Ahme

+

EI a s rn u 11 a r r i r l ~

Bmin Y A l MAN

Miisabaka

1 MAR.T

- U .. A • TI B S ,i _

1941
slY A, SiS
A BAH

·• H 'e_lye.Ienmlz d
ill

G A Z E 1 E"SI

.) uxum , Turk Ingiliz Ittifakma Tam I·k-·'H··k
A

Baglrhklarrm
Beynelmil ~I VaziycJ
J

Mii§abede

Ettiler

tu Hiikumet
Ankara,
28

~talaa EdHdil Iki Devlefin IMi.i§terek rJ1enfalaflarlnl Yakmdan A €lkada,r Eden Balkan Mese eleri Hususi Bir O'ikkat Mevzuu Oldu

But ··n Bu Meselele'r Hakk mdaki SigasEt'/erinde or'. u To m uta b la k a il ar, n ,I G"''' d ii] er
mUihnek menfaaflerilf'li ya~lIitd~n a1ak.adalr eden Balkan meseleleri hllJ!iu:!i~ dikkat me ... Ibir zuu ,olmu§,tur.

-.---=---.......... - ............

Ankara

Bi i

------------11 ". a at n
~OSU

riciys Vekili ~UbU Sara~Q9h.!ve Genel KUf~A.A.I- Resmiteblig: Ank~r ya, 26 ~ubat 1941 hrihinde, smi Imay Ba~ki!lnl Mcue~al Fevzi 'Cakm,ak ill 910ri.i§muJlerdir. liyaretJe gel uyl.l' Briianya Har~eiy 101· Iki hukumet TUlrk-11n91i1i1. ittifakma rami bag:or-I Euelins An h "y Eden 'Ie Impar tor'lulk hi k,larun lmul~ahedeetmi§lel"diii. Genel Kurmay Ballanl GenerO)I Sir John Dill BuglinkU beYflelmilel vaziyet her ciheHBn Turkiye Reilicumhuru 'aratlndl1" kabul buyumutaLia edilmi§j 'urk~ye 'Ie BiiyU,k Ilhitanyanll'll rulmullar ve Balvskil Dr. Refik Sa"p'dam. HII
I

Iki hu~Gme:t butiin m,e!lelel'er 'halUmdaki
Erlmi ~lerdir,

si..

),CliseHerinde him mlUtab'i!IkCllt1arlnl mii~lhede

Ne~redilen Teblig OZU 113 SOZU Bir Olan Saglam .".... n a .a 0 Blr Munasebetin Tabii IfadesidirlDdnJ~m U I u ,s ' U II B a , y a z 15 I
Yazau:
rrtizac=o) deir bu.

~-------- --~------.-. .. ------------~--__-J B. Edcen ~dur aze .ect e E Bl A k'8 a _alksvinde

n ,U §_ t.u
Anlt fa:

II

Sayul~~isaiirim]z Karadeniz Usaklannn En-~I. ve
A.~fHII.

Zirif Adam, Rl~S 11~n3
., B· .Jnz!~or nUll•
Inrgiherc

Elelel lnin I A~ll(; Oyunlaeuu Seyretti
Ankara..

Horou'unu,

(Bll.fIIl\lh ..rri[~. ic. . In c:1ii llyguIl surll!tte gu.nii rii" A.nkli.rli miiLaklltHla nun!!: t.ayin il!!tm~k ""ILzifl::!lLru pck un flr"rec:hlen rCHIli tdr.. t bii olsrek b~ Uz.ell'· Ua lmla lim U,turlil,'Z'I arlllllnt:! bir feylcf bulunuyoruz. okLmJ k BtI:)'~nle[ bill" Z him!!:te H.rp bli:'lhyahbeti 18 Ill' I~' gHccek.lerdlT. loblli. ij,zu ill: &O~ij mi,tir. Biiti,il'l 1m ilyllln dold~ra.n b;r oian. uid .ID bill. ml.lDuebelin! b ·.d' ~I:.r. oizim dwma iu.b~d, b'JT \abu LflU:lettidtt. 'YOII t..a.k p eUiiim' i vc: CJ.J.uui:umul. l~iw. hhineaL.-a1n milhirn b:.t :'i'ollill nlU,t!:"t~ da.V1!!1'4 en bi.i~.k ri.ik.nlil oli!ln B. E.de.n'in y~ Il:IfPliz Ihizmetll!rdl:: bulunou-gum'IRu Il!Auk
n.

28

~

B,iz: mAra· 'mad :g"'" 1m z· r _, Eg""" er "·A k O· ..... B ZJ - ray:ca' ",:' rsa ~r,s·.·J·Z··· . ..,Z ' Z·'~Ylf' ve, Te.db.. Bu I!I,Unm'l '" C~.~g"'
11 .-.-_' -.1'iDrbn
II-u 1IIILIuLII!1lin mu "~~'B nri),orwl:

:U! n.elefanlll) Vd;:'I];uimiz VI!. dolt memichlrn .~alhvinin uplflnda c.~~I:a:urm!lY bILtll:am ile l.rJlillh~.

-I

Ankara

HatiJ=iy~ Turk - Inllfi.hz b y.a.klau da laban. 11::11111 MO~gva Acm.i olduiiu hill makl du. l_alh inintiylltro SiL' d.e l::uq'Wli lIa"l[ 2Ie.. imli bill lit N.. :mi B. An alaY £dl:o·in ';;Elnk.iII lon1.lnu !l.lyah g;;;g-iialiiklii yiizl~re~ R")'a!dJ~hirr IDumnn kAP 10r dalti Il'IgilLnc s;~f utinde. -bu· kJZ talch .. hIlKfl.hlD~ dDldurmu, ttl!. priindii. hmdllill ~ 101'16 ka~~ii!! hl!hnde H~pllinin ~fidl! bir fnkalid~· BlI'i],l't liIuil:: ..huc. inJc:k'n .. 1 girdik. l tbud Umllj!ll. S.~hm Super, uhdf!llarl

Gene.ll;.urmil.¥

Reill

John

DllI'Ln blZl ,giiirme!li. C~urnaaLIDlZ lafatmda.n ~a· bill I)lllnm1llll, BII!J¥d:il doktor Kdtlt !:Jaydam T,'C Har.i.cil/'j! ViI!!k.ilJ

s:t~~

G.~nl::rl!!.l

Sir

pat

VI:: ~!!)'l'l

~t.mllllir.
jer:i1;Uz ~~ CU"'Y bun

UiLtdi mll~

hlkclir e-d.iyurla:r. Anlt (DIJf<'lI.ml Sa. S. f.l, ~ d~1

+=+

• rl!

j\nJml"Ad..!!! !i~.0',[ !UJI!hiil"II!l:~ FaUll Ihnn At:;!Jy "~\nk MinlU!.II't-1 I.n .. Ih&tll~T I!!Ib:nk II' Ib&k&l!~ uq· ~i'.l'tlM. !j"1: Qlld.. Ii'll" 1u'l1'I1 Mmutl mift'lml'ltlr. mBkt;,n p)d hl~b1r VIIi.!lIll 1U'IIUlun&Z. Edi!I1

Miidiinl Ilk Val', B"az lI~mra llIiyiih ga -us- le, tuIam lU'umcl ... hl!ikil.i 1I:, 10bir bir liikl<!.r,.,,, tnda bir dal"-:IIIUl'Il! BiLi!;c.~ntil.lil'1rni olut Ed~n bu I;i! leu: rI:I'J'id II h::zaj"iiri!! 1:1' Ii e 1t;rJ fl"iI"'a !t Iu. ]II: i. urn ., Nil , '£". ~ L £n ii!!JLyar... cla. DO!Hnulldm. ~DeILlda.r'!I1" !l!Ti.I", !lJ'rI, hll'l",tIIc:r. hl~tltt!n!l • Tllrilfl!",j! ItOrli!.ail< ne[hal r...n",t, pki.n. tao Yanlnd Hii5,l'iGiye \.1: MaariJ I De.am]: . 8. Sll, li III I m(ikl I'.~ IItl 1111"lAYI1fed~n gal"li-. m~mi !hi.- tin I pl!!ycia iJlcil.l., BIl,)"
0;

In.....

ntla1'!J adilffi, kell
k[)"m

Mi!vkii

do·

Harblll

)~Ii' 1 ..

'!r,~tllllr'llli tnb.rlk

~~ tayuJ I e .iztllllt

e;"lk

~tm",1f1 Illlr

r

)'0

J.;'innDyo- m~aEe

d i$i Ik. ZQuki

ar lima II

U!lVu:llll
Iii

~u.kri.i Sara.:Cj,C)gllll Vc Gc=nelklllI1luIY ~Iu.:ru ~.l.Iq l te"OZl ~Umd:11, bl!r.ll.b~r cliiny ve Ballanlal ,,'WydU'1.l I!ozd.ell le~I1J'nc.l~ri ...e::!Ille..l~ t IIoIIGJ::C!! JIll IIl:1JUBllLf i:llr de· h QILi:-Ja l~.'I'll ~J ...j],!.IYO:l'.
I1.k.1 h.,j,bimet. Ji.irk

r

Bu!garistanlD
Selerb3rlik MlS31:esi

,

..1npJ~l\!! 'I'll 'Iili.11'ld'II 'harp 'I<On· nil'.. Fuat b f(,lll hDS~U!!!rln tell- takmmal!; h lmna bil~ Gdmr),or. - I dl!!\'1"Illdl! mU.,ulII!. tr Ilnlh d.~ lIk!!lulnoil ~. bll:"" HI> lrotilk III.llnn. Duhal .ozC' uilJti. Hol'hi! In I ~tiDutll:r1Hr. Bu danll hal'bl IDIIIk IIhWIlIJTI'U. l'IJ J!d1)'QnD:< Blilm bill"!DfaJ tmu. babJldJkl'Jm IU.l~ M'IIIH.aiil!tmln: hJJ;rp, ~A'<'ll' I'ilIl .ilf'!!~ '" '01'1 u!!.tdudl; netJ'l!.rJlihnd::
Ift!i,

Dsabakamlz Ba;ladl
'" 3 uncu Sayfamlzda
I! Ii

:ltgl

,uD bmil

c1n'lllk

n~ Ithlllt.n.

nok nh::u"w

:I:

pI

'Ill It\llIlfjilll: \'6 ~frtk

IfgHrn. ilzeH

mlll~1rt" .. Ilre.m!:ll Imn ~'£ ~lilhl.a.[l m6YacD~u:. p.nl b!i' IV'qp1!u.,om Imldnto'l'1 bu'l,·· '1'lI.m II:!llIr tK&llLl maklll"o
a,inl A._Q.MH:'i.Ak! III

bg.naua dli:.di kJ:
c-

DullJndu,

!Qn.rll SlIdlcri·
'1 1',1.111110 nodYI),

,ar!l1ui

';i.md.i d'll!

,arl\mLZda diil'l)'1I
~Ii!.z.m;m,

giliz iUifabna. OJ,HI ~Itll neiuldar IlUla fllduiWJ.1I
fllaf

_ 1tl· l8.nl'lll'l

IfWaJr..I&l'

dII r~llld,.,

dHLm

"'II!

ILrI~u. 'it ridll:lI

T!:!rki.- i.;h~ri.ndcn
~iz~ ""~"'11.p
~ilizel! mi

kcnu,~bil;riz.
Y'ermeic

n.d:l lie

k;:ar!)!ll,kli

1

JD poutf(:{IIlIIlUlIIi ILIDrlhlUllc HI rk.!JfJffl n mUtt!!nli dl!'l'l'~t I Mel lIt LlilitJi _

Ln·
t

Aoyl'nyirrl.

brrb

'f"i'i!('e-;tI,'fil.I. bu' ell "n 111&!!.~ U!.I. tlplrll'lll \,'" 'no IIftI! m "rule

BulacakSIDIZ

gormu,I~l'dlt,

2k dan

Uun)'iI.
goukn

1I'1IZIYcLini

'he.!' ba·

t:l:iilTln1§JeJi'

Icrmm birbllUIlD ym 0 duo gu anaalln!! ...tl.rrn.l.flUclli. . 3 - T ucl,;,iy£ ~ 1nlllh~le]'1lin mila-teT't.1t m!!81;(aUenllU, .IJu IJ;. reUe dokunlirL HIiLkan n:~ell'tJeled

oro

rile hu,u!ll bLr fli.)I.ki!l11:: t.dluk 0lurulIu§ li'e! ii hultu.mdln bu. :Il''''!. ;l.i!!Ii!lere ilut 'J,J'Ur.tl !..l'a&Lnda bU" uyqunluk ~uw9dugu lroT'iiiirnufli.a r. UIYIX~k&lftiz Iti. balun Ib\lnll!il r~i :tOzlerdir. I irl l'iyLiz.il ac.tlb. naslldu? 1 teE" ile blZm UIgunil!lgu ve

.scfya, Z8 (AA.) R'l:utd!r~ 1n&ll~re el"isi OeorGe~dl!" bugim fhdgar Bap,'eklll, B. FI.lor :z: yaret ed~rek baZl Bu.lla.r zet.ecHl!rilll blrltkt.e bit In_ gil~ 11lZe1R!l mvhabl.dnln le",_ kif HiUnc.5.lnl .MdI!!UI!I prQoIat-O etmlihr. .Bu ~ebbiJ.1 ilztl"lne tr::.'kll e:dill!:nleriH h~p:!li s.eroesl

ira
i"i"1 fd II hlzID.l

nIb
N'nlll>l"

tI ~

mUdnhl&Jlmilii.
,iidfl' kLt:>flllF<.

dll l:ttl fadll

icu;ih edl:T'!IUliz"}» ArkDdil..)l r fi-a.nllJ..ie l j tl:n:ih ~U~c. Bunun bruhillt Iob1Hlktaill uz k olclugum.l luml.lfIDl!i'll"(IZID b mel! zaler; gormu,li.iler. Da,
I'lIlIU mImi I.JII

blr

l"illJl ....

Edt:'D

IDIr·lnlmItlardJr. Seftr, ~VI!kL.l

nil

Btll,,!"

urerberliR'inlll .... .!IUti hkk!.nlia U 011 gcirtqmilt;tW-. I'Ulza· ran bu l!it!fe rhcrLik i.~ln limd!k.i '!Iuyct VI: ~ .L\ dahll Mil

Sen,.·

Bay Ede:n ve G,ener'al D'ill Ankaradan Hareket Ettiler
Arllkarl!i. 26 (A.A.)...... Oli S'·lIl1: [rtgiliz ku""'~lleri B,l!tiflc:I.Un.IlI(findtir ,eh imizde Ib_lunmllklll G.anhil K'Ur:rnay Ba'llkaDl GC:fil:f1Il 01 I'i Bijy\ik. B-rila & Hariciyc Aubuf Smi.l!h, TIlI~ en~fIIl MllI]NaZln AIiLhony Ed 11 e hnPI!iI'Jl' la'by. hav Vi!mare Ii Elmhurllt torluk. C.~n!Clklllrml!l)' B tkl\n1 G~", ilt: m.a.i)'t:tlrri. Ilnl.liiTl Afll!.t 19 d. ney I Sir John Dill ita rdllLk. th:· hul!thl:!lli trenle ,d1fimizd~1lI &yrll· {liI'e'l!ADtl (I, 1.1.., do) +*-tolin

Ic.

IraI'!

I~c.p

biJdikl!!!i1 'ba,

ferL!h!:l~ bdir "'Ii!! An.p hllorf· l!!ril!!l YIIoZllr, 811"'1,1Tahrillfida ikl lenil!! IIdaut luj,t,bL ILf.tilll bll~l1nl<!Til:l:n i:lirrnmi lir. Jngill~n: HII'fidy<::: Na:mlnlrl jQ,zle lrii d in l~r hn hnd i LILimC'-

m!Zdili cidden f!~!IIlII.i tebltt:in de etuii IfIOI. lam DLI' fLkir uy·

ua·
ta-

!;iddi

~a..

hI,lllkll

hl hit beep yolctur, Sal:. h11lnberl y"oent:1 m!!!m. ] !tell rle l'lertm lrtlballim I _ 1NtilUZLER MEls ADAstN·1 DM' C;r::K.!LD1Lt:,R
Lonclrn •. ZB ~A.A.) - 1H.a:rblye ve Bahll;yc NeLilr tlerlriln mUatl!!rek ti;blfii: Sal I SUnt! Mei!! 8&, m.. r,'; ed.llch 1hgh.ljz. k'l1lfv.,tlerl lememe.lrlo:dil" "

rmkl ezd~n vt:'~u-dim, 811Y Eden du.n),lI,nlR !!In Ben~ }' .klll~ll.Ilk. ZlJ.rif de !!I a1liamiliund ll!:hr, Fa. lair FI ute uyfll.l rlru .ii.!olu. Bunyn if;:in gnc= c::IN lIUl!Ill ~HI.IZ
u:.mini baIlBrID'il'. Dijny nUl, h~r k<i ~lI!inde B ,y Edfn X;irlt yElnrp
UkwiIDIl;; :Jt,a, I. II.: d!:!)

GONON S ESI' Hili Kendimizi
Anlatamadlk
_I I,T NIBi

gihn: n var ml i Bu.n.a, cmin, IIllfLbilinin.iz,

Yazan. :

tk.i

nf

til Al'LkUII mu~ilkl.lmd,l!tn. cidael1 memm.lndul", B. E.d~n de,

Genl:ral SIT Jj}I~m Dill dl!. bu memt1unl!r'!::tl~rilli ~nebi gaz I:tl:: muha..birlerile. olan mi.ilik.il.t1anl'lrl@ lD.!IIli hllmiCIll!Jle ifa.d~

in..
r.-

e" •

dml.9lll!Talr. Sa a tLirljj

oLma:iln

dill

!hu·

ireI'd 1 ririe verilen. vaillcy 1 lfa Ir.{Ludlkten ·anl."'<11 ~lcn ildadnn
~t'lnJm ll!rdir'. SA,.BlK I~PANYA Kl\AU lil iincij J\U'ONS OLLDO RQm • 28 {A A.) - !~ tim:1J

mill yoktur. Jki memll:kct Ilr 1111d•• J iUifall:. Iml!l"iflll.Dt ne,~plarHll11
d<l.y,a,nml)H)f. lell"ilZ IHCIiI"llPl~rc iild~'fll"'ly,;ar. Bu p~t!n'ipl<!!!e d!n Yll~ set dercw;;~de fa.}'dllJ. Olmlnln )'ah,In'll ve U.uh.imi 'Vni~etlerin

oo
,l1lkm!:'tI
III!!'

1ILIIw.lT'

I.' nU'1III

Alflilnl

&lat

n,51 dl,j

",dill

I!'t..

mlgtlr.

IIlJ('lH~m HJ!! an.rnlr!J Will IJlr luII.h khllJ!.L'j)fj mr.'!;'""!l1 Ibuhml1ll:oan btt IIltl rfl,k ''lU'. 1liIB.n1l!'1 llInti b~~ brIm ,.-1t&!!Uec't'1tI
1 lIrf. ..

bg

Uti r "....

Ilt'ill<,:

..
A~C'lns Redyo G~Ietesine \Ie Gore Gunun Mu~im Hadiseleri
Ell

In III ff.!!.1rl}ctl '1:~k1Unln lI,il knk '",fll.lII. tfl:r.11 IJ.'&FP Umll!' Ir f "Ie; • lilileliit yoktur. ilhHigll r If I" 'I' em •

*

*

A.nkIlr",

mW!i1wLI,ul"IIIL.bu

'L

*

111-11)' l"..df'lJ

HII~II.L"hJ

"lInnl rI"!'l11l1~ILr ·J.LL"I" ~\w.I,~t<'liO gJl.nwll

If'blllt

n ..... «Illdl. r kL"',m~ AliiHm
1I.1i

1< .. ruf(J.lllIl~I"LI,lll r. lakJl· ...lJln 1[;111 bLU'\.,·,inJI'1 I'muml ~"'IIUI]Il I.Inf.!'l'U,m;~ "Iu..... k t;::~b~.. <111"11. ti4ahllt. t 1.11Jl}· Jilt til UII I ~'Un I.i ,Ufon DIIUI.

Il'rlll! .. IArlI mua.IlI:,f!:'[llldn kfUm!! 'U Iilr dlfo!! t.!j LkllJi: ~l!lilI .. Ifii"1t 1'uJ. t Llfr. bill:! ll'.nh" hlinTm'lll. hr. 0 mn • hl"do Imo" ,.l1l1mt.lr-n lin,.! I!~I" TlwUIn 'll .. ~ ,k1.·1'\' lII.rtJIIIlI~hr. Uillm hllkklffil'ldll ~ rill":' Ii _ Ii
ntI'iY""')I
'1111'11",1<

I ~('rn~~'''nl'i''r mbltl'1

...

llfmlr:1

*

",II

II rl<'I)'

.71rlll'"'

rllu

\"

I., Ii .'tml"rlklll,

"~).iI

gltI,v'

I!PIL4,'~III" ~0 " Y.1.:1I. I )... ila b"lulld.,. 11

In'

II;.!

u,

g..... i....IJ lI'llDe l

-

-

AHa" lillo, HafU',

,."
bllll'

dQktOlrCUpm..

1

Arkanulan

mu,!.blj bu. InJ'itltl ba,lIad ...
d'lliiJl,

dc!lidar,

towllitu

li~UIj

.1!!1Lidfi 'b.

nilltteriyind

miD" I r", J.. m Ilr InIi1rnt Iflhl 1il'"I"Undb, i1\ 1'Cln'" 'link [l1~lf!Id bo:'r!:iruJ1d blr 'I -Ilr 01 1nd u<'iLlryl.'l.l' "U krill.! I Il:mm .•dl h;J~ 1\:l:!,I.IIjtII, yulil ft !ill abU
1'llllt.iJmlomLb-,

blr hlrL'i!li'lt.

"limen },TrrnllDl .. ,Tlrt r. min 1'011':roll: kl. lit bUlllmk :Q!flllI.t'l ttli'm Itlm t .... 1IIflll'rk ".~llm.'IJ Dllm ,._, I;~ tlllhllllmlz:ti r.~.....,lI on IT "I ,,.ktrr.

t".

....... --

2'

.-_
I

.VAT,AN

1 - ~ - :t11

An Ilata n: General
Hatlralarl

Belediye Haber/err:

Bu Sabahtan

Llibaren

Piyasa Haberleri:

Alh,ag

Toplayip Hazirhyan: 3~

c. C

s.

Belediye asfalt Y 01 yaptiracak ...... .
. G,e&;it Yerleri Parke leniyor

Tip

Yeni Ekrnek, Esk~slne INaz,aran

.,

kmek
13,,1'0Para

1000 Ton Civi
Getirti:iyor
Kar,abiik Civi
imal Edecek
illd~iITi'Hit<l gClrl!: memlr_ nari'itl!'n r.ivi I!'el r rt,lmek ir;in yap.Jall Io::~ebbu.,l~r WI nett.:;rh:r vEromi,t'r. Bir y.1 kad. r I UUO tOn IjLvL memlc.ltt"tlm~eileHaber
keUm,zil!

Nlli!dp f'~l'll KlIll.kunk (Bu
Jriinltl"dl!l ilIlcdii1;oUw.IL
N!VTII )'tll.p.JI!ID.

Derne Vapuru Trnblus

I~in,;n II'k
Bir

50 Para UcuzOlarak
b'>i:'

Deoresinde

Ehemmiyei'l;

~1U1

Yer Tutmektsdir
:

Irdly'

!O!t1biJl1 glJzo!t~I, rl l~hnl1U' .1"ln bunrlan sonru n l ult

,·,,1

b! K.I:.I'I1.a:J c.l'IZri )I.... ratLCtBl!), uRir adam lJL'!'IlI'0~ IIn.lm!I!» d iye YIIoZdlil hiz. f.kia. dr., lIoyl., .diyor: "lArEicilgun, !oylcslne !ilir a. dllm~ Kim.sa Illna. in nmad'lil w.\lit, I) kendl!i.n1! immabill!!e~k: bcbr kl.lV"lelli Clha •• I e r kn on .. mJl.ndLgl Vaklt 1 • kendi.indl!:TI fiip. h~:ye ~ JlYillclik k.dbr zal!lot1Ia"'t"'I,,_1>

mel nul'

I
I

}'''p\H11l~YII''11~tlIH ~'Il' lJl.I1lll1 vvll ~nil roo ItYlk pnrkn OIElC'II~111 ~/t1"ml .I!lr dU' Olin bu hollu!lll ~'lpll~lml" t{J.h· klklUUl till hob"rln y.~nll ~1~III~nu
i'ier,·ndllof • .srL(dl~· [Idetll ~I ltizlm dovam !;"t'kn erl III '11 ~ g1h ~ulllln us,

lr:co;Klir, Bu. c:;iviloerir'l iOO lOI1U C;cJunlQvakYiidan. 350 ronu cia bn.~k.a Kar byk fllhrikalDri cia. pi)'A .....yiill Oil ~i bu~uk Ilhlhrn,Urc lei ,.tk.DnlIl:l!lklir. Bu tc-II den fiimc,]ui ~a.pllml'lll iliin yaplBunr.i;]n
I

Ilahj i.iJlad! B~U'lJn di>,onllnU1_ 0, Ilrndlljp.ru2. ad m, blz:z.a.t .iUlftI2:... Yoklilj kcndinizi mi kAybet inid_ ••

n hlUl!lnm

Mlu;;uiatllncial'l

gdmeklr::dar.

[aill , i!~mlr

mlya

kLII'.

'(alllll:;

BOjun
Itt'
JIZC,

Gene Yormalk.!
O,man Cem.al ICIIY-

t<!kerl('~11 ve dl cr ~u: 't'II;l.IH mil I>lr ~d,lIdl' RN;" lIl'l, mMll!l n Ilkp ;,: rr. Gaillt.l. t', mlnontl giiml'Ult ISnii g-Ibl rnllllr nn !I.!"fnJtll .jllyanmll<J~'::lI1d"n I!Illh '!TILl_ IIm'im l-ulunnn mOUl",lk p"lfk<, ~':JIl'-

In lklL~onin dt'\·,
tJ~mr.,~fI karue

Ian

\

crml~Ur_

' luil:.d~ b., lopll!.'I"ItJ }lIpElnlk 91e uru., fy kQ~ n 'bir il;uYiill UIfIU 6 klllr\! II.IC:U lall"lll hr_ Ve 91Z kuru" indirmi liT, Buna gdrc: ekm~iin d h .. 1:11", pafd. UI:.u.zl rn:ul. mlLlhlemel ". ri:ilm~tf:di:r. Beledi)'1:' R.eil! -mu. .. vini

Lecrub~!~, n~ucl!!h:r \'1:'1'mi lu-, Dij:!"r lllrl'lh,m KLl.rl'lhi..!k .l'abtiknh.umda ",l'l'i rmiri io;~n ~lIll'll·

wi

2'111 wl.ad rrn Il 11 uBofun ".:fifl Yllrm k! fWlUllrltn bil La.nJilCl~ d1oJb!nil r;;eneyorm~ bl!l~u· nil rn·fc" tiike tJl'lE!k n iC"y~ d,"' e:1l' ~
I:n.lnu.
1"1'1

hep fnliti2 degiL m.i? E;". .•
lDIIz, fal"l.llod. 0]'

Tr .. QIIJ 81lf"P

ii nundeki
i vlniWKi'a

I.r;1..Inu!a.l.d!1l.

yut&

b.t·
ulral'! S ,d tu bed!!
RCJtlt.

}'Blund" Bayle Qh:lu~u h Id.~ ~HZ Tr:ahlu!iL hiJl"bi IIrifninde Trablu iii ku,,"'"e.t II!T'ld Ln::c;:oek Ii Beye lCyirtmi,ti. ~,'~rd kal1up buradml ' Yeml:'nlll: P di h. turbo: ziyar.ctil.dt!n bllrlar Ibile ,gOnd~r.nU,iz I 0 t.,)mli;l!I, UuiJp 'te: S~I-nlklen lik lalim uki E!!krrl~ri .aaora. an ;;.llrl zlY 1'11:"1deceke <)LI. Nuri. d.ogdu":l.1 ve ye i"l!ligi 1m leTh~ elrni ..i:z. bLIIlllarln yeri"c rnemleket olan 1\1 nll,Un J,tikiim_ comi c:fr1lll bile ~i:indc,.mem~~, T rabhlilllln mud.lllfall I bu dil.r maiye'lindl! ollfilk lckrar iOderI!CI!!~eTdr:: noknn gldlil~ bi.r rll!"<1.:eiirll;lc[) pelt ml!mnulIldu. fakaL al!ll!lzm h ~t. lalld.. Karnml1:l aLr tcl-Jike gl!lip "tll'tml,h, Bunul'l IIjlah. iloiloi;' il. .a-I'llI"Ida rnti!h~ bir :!Ian.!:1 iizl:'Tinr! Tra.blu~a.: uker, vllrd •• Sdani~c: wlElilirkC'fl. IIt'YB- milhimHlilt vc: haUl en:ak lo,ndermc:k i.:ap etmi.!fti- BUl1hm 0ha If rti l!tullpllol gc:~irdi. ~.]t'~"" ra),a cDcmc, VII."pUIIoi og(iruTI:'I:i::"lterru. C~il POl. a., Detin!;_i M~li. Banlln i~il\ nazHI,IU h.Q!ctinin l'II«iin, blC'r berind"e I:ml'llnillyordu, IIIkat nazlrlar teSd-ni-I!! va.nllQl. kendisLni. mU - kar n Li.1.1,nradL eddiit ,~i!r·D.rl n:lt. I;iinkii It.a.IYC[JC elli ve haBLahimm apandi~it ikihabl oldujunu ~yledi. Bu- YIoIllllnn ohu. Yllpuru ),akalllma.iilfl n. ragmen Nuri, Mn~hr. gi.t. k,ahiJdi. mckt.c W"T e.diyorduFRlut padiliithUl hi, iI, d,o=,ailc:. ,Sc - rliktl!! It'dlloi, Hurllit lJJ.k k~mllndr.nI m~~~t.
'It<::

lUlml, 11£ mil 'zoo N!.Iri de: ~ilndi bUf:ldil rlim:e 1tul.J"rm etmi,
-mil),

n

IUlitalti aaker1 lutalarl]l'lolzm ne inan '1"1:')111luiyv TI .....~ ne Eie III ih. vr: 'IIllllzl"mC' noksanhEl~tnda )'1- muhilflft'lal o.ldug\l hal- I run -n_:avllltalldcrf\ Ikmal ctnl'l~k birdZ

k.mdmi h

se-

Valit M avini Ankaradan Dandii
Bu"dan bit

LIT

i:O-

mii:r.ki.in

g1mi!j!lIl!:alth_

"ie takdirPfl a. .. "$thl:!lile b9Illan Y!.i<l:hoa 1 Vey

Bu rncae]e IIpa"LkH.

'Je'l1likoe

~e

dll liuhlhlnll,l~ Vnll ~ru.llvlnl b.il.b lIhwbwIJ. Jl'C'lmlv \ e ligli[!.dcn ~n:rn dB FI)'.!!.t J,{ur .ulIa'bl! komhlyoflLl HI! Dilllltik t~\'2iLI komi1lyonJlI.ci toplMlWn,
TIl'ld

'\ uzde ks ..n Il,.e-, bu A d "'Y V~ IlII1 ,be, " 'IIdarll rmi tip ekmek. bu Bilbilhl II ,tib ... ren piJauya ;t;lka!:.aic.tlr. Bdf!diyC' Ekm~k enciimen] di;n lopl mUD!.; )II! i unun 'ilolv~ll 978 Ic.u_ru, le bit edildiginr gill'o!: bub·,fla I"vvd l",maIJlal" ueere AnkJL!'I'l!i1t. r~t!IlD nun Uz~rindle" eluml!igc nOrth. KOYAhm..::t »enuk, aUn 11<.1. mu,tl1r. ¥ C'Tlj J!:kml:'k riyall ~!kJ~i:l"ld=n 50
PM~ C'kill glarak

rliLkabe

k.om.aYIUIU

ViJiJ

ell'!

fe-v-

m u la.dlr.

rum bilmedi

ch~.mlz;
lu~mluz:

bar tamh yer~

var,
'.]lU,

Tuna Nehri
- akl'yata A«llimyor
$~hrimizc

T
..ur. ve

nrtflln giinii bunu

bu' te .... o boil! y
O;)UJllI netel bQIUna ,I:!he

hi~

ki du-

YfJl,r;ta.n

,,1M e YQ'

'IIII', !!!lId,

CaL; haiklll ru~

Id

iiektirU. .. d! MlIoa~yora-nlarunliZ

IJ

"C

bll,lunml.ll!;ltu!',

I"nu., ~ para tubi.t oll.lll.m'll.,tuu. I(D Olin oiledtn 110m II FJyat. Mii·

g;;lm""

Villi "'''''11ll.1nl, iclLf '!.emulon h 1<klndn (> :Uh,:cll~r<,;',hl 1)lr 'Ie), fi~y1 C-Lnl!mi.!!Itir.

Adligede:

gel en habl:'rlelden Tun'l/! n~hrinjn buzllllnJlln ~ozulAkl!loy, tdlJ' ),c)'i::li VI!: znhllEli itJe. mt:Ji:e b41!lladl~l o!1;r'!:Di~illlir. Mu lecl;yc me.mlJ ,!fir! y£ni lip ke:zi. AVrlIPdYH, MIBe.ari..~l!!na, Ro~kml!:'k 1a2crLl'Idc ldkiklercle bl.llu~ Y pile k luecar1'1 !l:.ald.ll.f, numlllnrll!:r alilurk. aiu~ manyaYa !Iuacat. lar bu hiiber i,izc~il'lc mcrnnu.n 01hklorlnl! d bakac.akhm:ihr. !Ill.!! l<lrdlf'. Gundo: £liru~. artmukl olan dCpO ih.tikir.;1 ihrar::IlL tuc.c.<:r.rlll-

L"t'~

ouei.i"

,~o tur, H.1lla. fimdi 1i2 bill/! bllfklll:rrrJ bot yeu tj'!liil!! formUII11. l"!efC!I tLikdme:,il1ll ,diyll .n.~ .. chiilnu; UZUI1 flkllarllua boo tWla ,"ene ve kaE .fIB'mlL olu),OrllU!'1 LI.Z L.

Meger ...

t.Le

kadiktiJ - Os ludar
TramvlyLlI'lnmn
U!lkll4n • K"dIJ~~

Tar;hlerj

Yunus Nadi - Ma,cit Somer Davasl

h!.i.lk lrrunl;'ay-

I '"hln LULfcittlo Ln v.pur-III!1L U)'£1.I1'1 bLr ,~kJIdc Olmuo,;htl ba.z1: iii kllyetJeri mudp olmUI}!EJ. da hlllmVlllr ldllZe,.!Il, larICele-r"l.!1",spur Ill.rLri!lertl1~ tAm ... mcn 'UY£,lIn Olcw na, fllk· t ,'I'01Ia;rcla.ki hlllkm ld1a~llmil yUzUnd~n zarurl ge<:lkmde-rin bUlla Icbmp b,ldlrmekledlr • oldu~n1J

Tramw)' Iii ar !!.31, 11. ktld
d.tk.iS1 bstlmlIl :l!oltu"

r "e Ka.·

,>()k oldl.ltu-

brr~ktt" ldl_
1,,1c d~rkcn.

p

izLo l=.iu.rtit tIc. B iDd M"h.medil'l kn r~ oImu-

ro..'uTi. SIfj'.

TriLbluu alma.k ~

gi.

MaGri! Haberlel'i.-

Lir II~ r~·Ic:whler'n B ...jln _:r.11 G lC3.Jer
j

(Bu sef,tt. Bay Liilli KlI'rudan i..sl~l~;rn ;.ey. Tliubn pti,iezinQ-:SU 1I1Ud"ri.in~ hila.p' eden bir t.IH eltndeld ma.lllli bir e"..... cl tav~iyt:' mek. Wld.an ibardLir: ~ak.. rm i ;a!~m ...di1d.lT. Bu yiiz. l T",lip blZzat l.t!nim. "lie idediden "f'l..ll'l. ... I'Icluinin !!Id!:rlerc O1o;lliim. varife de, Taluim pz.L.oa~ maiU piYUlula m~mllll.lniyet u)liJn_ lUll II.. Ilkroba!i n Ul1l<lr",iIan y.:tp. chrmL~hr. makbr.» Yl.lka ...da.k.i H.brlat~ Naci Sadu.llah YULFiI;lr. BUII& m dl!!!hayf4!!t elhniz: degil m'1 Gyle ya.! Biz, Nlllci Sadullahm yabuz C"sFI' nil • Holanda y·e Bcl~'- a- zell! :!.utWIIliirIlild.. rlumaraia.r, I'll blJiyordu.k, dnn gctirileec:k mMl1U'1l OIuk boll go:s.lil!!l'i.-let yaptlTak.n L:mit.l!t ~u:k~lme pa.re. Y!!,- Tflet er tria. iletlerinia haddi hl!:sabl yakmu'!!... •. tlrml§ll!.rdl. Bu IfI'Il!:'ml!:iI.~tI;n Alman lilT t.II fa fJ.III d.<In ina I teclJliJ'iee BL}Ne DiHatsizli~7 n.eryul!I biIJ.% dab. gorm.~h:flm levlil ettiii.ndrn
mlZll'II

zarar

Ii"

Tiiccarlarm M _tub_tl

! h lit. Vapan::',:n

lIipnri'l!

edi!l!:I1

ml!!ll<!o.t geime.t'l'lU]LL.

fl~ ~Lljl!U-dlil;, JliIa.d~hrn onuo apandi&iLlcn .ra.hat!lZ oldLJiulllu

lot tlliamB5} 'bn _~tep
tur.

-3Dem.:: Vapuru MeutH'
~eh:il;lUla ulatUrnl..,tl: Nurj BI!!Y '"["yilhJU38 hll:r.toeketm-

Paz,artesi A~dmyor

Ti~luet ve Mati)'e VekiJetleri iII.,col'!ill II. ya.plhn nd go~u~e: nee-tic"",.' de bl.l l..i.Lcoo;.a"fLIloIUI Ta.kOl.' LimiteLc Y'ach~dtkl"'tl para!ala mu £Ibn
:i.!.lilii albmla lerdcn.
b,..luna:n

Sir ka<; Inlrk VI: i.t;i.m diegi, rreo hi... gazo.:.l:nm birincj ,ayf&SIfId.a.tOylt: bir r.ule",bll nillLal"J di:':'klotirni .;dll i~ ii:Hitler'in
m
J)1!1

mlli!tnlckct.....11~llmi1-

plim
Co

JI'\III l!letir~ilmc:iE

Tiil"l iyc

.hit

II kafaTI ...~nnlml~tl. ,fll" t llia;arlanmlZLI'I bll mal-

da:n eV'Vel Hu~il. P;t~ i1e bill'llk· le Bl::,fmci Mrehmocd In you Lfld ill ik.en l-lad4a.}nn Il.lli!l~ ii; Tr btu! IUllIJilDddIllfia .'e U:liba.JUDi! !!dim 8ril!, on ceplllm: yruli Oa:rnC' Vil.PW'LlfiU un! &. ben candudimilih .... dmnifti. Ad.1 () lc:frikad ~ bi.r Ikrtip Yl!!nhlJlil.e E.dune diye
yo!.ZIl.n
QII V

I:ml'l gdulHmnu ~il'l yaphkla'l"u tlf'']c'bibi.i::iler no:.l~Ui1: killml::!~a. 81.1 il:ibi tiicA:i!.rlann hi., klSl'n1 paularmlll lFlde",t i{in )'I:.nid.~n Ankanl.l'a mura,o&!iI,ta 'kaTlI. ... vennj1lerdir.

S rap Istihs-IiArttlrll yor
HiI'b£:]I' DldlStIJUZili gore ,lnhisaT:. lann Jralu, gtln-dr: ..mek.11l' olclugu i(kiler, ]raJda ~k l:iliyuk rag-bel Si:irrmi.i'ru.... •. DigC'1' t.uaft8lTl ll'lhl! dar Idar.r!!!i ~r.flbm mennldteue Laolmmi.i· mU kl;LI1 ha;ndlildl~ pl"l:li'grD.mlfl taLbikJl\i3J ba~Ir.J'lH~tl'l'. Hu l~ lliin mevcut ~rap f.lbrikaloTmda taodil· t Yllpllrnakt:a.dl!". Bli ~ulI'C'tle mem.l"e.ttc: ~Tap i!!tihnli FazlaI «tmlac:.'lkUIf,Lflkllntlilard ~~rabin seTbctt nUlmo!ll d~rpit edilDiii:~1' tlHIlft.:l!1!l habr::t" ahhitm!za gQire mc.mlekct~mizde tadl !!,arap t~tlh:9lllLDoi!: de hall'lIIl1.c!!Iklrr.

pura

a~l

hid.i.&c:,

rnhlu!! I§l.Illn ilk di!"V'l'U!iniiilC' ehemm.iy,e.~~l lbir yer l'lJi:rfl ak.li:ldu, J1lem iUlIl.'II.rlmlLSJ i;;in bunu lu·
.san U1lo.ln'Iail:

Yunani.s.larn tehdl I~in Gen-t!raJ W"vel orduLuml Afri.l£a.da tulmak cmdindu StiyJe}'iniz, AHa.b IItkma! B ~ede ...hild!am. General Wavd'u Tfu-kiYfi ve- YunanistB'IU tchdld eUig-i (!) ... 'eya elmeok iatedigi anlllo'llJruYOi" iDU? HaJbuki mese.l~ bunUll t&m:unen aks.i... 0 balde. bu lie dikkatsi:z i ? A.rhk bOyIe yan.lqWara mrydlUl. verrn~meli eal'1 m! $ahbeddin UZUNKA.YA

Buna Fagmt'n bulun rablu ill! Bincgazidl!: 'hir tlim~ndcn dahl! .az bu- a'!lke:ri kuv,,'et tutuyorduk. Bu lUmen, II f l"i.irk rrin.dn mUn::kJi_cpti. Sir gugmlik
Va'l"~I,

1t;J.lya iJc: O~ilnll d __ liI!'li au,nnda, GlllrptrQ_blutUIUhn dolaYlli

Ior;;il.p

!:riu,

Ariiiil!ft,.rrik:

Heybel~deFecj Deniz azasl
Bir Motor Battl,

kOMi
Ml!l'"

t

111'11 da

ml!ktc..dU7.

rlQ!i;;.anQI.

BunulIlD

h.w:l1J.dl.lndliJ,fl T 1,IJ'illn,;Ilo bl.(br Qln lLluiboe-llI. I bOO k.ilo,metrehk bir wbil Irnul-ta'l!.u Mlile(,ektj kJ hill l:u....,,'c:Lhu. ...uife i"in ~ok. Udl. Yerli uk!:ri tC'~ld~a.t +ti~ !r' pll. m mllJt:I, T-n..blus VII!! B.~azi C)'did1:ri h lkl lIIaerllkten
zat~1l

Makin" st Bog-uldu
ell bukJ ud
olfl

Bu)' i.i.btlay a
n:al1 Yllrsinu-a illrn&i:a r

llllh

n.

- Oral! r ......IJ;i.nlm
-Ilia

jiJIJ.l 'Mr adwrulll

ill'8-

mua.f iddcJ.
p filiI yc*lLi.

Ofill;l"ll

devl!l!:linm .kulJ nRmlT r:a.bI~.IIn.

lh~ dcniz

IrlgilizlCTin y pt~ "lR ~'"rl£rdc 1IEI,0 ile

bllillnl!.z. [li\'~ I:'lIldlt B@lt ne d.I t('dl"'llli ~"Trifm1tun. ".'n<.llml Ikamlm:nJI.ka ah~llim 1,11' 1,'1.." milt I lin; ~hJ dli'1kUn hlr baldm hIII'l.ed.I~,~r·

I1r. lhLrurllo dotm }·drllolL.lm, b.kr <!llllktrik ,,:mpue;;j! ,!W.h..l . 'il" lonl1m, HUl11k hlr ~. un md 111 ,.. ., bl ~dlll'D. t1HrlimJ!!'1ti III k..,lr rrDC] old Il. 0!Ia tahmln l'ttl dtl'lenlp lopla.n.mL,. m t ill( hlf
kalkIYlll"IDU •

;u o.Coti.il'"fI'Ickte

ZiI.-

[o=r Blolorii

H~'hellada

olLledlle

gdc::ligi
'ml llr.

z-ilman

ml~... 'e

IIIl

~fHle

yEll1.l an I}

bilo,1ak. bat-

e,.

II _

iIum. 0 k b;a '!'elilltle ..aka
. III: _ IJII."fI~r, hlI.nmum
roi'k J,'"e-l'll eIIo g
fifo

I!tm.el;o d! \ IImd.n._
A.lJIlha.

iI'ml!.l'c

:",nillHi
1I0rdu,

yr:di efn.d1 B1.I &ehcpu:

k ndl1l,m !lldu~UI [tID Ha,)'dlI

"'Te
UI-

drA"I1d1. BW'ada blrllMl 1I1lJ' g1in )"II.Up l~IDd J.' Q'IHflm gl.lJ~ dUzclmJ
i;l!)lIIQJl

t I.

f, a.~1 J4:.alll'nda ancllk 01) lek fi.irrll. £1r~Ui.ii'iolll. YI:" Tiirl a.~ke:rll'lc ·3hvirdu• .iJi;iyle Ilrune!!. d.:!., oTadliki a'S-L.rri lBlUIuzun f,~. o,lm.tlDa daim. r.>dr:ri mClo't;!.IltG Qbniial beldenir .. J,. <;unkLi T[ :b~IIII, dell1zatll'l Jbir
mild of,/' belL rli.zdi ve oTilya her ne gonclcuCl!.:, ,mullill:.a d.c:nkdel1 } oJayac.ll-k.hk.. Haolbui biT h rJlll h dl: AIo!:denLi!: haJ.:lc-rJi)lelmi l"um1zd= rut .. blllN:c:k dcrcc,rde obir dQIUDllIlLmb: yokJ.u_ Zal'!n boylc hlr dcnan;mamlZ olsaydl, Trablu~ 'n:!ll"bi ~i.; b~&l~rm.;:'Zd..i VI:' Il Ziim 11 <lIIDLn! bllrl 1I1Ul11 11111In dllkJ haM .Ir..!.IlJ'I.'o;lloerll!:: lll:lI'.bfhraik. d!: F'aku d<JnanmilmlZ k&.~1 bi!" kuvv~lle ollllma¥l'IIco;oo o... dak.; a

o;a.r-e,

k n'.J:II","..IIk

~(ll Ely .r"'lIl, mll.r'1.o dJ.k. -

rapa.l'\!lI.n.

IIUm, I..lrllde '

hlr

,,~ nut'lu:z.luk VIlI'dl. ~:n· hl~ 'lid

mill. g;iil~." Q1 OI,mhlJ I: blndl. uurdu:
~i"I~1I

n,,, 1"j ~"U!'] fdn ~m 'rII1,lIm, 11'J'Ilklllr.d;J1] t",LFJ:..l g~lrncd II. Ill:m.utd 11.11,. A!ll!!o Imr'lI II]~a'
,In

OQIJ n. pt<1n'l;!;]] k P"l dID'UD tJoIl I "unll bJrulnlDJ !iieT'l~"I"C!JI[I!fu ~J:rm{~ Him. BeUd de 10 od'alll'l'dl!, ~-mllUI IIInHkEllt;lo!l' ''-lIInir, lI]'I;1I,p If.. f.ll·!arl
!;'If r

~
~ IIIlI!
111111

rid lGll.1J1] ;rn ~I ".... [!..trIO do ... IlOlJim \"I~ lJl,~'13.nt~ ",'ard,_ )' tllk jAkc1elll 1.aJcul'lh.1'I'.

~1Ik1.1 Is'!nrll!!

bllitnnll'

......

([;IUt'I<,

t· ellOl"_'kkcn

)'lnll

da

U"hl Dlln'li'ilIT'I rnraifmdllll

Mkll:'.'"iI

"Cinne:m

1ri.:r.If],dl.
l{

E.·1n I~'ll!Joiilb~

""10

!bJ r"j-'lI 1'1 I '!J.i;lkln Ilurind6 bll! '

glbl
\~u;a.

Idi.

KII~ill( bl!!' mllJi.ll'lIDl!I !;:lo;.1!.lder.
1I"I!I

J!.'lotorun •...iI1de bulunaft kaptan r:,h.-nlt~ ve me mtsl dt'llil:e II ffil;' !Vc kUftulm k i~1n -;abil.· ]amaga b.llo:-li1JTII~l n:llr. Etrahan fmd!!Jt gelincC-}'1!! k.d",r ",Bklfli~t E.k.rl!m } i.Jz.:nr.: btlmedl~J i~n. <5lllilr ElTaJ!Ilnd.:. kd~ bolmu~hH.
YO::lL

rkllo cdewtlm. 0'11 z[)arc L1m,r"n "alli' baluJ.c'tmenom'liz, dl!~1 mI! 00 b o,d ~·. k "ft\"JII@z. SOD~ , Ll'1tt)· r tJ n. 01'3" ~"<l'lr. ,"~l~ Pckl, I"li!B hlr i";Ik r. t=:l/ ulllI'm!'m.

hjr

rf

JIl"i~:ridHiI".I'l' "lo.l!l:pnu ,".r'l.!l'II'~II.IU.Lk>.lm Jrlll& U ,I'\> n ddnlt· I'l'l:'r l!JOy;d t ..I~IIU:~ tu __II !Il1n ) iiFUsIl,1>c 'l!llluJtum bll' 1RI1Il1I'lldD IliJ u, k d '\'dcn ulll.~1 hn'l'Iyor 11'0 yabant:"1 I:!.I' ~ljil<l.l' Or eve ,Blml)"or. "Blltiln bu..n:nr.r dB. III' -lmln lIE1kbl Illdnk"ll 'dJfilIl ,Ilt. Cl!'r.. ~ 1m dl)'or. 1J'ilud blr DilLfIL\"c"1'1Il nudl. Bunu lot IH!cdl -"nlum. Fa']:rlJ,l IIfnk"'llmll "~lmmll! Dill IiJI d:u ~lh:tL1, II-;U-l .. lIlt::;.n"'~I",,·I, elf. '-I!I'm"l{ I~tf'ml.lO'",dufI1', U[I.<Jm 'l!.fl.llll1 h[lllll kw.ri lIf'rpl!~'h'
Flu

~IMU. Vljlakfll'l" It!:Dlli: dOIII!III1m.I.'1tL RIZIlIllt

.of.!

8"16t.

Ha III11r. "(jre,~ffi

tDJil,;;r;-

bit Iroltutun blr 0)'1

HlIu.le blr k:I bill'

1I!lulilik
R'r[

blr

II",

kurt:nffil

ctder '-apt 11 I\']chm~di ~u vc: Heybcliad01 t;i3n.tI_
}'~llrmltliillrdn·.

tilt. te.rUk .•• JItt',,Ji
I>Un:rB ''''i.''

tl;lifyamUIl,l

xm
! l.tll!lI'lI1'Y·~ IIlC G: 1111,;;-1,111 j:;lln C·..... 1I<1I ml~fH, ';ii.I~ ~

R~ rkl'

r

(,"-011: Irl b~r ku' ~O:D ,Iyroli!llunuz. Ha~ II b I<I"'~"I~,,~o:l1i:: Illr gm;ellm .•. DUgeJJJ'IIroll! ~ 1[lC 1I{;l'1I.nm. "!link!! told bi:ll'l~ ~'(J' )'111111:;: I....
.;J,kll11~li1'1 .. ,

gUn dlilnbli:rl

hlr uro kft.;.1D1 j{' hmm,l.a.ra k,'llIlIl!k caJl.Im

":"-''Ollon bu Irnlli,~ llm. 0
If<tl!l,ll!-

LreH:k, ahmkll orl] -erek lI'r..nu acta ".
fl.l1l'lap

lie

~II]'-D~~ "ekll~'oJ-

Od&lnUl hn t l'lIfmolri. I re~fn b:ml1n tllU,.. "llnHyordum, !IiIItl'kl blrL~~III JIIU, glll~ .. I"D,=~" :s'l'rdo; 01 Illi'll ).......... 11. OdaI'II[], mt ... m~L 'kItlIJU' 11f:'i'III'I1II1,_ l;;'I('Ii'h koklLortI;

~

1'1I1h17.ilk ~"'f11 f-l)llr,kulmu,!tor kl.., 01,,1.1110_ l"llIB.t ~ 'ml N·rll'nml'j I,~r ,g"'n"

k J]uuo .lo kftllll.lUOl d"j{J'I] n~ .. ,1' I.:"'J ......... ~ 1\· !!-~ .. 10111
'Ih' '" kLU11.1r ... ItIU.

,If"'"

,If.

ileA ~I... I.\ao;'

IIli~"".Il~Iu, '''.11 ],11 ""n\'tli III.",~I':' !l-f!llt ...n.1 l h'ldU..t-,,·,,· "'!I.II'1'. "II)" \ ....~ .. "1I ll!Il[]m 011 ndl'o. U Ill.: Irll, Onu bunuL. 11110;klm~e ~Iuk-t iII)('II IIml'lll'J:'
'aj;;U'ii'lll.

."'J

!:\]I'J:'dh ~II 11::J.~nnLI'1 rll~ &rIJl'lIl HI ) "I.hh ~!D'r"ll mR.: I" un :UllnJIJIl IlII!1(lflll ,.': Ih..nHl~w. kill., .. )"II.".l,·ru nlllll, ..u .. kollU ,,('1~,r,lu, IEt'l':l.r"
III

,\l': So _.
RU:.,I: Hleill:-

G(!X:

611 - Hruolm:

~H
16 ~

13.)8 I C:U --

r.;1 II \T;
:-.l::dtt t.Lt~

toin:nik

kIIl'lIu.£

nm}l.

HlI'J. I IWValr

h'li.

..maz.dr, ~ kill
~ .. In" 0,:

i!:'1I11' kfitlbmm
,a "flU

iJll'lmll"I,I, kl
..rJ~·ll'

>'!l.lm... n,'b~k
BII'II.:I

kllra

kuvvederHlI

h<:J"l1 aTUlf'm·Bk

\Ie ClJ"L dr. .,biro. d'~rber hir I a.lde ~ulum;lwm.ak Z'l'lIrdi 'lilrdl: Ijulllk,j Lir harp hilhnde. YU-I Mia .u;JIlMon .~o:I.fllC'Tle.Tr.Jb-

u

- "II b~njn. de Ii· :'I'11k u'lI bir k rn.. 01 l,jl'" flu. !I1oml Myl.~ !J.l:'ld~ ,'dl ne olulI'llI" Rl:n hli:1\r~ I!![r b klLnm. 1\I]ah.ll hm ...,. dll tH.IIer,'k ..~tI~h. Ben 3~lr :.jt1r l','C "tiD-

kIll'

hlr h.

IldO"l:'r" loil' llJ,Io.!' bu Ud'll11 l,r",',~oIl. litn'lil!! l "lllO-n ~1I.1{')'1lI ~lIp kl,1,:,lpl"
"Irm!! In? .',. ". kl ..

bu

"[It,.I"

ldlmJ:ycrLium. [lI.ka't PII!II;;:l'l'f!lllndt!' ya'blllll" lolordLH,lIImli ""II min tflilllj, lid min ,kaPI 1111 1!I<'1iI.!;> El\'hm. Od knf!u.l.l.h. If' 'IIf"lnl kF'I':dl. hfF I raf
topO,!l"l'I.If)' 1'1101 i) I

~ tonun

hl,u.o"ldddan Ikrl gl:ilt!.Il illHlr blr ldir 1i.Dku!!oliu bu ..h],llml}"OI'L'iU!. I'eno;o .......I'l'f' l' n~1I r· lar \108 piI!:rdaln lITI!rkr bpB.II}·,f!.
'YD, d

\-,\h,n
(;ON"E~;

Z,\\'ALJ ';,37
13,:r7 lU., ,1 HI."i.'"

EZ,\NI l~,"O
1.2'fi 9,::13

D "W'I'I'I l..ti!'dltl F< 111101' ~1I1Itl 1m 1"1<11.'1'1 ..".,.1 !D, 1l."I, II,. bir rl.u.l1l1 hI] 1
lmlliJl'U.'Urli do \'IUltlJ" f, • ~atDllun flll~' "l11r1<

OOLE::
.....$AM:

I

O(!II)"U ","..hlll!, .

f!letll

ts'lkl

"J,c,iJ.la.rd " 1:l~;r;II.Il:'ll]f ~iilIl.allak. lie 1'11l I IJ m'er i1Jl! IIUl;I fl rl' ):;J 1111,

• '1i~dl. Tllhminl..·I .....Orilc dll~ htlm lIB~,1" nhlu!'j;lilllll buEdu.m ,. tHI.dlm. Vda. a~'(lInJllndl. BlIrll.!l~ M.I~""illI·:l" rll dol pi 1'1 1I1:m blr kru;illI
6r!ia Jill,

.. ktJo. 0 k dm do blr '11<',1,',. ad .dill-" nln: I! Inln dlll:·r ..Illk rjj .. blr]lk'I

):'.00

YAT::;I:
l..lJ,li!OAK;

~O,~1
iI,5B

vn

z;}rhltrnrtl.\

~ d.b]'!Ordu.

Duno

b!idl~lul

H.Ol

tlll]]de

'1l1r ~1k

IU'I"

"'Ilr-

(~au

I!'aor)

.

--

-~

----

.

.....

1 ,- J

.. 941

Garbi Anadolu Reportajl8n AY dmm B·uyu •..D·· _ ·····k -0'8tU
I

----------------~----

.......... --

VATAN

uyu ,- ... ... ., d B·· ·'·k-G·· aza b '1 M enc eres
I
-

ve

M.&tdlc
YOI'\. ••
~1lI

~'U-

a• •
.il
Yazan :

J

, Si'yasi Icnnal'>

I

_

I

y&rJ

P-I!Me.l-e:ri
j-Jr

airr .,.

m1k;

Aydin Haualisi Adanadan Sonr« Akala Pamugunun .. . Ildnei Dereeede Ihrac Mzntakasl.dzr
l,'Iit:nm (If,fU!l""mdMl a~. "VII.y smdan b.sJ ai'!!lr', her kanJ topNl.!l'if bSLUndc !i:m'a1 ~U\'1ll ~'Itw B.ltIf'I ,. rI:lll" dlyorlu. 9emedl!' u, mah!l:i.!l dC\Tl!ili! ~'IlPif Bu hlLvalJ 1lL., IIl"lIl!!Jnd. 111" ha,. I".and!! bulunuyor. her lrllli remy",:U. M ~an dlll1.1l'1!r, ~lmi!J"llul l"cn1t; l"onk )""&banl
1I<1'IlB!Jl

mtiha.lll:i dfl Q In.. !:IlIr .1,11,1 ,e-hirdl:n' r:!il'. V!! lIoyla lole a.llllld B bu erdel~rin l1!I'Il da,
lH~r, l_1II11'1

1::11'. neka.dall' 11 u n:r Moll Ue.d I: MC ,bu

~ Imal'd!ll<I'IIi!.r'l

'BDD'I'N NAZ'lr

:!hI'

':;'1.1 pcrdcleri

Y(U"l Wk aiIII' Ill-

Baikanlar ve
1'lifi,!iI=be.n Bllh.nlum ~J Vol! harp alpininl btl '-iJlanq etegJm!l bd.u aebnf! i tdall.ikcill her a.n bu. mat 'mqeleI' otank l[oriiHiyor we Abrllm btilutmo HI 'IIJon hedetl.c:cindin biri oIarak bur"l e.steriJiA",rUPIlYi k.a" I )'an IIItC!)leli' in, bu tar~H!MI!I yayilm.llll i~L11 bll'

cvltr .b ~r ID] riha 11.: 'IoI-r; btl mldul
leler r\pir ~ej" Irlihr . N'IIIJ1. ki ~.. tcbir

1'!..e~£.lII

dan

A

T'iirkiye
~1iI. La~bi.

v...~dJtI

b u.U.ln hir memo
l!!kl!:t&I! ...

rah t 'u;a.'U· levin. mete" 1l11:!'KlLr.

Ve to-hir )'1!. DUllY E:lbi ~ugu.lIIllnij de ,!.'m nll'ei. klllH:!h: hiyo)".

Malli. ~I C

A

)'flT •••

CllmbBILlrd ..n n l!liiltun. l;:a~. II bah~ed d: i Still' Ii III inciri kij!r:1111.1111

..

1.Lj'1I.

l.::rrek voe ya!l'Jn· lanD Ln dill !:ITHII" yet ~Iro:le l!"'Ir':·

lford.u..

eulb.

AlW1IT'lIp.YI,

IUD.li

t:'r:i.n~ bil~1fok
,Ran

!CI'

rUz:,J'" m

yl.lyc;rr. Ayh ...ok. len le~cn Inru

I!.IIbrnin

lerin~en

~n.I~it

l.d.Ieler

~k.t(lD

mor· tliil:.iId'i:r. en bii·
kUl'1't.nHI

Ron ... ID' bit bc~· 11:.: ,ol.duiullU 11m l· leI~. gEikLeulle", ,elen l"Iinniye Yl.il

nn

ycn i

bu:raya It.am.bLtka Ii.> I!1lZcllik veriyw. V! dl.b& '"-' D'I ~\'Iilm! B"'i:'
meden ~L~ldtlenCl"l ~!;Ia]'l A,.vdm it::!UI!Ul.ll.lUlldi!l b ~ C'!:lUloI!t Jd:i I!oIilhall

ne ko)"uyar.
Tdl.ftlrdlti lp4!k cin:llndet~ Aim In iJ&IIIUP blr ml!mh:l'leltl)< ,AI:l cLan tonn ilWI~i der«i!'d!! thrall • mrntllkl!l..5nbr_ ,iBOI mIl lrI :u:ylmLllrJ tath i!!11 l1llL 10Ji indrleri .z:!:fI6ItIIlk] ertnln Cll blltimdD .. '11 1'" e"~ • r, lAde mcbzu] Dian "c deTtl:!'lllld. ee~lUkta kulllIdlll"f1 m~yan ldikll A~"«lln rUlr tiallmn :;Ikmt:ulan Ea:l'urettenlrurtarI},or. H~r I:Vin bLr h&hl;!l>~ \'!I b~ ba.b~m1rl 11",lie d~rt port4lk<JJ \'1: IDIIDIlIi!Ulm:: \'e~lTe I!ila-

i~Ur fll']!l1I'II I~ n It; kB.d:aT ku,du:tli hi! ,Villi Vtn I. )grdi,yIH da, irrJl:.if in Iiiii' d~] l!l.l"1l'1da h:~ ),aprali: lwn,ld!Lml·
II Q:llitu-.UJUI

yiik

lal1uaic. nJblll mttll u..vu)'ordu. ~ktm .er] bu
RIIII!II'L ...

dlr4c

!I'Cit'!'.

In,""ir IiII! UYUFI3:r:'... ~11:lrm de G uyku lie kt. bo)'ll::,i A liJI iimo IUn.!erindll Tun. b.oYUIll~dc;i ~I' narll.r,1I. bJle nULp olmBm1;-hr. Mdllsl!~ gyuyor ... C;ul'lk1l f1jyh

r:liifll:l:rdo~ Ifdl':n til'" h::hlilc.l!!lin !lillly.zn dcilldir. Tl!:hliln::lif"r lUI!!' In !DIan gok;:: fltlllBaJl!n eHiiimiz. d~''''Ietim~dil".

gc-a.::.n ~1!::rviY'i!: glirriilliiV III YII"III 111.r " RI;II1. :rI l'i!1:' la.biilttl!!l'1 V~ CIIi:ll.il-

l'yuyor cv...
U;)l~O£

B.a.l!kIl"UM.a~ bl:F kUlm. "-a:u {Kwmr.a.nyl!J' liIj'rrum,. bir Imtl!de (Yuna.nLJt .. rUiLJIJ' "'''' halp' b-omba.il plltll1lDlJhr. Fakilt. Bifllkanlalfda, hakiJn olBn ymll' .ullitur .... Graclan kokliinti e rd.n b u !!uJ.h btiliin :I: 4km ~.aJ;,u
hiU,'Iil:n k-OnJ)'I!I.I!Ii-It8dlJ.

dJlJr~'lnlft kdi idl!cei~ OilihllJofidu • Hid.i.~dol!:r !111.! tahminlt-rin ,dor. almlld 19tnl lI"ol!.lrl'!:Ii. Va!" ...

"WBy.

muu.ll~.."

tiyuyor

tchi1... Ve

i.:hi'l"lerrile,

k .i1b.llln i1ie. ~Ier i ill!: beti.t· len. hllilJllr:llll'l. y,=f y.~kia'f1 ve

i1e: mihroOnlar uyu· )i'",r. Am .. Tl,j,r:itiye Uyl,!TJIllyOI';
kllJl;i'olllian

ballka.nl8.fi11 C4!:II.LJ' blll' h iU'p 1],te;.i i~1D1! ,glf,mI!.Mcn m-enc-d 11m Ie,)" ,tuJibeau, 111., en bIlla ~LlYvet OlmliLJh;r:r 'lie bu. -. Will ~'rJ"'Yl!tidiF. ZiUI£1I1J 'I! nol!:~ hiU.n1.Lh'yC!lI" dimuthllU we blJ.!nIar .. i.s.l.· na'L eden, 11)!,a.C!1i ile mudD. a..
cdeD ve il;4!llJPmdill, bUOUiil i.in 51[i.!n.w .kuua.naeasm! dli b.~Dkll!n

[vier

'liI~o:l'llU'.

Ni:za.l1i"i~ddin NAZ.lF

Valan'ln
N.'rimaa 81
klylull uruntJ.~ all:Dulll dllml~s.r. Bu daQutll 116 [SiD Y8PIJU etlJiuerde ~termJJ!' .Ill!]'" !I~Yt sebep DU dere.i ~
1.\~ll!tcL vc rt)IJM Ijd.l.hm-

n var,
Fakllt ana bu zenginlili, b,u,lh~ t1~ ""I!'f"l!n en blly!lk d~tu blllI • lcndt:re:s nehrl zaman IiimlLn ta· bl4't.1:l1 HUm: u~·a.I'Jk AydlnIn U::~ rim: 1)1.& Incr. Tl.fl&lan bar p cd r. IWprwtri Y"lki1.r.blIk.ag: cu ' InyariUc
(lu.

Yazan :

BugOn
'WCi

MU,sabakasl Ba ,lla II
. . .

TiU.ttiye" Illamu. tarlu A wuP-arun.
devriot
)'.rq.a(llgl

oldlJ.iU!
I::I!I ND

~J.

!r:UljU:

rfrnJerJ:dc
IIlImUl-

de Ibb,)fU

tur.

bu sulh

.a-t.ul

Ci£O-k - J'9!fl1iz it bir1iii d.e by luBli ,L!.IIDI..il[lIj kuvve'titnamnl' ..e
Y&l&fil:l.§b.r. Akdl:A~ hBlIlim 0kn "'e IhBrpLe Akdcniz bav;r.anndaki d~ ultW. old'l.lpm.. toJllilaU prl!1I A.rroka ill ~.

M~lZ
re.inalh:nni h.lll'lli...ine

~ fiqr£:

mrJid kr 1:

~1')liI1i:tU"?

cjlenl!:e.I.t, Zu&in miiL:if!llth. hUIIA mgkDlbi'l b.iUlDr'. Bu]liinden ltibum vulllMIIIl 'vermeie 'lu.t!a.dlpmZ €It'IJZ .dmdm!ber bin Q~ ~kekLe.n D~a I'sJIIlCUJ; Hugi llwolIJ'l!Ib kadrn lu.ngi munu:ah ~dde ev]eD-

kat.

LLe.

glideR]]
Ji

lQtlh:

'eH

OI'lllJT~
!>I.l

IiHJ.rm
J.fa:j

kl~n:!Pk ""

kUi¥veli,

MI!

iietlerl

rr nil!

Y'OU

r

tJ.r Id
Ill~alan

gnnlerce

hllllk .l!ll£iU.Z.luku,1I' :io'MlU AylUl!:.a koltrlDJe:r Ill:r tar~ lIl.!:I ~le.kl tvBt!l ~ek J~n b~K. I!!!F durur. au ~i!ltl.ll lInll tie til!:; blr deflL6Illd3. IlImlUl'llil.Z.

tut~.

m..a.lJ:nda.dJ:r_ biLn.:t. bul~

Bunlu d:a
ettl

IIJ lb Iir~

B

A"dm

il' de dil:dIm kI genl, pllLnda. ibl1 :ru

Imnliakaluutll pam.uitm!

fid'~_]

yelqlirilen
S5 kilo

~.. ..... an yukBI1d.an mllkemm.el bLr bamj ill) turulamaz; mlydJ? Tahl t: ku"Y tlne da.l:mll g.:ile'be- eden Inun .... t _ " ....... vr ~, ·c u bu.na blr ~!! 1I'1.l1a.mU r.r.afYjll,? BI:r. kw-Ilk ~clJJr_... d'fil'l "._ 1,....., yaelL !iU.Lnunl!! '~I:lr hl!lln!! 1UlItmJJ41 blr !hilttt!%. Yckluk l~lnd.~ \'ullkllll" gemtlTI'li~J:. Ellm~eld l'IU11ltl("l' gtl.zetllll.lu
toprak

Klm bll1r

Mlmdi!Ul'Iin

1m c~lNn

lbakJun-dCli !(mJltlUI luJIrcU ji"uLndcn tlg:rCiUY!n'i. 5u1ar 14M'eslnl!' gltt.lm. BarBSl NilfULYIl ba.gt~ vDQ.,yl:'Un lbotUn I!fllllarl. II! BlAklllr ldi Genii blrmUl\e:1I.d.l.3, k[l~nk ve ~ Jk.o.deru havz .. !a..n-.ry lbt.h·!J, I!d'~ IsJAh pro!Mln1 barJ.!I. W4b ~n.i. :Den.lzUdll J;liIkll g4UI sl'l1d.l :lI.Okl. lo:melrc i!I:lS1) llZl.ml.U8'WJda.m. YOla lfJ.klJtlab!. gliUI 1J: gOlil Iilldne

lOIari

tar. AtI;;& YIlrDIl li!Gl' kr.nllli

mei:J'e tullbld!!. !lullI.drgt ,,!diD 10400 'hcld.ar. A~a Menll 8Q 'km.. tulUndf S-ulnd..!tJ lIIaha. 21300 I'll!ldar. Ta· I tlu"lu SOkD kanab :3:10 Ikm.. luiUmfl! IlUI.W,tI I:&hl!. 2800 hcktD. Bl.ltUn bWl1~ 'lblr IIcl'cll rw IrLr btr kl~[ ·I:Utnw. .. 'oQlilnml,. bLr K~~ilk M.CJl.bUgUn BU1l1lh: 11411 In~Lam.MnlIXl-

Musabakamn:a i,tirik i~in Her Gun Ehl Sayf,anln AUulda N'e§redecegimiz ,Ku.pon larl, Kes.llek ve Mii.saba.ka ,sonun,dll ,30 Kuponn Bir Arada Rc'ylerinizle ,Birlikt.:: Gazete:miz,e Go. d erme 1 K"'f·_J· 'on '_a IIolU,.
OtlR glliI
G'IIi

SU.lill lng ...... menhiaIlE:rl.nj, mugIlJzr.!I Ntu.Q'1 1::14.lkan.lann beK~LIIY 01111"1 ~ urI!;. ye de ele-!e vumemczlik edemn:iili. V IiIIkm :;QI'krn .u.i.bUl I; u kll"".,e til ikl butl!:Ioml!."we IouLilrdd"

um

eJ.rn.

tile iUr bum.

lli!m

.ttl t.ll'kek Ii'IIImlJ n ,nfI!eoei:;b:, IIlWl:Jar YlLlLlUr BamJ.ilii, ]'aQ.~t. Il::dl..1!1_ tmJp' Imdm ve erif~ up. le~!tlr. Uu rc;mdn ILI1bna !JUllW .... A.b.IblQln ' , ,1;1]

~n lIe!1n hun&m oll111..L::& IE! 'otlai ukl':k1J1:m her bldnl n I'Ia kAdmtl)m lfumgbUtI n'h::JJIIU~n.iiio mllnlWJ:i' oldufi,lrlU jo1n .;t~lft..U~iL 'B1IlI1Ji ,lo pUk!l!fi blr dB!'" ~ ~t ~Jm:lL, IIWflirr<mn: 1)'11 mlWlbWUI kill: Il.cLI.1i; .litr J~t!maI ubt Fmntl do ibOCocclll1.Jx. ~U mll3sbDka)"lll bLnlil.fNi ~i'IJ.fiJ ~tlnil ed~a JL!.pM t>lmM1.1g"!1 ,~t1n

I'lDIkm b.dh"~ b&kII:lndW tdI.kId "0 tilcWc:rl IbcllimI, ~. S"Q.li! OI'iII-eklUiknl:z ~ ,ltmIHB flft bakkmlfa. ~,.

~iye Nnm M:r-. AnLbony EdclI ill!' yapll!U:I loriitmeJe:rden dn'r-aki r.e~j t,elit 11= 'bu 4:'ihrUen

Diia An.kancL. iln&illc e H -

1u1!lmllnllJ 'htrdJz iii!!. yaplhICliil'ln'.
"'01: ~11t:

-gn.. tI~ ~... hr.!'
lip' ~k.IlJ'UllLk!-mr:L. Otuz ,ka.!l:ro\ I!~

"'0"

oefIDk "'Y,
guDSa. ~

""~tI!r.

m.lllhlm airI

D1"nai~

h.aWlir. Zila.

a!lliJocn.nJI'&j

,,-,tmd&
1iM)~n&

duruyor.
Jq:!yor. IUt

,kimnl

~ 1:!L!l1 ftO" IlIIml!DrlI, kgpOflumu.:llIJ. ]t;e-ral~,l' J,r.e'I!!itek ~-

b~

be:rldJ

lUII.·mj

l.VILfl

~tID Nylmi u;yI'.\u. !i:Ut I.da IElI .IlUIJ:I.iIII!1II 'f!tmllli»!!tu'. Oa, ~I 'likmo rLIU'!(r ,1IIIi ~ 't&Jm !I!IJIlIl.n! ~ ~lliiil. l1£l'i1'1.1:1 mllkMJI!'Iol!i!Jl ~---u

l!mgUmerdJlCI:Ill.II.k~d~ :!i'ar b.· lIIl.a..k ~nelJJ ~er~ h."..JlJlm
bummLa

Bu
Il'tm
"_ .....

I%IC-:!IcJc liz.el'Ln~
~1" .....

..... YdmJJ

ml1YDD :rJuC'c mlktbl

mIll lllnZ.Lrn I!di.len all ,follan h:JJd~Lr, l'ilno:

'~eG:etb..

mUlle'I'Ve:!'I'I! iU'~

"tUm.
C...

On-dilon II&fll.3Jlyet

mrtlOmllt bu au ~ertle 1 1!t~,••• ~ ... 1I. , .. ,

.-..:rdm v.Ll yetiDI DenU.l.I ll"UdaQlJ1l.dlJ:l llIbanf.l t4.Tn ort£::rmdLD v
C.JI

u...

M..I:IaIl 70 mllyeJ:'l, Ilutri!l !IU!.Ifli.bbll..-dill', SIIJ".,y J«ryfhldckl .....ama. kilo· nllJl on 1" kll

.

nmoetrll .ul~

JIll·

lIlmliM"6!I

Aydm M"ZU"I

usab akam
Bitineilii;i ku lillq rad,.o. 1.kin.~iJij:i kaz
i'ilifla.~,

IZI

n

!til

fZQO

kanlLll

Hektar, l"t~ aU1"ll&nly 30 kJlolnll!tn tulOJ'L(f ~ul.I!Lhek"w.

mUn~a

b1r" yatndcn.

bUYW!: !Ol!:,

,!It!kJ

.ruit 3eoo

Harwulllu
a!!lltJllJJl1etYe.·
;0 kI!lQIDt t~

rt1ldll'. Bu tfllyllll: 'liD muuza.m h1r I. UF. ~lIf1hdl.z; taman \'I! PIJM Ue ~&fII.!1'
la~kt.rl". TI!ft!l~...nl oillnu!' k~ bUf::v.. Ilicl'l1l !ils. :mmlll~ WIlI'LI'IUlkh.. ~It !l:i:l MJ-i!!1I! 'I:-ol-l In!llLl'm: olaliJm. N'~J'\Lma:[]1

150 Hediyesi
k~i1l: Hirer kn.vat.

Bir

Mtndu 1<u:uml1an. j'1Jka.rI!:Iadll.

1c.a,:;ler.1iYCll:'. Ie \ EB'e Clel'lh;lne

NILZIlli nlamlli. kane,lJ re IIl;!1[tuUg:Ji rill Mllrule.

Ii

[I

ik:.i kbi-

,)'or. B'i.I bLlyllk

'Mendtr~
glbl

d61!:~mNI'II1IM'lI
'I,111yetJn

!aha 910(1 I1.ll.ktlr. IIUllldJf,I IIIl.ba

ma~1.k" Pirl.Lbe,- k.&nIJJ

d:edig'J.n:i

.hll.ttl. 'I1l.rJl!ycn.i.I;I "L'I Iyt ~ujtUDg ydIfUrlY0I", iBllhIlk i\.~ 'I'e 111."" o;a.rl.t paml.lklil.r1 Mao..c:l£ltt:r JlIlllloWC ool"HlJJndolJ. 1:,ok. mWilm bLr mcvl!tll hal%.

r-~~~------~----"'~---~~~--~~~-":
I

HOO ih.eJl:.

iEIlE)n.--;r

I

8. Eden Turk GazerecilBriyl'e Gtir;Us'fu
(Ba!:"1 I. InclIllc)

l!' '=:. Srner ~" _h:rru" O~ihu:uliiiU kaZlln • .n ki,iFe: Sillru kil!!l lallti. Dora Ilndilil ~U li::IlZlioiFLBII .. ttia'c:: Bbet rullk pnlQi.

Ahlll'iC:.rbii kaznall ii<: k~iE y!::~ Sirer lilkor Lil-kln'l1. Ya:d.in.diliii "&Zan fi be., k_j. tlye: Bi.rer VUII.

On bi:rinciliii kQIII~lI!oru ye~; ~i}'c:: Bir~r- i,pek 'toto.p.

bb'lr&ler dOClIn tcblik~10m ~~a.Qi1 kuyvelli mimiaj"il 'herr kue diaha ituet etmekt.edir. BaIJ,r;l!.IlI.ud.a!i~ havlIU'IlD OiIyd~~Illl1 !r1U)'UI bLlnd.an revvodk.iJ Tiirk - Bulgar brY!lJ1oa· m.ui ilc, diinki.i Tn - ~gili_,; .iriipnel«inio loJCtiCE.linj t_l:t~l alilen Ioebtii. iki lIliihim "i,- i ...etika Ll!tkil '~I!ktedir .e bun. IUiJJI i;kWnio, de I!!HIJ ~

",.e

iki iki

5r::Ici:i!i.rr.iiiJiii
ki,;:liye:: Beyoiltrr lJ;;L!I • ~tJ'""'I!' hilct. DaluJlzlInculuiu

k!!lz-IUI1ll'l

bell'

,On
k[t~lIi;:

ik.i.ncilLii

kazl!lnUi

on

atncml:l~ol.n
ItIl28.nl!lll

Iki~et'

i;yi ern!!

mend.~,

Bi!: indll~~ kUllln.1iII Ik.i. ki.ti,. y~; Hi er k,adlllI til ~t.sL

mal. ,h~_gi duymutla.rthr. Z • .len C'Umhuliy,=,t I;!c'J'tin" . dlntoye g tutlJ,1'I k~dlliJ]ar ooktl.lr. Bq. In· .fL!I.i.lt.l:r~ H .rl£&;y,m NNm e: lI.:&eeot I1II.r MenL'ltlCli bu P;J.ffi1ill: 1lCi11jelll1m:: hk .inenu yJldll:J kadru !'evda el.liiin yahoancUl d -Jldlif. Yorkl~d.o )'~rlnI: mtlt.cma.dlyt:iI ~1Ir mektubu &JIll'. shin: PO~l glllZclcMnkn salIip .... ' C 'Il(ml~, Cllm.b.lUh·vt Clevrl.l'ldlll'l IQll· BoilY ~ef.i diploma<ri mealeiln' mlJ h III'rul erULdc:nd i r.
I'll Ul~ 01 r'"IlJ! bit tsli'l.h 1'II"fljl!llli t'l1J,. lli:IUIIl!iI)T. F:lk~t bunuJl klit'l hal telyl ';-01< Prll'e.yll. uzun zam!l.1UI. hn.•

bet kitili re: Sir!!!:r mu rdtkapli k.1I.I"'"'n. Onun~1I1"1liu hZllllfliln "Ill

,On ii~l"Iciidefi lu.dr..r kannul.k ajldDli l~lIi
",,'lc:'"rilec;elr;ti:J.

~n(:ti)'-e olrtnl .. n.
rh~diy~~!!:I'i

Tiirkiiye:nln IUJl!luden..bcri tut-, l\lilal we bii,yiik Il!i: UM.nLr M,film~f bulll.fldu,gu ,iYiI.'liettir.: Hi!; t.ir ~_wW. millhadr.mtz )'01100, :be:r tiirlli t~o!Iviiu k&l"fl kOJl1l'l~k ii.Qnind 1:'yU.

