilIII.lnb;'l' ,.rlta ~tmcll hfr::luII:

\'.~

ZEl'.uJ
, III 15,2$ 16,10
1 .::!:1

12.-\."01
1,H '1",01
9,13

IJ'ON'E:~:
OCI..E:
ll<iJ{Dl: ,/\J{.';.lAM: YATSl:

n!L YlI7JTWfh. Kiln

A

tl.
III _YI:III )'QZI!!

bimlnl

.th'lromlf "" IIGI !ill rmltl< In'

de lID

,w

rdWk oIlmtd11 b1r
,hJQTD)1;aoum

mea.m

Illnlll~

11' :r..mF

I bl.lJ

UoIlaIII!rda Jm.IU'_.

h..r Il':UIJdc daha h", I!:'...... loc' ktl, II r IlIl.IUD bou m.mounJj'ot'l'liLII';Hn )'UilUl1Idl!: g Ii<!Ui nldu kI n'lll.i Jw.r ret tluMIIc,
na

n........ !film

.f:ItmlyOll' fill!

tr.,-em
Ill'" lmI.,.,i

odwlmu

~ yakl l~ U3''l'oIlIlktlln. I) f~l'bl d1 hi .. aCI-!iIIJJ ~lktil' I!drc_ \'1l ken iDe .1'11;

1'.00 IH'I!

19,~9 1iI.:.'!'9

DlS.IUC:

U.

'(~",ul

-

3 _ 2 • 9411

-

-

I ne,L

(~fVtf\~i'

, l~t;;UNDAN

BUN DAN

\'ichy'ye Kar§1 Hazlrlanan Plan

Amerika Deniz Kuv vetlerini Artn~yor'

-_-II

Tarihin En

lrilCIBir

Ku~u

\'lI!!inrtoilUl&ol ~II lllllibtil'i'l'e.r, ,!\meJ'iUl&.ruIl. d..m:<. '!run!!! !t"rl:r!! bllr mh U orrorlll.lYIi. kiI'I'[I,f • ml~~!lihlllllri}'DF. 'I'!I!1lI '!C'1!I:".tlIlJ'!lI"iiJa IIl')olll!UlIit bf~l_tl.fi !m r I:.!jttlt~ qman Am~r&a. dIiD'II.OII, '1"11 !bUyUk 'mlJ~UI1I1 mllll" "'!IIC'.okhl'.

,"IlI,1I

ha]
~

tll!t Il~iriyof.
OrQI;I\1

blz

NIo"",b"'GIl'I: alau lit.

ne

Y&~IYODlJ.D

?
Vtri-

Di.y,~ '!i ak LfLn.ea l'IJ c;cv"bl yo.r:

-

bill.lFilIll. }'liJok, AIr

durn, -

M'lL:l 00:!1lIl. elMo II!" ... y~ b" VII!"e"Yhudc ...

~Ulj"ln1i&JI.

~

am 'btli'l" !;i.riAl bUliUJun. Bllm~m I'lMIl olur t ... Pel! ~11lI olur Y.!lJ'mdflQ
ClU,l1ndll •.e:
MACi!::m ~I

mat

La~cmtmh~tl

Onilrdll

1111

!i1l:1lil

,o'l'l~nrn..

rnl:munill~'"

onltnde

IIlllr'l'.

I
I

TlII.l;Iol1y"Unl 1I'!!fI'ltir". KabUl !l1rnlyol'lW' arlrk .., 0 ht.ht. nlll1 ~I YIIP, 'till'

1"*, "flli1~lp I1lrlnl bLl[IJ,(:Eltrm. v,"rIY~Nm ,'nn 1 MUtIlYL\. b'!r P kl, del.. ,~ 10k,.•

GiTME, KAL BURADA., ..
VullYIJ mklI,Jflrlnl) II&l'd LI: 'l'a son, Ant:(lHYl!., 11~lIlm~ YlIlllliC!an ml:l1IinUn rnusun? 1:11 IIIltrnlk yor, b~tlC&a

-

tiii-

:u

dlvltJl~ I1ofrullilll. 'lie; ~ Hll)l1rl Vwnlfll, d:~L 1:'cl& "Iota·
l'l1. ..

V .1I~jj" P1$r paT.~1' b'I-L .. U, kOMII 181. berl IjOK
d;e>5tUiI1.LI d.'J~'t. rtlL. i!lcrll e.,lyl'l"_
eM -

ellI-l"

mJl\ilJi "'<.:II~lm H't'lo C,fL1IPIl. "WIf'i"Il'I'.
~ ...

.I'H~jJ1

lkL ~11 lIonl' ''I;lIL'rlIYIl ,f,l!ldl, MU. nl'V1k.::lli .. ('g'1I dt, AI1[onYJUlIII 1!111'11 dlltt4t'rdl, IIlIlOnA mal I£PI!iPInI J;!w1I.In d. ""1'(1111 " r, d""-lli. 81- .n1Jl.!ll~:r btrlnl tlilldut~lnll I JI' dp,Ll, ve :."IWIU ",Irdl. rHjJ'eonln 1<"11 ru.n.c.; !!UDI! b 11'''1l ~Al'it >;/e"'!!P"'m:!lCJ, rlftl bul.llm. 1,(1bm" Wr III:CI~'I. fllli!!l JIQU) pl!lll\till bckUy .. n ot~obL~~ IUl.d.:l.l' ~I!o. 3lz. ha! N~eID f:f"tJd&n.lzt ••, UTi'i I!l:YI"rU'I'UI mUllmel.... blHlld "" 'lAHhL yL~:r.:~~~itll"'l rnftlr dU,1'Il1l1" Uiml.l S.d.a.mhy~ el!klldl. 'l"(.!1"j~ DIY~ b'll~IIIA.kt.u."1 k\!Mllnl Inmll' M"n:r& oCi~.Ilr. ~~r, Stll oil!! blll\IL~1II AntollYA I!Il!vllli1l, R""'ml mUii.!'I!I.l:iIliI'- II!! d6,tru y1kr.k1t1.. lilt. )Ie· Tllr·
IHl.1Il":Bm._

- RlliTty tun! "!!!lIn e !m'Imn.w ~tmJ)'al!l'" bu ~U 1I!lJ1JM1J1I.~' ITi~lp ~l;lu. VUJJy :

~,lr

wr.o.!lukll. al::in I, U%w. boy'u. YlI.kl'lkll. teIIilll l'tlJ'IU" !llmll.U blr ,.t1J~jT]d.J. UJI· lUnde IWI;(!,. mr~t' blr "Iblte \I"~dl, Bu n u, .VIIIII! ol1U'1Ik IIJIII181 fHU't. ILl:! te1liU'ltc ctt..Lt1nCl fupll.e ,folctlJ, MC'r~hn bltlllctiln !;c1III'II Ii;Iol.1ytlh blr

CiM-Lp rllliYII1JlfIa ILII;lIoJ]J tW, C()1t pmll YO 1Iu.nbll 141. NI~' ... Bunu kilmlllJ Cle tjllrn~ylJn.\!.I., DIflU'I !llkrnaJl, bU'u ham P!m.1l ~t~dl. Elu 11:r-ad1ll 1UVI~;;;tli'i klJ,(llP. Yllb&ml llLrln~n ~1~I. tcl!nill'lnl !rOrl11t'" I ttol Maba 1a;ah,1I Iml """-it r lIardL 'bu ldmdl,! bIt l:¥Yol, ilk 1I1emtd:l, l!onrA fllfrlnl

ml, 'cc.'!IMtt1fl'i1 ILI.,tbetml~llm, a"\iI .[. nd!!. ·~rI!J. blr It..!:ldJltl! l'lulunduJlII.I'. IOUtOnmed.cll Kabu.l (:Uim, fllkl dedim. H.oJIbukJ YI.llUml~... DllmIen ~ r:J 'l"11X'!1ln~u!lZIlfI .. a y ICIR· dl:")i.m.., ElM 1fduUrI, H,d tiLl p. tan kw.'ttI.nNz. IJU \'lIrdJI'i1,I.II 110 ~"I.I.r I,Ln,Yl t.Wtm- FIk&t. D&J'_ ~I ~a mW1Lf .:f1C!.i!'.k. InLL IJl4iIWUli1l k41~ luru.l. Ibn ~(". blr IbJjJl IfJui I'fWUnmaJ1lek

~.!.~

r~·

Onla.rlll

E.tiylrl!'lyol".

du, Qunlflnn 1r; . rl!lp!.il~ . '!!n Idb"!'1 Anwnya Illil.

kJycden a.ynlm'~k., I.5mnbul ~r'" t· "'tk Itl~irur:ly UmlcyLm ... ~htllli.1 ~Ik!nj;' ~:lya"\ln Iu!.,;m~" - 'll .'a.h! C 1''' I~, .. h!t~,bul ,lmlfU ~m hUIDI l1li'i011; Wl)l .. tr, B"'Y{Jklu I1da kfi ..Ok blr P liLhmn YerlUe-r dUJ"UrlCcn yub.ned l'Ill ~II.. a',ltr. KIl.7. lno'lilfrl f"l.I'-II 11... 1'1,",,," I't yol· In,nnl"tlul mU'II"llflk gorUlonll~·i1r. ~u na blr Ill, t ;r~lrlYDn:lU. II!I!I p!lk "-bit.. t)IItWU.k. Ttlrk! I'll Ttlrk t:i!lJc:l klld.l:n. UZAl'iU' ;-lb! olunlu~lll!,f il-lt...

GUnlL

\I"

- MUdlllrlY!lf. IQm<et 'I'~k""nl Ill] rnck It!'-Crn lYllf, A.'}i !!IOIli.!"'"

-

ly1 !!,In II , 1'.11' j;ltm"k lAtc:mNilot!" Oil:Jn!!!! Il1011.11' 'inti 'li14;.• , I!\I, 'lilr.

9lkt~r"\1n YlIl'tr!!'l 'lily .... li:;aToI!IIlZ 'IUIg~ ... l~rd!!. n l..millkl,ritl'!.bn b~j, Yl\iIlr tllr mUt",k,UI. I!'Iltndll. Ada.rnClIIp "11 ylli: 1I1'.Y'I I. 41 ,;LtU. ~l'l'J141 Bu r!l1.1I!I il Imill'. blr dOli kJtl'\ l.P,'mliJ, ,.c-t,:lnJp I!'ldlyomu.l,,,. .K4!l'Dl1iII 11111'1id4l. !IOm'u~ ygk, 141'

en IUI!!II bir ~nndll Y!lp~lmMI' nr !!ilr udarrun h voOIIc.,Ul. Cl!rI~ 1I.. .;Im, ,,\'I1:!1rn~ al'l~'lnl! lil· d1!e~r.1 IfllrlUn ,,1"1 II!lIt.nd~ gtiz... blr nln

I,

ltl:! bJ.l ~ 'rail a. Iul.l1L'11n..W1I
P~k oclkll

hne ". Daba

bukl!t rid.
vilol'W:;

Sulculln
If'

lJunlltll!! Ibnr

R"m;:1

ven "

I('fil'&,

AJ1'tDll!f1l, J;!iilJgru B'II.lnoltl p:'!lI!fI H~le _ A1 ibl.lyunmllz" La.o.hhOr:lllm IJllfllIoY1.mdu. dlvana u!lln,ih HPlYI.l.lntlll (mil trU'1 ~/1Ji"1iaIJI I'<Ilfllrum. ... Ilk fI!:!'1I ~Inn.k bl.r 110,11.1101 dllyuyar - BrI,ch~1I do.hn ne IjH)'~WUlZ. ya:l.nlr;II~1l'I lI.el.!!IJU '111'!'I~lyl)l'du ('! '1'II\1r1 lIIII;;tmlZ !r"n.... .•

II'ldeee~m, (l. l'IlfI)'!l.Cl!.rvm, .. bioi' nl,..,zln l!liyh'nlUl bLL
bni!Jr~

.!iIl!:'1' II.otU'l"AOIII

u,

.fOJ1ctino

1,1 ml~·

.u

t'l'l,l It nr" Yolt!\a lWl.'I.f L,~ c:'ldl U. !!II)!!! ml 11111".. v"!:.n#Irlm ' ..In!tl!! dllinUym", my., !:I3yl mdJ, KoclUl. nlnCll.k 11d". bl L" ml'lIl gfu;t~rlill ( k.aj'll'LYlfI JIll, Nl.k1.blatJ end ,gllnnck, tu.al- 1IIIJ)',;mjI""

I

0. t~1,lIC , Vull)' Y. gitmeya otto;: ver ml,U, Ii' loI:"t li~m("dJ, l!irlCl:"l1dc:n Ylll· dt"l1J),ll'r lkyuya-

_ yin)

fl.erU.I, II: ~:W"P bcldl!lllet:l!. P'arllti.n Ie pry d.~gMu&JJ&d.1II i:dll'lLz. Q].t; )'mi •• mlYlanm llIeriorta lur4ltb, Nr I:l!oUyorllwm:z"ilJ3.b1.Jj( !l6j1l.'- ru yIlrUdli.. I<icn'O Qwn, Sl'\yY'1 lhll,arl. kollEl.· ..
nnl

M"n k. .. tmO!l)rl..nlL,. Jlt~lf.'Jrn I:· tI)'eo:lfg:lm bll:' fl:"Y yak.,. Son zamM· lH4I. Ib~~ ~.irul6 'Ldlm., H.etM ell-

a,.;; t..I

'If

l:ia.~'~1h;

Gltm.;;,

~w

!:lunda! ...

4

VATAN

3"

2: .. 94'1

OKUYUC'U'----~--MEKTuPLARll
OnJversitemere
Illr.; 1!!I\1tI1iIlclJ1cru 'blilUfi D 11:113111' "p.ll.lJ.tgnnlll!a ~UKl'1; 'loe-II. 1:11r P-~ ~(!.r4!U!~.F. B!:I Ii!&'LD liJi,ov.JeL ~rynllt.FIl:irl ~Il~l Dim k J'i'ln ,feI:!DItmr.kl,·;, n~;,.ld D"l:lm ):'oUnng"~ ~lIorirunu ~ ruJaJ1lMiI!IlJdtlAd nr, 1I!!l1.Dd.. n Iut.
Il'l:t:un '2S;a~IIIJI

."111

·allramaalarSerlslDdl'D 1 II,

Paso lsten iyo,r
,ed ~'I:!1J.1r. 'Il!JNlJ,iIlll ••i '1i1"lLJIl!'1!ndcu rt>~ 1:.riJI. ~-lili!,tm ka!l,d.n1!m~"llll "0 I!!:I ,., ~ ~ l(jl III:rfl iIlI «ill' n "~ll lilT> 1111'.I,l'l'II~'roro ,J.tJml l..zlJaUoIlll n I...Uludclfl
leml" h!l"D.~JUr;t1- gIliU'ICi'lJl.

Bombaci Raglp istanbulsporlular Dun VefaYI . 2 - 1 Mag..ip Ettiler i
SQleyrnBlli'ye, Beg/~o%u; Gal6tasaf au, HaSIBlfJllf,IJ1}I; Fenerbet.c», Topllap,llllj Bef1Ata" PtJ'rall,1 Yen"l,

Neden Yalan Sog/emilti
1-

I{lID

IfUIJ -

,II ",.

DMI..t il!C'Jn1b: III1nnH.e.lUulI I'i 'bfiftll:Jo IuLt][],· dil!fle m1Wil'll!kJ!t ,i1IIbllllldo 1[. ~'I!I"IlLtI!\1 D l~ Iblr k6:pt1a ~ dLU ~liJ'ad.a UIllbJ:!:rJl1ll:!! ~ IIIthllllt< II1ID mih:.. !!oden l'Iulu: .. hIIkLiI'I'IJ~n
,

laM 10 !JIJ!' r hrllilu l'I nlunt 'OfIU.. Iklnd r.1!l'1m'I1Zda ~"11 iii;!! ~ 01 veiletUn, Kn.dilkd.r II • o'Iilli'PII~ IIbl ~llr11!1!'Id Oh'l!"~ll Wul bl.!IIman te:rnLn.I Ill' nblLhllUI 1011t":!l '"D itlll"l!J r;;1I.ft:r .. 1! ~~ (X'....!!' \ !l'rmt''Ii· (" n, ',('1 jgOCn ~I'i' HI' lUi' f'e k ",U iIlM''&D l.ukLlll!, i.lc'f'oolrl'lrl(' ..:aJ.I~IIIrI· mill. !'ulh.!.. I"IillI. nll.i ,~U dl!'!'" 1 m I1In~t &'!'II'rn1I. IJIt, tEllrbl'lrll"l "I)' n , daD ImIi'Ulmu. '(1111\ "'r-<l1 '('0 tsIl'lr ....llUl" C'rmlllJ ~T.m ....

Yasan :
Bu lJ'le1<!:wp, Mlruy 1iI"'lk Serin J:.337 itJ1lIZ.Imnllllfi JOn glIiIIe1"lllde. An1&1y .... I'(Y!~I!I!. tlI.V,WI e ku:r:rumdlLl!oI.rft vullmUIt ttl1'l3l'dlUl .Antal)'.Y. loflLd.[t1 1D'llll.l'dl3., cllrui g~U. RIRI· om VWI!f:L imbi!!rl ~r, 'D gUnlc-1' l';'In ciCl!i(I.EI cclt klym~t.lI Idl. a&lfIbl:rI bill IQn ru!ly,oU Ut', j'iJiJm21 bombacl 'I'C I "'1l.,~!uni:1 c!I .. ,ll. Jilck yu.fI!lI.n blr 11I1Ih· "oUI!:l;l eldll,l~Uml ill!, Utlf.tilr 1111p -n kum.nnd.wJ, bidJ cl!.eMmj)l'elUi h •
dl!rh.!iil OWf' CII'Jjhtlll Ruman· sn1'8ln1l IJUdlr!¥or, tllr to:r.a.ltan dn . grp lle dUll ei~n iiII' nblta i.e;! emU!. Ilir mul'i1lb ..re yolu V!! lIckU ·mlnl l~jJ1l. blr lI'i1W:lUJ'!L hUl5wol l.r da.rruru bm L~ ,R;ctmltrl~Ol' _ t'l'e )'!liZi]!: kl. pmL~.I' Uen bu !I.d,a,m • 'I'fbl lzmln'l ~ bwamIj'Or't,;i\D'Idl, IiohJoIlJJlIIT.I geii'l~ 'b1lJ'1IoiId.il. iii tlJlihlnl ~enhld blr lliirutl'l utr GU~tT, KIL'lU:IIlnUn blrL RBglhm m lilli: lter

II"~

'. '1If'IB
vu~lllr IJIl.laln T blWJi,". 1\1.p,p. hl!ml)n 0 &l'1 kumall~ ijClfll.l!. SeydLm emlr VD d.U'c;lU:lLlt:rill.~ oIr,yar" !llClkl!.liII IlB!Zl:rJltdljJl: rbll' mllrreZe lie bDlDI:1I yoill. C1k11'Dr. T~J,kJI~. Jm' j'ap.lyOl' !;'t AilbJ)'oI!J cepht41 lI.:rlinde liI~n 2'lL)'1l 'bulW':lIlugunv !lJ!z:lnll!!ill~ ibll' hOIoi.tJ!J.ylloItlll.lollu)'o.l'. Nil Ill, IN d.ci'1L yl!LIlIDI. lllil~r;1 uJllr um!:lul!:U 1J1~1 CJlkmiYOf, 't&m ltp I.tJ1Kak1a.n II.-rad~ lir::r blrt!1 blru

~ k-n'dlil'u.

,'11"1

larU.

I
' "-!llJi0

dtlm'~dl.h:illr, !bl~ '1Ii-jj' nirll'lJ'du~Ul." t:il!I!<lU i.'iJJnfill~~n, ttlr n.ldlrDnI!)"1I 1IJ;"lnu noun l~rnJlD ['IUti mtl.t~M1"ly:;:n
!If",1

,fIIiIIk

-------rtI
Di.il'l Fl!lIe:rhah IIIJJnda I: \i'~

".rt

ED
lyJ ~lan

BiYAT
l'Iu~a mJ.y« bu hul'llllllll\ pt.'k )'!l.nhrn ~, kU.r; II! baJ(I.., bal1ang[l;lnn III

tat'wJ'1I "I'O"Il'JYtIT- 'rlne t.. bll-,rn:i. a. k eta Va r.arlilllz. hlr VII%.ly tte IWlI.EI t'!!Ida)( 1:1' ~C, Ilrk klU' 4.l:Ilna ell ba, dtnml!kkl'l ul:&nIll'01'. OIiirdlJf1l 1m kllltpellkte[\ ~ 'Ve iradC41 bll!!btItiln ,ElJ::i.IB.n.nn ,R.qIp, "'cn1l!1 i.nl blr kaJouola, KlIl:abp tan.l'lLnfl.lIo r;ldlJ'~'I". OTEI1a.rd& qldyalill tUI81nl 'lWVCldeli bfldJli KlII.bllk~1 E["yl ll1.l..Luyat, ks.i'Iduryar 'Ii'1l" ~t'e.Elll'I. biI.fIn!l. g~ud!: hll"B]] btl' I&al.tyl!!tt biLfuyor-. BlrtJ!:r1 lkeM btrkao; km.fl. h:-YI VUJn.lyor. :!IOllllR bczuynr'. 1lBklt. Yiltl Icld~YII ufFatilyor '\I' IJnlllll!J katlIfJ!:itt uk kaflll!!.!Il. bin;ak mll.kIDII!.I lUick, J!iylldt :!iD h ve ~E:pba.1101!ili1 e D bu-lIktc, bif gQn r k41. kafar~1I

t~1lmcli!rl.o 1lJII. d.IILmi:z.l.., ynrrirMI!:.M d:Ah' iu:~1 bll' i.l.!lllp

$J:rot::r

III

i!lJ-

I!:lUIi I'II'II!I. dJkk t II:1;.Um.Bu. b 1'1 baren kltapl t m~ elmelLdlr. \ c lI](tn ~h r' gt-rilndl.l. ACllbil. f.ark Rnih nUn I-;Inil'l: YIJrllmcll(llro. YII gT le\-a .~TllISrndllD rru !lly.:.rf Suny!' S,<'" m"Lln 11;04,.'1'" lfI'i,ml!!r ilgrd terurl oIUll~r: her M'lJ,l\'ZIJ, her fIlcJr b r ~ LlIlt Y'tJli.tur. Blr clkmled &,r11 :IIt!l'ldlnl!' hu k~Um!i:"\'., cUmlc fckll1 - ml!rln hl:r.ol{ un5llr!1it'J vAl'drr Ii It> rknl dr LImn ee:ttlOdc!' \ J!! !:,l.mdJ,.1l .KII- mUc~L ~fII.i(,t1!'i !I!Ie.R'll .. InllM md I
dar bllUl'i
~'alll iii

birim:i ki.iml! lia mll.cllllrlnil dl::"1lID Nllildi. Gl::ncl kurm.'I'Jn
mavazea]
v by l !l!rll::J'i1C IIU'b

y-

.alvil klJ.ili.ipludi! ~","",Ii!n hWII,ll!undllki
!JDI"lJa laJurnlllrm. o;r1c.llealdl!.l'"1 QU, KI.IIi.ipler
.11

r •.nn

!O')'"rllymml}'ooIJ-

11. r nndan

y-M. unl'UfillU'
I"U.

clllillUMt! JruUarIlUruSUf'l'tLc :l/fi.ZI dilln~ gI-

.tIkm it~
mer"

~1T.I"1(oE"1i'I.,

~

:r;or 0lil11111 gr.'I

1:>,,,,

ibl d.-ol!!rmUdlr:.la. MkleJlJi~'llrne

C;IR iN BIR HAOJSE
100tllollbu"'po:r • \'clII. '1J1II" I. • "':abl I:!lr Imu IVll]d~ iDl~'!:ilJrnIyo r. '·eflJ.h oywtl· WIU'U II..!Wp liN'
fl;lfj, SJil,lImn; rIo!.!WUlIIII illl&"1fII I·

ArLllt!lI. I'Lo.I!It,. bu]un~n ~lir\Ik. A. na.mlan. mlLl-irumduJ cr, BIliruL muk bit KrullmpllIIahLI.l' ill.. I!kB 'II; bli k!l
nil

IDe tlkm~l&ll'dl. R'ibgfiJO a:rIUlIIlIlIlZl. Illar k vyu.r !!NIl lI)an [{lI:IIlmpqllllll1.f bIll" 'kB.,. hi

EIo'ldUhnU Il!g.kll!!l"o '.P Iyo," mJfla. Kurn.r1Jl. Ragrp. lakJp ,i!'I!I,llcl .1nl p:lk 'iabUI( bab1ll' aldr, IIIrk I!I 'Lln iIIskla.ndlln&1'I !!Oneil, yIn ee lin blrlnd'1!I knr!Y1l.lkIlU"i!. SIIrm(iI ~ lzrnl.rden ayn1dz_ na.,g yolllLn Uc Kt:
'CIlt!UP
I

"'IInI.r VIl

Iy; tI,tr'cnlr. .fa·
)'lol

Y PY'I'ni yu.n.lmIJU' olLIT. 'IJ)'Te:rc'urnl:' !l'W18it Budlt ml!llI11 fl 11"11 tu<:Uml! I!. 'iw1Cl" dUI

Ncrli:~J]. ;;.~1I,yal.n.u: ~flJ'J"iekh:' !mlmul

l!!erkO!'n 'lI'tirko;-ecl:i.lWyl~ bit> mll:J¢ k&rl(l dl~"Ui!lll ~f Ttlrk,!:~ de til' ba.ul Ol4utu g6L1Ulllll\I'!'. Son d '\1!'ler-· I'i:nlr. T'1lrk'04!nln ,UW"IJnll bllh JIj 1Jt de J;l lUC'llmclcnn l:'Hllrna:L '~tmlz, 'W"CUCI \'1III'llIT. Gramrr Iwl rlUlCrl· :l..l!oPn, ~.n:-a:k bLr' hllle g~t1n'ildi!!1'1 l' ~!b.i.nQJar tarllJ!mdan >' ,.I!'I'Il IIftkAr.

r,nin

01'l11ll'fl.:l. DLl' TOrk Dluhllrrlmil g@lmiY,;o;:~ laW "ilI mu:U1UI~dfllJl:

I.tr. ~o
I1l1.I

alqllonf
tercll:m~

nrmu, ~na

hEI, .....

lann bLU JI'lI kd ILIlJlg"l 1!d.~.-klMl kcnd ,GrAJIIl!nn kll

nl$ li&JiI!'I"r~ 1:'UU&n1l', Ru IoI.lldlUltl:liyl)l'

d.l.l'". A.m:l.k dlllmlZl ~r.

m~l~rdi. UUTtkli m .. ~l T no I'InI!l 1 fil:'lic~I!::'.I"venin. Cunun 1::11 mtihim mu".md. ! l n.hlllfiPodUiI r Vdll), I 2-1 YI::DUU mHlikimcyC' l8iTrn~L l.imid.ini 1I;.uvve4.1endinni oldl.lhu. .:}eil!f II1.adlru:l .. b h.ver K dun. Id.i rnA .. l n Hra~ile. .... C'riY'!)fuz.

biUi ... lelil

bu un ,"4Jllrlll h • b\.i.Jiil bir SoII1'II11I1h~i.r. g

Cum y ptaJlLr, OYU"' mllll!lvatin, ge,;; YOrd!.L B!!.fI.nel filldk!ldlUl IKlnrll C III 11.t.lu!ar&y~1l1l.l" IDt'llnlllglJi ald.tl EIX. r kll.t .. t.ll'.fIde il!!dl!m I)I'Drlu-i:!.L. 1Il In!!1 dllkLkl.lla IIlr GUBtu:aTiI hllocLimundll h tnll' tllr hl!l.l'!'kl!!t old R kj!m pellll.ltr Cl!Lili!lal v~nlJ. Saliba" din IU.lnu IfCle l;eV'lnll. Bul'lUi Ik In blr ~ In 1:~l!a!ll WJllJl flU. tllk an krnnrzzlllll!' bUnd ltl.'Cm!lLla.l". 2~ In!':1 dllkllt!l(l", QIIJIlUaa.T'II.yhlo

~ ;llllmlUl
I

I:It~kameUf'le felil
IIIIP:h-rj;u_ Y'O.ZIlI

Ril..

tenders

yUZe q.u.~

Uerl

1'!'IW'r,~L~~n!'

KLl~UI, dlfl'llyGI', ~Ik Beye: - Ips kImi&n~ fly :r. Cene.gOFlilnmt nlln i!1111:rluilru dl:! y,ltoI"li:! c .,ellr4lm, .. M'entklJ mJl~lrrIIIIarnu ktB.s.e& (lhlntbjfrm bu Imhn.mlll'l gell~ bolli" gUl :1'1"1'11:.1. Yllvulnin oossma. frill or. Fr,II:.adJlkl IJ\Itlyll.t zab~thl:rtmlen rau~ zah kIlinl"IIl!!:rinln ..u.nn41~ 1!6y1e(!Iktml mnra. ~It maJii.Cu.p Ii ~ 1-

111'1'11.. ~o1'wr. .-1 Il00''. lmkt-mln

till" min

~IDdI:D

GIll!-

l-Iwq~ hll,1UIl1l.1lll

I'l)'tlllm.llo

yeo

balL~
VII.Hb:r ..

BiZ ruta d.llmWc Ill:l"l'Iu1W' .'t' ya.z.ru"' k8lun~lel' Ib;umde duro mara; .... llL.l'dim b~rl lqeklCOl i!!d!!JI d blr md!. .. IILEmIll1. .... ~~,,'1uI1I hLl'eke~.~

~en c'kftrl~'a

derlz.:

!:lW\un

[';ID s&!l~l'lmiZln

h'rdlm~d.~ blr kcJ]kln yRfTI"I'I bll D1cfhum, krnk bir ha)'lI1, jOur-a 1rIo1.1,.,,_..... 1.B d .UJ .. _~n hl r [1'''- '>'I! pt!)'U.r. IUI101 1 L'l111"U1- l& b~l twin iil.G~lmll ~.a 1;11_

t ~1.r l.:zzctl

rulutuna

muk&bll

Istaobulspor' .. \hl'fa
:;iu,eJ
5tn-dLI'ld.D gUnii.n

III!. flIulI' B~ditll ••trlll.ll ~lkfi'Ilunl' makbr. Bu ij;ocugun d[lftlnmE:' full. fll. mda oldu, erl~rin kuhlp· 11Idrlu bUl Ul'IUr. F&KII.I:t.erc IlrTI toll n ydlnl eanlalll!!= VB tl!!rbiy I!du. h:rdc oynAlnllm.lan r II lIu CIt' blr mr Ie kiloTflJlU\dBka.1l1'. Our· ...J!!n:.. me ["" ~"H" <UlUe _. . • _., r,e ....... "-_, gu~n -" '-"~. mll.!ii JtillI dl:: ala" I' ulapDH.lD d k cdl dl.llnln lrabm)o'.etler1n.! 1:I.kaDlJ:, her mp~levt !her Ilkrl bUtlln oe.kmqnu: y - :NTmU" Vefa .,Ian ~ Q'kIEl!' .~ dlt,unlk. 0 Ila.ldill i~l'C'tIm 1/!1'I11W'lP'1l!'k.llil~EIi!Ill'Il, tahlll VI! 1_

m"Lihu:n rna;.

1

illl

VI:: I::n

n.bulIpor

- V~f ..

YllpmlLk, dJl ljUunmlolli uyanmPI cil%i'J b.i.r ~ 0 rli!.d.w. Toll!fto i her btrU" me

!~lr1 '_ e etme:!'lrIl opl"nl"C"ktir_ Du 1:1 _ ~ klrndl.ll tfN\1I(.J'!:' blr I'I'M \teo z.nln riYWfol! lrwr dlem-

In'lrt btl" YU'lSmd.a
,[ngi'l~ mil edklmClti

uyU

l.tr!::Ume yaparnuf· MIL- t.erbl~~. Iil'iorudurn; MalllU'mtyetlidlil'. MM:UlYClI dl3'Ur, Ilfore[l· pll'lrn

lfrellJ. meyt! ~UJ.f~l!nfu. au dlll!.Ji.a <;'(llC. z.._" m I ~ IttI:;L TJ'I1JhakkAk: !akat II) r;a. m IlJ'IFra.n nnJI Y~1I yuJ bir ylD:. 1 t='OriIno.Vt'rtIu, ~to.'kIrIPIH"~I.nI:kOC"lImth:l' do~daJi' doj'ru L yan yaJ1a ,g,'lI!i'ol'du. Sou. ,su!'t!tlll bamI!I. ka d~lInt.;.t ve h.Y~!.;r doguyorduo Alwn. '1'111 ttrt:lI:m~ 1u,Hyelinin MIIHum~'nJ.r, ~Ilrl lli:w-mG C'(>k lowr
~"Or \

lmkillUU:

d II ~ol;; fl:!T) ,"'az iycte d ii lJ.rntU ti.!. Vcf!l.hlnr mulu2. m ,ha!;:lm~J!ri HallbYI, Flikl'.r;t~. S1.IU-I1.!>"l.mua"Ui Necd!:'t.i ka):b mi, bu lu.n u.ym Ia ... dl. VElflil< la"rrm IfiO bw..d.il.1!1 bu' yijk b rr R~!l"Lh dE!"olamaZoll:k B 1iII'll! m.u.kfibil 1,mnhut.por!lollar td... Elweri ,O)'TIiI. II1ra.mJ.tLBI. LUtlmllEl-. ,uili!. Gii.laluara.ya..n Si.ilellmlilnl
_1ml!llard.l.

I

Itltl!tn.l My~ijyor.

,.,
M.%Jl!.::hem-· I UnJ\ ~)'lI'tl!ode
llynll1·H, ..

1B1:z.d1ll I:Js&n ~rlsatmEL m1Yl!!t~'C!nllr,
t.UI'IUI'I

DahEll e'¥'Vel by m~lp mkidini y: par En, .rr - i lllE.rmmll hli.:l"l!.l~ "azr;.'cli mnzuu"b !'Igillfi bu mii~i1.llllda • .bIn pdk. mi.L"'un bir roL O)I'D LYI!lGiIIglnl - lI.}uclmi!jo ViC h.akeme biiyid; biT vniie ~im; de iL4ve etmiflilt, Itt.a.nbul fut:.bol ~1an~li1 dll, )'4bu.niJ idra..lo;
I::!l!o.lIJl!'IDl.::!

le: 13.37' kll1!;31 '!'!.Ih&yeUeri !dt. ~ - y&'!!"~ltbnniJor. Bv WJ!!P ~ok cVllllgl VI!! 811y>iilltl MLmlary ,I;Ie nu ,~lo! mUl!'Ir!ll bi1' vlZly t 1:1 aktll)!,n.l nil! Be)'1n. Jt1yD'n eeplulI!Ill'1dl! ~ulu.rot! ,mll~ blri'llntl'llk IAkIT' Ctl:nlrili, ~mCl" 1:1' n IIItiy&t bit. ....!!I golU de llnyd~dll~1 elr kll.'l: d!a1orl'll 11\1_ yedln;::l frr-Iu. ltumlLn.d'lJlhgm 'i:JI' coddyor \ m IlDIro.m ywnnlllt1!.I! ,!~tMyll!!mekl. Ibir ~IanlIon1"!l d GfLIIlI.a.iI.lIo'l"lLyhl....- SlIllllnd YIn ~"!!III dll7ln I M I>e:r ~dr. YflPUJI'iI 1)1 kil.l aldutL!m.tI r !!rile .. Wlill M'Ifft.L'I:III, yumJl'lllJw} or. CUll \'MIWl1l'1 'I'rlklktl:n ~"l:Inl!!lI ~dLUi!n mw;m Itm.'l!;lM[} \.1<1&'I'I'Illrnu..UA k'\'::Mlni ;. In-lilly .... 1dJr. aHk Igt,I_'Up 'I!!tml,t1.m, Bill mllraaal vo ~l.(n1'J hllbar II1I!1.f1 Hinl Y' kCllt. lennI to!l!' KU&r1dLlu, >10 m~n liI~kl'kD dl, ~eflk Sley, ~Jo;. ul<dlr ttl~ II)!.! y" t .",..d,!i t"t lIlumOl"ll Krmlill I!!-IlI \'JI,.. \'~ 'sarv!l'OI'~ 'k&1'i..h.m_ r~l. IfI'r.-K mID ku r· R.I:lJg:lbl ~b~i'W' ;,[1.) .. tI IIOFL yor, n wh&.l poHM'I IT! I!~ dl! E~ta]:nl1 0YIII.f! lie dlh'dllm:1.lJ lJol Sen. baklln,t.cn I.Ill.l,y1l.t ~u 1;111 illloh )mor n !l1iL1"I klTmlZl.hlllr du n,c,wlotht, m8f - .h! tulh'flIJ,'n!;. Ph Jrum&n!;lanlttml!l. laylll ~ttt.. .\.riiL- a soHp bl.llnlikll!r, dan bl.JFmllikll!lt daha gl! .. Uktelil aen- d~tD mLsIn Rag"Ip'!. &)'1]]U111 .. ~md.ll hPj!mln. kru"- r~yt - Hatt4,. Det~ bil!l d~ kufklm:l d!!wcodeo di!! Gal l!Jt.aBarayllll , cf'B., bu t'elbktiJr ddLi:ullmm ylne eljl;tlffirlI nr "''' I;r .. Di.Il..!<Jnm: mBoDdanifo.. hU<imdL Fnk t g-~en tllr <"!)~ 111''' d I uhlumUl Iltrhl[~1. a gll:n!! ka1'1.'15 olan <;lrkln bJeavliz~ - Ndln y.. ?l5eU .. n ImllR.nlUllluhlllr'; Dl!!vr Il101\1.- dAr ynmtml~ cldlu"g'u hl8.mMet ve fe. ,J:".,lI!lo;rlm.'l IR".() dUm, Il,te IJIII'toI!CIl· _ H=1lI uk'e:rUk m1l1ull.t:!i!o<·eli.l'lt rmll. d~ ~8111!:Ju1 l'I!.vbl r E' r k nt mcnlU.belU1i'1.~, du menkH ..1:0. dlmlr.dl!lllUr. cD .1ill''Q''IIII • bile ~~ilWJI1 blr yLoLr't l!:lfl:!VIlJ!.i't!l.l!U(! blt~n~1 galloi'l'lna d~ ~lI.yd~ fill: kA[ldl r. "'e Moo , .ll;lfi i'j4. hl!'fl!ll:l.nhl~! kUrn leI. III g\ll i51y1m.. d'!!IttJll!'r, Bunu UI'l.IHIIIPB.fIlJ'lUl 1eo!!lnll' blollunIXLltunu '"I:lrti:r~nn:. IUJI!n_1z..." - Oyt!!!J de, ;r;Y""cllllt t'l'lI.dIlldli n~ dl 'ifc:rIl'CIl ]:'IoC n I'Ilb I:NiI.IiJ laklfl ,otu. Fa· 11,:"'111 I'i 1'1'" "Pr'l"IIII"U olau [hi ILLyet rub'Bll:; rr!ln, I) mru;!lo Aziz'liyC' Rph~· )'iII lht!}'(I.t ~1it~U nklH old.ugun,,; 1<:11~ .·t!I,mMJlnr, I<rl.l; bi bll 1\Ir.u", mW"tIJ Ke'f'i'ilil ~n liD !l'1lt.-dYcmIilB "-1:1 IIl.:nde. 1I1:iliJllm.1I yJ!!dmt!'i :l'il'u kll:l"lJl:"gt.~ylmin 5 - C Ci~ltJuI.r(!y li:;hlh~ :!i"'flB H'dt bu l!"~ert!1" Im.'l"l!il 'hlXem RIIllt hma.. 1!:o1i ordll In.rrnand "rGeJltm~ E!tu b8J'lf!!J ~)'le]'1H:r!~Jyd1m k1J' GlI..IIr u ~Iu vert;ror,; B.aUI..tI!f!.d:tUn Ad.u gel!yo:r. Goru"mll eII~ m"II.d:IlllmI. 1!'elII;'IIttm b4kM'. bI5l.i1Biz; IUikernl:r~ bDJlI! -,eyl'llH!J ~tr t lltadmm 11011 mB.J;;l IflIim~LyG- nurnda., MIrnla.y ~lk Bey. dll~Jln ttl!! bl.rUtde qUe yap Ihr~ bl!ni flII~lrpz.. niiJUn b~dR. glden. lhf~lB Pe- cmphC!!1 guiJlndt! Yii'ptmnak dJ.tt o "a.klt. ~!1 g6l!"dUtDm bUnca lJi'krl IIIi dl n. nra.'Und.n: old,,_ baskmtUdMl 'b&hamM~ 5l1iiil:nUi RIII- y pa.maLd.Im. 'Blr ndu Dr lit.,,!!&!' I HOI' Ik I krm 15n11llya C!kllrkl.n hil!llHz IbJFklan bUI!! terten'll!'"- gOreblUr. fakal z-abll:. slfatl L1e~1l}'1.l
Il!hl.lll!! llJ;lhll!U blr rCl'llliltl ~1Il'11l 'I'll: rOdi ,'e, DU ~ncU!l l)o;m~1 Gu t.:!.IIa.r;

Indll! lib' "rl_ IJ].rn!lan, '\hUn" iUkurnr.r. BI1k"!lll blr \' r I OJ I.n.'kl!'me

ll'n :kl!!ndlnl D~filrIlt't.r, Mt.l'ilflll)l' !iiof!' rlk Be~ A n,ta;C!!Iay,1!I. laylJ'iirlden IHm rll l:n!l:t fmn IntmBlldan.l]~x d~ MJhl:.J! ,eim!.? bu11m1lIlo Mln.lall N'1LZJ11 a~ya. men.kli tnaJ;lIrlLl.a:nnl blr,u bl rer .nlll.ty l,;fll! VH"lld.lfl. yenl v&rlfe-lIIdll! ~mup. b llidi.

rr

~g'

"'''lIlA

"eo

"I!!

~1mlI,

IBol.'ik,t:'$ - P ..ra

)"1,"-

ZIIm n Be"lk tA 1rlltf"1D :Sel'l!1,
ydl'l, Ibrulm, SlIkrlMI::rl dukll1n ll.firlildO,

raba..

'Iii hrvm

dU-1
dol.

1..:"~

"'II

v=yahYol

mal nil!' lKo~ YJ:lIdu. 'I",omhll11" ~~1nB!!~~Dl Ibu ~'ksik !jI"u1~U bllvlHlI blf" II'II'an. .ll1dl, F.llksl t Illinii. f!!.ltmt.1I B.... IrtB..bl IU" mall;l 5-l L

P"rllbillon!li.

o1!1.n bu ~l; ltRhl"ama.nA inti· 1~lel' rf'il'l!lblllrilil. Dlyeo d6flliidllm 'I" 101- 'k&l ettlrlYOF, Ko!onlu lcurnand.aru. In.! !(alan1 bLl~ bue I!Irlylnllm,_dl. 'K - 'bu. rl:dl.ki.r 1tilC'1 g>!lrmt'l(, mlCllk 1:18"Elk ve.rl1dltl UaylllI'da.n a.'Illt1lk t- I
Rn!lJ!"o

mI,

119'1n.1 kUldI l~ dWlmIM Ar:r;u.su:nu g6mrl!i'M' • .&.;:1p, :irumll.l'ldlLlUll k8J',mDlla ~]i(U'"Ilhyo'l". C-en!!ral Sa'tt11t-ddh:l ...... ~iII. '-JITI!t ViI!J bkdlr Ill! kfll.fllli 1ST '!:I'!l. gMl~ 11111 blr mUddet.

m~'or' odlYl! I!lde e;:!Uml!:liil!in set.ehLrI ~J!'Il!.n, l.>,;t.e 01_kit IInhunrF1 ,. ~Ii!II:WI-lu!'l. ~~lrI
Iy1,

Lli!' 'l'I!!.Kal. y_m.lml

\.

balkll bU- dii~nce ill! oj ~. h tIr. BUy1J_k 1:111' g.yt'l!t urlo:dl1ldl~j hakemler r _ lnd n belen Zi.1!)'I' muhakl<;aJ<. Bttnll ragml!n 'Kn 1)1 ell 1'bUi liniU! H ...li.t C._libi boyle m'-ide kl (l~ul'l'lilk l'I\iI!lekl!:!ll Icle 011;1· linn bie ma~ h ~m tayi.n c:l.mek na.nuyor. Bu, tu(!ilml!!TIln CSIdI tu· b.ati.!lm:a. d.U,lii. tulrn Il'ld n il~' ~YOI" z.a.nm:drrhn. H~:r lki l ilum..had ~y It dJo8oJl'I'a..lll ...n; 1 - Hir nevi tW'I!k:, L 11 d"T'III btlkl i!lttil!rlumd~n dilM III ria gorun.dtilc r; J - Slnl.rl.l," t;..:\1 ld.lrlik kBt.t-r. V(t bu bu \IIIt.u :2 - Siyu -lnlt"ml!. I.nanblll~l'": F&kl. f uk. krWmIl ~,j1U' tal!!MyL aklJI h"to:- B!5Im!l - MlhJl-tr!:"k, :I - Blr bllyYl1TI • i--1i1o)'Ji ~ BiOIi.trr. Ri:l!jllu, MuzaEfer K<:ipek WIll, 16 - Erhk I.!iml - !iut· IO<:>Un,c b!r YaJ!IlU: yckt1JT. k DinleTin. Shi.lrym<ll1l.• Clhat, KILO;". 'I' B&wamdan bkr enrvelk I rntlo:. hH ne I'm!nnde o[una lII13un, nl ~~ tHlle1_ t.'Iakll Vllllt.ul. 8 - Erkek IeI" tv bll' hllldlr.Dlftll:,;oenk bir ~l'lu t:iJ_rtVd.; H~Md.in - Enver. vIIIi.YII!ll, g - LA. (i~J:DIle:;:etlnl! kartl d~1m. En ba· mi _, L<ibim- ~k VahH _ !jii:k.ri.i, JHa kl, MIJI~u.Jll life • Hlr nnk, 10 - Bir real< • N",. II rl.llk' lo'Hm!"ranI! La.rdJ:r; Inlllln, Neu_ti, Fcrdi.. C.~ZI. Hayd r, nnla.-dan blUJl dOIl."I""k I;:lkaT": I!:rtall f~ - Yol. 11 - Bll" mll!val.m - If.tv.. Ziiihtil. 1'"uIuuda'll IIIJoIiftl': ~KuYTUgu I:lliI un1,l~p1"~1l 1:1lI1Il.u;bll' harta IIOnHalil G lin €Ii.!1a.iDill~ OYlJl'li!I bOyl1k btr nevi koyun - Ma.h, 2 .klh:! b~r k",Ume ka1Inaz ~'ftl:lUbpgr -I QI V'e d.l::lrhill sUngU. - Nlilta. a ---Cl!nnetl ~ edt!! .... Konfuan!l m1J,,'&kkllt, 'gi:r h."y«a.D VeJa ~a.iC!line diL,llllolJ.n 1I1.!r'e,h Sa· \'e qlll1CJ!" milhly"iJml(l kdbr. Olo;u· ILI!M HUI - Ni:!lIlZ. " - AlllI.I'i • SII· ifll.I,l.£ Vda lJ,;all:!il!lin~ ilk tebbk~ riI, ~ - uUn - FlUIl1E1, e &nu. m k. dlnl"ml!!kten. k.OPYli "tmek VoC' ~~il.mlar. Ciha.tJiII'i tUtti H bwmed. ~'''_UI1 'k okumaktan. 1.)0"11111:;'_0 :l.II.1roU1 na fR) gclJlW!! IiIIr edRt~ 1- Mu{l:a. d in if! cl~bnd c kollJd~. I'!I • ~lld.iUIU'l. letklk etme ~ htmcl !I!'taUl duttmi!'~er blr m DI'IIlih'!i'1I; m.i1!:· Her. i:ld ~!ulif.gyuna .. biT' "'nokta ko.nunu bill" Il.n~]Il1': KUIII kaf~1!' l<om.!l" VII! u ..- iI'IliIrfln Uilim:: k.urnilol IA;m ~1L1l!1iYodar nota, ~gl'll1un!l. (EkJ III1Vl!!!llh' II_ kimiiy.et ma.z;,
~i;'1n g~[1tJj1 till" Ul.InJlIn

gibl ~Ik 'glt" !!lay! l'~l'ldle 'kllZlll"ldIlu Bu ~II'-I!'tleP r IU.I' mj1ii kilTTlI!J1fi! gfrmek Umldlni de blOO:llJtlln kay-betmilO olduillr,

go~or.
-

NiMy'et:
DI:!'W". S'~nd~n bir [kl

hlr nl;'1:tJ:e yaptGti bat&l1 3!r~t mt.!J gll-rllll!lI (1:"'~o'Jj,de hi;m,o::t.L~rlf'L m1:J.l:cll'l!t EIolrnl!l.iI: I.U:~],i!. Raglbl mil

Dellk.a.l'l1'L

mblU l:aytn I!t.Unni~tl~
t~fk'A.t mlle.adcl~ i.nde yurdu kll Unn~ II;;I!! bllyQk tilr fll!.rag!ll todllltirhlLlll J;B.1r.'!lLn, lep ~tlk~ goI5f\!I g-iXc atl!'!ll!l blll!! ili.tllmllkta ... k ~mmT.)'lYl bu TOl'k ~O<:U~'i'lI.I;n hll '"i ~U bllltlmli!!l!., CalLp Er~llIib Illlmlfl dll bit' UUT; ~tlu VI:! 1336 !lieF!.uEn:l Anll:ara.d ~.II.hl!D'!n rJllot~rUU!~~r I~ edilel'lMahlr Ca.ltJI Bl!'yln k .. r dql Olifu8\lnlli!l.n ha,kfL mlUlllJ!!Sl'J'm .. & ka.ltrliJ.m61'11H'i e]"I!"""" Illite butunli11.l.!N i'lllkkl'l'l U liIltf'~1I vef'lll!Cl!k bB rl r! VI!! I!:'i'i r C!erlleeek R- mll!1'1l1l .mlnntt VoI!J -fU1clilmll.tm'i
rlU'C'ih:

En Iyt hBkt>m.lmlZ olJjJj~nd~ 'DIPhI! olmJVa:n &il1 TQ;elU'l"fi rd. 1"11'- In- _t dl!!'lcl OVllnll BI!!"lk~l!..hl~r ba,l dl, v~ OY1If1 d'rihll. Ilk 1:IiEI'ldlllli:l1lJ]'J e&nU oluytlF,:!l1. RL\z'!1\n ILrJ!!!.<Ilm& Il~TI iltya:h

:netu dMJ. 'blr Mil' k;arJl ut ,!a~lrlJr vm m bir tr-enl hlloVII!fl1 u~
1:!~ltliYl:!nun- Na.m bunlAl' i;Jn

*

bl:'V 11111 P""Fl kall!!l!Ilnl m.lllll!mull r, 'b11"~'II! !111tm ... "" 1I'1lhlln<'llll"u""0'r!'v"Iih I ~ UIII 1.1 dll~lkadl'l 1::11:1" B~.'k ~1iIjI hI}, ~MI, I::!u a.y Ioillndt" .I1nrflltti

cum!.!"""
I'!I

li&tblu.· II
e,t,.

1'-l1L1f'D IMleden J!'l!'!"! F",len t<!vrt.l'~"I'l!tt"

'lIy~

lPlriJl!

[ll!i

~

~IIIM~te

pu IvI bl".
kllk.-tn

~']ljkalfV1llT"ll.Ic "PtP!'rlliJlar.

plQrmdm

"'m ..l",

"Dfru

devmn

Iftll. 'BrI ~

mck ilzere 'bUy1l!k bil' ~
pl!.k IlJIln.

tunJ ya.
ll'''klmd& btr tdBDIe!" tlaI't!kel

yok

dnha fI if,., VOftfl1IJ"Idm:!ll 'II'j IWiiln dill 1P8.c.&\kW'. B~B.l' ~I!IIII nld •• n.. lll"t!O lid I!om~r killl'ERI'I'III"! p,.,.",l11 I!' UdFll!1 lirr>'I"ii"T a'li:llIm. blll!lEl!!!k..".", turn. dll Cul"-1'I r'l1 ..1 trll' 1oiili.fli. \ruru
'11.!1

v ne

Pi!'m'l'lm bllr"''1'1 ..,.m~ !I"'~m! 1I.~l'ttl 1I'ln~bt 'hI" 'kl1t" t'liIi'I<I!{1t Anrll SII'b1"11 'l)Zlne~. HIIl(lu n~Oq~1I 'll'i! d!I"I'I!III". fin De .. DrI:a, 1«;111cftnl ~'I!J _pl:r \'1! ~1"VI'iI' d'i! 4 • 1 ~ortkt~ ~!I?lln;e il'll~:tJ.

n,.

li...rne

1hA!'~dl! BLrnMJW1

e- nn1

~a:mn-

-SDN-

L11l8D oPdm!!kkn gll),e!'l'li.: m:dlr? g no:-Ln kUUUr J'ilp3.liloUmUi i In yabanel dill HIe IUlap laklp clmi!te k bW)'tlt!I bah: gdLri1mftik. LiIf.llnla klUtUr Inr mll:\'1!;1I \JZJ::nmllr blrlif~LrIt!r;
Elr r.> d

k"IL ptn" Y""""o,!l C1l11 1il;1Nl~ .. k al, rly~t 1~ln nadir haJ't',de-ndlt. Kon ~"~',," Mr !ltyya.b gld~el( illr". Ilk 1.&. h·bts)n'll )'o~ 5Uu,c.s.k 'i'1!! a ..lei, Mt}l1' .Ieun dl}'8C.C!k.O hilId8 1I111Lndl'r.H.ll"fin do:- kODUflurmak h,tn iIiw'1mLlen I:mek bo41uT. Aeabllo io<r;orn.li1tunnak 111101111..1 ),lIbanJ::1 dill bt.- .. Un",1o; I.,ln bir v I_ Ll! 01 'bkllr ftll? ZllJ\l'IHml!Jo'r:>nun.(:lI • kU knl1JJljmnk, o]<;umllk \,.~ ;anJe.m kI,,, \itl r; dllhll. ap UlruvIIlI'"IJ'l letll rn ..JlI n l Io:&.p dtlrlr. B'lillldll.r1 b:l.f. KIl kcnu,rna dlli mlB.hi:lutiu.r: ki~p konUJffi.B.dJII.II ~&hB. :tl!rLglndi.- ~'o; !: • y(!: II Itl.DJ aniJllmllk (lldlilA"UI'1I1gOn! ko

l,.

o GECEN

IN ROYASI
E D

:tlc1nd dl!!]'"N !il1Il\a. canh ~etOtI" Rtf' latW'kJi. I: 1I.,lIolldl: bl:r m Ii'k II!J'T'l - J~I VII: yord,u. neL lflraf til ~1~1 btl' ovun oyn ;;II. dLljl a.yn.1 mllddrd.~n YILPllml!ll, {I 3 !dillk d" bir ~l<lflhul. HAt11\ P· ...Trtl'.. 1IoI' blr mlktd~ 111110RI!onk - K,url!!m". 10 Bjl!' ti""~H: _ d' 'Zlyad'll arttL V f, It leai .kill- ld em ~'Ild Peygll.mbl'f"ll'ilzln billdlfl IJ.t, 11 ~ &pO r hijcumu nd' yunll 1I!"~lm1ve Ibne 1nIr!IDl .. 1". r.. · oyun bakc:mln o'torlt~lz1ltf l-1.!7!'I,W kat ill'll 'kR.vd~lIC!m~l. fL'fl~. Bu klu~.tkLIi, r;amti Vda.Alild • C;;ltalm ar~lIfl. D~VMi 11'0,,1&· den !lert 1111'"!'IlkU III 1. MUdahnh:l!:"l1 hliH ropu bit turlili qlll:a.m.!l1'RI& iloJl!!n. $IIklLl' VB..nlill.llnil! blr j;"Ol o l'I"Kt1 BIJL!r1A()1\NIN RAd.LI ,dll~:r. !.met. I:n.l hrM.l1 k..... ill), ll' bLIo b1'1" t.eB1:r ya.pm o.m.tyl. l:!afI iUlr, BIl. !labEL 'k:.yd-e(!en ~lkta.IIf1IM' i[;Ju MILm ISo:ll'da!IJ "~10~ I!Latl!J.h ltr r...k ill IlI"tarlbu~por 8!'D1ii1'lY ,ka.y~ a.rud:1Io Vll!i'a. mUdunt Vult. 'lil ;:!Ill ~ - 1 ~ Ifilljve'l:1l1! tI!Unllile:r. 1Sulta:nahrnl!~. ~ - A.III • :Sub.EII~']fet 1'11]'11.1. Hdcfl'l ke:ndll!!:nl c;. dct1i. P".,,;o,. ~b1dfl'i", _ : ra~ - KG_ J - RB.lUl.th, nl:! .... - AnB u gal Jlltanl:J. IJIldpO I'IU!,D:T1 d<1h ~ ':lfWl1l!P1 ~ 1'k1lJ'dl. Vc!&l!J;u' 011 kllli hI· ba - Ilo .- Ru. !i - Yi!!I'i~r ~ Ot1!l1D, lJJ.rtl1n1lip hl:r1Ji· P~'V"'Al .. ~nl.!'I.drNIl vc .hii'lfownIOl.r "_B.ls.l"Tnl!. ratml!'lII .. AlliU1, ., Ulll. - §1..!u.r. B _ ~ad!E: t.irhi:r lnl I:.iirkip ocIi:I;o(lr<il.l. 01'1 dl!._· i- mJLo!litl ...... Ji"ll!n~'t' ~:rnl'!l1 11k kll.rfllB.flltIl·BeyRa.z;aJu - Ma., 9 - Nil -A:m~~.iJ., 101[1IIJI,CU IIllktkua frlk.I~ Len Ha1dl!1, leo karlar i!oil!C:1Il b.1J ~l::'Yunll t~z11M; - S1lll:lY!'l'l 11thI'll 1I.l"'II.!IIII. DMl;r.' I! Unalmllo - Nlda, 111 - And - Mill, v(!rfl.n'llnbllCllt.J"I"UI~ goLlI:nU kaydn. !"IlIIun KJlll:"!lD Idlll'r.!"lnilil!kI bl!l o}r'lJil'l. Vllk..-dI!.n IIP,'IIW"~ ]I - SUII.~bul'- 'Y kn ... nlfB, Vd Illsr 1II~ldllll"l' ve U, OY'lJrIll, ibun 1\11 Ol'l.T he. dllldl~t.II.krm1&r .eMlII Icll.drn1!1.rm.iJlIl'I 5<Im 111: ... l'1u. '2l UIIW:' - Uln, 3Ll.!n _ Cil)'lrnJd biz hi]UDll)'e'I: iiI:: ~1.iirmIY" 1.Be olm~ I beklenol!J11 51!1't lili nu' 1201 '\l'Il!I!le klt'!i'tlettrkJen t)ldul 1', OYUIil J.llI.lIl.'l:n:d- bir h9..J oyu:neut1:z1q, .. - "" - , ~ - AlI""r - Ha- mllv.aff.ik ,ekll ...ldl. hCor lkl lul'l\l til. gl!len trf"" IIIn! n mllhrum Hl!l 0111.1'11'11: ~lkbllU', Nit ..... m , ill - NU1I - "'flIBII. 7" - Ana. epil!f rum' Mh Inll rotl!l.ll!!!lti. JD kIm 'B vl«i2Julali' Wli!:M lei IW;d 0111.' i'!;ln g!Ji bttklc:niyordl!.l, f'15J~ B&UIII"I(!Jrn 12tLfn.do l!dem.lyorllU'dI. dlliu • .8 ~ Hintt,8'luhLIl, II La!' _ dakika Ic~~n bh",o," 'I:mllu dnklk:!lda 1O~1l11 ~l.Ia!Il hlr 4' r;nk 8.'I'1IlW. 91kaIbDm41M'd IKJn. 10 - Ek • RaIl - M ""lI, 11 _ kat Vi:'fahlw d~C",l:i'ic :hri!ILtl.an 1Ic:E1~I'rdl[ii1r. Nit,iDki:m Hay. tanblljlpril~ IlUeumund Cihal:.. tOjflU '1~~lk lar m(l ~I!!YIlZln. Mr IJiI!'"' -ro,puk - 1:8. - A.I. Ilmdu jIIt.tllr!!Jr,e:k Sll· dar !tal!!>!::;. ile klll'!",1 kiUllY"," 'kllld~· !1V1.1l o;;~Iils:t1!!l11[l1' IIfld!! 1ft\I'.qm.I!I, rlll!i:llt :yII!I'1UjI :;'II\IaI! ,91]\II! ISIill'!yn1:l1ill nlli, ~.. - leoVDIRllly,llll'l" "'1DI1lfio; muhilk ...c. dl!'l'Il!:cek bir if'O. Ie)' rnmill1 ~ln:ll l O)IIIl:na hA'Idm. obnu,lumlm J;1l111:J1:l/l'lo uJl!,llf " !:lim l~IIIY- le.lrilre. Hi kB';;~fd1. Nlhllv .. t 10 Uf'lCUl i!IIJdll: ;lill. ~ Oyun nle,miyc ~,llImlil'1I w d~t.m1ye mUV'ILrtlllot oldu ve rnll'lli'l1!l.lllJ
V~ OT II~

taya ,qo.k

.lID'

~yun

9kl-

Un.cu

,!)Oi U,VUZ' r-r ---.JSO
B. N.
~f~

, YLiYE'LiM
Itib ..... M~• H&mbnCiB bu mCibill\ m~I;)'e,lt!'rln t::II.Ulkat.uUI. b.a.;lmll· ma~b:r. ,sun"rl r.obnmlImlIl lin zIyad~ g,vuklarot., kClyunJlU'd.si, ~r:' !:lLut!e. krM~.~ lrlll:khU'Id~, lao'!' ~. k!Ellll. Ifill"t,. It.LlII: I, ULI1:!ar, lm.1'C' 1iI00000llZ .. e muht~11r I!I.V vc IiCblLf1 kl.ipckltnJb IUS IdlpUclerind!l xlloi;, HIndi ve: CiJ'd kif-nil! YIP Ilmakta· !I.... Eq ~Il!k ko,)'UTI, ikll(:Ij k "c .Indr3e:r (k;crlndu lat'bikllt )I pll~. lte!ul R~ I,J. !)Ir
~atJ.ey

Hayvanlarda, Sun'i Tohum~ama.N: d,ir?'
ealc: 1!l26 ~eslndtfi Bill m~ okudu.eumm; ~
!:.il'l!!WJlTajnu

Iaa."-

!I1g__~'.
ild1tB
::iiIda.:g

- iIIilI ItlM'lm

~i.'rp'm~lni,q

g~"'UIJ&ro. 1Ign''fi ~i!l.l"'_ daJ.r hl9 '"' JMI_Q,m.aI; ~elDedlk. VIIikd ~1men o.1~ ~ Iiir t.t'J'
pzIlmtriil -- ntllm.

)'SfiUdlf,ml

B"u IUD,'1 tnhllllll.uwli IIOdU

~'o IIan

m,

I"J .... ~ DCO _Ido JlBPIbr l' Brlru ~ t!ilO:I'!IOD_1r; ~ DlI~!Ci!IIr :QlJnm. B r iI!!I 'ba II-m~ ~ml~1! ,:ra.pdQ'o1" mill' I!I d&b ~ banCJII ,mf.fill~

IuIUeroo

8:1

y.~. Boog DU'M.I[1 DUd1m' II'I1t!.Imib \!' _ ~VlIP ~::n.", 'kil'ium1anm Ilk
Ara,plM tIIiJ:'Blmilll1Jj, knlrak. ~rn~. 1.
RliII5)I'II~

defa

OIlIV. AVI ...

LALE

III ILIE ,BDwaBD

lIoJ!iIIob'ibIT hav ... i;;ind I)YI'!IU'Ilrkni dl::vlie 1 ~ 11 I anbulpDT leMne n,1ha,yc.tlendi.
lkllli!: I davrey~ V

!lonf n~tl!::c df:~l mill rf'lI m~, 2-1 ]"tl)(lbul!l['Q:nJn ~ hln.. n~ttl!:l"h'lldl.

r

ill

l'

~r;ik eanll

Galp.tas"ray .. KaSU'p3,1
I!I.."

Dllllladd&r. VI! Ilk dsddk 1 fJ1o. 0.11.~'I'i;/ IIloduldl. I!lnlft kd\l,;yl bWlUl blr ,UtUnLl il!lt.!tn. ,11O •.IJ'I'I1l.I!1 (j IIln II I:IU~!lPOI" ka.lcdl!ll gt!zel blr phlfljonili. ~<iI.l!mdllo oli!lu, S 1"1 !<II1TliIZJ.(llnr, kW'"tud.l. Vil bunoJldl I15Dn-r(l. (l1!I. VidB.~ ~N' o.lllUlJu,1 dol.yriliU", Ci1ln.dUJ.

Ufade ""'''11 n.""lIt tlliammm Illil; ,!l'O10nD k:n.vdrtm I.. tlr_ Du t'(Ilf lBf.ykozluTIUJ l!rolLJ'Bl'i'iI'~ gIlnlliL lklnd ka.r· fl'" .,..U'&C kl.lu'lIJu 'l!llImaz b[l" h ....1J: IN'ik ~ra:y • I{l1Snnpa~iIJ lI'ouldur. 'Bnndlln d!l. [aUla!:,!!! l!d'iI!JIi Su" v~

1(011 mild

hlJl.:.'!Tlll1II

!:Ilr 'l'illltllllDlill!l.!Il

1.9,.

ll.l." iMlariJid'e teertlbe t.A1l'ada FrIm:!&lD. rUblllac t.~MI~
flY' IIltnJl!lllJofii'. illlhuvan

'kl:l-

boJi ne'!.IcctDhumJam
;Ok, lien
1Ul-

SWIJ"I

!iJ!!l!ede lIi..1' bUlOuloi mlil1r'gn In~h. I !oil mlityo.l1 1rn:>'Un. ~Oi1l blI1 IU!mIJ!t'n lbo-un' tollum1l1m }'cSlrll:T1!' dill \ludlr.ilm [\Jotir, M,,'f'I'I1 el!:l!tl.ml:zd'C: I, lWl'I'm 'tnh1.ilIn.lll.Tn!l. IlIlmdiUk y:o.~nu: , koyu;n \I'll' xl!ulilklmll. 1I!pilm ~~. t8.dIf. B'iI j!)' !~n .Anlt:anda Yal.cvadA. KII!'Il.l=al:Jey'dll l,"l!I tnanh' ha~d ~Ll:9.t Y" prlm'1tR'. MerlDOlI koyunu, yetllilth'mllk inr!! ko~:nl~ ~I:I!.l!Er. gm~ IIl~!l~ laltbJk olun-

et~t!:r.

ycliturlolum MfiD,J~1tt'tlml!da

1"'YIDII..I'I'''Hli'ir' vl.JlIe R!!J.....t v:&.!Iru..ll . ' (D Sia.. iI. Slli S te:l=

3

:2 _ 941

VATAl'1'

I Son Giinlerini v asamaktadir
Yazan:

-------~~------------------=~~----~~------~--5
,

,AF'D TE
Ya Son Koz IMetal(sas Ya, Mag:ubiyet!

I

~rFON
XX

HA~~~[b[E,RD
I

D.do

{EJ ~I I !n.. Nt)

HA A
](nhln, kuvvellc·r.l

Niyezi ERENSllGE
,..",

durln mc~eldlr: Dim· P LI'~fi~ I: ;Kieler Ie en 1!:"diC:Ki bl.ll'glnd n 0 ma'k. hBlyanlar dill MISHI 2: ptcaeyim dtrlu~n L·~·I1'
Mc-thur
LI

L~l'I~lrfl. 2: (A.A,) _ tktr!i1d Jea~ MO)tn'kdlllll tI]mu~tlli'. "rll'~rutlr IUIIlUI B, D .. ltOrl, Ll::il:wcr. ~ .'IuBLQ • .r' bir nuluk ~O) Li:l.'o::rdt ezcUmle •"m~lir ki: i\.lenllekolimi.zcle llt!rh .. pet '\ kmdll ,J"hll I;l:lil1l I!:iir G'Iltihlin· ,llIn Ke'i'irClhilct:eii i:Lbi 1;I1m.;h},1!I Metlfilk_11II C;:::trI~"il:e Mar(ll&imli .. dEl ... m"hlz. ,kal.d~SI ~I!h~m tduii· At ino K!_tedr.linde y, piltlil .clnd,m d.lilho. LiI;ruk.lcriylc: de AUn", 2: plo......., AHlliI\' .I.J,~ •• ursrla Albllir, Fa~.lIt hu untJIAIl blldll'bynt ~
Illrp

Harbi
:I
j

1 il ar
Kredi

A,A.'

-

hj;'lIi;l Hll\la

Turkiyeden C;elenkler

D1In bUtUIi nrl.lI. "fulclll (l'II<;ellitll'lll· !lin tlllllr1'lIil k.-'lir U'N'IllIrmfl tM,m"lIr

yo kay.bediy-orll!l.l", gu i.iLl:le ItBlyanlBr

[\.lfllum I3It:lu 10 HazirBn • I ~..O d ,ln~ltl!![t ve Fun"ilY. tllUP ilHn otl'i"i" VI!! Il tllrih!frl itibn:l'en biilyn ceph("l~nde 1t1lr1liz I: It.lyan 1::1.I\'V@tkri 11I"il}llnd ml.lharebl:: bMI1I1I"l1'1tU. 28 He.Zlran HhW da Tobruk ii~l!!findl!! biT taYYilfl! kaza'llIRa Iliray:ru "1-' 1~[1 Ma.:r'I!!.:'al BlIlb~nun yerlnl: Fa-

J!:.IIi tJil!!lr.l luI'
J

• e Id!nllhl!:'ri

iFlliur

l~-hI!:!I.!Lalllc

....n.smio

1.'11k.ilr ... h.
...

~inhalYl!lnln

en

~k

lti.l""li:nd~ii

~ la.l:"It....I Cuzl nl tayin odilm~· tUr. Bi.i... ·W!_ n"YJ.]al ill! malii] ohm Sifl,y.or· MII~olininln ~~~.ati Ahi.kadaki iali]i ~ehu[rl.i tacna. I«lIka mernur elan bu .(bm

hrvnlede 1940

Ml:lIln ZIloPI
VI:

,,'C

t"ri.hind(" Habert tlln VI:: labombrdlll'\lJll& part,r&d l~ruhl!: gfirmii, Klllr Gi, .2 nd Lbya tih'lel\lui, 5iyah Gfiml,=-,Idi h'l' rll'ka lie m,olaslkll::'· g5mlr-kli (3 Ilc:i"I;L K5nun) L" Ii "Senaglul'Fi:1. ihi:rlikl~rirli vc meni iml-all I!d.i.lm~, G;::n~r.:J,l C n )r~l"liT tllblua ku",' I~rinl ii~ kol. tumeni ii~tc b'" in da.n \ i:" 1 (l(l kilomttreHk hi:r cep- L"llZ rro;'mm. IlJ behru.. n; Cen.eral Celene h~dcn tal:!nuzil, g!:''firmiJ:.. Ibu l(l.,,·l'.I'fHIITc Sallum'u zaptdrni!l l"C !ngiliz Ofdmu nun ,tTl!! Icj!k ~~be]Olcrden d (I I ~'b muna,eheyi kf"hul I!!tmiy~· re~ e):Hm e~i !inTme 18 [:\o,IGIdol: III kilofJ'letre: doiLLd.a 'I"~ki Sd' Ban.anl"yi. elr g~Jrmeio: mu·
verlcr

j,Mma kapII.!ITEl'.! In;rdll bu]unmll1

uzun

istil5. bii!· ililZJfhk1) E},ILi! -

ak

Libya baroeulmda pek miihim r DUN 'OYil'~y"'n .,lIklcdiyodu

Bing 2:ihu&udulltu

tUmC'ni i!leBi:nga:;:i

k.1z ziiI.)'i' • IIth'!!I' hud!lldLlJ'\

bilmi
nu.nda. Orner,

~ir. 13.
]"llduL..

14. I) .8i:rinci K,ii,HlllriQ·a., Sidi "'e Sdlumdli)
"'I:'

erl!n=k Ikalja-

m uteadd.i ~ tliJctnotlli.rl, Illya Bila:ki.$ 0 ZI1T.III u[!l·' lind 1111:111 i"ll:mjl ~ rmi k JljI\'IlZC; r Ie r i, ml.! h- Cilmunlillr. be-rl h Ibi kuar.mu hllau!lundald r~lr:ri ve Rloua..·in gemlleri g<irii. irlld.~ Vol! a~lma rtm~~ll:r, ~·[Jrlilr, BIJ 8<=null!r ~~ hilfta 1iIE!l1l" H!lrpten :Hmrll iBte!lek ,de, i:!lc· bir ~liha, d"hllinde h-LIlY<Ln mi!tUtkIl:m Jf\1I:\"si.lni Qu\,·!ilul.er. In;i- r1'Il!!l!'k de, 1:'-511:\ di:in.yl1.dl!lll 'tok Iiz.ler daha 16 BirirLd KiLl'lund", ol.l ..ka yeni h,ir dU"I}loII. kLl:t'ul. cilk8 a.rdili· Yl
lIIe

Cf'naz;c mL'r I lrnh,d'r, KrJ!1 Gcorgl!!I'u tl'hlll dallfiuntbn Llr ~1'1~n I, ~'('!I.Il," ..Jan emirurn. ;\!I!zik 1.r.ir cl~vrcy" oil I 11, lrrnl l1!lm~anl ro:::ililnll1, Yun .. irlyoH.lz, (~Jin.k.a ya&C1nda. H, Hit- 'ht'lld'Joml!i:I ":!liIIIIIDIlI, 1'>~~lIk81LIin r~n "Ufak "lmu~I"rdlr, ,I!r nevmldane 1II'p,~i.aI!l!)'O:rllmdt'l. Mal,yc m!lt'lrl, Av.am kOl.mUilkasrnm v~ .;o:x:uklllrl!lI!1 0:"1' 111,11" nUn Ilillill Ill;i!'l!'lnt! .. U~l!ifl b1,. M111.- linda yer.li krcdli. ItiJll!p ethf):;' ~aon kozlllnl!. o;ojI'1lyru:a v.e'Yit fiIUIK- bUrl"" n blLfk,\ tnSlllz k rol,.11 " 'rlil' tlll' "~ll$mEln tll)'yar.,qln", IlVCrlarlmr?" millrl F'~ muklemd ,olar.. k l'C'III! i..fg'!F.::LLO Inuh kk old'U.liil.lililll kil- ~'e Rl!'llIlclhnhurLinun, Yu~o.~1i!LV I( Idklllll ..trnl~tlr. lkl FI,L - 4~ tny- mur. f nk mm! bl dir~~tlr. bu 1 c:d !(:i!k.-lir. nnlbl Peenll J:'nul'lln. l.!iv'!;J'1! r. :.'''rrlll t Ihrlp ,,1u nmlJ!rtl IT. 5)nlld~g-.n 80;n:, hi,i,lUfl maua]. .l\.J kILe Ilkrkl'::111 lH i l)artU!lol.O "a- kon.ge~'1 mlll~I'l.~11 oC":l"nklul. 'l1l~k!' 1 'Llye.n ~rk1 AIl'lk", .• ndJl.. t:tllLlb1 laf, -gUild!:: !lin l11il)·.on Jnl!:il~ I. fill' ziyetindeo bab=derl B. D !ton 8 ",'ulllnin 'TlIfklyr Bl.lyUk h;l!!j U'rikn. 1'I:t~,m. I<IIVVI!U r+ne mj!8!rup sma b Iii olm'IJ, fUr. ... ~.;rnittn ki: ~ll!!llkleTI, kOJ'diplOITI tl,k men8llp'11.'lT bombllrdlMl.lliO i:flYraulert, Me-gill \',r, lK'j pilr.l~i _)1, dl!fa IIll;;ddtiBi rim 1i~1~IIJIUat. "I.1'u"'lLnLI~llndilkl Ins! tl!Vf'lIo'cl. !lIDiarlUoakll},-.- '~'BlnlilTIHI del1>e.LI'l i;tm .Indu hillih ZI'r hii~u· lIZ hll.vlIJ l<lIVVftlert l<,lm'*nd !l\IDU tlll.t'iR!'""UUuill.~ hU"llIm etml,llr. Oto· "dl!nlz rn~llz rIlOlili kumAhdanlnt Indlll' tflln blr )"~rdl'rlf!JY pllnilYi "'I: mlJblll!)l' llzar lnc tlllnn Ilisbo-tlE:!' kav~hmkleTI bllliimma.1! ~'l Itii. .rd~m.lo.k.etiml2.m VI! bi,u: ,1IZ1l! olen (jrdi'ml Ur. Zul VI! Olil"n" tlyyal'!! J.tl!rs!lmr I,llrak eden l{onHplt1I1l'l ~e)·II!!r-ln muda.fillll 1 i~in. imliull '111 IIHllllnfll. AlmanYOLnln l\.tLnn "'1 ni.il'yodllfll n bnm'l:m.Lllnm r, ..:e- IllIlurl dulrlilinde o!an gaYII'c:.t:igoli!;:rml:yi eZLl;i biT. ehl!!riyeLi!:: kiilM Olltln,El. ,liil Pr{'n.~ Erl!o"~k "Qn :ikldln~~]'g tl Inll'lI _t I blr mlld_,. tam IM~l kay· dolunm'l', UI'. ;\9 IID'II dfl! hlJ"1JID ~., Biikn" 2' (A.A) ~ R~dyo alnw~ln. 0 .I111m.olml n'beri ~i p '1:" l1ulunm ktlll 11'11. dJlml~ ~ bu.I'.n.t11i dl!pllllI,rll IRaben!!!r aji!lrr!l b'lditiyor: Kllli:'drll.ldeki din] A:rlnl 1I"\utCII.]lrr hi,( d.egi'tl.dik Fe li!inin "'Bzi!>'c!inde Ce.rI~ni ~l1Itlllneeco, o.rdlu)'il, IIn'l, ViI!ll.lllM·,I'II'"J I1.lln.:d!lnlnm [(I~~J olrnll,lur, "
,t::rjml,

ilcili,Ilmu:;dilll ve

dtlltman
.bo~EI

gOl)lrc:t-

re,

(:.lZ"t ..lertn i II ,rU.r: oetllrdlglnl'! g MortnkR,i,UnO ll,llnoUl klltoEdrallnrl~].

laodr'lII, 1: (A.A.) Daay T~lcglil.llh gllz1!l1li:l'llHlIJl .i¥a.i. mu· hbiri )'a.;ZI)·OI': I ' Imlllln Y kl!"lr htlcu:rl;'non .1"',' im "". Pc:-k y kmd a Avam K m rdllll. lunmll,lur. dim, ha r]:l m 1I.!!.1'a.flll.lirl2f In ,til kk al· ArnllV'lllllultt I A'I'ltlj""ll II"., nmn milk ull:lI:re pel!: muhlem,I!,1 o;ol.tILk bOlntJllflillln.a:n ~";Y'YII~.'l~rlmlz t;,rllrCIi y~nid>l!:"- Mr ~lIIillt'IH Ingilll IIJQbk [(lin :frnld",'1 bUe-llm tlllml,Ur. yem blr kredi tn.,.ip ctanuj l.alcp Yllr!ll>l"lmlz, hl!dl'n~rlne :YIII4II!.fIrlr~,;,oluoaeflJ ..hl'.

t ...;I11!1 ~ 1

".y

hc:-p"m~n

..'1Kilc.iIIgm·

li!il[feoUI bit" 111"'1!t dlln ~lt!"ln!l mBT'UZ Ce.I;CI!I h liriln aYlrt.!a, hnrp klima" til I< III bun" nltm,"11 i111I;.IlkI'IIII.mlflarJ i!!i.ind~ 7, ~ milY'Ortil hl~ tAn u(:'1ra'k depOt'flra. mtlhlmma! oluyordu, Eyliihd.1: ml.mdliU, "ItI>klatrna Yr! bll" flljI~ln ll~lltlH1H!1IJ. 1'11'1 li~ n('Lic"lrrlll Il9mbalAlI'ln! IIlml)'1Il m~- 9< .... ilyooll h1:llrnu~lI.llr,

Antoneskonun ~iddetli, Emri

"..n'I, ml!l.llrbgll
~tIlU!l

jiliml,ll!.l" Vi! ol"nfl'lII ala:''11'111t gell'!'l~_ Lm: InUEar I!I-

'["I~)'l!I.d'a norm III IIl'Ci 1'i fLr ul:u,ll1-

rlnJ. d~~'am r.dllnll~tlr.

ml,ll!n:l I1'. :1 1'\,;\,1 - Hil.lr' Jl"UI11:oJL1:\rll1 I}~rl C~nt' ...r,l do:: GlilulloC·d.1I. M'1!I!llk. AUna,
In
~.I

C.e-.nei"l!IIl Di:i (j,ol'ii:n

Cl!!leftKi

I'!'1olll!u9ara

~rmbcTi

C.'ppU.lCG
OiMI.I)

'bu m1Jhiln:b!! er esnil3lndilo hulyuliudan I;Ilm~k \"affak o1tnu.lc.l". fakal: bil"I"IB'I'1I!! bid k.;.hHdu kumandanl ~ttn: U'i G~J'le:r('l1 Ve binlol!f(:1:' ~9ir Irurili:z-luin ~i-dd~tli mukavemdi a!mml~, 3Z9 lop, 70 t (\k, J{lOO kllor~l!l11dl! dll.ha. ~!:l'l gidem~.i~· IH ve bur~cl8 !l.yli!lr~iIBtll 'Vee Isa- hrnrol'l. 600 milllm:li tlifek iili16 'Bi rin.;: I Ki1l'ekel'9iz "L.:.OIIlm<lga mcr::bl.lT olmll~'· II m ;:d il mi?tir.
mLlh~rebl:h~r

aldtkl fin) irn ettilu, tl1gil11;ler hi,; Goede dmlYOllar. Bj~iiklll m!: [lid il 'bir !illrt5flor: lil ilr1'll.l1,"" il:!!I;;iyorlal:", Bmi.in luruz kllvvetlni-

i~l· tn.

1'i-1IT'OO'{IIII y",rdl! hlill~' utrarl'lrii jIII dU..,m 11ft l")'YllTt!!1 R(ir!l!mUflilr DeQu, 'rIlY~" rl!ll!1'lml~ln h[!~1 bUmn bu 1mloplilntlla~ ~kfUkn k!l \'1l"!'II2: El'l:lIunU,Hb',

yenL io5Yanll!r t2l'-~lfindl:, u bli.JILik ,1 dctl~ ha.r~ct eLme.mi emfeylemi<;tlf. !fIi.iM!01,dc
olllln.milm'll

itt" k

£'fIln vc ~PI-

lllb\JlLl LlI!~rtnt'blr ult'nk Id L

lloy-

d U'tlnu'!

B"c ..t'''=l Hiicum
Loii.tJ,r; • :I I A A l -

Ian

l:'lHh.

liIun

qilbahll'lclali'i

itib-I!ren

Bardia.

Bu ~n;1.;l<l irkl:: ha2.ll"ianJin Ingilizlcrin Nil ordusund n IIYl'lJ..e.n

Ve General
m nda'!llJ'lodaki
"oj!

Ji.'1,tJoon
birl:lklrrden

\1/.1110," kum,olorlii

blah,lO.an

zlrhh

mUreldril!!fi

mu~tnhkern J1l~vlkij llTIu'n.a.!.au o· hoil:lmu..,lur. Bu mn·kiin I'1a~llmu,· hl!o:!l!lra. ~d;ldigil'l\ '-'c ill: !!-I:Irdl~ IIIU¥ut ttiiFrll AI-neri~anln United Ii;;>: Pl~ Ilizoete!linin harp m~M.abirl
~'Iee!:' a nI d..i.yl:nh.ti
tlJ'<Of ~

ni miol~1hkam m~ ..",,;iil! cl'rillflnd 19p1ildllar. KC7...Jidcniulen filo ,da mu'h.a .ar.a o;;C"Rlot'rlni t,'m mlad,l. N' y!:t,; I~inci t:illll.lncia iddedi b~, lOPiLL plqindl'!.n her I 1."!ifti!D ,,~hrt: hU(;lJm Vii! Ilmumi' t!lll.HU'ZU[!l 1 undi 1il"~IIlU !F'UL 1 ikil'l~i kil!lund BiltQ111 a;ukut. elll, jlJle h'll :tURlle Fhrdi eRa. Ingi.
(lrdh.l!lllnlJl'II

Ilt'tlcrn d ~rl,

'~1Il1U!1 I l'U:Ii.! j "r u ntl.9 VI,) CtZaJrlL.

=

hqrCOKl!t U~]trlill tl" !f"'lIJ['mcl~ huau :.Iunrla hpllJ1!>'lilnm mllz,(lu:tctl U... mn. U Irrlnln ':;!llflflamll.!l1 iclltLfr~, :z:amnilln kl!ndi.!lnll! ya'r olmadl&lmli ~'C' wn bir l,uil:umUhll I1llt)r'O! mllrnoo:!lI. t ,e-Lmnl Ikll!L O!Lrll.I~UI',
io

AlIlllI, :l • A,A.) - OIi.%o:tl"ltr TUrk "rln 1!11<'n mmoe-i:Jnin m.,trrnlnl:' lirDldtrl ~ol_ynlllit mlt:1neU.arllklllltlH1 IzlIlIl." film ck t~dlrler, I-c!<.tLm~rlnh gll:z~l~SI, i..okltlUI ,i!iy I 01'

[len MllltbuabTiirli: 1M,lI'lbUllhlll. Tetcld«lU ,E..~iyoM'

1ngUb ,HIIV

Inl rl ra "h~rh!!ll !lRull!.vl!al eyJ!!miY~nler ii:z1:n1u' derhill ve u:z.u..k.t n .aU!i edeeekUt. 'Ordll"

:-'~I!%.8.'I'~lnln

t -blitl ;

I,·

DU .. S-e'C1! lIahll t~,ldllUlfl ml!mmp tll.~ ... nIUlCl,en IUlIrll!kk~p wI(]{ Dlr kU"''I'l'l, B~t'iJlI: dllklllll' hUo;:um.,;t· mli.lr.

mU5iJ.ad!!llli o~"d.ill.n ~ila.. t3,I),ilo' lUI dll:rh ... (lLd.iirec;!:k.ti~. l

21, I! 23 .k~n,unu;ll~i ~.IJI.n canal!l,'nda. G~ner I An\<llnl:l!i·
0[..0,

n ....

el~

1{1!<;l'Irli!)

lI'i!'

hl!!lki

.K-uY'Vi!t (I S pr.,'lIdc l\imeni} Sidi Bal'Tani dva.nnd rn~nfC:Jil bu' haldl: bLlhman !till. ~·imku ..'Vdlcril'le ,t>11 .[1;1[1 kamdil.n, hliivl'iliiTl f.it! CI~ni~d;;n bli I!lI'Iira ~aUlIii.2. l!.1erf:1c. bir lii.hiye ~a!>kll'lI fapmak vc onlan a.r'kala.rm.dan

biJyilk bir

Snktan Ih·(lir "'1:
.m kll:

InJl:ili.z; l:uY've leri Bal'dta'ya dcgru f!llctp It""- lin alml" olduklE'lTl halY[l.n e!jrllfy~t1:ni'!l bini 'bulmu!lBlllrdia ~L,. .. /mdii !;',.vril- rmin mlktaJi
II(C'm
I::rj

d.e on. b;nden fail:liJ ~ir ill Iml,.1H. 9 birinGI kii.hundilD beri 1nlili:tll!;.

Hitlflr, Pel.eni rehdil Ediyor
1"

Lilndrll. 2 ....A.) - Burll.dB. ~kr..· fa.z[~'C!r~ i{IIIV'1'(' t· Yunll~~ mllll!ti Tlkrlt ruillillln~ kil!f,m n IIdll!l:lne Ktlrll, lngOl.z hi" Il'rtne m;:iI.Ufi ~r!llo; Illr til!fe!kklll li!u M dl!!'r..r:I!:~'e ~.lTIlml l~l" lIIuLKk!'llll1ll l!l gUn n blriLZ Cl\.,,·,,1 Boulol:'ll' I) den.:e ,_mimi Ieli. Mlllr.-"'f.rrll, TUrd!!klllrm .. IlUcurn lInlJ4· klyeYI!! loCInc:'k'ml rl.l ,6::"", ml U: \'C Oslend. hr:[lIIj o!'lir~. Ben, !iliillli' l:!olJUuk .IIlflll!iI!tl tn\'_~11C' I!- lerdlr, 'fflYYIlr~]l!'rlmIZln

*

,.'.(:It

dlyorum, doollll~" ),nsetin

~IT

bl:J: YIllMIII'!,"I~lIn

bill

I'ihr 1l.6nmUflll.r.

;e\-ir~n:k kil.mllen ~Ulllahp imhE! ~m l<- :.i m: 617 _ 12 - I'HO ge;~Sl Mer!la tl.laJm_h (;an h:.rdtd ,:~~ I2'ID ,- 140 kilomelr~ bir ,ul"U:!'U§um .ol'll"a 9' - 12 - ]940 ~!lb3.hl h .. 1 anlarla t.oma:!a IfI:l· ni.l' Yl!!! I U • IJ . 1940 da fedr· e bll!fllber nni "'II! '!;<Qk ,iddl!tli 121UTUZlI

Sidi B rranidcic.i lll11 raIl tiinU!I'll c r i. tko.mu tam :'~nol:TiIII MElhui maktul du~Li, ,';:: mllliyetinc!.c1j klLalard n 1 ll'\ZI!!iffiilhr.

lio:;,er;m:: )o'Y- d t! ge lLrll m~!Ilnl ~o Ii'p V" bit 'm '. ~ I"II,hp:n. mutemi'ldiY!:l1 darttllriJn~i.i.I!I!t tll.o:; K-"und,lII. !'lloil~' m"mb ...mll~ 'ldl" t~I~""ml Iloli· YOT. Tllnlell!ll' Vc ~whh otornobjlIIIIlTrUZ t) I!I dmfolHtoalf. Hu UIlltt" l III1Url1f1 leml!!l'\. l-'ilklii t3.lI:v;: ve KlI.hrlEl.l'- Fakl" ber bu ·Iohruk·a ~tim;,If:r 1i~ yirmi ~i:ir~ !l;lIl1tllk .k.1- )' fI'1L"'1 d Il ],tfln .,,1 ,11l'Ln r I)' 1I dan rni.ircoldlep 1:01101."1"1 rniJ.tl::maIii!. bir muhu<!bcdel'l ,u:mJil Tol;;- allmdll. bi'r tiLr,,~t1J"nr ,"Il(:lId<.: fi:'I!tirl· diy~n 5urktan gddilderi gihiili:i)'or. 'bltce ufu1cl d'~f ·in ..izgi I' k mii...tllbhm JTIl:l'~ iill] lJi;]1 ~:t- h'('cl{, hllrbl1!i1 VII: I1tohrl)'c nc.o:l'lrdll:'rlnl ~"ntr,,1 Uulzll1:cr, AmlrAI DIl!"1~1!::[dir. tribi gorllnen bu ttoU'lI gittik~ Illri, DIlh.m:Y1! l'IiI!u,ro,ltlnJ Lalo'.I, Hahi.iyi.iyor, biiyiiYQlI' Ve 1~f.!!t ludYilnlarJn kal~ u-ple:Jr,l.lI!!'mek pqdll ~iynl'_._ A......-u trll y elan dei-il, lall!! ll!4llim ~bnl!ktcki bu rl£~~l!Irl \"~ Boudoin mlLlly~~·1 dcruhY I:ni Zdindi!d'I1, Hind' _!!lndan llahl"amillntrltlarm. II) nazl!r dei· lI: ~de"'~'kltlrd[r. yaJundii - BinVI! ha I tii 1.!1~ t;!l n.da rI KI!I~rI kl· mel!ln, Eu groi.lll! i."til" Tqebbiili.i g&zldl! Il'IlI'ilizluin elm;:: gr:;;:or:~iI!.k- GfJ%.l,lfltr, F"r4n"lz - Alman buhtal r ilcrliYllr. Mud filn drniz;: L.~dll hillyan 11\' ki· ril.nl Mklcli1ol1n. yUrlitml!ktc oldu1!;llln doiru bakmca bi.iyi.ik bir IOJll'iliz tir-. Arllk mjyeti s,ol'l gilnlcril'li ya~nn.ktll.filo:sunu. hai!",nhmn 15M-I! billermU 1 Il!rdnn ba"ka ~nllmll1d"kJ By )"iII1a.nnJl'I ,tq tC;!ir:ndo:n. I.Ilak dlr. I r VI'.)'II. ILFlltf.!. IIl11ts.lllr lc:lndll 1 ng-II'lrilo

01111'1 muhsl!tll

ur. Bllrcli .. 'ntn

rukUllJnd non-

ln1il,lizle,

,sunuilY Ek"prel. 41i1U~r Pliltaln'l tehdlt ediyol ulwanl, I'T1lJi~""'llm bir iIIR'IlIk a]t.mda A~d ..nl~1 lIm bIt mcgll~ IlLrl.,. )'.nf.l!lrt'lli.~,"I, Irrllill Ar· I"lk, d II kuvvl!tll 1M ~fnl~ \l;tALl '" 11~ II·

M"tll~~'I!!,

1m 'him I;;:;'-:lr!llr, "r.nch:rcl!; bu dc~tll1l< Itl· l"l Ip I"tml,tlr, li~n1 ~I:" Immlll'U'!

zz r

TaIlIyk;

,III'

p~,

"'iI.

"'y"tle TlJrlll r, 118 I I I:l1d~ ...) ,1'mrH till' dfl~hln, ~Ii" mUU~nk1n N Bahriy!!! Mr.ide.l'Il!"IflU'l IIkY!!ml.h bU}'UI< blr 11111.1111111 IUulUnf' nthrnl"llr. Atlnl!, ,::;: A,A, I ( Bllh.rly" Nu.o.C~dc:1HI. blzlm "JI~'riml~1 iollkmlllr· rc:LI ~UI!tt n dll'Ol' kl; Lil r:olduklarml' )'II:uy<>rl ~r, 11:1!1II:1II.".'I. DtnlzAltLIJlllun IM:I rllnl Ie III"!lmllnnil l1!o\'cli:lll.lr tder;!!:, h,J"l, IIIe' muVIIrtl'l ~'yol!tlcrj liilCllJl.Il!I.d",. Onla!l'm s!J2] ~rll~ I boll' ka.nJ!I<, .s,(tzU dlf, Bu d<'nlzllHmln )UIPtJln, IIlIIbl1)' blbl hJ:otsNll;rol"llz. ~it!' mlJil'i!t.t"bl'l~1 vlIIlrl!'1"rlnl, kr.a.1 tn· Kyd~e Ayinl rofm.1Il n IUlndlll'rl n Il "oe r11 t'li J'lIIJIUl· J'.,o)uQr I, Z (,\,A,I - Ii dUn n bU- 'lin I I yo II k • t kl!abNl~~k dlrlhllj'ilno ~'El, bU@ll Ihrn.. mll kll- nt..' lII.rrtti!' Irll <!;)II",rnl~lndlr_ Kendlocl';;ln'llo:- l>h'lI:!Kril!llnn III1Inhllti ruhu IlIrlnl Ilnll':llt: I1nrll:l'lIIUe tcbrllk ed~bl,J1r' h:ln bir Gyln ynpliml,trr. YlJn n or- 'I.'. Ilynl mnmtllzlll'!'Un 'iunlU'l ({!;In,,'!lQdll'((~ IIllnllL mdruT'"HHL l!IlF.Id'lndnn mdln[n mU.'I'lIi.lt Y~ k bm 'ttll blltUn ~QT .. nlill!n bu ilIf~nLlI!', rn~'11!: ¥Ukll~~ IIIIIJto!!1." ~uklflrln" tlbi ml.lye!l-~otr or'koml.l!(:rlll~ mUml!ll.alllerl. YUllI'n bll,- I'I1Ulnl t<!'m(,nnl 1'Ki'l'bllillm. hl:onfllnJO.U vc diAn kon.rolGIIl&l.r hllJilr bulunrn u ILul:'.

m.!ml~ell'1',

Yunan Harbi

i!L~kui lIIizun I hllihns. IlIlarali:, diTtde iL.idlla tUlulu e"i~erin ur· .,lJna dLl!llmC'1l'lNinu efIilrelmi~L Bill .uretll! hl"bir '.i IUIlr'll!na di· zilmt"mL1'tiT. BlinlurH"I bc:pli. D:lab Itemeye: vuila:!:ikui.r" Ce'nenl An .. lOf:l.~' nun Iilu _lie:'I:IlBp-ltig Y.lnht (l:J.ir «I i,1m It '" b i Ctizii Iunor:&! nllr. tl: Su Il!bl!;'Pledif 1hu.d~ilEl.r d.ah,j,. lindc irlJliz-=m1 Icmin i<;.in YIHIL lid.

.i

de.l1~cdbirll:f

.llmml~tl'l'.

*

Libyada Alman TaJyareleri
LOlldra.2
havl!lc;1 hk m

(A,.A.)

,=-

Rcull:rill

u.ha.b iri

b ildiTiY!II r:

Ah'l!lan L ,lIycrelcri, Lihyl:l. c~p~eI;"'dll: itll dd;!; Clilofl.k ~:z;lIik· mli II:n:lir. Bir ,ln8~fi.l; i.Ieli
}'lI.pl1an
I;tm\

m(:niinc

k.

f2!

,'bir Mi~1LrIl

e:!ln :JLnd!l.,

hu-

rc:ltc: l;;;,h" edeJillI!i.miq:lrI'lloll! dl!, bU.· cumul'll tlll"Zl ieli' ~md n pLlolla'l"ll'l.

m h,lI.lIindC! bulul'\1Io1'I mi.i.l'!li..i.t. h:r, c;!Y)r"!lrelNi.n j .....illLyctini k .. IU

n

deL KuIJ.fl.'lin de "UTCi.kll b r komili' )ion lLr-~kil I!unml~nr, Kom.I!JYllII b ' 'IBu'fl I illr-lde) A.n~1!I1ayl'll YiJ.llll~1 ZiYilT"etten 011 kar.u.rlnr aim r,tlr: k.iHI miUdl l!!cnibedil!!l den a]· Istanloulil. lm ,,'e birh,~ J! lm[lllClllr: YOLZIn I T Irk ifL\'~- ~nrl! 11'1 mr~, bu nevi }'c:ml<::rin min.ll..!lJ1l3 IIltll t,;.,.I~ bo.z;dlJlltu 11fl1""lIm!~tir, Bu- ailndcn-heri Jlehriml~e bulunlln k."vrlUnl" Yl! lnlZ BulgaJ"~lIlInda nUll Illlrl 1m"" tn .. :r:lnd~ y~nltlrm 1;JJLJ Af811n IkU;!I'::..l ve;;;tri Abdi.ilrtledt ~''''rarmyunlarll te.aad[if .. dil~·.fIT. l!.!liUl I'm k bulU 1".1.1 rurltllr, Han dun iU .rnki ..k"p'r~le l-=,dii1Fol.bt 9fl!k ,iikLl:r Jd bu Glbil~. :z - Kendll 1~.'ll"ul"rln "~ZJlI~lnd jj;;:er~ VL)i'ln~-1 11 r~· rin SEl) till gi,ttik"e .ua11Ycr VI: SQ.· lI.!l~ ndakllt ~~t.l:rlJr:'r~i-I bll 1!t:1I rTlO· "'i edilmck ,k"el etmi~ri,. i1i~I!tp hakikall klU'J""Lyanu,r lu <>Idll~ l;lbl Yilllillm "Clfr, jah:,,·or. V~ir lI:d ,'den Onr<l Ickr t .\hkll.nI mul'l:ll'lrlmrdn 1111 ~ .. l!;Tn~1

Bu .. aristanJn g Gozii A~,lllyor

U)..iI.~J

I Inllhlr!:) •

*

,Afgan iktlsat Vezir" Gitti

"In i",U1rtlil ll!,,,bbll.IUnol! It I:Ilr lI;ok mAlllIllll~r yll.lmll!ctad!~lnr, OU,mil nil' 1!1lJ1£l.1l :J1l1luul1.bllecI!1o; olnn v.c'· 1
t!!'",

O~ Ayd..1. 'Hau T... mu,u
N;fliu-~mdCl t)lenler
llmuml

Bunel,lIn

Itah'iH'I

IIIlm

li.

bl!~.k.iiI<. IB}")'i1rdcr,
dl:

dl~lnl

anl.a.ml1lardur.
mUt.a!
t.l'i!lm

IYolin i,;udluil'1l,

~lIl.lIn

tiH!mmlj'clllll

MU,;:I.I1c g6Iml)'cn

to

,..0bir

Bul" rUttan

""~ll'

hlf

bMtlillk-

n kurtulm[)'a

I~' ..rl "., :r.phJt"m.:< .

)'uz

lutrn ..,

h'Ut.AYII b;:I'Iz.iY!!Ir. HaD hk milt· ro;pJ.lHl M hver tudll'ldan ~elml". rr. Ifu.~l.ni t~,:nlD iC;ln ~i'Z ve

~'lIhldk1L ~.L 1" ,l'r", mc:mlekelimiz-Ij .. 1:J.rlhyj il'ml\ .. r"II .... 1 ;0:.11bly I r li;t\l- a<it'lmlllmrHZIu. h'.I<lm'li) tli:: illr UtJml.)·on t,~I'JI t....· l r.k k;:ndllerjni II ~'l, 1I111I C'i~'rl"rln t.'rdIHli" ..ln,lr k,.I·
'1.IIuIo""k )"11711. .. .. klH rl '"l.1t

dQrleli:ek
!I!QHI

\to!:!

iJun

l.(lrdl!.lb1Jlun,~.

AHt: 1'Iillll.l'n

dg!",~'

"llh'rttll, 11'18l.t .. r~ uirqtl. SIl'lf)'Cl Ruqa, , .l liiln I!n hild daldkBlormda -flydcll !tLrlPgillar yliph. ,!iii:m,c1i .:ill!! I\me:nkMii:1n slb!!;Y DOdl!bU Ildln 1. iyi biT doiktol" ",o:itni.j. Ii!"mit·
Lr,
l ..."I"~1 1\1

"iitLin Balknn

~mn'lUlim

r.lUf"~\'1!1 b'l'ilanml,~tlr, 1\llhul ~lil'n I~ ,r,.UI':I' "HlIoh,'ml" .... IllIWI'Ili IlIIrn~rlll u.-rln~ ,HriD Ill. hu ..uroll~. b•• ku. ""11t"n tl1rk~ HI I.:H,II.'n e-«:rluln' 0I ~run" ~a Nil! D nJJI,.oLI"J'III'" w,1 ~ Itl~lJlrl1.Il,'.. lch:r.

~ec.I!:'l..tir.

MUBSS~f B:r IrhhaJ
"'Ilflyl'~ Jd.l1"(!
tclUtb !i'lLllbt'1 "Uri

n - yet
1/!'!t

I

1\

Ind c, n 1,'(' r-

BU!;gllri ..t!ln'Cir. Am.,=,ri.k:aYlI ~U rh II Dn film YII'hnm'l 'It'rldlll"rlJir do~thlk VI: ooghmll ,11'11 tam" rrH'n I1>mlll,''l "'11'001 dille .11.111010. mu ..utdlr_ DUJ1)-'IIDIn koainm Ami!- r tlll,mlf ~.~ 11mmr't'l II 1A:1I~"1I hl F r:tllt ,1111mll,tJlr. t~r~ll, :i'k;ll'lln dirKll! c[duguI"I1J VI: hull" P.:1L11p IllIl~,"ll' DC"N'tIIII:I< 1"1<111'.) I::n Clnra bu k~eYI: d ~Qkmanm \r;r~~. ic;i," bir ihLiy "" 11'1 IIIIclIgln I Et ul gar hIT' dl! $leok iyl bH1.,Ie.r.
Sobrany ml:l:;[iBiru:lc
bUl

t r'lml~Llr. lJiI" ::, Huh YlI!!!ltc II~ IlrLl"lillU'1 rntll.Lul', ...1III Ik [!vlnd..: yaLlTIill-1.LI< 1"1, 1> rJ1iJrn If'lJII[I)-'... ~nr-kh·blnrJ .. n filll';!!o.lr1 u1.a'l,lIl •

nab,al r i.::in hazHla[ld'Bl 1",1'1<:1'10... kml herJ.u:dd~ bir
al!lllcti

mu-

.BOy.
ifalHl.l

.tI)llI"I. ll:lIf,' e"d'H, Allln'l L..un 'r ALMAN

tin !lonriJ. mtllt'lU.ldll HII-¥'! o!:"rmrll-!f,m 1,llChkl'3 II" mUlkly~ mUf<'l~I"Jltlntlc, IofllJfLl'l ...0.. "'1~1" '.... lllikl .. Imlll !'lollunI'T1lltur. II.10k vn ''''~Ill~ vnzl~.,aL ,ilil'L!k hUl!IlI1>l hll)'IIoIIILLbl,tlle ~:')k cll:'~, r" rIoilbt11lrlil ,,11o:!lTIIIl':II1Hlr, II ,..'" kM.llllnl l'I1[Jh~lInd .. ''lk 111' cllr. Q.lz"tr bHI plA-nln PI~'ILdU 1)['''11:1"' tGn!lr , ~ ,It /I 'I ~ i!iNIIILu H"-- fill' 'bIro 11'i~ ndl, l)lllmti ~t'!nrJIIILnl LFIlllhmjn !I!~Il'I.,ltll'!;[jlr, rl~h''l k .... mlll)'4>nU ihllnd~ Ingkl'loero:;'(" nl}' 111 rI d..~ln ('iI.'II 1I1'1('r It;lmh blSO" ZI\f- .. ri 1"~liz1llr 'KiII~nl.C4" Yllrli:llm J'roJ ~I llnklHftt.lll blr an "~". rakmll;lllr, R'rnnl'" :'II' v, IIlrnllnllll'lll VI'II \ ,1 1O";""I1Ullll l>lllun bllm ..lc h;l~ VlJlf oCt'II[lZ~It~ lIuglln Vnn""iI r rdt "UiI'" IM.null 1I'IIi!:lH"lt'I!-'<' '20 Din lll)')'JlI"" Un~II"1 .\ ~'C!I AJI1 rlkaYll d1:l-nO::('"glnl yUle r~"'~LL PII'II <. ddt lnil III IkJ'mtlI{dnd'·'l'mr,.,rlne lhl!m II v,'rmL!ml'kt, .. ~i!lllIn~ilJ1 12.30 [h IlII.ldl"ll ,t, Ii r c ""(lh', 'n Vp nd '11 VllI~ II;, kiJ.r'tl11l III f. T I t.,1t rln .. tlll.dlel'lI.1 DntlltIln!!]l y'l :!:I>,u~l r.d1l~!!Ik l/i ']'11'11 !lilt )'flZ,lt If"~mllnd .. nnm!lZ! I I'll (1,IWln I"II~..... lnH II hu ll~\IIllh~ki mll,:,kl'Mt. IlOnr.1 Ijd;IUI~ iJCItI~dd"'CI_kt1f, klJ.L! r hu U 1 l'!ul"l"lh' "'d.i,mU~tul'. 11" III. '.... lIr ... l"'rLIII hi!' 1)1'111 .... "1 Itlftll'r'M ,." 11"n bl'1Ild 1. Ir"'IEft P o:mrh'TI h • bkirlilltlir. H"r 1'1111('" kn1 111 Illlrll II klnlllHJlln mCJ\'~l.Il OlL'Hl u"rLllkklnr \r-lllt ,,,I11"]'I,IzlI'r )' Ipllli"lIk 1l1un.a M

\fifki

J

Djj~U'Jr

~u:"ltl~r, mllm.ln mIlLt"hl~ ICli~'".c:tI· nln. !1L1'l II ml!dllr~'litlnlJl, U)'YlIl"I!ll!· !lU""I!'kl~lr'. rln "'I) f>rdul"lun I.ur planuu Ilokrunll!tll Hllb~~ VIl!E:mper,!"trli::rjnin faDlil't!'ti Hilrbfn LI~Un~1l I)'i olan ~~ k nu· I.Irrnl NII.I!'J \11m Ihtll11dll billunmllkto.Ie hemlinenk 'hi, larD ~~'PII.IIIn nl.l'W\'~' m..Jo TlcU~c.llm;li!l sivlU iI'lll.lkin dll'l'r, r)1l_'m Rln L8UII plllill 'NIlII 1lI1arck.Dtunlz IIcticeeinae, H DC1a.. If! rulr. ~.o.hJIA1 Zll!; r \'CO ~yl t bLliln· Uhnrlle 'h1~Y.U llYYIliO mtr\(ciilll!rlnin ~~nll"i ~imll.li, lillibi Ki;h!ol.li.:.de V I· <;O!IU Ifudur: t Iu"lloln!l~n !I' IIr p-Lr'IIi!Ul~lll(!rln ~'iI! k.llil mLI1II.BknmdAI1 IIl:ri ilie:'...:ilcli'i ~ _ 67 Id,1 olmU,lllr, Bunl ml n la!fyaj"od~rl ,R"lllll'lIl!>i:llk kl!;aalln kn.hll.)' n ~ula.l 11. molorlii nil. li.ye ::!1i1 II I!rke~, :!I I k Elm \'c 11 ,I ~~ l"Il~'!I. ~lkl'lrlllhl!ll!"l ~"Hl!l1dedlr, v 'lI;tlli flnl'f'i obiiy(J.:: bLt klmllnl lioc~ll<h.l'. p ra,iit\"li~eT F';l1yde mi I',e-t;t:cek 7 1iI:~l'ketmdk 'm~buriyctlDlldl: kalml,. 2 -!Ill 1-11I rilftill1nml,lu, 'Bunll1' 1'l .. VII fir t19l:' \'01'1;] grlulul. .l\Jll:l'. B'LI ~1iJ'iI'1/eLl~r h_le ... dllIi lP~li- rln 10 T 1!11I('<!;:, :n U kntlm, 19 _I d.J n'l1L'JIlnrln Intlh f.i td ... '''kl~rl no]{l '1;t hi ra )'ifIl!11 i.11! 'lI~kll dgw:ru yi.i.r!J" ~oc'ukllJl.", ro. 11'11 r""ml;Ukr "<' tan' "I' l1f'r '''rut m~Yf!~11,m",klll..dlr., 3 ~ l..r"{~jll;[dlt ,('h.lr' ... ' kll!l'1~rJIl < I!tmr'f! allr[!ln nl'lldl), ~ ''''lIalt \'t' -H be~l!llllllfldll, Mclanm" m.n- 16fl l\\' VI! rA mui'llltir 'klllIlIH!!l1 Y'lkll· VI:I.hmnl t I.hrib" t"~"hbL1~ I'dl"e J!Icla.lu!lna YlI!.ptliluuz: ,tD.~ik lII.c'ti!;;c. mL!jtlr. 0'1 yUZc ywun .:" h.llrtf nil' • ~lnl ~ 'h,mln '!llmc:lct~dlr. !lInd e, (W.fI'rJ 01.111, 'Conda r· M"I'!.temm,1!. ra. II g rllm],lll'. Rtl' 1I00)'d~1i!!'\.....rl dl!"mnn tnYYBnyolu ilzer.iru:ie d~ rlCU h lindrihr ., - SI':!! kll~~ 'Jkllml"lIr, l"'rl!,l.~n tllJ;'111"1~rlll Il\'rl 1m'ynI'1"j,!rlVI!: lie ')'Il~ kli.1l.1 nm.IL t rahhdllfi r; 1\)"-nll1l 'Iii: IILI!l ~'I! dLirt II" • nln 'ilulUnl1'l lItO. olLl]Ikl rr y(:rl~rl! ":iiI y!.i.k.lndl!n lll.,krp '1!IIu'n.mllktl'odlr. tnhu.nr:Yf I!!I' ill.. t "Akl t>l[I'Lu~ll.ll."_ dll'u['[lkl rI, I,u l~I;'IH'Ur.ll:rd~ liZ Imlh..f&<"' SomDlllllnd.~, l h I -81'1 ~nrilh:reru.n 'iifun.an1.dlll'llll Yardllllni 1,,,.nL<("IIl-:lun 1'111 rll"l'lt""lJ~ rl11 mil! LIHI. ,IUll.~!.I.clufiYn le..,lrlddd b\ihi.n bol· AUna,:2 lA, I - Rt!utt:!" nj.'11..I 11m 1 ~ bini J;"I"m Iyo;; r I ll.lhmlll I'dll1'IeT'fit! iiI!: if .t..OH"I"lrnI:J:ITI 'llliZ' mululblrlnln. ORTt'!l'1r;1lIHJ1~ .ror~, .lng-U· mr.kl. rill" !'illl'llll"ro )' f,'11ILl.':nk Ukfl" ~'iki dl!!Vil'll1\ clIm~kt."dIf' 1B1InlJi'l Lllnnlo YUI111'l1.tAn .. ynrdmll mUDSih .... 'l d(!mlrVGtlnflnUi, ~'!'I!I'lI'llir VC' tl'. n~ticll' il'lde dU fl!lIlnln ilui I!InIlIU- zem II"Ill\l rda harp 11'1 1!I!M'inc lIIeYI 1"rl;l" hllli rmlD ~,. l_Yl'llr .. ml!)'dnll. Ia.n 'lHTUlrnl bill' gun 'i~kIilQ"l" ,Ila,e. l1int munbmnr kfllmfi,mr.oii;t Igrr, \""u11rlllll'l klHI .1"rN'OOi" tllhrlblrlrltll'l .nC! leill y pm l{,ta.d". n81i1111tnllil YJIII umondl tllr ..~k: )'j. ;_ \lfilUhr r.I'II<'tIr, Bu trLhrl'I:HI..t :1111 PIILI!k Ho\t:lil5tlil"ld .. Ai .. ',IMYDO,III )'1I!C~k, glY"!c k Vi! lLto; til IIIl!1Ik~ll· tn,n Bonn!., IIII.I,m"nm kU'·.VI klll.lh· ... BDmbar,,"d'l lIl!l:klMlII". D~ i.Lrlldu ~Lt' yU;r; bIn II "n Ly dt! I'IIIk11ynt, mUlilll olB.n ~UL 1I:1'~i)l;II-i.JI. U[l r.ln yUn y~l1.>«,

A'frika Harbi

.A~in •• :::' (A,o\,)

r;:mnl·

ll:l

idl,

milk·

)'d NclRrcLl l ra!mdon dllrl ak,"'Jn nl!VNIIC!n L~DLil: i'lJl:!D1 l£:Ikd daltlll"de ~ UkCln. hUI<Urn

Malta OsUinde
loInJtlL,2 IA,/d Dlln bW'ad~ rl!.9ml L.eI)JlI!:! fir~ tHl rnlLrl In)')'llN'l rl, e","clkl MaJLIIY" blr h.U~um ~ prnlll ,'e bl. mik,t.ar bomhll Ilt"l'lU,lrr, Oll,mlllil ho!>l'iU'ltl(lI'J, 11l.1.li
nqrllldlhm

,a~

fl,fIIlLa Ultl!lrlnd" 1)1.. ~"UO;UIJI.I YIIPm"lruWT. lld dti,m n I.Il:;YlI.rl!!lk, 111' J{ml'l a-",,11:>11'1 I I!'nfl'l"1dUldU,Uril]m!lf' tl.lU'.

., Y enl Irak
Kabinesi Kunddu
'I(~ni !tel,1t; k bini!' i dlun ,•• gld.:lJ,;,i I~!-lild~ I~ l.:.biletmi'l'tir: Sa v ·il. h riciye vc nlill~ modll.F.ii1l n
",UJ

B (!:di.l..d, :1 (A.A.)

-

Rl!utu

\ld.i1i: Genual T&lu
nll.ZirL
~'Il'

H~Lmi,
,,~ki Ii: e, tlmet NQrl'nli, II:: l1Ia:l III m B. Abdul Modulii, Mllllra n.azlfi 8, S,1dtll: .EllIIun., ~I;lirnlli i,ler mUlti! 15. H mdi B
Mililiy~ d!iyc
n!!Zlr

om

[l'

'l~' {,I!i~ m !&('n!",,,,IIUII'lIlundn ell11111 If, korllll~unu IE! hrl)'(' NUZIrl Alb.,." p1Jl!inllll, t; Hanl)'''' ~...!dll' IiN!zI ~'(' mO- Knl:lll!l'11n 'C;oJol< ~ 11111'1 1)11 'l'm.ll~e "'1m mlkl.lJd.> toIBI~Llvlt, .,1.1)' Vi! iUtlu " ..klll1dr 't;.o\'. ~r dml!!!IIltlj, JiIY>lSl 1111111nl J ;zfild".~ hI! 1,li!.dlbllT'ldlin b!l:lri m..hk mH~UUU~. 11'1111', ftbQlIt'Ve-tl'~ 13m I!IlI lllYI!'tll!L" .. iI~iilu:'1.i tid", ohullk D-oml.a,MiJl'1lJln v ",(I knl'liurl ;prof ;lIlnln klll:iuIU.rIl. ll!"'· 1',1 "Ulrm!!k kin !lIi.lll'.·nllmlf,l Cldd~1J.1.!I:Idi'LTiJ lir. [n'r. dgjiru ~I!.'ri ~ckileTi du~mltD'11 yorlarr. $Mlda ~talYUllBI' 'Ne Kllld.lI'? yrnid!::n )"4k.lfi.dlan IflJti~ elmt'ld!! Filhnkll<1I mtllu ;11\ m(';L:UIII1'11'1'1';11' Kohi P, Z (A, A,), SlIrk.i: i;;]i, B rent\l m!l!ItaL;!l9Indtl, h.IIoU· d 'nlr.:lnrh 1'1 tL rill to'ltflr'l'n'''rl, IwMI VI! en~ L'lm"r1II1<!~11 lIlLLil",lt !:jlr "'K-~It!1 h~!yol'l bIll· Ut mi.i ..lIit bir !Il,zi:l.ll'illki!!!ll'lr ""yH~"t Irl ,J'ell DII'I,'r' I.rl "" I ...... l!J.V ItlliyplD AFrtk OIIll'Idli meellllLnd., h. Daha cC!n.~JlIi~. e,ic· ,''I;[1"n r:o .... J"nll'i l}lin V ',1",1 L!'" 'I ,"'Iru~" ,.tlf'lbtrIU,~U hwnln m~lcIt<trl 20D I~ln k dar tan. l(:mrkh:dif. l'l;e:olUlr N.ll'fIo Infll It';l nlukll\-!'meUn~ rundi -IIlmdi elimlt:e ~~l~ 'buh.ln. rr.il'l r:dllm.ckledljr. "'H" 11 1l rnllt" h' "~lt('I1'" ...", rll tI'Inru"!: 1'1I.'Il('n~1 ,'r :'~'a Ild" nllltlldl!ll!IJl!h.u. 00'''11'1:1 lImhllra'l~ll. I:w hrui!!1ci'tI!l1 i ,tir~lc; ~ ....I~mij· mll.KUidlr, Ii t"1'I;' I'~lcl I I' , I' ~, nln doh.. h.:Irllrc\ll ,,'"CI'jl:1 Il;IlIiJlrlld n iI.eIi .. "kjlrni 011'11'1 hal:!"1I1t ttl I Ifll1::IIIII"lIk "I", .. IlItl"Tln t~r Olin k(I rn gi3l11oe, lllnrkr:n b k.u.WdlcriJ1den. ye:j[li. uU]l:r aldik, mllk(!liIlr, ~uv(jtlui.~hin ill:!fl LmllUrlo'H, K;:, mo.n~\'IYl'!Ill \'':: 'l~~hL~l\lldlr,

I~"

ml IH. rr"'fillil SDlTII!IJ'!Ii ududlllLll1 h 4i 1o;i1~llRt'lro!! me. nrnll~ ~Ilinl bioi lngilil:k."1n 1.,jJ b(l,illll'l _ dl;li·

u" - 3!10 blrl ",,~ I,;Qr fI, 100 bin 9Iydanhi{, iq(b~i l~bHi: Ill! rNli LlPlI tit; "!II!) lon dc .... hi[J 1cl'i .Iln~, ,Iii> IliCYYilf Per"1d1l!1'UI!: IJ"IIIU Adl",-~boalb&· pul.ab nil'. I'1IUDl'zam mlktnl'Cll1 .Ihhl Cibi.ili d'l!roir)"llill 'II;,tHi.nd~ld Aitl!l mllllEtmr, 'til1' m~I)'lln kilo kO~n,' VII~lIglon, :l. (A,A,! rntrlk.iJj1 I1II11r1nIO hombl!<.t:l.milnl Ihh!'liln &I~f ,\I, bll:' mllyoM yUs b~1'ikilo pL. ),,,rdTI1'IIOIn Jn~mor )'1 111,11 rmlya t 1"II,un. _ I lind.!] yoi!l!I\ hir Ii'II.h.ne II~~ jj'l!,; vllfdlr, Tllll dNllI<cdt! YWN'llk \'c kMI g~lt'e!!'k lII11rllUU )'s.prillnuuml I Aden.

2

U\·A.,}I

-

Dlin

,ft.l.

I,.gil'ler1eye Yardl mPlroje'sl

."1'

fl.,

I

rayet Y..... d ,... uzun ien

So

en Bir Ocak
I

Beykoz S,iile'ymaniye
m'idr)

T
=

Ildl'lt'!1 d"vr "Y [l";'K(lzlulllr, n"I#"lilblytCUl,!h 1~'1I-11I,1 mrlle II; LFL 'l:(I~ !Moll bll..llI.rrHIJI",.PlII i!1l,. n,~U"'1l !l11]mnm1lfUh1tol 1 hlrhr~1 'k,fldFH mllddil~hM-l"". In.rdrC'. v- ll!ltll!lh. YII]ltrklru-1 lfIlkum· BI!Il B"~lr;}'" c.e.fi'I:"jl'ld'", 2.25 8Lf bl!:}-ln hu.mml.lamd n .Il~rn Iill" l!'''ml!fO:-lIIllz klllo\llltJr. lu-~r~'1 ~\'I arlllkl!:~ ~l!.ramd.HI ..'" I~nlil kiol.,,·b~ell A h",n. ",a aL ~ .. '", " 3!1 II'I('t dllkllwtll1 so! 1I~lk F !!tll1, hl!p )e:Td~ kalmlya!i'l 11:111.1 Iil:kbL ft .. k mill. Tank ball .mkllldul;u". • U,;tlncll SIU"ymBnlY-, II: IUnU tit! fllPn>Uddd,;lrm:Wl hal !\.l!:l<ill~ri gC:!fiI· )'111 TI"~lIiir[;lr: ... )orau, .sohJlll'idilk1 bill'lllliJrm. 1161_ Arne ne olur ... l-Iammnem,l' l1iu\'ufIlIl~ o'lmulJ~III".\Fe< 11m SlI-

Tam Alt: Seney; Kdbuslar Araslnda Ge'fl'ren ihiigur Ana lie Konustum

lido",! ':;1I)'tlllrlfll d "0 dev r ll de 2 • D :no nl'tl<:t'It'l'Iml!jUr.

sm

1<ll%nmnJlll"'I'dilr, J,'1'i'IlIlllyc 1cl1'-

Edirne Tekrar (§Iga
(Hmtl!ll! Elr bUlil1._1'.I: 3' I''''''CJIM 1!'i:j'~jJ,J1tnn IKlzulnn !!Iek trtle ,fllbrlkllIlIl'U]1 lnmh"Elh OIhUYllt. !bulmUI VC!' m'Vl!lIll IIJ'I.fllm .. ([Urn cereyanJll I~hlr IllIlJtI 'b1(loA'lIII11Ut;!tUf.
Eiilltn~.

Ziraat
KurWlJ.!j'

Idre c.
lB88.

Dr

,IU
lIr.n.

,woo:

Ba kasl
Vf.iJf~l:Ir

6Ube

-

'1'0 aJOOiIII.d!!d.l;

lllltda.n m II.ng-lli] ktlJnUrlfrlnl1ll
f1l1l'hB. gtlre 7' 1ru'l'Uf clmll4l IIJ"lb'k!l!fl 7.rio• OS' kUl"lIIlJiI. VIII bun mCIl )!'1IJ1U1II11Uya.c1lJl dr:,rUll4e blr I'uI:Ido II&lIe
1I11.Wm

Zlral :!'ly .. lI. 1A::mn rt.!l:·
PlllJl:4:

'11'0

Uearl

sumaymJi; lliO,OOO"OI!lO Tllrlt ~65., her nev~ ba.ll.k& mURDJ.!!.l!larL :!~t.8il'lii Un.~f1

Pwra bldlrtlmllJlire

K"·I

&k1.rL1iI III"

1l1a.den .ketrnll.!'Jl!rI. tao II wltlarm Etllrnl, l Vlltlln, F.:L fly,thrln1ll!!8.lmll. klll.lm'JIj il'. "a~l;y,elln t ~nllll!l! d g' rUhm b.~Il'l)'1I tlllt'lmd!!'rl na- p;~mek;;;ln Zl 'I.·UI\~tleJrdD Yllpll· zarl dlille -tin ~ Ilml;,o; Fu>liL Nfl- "rII gib !t1ilWi Urcm r1 bU' ELl'1I'Y& ('I Ilo~'mtlt:l vc !'Iy.. l rnuruknbo kt>ml'lfflOU llc ttCIi!r l odu· I, I:!clildlyo Vco m lilt I Ill! tlcl!l'I:l InU· Iillr1utUoU I!HJ lut'HUlhl 5.r"rpl",r ... , lrLkl1-l;., mumur dmi;;ltlr" V!llllTH~11II Klli'o~crdltl bu IltJk.[ ve hFl.~ElIIIl'nl n~lJhln(: ilUldkl 'blr m(!TilIILln~y!)t v ..
!u!\ h.." u:'I'J!od'n rl'lll,br.

Ed'

cde. Ett Fiy.tlM!

{I ;0) j'l .;;;rnl II. Sir ;z_ mlZI haplll! I!Ilml'l~tn~aT... r~Uc mill;' tlJ. !l - flo Sillryml nly ;tIn IOnr bir koft=i}'~ ordum: B.d·u;~r NI,,;lile:njn ken ikle:ri'jItOllbIYC'U til! n"tlc:t'f mn1o\l1.lr. ,2' 5 numlH~11 e\' .. , nin ~ kll~1 """rlel' !IIII I r loplanF!I!'n~~It~e ~ TQPL:.apl Su.IU'Ili bitlnR:!tlllen c.e'l"OJPver- m~" .• !i;lh~;J p .. ,d .. lerjne. m [<11t!1· FC;r]"r Jl.tudmtin gllntll1 !JOIl mil>;1 !:Ii: Illr u,;_; .. mu,:" k,i.!li..,lu m>lnZ h'-Fo::ol!l'bi.h!!;0 - TopkllPI flrll"lnd, 0:)1. Anludlm g~l:<!tl!!cl~mIO:, I~- d_1I Ibroe1 'fle:r'u ';lk.!TI)"Orl .. r, 1i1~ ,"UHlir. D~rcr Mutlunun 1tlI!lItI'mll.A'~ I[~ ev gijrLinw.~·l:lr. J'\llll'ldil b kk,;J LiYf.r Safin>!z H~nIJII, Irma!.; I1:lbl IIU"'<A!!o Illl 1>)'1111(1 sarr 1,LlI:l~'(tllli ..r dlik:U'l1 \' L ILi gdrld nbo:ri h::a- BC>";;III.i1T1 YIl~kHIDL )-emeni ll'lt: io,:lr. .nli 1101' dQIB.Y'IIIlIr mm("r~~I" ol,m Ir • lmJ"la~iI bu IliIlblCr~n hereltllnl miye !i;lIh~Hke:n 1ll1l";~fE'lrJ kUhU:1,1, tI,k].ilII'IIU lI!;o3l"I'~11 hlf hMlmlil. !;Ik1 Il'ld~ !; ll.:lIm)lllr. K:m ve ITt k tJnl"tl1'!lI!!lDl riot dbm. mqllnrtlL. ~u , ..IIJ1l11r IlI1ll,..[: I l erde ,n;IIiZ dl!:ril::r. Ne kadllr ~ir >d kik~ he:r l!(;L}'1 unutur "lhRt, f..eblr. Till: I, Nuir. '::!OII\I, m,HI
II

mer.