,eltikten

TI'I.I.L
JllJI"dm on kituyCl bin,
KIII~&I'I.II'lIrdilitli

_BDi

ILI,B


I

bu 1.W'\et1r ItaftDUb 8a[kml d. 'b,qloSil-enll:ek b' d' ,elene, mea'v Iieli IH. III nci obc:akhr. VaLdet C,ULTEXIN
VIIIVyc:t
10m'"

klyor.
] l!uL~mll
\'I!!

lrurutmEl

k.:.n.alh-

rlte hqhnli'Ot". BugLln NIIliIll IIiIVIJ.r;mdll. u1l1nn ~liIn1na mnnJ c-Jacak: blr bo1lLlLm. k:l.nrill ml!.cut itl'! de bund n btJUtt:liCn Iallil~. ~U! lilt lJ:n1r..1ri1 Jl:'l:irUllllemliJ.

on dOJ"dibJciidcli.I iti'ba!l't'Jl vrri1cu'k tea-e1li bedl~I'If7iin;n IJd'~i ,iQ' ~ti.fledir. 'BunIGiII~!.k T .. y van biletw. QD ill:i.:!IiYI!I tal:UnlUJ:.t rillma.'I1~lU'lffi.llmll' bn.eli' aeri 00 de bqlu.M'UI.~ydj 'hi~ !liiphl!" ,V<l'k: ,,,- IE. Ykiliyc Uta:.miz) in Ib.irer kllriitAli.iJr 1I1biimi.i" DR kiti'l!I Cl:il Ibll"iil:l!i !.iit.bl, ~n kitili'Ci SE!iion ~ic,;l!k. ",. ki film we.minclc rbir~i I!.m~t n· ]er.i Ildl.bl, OR ki,iYII (Yedi,riio ~ mc:cmulIJilIlln 1.t6nbll~ lII[biimG, ,en L:i,in Om!!!]' :Seyfd~m.m :b'~. AnluU'1i" 2S (.\.J\..) -lnnllur!!t H .... .:laxnohtwtl. Cidden folQj!:.lIik ... kiyeleri, onl kiliyc Ibirl:r '!Hi!! ~n.tlllli. BLru.cilip lilfalU1lB.w.k ,oIkU:VUCW'IIIJ!Z. "er-eee-iimi-z' (Lib I'ldYI! NGJrI II.nU!ony Eticn, 1!rug1ln Bc:-n b: ndillin.i !oto i"rIiJIGrlmn \.R.dYO) CIIIIIII.dl!l BankaL.1i' clJ~dl!lil'lda (Filipl) mJlpzaLrlLri ",il-m:ni",de letha edllm'l,tii.r. !:1r..Ujl'ln.m", aNt ~rdlji intlblla prell; lc uygulII bol- Ing111t!rl!r b!lyllk 1:10,2'0 lie TIlrJt II ~tCUulnl lm.bul madlm. RCl!Hn.I~inc bilkB.nmmz y l,unu.tIl It; YI!!: LBtli bAkI 11 kar a I;'tml.Ij VIe l<:cndll !I'"J, 110 !.IZu.n. mUddl!t Elu CtlrUtmrel!!l' !lanD' gOzleri olduiul'Il! MmnIIl'Uz.. H I· g6rlitmli'lmr. !Ilndll Eden fU I:Jc),&nai.tJl, l:IUlr.uunlJ.tbill", lngiltere HiUici)'~ Numnm Itt!1lk~ ba:lr:l~h m.a .... ~z]en 1 'Ollf. !Uf':

B. (dlen Ankara H'a:kevi'nda
'lUun UZU!Il

Ii~ fllrut hnUt tIl.bllkul In.ra.fJil.d.i!..n K.ar,1 1c.!l!~IYJi Kdiiniz. lmTIiln 17 dll liIurbAniyoo'n Nullll· yij Ic.lltk kabiliyetl i ban .... ka.rJl Sfi!ll~'r'Uml, chm I"llLr'<llllt~.. bh' !... Iama killI"" ~1l,ll' d ~rin R6~hj. ad.m~nll'll k"ftl.llinda II ktt.ll-uJd~lI MI'! dQl'~CI mIJMI'l:ll!l"'~ mill, r"A1lj'l"tl! g~ilml"" Vr. ylne b.ir deYllI:t derln~1 farlr:edi· allium. C:kull. Adl".llladA, gclTC.k ~oLi!n. bu mrn ULkll.da k'llla:pI!I'IlUr lIuret1Je bulundu.i1H1W.ll:!.I \'~ grn",k, AnkarntllJ. 'I'J 1111 y.o.rl1illD h&likm ll.';II;G:I tllr k.s.nJl.~ da di! 'o'1.c1:1'!)' 0 rlun.dz. lllozal"ltln.lll.rr. dJLb.. ilo!lbul!l ihlr lI'ey mILl t~lkrcll YCDldlt1l 1~Ul.1l III! Ltv· K..ry.a.ldmac Ingi1i:derc hi.8 o· I.aJ Wur o.ll.!l1 [l.D1M. Btln.. bUliffi !bill II I e t:1fl IIrnl," Izr.n II',klak. v.:: z..rafd VI!! r,. SiyiLh, Jl~71 II N ;tILLI QVr&.'Jmd. lid ~n~ bil elbiudm, ,h!:y Il. d!!'l'rik hir le..QhQd!!rLI'I TUrk mJU1'1.I lara.!Irl.dnn artl4n.y;& milleltne kar I dUyullP' btl ci Ilbctl iii jUi ten II. "~Vllm lIt.hdl!on. rC'nkli ve ~i~ili biT I{"rl tamllmll!l HUI! oeUll\Jn minim_ VI:< r,:Clf r;ohemmly",tll blr kII,nlJ Cia· gemlekten, kl.iJ1 rcnll:: bil p rl Ii; au lIamlml ntimllyl,lul!r Jtl-tfl gu~1i. Ita vutllr flu kunlU blr 1I1Illllfn IpJ:k kravatlan g)'le bir kUl Letkll b~nlm VII! ~<:rek (ll!'rlBral 10111'1" l.. t;rn krmallt1.rll". F"ellr.: cnYlnda:n batllY" ~m~ ki dJj=1h.ll~ zliril vc IlhenkJi gOL~'1mll'ln tl.G.rWc.lnclmlZlL tffitWi'lIlLll cl'lo!; B-.lz.dl!.~nd IIIn A ~"Ell'ln.a War btllbl,youlUnuz. ve kl:'n-ciinr )'lLkl~tL' Dlur~firll;;: 'tll!I'l!.! ml,UI:'¥'kklr Jq 1Iuzu." 11'. lkrnal I!dllLm:~ I;ok mWl.1m nycrllunuz. 11:r II"llmWt: b(l.lS ~fiJIll tlU!&rnilk mllm· K.c~ur,m.limli!: !<lIl1'Iimi bi: hav!! YfllIl Tlir'k~:!,or'!Il!:l'l !f6nbUd11tlm 'fly. kiln ~IKlLk. i~indo::: "'pl!~1! d!!v,a,m, etti. Sual. leor bl!rM.c Pl!'k Ikrln IntHl&.lu trll'lIk~undl bUIIil lin tiillj.1<;a. Ayllmll'll iQelerimizin lumine c.G'V"~ verdi. kj,- nU'l'br. mlbunda Iyl blr 11f!l:l: I p. ri 11\&

B

1m

e

CR9!!l ~ ~It!ll")

!!dam "'erg

i

H Ikln

<!.!Ii kc.silir k.c:aLlmez Til'" inc.!:: Ellkat DZinili e-:.leriJe
I mlllr~llfllZl

1 tikl.1

IBJebll

,nylC'ml!!~oE b",l.ddar.

1

Bill'll'Z ~ ........ LaJeb"Yl ~el~mllL.mak d ~in I:gilm~1lI oilln Edl!!n'in viicudLi duzddi. Dimdi.k bir hl!lldc ~t.iIr;:l,", Imc bail I gtrm brir mdl!::tin gur IIltSillli d!;J!r'iJ. doy'. lI'e biiyuk obu di!klllu. i'findc dlnl...di_ Ufllk bir v,al(e)'i miitl!:.!Ik.!'FII Hlllkn; !!!!I.J.rne. !l.inLD pt:rdl!!!li I!glr Ili':"lr .",Ildl. I\.lilli ,klydetlr:nle K UlclenlZ
u Iitl Jlodllll
obiI'"

gru.p

zin i:llllglI.lrm k<'ldlU oyna.k JI!!$11!!1 ,.lkllr 1"1 k.emcn,.tlerinlJ] .hen;g:Jn~
lIIyriuLlI1'
yo::, jUnoiHI

K

rfldenl-

l!::Jl'meYI:: b~1

..
Bay~'n Mefkur,e UlilUj
Onivarsitedan bir sene avv8I1 mSlun. 26 ye~mda, ~imdi 6ir mue'i.sesede Cjoll~iyor. Ev i~i bilmez, hoppo. d"ns merekhSldlF, C;et;eron bir .!!Innesinr:ien bl!l~ka
kimr.er.i vo tur.

elll r. Bu oyUn'!.L "ererl Turk k!l' bercilllo!t'lllllnI'llD d .... ""II'J, zurntlil. " ka-llllr:k Il.lu:lmh \l'iI:' erbkli hala;.' '1,0'0lil barlBlII LDk.i" cui ETI' ~CI'rI I:iL!lTilIl plII'f'dlc "~'Ihhgl
z mal'\ 'I:llcrinde ktl.I~~r. AnkilfCi OV~J1nndi'l ~Iiklillerl i!>1IlI d,C;"'i.i,mU,

b L It yllpan VI'! .I\;.'.:!:InI IIltmll rl'loem Ar dll ya,bI!lIU:'1 b.r BC'ylel 4oI.inLi:kt!lll lroy,," b.CIto'~hk rill a~lll!.n mmm bir .eyah .. tm.dcn bah eU'l:i O!l an 8t1kU IC&llalr v.'ilI' j] kuru, lu.u.d dUM ki: t"lmuli. BI.l ~'o!l'e ,,,·'tIll pllmu!C c:1rllc~ Her siYII i. ey~h.l beni:m IIII~~" bl1lllnmnf'i' iDllvll!tln I:lrl~ Uti <Ill mUhlm b!Il~bb-UI"I Cl\,.,.llde ~llo;lt g{lillilo )'III.PIU.11 1:II1I.L.,..:I1I'. B-w fililUn IIUy\! bu . lur'lU~ Menden:.kl IfIU·ji;1I.n fllgcr I!!.I! rl i\ b~rl till L1r. l;l:L1ttlrl Pi, ydlfl \'Ii! DI-nl .. LI \'iltJ.:'iQU ._,vll.lElrllU .l!:g.. tho "lEin Kild.1.J" :IIul.u.mll mLl'llll'!.ln o~Q.'

mini

ho"!

n,,,

lihde

lit.

'18

keali.

Aok

Tal'l Zll'llfctim

gilii t4m mtcm

nu n Ll'Ct)e nd.ic:i!delilInez.:1-

B.
gll1n

[,d",n

.:::en~bl

muhwahir~crle

T.Llrkl)'!I!~'" Ltk d [!-rll 1121 IIIIl11et4lln!ll. St!lml,Um. Anon ,g'!"II;'1l1'1 bu Iud!' 1 kQ!1.u.mulll'lu'I I!T'II1(:iItKi giri3f, du' •ill"lce v~ r:;l<!l)'1! bi rI~iin i (I rt!l!r' EI ktllll hlr 't'nIUlh:h't ~li.rrlJl~.o. bEl, 'rLltl' t('~lLllldl.ar IiW'I1I Jl .yCc.U< koymBye kisJi ~d~liini liiiyh~ml - mU..~m ~ak 1,"11 :.· ..Un M. nd[~( ~ k 1'1".11 3,' lir. C!::ntral S~r John Di.J1 d~ bu IUIli'kmDjt"rr_ SOZll:!rlml bit! rmt!d~n. I!V!o'i!I IIlzl~ r'ut dtr, '~r1 \ antI". Eu der kr fikre Ir:hllll.k. oeftij;;ini m~lik"'l CII' • ml:'ml~kll'tlmr o. Irllrln 1hmallnt! u~3rnr~ :z m n- o amda ~uln.l~I'F vII!IISile]"rlc Iki re 111!r ~.ttllcrlnl% LIIl'I brttQp YJIo"drm "II muhllhbi!lllnlz: la ["""r I'-Tlm !lctlVUrrrrLlI1fr tll11" i.iq. ddll Ic:clu r etm,1 lir. den dQI Y'I bUh 1$11 tell"kItAr.,t l'i'lt!'J. kin I rile • tI, tllldrri al'l1ero dV:!Ll"Bull.1In ::lJu:c.;ile-r. S, 'Eden'in d•.~I a. ,. :1'1 mal" ctm4', bll' ~k ranll'ldii bir mea.lekdD~il kl!lnu~· l.!J\'!::r11'f1.

mi.Hiokdmdo dill lim me.mny· nLy",lini ihlde eLmi" "'.:: d.u ulk

elr mlll~Uo bUt lin k 11 '1I.r't.JM 1flnd<! 1:)u kntll!rll" bllyUk blr Il:ulliIlrlllJU .. Illtl t.!Jllnl kurm Sa !; Il,lIifilll ~r. mel! "d;lkl Iblr lIham M~r.mCllr. R4IJ!lI()Qmhul'"la. BlLfyt!kJlhr 'l"c a'lii!lr ~"kill~rlo ollm k"l1IufmJJJlnrlJtJlSdan "a I:! 'l~k Lhl npu!tm1 lCIDl6!lj II..-ciaJ'l gt'lyel l-i.arlU'etll h IllarllJltI' KOU.iri!IC,g. !t11'l1.

iIli Anhrll<

I!fl!:!i
VI:

m

yellin'!

~,ktl.
K ..... 'Tlik adl:n'lilln
k:IIL ..

hulm

BialY Salim Sessi.z:
Muh'~elit memurlerd~n 60 y~~'nd~, sa-

kin,

!ien~z,kOl'lldi

h~lind8 ,bir ~d~mdl'r.

lI.ben.kh hir h.llld~ hirblrbmoe vu'N,lariJr:: hnh!.'m I kd.i.rini h",,,neonhu d"l"r Turk mdl~hn[fI in.p C!1ij:l ZOYI1i n bi.ikiHmll:i. bul"ldllrilc IrI:lll~l;:mni llI)'u,n oynar !;i.bi !.:ullll1l11.e.zr.ld flfll 1I!ii:i~tl!:l~n 1!:.J1'l1~ bi.r smbccl.rlu l~r . Ed,en bu ID!:rt e'fd!!re ha)",anhk;lll bIiIU:!fi:lrdu. O)'un bit~r bit-

Gi"iak bozugudur.

DIem karl!imd~n

10

ve 12 Y~ilnd~ iki ~ocuguile Cih.o,ngirde
bir lipflrtm~lnlvflrdlr.

1

mCZ c;r,nllln ldldetle .. I I~LlfIli. Eii.raz ~onli'li loe.ll! ~I terkoedcI'Jr:c:n ",1aml doldun" :I"iiz]crt:~ I lebcflO, k.l:odi':!,ni i$ddclle l'li\r;:,11Ur. 51

~tihyillfcll.l.

EF..uj!l"'':~

~vk ..t

Ep"'" ~llIlnJII' ~L>Ll'l:Ildn ,~{h.tl e~1 bltllnd"k I YIlr.II:I'I:'I 1 ...kip ~!I>!Irum. Ekl ynzJ'LuI!!lu] II "fl.!r'I;_. !."IIIII!Unln I,~r Illr dl!.rdhd
111r'~

rH vnl""'mIIl."l.~ .hlnt ..",'!! \o;'fII!'rl!lll kU'I'JIlIr llo!l' he~ bu ml!'fih 11 m3.liLt nln Iru:r[J,ilmdnrlar, H~I.. Ut". biU"~_~ 1'uYIILlI"l;.l 1:il1b;1[ln m

dMlli'!.1il ....al'"il'

IIUrlhIt. I'll

S,i__ eman

·d· MUCI,_
~h" n ti10"ZilllOU, merakU. prlp D~r f!'I~r& ~klI eUL~ Zan'lliD. 4']_, I:.J til rn. olli'Ugl:I IIIIL1!I1 bll!l· tl., Ha:!r'i11 kJ.!l'M.1 'liok !tBfLLiI',.~ Oe:rLi!. Ifh.lbtJl-d sinL·!'IIUmm, iller mlWZUlJJ 1111k IKI hll.1o.llrill oJ:dl~ru.

Ururn

I;Ikll."drnn-.

kl,

01 'IJ rlll'l

!..

rtmb"k

"Id ~ 'lIfill' • ~.I"·

ulll" LI,,!;. I!I)'1IIdt' IHH .I,ll I ,.l·(l<i1n<ll!:-ndl1:'.

'JD

i "'III,-.·ur Il .llltrd",
111

. I. 1<'110<111".. Mi"
kj~illi ...- m-hlOl

"'I~I) nullJul " '1:' Illlrlllmll'rlnlleo lkl olimunl'< \ ....I~ IJfgjil= 10 lUI TrnlJlfto ~. Il'. Illy .. ~ kltn tnplamu '''''JI!I liIH·:t.bll},:I m •.Ih uno ya I. 0'l:11!. kll .. pJ1ln,Ltk :lo IIkl. rirml k U ['I t!!!:rko..'lI '!Br," IroJ.l:I "U~-U. f'Ytl' dlft~r IIII' 'onnLU dah .. :

.1, t!lIr; ,'''~ Til [ft')hii

(I ""In

1'""

!1111II111

l'M'1

kill!

Id-

[II·nll'll .... "I~ onl,,..

Illfiu

rnlkml1'~r-

Augustin Leprinee'In Hayatl.
B...

I

K urtuldum --YazlII1:

ICelzlenn.eminden NO'sll-

Paris

_

BAIDacul
-4G'iln
~ln· • .I" .lumllOloI.-

klli",:,11

.'''Oil: feHf'It ...

1 I'ldll'. 'lf11rJ.i~N'j!o lin m"nbu" nl •• d1l1'~'1 ~flllln. I nbul YDplII!I' ,'II! 11'111tlln Ttlrkb'c, I1Uiln""':J "'Ilij:mlll I:!~''IHIII" 01 n rnn.... I..oI:a~ "'~1 P\lAk l'd 1', ED 1Nl,till amlr; .'-,iI, 'fl.•• :7,(10J:Uldak. "\nkllftli 'C' Tmk_l;'lIIn.q "'Lv kl.!fm De bol:ruihul Im ..n " .. II; h..l mlkbl.l'u WI~rol'd",.I'. TOrklt''f'. m~kI.pfJl'il "11' "mft1llklerJ Itln
" r- 1'

I

Biz T'urkler, Dedimt Hi~ Korku Bilir 'm,iyiz? Her Zaman, Her Yerd,e Cesaretimiz Vardu
Ey10ld~ blr
li.!mD~
~ FrIll'O'

~ klrh oCri
, n_ [L

kilo Inr.. "~k"'l' kiln b.!ln.1lk ve k~nllk YlljtlllrUI:O ~ M :) Ai '11, ohu: kilo
\;{"I

m

haYlI.lln lrll~hmt td!lmczch!D evvcl de meveut

b.II.ni!ye 8'l1tim.. kf\tlIllUr~tLti mitml!lkete lwdl:lte ~ werelllg1ml. billI'1UJi I;'lIr~1!l i!lelllU etmell!l"I.f11 ~ kClru!lOlfk!lUmuUlil..!l flea otlim. h l· ... Y&dan !.farlan Vl%.cSlnd LlI.bElmei( Il]ln II!ltm~ fll.J'l,.li.lg blir ta."'styena.me verdller ErlMl gllnll dul:Lal l ylln letlll"ethandlne mDrl!Cut eltim Giftnl: blr &dillll tavsIYI!Il.a.rru:yI a.ldl. ukudu!

Frll'lll

-1l!!rtrn4fCll fQt&tlm'1: TcvfLk, I'fl!dlrn.. bo,JU n S1tU: ALm JIoCa bUl)oomJllUz"

de-}'1flm

1t'l1'II1? 8lru, de(llm,
1011 bini
~ji

-

DemCk

grrdlk.

Zlnr,etim.i.n

Id>-I!>-

iTnk:!;b; bmik

'."',

nn

o1dlJg-unu unuturuz.; lift!! A.nJJlL5tl:n LeP'l'"jnco' In hll;ll- U hey. c.a.nh blr [DI!VZU Djllll:ii}e;C;['k mll.h(l- lkdJr_ I 11 sen Lo"l.'r'jpz;1 k'd1.,
In nll

anlal.l:D:!:l. Ikrlin

i.lZI!II"Uldlln LII.oyl.*dlm.

lin grl r-mb nn )~.
Fill

"fIll' lin I "rIl1[1 t'IfiII "Hldn ~[Jil'!, en lIZ Ill;' di'la bn ml!hl. kulla. mill'. ~himl("lutln t. I' klS, III mdnmJe.l'I ~kulfin bu mJkrop n! 4~ rd dohl I"D~ktrkr ~Nl:anbnldJL 1IIa~ r1nnllnh RlilTll~1'1II hlr Iki I"Mudl , r..II,,<I.o ~':II!I1jlll". 'I>ll'-}(If<1Wf'. BunII'l'

...

II '1:''- nayido

IliLnbwll. Ifl!.mel: lIt.c:dltiml Elimo! DO;; Kitlt "ad!. BlI' blJ~lc dl!dJ, 01J kAgltj ruJ'l, Bl!rlllu:
:ra!I1

1I IIWHlllfllh ~ YD~I:an da lJ",p IJIl f"'rmlllh!Rl ,glnblll!.ll 1[I~dllJ madd,I!l''ffifDdk. it.rolfi, lU:Jklllllll gI hi 'f;1I'.tllrlll'1"ll1 yrLlimd- I'I1lL'1'tIlJot :fll~, ulIlrr1i'f'fI [! I,.· bill' Al.:!ttir. ~WIlf!l.I'"Il! kokti.n II k.Jl7'lllllllJl: "'I!' 1t!l rn ..ml 1, tt 'l'uJ!lltnMt rr.m !l!tm l!I!nfl" I'll nI n1mllk 1111'lI·lI.dl6dlr 1e hmUln l In 11 cek f~ \'linin': IlltUknm", I , II Dll!n i Inbl!!WrII Imm:rmmn o;lk r JJULh ,- I! r I'm ml!mlrJft.tlll IIfrl. "IIer
\lIn.&, \,'IlUI 1!GIIII bIll

illd~ dOJtd.lLk'l.a.n, 1 96 da 'klm)\ LI e ttlgl Z-a-

-

t.a,,~

lI.caba Uhm l!Itaaz,w 'IlUO U.U~.'bIr!k mlylm? IIl!dJrn;

fll'afllC "1lI'_imlnli~ I Almanca !klJduBiter
e-

k. dtlr G'~"11 h!1;)'lIlt blz] hu:1 II Ilk.ad I.r i'Lrn(!.l!_ Asil ml!lc!!'rn e)nd:ln

5!Jnrn b""ll.!"Dr.
mkTlh.

Angtl~ till

~prlnee

....te n mlJ"illol

rdl",

fi.cmll

"'"

nqell. tr::rblYI!:I!. (1I.1I,III&fI bl!" tlll~b~ ldl, En ilr-I nrkULfI John t'ITfllmh!kL In_glLlz g~m:1 ld.L.

~u ("eVIl b'r \Iudl = _ 9Lz ~li.:iu.rlz. CII':'iI'.ablRoma.d..1.n m.i"k ~ hlJlRda E;:cltr. ElIl'i"I.l:: vl!l"d 191 h!.lIli!llrIllmcyi doldlw:luktlLn 6OlU'1t. lE!.krlLr IOI'C1um:

IfjllclulIC4!tJz.

gldehlllntn W-r.iJ.dl.n bill" !Ie)' yapam.ym. It;:tn hI!.!' MidI! Yl!ICl!luLn I I!.,.

Ie ll.'oUl N.eJlh

Iz.. Biz \T!Zc: bekli-

tt1TJu.c ib.:i.n.ll

d ..lk....

'u.trn..na

\"rl~hll'ly

~

lngJlii: 'V tan tn d3nClU~1.e1l 'onr!! da lilooUulcllln deovl!.m c U. Angu3t.ln J6hn'l kBbulei

- AI:: bll. ltal:\ladan purlll. gllmek Imk!n.
Vnplrr

111 nlbul
1lW" mll:llf?

v-

lief! lcn~ b1r '[}mIt bu1dllCUmA
vlne.rc.k. I!!VI!: s-eldLm.

.se•

01.. 11 bln~cek mlydllnlZ'l'

o t!rUn!ud

V&ZIy~ )"Jon!lO"k Its-

rll

hlilnimi!'H_ t!1li.n lIfu.· lIa,. ... rl'lll!l..hd"'. . §:. Oldav

til
lin·lll

mer

lLme)'e cl vc I'ttlCl z.amlln tl!'uddOt I!!lme<fll.
VI

l,"'IU1~ly

",llt!!!1 An !\II-

E'I')'am I;:D'k a.liUPlk bu l!il!!bepIe \. purl gltm~~'l t re~h I!del"ilim. Buna. Ila!lll U:Jilm!t I!!elenlnlz}:!jJ1J"1l
IUl!!ltll"_

-

rqrDT'U. !ko g~ klllm" 0 mak· tan ~k kllrkuyol"duDIL t]~ COn IonI'll. A1l'1'L1!1.n !ll!!iqll!ti!'ld ~ l:u.r i:Ia"'e.t ml!'~tu,b!.M 1I.ldlm.. Hemen C~ gUnkU I!.)I'D.I a.d.&m
hul ett1 ""I!. vLZ:1II bl!l..kJondllkl

,>611: "'~i.m-lll glb'rl:J~li.. V!J b~lI!,B.UBI 1l:(!1'1.~ Mi!ll!l EllZa.ktWlth!l!ly dl!l'L ,;;:ok hOll!lmk 0 kadElJ" Id nlhll-

1~ln~c

denl2: mjl!"jT'llorL~ do· KcrkJntLZ mISII'LI:!:?
bdl!.b ..m& l<~rl!lI gB'ijlnll IIdo.mll'l
kL"UI bl1nL

Iw~ b!'r.ij, katale'll 1-

S~lIlm
1m gll!n~

ye~ tl'l'hmdller
~lll;.'r. El!ll!ndHttcn

ifill

Ingilter!!:"!l

y~h.~~.

gtilEI[],r-·

m.lI'I ICuul BeG
dal'Lrlllm.

eC! LlcmedlitUIJ

lItl'yledL.

at!:
Iw Biz: TIl.rklcr, dedlm, hl( korbllir ml)'lz. hu ·l'ill.m!!,l'1Iller y [~er;Il:rl!lkml-z; .oard]lt. I!nlm l:sUdarun ay g~tL, Hm g"Lm~I't!b. dll!ltlnUyorclllm;
CI!1,,'IIP

!lOI1.r1\Ilkl

blJr 1;'11.",m.ll

~u dru:lL ~ynimden BmlU muUak

VLl.n.llmUfIl ka.'buJ Ilttlr--

mehlydlm. mllb.v.gI~U.

Ma~ DiKENLi
B
w.
I!)"-othl rlnde pa,stah&n!:1aiodtD bu.lu~lIU', En.Il!I blr rg~ b~- tarlanm
warn

Ne A~ -mde .
r . ")

~IT
OrtPllla.

t,cMli: IfuIl!m my I goMal! Ji,{1iI1Tlly'r tanIIDlllm 1LlH.fl1l11 1m HQn YOk tWO. l!!15 d.~n

• ilmlz.d~

Orw.d

n C~IUldl. $QIlI"!Ii Icnclerln

blr

b yall" Iltrldl. SlIh!i.Aa !"I!';!lm .'~ ictolttllr .. mer kl yan'll. Pl)nlell:'n vc lfayn.n1ll Oz~rlnl! 1'0 tctrAlfl r I.c.!;bll e!;llyonlu, Kr.n.lli;i!' \'lklo[}'IIJ].lI!1 '\'~ BI.f'·ekli Gladlltone'ln Londndllkl 01-

YokQ

!butUo

llmicllm

oe

Ill': ·rrnden. lid t tal:p.d.a!I blr Jc:lrnr.!~[1
Ilfll'lll:l

locnlerln

l»~ I6ll.J"luLMkllltl.r "mt doll!l.fliU!j., IrILn'():i( kalphmlll

k<:Nl IIIlMl 6l!4!1Lkoi1w I'flev.luu olmul)Ikill ~ UZII!:rlnd.. bu~unRn T~In'lh:rtnl tu; PnmS Mdlv I~i'dt!'n aYTllmJ,.!lI Ill! die CI yapml;ltl_ BIr-'l:ok !!lcyuhuUl!'r "'c dUJenlLl! ylne klmdJnd,' n epcy l:Iah!n;t.unnl.~ tJj. blr'»k I"(!.! Imlu ~pb... F!Lk.a l hj!; .!!!neII!Ti:!e, H~f' 110<:1 I:nml all DC! tHr YJIUlImdlllk.1 ot brr l!LI!~rl QlIU lAt.-min edemd)'Ordu,

"ii

Ber~l!I~ 111":11 Im'It ben.J teilav1 ~dl!!D lfoJctorl.arm rCl;eteJerinJ onJ.d~ butld:r£'Im IIbbaplU1n acreslel"mi
11UJya.tl!:l!I tlal"8~ Hepsl!tl !TL3.!I.BIJ'lID SUnra 1II'1l.1 ~m~ rilttlrm[LftUm iJZerlrt!l ke;llduHl

Ie

I

Ii:,ti!'r

Y'li blLfnn'IJa.n

T'Ur-

bD)1u ya.Jm.aJW

SelmI!I. gD-

~

~. ,lID'"
blr -

k-i'.: ~a.

kal-

Nlhtl- Ri:'i!I[m '.IIn-lltlnln tek6.ml!1l.lJ 1~ln Ciu.r"tu.bIi L!\", bUk l1m li'll f'"ml1~ Vii! LI~ ]urLlilln nyrl1rn!l1l I.eterolYQl'du. yc~ !,I%I,1n sl1,,~1'1 mllhlicc'f'I'u:lel'ill!l'II !lon- ,mll~ltn !ljn.llJfryn-n;;lU. Bu c,uc11:!1 rCSlm~ m.UY'Q1I dolar kllL.arllnr'lltl, Ska!l1dalr Ill!' Propac1iUlcl.. VIL:!IWI yllPIlJl Ok ;gUsl !)dill'. RaJ ahlllIk YI!Ill!.l"de tcoea..s:!.I1I k.ai1{gll. ed IY'. ba.Ylhr,
1II~'1lIl', rnkIb~illl

y~

klye,ye gll!l ~1II'I1I!~em IOrtl'l:l tH~ g~dl!" mlj'«~~im, Bir kcn ml!k dl! A..Imanya yol!le

!IOrdum:

gilkd-

I'lIo;:l-a hIlnl If'e:ldlKl.ly-ffrw lIenlilen Almany. ne gtbl bl.:r ~

rll%g4nnm hum .. oo)IUn erik a.panm ILItma ~k.-

r:a \l~Llk Ilnlll:!le dtl.:jma~tu, Mac MUI."rl!.), kendL~tll: llIu habl!rl g-etlrl!H dll.'I'lI. vll"klHnln
oj

I~r, bIn.!. d.o. haynlia Lasv:lr ~trncll lCLter. BY.

hll)'atiyetl hayatiyeU

I;;:ln ALmanlDra verdJ.m.

mlll'ill.i!llIlt:l.

rar

tWu. Ml'tn bJr kIZ4L Birblrlerlni OX g6nl:llldcfi .an:dn hiS Ents Selma.n....m,gQzltnne au

k.1Il1lSIi'l1l.. 'SIIkl blr rnlkrel(kep loine

D- de

t

bl~, tlUl'\"Ir l!debIlme'k UC;-1l91}·onlh.!_

l~m gl!_
5JIc~. 01. kl%l
'll~1l6od'lIIBIrI:ll

d.... Iib:

ha!it.!",1

dover .. ~

Ir,Ik&nlH< n\!t!cesi. (Il'l t"T1lJfQ. $Lmdl t!!!aU' Blr

:fi,¥=sl-

coe G'ftndU!
nal'llllto~a1' !ill mt",)'ilIana liIu

Nlhll)'l!t

S~I')I ~'1y<;!nml, IiII cbll~. WI l.IIk dcfll. c.andAo :alloy! mitU, 10: i IJ lriyOJ"d u .!I81Ild &I'I&T re1mifti UU~ BUtlill k:q Sl!Jmll, blr g<1!ftIO lnz 1!ur,;rntllT ile mllvslrnl c..... lenh:. ocak ~Lannlia ye:rln4 ... ftriA.d!l. ~ ';.lL IUTri kat\! IiialdI k&I.Jnq man ~k, kClldinl;1.lull"! k~l_orrn-d ~~ Iut!~. Yltie gddLklcri yoHIUdAJII IIU:inQYII:I'!""'&iIl )'aY'~ p1!!I~ffIc.ni.c'Il, :k&PI uraIlI.fl1Idan gG51:.um1!1~ bq]<mU:ftL lanIL F!k&t d~nU!j:geH,wt hnmll<ll;l dm4 hUtil'll bir kqi mll!\·ai.ml g- I<a 1r balta i~!lnsiDCI~ ~ illy-Qr. bn

Itnnd t:J.13yilk till' dl:ti{1JdIIi; bI!llrd.L BLrblrll!rInl gtlrmedl!l1 i!ivve1Jd flffiortIuln;:ll!' b1J kf.dA]" s&mJmi di'e;:t-dJlu.

tllrOnUn ka.!.aArna ollne g~MI alm&k la. wrodllt f/UnudJ. IlnUD Ilu ll1\d.ycleri
I1Im.WlI

dLy!' L!;:lm]"ndlrill!'ll C'~UJ-mcgl!! IDmiaft'1l1ol: bUlun&l'l bir
g~f

Yille baUn kl.n:J'Jln~· ~o.r::!1y1!J ml!ktubu lie A1m.an 3da:rl!tiDI! ~ nrmum. Ut:Irads ]'1lI t Odu..lllf l:!~k ~ 11!.1.a. do-

Wl~run

bLr

gtln:tllllr:' Ben LI\llllanyw ob.J r· mal>: nkrlm:ll! lIiIeS'llim lei.... Y'alnJ: yJ.rm1 dart 5a&tlIk bJ.r tnUls:lt ... ~.' ~l Blltl.ln. Ina

15uycrum_
HakkmJz trtn t:rcmlil:l'
"&1',

fakal

ta.nbu

M"UH-Ol.y·IiI&1'I

dl!doen

dill::

[Jl>llL'Juk-;a... :!l6!U"e.
0 !:

lJahsl:dlllyar.
1!I~\'!f1l1.l!l1 olu,

z.am1Ull1Ll'. l'ii'lolkm
klU:lll'l.EI i~l l"Iarffimn 01:;
IIIIL-

I.u, til!rkcS kal ettlm=

IIlItict bc=k'lytlnlu. Dlk· BUl"ada hl!!fl.ed l\ll"Jan-

llIi, S'ldecek

bullL.MIY~ asKer ta.;JTClr-

t! !lal h'li:i!al!i 8arar,

mana. k<ldar

l"itm~ml~' 01 filar kcndi.lllnl gtll"UP. blWTIl!lk, Illt;; olnru%!lla blJ ,::1.1reI:, ~rt!l sa.h~bl ~'l!el kllmnJ, film

artilll.,

RI!len
IIfll!i CIiilIlLIo

Am I!r Ik a. hl. t 'lAi!I'1"lrlle,
b.iI~allln m MI.

m[!yon. dolW1
vtIrll-mlC olmu~lur. Iflm[(~ Blr I!If:r

b..w; 1iIUI'U!=I

MIlrJ.III

fIIullua.hmc'rt

mlllitll.o;'
!I.{l-

0;: llJfll mil.

o:;u
klll.lbinc dal.a
k:alflE'1

onIn.nla ~.ydan
ll"

o;;a~-II. dotll-pD k-t~ Enil!l daJdan ol1lilne 'b\r lLIJiI:

OftBJ'll It!!real l!Il"tyordll
bl.l"

iki !:encLII kB1'b!ndc MlyWt bl1' :Fa hUkllin mlrily<lmu, Selm 'bu ye'lJln bDyfllk bi:r' 1o:m'UnlI kt.nClI.nr.

cle gtlrml!!k I~ln k~~1U rla.r1!'h. 11127 de Fr!m"' I11!:1il!l!.l1l lie C!-\;olenmr,. bu d kl!nd~G 18)"l"1 IIIlr "1:11:lAm olilhuiltu. F'B.kllt
0 !Ill'

sect

PQII~11l.1" OAU
:!jImd.i ~

1:'1 rd II:l'1

IlAAta..
Uyurj{"'1iI

IInr h:I.lkkl

hll.!o'lI.tmUI En m.I!YI!.:!.!L1'11l I!du. 0 :WlJ,a.n (lQh on

I!'lITaftI]'i

llzerlno jgVnImllll
yn-

bulm'l:l¥ILn'I:J:r. .Il:~

dorl fB.frnd lilt'll", b.a.~mm 8~ "'8klUel'e k u ,"al!~ItI!'I O<!Illmn k!lpl-

C I'lOl'll.L.Jl.IYrlr.du- Nti'bet iI)t:~!emllktc,n ygnll n balk bll'blr-l!'rllJe J'')nll'l'uJ{';Itlu, .k'lml.!l1 hlonyak. kln;18.l 9tlt, Klmlsl .A.\'1J.3turyllll. BaI'l:tkah Danlmllt'KJ!.tl. HolllJ"ld1lh, NllnI~lI Al'lUll!h, L1lk:!!enl:m!'glu_.. h!!p&-im.ln :ylIz;lul karlm yOl'gwl, g6-Z.I erde udllll! hryllCAn ~'e do~u bakl~Iru:'. Hep!!l 4~;1%-41

Sank! biF k4Ulk yru- bulu.o..a [til "! Dh: Ilj la..raI bk milll!t.i;r

AlP:iVlYo!lYIl air dll~man.lJt=12. Yllk Sa.rtll ge.1Lllel! A..lmanya.dll. 1I1.'Qk; az;:
~Llanm '\Iard~. Dl!nl

OnJuJ an
Illi! Bu

lfo~e l!I..d.r-ell.'Cir~. t.ahkik oollbLlirlln:l:..
lBtllnbU! Demll.k.Sad.!:ruz illtlf1lde

Hedin

Uz,.;oJ1nden

.IOf'd

!'i:I!S' ,mda ~tl

bu.lunnn

m.llroncrUi Icadl!r

m

el:llll~l.

CilnkO

p-

11 inl:ffi.il i;JktL :r.f e 'l\furnay bu yep ) .:In.! li!!M Ite Ie Mcllnl u yd LJlf'a.mlld!.

a.!lmda 'b<J.TIna.bllccfk
.!if

blT l!I:nu yu,VIl-K1l. aralllllU.!1. YO hll.ya.1et bIl" glinilJtullll !lllJlarlLk UrpI!X'll1l.f. Baba!II,

I:"IlD'Iek I.!iteml!kten !rr:!5l1tl&n

IIilllmllJllllkk

korkul!luodl!.n

pur

k.lm "'lI!lI ~

Iao.IJ Wu. o:Ui~ I:dr m~lm II)].lIn l:>aha.r ;:;nla.nn yerlnde dunnuya.n. ka:.mJ' n kanlllt"IIIII blliibilm" -c-~tutmLl-\'tu, 2I!I.IlliU1d& GUn

lttf b6~~

1':15]

oYT'l aldtk.

lm!lll. lIIklr' bir km:a. 'bUkl Enhl :!.I!n,t;lndJ. 0. oo~lle d1llUnllyorau, Yok hayti' I!l!vl.feml!ZiiU Dnlar. Ihlll& bak· Ill" yokru_ Yot oo,YU!CIeB. !!lulll 'bJr Io!LiJlfl ~~e~ k.1U"U ve.rdL En' . tie 4j'i1l ~yi dlt,ilnmll.¢U-

TE.PEBA§JNn/1.

S[HIR

"rtYAl"R05U'

11'511J,{L.\..1,.o .\OOe:$lNnE C ti.O:ll'IEDI W' ~U Bu~ IIlud 1.1. t.e COC'UII: O>'UDllI ~~ '2Q,3D d!l.

TEI\]SILLERJ

Jm1l.lI:Ini t JO:5llph Bl!:nk'ln rudi1'11110, ixyau bOYllldlklarJ lIuyllll's Il:I!!an re.:limleri Ilk!r~ttirJ.yor ~'I! IL:!Ill j.
.:jll'l

t,:1nd!!i... Bumill' t.es.aJilUf@fl iPilCbite '!:!ulun.duklan blr .e3.nadl. A!ml!l.n L$-,

!!d.u!!k

Ul~,l
dllll

nR

K T l.-lo 111 I ,BII] "'-l!l.i;l,cUI·

"':M

UJrldUecl!'k

la£ELh.

1:111 res1lnlu gl-

ufrllmt;lar. ~U!mlekl!tliI:l1"~ ~ndl.rkV1 h nr- bll'l!T valwtlI
VI! U

tilPka, amI!. 'bpkl
III rtlll'l!lIl!t AUg1IsUl'I

-

~IH'~-_

Rugi!ln

*

DC yapallm

'!..

Ehmr:llmL d.8.I~.m. m: c18fUNil [) pc nij~o:nmn~ - Sir 'i dU"tlnmU!'(Innn. caruJD.. _ \'01(, l'1ele II!I!! ,!c:nll'l Ibir derdln

o am,.am
~I!l'ell
_ _

;Jlynb::rkLUI

m1n.l UflYOr
Sclm&

...;ella eden Iki lnsan ·
I,jtltll ldJ.ler.
!IIenl DC: Zilllm.1m
mJ

*

:SM~ ;;:9,3[1 1:Ia.. iii'! IE: :;I " L !: L E R
&-

!iIlh Lci lin!:!l.nJ.a:io I!dl!!bll:lyorl~. Lot-prinG!'! If1llll!.JU.l(e.

!"urn

Vilt4J'ln'l

hll.:r 'l:ebeaau IdJ·

blrbll'le.nna

Bcyabt,

ODrU..AB Her gil'll KI'\! de -:OI:u1l: t-enaW,9'1 h;:lm.l:illel \' rd.lr. IAIl!U, Altl!l.f y, IIdlll'l!'Illlnl ve TtOpka'PIY O~Ogl11l t.~mln ah~ndlJ. .::I..... DEANNA D'lJltBhv·1n ti'll.l'l.aIi rolll!rtnL
!ilI!VIUD ·tllrl!!O

KIRALm

fll5.im

lI.:r. Osha !!.It! LIlY g~medilln III va" ttLni!. Alm!l~ U;t.!!3.'!I1slfiltile. yafl.l Iihflll ~'POrt'I1 !l~ I!;in:~l:lder.:0.0Il:nl. ~did.c[l 'Kendi l!Il!lanlMlJ'l] 1i:.IJ=

vaIoltUe bel!ul eld !;UPIDtl}'I led:l \ i l!dUl p~ft.lldorlenn !llbha.tI.m l'l J.t. knntlll. (il.:i.rICl'lnl lor-m, JL. ~\!rll,l iii ba.Url Il1l1IlIll1:l riC<!. I:'IIil!'nm kl OOIl VllktU~ Bl!l'lind.e !IEk~ lIo1!:.1ll!1 otW'tlu.M. Berlin! gbrrnek ve a.hbl!l.pHl.rt rna v!:'da t lm~k
pele

le!"1 l'Iuekctll!JldJrl! bnml~U Il!1kat bu, d&ba., b[z1m bJldl!':hni:: .I!IIHI!JT'I:NJ.II ~ok u:r;lI.:ktL C;tbJleli pr-oJas.lyonlJ )"ar..m d klkl!.diUJ fa:;dll. dell'lmI ctt.l!-

rl1'l!latml m·

DiJJ.IJna.m
d'llIrtO'rl rI.
I!.mil:! mi.S"i

mBmnun Ol~
C!'lMill

mate-- ••••••••••••••••••••••• g(ire:oGRACE rekahtt
~I.I

~~

c.a. bllflllYl!nler

n'Ll~m.ll~ btl~ h;Wtlan yelL •. AlmAfl bill!' ~ It tllk keke,[eml!YI! u.l!ra.;IYll-rls.r. KlmlsWn clinde AlmBJ"lU Hlpt kLtahi yanJ m burl IIl>8DlDl ':::;l:iulemI!lYl!! ,:~ryur. D.fi.hll. 'bl!kltme 04Ji.9In II g1rml!dllu kiL"mm ... Il!JTIini

1l:'l.ItJ ruz;'l'

Sl1:i leda\,1 ~I!!n o.du~&

mhroNlu.
Dliha. lyi ~al!f.I!JIlIi'llmln anJ:!'II!k Amertkada, 1'L'lI1Imil:Un ol:!.bllecl!'~1 dU. !lfJl'lerek oray. gltml!~e AIil:tJ.~rlne, mll~dneLerllie
I!BJ!I.I'
I! ~I(

n.r.
_
_

Il1-m ':'..
Cuma~"II. olma~ Enlli? .. AynJiULU'_

Yl!!nl &U1l!m Il YLlliU!:L__

Onu til'! ~~II. S9.jili_yt;I~ c«:ukhJi( et:me Selma., und~n ·.nUl bak "Ik~&k, llial\dar
hU~1'I

Cl~..rdl.n1

MOOR.l!l Vc JEANE'l'"I"E MAC - nONALIYIII lIle;sl~rllil I!d ..cek I tit VI! ruhne\'tI.Z bilr ~I:! mu.ll_L.;; 2 yll..:lmda.. .• 1

EI~t.U! c.minlm. mrudltym d(lllta1'111.l' ha3tl!.bianl! 9I!flend if. B1:r ILIldrn !i"fIImI.~I!irk.almo.mMl 'lLahQ[l1 1~1rI :rmol.::hll Sol'lT-a :,ll.phOOe

~

V.!rdL

QIIIJ' d.a lurlllta

ml)'lDl'

h~v.a.

Klkcl,
lJil-

Enb.
1lId1l&r. Ikn fllkiir Illir Iulmu. Halbuld $IlO Zl!n~1n 1!1."1(!1!JJ]]~ tmkhl yok_
ml1~ t'Ull'11Ul

K""'IS-E"r;r. !>&1~1!!1!k

l!Tl ctur" SI!'Jl d~
dUlTL

E

1"I.d~ ~

t:lirbirlcrlndel'l

GLORIA

JEAN

bll1'ffi!;: 1(8-

YlLpmoll.l"U On_]U'iI.. Yl!I"t ~ tird1. i l{e,n(lI!lU~ b~r!l.W AmuIka.!i ,gid_p... ola.MI WlJst;m aLLllI!lIIe, ,l.ZIU'le.!ll gUnU P4:r"'-'Ln Ca!l''''' do LYOll'nunGs ImlUf'I.!la.fi kara:r1!t!1t1r!l.rilk Jlj on's hbuml ~l"IIu!ge gUt!; Dljon dI!I. o.
IIIl! b~~

!i'il.UI'i
l!ill!llll

Ily& moCCllurour. Bu IQl.tIUu oro.dllLft ~mllrLca bLr 'ffiI:lllW'1ln 0Id--

"'!II

)"BJ'Imdllkl
nl!l

btlrod.ll. hlr

bukll!!! 'k:A~

ul!:'d.L~l

I"'\I~ I:Itt.Lm:
._ A.nll!..l".mda

~ ten
~I~k

on u

I1U9UolliTI)i'".

KrrII&I"iI.
nl!i

dlY~

BlrbkrlmJ.zi 0

bir

dab

gijtrmlyelLm8ell'i1

E
~.. ~
~ r ..

bunu

\'1:1L~lru

*
d

I'I

mnYllnilll.

GI mam13 Konea
!Jlminde 1Ir1:arl1W1d.1I Uk

~'ti1rlllllyOr. :$!mn '" m€'.mur rnUnicll&t i!dl!Dlul Il;lmlllrlnl ~&1'1' blrc.!' oIial!lmB
~U1rUa

Bep51 ~I>

dlr.

nLt"ak bltilr

iSlm'JTI' yu

puaJl

olmad.lt[

~l!itUr1<;ln, bUll bir

klHlJU" klJTlE.l!)'e i'l!Lhrn MY, I~mll'ml~u.H~ .. I-I .. ~ .. I<:L!1"Id!nj oldugu
~I!

o

I,rrycrdu

SII!'Im • BeD fillnr bU' p!D~ hHIbuki ~ n ung1ru;ln. I!!Vll!DmI!'!nUle irn1d.n yoil:_ Btrblrimizt I:Ilr d.al111 !:6rmlyellm..

'-

EnI!I

ER SiNIE- IAS[NDA
N~c.lI, :'I:H:ve hI!I.klkl hlr

Onl.lmOzdek1

dllf!l gllrtlnocl'ldlr. !:I.JJI II.IqaJru gall& I!IURrMI olano.lt

d.1Lb.1L .!IlJkayrnak Ie lfi ~k ~ War, fll.lmt 1)', Wils:en'larll loo'l!nlltL ,s.tizD ~nl!l l!lJlr.N"I!'k, glhnc;lI.l l-

I'Iln

~or 'Ile k!Jn~uyor. BllltLcla do. blrlG !!,&nmn va.r1IUf.. Sen.dlm fvvel pll!l! tllr!:'* bl.lk
balderkl!lll g1Ikr'Ck: blrdtnblr-e ~e.rdcld memllrunbelCltml!l

==============

(ArkHi ...ar)

MI:'lc.tUl"lilrl ,ldrJUul'l :t!&m1Ul heyer;:1bi I.I!.ru LIm,,, f! "'.. lloNl"n!!'f! ScimQ'.-:' Ilk gtin.l~r :r.~IIg.1l1 igtndfn baJl!lI t- e&nd.an tLdr:-tu. g;kuyalnrycrlIU'dL. RI!!T mhi. kemllml!: blr 'klJ"'lJlr dl}'1! .saydl- IJli.JLnin dc !!I!YIn ..'t.o!m ,g-~ll!.rI Y141l1"tJ {aklrl1ttnl "nd..lln J:'1;;lO:j'j'jlttl. Gtllt- mD:'b.. SokaA'a firliUlrll!.l' blrblrleorlnl kil Stlmanm zengin 'bir aill:~'e rnel1- bu.l!mll'k ";In. Slip oldutunu blllvordu Ond' 11 . yrllmaklAn (I ~aklnl

eap I!ttltlnl BlIlyliKJ! Vc ycla. ,.Ikb" Tr'lr.l haroeket et~L ~WJ. £1InU WilliIOll'lar Dijco·. dan gelen lrl'lmllm A ugttlIlJlI'l LcprmI::ie'in ,.LimllIoBml bl!!yhl.ldl! YUoI! bl!liIJe.dllu: cEb... PUi!ltli ,gilll~ II.drl!.!lllrtlzJ blll:JQr.- EIlbettl g;ill.r bW iIJu..lW". HC'm 1:I.e11<1 do I:uU'e.ketHu tebJr !Et. m!.:,tlr. artJ.k beltl do Amerlkllda bulUlJlll'U.Z. Dedller. Dijo.mdakIlu de n~l!rak etm IlIl1u. ;OnkD A~Un Le~II'lY'If'L no J(&d!1I..l' '1;0\11 m~ oJClugunu l.1W)iorlllrilr. O~ '1li1lB. 1Io1ll"& P"-l15tmc1 ,B.DJ.a OljOI!l'1ll m.ektup ~.k; AlerJo An-

odB..!llllD

kapmlJ'l
I

_H~r

~:Ik,

Her l'e~lkl Id.trUIl

de-

dJ#I.nl

1"lttlm. 'Te\of:Ik tmnl.Ll!'.likl!k nnm tf. MI'I!

·or .• kllrkuyoniu
d.e1&4t1IIU'. Bazan.

J::fuI

GUI"

loz,

dudllklnnnl

It f!'1al'd,

~r
'I

UI"IJ'I

rlulol"lnd .. n fir !tal r nJp" I:.JtU Y p-r 11:11 ba.i"l1U' !;lliIek.lmt:mcl~fI'i 1.~""'Hn·T all!_lndll

Bo!-n lIItii ;:II..rclnDn. dedi. 1!~nl!l ibl ~rlnln iOlI gtllc.rck

*

Bugun
gLtl1nl:r.,

MER SinemaSlna
~ld.t:ZlJ

Par~ :tllml'i'iL g6rmelc lIIru mlsl1l:i.2:?

1\iIl.BImc:1I ~

l!I.i okuyunca

bllkt'{J,-

Slnern

IlIn <3 bU;yUK YIl :me~ur

I~'

lbll"Plml,

b1tk.1J : _ Y. ben
:Ei'i..rlli;

OM

!,?"

GARY MORLA Y - ELVIRE POPESCO V BERNAJUl i I! ANDRE LEJ'A U'R " viCTOR om DAUO
t..rlrlmdan
Cl;yn~1U\

"~rl>l1'1"1"1 nIf! I;'I5~l r L)'I 0:: diI!JCllllllr. SUI .. bll ~ u. eonllirlh 4k! III ~I fiIizJcn.ml.J! d l.lIl1nn ~..tll.!:'Inl at yo ct LlII1!l'. Vim yn

}'tlrllYOTkI!D llonlUlmuU~h: rtnl! ~Okl!n YAlm.Z: btl' GOI dalmm Inco Y'IlClJdU Ilrl<Ulml!mek 1'C1n 'I1u.r1.nde mabmll!' b~r ~6z l plltl gt'l'r lid I d.. l':!imU 11.!l1 hi ac;r1l!1.rII bll" kQ"e~ 1llf\J. oo.ktll. Sa811' I" n k d 'r {!.1'il liar kL, 1:"1 l!l IUIl!'tll'rtnl' gIpt.r. ettl. 80rrr hll!1l b • "uip ye I!nnl, !;:lJDt'n.ll'l" iberind·· - t1 k urdl. Blfln. ~\!irUi. Lkn:!.: kWiLulllr Nih

rftrlldtll~l", Sir gaJ ba.h<::csL· nin. (lUI,'anDl ~'k:U edl!n dlk6DU blr "It onllilde dlUdulu. Guh:!e hlr De!h&.l" rIlzWLrJ C&i.yordu_

$Kve
:l,'!' II!Ptllik kilhkahll.

'll"1!I J:1~i!

r Ti
F1~
Ifl!l

ARl\1AND BOUCHER

£ORUNUZ
..-----r ....... s(j YLiY ELilYl
milli ..~ n~ dlblyan.m

'CaU.hm.vctkllmedi!i

P'Un'e dtdl. Pa.r1lllto!!.l'Li!:'~1U' do, !:Itt kcn !CUp b.eru ~nnez. ..
tllt.o
Q

Apan"dis No.h£ye'si Hangi Vilu!Jetfedir I.?'
~
bsttl (Ap&ndllli

Z4.I"!lI..ll

mUl!l.klll.

~

,••

Bugttn nat.

ffim1n1 (Cr1lnUJi .... e,Q11!lUJ:l.I& 1 dl! 'i.1!!nrl!l!.tu rnlltiDe.

Nmill, ta.tip; t!.l.l" mllCer8, ~aII' ~Ll!' Im!l'llt d~ m1?, BU.t.lliI tGhal'-

Q(kJI~il! TUrlljyed.D
b1~rnr (

!Ul1ll!!m~, 0111." degl1. tanLftnd:a.

Ie

yOl edUebU!!!Cek

vak.allln

bal!Itnrolll~
L"D1ll&D

Rdh

bLr nahlyc

yen

~·ct gl!.J'll"

birDtbati

I'EJtI~

iPEK
HWTum.r.r.dil ml::ii'il..llfi ;,,'llth, oowili Mfulelerle d'allill

tu

d mI?

manllm.JyBcak

bll'

c!li:-

1!rlr IclSy bP" yold",l'". blyc:sn dok:toriUkta

pa.ndlla k 1m banlll\'I!!

"11_

HJUlIol.Lk1 bu. y~mlJl: hlr l:!a)'Bt!:u. Slim:manm l~mn; CfQgru yol 1IJIl.l1 blr I!.dIlJIl tc.:n1D hlnlyoc.. tr Rm tlln. dll'lnl Sij.ttn1~1' Wi'~ V'I!! ibl! Il4Dm blrlic.n lIn'rll ktLdcm. 1J9.Ii~:r •• ,Bu kllJ' bc1Ll.J~l1i b~ i!!l!no I!On.nr, Ilnemll d~. lUu.JlUJ'"

!rm DnrirIde

bUlunll[l

klr

hr-

~ denil!l::fi klllm l:ilr ba.r31!..k PIlr~ml1'l Imilln.dugu 88J't1lya. fll!nnl G-

JoNGiLiz HARlc}YE

liSITIER

IDE
prngrnmtrLII.

NAZIRI

'in
~iH(jn
Hllvei1tt'1i

Hi
iL -

,ME$HUR POLIs
AynCl!.f bUt1l!l
!.1:Ublm leI'

HAP/YESI'

Yakm ~, rk 5~yaha.l.i. $ark

ordl:il.mlll
~

DA'iII!.ll!r;

AR
IT

R:'

aU5LAB

,I a
n.

llU'lllJ>: 'I"MfL!ClI Lslmdilr. Kllir 1lI1!.l"M.Q'm Ultanma:u, ,LltJJ1apll11~nnll!l. \'epi. buJ 11&11[1 !her" 141gi.

'all"' cdsmln g-(Il~lllmal't1e~rrla[l&

E'

Dk i!:lnDmB~;'1 [~at e-c[!!D!h! .l\Uglllltlll Lcpt1nu Illdul\.! LCI.'IlIII!d.Ucrnl!zn d"
bunUll.
fI'IeJl;,

mrek ,getirlr

ol"8:!im'l ",l.I.tUtml~'O kI. 1UIl~ILpthl

n lIlp.<iAdIllU: hpWr,I;:1nr
silliiezle LI'IS4I!I GlehWr. bahntUgb'llZ talil H3url

El.k.$lnl

de

kim!1l

Jild.:1a 0011-

bu P~II

kl!-' lhaJd~

,-----

ALE
liiILfaili.tile

Tii ~~4:
I!iJJleTl1UI

In&fI

Hluit:lyo Nazm BI!ll"EDEN A.dana. vo .Mil.c&rada.

ISu
y

LB1l'!lItlUle ..

N i!dLmSe

slneJni'iJJJJ!l

lead.!

lJ.i1I

'1-

1leI1'l::ll\'!
ha41-

Z

3

YAI.O_ MlDi 'ellmlzln Ya"'ov ,~ ZIrUletl

zlMl

IundMUS:I'O.!lM1.1U'U1 ~twnun 9on.llln fc:ftll. g't:lri1.1fUl". Om url[!o.rle;ln 11= gUnlulni 1fIIL !!,Oklu!lllu.lr, yn, QetaLlk lo')lnde ,g~~rdJr,

d~g1I. kdr bana, .. ~ml(l C-I blr I: IlSilio PI.rN!!ldll".

-

...

~

]-3.

~·n

VATAN

f'

L• ou
za

aska rya
aZlm.,••
.A .... ,
:::3 r A. \ I - M h)',: V.;-. mlryoll'r inp.ull nnll<l. H! Imar I,le' ..... II, Il't.l!lrl .n'rll'llkl· e- rl glb. IJ II hlzmdl"rh. L lulll' ...dl 1."1 },I!nl utlto;'" itI0LBI),lSilf! ll,nlldolu 11- blHI;~lIe a1UU1I1l.91!'11.i:ln II !III clTlm,,Jall.!r,,~ fl a.tnJakl I)Cj' natta DLI]1Jn· tu r, MJ1mllllh, 3d' bll~~1I! ~'I!I~lllln J'TIU,tUI': 1;11' IJlrLv;;,ll"tLI'I gnllmth;dt!kl aenclcrc Q' 1!1041 rrl.11 ,:.111 l)nt~~~lnln ' .... 'unl 11m t".l.ld ,il:' hoC"'''[' .. ~llmi, vc ,~ .... ,:.'~1~I'nu JOI [.Ijl 662 Ih1!. ",I Ll"l{ 1.. 11- !r;iJltid ..• ,h\'J,1 %1111 ol,lL".ltI, :Z,1.mllln IltH b I ~lll,)I~tLr I Indop bLilundutuJ1'luz bUl,,~ )'1!]ICtnUJIUIi riol!lrJl1a~ "lIrldlllt!"11 PlIIZ-ltlln bu )'t!lliln nn..l, ~rH 11,!I'II1l:iI!I!.'I!J( mlklar d hi· blr r, tl Ilk ·oU. l ,t- Until' .u'tl" "rnllmlclln "lolhilrtcl:1 I'll:
A.lIh~rl1.

e

1<ll, (tmlL

i l rl1[]r m ~klillt kar,;llsmLla. 11"~~~n ~n" L I L, ~rru l.edbJrlu11)1! JlA"'!Iten, adl IInto:~ 1.. ln ilIr 1o!','1T1 "fOr!':1 \!! re LmleN! zrunl r y3p'1lmllj', '~ka-· ! ,cll' vnridl:lt mcnabll de, ,),cnL knr\l1IILd!1r' Imh.lnlntiJ.;, II'ror~ll .. trV.!I1 lIILILn· rnustu, A.1dl;tt.ItnIZ h,!!IblrlHln \'Ii! bu
t ~dtllr Jeri

.0.1 mllkJa i'ltlhdat

~tt il;lfn ~z:

fllfJolleULr-.
1-1(''1'

t1cellh e \' Il"Ilm"lIra U";J~IL1! U,DaI"U:r.

Uzun zarn I'Id I!rl t1~.. m dtin-ylm 11, ttl! 'jlkB,;lI~ ",!vll 111:l.- AHUpl\ hl''''Mnln bllto;e ,jummd Im('mlcketlml'-d I~I tlJrlU '('lIltl meu ·tln IJ;l!nl''',m ndcn miill:!l-IIiJI d~irIJ"ir, .\ rv-qi II. r .rM; bll'lh~.l mill i rl1Uf!U1', l~I" t u'!HlJ\n l1r;'\It.;, !Mlmr1lk .. lmRIi!: U~"re LlhlldllUa i;tlilkJ'lmtldFlr,;" li1l~y", 111'1 1~111 y"p,ll1l1\" "'" \o'''lgl8l mUs» btl II'1.lIvlll~l,wa r-i. '~'J1r" Ll,IUI.MU, dll[" l,azi ','liIrldat ~nl~m.erLlld~ him bit' bUll1kuI 'tHUIIII! gclmt~, rHI rnuht cll]' Isllkr":l~ ... mlln!tt~b.iLtm~11 r
.!)~~·L1",11 V\'cl

r e ve h,,1~ln"'..:'n IU'ZURLlr'toJ.azaml Ii. reecd UY!:l1J1'l otdugunu kylt '1I!DlI~ bulunruakLadp'. UQ'llIIml va;o;j},...j,jn c;ll'l, onnmnzTl Ill- !!I!'HI ~'nl:' 1~lnd" cl .. l'I."nl ma.t.Jyette
~'enl bazr tj>lIolllrle, ahnmasrm Uliru· rI 11.Ilmakt<l,Trr l;IlT J.urlml "dl bLl~~ d(!kL 'tI~.ltlll~'. bir 1<IRI''Ir .III. m!1I! mUdllt.n ~htrlo'aSiIIlI'II"ta. nasr cdtlen r,

I"te ve r lh"j~ti", !'iIlmdUlk 83 mll),on Ilra)"a bilitg ohm ,,,vMalude I.I!!h l!Nit I<IllmCn mevcut mCI) 'bJ lie. J<:1!lm.·n tIL • on lS~n..llI'rd~ L~yUk IIlr n:fUl!ll! maz:h lr o1t1u~l'Iu m~mnul)l:velle gilrdUkUmU~ daMl1 IJ;UklI'IBJ: 1 .Y:wlllul ... Ih· rue c ••~ bU1)1\ ",11~"bl h nuabte!H illi!liirl'UMar.,.. pLll:!Imflfl bulma~fl mil luf IInl yllklar g6si.cI1lme51 slIn:liIc }jlr. l<.e;runm'l.!Ilnd , ..mn\y.et ~ muhlLl'Iilza ve mUrlll!f' Iftdll~1 Juymd V!I cbemmiVttl tlIk· '1Ir {'(jail h Illllfn ;':In, I:m }'Old :'Ildr. ~)m.:;! 'i,'c hl'r :r.'ll'l"l:lnkl ~.bl llrinul.[ Q IIY ml:zln !~apllU"ln lJyglHl etmaSulll.Un
I lIklilllmlzln
9ltH

I

\dll,rLlnu
'" IJllmill 1,I"rlnl!'

umurnly«
'" O>lJl1h tlhsl!l

1,lnr,('~LClI:' kOllol.llmull

t"

l<ilm I:<rnrl!lll

I.II.lUIl
tr '"

r~.'klll.l,d(l me1111111 I1llli;l"'II'1 UZIOr" <,I,.,

.ul;!bllf'!'l,·k

m~ml'''k''U''II1:!Jn I.·mn.)" ,I ;';:1<1 lulnl'i'1lUII>lH 11IZ1o.om ir,j.rilh,n ~~U.'tj,.l' d",1,'let mllJl.~anB.fIn1 ebeJJ~mlyC!t11 I'll betta yUkult.mllilli Bu 1·
tflr"U,'n

I

,a.

IIzaml d!:I'I;,t:I'\l'l: ~"rlndl'l'
t~dlblrll!!ru

bll

knr~~' Il1 ';3:,\ 1M LtlLt l.Il.tblkl ~i;ln nlall 'bU. l~-db~rll'rc Lt ":J.i'lr b!'l~.. t;(' Ite brill UU) Ilk Millo.ll !. el i· no l kdlrn .,tlltm~k Ibex B 111nknL- fa I!!d"cek.l..rlnd .. " ~ml"lm.
I~DJ"ldt'
1:1lhBL91!t1

IlmuLlrclLJI~'t.llil!Pll1:: YI!!nl

rnu

I,.

"~'"Jo:IY"U..

lU!mill!~1le

Bt-cien Terbiycli

Ger.e.

Direktor

bUrWim idlU'cci]~ ..i, i;u
Bilmc:m

r~simdl!!

iiiii Trft4 HI!Y'!'·i fe mrn fulb(l·1 mikropb.rl diyf' t ",if ettigi iirdugunu;;r. diiniill ""ok temiz l!! hi!; hir menfaat be'k1emtdl:lII ~ It~an ram 1I1ID1!I1i:ir &!Jorttti. nd'u".
dodlr
\'C

Afrika Harbi
8~n~az-deki [ngd~z Or d usu

ingilterenin Sofya, El-;isinin Beyanab
BE.YA.NAT
F.AZ,LA,

Bu~gar sta 'da
ALMAN ZAIBITL£R1 I·CSN
HAZlRLANIVORMU§t

B. Matsuoka
Yakmda Moskov. ve Berline G:d~cekmi§
Loadra, ZS {A.A.I

Bug'i,lll ktll11f1ltrlTlln hli.l/Lnd L Jj,m~· :;;,,," hu ~mt;,:;la No: m li(·nll'lt'n'hm· l rce ~allfa;n l;'.!Ikl !IIpr,rrclllnrln 11\..,11bm hir d ""~ (llnlOl~ mUd..rlUt5ffl' f"llt !f'I!.?lnd~ ko..~ttJlllllrml 5'~l'l~n:"i!'1I: Yllpt..rtmnz ~.~"lh'c t('mas ~dlyer.!UJ'C\'lnL neredcn ELllyor!ruI]UL Onnuz, FUtbOL ~k~Jl".r,.r' mu IIHt mlp'r ,. dl'lnUll t.am lIDlalGf Bflorculanmu" YanJ Ilil ~I{U rut 01, btl unktl rilt'bn! dll"a~rnll'._ Sl: I'rOfi:3y(ln~l t~kll lm, am,,S. ZIV Ate~, bllJld.rn b,r 1<"'1; gil Fu bromo. \'eyahul mcntlWL, rt l t 11 rl ji;l r~ clleml~'c~eg1 Jddla.!lInd" , '1 I aJ' tt5Lr1dl; ~',Wll L tlir dllrcdlerln TUrk l:'('no;:jI~ 111 L h!!; ll,,· DuLUnur ,~hrqJnu mcmld!1I' IpiJrU y rd,. he!' gllUkll!'I'l ~ erd~ U!'\IaU.oJ.- den <:ttl IIIl, komhlklc-~ UJ'Uk1~. I It! h IIl!!<l1l1m I Imr.::'~II:f1 en IJU)'Uk Ii tIn rulbolllrr ah,vhlndi!' oldul;un.a dll- ta~" nlJall'l'Ulk i"tlyot'Su .. uz. ~kl II!'I!I y\1i(~~]{ ltll'l II ~rl'l')'U.,.~I.Ir. l.f

Iii, C'.!IkJ sporeular, T'1Jr rcrl,liMI i 1m )"111''''1. 1111.11 ,nl'lI", r4l.tt1l. eu I, .... !l1!~"rcJ."jL otRJlI:u' dahl bu~ Beden ~rblyc"olll Genel DJHlc· L ,rlUtu LcCU:J h~'cU ['01::1 18'1nne me1 ZI;,- .\t(',o: t'l1\"(l ~\ ,. bbyh! bit" Inm h h I rl r ml?

bunda

rnuttak

mU~'<l!f8.k

g~t.o;t.i}'ol",

BIR

rlid<n l8.ILlTll~1J h ~1<J.m 6;' l!Ialln"SlzIIltJIJ, b kllj'OoJ'. J.11 Illz IIIt.Hz 'WI! hSl";I k:w••,'o,:tll'lr!, bll~'IIj( ]O.J1" t.e~ll.I!kUl;1<1.. Akfl"nl!!tr~ It: Il"nJ,ol \' ,.zJI .1Ilnl gUrnr· IIU! ... ing!lll;r: f:11.aian . d.a 1I.1m~!lJrln

F'I'iIol'Ill<! Iljan!l ~,ldiriyor~ Anlr.::ara.d<!ki i[lg'ILli - Turk kcKa.hlr!!. 2S (A.,\,,) - Rl!ut£r: nUll'mlL1Blrl me!' ut bir n;et,,:~e varBillF;UI zaftrlndcn soma lSUI" Il!It B. R~ndrc:1l la'fafmd.,,, Ltml'l ohin lnf1:mZ ordus~', !J\Dgli,i. YI!_ Ihgl anda Sol}' cia )' plll!ln hey3.nat Londyad",
!l'Ur;tIL 1;,.,i:L.,1'l t~jr.

Sa.bl rSI,Z lanry or

ADOEDilL.Mi TuR LCl1dra. 2S (A .•o\.) - Mu.lta.
kil

ata

~HTARDAN ['ilLER
~EY

VOl. 1c;,(jSTER'EN
.AlMANCA

DIREKLER.E
~ARIETLER

IKONUUJYORMU:lj.

TUNA. OZER1NE DUBALAR YER ~ T.lRILlYORMlJ~
londra. ajanemm
)'azlyon

26 (AA diplornilltik

)-

Reuler
mul:J<lniri

..ok

Hu
[LlZl:!

bUJ,lik
bCYlllnat

~JC

LC!JIil" )'iJP

gelen l'I....b~rl~e~ ,g1Sre, Jll.pony ('i:t'i!! NII2Jl'il MaLsuoka yaklnd. Bulin VI! MOllkovaya. gltmoEk Lasavvurun dadlr,

bil .,cy addcd.llmck.

ba~it

bir

,....

Eu nahl.'rin d~l tund l.'II ,~'!!h!: kurrfiilY '5ubayli1rl i<;in t'lllroc~k hl.lJlw:L I11,.'blr l:C'hep ml:~'C'l1t ev~o:r h,l.lul"iHl'1i3.!ioI, 1< al go.leUl'l

A'man

blr

l1'&vlI 'i!..'ltJ~f1i,

hlLttA

bL.l

hu u",1a

'Bilmtm
TUrk

f11&lhm;:

do;: fJ];),!"W'

k<!Jdt5lI'TLf11

kuy·

kl h~~lrII!!I RU!III"g ~ !1l,kl Belli ;tl! 2:l!lcl ~poruna, :i 'bilnn O!>1tll.'l~nQ:ru mnunu. Bi!f1I'j

!rlbl
!!>I!

m"klcbl fll" do~lflll.lcl~lr.

B.i yttLr

(~~HJII len. ti!lJnl'li.. !.1.J fll' rae bir CN'U fll bU!!Iit'~[ii I r;.M ll" HI, na lltl El'trnELI.t l!I{IollT k, te:'lkll~Un rutillQ1UI'l nle!/hln- tl~'al'llm_ d:!' d ;tn, r\ltMI mlil:r.optarile mtkad I 3zm!.nde btilundLl~nll IlA~'e edlyor. Son UIlI!Ii!.Tdli t!!'i'kUJ!I;tm j~I" matOl'C~ def;il. 6!!'hkh biJr m~ml r 1- ak t fl 8. :ziiyb. At~'hll bll Y Igln CI!!\. P venne]{, 6yll!< ZIlJlnl!dl'llnJm Id blr %JlI1'1II"et lJimu~tW', HolT 6PQI"CU "j.m!J,.J(tdrl .z:lyaCl.:o 1ru
Eskl TUrk 5panl blr

I!llctlnl!1.l \'ll1ly~ l de m(l~'daDdi8d rr Bu d L I:tl.:o.." ftL}" i]c hUfllnUn ~.~k[rll
!llI.nd!?'_
Bite

I

IdllTe ",dIY.a!'du_
bL muc=arn

ke:ndl lumdlJIII Balpl1da tmgllnkU In-

SlI.b:'Lb, Al'L.'cI"ln Lmh'l!r'" tal'l.!Jul, &yta.nII Lq rnl!'~l.!n Q]II.R

rirhllt mUto:ohll!'.!lflll ..... mlz.. h dl.", 1'I1r;_,uphll: yOk I I, rulbOll1rnll% bit' ds"a otarak llerl &'llrl!!!'irfR 0\1 d Lh" yUI<'!OII'Jot \'~ h~ldk Jtcn 11 J" tUrUI ylL2ilm~. bj7J nldu~ kar.llU bOt.1}rr m~n.r~ntt<!'n Ul!1l.1t "~ temlz blr Jj'ckll- apoT' clk4n llmumiyulnl hayretl! dlide 1d.J. J;lUJ"~l"k II.. .s1IldlJ..tT«1IUt, Blr n-ollta- I V,l da J'~l'i!t "dl!"o1m Jill. I~u '."~Z'nl~ ~ Spgrcu1W'a ,[:'etml;;('; s.a.hnlIJ,nrllluill , "t I ~~ • !'. 1'~ kt- ...
kilir..t IllmadltJ krym~UI I:iU!;1l,Ik1J j;'Ibl ~lUL'I M.dJIlIt.II!.1I~ H.3.I'... I!Iptirt:1.I K~I: """.
II'IR .....lnI.

t~

n I<:Lntl 1t1l}'atInl ka.=!Imo.k 1LzC'· 11 mIorduk .. 'ie II· r i!r1 11.... ne -1 tah.5Ulnl. alle yun.!llhl iL r.kotiill:r1, tl!1"r<:: ~lIhlj.Ein bir mcmu.r clli,nl, 1:Al"1!oth- ~ IlIl }' PO. g 1;' .. blvcJl1 lJokl!':u1, allJak Elli dilltil'k',"ill !'!un B. &lytL .... t('_~1e t:'u 5 Ulunlllrd:t a.blAkall.1I!:l1l I'illrilkiU;l"1)1' '1"0 II!:! de binnl:Uc~ _I IJIr !:~ni;:lIlc ohuJ\lt: &~. k 1.,-,;1 lo:al"lllY8. Lmnul}&bllJIiz. t.ahsllintlrn 1:1l1YiQl'du. nunrL blr ml l ~ .g\1Lr k ukl F.:"erb lh~" 't.aKIIIHnl <:,I~ te rl.)lOrllilIlU;:. ,. I'if'r r,'ir:tig'ini.z y.erd~ yanll. YlI.kda. I [lirlz Ii lIt1.n K:\mH 1:fI.h!r1111'l~ I\vBI.I I::l:sarctJ De.edcn . h)'OI'l!lUhll:li? l !ell Lm rutbolr I'loo~n dU,rnlln 01- n.lplW y,IIPu, C.aru Ec:z.aci ml!kt eei') , 13\1n\l btl}'l..: bit .eltllden ilu~ aualile kar:]!lla."li.JItIIlI .. 1 \'~ '1)1;>,)0'. mr:.nJnu Lll'". !o"1lhlr Av:rupll tahsil I kl!l k:!-.adlrn-. O."r. !;'O'k DiIII!IltU~~

l

~~JI 1f,,!~TI B. th ...r- d i reUen:, illmA1'I.""" la I cl~u ...e Il~ lrnk&n hll.!J!1I I)ojl'l'!llm1,!)UT, chill ai:iylol:oigi m1!:,hUT T uno uzerin~ dlJlba~fI.' kcnulmuJ. YBflld.blllli:.egi her mof!ydElIl Ql<uyU~II1i1l I-Le~ai BU[I!" rl.H· liH~ frndal1 :'!Imaln k~bUJ etJn~t~ \'" Dllnu mLJlo.lllI!leJo? nutkun.cfo.l vaklEl.I .. r :z.lkr~dl:rd; tot:dbLrlerdLr. bulullrmlta 11l7.~rdJr. yr,,,ml,ll 'VI: IlUJ.!ar: r dill bll "'8~I" B~r il.8kcrI WUIl R~utl'l"'I!! h~• .:I.ltHI re.men Ink .. r I:'tmi~ll!!rdH. Brr ~ok " k.~l Vc miitl!!hilunl • l'lUllltla Imlunm I't~r: ha 1011 glin.e.o: k.~Qilr bLlZL fin J, an d.eil"'m~ luyafcllo!:flo! BulAim., KIt 1.11 llun, Alman mllo)"<;1.Lelflar m I'Ir,,,erl!ldl:, Almanl.· ~lJrj .J:lll'ld "irdilderi '\i'e BulgarIa· ~m:lr • 26 UI... ) h'lb. 1.1 •. d, I I. un k-Ir~ IIld. l..u.gdrJ,;tandlln fln lJ:iulliII mi.irn.il]'llllill ~~~dlkl,"ri Fr·,n.IZ IIIj nlll' l!!jjd1r1 or: ~ d j, !tleblr decn'::lj.Jl bIT v 1:1'1;'1 ll~,j ",alnl b~k· de h ber ".. rilmJ;kl~dtr. e C.-J]!IT'!I'lll Ankaray. plmc-I Jl!f'a-· h:m!:nm ... ur Ii o,acaCI 'Lcli .U· IJ1 VO tur l:!llanbula gi!ml:kte 01 ., ~ngiliz. -'I,Tm Mllle.r(Ie b'llyUk bir 41l1k I Uylnru ~rl:' hu g~"'I.lnd ac:m .. k. tcp'''~.;l,port m<:mlJJU tJlI'TI'I"l.lI'. m YlIhcd g","rrL>.I~'.o[o:I1J. By le- kQlIl!nilo:!'luiu TIme. 'l'e Da~ly Tc:ll'!;T'apb gll.'Zll!leB. Cinnl)v~ Ill,t~dan kaybc,lmtll· Uil ~"I" mll;"~I,I"PIl rr.li k.iJ>,bQI6Ll~tlnu Lond,03, Za l~nTlln dipllil-Ji:i'i.tlif mUl'larrtrllld I~e tUf, !ioyj~ml:k J ]""~l,dlr. I:hu:ul.. hil.Fl'llnSG oJll.,.!!1 hi' lrl:"'vr: Lon<ilj'J,,,.,'" lilt ~Ur"t.IIl!n'foe ,so\.-y!UI!!I' kir..l 01 n hi "'rllta n..Zllrllll BulJflI.iliz hiilt1im;!!lj Bulg.ll.l' hiikuL<lnd.r:'l~1~lll hllr r n.nllr.l. mILh rllilli

runki.i 'l" rad)'odll.

Gtm;JIm[lldtJ.

Ilu

bt't, !:..ondrrLillI

tCl'ldl-

'U

B. CTlpps'ifi Ankara

11)

Seyahati

-

l"[',

: ..1

""1'll
1;;ln
&t'l!~

rnll.nl.rlA ri ktyri:"cll ~lY~iiIr, C'1L~ilLbl

~iI"",,11

.HI',I-Il·'

,

b ..~md<l!-

,111 ft't.,lla1az

Ie blr ha ... ~t.lr;mj y~' • I'" Vot ~. ,g(I1'd1l I't! bug:tlL'l Unlvl!rntc prufe" kil;:j,tm (u bol o,r1Jnt! II", deo~l. tulbol I;Irlerllldol!ndlr lJimet, hall!n binbll'll Oyt'Dc:uSWlJ.ln SlI'tlllciLl.n. g~l.crnl:l'e rtltl:lellL~dol! V~ gb. d.gktonldlU'. n". al14m1lll l'Jn",rd"- tp~l'C!Iltlt!r "I! fulbol ,G'1p tJlh5lUIII ';""'rl.I~""'1I IltmlJ etmll! mlkrOpliM'tle m.tl~elr ao:mimlc oIlll!ll.l~mll c.f'~l'LPotll.rak &oyIIIYDr~unuL Evvtll1. LI"~~lLltlmtutllo' :ll ~hlnde' nldug,J WMlIutl !I'lM@!\ b.~k~h Lly!U'lm.~ bulunuyer, Bu nllkl.aya n ~In te'o'ap verm.lyonlUnu:;r: '!' ..A.I!ill!:~"llir IlI.nm8.51 lA=gdm ogkta bu drl;tl midir" Buglln
nlOm e1'l t.II~

Spor Ilporunn.~1.
IlLzJm.

I~lcrlmlzlll

rJ:UUlmuL

b",l\.Ii z:1~. "'''C Il~kl!l.

K rn:ti'll ONAN

t CON)

TUrk - M lear Tica.ra't

Anla~masl

iihmun Salgln Hallinde Dillmad~gl Anh",rldl

m<:nm~lini ~i'f:idoi!!Lle p~l~lO chIlli. voe •__I.l:'rLnL i,yJ n.oIiYIH'I h~1:1 ,,·ata.n" B. Cn:no.,..illf·in lIulun.dlJgu )'r:nl1 1I~'I'·l:n'I:'T .... ra d. Sofya hiik.umc· t • manj rim d.iriim 01'- ve 111111 11 i!.~lrlldi~l"m :lLlnlle tc talep cyll!.ml;,ltir. l"oL o.mu, ,"'I!: ... ".m3n1i] rm nul il- ibil C'dilmC'5ini l n- gLI'fI'IC: iru::IIu g"rLi.':1II zll.b,,~ ~rl n '" SCI,. IInll\ um - Tramvay • l"ijn;e Miir .. lnplJlunlft r de "·Uk.iI 1;.ulml..l l!Jr, Mnll."la.rl Arthnlamk P lOfJ,f k.1 Lo.,dr~ !tlAhELelttrLl<;. 'irr1Lm"I.I1' I't TUncl Umum ~ r I<1e r k;3 I ton 1,,1 "\b ill r InIn :lima IIrlU". ml.lll"!Llli.lpiaHmR I! yllk 301) ,T C J.ll rlil:l.I;;C:li1 hllltbnd~1 dcrin lIr.,Uk lII:rc~1 I I tk:h:dl~r:1: rc:l!IUr,lnt· me.mlllu'Ii},tt ~o:;.l~dlmol!klill! be- liZ. gDrl111!'rek bUnun ...·Oli Hrrl}~ 0;:1.](11-

iOiHlllf i1HI"lnciJl. villaflilllmm

"_\Io~.

BIJ'lI~DI" I~b~r Alm!l.l1y '] ItIlJ'fl l!J~~r InC'IIl"~e kar~ ol~'ln I!UU'M 5'UI"ilkkl1'm1elct!!'1'l l<;~lnmR.k ill!hodltlnC' mhkl!l.L.Ir buLWl It mlillllAalIr ~f'Lik etme'kt2dirh:!'.

Be ~din

Memur'lar 1CJoopn bfi Zl)1'~ EdjyQr

o.r

In.lll:lu1 B!ledlYI: M..mwlar KooPII'r:JtJn, meml.l.rl.u yem~k van'll'i{h: ols.n. II}]I;ont:.,nm ah'l!ulI 11ttnr11 duIlfll"DlI(" IYlln rtm~ld~ I(llclLlgu nhoi't

Til ber

b Ll t ~IQ

"llIn,

melhlU:

mil·

nl mrull rutlndlln t!lkllr

lo,;ln ,'11.11 VI! brui!d lye

nlsL bUt

lll'('

lot!
hit

u.'tmll'l
fI.\'j!,nS

lmplLnm"

~Lt'I:lOOO

U ..4 -

rak
1':n

U' L1i blr R1IlDfallt. t!UD ~klem I!!d.tl1 (IIt1)o1 I!.<J;h ~t)1d' AClleltJ'.::e dld.Lnml"l tru aporcllilirl mr rJJtbel mlkro· !bu l~l.ti kkl I!d Il'enum.lz ~ YElzJruulao bJr par';Llyt IIIl1l'1y;E1 all-

SOrt blr ay lekrLl~O "I:Ilr.lJ'tt~1l NIUzun zam.llndllnbl!ri Micarillr. 1a dl:'vil.m cd!!" tic ret mi.iukefoe- ,lUlllL,'Il ve Bc.I!/lkiJu:! aem'U rlnde IkL k8yd~llml,UI!', lui nihilY-:O c: ~rm~" uz.;:rc.dir. H - tHo vakel kulliplerlll 'ba~ndJl" z.a.mll'n~r lilld'igunmr. gort! anlqrnil bir Dlln bl?redly", neu;llnCl'" Y pl.ltUlHZ tern Iz; ve t&:m 1U1la.idi' DIIIIe, t; giine kad .. r irrrzalilil c:akllr, LallokiR ltf;. SOn llilhnlc )'IIknrd 1l0rCII]s.n bulu.nD~·iJl', U!tiiI K a.plIo II TI:'DmYII.), Ihkle:me

cu. m QdEl.~j 01· i!u In hi.Jl;,c.m~tll'l.i
Elu~unmciic

bd~lfe' h
VII!..:

umum
lelklkl

mcdlBlnol! It'in

"'(!rUme~lnL

bI!1!!dl)'e meeL

,'J!.PJ.l.mll ',01)

cvik..!'l.me!lml! .!hLLmI!lI

cl'lcliml!ninl!

cdllrnl

lLr.

'11'1':"1'1 I;St(!m", b\l tli!k1t! La bLll~e ellrrumme 1,-~rllml~LJ.r.

e.n

v'l'r,lm!Uf'lcbedlr.

Ma.ba.UHi
Trum"ay
!tlAM!:!Il.

JUlyddtltiml2ll!d
VlIklll!ll

Vllkll ..bn bll~k ' tJt'g

l'iIlP ,Ir

duro k

o]madlgJ"
",IlJ

18l'l'Jhl'lt. mlld.llrltl~.

yo:>ruRl:
<l'FutttoLIl II1tl1fiLl!I.lh:r1nB

al~t

)'utE!rl ::;'I!.pmll~" k&rlr ~'('l'TI'I'" 'Ill'! plil.nlru-Inl hlJ:>:H'JJY.IIrak bd~..JI}le Im~,r mlldllrlijttim ~1:In.ul!:l-ml,Ur,Durakl.llr kll"lIk 1'':: lIuytlk clm k i.lzere Illi tip

tar!! rlhCl

t[[dlli'illiddcdir,

IttlhJLZ (!dIp genr;ll!!rll'l'llZI v II: vJJl t.I.II. runrzi 'U \o·e)". bu ~'alldleT'h: Ilm ... blE' muat mall gibl elden I!l d ..v. I"~fnluln ahl&k1 mUll! Jr coden k~tUILlIcJCTill" dU,mILllCLrr, 0 gC1JJ;lcJ"drn

LlZ;H'nd~ YBlPI1B.('aJI'l.Ir,
~'Ilkmd

In.-W

pk

Ankara MUlakaf'IDln
Bi:anco3u ,
(III
mLiI;'kMl, fmlll~ma.
•• : N I •

~iIndi Om, ~ n"La kuV'\'~.lo:. n~:n In il \ .. l ct.nl! .3 jl Sov· loI: y!:Lll:r li3ir1igLnI \'1:: AlntllJl)"dnm 02l!11 bir h... l r..iJrrc:l..I:~ lukip cdc· u ml"lardlr. DD!!1 VI:: m,jjth:fikd.~\'· .::~kh:n 1;II:klc:nM!!k.te:dir_ Mllla.mll.. I'et 1i-IaTL.!;i:l/1:: N'i:l,1Ir1 ile C,oeodl-na:rhil i1l1hri t-Iarekilll'l inki!j.ahmt iI:J..J!.y B~,Lllnlnn ll!.tlll!f·Qndti H,Iw- 1 cl.eill1l SQ'lfl'l!tler lUI<u! liau.Kl!!tJni'n. ciyll' VdLiIi ~iiLru SUII~(Iiil!d,'GI!- pel: blilriz bir ll!:kil IIlTnlyace.il • n~lkupnil)' A ba,kg,m OljECM lulml!.ktadlr.

Dijl1 Yllbflnl:l n'la.TlI",l-tdlcl'~ 210

bin tir 11 lht I; t h.
dur,

hl'llIeilit YBIlllml ~Ii!lnln ~I'I zaYIJ

Ir!'. Bu y~k.um ..•

Jnsih!:'ro::y ... yii2; bin lira i!I a 1"1 f<lzb !iflik gondl:!rilmiUir.

nbw! b.cledlyc!lL 'i numar \.i l.kdlri luym>!t ikpmlllllOl'lU 101111' lhun NBlmIloi floro-y. dUD I Uf am' \'~rml~ \-l'! bill l:nl!1.I bl!'l~dl)'c mtell lr. cc klli.bul ~~llml:Jl;,~r."Y ... nl bll" &"' ['III bly In I Ijel;!dly~ r ...t~I!&lnl: 1m" k'ILmJ.ftil',

b

Bir

Istat.

rI

b!l~JJlllal;;llktJF_ EmLn6nU, 1'51,11 1:.:0 nahme t, BE)'tt.::;li ve Fa tih I'I'Il!yilli nI· rmm pIlnl'", oUyllk Llpte ole.rak
I..u.Edlk

Ha'l'iciy!!
NUMIllIt

A.!-tm 'S' un. Qu;r;, ':' oek.~III:r. \I" aleh Umunu K Ldi)I
MC:l'lImu:ncJ~-lu,

blr ,!:otuk! l:iL1te""lkl~l' ve Ulklnl~r 1ltmd:llj mt'k~,_blnl, tah."llIi.'Il, ItUr :I'l" Mi.Jddeillmum:llk. di..ill bir pili. VilSmJ ~rlll:'lmekl:l!. ~bl!noylrll~C'lnin I.uk Illhk~'i'1 fia\'!lBlnl h.1 lll: I!tli. i}'l}'1 \''1:; il'l'io~Y\L g&t.J:rclI LI'lJ21llan- Su-;Iut:tr Calaladill P!1'r,l:'mbc'Pllom flL!I;Ll!!m~mIH[I.JI). UIUltbaUnl <I~lliI. zanml ... pu'llIic licarc1.j YlIp .. n Ah· memt!k.tt!, i!k!lk kaian tel'm.ly~ VI:I m!:t Kumruh.JCJ~ju ,If: kiihbi [.alltnokl do"o,j

Pulhrk Mu.bldillleri

(.'CIilml.!jtLt".

Adliyede

Int;;IoJ'-1
VII:

+=+
IJuri:Kli

D !iJ

kl1ll.n

'~hlllUlI'.l'k1.!! tt!rbly"ye.

LrLbl.lnlcr~('iHI V,

~uk11lf1 130. 92, 'lie I..Llr1.lfa nlaltl.ka nHJ~ rlro lUrl1.l t(Lflunhk11lr II lm k !I~ f"lura vl!fmemek .UfC" )'aparak l'illyUk kU~Uk heplm zi ["or lile m~ni lH:rrlJnlTlB kanllnLLI'1 midIlllmndllJl Utr.ltrr VI! ItrO:l'ldlrlr blr h lif hllc", -ell!! .bulunmu lardH_ h I, ~,Unnekt.cdirlcr. SlIIt;.Iul r !!Il1y~ iJ,;l.m:i ,,~z .. mahhu.h!.n:lii.,

I

tLr.

B'I.IrlLa.r I'I1UhLdif

c;.pt 110

~I

pul-

bti u,k ckih~i il!!ri gt'll!'l1k'f' Y. .. _.' • Vol:: bll, !!ll:LIIk.h:r ~ra, ,:U:IlIz. ....1: nl!l. 0 B_ f:..dl!n biz;: Ing,liz 'lllhr nmL· Vii mi.l;stl:l~lJ.rlcnl. Ankl!lra M;:rl<!I!l: nil1l lI'I£k.dllr hlli.kh ve ug-Iflm .!Ie- KcunuLann v= EmniY<l!t miidLifU blrpll!!"'~ dllY6ndlgllni till IIIi1nihUllilf'iflan L.llCurl IHnI,lIrl", yetli Bit lIoi!1!dlln ;,jt.mck; rllll Il! I MWiloE!f(:m MlHfiri Rcil~ilJ'Dv~nn~iir. B"'na kllr I ,In:;riller!: hl.tf .adm!! 1{Ij'a.!l~Ucu hut 11:1", _ H m;iye Na:Zlru Voe Gcndkul'Rlm.y y.vrri Cclill nll!l:' al::lu..l,J .lImlfllr, 8111k.'lRl dll bizUIIl, rilmlzdllki
[a}'i!:Lg,IL unlurJilrifil

cmlll),!:1 II'IInun.DI !la· cll::c.e m~l!l!Ihhi.L:!I u:mDlIlarln CIIoll
koltmi,llf,

"I:

blll

!lll.il m

0.,1'11' .... 'd i H _. .ln8:1112. \/1: ,·\lm;:nk.lLn fl;IIZol!~C'II:UC:. II· k 'lnmil.}", 111'11I IYIU til. n~lyC' ~. b' 'I'· .JI 'l l' Ie' ....n.k.~ V 11- "E 'IIUdLliP Ir mill 110 l'nl l!1IJ1ELIII.n",. ;; k.r., 0::'1 1:r1. u_ olnr, J"'I ~n, . III ·1 BR V Ill! I. _", D' -I .A n.:gliterrnm 501'}' !: iilU " !:n.. VI: gl!.e .. l,)'c I"~I I mu vm cr'. ·n. b1 ._! , k l H'" dl!lI ~u boy n. HI! U IIInmu~1Ilr: IliIiH" SllrllllLOn om'll nl f 1 1 1 '1. .. "'IlIU. I ~ Egu t:i1J .giil.:u.,tlln L.. ullllm· KIIk.I-,. bu;><iik ~;"ii] I!flr e ~l ;::r, rI· k _. I. .b do . _L I
WI 1'2:

Gcm:l·cuy,

S

El~&N~'N BEY ANA 1'~ I 28 {A A \ Rl
. ."'/ !:~i I:f.1

Z·raa
I'C.uruJ.UljI
t&clJiL:

T

Zll:'1l .I'~

liSS, - Sum.yelI!: 1100,1)00,000 'l'W'1t Un .. ~lIbe \'C IIjlllM 1UIedJ.: 2~ V6 1;11:11.1'1hN no",i. b.aniJ:a mil&i:Uc1~uL b"'~am U1.J100

T

II 'VIIZ~ r:tiftl bu. lamllmcl1l
...,..1 .

Y"ZU'FL'tICI'I V~U

k

Alfl'lilllYlHlln

"a}

01:

~"&

C IH';;),

u.n. ~

v«lll;l:r.

bI

III mll~

01aCilil •

I

hll.lil ••

k.

tu; .•
bll

Eh=i

Il1IgilL<l:rull11 IMill

Bulz,cui

taTun I

Lfll(:JnI

,elml::.k

D.yt:tm-

n,ek ,dar bagll Qldu.i\i.mllz~. mi.illeiikl!:rimi:ri Ac:G~lH'1 direlf~l"l\lll:: futtioJl CYUllU ki!m~iline \/<!ulm"ioe'l" 'VII: .lofpldTl YlIlll!'licurnhur bilndo~t1 "Iduji;u bd.l.llf Ie-",di~',,~i, onl fin ufcr-· U.. d'f"gtl. <!vln.lIIlRl'l'lIZI :me:mlll!k~t Vl!! Yl'l.pdmlljotlr. Mllhake.ml!: • !.1I1nin h.D.lde: bill" klt'll D.kN thtullorn J"~inllJrldl~lmlzl Vi!: ('emlytt 1,.ln mUiim hlr halo:! 86k1!J1 iZajimirnatl I",il'l D..!I'Ika bir lIunc: lnino:: nckEl.dnr mrini. ~fll c:yirc:mck liz!!rc ,)Icr IIlm1~ hil.c1i!~h'rin irlld,afll'll l1ehdllf ~il· [ufbal mlk'l"iJfIl'lnll:! mUr ..de!e IIZ'rnLn- I:rlrll.kllml~(H, bulun.u},ordy,. kulteL v-= ",o!"kllTlIllo kClr"ll~dli1i:IIITIIZI ID'llIihz rlllriltll'C Nru:lrJ ill: ~1'IlVOl' I:z,m, v~ kll.larLmwUn I'll!! clc:l'l:'po1!'IHorluk Gl:'n.,lkurmli)l' B Ij-kafil (:ed.;e ytriflodl:: Dldu~u'l1u Bormu • hl!n)l:rm" bmmll'k uz!:r~ loIlW Jl:.rI;e-ri!lj,o, dik!i!ri. Z mllnel", ,ntlr'm Ic:,L'a'llrl1 Bu Zry rdil\ en ydal. neiiu(or;ft~ p'\lcomiltII!!T 'Ie ~rll:rimiz.1 I"rinden. bifi mdwer mllf:ol.bolllrl- .M""k .. b" II kt·r diy", .. It..mh,. 11: 01 dl)'!! ""u. nli'l 't!~~rll(:1 plOp .. ndlil [1111 1)jj- ,m "ltdlf. l\ leer. 'II!! ilJjn., p"'. kumdrn dii iilrm..k 01 C khr, An_ kal:lI!~",de bulunmu l'"t. "."6 ~I1nlJh:- Hilill bt, ull1! n:mlarm.1 d~ldu'l'l"n ,binl~rl:£ hll~k k n n"'!i.ilotik.tl "',nkC'lc ia.p led;::· "II i~ln ,ezaherll!1'l>I:! \I~ CYI!I,n iii UJ, i' .....lljl \'l"j'{ll: - ]o,I!) Irll11lU IIIJII"III~ c.;::Ltir ki ]1Jl!:ilhHI:' ilc olen tUjfllr Vllr QI Ir\ld~ll!lol'dc kl!!l'Ildill!'rinii! l"umull"t. Ill'aiillnl" b~,!Ilm ,1 r'koi:'l'I, J'I1I~'llJjn>il:.. O<hJlr ,iJ'lurllui!'Im kQ'Olz" eEl.llldlil.11I tra1':hypz '\1'1:' Qo.Iimll k~rll" duyul~1l lfC"'M'·I)".i lhrdlr i!'}'l,!:!~ yr.rde ... ~ .1110 Ila b •..(1n klilfi~El.iilil!. 'Ci.inku bl.iHi'n m· l'fIil!ll<::ld.i~. 1:-11111::11;'11 bill tl:l!:~l,ur "r.k"rin mllrl,uh!llil' I.LI'1'U"IlTlU, l.... lh". ;JHIII'Ii~: • nlliijm I'.IIna'tI!IW', C-rI1lll,lo'''lmi, i~- b.lhlloMIi Uenlll'1 h r rh elnD'Imdilll SPI1 kiln,,!', ta orLII,'htJ tate l:r.Ill~lrrm ! WI'! ftadglllle VIH.mJ" dDlt VI!: mid· liklr.lin;, Vro lI~rb~ ~'!;e illl)" !!Iflnl "j Ii I" .imh" ','PI l ...l",rlMl.l: tcfik. devld miim!: ulll:rl bu lIa" htl d~v nUl z ferine b -1.1 I:rOTUn'lfIIi ha" i ind,!: I:hr~itItEdCJfl 11)'- i" no. n nohlll Jlmlh! YOl'UZ, nlmlflrudhll'. Rill< 'Im III 1·qrn, .. ' rrlld ," fir j!.~1 f rl.... I .,1, ... '
mi.i Lerl:'l
d4V

y

de: olm!!clglDl harllc .iiru' Turk _ 1111i1iz bilyr I dlif "ij~. 1111 c~11![1,i8m~ lerun~ bU~lIl1i.1n ~.mla bll~l. Ri. EI~i Btl

Ve: Dli rn~ml<!ltctm
lenml!JlilCi!llfIl lemen'j ~)llem~lH'
''lallni.

Dncak. bu n'IlMll~ek~1 Almlln Lonll"Dlu 111111118 'K~ljjt~~VI! fllhul miit~,dJdera k,.u·

r.

'l'l YIIP~lil.f..mk harol:' ;:,\ iAoin bil' U!!I oahual!. kll.lUIliTlllc1lil 'Zaman t.-crkl:!dcceli:JI'III LmyhlllEl.pllll.rlnlii tc;rn~n ~~mit '\II! 1PO),10:: aurw"hr: I~ Ben. l'II"'~et ~d~nt:m BulWiuist n herp IIIIhnc!li olmll.~ lehhlcesine m fllZ kaI4Crlik:1I11", Bu)'l!! bit hllld.m kU~ilm!!lk i in ""mdien grlcn hu ~"J'I Y Jl<-LC. -

============= ......
d~ H[J,lk~,.'iIll!: gid~TII:'" £vj l!::uni,Ic::r VI:! buMelli I!I1I::k.trc:p loIl~ebel"'rLn,c ve1'i~!tYlI'llll'lt'ldliil'l inl:~

~.III'..l

ZU'II.llIt ~1IImd:1I lrumhorah rn u IiIG Unull bulUll"-:nllflJ':il '~II 41 1,d(!'I; ._ 11 " "

'0'11

ihbat5ll!

lll.!HJ.rrur

II •

pI
LLI

t del. "ckll«:;a.k

I!rur'~

itsIkl pli.n.B i'lIr-e UD"iiJ.mly.ad.lft\ll~tII1: 1,0.00. lIm.!JJ!i: t.OI» I!OO • il:.000ilI" 115(1 • ~ ,UtOO.
1(lJ;l'
10

dcl'I

Un.1-1j

m~kL,e
II ~

elll!il1o tem ili:!c lh.iDoI~[' bu~u·~k milli 0)'1.l1li1 n $I!}'ll!ylemi_-

I

U

~.!.I."'

II

moo
UO.
.~6Q

JW!et 50 UJI!i!ILk ~,lHlili Iln!i 411 .. t.R1lCI1 Jo

..:ro

..
h:u.Cl" ~

!,lIlG

..

o,Jlt[IIA.ir:

.ti!illll.pll1l:'mdaid lkraml)'lI ~lkt.l

parAlu

Dl.1:'.IIM

linLdu

~rr(hr, T lebd~r mum," illednl

nIIuttrflk d,.:vlet
!!Ira I nndll

It'I

dIW1lH}'''IlJ~(;

f(or·

JIij,Q.!"'alar ItiiI"ilS ot d~:rlli"1 eyllll\

I, ,

f'!'I.ekll:' du}'duklo" lIn'mci. lil!ndi· I.:rmi Ilk. "Iii: Ikf~lImllk: lIIurelilc ,1 ", I , rI r,

UJI..unIIi "'" ,00 Iazll.llL!, ""~!IC leUI', I IIdIiLIlclldnDD, J mut '11'" i buJnw ~1Ad ~""''C''1:IJ".

• VA,TAN

'Taksim
.:30 ~1I.!i!;

B IR T,A R IHeN
.mUIUi~

KR,·STAL,Salonund
l A I II V 0 R....
IUbu'CJ]J bn
-J!!~

Ip'ik FabrikalsJ T. A. Sirketi
F bl'ika
"Vale
;so :III

Ye_ ill

Ii
II

Ie

1 - 3, ~ 9411
------------------

---

-

--

---

2. GUZELLIK
3. SIHHAT
i.e l'Wmek ~
f

I. GEINCLIK

uL
1Iie\-[I, IbUI,eIi;fundu.D

Te311lm_i f'iyatl Ipl:1t ,Sat! No, n Piliketi 5.,7.5 k~,
:;:!(Ii
II'

abne,rnlzdl!

Tire

20/2

24

»

682.5 732,5 'lili:2,S

Ii II

de

&n.fi:IiD

bu m~.t'"

Blyan M U'A L L A
YflciJJ:
g
HI kl~lItlk miilh~, kadu BUyt ':'IukklIr. 8£' - ~ ,,;liZ
~1II1r11llL1 ~"""

1!!<~-ebIfilL

r'l11!.IDl!!kctln kl)"'illl!ltu n'kUYU~W!1I

KREM
1BIll" luvnlt..t

IUio

h_epllLn.l

v8lArkada~,larl
pu~r Td:
!iILll.I

a:r he fir!, lIer

m D.

Ii n ] ,;1.1}1 III

1"
~I'I~III

I lie B'lJT - _fI!III1DIL

,MTtlIl·'

to-u

Pek Yaklnda LALE DEVRJ

R'ev(isii.

__-------~--~ILUX 0 R -MARViN ~----~------_4
T,s,

IIIII S atl

PE.RTEVI
Temln ~t!bmr.

KRm.t PrntTEV ~ I!!I t.a.Iua-

N
t~iM~
Bihim.!!Im

IR A

ATEL
&iI),o

Z:

ovo

YESi

E

,
Hayriye
:

Radyollan

nihr. llU~e b2;r 'tinA,,.e yapllu,mdakl hu.WIi, ° yet IUbarflill Yf"U,oJe r;1zg1
'II"tI

I1\!riHf'UJauk.

IIlrm lqekkWUno
n.1 ofIlur. ~Y1 .... goergln. tuUil". e

mi·
M

2Bir
DVlb
li@kj

KR~!

P~!t'I;EV:

1

gil_zellJli: v~Tlul--1!1)(I,t1l"&J"llk

d~r. Oenl,lemlll
pUrlllk

mell!acUt,.. -

ve J.o;II.bu-

Her 1m.,eUe Trarllformattih·.

H~ n~Yii
... dyo

Radyo N U Z H E T Atel'yesi
Birinci Kat
------

akPlII1lo

Redraiit- ye Ampl' Iii'!' l'Ddi Illalan irnal V~ tunir .~eb'8i Amcrilun we AVJ'i\!!p. LMdNiIVl,

ISeSI

~lklan gJderi-r. (;11 ve leke] n lza.1e eCI 1". Tenl milt. VI!! eft.., bar hill!! goe:Urlr • 1 - ECREM P:ElRTEV~ 'If cUd dC'lo'lLIlldrr. DeI gudd!l'llI!rlnl1l kin.· ',(I,Uru dtlZcUlr. Sh·lIce 1'1 IIIYM lI]okt&larm ~tlr1lne mAnl Illur. elld ad!i.1yinl bflIIllye. rek kuvvl!Ul!ndJrlr.

Galata, VD,vodl Caddesi No. 123 KeO'BcmzadBHan
~t1il[!,.[j:-;:O ~1 Hin4J

Miidiirliigunden
~i:in.l;ij
.i!lAk&ll

n~ klidu

~1nid.~ Ihr
-

tl!l1:.i 1 rna 'Ua bll!)III)'IiCliimd4D ml!lrlUI on.unw pn~ blli.iUmni vl!Z1Iqe Yill.brmIlY"'-1iI tIi~ebeniD mektep~e ,"'ailt:eeji i1illl !lI!~IDIW"..

hiT lim

•-

Erki!k

Ismi

lou

y vrusu :3 NllmllZ kLldrrnn - Ba~ma CR) " I r!i <,.e.r..n..k - MElh :1:.~..:ed!n,n dUrmnll OL!l~,gll )it1ly\'Bn' K
j

Maliye Veki etinden :
'Dan't,e]siz Bir Kuru§'lu'klann Tedavulden

r.em 5 -

Vl!Jab

- SOnun

fEi)

j!'i!I"

"-Nt! Ir'-' - ~Bh C!i ~~rl iIiI IJoll .kl<l~ !:Ilrl - lEI... hn:l-'VII1l BLly1lk hill :rCl •• \ kllh .gel; men. Gem lei L.lI.lmi 1lI - C.n - E1!a.1; IUrtl 11.1 Blktum 11 - Hllt'lt
nenin

me

S-e7S- 11·, • BU-

KaldlrdmaSl H'a.kklnda, ,rlin
~D!IJ'I~ 'flIT lNru.PuJtIwm )'f!l'ill]tI dl.lltelll bil"' ~tukl_ darp vo p.yu.a)'1l 1'iIl1 mU{!,II"rda ~lkllC1lrrllll old.Ul\lndlllll dml~1I!;lz: 'bUr klll"llfl.LIIk~ :lli. Hart eu tanblnd= 001:1:'01.ted&VUliIl~n kaJdJJn1mll.ilJ kWlII.'lqDIUI ~

I
I"~

ll(igrg

ci1tk:1:' [lim ,a,i!l ve hwwi: Kip
Ie

yaib cihlft' azolu v-udJr.

ism Piaa

d t • HeYDz
'i. L

Koml.1.yolI.i111.meveut
n.a.c.a.JdLr. Tllhm.lll. ed-Uen

n!lmWlelllnc
bcCldl &1950m~1!:S1

!Obl'!! 5 ka.le:rn I!IU'~ m.dzernea:1
Iira
01&0

nil

ihYII: 1 --------. Ticm.ret
plJlrilir biJ' n~ i 3 - KuJl ann1ll. • Vultk

'i'il1lV&iIoL ·nlltnunmil.n.l!

al.!g6-

bblIi • l;ocukJara un 2 K hk· AJ turkada
- ~\I -A

btr mak III

Ji.esiD h Al'akkillbt

:5 \TIIId.!!dcn I lunl" Vl;!Tmck - Elkmdl -

M~I"·
';1 -

c;.n~.

N'ata 5 -

Bu~-

dl'll'll! 1JtlldlllmUfI.l - llice de!11 l'l Duma fA) gellIS!! fliSlliI. - B~"'l"ik11 In - CtI~a - Ta.HJ." 11 - Nt' II Furill. 15 a~~ 2-to 61
Ok •U

], NI!!i rI flU tulhkluhin IliblU'l!1l IIl'b It 'et.'lo.b[l l&rlbb!1l LUlliaren liJloCU Ibm Bene mUdGetle yaln:lli mu HIldl:klJi:Fl: ill: cumtLlITiy~t crk-r-% B;mkU1 ~b~luinte va Ctlmhu. riYl!t, M~rk'_"z Bankam' ofUibeal bwun mJYP yerl;:rdo ZII'u.t BankMl tub&ltr1nce liIlI.bW I!diI~U~9t1:r. ~!ld;l! dantA::l6~ bY, kW'tlflYk bl,.! ~L1fIEL1111U'm blllnl..-n fI'I &I ,1I1l111l111d!!:n Ill! Cllrnhw:'!lyd :Mu~tz '1"'1: ZItILll'~ BaD kalB.n ~bi!'lulnll l~bdllI ~ttlrm tIerJ

blr kw"uIJIuJd8I'
VI!

bq

IW-Iem

1'\11 etmlyeHk

l-5 te

nknrada

mvl'ltelll aILCIIC:lYI! Askerl rabrlk.alllJ"

4. mart Btt eah g1lnO saat Q-tm n.lmll. kcmlBYonunda pazlUhkla liradir.

I.fI.tln A.hnac-II.ktrr. nk lt~mlnall Inl.~ toe' .kom18!f'ondll. bul1.!~mIUL Uflla) TILtIm1n tdilllH mw:-l 9-H 3113.11 gilnll bl!dell
!!i!U!,t.

htelitlilerm

0 ;cfin ve 5Ut·

I.lb

olU1I111l'_

(EiOO~)

(nm~

kl 611bn 11.1mB Ii:.oml-')'(inuillu _l)ilZ4l'"lJ1J!JaLlil.lllIC- dfL~lI:k:llr. 111c tcm1natl c i2137,,". Un. olUp .!jrirtl1!lmul 1M kl.lru~ mukabilindll xllml8ycl'Ddan vuillr, tstckHicrtn 24{lO !!ay-llJ ka",uJlul"! 2, J maddl!!lul1.l.doe.kil'MII.LkJ h1I.mu v-r '
bu ~Ie aJAklU!la:!'

1:'l2!'iOOJo lira li te Sl,lrp~T1.

*

olaD 1l!!11i:01\ A VI"IlJ!l'1I. tu t"y:i!ll 11 ,.s.lolttl fa'blilq.j&r. :!I'QUamUIni1tJ_.

Istanbul
1c,: - Sa
Lo!:I:gs -

Belediyesi

&laDlan

g-Un

VEl !i!l.lItte

Uk:elU"dan Komltlyo.nd

Qh:luldD-rrn':j,

bar

bu,hlnmlJ&n.

'lL'lcuet 11511)

oClIl.l!~ "

J.k;utJe'

Yalli
B!I!yoilU Kt.ym_a,k.am \'!I! B . .Ii. _ru.dUrI1lfDln~en: HUblye Bllbtl So. l'C! :No. 11.1 't!InB hlLTaop VI! :nu.I1l Ul'Lh[d'aYl!l bulllndu~d"'n ve bin . ill yanm hb:~es!~ln I!IshlhL II.dr-e-l:i mCf;h-ul bulundu~rldlll"l m!!.hzunm ..,B h-Olt

- A~ne ~ Ec 7-

3 -.

Mamila-lin&
!l_1'!l1~ - Er

5- -

Komi.syonda. me'o'"Cui nOmurU:!lillc .:2500 adet vidah l'ttllk &1l11ne4kbr.

*

~re

,,1;200.

lU!et

klLOt&nna

v

Abels

T'Qy • 1!:t:rllllt

8 - 1I'ft' n - C[ !l - S:'I!i' - El • Vi! za.r.l"md& be_ledkye;;;~ !zale5~ 1..ln .llitBn!.lLmlC- mllKI.MUlIl ],calm 101mali: \kere 1[J FcntSal'l III - M - Ay:!Lfid_IUIi i11n oliunwr. (UUll TUiUulall ~,~ 1 - l..lmgn;ll" la - F 2 - Qc-,I!Jf ,. ,:SOrboli :li - Ddli '--=:_--"':':=:_::::=:;:~;';":=...;;;;;;'::;;=:;_;;:;;._--':';;'''':::.;;;;....;..;;';:;';_';';:_::'';_• S~y-raJl IOr-d\i.· Ayd.a 11MI - lEn - A'!/ 6 AlAmtt - Nil. 7 !llnlBl'C,1:: 8 Yo-nea • Ail 1IIJl

Tahmin if4iLeH 1:iedell 1750 lira olan lI:om~oT.lda mill.vcut l!lfunul:!~ !lIne ,R'tIr.e-1200 ad!!'!. karttarnLl! ve ~.500 a.d~t V'ld.."ih Ni,1I{&. .( m rt m !!till laat 16 da A!lk.:Lutrll lUH:crt tlLllr'Ll<&IU llIlLun &1m komi~·g.nuocI'l pU",llkl!1lIil'L-nt alIDlI.I:akrr. Ilk tHl'lllruli:l dJI ,~Ir111'1l-dn". t~j{.tlh::;)" III h gIln \'e ~~~ kmnl:!l)'onda buJUl1mi!lan.. (Uon)

IDlIJ.II

,Deniz Fa'brikalal"lUmum
GemJ 1nf~at
4!:JalktJr. 'I!',_llp1ertn eu.U!In.

Miidii.rUigunden:,
Iillllll'

,,-Jemd!l!

~~-4I

tllllimdm

tmUbanl

I~i

lIlmilo mQralDcrlnClid!!D ta.,Itbnlar:akl:I:r. Sfrk!IC:l:ve 1913. ton
arp-:L,

- Of

a

Do l!l -

I.e - SI! - [.a,v U ~.

KIVII - Er

vealkalarill:

f1iflild.c

GtIc:Qk Denlii

f"il.lbrfkalarma

bm

yula! denlil:; \o"antuIlC'

(ltJt)

,hu.

~lI.mul
S'IlnU IAI&t II ~5

Bu lim Mhl:'.l' tollUIUI. ta.hmlnl!ll tid lira f:lyat kon'lllmu:;, bcr gUn koml!iYDnQ[l g-orUiebWr. 1etdWe.rln :; marl.
de ,FQldLlWd 15

kl]0;!Ufla.

Iru.ru.f

tll'lI t tsJunlr.l

..
l

tID a.lnui k_fun~~'Qnunllo gclmll!lcx:l. 15\'~ e!llle",
RUn

o~

lol'! kU4m

IQl,

:~Qo.

~

YIlrI

e"U I3.U.u glli:d!

EDt ]I

J:!Ie pamr-Wdt.

a.lm

eakt:J;r.

$

t.n.une!ll

Bt:::'UNKU P!ROGRAM
:8 PrDgr1U11

8-N; Aj IlllI!

hL111:tcrlcEi 8,45,9 E-...
3.J.Hl

l'lN' g11n ll!mlnl!tr 11] K.IIoICID

I«imlSYC!!lde, ~rUl~})Ull:'. Muhlllil"lmen Ikd.cl.l 7:500 lli'4 011.1.puU . U2!5 lIrlClIr. lllkklUi!rln belli gUn ve :!IUI-U!:Fmdlithdll. &1I.m. gl!lm~erL
(~7~

8-18 1:h1'U Pm~11l (PU k elm, • Yemek Iilu.s-i

'For

~YI!IBI

v~

<II takrm

dcyt'(JLtabUye
bWunlUl

levh.aJM1D!ii'I le\'B.2lm

I.l.IIlI!i

kom1syonuna.

PIU: I"lul

gfulU

6.11-11,t 11 de Kaslm~AdB

tlenJ.z

13.30 Prcgl"lI.m 13.33 TYrkte IlI.r 13,50 Ajlln!; IHl.bel'lerl 14.05
I:e

1"1
Tlli"k

_tin ILlm komlsyon undll. p=Mhkln. Y!I,d Cll;.kbr. 2 - ut.iilklih:rln t.eU g1ln Vi!! aaBttl!l mezk'Dl Koml!OyolUl mUracBIlt.l1!II1

Itl

~dll yuW- m.1l1Itdlf ,.. gUl"IUqa'!. 1111 Ii_kklil il:.

UI-J'Il!II, oto I WI: VC zinclrl!!rln 3 marl ntm &1maeakitu'. ~lnnmem bu gIln

......

Plll..kllU" pr'Oi)'TIlTIIJ1nn dlR'am:L H_~!l RI)'aset!cUmhlir b!ll'!d~!lu15 0P'LI;-~L Ii' ~aJ an

nAn QIU"U1".tla~a,
12 AcI~t 1600 Kilo

t PLl

1..,030.'EflflMU

oIulk-ua nitkle!1l

dj'!vlllit

ko-nsl!rvatu.Vlll'"llldan

,KOVIlfI haHl'u:'Ie aburtllyoL "litUlht:cltf IliI~Ud~ DCII'Ilr cLnt.:l mall. !DmU[l d'tullLeUf ul.;Ud~:.; Mullh~m milll2~me MuhlelLl mlll.lloJime .bol", ka.blo ""Ii! !i{Llo III aboni!11 ma,tnl!!tohl t;:!ldoll :!iuntr II • Ma!5l1. ve d.'uov[I,rn v;p.z.'1I. eh'eri.;lU tcllllWJ. ~;r..llll1lt~lLl .::lftC!.Zl', Nu_ goro korrlonlarl UI: komple~ L!!illk boru. Vi!I la:stLk hlllkii V14~ ve .Ktlfeste
pO)J" ..

*

kOmlsycll!i:l1l glSrWebillr. lirtekl Uerio. bi!lU gUn ve sall.t'le ,Fnllhkhdll. mUt&nllk lIatm alJl1a Rcmllsyonuna gelmel!!rl. Il,S'Te.l Chmll

ko-

M.l1rt.!ln
A(let;

~'CD

Bd.
J[.

IJHo

:Kat'l I!iY:Dl:n.a.b LIn. ,II[.

7

Ka!,em

18 Proll""!lm II1.OJ Rad:'iO caz Ofke!lui!.l!E 1l'lAlO $llrkllll1' 19 KonufIIUIUlt15 mzlk HAJ'k l1ir1rtll~1 111'.30 AJILOII l'laberlerl 1(10.15 IUdyo h~ycll ~1).15 RadYll gaz.ett::li flLSd .20..fS

5 K .. lotm'l 1 Adllt 7

:l:g .eto

lbtlfl Dq !ltc, IA:!iti~

JIll'i! 501

lli~

&0'

Citt pa Un~j mtG:Jrl

KlLnflk rklill-r 21.15 KOnUilfIn 2L30Rtid I) B LOlli arke-at.r&ll 2'2i.aO AjfLllI Imb!rlorl 22~:.o KonU{ID1l. (IngUl%.ce - YalnlZ Ie,,· - Clalga posta!l~) 22 MI oCub&nd (PI-) :.l3_H/~3.30< Kapaol!,.

4fi 6 500

RaJt'n'i
11

fn !;h,'lsl d.!'ubteHt

oll.Ude .. oLo:Ode.. bl'l:llde-:.;
olo;lld.~10

Jo

..~uhtellf

elll!l ve muhtcliC

Be1I.mnl! M kw'Uf Oya.ct ta.l'ImlD I!dl]ell 22000 add ~ Dumw:leIino gOre 613/9U. gOnf!l !lut U d:e pazarlIkla Y:tm almaealrt:tr. N1IDlu.nesl ber gfln komiayond r(irWpbi1ir. Mubamm .. l'l b5l1!11 12100 lin., olop' btl il~ln&b 1515 llmdI:r. t!lti:klUutn !Iabnlllma ~ClmISYOIII,lflll.gel.mel~r1

*

J!iMO

:IS':!' S3 16Q1 13 "i9J

KHo

1400
1100 ~

Kosdlk "ooa D",ml-r ~jVBta. :r.tUhUt" kur~nu
Dt:IJ'II,.
'j;!

ma.a !lei_moo dtuhtell.!:'
cNlbmlDl! mall. Bl).rFtliD g-Ib.,. cMuhtellf

1....lltll,

'2000

MetTII!

11£1 kallL1 'il~lik; 'Ill kUl1lun .tI:r@lU kablo

I
'_T~

..
iS~ No. ~11

.
yUrode I5

1.1i 1'I'l/fI"I Um/m 1000 2000
1000 1 1
.j_ l-

dIll

'lwbrr

10

~Clllli

!;1!!1ll!;: !Ii!i 1nl:rl;lun ~rg1l.l11 M~]'"

Isbtnbul Fiat Miirakabe Komisyonundan:
!'i,~"U2.ll~
FrIlC'.

l,~ m/m IS m/m 'dc:I' kutur lkl kollu ~eUk ve ~ur¥,1'i j;jrglll6 kablo 2,5 m/m:l mfm d~ kutur
12 lml1u 'Z£!Uk Ad~l
Vi!!

~;&I. I::mll', mJkd:a.1' 'IIi!! tehmln :l1Y&Uan gG9tm1en malumlt 5fllIDU giln[l 6.aat 10 d~ Pll.Z&l"hiclll 5IIbn IIBn&C&kUr. ~1n&me9:L !:'I-e-~ gi.l.n. koml9· yo.ndll. S'SrlI:Idbilir. r!lteIdLl~l.n belli gUn .... i!l!.-IIltc FrnrukilU 1: s.lmIlma l«!m I.3yol'lun~ Iclmelm.. (HUH (lIM! Mlk4&rl MlIb. B,

belli sOn ve U4.9:,n

<u&tte

Fmddl~

,sUI lI&blllll!lu k8Sd:
Vllikl!ll'.!i. la.kine Balmwnu

Joroo ~o
IJib

k~un

6rgillO :It l:!!o 1.11 m/m 18 m/m

m,

lmtu:r

Ipum

"-1111

l.. K:r. '1300'.00 1BOO,OO :80.00
6.01)

S'tt-rlin
D-olu

Tip e.kme-kll'k
!lyat:t blldem.ll

~.vd..rll unUn .,:;, kl101uK behtr
t.ct'b~iI. ea.ll~IlIIUUi-

W'I.I!!i.Imm

'9i'Z ~

QI rllk

c.lruulE'. (l15-'i1J')

YILt li~yl!ll .. N!.Im((n~ g1b. I~all ~Ilm II:litlJi.lic 'IMullhllt' i!glhlu, Cl!lr.gsn u(lle.p .:s00 X 11 X 17 1<A.ra !;'L\'I ..NUmun!l g:lbb AI ilmma.t~r b.!lotlll"}'lIi!1leVllrtu mark& 12 voUIIJ~ Q 20(1 &mpoel"l!k. YII:ull ".12 kalem ~",l:ZlJ!mtnln 3.3.!l-tl p.a:l'.8.T't ... ~1 gtlnlJi ~EI,at _ bulunlkl1 de[llZ

K!:I;e
MC\"eut :rilece-ktJr.

b... i<;uDnuunl
L..;v PC;;('t<l.Dmar "f(_

:-n.0,'119711 l.,622.!ii 12,93'1'!.
J:,17~

Ku1.eU Ask.eri Li5esiMidu'rliigunden:
Ku:il'11 A/lkcl'!l hltllllb'III.dB. IlII. ~ IIsulne IfIrmJye Isteidl Tn1!!Ktebe mllrac:!at DIUll .;:1.11. taljl'a1ani1l1 lJU'aoI!ltre. il!tmu, olllnlllrdan IHnlIlarm-' dl!l d&lIll!kll!i olmly.n 'DUmn sll'1l'le l,lartl:lU'Du halZ billiun n Ii'C -)'1li &a' manda gtru, cvnJUru tdcemmUI eturml9 <lIMl Ifltt:klll fin lmtllill.!ll.lM"'l yerJl.l1'fUl.k iizen llMortl9 1 cum lrUnil 1I'1l.IIt, {!! KWell 1 . 1n<i'D 'bullJl'!rrllI.llU'l VI! 1111 t&ribtc: rn /kti:epite bu.JwumyanlliJ'Ib kJ:&ruu knybadl!!(l~.dm Llin Q1unur. ClUJ)

Ull
il

Kilo Ad:~t. i'IJIUl.rda

6tl.'IltJmetr"l!UII:

dem.i'1'"li!rOden 6150 al;)ot 1':.0 ~tim.(lnenk. VI! '.1000 a.d t 11 dill\'!! boynUi -4;-3;9;1.1. gUnll. :!ial!t n d" puarbklll lI,ull tlltl· ~uhmmnM bI!!'Il!Il 732 .lIrll. olup' kll.tI b:mit'lilb lOll LI.nJ. ;!![lI kLl-

*

160.eo

~O'.OO '2.,00 11.00 .'1.00

1

J.3,6[l d

I{lislmpa.,._dll

Ie'll

~tur. e:llirtn 'met!l1 lie!" g1l1'l 1«iml_sycnfla g6MUebillr. 'b~!!k1llltrin bell! ~I!I< "'I! s_ttl! F'mdlkhda Koml.ltlJ1"I-hk. tmPilmll. kom~unll g!ltme1t!1"1, n-l.:5,7~ AfDt!-dA elruI, mUQdu c m\J.hammi!D fln;tllU"ll yuru d6rt klllll!fiJJ malurne 113/[1-(1 gUnU 3aat. 11 d P u.rhkla satnl ILIlnMllkb:r. lj!a:rrnamc.sl her gUn komlsyomia. gdrWc'hlilr. Bunlnnn b~r bin ayrr :!'J'I tll.Hphare at !hale nlllI!iblll:r. bhtklllcrin belU giln VI! !!u.th Fmd?l(bd B tmatrna 1t-oml!l}'Onuoa. ~lme-lEl-1'.l.. (1 <19051

Z'fM Bltlln almll komillyono.

kumi:'ll'onumll!

31,J37:0

l!;veo; Kron'IJ
.,~ nl \fO TlI.ln..-lf I

:n.ODS
t 20,QO 10.'5 i9.J!i 19,.5S

Jlidi pn r 1IC'T filPD.lflC leur, lilt "xl1Lerln belli gIln. \Ie .lIUUe ml!ZkQr
oh.LnW'. (l50,,)

mllrllClUI tlR.'I"1 U8.Jl

*

ErJ::'Ill1l
5"'a_ - Errut'Um

]
1

*
kO)'\lm e-U

T!Ifl.mLnbNlIllt

Kr.
7:!l. 188

Sa.. ,!l;S

CInIJ
K-O!:~ beDf-III'le
Sapll yulll:!' ~ ZLneLr yullI!iI' Mp-ll

Sl'o'U - Erz-urwn

Devlet
lduooc
IlIlenell'ek 15 de )l!lU.DIlI'lllda !h.le

'Dem,iryoUan ,llialan,
mltl!-B.bhido 'l!d,iJec::eklli. ve:rll_lc: Tab.mln,
!IOCIItalll

tB.o(JIn

'kj3'a

il!mnl)· ..1 S~ndl~ TO_l)kliPI kkell ' .... ill f d13.12.[).:n
II

1I~"-HJlUllIbl_]-n4tll:
fI'I<:'M'IIHtl

,r;)Ylnila. mtl2e
t. l'jtl'lndll

1iemln ~lnfl

mister

I:)&k:m'm

2:UOO 1£1111) i>ruzu (It!. 850 Idlll- .~r~ e.tl
1. - TlJIlwrt(iI' lDj1dar, !llns "" bl!'Jler kHClIIll"mfJI deU!!rl ya2JlI IJ~ I< 1I1C'JI'I eli:n 12/11fvt/g·n ;lirfJllTlliloa kspalJ zarlla i'ok lU.me.~1 ~'A.lul&ealdfi'. 2Illbu U,: 1tnh.-m ,·tm :Uk t-emmnb .:17 b lira , rtnllJ"l\·eal h 111:'1Ii\I,O(.ll'i:rllindl! :3 glln If !IOO.u.cri dah lindi!l lk.<J!I'I1i:>yOMIlI'l IlImllbJUr.
2·Um saytl) klu,U1\Uh

70

cd",n AIJ(lUIi\.:!!i~ r-otlltm· F.llndr~mTz

l'nllmu1 linSc Llt&f~ye tullml

LtO 10/3/~1

paM.!:'

t gUnU aut (1 8,000) yU%

-is 'f7 It!bnrtn OOlkn 'Ilo&-

8iln!l
1fI'l's

1l.B.<B.t. 1-4,

de

CUI

1. "'Xl.10

I!tb'.~

IRlkdan _ ...aet 7SD :lOGO 1'000,

MIlIuun. 'F_ in.. Kr.
2'250 MOO 1700 7000 00 Oil 00 00

lbitl T~. t.. Kr.
337 51)

ISZIi 00

I!.dllen bedel

blrll.kll~T pUlr, '''in 'Wedlo:n 9[;111 DU- eUl Ilcklz Ibin dokld yUZ llrl4Ir. PH.: rlllt ml!.ral1 cl1zd nI kfl:\-'brUig-lni AbdllDk.omlll)'onca. z zIti ~ i I ... dime Ak'!:';tJlllll y_ M t~me dalreHln.de loplanlln h:mlJiUr M ;.:kfu- cUz."h'l~1<:1 po&r"Yl Tallplel'ln .o.ynl gUn V SUUI.!! ~klif \. rll!ll _fI'adlm!! I cllltlml
11111;["1111 ttl7.danm IlfllL

rue
'1,1'1:

mil ' Idnl:'ll bb:J1l!I1 1~lndi!l
!jI~SUulJarUe 1:!:l!rlJktll
''-I! A.nk!!,.

]alru_!J

Glup be=
~(!.o

Eehl!l'Ine tahJnlnop,n ~ll1 Ura fiyat kmnuhm 100 IIldlit ~omple ttvhif eemert 'UI:_9\ll gOnU _at. H.an L'IA p,uar'hk111. Ir.8tm Blmacakbr. UhIm· men bed·n 1541100 [it,ll olup kilt! t miT! 0 700 Ur1!.dll'. o$n.rLnlLl'fic. i 'ht!f g:Un kDmiSYOflda gtirul~ml!'. li!1hikHlcrtn ~nl !:!lUI ve sanHI! FmL'lIluldo. 511.tm II1ma 'ko:rnlsy~un!l. SllJlIb!
YI!!

*

1000

),apda1!:akbr. IUllilnl

c255~ kurn

.. nli~i7

AU-

ko:rnWyonJl. mllr";a,_caai:

etml!1~rl

IlizundJr.

IsleldUerln

tArLl'ab: odlLhlllndo 'ta.nz.lm.

~tmlliofll'i. {H91 ~ NBf.I'",LyatMUdI1rll: &'WIE'I' E.."'DN Y.Y..MAN

hllkmlJi oimtyacallli

olunur_

Bli I.i!I!! aU ~dl'lam(:h'r l'''-U Ma'~m-Ie dalrl!llllll'idt:n

H ydIL11l (;ilitIlliLl,blllr.

,ad

T' ..... I1Um :ljlllllAlndlln ~U15'

~1!!1iIktl lIa.pall t.·kllr ml!!ktuplA.HI\I n Jllll l{ri:fjai' ZIlFfliU"lm em ,g~;;: belU !rt1n. "tl 1111 (lttel'l blr 19 t t'-"''I,,'NLnI:lk.u.llliu Kl!S-lmf.lil.1u.d.u. bulW'Lll.Zl komlsYfi!!l b.a.J1kNl!I~I1' rnlkbLLO: muk ,'I).lllndl' vl:!nndllrL d34b

::>

:BllJiIldaItu:

Yer;

VATAN

MA'FBAlI...t:.;[

--

-

--- _...

-~'

'1 all.

Ahme1lr IEmin Y A L MAN
"" AT.&. Will:: V it ...... CII.~i,.Q'IH\!" :Molls F1IiIL~ ToJl!llo:ri I ztl!!I ~ Te'Cpt V.&TAN

a a~lTIU'

h a r II'! ri:

bt.

s.

~2

Almanlar'lI A frikada. Harbe Giri,ir'ler mi?
SIYASI
i"

2 MA,RT 1941 PA AD

SABAH

GAZET~SI

Yazan:

I.

I

BqiinJ, imcii s..yf.m~

Alman Askerler:
I

I

,Bul,garista'oa Girdi.ler' mi ?

V,ichyden VSlri en Bu Haber Henuz Lend rada TeeyyUl
Etmedi
, ,-II;)" 1
(A. ..Ac.~

_

Rl!utor:

lliJ'bulc.ro s-OI' :OulJ:II.~kn UtlU ' aida IIUh8kl~ m: Im.za dtlll ..!.ndlll Alm_1i
,!St! ~ a!l&'llJ Film

!IfU,,-

"cUed ')lu

nmbrlnl

Illl,. role i[]nU.

WJIIlllIlil'.lI."l'i' ~ :rl!~ Bul ne ![iT1llt,lm'd I.r. Jnl

:r

tubl-

Alrq II bomh rdlDl 0 l:ayy!!.1'&bug-Iln ~1rnm.u [Jail, ·[try!!. U"Z:i!1IQ1l11.!,lmdiJII". LfI'rIiha, Ii ~ A.A.) ,_

1'101:'1& ng

AIm Dll,.
IIIlduk~ n~l'l!I'IiIIi'll I..ondl'.ad.!l

1IIu:tr;arI!.tc.n!!!l gbl!ll..ll

I

dlllr \'II1I'lJ"d", lfmbm- '!tmiH II: t~yy!j.t et eml.,tir.
!fUlD.

w.1JT

I

_

_".___c.:-....

Bulgari&~l'Im

u,ib:lii

paktl!l

illihllr

kmm iimzaI:mdlja Vjya.n.adm

Rll!lln!i!l!re

HU'1JJ1ll11'l

parktan

,ihUnI U:ii:i

'Tiirk .. ingiliz
B. IE

B. Eden"m A..nkara z.iy.qtindien
Ba.,!O;l""CldlfNi.de blr

1II(iD.

m'lllbaLv
~urli:!!'~'fDr_

Gorii~meleri
IngilizMatbuati

·...-8 Eden'in Hariciye Vekilimiza Telqraf
Biiyiik Britanya, Tiirkiyeyi Ke di Dosiu ve Mii,ttefiki Hissetme de iftihar Duyar
.~:ra, 1 ( . .) = Bl1ylIk OrUIUI ,... flDrld!l"e '!'r.'u:rn II!:"kBe n nt'ho!l'lY EdC"II, Tnrld),art Ltr'ktl!Ii rflel) iii Til,' \'.~HI:SlUcrtl. ~. r&C"flkl u,) 11 ki Ildlo'Ul·h o;r:k· m'lUr; Ek' l!n! $L1krll SBrlll:ot;h!l ttar1elf Vl!klll ANl!:4.IUc n a) rl.lll'kl"lI, ijAlbllD ~njHllll/lil "'jO ~j[ln lo.lIl1~",ubJnu;!;18 TiUIdY,1!I IRmle !!tl1'rI huron ... Ti.l ...t I l .Iill:kfl.ml!finl!l 'It- TlJrk It!..llltHurl is'C"" rek 81r 3o.h" DIII'1f: •.e g_tnk bg" k '~I (:"V tullml" omn \!: TUrk UI Il1g11l,; mlllrU ...nl I blll"lblll'lne It.- . .lay III d nlll dOliitllllu b._. kn.d F
nIL

I Bulg,aris,tan
O~lii Pakta
Girdi
lmzadan Sonra FHof: Bulgarlstantn Dairna
Ban Haunde Ya _.I11ak rst'edi~;ini oy1e li Komsularile

a.rwdlao, 8. E4fll. ~tedlEEII!

Bulgaristan O(iuzlii Pakta Girerk.'en
Bil, her turlLi gnl<i~flarrl basiretlu !!IiI!" g,o'Zle "'ttakip edlp her va.ziyete gore ica, ede" en iyi ted'btri en miln ip dakilkada almllk hu5USlI dllki mi.'icerl"ep ve l1a.. lmilldi gidi~imizden bir a.n bile ~qm\!J'acaglot. (Ba,pn" aniTimjz Anbn.du ~lI:!foDLa. ibild:iri,CrIl) AnkIU'B, I mal ~.~ O~u~lu mmvoI::rtn arka.!!llillda. ride'll h~nd.e-let' 'In.tfma yeni bir m~llt"kl:.t kIIyd.oimw:-rur;: K.om~ !Sulgar-.ista.n._. ga:ri.ptir. Almanya.. hll!!ya. JEl];1OtIYl.dan _m: m.... vitr~ R.oma.nya.

bunun

Faaliyele Ge~ti
ltJJbn..
t""'}~b..
tlb.!!J1'1!ft

iaJe Te§kiIAt~
1 {Tcldool ..) - tlUl'£. bugfuld!!D {dbndlm)i LfQ.nIl~~l .. ~m['i!lIrr.

Bi~hassa Almanlann

Selin"k Ozerine In-

melerlni Onleyecek Tedbirler Etraflnda eer,e,yan EUi'§in~

Okmllll. diln i!III.bahla.!!J IlItJIII::r.l!!I p:III VDr.lrf~loe ba,;,I'l'llD 1 ~ ~'II: Slly~r~ 'Lt. bul r4 r;ok ~'cijJ t _ I' t Ii!!ldnn kl.l' crl n difeitlUilcr tfr,

'If &ret l',!:kIJ.I M!lm_

Bildirjyor

'blr.l.llfl. (ndulllUI
klllramD ..0

!'OIl dll1'umlJ.
idn

Ve Ilive Ediyol"!
TiDrkl_· fia.rh .mnfli~il:'bar edec-ek Q]IHIII Ii Gmt:Uuum y brr hoWl til Eam hil' mutA1M.bt1!e Imrflsrl 'Cd~t' LandI:. I (A-A.) Al"lkBlrtlda. ldkik edih:n hi.itLi., me-adder (.D'eHlmJ .. .5. 131.1 01 =§= Hi.dg~~

I!:llntlll<ilne bl. bflkbal

.-\11gttu:.Ulkli!1"1 Irnrm.a.k-

Hitler, Viyanaya Gelerek Ciano
tie Gorii,to
V(!

JlIlI"

III. m

(Ul "IHUn mUll!lln fkl

millie,'

k bkr La.n.da

me:l"flllll

- n-

Jilin hrU"...iI kll. ulLlefi d.,ll.I· ~'I hi, m I!til u~~lI;kid!1'"I~rlmt4.1 I!rn~hn k ~ ltorlm, '1 enl 1111 '" ell,. _t:>br.'t!.l !t".llIl h I:' ,~.p!l", ,iW-l'ilm 1I\l'i:'r'!mli'l' hU)-n1 blr
tf II' rl.lfil.!!{!i]l"lhr,

fro. A tAUlrktin ~n'J( dll! 1in~I!JI'I';i, _ I Ir.fim" hur Inbnunti-n. IJhAmlllr Id&r

lrk It! leri! bu ~y_dJLd

hn uh!lIIl.a 'fmerd~r,
Ou.J/a . BI"Il,i:&ny , Til d~ du tu ... mlUufll.er It IHih.&r JUfllr.

t .. ddrdlr. m
rid)' l'"

kin

I 10.1"'11-

Balkanlarda
Vaziyet
Bir IngiHz Mebus
~ •• 11 S" uyor : ~oyle ,oy I·'

i.mlClUr.

iit;li.i p l.'La iltih _ bu.giiD B!!lv~dc.n: • tayundill, :y.;mi hir k.!llj I!!.y ~I!l r.,,1. I:.ri3 .... m iltit. It l:!tt~i . "d ..
B!.IlgarmI1l1!lu,

i

\liYB 1'1 3. ~ (A.A) n!BJ. bildiriyor:
lIit

D. .B.

ik

1: Ur~ mJU.cHnl [I

mcruimle imz.a. ~dilmitl.ir. Alman Hui~Q.·oI:: N6Zlfl REbbcnt:r@p. ltalya.1'I HuiciYI!
(~.IIiID.J:

8 • 5,

U •

.s UI)

FOil N~. X

M!h"VI!Tin he!iap t:lll~h .olduk;;a

Sovyetler
8 u Ig,8 ristan dan Alrnanlan n Gev• Ediyorla'r?
N'cvyurlrl. 1 tA.A.' B~kll.Jl.l • dlVl ,gll!len "'iii £,l1ZlI!l~1 r laraftnd.1L[] nc,rodllva IIlr J;Dl-; ~ 11:11', eyYD:rk N AvnlJt ~nubu prol¥1l2:1~'etln In kl,lIJr ttrnhl"ld.a

SI,cyak;,ra. M~\,I.ko. Maeari!.Lan. nihaycl. ,imdi dt! Bulpl~t.a.n ka~
~llrnl.fbr,

Belediye IKooperafif Yag~ar Nej.riyahm z D'ollaY'lsly~e

Heu,ba

hilkarlllolln1.z 8

eder, f"ilL!: mLh.1o'<::1' miHk.lnll'1l &(iI hila. iio;..iizHi pUttir. Demek ki ~'en.MO~lL.ma. gore. ii~ bijyii.k e!en. di .... BlInlann 1.1'. ma.i)-,=tmdic hir blum irili !IIfi5.kb. y.n mil.tuil mM11dtollc:r gehY4H Id. bunlarda.n biri de .imdi Bu_l.zw-.tMl.du., lBuiogDrL.nn by garip kcnrM1lI!! Ii: • . tllrn,a~1l mochu.r k~Lann.1I. t.c:L9n~ 1 (A-l"A _, l".rDtm~tQ" !I." ... iH dllYIlyoruj;Bu hl!l!d1~t el.uJ.!ljwd .. n Vj!irool!l Jilar'UIIIU., dll.a, ~ be",!: bir BA;;.m Ve ira.dl!"'izlill alime-t.irdu. Na )I (;I Ida. to:mlnll't ",emir- Bifyorl'u. DIlI~ltlEl.r.du'ltl 'il1!.!';1:rt! tl l!i.hI II!: c.rilrin. bUtiin BalkillD 5UI1 ve U.I dl:'l'ililD "i)'le deMI~t r: .. liJ.l'dld ali:ku.nu h~blfiil"1 k,;i r tiU'~ ~un BOD lkl Il.y 1 1[l1l'3 l~lldltere k ydedilebilec.dt bir hi..d.ii!!c 01- te!jebbUIlHnli ,HUil,,:rIn. IIll.lnd'l"D omlil,. hr. aen~rm Vs,l'eJ Ue mLit!l!~!Bf'A m d~il ajikii.l'ciu·. I!!lllkl!a.oi nltlcr'~ u,o! italtl tlD MernlucLi.m.izd.e IPck t.abii 011._ IItm'l Hlk: ilk iiallt" gel~ dti iinc.e !!u· blr V'er te,l!hbDIIUud& ltuJunma

Kurtarmak

"Hitler, Mussolinlyl

iQin Oyle

. I·' mes,me .t~ra:zm~

Girnlek {)zeredir ki, Bundan

Bir Harbe

hk meye rild·k
,tI
ve 80 [oci;

Musaba amlZln
Birinci
Ukafafl
Musob"kamiziin birtlnl;isine vereee,g'imi:z radyo,
eft son model SEIl.at +ipin,de v'e 210 lira ~Iyme-

Son Derece. Pi~mar,l, m3.tbUCLtln.m
OlacaktIr"
1I1:nlile.k1

Bu Mev'zudaki Ne,~r:iyatlmlza ~imdil'ik Nihayet Ver~yoruz
b:~l!'kilH I1IJ Ciol'i.l:N 1[1Ii;r;l:!t~nilli. meaull~ri II kkmda .lili,.~HkRZIDc.i MliillW1iigiin I:.'E-I:" 'mllllk~diii.dti d."v. Ii~d" Cll.'n!tt!ni~in 14/21'941 ,rUn 1m1 buiundlJP mil thuat IkanImY" ,iii 23/,2/941 tlltrihli nii 'bahmDi" nUll kIrk inlC:im dele.me lcvfi· d. llbmllul BeTil!'d.i)'C! ooperlillm- 'kar] leblii: olunur. k nin y..gl.1I'1 hak'~anda ~lk.1"1 Ylllllli"" 113/"1 ]lIrm bC!)'di Met';Muau hilifa b~~. Vn.lllli - MaLbllllli kllnilrlUP1UI ~At Vii t.hkir t:d'ic· m~hiYI!!H.EI g:rii- !I!lTih olan va~g.nrll Ifir.: bu;Ul\rUldiij:ij:ndell nu.lbua.,t h,1II1i11mu:n1rni den itib Tel'll mllrhkeml!l'Iin n~tiC'.l!!lin!!:' lu ... dar BdedlY!: k,oopefil.t~t111m d,.",i11 mlfvzuu ohm y~~nLil: bill. Y8~ m"='li!le!lin~ dEli:r l:Ie~uiJr'IIUIIi
Vlilhln II gl!t:.r-.s~ Ylll~ tflt!r~
<

g!h'ltndlgl 1I.kIlYI: yerlnd.!l g~tl:>rl::cek mllllbycUl!dlr. NI!VYf.ak P(I!lt gll2'~telll MmiXl ..led E'rflatl·ln BlHu~'lll'n 81dl~r i:llr h~"'t"i"i 'btJyUk l:la.l1llkLlll" IIltnntl ... nt''1ut'ml"k-

J&tub!l~ Cumh1.l'C"l.yct MiiddC:Lumwniliiind'::D leblis,i .IIldlk~

:n 'VCI 'I'm-It;

Gt'q IuriWllimul'lI
l!PI dldeleMOr

4A2

mubllllif

~u-,

1311 hil.ber-e

WJr-c

lcr

!!lovycUi'r blrllttnln

111)"111111 mnhtlIAlm.n.lllrul ot¢N'i!k JlIt'FI I:.Irll.z:1 4~r r

3 uneo S,ayfamlzda

finde bir Phillips r'adYQsudur. Bu fadyQ, Gala+Ida Y,oyvQd~ Caddesil'ilde PhiHps mdgaZ:~lsl came~a~lmd~1 'h:lihir ecmmeUedir.

Okuyunuz

du~~ Ell hareket .mjiTC'kkeb~ henilL
Turk. Bl.Ilgal" beY.in.cllii !!'ft'Iuyor DJ]," ~ Ehr bey&lU'I iIol"H~ id d.i.a.h bit ani". ma !:11M i.cll. ~ .. e.I:"_. F aki!.t bi~ tco oyle deiildi. SadliCc I:u:r iki Lill!l.hn. h~r lurlii t~dvUultn uz_d: ka mak illtediklc-rinl ve Bil.~kall· la.n:h bUrl I kOllilrnM gayeainde bidqtiklerin.i ifade occiiymciu.. lk.i hii ilmelm bizz!l.t he!: rurlij leiO&'I... iizdcl'l I.IZ k durACIi8;Lfil tC'kururna;)I'1Ul
it

meehW'

bill

'le ..~lr.

Blr

ka<;

,.. y

£1\,.,

Bulc- ril!bua 1JZ~ ... l'ld" J Ii!ml'h:rl lHUnmlll'le ill d!!tmc~1I! b l&fI'lI,trr.

"fill UlUe.r IJO.'l~~ bb !I'd jJ~ n.J lruvTeUD (n,.... J ~

J1l! n h;tlnAfJ ,Lrntl o,dI "1JJr= It 2 lI'I~l

A:fI1I Itlllhflli 'rln B 19raU fI aldddlirr h<l.bl'l:U:n:l gbrE! ~ Ur;o:llt.vya.
(1J.u\'Dm]

rli!m.Ukn

I!yll.lrl

:SIS. ri,

1* I

Sa. 15,

11.,t de)

*

S ESI' Mekteplerde Ah]ik Ter b· _Iyesl
Yazan~ Z!JAT NUBi
rk !OmlbiIIJ pua
~1i' 'Ii

Arnavutlukt,8
Otuz Italy,an Tayya ..
resi Dii,iiriildii
AUnn. 1 (A..A.)
=

billunll1l)'

Uj'(IZ.

~

.. .......... ~ I Almanyaya

H •.8ml

tcJitll£":

min <!!lmc

k6..mA!il'erm
,k.'IUO,1
lI'!r5Vi

Ie

beraber,
I..~v\i.:l!.

ii~lil'lo[.ii

hu-

rlyetJ~T~fll~
rn -

M~ut bt.r mev:z1t fa 11Yllt n~LLcl!!ln dc. dl.l,fmlln, m~vzlh:.J.:nd!':n. 'IIrfi(!dllml,tlr. 1!ll!;lr 1I1d''''. DUllmanm tAfiklllll'llI Yllptlta blf ~.u. re'k .t tardl \ll)ttlr tllink 'tIIhrlp '!!'I1iI·

rd.

bir

dl:rc.c;.eYj! .kada,

In-giit I:rc de!! t.a.a nW!\'CI T! &.cri .;iunlr:!!la B lkil1'llBll" biittin !ll,m I.f1Y1t cia,

'b_ir u:d

dMTI~Io::,~.i. 'tun.kii AI.

Biiyiik T aarruz Yakla"lyor
Lom:lll"II,
VI!Y

lie

fOCuk dd-

en,
n!

lrinL ,kll.dml r. "'t:krkJoE'r 'll'Lr 1r."Tl,ll' r, lliL'l' I~g ,tlJ"lrrIJllrdrLD '1'11\1 ,Llclll'l"ll rtH1"e!]i

~I

<'I}*_

t

nIIpor \·t:rtm tl'l,!Ct.ti1rrU"":,~ H .pn fil.IIn
ti'lIjr

1iI ptn;nD,:, ~~r m~:m!.!t In.

hi ••~

k.. l.la.f i~ill lam bir cZiUIIiyet I!!ilha... 111 hali1'le Bell! b!l'~~l:!k ,"'~ hllll'b 1Il
(J)."YrWll':

-.:nl"tlr_ in s:Uiz

tnYY!l.R'terl

1ru".".,tU

bh:·

rc.ar

I

~ '~A.A.) AlmanIn,gnltelrillilm da"ha bij.

",I~ l'l!)

~~tlihuTi!.1I bh: !'i.ILoolm1.JfOt.

Sa.. S. "1

e)

*

I'lrLI,mnn 111031.1 lie Yllptl~1 muh rehetI... hl"'blr ~ylat vl!'l"IIr"Itdtn :m llu)'U tnYl'llrl!ld la!trlp I:tmJ:jlcrdlr.
.... ~~~~:'I

yiik. bir La rrUZII gf:Ij-!:"-el!:!gane dDtr I,h~VO::~LItarahnd"," Yilpl~lln V id, bJlakku r:tmek i.izeTedir. H~meto:: giren rII~n bDDlh rdrInGn
lUlU

b T 1'iU~h. 1'1,,11 blli' 11 rll.n hb1ilU~lItlnl Jiu!.rfuJ~Ji_ apa.rlnoul'f'I kllpI" t U' '[lfi'ol }'1.I.ImI lll,i,"IN. '1111 ........ krlTIl!.llk Ill .. AlFoiHt ,umllnl I· ~1!tJi!] IIIIlI ttJ \·c lfij~. II. I bBr Il_ II
.mllUrdll, HlIJkfll till' ruUl lI!hklr. U",lik Inmua fly, bdo.r fullllmlDII:UUII

N~t l1abl ~Irlm, ItMI I1h me III.UII.. ml.lk'l:\lplfl' nl ml1.11.filntltt,~ aliBI.h, IIllr ~II~ bml!ta... It; CI mill. . u1ltmlt':rIn
,ndl!olll "'0 PiIl'l;I~" l;dj~rlc]'j. Il'llhllUo:I'k ):<'t

~llhaifaDdun

Il'tll.
• lirD, l1'e pup'l" ...n dolru.rut \ ~ hl'1" l.Irl'lf l'lr 1m!:' ::(u:cl. ~ lime I r!! II Ui t ~e.n I:J,I IYIllJlll 0 11" ~ bn.IIi ~·6JJU~I]ll}b. ~l'onun blr k.b.'l"c~[Odj! rl'ohll u.~u dill!::!! ,"~n 'I'e II<m !un. Idj~'ITkll!)rl dlnlJyel'cl:l: gIIUl.III'"I)cllo ~1(1 ll'OOutu-

Shorl StirlingII' i)'ill.;i:: mUBlllfilu ~dilr:n bit
t y)'If~J.i

Aje,ns

ve

R~dyo GEizete :sine Gore

Gunun En
:Idlr .. rdJt~nI

* * * '* *'

IMiJhlm Hediseleri
fJuj I uJ.mJl , Ih;Ilz.1 Il fl;llk~D. J:tl'\ill. AlffiIJ'I'IJ ,ykf'rIHIIIln bULIIt .. rb1. .n.a jf,lrdQ P!'Hnl 'rkhy mdrhlliir. Fil.kp,!t. 1m I _11.-". t;"niU hle) it I:"tm.t!dJ..
< !nnl, In!fll~'''''nln, blldl ... ~!ll'!ili ,.:m &nh!

BUlIlOa:rI"hmlIo bll' WHmatum l! luibni~ tel .p rdtyor.

II. lUI..!'", \n)'llllil - gel rek D. Cli no ile 16rllJjtl:l!. 1!IlII"IIIrl rr .to t.ooluk m),), ..ftlll;! I" AII'ma"M'iI)'IIo - rrnD 1uu;]r.

:tAm:vor~.
~r,D IUllkia l!lr g Ilrl~ otu..&UIlI!l'IIiD hifYll.!!"lYo. fabl'l)'I clHhll.

I'll", lmvvel:~f!TWn :s'l:ni Ii" IaarnlZlll liul,,1 nmAkila DI uk.liii:'lnt ba. bJ!J" y~itti. m.lkanlar. haly we Akdl:!ni%dekii aOllli Ii' dii64!!1fer ,111' .... 1-111(:!1" hYIIUI] ibt!" t!'boel1'lmi~dli abe bg ha.1:!1:'f' ve-!i!Jesifl!l Lib".d. meni .... ml' Q al'!! illliUz neb::JJr:rinifi rC!l'rIDni ke,yu;yoruJl.

dip bdD

Geijel!l

eGnl hi
i.:lir

r~~.

a.t eden, Liby .. dakil B"yii!I, On n,y..

IrmplU'!I~~Ii''''

<:0& ~ YYllrel,elden &:.;ddii". JGwj~; IIIh'!III k!ln:hAlm yUk'!>l:k t bll.lw· «Short Sl.ill'lm. dUiJyiiJ:Jln IEIt '6~)"Iik ukcri t yyarelc:riT!ldi!nd.l.'l'. ,!Xu; d.'il!ru:i t<ik, ;.;lllultunu l!J:rllll ,rt! L Vcti1en mBICimlib gi::ite ShorL HII'l"Dhnll] QMElm~ bll:l.1 'ld'b!lJ:' k[&~ dmllJ..rIiI, dii!J11I' mm:l:lml8.r nul 1:11. nu g&llfrl:'l'l."k: 5'tlr~II!I.g'in II1li!'Cmll al~I!I!ti 40 to.nTok ..tlIlli Ihi" b~ya~ I.. . n eUi: " - "ok. rOok, dudl, II it LclIII t'I.'Ild!llr ....!! IIl'ni tlpr.e-Ib lBoivil t4TYII'I1IE· I ~. ~,hld"k I'dl),oJ"'junQ; h po :rllft"l': bl:n [rn1lnlfm :rnl"ldlll,f rdl'lI yo:: ib.cnz;cmc'ktc:'dar, genzini h!lli1T1J; kudmlmi"t gar \ lJ~n[1Z:. 1"'p,,·lfl.,. II.. .11J4Illmlt'I'J Ii od m"tDlIu.lJUm, olJ1'lrll.ki1zerc j ton yuh t!l~lyabil. leri:nizhl &hIft l'iin:lIkl !'IItJ ortlt3 too Valnll!: ahI.:lk (rlbl '1:; htiC' III r Z ~- fmelt't dI i'l'. dlliOnllDii%. J;III _ f:;T1'h r.lMlDI1!.III Bit ~ek iIIdl:rdeo 3S0B rni! UlCun_ ilii ,I!btmllll~· r '1;I!r!Jl'lar. ru.a'h:UNlfiJ I Itb"rn1'U.2:_ Ko.rd p luguuulll. biT me.BlIfl:l k!l.tcdebil~n Ben ill!> ~ru _ To"" 'II!I!\""B'P h!lnll .,..ru. etmly~~le"'n..'III da Lt- •• bu la,nrllrenin i.ir Ii h c.mlm! ...e ~~l'dIn~: IlIle·t ,.... 1m,! M l~ 06z:a 11:1'1',!ll~ <11 • "tic Ii . Uli Hh81 ,IiBIf yi.ikr: ni8'betlc JlC·
biiyil k t
-

u~.
-

lnt!l'luI

Ii!

ral'!

DC lilZIIIBIi bkl!l!'n

O~l1,ISO

I

,1". .

po

----

-

2: - 3. _ 941 -------

IIR
Anlafa,n: Gisneral Nuri
Hatlralan Topla·Y1P Hazlrh'Yan:~
Bele'dige Haberleri':
PigClsa Haberlerr:

ilstanbul Kooperat;fi Yaglarl
Biraz Daha Ucuzlanlacak
DLin
! )'& !Ii

Yapagt
Ka~ak~lllg.nln On'iine 'G~C;ildi
cllcrinde.k:l dcrilui, y pl.jIllLl'i1e ber ber ihrll.li 1!H,mc:ktc: vc bu lur.r:lll:! bir 1'111:VI :v plI.il kllplo;;lj,u,lil Y 1=1rrraJ;:~II.

Liikiis Hayat
liY!ll.W:lU,
'Vflrt'lu' ~ §lI!:hi kom1l:liBolJi Vc dram la, ma.n :l!fIIf!;tnlen.ull ~. 00 iki ...... r. IkcUuk)U'm filf&lllln 501 Im.rurlall 75 kUl"llllfII "tbrrnl.-'k Ifiq bi.. ,koll.l'&I' ve almJ_.t_

.I:ki b.'b enrniz

Albag C. C,.• Y.
~4Yolcu 'armda»
Toplanl}j<fJrlardz
gid~~!:1.:
011.n

Trtlb_rusgarp

Bi,. f;.otu
1.rapUrlEif

Pari5le
to

C;lhn

b .. hl, n Ilibuen yeni tip C'kmek

p~yll-

"IIYI!: I e hi"
'1'oIIl11fanli djy~ Irol al",a~dlk·

idllN. Hurl, Jtah:,B.ndan lEi"" lenrs 1\lriIlH, )' ni Bi;z:c:rlcyiC' I n.bh.!l p.& ,Fllydilh o!I'li;!:!khr gld~!:1r:: olan "'~pUru bindt .. fildl)"e lime i!li inl!Cic er.rnitti. Z [1at yoM,!! dalg<1I1iln zi duil!: D elflte VoiIPUrU, t I:hll·.Ic- -U·-I~·ftl"l ol •..ll a. tu• ..... "'.. Bu 'be ....e l Ill: deri enm. ~ '" -~.. ... QO -1!lle • .k.er BlJnl)"i1tak. yalnl2: .Z S I iIlcitqnnd.c Binrtcyc: del'
&IJAh~mUhimnHl,t

I'I~ bioi teredldiiidij i<lill.e ed~n Mu.aL Be,il"l'Ci Mchm~t oOlmll~ 'VI:! t,~ bat'ITi • ..ln~k Vo!HlU

11e,Ydi VI: rnemurlnrl LaraFlllldilol'l

BelcI! IIJ;lIllI i hi! leken-

Belediye Bunlarm atisim Menetti
Dla
.tlt-lInbUI, l(oopl!!rB.tlrl

Bol'le]ikl ~ fiy.hn yiizde iliv~ erl!!!n $I!!bit (ly&trclIUI

eDi d...,

e"~1-deri

ti.ic£i1rl,ul

_

ve

un

gOlurmek-

m mil:!

bir h.... ldc

'VDlllI11l,h.