Ill!' ~I"zl'l

111m 'Jt u;r tile v IJlli.tiliLn ~tlmu.rl rde nOrnlOI eva:afl Lemln etm k b~lfdl)'!!:c ynT'lflmll:U g"~ olmJYIIJ'lI tJlr l~tiT'. l' lltkulIirlll rm namn, dlkktl:I:lD1I!

'<'I'"

YiloZcde rJ.Z.
.. E!llr"ll!C', fYntJ.M ~ 'lP~rl:l ml!.r~tti1'mLIl I:{I)C~\I rn~b1J.m A 'k,.a., TucakyRdll.'kI tclU~luln1

:li'l:a.rJ'l
IUUN-

I

,miasm
litilm

Iml'. KOfl I)

gibl nlMli ;ool.uldu.

Oldll!

Muan

-

hC:l·«ofInllll ufln all 8~lrml!k \~ a Itumm.k i:.li)<:n. hu I!!fll! ac nl.olml)·a de:\'WTi c:tli: _ H .. J.i \'1: .J.d.lild g~o;:.i.!';~ll1l~:'r. F;:J.;lIl kliYl!![I
U¥'L!fnlll<l:.

Evlii.duTI (II.:nl.,:1 dedi. 1",kl:ndi kutf,lrc ve -cndl rmlcvlc run t'lidir. Kocilm

_

lcHa,ilc
Meiun,t'l

cvimizil1l bat.:.kaldl_ 'bldliioitt::n WJinJ.

Efc:m:li

Si.mdi

enle
.. ~ zd<!:

hu

'i"}

rrllot'cebnn.

i gorc:c;ebtin bCII raknt

ve
."flhl.

og·
L. .,lr

2:0: i

!l.hlnd •• o:gllllm
DL"

.. "~lIfn~, [Vatllnl l~illl]hu~d ... nk. ~htlmlzll dllIlmlk.,tllr • 1ll!pII lit II' 1.111[ konHlm.o. lfcrUbJ:llrrlo· '('I'trn~, (".,tanl - 12 ~ rh blllllnm.llo( l"Ofl lItr ~1!1'at. t'vvoC'l 15 kuru,.. I;1'kanlulD Ilkmel!. ,om;hl l!!tlInlml Itml, olun b~lcd'Yil! n:iI>i pll.:r:ar glliiUni:l:l!D Itl.lfn:;:q H.,Ze kUrUFlkrd, NllcI, \" .N In', Rob", Cro F'trlt fCol'dakli. mol)' mlhHlrtl A. mil. V • 1'lrllml.~lIf'. Rltlll KlC'tnt'1'l1 l' • S r'I"1'l1:'1'111l: mllliU· TcpkllPI ('11 'klln'ttl! ~{'klll .. ,(*D'll, BIit~t (lJ'll'I,Cllnrm dll. e)lmll!k oarrtl §rvbl. ILI'olyf'l )1'IU~LiJ1l Cc!m , tl "o:! oyun bll 'lInmUllIII!' Tnpkapl nl- bugllll ""hrlmll I:ruIld".1 BJI!;tln clRJ"ak.( kuru!\1& I~tl ilonrn'lt'lll'Y'd!:r. Inf ~Ilhrut.mll. bnllJ.mll!lmc;,1 !;tIl' nlrnll~1.JkI~r.1 hl.DU' IlIimmt~i'!l'. " EdlrJ1l!. (\I 'I.JJ.n J iJt'1'!rlflHZ4 Llir. 1:: I,jcl dl,kikm'lli Nilim I~k. f",,'"

*

,IIJ-,

Zo1l"lilll!JL ~mQ& wmmDAH.II "Ii ~ ~ La: PIAI"l::mIiI Ul 1.2 &0 UruI ~ul:unI.l'llUIi. SMed:fI 4 d:1lI1. ~GltllCUB: .kur'. lIe ~~. CI ,lAlla gllf'!I w.mb d&~IlI:Ur:

II adct :1,000 U~ ,t 1100 tlJI

}'crirll:

ffii:>;U. Bid ,~Lrilelil

Ii'Il~rlil

I!!LmirrnJn~i

_] e anloL Gill )'.l:t. I'Z.lne ndQ pal'all~
\"lIIrml".

.,1

LII!; glm.

Ca.

i:wnil'ldic D. Rum kll:dr ~ ~ 1:'1" III::tI dB" u \.1,,. 'i:0~UIfU ]"I'Ity d <1,,11 i.
~oetirdil..ireTl
_j

Fem:r hll",umll,1"1 1Iloir'ihll'Jl11 i.nJlHP ml!l'lu!n Nil'" cI ~o l" .. 1 dllkikadfl · FI!T'llCrJn!l'li't'l'Iolo

Of'r ~~ml.1I kn:ll,;h·I.mL~Ur.

~Hlflll

.e

t nllV1!Il

bir ad.!m bll"!i~ bu ". ~.::~

Kom"ul rmd...n mID P m1 rll'll ~llcIll'll! kOJrd1.iB:ufiU ogrl!:nDll'l lir ji"rmlYill -U;!tr vl!rmLur. J·alc.lI.t

'- -d-Ul.cal!:n 1 l'll,.u 'k b "" b ..yill ti!~:lII!llI1udn oldu. Z ka b!!k.;r _ dlml"U. flu !olr41d \;11 l~i .." ... Nilldidc, 1 diJkkim· ih: tunl,onlJ~. Bu cvdc bC:J h- c:dar ""11 mil', Zc:ki 8"dri duk. I k ])1111.''1.d an ",u 'klhlll'1l I!:V~ Ii';:Hiilrl
d klLchn~ ii~l

rn~~'lIIm v Bl.:flt' t ...d
Co

Iklne.
!!t]l1i

d

C"rn:.lm Zo:ki

i.i!oliirt;dl!
imlc.j,l'I

,

ZCtil 1_' !lj;IITe:Ii::r du~lirunii~ YC nlnOL}'!lll J;1-II' htmj"" ,,!lpkL.llh~l a I~r leten L ''-.---1..' d& l"<o.i1glll'l n~ I' A v _.Ie t ef: bu Iild mlf'll I!lCilli.~1 t;OCl.I~ b1.l ~Hil. lrl\.ilYU glilnll !;.almE. ~oluoa bir !lj;imdik Mlinrn ole: d~ t~nL~l~ ol"lu db.
oS..
L,

!';'IlIm1J

~llllIl ~I-Il~'c ~rCfi"le:dLg:i.

!o~-

tt;ln

It

ta 1l~lr

'i'1!

gl ..du:e

kll-

hml .., C • tan1 - ij£'hrlml};ln Ca· 'tIll: mc\ kJlnl1 mo~iuk yllzllil[[I)1l f'('1,,,r Il!hlm: bllnli tll", blr eln y.. l"ll:rlm ~lIr, il':IUlap Hay· l Ikw". dcnC!d{' 1"'1"11 1'1Il..Ln ~lJ] .r rt, (uo:-l '" I -'7'''0, oldukl4J'J. SOnr , iJllni &I' llr ,..1(1.11"1 tnnmln dUml o man O;hl Tc"'lllo! lldmda 1I11r !!11!:k· :!'uk t T"nlulr"1111r ranh bir 1J.)',mlll l~FW'I1 ~I!rl! b!r H.l!Lvj{1l bll hT~a!1 \'''rtI1L'ml.,ll'l'thr, H!!.llil o· lrlk<;:1 Ill', ilklllrru, \';r! hrn1"" tooa.ne8ll!lJlll 1111 ;'\111 rnUh:"ll.z!n blr kll bLl" nlmLtI;lk kllnr-mhu-, T~'I'-rtthi tIl', Dt"~'l'CJljn II(U1h!.rmB. d~TlJ ToJ;!" nlmj~~lr. tlr. Dc'-..
t1,

YII _tin ~ ycI .. tU" I lit;Uncll "

&<lIUl il do

':i pma,tIr,
~I

IHmm. lltl!.lp

Sarho~iluk Yuzunden Sir Cinayet

Koylerde

801

"


:-

i:!~

Hili!

.. ..

4,000 UH. !.QO(l II Jl,.OMl >dI,OO!l'
II

no
\l'2Q

IUfal 10

:10

~lfiO

• .,

u~
:I< It.

~.OOOlUra

ftl)
:11(10

., ..
"011
Oi

.'

Ki:imur Vat
Om!!!II, f}iU!!lull - Nahly..,ye bBl' If ICtiyludtkl millltil-MIHer ellJ,de kill· llyeLlI mikt l'd manIa! kljmUrl! bu· ~lLIpmn.ld_.';Hr. Bu kgm~'flcr ,lOl!Im;r!n Torll1 kllJ.l' ~md!.L ve kIi'Imm de IIIQ kc.n1U'1f1!t"J1I, vl!'ya iIl1,B..Lurn.ll gc.....

t'I

DIInIA'I': Ee!!!I.p~IB.Mru'!1I.1I:1 ~.IIIrJIkr '[til' 'KilO LcLn4e tISO I.In.Utn ...... dll.pnlyenlerr I.kraml)'e ~Ikllta' .....klfu\d.~ '7" ~ f~1I lIuf1ec6Ur 1I.w"a.b.r H_ e4e I I!t!hoo 1 ,jJl'lill, • b~lI:elkbllll" I IIIUoIi n
• ~lr.... tarihliartndfl ~~.

bl.i lSunll .. ::l - iI

iii,.·

,1)0

IDaniz l6Vazim SalmaJma Komisyonu Illnlarl •
mu(.~I)Ut~e IahmlTl l!I!lilell lte!!elI 'l1~OOb l1ra. 0'lenlftlln 5-2.G-n c:run::fl!mlim of\;inlJi II&II.~ .10{ te K.i!.. IIJl'1·PII4Ilda.bulun.an, Den!2. Levll:Jm Sil'itllIlUm.D. IccmiJYCJlUfLdII. pazubJUB. 'I!ksll Cm!!!1 ya:pIJa.cllktu-. l - M I!l'l'cut eVilwl 1111.11 c'lOM~*, knD .W),l!n :2 -

de
firl

b

I Lan

~D.r'

baJ"<Ol:niIl

zi-

eve

R""'url)-aHnu,"
(I B,Z

Za.h·

blf

"Oi-

\lLr tl ,01 dl! 31 k.oydllltml~l!:r~ .!'IfL~ . ~ l;rure II! ~ F!!ncr"lLh~rnm r; 1I~'I~'''l FiLtH!!}'l.'lL"..

klllplhl.ll.'l' . '"'CCd1

ti\!'lll~ 'lAb

J(~lln mut:lhlr,

jtIJarmm J(l.l'Il~'!!.ft.:JiZlIIrL bu l!lld ..·tl" .ttltlm liM l!Ir;:blllp 01- II:bmll:rll!l'm KMllIt:O}" VI! U!fldlda.!'a K tLI lutu1muluJr. ILim nil , ~v~leI."InC mAni olmnk lll.drr. IIYII Bu c:I"aTlfLr~1l
snn kamYli'I\<;:WRJ['

LI,

~~rllm l, ltiulun mll.'o'It.noiln:. Ji.nul<!:, flskv

~a!!ma ka_llltnmJ'tlr. !l;'e: .Imr~llr. An, be· Pllm,~ .. i k ~HI • kedJ,. oglwnu Ha.Ilce'll'w Re. 'tUTtI ~imdidcn HB.Dr''li'ldan IB..,WadI l%mlr, (V tao1 "Umlizd!!k1 n· bunktr IfLU ~uk Inlll~ Il:' pal III. a~ryo:rlanm~. Ar 1 r d Ell"linoniit H.c,," I i raJIl'id~n MIll 'hc;C"de:n ltInH It:I.,, ""~ .lc.i mULhl~ Ii!! 1'1;;;1 ilJ1:tlk" rul1"';ll1!it ~ilel'l k Ie. Q~m dun ",.!Ito!! lI)'mds D. 13 k olllJl 19n mlUdlcr Iirlli!lT ruMl J. hl!:,Yt:.II.D ~di:! hs;trye lui, ml _ JIIlI Vii: yet N di.r:le oldi.inil· H Ik!;,vi lliIe:rlr.C'iliiil.: Cijl].,alll<:: par. 5L.n~!l1 bmll' 1n.u.,IItI')Jn~Jltrrlor. r~1l niydli lorn,.. d I;en- mu.. \1: vt.it:ln'lii P"f'Ii lanarak: Ju .oraJIlruia yalHlml, ""1: 56 a.clO!l rln hrw:rllldllril •. DI.I'1Q. ~Imtlh.len. IUilrtJ. i,lInk m.ak, ye gjr:m~ lID i!'l buhml'" 'lie' d~t. bah!:!I!Y~ 'Il:ihnlilmi1, i!mma ixnim i ti""~ e'lm~J. hi'! JtilLfl~in Ijj ttil'll! all~l· "hn~ h1;;bir ~:lo-dil!'n h hern YQkhH. N.e:uccdl!: ~tl blTint:i. b:aJt ..lid UI: y.pll 0 mliru l1.li 'llllli" !'UI'I~ ~U·
knoll-loa Imnb:rH plHU-

"'c b

k1· b4h.r

izmir Fuan

IlrltlTIlllf1lLrdll". liye bid ledlr.

kiI"~llIk lI"Elpall I'lli' k.1· Ill'l.kliyc:t UCl'lI!tl.rU Blr ifill) kl:m1ure nak

blllnd:~ rn.akilr

11k temlnnll dU!h 'Ilra I:I~'LIP 'I'.rtrtllmeilt kmnllryonda.1!I 1led,eb;1J; iIIluu!.b.IUr.

11,9'

Ii1n If Iutl a.·
adr

o! r k Dlr kW"\l,lJ l&tmn~ Jete VI: Iyut 1.1!. koylUl-'U dll·Ilnd.UTDU!](·

a - ht@killmn :MttO YIlJ kB.IJ.UfltJIDI!tl!dl!l £'r>Ijrn kom.l.!lyona mllnlc.utJ1lr1 1l;1n clunur. c'i::lO:.

'II'eE&1kI.e bJrlik~

nm

:Eel!!! 1 fill
MIL-··

JoY!

ddtl

k 'I'I"i.~11: deFDiye
III .1 aOIl il~i hU:.IIL.llmdl!:

hDcqlHllI;t. ;5.gIU'lJ,

E.v
t

d~

.... u.y.

hi h II a~ P mup ,Ill! An.a III: b%bll d.ll. bllJui!l!W

i1dal~t _hIT ~eltKcllrye b ..

ul"tannB

t.loL

-

_'-' l' ClLJPen

I!!;~n

g.cJDJI"

._1InIrtul!!lJllli 1_

BU 1:r .• _t

Utetllmi lUoiI.m ~tiyaTIll • Ank • ZI • kh"l"Il,hn .• Ji teJ'1Jm im.iim:le
I:m jn_n \'c .vuc;.ulld .. dB. pualllrJl'l.I .bubnu~I.II'- •. I~e bU&n dlalr.t bu klld I "ore .li:.llrlarUll

mtm·

r=ri

ollfr... Koftl!1;i d

'b~k.:a .II.Uilld. h.ileri liot tmlJ<I. ~azuI.nIY01:'duo EtraF.mda cia fiu=~ak.MaT bir hill" .. ) pml lard.. BI!fi Ju1;.iycdell z:iya.dr. :tOn ha.dGoin ett .. ftn-

d .. let mat }iii arlc.i!ll'1" 225 DUmar.ll eV!n kapmru o;atJ'tJI'I. DIIda ·lllI1 u;; llltnll~ bir 9DClik \;11." PlYI at;u. M adlJJn a.nl tmc~ .~!ln •• I;::MlL; - H mirm!:'. harninl'le-" Bu lIu.ada 1. 8 ya,larrntda. i 91)C:llk dab. bpl)"3. indikr., jieh· n:lerin4e YO~.l!Ilugun 'V'ill U)-iU1RIZ1u.~ san VI!: -iuk. len i Vi!' ifad.en okUi'luyordu. Biru sonr ... boll yanl:nili ihtiyal' hir li:lI.dm It Pip. gclcli: Ev!adnll. gazct~c.i m' . iz.. IUtftn "kilo~<I. hiB.h~e kap n. dtH.1Jnt.t. diP:Ii Ve ;.~kild.i, Bell biikli]lI:rlblll ihli.Y41' klill:hn beni b!!~ i1!'!pl~lloda kar"lli1ch

OR-lum aa lHmG. ~ lorna \le~ Be:lo'O~J1J H lbvi. ~1!1l.1.&U da diI!UHd.lr. f'1.Jill' gro;;c:n len~Y'i! IlII.!'bI!tl!! dBh!! oh::iy. TIi.Jn tllIl rb.ir ILY y ttl, BII". 0;:' lid . 1m ., atl.t. ...hm~' 'b' ~t.. _.[_j." J ",,1 I!: Y pi ." ~.. , Itbtlv edi!'l:ftt tlr. buz II i rrr~ ~'I'0:6 00 Dill, _ e,!il{L 3000 mrlrdat ... llI'!Iudll K.os~ ,g~.w, pa \lyonl~J didc:oin kDCalPlna ihil.nc::ll bu 011111:• l..:' • ro_ •• 1· 1· udoll ..... h' 1 -'!IL 'D'" I.:·~. tant"ln LIIIF1nlt" '.....:va. I I yi. oy tee yzn.e:rtti. ' oK JIM 1& "--_" 1m l M_, 3: J"S.g.'1da. . ,t ··u_· __ 01 . :---1' _. ul ur. COl. fa top,. -4 'lIeul- Fa t Dram b:' UtLln1;L! ill! ••m'Cdi. :;imd:i de: bq ki .. zarial. i ~bol MlilonUi.a (HIi>su_i) - Bdcdiye. tm.BIl}'lZ. &'kaLun lu:1I'I.im bill al· FI;nu,ooij 'Ha.lkevindai ~Mkll:t_ nin kO~"Jnu o~dup narhl hbul mm. d.\"a nek-r y~dm ]I.. bal m<UjflarlJl& d4 dun drvBm 1MIi1~ !:Tn ilr' en ".!IN>plar ILTIlt tllnndlll an· Rr.laz Hi'iI'lJJ:!! 1111.1 l:l'l.m ro- mr.; Sll~ h tULml Alldik ,p~ml bfil ..mli: o:-t ~mBrlC'k kllt~flnl millnl ,ulallllko::l'1 Ikar_l!Unl!l Inal • 10 .• IZ C~Jip ~e'lmi:"'ti]'_ ",e:r:m~lt::rdi:t'. mm ill;: )-"'''''11" han1m I'lt'lll!!I!I!rmi!l'l II.Lm:ici ~ K Ma~1tiIJ Bu yijzeil:lI1 hl!.ll.: d II'lkUlh" ~ek. ;aZIi!:ri'nd!:D kCll!iln Y&,1 poa.yl<qlmd£to:dir. I l! ~Iik-Il m kaml!tJ1Il1'I Dun AnlLdCl[u.E1iaa.r -humciln d koymil.la.n :r<lirlardl... Safinaz H mm Lki Ib klenIDutc:dir. g-Undcnbcri ;:; ialan QOl:uk!:;n.;& yapllan ilcine:i ki.imc rna.;lanndllL bil' IIIGillk 'i'Uri'la ha)lJrlam i!;ln Anadolu, R\lm~I"' nm 3 - OT Tarsus AJl:'md.,lu Bcyll:rhe}·ini 4 • 2. Ani]j~ i~eri!re giQn'-L !Ben de :y ~ Halke",il\d!c TopLanb dollllhi5.ar H,I'1i 9 ~ 2 mllillip d· lj-ed.eD. o;bktml. ~rJJU!I, ~Hw;UlI!1 HaJkc'>'imlzM, Y. mi"lerdir.

Mi.iniIe

de:

l'I~

n

oJdii,

ilIil'l.ci. Adl'lllR

ii~nd.i

Illm~ltrr.

arma kartl &0 ll!rll(,ll

allIlWnUi

Ib-lr

IILJ_""I

roy A"IL.UtII
3an~

luelell
IC~':

:1 - TUml" odl1r.n bedell ~11!1, lira elan 01'1 alii: rJ500iI1 kilo mllhttlil: CW y~ lIe-bun.ln 19 fU'bat !lU ~ It hi ll;;;lX ekl!llbnesl ,Ya.p.llIllCe.ktJ:r.

**

1rl1emchl cemllfi
~U hID' ~ii.t

2! ycnd&n 3-

bJ!:

&.4tr11: rqldllJ ~nJ:r
J.

,.,.,.

,~
AU

itCinfnab ILlmBbiUr. bj~IJlaIJJ.

211 IlnL 20 bdll !lT2b

kum,

iihlp ~ameej

cilnkomb-

g11n Vet 611.tte Kunn~,alla

t:Twunlln kCmlfs.

n_

E B h ra

t

!

,•
]II

11


»
]II ]II

• »
]II

~,

yen.

mUClI.I::a.:a.IllIn.

II I

I!i

:..

IJ

01 JiG
7.'ii

~

1 I 1I

Adl!t Adl!t

Add
Adci
AiilI.t.

A,1YIr:

1. 1 "I 2 ISO 1
111)'1'1

"

J.

Albn lia.at t:fI'Dn.IIIU \lerDm~ ~n Albn J(I-lltllb d"8lllJIIDJllI mUK&lard&Dlo Kli,;Uk. boy II DusyD dol.ob[ :IIaaA Ym= ~e5~ KnU:uk ,Sandalya Ayna Yl!.m!!k t.1~ Torna tagAhl
V(I

**

Add MGt. Ad.I!:'t. AIiIl!t Adl!;t Ad~ elM

Yuk."dlll

Pom ve
dl: bioi fa'CJa

l'irmi dO'l't ,.g:l'!:1d i . Ilillblarm !lD:!1I'al bll.krnui n kfYlllrt1· "'1: bo;.~ayoll i tir Ie i va hi.- tirak eQmi,lir. Bi,in~ili.ij Miilnir ni, llltlhdilf I!dU<!:n guy Inini Wl.1l etd .. mm .munull ;U.m na uir m ~ DOKIID. ikindliii ,(Ahan Ir'hl,l,;' ml', Sllllln TekllllD8'llInli dll hlWT IU ic;;in ar-adiall 15, M:nd· bLT milcll. kil.Z.ilnrru;trr. ll'l.lllJll I'llll.l'& ta]l[dlm I!derek Cuklli'o· ddm g~~i IWi'I\ilhr. bun~~~ EglU
milZl!IlIlnhum u old.urme

ti.... ilottle:i:~ k olm1llJ}tu r_ ~ imni ZOiIIrL o11tmda bl.l· dun Iii. ba.Bt }lapl'. l'LLfIanl!!'I' naJl;'luMIi lilltbilt. edilccek ml"hT. Ko<!Iucl!llaJ f.iI~1 'On bttrn.:: k.anl.mi. !:,eli;iHer I<1Mdkatll'l in_~mci'~'bakll;a Baclarb tndo!lll \:'Ilt-. fJr: me:yd&na 'ifkaGi!.lltlr .... '" Il&mt ""r Doic"An~lli]jr,da bil:irmi~lc ..~ rilfll'tda.n ll!nip relik k.ir 'k91I.iIHIl

Mijdcll:iumW'lllillk t§lhil.iJ!B!tllec

*

UOO
_!;

'l'5D-

tOO

1.50 Kr.

jn

i ,!fUb.!lt Bn pI!~mbe

m1ktan yantl I!JY& Ve 'lDlIUcmll!n'll'l I':!u blr kaJUhl g1Inll a:u:L 14 &11 pa.u.rlJkl rn~br. K.ut.1!II!lPIl.::'ad DWUIJIID :k.cm.l.ql!lll~

dun m'e;gul

Ku K~WQ Oillkiidi!.'D"HilLlkl!!vi Iflor l.olu.

C'dilen

Ilk.

Ih: !;e<;~n Cllmarte!ll giln!Ji alq:1lJlll bLr' 110 tti]'llru'lu!l1 yaplim[,t.II', ~~h-

DH!m1cl1ictlu~ i5 a)'WI: 1I.UIJI :!II&J'[d[ SOO 1"'. A.:rhll: ),ol!:lur

hA:Zl!l'

bttklik:rlll bI!lll gill'! yo natLm buhrnmalllrL !I~9

rlmlZ mlll1~\""erler.."df!n I'ltmll!!H !l!i1iJ:- :senllillk ~~rL'! Lnin I\!l,Ilunch.l!'N btl top' lI~byB, g'1'Q(I Mnll :Mfu:.Ildcle kliblr8.tmanlll rmdl!l.I; S!!'J"htm mlCbu:!tJ Sm," n 'l!'el!elL~1:lu dI. !fUnk I:tml,Ur. HIIJkevi nisi Flk.r l UnlU. bu wp-

dir.

KOju.YII

!ilEIdB

'TlT.i.TROSU
KllInu:
SUi
1!~

)l;omofdI Saut

r-e,

20,~O dI

h.i.d· e..~n1!: dJjj lnJ \'0 !:I1~rr m llfll k:1Ihr IlJ'lIliIInllU'1 kc:nJileclIUrmetl.o !llleh'lmllnl'll~Jl1'. :rille !.'is .II.ydI!II'! hiT' 11:t'll:ye kadiU OSlhwllye, iHu!ihlJloli - 1'il:JJi.blll'l'l!lZ SIJULn 'U"c'ifll'UoA:lu. vlIHYIII ~'e ih~ IJ pi;:, c;ez!!::n I;i!I dir ~tmi::tir. "Ill o:lvllrn·d'L pl ......10 Il~unln~ kar41 ~uhmunlnrB. hnkl«anda G'tliiterllel'l lc:...e mermile:rle cldi.'k d~ IIiIlml.ll Egl::r 'iarni.ilm~ 'hicili::leRni !:ill· bO:.lIk bLr Iil'ZU ~YMmltUr. Bu 1'1111·- ecelIh 'Ii'il htlrmttten dolllY'l te~ek. v biJ .. rui pan;.a'\!TOl lli.ndmlofi bahmiyiu1 iIr'lI3 bil' cinaydi h&b'!:"rlie'!'. 1I1,,,ta ",jJ~,et :D.rn 't mtltllliFIl RB.)' ,t>::Ur elml" (II ~Im "" bl:rliidfl !;1l1rlu, Ill!:yi gil_cur k i-tid 1~ lII:le~ ollA}c-.::ll'laf ki bu d b!llJ IIII!!" Nlirl Avcl'nrn tl!!tl!lIcaNl '1<! halk '11- tt kBhrnm nl rdllJ'l VI! ml!nj(lb~ll'l'ln· i,tl!: ogLlml1 Bir ehit Ill.- m:l:k .,mUI'1.LnJ. Aman hMidine ta· z~rJndc:k1 l"IJ'1kleri mU Olm~I.W"1 den blLhBllylcl'lH II: tl!lvan! \'.e klUUr IlR11!I hir tlatil all1~L ola.bilcc;.r::gmi bidi.r. Ar .. d ... alh acne: ge'!;ltril OnUmllz~Md mevslr1de ~1'lJ.k %traa-I 1nllil'lltlnL gb t rmlfUr. Toplllnh g!!'i: n de g6ri.i nil z. HaYlr.llz c:vlal kEI!I- i<,in ~.PM 1IH00l klillac;aklac 01::" tl Y jilIlllk !.InrI!) r~l'l~bcr1crlmlzden '\I k~I' k-t1ILf dGlytllllmlY!l1!1J hl:r ne!JiC' emc: Yco aill!'Slne n~ltr yapa.bilil'" mektir. ,urn'! U.. 11 I!: 1I'll t mUitllrl1litin mU· '0'''' %ovl!; lo;lt'ld mJ~1Jr.
lilT
J tlr'i!

YOllJnt£ i~i.ilnll:: etm~to::~ killll!ln

Osmani,~ de Pirine

Ek ,j'mi

va.dak],

1I1:tmfOtlet1ndeo

baldll il~ k~l'l-

Kmi\LJIB OD.u.AJI

Istanbull KDn~utanhgl

Salmllma Kom:s,yonu
Ilalnllarl
.uk!',.

lhtlyaq Idn p;;aZarllklB. 11\0..

1TIi,?

L

lLlIJ'll.l ntlmune.lll itbl 100 adll!t, n~bet· 1;1 mill mDilI:tl 5.~.9tl gtlnO XII t 11 do ~URIt. lIII.Qn almH'lllrtrr. NU·

mobiBerie p'GlI~ii!l]!!'T. b.tfk~jlu. kut:IL.at. lI.IIIIllpl«J.n1! ~Irln~ 1"li:C:I:C kll!rl !la. "1~m>l!'~~lk gi.l n lli milnn.ScbcWe B.l'1I. fI'Ilr1 WI!! !lM.tie FmdLkllda.. kMl'li1tl1:.ll.nlm m. II, kiirddi .. mtlo!,1" ~Idi~r .• ha.l!!.nn m lktowl'lB.l'1.ru k-. bJ ~ I!Un eli"1 ·ll.nmla tkl bin IHiIL '~':>J1lLywilllll. g. II bl'I Alm. JiI;·[tm i!I'}'OOUOIl. l!ekl]f edit. 'M ildtLr-lumumlllge ubltLt.:r'EJ. !l.k!i('I. bl.h~lzi k, z.:hi.:l.r.. uradtl. bukrl ~!!lk.lllrl suo lc:tl'l",rlmlzl! luthk 1'iro!lly... bbl"rl'l'lll.l( ~1I:11!ri 'tlJIlI'Ual'll g6l"i1l ':ynzdi!l lUI !botl,l mtmi~ bLr- y_ulElmEt, n~ClIi J.htJ:oj.J' VI! "l!ltl~ I!'IlJ.halum rad .. In'5llln ),;crn Io:-ri hul.dulal' .. ku.dn::l !ole kab!Uy"Uclrlol tll.l'l!! ~l"e. KuaiBy mcrl~l:'z:ll'1e VCHnJtlertsrrl:n tkn: ill hb1Ud,fl ~,I!:bo~<!r"!. edllm.,ut'. llid.lllj'll. ,~tlIl''', Til.rJlI.bIDIlo. lurn bizi de: ~kala)'lp ura.kala gotur· l!ylemel!! ..1 Ukz:umu l:illdlM'lmUJllr. Mil. dlr. C'iiI~!Io (lit. Ht&cl Jilimct SOk;;'£Tllda S nUmo.. flu leT. KlZlanm NUl'iye, Ne:\I'Z (. i!Ir::~r 11 o:V~t: Q\W'.II.n Vii! lkyo,A'lu III rill. rll.e&ll.t I!Iahj p]!I:'rlmJ mtftt!llUlde 'Vii! 1"11 biiyilk .,glum tlaBn. darnadlm IlEilutI"rlfllJl zlr,tf rmd.1UJ bil"indn !;Bll iill A'II'!ln I)'s. 11 ve fll.kal • .;dt.k y;."8r d~ l:r.~T 'btl' brakol 10¥hILI edJlmen&rm r.U~CI' Dole. Mil. gUl'l]ll1'dt "'i~l!r VI!! 51hh1 dutuml~rl.llln l\! i.i Id-' • au Bo:-d uiim u<; !>'Oc~k !line lnl!ydB n Vl!'l'lImllmll k 1<;.iD bll Ifl'olr baL" IImJblnln rll till' i.!lkUII olei1 blil oQlum!tln Dimitl'\l!iI ~. bl mUr-acEI.IIl:JlI.rm ~.:!ll:ik 111:l:'l'rll8yonl~., kllfi',lllund krtlJrI1 ~tll". flI;Ill\ bill lekhfl m iJndt"k 1 k.Zlr1.IMam bi fl!r t.d;t I r.il rm~a h:tkik .:1:.tlrUIlI:I! I Ii!lr alII'I.. kllbw c1.mlllllc. Jddlsra GlSro: eakj Dar k!llm~l&Tdl" En hliyugu 011 JliII!ll!l1 ublbl Dolliy~ bl:ta.iIm;a,mtlk w;in linI't~.,tiz: daldufTl'll}'an bu ;.~uklE!r den gl!ll!'l1l }'s.pIIl.Lf II'iIU1oIliffILk olfl.mll.I ( :;uttat Mll 511.11 ~ KHadI!n.Y: pJU pml!el YI.Ii~tu. 8 dijn ,-I!C.e bu W; ka~1!. dok'l.l% odillJlDI:B. 1111.DDl!Ii.yr b~~ItdR O'~ yerlnd:~[1 ~1N1 t lIH pe,MiII!mbe IfuJIW. 1(8lk~ (JJ.nIwr • Ii'lI-JIUfi.l' JR'O~" .DIlL. U 11:'\ ge y pay.a!mz Ic.;a.u:hll.r. K.'lII,n· YlU"lllhl.ml~bl'_ \ittcn GtJU'I'tl! Tlt'eboliJlI'a. d.tinll.Ole l'~ ~1CUtn'. (1"i~1 dL ""'I1dile:ti..,e teljl l::oymu,llIr .. I Yll'Ie Lddl:,Yil ~i'l1'O b Lr sah!:.! bun. b.mLr-, (VdLfl) - CilZelYlI.lld ;==== ....... ............... __ IlZ k.!lIIln cvi )'.klY~rl rml,. Polis dJIlII lIOorlL 1,1.1'1. polillc ~lml!mt • 1ml -r>110tmd.!tkl "Iflge I:JllyUuUlIllc. bu.rciin 'belli efaletle bml ll, ;;In hUBWII. btl:" Y~'«l" Oll'1 )'I tmll.'o'l nlimdi e'V1! ge:ldim. Evla.'IiIl!ln Allah. tin aldJl"l1'illj', 1)Q1 nm II.nnl!.lIl :!Q 11- rallo; Ihk Y"PI'l",Jt Illr ~illk II!I!d IiI!!rl &1d...wko-n au.,; U8ll1l1d t y kalllhilm Aa I!ln loyl!!:,. lirndi bizl hapi I!.

~

As11Y'ul. hrr

Ine

:III!: dt"-,,m.
'I/!::

Ii:Llu:

dun

!l!:vclki guilt 010·

Bir' Yaralama

ri1C&i1tta
..llCIliltlltt·

DIl]unmulJlur, Ancuk bu. mU knnW'luQ t rlfatl t;J!a:hhllnd", 1<: n rl"ddl:dlImL" k mllill-

Kmk'banldarm
IClrlkJn.an IHusmU -

Hidisesi

)'B.pllmu4JlI

ve , .. 11"tJ;i1).l"i'le.. tJcr gll:n komi'. .. 1 H&IIk:mll~ yorw1l1 g(l!rlliftbllt'. llltcklDI!J'I'l '~Ii

mUM

Karade',niz Yolu Salr POltasl

'Yaman Bir Ofuriikcii c". __ ~
kLl SOoY"l'ln :\11.,11 n mllhuJreme'll Ilntmllj 'We hfil<.DJn !l1Ir;hlj' Iilldlr1lml!Jtlr. Fa'lelbllilll Ikl lI.y, Ikj J:lln ha.'P1.1fiiilDlI!4i11yah.i!:l\k \!'~ Ill"bllc Mtndi l'altlna 11.1' k.lI.&<J.k.lIr,
--0---

till" kW; ml Ute. tilr'._ II talu.iz ba un Un I!,:! n :t!IUIf'!<IJ)' IrLtUg1'n1 blldlrmh;lv eml, .. timriimdoe t."'ram yem!!'- Ul'. AYJlt b 'nil! .. RlII!'Rn VOl h(\<jl 'C 1l'B.:;llm._ k'rmC'!r'~ fnlahk O!LmiCodino, nUll]11ii ltI.lail.~Jhmd.o fllIl;r.r bir LI!.FIkJult hiT Ei. abilZ ~Iil ,)'iizii'l'ldl:rL tUnl!) Il"il!H;.rl ~rln~ mlld~eIUmu.mUdJ.c ne: h !'!Ile:n:: geld i'm. Onl.1 dogUI'iI- t ~hl« Il{~tu. t.tOl.JtoillnH"lll', t:...plf'!llil l", 1 doglJr&anl da ha iyi
Pl1f

r

ll;i:I'I!:I"'r('r"k

luz-mm

Asker,l Fabrikal1ar Satma:ma IKomisJODU IIAnlarli
M,uteahhit nam VI! he.sab1Joa ,6U ton demi.r hurda:!u sa'tlD ahn,acakbr •

Til

i,Ban,k,aSl

1 iMlet :Ill

~oo '1Jti.LI.ik = 2000 .......Lin.
1000'"
7riO :500 Ol:iO

olim1u..
6S I
s..rinaz

:Z~ytln hilnlm
~an Ve t B!i'IIlt/iH·· cl'dlji
&1"111;0\'.

&lnm

F~

Mmnu ~ n

duo B 11 'k:ibllllmn bu peri!!"n ytlvaYI
ihal'\el

kIm
,,;dI1!l

f'·n

rE-lu!ulIlJ Zllylin bBrrl!l!murl· n J<;ln iP;rlll.ll iorul'8

Urton Co-rmen .EvlJeri
UrIB, HJU!lUhil~ - Clkm~n~lIl'e ....h. Ids cdUrnllk tl.lel'e II: 1I1l!:iamu:1I1 )'lLmk yerlcrindll yuphl"TI.m.l(oo olll[l I!vl r. den lm.~ tJ bl\<:l]ll!rl!! bill' It] 1m gl:i<,:. m(!nl~i" li.. h·~[irllml,tll'. Dj~"rl(;:rlnlr, r de bll" lin r'l'VI'1 blLlrl!mel'll I\b;umlll 1.1. Jli.k",dwlW'lI ~lI(fu-uJrru.;'tJr.

Mllhl"c!I 11l.allj·GnlllrIndu. YI1,gOlii dn.hltindo tei!lldm ~l::Ili!l • behtr toIlUILUL 1'1" lLrft t.o.hm In "<JIll IBO ton ,(Jrm!J:' hUfldW!l~ I1i.!!kl!rt t'.o:brllt@l!kf U. "1'1 mwn mUdll .. llik1l mcrk.-z !lfltn, aim ~mll!ltllmWWo. 2o.:Ui'11 ll;er~e:rI'Ibo ,gUnU ill l 11!l,BIl!l ]]11.:1 .. 1I!c.!1l~k:tJ • $l.l-f~nll.rrLla Pli.I'II-IJIiI:dir. Ml.Wa!kJ(l.t ltmil1l II 16 lioni& rnlh'.l,CaIlU Sa.hlbL

~~ ... »
is 350 SOO
&03, 3 pl.l'!.
II :I>
:10

= 3000'.-

• "
'ii

:10 :I>

=l!iOO.;::::.'2000,~

1941 Ku~uk
Tasarnn Hesap,larl

so

100
~O'

lo iI'

=~o.~
:: Ma.~

=~OO,-

kilo

liLli'

t. dr"l~ lim

eden

·a.tm.

didenin

bitlrmll3tll'. KllrllU Ikmal yJ,rml Ikl m._m.ur, lIIYIn Iilllldik.

"1

_e>n ktil'W!}lltllf'.TaI'ple In mll'lkO n. ..B~lb NeII'rlYllt J.UldlirU.

~

= tOOO_=6000_-

~
;10 :!I;

I;

~

:.

.. glJin II.::lIalte 1110<1115.

Ke,Ll1ctilr

; ~ §ubl.t,

] A~I!Ioo

'hIl«l~ -:.'"

Ion"

[.vd .. )' Iklh.n hir kol"kun f lik.t:li

t .. lki.k .::ttim. iJoCI!:IIlI karl.! vc.

cllil

ll,llUI£I;itJt,

.a.~
mil

len

ri1l... k U,rdEikl k~yrllll!l'i!'; l'lldat 1J~1J11,,"lni Ii, remll u''I(th-'I:UIt;"

Vi'

A.H~n:·

illramlge Plan,
IiUN 1'.o\L..'IAN

.I1dnclteJrm

WIhl:I!!.ilnd1) Yll.

blllOJlO;'d'll, ~trc:tee..t!ld

·tdl.!".

Bl!I.!ill;lJJtI; Yu;

'1/ AT AN lLA. T.BU!'iI

SALI
4, ~UB ..\T t

VA'TAN
C.l.a ... t.OOLU

EVJ
lko. :.I
Z

,. ':: L IE F 0 N ~ ~I!G TE'LGRAF: VATANI hot.
~filUl:I_U_n.mI

IMIi!

BUGONI<U SAYIMIZIDA: '-Jfa4. l}e.b I. on;·w bt iIII.~'
.It

!

ihr

Rl!ipn taj;

DI!!DlzKlM'tlan UlMilI

\:zok 'r;~

.teeluL

1941

AHMET' £\iItN Y

A

LM " N

YIIL&D: 1I11bwlI!:ttlD

SA.BAH

GAZETES

Kim Daha Evvel "pies!." Diyecek ?
YUBJn: Ahmat E.mLf'I VALMA N, 191 B l!en.~li tt:kH~tiflmhl birinci rUnii Ccn.eral f'flll Ii..l.I.dend.Qrf.,

italyanlann

Vaz'iyeti 1·lmitsiz
AdisababaYla
a,
_min Hubcl't

Don,avan'r. .Kabul Elt;
Anb.rll, J (A..A..) - B-tlleki1l Dr. RiI!!f.i:k:Sa,ydun - ...... ] 1 dill Bav~ki1i1!!ti.e Ameri.lu. biiyi.i_k el'!juii il!ll b' mI •• Iba)1' Dp. nIIY,U'1 kablil .r:'I:mi,ler<dill".
Am.karB, J (A.A.) ....... AclbllY' Donavan Am I!II'ikt! l!iJli'uk e-~ i1e birlikte bl.l,gim Hu:i!C1ye Veldli:$ilkrii Sa:ruoilu iI~ UIIltl.llld Kittiji Nu;man Mneme!'lci:!iljlu':ng ~YIL!I''':t e-'!miJtir.
I

Basoekilimiz

Alman.
«5ulha zundU"b

Alman

b~ LdUi1RdJiUI hgl biikmne.tln!!i jU
:

III/miD

ihuudi\C

ICe kill iyorla r
nkl!rl mllnekkld1 Dougn
In
1~l!I!_Hl

bulunml.l~lu

~ndrL

, ItA.A.J ..... iR.l!uw &jll!llS l' yllZI)'Chr:

de1"hul ulip ollna

c.Agonta~

:z:aptl ~

00 dal.ik de. IllfUltk..tasi:libll1rm bu. pilde te3lu'tlmi icep dti-

mUlc.il.t1dU cl!pbelutnd!!l

BiLbelll!tawn yen! Uerll!-

duo .A\m OInku1oTVclteri hi~i Bt:I'Ii"i~IlYI ·I;-t!! F' rafi'B..Yl ~ill c:dj,ylord.u. Kapa.l.t bIT ~ £Gel ~i"MIe. Al:iru\n· yadUl i!le!;ir~~eDL!:nin. ve TfiI~i
RILl ih.tui.linl ~QnIUIl11t1l'1I~14r ve
I:~~
01:'"

reca

melll!T" .. ntrUJ.I. 1II..slI:1I-rG 1l1lt!'!re:tlnl yc

In-

bjJ"

mD.DZIlJ"II

goriinmijyo'l:'~

ellis.

4r.!'IlIrlnln ul.!l!n.1Jil:IUl!k!ill· lerlnl JlIob I. I:oiilm c-Agordllt ml.l.",lIita!iuY!!I11 v.e IWJ~IMI
&!I.k~

IHrm, Kil'R'!'i ('!til IlUk .........-'

,crh:nl klilod_u
IH'k )l'lI.kmtdKtlllerln~ hlr !lilt

817';" Liltovsl.. :IIulllu1'lu unl.il
It=rd~ Su .aayede
t.uLam

Gen.eral Me:l ~1!1111'!1 dO~l::;iinde gij31;::.riyof. 61iim. II!f.I '.ulm~ bulu..nIl}'Q[dl;L Ie l1c:ljGdl!l1~1II ha&tahk '1 iknJ(:\Lud~oJ"rliji. bUti.in bu par- k.in... da b~l;Jml~lT. n 0 gil n MI!· La.k ma.n.zlllill)'.I!I. I~i.m~n. ,uth. lite- tE!!.~"!JlII. dogdllf:"u llind.y, Peok m ~illml!ll!'b ~i J\i,Ddan ijJ a["ctti: ,~I.dan ,z~-arl!t.il!le: 'li:ebni,leniior. A!.matl mllJ-etrnu. dlideri b-c:u:uJ· OnlerlB. m~l oldlllilJl 111'illda.: DlUJW. ZaJc:r Ilffildini, l;B;io!<:l' IIZ~9g,.J;. nlrn bad ~m,;;il: lel'"iil~ [ha.p .mil'll ka~lf'IIn~ ve h!l.Ul,= dellayap.ml::'. fukat aldDrlmil.Y~~ her vamID be-yhooc o,lduiun.l, karll III· kitld ,dciId!! ~II$'ftIYa. devam e.t~ rw IrtlJll yl':Ie ,g!l::lirmiy~ kl.l.nmi ir. 8Uden:hire ,iddct1i bi:r hauti DlmlidL~lla briILf Ycro1i~~i. l: ret In:! ~tli:rm~, d~rtlli~lm~ . • H rp Ill:' zaman bita;;e.k~ Na· JiYilt )'apllml§. fa.kat·yi nedcllt &lI buceek jI ribi ~ullllere Cl!Vap vc:mu'ill]ittirr. 11'l-a:ilill: l\,lt:df<nY: R·, oIIiraali:tm~ um .. n. Ludem.aorrwn 1051.1 Icum!lnd:a.,u filol'lblll b dolj Ilkll:1rin 191 B I!nClWldE ami'li lO'l'U1'i1.l t,.;dIVl;ye gQndenn~ onu.n ad'Iml dal:fT'llBl. jlozii'lllu:ziin onune mUd _h.,.] eai MI<.w.k m.!..Ival.k.l 'b ir g~lkiniL Lk~ fen; <l,ri!4"liRdi!ki bir iyilik ~linJl il::tm~ hill!t;sbit yin!!' l~oiruulfma-diDo olcll:li:u e:ibi har-p- m.iklJctm~ir. G.ell EJlEll .MetalU!u kii!.)-\rlm~ti. re ti c by li.in .mea.elc Ilflng-i t:<!,f3.hn o~mof:zdl!l!L p:igij.n !!.Y!i'il :it;enG,ini tur: dllhll r'll"Vcl ~b dlycc.~md!!. dir. Bugi.ill IlIftaltk.ta gi;irdii.iii.miiL

kill
-

.~

ccp.h_

General
olum
ReBmimiz:

OJum

,llr'llJr:nd"rl, int;lll:l:::Lum de. A8mllrll;f81 .I'1Ocum ~U,mI.!kt1l41.

In illZlu,

Alman

1I'\1§11.~imBli lU1i)yaya A"'11!1Ol1..lf}"B illllv\f~lj!:ri

bRrl 1;111' bwun_ "'0 QOk mWllm bir III ellll A,.unUIII.i1aIl MWlBVY& lli;~r'Jl'Ie Incblh:.:cldurl d6r!!lIoru'(j
haUl
~Ul'.

Lr. UaJYDn
'clddl

ml1dslUerln.IJl

rlc.n:t.~

t..QdJki!!)I'1!I mll.l"l.lZo

ttDJ~

nillr,

lmn.dllkl

l"

I vUT'llllllLnnl ltriCe t:m.~d.!:"D kudu.laJllLl: yael killronl'. -1'~lIlz1eirl.J'l, }1<IIn~! "i:Q,III!ITLI.J: batl:.l, lnilllllm bLI" hi re !:nC'l"k~;;:;L atan Gemdll.'r·1Idgfruduf. f!e.. erlcre hll!d!!ll Moglli!:I,.lo
I! lTillfl:nd

Som&II'I!! ....... mula

C~l'ty i1 Co ,(!I~n nll]ngLllzlel"ln

u

Mi<II!fr.'1& orade.

Ilml"lllft;jllr•

• iElu Il~ ""I'D hUn!ikdll!! AdJk5.ab.bl .. kl tt.aly&n mUklll"cmd.i la.
kll'"I.laUI( ~ 1~1J! kII~r

Dun Valinin Bir
1

m· I!Iltn

..·

\
Son

\

.
r . cYUM.~ .~illetinln Vern~ck olUYlJTIllTI'I ••

rmdlll1l

mal'lnnfi

iI!!lliil>M:!tIrUr. Hl!.bo~

JOzii I'lil olm~-

nh:rm..: gil.

,uln'l'nJ] ln ;ye.l' !i'~r L.!l<ytd;nr, l"llllYM,-· IIIi"I A.disaba.'ba. widillall t.tJpIMm~.
yL T!'I~bur Iltmlrt~l'. lW'Yllnl.ml HIi.bl!lll.Lal.al'ld k i \lUl,)rd.ll'rl llin:1t.!I:LI'iHr.:.

NutklY e A~ddl
'1llLyetlnll'l
VIII-

buyu taftl

di iid lonun ~utU!n heo;icfi., UlI.fsfa bilan ~YVd CPC3ht

AMERIKA

ded~runet.:tedir. Duel~ ikl!ql1ilatli bi~1U'dJ!!.r. b.a.r~~b':flil1
l'Jo,lu.rMm
nlnLlJer.
ttJ!!IC

R'yToden
al'l J.n-

IHnne

dOm:Ji.igw,i:

BURlanD f.ihm.ce: Ahrkll)''' Vii: Akclcnac hm.kiim ald.lBn. !ngiliz uJ.1I.~rIJi· d i mu¥oII.Y~~t rubl1 cillmd Clhn.. biLfhklell. J\!I:nerik.", dart eHe ilc I nldlkttan.. buwn 8rltanY!iII imp&lIlborlu.gu yaklami _tan. YUr

li.i1~iJ...

Dahiliye Nazm Oiyorki:
"'N,a:zi T ehlike.sini Durdurmahyaz on
N'Wl'Ol'k, <I (.A.A..) o IlhIU Ylli NIUMI Harold Il:ke!J, tnCtilarryc ys.]ulll.n U;YjU"

L

Harb~Taraftar

IDgiltere

lie

L

,ALMAN
Hav.a K vvetleri

Musavvaya Dogru

Geriliyorl,a.r
::I (A.,A.,) 13. .8. C.; ~rl-

au

Vilayet ve IBelediye Varidat Yekanu 1 2,547,378 l.lradrr
lil!na, ht~bul ~'jJl)'et krsmrnda 123 blJ\ Un. ",e be-

Da,'" "lyor
Ye,kanu Belki d'e
-

I
I

40,OOO~ F ak.a't....
r

rldau 5.G17,~B, 1H!ll!dlyenlJlkl in ]J:dj)'1! lwimmda. dll. 336,OiCl IJl'allll. blt m.k.!i.a.nbk vumr. tIIIny. kryllU'"ll"lH"l ~,a.i'd&l'& gl.rm~ • 6,Mil,i '70 IIr&dilr. Bunl.l, villi doktor 'b1:!cdlyiC umuml rlnden '11'\'0:1,teblr kBpllarlllilll B. ;ol! loln'l KmJllnnll.fln ~d. 94(11 .n .Ill "ol," 1'['1 r-U'lnln u1i)fo.t ~rl..ar1tl Inl Il~.r-l!;t-n raJc. ayn I ~ .-ld!! I bkr mWlAn'" IlImll'~W" hk t&Iw5.11.lli.Clnm nmt,tllol!l"J.&.l.Utr ~M ,gyl~ltj nUlUIU..iiJ1la:i'l]~ru~ .lngLllclel' Mr "ok 'l!'.!Ilr -111m IflEl.nllll'. 1iil1lll.I'ldo tutularak t-BlhJnjn eclltm~tlr. \'oJ I :liililt l",," l'! ,:10 iii"" I(Ur!'li.iYI! It:.ll.LYII'IlJJ.ffn, .k .. ~ml)''' mU'I'al[fl.1oI o· Vil,lyct ~'C bcLNl~ muraf bi.U,<;oI!g~lml:i ve n'lltlmngll1 d(ml~tlr 1(1: 11I11a~n, ·Muu.,..".. .. )I'lI. g1dell YOI li;l'rln.· "In .. ~tlinC~, iMiy 0; C~ -mID fiyd.· d.. l,'e ,\gen!l",t:an !l0 kUGm!!trl! - ,\.r(,(lldaJ\llu·! Uflincl1 Inlihap de\' Inn'll bulyl'lan. Kell"l'!lI. de '!;t!'kllm .. l{tedlll"ler. AgQrdnt, Eribllml!l manJo)"l. KU:Jlrl niillClc-kI
bli:Jl;IIY 11 m1lliJm

LCllrld

ri!l,

3 ~A.A.)I lrutt~lIi. Alman

D yly
h&!,tl. muttB.l'!l::bc

Ll;~Dcnmctin. rne,ltui

r.! Inln

!talYlkYa mlJV.affal),l':tle ka f1J geMr teR. Ita 1Jl<'Bdadahili I!:c:pbe ~li.i.k ~n, SoV)'etlc:ri M!h~

nam.LuI

~iIRIl.rru IliLk.k.rnd.a. rad.
E;OyllYl:ftk

Telll"lfraph
llllvvll"tI~rmiJ'l

ll"lincU yJ1 ~t. topilmtl5,ml l)'Orul'l'l Bu topllHlU d~Vrl!"lilndil! 1;111milbim l:Ioir k '·mml tl.'dcccc:k til:.
b&Z:TI]ann.n vIIA-

lC'ffiIIlh

lIT'tJ~

(lirlugu

1!i;ll'I DU~f"

L'I'lil.!l-

ranarllu

yml.. Jd:
\1:-

blr

.nuluk

Ii ml,tll:' 11.1mu-

i:bYIii

AlI- lJI!l1l'ItlllillJ'"muzln l~kll on
Dalml

!!Iii. artl!rmllk meeburlYI!Un d;: k IdJk Dl!u Imumlar milmkllil oldup kadM warru n.,·~L fUnt; Yenl
n

vue

Mnr~
' _I •
II..

~.Iunak )"011] buluru:nildLklan - .J'-,_ I. L ·llc:r!:ye p~ d nJlo .....1:'.. n.gu.
r;,a
I.

mu.u.nJ
gU

1mam~
d-L.·

nlm=
,:;jnln

A.rnI!Mkanm mukn4der.U ~Ir .... "U1dl: rnctJl.cxeoln

·t .!.r..

A· Im E!mllT I
..J

muliII<II..... toUIIa IIgr~--mIJo'8c ~e· voun cd et:eldet , filkat net!CMe !tiplu gcyc:n ~ cfaki gini -«,,1:'81 JO dernlye mc:mur kalacak.l .. rdl'l·.

·- .• LI __

kllddtral:.m .. bllihd.lr. Na:z;L ~tdllH~1lI[L!~lllrl llIayatl h.t'lELrnTI[Za

gclnn:dl:f.J

(:Vycl

"nllI,n

durdurTnllYi
'Ln~l1m-i:

1n1!)H:lal"ll rmd goru.l!lml!l illdl:l'I b ,l-rte.dcrhn diyor ki: ..Almlln hilvE!. k~"",,'c~leri, 1:111.~Ul]j Rlll'lllel1'l hudulli!~ bO!r'l.Ind!l bir-;,ok havo filolarl bulllndu"fmllk mttl:l1,ni;·~tindccth. Bioi yiizd,!:n
Z telll Zilll

MU8a¥va:; .. ' S 1 I:IU~"'!!!I

rll

blU~lI!m:l:i VlJ!tulhl
dt\'ll.mlr

l~Ut:lkL"'l. I'llUlllUilLlU-

I~wyonudlur. Jlk

demlr yoluqun Buillo6lu1D :RIpI'.!, II~

Cllt~m9dl!

DTU:dt' ..I<~n

,.et

V~

bcl~ly~

bUl;;!!al l1zer.nrl{! mllt-

yo!:"t.irr d·ilclim."

be.klImdon !iok tbfmm~Uldlr. DllfI, !taker ~ir II(1.JCId, U1Lli)l'1LI'1111.~ lBarl!r1lu'dtlkl vu.:::I)'l!l1~M~.•n !l1IIr'['~P:!I'!:. "i!lJloCIJtlfUr.
'BUII"III.

t•.!Tl~.Ii~fi Ylllp-tlf;m.~ U:t~l1ntl vllll/nllnln Iru ftiz1t1!rlnrili!'1"1 .ronl'.ll M] yeUD "'M'LdR.t ,'c ]]]~"n "e 1:M!'11!tI!I1~ blUo;:e!i! ~~Udk: edilmoe-k UZII!I't~ bllto;:lI' 1I.ln de fall'lL!: vilthlut 3'ell'llnlarlll( C!llel.lmlUlll1l! hll,-1Il ~ C'dildJ. Rl.lZl1 W~ tnMt
t[)~u]t;

Aim flY"
i. kyl'IlBrll

~lJlll:blik hal'

..

bu. btt..k:mUl
enr. ~ilra.f~

..,

18JllCak

m.Llmklln

I'll.

iii

ktl.lll.bll_k!ll!!1"1

ii:' lUlU ,11r, G cs.;nl,!t'.
1&)")I'au:
zaillfl

.. b~l !l1me.KtL:n UUiktlf. Ehnd.e buyult kuvvc:tlf!r v~m::hr. Bun~1l

·.1" Afrilitllmn IC1llimi bite da. 'wAJrrta.n MV1L kuvvetl~ hem d.t.rud:lll'. Fu.u: !!IE. taraf;!) h:.II:B.",tzll:H:-, Anlul](!l.rL k8.l't.a.1mm ae. $imal[ hil oJtnllk ii:r:el:"e', her nhlldli, B-lkanlarda, lfit:'m Al:.:denittie ve H.min Ilaycamj k!!rll ~;rll ..f'! 'IIIe kU~'IIIIII!l b!!!nz~tLI!!m1}1\ec.t(1tI 11alUm1 f rlllo"'l!1 ililt lin l(i.ilrrl!J 111c")'~1 ira.:: i~ h~r.n. de Ln:iJ:tl"1'e oItdlll.laftD:1a. kart! cpoc!!l~. dedi.rtmeldiye khu.l !l::nl:!.- Ii"- m.Lr I.tH".rdll". tngJJ.tel"tl:I'1I ,IIM"..dm'J bidiii y.atpiTfllakhr. 11t!! i!lm b'Y '-re.klrt }/'QI1l!C:&k dCl"l!:~C< hlll"~ .. 9, Alm!!.1W1I1!IDJ:l Jngilt~n:::!!'i il.nA me.!tI!ll!!l1 bit' It.ea.rt m'l;l.ILmol!!1!!1 ite:Qil, linda uV!l1. A'hirIiIII..,l.rm '1m Ira- wHli deiildl;r ... ~ h d. f ~ - b II: j me:vcmUyel:J:m!l;ln hElY .. U blr kmt'L1i!l_1!: .!!I)I'acibglna. v-e ~ a 18ir~ - dlI'.;o )o'':::!!lJ1'1eOilet olmB.k iJz'illre: b~r i, biro r! 1~g; III rti2i kl:irnyor. Y lard. h::dafii.i ltilr haLdoe: kd~,c.!l.Bl· {~:mkulI!ll!r Tli!!IUeylml6 \1l1.nl C!l.k lll r,81.1 P!li"fL. Fr n ·nIn, .'It'lI\utDe hLikTnei::mCl ieap ,ediCT, Alman. !)lr ~Il~ •1'1'1 Ka.nml rnUnllkll,- eclen b" "". I!iI . II I Aml:'ri1l.omn ranmT!lT" ml.1harfie, kilt; ,Illc}nin.c h I: s,rme.lnc .... ya.lun ~TI'g"i erey-e lll,l>'}' are Ti'~ de· nllZll" dmlltLir kl: ta.ral'tanhr. Viahl)' hUkilmdl ~rta. I..ondl' , 3 (A.A.) - Sunday riT'll!:rinden, Roy H_!_ll:Ofiu:rt)'_ bir niz.a.itl ill: oll1D hUCll.mlan, bil" pi~ 0:S6yle- 'blr ..,y. anelll!!: i MIIdlln hlkLJiI Zollmlln Puia.t!: kurul. Tim_ Rueteamm havl!lClhk TI1IU~ I nl!!ll!lI'n'e .tm~n. D_i¥or ki: oIIH.r. yadc: hii!;lJ.Jnllnd n cvv<::' Iti tup-t;U 1 J1n~ )'Ilrlml j;ctLrc:n f 1cRt !i1IJ,IU ...t[nl mil:.! d\i,.ulliil~n "Uk - m~l. ipe ~ahi!"i diYOf" xi: «ALmlin hllYilll bin 11111. mKUlIeri, Hitler, MUIM" "ll.ZuJIg.na bll'lIzi:::'I' OIl' ~~dil". AI· tl,lhru)'al'l Hllh::cln dedlk]crlnl kabulbo)"le bt"l' pi!dl)/£ dl!)'an<l~!]jr. !ti:~V"II'"<!!tle.1'1 hn.kJun"fl bitJ,ta( r..~y_ hl'li dtiildir. ~1I hBl'p«.e..,bui ml1l'l'y~ JllgiherC)'J mi'lli i~iD oe]' II!! mltmlifUndiUI", Bmlll!ne.lt1!:>·hHlllerlll Marqalin. La...,...1i lpibinl:)'te ~ulr!rdll" nc,rr:.ci.ill!liI rak.kol-.mhuH'I !Ill t!! nl fAhlllt. z:C"vk Vi!! tiikl!l ~ptili.~ d, bQyii.k ,jl~ud.e hlllZlI'ial!uyor •. i'i'JIJUi,ffc.r IiillnlU1: kl.t!IIIT'. m.1kaIolCCIII .okm.~ irn~ ~ii ·u dllli- ;goi\ll hy<ll m!!.ll.1II1iiidu.r. IIH:llu. Medl!!II Iyet ~admlalml~lllr. Sir rrvayelill: !rOre Ol.l mak.utl!l. nDU!:t.:>lnde "'ilrdn~a"k sulb t.& bJztm n~~~~ F~~m~e~~1 Alm~~~n ~ ~n ~~a~~ !i:lLitiin ~cmiler. bir II"OInork.8.- tAY- I~jn korkun;; YII d~f"!m b!1' if~ydIT. ~f:k~in "'_P1i)1""j bll'kktnd. ~~l.~~m"I~1DJ mll..~hldemcMIf, ~B..llc.k ., y .. :relin In rka.elRoll 'laihlinll rille 1'lunl&rul huhangt b~rl c!1.I.,Unmor-\( Amft'ik.,., kmtn.l r'li el'i'nlJ bu- IIlrUIl .. nn '"' IIIIlnr.R BZI m!oln~r,!:lngilteJeye ~.Ilr~ii.lovU yagdJN.W 1:t!l[! d'1!l'rHl!f.nu~lzI ifldlirmlyC 'Vi!! IuIU1lll;l1. AbNn tuy;ik1ertne 1:1;11'" !in ~.YY""!2:i.chll', Y~lu~_ ~~ bL.ni, matoitpU~ tayyard>l::f vucucie ~e- lirtm&<H i.n~llm1.z.L I!'I1Mye'tJ:nlyo 1'1.1.- II ~ ~ hi.. 'C!aiVllIplU'. CDil "IUD!: S . 5, II.", itJ!!) Lirm edif. HU:lrhk ta"!irlam 011.111.

_!l!m

d~

I

YJLniI. m :kan1.Ul l'to]crldlr. BJ.;j klll'lul'I p:rojesl bIZ!!!! nyakta miJ,e I;!eII!' ~tm~1dIl:, dJJ: "C;kmll.:;!, bir bud!! YR_ ~mhilll, J lA.A.) _ Mllii!IllIJ~m .. k 'JIlrttarmda!l'l. blrLnI lntJh- P ldl Fran 1% lIjamll bHdiriyor; AI. l k",-~, J'I'Ul v"'" ""'Un Irox:c I: rnlll'il"'I""lr.1 .:=meli, doOl'I.61U11anLn ve: vl!rml!! plfinr. dl.ln.ynya, bklh mil.

de

A.'Y:llul)'ara gOn.dJ:lrilm'~ i de B'ftitJl'"Ht1tr. t l'\Y~'IIl lunll.,",-kln:. ~u

bu halde,

m~IB.'"
daM.

O!:I milfklllDtI!I:ItLttnl

dol!' IS mll!kl~]Jk; ktll.unilln

bir hklif

"anb. eJl.
g!lnO

"I.

dakl nlll:0n h.hll )'GhilndB.n 111.1;.... BlI:u:dlYiI! mlJiln.l' mil%. Rlcat I~II'I liItndllllii.iiI &('111: 'I:>hm mB.l cdlJ.m~'k. '~dlr. ~k

da lilt- duttu
1ll:l'biMlo

Ilm:Um(lakr~

\TtTl1di.

oGd~ek

top1. nU

lI:umlll

og-

Buy-uk SI:-

yol. dll!"lllroili gldm

~k

yoludur.

9"~ MIItil)UI varldli.tm'

kflien

lomo&lillr".

. lil:i it<ln

I....

~""",

eHn..ac: Anult

tI.OOO

A~mlinYI!I'IIII'I llll.)'yul: bu.-

'" K·ad ·1·· Bin .In 8
1 ' ..

Ledeniyet "
1t1'1l·

Bir' Amerikah Muharririn l"ddiasl ~ UAsd H·arp Mes'uHeri Hitl,ur. Musisolini Dejild.ir .. Ye·m~Nesildeki KadlHca Rahat B,ir D_Lda En _k 25JO V.·e ,Luks, ptili.slnlh, Mertlik Hislerinin 'Verine Ge~mesidir~t'J ..-

T"yy-r

I

Ku~1 nm

Mt'ttlil
• In.d_

VII:

1i:Wiil.mbk rdealll!!Ti

C:"1l!I1I ~r1l:Jtte mii[la'k
deirr .
Am~l'ikall
:l'8l!l'.!lHlI u~i;in!:i.j

il

cd! ilmiye

bir

muv..zeDi:

bulunmn"Bl

medeniyet YlIIollllya.mGZ.:I> BI.I ~ilklr A-rn~rilulodll bijyi.ik
bla,r
I.IYI;lI'!'dIl'1lU!I,

Ia... i·:.ork

fOW.Uriri.n. dill:ate
III famlJ:!il ..

'1!Jlara
mi.zdc

unll

miinkaM~II!-ltell'11'0:::