Ie ii,dlf<1 ellm~tiT".

puridlEin ;Ik nlara Fao.dll!. pelill t""ka}OYUd!!tl yapilmillldlgl g'b,[ ~Ylila, du itu!!.nmlldl. Nwri. Crand I:J'tcll:: i.nerck l!i iT h I lG~ kl1. F lttr4l 0 zbDUII!I. h~'Yllnelm ..ti. lilT " fJI' biT tbllhane nyor· ET"telii gunij Bizerleyi Rezm· .. 1 Tdl. B hJll'ldcr b\lhnu. pel.; ~i.i~ ve yemek. )"l:mitLi. G.II!I"I<; Turk "Imamll I ~t:rab~r Dl!!rn£ 'Ill!ll'll.lZ bilimn Biz«:T"ledc ilk mu~h~de: rIImU lo:Iir d.emmi)'dliJ :l~l:H=p ola- ,.: i'l'Itlblll. bur.:IJdil ) ~ban~1ID ....n

.. iNcdrfll¥u.Jiin.'ilidI1 V .'DlJ'I'l!I n h II.f,e.k.oet ~d.e<;1I! B~hill. '"II'nlB'I'ca. mlllum ieli, l!'li!.ll.buldllon hl.rekelin[ de hlB.~r p.1.::Mar. Bu1'1180 gijre, bir hll.lyan II rp gemi"i io;.in Dl:meyi yuh ,llm.k k-clay 0-

DHine

V l!I"UriinU

~h,ly&.Jt.'I'

Tunus B~Yliimil1i bal' III=a limaru v., TUllu:Ii duirun de ." ilIkel«:li. idi. IoJIlItdilc bliraYIl ve iIj'crlye: bir damiryol'lllllill bailu b~
.BurEl!!I.

!:dill!~ek nU'I'I'IlmdeT ollnml':'. til'. Ekml!.iin d6hll bir mlk.Uu uelallliYAbilmeli i~in t~d,;ikl'!:r ·deYam «:~rktedir. VI:J1i lip rkmol:'k. ilcil'lci ~.fta Ii!ld~illnoll gQrc 146 ICUtd,luk: rniidafaa 'Io'!!I'8i8i.nin 100 Iku:ru~a indirdWleti i p cot1l"lll!klco aldugllfide.n bu hUBU:I!Itlll lr~rbbi.il[er YII~nlltrLB1kIIlJJf.

larlD Te

d: re
1111

.dlleD
I

Y zde Oluz I. VIIIII
ledJy I, UZUIii mUdell!'lll!nbe-rl bu ya.~. lorln I't~y -llYn, i;IKIU'llal)l;IJld· n h • bl'm '1'(11MIIUlI. bell!<dly lI1y&8i!:tlnc~1!I

'Yallar - u Yae-

B-eloedly.c, I ~lemurl&r laU!mdll.n bmlr ply -

Diger

'tI!Irl!.ftiln
gore

JC) kl.lru1 ,"UV I bc-d1dil1in I.bUill g.:lmektedlir. Buna,
ml:iil'll

Len-i1:iH ek.·
UCIIg-

11.1n1fy~ ra

U,

BlZeofledl!!,;'

lnma5!

dlidu.. 20 paT'1I bdlir tluima! d!lltilindc

8'i:ifi.iI-

ml:"ktulir.
1_

YCllpllyor

S !lmd .alll.l"o. il..rltldUm k Ilnre .gin· d!!rlli!1'I \"e tam men oldugu R_" lr.tiU'lbul beli!dJ),e.!llnC G'Om:l:!:!l'lIe.n blr TU~rla.T' ,llIU! urardan 80M YIL VII! r~lc14m t'dlll!n yatlll'l'1l'1 hmlr YII~liI'll [ilianblllldl.n lzmlri! In blot d'l!r~le"l'1 ),Il-pagllari.!e b.crabel' lb· b@lo:.odJyeslI rlLlmd f1I m1l!ulden tdil· yn#lar ~lIIi!1~rllm~kt!!l (1ldutu blldi,H. roll... c:dqniYeotel.de~in.cfefl lIil"ltk ylIidlglt'll Ii b"r ~·oI!rml~Uk. mill \'I! I'll 111;.111 btkdl)'e~ll'1ln nUoan p.il h-;a~diil ~i)'", bir [Il1I::.IJIl:l~ !tl'1lll" bt:1Hllyl!' l4.llnyahllneBJn.!l~ ,)'.111' d Il<k ...tt 1I.'~lbuml'1ll ~u_ pllll n llLhlll n "U~ClIJJldc DU yllRllLrlllI \'nzlYd Ibu {~klld.. d~""llm 1!![!1!I1'. ~,II mAmllitu. Dc~j]lCri", ihl'~ olllnmannil< mnhl1H cldutu 1I1l111'~II,miflll'. B~I .. dl. k en, 1 t:n n bu I 1I;:"edl)'-c!lI, hi r k I!lmr yo;! ]I: Imyal1'l.fl(!.!Ii de ~lIq:1l11l1i1 UIIUllln n n<;:in ii~crind.t: J~QOP~rIll!:t' ""II,Ltll\rnlln h t..iIn1:H1lilll sa- .n.~de v~Jilebilml!:!!i

6"

idil.cr. Hiilc:(!.me~ lboYI~k.4;";lh: 8:;] mtyd n vermeqno::k klzol!'I'e. !r'CRI le~birlC:r .1.m1t\IT. AIII~lIn bu toIlet· birl er I.rII.Jrlnda d I!! ri I!tlLnd.a rd i:4.yon kaT.!!.!!'I, t~Jl&.rm lie i.led yap ill.:rile berabe:r mr .... etrnelermc mi.i'ii ~~Ik:il et.nek,tc.c1"r,

Fi:ylu: My!'. I!b~IcomisyontlJ1d'lln yiiz.de elli knllDl.la mill .. tma..L!: noi.ha.dui IIl.Lilen 1l.i1Oi.rn PylaII' IfiLl!.n", JCc£mit Dluyclr. Hi!ii olmllzn hili iJ.iiVCllTn __ . 1.lmt utiat mlllI,L!lnn Bummdul h::r de b. kl d. IIrtilUe:ri de bu lukl ,sehir tiy trOlunqp ..mm.. lin.de (lilkiil H.y.h) ua.:mali:IlAn lkul'w.IIH.

Yerli

t;uvi

mu_

.,.in

BUyih, Bir Sarnl~
Bd~iya meyd.Bflilndil
!I 1;'1

I

nll'ilt!C!lIIlnl

iIILI:lf!!'1'I rap!)'!" Ii!)k: Qlllyl1fl1

tl~lm

1III'I~I'1MI:I'".r

,.~

k8C!I'fl'at

111n

bUi

p.nell.k

'" OJ'Ilim

dlkKlI.ltlr. Bu rll]:lOr, nauru. rlltnnIjlJi IiIoI:.LMlI '1"!Il m~mul"llI.r koopemml
dam,G:nllllDl In

:r.llI~'lIIn

A.nko..rll.YII gllndt!!"IIIy-OI"_ AnlcrllL b!lll:di)'eJ1 de lahUl netlc!)IILll,ml

mill!l! na

mu

lII ..

dl:

kMl.lIl'
VI!:I

tuy bulun· il r::ce gund ~n.

L:illDii bi.i.}·uk. bir yer It. ,8r.
Sllltansdim
balfiam19tlr. .bu

IYtUl Olul:unul'

bu YI1~Is.nn ne.tke.!lll'!i!o
3l,l.

!l{,ln t~rk.lon

lr.dc bu ),lItll'll'rllo Ail]!!!.r. d
mE·neell·'01'.

ih.ra.oat, YlIoliil,l1 tW:.cillrlu dlr:rindeI<i d;::rilerin Liiylerin' IrlI:;!,J'I'Id.. ml!:~burivdmdf,! k,arl!!e.ularl:hr.

GOz6muz aydlD ! KfIlrahi,ik demi:r r.Ih:ri\ ] ~I"I y... map p b.a.jl.YIIClllkml,. ..abohk, Awgpa.dq ((!iivi &ebrnll ,di:ye. Pilsi... .mz YIlIoIIllI!1 k.bnu.yaa.k. Fa.krlli, lIilJrli "rivill:'l" piya&lJIII liUUldillLlil.of:n .nn:ra dll, '§Wi i&l1kirl. ya_panl"r ghlfUl, liIal Lr'ilD li:uUan(~hkl.ll.n. bu y.:::rU ~ iLa d.uv!!rli !iivilellmdidir I••.

~aphrmDiii!o )'angln Llotlfadc

k go!!lenncii m.iil'l<UlJp ouldu.~ r. '.ani II !Y31i11iH. by "'ELpllr doF

!ef:J si.irm!:'lctlni! m.uk ..bil un ,11eFIl~e:t. i~il'lde kahhldulnl
rock \'c bunda.n

yo::rli.lrc:-

iyc ta1'll

hra-

blr

puUlIl1"I yUril",

lrhlill

hln~n

ytUdc

Jmll .. b Icdl)'Ui
clugu

I;IKhglTlda

ed~r:.ek~i,...

gO,!,.
Il,uyml:lk.

111.)"1 ie. L

AVl'uPIl.

mdlrll!:rim::,

lrl:nUT

Ti..il'"kle-rin Trabl\ilJOll !lilD.n ve ~ep n~ Sii nd.l!rnt I:k..t !: oldl.lklannl g.g t~l'I!".l!;k "e .nle ctml:~ ~C;~ b~.Ilu bir '0 lun!:' torl.inmek L!h:d. ler. Bu eJ)!e va:pl.lf YBldll ilL mcdileor. h tli, Tfablu& Ol!lum: vardlitnd d LaIllHI.I% !l!tITI«:dilc:r. V pllCun h.ar I:linip «liok .... j.,im e 1I1r h' dille: iHil.d,eLlil~i:lni bildlr. rn.::l i~in, Ese ... h.HI!:rini t.::rkclmuini be~h:dil~r. A,.,.,i IIoCbe-plr "&fIilol.N yolda t-ecvkif !i!lme:roege dikk.t I:'tmekle berollber Tr<lblU:!!IE,.ub" v.r.rak. hamillluini k :ra~'3 ~lk&nDuma. dalri bit~ 'bil~ im~B.n

olll\u.ll,I. YllbEifiCllarl1"l v~ ytrlil",mil.haH~I<:!Ti , ;'I'li vC'jlhilll!! kZill I.~i[lde idi. Ift~ Blrdilc:leri yrtleT"e lTIedeni;:,'el gl!liTe..::ekle.ri ro)den~n mut.crak~i A"'tllpa .ae-..ldlcorinin. k dim IJsullcr-j hu idi. C,irdkleri yuin !IJ II !lekel'1e~' i emmrk ... e · on lara Iba., ltlilldltrlrnlunil; i~jn d~ d,ni tlllu.:ru.p, adel "e .:!iefall!llcdne dokllln.nllnnk olduk.lan illL-bi bua~ll.ktlr. Sol!.ak.h!'l"~:hl ge;;:en Zuhaf ukl:rleri ele onul'll dikka.lini. lidcrnh Vo!: bUl'lllarln zabit vo kLiQuk nhilleri Fr!!lDI~Z oldukian h.llldl:, aueril'l }'~rli.lrl'den rnl.il"ek. vICHi.ler. Onllll~ciIJ Iby :lu'I'l!'tlco. g ~',a kelP l.uluJiidui'uriu rl.:aydl:tmt_".ti. mi:ikcmmd ve' !-;ikli blI hahaM ,7 .ik.tncite_.'irindr: B.ize'l'tcdel'll dd!: c.tmelc imlam h~ .1 oldu; [il. T on III . ~hrint:: gc:lmi'i. '_'e HOLe! k t Tru.lu.ad~ il!pey.;;e ail-h. mil. de P r_';_"'y~ y~rle.,mi ...ti. Burllsl himmll. ve el'Z.llk g!:\m~ b'llll,lndu. T I]nuJ!I Ibeylij-inin liI1oE!TknL_ydi. Yol. Ya.~nlZ: IUrlU L!:e3-ii.irll: "·e ~iJI d bi.r T unUl!!!lu tren.r lB~, s.!arak I;a b~y.n cd.cli:m ki. blll.il!l'nmLi ml lc.1l'mli!ltl. Ot>l:110 imllllretil1ln C). Tn.bhlita.n oiicki1irken U('I .... '= cr- 1I1il dc!d~Tm.h. ~in \/',udiji ],u>linla dewlel'le l.!fIIIlM imkanJnl )'lI!l kjigldmilJ t'<.1u.-i, Inl. 11m z ~il ~de ettik.It:'ti rh.. 1de ~cri.n Wi, l.t:~milrk his<:lik adllH Payl, I!!. tiipdc bulurunllyan 'Vol! kur~unlan m~lIiyelini Mi!lc~r dl~'e k :yde:tti. olmaYlI.m Iille.k, top Vc rnunimDgBurn yel'ini de Trlyc!lte gh!'l'ak mGtl l'Ie]!l Tc 1I~a. buak.ml!OIBTgo"Sterrni"tj. FaKill Cogum l.uihi.dlni ylllZLlIgl. ~i1J'I ~illJlr-.rlll~ Vco buElkin! b rp kola.iol!ol Haljl nu rl:!lni olarak iltml.!ltJ.. (HaH Pay) ae MWizim Nuri (Ark •• 1 ",8r.) (NUft.p )} i ""1:; Irk. da,hmllli him~el'. I So ;]wu::it..,rin tarihi[ldl' "rani Sir Mi..iceU+:hall'le SiIkac:id.cli"II aauht ot!d~iI Or-yal'lt Ek. rl!::5" I B ,k~eil~frtnde pariMaarif Vilo.ilel.i l§laMIiI kii• Ir \"iI.rJrIiJ1l!h. YoklJllif Alj!:ri (ya- Hiphllnrlerlnd~ bl.llun~n oe::il·I:9iz:. kinl. CC'Z if) otflJine yc:rletliktl:n tapl rl c.iltlc:tmek ~~[n ~I!:h:z:ad.~b.. ~ ~!:Inn, tabill.~e .del"e.t~ gittile,. flnda Dama~i.bi'ahUnp"'1a med· Ai.lLfl:miJiter Fcthi B~ '!O'ckI::vvd TUlhincle bir Dlucellit.h.ane a~rrLl~Afrika)' ... Ve orada., Tr ..bllJl!I lOOp- tlr. Ehlri.lda britun iul.llpl r I.:jltll:!raldrlrt g!9l1'1~ bulunllYOl'du. h[eceklir. o IInaci Pa'l'~l~ VI!: M<.IrsilYjII· , •• -------....... da, Iitanbuld n d;sh~ ~....... gcolel " ~, Tr..bl~ g6!6 io;:in T1:.lnu.u gro;;mi'i" lak. l )'01 ve. imlci",. hula· rJalfm'i'llP.m !lulb~lll~Ie a1.tkalr m'Yllrak tgC..-L dol'ljtio.il, bir ~ok ,·e mUhbl, bill' n1l>mlt'It'lIlt <111_"1 (lll - .25 kad;u) Zilbit 'b;ulIrlJ'luyol .. , ..lI L' . 1 rn hndnkJ rI~rl!lIlhmlrl )'I!!IlII'~ du. !..I.lela... p ralli1.1'l ...a. IGllmL o· ;lnla :!Orl1k ~~'hl II'nUot mini Iw.r I duiundan IIl:'f.a.rl!::l biJ!'I!a.ril. lO' ~COI tuHbat II1In.lI!1nr _ r.<arnal'lm...ltm d.iltrru, idli T ahiidy. 1Ici. " - hlrr l"!If'k'lupln. IoU.U n 'lJIlQ., .. l!talLbuli.m cm,il~. .. ·'..tudltll"lIlI\n.~tcrUk l,Iu ·rIfUP!lrialr, yine Tn.blu..a _.JI g.it.rne k B ltI.rmdan d .. lfiI..~'1 l-elcl(dr;OO 1', iizere: buhm.aruill" aJa.tlllDli. ( u~;

em

e:n - ·aV"~ Ilyclr l.!J.hlIL ri "1!.!llndl.rnl-dll,l' buldutu ,r!!)! 'h~' htLrllll .al<ln \'a%lyetl 11'ICI:. Itlnl m .. hlDI:. dlya slltll:tmr 1'IIt.nediyor. Dl:vlofol lirnulal"'l ~1,IJ.::tJlfll!l!Ii LJ· ncUcOI!Ilndc lBe!rll:lI),e l:iu doe-I. btan.bul Ibell!illm~ MiidiJrlij,W;U S"'flln dere,lllll- dlli!n In;:::eyo iI-<ltlUk oo!"rkol!l'I bclofdl.)'1:' 1)0 yatlllrill e" .... deki tmal!i.tha.ocle:rine. ma ............ rIYfI!iCU bu yaf!'lill'Tn Itm1'1'de :lrj'~"Jnr ye3lne mijra.cu.t1 ntc.rwbiJl tlr. DUn selen 40il tl!::nrkt! tl fI(l~I'-md' mllLflmat l:!It't!l.ml,Ur. Ge-imllii .iC;;ID miibi..T1l,miktarda :tipa.ri~ let~l( !:!!YaM lnllz;lUl!J'I de bu 'y~IB~ ..·erlbi ... it. BII maNIl ] 'i'ln in~il~l- 'lst.lLnbu] ko!Op~ratl~l dnmgllli yatlar t {li!l'h1l1btantllll I Cl ~llmi,Ur. tIn IzmLr 1f.i!llM11D1SInln. iinDn!! ge. nil b.lll}llIl'Il'Iu~tlJ. I!!t.anblrlllimanlna JJIl ber . diAlmW gtirl!. tzm ir be- ,;,Uml'ltlr. letirtih:cdc. 011111'1 bu mfl VJTI. I t hmllllldaki
1I'l1,"I tllm

Y elr'li .

d'

M

larnl,,-~If'tln Sllcie ya!l, 10;1 I n 1'I:I~mlDfJ1Gilt. T>arT1U1k'altl ...~, :rUlIU:n YII:I oldlJf!Ji ) dRhll l!IilIIlu, IIlInebJ madd~l~r de kul-

cS,lI,!il!n tetllHe flur h;1n iii... l:jl hB.bl!!r u.lryo'l'. liIiaG-

dirde

de: nl.fi.:e.iiJk!lml,..

81.1 tak·
ti.iyler

-rade?
Olhld Hiiteyi.n Cab it Y al!JID ~ G:- Bir lll.Jiliz I.w.:mand.a.m ,u.. kenna: .. VUl un. .cuuad&n vumi,lil'. Hilll.ftlld .. - t..yyue.Leni liii.. riincc bQ"u bayn.k laII ...yu 1 •. tlllmyan kuvvetLen (n!:rede) mUk.vemet riiJt£ll'C!cekllflr ki 111,ll1i:. ~Ieri bu ,~mri ta bik edecel£.
In'?;_.

PJ1.Hi.d1,i::. dl:

YIp'

I

lB.!llldlki lJa;blll. olm1JJ~tl,lr Bl:'h:djy~ ::!lJht1o.l LI<'!lll.dl~, M

pliTlltJrin UI; J'l'lU'tl YIlg-II1I l'I'I.ll!'liUlc-rc IIIdUllik tlUiU1 enll"'i~r. IEU:]e!lI),!!l "klmy!l....nnt!!l J!L~r U~ j)ClrU Ylltm. ka.Htel~-

kul1ill:lllan·uy.c;eifndan tii~lilJfl,aul'! Bllyet kl.lrnn":a. d.i.i~~nu.llinii1 hile!eti I!lIya di.i!J«.ck·

rllD we ,.me

vtmm

"if. g-ore )'.ab.mi"f~ ~di.lmek u;r:e:re i:op!I!.Tlm~ 'buh.ma.n 60 lOll dc:ri [j~erindl!ki y p gJ!ar. bll k~ Jar ii'Zl:rin;c ka~lelim k n kl.lrta~
.Idlglm~
1::1

r" emnni

HOl~'I'

mr.mludleTe

nlmll!! IbLlIIIDuyn.

£Ski hi,. Mil: VIIrd..,.. Y1!i I;u Romaya gi'4er .•.••

Bu. lin

to.hl'l'li~ ve l!~htiJ'c .sakll1J_ arne I!l i:i n lern i IJIlaca k.tJ r.

Ten.,ke

h.b&J:i

HoiIli~ Seferlerini Deniz
Yenarl

Idare

Ede,c,ek

200 Kilo ukBayanlD
Gom,lek
..

I~n 60 Bim Ins-ilj~ Lir ..hk Mend itii
tencke

Olur Amma! ..
5.lIIilIt Der"" ..,,:
-ilIH~bu-ki bill' dnc:kUfIl B"ib~ lb&_.ltmU:1 kumll Ifbmece-prni~ h!!ikikatler!l! bakmaktan iidnnesek ¥l!l! haltikaUerln &Clh-

H.l~<;. vapl.l.tlOTli bnuon. b.!jlm~ dB Mima.'kIlIi.1 VekB.irtine ge~c;eiind'!'llI t.1JI .irbt Denin'.ollul tafafindillll ida)'>!!

ve Entarillelrini'

Calslralk

edilccektu...

H&H~.

leki.
teomlh

VIIPl.lt

i keleler,i

tll1!'lir odiJl:-

~d; .ve !I~k ~Ik .!!ef~rler )'Ei..~llm ~l C(jll~l!klk.'l'. HaIL'i'tC [,Ic.linnek u:r;cre KUlm-' ]ilI1I~iI. ~avu:dI!lUllda !!Ji:irlltli kii;;\i.k vlBJpurlar ~'!!I da dil,iillulml!!~!:'
dir.

Kad. nil c;.lr~,lpllak Blrakan H IrSllZ Al-n I'na' t'Ben H,' .SIZ I" d'· m 1ge
I • , _' -

iht i:yac! Tt~rd V~iet.i tarafl.ndM! j$l4m~ b1.ll1MII'Lhl~a. Tgnt mi.i~iirlijiiiind~ .. _rI.lJm!JfW... Mlntak .. Tiuu:.t miidil rlli.iijJ bu It,riYIIICI ~r rapa rIa Veu.e.tr - ibildU-miJ. TKar!!l
V~·ka.l.l!ti do!! tcnd.e jb.tiyaClRl te-

M I:.ffildc Ii! ti.[I

iml

PloEhmaimkin

~t!:eek

min ~m ISli!.Dbul MadrGi q-yl'l. ~t'hali.lii;tllou Birlli.inc 60 hm. ingL-

~edbir~eJ' alrnain. lIyre . etsek da.ha doiru olmaz nu'?lt Belli!: I' ba,ml Iruma siimerek It<!.luiai etmesek ddia iyi_ BeThi &1.1 !lInd a Al1'luika da, In,] l!IaJl: dqmii, dewkut'larl lIoriDi.,j kendaerlDd" al'..,.w. ~eha.beddin UZUNKA Y A

liz; lira-11k biJ IIIkredi.tif iI~l~hr. Illi lIk.redn1fle: Ingih~n::de:n ki.ilmiktarda
te:l'le-Ko!! gdlit.il.c:-

rAFm!

hakikatlere

L..bnakt.a.n

ltO£kM-

Iq.d.li G~tir.

'bir gen!jj hll!:! kilr kola kad.i.r gelml:!inll: ,,'e HULo;ten geti.rtil!:i:ck (llan dtri. bir iF,ILde!lnin GhmnaJ!lna lu'Zl:tm gOIl.1lI§ar eynmn e . e 111II~1ir c'lm!ll~ !-!.!lililril tCHlI.i,lil:'. Fa.mt Md'h!ltiG ljilplBk- Il:r i.~in T~I['C't Veillilreti DI!!'1 h~eh.Jiro~di:: bC'yaz; 'P'~ynhden !\1iiddeillmomllijc Belm~ VI:: kil!l- tiT. Sokai ~lkmll!1Iiia imkAn )10k. "a.lat~IM Birti.iiJto y~ntd'=l1 alcoreditif 8pfll}hr. 'l3i1.l @k.r~di.t.if Ingilsoma ti.i.«ar k&1't:T pcynirletrlni. de htini. ~lhrl'lT k! lur. KD~lardiin huhnM!TI nuln~L:la.m ...gi!J ba~l ml,brdu. Nile}[li!h.lnl rln Iii_; E~.."llklarl VI! lolar dl! bu iki yii:L kHDluk ihtiYll- tlUe mli&~l,ml~k.c:lu~d«:r,' ~et~~. k.im FiY:1t Mii ... kabe .b:lmi~"oJlu ';:'1)kleri allfllarlTldan. belli. olmaz. fll"l. Slfhnil olmuyo ... Nih!!yet M~· lecelk d!:Tiler ..;,.In ]) hln InwillZ Ml3.arif mudirh c:ti 940 Icn~5iIl.· liiloufmdam 1I;II::rakuule Qlarak 90 Ben rlihiln hU1Ill: )0 aratlln'H!illm. liihill birbirinl:: eoIdo!!ll!!n iki. pel'LtrILrB.~lit-lIT. di!! um gOrml:3i ta&;aniir ~.:!Ien ki.1'r1ll, firM ."c'nan Ical}oef pri!Yl'li:ri- Benim ,ir:;:i;mi kill"l5e bill'1'l'~, BeG bu mala lI.ruml!:! !r'I: bc;ylo1:c~ lc:.ar<lko,la. mI.lIloJl.i.ru!!rin II te,s.tnl hilll::Hbrl!ll':'. .Bu ilIkr.editif .me:ri ithal:-t~rlilrl n.in, toptan '92,51 kldrlJLfi1 II.thhflg1 t; h,utah(i:LfI1l '~I,!' V1.Irma!.i ve l1:iQ,~re:k lHrdjl\1. IInhummlr. 5,j mlJ: llt:rnin i.am.i t'H8If1'MI~n kWJ6l'I1l:mil&;1I ba~l.n • bl". Lisll:d~ da Bel.eelye !ktuI4t mucltill'lijR-li hC:{fItlHil'l:rimi ,e:rrimdr ... :itolrljmak BaYM r..'1~1.ih1:llyine pe~em-alill "'3.rciu: li.sl,= la!1:hk o:-dlll'.,~k ij~r::mlgtl'l', ml::murliUl tIIrafmGiIoll 'leshjt olLt'fl- ~in 1I111'IIm!i:l bu darrtgaYl butrm. Mi.iddeiul1Ilumin ka~llaJl"l!~ "lie rc Vd"ilcll:: gOnderl ecek '''. AbnanyKYIJ. RaJo, Valko ml.liltur. 'Bu !luTe:de ~m,.Timudl! Ben hmllzlITl, bClld,!:n y.;kin:linle'l'.. derdil"Ji JO} Ic y n.mlftll'; ... Maa.rif .rui.id Iriv~tl 941 S!:" Gomdudik ka.,cr p-eyniri buht n.1 da b~b. d.~m.i ti. - ~~ b!!y~rn tU lU'rnim pc:ri}-n .n.e:sinde: malL~lanna -z, m ~. II ~ lnll de!!ll:ktir. M.udddumumihk. dun Knahhme InkJ!ilit. Slrtlmli. ,i:yeeck Dun y.os.rte.1 mmnkke ll!:u: )'11.. cal.. rnlJa IlnHcrm LStmlelln lc:iliir gijm'l'iik~e otUh n. BI'I)'M'I Mrlahac: biooe.m, agl:una illllGollk, t!l:'k iok· pilan ilnrllG;J.tlll'l ytki.llllu "70 bin, dm"~e bl!l ..1 mIn'. Tesblt Eaali· Yogurt Fjyatliul Neden lin. kulUbe:smdclbir ke~i( )!o!pmaYLl mi!.m yo'" Bu 1'Ie bl!'\ fW!liml':l lira.dlr_ y~ti QnUmuzd'=k~ la~jle akd.'H deti.inlm gairmu_jtiir. ki kirk ~.lm Ii manrom ~ii!n~;r:,,[ kl~nl:ilter~n ki.illiydl.i mlt~~!"da 'iam edl!cek ve hazHlt'lll!Leo:lt P'.ahab? M~lHtilitl.t iki y~ kilillu.k. ~ok I!tmiJj. Eger in!il.fh biT hltliit '01- ~l£tik ..,~ Aln:'llllllYa.yi!. dcm UrruJ'I' I:t:tvcli. E.yluldc: .al1Ipnderile.n Flyat Mlir:tkOlbl:! 'kQmi.!tyo,nu ~~n, i!IollJml~ )'1I.~lII1dlll. flllo:ku bh aaydl bu kink. dOikLik kuli.ibll!:rnl'll'e letr.er clmak ijozefl:: I\I!Lsrif Ve:k:ii· ra~r,likor ve \lotk~ bl.l madddl:::r Id kaa.inoCn. Kuk yaml!lh bir rn~n- \.'ilmElJ. l-lirkilml go ri.:iu;;: 1:1!..L1l.lilfl lIP r IY.I!.SIlIE1T"lnda h.ne I£el YilUiltnJl~- l-etinc g-Ondl::rtlccektir. T.ra.k)"l!odll ,i.it II klll'1!l'IA Q . ui"-.. n- ....n..~ y~.':' ...•,....1." .. II. t~"''''ulda "'0' tl:ls[I!:. yil'le bu ElY"'lda bLf 1K'00m- alm~k ~i..i-rle clursul!'i bl!i~I!I!=1Jra\ll. bc~ lLr• Ko)'l~rdtm eRitmn !!ICiirn-!!ih: ... .,....,~ _""~.I;I",, •• l u,.'O {) IL L 1_ I '.1 kun.i~ -I!Ih1.n't.Ul IIII iiht.i.ld.r ka.h-L!ll lei:i.n-den b~~k III[~ DiT 'l'e:yj YOIC.- Iiln j:)-an doll. bl:l'liIklr ij.y c SI ...e.:· m~mur edllen ilk tedl~at mu· Ymii: Peynir lhtikLin ml? educk: bu lJIe-.!Iele iizerind.:: de ~1II1". Mrl.i..hill ge!irn. ~[l kumbl!!· lIlli. .$11 IlIl.:.ranhuldli< b~ndl!n oalu fdti,lc:n yt1zifdrrini bltirel"ek I!IFiya. Mur.[likab~ k.~Q'\~)'onll IOn gilllde IIIYIlTken bir rur!lz pen.co!:n:- fl!.k.lr bif a.d4fll va, mldlil:) t nbull! .donl1'li.i·I~r -":!: , .. tilderi ~~ sin tetkik~I!f1! bB"II!I",I~~I'I". i,me: k J. I '"I!h:- lI:i~menlNin !linden. ""innq Vc i"n.anlo,ile gUlnMlidd£iIlJnumillJ,; ldkik"'tlilll bi- gii.nh:rc;'le. p~Ilir j.irnle:rmi 1 riI .. Il::gini. Ii. nml,tu. M~~n.h l uy;.un:ll- hrmi, lPoli:!l t~ bu andll. h'l.l':!I.IZI r·le., littzliie TlI.gmen nazI tU«CiIi_r· mudjrjyeline bildirnu, crdtf. w,,'__~._lt.; .. T- .... '.z~ ~..i'ld-r·1 d ~]]' 1ftD.D',.J!I;.. .. .lur LUll ;1 z.nm n .. uLl"I 1 k dl!Tll!!cek boil"" ) kalaml,\IT, Hlrlll~ 11 .alm:J1.a 1 rill milol l!Iakll!.d1klll1'p. hBher 111, bb:r IfIntn .ll!!len tl'dbhl'lerh' a"',. .. .n;k nar"'ll!! b.mi-r ~i olan) me• dlitUiodan I!mln ..1m 'liml ken-' 'UiCIL.,Ii:II.arda j numiJI.ad ... ml!- naldll! Qlta..da kahnl,". ,,"'r ba.o.u-ma.dam .. vuran [§ire-hi. Ahun.da dlg'mdan lstan't.ulda, .."evnt bU.. .. .m ., liin huzhB'nIr:iudek i pe;:'n irler 11;,\.1111 BllY Rahrni de: Yardl. Ba~ ulll!clOOollll ril;'.II. ))lIl'rll. n&lallllra.:.l Hiltmpoil D!'Y.iID. IEhru:l:ckl ill Ibll.~llIImlthr. Y,oIlldnn. g~~lI:nll!:l'" >dI!.JI't'gaJn old.lJiu ]".~dl: ~e:k.U: evden DUll gec~ 'I.him BeJnliyC' tc:tkik edihnckt.l!!dir. Rahmi OCi'lanh md:iI1Jll!Ill llIlcdl31 mlmitatllr,lIllIir,1 Nt'makl.l.n imlina dl:!rdlini '10'1: likiye\inl D8renerek, ch. h III,h.lrll;!ll~ y.apmL,1l. Hlil-Jk PuM!lnlln ~ldiY)l'anl-lir ~i.dEdle 1I:t"- bd~"incle Curnhl.lriyet [I.mini!. alMa.k T'I'ablll-8oll gid.e,!:'k. \... ...... .1 ~uiiind~n haldUllda. ,UbH l~tlolIEi. poliu habet ve:rmi.,h::rdir. Miiddeium.uJnilik. h . hkikiltIl"Il de· tLl!l h~UJ.b1.l1 merk~%..i tl.Ill.hnd.an, ulan.d I n11ll.C1l'II:nr. li. Nutinin TraHu8llJ g~ymek l,",in. fl!.k tl!:'1kif Ii:diLmititir. Polil!l Melii.I-i"'lin. ,H;;.r.Yi!'~L :llIfa- :ril!lll!:,ti'l"m!!:~t~dnr. "dlrtmiLd.eli Hl&lli;ev]cori i!;in bi, IIIll1h.n balo ve:rilm' ..t.ir. Balo.dil V Ii Llilt:ziydmde I'IBII11 httifilide elml!lk va· kaidlg.nl jlerdc gOr~~. ;,ino tlu ,j'jda,lu. imlldlml bill" ml' 1111' kfiIl'gr~ III ..... I,tc )'Ii. DedI. Ne g1iEd yatak. defi Kudn. Parli BA klJini RI:~~ Mi. ilz. dum, Da\''''toolz ~llm \,., 1"1!:k: lNiel'lllpm~n lib; ~II mHt Ill.ILI'Qglu ve Hal ~,,{le I r!:l,le:rj]e. KDld' III H.Jj) B,=),. l!V'liel~ Nu mIFllllr ... Evln hanlillUUll oda _nil kllwu" II-O~ emrU urtil.orl.Lnil IIrtn.Jur'W:D!. B"u tlrtDyQ dij:cl" bi:r Lakun cuzide zevat bu.· rUtin TUIlUil ha..d,~elini mUDilllip olell'. 011111l a~'lIfllHIi blr 011 1.1".... . '.' ;4k I!!!:.I!!II. G 1111 prdD1ll1h: mil! 'Ill!unm~lIU'. 80uWgii iii den. orad· Eyrel kul~· H l'!.akiaJ'mnn lilrod.ltlnt bl'l"dcnbire hi,,!, tmn1Pl: :Ne JlIlID~ Ipdf.. Son clydlkl I'~..ine ~d~llkhln. baO!.I mUlI:elelj ;c:z· 15m. Artlk da.1'J.1I. fulila. 1II.f n.. dwanuyadkI:~ IftPM)'ilk1lllD3dm:J.. ~b,glerirw Kotill'OJii d~ll:n VI: diirbiin. yagmurluk. dtim. 'Fl:wOjjI.~t Dm5.11.!HIIIID l!.J:eriodBldi yy rY : IJiIIfnI ... Mami. ...... 0 ..... 4 1,;RiNa.~ ,'_*_11 I] pc:& 011'1\ yIJ1j!j b3:r1'~ 4'1i:z;e1ml-Pl. abahbU.!! ve: ~.ire tedariklerd.e bl,llLlll' Ia'II INlf:l!mh·.~··oturdUIJ], Mblll Da.n.vl'f!'I: !I~. Wllli:leri. ;lHtIU'l ~l~fi !l!'J:!'g !:leldI,orf~l4nbl.l! b~edl)!'u.I ~t.a.nl;ml!:terdukLBTI II!l!Dm 23 ikindte,Tinri(' ilJlll,Il:ll I.>Illi!sI !j>OtoIlU.!I, ~o glUel 1HIar;1I1Uf.I1r:,d'[I. hk:IJ,t· plrnt1ll_ ,lI!ogn'ldo [10 &:-_ ~i!fh:l'lnl ~hhl bll.klmdan!iln tllr P~lIfii<tl:'!n trlml!! aYl'llarak c:riC:1I1 ill!' ZILffillO milbll.l,!lgll dm~tI_ (;.11Ihll~u 'fo'l!; Jl'atl!l.k odlll!lmdll'lll 'lllap Yilf'1I. dlllllC"']Ilr~ 1:1JlU IrtIrdllm, mt~ I.lUlm, o~ ~~. gtlIl. liItr Ito1tii. tlDl'llya FlllD1~~., &Lrotic ~ntrol!) 'b.:J.,Ia.ml~tI... ~IU'ILt!l.1

K

P

.• d d Iht·~~

~Irf

i. mind!:' :llltnKall

9:~!!:'nlerde

alll'llHla kQ~Uln damA: III bBllhkte.n

I

Lqilii> M iiJumloek .. el"'indet'l . d Den retiriLiyor

Maar;! Haberle";.-

uallL.larin aa~l:rlDa VE.pllac k Zam

AttJk T'efekkur

*

p

.-:::~:~:::::~::~::::_::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: __ :-;:::;:-::~~::::~:

Z

-

PII'IU.

~I\d.~
ml,ll, mck
online

MeuilYilo}'1! de TI.I~uull

V<W"IllL}ll,

AY!ll

~1

bl.

v-t;plrlrlll. yoUan_
Ilia.

~,)'

tJ4a, ldU. OymmJr ,t 'I,'&fi.I. mlJl'JEIllu' ~dwi up.1l110 pel!: ~e"J'dl d~~II' b.e:r bll1 bl.Ju

hlu klq:1lI:i; odays, ~Idlm, .Dol .. pl&r.m blll'llIl· nlrl ka'P1J!nl a~trm. IElI:!ls~ ,d'ol'DI11U. TeDL YCI kIImB..,twm.

ml.,tl.m. - ,Gldlp P:l'D!lU!I'U ~f~
~loi!!,

Od .., hl%1I11:~llel"1 T~.Fabt.
efl!:adlm, '[1iI. .:II

~nJm
.~

rnD~
1dJ:n!,~

me

'bIrDIe'!.

1!l1!m~1
~l'.,
'I; Olll\ll

k~r~:

NurL-. Ml.uib-

TLtn.u!loll gil.

mllJtI. 1:. nJanD ~~ ILII.

lu)meotU 1P1I'I'- r"nk[J bl!li leel! e:L

i,;-in vl!;I'ur ~c.enlE'1i. IIJllriten hir hilil)"an r!;lk.lll'l'l.k onu.ll·

81.1. Klirz£'l';I8l,g'"r'k'lllljlm benlm olBay;b: .. F.Ilkilt hu odadil~d her t:\Ily o:nundll!. MUIl-TIJn iiL4!rilndekl rlr'~iI dolmndum I'ltr tlllnll!"li iliI~ l't>!k~ Idi. D ma ml 'I,IU I'Il',:liJIl.rm hi!" tape!ll I1iIb 11!!itrLm:llim ii>."llll dl!j;1I ",(I kulllL,.

tnln pmItI I I!;it:lulm' bp ..un p-JI-drm lie t~kral" 'atak 01lMms. ge1d.1m.. A:rklllml'B. hlr B,-1Ik elil dll)'"MlI,tu.m. ~J f li1!!'iUm:
H(,IDiIln dotal!

yam:mihn
Nareli ~

~b.
,.

IUr *-0 ilO1ua 11116 pldl.

~

!rlI1ln SII ~ok

s:Ud ba.I:Ia
Dli'l lilrdUIi Iloylu [!ll.

D1I.-I!:cr3. ~rdU
m'lJit Ne kB4. 'I' Ui"'DU..
,!:ok __

bClhnll:;'c ulil:D1ltnlt-nu",slnl! aylnn btl" nn.llill g&"W'l11i1 'bcrt.cl' cilllklrArL1an hll.llr:. kmliCl& u!!I.wd mUIlJl1,!!!e Y.I>.tIrnaktll<dlr,

.-=

~

PiIL~ be" I ik"plli[1 dedi. Btli bu ~11u tiOO !k&p1U. 1:r1e ,":dmnm .. J,l'akll.t

tctmdad

We

~er"eye
iu j,hm

.s:Dlii.rmii~t.i.i. Bu ltalY'BII Nl.lriye ncreye gideceiini !lorma1 I:tme:rnllf. hJ ... t Nuri ona Cuoyirc F;idl!:C!:gini !Ioyliyneli.
lIl!atml§lI.
)'CO

.

lI]l&f5 Dllm'uS kiI~Jfild I ~MII!. Y!lhUn· i:l"kl gar-lil' \'a Im'~m 1l:!1r ~:cd.o I'snlblocuu GDr!IYlll'ilum. IfJlf __ ,tnndJII bu, mAriAYI no liIa-

111I1l nld.n pS"ll'IIrn l'lahilUle ~ l!'l'!IglI~ !liSa ~)"] gHl"D'lt)1i memk tttbn. dtHnb oil! 0llir': 811M bUDIII !> ,fl!:'ml.!;l' [l1'!illydIITU &lu brr ~mn!1 'i'lI'ld-M! I'l!'lldl'rh'dlm. Oroollo ~ma.k L'II~edJIII'I 'ililtOt nll'me Imk~, yokhF. Kilibn j];jj0!l~(i tlly{lr;l1J'~ ~ I'Ifl!J,dBmllU
1rW'II)'B plt1lnu,

'Bu ltador yllk ~

boyta Ipsaftda bu dlU'ue _ 'Dl.iUrlIir.

Nuri Milnuhrd .., ukeri

rii,li-

nz

mt~t!lbindc: ~kY:rkr::11 bLr Fran(Frer) paf.ll8"1lt'ldal1 friinSIi!cn !!Iron .ll:lii;1 Vc ii.rldik W!lc.IC,1 idll~ diye-dc vco hluhiYol!d~ m;:-obliTi
fral'l.t'll;; okutulduliu .i.. 11:1 fralflllz" ~a nla}'1p oy]ijycrdu, Alm n~
!;:Il I

Dlllr. Afill8,,'S ba.~~hm. Ul1""l!J.l: ~'!H!:rt '"~ lan:ml11 rHr·ni:Ii!dI~1 :y!lJ,1.m'! oIlL:: kIida!l' Inlie ,-0 1'1 hll. Yel'lmd Ji k@l~, '''iJIlWJ.IJt!n IllUdatu )'c-

,lnr;tlU' It I;~' 1Inuttblllnm ~mlfaLl ~-oktur, o;QR knrrld-ufd. , _kllit belli etmlliml:~ '!;IL.h'll-

TRru
II.BUl.IJ

MIIIII01unid!;;,n tutlm!!k ~d
,TIl·;ro, .. irWd~tU~ i tl'ri'I~!1i.k

mJI.-o

,I' On
P - A '-,

IJrflIft ddmoBlD 1111('1 IItl'

)'or'dunJl.
BILD.EI '''IHdu~ - Sir ~. ml
m~ad'IIlli!',

e'
~

_

:FJl\Iill.'llln

mil'!' A.lCm u
gibl bOO

nlbl-

~I~'Il... O:nTau 1i!:\O .... kmi&lb-.n.. Olt'lup

rl'!

luid'l.l'

ii1Ulm.

'IuILI.dI!:r1 ,lIm~

li.hp

balr-

,UC.r:ulJm?

llhl. Sonl'l& kltntr J(:IItaAJI snkl • nI ..ylLlru. II"IJfldli durllD ImYilIiJ r ogllnde ,._ blr Irelr-b k
iku.n, .. Jm'
JIll

B!:D ocIU'!1f1 ","eml1!k I'!!t-mirn rim lib -,II,,1n. li:l:l1dllllr.l 11=..

rm.bt rtf!le1 -

J'i1

1~1'iiI'""'l'Im. !Ilim !!Imr II~ idim..ilnilJTbu· I'm 1I1&ll'~ e<l ' "unoz, d j) ml' F&kRt I'nrmaya

1'IIlfU:m.

Iter

a'k':'il-m

i'i~1annr

ilf(a1:a.r.

AY~:!; • Gtr"N: ~I film; U!li Rm.ll; I&li §,V13t'lT,t ],j HI(lRt:: 1s:G[l ~ 5El"'.ER~ :!

rum.
1'l11'1]pInl

,\,.Mii'l' GaNE~:
OGLE:

ZA\'AU

£2:

~"i

:'&ILI1II'III.Tl

rm

kadu

Illnll'J t.iJ;llIm, 1i1.~ ,ci:II!.UnlUm,I'IIZ triM Idl'. BnrooeUll

S !Ilia p~k i)i WLIo!dm!yol'!tu,

c:

!!!1 rOO! QdJ'''f\li

mm,
II

q giH;iI!t 00

~_. nle
)'I!J;

fiu,;, Bul"III.. ,_ioiJr b ka.d .. r !I;t\..eJ II'"
_

l'[1ck ~Ibl !FRIlI'elk

!I'

1118 ~lm

7.3
1... 1 2

d.

vardl.

Z~!ell

Avuli]Jrytl

nom

- iy .. dc= liP mcklrLine gidebil. ml!k v,;m mUUlblllul"Y1 QnBJ kllzandUJln blr amil dr dil btlgiti idi..
MIIl'tiI:;ad ••

'mOZ'I hili' !w"u; ~Idl: BCJi'U. -YJ'it.W kol:i:u!i.u,•• Ho:mil!H t Ii d. ",I I yerkli iln;.. ralrtrm. DII luBllk It:UlWrulnu VI.l bW1l~mu.,~ ~~. HIIO !:•.l'!ll~ g[lnrlC[I IJ.l!rl oQ[G "t-LU'=lDtmL,.

D~:rI!Mk yammllL Y,1l1d~tll" il!r hllna 110Imn Jlril~ mqf!lI.k ... dU,Il.-po b:l<yIhFdfn'l. Yl1:zll·
fll

It~J,JUQIJr: 1I1U,?,
I'Ohll1!.ll'!ll'll .)dlfn;!

.)r. Ii.aYn. k,;.eAI!Il

fm:Iit

lb • .l'tl 1:H bk

'aT"Kli--

12r~2 'I' ~5 fl.31 12.00 1.M 10.~

JIKlNDl
A.K!iIJiJ.I; YATS[: tMSAN~

.JotI'D

~hlH

[ei!.k nll'l"MlfiU dll}ll.fordum,

~rall I:Unin tWll1ll1 ~i ~M

~lIli'iil'tQ
'Q'Ir!llo. eB bUr IJ-

r;IihmUo, 1le,eU

~nUDIlO 1I1!~

Inl!rII!"nl.ILJi
' lit;

CfiAyid-:

WlUN

[llrtlJ.

- &Ur e)'Jm ~ uk., DIJIltilJ'l'til'l'l. 91ilmln, ba~l, !:.lLy:~.u~ u. [nl~lilL :rIn bliiJitJDIn ao;.Ik (]!4iQ~U-

~!l=

nl 11Orl(uru.n,

Ihl~'II.ttn yavll

fltJr

g UJ,'ar: 'EHnlfe ~Ii gllJUJ!k IroOIl,lU'lardT• n I.llma:n !;Ifill ~n

16,35 19.01 20.!(l ".51

III hep gDlel.'>lll.

-

--

-

-

-

~

, ,

.'. MUSABAKAMIZ
2 - 3 _ 141

[ASK
Af m an l a r Bir Afrika Harbine Giri,irler mi ?
kilom~l!1' 11)1I:il~ im~ lutlilannLn !,;n 1JIIi.l[r~O:I!t.ilc ,0000rpJlim bu.1 l!iIlo'\l'l!I, Ilrab",ll.i'inlfl A1raUln ordUlllna ait 'Qlduju!!'ll,l. 1ta'I)l4nla, VI! Alm.!inlal:' "'l!!llni,
lebliil~rile
dijnYlllo'.Il
),El),d.lhlJ'I'.
1

II.

I

.

SiY,IS,1 ]cm,al'
.~,.

.

M~

pk ,ejllli:i.u,

"YewlUltIL!nm vermqella.dltitma ~ kaclmdM I.., bin a4m elikd.:te II .... n~ b.dm Ilium'; nlllnl.nll nek:J evll!nm.elidlF'l

mliWhdll

bbill

!

1&. " nell. II. ~q.eliyulc,,.1

Bulgaristamn Mihvere Ilfbakl
on; 'b[,- Vi,.......... ;"utflli~. iii Bullll.,tJA ntn Mibverll illlli!3Jkl lle Illeliulendi. lui ar
Huicul'!i!I Nann _lioF, dun V.i.-

Musaba.kamlZB I§tirik I,c;in Her 'Gun Bu Sayf,aolD Albnda
N'e,redecegimiz Ku:ponlan Kesmek ve MUsBbak.a Sonun,da 30 Kuponu Bir Arada Reyle:rinizle Bidikt:a 'Gazefemh:e

V

GOl1dermek
d Olu. ~D ur-a lIe blr bdm, 1Irl..,m..,.mt lIlopl!dll!ll~ Iz,
q:llp ~

Kif.L·Hr"
bu
I!I

!'lIr

un.

lfiIn !!1 ~ II: tilllC!& NkC'jj;Ro h!!r hlrlllJ ,Iiiu; h&.Ii.~.ill!l OIGulUJlD
Qldj ~ fl U

halkm
1iEl

hdl

ao - IIklnndalc1l

ttI.uckI

_. nlllll:n

&nJWoiU'.t&catr. Cl,'e II lII1~ Imdhr. HI!ll' i:'WiIIDI I'l' '_"tIIbaro bWi.a ,l!A1:tIbhtln ha.IlIal '1'" 'l'Yr.D&n1n .:f'II~
W;J:jj.

Iar _Udhr

¥14Ji.dl nrumln
~ril

mUnl!l.lp np.

I!iI

i!!u.!lI! y*pA"gD

!dr r. ~ oIMl.l!.!lIIlI'rl.~. ('I.kniktii
';18

tilll 1!cl11l'l1l1~, lGC lll'. o t;DJ1I!, mfll:kln nil! bllf ~ft'!.ll:J,·N:~'1dlf. Hor !;hft IdkJuntl'", nJIIIII-

it

ulilgulnin B. ·. c~T1ubund,

aso

n,tIDJIi

!.'eJ. '

I;1II1A !lin flu.

~.. I;!rnltl'l Dim:

SI2: dlt her arup6~'D mu,,'" kI.dln,
i) ~

,rtln

Ibu

re-

mllil4i~ IH:t

ICllt~~l(!llI{bit II)'Hmrd IiID.-

be<11IhfIJ:" In:.. eJ'k
n:aml.

M ~I!'I:I'.

il' 1I~&kl'ImIl!.

m~,.11 tJllnIl:l'IM ltD.1In ro iM'lecol1D6 ,lIl1b. olmadll1

"U-

mr;fl. ""!B1iOCoIl>!kUr. {lito ~Ift 1JUI~ lI'Inl:fll I!'m ",ok mm lIDlda_ ".nllu
lUI..... ill. n

rlR Iilln

-

rfllm

re]"hL.,. b!! l.am
ILLI-

':!engln

mt 'w:ltra,tlllJ' U.w~

~n I"
~III~I

i1o!:

ler ~ c bI.Ulla'lI:jj AI:mill[l 01..
m,uhtrnlel

,ttieoetlr.

bahl!etlill!~,

Bu. l:kr I!.,iilo;; ar ba-

I.UIYlMUiLlMa.n

Birin~iliii h~aJla:

Sir

lila rilidJl'O.
)'EI l

Ahmc.lhib ku:a.nB!1 iilJ; kiti. ~: Shu likar t.kgml. tiya: Bill'C'1I' "Ug, oS cminciliiJl k"tUlIlI1 btl kitiy~: IiIClyoill.:1 Ilne.m .I.n D,gkuzun'!;.1.I1uh killHnu bel ki,i¥ti: Bu-elf ,muraltbpli lit. lem. OIliIllIlo&UI\!IKu b.u:nan .In
i."in

k!'lIJl'c: lIl,ifll!lr' kravat,

om Abn!ll1i olup olmll!ITiliLlll iii' kndar miihim d6iHdw.. Am;ak bu Y.Yl.mln mak~III!I.· H Alrik •.• y~ Alru;n M;)Llanrull liialmit bu-

A .. Jk.ad..dti

ifmpuat0l'1uk

Rade.ay.m. lI.k Jft'

k!lV'ndi'!I"i.1l1

lhaI.ak
.Upiirerek

~deo
t&m&me n

~1Una:ilii.i lI.uRn BiF'fili '~:r r.lmm.

iki kiti~
ik,I,

"~Gm'Giliii U&1l k

bBlld-

,On bl.,irlil::~iti
lii:i.jiyilH
0111

kllZl!.UM, COr.ll.p.

l';cdi

Bi:rer

i.1i!'l::k

o,;ill'iciihikU ~i4i)l'~:. 1!Ii.ru

kl.pnllIl

If' lye: Bir.er ev:rak ,~. Bc~ciliii luizamlll lid kili. ye: ain~ bdm el PIlla&.

ket dati. DordUno;ijUJ.ifi kuanan

Lld.rlcilii~ klIJllrililiH 9ft, 'kIN~,: 'Ik:i.~e'l' u.l !:ih", mel'ldii1.
On k.kdil.f 'lIiId,~Jd ij~m;ildcliI'
KU';linAI: .. k

!unduiunu Vc bu. c"'cd~ d,e ~nll'~irzlC!rI,C1 ;II;;D)" 8~tmll!!ie Lr... I[alj verdljini. cill.nll. iJion. nldJy·YI.In.d.n bll ba.kMQdllI.fi Miem.m L' .)I'lilli~,i.r,
Vllklit
tl),"

. ,alwkl 'Yal.m••
m.lg:epJ!!! l! I!I :l!lIlfer k.z.nml!L~ pre nl~pi Ib urad II IIDJunl:,I.. Bill 1!!CI1ls.IClJrb tJ.rhin k&nktc:rl :b.kloli11.lA~ dan da 'i>u .&hftrl AimMlariilll1lll z.iy~c In.Rili:z E.n! llII>l.I.s!l.ltlil'.

Yazan:

zaml.i'l..da.

,.:u.da Ak:n.o HUj>l:iy. Na!lU"1 'l'W1 RiThJiMlnbgp ila bUJ ;jI.n~mil yora imu. eU!i.. Bif' lb., a)' e nlcl AIIDan)'&JI LD RODYD)'I!J v,e M.~ imz;I htdli' .}lm teki.ldeki. ".IIk ...., ... kvlknllLll;lID.u !.U rle hUDII dill bir ~d..n LI)I'.d" lbiil' .ima ~. ~~ml:. d.-h. cluj .....eLaw. .lin:, Ihil!uL.taDm d. M lhlolllJTe" Alimal\YlUlltl lG.l!',u..~ ile I'inhlj &f~d.Il. 8u1I!1.!'l!.Itarun Mlby.er. iliiba.. Iu, ;.ylar.... D,nce ,Jx.bU.u:f1Ql"l:ihL Almu¥a ROIniIBY ile ,aptLiJ imnl&Jm&dan u ilknm r_mllD iljlii o:aisa.. r:iritindelll IOOU II.I'~ BylauiMana If:ldiii loriil'ii)lonlul,.
FlIlkat. BW2&rUtlll''Un
mib,YCI'.

el'bNL b.l~ilu. Almany"cl.an bl.lrada
h.<lVliIi '10"1:

b.llr IIUdJ

il:~

.hl'!!a,.. bilet..

yi.iz;i.ir.ciiye elan I hediyelel'i
18

AIm.nllf

LII'Lot'iel.'lO bla-

t~!ldLi

r.

Ye"il«iaktir.

IDt:YILI.1
.ViiI.. : tsdU bedii,l!lafmin

=
adRli

d!l, IIMlllrelllri<P' Inllilizl'E.rhi: ~!l.v"rm.1 U jIftcJrrimumld,in dejildu·. F kaL IIIcabl. bin: ..'t AI. manlar ,t.oylc= Ibir acyl i»Icrlcil' mi~ lite bU!rall ciddlcn lilpbeli. diil'. N~dcm i H~ birliklc Letktk
edelim:

K·unamWdau.
ludaa
QJI

OD

biIIIIi., 011 klJip IaDII'dW.I i1'on]&llC~ W,b'ii (Ramis) ,in &.riklilltlr ,aJhUmtit 01:1 kitiyc:' Glil Bah~e&i kit.blt an lOti", ,sider! ~i.seli:leri kitabJ. on lilly!!! fredipad m~anlMmmtJ t.tanba~lII'biimii. GIl, ,ki,i,e thiu'l' Se)l1fl!tfmfin b.il&itiyCl

riidcm ~ LRr lir&'kk TlIi1,.....
dOrd-

."u

ibm

lu.fl!iill'. B'uIJ" blnr .. er'~ c.n.

Bh d e£a kim. rJ e d~wlI~ de.in tlWIlliL ll.aallU'l .uJ!)niilwn d~rlukn limlil Abi:k da. ,kI.UIUII!. >t::D.k air ~lIrcrin. b~u .I'11lrhin .h!:libi.lyUk teahi 01..• mIlL ~!!~C bi2ZlIII.l Ingi.lizJ..er "'naII ve tarJc Ahlkadlll inlt'nlI;ma'.&u,k ,zal~rlcr JulZtiidll~1" 'I{1E b,. kat in6tiui b,t'\Yliy:i i!!lde Ild,~mMlil~r, B1:I uJerl'i It..lYlLnlln hzaflmLIJ olu.ydl ~ngili;dll!lr gill'i ch.ll~um. dtl,erlerdl Ilrntl, bi'j bir vakil pe!I ,d c:,nczlad i Ann k !:Iii' Iqilizin bml lJOiukk!!lnhhldll if!.!:!e dll!1 8'ibi IIIIbl'iJ!k.i11 ~'lIr, tU'IL Om illtb Um'I!II'U.ln ,un 11.1 i.nd,erl mt. )fDley ccnu.bundan ml I~ iI:'elim c:l:iye clii~l1"Url~nib Ilin en ,e:an, ~Iall,;l!k n.oktll>lll Int. Lkirt~' i Afrika I:;~ph ui I!i: a:sker 'irE fak t ~ok. lTIalzeme ill.: kllZllllD11.n 1!.a,'l?ll:re ahn.e ohir. ~e."'Unrmc:le
~1'I1.rll'l ;ol..
liIlIJr.CI"

Nika),el Aft".i.ltD)'l!JI Bi!!~ml:k ~in Ak;denil:i ~mllk: Illzlmdn. Bu di!niz.dc i~c Il-.garl C11I!l'l'&k. AI~ man.larln IWiI;im olml...chkluu ve
o!ilmiJya(; klan
l!oyl!!nJ:!biHr,

ko:..u. ,k;uV'\l'~!i Il:lile(~~ lIaiNa.m kaynak:III'I'1i trlalili. olm~dlii b'Lt yetclc. '1"1:. renlll! l!lflit !!I1tmd Ilo hll.rlu: llmek bin!Lt J nlil Lz.. 1erl111 ~kmciiFlJi! )lag ~Ulrml:k, demektir. C;.ihtliij ID'lRil~ler de: ml.i'1 merltw likletitu k.endi 11dl!ihu~ klu·,lI!!mdan ba yrriele ~eluni!k il>terle:r. HuliN. bir Afr' a 'batbi Alml!.nliH i<l;m k.irll o]lIJ'IIal. Aeele
Deele
cI!l.!'il lI'IJnlll hilii'll! dtmYI!YII.

A~-I

iUI!idmi l"1i:lJlfUoefi lDa;ok"miller Gldu. BalkurlMd. Mihn, r1n l!!!!Iklln Ihi:r klebbliJiiil 'mDj:lwbU.!!!Ue n.diceleTld.i we iIIu HIIrtdc nubverm li),"li nUfilWl d. A&U"'1o.It1~ diLfjl.mlln IIlI'p kiyaliAnnd ~ plU'~and l, IBullillU1a.nn. elkidenberi keruWeJ' '1JHl yakm IblU'ici d-=: h:t "jJd.ikl~ SIR,,-

hk

lumlqleri

SOY1eUU

Bitliiint:

Kil.

kiye~ Radyo),

em ~. C·ld.de

birer ,..... pnlQl. 'BirindIijiI !fugaall ,0.. •• 1.... It dil .. iDcLI (.FtiUPa) ~'IrI

hbVlt

M;:l,mdt

lIa.k~ly;lljl,

~k

PIIMII

Cllt1Q'ftlImUU

~~

...itrinimI.

tetL

.di1m:ittir.

(Lilli

Gerek Mektupla,

Gerek Telefon.la ve HaHi MatbaannZB

imle Ev enmeli 1

!hueke l.e geo:; Im\iyen II .1y n! nn IIIkrbdpl.l! llIitalnllk ibt;mah AlmllJllu i~m. de vMKldiJ'. S!nu:z: ~.oll k:1Z,i:1Ti "'!.1m buyu' ordill k~tlaJilr~.i m.ahvc:Qu.k.1I!1:I b!JIn1 Ul'Ir Cil~ur vtoya korl!;;·a,k olcllllr.:· ll!.rltLl rd.i.i ,Linm IC;2 ,
k2U'!'1

'lJ'Iumklira de· ~eldil. KIfJI matllrltt noi-khyej'1: malilr, gJMl.lldlil i!;irI SUvey~E.

nnkli;'lItiJe ell:phll:)'i bf'~lernek

AJrik~dlll hir

olan

giii.zlui;n bl,l

,d iii anI

~'liI)I' 011' k.~m aJtIM I.n. bur.a.d!! bO!jlJu.!;a.11I o.l'du.

ll'!!IyrrllIlBrm-

nn,,!.a.kll!,lr'l!

bl!il.lllmak

life

bum! "nuL btil~!>'"c!l.kl'_n haY,1l1 !lIIutu h.1;!:mJ,1 'll'1I:r'Tnl:ktL ........ ok:JI.l.

r;evimli.t oJm&J..1"i d.a. la1kanl..a batka ll~mJa.rUJ hikilu Ql.llI1aia b.,.l.adtitnl iJllret Niyo-irdu., ilmlril .P-I hvvdll!rinirIJ ,i. ~ mali tMki A:fri.k.adil lta1l1'&11l bmnncWiillIn werLu de fU'k.i Akdelli.zde Insili:l Di.ifu:zuGHMIaru.iL

-.1
~D

Aim

nlll.r dddl

olarak

buraYili

btlr ord.u.

(uf3Jk. birlildu muhleilE m.ak. .. 21L~ r I.lun.da. londerileb~ir) bui-;:m

~nderm

olnl ..rc:h

Kadar ,Zahmet 'suf',etiyle Miil'aca~1tt. Bul.unan OkuyuculaTlmlzdan !,ir KismlnlD Diinku S B:ytml'ZI Tedari.k. Ed' me" dL lerini Ogreniyoruz. GO<!Ii e r ileD Alikaya Bir ~iikr,B.'n t Muk belesi O:arak ,MiisabakamlZlD Dune Ait Resi 'nleriyle Kuponunu Bir Defay. M'n.hsus Olqrak Bug~nu.n Resimlri Ve Kupo'nuyla Birlikte Tek:a.r Dercediyoruz

kup

,irnali

H

c] III Iii n mu l!u..rJl bEe rIl!rindc.n JrtVila.l~ri

ve ,arId

.0IlS.

Afrika.dal:l

14-

almllnko

imic;'f1!

kEIIIn..lJnll~

!In. Bdilul

ve. iaklit

A'-

w

tnguiz: ordu. ..u Billui 'J:: MO"SlIdql.ll'YIi kalll :I"~P' ~~l. glbi IIIlUlI.llam bi:r iki h.llmll!! d hill YOJ,pAral!l Ilt.IYllmll.l!'l kl II bir

bir ~Iufl 'tt~~iri eldle et!!!On d!!!ldkaY!I kul.:u bml!al Io:.endllc-ri MlMI~ 'lilt bunu h,e r kl!. l(Ol'l Illl! Icrl'l: r.d i. N=ti~e CDla.:t'a& Almolnhmn ,1tl!lYBYiI VIC Akdlcniz !-Ilhilin ciC'ki diKe[ m>Jm1I~k.etlere y~rl!!'~tp !-liilY'li kuV'Vc:llerHe 'btr A denlz hlif. bil YDpmoll!!lrl IItJ:llaillahilif. r.a.lnt kara o:rdtlllll.r~ni biiyuk milcra~ta AfrikaYIII ge;iu:rek h.ribe Iriri.tmeleru pdt dti"i1niilemel.
nunlll

miJ, diiH d. Mlh¥lI' ...n Ii,. ... i niii Fuamu. belki, YiU"ldan fub d.ii~ 1Ur.1II biJr dub. uulirmi ti.. 8u .lU'1:tle, ~ glJflGlIDlID B 'I~
nil tl!yi1 \Ie il,Uviye e
1Ii!lll.s.r ~dc de Yend IIii' tra!r iOlotC'l'IPAi pek La.bii. ;,i:, odice ~liIi. ~y ... ai, i m:.c~rirun ,lImi bir.YI!:lIDI Lqlifl I!den

mek

QhlfWIu cnclite ila kaqllllYI:JIl'du. Bull:lI!riataru. yl'Jri bir AIkeri ha re _. La m bllile War .. Ibile
IIIOOIiI;;)l.

1911]11""'£1

hiklm

Ii

b.,ka

Ufuz,l.2J.flD

bu meml~e AimM)'1I. i.~i'fll !1ldece ikm,ad:i bU:und.an du

LizImd;.

Namlk Kemal, C mi etL Bir Mahsu' Udur
N ecip FizlJ Klsa, Ki.ireg1in Ese ri ne Dair Ik~nciT_n kit nw \'cl'~ Myat kJDirlilq:m" G Yazan: w-m LPLAN I~
1!!,!:.J!n. mi.k.U:~~.

F"kI""

'lie

Edebigat

ihllU'iI::i tiC!ll!l'eruu y~bdc M dV"l!cesiDde Alm.auy. ile ,"pUll m!l!himuilu. FaL:ll!it~ AImaA,.III. ~pli wey. hikimliyl!li altmcbJu mewldtcUcl'a.e y&l.m.a UIi'.t.nn ikblSl!di II"e ticari fulr,~tini kendi i1tif.dt'sine sekJDekl~ kal· mlnYkta. by h,latiy,dr: k~ lh.. li)l'a4um!!l aiire iI~lkame.t vumekte.dill'.
A1mJ,n)l'amn

vama.

B

Iilvilta1lliLD

Bs!lt:a.nIarda

kt'n

It'llrn I)U

kllaim1l

Nl!£lp Fad oldul"l!JI

mkl,1l1

b1r

tIU'-

~lll!

(I,!:'RlJdlM

y&nWjl nU1cUml<1!rlnl1l ktmr~ Imt'l"> IilUlLII. (jlLlr IU!!1 mlll.Ulm..u Olm1Ul1-

lmln

11m

bUIlt.

telkLk-

tmi1!1!'h kIlIm on CU, ulrudugum.l I)'l IInl T't'I !l.d.rgmdlln "~ lZfLhl r ),Ilpar:k.!I!n 't..JlrJhl r ~~I{I!)'I! hi; dllkkllt ~t· mly-lICl!k t nL _tell'll!! kllplldll'lI\!1lln

.L~rlnl d!l.I!1L!!1iI1I!!Jl!lrtay. '

!!;(;IY_

I~e.
mill
lenD.ldl~

r~ K ...mlLl dnhc.

!Iorl gcl.dlg-lnL - ~er dnrll!1 rJ.O)aY1· III IiI'lUk dtlrl bfl mLIa~ III! • ~ hl'ml,\lk. OIU.lY1HIW IJ'In IlI'l!:U!lU Dl14!.1'lJ11l lIunU I::JJrn:rl IiIl.h.II. dovltm ~tt!_r.t!,c~AlL 1 - D!Jf'L'r bly~lIrrllll. or:-ra'b"l (ilk ILl onlllrdlill dW'Llli r~lll 'tdr gll)'r~tl<!', NtI('lp FIUIl d..... NIl.mIK KI!In 1Ii11 ,llhIlj'lCtLnJ 1I0yLl II~

nklrlo;n

~'t1'.

It IAZrnultr. Mele
IU~

N• "ec

dDkulJll,

harL,=-

g1)'1n.ml!ktCl.n

I)nl n

pe.rllil:

g~tel'l'l'i!'kt~n

makll'l-. Au.'bs Nl!elp Futl, Kem lin lSm'pdll reI\! ltilr J.nk1,rU 11m Vtl'M b.)'IIIt ~r: ' pl.qznl.dalIIII h.&n/ll tlII!lIU5I Ll!tklkll!.rll'lll d yanlll Jt: !!J!;yIUyor':." Bu BUlJ kapaJdJ
y.,kSII

Ibllret olBn bU' ,,1Ih~1~'etl 1Z11il '1~1.n mlluc,kobB 1;i!IJUnilk nilyll dn.lfllet olur, Nnmilli l/I:~mBI r~nlly.ellnden illYllde dll dl'll I nh ~~U1~·et 11'1 m!l hJl;LLlUrJlI.r, 0 n~rea. Q'ILll'llImr:..racllk p~k U.
~(!Cl!'1!.

blr ,e), mldll"'!'

.bU)'\!

mlllUed'MfoI(

fimls, ~
mll'k"n.

Itl l!ynyalU.

mll!UJI «Tan'l
UDlII.II"

....II!!

>I~

dilin.e bit cl!:eJlllbl!lI~mo m.l.IClJiilll tlfi1i ahlm4kw, ,e.kitu!ceji dutil [Iiiltinf:. h1,l8i.. .'I', Bu1rwL.mIa yaph:l[l ~.tm.l U«:rli:itl. bu mc-mleketi hir !nller; lbudtiol;w· dim lliyade iL.luA.~ iht~ytI'illlnndB k'UlIa.l'lm!!lk ,.Yl!Jile kendi ~i .. lhna.bnak uI>e:yr:cqi kabul -=dUebili... Esurn, AlmanYIIDID lB:illaal'Dlarti. .~ke.ri hir har_tII lIui.)meJine WtIOY-esk u""",e( Buli.n~l!IIn dl!'i:i]d~ ki. bu mcmleketin Al:manyll 1B.a.Ik~D.hll",dl. AlmanYi'iYII yoL i!n;:dc'h iJm dliiti.inelim. Sa1bn luI:i'Jwl'u kQn!pJI TiirlI - ~n' I~lr:r. arua,m ~uun :iki gi.i:~ ~!i'"vell AlIIlnl!rad •• mj 1)',1' IlLkviye lIDulmOl Qlmnll gmllwltrt CIk PQkbl.hIl'il:l.n. Ibg..id~. Vahdel &01.. TEK.lN
1iIi.. ~fin.~ IJUtl,lrt ml!lhb~
IlU

ml

bu

InllkIKI.U

liI:.~'t.mIflerr:l.Lr?

,DuUr:l.li'11caBI.IImiLD t

b,oyun

e'~ni

1941

ntt.... ;ESt

A.nka.ra. I (/\.A.) Hi.lk6RlO:''V1i!I ~t~ilaLI biti ilculc u IllmamiI~ hunl llum, 01 n '1941 biil>lil::.i b.~gLin BUl"iJk Millet lWlcdj'ln= h::y4 ollJnmlll fur.

-

IJ~Y \'111"1:1.0'. [(emlJ I, 'l'l'\1latH:! l m I!lodV>I!!U,Il111r d;ll mcb-

kz&hn

BII r:ltlnYII:V'Ue1' tarlfit>UI fUll1J ~J"IJ )I'om.: l"J ytLmdlo Ru"lll!!I'. Om.rm. b !fO»ntcrlutu.,.o ~ bLr liarp
.IllI;ml,lar, dn.
~II

,;1Il1 m.ktll.~lr,

MECllsTE'

Hlkkmt 1J1'l: TopD.t 'Osmlln "I\.\IAd.n N Imll~ Kemllll!l dotru gc]~n II1!C1y.e ~af!kyIU!UlIl
£,Grt.. Nllml1{ K~m&ldtold IhUfrunll Uklr III!' hllmJo rul'l.unUln, T!lplll 0 milD P"",II)'III RaUp Ahmet if' ~

wldUr.

J!' k.pt no!dl:'n!'i(J. biJ ~lmdLyo k dlill" :y ptlmW!l; Nnmlk ~rmCLI hA. II: mlt!;tI(1JI'k IIlr ,1lh.!Jlyot hovlyeiJ
til nnaldlld.lr,

bllhllJl.BJl R;yml)lI

IlInru!ln-

Ln doPJmelcr olmLtf. SJIL!Itrl! lilmllen. blr yerd.o O&rlD.ll1J IIiIIIkcr Ii!pj lfIlyanl I)IQTd kabI m n.l1J.tIrug1li!Jlerm.I,lcr. Hut, TLlrId.y~ SwHrn
Vi!!

nl!I4t
mk l(ln,

1Ccm(i'ln, dJvlln kopyl. Kendi gily~

,1h'lcrbJl.
IItutlnl J.I![JIll."

~~

V\"i.Ipa-

111 ,lIlr]IlIdl'1I

lJlflrll luddl' \'Iu·mq

1a..J.

ilngel

L_--~---=---=---~'Uylirli~

tia blru

Be)'o,tlu
tl:'blmllll blr

AJ..t1O.ill
dM'lle

K2

~Ja.n..

Ul"K· ve

n modo.

mrmkklyntmr

M~ktep~oi: ~yriC "'&11 ml;;'lerdlr. I~I lIIanl!.lIull'H~ alt JrUz: I bir v B~I 1IIy Re11111DolC!4r Lfltt'l Krrbir 1!I:TU:fjhll.!lal'lnd pn,feli:ir' Ah:t Up cdllml.,tl1". Davl'Ulh:r, 'mok1.('bin d!lr1a ccflka.lan VI! ~ehrlmlzlll ldblll" 11'1 n old:uii;u h. h:lc Vumll.ktc .... He e 1l1l11fH:ELrI mHdlre.=tli Sayan !leIla VI:! c ll~ll!l'l blJ mU!!I.I!Ilmde bl!llul'lmu,lar~ hoelllullll! g 1'1 r: klzlnrrm [za t>thrlk IIY- V ll'lIfi.::Iehird~ teo ~llIkIlu~ e d.lr. IIt:ek'Labin. Ilanlll.tl'iAr klZ]II,l'L k(:J1dJ. IGm~llcrdlr. Re:!Iim. denle~'e IIIt1rJllo. c· mElk herr::: hurilllYiI s:elm~lerdu. l!.!! L fItrl olaliJ IEli:llllQ VII: "'!lntolll n £ l· dl'J1 kFz!urmlzUI IHm~1 '.!IH1[ll"lnl y~r~k i!l1I'\'I&I.llIi!i'ln flllltndl!Ti lG'~mlllk'l' gadlt..rr·l'rIllktodlr, 'ftlRK SA.NA TKARIN ~N
),ll.llI!ml,lrr.

FAKULTMt l'ALEBELERl MERStNDE M~",in. 1 (.A.A,), - Ank'IIf'1l K~l!'rfDkuli.c~ Ellki 1:JUtUn '1111Tarih VII! CorllfYII J.j,he'!li. lalcbc!!:rirull!ll IIcr~l ~r- zlImnnl ...r

l'AFUH ~,COCIlAIF'Y'A

l!t(']U de..r £'till ol\lp '~m· I);~dlrl Sty dl)! l1:lyll'O~cll.I~niJi, MU!!lte!l'lI, AJifIl .eC~ ..dl· t!l1! U UK VI! 1fl\1~.

TIUl_%Lm t AU R~ ..

t~U!:lld

t!ltl,IUit

tlt,!;l~ m IIIIEllltorl11 I!:a.ttll'l"

Ilk Ibl~ ..-llli Il:'il!!te!'tr~~l b1 rr:l(ln lI~n Nlu!'lIk K 1'1'1 1J5!! n,kl1'~ht!iCl'\I kilbu.1 iICIebUI M.a. 5
Me<llp FUll.. K~rl!. NII.I'flIK KrplDHn Ilk 1mb eddl Rlilndur VI!lr'D. R!im krrm llhr. 0 h&lCle N,,RIIlk KtMo.Hn g,rhill!lmt Rl!lm kllJlm· da ar:amahw, Buna mukllbtl, k<)yu ArnElV1.lt ollllJII II-rtl'le!ilnln. ann.1I bl.'blPmm v(l nLntllllnln tl',Lr\lIri D1-

!3f1o!1etUn NUidJ.!)tJ n NIl'I\Ilt 'KllmllJ IdlAhml 'mkl!tt!n N~df' ,f."IIDI, 011 kIIynl'lgnnan ban yule!'llII! [lotru dl.lrtl!lt
nI!

lI!JI;::llm~l, S. lOt:! - 1011. \I'~ ibtL N~lIlJ;1a. 13: • 1. ya,lllnn,dA bylu'!'Illin N',lLT'I'Ilk. [(em a.l. Sofyll 'IrlLUII 0-

,ar1ln

Ille'h.I!G .. !Ir

,U~

MUUn m'Ut'HrlJjllfm

utU
50n

tl'lIlr.ll!hD'rJ,.in lIolP.btmut
!lSll' TIl¥lc. f.'Ildllll'l,

K.emiJ.l,
l.

IfIlII dilldlilill AWWJ.lW P&JI.I:tIII iitDl ..I!i. bulunm8ktl. t ,Ld1. Kmhl!illLT'l
Ikm ~d .. Urumda.n PII.p dahl IJIr
:um1llJ1

S ~92J

)'11-

SOnr. e.t'Kl.r: ~ mila Ull atJu tatut.'TII1 5151<-1L)'cn (. tuhl:l.bl) l mllkn.l(".5Lnd.lll Nnmlk Kemal, 1.8, ya",'nd Safload >8vllmdl. i!:rkell ~'l no\f'!ll eskl Ad l netl.:c: I mldlr. d~~ mi· dilr bllml~l'UZ Fal!:at 1I!taabuldlll l!'V1n! barlmu lhm I ec 11: kad!:If'

dlyr:

KOTtYdbill! Il[j~meml,. Balml lK~m J >lorlld VI\IJ:! rl1~.

mUJi:lI5ITLII Osmllrl SULst.l.rllrlill lIu y~ l!>)'iIdeU.,

b~'IlIl-1
I

tlyl!Jlno IIl1.kledlid l, Bd m ktept ell! oneal, 1111;!lrnc: o:Jkuy 'bll~n 1'1 i mix K moL. \iii IkJ. htu I!IQnrB tllllu !': d,to Nlllmik lCemallll bUtun mekh.p haydl. li"nlna:zo 11k tm..

uilltler ptenn,~. h.nA litH pl.C1L,m onl. .Jt'll.J11.IIU

nJ veJ'I'i'U,u. (SmleUIP NOm t, NamJk K~1Li.. S 13). O!l.lllln lrI:lIhnIm91JIiI: m>l!1ti'llLliialmftJ6; t.I.rllMn lIIen-

mel-'ham:

VI!

lII;!!k pt!11J1de

1(0

n li:t:-

elK

MUVAfFAklYEl1
-

ml4lJ'l!1.1. Itlv'lI)'I'lI'. liS 17 • 11.1) N'crlp FUll bi)'olojl:dn .. ,d"', lI'll~m1 1'0 haJll 'UIJ1 frj 1lI:hJ111 ItU!!lkm
'..iLlm1~II!

.n

·Rer G··' un~
~,,"..

.

.-

'... ,.
. ri·· ~;.. . ~I

l:z.mil'. I (A.A..,

~

.

.

On S~'tl~~':
-.

Ell!:ktl"ik 'lie: T:rl!.mvay y~.ii'!.de 'i h"l!.n A'hme'L 1.l'lIIn 1I·d'IIlde hie T~'I'k sMn'lkiir1 modele go_

$d\ ... miz' ~ lirk:C'li QlclIme b.ir 11 I!I.-

~dl.

ISDJi'r1l Ntlnnk
yJl~H1lI.

~I!-

k.adu' bu M· nEl.'1U"tocalmm l~lni'l t.c..rblyc ,Jillrll)"Ol'; 11 HII. Taribl HlirMllI.tta ~lZ· !list 'i4, TunmUl: n~ l'l1l~1l."1I 21l "Ileafl IILr t!lJlkldlndr:, fne-,tlllr cV wo YMut alliltra~ ['Iy~.1 kahn:Ml.nll1rlftllll ~II.'I~ ;"1'1'10' '¥11~ oltlllklaTl 1'1 a ,s(l,yll.lyor. i'il.IiJ:I,& nttlr:lIlE~. N~~Iil' FlUll R,11fL Iml'ltnl
't'l!it

en -.It.1

dt'lII'lIl1ine Inhlur etmeit !l'-Irtll~. Ilg d!:irt f1f'I1I!)'1 i!.n~ft.k, 1ti'U~Lly.ol'.!t HtJJbulil bUlUn hl!!yt'iIJKlo.r, Kl!mlllin iit!rt 11.1 B&lio;1Z:rt 1'lI,t1)esl!lm 1l1l'){II.1t my 1/' hlo mekte'l'lLno dllvarn

4111.... Iilll!!: yakln k:ahroIro nbk hi· IUlychtri g~nli:Nanu" Kem1ldC". hfr
ALIda ,J.dde-tll I'lqecl.nilU" u1ll1'14rl'mIJ ti'le.CaK ve >ltnII;; YLI LIlN! IIQ'.I'I , cVatM yalWt. Im!ltirr. Ildh, li:oNI.dl hayatmdl. I~T' ~D'_"'n

JIIIIl1In lIIfs:tnllliJ: 'IOaf!hiUi r:!ofya,iI:I. Bt1111iW" Iu.Z1lu'll ~ U ra.k kll:k m ~>rJ'>lIJnr' g1!ljjl n:llC'l bile l!liSA\'V1lr olunll.·

M.,

bJ.U~.
lmtrn.iFilI!
dllJl

l'1I!IZl

vcslk41 (l!nuubtrn·
ruzetm"kt~.n. I;I!'-

l'yLoml~

oldLl

!II'll

Ioolml ~1IYIl

Nfrll'r.
o.l!l.n

Du bldUlil

en cmllll

ill&.

-

--

-

re hir

lrt:lmN

Bod
Tram
i'iorIkiliJrlit.n J!l:1:'.·;o,~{"u Qtom~l.ll"'I'Jn

nlll.lva.ffak

f·c II hC:YC'1i
:dl'd)'IU,
I!lIll1m-m tu,t!

11' Ilrllb 'It tim olm,u,tur. YliluJlIdil

=

t bC'o un

mmmnu

mil] loc.rii.bd>:ri Ii ji_ml1z;!l1:'.

n"'l:\L~

Ill".

wdum

rdlyul':

I(J

IIY-

iii

rid a

bUI

fn

Y !,BIIlt;lIkuT.

~I uiU'Wfi I..iJ. lUll'!;' !:UT.I :fa 1110:-!{'r'lml.) !II'. )'lIbu ~ fa ccUI"!IO :l D. j!J'NIJifhm I.. ntlJ.~ plJfhym·, Odlllllll'Ao. i,\ld.~n; I:II'nun geH
I,JP:

li.o. III ft!kmh'hll"l

bl:u ~;dll1.hlnl": "rl~l .... l~lml ...1 ,r..:"lldlml, l i'OlIH:'I"U. U 11(1)IIID)
o,rUL

"'{ani Neeriyat:
.. RKAID'r\~;h.QIK'H Cl'ma! N ClIFln. bu klJffl1 U.I tlIlU!lIdr: ~'lICUlt m mu I!lmn lIeklzlnel
)1'111 i;Ok Z!l:hllflo Y I, 'lkml,Ur.

nm >lK'Clmfib kltabmdll 111.\ bll 'b6yl !Hr, Hamil!: J\:cllnllll1o dlltl' \Iydurn'll!. )'1 rIlrln i! ~ll onun mc\depto olCUmn.lIIl!.n nll.lltl adam 'oldtl:!tUn LI I h ~tm~'ld~n !:lIfmn:rtlr. N~II' 'P'!!';I;II~A'l!'rl NomLk i!(em.IIU .U.. Clrlrl,. !Iron~ .,'kutarl bu ctl]'l'l ("rt

EbUul~'

d'l!Ivrlnde de h&d~ elIul )'WId11"hllil k

m,u kaClannl :JCLnmemlz 11UIrm.
l'" ~:lt larn k'

[nm

knynadJ~1

I.aJir ~,a-a u:nlJ II II rt!lkctll Illan SI:J{yn. Nwm.k Kilo

K

lIiI3W11 !D.h.a

.da

Ji&yt.

!;I.:!tf .... bUmn

hayallftdlll ~rlltl'lasU lU:(!r~ 11\11:11.51dll& mlUeveeell'l 01 n NI1IIl1It KL"mnlln. hllll!lulf'J" Vel '~nl manDf I I'll! dohl Rotyll mIJlIltln.·

dlltJ

kom'J!lI r;:uJ)'nlOlrmrtllo

NAnl. h '" n,·.)iirr 'rllklll!llJ:

UI. n 1I.,n.llardllih

l!ik~rll'("tlo ,fill..lI, ,,",1l~ml;; "lnum1l·'I'U.· ,nn.ldut. 1~'11l ol .....ir.k ILl. IJ 1. utnnhullull!r 1 II~hltr 11 r'hl t

11._

Eu

liar !if If Imll!~. tl7!d m fllLlIIIYI mut

!.7JI! 1Ji'Z'. Nllmlk l-t!!mnUn _ . bUdlf,lmlZ ~"'Yl!tl, hl~ blr klll!l!. .DY Ui Ua l"mh I!d] emil1/. E. Mblyat l rihlnln buK11n kllbul Ltiltl WlUl mUIlMt lB.J'thellUdil". 0 ~alC!DN"mlk 1c ttamUIIlm~ KonlnJln "uItIYr:lUntn aClmJi adiDrl, dUll tCCllr-

'8'

mUll

tr 'l,IU'lYYOI:.

1~ .tILl!!' !lkUYllllUZ.

'll'lIilllllml !r'Il1l1l>K1i"'aJ.illrsl.', Rllm kClIlr!lIn l!;i!.I"l,lInrIllICU.n d~ nl'U,5).ct ~l ~.-.el PDf y1~ t.lll'u.,tJ, Kema1l 1I1r II! )'1J'r,III'IIJII olt,r. m - Klt.o.t:un!ln ::6 mrl:l !ay&'Il' I lubtlll1. pH:I!!,! za.nl.'I'1 IJI!l!o.menl ~I:ra Il'l~rin~' tllnlten Ibu EI~t ,n ,N>I::c:lp FIlZiI .,I}'III dl)'Dr: v .. • III Mdl :r1orl kcndl "ltllmU;: 1"ln- PIIpyill VI! t1htlmD.l K mcdil'\ vuI rIIdr1erinl 11k 111lYU odu. do tIIrlll!lm~dll!lll '\'0 bu:rll f. tdJllk· R mal, SD!Ylld d.1ltI trlr~olC 1,ltr lvlIQlzd!ll'l GtrClJlj)·9D'IJ1i In Nllmll( ,~rd.1l. dl~tmu mll!:l'lI.bblU SofyOl.l Kem I, Bot)' dt\ !rondI.31m:i y~1!Id bLr

mQJdlt dl:lIflidildel' Yllpm.t 0101' mu! Hl'mlk Kemel Gr.LIdn rlltdl! or· dl, tirmlll A rnp!;qI., Acrmcil bgri:lnd~. ortailll kendl..lJLnL" N'lIJTIlk", mnhlRIIIHl veN:!!, !m.manmm m(l,fhur ,ILL!"I bt!lt:.

ilIe. ke:!ldn

IntJbaJ r "I!.'hl!!
II'lntnla!i'1 du! hLlIdlm IIItmonln

VI!

dl!-

8'll3lllt'

m U 1'1 11M uld'D'. IlI.I l;Cr .,h,

N'oGlp Fnllm
nydl]darrn'lUlII!.

tlll!:el\!llll'
\'1/1'111"1'1'1'1

tudll'.
IJIm

Bununlfl kltabl, t.llhklk

I)cnll-er Nl!e'lp! Fa{olo:

Slolay.

Iso Pl!k

gO;;

o1dugu h~ulld

Ibrel o2m!l.i( bill·

kTi'l'lQltllln. yjln:! (llydalldD'.

.1. . l\.1'""J.AN

-4

--

(
~k~HiIH

..... TAN

•)
Ist~nbul uMeUIi Bu~Un

.2 .. 3.• 941

Kim~ Kiminl« Evlenmelidir?
'G1iz:eleo]"rr Ll;l!i:'Il'I iYlID~ 1l1dufunur; dim, ldml~ .~ennu::IJ!!IJJ'~"
m~"'LnJm 31M llIdr~>e'1'I1l1l1 dld:fDrum~ R1Mw II !J'~ud'IiI1I" I'tul,'gij .tlll!i_9:.': t;;lh 1i!HlIllk iPw<1l1 II_ kfU'!l'~lrlin II 1'1lj,J lirn~ IZf!1Ikr,1U1L, 1m!. kII.I'i.hl~lolz, .ull· hlmdInln k~me . I~

Sporculara Bu ~ekilde Bir lsnada Ne Liizum Var?
Brd!:'l! AI(~""l Tt!l'bl,lll!!lj C!!DI!I 1:D11'('lItijI'IU'
~fl

Cehenn em inden ,Na,sli,,- -Kurt,uld,um 1 Yazan:
....

Paris

Ia Tevll . IA,UKCV
...... 5, .....

1- CHj:rumcoHk, kill 'lklU'. !!LA liD. lim Irnoiklmo; ""0 l~rn"WnnHr.
,g'Ii!Dn

frlI tHll1' h"),iI'tl I"@hll B. 2:1)"11 Atl!~n,
Illoall ,I\dlll

.It. hem Bl!den "It'i:'I"D.ly!::51 D1rt'k t:ttrllla'lhill ,!;Olt tllnn bll' 'Va2;~YlI!te

t......

po;lllllllJ:dlr. WU uilti'Ln ,n! . U.l1r. Onu
I!;uullilllr'.

~lIk Jdl.IftoWIttn1l;!D fficlln
I: hOI:

ahlbl,

I!.4!Jlg'ln ,o,Iml)'1LD KnI",

.

hft' [Id tan'h dill "Wi:'

I

(3-

2Ye-nr,,11Ii bent !II i!rllll'. 'ClinloiOI IIfoI:amlil~ p;!I~ hlr l:.i:lirdll<'!'l \'&r, 1>1.IIa uw,:.m. OirilMil'l!m benl klPndlQrtU: pr, oIffillm !~lIk IkJ" .j;'ar!:IJ'.
!K'I8IIIl]!I

1!lI"'lldlrl~r. 5 - Hnl)'.lI.fl'i!n"'Il 1!1r h,,. _. II J1'I e lfI<elol:li'; ....h,.IIIJI IlulE t.Wll!m k;(!ni.ll'4n.ll:'ll !.Iiili" yllk'c ,-'r{ol'rWe" Un. ~11 ~lILI .... rlln ll'LllnI'Ilm Mhm .'!II'lin,. ffi.y, ..,1 1'Yft-DJ lilrlll:kl!!! u'lt oUllt'D· dIrk!",

gllZL'lr Ind!!I,1 .gll!n~llg )'er!ll~ d~llimlUjl v.o blBJl de gcn,:lltl klnll.L§ ~ululllrn )'iliI:l indan V;;! tmluDIlYlDr. HIli }Il!:nllmed 1'1 ve Iil.tU!! l)erlllN!:rll'k ben im bu yu:trYIl ~'orrillA lrn dUn kU eeDlmltn trrnb.: pcreullinm. ~ugUnUn dELhi Hydetmildrll .bu.abu1 'Iamp-I~'&blmdnn Ii>Qnru., {emu ~II. bLLllllndh"l- ll1!i1.rullerlnl. gen~ltI II.hltkl!!l%ilp n.z&ii:an ~ktJujllllU'. ~m hlr o,;ott ldlllllCll' den, m tb\Y!- lI~k bn k. ILIl " bn.Ii!;)I1I IJillWl I l.- J'l!m]u~nu bugi)n kendl tadllHlrid.3 btanlilul m!ll tclll!l'orll I nl rdan RlnLI)'O- tlnnll!klt Ith i!!!1 -n S, Zlya A~. rll.E kl, g-tnl; II ~II! i<rnr"I )'<Ipillm b1.I hUflln j;cmr;ljtLn t)rJ!lndc nIUn!CIY!l mllh tt"IIU 1111 "::an;uill1fU:! k.1 II ~ Vol! mill: III mWG4fllt lewll meray~i'!Il2: jllJ'lll.tl1Ll' I'Ipgr t!Lk rl "mlllm~' \{ruhr 0:1:1' Ilhl~cz b~1' harc'K!>lLfl aflr- tim Mnn,

Ba,ikta,ll Kar~lla'ly'or

,Beq Gidecegim., Ha pde Olsa Vine Gblecegim, GQlrec _ksi Dlz
P'!lk,ben IlZin 'll'ulydlnJz:li

.r :"

~nl1l1

~"'Hr.

bel'll

¥-

bir im'lil.n IIlarak KflI"IIllTIll2ldll. dYrmllLkta.d [1', !IJ~Ji<;lLtlf'l !!II.! 1'13tI:'I1il'ctl luir-,I!lI11I" B, ZIYIl J\ t ,ll'! ylI.Zlliffil flkuyanlnr rei t!:'krilr l!J.unu)\'Z'!l L 4~'d!!t l!itmck VI!! OIlLlln Bl!den '1'.ar'blyo.sL C:el't~1 D!«ktnl IIIUt.un1al'd :'r'pr." :111'1!kblr ~U[rmAt! :nwn.Jtta kflTlu~~ultUnl.l! ~re. tct olmulJtul". celttir. Bgi al] bll)'1'eUl ditl.J~ I~ Hrr fl!!yderw tli"V1!1 bU' rl!TImi!k 1!l,Uyor1a:
lICkLllYI

YI'I!hldop (I!I'I,. hit tcdr YII.,m41 rill! kh Ill!" in:l'Lnl 1.Iyttndn lllI,lrr.

vc

If~ !!ll.hnd.u kllllnl"

::Ilm~. yIl,pJ.Ii.LeiiIl:Or. ~:o.:!l Tru:arun MI,n:mJb:';:1 !l]tmdBi k bu mU&I,)tl:kAY& ~1~lIml muhi!!IHlnln I/i!:lyle 'err killtire UI ~Ikmncfll KUII'\!.I!tlemublemtl gtil'!J.lml!ltledl'!": CUm!:
'II'!U,

I

'bJ.mIlSl',eJdlde ,g&l!er nk 1JtJ.daru:.. a Barllne; gdriCluun:81 obLl:L I!!dl. YOl1.lm. ¥flkII. 1::!:lZc ~mIJ' \'&11': T1.IrIt[yeYIl g!dec:ck: hI'ij I"Ilm.l!ye vLIi!! "flr~b!nJl'«lk ~If:, ~.a kl!t ben leknJ.r l!devJ.m Ifi:ltm~
kI,

dt!n rfca od.erlerdl-

H!!.hI ttalYll!IJl'

Yun&nl~1ta.M.

hDc:umu

TllrldycruJ'

mlll\l'kJLIII ;OK d~ mual.u bUsDUlUn dutym j~
E1dPliUI1

Il.lltiklqtll'mlllll. ut.lJrm'4t!, Ohlli"

'DJ'TIIDUleIL

J.ki

a,)llD"1l11

IIIlI"i'iI!'l

QCll&P

liIirllln I" k&PIt:.L!lI h.u- "'bah Gntlnden !lo!.l:UI!:M dKlR':h:I:IIIJ m vaklt.:

Iii!.

t~k:1I

'I. namma !tm lnlrzda konu_"mal~
g&.terme!llcllr_

~O!IM'lCt fil

BId!!lIl TerblYBSI Cen(!ol DlR1cll.brlU-

til T"m"

Ya,Zl ml,
r
Yazan:

Tura

ml

?

B Zly Aotqi". bu Yl.pt.lg-1 bU'ckl! t: ''e bllblWmJlD .~ 1.01. terlCcdcn .. ",nbl'mI GOn"'; bir gOl'll:I11I;: lJLrllk gtinn o inC' lJJ· 1111 11M amm:la l'! kad [" h!l.kh oldJ.1-o 1 tilInbuJ, BDI Ie tI Ie n 'o' '1".' IICdrrt F~lrJull. lISan5Qlc1en ulrr.i. Etcr ~ tumllZll, I!.n kUVIlc:UI bill' mUtlLl olW'ak timal vBTl'll.ly!)nlZ. Dim d!- kaydeUldJJ.n~ mi~'1!Cek oluf".'!!a.n blllDU )'IiIIZ'!! ml luVoIII: ken kcInJl :sonlu; tunn:: gtbl. 11 kllMm lcl'lIt h1!')'i!itl g.!5!1te.l'lllIblllI-. 1 - 2,3.13-11p!lZ:ar gUnLi ya:pI]IlClI-K ra m.l He byIn 1.'decC'~m rrnll.QJn - sti)1l _Icayun, )hLvnrn'\- KIIC;U nktl 1nl. Ida.r I, REIlI!!ITl KnlTllIl~ ri!!!!ll l:!11 ec.santJ II'lllJnl g.tO!lt~rm I,tll'? OI'1:!e.!lt g-!lrq ~Ige blrln.r:1Ilglnl! IJIlrn· rglru \;l:'i'dJ.n ml? .iBLlllln ,,",tr slWll1,[!Ut~l11Eo TUrk BjlQrul"ldll :btl!J.rllk blr nllhm~t 1'1. MU!lH11J.tTI, CaJel'll!r~ lllri 1l!}llJIlI'B yE!.ZIlD gIIl"!!~;,:llo:l' ~tirult ~d VI!: ~'en 1m' lln"tl re !!UnA, hI1' I1l'tl';;:lil ""6!["me~u kMlmL~ef1. '1'1:1 do1:ia "h:j!,~erlnl V(l nk!!:· \III! 1P,illLl'o:!t 6(!11",bUI:lr blr lII~rl olmlliEm I!'dl!ell!'k.l~r;:'llr: ~, 41:1'. ~m:m UAlld'rm ILrl.ik. Zin, bu ot;'EI.bll' Iwor:mln 11m e~ t:inll! hllyret lerinl tanrftn, '1'''' on]....ltn nn!ll Mehm~t CYOban. S !lmsunllJl .AbDlU b~~ 1!..1lZ1J.rn )'oJoi lamarn b.i I" . ISI!Dcdh' ik,VfIJII !!dIp gtIri'Lll!ll1Trl'tr bl[ml ollli~dJ., !lIUnl.ln rnl:!t, St:lyllk MIli!lWII, ,Afi1"l1!1'l, I1Im!l~I. ~trn iIm'IeJli: lhlln1 kiln t'lllfll d lr. bu OlL.. Z.!IIIlII.oonim &j' CInIdEltJe ... dJyor. Pek M.tJ. bDirSm III u.vaJlJ Sir m~Ul" olnrak 11111 '" bWlJndl.!l- ~pDmu]lUn'u. bl.lgiinUn IdlU'!l .adamlll. Rtfik. tTU!lI!!;yln, ..rOIl', All Ailml!lt, HIl· - MIL &IlJ1Mln flltmda.n 1xlri I'li<; "II' M'leklldii H:ll mn kalkmaz Vol: ~ lqldlA.t.s. 1r~nd~!l11"1 I., d«- 1t1t1L! ('t· run 1111,1 l'Ul"I, Z!'ki, AlL, Mu"Wa QaIt:rlr,BIlk1r, Yainill btl' 1'W CIU'UIl'IT6lklyor, Iroll.. muhlJ ~t elmedim. iunu t~!{li. tl d hlK; iJUpl1l!.!1lz BJ"'l:U etmcmll!ktll!n l:eld:runedL~1 futbol a.leylltarYusu! Ar.1 n. HaHl. Ikk~, AhmcL I .. M1e l"lP. burul ~II! yap deme· Ilfmm. IZllteslnl, kalaluda.n IIllmek gig! blr vaziyete srrkmazdl. c;:u,krr, !sa, l.!lIDa.L1, J,.tanol, Cevd.1lt &tdengl! U ml '? dim. Y..-m ytr'IiIiYI tiiU. 2:v1811Jll'j Dller blr nokt y~ d II\IUot atml!lk d~l"!.~~ lie gn:;rClK~ntl De ~1l.JJ KUr;;Uk Htlaty1n. -Eva!; 'bu ..ok karl.,rk b1r isim uma:run gLldt Evlrn U'lIk.! .. YR~1"DTL .dukel"l sOl: I;JlcarNl B, ZI· IIlUY0rllz. II. Zlya. At~" blJl ya.2:I.!Imln 2 - Tart.! !lant 11 ,,"con12 ye I(adeli] ml'! ~dt Cf'n.p 'ljiln!J: blr kllMlnlJc. !'I))gn::ullHl blr mez!l.t darlirr. FJl](il.t !bu. ~"'I 1iI1£' aile I~ml. - PUJ: ~' .. m~lr oj LT k gi:K!teorlYPJ"·. .!;lllrl!d'il B. ;lo _ MLlI>[lb&k&lU'a. tam !llillt 111 te tal'ibIlIe< ~mi" tolr ~m, SlJ dellw. '1;Apari:mlLtla ~Ller. Ma::ld'1! htZlyll.Y.u. bll' BUll.! Jemmk l!!tI:t"llll!r:;rI~ ba1IRnll.l:"akm. lI: l'!!Ikt 1:111' d.~e'boy Iillesl:ntl JJtiimIlU'p. miln OOUJJ"N5 rsitti:lil:tI IIted1. N.ecdiel Buglln. HpDr .!I1l.h IllB'l"TI'tr'lll. rr,: IJr:'kl'," M4. !kI klIo tflleram! li'ardrr. Etrdliidl ITIuh.aHikludll IbU)'Ok yru:-B.r Fcortctun paiI'WnmU o;dlvt'iIL dill!!] e.1" oll.lyor, 'klrLIf.fli"rkm]:z: nti' za.ma.n kklEld" 1:"d4~u, bu lsJ.mh! Il'fIMlI!t - IDur bil1'11.E dedi. Ami! e'lmc ... 4JkAyett,= truIU:I'II!1Jituml.l,l ~bl I::!lr m!!lm~ •. 1T.z.,'\R: DUolltl cTUrlol &porun s.n.InIe hIiU~Il'ldanm VIH". Ktmin '-i'lt m h ULM' d~n[lY!H'!EL, bunulIlI me0 MJcle b8bQelguD Cevd~UD b&tlt zly 'ba.:;tka ati!!!! lAZImt b~· ie 1!!I'fI1mlfi4,.: UIV \la';:U~ ot.u1j~tI dllhll rlYlI.dll, kl!lp IdllLl'!I!f:i1e.VII%DIltz, lI£:r"Up ha~1 0111.renmek IBtiJ'oilltii. Bufiu eOyI e.. fOVh:neceflln. rJnOi!' d£t1I. b(r term Ilu I"l~l'i lIl:rgrn.ruzc IIkU - Bi-l!.Yo! RaydL .Arhk gldip yaVn;dyi.lt y.DoZliUn da eorvel sen[ ~ fUl'aY.~ledem.1yen '"e ~l'i.re!llz eJIi!1'dt ~U"r1i1:n "'It ~pnL\llIr, tahJUmlJlok. R~t~ U)"lI BD'IiH W ~_ Bu lq.kluJndJr II' m ~ne R.kameLIII' ~.liyu.n tc~kUlt.tlIi f cJ. ItnllllJj'rl kIll. ber bel' ol{l.Il'lJ.C IU'JSerClengo;:tl ~_ mn:d n ~%Ur &111"1:. IIIm!I. Hayd..L ~t t&ll~f'rl"n ell !!.:gll mJdlr? K1I':mal ON&N ,f'Coln KIDru: 1I1n1bdilo tiptil. YiIIldakl aIX!k ~ aa. 1WIC1Q~
1!.Ill, ana

Ilz •• DII.MA,.

klI :.IY8, b8JIkn .. tq Itwm demllJltlk. m.l~, yo'kl!lll C L'nl!1 DlulctolJ.rll.ll,1:! ter- HCoI' ZIImal'l Iddla l~ttll1mU: glb!. DU edllocl!k Llr, Beliklafm Zi,..te-fi I!:UmIlJ1 {l11EI1II'I!i rru 1'~tm"tIli'? dEl g<fItIte.C'JTII.,t1rkl, II YlrI glinMal et· aer,~k't.rqhll].r, farnll'l:,'go r;;lkarL hi· ralma bu !lIln 1~lnlill! yeU.,l!n adam~l!.IU;IHI bilrrnelkJ1iJ IUllun[hl~UZ IlIrl topll}Wl1 2lJlfUl", Bunun j~lmnr krmhlrJ "erll!!ll'tl bu ak~;yn f'o.r'kot£l· 'il'e hOllnl.l IIIoly 'llhdll.n en. IItllLk: blr 'fI.IP\ler!fi:l!lU~l' 11'0 blJL auII!!l'leml!k ifOyle a!! It!lr Zi}'~el ~!!mb:; olmT!I&rI 1lI11y.m j:l'!!ftllr&Un. blJ.- kl, Til.rlc !I,porondn romUe mU'IIfil'tak:ljeUH'inl teall ed.l!!I!Iul'I!IlII1. y~rlml2id«l dllloll IIH'mlYllr!Lk. gUn I~l ib&llIlnd buluntlillgu gcn,celden:Ur, 111li. Itliikillll d U~ k, l III!>' I fiI''1'1(· mUt m&d,i)o'en gerU 1r'O~,

flo)' U n.elal. tJq 'YfIZIYll B~ I:abll. l<e,uU mUt.a]&!!1 nl "Tfik DI1 yii,z,.

DUn, su ha~It:dUm!l1 1.4zitn gl!len d!O.VII olBl"l'lk,. TtlrM "poruna. ball-

- '1I'llruk. Lebtp' usa, En·· KUIjjIl'lt 1I'1knlt. SaJlhattm, BWC;)lm&l'l. iyazU, Flkr!!~t. ,fnyll.h Bcyulll rm Yllpac:.aklan DlJ mllh.bakii ber hal.di! allikll ILLIil tnkJ.p

- Ya !:i ~ %LLhU!roduse?

,iWIa.r bit .bMjp yere d

~

.Ma.d!!m.
'IV&r'

a:--llI!r mazdt.

mn

AnkJllJ'ad&n yen~uDllI'e Mmd.yr LLl'lut-

E:

t.

- 0 ,,&kIt. trilrlldBl:I ~btr t1Gnl!lZl!inlz.

r..lmdan:

Nlhall'!!t blZlm Ttlrk talebe· 1m bt.&QbUlIIII ~tmli7ltra Fakat bll" rnUdd~l IIOnn!. 'I!lu'ky, llli!;lm lion !ICo! 011 h
II.!!

BEn
l'J'Mp

te olal

g'ld~el:'lm clIyMdum. yinl!i ,.dcCl:gun. Co~

de cfaJ'IJJI Dldti,lu

hal-

r~~IuIIr'LlI:.. HlMiI!tll~ gUt;lUkJl!~ mUcaclri::l.e MllErlmi '11.!1hn, kl.!VVI! llrmddnnlt. ceSiMl!tlm!
1urmQ.lrll:.:jh.

Zlhnlm~f:

bir

N

a.t

*

Lek .ar:u .'ard1: Gltm '!<t. g.LLml!lk. g1t.mek... HIlYlll:rm ~ma hJle Olllll vllb!1I 19prnklru"mlll blr kere

~1lI ettlQ1 w&t!..an hllr tan.r. g~ ,!'unl!rl de l:MkAmilz 'Dldutunu II:Iylll yorl .. rd:1. Ben ",1alarLn 'l'lIt ,cevabI·
TiU UQ't1l.lT11111l

rile. Tlkkllm!1 kat'lyen \lol!lnnil!dlklu1n1. b&tttI

bqlur \1m: AJmwllntl

ko. V1I9me.Ic... IGtlrUmde tel' Yl:l~tu. TanldllDn 1,,!!Ml
le gorml:k BUlUn t.rrabln~, bulduty IlIt.emlyordufIl,

w,ka

blr
bi-

P&rlsli!m !hill' Fran: Y. gl!,!;mek r:1.RI!!r~nl U'IL!JUmtllya Ik.vu vU1ilLrn iIItimat I'ttiBim

rlhtlmaJ:U1l

d~oI!nk

dylUyontum.
bl%!'l'l.t.;:1!!I
bu.IIlC'at'rl'!ll

Idmlllllere l1krlml De!!tJa.mnd n blrlnJn banEl lII:~mu; yolunu

bir C1lntln tMlte~erlnl. 1:1' a.k~mLarr Ankara rlldyo
m

gUrou,

Ij;&l:e l~lnlj'j

p..,k 'YI V'J: mUkemmel lnnlm!!rLn.1 .QlnU}'erel!; 'lie, lrm.lnl bUmecll!!oOl:l!l-

man I~:rtlillde],ri dlLr !;'Ii!lilII:Ul<!tl.

tl!mLD rUI. TTlmt!!l AlIP..I tdtrhll! kllOrado lJu h~c!;~t;I-

kln.e ~flll'l}'on:lum.

tlm

bu !lli.ym ... tam:l~unrJ1 " rlnde !;'e Se!IIlfli11l ruh'l daimll Y!!!l'l!n h'l" k\lVl,'l!t vllrdL .'lrl!S~ b!!l dntl'll nl!l'Kellln

UmH.

nln k.1Tde'l'l pOJ:Lmtit, Onu ~t'llf.I :£lealrLun. 0 polLan "il"kaJi: pn-'l, 'Ife"o rUlm:1!' 0 ben ~ lur ytII" nndlLn, AI· man iF'ran"!.!:!llndan F".,J,iIl'Z FnLn·
IIBlImli.

"u1!o1j-

rehml.

B'O:U 'I'Il:rkfye-

yi: ;"vrllml~tl.

AClIb.a Tlirkly '1'1 • ~11'ec:tk ml? Blr~okl rl

ge!;lr=c:eIHI. Fakat ya 11'&1 Lz IIlmry.a.c:a.k_

ta

~D

Il II Pl!rts giJ.Zdclertn:llI

neJrJyallns

Ie ptlELral!; TEl:rkly.enll'l mltl"'cre k.a.WdItJ ndan I!tiph~ !:>I!Ijyorlum.. Tat&nD'l1a.d.Igun hl!'!rk~c ga.zet~l ere InllLom ELm III 1ll"II'1.I, h.a'kIICflt1 titrC'nmek LlltlyQJ"IfU"SoIiAnk.li.ra ra.dyoaunu d~nJemeler'l"'1 t1.valy~ I!=
"'e

ro.~~

Nc r,'Me PlertbUl'il' t IIIJ'pmdilo bUlan C:bl~eler!J"ll <I • l:Io:D"&kIl.,.lli r

bul"'U-dan

l1tt--ck.
Hllr

fmdlJ.'M.l'f'rnn:J.a.,<l

11ic: llnrn,.- Sir KUll

IIIldltnn

*

If:Cillrse M4Hlly&)'IL. gldllfr:', bIT V!IIPId' ;:'1ll'«I1.nD lIlaJuhr. liIah~ Obrn&ZR blr b.alI!k'Ol gemlille de iltJ';,nlad.. n r;;Ikllcr ... SEillll'B.lDnl cia ta.Lih.iI: in.uaklyllirum. Rtlyamda Atat1lJrk hen! elUe (6tU reugtnl voetrnl!ldl ml ~ NUll III· N. gld.~ktlm. Dk ha.rta d.h", ~tL :mr 1I.EI.'b&b k&p~J UZWI ;arl, lJ bl:r mel!:tl.lp gtlirdL iU;i:qn: ltal ya. !lef r~t1ndeJ:l.; paaa~rtul'illlr be' rt.~r orayll. mtlnll:a t:lml y&Z:lyor I~dl. Od b'U~
a,Y bekll:!dUlt..e1l
601,

rlLyonlum

Zatel1 pek I/:ok kIm!!l!lu An}{IH'l!.ntrl Fc~a 1le-~rlyIllUnI taklp eltlkluin.1 !!lIylUJlJrlarr:b. T8rk.lenn A\'I'IJplLd en C'~r

bMi' mUlct o1d.\ilcJr.nru, hie' IJIir mWI!tin T-tlrklerl k.al'kutamadIt:zIII MYl'etle

-

Sey!·,
1IJiH:1 I~_

d.yoI- Kirdi.

l.!li"'11 I!di~·m"la.nb.

-

llayu!.. rOe'rdet mt? ....
10 Ii.. *fiI!... 'VC;mIim delbgin btl rtI ? 1J!I!l1in gibi karanm: lbir de3em

ve:rmltti. Ym:~a. 'I!IU.JUIlCollL to!ilJDdi. BabaaQ\ltfl SOn iIrlz] ar! a.klma geldJ; Ba.ll!Uli ~VodIl!it

dlJ::!Unf:e:.:n

M

actde

k:l.rul'1n~

pak

~blJik

Bugiin,
Soldan
alb
=

ARAY

Sinemas,rn,ja

gazel:.Mlnl II1nln ni:: 51z: clil! l:Iel:ILm Iflbl n.~ n U'I'i b!I.fIID~ Ilrt aynlllTIllIZIImIZ. n1:JOr. dum.

-

y" 1'ilrk;~e re.dy.o

T1i 'b'lll mf'ktubun

hl!..!fIT aJ met I Ol liIu~nll cnadJ:m, Sevln(:'lm'i1.err. ~ lll!l"!:mll en y&., bo!!&lldl. JIo.lt.lOrkt]

- Kuar
Do

Se:rdt1lgu;lJ. 'iE:vwl.e.nlnce b.trIU~l.!i ORa bOyle .IiI't&p MKektl, &kktop yu.

'~di~:~!iiiirift~)wOi-

',~"""';...,...., ..-"",",""""" -

-fa: 1 2-

kdl lliiilrm.OOim

C&m.

y&tm&ll: 'lie ~'lIIn&k iJJtedltl hallndm Delii iodU. FakaL. b.s:.ba5lMl b:u m'llt.ait h tlAhoa 5'~l'tifrerl lea ql!l11ld& d.uroLl!, ll:Ic.£! v~ :t:IIoY~f vUcl!ldunu "
1i<Lnll'l

M etran
~tde
bab~ - D~nJe,

1i!Y1o'~

gaz!ennl otu t Mil. Ot!UIM. gitmil!k.

di~ Ymlll'l I}U lIha:yJ: slt.!N:akll. ~t:lde S~r1I~gl!l§itt~ •• DutUnUyDnlu. II.. ~Ln C'l!m; klIz.. !U' d:imJ.. deglftll"lyorha? KOM-

DAve.

Onlil a;;lk 'illl.! BQyWc. - B&.bt.iy1u".

flori/ Haberleri:

, '"

~11

Ilk. :1 - C!u'! - Kaclm !.finl, 1. - Blr adel - Sno:Hl, K.rl • KrytneU1.

ualli...l~rin

6~

EIUIlJeTli - HUkllrr1.d:u&

mah.!lu.!l

y~lp~1c k Zam

aail-rina

ifielC.}1 rnantoyu

'i;II!&I'dJ

yll.kl.ill!h, t.., dedi v.;, bana

l!Ji&rut, 7 1\lan - bel blIUlft1,I. S )'11 varm,;:,a II1i12'i1l1u·tru dett\lUrmer eil'i'e - CIJ:zj - Ze:h.Ir glbl. '9 =;illl • leMnll! J>ebl"fp n~? .. Raps, ~K~j G'dLJ'l« !llyt.h I!Ihr,rM • .;:!ch: ke.lklL 'i'Jl2! 1'l13&1i IIW'I AAker • Io.rMVlJU\l.ktu; bill" ~i!:onlmc II tuni u. Yl!-~ bclUjlillldr: 1oO !1M. 11 - Kunun i_i:illdcld uZ'LwllL'!"M. St.rd~nt;:e;l~. A:5i1J111'6UI! kAltmt· E'dat. lnra.'k:ll. .l\lie ga:rlp d:rlmdL Ya.zma. sr d.e. .&1l;ttL T~kra'!" lcal.l!'lI'Ii yud.L; ftr!k:L .. Ab! iPlte gbcl biJr lIiim ... Nil! de hl&y YlIoZllryOf. SOru'a uJdl, "'tIl ])1": 1 ~rllrlu,2: .BUyUiot - :htWljI, 3Bir prtYG'.nm1:ler ~ 'Ytal1fI'IU%Ur tllr kr.rnr, -1 - Oemtrden ei>'I'Il-];l. I!ii YIUIh.rd.nm

MaariE mi.idiriye:li 9-40 !lenetri1"l-' de ~aITI gDrm.~5i ~Olkil1"rijr- ~rm mllll!lll.1,mler1l'L lute:smi 'h~'z1flaml:l!_ hr. Li,ted~ 550 MLiallimin i.m!.J. vi!rdll'; lisle l<l:5dlk edllmelt iiu· re Ve:k.;.je:te gandc:riic:c:ektir,
1IlC:5ind..::
eEl

~

rLMlr U:r0C4dlil lj;lnch:)'lim, Dvtru- h1l_ RIUI. dill kctddOt Ddiyonnn_ Bili;YonJm bu. ,pe'k:
VeJ"."

Btr

t.s - Detnflk.
te-

*

Mural

mudlT

mD;J:1a:nna.

ell "lam

9'1< r !le-

)'&13'11110-

Itl%'um8'Ill bl r iCY. Fak: t I!'Umd, d R:I1It! de. C y(lel de ~1 deIJkartlllur, ilWIl Iii e sutmll , z.: ki, JIc~ll.m iiI!! mevitJkti, '&i!!n'el:h:ri ~',lr, JJftalnJ:o d-l! 1i1l~1>et"1amI... h i.li.mJ de :oiIt~Clrum. Y~nu; hang"ini intiblip edKetimi bilifrnJjllrum. r,tc Imn. bir tlli'ltl k:1tf'M Vel'emJ:r,.TOhml, Brimn hcJmar ~ll~ luI d~n-

ttL··

rt~ Ii!!. hOll!. Blrdm YwnrUklan.n] duvara
tu-matn
-

I:dre kaJJd:r, VlilI"lU'llc. b&

Ylknl.1Lli: - Bir OT'n~.k. 6 Dl!!mLryolu • LiLh2l'a - sa, am.zJ.. 7 - MfI..l1dB yB'IIl"WIU - ~.

hR~U'J::

Zablta Haberler;:

Ii:'IerlnJn 41tm.Me VEY" Yli~"! ~ Dr ~!I'y 1'1'111 Ke'ml4rll!! l!.il:.uII'1.f1e: Vol! dak!l Imum - l:'&Um"-ldo btl:' kOOltUl, oldl!l ~ &hateD!: mom ~kIII "1'., - HII-YIIr babl.CltJrm._ FIlkiIt, dD- 11 - S'Ilclml. DUiIIo"HUBULMA()AN[N HALLJ !jtl.ndUm, ku"iirnnl d'eotl,tU-dlmr R!r1. SiiJdall up: 1 SinpJlIrlr, 2 luLle nlenec.l!gfm_ .. Sndi - Dana, :!. bmun - Ap - Ay .{ - Fare - Ltlhnr, 5 Net - Ee -

~Ilba~,

BII'

IIZVlmr.uz.

'9 _.

8 - Cexlrre. - BeyTN1A eUriek. 111-

isimleril'li te!!hit ctmr:gc b ~I mll!llr. l"e,bit fila iyeti O~uT1lu~ddU !:atile skein dl!:~ '!;'am ecI!«ek vc: Mzlrl"'If'IflA;lIk kl~ dl!:Dn za.mlTll c~t:Yl:Ii. Eyliildl! .anu.. teloe£ oLrnL'lk ineTc Maanf Vc:ka,· ~c:1.lru! g1i noel ~ ril~c ~kt if. ... KQyl~l'de-n. eg..tme:n 'OI;.rneil!
mc:mur

mualilmle:rUL

Siz. 6 kallL. 8 lit. 10 IOn -

Ay - .4t. 'l' -

ReIman - u-

fetti,leri VIIl!:iIdrrini Itlren::::k 1:1. liJ.nbull:l. di;i.nmuD[<::r \'e lIeS:t.Lkled ~gil.rnl:nler-In i wlerini Mi!Il!Iri! rnu.clliyetillle bildi:rmi crdlr. Balosul

~ilefl

ilk

tedri.nt

m1,i-

Sarho~,Sofar 'Otomobilife

A.l~b8nd ... '9 - RUh - D.BlUl!McLrnCl. ,U - T'DfllI'! -

Ak Yubrdall 1'IIJ4ti'fB: 1 - Sit • AflU'(lt, :2: SDmlln yolu, 3 - 1d!ltl'o •
IU.nW'. ol Nirnllll: - Ab AnadWl ~ ,S AdaJet -

DUn :sa.bah lI;wt 5,3(1 .&ltalarmd GlIlut.ada IK r-a.kijy k~l.Ihlil!!l garl:p blr hMl.s:-e Oll'nIJ.t, blr lliomobIT !;Jk kop?tiden I...rak, f mIJiltJ.r,

At;lk Kopriiden De·nize Ur;arken Kurtarlldl
~dl IstetkCJ1 dW"dut'QI !:iiI" .k=aIlDl i!lnllne gOl;Upol..., mim\lItlarr V>II.kay. ilIl lmymu,,11II.r ve Mi!lirelta raIn f&brIkB.. lin ILlt oJdutu .:t.nlaqilan otomQbllln '12fj!j['i] Buhayr nk&by&!l;'U :kgr:i!Jm,. Is. gotitUmli,:!!I!rd1r.
Ceif:1l

Nru..

• .Bo. ~ 'i -

'PaplI'!;

=

o-

UII - Do, & -

Ra. - tJlrt.e.,

10 -

Un - Ka.lm, Afi - Eda.

_

:rtte

:r tap-

Dedi.

Nil! ~

~.. hdP;, ~~

II rn!f
(.0'((

u., -

Soy - Artm.

lt~mrU " r!il!llin illr1tU\fOnun. 11- O"tUytl n,,·udl. GI!i!::Il.U .tnl glblillo(b mil? To-

Olin gnc Tllktim B(!lediyl!' bah~~:rindc: Cum_huriJ.'t-t He..Ik P T· tiilli. !l!ila.nrhu! merltl!~ ta rn hndan. "ent'imi:l:ddi Hellteovh:ri i~ bi.r bahn vCiilmi,tir. BalQd~ VI!.IL liilfi Klr!lu" Piisti B 'ani RC§at ML ~oilu. ve: HaJkl!:vll!:ri r~islU"iI=-, dlge:( bu' t.akun ~z'd uv;u bu·
II.I.iUIlU.!Jlur.

mom:: No
!:Men

upll

,'pek-

San, ;1 III .~

reo

bP,

o

I((QnrJl yllUllluldon.. CeGlC d .. ym b!l'11'1:l dllmnml$L s.bllhterIJld~Ti. ~I bIl,yl_ '1l1'l, be1IdIyoi'=

--_'--~
Konb-oli:i
belerllll'u1 I!taflbul
1)1;)£-

bt&n1lUl

Vi.lM '!'U ~(!kLl\clr,; ~ctll!y.an ~trn~~ic; !!I .tlil.hl1llin 1I111C8~B.I'anl ~lrt;]: li.r~!k :kQPrt.lCle-n den.:!: !,I~taliL1'm.QI g«m~.me ne:uret 1r;ln brt..raobul Llrnll.ll fIiIkOlll~a.lLt.rlJltl'''n Sulk:h TWianIbt!k.. Tu~l 07..dngu. JroPl'llnUn Karak6y lar f nd n fl<In IIIUratl~ ,gelTn k'l. olan b r otomobll g,o:irerek durdu II; j~1n lI!Ucrin'IJ[)11 gl!ll!n hr:r 'Ieyl yapmlC'lar, fMaI. :fIJiQrIl' M,Ilh:r1n1 I,fIUlnmern u,Tero 101". "lItt

Yllp:dan tlillklkaitl:&. B~n CUe bir k&dlnla Ij-t'fti.l' Im:rlclnll ~!;lr!:'k egIenJp I;;;tlkl W11~ttD-.

dlln gI_
0-

dll. F~t; .IdmedJ" 'Bll:" dD.lm '!r1ll'll1fl!

iB.oi\l!lltl:g
I(cl~JbOlll.

Q<

I~· ..

lLemoollli:l:o 10 IiB1'I :r m!ll. 'l:Io9 I":fI.I« IlIItMJ bulumTlu,lur, Sab, 11 oe-rken BWlI!., k,a.. dmr qeh.ro g.eUrl(!tIllC mrLO b~. or&d!ln otomobUi fllbrlk:.a lI..... plf'..n. nIn baberl, ~Im~dalfl ga."'1- bll'RikmlLK Jo;ln ~n lliJ.nt.tle J.tCNlt;urntr,;'iI. ~

Oda bh:mo-klDe:1'III v;p;;b. il".a1q,~ hnlm kenLilI.lniD ~t·mnlt; etmnnl J5iudhn,. IIIDIto IIdJrn;ro
'ROIn

berle:r1n:l :nhhl blLkl:lMd~ ~lkt bl" !lUratt!! JlQon J;roll' bl&'\'lllJ'l'lllru. :zr4b!t:".l ibl'!oedlycr WI:m!ltn<,m(,:51nr:l aylun bLr hniP drr, H5rUl1m bGrbitr dllkJItLnlQ..n h ](. kUida IfUWLl muum!l.le nIlllml.kt:a-

lb'l ~

balUtlll_lJ'Q:r, DILIIDY. riki.rdL~

~I
B

lij:rdlbr~ kr.!la.r boliUl

roD? N.

~
~D1c;

'!!;ok Ilo- ,Iu !rll. :B(RIJ'B iulllklmt
lIJ,&ndo. bu ~ pk

~llk

d~,ce ktlf£lik' ...
hrva1 t 1lU.-'

m~lll',

'lirm bu ..Iradti. k~1]dlJll t:iI!ii.ilTi~JIJ: Ut.mJril} l~al'liIlI t,arl2ti" I gtirrnlOtomm:rllkl.lprlln(ln ;V;lk oldutu yenk ~ll!rlefl'lly~ bil4lam~. Jlur!h!k I pIIInndCllklart IIIit i.U1'II.r&l.t 1FIlCi.a, blr '~~3Will}f u.ef1 o1iLralii: &. Ii!'rlt.mrtk~ d~v!llm ~lrrlLY~ ba.,~tlmlll'- ltnml,t~l'. hr. c;.ok:l' Flin blr iklll!a:nm Ili'l'lUne ,gor.EImi Makineye KapLII"ITI1I moek ~In ..lind'~ yafl&bll0Cck b kli K/I. ~U K~i!lClle1" c., de 11,lI[r il""Y klmJl)'llTJ konlrnl mt"mW'la" I1an S llh 'T'ul'llnbek. kOfarak 01.0- ,~ M num, uLlf frrmda ,~tUI 0 Fe!;. n Qb1JJn
m&.!DU

·lEJt

r

pe;k Dadtirllh.
ltikWd~; ,riHlniIL mU:'l' AIm. O'JdL'Ifg ben '11"6 II]" gfbl
'lj.1"

If
;: 9H l' A. ZUt Et AY;B _ 6ttN~ til - Ka!,UftI; I~:'i lU]:'Ith 131!G J360 -

on Un alJlmq Vii lfuet etmltf.ir.

ell rl1 e dur-

~r
\I!II

iull otuak bar kete gelmlt otamlbil deJ'jjz,o dUfmJyt bIr ikl
k&]11

h';tUn flrrndii. r;!WJ:rD'lI:en l!.!linti mllklJt ')1';:; klipmo.nk agTr n.rl!tte yaralanml, 'III: Clm-ahp, ha:ltuh!!JJitlllie 111: Idn'JI&r:IIJi:

B A HI A R. "'1" E ~~£~~~:~.: __ ¥¥
bir ftl'mle!ikl
I.kJ

E

DUG

TdUa'l' bl'ol1l;o1umdWI JllII.&UUI dcgN _ l''1ll'I/Swr. dL"I.... dnlan

t:)1m! nd . & IIOD Il.u .. eo~~

,JlIr, y;tk&ii:ul.dJm., 1!Lk':'ll11ll

aat gilliIlkl:r&ooIJ)'-

gcl:diotl.

5[U

br

'iI""

~lID"
111m,

Her

~lItlllrmJ

(nr hePIII~

ntcrc.[:

~{JBl"T~
SEFt;;R~

L.:i :I

"!UUT GO'NE~:
OGLE;

ZA \' A.U
7,3:1 '1~,:7

EZAi.\"J
1:: 3:'! '7 ~5 Ii :31 1 ",00

Yhm

dakUw

lhullimmrn
IOVInIIk

~~1lbmInn.

r~.nICb

Ie

....

gi[~lo-

II'd ,ml

11'1' ~Ibl

&ada"
tv~",

Ubim

lIavs: Irt'gm'or'B Hlriciye
l1li

Naz'rl IBay EDE'B'k
- Bugtln

.U.

11:00_1 ~

rib. lo

gQ..
gUleftdl

IKlNDl
~J,.M; y .... TSI: rMISAK;

It,35
19,01 20,30

lMaVl l.i.It.in.1I 1IluiIIlq"

mi!'b'oe

liuNQI\I,la'bllmlftlt.

lou.

tu.t,iJJlUICI va •••••••••••••••••••••••••••••••
bfitiln

lIOn FOX

D11NyA.

M.AV,l\OtSLERI

1'''"_' !i!I'I'Irl'Il'n.;:JlrIYQ~U.
m

J tap do~

l'thUttll
D&bli' !In-

dlmU II':U

lIolloe

geliyiil':

ElIIl:IlIr. rut.

~ii"

\"l!il~

nl!'IIIU 1:lollw,W'lardJ. I~I hllli!' g'i.ll'onli •

00 'Z.llmlloll. !lol;;, 1JoI!!II

,

Lal
11],53

I

-

--

---

-

-

-

~~

-

,

.t -

3 .. !14'~

--'-----

DahiUye Vekili, Memur Alacaklannln Mutlaka Odenmesi i Tamim Etti

Amerikada 60000 Fabrika
LonQra, '1 (~.Ad I!un D:a,l!y Slu'tcn ~
jfa.rk muhll.blt[
LD/ldl"l!.dli. ~l'· l'lt ~1:'-IIln.lnNe\',. HI"!l;!J<'1 TUtmlll'l aalIl.·

Londra Radyus'unuD
TiirkceN'e§1riyab
I

Or; ONCO
t.ontlrn,

~H !lAS EDUi'
1 (.JI"A.~ -

B~R SEaviis
2' l'T1£JrllrJU

Frans)zlar J apOD Teklifini
KabulJ Etti ler
V1ohy, 1 I A.A.), O£t"!nlhl1tlnEl

Ingiitere,-Almany,ada
Hava Harbi
MALTA'DA At;IK.T A
Lon:dr<l, ~ (A.A.) -

200 KlSI KA..lD"
HB'oi'iI!.

h r J h.lndan 11:.1 b<IIrtn, Btjtklh Bra:v):ruf tll'l~ Co[1Hltatlon'u, .. "ulgIl1~ flu)'Q "Irkc til tllrko;:e, h",l).!'tler lI~rlYBtl
crvLslilrl 1i'l1~!i Ycn'l "''l'vl 'I'l'_fkIYIIi:)' "lIutl 1~,15 ....! tl-I!I'II. " I HI.eO metre rlndell y~p!n cl.lHlr.

NCi:z.I!f'i!.!lri in till fI rIlk ~ilm nol!!~rid ilI: II l

n.1~'(:'lI1 l'Il!lllmh:re ll11en, Jnl:>lIl.en",,~ ymrdlm iP!'oJ lnln k llutllYllL KoEbetmll.llinden ,ROnr. ml!:zlcll;:o...~mLllkel'" Iilnderllml!it ~ ro "lmdlll"Di hal ...1 .ft mill btllul'l fi mlllnm~, kTym~til1~n :lIJO mll)'on dol.ar4.l baliit' ol1lU£"IIII".1 JfIl2.mlikt8mlllflZ:@m ~If ~I~ t~l'j· kn I!EI~I) 'tI'14 Yllrdln1ou"I H!iUcrlp t.Ul!'Ill·

I,~
Ui:il,f

ii~· r;~[l~!lIlC:1ktlr, Il
I[]zt:.

,g.orol!. Fr&Jll.a, Hlndl~J I'll "'1"1 Taylollind tebliii; lIr&l!lmdlll!l ILnlELtmazhguL 11 LIII 11'I.i..ljU· C ..... "" gUl'1Jii dij~mld tli.yyauleunoJilo& lp(Jn,YDllm J n~l'l sUrdOSU tck· I:inirn ~llIli:illoel'= uzcriode~1 fuli),ctl 11!l1l.1"1 1'J!"I:lnBlp ltlbarlle kabul. etm! ,. !!il::k .eowm~tir. Oilrdltn son. tlr. r Douvu:s i.Iz~rj"e bir h .. boom·

"111m

.1:

Bu Ilgl a ri s,tal n
X :!U'! Kllimt Cillno. JIIP'Ol'I 'btiyulc el· "iii O!<im,a, M.caril~1\11"1i Bc:'I'Iin
1 hli:'hJ:r~

Bllfl1gk()I'l, 1 (A.A.) - 'J"oJcYO!IUlh kOl'1otel'Anlllmla.kl Tnyllllnd "",yetl, bt" raYIli Ifelilln lu!.bi!rl ;,or.. I"l!irL', T !fl- J1, • .

ba

I1lumllllr.

tlolT,

Maddi Cl:.nubi

rilnl.nrpertt~k

dutunu

le'v1l"me'ktocdl:r. llyn~ mil h 111m r, yAt~Ina. ~ylill ae'VDT'I1 II:t mek-

'Il"'...c

decrl!ce<!ie. ml.ltllm

ai-

HLntl"~!na !llmlJt!\!l'!1,Jn Wnll'll I'IWCkHI' flUI Jupon 'U!ldmt:rln~ utllll, dm1!!.
til'. Balllgkol\'l:alel C'marodul: gore, Ill' ~oer F"rlLft!Ol[l, en glt:~ g!l:CoJl !o'B.n!IDe. kIL' dar JapCln. lo!.'oklllierine mu .... fs.katocl:' a VYI Verml::Z'.!5". Japonya,. blrll'kle I;I'Is.rak F'ransaya. blrl 1I.lncaklardrr.
VI!

EbeNaciyenin Muhakemesi
Doktor Mehmet Aliyi OldUren Bu KadlD 12 Seneye Mahkum Oldu
'aTIIl (HI.1!!ua'i} G~en KiIi~li doktllr M~hmct A~i milmmda bi.r ah3l Anluu.n.d. 'l:ur otelde yiizi.ine "e luklLSIFL. t Clllnc" .!f: i3.1.~ ~denl,: tHduftll I!!be N EHj~'I! rlilll I!] tI i!lem:: mijdd d! I! 11I!I' I'ia ~~8 lnrl. d.~ir Yertl,= karl!'t1 ,)'uht'<k lemyiz mahko!!m,UL ""'lIut g.oITl\lyerek 'bolimil, yeniden Oil·' ru~ • bl!l,laIl1'll1~tl. Ma:znun Ye· killeri l!'l"Vell.ci d\WI"mada m~dll· [l!Il!Ililrilll )'apml~I'ilr. :i:llnr tdhlm "h.mID k i.izl!re muhruu::mll: bllgU· n,~ tillik ollllrtrnu,w. Mahlu::ml!: 511_ long cuer' i k-1!1I::I'nbr Illm~k iiJ:C'-

An

ne

1.lm.,g . 13a?Ia.d. .. S mlll] :a1a.!!mcl", da- IlglDy.nIal" villrdl. Rl!is k (llirm hul5.!I:!!o!lll1l1 "'I! tem;liiz hakkl bulun,· d:u.lilJ!nu, hll.la:vetli bil' sJ::!Ir.: $iu~I'Il· 111. bildirdi. Nac.il'e buml On.UIII:

e-gdi.
kcmc

jl!llderrn.tnll'1

~nU.nde

mllih.-

l!Ialo:ntmu ttr~~Ui,

Balkan:arda Vaziyel
_I;;at bld.oin 'k , ri'ilnnn I Inc: de) ...tn ,iii Ikl fj!!U
"II

1*' f
-tI-

Dbaklrnk

OO:ec~tl.a 110 e· n! HllJdlPi •

rl!

rne'l'ukll

bir

ha.lkl<l.

dQ!ml.l ..lu.

min o1mJliJ;;: I"'flyot'dm 1Inlil~~trntl ..rin'"

Hc}'cli h~.kime dtiiuli ro!!ks Bilo)' I 0 11:1:"1 !::Ul!rlnll JmnL,!,m&I<, 2 ~ fi:lIIl"k Ak_!le:n I.u!en lngllli: kuo· Sl!bn Ygld.lo a..:r:~ BIIY Re~i!Lt 8a)'· ",p JIInU kiIIlilil"blilir...umo""ll.l, clige'r !:!-Zil BE!lY Qm'LII'1:I Wkln bu 111;1.Iimldln tll'bBkku'k "" Sell.; uk tan lJlii~t'ie~dl::ddi. Id.d ill
miJdd!!Lllmumi mu!!v' Icr±mizdu. B~y Z~.ni Bdil i~gal etnu_kte idi. Duru~ay hiM lit 16 d ba~lilndl. Jal'1dlHmamn ,oni.incil: ayllJr.ia dhJl'rl!n mll':;mm Nac.i)'tn~n hc:ycc.~n il!~iTdigi belrL oh.iyor.. Reb Nli.co.'eye ve
makamlnl ,..Yln dl!bU!!lil't~ d&If hl~tliIr em fli ,cl1rlU· l'u I tllD'" mU)'G1fLlIJ!.1'I[U&!oUngnll:l

I\~lla, I, (A..A.) - Cl1m.a ~kk bhi ~ :BuLsar huiktlmetil'llm ii~ 1,&. UB!l.f1 ;} [n~liJ:eJ =§= !:IDnu n.1!!"r~ il'en r~i l'Iurly!!Ot M.er,~u Bi'lnkumdRP: I . -----~ S.abU!.ln ilk ~alk;nndc., m dl i· II'llfh ·j.'I.ldBJ iltnha.k IIIrzu.J!IUhlll lz~II!.'r' Uurln~!I) ~J,ri hi.ikllmol!"t ilra',1.nd .. M.~,9n l\\(..!1 ml Ufl:illll'lIe b nknot eyl!'fiiji'l'li bi1dilmi~Hr. tam boil; mutD.blllLku,~ l!orUld(.ii\i,~t ycti tayi.n. edi~mrll'el'l di.itm.n tli.Y eml YOhUliun VIl:z:IYI:'U ,tllilur: -, 'I' ~ yllrel~ri, biT mikta.:r bomb!! ulln~Urll 'I I I 11lI.,ide) NaJar &uzlelin·c ~yl~ devam rei lr lieJreo);III'I!H'I In'Elitg; _ Turk l~. hI'. Sir diitJRolD tayy II"I:.!ine i:!<!.. lIr!'onll kurnlllY1 mUl\ mUdlll fi. toed· rJ:lm~tlr: llii.. rnllihU.l!J1 llU"!l.EmdoTlJ hakili ill! 111:1"1'lin Mellin I kllLl'B.rl Bltlrml~t.TI". i 4"Bugun y~ni. 'bir devletin bir It~! nriidiin hiuardli brr L~a· bel vak;i !!Ildu8;1D ve t Y!r'IlI'e-nm BBnkBiI1In a(dl~I1H]!W. ba.n Rom ny dia toplll.nllii AlmBT\ fll:,M . i..i~Ii.l pni(til. iltlha'kl.liil rn"let lim Ie hi.irii olarrl!.k; l!::I~~ edilmcktr!:di , cLddi !l1IIlfeUoa hlllNlrll gladlliP ,gg.• kl! If ""!.!nil mu.clblnCe Uiil.iU .. :l63 larmm BUIf!lIlrJ1t ndll.J1 drtli dill i"u· 11!'l.Ci[ It;i~ dordLinor.iI di!!f. gl I k All l~bliK In,iIi!. . Turk iuifliokl· ri.il.mii~l". il.l lay rum u!.rum:. dO!,!,l!bilmui ihtimali BUihr. Bil" 1JoI!!lIe..vyadlLn g£fOul!~ Yl.lnanl!ltJina hI) top·lonml lJuIU'l'il:ll'OJ'I.!L B!.II defa n1fi ~ijrt.ik bi!' IITIJa.'!jrna Dldl.lglllnu Bunko. 1{1&J1.1IIounun 1'118 mildllr Dlii Vt yar.,.)1 urdu. Hu'1:!IIm edl=ek Il!rlndrn ]oj orkuln'lll!Ctl!l.dlT. iltrhllk eden dcvletin, miLllcn da Lddio. ~dtn. dU!Jl1iIan propalll"lcill' 1114' ml!lddc;le;rln~ I tl!,..l. t IIIdI!L oinillall' .. ok M ,ra ujumLf"" JI.!I'OC Ildel!! 'Prell!!' [n BudD " .. ,tol'oiIen 'milL lpiltim tllr!!rlmrzd~ o'ml.lll' ve Slnln i,ilili bgZmllk:lilO blml)liluk. Jr art hBlrll!!It Tllf{l\itllJ'i ejtt'OIIhdj8'tI'Ui rli1'.e_ yugosl!J. ... Hg,rld:.'oe !limd~ paktil hr. ~ki kh i ~kol% .ltlndl! :l;1II111!'lI.l ilhhalf;a kliT.Ili'l' vermll "YIIl I!MnIll I!)da, In'l1lilii: dilva,mln l."'1\kl t~dlly&l olll:p ttl· JohUl:ll'IlEI "1:acnr pD)'Hl!lhtmdlln !In- buhmillll Bulgnj;!ltan olmllo!llfll brl· bL.itii,n, ao.d.ttrLnI Ce!ll&[IH "'i!!lce.e=k. ii:ilm~wr, Bugu.n~u ~In OIn!!l.,m· dl.",U.!dlrn Frl 'Ooekilml~ i!IJ~m lII:yrdrl'lllli!ll m~':r:kOr .I1,..hiroi.'l htyc-doll illi kilho!~ ¥'Ci bir ttlllnuhrbll.· 1"liIOliI!E1 &c.'lnI;:lt' kl!.qdl!fClrum. vC' Almolfl plinlllrlllDlII !iIIhaU:1.IIku· @ldld.~.md!ln DI.L_mIBnt!:n· fI!I'r uir&.ml,u.r. 200 k~i ygrbu:l!: :0, UO, JS.7 c n U~f!lIelirmt' til'. DlplDlnlLtlk m&tl· zl~ Ell\.l.l'\lIl'1J PllIktln i.i~ de"\l"leli Bulgu Mi~ nu Bi.td~tir~cd"liT". mh::r bll h Lreke'Un Yllklildu b(l~l!!nl!lI kunu~ti tar filllailil r!:gm_en yuku c.azre.ti!Jer. AnI!: r da k;]jrilu!II~. "iIJ~ml;tJ r. 138,.5E1D,42i VI m!hver d·~\'l!:tler.lli!' Yllg~]"\':!I'aYl LOlldra, 1 (A.A,)DUfL It'bulllrL bu ulebill kabulul'Il! k ~...r ~Inlan hu:!u!!lau gizli tut.mll.k li.l· Bu mLktlLl'n 'bllnklL kll~ alll.kl)dar oede" mllhLIn nt'ldlslth?r1i: mll 'l'c!7n."leldill'. !;.~, ingiliz ha .... kYV"o'ell'i!!rinll: meo,a ;zum'llnl!l lcshrn etmekle buaber - ,.. Ilo'- ",an t-ln LlI!dir • 6-.,... nUIIU TT\u,.lblnco 11,11\ 0 9~blltt&1I" uU .. lill'y;.udcl1T. Bundan I!OI'lTa BulgoiUi~tallllrL il· Turk . Jlngiliz. l!io~i.i~elcri:llilil bil· Imp l)GmlHrdlm.j} 1• "10 .,' ".~,,",·'''-l''!l1 Yu· MtlR&blU YIlPlllui ~mI5' n.(:m .~ n,!.. '''~'Q .....,..~ •. tiLakma dair oll!fI p.otokol !;Ikun· '111I1!M!,a Alm "latin SeU"ik ijz;crine Wilhelm~a."'E'1iI j:i:zeril'lt Vc. AI. j'on. IT,O[lO,ODO na.nll!llamn BlU~1U'19t8.n URfln(Li!n ya· rn:raoyantn limal~ 1f8rbi rl!IDIUI.' m.u. ~\lr, inrnelerin~ mini o1"'1;;3.k. leditlirlcr ill!! hnzlJ"l~1! yapll_ f,lJlQ.Cllk bll' A.lnfiln teell\'IIz:Un'" rot~KlJtlli hj,i· 8. Filof tmnYI mlitea1tlp hu· ttl'llfmdo. I:.ueyafl oI!tli.ginf gizlc. :illTidli ~:Hger b~dlcre ., .. ":! men lI"IL'I'''f! kBldllJ" mlll:!id;J!lcYU Itt· BouICliP\ii:: "'w~ N",. II JcllnlJll'l m~l·' ... '" kUI'l1,=t~liin. bir deklin. yall~nu o· mekte t.aoyda olm ...dltlnl yazmi!(';,- i&-um.lar Xilpml,iaf~lr. ~ltllnt!J llllvr:U:l'l tNl ,,1l\flll'l'l cdccl!"Jt1 hUl!u&ul'l<i dost d;;!vlr\kUiITI1.f~h!ll'", LltdLr I,u. Filh Ilk iL Il A lim.a n 1 rlTl i~Lilj liJ1l~nll"lilo dll. itijc'll!ltl !uiJ.mi'll· ill 1000r~ tem InEit. \"iI'ftl LI11'11 VlfZ:rflPlR llultr, loll .... ka:rJ:l an 1 J2,OOO,OIJO Alman Haridye N!l.Zm l~krar bjj.Ii'~Cibh lurtbli I"Ri.liz ve Yu· lLr. I
Ar!!t!UII, 1 (,'1,,0\'.)- TUrkly!! cUm~

"fEEiAVOLDEKl KA,CIT PAR}!; MlKTARli 437,599.416 IJltA

tedl:!': ell;ia.i SZlojilY, Romllnya mula,. BY.tlJn bUolal:' HI!'bdhll' ~Ut9JZLJ L· IiIl1.rtgiizlllu ,Br.a.boc~iiluQ, Slovakya ~IR ),apil,Bn Amull!: ..n v8adinln 1m' dl];lDi C«=lI"man VII: BI.IIsftJ Ba~v~kili cd Uk ",MUllin I tl:! kll I!l'll1c]l:tt!dlr. Filof imZil. me!!' linUfide bun bu. Bugtln 60 'bln r brilt harp m I:!emc• lu~mQ~fljrcdlf. llil YfioIll,OI' ve '_pmlltll bllZlI"ll.nl},lIr. Hal'idye' i1~'I'l Fea 'Rl'bhen" BI"luce Amtrlko.n fllbrfkWlmln hI!nylediiikiJll! birill.lhi!kI~ men hlImCII, tlUtun l!ltL'hg{!Iil.'la lJ1lrlI. lrop, h,BoZloriart. !IC!firleri !l1!1~~a(hkl!1lfl tl!U:l/1! !!!kmak UJ.cn.dIT'.

bu cliiiJTll~1'I bombllrdl~ fI"I ilol'l lOlyyar~:!iill in F' I::r~emb e giin iii ti!l)'}fa re d iifi ba.ta ry al iI U t n,lJ ndioll dli~i..ktildli.iiU luhit !clilm~th. CU]I'l.fI 11.11:,. 11111 i~ ba !,na 1\.10;.<111. . bir Alk1il'fl taYY""I!!!>i blllu!l r DU...
~iHIn.da.

c..JlC!I

h

01" ve
nr

)I III

,dil. pek

r

II ,oklIs1l(.

I]'IIJnLa

III

1I~11I:i-

T.B),lllnd, 51nd.nn bi!.d'l:n'bire lilkarllk.., kBll"llr ted· bu pr~i I!.Uh!lmdc ~il tehir

cenu-

Turk -

Ingiliz

'Uzl:ri.-. lie ruratli bit bUC-Iii!"ll ,vapm", vi: h"l)m_baIU' o:i.bn trr, BiI'Ialar hl!l.fiff M.:J ra bgram~!.a d.a g,~ii ve yluil.h.
YGkhn,

Sovvetler

onra

*

o

v,

"~t!iI'Io!l)nt muk"D~lt )'lIllllllrl eml~ol'l

'230,1100,00(1

Atnfl\'UtluK. dl.~h',rlndll Q!I!I1 Almwt ",lJtnl~leTI hllttl hal"l!'k~ll urnm

hUll ;y<:l'" ,g_I!. 'btl 1I~lm!ll1T' MT~llr.

I!OZ alilrilk

BulgarL!O~iu1J1 ij~lLi plIk-

n!lJ1

mCl'l~ailillcl"ini
etmektC'dil".