)l01 ",ml!l!tlr,

okYYJ!l~k:!JDJ.Z. Bl.InLiD leh .... c i1IC.,,'flllid~kl m.iil .. lc I«JiII ~i.i.tlJnlllrlmlHIIl
:I'l:V~

~~~~=~~~~=~~~=======~=====================

de:

lIiIikk.llti (:r!bctm(Y,e

~lI!ve "yl:'r loIueeei·r.z·

iI

- AS T ,I RII S V 0 ICI

u

evvoia.

bioiti.in

tayYill'i:.

k1.lV'Vc-

fldlr.:J>

ille
parllk

l",gihi':rlCniJll

u'Zelm!::

~uLlan .. ya.·

r.!I~. lIo~n:~ biT

,i3tiliJ lqebbullu

&on oir kef:
tI'.
II

diye

UdlLni

I

d.1i: nc)'e~ekl Eitl!l: ~
Iitomllrtl'adill Pek h<LlIlt...

Ii: )"~ bu DE" m:

AI manya. hu k.u"lpict-

I:.ah"t11u

ciiye

y,u;;plhyor}

Tayyaresi
Atlanti,gi A~b
••• It LbJ]IuI 118CIl~te
lile.
Lon;:ira, 3 (AA.) HI! HliiiI.cfim hcaleti IlIIdulllllD redi

1940 Harici Ticareti~izin YekOnu 180,369,000 Llradn
Ticaret Miivazenesi IhracatlmlZln

Je Jl:IlJlh'!:T~nin bi.r Balkan ecpl1c. .i ),;unnulftlfi gno!l'lt!! 8:1I!Qn1!"1.; VI!! Sovyetjll:rl~ BalkiiDlarl t zyik al,UJ:ld~ blJllI.llld\lrmak illtiyol"_ .E - rr 2.ilY,Lf taraHflnl

buluJ!I

iii\!!

veya bu

BDl~ n m~mlekt'lU'li i-;t'ridcn ~QIc;~ !!I1l-y JCii.latl dun am a(iy. ti.irc:bllinc: bUllil dol!! dL}'Q;:~ii y~lc." le.dlij:j bit Il ... t\lk~, 100 !lilr bu. Aju biT i!""hTIlJ~ blClJ:hli 01.. l'!l'l.&tUrtik umum :mudiirlilliiil II~" ta-;Yi!l;eoIIllUl, hi-;hu ml'lld!!n BoSazr.Lm. gll";;:efJ ner ley bilIGlJnllfi ti;c:II!rDllrn~' ~l'"Iza.yll uirlim~dlln J\!lantiji ':I- !ren yl~ ~~d!ih!lTic Alma ny... i~u\ ka.l"dl r • zi luli>i.t ;e;a.on bt.il.tiW~INinl blihiml bildirmi,g,til. Akhn flO erdiii:i. Ttliiin:Zl1l.r!!. btlYV~in"'lI'Lon, l (A,A.) 9. zldo'WmllJln. ~,e olm ~ b~mb;::r hi.; IIlYlilkhll!l:lI_ RI;!~lIevehin A .... Uparnll1l 1lI11'FJi1h!l1i1l';!!: "blilun. r l~ihl!l"l !;:11..lflln, me),8. y lan~J re;rnnLyc1. dU.Y.,..lann lI"B;imCn 'hllrilc:t tic r~hm~ bu~ n me'd' il"ldc mu~ IIIl'!"e I!di~ m~lIlll bpllmlYil sc:lmez. H!Hbin bu t~- ]!!CC'ktir. Mu.;r;ak",unin iI~ ,.un IIU- bir [~ki1I1fk ~~~m~ktl!.cliJr'1 ~~:IJ u. Yolli)'llmlitl1!l1r1 ,gl'l\in 'Il';e;;- reee"i ~ nl'l<:chl-rn~I,HO!!dir, Ge~l!n Yll ~rm.l~1 It. I.liU":Illl melt i.-in yegiine ~afll". kCDI:h h~· Haf"tc'yenln yi.iki!ll!>k Tnl:murla- 68.923,000 It'.iII, mrACil.tmuz: UI'C .li.blmlZIIJ hi ..bir zllmllfj ..p~ I' mwon biiri. 1t~tG:fi!!Jlii'l \!:alllUfi 1·- 111,404&,000 lu-d.r. C~en un!! h.IUiA;:!e 1!I11,n:ritid!l:ml)oecegimin, muk:avemorte haa yihillfilm gel,ca:k I",:fllt IIIOn1.ll'iffaT1! lirllZIT b,=klrdi~lDizi Ii:: 111111 tilJiillfllL d&i"vvc:1 th vip odc.ccg.i UllOa ",tin i mi:z &\1 ,!I!,I..-otl~" I !U1.3,69.000 PHI d 1.1)' uunll.k hr, (ollteH'll' li.r. 11k bir yckfl.1l tulmu,,"uli. 1,939 p-

_m"

Lehine Ol,arak 42,523,000 Lira tie Kapanml~llr
me. ind

)'ck.ilflfil 245,163B,OOQ idi. Du WI/'" zlyC'te !fOn, "Ifi~i tu.iIi rchrn iii:

eki it+!aJi.t

Ve i1'I.muhml::In

193'9

1

Imlit

e:~aine ri'irttl!:l'ffidr.le

nl;bl!..lle
~!I'Il

'hIir !leridE! illu ie•

I

:ri.lemc•

bilrt;pJi

tthalin

maddleh!!-

rin.n, h rp do] YJ"Iilll:' ilmlmliill~dan ilcri l<!lmc «cdh. 1940 ~nC'sinde h riel i.Icaft:lt ..i:z.d 42 'iH (Jim I'
rn~vau::nc:m milUa.fll'ldL!o '!: '. ••

I.I:.A

memleket

le-tll!:l.Q In!'

bric.

vanillT.

---~

2

-.----~------~--------~--_----

=_

~

~

_a

_=~

VATAN

" - 2: .. e4'l

ehir-» Nem/eket Haberleri
Susma, Konus l Tiki, Senin Bir AdliyeJe: Ktzd Giil Concasl Dudaklarmdan Kasrmpasa Cinaoz,er '.0 . u sun S·· I O··k··I·· ~ yetinin Tahkikab
C t;n~u Ahme~
r,LIl .. LoiIIl1i1: .KCw:n
}.-Ii

-

i

-48,r
"~r d.OlUi

otuKluii;u dlvaIPE a[l~I'!:[ 1.1::'o.lln Z YI'I101I' !(uzu .... ler

Til: Illiuradln IHo1'11 Bu I~I

,oltilr

le

eime
1)1101 UL<ttLJ,

b~n.zLl'C:1'l

Ul:nn~

nL.lI L'Yte .. l~nunli c>r~ bu h.(!l~u~n

iih r e)'lo: 1.0. IJIUU'!' ve ~oev~i yuyanLZ. Olnl)' i.
nallc L'iLR b'(;Ll

B
Sr=nc C'vvel I lenen fco;;i ~111 yt'tlll C~I1i1Y Lk !lII1.OIoI1 Lilil L

If

•• 111lar mIdi
e
l1.li

Talebeye Yardlm i,i ilerliyor
11k Ha.mlede Yemek, Saara Yurt
Jeselesine Care Bulunacak
bLnaYI bLlt\jn b"

P:igas,(J,Haberle'r; ,"

Ihracat Lisansma
,Ait Muameleler
hiCCIJrlarul:l1l. li lJ .. llHlI"II TICilJl!'t Vekiileh tllr hndam verihneleti h-.na . leri:nl gil.,.lc tiri)'lIIIr. T":-IIroC.l V~i. I!i.i burtu tak· dir eclcrl:;k baza lcdbrrler mm·
J~fII(:lIl 111111 kftror Y'l:rfllLJlir.
lUZ. Ilk

Fra'nsad,aki Y,eni Parti
Y!!1'Z~"'~DC YiLD1'Z
, li&t~

h

:l!' !'Ii bir dogdllE"l!Inll KzI

1lI)o'.1iI!lj 0

pi

r'"'

remye-

Partile.rdC'1'1
~L kabuj evve]

yan .. n ve ar-

All!

Ka -ImplIi,.a.d

1\10.IC'ij.llltnM;lnc:h:1II

b

,-<II

par-

bid r cyleycnn ..
yanlina.
I'Il!'tJI!

n~~IIiIiH k.otll lckmL[I OlUH1'J sle )' k!.!lIn-

etmeml)'c
yl!mln

IL.
....

ut:rlIjj kLZ, blI

cC)lIWi urk~k.lliP· hLrc)'rzn
'1'''

IJn:li. HUk,;JRdflofllll
],.)'1:'['1
In

kaClllfr

ml~h. li1er- IGIINL
I: t

a uou ...I.l.g I Lhhnl.:llli.I.it """Jo;.lyor. s.:rl
~ f,HI'lL>.l"-~i'I l'_UfiDJ;I lcvl!k~ulli! ,dID

lb,'>!.iuili"I Pl!.unm

renal tic·
''II'e: I-Ellu

ha

nltl J, n.Clr ~ilJl'IM

Ih!!'I1r1IIili. RUI,.4k .o.",,,,,dlJ.T\

knO:'i d,C'I",=cl(!do:: Yi.Lc I:k lQ,h,.il t!!!ll!!c'=JJ !'!illil l. kirLl~ I.. a rd 0:'\11lII1l'llma 1 dil'Lclfll.II~1I!!1'l yurt mll!!llII!il!:!i c:mi;1l~1 ~(l)}'~r, dcirt t.lZell1'hUC:"'1 !ciJul!.h:r cl.evam ett.Orlrll.

Iu","

dun, Mud.

ederc({

11'1

bii

kl'''llclml.m(julthyan

I:I'iiJlIC'rinin
Ylldnl

it.lli.Jmu-

d~

jl~iJ' o.Id1.L """i,yncu Ahmrl. onull hll mu· milk zarur~tim ru b Ianni dl:nn bu me-5t i 1- SI! nltZln b 1Ii!!) red .. r~~ dr' 11r!l1aa.·
.;).ItiUl~

m~ c

irQnir.lln

~

n.

beDZ.i.lI'C[i

W

L. bar

'l~

l.CO«:rc·

ell mu.

yl'L. ~Tli'C:l~rUl C-IYlLlLlloLnll\1e lu,I,· LillI~n i;J.tufim e benil! 1J'C:[1 ilIWoI aU!' LL.lrQUk Hl .kcl.l!;leru-J u.;UfUnll!l eDIh fII. '111. n durnurdlllk. . l:Iunu p
I luoiLm

u~k. biitun

bell

bUl0uluIIi pgyleu.

nllJ~I.crc:.h

bll
I
C'

mw:i1!1Ii ilen
) c:
lei

GelD-.

,':jY, •

,
.l.1J.Z

,1o;.gJ:'l1lf1 ~ ~I. ~nll1 bl~ IIiIm;utrun elTllrl~ IV.III n.cd. ran. aUG hu In In roldal1 dD'.ll;1.l (:.~ c .lil! II:1le

ID I. !ntJ,z.a

buJb.illtill n ai' r e:. h: .lZ.

_I

lPoIJola.llm.
LlU

J\·1unmyd
rtl5.llL.

VI:

I.r~ I.mll,l!;
",,~ar
~y ~c

~!1h· bizdu

bu
ill

liniy da
~UIm. ,

!;lIn"
I

H

J.6}"oi

auam

kOI!l~1
kefJ.'fIl.!lln;:: kgnu,·

iimdUlD

BuK1ln1fl ,,"lkl 01 n kryt'1 l (l~C lahkcme didnku tuLl.Inml'll. lIIet 011,.. b!=nl tirl.!)larlil. bul!dllu)'odaNIl. kilTinrnd.ll 'Ii' lI.1e I \}'C dClrdilllTLO dll ItrlkrHl:. zwa IbU)' I DLmB.YUP bLlrn~m !Ie, d:1I~J ImIII"BZlm ibnrll!kll't ml c:1i Ul:1l ru Ml.emeollllc vUllo::n vc: elU? BII hu15ulllu bllktllllYi! rrrl'lm ~r~ 1uItn>!l.l.l )·IU~1.I11 bir IIll.ZmUl.lil dOlw !o!u~l!t lir.ke.tLn talfi1,l,e munlld.. "I!i'd murolu1!K! K!1IffiIJiYI:IDII.mul!'I!I ....t'!'Iln:lZ b~1!l1 ye'ri Ld~n 111ya ~'Ilnj" 0[L'Hrt dlnJel'lmNlnl: Ve tU'JI.!Il:LLndlllra!1o],1 ~'Dkllll1C1:110:1'1 mmgll.Llllllln: kt'nh.lC1unw;.. Ve. UI~ IJIIiVollilim f:1ln 'tiorgUn "-I. nlZl.mll mcemlll . '1ill J unc1JI d. mllrEl~.nLl "I LLII )Ukll ruI.:IfiflL!'r'ek .. 'HLI ·m IlblW.lDW fflCloC rret VI' putp.n 01' olLlp hlll)'il.UllkLl11 Urnld..Lkst- III I ~..J. • t :I. I. _"'.alnO: yl1nHl. \ I! IpclUl 'I'll JlILiILUkJl.I.((II R'IIIL.!OIue:IIlnrn e IIIL ,=""ILPlIc:-.me IUIIH<ml!II!""~ cl.li! k.ouJIL')I. WQEUII!, I!yl yi!al& _..1. d "l mil" flrll~1 ]"In. )o1b:d elLl kAr hrui,co, aI,M Ui I\U ULn:!Hl.. Hazreu Allan 'I"e Hl5Ulutlllb. ki- far V-=.... I VI!, a"}l1 I mDorl .<!i.!ll iii 11. b L lm'.U Bill k I J b\i,.uga. lllltk ceLl, • 11 U I:' .." .ZI ncl u aran Y ..... u lJU >(II!Cll!:l'"in Im.:ri iIlI.t!n·· na '1'-~ld r;>11lTl eyflyetl k hl.lrrdl.l1 I~ . .. y nl!, lfIst" e.lml.,ll!l". VI!! Yl!I.hut .. o=n rp d IIr.m. '!4Y1U!ii. r-oI!iml.l, buytil'll4ll(. Blr I"lm 'I:!m Uilen. Yanam I);!KYk Oldii rtrllattlln IIIU(atie lie b'UtU,l'l ~}'I'L!ar "-'~Llr.lf.i.i AJl.met DllI.Ul It.trr ~ ve g1k.d!!rdlm. T.IIkolip banG. fI!IU'i'Lllml!l Sir t,.mvllY arbuu\11"I aitlnI'I.aI!;I'UOId btr Ihtlkdr L "'ull~ i ynpC'I Q e u; !.tIe IIlld~W'lU I UlCI! ~ UYMll:.:O UIIIJI!H'Iel t lfaJoi: {,!ltkllnlL dlllo .k.• tar '" y 1 I'!d,';u I III Cl!rn'l.,,1 toi!.rL". UoII: 1:1 mm_",: lB"";;~Up.LC; Ahmel Reflln ra.hp.,. In.l.. ll.lTL~ln!ll lI;aldmll!.f'I h a:"yoglLlnulJ, blr ';:1!Ik: dUI(kAnlnr bu -SII:.rI pad.l¥' kn cifiill'l 5uLtlLn. bet )!.IItln.dillkl N_m annindr-Ici t, I'I;Ln~ ~tlrLi1( III trn ~k lCollll']i!'r. fil'ltc· ..D._I. ~'L.lJJ I1I J.",WLlcJ ... .........

mi~"'.:I.EI~.inD buh chilli" m u nu bu Iw.ut I!Il.u k any ~tm~~ !:IaJmoz. ::IevgUl3m,n, Ii... 1m ~a II bail ~y lern L L. l<o 1:1'11': 'IZ. LLZLLI'1 u,zl!<d I!r' il t '=red....bld.e luzWl'! ~l'Im::k,"iiEin: ~ J.)~runwnW:u bu kedCT .rmlf, It .lbmllZ.L 'il-!iI:' ~Jxh~· hull-

uldu.

ynidn-, 0 k dar I L val bile gond. .. ulm! tlf. len bm IIr J U!I!!. tUlhtt anI Itl' on ,,1'\ lmC:lI lk blr i!: al r d!.lmlllllk. Bunl.Jrllll ber ber )'lIkol .. r1l:u1 mrdrClC'I~f. Ibr him P"'.m mll:'dre. oda!lIir,da.n bnm· mu:;allnl ~t.crLyor. LlI!kll'lm Itl'Z .-de leu . un)'r, K'.I. A t'ri till ~b"D ,y.lim'u:C 11.1 yu~ (1IoI:b;:: )ll.Ill IIddLnc Ilv,lk eyl ll!:Ine1li ill in. vii i m e rini VoI!'}'liI. a:z ~l..!Iillnllmlcmeh:· Nl!vz,iI ile TIII)"Y.rll1 KIZII'lr1 Nr:zi~ diller bl.l' m~rCllr huLIl.MfII1. hl- gorUlc1l'l~'~ olan )'C'r-IcuiCi """I: Film hiri!lZ lill£i¥afle almAk1~ ~ini miitn[CLp: 1m] l...irmt , 1]'. ld he .... neeile dUll l!erDcat blrllt;:tl· dli" c ~IL; Gil: IYI buh.lluru..1r'~n ,1Ig-- IB.T I. bl:raber [enu de!!l!. UV-dli, li:o.. S(:'Ii~olllil In.ini:.inm. C!:lI'l!I'I:n T el".r"tll. l.o,ni! ~til"en lucurmllllilJt"1f, SCIoTL yefllen bir k. r Iii ."ri!, und bllrllllm lli.dir. Elil 1,li'I 13:C:- Il!orln telyulfJau nLH tlZi:!!Ih: Vlc;,hJil knhmll::l!lUHl IIIEI J/'lIzlll,,'CH. T'i1bbn luJi vdj, nimC'ti biiminnEI 'rule ..:" l!ill IL 1111""'"'''.1 iliLlii It,JUL"I IC:-I:d. )I'Ll b.1l'II1.~O laploln ~"lluIJl· ~nllk mumkiJn ~imlll:b. 81.1 i\1.~ -ilt .lInlil,llamayiilrollk vo= kkf~r eIe!i:udi..ni:z:i l~l~ ii II b.4htl Ownll!ik.,m.K uu p~mrjl;J1l1l1-== 110;'11I!;.llK,lh r, IiYINI ITItIf.,'hkufL'fh~r. i:ill, ojllmoUlUI!! 1 k,oII.dl1l' ~i.!!~lIldeTl !I{Ulra AlM:!.i:l. _r,n.,k 1,j,l:Lmgt::L!},or, 81.1 a.riiJ.da bu )CoII,,,tlllil.hBneyll' II'n mUVdll!t tll~ Ib\l !l~ I II. :fi!'ku: yUlE t""lC'b~>,! d~ '!!ul1gu!lin~ bir belen lbii da.Illl o!4mun k,,} Dolu},l!Ir. Bund.m nB. .. 1;101" ~ulclmaniJo·cd.It:g1 ~,*b muLIIIJ.a I)-I!;!: }ill LiDT Dlund .. bu )',,;n!!irilk 'l'e 51:"'II71~i l!Iizill! giI!lonrll 1.00111'i:O; utitYel:-l:k ti.Jecatia.r It.lmll~cl:d oraYIl irmc.1oi bi:r!!.~ lkim:.i Ticlilirel mal!.J,.em~lIi dun V"lullln mULe=dmln ilULl.lnduij.u b"rlnmll )I:ri a.:dBLrk oJUJi..a.uk.· lallJlll!lflllmMe y .. ,,uiJ ektlde t• t\.lbLl.I VI!. bah~iIS em priinc~a-.k O!"J'1iir~,'oUl!rI !l.~ mlEmurl",. mrdr~. c: le}Joll e<Glllll'll If •. " ' 1I.... I..ole buLumu;; .... .ltudH. p k am Imd II: ~rll. ,$u lde. aiyasi blr ~ 1o:hlnlld 1, \. JUl ","c l\,l,rh.1 \ II .lI'" • iull ld rl:! hc)'~u 1(!].'IIl Hat.er D!rllgmlllZ!I, i:Qrl: yurt bu ,ali Yii.zlilliln. C1) Ofllilt:'lI Ahm~t !l!l.lTl ell am- rmdlifl t~!I.d~'..:;iil cd I:'r, Vic.hy k b nnrn.1m:lWO hUliu ~Y"U Vil .hUkUnul.....II m.ct O~mrn l 161 hndarl ~rk 1:1'1::- 1{C:lI1t Munaro~lu, yl.IIL m~IIc:lc.3i m tal I. r"nll Part. C:,'::1 i.lI LdlJ 6DJ,OOD d~kl fl ndrn ..'~alIl:' ;;Lbj 1.;;1....0: rlnif dUOC~1 me butljet.lnl ,u \'a- miryollorl LrkelLL I!)'hlllt' &LlilliSn fl«.kl!.md chm Innd .. llll: iIJOruIJen urafmdall. e. all bLr 11.1 eUe !de; ru.ll(:rllLl. hir ifit r 'Ve I~~iit I.a pl!k l;Yl t!!:I~ IILUtmIlk~IIIiLr: dll1l.'!~!lun Ldk' l!J'ic dlt'vliLm dll .. Ibll· mJ.di.llrnrunLzC! lunliul ,wylc.llnmlt!Il;. "']allrif Vd;E.icl~. V.ilii.,· dhml m CMlfndlUl I!UIoII!ZJ run ffiU- BunliH pDllli.ka.!ll tlJLlln uYlf Iln~rl!il' lil'1ctLC'Jl t ...~rrUI'IEH o';lti- J m u: . )'el yo!! LJrai"'U''IIitl:: ilc it bl!!Taoorlihlbb I &iUkk.nn LLlllrn I ililard n ~ii· Dun )I a banc.1 rum lekelh: r.:= jT.IIJI~~ nultrmdc. !-'~rl;1o'l'"dil, 11'~din rskl * memml;o,.Ylllrt "min i.ki !NhIi~1 vor· II ,exlmd~ Ylliun.da tl.lllliyel:c: lie· IlIuruiUr; Lmval d~ I) vakil. lu.zi bOU hin hf.mbk UHI4Cil.l ,)'ilp.lml'l" o:HI.k '['.:oil!!' \'MIl I!!tnd~1I 611yr'1 brut. yuzll:!ru3L "'.:ril~ek. dl.~' B.Hd'lCIolIL' b.I.I.Yi.i. b'ill' ¥il!7c111 !:Iir ~~c!:ktLr. ~~I"tmllu: dc:g.l. hallll b:diB bll' CIT, rld·e ROJTIan~"IlY"l!IorJdenll:'n ~'f.Ik nuJ.p '~brI.un.B~rtm nlll.hut· l:a'lInnl b-ddll:~ni!k i~in n1.hJc.emeFrll14rz ]!:Iarl~lne, Fnu\I"I;;t dll-· 3UO bLI'l hHi Ill. l;IilIIluk. RomiinY lua tcJ1" w\krl.llil (llduft!.ndlUl ru lbu· til: gcdmi,lcrdi. Bliinl r; lidn,dll!l' n UmWy,IIYi:linm bu" buyli.il: II ..II: lKli.rcllJlHZm ~I'I TLirk - Royt.b~ 1(tlAmlar 11", iJ1.kudli LtlnmtlJIu.n dna)'1 k Zilnlf klUdI'lrn!l~' i ill 1I11«:n anlil,mlul d.lill1e:fLnde yiJru-· nuDa dayanliln mc.,rlJ b" ItiIkil.vUcuEluI'll1 LlJ:ll:dlr "yl«llm. .All h tH· 11~p:tl bir.dc n d iii iIII 1l1,iDt1)' \'(: Ifmel lum1r. Hif pi bia::i1metj, dl!lgunu gO::ltrrd.gmden mi.lhlm IlLr kl, ba.na 1:!1lrncm n6 oh'a. Beiylc kn'rn 1'IIIrun miiyorl hr kiJ.da.r kuru!d uiu 8' de e!] mcK· ,;,(,Ylln"l{l, tl!d". 101~ I, yotJy-dL Cerjm pUr)'" e tolr par I lemtye hll4:lrlllflml~
lip
O'Iun!eSr"'lDl!

fc:-rl til9'JiTl h. UI;\lft!:1i AhmlXlc

L~ II,m aldmlllller" duo LC:"'IIII1~ 6"h.<;;r.Lf1cie-n lI;.k nk.• I- Ian kcmildc:r de Lc-1.'k,k ....i.n Adl~

iI- d~IUrnl.imlll¥C:

~r.,=,,,lc".r, • !lhrQQ,II .bllllllll.r Lun!IIUn.

,

l'C-l~lmL',
.HZUY!i

fakllL UVl."o::ZI-

I

brr yurt
munhliL lB.

l<.l.Il'.mM.
bllSun. I.. Ln, old-I.!;; m IIQdc •• hlc'b.I;:'!;;o' yunaJB.1'I

all'

badl!}tlrmck !l.ul!-i.ile "'-a.~e.!:IC L~ln IIImumi

lmlll"~ bdrolulnd", "..h,_1!! mC:FDu:!' k!ld'-(;JI~rl:n1 BI:I1~JJclVekillet
'\Ill!

yedl ~[ml~

I IC.IZ. idY h\.ll'lml.n

Frdfl1!Ii!I'Lrln

mi.t

~I(.J

I~I~

~1:ltlIli

dairdoefi!
Ii"'

btl Llk ,1ienl po1.tl.Lle· ~idll . .l-OI.lc,.mt oyJ" k(:OfLlIIlj'or Id

hUra&L'!I,

JH<; GIUlllnln
dJ1I:1

j

un

O'im

gOlU1mut'ur.

l1ftallbLlJ mn.Cl!Il bnl",leTine bOO - 800 L • Ilo,nderdljl bu tllmimde Klerm I~b~l ~1IIr1ndl~ 1;1!.1Jc. d.a"~ ku~iik ito tie Il:l ~'II.J!lhirmj;Z m. mle e tbn yurt a;m k. ~;jn i.I m .IoUJi In i~U'I laGlrlcrm iii ukll oldv· i) dUl;u lDzerr bLli~,,1rI alt! Il' ..e .. (iIi '.UlInUZ mernlC'kl!!'tII!T~ I..,.MlJ i terne
niir,le'll'\dE

lli.m1ml~el" sondll!rf!u:k .,leT1ni b ...k YBpm.llI.rlnl blldlrmL,hr,

,bu. ,n IJotl-rL.I dill n d O!{l'I.I,Y;L1i Eierhnin, ,krndl 11'(!!lJl 1II~llrioClll. IHlllln",;n PI!orj te no:: ldtgl be-II I~ I:..Lr l.ilkllm
a"hMHd"n i't1l:;!rd"llill
I ..

getrrd.lji

blr nelll

n muhlp

er,

~ml-

~a.rk D!...rniryoUarl

emurl nrUll Davasl

:n

bir u ..

Lilr J k

Ibr _..cal

rlnd.~~

ara.1

FIr S ttan -a· '.,
I

I- S

t"'f'a_ e: ml.. E·... .. 1-er 7 dII.ml§
':II.

Ya mz Manifaturaya YlJlzde'E Ii Kalr 811ra .. Kilim I~, ~ken IMa9~za ~_ h'~pl... a ~rl· -y8u Karar~ Her E~yaya Te'QJmil Etmlic;ler
g. I

D~gcr

mdll,
"'ordll',

t H~Cllt madddl:f'i Elor<lI::ialrk, 'ii~g dert ""c tijuin

Y Y m yllld«= ~il~ Am kl!.OOI etUk.

NUeI

elY Ge'di
MC'Tllltri

It )"OkLIl1'. V ZI} e~e ~-ore: Mal'e~ ~;;lhn dC', Frl.ln~l~ millol!!trnin kalbl[lil: I'm cdL1mI~ Ifl'I"Ufiell IICv~[j ilit[yar ;ehrcilile perm~ltk. ~ef ,fr]I!':1."KlJ.m,liE

L::iltmiUII

Itlm lJu glbl m«tll !:II.Ll1nh.n YU:Z!.l~Yll' mI &imaM:
BIL v

-l'_

I

b~.,

"ksI.!7i~:n"
n

Ell~ ",r rn g'l,I:l!lIl

"ILJI

f'Ul:\!ne

14 bUrJ.lr. !oo·l.JIll' ldllr

'illyllill~

yol'bl il-!: lllliIJ.nblJ I !!iY m· CJuo kilo ,"OJ)' :g~lmlJtl.r.
~11
Iyi

.kl&lm:dcndill'.

It r

Naw.. MUUh<foIiIh C.iUw
afll!!!
m\l:lt~~fl

Artak C Z8~ ImilO allnanrna, Uale. v di!'Vl!Ill!n X.OIlIYQ ..a.Ulur \"!: F n,Ma eb.:d i ILlth il ka VY-;1U',

d~ clY~i.inL.ilcbIJit,

ue

lki

ihtlkitr& licborp oldutu kontrDlL rden onlIJ.lllU1)""or. Eu ~Ibi mllgflw 'I' yUn.UI. Ip~I'1J V(( ~1IJ'!11Jklu kum 1 l' h I'1clndekl En ya da :.lI:zd(: till k r kI;lYlIy.:-,I"Iw-, HII.U,\ BII,ykrr mil azaI!Imm 1ru1'ldu rU. 11!1'lI.LLIlf1nln f 11:1 ~I~~ i!llOI-h"!I'lLlILLe hllklrnti!hl lll.kftl&l )'1111',141, Bu mLly .. I!~!e Hl](~ m 8U-'1 Q1'Jhilg.Jn.1JI \-I! l'1k!:II1! ..,.11,(.elr kd)oydl.if!~nlll $b~'lcdl,

Hijs:nii

Kl.lri(:1

.bLn.. co ,!.i dUE
nuyo.r.
EI
)0 OrOU.

I .:mbutd.,.
lda]'~ine
h:t Icr

bulu·
ail. ba·
:!o'a.plIl

Butiln.
3.i%Jilir

bunllli

*

b

10da

f :ran •

lrr:unv.llY

1'1' r::r iuermdc=

~n

.t of14t'll.

,...;iI!!I.---- ...----- __ , ~':~~~u~;~;;~tf~~ ~~I~~~:' Soruyor,far?'
CD'Ij~-Ie! AmmuTi {(:mI'" mlaU\I diinyl!!iflU'i hil:I' but .. Lizimiilil;;ra Yc Vollebi.lhn j. zma.n cehmederI1liyyctu}!,:!!In .hHrrlll. lu'!!mm
1;1

Au ..r IQ iii!

hLni

brt..i.rmLf,

di.Ln

'om

do;;in.rmuifttu-.

ne .du~unuyo;rbr) Bugunk~ diicunce: YilrJ.nki hi ve fta.Jdiotin e!la!!l 4!I~~k oJac i~nill i"orc, j;n.lIl.(J bLLm ~h~
ilWl.ba

~U'1c dun oimulJILiIl'. T b.bn Adli II. 1m .rlrElt m u.I'"Il'ko.bl! koml~l;Imll1u.1l Nldri c.el!IML lrIua~C-n'le etJnq "'~ ¥'ud I~ ~.aror otl!'l'I; tlVCll L hg..-l('lliIdl: 1<11.MJIII'p lllldlnlm..-InCi I~ B;OI!lInn J;;unl'1ura 1'1~'IlUllrm blZl m.gl!tnmiJti ••
:t:·l!tlrrn yl1u1,' ,Ill .-Ulmlitmr, FI!)'ut

(a
.n'I

Ba WdJD "dLI!ol !;1ll'UYlll'
3,'1lJi'

'fe d..I-

11:1;

Ii.nd
1~

o!du unu
BU!

r.liI 1!'eldWl. ]"I:\!!m] k(. cnIo lid MID _1'1111, UUJI lao la.I.rbe,)'i11 lbe.I"dJi talooa

meLt.
~

-1Bc:-n
1fii:li!:L

ani

xe.
i\lul~

!!!III

Yin~ biT kll'fa odicdind(: yarUU'j be }'lI.~lml 'i Aydin d~ 01rnUt\ur. T ibi Adli EnVI![ K or n ~ulmoe'!ine izirl vermi,tu.

znm Y[lpllk.1Jl1"11 ~~ T kf .. rd~ylm kl, mElnlf.atur f'Billla!:1 !til1]igLn~e :y~tl§hrdigi ]{(!nt]"(lIQ neUci'1IIltl- ..asmdan b lh Urllr;; tl!lYum .. )'IlI:IIn:nlardBJ'I ruzilanni A)1!:U II.. \' 1:1 'ct ll!. I~ dlll:rl:!k biJ .:-lbll r de! t'1I1 klLr loIOl'lImllZlar. KOllurl 11'1- cin da:cpOliupa 'Ycrece~ini I ta.nJb.ul 1hakklnd!1l t klba\ til bl!,lllmq;b:r. Uk.r ",lur,

'~i!L

P'rfiIlI. UWim VUEi,yl.'te (m, A.)'iLl' tiedlye J::.dlyOl' Pri!ni!l HBI~, Alamlagmdil

mi'Yell.d~r.

nm

()n i.imdck~
~Il'a~
IJI:

CiUld ide

II!2:@toE:!lii.

d.o

I..U

b~r makal-!:-

:!Iind(:l'\

b:iTJcaG;; utlr O'k\l.,)"11Irum.:

Ll1d:

VC,llUTtelll2.

... " cllmcl ~en

tm

f

Sanayi ir',ilQi BugUn
OIk::rcll apLI !lmlf. bI IImJ 1I.[j, Illr i:aJi!bimIJrj, Bl'illJ HUmtil, ,.!! lI~ml me.wt.oJ;lle wtul
MoD!: ~

Be!e-diye I"'llsa MiidliFii N,_ Diyor?
BI!.led..i;,'c
~u m(!OIo:!] ~

1a,;'eLL";t: bildinn~ti

...

ir.lIIVII)"

BIl.l!.lia1t
;dareaLl1tD

G'e'mlilecek
ROmlll1li'lI-

Top~ naGak
!ElhlgUI'I
N•. l

I LI • t

rulidUrIl

,s&lfd,
muh!Ll'·

Trl!mvoy

hllli'k 11\101 dlln t.l!r

n Iyaz 11R,,:nndil. kyd,r6tl U, ",oJ:, abed'll ~j!-hinfll.h b.a.zr c t leri 'q" tN) u.ru,p canYc.J!:(:"lnl gor·
... tJ ... 1.1

15,3.0 d'1.I.
to?1111111l1l

bil'lillinin

!rllla" toplan.

SHiflyi Tia:M'rt

ada.

n
J

ve:
4" atlnm

Ihdllt]. IUwr

¥=hriyllnl~Tin Vt BLi.ncUe r... GIl'U '

ibz 1 bUYI.l:n::luflif. Latl hiiI
I:;

IIBIDIlIU 01
~iI11,

k' iam afIuiU Sdinaz.

~,

m ....

Ul

--

l

Inn b!r al"'i!WlU ,)'c:-rlnC: gl::l:LI'1I"Lq ...Lma" ir:.l!mm I~II'L OOL8.i ~.gn.lr ve

il!;

W)' Ie: be

Sc-

.';:Iul~i ~ul'ur Zir hulunda
J'QU4j,i Il

..hu.i.OoIU. U'iLlll<:L.I

il~"

!IAhJi UIIJI'''~ d .. · 1..1 mj. dl.r t Ir:IWUI>I li!;i!lnJ, i:tuLl.I.Pl'l J!obt.nln mLililli!!lIt ukh.lN;U. III!. 0;1'111>

lid r Irm

Hlonll'ltd • .'i'1.!')~ll!.eaktJr. id.. lC'nclik: !t1d1tm hm J].l;1:icc:-.i ve hraapl.ar 1DIlu:mj neye.l:e hiidiTil= v!:, :rt:n~ wl!re h.cY"::11 ~il ec.e.Ic t ir" . ToplollnHd !~tl!ln 1,11 Pl:Uti idil-

Su

tunl!!.n jlYI~1Tl1 Ir: ~t cV"iC"1 gelln1Irn'C;IIj iljin ugJ1i'~y~.t mumklll~rt ko.ll'Il!iyan""~- n"III",'or. MUl1l!.hlit VeUletinin dE!. munJ.!J'1.1n yUk.(!k ~lIki!l 'lYtll.c:.''''.l kendi"l"Ie all lIi(!!lari,ler ilFll'I Rondd!!dlh:~bll~(~ cllIkklnlar j( lill1n yaJ- manynd bliih.llUln heyidi b1.lDU i, n::Ii om itti r. • flf2I y1lJ'Im, IIWldl. pamuklu
.rl.d.rIHzl!

dlln birllil

Ilpilri

~ttigi

BOo bandPljm

Ta)'JTl.u

.8. MI!oV!"lldi Amn~!imi Ka~betti
gaz'!::tc:nmll.

"Ayb.rdllnbui. her i-:oIirnlzdl!: ]a.re~lI.l~ be b gl m •ddini. Idmk Vii: iilphc:!LZ !;'O ~ iyi I!tiik.. 1\18J~1 b~e: bl W dio:hJllr habcl: 'lr'cr4!l1 La ~rl[ilplil.~ ~~
e:rmani§lir. Halla b~r

I tl!n'bul

iUlI

!.AIDIJ·

1'I1Ii bu

tQplanllillii.l. Dlent:n

-

mu.hsbirl B. K,orl5ll1nlin Milv.rYd i'llom I:IJnTL~i :Sayan Juli l",vll.IJ i l(.J~un. bll;- h",staJ..ktan Hi'll" V'c:fat t~i:,"'tir. Ctnl:lZc m@J:"aaimi, bu~ijn !-lUIt

IniyO}'~ yapll iJe ~j bl,thgL

j.a eiie-r
~L~t..killlll

iu £1&A"'llp<lJ

lul.m~!lEI.

15 de, ~~rd~i
1TI~i!.orIl~

Rum

orioxia!cll

kili&r,mde

yapllae

k

n.

-bddernlJ'~' ve j5!.UilP ~mJ¥e hazlf oJma.k. liu:lmdlr. ~u hii.ki· _."ane bir .1OUhH. t~Lnde"i bll.~ tun m iinil.~'1 alll...d Ik IDI a~a.ha. ~:. Biru dab il~lI~ld.s.u .sUll~ar:

Dl!g.:rtl

a",lldll~rml<l:8

I.Igr.dl-

'I'll!:

h.eyeti FII:i.&i R tit Ml.rrllm:l~Ju.nun da hDZllr buhlraa~Il';U lo.!!'~en-

SI bu .. C:-Idan clolaYl o.ldlmiz.

tD"G'l!lerlmlzi

--..."......~--,,_._I

r. ...uunedc

,.o"ul

[lnlll

hlll'~

rlo.tlljJll, 1ir1U~1IJ.k

ImlC'k.Led.ir •

HI~
OJlUJli.
). -

i!zduu vcn:li
.C:Dr.plt:fi

g lUTU

1"11 bel,,! ka'<llftIlllji!lliD Ibu Il'lbl tlII. abenI.b lIYit ! m leJ;tIHlI III!I,. lJlI. liILIliI fuJia bD 01.1 ec

Peynir fi'it~arma lam
T raky d II d peyn ir fiy tlo n biIT k,il.-iilo b~ kuru, BUl'J,un il;iq hurad i p~)'l'Iirr fi· ,all nna da. bel kUJru, iJ" VC'!Ii k r,D( 18.'l't1 rJ Imll t 1'-.
V I!.pll an bl'l~ ih,b!)il" brynz pe!.'Dirdl!;ll II00HII kiltH PIoyniTli::ri de; )'1I.'II'iit Y·illVI!I'lI Pi:;MIlod ..n. hldllrllmll. '!!"II'"Vele.e IfilQ _ 70

." ::;UBAT ~9n ;S A L I. TIL:
11

l!l<ll-· Al!': 2: ~ ~ ~1Ifi MubJ;r 169 ~

GUo: S6

..

III III

Ai'~ka.plal!lia.
lIJl.jl!..ttl,

hap&edlill'll
hlllllZ!lOll-<

Qo'CI

U~

ri pIl.II; ta!blldir. B1r kI~ tal H I IIUtJ1B bu mU~ 11 -.f
III

\C~

rdl: ]:!:;a -

t-

n:Uin!:.

=,
~XJ

;"2

,F nn.nl:l r bulemtl:lerdi k~ ibiJr ~~11'ie ,ale£l:ro~~ Ilbl all!!· l~de "m Ud.L.:5e hu k!;~hu gii~. hikl~rll! ~1l:.m1Il El.~-3m. OnJa.nI, 8,.11le gorlim.i:rcrdll ki he. dcvJet rel5i k@11.o~ I!I.rkad. ~lilnJ!lI a nuunliJ gOre ~mr:k hI!. klnll. !la· hiptll. fh... 6 it hi.! lit :ZlhJl'll~fe:
&,llyef: nc:rm lim '!1.i.rct:t.r: mi~ ve g:ayl:'l: ml tarih

!la. ~dil-

LJ"W'U~u
all. bu
I,5lIlI

Aihmedin
baZI m1.l nd.lny.ordu.
C!IIm.lll

ktc

~

04i1Io1j"I.IHIU

ZAIllledl.

,'~tIU:I
GtTrn:§I;
OO,lL,'t::

m\'4LI

.IIInar'le"

CIm

h. 11111-

l

, .. r e..nl ....... lMU. 1::J.u. L

blr li.hz h~n8i v IU!.

rum. .fU 'cluIJI!U b finn':E;IJIJ WWDII. DIdar eb~'(!-lI!t Llitklk al' rcli; II»Ol;j II f~ ~

s,oS
1:J :!S 1I1l,12 16.30 lliOl'.!lI 113,~1

1.:'9
'1,.59 9,12

Uc .h:.cn.d IfUl tc:kra.rlarunl'l till~1oI1!f!.I111.1 oatlrli.ml!k l.!-1.J),o[dll.l, Jr Ual bL.llilii. muvahtak ilIillUna~ 'u

........ bd

!ill

h»!1.I.'t.

.. lmilk~ ~ uk 1rf1l!,IJID'r

P'~l kw'"WmwlllUIi In:!.kI.o
taJokJ

naND!:
AK~ll,~I: YATSI:

LC:Me dayanml, hiT .II .iddir. Du ILlr.idr fillen reddll:dlletnJir, fai!.llt on!;! zihmd.eki aokiiooe:n iii:iok:iip !!.tmak. kgl)' olrntyilocakbr. I-

1:::,1(10
:1,33 n,5B

maldil.

.",1:
• wr

bcraln:r
vrZ1T VI:"

Hrllirdan
QarniLd.1

II:ndi· !b,... nl.rQ
oiduiLlnu
1:,

'- .... --m{'1{IIlP

..riI
b 1l;rl!!C£klil.

Ol"

haiuc:yl-=tl'·
cdebl

fiy!!.t lIirn.di I' (lIS Unmuite IhWirn Cemil lBilJe!Jin mtdl.lt ~p %lllafetlHirldllrn hom, ka,1iI 'I' f1r1a.mI,. Bu ihbar diiP Huku:k Fa&illkli wn 1;11'11£ t.tebelline Un.i'IIenUe .Jolllillld tdkiktclJi g~irhliyor. vuilmit1ir. R'n:Qm. bu ziyMet\ct.;~ lI'imlimii tap~liI'!Jh]ll ~d~nnf:ktf:d:i:r. kuRl. kURl)'"
'1!I11In1t~n

Bu l:.iIrur!

t.ir Udh"'m 'bulLllq

tM:SAK:

'le kllpll lII!1tlTlaf O:HiJ,,!lm<l1ll.J'l Frllin.!lIZ rub I,:c d.i.iJiincesi zann~1:ll:'r~

.aH BUr

1i1~i..

l"wm: cl..mJm;.dilm alh vr.. hillL&. Dnun

l-H.ikiimd bir I~ }'
rey

JiI" ve

Ir

~i!i.I'-;JlI!I.IIlI

muVi

t·il

alml

jTlZ1JJlam

o;!tmiye.n

L.I
III
11i.lo

enll.

ollil.
t

lahlIItl .klEndi. aRulul oa m!::V j,j flJe 1i.~;'Ili1Bmllil edin1l1'l.i/:Ili. (I)
J'!I.~omm '1;,:11.11151
'I{~

" ~1I, RI'r ,il!y Ik e.kl:l, bh"n~i,l:I ),a.b.II.!ll!.1o1acakhlL IlIIbmp dlliu n c-eJ ~D ,Il ~dl!rl Oi'ig, lIlIyfamBk II OJdllRl:

unut.

~~IIll"

klJ~ flkhm, Od lIun IImlUl'I"IDI .,m~ordllm. (1,181 l<liI. .Kapn :oil ldlm. Blran h!relfd t .rttlm. !!. d-Im IIs!c,:mla Il'ill!, )'11& ('Ill{l :fIIi.takt.u. ~u1W"!irun ..

m!t'iI"dL\'olll~r'Hd,"'r

~r

ki k;i,fi \'lJi.l!:ubilc gUfiililJ. or, 5efin hi!h(:f y(:n:ikgl f~na

.:;ijl"(,-

If

Ic:-bp

... trnl!jllf.

Hiidl5ell!fin,

Ild~ne gtirc FfOll1s.aem l'm L'toga.li yu.k.lap:nl!. t~dn. Lhll)'ilr
M':!l'~aHn :bi.ihin )'~ni
ima.!tln

SLL IJradll
l-it

p~

V , ,)Ii!! '!I'Dt 4'ijllclil

111 lhra~1I1l

p~

li!§L{i:mdc lad·
sCi,rijncH.i.

&11;1 ,.G!k Be\·I~"mm. gUtll.tlm Ic:Ui i!iik bBdbsJd'ml. Hay&tnn~ kbmll'll':l?1at¥l'!Jfml,.. I:'lm ~'e Ill!" dB ru.. dII. ~ I!Dlgrn. OJ1IDi Q bULlL M.EIl!IiIUe:

t"'all..m'lhiU'~ye
fiilk Ii:o
l}'II

nl1;me

~l!itll'l'il

cl, g-

gii:re
Vol!

0

ilk it
."tjl!",'

vm.[!rrrn.

de. > ,,'Ie Ilorunemek !mid: liiI;t.md~[,. DU~DI:m ~iDnai
HaIti'll, 2!1.)letl,.

dogi!':lIk

1,41 I'lt:'ml,U "''' MIlIb; d,i:lInnern",U. BI.U.'tiTI J{'~ 0 IIot'l OCl a,illllihm. Lrninlm lei 1'1 lIli ktufllito j{' JllI.';'l rlDl bu]tlln rlll d~k(!mUll,.r III

1-lUm,d1l.nn hUZl.L.rIJn.:;. bud. 115' si.rilinCili V~ bilhl!..§ol!i h.al, t IJUIJlIMIl bu. hahn \'lIkuu gi;i. rulmut vc ititil:ml.t lJe}llerdtn dc• ad I. U.. i,i;1\ i..i Ahm~ li!l,1 rim .. Ltt. Bu !lfiUlill H:rra.him p, Q • l~rl~n:, Ii: p nJ1!l!.} vo:~ ~ ,sik dllmd &roll i.ca~ ;:i:I;:~
tLZi!in

-NI!

A~IJA
lul,da!l'

rftlUll

'rl!l'lI ~~

DIlirIin.
,nlo}''l'rdWIl,
biu.VIIU.I'
C>"-

bG} "1Ii.II.t1ff

Utlyemeli:" ....n

P'911"1ill1. 1, 1 d .. If libl
P.,lJ.lliiftl

.Bu ~ah h iMkllD Imlltb:m, E'l'gJarl'll to:pIDmhld&n i'inn~ nl IIII!! kJi!lmllJtll ihJ,~ y"....
m 01: KaraT'

Manl'll. NfoWIU'l!d:6kJl

tar a

'V!iiI!UH

ifUflInU2.Il,

kalrul

mljinimmoe ViHdJr. Olllilmllk
DLl'

i~mruh
.l;

LI,I_

dlyol"ll m~ Iioll II'j V - llor.per'ln kU~!1_ II'!lr I <IPYUBJ O~.l.I.T:I, lu i!lI "Ill .,I',mriJIi l'I)cIlI:U_, Hadlht IfI ib:!.,k _ rf1 til; nnnllr Ib--lIndll. ol""'ilk~ i' t I. ~.Qn lln!!' hl!'<,;u :\', b l'l In - nhr l..cDl!i ,,·u_ktrm. BlltUn hll lOll fuJe' roe 6iI1ml,kf'.m t,ir.llmbl.-;, "niilill v.o IiInpl~rln t!e-<In dill'.
"UHI. _ l!lL@y(!J l.IIyili.

)'h'-m] bh

l'iI.I!,liI

G'~tlldl!n

..nn-

('llDD

_111)[p

;:fu. II.KhYllm'lyor.

fI':ba!hlllylo ,gu~l~rbu p;<1,,!ml'j.hu:rnuDl 1kJ'--!U'IT1I, ol'llrllk U(.'I'II'1lduu .H1!"l" Ii k.lldr • r'j{uj,
1m [Ill ;)'llklUl!1tm, liololl)'ll, "I.lnlllm,

IIIlLI1rt'!o diD Btl", 1'1I,;,1 rDllm IDcnl!.lk kJI bUn-I]]] Iiml1llfi.1l

pLll!r. "'"rIdol I'lIt'IIlI 1111'11, iiito!:irm,U ~.II..,II-

m Llll tclplli ~"1"11', Blzl '''''10 l'IIC'lllilr. Onun!1l d blrlL.. '" \'.e'l I""O,,,,U, nl.llr'll... U[I,ydl Up"JJ' glddr. Ihh U .. n <w" ..1 h;ll1 ),~II' IlYlrlnllYIIDJ i!4}'llll)' Inll'~ --- 'PoC'kl. odjrn. d Amll ib1:}'ulITi
1l1':1".-lm

\, 1 Git!.c;k

C"r~lllmll. Ircndr[] 11,1 tFt'[Jj 0".. rena ,iiI IIU", aI: ' IT· II Hillil ': 11\ rzI

anln inllmli!k! aynal'Il1. t-rnl' ,a!lJyor..)(J. :t;!;l!nl (Ill filrL-oo tD':'n'i~): -- Ne ,Dr! Nill !'!tlyl!iftlllliUZ-! DodH. -- BIIIl \ tll:WI ~dlm. Du. IIlII.b . I1m,ylHU!. VLhllIDCI bUiJI Jrutb. EUlld ..~ trw, DI '. Idnmlnl HI flg'n 'LLz:erlnoInmk:ak; ~. H .11;J 1"i'iYTIlJZ. SIiora d 110 Imna • .0;,t'I'nlf'l( !:!u!l

I'ell,!,

Jrapla.r.

a.l'tlndl: V;chy

bl.l-

IFUI.n.sa, durcc: cJer~e blirlliE. "'aha. Iyi hi1V~ illhH:ak VII-

blll~(n.an

FT1l.1134-

IHytH

"1'Dlll.

'iaJhuj~ u]unw:.

!;'!lk l'J1.

...~ c=Yrl!!timil'l aJflnl

ey"

m!.. ~, r dalm. Jl}1~ nj"i'1I,.
~I Wljtm;llan Ii; rt n HI ';!JIJJl IlliI dl: r Ilill.ral!: yeom.l!kaa1Il11Q I.n!yol'id(]!. G&I"I!IIO.!lUD yanmm y~rp ala.~.,e: -1l'tD 1.er d!:l

JrIm

lert,n.

S11z1r:ri 'iillldiiklll.flnd.jlin
mu

um." 'Pl!k mii~ir .ell!!JI. I r dQla:;lloilrc bu h.1i ilili). I 'r)'.

Iv.
J

do-kiH-

bu I.Iu.lI It!!hlJlld:~D !I"'fl~IWjl'~l.ldln I. 1\u~ ,if Un Ihll,)'ofduk. BI.r dllitllo i;u 1II.~i!nT" jj,nlln.. ;If,! 1""(mmJU t.mm~~m. 611" !l'Ji~] Lil'

r.... n~rolk[l

blilUii'l

JM"lI,)lmL.

lill~'lt'k~ "I'm "lIhuhl!JDl lIB I'IIl!,h\',p{IIY'LI'rLtu. TW"un ~f l' 111 l1t"u 11 'tlu1. "rill ilr "ilf1~'i"'m I IHlIIl. Bu. al'illb dllhu. ••..lIIiflli IWII:Otl h:'111 v y.
11l':.f1l;

di:lnd 1.1. 1011 kl1.npf 'olnq
'>'!!I\

~ lUll

rHlynrdu.

1I)I:IiI'".I.4;

GI)'In_dlm.

SII

II knlu·alh!ll

1~ln 111I. "un

It,.y.' '

leyu lIui;flU' hTeellldlk. blll"i'!"'l'11 bill" ,!!tara" \, nil. Di!"I'!ull lIupkt'·t PileCI',ti! 8eolkl lIe:rn!!~ IIl'IB~, !mmlx!>lnlz 'lll,ye 'D,Il~~lndibn~ \re ItllDl!llr," ,lrn.I:lllr ge1!dlm. Olhne-.. ,[I'{'l'i 1V\"e1 !I!D mutll!l!lm !;".edll, i!'tD:J;a1ll l'Ilzmttl!l!. JlIu li;kd IIi k~ikeaJ\,Qre]';[ "no b!!:l'lmt 1>11' h"'ll'1", II )'h~ml~ljm • .KendlmJ gtIJIllID;) lhl.5cIildU'ordum.

;JImdl ctdi rLlllo• .ot M.r.~ VIII.D Ilh'I'f1'l1'

,hi.!: Fr !'I,M zr:min ic:l.p! rl,liII !;arC lilY· n !iiI! di!lIC'HJ~!\ anl ... .fIbihloeT" ~ F b.t Fr.l.l1:u:: rtJh \c dll unclC:.!Ii bH:r 1 ilrl!.fi:!l blroir 'i.e- bioi d I, tezahuT'l<!:ri i\wo:.rae ~e M:r gijn oM:C rid H:I i bo.yle: gi:i!lot t: rOC:.i1l: ... k ti.
'\'e za.I'l1:ll'\ln
1..J.m1!l1'l

loi tillDa.milc.

tI.iJr AFrikil

FIiHll<e,.

lore dqMd.·

RIl~j

Ank::uad~l'II

lttanbul Mml;."kl.l. llm
!!itmt'dlnj'l;'

Diindij 11 ihilJ

I

~tr;1ltt

I~In

toe" I
'1

I

de

.mAhrl.lln

,_ wl!lI'i:lil.

Vln~r

o;u

I~i,

oldu - u.nu
Ahmc:t;

dii

uno:n

O~iJn·

1iI~ Iluaber ~)'~ mI!~ IIL[r;',.. dJye lIorm Pldaii korlfiry!!rlllnm. ('0'11: IJiUkUr bbrl~ hi!' ~ _,. plmldl. E~1IMli ~ ·ill, 0 HlliI
1[0,11'0.

lIopper'In"II'm - Hill ,;o.r, I"z1
~ ItHr " b1r
!I,~];

h~TIoro blln , df'J'bll'll: m I !llduDIll! I' ,":-tDl, G 'Uhll, . 1/'le OIILCDk. DUn I.l II jl,Um i!tlCCVll.p

rroN; L·lm .. .l.Th ~ ut-anrnu ibrrakMllIrtun .•• Dn.tru
0111;·

'i

baD. IIY1lil.JI!JI dlllha ~lhirlb.. DII:n:!b"D1'dum kL.. GLhnete dUn
![Uyt!I.

P

I [Il!'dl!n

.Re[i., ,ar

Ay.l'IH!1"

AnkalliCoJin

~blejnl do YGntlJ?:O

"l!1'dlm.

ii!:n".twn.

I

r!IDlze donmii~liir. Btl .!I1!),lIh.. lin. del'! m ~';d.L, vap ... n vlQnllllrmlll u

,~h.

da!.'!'

J;H!dl.l.

":.Ir~.'!!n!ln igrull'rnek

k:.r Ir.

U:I i'nl'"

h6'it,

4 • 2' .. HI

dr-TEZ.

VATAN

Berlin - Vichy
Miin,asebatl
,Ui toe biT 'l!.:~li~lk teh me rkiiz tla:rtI:lT:' J:'IIP kumimul i,i,ze'l'in~ VUiihy l'IiJkCimel\ ile A Iml.nyil IIrUlnd i m;iinueb~tlerjn iLld.agl ~l!! d!ll;U' I!;::IIU~ kati bir !:It}" billfli3'oru~ FllhL, ,~

Me,Lur Mercan • AVCISI Ihtiyar
Bana Baromeire Gibi Flrilnagl Haber Verdi
I

$UNIDAN BUNIDAN

,

:I

fMedeniyet Kadlnla~yo_
HHlerler. MussoUnillerGe~irGe~ler~ Fakat Bugunku Kadlnlill~,ma Cereyalnl M'edeniyefi Mutlaka Cokfi.irelcektir. Harbin As.,1Sebebl L'uks Ipfilasld~r
Vazan: ROY MILTON

Gi.inde 5 Milyar
IIJR1t ~ llll" !So :!'lIli-,14rmda. ,t'nlmt, hllnlh gllm~ '11" illn~ ctlrUni!" blir II.dwn, C'rl IIdrmlntlEl ..B£~ nI) I LD ,I~ pn·nnlhn Il:e:rl 1:'1ft7.

iU~r I~b:all,

Yazan~

r'

I

A limo IInYI!i, PIiUltl!! htb:le bit i!i;l~elli.il klllrulnul.:!'LI'Il tCf .... ik C'd~1i::k Vid.y'yi tebdit ve ta:z)'J. e.tmek Dtem~c. dr: pJ"'nm.Q1li. mu",~ffak. olamiLml~]J, diycbLli,
)"Iui

riz. Zira.
re,

GQI'l

1!!1H\

habcrlc:re

don nm il.,mln bugLin elduiu athi ytlnn dll FrB.lIl1lZ im,parolLttllluiulhl 'b~I~iiilni VI!! hemallll'i bjr t4lrllfta.n g~lin!g-el.!'!in, bh t!:hlike':l"~ ka,,.1 bu toflraklau k.g' fUY.I::II.i;ml' hti bir ~~iIol'Jjlll ileri IIU ..mull tii r. Bu; sO;dere baluhl':!l30 Almiln\ - IlIIB F ra.natz do.DM'I.fi'i.i!l ile 1m e-

Amir~l

cO-

DB.[]Jln.:

c:f'ranalz

~. bcr 1 UDiUlI1a D.&kerl: blr taJum i.·ler istedii;. rUl!t Vldty hiikCimetinin bu lillepllEfl k. ~ bit- ifade ile redd!:tti,gt Ioll'lia~lmak!a·

Harp h8fladddan ,.,w.ea ,II\UII\ I!KirJ. MB'DUI"aLu
dl" l-~ tnrd&& yHzUndell mu ~'ilLZenl!nln )!l1krlmll.."Il Gil o k.a..d1U 11!'1l1l11rr. ErkekI~r or-hlllA Mk~M QliJrlll.t"~[J, In'lJ11ik ;I1E1I"pten ve djldi;l!.!t~n '~ knhJ.lra'rnu, Klld.r.nla.r It!!!lil'Tl. Clhl.rll. IUk- lbtl~~1 "'0 t.B<l!cddl bll.!/Iar, il31JtUn lu·adll. k) mll!,l'a:~I1o!!yI ly1 Imrrnlll..kttr,

,p....ute! Lond.-la. lormek mWnIriIndii

N'I!!lVJ'Q..-kta

dn·. Oi ge:r tlln.Ptafl. M. l.fll'!,'il.l'in Vich~' kabinetil'ld~n ~~ktL~ gU'I'Idenbul f'l1.1 refll I P!:tillll1'le I:h:rljn araemd.KI (emaal a.u. inC:' m ~r ~ Ihn. Almir iJ,1 Dar Ian" 1l:1 P:!Imt! hareket c:ttij;i ve ~gat a.lllllldaki Fnl.1l31.Z. tgpra laJlT\da
Alm&ll ell;i:li blilhm!l1. Von Abetz He gOru!>ecegi bildirilrnu,u:dir. Bu VOl"ti~me C!lnill.l!llI1d .. , Alma.n l!1lepl~ril1inrl!'C:ldi iizr:rim: Hitlco['in MlIlr~al Pe. ~a.in,'e ""II:r~egi ~."..alun .bJMi~ilme Ii mw,ll!.ml!:ldLI'" • .Bu U'I<',;,p lhLim 1:1.1l.i bi.r tilttw-at.om ,e1di_n.ele

till' c!Y.zUye m\'k \Ie hell'et"LrL l!m1 Ln etmoPgI 'IIILZLft IlJyc k&bul ed!yoru:, !l:r~",k '~OQU~l'IH11.'U1l U'lme:!iD!I!. ImmrllzJn

till' l:i'O! dlye Vt.
c-ihel eJlulnl
[If!..

i,.

mutbn.k
r;tlLz:,

,!.tlerUa IIOnn"'~tIla. I'B.Z;I
t;'llidl!rlnl:fl! )'~pl1l~.rnu

SPOI" adn nltmrlflFtomanm ~ocuklanm'IZ .por tti.~U

~n

dciild.ir. fllkl.t B.r:nLn iUlUlnd.,

belki

bi.r

V~ il.. .. nl"ll'IllYiI

varilmak iizere uzun mii'llldt!!;rtcobl!!ri yap1m. ...k:ia o].n lC".m .... I,,,..

nJU",u.d.i:.le 11 '!lc!,Jmp ~ ~nlJ .. I' n )III VI kar dikll 116)'!lY& dIlY"1'L- mhnu!~~e tatm1.n. .tIlfOriu'. Ill'!; IIItill' mlll:-del. Imdretl dl,. III bl~'blr KIlman doft.ipni,)!C!" cllld!! If!! ~&r I::llkllt", 1Wn:uyo!!!'". lkYIJn& muVIlfak olmalr, 19ln fP~WII! .r1W..,.• lilly. r.ru.b ) dllA Lm"lfI.~nm hlU'o h .. rrludr,1tmJ 1fUyor1a:r , bUmlytl'l va!!:' mrydl"l H3.o& lili'LlIIIlnd!l!D BUyl. I1IIII,n'8 'bJr If1ln litmokrUL '1w1'1 A.lmaI'lY. ,JH~lllruT1l1. 'mIlJ'!J.ldJle )'11.l'l-1I"Ill L mllyar !.Iolu lM!c I.mliJtiIr" Iaoy- .l!!l.l::Z.IU"a ,G"omilll,'!l:e'J;: 'Fe II.kIilJ.t, :1.'1 1Jl'lo2idl.C8.ktnT Ie blr parD. ytl.lfJ1.z blr tllor YiIf'lDlik ..P~k u.il o!IIH!n~rL Vft!"l!l.. FllkIIl L~ln oo!ta!ta n.tdmriZ_ BOyle I)ldufi~ hillde AVlI'IlJla VI! J\merllC!l~' z<'\·klC'· z..owJo: ve .aI~'1Ib daJillgJ. ptk kadmJ DI.l.nYilda. ~k
~ol(

,..~ylcr deg'l¥I!lI-

mUtullddi yllpryoru.:.

Hr, F.Ju~t mPdBllll'l!Itill Matlilli 'lie ft. •.h~lKlDl kl'Jr I1UJlef1 I.l'umdlllld Lam mu\~ ..- )"flClIlIll..

,lI

nih :y t nrm oI.edIhr. P.,i.3ll! I ,uJdil ~ n p~tlLnin leoii
lideri
Lllvafin Iitle,'Il~ n:iJnll~i.,
'l"1UiJ.lttlnd.~

bioi 1\1111ll'1 M, d. Be-rlih~ gum VII!)'& tJ.z~r!!! oldugunu d .. dti UAb:nUJ)";J. IlIlrllrlnden

Vie:hy'fl!! verllKt!k cevl!lp iiz er'[ne OU1..ik r in a.Plll;lk fallliyetl!!

bOyle bir
Pa~hnel!.lll::Ke~el ull'Ii
En ",lrkln blr ~ekndc J'UII! IrcrIJdJtin I gordll,~lli: F ...1.I111a, do~dB.n dot;ruya kB.dllll&~m~ kurb..l.ru.. hr.

bek I )' ebllir iz..
Pal

KlU"lulu, )'Qll1I ~IIWn kqmeUerlm[o ~ ve tllr;WertmJZI dl!li,tinnt'k .,,, EM mll!t vc z,oT~uJc ilIGlfUl \ bunllLr !~JI"I 'l:lII.rp!fmMla. :I!~V'Jo: !)llIkn mut blr n~ By 11 lerlillln alllc~ d!!f 111\1!In ;JlI!'tltlirmpkt]r. BU.h.l'1.lIu.~ lIa".· (luI:': Hl!fllllr'1 IInUQIII ~n'ilk .... kilne uYr.II.)'l1nl1 rln ~.J QIa· (IJ ~11:l1 b IU~JiliU~ korum.llll JI,I Ln do- r3,)'amuslI.k; blrlnile ktl'l II I mlzl, 111m rna \'oB h!lVE. kuv aU .sahlbl ol:m .. 1c (:.111- ViII gfullin un defUd~r, BunllLr anC:;j!l dt!J1mlz;Ln ,.oIlUkJV1mal zDilIm;:!lIer.kl'l 'IiI1! .1,1«1']mMU.II br kl! C • \'UcIll~Um~iII !l:,"lill.dlfll r;:tH.I 0:ll1lUIIlT. clilerLn. !I'D !ltrrmlll A ~ I,. mOFt !!f'k!l!klI!TI! mahms .~ltt t'I& Z.ltn Fl"sllJi.Il.d'Rr1 ba(llamllk n tc n: bU'ILn meIly!!Uul! =hlp kal!Lrak k&ilmlllofmal'lll I lmW kUWl!'U1 tu'tma.lILadtr. I~ mu- II'L. taJmn mlll.Oef', k.a~ml!lolLm bld!!lLru I'ek !!!m&wk;;;u dOllllJunti. da, \I z.ahmcttcn .1« bli" iunU. oIId~mly bafl ..rnlf· I'i vo. kU''''''oCti d!l blr ponl. ,tllm(' b, Roo Il\·dl., '~"lork "nllill <:>1HilS senul 1.10 UI101 III"l:!n~1 IlrUIIlAm!:tllndll klldJ.nll),1l11ft1ll. tn Ibll- InI'ICl..fl'. dU~1 mmnn 1'1. J'llnrgcntbll1"l dl'a:lt it I,ten i~~moRl;ltn ber mi1llt IBm· da lni;1H~r~ !:II!! kadrnlllJilmr,l.Jr. M(OIi~. yL1I< blr aJllneU If!) botc:1I. g1rm~mLilm'Ll~a\'11I"1 tB~in clot!, Cllmh'!lM' L:l~i 0- lI.! ~lklU'm!l.mollk glbL :II; iUll1'IC:1L llIir ",:n. dlt, I!irk~1< ba~ ~~\'m~!", ~'1;itil'1I.n1l1l1!. di.nl toplll.lllry& baJurLaltdrr! In I'!C'D. du., 'II V"" (fIll "I."IIu[\1 IPUnn [10- dl~~ lie AJ:rnllnlB,nn ba~1 I.IIIUlne ~11I~ro 1lj'lItllU II:ZlLtmIJ.gl,1I:~.:l!llml dLnt .. rd'll ml.hLklr ta~.In l'W. 1I fll""'I1~"iJ .... ,[1.1&1'"1111'1 mi"ydon b.rrIllJimlllt:rr'. Ylnl tutmnlri v~, 1fI;n,ndut bl:r !;c:Jirln ::n1lm<lI mllyrur ... rmilr t .\'ahrrlml~l1, H, harp bu lHlrblK ruh yUztlni:len kop. hi m~ Wbil'mmUI dml'm lc:rcU. .. ~ ......................•. '.'.- ... :." .... Ml>rjf~lIIIh \' \1c.1.ln"lnl mU1r'lI,rtc,kltr Ir.l:~r, Hlllb __ ksilm kl l;ilJJ;UnU kurkr· .'. - .... I.. I, !lMI. \'r h1tIlI~', bru..l'l ",,'.. odll].\mer k '1' Biz:lm 1'Iu..'llmlz btl- 11'1111l 1~ln yLHdl yarma a~m ~ I!)n:i.h In l.,tHMI UIt: 1'1no H, R n C'H~ l t I'U- lUn bl1ti'n h~rbl!tlrr, SakAlfmfl! Vll CIder, J~t.., bu IT1l!!yUn n .. tlc 01 ak ~,bd rIll' [] n::llnQ I'LlI'bllJ. ~ LI ICltillPI rm ,Undet'llr. UlUh bu"' ....n III~r Aml!r1ksll nile bC!o~ 1i;lnBqimkii PrciTa.m 11 ~,~t IlZ, 11.101 nra.'!'M:K l!'~1I1!" li:en- d~!r" 8; ProUilllrtl, SOJ .,\J ns h btrlerl, ,merik!l. hUkOmelt bO]tUT(1 ne. !mmlmu, OJ 1'". OIt.U!Ltiuln blJtUn tT I.f PNl~"!'r'I {PI I', 8,-1:; l'" bllr'Ca glrrnl'lti'r<. 'Bu bol\'l!! ~ .U8 II t I kAdmfl, VI! OI'lUn yUrtlnd.n "'akll m.klt buhranlnr 'l'run ..Jounlalll, J"L.III III 'l'ra)"l Jljr- utln !'"Utul\lJlrmLlrt ko.l"l' iii i:V 1I:1'l11hn~ ~ y.,m~k: IUK!I I:llgln1t!:l1'lll rut.a.p i![HIII", diln. kll.;lUt tlLr ,MtLfI MlJcnn.,dl,Ut" Ul'lll I"Jbl, hl"rk(!l5; iCGk.~t.U ne' :m- 12,JO Pregrnm 12,.'ll TlIrk~fi I'1flll:t.r lJ,O., TtI'r~~~ IKIl';ilnlu, 1),1, 1'1.0, mn.hJ1lI(~!tI"~l!r, ml-I\ oLlI!JIak'!' .. dLyI:i dalmt blL' Iliill.nlU 11,;'1.0 .\J IUlli hllbi!rl",rj. Mub,1 If) hhl :klll>m, In.l Inll.Ulb!tu.·
.
_"

ell!nel!!llI!rhu!! ...~ fll11!!1U"l'1T1 ve.rmcmek 1~ln hu g:ldl.,e tit .on. d!lklltllYIII klll!i'lar ~ yumdu.lll". Ve nlhllyet harbln patlarnasm me)'. din !I'crdUu.

nne, fll,ula

lit!

I,<io

~dll!rinl

g~ekle"iRm

...

dll~

bhliginin
ri

do, y.a.lunde. Patiste bit IB."IlD.CII· gllll abel lI!ty.orU:l. tiu ,ureal!:: A~m;:Ulya.n..n, ~ill~ a Itllu:lllki f raruilZo tapn.k14rrndc. ptcpag';_r.ldulnl ir.lIvveLI!:l"IdLtm.ek lJMII.>·j ~r:ridnln

olllTill Aim n

Ie Bulin arallJnd!li:. i, 11k tezahuL'lf~!:ndt!1lJ bi-

~>::dLii b1I1Li~

It'e

b8hj~illp

ne l!Ii.>'a~i

dllrtllal!l o:v, \,'eYiIl JUlt:r~ bit.

hardt.dlcn 1::'I.",c:I. hc:.r .te.JnZiI'l 1:11dugu iibi, h.unlu~kll biT !:,e\,:~ldo bi!.~ amOlYl dij~i.mdu.iU dc: imllll-

.

"_.

"_

~Ih:rl!)r.

KIZ

liseh~r Voley
·:e'arl

01

f-;,('rl~ II L'r~nlll Ifc>re I:!I!fIII u-t.L~rl I'l ~ IU 'Ii ~ 14m n ly!'15izl~l~ I..lndl!dlr, d,,;l:mJlr, S,~lInnnll IIll!1" yUklll'l' I:l~ CtlllkO ''\'rn erlkHli. tzJ.MI1UI! m Il(,dbin lI!ltliJ" d,;l nllrlnr. r,"ll~IH )I'npLh~lllr'l mbarl1l'1 bill. dell!diln t!or!{Ru)'mI 'blr rDlIlIll, Bulllil em<!1 \'e !dL'nll~tl, 'lIi1!lc~lJ'lt!l ~·e. IDnhU Ameriktlll mulLn< I r]l'NU ... bu fr'1UC"llld~lenln. ..w. h t etUrmtlk, ~UkhLrlnn IJlkmll Jl'U· rll~Unl c1Ilt' (lll"!ili!'l'l',LI(, I~I" I"W"Wu' 1I:1l11l'1.I nlJiI1 In \era~t ...r kIU ~1l.tcmlcml!k YQIJ.l.nlilJ.dll'. Milt.· C'm \' om"'" J1,Urtlnm~'yJ ler.c Lri "'e sl!<rg-llz'.>'1t tlt'lu.5L1, I11ikm, lHtv- d n blr harp k!l4;.!lIgilllr. \Ic!,)t, rnUnddc (t"!b1mut..;o :k:I)l"MI!!UoC· ~ulllar.rnu:z:lo mtmnJiUl y~re ylLI!! tin IlJUlLlll'l VI rlldlJU mUddatlll kn- yUj)'oru;i:, Onl. 1'1 k~ndl kil"'lj ... eUerLn~ thn "ml'! \ 1~~lIlh'rlllle bll;;: dlllI['C'l!Ik d.ll:lo'nnll", clirl!UI, 'kudn~tll bll' In.1In !I·okhat. Zlt ..n mel:lcnlyet, lJ.u lid n \.~ y[lU~tj'l"ecd. ~cn;I.~, pUI'Il>Iklnn. MIaMa\l('nt~'1 ,-:;,.Yl1I, hld"U H !IJItJIt, !dl!lLl I1.rll!lln(l .lI:l mLlV.!ll!oI!J'lc ~ l!Ip!yd.!llllo:l~ ,.i\k Jnn hlLr'lilQ LU.yUtl.lllarUill, ElLllUn "'" ll'I'1'7 IIlt .. rll~rl ndlf,j.\,un·L" ~'C [Un-, )'n.Jllr. lill"loIl!tll~rlfl tl!ln!!!1 '~l111tl mrll.- I!ml!lIm II: hFlJllI:IJ'I'Il2dl!11l. ~l"!lllgUmLllili ilflm ilUrLhhitl" mi1~('lLlltjl.lr. rID LSt.lbdILI!h 1'10 kjJ.~IIIt' tl!n!!. Is~ I« L· ~Oilulumu.:1I. g,;oalumlllk lkr. 'i'«-.I't

!I~hr. Nmullu BOO bIn ~Oll bInI 'rn~ILlliUlrt rj..U)'tLII n.n~lllll'. " ,nw.";)< !lJI11 If'!lt'[I

I..:L,I~l'1Ihr. Dum.in

m

AM,..., :lrl "lid

lu-

tI

F'11I4:1I'Lr p.r~lIml.nln

d eo.' ami l( !Ir..,1k pro£Tlllll lPI,) :IS f'rojT1H11 1 ,(f:l. Druw
l!!.~O Konu,:,ml1 1!l ,.,.:0;

HI

~(I

muzl!!;;
Mllz'k

1.'-

(PI,)

~ttlllln "all - H:iloy 5a.r.J HI MUZik J,t';!tfikllllr Strnllll1l"1 :strbl1m'l n 10] Al'a.n:; hllbul!:!d, Ul. J~ lhclyo a5J1 J!l1)"';U2(I,lS Rd)fG l!:iIoZoC U 20 III R.ru:lf!D M:Ume IL,'Y"U 11:'0 'Z1.·15 R.o.(f.Vo !IItllOn orl{~nr
!l(OIlU~1 _~I :::,;]('

IUl.bJulfl'"1 ::J:l.'~5 RIIdY(I ~ IIlon I(Jirln,l~mm ,da"'lIlml ~j C. b4n~ (PM 7.3,.lI!l 2'3,(10 H ...pam,..

AJ ~

nL1yor"l.l, Aylllrl: !Kunda derln hH~ldurl 11&n n y{;' L~ 1:1'11 JIObad n "j~ruy ..n 1u. vdCil~mlaJ' hl!iilllMm )lU%Undc II II!: 11-nryoNu NIIl!I VIne Ill'i!l"!1111( blr'lll!~ Ilrl.[m alb loIatng kedll!" IUI.'mN:l"n .I!!I!1Irlfl It.:;,,rJnl! o!:tlKHt 'Dudnklar183 Do~ glbi IUlLhp ku.w UI 'blr ~d:,~ "I~I IKil'lrli, blltUn t.knHI1~ IIC1!!IIQvt:<11I!"

MES'UL
NIlt:l kU)!!n bl r riI~f(lrll !fill ~1.1i karm IbJ'l~n. btl" R!MtttLl" IJII,1un ~a'lkr n iI I ;\IIl}'<>raU, Ilaaall diurtJrll.k tJ 1.-ti%IC!rl~ clrarn bllluYfJr, lIMTlllI'I;z.nI'r'LI'I bit ltwktrl~ Glri!'Clni! sDI'r'llnra dlllilklllllrC Orad'! "hyor, .Oi1JI'Il yt·

KiM?
rl\!-t 1~"1"1. ~d.l. NII.d g!J.z1l!'rln~ ~ofl1.nln .trbllr b-a,mdll Ylln&JI III 'l"1I! Illmbn

r.:Jr: - .I:,t~ II"Cldlm d,l!dl. OGmlrull.!n lH~ 11 hi", bll' 1LII.l'"kf,lnll!Lmetl ;:doI!tc<nr.II:' II'WI I~ •• I.bfllill'iil a:k I~In bu-kl!f llda.m hoy!!!!: IU';- 'lInt Ikl tllrlllil Dll.I~l". j{er~ kupU Mlnfll kap!dIL !]on"]' 1.11 ,~e~ illin IIJlq Fi't,an killdll'dl. Upl - l'4Ml, D~lum d., I. SoCn Ifarhn;. kpl nnllrlUI. l<.Ill hJ· mllWI hl1 I 1. il'lWLlI bqml Llel"lyo (loftu urlLbtrllk b!r' ,C!Y ItTI· IUrI '""t v l hun" tlmdt danll. ltl !:1m. dllol'll'Rl(,
MIIJ'Ilnut. Sty ntrcd.ll d~cli.

olomn Imk4Jlsr<llatllH)I.i. vBl C1lk b<.lJil·I'Il!Itll II II~ ilall!lllllll' bill hlilt! JI1lUrdl, uad.J m takd ~o::nI iimi:!1I1;, I:Irul kpozlIIlil!'rli1.l ,Imnl)l ptltJm IlllltamJ'l blI~hll.l;l)tlnLI dah L)I'I anh)fDJ:UIfi. ll"n1C.. C ellmdul r. lnoC,fhllneJefmd!!l bll1al!lJlf(~tlml nrl'lltl'" kl l!l);t'I IJUrLh!r~n.(]1 lie pUr, l!IC)'L Danlll, l'llmd brn.1 11 f r Ill! ibcSlIpL ynn .. N ~I ,fLn~ It... Ila dedi, ImlmdLr' rnm n k mlr n III bhra1l olrun !'iii- Ilk kdllk. J:U!dll. i!lUII~rL II ~UIloU tUl SWill. m n 11ItlMfi 1m ml T JbU)'lr IId'lm Bi:1Ii tt'lill etlvtn d!l!lfi ml)l'!m, ~'n m.ltt,.pltrl'l tllllI vt'r'Jllllt'P MIIII(- DedI. ~nll.n IIIDin 'rmejtilnil1 11·"ftllII d4ht'Ii. Urn, JIm ~. yll!!l yrm ail.l!lm olmall ol .. bUtl:egil'll lllllml!!z ml ~ JUJIIl1I UIIl.'lUnt!1Io dlillUdln. AnlLlmhm a,ynl,_ AIILh h • .,.,11lh !>Myl. [I'll l-.nl. .fiiUl'l (O¢Uk ~I~ G'I!"1 art.rl~ k1'l hr 00, :Bul~ b... I pjrml1ynnnl!l H oJl""II. rllll, 'tolA Ptll n11l1.bll' J.4l1dlmll '0. .9J. ~Ium!'! YllltlnlJllm. S~[J KIn Mr 1,1:' mn allrl IHln.Un 1111\ ALI htJn. olilu. 1I)/l!lIrnm 0 I=Omlln h~n dlt Ij;~LII.I ~dl~ .. Ylirlefl:lr~rLI:, II.dJitil '[>]lUSun. a.nlnkl Illil bnbMlflli1 aRlII.no. h ya~ d!l!t1l ~I1 hl'!,P fJlnu bLUy'" n'lWlun" Y ..,~. Ildnlil bu· 0 • .1'111;octJk IJ~Yl orre-l'ldlm. '1% rLlI.zarIIlJ"L IIUzLlIl, !lflnl-, oll"t. ..
lull~1
mut!'!lll11dl)'t!n

An

ba1:i.a.n1 b1I bn1i:i~ t;6rdliktcn
tll,rOf m:l·
hlU$llfi ~

rPlnilili

y.;op,lnn :'1"1>14 rt dllnlt!!,fJmll!l!l, "I1mdl eUflbU~c gitme metrtl! bU.1 hLrM!. ml!ZlIi~!IJk: I)!u:r.
Ni cl u-bll bu lIIaYIIU 1'1 111)'1"11mllI1J L:I.~iyotUm, I"<!L bel'll Iylct.' dlnle
.klirilTmi

,I

:IIOnra gl.

a.

IId1m

am.

"<1"1'..

'C~nr

,oo~k

lllrk,w

- Eh d~l, N!!! .;'l'nnilk '~Y1!ln b{'I dal:l , mllJ'l:MJl'.YI tlll(mrul~n 1'1'11',' 01

m

,d{:dlk:!<l,

bll er IIdlLml~rllE, [\:I!I-

nl r'Uz&Ann I.kmb .• na k'.pllmtt glb lid thraf!L )filCIJ>tI vur~ \tum cnmurlu
:tl'lllr." ItIMI\ dllillr'Q-rdu. ArklU!Tnd. blr i;cket, blr
0

"i

kit In 111~ &e.elnl ,=~k&rmllch l!mba)'1 cllno 1l11l1"1lk Jl!\'rlccU. lkl t,J1lI III!!
Ill"KI\YIl .cillo! bil"' kordo:lwcl.t.c.
MCLdiivI'rL

,I

L

rrtuzu )'lrWnH,
LilloI'! v rlh,

lIoluli

IIlY.pan·

~Ikulllr,

Ji!3.'~1l11lJ"l Unr \1';: 1l1i~1I blr

IOf

blr

iJil'lilil'!:&,

a,<:llrT fi'llt1tal\ M:r ~~ lelid Hull~t~nJn alundlln ...Inm" d.elldllmU", .j~"lIlh l'oUU yakaBLZ mlnllll'I'
In

~!Jj.u.k~ od.alardll'l lIlrJ n glrdJl. r.. Qcnlf lliIlilhLn Il'l laJrahm lL YII 'In; 1'1L'rj, k~1I IrLLLlI.I 1'I,IIIUer

:l/""'... 1ill
11I-

nlhlLJ'll

de" IIJtrr a.gv dohlm t !;l!lq'll tn.- NIIlt;1 mrun "f ('I bl k.Dl1l II1La. '. 1c t kapRk lW"l: dErlIl ~ lZ,ilh:rll I:!rlWlI (1, (izl!!rLn.1 ~mllolh, 11'1'110,11 1'111, GIIb.t 1I"~IIO~m m NjI,~j. ~knklllnfli .~l.I"l'~IJ'fI !'Ilkrn~- Ii!!. H('Im m· tcrUI(1, '111. Uot'f ZITi'l11li1 !!II! !lIIIV8ITl tClI'<F~'k, bkrJl!": lIf~yllylTTl llol;!l1l>il K!r I)p. r.h!ktlr D, n,lI.- l\IIbo Ftdlm bllb!!. dedI. I!1::nl nl' i!!Id In. ",,,ruolfll 'Ii 11111 mLLht.aq IIIWYrlU!
d~n catrrtlll'l '!' IhlLirliT rUldl.l. .(':oLL!!: mlltm,
~kllll- (lGblmll.nl.

1o'l"mU, glh~ 1to~luktllloIII lIo.dL

Y l"1n.

II lu"e1 I Y0rLtm.

r;c-

A"tlllllll )llIorl)' IIldlll' ..Umltl. k \·ir.tnlll t.I, Ki!nllnlUI ~011 olbn IAItUl•• - Nil(! L, Nllc! 4.1)' .. Inll!dI, 9"'1\1 nael.k cJunll.rl. blrjllU,j iH!ilak ,r;1 III d. duran, pmb. flinl,lSI\L .Y 11 li'll dlen ml cat Irt i.Jm. COnIIU .I!ol 8fln l: I kDt.a..Jn blr bdl. ... kapuHn ~mbad&1I )'BInD: bLrl yl.lHl'Llr, Il:lI'rl- blr 11,,1 . giU'm!!l! 1.1I)'Q clum. Fllltlil

""I

Iii ~ ku'~ !11]~""llllliJ'u I'LLI' 1'011 ,n,.d II'1)'Qr,. 1>'!1l"t.lU, R r t blr .!!I1l.'IIrl.lldll • nil] III1l.,ohLIn iii. !la.tT. bIt ':IIllmUl Ikl bllldllm Ie IitiIJ, &Oftl'n. dOI-

Gl1llnde u.rualol Qln.,r I" kU 'iI.'IIU- yl HIm 1>1£ n;y!3"miltn botu)arrILl. ICIlIII ".nll hft!lr bll' l!l!rllk hlll'l,j I Itrn p.rlln llll'll k 1',1 kd~ _ Lnll blrkl.lI Cll ra blr I .. ,r",Lul. te, LIn !lata kGnulJlrll1;t bem!!11 UOl1'ItiI hfl.r klu·ytllll lrude.r ll.lkst'ltUmlJj 001II. - KLm <111' .A r:: I 'l"ltr"k blr ~I 1~ Ill~H'II,1'Idl!' yn t'll( d Ul'tlYQ.I', h;:hll:lll! :YIlIIU iltly 21mLrlnc cltlltU ndu "t blr S<dlc-e 1'u.1~lIa- !1I..I'I.m1, bJr b~ \1('1 oD-LIT.1 bpo yilt ~l:Irll-

'u-

1'lIln.rllk k ndl ~ .. "dlm"1 link q }lOll. HI,. Ulln drdl oC:l'bf'flp r;:;ldifliCdlrn IIlIlmalll!j!, y,&I'1'Im.. lifjn~ )'AkIIUlLII. I!I~. Itl". IIII.! h!'rLf dl! amm .. tI II N" MyIIIIn I d.l1.hA Iyl IlIyrrn ... 011\1:1 !ODCUK HY~l!klll!n I'rlyill'! M d.."" I'llzill. duo Ifillflnl.F"aJ~ ,v rlnd!'!11 lmlwL. ¥1It.aktri rllmam. iEiq Ii "'II 1:l1:r.lrn yaidll.,IIII1"ln Ittn.L\.rTnll. yll.~'oIIofr,'1I dlz i;'~lctLI, b~bil.lli' alJl'nlit 1 " r. nil'!. I!IO! l'U[I VI!! ltll.[lIlJ~ gbz],Il'i:1 I'Ll miM'lr't· 1 - NM! L J'll!h r ~rm)'(lrBun lit n, Yll. nlly.o~r'I kl bDn

- yok I;Ic"''' ' ~d~ obln bnh mlllD 1iIW\. k..."111 1 'melt l.unml'lM am orulun nP1~;l. ~hller J:flrrumm ''l:jj'j d& k6tu !liyletmeDl. SOnbll[]lk d dl, H kanDik hfrlr II bu, n, klu,1 .. n 1'd'l;Irlnl n5ll.bLYl!tlf! ,1(1-1 .. IH lh kcndl ~I ilvilldrni frrlalJp nt !limh. EUL'rLJ )' 11 - ifnmm omulllalfl.r d WIll l:u:I U'"oII 11.11 11100:". 1I11'hlK!loC!" rm~ .1U".b. UndeltLri.1 \'1.II::undilldnL d'1t.!III, Mlhfllo Sl:Iyl!! d~. S~le I) kMm lann pi. !lCoI"B!I'rlo!tlun .. ytu: a~h, Bl'nd(! ynpm1fU' On!.! bhl' lIo'lt:lIk 1(111'\1.11 ilJi ('['Illy'! d ~g;.lIm II I, Rflnlt: i ytll'! d6gdb! rrrl:1llm N"rdl! <:r IJr~hII, dl:ltltUIl nll'1lQ r 01ll:la [] nil:!,,"" l.-t~t!ttnt umy· IIU0}l. !!Ill 1'11! OliLC.III:, lU'rltln l!io,yufldu. 1'1.1 nn. "lrlX,.iI ~Ib ",arml l:ulDdflT 1"1:" !'I'Iuydun, /l.l'IlLm LGk:ra.r inl edt - Te-li!Llr N .. )'IC'tl!'r fJt:lum tilll- Ammlllll1 '.VC!.BI! b~. ~l!kJ~ 0 mtn yln bi'ln[J, k;rniB.rllYI B.iJ,'I'l.[f'jJI,;;lalt;" "l..)!Qt'\Im IIJ"tJK. _ t)ILiy.or mil un, hayu' 1D~1'II'k !!t- y tl::11 )'C'rLndMil klllktJ. koLluJn.1 nrkll' mil oblml}'i'eI!,_sllI\, IIUrLl Moc(1I'"k111'l tJ • ya c1,o~"L1 IIi!!li lal'ak I!ll'"Un. I'lnl2l. IJ llilliltaoClUlIII! E dMlI. :fn.J;!f ~ltll -N' .01 IU. rhl~ Allllh ItJKIPfl QII, \'01' !;Ie lfI.li!: (I., m4.11rn rUle', lul.lU!1 ClI.rllyo'l""llun Id <II IIrUJIIlerJn llllZlll!imJ y t ... ~ Ictnd~ blr[l%; dl'll'la dGan-ld.l, II 11!Jal a.c!fl.ycrum. Se,rI da, pllrllrm _ N. d'i!dll ClICIlror T.CI\I!lun, liD B tB. I!Iol mupun b.llk. N~ ,)'IIJ!.!IoYlm Ilolil,!lm

~o"'lJJ

lIzllJtI,

NDrl bllfmJ, yll'llll lin !lendl kl!ndlnll;

urllf

IIIlllllldl

"I!I

d 1\lIe! l'I(j,yl!l!ndl. en" ft I:J nd ~n I ttl. linin!! I.:!!! Iat.mtlyDr. ALlllh J lab I!t "In.. SO~!Lkt.l!.n l'l1ll1A.ilynl ~il~lI.k I1dtmlll' rm .. ~I lllll:pw-, k~lI blll,md blr Idlp'~k uz-un I3'lIIl h.ll!v!l),orLlu ..,

Icm!fl v~rrli'l. B1ifllmOIU IlImBylz" 901'1'" blnfull bIn nklIna gl!lmlf F;lbl yatata llIotru ~~u[n. NrdB [11"11 bablU'd. m dedI. V~r dt! tllnl '~l")IIrn, lI'IU~·"1' lid m rill'll 'lID;.Iul6 d~.tn.I \J,l:I\tb. - 1'0111lllr"l.~'Dn B;["n t8b·.mI,l'or 111'1 y nrt;lI~ 1lli::Eiwumdnn Ime.~ul I!IIcs-mm ra1I1ll ~!ec~tlm. I5l'n~ d~ Allnh l:!llrth I!t BJrr.. Odl:lYl )'I1VII' 1r'Q.\'.FL, hlr ,B~lhl1 114!lS1I.1.r:.UlJ1 !!fI"['I1I1;'t[, Mnhmul B!!!I' tJl,IU'Jd!l hL'1'I1<'1Il lrllmlarla link I O~IU"'IIn. lIynk ~...a.lerlnl. blr t'lrnlln dil' hI! dll'lll1!dl, ~onrf'l }<I!'mll kcmlll'l!!'; _ m~ bir za.m n i'llc.1.lI tlc'lllm

'~.n

NodL"l. J'lf

oUL""

_---'&....._.

4:

..__..-.

~-~~--~-""""

......... -=_""",, ......

,.,.._--M'E··· KTUPLARI r
II' ,I n'd ~1,.l .. ln ~.II hllrtsm nlilt II Jo' In,." ..""",rlJi'l). i$1rl.nlc bl:-ol. dt!l"Ill"~') ,1111 ".-fIIIiI. UilJ.ilt::I"JL\m~ .11111 III"'~WJ 'nhluj::;u'" \. Tkil Nfl .. jfll'il'i'i1, IInl, IiItl !'Ir&d INI."Tulmn i1Uhl,l InH.ihiUI1JImiUl

OKUYUCU

"

~----------------------------------~
...o;,;, .......

'V'ATAN

4 - 2 • 94.

,[0'' ' '. k,
..LII

bill.miD Irlll

I:II!I'

;)·iIJ'[liH'LLkhm.

N"oIj'1iIioIl

~ hxllll:

II'!'I ",,1101 mJiIlI, ... oa
llniCl'!,,'I.{,j
il'l1TI

ken tabn1Umw. ,·ID!Ir;, r "I •
10['.

ml!'''iilmdll[l

no

~nll'dllll.
Ii; L'ilI!!

ru!!!!ll.I:<Ya. dlllo

no ~rmC'.ld Ililn'ml jf"'l"ll"n ~('oo rl,dlp., I.I'Q:I ,., llllO k .. "u'kl l' .n rul.! 'rl III ~lIytll NilI'D II" r
:t.Llll,

..... Ii'. iii ilil, \ II" kll.!l!!1i' "kw n..JI 1.\ um, 1m lilt. lb.:;nll7 mt'lUl • 1.. llmkdt' hyJg'fll'm';!ltm . I.. rill' •

"'"II(..

$eh.rimizdeki Kiiltiir oe Resim Harek.et ler i
~'1D 211 lndcn IlltNlr n aUIl~l 9 - I<byllil tlpl "ri 'ilok k ...V\'~U! t'~l!irl('1'd11' Hllhcllln b ka Mlnmr !Unlll1 ii..I't. n"'11.. " D.k d"m,I!llnd " D gr'l.Ip1.li 'rc!.· lIIamlll!l'l l rrurntlllfl hillk 1I;IIon I,'r· 01 nk VElfill .i nu t'BlIenj kull'I'< tl rdll rn !lktod1r NHlII t IlllyUk I;i ~ I Ii lie ~UlJrn ~tt'· dh- llynl!SUn 'FI'mmm'l rc ,mll'lnon Yc:n.,rln k."l1 klllyol'1und" ~hn .. n "" 'i'hl"h'llIlk i!:'15"drn;llklnl t,~IlI"'IiH ;:III "<'1' 1\1.. l .. ~Mr r-dkl<l'n ki~r~ Il'lll"ml'k Bllytftilll'lt'iIl 111'11',<10111 I'Illnfllln !! imllln t Ilbl!'! ftlr OkU%U taJU!.VYW ed.l'JI lab IO!IU ndn I!;~yroltlltlrrr 1:1: ft!Y~C:H: 'l'illtn 1'1 dl! l.~lllr I!'dllml't:" brl~l,,,~nltfh:r 11.1;1 biT tn.b~.'Lt ,Mom I I.D 1'18)'nt "',,!!'I:!i.lr. hm 1m lid I'>elIlm f>tr"RI~II'1~ Bc-yt"thl j{ VI:! ~kUI! tll,rl'llrJ HI lke,,1lldl!k I ks.rlk t1lT ,'rgl'lnl <I.. Glj.k, bULIut t"pr, 11,'1\'(, oo"f'I'I"k hru m~ \'1I1m ,,,brlml d .. h:lnd{l KIlYIlIli11lII1 olll!.'- k lo:u"",,,,tlL bLI ('111m bu muM~llf "l'lg-IlcLln JotWUlr I"" .. ','r 1.. lnd.!:! cIlJlJllnm.~tA. l1ouc· kct h IInde blliun 1'1 tAblalJn k.vr"T'i\ Po """1m ""dk~'lllj Uz.erlndr 111, lie Ip...... I:Trbllv¢ .. lnl Umll o:IIlIo:'bl!llI'lr. lr lru btll.Un Inc Ilk V" 'flu&nl: !i.ll.r1lc R'Nmll,n (IU'Ii!"I~ .. drTlll Itl.. 11I:l'lly ..- KO!ll.prnuklNiir. SIIIII bnYIl II.. do;"< r-L'k yUrUdtlgtlnU '1', Ilitlk'b&J Lr:ln ~ull ynplJt"l lnl!tlc ve prlrtrL'!llndc de r>rl1lt· yt. I" \'lld~tllitll'1l iIIOyHy MII'tl. TUr. l.,.r mllr!um bir tlll\ II. l<;kn~" I"lInll1.n.

'I ])1ft

rliI'IU1Nl-"1

mnl,r

l' Bm.u

4111

II...

'II

rum

F: Urrim

!lllD.1 ·.. rum. hlh III II.filll'l'- S,1"l" I [ Iki bllml'dlJIIlpl1' blr ~)' :li u.:.o:_,.m: 11_,' h.r. il'nI. ,'(I tllLITIUI"m m leloi. ~nblmn ml.l.n:\<·. ni'Mnro . \c • hlol ·('l,,",n.tlll ..u;!lll ~"I'(1l~ ... 1 r 10;1[1' dll It ~ 1!;;l~.1!' [J,"I,'lftlJl! illl,lr:rmll.[11'

m

C1m!I'IJ!magm~'1.n pIIJIrlImI, toprakll n tun-nQrluna. rl!.J.lt.edrn :z~ylldi!! ... blr :nra.,!.trmll gldztl 'IOOI'PIYI!lI'. 1-'lIInl&n!;lI'!:M!~'nun 0I~p;:: 'IIclU'1lI'i1 'blm III e!i!!n tnbliD!lu tl!krI ~iI !Ubllrtlo kuiv\161:.1.1 olgun "'!II bl:r ~11I1. I..I! Cl:iH&llcr'nln n!!.lllfti'Lo.rt'u blZl All'lilrc Oldl!l'ln IiIl.lny!!.
llilQetl!ltLnr:l

BQzr!QrU1U GOr,B M'SlrdQ'
I'

Dog

I'llol.

Bt:.!JruUa

t tlk

K,undak1anmll" SO/!lada B iig ,il t ii 1m ii ¥ 1st an b u I a: G.orldt;;"; lml~'i
---

ill';"

"tim, Lt,Unm:L'!lll", ... Ell ~. M'm ~.u.l
:lo" rr II d dllhlll
!l"l'fij?TI

til-

.iDb lh'li'r'In,.

~'I.JlUI!ft

miri{,Flirl
I'TnJ 'Il!!

~ '1"[ ! lind"! dip'

I !.!lIlA.!

"I'

tlarU,}'i!'r. ~"Jtll!rln c.anll'irltmdl!<n si~JG!eltl. 0 .....ma_n.m d!l!!!;uJJ lI.WklH· dll<llrlneo CQVIrlp. v!!l(!vld mu ...IlJlt:kna i ZoILn MlaYBIt VI! m 1lIY"cl.I!!M 1rt.0'}"U 'Io'1! Inrmdart III! TUrk rliol!li:llltu tarltllr·llIIolf zmr.IJUI L1:ln 1!)ImuI, ta.l!ULl: ~r. eJIIftll: r-mn.kl;rt gilmmlliilln !l1'iLll'1.d{ locmdlY'\ 5e'bub, CaI&tad. HB) .... r IIlnIl. nJ£.o!I I'1.JrcdcrtJe.l" get.lrc.nlllrden II~ biz,a btdll blr I,tum Un onliln' yunek h .....lk!ipr!tfntia., l 1I1H'1l)'8 g~1 m ensu1":1, AElttA. bJrblc1!ll. Idl.
!l vt!rlYM', O-Ud,ot'IlWI PraVODee ~r dabll r",LiJI., blt 1,;JJ.II1Ph ' bu-t."im ft~yor

g-[nll'ILll1ll:1. min'

IRDR1J.nlnl
....rJ''it',

~Ik.

I(,FiI,1

'(1

d 10II.m

brlliJl lIu dlplomA! II! IkU· hllUlmU.. ~Inl )JL u_'i'lil'lI'"!"Tdll ro:r:r\ lif~l, i:.I!Jk.I ,do!:' I!HInlll .......u nnml bglmnl.. 1311 r'lain ·""t tll!l blR.ID<J~ IIi.JJ' t· III rl iW"l'llIoI.l!I d'll1'tiu:m. Bu )'oldA II!oI'TI\.l IrllHl~ 1l1llC'" u:. 8unl DO de- knll" ~ Clku,)ru~L1nlllil~ F. N.

bl)'c.tII DLanl4nlllll ve Hm';4ICJAr' nli"yDu..:lam, Gun mBd.d t n !llf.rlml !dnc can v bqlu .:alq.anlil.fd n mE - gLnliliy4J'1.k Juurumu Ikbl"ll!tUk:l.en I1w IAptll U!riell.YlUll K&'l' kbyde. I.I! VI! II'lIlIe:rnL cfilI"U arliU8unll bl!rtdettl)t. tanlnH EmLl!l'In~1 ILl'"l!.IImd .. blwal 1181 lilil rnuut bi.Uun&n. \/;0 j) gtlno k •

kIV.'d

..

resfrn

hl.-~hlnln

I;CJk

~I"I <>1"11

onull dlgl'r anat '!..IMLlIl"lm:Ir:-n Eillha 1;;0111 ill'ld(l \'I!' 11~r' h!mJ ~ oldutunu glirl.ly.;"ll'UZ '1~.ch''hIlfll t ,~ir, mulllki n5lm \ ~ ne~'k~1 Klbl n.i1.
hi i:l3IInc! ""~I'n

dllrllmoktD \'etlr:o Irud

\'" JIfIlkolojlk ,rJ!nm~'kI('dlr.

min

ku",· blr

A n 'niB Irs z D'a gas nl 'Vuran A 8,m
Alinin ~ddial:iunaGore Calmlam,ak Elinde IDe9ilm'~~ Vatanda.~h!ra Te'hlikeyi Ilan t'o~n Kendi Alnula Da.mgs. Vurmuti ~
~ L ~ ... -....

llin ~UZ('I llllinil Ul'rln tcrl" olllr k km hallndl! bulUlII.m 1 U'I. el!ml'i,'l hll·

y tI dll, 'Y' "lYlll)lIml'11.'1'1

I 111 11lU~'ul k"V'o'r'tll 'I' If rI Itlt'rl Uk" ~II:" .''l:rl''III1r bit yllilly1Jo\'la Inkl,lIf I!tm~1 1'1 \ ... B('otII'I H"lJ'ImLnln 1fI"!I\'111" ... iii!!'!!.!" 1'11,,IHrblrinl tnmmnhy rllk C!1 liIt,.-. iJ.. r' ell' ku !!til .;I;:gllnk Irad.e ~1I~1l "rInd .. mU~", if' (lIn'" lm,'lul "rlur, klyml!llI esl!'rlt'J'ldII", R~1liJIl :!".ekl F'1l0111"'11 l"II11l!thll
ILIlde-

yo" rHlY'·IIJ III' kflr lil'!!!l ~·"'l"ul.Bundll.n 'P6nae~, l'TI ~n yc.l'gunillgu, 1110.11 'gll' "'1I!1k .. ~ i;lIY~f~ d 11m. ~ 1:'11;)1 I:!IILfTI"I rnaC'.a.mbilZl t.<:!mU oo;r-n I:lib1llllunlllllkl 1IU:'!(11 Ch:)lll!l'fF' uyu~m" blr mOl"lt'1 len· 'liI;ulI'Idu p!IIlk.Qlojl~ ol(luk'!:j(j . .ku"..".~UI dIn nl!lIli r,' 1'1 It man" WI Mil IUblk'l'l1r olllMl.k JIodo edU 1:rUff'I" VII bu - 1:' leknlk Il!pat uf Hlb !ltm

8r'.t1M FUitl'lmll1ln r:;olor IUlw!I!tH

Bun151l1'1 brlfk U)'UynJIr su pc:'rUi PM' t Ik olm([klll bi:mmbil!r mrfl.n IUbaTiie kuvvllW 1:I'lr' CIliai' ol&n.JI:: ,g!!b:.iir tm'P1-

rot

tc.1'I oonl'~, btl' gUn feda.llUc. pml!l!gl' bll.lJrnl!l ~irdJIt, lea'bmd. mllll! t
t=lUII

cta.r klq])Lr ureYl.filJ.

kilt i('MJlkl TOflMpuS,iI,. yLM TOri dolt l.&rafha.!-ltLnhct!l.n U)lk ron KrJ. rqlhy n) Klipr\li UlItLkril.j;>tfldUrlUll· yo.. 1'Ouh;IIJilll!!J'e bu clnl),cUule gl}:r; d ~ 'Ve t1m!!k. g,*, ~kllJI UdadmdB !ru]Urta.nlU' I.enUJ)lQI'du. Kornlt.IJ. d!lhllde )'([fiUg'J elml:r;o.r. gtJ<!lttlrI1J ok 111'ndlnlml!k

v.

Ju.pllmrylLn

I&¥U

yolunEl

v.ei"lfiek

L~ln bir

M1vl!lv!!I1'

I

JJe kllmll [lnrlMl cl b.o.IlJ:r:tp IlrId 11;:1i!'. IIII 8'1 I!l!nil.l;l.ll. kQmltJlllun l.Ia kl:!mJLIU: L. larm B'~",1:!!, Ul'nlJJliarm.a alt III .. bay lJ maUlm t Vcrml, vel:nmul:a. TarnOak 1:.ql(:I.lIltmdllll batl5.ooe.rkel'l, hat!. nmda. Iul.(lI II. gort! hl!Jn!l!n aynen

c! ktcd1r.
rtl

IUllVQl!tll oldult!l1iU

CI!.~raUl

'111 ToF.ruIOr'U fAlonuU <DII.rn

Imt~thl,
bkr 1:A1"a!.

I _..<1ll'!iI.pk

I 1flJ. Bfu::ler1l l:Ij3.ylun~.

.komlteal

ne ;u. nc IS

~ ylll

\,

rpallt"!"mlzl

Ik'rn

VI!I['rl!;1 dl.lr

k bl:r 1.Ii1:i! !Ill Vrlrl"llata. munm~'

JYMet~ lie Ilt.tlfa

bunUIJ !l:IerJdir.

PII\',8!ljIJ'lM r;~nk

Bu k:omltanan mey~~

MktnyO to.PI!ll'fi.P-JtI. at g'!!tlrEmedltlm Lii~n Ibu IlUlJUIt& .11Bu WPhlllL1i.l& 0[1 1I,,"I.Ic . olAlll&rm k1:J I.u tut:llI il!l bl\IlLkl.lu1nhlkll.yul~~YllltJ r-1 hakkUtd.a. blIOj;O"!C VI: tI pI!l de birblrl!lrim: m Ji'lf&Y tJaf VIJ'- neC'~ TJrCll!lI.k komlta!lmm m.lLlol.alh. bedJ:r. 0 ZlllJlllllillo k(!lIJlllt.e I ~fl III! ~_ n!m d~l 0lrlu2'Um rn-aJarda. Emil! rrlfTt I'II~ ~dil.r::Ilrl r. Kalara alan Enn'l!TIlhmi n banl_I tm cl!r!!.etmI!Il :!il:hrlm1me 1Io~:tl1ln bl! ~e1:'1 I'It TIJ'O,!lk .k:omltaamm S81yBdA ttl j .... nuerl! bir 'mefkO;re j! kgJl bIr IbtLlllle l!ItlM.iklemi!ktl. 0 Uk(.· bU~-Uk b'l.r alllJ.t!l Ik hllLk tAra- bJ!Ah.Bll'1!'bt&nbula rt!l.IdedJ]dlfl.nl 3)'. Zlllm4ml1 fCl t b ¥t n, ~k ~ III:rmdan 1.4k1" ,,-dUr1I!;lnj Il'ikm-llkla lei" ve mtlauJl!IllI!.rind~ I!ikMrlllml" tcdl)f.l"rl tl'ieUl Ii!' RU.!)'ADIJII mua\'en~ ml!mO\lJ1 olu~:ruz. VII! bu j,"Ibl ~..tilrl- Bulpmt.lli.r:r Ermenllcrlndl!1l bu:JUDtlnj tm!l.iD dml, oldukliL.l"ml ~yIOle.rln !II.lI 111m t~... "',II:"(l'l AI!lIn r IJI.t· q .!ldl& !iC!J.Jo'Dr.Lu'dL..i!'U ra. ;Yc;!l'lLnl.J. ~ul:r t5e.,.., !-tni.dll. In.llla• ., ~C'" hi'" I ralo..;l ,: ring Opc:'CC'grin. S'!!"n II'J,I_Jila:n .. .blr h}'1l::>:, Bu m~"cl ".1 b,).!)k.. blr ,'.I>rn"n" J:'l! rtllz.lll"li.lI dahl! r;:IIK I!IlIhH:I!Uf 'k I. !I'Dn:I~. dll komltJutm te.!Jl& kMarmm rNf'lllll OBm,a:rrh 'rI~k(lm'l!!itl!!r~h!~ cLo.J:J!l. u)'lId(' 8m hirUE m dk QJ]QoiIn •• ;lLm. lJ"im .. io;:i:mdi!~ IOlIh,a40 bJr .1< •• rfl.1; !'l:"1d , .,,11"11 !I"r .1.rd"l1 ~:m, rrt!lll5l1.mlt. loI:a"ll )"1I.j>ll&C.Aif maida mldllltb!IlU ~nlillor. JlfLll"TI~.''''1 de 'l;'et1JdJfI.r!l ~ Li!llldla1'. fll.il..l i:yelinl!. .atlsyMlJU! 1iI:D'!'"1ruyorludl_ Bui ko.-kuI:lllTld~ d~g.l. tUhumd lunLzI.k. lir, e.ir YCH: !!lilSr!m, oradul ~y. 'I:rlliU!"tmc·j.;; IstlY"nHn olmllU.n :Illy d.a g'Ukllilti d!Llla m~· olan !III bUfI,Ut YfLrd:rm ml!ml~k'!:Um!r.· evr.!I!U!. (H&I~~ d~ gO!; UllhtJnl VI.! 'Dl· larI:r.il,. LlImttt:niLddlU'lllll II.<;Jk~ Miy· , u,. blfu-ndl!Ki dllygwmi.l Blmm. Ir::ri i1 l1'MQ ~irl ~ifed kollanm. D ~rurll I" ml fI 1<:lnd bLlh dut. bl:r r:I'T"IlVI" l'i~nd.tl I.frulc • It ,Id .. rl d~ rt' ~m kU1'tl,)r on! 1Ia.ft!!!.tin ~n h 1(. 1~1:utr1! komlbl mi!!l"kctinln AdlldlAya lemeltt!l!7l ~llImly.;;,r, AYl'IJplI. dl!vLd!;I udlm b htJlk.u benl lanum, Fali: l ~UPI'I' lerhtyC' Yl!Sinclrc 1\ bwl 111 DmQi III!' S rl Rl\1]rnln!Il YllYllm&!llnl h'rr\m ~t·, ~tlrlUp gWendltmJ V"I! lstanbl.ildll. 11JI1atJl1l("'BunuTI' berl\bf' r.!I_·TI~ hltll.p tldlluk 1m anmndJl 1IIi!:lIdkll!rinl! blr t!l!.Slcl~ C III m "t:: ban k<ll:J1 lnibir at- I"uhlnndali tcmlly'llerr::: c.m aerlcrl ..:,,10; Olg'lln " kll{m ..lll , 4!1'- FIn olgun lkl1'icl duecede olaJ'u \Ill' ,1<100 BJ;;11r1" l.r L&1"~1"4"'1 yn- nll!k lfiz,mlillr, u--.y.g:r 1iiLdl:. ZlI!'I'iginluiJnJ.Zt de dil?!n 1m bu· <litO'll boI!yan ..'e Adlutada In dl~ e... E'\·e'l. IllpartJrnllnl n urur. fen nu,;::: ·et..lcrdl'n kendI-I I rd1r Abldtn Ding !lIlil. IIndc h Ikl1 pddl~ b,'1I1 nlm buluna.n l:l:AIruI~kl". pek tI.Z hir :zaJtUm MllWe vulto SBJonl&ffl\1 lidl karlpoilt&'l bell nt· nil kanIrum.~ lnmninl h1trcl-i mr'~lIunu k6;ylUnlin bu l!:!Ierlcr'il 1>1 lI:~lAtm umunrl 'bill' merkez mahlnil, tiiZ! T~~1;;11 rm !II .. HVlcll!lden klllJ"larlf'. 'l:1lJ'ff ";1 tab1o- ytUT\de oldugu.nu, tstaJlbul All I'lIInlrlli 1iiL)'l1~k 'blr N d .. em h A.' "IU!Ii '1'" 3~"IJ m ul,,1 '!'I!IId~n 1· I:Hr rnll.- '·...rrn k l .1Ub¥jnLn tan datIIII' 'k!) I U!jItll. eLI lil:D$ahu.litil! .lu:1O~uyordu. SOzlerirude e 1!.l'Bl[uz., it It'3LZ d' I· 101:;0";: l!aD!!.~ m!lh~rI I Inlri "lQk f W II <11111- lurn.d IlfI VlLZ. ge9Cl'o::\( hMdkl Ii:J.n'll de bu t!l!~lAl:I:r.r ol:r 51po!!r! \'uly&fulOlin mil.t..a dl. hrrb[y~ emm en al.l.n.Io Rusyll ill: iIIIl~ ~~a \'re yr •. f'IIkn 'c!u ,,,Itil I!IISl!rll!.r-I! III: bu lun!:lufqrm !lbl! edenler de p k 'upi\e edll=~ M;bLJ" fa.I M) ;:'0 - mal'IITum hir tbn~ina glQu~-unUi o;iz.crl:'k !CallI!... r~l Ie r kt,,"k;rl ~·u· CiL!tr muhl1kkFlkt~r,Fr~ri ':1:1 'rln lICt'r· kJ]''mretJ Lllld ~ ka1dlklanru anlamJt1tll'dr Onl ( tu, M'I.I vin, TtbhH Adli rnueuc:· II!i;l!;.aCll,k f8.!"I'i.:a.n btl' r~;UiUl14'r p:!!md<!! bllh :; Il rc m Bm)"rdn Vo;:- .- k~~ gMLemJo.:Il!.rl<!lr, rt:OldlJ. da, lrpkl Hmr;oaki"Uc:r gl~i, ,1r:l:Itt~t": lIuinde muayrnt dtirilm.e;,j][l<l: :u.noetLLrTlu:~ mijl Oru;lll I"'mk flYUn'l tJndnn =1~'rJdl! r.:tn mt';>,d m rr-nk"'r ~.r,IItIf'lfPZIRY"l'I Sa.nll'l Vii! kilJlU:r CI v.m:1i:I! hDlkl:.an .. DI!tt'r blr ~ Erll, T.wc~ ~Itl· 1'I1U'I!kl!'t l'lBrAflDl ".crmi~lfn;ll. r~ y{"r htlkllm~Uen .... ~l.nlerI='iLzdr!rI ~ 1\. ·Ultl ~LI~um glllffilC'i!:Il, SU~Url L lenrdlii 8tyl~ ~'lLl"dlr, Elimla <:Imk buh.lnan IWlll!l'tI~ KU'I/'V!lUI til:!' l!,i!!!!I.nllr HII:Ir1<:r'lII..lO'l M1I!'[J'(! dO-S'dr.Lg\t.I1I01, Ibltlaf]M ,Ikanl-.. .... ,.~ bu. 5Ur lil. , I~ '17~ YI.rdJ:m IH!ItC.I 1T!#t~J1!", umlm :lulh ~cU1 :rnaAke:rJ1'!:'lline e :!iu£udl.lJf;unu, rrJTg'IIInlu~nu tdti· G:u.IlIiU'd·m ranbu 'k.rl.rn taMOIIll BcynJttI. lrund.akl!l.llmtlru, Safyara A\TUpllmn mudBlha]1!IIii tre.mJn olunll' S1mIW K~:R g{)ndnQi. HS:klm dor sa'!'~ ~li'f.il-I yl af1;m!l. tllk"L"~k Iil!ldl!r~n l"al4llclll'l. P."[kolr:.Jlk m~~ IUblll'lll!l J)'I Mr !PbUyijl1m.lp !~tanbuln y.illo.ndJ U\I ~iI!oy cak U. BwLun 1..ln her t.U.lil iedllkiU h vr Lopl.I'iJ!l!l 'U'i deldlrri karJII!lrludl Su I, !iaH;kmdll btribirlnin hg&. kllUsmlacak. H~r lUrLil 'r;'!lJl!!yl! zrddl d&b<J.. hln;ok d .... all';r'U r, hikiilyo.. lu;.~a I::nd .. ml to:d~lf mli. ,3 !'lVDA1' IOU v 1h3.ll' vuruill.cak tJ. C 511'ada gizlic(' ba.:J Bu LUll tlUl[P io;;in AdliYeye ge. leI" Or'taYIIL ...ta.nI ..... IlCtll bur 0 ud· W"I'lIln !oretarat _taraJ' da~!.JrJ'an blr len hu' I,.3rih 1-\0..::1!1I1. AI:inin bu ga_ dt!Clll<I!C • mClikILbclu anlManlI.[ dB beyannllDl!de-: r p iliufl Ii:z~m'e hir ;rrIuhillrriYi· ,.ok detJldL ,01!._ ''f~li$t~ mu.-atr!Lk olmaJr. mlZc Oil tarihi. men l.ub eyi. aIilidTIl'DfSk'm bLlJ.lmr1!" (Ta,,"DB.uoo~U: mU!It:MU Enntn~tnn PYI!lI!!iIIl@k.flml,tn: JODI II. ~nknAp ettJtf :!lIl'Blardli. ben. 29.elF5 , dJtl.:K. ~io 'pelt ~l!. 'll'ye 'U'ltly.!t' Biiiyiik bir ~h:rel ui\.fbi fll1t1lMl IIlJ )'BI1 '~OIUn~ hakiLd 9,9'i7'!1 'o'1U'tlIr • oll'rt IOll:t!!i:rin I!.)ini z-amanda !!lima Tql'4l!.ldllnlllllll Ui:!!llrk A.lilrBlJ.8.I'J:1<Y'Il!o D l,'!iZ25 &1.an'Jl.ulBah.k['lUl~~ ~,tlCl!I.rllk UEb blr n&rll :koy· m tl!!fI"lIlt: 'I,'I!!! de-iii.ll!ti 00 girml.,.tUn. ~lmlIlirl hir mliteh I.S~ iimi§. J,renEiI!ll:I 131l1ddl.nlBnn!!. C1d1p IIJrt Y" mlolp.o. d. f\yaU 1!Io1rl1!vl.yt' yin,· :j; Rmlllllf<rmu:'iJi. :Jl.mdi ne dlye yu,. In an a rlrlr a In .. ,,-dan ve yiiz: 'iiz.gi. gmrn kiJo:nuLl.l .s.orumJ.%, Yt.rz. at'lll: ..[!oLtllm~ml' mini 01 rI'llull. Yen ;n,l3il!i, 1M !96y1iy~m ~.~lIfil:Iilil mi. yOIc l~r,,,dl:n r;l~rin~ ~.'nla"'IH§, Biiytil£ Ioruru,tlll" Vll haliJ!IlJn cll~orlw:'. 'SJ.r t1:lc r hlJ m !U'll!I Ilaj{kmd!l. IJLI J.Ji'l'~ KrWIII :n,oo:o; Clhlll unin ",I i;l!l!trlli!dir l'Ied I.J- bU· Bay \'0 Bayan Jla.im tSFU,.Fll"OF un Tii 'Jimi 11 iJ];!. Bl'kadB.!'larl01'cplancll&rll. g1r!1l)'orsunu~ tlyat lIMI il "rl !lurllya:r ~ S ~d!!.ki km EI!~ Hi TUviIlt mem, bMlInd 'blr kavak ydl ealyw, dan rJl:.a r:rtm~: vo m.aJ soruyonlunuz. l;'lMi lzI.l"! tl vePty ~ Ur!Ja !l'IltJ" dJ,ya .!ilLttnl ba.ya~ BCl"IIm:il~tirlfrirdlil. !,te. Semi de hu zatii goLUrunUz., flyorlar: J.al'l y~JtII.l'Ul ccttl n baH VI! hayvnnt 10:P! fWde lSi Iknmd i!'IIJ bill cr.!.e:IrIUgI:n n~ldlll' 1ft. _Ill dlr::J'1 • ope;:!(lm. Btl'l~ de i!jimi _ l1IIl~l,fIniz kIuI l' mill 'I,'aJ'drR', ~I rill ]{1Ll'f"l!(trr. Kma blr b Silaldd.IlII onn v at et blrll.f r, ~] oldnklarDu roYIOIIitun Urfm ]/' 8'! top'Ull1lcll!lr.s. bBJdkatm yllZ IILItrn kunlft .. n "-1!.-ITlz, 80)'leein .. . !OytNml1,l'l. II VRkH birM yil~~ek. mI!!. Tili;I Dld~dru:I een.uc m..raa:Lmln.ln I}lJryl", bLr he;aap goot.l::r1yorl!U": ~ ..W !t"kl:r; kUfU,1I. mJ mll1l Dluyor? SnldaD ~~ 1 MmrUi!<llllllil·I~, ~ru'II Vi!I ydm_ blr m LlII. { ~JJhat 19·11. lIu.gil.l!LkU I3lIJJ g1ln1J 1i'1kMit h.lilhl1d"'" III mdrJitl lIoIlyll!DG rli- UrI'li. yutmm mo.halllllQI.l nYUl ~ - NQta • KBLdm I!imi. )I'1I:td IlWlCEl!l"= bl!r blr'!uln;e. I::I.I'n:c I>I!: 1~ ~O iii Blr'U1lJoi Ht:l1It;!. Kelll!!l~t 1i.(l.J.fIlUlIJ I(ada adiyol' mu'1' Agn'IMUI yt.l.Z 1!;Irk kuruPjltW', On 1!.. l<lz I.4;UfW, M.IIle" Deh"l!t.. Korku 1,'1: Ill!yj! ean ~wr,~ Nota .3 - BevgUl • UrurvIIIl" 4, .- l~.t J] l'iJ:J .;:Ibl b~mtoo '011 ClLmJilnn g I%nI!!I .!l1n~i!l1L jCl' C!'IUIJ!.e~1:J kjJOOll OJ!I IfElkb: til. nlJ.ld~)'I!I ml!lllrLtI I:l'mJYGr, 1I11~u. v~ nit,'k]I!>'i' TII'L'l!ll'~l. ~ BIr e.lll!l l'lUb!lba.~:) -B~g1.rin ~ g1.lrLJ.dI W-ep '\'I!I ~~ ba.r:ia: 'Pdi'I \e~tlrl~ U4n ohm'll1'. blize )"lIz I!II 1 Ilkiz Ituru.p. m ·w 011.1·kID'U1l ollll'I:JJjkr ml'! Burnl!l.r D, .~tm 'buC'lJi ~ MaglllbWot1li!'1 UIi'ELt • Nokllan tatll g-ebl'lll", II ,giliL1!i kBid - y1lrefimbtallbol, S !:Ioo1i!HI 1'OlinlOt o<hlp o'm!l.wtJ_ dll. tel.klke YlJt. -Hint bllldbnliia:n • 'V.IlIpur ,1rk@'- dill YI!l' tQlaII 'mrlt dDortlulwl1J. b,lllll Jh1n tllJIDM dal'l!tli,ye UN y$ dJyo . tum k v.ltellm m.!Jntl!.~uT'. tI " _ B LI" qR'i: - K&IiIBJiat • Alman ptm 11fI:L -• kalmdlr ylltln ~:rllkl:l]dl:f.:id .. rlyab ]l30 kqSOnr&, "~iI!r m&hlOt I.I!III haW Ur· eJ\ llrlr ~cll.lne S Atel yakdan YI!.t (!'terM" AbJ'Ilb.a.mnTi, ]ttl! 0 :IIiIiJ1l&D ~ ItVUIIIIBt.t F. Mn:ik~'IC Ttl • toptnnC:ldu. 160. GIIif1f' 4 Itt' mI? n, YfItJ: dlye !l8li:l1an yql rm mllh· Ildll:ulI olruyunca 1M'" k6rpe II1hnlm.l c~llm!erdl1n, b~l kim. BaJiynni'lu. k'Il,1J:l.lk. 'ni -. TId. <Ita 1:; Uri' yaA1i boll" ne evv<'l 00 kvm.- 1.0 oluugu.a,u t 1I1U!ltI TIl: f;'bs"'-"'rrnil!k ~ Bu;:nk g, (iiS5k:rllml}'c llaJanacll'k ta.il:bhyon:!.1L FlyaUllr Uln til!!' kat; ~b~yetl hl!Jll. lcp~'I'1u Va clN' -. rl!fGU!~t· Nub! - Bl:fmll 00 ge.11.!!.cl! e.siU 1df'1lb'Cd.1I 'hlE but ilLY Jr;lJtr:ll! I:!lriIcnbkre frrJ.R.il1 ve 1U':ka.. Il'\em de pel'l!Lkl!J1d«:.l1D YU~l!I'Imck lOr ¥l!.ya (l·tll 11 - bctI\~ mil· "md 'I d.ai. Imllte t,enlllltt bl!.ldcmdll lQmllhr. :ifa.lloi, hlr; olllllfl,Ul.. bll!!! true :killv~1MI • I8'&l'Q "UYl.ydll!f yll'k roldl. ntahlbt :yu.t I!.Il!m, ~!I!!IlI!l'l b.el.edJy. YukandBll I!I.~ .. ~ 1 ..... A~ "~urrubl!o Iwml8;p"Qnll ~~aril!!"l~"'" lIIl!matl'lll.mcll 1lI~Inmu emrMl!!r. 'yer ~ ((oytmlll!!'l gUdruL :Z - KMl~

I, 1", ;;::1f, 11 11' '" rt,dl tllr mllpbll'tIn Iy"t .. lo;lMlI! cII.l!IlU\m kl!l ra'kat l'l1i1mfL ~1I. ba.-Ut; ~'-''k ku ........ aU{' IIndll cdiUm~ktl!· BlttJl.rlllJ"U~ 1" DIl~l !fllm!')!1 (ellp l'dC!n db", Dllhll kJl\Jll!t bLr 1;;II,h,rnlJ.'l&nml bliUln bl.l !Olin tl ..1" II; Ind'r! en rl'l.zll!. mu hJII'tlrllll La n I:l1r PJI)'I!Il.:imdR d.. Jjt!;,:;oc \-atf"k 01.." II /1. tLn r'(!<.!ll'I'Ialdujtll all- c: rp, n , ,", m hrlll! knrllkti'1:"1"1'1 JI~fhk 1.~11fIi kl ..... ll'. Bund.n \" I Cl':lr'l l h,.-In I.IrT1umJah ..rwk" tI"VlUrl!l1l ~II Dun blr poJia,. Mi.idd1!!lUmUmi 0 giinkii. di..inl'a.}'I Ly. liln~l)lI.!n YI'U~tll"dlgl "uz~ t Orl~ uyptn. r;1 " rlr<;'" ,rIft y pJlml; 01-Ilerl' I·el...,...re£Ill Ibn' irinin I!liOJ 1>, . tl:j'I I!.al b lerlnln )'''J,mr, ~h:hJkl .. mu vlrunll'i ~nu'J]Iblty IIJ1I "Lm t.ktad'll" ;Z;"'i!:l f"!I.lk'ln. I. Ir ire irQ, ve cllerini ~'.Z:' opm~ Ve !,"nldr tan 60nI da rl "!I." j,'l'I'Iln1mU lilllke\l d' de. n vi 1< ~'IPI.l~ lit I I.!(,,)( p9r· ch.i, Ad~m.n jptrdai _rgu 1.I :f _. ar 'ada l rlna hocanln &<I!'rudil 'hll tl!~hll" rdHen ('rkr reS b'Jnll tresI d ku"'" UI, ~rl rdtr. .... ~. tl. D lils. m i.n • ~ Indaki inl.hal t'lm .ormU-, F -"'-d '" l-1.. .. ~I!lml~ bu1unm ......... U". "lLnll· 'hLllldmS..rg1dc l .. hlr ...;lLt"n y~h trnyJi, )"ti e.thyor. rn'l.l.ll.VIfi d~ hih"i} c- blr c.c""'p a!ama.ymC3 J~uu etrnit': WL ml111J~t'~ IlJl gcrL kul n k!llUl ....mll t.a~lo ,"'(, d rn~' t-dr:-n 1111l<:li h..y~~1.tr" tmi wn'I'II,,'8 ha:mrlaIl1}"Ordu. Allah a~, ~{i:!l ..Ic:ym~. 2:01'1mLt!l11t1 IrUllU:rU oL<lu,,"unu ItlrtU' Z~tU Milr Id.. ~lunun !r'apll~ dtl'rl ~~. ::i1,11.11.l'o.a Ln.~Il"l"l 1t.. kel~ni AJrr:)..),i.rn.de de i.;:-OTIIiI:JI!I.iI chnlwur:hn~~ mt'(:bl.lru~. IloIU!lIIIL J:dillllnl fa\{ t!cfl'L{lU tI~ '~l' Mr cdl1l'i'illlltotdlr. dl vr almm goo~t.:rrrd: )'Ii~qlm •• , IllCol1"a.I~llIr d:'!J.1I lit" ,rllk In!l"IlPi b". ltlllhll-S:ll:(l I'k!'tpr Iril1 ililMfUc: ~, ...... t. Bay mIU.\-in1 oEiedl. l~e 'ben .Ell. L&far kar"'l~mda . kendi:!irl<!: dll nl:'~"":!U1,'" Ii U'l:,rrtu k ImCI~lynn H .. tan lill .. ~rlo:'n;l1l bll' ](111AJ, 'It'y~~. hI[ .Im:m!! dl!l }'iI..I:d.IlJ]. d.:=1T1· leT ki; ve (I1ma, lli:~rln!l~ !;'Ok Ml"L iHlmll:'- lin dr I;'QT1iIBJL!1.Im 'Icy h !flat ".~ hl III . dJm d Ali. U'i apllrtlll'lanl til H' ,.. I.. --' (ror .........l'lIk bUtU1'i II'IU'I tJ .... Uzmndf !lin klly ~Uj ~"'..;J cdU !:!llmcStdlr ...J CCiI. !!enm lliill n!r!!lp·llr, ""'0b rl'l 8O~YW'D,. , d·yor. mu.~t t",lrler yo or "bi.. fI t IJU- p" ..·Il< 1"n Ii: Ir:IJ.. h""kcll AIIl'1ID Lnmda ko~m n hI . _ bt:31 {lUI~nd bll"u InmaJ tmt'o .tlb:ui.L~ de r",n:!l (J.I!lt1hUr. Inlfi!:. d~o!UIl vBn:h, MLl yin ,Ibn. tna {lYEi'll! kll. rof} ,I: di£;- m k lllzmuilr. K<I'nd .-'!' ILt('miZI tlul. n W'UP"nun .-t:rkla" bu 1Il!rg1 III! .ordiJJ: . ,. ml In; _, mil" <;.(111frifell r!l flh b~r LA.~n!r(':fe Fni.n!l::t t;r. ml rl'lIm IIqtrlclllln S r~ 0 ned~r alnmd L~ 1",11'1 Pl!k m=mnun oldum. 8<1!T'It hi tlJutl.n~ 1:.,ru'rl 01 _II t.ljr .....11 ,,~ y1 muko. ·t!.3C t'tme "I dllIJUnml!dl!D [U~'I! }-u:.dm~. cLmi.d1:n hU'I5I£IlTI. !1imdi S'idkp Le. mntrl"n klf.llLn VlI'b!Ln I I1n urI '1'1 ~_ IlllIFj: 1<'1: T 1-11\111 ltlftllrl1l.. IJUphr!:!llz ,.::!r"I.i.. tJfmi 'I,e tlldalinl bWi< bCl~- hi'llndeki i_botindc:n dGl!!.).'1 "UC· ll'lLk. u .... ... Lmli.d"'n dl rn kl r ~tlVlTla. ku. ...... ol.n:n bu ~i.l1 I!!rll!!rln bWmldlr-

edtbllm ... ( ~1.ri Mr VUlt!!. 0111' l rllk l(ulJliI:rI trlldl~mlz. ~Un ml!flfl(' !:!In.1: 1)1ruD kolllJ'llII1l'1l:f dr-ml'~t~r

Yilt vcrllm ~n Ltai! !!dIIebllmlf II'l!nk tan d , &)"1"1 apt Gl'UPI r, ve II!lIer-le l"l"ln nrmlli'nl i kUlI'-..e.UI!!! c.a.niatnm.llC,. R1J.II}'ft, F~I!IIJ. v.e rn!:illl"r<Il hOko,· b; ~l'I'!'dl! tnm bb' !IItmosier aa;1];. .ml!tJ ~.r~ lL~iIIlf!i yl!n.e 1l~'l'T Ikyn tem~ktil!'di!'" 'CiZgtdDrio :tiyMl! ImiVVl:tll ¥bb~~!ud!! '1mI1l1'l'l:l~''Lu. UIrUi tlb-1U f1TCM'I'rn JlfJI o!fTI&d..lgJ gerllIQyo:r. tez:vll"I~1I' kat 1I1l! lI.B.!I"!!y \Ill! hOkOIIH!' •. f"rRn!l1Z Jle.B3l1m.lllrt11D1g&llileJltllk· '1:1 m~k:lIl \·ill.zl~l!tlI!'RI dU~Urmll1'e Uf· I"'rl \,,, rohrlmlzdt:. tefI1JJ" tdllrtn '!I'Ll II- l'Lf-'Ynrl'II.r{h, ~ll'II't!len. mMIi. Bo..voll'll.l iF.flLlftrtyll\dll !;i.o.yl sllUl bu I!lyll.i!l! f"",HyeU~I". lIa-

flIl. g~lmulne. HTni;llkl.r:nn hU.!p Ul~ Jctf.lmlYl!!1I (1It1M51a:nnm, rlttlko;~ J(ak 1!lfl1!l 1J..odk1l.mlrldannQl J!:"",enlle:r ... IiUmda bJvtlt etulrl hitJl!nubluluk. II...

bll!p ClIm1l!ltUI". F .... Il, !U!T Ctr~ 'II'e te k ~~kWr:le aldul\] S'lbl, b1lJ'W.cII- toplulugun. l!!ll!I'l ~lan 'ou l(oml~ dIr. bL. ru!J.Ofl:nl ~ bq g6zU ~ WrecUrtbJ

ar·1

11l.rJt.~"defj dl!! 1(1- hI!. dc~UI bh:1blrl IU'drn 8Tr11I_nan man VI!: menta t ah:.tl b!.l.kmllno ~clI!tl.yONZ. 11) grupu &ly1l81 i!:.Inl!i:;·l!.tli!l' mUl'l'1.l~trln ~Ltt;Lrl.lm.lftl:l ••• 30 ~. runl n:nm en kuvvc:tH blr alem - rln' 1Btm.1fb, Vl!ntl!: L1"iUll\n • ba~ Deml v~ dab fillZJlII. J.Uhat. II rnf ollLn I\.b1dl~ Dimm\m bllJ'll.oda da mOz.s.keF'l!.I~rt~ V'Il.ldt qybetrnenln mckkn b!!r m:dc::n II r;c:kLnmiftl. B'IiI ka.r11utUrtl!rml!l nlJlltUyoruz:. BLr IImA- ll!1>'m NlI!OI!gi ~ lliln:hetll!rl !h('1' 'hI- I!Ic'beplc komlt.a.nIn Ilk kut'llc:ulan o-I&l ru ternllll rden e:I!IGl"lIoPcyarrtl Sal",,· rM'L~rlnl! habJ:o.]"tnirllJ'l'I.·OIlJ'iIl. d ATU!Itl :l'l:III&t.I;1I1ar·halduod.a dt;tfru malQm l yn II.U ('I!on karlkatUrtllf I"l!IS!I.Itmd:u.llu nltdl~~I", Iru JUIIl!t YOllI'~lI.!I"m] edifli!IDedllttm V!! IOn.riLdan IJi,HWdIl".j l'hlmO'W' cllrn!lQA 'nlliMILIlID r.loe kdn.r bayn,tJ 1ti~~dIlJIU'. !;&yeCuinl b.r mm d~ dotru oldllklarma pck k8.ll!k.

,.tII.

~Il

"

b

kll'tkl!.tlll' <!I:ml!!k

k1,LWiltL~ I:Iltlu~1I an]lIunr&l!'tIUJIlT S,,,jllt NLlrLl!Lm ~"rJ, Fl l{J'i'!t Mualli!'rnrt G ml"joI'l"ll'l lIn(lr,;de b!i.lluJ'llan luJr «rCu1(l1l.n lem:!llJ ·rden UI'r1 erl hBIdT ~ lAD lIn '='0 rnuv.:!'fl!.k o!mu.,

run

I

te-I

I.'
I

I

' I::~

I

II ....

H-- a I-IS U' rfa····'agtu B unamlyor Y .. _."
Garibi Perakende Fiya't T optan Fiyattan A,agl .. "'

o

'VIFA,T

,

I,

ViDA [SRA'FI ...DF

Dlkkat 1.111 '.

C,ANAVAR

TA Si

e

Sinemasmda

GORONMEYEN
AdamlD Av,de,ti
"UlUll,
\'i!

_-------iiI!I!!I ....; __----------J.'" " •
- all.lluti VM BJft!I I:maIillal _, B. mUer UIIJ D1I~ ,- r I'll:
aB~
II! Jg

SORUNUZ--------~
B,. HIUerm fddiasl Dogru mu?
,gll.~li.

llrpnUCl

IUhnr:l!:!.-II!l dQ]1oI[Umi[lda OLUN'lJZI

1I1llCllktrr.

Mavaoazi Zehi rlanm ele rini n Tahki kall
B'B§i,kta, Vak~aslnm Raporu 8 elediys'ye 'Gellmedi
l

:3 -

IA'Il'kll 'it - ralliJ:, Clliu .. bM 6 _ Danm~ y.trnur - Deml'r l.ct&l~

~YL~YELjMI
mllVlIllaklYIlUnI:D

TEDBlRL1

HaJ,i
i15tiUtdoo

~ ACIIlID hWctlmi11l!1'l 8 - Nota. - A1I.ll, 'T - tpr<l!t - S~ kill..... Mrtka· !!aid I!!Lr mlllml.eht II - rlal!Il ~ Ell.,

I
IWTf.

kim II A'Imilt

Slrtta • T~
~aml.

d~

10 -

- IILkek

II _ Me .... U 1

[II ze'l,'lr:li :k1hm:lerle

dolu

II i.!l!li h~Y'l!cl!I"h
Sln~mll 'nlll!

YCi

meta.kl~

bi.!' Film

HAIT'IRILA
&01'1

TAYL,OR ROBERT a ,E • a 8,£B' a
AYl'u:iI: Yl:lltrknbu En god.tt, FOX LimJ.cnIIhllrdf1Ul,l!l I"lr;:u olunul".

i!lil.nyll. !'ia.vadL...l'·rd ,]["(!l, rOl!el8 11111 ... ,

0'

u-hl.-l"lI.me va-'ka- lit; rtm gc;: tltll balde, h!!.VII I'DZl 8o!Id'1J.'llI __ jQ~ 1 - K&I'B !lITIs ::l' _ UI!'1, hlllv!!. gila Ilbcnl!!1f:rl U'~d!l. I«:~IIILD .M.<! Lse ~1:Mi]'lle1"~rt1lj3tr1!nn g K n, • tnUll, 9-ABml1, ·Ii Rat ~ pl!k hllkh 'hIlr 'telA, \0'" heYCCil.'n 1.11.- E'IlNftI bllt be1t!1dIy-e:ye w.rn.m.<:rn.I,Uf·, Ber-aher l'I _ At •. Kar~ ill - M'IlYlU'ldmn:liltlf'. lB!!161!1y , hll .... mlldUirlettJ. iPlaCt.n I:'l!I:t • filll.! '1' _ bll1Jj - ArnM I 11k ~IIUI.D !,'rJJUlYIJ. !l.r;'dnn y.:rUIIIJ!'IJI YII!!!I n.!I,;Jt1 ;;tilrll:!] lWel'tlen \III gttll hi'l- Na.cl • Et - Mu, 9'AJ&y • S~ ... ~yl kl!.Pl.fJJ'I'Ilt11'l1UlT \fe top ...u.!C ~kftndlll=Jt'!'ln (lQ!tc.lul!t\lnu k bul ebm!m.ok10 - Al - Er • SDl(M:;: 11 Ya.z; lUl.,rlnln MnJl ,rl PRUst""' 51: ~ te, barlJllU'ln 1!!l1od1!l1!:Jnl Vill bill bnru- Jl.dnD ovlerl!l YJlYllLm mil. velll.aJkI ~I!liKm dclLnmck. -llI'umo gll.Zl]J e.vleT!:; \'WwIIltM Atall3'u: 1. -In!rraman m~IDe meydlLn. bll'akmU'l. llIebep gtrdlglnl lIul r.[]nnekl:J!lUr. -AY::UJrn-!!:.:tl!3-Ant. RD.b - K&l'1I0 Ii ~ hte ye gdl!!terllm~ tI. Vwt "of! ~ll'!I!ly.e R "'I Do.kWT LOt- mea oil _ DUn lBla.nbl.l3 I:!ell!dl~'e I I1lllh!)11 /lJa 6 - !B:l • E'r • I!llv ,. - 1n Ir .IIurettl! t.-'I!!tk!J. rn nJ\a.m11l.J"1 oll!Zdlmhl tu.h ltikl!.t yn.p- fi Klrd!l.1' bu Il4ln Rlwa.t • iSl _ NlIJllImr - Sam I ,lo, Ha.Ikm hll)l1l~ JJJlI.kul olnn Ibu I V.I!! t«,lbl'!'leJ:' aUmmllB I~!II aJ6kII· N • IBa:Il<lma'k 1'0 ~, ~ 1hrRk: 11 -

:So,DJ :i;!IfillJ.IliIl't'rJa.

'blrLD.lr1.D I t«JJtlp

.0'

I ygktur.

~

k~q

vollJlll!l!mm

li!rjtj l'1 ,,!.Ill pDnrAl'I

"Ir-

Kuru ot o'lrNK1J BUL-"'AOANm'

BALU

;ulImo itntWdor ~J'I c;T:kklar. ~dI bIt p~
-'D

~

dID

ka,Tpilar'J11!! let-

baflCte to(ll:'U [I!th ~e 1li1:lhu k.uv'r"dinl
lek.etlanlctl.

lIt.mmndcn d.ESu m~

cVYm :!Il.nilylc l.cI.tblk ct·

mMldlr.
TEJUtDS 'SUTU J{'IiL.bIII'f Fr~:rlba ib:gillI ImsMUD - l'uo.rIIIQl (lo~~ iOOrii.'IJa Mb"7UI~m~nu!r;f.l eli;!!:!:! 'l1~iJllIm.r itIrUZ edJIyorl!!;r, :lsI 1l1li l!!~I'l:U. TI'f.i!Q!!, Irl.tmn mI , C-l!Va.,p - ~'lAJ\bulrla '001 PMft.'lI olllT:Ll1lil:' ir:ln d lo;:!lm1!ill1 taw," NI· 1111l:ock Il1iIhl liD bugUnlrlli b He l!Il TBtkg6 ~Uyudur.. SUI cDvabl1THZI Com. euldlllfllli% g'oolClrknl3. Se!Aeblnl de ,ayn_UI 'b1f ma.kwll !IIi!! a:nllltantrz,

Btl hl~ dotnl mo'J' B.IJc I1IIIl Iddl&mll !!!IIII![ ha:lWZdJ:r. ~k vpllYlJii wkJt lm,ylJ;cd_ bu m1llort 'bur:i'Lm C'l!l!ldJ'

tt,r.n

Cevap, -

D~ gekin1!lilll D1l1hldlinV.1.\J.:r. Jth;;; Ih~ ~l!Itiligulne: d)nn di~ III Ia!vp!.IU];m ,.., d!.ll"tJrkl!illJ lien de arm'n8" I)Bllhu ,dJ.YI!ID(!4l: Son lI'Il!r.!Jt~ eJ'\-l!t ·V!! ~ vat mpllmil:a.amm ~blr2lL !lebobl, dOnya ~dc:M UCrIIfI,ve lImid fum 1I~ 5n ~ ,000ImdIil'. In.-

mCr!!aatllil

m..

I~ hIIkkm!!'1a, h!nill:,

fll!1II!11 Ib~ h.!In~

1rl.BJ'1IO II.II'I.'! ~mLl"lll.l' vr::l'milfllr,

!iJrn •

K~k

--

" - 21 • 941

-

VATAN

N
ita' yanlar

Almanlar

Dernenin Gar'b~nd,a Akdenizde Harekete Mu~~a,vem,etEdiyor Ge ..,eceklermi§

Taksilerle Hus- 'sf Arabalar i,liyecek
Yalmz Benzin Mikdarlarl Tahdi~e Ugrayacak
IIII~ d:1lllll s",LI Ltd'btrll:r ah.nm:LJl'l i:lU,i.ll'llIlml:kt"~lr·. OrremH~lmll ,goro!!,! IJl.m.l L hU1UIIII H 'I'e.sml nlli.lILl lIiI.aL~hnnm l~lflmJ:"l~rlnc. ml1l1::1lll'le t(1I1r" ec I.th-. "n~;], k bu VUJ t,ll l.j1JJ'II Ihtly ... CI) ~O,.:; 1'1,'.1 ~:;'(,iI bit' mlkc.ar OO[l~ll ~h"'IS d11Unat:11C II~ tM.arn.rrM)It:C~ l"mll'1 .dll~~b;:t.r. B'J mlktarm tubill 1<,ln c,I" nll\1<;o.lr dlllTll!ll!rln vemlU. kl ldu(! ;imll'I~~il'!ln m iIll I almA. cakUr

Lollld ra, :J (A.A. ~ - Rli!ull:l' ,.J nCeilnn~. ] ,(A.A.) .......... CJflIoiT' ~nmn ON[](!dekU mul'tlilm'l bUli:lirl.Yllr: filii d~ Cil:IU!Ve., Hitl!1!ril' liIulk:u JJcrnl!d~n. I;;llclJfltun UlII.lyal'1l.lIl", Ijlllh Inakilund'oiJj ~u .. ll,;11IIIU :"lIiEJyor: rill. 'bl'l' It!!.\: Idloml!trll rgdl'l'bknill1<id dill" Buy-uk IBritanya, Al~ .. nYillnllii f~rna JII~II Z1.,Te kB.r~1 sert lbLr mu- yell!.lJlc t'UHUZ lu=d~fi II YII,lImliz.. AJ1k:lI'.l. (I. (HUlme I ~.! il nmmuk ... '~rn'!!t kti t~ffI'Ij'oll.t.Hlll'ltr. Buhili emllrdl!r. Alm<llnYiilflirti Ak. - Htl'.:I.r.Ht born:T.ln In,,lIl~ tElyyatlh:rt, ~ \'.1. IllllWtilic' d",rHzdil! ".~ l~plB'n.l'.a. sahillenl'li "e~ 'lit,. le]e.ronl"l .._.aa .... ufu hil)KiClI11\11' vcnl kr..rarLar vr-rJ1 e b.1'l'11 kte hlrc]!; ~l !!Itm9K,~!I!IU ... "'Inn All !< biill!t::!lirulii! d,t:: h reI:~ncb ul un mill.: ililocli1glili gOi!IIh:.r· l'CoCr-kllrc TllksJ \'" hUE:'1 I OlGmODIIII!. rc \'"" rrwWrlli .. .aart:1ll1irn l!on.~ n l::ll<mdu~clir. ... .'H~tl!!."r. IQ~, I ~I!:' ],!Jljf.ni U::il;r;:aJ- ~Ill r b"kl~1'l1!1'I fJ.J!:tlC:-rkrl ~·c:rmemj~· KLhLR, 3 IA.A.I - B. ~, C.: lttr. HI> ytb:.rl~n bazt JiI'lIIlt.!.tcolnrd, b d.d I rm ltf ir. Aj,f~nlT ik,iil 1II1YIIOIII!.rlll, Hllbe:;wLlIlll.l'ldlll.l!L M{1.~m· nlll;oIiilnJ rlldl~'t v "llllan Ilkl"tl81 ,,,Im.,,. mfl'YI Illhllyeo ,ttlkll!rl VI!! Condo r,!! YI.l'rdunl. lorui Ccdnini eiml:m~n V!!i bl~1 yal~rde dc Ill!lrmal ZIIfrl,,", GI!9l'lU!k i!lt~iiL ."iUr· Yuill llZL'l"lndo I'l"" t r Ul<lcri II£'rllnll- hurekete IlIIrdlki b.,nz:ln .l! tflylLlmm 1i,,~k!hl1 diu •.. Ml!:ri 'p,[imhm hll;lllrdU. hi.! ml!liUr. Bu :\r'm, f'llgllli:lel" tilt 'Inltan IIIrmmUflUr. 0'11 l"crliil'l!ll:r klllf,l• .J,evlct, IUIIli m'Ulllu~b~i ..... clrmek tlir dtl7..U}'" liiombllTdlmnl\ edllmlllX· li7:oeredirh:r. Dtinya. bl.l ,m,uh.n:· H:dlr.

M.Jt.omma Tah1iy~ EdUrli

ingiUz Tebligi

be)'1 biiyiik

mddedL .....

Japan Klu:may
Toplan.ilsi
(A.A.J BurIlA Barbiyo Nor,) IJel'ln&IJ 'I'ojll.'nmrlyl!J!llltmdc bLr k.urmay tapll,l'ItllQ bll!fl

-~~........-~
a

'ail"

r:n4ite

.Im· bekle:·

Alman

'Teo h didi Kar

---~.l SU1J

japonyanln
GilD Holtanda,
IMUs,lamlek,Ederind'l
TOk}'O,

da
Inn

'I'CilillO,

Amer'ika,
LDl\lba.
ver j U\·A.)I gaZ,j!tct!iru:lIe J"lIzdlg.

hr. TaplnntI !kl g1m Il1reeckUr.
Tupl IIhdll,. ordunuo
.[I_Ul

m.,

!l. (A .... _) -Oornal

~lInIII~

mUua!!r

cekUr.
ClClll:I'lIlI Tob&, m!~r dw..~~ 'I'JUlyel " ..bmyetJ nln il:elli~ 1!,9L1 tr;. derrl! It!: .[llIn!i'lll'llJl ~lr1'n~}Ct6

y NIIZll' nnliLvInI Ch... I. HollLlllh. I\U'JJ' II bll" h.- HJI1i1lltlimlnm, ~,fI rn.. gbmlye.:t'l:I tl.a.klrnula. Tokyo I!Iha,n.rnriihi D1m~alll BiTl~i\ Amcrail dlC!v.lell'l!:Jini tellGi'l. ed'~1"1B. CII! vUlwll'll yaplQl proloe-atQ mil.bif rnak.alede

Ob'll!r'

OA'r£n!llglllt(l

rtl.rr, JIL[lfln

];1117'101.

B. Gat'Ym. h.uehHI'IL

lcbnid~

01· O!pW!llI1"C!a goren om r doll1yJ,:rIl~ I}Ii1umm 11.ILTp Iltp nlj' ~li~ l!il~l;ln.tlIfI lIritm km"-ll~ lll.l!,ll'ftt'lnr. ml!'l!l,~~lg'.

Hilier·illl.

«kendini
iI.

deY' hl)'l!tll tet.eb1rll.!lil!TI roW
gaCft,ql. JlIlponyil.

w.... ur,

cI am

II!!

1111HI:II!lIId;:r.

mlla-

Ui V!!IJ

£ et-

l!!m1l!kl!ll!o;! Lnt.!m~ald m~]"rln d~v~ [Hrrnilltll".

IkbudJ !lJ!lTlI~
1Ie[1I'~ b:Jl.

!I!d&e!1nl

B.. Papadakis
Diyorki:

Hays. Taarruzu.
Devam Ediyo:r

IB,ilr DtI,man TaYJ::r,Bsi DU~UrUldU
Lc:Imirn, l
\'(1

r A A.) - InflliZ Ra''I'" n.h IU Eml1jll~t ..~r.,Ufl'Lntn ll:bf.(,I'IIJ

11iJl:
Bugtln

\-r:

liju pkJ

6g1Milfi >e<"'Y~1 IOn.rn tu'l~ ",~ QhIUUL t.lU:FLndc: IiIlj;ao dli'lml.l'l.
Londl'D.)'1I<

IftUnfc.rlt
'1;1tru'~llllll!.n

biyyudeeLvoM'

v

mm·

tak b.~M'
Silk

fll'1lo

bombllliU

at.:rlm11hll'. Blnl
!3;)o'I51 y1lk

vlIIdlr.

'Olemertn

i!~rilillr. Du- "llp'Illn

bGmbardmlll.!:'l

ta,.,...

rql

dIltLlrWanU,tUr.

Romanyada
Asiler Tak.ipVB' Ts,vkif OhmuYJr
a I A,A. ~ Nqrolu.l1l1ll I"Uml 'tik to'bll!d , memlekcue lIijkOnel llllikUm 1(1V'1J11dlk: rn~hlm meytlil'l'Ia IInrd'l!ttU me.sullfoJ'l trlldJrili'r!iI!ld ~kp
rnJSJildlUl

Bir A'hnan
~rn.rtdeJ'Z'Rl\.l
Fn1.
'mllhfUlem ,Un yllun.

Avustralya
NaZ111r11
=
ml!l,

BafVekHi Filisij,nde
fill 'bll~kili fl. Ml"nziu dtin ¥ilIU: ile T ... ed,ye'yc b mlmi

DiyDr ki
Nlkbhw
(A.}l.) LoruirJ!L, J -

Kg,sii!!, :3 (AA)

-

A'I"tllltn.]·

'liUlkl'f",

,Alm,an HaV'8

Obm,.r

Ad'andan::l'tr.
SIllB'tII)l'ctll g!:lTt, HILI!:'-

t-'lY"
\'ri

dlr.

Kuvvelleril

oc;hlnmktlldl'r.

.ull~fh'l

v ll!vktf '!iehllkla.n·
Ii'C

115ylc.ndlilno ''_a1Irmn.

~k komi,e,.. A'I>"US11OIya ImII' f todu'lL kuvvdl~Ti Inrn'lDl!ld"l'Il ve pol~ uml.lfi'li milfctt~i t~mflfl'
dan k.llr;!n!lInml,'lr, B. 1en;l:l'J:'t.

yilk

u.rK idJII ,I 11'1'11 lIOn

mUd.nrdlll,

~Dil. l'Iu'lLoCIJlldllkl

(II II ~.nnh11!i I

otllkru'llml~tTI".

i,lenildiiu an.h, :h'll'rp I'~ndl!l kuHemll1;bilil'. A.!.ml!Jl'illanm ba,

ha,~~ke't'le.
ml:e'bur(·

Fiyal fTTIilrab'b.e 'ommyul"lu d,u'll ktll!ll!.]lliin relet If di.n1I!mi,ti:r. ~~Y:l'ari!.idir. Fllkil~ !<lIiflI.pl 'r. I ~ Z t::m .. linin l . 1 boyJ.i:: b~r mtlku.~. i~in
c:mll!lIlll'lc ~~.lIIalfnllLilil VII: bonullii

y~t1.~ri CQI!r!!lIll [di, i.a~r Ill.llufTl!lI. B1.!k1:"4T1. 3 (A.A.' - A1:mRl\Yanm t~ rel,eTinin hepaini kl,llldOmBk yml BUkf(!-lIl 1111..1 It.!m~Ki'i:9lJi1 fllrlile Ina:ihHi!ye 9' hil!\ 'h!.yynl"~ kr 'I ?Ill 1\ el'c UikdJlm .IlLm1"ltlr. iI,i:' 11i:l';IJ~ ~debilirdi. By I) bin~n i'i!Ic .BReak 4,5ClO ij bombllln::hm 1"1
AlmllnYiiI, PIlI!OIU'JIj,
b'lJihJIHln

Almanya:nlll Veni Buhre., Sefiri

,k!1d.e'i.l h[lnnatmly~ gllY" r,~~1!It.m~ld«lil"~~r. AlllllJ:i b'll,l'!I I-cm'Vflth,l:r1UT'num, m l1 radycd4l.bLr I!tml,

:)-'likae'k kmn~edm o:<!ku r.

mi

f~rl oL·

fDU!~j G ~fl~:.1 1IHlt'II.

lIu'luk. lIo11yllf~N'1-!: Almlllllf1'i'1 n11<blMllb kll,:lll.mll!TIJYII. dll.~t
'iI'

r·"~1!J1

'I,ngili,z Tayyareleri F,aaliyett'e
(A.A ..)I Ingiliz "e 'bornbardim III tllJ:ll'ysu:leri. oili. Trllhl1lD1i1u'P veb~i'I !!liD Det'·
.'1

hlrl1.ttf"Yi!i
;llmIVlllt~I

1101 , ..

klll'lll T'J'IllClldftlenln Ilul IIUrmu,t'lr.

Ka},.in:·, 3

Yeni BUkra" IPolis MUdUrU
j311k .. S CA.-II.1 - C<!]'loM'Al 'R~ dl'rlk Main MlU YOl'lii!fm BllknIJ po.
~I!InliH Inll tll'~'IFI ecnlml~tll'. C!:n .. nl, Krill Ili:lDflJl rril!JImI ,~'I]a· 1111'1110. ~1!llrC!, ~1l!l rnlWfl.lrtl

mlnYII')'

..c'.

mck !UIM J~'d~lln.!!! Ifin'i:'!. eder k daR'd" mlldArlllll. tL'rUtl.'.trn.d<r.o mudzt:;lu bl.:!k leml!!m!'!k Ie-till ,~ttlll:lru 1iI~ IIt1Yjol'ml~tlr (Jc''1I1!,.ElI Mllch'll'! t:leflllt n.uUm
I

C r-nifT!!.I, In~lII:; lflYfll1't!I.,,,loh, .'1.1J'e , 'l'iIl!.'lnl'l I' 'J pmlll~,nl belll!!ti

sun

ile BiniollJoz;i ar
de

.. ~tnd

1.1

fuHyc·

d~\.'1I.11'I ~tMl,tiJ. A!;,or' bir Uln'aTI: dtill'thllln'lu1'

hT!l~Yn. gOZlI!:

VI'!

RCfm.on),!I,dill

tilr,

<ill! I:ullft"hk
n"lI.IiIIlfll

fi~~ Jl;etveli, bB:lIlr!a .. la:YYElifiCIlerlni Ijll!kl1l'Lek. h:1Iilikt!l;boi
Iilrnl)'!.'1 c•• r..rU ilrcic:mn.
kllT',l M.icu'I"I'!!I ball"
'i.1I}"~ Il'

Dti)'crliu"
kClml~Y!lllnlJl, Lopll!.rlc.lll-

H ~Uetil1

PUlk Etiketlcri
Kon.J.cf\'
nfYiliiTUi

Beienil'medi

(lib rik"'IJilIl
)"I.plftlnlm,dr.
hUll'!!.

Kcdurn:b,o..a yaJllIral: Iigl plaklJl,ril foklindc
ii.. r'lr ta.hcttird til ''h.
••

Ifiyat murala1!:.=~ualtol!!nd",cilnin 'VI!: rllll ,biihJ.n dlil!:' :.luLoL
~dI'

!llIli1ill.eUlff'

lill.

Bbl:I(lr~lc luat lJ!,KtI 'i1JhneIl,tiC'lllr, I n.G1H1~IIJYY •• u<cIL~rLModIl!l'I
bIl1'lIll!l!!'IlIrIt~n

LOird L,I,o,yd, 'Hasta
lLollldra.

bi:r

I'

por

IlIIrno.k ~!1'I. Ahl'lo 'I'~r~ top!!)" billnc

nYilil

6 bin
v

J

(A.A.) -

S!"h~

'tllmi.

elm-

Carlan Paris'te
1'IIIIm1

billd~mulerinc

lio,t~r ...! \Ie et

bUI cHklllilerr bdel'lilft'i~mit. 1m.. tin~ i'!=\~k
k!!!ur V'trllm'

hr.

Aimapfilllll'i .imd'ly~ \lIdai'. b'II!' I!I I1.!1 yap l·1111 hafC'lloC I' ei' . '.. _L Ra~ l!;t .. tQ1}ll!Jnturl blf.k.m~I"12'SOO l6yy.firoden fllzla kuUandl' Kl If,o,lfuhn,eml"l'l.,

flYlllt

'·1.

I\i:z:uro meklir.

Irlnll~ tubl'

..

Vidl,y. 3 (A..A.) - Duitife Amir.J DDrLm"ffi Pprin w liret I!!HiIi baliin Tumen bitilirinmi,lir.

vll.llbr~Li J!!T1diiteler UJ)I'lIndllDn mi.i~. 1111~:rJ"1'1 '!I~yll!'ml,tlr:' naZiTI Lord Lloyd • ..tngHldllll" Inuharlp bll" ~ 'l"1r'r'lqh. lc:mlrkel~r Biz In,G'nlz rTiulI!!i.vemdlnlkJrm ..nln DldllJk~ (Yi bir lien Re~tTmiG·I'ir. 61 y mdadlr. 01; Polonynnm. Bllll.;llllIJnlf'l "I) Pr "!I • Lord Uo),d
nrn
'I'(,

muklll.v"m,Unl
j:::O';: ohlllttltiU

krnnlllkt n '"'1':1111 hllf,. ~V''''l:l III nrnn ~tlT. Ibnl)'o:o"'~'i'! ~

iule "llIt

k hnta·

M(Jari!te .Konferans Vereeek Profeserler BugUin
Toplanacaklar
CIlm.burlyf'~ :cnem.l ~k ,~j rnJ~
Dlulil
n

,. ,~,;".. •

_ "..

~~-~-

-rtf, -...,.,_ -: ,l\_1.'", "._.~

:,_"",--"",'.'~~

':}'"

.1~.,~~

r.' -- -,--,'- -- , --- _, i<".~~'~'" ..•.. '

Zira,at,8nkasl
l

TIb'Id,.
tanbI.: 181&

ClmIbWl,eU
.. lI'
~

~

-

Bum
Its

I~ lQQ,OIJO.ooO, "r~k: UraD.

ParIZri nliimml\ mullltelil )X nnde ;:rf!r
k-ant'rnll"lll

m.L b<:~ balk,,\-i.ndr-

II""~ 'l rly

clll ~ro!'{"!!6r "" dOO-"JI1.l bll~1!l 1J,t;t!:l 0''11\' N'lDtO'dIl R.cl4;tol>rI,Ir..

,Bal,
Non

Uod till" loplM tJ -r.~fdD"· TOTIlantrd her prarr_ OJ" "'oj! 4~i'nkQn{~ IIIflll v

'j~, K1n~k
1i~llIfM11]

Di"
Ihr~lill4;

.eale" Drip, Bo_atb, ••
"'C
... ~.

ru. ~~

Zin.Il

..

tLe&r1I:

3ub. -

-.l B.nII
De:'II'I

deiU: iill>.
.mnImQ'l.dU\, 1kn;mIJ'1!!

2.B,.8OOJ

~

'If~J'IIr,

liU",i'llJi AgrliIl
I!i'llIll

It l~1

Dc:r'bIJl 'KcUir
5AKI"1N1l.. ~

"r"
h.l"J. "" III rk"l'1

n>of.Ct\

J'n.blnO .. ~~

~iI. '1"IU.IfL!~I""D!lN
ISJli\,U .. '"

ff:III1l'F

rl..'1!.t.u

KUTI~L"'IRI

ISUVI'\Ul!!

tl~"lt

IHlnfcr 11"IJ"li1U"l ilS:til'ao:!l!I"I:mMi 1IIIll1hBllln

Ik

bu.'nt.!ll)"@ Hcr1

~i)z;drl,firJd

Il\IbdleaJdr.

pst:.nblfl
A.!lkfl"l 'E{m

Komumnligl Salmalma Komisyonundan
!~kn -. M I:'ImI v.. D'li idarlarJ l'a:Jh t.,I!I!'tmia

'l

Dekanlar M'eclisifl,de
V.ali,de Bulundu
DUa Onl'l'I!r:llta
[k.Jol DIU"

mill-

M~, bLr nrma

Villi ... OI:lJ KDrd&rm d. LiJUnkllO!< 'l.cpl&nlJ yaf'~I.Ir, T",planbdl.. Itt! vr 1&1 lil<'yl ~Ut~ ~~
3ddl!l"

I II - 2 - 'IlH t:tll1ll IlilZoiI.I,,1'1 mil!. 'Mte~ IIIQ.Uud~ pa.:uzb1lJ. u.11In ~ idlft, Gutrumvll"l'1 1Io .. !:' ~Ull Iccml2lylmtla g<!lrWtbUIJr. bt.oJdl.IUln '1101'1101 "n ve I!~ tl~ril ~ i'rJIIC!IIUtd' ~JjJmulluWk IJIiIw IIl.mI. I!I<GTm1ItftIlIun gflmll!ll. (mill e!TlIIl 11111 II"fml!n bil, K.at'1 T. PaaiWi ~ltt.l"

ti."

I'JI

1iJ;uJ 11<
:10000

r....

k"
00 0

1...

K.

III&i. II

EI d~
of liD
!Il.!.~"," !f:Hy,_Jn,Q,H,

£tirll..~!l!"tlk.

:JoOOlll

-II'
Elh'lllj
Itt &kQJtc:f~

roo
I":ntflDUrtu

UialO

16000 ,00

.. SO
:f.

4r.GO 00 liM :.0
il57~0 00

IIIlt!Illlmann

Va

Iu:tDILI"'KI::M

P...-Ul.iI.UI

11

I

11 311 da

UI !50 Uno.tr lruI~lIH plAna PI' IlU'UI'll}!lI

nn~!! 4 04d .. ;l!kIIectk d.. ~ W ..clllktD":

lrur'a 111 l....

1b-

M'~1I:!l lD~llLr.lan..l!l btl.yl1.k 'l"Ikk ~. rt Ail ~Lr Nl.lyld ib~ 'il ~ba,'t.· yapdl cab!: t.Gft'.nG.!:' S(tlI lJtoylJ)'~ck [U'Cjeoo-rl~M Lmtllt ~~Ii:tJ.r_ 'lIQf\i!!lLdll R liIlOl:'. Proi_£ ~rot!lItJtr:i,