oklui;101

k.adar

vakit kaybeLrnec;lcl1r mU· me, dYI'\_BeJ offd.- H·ller t.,.... karar Yc:rmi.,DId.\IR:UhlJ hndlln k.J:n.i1 edlluck Alma" dey m!!m!'luniyetlc: mil netic I!:b'!lek· (I!;t t'ei in!!! .itJl11.drr e'!Il ni t<lJkdim (B8.fI I Imel!lls) :oj!: F'llorun hllkOJ"l!\et allan YllIPtlCL be, LI:d.idt'<r: Bill ihbi!.dijl 5cl;.o~daki In. etm~'lih. ., I.. 1 I. v~ki!inl: miidbfuhmn.1. illi.'!o'O:I:de· )'.lMt ~II(1ur: giliL d..i!inin BuLltilrk~!.na I:idc!i H,;meiye NiiI.;u~1 Von. " n· dllH.C;III"!o"~ ]Jilt!!,,,. oJ. Ii'::l!ij<· u: -!l.I:II, !:JEt 1I>l'"i!ll:'ri gJI.I'JiI olrnlild,BlIlgarI!llrmln d1, I'lylls~'lI fl'1I11D!I. biT H'It.1'~a "lbhllu,mmu" olma!lDd<L1'L trop, b!il trn,e:ruimd,~ nun' 1;1I.. 1uaf" II&rd11! h&r"'~~111 tu.n&llldAll'm 1'1 • d6 e3kl hllrm bllJ1knotllTdDf'I mUle- U, •. I D.. lk {ill'll ~or d uk t i!1'i ,;.cmr", karll n Q k'l,l· l!@m,U:II1J'IIO bit.f(~ doll,}'I, Ijil.;relel=r, b.iII'IEl.:nl1 mc:m· mld'l'tur. :rJlII'ro ~I!u'~ ;]Il'hll OJ: IHr c,~~ret]~ lila. ~e'kk11!llr, Ehl [l.Ih~4 lm ii!,n ,II \00 lin II. . pill • U1'I Bul£"al" mll":tln~n m~w ~~lrl k aube "'tl'"dl, Mnnu n hllHnd!! y"I~lImL'!k "C bu miCmlt"kd· n\.ini:Y~l~.gr I:tmo::"~teod1r. Ani!.; bech:i1eklerln! di.l,ilonwJ,j. h'l.n bJlil bb __ B.ulhul1l.1 hJZn'lu ;edi!!'I:Hhrd I, FI~el'l I ;;II;i)'cnin Turk CCCZIlO klllnunllll!lun Id~ml!' elml!k III.'"· tI::u:ddilt devri E:;:~mi~tir \'e AI· rMIl J.·ul!.t[JjJ', Tlirkl~·l'-nln dc, &<Jomn· Z~RAAT BANKAStNIN iICR". hWnt~ ;ed ip ~~miyt~cgi i!le dii~l::[ Inl..: ,:,01mllnu~l!t AME:R.IKAM'N LONDIYo. 448 inc. mOlddel!;iru: te"..fikiln on zusuodalll millhL~m 1I'1mu.,tull'. f t. 8111 rn~l"lya BIJIlgari!ltl!ll'l,! btr on rp Uel!U [Ir ;dij'j~, Tm'Ul'll~tanl.'llUl dr.th"" 1J.j" MiYESIN'1 KAlA'NAINLAR iti]aJI;~hll!nl'l '),i ."0: fona llIi)'!:tmt 'Eu;lsl lickiz en,e rnudfli::t1e il~!I hILI" e gill' mHh:ti bu 1!(IU!:'l I'Illmlro~'thr kl, haliL1e kOYI!L!iil!.k oluT!lB. Sof}' AIhlr i'~'" rd'" ,li'\(i,e<.lo!!·· nIl II lieT'll!! An"ull, I (A,A.) _ Zi:rB!lt brl!.K,all bir I!'ydi, L!zOOn, 1 (A.J\,B em Bll"~ ·cnulma mil, aoktur j\·ldlmeL A· mUllb~dulnln II· Tn 1'\}'1l.'1I. Ri:bterdiii inkL}'.dll'l kO. BEil1kl!i.~lIl"nn50 lirl1 ve oaha ziylo. Atm1!loy.mo h.ar!:k4::le le~O:Ie~ ""HlmJ h rbln b.Jll"l"~ LoruirlL btllinIn ke:nd· rni evlenm.:: bilh nco lJ[r "Iltmd ]lokt"l.lf. If rtlBlrJnll bAAl1 011111'1 ngrr n,.tl· ti:i l'i~tic~lcri:le k"t!'l'111 ~akla If~· 1~lk d:i:I\lltUilZ"lrlln )'(:ni I.Irldel''ht Edl!'na ku.T!,!J I:u,[el'"dlk·, dJ: mJ: .... u II d butl.lnan ta!lln!.lf 8u~Olriatllnl. il'il~r paktLni!i kllu1yUk d ..lSl. VlnlLnt. dUn CllrpoJ!r I.a)'~ Ille k.ilndlrd;~1 dh!!Li .d'i l hfik Io:~letlrlr. II 1:1[1'1 lith mmW dnHllUr, cfkmiy;eI:Juir. Sef.yl!ldl! i gC1llill· l"rl hb nll.l<alm! mLUtenkh:rll bc ..ril!'- nllJdill!rD IIJI!IslI1Idll her" a.yda hir mllo~ vn,cdbuf etmel!l!ni. Bl!.lkan. L1ZblllUI, !;;I!lQliirak J:3bul e_dildi~indc:n ffir:z.kU[ \'C hlikBJJ.lOOB.nn bugiln millJJlL1<1!!ml!tliii \'~ parlsmel'lto lie hY)c.ilm!:t )"aN!Iil Ie AmulkadB.n dHdul ~mp;J.llniH li:.rh: blr Llelll1dll'. h:vzi etmekte oll:h~i'" ikramiye IIowlhlol!'l!!l ozmlk o KlIyca"Lnl be::!le. ml~lr. k,ml.lnun S j inel madduinin :"olu Jil:' tamir I!odlttt:e,gt '.-.!"lldl III! [11- lI'e Krnl arMllm:la yapllan. mi.iza· 8 mo:>tt. ~~,kl1nl '1i1~rl'l IJ.I1Imll,lIr: bn'El!i1 1/3/1'1:141 laribind!: bl!ln- l/'!i!1'Io 'bif lecn\rUzl.m b .. (!li!n!!llCI :!o:l.)-" 1 ilu:i FlkratJl uHu:i.bim:e Lj!ile b[rl lutJr<r, jlJIl"'!I(fU'lJhi !Curt rmllll 10'[1'1 kl!l merko!!~illldc ikin.ci no,ter ile d j. millik il'Bl'u,etl vllrdlll·. B1l!. 2."lten bu h1.lIIlmlU C'hl1~lii~l"CIll", Bu Dmldlrr. yc-- kcreleri \eharii~ euirel"l gazelc:lt':r in~iTllerek 12 ~eL'l'cmtiddetle .a~11 r1f.1do gldtJtLLnll ~f!";m Mnr:o Dobn.lOCEl A~ml!n i:diJu:!lllllln I~tina.p- eclilmez 'hlr !'ll!..I, 'iflrm~li iLn:rc-(I[r k1, - r II. ·I·k IIII!IJ'I: ,h',,,,, fi _I kl'l i.1I,!" ftillT'i "'l'loct'l !I;ht:!itlrn: kll[~1 MmCl"f IllZ<:te B, Eden'hI Se}',,, . jJi'!: El. iI ....... no! Jn~~ kClnulma.llHl~ VI: 31 inei h Ikkml:ld Bulg'l1 .. Ia.i.llllltI Romnn:."l It- In.i!" hali! I!ltldigi FikrLnce bulunhOJ'li ,Ie; le~ahi.h I!'di!1'I ~nB:Llq d[p1I11.II'i!lr8 bumh&n ~nn del"Il('G pl,mn mi;tir, KI!'n.dilc:l:'ine lkramiJ"'ll tile!:!- tetiki.r. dl.lTUYOTdy'k, Dikkl!LtimiE-L madae muo::.ihilll:c muebbedt'<n nlllndll It'kt!l!dl1~", flnl , .....I. pt.rl:rml.,.. ! m~ld.Jl bernl;ier Tiir,kb'cnil"l 111:)'.01(. lopffili!i!lluinin eL'li!!rj Lnl lBrkd:irl~ n'lll .alrlu, . bet rdl::n mudllercloe'l"Io 1[1.1<11l1li NlI· dbl:.u~Ibir kElt dah.Jl iLrlLlr~~i[!.il~. amrne hLf.mCtlrerlndcc:n m«llflUmill· kuzultll gcv::oetrne-k I!l:ibi bo, bir kD.ydetmJ:~t~ ,\'1: B. Ren:dell'in --IJ'--• 10'1"" L --Id '" lm_I:Inl...[ marU hare'kelo!: 8~' Ur. Bulg8['"llt.anm bundllfl dollfl n-t_rm .. vc NlJpoLi Arne ika II'"Ulm S <!:zener "".... IItlLrl.OW' ~ 'M._ iy~iin~ '1:e ;:eZlII!l1 il;indoe ma),l;uri. c:! h teo .-,iLh. ". ... ~ D·'. I 500 ,.;JO.mIlV d V DIII9 c' ~ceklrrilli .oylemi..,lerdi, [IiiI'! ~·cr d~\'lll'tll!rllll!, bu ml!:!ll!lllnin hllllll urn.tle bun'Un hiT' miiddtl Bul~ilrlarft l'e:plag-I iht rda.n do ... · .-v.otm 'l:JI.e ' . d yctJ l nuni,lo'e halindt:: bullll\-dIJkendi Ko-"~Io~'·l,lk n ,,~~ ~l 2"0 Inc.D01UUB-" F 1_ IF lltlOI-I u. ,1.1'.,. m-rt I, Hem eI" cuml!fh: ..i i j t~~t'bbllill1nl1 ~. rmn~ \'t bu :!!·uNlit. hiF td il'p cdiimi)'eceilni _L I -' YI n'lomn\.lniyc~ gOslermckll:!!ilir. l 1I1~ ,Pr • . ,II ..... D, ~ N~""'''{1l'k, 1 lA.A • rulmailin ve i.i.m ve dij;eT IJlDSBulirMi1l1.llntil. Rornuy .. uYInU k~ndltlerine !lOfmftk.'taau. .1, ANI") IOl, ILl' "cni )'lI:ni hlifJ:ketl~ri Su ib~l!flD '(ago.! vlar lerillhlJl. ..• IbInll, .. m"h",!!"!" " rlllfl:mn Icend laitlc:h:n luheilirtc k . !i'in Roma.d.an l:iJll.ltrt'll~ln" ,B[kC'. :o;r • merk.,Z ..n:. 1tl lin U~JI:'UJl lekrlllr Lo: "Inl Im~ n Times SSZl:!tl:'lnin dlT\l!omaltk K 11.1 In. ~:!!I.nlil'\I - cUIIIl!Irl ILl I' aUJj)h:r~ yaprnaj;a bB) I· ,·erl!oJ:t\i:inl! !1ijpi,c ),oklur" K Ol;II~l'd i:! 1-1 . I d."· .. rar verildiiini ki.ti~ yiikel!!k: !IIe:tle poll ... Pit I rmoo!lld .I\.r1'H!rlkBJ1 kon. dllhllino IOkml!l, clan bu bllyUk 'i!'(. mtWEYriri Tiirklerl!! logili.dcrln KBdi .. Erin, ~:l;l'TIirdo: la, FII.~laola1i'llk l S" E,do:n'il'l Oa;11 Sb:t4:~ gllZelco:ti, Almlu\· n]o lukll Tl HalYBl.n llUk(;Jm.ol!nln i:Jl. dB N'ecili!, cilJdlJ, K I fin bilmwni millealeTe, IHlo-lt Hltlulo B~nltl:l l\.fm3QII· bll J~c m.::~dc:yi Aim IlluJfi St· Hllydl.r Cand~Ullir, 'Hih yin K·· Anhfl!. 1I~!..~utirlilii orL8.1' koy· I. ~ & 11"r ~ ,. 1.1 nan huc:llJidulHI ~'lJp N ~lycnin !riiizlni y p.nh, iii· MUH rt lin tie 1Jtlti.e:I~ri u:!:l:!rim: dO~'I'ud~1l mi!1. Mlll'!i,BJd CUnll!'r, En'lili K!!. duii;'llI .m.hnk ...e IIn1 "fT)1I TuilullQ, nly~ mil1nL't tiOn:~L vwr!5ll. g~ti;klep tllkdirc!e Tiil'lduin de ~ll:!vlr'II~1 BI.I]gl!r m111t'tlnln I!n lIa· dClgru),a. Boii;.:J'Z.!ilra l'r11pllll~lI.k bH Tii\d!l:Mrlr A,l1mtlt IOIJl rt Lin, ita .• KIlJ}IM,; ~l , k hir Jl.eyh:r } lip-rusK YUflll'!"l T ra kyo1l 5j ~a 'iI 'ir,~klel'in i mimi \'0 en derl" mlnn'l!"Hurrh,tlm llal{ trbcM~ tt~ki.i ~HigmL d.em.."l Fr. 1l1'Z1.l1 ... d !:k'bdte ~lIIy\thnll tur. zllli'lnelmelti~i[, Bll,.lul!'t!:.nin fa,· :.r:ilJtlnuJ hil 'l"d LI'", B1JIlgllrlst'!1'I mihvlI!rolO klJ.!1lf1'j!l!ll. "ll'l'll,l~llIlr. BIJ iI~"h:tLl!'r urnl 2:l1mlln· II'IU1 DlcluklarLJ'II yil..l1I'Pilkta Vii: g1J!. 1;1'10£' I!Qn", Ti.irloJtr Bl.Ilgar • T'iir'" BlJl'ilol.fd,u ba ku flI1'11ktelif J1II,(II. nil. illt pakllfl dun bi.i~,tik bll" .. ~o!le dfl mllll"U"r Elrlll'lrn<!11 )'''1;' blr flnl,I!jI. ru.ij1"n ilk meB.!:lenin bl.!lna. no~ l'Iili!iIudul!lda BOBII:ll n b:uumak ba.lh:rdd::i 951 m1.ldie de 20 - SO mIL \'i.'1 l~blrll~1 (I;; ...1nlln. u..:I1Ii1I.!!1 II lk !III mdnl olu ...a~ll\l t tll),jDcien 'Oll, i1j:in mi.id.f • \'niYCi~incie kaJiI' ~ira. ElJfa"'lndm, ikr .. mlyC!!cr il ...:!l::t ile irrl~1I edi]mi! ine bi.ilun bl.lnldl' l klnCiIl.!{1 kllnrhnnl t,ylt .:tml" 1)1, rO!t f1,ldiligullU 11;h'e oI..m~kLcdH. biru !o::'l:a'pti, c: kiardlr. dml,.lir. BulKar hii!r,umc. Bl.1mmla b f 'b!:r hi .. ~i.iph~ .foOl.. ,.,.khdTl'lI1T". BulF;"l!rllJlln. bu t.nl'lld Mill muhanir, " 1~1\,)':I I tin t d!'lek, Alm)n . t- tin~ ;\[mllo lut l"llnln BI.III1 r[50 It;i I? l 'i:Dold fiberi konl,l ... IuyorJ9'4m BUT~r.s1 MEClLis,TlE, fill. Bu1tllllJ'll]:' ciddi :n.lrdle mil- lill)"a \' JIiJloOIlY liUl'lIntJlIIl{ Plif(tli undil VI: dij;l:r }'Il!:rl(lroe: ingiliz n rlll:z: Inkl"u: \I" I(,~' h Vilo ku" ..'vetlc.r~ l r hndan I":lm. Al\ku, I (AA.) - Hiik.~·k v~mU .\'~ tu~cldl.it Ili.ir!lllt'riyor. mllkUul' llmnl lCloyll. lmktmm \'I!.mlck Vt' b rdlJ!1llHI ~dllr(:OI:iil'li hatlrlz!. ml::t~~ ktkilu!tl bitirilerek llim~'1<11"1.11"Fa!u.L nihlly"l AlmalJ lii.z· L.ondra, 1 Ill. .1' - TIrn~ put!). Ml\ldl 'fill' bal'lfl Uffill.D all:Jnll IIJlmllK mo);.11;\ \'t bu. mt!lIlIi,'CCtl. c:vve1d:t'I"I. mile hllZ!1I'II!IrlTIII Dian 1941 'bi.it- yikl arUm]fTI!.i. Builillllllar bun,a i!i1I11 d.lplwnaWi. n muftablr! :.'1J.%I:>,or: ~oelli bu~i.lfi Ehiyi.i~ MIIlt't ~h<.1i!li· kaT'io! du'l" l:ull':oC.d( ktioclOf iradj", VI:!! l;11l:yt."!Ilrll1.!t1hf1ld "d'iBn 1m IIlly.JIlllltln beri Almlln J".ijkumeti i!e: munll~ lnglill: va Tllrkle.r 1:I1:1k bb- $'U L'1!t·, b!1I" IrlldoJ'"!lln~Ro!)rm"kl~l'Ilr. Bul~arll!l· !Idnllercle bulunilR 'bugunkiii l'lti. m:: "'~vdj chilunlU~lur. i!ti.kl~l ~.I:"\gi~I la!!lot'\errm"mi~ll:!l'". 'te mUHe!Jk ollLt'illi mll.lo.ki DLmufla.r· I..nn bLJ !lUl~!'~krIiY~f" Ilrl,lI'Il!k Ill!" i;LimeLm },ijkle:nmL, QI{ll:ilBlnl kay. dir, fill'. Me\"Zuq I:Iahll clan me!!lllill 1:01< HitTARI" _ COGRAFYA BUflunl.. berb.brr Bu]garllLir, !ljhlE'U:1 !o'apmiLk IIrDJllIruI'l1i mlUhl/m d.elrm',:k ted Lr. Bill mur. .. rnr ~lIrd"L" Almanlll.rl Bulgarll!ol!!ry l~ I oLar.llk: IIdl~ pakta. I.Uh,aJ( tltnHl}(t..,. kr·illl. ~'llsiliLh:dl: mIU: k~red!: iii. FAKOl YEs I TA'LEBEt.:ER~ Almanl rll'I lo.rymerini )'l:'l'im:: B1:· eltl)(ten rlonr!!; Ep!I d!l!]'Ii~ lk!!l'IU'Wt· till'. S1.llgul!llun 1c:omlfl.1ludle ll'kte411· lin ']"\irkleri 1~t1f1.,a dLi ~nnem~k MERStNDIE tirmekJe berAhil:lI'" Almll'i'io tr~D.vii· n h"ldlkierl 'I S~IAnj a ".d !' !ler iiI I dlT.'ltlLlk mUl1hC'dderhlO lI&o:1Jk arzl.l.1!I1II ile ~lild tmrmi te.hlr edoeMcrmifll. ~ (A,A.) - An'kAr BI:JlflgllJ A.hJfaIII 1:10.1.1 ;:'Iln ... Wl:' ...• ..,~ 11101\ m"il>l 'tefaJlklyalln.· g~1.trzin., Id oLm<lk ve meml.e:kc:dll:ti· ledllU.,rl taklllrdll, TOrll;l)'e 11\,1 1]111";::kBlma.k~IUIn' '0 !jlOV}'l!U"" EMltl lit c: • IDi .;tlJnnrtmekt(l 'lie: tS ,ell Fnkiilltt:!I!"L E&iil n~ bir t~.i: vo ih~u alan'k Almank~ tl:'l'1 Ylmn"I.!Itlind ,n dlltl Z mil, t"bln.dl!l 11FtII' ddllc ),lIli'tin'lI,tll'. Vali m11llerdlr, J.lektC'pLo! B1I'r!~a bUtO", 1 Tarih Ve Coirlif'y olll.l"IJ Il.I'IRnOl,'l JOltluk mllnlll I tH:Urrlne Bul lillltimdl1 bilkiim. .i.iren Ita. ,11 lllolebderil1lden I ,ll!II.nllUerlne all g1l.lt"U blr !ll!'rg1 t!!,,- Zlim, 1'111<11' ~l.l.beai IlIlr ,ill[ kmak D,~u!ll1nd ]"Ii unk.- d(!lI'Elm IlLnu:lt \·0 l:iunlorl ,dahll aJyll.· af!fUdJr" canak1i;ale I... k . L!" IF (II Ie '-'0;: Bel ~IIYc &111 DOMtor Lotti Ku,hill{ llU'm bil" iI~rL !'In;!; ele mil.rut (l~rhfr.1 to,;M.ll IlU.lMI dU ekllr •• U" Af,et mhl'l'. Bulg"rillllll1 tip tdUmllJUr. nol!.,·~tllloel:', m~l(t~15I~ bLr 'Bf"IJP bBlI~Brlndl!. prgfuCir B ,"'.:kilinil'l flJll'ln r,,(11(1!I11U';! "e ~d'ir'lmll!!ln k~b!lr dtlrmeJ.!; Ilarlll"lndllf1uo, I:dmail:llimlili.!!!: ~yJ~lIl'IIektedir. Jmm oldu~hLllde YII.I·mukti!r~ ill:! n~tkl.!l Bulgrll.rlBonll1l bl.l hljfoLl.to AI· de Inl!l,ur lIlaJ.l,I~Bn mU.t1Lr~i .B1l)'ar1 ne:rJ 'VI!! rl'Lll.nln Q I-Ilm;m In~Utlr:r(n. UZlI.k DIlHy TeI~~rilph hl4Z~te;l!i bi.l~. Illcler-J bu m~I!I.I!ILmEl!!I butunmlll'laJ;"' J:J.ocalarJl!! g"O['I" IIn1&nm1%llobrlk Virilln.,dhin:le t.dk~klc:rdlr.; buh,m ... mB1.'Io1Md<ll11 toanil1ll1~ i~teclil.:l!!!:rinc BuIKIII'jeW. U~lIil III kiPI l!If!;illk ua· D~· :tlarkln ~C1; Lth:rlnt k'l.'!OI1l1citl!' ~ebblll tt! :oJ1 "'It" ,UlCI !:"1I)'T"th'r1fll Ji,.'I.'rLlf'I1{111 millJ'klllOl:lJOin.dc BII~SLl'l' hukilmJ:!I~'l'Iin dlf, 1rh:J.l;i:6bln 1I!I.lII!lkAr Iu1;llB.fl :k£lJdl lem.lJjll!.rcijr. R!>IIlm, ddllOl!l"1: I,Ur.Jh ". mll,lt Iizero:.1:HITILYIJIrsrlmit1udn·, "",~ bil'" den!.'t:l::IYc It dlllf dil. .mldikl .. - IT'Illiot.l:ikur blr bllft~ vllll'u] ';-i.YrIJU'!!. 8 I('dCol:>Illd@rdir, Bund.m bLlk~, M,II,,",O.' !ltvilu.etLni Il~l'Ikit c\m~kle-djr. U· Hfllyl t'i!!~rtl:!rl fll;an. [tlllll!le \II!! m~l!1.to[an gt· dtl'l kmll.ffii'rlI~1'1 UtmEU C~i:fkrl[L1 {It"!r a:un:th: 'n.lrITlIlK VI! nul nn!!! ddill"t dmektedir" .Jll,l I:ll'rll'~llrj)I!I'I1P1I:It 'LIl'!Ut'lmCl(:~I', Q:iJ n h.!I~lrhk loll r 0' lIuJ.d8.r ilcn 0" t.t'''~ltl~ .. II'ii:' kullll1; ulmlLlftl!k lIuret II. ,;ijet~t'Tll~kt~lf. }'tre'll. d "'lltlll~!", lmlll'lldel:! g~l"lt'T' I'll. TURK SA'NATMRININ Oyloe q,rml.l.YoirUZ ki, 'Eilul;ilrlil.T It! arhk 1M' lin £1Iz:1~ mLltt",nk1n J~ln blr (ok IJI",),]{,I" Y P\'dyuD , 11 (A.A.I MIIJ~r bugQn tLi'riilmti~ri.lr MUVAfFAKl'YE.T11 Hnm.lZo:I(Ii'I.c~ IfWht.clLf IJl!lktl.Df V~ '\"J:I'"iJemn. ml' Ctlilll VLllllln'lllllr btl C'~Un kll mU· hm1r, J (A.A.) $ehrim"tz m'!.l",hed~ler VI: brlha ..Ii iSll be- bj!lcdcn poOnrn f'hlayn HIIl'h:!.Y1! NIL' gcn:.i'kmnin-c Iht.lmill ;. '~ . .' - ,r..".... .. Lml~nr, F..kat cli:itm nln ilmi yUtllJTIC li:udll!h: itylllrmdnn sonm g('nl~ blr yannarTle mona t'bl:lil~ bizc bLJ zelfl Konl; Clllno'yu kabul 'f.Icktrik VI:l Tl:'limv y tLrli:C:li IiItel· ~1n1 III Hurlcl¥,!!! NB!Em Fon Rlbbcn· pliinl ,n n~ olur:!i.II 011>1111110 Int;iliz:!cr .~Ik C'epheye m Uk DllleaklB1'rdu·, yeliru:lc C; l~an Abmel 1IJI!IUli adm- 1m: I fda b ZI iziili' t. "'Il: l~minIl.l t~dbirlen"l ,~lrnl~l!r- 1B.lI.Il'em 1"ugm]!l\'ya do.:lUIU'J.'J1d 0 d bi!!' Tll.irk !Ian LldlJrl mod~l4:: go. rhtiy CHII duy . Ilkhud~r. 8iz~ :bu lmp mUilloklittl;) hal.lLf bul UrLmQ~tul.". ve l'urkler I'~ dl:r. [-liidI1cler TUrk ~ri hllJ!'b~ sir. l(,l'rlt .-dllll'llJjl blr '·lIci.r~Ufl kalllC kyold ... Ilernin t vtrlllr~~ biz bun'U re bir trctmJV '!I IH b tJ imillmc 111 • .• . ','. .) 4 -..,.:.. • ~ SOlly!), 1 (.A,A" D.N,R. Soil· me~e I b~H I!deuk oluul:I Iki c,o!!.. lrr, BUtu'1i 1:;11 sebe!,,] r Cif'1 Yl.llUe. hall ",1IIvi1Hl1k 0111111 lur. Yll.kmd. bir dbcLloJ: bu lyi, I"ItYOI:l 'i1.mo:Li M'lYIIi·' runy rL."~1I1 Log(ltl!tof. ,SODrllH1t'U9l. i'dlll!uk 11k ",I!:!Ielenlll ,,\I menlo ;::01I'bu:~ liell1p Wibi "~lIcJl'('(I olIlblL b;o!tlljlCinu. .. ldm bu ellil];. Filkt 181.11'Ii»ri.;!\and!lo, Bul .. paznr gtInU !Ill"'!. liii I.'! ~ f'IlV.lullde blr n.coIku.f1i1IIlY hi!1" hUi!u~l.. fen !nc:ydj h""l1.Lrl!ll!1odllo blJiDrda. tl'u!JU llJU!ll.riITI" ,\'0 Ank -r.ll. ifill ~I1U HlutlLhdlllla hilTdtd 'rdfi:r.~tLr, j;lar I'I'ILllelirr.Ln il'l!.dCJOL haridnde Tmm ... -ay..]a. i&IJ:r'd lya ~hlliuoa ' dU' eilfunl" ~!lhll'l ~ rllJ'l teerii.b<::1i1lru Y~IHliicaktlr. toplll.nllyll dlLlid I:jlmlJ!Llr, B4.1,I.'o['1-I1. UILtt Dllib< Mlllii r.ai!~lc:!li. Ti.Jr,k: hij- ~II" lilr (lLIl:r.~1! tut.rrJOLkt&dJr: "ad"L!.c.-lCI." f: ~ rel'fl n ~lmlClllJ ih t i.n;J ... III! bu l"'!1'llIlitlrill b~yJ,!n...lt.!l. tmlun· ,H<nktiJd;l1l ,G1!!.'~rlJrD l!I'tam1}1'ln l'l'rln dr'O'I11\ .bll hlllTHII f .... u II..UJI 1 IWt:. n vilkl Cill~ k ~TiI o!!!i II'IIHJ,.n E!o b !:YilIIlEl!!1L b1.Ii'l!I'!· rude!' BII~IU'I!ollln ~t~ni;j lil'l~ d~ hi<; bie ZEU",."I "'uh, doll1'1 <;1' M (!lr b kknmokll:1Jlr. ~!IJUlllkta Illi"'a.p:r.r ,yn. 1'1<; l{oC'hnlJ,'nl',)llI1l.J'~ 'tu. I:cLlr''il J) 11 zoro,ndru] blr AlJ!LllfI IlIl"l~1 nll.:nl kar,ul· mop e.l~hiyrUi.'lr b:ir :llltin lii:iizle~ ~ Neijriyat ~ kllrml)o' &~IZ: h~r li.i"i.i I~if fYMl!kliilll'? T1.Irk ~ In,lIjll; anl~urim ;z:i.krrtmll!hedil:'. Bu lIozlrre 1."11111", 1 (1\./'1..1 ~ Rn!lr.'r: lora blldliu:tli Li~ g<;;..:lc tftk.ip ..tH~ OdllJDD"l,rlll. kom,~1 f1b1 'ftlurrnll'an N l !"ill~lml',1 kt'udlm 11' d U)"l'l1u~'j)ru_.l; Londrtt ro.!t1ml l1uMlIIerl. ln~il~. re· ore 8\11it;lori t.nua AlmEln ~tila' IJQdilLl1 ~c.I'rn. E<I!<' n m llli!mm rfll 1:'11. her v ;EJ.)'~ti:! b'Of" iC~:p "JC:)'l ,"n 1'1.I!J:Jl1~\('r 1,,11" Yun n~rlnl! mU· nln 8"'1 th;1 Inln. hu ":Ibnh BlllK1l1'" 11m uitril'1UI1~1 uzerine hi, B Ibn Cernllll Nadlrln. bU kryrnllltil h ,fU. iyi ledb'lri I!!IlI mUI1D:!lp dl!lltikadft lb t ...rbU'1 'Io'akll ~ III """'n:ln.rd:ili "::"n;;I"u., lld 1I1M'Rkhr, au mllddl'lt Z,'li.rfn\~ \'t'rtll~ har'bi uhu'l' ~dI~C'k olurOrli "I urk· 11)(cccult fflllemg m1lll ft.e klzJnd • • .. Imal..; hu u und M.I n ijeO!'n~p ve hUltliml: hIe bit"" I,IlU!Tlllllarn ABd~Il: ;IOuli!rbrUo hUd, ;I- .. I!ltlmb. onlUml -I!tl., mahllJl, VI!! .1I~,lmle:r· h2.lt'hkll "idi jmi~den bir ap bjJ~ h II. Indn Usl)'B.1l AjlllJi!l1 t rarfllillllJ1 le Ie Illgil iz lerilll I'm.i ,I ~r!: 10; b if mi3- J'ijrklel" CIln.B10ullle 1'0 kl'rll Romllnv. lit Ufl1l1l 1~'llJ ol6l.l"oik 10;1, ll. l!ol nt,nll wU.cI. '11.811111" r lIoOZU \'U YI'f liD); ~nG"ln ynill.. clh W\l:l~n df'nIWt'1l mO!',~ut tehllJu:l-1 n Dmk·!"lIftl dccrpi rh'l'lderi h l;lkmIlLlf" lE!\1 IItl'1 mu:mulI.l' mYL l!fi.tn11YilCllIi.z. _ _ \,'oPl"lI(' Imb!'rln lI..rnllll!" 01 d lIt'Lm~ 11111· r; dele FJI~!.If: t~m ::r.mO;-lIJ!l Uiril[ huluJllIJ IiJt~lrw. dllrmt-kl('dh'. luk OiIIP ()IUI1'WUU. l~in.lo ~cldlJlii~lj, ~lil'l clmi~. Abmc l JE.mm YALMAN
oJablleoclrrc 1!:.,Yfl'I!!!U. l ~I~" tcmlFll !!It. glw; Ylildl mllygn bl' yUz: dDkul1 CgInl,. bu1LUlmakladu. (JelltJ'1lI V ~ I. kllz bin dort yIlIE l'irml alb lirllya ha· Ill't ~l'l.tlll bu~n Jl&IYlliRlnr.. tit otll'lRlo:tlldw. IIde~~ 'Ie li!'C'rilbe lJiLJi:mllml.il'1l r,n' Bu y.i!'kQ.I!llJn 13.2n.~"Ci HrlUlf Y!:·, u,m blr o.l'du;rn !IIlIJlHlr, 811 I!Jfll r nJ 1l1orl'l1 b.JJ.Ii.km>UQ,rtlllll 'ITIlU~kJ.M, .I!ol~'..r:," ti1ttr~nilll
C· ~

I::I~~'::=~:~ :~ 1:r.:t;~~;;n~U:

1:31,5",1Z4

k/~r~\:!~U=~~~8:~:~~LJt~::n;:;

Bulaaristan . 'cUzlu D kt n ra. I.a ·11 re r nell"~
_j

U

lLn

:!oeti:mlaml~ y.~ ii~1ii pa.ktll'1l ~uml!lipl4::J';ni bir kere d h telClolilr eyll!mli til',
yel'lI a:rIl.!1 IlftlliJc:

Tihklc:rin
lehclit

h.i!.y~tl m!:nfulderini
C,aze!l!ler,

d.e

Jillion Sefui
llrim.tnam.ain

,HitJe."'!!!
i V crdii

di.i,.

miUl. Bllllka.nlarda
rl!kol!!te ~e.ebbij!l ettiii

B.i!lkcri oil'
lakdirde

nu·
In_

FQn

RibbJ:nhop'un

bl:'YoIIInall'fl.

dan !fU,,. 'rtluttefik devll!'tler:ifll mume: :lillerl BIIII'I11!lr HD. vekilil"ll lebri.1r:: £h1iIi!lolen::lir.

Berlin, I (A.A.) ~ S ern;': Y'J:'fli Ji1>pDI'I !!IlfIfiri Gen~raJ Alhi,.

k l3dr)'e

~""!1'

iii"

,._ .

.,

j}.

T

B.. Ede'n" Yunan $eflerHe GorUlecek

HerG,;n,~'

O~"~~tlr~"~

Yeni

'1' ' ' '

EVRozlN I
BullLllnl!n
e'¥',8

~-

ba~ ve
nesle

di~ aimll, grip"
1

'"

glibi ha5.tall~lar girme'z.
I

>It.

T~rtip ',miya lid f:d~

=

lk:ind

..

.;ekilit.
tk....I1!I~n

~lIblrtli41

Uaamqe

EVROII
Allmz. Sir ~ey'i"i'l K"lmal
ka:kHnd gUild
:3 ka,:,~ II ImI!.bLL'.-.

6 15,000 6 5.0

J11ik

I ILl"!

300

G,a 1.80 90 50 120

8 1.000

Turk - Elias
Te,ebbusalE Ticariys ve
SUI
TURK.

140
TICB.-

6DOOO
636
~Ul!!t
I

3000

sao

UIOI

51 15..0JO
3

1.

90,,00U 30.. 00 0 16.000 60.000 4S.000 24.000 30;;O~O

1lutu1

Taelli

30,,000 180000 ~", 22.026 ~~;'

S42.~2D
Ta.Jn 8ilet

iya TUrk Anonhn ~irkeli
ELLA.S TtI'IIebb~lIlI

.0 I

1.5

3

":l;'~ \'I! SIJlllire ~i:rkoeUnjn l~"O ae111M! hMl!>p!nlle ldare ml,.llmllMt hal! Rmda tdJdkllot VE! mllKlI:~TiI!.tt;a: 1:iul,,;nTi:'i UzuCl Tl~.p.l'>I!t kllJ!l.l.lllolllnUn ve lti..-ltet ~saJI mukflVeli!'nlmU!~inl'" nuldl mllh!iuwarma. t!!\1'j"lIl1 mfl1L!>Se·

Istanbul ~ubesi Mii,durliigunden:
§:uhl!'lJIlz II: n bOyl\n bLII' m~mur
VI!!

SOmer
cd:ilJn(!1(

ank
!"'lIm]

bir dil iI~rCle

bul11cilk mUrL·

,d&rlarm d"'I'I!t1n~ i~are m«hSi~oe II rll" vutldi ·fltul!n i'l:t.lrn gUnll CP btu ta:nn lh!rtlnlz. 11141 :sen~j m&rbirlm Dn. d.gkU%!.lncu 1IifI.I'" m.bll gflnll 1 U. tc- 1Jj1llltd~l-lllrm 'IrlceHn mll.. 'ritllil olan Galat!l41L >!'l!ki Kred1 LlYOI'IC ill!.ru~da II • ]l, NO'. \1 yti.. .ml'l ~I!! bUG' bulliflmllliUl Uiln (jIllnUl".

~ Ie taym ve tli.vzlf

Uz;~re b y~!I mil!mur llimlzedl

alma.eaklJr.
mil-

lIunlar 3~ No. lu Bankalar biu"C!nU kil.llllnu 1l0kllinl i!iabll.ka !mtllutJITJ'lIl db! tuttll!u:a~dardJr. lmlitlnnd mu\'&l'(nk: ulup ta"zir
t\'lJlIl llunlllrdIr:

IfL cilahLltnde

* ,f
')

<"(Illeeek

mamura

Y\I'kilrda ym:;n1J;

kil.nLimfll. g&t.eFlll!!n ,!l unc:UIderNey.~ kiLdn.- mna, HB.~~ 01a.t;.a ldtirl 1. Asga.:r1 lUll miW.mu olmal!i:,

'I'C1"llaeekUr,

~S.. -

HIil:nJII 1i.tU sah [1YI'glllllmlrlUc" DalIWO:nlt 'blllncK"
e-ene'l:i! IilS&.nJnl ctinll

hUJll" buluJlmak Iniyen hWedarlann. hluelerinl mUbeyyin ~lri nlbulrll bir .hll1ta ~t ml!rli;c:z;Lfiele\'~[lnUl"')Te

l\jtunad

Y4.!1l30 cLui twa ~lmamu.. ImWulJlldli. a~'nl i:!l!!rece!J,rl ..Lnl it .r'3IiTJ'Id
l'cya )1:ikil$ mek~p Irntllian 6 mart, Gilla.LadlI. TlLliplec'l"l]'l nWulI
!;I!~ Imlljmn
1I'Il(:L[I:t

bilenlu.
1>1. to

It,¥b

Lml.lan

liJeZ'u.nu oJlmlar tcrcib olW1ur. 'flU tarihine mUs,adi1 per'l'ernbB lo'Rpll IU!IIldrr.

lUll 1::

IAJumdll.

S"llml!!r Ban If, lst.a.n bu1 'l'Ubc:5iT1de

1DA.B.£!to

CLl.1

gUmll

54D,~

tcZRe~MI, t&h.all ",e bi2:mC't '\'~5l1li1hlTil~ lIurl~k~ en 12 :Ita 'kaClIU' lJu.l!ii!!mlZ mutlll.bull.t. .:rr;:nltml: mU-

eyieml!~>!"L'L

TEPE~N'nA DBA M, K 1 S ~l I Glll'l.d'ih': !!lut

~EHiK

l1YA TROSU TEMStLLER~
GU~~llz

ISTlKLAJ.. CADDESnm~ IlO)mDt KIl'm
!lIlU.tl$.ao

15,30' da

1110

""k.,am SlUt. 20.~O da ~I .r:: !;II ALE L I: R BI!'

Ak\taIT'l :iiali1.t 20,30 dil, 1URALIK ODAJ....LUt ~ocu_k ,,,msUlerl it;;tn bLlet Vllrm, oloblL9 lil!m.ln ootundu.

azrt.

HoM ~ L.:Uell, A.kft

Gi~e

ray,

~l:hrellr.lLni \'0 TopknpIYa

Ivi
CEZBi
Sa.'b:ik Elld8.lltrc
"'e KJJ.r1al Tarlil

(Istanbul KDrnutanhgl S atnil Jrn1.(Dmi's'D~U] ill j
Beb.l!riine ii.I!!Jntri -t,3.~1
ml:D alma

r;,ETINT,A$
m~rfil.il"Ll, K&.d.13.1HUkC!mct

Cot.J1 N~, 03·1

Ziraa
Pua ~lll

Tlr

__ lU'lraU

t.a.hn:tlnen (:ilnlj

I!!m

Bra

(1),11 knnulan t

100, del
:satrn
\I'll

kr::!mple ~

tevhJ.t
~
,II

&I.rulu:, :t:lUihI; IIM.-

IBlan,
"I!!
~IIY~
B'1UlllI

aSJ

" .... n.30 ilia paaarhkla t
otlLlliI kaU

almacaktre,
!}artl'lllJrneu

Myilam..,
I:m.

D~~1.1 5000 lira
komLl!yonl,!lll{t.

tl!!mln&;b 750 Ur&.iltr.

Zlrall !Ni Ucarl b.tr neVi tll.Dk3 mu.r.ll.elelerl.
in

~

~ 100.000,01:10 'I'lJirlil lJruJ,

ad.ed!:

ass,

knmt!i)f(looa.

,gOrWebiLlr.

:I.lltekHlerln Ibf!Ui gUn

:&a.a.tte In:nd.lklula

:!II~OOOllr.I. 1lB:amIJl!! ¥el"90r

gelmelerl.

(1'191)

Kuleli Askeri Lisesi Mlidurlugunden:
Ku1elt A,!!!(e11. 1U!~i1'Ie G'irmlye IliItcldL olup da 'I:&¥JI!Vr.;!a ~1(nI\ "1iI~ 1I!ta.nbliildA d:a ~ mi;:ldlilx mllracaa·~ etm~ o.'Llthu'4J:J.n I!I:MI]IIil"Qt~iJ:l vtllye'U hW1lll1 Ids.m .. ~km So.da. dful.!!klftl c!mayan bmlln glrmll ::Ja.rtIarmr hiil%. Imhman ve llyn! g. lili!! ILWJ.t:l!t A.kr.r Akll.lm tAl'afmdan mf!.ftda Girif e1o?'rIIJmu tekemmt.til. ett.J.rm I, 01l1.li I!lt,e-k1llf'ri!IJ lmlllill.llla:n 1 tan Lllo!l GalaU,dll eski Gilmrllk yapilmBk lben 11M rttill,U. ourna ~11 l'l<llS.t B dll Kulell HRC8bu!1!!Ililll. ~QkAtr1]dJ MUw.idlJ 11MI I k Ilt I KI to lunmllill.n ve bu tu1btc mell;~ pte J)ulllrlInryanlUlfl. haJdlU'llU kayl:Jade-= la Tnrk nm truyon mocmu I mil· (le.kl!l!r:i MIl oWnw-. U4o!8J dllr1l Had! fiiUl~kimlirln aleyhlol!

BDII1 Su.Ib HuIrn1c RtkL'mllklnt1

.~"an alacak dBva.smdan
'IIttly

o'JoIIlYi damakamrl!ll!. ~Illm. aIm k tlIz.en

Y rll " guete Ile 1I.tn1 c ..lmrtll~in· den Ilu d,tfa 1)';II.l" ka.r 11 m .. karnma
k:lLim olrn .. ~ U%tTIi: h:1l.r·u I.:.rat. l!alflrlB.
8lI~1UII

I btsar Iar Umum_·M'·"d··.......... den ] n" .. u or J.u,gun
1]'iI;~

il~m~n leb-;!utn.M'le \Ie pLal'Ll mur;iiLnn [d!~1'i1lZ:1n

ku ilT

'Vll'I'L~ml4 oldq·

Te~

p,.
U!~X. -

=.a,u

muhakl!:ffi>!!nln

per

brraJlaldlg! 13, ntbe gilnO lIut lO c!I BQ.

I:'lI.p tlihrika5:lmLa l'&PfuiliCl~1: lu~la ¥«!uen ek.IIUb:nIlYIl k'OIlfllUfti.lIJ'.
:2: -

biICiII, in Hl!lI!.b

I!}i PDI!U'JtlI:

lu SUlh Hukult mah!.c'm("lnd~ i!ball voeut.
]o;&lIun1

bmdA

lmediAi ve ~aloU1. Dlr ~km gilrulllrme4i~1 lakdirdc pya" muha.kemarutl ;dO,'vam VI!! hUk. lIli.n o1unlrr.

3: an
\/1:

~il 1beiJf!1I .c12'HO, 01 lira P:!.Za:rhk 10/3/9;1)'1 P1J.Z!J.l'~Sl

muvfLkkal lern~n lI: lin lIrmdJ:r. .. gDnU II-lULt H de Kabil'i:a.Jta 10\>.111,. '11lb~II1nIiJ:'[I Vii Teklrd:~1 1IIiII.

mUbayu.t

JI.ltl

inokkl a.lJm komillyDnuntit. ~ill.pllacillda.

mD rBptl!:dUeeql

.tJ §Iartn&me BCI%Il ~an 11:~'BZIlJl dllrlUiQnli.t:n '62 kUfil m.&bllir.

'ILLN rlY i&'U.aJil:1
~Il~

.,.au
»
»

I ......
kUTu,
,.

5bt.i!klJJtriIJ. 1Il~llk IlOln tIlJ'Ln olurum g;llo \10 IIL11.ttl!! mMinin Ii!' bUBStIlih ylLliab Ve&Ill!!; '1'0:1 % 7.111 giJv>!'l'I-me fiuca.1u!Je te ml!!ll!klilr Imm1:!;ynnIl. mUnuzl4UllrI. Ii2Jl i

ttrtnl.'
lit1rilk.

" .. •
2'

1 II!!Il .,..

......

I II

II

• ,.
ji

• ~ • ..

,..

l1li III
IIQ ]JQ

'I
SUfljn
DIiIhLr

IDa
-s
5,22 1'29,6!l'

I~
2'9 6 tB.tUIM :U.!iO :l'2.1.!lOo
:l,t!) ,:l1,l:!7;j
1'11, f

BUGUNKU PROGIlAM

'5

~

lavl1l[!!! F ....c_ Pntfmil

!9,8iJ Program. 9,03 A.j I hlllH!.rl,~. rI, 9,18 I1(i1zUc~ ntlk ve h!l.fU' (I.u'K Illlclnr 01'"1., 'a.]~ ~ .10,00 Ell klLdrnI _ Teffil!k hlllt JI 1'2.20. ~m, a.: ril.b~1? ~!i.rln
\'tJ

abaDe tJcreH
1COD

lI:..o!;\la

l~.3" KadlJ! tllrlrilll!:r}
rio

1I~e.ll':,~ va.- U,Ji)
" ..

~ta 11111.Yea
[1I1"1'Oj"

'I [Mll) O;yu [lin VI!! d[i~n t1l&'"li.lJlollrl, lJ,~ Rat!Yl:l !lal~1I or)c(!srr.uL

M..1'l1I bllb>l!rleTl,

KrOll'il &Iu.m
5" ikmmiyelt
j

aO,l:I!!I l 19,5'S 111,30

ide·

75G
nMliibl!CI~_" ....

4100

115OK!'.

1'!iJ8 ':'

]8,00 Program, lI8,Ll3 Ru!lyo I:'IIZ 0, IH·:;L.-lJl!il, 1il.50 Rii.dyo .f..sal hl!:veU, 19.31) Aj.aoll baberl rl, J9,t::i Rad}'O 1 f&lt!11 heyetl progmmlnrn 1:I£Y,111111. 10,1:' MUzik, ,20.'ia Ilk ..[In YI!! lll.kfilm l".., 21,15 K,Qnu mo, 21,~ MU~I!'i:: R. RvfU'I«t>.!' • ~ cl'i.ti t (P1.3 2~,80' M!'n!! b.1!.b-<.'L'IN'I, 22.:50 Oan3 I1111klSt I Pl" 2:li,2~ • 2:J,:lO KIIJ:l1UlJf.

Til i,Bankasl 1941 KLh;uk
Tasarruf' H.esaplarl
J Icr8m:Ige Pl;JJJI

a!l!1i '.!C1l)1,) l.uaJlk !l: 2 i. !Ii ~,
4) l> 10

101:10..
'i'IIG1i" 500;" :l'i'iO 100 !'i0 '20
lo

=

= 3DOO'.= 2000,-

= ~ClMi.-

1.

:.10

1I5l00_ =, iOOQ.-

MUZEYVE N SENIAR
Azlz ~ENSES
N22704.22

:.I-

~
l>

SL"i'iIiJI• En;ul'Illm

SOO Ke,li!!Ier:

='SOOO.:z ~,
tarihll!r.tnd:1

= >1000.1_~

= 3000.-

),. •

4 ijuhllJ.

e..IIlbl 141.0

",lI

Neptll.l

MUi1Ilfl2;

Ilbm.t

!:oS, 8. tlnn.!!lt~

YI,
111' __

!'lao KI".

5'ow:tur

~

Y.u.MA.N = Bun~1!:I yu:~
VATAP. IU.,TUAAWi,

Fllhr,

-----I------..........IJ
INDA
-, "

laDE 0 N PIAUI

-

--

-

,__~

Ahmet

8a~rnu

h a r r l ri=

Emill'l

Y A L MAN

'\I A T.A "'. IE 'I!, I ~ CI!".log"lu, L'.1C1ihlll.F-eJlIu"~ s, S::! 'i' el e t [) n: ~.u!l.e _ Tt:1gT' \'llTA.N l.to

lkinci Belkis
Yazan:
SllAS1 SABAH y~ I -

azretleri

..

3 MART

TBSi

1941
Sa,,: 192

Son

Mlilika,hn
-

Sahsi Inhbal1arl'

rIMerhaba"

B. Eden' Bizden 0 mustur .
IEdebiy,a.tmmn Sec;:me 8eyitle'rini Ezbe'lrden Biliyor

In,giliz Harlclye

Agz,lna Pek 19i Y'ak"zyor NaZlnnln Haesas Sir earr Ruhu Va,.. Fars

Kendi Eliy]e ve Eski Harflerle Beyitleri Yazmll vo O~ Turk Kadmma Hahra Diye Vermi§tir
AIIlilt, dill. anl.t_ Hl::pllini ,oylc:wm.
~i!:Y 111 b1'l1l"iI.
n

••

Ankara l erjn
il,;~

miillllilt~hrnl.n
l:Ia. I

Anlilola·

!La!
-

Ine red.ilen trb'.g,
em dart

ann bu nevi Ir:hlii·
mamurudl.lr.

me:bl.!l"]II!oIl'mtzl;a. kilr 1c::di>'~r. Oylc: ~lmllltl,- h~r ber 16:'ll1"ll,tII. 1(1JjT" Ihkll 0];.". It ouu:la 1I..!111 hakikatt nlotabillliU!=Kt,!:n ~ak da .m~rhab)ll mod", b'r k~hme l.lE.il.lmr, Ilaline ~Of hi~ hi!YH:t !:tm~l'jmiz', 'tjc::ldimle:: de )'az[hrn. I,in dOIPLlIlU :111.1.; B. Ed.~n An· Zatu birhirimizlo; k.i1r~lli!.,lJgLlTlq Onl~ edi ottu y 1;lll'il'-•• ka'ra zBY.lJTltlti n~t(c'!::~lnde blZlmlc: ~flm n ne oBl¥il!Cejimizi bfrd;;cnbi. SC'n hikil.)'1I:' R"ib.i. h~r ~I:yi nillt .. , konu ml!kl , bi;rirnlc iU~llI,m Idii re kc:aliu!;ni.yolruz. Dil1miz LlRll.IAIlk.il'radan ]ata:nbul gdim:e k lin milltir. T m manll.lli];:: bi<t- mi .urette bir ",eliim ko:lime ine
dEl otYr~n

T!l:kn'r ~uyle; Eden.·BI! riC: inb'ba kalmll lngili.l:1~r bi;i:i n!!l· ai] 1:mlmullilar) Cilium ben Z<lIU :so)'liyc:. cdtlcrimi Ank.n diHI Jlltlli.kale

yc: blrliiil1i

millet!u

Ind ki fikh
~J,:

k1J ........;:;LI.:: Ifad':!

ve

s.

kl I)'cr, Her. adlmdil. lIeVe &UIC kUllanlYOT. BU)luk Mill~t' Medisine Ahdullah. RUlli:lillYI rumen
ziYlIIrete ~;Itiil z'aman loridorl.r.

P.

£den, Hui£iJeVelO1irni:l[le
HalkeviDdcn ~uk~jjj

birtikte

A.nbr.

adtm.

ba

bo.y le

IU

Her kar

l-

Ind

lII:~ldil.m. Anl8d~m

I!:i her-

----- ........ ~---------------,=".....-- ~il'l

Balkanlarda

Harpmi?
y oksa Fiili Bir Mutareke rni 7
Ba~kall'll mi lletlerlnin mU~tere'lil sulh azmi, Ba.lke.n1arI tam hir emniyet ~a"'ilSI .. al in !!! koyme..k U~il!lf8 i'loti taraf i'iin de en saglam bir gananti te~kil edler.
V uan: Ahmet Emili\ yALMAN

Ve Gl .. Dill Ati na "d:a
Alina, H;!Ticiy'C'
p.arOltoduk·

cl9. I~ killrnllml"lilrdu, ,H~l il~ldii.n. EdleIl~, eV r 01. E!:Ien, dCTken aTElnlrl!la ulam billl:'ni [j,~1~ candan kal'llU mu';!l Idlf 10:1 yUmaB.!\ duym.k iliin u'.mi yl!. B. Ed!!" bu d:ld.c:1'I pe b·i anl .f;[l.Jerh b. 1 Jih:, lii.hbil~ ~Iald<!.n. m.k 1~le den ba bir ,c),len: 'htiYilA;; war_ HiJ.I~, hidu.~· ~o:l8.l'I'IllIIrilc: 0 d candlln CI!!V P [erin in ;311'\1; tin hru yak,'Llidan verrni~lir. l (A,A.) - JngiJl!:Te dlilYma.l ki !:JI,lJ] un i(ind £ n l!;eTld i· (Mnhil.l:od kcJum!llni [dc:n I'lIlZlrl B. Eden 1(1l' im· DC· gOr~ ne't~ler ~I- amn .. , pr:k obenim!l!:1I'Il ..tir. Ag.r.,Qll da yA. I m!iliimElt, h!!.l~m biJ . a!jllillli
yurmlO"Of. DDjm51J

NI

j

keald.i bilgi hun:lil"li kllorlllllllll'l'lak ;"an iatl!l~ron ~j,,'ilnna lOpl nart n.5In~ lebliileM I: 1'1 , b ~BJkilo_ Turk, 1I2l:\-'1111 boir lFIi:!lBfizo:: Ill!lercien b.,klll y~,1U' d l,~_~m... binlere BMma kllb:g;l ki:1Lr[Ld!::~e bur ...:rIcl'I kB.r'J1 :!II!:".lI,i ve m:J: k~t g~~tl!!rm~k-

III kal"l'IBI'm! 14r_ I ilLoui'! Huic'· y!: NUlu Anka.n,;ya 15i<i!!ld~i ZIl-

dl!!fI Dlmu~lur.

Adlm

ba~ma

h.lk-

all m ml;hr.

dimizl:!:. IIOfc:: bir
Yil~. E,d':mio ~llornulII~

Hl!:r .,bi,.irng;in kenYDHurt l'iy~illl'liz ~olc. I;, Yld'~ neiieeler
~~ ~, SUo I II:)

S<lfyay.

kad.... sirdik1e:ri Irnk A Lnamy ... gerd!;
~ndllt., rumen

Bulpristu

tara~

[IBlI ecililenr A1m.an Wft'teri

In..,

Gt'no:nl
til

Din.

tllyyar~

g;:ndlwaam .. y oagkan] bugun. oi;leden ~on· ile Alinafil gel.mi~1c.rp

dir,

B. lED[N TORKlYE
ile Gel'll!l' t Alinllya gl!fee;m~ ~~i

'SEYAHATINDEN MEMHUN Atina. 1 (AA) - Invili% H.r.ic ye nllZlrl B. [.den Dill ve m.iyedl!Til'ltn

leoet!.klo::rii ~aat
ginde:n.

halk.

'bildin!medi.

ub elit 3 - Be
I

Dunku Muhim Kar

Ila~ma

Bog,az ariD ~.
IW ...

Sofya Ostiinde
Alman Tayyareleri
Sof'ya !?,ehrinde

Almanlar Bulgaristan a
Bu'ga r Ba v kili Sobra n ya r da
Bunu

'M,iidafaasl I Jzu n Bir Harbe
GOlfe Te~hiz

mu'Vallil!ilUa.1rlf.ldll
Y'lI.pd~am]~tlr.

8alkan mirle#iSI'Tni'n
t:erslII:eme
L

I.
I.

II..

narclliI

IL"

.. ~if" Mi.:I'lIu:l' D,a .. an- ba,.,.,..ekili B.

II

mii~SOy-

bir

Ii h1.i1

B. tdO!I1 IEI~ihz I!lo;iliiinde

laue Illl Kol'.izi.!! larMlndian

t 'J!I"'!'_" b~

lardan

LlI~lk kalmiluldlr.

yet Rusy~ da
lendilerile

bu emelde pelt tabii QI~rak

c::diilmi'd,h·. Ak,arn ea·Lll.'giliz Huio:iye na'zmru Kriilol J IJrj hblill dmi}tilr. B. E.den Tiirkiyede yaphih lietikbal yahath::n
-!lOR derc<;;e memnUn ,oyjerniljtl1".

I
I

Turk

Ordlusu'

Alman Askerl sri nin Geyit R s:ni
.. Ill: rut, :2' C _\ .1\.) - Ril!lIlll'r: lyI habu ..10 lIa.... mlkJarcl n bu.
I"I!lyll.

gl!len I\fII)!:rl~r~ gore dUn. ~~

LeraberdilF. • ciugl..lnll BLII halde ha,rp Balk.I1!la, .. r~ ancak ya A!m,any~""n
'Ie

01-

Edilmi~tir
Turklerle IngUi~lel'in Bog-azlan Mudafaasl Soyyetleri Memnan BJrakaCilk

dUz ~·M 4lm ..n tayylLl'II'sj IIte-mlldl),e Snfya Unl'inde u-:mU!jt.ur. Bu

yy.
Y

~ll!ri.n.;otu bon b rWman l yduld1r. A,'I;;! tayylll' lui d~ hol'llrt

A~lk~a Izah Etti
Giri§oini
D. N. B. m.ebl.l
••

Bardera
2 (A.A. ),~ Diin 011·
V.ti B. L!itfi Km:i:1II' Warlbu~ pmJli)'t;dIu Bc,iId.j& fUIlpiyonluk: mii:kti..fahm VCri_rkelli ~ Vazlolu IIpOr :y mlLdill-

bardrm ml,Ur.

UYY rdeIlne

ccfaxlit

,a Ingfttereni'n

~mlS'1l.l

uzeri-

i~gal Edi),di
K~iJe.,
>CLi.ba 11"1blll~mn 1501 mil garbinde Ba.n::lc::ra.'n.lrI i gal etiil· rni oldLliu bildirilmittir_

Bu.-IIoY gel~n. lu.bll'rlert gl5n:, oeenubl eu.lga:r~:!It.nO ~ I!oI.llWlro.n t.o.n'RU· i'I1~yd.anl!u'l \ll'1'1llni!'lrm Inal! Itmdill,h:r ,'e bit'" m.lklM St\lk rLk<, 1:01)''11Iil<o.l'dllllrI trL:lo"!o'M~!lL ,lmdldu ) n m<"!d I'II.rln(f~ Dlilunm ..

ne c:lelebilir. Alm~nloiimn va.. te menfDii!litiari var m
Akll ol",1.ihrilll:: dheth::

Alman Orclulan Ba~kumanda.nhgl.
Kltalann
SQfyil, ! (A A.
bildui)'lU; Bkligar BlI '-I:k'ii

ya Ingilizlerin bunu is.temeK" ;i!m,

bu _yo
k . dlr.

?
I:UlYIr...

BUdir,di
B. Filer. bu. ,
~I"I

, -er Bal an, m.lletltTi bndi LORdr 2 (AA.) Hiir i.atek. ;:rile Md1.... r d.lI.va I!'II luL.!.a· F DonJt~ PTargaDll'l1n. bir lebliWin. e lardl it bdk.i de:: d.!l:g~udli. 0 z<t- ge u::nllbi l!..ibY.J.dll. m!.ihi.m bir man Almanya, lcotndL l:Jraflnd n. 'I-'a1.21 Dlal'l K.ufra·nm I mDTttill_bUr bilyi.ik kLJfeLJc:ri 80J:e almamllin fHl,n. LZ kuvvc~h:r_ine le,lim oldu~ I r.giharltnIn Akd:<:niz.dck:i mev"1 Su. bildinlmekledn::, I:COO ~tll.l)'an

KUfRA

DA J.;G.AL

ED1LDI

Yunanistanda

Zel.zel,e
lari,a. 'Yluzde K~rk
Harap Oldu
AtiJia.
lilt

Arnav ,tlukta Salhane

ijftlede:n cnl. mt'C!iBLRin f!:vk .. llkdr: da hLik.umll!l T1l1.mIM:t ~n

~apllllntUlHl.

agldllL:r

kimi tohdu e:Lmeyi k~rh FaJ, III Balhnlann ~ ,e::l!lndoe boylt: b lr i;,lt'k
Almanl
lI~cri

bulun:iu,

I eStf

.. i1l1Imlr;!

:bit ld::l· y CI k LuI'.
mo='Vc.ut

~lnp ml!lzeme.91

n: m'Uihrm milc.t,iudlll ;::lc: g~~mi,tu.

beY.&Ii'illlla bllllunmuthu: Almlln hiU:Llmeti Btligu nll,
kllme1iod~fI

r

ROmanYB,lIil.
:!p'.UI

buk.umcLm

riZ4silc

lr.

S,ovyetler
Miidafaa But~,esi

tDe' ""'.,: -

l8uigari.at03T'tI! AlmaJi !:ii.' I:l .. ", .XlII

di leri halde halk k.endllo::rlD1:! II. rfl flelS~ fBkal fldcletll bir dU!:Im nllk. b!::!liyor. Hnk!l!:!1 III Mo,kO!.o·a. :2 (A.A) - Sov[loktadl! birlqiyor lu ~keti bB'Yi.iil:!:l1!~ SOY)'d klmdi:lIl ROlTlllnya, Alm.n]~,. i~ifi ye~ln Bi'!'Hcrni1'l !laB-lem ,,~ aa.kin biy htloreket iia~[j m~djll!; i;dil dCVl'ULn~ '8irm~d.c.n, I::VV~I dti n 194 I b (i't"tCIjni l:aad ik dl!:ii1:ltr, bt~'blllt bi.l' batillodlkt]r. Mudafillo8 biit~;:Blnd~ Bulga.rililtan, yerint g~memi, r:~mi.!(jr. muhim ful.llllde.r gOliilmekh::a:lir. eo;nellen ve Almanyadan dar z.a· mlUll rdfl p,d(izi.i, gJz!i !li!!kl:Ti 19"1 I iIIel'ltli bUto'ie!lllindll: Sa'll")'dBi1Jilii mud!! fUllnG Lah.il Yiluhm dclaYl':liIe Balk nillrda ler ;:tailn mcbliii 70 mnlYl!r 9j]Q Alm n tnille bir dl::l"=ey~ !elldar C.~eT1l -'1I:neyr ¥ilklnl1l.. duya:n bim:ik m£m~c:· mil yon Il,iblccl.r. kettir. Oyle oldugl.l hald!:: Bul· nullr n 13 mily r 900 mil;von E dar d lopr21 I2IJlI'lIl'\ l,i1rp 0&1. rubldl..k. biT fa..z l.k 'Var,e:iI'!'. biJ.IIl Olma:1!1D1 i!llernediklerini vc Ie ~m~u Iii r J Ie jyi Re-;: inm c kt e d ahll fazla men[a.at Iri:irdi.ikl..uini ..up· he loa btl I rtrlll::.z: b i.r !,lluelt-r: orla.va ko),mu,I;IIldlr, BulRIHiat;:md!l. k~ bi1lJl'H!l~1 bildirilcn AIIT112n ~_ gali ht:T!'a!i:l1;' BulgatlflTlI'"o Iii1'it"U U·
tl)'I"~'"" G_ .:,oil" I <! I

li d

2 (11..14.,) LarjJ.B'<Ja 9lmqtLllr.

r;mlk ,iddelli

zelztole wkUi! ':grim' tIT. z.y ial Vi; rdl r.

Dun ..... hi.r Buyi.ik: h ~f
miihim

liI!Janca

vl::kilil::l c:<mri li%e,in~ il;llmfli rnulive::nel nl!l~ln dun La.ri!l.ill·Yo. haT~k~l ...tmi tir. NaZ!J. J ardlHl
tD!!IYmmllL.II. i.L 7 dll!,

e,

+

Yaznn:

III

Derebeyi ile Baht;e Sahibi
,T ND
n !ol'iyllJ,,)'ordu:
~U..cT rMlr. hI Mb('.1'11 a ~ phklJu'I h"tjn bY.do ia~~1 n. ill ~IIJlIIIl!" c .. •.Kurl 111'1 mllnlffuKIl:t1llll

i

Dr
~iI ~H,.

*

Oc;i.incU Sayfada

Mu:sabakamll

pi Fin In

..

Ajal1s ve Rlldyo GQzst,e sin,e Gore

Gunun En

"trill: •n 'l"k', rIn[I tnl iJk ~Il PI1I1O I kklmflll I)lirtm. UUI"'!llil bBItI.i.!fIl I 1 hn tI lU..ilnmk kola\ ItO 1m I , ! l"lNi bJili d(lIi'~'I"I. mu.LfC!rl'll~ ~ blr' .. klltl lulUilJl dl: .UlhJJ bllit.:!nn tirO "~(lplUl:lj'nn,
tla.llaiIDI

Itll.illiD ~1~;alri.lIlt~ hl,.'I,Q , yn"'fU '1rti111l': .E.y :kU4;l1k huklJ.mUBl'lu! :811"1bir~nlde DllLn jh ll!IUI!ll"frlIZl. dlH',A.l&rml:ll K!I!ndl ,lIrlUlI!:dll hB.lldmlyl! bflklll. BUylll! hUkl1mdllTlnrrn Yl!.l"Ihmil!l1'TIld.,u. hllLYIf urnmllk deUllkll!rln ~n bUlfll.tUdllr. Onilln hllrplpl'llilu I t'"-k llJrm lDelt 1Ii Z• .!I}'llkllll"ll"l] II!!I U' r .kl !"Imza ~km!!lmUclLlimlZ

*

Mu~im Hadi'~eleFi
Almall krt:1lllr!, l1UI!:Q.l'llIrrn di\ mUO'fLiI" ,ka-tlile DnTIIt,,"li1llllruJ. !IIh. ml~I"r"ll'. C"1]!l1., 131111f",rI"Mnd" hrna m.<}oillJ.n.Il1L!1"l Mru&n1linn I'mrlndt,.Jir. In,,lli;r. 11.1I Hoi" I" r .. lr II" "OrIJ,'fIlLl~lhIr_ A.m ..riluL., Am"rIkli.,IJ,.ld BIlIInU ofa klilTlilll bloke i'!trn[~'lj hil rrJa.l\lII 1'1mhr. D. Etl~n \I' fi('[l"ru!I IOIll AHnllJ II{litJlpr,
11"1

hil1l.;<eYIl KJ r,lLr~: ~f'Hl.nll r. tiM 1l1'l\4~rlll'fl i'llI' IillI;: I,m II. I'IlII h •f'i. II.llkLUn ,

Oiln 1lk'l'l1fl1 n.lLT.rodJi D ulp rl'lom lkt"l1~ r!('ilo.UIl. 1l1,'i1rll~ p;okhl. ~ ~JiIAhll lI'IIilJ~rJ] oIIJDlIIII"llr~ (H"I ..• IHldeD 1:01. E "(!Dr 1IIHLlplllliDrml
"' .. r[~htIl"IH~II', tc".IiI."lIr!"n ~l!In bu i'lLll,":r'llm{"[J~o Ill;' Uk IJlIII."jm l Mr rna I l£all'Jdb kllffi'i'lmluZ I. In

..

f~"llil
nI hu·

JOt I'1I!Ilmn;. doyllJ' Illn. ~lI·
fi III

* *

eme'KI,1' ;!"lmdJ. I -kllel'

1-11,11. I,W-

*
'*

:o.rlJJ.llddcUi

;l"b:ele

IlldllJ,

ludd

hu

J:'

"e 't
fi~'11

- YIU
I

tll'l'l:tdIr. BlrlJ 1"'Iln mU.4a ruhl .... rllzladJ:r. ArnrrlJ.mwu Lr,lIdt·. ~~'l !n.! huul

ii~".,n'·r

mil

r

Ii ILl" !:ldIiid!, I!J(J r l!L!j,i LlL. I!'1ftid1l !>1lI{O!i 'I:! II I", ~I'''II Ill. 1~11l' de ILk r tu-

til mfl IJ.,"l.'~·ti '11rolrnM.aydJ o,.un I· t-

".tt

IcatmJl

!hir \' pm

toglHera

l'lJ.h 11;"

ITlld,

Nr: ,ihirtl1i.l'.

ll.~

k

BllL.CARtSl"AN HOKKANlN Al.1'INA. G IRERKEN ~ md.. el s. hWdl.!p meife I

ruJ'n,aan derdlm.

".111-

.. rl'
~

3, - J .. 941

Anlatan · Nuri ( F?a~a )
Adiy,l(! Mac'arl,k, Aktm« Nereden Gelmifti?

Valiyi

Paulas

G,iirmek ic;in
Dileniyorrnus
~TIl'It1o'hJI11I1mlJiI
,l

8111

Edanla Son Mulakalln Sahsi Inllbalan
(I'n~1 I Im:.ldlll' hi k k ra

-5-

Mw.l;)rll
d .... .,,~IUIk

o~ltI H1k

60 Kuru~a A~lk S,atl,lan Yogurt Ne~ip Trakyada 20
dmuza:
~It.all'lt.ulda )'Ilotul'tun kJl{l!lunu a.1 t· ITlIt kuruifA :sntllfililI" bu pElham,s • TflllHyua IIUHln 11 - 1'6 kuru ..bn. cbgull IIl!bep Ifl5l!tl:.i'm-e~tJlo"dlrlt'r. PilLlbukl dlln. Co.l'lu. t.1llc:bur,gllZ ve 'KlrkI ILrclLndien aldTElmll; mill ilm 't4 gilre,

Mektup
iis'lJj,·

Fn:z:I~ KII&kUrek

i nllndo'

I)IF

\' n

ENI

hlllUlin I lo.hldl.. bl ,11,11 1I0!!IlJtI In vf1.unol" pejrn irdc bb klV I t.. ttl' ,!,Llh I billn 1 l'! Ill; I rkt'[1 ~'I' MUdo.ll"~llmIJII1LIIJ,t. ~Ln.

vcr eri zi.)'ilU!lini .'nil", Y pBrllk SLI!:I'I, oI'm;::mnb !I'I umumi ~LJrI::U!::.c·

e lll.llll!lmak Lsli)'l:Uui'iI'I. An· P!lllis pB.lviy-onuna ineb]l

c.e~i!1II gijr.J, fdl;r"ntZln alhm.. ,dd:i IINoh ttll, bilnll. hltlrlilefl d~YQrl;!!IlliU IDl •

'II"II'nllll'~1I

!!I1!ln! ,,!!oj.'l...
-

JIlntl~r

II. L-LiIYDrdLI;

fIU!r:tl!'tI~p 'of

IIQI1 ~II'IHlntll!

jill dcr .. tlerslcr

8.rll1illJlnd H{lridye Vdulimlz $ij!nii S l'~(;oglll, Ulu. aa~muhlHEdt''lm Anktlnl. ziyari!til'lil'l hI!!; J"-iri F ILh RLf.ki At"y hlunan bir hi!' k.l.lImmda re ami zl}"I!,~dcu d 11;11 @:fUP'U, bu ·111zuyu. dc:rh. I yct r
dl!cll

kdlrnt:11

"iye ka.bul

miyiz"

fen

1'111

IiJIILlr'

1,.o,'n, hl.km"l

\'or LOpoQ'r"rV'"

ru-

.:It" dondLlr1'
~l!,~ ••

I"l"lmll1

,1ft'! ,lm~U ..111,11. Ar. l(l ..fI~ ml!~'kl lI.lh1plerJ

mllh!!u.!I lIi1ni c.c 'm.c!!I!dll!ler

ha'l'''

lI',oiltlJf.

.. 1",,1,,1

bd..
ve

i.i];I!!'I"irLdlCk·i
~CU:}'I1f1,

mk"Ol'Iult',

En

c<l.nciQIl

YBrcrdi~

\""rclir. II n m('kt I"I~"I'I "lkt.Jktnl1 aonn, aiu ~!:[1 gUmrilk muh Inzn me mllrhl U YlHlllm. BI:'IIdt' (Itlle bulundu~ 1!;ln muh (I LIl-tLn !;"1k.1I'l'11· dim. S(!f"ll't \'e rnahrurnlyet yol!Jlmll YBl",tl" Ao;; kaldtm, Dlh:n[fl.IY~ k;urtlr

:nell
Eden

,_ klindll: ..

d· !:Lnu~\It.

I"ittiid~ri

yol trCiiriilmr-tde4ir
m1lkaml

maklf<ldil, her 1l31de ken. J:iinin Turk hu ...y~ll~i ~aykhYllr..:k i dikki.!li \,ekmrm~k idi. Falll!. Tiilk1i.ik )oiizunden "oIc her nalin> den p;:o:k ill- I!luYilHd!!.l. Bahulu bl.l k ~ntliJr onun pa~p~rh.ln d. ",\Ii rir chi u)'crt",. ~u ~e.beJ!ll[c dl kat.! d hll ~o ... tiehc:c:kti, Ni· cl.r.im otl!l id re5i. ke»ofi)l'cli. derhal polde habH vI!::Tm~~ti, Bunull uurinr. gte-Ide Yl::mek. ~~rkrn pol' ten nab!:! 1E~ldi. 01"1" .ksrakola. i!tIYQd~rdl. )" em,r:ktm !lonul. pol; II!. ~i~~i. ru:li!n p.lbiJ.pDrtulloll ja" O t~iler. PoJj" FIil.5il.pClTlUna bk tlktll.n I!ocnra. 000\: '4!.O,dIfIlZ Enu:. ml)8, diyc CI'1'I1U. "TC IIYfll zam n d gi.llum rm',1 !!.IIi PQli!l~ lI\1p1j iiL~rinc: tkencilll:riyc)~ gld.el:~iim "!Io:.·lemi.., polil lc ona., 00 bald!!: c.u.ma gi.ini.i, Ma.uilraYil YB.PUI" \'aT. d~ ve Mar!iu· yOl eri dO'fl.m~k: uZt'r~ Nl.Iri~ L serbc.sl bUl!kIru~ .• Pau.lin iIliawm ~ta~~",hk. ,,11· ",in IIkhna !lender. V~ I11~i" gelm...iJti? r>hlTi. 1 IIl",blJildiln O'1"illIf Ek,prnlc: PariJ!.l!! go!!lirkl: !I, onl,m ViYlln illl. jo/()ntmdil, !I·uzba!)l 8. Paulu h~ II.ml n, Sil' M:: car 0~Dn bu z t, RU"[11rHde !:cn~bi jan·
Onun d trn ..
IUl'ldlliu
l;abLtilo

lu:t

dl~ln.dakj

nmlz

bu

!flhi teylerd~lTJ.dlliml!l fe ... trtllldl:: k c;d:inir VI: k.J.~lnlrlllrch. OnhUiD bLitiil'l hl!:ddi r.ur.a.lhmnln bQ~ul· mama. ~ iii ••
Nuri., rusilm
'I'~ e:lkl

giizd

~:IoU.

IeI' mnkhsl oldugu ~in Tunustan KlirliljaYil s[tmu v orOll101 gOrUp R~d ibcn :tQ n 10. aYIIl 29. UI"LI:IJ ~r;'UImbli!i sUnil tehill!T Till'
I1U!IB

duruniilti.i.
""O~i

BUro.ci

01111.1

8':-

ne

vc: pUl!pOrlll·' na bakU. NLll"j ~r"e Hotel de Parll.'_ye inm~ti. !Bund.BIrI lonr.}
ka~lL!I,dl o bUrD!ll u,in

,

01 n bUI yuldl.l VI:
han'lpam"

kmdin~ ,,'erilmij .. d.re!~l!!fi e.r l'ii'lnye kollltanbu.lc:lll'l'l. Ali bit. ....rdiii t sd,re51 Duld:o.
(kUII 'vlIlr)

S,oruyorlar?
Bbal]']:a:n

tI! ..... l.Ig~'u'··l.I.fmu; :;'·Il.l:I,li0r n~

"

dl,ror !kl:
II: "'n"i,y "iilFIJIi' hkCloC"~hLllc I!ojkJd~cn ;i~t"ttil ahln ofDk bll' !!kdI~ TI!:'Jk 1.lH'd.. "Ira"\' k.lbl'lUulrn ul '[!!'aLl.an .' hr. ,O,;fll!! \al:!.u bllr· IlIl :-o!Jl'in bu-

hep!ti

a.r

:lInd'

by·

'h~l"
•1Frl lit.

g'lderml

.1:

<;1111-

En;,'ull:
tu.
habt'r clkmdl.

Ar!lattla.n

'Zamafl. Nurmin 11& b'l'YI lillnl ml'!l "'t:: dl;ll~t olmu,-

O"nlz ·~11ru"1 tou

dlllikilm

kendi!Lne
i1;1n

~I!::'-Cc

venldlgi

!:!walilLn knl.iillrltl •. rmdl Ibn 1<1Il:" b.Iro.TI!d!! b[r !-I!Y ''!.r''}"III~!!o 11'0".. 1l1ml)·or, me.:>buron .; ~ u,.
d.;lol'

ti:':rer"ll! 'l.:ar,'

~i 5'HII Nl,ui de k~ndi t-niviyr\LnI gizl m~K ~ oflun hu...yctinL ta" i bnm kIt mi". fakflt Avrupa hoI e io.dc:tlctil'le etlan t= ... i.i.be."9i.zlig ) iui.inden bunu h!:eerrmcomi ti. <;unk~i h r .eyden. evv~1 anul1 Q. ~e]de ta.~mm~1c isti::digi hiivlYet
• poll
L~~ ~llulla NLlT!

i teo b.izLm

SfILlI~'M"Ul':". Fllit~t "-Ilk blr
"Ignrll

l

Jl.

"'II[I'Ura.

g~ror; rnioil;i.zi·

Mt I~I trlllli:lliA 'I:~r-.

01: ra.pl.1im

t

,,"l'r y,ok.. R"6prll~T'" I!;'ln !{Ifm..,k t. lIm. Bunun blr kill:arr blJ~UDlilnH~letlk ! kBllIB.r
1Jl'I'"

YIJ.I,d

IklnL'1 hlr m~le dabs.' t.,.l<th:11111 m,lII1d kOC1\ hlr t ~. ., h;.cl"dl:l )"ok, 1J.I'·lf.)ii!' 'bu..

uyrnu!-'ordu.
gelimi.·

kll.nlBr
.n

Nate

bll.km_1f 1!.'ln dr,
yUrU

·e-

TunU!!1I n~ diye
Uifl

bi.r "\I8,ilife.\!ii T r tl bl J.I!I .rohmu kt',felmck, Paris!:: habu ""1::1 mek e k. bilol!! 1.::~l3i de TI"a.b, IU'BJI gilmek idL FIi"fl.1; HOLd d.., Pus hadi!elli onun _}·oll,lna ellemmlY!I!lli bit" engrl c.laralt pg~i i dlk.mi ti. ~Lmch ,bunlJl l\iI~ll yene·
On
I:lI:k~i")O

!:IkIJI ole" k~ Itll:h(' wloc ,;.antl "iii""('II!I~'j1~llIir. "1l~~lnmO" i-fl, .".,.rd~ld II U
~.fIn'·I'nhlr

Bnol] olllf(! ktJldip J.

hll"

hu;
I"'

1'1 t:aldllaJ'. Bu !>lIfu dl ~ rli lit] l:"ell!'nJ.I!lI' 1HI!1J l'lhodl. {"rlmnp l'lne ,1,ijJllr' hllkhlB.II'. Hu , tel' I;I/I~ 10: [blIh:r de l<;'Or[de

rf!!' "I

!lJI

!oI1'y"ruz.

.\.

bll ber Ikl

N'U[i eli • T I..muUm P"H'';
i'tl1!1c

donVII: I!; Lbi. ml1.J.-

mecburiy@tLfldo!.

k:alan

bir ''iok Turk zabith:ri T rbllla-a ie.J;l'I'Iek hl.l.aU!lU",d..,
1';::ni

vaffak o.~mamE!.k.l.un korkuyo1 VI: s:eltil'1;yordlil. Eh.ll'ldiln b<1'§1<OI. ~"un iI!1I1 vazdel!li .... hl!!deli bue r I Id.a aol .. ,m .. k dl:gil bUiln c:v-

'-------,
rna", Imkil'l'lI 1I'I1'"'·l'U!1.h:t!l1 ml ~ ..lanm 1IT.oi'i U!h duto.mu

'''m I"U:<lliir.i.n.l lIruU dec k bit !,'IU ~"lk mo! l'anI klJ"~ 11 ',Ir;;. I Iu.JJlI.d-

h kkull ve.rmrk !lure' g(i!i1eur tll.r~h ltalmEiz. Bizim Ill" l;lc OklLlmll!}tur. Oinliy-=nll:[ bun A-;Ik H~va Dershanelleri di"lrnaz.in bu dian u)'!'Un o]d.I.I" b )'llmlll rdu. B. Ed<!!l1gkudllji:L1 (Hd~r OrAd dllcnklm, B,.lk1 iu lunr, .ko~ r B. ikill' oldugll bl!vicic::rden DDZllam·u "endl rll A'iII"C,a' ",jUly Um "1111 n 1111 nUll rt IIIIl«lc tilll L;ln '1)1.1 gidi.~Ln lki ll!ro..fLrl mll!~£"" ile -l1'C Arap harA'~r~le y zml~ VC c!!lbl!oj~.., bcntmlC! korn.tlfur d. blr I~ c·K tplme lumlk Y!! k II zB1iydallcrine rn lIIY1l.ln yol clduiulu~ ,lIlnna ImZllmm ko~,~rl!k Bill)' n \'I!r9 [". Bu !lodnle l n kurtul ul'llin. Iel'~ndll!n IilOl!1Y1 denlerl lAyUdle tatl!i.!lbit Vii!! i~Lt I!tm.ekten ve. 1:UII Atl'l)' • Billl'EIIrJi H Ic},e v;: BIIYIIJ'I &en dl1~m:."1 d~~Jllm. kip eden1iYl!n tru~1:JI,!1;;;!" L.J;III·klll' k~ kodlllir anenkJi b~r l!'orU" biiJiiU'iln Sl:"Iiinc vct"milltir, Or<!d~ B. IE.dr!l~ 'lIIU.i.::ldehrmllmIlHo: t11.l~h.lYU BeY!ljt"~Ik Il,WVI1. der5Mn ...!Il .. tllp IPldunl·· . '!oI"CI"d.iiL hu.!.!1 k~II'"~II·ddl ",hl;rlll!. ogiirefDII!!T ~I:! kBl"lalllc vanni,! ;].[.011 lu l~lfI~1 !lillli cU!I 'lnnh~om!!!!ln(! yflClI~1 mc:llt:h~!I~nl t!l:t~i!{ e'lmek 11'It;~ dUlVml!.kl~TI bll.!J'l!:a yapac,lIli:. bir k~ Ibriit~1! ic:leali!lt bu)"iik adEimlar b3ndo::.r~'. Mill1ikl!rn~, H~kmL·tl. biT m top] IlIllIII 1111: ti:'lir!J .. t mW'ld'l.t,lc-i!l~y kiil~ml'l.rJllI.! tl~. MlJIhteJicm minl~ glbi. B. Edr:nin h"l!~,11~bir ll'.lI.i~ lO!, kart!], Ammo hlzm'eUndc Ijl!.ll,m;jIJta I'indlen mbri!!kkep ~(lmlll'yoIl T~OIl'U.DU fiderimizm MLlli ~"f'imqle ~l fII rafl ",an:lIT, mllhkOm !!tU, hnzarlaml, lrl! Ilkl'"l'lllaneloJ!f~n tiiI.lJIIE!.kgn,l.i.,Jiul.ll!!.fI bill ilk inhblll lam!!.·C;ok i!!!lI"dl:l! I ~Bn.bl.lldll vu.ifc: &1 klll'arl&!!trrdmLtlrr. mil~ rn.lvv~llendom..Il}lir. Miaah'l'" go:rrn c,ki biT In'ilil~ dOltu...m vsr. Pil!rShanderlJ1 blrl. yumdll "II Pllerinuz ~unlll pel: ~abuk hi!!etmi~_ B. E.dlC:fIHc ber be.r bu defa A.n. laC!lk OLB.D!.klnc:! topl&ntnlll lc:!'ult lentir ki k-a J!larlnd.a ~[I geni !!II' ke.n},1Jo 1!1m!llir. UZ\!n !I1:1lc1eredlloc(! Ittlr. )'lI.i ve alike" Iccrl.ibdere IImhlp arfl som kendii: lR'1!! ra91gclil'l'CJl!. VI:: b:;.kim blllulliiln. nU!.JI!liydle cierin 'Inr m~ml["luniyet .duydum. Yun,an A!iiker~elrine~ehr r,l:iyrn, unO!: bir Eloiii'J klild relil"li ho ·bejte:n 1141'U'~ ::tl!l ~illD ordum: en 01&11" V~ ~1I:'!llr bit lunar kliJvSiz ki uk;. TurkiyC'),1. t~nl. Gondelii~cH V"l!:til~ bi.rk tiren bir 'Ul!ltillJt dinl"li: yor~u.llu~, AIIJ'kilUIY[ ziYilretlJliiz. btanbill flO\ll! mL1dUl1ycU Inl:ak'fJ.trlIUl eket'1trllu! hl1:dkye almak vard.". de·n ne- .ili~iba. I;!ldmlZjI ",1I1K .!j'Lio-c.,t ~lIr\llkapJdil :lieD I !:o!L"' ~ Il:o:-ero ~thrimlZijJtlll Yti na.n.15u.nll. Mlfli~Furledrniz:le rcam!"~ by$.. c!'!\lllbl illd1m; reln~1 f4!'bek~1 >'1IIoka.J1llfllf. J M'a· lIu!li ;lun:Ue Ill'mllll rd'cn bl.iyukl~" ~ Be.n y lrm:: I~lan.hulu tanL- kOll iyetl i m~Mtouda. zuil Irut1Jllll" II"IJ.E k.ao~ako;d rd.1lIl. oh.l1' )'akaJlIl1aralr rimlz de: kendi~eri~i!l'll alIlgUIl di· yordum. Qrad... IklJll=lbtiHi5)'on i;: bnde rlvsn ~rkerlerl u'V»J:edjlm~klelrc:rii.beler~. trmil'deri. hlljJSe UllmJ!!I 0[11", Jlray[r'ln kllr;Gil m.glu1. d~inc man III bir Le:van~c:n mu.- d.!r. haidu'fId.l!l a)'lIi yold'a h'ti "'111\11', Dunliu io;indc poek ma'h· "r'-yr"I,I'be de kOcalH glb~ '%l'hlr kll~il.I<· iYI nlJ'ttleri ~BYKI VI! lIIC'Vgi dlllymu~l .. r(hr. dut 11:"·lnlel'lll!!~m~ TL.l:rkl~re de: l~~e«;iI'l~cm On~ver5itelilere !i.ltt yaps!l'Rk pa.ra kil. orutlil.k sc • Memlekc:timiri!l1l .& l.ahi"c::t !I.Jjtes auf ~dili)·ordll. Alaitoiil"k An.llll.!ilna dllfm i4, }!oI~mIJl!lj ~ !l (I]dUfU r h.pl!!"rile In:l!!:ihere.ni:n B. Eden VI! k,Haya kurduguna J)!:, iyi. ~nil Arl' V'erilece~ 'a'S,CI'~r 1~ln bu till aZ 1:111' l.Ier{''t1~ Ylinfn .0.1. Sil" J~hf'l; Dill !libi ~n 0·11 II;Ulflki l"l'ra,d~ .l" Im1: !i'~ni bill' ~eh~r dej"o nJv"'r-r!h ilII.I.eb~~nc!lln h.ar i~lc ~. dltl Falml1 i.imiml~ ~lrJ.s.lJll': Yoll]:l!.lr· ik.i ad 1I'mI a.rUl nd EI. ,,",'iii nlllillll:ol: !Ioil" iii, TUrk 1~t.imIl.R i~t~kl~li y-c kL.iJ- :ill. olEbnlUIl palel verllm IMItSI Ulluitf:Ue kllllf"ula.1I'Iyak~l1hk dddo:n m!:'- tu... 'IHl.rilg. g,lll lid'o: La yt::l!I ifl en kumlY3. 1:Jll.~laml!lrt.tr, m:: ::. 1!:!nllB.~ ~~ yapllI1l..'- u~illt bit' h.idil!lrdLr. ])iJlilc ve nla - nIi~mll~lur. Ankllf8.da "her ad.~lIbdil. n.iVu,stt;1! tDlO\!1!1l!rine blll). i.::lt: 5.il pa.ZlIbrti! m.emllrlarl 1,1 '"8 k tl !Id", !}fl.. rna, k.iiiltiize:rin.d,!:: yedl, yrl:"i!IIiL TurkH.iSe ait b ... i.i~tlin.liik.le k >~- JII.Il "'~nlme!lj"o mUQII.fa.a 'ct.ml,tlk. ~er alllIak cvl b~ml' .'1: her llti lia" ieTafa lIIin)o' f'1 ke1imd·!:rdil". H!!.I. 11!1I'1Ulnl1. Ankil!',ada l!Il;nl!Jhglnll: Son J;tInl!J:rdc hM:1.~tC 1I.:\o'IlI.a20 ~ 30 dim1 d.ll'llin Uzcrinde ·ya Klllum1\>ll1 rdlI. blJ.ki h.kiki vc 'iHi.i.nUz Ilnll!~m~ TUl'kler: Ic:"'.t'ltcn degil. halj!lo Ih''fl !lentle ,!:~n taltbele:re ell pa.Kadmll!l"' bu. mr r.I d bu.idndu· runu d:il.nYil yg~und~ IIIl'clir b\!llu- Turkll.ir. 'frthq..1!: ve ~I!'fafdleri. &0 ve.r.llec:eg1 h kmda Anksradll.n tun1l n t{lJ1 K'kat de!'lnll!.\' ~irUnl<"Mt-c- n n bir ~I!::)'dir. Hele p;m.plI~ .. ndl5, kimBeden gcri kalmlya_l.!: dere:- blr lUI.'bu glllmiV i:!c de. henilZ te~y· i Jb.ol. doiTllcb,n cededir. Malum tlarJ :! tbi deBil~ yilt etm!)mi,llr. Do h ber 1I.l!l!yyut tcUr. \'enlden balll t "klfata lnUz{I r ;z~h...nil1 b ... kadn dOB-ruya Ll::rrlli!!l imkinlllrimn b'l,l] dir. Ze-...klcn · yerilld!:'cir. Turk ti~j I:&kdLrde "Iib'lwusltcJ.Here bUyu.1t I!'I!Illml!k.h~dl:r. Jo.IcyrLlDe Vt: Fa Lrn II, kada.r &I.E olduill 1m devirde iki 'kl!dlnllilnl Ank:lI.r!ld.a. in!!lafla la· IDir lI"OILJ"lIm'Hh. bU11,IllUlmuI ola.cakhI". hr:n.llz 11;;111 ye~'e l'el'llmeml ~lir, J:i(!MlIll a.ra!!!I:IolI anlil'l'molzhk:li!;lf iiLtlin hUlTIIllIrda gUz~1lik, l.U 1!:Hmni pCik kola.ydl'l:. f'd, lC'rbiye prk i>·i t~m:!l~1 edilA~!llve Sinir DoHorlarl Diyeb'liL'i:z ki Ank.ilrsd dog- mlsli .... Anlc;al'sf!a, bLr )'abi!JIl~ld.o. biT .... "tilk " rill 1'1111 n d ogl:"U)' c: !!r~y in, cd ~n toe- die;'" 1 iIIa.y.g~ oy~ndllli!" 1'0 p'ancM,a r mill:!!l 'i', dO!lllllgumuZll bl.l. ribi ih- ve u~liilillijk V!l.n:llir. Hde diil"ll!.l.l, ,[,1J.r1,c Alul va SIn.ir h(!kimler~ mu~i:ikiinetlc: tl!kip ~~lIma.lI(:lC: ka "I her 1oI!!.kit io;in EIo~I-· h" di tI.~Tin.i. tat l!ylIk UIPl~la.rrn1 Et1tib.ti 0, \.'l~. d,,1I'i g"Iln !I!vvi!1 R« mu.sWa liJ.ml ve ,1.1 91~m":t: bir bille gdtr- mek; .\I~ dOKm k ra.rl"r"", vlllrm It dasrndll ya,pmI;1lU'drr. Anki.l.l"dD.1l uYKllln mu.hit PU,a.d1l Sllmbllle:tel'1 did cruni I!.l"ka- mh~tlI·. Bun Co'ddcn liiz;1iUn vendi. l'iL~ Pro _ MllZb8.l' O~an Uun a n, '~lsmdBk1 b9 ti1nd& 'b ·It 1l1! b.lU\'l vb. lOunki.i g6rmedim. M.iJ..yu p,..opagando.liir3nButun bu ih:lel'"i VI!' digl::r dllY- U-m nl ~dn gllil'" hilLl!t llkLarmtl.Ji.I I clldtlT1d!!n lI.ynlmu, oll1.1'Gk bulul'll.llo dlln b:a!k.a. ukiitt)/iJtlatcian ...~ mcvlrl Voll ebemmlyctle.rUie dAir t.e1:t~l"EI.nil.lI1.I.1!,1I(:l' TIlHlt'r!\ olltmll I!tz'almdll.k I 1." r(lr Ill!r hu~usi mrnFa t 3f1hipl!:rinil!l oY!Un• d1dkJ rlml An'kIlI'Ada Llg;u.U 'blllunlflUl;l. operll,Ulr Hl\ml DIdui lI.ytUnlllllmrljl de~lld[r. \"iJ.lnlZ Tn- laTin.da.r.l Lied gden 11 tiih.r dtl. b~r ::!OIl"i3;1"1 ii!i:dl~ mllliima.tll. liok vatn.· )1'fI'J=!UaK 1li1.tm iild!.1.uJ.me,ll1Ide kulllJruhm 1I.1l!t- do~tlllli::u b~r h.~llIml! O1nlililrm, C);l~- 1ek b('~'II'!II!:J'LM ~~U~Ei.t katre k.lllr~ !8J'lI'IIdli~bt· pcrvcr )Ii I!Ulrl 9oIIl'<I. fel~ \'-e 1«irlWt ",lika· IeI'd Jlon DlI.I)ka. bll" ~11Jbl~!I k bu~~mmll ,. liT. H~lbuki ;].;1. m'l!!ml,t:ket i1r1ULI'l' t l! ~ _ Biz zilten. dedi, &gno I~Nii- 1arl takdlm I!!tml,til.'.MUtl!E!.kl.lD<~1l Dr. tlil'. d" lam bLr bTljolhkl1 emnil'd .... ~ K~h!!'dclinl odele i:idllYe Rahml DuDl!ll'l, Prot. FahretHn ClnRydll1., TtlJUln bor .. 11iI lilulunoi!lll> lIe~iYI!; )·a.Jnu: Kendi men'Fuij~le· bder;ii'!I rim 01:1101:1&)"' ,,"'f; dQ4lent lMIll1. ~QkrtI bir lliip!!'f' MiJlet ii'!tun.li.JiQ.int tu SamllJllc[ tB.mfnndlln Yllpilml, (11· ri ];;i!.lum~nd6n dei;il, dYinysll1l1 kli~] lie tal< IP ,e tcda.VI I: m ltI~rl vardak, Ingilizl!!'rle bu hd r iyi nitilll Il'ltlTIl.ll.lI Ilzl!rlnl! amll.nCI dll- y ..rlnki idnt cHiu[li bak1mli'idaT'l k,L~lk inn!r Ield gtl'lterl:n lki ~. o.l.fLla~l.n(;<fbC:TiLb~l!"c.~ )·annki diin~ )'I:"'c eetbeill.le!'I)'k illl.desl :J.!1r,mwtJr. da ihtiro~ va ... lr. d In t lidiim etmJ.!;Itlr. • Wnakqlllll.I'a: ; yado ~ok buyi.ik jld>er gorcc!:'i;iz. SamElIl'l;mffl em yeUek I rol U hl:ntlz B. Eden. Allkarada pek: :!I miPcor. ia;,;h r O!iilU1l.1l Uzml,n • .PlO~. klllI . E!kild~ IDll.lnm dt,fUdlr. mi "an i doslilllkhu kUTTJII~f1hn. in s.a.n,llgl hDkiki ba.n ..II, cmni),l::k, tC~rn CEiklly, Hilmi DL' ;duz.l!l'Io1:J kl!\c!J!~!Jrmll\dB. bilinci 51- Fahrdtln Clnn.yol!"tinbBlIkE!. kLm I!!r LllraflllLnl{iitr:fl!! lIefardin.d,dl.i. ;zil'sfeH-l!n vc Bab t!l\n, hellO:!: blllnmkyen aeb~plerd.l!n &'~HHa bu dO!ltlilnndi!ln bi.r. iki:line- nlf '["ol1cdrn~ olilo:ak. Turk o,lmilk. leK. HU~~I'I KeniiJ\ Tunakan Ceh.e-Ie bl.l l'I!!'sli.1'I Tl.itkb_ 01mil ~ D I: m~ Duman l,lIl"ILliI: e~I'I'lel"dll'. dol Y' YlipILMl'l' ",\.mIlSl d'-I I'I'IUl'Ikl'lletd=mi"'ti!' ki: m lVBt 2'6 matt cumll. G"llnU Ba.trn'~l!!Iy dlr, Mel!el~ ehemmWctle titbklk 8bijyi.ik I!.il.ildd I.. _~ Rel!imi [embill]ar lllu-kind~ A ll~l)'e h~ :;.la.hll.!"ll!.linlie ·to;plB!\II.eLk'ltr i dUmo:Jk ~~di~r, Ah1rlet £min YA.l'MAN "iziJl1I~ dostsli 'bir, .iki 'IUI.t k:Q[I,IW
1,'1:

de !:IlIl!nml!k SUI'~1..lll' BIL Lill" KII'· da,.m n IIZlITl dl kkll. tlftl ~II:] b tm"!J.,l tltlI\IUndllT'rL K.,.ndl ki!ndlml!' tlllll kl:

I!rkBdll~l n, mli"hHek dil.va.ml7.d; illl m<!!lel.d~"fi BEl~""l:kL' Limizll!. HBril:'>'c V kl,llmjzl~. Genel KUl'm )' 8 icl!l!Ilmlzla. H rio B. Eden, In!,ilt~n::ntn abran ciye Umuml Kiil.ibLmlz!e. knnu.!e-r rctli\.d e ~ll'dJiii. iki. "el'l!I! t ria· '!urkl:n. ikl t03n:d ve 1jiI~1!: lI!I'Olk blJ l!Iuldl! f!lrilli dihni Vol: c:d~bt¥B,tlll" 'l!t'rddrrr. Fl1kllt: dl[!!nm~)'1 bkr n'lI"!lI,el( ~~. n kullnmnl ve anlll!!,JOo. h~· ~d: eSlIl!lh bi~ sur ette ognnmitYI',mnl! nlyetlnl.!ie d~ndLm. C~rU1'~1 rn en hcnal~n uni elmu ~1,I1', til:. EzbcrDnd~ )"'-[1. flil~il!lt bel-'it!!\l[1111 ~'1. I'lbl!'lfilll'l yak, Irrllmdnkl 'till MI:!rk iO·1<: b!l!!ittir: Bit ,gJdi." 1~ri \l'urdn:. ~nk:il R~len:k bunpilO;;I1. 11I'1rll\ ",,-Llnln ..... Yllnrrlfl !i;1k8.l'· eklm ve mcvcu.t !lartlt1tll"l lC4Ipla. lilircil!n pd-; Iri.i;£d ~,..al.ilrl, p!::k mulanl.i', 'Ben ".alb k!ll';~itrnln ~",IlnTina yt.iz:.de ,loll UYQ:UII glun~EL !1J. ho'l! yeo tl.ntll'!kli biT lilli!on.la V~ rni-

p;ehrm~,lir.. c.c~1:: UEH iKid!!' ~a.\liy'!JiJllii ridllrnl~til". Orr!ldll bhllunanllH. B. Edenm r~'mill1!i i'il.:; a"onmLl::"n .~rl l:111"'~~1 n:'IlI",·i 1001-. l~rmin llind ne kllldl!r ince bir " ir runu gUll Qldl.!ijul'lU ~UIYlan. illd gO fflul'ludir. rine

nu lddlllJ'lr~ ~fI!t YBAlI~ QI~ugu ,!lIlla· ttLmElkladrr. T!',IIH:Ylltill. '1u I!IITfltI.a ill· Uh!ll!l.l ..dIlITI ek ~e i}1 an !lillkrll'l IiIlI.hlI.
Ikl

rini%i ,j),.yr v& hakkll"ll~1I II:hnt hdi.k.kil<E:l' bC!llerim. r t d.1kkat I!din de, bet' bi::il,;~de .Uf!dbl Itl~iJTd ijini.:.r. k..t~m. aiD' t.b . rip bambDhmnln imha. IUUYlii lil"ml!1li:rl •• _ :5onr,1II hBJinize Nu~~ ml!!ttm Nu:ifi aelnd J'I'I:ljll o1ung..
QYZ.1Ii

lfAn.dllli

hir

J[i..izdc:e 1l~\1!I.c:-

lie

'1 ev"to'cUllden k fl! mLel, yoli'!Jrtql!llll.r tarlli'lJ1d n

PJt!l'I'I1..n:i Konin.l

ur,eUJo !JC !:o:tB: dlUJJ~k fly tI 1'1 a.1 Indlgtna, W . <:-bcplCperakc[ldO lint fl· )' U runn 19B Ibi.rlc OD &1lr k'Ul'U,
kUlllu yntlarn:Jda II.ftUr.Il!ilB1 b Idlt.Um~kl;~r.