CIh!!t:l iillrl"l'l rci." III!nllr.dln ,.anil Ikl tnna '~lI'bkla c:";&kUr. Pa:iml"lI,kl"n l(1.:,uIU ~Ulli I'LILaWUli!llt ~ pi.lllLlI:.nIkbl'. ~I"U."IJIII VII! ke~1.! ...vmltlm h~r llr, t.tc.>l~mNIf1 1'l1"1J1 IrLil'l "'-0 ~IUIU~!"(j l"U'ltibklH:1 kO~!"Onun ~Imt'l ~L ~j'8~) Y Tlbii'Lln.mk bI!IU!! H·

t.Im!Jr I!t:II'lriI!e.. n 1I1!A1I~dli l'iII,· gCril.lillbLJI.IIltm &!.ml!.

f altet l.MOl Ilnd.alI 4.. '!lilt..

f ,1)IRIi 1Ira Z,il(J().. :~ ,80
II! III

:Hio atilt i5lI Ih'lllhll Uti II ,t, ...
1(i.O ..

~.tIOOo Um
f.&DO
It'UlD
II<

DIn

InnnlllJOlida
IWlIlI.lWbk

~o

..."

2Jfiil1

~

!IJ..

II-

I

11]0...
DmBA.T~

'iII,OM

tor All Hili ... T-.rliLII. Zeld V i!!1Iil.I. "
i6B

Doll-I
I

11 d:l14mly~n1rrC.'
KJu'LIar

He ....p'i.. Fm!laId

p~ ... iI.F blE IUl.ll ~,lndl 20' f~a -

a,--'

lIIYl!Hld,ir,

II

un.

IB, &.

!If T.

~

J.kram1~C." I;.tklll'! t&kdJ.r.dll ~ MIee , I ",I .:I.!J1m!

Kr.

...~.

IlO ~ ¥"'U.:~II!W'.III II. -

t{tiylU"d.1: ~lIK&k eptm"nltI mekt~!tJ t'!, 201hh.li.~ !)&kunIII_ l!lII.yti'taI, belu in &ljiiJ k ~d~I't!I.VIL It
!'I eltl"1

~llImbll1"l!

31101.11 I b'lhl.-

m

Idumi
korn~at.

l~in4'

oi!'bnrk
IMlII 1111:.

UzUI:!

J!L~"~n

IRl'lnnllJ.anru )IIlP~· on 'II~ ~gitm n kUftl.llDnD
I! lli:iinI

~~ adfd.l ~
l1li-

r

Ii

i, Bankasl
.Ian
Kc:

1 lIde'1 ~ LlnJIlI J :0 It:mll ,. '2,. 75(1"

= ~_I.= 'Lira
9,J'

ni'lkUdu Jo. . ~ lb liE lIlmirl

~
g :oJ", flO :'il!'O

:t

~
~1l

'10

Il1mk 16

k" Cal ..kad", nl lun~n. ll'i!kldll ~1.&1:
arak

1941 K.ut;uk

kA-

~ ~ ~
lu

:t

1 lID

~O
20 :t


I' I'

~

=:iietlill.=1 00.=flIOO,~ =8OIJQI.-

'Ii Ito

• •

AiIk~ 1 Uttiyllll; kill n,2',~H ~nll llrui.t ][1 Ii.. f,lUAT\:I1I1.a oM ;;tr~ lith l"Iakll)'tI' PI'"'IIum Ie rml MtDI m:fI'I.IIC:lI.ktrI-. 1kJl!:':l'1n tnhmt~ lI!IIdUM. tlyat t!!2' Hr' oillp mWulJnm en l:J!."fI'<U 334111 lil"EI !,Pe :kat! 1!.em1J'1,8.l:! SOl). lint 20 ky~h,il' •. " - IDl h:"f,l;tln komb!)'Dnda Gun Il"lntnr_ifttrkldmll ~11l lfiJn ve htl mdJkl~d.a .It~mulRnhk :!lllIltrn &1m.. k.ornl6Y'Ofi'W'Ul. l'eJmel1!n, (1

*

IAskeri F""b~ikllar S;:ma'ma KDm~S anu Ilanlaril
Muhielif Eb"a'Ha 10 Kalem ve Cemaa 238r .Metre Mikibl. Kereste Ahnacak
Ki!t1ct"nn. ml!ti'1! mlk

3D

t,! M

, 1 A t:u!!)'IL.

:yeU umu.mlYMin

t-ahmln ctm _

] ~I.'!, ."arnm mrtrc 1'IUltJ\b d& 63 IJ.n.d..!.1I be-. ed1kn Ixd 1 d2i.ltO~ lira 01&0 mllht.eJ1t ...

1011, S

lIWiC:;11ilptll

Larlhltr'b>da

Kartal Belediye Riyasetinden :
KartaD kaa
1'1 ~ ya.lmilfld
Klil'jt.lll: ~~. TRD

., ttD :l!O kalmn
'IM'

7380 m tr'c mll{l'bl kH'~e tm

, k 1:'1 1alilrlkll1O_:!,9U Bu pa.!cl!'hl:Yl!Ill Sartname ItUnlJtm'. ~ kr:n~:rtelUin di) Ura

plbir.

lDDum

mU!lQr'1

!til
15 t 9l'W

mmez 'JIU8I'llldl;

1IlIn .. kombyonunca

Inn m Sa.m.yhall~
tmRJl'l D.ml ePtk'1 pilhl'l

mn

111'1
Hurr.ctn

6 t!l!e:rJ:Il~

~ 1'1-

~,.n.

1' __

te .....
1m.

a

I, tanbu~
d

Gayrimenkul "Satl~ 11illl
Emniyet SandJit
b~

t'lniii .Il

S' .,.~ U:E ~

-

l"WR, r;bp<,"U lit .. \'<:I - IlIt liJLf Ibt.p ~ KI,L!"tJlI Uk lllrul bIh~~ ~

"""'U:

6rnill,

'V~tl '1\I-W,
ellJP"
lid'-

it.Mlm:l oe-1b r,elll~I"'"
~I

gilil.!l 4&l.t
I&m...mm QYII W

tb.lliole edJleci!:l!tLI", t 0:94.50-» 'Hril. O:SfU m'!ilt!riltlln elm,
~l.al!l.J:ir,

IrunlittlLr.

},!l.fi'iIkJItJl,l ~
~ )"'8J"'ISl

temm

Vef

'Ilttmek

ilI.'''CI eo'bbI&m_daIj ~tml!;.

tal«hrd", Y"~

MLidiirr" ~~'nd,en
l

'~iI'ffi~
'YA ~

r..

'mlUdnc I'i'Il:'lrc m~.
IiHL

HIlI"'t! G .. ~jn .2Ml~ r!!lYA kfLrtJI Mr-I eL 1iI~

No, Illl SIIJl1:il dirl UOOoII't It Nllp vllt.ddlnd UDU J./ lp .wrln lW:2 N.o_ h kll1lllnun +eo I m Mil. _a6li'!rl.n g1 ~ satJlmll.!ll li::a eden Jky~ R1ncl.a ~hjt kII.l
IK'~ lLml

run.u Dllln1')gD!IJ II ~1ID 3arlmdat. bl!'led y~ ri~tin.1I! kr1 ke'y:i!IYI! I tebll,f m alI:aJJUnIi ~ oim Ilk Dun Din

illMbJan 1000 tmdIk kilinmIfbr,

.. mtm lie l:i.rY - IlJl.ib.IIUII~ lin Hn. ~ m~ w~ ~ kJ;7mrt ItBkdlD' Vii!! bc1Df1:1)"l!I 1:"l'mO:rncmmllrae&lli.t
clUJruJ!".

ldik:IJmo bulDI!I'Irl1IdJt! IIIJ'I'T

Bu

1I.mI1IDd,r~1VPTm!Y'"

B.f&I1

Ql:oiUDIIik:
,Sll:.l!!;!lI!! Til!

"antIe '-'"
Nqny..t.

t..Hp

n.

t.~d!ild!. 2'.IiIIE m!:t:rll m!kI.bmd..il..D

!IbJl!r. OI7'eih
!'AUJA.l"II MA'mAASI

MIKHlrIJi:

{'iSS)

II

_''_''

1'u: VAT.I\N

m't 'li:JU'dc
d'liln

~Jl

IJU&If

.uuf\~ iglm19 oIDnIar iII'It.l.M 11 I'l"(l t.lbhU"l

.tu:n'U.:

LL edll1!l~.

lpord.
riJ
~ .I.1l.n It
t.mJyt!l

""'1"
!lii.b& ~

II::rr!:!\ y... r,:11Tr1o.'"
:!I"ffi'lmfi.n !tlrli!liD lIP'l!l'gIleJok!. bi!lt!'dl~ r1I.I!iumltl ool'l;ll.llya rct1 'I'eUdk !l!trnM Tapu

ti!i'<'J1

t 131

"""iii

n

398 Bcda 8 pond kl 36 ye.I!I!lr bul;uk 'J mUdd J.a ~Jk aftL

I II k.''JUIlIi

,;iill'l' YBPllmlLktadn.

Art.-

I II

P""Y il..k~f!.'I1 \'o!l"locekill'. NJlI.I

bll.llkJala..

U!D'IlII'1.f1lt

La._
Okul

l

r~~'il'r1
lldttir_

dlL k1lJlui l:IIIun.u!'. Blr~lr!ml:.f !:Iowa III!' \"i!Jni' 1':<J.J'e!l1 l..-!I! ta... be1ioeB "Il lc:llDJ.IVlC U, A.rUJm11l ~rtnl!.mll!llli Z!l..l fI,<IIl. La£lhlnden IUD ...., mf'l1;tut.u

V kllJl!li

r!lekte~l!rd"'lt~ 1.a.kLp &pOr-

lBtIY'~n.I~1"I!! SlII1dlk

fullytUnl

dlLll"1Jlac-a.klJr. we-l'i!')( sa'hIIP

skll lIa)'dl
vlln:hl'

k.ar&£\'um~JJ.r_ ayol

V~ LakIP. d~·!iSmdB.

DaJ"iAoWIOl&

mlllCUnBt \'uileeek, ler~n

Z.II.m&lld
m.lllli ~'r
aJdrkIU]

\'L'"

t~ Ilk.

Clkanl n j)lunur. Irll'l(1

hu!.uk IJ:Ilerl III!F'I'l!!inde a'!;Dk bulunIllillmiu m IQml:t IA fl.rlnamiede Artln"rnaya g fl'lll" ;:);1.IIJi I Ill', bunlu.rl ~tkltk I men!'. nl lul.kkJ ...:l Ii r ",,"),1 gT .. nml lUI 21.;] II t.:Il"'lJ'ilnt 111 Ildlr ·tll'l'Dba
'I"

WI"

lJJtJr&k

·nJlUr£l

U!.msW mlWi.bllkll.J.Juda r~der kine CI gl,rc, DildJl"!.lo,,'CA:ktir. If WlB..r

d.e-.

S60ylcmll·

~rol' 5Ilbil.5lDII. da

Lt:'vhlII!U UlIuW.r\LI t.ali:lLk ~l!ICell:tll'.

JI1UC' ~l . 'I.U'!II, k I" So t 10 dll.ll 1.2 ~ ku(lu Y iLII.., ~.r. ;r.Il,I"·kql I"IU~ 1. ,II .bllm i ~'iln ~\<ur NlL !!Ii boed: m 1U!n:!. blUl ai1:rundl lea.p {.00;1 'II yrl mC'nkUl miUtdldlyeWc SElmW, u.tall:.llfm.1 '!.a.n:tilm'Cll gc.;:m tMm L'II ,lrttrr Atdl l&kdlrdoa Ikm II.I'ti,(ranm t.a.&hhil!:l;1Ji ball! kaimnJI Lrllh: n,i,gll I.t.:rlhtM mll:!adlf """rna gtln" ayni mahaldlll o.yni. :!III.iI.Ut;l 8<lin rtn.-m I ya.tP11.11I:akhr. B'U arlbl'mlitili. tIl'IIIp1 ml!ll" 'kul en t;:Qk a£i;llf'iunIl Illllllmi!! blTllktlacalULT. Hill:kla" 'I.:Ilp1.l r;;lll:jlll!'f'l]~ 'tin Dlllll}"Rn aIruI a.darl<L1" \'1 irtifak hs.k.kJ a.ah L~ler~nln bu hlltlt:llU'mJ 1010 bu !JILt. ill.J.Z, mam..rlte dILl!" Iddlalararu Hllln tEtrll Ir.d 1'1 IIJtl RrE. 21J Irlb:iI lo;lnd~ l!Vl'akl mllsbltel i!rI U b<!omber tl!8 uIl!mh:l! bLldlJ'fiJ"'l"'l'! 1~!lH. Bu 1!1.IuU haklll.nDl bbloo:llrmtl!mu, olanlal'l b _klllll'l ktfld ill riJa snblt.
'1'1:

II".

liacity Oteli apa iidl
Zahrta.
I!!nel.Jti
g'~

elrmyanlar saUIi bedcllnln paylll4ffillBlnd n •~ kaHn F. !lam faZla m .. IQm.ll.t alma.k IIIUye_"" I 3P/12'l-Y d !I~' Nil!. !IIle ndJtlmm hnlruk "I, ... 1!I1!l'V1!5d1.1!! mfirll.caat ~tmel I"l ItlZ'llfl'lll iliI. ~ l.!_i'I!il'.
blr KapB.I.J-

Be-:l'ogLIlruiIJ.

haAWJI YUVUlru .lwpa.~I.u'. I.d.o B£'ytlliillI.llll. TupOO.a,mda
VJ !!OI<!~I tllILlI;Y

l<allll.I.k~

Dikkat
Emn~}'1!t Sallidl~., 5.llrulrldan nil n ILl] ,g~ m i!I111n11 IfJOt~lt: J:'f,j!lttmlcl!i U lBUyenTflli!J ml1]n,lll'flrnJml~er1ml.l:1n lIaymulI oldugu ~fi .Y\I:Z4a to, n:I loI!!~ ",Ib: tl!tn1~tI!k !}:z..,l't! Ulllli!J bedl!'lln In yan.runlL !t bo:>r1 ~~JiI: sureUle kolll.yllk gdet.erm ektedJl:', ('l!!lt I

••

II1td1d1r.

T ,;,riW
fflW' wvdkl

!lrv~.t.h:
lIm,am

konLLl' iIJ1.

mede£(1lJ'.

bkNr ba..tml abL-

.w..II; utwlwull

LL~ l:ia Lay CU'!L1It
1;;1£ oo.!II. !JI~

nk

lIU y&Litli.lI

.K1!lltI!il.lL:£Lnf;

b:(]I!I1.erl!en
I<lJiCt#.I.

~

yll. ba.

IDeniz leV81lm Satm I,ma Komis,onu
10cddl 1 - !if 'lICul ~ - • nllmun v m&£1or&u1. milaM _ 0:{5310:)o:> 1.I£a ollUl 14 kELll!m 00)'11. mllWmltl!l!ll:nln tIn aI!nni., kOoo (I'!l.n11 1IIi.&~ 105 I.e K.ti.tlInpa.l, '$Oa bu]un lin denl.;:; la1o>8:1I1m ml.t!YQ[llJIldll l[iil.U£lIklo. t"k:ull:m!!'31 ya.pll~ • '2 bk ·t.cml,[l,jO,t! aaSS,2Eh Un! 911..1p~nlLml!~1I iiS!lhlll.mh: mc.zJ.di'J" komJ:!lyoOCldan «2Z"h Iru rw:I mtd!lIIbilJ 3lid.! ggr"eD

i_rim m1f>U
J.<!,

I

!lPt;,>IU'iI.

sog,lIga.

Ik-

ulr

ml.lUIJ.!."t l>uhuLII

Uti cII,II.I&-

Sf.II.r

tIII~lI:h:I"Hi:.rc.li IIoiLIkJa:nna I

~=-

300
3D -t &ll"~D 43[11
3

•• 1II'lU ..J .. cLlkr •

r..; (;01;1: yoil£l!!Uldia.n K!nra
klillL2.C"

meml.l£.l1U'1 bddekD{,l-

""'r ~
....eIMI

~~
1MflnI-:t.I!

1<f«!:J
II
II

.... t;'r~j{
\
I;:

di.QlI.1.;ia.

1I1I:oIUrlIk.

ru .. loI.l.e Il
1I.1.JJJ
j

OUL'.I.l&ljiWIn" GlkJ ui...:-JY"

klekllll!!rLn

2~gO

~A1

m~l!U"
I!,

l!U'"",tJrma
Ydplu.n I&-

kommyoo

&1;1"11 J

14\1 1Dl1!11i.CfJJ.r.
ll;'U

""'lUll" ""III Jle Hi

HIC.K.

¥~

~ J..!

.,u£,

mill!: (I [doe .ld kJI. yaJu.J .. nar .. Jc. il.!llJye(.Ir.cl,. kaI1'!l.~lmI ux. halln1ic .acpa
lI!;yrl

yr-r f>I1Lr ~ "''':;
I;llrt II

100-, 101)•• , 5(1 tomuk rhklll .!latin aJJfti'l.Clllct!ll!'. gUn" Baat 16 de Rltm _

ppbkr ,1.1.-

64224 1 Lira

tT

~glunl;!iJ.
L1iLo;Io.l1oL hanUlds.
Q&IU \: I)cgUlJJl

A.L::'-",,,

I:lkil~nd·

KUmlliriloC.1

S numllti.ll.l

A. )'ul ds. ... eRlrudeJil
1'Ilri

2LJn~lmli
01. II to: kill.

PilZUhk Jl - :2 • !HI kW1tlSyanumla. ~tu.
'I'-..l"U:Ill!.t

TUml!n

.a" 2 Lira

p-,.~ull lot n I:tlc

I ;.luH-.rIlr

ed.<:ccll (~JUt; i.lzt.:.rlmlB.1'j.11;-

)iKn£lO

"IHnlJ,

• .A.olldLJrWmU!J~UI'.

~ 1:ilO1 Mllhi.clll ~1U"IIIU<:In1.11.J:" ~ln

Io.t ;,0;1.1 iltd ... ]111:1 k,,:.i!o ol~llndl:

IJolUi'

1h lln.o;t 2tmalnm

tit.

'I'll

_aD llyn s.yn p

*

JOO. :1100, 100. 50, 60 t.oolu:k rWllllf I16Un ~trr.
S-1a.t

p~1'

" n l:,;mln '1"1Jrk~tu lle l'jottJ.( UJus. I' nncla )'odJuLllll mnDg i:LilU .leomlkdclI :u::hlrl'!:ll.ffii'7l~r b)'1flII r

w

• _'.... Il.UUilianq.::; IIaldJn.lm'l)JiU'drr. Nu,an'I.II'11nda Zlya K.Jll~ nplU't. m!llU kapKlSl NiLZli LI!I IJoG!,a.elllC!JI ,i!lJU III
1"1l.1(

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;-==============-'"
J'Iemlnait iio!!k.arrlll" !tf~uk r.yBtf: llzu.!'Idl'fi almll!m&ktJr.

PUilrhk '1 - :2 .• &4.1. com ~U ~ll'IJJbIo)ooru1Dda yo.pdll.caktr.-.

U

TUmf:iIl n.

("I'D)

bllh ..nmu.,iu.r.

NIIZ~IIII

de kGtubm.ifi

"liltJ!d~

d&h.I11IlllJ!!I1

mi.l.rdtl!n ~h!r!"I'l"'rc: ~ tIlkLlJtu tdU.m:kLtdlr.

1 .. I 2: S~

~

I'I14Id1:I ,WH:II

Sai'fl.
a

'1•
Me!

t
6
1;1

.. ..
»
:..
I'

~

• • ..

S60

:.

.'

111M
&D

7,

R:I \I.J,
I!;[n

i:~lJIo!

h'rnJilh-rl

2'1'00

1.uO

I
,f

bU .. L ~ rillr,

I
.

QUSAMBA ~.U:AT
t 9 41

c

VAfAN
4 '0 A.t.

lEVi
Nil. 32-

0 G L tI'

TEL E IF 0 N: 241 ss TELORAF: VATAN 1st.
B,'MUH'ARRJRI:

Neca,i Haile Selisiye. Avrupada
Yazan: NlzaDlI'lldl-

adl

AHMET' EMlN Y' A L M

A.

N

_ ~ ..... E£Fiyat~:5!iiii!!~'~K~u~r~u~,~~~~~~~~~~s~· I_'Y~.~A~S~-'~I~S~,A~B~A~, ~T~E~~?s~i~~~~~~-~-:~~~'Y~·~l~ ~H~G~A~Z~E71 . ·..a,yl.--,~. .!~-~S.~, ~~'.~6:··6 ~kll!:T"'l Uzun B-r S,iya'si Hay'···,at~nl H ~k Y·' _ugos I avyarmn. -'-J II S I I... o"'i .'. -_a'zlin A·. lib·.•efi

... Bugu'n k- u' I· c;
jj

M an.' . zarasi
I -

K''. 0 I a ~:n Pl;~~I~:~!,..... .•" y ....
I

Jl.kl,}-iIIrk, -~ 111.. B[!~ matblJ t mah!JllI!I'I, ~tl~fm Mutt...

t· a
-

III! 10ri nl yapmll.khulli'. Hltluin pllln ~ Irl'vamm .. "'!lbn'" ml-

.

.'"

kEU'llI hIT J!lUIB te~~bbUsU.n.1ii t.u 18rnUJJ. ~~mi])<'ecegr,,[
zanna

D"
_.'

e g... -1'"I

~!~~1l ~!~;~tt;:~ Hiir'riy'et ve Itili.fl~IMiralay Eski
" emln I"lmadll.n, 1I1l'lllit kuVVI:Utrlnll1 hluiBkd!:i Jfe~m~ g~bh J\Ul'l!fllllun

Dill. Y U1'1d a K- stu, Fak at, .. iin ." avu '15r

Sadik
II

YL4gosJlavYildt:ll k:ll.dhfe blr aldivenin iifiMide demir bir el, azimli bn ntukavernet rUMIIJI vardlr. lBugijr:t Ba~vBkalete ~Im~min u(_tUI"Ieu JlllrlDni.lmii kutlanan Teh Ih]i(O'iitch ile Doktar Mae;ek'in by lFu,",u yaratmakhki hlzme'tleri biJl)li.ik-

h:i.ll'!arnl'llli1'l:lIf.

~Lnl I)om"detTllyol!c~1

BII.YIIIIl O'hnrB M.., Ccrm:iek:, NI!":)Iork Herald 'D'1'H!I'lln" ~uet~ind!!l r~jA"1 bit m!ikll.lei'ile dlyor kl:

"'a~]~U t:t"phllll kllMltr mUdd(!ll;e n~ Akdol!n:iz;doe, no de 1t'1.1!'II1Z !!dalnrm. 1.:""lIl !!'~uSU \!1.r hurbe gLrj~~mo::!!':. Al-

.HLtin, blnlel'!:" ttl}'}' r .. 11 ll'l~"-' mfl:hr,l!1II1. topl r[1'1I'l!fnl lu:dl'[ LizI!'< t~f"YI i"'~iltl I:dece~ 111 ve fl1;;11Il1'C1! rlM 1:1'\'.:111 Ildebllmesl LUil(!;e g-Ul;oIJi .. JiI.2:ultl II ... Ii rp edeceg'1nl MiyltlY"T. I(!Jmllktedlr. dj~'e '!I1t1l L~'lrlllnmllik lAz1m gelrnez, ""!ilu[,~Jm dill unutmarnalrdsr I'll In~Imdilu man l'IJIoldc

nAk$
KI'ZI

Alman>'

fill

\'1::

Ai.

tur,

inl.ill IIJ.1.mdll. tJulunan

rnemle-

"lliZ h " .. mllf'l l1"r " ml!lnklmlcn d • 1:I1lk'I'I\l('UIcl!lr, H.lI,vJ l"oluyllJ j!ltlill te~htIli11l1l'1~ karlJc mUIlZZiln'! blr &l!d U"i'kll I!tm.flktl!dJI Sonrll I rn ~1:.'OIn I!!i,lUk btl' kll'-v~l. IlI!ZI1,·rln. hlk:umun!J karoljl kQymllk 1.;IJi t)('I<;krnd ..t....-iI,['_ ~Bu ordunun calllm BII<B.nlIley. irlltluin iSUlflyll .kIllT r ",.rm I!P'I ellI Vol! Du flrolldtt!!.fl mllhrwn kll1m Ie ({ayl:'U-

n.....n
bir di d~to'l'
batll'Ulil
l:a1'li'l

U"iLI
ida muut

arp bll~laml!.Zdal:l
.kacd-ar otV'VcI

altli

Iil)'

Y IlgoI1~i'YJ'atll!ll'l

bir badi!;c o1du. Git;Me BIl~ekill;ik-1

1< o:;tll!rd~ b~l' ,;ok g'~1 nHk ve gi tllk'Ill: w-l'" 11 bir "Z1Intll .aJJi.JI'IoI! II "rl ~&rtllml:l<t<Xllr. BlU1ln bu ;::,.Ir millettertn " ... tl!:hJlk~JlIl FrD.n~.lLdllJ', I!;UnkO o:,n 1,)'.}1.1( mUrli" YI C 'l~~kll rlmcM~dir.

Digor ki: ," Yegane Tesellimiz, Cj',Kadl!r S,evdigi Vatan Topragmda E bed; I siiralz,ate K avu,ahilmesi',dir"

tator y.....r~1I halL-ni ·

StOYIld.'inil~ be, inde,
Yllini (len!!:: e.."V'C'I.

tim uzakla_.;lnrlldl. yerun:

1939

'

'\J.-

ik.i

B. T~ttk.a.

b

'-rKl~n

Dc! ,"WI ,stoyati inovl,!<' in m ezi· :ltf'tb:ri ,.~kt\l. ku:v'!P'dli bir amlMJ· dr, Nil' 'i"rC! I::i l!iir ~ il:1.l"vvetli EI' damhH S+bi _m-.!!Ii lIl'tlfuz :wuhcnl olmu tl.l, Berl1llle ve Rama.ya SIp" .. ta ile butyoJ'dlJ. .Nazi ve fi1.§'izD~ lOilltc:mlerinc me~il sjuyuyclfdu. III! ..... HOlou I.l~uk i~indek~ memll! i!!LI,

"'ireh dmda ·en4; Ml" dC"'l~t ada. 1111 Yll'g'Qolla~ BalfYuili oldu.

Tas Aj,anSlDlnl B· T e -k ibi Ir . Zil
~1,.,._

)"Olilll!

bilhilo5!l&

HLI",..

lc,l;lIIi1l,

tutmak lnrimkiin olduitlo\l "ort!u.

!I\I&tLlrm.ak

ve

bir

ar.ci<l

Kldl!c ~m. ,I
I
I

SOVYE.TUR BDtlJGl lLE TURKh'E. ARASINDA SLLAH

J~~:~: s:~~~ an
YIlgu&lilvyadEi gbrccdltik,: riil~:c,ek:ti. Yug~lav ilZimll h:al rine ve

~o~.

berh.angi bir i.tili tctl''dbiiisiine

karp Ju~ DelClOYen &&hit nriidafaa

iIIo~l

leW-, eii,_.

b~~~~ elemli badin iTdmh:k~ io;inilille:q 'iQ.

Ger,menci
••

k. lie Krikl i Arasmda

Bi r Koprude

V:ERMEK. UZEJU. A~JK VEYA GIZLI 1B1R ANL..A.$II.1A. YOK

bL::::::::

a

•~

rA,A.' - T~~

IMJillI~QI

.rae r·
r1.ml Dll

bt~!l~~l~ih~r~in
Yl.lgosia'llyanlll

ba.lkln hiitull iStilc:.u aevgisi. en dahili birl&tell mah· mcmlckei.i zd'tirlcm'Ck ve

e....'.S' '.5'- I-f' T re·...'.n K·,··a-·.z·.a~ 'I ..·_·· ...'s·

'FabUI:!T, olLhaasa 1ngi.:b m 1:1. sovYII!UI!t' bll'lItJnln TUrki¥fY~.

t~d."1
A1rnanya iI!e Fransa a.r8.!nftda lharp1en. ~1 LiI' dOiduk p.kh ve Alm.am]la Hmeiye- nann Ribbmtrgp i!e Fr-aIliAi HIIJr1c:;iyeN,um SOIIIl'Ie:t I!nll doHiu ~finE fUJpaD)'alar i~~. di. B u ""m!!l~yalu hnbe 'Ye F'nUlUiID A1manp hlrlllifmdUli mat. (up ediIm,Qine: mini oliUfll!dl. $~mdi Abnanya, h.Jn ft FraAIII aM.Imd. hi!' sWh yaplk~ "Pillan d6ntTk!!;ll bg hlribi II'IN' o!:IlW~oIi bir< ,man kua.nJn.dtlidm.
imz:afamnq

Prl';JU; Pol V~

.en hilluim<:t na;l!i Niyahcl mad.miD

12 Ki~i
llUt1lr-, 4 (A.A)
'i;Unt:i lRIillt

ou«

74' K isi Yaraland:
yalltu
1.:.1111- I bil-i A,ydlJ[[iIII gi:Hi,iriilthkc:n

ADmanYflnm Balkanll!r-dll tlIIuhl.emd fll!.llllyetlne ml1~Ui\'emBt etm!!illl lern, sHAh vumek taahhudUnU TTluhl(!vj olarll.k SoV)'eUer Blrlitl Ile 'I'lb'ki},c

:1~1;1:~::~1
nunun bununle.

\.!ITb;ru=\:t~:::
I!llikll.d.;u' Ill,.:rJllK !II. !:,Itmi!kbLr h&-

cm.llletin meMll:"'C'tlni dluva:n ve L - I iI)'iIn ~I 'dd. n: 1- !r'ilg:rr:n.lT ...~ &r:1 D4~ ~~ "'1iIzild~[.i.ni I'llj,f,d"" hu.- 5U.ri&l.~ y-- nmicM'indl!! G~ITrll:n.dk_ EriUi a,paD adunlardu-. T chll.kqi gi3rdll- Tal!U'lda kilol'l!l!:t:rl!: 11() ~ B45 de 1r:r. Yugoalnv my_i bayahndilki buhman kitpruniin biT oilyailnln Wier \/'llanpe:n.·'Crlel']i! ~iJ o[ r ...k, Bltl o~"\.Ilmll" Vii! aym giln at dolctor Stay~diI1Qvlli-i ~ ba~lnda.n l2,50 dil: Al~ncaktan haT~k~t
... 'I

d.i,tc.r

.~I:

~i.le.Ii

_

P

%;Ir['""1

od= IJ07

19 _ 20

I!irra.l1llnndlJ

nlJ.m.r.h hi bl,[ k~p~<lm ~en

UI

~la: t!r'l:lhlar.

..

.

11

blrtdtl Ik ,Y<llcl.1 YiLJ?OIiIU dcvtilJrni~ti,. :O!!J 11m!! nil ~ ~ Crl Ir, • . T1lrKL)'i:' IL.,Lndtl l'Ui1:llrdlllt;l maNmi:ie:!~if kaza hElkklTlda ahne-n :!I(ln KaZII mahalhne. JzmIr Ve Ay~ yctlc g-l611 '" ~'ft ;;Ik hi,.bir anJLtma malum L ~dllr: II olU, 'J ilil[ ViC dmdalll 'Ulldat l'11.tar~ rI v~kQlu9kto-dllmetliltinl, !l'1L1nmanda lXIy8 h;tfif Y,lHlIll van:llr_ Y;lr:abla,,1'd,an mupur. le bir I'll m aJctknln mubW ...... cr

.~J ,-, ~-' nlll:n 9!l'JiliIlC'31 • l.l1:oI!!flne ma~m,= a:rkumda. h1ol11111TI ful"gUnla

1mPI!l·

iXii

"" I!

I

yold-

ijlrn~l'.

-

D Lg!l!!:r YIIlfI!II 1If "'""-Yujll ba~..ane...._.....1 kl ,di1m- 1_ d'

lAb alrnak U;r;~~~ ]'1~kCl\"l\'" t.e bul d HU!!,a i!!d~
..__ "".

"&"",,,·"'·_"w • ~ .. " •...,_.,>U T&III sJan~'I1, SO'l,,,}'II!'ll1!'r

Almanya, ttal,ya

i

ve Fransa
D,igler Taraftan da Ita.! ya. IIe 8a§'lk it
Devletl~ r Araeil nda

. y c.m~c _ g~~n .R: T~~QII;ik1. ,",Klclo:n Wl a~lln:.ltt1r 1BITIlge muhYi bir ml:mlc:.kiCtin B,iLJY~kiJjlld:c
iki mii!~[ye" ihml!l.r<lllorl biri meml e.lt:etini. kefidli.nd~9 vr muvaffa'iyetinciC:iI1 'YI3k ~rYildc: I!vmoe i. - dnciai de: hit.dm.clrri 01luaQ_na.] l.5ztm ge:l~ Ie

V I"L K.·IE' ..j
...

LBmamilo::

Ahfpiti;

duliu i i'liinnl:2li "'~ .b~l' tUTlti VE:,. hunlo::rdcn H: basmakaLap film'" lerden uzu kabbillDo!iI!!IWi.

U h.m·· U
__
O· . mn Jillgilh:reye

N' ....11'

N·.. .

oln'l

1

r,

hl~ir

Ttlrk k~IIII1F Onu-

I
r
-

Yunanblar Berat Yoluna
CenubUI1 Anahtan

11

min 5IJu. !!'i).lin tIlm Ilk 1~1n !\Ig:l(ko.... d.. bu)unm thj%mt li'1! yabam;j miltbUliLOl b-u M'ilulnll'l umumtYl't ItDairile i;.II'I'I'I",mlll! uydW'mll me!llu:u:lur.
:t<----~-

Trebe§ini

OIdu,!UhLII

~~Yall

DBQ S~lsi~esine

IG un Iii n ,S,~yalsi
Fa'B,ii,yeti

Sulh,mu?'
Nm'YL - • t (.I\,,~)
-t Afiln -

N '·york T.I-

Hakim
n~"I~
to'P<'11
rlllinlUIll!'
III j llia!.}"",n

IIIAm~rik

yilpa.

~.

dat.

Port

Yen' Ba.!OV~kll. Sup \.isLi.inliiiU
dayarur

bir \'1q'C Lav. 7£1'1111 yijriimly~gi.ni ve MimiyeeegiDi pell: i;ri .ki1'1"t 'ih Cannan
~lr'
['I:

iodd~,-a

CoiIIil }'aNiIlTl 1.a)"lh .lrlllll lel1n~r: ~Hflil'ici ~11f.l.mlenden. ~lkan la- FA.ALIYE,TI.E.RIIN ACIRIJCI rlh'll.nln., diil'KlcnocII umuml 111(:- ALMAN .1" RANSIZ MUNA.5E~ yC'llo!: m uzaJ;; !l!rClIrt-c' ba ,lImlrlte 'Verilcn hi r la I.; ride.

Kb!lW'adli.Jil

iii

tIL

g1i!i.i!~

l"fihl"'lIJ

1'1~ ~

m1'J"lI>lr dilled-'U-

yol tluriodi!kl IDIIJdad.rJF18.l:.

"'fully!!:
..

I'IJl.lum bulun.

,buli.k_ V-c lT1 i.IBa vU
Hlr'\I'iJ.1Lnm

k uImiiJt:iiize.

dmkto.r Mdchdr.'~ ;::11'1 IUZilLb. Hnvat Ii1i cer i 111Hii'rt hMm t:a.V'irl~J:IJLa ra_imen duru.t :ruhlu, Rdt: v~ cand. bir II.clo..mdlL KE!lT'lJl~a hulli "'-c Ilmun'l'~t i:mJ..Hlc.a, ker:.dl:!lio~ IlZil.tJ I n dr; IJilfl ldl. 1,6 aiul!t-o.!!
1939 doll,
tilil1'lYll. y\jz\indr: yenl

hd~f,L

I ~~de
'I'IU!I

l-liIII~kfrLda.k.1
edalmi

au

If'Iu.m.lr.~r;!l]'t1n

In_Ie ik,i giilll

BETLER~ tlZU{tNDE T-OPLA'NM~'-lft
alY-1I1l1 (miil}'atl,

&gU nl1'ltilJrl:a.dllr. 1I!ILli'bII1!?n

ru1l

Ilnlltt

I'ler

I:lionlrt.t

nll!lt.iC:!!jl!!_~ir a1'lll~1 I:Iolm ll"'C' Dl,I t,anr enyctll! JUl·

C1.'nlln

IlGp~u aiEl-

bul

tir- I:hl tlIi"dmle

mii,lG'-

uk '''!r'lt kt"m I rdlln.U1'1': tS!),ui rElILLll'-rtl~'l'i1J .tIigrr'hg-.. Alm.n dil! - F'rElJUIlZ lapJl\lIml mll11 ,1II~b~tll!l'l U~lnllJ',

J'ill!'kWlr. &l'Iorll'J!ld:t'. b[l ye~ II dul"!1 mllnl:'i'k~i'iI (Dan.mr: SlIIl.li.~I.b_ ::! d"\1 .:. ---

t IA , _ DlIlI, 1i'iI 11.Un Yj, Jl'1101!i:iii .. 1I:ioo:: rlUl! ~OJrl!o ~ ~ b HI:" n n III!I'tll:i!!1J i!'Ii"L },.P4'Il ¥'L.l.nIUlilLl.ll' ~Jm(h_r: Sa.. 11, ~kl, & 01 -----_

AtJ.n,

++

~nnil:l ZlmdJr.

bugiJin lleIK~Irc:rllT'C!8i

li.-

It 111'11'ckB!!1l1la I k.Oplp.~an bir.k. f giln I!vveL Sirp - HlrVi:Lt an]~a.!Il t.i!tTuliml ncl:l yi: mcornlcl:c:t gomll

Ingilizler
Si'reneye Gi rdil er

-

..Ayan me I sinde

dr ,"abu~___1; llllrl· • II(' blrH~1 battani!!tlll~

j,ngiltereye
Ka.nadarun Yardlml

gC!;:m!!::,j [(,111 teodbl A.¥iI II mec i, btl

lIini GJrtlemek
'Vet ~lm""l:Jr.

r

leI: Ila1m~n. h u u.ta k~dju:~rc WnJ.t'c'Yi dllli_

dommm .. cl ~~ll"ml!k "'l~ml.:! I cHltI.'r. Jf~fil nazUnndli. FI1II1~, Il~ mi.Unrf'Jit yl ImwilldJ~ ~milll. :iakm blr 11I'I1II'Ida lnglllenyi mk,tQp

In'

.'i.lmfi.nya, FciULIIU:Fransl)!

h~,I1J~

vc kane.B.:te

diiYili.fllr

Ibll

m iJJ i blTl tie Ic:aV1.!,ru. f!ugun 'rUg....1 v milli ''II'~]'L. ERt TREDE AllNAN E£URL£- 25 HA VA FII.OSU i;mm bu.,lt£a lem.ell" bu hirJiktlr. aIN M1KTAfU ~OK A_SKEft DA.HA Hcr l-ihlL.i B~in~i KIlI,lla:ra !tar 1 ott"".., t I A.A,) ltll.ak"'''cmct bu lI~edl!. t.l!rnUJ r:diL K.'hlrc, t 1J\_A-l - In.glUll lITi'!l,lml v kill MIIi.C"-'!:IlZLIllUng mi,tLt. MikcLllirian bil' milyondan, I( !'U;- IIiInlh l-:bUm:
ibarc:t otma.!llft<L rajrn.cn yi.ilul!: IDYWIII_ ve • Ulladi kabiHy~er.i do,. lili)''I!!Ii~!!: Yugo Lav urnl.lmL

W; ld.!!!, hwn.da. Ba '\'i!!!klli DI:i l!dr'r('~fI11 m.1o; ~ibl ValeT ' il~ ~d.ltpniJ~t\u. flu gQ£~~-

ILF. iiiO),'OOOmen~n dl!llthr: GEUYOR
iI< np ~KlllIE!ldarun 1m

-

mii.hLm olma'l !l1.I; bUIlTIl\:me:nlul, ITlanda uz,~rmd~ l!'I.Idr,=redol'l flI '" l:lyildc ifitic:.ir-dtr ...

Trillbldl;.lll~ Gw:b~ do

IlLd tabilir_ Mca<!11!' ~..k.a_rmll!_ nm hI:' I!arl~m!l m k. ir:il:l Yl.!S'~la ...lilr. <lru~ra fe- VL"m,=,t ~zmmi ,d.!k.iuhk. )' pu i.bl g;1iriinu)'od r, &mil QlmLll!'lU[.

h;!H(I11 blr nutukt& d!!ml"llr' kl! ~ m::ln grrm., ttY]UI'IIi. ErlU-ool.', 1 Llllyanlarln A.-J::orr:ltll'tan t""'ITU-' Duhlil'l. ~ (A.A.) _ It WIIyarlar. ~k.i nufu2:1.1 Ve :!-LYa.llikl.ll"- rLt::llll(·rl iJt'-'·llm ~I Lyor v~ 1< It lilrlml:Z; _ t.C1I~~1I;1u. h..kltn!"n )\11[1"11 "·1 -,,LP.: [Ii1L! 11g, QIJ,IIl:l'n~ II!:'Slo ...'0 I~r i, Y 1;1- KlCrr;nl:l !>'lIkI>l rrll'l-ioIbi.dll", mi:lrtl'llur:l'Em .l:;lInll _ jglP11 mlldB:t~I\YI1 Illr III Iii: 1 1'1 ,.,w: bugu" nog,eOUlCI'I ~[V'i!. D__ . . ~Lrf!.yay! rn~IOp '~K_'IWr. )'l!nlY~n ::!'A IUk;:1.I1( 1111'1'8 d L .-..1__ ,-'_:.... 1061il", b~rlliLnde lemlil gddm;!ll'l~ kr~ ilIiITmr',!; c~n ur.> Il!!tll<o.m"tJndfl i!ll~,· in~m~h-lIo(" ... Fr IIlilI ilf>nllnm.Ju:nt Almuy.atI..rmt'k I!:r)t IJ. r-.cl ........ ,... ,1,1". aii bulul'lin M~arit Nazll'l: Ko~ m I'Ll l.:ilt::~r el·lNn~ ...t(!dlr. E!!ilrlr'l"ln rll~:!Iu ~d ..ta!"{!Urltt. IlZl!r~dLr, .fG v'l'mlyc WI!o[tiI!..r ",IIIID Lllfal. MIIDJ~!'I KlI.nliodlYlln In"Idl S. Wilk.ioe ~toca[~rliC ya-pllil 'I'D~hdz'tn i:illimu. h :ldkJ YUi'o .. kfl.tl. mlklJli.rI hcnur. ttl.llblt. r!:lIIt'ml!mlJ;' 111m'""n u.l !!dLlml,Ur 17!'; i!l" ml .''1' 1~~11J l")lrlld n mlltt •• 1 miW trI.A, B. D" V.~le,a ile: aii. :roflil Pt!taln 1 'II' v ...tllnpcrYerl"'rine: grnLi bir I Il de bu mll<i..ar .-;.,1- bUyU~lllr. 8wU!n 11ilul" Alman)'lI, :L.:a.vlll'Jn ,~icl~1I Ollin run, II i U ""lTrlye V.. rii mo:.l!lfidc A.r.. I. Btrlr,ik dryodd alolfml,llr. Koyu b~t f isl lD~'IUPI; s., .!S. ~u. ;, t I '~ krar II! _ nflyl' l..lInm~ 1~ln Pt!Ua:ttl9Z'I) kIll. tllk tllr mUr ltd.! ta. 11J11l(;II.. cormilll hllrbe U .rmUj ~akdu"lndl! ve It IYBI'Il rahul glBIII bu ..dllm In'l ,kl,t.:rmu!J 1:'_ par.u to kllrulJln t_.dllnwk 112'~n.'d.r r Scirbc:!l Irl 11e1 de"lrlll'!'n V ~ibiitun ah!li mez1YlIi!tlC'ri~c rai: putl, Almnn:l'o. Ito III bll'l~~:, ,,1Im1lO~tfjVIi, , iA~'1 _ Krul'tlll mJ1i1 yetu m-C,III:lulD'c leth !I edllmemi.t ,"!!::n. uh.t t!!l bi-r hraTtl IOmilj idi. ill: 'b!:r.Ib~r bi.tkiUn .. t l~ lecaviiz mild 1;,,11 flllzlrl, dlln y ptl8r ilr} •• Qlduiulilu i» ltf1114Ur, Dc V~. AI t1lran ..lidll' "1" Alml.lll ~ Lit.""'" I VeralL. da:hil1 eeph~i klilvvellenhr I mda bO}'l.In "~1'111!:tktl::n6>!!!111-A1m.nl'lI.)'l! 1nlllt 1, pI!'k ymnnda ~n hJII Kllf'jllid". Ini.l, gonifm'e 1'1 lhda ctl!~'1!'1.- Illrllf\nln ;&oc.m.I!iv[t.Wth,. dumiJt,ir. tildiH I'Ilimmll. i5llil'rlu Il!'n:ih elmll'k_ Uml.lt \ IIlrnJl"K L m "Y 1(11k.bl[1~ IlIIm, nal~n Irlli[m .. r"CIt'l 1"1l1lunlJ.n Kill. yon ...1 ...'O'Zl)'l:)hn lI0zcll!n ii:.. ~.rildi· TqT,;' Yun!lni:t.l.lnl11 h,UUcI lIiya. t,C'dir. 'n'umHIi3tunlT\ mukav~m.:Li, nfldI!L "14uItIH"l JIUI'IIIH' 1~'ln h.1.rrokd iimi iJ.t..\I~ elm. 'l-c iuk"l ldf::lIIlaJ olll1lm!L,H I ZI-nld.IJ:. DeCtin<llll'k b zw.id ,Ybllnu¥'kllk: Iilwi. u m JJmi hllorp mBIII7:liI ra~11'I11Ii i:i.kii 1'1k dlu "'~'fi"UIt .P.d,a1n, i!O rl!!t~KI "dL-c["~h;l i'illdJrmi~t.h·, ... ;::rmoek4:~n L.t;tiJ!I.,J"l II:tm,ljltdr. . Yu.go,1 V &y1J.!!IHi ill!!: Ilk; ..1C,I,1.& .clem deEI mni "'~ b~l~ AITINik,,A1mlLl!IIif \'C Fr.Dill.I:i:!.lI'[o. ,gorllfm~1!:

cia a

IT

hallcu)n

b

i.l.n SlovC'llI~r

i!.Y~ll~~ lou buhk

I rnu.m

rUyU~lJmU1ld
1icrl

1'ild1l

u ncr. yU!!dlyor, KIt.. 1111'1dUn
Slnftll!'YII'

uRSurJarl

JNI rntGrluk IlIoI.fJI g&y:ft l!Je-rtnill l fi'l iii n i1'" j~l'ak Il.Z1Illnl s-t~nrl i!I~Y1ina~ buhlnmLl ur.
BII,f'r'l!k 11 OH,wlI ,

LrmI~lcrr.lh',

I'lUlYtllHlncl

soby.

D _bUn'Jen Dondo

Wilkie

u m mllllhl. ~~m~l. Lord 1I1!I1"I'l.Yl:'l....,.,. tlLr ~fl\m .lIoy· 1c:!;11~1 !:fIJI hru;lrtlnd, I!iLlIA ~IiM b&~ lUI! jdl rnu'I'<lilf ~ ol<L!'lI!.ktl, ..f"'lkat Aim nl r Ibu CII'n,1I k.l;'lI'>U'ILK Il~U 0l'II ...... It'yl'lll Rylal'md. tnI .It_rye h&vli lIi[cumllllr'ln b~ d.1r.1I" v 0 oil li;Ilnde-bgjll!'ro nUTrhldulnl LlvAtfa!luy tlol' tamflml!!'ch.

H.·

I'

I._-

,HIIl ... Alrn1m1D. ~n n ynza I'll,," bdl, d:&ha kuvvdJI ble In,gilu!re lie kol!!f(!l loI~)'I!lCh]', KIA. illr :mmiLndu. ~I'Q'J 1t.Pl'eyl 1'11>'1]1)];, .,.dl!Rlaztli~, Ing1I, t,r!!, Amerl1cM 111 ,!I'IlirdDmU~ Alman

=

e.

,ooru

=.

I

YUgll Ia.v mu.ka!t;uvvetll:m:llrml: e

I

MUHLM
N C'·.......

ril.

,I

'B~R AINlLAJ?MA r 11 11. I - 'l"IUIII,

Aim
mUll'

n

ll:

iri illunda
t~beocli d~tlll"

M c.all'! ria
_mlq-

Yilpttkliln

hU1l1!I J::IH m.-ktiI.

F

r..B!

Bu.n r g.men YUiSt),lav h fK'I ';Y" tin.ll'I mUll b y muht c;; taraHllfl v I"dll'. DunlardlliD h·
yormki
yB21Y blfsl!.lYC·

yim: lip I YunBniabm gibi. ka.di ,!!, lIetmcii ddi",,,nin. Io;ind~ Yug<t~IIl"Ya.d1!l cl, nUll. demir lrir c-L lI-iYdn, Ordu. ve h,d.k

NI"V)"!r'k Tlmea 1Il'H. l,' Il1ln \'elllnc: l.o 'L1.Ln IlldlA'J bll' h.tk·r. GoOf", A- ~MUZ ell,i.nmi tiro WlllirillYIl ve Ytnl Zdlllnd po IrtklJol 4;o~iJl ~n HlIiZwund Ii IIItllil I ,I" ballg-4l.!ltl·rdl I l kdlrdo: mOll' lol!ukCl'l ~lmacak ... zLYl'L h.kk'lldn L.ondra.4 lA-A) - Kr .. l b~_ BI~Ji!'~)( Am"rlk ""IDII ;mll<,fffi"YIJ
\llrm!~llIrdlr,

bWul'ldi.li'luny Vi!! W ~o:Ic: II WiJk i;:' den Iii Ita h L'O ib![ kilt1""r!')'1 lCl!l1 kl i::tml:!!liliuH de
,,,fall

i1i.11Yi hI:

B. Vl.lkl<:!, bLlIf.id~

tLimlimilc

ImI:rr Am1rIIJ D!lrJq,ftJ ..!Urn In 'IJiUh'blu' t
"lin

~T'IAIl~rm:I~tlr. bUrq!!1l, Oal'-

Jii,in B. C; 0 rll; II', lHn, In~h [-BlYlndl) kabul c~m"lJr.

In

!W-

I n - I."a.v;nJ "o!"l1fm ~lnJ. ,tlyl~ rtw.a. .. Ur~ ~LIiI'1l.llitIJI llin rna Ii71'SJ'IlI.IIj II 11111 ~'nzl)'l!'tl, FJ:".n.nu.nJ.n umuml III)' rll 110 ,1Ii1t1kD.IJ flllr lI!cy lIi.ll'llIJW~ wtJ'I',~ dn~m radyolllJ"l, mlUfiknltll II'" (.1:1 \,ji.JDJ: If" ~ !:Wi. II, 'It':I.I ••

dill.

SUCUNKU TUCCAR ZIH:NIY£n Ya.'-'w. b,UQ.ll ihtiki.r derler. bu III-dar p..ha1~ iA~_pin Hltihr HlI? KUfi.dURI m!ihtekiri - }l.Inllin blliV'ID. maliyel, fiyah doluu: 11~Yk lir.l!I[hr, Ciniine i!:ri fir elk ,Zilm ettik: sok mil? l ~lhtikBr
kOnUi¥OIUli

..
8" yilk Tarlhl Roman

'ehir-» Nemleke! Haberleri
B'eledige,ae: -_

_ _ _ '·· . ev,,:_ .ururu A ,rhk 0~uncu Ah met -'Z' k vie S·· Sir 'y ana Blra'kml'~, Can V',eSaltanat Kaygusuna DUlmii,lu
II

Belediy,f!
M,asraflar Bldcesi
lC'd L) C' rn IIrl.!I

Havag azi Kaz al ar i na Kar~1 Te d b ir l er
Belediyect! V rilen Karam R,i.uye,~ Etmezse. \1:1 Sirket Takip Eddecek I
-

I Piyasa

Haberlerl:

Ingi.liz:ler'e
Sahlacak Ti'ftikler'
111~,llzll:tln

Tanr) M- afu" _IS '. 1 Y,!!IZ~": m; 'YIL.DFZ
(V
~1Mi!1I

jlham

eUiii

111r
iGlva·

.......... ....... 49
H lin h
h
~e CI ",.

~cll:d ye D .mi encilm~IH
<

r lllLll-;

I IIJZC'rIIH:I e.

Ih-

40 bin
Iil"UDI

mc:mkltC'llmizdel'lo bal~ III llIu1 D~mjlJk (lltedik-

!-r.umn}unurlil!z

.-r-n iffr

Inri

k.
kl.

I'll;)

\

e

i)uJur
Ill'

"W.UI.I

htJ

kIP mulaI

ofllr'mrk i,tlf. pi l m dl:id mit

rJ

;u.tur-

lu

le.kikrrllll) dll

8dC'dl)C' me .. tedlr

lit

~I

p;n!!ol, .:;Io,).:,lo)[

\,11
Lilit I,ll..

1-..11-

lIe arl;

V'll!F'1'm'l1ll MUUldel ... 'pLlllbTl hukumd;J.TI I ,I II ,'r • r til' kif' ..e im d1l11!:: I .'!JJn~m .. ~ I! tryilL~olordl! \ "rc;i'U h ,-I v e !>e'H'~" dU~fTTIl"fI'I k Io;:m OllltH kl:'ndul~t~ni 11Ll'!"1!.: eden , !..iL.,,_,, .&:111 ll'll"'Dc H du:nlnllydell. kun ,,~tlndi!n klirluh,lIl!1k i'ilrL !!III- "'~u, iI[Jrl'" CeJl~lj'"lm!: ) .. ldllU ul
• ,LuA "clCjlll::.!IU"

\ IUIJ!tj.

BUti_un blltll;Uln tOP )'1:'11111["1 mil. loin h":II1 :R')L~IIr'<:,;ltllf, i<.l.dn~"'1I

dar

LUI tHL:u...ler

et\'~"

~jj'n
JI:II •
i\.II:

bub
I: 11(i.cn

nnl

tllkip

t-

\e

,r], ~ anhul
Ii: .,lfllli
lIU:dUUlyt

Eld

.l;ei1ldel'lm.:: dl) ""lnl hBklilfU~

rl kCI

\ C munrm

md" Ulfll.k.

u,f
LI:I~1l

"l.Jo (1"11

nerek
,

1$'

k".)

bah~dlyonnu'!j nhul eihctmGI!
Ii

'oruu.I'IU[ 1I.

k~n.!1'1I:rtil.
I

CoJ;l'~1 il!~"!ln~nbeTlt!c

Ilall

d.!!'~111D1_

r 1i.k.a.1 1,!r-r11'1

ra,

IlrIIU~ tlzer"

k!"fI·

17.Elh

W'iIiLl

Ii Ahlhd

i;UIlI u

'o.'l·u~du. , ...

d,

>'er.ac 1-..1H1k.ITI loll nil I !lIn l,,~" .. n, QIUP ..LLHI 10: I b,r tcdbn Ith.huz. .::;dLkn,,- b II .,\ Ii!mak IJf\-dalJlnll di.i,!'n- ml~ Ilr !"If ici!ft.:iIll':f,ndcn bu ~ rdl- . brr ViiI: }lI!ollc ~ Il boor!.! ur mu: ... k· I. 1_ mL old~':Unu _runC' zat n ,.,;,n· 1 r ~ok elur "e bUrllllr he~ ,in 9U· min de"'Dmq , fCI\IIII' t~f, ",1101< 'Ur"LL~ ) em!' rIle: dl::hll'\LJJic· d!: tlLlJlJfllIlLliu IIIhvl.! Vc 1;UI bulill1dltm k rno!.~'lilllldt:dirl'er. YoIlIllIIlI. ~Inem el!u ~'ertltt baLI oJ;;C'liIhI. land in \lIhmLI ~ll~~l Sa'l'lll. dii;!!l:n ,;;u:ir!: ~ur •• ~d<"Y!:l o:ord~n, u: i,I-rtlciukl"rI 1L!1l'i;'!_;Iirke:t, ~I!!'" KUI t,,"'e~l::ll[1'jn b!r .cbl1.k!:mu OLl) II ·11.I1iJ;1OI k. ~.!;md Btl Il!Iin nLZ..m ¥'e mhzIlom L'iillll- l!.ikien:l;::n bW~l;nl}Judlr. bun- pl~"I'I'I1 B"h:t::l.yt'b't: dC'rnlll gondo;_ !!cn.cmJr:rni. ol.ron Ibrnhun de Iti IoijntUZ ~ ,;rt: k.ilil dO]ullmc· den lIonra Pl,[ 1111111"1blr; neYli'1 l - rere 1:.1.i '1"11iIIn Llz~IIr'ldl! buhln bo.'I Inl:: l:lI:n dahl ml!lIlI.hllt~ £ij; d<'n \ ~ • d,,~o::' nllmln ) C'l'Ji lu!i.im- fll.hndll!rI 1:'''I'1l'larn bLIp II![C: :> il,\ It h her IIldilTl '\ c: lC') fl ell I"r ·ap.JDl ma. m~> d: on vo!rodlir- pl'lltmlm.~ID. klUIU lo'l:rilnIl hJ'. b .11: I:i.hp bu .,r.i"j mu \ I!'r.:t me:d.::n !Mmll. I::rm!:.mi tC[l1In dOSU ll) l plamllk ItlJil. I'IIP ~efL I:le m 1.11 t 1:ilm, 1(Arka I • r)
e m

n bl~ }alllll "al I \ k.1.lnt nt! " Q (. nedell koend, md,.n 10Lei'll cdr d IDI" C' nJ(11l '-1IIl I} I: ba
II)

kendme dU.l;o:lce~lIi~nu umm .I,;, Rl Ln. hunu be lcomek d~ IIl,;,lZdel1 ~III) dl:d <.II'I-.k bie ~y dC'iuldu, 5inem "'I:: liy tl'O(ul

ll1flnd n d.c'\ r e d e

blll::~I'u eeUH}.,L iJldl· Y JjlI·lllllm.'J!.. ,dL. II .. IHI bm iLlII.IJk; all ~ IIhHm

evvc:I;::1! vazm Ilk. i ~rc:k UI'4(I L'zll!"r g ["It e rUI'111'l II) II \ II n!: i:llman],!l1 d .. FILl. 111r1lC'1>1~,lillfi fry t hl.lllu~und kgll [IIIICU t-;u L ulec ..kur, Elu LI- OInl m ..m In idile r. [f':111! I L.I pl.ul~] KO t e rilen mudH b~r I! dLIi!ImlZIl "orll!; illmu<;lIk dt:dere lIQn: ~'IIU'n";!l ih~lml!lll l,fh~Ie:T 1~ln h(:r ,I.:.i tllnh m~mmcvcut b~rutil~ l"IHlLrol .. dljr:=r". , IHIln edec.rk rnu Iln·ilf;'ll~ biT f iy t I;lJlumull bYlll.ll'li.;,rdur ~e:m!'''' lie:- Li!'k. bl.llulllmue. !,'=, II'IQlrll,zh:r~ ul"Q.~lIIk •

F..l

I'IfJ.d kl :rp~ltrd J:lJ b1fmd!! 6u kii L.UIl I!I lonl,l .. M ai.,ie ev IhJ pt:necr~d.en d~ ~_ 1.1 '1:}'I'~dr,."Orl r.) 1\,1., hr No: i .Il"ll:l ilELhl ma'l"l7I1ra, c::rr~II~1! ~lmJ!'iH Rlbt.,; BlZlm II'rmll.lilC fle :Kizinn., 011 MO::I1IOJ: vIr Dil'Il'i f,eIede 1111 ntIe:dc log']- Bi..!;lmi.:.L bunLin y~m-

T

U!Dlll'Y,OC

ul.; )

rl)!'

l:5l !ljiO[]U

dll

ItlnlC'g:~kHr,
~L

lifll.ldJ:'f
b,,·
111:

,.;in
I'H'"

InK'lhz

rnuml:!U,lllui Ilr
\I'e '(

d~ Y'"
B~nl
ifill:

nnur

hllL<ljiJ

SLbl

k hr •.•

rlll!nIlUI.,
JI;til

'Ilill

l

..

run

11'11'$:111(1 y~1 ~C'rfl1!'

IJd..1I:' '1'::J:!fmdt! dt>-

n"I'

,III

III

til r

1:lIJlanm

d

r dun

"j!;

III Illcillil

dlur

IrlillL

Ird.e11

i!l{)nUI \

Ii

tllUllnnl

hm'J!t

olJ.lp olmu- I VI" Llr [llunl,u:l>m 11 m mil

mm blr "jI;,lldi~ fI~lIfnlllnl okunLu m:l.J!:l!:!!ILnd .. '" J1I •
If1j

Dun I. jIonblJl .it,!.: Ihfl!l!:-8I 1;11 TI Bltlij(. !!ILl
'I'll Llrmlll!; u.n:rr. _pmlttu,

Il:m.

bi\,ll!nm.1

~.Wl
kbll'

bl:l Itu",d yere itll!!llet. '~ULii. 1;;1n size ;ok I~ . k"ur ale-

I;.U!lIJJlU

1111'1-.

OnL.l

J!UUIli:

IlID

b", den~

lilt

tab

uflilid

do-

f

fe:vk mum! ft)'ElL

i.fle

1rI<: [C1)'e 'i.k..,r)

ulann

bLl]

~opll!lIItl

'If m.! J plllI~1I La. Ia K.llci r dUIli [bu I"rlUllU Ha v - tina hl'lik ~ zi lr ch"!: ~r.d"rmL.flir, Bu edih:cd:.hr, k!'1lril J IUlI)'!:t C'dilmedIK~ lllokd~rdji; ,lllcr.t h k 1111:1111 l k,b, 1agHle.
III

III

IIIZ

lJ:'mllll
Iljlrl

11l"'lle n~tLclUlmdc I!Ilh

tv .d:iibl I\k.dl!rUzc:. ml.reno..t.rorn.a, yani lZ1m dt:Di.z.~ .... ~ll1.:1t" B1~ m dl:ru~e it

kati

r t!!EII[

italy,a ::lan Gelen
Kaglt~ar

Ne: 111.:,. alii". E. ...... I_ibl MI fir !-;It}rlllk:

-

SIoii:u., b~
;,u .. !lnd u
rou)

B~m

de:nUI!I....

de 1::nr_. O,.t.ak
olur

. i:li "ynilk

Hallnmd

Peynirin Ki

Be$ Kuru, Art

I

kDlmlldlyY .Akdenalo Alll.ln[ik d"nl.t Ir... In.dlll fll£ kapi v rdlr Jdcg.[fTu")

> .I'll"

~,;mdl

i,UTll~

~k:inl

de:vloel

E.I .... ili I h bopzl. B
ttlk

-

ve:t CelJelilouIk Ie bizim,"

\(!

e i.blu r )rndll

u.mm~l

Ka.ILe!: .!)u tlln lI:;dJ!oJrI.::r, ISm ....L h.~f~11c::rLrlI

mlJ'Wt('itu
",mil

d"\'I~l llli~ hUll Ii.m Abdullliil Ii: =:nd 'II'

I J I Krkluu

,1'1

rorrril•

"""".

~l-

~ "'1 "'~'LrC'1

11
kl.lu b..li·l

IIZ_Ul'U:t1e.

oradll

'I'1J.

rar

lc:.zd.:r.;.ur

c_)'le,.:k

wet oll.l.r. d l\ e b tid i. An U'i\ffiaJ .Ahm!:L ~I::" 1:11 ~ ana bJrllbnl 110) gu.!lUnll. d u. mu l U
rdnL HaJ.lCII!

'\'C

~'C'

\·d,l.I.ld ~fld'r:'nlll'.n 1.,1\10;11:.. , 1:>1 ll m h,r,U ull.(l:nl cl11o" ~'jj.leNII' ~u.mr1lu~ T,j!~'nk All 11'11,.. "il' lilltll. c.."nlt!l'cl"l1.b~rl c,,-r,lIb 1.I;c~rlnclc YIlPLIWI I.e( 1.i!.11!~ Abmet P8.JoIIo ....I! Snrtl'ltnr ~ lHTltt 'Pili. nellcnmdo: do tOllm hl~ b.t ~U;;;J.II cdo.:n p!'~[llr n)IJ.tlllJt"lnln rtllnlmlllli ~ 'I{ o.o.drrynl mlJlhl< remtll' "ril'R.fITI.IIt~1 oilnlldlSlI!11I G1:HTIllII ''''1: bill Elri.lllni mi!:!l~I",BI 11'lh )' t tWn dO' ))l;2,dI~lmtr. il.8doJ! t~1t A l!idulllU'i I!';rl!'ndl ~'I S h II; tst nblll ~.b~ p Ytllr rb'.n Irl kG· 1:11 ml, ..tu. d, !!:iendl \ I! Rum!!!11 !l'lIIdlll'l!'tlnden m 1 Ballbo,

istanhul ve Edirne Fiqul Aliirakab~ Komisyonlarmm Bit birinden Habcrd!ri Yak
n,·lIu."uun
mllltir.
u'tl!rllmlL!l[rtl uU .. m1"l

1\1r.la[[r Atl4l\ ar II'KI d

bill'

Di~

Vi r,_

Ev ihlhU5i - Oylit YiJll t\IlMfir (MlOmnun)
btJ.: .. ~mz
W1'i!I

Ind2lrl

HeT~ iii", kom~

koml yen ~III P'..dlrtH,d"kl flr,dr tlnllnd~ tulll.rt.1I: bll ru,1 KJ!ll:rul

Kopckl
'"1.

~lIll6n1fi I::Ibl:'bml

zade Seylt Zr'yn~1 bldl" 'Ii" t)'h ud .Idunet E endl ve ,t I<k.d ),iUkerNmt' pn.ye:!llle Imaml .JJM1USullII.J, S&hlp l>r«>hrn~l £1t'nd I \' ~ dkTelun In rlUbpl c:dll~ LIe htltlmb I (I! HII)"IIU LBo-

l-I ... .bul n

DdC'dl
fI

1ard Il1o
III f

ba,Li:nJ, dol" !l:lllrmC".ir;.u: :idl,

kopdr.l~rl

",in
III

bll'

blu
1

rle MUlItIi.!1I F.f~m:ll '.J!' A ~'ll!CIr~'a,!!!y{,liBttI.lUU .]II.JTlIIlmLI hI ~plr-I'%.fUI!l Ii.Dlm~t E'r, rid I VII! 5ul-

pelderm

1-1 ... b...
onra

H:u:hlll aolllYJ

~d !:ei lye rd!l.

III!! Dw:1Iunda.n me.c:ll1IJu: illltdl:.t z.uhru:lil. tccI len dmh:IDLJtL Bi, ~'an zuhUrliL 'I t: S. finll.Zllll h.e n u..l. F !}u !.La n NUly I &IIi bul
I\l
dOI\lnI:'nU§

AB

.• ~dm~

~lhk. ih'UT.IlI.mdllD l'l:la:llimi-1l !i.'~

I li!tML"lIm
lun..

ey"l1ilL~

1-1"-1 b

t 1'1 \,0 I: boecel v c. I \ C IJlP \'
1 T\
t1

£fcndl )'~nltf>Pi:li "eo top Ilf; -

'.I!!

IOu bol,IOO;r ko~o '."cl~1rI1 'iil0l1ll1mu, "-1M "1:IaLm"~1: 'UlciC' !lI'ld.dll!'l li:o!lLlI!'nlmd~ l'jill 1!.1· Il.darl!l.T1l. {I!" Ickn.r rar
II::'!TBr

&0

iJ1.il'ilef.d~

m!: In I mub ele e ~m!!! LSlm.B.l r;lrnektO!:dir v= I h. ,. t P 1I1 Y pIlip ond n IOmll lkl Cil·lI.l mtH - mUllbll1 mill lhra;; ~II" hr. Ilh1blriDdtn I~u h. e gore: sumr 1="-1 hal. I/' n k;iS ltl rI yak.mda p 'asa) II ~l;o tlllwl d,'~'11 ~ 011· k!llrllaclli;;lu'.
k.iHiun

1\~~r:.H

,ulugumu:z Vl!l'1'n1 , demek •.. <:'11::11'_ Ij;:; bll yo d n b!rbllJJrIlX'!:' ,elip R'JtTUll!k 'irill:hl :.!ur alDlII,. MlII.m fU! 1;..., y InlZ g<:'milc,c; mdlu tur_,. 't~ buun den.izden
[ I.n .. ulilr "1: 'bal Br ec:rbc.t'iC bura)' Ii; diH rgrliyorllll'l:'. T.riyeslor: demzmddu 11121.1 ve bilhklafin hi!" klllnlL Alman hn v~ bot..

k ",lmuL ~.L.IInbuld kl p ~ I'Ildu~n onn' La lnrnll JnD "Q,,[I' !;)lml1 lil' ,ef!III~lml:ll' ~l:Iri;' h\ln>!! n bO,I'll'

I

r

Diinlru lbncat
yab.anci mr::m1e ~tlere yap hg'L.mU! !l'trllcill 50j) ~111 hnu:hr.
[htDfal

o

.Dlln

Irkiofl

hal

No! ganp!

[\1iln&!!1p

vC'nlmlJlitii.

1111 l"lt.B!' (Iif!!til:
mahllm

!"J-

P'C,YnJr n~.lI n l.'lnl J!!. r ndlplm:, buluno.n ptynirlc:r
Jr[lPJ. lnd

t1.rlim .... " ,.. tl'!' "
JI:'"ro:

\'1:

lou n.-.arta

bu mil!iW!ll!'}i

b~l7.hj",,'ll'F"" Lhtj)'a~tJj am: ].; :'"n l!dlllbUrct!laU-. 8uYII. ptoynlr

maddO!l~[[mlOl:

tlmQ~

m!l!1riI1a1i;~ulennc

bllha igDrlderll-

~

~ll1J!'rI

mu.
rlndi!! blr
nC

r klf.o.)'d

rru u,

bunt. I!kW I;CfnIy .. L w. Ii"l Iy Ur IU, I hJ,lIl\.LI,wd_
yl!: ·Up .TIIClb1 I!UhW

I fJtI't"nlll m er·1 h. r. S }'.

llhalit
,;opllj,nu
trl"lncllll.l" l"i'tI k I!tml~l r.

[);jn

Illllnbul

gUlril'u·,une

81J1-

ani ~in do:!'I.ne bir ~lI buluruz. BLr tey dab ... lICHIiI~ilrn, Bu Triye..te; vutlle A.'U~tl.ry 11] un !J]lI.h drgil miy,ln)
l'III;:'~e~~1I: (I'I'Illln t

Pri.ifi,i;,

#-1I1m II

1'1121 mllrlO:;lleJ'le ID-11;U'm1:

E1

)':II.2:IIIlL51

-

K~p.-UJ LI

Uer

nllkl1
11 \

olma
c:tmlf\l,.
I!,il Onll

HlZlTI

I.dlll!:dr:
kurfa.,.
ltib ..

\Ir.2J~

lluAtla)' IbUn
odell I!!I;JTllCl!:iII lim:hr htlllntKJl l~lklk

tI

kendgmi rlln.ll!onn 111)'11111:11111'1:' oimUlI
,"L~
LIn

I

d II

n

"rl~td'!I'~1

)u<'le riH~U pn Ilh yak"~}o; olu· lI'undll.n iIIl] r Ind~kL pC)'nlrhl rI IiI"fl)'.:!ft;ln<l rlp h ,Ul I Ii'! rlln,1I liill" ~I!I. "ll:l;I

nl

gari.stllJ:l.d II k.U'I'1l dI!'TI, kanevj>J;;c, It. Krn~ k~~j'lII.a)' abl I;I"UI '1,' . If It !'~z !fdec>I!k olllrlarm I em!!! i, oru "''I:: urp. n, "IVlt, lZJ .~ l L-dUmC I "c b~:r tr bl",ai:a, pa.mukJu .~nt. 44pki! e.9i j' ...plIlnGI Illl.lt:lmn \'.c m~bdyiilO q.YilQl 'S:e: m ll'r,
P'(!)'l'Ilrcll!!r,

~t"'!"

E,...
ze:
ge;;tl.

SIIIr.

bi zafer

[,,·O!t

f

den i!lQm

it

01

t 1911}

ak bi-

lI.Il3l11fLr hH<:.r'" na ,..

nl!: r ~

1

.c.a.l' cd Nt \'e fa.lt l 511fm } ubch I:IAJ.ln J;:endi~hni nU:1:

Soru,'orI1ar'II'
[!,

~,

UB'Ll

w~"'ktlr,

I

(en
0

II -

l4,;11'1
II:

(jIlt

all 1:lb~1c:
, it.

1::nJ feld~~ yS:md~~ik daha f :d
il
kllrlln

A-

Iii! II.Ln!lll~!IIn II:lr ~t"'I.nLntl ~ 'fillml,,I n:ilrr. \ I'Ik Ull.: rI~ l tr'I)JflLIi. Ib 1<:0-

tl:m!'ldLr.

Ic.llpayuakl
gunll:'rI

(Ellni allllna.. gotn ",y.-c n Q. Q'O lo!l'Il'1i H tHlatm!l¥~n 0 fe:J

.yakka.bl

e 1!iJ nyu rd u.
...

Elir flIInl.Imn mlli&1Um I} u-gr [J mll'Z !iOJ'uyor 'I'" dI~'Dr Id:
u;o.Ilim k ...lrolAfMmn

Fiy,at'iarJ

dAm

g~~p I- 1m. ~ub.an ~ hnaz h 1I1d~ mit ,rkL.nd1: ~i. Ai; Dn~l\li!I .h11i~ b -. JrhZlf~ l,;,u~ iII!!I;'P .k.codl.lH lehn:k~C' m n fa ...du. Mad.cm.lu u;;r ree: ndUz.
L fll •

berncR \ c: udara ...... l JndaR JnalWnllo.t 11.1. FII]u,.t Hru.au ~ Im.u; gum;iuz. ka.-~w
a.tMila gl:ce 'o'C
ill

00 Illtu~

nu dolduJ'iiDHk If fttImrtr "' .... klt!tl.nln yaniumJ UI'1t'Imr:nI r W)iD.i iblB'!l:!!'UndiJ. l!loiI!!l<'rdil ~ bf> t mJi.dll'!l!J UYIkhr. FII'IaI.I )'iIU". dlmr.
I!~

DIln d.a )'AZdlaunl~ glbl lJ)'lIIt T11UI"uaba omJ.ayonu lIII),uklLb,L li)·lItla!"Inl t.ublt 11;In ~ Lklkll.l:li.n I) d~\' m i:di)'or
!nlH

'i;.QphLn Ij)"fltrm

____----a------~ BelediYlI:de Tdkili.1er

OL

ban .. _•• Ge~J1H~~ l'I'Iazi.

,;,lkllrlnMl 1.1:1:'1:'bUr,Un

Rbu dJlml goDri!! A..'i'B.kkll'bllIIem~fI!t1nd'i!:n ,- Sllml!J'll III... M . Faklll 111101 rapgrIlldu~dlUl

elHii C' Hel' fnUIIVlnJ RJfatle. lekt.rtk Etihl l~ji!J"L muh ~I!Cla I\llOlh I!bl!Cll\ I\hlb.l r cbm h - rlh &sID'1ll tllllbalan. tUcc-.rd. n Slil~ydllln dolt n lirll)'1!. l~rfL eLm·tir. m.o.n IJffir.ll, LAml AtlUD \Ii!! Lt, b·
m(lt r.Qt11 &rglnl!!r'ln Iru)"lrl ~u3eJ1 Ollbl!r Mchm .... Ea1n nll.t t ttmlfl1r, Ccl');JU:(!.S1 1:u.1(Un Baal 1 le Osmllll\·G)'.

E~k~SII.DI!Un tu~urllll'mdB.n. TI~ 1:'1;, ~l!le:!11 mlldUl'U Najl. Anadalu Konlu I'f mtldllrll ZI!;' , Ankarll &-

umlr

de.rlef Bma ~iz de ~ i!dID!l.r.r lllz.c8Z kiOlaktllUi etmedmlz. Senrtc:rel! dl!!l~nu:, m.unC'iikiz, diye hiz;,
oY3Ia-. Sonra

cd", o.te ah i:k~ ILm_
E..

liUllf

tam 01 ge<;.. I

Ie

za.man~ uo c-sk i

YBlra.lan tazdemlydim. hlu in:!lan anz; clost
51i!:

BIZ grl'!i~
C"llvdil"IUlc

sag
-

al.un n.e yap (Du~··nl!dj)
'IJ

un m u.a;F111'1 e-o I
~rUn

~i~J"'l:nlfnl>l!re

;a ,I !JUly!.

TlI.porllLJ' g~l m I,Ur.

yhlbl

!lIZ

~I hrl

~-u,lliI:mUttil, m~LillI LI~1J.1!I ,II-I'drrn I mwd:1immllh~C'~ir I'tlhL"IrIe..Hr. Bu ~II! ~t:b!:!hl (kif biJi'l tth

III.Wfl llir It'Ull. m ..to~t .I< I;) If'! ~[I;)'!Io1!I ilecli«' ~ U.tllU

lUdlm

vad~(:hp
1IIu"IDJ!)'1 I.:

"il:n

l<;in

ele Ylilzw.: "'eJuuJ

a\l

sdleple

blr h. un ,en YI11 :I~(lCr.1 MloIIIIlu A,h ble cle biT
I!:},,!I:'!ICI'I

'J'hnedl)'omm 1(1, " .. II ~.. t .w, I 1 ...lkl blJ '·lU.i~ rUt n I'm j{IILllr. Il:1idc "l'wlYlr; hlTTTi I O~l"
,IW.

g!:cC)r I: til! il:tn'le: ~5in. .':Ie:n !:,undl blr neb:c Etmeyda·
mnl! \' rup PahoDIl 'ole

Hnf"'rkn IlIrulddn b1r li rdllr, u

,I ...",
Ii
T'

Ita·
tlf'f

kill"&r V!!rrtllf ~.(' IOru .. tur m aJ IlrlJi I) Da~1 mr~W". B&%I ayilkkllb[ctllilrln Id. d LIII lJl.llIl 0. gQr IUkit .:va.h:kllbd&!'tin l.Iz.doJ! ·~It "n, hnt )'tb:.dpyUz k· d .r k' r mubllhtJr nJca.t lI.il<a Il}, kk.J:!Jlan null lL .-lk etml'lI!

klhn n.lJlr

Mntba.ao;:l O:!Jm.anht)' .!<)k :trn>i!a R uth.T Jl,jlli!J'tm IIIn.rnd.o.n k liltk j] l' knilri' taTiJ n.a dcfll C'dJ,[c-

de !lag ohm, MLSllitr ~
~ nadLg,nlz.

5iz biz~ hil.1de "11.1
.mdaduHzlII

O!>,IJ[]'II.

ZilmillllL-

mzd~

nilo:!Il~

r..~§tu"
01 ml!l)llD.

hal

[,,,. &Gb

1I •

J~

kQnu-

t')')'iUT11

.n ve Lilah 1I.b\' Ii tu~ lit

• _ I!l

OiUf,

l\.&drJ[ i tq fime e:rml her )' .. nJ Ii rIDI' ~'!: en'B ~m1D d.e bl.l r "-an l,LIF. IiJjl1un ~nlllil. j. ve: I!iIU~UI: Il~LLc.e Jilez:u I om lnumnm t} I en ".. CIP·

I.l 'n<11:'1'!'lI'lldiktor-lI .. nui!. ' It· ~-':J] '4... undo. 'I;~ ~II"«''' .~ ID lIk [:fun" rhnl .. \ o)rlllDl: -If I'll. n I· uuJd 1Il0l11yaJl'lirmrl I:Itrelmrnll'r Ikl ~ 1tllkilll'IIU IlhunIlDlL,!ll!Lrilir, 1~ I nPIEI~rlnl:e d:i!!I an ~i1rn fadll " .. kIM Ik. '. 'III tm UI!I'Jem('.-

Bu husu,t .. I:i :h tlfat. mUTILkllll:ie komU:;"OIlJ.lnl,ln na&&n IilkklluIII co!lrt:JetluiI:. BUtUIl IlIkl!l ",Iabllli:-, O.l!,,>:!!" l.iullf~n liirrnlllilimli! R'illr<' plY,lliIIll.da. ay.kkll1;j1 fI;'lI.lhrmd. blrdf'nbU'iI! blr dll~'klijk gI:I:z:Ukmekt!'>l!llr Y ptrrrmn: tlJ.hkllr.at n('tlc~lIln!lJ! tl In II'r"l)"1 k1l1Ht~1 till till. m Idan ~·.Pd. mrf "ynlo.lubTlu ol!luklBn brUJItIU,J"<'rMUll

\A
t ~1["B;\'f 19-1.1
rAH~, ~UilA £U..: HIH R ~n UilS : .\1i. ~ - OIJJ], :!6 ~ ;: n.!! IkAliUD ::S ~lr;iliJuil'lInJ:

(Oz.u Hv

deg!lJhFm~

ltp!!u::k)

d. l'Ietcadllf guzd.
It'

Mia.afIT S~r n.e ~el:£r bBy!!! h
kl~llltl

g

1. BlZde \ lI.~ll!lrl•
lI.r~

fia, ...

tehdllmC'

gellnm

WlICRI:

!:J."i~ -

a

Dr AU
aUNE$.
!j,(I§

II!:Zd.NII.

"'IIc.,
n

ILr.

Oem~!j- i. I ile Ii. 'il.a1!l

Hlzu k.end' min hakkmd.oiIt H~r;,
Inr ~y
::'!lman
1;1

I
Ii

lUr
IfHD.llllr:' ILllkklm~ ".",.."

OGLE: 11tl.·'ml:
jI,;rqAIlt. y Mr ~-_ .....iiiii!!'"""---""'!!!!!!""' Tsr: lMSA.K!

l:l,~

trk.. (CLil~r~) BC' k rdC'J !'lZ de amollo a~dtg,ozn:uJ~uI'lUo!. 'c>:!I'lI11I. gOO!: ar.,:9lild" 1'111.:911 I'!;' C'ttl-' nil; ~IJI gtizo:olirn mr=mh,klCtl •. M ZiIlUfih IIJdmlZD. bir ,ey ~d· me-!in... c..ule ~Ir:: ku.liElI'll1l. l\lal slzmdu. '\ alnlz ~u \'ilr kl •. _

na -

Ali:.
-

nlD

ao"~C[lIlcilll!l'I

lIoillam muhllLabl

mlJ'll.

co.,a Ile: m~on::I!:

FUlll

Zi;ilc..linln

~Iftli-

........ J!J...

:::::::::-:-::::::::-:-:-:-:::~;-:.~~!!!!!!~!!!!;!!!"'!..... !"!"'
."~'i'!>
N....l"'.1lw. ,JdJJlorIJI. toil" doJ! ht!HlbI.'r ml otlUU~['Ir" ',I't, amil. b n gitm,.k h: I "rgm.
c'ml~.-c-I!'~
\'l!!

tatblkln.I,I,.h ,,,· ...u mhllrr. "

•• o. ....

r'1l,.l

mUrl!kllb

komlsnHlII

16,':! lS.3{) :OIO~ 6.27 __
",Ihllt

Ev ~hibi
"II[

-

lHdecimb)

Nc

~fendim 1

,~n'tH! c:Unli yap {' Ih toplllnl.l'mda 1}'ll.kl~IIDll"Jn k!u' nl:!1bdltil h: bit ~. ,..,1.l t df=C.J:ktlr. '!!""JI;~~~"!"~""!~~~;l~,._i._IUl_l

.. .t.. ..•.. a iI"!!m~

............... -~~!!!!!!!!!I!!!'~_""!!"'_"!"'!'iIiIIII--

:::;;;;....,_

M~fir -.. ni :\,,\.1 IUf)' nln mirnd:i blZonlc blt'ub-c:r 1,lldlliglltl.J:I jg~ m~ fla.b!!:, II.ldfnu: ml' E ... ~" bi - D>-Iot' bLl' • ey ku· ·
Yilblar

,,..nd,,kl hoa. ."Dr
kahlotfl
Til

~1}"lIIld rr bl1\,lnYlp' dll. .mao be InZlo b.,. r.c:rdC'n gil:lj(J lopllUll _ I '= 1')8 e~ll!ncn

hil.rl::ke:'1D1JI J
II

milhl),clIDI

\ill:

bildha·

h d elu,nj lOt n ede, ~ S~, In hllYilL .'~ m~.tllll d . hi blJ I m mU'r'lIHa'kiYl!'de ne:tu;c pnH ohnl!1llrla v.. be8t«iir. VD.!I",lu hudud<J! deliilJ:I fi~IHo;I k.1I r:a r ve:r m 16" I.e f~kL ir. I"laun Alia HU:I!!! bbf Adm!! dll.. hoJ.!I ~;.y'll d 1.. r 1111 f111\U fI em, 1;1J:I

.a.JlIP Ai;a kapl!iIDII hapse.

d,

In

-I

z
-115k I!.tI~ ~I In
Ii'lllll(1~rwn. I' 1ltlnl rrr

TO
d~ toIr kiltl'Lll'>'fI 1111 buL'llt.lrt 'lnzi SLUl killMl'l' tJ!'1U1f mu.~u:[] Il:l. 't 'Illill CI nmhk hI'lIi "'1J1lj''Blh~ I dJ rdI. [1'11 hilI' ('"I!\ V, \eml!,".1 ~km 11!J; ImId~ ~lI'~ln!! l'1olkI)urUillH. Non I;' , Dc rkmck,\ nlamlYllf

yrtn;.ulllIZ
tOOled.!Jl:

'!'

Ln1l11 blJ.I1!il N~''J'Urt;[o

mhJ "ib liildLilrlnlz 1.;1.11.. '1!;L' .t: 1\111 ml ~.phi.""LlI IMlmw ltil ,,~d),o)r,;unlU ~ \(.1 ..• ~ IIllr lin c-cloc['lt kl 1Iu kndar ywtlll', nlQ'Ui' mIL BrD 1'11-

L'Jj.-.m

hi-

'fa. )'11, •• AVlII::ltur· .me: b~.i lua di}'1!' UH~lirdLlIil.r. G~r~1f1J'Zl.Ili bll' ~iik i~imfze gdmez iLlllil yr.alc:nfle durllln;;,dl , IiPel.:i h dcm~ buluncyt.;, ••

laguna

!!,':eldL

Ml5lliir

_
Ell .... 1< :

:N '" ~ "L'Hl.m '." 'I' .. .If, _ BUll
8,

'OlTinmu

lid mrel!nuum.
d)l\'moIiI

'i~RIIt'd1nl

_ Dl!ninllll

1I'\]~nmr1i

I!;tn

ml.lill

,
I

oe:r\,i.p

~ermlli.H.

T

ulmllbL

-

AId

l'UI. D.l.r lIulkrldli

bitLl:'Llfi.SomWl,

1:11:111.111

III

DP

ylll"Wll.

'"Br"r 'f'I0YIl",

Kc:ndl kNulnme BrulIP !ila dll~kJ.lld,l:ltllm Ph buhr nll d k Ib;:1ll1l"j[rll~ll1I1l1e bL1 11.'1 hll' 1 It· HIlIll k r~1 111'1'11'·lI.,tlml 111.. 80'1"1'11].1'·dml!ml .. ~HI'Il', .BJ;lIbtl'l! hl!m l':'lL1Hfri1t;!, hf1'i1 .. " 1'l1ru. ~c'l!l· LI mblll'ti 't'nhloCt'ldhlltl.,t'L
'Ilk]

_ 9~ 11:1'Ilw bml burlilM bf::klc)·hlll.

klll

(ilLIzi

TIn

"'Q~'dl,l l5e:nJ blf

\I!::

irQ::d~fll'll

11-

Incylm. ~a:;a

hLlIl g<:i:z: !:nne:

d.tk.et<:,k:
biiyi!:
mo:rt Id i dille !ll!Ldu'iunD da

81'11

Bl:n

IlI.nrtlun'_'

1'"

vardJr. etLn e:,,'mde: C~J:I. t.1 ha.un IZlimt!llnJ!! k.lllbmc::dcrdt nolo' • Iml mulkii mill'l!!(e "1; ~.,;ll1mdl um.mell:: n~u-c:tLlJ:I,

l.el:'

..and.IIIY .. )'t'! tmdum UI'llB J).'I'fJfl1 ,nneAi' ~lnlhm. Dlr It'IIflllll!l.r& tra.fl tetkik 111 "rdum. iBunuq hI' hIn .. 1 I1lr lllKllo!lUioiUt: kll!l'Olft IQIn"lk blr .otl'lll Jill. r n I1lr hwl.lI )I't )', - to. Tu,,~I'1·l mill! ,,!pln ~lfi'r'lndo Ihlr
... tl: !!OU!Y!lJ

n, Mr

"~rkrl!l !>I'm 1"~l,H'1"1 nu, lIB. blr hili Elbl gt·tl.l(l,'il'lllJ!. Jlnlbokl ~rt 1.tlldi hlr Imil '-lIntl. KtUl'rnIl,
!11!l-"

)"110-

bllml), .. r 1Tl1I~11Ti1lL ~ \" UzUm,. lui.) I't'III!! lJfopp!lr :lIn" r I u.,... reiKlLQ blkrnr , Urn 'If ;g~.I'". U NI:'l~"~k , ,h,",.
"1&11
ffi DIU .~

i ""~ it'

'ft'\:iL!1 I<Il"U(' ~·I "{Inlu. (Jim b I~

E.. e-t .:1mCl £llil£1i T eball hl.l:kuku "1n1!!1}!: ctme:1i kols}, mljl .A"U3tUrJ IJolllLIr trm: IId;,mla.r .•• lk~d~ bird!:! lutL Y'-Ll) (1.-111 r_ E" ~ilhlbi - Ne dLye] J\li_aJil N~ bLle:l Un rn~'!i~I.ii. ~TllY~te bLZUn m hfiil , bLZim h kklmudu, Sen onu g(,rI alma!.. I<;Ul bU" fCY 1< pmlyon;\lo . .3\1 ni.'l_
illl.'.

sm,

Mi!..a.fu -

Ali ~h mub

fe:

~t-

E.'\' ...ah hi -

:!I'll

Va.!ll~

ho}lC'lI>

dl,)C! bolllIllln

Hunul'l

"~~,

ne}dl}

I

11 II I" I" kaf Jie b,r lu-), <';CL: klugund

Ml:;ml ..keH~ )ap~I,'n ,Lulumlt'n:, ~I!. !!lzilklar , i r<lf". ~d"l;,..te "c: b\lnl rd n oluru )lHt:if< '"11'cn r~I
'1 t'f1

.'I!! 1I~ Illr I"f"Ilm lI'mdlm. \ta.lll..l'lIIm yu,nm""'" 1i'~ IllLl!'OIiOIIl IlzerilnlH' ~u~'L blr rUmU!1 I,;"l'~.,,\ li,"lmT!l I,h ka,tl an k.!!i. mt II1lbl blr ~}._. 1.1 ,'Jr, bllr tl· ,,,'I:J;h1. H ..;r

'"IU'w.

k 1~'rlfQr, .I! r:l du 1\I"lldl!>rlf'~ '~".' :-;lil D"rt.'" "1m II rei II (lI[1!:li"'lrdt::. ft'~ Inll. ? 1Ii1,) _ Iklltlmlo DiII:y !l"lml'~ Inll'l. IbD, I.ll)~u {lI-

lD"Ili'La. IldlJlldar h'" dallilm - 1m lJlI
!!On

;.,

"111f,J!·m kutol'iIIH

'Ii,II.I1JI,

n

h~1

lJIlu

il III Illd""lIlll ml)

"'J' jl;1

1il.. 1dl, ni! 1m. ID" kah,a!h ber owruftlu!lJliL 0-

m z.. UNI1 1l1I~11!J Illzo Hl.'I.JlI ,ool~ .gh.!t';llm, Bu.,tl,oorl m!!OlKUI ",Im.llh~ 1m. bJdi. !lab fJ itkI1. yllptlllll!ll til ,nllt!rd"q diOtlllm, b~] Inun.o.lh..,m,11L hl'nlll I t'

UUTili'iil .. .h:a.hl gO.;., 1 kilot ~IHlil1 \lIm!! au I>-rfl .ldn kill r rnlihUltll ..,· m~"'ik 1M II, .. n,'~IlLm. - Ih IIllo..r Illullht d J] rC"~1 1...,1 'r 1'Iit.ro I [,II. "llIJ]th'~h~)' 10.. [1.... NI'nn.1 fo

~Lini !o'(lQrL"r •.• (K 'pi PI. 1l1r, In rC'll bll: h d!:· mit: "yernc:k h"ZH ... diye !!.I:!I~·
- 'iB'''Il.I1r~m '1101)'.1.1 .1<11Imt!ul 00 I tIlL,..] I, 1'1LZ.1k ~•• 8<'111dr Ill'fll birD.]! !!if'{l dl,lnb I 'E.I!IOD'I!;'.I.I;!o ordum. GIIJ"Uf III !!.l 1]_ n o.Id lo .. r, I-lllJolr. ,L,IIIJ1',01 OJl';.UDU .... :-.I~ lillk. 1L"C.k wi.! - \ brwll. tl Itr<. DILl hl~ d 'ureml, ill m It; In - Uillh. ka!lM tl\l ,JJ III;,
'Ufo }

,>Il.}i'I'llllr~m

~v ~!t.h,bl EI;]i!(I.I.':) "I ('md.
dll1'l_

(11=1111 lr IIIIdi!!~ b
hUlTlnI:lI

cr=n

r

ulll.(';nJ. ':

l

~e

mlll

n b~f1 b .,IIIIYIP gll. ...~ .. h'l'::mml)'>!:l lea· n·"d,rL

111) .. rIlL

bed .." cldillm .eb ..bi Z. },Inn.rl kO'-l.Im k..

-

\,ilklt ll'l'!..

It

II

l'tdJ

"!IIrr(]~.

h

8LZhk.

51111[1 :r!':r

II)'JlrtmMI

k:lo Niylew

" flll'l)"l;I I il'.Im.

'::f'lm ,I l""roT' I~" 11111: - II I. \'1IIdl Unpp~1" "'>i'\' orkR. mi. .... nll·illt ,,( rn'I I ,~I'I I Italn e!'<i.fil 1W)t.,II; lI"II"r jinir.~

nm

kndo.r rllllllJ],n, BI.r ~IJljnllrrC1!'~. fllr InngrI .... • 1I1l*,. hlh ['\'1', Illn I I'lilt Digi' olmmJ!'fn[UU tulJ..llr bIll.' 1.1 n aU .• !oil!" 111 , kurl lll!: dil'lLlllm~1 ill m i lll.P'1:1I1l "'.wlIIIcdI-

.'.,.1

\1J.1Ji UIJI'!'rr

I".

lI.1lsllEi.. kunmtlZl do}

A.ll"
UI "

i.l.i. hill.

fnktdek
~"iE:

mea ..le!~f1 - Ark.

Bolt Ie

E,lo"'l:'li!. util
'1\

Du ~ll uutaftlk,

rll'l

UD1U .. lnI gW!.llU'dU,

hllna. ellnl

do t;;.til h,;allctme muzde dun)' Ildilf

I,,'"
ZiJ.IfI

kOIl~

k

gnu,\ .... r.

l

.~mm ~

.Ql

te-

a

IngHiz ..Amerikan Temaslart
Yazen7 V~hdet GOLTEK~N
fA.
~
fllErik:tn

Birl~.iL:
narnma,

b~ll"

.' Imparatorun KaplslndaNobet Bekligen Scotlandgard Kordonunu Nasil A§tlm?

'" · Se ISStlye

$.


[

···-~UNDAN
BUNDIAN

ade

Dii'nyada Ne

KlymetiVar
ha. ,/

S0 Id a r
1 .

I

f rr

·

? 1.

Ka.darAltlnVar?
DtlJl:l'I.!llJ. mll!\l,not. Ii.llbni;)!fI :1~~~lelJ>o; ha!iIIl1Jr
M

erllm('k

YI'~4k

netlert

1~lSil ere

BUllio Iddla OOetl Amertklil'rn'ID 'luIr' IIIJiIrlC!I m ll'l'lcndll!lcrl1l!!n
Tu'rlii"f".tb".

c~ ott.

fi1bol

Ankarada Birkac .Mektepli· y. ., avru Bu Dava Etraflnda Hos Bir Tecriibe Gordii.ler
C;ocuktaki T ecessfis, Merak ve T enkit Hissi B u.yii k H azi n e l e r d i r. Bunlari Baltalamak Gunahbr

ile Icm.ul.IIITd

t;iherede-D

dr, Bill .!!I~el:l.I Y~l'!i Cumhu,r RCI"· iSe<;in:undc ~h. R.ooecvdt'e r!l:~ bP ollHe.k fl,amv!tliiin.i k.o,yol'J n bill muluM A.r:nefui1IIn "J3"a5~ ln-

bull.Jinma~ u:zerc iildl1l:u~ elan ~Ir. Wl :k:~, BfI,~""e oil Chu rdllil [le ~'ILPbgl .:loOIl Itllr mti· l~.kI!tta.rl:K1r'1 ra Lol1d1'dd ~llll ayn 1·

iigi

iJYf'lbnl!.d.m

ev'-,t::I,

hir

I

Yaza_"_:_A_' _H_M_E~T_· M_I_N_· .. _Y_A_L_1J.~/A~·.·_N_!I . _E_'

soli. bijyuk. ~nei jl-e:hi!'len de :i. y .el etmcktcdll'. K.end~lf!Ie:! re-

folk l edell "'I: bl.ZZiI:L II..tir. IRe 1H~'I'dt' in f~h.ti. rnLimClSSal elan Mr.
l-Iopt.m!l de Londr.wlaki gOrUt" mcll!!Tde hl!.z.lr bl,llunclu vcya kendl batLI'Ja. birr ~k ~1U1a.T'

h&L y pm

.r\ie&ddcT iiil;lI:.rind~ ~Lm\i ..lUT • Heniiz a.)'iU1 ~'I: mc::hug,J"I meelLduiru:tol: mUz.a.kl!!l!!l;::ri llLlmc::mi~ ola!! 'bu ~l.a.n. bu.giin ;nllk Cl.Am~nkl.hlJ'l. In'i,l,he!:Q'e yl.T'd," trill< rn~iyetini hybetml,ll. bi.d )I C f'li ~iin,yEl}'1; dkj-c.I'i '='fki dU&r!t'a' .) J t HMiI cd'!!J:I ~. biiyi.ik d emokra... a'''-l!Illil.cla. III n}' ~ Oln s:e;;;ird iu ii bugiioJul hayat ma:nIH mesel iDdi!!lu i~ birJ.iii l:!c.klini 1r

harptr ,t:t~ bir b birka.rl!r ,,'e:rrl]'ll'1 g,1 n lngiiLuc ile AmE:rikiID B.irlCfik dcvlcller.i .Tumdak.ii :61.1 ldna ....r , u.p!:.caiz AI. Roeevt!oll plio rurun la lliflll ill!! ;t,1~i3.d.ar bu i\"ClX BUjtinkii
A.) II.

!tE!p.tl.

m.L§t.1r'.

BI.lr\iDkii harpte .lngilt<l!IiI! h· dar Amerilr::a da birlu:rl;::lil!! L' I bill: do:st uk. VI: her wadI! rkB!da'lll&: iht~"lt~uu dlQ'"Illa.k.i!:I!d.I'" 1u" Zire Av.rupada birbi:ri:n£ gf:~ '!; en .lr;:u''''v~t.I.!:.. d.,jin.yll. v~z·i)roti.nl 11!T!ilj;illk ka.daf ,bii)~K r',j'l' ve nil' kikillen bix lI~m k'iil.Y8'a.~ldu. Harbin her Z8P'!",mla.lil ziya-de bUrUn ikt~aWyat ;,grriDddti ltr s'irlcrini 6!: dii,1'IIu[:!!l!k. iki buyiik iktlH,di dc:vl-e.t olan 111811rere ile Amcrik!tfim. Be~qI bir
:l6Jha.yD.yay.lan
ticaret 'lie .5.1:n.'cl

kaynakl.mnl
LII .ll1CAII.d i!.~

fr1.lilml obimlTlC'rile

biiyiik bi:r i_l tiyiL~ du.rd'l.lltl an m kabul ;:.rld::li1rrkl!., ~'LLhll.:kau., biu~rn bii4U'1d.aMl~" rt ger~1t A'Y1'IJp.ild ... ;eroeili: Arne· nkad a Ge8'¥1'1 i.ktl.l!l..a~ va.zr.yct VI!: bir <;ok LlU1J!l blilh'etinm ald!&1 !dul burlU g&t~rmck:tedlr.

~cma.hll:'nk bir rni!lli;re.t=. :kol'Yr.lttk·

Blf mMI oiu.r ,SQv),etlcr Bur hi; - Amer~~111 BuleJik. dol!1,,Jl::'tI~n t.ic I~Um gOzOl'l.Ij~ i!laJi:II.1i.
rl2:.

5-on Il~Tedilen SO~'Yel1u DlftljUl.IH
terij·or.
en mu]

tiCafMil"lde 8'~el"l ,tIik. Duyuk ~l.nI: l!loroj d U'gil nu g<i1-'

f-l!.ka.mlar. runen.k.:a. lle .en.~e nilau'an d.ikka.to!: dci;er

tit: I sene 1J!\"Ve-1l!'rgL m Iln ~ AmeJ1kJlya. giltllim urn n l:j: y ;0. IlII"mdakl otlUm beraberdl, ~vey'nln nazAJ'IY~ifll l'u.tlT'l ~rrn. KoMdlstni Idhlk blr m;okttb.. ka;.'ar ~rd!, luymetli beearnm flllU.1'iyC!llCcrini gn· t;dtl lliml}'I!!:1II1r n Vf: dkrl meki.1!'pJ. alii vl!I'ileJ'1 Llaeeta mektCb1T!t Iroydum, O~um
~I! !I~

cO!!r! mt~teru ~enUtn

yl!r-

I'IOklll, SoVYoJ!tlc.rin. Ameuk&dlln IWldddlin bir 9Dk. maddelerin, bi h_ aJ1liai rnamula. In. bir ,eM i,.,lndr: !Xi mL&" lil'!e )'1llun bir derecmc Ilrtlt\chr. Ayl't bu :L5t&t~eik bum.! I!layel: 'II'i%Ih bir OI~kitdl: inh ~thyor: Zi· nil, aym mriiddd :taThl'!da 50'1'~·t:t'cr Bi:rH~irlin Aif'nanyl!}'''' 3 aptJgl iMBe:!iLl la ,,"oK. fa"ll.l" :!!.ft· ~TlL]l.tl" ve bu ibuaCi1L mlldddeTi A~;::rik~da.n itha~ edilen mlllddelerdJ::[1 mii"l'ekkcpti;.
KI6ai:3

im

Bu arWil

tK:r[lbe.l.l!'r ,ge<;irtl1 ~ Six ~ ocugull m~rak VI! t~~sUJ:ll!l~l1 n~TI tlrs.i:J1l I3Unof!k lhrm '! MUfreoCl t f,lrortnnn ""o!! lmtlli&n l:~nde1"I!I ... 111" r;o<:'Ytun merakmr, hizmr, Z-of!vk1.nJ. fIlh... y~lIn1 1:iJdUnm:mn t.chllk,~ nelerdu

hul.naa. etrijitnir.

by

V3-

~i7'¢t. SovyetJer Birl.iiinin AI· me n},IIYT. ~adc kendi mall!!r] rle

dt:gil, batJe,.. mr:mldi;ctlm!el'l. .. I· dllj:1 Inodclelerll! floe b~edii:ini ~o5kny.or, Supnmiz ,ki bioi Amerika.om dil i!!temeil'lij.i. '\I~ DinT! ettee IFl!8i Liefer. rn aJeyhil'le (f. Ian hi .. nz.i.yettir. Btml,ll'l i.;in AmerLkElI't v.:, l.n-;:iLi:;;:: :kUOi1.t
11
VI!

!Of.

YIL il'Ta~ln<:li!li yeni ,Ici demokrlit

bil:' ,~ birl'iiJ tnrmlek.d

:;rurulmillfl vc ikh&lu;ii ~ada bitec.c:gi tmnm ol"irn.all bUgUl'1ku

harpto!

.ltll}'l'\ MarlOln mu.aJ'L]t tll!'a Fill IC'" hiI'll:' IUl.rcanmanlll1l miini olac k 'ledbi:rl!:.rm IIh1'lJ1!1L51 LundT& Hie WuhinlJ1.on'lu'! dUlllundi.ir:U b ,. hei!! mC:1u:lolC';[ ~r~"lnda bulull' cmaktadJr.

I

btl IuI1,iUI tu.bcomill hol:- he,," lfiin )"lilnL~ fillill )'d·UY - (IIitli: ';unu:mu yll.nl1'ula yoll o:Hindu. !II~.p!IlUO] Let'kikl!, gj,t~' tI. OIl belli C j;:lm~., _ Kiml K,or_rmek r.lh·o!DIIJn.UZ~. mel. VI:' UTla bjr riJ~Jiz Y"p'm!'l~ SBcid.~, cll:ldmm l,'udlgi pmicn I!.vv-el-d'Domnl)'lSC Lj" Bu. B,irdcn ~HJC: i'LilLl guldu. [,.,im _ H.l), .·tudllll.u ... Ll.llfu b'Lr ~iJ"l Anka.t'QYa ~~ldlm. "{aztk k, aldl, Ql;iUlna I:lktl; nU, lI~ili hrlBloa biiyulii: bi.r 101:- ~i.il"l,j pllZar:J. Ir t.diif cdh'ordll. Sayan "iz] jj,rm!:'k iIIliyor dCl'in~. IC'IIU IOfl'l'u:den. doni..iy,grum. Bcni .Sdd~ ... hllm ,unLlnti re LIrlc h.l!i.ber 'i'rrmi~ti. Slior;;id(;. ul-'k~iz lcorb.. Jt icE!. Bu ~ YEni ,cvl'ilrf 11;;11'1. 11)1 au h _ Oh I e ~11nr,. Na:>11 oldlli birb~r[ni d.~li~'C '!Ie.. !:n bil:' sift ~iJ'I dll bunu ,i.mfiiYI! k<l,m'r du~ijn~B y Fl!fidurl mu] .. Sir ~. IrVinuliiini, b .. ~i D1d Ulglfll da llL rll"d 1r<!IJlflq. 011 J,'clnlz hnd.- rlllladltl'l. Son d~rrcl! mLl~huibirn lIilli I'orl: IIHIi..din~. E.1t"'i"jchiT~ gil- Ge:ldi;in ;:amlllll hl:ru I:vde bulah. mry
eUt!HiI.

Anlara.d~

I

"lsUn

R~ir'l

:I:

til

ebJf~

_

fefidun, miitMQt:lIi; l'Qi.idurl.lnun. m,"rfln d .. I'll bir !l~Y. CUmll II~' -.E 1.;1'}ehire ml? No!! .i~iV r ba&.abilmek climdl: deiil... Yuan; F. S ... rti-zi.i .. i:i • .edded~rni!cla, K.IUI, VI: kili- taTll' ~tenl:: bmJ!rirn, Erl~i ~t..J"I II!Inl,r:llt~,., SII<cidt. kii;.i.ik t<.i..kvimin ?,ilP·lmibi.1 ile. Sa.rlyere kadB.'I' bir llIl- Urlm bi!!rabeil' gjtm,eleri d!!l hl.i¥i.l.k orudll)',m, Gecll!)'i v~ t'delloi stiml ~ BiLme-m ... "I" II Im::l:. !l'azkJjrteStle'd,::, c:V'::' ~~dii:i \'a'~it ),to:t. rak.l.nn, ,"cvbllrkeTl hiJ'dcn bLrc: zill.ti )I·ap.mI~lardia. m~~r",r .. mtiLl:!vil.kk!ftlr. Bunil. biB! Ft:ridullllI f:er,1nrim, diiii'limm,!L hllobmJil ,cdec:e~11ri ~·Ied~. 11 dll.d'~l kEl.l"l,ladi, 'VIe; _ A!.. . IDedi. 13tm .gYfli.mJ .. , Dahatll val: KOC.ll!U. ~Okl n, bl!- e;c.l!i miil!ait di!!illdi. (; aT eai.:!, OIn VI!l"~IITi~""1I dlJ l"" ""I!!_m- .....dli::ce. Sl!i.Cid~nil'l ge,idrTU Yill'llIlJI'dI, Doj_ ..I .. .1 • li~iLm. d-.I' I. V 1& . n. ,'" ,.. ~,. ~.. _ I.,er~ Icral:'!!llJ"l, <:'"QL, . ~ yetll II i VI: !:'ttl: ri ilrZU '!ttLiii giizel 'hir IIlhn bile- bet glini.i ayn !l:Ci,;irecddcrdi, giml .';;yierlm. 1 ~I kmdll. bil" 01· l'u ia.tll... gna donGu, Kendi kC'n- Dun a,,}' ~C'h:h Ft:ridun gel;:h. Bir . ~ f~u. o!~n !i!'neki gibi ~i~i ci1:' h.ediye etmr,ti.. S;J"d.dt::, Bonu1 maddninin bolll- mn... dine: giin ifri ~zin ainu}. Sen.i bl.lllam· n .... Ii olmIYIl~kr". Ab! 0 geee ... NI!' I!gl~nmb,trT, Ziln. menIlIilit onundJe kD)'UII'I eli· S ..u;idl!, Q 1I'c:~r gozLcrini ka~a. Fcridun beni !le"mi)DJ; r' )',Ino billlcn PI! kiJ.doI'. nc kl!n T On ne IJiiphc .... 0 acne. kll)c - lir. 'r11J;mhkll!1r )'llpml ..Iardl. melt m!l:oD'II.riye ind~ kaldl,-'lnI lin. Yip uYUYl.ll"!'li3c:1l, Cumll Bunll kdt;i..il; uk I... eam .1 1M., filmr~tt "ldiu, Tel'" :II y nl",fI •• ldi. I~im qUflunli pc:k Tabll d1e'::iI ml~ I-I!:nuz b I ay- ladl. KOc:.ll<Jlnl Irene hind,rLp (t"lU- "I ~l!nliJ 'Inl lell. Huydlllrp, rlYoIII Dli ~J"~II;i't:Hdu. Trp]1 harc· ;;:<!!Il.r gitu. ol .. da d .. deillm~ ...in. fI~l!!:1L Re--:Lrmu,l~rdi. Park, oL~lil1. 1. rind bulul'lu} QT.I.IIrdl' F.ilk t. bu daD y.... lnlz. lilkorlu:n gOltLefind.cn tel:1 i. 11""'c blndi. Er'''.I. "l1bll~ '{.I!'I ~tlll' .den c: ~'1I'el bi.r k~lilf pnr- I Butun gun '!p'!:: s~~ !I;::ni .. rll.dl. Z~· dl!! }'e":,~ l'eT!H~I~~. &(inn. ILIYllt-II"'llC b'J,ndu )TI.IlIi1~n1 1I;:,~Ii1'-..kI.. Y1!II.:J.T oUtl:Yo1'du.... ~..\nkaray"" '" nit ul~\J. D~~rlJJ. he· 1i-B1I-1.1'I111 IIl1tlrlll:m ,YoIl'Zdl. [:JOSLe. ku. \ ~~h 1~lbalilli Ited.ar uyu?'lI.mli>d, . .§.u IU OJiI'a gltm~lcT. dllha. IIQ.'l,[II "tCl- dJ, Fe:rldiilllIl .. ah,tl1!:1 mUelll":ltll:nm On ~II!';I S'lm. dLYOHJU, 0 ... 1 rldunl.lll bulundilll;u :Ifll;le,!I::;!Ii;}'1! 1 U.Il1'Unll Il(~l; t:iglCh bHilkli. ",n ~renllc A,,1e: r~-

ISiM

GONO~

"

.

~

f!£tklm

i.dl,

m,~clil;l1. Alilkartl

u;;:a.k dl!Gil, Yol

Artlk

*

!.ellin

yi.irlille

i.. AnkilMdllln in ogcldim. 1udijre ... 'Ie"i hir j.... i 'in l::.~kiJe. hire IILd~e~i'hm,i ~Q~ I~un. S.~l1 biT. i.irJ)rb: yapmlik i51e.m~tim. Se· !'Ii b'l,Ibmad'aJ:1'!, T~YZ~llin e· dmck

vin.dl: d:.. d.e-r:ildiT'l, B",..,. aid III an.J~dlm" Ni~II'I... "

c""cle

hgl-

,r.1

I

Eril!;!li _. ""'.bah Sadde 11Fc'r"I ~ dljrl birrr td~r;!oC 1!.lddilr: !lSC'\'l;ili Fc:rid un I Seni bijtiin rulluml,. !!Ir"iyorum. IOIln b fJ,a, •• " g, .;'de 4 Se'l"giliIn. affcl befl1, .• VI! e· mil'! 0·1 k. "em .h,;r \'ilckitk, gibi. haiti. daha f-.12:!1I S.e ....;yof~ .... Frndullo

VATAN

.$ •

OKUYUCU ------,_----MEKTlI.
Talak Koll,ayla~t.r I mall,
\'~ru
!!'II,
IJJ] •

Arlliyooe.· ...... ~ARI Zava _YI
I il'lIrm' illl" HUel ~ Zll.1fl' ~'krll !-::"rlljj lL.!dI.fmfIt.oI ll!vklf II llr. D" .s"YItm'\'Iu ET!·\!(!rnl. 9trHn.mlll"nll lil.l!mhPlumUl'nilf
0[;'1'1:11 hl'khnI11'D

Dolandmms
Erllunum..
Inntn4" b1T'

iki. Kuyruklu Yrld rz
Biri Uzakla"ZlIOI'.

:z -

941

'!I porn

III" III llIn

.:i:t- 'mti

tlJl'.

HuUII-

~klI.tlh illI.)'Cttm 1MlUlu

d!J.''''

Iml"uT "IHp·
Oll!J;Ji!{l'md,..

l1u plbl ,I,ulll1l r, IndlDl
rim

n.rr 1Ilnr!'
M~""1h !IoLlI+!llirkm-:I

11'11Jot'llal'Do~ull. dmJl. ...rru

~Grli,.'U'l

et-

J11I''I.! 1~'Jn .\nk~r.o"'lIJ ImdDf glim~k .... )11. ,('kll ,f:'dndl'Tml'Jf ~bl iii ·10111
HI

OlJn:D'l' Ir!y:, !J"iiH rk; noFl.~.. f~lil ... ~ I~ ".", I'tiJ Ii III!" fUH!LI I'1oIr r .. ~l[l(o. I~"I~ ~lIt{'Icl.'I'ILr. ~
11'1:'\'1'

",I ItYfI'I I':'i'IlI'tIlRtIft. I... ·ulml !)i!l'l!Lrodrn"f" ltfoIk?L~r of 1~i l.n' J:"!!n h<.!r· n DfA'bkO.,., nlTlll'II'1'tll Polloi lori'n~iBl",. ,lmd."", It .. <JJII' I:mIElnuy"nnull" D~ln ,lZIf" ~~" NmltLr:r I"Iml,
~1"IIM'1'

l

»Ermeniier; Kimler
"--veNasll Aldattl""i:,.?)

.

NU;iN::J

()teki

Yak,{a~lgor

,LkllydlTl'l

Iol'!hl"
l~:nf!

htm

JiI.. h"(,IThl'~l"~

1>1'It'-

b]~!"OIlu:

-I"iIyll' ","~,~. adl"" I:t;-, m<lhk ... ~

yrrKB.aIDtj.,

k,,-•

ml1dl.!l

'1!<IIllkJ.ol'l.III,1nl'llll.

ill il.iII-

H' furul]

J!~I~rJlI" gllWle:ol de flkudum. !;ok M1ndJm ill n IAI~ .1 \ a)m'mHi uzun p;lir.. lafln ky_C'f!tliU~"~1 .. I'i .•

....p 1t1l1"1 )'HiiJdl

111Y'oml"l llf' 1,'Il! ,1> I" I"T usu-

hU:llnbLtlll ),('nl gl:'l.r:!Jrn I~ 1'1. Jlordllm. DI:tn K'lprWl"n I:"~ koy,,~dUUi
p",r,fll"kllkt Itll dj' fullfil R", l:1

I" I
I"IIf

r "aa.i C'df!("DI""
.., I,·DOI,II.!; l.. l!"dl~1

ml1 I
..

_I 'I]).

""y
.-

r·,:,;:

mr

'Y{,"rnJ""

i. T'Pl.'klf

\~rI'Lstnl
lll'.

r!

,odtllitlfl 10:;011 Inml~ Mcf"m"C.)'n ver-

It n~ I!


d",m

'~lIlchm

13;1lI II

<I..

'111111111 bll

m-,

l'lcmflflllillll' ',"m t:ldl'lMI t... 'flAIl IIak'klud' II" I:' ~ folid II '!rill( ,>I'd" 1:'1.11mIJ'l ~ 11 dill f""lr m .. nwmUJ91 Ih.lno I,

11'.,1111 \'~

nL'rl!'li

uldugmnu

aordu.

Pil
m"r ~ FI]!I~
,..

11

·tekiri

1'1110 .......

,ill' .lImlf'k
MH'

r~lu

'1'1

'blr

dJm1!1anm.:

,,"'1'-

I'll ,t~nl k nUllllU11ll-':, ~"frlh" 1I HIli '11m' 'I'in~[l.Ik mnhk ...... _m,.Jr-rIIli'o hi·
I'tiI.km"tu. RUllun hn mRhkcnul!'ll"rl I,~I i'fbn blulf'If'I"'" d Hi i'iti' a-ntlur. _
IIl.m:II'

Ilk tml;m: .... lm ko'to"ht-.!) "Il,' b ~l'rI!rHI! "U._.'.'lltll rot;lIlhr. Fr.-kllJl '101I htnIm IlIIhik ('1'111t~1 krl>l..... 'iII,~ t!kJ!1] 1I!.. 11l.~ !II
mll.!ll

I

nUll. '-":rlIlllillt~l""rill tog •• "n.· !l'Tl(,ll".-In 1'\'h::tLliw,II1'! <J!11Ul I'..... rr:11' I'll' bl~k iI'Ii$d1"1" 10;10('00 ILlIII IIrtt!ftiLIIlI!'. dll jld~ ~ll.>r dht'l nmPklNllf_ R" 1~11U'(' 1.IIJ;lil!.·.IL fil mort ...... nr: Ii b.•• -,k .hI.HI ~1f;t'I'iI., ii. n1mru. • ulll t~llti"Un I" InilllDIU kb!k.I .. rl r~ Mil n'lR.!!l Iifij'I "" ~ h.Un ._ nnl ~itk Iol,r lhi,' Plr '1I'1"fll, (']' '" lw'l'I~1l IPlihl~ 'l;("~ IIiJ hi m('.\i hIl, II I~~ ei:l d ,,·t"'rlll'hHlI'. ~ \_11 ... 1 Irl ",i:;rill'u; '11'. tll:l'! IMJi .1" hfi_kll'll:il I, l"II>!1'IlI'ITfli 1'11IrIorMr1 n I I!!o I.. ml·~ "fI, ~ ,1IINi'iI.) en 'hill flIl, RI'IWn dr'i'.tIm iI1d I'll 1iI!'11;;1 IlPllnr, rmb;'lo; h.lr 1Im~'lih Ril1111I ~,_!!1!in th NtUr. rii.k11'm>f'ii'c ~mm • ~blll.r ~l(!o J~ Itodc'kl BuJ"IIIr m,

",1,I~"n

.. 111f k

ne C!a ~", Indo< Iji[]o nil· J1'f'!,'i11k 1 ,piin I(~lemit-llr. Bu lutb~r Kopt:I'lh."S·dWl \'crk b,.If"'lilil, mUlI'f1k ,f, kf>mlay.oZ I iki-noikiInI!L-Jl-a!l. I.!~ po!I~lle n~1IL II 1i:!iHI1I :'f(! Imnl, (J.)Ial. ~It toyoll",nd I i= I bald... . fi<;; Ilk JO ,ik I'ru;:idil, n !:tlr n III :l1,l'i kul'U'l'D- III ttrI!P I-;,~I'I .k.ilnun pcr'~!::mhll:: piny J'9lanhuliill <IIlln y Ik'I~llnlJll' H' mUcirll...LLlmurnlU~mi;til. I~-e~ lJemb~ YC! euma lii:ii~ etc "erimllj'tlr, Bllgtln ,!II'!I'RUI'IJI ;,Innil ~ I.&nbuJd' ,ha'l(a '~ul04: Iu gco;' f!11!'ilktlUl IMI'nr m!l...h~..rn"y V!!fUI!Iliimdcll r t y~III.mEl.!I'l"lIr. An. 1,,1'1 I"ldu, !i!imdl IHml rrl'"I"....."'- e ..kUI'. atk C-l.UTIU tc,a;u ile paz a r I!'l-I n.ii In' • ~'i' «.IS d!"r.!'Ci'kli'l'. !o~~r n..tillld~ r • r "111~ H. Imyalml.
f!

Ben konnm.tuktan lion t:\ 0 boynum lflldl, \'iC bocn de Ten'lInll rrn. Hem,"'I'I 1m', t7. be yahlJ I d rd I, B~r"" 'I' Gllllltli)'iL "H,t Ijdll!., a I> n] !-tlr 1".... Inln ;Vl'llllfLll nlu~ Ijt'll :Y11i41n hl:tm"t,,1 kaYll!~ald.J, !El11' ",!'Ilif b'l!! 1'>" dnkll{III k~\~"ld!l. Djn!!lll~~~I'mllllll b. "II. ,un1.'1'1 ""ylofdl:

ArllJlJl'lJldll A&~"DnlJ,mliil' Brl'ligi. 1J'1n Ko;opentmg'dak,;, ml!l'k~ bi.ira· II!U !oir ku)l' rule lu )'Ild ~I" Kulrloy· n:y.. 'd Fr.i nd Wm.lndd:i bLr s~!'l'om t rafllm .. ; 18 tk.mcikafllllll clHihlm:ic k fod:iWiBin~ btanblJll OnlVl! 'te RlI3df~"'nr!!ifte btldircrex b' yern klJ"ft1.l.klu }'lkh;l.In 1!l-' tan uld n de. r cdi!tn=rnl di-

TJro§aklarlD ilk i,i
Ne Qildu?
Milletten.Para is,temek ue Kasalarlnl Doldurmak •..
Anlalan;Pmllll,u
man

rr~ ...H' ~

- Yazln~ Mil 1111)1
h.!ddu ma&b:dw]
mJIIIl!:dl t~l!lI.t.:l !I" l!IenltOIl J;J1j. haV.aJU!lnQ hllkmediyo;r, !!DIn,! olulIuz bl1" bUOn baYldJ 11iF1l-

rrrn r

Vi'T d.. "Ir '::"rfi\

Pey ir

uhtekiri

Jnd

D·mag SpOrUi

SATRANf;
AKU f' LlYET 8A.K JND A:N FERTLER'E. COK LU' OLAN BU OYUNtJI HAUtEVLER1NE SOKAJtA.K LEft ARASlND'A, U ENDI.RMElJYlZ
h, rlCJn

LUZUMGEN~.

Ynllrl"l'llifu !lU nn N' I kl dl' b~, 11- dUn BaldcpllZ peynlrclHk YIII.· klllblm!7Je hel' gll~£3 \'e lea'p !'"llIIK par, 'I-' BUnlnp Idl. C!'" pllll NU';:Q lllmlml' lrir lMllt r ,1J¢hlfo~oliPafml 'i-J!:.xmcge fJI\waN J.; 0 ,('ttlll bl«Urde C4JUtiJ.ln bHe vermek-, binDl'!n ",;rlil...1"d1 J:;lr :"I'fll k ...yduk1I'.... lIn $I!!"IJJII1ll!1lnr btUil'odl. iddl yll mu luI'. Poz fIIUddeti yEUlIII'I ... t tin 1uI~mHj'ne:atu:...:. 't.lIIlI !!"'!'Im blln L 0:0 ,ttl VI'! iIIcdi It; I; Il""·~. Mlko, k.IO'!u lID ku_['1,.., Q~fIiJ'l I'ey· 'lillon bu. I f.oi;rll h.a Ii'U.YNiCJu :,,,..1· ~n llml!JU" I;!;,=men lIIe Inllye.t BlU'tiw,I'1 imynl.lnll k(l>Y,,_ n"'j I:..... ktlnJ.'llll &.Iltml'llitr. 1>'IBhl1!'JmC'. d IZ !I'L!ili I:.le.n buy uk Ciit rUn YT'6C rd e gl!;!lm!,tI. kin ~l'ldlll.!U!! Ben iIm1'l koynullnfl 1>!;~li'kMI0 ~i:'- ,,"';;'.1 !lRhlt gllirdt1tu p"'rl ...kl!8:I, !I~I_~:, Mrilir-ek, dm-ll TlT'jJ~akllrllll Cia Iik i,1 mO.Iett~n I:Ijndt'.n bl r (In kIlT .... !: I iffir I' k ... ._ l!llm cii1nodlKllLa£n klJyr'lu. pal'EL Ls-l.emllk o~U!lIllil. Th1:.Lu.hJda.:tar 1"11!I.L~n, d.-tln,y~,)I!l )'akliql? y.u.:.l~. b h.kla kOf!)~.nJIIl1 PMlI.l ... kOl'nlW:tl\ IOly<K.aB'1 huuz b~.i. dqildlr. dah» dotruJU komi C!ll Ii"m k , Illn KI:tl! !hod. ~1l1'Ji<l ,n 1:.11' d", eln G ";;;i'nJi!-l'd., aId lI>pih n .. II.Flli!I3lDBW'l"Ii1U'l)'eai ha.h:a evvel. dii.n· 11.1 :yIn III~Jdurm~tll. Bu ....ad be· k' f'l1~ul< J'ul III 01' li;I l"-%Jm r>1 uk_ st. II'IU)'1l.r Inr dl!t'DClvl bol;' .llU~'tlraK yaya 'y liltmiLk.lB Dl~~ dljl:l bu )'JI.!'Inamed yll.l!lljj~ gibl l:aJll&rfi1.1 Bell pulu lldrm, Olu dLl"fUniuzkc.! tit I h;in l.M!kk[ edlkn K .. rnzl, dUn ""'Y~ dortt!fu£Um:r;., lin 1m .dllkuyr 1'1.1YJldlZ.ln O,nl¥!l:nlle R ...- voi1J'(!fll 'I' 1IiI. (jlmUl!~tu lI'"iLka.t, ~u dEL IIIlrln" I DIY e!lZ m Ilk (Om '''\Ai;' ~t~, . h ml:ll. II !or' etmol!l.ly1m kl, !Can 'll'1!!T'hl 'buWmu.d!fITI. Tlitbii 'tim otm ml~rllml~ "II! k li!!I'I'IdC! m oj! 'f'LI11I1 1I.1In· th R-ClIln.d!:: Rr. 'GI,eis:ibi:1'8' ~l!lrlL- l' filer Itr mdla klmotanm W:rblLCl rI,. Knynurnd.ld z:tIl'rl I!ot;'ayl!fll. d'C'"" l1'li1 ~ llr I'i.lI'mr.1 p k Y klPfflI lullklmllel' hl'\dll'l'l r l odtldLiini hb~r ver_ b!l.'I111l.rntU= kJm!le l'Gk'hL Bu itOi'fIII. t,,.;lnde!l p:l1"a y" rI n 1 bk kru;: ~I'II",>·tt.ll'lln hll2U nma. I;lK I'd cEildrr, m· '~. Bu gik (;mrnin! d .. lf f1.ll mCl'lllRi gi!lill~C!.I'l]i!'l"'. l"in~ blzim gibl !':n p~1 c:ri.4;i;1. l"(!ni. rma~Ul'J'llltl elde ~t.d;_: II 0 t~.i.n- 1LL6 !'I nl&r II.l'DlIll'ldan IIDIO[len i:J!,fI HUdm ~t.!c;'I'1 d"l1'I'Itolhktl'" ~1lI"IIo cikti.nul"l truihmc M.dIU dUlI'IYJli)'ill dtll'lUiI; Lltma.kIAJId'l. 'Hotrm~I", yllln.rz ~lc;J1,] 1'i;II~Xlfid.~Ukl.i"lInru Innll. Evv llll irUl'I 8e)'1lZ.I tta JL Y~I" l~ }ra.kl~hkt.ln lIIJn.rll h;aJ~ d.i.l.ny " lI11rGl tP'rllZ1 'l'W'mal4:hl kMms.m~, loy I mln-liI~ b~, YlUl'lndll blr ~neu~1J ~~t- d!lol'l IJZ!l ! 'Ymalua.dl'l,. .... KlIIyr~llll n'l:lImitrn:llil CllonlJ]"llH,CIa jJlrumu~1lU'. I'l!k (}IUmUJ)~ ~b]'1 011m t04iil' nlUH • l'l dwt il dun",a. 1'QIOOa I II:I'l. kiitil.

\ Ily"

'11I11CI

.nit..

1'1"''

nil

mllh:Jllcmt'!'lL

m

R t'ha~illlde.tu bi,i.lI~ n.ai:rag· raJ,: lto ile kYl'l'_ Idu Ylhiulln b-I[

!u ,geeC'dr ha'll,1, Ur. Glcla3li:w:18

~tllf

.... I. J

Evv~Ul peok '<Gk 1J&I"a. ve ~IIlbundlr. P!:'l'J; ~k kWl dtlkmPk

Un-tvl::nnlc

IC'.Ilp c:decLltlnl ell! WlutmB.lllflll:d..rr. Biz kl, lrto,~ hflle1'lmlg Va.:rnIdk. I~ III hJ:m1l2.1.1lyoJ'l1u.

KU't.Jhya.d1l kim!. TDka.tlI

kebliJw;; I fOnnlk)
S['Ii'B.KtA

Kay.

Sf:rddetoni U'e~!lul.
(AntrMHO

fMeladla.n:ndA.

Jd Ug'1gIluJar buJ Ul'Iu]lCl', Uil,Wa 11'\1,,1. ilJtlllrhK!.t:kue:rmJ bW'S"llll:Ryartlll'dl. SllI teall t(lIBIil!!aIl birU:iin blr t:mrl i.I'l bOton Eftn.~J'lj dIDi:kf1nlan IropabIryor, "Ir !'JUJdlnuet ml!lllUM.UlllD j'I (III bolr Tlh--J(, Atasmrn ka~ a.kJt.W, YOl'!21LBu yUzden "kSerlyet!e \1'0 KUrtleJ'I'c Ef'l'l'LertiJer TIlrkJeJ md!l

Dilenci Katili
n

k4ilili arh~ctill"
tan d!!. ytlZluDI! bot~rdu. 11m olan

liem.a. s~

ImJl\l_y,Ql'. Uti la.r;D,lIn!! 1:m,tulu]'Qf 11'(

t.

Cocugu [zen Valman

blr Ernlenl km L,.m. 'l'olut t.s. gaa~11l ltld!:n. oll.LrL8ll btr bey, g-J.r I!;in. Hil-y.mde blE' !Jab ~
l'Mln, Adlliilda TUrk ~Llklan W;,. fmtl'M.I fl'l>'L"W~ Li!d.1.I. gilman tllf Elrmeru ~ ~in &nStZ'In ZUhur eden UrllJc: bi.. iiI] kav l iklI ~ I.

Ii

mO[1uda

fIll"'&P

me

til,

A~aor.iI< yc m:I .. 1'1I .5 ~ 6 ~D;C oeVVdllW! I.:.~ Dr tbn 9 unc.u Ullido. S'U::L ya ir l ~1l1'g :satrllJ'lli J.orwDa MUlA! d.a l.pll.l!ly.ayll. pdL B.o.yic-l9dk \vI '!Jo)'!lIfiOdl .r dj!l,,- m eel :r~i. cO!:: UJIa')o'ii 10 uncu. iliiloU1:1iii JoIoI. Zi:\; Sqr, ~rilp tiioe.llrl o.M, Yldl. 8ct-. \MQd.i ill, InRI1 ~ nli ik. HI 'I:f :d CI ~ B.rnd , MM:ar m~nd' Saboo,
kumiU
kaflsml n ~tr IJI(;lfI meErmrni F'I"alHUv"

boer bu, O)'UI'Ulf Ii ~ te .ili ~~ -idlf. Bunl.l IH d~fil H.ndi&31&n11a bir f ki,rin .. int t:lt i '1'1: or-U. }'"II)'! d...g. ,0) lenmcill.le'i!!lir. 5a.J:~ Hinth~mel'l
iii

f Ismd

Brlh8.l!lllill s< ym 'lilt (Moo Vol!: d ha 1:.i~ok ~rOl!!I ve,d. v-ial adam ViE fara!!Wnd lar.

l"hktan IKlnm tet-anblll, k (;htl AnJ' n Kalk ndehmll Z ~i. d 11. I nbuhia y.ka.till'Lml~ W;!I g-II I.; n SuttllnJlhml:'t !lLllh lklllll!l Ct"T. Mill. rn~nln IInUnr Clkllrtllmll,Lrr, I{ ndbl. nl mih;ll/lrlla oo~rkl!n: BI"I1
RtlJm,

Tail ,,11. man tor '1 o~'u It.ra.hi''' e: r· ytlKBl!>l. lin. !!I)rgtl 10,II SIlI~lImJllrn l BUIll bJ Iin I <: ""11 m hkl"'m IlrtU-

~

m

,,,t'

idi. Dun aya. ~I'l l man p ,lakllW
1'1::

fe 89 mil,yon kiloml!tl'l: yalun bulun-dl.lp

di:irdim!l:i.i ka.cih.le ~riildliil-

!:iI, \'Blmlln

I<l':ndLaknl mUdal

II.

MU-

If ,,1 Il.II.ra, ly..uwdan

dr,yonru.

,a....,.
\.

:Jti.t.Jn !:DIm, K

.tILel 1/1rll

KI!!O: ~~uk. 1:rlrr;I ntPlr(l mI m !;Ikll 911'11 trO!'l'lI~I"J kJllim, lI'teaa.'~ B.~:h, Bu kUiI 01d11, dl::.'Ordu.
Mnhk·~·me.

;:oarbl't<la c:hlrbun
ml tkl',

L~"", "oiL(lI r nrf\o.gln.d"n d.olllYI bu kuyruklu ),lldlZ lu'a bLr miidde-t

1Jl:

Lamctnu
sa

n I&I'III:J !m"IlIIIIiligtnf

rUm 'me J4.J1d

ka.r r "r4.1 d;tL

Hu.us,j Man n o-hn.&Lo:r blll'rill:J.c:.r d - b-1.tl1 r nd<l !-aYlt bilir. Yu· imLCIu, '{Blli tr-Mllii hit..:'n lHr kim k rUl ~tmbo:Tlfil Uydlg.m bl.l lklncl ..g.r l:oP'!' m4J'].k~mO!!l1 dUn R ner ~n .'-1:: t.~r yrrdt me-- I!:nnK:lcnk.o Jhndi.. 1ib..J.ortIJ QII!l, ~klil'!:Lhk YlkpRn::I. r 'Bet -iii mu-· r.a..k.llllmu bulur O}"1'lD.1' "'I:: li'ynl!lrl1llMon 'I'I!: )'!::nile.r ,!l.ra."rMa oI,l1'arl!l.· h3.'ltL'I"II1:: l!W'lumi!lll t v.!flf dm[lI'lil', IUiI biJcII iI:~w.ll!' :lOlIo1tl:J:"C.!: ~.e. rmda II!IJ'IJIK:U yok libidir. Ha!i SkgO' HurEt3[, adJiYl!'nan n-J 1'It::~1 ilIlllIdu_ 3atr.ntcm inY.TI w~rind~ l!:ii[ hUll"''' ~ i,Yi olar"" ~abul d· IIlydlm: h.k"l'I!!!t dU!tl i(jdJ ltile: a.... t fay!ihd I l..eol1'lcri "ld uii:u .mU- (ij;irn iz R.oman.ya ~I ['hmo' du r. "'clG~ m'i.JhJl,keme ..ull.ml", H! ber II!t ,Ir. Bu.nI:.r ar~m:I;J, bil- I c) ,l4 lot:' 1m .k4ij ~inin p)"lI'etile }l;a.r;U-J IIJm~1.J 1'tm},i21 rnt!.hkC!mNlI, lIQiuk k"anh o!maYI VI!' IJ'II' n'hul.dll yap I lUi 1fILttlp')'On,,· bu kar f] Yi'rlnd bWm dl I L,;dn boz mu.,...,-..riri Fair !iLL Erdl!;l'II' olclt.lKu '\11 ko (lUlliI' tl!J.i.aUde l!i(!~-km.iIC(:ilk. 'ocj1'le Iromlt'J.lal"ll ra bd I!tmIYOr', m~tu. mllhak~e cb:o~ bu9)' _ fllllnko "e ~r:!:..da. a.,ynL pll"'lInl Bl:I iIIWll1i g lumLlide !!.tIM':!. t Ildl dt:! T rak;l," krz VI! El"kd! tll.h::be ~'C!)' kIldr-od.," hoi,.,; ~ \ ck:omltaeLiILl"ll"l \l.a.l:Jume ImJ k Ilrllw: otmaYI I.e. ldll , fak t !"J. piyon Ir;tn Boya.dYAn) )'UrtlIlTlI'll ll:ft' ehni we bu !lB." Bunlo.r Glu:lC'rdcm~ k.:,h,;u 01 tr, v!!r"[ni~'-D]')all"l:1I.HatUl, bunl:a.rm 1(11:"- lie g\."Zil1J (Ham~ min ~t • i fayl Yc u- d.e I - t«:'kra.r k~L!.illDl dtial'. Bu "idj· nUl JhtElA.l Ipmin. .btl' D-CU 1$bah l:5t I!i.bulEi Elltd I!bni,¢r. IruJl.El.ruldlk:lBrI huld.c= !,liMI nrd' !)by rind!!, komltaJQ'DJ klU'llnSJ"IJU hUlfQ. Id~ IdUgLDL bLl~.a .. "y.d~d~'IZ, p~ t1t.ii. ah old ... 'Ie- m.er JUInbukLfl v~ mqhur l=trIl!i'ftNl'l or-_____ ........... ._ --.... ------~ 1~ bil' Im1.Jllll1lall1%LlJD hi:\!{II;hl~itl • mere h ber .... >t~nlcr, komita lllU'Ill BllndBIl h" " irl61nJ mUl~' :dc:!it lar IDr nll..d.6T'1 giiliKi gtinum: I bu .:!-eta 11lllLfllllmrycr, EtI!I' t~ka'~e ~l{li:o:d.Ue. e.1~g~mes1 I~in z:a.tllb. mmurMerma. limit" till Kcmital::ullnD miin.:l ebebiz. m~IIy~O!rdc:n kip edi1di. ha~lll olmUftu, HJld.i.st<y-o h· c",l( 00l1Ul'l1lr- ~'8.I"n. Du kokula:rrn en ~'ardrm Nlenl~r bile 'bulUIIUy.:lI'd.LJ, BU :z;ulsn k"'1:'larJ.Jj-lnl tid. zikrechlbiliriz. l~lllllbul.rl ... bll ,c::nll!: ~r)"!(Ii"I. ;l'll-bam:1 devI!tler'ln s~lililjlHlunu l5e!;~bJllrlu. E;ti!ll' nlllillkJl- SL'lMpoll! 1:dzlm T"'O~"lt(U' d~ I.IpJa tanJluldaJd mlldAilale t!ttller. Tot~tim ~hlpy~-W:r; oIllJ'llaJ' 'l'liI'S.SI bunlu, ],inu:aJdQ.l' ~bl, nibayet dU l[t'! tehdit IirlcrL duhlll A ....rup .. cla v-c: m.o::ornl~izdl: ~uL YII.?llclhj:i tl&:..dird.c 1m 90." bu)'uk hl:.ir ve ..dc,l-et d I!!Iml an· iyi Gy\m~ulilr t-=kz' r meyda_ nrocn .!!lmdiy~klli!lll.J' kuTI,"ll1ldllM'? ve Wy~kl "'l"llknu..,I:lllJ'. t. h;lJ'lea. :!oll~ ~ blI' m!1zlIkul!i VI!! muh~r~l"n!i=n hetlll'rlfle bafl;u,mJ~dl_ :!onr~ 0:!tn:a.n1I, Fran~ RUB v !n.. nlJ'! hmn!"::. heptl ~lr.:lfl~ kHlir VI!' ac"tlf. Bu td.!:ikle h I ,-'a.!;,i.tlcra,i b&¥Ie ~ i.l [r;onc; a.llfU,,1 <l.1'!~Iy.iIL&'iu:. LUrk. Bugiin ViliyeH(: V Ii VI!' Bde- m~L1r, EIt! rapOT iiuTil1dc: tdkikgillZ murahh=larrndan mUr kkep Uti komltanm biltu'li ,!,Idd tile d dl:li I:-Ie c=drrlr g~rirli!r. 8u. o. IIrmt:n..~'ji devam eden. ve hari~- diyil! RI!'t..j dok,l.Qt l.ulfi Kud nail I-:r ;raptl fait l!!ormeJ'l nole-un t• gOnderUdI. B'u ''lUll. eden bu te-tl'll\, b&I'ck~tJl!ri. nl- bI.r komiSyr;n (Mu) yun luI], AVTLlpada halk d.raIf laDL-dlgun ~lltnGIJI r vardu. b n-1I.t1 alllndaJci lDpl ...nhYili r.FIIlI"IIl ibnlllL ~rn IIlit.kad_rIIillT.a komil!;yon tam all! If;'Y IQflA 1e"1I1dl, h )'I!t ~I]~In.Ii!rl. Ult:oearliU') da, ~ I d ... da p .I ade yayclml If. Burad f.I!I.n' Film' Nm, cry Ii- k k 'Bla.k.dmlan, al.;:k d r doll- clireluifll!:r'l.'enlrcd;;lilr. raIJ18.1· (:tl:ll. boYU'l ctm LVII: IDl!Cbur et. Bu rnUddet Z".Ill'fmda yili! yedJ d.:f' Sir .. i~ !fn c;vl. A D"lllnlar, i;;e'k. yeci fUiLt A.-san. A lIIl fL li-:!i!'!lIiire mijQurleT'il.e, ~m!: h 1.;'t"'ml 1 LQmlllmi h-dva .gil!nnn~!;.d.-:. hu..... mi.JU Al'tlk. Emltnllt!rtc mol!l!!kdn 0- toplamlL '!Li.ldue!! '1ankclfl, bllll,:-~ itllde1!trln.. aldl. lL'l~t('!'!r ler. Mi1.i::.<!rlilT, .RulIl.,!, lugrli:r:lm dir!:ltoN Re.im. Gii-rnt<!:o, code- rI i~lira'" edJO!Crlrtir, lunm k Uz!!r~ ~~rilflU:!I!: gc:l!:n V~11111 ~DLUn ~hl<'It'r, k'SlItNl.lBr. ko}'I!:r mafdllnl.l'l I;I~D II tadnli!1l_ M!::[Jllekerimlz, b ..... t ..I Nihal 5-oi.mi. 'IIo!:: H a I Suo H '111 d.' kalrl SeFe.rb.~rlik. miidiiru H"ii&a11(1 komitRd " bllillin cJ.lnc !:l'~.lyor, hUkOm@ti YlipdEl.I'I hu lUr.tlirJltm \~ 'd '~n!l!:f'I'Ie;J1 ril~rhuLJn ' ,- '.. 1 .slknJanru m IU"; bll" kllahtI lilopladr, i Crt beri. O)'n f'I- h.a. 'I'~. huku la\M.t:ai 01'. ' _ m'Mhn .bll'l'-lnku ~op n'Hda haw d c= d ~ ~k Iw:p!ll tI !i ,j lllt"t g,mtlan. l<;;J.J'Crl",n:i.L, N~tic'enil'l Ill!! CI!dUgwo,U ilahm!n 'edl:rT 11l!l.kladJl, 19,)5 Yll,n,,1 ka.dl!!lr 9IJ" hl.I!l C.UI\ll.illV, M, J~:nJ, K.e:niln, !IHklittl:n i!lOnrd BilP,'lh mn i(Qmll den!:.l'fIeai h_,j !mnh.li brr kOn.ieTr;to!'l:J! il(C)tMJtn. b~l .. n, redial b&~rg1!nJ.an !lil'll2:~ Stzl d~~dllnnedel'l b-eo.l'lISlIy. Balan at'leu Illl:ln :t: m .•nlard .. (oLl· B.uFtlu ~iy4i!li'Il.I Ed' ~-I!llllTJ. IJJ ...~ II.ml.HDI 'bi:r I' por hl!!znrh,· ta .... ceI«=ekti:r. h.,~ill;l !!tIm Il-IJ hll ...[y~UlI!r&ni. ~1ntz.

Ry,a

Kolmer,

Sa~r

• J\.'1IKiI1 \' KAml"&~urn k1immd(' lICo~cuJ.annm .tmbharu II!: IWl'l~, e........ t'lkj I'lil'l 11_, Abu"IIY· CUmrUk v J.nhWiJ:lil.HI.II n,eml.l.rLa· tl" lorn dl!Jtl ddl{mrcl Anlnifl EH.Ikk1lmn.. giro I'In IiZlldlLlllC Al blllkkUldIl. "t'klJ lac!!.IJIi!\'ltr n' btr ,,-l:IIvill madell IUjIITmLJ" 1m-dlLlI 'I'uklen b4! Bn1L.Lt..a. Dldugu gl~ ll11r"ltll'. B I'B.ll 'onr I ponlll ·lta.ralmdlJjn DI bu lIell"1" dt> ~mrUk kokularmm l'1I}{.&1 nllj'j bu Lkl kat nll.r dUn Sul· t.<·lu.Udc: ,1"",kedilnlll'lul II~ 18.tbUmtl-

me"ltuf

muhakem rlin gayrl YlIlpll'111umli " ru "o!!Tdll.

Gfimriik

il&!Illlnl!un Y" &n dll,lIl1" I;Jl'I"e; da.UAnIp buda.kl nIY0J'. kOllkoleU BUto!bl E""nJl.ocnUerl ,.. ,,~. I:..!I hi!' mllhu-ebeoye Il~bep Dluyof'1!lu. I'upaya klLl'fJ bll'" E:rnU!:nlltan, Osyortlu. ~ I r hU kClmoetlnden mllte!nl!!ffl.r IlC Arbk rCS&~liIU'a. g1m do mn s !til kUa.ba. by kl:ly raif3rllntJ. m~ll!k' blr Errn~nlllllt.an rS'OI!Itl!!l'IIIe:k. Btr Waltan p.ilJ'U. tophl'Yor. lifter ta,. [t. 'F'skld, hun!!' bIT llkrHI muyn,!I1-1 rutu.n I:1a1kJ iIlYa.n.a, ka'lJJAma. R'II'I! oJllmamllllltl'll.l:l. 'QUnkll, Ennefl I tL.n "'C t.c.rnk I!IdJYlDrT ItIrdf_ Zaptlyeler 'II'IJ-hrl!pal de O'!IJn;mIJ I.dlllr~lnd en ~Ik"'. rulu:y.ar, pIJ."!Il:alar $OYU.LlYllr. hllI(Q. yet~1 dll~lIdL ~'i:.1 AnlidolUli4 bUlu· met 1!Ia.n!llldl!.l"f.n& turrUJ:J.u 'II'YInIl:!u. I'11ln \'e [~U1k. o;;lfbj;l1lk., Qe U1it.K ~ lu)'ordu. irk IIff'll ;·l!lerlr!. kUi;ijk mlkyu.st.o. Ii(Omrtala:r. niha.yet bO'll'llk ."8 m"lr IlU~ ~llpa.1t ErTrtellillef ll!rl.n-· CI n pICk t!!' memnulI..yet ebnl- z;-jJ ihtilAlll!J!' l..;:ra.mI.I, da I!:IU'II.r 'l'e,rKC'TIlltn t1:1"r;I ~

ran

da. lnO yru 'blriDel~nlnln DnUllda YllplldL Sa.mrun .h.aoJ,~I van gtiUllllln ru'blnd~. Mu, ve 0,. t.anahmtt blil'lncl c hllklmlnln G- nil. !:I('v m Ilm"'lnrdir. gortlnmelerl, on.lrm ~erUp "ttfklel !>.... baJuro f)v;a]1U'T l!.I'(l!ffJ'Jda.kJ &raZly.!o 111ln" £;IKtu"rlrlll.r '1/' I;.r: ... 'klr edildll~r, H llH'r IdlZImrzll gor>.!, .u.l' ~mN'nkcttcm !Jt11'1Lk I!J.·J.. m"Ic:1'1 ~dl dnnberl ClUmrllk: Va nhJ.&tI ... Vt.1(i • Fakftt, J!e-l't~tlr-(lIlc: :r!lJrun ,"'I! I'IUZllJ" dJ!lun:lI. Burtt:! I datb.k blr mm.la~:!. "i.lf1,r'!Iu G!dukA;:& ka... Edilne Tide" 'Y~ leU ml.lfeULtl1lM g1lm,l1~ lu)I';:~!l"'lIIl I.l!! YII..JI)I9.n, UI! "Ii! k~ 001 kAt' veo glmaJdl!. berabu 111.'ou.llkb, OJ'! ~ bin kurt !,;'G on iJd Edlme ~ Hu"u i) E,,"v !!lki lmHh.1IJ1 oo.l!l'cif. chlli'clll ,,-:,l nLl-n 1'- kIY:EIJ1C& IlIJr~ .. Vol! b~lha..~a hUkO.m!!t !:1m ErfiIcnl nrw_ Erm enllul!: KUrt~n ~ri]l'liz~ ile'l!1III Tiirir. murif ymnnld:adcr'lal" Hu (un ,11Jl'1 YU~I.. dn.lrelcrLn.dl! IlllyUk 'l;'1! kll(;Uk. '-'U.l!~ UIZI lu'iIAill'lo::emiye.ti Ri!:si Retl!\ 0lg~1lI yan- ~ rl d~l"'t, be, kolru LmtlMn t"(Llh"'~M:. len1 S'<lJL\I;a,n Ermli!nll~r. ,,'a.;,:i!!o"f!tl~- ]1!I'in lkaml!!t Ilttlldl!rl 1O:u.l Ullll.yo.rlarln~ii umumi unilfettl;j]IIc. Maw ~Ir, Jiu imlkh!!".h ..... rindt>n ml!mltun buJunuYOl'llll'd.r. Br.t da hudut claJ'aiI: hi r III
I SanniUJII

I..in i(11i Inllyor 'e llglrYorl.:U1dJ BunulI!I :!I~I, tdt(llt ~'I! tax)'ik a.lbndB kOmjl"iJ..tlta.rlii blrllk g'ibl
bU4klll

yo ,

rtl.1,luUl,

ill!: b[}ytl

J.(

Vc

ka.nlli rhtlll\l

nil"

Hava Denemesi H.akemleri Bugiln Valinin Bqkanbglnda Toplanacak

, 1r'"

-J

..

.......

",2:ElI. itl, 'IlfIUi!<!lim KudrM 5lmdmlcl, ',;;::::;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;: a;;llan. mUle, a.i_.t Mmd. y.aij: llKoW.n Ce- ~ lra"~ kulUbu Ank ray] bu ~ - 0' , RJliS,IIt.han~ miidiIYU Profe. bad. :: 1Lilue-lten::k :gcl'II~~Ti ChaflsOl" f' ~in ~, tUcc... Cl!'Y!Cild [11\ Lop 1 ""e iI::i!I.lual&kaYI t -. B!:rk~r, 1!:.Ic::bt~ 'LI.I \inI)' iBer ,al' cilnl .. ndlrml'< I - 1~' !'thule bir e.c.I8C] ELk-ram, I!I.hl'-L &y;m Kc:-"oil: mer kill r ll!:minBlZlil.!,Ll!!n }"iIIlI1l Ie Vo: yube,k :meaT taklbollli v )'B\I ~nt d.r.n kayboUnilkt.a.ben; o...jfillll G~v -.rorj,il!:'bi. j.11 tJT.

I-.M"!la Jlll.an

F ...ILfl.l An.k..,ril.,1i!

liLa ...) m<ila~eln:f

O"m~nh la<1c.'slIl'licn., 'I"Urk mlH U.n01 n .1~1. EhriC'llilt=rnc!n!:l1!! !I kl.r-

l!yeyl:m.-

B~?
Ci

QUnkil.

:mad.

IJ ~

rI r_ BIT·oglullld. ....kj JLi.iU!mbu f'
.,_N.·

rg
iI·

I"

T. J~

Arl!ut I-.amndla.k.i h fI~ ,IOD.brloc.Jal'l ~k.EII IlIhmbululiI
1Jt'

..
!

h;~~. .~ _
),,011:-

·J.... -nhuld

"lIT

lar

den oyn.ami1. MI' E ~.I
I

ur. CIL tu ICiI Oll lea ve e d'-I' l "l _cliJ' d '. "I .. "B.!!!l1 , lilIr,c..Ji Le-Il d us ~ U'M: 'I: g1.l'U fu· yUk ,-

T

In'!;[iJ,
.

I.

k. b

C>YI'I,IY!),l:.ax.yC!"f'

., h

d

_l-

)'1:1"11"1""'" §aua1lG1I1 ". __ •.1.--.1 '__ I. j J"ol:o<aPt:II i!> I"'OIII

._a

VI:

T"" ubur

I.

Ir~I'i~~~
II'IU'}U1Ii .••

r>~r

ze.

mm

-L

kab;1 dc,gild.i.J.

k _ . 'lJ~ih'

..... """'~

11:1:

i&btirrl l,... z· r . .:.. .L .. zama.n!l!l.jl 00-· ' ~,
-bt~11'11~,fe'tL¥Iu

A

o
EK

KL

I'd. Hel" tarllfLil mtl!!tM.r niUlJII rl, IYI;I'.rlanll, M'C'Sd<i. unlflfflAn b ( rti'l Esmccyan'i &dmda. blrl Edlrn c ~C;eknl~n ad';"'la gezlyol"', hU. I(Qme'~~ kll:.. dinl RUJ(Llklu bir IB1J.IgliJ" UIII -t~r1y!lrrU.L YII~rn(!loo fI!!'" !ol",lli'lm s..p,: 1 ~ A:f'nll..'Utlukla. bLr ~ 2' _ Adla.m OJdtirm<'l _ Ba.-

yorl

'l"ir olM. bu :;;L,r.rct. Gi!.llbDlu l't! hMe:n1l!. ar.ru11lH tul!lilrn Tdliftliltl hll.~"Iilli!knt.f· r=.i;y;or, II ~ IIlJrllljl VI;! IhI:..iI.A1IdlilrecllCl"l

Eldlrn".

kUmue!l bltr sT;y&!!il!tl., Ru)'!! ''"I!I Fran Il hU!nlm etlertn L till I~ti!!! adD VI!J J1Isa!ile h!Uleki!t ~buriyetlnfIe lm'&kmr" In,gd~ d~ ibL:l Ikl d~,'lete uy· m&k metJ!turtretlndll k&1mL.tl. 1'.1%>'. lLn t.lihlnR:l!.t. iwmit-llcIl.arm"'if' 'U-il( bIt' ~~u. hll.ytll n·

"mil
Mk& Ikt h
k~~

~ll gi!'.lm:c 7'.!&frI.&n ~an-L H _ _ A.If1L1l~ IIXka &rb.:yl, t'clolfJ

ilG,u;:"et

L_L _...1 UfLIUIDIWOLa..fl

ce8'l1'1L ~

~1'8n~1 <iT iI gut'

VV ALL

r e ""J! grm;li&i lm<;;Q muna.• ~et.rz: rn"rfBUhynli:-lI'dl!!ll, ltah ..,ot: l 0 dCllndl!!fi urt.ll!'mlik L~ln H J'k

NOT: 8l!'niml~ ~I iUjIm LC.tufkJirJ.il.D~ ~""rl!lltl!Ok rnc:rllklrlanm ~"'-eei. 'lrunleri c.lui v~ .... t o-cak.lll-lInd1l; bi.re-r ,(igtr.de=lL a.k~ma ka-dltor LiilHm~ (S-ilLrano; Illid.. lalJ) I'lII'1 tI'Ollmlj!:lJ bu.--g aallrOlIll.~ 'HalolKLn:d .. Jx.'k.h,ro. .. Cit_ 1,3.zlf1ldlf. Bu ,ekilde hem rU·fJII, ~ C,ii. Ir!;f'L,,~ik '\C! nl!"m !ilI1!' yanni., id"n:

Id

0 illl

a.alrilncl

rcn,;;lige

oi;-

~

C'"

B ERR Y • D,OLQ'RES DELR/,o •

ACE

f'r •

!,'ur EnnC'nJJt:.~'p\i .:zetUfliyordU. M!'!'l;ilOlld',o; d:n o:s.rco Hmo,
dl,JlJI\ flWl!lll.ll btl' s..m!c.n

8,_.

1!:ul::wta. ~ u laMi, Un.I.J~ Efmcnlltrl
IU'lorlllumdAn

biN'-C' tijl'er IIl!l1t'llll'll~. .1.1, ald. tlllll'L III de bll t~!t tf;IllI.l"m
1c111i'11J1uclr, bU1l.

B$nl.rt

~_
l5 _

'FGam

• Mah'n.ln.

lmIUB.lIIyt1l'- IUlvllli
oblllJ :ve

kari:l.rlllJ,llLcal

CDm

du.
ifj.

Hllll::l&1I

wnI

(VILI'ta.T.l)

f{e,p-.

l{adlJ1

t,,"

JIll b _
(H)

Bey
Uav
,,!!!o

BirlDci

1II.a.r1

IIIOIH'B.

tol'

Ilf'k k

I

S~nemasllnda

ml r Erk~

-

dhtrk B - lhmw- 9 tmd • Bllkll$ HI B:ldnd ..n

tibilr Ilne ..... inn!l Di, • 01 \/"ulmJ"l.I!lH,

n-

Aik.. •

k

-~~~~~-:~~iiIIIlllll!!l!---...;.---------UNUZ----- .....
bulunClUfu. lrt· bT1!b:kl.a.:n parn.laI'.
m.J,n

o,e-Ju

a.iJ. ..y!! mll:ll~p

d.ti&l:tU.k1c.r1kanlN'

oJcfut'u m~ul

bUlIlJ'lBoO '1m Iij;nt dti..-tmt! dti'\l'1J:l'le tll-mlfllU"llL

o.

~ .. ; I -

Kll.{Wtm'l! Mtl:rl-

("Wh, - C'Mcl,
ne, IIL~

IIkeyykf-attal'l
r( -

r---......JOYLi.YELiM
Ok:
11m

olliW 3--Q:lk SIll(

nadtlr - l'Ildu:

r

~oN1Jk

ll.:ri OIBCllk k.a.f"lora,
"-andllt

t

mC'rn!el"L
AVll.lp

....!! il1l<.dcyi I km"lk. rayd"lana~.klu. B.·
I IlYIl

"'Un.;:;

--------------

eme,

Ha~kevler~nda:
Emln-tinU H

Sinema Sa'nayiinin LESLIE HOWARD'Ul BETTE DAVIES'in

~n

pBlrllLk

Z

.ii'l"l

cllyc I;:'&!~

In.r
tl -

ookma

Somma

fYI

,lAw;
Etikd

t~l'lLfh_ .•

oo'LIK''' Iri_ J'I -

tnriit -

Tram vaylar Ka.lkarsa Ne Y,spacaglz?
~m:LlII:!l:an

En bLiyUk MuV!lfClikIY U ohm .. KU","otlnl +aJUlil:alllf'a ylliuI.c: Uen ...

l!1

devktl~ri
a';l"bO!l!lt<;1:

m~ tl:plrnic
.Inl

n~m nm •

Iko: ...llldo:n:

il~!I" I - duva.!' - C1lm 7 - Lahin:, • Allah I L- K& .... - 11 1m I g flCilmlu - FIkl-" t~1n 16 ~ .Ptf. 11 VlU'hk - Ar~ ¥ac Nil.! • PO!!'! •

1kIt.i:kta.tt.,

fl.t ~
,_

kabul dm~ \'iI:' h tt.ii. ihtiyal"i d",r "I talc; liOdu:i ... hallll\ do .okmu l n:hr, Dilnya a.a. raru;, val i.~ e~lIlIIe bll,!;;.ilC k o~lJraa .. OYUlIl,Jn cJklfliru: nazarM lOok to!::Tl!lkki l:t\igLnJ bu~ul.: !!-lI.trili!l-; int.dl.rlmn yd~ilGin.i lI(jniri.iz. Bunl!'!)" il1!'ft mdd RI.I.I!I

, :z lll'U p I'fI!mb!! grtnu ti&Qt 18 d nlmil: ktl)mmdtl. [jJ1lV~Mllte dOl; ntI r in,h:ll liI;iy Rtfl "ukl.il. liIl"B.(mdl.lI (Hurr> ll.{tl i,clIY!l~I) m~vzuund.a b!r kOnr"'amJJ \I4',lll'l,;r:it;li,. Girl,:! aerbl!l:il·
Ur.

1I1llUJ'M': 'l'nIm...,. .... .., g 110I11I'II tlU butUD ftl'lIl'OI:dr 1III!oI., ~ dut I~
''':;10''''

ILJ' L!olU''' ~1il!IIL8l'\ kAldmJWil d~ d.411dlr, 'l'f&mVa.y Il.Uarmd bIdllat. }'IiJ!~ am dO,nnlllmekl.u:r, FWmt bclltl dll buno. JIIZum kuJm.Jyael.kltIr. Etu]ib;um
1l1[Ir'ati.

DLIVI,A, DE HAVILAN,DA
,.

Yend lilr

I'd

o
2: 1. jR,' -

rUrt"1IIif

Jig ~

!Jtl

hUll

Salmi!: • l..a ~ - Al'PII ~~

'1!1l Iif

uCkU! lJ.!.'-IlIluo

Akai.'

~1 'k!IUIl ;,ij~'l~~tir. iIlIll' .kDIdJ:nl:mc.llk Itonn

...

Ep
;[j<CDl"IIiIli

!mI ~
Itn!..Dn

~tq1J.

Al" in • tl~mi!Tlkle

Mev<!!j,

Cu·
6

*
(i.2.DU
tl

p~I',('ml:Je gllnj]

"1M

11,an

II K biy" 101>, Anl.mk, II Y .,udi d<J lQr L <:"r, Ingi i2 An· d .. ~tm·u ·~i!irU:. fA k"r fll'
pryont...gu en ~ mu]"a-f • .it .. den ..z.4ttu. BlZd .do; i)oi gYiJn"u!;u

\'II1,I:':'n T p"b"Ilnolilll.ld M I'kez hlna.!lJnda ;H'lIk~i. HII "'vln ~ d. Uin Ard t ..... irnd.'llll .,TUrk Mu.lkl t..rl. III ITI·,VZ.UUi1d mUl-lim I'llr lIonf·er 111 "~rllo;,cek Lir, Hel'ke!l G'~1i'lll11ir,

~Ilrleorl" l141l1knen blr {"ntA' ~.""*k ....n lI:lulom _LI"

GECE
mill...

btla.Db .....

ghllP' pc.bllEl:lcl.'l:t:TJ

Wlli.YfrektLr. VaplH memilml.rie ,G'eli!ntet! EImB;rn n.il;an4" I.m l"rtI Ill'!: o.."'i.hII.:P I~!k~
~!}ttl

]I

-

N lit h • SI';:fI.ft A..':''''tL.'1lD

t.D1:M'.tD..i lEmmm.!, millml<ill'lI o1om~ baril TaImtm

tll'lli '''DlIJIU.li'

fml l~~

nrt

~"'I".
'bo~~

~yla.rm
bO:t[ln
1'bmllpj

bIn:)lrll-

I 5alill:.

1;'UlmrlufLl:o, - C:-"I00ft:.l

:1......

!;ll''n'UUi

I.!e Ba!Dd~

1II,!"I1Hrnda.

r.,l i!plIII 'ntn-

blr

h,1.YliLt

!"O.

~_

Aur

K.arK.Il J - KiT. !Ii ~ Re - U~ 7 - 1m K,,~ • KadI D -

YlJilnmll - Paa -

Kudn!ne

YarER Ak:SQIn

L A IL dB

l!liaHllllln

Illr

tlUp.H" fllrrun ..,

SR.h II JI' !I g -

-

SlQ


I &- •

IlIU!"'l'l~t. EinlnlIou iIU'u:m da. ~ tmms..k miR"Afll:ll; oIm lfil '!' ,slrlin lJu IhmtDl!bI.kI od~~I'ilnb;1 'btlmrk ~Im. Tratn'ftyi1Dnl Uti

n. ru :nk .:!IM'U'l~rt'il ~1f'1f'" I n ..yrl· ,.., nrrurt ·n dllldlll'llealrtir, ~ In· barls l.r n~ E.~lktM;ll1ll1.1" lit d.o Bt'k'lj' U~1m

Itln 'Eld)~to!!

~:a.J1L!' .:11m Ilk. Q.::

Arko;d

g'Ll ll:ild

:JahIlde

Oh,!I'M-

- A"i. IltI AJ - P·oyrQTil Ii I-I~rn • ~amEl!ll