O..~.d. zUIi'iim .nob WlIII!WJ blr I'iIOk:taalftil .. 1n~dlJ bl(h: A&Abli. tIC lip hlhrip b&mbUanJlm. imha saba'II .•. 1l .(...,dlm
,.dul!lz ~A
!oil

lDe?_

Tra.kyadt!.n I'tkn yolc.1l11l.11' y~t
pu&kend.c-

II-

IIII~t'1:,'ilt.tnm

UI.!I gt!iiolullmc.'imr:l !tk'Il.Z eylllm~ hH·dlll'. YolculM!l.1IJl blr~, lL'lto!nl1iuld.a 1111!.tJ.11.1'I Y<fltu:rtl .. ~d!lll d.....'Lhll l.y[!linln

liz miaini;z: ihll.dl7 .. -Ej:rr 'boy .. Ie in·, llfiir zBlllhml i~Lr.IIFedeyim: h:alYIlr! deKilirn amru., bell.
hmbllti'lln

iul'

tw~

bc:mlla

a.

ynk~

I

i

n..m!:!!bun::n.zdill. 1jt:rm1 kuru'!!
n ~ 11Iy~1'lm1,tl!',

'¥antll~'

;.gli keY"Im:l1.m. Teh.

gijliirur

miinolliG:1I

B)'

li.Jziim

IIIo11nln

him

did.inl fiuilrli.n.e ,ekiUerindol!D dfl d~e:.. h:.ll ~nm. B LlIlU1l ~1Jl bu.lllw .Olln. ... in" hrip Inun_ bMmill' pil l*lmlflmlY , ~t1 .. tma.
mlYII dikk t edeceiiml.. Hiir·
11Ud:ler ...

Al"slafl Sl1ti.inuT av S1ve
Belki. ililmipin;zdg.~ ~nbi-r.~d :lII'~,i A llJ1l!n VII·Ya. kiiJ[i. )'i!lli mtkbrdll r.m.kll Il!I.tap 've Ji~O. ihri!lI; dmq. Nt:l ya]u sOyl.i:)1'!!'yim. B-en. Afmanyan.m i;;ki itbal -=tmnini buutu.h.f buluyoruml .• An111~fio blllfinr kildJ!lll' ko .. I yea kazlll1.i.lnn uta-lerin Itrbu,I'Yiu Ile;.t' de: lmm!.ar. ubk aleybleriJle. don!!'R h.~i .. vudiii beqinHlfi Brill!;; ilj,kiyle WlutmlYe! !J"'h tTYDr a,r!.. 81.1 m.aIli:i!oi!il i~i.n mklfl ioce!DdilUlne Ilkl ,lilklYiIl ta~lbYI! ederiz.. Bimn .u;ll~ I~III Ii.itii bedbinliie U.l1I bir,,-" lbiTdit. lar

Eroin Sebekesini Iki KadlD Idare

:EdiyolrmUi

r

lD.I.Ibarl;.r • J... ts.lu~iz. l!.mini de !liirliy~)I'jll'l~ H. CalkllUi!.. Efe1l'ldim, bioi. me teklill. lbiF :Jf:He e .... VI!'l, 1fta. eden idllm oJu.n.W'b di"'e bie tchi y.z'InJ!. Vr J;.I.I OlTem"kl1nda ,dOl ifle atomlar BflUl c:nujinin .iaab.m
g&Z!I:

IIUnm~

DuydlmUiI. hlU? :ju. dii!tUiii ifebri bll;~lInb.-!a w.rabedecek ICbm ",Ur..rullJl'l bomm om lkatiFi ~l;anbuldll)rm.... Hem de

h il:iyor

musunw:?

Bir

te.:;,Q;Up

liA

e.ndii5lrisim:

dakl

u~firtE!!YI!I o
IlIZ1UI

lit

~kiIII

[n-

at.a.rakll

If'l,!cull!lrlDl

uadLya

\':oku· hE!!yrc:.

Balta tie .Kesilen

1.1!: dUii.in mii! !._ BII

of,( m iiti:'lfi!z:i ki~iPra. k~~rl:ni mer.ft:o.i1eroc dl!l tllItlDik dmi. ",e h"Uil! {r-frikMmdEll 1!I)"1 bom.b I"di:mllll etmi'l

'Vii'

kB.bramanml

dil

vip;rde yaJ8.lmJ,l» Bakl~ ken.disj .Uran\un Lomb3..5uun katifi i t ",huld ..~ dIr!n ha~1tCile yazdiif' ,(OOIll:5"lndill rll: diYDr; «Muhtefem Isvi;;c!: gnt:eteei~eri 1II'1l;Pn bll kr,fi. y&lmZ. Uran!\lfll iJ!:miilfl 'bo mbaYIlI tnlivil riml!f bwun·uyrn 1.r. E ......... elM Sll!ne t~b;Dbllld& VNn O:u.dlYil lah Ii'! e!illiJ'm~ Dian bu. (uydUnllEl k~· fin> bus;iin biiLlin ilnanllG"l Ur'iitti.iJiiinii IGl'"eiI'ek isti.i;far I:lmiyl: mechm- oluyo U-M_ ot3.e.f1@ bildiririm IIli 0 (u!ydumut lei-rlkl.) IIIn mU.b.rriri i1l!1.!1ndnizim! , t AG!1.~1l1l:l1 ... ~lIc[B~n'(llIZ D~ kdlq ...dma hili hr.i\:lcmiyol:', !rek mi.i'>ervti:'l... IDUlw..lh1i1lrlJl ve di .. iu modrm kqiflvin ~.!lmm Jill Vemin. ilk ol.u.k, seyablill kitl.pl.a1"liiiliB v<erdliinii UDUUU m'U c.Jt!~J] .el1e MilK"! rc:.hik.YI; Mihverin dikkaU oluJ.)l1J.p yaInan fikr-ini h kik .. te I;~vjl'me_ digiJli uki I"Il:r~ e-.n Z,ili .or? ~ebl!lbcddin UZONKA Y A T E!.!bih: Bu ~iihl.i'idilki di.inki:i
l'<Io:lITlm, eHi

o~'"'

is-

]ekta.ttr.nnn~

Zirol!:.

mubtr.relflil

l

l!ifeti

1He:5~

1CS

D ~ I'Il111pdl. N'lliayet

Gilmo!!ckti, Fa ill b· Iribi i,ler. lecrlib031z ",Ianl r fljin b it degildi. l:i2l11l olan hij!t(j· Im:~~ al!::rh .. 1 pa.na, rr.tllC.t1YII,
BIZ~Tte 'lie Tunu!lurI, bUHI 3hva·

.,rel Te '-'Ill

uk ",IUI'" ~ 3 [l<tJjj;u' lo;lmI kI"lI 1"_ fl nm Ilta Iflln11'1 k, k .. h'll "!.ill omsk 1~ln IIJII1, Imlay 01-

n I'~"

tlLi~iindU.
n

Gunlln
3('181'8."

IIrtizd

blriJ,de et'IUrdl.. "-I lim,.. ."PHIl

IIItIm ~,,[
~[l

dlllllemp~.

Bl!nf kolum.1
.. UTWlI.l!d1.

Ii, d,ili \'1:. adl!!lh:rini blh:n zeki ve FoHl. IDl!!iilLnltlr gQl'1.d~mlo:k ve six:· I bn m!:fllI:il k-!"il;J.li. k.~Tma~~I, Bnyl~ bir ,~b~ke ,,"urulmuJ QI· IDjldl, Trllblulil. 1S.~ec.I'k. i!l1:tn "fi.r.rk nbltleri hi~ hil" lim:la VC' mu,kiile lJiram~l!l%m I!lden ric:: evkolun.r !hoe", Ic:olayhk' ,",co hem de IIUI .. lIl!. Trablu a sokuIlI.bdll:i:ekll!rdi. Bciyl~ bir lc kir t. MLllr l'~11I uz:c:rifldc de liiZ:lmdl. falUIt miUll -d Abdull:lJlmH idaro::.1.b,l:1 dl!tll

kl!""dl l"t-roI1!"III! .J'QIl9I'i.ll. n tubmk yin", !c!)'!ill'l( rod 1\:111. II! "tlf!l ~n'lU'frt.1 M;

zO
~ltrnl~. n.lu4 b1.ta:z: ·raz;l!lilrll ~rl!.. .Ik'u
II~'T(II. I!! Dradlll ol!! fC]lfIl 1113'1111.. hIJrtinm.
DU

TO
T1l bs!th ILUl}lJ [lilt 111~ [It.11.

!!du.

_
"uol:r.

III r t :f1rlll bll.il.ll.; Blr I"U 'I,elc'r.a r bllM5tllll g~nne
h n_ IlIII
!!lI11t1U1

I teIgel ~

bB,bil'1' 'II'lIrinJ'1j

Ulli. N

&,Uz I odll

1'8m.n
blraz

limn ~nSJlIl.a beI rOk011!J: .l:'lbl gelmJy(rr, • lIefl1

Iler" ml'

de kkrlu'

......41

.,dcrp dEl. !>t~eei!.lan.l. G'lb OAklnm ],rllk mil. ~r o.-JIlm ': Tebr ,,11mdtlm. Fa'kll.1 1111 il'!lbc tim ne 1m
diU Illlf&'ld

\ 'It'll]

I t buntlll. If:Ilr-3'lIi::,1 dlIl'!Jf, o.nJ'mlil FiJ,~·of:"ll'fflo-fT'l, b'l mlill 'rill:1I, CdNJ.:m, !:!'y
..m:bt!.tl
h1:',\ p; I!l7IIllrn mlJnt!J;~'1!II1 ch:odl 'h!:d1l!'e .. 1 [II '1"11'11 B~d.r,

m ~m~•
Gl!ce

ldn. I£OCiU~!II)·Dl'dDm.

'BntUQII

lIjj,rdl.i~II!1II.e

III IIIUa.ka. gUm!.",1 ne

11111111:01 Dannu fltI1l: Deni:r:!I bu.amaml,h. b rikBA;I I}" kClTidl... . lfil 1Wl~

ir.!ailJ.mu

blfakfT.

SI!!."lndEki
ile'1l!J11I

bll'

IhCDl!l1

it

ll!'I"iIIll

yo1r:tu.

!:C!!ln1 ,U. HUk I(Jj btl' bill!.!

'ku,I;lkurLl ,e hka11 ;iblydL Clinu!] ·"lnl:r!Jm ~., Mt~1I 1jJI,IDd M2!di)'ol'1ll..lD. ..

bu ,oduo1!i 'l:Jtil,
~.i:J: rfu (j'yllc do.

udllei

Her I'TI!nk!l.ll.lll iik.i I rd.. ADUL 1tll;raz 'iIi'D 1...-1 gl!!erdl. Oldb~ mm 0 t'luumda bl.li' paIL t I nlll blr )"lin bill:1 , rrl'l. C~t kll. hoffo. .. nra buh:mdu. blllyonoLl.flll.l ... Dmnl . clbbeIn.
[J I' S

!lim diJogru plm"U. On UUd6 flli'tms. !JiltfadL IIca fll" IJ.nml.l.,tum. HlI:m~.IJI gll'llp I, nil.lrll I'MarDllD.1I ylne !lenR !;,Ilm'ir fltd.U u.
11[1

Jl'1l.~a.

!l!tm~,

iii.. IbJr

By

lifrrak-

_

II b r ". nlhn. 0 do. banll~ l'IfuaT.c ,dlJll • RltzJ!l:lln ,girfiu{'c

kl!l!,:I'L

blli' ,daI'I l'I&hll_bJt" 1::th111 I'e "ImUlfrlJl~ fli'i. bultliular. F':ht I'mfWI.r'!JW'iim II r. 'I1'lIIblii eJ ndl ltil!;

\"e

;sU ml ~
Bli'

Gemlnl

!II
-

mU ....:r t Jaorn ~!". kll.rak:
I\!t'lItl3 lou Del

Amerikll.
!IoOmlll,

kclime!Ji

Afrika.

!IIltlflll.d;llki ola.

5'"orler~\n
bilh ..

ldolll

f:akllr.

()l'IdllJQ

duyuyor

mOl,",' ()lllltrlb

refl

,dl(i

t1!i!lml II lr Te:riI
~ fIIL\_:T
P.\:w'Ii11

flFI1I,tr.

kul lJeye ,]unml1~, l

1ml, hr. Boqml·1I ka.dll'l' II,,], Wid

'm It II, hi!' IIcr ohlll.l. lBu Oil ~llTa 'II.I~IIII gi.rm~~ dl~f1.i 'tlmdl IUI.IIl·iCil' om om.l \" Pcm;creT£l"r kapsh o~dutu II ]t'l1!" flpnbln 111l1pl.nnrn ~~..I odlJ.)1& I'Ik,,('dl "Mil. 'Hill~T1I ~nlEL "i:j;l[II[J1 Oll!]n f~Ui.o;.mlIIJ.lrukllD.)·OnlU: rflo~uJduitu I!fCCIld!.'lnb~FI d!~hl:r.lll1

or.
_
{l

Ii' nnJ;ildal'UIl
ruol!lll: 1kfir.1~ rlill

I ,r:;IIl1U[lmL
bll'M

luk] 1utmll1' IJlmll"'j!u. ml • 31th.in" F:foromH. khllll'

Ka

gtinu::t:e
01)

IIII' 1111', 01"1.101 Iit_lmr,tlr,

n~r hUl!iuJI,tl!

dikl!l'>I!k:

geri bIJi!lktl-

81 lil:ibL. a~yahat
ll.kYldu

i~[n kUTdu~uid. dolll)',,,ile AVtLJpll ill: munuc:bcOemi'llizi 00 aeuc.e l.hdiL etmilLI ki a.n<:2lik :) ~ iI len~d~",bui )'iJ."·ili y,'''B~ A .... JlJIp "I!f& derile: iilfcl t!Lrnt} I: ba,larnl'l'uk. B\Jnunl bl'raber P"-rL!I ef 'et.l VI!:: Mnnilyl.l kgnll1Jlollu· Sid ..... t .. &ill!! (TLlnuata kDn:lolo'!!l yoklll) enf: bLr M:yler VlLpmak 'lie h~Thi.!ldll: bir ebda: miimb.in ...... J.i.lIlnd,_ FEikilt biLi-m memle-

M. .. ndl"UH ml1rml.k ok II:jlr~>'I .11~·nlmI111, I'Fll'l/nl nlUmu"Il b." ImlollO J;;oI:nJlrli'tti.

"'1:

I< II'\: liloi ~l.111lbI:Ll!l

111"11 " n .!I~.hll'dl. iii

"klIerln Hllmem

Inl!!.nll' RlliiIIIl'lt .. Bilimem. UI· 'iabUIllin.

1[)11

p"

n,...
~Il-

oJiltT~·u,:khll" ¥Y )'o"ktU', .f'"ttkli'~ "11.'11111, 1\lrn :rahat cl!El~IhIJ.. 81r tU rlU I.IIY'Illf1!m dlln. Ih~ I' .... .11.< n~1_, ,ill'till: II ~l~illl.l!l m I k Ulldl1 DI~·ut"k
I'll'"

1'111 \"p. l' 'II: blr M.':h: ~ ~ 80:n 11e blllill~'(j1r!lln1J arna bll.ll1I. bl1m- Il"e~ lIyor Ji.I n bllun tl1on!lnlllJ.'·!! ,gell;lo·n]' '-0 llbi

~t

t'oll!>lor

[til

,flnh:r
IIf[l.

Hi"

"ll:l'"llt,~"r' J;il.. I~~r.
III\.II[

onLJ " baldi' gtifilh, ~Ifron' In "'-' I! t;tliot 11.1.1(_ f bl1l'r, .. ",u. kHI'l~~J"tl Illnli'rl1ft1ll.

krnlll

kl"UlUm~

~ ",Ulm.

\rld'
dum.
ml,,!,

Hlr 8.n
Ikrr k:

!!"~ll "nnr

({!,Ill

rllll

b:.tDJI

r

bu hlk" YO', I
Ii< (

dlnl Ili .. ':'

I.. t mll",r'11.11 _

~rc",,11 I.u 00 1- f1!. a;r.k bn"ma.{lli. Kendi Il~~ 'aJlllnm bUl"sdan 8,1'[1 "tb, I'm' I I" n ~e da11.11 Mnm iUnlcH' )'tImlrma G"i"rDlMI. Sir r,lluk'!B !>iIbabl 11 kl!.rtnr ohu h!. ,",II:B"~ c.,h IllIlllu d'lIllIIl'ib, h;UJtI I l'O'I1IIi hl141ol1 IIe'<iil.!I
~ .. I1.!I1; II',

KiLJlIJi"l

Halll

'i>C ;'l:sl

e>lk:!l tab'"

!&.\"' ~ g ~ 6 tt... r. - K..J.!llm~ ~ l6 ; Gtl 1'111: ~ !!i"i1] - ..,tJIiI·A.'m'; J6 HILeR.: UG!) - St~1 U: \I' AfiI'F GUNElj: OC:L~:
lKlND1: 'ZA. "

MI ...[" nl'n\l'r..

InUUD1lJ

II i KIIII ~nn:~.11 : _ Blr !,;.f!'3Tl"'t..:
!!!dm H' ~ ... IlW[lhll.lI

Jo..LI

.~~

:11;1

- II!!. UUI (iCct~j bUl'i d _\oklurn. Oluucr. .~ k .... dllr ~Lt[lan a.Z:lbl du,-ol:!U I.UI 0 bum
Jell

Illa.'ll I'ltoDd 111 •• loJndtlm, ....UUI)...t
B,rkllm l!lr "e Ch·...nk

blrul.i.mm 'IIr, []luhYj'f1lu; y t Ill; iffi,]:1 lJ", bUl(u~:.l; kadlllr lJ)um
dl:nl:l: kl!lIl1'rIR

"d.l.l' ~y ~l'1l' I • B 11· do'! m f'm1r£d..::hdJI!.Iz;; Nmken ~T-

";'31
lJ 26 l6.36

l~.;HJ
6 .)

roy.!! g Hr Inll.'r?'
D dI "0 ~o nB ... 1 \'L'uRi!k Iqln blr d dU'I'du. ., :J'klllrrm mUo.IIl\-, nltfLi:e-n IIIIl'ken InlJDrduru,
,(l!d

!bI;I'1I!ll m dm1

bU~1I

olJfll)'lhm

onu

bl~lI.krnD:.!dam.

bin

k,r.;.,-

.·lI.Jl.tll!"1' hr" 11.. W. hI!., rlilICF! !.Ial!l,. P kt nlll kFi1f111n il !ldo)·t~nl;rt1,. Il'1'ken. bl[' . -rIll.H.1I'I dl&

II tlllm ... t[M. Q till. Loodl'8}'ll. IU.d.llT gltml .~Ur; Kl'kcn dO(J!<'~t.nl klmlll! bUm~)'orl]!1. "!!dldll
dij[lm~,

YeQ!eioJ. J·I:fll.[1

"111 homclI

fLl':nl.z;!! II""

rum. RulllheO", IInu U}'Ul' buToIICEI- m e blln1"m ,J]ede11 cnll" i!e~ llt.lilll. I1!'fi &I! ~J:II!" rm ~·ar~r '-,UDJlIJ:, ~.1ml1nn HuTl 1)0, bll.. hlum. ROIl·

0'1.1 ..lh;l~ rt
~-I

ooa--

dlh..rlUrnr. 1l"1k trlkh~.rl IifiJ"'ll.hJiof'du. .. .... tl~ burr WU 1l.l.,llmllk .. nmnru ,s;eDdltlnl .lmll.

III

foIfldrlna dllli .Il·or. dll~1I:'C1! Im 111'C Imr~ gll~ ba.1 II", l:"r~blltUm.

AK~'[~ YAT::;l~
n.ISAc}{~

11).21:1
~[J. 1 5,uJ

9.U 1::.00 I,JI 10,50

(ArWI ",at')

-

-

-

-

-

---

-

--

-

--

.

. .. .

----_

III·

--

.3. J ,.9411. -

--__:_----~-.-

.......~-

........