Cevap -

a~

VIl.l!~

k!llmtyUCa.k~IIrd.tr.

I .. 2 - 94,1

VATAN

TOR 'un Yiiksek .• t· . I. SH ay,slye Ilnln:_lrrl
Be~eriyef

)
Kadar Teseil Edilme'mi§, Arazi Tescil Edilecek ve Sahiplerine T a'pu Senedi Ve'rilecek
All klll"il.. ,1 (HUIUB1Mtl];)llbirlml.:" TIlr>L1 ~'C KlI.do!ib'o umum mlhdLlrlll~lIrrlJ imdiYI! lc .. d,r tc'>tU edlll'lleml, nr,u,1111111 t~!klll l!uaUIIUQ. d!1kl Lc:'Udklrl II tlrrncktt'dlr. OR'. r~ndltl,"lai:' ,gOf.:!, 111111. 11.. koyle.rde. ltl luazl ",lirn salim k'l:ll!rl lkl ,a.hlll ... 1I'1L~lnd!lblr l(t~ll tutl ~cmm!l!k BU" mill.. 1III.pl tmfLlC~IL b~lhJIL~'I1. "'!I!I'EI'Jl!t dEl\'alli rmdn El!l'II 'n1111 IIMlblnl, orl.&El"'n)

Tani' ,I ihi
Bi'rfi:ok

B,enzer,i

Burada

Gomu!udriJr,.

Bizim En G iize! 170lpagandamlz Dosia Ve Dii"mana Dogrugu Sogl,e'mektir
,.mn

bilir, MiiilkiH ""'il&etl~ril'l 'yaldH" bu; m{il~hil T(;ilik 1£'8,P ~crl!e dilhll bLr ~klitTiz. O1IY1U ,hi:r ~ule[ YlI.fLJI'OIC- 'i~k y-=rlfC'rlnde hlilhll1l!Jl"Il"urldcril'l ,",oJ;; hl!ltik • .I,(U 11:0 tc:n:,cCiktiT. Sda.: mUI. Tabiat YIY~t:Kllbol vc:ri.]"Gr. en. cin3teri We el'l _lIIlll.fUI CO~Ik\liIl mil)'(ln TiJ!fki:ii'l IlIIti.ld I S v 1lI~lDl!! .m1l1 v~ bu in_lll!!l" 'ldhnU~ bir lt6Vup1l& ~N ve ;;ahtml "mk.l~izc:' dly,=nh:r, o'n ~kiz mil· da'l'li n.h1l19l )'R IY!fi,rjlUmJ.~, V ~t.·" iY kl ill: Bn VJ!"tBt'la kCiIomqll!L. )'011 lIi.irJi;iln y,lIIra.!acaij:1 harlk.a.lm.n
zaTnIJI'lII!n;i1l bUgUn

«;Ok i!'#ki

oc~J'1ol[bgl'!dlL

nnli

Air.i.ll:a-

drutJi Ztf\'ld
BIl"

dU),Ell!'ia'r.

mi.m·

IlI.r~tol.l!!l'1I da. dueYM'UT\

I

va I;rW:n!m"k 1 1" bllyiik IJIU,kIllM" lI.'d[~1 olrtlzl81~i teseu d~irl!bl1mek l· "E! bu 11!J.I<'mlu ko<.\I ku,)' tlt;lln!}aTJlK. .. IIlra dl.'J'!iIlm~ld<l!. b.lkl de tltl l'Ili. lOin lIenre g- lml!:il v., g'llnlrr e hclllr:· Lr"'l::1J ~tJilm"fII, ar-anJeL1n va.zly~. alarrn do~m Spnll. lI~bcp olunmakt; • )ot(p para I!Isrtl!lm~k glbL lII~tI"'l v llnl I.c'ablt .,11".... k bUlllan r"am",., ~i1r. m OIlV) btr ~ok mUIJIIIUll(!rlc kar' ....... klly,U ..ndir caloc Vl" 'a.Jlipl~nnl! tapu T pl.!" I< ~IJlII~"D' moum mlifUlr" m'\( v e lI)u 'ur~Ue tll:l bu kilnUII! - '/1 tler mi v!!u:cekllr. m~iI blUlin bu Tnllh%l.Jrll!n b!!lrlll:rat VI n'r"~lnl y.pm~!!;r Illmal .trnckre8u hA~.llT!lu tcacil lfll~ u t'ru:!lllltHleblll"ll ilk 1;ln haZ1rl i'li1;1 P I:oj c)'1! djr lUI mrnlll.kalJLrn!1iI vcr~l ofIll. ... aJfLrl. ~{lk rnlJhlm c,lI,!p.llI!" kcYliUI"~"", EsAhnJlcak {l]an yoI!nl tol!dblrlere n ,- na oa Dllikr,bU.,c.,ld,·rdlr T-CiSvlU t.ipu k] klLmmun tutbJkll.'~lml!ln IIlm'lin ne- ZArlln t(,.!ldl 1,I!!Ir1 nl!"lIc(!!!ln~ klll.iJlI!I' !I~nt"dJna hl<;:trlr' rn;ulI..r, "lSmcdl!!lt Uc~I"''i''e G.j!,ft, l\j[ilEI:5!!111. klloyli.l l'II!llm !i!!1lY1lr tllPtl 1li"I1<imlnd('rl I~urtJ11l1t"ii!.1;{ l!I6Il'IlfJ I!)llIbd(!~l!kt~r.

~o)"
'

NASfl.

BARENTU

ZAPTOUJNIDU?

t,~i

leT'il'lin
....

~ium.
"L

eH:J~i:~
.L

Ile Ke;;iri.
..t

,fol',amuf. t!_unLiM'da rt::!llm 'VC: Tiirkb'~e HlU lit. ~l!lIk uJtI~t dn:II,. F ka.t • RI ~. -" .~
m.ll~-II,",I!I!:

1 gl _. 'B'_Ii pr.opapn,ooyil., lZ.. ),1I111T1m., yall L Inmdan I!!:III, !llil{bi , i:!Illt". 1iirkl)'cde 'l,.t d ei!illZ. ::'·1' ·O!_ ..,I d-I_-I f' . L.' "m. d ~I ill!!. ml.l.1') a"ij lOu;ue -Il!nl 1~t:YI IIcz-cm"'u:r' KEndJlcII.ll linen "'lilt eu ,,,,1.]'1 lililc 'llL mlr IIU, . • _1.' , _'., ......, .,.., "I: . _. 1 dI k. - Sf." l~~1'1 81'1'1, Dttat tiO ~Il !loy rI. a ... mlaf1j ~ hU4;UDI. =dl!.fl.lerll: kltr;ll ikO)'Ulnaz.UITml:":~~_'lC!"~l~r'_-"ml ,,:ebz.~. l~in Qi)'1:'1 bill'i vc: nav.. d,i!l YIII"l!.L~, Inl~l"'r Li""i.in bunl~rln ...... ._ .... .1. f'C le 1I.IliU !:JIIIUl "ill"Ut:~leu ..I·.lln!;lll" IDIJ 'bc.ll: 1h1l'liIonLZ:VT£llr: _.l TO. L· > ....... ,," "..._.... b b ~UI""LJ'C· I L ' ~ l II nd it k IIttl !,$ ,.~ nl! (Ju~milo",b' C~.l.gl .. \li zama:Jhll~ - U nin L ~m dcrm L en .. .. .. '" .l!!liiyi.i:k, YIlo1rlni. ,Bir t<!k yo Yo" r.lnd. n If • r<!:~mlumd!::II. Vii! mu:si.l£. nl: .bu) u :_...1 mil~nluo>c.ttlr_I, I Llr"'. mll;t va.ron:' Y.ul"Q\tmq"Zy .I!.O'fu~ '1 L' b' fl , _..I ll.lctifC'tmcicn b.,..... i..,,, "~Y. . ma. t rl:l ulril IfllWlen ajl"ua.tI teal tJinl"". mil"'.. V .a.taft d B.J I· . ~ u ... ~ -. i_ d a. d o"t " .._, lak h' £,1 1_ a:rrrnLZa mJ Jr. l<t B.l~,r~ bMI.'!! ~cn 'l1li1 ~fo.' bU.lmlZi1 dl, cii.i1flll!.nllli tmlZft dll! til:: !:'r~v~t t"IH~i ibLr rni!]i::.tlcr ur. '1 B.A.II!! LI" lc'H. mu~le.reK HIlI)'- I, 1 . 10:1)' Ie· .• ~ 'b- . b'''b- _. 'L.."I. ,_ Im-I!.O vc- ,,·e.. oIir Ii. ~YDl ~~ ... ~ b e..... 1". DV m'~l!r II" gILl . D' hlJlmLZe -"C: 11:1"_ LZl 'WII.I!: anuld • '" • 1_.,.~~ar.ll!:!J:liI d 'I.. '_I ml! I, hap:!uu C'dikllll.t;.. .l1i-l,Ye g~n ~kl'l Smit!:IIIJI l~<.Iul cdell Ir'll If, 1IIllyanWi!:l1.l, lC!1IL~,e-ll guruc· • .. '" I. d· k. etm<l!!,.I:lHZ VE T" 1.1'·-" Killcun d I:n tIIiJl, UtI'lIl'l 1.It.3i1:ll mm::al'" ra~L<.I.rI L.lZl:rrUU;LC "all' IIInl:m!!J~ ~ 1_' • •• ,_ ,_. .. - I lln.,."it .. en.. L vililanll1lllZI D. IUI![l~lffim- '!Il.1pfle 1I!.... e:llnll!. mu.aa.a d .!I!: bounU!f ml'lleUCTU"l J:lil-lJll!nnl ,[bfct. r iin.,vanll1J ~i11'l"lekll: oldlJ~u ~I:vm<C.It.ldi.'l'i:l:. Ie O ... UfU~ UClII mi!Zln1ll dt"I'"LDLIk· htl buhrallill Do,nund d. ~1!I~ih JH k: l!, I' 1 b·t lcrlnde ka.),j:HlllUl .I:lu m\j,~u~m m~~dlilna oir komi millelin dI hI! .cr' ·R ,a.;;1 -va. a.n all!la I ve I· mU~nF'ln l~md~n dJ.ger m1.l1ule., I t II dikil~hilir. fill!: t , TiArldi.ik melidjr ~i cTi.ir,. ~melli::;r_.". n ggom,c:rek hDyat yom lI;lierJ.Jlde &le~ Ye d:1n4;. ba.}'&ttllokl ;)loLillnll rMmdak. :Ii.yet mlil,t:adch:l!!lflde :5tl.I.:D j;::: dOW:fi!l em.m adlml .rIa ,Ilevam ede.:e«li:r. ~f'tl'l.di. "lJlan,k :rqiUDH ba'kkn,. YlJruyell ~~tlU; 1:oi.1 .in!let yardl"; !'u:r:k.lu..gyl'l .bll rn\l~ dd.er B~dj,. ~lumm 'VIe ka.fa.s~n'~ ~\J\;'V~til,<C '.-Jl'IJlj<e!r "c 11II.1"",lel'". _ .UII duRlur.c.b,iJ'='liick In;!:ill' ku"". diJnyaya. k.o\llL d~~lrnil-'cldlillu bit
L

me.m~.
L

"" ",I e e.u !;Iun arilli. Ultum. ....... !'I! cr. JI:luIlI~r .De&LIJcr.uri to:tu:hll;fIi,!.n t ...... ~ .. Ii

I

1

k .....ul,j·l!h ftol~ LnkI;Jil. btrah,11m'd,a.IY. T1Iue!llclcleci
.1..

I et~

I

dulall".
,I!;'rI aC

J

h··

-o_'

1

rm

. 'Il.ur:b_~~
I __

T" k'

!:0.1CI1[1 gu _ •
_.,1_

In'l.g~n

iW 'b' r~ Inc! 1 ~.'I·L lIt. ...

r

c.anh 'btr miHi)'et

I

'lrI.1J. ~Iio l!iI~•• ~tnn;llil 0"·

ta\;'"!Iif ir;;in :kdi.rm:lcl iuayadunlun." l.fl Biz mliil'levv'i!!"I'~ue cHi-cn bi,r ve· .. zill:: ",.",.:cil": Do~t ve dilpn nI tl:.I'L· vir iJindc j1U'I,u·11IIIhl'!'aekl::l lI:t:mek.

Kanlre.1 fA A.I - 0tnflildllt1ne gfu'e. B.lt<'nt,i,l pmmr gtloU ,Ul!.iC a~ AI\'bra. kukl!ft ~"t't'l1dj] ml,llr, A.gOl"dM Vi: .Mixle:n.) BarMltu'nuli l~gllH UI! hllllll'nllrlll ~. rllr~;;kl tnlldllla hllt.lllrI )'II.nlml', .:z 1m ve. utik bulllr.l!fflflldlldtl!". B!1rtotu'QI!I n.'I~1I1l QIIlIJi lIigi!lOli1:li1 gl!l.l"1'IlzolillnUn mc\'C'udll 7(][JI) ld,1 l.I:a· <'I nor "'&1"(11. fnglHzl or ,~h rI ll<;: ttl rnrt!H'I !It'lt"it1I,in.mg, Fl.lkBlt It ~}'·Lnl r

Kanun L,ayihasl Millet Meclisi Slbhat En.ciimeninde
4
(Hu!!I~j

Sigorta

KISA
AJANS HA.BERlERI
Q'

1\·lubab.u-i·
iii I Ir.&n-

tine

J~in in :h~.tl
h a iil'l~ t-rnllli.
KlilinUlI!

!enediloU~

"'I:: bni.imi.i~t:ki

edeeek
Ui;1:.

devre ic;:tIIDOlIi!.l'md.a lU'RIIc;;"i!L.kbl".

muzakue

lEi·yihil.61

Dr &Cr

talaitlll

D

bu ka ll\Jn lay,.

l'i.I!I.c!Ic B [lyuk Mille.t.

Medi!li

S.1h..
boillr··

A

I...

_,-.

_jj..

...

-

_j

l_.

'~r_

r-"nllkt,'h L~m,'~e ror:.rek mUlIll1t"k olm"'lJ,rt'l!r I)ja.,,~ar!l I~I ~~~. yolM.rlncilin JCllCiiJ.n:!I.tdlVMI(Lr, .!,IJmdllje11rln 6 kllornetrl!' cen~;l)U ~lil" Idalndl!kl fOB!! Uurlntl rlo£at l!LaUndoC'!llrl~l'.

!hal EncuT'Ille'l"!i Icfi'llmryl,i mek. iizen~dll'.

"('1

t~lc.i"ld~l'mi.

L"yih

j'&kll'ltdiIL

M«1ia rlyall!-

I::d~c;;ck !!Ilan 11I·t:a.m· 1II1Q'11<1!! d!l! hll.z:JrllIJ nrnikktlod br, Bioi a.1.I. r ·Ie 1c,iULU III mfi'iyfle :giru ginn" dlema~ 'tat.bilunaacliilmni temin ecliJml:l ola,:a~tJr.
liIal!lllJl.Dh.t\ii~

Ingiltere
MUSTAKll.
TANA SiR HAB£,3IS· TARAFTAR

,

Yunanblar
(BIL~J L Inddl!!

.

-'

..

'.

_J

l_

I.

h~'
du·.

,,-"IJ"IHI<l!!{ bar hi
l
Ij... ·s

mu..kil..VClIldi
Ill"d~

lnda

ill:: ,,'cl YDk:tur. VoluIDIAZ killm.";}lar·

d.ik~nh

01...• miUiJnjr,

!Ii c:-cnu bl Mnll'l'1..ltlutun .Eln:o.htlll"l 11U" Imdut[ Fill :t:"li') Idlom~tn 1""'t'I~1; Lolldra. ·1 {A.A,) Hll!rlel)'., fI:L· Ylhm Tnb~",.I[l~da~ .1111111:1111;<;: h II.lm \'(!i Cl!nlilllL" J:"Itllilll.n!Letlndc Hl'ara fI~.· m'1 Ellen. bu.glJ!n JI.,,'uo l!M!'IlII'II!!IJ.ndll!. bulunmllktadrrlsl' V8m etml!!k l~1!I1 p r. tn~lll:p. "I 1<:1 ta'l-arl. 1ii.~~-,!jl!lt.andllkLml.lJltakbel !Uattl III Hi. M·oN SdID'erirI.in hm'b-d lm.llU v;:o Bab,,~ VJbtJt"f-Il1rv~r1!or!rlot:8.~ hlllln" !lInd bl!'Y,lln Elt.tl!, lrulunffill.ttw": AUn-UJ ... (1.. . .1\.) U(r\I.!M1 ~mn1dcld ltaJ:,:an )utalllnni lakl('l< IIItml"k. .ii:dl!n d I!mIIJtk ki: yet ntzarc:U lilt· fjJ"ld n diliM 1I.k: m tedlil"'. Kr'll.Il)'d .Il1ll~!llll'Lttl.mll.lltalilll Hllb~, ne,re<lJl~n 'I'~!lml lebHg; !il~kt ttlllYIIID ArrlkMmd;-1 dl,l!Jmun 4ii",J.t Unln ye",ld"n Clrt,aya ,!:ikmaalnl ll11fm.IUI tll.YYilHlerl E:arbl Polopo300 kllom'el:re &l!nl~1l8h'lde blr I;..plit: liU5nU leI I(JcI edl!cl!kUr. Kra.l~Y'l:lt bU· ez·l!le blr !lahlle bomba IIotmr lllnlJ. DZl!rlnd ~rl(' a t ekt",dlil"_ It;Qnu"ti Imp rUlI' Haile S~1llIIyc'nln ,f) II 11'1' VUJruIL g<l!.lmemlIJUr, Za)'1at ltll.IYILn. lijClm BIlla I ndol! X'nll:tLlz d~'ri· I;tlkumdM'I~1< IIl.1!~!U!Ir:"urLU hLmmok!.aW:r :!!,olo(lllil". ;)'Ie lron&n odll-\,mnn topraB'1nda g'.l:tllol;. im.l'lIC ~~r.1'1 MH:ti:r'I yardllm ",11 Yi!'lI.Ill"

HL!bq!l!Ib,ndi, ~I LI!!k~rl VIll!:I""""t 1'Ililt. t£mda alman l'!nJ~rrl ..r~ gllou. 'It, .lyltl'L-

++

em

~!!

Lur&.ler
\'1::

J:H cm,

b.l.J Mill

nQ-

!i.I"5iIgl

c.!l.nLIIIIrI

.&le l~Ll.II.e!eri

(BqIJ 1 lIICI~) mahll'~th! I~f I~dtl" 'ldml~k!lr. I ". "'e l~I!lI;:~ g~ll.IilocpAil!lJla. ~ pIlllt.l.ka Ibtu&al oI&nI r, ~ I"'.!!. OIliU lep~Ullilllo~UT. dlUllJll ftIl..udttllln dlplom&tlk; :JIll!Ill ..... m .Ljl!!un[l~ bl!. yii61::k ha- lanIa.o ldaJIiIt IMIII~ ~dedlr1eil". t' tl.'o ell lilt> II.l etl.J!L"~n. ~11li!r a· dudht.e Ilmall5J'aDlM'ln mulcalld~ r·~lnQa I.&W b i\.flli Ci!IIT- .L J lID 'Ie mh hrr ZIIIInIIa:I --,..t' ,,,·tatm mLJI. 1'-00)'. I In .IL~y lI:;i1J.rI Ii:.IILInIIlO C jH'''"' It Imdd~mh U!!o lmII.~iIIi'Jr. und.likl ~·ucu;dtll .3i1;g",IIIn 'VI:' c-ni!rJ I!li bo.l j!l. HI>!ly"~lic! biJ! D~ .hal,yadJIr,:01l ~n Ill' ;ol!'!!§-I!.J'!!"mr. ] aOlliLl itu:,r tI.Ir" rn.om.leketlti d.&hII.I: ~fWllr III IoiLkO,kIlIC: '='l....erL~IUllr. ltl.ll.lit hi,. iI1rp 1;'~1 IJd.DI?I all!~il!Cf!dia I!li::utm,· bLr 11:)'1 KOL~i" Velm<l!~, Her ~t:>,1 nnt)"lIll. h&~llIIJ.r. IIlUblnl olaa 1!'fl)1 .... iO~C 'i.-~ ","eren UI.Ci1!!L1. IlIr .lI;.Q:),'. k.en "'~ lia.hn kudn: 1161r. :Oemr; m~ Lu.;>ur,QC; 'iC'IJ.k.\cn QU lla..dl!. cJl,,'c' t("lmlo Itaba. iI"Ji..IlI'1TI'1A11mm, !I!lll" len nergun Cleoglfcfl Du Ul.lLm IDJ'lda ,II 11'11' "'1I,"·1I1/1lJo:,y;:;.I:IlI.I.lI~'1!I utramp d.el:nU'"Llen b~r vl.u.~;H JD.k.1ja1 e li- nkrlh<l .. t11rl .... _

ELl,acnr,la.rd Lr. l \Irk mlHe\i lJi&Mlla QUY&IoIJ an tL~ IlJ Iimll. ten £;)'1 er· "o:IIIJUn 5c.zmJl, ona .ka.r"i n~f'

*'"

AtLaIl, t tA,A,) {.nbl.1d n~a" nt~ llalyanlartn (lUll nmumlYl!t lti· lBt-lij.ibJdM- Af1"ik .. Ceph.iI!~m~,e ml!tl bioi hat'll: Uunmaktaw' "(l fU Uklrtl~!.rLd. ~'ko- bll.rlll!! muk .. blJ Mlc:um Iql!bb\l8ijn-!ip: I.QnI;~roll. oJ • A ,AI..J .L1:1)"~Ld.vLlI!l'Iilu]un rn 1Id1k:larm] 11lldJ:rme Id:cdJbr. Yal ,~ 1 lm:lde) (!'~n II.liUI 11 till' t.,lJrrIlI'Il gN 1:, 'IlI.rl'll- naml.k CIIe aLyul fntlf";~tll!r' llurindl! blr 1:111 tr;.rv.d.~ b1HUn. ")InN""l r "'I! \l"e.lI.!L- IUZ KlmuB'D1d I!lI'lcumll. dlltl!n Ih: ~yll'l glSrtl!!lill!Cll'tlnl .'J~yIQytfr: kg, I'ri u.~t,{rnlekel.·T.' I\IUH'l Vlu!ielJcti-i' 1 taJYILII.IB.1' tam 1:2 Y !lUlhUn akllln1ilo lIIeynellnlj~. t:ilr tol!pl!)'i z.apt I;Jn 1 - La.!;lIl.I'ln vazl)'dl. \'11:1', al,"l~ik I KOfiCII~U kLt.!Llarfhlq ..j.r. ' anll!ofli'i'il\Ya. m","zu tl'llcll ,l!!'del:i"JiI;tlr. deb hllrcl<cto: ~~o;;m.lJlll!rdlir. TtI.IlnnJJI" :l - F:r.lll'l.!llZ dOllllnmUll1IIIn mull.ll'!!! ,r'lkJl. e-epllj,eslnl'l ilmreket ~tnll, 010lil11· muvaJ'tak H1II'bt$!I·· lar dll_fmanl lPiDkllrlml)'c gtJlill i),lldlr'lTlllllr, Pl!k ),.. klndu.. Bel- lnglUz Id!ikQmdl kll:ndi !11ll1iln oimUfI&r 'l'e .&glr zayla.t nrdtrml Icr" ILfdl ~htlnw ,,1.m1l4l· l,;lkn. y I'lL k.ltllllll"J, In 11::; l.mvv~t1e" It..i!ind& h~blir

GUnU n ,S~yas811
*t

dahl!. dl!rlnl~rl! I'ItlfU1: I!tm.iyt! ,,!l:t'(lI.k I:Ilm Elkll!!d 11:'.

mu.

ya)'.. lhU:"l.cl til f1'::R~r kllimcUll1l bkldirm-I,tlr.

krillll)'I!'~ hll" hllki:iJl(U't~~UI! mutllt!lk bll·
tng:l.l.lil

12

H'ii~JUn Para

Etmed;

rh-.lfl

)Oil!

nlllld,

h IITIl I!di!'C:!ktlr

Ilml

tll~ kerc III hili t.1:ylit

!iil8'_

IIhr,

,I"

Miralay Sadlk

0 dii

Tu!:'Hi.;y;::; ~JJI
Ihi.hilll

1m.
lunidQ·f.il

c.,

h<llb

,-IAn
It

ml.!$.!l!I. H@!ll .. bUli:tin k.ed· dl .ill: beni..b!:f R.omilln:~liu::l;m i!:del'l kJ,ll_nl te\l!elli)'~ ~I'.! yor rdl .... 1(rodeTI~fin.i pa~ m y~ ",a,'h,tlgu,. bl,l lI;leni.n tetell i mi.in:JcLiI"l
Qlmt-yll.ll bl:.- I:!llrapl VIr'Ill\fhSI b1.l ndA !il!ohUl hioy biz 1 in to!: el· .i od~*'~'!:'iim bild.gim ~Idl::

lIwot.

tlol-

m

Llr.

tun;;

Kuyllnac:

y~tI en t J.i.rk.

dtllll,
!l!oI!I:

n

t IehUtlf'I'IM
d

eIIln"
!IlU'iI~Ii' ••

... ..ugiJ CI' en, Olgum~H ~ lam
aOi.r

""1:: gill< lb·
e.k Kil.
ellUl.
1].Lk:

bun I ~ dl!o CNi"I._~

er.l:~k. "t~ "'-<lClllll di:i cf dIlYi.m:LlJ;lI V~ bCCetlKll
I uf~ytnLR
11111~U:l~nbl,

kT~ebldl~ ~~ l'rnlt' <llir. .80 .rtlar Allhntlli. ~ _ , .. I't.!aI. IlIn mllhlm
kl!illdL'liInl!

s:

reaU:,

gcon I::

leKlI'

e

~h

.1pl

r-

1b1l" ,.·if.1 "plI elkn ml!

dum.

.nijyllk I!,;... I'll'" ~IIJ. i· "neil> telfU& enJ'g~JlUZ"'~ b-I.~l!i:!. ",lib denlll!n blr :ral'll:l. :lfl'ilmadJII bu:mornJCI .. t,um ..· nl!I~"!IJB.nle rnUJ{a· IUJ]du~, Mhr3!:j. ebmllllliJ't:'I. Ye.nnllk· ve 21Ci!lo:" ~tL~iJ.mllt :LamIiT'l !cUI"IILI'I IoIll !!o'l!rlndl! Dlur .. lin ytJl'i1 Pal'f.~ rrplli or u.~k 'hlr ma.1'Ialie Ii:'i!l.~ m'i!,un"CIJa.rJ SOil !O:U:lil. bu iltuCl,eL~ blllllfCkl !Iii! 11&'1'& ftIUfima.l(tI.!L.r. lIMI.... ", g.(,jl,l;j!lu.nu ;;:Ofl.ll"l;llI:..

btl

oill·

"t"

Vir!

~'!!!

• UTA.)
(I,~

o:"llm

IiJ'Bl!r

lluo

kudreti.
dag.ltiQI§ rlllllC:Urn.U

fHIIU I(;Hr.

unu!!I "oYle.re
hJ~
milli

FRANS,IZ
DonanmaSI
FRANSm:z
LtJl1Idr... lalt, ~

o!l"nl'l

bu: baVa

• Ilrr;lycrun

m~a"'emdlm.

t~mdl IEllbD'=LLl'IJ" vc; UI.'LK<il~ ...... m !kI r!.dm.ilZ. m
.~urlHy~I'lUl ~c l,=tL [IUILI l:li.l.i!IJl!I:I e11.

1.'5i 11l:,'j·

buyiill:

kUYVdi rUlI:'

ID.ARE:BiNDE KALACAJ.(

!)UHiil:lNI,eolt'.

!till" e&:Ierl:"li:l
cducn

ClI.IJ lJL~rn;H

m~l. Un. IInb~.I' ek!\IIIJ,'~l
~ ti'l"l<l:.

beyal1llU.

1 (11,.11.1 .. AmlrliJ Dn" hllr ..lu:t I!tmll:i1c-n avv,!] bu:hnunu",hlr. L.)i'l;!n null-

I (llfll'.ll(!1[. lurk. muu:li )'IMIU lie lit r~llei'll "ilu b~Ylmlltt;a A· Clili. alnl. ClIi>'llu.l.I \lc uli1:Litlli ILe mlral Da.rllll] , Frlln.lllJ: m"'UI1l,lD. Y'C'lIparc I:"r m.ulettu-. Fr ~Z! ir!!!J1.I~md. 1:m]undu~u U uIJtJYfC'n.n l !.II:'.II;u:'fffiel!!i dim. VI! bulunrnl'llktl. d.,v m cd~('ltlnl "0£ lel

'imll

I

,)'dnm

en DUYuk 1:I'!.I~un

...!: ron Lord.
blnnl

".end

It;'L.m£l1 11 0L!lI:ICnnLJI ..

..aU.

J LlfiUl'e

lc:flir.LI dC'!iI8"UIli.:

FrAn!!.I lmJlii:l'.totlU~nloln nerll"lA'l:fl b ILrae f!:'i'I!lln lIUtU" "Ucumln.ra !cllr· ,1 mlklllJ.IIiI p.:!o']ly,p,e,.,.nl "tji'l(ml~Ur,

Iilcfil'I:r'JtC{ on.l.!l1<;'1.I ~ rd b~u!'L' Lyon rll.dy0.3u, o..Il1n blUli!lJ!ln b.. ,klll, ~u milln~m.:1a I ur.k. de~lJdl. 11Ii,. I'IlliLOim.I!li!ng~!:llitl bllyllk mlll:lirarl .k.J)'1!: ""11 tllnru;.i 01 ra Ii ] 1.I1'1IlLCfmic. b:LhrIYI?Y'I!' :!r'iLzll If. l<!'..... lk cCl:t'1l< 011" m go!: DiJ.,ladl. HOI"n lI'eh::l:l~ri bl.!, bl:)'annl!:m""'It"L~ dO! J1l!,.rl!lm~,t~ ... Il!Iuw:pn.::yj 'lilllPflLlf]na.ga Leg-e.g· il u.'!J o::ULLer, lilk.a l KIULOllllllf. 0111 bi.
rIRq
aIIJl'Idil

biL IIIoYIU:tha"tl

I!dl::f.

IcnnaeJlDen

J UJltlye:nm
L

1 jjr~II!~-

meilln.

t~ycn blf -;01£ fJ."Ic ...~LleI OlOU. t.,M.ulf\l.n kaya. ll,)'ot:ll Qunmrm hC,(?IIILnL a.Lt !!:ttl. l.~ rill1o:: gom) OrLIm 1'-1 ~lRde I::mnn" PJ;IlralgL II: -[1llryl!uer-d,~n 1I1!}1 I.tu~a· nl~ Ou.hli IU, tlclll" iJ!"IJI~ 1 urI!; mlJ ~. z.Olm t'otJli,l; !;In:Jl.lillJJ:lnJ l!:anlilrL :r',m~l, .':lc"'r muil.h~!:,inin }'B.U mU~L"'~IL l'I,tGC; llUI.II<n1JIik; L~t.I::[JI· i
~~(llC;n~e

n,::,

t&rllirndlln tl!lll I!dllenpllIrt I 1111: !:Ilr . 1I'ij Clln t\l'y~L I'orklllll lmnilDfl rlJdltlne ,gill'!!. Amil'sJ D rl~nJ dun C:M.l}] Hil.1k 'r'!lopLln~n llrkul ra.. elUuJ!ldan Fl!mEl.od Brimm hUlr ol· Imal hlCbir ","huebel Illllunmll l!tl. dllA'U h&ld'l FI'"&n'lIJ.rnn umLlml !V~" n~ IItll <t trn IttL!,. l!Il'tl" .. I'I1ULl"lIlllk mt.k'l~[l!r IUl.I<IUn!:lR Lawl lIe IUZU1J 1l!ll' (!'I:if'~mi!il YlPIDl-l" . 'Yu,olm Telbliji t.IT. Anna. t, (h.,Ji,,) - 'li'uftnrl orilulBlTI Berne.
;Jj

Amlral Darlan L a.va 1"1 G"'" &'. JC._-oruitU
A

Pdl!lin Fi:rk&J] ~~~ • Milli HI!1k ToplullJi!1i Ar. IIlIdilll MillllU~bd Yok:
)·.U, In

Londrfl. '1 I A. 1\.• 1 .3on Z:~mOTlI.llllil

DUll LY"" ,"lid. Mal'!!, I l'Iela-

r A.A , -

PlU'lal~n

'b Id!·

DI:!Lu.1I IIlIL1fl}'D)'oII.UIl"t1 killl y"ra~ bu. p 'Vvra)'1 yulti. c J liT!.: muc].Ze lit LSID! yt.u.lI:n bu ~<!ybtlli
~ Lu I)C 11iWlII-I:
~oiI

"~IL

ltJJ.I)'iHlo.,.n

il.z, nUl1.l1111.l

bl'l'

Amiral Darlan Vi,~iye Doniiyor
Vlch:y. ,i (A.A.' D, N, B. bll-

uft'!uml kUlI.r" ::t kllnWl!IJ.ifanl DflYrI:l/l!'lttln

dut

10 nlif!1lfl1l1 ...c t rlhll b!III1~I: "'II batllrY.!lIIlrlll ITIl1.l'I. fJl..IIYIltJ. l(orUlmLl tur. .... ...;;. ~!!!!!!I
1ll.l"lIn ~Ilml

d l"'yor:
Amlr,al

~'I~md

II.

cLo.i..

bllLun

clunY_II h.utll'letle

boYl.in ,1::8;. l n Vlrh)i'yc
me~

flu

man

:0 rhm hy 'LlI'~.am P ria· dl:'"ee,;,k \/" fJt:Hr ,1:1·1

Ingl"liz.I-'r
II, .• I

.dl..

H kikAtte by blr mu!:jz( dl:gil,. dJ, On il11f.!'h'l'" Y!.IrY.)'if'1"I I::ur h,1l.YlI.l
li!o1d'IC!aIn.l1"il

hllrnl!l:":.l

bbr

lo~zah1.l.11.1

Idi: Tu,itiye Tlirldif' .m.~il

'Sekiz
O!lin

mjll"onlllk

liiirkiYI:
(;)ldu 1

by-

Buwiil1

011

lIe:kll!:: milY-011
Ti;rkl)'~~
bLr

AVlurw,d ..lb yok.lur.

g."rL4e(,~ldlr. UI'~1 I In.'liU'D '\'ll"h:l"nIFi !!IYI.III m Idllll:'rll'ldl:! bl!!" KIlb-tf)iIIt1.ntilll; Cl!illllbnh:n fIlArll;lnItOlOI!11::n1n m'U'IInH",l::iyeti uzcrmc )Ian olulJduQunlll ~~n!'. Amlrlll 'D.o.rlll" lilil M,!"U:MII"I'III - GomJI'f yolu 1.1:«_ meff11d;'~II~H a,:nldl. Sonradl1Bl nan, M"!lr(':1!~~J/'II"t~ln'!I' f,'jL(lell"lll1<loI~np· rlt'llil{!" ~I~rl l(1.lrll>,~~ulmnz dl:l'lol'lIm ..t" Yiiz~Hlli\. kElfll. h"l~~~ kQnuldu. LJICW,n!I,~"T.'n ~rl~tJ!l ,lI'fll'li,ml~' oI.IlC!l,I. m~k·t.dIll'. DukJlnll c!'phnlm:ll:l urtl. ill klm"'L!Ii!~1'I MlI.ri!-I':Illin hath l1I1r~. tl!bIlAd" bJlCIlrll..1'I Ik~ hl.ldul knnlirolIClIl l\!\kklndll. m.Hllli .. t v,.rml'~ liz". lunlln ell! ~rnl!1lj n~tJcel!lnde t!.uPI1U.. r ... Y!l~lnd tlilCra.ar PII1IJILe t;llm~lIl, n& lloIiI,l' rnh VI! ~"Ir nl ~mk !I'liz lulmubt"Mj'ldlr, dnr zlJyll!t Y~nJl'I"dlk_ tH!.IJTJ:znyll!ltl"

}.rll.r~tIll l'!I!taln'll!

=

I!<hh )'l.IrUdu. Mirula) • .5 !iLk Hih· rjylM lie hilM haf<l~kdl ..rin!:l kiln,· 1I Vii:' Mi:tlarr"kedcl'l IIllI'l'r do hlJ [lQlI ii"ii m u.h r;]1:;to eUi [\hU i 1\1 0·

l3ul'I,dnn

jIOl'IJIS

!b}'1lll!li

ihLir

';or

m .. numdill

"'II.allly,c;t

luc

C:amli!l.lIl &to-mdc ;"atav .. n bii·

MluJ
VI('h)l.

lIh. in'!! nlar bu co.mllly menlll.lp olm. nm fere[llc lftillar I:drrll:f "'" Clli Iti.zm!;;.l.";'~ ~ dc,.m vil;;.o

KONSEY LYON'DA I mlz, iiI' TOPLANACAK ta.kMlI.
of. IA,A ~'I 1.yotl'd

IJubl.lt. lIGnUM

bLl:dLJ-.LIml:kl.edll'.

i'1 Jl'I('n ~I:'m!!n hJ,Llr. HII mm" dli'1l!r blr ku kol L1l1tll' :zapl'll. _WIL Ilrmlt"YLn d.uml"'tlr_ lopl o 11.<: I,I 1 E ha.IYlln Som[)Jlsinde ~f"nlr:t dl·~'l'l)'.:l ru!lLYIIUn1 odI'rllo'am I!dl),of'.

'VA.~A['Ij

i~Bankasi
.Kumbara Jkr,a.migelerin] Kozananlar
, nk &nlc
II

Z a/nt'a Haberlerl,

Maarl/te:

Tokalon

'Taklitcileri

Proll.lrlerl VlrelilDI BODllnDlla ..

I
Ster'!m Dalal" IIWh;rll Fr e,
Dr!IJm:Il

4

iii. 10. , r-n ,,~

iki Ta'klit~i A~lkgoz Yakaland[

• nn

roO

Jlr

~I

1I1JIUI1!}11

kumhll'llh ,." ~\lMi!f.a.fI! 'll ](Ll~llk: l • "In mll~\ IlIz·1rG.llni t,iklll ,tlt'I' uu rnjf h<'ll.ILpl 1,;111 l...llp , ~'LNn ler ... ~bl k('yj mo'Y!:i'''lll \;Ik irurnk )'j,kn',le ,,'du!tu ~lIrflIllIYL' 1l~1I"Inm Hill ~'l' m •.,lIr. MtllIIl.l,h~tlll, tlllltill ,1'I1I!;!n 11 blr.nU 11(' Id<!51 b.I!:UD ~"nlJn u- T ... kl.ll<;m ri:rm',l'I.t:l11' groll ~_IIIII!I'<;j,,, 'bU' muml mel kalnd .. ,'to iklllri nolt'r Ve- ,.:.k rnl1ttcl'iluj,uJl'l1 ,11[[\" .. "., .. I,lubu I1 lTl"!I'nn huzuru II~ YIlIlllml,lIT. K,· 11'111tn. ltrrm,t1m , ,Mph rl 'I ,brill ,I,"' :jILd kn 11]' InllLlI('rin 1,lml Tlnl, rmdll \'IIJ11111;n lIr('m \.(' pullli run L .1(· hili' 11"111 1 11m ",c I)lIhmd,'ld!l.fl III e.:IlI,_" k'e oldnjtuml :",l"n,,~llIr \', ~uk~ lerl hlld rl)'''nlZ.: hernen ~'lnta,"11 Ii:t'bll:'r \. rml 1 rdlr. 1000 lit'.lIk Ikrom yoi' "\don dill Bu Ihblit'" 'crll'" rili!i.l'},oI't gl" to 111'"';" h ,p nurnar: II \'u uf,. lBllbct nl~"'l 'kln':l ""~L' ml.lrlllrlllill:l1 In ... btr dl11~*~ir, %.aI1'InndfL lItu !'lrmllRlJl mlhLalu.arlll.m 7!i()o 1i!"lI.lJk !1flllmiyc I!!binbulda LaklH HI~II lkl k~"ld('n Ith-u('ol <>1 lin

r,

Lnll PC<.i~t. ..
Dll'IiIU'

5.1-1 IJ"l.1:O ~.!lS'i~ 0,9871:'10 1,G22:io
U,':),'i'{i .1,]7~ 31.1::lf!l

Y~1l
Layc~

Kronu

31.00:5 Imm "8 TalII'i

£
onf.r.I"ru
\I

t 20,-

eile

ek.~ir.

li:rpnl SI'I'II:!I • E:1"~un.lm T

111,::'5

~ l !Iii, ML5nP

nl.!'I'IlU'1ll1

' IlI3WII

z.".,. ~..
d"

bi!'ko!!.... m~}'dl!ll'l !;lkSU"lll'1:'\,r. 1 .'1.111111'1 S"yal,'U
'oI'~

alill' QII.

lin

SII'"

,t

I~' [Id,n.

1111III;_Jit,l1'&!'dllt."h-r

Ikill I d.,

Iltl,ldll I.,;, Lrlu[o~III"" 4'!14: ''1:1'1011 Idr taGld~il:'rk'er tt¥'I.Tlnlll· dll,llU'l bl!" OIII.. dn Illlth" \·t1l'mrl "k~n d.' mdt' :H .mmnn.11 l1~r OnlYer'!llleGl:n btl k' i~ik bif I 1 ••um"l" I l'I"I'l"tIIlnl ~i II rlO"sue UaUlIld:,~ :!:;ak"lllnm.\d rdrr, EiurR- "'rln 01 Oma .... biro la dB. yap'l n IlMJ1U1 nt-lic Il"ld· bLr d~\'.. Y"rI nl r It ~ I lll..-:Ini n boLl' 11· lebe BIIJIPIII pr Bur ;'., Id ntn, lJ ~I :"I DIRr I< ur 'dl I'i- I,ku: 01< l&kll ~llml!!l To IIlul'! kutulal J 11111 l::lI.blta dll" dd k' Y k ~nl.l lib Itahul Yllplllil<l!tkr bulunmustur. I' linn .. Yflpml llr, Y" pll !!:.Uk .. r, T kLit tler I!.dliYl!ye \·trllml~lcrdlr netir:nIDd, If' rlm mind Ncllia'Lml A.·tllnl .. mnn S~ytdi I.... "rkck b'i"mm\J~tur.

[vi Liltil.i. 12 lat.Zal1ll!i!, dnll tiL" I="ltll "'Ir ruhu, :lIu, -1-lbaL '9:u,oIl.mba giJn~ de",", [jn.d~11 _nn bl:l~la.yilHlok J n1o.ll"tol. ..... ~!I'nl nI..~·d!lfj:l rll·au1'I'!IK lI~T'''lml.f· .,.,mud;.tn, l,t. $lIiI,fml. roll1(h.~"lIcul .. rcllin Hrr- kQdllor devilm Univenitdllcr .BWMYIli, ~!t'l t'I!II~ H~""'~ IIInd" ~JI.k 1i:!I.~Ii("' ,ad·

SiDmeli!r T•.tili Ol'livenuled~ !lomc.h

y" ILl\,)" Go(!'n'il~k tuDl!'!Ilnm 8.2,'IIH
CIllTllut.u1

SUn.U an 11 .1011. t,o) 1!:mLct],. ull h Ikc".lmJ~ l!'1l11!1U '1'111 ~ ~cll!!Ilnln r aJlyeUlII hazll1.lI.n.u..n bUr mU " mere ~'rrllll'1:l'!ktil". D \' Uy __ Imll!t; ~nu ,,"l'mlll:rlii Sllr ~ahln ., utelL ~&.il No, illl. iJllIRI!Ilna ~J!I' .. t}"l"il
"r

r"

ncr

in i!lf:li!!d~n ,sonJ'1I.

r can], eLm'" t ..r~l~ndl.:Jl

• I Ibzumu

mll,r::cncl Bl!'kr~-

C;oken Dukkin
l<~

mIJB;)o'~7101!)'(',
1i~\'k__"]I11L"I~r

H~I

.nti

m

,nk..ttl~\rL

HtI!k~'de !H~k6y caddeamtle 1:.:8 num: r If DI.~·LdLn G~'lln'::Q.k1'1 d(lkkA. UZ<:-rl Ol11 "llllIk 0;-0)1.. ~nUnd(,1l .....m"~lr IIIollln F!I.:!'. II All J[I! 1< hn. I Mumut enk IE III nd klJ uk mulinI dUll

~

1'";;1I!

.f' rtmumn ....,' ,." d~ 1mI'lI.hl11U,l Jr.

:SOm~s.tr taliJm1:l1! eu .:1111- Neb .. tl, 1 Ii. l ,1'1 ~IIn

OniVNBitc Ad>.!I'1,';" ve

bd~Il"Um1!kto!!dir.

'm.

Mo'ol:'

KI!iIUIIiI

n1h,U.lr.

0

SB1l.dl1 !.lI.J.kkwlln

Dil't.yCll Jnll'llukl.1tll'llilo !;!idt::r!:k per, Lakal, ILIDon ve d,iin mcyviIIllII'r !li!;klnnda i:J,mi It::tklk t YilJl'ElILllk1 n::iH.

Yeni, N €$ri~·.at:
'['I'rcllml! kI1lHYIlU: AIlIIlet Kilii. \'1. yrnl b.r tercurne k.WUYl!tJ n ririe b k m..~tl!".

:t-uHt

Tunc Vapuru
zanml ll5ld'
milt fll-mw-. bll" ~ml W', Su ~lJli ~mr;yoIlELTftmi fl'U11I.C11l Inbl'!~ \'llpunHIur.

t.e~1

u :IIT~t

11;..
~

EI T ezg ahi an T _evzi Edj 1- or .• I
_.....
y_

FLkiil.e]1.'!I'ini Imli.btml.!U'iI f kill' lerde ~(l1'I !llnlf· u~ kll. IilIDI'I talabcl!:r oi~m O~I1 lm'l.h II nl ra ~bl!~m on nah. ~lndl b .. 1"nl!lN I luk.inlU~ O!tMubtdif

TORIKIIYE

m,~

Bioi I(ILllplIHld..n .;;.knnJ&£:

Adal.'z kiit'k
'\H"U 111.11 At rdllml

,r,;; ULrliumlt!ll
n,:lmln

l~l'l!llin~

I
3121941
olul'l'ite.!liutd"ll
paz:a..-tesi

Cemiy
'1D di! a'!tl'k ~"Mllme.

I
ile iIlaole

mi'1tk.

11'10[1.:1 ,· ... punJ
c!ll1d1 Jlldm

II blr
k~loINJ'

NI'e

tc tII~...

:IIo!lerkr

pall U- ell: DJ.r. h&lo:l kan~m u:rtu' \'111.p-urw~ ~,!ft! Ii.MI Th I'll: luI', 1\1noC' \'Ifj.pui"U •.~nnn:ld

I

U IU~; Kimya prol_ni dl!" Arnd~, dun. Un'''e'n,rello!! • Hl:lrp~ '= k iml'l!Il III n rl) lli:lo ha km.dll lm
1\111

*

lkr. Mi.lt

l!Jml kd:.II111n 1;.:!£nll~'e kll.fl·

dl!~,,:rl

h kkm.d .. hlnr

Umu mi Me r kez in d e n :
~nu
I:tm~
NEIl

IlilD

oldll.B-",MUZ

Vesta Rdibe-ei lwumu
.,n

ko:nfer

"'I!rmi~t..ir.

rl1l'!'Indc

kwll..nllll!·1

M "Mcada:n N~cml ~er~n larll!Ulodl!Ul lo,:I'lI'llm !:'I:lllc>n Ilu Ititap hnlku1M" h )'KlinD blr rom .. ndll'.

12.0.00 adet yUn kaz,aga
O];;l.n. yijntln Cemiye.l lIlUlhl'\d.an. ~e:min cdHmi aka· m~nj yalnlZ Lma1iy,"'fltTlJ Ull"H I e.llma g\ir'ILi !Sa. t IlO dont!: a'i.k II:biltm.: ill!: ih..luin!: killl'ilLr verilrnit oiduiundlll!l alikadD.r1ann niimllLn.f!: Vol! rl",a.ml! i'ijln lst .. bu.l.d!a Mlm n,l'i!!' m dal e.i!.dd.~in.'IlI1!; 'f KlZILA Y) d I!IlO I.l rli.nildo..-li.igiine miiCDC4i! larl ve mnkur ~n ve ,lliIotte bu. dirulor!iik g ire.sindc 1:lUlunma.lMI..

Y'(\gmurlar.
til mUTIIJo[

0

flU

ill v!IIZly, ttl!
oll1:Jlyan V~ k i»o;... Ih n,-UT.

tilL!!!

I!-

Bahlt
N8Jluhl i.~ml~tJr.

Tulan

Kedi. Sak ill
~~!II!Llmr
tI ko.-

:uah b'f
I:'Ill

bll'
1'1

rll.ta

M. t1d~re!I
SlllIn I";:"

:Blydal" 14r(l!m!ffln

I .·llll 1.lrc.

ne:

r gfirnlf-

I

't"cIlId n II.lr~k Dfftc.r~arlTktli. bir

~tmtJrl&l' I~rn n,lihlll n Ifoi,; [Lllc.ak·

I I

n.ehn
ll~yUK

L lfl.\JlI'111
boLr kmmlnl

,Ddllen bu rom

n tllrinc:1 mW<!!f

Imu,t'lll'.
~mt"n

m!!zn.JlI.tl

mtitllm u.-.. goP r 0" dll ~kllUl rnah~ul [limli' S~k!t lL~ Batarll'

l' d,c ..n)c~tl

1,!(~l.lttI

veo A,1um
1'111.lara!mtll!l.l'I hl!y~c.lLnlJ

tn. B\I III}'IM )'U'1TIlsino:t.;; ~Hl1l."8k im lliLAru!. 1_ w ~l'l .. m~~~ m!"zunIAn - - It, t.BhSllln d,,''Ilm eLlI1tk·

!!!'

~ ,Umfilldrr.
..... kK

MIlr";)rcl! WlL. IItlrlnd l:'I'I.i1klLI.IIlt

\'(' Nt:rmi SI!l"'~'1 :I ntL~II~'lI!l('rl ll"fISln!l1) j:!;l- z.anm' i dlJ, C;-rll. fH:k mll\!lj(II!.1tl YIIoIHI,bU- d~t!mJj;<'l o;t!vrJli:'JW'IUr. ~Q~ till' Torn n.d Ir, mckh:dlr.
"o:!

Si"., ,(Vil14n) ~iin r:ndi giyim ~itl

u~·~r. E.vIImmr
j~l.nlou1

(~ti:dikrH'il

Bckd~ye&i c\~I;::J"l.melcr it;;rn ... I iXl-er ya.pmu\Mllr. So ~h.t iklerc: 'orl!, 19"* I !I'IIL i:rn11:1 • nun. I ~1nd"C! bBfl IIJO ~vI,=WD • e Scyoi;lu kaz oldl1gu

h.ld~
ml~hr.

arlhl;!kJ.a ~ 19

'lift 1!'Y~.:n- [imize pnd~ribnidl! biT ku.lll

raka~ kOID' YODU BIImiJ: Akir Tlnl b at Aydog,llDm hillsl,;.nll~,rn;l.. 'pndokuM.I. !lI.ltet,lil! "bll m'lihirn ihli- -I ~'I'I. hlr ro-pianhdd trhrim~d-r;1I"il"iilarm kanji I run,a:!ll "c ay-ni z.a- ki llifdun fi~ It 111'1tIL l~1\ ....e nii· m .. ndll m'l.l laJuil bll" bllll!: sd,r- nl l'illl K pElmla.: k n!:zdma", liJl'I@J.urm t;:min i'ljrn 110[1 I Vdi,;,l!:lln 8c1cn tet·i .. till ~"IIi'lrfl.k ~101!dtne!!: alllrliloll t;:dbirl~r me:yarunbl:lun blr r pod .... kllllmir.! on bil· d o,,.i -y.!l!i.m.in giionilenlu lei dill' dirilmt::'!Iini t~min m k. di ill!: ZiKUlmli l~h1.l!1T"1 il~ bunl.ni.l !lit raal mi.b::lii-rii A)'I=:JtHgiU. M Itraln'[CI milie.meli!m-en. blI !.t]&- yc Vilrldu mtldi.irti Rl!'CoiIii BiI!lkm ml h",m<l!1!I l!ijylW:nUz.~ te' i edil· \'I: lu:arel !!&fllI ·i od I kilribi 11'I~"C b ,flilrufil$.r. Rd G.Uld:agd n mu 'e}l:k:ki.l ko· Sir cl d~~lloQ IJ lhl d eh- mi.!!)"<IOi.1In t il edilmt:a'ne !taT"iI!'r

Koylijmii-I

Marmara
In;.1
Ark .. §-IU1lllill
II

bahri ve Kocaeli Ms't. 1\1v~ Ko,mutanhglndan:
Ilkl.on
.Ad-('~

Ossu

IlsLnbul K,omutanl!gl Sa.tmalml Komisyonundan I
Ci.b ..U lII]u.dy~1:' !'liM yullr Ikl binI[ cl!ktir .. PazAIlIklan lO.2.9U gOnU ~armda rll
IIr.

paz&rhklll. lamlx IlltUih!· go.s.tI!ril.m .s.aatJH'lle ynJi::.om..l3yllndll

Palul<

t.LI,'1mnL .. !bl!!1tS1 J-i11ll ~

Drrn
J., ~

0

p'lhL!'lkoi.

l~~' 61S

Ad.d .\dt't

khr. :SartnBJDiI! Vof keqit' Ij\T4kl3.l'l Jar ~l\ l!te:klUm.ll bi!!lll ,gUn VII !ll&atludt' .E'lnlibJWu Jromb;vonuna gclmcl~L (7M) 1i"~1tI' B. .Ka.CJ :1". iLlnI. IU. LlriII IU.

gorUlebiIllltm E!.Imil

komg~

AJBitfHI," Gi!bro

Elr~ ~bllJ"J: t.hikOOIll"All. ~ubsl
!II tll.lnlrt

Ilma-

63".
l1'letfol'mJkioma

94,81

CuI
"i1'rm lorb 1{1!(i!.Il bt'lL~ Toplu kll.Owr 3 Yukard em!! \.1." inllotta:r. YIIJ:Jlr walal'm IV Kor .. mb rm1lB.n Blhi· d'I:"Jl'1a dalrKoc.lIdl TilL ~h'. runDIIl"ll'ld!l n%.J:l!n "'I.m~n 2,.9,1840 g-llnll ~'e 'li~:l5 IIILyt1t aynl~'lLt tl!:S-I!UUm mlLk.bill-!U zl)·1l1. u:!lTaml~. :ell mlLkbu·
E'I.lrI lil.Ll<mtll lJ'madJSl

13~r

81!1 l'lim fly t talvnln

dcrecedc IIlO I:;vlcnme b2.d"5J :gdme.r.1eciir,. 81:.'Ji'I: KadJko~ i:i.n.de d~ oluz U'i ~ r c<; leMie k~rtlum i.$lkr.
Ikmci

ile 'kt

111m

-_--- .... -~ feru1i Care Yap.bt.
·k,

-

b-

~HY5U.i) (l:U1kiUJ. t:arafmd.n

KiUi1... ,k, n-

I n Sulf l d' IIlllu1ya ium),cvi ·Wrdr:rirun 'Ij[fl~ler~. ZirlUl.l b n 1.:.1UI eJ.le vlI:nihri m~l aJ;,'" I. milkamlar~ .karaor ~ c:ritmi! .. 'YO:: iccyfl:l/I!!t fa:brlka .... bOlnl&a. mud'i.lflec r.ne blldirilml;..ttr.

in.ik ko:;ul\ Vt::rrnit ~'': bioi kOmiay.cln. urn fIati"iT\ r-ca.p c- I.r, Uri!'rintl.e: Kitp «:Itn C'l.iitlcT~ d n m~~I:IDt'run :!Ie'l,' lD~ bqlanb~l m tlf. $d1.rimTz piy-uulna &01"1 gii,. rnl II", I~rde f~la milltardt. f1l!ll"ol I'e-I-· V Ilrn~ ,o\kLf AydQiiinl1l tr:rL!!iplui II.: p""oI:eor s\i'flU T rt"t O· mi<;lrl'. Biilijr- tehir ve miHh, K;!i· d .. I t.a~ k.i.t'llil \'cHI.: Ciildaa (m illti)il<;lllri bill Mlrt'll.: onlcl'lkur.u idare. II!dcc~ uata. 11.1 koy.: ;" ti.T. i 'dru:'" kunl.ln biOlL b.ilm i 1~ln Millc:timu.ifl m" Un ihliy~_ elver • bill Y' led-it. v l' ZI,nl Io!~larmdan blilun T'1< k hal len lui P'I<I[I!"t1'. t~n !KIn.ra Ifth_ bu flak ... iiinde hal rimizc dorunii~eldil", FLa .. m.ili'U&be korna)'OnY piSi.~·<I.'. (VOl.tln) rIval mg· Pi
fl.o;~lm'11I!1

1.:: Elf1 J'linll .!!'ll{I.t 11 de paMriJ.kla tom almlJ:akbr. Muhm.mm!!o ell 2891 Un, 90 Ji::uru,hlr. Kat'l temmRb (>3( llrc, 79 iruru"tur ~rtcaIliesl bu gUn k(l~nrila rfu'ille Oir, I kldl1erin ~w gUn. VI! sut:te F'uull.kbda KQrnllUi.iJUk I:.T!I a1m a koml.5yonun&

*

U,30
f;!di.J1l!1'l

4!!,52B

r3 k

h,

*

"tTl

",lumu.

lHIli)

Belulr kDrulJ1la !iI'9I ~
'l.~.. ,f'.U IG"-lJ'I.I1 2 !lad 11
Qe!

fiYBt Wun!IJ
puarhkll\
U IO::li:i

*

relmele:rl.
ed.IICIl

{8Z3

10

to'n z-eytln yatl
b-~~II

ISII:tm 1I1mK&KU'r.

M1m.llmml!ln

uc

*

I Askerl Fabrikalar
M~'I'''' nil. I'i' Dr

61!O(J Hm. filliP

Sa\lna'ma Komisyonu Ihlnlarll

d

~rUI~IJr.

l-lat'1 ~In bteklllcrin

tmalma

komfsl'OIluna

Ilrlllll:r. ;:;.a;rtnam.e~L J'lel' !;Un 1!:~lsyOll' ticlll !;'ll:n V1! :!laatle Fmd.llthdll k~mut..a:nlJJi. g<:llIln:.!ert. {B22)
]Jan t.I!!li!fMl

uteahhit nam ve hesa,blna 60 ton demir h'urdasl sabn ahnacakhr~
Il!tlLlll!l'onliLl'mdil. "ii.gOll flllhlJindt! tl' llrn .p!'tlle - 1ri:hel" ilcnutM!inln lI!d.ill:1'I Loon iIIellllr hurdlL!il all<·rr fnbrll!al &fi r umum mlldil.r!tl~1 merflez .Ii<llm alfTIlI lIom"!I}'llnllncs 20.:: ~l Ilr~~ I:'IJn.1,I nat l:;;.~O d.1S Ih-ltl~ eilUrtektlr. !illlrl.nflme par8.llJ~II·. iM.u1I'I!kkUt to-I"I"IIil]tiot, .. lh lirll dm.~ Kurll"nu-, TIIHrl~rin muK1tr g1l.n \,1:' IlAtte Jo::mn~nl. mllnl.!!iI.lJ'l.liLI"'1', iii Il.

PI}' de atl!;!' ~ft1,1lu Ill:!

muzGTI I 1$.~.~"1. g1.J:Il.o. t 11 ode !;U: ~!! .. tml! illl !hale II!IIW.ttektir. K~ r bI."d~LI; !li3 lira 40 kUrtq Illup ~Ik U!m1lUtb; HZ Itradlr. ~",rtname!ll :
hll'r hda. ~o kum~ndli.n
&lI.tm

*

Irlihat1!U'11

VA!! Rill!

~1!t.lmn!l!

gCitWdllllJ'.
ILlmI.

11!lt.l!tfHIel'IIl b~[
~ ~~ID'Iel~l'L

gIlI!I VB u~h
~7151

FmdIk-

komulil.nl:r'll;

R.:mtll!Yftn

T~

izmir (Hl.L!llidj) BergamlJ E.dil"nl::. (HU1iU5~) Bu, k... "',, D a; tE!.IrIlJlilrmd k! I.::oyun]ar. z 1 r 'Ti~a. <i.1;.lfnil , tllkarrilr d- did ".hn "iliek hutal.gl. siiilillle n. ot"rctTr1~k 1<;.10 bLr ~unI ,1I'OlllLfllr. mi olu, koy le;J: . Marl,. .. IILl m I .hnan led.birllt'[ I yo:~"n6 clefe· "-Ul'l!l., d"~'&m l:doceklerdt:IIl mU'i'1I.(f,z4!'melt::r 1 -tgal Vekil'~lDce ta- d.lmi v~ Ioon",lan .kordonlar ka.1- I<lyet ·&!.to:nnLuQ lklJ t VeklileU. m ml oml hr, ~'lmdjlik, hO:T k.oy_ I:hnlmll:ii;. b--.lanm. t.r. .nln ,sondt'nilg-i lez:glhl rei n bir~r d en r bil)'uk trzgah elm uz.~i!.d.cL v!'l"ller:l!kl(r . ... D!:ii:jn:ne~l!re. n.ll"iy~indcr~ .hl buyti key lI~LlmlfliT. Tez.£krndderdm, 4ik.yd ki 11II1'I:111&1i' ar 1I1r. dil!"l m eot- Aktehir-de gAIiI rdoll kullanllllcq rplli!:r" Ak~hlr (Vlt3.nl Knll.llltz 1)1mlf'ktedir. Iki ~n cvvci crla .,td. t..uilli "e Jz.cnir ;'il.rk !oanayh iprim! mnd ml!rltl"?'ltr IlfW!lLnda Lierl d-l!tl'i: ili:i h.niyc Kadilf dcvam ~~i [a.b r ika lumde n t:;@ltdnilmil:'k.k gel!!!n 1!;~b.;1 ..ft1I..,kc~luin[h!D blll'l(llr. m ,d!!!ll bir :z:dzdll:- dollh.. olmWl'hr. leclic. Htr "l!l'IekllKtlll.1I41 n~kol.tMl hi!ll! bioi HI!! ~r ]('Okrur. T r ]ryal1:un d[~<:r vila.}'~tledndl:: yllhH'tBI.. 1:JJr sene I:;YVclJ.i.in~ nll1IbeU~ .. i(;u"bur'lln ziraM mllll1llimi de alum u LI:l:8ihll e-rupli1.f aO;II· Jj"m k ilHle 1111),:rll ~ ,,~ 1ll!'m dil! nn ml Mlldmm;:r Tpntt"u, <;ckirgc \I,I!: ml~ millzt::mc VI: uUloI.llunlc:rl LlU'Hl ""IHml nd In 'W,,1e ,l/'lIJUr'ldll". mahKlI lumlahld;m ilc }' PllaG:.iik olunmllk uzt::rl!:dir.
l{g._

Fa £1 Teqi.blui. Gliiod~rild~

'izmir Haberleri

Dokumaclh:k Kursu

. [JISlliZ

lBVaZ~m Sa,tmalma Kamts,onu ~11.nlarl I

Z~

KWinl.llJ..ll tu.... 1 SSS. - Se1'ril. },Qfll: lull 000,00(1 Ttlrklli':iUl:!;, ,: ~ubl!l \~ uj."-, adedl: :.:ti.l!i. ZiraJ:" U~a.r1 ber no:\'" b1lnk:1I .~ l'MJ'D Ilarl.ldlrl!nh.'IIi'C< 2&,&0(1 Ilrt,

tB

n

Marmara O'ssu babl'i K. Sabnalma Komisyonundan:

aSI

T oz $eker hUll
1. !}elrn.r.

B,r kiI~Ufia.

lahmln !:dil;en !I)'at 38 kur'u;f 01:m 10.000 kllo bl:!l

mu lUDelder'.L a .. ~.IYQlI'·

Sloku
-

muc.a.ddr:yi
muviI-k
mc:R,=

idaTl: dlnek v Ijr~jll:;

j~tiryC'n bl!;o;l kirnaclertn mki11::tl11: IuIr ,I nml Ill. Bu lalc:p, tlil!TI vility~L .. "hi!;; kom~gIIwl.::lllrlD F'cyde.pey Ml~ IInc· l!!.tkik cdil"'~l:I.::. bilil.hltrc: id,lJ"I'IlI!:IIi VII: [nolll .. nn ipck llI<i.lii? nUll Velte Io=te blldirii~el£tir. 'btl" IlInna. gcrme i Ibi ~o1. lilT ~l, • I@rimi~i kQI )rla tn)'er'lIlde bu harl!:K:.::t 111' nditm.,R. Ie; i~m. ihneat be)'annamC3ilr. drger ztil'l'lruklcr~ ~ru:.!t::rih:1\ e~· Zc,tin ihrAcatJ ArlJyor )'amn. ill.1l'1c. dc:fa ml.l ..Y'Cl'Ic VI! Gemhk. (HIJ~uJi) Y..ha~. mu ....... ey .. (·bi t1.Ii"Ulmilil'lll.!!31 mU. d c. m~rnlek.".tlere £ondr:rilmrk iiize vaf.k goruimiji'l lie kll)'fiyc:t Lil.mir rIC gittlksc LIY&C';!'!~i!1'l , .. Ic:.p Vi!! GumruklcT Bo1~MiJdurliJiiI~ hil. l!iPMi I'H, 1:0)1,lIn ttY-MllsfIIl! ~iral d i.rilm t-,tiT. yU o:-ILmi~Lir, BII h ft;J. .i-<:indcih· KUllm DiriLi: MlIMep]n-i Cui}'or rillCil1o;.l II III , kilo!!u ylrvni u~ klJrIl~ l n ell, bin biD VO: 215 kurqlan Edirl1c I(HU31,1.i) Umumii fIIIUd i'irmi )'eei. ,bill "'ilg gl r i.ki fdl" c."'nua~ K.. Dolfi&' hugii,n OGp rh Z"Ylin BUlm!"III"_ Ihraeat~I" le-den cvvel krz r!:n&lilu!lunij :z:i:yalum ml..l I liill ..r VI!: .tokr.ulll.rI r~t t::dt::r.::k Iir!'! I.::..d.. hulunmuf, '~mlllilln dii:..·.a.m i!::tm<!lctc "r: pt::k iglcdt::n MlIUB d"" XIZ rnuallim yilklncia bUyilK utt!}1 rln ,,'ukuu 1'rI lebin.oO!; Yllpdm kl oilln i leN:I[Im=-ktedir. ri ilozrlcn. ;:~LfmilflcIdh,

IIcriyttl 0:.11 ICkrno:,t';l, mcmUr111 ~ dur.ak be kor.rU5YO'flUf)un, atolL ha.· KlIr I,)' !tlldo i r nd;:l,ru c- k~r l1kca:r IImrfl ill 1;&1',. ~lODl!"tL Jinde bUll.llin .lr.Oi'.1I. mikJ, II u· .... i hp talml,tlr. BUI1J;H~iI bir~' toe y.::r. pun bildirilllJ~mi lIiI~ip,lc:rindc:n bil' !lcne z.al"fmda kllpa.lIl"n 1it.",.lcr ~al" 1 ekm!!klerlrun unlSrn)1 rn.miBJ. t iI'!ITI L, Il '),Ir.Ia.d it iyi bi r lesir bJklf"l lilui.mUfll..l£. II lIullrlk.&lar temln r:.doerler. .91m.IaT r6.1~i'rIJ Vol! bu. ,p.uetl ~ ha.k· i tok ~ LoplHdllclElra buN"II)lIM. Vil;.yel d... hilmdll: pirin,. ~l::~ "'~rdll.n milc.tG.rlnln "nl:ilo".lrl'1l!~' mml'lnuni-

Bursi!I. {Hullu!i)

F';)o';ll

:mill-

*

at bIT' zam n l,!<in. Mertejon'l:..eTllmi$ti ,

~·cch:rlndll ~n r.. nk Llln ".. . iii r ~rmenl!:f"L d~ m ,'IIcuttul". H 11\1 II::k.

ell

mC)'1i.ml&

fOhl'Ln.

ml.

iI'Il!.Z~.rl1k.1lJ. !'I.bn allDlII.Cu'IJ:f. 2 - f'a~:arHItl S 'JI.INI. 1IH1cumN'teIi!l ;:1Jin1l .a;mnt 12 il~ bmltb W~II.·· 1'111 k.a.];Il&l1daki l!.oOn'lI!I)·UD bmU.I/J\M np:L'la.e3kbr. J - T~mjnll.t. ~W!i lllnDtn.kIiI'~:r edi!:'tXk ihl'Ile ~ill '~~1l ~c 15 n[lJ,1Jot!ll'Iil..,dlllrlull !.IJnacakb:r. ... l:!ttlliill!l'llli b\I 1.,11: [lpt ticaret '\III:Sl..lu~ biF1lkt!! mit yyen !;'!J.n Vll "Datta lrtImi.!Ll")na mOn.ct\lLtlan:,

..

('T-48l

'J'wibmlIl II:!I!rII!JiII' ldra Kr.

melt

*

2C- "'[JO 10,00(1

[fC1tlJo .:!lfiL Kilo yc;.turt
,5.~

*

ilWtolll.'l::k i'Irmhl.rll. u. llll"J 81', &n gDnll!r!l! k, dar kllLll.Il'1tZdIl ne· lill .'IoiI~kln· bulunu)lordll. F'lIkat bunlill' ~lmdl ortadlln blrdenblrc k.)'~ bclLd'l, t;.k"n ekmcU r glZ jllmllYIICd\k leadsr t-ll'lh Vl hitmurLlI r.

00<

m~
sad :! lerUml!Jl

TIl}!:JU'ds.Yll-rltJ 1riI't VII ynturdun 17 fllb-at. Btl U. tl:! Icsp.ah ~l'O~ nt!lltmml Yl"f'llaelLktl!r. 1~1.I sljt olup

puortaJl
b.lz.ll!&noda

UnIJi
goa:!.

e )'ltIgW'dunt.nhmI.n.

odJ1=

lie'd:t!}ll!fl
Ul'.

Ui( lcm.innl1a.n

SOO liT" 38 kur!.l,

lhIlkm
ha.y[1!.t.I

y"gt.n£' 1;:1111 ol&n '~km .... 111 tllL
mu~lp

bu derocc,lo'C'

kllilll!lr ooluk "11<11111.:,. n1mlo!-ktudll'. H~I' (elfdm IImnd~ ~km .. kkn ,lk4:;l!t IlVUZ. kit! ~"IYIIlm ....:tl.!o1.lIr. SLJ i'llJlIIU!!ts alflkrullU" n'lfl.kl!lml Inn Lt::ra.:JIUI& buhmmall11rj ·h('l~lr.:nm'kkdlr. ..

~lJ'Ut
en ~ 50

BI:rloJrUlmCB

Im'IT\nn.JlI

VI!!mDll!.l'll'l.ll

tbIImIJ:

Q"pluma

::I ~tnrun~ini GDnnek \'Il Blm K l!Jtil"=Il1erln It~r c11n e' :h;mlt· meye LJtirlik e4t1:ckluln de tanzim ar~!l:lUt.ri ka.p.'1Ir El'II'l'!uml belli gUn ~'o ill ilth:lI blr :SUI.' e"·",,,lioe Kadar l(fL!IlN~",,"slill nulu.n n komi~)"IlD ~kfl.llll'!pJl.a mUktlUlS midI! llU:indc WrmeleH.. ~683)

dud

!Hrul Dull.LI1lJ.nl"f plrtn Ii. S'tln: UtramlYo

~n.l"do .j d~ra. or.~lilJcoCck I!h!.ltttIlm CIlKI.li':

kW"'1I. LLI:I ~a~"

$EHJR mA'nlOSU
TEPflSA$mnA DB A I ,(i[HIi 11-.BU ~AM SlI.II.t 2lCi.31l 11. . J!l'DiI...tA.,o/U.O'ITt.

um ~

K~yuncuT.e.r.a AVM. V!!!rilAl!!ot:.ek E:dir.."e. (HI!I UIIIi) i.!:lTaai:. bal"l"kB8I. b •• yvn ",hipl~Till1in i)"tiYI!I.;l nnl .. !!r ]) m Ie liZl!!te RI!I!'U mik~rlll'FI ii:tl:rindcn dt:: ikrll:l:atLII bulullIll;.Iiklir, Mumc:h:, cll.i kllll> run iizt::rin;:: ynpil calc vt:: hor bll' ~irL hl'l..l~ vcrilecdr.lix.

" adr!,. l,.IJOO IIIrllllk t:. 1100 :!.\O II IOU, ..

1,000 11"110 ~lIOO »
110110 ..
:0

100 IIl'!!1It flO 1l1"".h.l'I i!>,(il'li) 11m :I.'!O.. ~1I,. 1,.800 II ISO :. :!:L1o. 1 •.!OIll!O

't.nba,Jil!..
KOMEDJi

TEMStuntI
CAiJDESJNDE HI oJlltnJ,ri. I!If'LlI.t 1'1 te ¢«'!.Ik OYIilD.I& J..Jq&ITI ::lO,:lO dll. .IIaB.I\.Lffi OI>ALUI.

4,1)[10'

BW : Bl!Eapl<lll'm!il1il1d pil I r hir II~I\" I~.. ,dl! 5(1 II"ri1.[JIllfI It IlIllJr1'Llyenll!T lk.rmnl)'~ ":IM.t' trLlldlnJe '. ;:0 laz:.1lll!iile vi!~Jl~;;ktlr
Bw'a1io .eDl:d0 I ",.. m, ~ "'ylul,

em

,-_----------------------.

h !~U',u' U!I'lId., rlD':!o

I. 1..1 1,1(' klllU.ll, '~WJ('c('kllr.

1 mJlri

oTIl

.,.;0; N~rLyat
B4! IIdl':ij

M.MtlrU:

~\.f£\IE1i'

~d:N

er; VAT,\.N

M.olTBAA:li1

PIIIIMB I

cs eA

VATAN
L0

e r,

Evl
U NQ.. S:2

Efkarln Ba~ Siitununda Peynir
Yazan:
SA.BAH

~UBAT
'194 I

TElL E F ,0 IN: 24136 TELQRAF: 'VATAN 1st.
BAll; !:'ItmU.RJUlU

T,enekeleri

AHMET

n~

_lzaJlladdia 'N'azU

TALMAN

GAZETESI

YUGOSLA,V
MukavemEtini' Hesaba Kafmak

Bulgar Ziraat
NaZlrl
RI::!!imd", gi;rdii_

rhu
ti!~
[Iii"

· C aiz d If
VIU.!.n~ Ahmllt, E.mil'il VAl-MAN ~
eak'

g;muz
1:.r$l°
)'Ql tut aett.gi.

BII!gll.r

11

LJgmlll.\i'Y
!luu::la
Bu,

~lIJvijz

lI'aU l\'a~1':I iP'l' iI no tf UI'! her t.a.raft.a

ZLB. 811istifaa.~ uyanBu

_eden Ge~ --------------------------~---ayle Diyor:
V '"B b '~a ·am .n.en diInt· Y'". ll·/·k .. uze,lz' '

AI'b-'"
I __ "

Sa Ik
ondii?

p~k

~Il

bir
menk

bii \arr aliika
dlracalctlr.

b.~pimizJn

nuz bir 1I1~l:l!l!!dir. YugO&Ja.vya.YI ya.k1ndiLL'I ta.ru,<aniar ,-U fi.lUrd.1: bu IJnuyorla.n O'U! imln LafahndM II-lu~ 01sun, ~~vili!1: uirUM. ",uli 01 •

zrr, Bulgar kabine~i i!;inde en mii.frit A:man Iil.f ftarlli1m tem~i. etm.e'k.le
Canmml~t:ar. Bba.y evvel Bc.rlin

...ak
ten

D~~,

h.i!I.lyu
k~

L1!:I:a...-i.iz.iLni.ic

kill" ve

itinil He k.ullanl~'l'~l". fll.! gid~ h_aU!;m d". dl}'c:c.l:gi yokltur .. ~iinkiii g;~I:[lj narpte .Slrb Uli\Iii neLtacia.. hill:ri.,. ba:MI!l1

y.apuil ~. 1!Jra"llav devlet h!n. '!'Ok uza.k ola.DI mJi-lVer tarahMBn MkJ;tmld.Jdan meseleler hllkkmda zaman ,u y.o,lda ee ..·epla!l" '!."'I!'rtDi.§- nutu I 'l' :IDylani..,... . lerdh: C'Bi: 6tedLiiniz .ki1.dlU' ve- kemii i l~ biT oo'k !Ii OIl , imzal )' IUD" Fdat hijk- ka~l resirnleri y.aroit yo. UJ. 'fueoskv topIilkhm-' pllml~. 0 1IIY1liarda !!IIII flaJ..m lI!e'be;!llerden. ileri 1"I!1ItS bit tee ,'\i2: g~uiD zarnae hal_ I1'Offul'l Alman ta'l'timn bir h£i- diiini wyleml!l le beraber hili kin U Qrdiwnm bizm, :!"ozUlni.ae kQme(~ BIII~" ekil ol.:u:agl da ~oy· r esmi :!Oz., :UtIli tUTlii !liyasi td:' b~uy;;uu..k. muk;<l!"~me.t Mi_c:k- lel"lmi~ BulBar Boqvelcil; istiJ - &i rl~rin onunu iIOlmB.)'illoo.krn, lerini bili;y.ullZ.:Io M"u:alay 5!ldt"- ~~in.d,~ bu.1 l'Il!nlm k.in Qrtnda meTal!: vc JElunu mih"'C'r de bjJjygr. BYIU':11l. HijllT~ v I!: Jcililf lid~rinm. rirn'ii: F.:e}'«a:D do,l!! canh I.!.ir romaD 1 in 'li"u~14VYI-llIr.L .. i.iUljll-C pd; _111.1:. giI}'llllbedo::1l 8IIl'IlT3 )'lIJ'de Vi:r:rrf!i !N!1lL1!! y.aha.ncl m.nn~·Iuml)·~r. 'lr;'vl- mibvo!:r. klil:l'n~ gddigU'li. L&!:l'rag.. ~ptiiiUnii, 'bir li!!Il~tlerdc ha.Yllt g!!;;:ir<Ia:.t~iI !fIndlll" mu\ lire.", z.aJ,1.f bh- ·do:lik ik,i !!\3oiLt ~M.I! lIlB.cI~t kinde g-ozii.- I rei )"Urda. k:Il.~Il".-addilllm h Ic:t8Ie)-d1 ~\iUl ~c:ri lOk.l.I.l· nu ebcdiyen k padl~ril (Va.th) hi!:'Yocntli yi.rmi c!..f.i"-ika. d;l}'an.o:mUf bunmurdu, lriifunlillnnda o'k'Ul"\l.l'lca, bu Ibazin mJlI' n, KU.y~ olrn~k io;in SoOn daBu..na rr'l hil Yngmlilv hil ·iI· i:~el1i kJiljr !lIMa. bc)·«1UI dll'Y-lkik lund ... ).1J'rl topIJ!klarma algI., metl, 111 \lII!!R meycia,fI o;uma,· dum.~ B~ 11'911.di!:" dlil. y~k~ 1iI~ ~2 )'11 Lnda bi:r ihti,'IU'1n Ihimalli; .... imla.t e 'l',Snneatek. 116111 l\mL . IYDI ka"ogaJ.a.r h~Il'1 Ii:. )·etJ~... _I_I.:. I" _~".--_I (V) d t, d .. ~ c:~i.nclell gdcni yOlp~y<!.... SaMuT
~.

YLlI1anmtan3

vil.l'chg. lI]ub~-

I Roma.ya

e.

Ii)llTlllyaWl:lr. Yug'O!.li!.damlilrl I,IlIltit Vllk:it

yal-t""blerol:

&ll']'iilI-1

Umu.m,iAIII Ka~ul Etmedi. Milli -$ej,ill Tatll BiT' Sij'zii Ozerin.e Diingaga Yeniden G elmis G i b i ote«,
Sag'mzyord,u.
aD :Blllm.et
mi '\IBm.:

Suriy,e Peten'l erabe

_111-

nun,)'

Merh.um.alb
IIJILI acam. ":'~
IL..II

'!I S.dljm
-,

Tllik ':t'E!b:
pOlL

bu

i&tilrnmetlo!:

Yuqoslav Gazetesi e t, '.

Fransadaki ha,disel3r

~

ro.:li, .. .mlllEl"l'l

gel<

az.ogo,

....an. t

a

Q,.I;.U 'lIgtgTl1i1

Gore

K..J·

_SlIH!l.an
maa~1

lYL

••

b' ad
r

S;yasetwmiZli in N O' d "'y
Belg-rilt,
It.a gilli;etmi,

bl~ e

Uitmd~B-ilIi he:rkCl!l
de I

SlIIra,sl da IBu n ~ -ug unu . az yor ~eya.na.t IManidardir
5

h tlJ'l~or.

(A.A)

~e

Hem
yanm
bu. Ilk

eo; en h fp4:C Yu.goslav&:I1 bu;)'uk ~l~leri.n.dl: bile bH kOy' tN.~1 nni.. ..:Iugun-

M~bov~

IPQlitiAnk r~

ar~nda

ll.lndugu

~li btr iLnlapta.l.ar buha~cld.] h bcrlcri

BCJ<-ru.1.., S (A.A.) ~ 'Hava.!!: Yiik~k umi:!ler GC'ncra~ ~ntii: ..... yooa d iWyled. "j outhl 0 ~yle Di!l:fl.L<tt.'ir lI;i: liibnal\.ln
'11'11"1

t.1i 't tlgol5lavya ma.n,:llr
Hunu
It

m-cm- ~:~P oden. T.JI.S!Io ajan.nnn, t.~hli·1 Su~iy~ ve 1C'a>c 17, K.a) l!:i.::dC:CI:IlJ!!,cyJer 8)%,- gml m~l.iI baJml:'dl:.re dlyor ki: rdtcti M Ijl:n hi!fPl.~n rok ra;!!;ladlr• I TiJtk.iye hnrbl!! k:8ln~llk. ;stl!!~

bir

ha-

IP

".
et&m
I!!

itallttir.

btrabtr

,In;

i~1!;.:ya.

gClmc:c= 'OUI&I

rcbu:

i;l'i: tiil,mi1n.i)·~ti lu boylrn C'1,rmck h~ ~~ oyl~dir H 1:Ir'i1lYI!O i.hltl·tI., 9J[a· bu yold ...r. hem de mub· .m;tot_ Bdakis Tiirlo::;~ bl.ltiio ihti.
) ugo~!lJa"'!"l"
[O~

miyol'. Tiiflkiytnm lerIe mi.i~~tl~cinm

D.iiyiik

dev!e.tF

Bu ".attl

"II<rdltt "-C

y.11II1'I habl::r]cf
JI'Ii.m

n.c~nn~

Y<!:fI!Iiz

.k•. ~IIj"I'BJ
1:-

h'"-.}'d '-'o:>.ilmetHU
dec.

ta.u..m.m1.LTI

HIil.i1l.l.r.I i'_Ul ~·11U1t!

I

Pd;ul:I'lH

n:m~l )'"tlumQa.n hu cu:h~l~zl)'al:l'. m.llr. l..c~en hllllp1e S.. inf1.;J.J], mw;a\i'~I:.t1ll1: b~rlel parla.k mll-

LiL1Elnn ~

flarbin

dlJ.'ln.dE!l

kalma'lc:
10'1::

~;r
!H7

II'e talimlllLnL

k(L~1l ..

I~ ve ;aTcL~

".~ hiiyil!.t. c:levletlerle no:sdu mi.in.uc-"bcllui

tll.bii

idame

Ir;.ataltar alf!'!!I§olH. T eQ. .... kaIfI dllrm~k iizc

m~e-'

1 me:k i~:in b~~ii.n II.UYVet:dc mak.tadlr.

ICBind..:: Y u_go.s&.a-V luR>.WnCLIJ;I: ordJalJ. VI: b.. I "'-ati bu koJ.lliIAL &Dr!
IHOI Olmil;,tla brril.b~T' YUl!!D!!laV I

:.::.=-=-==========-=============--====

kiihdir. Vazifc: I dihiliRd.r irll ~- 1 ;al~- dil~ilir, Nium biiti1n Fum:ur.la· SajdiIIH lin I riD bir~igl ii1crine ~e i. cddml~ir. tiii.tbik dneak bLr I'Ilitll,",

tCmrk

I

z:i!tee.e okill.j'l!lT\ea Ol't kt!lImlann ... tl.k~e br~oc:c rlilh" lam. menk ~.JIl'ChrdLm. Qkuyuc:ulilrdil. kada'!' Y\I1hIl}lim\f, ~d U .. ~·jjU rnl!!rM OI.dIJ~Ulil.l. tarz~~' ]i!lpY'IL<1.I_ tim ,"0: ru ·...... l'uc bI·1!Iom. kC"ft<:l:m, Me1'bllm!ll1O lu::u 8,11"-[1 hm. de on~1lr kin ~v~p r!D'1l'liiljl -il.e k.:l1l.!lra.~.I;afIr.n UDll..fi
i1 t:dUldl.n: MlralllY :5adlk yimll !w::m::dil hiIJi""lc Clull y'l!I$l!Idl, Yiizdliaild~~ aflcdilin:,!: n~.efl Yl.Il'do. gelmedi. !!'OfU"a bmd.enbtn:: ge lcarar Vl::nTll:Slflln ~a.ilri l1et1;r~
fIIt1ydum.

niiyorc:llmil: Anla.dlguna Iron YUL tl![a ihtH'~" kend entu ~,t"l1 <;:1- iii a b..,1 lI.iyui fh.tir: ij yiiizi"rBd!1!'1I kBiTlhlll. ,Ben meflrrJc<iml t-n i ~i!V- ~I~ hatal'8Jfl ve l!I.l<;I.n "'~r· m~in:i. dal'g iyij bifhirn. OniaT ha.ldc Vardl. Faltlli: k.e1Jdi kmdlnl 'flInll'" )'ola ~d.iyon city!!; biT dof. Joi~rb;lkle !IIu~ly. girmU)iolJl'Jdu.. Gilortayn m If. !KInrarnuh;tlifl r'n n· hmz bir mait"d\a ... old~ kiln ..r~ma d.ii~~ii'\', on.lal' tarafan.- r lile: yinni ten.c kim.' neklida.r dan bl!l)"l"".a.kdrye. kull.amlml':'.... d!.lTgUn. fltI;;",dn rLfaph bu ha.RomO!J1'II1't bl1~ln\ ve onun_u gl- ya.l g£.llirmi.'ti. Bu apl .fI lid:!II iJl,l1.T"8.~rL

• alel"LlJ~r

V;uml uzaJt~l~ •. Sen!1I

<:.

aJ1II-

I

iyedm

~en"",,~
gidetken

haJi .
.. bl.yatlnJ
ii:LII:::mu'

. mlllll Y'lITIlLl '!;l:nclik

K ai!!liklil-YlHI!I! .....

du,u'

"a

bilir .. r

neS

f-

Lilima.n
hcdl.n
lii.rgi.in
1O.llun'll

Y.il'mi

9!!·n.e

r

hl!l.}ltl'hfllil 0

dl!J bll~~

ham:i 'JY!!iIet~ode. tercddut 'U1:I!l.Ilr_1 j~UI d.1!:~ dlf", blr d~toiJj Yugollll'Y}a.cia k.o I~~ bir RI!I~ I QO&il.,u", ... v.a.l"ciar. 1:.&1.1 AvUMUr;Y~n III t:nnll n. i!: IlU 1.II.i11Q.r1. D'll !-a.I'B&Ibu mannI, l{u8.T·adu~ Lnwallli:r de "'[ljuUur .. mam~llr. YugQ5,1.!1.vyadll
tty,;: ~Om.lIllliiW!!f varcilr iii. I lI.omLi. nlZrnln. Cllfll\l bL llH::';:j~r v.e bl mC'"" ~lltrn it er. K..oml.lDt;rn].i udc!;;ol: KU6yatlilln gCmIt§ blJf fC)' olauj:u 'CHI 1)"1 b ....u;nilol. Iiull<! k;.ilrljil ~ 11·O'ill.a~y Ii!!! zC'ngml<!~li b'll ort<lilalll ILD If vard I. lil .H.\l.5YOIIj;
e.~¥m m'IJrllZmLrI

Donahan I Kahire Yolunda
13. P.oos<I!¥<!'I!.Ln l'11.1.S'U0l' mUml!;!l.!llll Albay 001'1"· hl!l.n Sotya.. Belp'ild. Atl· nil. V~ AnkBJ"ayt .zlya.ret etLHrten .BGnra FllJstbn yullJ., K.ah lrl!)~ gltlTlekled.r, T.a!()'I!I....o ll.; y~ll1

Ir

ile: Merhumun Ogl'll,I!OZI.

,vnmq

'lie

mu:hDririmiz::

goelme-I

bdil.f ih't.iyafl o!.n
Bal-·IIn., LVnan, IUl!'('a:l'I'iI:

k..lrtplll,n. )·irmi K'llel
ri, SII, 1 <I .. )

*

Bulgar

. Ziraat NaZlnnln Istif,as]nln ~nceHk _, Ed 1ma '. iya...

···p!1Ab.dolhamide"~el!" IOlamaz!1 Ba~'Vekili Diven Adam 01 . U Yugos~avy,anln

tt:m~~=rt:;;rd ~
cl!!ll tllr te~

l~~~~D

~::

Ve Taal1iik Cihetini

mUnll It ber vcr.:lUel'_ Lon! i[[,!oyd.~ Un vel'lIb mllmldtl!!Urnlr.d \lyanillic elB.lrtrr. OleD 1"lI"llIz dl!Vlct ..d<lllDl, tHUmloz:1 bilton, blrl yakmd:ll1l ~"

Toprakhuandan Asker Gec;irmek .' Istiyen Almanyaya I'V er d'19. . C·evap Budur
LollllIil,

ve Kg:) nUMuno::!.a.fl .ut=m"iII,Jc:- b.el.a.b~r

la>3!! etm.eII.
'C.oell!!flf,ld.el'l.

Ito.

I.. L:una] ".;: r.k.l~i1.(1i I'letl~

k.c.n.4l

Ib.CSlbmi:l

Jr.oZ'

,In,r.

l

l~rcddu.~ uniti. ,tng-illl!!reOLf. Lond.ra Ui!!! b.e~8ril.l <lr.11:10 b.~ 1m ZAman ~K! blr lin1"-flIl1I ru.hl.L hlJi.um 8Urm~ll"'lr.

U'l~er 'cia

J-'rcnll
g~umu~
ILl.lplU

t'OI

1.1[1

Inl!".Ii.lter-«lc
.I!..,II

tal"'l!llil

!I 1m

a:!!I ;1,fada

lo2l'i;lam btr
i!~.IJLO!'ILI.ItLlI.

iC;1.HOl"ll:a

II[gL,.iZ PllCljlili;dlldll.

ll:~rlii..I.

n!l1.rp.

len '''Dim c<:llc-tl'l I:I:Onltr..llln Jar veor. m~Jf. U~Cl!: 'lI ... gO&hl.\'J·ayOi liIelll'i
1J1I;;JLU oarpll:rtlllOl.(:1!i liLm ILL r. U;II.' ~

n
lIU.

yeo 8.01 ,'=11

r

h4.k.':! a..
DUI

~:u,

1HZ

b ...~.
J:j.

a';:,1fl1 )101.

n··.t

Uim 011 C!lnruj. 0::1u,>""noll'fI\ .. t;a Il In,

c.eJII::(;ecie

olldJl.ilL

goah:rHmeml)'

r. 0'1
~I!:

,ran",

l uiOlIJl "l'
0011 UlLilolUiI

B .. lkaola.r

halt1:;1.11_

I nab

m [:;lIOi:lrmil!1klI:ln 1>'aFl'll!l:i ~a.l" bJ, Yuhll.k"Ome lin fl'l .C1Id~ltjtiJll d(!1,'am hWlUlllnl2.ld llk \'.. ~ill Lorratrn It liar,. ecnlftli bk p[tnlElTInl d~f1i,Unnl:!1 V(! devl'llt tanlmdilll yapLl.ncak i'Le-r Ulr.. pa:t.IlrlI:.81 II.k...1Lm1 flit!!· 11.11:elHI' ~IirCk:JtUIlC YU[bOllI v cnlu. r"ndlll1l TarOi'! cimpl'e2'l 5un.un I!m-~ d.1.IrnC'Btinl 'lrIldJrdigtnl. Uf hIlCOCll'DE I:tml'1~H .... LondrllN Grim bl.r ra.por l:eytlJ:. ~)'kar Am Ni.ka r~u lemektlMlir. Bu r par. BlLI.kan h.1i.dld~,,1Z 1I.tW"t!l1 YILr'b.!y ~li!"rlnl yalnnd~ L Ip rd' nIt:.[ Uk[)u gil' !lentll!!l."c Ksiti·· rLnde dl!rJ.n bll" tmlr :rapl'I'I.,llJ". I"":ve kwll.J::' re~llkat edi~ fjillc!l' tMB.fi:SIl. Ti rn I::'!I gautHirdn ·~kt.r, Swy-a mli.hat!lrl d~ ;:OU hl!l.b(ol'l vecLOl"d Lllllyo.I, IiLUllin roSm.I: un\, n "f B!1.... ~l<:11 86z;lllrln "U 1.1J.Ft!tl dO'!- ~·QIo!""u,. Ktlylllh;r i!L nJ"ll.IImdllkl 11,1ItJ Su.I'll!. lhtlya'ii dUYJJ1rna.~'1Lm "tml,Ur: ml!,,'k ,.ne 'I'l!,inun L!!kltrliil:, dc'l"bL.-der rn.o:ol(ttcilr : C1l!1ol bdll11ttll.mld~ ~~n -dcml~. Rlra.fA flUn ~bllbi. albay Do'Sin~dl Alm Elroy,. t~1u.l IkIlpsmnn h1JJdkmctln IIYlUlfU 'l'llIln bll 'ta bul L1na.n lb1!m:lclc:r d;c~"l~ d(l~rnn~ .. blr !lillY!! tun " Of]lln Lr, IU"U!lt ruNu nflll;U)'lfl Soryu.il. b~ rlamn [lz~rlne yaj"lmlLkUu:l.rr. O~'!t'Y~ ,:Jly3l'et.·~ 1stll<b Iiii' d~ du&rn edn~ blr ndll:rru:h •• \lllm"! YU~I !:et;tltl hiLIlIrr [o'uk'l'I:. Jl.IXIWI'l!lJ'Oi111 1M! !lC'!!11bo·n. usn gl·t~n Iii~OOlr. E"bNllr:lyor 1-;:1. '=.11 ooyunCIl. 1 tM.I!1.f.~I~t k ecktll'. Zir bl:i:: boll' '1II1T~lllr olI'LYll!!lcti H tLlrll'Wll mlJ.h .... «:. todP .. ~'k mot'nmun tit! k[ ... btCll"n f,LZIil. gliillterm,,~d1 v"k .. (I!) ~!"'jT1erl y,,:p,.:lr-l"tm I" gliI.D Almnn Ordlllu, Bu1!;>Lr' + b rut dl!rtl. prt!'lllilp !IyOO!letl tlB.llIp t'dly".. ka.l.mI~, IArdlil. bU~llk blr 111~1UII{~r- C !'Ill, l{1J.,"·ctll !jIllhsl)'C!ti.nden 111G'11ll!topn,klUllIl:ln g~m~k cmrtnl 1Ilm1l= I g-~ J. I!Ir I!. lioJIIerlk.m II. [I" SlI. 7 Ii I ml" m.Umo:.sllllltnLn, 1~lnde yl..L.l: elll dOl... nm btl Iw1I1'fILA-rmd.u. l'c'k iIIl.,rn~ !Ie. :ruz. dAll I! .,..~I. AlmlUl.y .. Bulg'lll'1!'fbUli.U1 .. n parll 'jl!.ni&n. p=ap<l ...u Vi.! t ytJIa.'ttm\ g~zll ydmIlj: ve 4 nlz .atit.. ,Uhvi!r pllklrru 1m dllll!!llmi 151:e'-l yra If lJ.L n mllhlyeLlnl ,&:&!tu..:on rell· mcoktCdlt. kenl1lllll.1!! KaIItro!y· kll.!!.r 1 ""1 •• 0 Ill!llllnift
go::< 11l",YII.

VtL IIcv~n bur dO:!lttu. L1:!ndrll radyfto SOfy.II.. 5 (A.A.) Bulg-t1r !ljfII:l!,! I !lund ... Ulrk~tI [llan!.k !io;o'ledltL I;1.Inl "'TllI.ll('I~1' nlltrrllud!I.JI "Ikm&mqtlr. 1I11d.IFlyor! BiL'I" .. !!kl~ B.. FUor z:trllllt nMrn B. Lord !l.loydl, lleM'~1"H' ~\'Vo!l J rl"U !ta.gTlynflllf'u n 1:1I 11M I lutl! KJntI.!I. fn~knnln ·h,b!.I'Ii:lLtl lIars:~U kli.ll(l'UtiJo I i:!fW b~l'll[1l1ttJ:L 'bUllilllLrEl.k I)/;IYl-!:I d!:- CltI 'h1l1u n mu" A".lI!I!o~u;j1l..1It!;)IIi.hIlU"" 11T.I1.!1'~ir : c:tmill'. tllr:k(~ iltnnmHIi.L I\.bdllll1 I ZIl"fYLl f1~n B Bagrlyuo!,un 1,- mId JrL1I'11Lz: .II~I!I.f"~Undj) k Up (II..,', tll"ltI!IlJl . Deiii' 01&11 lh ~llAn r n" nil.· bl']!' IngllU: Ii!ll'dunun tlli"kGIl b bUIt'Jnl kllrimet ztll'.st I!Ilj"oIil Linin hrdenerl, duyunc& pek mUffle ~tml~, b,r s,._ nil! fie bu IIJy i.!Irt 1'I'I~1 lcorlfl", aI6ka.· lilmhk: r mlmltn :tolirl\ jfl!'l'H!iLlIlnl 'dIlr dl:'t'ldJT. Bu l.IItlfn dnha 7J:y8l!e YlU'lma ".u. u·mttlP'. 'if lnlz I1'Ir1Ul1 ~n"k .IIJili!!.y ... U!1l1 !lIIhurn tall.llDk \'ar I'll Lord r..lb~'1ln a :ll!Lman blJdl· I:'tm~~h:dlr. tl k.ullll.kt n k pmll. «Uk'll('dc" lao

::Ii f A~"_ I LGPnJ.kl

YU8ulavyll.

AlmiUlJilllun. nndlln klt..J.llIJ"l-

,-------iiIIIL!!

m

n'll1

I...... ar CWlIl nu "'" AI.,.,. G· bUi t~tll" Uzofi1l1':: ClLlnyll'

b.U,(Jij ~oll

[~lcQgLl~LC:fL ,,"udll'.
1111.1.

tc:ma6l&lIn

!Irk-au

h,''i bk1 l.<UTl4n .Io.t:aL.m<.:l.l'.L~I.F. ~ul· ,-ill L~ua'1ll"r1 I!Il~oI!,o:nll i 'I!!!i.lUt V~Jut t!l~L81"'d. .. t::il.ldLHIlI¥.!![du.

k
hill

~ QClltlit

bbl rnlln6

.)'1

1- a. .ulk~ok.

ale
Ank4!a., ~c:k11·t 5/06 (l'lUIIY.BJ) maa:1.af.nrr V'cl!bl

I

101:11<1,>" lh ....Jlllalll. b II

IIUIIIU.u:

glilll.lnm .,.~ur.1'l.r..m8nYi:mm,

Ne ~ekil Alacagl Belli Degil
~uG'lln, flemlr-

e,
,'r'efallat

Ct:mMIni

r

>,dall bu1mutnP',

------------------------, .. . Ii n un
daml

=

8_ifaks
C. Hu')J')e, G'Q,ru,tii
V ingtQ"'. 5 (A.A)
iliil'uk
rlC:Hi

kl j'Illlnild ..lLI .I::loal,J;alI. tllJlJgmi )Ilkrr1l IIr. I ur.k. - "'I' '_'\l:CiI<;Ie;v G,01I.tIUH:1I
\Ie

e~lI. I u."oal ,,'

n iI'.l;ow.nd~ c:!'

IlwloJa
tlr.

kab

bJr neil(>tyc

VD.r'I1.1\1nOm~

WIL,KIE'ni,n 1M" a,a IeSI · '. -k
Am .. rl.lm dlmllU.l'I),l!t ,~U~Itr.lln c'llno'ihurril!l Uti iumU!dl di.... '",,"fllk!l'I IJillllln
1"].lIIfiod~i'.

kM lit II ~mm)ell

"', .. bll

z.a-

m.i1n .l:IIlIlm;aml~

uc.~

mC'm

II:A~tle

p~

o.m .. !d", b:llcr",her O:,.... iI1U knr ..ulyL

rcU~

bl!.~l.yilljn. \pC ~ok. llCr ,.. u.de.dc:r.I .;'8. -1f\.I"~iII. JUI tl!llllay ... ugriUl1J~llr.

l101;l!ct-

h ...rnlc•
~

I'IIn r!'IIII1!1;~ Io'lJLmda. Tdcaro& Vll'k.ll.II!U T. OF15 U. MUD'tlRLOCU mU!lllpl'1 HiiJll:., MoiIl;r1!! VckiJJl'tl ~i, ~d~ HIWlUJTI.1 - 'iJoIJrml!!1I mllllt~!irr Cel'j'iJl.J. DIIJITiel!. ..:t oj 1f;;."J 1 r!.:'l.aLCahH ~I! Tkar.rt V'il'1l"1l1l>L! ll- Ul:zum (!,...... '1n~ 'T'~Pl"!ll~ MJJJuuJ.1iI OfL. h Ut:~"r YblJ'lrlmr", \'0 kuk m~'l.Ylr1 FeMd'del1 mm,\ eokkll 6L11d.e~azl d<'~Jkl g-]ill'lLk u.mUII'I mtlcJllr 1W1!l1Io)'on. [LLfl'u..lLlet B blrlllllTnd .. I.o~- kit. t"Urnl~"n nyrllmJ.!j ~'" Zlr!l.l1\ lil n ,k Tic I! rllt V!!kAl!)t lnCo!lhliWlrrlll- Be It \.·lIIillloOOl!'J\ I~ V¥~~U I1IroJNI... nl t(:~J.tlk Banka.."'1 lCl...~ rTlC'ClulI ll:e!i..htroa U;>,m ·L ..lml,tlr. 'H,,, t,..~kUIUJn Ikl ~' olunm!.J~tul'"• ~i'lllm" Vi! bu ·t.:~k.lI\un I,k I\~I Tttprnk Mllh:ifulU on I umum mnmUUUrUlk v,-, blr mll~\·"l"1! hey •.lin- dll.rIUJl1,lna I;.. tlrlloc k 1. l, h~ .. tlZ lIl" a,,1'] mUrdtk('Ji !TIl, Y<ilk~. lkl g, l'1.eol IInm('1l1I'kl~ b".rllbl.lr, Zlll'lI.t. B!luM'll.
ruLI'i

lnrt!l

~rIJ.'!IIo!!!:!

dlJn~1Il
1iiII1"UI, U!,

Afi'li!iM.k'II)"lI. ... lJtlll

rdL"<"ri:!

rlli:IUDl,

,IDUIllanm

Netictde
b
tl
IUr

YUlj:""h:'!/1Ii!.Din

h.a...,

lc bi!' t uren, biT" mu 'ol.k U b\l h"mmurul' . By miil!i.k~tlan :!IlJInllI IiI :t!::tcolliI~Je b~an;:;tt& b!LIJUlnb l.Grd ~III1.1,,:,:. l<: c nll s:rp.anm I.mIw:rd vujYI:· till co:-lI~ Inh~1" d!l.S:illi ~o!"Jem.~hr. 26

Arne.li'lk

,a.

~ Jl'laLli.z Lort Halihu: blLlgi.ii'i. Hnieiye lilzm B. Hull.

nm rnu.ku.ddt'r 'li liLo:rlmli! \;Ok t~trl Ikle'nLD
~'IDlll;b

ol&!:ollldu.
TID III

ko: f",d~c.<:glm:

tUphemi.:
rnoc:nll<=-Kl::tj'

k.

her

!hd, ..n

«
mf'l Irtl eiJ

II ~ "nlD
~NdJ} ..

h;llld..
I~

Ildl'r

".. r!!

gij.'1'IH-

h"ALYAN

TAVYARESt Tcbliw~

til

"I..mdo:: ycg&ne
blrbl,me

do-nil
L '~j

su, In"
H!lil"

d.oII)I!..nUlI1lk.
qe i.l:l.:" • !!. ~u. ::I,

ol·

!~JJ:1 krmU

I!;rlrmlnd!!ll

hllr m~I',1

Imr;nllU~Ufto

~l;l.

rm..

HI.! 'l'n'll mDWm yDS!l~

hatH~i .LY
tUC\IlJ1II: ~

tl.lc.lill1

=

mUd.tlrIUkL"'n

ml, veJlahut

... " Il-Ir mIlJO' like." '[lm hllllnbUI 9\lb· I mlltl1.1r11 MI!.hVlCkAlcl mj tolmllill Jo\IlIc:~ Itiet ....ll·l!jIl L3yi:n1 ,n~LIJt.lmddlLI·.

I.

.. ylll.llfU17M,

t4W~

l

Kllhire.

5 (A.A.)

Dim ing.liz bClIlIlQ<!i tI!.YYlI.r~lu~ BJ!'rc::. 1:,. Bc:cin.a. ErTtTI:. Amlllrli. ve t:l'!nu.bi Hllh~ I n.da. 211 htJ.lyu

~ __..~-------------------- ..------~--------~--~-~~~~~~~~~~~~~,

~yyaTr5irlu~nm~~~rd~.

Bre H1ZIr ,Agamlz Geliyor, Bre Clmemi." Yal'lyor', Dideler .sad Olsunl., N
II

B eledl~yed~·:

Degirmencilerin. Istedikieri
~ tl,loIIflllHII:! lIe:nc[erdcnln::ri, Bgr~lIrun \.'~rdl.T1 kill r 'I!! biT tenmul uL r k. t]1 \ p .... n BIilp,i:lY

Y,

g ve Peynir i§inin

P'igasa .Haberleri:

-50-

·c;yOZO
~
L ,,U

10 Bin Cuva'i
Kahve Geliyor
Mc:mldcl!!hmlzoe ll<=tiTulmrkle 01.. 111, On, bin ("lLIval kll.h e bl.ltl'llp· lerde ieleu I T. SUO Run c.rdl!! bll"d"nb'l""ll: meydl,n.1!I. GLkan kl!l.hve ,buhnnl
~ I Ilbul

T

Hadiselere Tekad:liim
dahiir
nma, iyi

br~ ,II::JI' dl!i;i~.di1

It'l)zelec..ahx h"Ylltmd

ovi.ill.m~ii!:

uzdi;:: 1m n.' b. ll.nfie bit k 61.1 c1rrnIl!'M.L Idl. ~I ;]I. .. k.1:'Iller L h- n dlkilcrek: 101: LTII !HJn bl.lg.Ja' k.lli mafl"lc.d.. ) tmi~l,e.r uk edelll ~il'l '!Ill gar~;i;clir_ Olm .... II. ) SJ~ ImJ!li~ "'c bu illiG In Ot4:!!1 t!l bu. hrll!! h XKnll 1_11'1,,_ I;'rl. .. Pi" ,'ad meveut k"R.illll~ .. ~r<l:' cllII I.:abu' ~lm....,.&ktcdirlcr. Ii.! bu k.m \.0: gllJ!I.oI dgrun .. f,!-cll.)'i eD:lh. II Jl.edl7' loci gnu. lirulr 30'11d ~ .... ='"'' :'Sill >Jun lUi 1111 b;::, Iil:I.oIII. c'll'..'~1 by [ r· m· iYlll Mur J.l!Lbe Iile.... """rt'k be- n lde: LI h ... a ill eel de r, f~ 11'1 u:} L 1.)1)';:: _rei 1.1... ' 'dl .. L. 1 iL 1 ;;;'1 I\l:i 0111 rlmom"w:~ 1 b"'fMml•IH• v ee: "'~v"ir '11' .. "i!r~Ic!l~ "'.g. n"rl..l Y, 1..." d-f- L~ .n" L. ·to; ... t~.""I bl'r Un~.nl1 /eJu la~ b~'!-8nlcoll k , 11.11" .lQ,rb"~I'IJ HLi!II11"1 mil.dan eaLn.:= " .. fI ~.. ~ _, oIUl "' .. , ... on
nu rm, ""kll . iZlllinlllrl ynrndP:' d'~i .. chrlJ;!r. Onlllri
t!

Ben

ZuJibyi.

E_piri

Ud~)'L

1110_1oldllli;u

kl)'lIIfl:ttnde:n be'li brlli e&- I n Ildll'ffll !IuluJdJ)',l!nluin klJ.r~I"-

tU"IU,

Hr;::

h.n.

J..l

Tiiccarlar, is:i'hsClI Yerlerlndek! Fiuatlartn iikselmesin! Temin E
.II '. ..

lC'J' YilIdLf, Hdebu O'llllnm-=.k. h kL Dluna .••

iu:c:.rm~ lj(:~TII:'t Vekftlcti

Ill. ilun.;a .. anur'l ..AnI4)'lIIinil IIVrl5ln~
lTIoiIyana

:!JayunIZda; &M:, I'll .....
D;U

...rl'l onune au ec ex bn rnert Ai~,.y£ klllml,luJ'OI \'oI!: bu, l~bl;'plJc h .....OIcel.. " .J 6 d ,k1iylu;i.:Jn ~,.n'" "..11:: !.IIi"! ai'! otU. h: homur.dl!ni:ldIH. f IU e'1'!l dd.~ 1:!lI"ie~~ '!;!!. I l~lll) YAI_ Du !4rnnl a.e-lLrJP !Io[.llml!l'"

•_

1_ "

_..1

• ..1.J

t II ind·"
ayetm

jJ!I!~Jr-md!IfIc.H~r ill! "'lIillill'et
I"Ij;'J.q

dill'

!:,d,ar;",lenm r-dl1me~

LIil::rI

II!IU.

',Ind!! IloIIbe-t .. til Leri!::mem·"L1'"-. ,,"i" II tU "'·lld., hul" ..·· ~dlillflekt~·
-c..., 1m .. rlell"

iI(~~ .~ne. rn.na[lim:le bt.t ten Il peynU.l 650 ~ 660 killJ:3,u m~l~k i.!nr'mde -Id b L I.. andLt. 0 bir heybel1e bai;m:lu. ' n 1,liUnl J:: I. e mlll'lI. ru 11.1 UC;WI. Dwml!M In na._ Tiz bl.~ li.1Ul. gnul lktmru mlllll:hl,JI.IKU de ldln .. Lcr F y" Mum !l'be i«J11U'Y(II1HI fD, pI!L11I faizi bimH; blZe bill" l!:o.cFIIJuu ll:ozl~rini k ...11 b[h.ihmulil }'ELpmUlRdLr. iVl!.g i,:m I:'!l!Ill ~kildl! Il::tkik il!dii!!_ loll! ,~~Y''Ut' 7!!O • 8 [H,!' k.wr~'1IJ mill ""'e ~rddll!!lIelll .~uafllfLl g~f1:mez bn~ Horta, IK.f!f~l Vd!tilII:LmI!! :t'i.i.~ mGml~ VI! lilc.c.ed r do ~'IoI",dc~. [j. oldu, Bu !-Ienol! io.r.e bh kilo I)'i 1;.,,11:8'~~nllL' oilln :r<:lrh.lll(l'l' duidEitl dll: 0'11 hrc: hl!i<lu!'>mm tck .r kabul l·~.:hl4:lot!ri il.l!lmmL l.UIutnlUiji olac"· plI:;)Inirin m Il)I'e~ h:va.l:l. 4~ • U nil' In.'p!1::IIliIl~!1::r-imi l.Orlllml!\ill 1.J.8TI!~ edi.h=I'C:'.k. OfLl!lt:' blJdinlm~ loJ<m.lor ki. U,fLl :lii1ililn1n hYlltl, narn- k.ufUlf1u.r. KiJoda. til... luiru" klirli!l arJn,d.l!l1ll1 rmm d.a )' nl"rln lel. m.unu;.aatll: b1JihJ.nnrrlJll'lur" ~rI K1n.r.fl Jo~I1U:l.l!n !o'u,,,d.a 35, • ~o hU.HlI I!IJ1l:.Ak 501 kul'11fll !4lL\l:nllra. AjaYA l.!:niCIl,iAJn E.tm<==y-dIllHlU r.... .i. Uzi!filliil! .UnLtle Hlzuln Ioiz~. e ~ [\i1i~1!.' ..e_les_i. n.i.bd.and;:: yu.~ mittiE. Bi.rutenal.c)"h yel}il!l.llt-h J:a Iir.mi. lati:idIcu~ini. Zulilliyrj 'IIc: Eprri ZII.· rim!:. Idlmllli1aJd!. ... ~ B-eyu peYluli' linC'KJe.i Fi- mLn clnJ\yor" d;::yi b\ll IP hncli...n.e hir h. hO' HllI£ }. "'a~l'M 1:1 ian ille Bdechye lk rllllid~.t\i,i.u. YO! f'.oh.ir bc ,"omlS)'on'IJ, b-e-Yl!lz ,Pryaud . y potLBlWl1iZ tlTih.kik t:I .. mumJl -IO:J,'J.-Li VI! i.h!i}'1!o1:1o ve- dll·.I!Iruo a¥urdun.1I. bir yumru I, flY t 1ur .. be Jl'I rOllunul'l pcyrur b lun.d l!.... y~lc~ te hIt oIiI0re: B~ano:d;:: p--I!:Yfli"r·l~T'i 1 n 0 d. edl:ra ... -.ol diizuLdLi. I _I. Hrrif bu !;cHkr~n !I:rt VI:: .I'll. v!:.rd!j:i kararla H by I.lDUTII her o:otlIgl pa.rr. f Y'\lIni .~odilulR bttlma· lii~ udilm bu- k~1 p;:ynirlclibir milyon 'illvaJ B i'dada. I'd. V dU.lmd,lD. leli d "be ole iii \ill'!!! Iq.am C~n.h hll. n .l-!-o Imd..., mlf 01 clLk i1u, 'bu dl:lil ruuru p!1::)1- l"Ii ilMidt: ,,{l :kuru _ll!:ukl rlDl ll!lJJ!Jtll'". flu "lII.yolhum bu n e,,~ Imp.lif to:rluiun p!I)"'ltah!I, ~ billy y1,yen bir ;MIll l'Omm.ilu iJLbi aLcliih ~lI.h" hy tln,l i.A1.~nnd~.1 nn ..;;ilC'rID ldim.:: dril,llm'l lir. di.ifi.lM~ :mallanm :piyala-Y Ifl- .Lhol cd. Incai i~n J.Uljl cden {nUbloht.llil'l bHi ~arip bh mlll.nl.lUa f';::r~ y.!.:.1[dl. !j.m- I.: Hlbi aoz: ka" {~Jnl !I:1lmoktc tdi. I ~ el'll n_ m (lor!:, bLriRC.J n;::..... hTmllml\lc>tadlrlar, i HaJhu.lu, bu D!I'l4:'li:locr t.c.Ii::~mmi.l etti,.ilmekle~ed1yordu. :;~l.in ErCrn!!yrdaru, 1I"o1!l.~1I'1I.1'1 pan blar IlIiJjWII!! :;enrl!l"I B.. h},o1I.t t~,t~, u l!.·I\fIr1:'I'kt,. CllAnh p·cy f .OpWI'll -15, ik,no:t nO:'I';i pq.'& pt:'}f.nir I. LiI!:.i;;ub mlln Ibir ]u~nu dir. I A.,ya'llOI1-a Giv!I.n. Djvollollli~i &iI.d. pl!luu'lli IlYll'IHJ.:.k, vUud.un1.i dc- hayva;n. h;yall.l!lnnm &lIIliLi Io.IZ-I:UI1Ir' nir 42 .it1llr1.Lfa. !~lda.oC.u.ktll·. Bl.IUI." ~lIndlr ~!1::lit!n .itJo.mtd<=:l ol~ugl:L Di~e.r u.ra!1:an C1.LYlIl ".c kEl[l!l.! d:clli "c . rarl:!urnllc Beyuut J!l'Le)!' Iii: do",' ct.rnl:k. i..n u.z.IImu'l In- d,C'ri 2,1):10, -flIlliJJJO. i [m n tie dll orIolJt\J:: i.ki "~1I1 ..... 11.: ,1!!..d. I~.m pqtllil'l U;;U;t,;i mal Cilott,ler-I ",jo;~ it.hal;it.o;;li;u' birlii'i flO!! 'BlIgdat- , !!I"'l"Il iiI In.d,aki klllmlno:il!. citrin I h.JI~, )o·.dai.n. 'I/'~ pala] .fI .k!!lrtJl~. Z,U I til!: dllo[ I!pe-k }l1Ij:lIIIY!ludu. 1Ilk n.rl. h;,lah nl~ kl!.l- dlr. laka fmnll~ardll.lIo bi-rine 20u hin bir _1:11' Mikiimtermll .dJ. fli. HI!. bak.i III!.U1il IIIl'ZIe!dlL h!lyvllll~ dm.hyor. Tet.Jukllot LT6f1~ }'A.J:!II-I Drger t ra.ft&H.. ~rJlo lIene:ld ",.,.,.1111 ,ipnri; I:Lm~lr. Yalun.cl D .illDlar !.aml1ifllorn .k:l!ipe.nmll~ Bill '/UZ.iyel. .kill:: ! In.d HIZlIF1[1 I.. nn tty tlAl9I 11i)'Tlol tIIlm QIMU'lClall. mad. Ii. ml k ~r .hlUfll~1 ~ p;::YJlirl~ri cll~i.ne s;a;if"ll:.tdt dC'po bu iLlY liar da. memlf:jc tim_ gr. 1I_!:j1ll Jape;[ tc:k ,uk :n.!ldn.IJ il:· da.mla.n rl. kl~ Urlol'lil d IIIIIP hylLt tCIC.±nLIDd.~ I!lkaUl _ o "-I),or.2 - Yo:ni 11."-1IfI, flYa.u o:N. II r edl::n "ir Imon iii"... :r ~; ! ml.lh.- lii'.lec.duir. ~l!Idur ~il hili 'ordlJ, Hall. e.,lcCHt y iitllmaia d3YTrio!l,c:ITI.r. FI.- lfiu" kltd;! t~ .k t Y :JiIl'dLkt.lll1'1lonfl!o tl:"md itlrulan onlemek ve k' f· !'Inclen alP I c;tlirlHyc-r, hfaloerin L VLl:'~1 iLe Dy.nu.n on! I ijn!iyc. M~~ oIt I,.'In:: tk. bu tu!: r ma~ on ksbd. edilon 11 " .. ~ .. • rd!l'ldl!Ln bi,Q.·· bif luu'ku c en. ,de: I.mJ lB' den. d-Reri 39 dllln, blr Bir ddllo mki na.mtJan ~e. 1:1n, ffI!!.1fru IIllSU verm !liLn !;Ie, dl1'C" J~C :IIohi'l s:&!!:luyord II , _ AijamlZ k~di di:igu,iirlu:n d~!:ri d!: 4U .t.l1BI ~re II' ~i.'dikil'Le ron, rU:lr].lIn. Mbdliz niT • rihaa1 mmaka!.l!Jnnda'ki p.ey. Flik.ir lind hllillun <c ... I'l:rmJo:~i le- blpa.liaHuun If!:' klirDJITlUlna Ul:llIi Il-Y.. t .lm.llo:r.a!lt leah t ,!::dll- ~Iduiu. k .. bu.1 cdiliyoll' dr:ml!ktir. nir n"atllun :yiiluel;n-mi temm lJ"i:cari!'t V!CHleti.nin I tanhuL l,;_'~liI!lli'" m.uk.&b~I, z.cnKinlll:'rin. vi!! Z<llif, I.I!!IlduoIIlllamJ; !!<liyl.lll OD1U SCOi.' mak.1.e, d.~oIItJi bu ,aurell!: ncr· Sonn,. lP.eyn~mler )"!1::n:.I n4.rhl e'tm.itifndir. l.mnix M deni eJYOlo i~li.til!ar biro Inlh.ua dc"l~1 rKll.lLHID kon.nkl • mec!.i.kllOlI:' OIl.ILl'lJ!I. biJe dogurmOl! I: mll~ bir ~u IlIJDlJ"Or.du. lIum:ia.n lu;le.nl'll!. 9Lduju eoo bin. do II derm. bll' IocR.IZh801!: b~u~nfilLi~ kIlLkIfJ11NU11.D..k gl:rdtLLr, dl!fl:' OI1,:lenNI Canol! nllyv.n iIkI.l"N.lm.dil!!b IllJrhk I!-krc-d itif li.zer1n~ tsll!lnhu.L l...pJ.le:nn ...dln. ko~ fi;::mirlerl larl ffia1tl1ilcr. a.l.1,JUlA Y6:jI.II.tia1 i!lun..g.k,. on.dlln Moulmi ~'Il kiIr~ Arneraa fir· ~OJl,Dl"'" od~ar yJiI1mIfl,l, KIl· (A ...... l nr) ,lOrud crn&!lI.ii.lc d_rboa~ hYDt mlliuil~ lcm •• I:r.nn.a b8.~hunIJtl r. HaV',3 In.ar 'o'!: M;ClC I'u JJ;ll.hzenlc.rc. l~d ~J a;.!:!.ltir. . u.~.II fll.mDlIi nl;::illn ra.k hU!I MA'NGAIL K,f)MURU GELDJ hIR_i bir 11l..l':'"1r1llZ c_bllnda BOZ· Diin b.a.ncl m~I~lc:ctli!:rdcn linl a olmll.P ba,Ol;ullnh'lllU. Mcnri.n)·QLilr ,d~r-i, VIUULfti!Jtan-. ~bul Bc-l yCllli !i'C].;. :,'rrinde lhr&him Pa'fll:l'a uZ..II"tal"l .... : )'11. 1 Turk - Insi.iz tiearcl lUll :!Ql1IG I dan nd yai'! 'VI! hoill.arbol1'l. t do bU ~tt!!!.bbu r. i'Ul'I' EUlc.ic[!n ,"0kllld.&n m..hn:miYlI!ti. intl,ubl 'bu· pmrllk.ierl!! gclmi:,tir. BIJn.aDln •ut "'1: ill tr Il"rl.-I.i::l;ddol!!:rie BulBari.&- ,cultll') Ii;Ul bl: .. irt 11!J''''''i[~r.n yllp& y bu .k:oJi:u d.04~~1 h.· Klruo.a giimrilk i:de.r~ blJ. tand.a.n 15S biJ'l kil>t;ll .,dun komii· IDII¥ braT v.r=~lu, lmi iIILmI.f4. mll,lfl ta tbUo: odJ~ck:tlf. ru gelmi¥ir. l::.n. m\in-...::p y~r e-Wllj.; SilJ!:y· Bl:yull fi l!ih!u·l!n ElrnejldD'nIrn&.l'lliy·~c:li. C!!!ki U Ii. mal l"<1:.!Ie.i 1111 caiTo. l1crledikce .NHtvdollo B1CioL.ltcLERlN Tt'J<PLA.......[5 ITIllv!!hk gii['l[lJ.fln.i, iir. Bur d. bir .• nr.felkri vc ne d.e .iJj_b~ YI "" 1'111 • :!,on k.uru lUll fabr IlllcluCl C;UYilll ,,,'41: b.na.~e ilb lil'Llar bi ..1Jlnm: ~'mqr;an kiil[i.ili:: ihlilalca ~Ut dlipWac.U.!lr • birli·j end:ili top1 -1 kill )'&,pmt~ • h dere r l-arlly.cudll"~ G6ddcTiu,rll:'t V!!.kAle~i Iriyat Mi.ir Jeri'" ml!!yd .. nle.r4.a davul ve ILlI" "C) cni -'_ roe h!!l'ct.\ni iR9RIi$ir. e luillllSll. k.u.drosun.u lirol!:nitJd~ ~ER PEYNIRJ ftv.ATLARI ldnr~ 1IiUl1l. lal"lna.:. Ali Ycgi~ nil.larllli Q.r.cngmc u:;dl.l. l.I rakhay .m - e k"'T<lr ~q VI:: lo'~nidcn ! t-anhul Bc~~al lkllKt moltantn buy~eek .kii~lde.r !,I.I!In:h vc '1\1. Burhiln.etli.n Tan~,,-i, Nm t I )'~ kon.t:rolo:r I£.l1drOYEl almm~ rdw~u.~ij sid", miWildoloc:ri.ru "llJntrol 6m~ Mid.illW blinJar ilcpwi iII)'!}i i...a:a.mde:, ~. De.-rK. Abdullah tI.r. HlaDw-llln y' p Arl ~·ll:1' nr:· r nln mer ".UL halmi alan. Etmey- firma. rl &Clj:i\mi::,tir. 'trr;ni .l.:o:r\'t.l"'Olot'lcr biT mi.id..dl!!"t .ainde blLZlm j.d-4llurda. I~'~ cl .!'101M doiru ilcrliyol'lilordi. r!yI.~_ Mi.ira.hbl:. btirrQ3qndl!; rtaj I b~r pcyci~lcnn.in ~ I [l ~ur'Up .!.-IIHau d..bil !u.prdi.1'l ;t.kar Ijjlk· Kt)Mtlmu:OU'JUN 8'(ll'chrktm JQnra .f-Il.t'Lh;!"~Lc ge'i:~. \I~li:mJg-fimu.Jlerdu. B\IIlun i"in. inK mi.itcHiIh bir kabb.llol.l.I. !:lrll.· 'fALEBI I;ekkrdlf. hi:r rl1~cr na2ul na.nu F~Yill Mi.I.fIn! ;.eY:r~lcdi ~ her Lar.. f!.a.n: k;.ODll.5Y01!lUlrut vl:'rl.l~~k· _ Bre Hun Ai;lI.mlZ g:e.l!yor, l\.~a.Uc .rfl.Lanm::lak.'i kOmi.ir·~ r"'abe d!enemaj l.c;plan 1I.lfida I~ 1c:r tD d c.iHe:r Fjya,t Mi.irU.Ah~ ko ---,,-. ..... ~ Diin V]l yet't!: i!1::~U h.ha yapi . d~ b r~ OLI!Dcmit YIB.~'-or. 0M1i!: L D\Ln& mijrA~,"Uille ~at .....---~--~.:; 51!1n nt';)II.. __.1ki:imiin urn.urn) run-a d~ .. em~1 fl1Lpor- ,-an m lIT. ,tin'!:; bi:r mi:kt&T Z!Im Qle rinde .;]I'P .. I Avaz~ I yiiknldi. - -_ 0 ,11 . &.. limn] li!ltk& d.rn;::k \i.l!l!!r~ Idar!:' BundaR onra Vcki.let :Sef~rSir miiddd O:ilbi!f' !Jduim~dlS 1 1h U IAD wun':!'Inq!ardu-. ' amil"lf:fl. del"l.Jrmo: tholl.k.em~I!TI, lao I, cr[ik miitdijru Hua.asnet IJl Pe if bul na.n lJi~lt~T;:-llin Y -m $1!Irk H !ZIr M} ..... otuz klrJu Beledn-....- ~t.lot miidiirHiiF';;.,- Lu. I iiy·o·r ve ~ 11 I:'riode: mu~ra.k 'i.'e b ...1t..dn.o III .., ~ II k,.a.!:Ia.r dIDr mUdii.irll!!fIIlin itillra- korunm~d 'I Vo: ida~ ml::Vcu" •.~ B anla.rlHs.,1 ti~r~ mLim~s. L l aYIJl _,-~'b l~glnk d a.r In~WJL4 'C\.IrlkJe:Jc 1.. __ ..'1_. ·~Ir. _.~I ~i Loft C,lccn;;oonner'c .... ah:t d .. 1Ti~ C1IllIc:& ....... -....... Gfunri.U:ler ....d!:i JllponYoII.a1ittii t..ilo!: biT top!l1intl yap ltnllJo ve bll 11.1bir konfc-rtL.lYl ,,·crmittir. L. b I"L kom~noll ...er ~ ltlfil!:T ~i.ar. 11I.~I}an 'b u 21.- Tet ikle;r n~ £.i!'~ lIlalla.nn i\h li ''rm :!-'ll:n.iJbir ~oplD.n.'~ Va.IL ve Bcl~t)'!1:: Reilli Aync.1I I1mu.mi .aenc-menin ~. etml!'k ii.z:~re mcml~~~ti:mu,~ gclen. I. biu.lf ..... 1' haJ:in.d-e b_ ildirt;.~k: '!Ite U!lfL.I!!·L!Il'1lolloIJ)L!,ll. F ilI., .... ~ ...Nl'rmw. bdiJInm.u.r .. Bu falmtiloe do.kto!' Lu.tti KIl,dar. DI'LIl_!L¥!!: L !I"I'i!'d<; 'biitl:in iJlli!d d!llrdurdu~l.I. Lor~ B.irm.inij.!h:J.flI Ank.;:U-IIY.a ,gild 11m Ian talahin. II bu.lii vq. :redcH h~· sUfi!: _n~~:rde.nbcll B"UnuiJki!:riVl:lk;t_le-h Sd!firb""rli1 mildiiru Hi.i- m.en.ii, l1I'IU'ltali:a",i d.m~-el~r "il- mitlLr. D unUm: L 1_' ,_ .und-a uuw VU'ii-cc:ebif. ;" Ajam am I::Lm~ckr SlldfHlilt m..i2d~ dWHIuta olan JnP'QrL m;il.· t.amdL~n de 1:lUlllll'l.muftur. pllmu.mm dati cloiru olaeait. Lori B~r~n~ Lori' (.1,," IC'nooonru:r'c lord" l~t md.a:l::lc; \"e doni.i~ii kilV"giiolarm.a hul§l~ bo " HAVAGA.ZJ BOR.UI.A.R.lI lUI ~ok ~hc:k vc alilr IIIll!il1j.:liPQn Evvdi. B~kem Can.i.] UJu- d(;nemdc.rdc dmq.c~ \I'~ ichn lillm;ll .. rUJ eli.ndl!rIi hala. cylediiin tdta.Ul'& ~ d.ri'.il dd! lI]ulflemlc: •. "D)"\l11o hiJliin ba·nIl r'lIporlann· iml_.rilcrini" IfDr«ocii v ;r;Hder r1i~ ~rtgiliz: k,corporlUoj·onuJl,U.D hutiill :'·lgillC'u:iir. Son J..a:\tapzintd;m :z:ehirlenme kelcr ~ bizimle n.c.a.ret muabl:- .dan "tk ndl.8;1 u.m.lllmi rllpOt" "kun. ru iilmii rur, iJl-erile me'll[!:u.1 olaeak.ttr. OnlLlr I} gUn aenin mulnrek vak lllll'"ln..c:l,1I1I JIoOnm. 1!Jta.DIiobul Be- dl!'5i ohnll.Yn.fi m.e.nl )I!!f·c t.. l1biok mUl ,,'1: !.izenndo:. teUl.ill.er YDlinl· Villi. \1';:: Bhleodiye RI:' i doktor OONKO ~HRACAT lin QPUPd~r .. lmt~lilll!da. 500· ledi,yairun ~W;e bir oolc: vazifc· olunAn I!:ntu jabl taku !.L.IUi· Inl Hr. Um.umi dl:ncrneode ~iplc. Lo.tfi KtrJlllI" Vi!!kiiet Self'erhll!:tl· [II G bizunle i!,,,e U'n,ijd c", l<ff I .nil etC-ini ~·a.~I.. ~tl_. Bu· .ni.in uthilnna kll!.l"l!.f v-c~mitt.i:r. '!"in m'LInl Ul1I !; II~lag., mkiLt hal· mi.idUNn4! ve dcncnt~e vllzife Diin YlI.b~ncl mnnl&eU!:Te la~ rru,lcr ye aiz "af~!I: "lJl.n!;1: bLi I..un ag.a_ri ~eb«ik,l!iIl!Ii, [!;IIn.t boruBy buill' Uzrrml! ,giirnrUklGrd~- .iun v~('ill:n kll'rll.rl r l';Ylkile n4- alan IIrkdq TUm [qE:kkur ct· lIiulr.n ihracu.ttml2 1&5 bin lua.dlf. C~1IiLbl! 1!~<;'loP bil haylL uir{lVIIL I rllnn I!!B.II.8ll it" ,ckiLdr kanlt"3lu- ki J p~n molillunm ith ...!i1TLt! ba,. y~t ,el'modi.gi, b np!!IrHrrlllnlr;.'l'idAki m:I;::1l I4lYa topl~l1'Ihy I'lihl!l'c-l AlmDn,,¥{lUiII rolili:J.. Im~~yi': .f!.r;p.ll. men ki,il.erdll-. n.a di.inden. i~ib1!lN!oI) ll.t1'llru1Ilfli:r. h laJUn~ bullU'lfita.l!:t:lIdur" eltipl!:tlc elti.p Ifdlerinin ~te'nlldltri v.e:dlm~til"" gOfL.d.;::~~. A~!q~an g~lijp ~~n~u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~ ~~~~~~ __ ~ .. ~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.a~~ yer lnc :gdinnek rI i;yaZl i.; In b t.k~ - 'I'q!:lc1.dlr l!ihlrlm. 1.1Mb O~ ·baf ~1IiBo lqtirler, ded.il.. rtia&!lDda.O kef] ghdl .• 4.D.Il!;)re d~~"l"CI ~ UrLl.~1!"Idl~ PIfIl..8D Mu lI'll.lJ' III I4kIWlli'liflllil.~

~e1'1l Yoll~"lllofll'P' h.1I.pl!'!: I!I.~B· .i 1 \' mllrl" Y I! ~.plkl 1!I'f. I:: irndi ,A. I .1.... lU fa. p,lnll'l., MIl.I,,- \,'I!! ~ i sun UI; uc_ c hil elindl: k"ldl. AmI! on'!.r de 5C:l1i h.l!lJi~ ri,.ill mudl.n!: h ~ket YC Ilt.qi htn~~'i Lnr .n c"''II'cd III~vlcnduc(ller, Anl.. dLn d!1::iil mL Hlzlrl Tiz orl ...~ Illil 'I.' ~~i nizlU1l'l "'<:, inliztlm i"Lnd~ bir neticl!!i hUI:.ncy,.; i.Ilal r:ylll:... Han DUf3lln .. 'I.'~ Vc:l~y!: ~rlllnm.lanl'lI tl::nLih rlti. H .... en
\II.

I

dllu-Lz. Bizc muhl!l.lde-l1!! i JUllr Il..rllL~ I:m bed tl)"nct kffi,dH. 0 mrn

rcrl:k. Fioynt MLif ...knb~ komt~'fI" tllr: nlJ.na my.rli(;a ue =1,1 ll!oollfflllllE rl,. VIII:;' ..
remm
Z

Bioi let1lLll .. t m"I...-"I';· d ...Ll'..Jj'l', Yllhl.lt, ..~..... "l1li I"D ... c .... ir U.ia:; 'rl--rl p-"'rIJ'r ',,,,,-tla~I"I~. n .. ",. ...~" f ..·u •• ilot~-1.1-r',· ,,:LI· • ..r.I. I,:~. C"-t_--""I··· Jol
It]'.
~
U<. ~

"'II

r'ata lol:Y..b.oll:pd~n (Ir,
Hmlr

gJmll.

I'Cree'"

INdir. alc.m'I:~~

I:.g~r blJl lot bu.1
IQ

I!!iCIllml:lI;lC

I!II.I::unia~ IUlh;:, .koml.:·' nu, "...
I'IIH f.tVII~ji:lra

,,11 ... iii" lUCCllrlllTIl"~

fl'..... "'·Ui!'I!L. t ..

""w

.1...

I'i.

~

~

P~vnin;.i.l1erin
IT

""tn'.
'"

,_J_J~·_I
I'RI~

hlr

n..!ittllr

m~u.I'iyotJ

blr

a,ulal"'l

uScnm~ini

1

liZ',

mel!!!'!'1 ilzC!JJnr yti~c bH k -r nl'lbeh k,.bul B!:I~d.·"iI!! I.. t 6. l
0

hlUll

~.

."

tol!:- ,flur:.

1"-'

y;trmj kClddr edEJdt yolK

Et

I
I

gUlmilk.l.,nrllD.iI!! blJiul'I.B.1ll Hil.b~ll' lmpl!l.T reruna d'll'II'U1 ~l.Ie hvdcrden hq y,j:;r; ~uvllllnl ve dLr"n b.rl~.r.ti.ifiimizdcJ1 diht sun MCl,tlLn 8umruiiindlil ~ultlIllilIl'ktll Imnrll. Yl'ini 20 ~kLn~iil'lundl1 olaf! 50U !tu ...",l killnvcni.m. II>lkilir1ll • K~IIII'n~ ;;IiktUi(i.iniJ VI!! H-~e F'''I.Ik!Il i~illl omu Ire rm i$i, Sdiil~Y!!·llin. Hnb~l.and!!o to!:!;)!•. Hm.beJ oJ (:hitm~ It:gi60r 111ta.n. 8SIPL h. 1}'lInliTIr IIIlcyhino: lI.)"akb1.l1 bu be:, yiiz 'tUIYa\ kah.ve ~I!ln.d'rdl~tm nll.bl:'T ver.iyoflllZ-. Ie. rtrlrnl' i~ d.c: M~eki 'hh· 13 Wf'lc&iunm 940 !laYIJIllZln "del' Vakileti:n h,~nuZ: fly t leah&( 6JUliIll. ki ~1"'uolil.Tlnoda bir RIlim i!1!mHnUJ olmllllmd n a;Olql '_!" vel'drl!'. B", r~ Uby yer.li1i!!rikD rtllarn.c.ml'\ltn'. olal1 C,umriiJd!:rdc: blll1.lnan 2210 nin In'galt!:IrI:l,YO!yardllt1C! Scyn SiinUSU'e Mirmdy!: I:.!&. ~1.I'1{al lu.hve ve II:d~e.t ol.n on .nml!!rifl;l I!'i> tt!rlh~ir. halLIn ;!lVBI k~h ...eTlIl'lanc" lIi~ don ya.!J, IILlo!!o/htJtn Ve lowiliz leb.b'lll a)' ill iy u ki.ti i~;;JI::c:ii 11<0.'1' 11:DAra.plann l.Lbya ~ulro::k·~l.IIdi! :mekteclir. d\i fil.A.I.n..i .... J::.rJ:dl!:n 'IIL1.fil.1:I mih.d .. li&h. YO!J~~nJm vardkl". Suo .r~i k'llYi!Jfkc:n haly;a1'l.11.fUl. bir k..l~ I[iII'I 1!IQq~:a. dii Il«'eji V %jyMi tocbldliil' eu:im.i§ A.]rIn yt.nnliijm !l;iilldl!!, il.1'l<;al IK-, gUn.c.i.dt IIOnr • LI'I. . 1Z l'I1ili1i.I!1I"II,~kderindcll mcm.l~el.nUI.c Bel rtILmeidl: oLan Tob'T.l:k\m du.uiUni.l b' diriyo.

d a vu]

~Urrua.

loWe

Sir Mnyon (;uval
Geiiyor

ruz.

19 ilcirTciUnund
~idinin r~1II

Il

Brc.nn.er
.oc

1:£-

'II:riyo~

I

yooruz k.i:

di-

1".1

I

Amerikaya Yeni Sipari,ler

U muml..

VII ,eUekl DO 'III Top,lanb

8~""

lIS<ln AIII&II~da lelm! te'· .sn'flW.II Wta.lyaJ'llann htdt I:'ejintlni muhafE1i.7.11 i;in Alman Y'IlII'd lpuma ihtiyal6 ilOp.e:rdiklvil" dijer ~ft&ri a Braner. I~· dtnde ma.ldiy.tm dmd'!ilp bi.l!aili.r-ili.yord!.l. Cll:R&d)'(J p.z.dcsi" de. haly.adill eordo miinlaiplrftnin fa.,is1 p.ll.J1:is.ine Pmelt!ri 'Vel !IIld.a.kat yemini etmeleri emri ft· rildiiini "yWi.. Bua.I.a.rw. t.ka_ .. a:-ak, Br<eflll ~ yolile (taJY"'YII AI .. muI ukeri g:itmeje ~i1 baldnnda bqi.in[erd-e ~ I~' fu.lle bun... In,~ etrn;em Ii·
~!!J" ••

'Tetkik

Dene.mesi Raporiarl

Edildi

Ingiliz T'icaret AnialmaS]

Turk

V f! Z 1 ikinc ,-,nWtd .. Hider' ~
Mu.-olini mi.il~:5k.eT lUUI1 ~[fHI\I.

,~rl.rEn~ ~l •

~iz mahiy~ dill binlerc:e
IOILIH'}

12 ilancika.llUn.·
~

i

pn:llelllOS'Unl.L,

11.m..ru.,d ..

Bit'''"

1iinlolIl"';J
ItCf1m'ye

,,~---

Mura.kabe Komisyonu Geni~letiHyor

I!Joy'hI:ar oJ~u, 2 ~kincLk.1iIH1Tid.'III AtmMlrimn h1!l1~ yad B. yerl!:,<:m I: g~ be.~lll.d Ll;,~llnIlI,

21 iki.1u:L. Ii hlllya,l'1rn 1\]UII •

~hr~l

Grazia.ru·

nin

IlZledil.orlij:i

habc:1J crini

v~rnken

h.ak.iklllt.cll

hiloyrl:l I:trruyorlJz.

m

12 r rtnclkihlUnd a b' in!:..! !la· hifena.izn\ COTta. 5utunIIlJloda Ingili.2: LI;Ii~l.Il~rul'l. resm;ni 'o'eru·
ke:n:

I

«.Tobruk'a

M",LaUI. l")lym-elu de t.ll!,·anJ&n 1toI~!lIrn g~...
~t.n

m~

taUl"ll%Ui

tdure l·
'.Vl!t

_j~_j

en

J

C; k ar·I

M] ar a

Yeni ingiliz Tica et MumessiH

lma.kt&. dariar. Bard~)'a gami:l:(l"HY tid· tlIetl:i Lop I!iY a.le:~indCD VI!: Y!I;11mt
beYIUlll8.ml:'ler

tAz:yilden
m.cJn d~YOHIIL

"DRJ'll

:ll.h.b.n

be]l'1!lDna.·

ii:z:erine

tmm
iI

QImlllttU.19 yaj:)]l-

V

Tobruk' 8.
i~in buranm

"Ill ~y

<I~
Olma!lL

111_

y:utmcla te 1m 11iz.un ge.Ld~lJli S.n.lLS.tl'!r'CI-

rklZ.

H~dUat bi.z:i takzip rl:mi.yor, .23 i.k1d1~IW.U!1da, )'iUl.i !:Ill gUlL !IOn:ra 1Dbr-1.l.l:·I1R riu!pti.iii.inii niL be-I V-eriYD rn.z. lb ik.in~tJ,.il'!un I!I lo'L'ruZI1:Ii bi· :me.a miu.fc e gOz gc~ing;:
.D@fDE de )-0 CU dl)

*~-

na....

hgm
tunal

iizUnuzd.en

air

bll -

.L:..f!!;miJ.:lllIiII.

ih-

"'~i,, DfWl. l1 ~mo;J:iit.nund..a

«TtlJ'I'I
(PaJill

~ril·
~la

H..aZI! moyillrn;Jlarrn

,)'i1filna.

y~l-

I'i~ t.e:JI

be.
ret

IRII

gt~cktr~

YII.nmdll

vc kahr~tK hAl Y... • L4nldlKI gt~ luI''' k i ile 'I"IlIrm.n n dAhB mijcaair glilougi. k.mdlTili
m 'II!:

b&ru .......... 3_illliL ~ 1,Jl'It"I- f! I,u pud ~

II UIIlJI!ruIj lI'lIlol'lIl1bUl~tlnlrl 1t1J)'b!:tli'llH-

bit" UJrlu.k .It.Hllllllln. dB r.lt'id~ lcr.pl ...nlnl, Vc 'O!:.rd!:n ,;optl!l'I .tlii.hl~rllL!1 ortll}l'a II.hlihll
C'rh~1

~Inh.. NI:!yank Id InJ.o.n'LIIl L~Jl.Il'or. GUh~UtU l~ln hll:m utalUm bam Ge Iku,. m~lJlml oi!emek Id ImIhnIIJnn ~~ M!VIUu!I!'I~ 1I0y~ m_1 gWlln, 1b'lJ' t"flli, Ha.ratla ~ .",rILDooo:k OD til'!!; o baJA !'km~fil, l'lII.l~yftrd!l; _ 'IJolmllell \'Ard.r.. yjy.or 118 IIIln"liIIa
dill'li'lim

o
..

d I), KII.Pll'IDtmI ilolll.Jon;1~I11~I. "r'fiJI m~ lm.I'dJiJ'lp bl tI bakmlA....I'. 1$e"lm f1ikmd& liD· .111 ~ii 'fln:I~F oll!l.C3b·OoI. MIQio~ 1"1. ~b!eun· II o~atm1f, hcnU& IUn'I j -I' bllml.y<Orod ""YmI f bkl llI.'!!t uta ~ dL llio['Jl'!mi'da IItI IIle yUIll.. o-rduk. Blrdcfil'i1!rti IJfIIuo iklJldo: - 'lUrk 1'Ii;1p!pDlla)'iIll.o Hem kMdi.rLk;& nb belU", Ilhll~' _ H.,yrr ml Y,3-anm.rr;" tll.IlmmUo
iiIlkJjL. .. GeM

bulU'i yu;c. ,k.qllik boli.,1 bOill.Lk Juit· !t; IlllI: iIIllP ~iII!:C-IlIi:m.i dti.itL.lnmu;til, f .. .kat bUi k.:.hli! Z~'<eten BiilZdoilll1l "emcrUie. do~I'L" 1.le:r. LcdLk, sa~d .. n ~Idan. ii9l:'r beI!!r k,' 11" f{!uplll!ll!'bLII bllDI1.Co8IR L• "'Lrll. metan yliruyii,lii Vii!! her bi.·
ril'lLfl yti2lcTl~'C

'------------------------------~
hltfilnl pr_ IIJ'JdmllYIL IJh' n c\ 'tol !II!' q ]If.ll.m.!lI.nI,,}"1 .-d,ne:rrn'l:'loi: ~llr"nlnl. Demek IItJ m".,lmrr M"'DL~l"rti!!bI. 001'111 gO •

~16-

t;cviren: Rnzan A.
pllnlD

£. Ya1mp

~1.1w.""

"Y!I!lll

,,,no;nll;o;,,

Jt,~rmektuhtln IdiJi!!",in.i l1'I.CJ1edi,voruz. 29 d B®-m.bl! ' ' 'e- J I de Dernl::J:li.n du ti.i.iii.inu ~.a.ber ..'~riyof\lz. 26 ikincikilil1.!:nd C" nD dll. .!!IeAba UZllk,ja.lItmldl ml h dcdiimlirin efileJI gURU C16.n.o Har'1I:l)'~ Vdi\.li!.tinrl~n lidiYD:r .•• Daha ci... laym.bllinz ...
CW:NIll!fI,lo"<:.t
1!Iz.!:'Ii::Ct"",

ga:n.d.c-miii

I!!Ldu:lo diYf! EA. er Tr~blucJ ITit'rhu\CIt

Dern..eo:lJ!<l'I

dl ·or]LU. ~f~im

y .. mopoldl'll

"nnn!;

;iiWli'fJ'i1io y.akllJ..P,'ll.l"IIk~

U"fi'[Joer''II IfilL Ikn ,1e ymnl k~t.pls.rdao 1l0001.&lllFiIfiI. tIIiIDDlia o:l~~ ,ol.!l!llfi !:!Iterlm. 1'~ldcD !!OIl· d dEl I!!clI:llI: Ci)'IIBriIH. (lay IIIIBtrll:rtrulf> ".na urll:a!l.B.i!W!: fiiJilflilonb:. F"na. lhlIl!1Ie !nfiU La r.r:, IIOllLk t.l1" II-lI,mrylUl !Jg ..tI;lllltrl ni!1lmdc[]J Iii IHInd 'ldIm" B hilI' ltud.oIIi1! pck - 'ltH. lKoelli!lli!ln blll 1lDi~In bII.Il,& J>ilylu.,'ordU T JI.flIIlloRlH) n.a.cu o Ii!! beiLI). 'flttlnl, ~1l'II

kli ikIIJ'ar 'f"er-dln!L MbJII 'V1Afi )' - ptJ tall.i'io yll!fl han. da y~paUM

~f#,UIkli. "iUlIn 1m ~zI ..FI bll'kllmt I"Ih'il'tI!I ~ Iw-l"l 00 t:ID kll!l'IM olJl.li.·LIltnn. B~fII,berc )., 'IJ'AuJi:, b .. ml'ii'ue baJ:i,,,iIOill dol&f1!"_hk,IIli'"Alwor II h!!.'1'i lit .. ,·alI h ... ,iI\<loc!l!kllk., ffll.yaUmil' Yl1i'j-llth~HI .,..,loyu. ,,1:I1.I"J b .,-r.

..SL!Ii! hlo;' h'j. kllldlil" giU:l'l &CI:rmemltHm .. dl:rt>r. ~ I{,'I' toJ~ Ii]<;oldu !t'IU', mo.Jlkl. ![!:II·

.iI'lIIImJ'lI.f<;

:a:~ Illr .. rllll] 1lJ~I,
Bllllln

DlJi~i'\,~

11U (!Jllr l;;tII bJIj blllyBlarlhl

IIi".·

!kll :hliO' ili.D-lll.Mnam· ~ 811Onli:t 1::11[11;' ILIlIIm 1t:an7dmJZ: m .. · t ~.p "'I!I'IUOO~l']!, 0d.I!0. kaplMDl1li. &:1'I01l ~tDI:,
kb _

veya

k.iilim

g.lmll.5.aydl.k b!zi fe-IC! db-'e, ~I!h -,emC}' ~ vc·

.~jb:ninin

1.l}'II.I!1l:.

;uU-IQd.i.

IIJlIIl

Jt ..

Dt.ertli.k

ve CIZITlin

kl.ll'tl. ('m:uhliItumdo. !i.!!,ton,IIldlAuu nmU loIB'I't !'uidal !l.~mllk ad I..m~b[ll dot·
I'

"'me::

I"D ~llnJrl1hlii'D ~ ll"i'i.ln InI, di!.Ylll.lllH - !ltf I "'lID Un pll:lTe< .II.\' il~1 III1n mI ._

11m,

,i!!d.llrc'k b_llD, iledlld:

~1ni'EI hQ mMefoyil btnkJnl'l!....
nU '!' ~t~·1 oJma

bll_jlrbr;~k

'1 :nm._

n, 1m, "Iz, mlI ~ylf:"I'il11i11" il'c<; '-lnI ImUaHI' l.!i'tLI~ l'1lmo.lIo b"Y" duo Ru rilil,.II:I"I. ~n~l'ifl I 11'11 Ir I:!ombi& lD!lrI )'(11' 0 bu 1'li1:IJ rlJ n kooo r 1uI~'l:l; blr 1.11lourl:Ji ,,!..o,..I~·onlgl
~ Sb. ~II);I .. ,l!·1ID , 1I~!Tl'I!.
1"O'[j Hlo

I.z; ban-

8
V1L: HIll -

IJB. T I II pER Err.m
-

Jade II: I 01 !,IOl!Ln k.hl~e yor, ...~ ..-oil: I'll:! meden
m.l!lly!:"l:i yi.izi.i ii'1J1'l"

k

till·

II'U bllmlry

!l ot hg-am

t.1r odtm,li.

HlrlLhn

bulunU}l'Ol-

dill,

bLI ~iI'l!ril<!l t_U.~ I!Itt'l; _ H:u.yvu r-1bl 'lulfI:'I<d

.no-

Hayalllmt'll!! ""n tori" ~" i: IIIf!DIl'OrdU" HI~.[j In"!ln'rIlTi!l .• ,i)lliLI'lll) ,Ir ·thiu·oroum, : !l!binliuo, ib!l:ol kocIm ~illm 1.'d1.... !"Il: Ul: _ 'lliill![l il01'1';pm IliUd .. dl.i nIlM<'1i1 hmml~I~ .. lI.("mlJ~ltl~ lll.nlta),.m ... 'I DIJl1oeek_ 'c'l'1rllC8 III H MWJII.m 'rItinler Ill· :li'iIl' Lltap ~-d~I'Il:. C; 1!J:111:1:1 lI'le-.n onUoIl lk.il.rT:'lf 111J1utun.,. (ll-ltllmtllJI ilQllnlli b~-"k bUr milk, ad .1 I' 'lII)t.r. YI.r1TiI 4' 'll't. kl"lUl" Iilr knriDh'IIu,. r~I]Ti'!' 111I.k!.im o1""!!IrYil/ftr. I.ii!mn:!I Ci", k lInkiti1JI,rm. Hcrl!i('"ll, h nlm ¥II!' •
1i'".I!'IIUOIHl.

01.1.mula Sa'IIQi1I1U1;!; ~ rl!l~!!Il"I"" Iclmi ~eNJ.l Orld'!:: yuriiYl!!1"I HLZir oural,;;[l.ldh binl; ih:rd;:: bidcPl~ ki,rnin hir ad.aml auriJklemegc (;11. II rldanru"'l!!! bLr'kll~ h.rrifin de ~J. ICflnde-ki be lL.1I1.rl.1!1bir dL.i ~nan k p 1doerlni IUTmeja lav ,tlkl •
flnl &ormoiJ

.1111117. llIir 1.,dh,.·1.'lI kkllfl J9l.y~!tJ ub!M'3 ;jI1.. lllallJlll.Z. IIfle pjlze bUy1 hlur ti!'li!JU' "n.gJ,c UZ:IIId' n ,!!Ie:!! krnilliD IRI dll111!:nlirke'fi. !l~. klHlWl& Jmuobli' ~.. p. cUul1.de I'lU m DI'llil"". UlIlilll ., pll blUr.. "lI.b. u,'I,'alh )'11'1'£11,,!tum. HayalJ'lIrllnll fiii'X'
11 .. )'11.'[.

dill: bWr Ii~ ~nlI'JI.

n.lAD IIrlbJ I!III,.fDlB. fIll'l J'o Imlkma~1L Onu lo!;Iftrac (I n ~-.BiINI'I'I!.mllL Heml'rl'l ko~J~~ifll duu" I!hmm <ll fljt,~'l'wbUlI) \'oent"OlI~ )'Ilbulto dI1II h!i.'l~ 'b1r ~1':1'fj I!'lhn~tl C.Nt'II'IJ edc.l'Gok:
lII.Um\TRJ'

I'B

m",1tlll

nu

U:

1.'11'16

AI": :.I 01 ': nrlllA'IIlm
~Iultll.l'TlIOm:

IB(,WU:

13I1i' -

: 1'1 ~ :9

"MItt e:UNE$: 00L6:

Hl'diJlJ
&,6£1

EZ.AN~ :11,.:11 'I. III D,U 12,00 l,!l3i 1.I.,a:J

Kim II Hlott'Jm.

o

l:!tl.-:jlkL"

111", ...11'1 .q'\ 1"lim1yocll1li rub'I!!:' B&lJilU gclIo oIbl"~~ II.loTIliI~illll)l!k!nlydill' Ehukm~ dia kt1.dll !::1JIi 1I!~l'!I.r i:t 5:l"'ii,'! In:zlllJ" ohm 0.-

'rKfNDr:
,\Klj':A:!IoI~ 'YATSI: !IlJ~Lo..K:

HI.~S 18,tl
lS,3~ 20.01
8,2B

Hl!Tllm il.r:ri

u.

aill.,d,1 Viii:

bir e.na.f

klnldl, ,dekll Zli:mn .to", RlIlByr ~tI I~'In. W \'<roc<lltl1l fititUrilrllm.. IE] .I1I'1!l lut.'II.~. u'Hlollnilil I~:Z' l'-,,'kid 11mbill .11)11 ~1II)'I1~

mI'

!I!lr.t1D

ymum]

ilor.,AlIo,(1I.1"1ol0!lfi

bUo: l'D.lmlUln

r,..I':IIt!ofi!"kU. I

-

~Ib! Hc broil ,111;1[\1 Inl,aru8JJdl

Cdk nuT ..-. DenIm blr lu'ro dalli!. ~iI!h."C b[l ''''kilde
e\'Ic.IlllIiIJ, liililulumu
lIU!Iulb!Y<liftl'WllJ.!i

ilIaLbbll ~

flmll

L~m k iU;nfl

IIr.lI.dell1~rlnl 19.![JrmQIrQ'

Dl1masln.l b01~'o~' !Mn,

!Wyl.

il'ill:' PY.

y.

(Ar1;Ql. TV)

..

AMER'KA~n'ln

VATAN

Bulg aristana KarllAlman
hdet GOLTEKIN Yalan:, u.... ...
~
rar

'Vaz·fesi Ie r
II

iL

Bh" AdamKa~a

Korku· ------------~----~Kimyager
Knllk.,

GA,Z H

DlduruHir'1

azyiki
li1 huber
m[h"·.:!:lT

IN.

~l1'\a~YBI'IU; B~ ea.n·Ja~ uzenndck, lazyiJt,nm l~'

H'tlere ea.L.~b:!'icin Hi t l e r de n Fazl!a. I sti hs a: Temin Etm'e:{ Laairndrr

!'Il'Ul' Yrnllrundll. m 1l1l.a.1'tbi!'le r4:e, 11l11~hkn Ihtlfllo lDl! ..mfr WtlWi1Um ~ kl:'~llIIrln IlortUn;rt tak"l'lm ~1II1rflo1l 111m

Profesdr Nu'rettin Miin,i Hayir Diyor Ve Se bep le r irri Anlatllyor

mI,.

Vine• leu n1l.IH:re

"jdd!il Iend

.. AI goro,lm.fln~,i.1

'I"l!ril':y'OT.

J3U4:.;!f::!.~;u'i!TI. LuI'

a1'al!!l!!UIIIC

nll~ lJuhZllki:fiJ ~'~r ve bu leleoon ~t1l ;:ttY'm.ci;. ~in Bu1~
gat' topr
Bu son

\ azan : Vende:1 L. Vi lkie
Ante-,~
Cumhllr'

I':II.'IffiI I" ramnJ'i:io lie 11m ~lJbI"y ..n1 II Po :nmnllLl'dlll b ... dlltma'll R]di.lMnI!k. {IC limlln. ma.ll olUf'Dl~ NilI'nlyQ'D z;aman.md:a. bu bridr~ 6lJCH) I!· ']"110, I mull! dllhlll hllrp!I'r!lt d~ HJo.IH)D 1.I1'1o,ltil; .... hl.I!l Idrrrtnllt> 12 ~~n

IkafIIII

(:umhu'l'~:yet p.allfia.i

Iarma
~kT

a~e.

sevket-

Rcisi

na_mo::edi

m;::': uuredi:r.
'lI:'l:)<yUt etme-

n ~ olm '1, l>eraber. 8.;:rlmi:n, Sob-a ii~"j,.ne t~...nc:ini iH't!tt"l'd '"I I1nrh.ak.k ..... dIr. Bu ,k.ill~ um evvel, ba::. Bu!igu.- m,d),loII51.il.rIJlUl.
b~Umellterl. l!!.u JDijdd~ ,g~ HrtJ~"'lc Kr&l. 80m at"I!31~ ne-

ler

kOflllfUld

;:II!'I'IUp

bit tun h.~ [fnill:lo!:' 8"OljDlU ~ ne IIr1 i biT ~edm lLldli~AI 10"
•-:0

AlD'la ftiYiUi.I.n AviiJ1lolY .. d~,gHI tUITllZ halinde. B 1:11 I!i:t'mUI-'
!.!.SuIlU,

!l4nki.

eO,l:>enn. d.gc:r bi:r ,a.elilrliJ-. Fi kUika. !-Htle.r _ &ri!. mu~iI.k,.tJ, IOn ~nn ~lIl5i In ~ ,..m nmd n bl'idl.a:rak bnl~ b 1.1 had iIIe i..ixrindi! pel; u tatrmin edlci t>c&iT~ ~;d~bi1m.q. tiro Fak(lt m..dtaY:~ oJan lbir 'ley, hI.! A~ • ,B...algu tqn~ .. .mda AlmIlIDD'a. lehme b.i.:r ,ndice deL; -tdllcmadiiidit. BlUII.lDiG hi r:rahe:r bll.l.. hie; Oil' z;unm.n., But· p,r . ._ct..i.oI de ri.zJh ~ MIIa.bylannd-a. rrii.fuzIII bUJI ~etIer ~ Oll h~:ll BULe-"T ~unlim h~1ulmetiD, .~ .. .eliM QiW kAwLerinii pte. me~n. il1l..gar i!: f"lau l,IID'LIm Lyc:~ .:linin de bir ih.tiwil<CI ;teklindc Jr. .... bill. edilchilli. B~.daf. bitha~_ .,1:1 h..idil!eclc.c W::l::f~, m~il" kit ve _ vc.mcn uzg b.iJr ISJ).'<!.. ad tutDIU ~~Id ..'. FIkkat. b' ~ hK bu~han hii ~ hir nr.P:an dB. ~. 't"gyiL ar i1'lde. kald!it gOrUli,b-.o:r.
it ~'Qdl!,~~~

ya

ari!.1I' VO!rtn~-r:ri

de bunu

Roole
,doneD

·e-Jt projni
'W,PIdf!U

lehmde
wn;r

• mulka, B~hr1lyc N ~m Alony ,gol!i;'enll!!l'do!! H~rl~iye "o.;!Um<"nlndi!', AlmlUllann lfigLllui!'}'J I!tlllli. te~bbllsletln"l'~n b-ah:!;,:,tml,U., Bu a,ad (li!'ni1iJtl I~I; ..Alm.llfllarm bu mlik l!Illl1a !;l'1I1.lj 1l1.;lItr,.. ::!elilr'1I if.' I'! lrLuJ· Vll.l'!!IliI' ... ill'\! .. fl:lm'oI'l't1;r. iHI I\:I.'P~..! mJ!!!i~ lanmll1Luc IlI.tlmall Blll hl!.1'"fI 'oo,lllmamllln I!!vvcl. IJII"I=l '1'11.1: !illl !J.aI!IH _ ,I,OO.DOQ D l..-.dlil'_ lIatmn;S. ell 1t!\'Vel Adarn dl.dllmn;k I~III i'li!orti!il.lll!11 pa~ dt;ylnce hcrkealn 1'IIfu.:r, &dam ~lI.tmd! 1~1n Irullo.ru]. :Rh_lrlL f;:M ,I."UI'dI. H-idbukl "lmd,IYI! nJ..; s"~'dl LI l;o:y"B ,ozllild'a DIl! U!i', L Btl I:Ir 'k1Ul r 1I"V1't;IPfi. 1tft.1"P e e rb.elnin<;!of: i'i.hlrll gu kull{lnllmallh. "KPU'lJlllld I IlLa:rp l!I{!b~b1 IUllIn". bLr ml.ltaT'l!!ke va:rm~ C1h!. kim!!", !:~hlrll pilll. et .111lrmedl. Aell.·ba tilUlL(I.fljD IIIBra. da kulllm1linl),ac: .. k mnlrr? Ki)l'mlltlJ kimYllgaluim.lzden ordlKunyqer Ord inarj i;Q. Profc.lo'l' M't1IYfll·h. ,;;h~tI bhnl'll:nb~ YJ!cl- n ryU!I F'i""r~i:!r Nuroollin MiIn,i), NW"dtin MiktJi 1!l!1.iI1iI: ll1:!l!Te(llr. l"ra"llluz. mufi.rrti1 I't- bunlll.rl 1I(ll'm tr IIl)'d iI buMwn. Kell yer LU]"'! a'l'!;'iI!IICGhili ~h~te 1'tt'~WI:'II /l11I1.n1 AYa:8Jia.~lIol1")(1 III1:lArtm"JIl mO':t <0 z.a.mM. ~~ t~.!"1' ,)'Il.plllolfb? Qbnl.,~. '~Imd~ .lIYIlI ml~ml Ma'llyer zlYllret ett lrn. Be.nl 'b!r 111m •.dflll'll: Tabll hlllrpll!'1'de ~Drprizll)!l"de)'l CC'ml:lil:'[~ nmuml I<l'ltlbl B. f'G"tit iIIl!I I!'LQuklllUJo k.llilull en!. IIOfKuhar. nk gUnll!"rd!!!! h~rk~i o~d'ukkkror 1!ldI)"D1' 'I.t! .J'lly,();r 101: i!ltnIlYI!:r'1D ~[~ "kUlll.mU anl aU.OII b anll. fLI I.za- ~ ~I.fll'ttl, :Soma a.lI;11odlI Vol! Jclilrun· I!D~~W' A.lrI'rllJlror;;,' _1'1111. Comclllm btU verdi: In" ii. rel~rI bulundu.. ~'az!TI['thr ~." -I-.,hlllll ~~Il]J;.re"'ln bnm- lI.lmllnUIl' till harpte zdllrll gs.2l N~ g~ kull o.mLtle.rdL kunolllflmlYlla!.~liiirdirr:" Burn.!,!1~ 1;1]; lW t"" ,tn'. Gi!l.Zlann en. :ararllU::ou ...• . InlIYI':r'.ili! kllndl ,if! yazm lie b1r- d dolcJ!lJ!lI'l ilolruz 1:1li[~uk l'llllbetinde Bu h~nWl3Ld.lr-: ~ ~tor yarI_r huJonmu..,tm. Ba lilly hLr katlYI!Ue; [dill&. edl!!btl1r1m. ¥tik.dl! KJor gllZl!. lid ,.11!l:fl. blJT.ok Iml1l. ,)'ii'iJll', '-'lor- ya.Jrmlo lbtl:rna.!i dl!. lll1.i1t!i:e AJrnMlll'Il!:.!1rI. n!dlr! lb'llimad,r. lImllA ,. n.IJ~ ]J'1IIfIilllon blC adM'll 0. rm "BIr d111l11n, edtblilmllerl ~ Adarru gilld Il:reull!: 1'1. UdIl'. Yolira. b"uglblldl vaz1yete g~re ki!1'n'letH mlllLl.mD ft~rlMli MJIIl;y:~ - Eo mntbl'fl hlll'lgtshbr! 1:J.WIIB lmkln ),Dktut •. - ipertt._ 0Iru" - Bill .l£tnkw..:ruJ1k nedm l1!!rl gt'U'Colll1ellh 'kel'ldl :)1'!"iIIIC!Jc l~teYl) - lru ae I'Qil'iIlI'::"

_ D~YBr, M,Bzarmda
HlicllIma L'grayor'

Bu ~

d~ 10'1:1:(1 ,ll.Umdllo Il""",(li:rneh ;ek~II- fOr? ..... 1 - ilu ts.m1.8.fljU bakllnulll!lmJi .•• T .Utll ~:rI"'l'ln dim. MQlyerln Ibnzamil . !rn'IllIJlw. Ana:lUmill. hn lma.k- prIlIJ'l l1lal15tiklen gare dfioyadB. IIIn _ AfiT1m." ('13m!ileii8lnifl!! Ho- fUJII. I!e-hlrU gtu: lellhBaJ. !!d.~ -memIl.ket. Ame:rlkadJir. ORden 80ILH ,RU.!meDJ Inllll Mr milk \"Iel0 :rapd~. ~all rtn pntll.l"CIlI. "UJI!!J ,&hrt!tt p8! ya: If,rUt. lngiltl:n: dB bllJllankn bHlllm,!'k lkuJ:l!!d1ir. BtiJlDIlIIII mlldaf&.- ~ dil~IiIb'. Bern 1918 hU"blhd'e zeblr1I1'~ ~ 1DIl! .. jt'itmi.

P.~k &f;tt VII CLtrUCd D1dllll:un-du !/'Ek1oIotU. Uhtiba.t yaPIl:r. A11'I;I. bu.na d !:f*l'e b1illunmw, t:tI:r'. Btl g'1lZ k.&u;;uktut ti~ her ~)"1 .yUlIJ' i!irltir. t.eila.$Ln4e kin:C 1mIlarulrr. Reftlm MIA. Il;iBlc'le tuCld.dllt. VIII'-

ilL liu AJm&nJ!U' ytnl blr fa: k~ IYI Dir" neUC!) vermedlrt gll<- fetml4 (jlm.umls:r~. Dfo~U ktIny.· rtllmUf vc .. nIqll.mltUl'. ke.r prcf'esllr btItll.n dddlyet 'ITt 1:Ac&~

Alm.anya
biJ'

IN M!~r ~

bl.l1m

bl1MI'J4I~m1Z

m ~eltG
>1'\1

Abnlon&'1i.,

Bu.ga.n!ltaru.

t.a.kp-

leri kabul cdi1m.edigi djrde II. er )"ill"i.i~:I'1~~ tMd..li edebri~ J Lf. r R~.r"" A!mpYu 111: dlH't o-lmlllnm 011. Il.,ynl .aJ,i;lbeti
lu.:hui
~II

dml!!.k; ~

okhl~!oifia

eD

~Rli

d.c:W dloW ~"?
Bunun

run. !!:gtr .rnii~'.U&

ki, Bulgarillda. V'e keruhaini

"... kq:fi!d!1mlfUr arWI ..• t ..im fl!nlW&mllJlb. eimdl [fMfI. :ra.. lint konulUlo·ordum. SOJ:"du:m: - ~kI hlU"plcrdrJ de tllJ ul'Ilrll g-.BoZ Val" mr:r!li;' Bugllil mevtut oI&n hu ",yin bLr tulhl lIeyH oldulu ~bl bunll.J:l d If.ltldl.1 fl:lilllu1 r1.llm tDI. E.s !iller, kllJl: d.iplrnmlc %itt yalmuf· kull ~ll.rdH. lenmlft,lr. ~h~l'tI uMril110 llIe tar. F.,trol. kwcurt Yabu7. "'t~imWie l 11 1.I!o'U"mJIr· m Mk.'~ ~r. Hli; bltr I'U'IIII tcel.r eo d't'm ~'«:I!~' ~da eeH..U ]£rtI'I!: t''tb~- m run tA.w;oo gelen bl?' ml!5tte '1'3.1'", ihr 8<C'll!l":l '''l!Ir.Hul:i.lllfll~ hlr ~ pn ~c.'hlil'l; .cU :tL!I.ltlne tcda.UU 'g.(Lklnul:J r n!!b:ll.yet ,p!h ll"loP!mll IIolltlll1lli'. J:n;rlllz hllcZll:' I!IUJUl'm'l~ml% latml~. - I;'l.~ ~lll'luI Ib&lk!l g"tL.li tt.hIIkMInl, ;;:o'Jr memur V(l h.lllkll. mKhlll1 ,eldlde \·t B1.1 da mlliftkllil del1Jl... C'\III1rtl 'bugU!le IUidar hll' tlli-1D111l kefl'llIII Il e· ·IIlJlmittlr. Bunlar _emu mllth~ 1jIC' kUde tI.ldllnm, Iri.r; ),BplUl, y.... ~an ra dllktunn. lIIkliutmi, <Dkliiu'rtClll g.lll.lliilr vu-drr. 1l-un]UII. ~ knrwtmlL lmkl.nllIIiI buJunmu~ur.!lo· gI.l.Ll!mc IU'l.ik kop!!"kic:l' bJ1~ m ke-

~alU'U.cll kqfetml,-

!Ii';ryl.

101}''1ol'tIIT!II~iI

oll.mu1&r

t

1m'

'liZ
blr

k.arlJe tdflrarJMb : &)'1r 1la.yIr. bu m l1:mktln I1ttil... Sb!1)! li!n.h 1!!H:iJ:rL CI!Z[l'I hel' lie-

~: Y.,1

m&O!Til,fill tmaya.cak bu- :!!lya5et k~Hi'lnmlilk . tfjrof$8. Abn Il loq)'j~

mu'kllvemt::l:~ECW'IIp

ver-

n e&1 bftlrnehilir.
FR.AN.5A

ME.SELE5t

Aim ~.um FI=il ~cnJldeId l:aZyikleriniri eli! yrni p.fha.lara. ginliiin.i ~eriiJ'{)nIZ. Be:Jhnm l;u~lcrini :reddsd'i:fl Milre§d Pete n:;: Ahn ~y3.n11l ;:e1P'a.D1 ..... c. tihn.~tir. B1.IR1.Ia.1rn<IJr: UHn= PaId.!: 'tm~ ve M.. L:t.var~1I: PriiIIOU 01 n lUlnireJ [)~l'lil.lI Vii! y: ~'I!' domni1,tiJ.r. _ v.l'in v.~ ELhll\l1l<1Sl i~

MbD~lJd[l'. Bunu tl'eYftrl!~ I:InI~L\lI!ni:ir. Hem ill.nlmle· ta.luLlIe m~ke mLll clqlll!' d.:!. blr mlklar rDnah- da.rlke m.a,t&:!3 I!Ilhlple:r1 'I"e ]:l.:l.lranllr !!Ill hlllk tIIldllnnekll! nil netlce. .al.uiur l' mechur I!dUmeHdlr. Kuralar mecburf Belkt h1rka; y& kifl ISIDr, :l'1]U;.t almall VI! kunlara cl!'I.·am !deruer 1!I1' b-Im!!l.n b r ~y eLkmIlZ. III kOl'iiHll! tAbl tutulmallrur. Dit!:!" -~ hBl'bl dller sl.14.b1lU'd&n d.a~ teat}bel!!1'd.1! gii-n::lllk Id blrJ;Ook. Idmh. fo!'.!I;T'1I idlr? m !I.e1u dll'l!l! ker.d1Iul gclme)'lp !JaW-

-

HayU', dJic"

s11ihllln! W~ 'blr

1ll?TIll

Ifll mfl!.nU.lu

Hill koJ!vlul. IIoIllkl!. kap eden m ~1l. 1l3tLl.nl;QtI} >;It! ~. OM Item psh !t, hem [[~ mfillyet.illlll ru!lbe.U1 tUff- rn EIt. Vi~l'lTH~tj if ooITllndl.dlr. Piln1k IIil:Jfir. FUI Il1r mpntflal 'l:eml., e(!ll'!- )'apa.bJl E!Cl!!k htl' Ih lima.! e kfi r I h ;II· u: mdft. ml!!'L Aynl n:m..a:nd ~ \WIIJj bIT kl Ipl1dadlUl lltI'l'lllr tlmtlc ~1:L hl!Il mUcl!!'~t muhllllWll edl!l!!mt'2:. C4'1:1u~ A.nsIr;m blr fl\IC krrli~ ,~alI¥11l blbc!mW'" DII.~m. yen,1 y..pml.k Il:Ilp eo lraBmlia p.an!k y pmll vakil 11l"..tliJ:de Gu, 3 • "lI By[I'. 'lIpTl1Jl B.Sorfil:ltlm~ !Azlm bl.r madd:e4lr. Bu II: llYl'UU di'lJJ'll!lll.ni!lll her hllJcQJn~l J!"-- h lll'bl)'llp.aIbUecek Iolr bllldNillr. Yl1'l1!' )l'UkandB d'1!I, d!!dl.tJ.m du ki b:a'bu

A

anyll!Jrun.

bu

i!.~~,

'P. la.

.toR. umm

hIe hlr ~Uell'lez.

IJr. Tabirn 11 tl 'lIJ I" lnlJ'oJ. ron ablabwr, lCnpl yda 1m gtbl \'a"llly~t~ lUll .It ~zel nl.lmunelu vlLniJ:r H 1· ka bll.!llt leifb.l:rler E:o;!tul1l:bUIf Mt-bIll. QIII.k m ~ndll Yl.\'lnI drrll I

l:a.b~iM
lazyik.h:
'l'erili,v-ol'.

r;..~ bu tale'p; Mllirqil.l Petain Inuk~e.l.inc hir n azrl'ln .1mmllSl i;;in Lava.MUl't!i!l'l -;ok daha b~ bir ma,n.a'Yl ~im'!.rnu.n !:I~mektl:'lClir, ~·lc olmaslt M'l.Iq~l 1nI II k bill e~te bir mw~1' gonnezd.i.. ~ilJ.buJti PieTte L..a.val bugiJln .IlWman IfW.rlerinin. Fr n~ :lad 1 canh bir timali. milhi;yelim ..lmll lJ1..Llrunmdtadll'. ernul] Vid,a,r hli k.Cim.d.in~ cirD'll!:IIi bili' 1..i!.1'IIIIftan nufuzmw. hir t.l.raJ1:(lili Nmlll'i tillii: ve m_1;t.i.iini .k:ulla.!'l.1.r:a.k Berf hesa;b:Lnli. ~h.mul dmn .Ii: o~IJt.lir. BlILmin io;indir ki MaTq I, Peta.i.n.·in, c:a1c.i mu_villll~ hb~c ..Jm~I!kta. II"''1' edeug' mh.mi.ll. ol~nm~b!ld.lf.

i1l d l!I ha..b~:r

_i

takrar bulundlll'

~iiofi-etl~

cn.:rt!l "J'I,'I1'

...

Profl!!l6rlln ~...ndtll UU~I" ~l.I(';ll. i m4tIIlJl H.aI:J~ Imp r ter1Jnlll1 MiI\n.r 1lC"il:l,;lnmui.k .. bLrk .... mil!!:L .. ik&r~r, HIlP- loUer :Po1~U!Ind.'" mlltn~ lIiruilUi m1k IIrl uidil .I'l,,1 k'W'fliI'n. d~ teryu.t c-d(:n \'~ Inll!~ en III inJ d",Ne duruyorSUJlU%, duro Bununl bMilIblllF te-dafW tortL" 1'U' gibl Qldum: bal b kllnlmilln her ffirlQ UlllmftJe bL%e ~'I.1'!In'n i!dLnlz.. 1 ;1-'0.111 r blze kll.tfJ 'r:ehIrU II.: meselia n de «i:lz kar,I &f'hld1 glU. kull&ru'lorl • I,'lllurmm vU<::uU Jp I'll gill' 6nUndt; 1)U1l.l"ni.hl11H It; [JU;rmdir. ZLrIl land laril l'riy"l', dclik dc,i.k oluyor! Dlserb lit 1'111" dl!l bub IIIr J:mIlndCl O~IUI Bu bit" h' !:fU! ltnef'tl.l.!lll!o .:It!!'.rk.dnmCl "0,]. ~" ye [cTYJIt I!dlyoortlu. mJ, r'lc:1II. 1IU ltll " H(lyrr 1111;bkrl ~e-. 11111110 go.nbHlr. VI: l\i:lmWlo t4hl:lblt lI'IIPltT'. Ta'llll plYU kOl'Ur.lll'lo.!:'l>roa ... 1.1. 8iLtll. l!illili:~t ZIIInlta H tl~!llmp;u t,o. kfll'l1!!'t h~r !lltLm!l11 ~,~ ~Tllln!!e tu- mnUJlj ILIkr 1III!1!)~i telL Amll Ii.~ chiLI" 1t./lo.lmJ!l m.1I··lum1ll1 tlfr. All tit l<!>Of1>Iflmllludll. l!~ b .. tkm rul.llU, (ilkEll' Ilh :!lt~ allClihl.... D I}!fn k!.lndllline dllfl!CIobll!' ltW. iJ~bj. ,u 1'1~1l!! AJlI'I1lU'1j'B Iljilll reYli.a.ll· dll! bLr rllillJoi tt'tkll 011 lrn cl:, !l'1ln k;tl AZlI:hlrU G'Hl UI< Idd'a "(1liiie: kill· I rlitl ~ _ ".mIll5.lm lil15 .. ilk gP htlri:il JWnftnlar tJ rii!lfidlllft J'Ilpllmu,trr.

,l!Ilrl.iTJi:Z .I'lr ~EI!I :5~,'lam' .• Hal}' 1 da. UnonaF 1I1uycr, ll! ~I!lerl guo lamMlllm. II!"!!ZIlinDI I:ek !yo.,. NmmIID fI1HJ,

HOle B.I!'Ti uhmlarb hana eirdi. c:iii. hu. bq l'Iurulilu .aileyCi [JI:L. Or g·"eldi. din.d!! " bill" 0111 d:. O!Ti al~m. Hlltleri )"OMlP i,.indi! Ie 11 mLf" l~il Ml!'rd.ivell'("ri i:k.~G'l!'ri.i;;;~r ad] it 1111'1' k blJ .. krp !lozirrin! bit C(i m ~lk ll. ..rktt: Ed t Y.1ZIi'i!l.Mnin k pi tfi~ II. Hirlr;;; Sruru:J: dun.1 dl. AonQ.j lulumlu bir kadmdl. Kline!' durlilu. 5l~ ..~l nof" h· - BiriTU rna ",rWOrlllllL, klZ1mt I' or. I(a Lb i I.IlT,;ki 11::r~... e [I kopad ~linJitim..!!)1!l blma bC(li\,i-r1" ~e· H:,I~ xorldu, i.;:;reIHJi. kl1hle;:3 km Iljl ill ibi ;;.:loTplyordl.l. rini ~ek;::r tc:'.lU:r ho'%dunlyor.. bu Geri dOllllmok
dL G1:iriini:in i?t.«!I, anu,liIe

DO,sEN

KADIN

",i",m, bend~ aef'l~~yh: 20, 22 ilir r:y .!Jjmyordllm~ pll!ld II '~i1'll y ,.nd I omJl:n malMolUnI!l 1JiymL~. t:' qld'im I' KI! kc: "cmin )'eriM ben ka; lir .. illtrr 'n~. ~rll,yd;)lll bUr ... ,1l. IUlld!!r yatll'"illrIo .0 I,.ccy't! Un.. d i,r~*O,t J ~.lu:h. y _ ~~y, I::f~nd"'ril1. Bilml:ll1l ~ fl:oi!:l"Tl~ti. NI! Oh.lnlil ollll.lln 1{1rme~'ii~rj Birdi. oda 1q, ,i'bi rakL \:0- billF! i.n iz. liyim. dodi. - Knllt ILro Yl:"t~iT !'Wi), Sol'lora .k~.LyordlL MEUl'lrun ojj~Tin.'dc Ii~Elmm tnkm.a,j- .. gib:nClI.ae k- kcrd.i1 96 ILk :bJf rakl .ife:tb, dgl!'f, L Lnj beiie1'llirrm bi:rn d!lh~ lIII..ttlkill
!KUl-

Mi.irllot.l!.llthtir ....at la! ubul e.di!il ••

n

P1l11~ a~IIJI1.91

bi.r oldil. Odd.U, jiCfil<l!Cli. ,it;erden JiClltl

n

di'in~me-

'bekl ~i!:n llilryar MmHc, k, rd'eJic. Bu, i!1iI-.k altl lilt' ..urr:W. 6yle y • ul;:o tOPII top\.! cii)1't. lan.rdk ri Q:I!'I r:j i. Ba'bm!-L ki.i.;iik; bir mu.ha::lin~.;, b"~i.1i~j 'II rob K .. zandl~1 p<iI:i'DYIs lIIil-:.ini tOyl!:. lli. wo; gi.i.nLUt: ~hkt.3n aonra boyl!!: ~~odlriygr. Ha]~yi ok\l- ~n;:lelik bir I":u:~tcde )alelli" tup ha)<!..la almak, II'QI'I"I" &iizkrilli l(oz:Linc bir il!Ll'I il~ti; r.nh t kapa.milk isliyonfll .. Bir la:d.iih~ IlrIY0nmJ. Orta i TUd£ No Yi.lZtJ..: ki. Ulvalh ad.a.m knn· r.:. k.t .. p mezunu II:Ilma!ll. bilm ni 1lJiT't. Ad rC;!!- <;....... ~ mil ",..lou: IliIlelJin ilk lln'lhlfl I!:e~i. ijl a:iini.i lIon:bilml!lti. Son:ra Hille- Ii~t 4, num..llra. B. Mi.ih~ndi.!! .Flulni.

evdl!

II~

paulJIlu Hileyi Dku.J:mAk, lara bEl.kmll.k iMiycuci1J.

!jIiIIIew.:-

di.

- Muh c..nod ~ Ruhi Beyi 8:Q rmd: i&tiyoru.TII. den'l:lun. D~!!Ii. Si"man IIdllm )o'OIUn.JIUI u,loerini d
bifll.:t dahll fazill gOet!)rl!"r~k gmdii. !-Iii AnL. .. m, h 'benim: Ri:r u;;~n ~tu,... yerneiiml yiyeylm I'll! I!Jll!'flmU Jo'l aY"i;. ;;'Im, imdJ iloli. rm:J. Hilci. k c:I~ ~[klltnll krzlm ix. Hlil!l!n.in l'oz:lellLncien i.ki qam-

s-e

o ~=c aDB. luz. £lll. bl!l;.tl kolu. bir maj.aUya giJdHer. en I!IIId' Co ill: gIJ1ul}lllan ilJchJu, Bir di,. nU. tubu, Ha.l.c. pab9nUil liylwlk. i~Tilldr~ )'00 Jim Inymetinde lenni, IUtl~ttl. Ann.r:lll .:!cviocinden W rk maFltD., d..hiI. iitdltm..:lC'fi do rl 1lli'llLtll. = H.13}-d; kl;pJn, 1.l8k.1rl'll ol~un brf bot ,"~-:ig, ·1Irp.in. 9O-I=u1t:l • Ir!lo Ill.Indur,a,IIJT, ",Ih"lcr, Qln.eak- bini dij·otdu .. R~ !BI::Y H.lle~~re ~i.li[t.:: n. 'hi ir ifna n'iio lulc: l:l.Llt'lA1. d ~h& bif hir IIplr!.m.Il.H tutll.l, d.JI)'~(h, di:ii' 90k ,eyler •.. pirZ"i:dllJ al"ttklllTl dUn.I]I'(Irdu. l)urlum. ~cdli i:jOi:U lar f~~ me teplrr-ine .Bu1'Ilu biitikte.n A(l1I'I.1'oI!, Ii'j c s.evind i, &2;1~ri d coldu. V dar OLl' I lum l1\ilnllill'Z Statim Ondi!iTikH, Hille IIl'uk IlJo'd~ yu..: _ <; bill!: dem:li;n" ben k T- Bey I~en bif t iyi durdurdl.l. J!:'!iml rile doJIll rcJu. Bur I mijhra p ra illlyot. si 'lniyor, !c\l'_ll' dc}ll!rime. annerne bllk:m!l.k i<;,in .olin n e:or1mi yelle lirdi. J,~d.. )'l1Z1h nellinden zip de H Ii i ltlZlml, bin, lit I:'V~. ""}q;', balDdan b Ioya ain~IOlld 0 rnC)'LaneYI! be: !yo dlJ. K"pl 'IIhUU:::8ilnn· ine.maYII ;gid.i), .. Nlu. t ".lI.i'I.n ODd .. Ai!llin.i.n., ~ L<l.V III yll', .. . :rw:: • b.cn un .. 'ipldl, Ruhl Be)' girdi. F.nat !:ill R1IH"IIllilnc r ~h I;lIk T ,i ~tk kuli.ibrnin iini.lnde ~" .rJylc b killiun klzu'Ifl. .I!m1.I1 1i.J ~'cr cl!iim; n;:mll-n 'lim· didn ~ll"'l]'T.llli" b.;]o,la. AI, dll, ..r~flU nCft eli n.-dc Ii: UI;~k i~1!o II! talm- UZJdjIl t'li.irmedi; Ruhi BI:'Y blr gun ':;1l1i,.I1M.k w.lly..,r .. no rJq1:11 mi~ l;Hl.mini ok'llu),or, 2ilbi.ir Run ~pu· in: s,)·llgm, IIYi!i.1i:!!l olaliiok. VI! ';¥Q- IbIiNle ~t1:rmJ" bi.:r k~dm l;apl)'1l.o;.l~. - E ..·!:.l tFt"'fl..d'.im. Hale .J,~vilfl~i.rtd~fi ;;lil~Ir:]1lf k,o- yer, !;.iirct Ii!: '::e.!llLleti Bun sl:'t'tik. Cnmm, yllLVTtI.cIlHum, !'dl:ll- rum. Hn 11)1 b.l:" IH.a, k;:.riIrt, (II: ill.rtIyord"loI. p.u: rO'lOf : ma b21ln.Ylm. ~rbO!t kfllnu,~ ulll- g,Ql!nir. gider. H-l;:: .oyllt" odl:run~"Z bir Ib~:r.,. _ A~l'Lel/;iiii.mi ,ocukll,f_ &0)'· HElIIh. Ba"-, Ulll!iin ba,lft birn 1!I!I.;:alt rio!!, VD I D!j!!mC:z. kalklml!ll" Id-ce: bur.}'oIi hrp yU~k M!Bm· 1(', ,u palcdJ.rr.i iJicri ta: nlnlar eli- altma E;1-1'1Iloi,'1 ll, b;'li.m bunl •.n bUT AIIELf, ... C; II~mllk Elyl.llI dl:!gil l!I~iKc kdqlliyor, i.. kan i ill. I r Rl!lir. "benim k.r.hl:i!!!ITI tLI!; oJ- rt c b i:J oyord!.l. ~i; Itil!!!ot:, hc:lt', ijylc hbk!!oYlm dJn 5"Ord!.l. ~fUml. : m h.Gel ,urlidan b: ~lil:r- !101a.im:l K,adln;:aglz nl!~ Il!!!!~mi Li. - A~rl, Ali, Naci, selin, 11("- IF a.t D.TtUc: iJ i ~n .::If! hn }' maqmdaT'l br,l:r lin, - HI1Ie', d~fldim.. Ie 1 I"lI il h.....ctiill diy~ II- l.endi. 1\.1 ",lJTilI bi.r leu: oillril.k Rirdi,bri bill gldJ:!r. ~I& paltcOt;mol ItJ'!'Iln dill lil:'nill , bl kl!!Jol!rim, Od"nir. Irk.:!. bir h8UM II diuyM1. mal:. lie !\cmllUl.a.- yerdrn hlf ~k~ mu LIII~'1 "ok si.iZl::l. K ~ Y:.loimdil..m) ba~I'!oT;I- al,l olarok ~l.ktl. Hale ht"m~n pl!!.1teyulul~l;I. Ru. Il heMen prnlOrll'dcrd.cn 1 B rfrlHHrn. G liztn C.ORMAN ---'" Y _, YOI .J:'T1 !:lnM ~ ull~ hi 80)' &QI'LIYIII I!!'Oh.I)Y& ,~i. ru, uu~laT. ~LLI )'''111 l>' Lwarlo.ndl. Za. .... 1l1 b b4CLirm.
~ii'I.

,u

O,KUYUCU-----, ,.---MEKTUPLARI
...nil RiloIcRk D!UblIYII .. 10: 1" ('t1Jnk rn.I 'lfllinrm ~ Etmoolnh. p, IUr ,..;>,,~~!. I., .1.'''' OOIT~ lrn, 6nJJlUl.I,H; liil.hll I"'~'hol Mfj.r-lPl ~1I:r. "~111'i "" .. ~,~ (in f1I hlf'klJ.\," hi" ,,II'Il'Id dilM£lt!; il!p'i,llli) tH....l [fj 111'? IfIrtll'I!'IlnJ l.. Tnbll 9,11 ..1 l\ImllWII1. l'i kltruJu uldmulmilli I~~ll Ib1Jf"L...urn l,tnl tattl ",tn (·nllr. I'kUMn '-A[;IU"" dor<! IMp) IPI,-, .. , nn~l "'!'I-bur hlluIl1lI'IIllillDoo

Ada~rse e

-=

111 -

.. fuli

)<Jlr!l'l,u

n-

U

II

J'.IlIJ

b,I." 1illl" ~nl 't"'~J' .. r dl!"AUI m1 \l

'naantar.. ••,
GI8ze't:eler •••

•••

(Ermeni~ii~iNler
I.

::1
II

veNaSIIAldattl;:lar,,??J . ._

fl.u " ..fn
~.'Iff.t'[JI

I-II~~-I":". ililmn
ruml!lm",m

hlltr",.1 tl.., ru.ll!l

.JI~'" Ii!r Ihl. "Mil. 1(01. 1 g IIf ,h:.h.. II\, d i' r-Itymnk· Lit ... rlnk "i"Ll!'D birr !!lLflll hI! !'Illu Ii!. klil'f1'!liII I, ,lnl& nlnri:mUl. "1'
'1"1

1311 Vill Son
Haftalarloda,
- YaZln:

)' .. 1 ol

ko 'UD

,o;lhll ..U~

IrmJ

!'oil ""R'I;: I:IWI!,JMi

"Df'UI' bllr _ ,I] J;:.... IIIoUk [I "I'n• ~\'Jr. ,lin mimI! liknril limt!_itl ~ I~"",ti l!\t'nJ!k :'in"., bn r-

,.-!l1

,(1lIrml ..
n

.Jil'\'

r

1j,j'

,,"m 1M

(ftllf -

" l,,:,l.- f'jtTIl'. nil, '7, (IiA .... \' "Jlum]] Impl"l bl.l) 1.111 .. 11.1 I,I~' mOl dIIllllf',dOI7" .\"i'Fil ramr ,,101 .. mlm' !lll k.lI-bull!!; ..i[J,l'O~"'1 A rII nl· h "' El.Imlo:' bll('tlk'Jn'! rnl lill'Dmr "'11' llirml hulii.liQhrfl1r hII'. J mOl 0[1' I"IU'I!
:>.rli:l"!Li'

.•.
Ilbr

r'lnl \'3pIH'Iln

~11lil.~

gni, ,-oohll>

"IUid::m;,;

(O'll[hl1, flu'] ru I nl'

l"i~liol do ,!&hll

rlmwliiiInd .. n hiD

Bo1'ZIou run (I Lind • .. I... nJI "!!111m b£mj!~11 "H"D I· ,,~ ,dLllr. Bllt' k(lIlJIl"oI1l0.. 1m I<bIn \ Y .fJU)·1K'8kf'" a....ln. ilkl Id,lnln I,UrI knnl:n.lh lo;otn J,j .. n~1I1l mtmU,"!lIr

In_ nI.F'1II rnlt.. .\'n' 14m. Il'III1!'B. I>Ir .\ 110", k

kl1'l

hbi·

hlili.....' !>lllio bl·

I

knnlrnm

I&!', r{i l"

I~"I ~JdJ{lk b~J:. IlIij Ik~ ~ IJd....lJJ ll...

Uln I... ~ IrtllLlilnl "'" J1 It III .' 'l1wJ1 np<t~ I"tr IJIlrk&-·· 11',,11l..~I~d'·r ,.'" hlh·lIrl'l kontroJi ,.Hynr'lllr. A. ... I.! IW1rI"lI" , l!I~rlm'~ lfri"> ka.J1' lo~", !<II ~LI ,,,In., ""!I(f run to, • n.1 liilrn )'1"".<1)', .)1' III "II. "1I~n]mJ]dil.

"i'1'
_

1I'J'l'IIi'll'l!.

rd.... _ Oalailnrlll

} i.f1

.1I.)'llJ

l'

1 ••1'1 ..,.1

HfIlimillll

I

!db r 11nr


1,'1 []j m~ .Ilto:ll' rd~ do :0 ~r I>u.lirn

!Oh "lUI"" 1.. l.aJLklll1, •• g\ttri In" 'mil l ) f' 'bu.ltl ,..If: fiUI'I'i.!I:liJlj L ..II
'1,1111111'~ i\ltlnllk I" .-li:1II1Ii'ki'!1
'i'll':

,kflthiJfllL

IdI1'1
hu

UUl'NL ~ ,,1!lOUIall'

..... rk". IN!'
r11 .... "

..~

"IU;Yrok It

lek bill'
~ "jnD.II

)'
T.' ' 1.'.,
II

'Li'i k "I :li • ~11"""t~ d,,~Jl, hlULnblllu, oIiiJIC'iI.' :1<-

I,

nr,

,t.. k<Qfu ~

I<tlVJnIl.Ii:·

\

Hatay Lekantasr OrR idare Komutanhg nca Kap .tlldl
If diU:a· Beyoiklnd •• lerd&Jml!R zi} at:lJc: n hul'llIlOI.li;u, v 1£ lanD Hi!. )' Pl;kili l ~J1lIar \ dJ lo"'anYllllna ~ll::n mL;,....c:- IiIimlUi hepemll'l rclklli!l"l.kl mustceir rilfIndl:ln ml:.il rilerd 1'1 hirinm. rokil.ru.lII mu tceir 'l1li:; mi.hlAhd.I:HL!O:Ti ~'e mu hdClTl~cri I.IIrahndn do· ll!1"I)"it' hl"F tI.;. ~d lid tii ncticCiNn'1!I! 'O'anl:al'3!k lok.IiI~liIrun It ~lll..-;gler"*. Lizo=rlnm: bU"hlnan parsd -I, fi\llJ.errnin de O.f, 1,;1,re dIl.Ild IBtru. ~'k.emctW\c ve l4iklwi e bunye dmau I.I..£I:'rUlC t.Ad~j:c c:1 "'o~ m n pali!! VI:: ·1iid.d~iwn .' ~c d n bgyte bu. I!;rbi cril!r yerl!rde bu. la.MI hiQi:!:clerin zw!.ur\l dIU'! . pil n tl~ bu parn.l&nlan mu leruu t:lLrllhndllofi oil cditm~ 'bir 1ri11Ul1 m.U1<=11,,"i:la~C'riDdf; glaa dahi mii'Rbbiplui. III I£,nda b1Jlun.al.k R~i ahnrnli'JlI. aJmI iIlIIfeW:: Qrf~ KI re nu.qu Bioi h d '_ iii:;r;~dec: Oll'fi Lduc hu kUmJor.llin;:: ge,1l4: Tf!!.Iill1J,(:Ic: f1!Pll. Kemutanltimea. l-.anill ..J'f!i hu- Rliil£!lru:rl kaH!JI!II,tintdqii;J iIl1IA'~I-

Blr mOd .et i;in;::r: I rik.l;,l a-ddlC'3.ind~i.

ILIJllIn

\'~

I:n.

'i'~il

)"e~.rd,c:

Ddi

.d r ..nif! ku hlJUndB.n QIfICII: ve 1Bun1.l1"l Jqoindil" ki m~ _nr-;, qodillUII gelen VIC dmIliyet. b·plcn.l;:: .lL1lI l:m IuUl! ;;.ok 1~ I v ilwba .. itti!iil oed~ ma-I di ... i, U)'~, H '!.Ie todbtrhi:\- .. ttl! gVri.iJl!n bu ve bloHl4 ~Li bu'~ anDiyd. -:I' VI:: ZCT h' eler h~ yapdan lOI[iliab ihla,l !i!idic:i DUI ..... e rHil.tay ~ll 10' .,.la- dHii ~d1rinmelefi (l!lm,*tel>e[en.kr,1IIl

I

m~I""

d~r

yef

air.

Adi~ede~.
hI:
ys.
fI1
t~I~)i

.'

Meger Deb Iml" .. Maarlf Suraslnda
m

,IMaari~te ~ •

.

U ...

ACA

aw;lu YeDf~<lD tcpl~rJ.mn w;; ~ bet acney-= Ii U 11.l1Il'lAnI.d.a G.~D rk T iJ.- ~ . art.!rn....1. orl.a o.k.u.I.I&n:ia. ogleuiI.i(.oilu rnu~l!;TI'Ia5.i ~dll den -01101' ... cfot:akim ka.khnlara1. wdi IT'LI.... u.~ h.ozuk.h~"l.!l'lU mi.i.faJcft y~t.Lmnal. .J.~IWelc..l
J.iu)

!ju.nl

r~n

MaAri! §WillIIIil i:luadaa iJQ I t1..u.::~dc DC ~VYd A ar.m;b. tQp .............. _ _),1 cl~ ... -.:tm' le,du-~ blUJ rrWhan '" .CiJ.C vc::.rm..itL1o p.J ~I !r pB1.I kalijlrkra ga~ kOy ~.
<biiro~.!lq,n

pi. IiIW

SAKARYA da
Sahmllz

ncrun

18 hI!' 11!!~n SI:!giizd. I:' ei: enc.eti fi1nU

*.

HOLLYWOOD.III
So]dm
Ii!.II.

'LeU .IlJ,erc~

~eye HJ...POl~M

ril5KIr1u

c111!;ll11 nm

pro.grwnl.il.:ruUD

~,

11k.

W:(,I

rrn Lr. ItO nd.!! lIilI1 I '.

e m<:'k..tep .r:il1JaJUmJe.,,;inm 1ll.i.loII.Qil.&n~Yai

u

"er

su~ulil.r

mllm

13

J.

h.!.dllazyd.cmen
urnlDD-iy~

cLeia
>eril-

H0 l t YWO 0 DIU
bt ..bulda,
~l:oc:riI~1.I". d~Fa ola.ra.k BI.I :roOLlt:rd.e: JAMES CAGNEY

meni 1.:;tler1r.dbRlI'IMI!: cG(,Cl!k AnIl~O' lu:mm $1.1'-1( !!·I1i\Yl:tlcri:r.ldll m~1
Glm&BmI,
Il~

bLl'l\JII..,:!$I, ErmcnOcrl !

k!!.n.d 1-

mU'I.'&.Zcaei

.ll.Lnnuilli.e

Ha}

Avrarn ~c ),'",1n1Z bunludlln a 15J nlmlilnd. ... lrul f LUI . m - e 1 d tk oFtalallfla.k.i Ie p. rI ,j,Jr. Buni:a, It. i i- den 31:mn d.l!'J iJm;gn tau .. fiy.l.uarmG Lh,. rannl ta.llbik otm.1 ir.
3rmod.~ _ •.:t.d dl! ism~<!! Adhyeye
hiT

meR icap V~l~

1:ld.iy1llndU.

oile1

Itii¥I b.

11.: 1 _

EliI' vlUy~t~

B~y~ '2 - M"uayy n za.mllfl - ut.llln. buldll. 1111' mldl IJ~ :1 rki\l( IBmI

\Iekomfl.ll

,1'1~

"'...

ve_1,gJ
_-'"-'.

r""

,r

V_"_~I_.· '. ~~

MHl

'i:!u lerl I",UI l('~i codileh Ah m~~11: ~blm It.lw.tiltuflln muhu!:". m leu dun. Agnct:'{a ma.nkemcmil:'
011.8.

LU!IIIJ pta uya

d~~lirl!t~

-'·II._~. .. .........,;r<:n.
..J .. I:

l~avilz

d e og evJ:J] "-I_~

I. .a.-ar

:oJ, mu
L_

"'-., .. :_I_ m'LI".'.!I.II9_fC
YLU.I

_ GIlmUf .. - BlJlul'llU'i • ~ l.~lD1ia ,>lI.y w:.. ~W!r
1!1'! yEll b~11")'1lI1 . _ _

Hul'U.C: Ii -

I!.t Blr

EVLYN
VI!

DAW
en Riizd Coitz1

t~"bbi.l5hll" Jm)'Ulrn. !.IJU h;:!iIl g6rmD:r,"'OT'CtIi.Kafka.vwIakl Attmyann Kt.r.!rl ,l!:n'tl(~nil!!!rfrI ~ gA.nl! VI!! hllldlc1 btr d.inl mud! [dl. A'odlillmmldln Tljrki~'cdClkl Enm.>nlT"IIf.ltml'Jr>!-

iRurtJjJu'l'

'II' -

.J._ Ql:,

• .t.

,~.

1

I. »rQ

·1l. _ L. _ 1 Itunc:JUilip !ll!.f." eJ1l·II!!:tlA

Nota. - Bm:olII)!€1 B - Kck,,.rMhOlol - 'I'd yLk I!t II Kur1JJlmU4 • AJme 1i1!1 E"n!l:i.!tl!:!l C rfiIo !limY.
JYniI!'!II

1Y:zlan ,_ en

Hullyvvecd'\Jin

3Dnra

-' _., .

bL1'~ U

-

Ciu -

.miik;i!iI'ilmGI II""'Ilrl.c n !

lu1 Omt.1.1l1111l.fmmU bllobrul blIr gl!'lmi!'dlg:l M..\dlll!, f!~' hlUrQmet. k~J'jdj lillIIn!!llndll tmhlnMI!lrdan n-. aCia ']i'[Irld:;rl!di!k~ .l!:nnenll~:r1 !tlLt il:1l.:!l. !arbrmaka utr~~mhl. bu 1!'Il'Ill!pledll' ki, IiIi.r taraItan il.b(lllnl., midi ho!!, lutU!iM pbl gorlln[l)"Or. (. k t. dJ~C'r t&cii.fiwl. da e:l Dltnul"!ift

WdlFli..alUk
f,'erecc&,

miit.ab::a
m:tio=le:r

'y~J1~1m"6LnlD.

,ca:ca.ERI
_'1I.}"1II

r,t!

~ir:w::l:c

tel-

«i<:" b
da

erdinl.d..i.
tellc I!!ru~

4U1

Ma'nkcml!
a)"

M ",~a-

~e blllhmuUn.a.lnJ ialem ir. AUIl.a.ca~ Il~}·e Bore MII.anJ
~lirra.a tcIk.rar La]liA/l..ll..l ...en:ceklir. rm,

rod£.n·

1'"uka6lillw1 ~ya: 1- Ernek.lIIn.~ AA:.(:111~ bJr cli 2 - NI1y.u; -

;yrcl btr Revli fiim.j

*a
I~U. C' ~ ,. ~

1

l. lIy b pm c.c~I!'
~
&.iinllJldtm

nU1}'~
m6 -

J;III!l"& C~I

BUGtlN
[!kic otUralll
lLIliIdollL] i;UI

oil...

TOrLA.NACAK

BA.$MUALIJM1..ER
y,apllaeak lbellneli. ii~e-

J1\,1' Erhap t ~ IIIlli"m • U!ltun ro amnlan bthbt. Il Btl" Irlne KG!:mi!!1t: KUdllt.ml! alW - ErDuolllt;.a bJr bli-

Seandm: 2: .30 . 4.30! ...,6.l0 ve iIJ d
ill A.br..(!.M

6IJRIJ"IY/t
AVDITI
TIA.
SintmUlDdn BUGON' BOlli (I' BIR Tt)RK£ &01"101. VERDLM

I!):"n ~I'

JldJ

.u

k.ill.ZI! Il!DU

d'l.l lultlJ
ka(dmmL dt"rulnll dui:iJ lP"
~ nl dLiH

'jimQ..ttU imlt:J tllll ~ l:anill!m.du. &C- tHirt • £dlJ.l - M.r.Irtiut U - CoS:Il.l go. ~illfi ohm kcm.i5yQJl b L.tSLim top- .an - Tut.k!l!J. i oh,rrni.J lJ~pllO: gOofl'I~ll1wI ~II~ 1TI!!IP~ ::i 1;.n,~~U'. MevCld ,fiLrlc[e IO.r~, I blbi ",dH Lwer Kil~o<;'-I..k vcl.Lh:d ~ m teplemoe em yet: - I'tCi'I :5 - ATd - mu . NUJ hal'(""<;.Y~ Kbl\dl:mt YI:
re hI!

(g~uk h4stanellUlLI!' tL. DUll o!m~r. Mllid_

T~~e vdiJcriJl!' ma.& ~ruc:"d_mi t~

'I - vl'm -!!;It yem~ 8 10 KCI."Wtm!l o::dJI,tJ - Et :fun.. gNEI.2:" Tol!:; InWIliJIIn - - IPJrlaDta G! ..Ib[l-· yglt; II A¥nl ~ln I1l.I dell1 td;:. ~~ l'IiL ,:.I -

Atm

..u:tann

El'

V~ U-~'Azl:-

N~

AB,'II

SORUNUZ

.....p: il - ClIo - ~vTiry; k~ .3 EMio[!.[· - Ra.~i DlI. - ltU'LARJfll; i'i :grml!n Ii - Denk - i!I«! - AZ 7 - Eli

-----I\.JS'(j YLiY ELi M
IMade'nMuhendisi Ofmak ~sliyor

.

U

<t -

Yalta . T~ ~lm -

~,
II:.Ci;l Jd.pOI\iL

yenl:

'=ItLll'fn

Ir,

Verc"

hen'

lII>min.dl:: ml y.u k.iL In dW1 Babkp=,IHlMIII (hildUmd.m p<SJ .... "r all),OTTIlU!!"
E.mLl1e

*

gQrc: tt~h

tiL dl:''I.'iIm

Ieee 1I~

'6~ Ibeknde

:t bn !nUit.ltmI!:l'~ 'll'c m lo::rtlp .edilo::: ,,-e bu muaab.

J-

~uk

"cl.iJ~ri.n.e
~':l y.cw,mi!ltl!a

~

araltk •
cla\dlllnl

.cooJI'IO:

gJrm~'r. -ninde

bu Jlnnke-sic!yi yah I!! mlJlar .... po~ c lohm lI'lmi"ler. :, DII.h.mt;L awh Lli:;'ncl lI:.e'la h~.
, 'Ia chi nd..
'I

l.~jr JI"bencl c1l1\.J! t"""l "lHl.r1'l k . q;c ~ h I!!tI11.l.l 'o'<=: hWiletl DiI,- lIoru~<!klj!;ndLr, ~U'a.t. BOnra. halk hm8jll

bi.r ler }' I?m.. l n lizI..rt Ie" iii .til bi.r waciliu. bi.r B p1'Iua.llim t.:, ~ Ib11.1. aylll I.. i.i "'~
b.. rn.I

lann no d3h'

"O:UI m:-

cu-

- rune

.ru.....

Y..mP.J( - llAm J K&nm - AH,- A.Jt - Amel 7 - DinlyoL ~~~!~~ .. ~ ..

:un.

810

N it.a • NIllIl

(I ~

EJu.-

k~~~~~~'~~u~i;:~i;ke~~~~

~;g. DtI.tnln VIl11il!J1lolltrlJ ~\'kei £rmn IWlrlU'O : DnI'i"'O!IfIll e Ii:ah!iUImI l!1U:nllkk&W"d, ,~madl'\ rn!.ilt·n'!lil ..• IaI:il!!D r1bdclldllk
[Ijjj~

r<J.pa

-'

IlUNll

d~

SAR
FI
inin gordiigu

ntmcll
IbIh!<lli

&r.l1lijlllItJ'''fWl.

SINEMASI

i.9In rm.u
dolm' Ictmll1ii b-

IIJI'm

~ml::lk

d&ba

o1ar?: 11!HIJll
mI
!l!ldlf.l'o

~

kUTVCW

olmnrnn.l!;t.

mll'rkkB.dadn'. Amerlk d~ m"dUlc1~ lilt ve bUh II petrlll" yll mrul.mt:!I11~ ..ok temkkl lmi.,tJr." tng1Jtend" !'Ie hususi mOIl!Sllt'5o!u 'Mdti'. HJIl'pten !iOn.rn. bUh.Ill'I· !Ill Aml'rtkadlll tal:t!il ~k I!l1W,l'Ill· yet kQ&nac.akh:!'. Bu !tlbarl ~Jn' d~d~f1 Ing1II~ b.:Lfl.y&l":i..k, 1)1]

R,~k:toriki DordiincU ta,fl On.i..ve'"8Ltf:, Rek Ou.i Cemil .BiI~ l dlilL, I t~l FakiiLL ilO::1 Di.'Y'...L
l3:nu tllJehelll!l"me
Vol!

E'LVI
f~
I' de

E

HI'Iibv DI1 k;;t;i~ Ue.rl Jl~~1;!l!Lrilrn. 'fo<ll_ 'Ir!RlU;r"'lIyl
Mm bll! ID1m llI'Woda

i\l.fI'UUI.iI';Il,~

rnI

"aflk

t.(IJI!'1h

,1.Ibe61c.dan

,t.l'.IIIl.a 'i.'O

IdGrlm

t_

tid
Cl1l1::
1

M

I mlli\c

rg lItIli y ph. EJ1U- m ... :t.ehi!!.an I H Ir::ur Lull,lJUln t; y v n'lu. t.i turlld"! bulur.llult .... gOTd' leri

rd

'We t<.~ll.ll elt.i.

?

ill)'

,I. pi:!

CC"-I

bir m;:,"i~t<! no]n.!Inl'r) _rd'uA:lIYI on k.,n.dlIO::TtrI'" h l),idIt .. mu¥ f. f . iyeL tcemc MLi Il:bn' .•

f...k.i.JiLf'

1

rl!S bet. v~ it 'Uiili.::iki1mUVllff!!l.4-et h !l.ehiJe SIR KAc;. CoON DoAHA OOSTERECEKTIR ROBERT DONAT - GREI.R. GARSON VI! BOTUN tNGILlZ CENi;tJc1

Cm'B(l MIId_ miIh~dJ&ttl lcJl'i Fn!.naada da Alnll1.rlyad dB m>!ktep!u vardnr, F"IlIk at· 1\'1 ",!lnl IIlsll!m b!.tbtka:t.lIJ tahB.L1 U5u1~ :A-

II!! I'd iJ i!rl gil t1lrm en 11: dabll T"i1U" [)]W'. I!:~ mutJak Frnn •• ' rJa ~U el:n1lal!! IiNWIUnda 1.>t~J!, D :r;amll.1l I;'JlIJldMoo mM'i!'neill it ~lII'ltmien t~wiIi ool'lrt'k Mm 11ISlIILI 1II!rll!tml!"~ I"L!:m de ml!8le..lfl mlLlQmBt !!dlnmC!j;.: l:a1r~ lJl!rido:- kol<llyhJda.rla ~JIB.fmll!! olur
IIII1IL

,

D

I

,

G:.. Z-9U,

..

-

..
~LG-, ION IHIA
III

Merhum Albay Sad.
Bir Atlatma Hidisesi

'urda Heden Gle~ DOindU?

D

VATAN"I'n

!!Iiane.run

Kahire.

S (A.A.)

-

Rl!ul:et
bildir-i;..

hUMl_~i rnul'iI~b,ki

yir: Dernedel'l

Anlulirll, !II/II mUit~l) Adll,vt' \'~kI,ll!!tl bulk'UH; ",len ml(l~i1rl11, B(,!oI. kll'llil .rol!il~rl fillmd'1l T:i~a!l'llt. Ma,U'iff! vo Do.IIl.ldyc: "ck ·leUI!r'1 lmlUlk mUpvlrLrLfe, AnklLrfJ. VII hl!:AnhlJl belt!ddyeli!IDul n gbnd~tlh~f1 mUl'ah. 1\ I' roan t.l!!llHI ~dUml1j 1mlUlJ(Lo ko· Irdtlll!'OfI. I:lIiI~n III 'l'ckAJelte t.op!a'

Es,ki ve Ye Ii IBinlB'larlln Kirasl I
"1IIrM! ~ll'll

IwIrnl'lmJII ~o,."~.,,unll 111'1;1· naden, ~..kl[ll!n YIIJH~ml" VI! :¥.~n U!i.en )'rO.illl cilk !l'lan llinB1&ra alt. k~r mlk· ttI'tlll~ Lt: 'iIt li'(I~t!< kaCllrntlm~l\i" e.~'I.IIllI!nnt iI:i ZlI'lflJlllJ1hr. Bu kSl'lIImame Kool'liln:lllyon htyttlm:o l lklk cdilul!lk Vllkilll!l' 1-1

,ullglsrlar itar f elmak iyetil ,e
Und~dlrl~t"
I'Pll:lllk muh.o.biM,

Reul~r -In.n''lnm dlpln. Bulgl!-rlf1rln (HOld II n,plebnil!ol~ir. B1.I. !lu;rI!LIIJhln~iHz r.a.d'!J 1,8llldltH~rtn ~ VJ:I bLl!lfll,IIlIWIII'IItI u ler i ku......... etieri :B.irkgniffiC 21 0 II!. imuMfllR e'tmo:k ~l;rolkll!ll"LnL Llerl la-melre: y~ICJl!I,pnL" l:n.tlun~oi!'lar. !lllrdljklo:rLn! k.ayd.'<lI"r,~~. u M,)'IIIOI b Inclliz neri k ll!Jiil.Ilnl'n Si.fene"lI\u, Inanml'lm;tlo; l~ln hll;bl:r !I"~"'P nlmMlg!lrbm.d. .. dollh lli:lf,iye do;: v,a,rdt.k"-m y8.tm.lI.kLl4fr. Bulgarimnln 1'1 rp l<lln ziIIillITled...m1:.1u,eclu;. 1I00hflClllI oll11!l.!!T. l'H~ ",Upb iz Dul~rtr In.giliz h .. .. kuvve:d~fi ~rsfln· ~ mHdlL-l'llhdnl!l mupylr4lr BulgarIa]'. d.llngefI~len h:.hlij: de SlkM= Londr!J-, ~ QA,A.} ~ :lirl n\llld.n LO[l!I:lTil. 5 lA-A.) - Hays v!: Rom'l!ny nm SCI mllll!.Unl dl\lrolilo go.:;· nm, 1!l.l11blDd ki YQ~ boyum~_1Lri..;at [! "I!!n B. WIHkle dOn Kral VI!! Kr.alll; d hll~ £TJUliYcot lerl tinlbll~~ b!.JIU1ldlll"l'l'lllktJI. '1ft RoNe'l:;pm:lI('nnrn fillflodktc ~II;. di.i-tm Iln k. tt<J.&tl rllJ' Ilo!! ~lIy j~Wcten. IIl1nr<ll,-Rl!utorr ~IIIIIII· rnanyanm basrn 1\ Il~l r-n I klbi!!tLn kl!flL~blii~: llllBiliz tB)Il'lilrelll:ri ~..r f-i lid !!II'"L, bow. fuT.! tlJT,' muhMTlrlme '17r.i beYM Ua bllE!u ,g~e~ !lIU"!ttI-m ti.!)'),Dreli!!ri dlll!rlni de teM.11 dl'l'Ltldc I:Ihlutu n_a b.l!!JrdlJ.'flllrl t:chtd .... l~nll'i bnd Inn~'II' J,lI:nml1f~Ur: ,r:'kitrfll!!i memLdetin dCfgu Intj,m.n_- Jell nl ~llll.l n rn IIkllldul .. r. 8-11 te-lIUII('YI: 8. ","Linne. Ami"t"'J1<"IIYA, .vdl"t IIt'YIIlIIIJ:I~n vll:l:iy-eUn rcabl!lUn:lIg'1 10; lell! tllr· molmilk iiz.e.-c bdl.l ye:rll!:rlr bamln i Ml'llm i tile. II';tm~g-e Ic:<lU.. n,. li!!ltJnLB Uk mil!rhlll",B,lfl~ klltl!!tml!lI bB .1'.:I!i'IiI~JlUdl1'. F;:ili:a.t hUeiIIMleT 1~1'1 IIclmll k:lt. t:.t&r11 koy ..bll I!JC-<I!ldi!!r ,Londra'dlm ay· kni:yuk. IboiJ :rn !!.Y~_11 olnnmlJl-lr. P~K 'IA bllt!lOTIJ-r. l.'l!l;lyr:;L! IUlorfJ11' mlln Mrm~~al Grlil.ZlBni. 5Lrill!n~'yl liz.ul! bu BJibIlh '~~II n]rnl,llr. kBr.llI'gil.h illHu.z. et~i. Landra b61S;I!!:!nJle cle b'l!!lmba- Y!lbilmek ";In RlI!l!)n.-lIU'lD 'bDyUk bir ve mesorl , AI· iNGILJ.l.U.R DOR CIEPHEDlE liIIl'l' allnliJ041l da yiklnlZ bum yDng1r1 (fi liJ,'e-t lIilrfetmelel'J Londr., :5 (A,A,) - B. WllIkllll'nln bombal I'll hUi\ra. ~b~p oimul ve mlllll:lr-ln m'!ml~kelll!'rine "U!urunu ~_Lt.KLWOR bar lIetl mOn __ belllll '1'JlYIll~ l.ti(!· bu y.nIrlDi:u NI'".Ue wnci,urilI. on]eml)' .. TI'I'l~ur tl'dbl:rler IIlmD.III 1Ll"rnbLu§ta, iii. t.:.idlrnLtllil )falun. mi.i Un. zlmdJr. Fllhaldk;lt A!mil.lll rm bUyUk tlrdli'Llklllldlllli'L'[ !:Img .. • to-! ,UnJ)illn yU.niikt&dlli: 9'. \'\'11111 ~1l'Y~ ~Ilrn 1mI liiir 11l't'~ lH'lr .• LGl.fid.TII, 5 {A.A.) ~ Alrn:ln mlk)'aatl!. Bulga:rIa.!ArI nilhlZ tUik· ziyc: li1c:al narcmdl(,Tlni O;:Bb~UI!j' 1I~ITIII)'(>f 13l1:, Kl:llldilOll h ..r yrTri '" d~t. bomb .. tllyyare~i!:rj bU1N1'lo c.en1.lbu lr-r lnc n bir I;_Qklill'JTlLn dIilia. tlmdl· ~1m;I~la.tdlr. !jlolrnthye k':li~iiJjr lil:eUIUru, IJlrn I ml:!l'ttl, ftlJdWULU!l .t'I1i!'1'JI-"I! pf,ki lIa.hilJ.;m iii~lklarln~ \:Ilr gl!' d~'n IItyyil.h :'Irlatlle mernll!!kfte .r;lr~eTde- JUI,Jt!.1lI 'IUU kadar LLaJY::!i1l'\ V~ yW<:a.el-r. IZtk.llslle IbllyUk bll' h.s.lr mi kaJil~bvle !,1I1!1'1'\IZ I!tmifleJ:ldiu. 1'tlllJ OI(ll:lklt'jr'I1ra rJlloJr kllv\I1!'llL d",ll]lQ1'l L!ldlll. L~r "I!! em 1U'!!'le. "',1"'01; r. . bH!!km1!JlJr.

pr'boll d~·~ i:lerlc· me'ktc bu ~l!lI'tin 11'1 rLliiz ~mP'1i,a'hQT. l\Lk k\Ji.......!!it!lI!!ifi I Sir,me I i:n-u!J!n!1:tI

Havada
Ka'r§lllkli Taarruzlar

Clramn 1!5.~l_l'ilvd"'(" mo.hflll ... rl. Bu.lr-t~tamn bUg'IJIl~lI mueadetede t:oIL'Irat Ii: :;,lmak n.IY,l!ljpfl(: 1J1dujlu kanlll ~-

Londradan Ayrlldl

tli~

all

r

*

on. .,~,

ErLtn:dt, k.crl!l'l l::!rillflnQiI hD'I'~. YUCOSLA. V ADLlYE
k:&HH,L1r1t:Z 'ml.lVIl ~UlJLI)'~~ 14::: Im.:.l~a

f

~lme

i.1Mi1:r.

~iJ

ar CIa tli!I'I"~IUU .,.e

-Yllln,'.OS.' IUy
E;"'~1. bun ... biliyord-IJ, .una
ii'OK
Y,1lJiI,Eilm

uQI.

onuJlUT1ndl.

A~
runlBmn

buka,.
i!I!:: '00

I,EJlIrd~ II!ttl"

fl ma:!lma

,. H.ullllrLeye rthai!: Mill: .kImi

luddl' "oJ!:

To.

lay Muka'v'~.'" mDt,ini Ue~slb] uu n··· ~., KI'f rna k, C~· d Ir - B.I-'
!Iii iii;
l

Utal!o'UBQJocn I J 1l d.OIfH!l Ir~l ,e~,~~ 018n l,tolll)·an.I!.lI.Ivveti ,tel~i!ltl~

b-ill Tin mfilir.ki B~rliLd, !5 lA.A.) AvaJ JIlI'I' h:ri dl.lJ"U!:ID!lflU!r. I! blldltl),Df: 0" dUfITli&n dllyc nll.lI.ri 8. L¥z .. r M...'k.a.\I'I~
I!lUra t'lmqUr.

~

(:EKLud

"'-'11Rl biiyi.ik. bir m<:M.fe: uuriAdc
.... m e

Ken.!: eva letUtd.e

hiI ~yun~a bom-

lrl!.l.yili Ie· d-cl1ize

Bulglll"ll'lr Aim 'II. usUllo:Mnl 't,·t"ik elmek I..!n bll'lI:ok tIl'!!F1.tllll" ;pld., ~t· mi Il"f'dh-, BII LUbill'Ia A1mllll Il.AklmlydJnI liKrtw-al cUecl:'K rm I,i WIUI,Un ..zlm1(I'i.rIIne blr muk"\'ormd~n \I," fter roe t.llb. mil 0111 '1 (ll~llll AI. man metOlflanndJln korkma.miJkl:An .blliret olliutull1.1 lylee
bUlL"leT.

lllYl"II[I'e!i

:oelll"t n&Z1I 1'1 B. MI· diiJur Li_mii,lii r.
IIdlly<!< n zlfh·
'I;C

hllrp

I.

I\lrpal . a(:!l.kw.r~ d~l.
Yu.nl~ ~i;rtoduHUne memm.ln_
mIJ.yv;i!.lr )~.!,alld,?

(lilli.'

tJlI.Y~t:.il:lIIIe.~u rn~m~kl~r_ IkUtVVrUCTI autnil tI.II:II tal;"" ~ memnl.lnd~. Son bit, III a.:y ~clck. h.:i.!Eh.B~- iii: ~GI"JotIirl ~vzllrrl Va.t.mnrlill o.h:hliunu ldora edl- lello If'lIgo!lolil,\'yad.,, leT'e-dd.ull~rin yor~r. . JIIOrdu. Ullin b"u,t.llhglm::l.1l bunl,ll llzalmallma n da.h D,,11t. hu ~LY.l_.' U:.IlJYf!J1lI Soma_l~de 1i.:!o'1_i]e orta} .. l!o.JI'Ilffi'Y'fnc!l.i. S~· !lC't taJap ed.rme,jj];'l,{, ;Uk. tc.in 91· h .'::I J nne

-

Ah.

Id",,:!..

;llLJhaf,~

!:Im~,k

".I!!

'I_

!norlde)

=

J..kr r>..'trlayi ~t'hd ilt: d.ii IJITI ill run in:: ill i aW,lld li IHq.zi d I! bU\ir{40C4l. YU~IC'I'-';lI: "J;;llRI bllZl h~d r:l'i VI! Ls:i:ila. I1mBI'I I dl Bud Pi!'~Il. ~ ~A.A.I - M(l.l;:fI:I"IBIBH.MJutMdlll. fkn4.. d,~n i.z i.i ~LiI!!r v~ b~1 dlii~in! lifo Bijkrf' ~ll;;lli B. 'IlIIOdo}iliW 1:111HEl.be,ilt;!l'I_!lilo blf ~ar,fthdn Gon tn .. n I'lIllV& me-ycanla.nru bOom,bllrdlil'".'JY lItf'lorL!(1: f'lorZJIntll'lll! tJtY~1I l!illlIdIU' YOIU1lQQ lien yiJrlljfU,WTlI.IiZ dll'lDlUI !l~IC:rd.3~. t~r-iu!:ll!.u •..J'l:l"-CIi dLiI\~[ LlluitLan ee. ml~tlt. 'Hu'kuiot:4:0ktON olp BIfi.lioaLllli ~u_d~r. L:.v-ven;co
budllrll!:IiILcrdl!O c'm ..Ila~k. M1p mLn_~a';"IlSLru:llEinnuuI 1I!ollO d,\ dl:l,fm1J • lE1'Ol1 del hm'l!JIYI!i~e n ge,=""nL~r· IDt1.~'1r el."ni'lltlr" 10 ffl!'l'I",uol!fltlul BilkIdi. larl!oln I!!d." ret' de , flr hull.lnmaktB. Am ...

hlll!I,yOOmIZ. IILloo1ll_mnr. )011110" lTIllU.eme8J ViC l\TaDIlJ~rlill dD_

hllilCO K!I,,~i:.)~ .. tLJlOl.'I~

tmll !;a-yl" ..t'lLlml,1:lr, YEN~ MA.CAR HAfUCIYf.

ILondTIli. 5 (A.A.) bom..bilrQ ID-.HI t yy,aJideri
Ruhr'dil.

Ingiliz bu g£'

B a,g-rl y an 0 f
Neden. <;ekildi?
SDQo-a. _s, (A- .) Zhul B. Bil.griyorwfun I~ifa..! miiIl'lB,~b;:-til~ ~b~ ruUatm AI·
Nail:.lH

~i\i bir bu~k:

YUGOSLAV
Bativekilinin

manys~'1 '"t ItlllYIlYI

Zi)"lllTet

e"ni"

de Jiizu v:.. gOzlNLru.n i!i;i giJHjy~t. h -]'1:1 .ru~U1fM!_l.Iv,Qrdlol.
~
r"

VilLt.an!ila.

~-"

[letllClolir

.fa'fi!-

Hang;

ml~ oldu I!ehirde

~ta. 1926

Tiii r'k i)'.e-lI' i ''922
;ya,ka.dlL:I'

de t.er:kc-t·

'<!.:II.
[l:j_

O'i'!~
B~

~

i Uun o.glcy.in ],IHlmdu indilc, b... tal'lC!r'1I! glui. d!lllku~ bu·
iu hil}at& ROzl<l!ri.
konu~ur.

I

:lulUkn~a

BclgriJ.Ua

hl!.llrlahimaldlldrr. 8ul. de ..",iYIl larilltl!lTW :,,·do!~indn .9IOnn mU--!l'tut. VlIozlych .. brfr.I!:IIK. hltSl1 1. l!ill'"n ;.m, ~ m;·nn..t_'dlan;U!i B.tItI~QnoI miHt I'mo£diati! biT' 1\111" 1m a~miIL I:'[] b"u~'u b-,If r:ifII(!_C I I:) I M''j r;;OII!lUml1; ·'x t.m 9i!lg:rillll, 5 r .... A.l - D. N. B. b l- l!.Lk .l'9),'lb'-=r~k 111i.lli Iktl~dil'll;llJl 0 t ('" oIm o{;,;l~""""rl"'r, nrr~[jr ryi!;1!! a:'I!!v,l!mlnir. "r IJIr"flin il.1jj11),I!ILICr"i-e ~'«To!!pc;dd~1!i "duj .,Iovln i"in •• di~rk"(1I'~ fEli.:!ll preMipleze pre f!!ll!.b edil· UC'\I'1''-''r:LIC[LlJ!llza,t::T1 tUfi, btElIYl.Il'I v!: IngilQ: mu,,'-d~El.k_~)'l:'tl~d, )l.PfiI!!.de :I-'o~11'IaII;lI!lfIIL ~I:h~r hllll~l!rn~~lIl Su.v.'l:klliloll ~ ~~ruh~!l 'Illmeillnin m ui!ili i-It!:'.ntl,.,tiJ. rlhlllin ~\,IIl'-liu yol Vc: I~u yol h~k. 1'i.1ld,u~.un.l:lan ~ ~ Jl.Jlo.me1n: Io;rnne tiLTahn.dl!.n I""Tk~d"mll~oI\. !?i!hll'tn lklm::ll·1I d(:lIlUmU mUn I:bdUor g&Z1:' Dim m tbl,li],ta bi!)'~111 til. bu.· klndu a bilY Uonahan v 'llGiIIi]c bit tua~I"U chII'! tll"nu.t. !f~efe"'- 'Yun n lul.llln tara.fm.darl i _sali tl'<ll1("l"cbl"Y&nttll ~WIJI\&rI b 'ekll IIt'Ran B. B&goiyaB!:lf. t L iHuin ill

Tepedel'en Yao'lyor!

lie B. HitL~r'l~
i0rii!friii'ii

,"'t

B. Mu~lini

i:I~

Beyanatl

a:

-

dOGma

fI

dogrulill.

V~.

ZilLPVCL[I"IjI r. ...

I~ald •. SO-:rlr!l l:C'f'L1: 'H!lf.o"'1l hlFBb sm' 13 mdik. _~ ill! me~ ChiNg) - cHi!; bir .,rylrlio diydbilirim. Orad!! .... dl!!'ta. mUDLZr",i Bit hayat l'll~aalak. Her ,,!!;y-dc!l elini. i!'Ill!iji. [II 'i'Clhni~lJ., Sade biT m~lj"et.i "''oilrelu Hiltrru.].;mn-L )o·~k ....

K"t~nC-eclc 0 I:i'll~rd.

yu:muu.

B yom Lln;aan!a

en. merIHIl:n'UR oim

-Dcil.Jffi~ miydi)

tin, k>runu kii'iiu c de emil gamll QurUl'Oriafdl. Yurda ka'l.'l.!pIlIlln_JI"I Af""lnI he· ITI~ dU)'!nTI.ll.itIl1lan:h. En buyiik i.::ltud.il ~l1ln~Yl:lti 08.m1i'i11 )'1IdM. et ~a:k~al. a~ln.da bu ~iEIlr. iO!JIl;V mllkul,/milolar.j h~sll!.ba b y~ UgI'il)'illl. nm2ml'H6 sClyhye. mu '"-~il:. cr!.; ~ ,hi if itL5<!: Iii Mtzi,i bu lam 1&. I .A.luqel EmilI Y Al..JId:ANi

Bill!?'MuhitSad b-1I I -i:ii}'!!-

n:c-n tl!lmin .... Ort.llll~tll t dah r,I:I' tiene ... l Wav'II!U Er;itredll!lII DondrLI ha.l, dallfl giivenJi .,..£ h:ut\11 bit I Kdure. j ~ .A.) ~ 11l.6lllr: bu"'l1 YIIJOIUIlI hr. ba .... um ndotnl L.en.,nJ .'" n~(!JI. Hedudde m'Y-hlll Itak alan U' t-IIJ"Y!lTIE .IIC I:.rllre C;CpIlI'::!LDt: jl'lp. Butp ..laIlI1 da bd,m:.!Ii ISlI!:lm ~~ nil:' td~" e)!.IiJ'I LtfiLtlll!fli li\,illm"lo'e 1~11 n.~tiJ. ~u.dur lei umUITI11 Bllikan. dl!l!runii~l~"', Q..J,l:nu I V/II v,:: LI. E·

hel" an bc.Ii:I.~nm.tedjr.1I

I

R.dy!)

IotrHi'!lni.

Yunanhlar ~i,ndiy.:: Kadar 13 5JD Esir
j

B. Z,·dk>Q'·h;. m",rnl. k~l 4jI'LlllIlllde t· k l:tlll~ talfa.hndiln rcddt'Clihn~· bLk, lt1t~ II.t ldn :!I1~'(I~Ufl ~c rill ti'1er'l\e • lifa cltiglni b ·ldumi:ljr. elUrrnl,Ur, B. Ba.gr;yanofun an.i:!si I 1:1. Z,'eU!<;I'1'1ia bill;.!!>~ . Bulgarli' nda h~·eJ;a1il doj:unnu Ur: ,D .. irnl Qla:r1tJ( lIlf \lzla,nlll, 11},urll 1-iW< ~dllin If~,;1t otLJ II" l'I!Ia !I..!l!4tlam, d ~·ilmll Vol!< t.i!!mlz b.l:r. ¥Ugfl9Ii1l\' dt\'l~U :"lhrlrtn'llYII Imkri<1l ~(]1dur, Bu ~1¥&IIl'l b~'P-:11nUIil \'i!' yannlll :,'egllne g'IU·jU,U. 9<1f;!il". sa.glll!m \'(0 U:rnlz blr Yugos~IQ~~"'a.. lav.)'.. kumlllk r&t!y~n bl!rkl!.. bunu ,~aMI 'bLldir rica k mmnlll!k.'l:t da.h.HIJlIiII! bjr IlnIlI.fma l[1olLU!l:lIl,-"l

~:f

".j!

kl.t.'

rl.tre

U'pb'iIl:lH'I<leo{J

l~f~~!lI l!Io!I!t'Uall Londrill, }lor:

tJ~..llr
5 P\.A.} Tim!:'!!
y",ZI·

'i::J!lma..JlfI<goll.Ofhld.I!Jo yilPILrn~.Jtll 1l,11I1l'i han:'&:&Lln blr Io:.r~ri'L.nl tE!lllLP I!;tml§t lr

Sovyet Karadeniz 'Filosu

i~Zi!!t.J!!~11i'I1JII AWiiot

mLLhab.in.

,C··'mhurilye
1 fjUBAT1941 A K T IF
IKu •.~
AltJ.g,: SI.ri
Bl.nkJI!lt , Itlllllgra.m

erkez IBankas
VAZJy PA.SIF
5'1!~a)"ll!!lt ....!II
~It .... iI'!I. ~iI'ill • ill I I'!l "''''II !I! II I !I'!I""!
I!IIj

IUJIIU

Ti

11 h..b',,1"1 c~ler1nin yeU~,jOIJ l - c )'.ni Italy,a. "m hltTpteR 'ii",",,~1 lLZiUnl tnhmi· nine ((ore Arnil\l'1It!iJl..ta bulundur. dl.iJli kl.lw Lin yii.zdle yc:di bu' "uEun b..hi; o'~Ti'llIIku.m'IT.

AI

URI, dmak

:aur!!"

'I

tllll! 'yII.PI(, Ictrr, fill h~lk t lion Ikl !'em:: '" ',rrrndn m~rnl ~ketln gco;lrdlll buhr ~.IJ IIIn111't"4i. !!lUll. II te·z hilt
l!i;ml~l".

1.1.n.

Japo~ya .. I:(-a :la
I' !I "', ••• Ii •• 11•••• -

5 (A.A.) ~ T i)'lO r ; BlIllTiy~ Hlllk Kommer! Amirrl~ KUZ'n~:!IO'V', Karadimlz FilIln1.L Ie· rnilerini zi.y&rd etJni,. sernilerd!1 kl K~erl~Cl'in~~. ink cyh:mi, Vi:' lil"", hUlfhkl nrun my.:!tfl_k.bel tllkviy;:t.-i !..lk1l!1umlll ml.l~d if HTl ir.
vrn"i'li$ir. HlIIll: Konmrnrun baJ!ld, rUin I ~1L!ll}'afl ~P,IU\:;Ko.munii,t; .hllla rrp
loCl'

16 ,OIJIll. 000.-

102.12UI~.21 Q.HO,!UlEi 50 2 ,~- 3.iHi.4:! 11 L116,21l2 13

ih liyill't
Adl

l·~.iil:lis,tilnl

Japonlar'

AJi:""CI i;
VI!

Ut'&kllk

f~yk&ll.de .

IU8S-.MG-

111

lV:uza'::ereleri
hildirildiiinl: ID r: Huuj''''m bU'lc.ilmetl n.m_~..,. b;:yanatt.lli IbYll.llm),li~ m ,zun h.r I J.p!lfiY. ILlr> HoLu... ,d tlh:ru;lIaI~MlJ &.n,•• wllll U ~Y.!TI
Haid!,;lil'dan

HU!lWI]

6.0no.OOOIludlye . ~i)H9,137.

Dabilde'kii :MliI:iIIll!:iirlH=
Ti,Jr;k t.lr
I.

Tcd .. 'IiIldllf.jj &DkDotlll'l
3r:;O.I:I!J~.21
I)U\lIld,e
1!dlI@'1l

TO'IIj,g, bild,i Ii:)" r:

s

'(A.A.)

-

D.N.B,

HONG·KO~G·UM S1M:AlzLNE ilm-o&.in.in idr{l'~nd!:, 1.1, ndmllIlIIn c:tlllil-l IIILttrtrlli. 18~m.i'cr imp ASKER ~IKARM~1..o\R: fmlinde biT antr~l!ln n)"ri )'IIiP" Tokio. S lA.-A.) ~ DaJnri e' ml4ll1t'~hr. ---0--illn In •. tiro!:. K{l.l'!lolll·d ne ..rcodilen r'C3II'Ii hir Lc:blli Jlllpon lI:\taI nnm dUn. blili.. 6.30 do. d.cnlz ~lIi""" ~d.n In.ln~IIfiIaZ ,,",£retil~
H,ong~KQJ\g
v.!'IiW 1M!: eya

e\'lI'akI

HQI nd

th.ri~h:ki M uhabirlt:r:
Au.tm: Sail ~JJQgrll.m Ji.ltullill. !:.JilivlU !l:JlhlL !lerbat D.l.t,~ bu.I-IJ),I!I(!rI • 5(l101r.;e rd.. ,,_~~r J'LMI! H'il 7f.
II! vrllkl

'I' _M 9 O:m.51

KIIJlUnUfl CI6 tnrl mli: J"luinC! le\rll· H-1IJl hlll!Zj Ile ,*~<!.IlIld .~ vlJ4.l 1.«Ilyw.-t Dcniliti!' ),nl. e'illl!~

p-n!lLl.i

,ar'ki.sinG:ir Ku.
!:oClIllijl't;Jjtllline

tl'vn.kJI IIJllJldb'e

b,lJ! l

ed'en

mu-zuel'lI!

~i!!fillJ

~

d6"'zJ~1" ...~ ;Bo:r~lu lilldllS:

H.HW.e Tab'¥iUrtri~
lJ .. obte ed.L. r KanlllllUD

kU'-fillfl ~f!I.-m!:'11 • .urn oLLfIIk llll.!I~t~n ledll!",ule 'Y1oZbill11ll1l • R_konl mukJahlU U'v,~lilln tlllda.,·W.
• " ...... ildU_Il.D.

kar~1

uL ihlim.idii

m'llvaHl!ikiymL~ '- _,. IlIldl.!gul'llJ medC1;ur. ij"i.:i lj'til ..

~Rinl".

Ticaret Vekiletinin Bir Tebligi
Anlc..:lnl, J {A,j-,\.) ~ TLC; rcl V!:'k..li!!itind~11 r.eblii odi!d~iml! ".. ' 11Iiire E.g!l mlf!lt.'IItUI tuhlJ'li PI.J·t'I~[I· mii t""h~il iqa...• ml:JllRunro'ethel:;~ bill' !;Hilde inkL~af od.orck. !'i~H1U."'" ermd.:. iizcreelir. Her Mn" n'lkltal

",~ltt idlLFml,

bildlr.

l!Iiiylll:'Jhi l~l'. 2(1,000,000 _

.I tp;jHi dil".nlz kuvv.rtlC'l'i Mrilfln. dim nc~ili!.-n bt" I~bll~ gtire

WIK41Urofl

karJl.lIB1 t1W(1· :W 1-19_137.1311_t:i99.426-

1-, Ii'.~ Il'Im4dulnll

Jc.u.:n 1!Ul2'1m: tarAlmdaiJ. "tid tedly,,'t,

HILZ.I.!i yfJ Y"pLiIlJl IIIIItm klU'flbkll Ii'If.tJ.n!I mlli>: blU 3"Q2 No. :u llrwIun mu. clblm:l! Iii" atm t.i:4u.\tWm ",~

Se.n!!d.a:l Ciizduu;
'1. LtlLl't B~m Uer

M~ga'"

~ eL7~3.l~1.11

'rllrk

LII'8lI'li.

1E..alw:n,
>\, _

'V'fi

TdviJ.it C-da:m~
"IC:Ul2lJ.llI!l,Sa • 'l!.926(10!1,!'~ ~:J.180.0Z:l."7

AIL!!'!.: !lnJI kl.£'.

e'j'6.30~.,I.tl"
;mill 1Im.!JIJOJ,1I
!;I~ IiIJ!liIIJl

'i'1li,.3b-1lAiJ.l ,~~ 1.2S:UI"J.2,1OO

(Deruht..c c4llcl'l I!vrAJu nudl· (yerun kU!]lhg-J !:S.hI.rn ¥ l&h.

:tb8.GD No .. I.U!kllJl!lM\
~illan ..... u
IIIULI.i;a'bIil

t vUlt (lUba:rl luyml'U ).
B. S!:;I'b ~ ~1I1l1ft "" tma.vUU

:ull~f':
61f11~ KUIi. I'iO,M'D.,iB'iO.-

'l'1.uu,ll'Ii'.nnl

'l'S,1:l!i.lIl1.00

A'vaPlIN:
• l'lJI ""I: 0.10\01.%; 1l2ll!I'ml!l .... 1lII.II Ta.IiI.",U.'lt u., ~lnf: Il.v~ • Eiazlnoya IU-!Ii!I. vn.<L-J_i I!.\<anll •
!:lII!zinf';)IO ,1I.0;11!1.[1

DiYh T......:b&adAtn
MtmA. 1.aI.",m Jut!:!11 d3'L' 1.z;1~1' • olgu dt.v1.1i1:'r VI: IIht:iiJIoh lillr1ni' bLt.k~ill[;1'l,

H '(JEll_7t U.08.1~2,- I',

MklLli' '. !lo/6 m:u~UldO - M..1ll"It V!!Ikl.lrI!tJ, Gflu.mllw~kl nlJan n-Ytml..a. VIlllJ~gllJ, m!, bu III.ITITIila:k [r. tad ",lng-tEin bOyUk ~1.. 1J!1 h.IU'f;::b'c mU.JHil'" yuJ"<IiLUJl m~.M.llt' y~rlll'rlJl.tI~, Wl!/' t,lIrIt· Bu. itiblllld« almilln 'haZHIIk. ll!:dI11'; hHYIt. ke,ref \'o!!t'. Ile.rl 8wnUitl'r W~LBo rtilU"il-l:_Ue llJlolll ml!!nl~n kur~l.an bir~efinm :ikm.l r:<;!lmi'l' "MLls!.! ImL~UI'" !l1'lnLdabLlll.Lflm ry It 1I1.Intnkll.~ra. VL· Q:czol\ulli.de t>\!Ilundurll.lhua'k SamIDgltmlln l'ctl,t:ll'~('k k'lll'1I1IINl :'I',,~ek g6I'Hi!,'rtlm :!Ilnl l»bni!ftJr. JlUH p~ SB.:!olnl_l' I 7 ~llb.1t I 9""'.1 t~. l,rBOO 'Ii; nd r 'tJI_I('bi! 1I1m!ICllkbr. lit drJd. II 10. N. oS,) RiIrihinc t1!!lad.i.i' ~cn paz rtC-1 gu· b l'don ..hom hllbue !fire .F'r1lJ111U: POSTA frt'WDUJU.QK1JERtNDE rW 'lidrnua. k~rarl tmlmL,tlr. TAylINtElt Ie bm~lIillild.u yl~lI!Clilk buhrBJ'1I 'l:'rwII.u,4! 'rIkllr-,OI6 tBiuilUl'1I Edlrn~ daA1Jraell.k bh 'o'U!I'u.t kl;l&1;w!tITLt-ktll!·

Unan, D - 1n~LII!!J'\!'Illfi llul( ~ rk II., BIMIrJIIllurdlikL mlllfafalll, ie~kllfin tam MIII~ .I1M!VlI iiJ*",U &-

*
*

Aj:.ns, IHab~r~Bri
BNlllke'ln emrlnill ,>,c.rtlmft.~r.. ro"u,ruI-MJn

KI

~Hl

d-t:, Japon b.ahll'i.YUillllll bu ycnl J1l!ri h :rC'~cL~ ht:Gei~ Cu.nk.inge gOlllrlrTi en Ilu'-kla:rm yolun.u • Q'dugl.l. u:ure
me.K,lb~.
I.

'I

vilk bir

ktanL

.(Iy EgwlmlnlJrj Kurslar,l

Vl:t'l

va~

uh

)'Ilpllel
k

E,g-ede eD.t

tan

._nn b~.
Vc ,"'lIZ"

cU, .Lcl'! ~oru

a:m.

but.

a-

v-

su'" pi}' !iailmdl:l dlZ. dCTIil pl;)'a· MlII.II.;drnu!lII 'l'e lou }t'kilda Ll;:ap· 18ra ~)'lI'1m. biT Iln' (leo ll'; Ii~ ~l·

*

laM No, 11.1 &nu n II !f~rQ K
it,_",.wul 1I\11UU1 ,

-.-

dJr.
_'" I '1111 ••• ! •• -",1111 ••

M'lJlbt.elif::
] 21.10iil' aU.·HI

1,Ii .. i •• ,' II' ...

II 111111 IfII II II! !l'lIlti II! II 'I! !I! III'~!!!,_.

rilt.m

HiRe~: Muiatelif';

iI'~"··i!!t!'

•••

llIliilliliiiiliiE.iII!!!

• iflil. iii_ !!liI' .....

1111 ...

11......

,

!tili!l.,ii Ii! ~.I.

iii"

. Ii"'· I!""'.
Ii

iliI!ll!···illit

liiili.liil..,Ii

..

1IIIIIili

.'.111'1

,Ii

... i6i)J1OO - I 1I.~1~ 1'Jl ~ O~ I '137.62£:1.19t.l!2

mLlJ~lr. '. Llzl)allJ, I!i ~ Pl=IrlOICt1 h Ukll:mlll"MEK:1'EP:LEBIINDE. U Blrh!~~k Aii"I,~rtkdlLli!J ~"nlZ I.I.)'yCL· SA-NAT TAHSiL ~1",~,1 .tm ntml..'o' 1LIU'i!G' 'll'o1l'RlI,l!.r.... lIikllfa. 6.'11 CHU!l1AlI11 - 'MilDI'll' *btoll'l1l0Irn, fi ISll!illDl) HII· i'37 i3:;ltl,l[;ll 8~ Vel!l11 1I. l'n mliUlc,!I ntH I!1lI!1dl!plllrLn.· kilmd lqomUn~l. f.rr1m.flmm. t.a.&lly • tI n L 'tahdlt j<; In ,1d.dd.LI kr!l8'ta girl.\!!' Ull ltLJIHILl IlkL loIewf:ye 011rrnl til'. tUc U'= aenrlll( Q~'Tt"~'1llm:'LllI td~n.L~I".[I1 po(1I.IIIldOLU

SlUIlbAY, JJ Cl_n 1'i1ll.V, vl:iLI!:l'ln.n yalu{ltli1. BGVl'I:IU~ ttl nde )'oI!t-L~MI .IlIO' C!n ]HI.IlW ll<' la.k'v~ IIrlLLt!I'!f!11 UJunIrL !:dllml!kw-dlJr"

*'

[1D.!ltn.

mUnklbl

SllrlloY)'JI."

KLrJUlltdl

poatJi. mLldll.r~llJ'Unl; ONY "~l j('1.I'1'. 1iI1r1l- dUrll Nn.dl. K.[lItLnmclnu pC!3L

mll-

Abdu'lha.mide S'Bn Di~ ell
A,dam 01 ii
(~I

mil-dUlrllljUnfJ: Si!ln"li!lunmerlin ell t.lI:UI, Urdu PC!!!!'" :mlhcl:llI'IO!l:tln{llll'!f~n I'1I1i.

1 Inl1l.le!

red!! Pfil: li_;o'kIIiWIli;lt) ,"I:! liltll!klc b~'m. I;ll'I' Il!Itlkb'lJ!IM a,llIn 'Il'lllylik L.ImIU.1l btl:l1;JEl.myo!',illl O'iIlmU tn,iH2: f1iy -t I, ya-b.ndl1 blr 1I:IIJllluk lllmlt i:.llkur •

.\j"UII

tOlDI!L

.lllbnIlJl:Cikl~nIIJr.

t.<ll>drn, 5 • 11L'!ll'1 Lori:! l.loyd

LORD

LLOYD

A_.\., -

}l.ru_~L~ml 10:11 ~·('r1\t ulml,tll',

,OLOU

~
S 1118 '9
]T,~' ,L

G

I Deniz LevaZI~Sa~.Ih~lm,a ~omiSYOlnU
PROGRAl\m
\J'Ii!!

IllnlMI

I
U!!!O

VA,TAN

j'stanbul Defierd,ar'I,J"gIndan
Kr.

------~----.--------~--------~~~--~~-----

iktlsat Veki.leti
Mildiir]iijijll'ld'ftU

6.Z-94m

BucUNKU
In,

S 03

hil.'boerk
I. PJ,)'

, ,4:1

H illl [ kndml •

prlJgT"",.1
IfOnll~1l

Marmara Ossu bahri K..Sahnahna Komisyonundan :'
Toz ~eker ilim
I8ti'" klllJ~1. l,~"mlo t'<I~!f'n

i\a"t
1 1 1.
,~ I

Clmd. X~ Altm MI~ KollI-llll:U lnee kiJtdiJl'l'& baII1 II! !;-IIkI I n""m trulllli:Il ..:lUmu., ~ Kuru"l

Madin Vawm
an

tal'

tM!: 'i!;II'II, tll_lut: !

11:;30 Pro!;"V~

11,
1'0,00II kilt! l' 1

uik. z1nQlrc·

~i

r.am 1~.~3 1\'~('1l
:!!-III!' 19.f!mrul<..-1 ll.~

!J&I'Rlhll'

lUrKWcr iIIRr'L~J'"

l::.!iO .\j9.0' hElb~I'~!Ji'I l~.CI:l PII!,rr(\' \.1\" it MUl-llol ~nl 1'1U'I'I IP]" ]6 1"J.'0
tn,s L 1 l{l,ll'i l-1li 1~.:l.

f~J'.',t ::ill

kurU" ma.n

i!llmw; lllijh bl[" yU!'\ik {elyc V[I rnll.dl!l_lYCI1I ;;'I[t Sllrl 1<IlJi'-fI'kU If\lm JJ,~ IHIIft 1111'1 II!litll. 'IIcrnlGnl~ kildm

lSt'litcr, pmu_~lIkll.\ "'liUll IllmM~ldtll'. :2 _ PII~rlTJtI 8 "LlbJ.l~ lit! cum
!li! kl.pmmi!ll.kl

rt f'''' I g1lno. ""'Rt 1:\1 dt h:mltt'll 'tt>I'l!-a.· Uzullnd~1'I

1
:J!

~zrn1r vtl&yi!tIrIll'l mukcz klLZll..llma batll OtmJam-.ut 1IIal'l1y ~I!I Sandi Ji:.i:lylllmlD tlJ1maletH t;lLI1lur!1 fO Up mdllk1 hct.on IIU iIlDd:tll ~Ill. lU' trp- in!Sdd baton .Ulun.a. b itl::l mWJtalll'fll, ,.a.rltll.fi:'~ .II1II' t6I1'~ t!1~~1 b(:t.ol'l .utum1Ln MIJ1:"t.IId ktiprLI!l'lQle htLrt.J ~'klm. <!ll!lIuben: Murt&.d Up;riU!!UIii!en bllll)! YJlI' S",yttaJoi hpl!IIlndald !Motcrn IIUtundan "PI! 'I' SILd!I kl!prllllllnil~1I s:::rr.u!!k Cmlll:OAlu tepBllmdl!:kl Ml<)o ~tltu.M& itl tIl mllnk~:U.!F, gflrb~n: Clnl k.ctlu '~!!pl!ll!lln~!)kJbet.on. I!lItuflWiIl.l'll nudu l b"-tl!BJngRL (llLr1 \.'!1mI.W'd~r<l!o t-.elH8lrtd'!'ld. liIi!lbln. l!~il.Ln!l. IImtU.I I'I'Itlllll&k1m LUi ri:tl'II'1"til _ B'l.O Mkwi!l1LfI l'bnrl.lt •.!'lIm-dlD PrQor~r MUSTAFA il.A..KKl NAL!I;ACI tarll'l'mdu JlS/'m/l~'35 ttl-riNl \III' Ill! numllJ"ll!~ rQJUIL-tnune. ,-....rnlh~nllfl!n 'bl!.tahllTr'l m(!yd... 'I;1lul.nlll.n lInyJt mailllni 00 Y1l m[Jd,= dlt] ml!P'l1lLUeyh uhdlllrinl!l IhlLi.e IlIlunncatmdlIn mlLlUlln nlz.un!lls.mI!!Il.nb~ if! VI 37 !lct malbh:lcrl muclblom.e bu Ihal~.fI ItJralil Dl11.l11um Ij2/Il·tl tulhIlI!!'l!fI IUbM" ... Ikl Y' I.;inde Ankarada Dod.LIIit VeklUIIUne VII fIIll. 1l1l1Llolfl! \fUilyel milk MIn III lda lie mu.rllUBt. oylClil lui IIlD clunur,

R!!Id)'o ";&70 rlrkl':!I111'1 Z nIl

JL

komill},.;1'1 Nn ,mrl ,'(I\1'1111(,ld..lT. . Tl!!mlnal r zuhk gUnli LlI.kRl'nlt cdKll!k Ln It' bll!d~

u
n
(1

0 R.iIIdy~ 1ne' 19.::&0 Aj

he')'C!

)1Ud1:!

Konu,ma

hllbrrll'rl ..\ m_~rtl{. 1 1'1-

ll!i nl~bcUndll cJ:!'rh' I i'i.Lm ,"akur, .. _ IstCll<lIl rtn I.! 1~1 [[Rill U ,,r,,t vMllktL!llllt blrlHdc

lTIUIIl'Y' n riD

n.... Klidmlu 5
:Ii'" h \'IlInn
(PI.)

~Uill h~~'I!U ::O.U R d :!l Ml.lZiJ;:: dinlC!;

v

II

aLt

k:emI8)'UIl' MUm ~

mU!f'lI.cl.: tiM', ll.~tltl:lhrl.f[.

(71111 .!rl'l nIn: ,H ... loi] ,fill ...!! m

H 1I)'1lI' ",(t".: .... 11 1!I1:ya.h I1l tJ iii •lila! lnC!.1! zlnclr1! b II h,t.!LWQJI 1\111 Ud ynnll 'b1l'Hlk Sly III v.~nn.-" yIl:mtlk Nlkd kml. ... kQI IIILOt! OI'tn.!1r yj.lzlJk krrlilm Itra.fl
~]m ..

,.%IIh!:!!1 20. 6 C:l!ml~1

no1.; ll!rl::'l
Im11!rl -:!3.:l0 KArl

n

Ko-m.ll~II'I'"
t]

Un h,i,DI
1K,If1!oUrllll

*

n
(1

1

H tid

t~

~J.l.n

21 15 R HI V'1I :::.~~
lilT'

r'II:e:!ltm~1 22.;]1) Jl.jl!.o.

tahm~" li~l~l!n fI)'uL HI.~~ kuru,

11111.0 lOQ tOLl WII. P"~ 1

Ddl't m'l-l 1'!'kfI11k tl1ml'lJl lmiIU allm yU%Uk LonJin IlLlan (.p !{[mU, 1!'1m!.l uk JiiJ:UplC. 4111;urrul'l

,

IDev~et Den 'izyo~a rl IIIa nIa n ~
T~ll!!t m.unm, fkl tan ~1l(I!U' D1UP klCCIt'Umln mlllhanimm bdfll III1rwj1 clAn 'I'IIl'I.ntllJ' parlllL \If! Lel70llLn 1'lU&i'11k ~UII! _t:q.n. ',"Lb. nlml,hr, liJartn me.!'ll maJnml! ~bMlllde gdrilio::blla. l:rt.akllll!'.rln 22~O lli'&dJl.I1J IbaFet muvakkBl!t tl!D1inll.tl.HI"lle l2l2/~1 QMJMIlJ),a glint! BUit. 11 d TaPfia:nede Umum M~d!lrlWi: blnll.&mda I.b:rn lahm KQml..ayoll1WLIIo

C.l'!tJan-d

U'I.1

~3-.t6

Bir M~mar

urillUIl !!lI.tm .n.hnll~ILkh!f', ::! _ Pazarh~ 10 bill R11 Pl1z"l't~, gUrI1LI III!. l UI dc, hm ~l1:,1!1 TI!ManC luplllmdlJkI lHII1i yoo bknl! 'ndll ynpll '.:: kllr, .!llflrln mt!ll 1Ii!!dt'lm. "'[!IrQ){ IIIInllbill";~) ibl her .,11'1 Itomlotyandl!. g rllt~bmc. J - 1, kldllcrin bu 1,1 11 11 QII'I'IJ.;lnrm~ dulr TJI!I,r ..t "rll<!lIIl..rHu

'~II

u
U
1 :I.

k",]t'm \'I! k' L"Ii'l'U I~ML Kordnnlll "u'l 1<: I'pElldL gtlrn AdJ: ko~.. 1Inltm !tot ti. Beyrl Imz"J,H llttn AID e!!p i!'!lII~I, KlI1m;g kut yUi;Uk

III, Im.at;

ura

MU!tatll ,!!IkJ1n;:;: bh' kulplu Ionic bl1~lk n.1,n.n )"UllllfIJ II ken II.n k Rl'aall 12 !I)'M' .. tm

14-1:::1.16Ilr d"n "l\1l llomjay
l\

1.Ii'I'~t

~Ik h:mln

LlIU'Ut' tllrlUdl!

mu !fj'l!n

iJUn Vr"l

mUrcaatle.n.

(~Ili!,;)

Almacak
M.. M~Veki eli Deniz
Miiste~a.thglnd,an
1&

lTILkr. C:I tll1n. ,_ 'hUrl~.

t:i'1!j

*

II
fI'HllbI,
liULndq

'111 011'I'l..10

II

,it

:

Sadeyai t~in~
.Bir' kllOlfunll. l.J\hrnln odll",o li)':n.t 110 k!,lrLl, 01l1.li "ill yullar-d.!!. elnst ylLt"l ta.tlunWl :,>1;HIOO kilo ti.Lc.h.yl'l.l':I. ~ITllld Ill1tin!lhl'lac.kur" ::: _ PIlUI.Th,fl lO/~"bal BU l"lIurt, .. g-!.l.,ij !!.. at 11. dll bl1'llUI! 1iIt-1"L :I. IIUlI! kaprlilll-drud k",ml!l. on blnn.:andll )'.plla.:: k.llr, Bu ~'" It ,.&I'tl'll.,,'l!iIll!ill1 mU&)'}'lin m<!' h.-r g1ln l!.omayo;.nd. rllrOldlllir. 3 - btricliln'in Ibu .,lrrlC! IJpl f>ldu'ldlOl'ms d lr TIC8'f't't nnl ,'a 2l'i5f1 IInrtll1n blU"~ mlw.kl<Elt lrmlnaUII.CU'Il blrUkll! ibtln H! -S1ia.UIIl lI:oml Ylln& m(jr&Cf."tl~rl. c; l1 .. 1 liD

u.
j j

u.
fI

Arlit muka k!!d1O lUll 11Ul'U Blli!-l:lkll HLI~[lJ1 rnarku _k'Cll ~I!.Ul . lIl" t ! l':Jlmll!l kUpe

[ Devlet Demiryollan
, /Z/9U cum
it.

Ilinlan
bala • gortU<I!1IlUzurn

g1ln11 J]a&\rIl8'l

),a;plllllClik

411&11IlOO '!.en 1I11rt6r

ten \ t ImIlIA~ fLlbu;lnQ~ u, m .:odUml']( li:::cri!! DL.!r"l1~ IUr 1m· T ala &calf \'e tk .... ·u 3i:lMl lIa)l'lll s.l ;.rtD"- ,:;-on: "l!rll«'l!1< 1.11' nIl! m!1lJt.c¥L"llg;Jnll,mil· I! !h

n

(l

111Urokk~,.l1 kllton. 1I18.,'J ttl.llli nlUn yU_rijk Bllnlk mavll I..u)ll
Dqll;iA:

rm 1.r~l!ntrelt mlll'l'llll baldc: !dIU'!),. t.cruml J,1nlIt pa;;mrllt.l 11ul'lnc' 21/2/9<11 'Cum gilnfl lIut 1:" e tallk edllml.fUr.

t8~~1

1 1
(1

~lmu fIlkllnd~

II nipn

h I~T

Ihlr de ~ll;l!kll bUr:tWUI

10: Itnll:tl Muat&Ui

~1~11 y(h:t.I'k 1~ln ttl.pl.kU

TEPIIlBA..!jlNOh
PBAM KISil'"

~EHIR TIYATROSU
AKGU'l
d 1:OC:UJi:

TEMSh..LERI

Istanbul Ha,v3 Mlntaka Oepo
Amirlig-inden:
1H \._ hirlilderl 'III: 1'\ l~ edt ryolUI SIIlm iiJmacaktnr. rlll.:la:JhidtJI

J'200,000

TIiIlrnJ,111~ilm bN(!1l t:l!UItiIt) JII'IIl ohm 01'1llIu Jo"lrmdr cern' .." klla muhtetU 1:'108 ),lIlI" . ~lIin :::!1~lJwt,e-H i:ufr'lll ItinlJi ~L!t
f.1II lCII.'KI.H', I

*

n.nu

BU

.liiTIKLAL CADI:fESlN'DE KOMII'lD!I Rl Mil Bll ~AM
Su! 211,30 dI.

U. U
(l.

klrlk klldm Kill I .U filvi tqll Itdl. yUzllk I ... l markll rNlklL IJkle:rJli!li )udm c 20M! nyr.ll ...It:m
CI']'l

Sl&t 21;1,&0 kol l!aii'll .Boar.

EMlLIAGiU.OT'f:l

KtltI\L:"'t
I.c:IMIJI4!rl l~ll'I Ibllet

OD.UAB

fLile<l1l

,,~"'·It".

1<1 "'~ lI:1J'm

"'"

:l. -

Ie PI!II zarnfl. ",kIlIlLm~1 III!. ~-,inlltJ <I1':!I:.
IIltl'lll'1ri

!I!lAti T1'!l-!'\ffl..Z1l!1 I,;Lndl! IiIIT uatll!

~Ira :l~ kuru~

Ql!JP

~.rlnllnu·fI'

h.1" gUn

C UmU!! Idlet"kll

111m ~lI1.d If!!r 1".. 1m!! A.!ft e.eJli IPt)

i;lyOI\[J'$.I1

I] ~r, ?t!)O

J -_
:iliad ...

ht.e1tIIlt'rtn

1I.;n1l k,'nopdilt yurll

'·r.fIi1tll.t.n

muhtt,'L

tan-

1

U

Iil.m (dKlI:kl,·t'1
komb;l'QII

I

.cAJ't
VII

i mm ~ d p!l amlrbfl kmn.M:)'Un WlCi y-arrlac.kur. 3-

"..I cu· lk y ha· lm 1I1ma

" .. pall urflanm blill I) -,lnon I 1£iI , a DllI.kbu

gUn V~ II ,t~fj tilr I!n,~C\ ' 1~1I111 mukablHnd \'nm!!lI!'FI. !nil

TC'k ){!!]'IIIIIUI lnlka zlnol,

Marl1lrara Ossiibahri
(J1Jm1 Arlu C.lU1 t.II.!II Pal uk.II. takon!

V'I!

KocaeJi

n
.3
1

1

a1tlln clU"mllt ~ ~..... kf)'Tl'ltl:lll:z: gllfU;:! IPMI ~7737 lUllyUl Irll liar! ldSlltl!lUl t
Snklz:o::;f' m'lll'ka

M5t~ Mv.. Kornutanh2Jndan:
1480 "(let 1.35:; Ail!!! I 3: .... d!!t :a.iil 'Taklm U6 A.d!!!t 7112 Ad<l!t ].00 Adttt

~1'. I. " Dl!nll. ..,
<

-1ft
~lnk"l Siltmaimlil !IInml .. nnmu'La!] ISDOIll Ion .<I!!l:lz bio yllJi~ Hra ulUl 1 fJ.& Lrlll .. t'k!lnbnl!t!!l 12 !;luI!; ,,[l-JIl tulhl· dL:' VI!k..lll.:.t. blnmtl mLll'l'll"kldl

1add

t ltkllL~l"Ul. IfITln
~rrnl:'l1 lUo:l'I

me ... aU· ~ (l&-

'Il'iltlltoln Nllll'L ~ell Ha,,,, .. l(-'1m;pr r'ilf1l.ln

·HI
;0; ..

nil ru.UJ.Y .. 1\ C'.~b:l

!fOoli Ull..1. II

...
V

1

11(1

1 1

C;;IH kill' AltrTlI~

!;ltt luipllkb IIII&t ]{11 Mr I!rkek 'blor klltTm B<Wl.U

101l;IlII'IIIK 'b r F<I!l<!'ffil!!lItc ,!lmlll.ll ~,

1

muuzrl

hL'1I' giln,

nrl r~a I;tr l!orin tN!Ill I>iln ~"iI!II PlI.t· 1r, 670 b ..a.uk muva.kklll lcm,nElt makttuzlllr,llbl1'llktl! m~1lI' ,lind

koml!J:!fOnllmIlJid K .·i!lUH Id}r. ::1 e~arlnllITl 11)1 ,""m"k i8l~Yl!'nluio n!"r IfIln FII' I!Iksl1lm<l!;.' lil"m!!k r to!'."~II!Hn d.. b~1B ,"In \'~ I.a tt-'!! :!i1S IIriJik: tM'!'llnllt]lIJ"l V~ IUU'ItJl'l1
\. lkllillllriyll!

!:nrllktl:

Illtl'lhlJl)"tll'l

mUr~811t.l&n,
~·ILd.d,ll.
IJ1lIj

Tecriibesi Kar~lSlnda

udra

17 !C!llem :rrulllt~1it C II!! .plamll mu aomUD, dnnlr

VI!

jvata

*

tS1J~,

l

J:l) 4';e!ik

tift. kRPllkh 'I'll Ik! ~Im ~U 'l:!ul.W1.AJ'i lJr.. k IlIbl'I Mat d 11I!I'i t(11kkDfI:n.kll \' NUl mukLiI lIJiI.m kol :<1)j],U ii, (In .. Imllldl VI! b~r l'LJ.ruB wfl bllliOnM III.Itrl'l yl.lrlHI, VI!! IllglI!rI lid etmll.ll tUruZll ta~ bu.lun&n yUzijk 18 Itn-!! rw-,-'alulle blr &de-!: mad,.nl l,iuJl Jlaat3 ~d't kapakii moot!.n1 lNUIt ZI!'IlI't mlLl'kaia OIIrna.nh bm'fl. rlibiUnli tualmdan ikllUanll&n YllZIli ;8_t Memhur CIUII'I kmk 'kUIj;!lk; }""I IiIUlU S"rklml mull Ir Cln lkapo.klI lIIIat .Aleli:l!ll ml!.rli!a earnl kmk kol IIIIlllJ

Orm~ 1P~1t. J, bl\fI e1b~!JI Mlli'ra 1:''' 11...,-1:1
Gtcbn ~u1

!Ii

pia-In.:;: elv .. ta
smun,.

:I! 1

lTI..IIA oomUJ1, 'VI!

dcl'i'llr .,aplama e n.la t),r,nlz

ceUIf

U U fl U
IJ

'lam..a. 1 - 'll!lihmln odllen 'lx4 II " 300" Ii!!" .. oll1J117 k.a1Hn lama1l1LnJ1 7t2/Un 'Cwo. IfIJ_nU .lit 11 di! KIIJ!DD~a

:J.a6 Me t 35.6 Add: 7'oplu k&ntar 3 Adl!Jt . 1.ilCUdJi. em. ve mtktAn 'YUIll ~ IV. Kar ambarm ll1.mClrjltm dw K!XMlI Milt. !lot", &ItIbM'Inda tan4m 'l"Illlen .2jl.l940 (upU VI!
Ko:dI.

YHI'I torWI

~e

VI! 1!'1I.pItVUUll

'l't.::i.a;J1:i
ZlIli

1&Y1lI .YTilnt t.t:s.etunn m ~lmzu zly&ll. '~I,m-. IlIUanll olrnadrS"l ll~n olunl.ll'. (jigl

Bu

iii kbu-

10.000
ADININ

,latmalm. 'II! nuila. I'i ,.11lflll ,;k!!lItrnMI J1i.pil :II - :UI!. mlnllotl' ~2~,flO Ul'1I alup 'f&.l"U1&mC' "er !'l!n j'l' -.at! d... I klIjndt! rnnk-cLr lIc;m!!!i!o'ondnn bM'I!hlz oJ]nabILlr. <l kkklilutn t~90 M1fIli kanl.lnun j_lIttldJ~ !;1MAlkll!! blrllllle I!..dIJ
1f~!I'II

llitrf>:l'I"

mllJ'lf

i\dt 1II.II&t

n

EIl'n1L!l11 a.ltJl'I

n
6
(10

Itno
num,,-",-11 kRt'lm 1I.{l1 Aiiatl 'J!:I ...ar' .lu.lliILu

I{!)I lU.tI It ayl!Lr 145061 Lon!:'.I" ml.f'KI!. k.o.dm H:Ql!!.

,Vfj, TOYIND'I,
y ..... tilt. ylJl'g .... Yl1ta.1!: ku:IlEIJUIIEl.k bern k~l'nJ.:e
'R h-em

\i!lJm!ly9na

rniJ.J'a~tlan

U

II

c]unur.

ill!6-h

u

u

1111IIll·

il Barn

'Is'tanbul Komutan,I'gl S,almalml Komisyo'nlllDdan
htr

I

1

n
60

It

Alb;j blle:z1k lli:erlnl!' IL Runz1)"1:1 hufltrl UB 12 lll1yi1r }trn kadm ko] Anti. AdJi el.Tl\ t/\.~It bLl' yf.lz1lk aUm KWt1lrI!' loci koly' Alt.m IIB,at k&n!C-iI.Il 4 173~~ l'mm."l'/Ill i.o!ljln Cilli ....... U Bl1l!.i1:lkll VI! mllJ'iUI.ln Y"'r~k ~kJind:e !-col !l.Ii.l&.tI !!ltm
.II. !,'I)

alB, .'01
~brl d

f&yd&lula.

11'1
p!!k

l' aSTI. 1 LI
l"EU!lJ'ON

aDIB

TllIlI~.

l.l!:UZdur. Adrea:

tstanlo-ul '~g(1.J'

KU~

TOTU

ABR.1KAm

.. 021.

lkIIu mil:tn. mn{.~hrn... Ii U:ra tl t tahmln Pdllen ,fl.!?!! m KIlli'IIIh! i,2.M.! d'nu. MIl'!. :1.1 de p&Z&rllkJa A.tm 1LIJne.e&l<ilIr. uhlUllm~rI bM!!!ilI :!S91 lkt. 00 J.Wru~t1lir. Kat' ~lollt1 t.llI lIta 'III KW·ll,tur. IlIl1rlrl.llmllBl gUn K'2m~lYI!I,.dl!. gllrW'I.'b111Lr, bllllkJlluln ~~m IrUfi \/'" IU."!!! Fmdb.kl~dIi Jo;.oml.l.tMilll: !'1It.m !Ibn .. 'o!lClmlIIyonuo .. r~lrnlll~:rl. t(23) Komutanbk mmt&kJII!IT. dLl1.mnlflo!' ya.(lllllCak !lIb bl1'l ILrIlhk nlllUtY.II.'l I~I l1/2/p.jl g-I.InU. l 11"M da pll.ZaJ'ltkla I::iI1f mllt<l!&MtJde lh.l.l~ edj]meekUr. Kat1l t~mln U 900 IllI".II.itrr. !jui:nUllrl!ll hl!r ~ M:Qml.lJlonda ~rlI· l<I!'blHr. bkklllum brW ~ln '-'ii' !I ",Uot FlntllkLnlB komU'lallhk ytm almEl komi:!y.ooun gdnl 111:1'1. ctlQJo Nallik ikInlrl eih ..U ult y~e n:rllmi>J.t Ill<irUle YlI.ptlrllru:&k 1'IJI~1.iI.m ll!lIJt1' l!d.Ih::n riW'l. [l&b&LI JrlbrUlrl U!bn~1'L k.krnr pll%M'!litI ] !/:i! 11<11 rtll'lu' ;JIa.at 111 d.OJY1'fIrla.eaktrr. y fltTnl.il.l:1I1I n.1l.I m I I-ttan 00 UI! 100 hi r'I II'lYtm U'WllJldBdrr. !;lutna.m ol'll h .. r jflln 'kom~l!yf>ndfL g,I!ITtlleti1Hr, 2u, 19-41 ifU''''. I:!l!lcl!l"ln !:'rlI r~ l'l1!!/'IilH ~Ul'le klldar rilLl 1'I.~IYl!1<!1"1J'I1 mu.yt:ne gill' l:ul!rI!k 'kIu l~ )'iI.f'lIIbllC:Cl'klcrLIlt: dllir rulleakhLTI 'vealj,cfl~ JIII.l!!lIrhll:1rlJ.n1l b!'f'l[b« gl:tumo:'l~rI mOl;"DurJ,jIlr. Muhwnm;:;ll be<! II tCi,noe ]In !IoiLip 1<:lU tunmab IJOOO lIrlldlJ". bteldn~li" bdli R'\lJ1I. Ve II ttc< FIntIbJmd. kamutBnllk II-1LUn BJmll kornLl}'onWl" 81!Imel el'\, .aU",

U
(1

lila nI:pt.!.Ye

eJmlll!l.l
Cl!!p !la&t.I

8 12 5

1 1
(1

Lcllill'l

gIlmllf

.D

i\dd 1 1 Albn ylkrD Meml!U.l' }1tG1IU'!iI Ad1 ~I!P hat.il Or1a.al prdl.llt.a etr:ii.ft: 1Ibn.ulJ ~

*'

U,
1

Il.il:m

TnlUln, zindrli

kolJlo

1
J.

11

n
1

UiCk uk f'H'~.lI! ~ I.qlJ &lUn. ~Ulli: S~ah ta.,r. RUm )'lli;lJik Tek ~!J: kkkpe (Top) CUmll'!i {lnC:lln urtm

I,J'nI!l!l

(1
(1

(.1. I

!:Imu ta.,lJ: Ilif&I1 HAlk~ P[:ltin nl~ hl.lkMI Ortael krrm IZJ. yuu.t IIlb u,ll~

ii'liflanta

c!eS:1l I!.!mJl.:!l pJl'Wi.

*

(0 (3
II II
(l

BI31 'ta!pII altm :yI.I:zillC :!J dl.,:-J a:n.ht.ll me I 'lIdllll I'wkktlk gtlm~
GIlmIl,lIl
P,,[1ld1lnl OIlZS.l'Llk

kllhldb.!Ll'~,t1:t-

'III!'

1:i1ri,1 Urn ~

1
(1

Pll.tin lflI::erlne Gilm~ ~ t.. t:.II~l b!leztk Krcli marlrll.ll Ic&dm 1101 ~t11 A.lpilLka gtlmlJ.::!

etra.b Rua

Hi 10

n

1

Sir mW!kullrLII.k D t.&.!'h III m, yU.dik. eln'ULIII lkl
BJr

n.

1!il'.lD<I! k.adm 1!1 I:I.!ll.LCr.l ~

rll.
p.III' &81

U y[IdIk.
Altm I!.lmu, ~~

J:l~R

yfu:Uk

'Ore kQ~

~
1 U.

a
1 1

~l
I.

kU;;llLk. pD'lant:.a

'Llof

Blr II.ltm k(li .&aati ARm yUrlflc: A.ltrn ylldlk (ml!''I;'levn Blr ,=IH Kmnl.Zl ts..,11 ~llpB . t' mevlfl'V1 tell: I.ltm

M~UiI' II.Itm yIlZllii: t~ M~u:r t K&dnJ. Jl:oJ sua.
Kadm ko.l KIUII:iIJ Louer m.&rlwll !roll I5Il9.II Om .. ~t ,~ kIn:k ZoIIlO mmab ~ k'lll i!3iUt

tit 5 1
:I. J:. '1 1: 11 1 1.

\Askarl Fabrikalar Sallna'rna Kom'syonu IIAIIlln
DAIi.
iC'n~ Ire

I

(1

Muhtelif
kat]

daha n~.... imli
(orunmeJ]~~1
yara)'sn

EbtaHa 10 Kalem \fe Ceman 2380 Metre Mi.kib~ Keres:h~Ahnacak
]il'!U:!lu be1IJUb.1.IIIJ1t c:.ku1 "
rtl'llUl1ll! Viii

II
1 .1 1 1
'1

kUfNl IBI1"l'T Ildc-l KllinU Itllflk ~;t-a.1 Cl.llllll, Jc NUlla w.l t p.![I 1-1 llynrIhcl .. aLtm 1(01 19J1.tI t!lItli m Lnl"U yilrek 'I"}l:lLn(le ~, n&tI 18 lIya.nndl'l. !b!'yrl 1UUnl' )'1.I ....iJ.CI 1t klIdm ko1 eu;U .. 18 IlY!ll'lm1l, 1Hij'[iJ1 ytlrll,fij !KlI1eBll UUrlnl.'le htlY'Ilk; 1\ulI tn~ ~i!'Ik yEIzWt CIlfflI iunl1: Zflntl fi'lM'~a ,!mmdlfu !!.!I!i!>U

,Sa.t' El:mu ~ tell Idl]:!.II lfIetu ;t:M Do'lm& kBlcm Vfl ,HM: ir..lnch" luyrnl!t:5lJi Kadm, k'lll Datil
Adl
!L1lI,

T
3 lL

iPAft-q

C.l
{l (1

BIR TECRUi3E PU~TIl il~mmde
yeo~ e z:ill ve
!min

TECRUeE
)'ir..p1fiiZ.

Bv~'

KdkrllH'm m'!!tre mkk bl 150,..amm md.ro mlldbl an.lll yeti umWDl}'eIIlm: Uhmln ,1!dill!1l Dedl:l .t2t.UOilira DI b' U.a lCi luli!Ol z dl -

pkl.! ~

Ibi~
&P

,i
(1.

c.m te

11

2U<) metr
.1Il.!.n

m IkiLbl .Ima.

l'IUl!llte-

la.brilfllplao< 14'~ dl.:> lira

U

lac wnwn ml.ldUrm~ I ;:un'll -tW

mukl!:&

komteya-fitln

lO.2,9-4:1.

pll2.arWds

thaI!! lid11~dCtlr, d.jj6!h lira

U... ~ .llJIlIfinda
1

tqll lkiJJI pldula aUm yil£11k

b~

(:am,

_

18

5
Iii

l. 'I I. I (l (l

Kl:rrn IU Idli madal.]'il. R. 0, marit;1I ~y&Ji Dlkd hadm kol A1tmk I_a kBlfmlrol B&dI Dc:pina mm-kiI. .IlUm. ko] ~.
DUll marK. lI:oJ u.at( AUm. y;Il%U.J: Km'nemol:ro, cap 5U1i Fld«marlUJI cep EILIitI Dijr ImLIUlU D.drn. oIlwrIi!

kW1l.fh:1r. Muv .. klkAI'; t1emlnat

IIM~ IiLlru_.tu:t'. i111.mad.l~

au

R[N Pf IIOJ h.. yrd VI! yeon i heir LlI1.II'U t, .irndi ip~iI:li eiekten re; l· rilmi4 en inee hir pudra iJe mudeUilI:uc bi.l' Lamia. k:iU''I9bnlmlftiT' IIi bu a-ayl!!de ciJd II!! biT p;I!I'Ia.'k:. Ilk "'I); ycni bh hiilYU venf. Eaml"T ve cirk.in bir L-cn. 1I:eru;liii~ tllbii r~ le:rile lIi.izdletir. Fazl .. ohn.-. rkihillld~k:i Jayam h.~ret bir U fl,MJ.f 01DfI .K .. D'UI liropiijii ~ ImtiYIlz.il u.wlil e-aYHinde iki h f.:r:la z.a.man ILhit d'lITUT. HAKJK.A TEN FEVKALADE

r~l!lm
rUIl

Ul'l'i'i.~mol!'r'I ;;(1'1111 (8m Yerm.elo! m.ti:mk1ln

l.kdlrde

y".

10

15
1

Y~lk o.manl~ &! brui Bir.! .Mahmu lYe! blrl Jabmbull be,Uk zl-YMt alm'l

yjnn,Wk

Y't 6gB

5
lI.

r;;rrilh ~ VI! y.IIrw bl'yu k~l{ll"" l:Ihl.bllh:. eu 'kl!rlJllkiel'ln h,,!!'.U. uP'ltrrn..lyuinl "o!Im'lLVi!!Wlp 'Im.llll'l:rnIl..dIJti tAkdll'd' .. 200 mlltXil! mlktbIn(l&rlI ~ ahnamilll. ~.. rtile: IIoYJl'ililyr:I da ~I!!'I'Q". -c71S1:.

1
11.

o 8m !Lilli

tlg

groin

'lfl1W'm~ ,lI1tm i'l.ltIru: IW1 ZI.W:: Ire bath
.~ ..11r.rnd'

"W
lin,;

*

Ul
('11

.\..IJIIIK

Singer Cl!1!I' .il.8.B~ Elm!l.ll tek !:&:tIl ldIpl! lfetU lInedtr Altln. bilczl« 1tra. ~eAi mad nazarll:ll;: _ klll'c ~ tll.fl!l1l lk~al ~tn l.fll.den bllnlkU 1ro1 IWttl Altan UnrLne b~l pll'lanta. yfu:Uk '

1 (] U
kk

YfJ.'I'IllI:

RadIn ko1 !!Uti
OI:limlll k!IJ em A.rl.on mu-kElll: ~ KI)~ !!utl Amlr mvlmk !k:oI !lMit

'l!ld .. bi1" d.Lr kll ~ drr I.lmM .lctD', Tallpllrfln III illr bul IIIIlJ1'Illlle· 'e blnat 'i'~ m"lCtlJpl.a A!!kel1 F brlk&11l1' Um!.lm M"dlirlUgn, lfItr.PIn l!iatm &lms :komI YGnuoa m "-C!llhtl!l.rl. {UP)

16

(1
(1 1

'I' 1

1
(l

,,,,Uk

U U
(l

IH.9T:! sayrl.l kadiRl lIuti :I!. mark&11 ko] U
Lo'l:&rl 1Iil1U"k:& 1101 IlI.atl

11

BrR TEKI..IF' yU.ruo'iln bir bll" .. F1DI Kr~m k,it;piijii.i ha.... Tob· i
il~ We dijo:r l.arafiru ~iI herhlllOl!i bir pudf1l ilo:: PLJdml"Y1nl2, ;ayel ..Kr"'m<lo kiipiigu)1 h.vi plldra ile _pudr41"dlgID1l1; luaf di· iCo:r tllr8Fa rlIIlZU1ID daha ta.l!,I", cI • Ii. <::1I~ Vii! d.iIIh.!I. CIIlip g.oriinmu· YOUI IIlfiilg.na Toka.l,on pl.ldr' 'Imn p-r ,ml iad!! ~d;:-,-iz,TOKAw LO~I pudrat!l'ur. fe.vhlirde rasL,II:l b~r.n yl:l'l,j il KM!i yudlT. Ion pudr.

'1'&1'&11 8-':_
IIL4N
rll:' A.'I'LABl KW'1I, 'JI!O
,1IOIi MO HI! Bql.dI nuJrtui ... UIIlI: 1 I 1a,,1 SQfA tL
Ii

,

Z
(1

K, iI.$ rnil.rkllll' 1CJ\.,dm 1IM1 II tI AU.IIfI yU;-!.lM: 'l'a prrUmWI &IUD yIlnik 001 .J!Jyt:1L ellP
1<01 3ILoti Orlll.AIllIdii I'!1fjJ'1

U.
(1

Ad} yl.1l'l!k
20-16'11 ;!I.IJytlI 11«11 s.mtl ka~ A.rlllj mlPd'kl. !lu.t l:eJI' A~ A.)tm, yII%Wi:

U
WI'

n
1

5
,I
~l1'lant.a ~i:!_na.lCnn~
,(~()

5i

WJiII

p~

liI1.1y1lJ.l:

11:1..
:I

l HI (I
I

k,Ia

1~!)."I1

00 iW "00 Ii_i'!' mbnlelUtlg~

lGO -"-'.

'-'100

llUQ)

goo Kr.

yoktur

I ~----_J
~,."

.

n

n
(1

~O 5a.n ~im I.IhlniU,g..lmlli !laL'J ..:In~ Ivl mm-I<.II. I~ol U T! 1l'!\llI: IIIUn ylll':OIl; lII:U.\"ro:ilu 'tcsblri Clti,glll 11th1lS1 LQnj'n 11:01 1J.n.B't-1 OflU! M'inac.1III;lrt kJ)]l kll tlCoJ.dmIrnl I!ull C'.IIPIl. ffilU':k II. IIILezl'klll:z I!~I i!I l'\t1

u

.!Jill 11 MIl

(1

n
l

"!.!\IklU'ldIl. yurll mU~e1I'ht'r&t 'I,"('!!I<t.l.re ht:anbul Bl:lrtoal~'yd!&l _ rn-.,.,g", nllMlunds t-eJlhU' cdJlml!lktL!i DllJp bUmUzayMEo ,t.Hai:.I'UJI'. .u-tt.nna 10r.liQ41. pll.J:artdl li'f 11 12.fl'U All g1mlui ILl.t 11 de In.!'..,k(lr mJz.a,llMI! II.IlIOJkllnlill ylipllKillItI:R'. Tefhkiye Ye te11Miye .rlbi mll.!lJ'atlnr 8.lICI)·~ IlUi Ur. Ta'llplllrnt mua_yyen ~nliPl:'dJl! ~Iondll hUff Im1L1l'1ru8.llln. {.fIlel Sllhlbl Vol N~l)'at Ilml_Lldlgl MllIliIlI.ril: ~1ftfi1:T'
Ill:. VATAN

n
(1

ElIl1iN i/A.L!\U ......

To.PO' mlll"k~11 COp IJ,MU

.MA.TBMSI

, r,

'COMA 7

VAfAN
C .1\

Evl
L. tr

0

Ii. Loa

Nil, 3:i

SUBAT' 1941
Fiyatl:

T E 'I:... E f" 0 N; :241 :16 TELCRAF; VATAN 1st.
IRA _IUIIJlRUml

'OGLIUMUIN MEKTE'BI
Yazan:.Ahmet Emin YALillAN
..... C9,bc Sa,. muda
I'

AHMET :EMIJt4'Y A L MAN

5 Kuru"
rre
[)lLlollJ ·,IHIt: ...
NoL '!>IA 1(

SABAH

GAZETB8

Balkanlarda Heyecanll Hadiseler
VII:zarH [e;I Aim Ahm-at
,lKun.m.

,

.. r 1 ..... •

I

Emin
en.

YAlMAN

I
I

I

rES'J, 'i:!~~~l5tll.nd~i
lSi ~1IiLbihJ,i,
Ill" ,

• h5.d,:i.!!e!I:li", 1 mul1ilr.n me9I!!~· gOriin.u)'cn· ki

~l~

S!!lk.onlard.a i!!~~'1I!-.1 iii· aeruza ~ii. BllllgtlM.tsn ve YU1!'0511LV')! nln ka:Plbuml :yakl •
~hf,

Yngoak~',It.

~lIn

iI

erm~

~~it venlltg'" ,,,,ZI "lmllyitui1n .~ n. ai;lsa ISDy.cm~lir. Bulallr J -ltIlm ~e",!itbl 6.iJj, naz.i. t~zini elShraJy;g, HII.~i:atam _l!Ih:t~ z,ImIMi Yahudii muum<llerin. rtl'l"ii.ya ludcnbeJj Bulgl!l[" eiyui hare,WI- I'iinderilJD~ _ibalJu. m~'iI'Zllg &tmu,t-'1J. M'IIII:s.(I]ini hawk h4i.t ijni., d ~ Im1'l~il ~~n Zi'i'i!iIo't. Na~n .8. furmMrnl Ii.bi, olU'l1.1i1t bUI mle!!elc. Ibdk.Jild,aIY yidlu~ic;1 l!I'fitlel'i B;a"g:rYIllIiliD fF' Ill. 'kilbinedCD ~flu!D'"- ~e&ik ediY;jD'Ii. Ei1;eJ Buagarii!M'Il bl1 'hiidis.eyi iii bll et.m!:.gll!: hLl:a.!M;u olu')'dl Ziraat NaJ:lnnm mtiilUlm:n Ihhi ir eber-Ien u<!!.'I"ii geldiil sOyl',:nir, mesele kapa,mrdl. Hilibuki 3afI"Ckil bLl i i.Han~J'I !laht.i :5~beplerden de, ziroB.I!Il l!j.I'C:rind!cn Ii.: i1en gelmrodij:LDi oI!... k~ ,oyluj'Clr,
bir nazmn bir k.ahin.ed,",
ay:rll-dl.

l.:

· d ·i ,_- .···1 osr ,I' ... M·ll···,AB· • Lik: M· ese [-es tnae k .~. · uertmn rtessastqe Il · '. Yiiksek Bir Eseri
Ithittin dLin)·ada nefrer~ ve ihLi· ~a he.kirn oldu~u ~ir dil~ikad-, .. Tijr1.;,iy~eloe rfll1.pl bir ha ...a I~· ~

-.......-

""H.

Ll~noi.l!lZ

B-IH·eU.o

Vlitilnm

ibi:ilii:l'I

nlil. k

Oim'lII In.

~.I"I!"_;'IIRum

(-",~E.dl biT ICV i VC a 1,t:n.K. hlllok:iiI~] ic;:indot: 'bil'l~anl til'. 8u [ri:iZl!:l floe11!:.!!:}"i h.er fl'oC'),den C' ........1!1 MiHi: ~J!. fimLzLn GI:I'lI gihi.i~loerirt!l!o. sl] hL!l~oerim!: bol'"'i-11J,1U:z. MdZl}'e ail kuiii 9

I

I va I

kii"ki.irl biZ ,t.ald~ h,~lm"!jln<!J I m~t 11"l":'IIli.intin • lItonlU ["a~1 IIlb:nu~'"Or. He..- ifitira~In, her d.ka IUOID !:"ri~~nM. 1,1':,.

ve gi!n.i:llu bile £v~admll'l yudl!

o-L

k;!;~m

gl
rn
11

sl16.da
Q~

boyle bh li~~rI k:ulJl.nJIml.Ua t d-cgildil'. D eme~ ki
NaZlr1.IIUD,

t"n!lJ bilgJJlgm

ve

lIoe ....

inilll mutI3lI1'O'F.

..ahi'l'I!~. l.ll"u<Ll
1:1:

nll:zi

DON PIEK rlo_OHIM
81~ HASlER

lOll!:

V1I!

i~~nElSl'l

Dlmlilo'!lml

lEIu giii!:c1 hi a, RoIlm.a.l'l)'amn

hir

111\~ril1i h.bul ctm& 'fII'(:' mihveka.t, mil. hlllaul!iWldaki teklifle·

rini reddetmi,. tam bitanRlk VI! 14m Bul .. I . liJuili pr=l!iiplerin~ .!adlk k Imu dt~m~il. Bu niyctmi ol~glJ YUJ'DlU i~ de gO"fC d~rhal ~.aTpabak hix ~k.il aU 1[11,,nr,

GELMieTIR
DUn pek m U1'Hm hili'
11'1

be'r £1'1I

ltii¥lJinde yinni '!'~nedif 9OclIkI (Je bel' b.ec.r bir ;l.[jreiin "B~'II ~'iu-erl aek:Je'D i1c.1 Y"~lndu bir rh. tiy.an lIa i!.lfry"lH, buluyor. DerdlDe allka enyor. ik:clildi:i>i.n'i!!

gm

Boyle bi.r v~~iY~t 'i!;;il.T'!iI:tmdl!l, ]I k· hinlc:ule ti.irlii li.irlii. !fya:Her ~opbl· n1;)"O'; Ahn~a "mtcl.i III!! 1'01 till ~ilCU.} Oil tEIlWii'l'NL tiYillli h,· .IIrTUZU luti~ ,k.hnclI ilrka 111'1· dan iiI,keri h:cll.1o.uze a.kkl I.cl!!k rnJ ~ Kill~!I:':!iI!. Yugo:sl;a'lo.,-a vI!
Jjul~aTi lar rna)
lCQlWzIl:

ml"ull'. ~~ t3nd Id UaJYlI!!l kadJ i"l. ,""i!i ~t'>I!.Y~~r!I!!I H.IJbeooslIl'!:orID 1lZ8;P '11'0 Il'Jtlkammd~ IlurtDI"1'Il.II.k mail:N.ilJle HMYfulI~ !o~lnr
h~rmm;l!l.l'\IIn". h:Lh:l"l!o 8:!'a.'imI!1I, bu
.~llllGfit,ef(! lIiIlI

Y~rd~

kaYUPlIJi"rU1

yolliinna

ill

ct·

lta1yanl:ara"
bulrtmmtl""

uk:ere

I!; 1ft.

.r ,panYIL

rne:!lll.l~yI.

inU· 1P~r-

'uy ..

~"yemet Iiln1rJ!oRJ alAn iptidl i ,i_labh H.!IJbet oeJI;giverleri

tekl:zdl!i tem:ll'!llll.r oillyo:rmtL'l. Hab r do,~ !tlklul!i:!o Itbt:mml· ~H. bliyllkhir. 11'11 k:1DIPI1 '!",!1.a l lya'fl ~k1 mallJ"&
D!RDl&n-n:-

DU~
i talyam

for, i\.IJ,i'ailil SiI,dlk, bihun ~at illh g'6 ru,lerim!l:"'!: har.eketlerine TOIgmen hi~bi'r Zamdr:l. m.lloddi mccliIfJ}l.t !U8!f1Ii111UI biT l!-daP'ld~r_ Hilttil. m'=t'I~nt dki~ldjfLii rul(;m, al'ka·

da,l.mile
a~!LlmDJI.u.

Eg~, Almany.a.
gin~.:.dl:se

an ~IAhlll

kar~

durae, kasked bilf mak_dl nc

m..,.

dl.D

Eon t '1rlllpll.em

III ed.llo'or-

IKI YOZ BIN
Kurtarrna.k

A.. liil ruhlu Cumh.III~lfcbunlLZ, bu a· d;J.m kndi tElh!l ahndElIii yardlmd ... byiu.nl.l)lor v~ miUi) bagRam nyada tilo;tu.
hytl1'.

b1Jl "umen

QllilllOl.

!!1'"8!1

Yl,p uk
~!:

gJabili.J:? YIIII'~l.aVY.l'Im ked b.ir I~ca· 'Ii"li~ti ilMlia, mLt.k..bcl... edeee -m.i. bllliyorw:. BulgiHIsT.an ayru ~yn
Rl ~~

Bu t.lrdlroe

Imdm ",e ~ukll.

Miralay Sad&., ~J b ir ::!I. d.amdl't'_ Umumi afT, kafi gom"lu· )'Q'I'", '~D Viti , ~uJlk d'lm udc

mil

MiIllol ve lnemD.ekt:hn
Y,~7';

elJJ

I:Jfak

iflt'Hill

lUil .En ylik!!.(:'k ~'l!hkem(!,
H. \ t

lbilil! IDWttl.1II.a ~ dikkllt nahlu MJlLl .!je:6miz

'i',e

mii~.!t

Bu nJal~ ,iI)'1I:I1 de:r~b~.. <kil.lllil.lI.tl~ u .....ecl:!o

>itllktlr. BQyle
Ilmdll

:m_1l1i1~r1o Hr.nt 1'01 pi
.1LfiIoI!.mds,

b:H"JI'

'ULmi,o

,g-[1'I1 dl!.'ld
kO[l1J.'j1J1m,oJ!1

dem gii.,.rtiir. Fak:a.l Alm.a.nyanin, B. ~n.l.a.lda.ki a3keri nUlk~· lo'emiClr. .rl!iiI.ToI~l'l bU'f.J!l!Ilni bir harp meyCianL YoIlpma.k. ~iYI!:c.egiln.e de ihwn.al venrI~ kol.y degildir.

~an
mnbd blr ffiIlhIillImlc

~1:1 dcf;lldlr. Badooc _kiln iNnm!lldanlB.r 1!Ii !&atbl-

a"'Mlnda hlilledJlOOCk kat IltldIr.

Bo)' I!! hir
many!!

b.;ud;_~L

ku,l!IlJtdil.

A]·

bLl ada mw;'Ilm bir h.a.m Im,meme ve god a, &iI},,;J;IlI.rU ~dl!ln

olai:.ilktJ._r. lkim::i ohul!ik, iklLlfL:nad a yeni,(k;n m Jy~ n lru;r;;1. d~man ~Y'd.iI olKa~u, hem d,=, hq..ai, hc~ ti.irlu. ma.bru_m~l,=!.'1Il. i50rlup it an, OZ ,YLIlI'tiamn HI:: pain.uJft;!; O!IIITB.iI ,,13!Wl mud faa, ebril!:ge B.21med. en ;~OI;lu, ciirerll'j ,Fedall:.m.:r iM~n lIT, •• O,,"UfiCiJ. olar~k ta In~ilirll!!ril1 Afrik vUiJe:sifii laJDa.m olan. h"""etl~riM: vc A'II''Iutralyanln, I HiI'IdlMartm. oenubi Afrilallllll, y I!:l1j ZdiTl ~~mn 'IN! lll.rilll!:! rt!n.il!l. hl!l.zLrl!!)'aeail BLiyu"1l. BrU,il.Il)'lI 1m. l;larZltor~uiu ~,uY\"£th'J'me AVruplo h~
~o\lj

ilwullada bOylE! blJl' lMnM ,-aI'I1JYDJ"!IIII, bunu !lalb tJaJ:trnlll'ld.II.D h1J,urlllnUl Uk IMIndaJ dl:fl! ~. 11IIIlliIk lellp oocr. (Ioyll:' olm&!! Idl KOl'lt "!llpl !;'Ihl !'I-11I..~nlto'1I11'1 HII: pdI mllhlm "'UU~l!r Irllll kllHa.rulltJ hi .. d!:,'let ndanu b'll I, mBrnnr '~IIl(-~II.
I!

yy.rdi!!l clOlltcmcrh~ 'dlyc i:ll'i"lOr !C'!'it. yar, Halhllki kanun )I~lloJ~ke bill i~i h:tktl!: 'lie tnuhal.!une: cdccelc:, ,MemlU' I!!mci Him;;'_'£ct V~ itil' J lrd~mln "" Land.!!., ill (A,A.) ~ Mi.illla- 'kara I~i!'~ girmiye l- yllL olu.p ~iI f'raAlUZ .ajilln:!ll blldiriY'lIT: 'olmll.dliml .ilJJijl,hli'il,c.ill.k bu m;8ei Dally T d""'rilph oa.zetoe.,· fl.' YQictur. _a .. ~ "'I I hllb~ri vtnnaxLtdir: I 51Tl.d noni.i, yin;: p.ek ui~ bir 1<01'11, Volpi M!iI Q,lini'nin mu.. hml~ yo] Io..leriy-or. 82 )'a~m.dll. ralV!.dl II'ltllIU!:': Londra)'a gd!:rek kJ ihtiyna III ta _'yede bulunuHa~tamll i~llll1i muL~-i.lkJP bu memlJ!lkeh!yenle~jrill'l!l~ gliLfi 200,000 It!!.lyal!l1rl ~M iy r:~i mocl!lt. Imil'Li mliz<O!.k~re cd ecckti r.

Ic;in Kont V'Dlpi'yi Etmi~

Mc.icl'. OmrUniJ.n ~~n.u gelm"Lf, I bi.flik icl-eiIiJlini ne 1t d.1' . -tfL' rut. ~ b..:I1lnaz ki ail . ~ a" ~tu i!!Inl'i .. I hir dl!'li1~hr.. Bu h~ .. rll~Il~IDTI!1 1l~:fl'l!-diP;:z:Eii;d dllffi, :tOl'I ii'leof~mi v:ttf!nill ay'il.&' u-il hl'l.rek~t. bl.i!iin lurk -kalpl;::. m.lleL. lkrlill e-tmIYJ!! mUVi!ffi!.k o· biilsac .. ijl dl!l..kil.B)lEI T.:ad!!.D' !!i!iriHt.· Irineor; der~ mI~r DLra.Ir:a.Cllx' ~IY • IUl"!Iamz '. dldi.n W1'Iwnll'. c, hskkl " n • h !!]...... io;m cfl iyi bit If:'Vogi det~i . aUYIiiIT. Y,_,J o,ug!Ui ~prollil:l\1 i:ipiiYlu, .t • n.JZd ki i'li.ikUm VII!: k:ana:tli ta!lhth dii:erleri '.... ati!1Ii h.v_I"-1 tl!'('llef.ffi~ k,kil ed.,~ktlr. >l:derr. ~. ,{Adrad. K!'rnaI: On. E 11 ~u ~.(:'~["b - d· -'~~k k if d I)·Dr. I5On,ra vatim topmgmd 1If~Z. !!I. ufUrtO~ _ ,) e •. -·1 - 1_' merhlllJllup y4!!B~U mJJlhaiTir ve eden bll ,~~~u ~1i~J ~:~!I" ~- 8',;,rnll ~ek ~~~l!IJml b\Jl~l or. . me!)us l\rahi:m A1acttin me ~

m,ilI,e..1

tin

VI

~

.,_

,I

'I

~fIJ'n

==~=="""'...:::===========================:::::;:;==~====~~~;:.;~========

D n 1:nlllJn ku~k!.lnl~nl.l hY'Dr, dulv.l VBltlina. k.o{uyor.

erl·l.

M.illl ~mnlZln. gi:i£I;udlkioeri

lUiMd!!!o/

hu m~ledJ!"\t1 t, milli

I b.m.tzd4dll'.)

riifmti~.

Bg

oportaj

5

bIti ,uy-

MUzakofR~r

,Ncrede

Y il.Ji 16yQi'?

lilIZDk
,I!ukl!um

fC mIl'Y"'Z:!!l!

b4In "ill f"l-~1!'!I gl bbr

tablIyes

Iuup :r.llfl11IDmd.a., tioll Iftrrtlommk g1l lib I!nII.kNU. h-mlll".'1'11'!mid ~ clf'!l(Dm I ~,r:h [Ii) bl!' !lulh amID_IIIIl'. ker Imbtir dQ~f1iI! <"lkaMa kminnlllil dJ~o!U' b I.! ..:Ier beldemall ClItt o1a.ca!llttl'.

Lomdra. 6, (A.A.} MI.l8i!lo· lil"li lara, "" •.jlft m hlelif va.zi.fd!:rB de kqJ.Vo!n ...m.l~ oilin B. Volpi . eV}"ork yol~ ile V'(:hy'ye 1>:11:1-

LkLl !ii d D o,gu_ai Seyahatlerinden
2'/1/194'11
dGKu
vc

Miihimmat Do_u Avam

mifttt·
Kont 'Volpi, Vidh,y"de
bil"

yybek

a-p' n V"," u''rl a·r 0.", .·Y eni

f T!!.III~U:

pI.,,iyetHe

]r'emd. y~.

m~1r'. ,OyL! Ml'IlI'Il!:dllwol': Iki. bu.lyan mi.iltC"l:Ii!I:I1l~ F"ra.nsl:il:Soma,-

I " R 1b ..lm-,I kl .,
Kapllyor

IUt.a1l1 uncmcie
zlILa.ml§

d(i

vil!JI phW!lI

IlIlil&llkthr,

gihzlcfin a ..hi!lll'lda deru: lIibi biJ' n kjiYe )"DIu. At~l!u~lIl~nn iUb'ln... d . Ie e ~Ie.dnclco ~lIlk u.zak

Bu aahada In-

ba~

'!lie s:o'k. mahdUI
l_;U1I

nak:liye
Sl!ll')l".elt

imk:iloRUI)'"II,·

ouhm.1!.caktlr.

GAZETESI
G'unun Siyas,i V'azi,yeHni
~o'yie Anhlbvor
BAI.KANLAI\ VAzmn

ADY

Li&indn UIoI.I.:.ii~in C bu.ti ~ Adill-' baha Fran~u hl!thndn is1.ih.d~ cdllm~i Rii~IQlUl tur,

K d,an R ey'e,oy·ma. Kabul Etl:i
--C

Kamarasl T a h si s,a tl

Ankara,
I:Uimh'lH
L_,l
-.1

Ankaraya)- Avdet vil.;iyetlerine ugraY'lI!u Buyurdular 6 (AA Rei4i- " ..
eya'

ietJl:iL
bugiin

LDn.ci:l' ,6 (A,A.) ~ Nu· Londr<,!'!J (A.A,) BugUn Sliindaul galll!!t~!!l.ne Av m k. rna.l'nmciil. Mb.liyc Na~g.find'erd~g; 1>'1' tel'ST f"ta lB. F. G.. iI"I Sir Kin&~lcey \'\IMld, cem' 'n bir Vine :r:annJ:Clldi~ine BorC'. I~ A" Coc;.k InllihC'li9"1!'I mDh~:I I!'~' mily,ar bOO mil~"OJ!l l!I.'tc:orIinlik),,!:ni p n.ylllJ Ve-v II Porle izd!!: J1!IJfili.z rhlBrla doh. ''II purl '!"Iri II fln' la!u1I!:il1. I l~bindC! I;rulllll:lmu-Lur. oldU: IEI- j Nazn·, bu m(jna~1::6etlE: milli ~.... myMleril!l: h dJ!:' muznk~l\e~oel" y~~ tim klo:!YUII'u:.~'Iralanll'llJ
!r',l'u.k'tlln

r-~---~4======:;:-1
'" ''-_

~m~ JnQnu riJ-Undr oo':,llI(hklan
Di)'ill'baI.tIT.
. ;jrva.1, .

lJ!!rae

hlJluD'l:iuktillll
Iii!

!!Olllra

'11:"_'

m:LLJl::'TUlql:

eOI1.

Eliz'IIi

,1!:.. riUJT'IIm.

Millat~

~'.n-

t III .,." "',."killrilya
Flo

.,,-de' bta-

YUrJll"'lD~'an:llr,

nm IIIC yo] tl.lhlcail !:III, m ~or;h.LLIbi'l' am iJ ka.l EI.eaktu.

daima

pdmakta.dl

r.

~

G.ucleleri,

Ne Di:y·mr?

A LrruI'n)'l!l. harbi b tb!mlek bammmdlln ~4ti bir Il.cllee !ith118.11mlol. i.mkin vere-c:ek bi.r !Ia'had3 bUJlIIl d.iII, buooan kat k!!,l faz]!!. rLaki de
d\:H:lilc gDn ahr" Fakat bur4aa. lngrlizlcre pen dWl"bQc:gL k;.. min ~dewek bir l;I:Itk;an bulm.,na. dlgJnl!!. VII!: lngiltelqo'c kll.!"~ 1:1.J1II;I.n. i1l<l I IJ;.zlrn g-d.er> kuvvdlcT ,1.1· ye bCi,Ii.itlcceij:ililJ:: gore Aim n}' nil'], t.iili. bir IW-YC i",in bll ka d ElII' a· glr bir yi.iit dd~m~i;i goon alma.!ll ~IIi!ll!'I'a<lln s-iA. of t1~J X X

,Lon.d.fiI.. 6 ( A A.) - AJrikjj:· Clio ordulan dijrt ee:J;lfledic [i'"'at: ctmd1~ gke DUQe,

dLy !let dllRYU5md.11olup b~tmler 'muhLI!Im1!1 i.I!lti,k mlal'lDdan ~ul't.ur. il.cplu(: "",n1hnm: mak il;in B,ijyklk. Brii:Bn~¥a. mur ~DlIl'l Land mcIJj.n, B&Ut: 1&1' VIlzleaat e.tmok. ii~l'~ir. y_tl hakkrnds. Lid mUblm I1.lib-c,l' g,!!'I· ml'}Ur. Bu ha1:J.er1n blrlM gllr • AI· m;mY!l.l'lID 'l'lIgoll1l1.'i' top1"1lklllT'lll'ldBIlo asll:e ..L..."ln~ gc<;irm!!lk lal!!blnln l nddct liD e"liJ,mi,

tan.da!ki 2ClO.OO[J ~hnu.mlJ. H",· be~ vatenpervodoeri ¢c::lerrnill

.imm:.!i

,1-h.bcili&- [hl\le-tmek

'fiIlZlT'!1li ill:l!.ila. Alt;lE1nlik lml d.jf'll~d&1e:n _I11"1l =1.1 t.a.hltlsatl &derinc ,;rlrm kiLu:illl'lllr. Rlhttnfl reyc kCl-rmBo!!I~JI k.alrul etorlllitUr. Vi!! ~kcldi!!r I: rvann.da polia. Am~' f'ilQI'IiI M..neWMIa Ili'l!UiB" IK:r uma. d.1iJ1l rlyl!.dl!: mij. HOliOhllU, 6 (A.A..' /UDU"lk!lUlID tq _kk1'Z, bit Y1I:zl.J,odil! 1'\Obm hek.1 P lflk fdosu m,an1!JVI'IL ynpml!k I.IZt.'ih:f;I'C
UUln

Bij}'ii~. !l:iu;i.il!. v~ giindliz \loe Il"il!!ihoi!lr<::~in Ii'Ok P'CIuhl ~ III ~d1.Li1.il, l.oyya N: lenil, Uink.!arJ, I'IP-_P~im YI!! mC,m'I-{Il!J'!'i
rlnI

'biJd;,rmc:llit~lr, bir ~k, vapllfl,u 1jp,lIr'll t"rol.:~k1.c:

mO!..:lraJ1!tnn,

hal!:"n b1,i,tii"

~,Ief

ge~

i~in ltlkribr.n gi,il"lde 12:.5 milyoe :IIterli"ie bal& goldug,Yl.'Ig • .iiY]i:·
mi(.tir. A'Ji.'iilm kamllrmn.

(U

am]:· -

II, iSli. :5

M)..

me-I

n Wlflln

O(!.I'lizi! ~hr.

,,;!,~,",

"'II,_.

I, fill oil ko)

+-

HABE!15iSTAN i PARATORU
1_

HAILE

SELASiYE iLE BA$BA$A B,iR SAAT
LEZELALE~I

I{

ET'/YOP/YA

TENNOR!"

" HABE~.lSTAN' EBED} YEN y A~A YACAKT1R"
lba h-Irl\tl'lc ,1i)1"'C Ihll),Hi" 1!Q' H!1l1bot,1.iI~ m-..tilnm at~ ZI'F ,ind1!<n ,eidd~ Ilrnil!Ue korkuyo ..... i!l[" hir ,m~knl! a~llIlI!I~ ib· l.ll.ll'. "'be-~tgndd~ H ... ... Ih.flcl i il dIf korur:nak 'ljm ~nRilte" -YI! kt· U:ra<; dUymuf Hlllibeliltnn qini ilk. Nf YUfiII'\I!Ii 'VIl Kant Va~pi yiUllll4·
SI!IiH

I

bu I.idm" kutlflrll!11I NDamI!'.rldin NeoziFiI'l yazlAmI n'Iiika il.£ ",kuT.II.td,.~ Nimmeddin inem[ek~timiz.dc H .. bq, NIlwau ~ iryi ka.vrll}l'M.
~_,1!In

AIn:w:!i -

~ ....

,kmll.le - air,.

Ma'. ,iiriir .....r
De VU1,

ne yo

,am

dq?

VA-TAN

'1,",,2

.941

BuyOk Tarib! Roman

'ehir-» Hem/eket Haberleri
Belerliyede:

Dolduran In,san Seli Ibret ve Dehsetle Seyredilecek Mah~eri Kalabahku

Biiyuk M,eydanl

Valimiz Tramvay Ida:resinde Me'lul'Oldu

Piga'sa Ha,berieri:

,_ ,51 .........
i-I liri

Bu Sene Yaprlaeak Yollar

Un Fiyatlart Arttmld.
Ekrnege Yeniden Narh KOnaCBk
·nil.

Maarif Ve'killigi nin HaYlrb Bir Te,ebbiisQ

w

t'Utel C.. ilRt bile t:rbcli ~dcti I"tlllu ~1:!!~m;)'t:!lJ heriflt'ri 1.1 a. yorlndl. bill' muddt:t i"inde .III!j;IRh U Ve mhay.rt I,;u~:k bill' kl'l'II!i:II1~ rl.:lc do.n~rek~ ,It!!irdolllhirl! pMllI¥lIrak GrKlIn'i _ Hu1fluI: ,;Iil,j_h 9;t:l:lTill:ktll' bir .ml,!!!vhlillmdc yilkacllYOf. l'aL. 1 t -i lz. Biz hcr di ~il~hli. ~'Mh~ 1;11. ~~n~'II:l'~r '!I'e her ,)'11111 laIn .... I!' I" ~ .b'~<d d .. mI r.IIU bn ~'~IL olrn ••d.a~11I1 b~I'I'(hk 10 I' e '.__.I8Q, 'lid m. ,~ lei rlJ'or~~, I II "".;,.nl b~l~ cbi'. ~t:: oIUliI, gnll ,.11 ..:1... ..... iuNn II. Jo"ll .... 11::;:;1\1 L k !-.,.."CI ." venler in zor'ba'lgu y~ltll:n«eklun. n4!f-ret, In .. k.IIl~ gJDI 6r,,!.Ip~

T-Illlr ellelinc 1. nt .. fln lULl I

~t:.;irdikleri

manaurei

muhMl'IfYle.lil)"Cye nu: tlir.p dlU,f1I.I-

IIc-1

Klruar

lil\l lI!'n!:' ),"nl

)'lIiJ'!!Ll\cr.f.I

)1'0'1

.Q-:.kl}I

1rflnl .
m

"".,'
J~ml~
.III,

L~

<, e

umm., ~.... ,.L :Il., lc.;J
_I_

n au \

kif

•_ kU'ltik

EL}'CfII'Iur.

II. IIUI

t

&k Id I
I I
Ie

;:;11.

~I)-eh
>.

d---'; IC'U., I d" - k:I··~1 r \"0.' UlI!U Ua . -. '-d- I
u

['·U<. If CI.

llI.. h
."

H

<::)'-

IZHln

kG

. 'b. _ r'~ryal,lj! ,Jumm ".~ n;e~.ctlu N,,)'\'.~ h 1I,[Iln fjn~ ~~lt I!loruktul. l'Iahbel b~I!,f'jlI bl.l d~fua 'I't: I:Iria". !l!o-\.mil .. buloflu, ......u:lu I.. 1 L~ b·' ,. b ·111,w ~ .. .'_, Burall FUI1-I1 ~.,. A,il'1I e "na: gU ulu!' a~ . ~ HUlr mey,g_l'U d-cld~Jlllm 1:11111L I f III ,,_' re" .' oll.ru.1c Y·rLla.caMlr, IAn b IT nl,. I rillia II t, ""1.' __ -.. • il left:1! haikm ]u:no:IilEyine ,)'1'.11 <l!rAluniihu'. SlLl.klm 15 qu ""' ..... SUI.,h n~ t;:&rf!1J. u,mn,nm rn - . m i\in .,.ILnbl IrI.n Imdll si.ik- m~t. Dh'nIII!r·olUl, Boy Il !I'olu dl. y~. m" de miRbl:n:lc i lC'nll ,. N)CII:I hil" dew Fbi d.1 lin land I· nlGcn L&mlr dll~ k, fA•Or"". _ Bulhp .F.leilln oni.Jnil! .e~m e- gm! ··rdll, Du d I.. rttlk"c lIllllihm.t mll!)'d I dl. rl'IIUlnaclkn:den lOp .. nd_ all ani .,lllm'- lfliy~ __ ak., ktipLlru OilUlloC iCtIr. )a.n, Uf, b,c, d .... bq !;:LEtr !fl' - 1m hcr .miuIili}"t dC'lr'inc:e-~ T-..... L_ .:a " , ;r _. ~ "' "LlVarlaJlr UI vc IYnI.III - muc.z:z:U1.In.. akooret \'!: lutbjl~eli iu. ;rI ctKofI:lIklll. Akll~Y (I' .. ~jh _ E-d~"horIIln dUfCf m U ~di. " II U L·" '"'I '",," k • , I hdill Ilaliah'ii ..'c scracf.I-"'-PI Y'O arl I.,.rII1.wl'" ..... 1'1.1 ,!'c~~Il ( r.~.~ . 'l',~\ c (,Ark.. 1 ""AI ~ ll,l,VIIITlu d .. )llI!n1du lll.mlr tdll~!'k~lJel'!l.lD llI,n\lll],lji,C: Ylon'lImJ¥C .. 0)'1.1 1
0.._

Ilunl.rw Ir)'e danleye

0:: !:Ie; ,_.l l,\:tIlIOl!

hI

ar, J." klathklillirl

yuz.u 'I,l,1m.~u, I_~ L I· .. d' m.lI:n"-1:' enl'u HI IIHlilil IIYII~lII!n bur I1lU-

b

lu,man
I_ ..~

ftr~mml ~ltrlndL" h't"'l~lll' ~·!l.J'mll.hUllfl Klrdllr !Jilin t lid i r, If-llll'dl~(' Fen I'II'IlllIW rllLpl dl'rI;:,~.. [ri~" TLill,d Uml.lm Mi:id'LirlljJhJll rl;!".IY~t.cI 'll:"iin1l'K UUI'C pllill'l'l!HI iuru' ~'''''o:'Ft'k UI1U.LID MH,di.ir VI:: j'Hl:!:Td!lJfll,lU·. BII a".-.e YIlF"ILIlCIif.! ~oldlll,r uhc miid\ir]nilc: ~rarliyay I~ "IunHl.nhi'. !Till.z,: .eli tf<i ,ri 1 ~ip Y"'Pli~1'I Ie_amy _ el.bt!.hll Yol,u h-lj" ...,ill I!. iiauindt uz.un .bir goiii ... rlo! bl!rab,,::r I II" In "'e .da, :110' .. 1:>1\h I ~'olu II ,rD1rl', 1>1,,,]1) Ll riJ,me },Ilpllmll ... b ZI Lrdbitler ~ h:tm "" , d .. Yillrdl vr h .. : 1 l ~l, Dlu'1JJ C % '" HIIII(,lo~lundlUli b'd' -, ' r, , "",I- at Y rpL ftTIit!J;U,.., 'lln'lr-ktQ 11.11. I' I pi nl& 1t~M! m!!Z- dot .. lmmI ..nr, ~ I. l ....-.~;::1-;' .,_lrMa.. 151. rm y\! elBun.d Il hu ~i!I( gun t:""!I~1. Rob ,lja.YI K rW'i~S~'" II hI! .'!'IL' KIl._ . ~_. L I .r, l'i'Illn) II},'" .I!I .. k.'H 1111(1 ol.a.mk. aOO "IOn ~Ir VCIIIilWl!n .. mh.. m '" ar- .amp,., .... II koyll"i"t "lie <'It Yllnl Iblr ~!oII'I-U ~r ,~ule"1lJ lI.yni !kudo bl'lllldllj .ipa:ri c-dl·dlilini Y l:mlt,IL' d _j.)'01 .,.IIJ( ktrr. ElLI lIur lie 1TI1I I"lLhll.. E uk. I~ r~ln bu "n il:Y'i'el II> roCt '1'0: ky,V'!i~le I!lU ¥'lin a:n yll IrId1" '>'of: 11!11~L'1!I 2 ldlO!lllltl-1l 1 ka-

Vflh ve Bd

tijYe

Rd.i dokto'!' ..ui:P-Ilh Trrll!,!'fIvay.

I ,;u:ljll:'Cek otr.nwllY I!'lLylDi'I i;in ~Um,e'ti'Q'cizrd!!!:n ,Ilig,v~ ml.lnlUl"~ ii-

DUn topll1nll!l1 flya!; mUrulI.a.o kom~.vorLlI detlmunclt~rln ",n "l'1;:,'I.UII.- TIlI!IS>e 1esine cl k.o)'mu~. T run ~EI. l'I1B.ludu. [\li;!) r if ill iii Inon.ii rmu il:llm yal'lJjmll1l1 hakluJ'I'II&k1 'I.t\M;-

IO~c A ar cLa adiiIHy~tli ir h~yd imlamtz ve bil. h.a5i>1!l yab .. n(,i isrnl ~ulra.r imli.1l1
'::l1li

G

Ynan: OC Y'IilDIZ
au ~11:!1'"d~okudu~\I__

r.

'!

Vi1'llJ<dlne IIflll'rtl'l' Mklll I!trl'l~tl1'. d/i."iz, mtJl!!ll.I!d~r'I~1'I vcrild,ii~ bil· F.m.1"I:klllllr VIJ drtLrTi'UIRCI]U. TopcI~l'iljli'M' r.l.r, BI!I. iJur~LI!l Amcyik • rIM: 'OILil buA'rlllylan hvd elml)'!! 011111111 rlY .!pari,] kllbil a;11),~.1tlu. bu,,1 dltrndnllll)!lf'i pl)"UII)'1I a.f1 b, F,IlJi:a.t bu IIp.ri, ;:liin pllmewi. yi- jt'l'ndo IILr (2I!OO) t,gn normsl IIIJA:clIlY n.e zaman. m.Utn&l!!kd"i.lt. (20001 1011 1111. !!kl1!L1' buAday " ..tDlfn ,I.tlln'l:ml

rl!!runi,ti,

Yc

ArgJd~p-ocll!li tn~Jm:niye'l!lnd~ hi. !:H'H: b..~larken Yi!ban~L it.-

YENI
bl
r

T

sJR. HAT IHDASI
',m.
HI~r:n1 at' Ie'

I'~mv:)'

fua

-

• ~l
b.O

i

e .i:-yl'I!o 111 ,
~ 1_-'

r.Lr...~ JBjIl
....

I!!I"". III
,i

-

1:"l'I1~~

._.

d:1

L

•• ..

I

:r:!lnrlmll

-,

rllll~ Lkllf.

,Sc!balllH.1.

..

mll:&1 I'YI II , Ylncamllll'l;),'i! an ' mil 1:i!cm1" I rUlB I clnlC' k UZI:!. "1. .; tJ (-mlr ft' SiJkr'~!jIh:! bU~D1an bir noty;:ti.·
~ITI

-I

au

°dlf~ I

Y1i!1~
_.1

-

'b'

m kWlrrllllC. NDrmal btl~-d"1ID fly.II:.! '!l,IO kuru", 1!]o;lllr ... 1:1UR"~.)'ln LII I.l . - 1JI,30 kUI"1.L~~l!r. DlI!tLnrtencllu ideA'I' }' bll.· tr; lluldllYIn (r.[lO) tonunu frrWlC' I

R1i1.1 I!:d~nu.zdi. U:t1J.n len~lcr d· de hillca.k. Icerni ve i.I~i hil 0toril~e l.:lIhip "I Gilk VI! I.i!d!dilc: te bl!'y,,~lm!I~1bir ma}uyct n.~~ •

m~ haJIlar-s.aki

11m n fli3ini ih.1-

ted

lr'ac.tlk bulunan
~ d.\irt:til.

bu bUyiiIt
is~n

kjlllp[I: CI-

tbohretlefi

'

R

d

Ib T l. . d tr ,6~1I1m '10; .
JI.~nll

;_ 1m • IUllmlnln

1 r~C~ !I;;.Mm'!iilI:'1Ii c:lQQUJfL.l ..'.. _,_, .• - ........... roll)' IICrr. .... 1 I

1~&nl~~:~n~1

'·h

!I!~,=",

II~ ""ml, mUtllbllh1

-I

11IiOO, to;ollliUII. klTl' III

Il.f"r

"'~MTW'llft't.

kull.lloeilklllrlni "l t''I'clt!1l '''1 ~I]I("' !l1~rnllla kabuL ~"" m L 0 I ilh , 'lJ.J:df'! blr [Irllrl[rt p,'lmdl Top!,._111Otl 'kabul I'tlllm~I"'lni

..n1.ol1~111

.w..

._t--

t .,~~

I

Tr!lm",.),ID.'r1n il.lu",do,k,' hatllllri bu. ),pll vb.iuLr f~n,,1i pl.1.k.l ... 'un)"lin YD_ !lQl1Inny firm. 11m. h ..ndllij "Cl_ rl)'l11 , .., rcnk~n mUle lI.ii 0 rllk ro:-J.:tilm Ie, llim hire: u~ p'k_ tI:TJlt:k. ycni rep'.erle dtii,ptil"i .mcmine kllltt: idi. Sir Vd..i.let 'HemIni' r r "~ri!mi If. . . mliJ'HIi.ld bLiluli n hy!l!:Lin ,ipe.Ma,,;, I!! _ Tlllud, HII;rbiye • Ak.. ri~I~Ji ,i,e ber h!:f b ndllj"m da I'I!r.y 1f\ .... i _ kIIl'DLi!-I'. Tdulim" I!:!bi!mt:!!l i.. l'lIt1hlijln in bi,~ be,.'S'd" b M..L Em'
tClu'Iini It k11l'. Iclf h:~~b!-

m.zilll .~IIIt: lifilmeilinin

iii ml'llll!.rl ..

lu:ril.her

~r-

TRAMYA,Y

Pl.AK.AuRI

ilGrllfltld:an

Utrj

l In

~ll:rmll,l'l:rdlr. FL)'I1~ fnlkr~I,(fi.ne 1>10mll!lyr>n'U YII",t.lkt t"tkJklll n lie indbUl'lun nlli.klk&'l. l}](1uA1ma k·ll'! t~· Urdl(Clnc'll:D un c;uvallllrllllH fly
nl

t ;r8k ~;:::.. h resm.i )' pac: kJ!:Ircill. BUII1i1ll'ln Ilimlo:nlliillo An.illopedid!: de .. :imdiye hod ar g.a.zct,= ',II: k it& pol~:mmll!::da l!:ird Liiiil rTI Liz linrp:'lni lulrlclarda. ortil.,ya ~..kn1~" Ilin r.rip ol~c!lk ve hlclurnu:d;); hi,.. r.l'i blf hkir vermi:yc..c:ili.i.,
fif.t;:6ikYIIQ tiI.m zlIm.Qul'lr

R-o-I

WI'" kUru.,tan 10130 kuru, rllma. ma. kUIIr nrml,lIr.

I~I.·

nis

mll_ 1&1'1!1I. f.tycme~l fa ZlUrll,J bq .hJe.w."

l-:raMI

!.-

III DM:I!.liunu fOKiilC:ll'
UlU:fiOl::
L

IIIkl.,m kh.Utl!:r' c:r1:l!ilnWl

bid ..) olen
~L. _,
~111[1,~

ill
I

bir

.li

'I n ••_._" --,._-' I L"d • 1 ."UOUJ.U ..u\=Il'~rtn Ci:.. ~~ oLvlllUUu UlUI11J'1oI11l h!!nn~ h.arpt.rld All LJ ~ n 11 b I'" II m art' I!T \"II u.ua I!! 1 II II!! nl II I'I! zabltan .. Injd)'at \'~ il:all.Uarl
JOO(I

\·1'1 tlr,
)"1I.I1

K.nkti)ll
Y1lk

TUn 11 bLrtllrtnl!! b~llkkaJdulmln" mOUl}'lk \ I.f'.lu,
r 01 I'll.

':'Iilli!ilc alm>!!.JJ illtol!>mTl.l!l,letl1r. BI.I nt.bu 'i'al ~ll'Iillld", bo:rl!b~r b .. l1I:li III II nn w:ctirJlm~!ji L!iin dn· hal le bbu.l"r!rI! ~.I1'I, -c~k.t~r. PrlACA..RISTANID'AN .s~PARI-"

BIl'" 1'!1!i'~t TOf.lrFli>! Onliln rUn!! Cla.lm norrul btlildILY R'~mem'!lIln·
Lllm
I/~

11".te:.(,I' E.mIi1Qnil

LI.i.

'Q.lZ,

III......
-

-

tn.

~~~jll'"U'r1>1:"~r"'"

1 ZTm!j"lIlo.n

'DI'IY,ml!oyi ~ b:rcyn.
lLJl"IJlII%Ji

M~jyekoy.

I"", • B.:)'ua nn IIJ _ Erruno.nu Mrl

be}"u. Kurtu_ m vi. K~rtlll_ l!!,;:ya:;l,.Talot-

butd.lI hutd !J

,"crmt'lt

de.rhn c!.lfundii{i:ti%l'lIiiL b,a~a bUr nokta da vllirdl!. Y [Ii. hilll'ftum Ic.abulu 1Iiu:r~~1l cpeyc:;c ZIlTIIAft i~i!jitLr; .iz_lIniZLQ b~1'1 t.. nflumdllft YiIIII'II:1Li1lrl1Zlli.ifi dc.l"~c ,fllrkoe.tmlll!z& i:r ~ Ka !;jdd3. k~ alay t'I! ~irtdl: bu Ill!:"
kc",utIL komJ:1& -u;I,oirLl, .... : 1 }"ol\UI Dler~c old.uiun\.L m 11.1 ~~rJ,: b ir "'UZ'\J h. il e Ilnl-llmill.IIHI-'
oj!Lkar

h;ln

f1rad",'l'.k.ltli
mecbl.lrl)'C!tlnd.D

~Ielerj

~!I. 'i'~I'N'I .. H'

bulunmumd'l.J1

IIn1 jIl:f'lmC'ldll'di!"" •

It"

Bib'~ . ,m~l<-d1.am duLdl.ltllin 1111- IlUliml, i:lnl"rdL \'UII n[h·Lal~r olD I pal V~ Ibundan lOor. ml ~nAn l.eli ibr~~ lo·e d~atl4:: rfe& bunll bu mnUe :ka.ydetrn!ktl! ll!hll- Icr-d.!:ol< mtl"lLSlrn bur&da 1 olEIC kbr. d.,e:c.d;;. m&h~[l k&la-bahldh. 1L::'k g(Sstllnn!!\,III!J'dkr, IlnGnU geZ;1 L lomIlnl allLr:l.k bu :iILlllIBunl,1.I1n '~iN:Il!! ~n;h.l 11r blJl1 _I .a~ KI.InI:'I ClIIIllblnClcli.LplJlurlLr. i1ICi. \.r:\tuU f>n yltkm bll' zarn&niJ& IJI·
t<e

Do yolun !il rhnl bll,llb,a,l.I , rll n. ad)" Ilm l.ldtr, Bu L' vUe ""C t,,..1Ju', I"IllculJr. ~&rllllr doll teemmlUl d~K:rdr. tit· hllJd IllIcl I )Jp .ltc:nd eM'!: Rl!:lcn . . IIICI II! III ~It F .. tibl.!d Y . Yu b)k. k.llblli)-·oI:ll ('Ilu'P' OLI'Ill,dl81 ~r:!'-"II!!U bir li.I"IYVI!!IIt oldu';"uou 8ireurn ~III' IBu,:l~n~~" iI'e (D.iJliWCl FAUh - Edlrnel~JIp'L ~IlIU !1U~lm.h:lux I:CILmHte-dir, " .... tJmll11e blru. IN ! yasarllH: blr g. I!~ YMi Mil: ~11U' ~\·l"rLII d!ltll.l bLl.d.l' D'IIhli.Y, gOru.'!IIITI~II!'. !liipllri!) ,~ibLM!!. ~r1 levi£. lie ,",be manw Ili1BnI ~ll.JlftlDUfIIU" iii!! dl!. lJIJI!l mLifik 1tp VI: l:.iIh .... [U~!"'YI ii- la:rlh~i!'n. 1I111U'& bu UIlII III1! il&hJ topra:k bJ.r (tlJdldlr. A)I' • .!Or~11l-, Sul- Ii!t:!.c. m.IZCiIl1l!!'ll:r 1I>1!Iil'lceye killk ~I-.lerirue !RoIIW do, u. t&nll.ru'ill: U.(:l1 .. 1It.iCUI tqlarllL bu )'o~ct r h"Jjcln .hjiy&~lan, nil: fjeokilde ~"nI[I ...... llYlklle h!U'hc 1CI\'kler-J .k.. b!] olam... Ilu ~ket:l!II~Ur, Jeliifi rdt lin c!;eil dl dU,iiliitill. JrI_ lB'. aTvUiJ A ... ,. lIn.o ,. G _.. E~ k ~ni.n k~llardll 1 dl .2' Hoe. btkmu Et.rn. d.mn. hI I T'a.kllmdl!o liIulundutll ",liJlil tiro Ilald. JnClruimlc yapJ.bn_I. I"l~LIkl~rlnl g6aLuml!k I'illn r eJ!'laru, I. ~rlnd~ bllyll~ .bh' ml:' ·!lI,fl )'1l- DQ_vlZ MV5MDES~ GELDt

OaT' t !U.
II;

_.I'

_nra

Lc:

I

bunlllr

mucLp InmUflu. D her hllln.

.

luihIJld,,"-

duo (llrnaklL,

ra mUnM \Ie m.Ihlnl.i.n h:l...11 IcrIII!'

kllCll

!tum!!!n

y~

nld;r,n y.pllmJ&lln

bar

i!!ri Ilru.f.

m,en.wp k!!.tl;:nal)'1I.

o~m -

G.rLu ITIWlal'cbc)' I:m: t&rlk anddd

k In, .. ,Unl. d

r ,'ullml,llr

A)'TI1;. M It-IHi ndt.n d:a !rUn ~Lm • Bey,A,Zlt b~.IIZ • I.n, 1".11;. ,,.ay rr ...IZl:mC:·il pa~i Im!.::i!) d..- .~m - F.tih brmlZl. E.dim.~apl - bul d~ell olulWl. mllrak be komlllhllindf gcini me t..u:lir_ ~.kat bu ~IUl!ci )'(',;_:J - bt::'y!l1. Q;rta ey " yonu kO "ITII.!' I)ldl.l~ llylltlan h!nzU ....

E,kld<!'n IlIIC] htlllnt \'t Iitn lo1b4~ blr (jr ]~Ln TlclU"l!t Vel< l~Un" )la111m tlr. ti:I;;1'!l'" V!!'kiJ..ld blJ LrL)'1 ka.-

uk. bill!::lf'B,f
"iocdir.

~

a.li:l1;,

unnl-

MBeI~nLn f!lSmi 1 omu,y 0'1'1.dan 'jl .. li.tan ,. L b I!!Ir.c de efklli1 feu Ill"
ll!lUl~

n"l

A'lul.r
IITI

y

m

olio b~ta:..tat

• filii 'h

• )'r

il Qo~Ulkhr.

rik e-clile.mi!!TI'U~!kliecl!r. I:h.l VOi."lJ,'U dahilmci,e ~i iIJ' lIon]'1I. Turl(:lm

TONIEL IllE lloLEr.tJYIECEK Tilnd Ur'n kn)!~ Ig[uio;~n lC"da.

I
I

!!oil!!rt'k:;

nl

D~r Hyat IHI.)'IV W:t!rlnll'

kt.lr. SeL!!!-

!dmumij-'

qil:

.rn.diLm!:'~ c.C'r<;i davaIruiml.ll ed~ll!!ll'"in

Bu 'YlUlY'llt

ya.k..nda

oLm.y
~JIe

"'lOIk(H.

I!lLyl' lI''Ltmlll ... y!:nl bil' n8Th
ti1:".

kOylI.!! k·

ki.i,! to. li-l'I.d:vc:: bir

tetltik

gii-

l

=. .~-::

Ynu.Qcn

Am~r'

dan

.ipIUL"

k ,\cImLmll.al bit m.~lnlr;yd 01,,r k jfQrii,lmUteclir, £mx.1l g-U1"l1i.i1.: Il!l:'ldjl.'. I;, lln.il '-j ytlz dli limYl gl:.~mi[~I phlr !!tln. Y~i"Lnile pahsJl DldlJyen tUl'\cl m...... 1 11n1 bil~ kif I_ ~u, \,I r.y!!.tJa d sa Mry C-!LkllllllaYI.J1ll!l tAdlf. 01 r;O~·ltrn~k:tedlrll!!r. J(omLlIYCn "kl-'
Baplarln Illdl;l!ll!'l! mllkul bulmu'

mUrllk.be 'kQmiJYCl'LJ.I.I\Utl ml!'!!pl Gldugu dJt'll' mOB-tole de k ,. Slli.plll.l'ln i't fl.yaUlnna ~!l.m, !lrtlTne-

Fly!!t

ni~~Ji b-dJj!ka.dH. filkal d!f.I.l'rti.2 I.ti mWu:vvCI'I.erin de, bilhuloI. ta!o&u 1'10 t.4 rudilLJO bUl fillY' dill! b' lcri lire il; ...c1eri ol~
mdlll 1IlUn:!. UndiiT.

IslilnlM.i.hm- lCauf ziimrl!:ti ....dl).or VI! bu.nl.rm .,in _)'cr' YIU uz..~, gU iU. m,uu.eM h r t il~ ka:p! .III1i.mdaD ~ • bah I!')'Ul Itld;; odd~n mllhpulililr. h.r.!~ V>I!I ~pu.lR.L!ar. IIlI.b 1,:.. i MUlu::UoCrO ~y~ ve d~., blr ... JI!rI ~ dil. b,n!lJllg~ ~lUDl,lyordu, HI !-UISI!" medr~lcrde
I iI.

&;.. ~'II '8:~I:IYlP !.I"I1 - iywn tl.Uadum i1 \'11,'1k!~rmHk "" Ill· UJ1lo1rfliC \I'll &yn.1 lu.m&Tl1II b\Ull.l1. lW" bul muh hzI o].uo!i k.!_L.n ye 1'1 i.. !IAn "Ie I!i~rkc.!lt' ilUliilllJu, lIzeri' h(rcr, .I~klrkk muhantUIl IIIH!I"~ezl dl! y p~I;i!rt ... ip.b. uJ.lI.teo::.,aJI, !l2qi', ,i- k.urJ I'rll..l'l'l!rUl b!nllBtn& ruhQ,l ~,._ ill'lIli. II....M ..ydml .. ttlICl.ktrr. r. Ii~i. YC Ic~nd. ith~ p- 'Tilip ~1,! o;od1n Vt! "MIL" mUsIj Ilflolfl&«:ian pair. U. L:,_V][IIC mln an:etm(!leri lerml'ln bl.!yu.rul. UrGI. Kal baLI~~ Jumm id.e.ml lTtUfl,Il, .All IMIitmGa dft tarz...

MilJi riyango C;ekHiyot
MUH f:liytLn;-onun~ . ~~ ~I!rllp IIlril1d ij;lI!ltIU"iDlJlfin I'lfinO 11 Ikevlnln

Cli

dll

lItod.""~r1

..ld~nlJ tlmt!l't[r,

t'lyll.t.m I, 0]( ~rjJkMk g&'mfl!lf VI!! blr I'iya'l taklJ! -K~plJl.r 1m (I,atl kAbul

C.~enki
ledi~
~Ill'n
~I

hi-r flkramda d. :5Oy~ ilmi bdan Ulllll
b&
.. a
{I

'"

li;ulllHIM YUI)·g,rllllr

miTl'I!1tJel"

!:trn "dl~l"nh:n

h~r Ik Lit)· l t bLr n:f'CIl" . I!'kHnd~ 71e.~Ye~ Vc1'llld1n-1!1 gJtir:.dil:r~·
I't't
lOll\rll.

[lM11

b~

de

'0,",.1::
YLI'

le....

no

Lan in HJ n

D

dicit l~arm

VII

WI1l1
(Abm

It! lt1u

leur

Havaga'zl Zehirie.nme Vak'a'arl?

ID.lI.t 117.30 tilt £1111- m1ttlr, Tic l(01\f1:1'1LI'!!I WOnun""'('Ib\ttlln

V~kilf>tl let.kl.lu~tflu k .. i:'UD'I~ mUril-kaM

)'az.rr\il.h:!lnz_

(Lalin 'mli.!L

hilrfi:le

z.snlllf

arll.!lm~a. rainu:n)
~J nm

d.

yapll ~ur.
S.lon.

Kornl!!yondnil

li)11I'Ill"l!Cekt.lr,

111.0. tck.
mlilnlZil

muaClIlllL

folJoll!:tik c· millet bi..& oL"'Yl!

IIdllmlfl,l..
llliUdll:O

t Alwl

II.ou1hj) 0 de:r~1II

IlI.tLr rndamll-nnJ Kl)'lIoletl"rl "ldi Itl.

1 Uren.lerln !;ekJll~1 l.aklp !1:Ura.l~.))p. lIomJ!fOI11Ji et fl)·atlanl!!~ebllm~lIl L!;ln I!llAt 16 dttJl lUi) rCI!! 1'1111!r 011 1;11!!';I gIlnr1 hlr nub koyb mil}'] dU. Unnu~ktm~. 13ulIlI. anll k hlllka &1;;] k Imlundunllaca.k tn-.
Bli 'Ii kiH~h: 40rt
1.8.i;t,; lOOOO lLn-

ine
mlllml2

co

rak

i.&mi

\'~krtl!!Hl!n 1<1'1 ~r

C~VilP

gcLcI~kl!l!n 5-llnr. dlln )'l!nldel'l

h;ulan ~Ile 'bll !til" 'Imi" IIYHi;¥Ii olar:aJdlr. I. - Luin huh k'LllllUl.ri rni.iletJl:'rin '.'A m~!ttyol!lmdclu n,IIS i"imleri: Oml'chi.H, RllImc'II!!tt. Tim~, T n:nUii!, Giamal d' hali;J, gib i.) (cLLrnol-oj im I" t<::rbiywi i'i)unilimll lit hdar~1lIn ,arzod~.c~gi pr tJl ,gUJ;;lu.kJ!:"tc 'l'lii;liIl'=n. Du.ru ,un en .li;Uullll.j

~

4 ::.cbcblycl

to

(Ml:1d.m

k.l1a.bl

l€thlm)

bp

Lj!)

YIP

II l lebei u!t4m _k,{j_n llJ.t",),ol'fliu.

bJr

hayll

ye-I

s-o-I
d.::

!bir !;ok ........ml.rn ytl:dl.nd.:'l C'rlukld"loodf-l'I iii!1lT11dLklan gjjtOli!l1.L UA.lII clr,rrt. Ahmat Hulk)

n~Ucedc uvk ~ .E~lfnillt

Ilk. bi.lyUk Iknmj~

vlon"' ••
~iU'lLrnill'l!

,'!.rl.LlI:Ctld!,.'lyatLarml tilt!>! ik etm.l"ldr.

Bill Ill"'
1I:a:r..'Ul1ln

_----!I!'!!I!!------,._
Hlr o],o.UYIJ_alII'IUZ dty>or lu~ 5Oruyor

vu

dahl

MUr1tfo:1.'o1: l,mml8yQnu
!'I~"IIl.flkabl

yu}rlll"~

nqm81"ll.IB.I' II..ItG '1du!! 'blnll!H -:al~hTl'

MC)'t:l!lIl11 dllldlJ.l'il.nliH I.) k t-.ll_· lu.ml ~~ ::." tabl e ~la'Q h L. lum fakir ~WDr=lydL ve bllnlArirIi t~ g~imi ycplunda 001 .. ortA Imlfmn anclI.lL ~ zulm-c 1IIlS,· ruL It l"nl .. -r. d~vlet ffiC1'l!lWIJoIIld IU~ da ~b,nh Un PI.f&i'I Ul ken-erl j , .ill.fllh , Il'h\l:lha. II.da.m]ul \Ie ilI-

'If€!

GlIJaQ UaUn Iir ...... UJ,. U ~&km '-e dubaiLMuJ lllt-liflt-tJj" y,crJrnl.o lnwn'l''''- I'.:r.luil dE. 2:11 ~ !Ill, 1>1.11 tbn anlrllb ""I nd!: bl rle..

lUi"

1y'!l1'. &!bA D mJcln

Y"1'. AylM'dacbu'1

d rnlaanmn
!j,cLumCilli

."d, mUHlm
t!

"«ll:~niVlpilor~c:
ILk ~'"

dol m6l1iRpl,An cUd.

m mi VI!! a~n. vc: bin1INhtA.t;; olanl&!:'

14 b~1I!

dtlpu.o b ....1 I· I.l1o ~Ju In"'nyu If\veyo. bu liIok..aIlJD t.!.-

:raplldrtJ 1.:Ii:llIII lank h~JI' blrlnLte-n 1II)lTi 1'1)"1'1 tap dU 1!d11 fly.Utl-brlan ell gtitil'tmL, ,"'Ii! bu ,DrlJlml!k !W'!ITtJJ.a lI.yl.n Gllunl.caki-L;, 1I)' k~.bllar IlUI"JnIlllI! totkUCllhRl Tev! I 1!dllll!l!II'k lkraml)'8 Yl!kQnu Ayni z.mlUldli. SIImIi!1' lr;7,13~ U,.dnr. ,no nwnlUR)'1. 1:?,13:: yapmlilur. bif'lIt1nrJeCil llr411k elIt 'mllk!!lI.tr vli!'rllet~kUr. Sank 'I.'e AyakbblClllI>r !~rt II'IIoJ'lOr:1lJ" okIIDIi'UI"ll dll. !komi!!· YQJI 'bu I., blr kBf'uE. bl1l'lrylLtnlUl'llll!1. ~ )' Wl!ln., La l'I .... ~>l.Irc e trr. Fiyat rnllraknbl" kClm~ ...u II.Ira.bcaile: Y<lZan mllkcierln ilm, .. ya.lcIlIl'tlJ Ii)'lilluma llZ:fl mt btr ~LYl.t h,aslilln : to.::J rnin. T u.rgeniyer. ,. ~UBA'T ~'!ln kOrllollmill!!ml dUfllnmt'ldedir, Komill· V~llIzd_, 1\Ik~.a.1!o If ~ (bun,CUMA von tl'lkiltalll'l' bltft":lr b~tlrmU bu 1111 ~ ~1Ii bll' I rlUl.>ol; .llJi,·l,l.I:m o:!<lU.l. J ll)'IlU ,a,!i'Rkka~l£tlllt-e. bill:! It'« I!!kll.ll" • k;;"bw ~Im~ ve isml ha~, i!.r-~ h:.; BOWie 1:!l.ft.8~ hdklJili1l .. ~

Kom i.5YOOn~ !hUMl"

\; AIIVI

I:mlunlqoi:du.
j,

BHU:

L

>'olu.ndll olanlarIm

b1-

I

I'I1Jaml.lJ.:nmlll"11l:lI 1t1" "-,,,,'111 !,,;m!: 1 [lir. Aadioa 1m i;ed.1~In kaphlnJa.'OI bll~ ilk !ol r I111lJOr fa IllII .. ba*lI. , .... ow.. ItiJr n g'. 'eli:

til:cml:, w.ui..l"l'
G~=

WII~

-

M'II1w'IIfiIII.=

]0

ITtlA,t.A l' E,SYAS.
Dlin b,c.anbVl

GELDI:
Bul.g~-

ZZ,",.u.l
B,OO 13,2'6 IIl,U 11,3~ 20,Q1 i'!l.2~

F.ZiUl11 1,3'
'f,~1j 8.12

!rili=US'f,lne kiln
1iKIJ.!n

'"'tm~--a An.:.£Jopedu
gl:!~irmc:k

t.ruail.n

~o

11m

gOI~
~"C'R!~

e Ill! e;:!.1I1I.II. l-DzL:mthr. Her ya.

lLmUrU.

I~ (IUK &-tIID Viln. ~ 1.1.) ..... UZ b' nr) diyc~ k ..:u l:mu:l~il b LI MY 111,,1)' a t i'km yul""nd II. liIl&o.I.. .rm ~ ~ kaD.mUl pek tuii idi.. B!.I gl:bJ~ k!!.£e>Jj IIrdu:LCilllori vu~ kuu hale tonIltq:e-t idl1~~.
Bu
,iM!Il

Un1 I'nl ..~ ....tft1l.l;l1'rJ :1'":" I!: e:r ,1:1.1'1'1:' bb bUDU In..,.: .. u!>rellm. I~

Bdm:l;),-a:: meclili ikind lopl .. nt !nl
~I'l"l'a.

!,'!!IpLl&

,"l.l.bat d~l"'r"'ti yB1'I1i ogll!dn 'l'c b'U. tliD-pbmtld:o
mU!l1lo::trcltr tn,

001.011:: JldND1: t: ,\K~ 1IJ.lT,SI:
11ll5lAK:

ROn1lLllYadlUl ,,-emU- n"l. d!e.mtr II!'~'- I h !c:.1kl'11..etUll, rllUka",,' • 1~1.rn:k -' I 81(111, I.U", tJ411~, (Ib~. 11~l'iIir yol Ic,\,'lIruan. anllln ooYIl, IlmOJ'l],'iIk, por1!!l'!len I:f) mclrlk. Imm'lur h:~"n:u' m tr, !;&Hte 'kAtrdl, l-u,jtII1.k kl~t, Il.fi-'l Ii~",th. ~lor:t, (lI!)Mir 'yoi101 r-iI)' IUllkalllrl, eaM'1 tI!lIbi!oi'oil r~mL~llr,

ZlClnln hu 'lml~n ingiU2:ce bill i.n.gl~. franSI2:c.Ii bilih.ILg:!Il:Z~ ~ Ii clmden .. 1a.r.a1..: y.ahut: kulllgl:n. IS' ipd:en gelen ~I!i"i!! u}'lUak )"'B.Z11llli cI~ ..'am ~tmC:M "''''l,~'!r ka.l' )'lDllthi;ld1r.)

yor.!11

12,00
1.~J
11.I5J

yine. bu~o;c U;u:r'[ldl!
yap Mllllo!: D..'ktJ r,
I']rlm YlJiLl1l: gclml,tI.k, IJtI!I'I. ; .

I

ID-bah(r
lU

I!.&hri.k.

flIrlcn ;yc@'\'l,ml

io:H: Jillt&nhIJl!.d& yii~i::ru mUllicbdd:li ioon.eJr. lie: mULch· Ih;qi •• n-y. &iazi ..ind~l'I. Vc: Sai!:Ia.bAt1.anadidt:!! VI!: eeiJendide (3)
Il'!lr
I

l~1

Ilr~iJ Uwedl

110 ,rld.l!l, iIt'td mit

I dh.1I.>\'

hll,unuza

IIr ve YIIII'LIU "'0:

dicvlet

bunlarll'l

rluuil'l'L1 rn em 1c:>Jr..et. m..."J.nI- nlll III ~1l1mll.

JlII.PI Irk!:",.

ali •

yw.:.lemek
thdll ru,u:1 ~

l~.Ln ,yen.iacn
~·III!:. gi.r UUIIJt.lll

fl.kni ze.-

vervJler.

n'!!I:1 ~UI 'dl~roo" 1n'llI'nocEl,ll"Ilki zanntiml Hm. min qlumu; kl b~n _II d)'l~ dim. ~j'!! dil,,,,,.,, tocuhlli,.. be~!I.l, 1.:1111",,, miD hl~jtm luk, ud II k.pn,mr -..;0 ~n. Uti. ~ d~iU ,!!!' 1j'!lA; nM; .ufll~& r;ilnnLotllk. Cllii,rmuJ lIun!1! MJ~Iij. "!!ill! "1,I1'('I"r- I{'erdi!'n ~I:!>]!!II!'I'~ !-II.!! ml ..lnJLT U.. r1rlrR-i.lrr ka.IlIi'I)" Ifl~. ttJ!, Pdj)',u'um, GOI"!hlUIIIUnl, Inh!. NI!f<.e ...r;j~ Idlnb'!'
dOIll.

zO
-17btk'l,;oml'yftn.l~, D81111 mtU}'II't" Ul.lIIIllI ,,~rer_oelI!:.1II otIl,~1'1i: Ill'll 1I~I'I'ordy, Dlti,li.i: 0011,,'111 kll-nU'l•.i!IUl!.It'n dUYl'ltlilk mtin11I;"n tI~j]'tll, D!l~ 1.. lur .."k kiiiJll'iW. i\~'Il'll.. fill· I,ul MI') ~PlI Ifl! ~Ona !;;ihllll' ~r!!lt:'= ,ID,'II: j;<lrl lIik mli,Z~ ,U-'H'l"ktl.
..

TO
, '" lI-Ih"IId!!!D hk "",h~ w1lri 1II1~t! 10 lfilJj;l'l te 1')1 I,,. mlWDl'l'h, 8!ah.. I., ..nh ""1111'11 lit'm ~llll)f, hl'HI d~ k(lnl1,~UJm·
iO-!Jll...... FLLkll,i(; b<""

'l~rI',b I'Iittl'li'mdl: I Uyor-. I.Az.mI ohm Im._

u.nl

e

k..J.liU" I'!I!I u.m&D b

kllnlf'!rolIum ~q-rril~"ak1Iu'!,
,Ut'UD.II~,}UJr.m

1"IItajmun

IIr 'iditIb, II: -

lu imla ,1IJ'1lUlijJ. e;,a1l~.IIIn, lI:,mlm!mi~kla bcnlhcr baa harll'il:I" \oi-kil ~ii bit' tr4JI3Cripl.i.on bbuli.i.n_Qi_ fB,yd,a,h gCl1II'IU J~rdir, "'l~~ii ph lArl F } e, lk. !In,;. V~·
roCn C leri ~ ya lil;'bda etmcit 8"hi.. Fwimce bu C;II!l. b~im I~LD d~ fll.)'lii 11 iii1ler. 0 ztm:l[\1fI mi!!lii!:lli. C.. t€lIl·1i K ....an. Aphrodlte'j l AfN,;:{ito

3. - T.i!lriM l1IIITli tin 1l1h.k\!li .IU:llla:nan

1i.."]I!.il": Lii.bUl millet-

iEUm~ill tl. IkIIm Vl!I'm1f uSdatwln IlII'i.UlruU! hi. Dl!!me:ll: kl. I'-Ill kltablo ~k MfJiIl"lllY t

,mi_''':
DlmiU~ ol",o.yoh~. _g.., j(1Ul
I:'

ml;:WDrdu. flI'tlAo U.ydl"
11<\,".

ylnD ~DIl.

ibtr

~'e.r

,'M.
h-

=

b_1j; .. ...,.....,11 Io!l. i:1IfiI1II, b1lYlll' :J firlBduIi. HJltap Kt:l:i&bJ ~ aJd'ud. ytfPl'''oJ ~

,dI:Ilb .. lyI tii1ur-t!ll',

1.1ll:!,,,1

yu~p ok:uruZ bir ~. -

Hi~1of
t lUllfl.

IiJlr k..itlqL

l!"l'rimdtn f'liI)lIuYl YII'~. gil'll,uhlu.
i'I ,.yIIII~l

digcr b
Klil

.k..Uo;irt

.uvlcin b~Jind~ () bdrnrLt lfoln biri'biril0:

u,=rkn. In, z iJ.rnm::, nuib.tdar
rnloll-

.Ill!

""~i

§d.;.li~de olmi!l:l:,

diILhD

Qla1-'

vor 1;[m~~!Ilin bizc i,lmlerL: Av-

H

lIYB
\1'1:

Iliri.trn~ buIIlTIYQI"IfiU,. a it I, b.a ~ "PIa Itt I.

(" J H II,

llIum.llI;>r I:lJrn Va U.l;oi,' n

p-.,-rLjoIInol

V,I:

pll;'illLhh

lI..Ltan..Ul nnjYiC IPOk.lld u bIle Ie rllm, .Lini !lien .l.rui fI a r I.. do

lu!{·

€.Ii·

lUm akH1"lrldu, I r"Jnl Y81 II oJmu.lnl
,,]i

!loln,.11,.-"
blr

1<1''''''' as D ~)'.. 1~'ln i'lUodlm. loa-

H~p;pn ot Il"~l'~p "I"'Nl'ktI Of ~rDlU.kl"llIl~ "nl ~Ihlkil" dtl ,rlilkir. ,,"._trnlda bun':lim !lAlrn h .'f l,IOlllo\TUr l·d!~II' m d1)O!C",l.Itl, Z'lilt, I;IJ An~ lI!",hmfllfj 1Ii!li1:'an ~r11I11~ lrH. :KfI!mLI 'l;ol'n.lIl1111 bUi II "moll ~1''''n I'l('~Icrl ,,1['114l1hl~h'I"Ii" {I-llVI'D~len .ilWli~ o,rdum, ~II' Pr.k :I"IWIIIII II, bll' I'III.D.l.i!i)l! 1i1l.1'hl11 DII11IJ';f~iI m. ,1",,'!'Illtlln ud ,min ,,\"ll!l1l"c..:ktlm, MI,,"" 110 \11!I,ki' nlar IlIitHII" Mhll'l!h Ll h1l1l BiJU'or;jn. lruollll'li bb)'I~ m~ ""llikrll IIIblMloIn IIIArtnlJibI ... /UUt.. l., hlr lly ..
1[ r hJdll~ I"I.-,jrdeu ua-k.

..n:t·I"JThI!I:'I11,tl. IWkr r,'h:,gm"~1 t..!dir dmltll. KJ 11, II b "III Ort.l~DaJ tdr I' n.1I1J.-.. Bi1ylll tjl!nllMm dBlm IU,,,,,.,.,UI hli. '('lInkli W~ nlm mil., dl!l!'m 1111. Gflo!:, dlUllla.r ~Ibl Ibh
duo '" ~III I'ihhJitlJ'!1!l

NII'I,rlllJe .~

kUJ,:WI: ~._., I'~

.. "rdrm.
oIl11d1n1~

trt

~e;1l"ft:Dla1

Pili ..." DluntlllIil. F!Lkat IIliImlm de, ..-&r:Ie:rJm de k jt1 t Np&tl ".1""'-1 prhk II, !l~arlD. bIlalllll!,~l. l"1'i~lmj[HI ImUup ktlp HpBb! bllknm. ~1Il1J't'nP.p 1~lm. :r- bill gtirl1nL*¥QII'du.. HIlii' It Ibrlit ~bnik kllJ tliU'il a~~I. Ale:~' e'l1.1'1' JdIt"I:tlD'l .....-u.rlti. ;;;lin~1I. !llll.~'lIh bll:' ! t,~(i glYl.lrd.l!, HIlJ1I11l1 ~h kill 'ohlullir. trt .)llrtiH ell! _),u,Il.r 1p\--nIa kl"'f~l .. ~1"Illlll,yorlIu. Jl::n roll[l ol.~ bllyilk 1\ narfl yrIIDdi..... Il'il'· .. riO [I'll 'IU no. )'Qk dUo illIsJ:' npetil'l ~~
[JJjd.~ dUlIU)'!!JtlU.

l',ptI,kl.n g,hi biz-1m yapilICfllfp;;na, tey de ,,:.,it.BIfy~ ilInnluuDU!I b~!:' ml!:nur olin EL)·lI.l'llar:IIH .iliyn en !copy II. Ii!lm~ unt'l!:rle di!in)iZ€b bill' fukb !!ek i meydan. &Cl.ml~ 0rl.lp& millotlenfW1l l!!.Dlilmu
0~

CO~lilIf}'1l

duo Kd ci«iIIH:llllfl Sl,ld.m oJ;;:m~rlJ!lC. J\dn.Y~o:'fi H;nt O~yc.fI\J..una Ie: dillr uUlR:ln lI"niu ult.: "da:: iu ;fI"lIWri 'le ",~d.jrl~ h.II.Jk.1 Cz..i:I1.

kl ...

d.ilod~mi OldUI p. d.lck:lI.L.Iid 'Ir'U!riUl z.orbal r IJL~.ltlim i.iru),vrou, N'!: !J"urden k~inde IiLLiIl , ~ Illnd I cia. &M:ia.1 !:ktlk oluyoniu. I~rdc ~ JIl, d,,,,,diil d~a!l, Uihllla.ya 'Ie Ulla
1110.1.. 111,

dlg-ml

rlf,"k"lm. lidillf:ll.n ~~rI lirnllif'1l ,II l>ilzll'rl to-;J,·I ... II: -t!'frlUi.rllll kl. I,(kti'm bu 1oIl!"4"lkm!!j',", .... k!~[) 114'11fllllmn. K:JdmIFl :LlaP t nl "",\'II1<;T blr y),lf'f io1';Y~MJiI(llll dlUyllum. Rap! k r nnu,,:,tI. tut. ,,, ..-

tl rtl yol 0 (h, '" .ylcmlt.ml~U" OI!i'li;'ln !I;!'"I'IPden., &!I.ld&n. ,l!b«'lIr,!!l-tol'DI bMli:l'!ll~rler. ;001ll'll ],u-ntllll'ri [£IT bun !!l"rlI'l!'i1~'D 'Ii. N.,ltl", ~oe-mlnI,.r dm,,'li; '[lk~ofI~jjrur. ODln ..1 t!lllml)'Ii~&Ii 01,iluJ.i.hm t<-Imr.[J, •• .8ununlllll bl"F.h(,'.I' lllit ~\ 1f'n~ I", Ulman M!JIIp. 11 nk('1 ;r>tJ11l'ml,U. iR:fo.bI'k ~IJ IIlr ,\,.101: KiII!-f/I ~dl!!1:' "~~lcmlt (11l1li' 1;o'''Uilt buolan d ,l.1i'I
~LI.iIder,1
,,, ~:IUI
j"

e jiOro }',lIuttllkta

fl')1 l'lltm,·" mtim O.rllnlJl, JlIi 11m. 'I y tdllfh. ~"'bUordiifii.
..... m"'ll~:,ih .Iy.mllll.

un

'1f'~IId!I.

rho ,,1111.11'1, Db! _~., '1111

.,. 1'""0,. r... lb 6nl",;>. nn

IIUr

"lIlIrll",.,111"I c,rdu, (lI<Il)"8, II" tI pI<_] !hI r hllifu.1 .... .J' ta'b 1l!'lICullh. IRIPhn '!I" k~liI.!i'irll h"!Uerntl 1"'11t& ,·1 ~III!; ".'l' ,1>'>t!ri!!

iii."

Ihlllh"'l"mi!lI, lH!'1l1 I"'n i;"r ..... 1'1"1",i:ilrIllII',f"k;

",·tllln iKlrr-l&ll.,l\'nr. 1f!lj d~ jglt buradon, h~nl rl-ho.t brr!L'Ii:.. .
biUlll.

III ~.lr DlIrnln !!.i'i1 .. hI!:, 111-0 NI -" ,"(k"IMflrn~U~1m, Dii'nl IB\'., nT, ~ll'tl

,....,.1~.. dU·
IItllni%fo,-

Iill"r~ ,'JIm.dOn> Ad:C!1:& ftrJ,#a bk Uk '\ e tll!m:JUl~ ILllin,at n.1r4I. Sene
JiI!I': till hk -opa.;rtfinamq bU' ruvtm"

YIlIIIId. ttaklil."

(A.rIf...

wv)

FiI'1>!!:'II!:. Fn'lIl !lIlzlanll. dl!lo,""'~l~, gmi Landt 'I F 1':1I.1'i:tl:zl!u"1Il r..'1orse il,I,r' IIi biz.d cki rntrhur ~ekl.le M~lIiil.)'a. .di:!o·c)·aHTlDl!1l. dn·am, ~tmo;.l;:, Ilavr odl!yimld ya:zdIldillTtm hit dilelnrn de!'!!1 bir muJuujriD bill' .k1LOi pJatak 'o'C pc ende du_ unco.lnden tb f~ttir 'Vc fUra• tiki num ra.la!;d.1II b~r lunif Mdi. II~I ~ktur.

devilm clTrni!ktt!n lhar-etti:r. Imgilizleri'l'l. Lon.don/unu.

~r..

G__ MUN U
FRANSANIN
M'ukavemet

YAl'AN

----------------~------.--------------~

T

I

Y'U.kiilhd.ill,:

Cen~'e bllJl'1ldan"'

MiUetl-tll"Cctniydil OiiJ lidlUlli mtl!ilkdl!dir.)
dam...11 Ru

!lilfillYJ

(Karbon SQId.. NqID'U:n

Kaaa

NI'I a.. edIII. NAZI'

YAZAN:

ve bir die Lalim:lii\ml:z eldu, MAo t&nnz. biJ;de birc bir milyo asktll'"i silBh fll:ll:m&1Ilrna.rn1l'.du. r.len. zil 1!~lttn yerlc. u. J iIf'I!. itlen pc'1. ImPl~ g-±trio ~ebi a5kcr "'Ii; kBllrlCl!: rte-phc geri:aiool:'"ki koy[eri !.!tIMIi b.;q;lzl..i:1-i.Halle: m.n.dan rnusliLrq,. oldy ,.J;ph.~i:z. lBir do:th~lr m'Cmfl~~& tiir~i. F;:,l:ill aInl h:likc&inti:z t.IJ.s!Ji;IiW:imizd~ Ill· duo BUI"I:II bir lJuik dJ d.e dO' ' . ir:riniz. Med't-nj d~l~cr In,hhiitle. rini ya.pmu:li 1&]:, P.u.mlZL &Jcl..llU. 1NI,t:trk.I.n :riIihlan t~Hm ct.medi·

~--,

V'ATAN'

r,----MEKTUPLARI
Oi~i Medenlyet ve Piston
cl'ikILtJ mullm r IF R ...~· H1I~'JD'w.m m ,di:!nl~'d k..!du!L~lll1f ,'tl'" hh rTL!I' 1m! I I i'liu "'~II. UI.i Fhll ilrll r.;~ I'ljl'. I 11\1.1 I~ U!! Pf'~"""'I!"'lnl'_ Oi~lm "I~" hili' ml1n d.i:~,..dIr tJ!ll.~blHll.t,;,tl~II bl". r rL;~kll'j" h1!plmlr, Imk ll', t f\.... l'~D

OKUYUCU--------~
I U~i1.rla.r,

J!:nln

;r.km

[mf·.,1 It!:!}·
IU

luomM.ll,

",Tlili. [!nllm h;11J. [lAra, .. r:

[hr.
H~t
[jJ_n![lI~'

~linmU'1nUFI
"',

J'lil 01 'r~. nl!:lrr 1I

kJliIl1J111'!I!O

ml" n la:r... i'n1n II.., I'm k du" i:.a-, nlL1l~ \'1M:. (HI 1lI" blr bll'lll.~II. P 01••

nmlrll'ndlh III

r

hBlkll

Iml,;,kr.

n.'~I •

If.. KiJII~n~ ildJa olur mTII ImI,.'j' IKrn

1111101 rlnl

!I\'tN"ji t
D

... t kaliu"l
h;a .... 'jJI)"r·

• IIIJDlru!Jj r. pi -urn
'111
II', ,·.. drn"

Anla$.lmas. Ko.ay Olm.yan Bir Mek"up
Fakat Za,b'lta Mu,harr,irimiz B'ir Bak1lta Liiztmgelen Hiikiimleri Verdi
lOT

'}IP, til, II ,m

w;biad"

l'lIofl.I e-

~l!tirJr

n ..

dl ''''r'
rliI>!J!1-lt

':-h
mn,'

"1'.

r.. nhl,sl!.Y!IlI'. ~~'iln1-'
\-gpa!flllJl

II.

1lI!J; .. \ptnl.

Ih

01- I';u fhlTlwrlrrtDo

~m n,t.-r mJt.

!HIIl ot!otum]l]_~til'l

".Pta

'('0'1 I!..tl. &hli .. ~I;ii"I'I.r.

Ulilln ~ ifd" _ 1I 'ITrI yo] :- w-.u:- rl"rl<: ,,"," rmm i r ~bnl'k I ill ..-B.l.,i: ",!,. ,II"IHI'J rlJ di.l ,I! lor ' ..... ·11'~ "I ... 1t.1l1ftJ roel],llll!·Flmb.ln k rdi

~IL N ~kh:r, l~'

dl~VI'Im", . . Il['!Oh:lnl:lo'i-t1 l'i:!o'Iouuu '11 IUlIlml rnn (oJlml n InnlinnTlD.~ I -umilill'. M&JuIJo .. lIIbknln ....In pl"ll}1'! rne!!>1'1'l""ll!iil4' .;ok ~JJ:fI ~ IJnh:r, liu~ DIm loll' I, Olin jfl'1'I;:'J'r;1'"!I ~r mPnJ.!~ krt le l!rodi maI,.~1", MI ~1i'

r...m1anm

man"',
dll!

[!!I"r"lfjj'l

II!'UH"nell,

1'l1!FI!dlirl)"rur:.. (DMdAn ..rmrn II ftlm,frlldUn
.II-!J ~ed1

"prl

I'd;m I

1!Ilt 1.. 1 ,1<.1 11 rulalll..1 Itlr "lillii'll<!

Bu pt1

,~

lIo.l.ILb,i"I".

fi1Nh'nIYl!tin

rrt ul 1l1'llJa

Icl ~

A dliy e de:

a G!!nd DITI~'k· dill, baJllloilkil.llI':!liI, tam 11m lie hakll-, oll'ta fil d c: guo M ud.d~i.wnumiyc: 8.01 lie!' I Ba an- chI' • Hap len I!IllIlarl B z~e a~' d1o.l'l!oer. - Poeki IJI:IU"i' lajm,Q n di~iI;:.tOr F rli:lu.n D;Tim· t\lfflhlrlRdli !!Iorguy ~ ec.e'k. d.:.gll• - Netke: Cumilrtomi. Qun:i.i d,. t.dml LfIIZil 1.. 04 'u b..o i. t 1H1 h h, 4 I ; ,1m a, clbi!LI on'lu~ .. boyle b'I 1lI'1 I'll G.~et~flln ,,11!T"ml 114)"1[1, 2,I g M. S. _rclh,c;cu: gun ftnl ' ir g.cJ Y la.plll P _6' Jill muMm b lirdik.len lOm81 v'&!'l.d!:Y1.ila.rJn k..,yIti, 'V4! llllihhd 1.1 blor m.c:ktIJl1!l SiUYoil. !;C me 11)'«oekler, lJ.,;o.un'!;u nuli.~lI: YIDe DJ::nm lin • "rn;- OIfII.. n Yi!l'ili grlir. flihilll:na • I<!iIrm, M IU!p 1111 k mUhlJl'lI D'!' y deill. ;r'Llllde hinlere 'o'alillnI "h ~1lTl. ~"''', IKI ~!'U1J1i tllh1:-i-l"a de. baJ,;. Onla.nn Itlolrn~,rl.i: ne yll.plll~rI )lUllr gi.ini.i mc:)"do.r'i 'liiJ' .>'Olpmilk j,nyorhn, dfl· bU1lcIt~ mek.h.lf ahr, 1 m, ill;::· iYl. !l11",li ne alur oCI1mlilz, m lijl'n 01, k-iif, bIZ de ~l:k.I"II"1I" ibu !l.m;::~11:11:.. rum t~ln dJ::iil. mllr gUJ:::el'cn1n BJI-fI~ ";ullkii r.nna,[,ll .l'HI ~Lr ~il.U \lwdlr; ~SD.lJ joe ,u.....det ~I!:ri:z. ~ui..umlln-lll R;::~;"ralmellli LiI;LD muhirh KemaI ONAN i:.arollh 1'IIt~ltotu:bu1!l l'IlIuh.t.e",ivahdu. u_;.ar, y ~J k.J&hu, S.:.F1~n lI!Jt't'In' Bill Inn, ban ""llllll~n 00 me.kll.lp, d;]f'I bir ';::~f k. lml.l un . lem.iy~Hm

&,d,~n

TCi'b'-

I:

l.iiu IBtanblill

lola.an:' Paa:allraB ......... M. Slm' Yazan:
r1"erdime
i;I

'ftI

iktibM

~

mIIiII1IIzdYl']

bera-, r Ru,s,lllll MlkemcU, EJ:1'I~lJeri kl!.n JJlImo Ulkil.!fll m~cbu:r (ltme!(, arnan tJelmE'K Leln 'Cl.!imlli.nl! Lil t!l17lde buI,ln..l.n Errn~Il11(!r!1'L aJ.mll lD!le},hlJIIL nllIC:\o; ~t 00 Iyordu. I) g"LlnG !\.ad r )'a-

J'I1n 10; ytIz.l! b!jYlc ~Lmak.I

pIII.III blHIln IbUlla "0 kIl.UJI~rt.!e, Itr- ut ~~lILfiigo. ml:lnlh:.I' 1I..B.l:m.a.IRUII Ill),"] m 1tfJIu.rlflil'nl lite 10 Wn Z8ythlll

IIlII.nll boy.1t)'I!.8 Chi' ba.fll ClilDdIr. ~}'t1.lIl rl!Jlla~Illld'"l, 1661 .enol!lll ~ n IF'rslUJIZ lmpara~ru Uti:tinc1l Nllpolyo. ns 'b.Lr I.IIItlJrhI!.JnhBJm! t.:Llc.dlm !!itm I!.I< sUr=l:kA.L-Utou !:ilIetc:rme[!!!'1 dll, lhlih'!I torlhlade kv.IdlJUine k.a.r'a blr fohSil J.aUrlm.!nn.ame'lta.lua.m.B.!l'l Elmenl

Bes Parastz Bel~ikaJQn os B'· Talehem iz onen str

-II

neler .... : u

I:l.r

tlI~lliI~hlr,

¥iiz 'Numa.rah ~icH Talimatnam,esi Vine Degi,ti

IlitII mLlBml!le.l{Ol'ln~ mM1lZ kalml.f" ZeyUnlD l!tikl.ML i,.!Iten liml" lanh, HIIlta, Ennol!nner k~ yafl~- NlJ..P(tlyoanm mUc!.iaJ:J;aJ1l 'I''e mU!l.lIcm!1.l Ian '1lddOJ!tl.i rnuam l!:,JIlfi3' RUI Kon'l dlih:n.IlmlttL Bu ~ On ayll,k ol.l!.nliLl' 01 l&n OlJlmnll.h IIUImmDtine )"nL'dlDD r. ,Imllr. AdWla" TrabZ£JD • .l!:l'ZIletmltrtmnll, E.rmli!n!.h·:tl· KUrU!!1' "md T;'uk'll bulan mU~~I1l 'II"!! ml.Wacli"mel!!rde. R'UlI)'iL "liklU"nll!tJ. mlLllyel.o;'Uerlne h1,!duUMnU kB.pa.rru,

1I'I.IllrulI&

.',1"Um

EnniCJ111

bllLvallslnilekd Ermmtliel'd n kUl. U,YI!W ml1d.aro!;llfl1 p&lil, wplam~6I', pi fa la.hIpl!!rlni mqbul' rtnlkn ,(~lctanl.n) Erml!n.1 Irlp. m, Il:'iJ:ide lhU.

Rill \'0 LlltlklM flirter! buJunL!ln bl.r (l• Iwol'J hUlrf.lm...ti, lhlll Wn tlbo!:p- nlll []!!o Illd.a.tJ:p OJ'\l,l~lIJ"dl. Bu )lrI. lL'r'ln~, lIIt'"~i /l(llll~! oLZ&l:h»'In& gi;ir", Falllr.m bir InLm'W'.ol :l:i!t.n'bul& g.l!lncl~r. ",,,yQ:l.'I'I <,lkJin'I")'kI Jl.Ilod.IJ.Ll'LMnJ4J v~ dikll!ll'l ht!jitt.!m.e Pa.r~ yunQlkl.n

u.

•n

Ba.ulAJI!I'I Ib:ham..

J<;a.lkl,mffl:l. Bu K~lJl'k A!lmrtlyl.l:l. 'II~ papa Karlllbtt Ilt1b.lLrnll FranA d.. I,tlnlc oyliyor, lj.allenLal').'Dll.m yair tlerl u~ Enn(,I1U~rin amniYI:t1nl mllb ' I· hAl'CllmllJlar, G'er'Iyc lruIan mlkts;rml

I

I

!;In tl1gUL%lcrtn talepLulnl Fran lar da U Lum oolyodanb. Abdlllli.amlt, LIIt;::nUen'tIu I.!IMmb

da, ~msl!!leTli S'itili. deve yapm~l. N,lI.pclyon. ~ ly<151 1caplR.l"lo., bnfilBmc h\kd.Irn edil9 bu IstirlQ;m.

gertye bll'Rklmnllk, AloTI:IpL!I mOda· .l'IlImeyl, reS ~iln fbnlde. dB Ilre«k hlll Ine k~l koymllk ~'e bllhaatll I:.iLrzcUI kiilllll ;cUi. SattA pyelel'lnl' Ingtltl!l'oI!nl:n ErmolmUl!r nz",rtod!!ki nil I kRvu.f~ vll.deylaml!lrtel!l. CCo tmo:unu krrmak !'I;ll'l ~ durmu)i'onlu, klnrnedl. Fa.ka:t, p~k II.Z tllr ~iIolI ]lI1,. l1J,l'JI.rtn.n bu 19i1.hllll~ Yl'lpmFlk h;11'I ..our&, )'1Ip1.lan odIil~ mAn1LBIclf~l lI<:.f1dlll~d~" tl)tltllrler IlJmll' g'lbr giS ~!I!k hhlp:ll!'rinm h.aldld TT.I 1ilu-l,t.IIU'TrUnQytlr. d.le'ef tn.r3.ttn.n dl\ Kllrdll!l- OJ ~d1 ,,-og odJ1L!Wennln terwic:ll'It bind kl Hillmld.l~c IUVl.1"~ wyl.urrl.1 t.&nzjm '>'e MIl I!~krfi I1llhJi1' I maul'etlnl Uer:! sUrIlycrdll. hlz ooJyal'du A'I;Ik<;IIIII. E.rm~n.I ]CO· 1 85 yWnd'1I. ya.p.!11J'iJ !litu !!t! i:l1I!, mi t:aL1ll'II!.1I. gd~ a.c;tlnoll.lDa.ta. up I- b.!t~ta yin!! &hik adr.nCk! biF Ni )'or. i't'3atJ;lil!l.ra tam bll' komlt.a£1 p. olma.k !lure ~f ~l1an1an mil,. 1:11rr,u3!ILbelo! fothyol" 'I'll! nnlll.l'a. fb~UI hur A~ NItIlJl, l(uUlot.. HJ:rat:)l1l., ,..~ t :111"11 Cit'l'I!I!EJ' \'!!rl~·on:tu. ~ll.!'Q1.d\tld Hm.;Ntlar tl-n :rI.k oIclY· Abd IllJ:l.lmlldln 011 dD!1!LJ1k .lya.:!!::t:i lIlr. BLmJa.r, patrl.k Iz:mIrli,yMdan aJ. bn,II~md'll, plILrlkhl.tioe "0 Mmitl.lu IlrJ(lElrl d5rt ylH 1LnJ.ilc= Z~e gtldl. ~ PlunnuyorJat&. htrl!thIJ,M. ,d~!B.l'. 41.1rance k.{l!l. 1!.:u'l1. SOl'lflL dI. 'Idly bl!A.nbu1dll. ~lIiI!lJl dll:vletlerl '1LddelJl! IBd!l!ki 'l:l!!l!lgl.1!ll)!'ri:rJ ks&wmm. kl!!~ m!ldalJ"Il~YI: fiu:ctillT tdeeek blr 'huoJ!oo lertnl Illdl'kled.1ll!T. ffidrlutnl de ~]i! ktt baarlIyol', k.omLlIJP' d. An.ll.llo- zabirlediler: [j,.mun muhtelil' yuluimh: Yell I yen1i Ell ~ef~ blUekeLmi.ul!!n eh i!IYlLnla.r I:lk~ I}rtaJT~ yt.ne lm.- 110, ol~ Q1loe;::ek degUiz. CUnk~

UC'1

Zam1Ul VI!

.s;IYll:!letin mEba..it olm4dJ81

_
II~"" 11~12

Bell

k~ndb
IDI'I

hll!_brmll. taliI'll
"~llLll

~ln

ml.lddt>lumuml SulLaftll.hmJ!'t

muavln1 b~rlllld cue.

b klml

Re-

----

...

~

lhlcl'kll.ya

il:'Llml tIm. Sfl~~~

u.lU

I'IL.OTI: l't: 1IO.nr;1 dll. ~

nOlc1tm

!rUnlet lI~rd!l hi!:! bir 3l'Il~.

\'r btnlm ~II:II LJdT!'rk L.iIldJ,cyl IlLI'i'I ,. hl.lka.m~U ].l"'ndJ tnru!:!rill: BUI~1!t.a.nJl,]c ar ,,,,Urd.. BllIg 4an Tilrk hud UUn ~e<;lm:e Iml:l'dl-

~I.mut I!I [tn lSg'l1!de1'l IWmrll. bLrlu'l ~ SQnra pa- e"VV1!~ hll~lDcl9n zahlrkm:H!( olrn I<i:lI.hhm. au uo;:- E.ll!:nlnln evinot kad&rg1t:'i'M !flr-r, l,LtiNlhil:!' ...t Alman Idkst ~'oprin[!1! il.~,III1lr yap~11I.['d r!"_ n]mu._., 1)1;111 ""tit 1!l!I0ILUnda r"l1 IIdilll1lan til. Du' lundul"U1m1l.lltur• •.
mlnod

Z Ubl,~a Habel'ler~·: Yeni Bir Havagazl Facias.
E,,""e-lld
IJ

Maar,ilte:

~Ide
~

lill.ar'll, lmlllsr \' Illtdahlar hllkJuml!l. III tL I 'ft Lra.M, H:llBrmpiI..!!Idii. oLuran ad1Im l'.a.tllyan hB.vllglIZmm ale\' II.Lnit bayaTTU)"ll. utn'flYgfl~, Ji.'II'I"IIpanm 1I1ltUri BIYII..!ul ...rl, nllfu'Zlu TU.rJ( DIU T UUk KUl'lImuna altJ h:r it! !!Ill be11dl!.'n \'II! d:lfu IU' III )I'qlIld Slillral, ~ehr(!ffilnlnJ;[~ mallo dlrl dlrl y.IUUlrllk lilmt.l~tul'. mUnC:I"Verl~rl tll%~mli! bLrltkttr. mlolhllru "crllnil tI,f .. l rrmdfl n b]~ t panUiIl llltli!dl. ~ p. Mc.b.m l All 1fllm IlZ yanaT&k ,,"'I: Ay· tliWll!e ~ ~kncl corr)'tIn r'tmi Ut: Du mul1lrl'Bll!.rdl!. ItlllhELSaIl." ...nlu ,mn. ),oklu dm lJImlni1o;:' bi.':II' yrqmdB tllr r;.ocuk Crrmml ib.'W.iWerino:l\", Zl!yWn kasa1l)rinD mU8.v.enet I;J:J:I lJiIH!nderu.n 1[. B!!;oe;lundti fitnmlll u,d C~tJk- l'aJ[Ilr(lfl': '1 Llrk 1I1!'.&.Ilmd<l lion·~kt.::]'L H kim hUl'!lda ljOylli! bJ.i.r - u.al HOr- dII.. illIIlI'f !B.ItTl'ld 1f1l.1:u-.a.k olm~. b.:t5ma:n V~ Ibu 1uL!labanln. yeU.u:rditl mrillllld. bOy-We Illr de~'ldol! aJt I:Llua.:r;· I'l~ .OI<~.:1 S.lU ~ ~~. PI~~tJMII.='Iya-J ,!'Ion-II'KI"rl!' ~h!!mml.yd "'"rLL· Iol'lI.nIrfe_t'!;lIa:nn blJi:ytIlC rolle:r'l I:Il- :urn. bLt""'1joqun l"lUlUl'ldu.rul~ l'll. du; ltnltr. I'Imfilt ~t_,ri'lln ,to yJlJ;l.llir.l'IdA '::;l~'iL .~} .. I"m:lJdlr. 1:.1:9:.111111tln)'e..~IJ]1: U)'ITlI;l"il.rI b mu!fl:ur. Ell Hihepkr. ts-M:if.l etti!t1rotll lllllllJtl d1I. :s-tlyl!!dl1e!'. ~nru-, bu EiltmM!: lnnd~11 lI]@"l". v Ltl)'e· ~o.n. "'~""~'Il;:l J;rc!<' b'''';: \'l!.l~il ']1.rll. bll' t.o.kun o,n-1:1H,r 11 rtbu1 il:d "r~lIi H· tSl"1tj ]rl.ll l!:!in3,!;md:a. Zt'YUnd"kl bRrI!- ya.I&nl ...r.il. dEL Inwl.I:l,dnr, ball 1!fd.l1~r I \'l!yIlhUl bel ~lYilYoi! mlln.e&ilt ed!!· ASKER Ak..EllRm E YARDIM M&ntc ~.:!Iml, 1iI( )coml:k J'ltm"J< e.1.'" IIBJlIm.a.;:1 i!J,rLp blr '" IdOl<IIOkmllktfi ko~ 1YIl< l(!]'Id, mRl6rnlll.t vIYm!'tlen e'!'-vJ:I !!IilUNru"IIIf kllPJP da.~ "iyllYUlden '" kill" yanillTl !:.em!:J:I lI!dl?m~o:; ]"TILyA ef aildol:l'in~ )', pl!ilJl yarre ga'll: O<7a'I'I111 ml,tu, ()@~ ]'I ~tmlLnj, );'oklur. 'L~lmlZTn Z!l!l"Il;'lnlq.... bu f~ ,t (i!yJlrI:ndlll daha. c\"V!l V1J. iclJ,rc 1J;~lJil'. cl ThtllAl tam lurk be~ t ...nl dUH:!!l dlml., "'r U~larda.kj 11th qk· IWIn;, ~·eZiyil.. lTl!JhtrlLl yu"ln<.:ltn meJJl 1'I;ln bllhu.~ , 1'J,"lclerl! ~Mm' kubulll.Jl hlUll!le-ln.lien Iu&a.C& bah.~etsUn c1l:lIilm l!ittl_ AlmlUl IJl!olkeo ZI!O~·' sue u. _e..,.; I:e .,...1'1; d I. ....... B·' ~ ml!'mllfcr 101rli\i5ll'1e Edlrnl!;)'et I! EVaJn otIn,=r;.to;ooulr. . ugu.l'1e IIk~lI II1lll!tt.ll YlLIlffilfl..u • mlf!!l \' fllmdJ; bu 1a.i'1l1l1aklt~t1dk· i'i1nldan ""Ita: 1 SOVYl'It CUm.IIoIol·mt!k her hllll2!: faydall ola.c 1fbJ'. tinlileri.n &kdlii.l"m.J ~I!lrma gdU"di k Idlnll,fl 1 1' S,.,l;;:uk 'II O:un ... II lUrk""'!llndil!'H ny"lIermLn mcrk.~ - BLr u.zvumuz, ZI"~'bU1 IJmrtnin ta..m, dbl't, B.A1r _ I - N!J wr-" kl, to! 'Ul1M' da U kildlLCl ~ dill" bon;IIUldlf;1JT1L% Il;ln bLz:l k. r t~alluk.lDr~ ,'bIT bl.l!;uk lJ l de bml.km ~!U.r, 1>.'I'~.z 1Jrtan- mll~on 1 r YI buldugu l!IO}'"lenmelc:. ZI}'aL, bLr~ IiIlnr Idltl yl1.r I I'"ln tp. Ilqll)' LJ'8k "ok tUrk.;I'Y'" kli.dar Ill:rj· 2' At turkllL muslk.ld-e blr ~ - fen I'MI, till' IJItI.liU tJlrlhJ TIrBI'd.rr g~m4:u.. t'UnKU. IBtlkiaJ t.ak.lLLn. t.a.

atul'I!I.n Blirb n din Is· YlI..J!Ind.& btr GOC:uX [cllUt

H

1:;

E! Y ~Iund .. y ...nl Mr
dlLba oLmUf v blr

Tiirk~e Isblahlar Tesbit EdUecek
Ba2i1

,,''''''1I.ioi.l

profll!8~rl('1"

l.a ...a.rmclan

'l"1lrl<l.

111(111 1

l-........._

Hr-I

bul

kadllr

gt:ldll<;;,

'I.MIl'.

I1I11n(' dll.YIln ILJluyaru oimtqtllr

Ad-

l ...:rn ..11 \' •• bulunltl.l::ak l lI~nIlP!i"

y"nl

~n-!kll!n

ft!ktrn 'bu mt!h;J~flUll" IcPIJ1 tml~rek Muriill A.ka.11 bll.:t pllra.!J:IlI o!idol'ml"e m&hkllrrl iBunun ~l>nr.. "!'I~V" ve.r[l~n Ik!

Yf.NlldlMllR

PROJES~
1

d.U.
ynl ~ta. mLilik~· UH .. I1011 lfiij.fi vardl I..rot!. MA~lm bu.nliu

v~~memalldl:r;btrml.!!a!lolllr&kPut..i.-2..FLTIlIITI-RilyUkl.m.B-lird.l.Ze:o.-tu£1-ch 4;:llmlll 'k>l!ltm(l:II~mio::'l!l.". nln ye.rin~ ht(T"-p • Ekl ..l. 1:1 Oil' gT&IIll!Or Ill· P~nl:e:.....U'.fI! t kdll.n~llLt I lIey, ""0 HIlIIbI il.dm.da Ilor b-e ....a.:z z:.,.hlt c ..... kUllrulllm&t.1 ~'C k ..llnle .lI:t1mBh blrl· Fr-M!lJuadnn II 1('] - Kul 'Ie ~'~r - ~o!~lJ-. 11 - V ...K!lI;rI Ko;llIlQr y IM.lwn Ihr. Eu n11lr1n <lhLfllk ytlZlLmll.hdll' ab~tr(' kL'lInlesl, hal 1'1' P mUtI!ln.r. URr~t'rlnd. bli' ml.klAr "1'01l1li \'11 ~:l'lI.r ml dUl" lin ~p9~ " .. lIlInd!! !"ILZI1ITI!l.ldtlJ:ilr kl, bu '" LI m ; • '~;J<Ii: :n Vel bullinmulur, d:.... tloal'\! d@~ldir. K. 1Ij'l'lIe~ Ab!llrt Ilk • Jl.t L~ Lt., ;;: f,,%,hur blr kl!" M'Uamm fUll fa N~k Vi! Be UoJ.IUI CfoplUk oLliroltll ;Ylullmll.lldlf'. m r~l!Jll • Me~I!Y>l!t, ::; -. t~. narrlr KI:ITJ ISallh'ln birad>!ri olup ~ bulu.nan I Ala<LllciilO moUlr[) t.a.yfe.taWlLhlor h ,kl<ln.:ill. dB. IJU f1klr1"f hUr "r e!llcl !bIT YU]'I1Ul talri ' IrOOf:. ml!!ZWlrn tl"bulda hulunlln CDyntik IIrn:ndllll inl!oo!IJ'u SlIIlIn KIl[; bud,,1< llel'lllUrll.JUyor; Slr"oll m1l1!ltll!r taT .•• .. - T~miz • Zlddt),et, II RllbrU BUG.llNKU PROGRAM Klllo'mll.k· fiO t9k~Iii!:.'1l ImllLll uzalu kllln t"mdJUI mlJ'Ibrckrn kabu.l !:dUOf!roe\o; &lMI .. BOil, nl~aylet - iE:BJot! !lira. 1I,Orl f'T~lrr.:a.nI. 8,0::! AJELn.II h bull:· D:tI!Jndan iJ.r :sureUOl Ylioirld.lli.ll.ml'l· "'DEli MLIII 1.(\'11.lullhTlIIH:tn t>1a.n 11mI !J!tllahlllnn hcdc b!r I:ULtl, Iij Y,e:rLII.I hlJlm k.l 1:'1, i;18 H:u.11 r pf"O~r;a.m (PL ). EI,1~ tn'. dUn U.~IIl"1 hayat.a gl\J:lI·rln~ yumma.,· 9,o!lO]:Zv ~lUllnl ' Y"mt"k ILalc."Ii!. yoC'l'~!l'li1! 1>'l!nilllnl leal. ('tm~y!lo k":lkma\o;· 'i' - T'd.,htll.lt • I(api ~ !l.tr-iLBflt, 8 t...n ~lyado!< bunlllJ"l gldugu 1<ltll 111mB E2an .. ~tin • No~ 9 - ]I!IYM -t1t n· 12.30 h~.m. 12,3;1 KlLIt~rk 9;ITLIlI'. HII"uk rakUUHinln 1:- 1<1JIIe:runJS UlN ~U'VAL I{Af!lVE Ill! Ir. Bili'lJlaSI. milli I).t! t liIlmll!rdil bU· Jcr· Toplam , ~0 - 'Q;!JItj,!l1m • Eel Iu 'I'C IUrkUI ..r, H.:iiJ' A.JaM b li}ul~rl lW'mdim oLyp mo:t'"uUYII!t Iptulal .)'InYOLDA 18,05 1<lU"Iflk ~rl(l ~ tl.lr]OO;llIl'1' ... prog)fell{ b1r z.arur tt.!r, Llnnom%a, g~11 - No • B:I1lk. d merhum TcvWt: Fl:knlln mllzaJ"lcDUn do!! )'1Lz4httnu~ glbl ml!mll!kl!t1· mit !111m W"lJ.p nmlln !:Ie.. IIIml , 13.2(10.1)I"JloO K&rr Iii! ' •• blahlllfTlilin )'lI.y,1I1;t(:lA! DZlH ALU rrtil n -O'r U1gl (~IYl.ln.1 m . mU - [If IT 1m U'I.I mlze h i11j:tel'1 t"tlrtllff."k alu kJlb- ~ VII! ImllwlI tllrl<" ..ye g1!l!:<nlt'rl ol· lila: 1 _ Enmcan _ Ak, 'I'~ltr pey.de.rJ1~}' you.. ~lkmBkt.adlr. " e m lbu .t.a d. Int IIp O!!tmlf \'C duA"LI gLb~ blrllkm k, dl&l!rll!!rinin )le!'- 2 _ "'flat _ Ar~l&, .3 _ Ee'llet _ 18,00' Program, Ul.OJ 'fuLdyo SlIlnj:' On 1:IIn ~ ...s.1 kah~'" POl' Il:tUorn )' , IIIIAl1u _ memurf)'I!L h.<I.y hJ1.i~5:~rnl ,Jl[usflJ!tl, IS,JO M",yl1i1..rj r· D, It,~{ !"rln~ i!1Ild ve lInl ttlrk,!;cd.!:!l] buTu· Slm, ~ _ run • C;lk, :s _ :!ili!ma.ver, krndlL s!l!'ll'kedllCC; ktlr. 21'\ bin 'iiu.... uJ /In.!'! ,ik, ketl.nu:1 rI k bul I!tm~k dotn,J 6 _ Aceml • RclLIl., r _ Rm _ A.r,ilklL, QIIIJl C'EVDE'T SALIH. muhltlnLn snu AJan. 11' b~rl~ri, 19,41 A'uhl~hl ~Ih; 1!1).3a!.'1! Bre:;:UyndlJ.n yols. \i1iHru,b.r. h bbet VI!! hlD-m"l1l1 eclhG 'TIll....fr, ..,nIT. 8 _ Rekltket • ~, 'a' _ Reh.a.y&b. (]KuyucuilU', 213,Ui RI!I!d}'o 6' z~t;· I, oJmu, kAmii 1)11' In".-nql, C ..rUl~1 :10,43 Tcm.a 11 21,;)0 Kanu,.m , , 21.1" Bu m~lll!ll!r IherLnd.. O:::dhlfllmrt~.Al'IIl, lQ - Emlra • A.o.I, 11 - S!!IUdlln Bf.yo~lu ~UkOr 11a1l1.Jl~l'IIIlndE!n lRadyo IIllIon orHJeiJtralJ, ZI!,;:JU II.JII.~~ I tadlT. J",lo. III 1'I1J111l:liIl;oritLd~ !I'Il.It.:!!I;J~r Blltn.'k, It 'drnlllra.k In UIali.lI IAJ'lka II .. Ferl- h.~rlc.ri, 22,~.'i IR..ad)'Ci IID.loJ'l ork • JUUn 'YlloonCJ, rncrnll!kll!Ul!r1!l yaplllll11 1In.rn:rlMIL!I ndlc:('loe"nm~1 ll~!VVctl!l ¥nkw:-iT:lull AfllfI)'IIO': 1 - Eme'ktar· itoy mu~.arllmn de1nedllrnlttlr. AII-a- trli!!t f'rn'gI'~lnln tl"""mr, 2:1.1l11 Ihra~!lLtnnl:il 2iM lILn 1Iltllolfl bul"ullJhU'. muh~~m"ldh'. 1'oIM. 2 - RIc.&. • Ce,r,1!J:I.l.1!." .!j, Zav\· 11m rllhrn lInl d1l1l!f, lLJ1nlnl! ta.z;~y"i.- Dilll!! mU::lll (PI.J 23,Z:5/23,JO KlBIIhaaB.a. .A.1manY1l11t varroiLJl HltL!n, ye • Ebll. .t - Hem - M!l!kara, !'> BulgBl'l!!lwI. UItJk, port...l .....ll, RQ.- TALEB[ . I "plI.nr", YEn.llERI RAHAl"- stn,yet,. 6 - c.a _ Aka, T I.. tlmhk. ilhraC:l SEa EDILMlYECF.K ArUm - Kebab, It - Na. - Kara.t • r.1ndoe Mu'lW • ~'I'j. JhHan. Kemal

durli.iEiJ "ehir dI.bihndelt~ kiiimur I-lOtt!)ar. i.;;in yeni 11m PMjl!: h4Z1rIrniLkt dlr.

1s.t... ~bLll Bell:diY

1

bNt

mU·

VI!'

.*
*

,gliml,l!m~.lIIJIle Z1I.bll.a

II!~I\ .... .rm'-'lkr, e mUhh:llI ~mll~·

tchrin

t!loil:msJldlll'. bolA m "kn~ il:1!'1Ir:1!::e:l.1,1t1k' J!1l:!kltnl boul:lI.k ImlildfLn air an e ....... C'

H.LlTl!klll dme - Ikr FW'!)11 )'"Uk mati IIcdl!n l'b'MottL 'Bu rn&b -I mUll dar !IIta';;llU'ln!il1UL 'lwjkll. biJ' ~ mer-lu!.;r;I,:5 ~ CeylAn _ H!Bl:I~t.I:l bir !1!1ef'llhn ber borl eI, H-.nl ad!: \,~I'i1I:" g"orem-e.mi:!lII!l'!!:L tntLlrl1l !IrortlkUy~n. I!Il!ml, 6 K'B.!i.f! thll..llta}gl< It«rIr1J • nllt'uzlLl 1I~ r "t:ar!!llJ"li!ll!.n Id&re 001. lu. I.d_B ool:nlJ:'T 1'l~!I' I!!!l.VUfUP 1.0;:11"" !1m. -

Koylln

bUytlQU, 3 -

SCl't - Fnw\'-

Ui :I t;a.l"lnlnfll.' ZI!y13n !j:"1'l1"1 dEiI1 bU. h.a.;yyill

oocnkr

knr!pl!U"[lld.ll

kurul.

I

{U_,

,,".1.

..llfilld~!lflldn.buluna..nrn:qJ:llr.lIlI.plIl.ll1lUII!LItmJIH.1ld.i!!.. h~ T1krk ka.'JIJill!llri, (! :z;am '-I1ln bJl'U ~ vakltkl glnl, 1J;~lI.berlerlnds 1l~w:m1lI{j Ilddo~unl!Lll bl.! atmW' "erg! vnutm.~!~nhnrlel". Adt!'1.:i birer muU Klle gthi (J,ll.Bu b~ Lbti.l Id" Pllrtopm, E3.B. lar h.l.2;mrl cod~r11!1"d1, Osmanb hllkO I:'OI'I.~, AVIl~ Canlt:,'"IJ'\, NUll' m tI. 1 O~ ClI'lIMinGC r.u apll!lJ'ln f t CaVUt, Yr'n.I 0[1 ya. ~ ..., ,g",ltanB.IiJJLfTnll.nlhll:'!"!!+ B&toglu £!Ier~ HI'lC Art:ln T~r.unc.

V~·I~
0

Wihten

ItI'tiare.n d,

k.L."YftIl. ~tk

NilAn.

BAmn

Hn.;}'II,

h li' lid!! esa£!lin Ilk l!lUill( olmrv:n.'III l!i· \ " hlLl'eketlol'"1 bilSlDUWfI. ,Idd Uen. ill lEiIll tarl.hol!' IIUldlLI Y'f\lll!an isylln'ar' d, N' O:yDIV LJllu l.mm:nd1li 'r';u.fiilq M~l!!lcyLlLnl 'l"f: Cl1li.IIlta.dilj(1 bOvllk EmuM' I IDJ:'J!:tt'DlfI'Ioln~ u.,tlr. cll~1 rl!llll.h:llo.rdllD tin !latta blrlunBn (E'lnr,.t ~t:my-.nl

g'lbl half! dllnllil :e:mtrut VB Tto;> ... k t«!alll!l'!. YBptrkhm ~tlAmll!r, Ei.l!'l'"alkle;rL .... lt{l!ItJull: ~eMYl:ilin B yQ:p:y. nU Ju;ziI.rltJlar '1'1:1 Emlo!mUJtin dill I!!-

f An;III'On

I

I k:t

mbklLnl hl.l:lb~Uln li:1I.l'U:'ltiLlll'. ~aml!lUJlda liD. JIm! vl!!'l:hi1c lhtW!. lI~e1el"ll dl!u,m ftIerke:n A n"Up'llodn liml,;ak. ~ eve Amfi"[}t[ulr ermenjC:OI!I ~l(lh:" ~

te.'I

tl';fl.u-d

milT', n~FOlunan d1~1'

Zt-vtul'l Erm ..nlJui"e l!rti!(lM flIt"~nl do. BIer n.mbL~d.m 0!Jm1lrl.!.Ji hUklltnc:111 o·llD""a.kll:!f!lllynrtlltT h'llnlft.fdrr.:fC,... t.ll'll!, T1lrk mlIletln'" IlteJ[eJ' pOSkUrO
Itlll'k Af'RrUY'IU1. plll.Y;lIB K lIlI't $n.hn8Zllfi'lM\,

&blk Z~ybm

'P~

!ill., blrl-

AvrllpII. erkA.ruu "I'U!I'ldn I.I~Y' blne !I;1lvirn1r;:;k llj~n 'bIl.Uln kuvYrU~
yOI'.

Mril'll

taId.'ttI':rI

.... ill li'PU"'lnl e

lie klir!lkJDy..'l'.

k&'lIkl.IlV01'"llll!'iJr.

eli .

..-~-~(jYLiYELilIA
~b ol1D oknI.1ID.dllln blF tlllibil IIU"!.!3'or: II:nMnm l.'1il-cWiu'IiJ *.III!I2Iyl'n l.'lkl!11etin fizulodll' ~ R<--m.It8I ''11.'1' m!dn't Bu Islcfl.let t.o l~i!l'rnll;deD. yu.rll~. bU ~

SORUNUZ---- ...
VUlcudumuzda, Kao Kemik Va dlr
den Ilu 'keliLlklN u.~ ~lmdrr. Bunlll.l'dltl'l ~li" km:!1R'I 1A%'Un. till" lmiml Ia!JI. ve 1l1l' kmml !J,'A.&S1 Ike:mlkl ar· odrIr_ KemJkJ"!:l"lll 1LI~11l1"lkJ:lllrd!.k ke-

R BACI I DUI V,A$
~,,\ 'Jl'11em,h1'llln

51J,OOO :s :fuel -----HEiNRICH CEORGE VI! HlDA KHAfU,.'m HmlruUlII!l1! bir 61!IIUlt 'kuli!r'diJ~ QYlladlklMli

..

rll,
II

Uk

JIIekt

p

IlB.ljmll~I1Omb" " .. on Nil, h dUn, Il8t.anl:iul

9-

SS • Vo • Ail. 10 11 KamaI'lL - ZlImk.

AU •

I

dlhtr.DUem.

mllI'ekkep b!j'lt.fl avln!

blr Jtli)mllyon

En\'en,

A

rn bi.iyu bil I'm.lv",ff ..kiy~li fIIIl(h.l~nd mi.l f.jk\ul~!.

,IZI A

T.,.1l1r1d.
1200 ,In"u:ndilJt!n! nwn.tnll. elIk I ~lIl"k .1mi)1'Idl.!,~~IIl~Lm!!lmul'llI,Clmn di!l.v .....ml lHkLbc milmHr cdllM l'I~yr.tv-1'I blr ml:l<tup 1lIddJ;, Hc:y"t, l'ill IIIllv YI" hllDrllflLn fl')ll\1'Ol,k r1",k.ll"ttl~jmlil I~ln ,b'Dz~t.r-.... Il!.. t" .·J.4:IIUI" !!Ilmektedlr. H"r hfltlllle.yl ~du£tl Ibl IIUtunllllTln jill' JII~ttkrmi!k bkr g'Bl!.oI!L. nJn 0l1li VII If, 111<111', Okuytlculo.rmuzm mi1'4o!'n b('\(11'<1 I'p'; 1m vnZlJ["l!yi druma l h&k:11(1 ~tllfol!lIl1e ,glfllkrm~ kll!d.ru' Wn Ij"Y olamd.

1m okuDda MILIlI'"Il rnndu.r

11m-

muJl.!.c:Ima

fiJml, air 4 unru tloih iMter~tLY.

ve

5.0111.

H.ofta

1.1wI111r T~lcl;ntrl rlYII.!iI!tl IilhJl. 'C iiZ'lit m!z :KO:!1Ul muktll.b1?L ..... lJ.e.. da topLlII.ll1Ullok 11'11:'[ L...,L~rc'" !l:OOl.llI ...~. II'Clly.. . , f!l1cllm~n fi.zII.:&II'Id:s.n ~In mulne ),splllLClJ.k klnll~l. IlInlar 11011'1KUl'tO~llt ul'kndqll'l1lzrn dlln Mr I::r. 'tortlp Il:dUc.!:ek m.Uilr'!m~l"t!I VII! mU!I<II It!'k f',·lfld.~ dllnY'l;"1t gelmltUr, ~mi1ln 't'U'I!I.O l{u.~loglu lid 111I II" hlleb!l:l(,T Ihlkl(mda gtlrtl""iliIlerJ.LI Kat'l bit 11.I%lIm olm t111lc~ u!.h!tieo v,,- )'l<VI"U)'1L ozun dm11rler 00111',tl. 1I1· lUcri m kttbll d~I,VL·l fdll~'!"ek rlll'iM ot ve rtl'lao!Jl1lI" kutJl.l.lnnZ. l!lI: I!dllmly (!:I"IC.tt:incti dUI!CI!d'to fI'I;;-!l ... I ZAl't - Eva.nGiIiyB. N. KiI.nnt.ld lell!rd vclUt'fl'c t ..bll~!l.tlfi m 16m It ,o:rl.s okulundlln LI· venlOG ktllt, yd bll" 'leFUp NilLJI!<C .... Itl1::~lh·1I Rum kl:oTO J;!1"j Illld ..1nllmeslnl Z-L.,)'I dl11ll,1t1r mUl!1Lh1ll;! V., mllll!lIHn.rl!llel'lll .. 1111111 lei'l""

DOGUM

m1ltl 1100 IiirWlmlJ..\ltlJ.r. 'BD :ruroU!I! bll1Dltlarllc ~1tI ~unJ'll CllU1"1a.r. WI' km:i.llk kc:rtnil'tndt! dl8"L!I' !o:emUde· mila I bolunWl''t 1'in tJcol"klpl~tiride tap'anoo Ii t:rc-;:li - rdiI! k>1Ia.rd.JlLD. J'1t'lI: az bullJlUflllkl& 01· C6\,'a.p: ~!Il1D vtl;eu.d.UJiU tq1io 1M Isk!l!.ld II.dlJliIlIlU.t olll.l'!II 1111 dU(;\l. l.;:lD p!!!)11J'kiar :!'M1. !(cmikliC'n

ifill hll.L1P 't~~

kllmdiIiIo!· ,(..IU:I'OII oonp 'II'rl'I'fr

yHz l!~1d ll:1UIJ1]{ti111'l )"lI.ptlm~.
kl!m[kJudl!ill b4t)ka

Bu

mk olr!l['u 12 ~

11:111' mt I.eJ"bll/t: lffIo!! h'l .. ri Uzukrtde twll.clLktIT•

l

I z.u.

BtJlilrilR mlllniyotl'l

numtfllJ. ml.tbh!ml-

Cllrld!!irJ1ll!!:!1l lll& OlIlfiLIr. r

1'

du. ~l!Ikellltin keQI~

-.,.-!iiiiiilIIii!iI-----------------"
t.;r;;;.kU c·
ala:.

Iitlt1.llt f! kemHC;lk \fa:r-

dalia yun'll~i!l'R.kvo lilln,g r Sibl 1:>11' dc[!t(>Ylt l"l:uiIUrt..l.r. SICD.k . byun ~ '11'1dQ ywD'I.I.l}!!,I" V;(l IbUk ,11lII:IiI' b I l

'1 " 2: .. 941

·'b h· AlA, mramm ... a
ANLATIY
Yazan: ,

MERHUM MiRALAY SADIGIN YEGENi
v

r,.
\
dlLdJ~I~1!!
(Illmllj.. lUokl!l'

VATA,N'

Radyo gazetesi
!.lair Lon.drlly~
~klnd !;.:l!;'lnmlk L 1!IIl.Idil i 'blr riJ,por l'ilt'bonragtll'll Jl.lmi).il;Yill. ~B~

I

+

IQIn BiJl.ti'1lt !~t.tL1II1 "Iklftmnakta.aH". !8undan lonn, rul.l!.~r II.jlllll!nRll1'1

Fellket

ehlrtertn

5 alin- AI yor

Ta m

]

l'i1l,\1'11.(lllh:iI :rIYllide b!r mLlta1lliiJdl.l 11:'1.1ml,tll' kI bLlnt'ls. ,BulIl'fIirl!II.&nI., Ro· m. nYllJlln rtkl"eU nl!o b:tkarllk !bnl almll.!'lf l vldya olunm8.ktadl[" • .;:fl.lm ."Iarlll, Bulg&r[wW:I. IlUyl11 m IIIIYIl.;i.n I'lfifLU; ttl ~Irrlne dah' bl' ll!IJk of/mllXllllcl'"vrut't'hr, 8~'Yab klyiLJ. t Indo!" Mr ljilJk, ,j\;, ImartllLrHL 1'C]djl" tn II-HLmlll:u:C". ..mkk.u.w , "-Vlkhr 1~1 UlI1drll r!W" iliu, Rl!Ir [I.r'!~l'ly,lIo1:.mrlll J1Iulf!JrJ9t"·, b.~r mrU.i tazy!klL bO)'llfl l!!liTIl)'(>c • . n i lclll It" I!lmekll!.dlr. "DII'(,I" taratllll!1o B'ulga:t 1"1l.1I)'J:i' ~ltmnt nanrlnm Uldlmc.II11'1ln narl' pollUk HII LI"kl1l1ll (lld u tunLJ fti1d .. · mall ~ dlr, H6iU'!. z-iI"!L_ mil!jjll~f ,. t 1!'I.&k1l.!ll~ III IIIiIfLdI 1 lIIuytlnmeld•1l1 I
dill',

Gediz, Akc;aplnar, Kum'caYl, KU.,.iik Menderes, Porsuk, Meri~ Sularl Bir'Co,k Zarar Yaph

Ege Ova/,arlndan Baztlar: Sular Alimda
- -- --~- -,-.--,---. ............

-c-k
i'Sindc
hloVHUH

Kamal ~NAN

I

..

'llYn :virmi )1'11
IJUCIii IOma,

qU!n bailfe1ini

b\iyUIoi. bir sc:vin!;

m.ems~tc.

cotIm.-c-deR
atbll}'

QOno!n t bllo!!:doya G.oyr. IC'lldJ:Ul, pdc:;rUQ tJ!liy"Lla yum.alll
iL!:.

1-u..

~ddL~1'I

. ~,ii.el;1m rum,

l::Ii. oLil'l';!illm k(ln~ma,ill 'i!dIYo.
)f1:lg'C!I\

Bulgariltl!nH! b~r IEJI'ILat 1!I1:v",'1ctl """ hu nUlr hilii'll! ~lIkllJe m(:C1Hl" i!'Iur, dCudUlJ "..n:tlyO"U I ~~,
~~f;8I.Bt

H"YIIJJBJn en.
ha.lJr .. larulol

m1.r.1;lII,d,C'lIell::riJee bill yokla 'i1.i.ri.i.tfilii~ bif
~R

,0 r~Jnn~.
Q

Ylhn[

fnrkli

M'l':11""

m-lIUbni:i

YI..IUIl hir

!lei mllil, tl!:nuh·

!h~IYfl.n"ru[lj tsUt IIIIU. Almon 111n I,i!' aUI'kr!i.dar l;:~r-\l:!t'l!Iil'".

tn.z:

Etki,~h,ir

mahabirimiz:ln

pnded

l6:~

yul!.""n !iiI~WlI r-nim
k~

IeI'

f'QI'lIIUjf!lUl

bJPluitit.-

alhndllr

eyJerin:iIQlh:'r1-YQf

gIRo an d in ~!CIliIe.k. mIl:JJ.,klndIllYIPl. Una IUitap. el ~ll !;,=I;:;~.mit, gc., C'Cl"lm!llIlIlt lam bic.mdc. SlrkcblGC!

.Yln" til'l' habcfo gOnl, hllkilmll" 'DJll"tl In!' !llfi.tllllllol/JJT mllb1.u. bll,!,'I"~",I' I d!!n Iltlf nln !feb bIni 'SGrmu~lo.'f I'" Inlllun . ~1IJ."J'll,..rlnl onilltm[,. B," I".dvc!lll. b ""'fOldl bl"l\.f'mrtl\n v ... ,.nl'n Iz&l'ililfn nel!l~r:I IblU'et 61I1u~'" \tIl rll "'I'n~ml ..t Lr .1Ii!1t 'Blilln.nltl'l" e, v[lzl", ..U l'lfl.k](~ Ih.
~I"

Uz

e..kPIIL"~11'l ml!l!:l'dl~nJ~rini

IW

1Il1~."rwn. Ottlin iC~ nob.ert,,1!l1 tm k~ei[l 'i:i.lnl'lOf ya ~il. leruu I.lGlJJlUlrGrll..J.. blll.ll ZI.: J"c.r~ye be)~~' d.i;vl: 111)1101-

m

s·or. B. !bulYm AJiDllinj,
rn.i
~YllI!d 1m zaml!llil

iIIn. ~ 1'I"II''I!I''c~'k , "1""' .•• ~nu.n
2"1i., b~1c11"1I'L1!k

!IiI! \'~ hll!.Mr1o!'t"l'Il 1>"

Inn-I"rlfl
U't%]'mdfl"._"

1.. ln 'bl. !'-' bi.lt"-

slircccii;r.

Danll. )rll1Dl.i Ole!

8~vlemlye
'B",I)o-"n

\Ur;um

'Oo\(tur kl
vitZ\vttl
III

~'edl num,uaYl

gO!"i:c:;riyor.
d~m:rt.l"

dl'l\'leoUl!irl

1'M!1!: ".

U.duJ[~
-bu~dum,

U'i

rs..mln bir k<J:t~ainde Bay ........a.e.It;l!'lll bir nO~)'''yl teU.
,~IoI!

I

oda. r.. h.lm

Inn1:l!~'n "II! 'bU~'Uk Iblr d1')Ck"t
etml'ktl!idh',
'0 ..........

re mC'~·

1::0 1 er tar!' r IIIn. [.ortt'll"ollda. tllllllnfo ....
'Rfon'l

1.....;,..

"-'!'I..

tak1r

Jtm~!Jl

~

hir bn.bll.
m'::&.tCll

.kudeJiDi

k.z~d-

h\; 'hlbf ~t\l!ld.it mallll.~ ~I"il~cl!!iil'li ~ Buywul'l, eglWlil_ _, B'III rrto!ktubu ald,lft'!. 21 ~~. ell! ~ir 'b~rd.I.I~II!J'. l(o(!inlJ'I'luko;a !!11 yakin. bi!'" iJd;!~ Uli)"r: ),.1::1' "1I~r:l'QlI.. t<.Wat lIar,l-1 tbyn.uevvddi; on~n afrlf~.! _Rr~'. ) i& w,on.U,ttl}"Ol'1Q;.i\mGII!lmm Mef. cumb,IlI:r_h.!llZ:l'etMrine t!.1«isrn .cdU· mlAI, bir ha.h-a. k rc:l.~ir11 ebed'iyel'lJ kl!ijllbttLTI~tl: -i,leri 1!."lllI.rlm, a!l.... l 1'"1iI~"I) etm 11111101 il;l:I ya.p 181 hliu). i,ik; I dl. Ykl LlIoIIU:dr.k.lul, kar.aktermde. C;Gk. deri~lc~tlr~ ) mi IIIftII,YOMum. hl.l.~etn:n a.rri.(llJ),or v~ oor. ii- ki meot.:rneti. ahlailc:ul.dll.ki dilrUllt...C eo I)I"O~;· Histii. ve 1908 inkdrihl nda.k i hiz- Ke!'ld~inc tl:rrk.Jdh edt.fck ,IIFll. _ 11.", I e~,1_1,. L ,. _m tler~n.i 'tillk>dirr ~'ttikl~Ti 'bu. 'lnti- dun. -1 ..~I![a ay ~aJIl.~ ve or. k I' __) , ya r v.tan v..£: m I.a.p aD .urum'f1 )I'DGi::crnr.n :'I:aa.t iki:tindc AnlUlnl t;a deu::c.oue ve b~1 II~JcrUl b -U r-d bu "k 'b' -hti ~adde!t }'ok~ul'l\l tlrmO!.na.l'lIk ~'lUdlgl g!b[ keler.ral:l:r miZi:llib bl[ ,~n.J1 I II: ~ yu 1: I!, .. a ....fl' Cli!iHfllL'v.Ieiin. ;CI'i;lT"""lJ'Il,IIo lo;l~.<:~ :lI'I~1II'i& ,"PO ~l ~r, md t.balU1i III l' ..,.hanl.l 11.1 t! L,I m, ~ , _. ,ou .... ~ Yli!Il'aqlrin? ml"l'i Ann 'EIOIl, yamnd.. liIu,...",.-mb, • ,;r. J<.U! ve. eto .,,, 1" .. 1 • .l L i:I "i_ l ..,I' U 't-!!ii!I!!.!!UI'I'HH! o::rJe !r"U,.;. cl!lor r:r J;;I Al~ SI!.'ilhill'li l:."e~fI':!1i diin r .• lI1 bll1!ll~n "II I!Im I. A.ra.p!tll. tTa.n. ....J. ' , - M IJ' ,,-=_ L. . d' I " m I::Jf"",aol'taJ g i!ilkt~. 1I eun n,r:r ig,le.dc NiiInune Irl.lutane.l'lin.dcil'l Ilzc.il bl.ll.I \'e 1:111 Il cI:G'l:in. 1l:'IR!l11 t." I'" _. I. Lk unu 1.nI"_~1.I't!i Vc: k-i!.. ~n.miln I me· I.!i:llldu-d.rd Karac""lIhmrUeki ma.k: ,IoWapJ r okur, Arabm la!o"V''1!I1 . .1 ' ib-l;,l. hl"''- \o'c: ul~" 'Uo;~. .. • Z"lYI!.U!!!ru ' IIJ..&t bcn:liru!: ilom'i.i.hml,Lu •

m'IoIIte\"elnl ,13tr.ra.b1 Yllztin- --....,;;.-.- ... ,.::ov::ic I\--:· VIIe:Wune'Hlt: ...... ~arp de.r:r. QJ,.wU.rOo'ol:'!ilL, Bellii Ki::roriinc:e b1l~'" .'I(.~ ~_..trl!:k hir i9Ci:!lk~ lfll'k, lIMI'iL!! iiIIl1I.l.atmaii!i I:m~a[jh~ _

rap

I

1'I"',lIhlnr I!!i~ bl!}'lInname nq:r ..t· T'!'I[!J1i!'1'ItI1r: 1 - ltolTrr:ILnvll. 'lenh MI~e1Lrt Ll'"lIIdi!' ~(I\O::: 19l1;k~m liIT!'l(I!!IIf'l'Trr tl!m 11'11, t1'TII',il191, l.!IlLkllll.l. -4. 1\·1'IU>e:t.II!f"IFI h,.J,;J;Unf ian!"·" blr A1,I'I"I1I'j !'III'Rm~ ,.... ... I" blrll ..i ind
II K'""'1"~l:!l VQI IIIIITt"l~

'2 -

Ta.bl~ bud'u~I"''frrr

~m:J"

I

Londr

('"oIIi.llVO!fU. 1m MI!r.~"'1vj!rlrlu'"

'B1J1""'l'i~tll"m m(!ldedlr .._:t

allkk t nllJl'II'cml r;elt-

"idur·...

I ..
I;i",",

j

b ..... , .... ~ _ 'Fran...., coVkhv hi~knll'll'tl nO!!AIm."l1YIi JI.I1I1.d~k~ rnlll!~k .. ,.,..I .. rl tlrt..:m 1I1!,,1~p. .. 11011mrm I ~tLl'• II
jI,.j'iI"I!TI'I1 ,.III" 1'11"11,0',..,"'''' ", ..

1'111~!l"B1'"

.f"'........ '

:011.. 1"" Vir-l'I'1 De 1111<1: 1'l"'~""".\iJt.dTr.
p ..'''; ;(1

1i"!l.rl·

Kilt-

'tll rIVfllI'i!U
111, Amln!.'

ii.lttmllllJ
1:)11.. 1"1\,

t~1'i"I1'1'1ml" II',

me.tullcrln~.

iIIlrp ru.;U'

iJcmmm

'naill

hu.rnda

].u ",r.k Jc eh

JtI!JI'mIllt.k,.ii'ti

ugra-

JUb-e,

tc.fkil

in.! JCl!l.,en

blr

~,n In'llI
'!.Avlll'ln
"Itnilorilll'-r,

tl!kWh'rinl \,Ic-hy

Pal'15~
hll.lUlmetl

mCfl,o

~c!;ck.

do::recede

gtltu1"~,,~Ur:

leUY'

1

-

~u;~
U:&un

b-i Y6Z1yUllf,

miih:m_1rIe1 vatLdh.

Y porch, .kiIJrlI'iUll'I hepl!lJIlP r.i",lr.r.nCle d,! z;uil!!'J, plMlllgJ~ "e I'TheLBIIlZ}k mUl:!le~c.r Uztenrtdie bir
Qu.otl)"e

L"-r

~H! a" l

II]Lr:mi.

VI!ITiGh: Bili'iIIi etttmlii

inb;u rntl-

L.d•• j-'Ql

d~~Ig; I.lltilillilc mcmum mualB.7r'a. teb· IB .. , I InI'U! I '1L,j ct.tilt:ll!r-] ~iJ. G1UI lum ydl r. Il'Irihe. dll.ri6.r:r~ N;li.dlii milloncv~~ CZ:ildllJlJ le:meJ.:'1rdlrl~r, Hllni,u!or fty~ BDl'idc!'nliE.f:i!.k mllh'tr::IH I!:1II1tiBi rl'l.lrtannq.. 11'I...cl-cl~ ro;fah ~mB un.lu r r:ile ~ IIIc ...c:hi;L mo:mldH~tLJIe I:IOI'l~ Ylgln la.-~11i! dop-d ol'l.u:ll.lr, Qril.l!'lDI..d11 i1.Ll~ri....tum!! ve ~Ii!J!1"I .mIf'llLnj m..:m.c,un. k.11m.1~~ i If';

Bilk.n.,

'buyitk

1~_I"e<
'2 _ In~I""''I' olm."
IEhlollll!l'

rtt*

1.11\'","111'1,

k,,''''-I'l'''''1J

{II 111 "",.

..

n..,

,"..litl~III!1mdll
(,,11"'1,

Illr d~!l,illlkUk

r.Wn

ll!li.oilU1lr1l l!;li!.1'1

"'1lJIl"abl~~y~W1d.el;

LiJfiunurMIIl.fI. tli.Ztl CI.III mie; HII.IVell dCnllim

manru!,TJodu. dtirulltti.L !'lIIm·

un

~'FCTli", "'&'PU.I'dS. Ik.end~inl p,1'JII~Y3" Qi1una. ilk ~rl.t: .0 bii. ,YU' ad IIrII II , lH.oel.!l]cumJ.w- hazrct.

IImbllrluuul

cu::zh;rl (; O!ti.i.~ !;ljj,i~1!I r II1bi ytiN:! Il!. eektlr v~ MI'I~t"1 P~ta.I'I'1tn.fl\.(mt?lIl"i 1m! h~rp maJZemii!li!L 'va purl.lli rJll ~ n""'I~'I!I m'lr ..h...." blr (l1R'ktuvlll"
)'~Ienmo a,lU11

I'I'IIn "''1'1 ............ n 1I'o,"·"IU .. t,""r:o'l k!lkhmvo f!1rnmell F"'"""I .. n II ... <ll~ .... 1-01. nnl'!'ll" ... ,k II 0". . " '1' .. 1",,1..

istatist:k i~leri
! em I e k t.. .y." -:e ~'In, uz M

Wilkie O.iyo,r k .
.a:ASLIM Al.MAN A.M.A., cmt.RD[N N'URE.l i.D[.HJ),~ L-liI,ndr•• () (A.A) ~ Ihngi.ltL. rqi tcr'''aIlmaiCjt1., o;vvel; S. 1.11 .. J, d dl \V I ~ .kiO!!. 11'1.8"1 ll. r lLaJ"-o Iol'lIh I AOlI.n dill i1e Yll'llg. Jl'ilCfrJ)'iU ~ n :nnd.' okl.lllma.k Yo"'l!rc jrt",,_ r dyo itilHc:mle bie m aj bl ... ,
n1I.l~l".

B'10 ges:rn d e k·I '·1 .. _ . 'O'lacak

bd;,

alII:.

men
dJLII:.
nrt~e

.bUI!::II

t~lQ verdlij;i b.aya.hn.d1!J d!!. ta'lccrne.l£ ~vd. 'na; dlf~e5i idi. u,pt1l,.

tlou
IJ[

POI

JCfLnC mll1~t Ve ~ii"ranL,jjrm~ ar· zctmck uzc:;:rr d~rlild.1 Ankora),a ..a'::Gciln.l sOyl.lC1TlC'lllLDldu. Bir kc.

lemeldcdir.
t.)")IlIrd~r,

l'\'looLor i !;ifk.al'lJ,Tllg u l1ik ler. m.irr&lyo:dcl',
m tldll:ic'rl ve b.llllLU;1I mabe.

JlPll<ol"1 1 kU"Hl"",,,kt,'[": ...
",.hill".. :,

v"'"

",,"'rive;
Darlan
1/,

Ge~:m, ISart~arlnl Ra,kamlar-,a

li'!;,l.r!h.llJ.lii·

mcrmiler.

.::l.}UI

flilly.a.hnlifl cn pllrlll..Ii. £Unlc•
1~";'iUJ.{ mi:la~l

milt
1'1;3

kUI"~'

ki: d LIII11: mn l"""ijlrt ..o1l'1"~ F"r,,, ..,..h. 1"1'1. , rd"IlIflI'"[U''' d .. iu,Jl fi.'t£d I:! 1'IiN: IIi h.a.~r l!omlln bu lZiI:.II: Vi:! ni rk.!iCi "cp Yllllk!;UliIHI !l:HIJ::k.ikatte b~nirn mroi.m Wi.JI . f'I'IUltnLrlo Utynde l:!ir: m,~kJ:1.I bill _ K~ rid iftind en bdll' f 1!I1dlTn. .. ,1 10'," ..., .. ') :slu~ '~!l;TIt rtJdyOBl.I fL.lnl!1 r' it;1:U-~iIIlikteri Illlilln.!1 mirk<I!Mmel bu' ail. huulra.JlIlit-.l&L lilt bilInLJ V;< b",· L~ deg.;1 fll';;.at \\0' tiJ ~c ith,!'. B~Il, g@ZW'tLC :rJIFL b<:rLmlr, 0 t«rll.,tllJ !:LoB' Dall!lll:e.IO!!1I hl!<b'!:a. g!:lecd:ti. Rahili.:; :gdltmcok J~m k.om.l.'1mll,!-.l.rmil SlImak iiz~r.I: nr;aUro.J.1lo.)'1IJjVt!nlm~ Almlill n1undanrm_ Buyuk bil;· !I':i"'no ", •• ),1111' L1111i t 'I'Illml!ll'I'I'l'I'I I' 1<' N d. '"' ", dt:.Jtii:.l.ttl bUUllfii1 ,iJO- ffii!4T\IYa.dU.i. \,•...:!Y'ctlr:r dlOl.aYLlLOile !:lev m c~mG":'Le(lh~. [!!.I dll.ln tir- BI:!' Ilya k,il.dal' Int~1" 1!!a!;.i1IHJ11!o VQingtOJ:l, 6 (ArA.)1 R-l:' bam.. hihTl"~ hIihSllnr:1eo'l buuu PI' ~III"II. I'" ~\11'1'11,""it I!Ira'"I"oiI!I lult- Q.,am.c',g.elUJ yu~ j.;;ado.T m kii~~lII- ~ ac kt]T'. ~i!:Z!'!' ru,noc;, Vap!IU', pti~eml:ver, KOi.lr:nl::c. l'InF.lri ye a:diiye u,ili:um'hur t(IJlJSCvelt, h.D~ rnal:.:;e. kUII.l!1 mlJhd::l:Z i<;llIo 1IIt00k "i j 1:'010111:\11'. mU " ..k .. \l'n_,.o1 .... , 'l!'r~n'9a. AI~ J\Im.:.aml1'lyaz.:hin lIOn bl~ d,e ri.Lli.IDdli hir )ltrde lk.iJjlmak me:!lmm kitlloLan.m III b Indilki Qe to Ilea BLcia VI! SlYc:oc~k. 'm"d),111 an cI~ b~!mllik.otllod~l". mcliotlJl}ll. d~1. v~ ben. Jog!!'t 'I'I!. ., rtll=gbllnyOlIITiili1l kllJmlf,lu. AnJI'f1 blll!]n lflyil-oi!i.!Jlnaa po..lerilen )'lIr_ mn"," vn, I'm.,lv"t" 1t1mnt h~lkl" cJ.c~e'lIIiin loptU!rl v.c pcrr k,I!!ndc liE UiHer tuaitan yeni bir i, ola- jimU'l-Q1!tt JUl;liH1a!k. i.iZC!l'lI: Alm I!III~"BYI t~r'k,ct.!'i:l!,..k. Ben. dllm n .. tm.,loJll" A,Jm .. ",... F'r".,~,q"!l. kB .....• " z.altuhnlinlZ. !!iIlyo ilhe daha ;!:i,y,,-cir:. art.lfIl1l'. JJUI1 'lCbah d'mlD Ingl.t~reyc yz.tlinl Ill'll ~_l!!JI hir ~tkilde La. ip. ri& i.k dqa iuiW'iim ,i_ Keller ai.iu,tle )I'<ilpllD'"wd'a. AlnuLn It [II bulunnl 'lIj mo;..:h"m.. lI'loll.nrllM tlL'kl", I!dl"ol" cUi. lNlrul:l' illIi k.1;\r<tUM1aA r.i~tJ c leta 1'I~ RI.I ilO'illi dun tr::dbirl~r lmunuu1 l ....nl't 'vc t.il.RLmiL rlme - n, 'Kitl.n:da In!' ma i8uk ha:lIl'lan· .IIi1m1~11'. d n dulfl,)'l rniiftmilim. ,.,.~.I, F''I''llnBIIJ'bUrl" 1'1\'1'1'1,,11 'hnnk!!" ,1,.u:,1r:. bir YUl il~ y,ut,tml, .. U bulB gelJyorchim. 1"re.n. 8"l!y H Idl. YarQlIl'Hn !I:dlll", Y .(lIId!l. 'brulllB.C k ol~n ml.!ltlr. BII ' .. usill;;~'1!:lIul.onim {ir. ),c:lni .. 1ft II. H I"lC-O'tC P~kll.t Alman miHot.m.. doe)"lD'" YUI I ':'lZ NtUl mq,(u.br.iaync:n. Va.pur I!fr:ollmlt. k.enchltrU KIIi'!:hkiii· Nil<~~rj B. CordeH I-itlil, H,ubLlloC .c.lml<"Cf ..... hl.l 18"1 liM~'.!!;ie:r i!!8.~e~lIJ.1:1e'mcmjek,=,~ l:I.ennolyeieri. m~u'l' 1i:!II.d.rcla. li br:IJ, .~i.r ... ~ ryi.ic:ter'l [ldrl:' ·c 0# .. fhl" A'I..,"I',.''''''fn hh" .. klll IIl!1r" ,uun. kWflrwm; yiIn:de1n I:'\I,~ ~j)I:ii.rrnu,ll!:r. Bell! ,ae N lKo£'lvn~ln )PM rnmlll.lr;.oll<Jn(h"~ lie· n, 'rl'-l'~1 \Ac saire gOfuteG~,k,hr, . ::tIM III SL~m:eo.l'I. !h.Ouiye Nil.Zlrl ' a' -H~ ' 1 Imll edl. oe.a!l:mn, "A.l.l..I:lm I\Jadru.~: M01!ipll- gmun. Bcm gorun<;.r:: II,; lIizi.i rau I!ltbly KruJx, GO!'leUII,lUI.m:II:,I I"lC'i'l Iii 1m filrtllWlll 1:.111 1Ul'l.l adlli 1)gr,r:,]'1· Bu 1~lltLlliik~11I Inl RiClu !lilIil'llrl!. dWd.lkie Amaibya. Hueln~I'[til liI"';I~"rTI!' - ttrll~,". I L;yct m 1.11 ~ lI'Ie bl1luuu. buJ:iI',lrnb oldu, ,... '" .. mdi;, kB'b.H IlII.r:n:';'J.'JuU. Dle~fin,e mualazllo;rnllOo QeVaID g' u· Cenll!fo!l.l C._fill'" MaT It II ...or:: D~· ""1', f'l'nlfllt('[" UI' 111'11""1 ..1 "III(1!! I:!r;tJl! U ,~ _j,, iJ:L. 1!lI1tJ;!::rmellllJ· .,m ,'.II. , • .. " ..l'J:. ~lDd.a n.tU'"plJ!ve~i.r. fh! -I~ L.IIledll"l. !f(:1Jdim. Nc btk. I1.i.l. hll,r~HLl L~bol'j. b lA..A) - AnurlJu,. ~o'!f. An'l1iJ1l1 Stark'lfI 1r mlilm 1.. n.i~rL '" m.(:..r.lu.p, iIllDcay"" il&G.U aizdm. bir J iyord Uti. noe i:;uldWl: air k~ik l(II dOD~e ~a1i B. \\'a.ndel i".imt. !:tIL~i Vc Re u:umh",t'U'I'I rL lfomlllll.r ~3~1mI'lI!1LII', EllIH m&lllyiI" '" _--------------------------fllUlI'll(rlrtlilnn Kont Voir' F:'fIYIL. :zOO .. tc)" d~If,1 mlliv;mk ,bluuyoJl'~ kr.il'i"Mi_ WillklE., dun oij:redcn !IOn!"a tlllfr )"I!ISIU C:l"i;:!d,"i ILlrun 'Yt! i1lzl.i top~ b~f1Jli:li!.dlllT ftnlYA.n mUl'lt o't'l"ln!n Hc;m~.loJ-)'et.tenruJ. mUI:nd... t:ud~ hil.tk.iiu"ilen bh ioIcDlik kiil;clI' 11I.M1dl. rn~mlkuc yale: iii!: Lizho:n' ~I!IJ1TTl r.,c.lr. B. edtll'llllJt1:r. Ih- 1:11,.,161 I\nd~Ln m 1'1'1'1 1~ket' 1'1"nfl dllon:mo!I ~tm.ekten ibbr,IIIZ d.u~"mum. F ~ "1Iline gdmi. L Do.k>toru gt:,tir· 1"11~ IIlNiy mD.hfl.Llcr~rl.dll! aoOylen.dL. W~Ukie·nin. tljnditj t y~&rc. eln· Icrinl 'tl']mtllll ";1n lngllh'l"li! lie ~1'I'.B.II. kat Kmll~lImbUi'iil tUGim edde. dim. UerhllL h.a.etlf.ncyc kaLdlrJI· sine @Dr;:, Ror=li.i:cumhur Rootetr to.yyare II\I!Yd.a.nu ..... bir Yun' , '1:11II 'm'\ iit'" i.RdH· uk nz&111__11J suraUe tebyi,z ve if' m 1m .,o,yicdllC'lr. H»; itinz t· \'o!lf~n M eri ker:!! ~~mall w)"YoIir mill }'oiIlIIl1.! YUNA'N OJWUSUNA, 101m alit ·CONDE 411 TAYVA.RE mil,...... irjl!rin:i bu .BI, 1'IIk'bl!fil A'.rir" VQ'LIII Vle'hy'iI,'YHe illlmi..tir. aaJll'lr:ie 10 t"CZIJ.nti" 'Dlilifi i.aticah:' mi!'rli. HMtafi.eyc l'tll.ill:drlc. V,m: o· ili.:<l!Ii loplll.lI'1Ill)'li .:IlIyert oI!.lmulnin YAZlLIYOR KAys(.rr~LER d1lr. [l~~C' blr "11 ~M c6ro 1111,:hp;illl. Jl.bArM, arlld. fie9ft1 b"If1~ iki fada )tilrmi ~MI'ir ,\'_rctini ;;ek... ji :;cbo::bi flI'ciur: R~ncumrn.Lr, i B, Will-it, gc.::e Clipper lru.· i.slllil YI1(!:lIL veyn P" ..t'l',..,ll:;r]e ln~111ir:i ,1111.1 Sem, ,6 (A.A.) HaVD!!: L€>ndI'l!l, ,e U'I..A-) DUn 'MJh"'('I ayh.k IliLrfU1laji mUil4be:rtilaJ'l mu. v,atBnbnUi hi1JVlIlIlI'l1 bile d.ol(a do- ~el;,d~ln-i tilhl!l. il.'tlllil'tti-k ~~}~'u'e3t1c /\.mer ~J;l uk dtli.'ilmedu Y'l.:Jtll!r)101!l m'll:li.lIcr!:llrr Y&.Ilm"'I!~lI.dllI" d..Il~'I('tlil'rl n IDI )"lnoil 11 lD.:l"YiL'rO kno!P'- GllreMe de L'LLRnncr m"llluli~irL- hru:~k,e'l ~tm'-1:tiil'. CU'I I::Rtillft!l oillwm a~I'\~~~d~ iilZWI" y.tl ~n ,=Hua oocmcd<!!n 5l ya,m· ,!:vvd InrihlHcy ... hl1fP rnalzll:l1I'!c· R4!ClY!J Gllntnl ~ 1:i00tmi, 1!I.]I:!l!IkiILII"ll E111.1r 't!1f hii.bllr rn~l1i Yllnl!llQ: m8.bhll,~t:mcl,rn II1dlg1 CIII ,ij:OJ"Wlm1.ut OhnMl be"n'Q e[ld~e- dill oJduilJ haid;j! b" di.in),lIo1a,n c!lLgondo::rLlmcrnru temLn io;:in h· 1\.1, nm]tl.n;. I8UI11fLl' 'Lib)'udll. (I ~"rll· ye dullar'lllii. . ~gO->;r1:i.i gl..lli. bir hil'bere sOre, Clki A.mnvllu.Jc ~un ]ti.,yThu I parllJDTlcr.rto ti;ulI.fll'l· i~n v-eya ,MERll1n Ill] :! I, ,ltwyiln Lay1I~" ,. Zly lie ~h'iil, .. rlll,z :h!v iki A' y "r'uz-eaiilltl~r tr 1dcIlId ki ;if dan kl'lbul I! rtJIir ;::a.d(1ll'l:z tu,tbik Z )'1II"e!l1 ~l!! Itlcn)'tl "II! 'II'rllJ1"IZ ,lilIomn.- Klal. Uj:lCl Yuna" ol'du,urIra. )' • brhk i.I'&lrlnl7.Ul Ju:m ILhbllh"FIllZdq ,11.l~rlln ~Lkl~e.a. ncd~l'II d,er~1l1 1I~1. f)l!1!vklrne kODlUlrn~:I!J11 t:lU!.l et...ml:k: Il!!l hud!lJit],rmt!l. lal'l1"lp .NlUml, 6111" :trlmtt6: W-ZU:lIUAt.I ga.!lii::f'1'I!I.~tjr. b.b«u ..... mHlI%i riu ~el'. lio02~ mr:d.i I' H dl~t.r a 10l1ya:n n.o'j/fi.r~ \'1) Ing1Ii.~h:lU't.acu!·_D opere',u; ~aml atiyet Q, mi.i':fim o-ldll~unLl bbllli Lcd;. Roo c' o!l• m~bu n m«li. roa tl.Zuihdll dL1~lIrUlmU, Ililnn ~ AIwe ~lAml!hl1).IZ;i temenni edenm e-tmiY6.,d'~. Hallli b n.e y z>Clljl !lind!! ~kL ICunde®e I lI'rrii4: Ikrnr e. Lizb!OQ, 6 (A.A.) ~ SlIllIZlIJf tnriltmr-r;ye HiIi'Va A'km oil rn..,1 .. 'l~ltl'l!Il X X mn bomb rdrml\n l.JI.)'y~l ill! f,f,dyayrum. ~ bir ytlll2:Lda: c~lc'.kel,t off LI- dilmo!ktel:>l k.hlll!!!!' I!llli'lldald I'!:.!ml rl.olu Londta, II ( /i., ;\', ) 11Ig-lHz "3\'a .. n k!lnun "Ylhli !'run d..,HHk 01'111'. Bu Hibell'l ... .luv-vdli I UlI'f Inet.. dikrUrlUcn u.:: Jill n k~1'iR Amc.illnLZ ml, blr miierim 1II0fl.til~ iBi!ll.'mci:, eumB B -,,a,l11Il k ,,~,foL!J'! r~yl:l ko· i!l't~m"l, A11i"illn'Y~I'II'1'I yt!dn'm",k Vri tll!hlll. ~mn~l M..z:D'"ttl~lllln 1m 1'I~>retm~L!.i:r: lIi.Y)'!I'rl'9lrJlr, Sacbk 'll"6.~1lfi h.&in.i d~_Lm tlllollltmaok vo 1I1rJ.l:LhJ;:1 ~I"I;>IHtl; l'IuUn!l6~ h~,u.l!ll!ln.da I fQr dmektc. Y'Q!iloe Vc f!~IT bir )<rOOc. Gd.cnu:i:e BugUllli!:i.i !..l'lrb!: i~ir, k edel1 ''''I-' ","",u..ei:t.III. Soliz Ioed ""tC)l.iII~ b'LI tdc.ild;c ",lIllinii r:i.oltm'ifli; i.t!.e· diD'". . --' I~ Jb ra h I en ; _ may.r:ilJn kDlm ..dLln !'!~ kop~ut~.Il A'\I'I'U1l1!. me:ml~,k!:'ttefl !;,c!:uklu"1 t;HT'f3frftlirJ,Y'l I'ltcr~beYfl blltIlYIl.n .A.MEEdKANlN LONDR" ~oruIn,~ dlyurdu. 'l:1'~tflln m!. 'IHlI.nlml:tll, il~rnllll [IIIY- lehi!l"lddd !l:i!l.~~lel'ili u:li£ ve 111'1ALBAV DONA-HAN KUD'US£. k,a.parrrn."'~ "1!I11~lI:'ntH:llt_ BOfOK E:U;~S~ Mil1i $d~n'lIZ mi'iffl1.lm~1"I fll,!,llll!]"l" IIII~nQn:nj.n ,,,tkllJ\. \Ie r('- ZUTlLIlIIfl "'~ bu i'}in PQrtt'k~de VARDm I Bum",nl bUi.ll:lli:r btl i:ptidEl.fiolin. .lTlZAR ri!:lmel!li ilOin. cf'l:: btiyUk )I'd rclilJl1la r· V.iJ~llls:'{:)n, b (A.A.) B. roDDlI flL.l"lofl"~ml .... ["ctJ:ldn. m.nh!ul,;, meJlhzil~~hriJm rniQ lI-,i~d.r bjr Kudil!!!, til (A. A..) - lI.irr1«-rika I bed <:T1 u:lJ.k rhHm<tH .. ri ~I!! hC!!!~EcI1\ 1M ~1lW:U 1>.IlJ'l'1II.llfU!!. 101lJl1I'_ da I:n.lh.lRmii.tl!l.r. biiyilk i!;lo;:t. Slna lromD'111IIr ntml"I.H·. BlIl tilil.'lIm· !!Uret:te fa~,.gt!JI gl~C:II~I'I(1 ~IIIJni bl!1Ci.Jmd'rolfll"!"~is~B, Rclilo r:V~l\t"ln !hu. ba lai.ml!l. I:In~ Igar~ '1l!dbir IiiIlmll J 01110 W.inl!H'1!I: Londrll. Ibld..u. .QI!lJl!ll"t!'lr!olJ]1 i.mUlllll lIf1i,Johiliiill _ [."01 c'Ii"I""dli.. bet )'uz II r tu.n n PDrte.k:iz hii.kulT\C'll. bu tilKIn"r bl! IF.lT' kO\JDk mjl~!fIl"'1 rdll. YIlP;llmJ,tlr !U'lIIi mU'I'ahh.!'l B,_ Donafllll'l bUJ- bu,lulU.Q<'OfU:t, B Il.a" ka.IHhm yo"- lilin!! Layifl edillflit;uL c'il'liirk haya1=i:lo,eti!lIn~ IliI"I'lrh lom:lcrildi, Dahl!! &IIUIIr iJu bin ~. ,un K!.I-diJ~c gdmuir. 'lil~bikQ:li kola}!11!I rlrlaruJ",en, GO l~fLml~J con bLiyLik I bah. o:lIIoLOIlUfil IlilI<;Vjbinc . r11P' Blr VI!oJ'R lid nol~t!ld", hll,uLr \"1.1 ic iI 8.IIIlfV!.!l"UI'l Ib lllll~ fiUllilli NIlioRJ. K')-ntol"g 'III.-- U! )'ollG.lIIak lUt.funda bLl!lul'lauJaf. 1.rur u "yr. B. \" .. nL cvYl!:h:... ~i!lml,. r lC!1l My ..tl umuml)'eJI 11111 mAk i~int: i~i.rak oeddhJecck hi'B. DoQrnLhIW, JlI1ailiz (e "a.lide Lil !<! • .11. .... L;.. 'I ~ Ii.n ).l .I!i ,. II' tm4aQ Yllul4ttrru ~t!JlU, ~Ill' H y&t1n1H !liOn gu~ltl!'rinl l'i!lfah kl:!lm.l_ri Milc Mi.ch cl it!!! go.rUI· Lrl..<l:ln I.OfY... h'L.n~ ...' r:C ~LmIO: p~~ <!in IIt!l:dl!ld 1b~)'III..,hnad [, bi]ra. hn r II ... lm~!'i'IItnt. BlldlrJl;:;n If· kumet v.e Ph;!Ly("II'''r n ..:z"(i,iru:l.e 111'. d!JIIJI'b;. i.. lnd" z~,=imrlek ~in y(l% ~Ii lira. mtl Ur, IlIl'IUn TeL-I i~j. 11cC,1IIt.mlktnrl ]rlilillklli!·. l>b~.t" "'11... .. .:,r. Il'I.biid~t. Ahmd Emin YAILMAN
B 1!~'l'Llrdj.

Ilo Ie )'8.lnlZ

ilill

no ~mcn

Ol"l OI;.u.mdc: l-ck

h:llinde

uyrf

olma".

klJ]lycvi n)!: Ylibnhmrll

infrl~ mltddcJ'Cr

b ...h~""·

c::.. n...."1.
",Vkh rd ....Ior .. 'Il

Amlrlll

h",r-blyl'l'

Ogrenmek
1!I[8."

Kabi.l

I~ kil el:r.n~k.tef!ir,

-

.:olZ

k.end~ue hl~ gdr~,em~·

Ace,~,e hd:yor

,Koosevelt

t'i'1" IJllII'orllk"1"".1,"!' Al"'1I'I1"u', TIII'l,'O

11" 'Po\, .. I'1 'h~""' .II.. t ....I'" .

M{ldurliiiiiniIIirnl: de de,. In egne\ucdiJ. OiB. Wil[kir. Alman mi I~hn, nl!l~~"Il't, d-e 'bund.IiI'nt biT len~ ovv!l!ll te~kil renQCl.m'u aQ,rr umumi ,)'llhk bLf hita1!l cde.fl bY mC<eilijrnc! dt~,,,,, Lcr~..' n 0;;:"e.-drJ.-lli'1 9~!l11 Ft:l"~ ~Ilti!lt' 'cll "ya 'k.ilQllf ,LII~I" ~'CC.~Iol. Frllll..
.h:'II"'''' '-k, Umwn

_.l

M,ihvercjl,er

Kral Zogo

BaIk an,ar d a 1H "un CI1111 H~,d,isel:e'r

Portel() In

I:nsani Te,ebb ..s:u

------

I

'V-'TAN

"1 .. 2: - 941
II

Negiisle Ba~ba§a
1811¥I vlrl, d

,';

.. -.\,.

"'r;,.,.~'"

".,('. LJ~

}f" ..~.•. .:...._ • . .JIo1~::'l_~::".Ir.'~ .. u_~'_

.

I .. ~

....

_.:.

·:··.ot:_~~_::"_1

---:;,." •.

~ iJ"

'00 ..,..

Idb:nt!a

rm- ~
B
IIII' ~

_f!IJI:rIIb
~.aliJ;u",

...

IImmt '

111

diltn erdu,
~;

Kanll~.c

19}1i!:d.

N -.

bir ~ 'Un ~n.p

J~

-unc
~~e

EQ.

2t!t( ~.'I'ttImo'IlI TIIbLvIB c..d. Dr.1 m:ftJ1. &"Ulfl
So..

!!. ~l

,.

~ahSlJV&l"

ADSIZ
an.1701,3· . ...", Hl!lnfl!n

riIDI-~:

Saba"-: Ogle

AkJlfm I-{ er Yemekten Sanra Di~l€f'i Nir;'in FlT{lalamak Liiztmdsr ?
VB

n.fld~ bcmK.,.",;:r; ,ron bH {~

d~lc'Ilim

~e.

6e JI11

R.a5 K· _. deY fl.llilYil M'~ ; ~ A.dav, I Ad_I -di)oe aOykni),'orduBg pelt _"ic~ mil la, bir ~ .onra; l-mp_ I'ILIioNn y .. i.a hllnfi_ ~ll,e:Jl-I~ I.'llUiihmion. IHI.i d.e 11:11 uM Mhnl!l~ bi:TLI'II!I ~rlluLlp e{lti, Mli.i.::.ah it bii~ kiimd <I I J;"II.V YIIVII;_"I bani!. !I EI lL AJ.-·aia I,; I~ l!.fiJ,. ~I e-lini Q'IIKllNmll k~~u, hHI pck Ilk Yr bc:. bdileri kef" ogibi b.~ olll.n gozll!'l:ml T.ruzlnn- d eT
Bu "!rada
i)"aBO!.

1:.,

bo:~~. _ B,,,J,tuuz. PTen' DC .:Iitre,r ••• •dedi, fSiu t ek IUil:)'lFl'I. bir lek Ital)IHI ka.t1i~Lllu::lE!.n k1J1"!:II~"Ja'
LIJ',;t

1, ~pl :n .... 11 tall, 0 P!ll'61"J lEI, PafUJ. i& ~]iO Brnmonll, J.r~llnlJ pm ZLJ' i8'ilyilll Silk. O:'f'Ill E6k1,

l1'l'i.,
1:11!:1.'1 ~:!: ::l'
-.-[j

c:.-

1"" ~I' Dftfldmn 1/3 Bill.

"~n

~ lOa Ak '1ru"IL,f, I!:;, I [{, LI P KW!lm, ~ellj Yah III h.. kI Yah b.o tam derllfIll,
dlL

- _. 'I\I!r'd'tnIa 1!iII_:

yenl

Kmnu.1
613

So, J

El<ld 1116. l"~nl :.!ilj' A·

KIZIM
~"''''I'~1~nL!I,. ,",1'
60.-

ve

A S IK IIM

N.IL!Iuhi

1IJA.1'D1t.a
I~dfmil UIi'u;aHla dl~ _ tlID; cftlIlI"lli ~W~J'. .. lIZ 1U1I'ddcl'l..l:t.!n Ipr .. \'"~ k"MI. ,... rnn1lm. BJina.
S k ....'11!1 blJlul.!l,. 1
lUI.

yol!lilIl!I1d~an

_ora

we b Ill!

I:I!I.IIdf'

dJ , dlu1 dolmlrl-

0011101 dU..DVOLIN. 'n km'I7JI:mcll: ~. dWefilIl !Ill:, zm d

r.l~

"

.,to,

par:rol

2".200J\J..II'JI\l"ItY', !I!IIIkl Ki\tip hlL!llJIl, Y'N'II "i'ruT 11'11<1'1. Elk!. YII.. BOI!Iblm IlIfl. h
"''ll{~

OK,UL ue AiLE ANS/KLOPEDJSJ
(rin1on .I~ i!lnl Junll!!, IhnTlInl,l:"U: en miilllmi 1!I!.e1i'dir. FIlIl,~.a;l I'1u,rJ,,1 i'o ,",II 11I'1I1NI "rlt~.r Ill!..!' -:.9-tyJi'!!1'II oraJllJl~~ I!i;,r l!WJ.Iln ~In I u -I"d.~ YlI.vb:!l.lir. ,~ iOOyU'loi: III.TI'. ynkrn ve rH'J~ clldl ~!l 0 IB.IIJ"Dilt.

I!

Kl"M IIIJ"TIlI ~Jt

:.amh!";
glgr.

~

Do ".. i!iI1f' ql1k1 ve Mii;· Sl.I'lLIlll oUUlml~

Ie'rudo,'l'!. dJ'j1'i"!r 1I,e:rdbi

nOUl, J'Mi Ku msal Sn. J2(, :)'!:'nl ]B9 Adll MO, [1l1.r.!cl [!IJ Ya.h Mlill. R'!l1l1"m .sDk. E8ki IP2. ,.rrnI 127 Adl!. A· 0, IP • 11",1~ P ~1O Cahi.I.a, K!!-o

22m

Alrnanlv,

'dinl
\I.

- Sllra blf d II.ml

mi

Uu. l! I _ Ib~ iM!bd ,11IIn. ,lpcnt·1IL ~ y.d~.
mlZ.

Ilo.le.rd

=

d22n

3!l -

Illr

v

a

I
urn oIan be;r~, . Id
I"

I!I

foJplarun.r-fhr.

I~dll!lil

. J'IlIltu,
1Ii.&r!1i;1lf

, ~Im Vlll''I!hr. M8I'lIJt nJilllu: I th·e lwr &!..II!! hll' tmJo adJ.ll· .: (" ....vAn YDCESOI'. 'lMmt '1'1lW, olamk 100' lmra,t1l.l'

du·.
Bill r-III'I. ba:

d !!l

paNl'l

iii

p.

~I

I1i 1'IIIBIi'Klilil

iiI!' ~ ciemn !bill'

KlInl. Mumfs F1I.fII. Ma.h. Ii( lI.1'akc) Cad. ~Iu, )'oI!HI 9 1 m.'2211.:l ~~11I, mp!:lII.mi ,day Ciilll t.I. MM. M· A·
!J.

i:lmtltto I'l..I1' !i! HJo::!.
'I'"II"IIfHII

rre
14.'nI

II! ~

::!71,w

E~sIZ KADIN MEYHANESI
MlI.N'rtI, \'"~ tuM'll II'l"ima~liIn ...::rI..lnL-rI I'IIlrlncl kLl&blm ~eJjkll

I LIE D I ~ L,E R ~N l Zl~ F I IiCAL A YIN I Z.
-

)'lI.r.a "'a rd l. ~ KurLlJ.! hil;::celmi,)'im1 811· mm ... ..dedi.. 00\.0011]11.'[" 'be.nim ku III il-e~iimi 80Y"~. ~- •
\,;U

tQ! lJO

~"r

mlfll1

!m

~__

' __

_!_

.

rI,'

!_ .•

_:~I ..... -.

__

I .........

_-

-

r

".

.

_ 'v '

.

:

11I11I1~ 1'01.1 ItlinY1!!!I1 ~c.IDtr!l.lJ I8h:',~k'lll

m . e.mJMllIl.dEUldll~. 2tJ KIjI,

Clli.d.. C!lJd 1~1I

:J9-25.-

"Hi'll.

BLh.hi G'lUd!!.h.ak- ~rnd

~!!n Beyottu.

JlTlabilm'
]lIrdll.n

FIIlb.t

k. ' unan
maa~i.Jf u-m o~uzu

~ ~r

k,~

N. i.~

rr

HlkMoyintUl'& MM. Srl"lia:rl Eknml \'e M JrWp &k. ,XU.. UJI: T&Z'I~r) · ~

A

AL_T

'AB'I'vi

I DaJniz

leVIZlm

Satmalma

K~mlsy(]nu

~llanlar.

l~r, Z . lpi!!'" i,la1IIl!ot~.

bu')'u rulh.

kaybdmc:-e
Iliil"Iii;)'U1i'
gil\IjJ

13·U
of ~. .... 2 .-

U.ktirf"el", Y'llnl::l'· A!'I1i. 2U-I 3.n!, 1'l.1..n~1

Askerl Fabrikalar Sahna:rna KOm'S,DnU Ilinlarl
Miiteahhit nam ve hesabma 60 ton demir hurdasi satin ahnacaknr,
na
8
!';,-

Marm,ara, Ossii bahri K. Satmalma

t(jcrl

Pa/t! .'ii

Komisyonundan:
Toz ~eker ilinl
]. - Bir kIl.')~l,ma. t.ah.rmn IKH.lII!D if1yo.t ;!S InINf clB.fl 10,000 k:flo iI.OI fll'ker. Jlu.a.f'Llk.lu. ut.m IllmllCllkm-. '2 - P~l'U~ 8 tl.lbat B·U cumllTf.eBi PloD IlUt 12 de lzmHt.e ~n. kllpmmdllifl ~om )"on bln moo !fIlPd&l':Bkur. a - T8mlnlllt puullk gilnU t4k1LlT1li' ed:ecl:k .lha.1e bedt!lI liurimhm yt1&dc 1l!li lIIi.abll!t1!'i.do dcrtl&1. IIhruu:.aJdJ:r.
1, -

VoIl!

b-ir

dc.l.

p,mao

kc-llUlN.
tll)o'

hav-ay.;JI
!!mi:

~ini ka.ldu·W'

~ -~

Heyot.u, Km'LtJ I!NI Mnh. Kunl Knl It'! (Rnyrirll'1 s~. ","I, YPld '::! 14 P Ll'N'l ..." Nt' Ad ~

_

Biitiin
rni
l

hulll'l;u, bu ~ ezrne ~c:

n

:MUirt>; lIIwYilnlllundR. "ll.g'I'l" "'1,hlllr!'!!I .. 'l.I:,_'1Um ':'''l'''tU'!\ - ~n"r JU"II l.a.hmln ...-llien ill) LOIl d ...mlr hll:n1LUL ILl k~T1 r.. bl"'lI'lIllllr

I:.onl.l·

umum

II: r lIir

kiafi dqpl-.

lerdir. H..bet-la"

Il~ nhliu.r- ....;:; owok l~ ':' _ Io::r l!~' c:r. Elu d. ~d!; ~ ... 1t .. 1 II: Iuolu:alt:l£. &rn.. Uii: b.hA«ti ve bir i} eot oltlr libi ~e lil'lllIlml!J g i &nOli dill ilC' F.I ciifnlcyi ..0)1-1 Icd~; - Eri!t'~ !.r.zd.lilan k:oII1Ut ... BanD 'biT ~ IOWa., d~ ..in bi .- Ca lIi.lan -mad K_' fWD Qi) kil.lm. ~ tekrarilyordu: ~ Enyo..,. ... ~cm tea·
IIlUr'.lIiil

otm: k.uk

::::W! IkJDtliu. MILh. rairl

.v~
'1 TIll 'C&nk
Ie Adr!.

mUdUirlUlt'U m"'Tki!z Rat.H' alma llomlJ)'onll.n 20.2,9U p..r\IC'ffIbc Iilnll aa.&t 111,30 dll lhlll~ c-.,jl..l~>ektlr. ljrtnl.mo PILl' lZdlr, MlJlvlllkk to I.cmlmH "7~h !Jr· c ['I. kUI"U~tW'. Tnllplerln makQr gUn YO IUn", kom.l!yollil mUc.caa UIU'"I, rill .1' 00 Ii'iIl'trfo r1llJ< hi kUDIII~ kalillS.I ~ TJlhmin dhl.lI Dot.."Il.~111>000 Itr-s I)oll!.ll :lOll mllt.1'~ mll04~tll k~jt!l.'i: klllMl IIkr.d rl!l.brlka.l .... u.mum mUdUrlU1U meorki!"2!~tr,lln &1m3 kom~onUnC:D.1:Z 2/9"1.1 ~11,...amb!l. gIlnli.i l!IR.(1t ]11.30 tilt JlflZIIrhldn lllaJe Milt-..:c.kUr. ~&rt.nllfl1e pllrll.llr~rr
In

rlJ!b

~.g.

panel

ll, 8'1.711 M!! 'H,W

~'2

*

'Io"e !lutk

JltJ=kliliffi.n kc~ona. ~~

bu !.tIp Ugtil tlCBJI!!t 'I'!!&Ik.a.l!l8e It.lrllJtt.c muaYYe1l gihI mUl"'Iu::RB.UIlJ'l, ('l'!ffil OIl5l1Irl1.b.rl R. ....t"m!, mJma

U!lti"ullllh Boo f,;onodl SnIOl, ei!ki, )'c.m 29 Ad", &41, J"IIl.I"IIIi~! 21, p&fb. U1 6.ilI.-

:MuvlIJ(k.~

kilJl'lIl mubtcllf

l'Mmln ~l
_ Immftrdl ~II: • .'l"l!'nl

".djj~n

umr, nI tIL! JAn aJlII.III£aIii: lItooell 18,OO!) llrll DLl!.n U 1 !calero ml1llteHr

*

I.l1mlnat ... 3iSlh Llradrr. 1

c87011

Un hina
2PlIZ.Brlltl 1Q I$ilb lion p ..tesl ~11i Ila.B.t it!i dirt lI:m.Ittc T~r I-nc kapr:rmdll.ld konus~on 1:iin&.lmd.ll. ya,I1e.c nr. ~Ilrtnam_ liedela!: "Iar-a!!; ahrullllJf:C!::g1 gfb! he.- gUn l!;:!;!ml.WOnlill G'~obUb-. :3 uteJt.lllll!r11l bu i.qJe Ugill giduklllnml. dI.1r 'nClU'et vesfklllannJ ve IH:l.'l!i Hradi'l.j'j Ib .e:t 11k ~1na.IJBrilI:' bil'WIJ:l,c m!.l_'Y1en g1lmi \"II BAl. t~.. klrnll!l)'Dn.a. !!I~rlLeUl t,l'~, ~'j'"(-8 ..
'J KiiOSUna. U1hmln edlh~n tlyat z:nrlfl.d& MI.m almaclLlirt:rr.

'*

IJ[~-

·Iui

19,~5 1Jrurnt clllJl

100 bm un,

:pa..

umpllm

yu
DIlkWmTl An ~I BBllmm 8C! 1'12000 .IlU\.

WlCti

.

.rpu-tI .... edd.. 1-15-1511. ,.-eni 'ffi..--..i'l'---:O; Ad.. :ml!

lid f3.U~.

lI!~t1r.

A:J.14'~tl 'l!I.b.r:l.lmlar llmom mUrlllrlUtll mtT'k<!!z tln aJlIl kQma1312 OU p~r~embl! JiIl.nfl ~ t 16,30 II pszMlIkllt. Utlll.!l rdDeij.!llrtnJllm" PlI.fllllll2"4U". MuvllkklJJt. tunl.rl&~ 134'li0 llilldrr.tI!l7h,

Ml!ljeate, ~ LiliDi m.a. ~n b.l.nl. QZ&t1.i.. ~a.

miililMm ~~
i!!r,u

bit"
ben~ &lim.

b.if tavtl'l.. !filUM,

fi'm'MI 1 .YDltD,
RiLaIru~ RIl~~.'v",'ir~

1'791.'FrIlYQne:a Jl'1.h. Omf"J:"

:2.

'1i!O

35_.2Il'

l.sta- b U_I Belediyesi _0 _
toI!; UIII

ninlan
,II:
~I bG1wn:!!!.
II">lk mJ.kMn
mll;:ll"

ta c:

Zi'yCII

p1Im'lA1r..I.I"11loi

M.1"n'!AIS

tt&ll'libab..!'l

R.. IIIII.tI'I"I, a.bmo

*

.mn~o--a..

I:'j Ii::Lin. Or,.a.n,)- _ ~tblitm ~i!m Proto_ kol ¥ il S. E.. LAHCIlZQ; ~ tlgle: )'~ ~e mmfiri. m' • tz, .. 4'c:TU- b_y.emuloDWliIIo. I~L i.lre! ii, Jngilterc :I-J;qiciyrc ·BLH'I E~ delll'in YC:tnek ycdigi m In YIlrundll bU. '_ bir lJnalliMh G<UI~al N ill... Je!illj' n aralflm:l. ye.r a· ilc:

file ~tc.. e!ll'tl yrutl :I- Alia t.:)ll, pand 3,
[i1LftB 2'2[IfI 1'IJ

2'.

·KM'toJ - Y.lllol.CUI; ~ohl tMn-lnln'ld cdlLmck lb:uol: latm lII,hnlLiWl!k 100
lIJh!cmuunW'l

KuUliIl.tlIn-iL.l(
mctxco

!!l.Dlml!)'oI!· konulmut~ur,

11i1.KIIl'1'l"l _
j"

3(l

12

15.00

BeYQltlu,
KUlll ~
I'!!

Labrnlll bPdell &6 lira Vi!! Uk nil'll 7:1 IIT1!.30 kururrtur. iSMtnlllTl1I Zabrt VI! Muamelat mUIIIlrJiL.tlI kalemlllld~ gllrlll blUr [linl", t-l/2i941 Ilaznrt.e,gl gtinll &.alit 14 -de druml
tl!ncUml!'nfll!'!

~m"

oI!k.-

Sadeyag flint
elnlll 1BlI kilOIlUDa tJibmkn !!IlHlen (lynt 1....0 Imr'U!JI ClIp '·e yulnlrd~ yllZlll blllhll'laJI 20.000 kilo lSi -~'!l tJ.. pf'lIIirhltl B t1rI al.m~. 2 .--;- PII2ArI.I~ UI/$IlD. t 911 pua:rtesL runll!l 1.1. de lzmltte 'rll!:r'I ~ kap1.!md.akt kom ~'I)" bin CIa l{tlJl't1MLktll'. h ~ ..n flU'b:i . lint: hu PIn kQm.~D:nd pr'\11rblHr. iJ l.!lteldlJl!1'ln hu j~]el'ICt ll~lL o~!.'tuklfl.rtlJlII. till> Tlel.lct vesl.lU.lt.· [au \'II! 25$(1 Il'J'aall.n Ib ret 'llll'o1n.k.1o!a.t kmm.aUarilc b~llktc IiltllB<)')'en gil.rI "life !!aatie ~o."lIJ.Nn 'm!lng;aaUa.n. or'l<:lh

Kftl"dc1

'

iRlIIbJIL &!' !IIlklLk·

l'an 1!II1d. l'MlI I AdJI ,UI'I,. ~!II!'1 2.4, pat.

1 .., IIl11nttt

".0:

Y J'lllllC I4:trr

T/l-llpl<'l"'ln I.!

lemlr1al

mftKbl1.l!

1... .

Ytt

I'I!)t1\tIlP' mUII)'JI'f!1I

e·iO :,,,lm
dilJrnJ

ait Tic ,rl't Odil:!f vul.k!llarJle cncUml!lldc bllltJ.nmal n. jaB 1

LhaLc !;'Ifull

ll.ElC& unhOlri dWndc !IOl"'I~n.m.i:, Cllan e:ti!J!,lqi .0'1&:00:: mahkUm old ugunu .opndi8im ~II raY! e
l~r~iimc etti ~

b. iR
21l.o:u ·Ollklldv. 'Timl Yot'",,1 M'1Iili1l.l!e ( AllAm!! !!li,
y.t'I'il

!1f,3,M ..... C'.adl. E'!IkI

Devl,et Demiryollan
_;-,1117'

IIi.nl.an

Cad, l

Isbnbull Komutanl'§1 Sahna~ma Komisyo,nundan
Komlltanlik mmtskB.fl1 d.a.b1Hn-deyapdR.C{I.k .... tI bin 1...tra.\J.k u .. 1iliyat [,I 11/2 ~'.u gilnQ. !!a.at 11.31l dll ,pa.za.r~1!I. !!oir l':i111teu.hhi.d.~ lha.le edIIe-cl!ktir. Ko.lj tll!.lIL!.no.l:J 900 llradJr. ~artnllm~l he gUn kom:Ll!yondll.. gbrIlIl!billr. btll!klllenn bo!lll gIln ve !lll.Jltte Fmthkl.Kla. komutanhk sa.1:m

H~
td

cbediycn

)';I!'il'

51

6W.-

)'ii

Ilk am Karh..on·1LrI 1IIu1a. d go Un T evfik Rliatlj Afa.lll ... &fmcl.itn dim C'CIIi~ 1L,eh. iii H:uiciy~ N.JlZln Iii.,l""nel Bck'i:n_
bana ~ ~"Zi.l bu o!m ... u; ~ ~ Nr:gti!!ne ~~ b:)I]u~lJlD.lII.I:~ BUlalm~ cfe ruhm fl,l v~ ~r:m;;i· yil Onun )'ijziind.~ dw., 'ilkilet P'lU aWun jI HI!)( gidioloD'I!l Bu; 'heyl Dip (Om i Mlner!!!ril", i:!Iiinyan:J.n h.ar· ttl!: girm • e mi!.n,i ola.hi'~kini 1J1'1 ol&ll lKoy PJ,i tllJG Mfam

o

*

'2-302 UllltUd.r. Mllmt IWI:I Mah. SIIIM:ar Bll.ho;m ~Imk ukt 16"..-64. Y"II~ 64--Gi!I 23M U !CU(fv. SclAm.I

Jduh.ammen bl!dl'1iI ("1166) 11= fto~ kUI'WI elM 50000 JId.et [UkI:'ibm 2";77 kJLo~ 1ep.umi!ll;;"t mum.u llOt:!.fll!1-1l1 ~j ~l.l 1911.&.11.11 on bin:! Hll.ydllrp~1I. Car l:Itj'lrun dBbJllnile_ I lfomL~D tar-oIi!md.~ ~1k 1!k3iJ trnl!l mrulUe II tr:n ah:n JU:AJC:t:rr. Bu 1Q4t ~'rmek l!lteYL!I'U rI.. .. (312) lli:' (.19) k~luk muftJtlt&t temJn.t ve Kllnl.lnun taym o:UIgl vl'S4fide blrlildA! UiltIiltm.e gilnll ..... t.lnl! kEld&r koml,yon I'l'1lU'1ilf.ll..Atlan kblmdLr. :8u ilj:I'J A.Il p,rtllll.meh:.r komlliyondanpll!'&l!!E QllU''I .. " ~me.kk t.a.d.rI". Hilt)

,,All

alm

korn~nun.

geJ.rnrlll!rl.

~ 63:J.

Midi. SoI!lAm!ml Cad, Xsld 30I!.y~nl 172 ] 0"1.:$.- ,

2-31if ·1I:!I<,y-oltIU, KuJ:ctl u l!.la:h..
1t'I PII.UU &II!;
;Oem

~

)('. OIlJl:",h

'25168

m 20UO

_kl.
pru."-

1"l Ada 4-88,

IIl_T 27,

!'>IIlm 2't
KUllAAlu ltal'I,

9J!,-

ZUS

Bey~u:,

1!B'id Comll. ,.~nt ~lrur Coma Sok. ukl 1_1, yrnt 5-1 17, Ad

I
stulln Dola.!r

Istanbul Ha:va ,Mndaka Depo Amirligin d'en,:
Fmc.
liJH 13'l.:ZO 2f11,68~
(!o,U97~

Eel'l.l!r Inl&E1.lll.lI. 159 Iru:rw;I :nynt thlimin 1!diIe.n. 10 tan zel'Un NI U'.2'.IHI g1I.nQ I!!aI!I.l .U Ill.oI! pe.mrlJ1UIf. 5 tm a.lmBClLkb:r. M'Il.hllnUtl!!" IIo!dt"l1 eOO-ll 1ir.Il ,o1u:p XBt':ll L!.rrun&b lQ,l~ liradJir •. ~ama& hl!l' ,glliI keim....l:!IYO-rlCia gnrUlebLllr. I:s.tmdllmin belli £'Un .... ,!;a.aw FlII!IhkI.oIa a kO!mLlt&IiiJ!.k lIIItmB1ma :iromii!)I!JLlWl8 ,G"I!lm lert. (822) CLti.l!ltJ ~!!ri:y!!el! II+R~ II. yaz;W lid l:Ilna p-a.A.rllkl.ll ta:mlr eU:imElcl!lktlr. PUIU'I!Lld1lr.l lO.~.a 1 «linil1 hiQ.IlII'lDiI& gobsterU~n II aUama p.

*

*

po.r.1l.C&ktw.

h~!

iSS,
til:

I c iiKil ill hm.. l..cb.ialiUlll IIIIII '\<<:: i~Lc: Ldii!t;a,n muke..dd~· 1:'lIt1.iII '" herlW!: mr t-clli a~lI.~ II ml!.... 1 Lktn .... hifi MToCIi dediii a Mai~t,c hnpara.!..II!Ir Houk Sd5:e~ye yen.IdCll to-~l'a Ia.~ donm,q b-u.. IUnLLyor v-c: ii~r'Iiin Adl8<lbaba'YII b pan;& daha y&kl.qll"O"f.
),I,d.tu G.elLl:: ••• Mo[]trc\.i.l£·YI: diounet: • gaz.d-.i j!,1'~ad Ia,. iii

:n

pa,"1

P


1200.-

:I -

HaVll

'blrJJkh:rt I~
!l-lLt,m

dem

[r

er kllryollLllL

160 .. LH lWnaJ:utrr.
~

~~e veiCc¢ !!V1I"R.klU'l: het}" giln kl'lmisyon(Ja OI'Wabl. Hr. i.ltllkm ·l'1n bi!l.l.l. gtln ,"'I:' aaatJerdo FlndiklJdll. komut.a.nlu aWl. aJ.m1 komill'<;!nlrnl!. ~1!1e.rl. fj'S!i)

~:ll2"i' BfYCffil.l, Mm, Ba1R' k! 1M Z3?11 Beyo!lu, KuIlufu H.a.yyarn

PangaJ'll 5OIUWH: El707.-

Lli\'j~
~rlt.l'irr,1

f'llIUIJ'hkllJ. :l.hJ.ile5~ !V~I g"1], ellmlu"llUi~ gtln8 lHJ.:.lt 11 Ii!:! Yl!wtIkoo1f hili. 2: lr'"B

1" plmJDt.u- 1il1l.a.
_
lLffil:i.tlif"l

Ibllflt' D. ....... KJ;,

IUitl T. Un, .KiIr:, 525.15

to'!!"'
Pt<;;"t.a
011ll6J'

1,622~ U,g;J.T5

mmt.aka. ~-

dcpg

.rnl:rllfL

Mb:n f!;.]rn

Er%ak:

!R:.aycnc:u !Rh. OmN' II. P'eII UYfilIl yen!

:un;

IIQmi~YOnunfill. en II (1)01'1 znllta annek

),BPllIl.CIIJIUI'.

UlI.kUdRfo

.u..

n
U.all

~be5J

blnll6;;"!l ~

YI!JII
.... ,~ J(l'Qf'U

.11.1315 :''il,005
"0 'l'ab'l'"ilt.l

hlol!ltLill"fin

.,artnlUl'llto Voll nU. i1ze:r.
.b1!1'

.sJ

't&mlrl

gi1n,

Pllat·

i,,-·

*

Sok. mid 30-31 37-.'Hi Adll "5l'i, sel ~, ~ 1 f3:l9 KUrrn~
HaCl

glr~I:'kJ.""rln belli gUn 'li'c

par3111,-

SPo'1ilB rlouJIlm"" AIIIIIlit "0: Ell hJhl..!i.iJi r

ll!:l 6U ..... 0 7

yolunu bcbi iiCe.llmr-k. "Idu, ;[IJrI lan.tr,,1 IITIl:murc:D
rl!!n ba"l:l
IIIL .'"

.1-1 Jonnr

MoI!i!:rpal.~
~II'.

tlJttu1\IID

te-

met
~

:IQJI.

Ah Eblli'nLII.' ,
~,

t !I'll) HrllIrk mUII!:!.kl<!l~ tl!mi:nllt n1ll.1{DUzl rile birlLkte ITIcZ.kQ.- c-Und e l«lmL!I]I'OnR mll.-uaaJi n. d,aOI

A k.,n IhU)'B.1; !~In I 1~/9U gilnU 1l¥'i1'1c1a ciruJ.ei"l giii6terilen !P ve I!icimlu I"il:r;allilrind g&lerllol!J'I saaUe:rd~ p~WWL IIIltm 'mllCiiiJ!;!.If. ~tna.me]1:11 her t:Un komlsYI)nilfi gi:irw~llI.c. lIt.to.kljl.erln bellil ~ ~ i5BotJard.e Flnchk.ll.:l. klllml.lhnll)( ililun ILlDlB lrom.l.!yolHl!rt ~eJu1. ,1M II

*

&Ilk, '!la}d

Hat.,
Ip
tk

~e\'·oIIflllcr

muh ...vney1 aonll.N 'b, !idjmt· , BltlUn I vi.;~ tM:1!!11oer' to ••• hilillannd . ktrl. Ku~n·d k.t F. v c_ Pb. ba... ,o'ta.:...i dt:iiillc:r: p ~ II

B ..n:irn

lX"yda.hbal'llll,:,.. .... I.. fgnloll yaplllliwn

)OeDl 2T/1I,

'r.lt!l, Taj 2'i" If-1A.-

HW'rLlI
Hant'nll'l

'nIkrl'bcln lfri1' J112 »/33'.1 'l,8 M2

:&I.e!)

2301:0 KallmpllP, Kt'I'!;llk Pi, ),11.101:' 1'1 , DetlnneJ1 Mil Sok. IJIII<IHI. yen.! I'D :<i::lt"Fatrh, EdIrl1 .. kaPI, Te-kIur ,slllfa!l'l, Cakrt

2,(23 Ej:I'y{)jtln, 5~r~k61t J;a1!Q ~~",Ii. Yllk.,i'k. KlLIdll"llTI "oll"k "~1It;1, yml 7C) 1~29,2t~ StYilglu, Cuku.C' ~t!lh. S;"klUl'\'flCl sok 'It ...,kl la ..., y"n 1«1:5 All" 3708,
JIll;",

1 !I nlLmJlk

,:am I Limetrll!1

Il'rllhk

h!m.lJ:J~h oo.s 70

89b Pa.r;a.tbi; &II. 10 10 lill

18,-

Hd.

9.60

ln~lllz !Ill: Irni 1 !lru-, tl mD Llc J~ ~ mlHmi!lr!!lhk

30

lll,mz
I!:vin 3ft HIS,

lilcim i

12'O[)

at..

Mah..
1',

ot-otrH Klli

Hun· y~nl Ulu· SO , Hkl 115,-

Ie.

1'1 13. (llLlla 'I'
C;Ukur ~1Ih. k Lr Sok.. ~II' 21 Adll. 3-ti:?, ~IH2.L"t'~llib
IiHtL[ •

~ol5l

bal:lJ ~an ,U.. :yeDi i!8
K;itbJ um'lmlliile kunUIIld.lltu

limndlrm.ii.d&

Ranenm 1'U!i.

llinoo
81,3( M:2
.2.1.. -

Be;,.'ogtllr tlll.ll!pl kL, yenl

Ylldf74a bu.1unan 100 II.r,Ll;., gtlbre 12j~/8U llkh IIlltJIEL't'akbr, I,h kllle..L'"IH b!lL1 gnn Vi!! mutH.nJ.lk .~tm aJm& ~(>ml!!.y(mllnll.G'l!tmel!)rI.

p

*

lSO
gllnO ~8it
!I

ll,~O da. Jdte Fmd!klld,ll ko--

e9'ol

n.ojt~ I!:liI'Iik·

I

p, tile' :18, ;r;dih, 1 Ruk IlL!lul~yll:l 1j'IUn lIdl'lNlL V~

Ifi'llJh.11lWl

B. HMftmc

:IS 11 Em.ln.tlnll.

dJ ~n,"vl lJr:rjJ"11 MI.l"'I..il!" k.t~1 abIA.m ill.krl~f'lIr;. ... ~lht"n ...... bll.Yllt 1 "II! rn, ffilltnWf .. ' h.oIltl'd'.1 ol .. mWiun Ablwn DlmU, u... ~. I'I "imn '..ey ein.dJ .dl~ run lLdN!lllnl bill'"lertn bolrl bIlcllrrn n.i;/;I Inftlll'llYl'!t n&r1una 7. v tA d'_' nrntlan dlIertm, iJon~n kltZ.~u .. n BlIyUktoklar I.ii.

Mal:; .
&k.

Zlnd~'I'lt ZLndllfl. kll:plltl yl!l1l '1'1, DllKkinm Hi.!I. i50{t2 31)(:.? *60

<"t!]d ~'8oa, [i;!.!'la

V-(l p!3t~1l

fI~""lit!

YlIl'nl

gllyMmtn'irullcr

a~!'"

.... ltti;m!!l 1'l1U"lLS.I:o.iUI

5EHJ R 11YA 'fRO SU' 'rEMSJl.LERI
TEPEBArn;NDA D:8AM KUilU ,8U AK~f Sut 30,~ dll J;un.:L\OALO'l'T ISTf:Jo!J..J-u, CADDltslNlJ:EJ HOJl'UH)I[ HISM) "BU AK:ljl.AM ,sll rlt :!(I,SCI d.d. iIlift:AI.:-"\" OD.&l.i'\B

.e"'ld,lL"'.

ToH.J 1]

.,uIa 3(.6., pw"M"1

f1h.lll' , 1!3/~/lan 'I.'erllen
'r'[11

pr-I"I!"mbe. klyrTlBtI

G1lnU,

II

L

Gm:ll!il'.llr.

M.11Lllyede

M,

n.2S

U23.-

b"del

mlLK.«ILiI·1

geJ;lJgl

lR.k.d.Lrde I:n.Id,..,I~r;ln "'" Il'I.zrrnru.l:'.

dapozltulll-

:::a72

Em.LnonU, ZmdanKlI,JIl MaIL Zm-d.'IIIn !<.)j(ll.l SQK. l!I!!ki 88~, yellL '1'3 Au ::l:r!3. per I 23, paiL 1211 119.~ 13,90

!.'U:r.dll! )'Irml 1Itle~lIIerln

llII~bl!t1nd;: 't<1~yLd ~ylcmd~rl ettlrmelerl
pel/'

mUhUr. i.c:ullllJl nlru'JII 1(lt'lI fototrllf'lil!l Sl!rviBlnc l 50) ~ bJ'f'iI!l'

1

mUhllrlel"lnl

NCltL·rden tll1ldlk

kl:(·~I. nillul tl!'zkl!rc.1 "oI! U !l1In'te kllldar I';!II11emlz l!lndru,t

!I.@ Ibndirll~1l ~Urj \'

gelmmleri.

sab~bl

\'"

NeI,loilYut Jr'LUdUl-U: AfIII'l1E'1l' E.DN B"-!ILlIliI
I

YALMAN

fUnd,,"

..tul!ltua

"'111 ft.ocep

CeJlk

I,

l;'er~ VATAN'

MA.TB.Ja..ASJ

CI1MARTBSi

8
§UBAT
1,941 Fiyatu5

c

VATAN
:4 CAL

E'Y"
:lJZ

0 ,0 t, U' No.

Milletle:r Cemi.yeti'nde
ItalY'an Gazetecileri.
Yazan: Nllame til' Null
!22P
Q

T E ILE F 0 N: 24136 '1rELQRAF: VATAN 1st.
BA~!tmg.AJnURI

AH.MET EMIJ!l Y.o\ L MAN

Kuru§j,

stYASr

E.

X

E_

__:&Lx

SABAH

UU&!

SZ!£!LO

GAZETESI

__

Slulhe Y'oI At;acak C;o,kiintii
V_,,; ~
,~

Amerikada

."

Ah"ot E.. ln YAbMAN
i!1L-dniilJll
iJjYU~

i

I

Projesini Tadi'l

Y,ar,dl,m
Teklifi Rleddedildi

ulb iim~dirl'i , En !.Ii[!ol'klilU'L· hi!' ~e'l" d.IlYU~ ku la.k hha.rtrroruz.. lh dill!l t bii·

mr.
o

Sir

ha'F II'I~·ul.iJ ha.rilj
5ulhu lite-

malt .acr!: dunyad",

miyal'!:k Jnno 'yGk"tuT. K Dnt V ~lpi" nin jfi8'ilizJiI!:t"l~ tI:.' masa gdd.ij:in!: veya gel !X;egilllC

Vl\~LDgloh, ~. (A.A.) _ .Mu. ~t .ml:'d~J, clc:rnOk.Tt!$duc )"iillrchm kanun p'ro)C3inin. 'C~l!I

m!:s!il1u memini

d~ij"lirrn!!!k

darr oIiIII'I habn, 'ilk rb3lu~11 btl",ulh admu te!liri Yilpml~It". BlI )'Qlda; biT ~iji~t~ i).o)'le 'btr m8.hiy.e~ ;:ii riillrrll:·sin.1:hay:retei:i i.,
le>m!!!:z:. ~i.iru.i.i.
biT

ilk t.r:l!It:'bbii.ii, 145 rCI,l!: rr~drtmi"lti~.
B. ""'lundt, bu

rr~yr.

hah,im~~ki kat u 206
proj!:3i

k(~nun

y!::rin~, Ingilter,e}Oe

harp

~Ei.h.a:5ltlda.

bu h.rfiDm It cllnvo!: 9O~ui lillTln. 1I~ z6kl ~.rllm~l 81'bihi.J m~!£, iki muniftlrip memlek~~in b.itllraf bu
yc:n:le bT:lJu.~p da Volpi .;,y.nmd ada.m.liLI' VVlta~lc: prij~k. leri bir '>'CY de'iildir. J"ki lanJ kllIn

milYDT dolnrlik p~lm,nJ hll.k};lmlra. bll."ka proj~~i l~klif etmi rl,

y.udrmm birr lredldcn
blr

ill,
:!r'il' kiLl1un

~

nd.l:Il nnlll makalli.nde hal 'I: ik Necc!dett bh- dava.an. De-

m~k Ici My]t bi:r hah..allfl! il.;! tcmili1521 gdmel ve g..LrM; kil mliJInil,k lIt!!l rn~d~nl!!!: fai.ddigOriilmii.§.liiT. FiIo· ht bu.rtda:n fbnclidell bir iI;~L"h eeU!l'illl'U dO~~3lDli belclemek 11'11:". iIIim-.mdi!J'. ~ijI Imlcdplimlu 1'1Ipm_a B' !I, b . !ti!llyanu:l. bi:r cl.iJ.:i.I!.a bile bl' b e tm ed!!-" aYll bir au 4! tillip
olm

""",=====""""'======""""'==========::"'C'===

m~nki:isaJvlmlzda b"r Aians +elgrafl Cumhurreisimb: .I' ~ Ismet InonLif!tin Do(ju vilayeflerindeki seyahaflerinden l '-I b'ld'Irn'iI~r,.Je "dOi. A n_ IL F0AnPi.araya dvdet ettiK erini . I .' I' ~nl",ar,a to Muh.tb'j,imiz, taraflli'll!:ian gDnde'ri~en yukal'da,ki r,e!iim. I.. kI MiHi $din 5Eryahatten donu'ite AlI'1lil1l!1l'dlya ~I I§ arl!l1~ go sielrm 9,kredir.

~TAL,YANIN
IBajllna IDu~en

Imp.ua~orJuk

Ylldllrlm
F~fl" Zrmm8' g.ne.. resi B..-1!IiYII &1lI1wp pm.a drmi,ri :
ylU:d~i' bu: mIIk.b:d.e ,Dyk: ..BI.I kat] -_ nrlke dtd~Qdilir. ~nli:lizlet Bin,.Iiyi. ,a]IP hiillyll)1

....-

d.mi'!I kar,a

'!ill!!!

oriS~.I)UBII PlelDIUp

!bav. kuvvettenl'e .)'iIII sJ. ;:rit'ldijini LibJ'!II h~l!l!kibnd .. _I I~Jl9 y,e diR[ erler '9i 'drli yuriiyiiJ ~II

den

1n:rr1i,z

I

lene bilir. Nc .;.al'C. xi l:u.!Iliin ~uu'p h