-----,~=------=-

VA-TAN
• ~ ••

J
I~

~~~~~D
BIYII,larl 'Clk'madan ~

--.._ ..

S~ya5i .Iema .....
~ • oil i .. .
... I ,_. '

Sira YugOS'"

lavyada ml?
11i.d!i:llrUt.1'l1n ,Mih .... 'e d.hl] m~u"lU!d.n IOn ra. ,ilTldi m!l:mlekdin Alman u\!eri' kuv'V~tTt"n ~llI"ii f1ndlll1 i.n~41~ ~~klclTli31'011'. H.tLiid.hlll 1imdide-n, ,a.,1.
1I'lI1Il!!

O
.
nece

Yetismek
'Ii gilndiir

Istiyorum
)"eJ)lclell

Ida

•••

lu~
lIIy~1J

gddr.

Ikl

CJien

lodQst.an

da

ilIall

di ...... •
h

dl:mi.tilc, D~ruzyol1 n rfkiinlflcill'll blri.· ;SlllldEn l,ilttGirnc g01'1: be "on ild "')'111, Iwkbtl gilnund,j! bilMiI!llo lacl'c~ ~:.l!.mi'l" Ei:e.r. t bt~t 1::.tl:p
ti.i'lo;.cnmi}'cn. bu muz,io;:
VIC

topl<!!.f1dilav. gil·lnd.ilct'. 'Vl:d.lli~lrl'lukeT'l '!::Jen .sordwn ; - B~ka bir yere de 111.; .i:iz· '
SUnlllc:

Aee]e

kdillal'l,mn.

nokt.dlU!il

lih·d Ii" Liz
~ ~ H
rue,

,.
')'If

rbl ... . n
1'I1!!!1rt~n., rii.pnE'

te~fk'ieri

MteUikl~

Tun"),i !ilott i "e Bul 11-

h!:lft'

. c,il.

doijru eve

lidiro·
ml t

V:rYJinnaki
lor
~[I,

aoll.llc de
011:1011.

uflrmc
diirm-eye

ih: cluny"" ),IHlo'JUHll.j ~.a,[J~
lIirl!lJ!],'IU511o y,lIl'lclilc:

-yo~,. - IE. hu!a.ll.nl.l'L m. ",ul'

[.1Id'li: IDlP~fir

man

bir iki ·utlll! i[ii&onunlli.. [bllp!!!lnl Pi .. Armlll'l VIl It.l,.1I1'I b..rie-it-

mektir. Sinirl~ti [Iorm hell! bnim

sl!ovlBm

tin lJL~Ia.nlBrUl.
1:1 1 Cllau rL

~i.bL de~iz aA~bh } 6.Idlm-

Iki kiilbilnbc)'~~ri} g:kln e du klin b k n1 n IDdc! b h8t tlb, ne bB.k.IYQ.r~ulii derlerdi, H~r hide dl;!T'lIp dUlli!omo) en
Imu
lUI
hlll:linl1fL

..... Yak canun. -- 0 hlild.c h1.l teli41 nil!. ~in.~ Uil(t:Grk.lniz:1 Lod(Hi korkt'la.~. miibarc;k, tim.cli nf.rt'dll! i.e ~Ikl'l'. Am.1I gidetim diyre merdrvenlcri lelql", inerek VIC\IU ko,tul ....

11''' 1Ulnl"b.n mla.MUIr!!..

iI.ILkl ...r Jilh.i m.lla:n-

hI!! yo~.

d.

lJ4,kln

~~liiin~oe hi" ,i.ipnl!

1n.1i1l:'l n~ mlcliRin.r,

1fI~ dote !uktJlna lUI· bip olllbiH~ OT. Bir K.cllkOy VllpUnlrlla bi~ nin d If'Iiru[J. Diimll!!me'k: U;1Il hirhirlerin - .... T1lanlllr ml dil!!r iniz. 'bul.nlk k lk:np Irld.I.Mol I hliye il.e lUg-fa nlllr ml, difrti'liz. =aphll.nnllll pqind~n kll. ~nllJr ml d'i!:Ti!iniz!boil- l!IaJluhh iilrm Iki il:omlm~~ dejl!r. Co ~ e nh:~r<iI e bir gE'l:~ hil'" d o!~ tu nlll a.k.;a m Y'I~rrn:iTn 1:' ~II ij1r11-

yi.iIUme!lll1l1!,

V"lPlInII !I~nnu. Y.rlm Ifll,!it Ic.ntrtl dcmj,l~l", DtinHp In-

mit.

A O..kih:Ji;u damln

bil'i

leota

Ito. III

illhle.inc

8c1.

ile '1H:],BH1:". Mlb"ti" tmz. 'I1I)YlIJUlIIl,lI'I, lIu meRlt: lle ydIluhm .Li1c1l11 ohm Uc; me.ml.eket liurincfe 111" giih~ tnir giiJlh!teCol!ji lhI!:F\lk edT. liy,ordu. Bunludllln, lliiJi So""e4!]er B lrJiji, diie r' to E11t:r:r-c idi. Slav m.ill.dlltri ~criDdeld ni.iflmmu 'V!: (InlanD kezu:lilill. larfl alan yakmhldartm I!~k. Ru.,..mn, larlhin her d.mnde\.&;qbca ll .. i 01·

f.-

mull.·

RlUItw' .. Sg
nfl1t1i

d.1 u.kclMinl!. kOfmllt. ,kmllllll ba... 1'1" e.hl dfle boil" !!Ilindal ~'IIIZlrlll. Yin. Ami!1:I d(;ndim .11i o;:ihr: land. I ol1.ll1' DlU1' E dort. Ii!;,
o:lfcc bir !oud.1 h.· z~rllllnm... T ~1,.,Ta ~ne .tllY"· Irl.k fBbu:k ",.dc:in be.ka!tm. Glos· ru .B1:!!iktllo~a. Haydi gllVfi!t dll-

n .yet iki

Y!Ulml1.11I'1

meVZ;UIU

Oldll'l

Zorafetlu

fUI'I,dugu '51n'a,li!rd~ me§hur

~kinr:i Be'llkis Hazretleri Mini Mlllrd,a kend'i~iie izdi,vl'i e;mek tasav¥urul!'ldl buKlpti Karun Gallii,ni 8'iLl18 ils yillnyanal rsektirdwgi r8sim Iki, arhk bir tarihi talb!odu,r.

,.nl.n. I~ ulla
hl~
)'liRa

ml}ltm.Il!I;uit\ill
r

t.ra.fmdlll ChLVd]j

iil'l!l~ "011.1-

nlMdsn

Ih.

Bunl

dl! bir ikl
r ycmr.iin

'mu, :
-

H~f\ifle'r VII'!' kLl""'l!!ttr:rL.r- . rII.k Ie 1.11 te!!" ii ind!!' B ~,ilI:relmi,ler. SlIfldnl i!kc'l~)lc flr"= ~n san.da.lt:tflln b,id 1111KUZlIJ]l

Zarafetlii
Hatlralarl

elkis II Hazretleri ..•

~bl.lk ytn~

b~yim
:riI\Ji

hil31UTZ

me Ii ~in ildet.lt 1&1.11. l1!llU'il),Dr. In ve usda a!'J.d .. hoi konl. ~Ikf'_ (ak b.lil.va,.. kont:rol I!diyol'llIl'rdl. - Yem~'k biler bitl'i1tar FflnarJ ric.a HlI!!~. col< aYlJitlf m,1 bi.n izin: Po v.pUrI, y~"itchm. Son Ylol!lU'1'B kdmlY!!.hm. Dedi· leI' vr d(n..a !:Id.] IU". Bu _ell: hlltlrtfl. lIebebi II!lI' diipl nnce 1I1l~\!l olrrUl~li1 1~1n. am n, n e 01 diun uz fiI~n d Tim f:lj. Ya.lrnz me:yva n.tch. )'~m~ mi idiniz .. - t-ek tql!'kkur I:deriz s" ddim.

IJ1'U VItr,

~;::utun.iII:r:

diinfaYi!l

leliyClJ. ne Gluyor. Si.i I) ka.da'r pl,gk Ictirdik. ki .oyleyip sle ban mrraklillj:!. kll,lftuJ.h.rn ~ 'Vol !Arum. nil: h.... la.m I,r fI~ CG ~~!lIium dili1"roy. Iflli· l'o:r. .Bir lEm'lerii .kmli!ll. rud. "U "..>::rdinl, BrylT.:lan "akm.d,1I1l yelitm!:'k. i.tiYorum dll dml* T el,,-,I& \f&p\HlI Yc:!i.rmiy~ ko1'1 by. a.rklLd~ra ben de b'r )'erc '111 i d.jl,vetli~il'iiz:, evd I!l mil! ._. eliye ~.. nl h.n~ &orup duruyoTUm. Mcgu orlJlu .doll lod'tli Ij'k.. m.d.n 'll'ap!J'oI. yeittmd: iAII!J" lerm.i,.

N e~redi en Ikinci Belk,isin Hayahnd an Bir Sah ne: 4' ... Mum lllklarig/e Ay,Jlnianan Bir Bayuk Sa/ania, B_aro.nOppenheim lie Ba,ba,a.""
Ami
IAmll'!'

pf'k iJi. bilcn Stili' MDn. leketfm .;II! Ru.J'IIIJ1 d.Jma .en~ dil rifi e ~II yakln de.1s ~1Ii1'.:!Iur. 8u1prill:anm Mihv1!l'e iltih • ,In ft AImIllD kit. 1D nwtnJek_li itralr b laY'11 So'¥'J'c kl" R[rli,iinde benb JU v bu ~kLlda tefm odiImit deiildir. BII h.i.diuyi Moa.kon. ndyOIU 1&d~ .bllber oluak viii ...oe lbit biJ leF.irde buill nmadl, B'ilPnJrii, hup~e Bulp;ril ••" nm • .I.a~ liybi vur,elh. tli.. ka.h ik1nci ,d.c::",let aim 1n.-i1tCl~

tuihi a..kilut •• u·

"JIIlII.

Na. Bulpri..tmm

8u1gari$fanm 'PMil'~. werrin'lerm.esi ~e, 'a manle'kEbu. Abaaa iifuzu !ldtm.. ,~i i.;;in ;a11IAcalli' m. VI: IoIIi!'l ddlka..JII k&du bLll

miydi alluia ~d~ ~.

tirltini tDk

bkiciddl

Kim Bu Ada'm '?'..... Bu Adam Alm,anYBDln Budape,t'edeki Or'ta EI~isiydi Kim Bu Bayan ?u.. Macar Gazetel,erine Gore Bir' ,Atatiirk KIZl ....

US .,wn e'IiI"Vel\i brl'patmdll ..oyiemiJ otu-. inliliz, d9U Mr. flandcU Alman. luLIIUnrun Tu· dlin ... ba& duh .... len] SwillJill £'DJii4mek • tctdip' bildirdi. lhllimal ,kit •• elS· inm ba IIQf\4mc talchi loncfrll hiikumetinio rOcderdi8l bir prote.ID lIlokmu liE:¥dii iI~ alik.ad!ard,. Dijer Lara.kanl Sul .....rilBtan~ d-.m ",",lin Atl1ll.ol t,a.z)rik:mID Yu. Ife laV)'A .un'l"iae- !i'e'Ii'iI'iJl:Ccji riiriifiiyor. n&lrII

pre ilc Sofy&CI. l.uaiun b

bir

mmi.E

mi

Val',

h... tllllDm

ml

'l'ar.
~

A

rlllli:
her

StM.

~ilderi

II'

~lina-,

rJru.,

11t!'1lyn-

_ Un

.!IoU

~

Kahve._.
Mrnlli

111'11' !;'f'!ll"ln

IIIamna gcn:l'" T m mIHl!fln Il'!!r [I, IInd'ell. rII "milo hlll.kmc.lil)o ,,,.

Yazan:

lIMit

~I'

'er~b.ll

~Y.

v.a.1Ia.hi. Hi~ M,~ir
lu.tl'n'nl}·iLh •

\'APllf'U

SAL

hlif M'lfl\r Tml:rl!l.ifllo frodl"1l l' rilli .utlLD Mill!!, V"mllll IlInlnln lou ,,1I'1:L1!'In.;lf',iltl~u~n.
"lLhtTC !:u,nill.'lruHJ '11
I!I

NilAMIBDiN
if
b. zm.I~llMl
UIT'.

ZiF
I,;IUI'ruo ItiUmn !!l1tr1b1arllUlo Im(lllmtnr Blrlnd N ..Jo(II)·
I"IItml!!1l ... n

,III

B'lIlflU DIll. bt'nb!!r flO !IaJ1'1I1ftm:da. 11 bbyUk \~ brlbl tabllum 'I

lIke Urlnd Bc'IlI:llIlu JDnl
Bo-

,mdlt!r6
bUbid:! ,

bol r

Imll

bo1r r>l'pn:r. L1c!lo. &-!Jj.

Doktor
Wi In 01n Ilk

DIJlor III :'
- bUI kuaJ.r dlr.

...
Nylf" bl.r· hal nk'lJU1'HI& h:l " u

lll.p .. m II)

~Dlli!r

i!!lH'l'ldo

IIlll'lll't

tGNE YUT ANL,AR
IIIl II
kUli'lmtllll'. ~ana dll!jml!'1llek, < 'Il~ nt'l ell IInI y tim InI'rkotRlIutn fh~Il'I'1.edO alIb.na almak If kendl I~ k.aUytO m '.._ fd I\(lir. ,i'111 \;erlllflil
bll' ~ 1'111-'1,
rill

~lr

IPPfH

'YJIh'rsrun

~rJi'l11.CUlrM

!:'lIm Mtlltlni:lmnl:loP'rlIJIb;cl IJa.In:mmllEln Ill' ' «Ill, rlh m ,.... medt'J1l'· Yilt bllkmHnllll1!
Ii'll ,!!Iiy1lr.

d...

1~I'reT1 ml

Rc.LJ'OrlaJ lnetln;

d1rl!rl1m,..

nlll' rl ,laM m"'rnmmll nnD DI<liJlJr~'Ilon Hi ,I1II!1tllllll III~Jldilll'l"~i:El.nlulnQ

nUlI'n GlJlHil ~. Ie· r"f'I dlr"!: IJ Ik filIa .... m b.J.h r '''WlU ~Irml~ ~1i11AJi: 'M
JTILI

I.nu..nm

wi

1m"'," 1&dllflJl .wn'b, ha..
'1II-

Iillr hi

Plllndilimll Do.,· 11

,Imlll

'b'I"" hhr Ikln I Jkl.... bnJunu ·or.

..• Bayen Be!kis.Y'!HI h!!l· fr'zos.r I ve Ytl rl d" ge!Mi~, U'1SUZ.1 bucokslZ deflecek

ku.n..,ml,h •
}11IG.me

bn1&n
~e 1'116t'1ot fiAJi U..

hlll4]'11

rdIIu ~

BurulU'i

IDInri!![

d.me .;lfJl!I~h:JlOD - Ille l~riIII Il. Nrll!11 1 U !,lnd.1 ~,ulJI.'nlD, Jolll'li "10"'1ol~1 \ ~n11"11 ~!ln ,,]I( II) WI" linD 't. • rJb" ~Lrml hlf , Ulidbndlll'"ln ~1Ii~ dmluJL Bill' o.!Ii 1111III II1b!mloD, On dtlordllrlrtl Lng_! •
~'I 1.Jh q.nl -

I"

!\

~

dl!l'llo Bt!!mmIl!lr Ill! mukiD.l'i e Nil· fnpk Imlll).nmi t':lh "dil'r bldl!' le!.

m ~la.,hme iii...· .Inltor"nln :rt.d
11!tn 11:rnm;~r Ikfilmlcr.bunon

k.oLar iDuind e lenit h ir niifu. liy.y,tim:: ~m AlmUiP • .BII~-

de. k

Bali-

0-

kl'i

hedl~'ot) hut; !:l~111'rtll

derecede

geni~ kMihdiSln8,

Irlmu

bu
IlOIlIlkla

llC\'J

~I

HlliJ!.lk

r, mlmf}'ll!:rt

le, Ii-Lol bll! IP tate' .. !uuoJ1Iyet1J:m1l:k Ulinmlllir. 'kl.M '0...
mU_Flto blr

lwolU

tu.'lo
[b~

...

n..

edebiyotc;,

muhayyiles;ni

=

lbH,...."mdan

"'11I~.f1ll

(fI..1

nlhnt,.!I!t

fin
II_

blrl n.

ku6I' UIIIfIo va m I':iu dl!N'I!I! OJ n r,

tl.kdlm I:dlilln hUi ~'e[ll IIt1l1. blr !P.l'IOID,

Belld .. .1,,11111.·

tao eJ"'nc n~r.l.l1I:1I D);)i'11ll.c:akla'l'l ,o.ju"rma lul:i1rmlllk fll~lIdiuto:l:ullrhl.r. 80 Tlyl.llie dl!jlorl III rl:lll! 't'1kJ.hIII 0'0I:l.l.KIILrd ,Y1'll.l~.l'. l.,tl!. bD.fi-Dblr g(!'IJ.

11101111.1'1 bBJ"IiLkiBrila

Ikl:lt~
UJfI!Ic
6nIP

Ie ~kll 011", re:JiI fBhs.1IC1 I:J'mlll1lrllk' l'el'lp I'IJ ~atnyr. !il.hrtliktli.d Ir. ~
l~i!'r.lM P1lmWf d~lJl.duJrUln.iru.,

put, ).tln \'-esa tam tnr 1I111J'1 r1llllhbuJ lI!'·tmrli meT !dlfHl.!l{][r. Z U'iii. !j:h.,.tumu~ Sl.tlilmi

1§I!!Ite~ek hetlre~.~lfint m~.q~b~§ledl,,,
[hml!ld'Dtl ro,tl!.:l.l"U
'II

alllat.t.Ll.~-

im[l

kDn'I'fTIl'l

~II''''~

bat"D1r,:,.

I.JmU. H~ fl][l[Ilnuun, biI' Ir!t.u dttr, fllllIL! [I Ipl'k IPn!'klllll'llti OIL~ [nt !'!t1l/1I1iro dllvdliro r!lrUtlllt'l'I bo Knpl K IiIn'W1[J lIt';rmol!'lII i'n"lIibnl_ ,,; !!'IIlJ, t!•., I blr Llk'IJ&hAr 1'" Wllp 1I1e1'1mdl • I'di'M fIJn;r'il<rdurn. nU~l.Ik ~'e.Hi bill' nlyr:ln 'gn kllqJ!llllhn], Iflnd" K61.li Bin k iI.. rHf,d", rlf ,. :111 J:

mi)tiF. Y~OJla topro klan rinill!!: ~v PI; kut: -7- ba.ng. tayyumc.ri u~. Eh g;I.in d~. Y'II· .. IO.... ¥J'1i iUcrinde 1Itu' bUr k.a;
lll!JYl'ti'eci!!!!n
~WIJIIJI.

Lou. ,a,ru t.kti;ii "iUJoaIavyaya b:rtl 4. y&]l1nJ¥II klahbiia d·

1U'u.bina yapbiJ

l.w)'

Ll!rll·

un-

~I'J,'IJ~ UIII}'T

m&DO

!:~,.

J:u.et.

~b1r

HCIlll<llnln,

y.. ol, Jl!hrH

bl!1'hlLnll 'C1;~k
.,tJ'lliJtip

blr

)"~r!l •

J1 baM"
Iu.Pjd@IfJl,

.:1 mJ pamg huotayll.

fI rtaliln

dl!!l1 dlllin b nib.

pilIft, nJ.rlDJI

dUkme. ~I '1, I
Jo'u~

fIIttunnl.k.

lIuRtih.

t:11! ntllk et;ra)'Il U'ilII'.

oll1rllln-

~ do

oJ'llp

Ih~!!'IY ('Ikfil"m 1.1 "ullJ d. bi&uI n. I IIIRlH'JIk n~1J.1:I1 naklllnlil blr dcmh

fiimlJl] .,deD iIl~lh"D de'lomb 10l! lil'!ll1m IWII mdD'J1ldu. 81" fIoIl,,~.. h lleIDlElrIlcl(m i!irll.d rUyutaRl!llIPLn

lI.lit 11 ~it' ~'.tiorl rr"ml Lit Uf'n;11'! 1'Id· ~I", huJ IfIILllnnl !lnlkJ.-mIr I:k Illr a~ uln,mllllRll nTm!lk !>IUldc'tloJ. ~n.rjll IIII n go!':!! nlll'Hllllnlldlr. !'lallIm II
110

IJ Ull flmolll 1.11'1: "I~'mr~ 1m. [.lint IPI:r 111'1Ulrualilld n PIIIoI~.nllllta ~~tlrillo rd.,n m~1I'Q UI\"W!l1 Dlmull'1J, h.drun'O I PtJJU'quJJo dro E'ilm1\ d!lll r'nn 1i!I.. Inri Lou!'! .1 '1"1'11 nIl !:'kl JQIU I '~~ 11 plDll:q m4l(lf~th)j'. LlIlkIl,

YUIINY'II'

1 ~ )'111 illn!illl bk ~
l"lI:':-ni:r~ri~

iII)'n'CA Olvl. linD.rIb1 !nl ",""run yu. 1l1l1nu.u, lUIwl&l'l 1b1r lUIJilI t \iiI MrWJ' \cM'b'!l'I!~1111 • .oJlt~.Iw. dUt~ 'III korkut&a.li: bnr hi 41· 41r. Hi!r lIiI'n !II1 .. t ,fIIIlUdlf,I n ..... h. MlIIlIl". ~ ~. B!J !lI!oo'rl rnlldd'I!I, toI· da 0 bD~o Mr n.refdU b.", nLdl,l;l 1I'IIl!!', ~lIPlilII, b1r mU~dat )'Ig'o

pa!lJ1Jlc.-.pdarmm bkag pjJl klpla!llll"lok

~!J umltk I" 'pmlt!!r
nti1

lhtlJlior C'.lk !l IMlI' [It :sOIf'.rmJHlln .!D~'rJllalnl melll ,1}z;lI'TlmLidn IIUDlll'71)

h,1IfItrllr, I
~jj,

II

'k~g'l' Yj,
IIt.fe!lIlh",

li .. !..11 ~lIJt bnldn~-

u-

~u

11lm1!:!f1

n

..I~a I '1'1) I IImal nll'inll

lot

tIIr '1', ,.,,'

It!l:n. !l1l:1KI\"bc,

It..

nnll ~.iliM"lp 1Mb d!ilil C . [l
[i"UI.

rD.· ..-

dUlJert

)"t:;nJ

HIlI't~lIln a;dTIII

UraImI.I!.

Mktedl!llm C ZIIrllldrnl"!Lb Bdk!'!1 Ylol lI~u ... 'nrn

111.••
<)0 _)

·ll

1r dl: bu IIRYiUIlIl.lIIu C\.;. IiJ'munJ olllll:'W.l; Illl[J 1Io1lm.e1l: li;mn. f
cltIlmlm'Jn potk.

QOIu

dll' Ld b tUD"';~

hl~ bb' u.rU' vumedE'llo hallill'l OOrw.1lll1ll ,l1ol&tll,! ~ (Jkmakta-

~1t.Im ~ ~ikmu .. IU.n:ruI& ... n mtn:mp ballil ~'aId l pfln'ilfllfm. dolltcn. b mIlIII:. ['Il:&p eilt!r.

rahgt

a

ran BC!llill

*

IliOnu b~I1'1'tlllill: 'YI\!!1II.11Il'h!l:lnI a:tIliIiin• ml., \e hUi ,rfl.ll, DII)'UJI1 :Rrli(lItln ,HlsJ

en

nlfl11\OkufI

M;""lIIJt'rl

nt .. n

aU·

I'm·

Ue kO.nll,ITi.ilIJIn>

'~mcJ, Bl'lk!..

1.1 ...,11

• h:lrI

tt.)·J{ollh11IU

deA II. 811)"111" l~1o m{j(!m~

F&lwlt bl r ,MUll!. metl'iL'1 lid lJ;'L Iblldllr. 01 r 11 rll.1I1ll;:'lo HIIn1'tik \'1:, 1l'111.-1 !.laflIn kl. 1II1t'1 lIJI..WI,Ul!l'ln hl!r IU • Qn.1!\!1 \ II onon h'IJ&1JI1I1) ,,,,IIlI,.n bNof'!Iji1~f!I illdm , d.IWmt, nntl'k., 'n, )'W'drm l(ii1Tl"lU,tU.r. ~",LlI" l&rlUU1'lJor Id. H<;)~ml b'l;~ tmIdJm I!niitj ""~ lDe1kb ll.. hillUlJ I blJl kad!lIl~r nl"Jl.mil b []' r hlr 1I.a'nlJ' Im1J!'ll~ pe'k,
""'(0)

hi!" ullm firkin
':I!

IofllfmI t&iIY n \,"
I

~ for bu1mu'l1 biT, 'iI' rlfll, BLrlnl" I8l!lkl, 1o" S W 'JIHII'II II JO.ullll tu unu "Il.\lTl ,,]". ,\m 81. 1"J-ntMllfi
i!J"} ..

till

dillP11L

1t11ruk!!" mn...t~ , III lumilan ..~nraki. Qku i v<r iii.. I_ 1 Ull'di. BUILln t.Pmtlllin 11:~1'I· y..... tezyWcrin de 6Y'f1~ lid delle i UloO 'Dt'lJ nnil(l bItoru:lpm bu !l:Uto bl!l! k4f]lllmllC'og.ru l!tlim:i.n ed~bili~ k!; Iillt !>nmu l .. k~:rnlerL:!,lI!llIn 1lI11~ l'iI. Zil'lI, IItildiLllleril"lt! b... g'll ,mil, n 11 I[]kti l'I talllnnt.'lrHiI I'IoLrIDd blir I tIl:U eri , h~ bir teblil' din tilTCltaJI'8~lIl11j11l1O:
1'1]1'11 'I

n,nylLl'

U

jo!)lU Une,",

d~n:I!"l!d!l

topl.&.1'11om .Leli ]Joe di.lJiirii'ldiiiQ. n:u baber ._)lYo.rw:. ALou:I~{lRUJ. blIDdu Il:vvl!J 'YupllaVYII]l'll k I kul1anda,il ~ bl!. meml~etlt!. B.dp .. rill'anIlan d.h. ltuvvt::tli bir mu· kaveme1lc: k.rtlWmu tao Berli.

~~ Y~oJl'lB

iiurirte ya,.ca~

kUlhnlfl'l,
Illl!}'j)rdll.
.01

~Utlmt etlLI: banJi l bllll(!] ,~.

"UI ..t,.II;I

1II:~l.A7dr: JJI. 'til'

alU Irn.dmllLrlI

)...n

bl'1"

mIlll·

!!idAml .,~d blll'llrl~·nJF. .Ju"" hmmn rul'''~1 ,,, trt'nkt;oL'i:lcD prrl kurllrl'l'm ,r w;1I,hlFlO dll !"l'ludit'1I iT(1 1I'1i'lIlh~1Il1 ' 1111mll llmrnllr: ( '1JInm,

IClk!JJ1I dIlln 'Ii waI dlt> rh' ..,[ l'dlLlr. ILdnr11 Rdl<!IJ·H'I tlll'!1ijtilill;unn

pll'bDm " Ir,; I~ llllallllllll ~Dm: U!!!1m blr hllk!lTI'ld&'fhk' (nm Itll dllor.

•b IoJmf ..tf'r tm 1r&dB. IMi I II

miyt:ci!!j:i mWn.kk 'l[p ...e b UI'IU YWiI.&nhJar En kuvveUi miu! Olll'l"llk gQlmmi,lu-dir. YIl,lGl!~
lavyilllJ1 dill biz

rutvt"aJ:~.
kalao

ut:i:kllillin fl billa1.

nln 61l

ftUl'gllnJl'lIi

Il!'I

IIIIUdI~J'"Il.I.. 1!lnm.t"3

S""IIFillll

dnl'rllJq. run .. 'UcUdI!l 0 rnl,. hi..,dll., Y- n" UllbllD. Anp
(l

B

I'nl kJI, lI!r 1j!IIh ... 1 flu. 8I!b.I.-

*

dl~ Iorl'iulIIod

"iii

rt'f!,

11IIdmU., rolh:~rl!k olrnyo· rum. Ih :r.. t mlkJi'tl"l'killplJl lilrilll!!b[JDIi£_ 1'!t'li'N:!IldD ~k. mlnn elk IJiUr t . ~m "ltbTor: Dlr C(",fltllOfI'II .rll1dnl'ul 'll.!!il. Unr _ !r;!!II nm Upp!'nb~lm'lo lKI •• 1I1... mftllil F!t'IJ'fthodl.r. 11'0 1.q ~ r&rl Iha'_n ~flll"lnl ~lnll}'I:[J SrLrLml»'C f'o,to llrol) I1r:
01: ...

"'1'1' "ml

N

rn:oMIlil:!lIo tA~, !:io!:'lllml tz;t;,,! Im:l.ll~1 .!i~lmT'l II '

Jtf

hlr bn)'llT'lllJ K!I {turl tll
nUlIttJl.']lHllI

bQrla '0 tllrU 'hUld.uD U' ilWl'lulllIl"IIl"lh' -.. Illln

hi.. DIIilIIc~tn mtml eb olnal hl"ryo n.lI. Vahdt!t aUL TEKlH

fri!eR

L..... --~--~-----HI £U.1~.nrl mIlIl:f!ulllli:: i ll"ten ml.U s,dtt!!D. fl~"IIIllA'l1' ((.~!!I' Jlbl !low IIU;l;tJI. IIJwm. N('I hll,[l1j;1 ~Ihtrn 111· dqntlD.
¥1'I~a

ydlm,

1l1~11~I'DJ ,!idmu:mr., Itl· ~I!D" km:hru hllltl rlla.lJ1J:Lk Ipnl !II.. 1'l"'i~1
,piF'aII;a1; "ltDl

'n'

l'l.myo.blJmcl.i U,;,11Il I'k~ifm. U de.l'hlll lUi '!"InU

D\"I'\IlImJlII 11m. ZIn. 0 burlbh~[f HaWi 'llIfUD1· Il\t II BIlI11:0

NlI.lll1' l'I."e I.!o dlllL 1iju.1l 1m Qmll'll

u.-

'Il.LlJn

lr mU!I!.liol "","d, oMkl BIIf m

ut.

II~ 'lIlan bu Ii!..llil.ln \ ,!:'tolllitl m.Ill!l'l.tl&U.!rIa 11011.1 l!r dll'LleDi LlIJ h LliiQrL1 I'ILUto 1I&'fttlll, ..e IlkI.Lllutu.n

an

~.I'

lD

I'ILMAIU

1m !.liMa

ilIA'" UL~I 'n1tIruJI: lliunli! IImmpml 3W Eld!l!rkcn T",!"cr dOpf \'IJ.IIi"n
miD ~-.

lilU'(!ItI~ l.tII BIlone Jl'1!~ rlenn .... U9linrU ,.yfu_"m b")'Hk ~untol rIll hlIoa ~no ij Uyordu: I' .\dJrr'lo ,rdi!l~UI I1IU, dlutln Ib;"rln~
IOlkAm

6~11l'i'1 B&!:.ma
kmrnu.ITII .. ITr. .. 1m _ I
l'l!l

I.JoiU"CI
Ili

II!.' IlIlrOn.,lJ)'Il,

J;itli)'li!l b... •

I'OI1iiIhl!lJ iiI,:. md!!. lif;>fffiL4· be.r ... ~r }'~DI(, "i~ULl!nl" b
0 II"I"&l':IIo

II~J!!.I.

In fJ,·[U.'Ilibrum 'h:m.~JIW!
'tjJl~'I!!IIlUfi.l

llafaruo

Iilw:la'l' bllP,lml'l vtlmlll.l Id, dlll, 1urko PIJ.O!a )'Il.h!ilndn bll· :lIjl,!,'I!Il, nlHIII n.." I lie Hooorl
II

l:'ITl1c[lkt

Rall"~'illi

olru~ IUlIo bu Jr6IU! kadrm 'n4ImI1'J R m,ll'r')'1!I mi. LIl!I< Mall· 'il""1'1I1" m·l. dO Tlt"l) - n.:.n'.IImi. do P~Jm[l-IDur' nm. au I \I',I1Uh:rell ml bcnuhc:t loJ blll!mlYaf. 'It'adniil'ii nr",,,,mll!l', IdllJ'1I1"Ill
IrlHi

B,ayan Se'rt'~m S,tm Bay Cevdet C~nyell"en Uzun boylu, s~rl s(lC;;11 ve Y,e~il go:d,lj· Memfaketimizin tanlnml~ doktorlt1duro 2 ~ y~~lnd~chr, Me§.hulr biro oV1J~etln nndenchr. 45 y~§lIrId~, IUzunce boyiudur. biric.ik bztdlr. Kolejden mezundur, Mon- Gerek meslek. gerek hususi hf'lyahnd;:!l
den heyote miyec:eUir J
VI.'tMln

1.11,

bir in:s.al1dlm. Bu· iun gun keyfime buyuruk gezip dolo§t,ktol'1l sonro
ytll§IV
If!

ra,z~t

i

Bir ulkede h\.ir va se· ,rDI oli1dlD: «_ I'IH!li!!lii blr m su t "Ie b ~hTiya r Unu lIIDJ'Wnfor.
~·l!Ir .•

Iblr II rbj~ hu!&u'Dlt;

mII4~111.tl
I,ULI"
fl dB·

H~l"t fl!rillodolm m~hllblol!l
OIma6I

IDllk

blr 'mu·

,!,II

lIi.id(Of~ f,dltmr

,trl lli'Iocll!·tn

bin

[111'

u.

"e.:

l1dir11J.1I

~lIbJn

1m:

d nti! 1!1bnol m..,u. .~
[1~UI]~1! f,'llknn,
(;1' -

D LII.,m.

Rft IiII

IfI!lmJ.,U

r."

1IJ)"ku biMI-

d~lIM'Ii:~n ~

IlllnI~

bil!ynlJDdfio bll!' ,lmtrk ~
:r.hl!!r... 1f'!dr..:o.elul'

IiJbl

,'IlI'lIllD UI. ~'>:l hklnrl Impn.mtorillJlk •• JJ flllllll; II," It,mlll J:II'!I'~ PlIIITElol-

geceleri

mum

1§lkla'rl

flydrnlaru'ln bir buyuk
~ondl!l Bamn

ne

lIIttl.ide.rlnB, "anon] :rm. k&l'lwnb itB liiilnitb l'fl i'li mlbt .. hfl;, InlIIJ t'ltmJ'liiI.l~ n~~ln 1:lil'1"Ii"[1[ll:! ~Ihl II:'ItIom'lllklulnl IInlaltJm: 01ll1lnl HIl~ 1Il1".. f.lol.bl!Ol )"I!\'rnlll~ dlrm]lrmlJ"l! ~olt;[3( ,re~fi!i1
f

VI) "in

Ii

7.umalr,

rOIOlAfpb,rm

.trlll:r,u

Ve m:i.LIudl!hh
~ii1

H' hlUtllmrlin

1'Il1!>1

sa·

'b I'JllrElflI~,1I iE"'~r.. •. I!I) II :'tlu dD~m but· dulli ithn S. ol, R. I'n'n'lll: F'\' 1,,)1)
• ~ •• , li"1'II:m< Rn:.l ~lIJiliur III: 'I'''~ h:ll~tll@l~tJ. '('0 "'J M 1Il~ h flEUJ"lIp mlh!i.Ll.olo l!!.tiledl~1 IOJto dl]' rd. 811.' :!i.n Belkj... ~. E. (] u1lln1 81 'IIm 'Z'1l\"ct t 1>111;:.1{ hJIJ.a,Jt.l1 1001ell Io:u.·

l!.'rl.o kJtlll~.ltI \'c "I~nl en.lll11'1il ~11rn~ iIi.l!I II'!!Im"d'~rll' menUl1J II'Dmu, hlr

0ppBn~eim

bo"llyilir. ~eylard~n, _

beloler·

ciddiyetile

temmm!~tlir.
kezanlf.

dan 'ehik drnaz. K(;Itiyen dl~!1IrIqelin gil-

Aydl'3l ~§agl yu.
C;ell~maktcm

Meltl. ~.. zc:n,ln t.ir bllilloll!f~n 1031'1'11, ! l'L't
,tIb I!IU rtn.< lilt: n'lflYi 1'l1 .. "mmJ'f "rlmn. ). HI . 1.. fNiIl. IJfjnrllJ'm tor, UI.I nlnl1l Ill. Chft~il 11.0lillllll'1l 1&\'IIIiHIII ('I knhl)llkln
klilr.m

ile ba,~b8§'L..,. i!ah ..
Blr
, 1l1'il!T'

gdml',!-U. o.;ll!;l.Jf!:mlimmDn.
.. 1l!~IIG I

l ...nIlllk~

karl 450 lirfl kader

I ImruJ bD1i'''IIU. BIt' 'I"I..I)' rnn ttl" il I'lOj'lIle:!I"_ I"n.k .. t.
lUI

I~lrllilo I!llld tllbdAl"ID1 _tumrl f,H,

*

!lull.

['Ill

MiU.bab KUP011l1

3

evlenmiye

v~kit bula!mtlml~tJr,

Cmru ki~

,r

1'1 ll'",U No],
BftOI'lPIl

III I'd 0, i1'i' .. ~) DDt Illn
'11J:!IIlCIl

r' -II.Td.n.

tll1l~llor aro~lI'lda ge~er. Bir onnesi ..... bir e

11(1tmll)'I

hallOI

hit' "Lw" llJ;u.;·Uml,lI.
('0

Anal f!o; ':m'1

~'Ilbt'ill

gn btitln

I Luu

d.~fdUn;jl U " IiIDli..i'1i l!loW

Ill· 80 1ku

lulmu~tu. DLI _tlrr..r,

dO!lotwull'f.
!lull

1111 l'II1 I
II l I'Ll'!
jl.

,lrUI·llI"oLI.1tJoI'IUk

'ku: korde.§i v~rchr.

D[iliU~)o

~nl~"~

by b rom'lJ~ ~IC' )'lldll'li) !'leobl! uilull1E1'no:· bll. IIl!!lm_t'Tlll1I tqrlf.~1Ini

"I".

lIne rl r ubi rllmCl',

lcutln lPTil1l1l;1I b blr on I lill\'O ' .1 bill!"'" 11m ml"1 :'yf'lablllrh'r.

bt 1"~1l111l

.. rilJl>ll,

rfun 11". a D.p·

Illr,l1il. ..1D '"'.I mfli!."I) n~['OOJ..l

NIZAME.TfIN NAl~r

VA.TAN

Yani ProfasorlBr Araslnda ir Reportaj
Sancaga Harme,t
W,!1Illi
_~

J:tal'1! r-hll!i1-'
1iII11Z

nlll'fii
i!I("l

~1:\;'D'Il'm

IUWlkAtI

tig itUJt tin BlLZJ 1IlI'!11:n'~r kllJllloe!!'rl:D bu de mQb11lrolhle 1!)1l Ii n \oEIhm411.J" '\ hmi .... z.lle ohm m fUldmc ,tl" aAq ldJml tI '3D .., hll' "arll'e I'IIk mb·III'5fik.1 I\UI11] [I IiI.lH~l1e I:iWs rum. ",mil Dlm 111~'\.(; bunuo I~IIJ tl~ lBuluDlluB;uHI nuntWm "l nbilledlJll"lerin l!JI'bllu. tilHrllhntllllft ;111m. lUll U'1U;: ~mdlln "If I III~_ , rlUL"dftl ",Ium l'iul'llyorUfi'. Kill I!!IJr ~11d&nlH'. M!.Ihll ' .....bll~ "",k f._r-o II 1<;1'0 \"jH.nlUn .lllllig ko!! Illr, ,lnl)r.1I: n "D o,-ekUJ !fli.I'[J] I>lf liHi'fi I~·Dlcl1!lI.rd'lll'durl,lII.ff. poll" II:J", 1 me l,libl tutnlue, ..~ I1'n:_ unh' II!'8n Il!!in:a1' IIll"ro rW!l rt"~ buriln "'UI :aAa lliall ~!!",,"hJlll,dpn d'nton ,MtlII'burl~ ~Ij; hllJlLcil!(I ohm ,)' rln 1'lLh~'1>!I' n bi'>Y'.lilh ve bh:~;IC('(' GU· :lilldl blr It!l17.. kel ItuJgliifo ~·{'Il:1Ln. FIll' dllJ1irlE. FMrnoi m::JbILlllIII kI EI,plin. DiJ5 bilnld& mrrll-~IIII. !kin "..,n"lm ~l:ln t1!1'Jlnl:llh:u .,lllon 'IIl!o.tllr lou bll ~..ui n It 1, IN' ul~~!' "hlrlude "ilJultJ:! !tIhl

!ll!!~d'" p.u.~n.IDIi: ,

bohl'

hlll-

IbUt; If! h~III'I.le J:1i:rIilmkl,rn'l', hllil!A "Cfill 'l<l~ elan .,11' uJtlel" .111.

Doktor Suat ismail Giirkan'. Hayatl
Sirasliyle Denizci,

Cehennemind'en N aSll-Karlaldum
[ Yazan: BIII,I8 Tavllll: AldlgllD Cevap:
U

arla

IA'DK~'O

I

d'ukfan Sonra
Oni'V~r;aj.l.u:lor::fI. 22
. pro fcoE(llr

Muhendis,· S,efir Q'lm,agl Nihayet D~i Doktoru 'Olmu~ r· 'rail rSNis
Yazan:
rm::f]

Bu Biirodan Vi:ze Kur ... Alacaksamz, Bi'r Yere Gidemezsiniz'l tt
e tUbal m!l!rak de,R:11 m I 'I' H~ blr Awupah 1!1l'l1lIBll'Id • kl Il~ .. min nil YllI!IUitJ: 1flQfllKlll C!Ut mez. Kl!Jmll l'iiln~ b~kur. VI'fl'lJ.ml
b.ir !i'1:![.,[Io oradill,k1 Lf'rj
11011

N
N~

bs.z.n.n J:UruOJ'e1l

)'1!.~Ul'

bet. bfklly~.

NI:'
d\l[llri'

oGlmak

g[du ... lI:t[YO'l'llIrdl

d~!rel'it ne

k

i'l'lll!!.

OlL·

muvaffll.ld)lel

Tal.r::1u:nill cle~eote;".i bm.d.e ;ok
AVII.I-

E:lrau.

yi.Haek..tir,

_ Jim dar ~ ~I~ 11", '''''Ii~f fl. r;tI.Wl 1m\.IlIJud t. It I'H" ydlr. Band gayra bl!;: 1"'11' b

Evet bu i.in~ ul!.ilc pro'mor... 11!:ri i~cnillide "icIer oima.k i!oL~· yip dl! 01 mll'aol r. ~oc:.u.kkcril !!e ideat.lu- l:u:ale)·ip 11e.lrde ko'r.
~lliii 'IInliilT va'r.

ekh:bimlZ bit~l)k M·pa me-kleplerilo bo)'
Moc<u ve

rnelUl!:n

,!ltr«c

:rMabLl k&i:JIIH'.

et-

IImdocKI r~M glinden tulbU ikapuu:n 6nlliulliki k~;~ g&tcrl!'uk;

II.ltmc;lfL n6Bu ne lIef&JeL.. E. Klllll1l n\(:k1I'l1l~tf;:1 IlIl-

01-

liij~ebdeo;ck

bi .. de.n:l1;o::drdir. Sir

IB~ Yug~1 \I' wZMinl iIiIdrm. tkI ilyl!1\ W m11di!ll!tJl!I bLrincl lrli.lIu "'LIn etuz blrme klUj r YugQlIllI.vyo.. d
!III

- Benl yuka:rda11, a.c:rcle bro:kJ IY"P Jar, dl!d~m. glrtlnf:.(: till" ~Y l'lrLlLI:lJ:m, yu!ko.n ,nktrm. KorLdn1'1ard1l.. urun h.r mUG.EI1:rm;l.e meklllblol
eCll!. Ht:IDl:!n dlyem

tkl
I!I~

lI'I!nc: D,lu)"or

Frdo-

gccm!l!me
1 gOn VI,"

mil!:!

de

edJllyorCll.l.

Jr:!lI!! ~imdi

:J.iz..:. ki.i~u'lchn

bilh~
I!!_ 11&

!'rye zi'l~i:l.i o]mM

tahldilrl
IIJIII

Vlt'

amelinleri

i!.!.G'ell dl" "

miiteb.

gut!;

proloeilloT SUIlL

lamaLI

RuY,Q,d,a.n - Hakikale
[ Yazan: NeGIA
~1u.~liIn bi.i~un
IIC·

Gah·k;andafi: [b.Uu~clecc::ii~. J8 YlIl!!mde. eentilmen, ,mi.it!:YIlZI, IW"Idi ~h 1Jlm:lll ilcri ~ lylE
D do ilkailee B~ker[iic hey. ckni, fakllt bu t~u:ihiildf: de IUll~u" ogiden. yakL Lklll gOI' tl!T'i B. L4nl<milll b~h..i¥1! uniformalll Oil" 0< talll.ffl. ,~ckmi!!l. !Bllh· FiJr,~li (limak [~tOnlllll. S~II.ele::r(:~

pl'ofot:.!!:oder mdc:lebimizi ZJyaTel ~tmi lel'di;, M~kti!bim~z.i '>Ok lIeri buldular. TIi.I",li:ol:;le~he!'" gUl"I vllk l'-IJrla k:i1rlll knr'I)I!l.dhr. ~k d.i1 ;t:Io:..:r. fakirler!!! en yuk.l!Iek di,leor ya,j:Illirl r . .l3Wl"Idllll blillJka D".i.il\~bileniamiz bir nnkta d.... I Icbenm
mikl'o.!lkop]'"

En
".n

~l«'lI,r hal'

lie!

et-

dt: t b .. kll!,s lkil:.l!n IIOI'l1'a

Ine c-1ttI.m. Oiln"

yall

me1l11J.1haJ.Ln.1 p,M!!.pcrturnll. Imydu,tu

mur oo.aemdan
kuldum. ~

II:lktl.

If"ll!U1 moo ltic:mt:o II)lriLm. dcdlrn,

ZiUIIBn IIrtrfC: 1)"II:IIIn ~yI)'1I mernlakctimo gll:hHIIL~I!;tlm!! IJ'iM'l murtrm. §OHm'll Ylllflrl f'uIIU,en clkmlll( I~,lll Al mlinl;&Jrdlin ot;lk.r, ViU11 otimllik kA.lly.:;rdu. BLZlm lr"n~G10:ilil!mmJn yino ta"'I!I),c rnekt'UbU Ill!' !"'II! DAlne bir
5(!-

iSlz.e ll!ljll!!kkllre
damc~

I

A
gUn
dllTN gll'll:l;

~boel:lW IInlll.ffi adan y1lzUmI:' bl..k'Ln. C::1!I!;!lrl AlmlU'lJi'a uz.t.l'jodt!:r.I vlze 1.!It.-

&tllne

~nd.!lrLm~k

gClllte:rg,I-

,
hiiyiil.:. fUllllhii:L ~I'I J,nlklnlm olan bi.: ,e.rkek ya.ptl.. gn'l.I I:lIi.Ilup b.iillin "maml ,""TIlQglm, mue.baiple.rrd'1l:llI jnHhm o1JIllc:.liiIl1... ko~uy@rl,,!m. k:~~t.ryo'l'Wl'l. SLr <1,. r:l1lIliI bir ~1!,ntIl1n b In ClLJoIrlTll!l hn.di. kend ;:ne konu, uyor
en

Turk. gibi

labfleeek profe-!or!orden. Trllln:Ql1dll doinn.l..

Hcr

tahiti. nn b iIme3id il'.
I~ mi

ll;laolak dLf hll&d erhal le~h ko)' aor;: ..

u.

"m:,locfinl '\'l!h i hi r '" InJ 8 inafl1.KlIll ,)'l..llan blil )'ul~rl:) kk.T.'I' ;ge~, NC<tlJeT'l B~im ~
diy'lE lJalII~p glahil«~im

C

.... IumJ

iiz:r:. muhitin 1IIiI"" I leba'f c,- ~l"lennU S1kl)',gldid. Val nu bir t r' lao b~n oraye iJle. mHll$ Ii; h lL It:endin'i mud f III dof:l1ili o(ma.dtil i'9iJ'l teve'kldj! II::' II; a.b1l10C' hll;PTlani!l ra hir ~a:lIu.n E:1c.i drgil intihm hl[5ile tuhl~.n biT !;Unah!!IZ C!ilnllI: RUiy'O·
d~jjncdniPlin
II

onr: yijklcn

tw.

La'l'llmuilltall

hi~ bu ba,k DLi

ukletile

a.c .ip ..... ui.)~tler

alr!rcrdu

..

yald tun batml kaldluh. Yiizu1'l1c bo, n~ aria rIa baktt. - Nero!!)'111 dl!:dil ...... GidL}"orum. iftLuhm alma ya, h:a.kkI!Tll~ iIrlIIZUI)'ilI gld i~o~
rima
nmL

M

riye or.ail lciIJl!ilJmciD. l:!r:gi'll1irill!mcz bir ideliil hlilldc !·i4fI.ml~ 5~inl - Callic! BuH 'ml!lde:~in!d!c: O!t:ILIYOQnU, khni ;ehni,leT. orNe: y 'PD.C kilO bnh,-iyeli o·
lup' dill m~lcr. G.el muhendw 011

H~elinm

o3Iflllll.nlli., y.at~9:~

bah-

tU"'anrnlzd her d~cFLt .... el'a pro fCIIQr dU!llne ait hiLzl'rltk.lall mi.i hmTlu:I£P'l yapao,ilir. Bu bazl Wsi mekh·pler.i:ni:!le yok.tur. KendLa'~l'lin ~imdiy!: hdl![" in~1I.r elmi4 12 -, I j 1II111<i! It"eri va!!' labor

klltmdakl ,lj'mm "Iklf vlze bl1l"Ol5unun bill. !Unll. Yllkll!l..!)UfIm %amlln en ~ Kr lid bin kl~"den fil.%l blr l'IJLlio(kUlIcslnln bIn nrn kapdmdan genJII .soka"n libl,U' bll.Jl!'la II IIda!." lI~bd bekll!'!' vllZly~th! IIIl'l1l8!'1:a. !!II:r:llmll
olflUk1RifI"m

'k,olll~Lrktan 'l:ok Il'IUtqtltldtim. Filka.t l5u;m ~.o dll bu vlu. ttlntn pl!k gll~ oldugunu l6yLUyon:ilJ. nllllz:. :!ilmd. G_ IIlzUm kl'l1mA..d1.
blLnll. VIU

te.d.:ri.

elemanl,

1i:Aly.a.n1 r4an

~eld1.

lZ

I:!~.!rbud.e zahmet ven!llr'm1m'1lI1c. 10;11'1 hll.bl!r vl!nnete geldlm. k t Ilj klLdar s:tI'!: tUI' m ~& va.r k..l 'bWlU.o ~t:hl dl:! UltfWUIZU NCil ed.i),QrURL. PELrl!hlD ,;drn:u':k m ~Ill 111milk l.crne I'i;ln. efer t!lIl:WJ..m
DJL

gtlnltlm, poll!!lerl

'111'1-

nm Dlllini.l

AJlnlLn

mul1i\fa~

De-

~of.
tt

lOr. Su.a.l

Makul bulml.l!:,: Mii],l!:l'I,di. 'fllmaya kaJar v~rmi • 0 I!ilmlln Iiilelllile he:rBlier loc:lul'lf IIIll!inbula ~l-di~inden. N~tll~ r~=:!ILrl!: ya
:zllm!f,
FrM~l

I 921 acn eIIln.d!! d i~o:;:i f'Y,bl::'. .,indr::n mCZ:UIII oldwn. M~~l!I I!l[_ dLJlt'tiln I!!OnrA ~I.mlr-c:: gidli:ril!lk bir
mUlBol"Or'l h~l1c e a~~kn Vi!

bill tlmCllirri :Ie ho;znl~.maklR. = Ea-kiden. d~!iefittin!.i!,. Sir 90k ,a.hakhldBr a:i:h'uyarl' rak t I!Idahi,ydiruz dahlhndlc Dlma[liil ~ln duu:lt!::lniyordunuz dedim. - Yck. dedi. Hu; bir akll.k· Ilk ),1:1'" Yallllz bazl fikirllErim vaur=. $iJll'ldi ~nlan tatbik t:cle· bil.m~k i'ritl clunee Lllm ~I!!lihiyr:t Var, SireI' ik.U!..:]' b~;ft.fiieelNe l!Iibi. dedim.. An~ .. tmllya bolll~l",(h: c:Di.i undijgLhn i~ler llIJ.III.lIlq·d YY~imd dll. 'ba.h!!: tiicrn il.mii 18Ib!:Jjrtuvar mUl!iisiol!! dilhl!l, fill.Zb hir vlI.k.t ayn:mU. t Ict.e lOitn. )leni biT leitap dab.ll ,Yazmal.:., kliL!!lllc. bir kj. bLp. Eh.l kitabl ha."llflamalc .. taylID hix ill; L aya k.il.daz ~ lu ..:aI!:. ilmii TnI!:!9!!l haH.:Ind..,. fl~,r~at Y~flII'1I.(I.k, biv iki ~l'lIotik IHthadii. glm. -

zn ~!liyl;ll:'. f1a1km Ll'IlIUIi'ltnl Qa Fr8JJ1lLZ pooll,!llm I djj,T~ cdiy(ll'ldtL lIu ha)Tl!t ~l:'1cl Iml&ba.llktan a.-

(Camel '6~iI. dedi.

56kd"mda"
tll'ic· mblViIf!aJ(

Id b1lrI!N!..D.bekJlyec
QIIlDUYac.at

k ollJ!l'8Ml

deta

Ill'kmlYl.

Ellm!l~ld
[ll!lollMrlO

LaV!!llye

m.ektubul'1l.1

Fr&nl!1Z

~teTIll"-

ruck: !Polls rim

Q.ayrr bayrr.

et'en;jl.

<lMjm. Ikn

lL.nlll:rt
bLrkll.<;

locUm. t-t.rlflbula.
!:Ill haZtr.

S'hl~l!f.Im. Vlz$eylllmllAlmBJililrdl5n Bu
l'IIl

ruo ~ ...!

bitiJ'el' k

~ h~ l.... lI",kl!tinl:r.d-..n

bln..rn

qa~

~Iluf

b LJ bi,

vill-!!'I!IJ l~... bill It tan Ilflnl'a blli!lI

'II'!LKIL

l!ILrll~t: 'I;ert

kll'ltald bUrnya mllr t cdin !1l'cr' hal .;1k1f 1:I'I1I~llad£l!lnj ILW: Inm B~D Ion dtrlliCe &elo1.ndim Kama 'l.ekrar 1:..e.}l!kk1J.r edcrek i!'ie ,pI,·

baltl. eVe JIle bBll ....ben\ ithOlm uin.iz. Bir ",pta.h. 'bir delinin hir C!IIln.anT][l. kahul ode~ iyecC'Bi ~,.l!: r i. )'tik ek vi.<=.d.1.1ll1ruz 11 115 ~Lk ed't='bildi. ,1~Diz anmadl, k.~ini.z YJ.IU'IIIIIQI ml ~ _aht l!::l!'ndi !!c.&imdn kOlku)!o· rum. K&pn\l~ bh Mli!o....wktayun.• Uin'll yua d o~ IlZ8tt!m. Yu·
NI!
M\l)IIk lUllUli

b-aii;umak )fDrrun dil~nce !O hdar dU~(lJII' l;ulfnt takip el:rnek. ~,tiyOIIJ~

rl1lm Bl.gnlI'lll:io.

m!.ill.emmel

btlOil.lk
lllTl.

!;3iballn Vdr mtJ Dgn!um. Alld. 1 D~di.m, 0: BilllLlI Olltillr I!,gdi v~; Albh" bll"..l.. AlJahe hirak: cli)'r:: my!endi. Arl,[k ikCl~· Mlidun. Gl!triye tehar om k:1.JYlJ~ nUlil nqllla 0 alJlafll. gid«ek.tim. Fiil<kat bM:aklanrn hue-ket I!tmi·
yordu,
1'~

~ -

Hilnciyc: plI r!tl.k 'bir m!:&lrk P Ii.,. Lo-od.ra. Va ingtllln j!deill !l1En..I'uler C'c:ntohilcrle lc:mllJ5. mildlin gj'aya 1lC:)I.haL 811 du,uncl:: ile muhepdilllikten de V&ZI!e'§j-

kadiT or~d.n 'i-~l'tlaye.m d!~i olm 11.f fI ziYllidc mlLlolllfl) Qimlloltl. O· rada ilull. a..iltl!rnhk ;~iI1 liT1iirll11.1:111£

Faht

glnDilirl rn "? hUi!! loQlYU'i'i.'IoI yUz1!mil! baktl: ~ Eller .lIlz bu bUroo&n 'II"IZe 1!LlTnlLl'la me~bU!l'~llnl2 za~en
1"11

dJm..
§Imili m~kUn

Ctldugu

11.1'

hl~

btl'

ca ... cuim Ve 1924
dill rahri

mif.
c~ct. dom.i, h- iciyeden b~!:Ika bcni lIIlmifl c::dct:iE:k hi.. bUr lTIC,IIlek yoln. KI!l.N.TVerm~. Miilkiy!!.yc. ril:ip hLlT.ic.iyeci Clla-

D'~tan
k

ba."ll!.£IgJc.mtek.rar

Y rc gldemeZl!1n.Lz. Dl1,onUn blr ):edi!.dL B il'O IlEll.hDI~ dokoz 1iIu'!:Ukta

1I1katle etJi'iiJ1LL 10Dplabp bk d pOY koymab \.., Parisi terlullmcll... 0 gUn 'taadut~i'I b r FI'ftJ1,SIJ: ahbablm hlllWD bans plmlfti- Be 'i: IYQrduk Ukudl a.rumd nlE? ~
~I

olul!k

rnO:K_t b'rn~

VU~lwn

'0

aene~

yornlmu.,tllm.

Bird rra bi·

lD-ir

tQ'in

piHmaklaml~oII

,ile ukrar

riim.r:k.
IliIlk

k.qmalll, 1:oir ~eylt:r
JYII)Nm, fakil..t Jlr

ijrprrGlm.

Yti:,)IIIP-

ileri

or: grri h~ bi..- hi!u:ko;lc mukl~ dir d.eiilim. Birdenhire kl!U'3im· gU17 ~i:lzLl bir kuyunun biJJ~lndEl. buWum. HiYiU=t~n )'UiJ:!I'!U ~o.am. H~ye.eanla 'S,kmga. lIUd· g,U1'im, rki .avu.ewn.u ber-

IIlldug[J11\ yc::u iliuruk 'bi, 1!1lk z:: 'hlil'!ld II )'Iglh:ll m l I~Lm ... J\yfli ~.a.mWldilgOzle1'tmi !ibm. y at.tktlJfJ.m. bi~ap ve ~e:r i~de kar:rnUtlm. Hili ,prd.iig'lim ruya. nm t'l:IIUi. ah'lI1da}'1ln. Mil!::ilidelt. miicDdelc Vt)'<i! .zeri donme". eger a.!r'l.klard klll'\ove.l k lmlpa
gd.dii;Up hlZ'la \lzak:la~ak Fa· ke t d izlere vrr<l igl cii);' i tra.de·

ann.
rak

ve illl!T'in IJU i'~ dold.urdLl'l'il" c,; tlaY;1ID dudl\kl8.l'lD1 Mlldl, f k t yni nmanda kui.llklllrlmil drrind~n b.,. ~ aXM:ltL Sanlti
lJiora.iln IIlllndlln, yuki klJYl.I~ ilun il;ind n -birW. blliyorQu. VI:: Igme, i",mll: ,zehfl'lidirl Di.ye mi.ilen1ediylE'lII ab~dliyoI,du.
BB.fmll

!IiI11rn Allah ..... H.l!:r iU·. yi ~l'Id buU:!.8 ~ lIoevin.;:le ya.,. t.akla.n fltrll!.d1m. Kar,;j;nm :karar mii~ilodeled~n "":iZ'g~iyorum. Ar Ilk liU:ndimdc bwnb 'bil' leu:" nin
menblll vet.

bir

Dc::,!:!::,

hihsediyo'I'U

m.

Y i1.

. lIln. Y~ln, duml

ID~ kada" m~I,IJ

k.ldudU'n

mi,li. Arbk biiyii'k bir IUJi',"""l:'lle b!J'1Ji. ~(;bn berra.k ~!l bi:r t;;a.mur Ylillllnd.11'1 b.1~k'll ba .oy di!'~i.ldl.

haT,il;r~ I!.vuc:.umdl.a

g~-

nin nlhl5)'etinde a [!!Iliml.k m,DAbBikilillJ Ilr;dcih. MlI.lvaJfllk: gla[ai, ui.!!ta n h,gB s:~ti.m.'" IUU: nqtanllJu/\ 11I.,,1a'lm. 1929' da. te~k- f'Mte.t bur da; da bil" D'I;Ji;Ili z.i.mi ve rerek. bill "'"~i!j,la.n hioll, 1:41yin olundurn. 1930 da r::ti.id i._.in ~kro.l~ Ann e&u e.vtid 11l'l) y~nmdin'! O'II}"1nn..am.aj,: itin bll mea leP"':riu s;ithm. Oumm diKi [H1!!t..ij.e gil'filclrnl:' ran clmD.mlJ. y;t). replerifide ;;ala arak. terti-lilta.181' a hLI1L lhti!!.a.&1 d.D1la ziy ,d ~ m varml!:, yaurml thariciy~e sillme de: l!IeTeye girenlc'D gir" lOilrplk di Ic:ri dij~o!!ltm~k. barlfl' demLJ, ya:rabl nnlll ~enr, k.t:mi.kl~ini t~d.-vi e~e:ktir, l.ati!.Rlml~ dlinLf!lol!!J·i hit.il'll'l1it, ~imdi yiiklJ!!k oldy. hiT mekte.hl:: girmc.k [him." G.el'!~ diiJp. OllliVW,itr::. inkllabl tale"!!! ,gijnlerle dij, i.inmil, ve h· 1933 de d~ent ),ilpolilar. Eli%dc tcd[u, lIulcmi:n.i 1'111.fl... V~n::'!"t:k n.iba,yd doEJn~ l:i~ cBI!!!'I UllltviHlIl1..:ye ,Pl'O£1I!!IIOt ~ta~ll bul11lyotlil1llU z:: ~4!!d1mi' c.a,ilm •• Gi,Hdii. Vi!.l diiin l.ahriye nbil..i. Diger fakiiltelu.l b~mi.yo· mi.ihencii.l.u:fi.1' olma.k TUm ilII1Iil bairn d~J mdul!!bin· m[yClH. bu grru;, bU\ilulli, Unive rde 'tet:!,-j! !listc:mi cn 1!Il ""dietfl bjr §ddldcdir,decl.i ve ilivc t:tti; ..rte.a:in d~ mektebine pfofesit olmll§. Nazar] ba.kamdaD olduiu Ke:nditi !layalml, kt.llac ~Y" bd.lIJ pr tik. b.alumdan dll ted· liC anla tlyor ; I'~at 'har~til!l ,oylenchiinin lama

al.

~illT. b~ll1'YIn (In Ilc:Lr'Le lmpa..!UI'. gf,l'liUtllnllZ I:!ltikre~ i1&lk bUrBY8

"U

,ay
~

~Yl.~u:n

tier-eye

IblIiUilicak:fl-

ma.t.:. il1.ln cI nil 1!fIjc:kt~hin gent;. eiern nlaruu, yenilJk.ll:ri, takip dnu:g4!! y~ rnelllek:'i kunh;r reMla.ra al~t]nna,YEi. yav8. l!LfI.
Jr:a\la~lal:l n~Tjya.t yapm I run

;::i.he

lii.lebeyll:'

"~h

to!!;dddoDtl.l. 'blJJu,t:I~

I

11011Ilydan beT! geur. Ypgmur.

het gUn lIa.b&t1.leY'Ul 'ka!' altmda. bunds

mye

ibanl. 5Or!!.l,l.

bl'kll:'f. Dllh!l. ttrmlll!o'lI! kAdar lfkni PIp ;;1dl!J1 ,g~ oo.m. T .. ID= I!>urad!! he.r glliJ bcldlYe.rJl i:l'1.1l !lded:l iUbyor i~tII bu IW.ciu, ..

'!II! hlr d.oI!PDY" IIl:raJcmllk 15~liyled.lm.; ~~ILka.t ~m dlJ1il .:It!l'lnt bioi t.;l- _

Pell!!'" te,ekk1l.r I!dcrek ;c.klll:liim. Or&Cla.k1 l'IJL!Ik(L blr goz glEZdlrdlm.

)'i!lYl b'lr liB1L" bull.ml.mnm. ~n'1' Do:dlm. t;t.I nk II. eAuTltlrltly«:' b.... bi:; ginneye ml!lChm'lulul!i& Almanlar

<=evlcini laHll11lllloya !l;ilJ.~aklir. !:lugu clllf9i mel.#bi i$tedliii, miz ~1::1t!es;l:lm.itti!l'. Faka.t huracia ~l.In !..'eya blllrr.lln rolG vu-

buc&l1.itn~ b~o: allrlar. Bu· Bir~IJ~ l<;~J !I' UmltaWlktl50 &tLIb.u-.akr:'j·01'du. Hnkl:! birtlrlnll !Rudlnl )'R~ 1!1.!!.hll; >taplLc yok. Depolarl!! la:n !!'§YI!!. Ustelcrtnl c I( le~ I!'llyordll. Blr tat'aftAn da ha1U' hll~ olduldanm: hl!!p kon1$ol cdlyorl r. elf. gmur yoB.tzyorliu. DiI~linel'ek
I'abbt a:rll.dll.ll

lI,)'Flldop.

'ilL>

Mt:leJa ~de"
~lfl!3i

diu

d.iyemc;riz,

Mek.tc<b i n

bu.

E

diyebilirlm 1&:i: BurirDlIli Jluk elm i larnamilll: miUi bit va.rhim
~i!.Zilbiirll do r.

!lfj'lriy~in,c. yoiilndrneliin de: I!Il bu)'!.iIk. i.m Ll bli run oil! r) hdlL'jiiam'l humm!i!oh biT !)I!~ilde Il;<ah;,m a land U·. OnlarlrL bu yij k· ~I!i~te II:YJ"I a)'r~ ,ercF hweleyi Vl!ulltr. ih yd ~J.r hlimc: ilr: m1imt.az

bon n-eo )"'1!IpaYJlT.l1 Kime ml1:raCIlElt oo.t:ylm? Dlye d~!Inllyotdum. Q&i'.lr1II1l& Jr..bnt.,g Ii:Ol!.~

pnd.l

Uptol:dIU:U.

YUl'lanl.lhs.rm Ihnklldakl
o:)!l,lndlL

b'll.tUr

para
Yn.bm'h-

lll!!'l

ClI!!. .mllM!1<::re

I~.rlnkl

d.. til'll!l ... S.tt.ll

ocnlam'l ~r

fll.lIya, lII"'elerlne k;lI.dlll" iIl.lm.I~ill.. . u:doshll.D!:" in cl e-Id lJl~ m!: mwo g~lllniert dl! .Lzt: 011'1 geldL. ALmllnya Ilnrl._e gibnl!k ~'il[l lknll'i'l ~a BW'~onya.Caki lIaLomu .\J olYn W~blml hlA; olmanll. Bel'lin@ latn)'lm.: man1llf' i,go,D d.lI. UmumJ k.ll.rarbiidinneB'i ~abul elmi~tl. BellI! bu
~JkDil vbdi 10;;111 d~

baoll

blt

lC:ol y-

g.iLI!I

ya pblw:.

IXn

hLL!\l.ll en'

hk

I.Istel"lrdi.._

,I'J

!lab'!"! 1l.F~ l'aZ:d1 'DJ't.uldfi

g,,1J 11'1

r.rtt."i

~ybolmu,ttli.

giin.i.i Kim b~ir

kal.kJrmtlr. Otnmobll. tAk'aL etc· bUs. hi.,. blr 7o,Y li~Q-l!:. BU'l.tln bu r<J.'1Nll1ll'1 AJ maru&r keftl1L I'ltunll Ll~rlnall ]nl1111nryc.Tla.r •

A

tml5J!l Ulti1lWlI'!d~
r'I!lte bUWn naJlllye

berl P!Lv:a:utala-

l!.oY1'l1ilk I,;Ln bil' l!Iamuk 0Cl1IIII mcieril1li nee. ettlm.. Kabul ct.tUu. Orllda

,·tT

m:I

1,le:me1!

'OQk kzynIetLI kete.nd!l!J1 aCrr y.at&k t.il1Um1JU'lm Ii'IIJ"dL

Dlhl. b.~k kullan.llU(;mI e:!l)'Z ill! bUllbcol" w n IJl.l"! dB (I sllnd.tl!: 00.111!!lmdak.Lkon!'lf.lla

PlI.rl!Ito

yeJ' altJ

tn.nll!lrlnden

:y.!oInn:, l.5tlfade 1!dJ1l. " •

ko;ydu.m,

kil:J.l:ledJJri.

Mektuplarw
ID~

yor.

b.tmiletl

yarl tiulmllit Icion pel{
VIIaJ.-

tlJlrnl bitLrdlkttn l!Il~a lIalodal:l r;1' k.Uir1l:~ il!imolii; odurnd ..0 g~IYDr-

!;okycl yUrl.!;mek maebuflyHi Bu mU&2ZMn ,ahrimo oaklLyn , ymca

cum.

Y'eIlIek

mlllll8.Sifilll.

ilozer.lnlil!

lJ"Yotlirta 11011' ao;odmJ;f.
0'11.111

ID'I -

tup~

!!II-

U millt..nm

c

,rn,!I

BJ"I'tClJn., k:liI.Illlret lIo&h'l"clntnl. lbbl-

'IiI!rly~

pek 'imla yolll.i!:du'. •

Ve bUllll.

iltlk

m-uharr'l rim be:l1ioMlmi
mll!il&tupla!!T m~.tn-

!SA-

r'll

1'8(i

OOIlDiIlm131l

mm:bW'l~tlod'a

ook..'>1lJlII!mdo.n hlllk !:'Ok mU%wlpitr. Hi!' gtmde lid 111yapDIII'k mUMklln detlLdLr. Almo.n bll,·
t.allU'IlHft

~k ~etll In.ee "mill' J'dJ!.klanm L!;l )'Bn ic:Um", pnpl&t1 dalilJ. ktamll. kl5n ]k 4u~J1nrodu. A.il!:4:en 'klll!.n ~u hardllklum e~ ElI~ lIymli'lll gOi'Tlib,tOm. _c k

1t&!I'1d,

loIl.

TUDe., N

Lro!ll. Ch~

b&1)"'~ Ne~T{j]''Ii: ~k
illlI

~Imll<i. Ml' • PattnlJl!l, K.n~lI.t.oe. JiMo!l H!! _'lItfi)firu III 1l.ill.a.l.sJ:'1 geUI'.
DB IkI
IJg ~~

~br. A'¥:nIp~1& t.elil m~tl!ir!'§1 Pl'1f~114I~. bu .eb!l!ple SAtI PII;liIIdli'Lio mill

.:r.ilIJi

JIIlr
Ita ~

RII"lO,

VI'I~tel". Verlieo. iioIt ~

&d~4fir1 I:Jhr mil'lild adnJar--.n

kI

:l'0 nllln.'ft 91f1,'ILII ~ll!'e Yltulillll' 1fAI· B.redl)... m,.ulu"anb ac:nr:1!l"d', '!¥Im.II.IIII!lII!..ll~ mi. dfqillrmmJl!IlI; 1~,lgIlIdi.vo 'Ir m1lll ya I.mhJI. toku nilolin !!du. ,..

MIII'~

\-'" N.pol;ylln& mlizcyi

IMR~CJ:

ro ,ebefilItlJYet~ fI]'!I.bi bugtI:nkU

tap"'!'. ~

Jr 01Dli:r:ng,tgr.
z;iJ'1I1'1!t.

\'M1IIr. to..
.t1iin

Bu

IRa yeru
0Il'lD!!!kiml.,

<;,,11 Inil

Bu:nllu", mruekAndaD

pdIyar1l&r. ktupl&n 0- b8 Snili'j!! IlmluLmm aknrnda IIIL !Iru)'Dl'IHT. frD!Il~ ~l:m1~lIrlaJ. e'l!II!:rI.n~ Haoln", Tr.II'tIl~gurp n'1ul1aTeh I '11:1 hlo'lnroLa. 11m >dodl.'''lrlAr. DIDil.iJlF, nbrndll. Un.bB.ol~r ~h1'i.lu.o ~pJ 'kIJI\'6 Wl'et!l!!ldeu Ce':9u100.a C11iBnua 'hIe ,Uph., yo'lir: kD Ihl 1yat1l.nma t,u,I;tal I'I1m~ Ut F&k .. t, 1ffii l!I'!mTltnD dl! b'll1illli1i!r. ~&I.i. ~11m2liD o~ GUm! tarl y.IILUI 1!o:1I'- I!d.IIdi. odlLhlu!kt. 111'2~ !la LD1liIIl II'IlJI,bDlfml.l~ lII.'ll.ihll. lar blmu fl;umLaIl' 1M.

lM,OOO dlrr.. We hlr muyond'a kHmlil' yeri.nll kuUann;lr., faU& lilt DUllyanm c¥cdl 1IdDi ft, - 00 'IlVcl B rllnde. Imln'e[1!Ir'J.:odC'nil"l obn ml!!!'.bDlfheyhl. b ftln ya lanru 'fIlkarn:tDi: ItlJD bll' .rail:!.

'~m

I'(llarl ~'lIJnlz !oII.'Jl'!.I'IIU'1 ~lk; (litehM! kral VI!' krll.!i;M1 !:'t<:l!n deJa d ~n. l50rui hI!; kim!!llill'i lmIbul oI!t:m1. Pii,l"l&a gcI4l1cl.eri 11&11:It .ljotl-.ll.dll. ~1'lar" b~JO bud&lIlarlB l!IUl"\I:l!! YI!:r.omlllErt"':!I1 I&ti.t.l'i Al!mllll l{oftllQ-iOliIudI, l::uwlI:.lIml!l tekrar gUttm. t'iilrnCIIJ on.I: ~ IromMld1l.J:lin1l ded1m ki~ ds da ust ilB~, ()nl.ar dIi. lilLllU SIl~ .Il dfu. 1W'd~la.r \iDk :l!iJymctkll.kln bCl4!!tJYIITlar. YIlA"mW' ~1m f8kH' yapyiil:'. Btl kujr ell!!. liDauk hep ~a.n qa~ •• Sank] dUn ya Ill-fl FTEI.ur:il1U'Illo al eyhlne oCt nrnU~, £vlu \xll! gfbl. Kalol'ltulf't"
yumQ<lll'. OdUIl.

10gB-

l.ldlr

ve

blllllll, blPl'f.IdIr. Si.r;bllfll'-

dim b3.7k:a. bll.nliIIklU' 1ru1l1l.1Im. ria. ..t;luim. bUllw kwllmUIn. _ J,f~ eil:ml!yln 11011[y[ m1.l~
lIa:faza ~i!II"lZ. CI1Wa'bmi ~ rdl. ...

oS'Ukt&n

tltrllyen II

lI:!:ImOr yek. E\'dt Ie, :SOK'IL.kb d .

(Arli....

v.r),

JO!:iIl kuJI'I'1!,YS l:ait!J!.lI iiidlytJJ.

OniklD Ad~
da1II.r
JrfI dll~nln
00

*

.\.1

~oID,

doIR'l;,'d;InI

I.ICoJkiI etmektmlli.

Kaohveden Klumfll
Ik:II 8rtiz~ pIlnlBly,,SLn~ma , 1m1l'l:I!d{'~ ~I lI~tw.
,l!l!I par!,I!lk

~'l'

ra-

la. Ii;

n,

hu 1[rl~'I'le ,,'ilPlYuri3'1'.

d:e ~!lk

"",nabDDdadn.

gIlul irumw.\.a:r iki yddl~:

Denizlerimizde
IKm:ganeulda hkel T - ftk B !!DnJ}'or:

Ej J'er.ha VaT
de 1l:Latblr dC!I1 P"!:m 1,Ut'.

mldlT?
ilnll.n 11[1110-

Kulel~ Askeri Li.sesi Mudiirlijiiioden:
KuI«:l1 A1I)1:. r1 li;!lOi[mc . £'tm1lY': .ld1:1l oll;!iJ1 dEl lqnhrdl!i ~bcolllr

cadd
I)...

'1I1.J1Va.D .-..rn~Vlltkti

diinyaslnln

l!llwbuUI.lj! d& ~a

m~u.:t elrn.14o1w.ard!Ll'l BlfI!ll.I.rmd. IbncKllil 0I>'11'l'I1)·1I.0 bittUn Itmll: ., ..rt!.tnru hall.il 'bYlU.l'liIiII, Vof' &ynIi U· m d.a &iII, eVf1ikml ~ Ulnniljl .:.1.fi11 I.!Itc1Ull;;rIn ImtlJl&n.llln v pllma.k I.Ll.erc 1/MarttOU I!:uma !:Untl IWIit fj lila K:uJeJ.i Ilhlllndli ImlunFiUlaT1 VI! bl! tartht.e mokUIiw Du!1J,flflUYilllilnn 1'J&1WInru k&rted~ (ekle:rl U oloolll'. U«3)

m~k~

JEANETTE

Mac DOINAL,D ve NELS,ON
MlIIukj

E.DDY

\l'e Cij~~llik

filmind;:

Bc'i11l:

b'IJILI~tlJl.ar.

Deniz Fabrikalan Umum M6durlligiinden:
Gem.
nlLClI.kb:r . T.~rler'R

AY DOGARKEN
Bu Ilefi!; ilmi iini..irni.i;;r,d'eki.

'In 6"!U,ItU!HUfl'D!I tiolUl!f~1I BdH:~8 dotn blr oden!l; otij;lierb&sm'lD ~ UiM l§.!Iyll1S0j)0lla.r.Bltyt6 bl!' ~li"B.II I:IJl!!lm alll1JIiII:'!mI:l:al!l ..m' mid[l''!1'
,Co;'Il

mUm. i~d!N'1I1HI n ml!IoII~'OI': U~tIll'L!ltl ,..,11,I. Jler ~In 1lcJ!" Mill! {OJ] b~ glmlilk blr btfl ~·t!rllfC i;:1.a!.l ailr d

~._n
".om!
t10plJ

OIbdll!l!I

tIeJ'i_ll ~

*

P-

~'II!Ui!tfnu:

trayvan

lIaDJTlB.mla~1
ilHldU'l'1'

tl,lo'h,':.oSyor,

1n

~ J,loerini!l.c ~1J~mro,
V(lC!fSt a.1.a~o

:CI!Ilmd~n

ani

I"

ImtJltdJIlu

I; L alI-

1;;A.R.5AMBA

A~MI

yalnl£:

DLrILkte (;ijlclfk deD iz faliJrLkil.1 ..ntr.1I. m'i.l:rI1(:I1·

MELEK
-

SmellUlliiid _
r6l1leril:etCktir.

brl1lkt llutfllolZll1 (all halrlrl', 'Inlvcl:'dlkli!rl Jilr roll: toi'IJl81lie. lim I'I.II.)'VRD tracll.den1Zdc Y&famll.ldadU'. IB.J.I1k9tl:rWerlnl toki'p edcrnlr Bo-ga:d'lJ!
d ~lu

MW'IIUUllya
Llrll

S"tI;er. I'laft.a

Lo· ni:k)'IQ

ec''IL)'i Bugllnc k \d&r BOvIll!' MIIDct 'PolecIl!lLn.. bu )'oldlJ bk kllnun p(1)~e!li1 !i'i!rllmcml, lIr. Gilmrtik 11 InhL:.a,·I8J' V,~k let! l:aClllmdllJl

gLl.l'Ilerdll

ttokflU'

KarCL-

Ilcnl;,:~ dil'lLl,~r. C~lm

elf!. 1,Ilt1glnl:r. I!<l!klld!l h1~b!r kilnufl .lAythllli ItliInrlaruru, dl!tJldlr.

1..llIil:1, UUi)

---

----

--

--

-

--

-

T

'-

J

3

&<

~

..

94f

Harp mi?

:t..ondra. 2 , \.A.l to t kll F~.BJ1l nu v e hl::d~fjfl de B' Ikllfllllrci !II:: IlIj'Jl~' rtlLi'lfrl}'or: ai.llh ve nll;lImlliL muhiiEllz .1 ol19.J I ls,tanbul ~amplYcm.l Be .. lk- F'ikrel. 'K;'l.€liil'. Sund.,y Tlrn~a ga.ztlt!!l. cdoglll'l'r. cluiunu. beyan' clmu,lIr. Aim 11 la~. If nbu] mghudit~ jll!! k.al~II .. B~~d~,l~: Mc:hmd All - YII· mrz, dll,manlllt1n1I2: bll"'11~r !1I1'1(I. bilkCtmdj E!lulgllri~tiinul1I aul" .1· ~Pl" ~ i'!.yni zaml!nd bill Ilene V'U.2, Humii • Rifa.t. H Iii. Fc:y· VlizlHl1 ll!~blt \',,", hUldlmt11n l'kif' y.oaeLinl:: v~ k:om"!ll.!lllrin kilBI n.1lJul '" ill~ .. IJ.zrnd,c: dl!1'~il: alan- zi • ~Doki'l'"; Hakkl. Sllh.i., §crd. rulliyorldz. Bill lakdn .. e Almoml .. r, BEll·, d(m tll:YYllire me}!d TIInd IfllfllL1: el .. 'f1! IIhdi !I,edbl!!l~f~DI!: II11YIB'<!.yir ~lll'l:l hllth hllt[:kdlt'n bllh~l'tm"kl~ d krall tilr find n kliH,lll1nml!lctlr, ~iI( n muk,:,.fllli "'"ri!eec:&lj. Si.ikrii.. Bill Boracil!l!lyin!:: I~Ikulin. gihc:1 k!l.lllafl b\Jre~a ye.,yOllIl. I"I1LI)'onve htlliOm~tJn !;OlIlp,rd!!',:1 m tilnd Bl",.\merik.1lo Bid<l:'..ik d~'I"lcdC'· "'i~bur lillll"ptc: h1Jlunm,.m"hT. ,.}t:tcl ~.adlill d.jht b~~ bin. lki~I'. Muhtelilll"l _'bu :;EaYlf k,ad'l'o,,1.1 bir iq!.,il'ld.e 1I,1uhl~lil i.i!;un.o: ... b;r- [arca maunm rlZUi hl[ilfll'leJ 0,1'1' Kral. hAkluIIdl!l. .fIltayl.Jjl~ olr 11 'lM ~ullll"· liLkUi Aim!!" !hukilml:lb komtul&. Jik bn ,eyjtd J.:.iid!::!li id'olodurmut kIlT~~I~pdE!. Bc:~akta~LIiL f.arkll h~r K,[)l dl!hi! lUl.ziIoll1dl. D,ene !lonbliwa- h., rp :liD 'bollU r.'.]1 umurnun noldllL j~.,;;!~tlt1i1 ter11 1ifie kCo)' [i'bD~ v~ rinin rniimC'!!!!Iiline n~~mu lJjurelM nm,:da rii'lri!dyelh: oll1n doelllJJk laQ!} 8:eldill'li:ir: dl;mi,Li~. hu.unu) ~rJIJ, Bu 84!';liIc hi<; m8~' II:lllibiJoiet ~IioZIHlIl'(;lliL uhmm !:"di.· 1lIE!. doi'm da B£'I!'ikl!l.,hlllr !bUiLl· el.lnulPI. !lJl'fliiltiladlr_ so,,')"~~ Rliisy y~ ya.nn nc Yilo!P'IICII· 'lie 1!11'1Ii nmli'!'\d. BII' In<giliz; IUEllmm, bi'f )",l:1l1nC:l muah~lielt;rLn:i hip Q ••T>"'oiIn tJdH,m, he.raberlib: dll. liyon:!u. Nitekim dlUha ilk dlJ.kl- berlLk KOlltr~ni kllyd~,ttil~t 9~ g., ffi'!:~"'1,I1 bil" kuvvet d fyl:' InkaGn2ll!ll! <liyor kl: k:1lI.m'turnuz Tlnkiy!!! ile iI~~hdc bliyii" r::1lliyi Icllir~llllrna'!ll, lllli~te. hi k: ydumiyen SiYM Bey'-!,z!llaka.dan bu kanaatl~ri lakviyt edc' licv~1I d~ 1 • 1 bil!nJ.bc1'lIkle ne· Is run:!. blfuk It Ik. ollJritll!la dd'· !jlm(!11 hI,;, I.dml!lt lngUtl!1'enlTJ Ieir" d~f" olar,r.l. !ll.Ikuil1o Imi!ii1 .r:dilrn ve Bul 1l1" huld'lmctirill m':) li~ bit IlIli!lnbuJ laklml cdc bir Qyt.:um L~Hlur3n Si,y!Jh Bc:· tieelend], ce btr rnuceraya .. hlml, oll!':;ilk· re lllrjll.nde r!!k UII,lomuldt:!, Irn.k h rpti!1c:1 t.Ii!,. blr k:ele da.ha H llrl!!'1'd ...dH ki !'lin !IIulhiya!etini krtT .~ r-da ne gt'bi bi, dcra:e BIi.· ya;r;hl r JTll.lnldit kaluil"l' mrd.lal". !kil"lci. d~:>,'fc)'e Muhlelit FiL.nd Inrdn·. Bu tnkdil'd.e bURUIlI kend'l- ;:elm.ek~edlr. z.ayrr \' I: Ttl Uler«!dil. IJiI)rtl ka)'d.cyl&y~n be:\o'lln· rekltlnl Lor'li H lif k"" Amel'ilm Slrl\!" ik chemm~etlrc ca~ mcri.lkla b!:kJeniyord~_ I:;ilk gc .. mr.d.c:n de orladlln biT hii- "'c Niytizld~1I m",hrem 01 mk !ilk. le1:'ini bc l;yC'n ahdllrd;; 1:'1'1 miltcnl<ll I!dJ!mn. .... !rI::hit zamlilfl. rcbL IIll,meyi ha!ls.at;t.1'!. nillil:iUl ilibllJ!l. i l-Ii'Jlli!!rbah'it: _ Ga.lat8.!llU'ay curn.da Sl!:l'dtc:~ Ii.ld!81 p •• 1 giizel tl. BllI t::biklil!. na:t~il l"1!~1{ elan himmi 'i'iinenmi.t 1!!IIII:.Iilik i-!tihE devlll!llerine ve H&rICi vaa:lyRJ mUt.il.lii& I!den .ynl Elln'll~tJ r. .:~mni.lr B. Roo~~v.!:lt lilr&fmdan dbdte 111t1!!J1E!,f!.!I.kh'!'. LUIlUIl ilk k.l!I"~lla~Bslnl be !leo klilllal1!u1J 'H_aJ<kl :ukl bbr 1Ii.i~lc ilk Ml,lhteliti d.!\h z.i.y dl: dJa gg. !.lil kudretj gOlzete bIJ.fm.ll.lnlt::11ndc dLyor Id~ Bu Va:lLyd dahilimic "'I: bi.itim n.m nr:: B taklml;]jr~lI"Ipi::r'Oila lndeJ B~ihaf 1!r~liilli.i ka.ydll!tt:i. 1:11.1 gQI~ :Jr!lhm!l blllh.m\J}'Qirdu. Fi!klllt. llil .... Romo ny ~lfO !lui. 1111.1{a hii1:;I.lItI- ka Tlj.lla I'lt •. Eden III!Yc Unln ¥1I.!1.1., lIlIa.-kl1!l. llp"' y Kral, dun. B. Winant'l K1i~1i;!! hadliBderi tarHukl1!ln !fOOl" B!oJl;ilf binJl_~ !;Ibn F ~T'lC'rba"'r;!! 'ilrr: GI!- d.en ~n!l"1! muhtdilm a;ll,cihIRIn1 VI: mm bll, ;c;MI.. Mllhtr:ILti t.:-I£ b!l!llllO!i taflnll rv6rllf l...allliC;l!il-l:.Ahnal'1o),.a. htilkulneli rneTY:!li!!htimiz~n vr tll! R-J.r!ln,.'~ln Iltl It.!!!fh"rl V~J:"drr; Bun If! krnd.i.!!.i ile ber.li'bc-r 'iay it;md: juue!: nc:titl!! '....ermreai mumkun I 1 .H"), Y<lplll<lr, BIl. mU!iill:l-tlklJ. bml.lll"i hatt.LOII'I M:!-'i'l.Z'i ve f"ikr!:lil! l~l~1T'I C~h""d]n hl!trikl.lli.lde kurlLl' yatatmod: "aJ,;~i1rtD1 IlInilliin blrL, g1!n~f'ili V w.-I De diu J!lilHiI)''H11I dilll"'~l mllluimililLiI rul ~<11 merrlkl1iaurla c:~li F~ner1!Ii.hl,d .nlll~mElIlI .B1:~lkliJ~ ka· irlll'lilrirH :!1r::lI'r'etmeli: £~r~hn, ''11'!!'r-' @lmlyan "'e h1!ldi i.il!1lcrlnden !;ok ill:eil'e iBuc:kinil:am kCIn.rmak vt! muniloillzii et,rol=.k; I!f- y .. kllld .. n BVrtJ~ ~ I I; Uyrl' DI(IU~lm.i'}lit". bi!!, ... _ Gdlilb~at;ll"'" re.I!.Elbl!:trni Lr:!!>ini t~hdit. !::Ui.g:Jni IOTu}'r:m.lZm~ !bu~u'T'll[yord!.l. TiiTJ.c.iyellin Y:Zillk QI,m l:! If Jl.bba.Q.a b u)' iik It" vlumu:Z: IInlanl L yaT"!.I11 hlznJf:tl~'I!n ZUlU jle ve AlfI'I.i!Dll'B He. Bullailln H ,"ok z", ...kli bi'!' 0)'1,1111 Fa.kat bi, hucYlnQIl hi,. !1ehcbil'lli l.Ioran k.d~i;J.l. klilJII:Y~ atllan !lugb. ...dlc:r bailB1m1ya '!e bil: t~lum IQnn kIIza I'ICII3"IMIZ mnz.a th!!"lyetkrL.t n II.roil~lIIld;!i IIl1cvc.ut dO!lliugl.l !ie) ~ il rei. Bill'!;],:!!a f<l!'nl:"rbi!.h~e lIn~ m dlilmll. biT hllrr:kctten do1011111~utl!:r~ h<lKikatc:n ,t;.iJ"~nin biiyiik hi!t~l!:lket'eri SOil: .[IlmlJ"a ciljerl ChIbV niLZan ~hbil.re alafflk Vc Bullilli~ ..in gOtdtJl ~~lrllmCli. t .. :Imrncl .. y.rm i'iin iimld. o'yun· I bYl 'hak.cm Ml.lhtellt alc)'ninr:: bir IIcuna.an d1lgl:f UCl.ln& uIO,ulilk m~(:bur kl!.lac kUt. mev etindo= m~ut kanl.Ln Vi!! ni- mrntak&d'. 1m1unll.fl. CO!! ve mutt ... cular g01rdi.ik.. SLk, bi:r luu~II!I.§· penllhl verd.i ve Y d_Vl.a bUllu 11:,0· L-:urlal'l~l;]j1rI, zevUe I!!yrt"dll>c~ek. 51)I1Ira ITli1i~lele BalkanlElrda edl!t'e'k t.k.lp ,Ddl· vc flkll!rimlJ:1 Zlyul!t .S:Ilklnbda Z m tlil mlJhafllZD edd=ciilli mlldan ~onTa San Lit.civer.tlilcr II:: ~Mrdi. harekelie'l'"di. Vc: hcrkell~ biS),le 3ilo1hh roller o)'nI.rnak fU!lillt ve b B.ulgi!1l" ntI r::fltll~ ller in t: r lay II:t 011.1.· I«!'i( 1I~1>I:~rI', ailor'! 'i'1! 1'1, VI. LJ'UI!U ]uy.rnetli rilt:Lpltrllli 1_ I ml!gl~p ~u i1l:lnci :!!<II}'I l\.tuhteliti dah. hir hlc.dye maliki),'etten. d@ll!o},1 inlkamnu ",,~rm~ QIllr 10 bu. IngilIII kl<md .. k.ClmlILerlh! d ll& jyi. anlll4118;: 019:J lli:min.a[lnl aldlktan lonra, ettileT. ziyil.dor:: kam~lli1dl. <;ok zevkti· bir Meml;::ket liuimma btlyijk bir guo ~t:Teflin rt'IlIktlr. Iti.l t'll 1'1 l'Ilinndt;r. Hem Meml!'luniyets,izlikleril A.im. f'I l-iiHthlml!!t,il'lin: Lalt::blni bMl:ltbll4'~ ~ Ha.km'!1:ll' oyun ~eY"Ee'tJniyr hI!. ladlk, BiJ- rUII" vc:riY'Qrdl,ll .. Cihat t<!om kn:-k be~ hill rb.:: il~ll n 1llK,~ '1"1:( H:<:k '!1a~il. Arll!\lrll.U.o. i'I!J.k.Dmelln .. mlillmtilm. bulc: kllrll1:' v~rmi'§tir. hE'li!l~B.F.i.bnc:l 'g"t:=floJ;lIk ramanm. ,QlIokikD. Be~iktil' I !Iuml klJj'ir~i(tIn.dill'll miJhMn A1P'lt11li1l kuv,,"'ct.iefinl BlJih;:ar hil.lttlirlTleti ,kcndi he!lil!- oJ'(liun\Jn VI" 1'1.. 1k"m naltl IIIN~U , ... ar Aras,!ln IGunun en giim~li1 VI:: leyird. h tlll~i:lI~lIIk hi( 0) un oynlly~ld1.!. da. t,~k b~'11.l1I: @Y.fIlldl Ve bid de ...· nrl~1 Ohf'1.I¥-iUl"_ , blnl11 !!!nt.1 bCYGfi c:trnl!')':i bir vu.zi· 11U!lJe CC.!<lnt lue lath daJ£il-;J1Jlllr ~'.I!JatDrL hit~h- Nitc:kim ,..ok ge<;;m.eclC'rL fiku~ken 'I'¢ d~ RO]s,ih: ohn~k biUL 1iJu. :!!I1!l' uultlu,lllrm,l, tJlur. hem denizl.ui, v!!'< impi'lr t~rlui:un munlllll;!On'na Okunmaktadilr fc: bili,. ki. !i!ulgarl!tilndil All'I'illln Tt.!1'kl~r tIj~'Ublr mDl«!'lhr ~1. ,,,. l>~a.i. MlI.lhu. ~ I.. klml ile hak:cmledin!: hi. bir ~LYl'lll ,111. iki m~dafii r>!:tll:: m If t41 .1 ~ J lurabuliklli! ilrkQ~I~El 1I11lJ'l!.k Sillklln1 rd AIbt lafiTilrI rtIri!v I!:Ud iy,e li, lBult;il'hI_ rt'k Inr;mZLtr, I!l"l::ukM AIm .. nl r fLn y6pll81 -ill"~II'1II~1IL gldt.l. Fl· !$0!':¥'1t. ~ fA ,.... , HS\'llII; IItll!ltuak Muhu~li.tin ilk raliillu netb:elel'ldi.. mE!.lllara m~ it bIt hlfll;B,.a eulh ei)l"a:u:tini hi.o;blr vn<hi· nUll kl)'metlnl tlllkdh· rtJnl'1c , limlcrden e'l."",~l ~tNil~I:I bir Gw:tt lef, Bul,garl!lt.Bnlll iI.!'!;lLip1lk- lilmn yaptL SUI"IIl ~'me Fibetin Ylllptl~ Mu-mblik.a.d n nnr.li hililk Ci- dij",'i,;,ebilir. n ihC:Te tty- <1.1111"11 pek Ie dtitlttirmomekh:ditr. .81.11s fi.- t.Jnll nall olmu I lord rr. B.itmllk 1. p.r::rdclik komech ma.liiYl::tind>E t- IHih klnl kUIIl!::'" b~11 mllVZUU ~ik.i.nci Vc: bc:r.w.c.rM~ IIY,,. lakip hadl QmUzl.rln 1lJ1M k 'OYUI"1.1li1'4 iyi. bilh ki Balk n mill!:deri Ibir 1"'01, lU'i, tiKi L Bn.hUtlcl'£ ullk Till'kler d~ hI II I l' \ III Almrm!u IDI""Ili u miinbull b :!tfl.dl doldurlln dJyorlllr. &kilt Viyanll mJ:r",lml ettL· OdlUlD kaa,lu ptUrdil.· \.ec vi.l~ harhincle kendi!lii1le ale! kil.lmutil:llIn ye yuklll'l'lId U!lb hat. hIDlJn~dJI 111lln1m. ~~rrtl!}[ J:lyoUe, mnil! llhl,T"1 dlllkik8111.1't:1II gi.ildi.i.rdii. hllkkr.ndll blr ~r:lk t1l1.l!I1A.1; ,\'uIYQrlar. olmllmald .., be ber lrr;;lI.yi.il:c:lt r· tI ha.rdu::lind!!fI iI'~rn.m .. glll VI: did l:. Tl.lrklrrlrt. 1nglll~ 'EIIterlnl!! kAS5 I:k nk.i ha.kem AhdllUab Zor \ 'liZct sl d'yol" kL: rnuddBa h rlj,il'ldc h!!'<pll1i ken· nt IflolrnlllHL ,Ylllnt% Ill.. n!!'ZIII!: t I!:JIt'I'i binacl'1l Ic,)<n her li.irli1 ! ,unl.ulan A~ahl:yin M achll!! l talu~md&go~ BIiIIJilIft~tu.n. U~IU P!l~t·, kom,uIBdiail'r:: h"r .. budir. H:Ju;j BulgliliJ de'l~, 11;)1111 ~amllnda. kan!lllllltrl!li~ biIiflin menfa.ilIdC'rlnl d.inii u bn II ba 1na. bir "'id~~ idi. 1] nI t~h.dJ t jlCrnck lr;;:In d!:8"1l, IfnJ,PIl 1'1- ,"'I!: hl:"rhan!li IYIbl1i!l; bill:, .. tehdil I!di~:l'Jlti!:e.k be,:, l~rli.i lcd- till" lta.d~idlr. Bu rna". d!:vllm euij:i tni.idltI Jmill!!l elmJ" olanlllnD A.rrtlll'lAdll Ins:ihcr~ j~in de U'm6lmi V2IZL' a~un ~lr ilium !ltd!! !l!t[m!lk 1~ln mkl- bildcn ~m(!,p oI!yll!m~ii<l!""!lrlu Ii~t~ I!, Ab d u I]I!h AiilhC:.l>'in lllt,B.BIUUn gl!Z~lcle.r Bulpri.slarlllt I· Iklpll.t, 2 (A.A..) - ClJIQLaT~dl gUo Ian. h&hmlerm i1Db.!Itili ~u.~i yd, Al:ml1l![l ...lIzi>·elin..r:iu · fark!! Tlil"k.IYl!nln c6fler.tl I IT! e,Lah:k t-WloIlcr!11den !'IClll1YI LIIIJltLl~ "Y'- vrr-mittir'. 8lJ1 k.arau ve:rl .. ~~n Bul. d1g1 l-;u:l;),dll! t;n.waf8...... 1 !lldi! ) b'ldnllnle, Bu'i:lllri..!T ~ii1l1m dok.unmflcllin yo:rc: !ol:- n U Ltl A.Jman IbombtlrdImlUl e!:.!arl!tl muk:~yue l!'rII!yOr1ftZ'. aitar r d,r::.gildir, Ewer I!DLiLiin ,B3.lhn mil- I~ml~l'r. 811 ni%Ili'i'l1O. kUrI.Illa.cllI!tUll iar hi.akUmi::ti, tul MfI.k'!!donyadll Uak[lp U,urlnlfltn t.alYl& 11 fillth mib:akc.n:lIin'l:l I;j;p t' .. Lan bl.lgUn \'c i3ti Dll.h:le V~ li:ua ka.lm ." 1'IU!lIIII'Ind I.Iralrn Hirf"rtt.tf rili I!!:Jini, Kr::mlll 1\'telini.n hi" a.eliHIt:ti b'lf lee: 'I.'Liz cl:"phe&i tri!~ki] kanllZ. l.I<;rnlJ~tur. Taloyaretj!rden birl Y 0:9- ttm~k. nLyeUndedlrBlllikanlll.nl i!luiha ~n iji 1iD1r Il.u· ,,_ ;r;[j!!rl rlknlm!:lde ber&ber purl](II oltu~ topa "''"iI~mi!d .. n I!I hllid", Utnl "",ue le3 L de II~Y[II: Y!WJlor: c:l.mr::k hu"uIJunda kl!lIdiail~ bu lay il'I'CJ taYY'lll'e'1 erl, b.l'afrndELrt. )leN 'L~ndrnlilll ku1l'V 'U" zarUltdkldlJtlnl! l<el" "",,).,1.111: ol .....ak Bu.l,&'1lt1 1II.lu bir i~rl:t rnemIJ.1'I.I gi.bi ~ol4! hgl. :s 1,1 n1 .... d!lu'nck tLuduUUI 01 DU, d hizm'e~ euiii muilihi l!'ldada~. ~ 01, 31,,'!' VI! Sovyu RIII:!!I)' d3 bun .. lnmlye mM::bu.r C1lliml:!jt~r. vo 'I'tkk matblllllmln mnUtfl!<an 1... V1lIziyelinin her: bam cdiY0f"[IlI". m giiler!!:1: !!Q'Il'I:t\i.Jr., Vc: bUt bil u..m p'Lktl B1.l11 r ,hi.ikilmeli la:rilh r 'bu1L1n • lngillzll:r hi!" ton cl.'ncbl m~'ml~k~Ul!r Tllrnu ::;~vt'dn karlll!!mda Tuna il- "aret I!.ttltJ,ne gl)rc. Alml!.ny lfli)'~ t raha iyic:~' ai'll ·"iBcaglllll VI: pe:deo i komedi de &~I!liiz ol ..:rsk dUllSUM 'Y TlII'IU d. YOT kl: Bathl'1J cepheli KUrml!.)'1 bdlti dt: lallvi,p cd.i)ili'rlJ1r. Sulgul!ltan gl!l,;l!nk 'li·unnnl.s1..ui· miJlc:ti lar;lfJndan ta'!lvi.p l'! t1Tlde de yedl, Alman U:''Y!!:I'e!ll 'iu· BkllglIlI'iatandll.n o - I) berabi!rliklc neticdendL elk MyaL lI.a.tHJ.• md Pogul\Jycr \'c EJ.. Bulgar i:!!lliy"bilirl!!"r. i"k"t 1l:.u .tHtlllrm A Ifrll fNI., O&l.kanl.ar II11ThLlniJ..n, 1Ie"Il.I 15tmi ~lm~![> Jnlklllnll. Ttlrkly!!! gO:lllll.\' tAlIpl"aklaI'lI]lL tl!C!l.vlli: e't.ml,t I r ~ti.il;.iFof: tevzii ikiBi d~ yoklur. Bu tiikdlTdll! Ingi- ~u.1r lc dn:lo'nnnn ..-,' Gnu" lI~aTl mil· cdil;:'4;,l:'illli limit edil!r. kul~y.f b.aJnmn'ldu!I ebED'llmyetl 0mUdllhalo!- i!'di!'Cll'kl:.~r. BII~c:kilin b ... bri!y!\!onlll~191 me~- IWI !bll' topr.ag.r l.Iga L rdl!n U~1ii: b r' Y~gQlllaVYllld!!l Turr 41. I!!'vkulc~y" lidli!T de tlpkl Almi!r.Jltor l;;ihl. B .. l- to.llblLti.11OI I!Ill' t!dcri !li!:!]L bllf ,ILl 13 ikl !'JII. JIIIIBnb\J1 muhtchti E.&"li~1I. ru!~eJilefLl~1'I bltl Till k Ii, ;' , .. din ll:"m~, Vc !lZll.n 111.1,' II Ilk L~~ II!H norl._n!ln 1'h lin t lth .:ll'"Il~nd~ miie:&cakl!l.dl!J1'I C'¥'i'e, 1:1 ~1n:rllllJ'i, oI:lomt1l'l1y.:1L'1 cl..rt yc.t lo- ordu.Junu. l..U:un biT' hil.rb~ ktlLr1l'1 1010- Itl.nhmll luu1:i'll:' k"'1"\'1 b1r y .. ntFI!I LI!1.IfO!" I rl, b;ar,III'I:r1'lI?br.. r,,, ta!r'lr"8.U d!!1ft to-J'l'~rl ycrh:'i1t i r J1· by nne 8,f:rr:k futbol~e ve geret I rk<l!:.'e .G1rmt.llM mQ!:1II4e 'ecl'fJTl~;z' ~I.I\1""rL hlll;I'l'~ .dm~-1I!ini VI:. b.ir YUlik r:'l:'kll.[if" l~hl:z. '!itmeidL!", All[Iil ~li".l r ei:li LO'gofc:d I) r, m tcB:!Ie 1l11ctizmde derree4!! allilll'lililol:ul mekt~JI.". ti'lmp~l'II 'l'f!ldi!!i!Iini YilpmlUiil1 ho" I!;>lmdlkl hLld~, ke.ndlmlzi '0 mUt· kEl.rlldlt. )'apllllf1 IIDft 1 f1glllz - TlIrlc lIin. bil"l'Vd;;ilin b~)'"~II1I1L1PI relurri· millr;ilJ ll~rl \' flldi. Vali '!IC' Br:· (ormiy!!'< Q'lC'eblirdul'llI". tcflklc,Jrnlildn mukll.ddullitJTIl mUd!" konu~mBlB.rrmlrt bu hU!1l.I!! hllKlClrglw yll:'h mudakll H<I!Iluvip \'e ... bqI Il:"di),e RLilli Dr. ILQtJi K.ll"d,arla Can e-tme'!llnl bUdl!t1mlz LerlrCII.... meml'l1lnlyd ',..cr1~j nC'Ucelt:r Ilnd(~1 f"LlU B.R MOT A.REKE II:HlW;Lni Wyliyt::l:'t:k ta!~.b; ulac)'i t\'luh fl;t k.llHlb kumandllm I 111&- Bel grlI't, ::: ~JL~.l - Bwrulllla. ZluuLi!dllm..,l«tedlL". k pam1"1Ir. a H Jdu bu ml!:'r:u:irnde hazar bill' 111. [:Itmeltte 010 III' Almrm 1'IIlkllye !:IQvy~~ tlltll!1 hiJkklndlL. hll; blr I!n· IMKANI Mee!' d.llIilll[llLdl.n tVl.'il:ll bij- VREME CAZE1"E5INE. GORE (8 ~I I Ifl"ldc~ X • dille v ["It gl)rlllml!omektl!dllr, lundldJa.r. I:!LLkliil rnU'~1 ~ hndl ,"'!: L )'Yare L dUn &!leC!l!p £cnraYugo Netice 1\J1rayv~myor: Ilk lui t;; T .. E~nd.an ;u,Jiltedill!n me,...· kUf1ld~ ,,-;: bilJuullla leI! vc! ...1 Fl· Bclgr t. ;: IA,i,\ 1 - D. ~. e- JII.il.ya ~a d.inlrrH:li. Bunu miikiiora.t In')'aii!!I. U k~p ta:l"Yl!lrc m~yd.aDlna Ankerada 11U",,"et]~ za,nll\fr,UldJglne ll:"zu.t.irllotLii buhm- JII_r blldJrl)'@r: bi~ ll!olHrul: lola han.rJ:tli tel,"Zil meralllimi laldp r:ui. Vali Tn oouJ1 bll: Lnl~ y... .m.J:~ 1.Ir, TIIY)'&' st.rl:<, SG\oy~tler blrll~ln~ .. 1'I1r; bD-f.inr b~kl~.a Ibir 'c;:,okiarlna ehem- <!ill:rc kill". mukaoll p Bl1fllk Rr~ItJ.n~ II HII!ri ..~:rC' N UD'ii )'apllma~1D1 emrelm~'ir. BI.I 1I'fjU· mu tu,-. H: Bcl~dIYC' R .. ..,i Dr. LUtHi KrrIt... tmllH'9IZ1J'l Bt:lItt,1,lal'ln Tlld;~YI! miytl't:siz lifemalli.1051.Z. gOri.i- kBbil l!l.iilIHU1:. en. miinH.li1: haly;t!T'Ii redt pll11UUl mmldB !ll!k~ kl,iden Be"lin. l (A,A.) Alman Edell'ln .ukaH.y ,.PttJi, ky..,hat. dar. ~vvc:li Be~ikt~ kaptanl H!:Ik· 11'glltl'r~ lara nnd!1 n mUdslEta. >Iiga.z..::WI 01:11",0,1" kL; ~Jdularl b,,~l!u~lInd':lDhil ~u alc· ~llllklnd .. "rem nen Turk - IBlJIlgar beyall'll'ila- 1"I:II..'rhu~ tlHilohndan Yilplln'llstLr, by bir incilik: .... 8·YinLZ~mlllil da mUr~kk(!p mi[lrI!Ul1!b~t nulltr. f'llo~. ~llmil~lnl e SIl~ycU~r memnunl~'llt]i!' Jyt luber 1I.1a.nbl. -Yll JltIUi tiC· ~elltJ!m.enljk. Ib,Jop"!lJ1111 ven!i. Ar- yg]LlnUi ~ L~lr.:lltLnI DDy.an ctml.JjtLr, klll.r,tltiRl.IJ.kl:adlr, mesi !lal~i!I,n $ulhuni.i korllJ~ T EHUIrUZIUt nebC:C:!ll hflll~L'lI1ll1r.i.-;in. "lam .. "II",dldri tc:btli\ji rlIr:,rctmitr~nlldltll'lnLl !:'t!'r". J:::do:n~n .'I.n"~ Y!I. bir b~lit.lllH olmu~ 'IooJ: Itllly 1'1 III' tit: ka,mda n rI:Tle:rb!Th~1!I B I lum 150VYITlE~ B~Rl:..tGIND'E Ylcak pe~ muh'im ve esash ki:rlcri ~d t['l IIJ:'1ltuneye l!Iif'vkl!dil. Alm n Cirdull!J.rl ~!: e!kkl:illl:rru. y"'pu!t, ~1:"YIlbIlUnh ltikl hl"ll t", MIirlln mpi)'onll.1k mi.iI!:..Fl:ltl tilklm RrslRDE BUUJNIlJLMUYOR hUEumctil1: mut.ink .... 1.. TUr }dy I: IIrIL:Il.nd.d. k&ftlodut lrti-k",pl"nI A),cilTla verild;_ Dahil! bir ,~idilin h"reke' "o~tas, m;'I'tir. hlill)81!1Iar. YLlRan. otom!!- Bulgari!ldn MOilkov , 2 t .A.,I HnvD.!I: lngilizll;rin ~nubu Inli bllll tulJJ octJnlJ!:k i!;ln Sun)'l!nln. .In.lik illl.rihlartRm mOkollVan at!:' ... olllnk, pl!!ntaLlol"I bi.rindlig~ kupwlln.1 d~ R~!I rt"o(!YO:S1ll IInen'k: bu IIIlbllh~rr lei. ,olabilir. 1 t nbul Ormlln ~IQclUrl1 F, yz;L00· A.vnl.plllmd.Dki h-ltbt::l' Dim n tc:d- glll.& ku\"Y,ulcrl ra!mda.n. IlP£"IInne I!,ralm alll'\m.,lsl" Vc: bi~ilmHe'fItan .. ldL l n 1I0i'ira. bu m~rahanl!'! ar mlZ4an ""glh nl b11' ,urBI. BU]glllt"L:'Lil.nm U~ILL pakill. Iltllj"ltulI 'O'yle bir gidi~ ki, lY t,,!U'z- dti,. T aauu,ZlI ee;;cn Ita ynfil k,· birlnin~ hr~l ko)'m Ie 'va: bUIIIIII- mUuLt IIIIY.ll~1 blr 'l:ell'lln h Zll'11oD1.k· !>Im nihal"CL huldu. I:>lIlllnn r!!!Sml Aim 111 11 lebllKlnl. bllt" te .• )'l'llmB!liI~ dimun DIan knlpleTI· rI unre 2 millrltlln B~ild.1 • Muhtdi( da b]lr hllYlrl1 netnce te'min fa Llndiiln I'1nr::.ak c;Dk liZ bir kl!llmL 'fenon1emekrilll.l1ina. g'irJ'hekle~ir. i!iba- ltl". k.ell t.t'!dl"ler"de bul\!nmllk'I%l11 YC'rmlZI. klymttll" I:Jc!L'lllUlerUe IIIl! landl· 81J118 AI· Ftlhnklklll, Intlltl!fl1! Wyl bl]" hi! ·I1LI•.mnl k"~hua.bllmj \~rdir. ml,llr". Ciinii 1:'11 Jhlihiflt m 'FIni Bor::· ran. gl!l"~k c~na:l<tl!ln~ !;<:Ll'O\ek edebWr: Bllk~n milleHsllI'inin Itllol_ran Inndl· r-ekJ!1Un tahl.kkLlkundLn ~""I{i!'1 T r'. Laburu kU(1landl:llll dla rna" iulOlllln BIII\pr liIIIl.k1 tllf8fmCIIEddl'r, .\lmtm kl~1I1DFlnln Rbll'l!lkL1~liI J'f,lIlbul mllihtd;t~ y ~a. lr: '"C l:"1!1'~k tl:l~lIt' ve meMlJir1£l, I!d~n narMi!tle k.Br"llllifUYOr, I<lyenln m LI'I'.lJ.11I.k I tlrli &Imak ltallffiUmL.i~terek sulh azm~nden iki oliilcl!' lHfllIll:'Id dH. £aktJ. HI:i' ~amE!ln alduiu libi L!lMlt!"l1Tliz~ I"lirllk 11!1'I~f1 mubhm!'1'J) ~i!I rJlI't.o..nd<L 'II\Jlund Lll)"lInn ttlfllr lte.i1l1z A.LMAN EU;lsl SUII.JGA:R D11.i h I"~\m l.l~r. lnSHl'-r!!, Snrif~ylI munt, UtI!: ~"inhHil !;Iyunculan:l~n +arll'f'll bir' g'i!lranfi diye isti· II ski: ri ho)-~iYi!liT\i kurt.ll"-dJlll z, J{RAUNIN dOB-tiarcrnI.J!l, ~~l1rllmllz Pl.yrc A}TI hl,;,blr h&b('1" n",~rrlm('ml,lilln:LLr. kurtjlrmlloK \,~ h"rpl"n lonra dll. Titr. HUZURUNbA, kt~1Tl1 iilza~1lI i(<:'lm!::mit blllll.lnu- beyam lel!('ItIo:Ore mlI.nl ttldu~ull'lclLln. ,fade edlere~ BGJlk.an yarlm bii.bi.Jlun b tmr. IB'ULCARtsTANINLO:NDRA ..... SOo(lra• .:.: (.\.A,) - .0, ~, a 'bU- IILY~f!l vcrl1'lorA'i .., EI(!;df)"I!)( b ... '1'I'IUyorciu, ~aOl.i Tr::roo.mrL idoU"~m.d.c· !l"fl'l: tenlz "Mltili!lll" mlnn~U&rll~ ~ml· IELt~S'1Isl1FA ETf.L ,a,dllSIfII hre'm Balkan miHet .. Bu i!'!'in <;lkGr yolLJ, Ar"a~ dJrl.'l'Or: 11 t:ld I BM'on von Rlc:hlhl). VII.l'.k ..U ~Unu.l tml'k Il!ItfIDe,ktrt:ilr ki !<pyuna l lurnlar ~ar'lllkh ola- :Ian !1ST'ilni rli.:!;11cdc!"I:.!'. Sll husust.&kl mU.!;'kWi\t.n hc:nIlK i'I.l:lI L.ono;[m. !oJ IA ..... I , Bnll;"f'I~~lImrn rak u kaclUlllula 'liakt],lar: lern, 'hem d,e ;ki mu'harip fa- yutlUlkia, YUl'iial"iistanm ,as- kn.'1.1111L1 lalll 17 de kral Bor~ teL· l,.dllmell'l.lIIilm:: dl' m K~t;e,l~r. bugUn L~ tim. el,;I'!l fOl'lt;lkut, lliI.LI&nrt"la1I1rndl!d JRL.. ilia I t. nbul rnuhti!hti: Chlll.. - En· t 11m mlh,'er", UUII kJ OZ.. rlfl~ I~Hlf. raf hr.in tam ve n.!ikiki bir keri emniyetil'ili telhditfe i:1I· rll[mdGn kJ.bul i!dHml,li!". KrILl ul· I'lUrndn Tll.r"kLuin 11"1 Utt don tl!lIrj"I:"r, HlrL!lo • Ml,1u. Haldu, Ce· n.m .Irelul.

Mii,sabtzkadan Evvel Istanbul Val;,si Besikiasa $ampigoniuk Kupasuu Verdi
ill'

(8ii~1 I

IIUl1de)

nO! ~iddi!'llc:

DUn ,sc:rc:f

!!hu:llmla

19 0 " lal _ SuleYn'lorli.

Nll)'.B:l1o

Cihl!lt,

I

Lcndra, 1 (A.A.) Aml:"ri· 'bir ~e)'dir. Yuna.nt!ll3.1'i da lIihihBil'l~ik d!:vlctlr::rlnin y.enl r~lull1b'lll 1uhldtitiT'iti oruml. l!ii· ll!.tI c:ldl:", tl!!e WZI) k"f~1 ddvi.i.,- lit IlOl1dt bihi..i' I!!tC:;,I!li B. John kim gorliYClr ve Be: ,'klD-'i1l'! Y p~ mddc: l!tJe'fi\lldiir. \Vin,.nt. cliin l yyare ile- Londr ILWI Inkumll'i,du dol LJIIII:LIGl h riTEHLIKEtt BlR MACERA y .• gC'lmi~lir. Biiyi.ik Il'lo;,l, ClOY· ,Iuilliidc: kurtllnfl<irlDl zevlde sey-

fhi[im ve ¥ugoldnry bir tc:ll:a. ...iize (111:1 olmalt ,oyle du'rll!ul'IJ. &ilahl" k I"IU dur Gnilrn'l~ ru .. liim

munofihir. tun hem"nSL

*

Amerikan Almanlar Buyiik Elc;isini Bulgarlstanda
Lo ndrada Kl'a] Karsiladi
(BIl"jl l hnldll'l

Tiirklerin K],ymetini
Ingilizler' de 'BUit Almanlar da

btllliarl

gi:5ndermock i'l:ll1I .ade Lllill!mt-,tlr. AlmOIn in.iicllm!!:ti bid l1I"lu~:h1de)'i i!lterki!!rI bl.l lut IEirm
;r;81t~

rnu,

*)(*

filii

muk!lyy,ed

bulundu.tu-

i'~

Bu garistan

Gazeleleri S,a.tllli·:

da.n

~iiti'

Yugoslavya Ostiinde Almen Tayyareleri

,I

*

*

Arn avutlu kta, Salhan,e

\

@

,

.

TE~EKKOR

"0.-

c

,I.

"lmlllUr. 1111 l!!lM!\11t ~cn~(llb(!1'1

l. IH!lnllJn

,eml'iliyef :sahill51 haline, kay ..

bulul'Irnilk~il. ohm 1>fon'1Ilo! ctflhii ,"'v",.1 llIlllgllrlJ!lllllm 'Bt!ornL tCh:!~1 1[11.

Bayr,am Sokagmda Sir 1gemici SBvdigi Kadml Aglr Surette Yar~dadl
G,emi;;lIC'rdr::n Orner iaminde bir 8"c:n~ dun aki§olim lBeyozlulida. Bill'ram gkllg-rnea niuran Saniye i~mindc bir kil.dJn~ muhtdif .rer•
Ll!rindll'n bu;ak.llYlI.rak
te YOLrlll.i1mlltll,

Sofy,s

Ds'i.in,de
jiB~
J

I

lrid

).

rl!llt:

gorirncr:. kl.tl¥or r.lm"k, i!;in -lJdllu!_a'n tlYGr.

ve intilcdm r"'Ild~'\'u j9'
g~n~ dli:r-

V.",ln!l"\On, O! (A,A, DUn, A· 0111.111'. m..tlk] Blrl1!''Ilk ttL(~'l Lll!rl HJi.l"h:ly~' ARNAVUTLUK N ,Zll"l Cantlin Hun. l:lcl." El\illgtlrlB.tEl I'i. Aim 1111'1

A'MERIKA n:DS~R

AUYOH

mak. .. IBoyleee halrb,ili'l dli'ger uha 11.,rda neth::a bullm I iii IJi'III be~~e,me~UZ81'e BaUl!lnlllr,da fji~ ~en bill' Imuhllrek,e k'.lrulmu~
'e1SAHl
'V1Il:iYClti

YUII'I,~nh~laf~ Arni!i1VlJlf~luHa boil'
fiiilll~ait
hit!!i'1"

6ir mi.itarekeye

r,~~m'I'Ui!lcalc r

bir hat u'zeri'l'lde
vllIIlimaktlr.
Ildl.

g r1l1ll111111 tll;ll.1 PtlJ.tt Utlhaklnd n dol fl ,n.eml"1ynlydlnl b~Ldlr-- dJunl1l

~".I)·

F"l"IIn.lllld..

ago

u.J'

,,;.tt

II(j'l~rl

ml,w-.

b .n,e

.

'iil,~mll

.

-:le-

1 Kon ~ 1I1Ilgi:!ltrlll",'yl m"tl[".

S ...nu iilLltl:![1klP

IIml.

hl!ll.ibl. In til n Inrll t~ren.ln de J c bioi hal~'an IllI.. i. t.J.IntL.. ~I'r ~II hhlll t" rL "lIltt1nmlJllh:Ur, kabul 'l'lt·

gilrdi11rler. B~ti.jn g~vel,erii B. f1LOFUN GAZETECh.£RE ~e'ndi ,emniyet vo istiklilile.. 5OYLEDIKLER~ - rin,in yeniden tehtilide ug. Satya. ~ 1)\......) - J111\'1U:

Yu nanisfanda
k

romemnSI ic;in tedbir1i bu.
lunmllllktt!ln ib~r,etfir.

Rlilld~l.l.d .. bll\u~n

IdlalELrJ l rfLrlDdLill 1',loJ
Unlll, A-

c.1!~ \lB kit
",aka

Itr el,e'l'
~kildl:

g~roJ:.

!!Ill

ha~ b}o;;llI8:lfli lfc:k>lll"C'k k!l.d~nll'l iiOl.e~ rin;: I.1ILlllyor ve k'l!dln] !tllll.. lo'e ka51~IndEl.n Il~U IPJfeUe y.mkvcror• !l.1d:! gln'llzlII y oI,l'ah 'ijmit!li"l: bir hllildc B;::coc;rC')'llr.l eL.~ lliJr ~urcL·
:!r'Qg]1II h'i.l.lJtan.BnC:!li!flCl

=dLIII·!'1!l, AJ'j'j;. ..LIoEl hLlkQm

ml'rlklH:llIHI 1:lhlll!:IIr j11~'li!lIkllllml bblie olmt'gl ['1dtlll !lUl"lItLt! "11::111'1 t1lkkilh.' 1I.1:J.L.:"~lIIati,jj,1I1~mh,n.li,

'Gerilo"l1 AH'! vull",," bin. ItalYIi bir def )lIf!lm.ll'Z ;;o~uk roW Il,YnlY ftllk 80111kiJlT'li aul.
hunu
J:HJ:DrI\I ... e bU!J.lnu

l!JdiYII!

ml~~1T : pm!!:r

k.alcmITlH':1,

'!I'I!:vdiji ka~.n:1I hij.,kil

bi-

saFYA

ll.ZE!R'INDE. ,A'L'MA._N

blil

kalj;lIiTkcn

y,llklllimm!!I'lll".
}1i1l!!1

T A YY Ali!: ELE.R~
""l~rill, '2 (A..>\-I bHdlri),or; D. N. B.
II"

,Her IGun ~~~OnSatl"
',lItuum
nln
V\I-'"I

BclgrniJut 1I~lllhl:"i!HI 1't\1Ih.flllcrJI Bulg-srL tllmo ijr;Ui ~ltt!l. IltJhllltnti aUkbnl'U", kl.'r,dElm lkllldfl". KOl1lJiY rnllldl('rll! 1!<l!'!L!ln,· lil'~l.h,rl.I be,lIt,rlll bll'llmlll:

1!i,.tIbl:l'i AIn"dlfll/D,. IllllyaYI by mu ..kiil5un '1111El.li Afrllllldd.ki ~ILI.BLOI tlo;:1lIi I'l!IkU, A~'rb1f"11oclll i!LtI,ll kUfl,umlY - rnecl: .... clur. Fakat b1J iiltc:r~n~ u "'I: id~.inri! d.r::lI. 0:11:\,11",11 yt.'nl Illr nlz.Llm[ 'Lornl" l·dem kfl!l.i.la lIi.1liln Blllik nhm atc,!e ki.ind hnfiflr::tm.e<k v'r::rmek "'C mullin, ~lr doviit ;:~p. u:k. olllMok b kunlDd.m ;r!;lIi1IT1i.itil. I'C1I, !nllh vlI1!ll.ur 01 uk ll!ll'lltl<l rtI~~'OTuz.!BI'l:lm kannllUm!% 1JllI'lur kl. 0<:,111 Lurm II<:, Alm,lny.. i.;in pdc IIlUlmlllml"Ur. u"lr buletolr. !Bund n b tkLl. kcn· Demek k'i. Alinillvutlukta lI~IU Pf'l«lrt IlUhllk illm~'kl~ l!!ltn'uI fnnl%l~ irllZJIIIIlIilJIrDH1J: dg.stlutc mu· dih:rmdc:n kill k I bUflIk hir mi.iYdlipll,llicak bill" mUif"lireke yolu lIhl"dd,'rirtl Ihllli t'tmt1(ol'ull: ""Ru )'lI lil:C<!lviZI:: H.IH!l1 varldc 'Vii:' i!tikli!II". rin.i muhll fill; ed!l tk"l1 h rtr ihI ,;r ille Bellkanlalll'l ht~llrp+e" l!!Jzak Ill! l\nllne\'l dMLL~~k !j~Yfl5t·thl~ ~""lIm ugtDlml'~t~r.Bibiik
IIIdl!l.l!::rt'11 !c,.1Jhldmn.f1

b';u:.a.l Idare ~d.ec£klu. \'ololl'dl! \'1:" 'Til 1..• \n lhr::rcye l.-hl'lI:-r:: Ar11lD'Ii'llitlull; DU Iud Almlll'L d "I('t .1J.d rnl .... l· . Zehc:le. de. till!< "'llI!Iedilmi~IJr. Bu ehiT'l;::r~' IiI!.TC'kdleriniil dl.lTmlll!l1 V~ iHdd • Mill !3'l1lglJl" m.llliJIUnln ml!l1J:'lIj11Jt.;flnL kl hill),lI1n orclmLll'lilll'll !1:f'1:H::.l bir t.ammUo u"1adaldarlnl mll,alwtil:! ct- d,e hl'l~I!i' Vi..llu:JQ. elmeorni_tiJ. A tilt iI , 1 ( A.A.) Rt;uL.c:T ~ 11ILl1 1R ~I1Il~~i IngihU.,yi .. ... ~rllk. duo m~kl ..\ 1Io1ll"ltiYAr ",lilIll!tU1l1i !I(I,;dl.'mlijl, Bu rlllyl!J e-el,en )' K:1lttuhJ.fln~' ~ rd iti "lind~i I emc:.l, \'erliJD hr.rbi, ~'T'I- '\.'~ d<!mlttllr ld:

bul r-dcn Bu.I" r B 'I\'tklll Fllc:,t, H~lIl!r ,",C "Dn IUb~llntrop·11II.yapl!,fl lc'o.

VIYl.nod.

B"lb~lr

ILl

IcelLl'rlnL

Zel,zele
CIILII.I

I

c1de)

+

~ lfrinl

'II

mll_1J.u.!fn'iI'

Hili] ~Iml~ e'lll~nme'l 'f
~;i>

IfIl1hlllllZA

,>;ilhnli.·tlir nil.rnt:r.. mU!<a1:J iruhlJJ crl~"

kl1!.d!m IIp,til'rlnJ ~~c bel' blrl·
1FLrrnuillI. IlJJ
lldl:

BIJ"v;J!km

~.:Incl:clf iIIlll-!krrtiJlI Bulg.llt Fnq,.r tJurr"111dJ!... j'6p~' "I.
It: Ill'

Dt-Y11<[1 D.l.rn !ilIlIlII!l191i. rtl ",mlll'LIU Ly~lI(l

I1.aranL mnlwruUu
ohn:
11Illdhl.

5I.r,ahYilf.
1i'J,b:U1!.d~fi \'''3'8 tn:lImf" .. bit
I' MI r': larudlld.lll'lTIIz!I l!..1iiki:-

11k, f'&<1 mlcrl lm rdQl(l'i)D Mnm I.wllt!'e !jilll I
Jlfkhll_ •.manlil Ik....,
ftktD.!!1

Cll'k.c-l, IIplll.rrurmd
II bUlla
buDD

Bn'I.uI.hm oklilY;.ICQI.. r
rjot

hrni£C r hlln I

11'

n Ii ~·I~ak. !lIm il "
i'}

~IRntl:ljtl l;Ii;lyl"""me 1; t~lr. blr nefLC'l uY<.lndlrl1t;A 1I:r, Z!litrf'b MYlltil lUlihml,~rl ElUlgDr1:!l' nTll:,c n,hr L~r millettif. ~nm II,.IU p.JI'kIPl. I It I h r"lIni h{LlIl~!!'ll;'. Almllnl~lr I"Ln ULb~1 I!lr Inkl~tlrl Dlund .. kubul e. Mr:~\hk .;I L,I)'IU I rInd. n uz Ie: hir lyol"llI.l'. 1:I"l!rrllk. ~iI~ 'o'\'UJ ("dll,,)ne.!. Ital·

orkl:ldl1n vurmuk. AIm, ~y"'. )'1 cliinYilnm hi:f yuilllcle Idi<;lik dLJ,iiteeek, Aim n,I"ull kur,1 ~il,in·
tln"

'!fllinnn

mill~·

tll.ktmak,

bil'lin alakal.lar i~i"In.I~ik~bir emniye+sCI,ha:51 hlliine getirmek, miimkun 51l1Vllabair bir ihtimailidir.
',",0

.ike ~I • ·Onl" ~lJ'lu kl.lnll1'fl 111. ulRi1l"I!hnm ~I IO ]1J11Itll IILI"IRI{( !Jul..
1:1I!'

m",~l1mll.l!IJ gOre, cllm rt~i .. b<llhi vukll1!1 grlen ~b:dt, hr~n II:Vlerindcn !!,uzdc: -1O tnt lil'l'Hf~ ~h .i'lILi~l:il'_ T~ld:iil.tLn mlkhl:rl hC'l"1ii~ 1m larn driildir. fakft ~I'''rin 18 bin kl dUo:. nufl1,gnun biiylik bir kl~nu lI;;urlll1l1.1:t lml~ \'1: JOIc kl h fl.i jj Ik ml~tl\". .La r l,5.a po t.na IIl:cIIi bllra~ !IlldiJ>Ruf'ld n, .~t.irlc: hJi..iIUfl

mlli"tlnln.

me.nr.ontl.,.rln6

IIrl:1lnbl'lkr-

dur VI.: Bl"~II.r'I~tll'rilll hltlllbllU I.l rrl [hm ll1ll'l'l'~ ,,1 CIDIUr; 1-1

u:ltu!lof muhlilb;:rtlll dUfl1l1U lull", FlL\ko.r.t v,ol~,,'1l gelel'1o !r!Olih:L.lI;t~, lari1<i1'l11'l buyulc: mll:yd.olil'l1ndll bu i;:ok o\C'II~'i'in n!lr ,]I' o1dui':um.r. ira.

I

doc ~tmi~krdi'[". Ceneral iFr I"lkOl'mn IGiDriitmeLefi - M .tlrid • .2 ( .A) c.C'n!::r I Frimko. bir c;ok l!Cener,1 \'C )1iiik= -.k rUtb~li sllb yl JI, be. vl!'kili. ~Ii m hhrne rci~ll\i H: miili mU· ,.. ...irlcrCil~1'1 bollii.!:I'(InL J.:1fI~ml 1'1·
mUir. Atilll rlill:utnDne i, mer Ii. ezi[(111 'IL. ri!,,'lllT1J

Un t1pll:1'ff1!n bJr WIIII"r btT Irld!) d buJuil&("' Ifhr. .,,11' m rail; !oJ1;tINd" (I,' b<~'le

11:1) \

"".·!.IIHII

Ihi;.'mli lm.ml!l,n"l'8I'a~lrlJl.

:tIJIgf,,·1iid .. Jd IngH~ nll n n~ 'lilt 1t:1!!r , rI till ,0"1 vyod leI Inl.-lllzlerll\ h'rln~n !isyru III!1ugunu
rm blr tuh' )'.w[;m.l,Llr..

bu fioyl .. rI,Lkl!:'rimiz 1'1 ihlJ , yet akbn iK"i:iIS'l~rdlf:iyolduf. Dun)!'H i l.cr~m kIm 1.zini l .. .klp ~t· 'lennll'Olo~ILl._: u. )'11)"1 kurlormak i.. Ylln.snblilfl in d her J\l,I.. n 'In Y 11- nrkadAi. "'lIIrmllc IHbi kahbl:.:;e bir mcJdu 1II:tl1k oldl.i~l'ju ~k mt:L 1f111'\ hl!l"k;o!l biz:.!< ~ Alm n milll"lini ~.~ zorn 1'1, her 'I~ hC:llabili kilt." J.r;, hdylt'mL'sL d~- Almall ordlllllullhi ij:ri!!ndip"c .. ldi~. 1iLz Ul"Id IT. Abnn:t Em.in TALMAN Z .. ~!: n l.iJy 111:bh hll rc=kel. u'tl,) lin
t

Fk

1

bl Inde 'bulunduB\Jnu ttthr. Hii!u"lme.t, z~b:c1r:: m.nlak,U1Da, derl-ml YdrdLm ~olldC'rilml!!!~inl cmldmi~~ir.

z~lzol:!ll::nin 1m II I r· bi r:hrfilri!k·

ti

~.:.:l( 5'n~maslnda
hip ,clmO!h~
<IlL

Is.tanbul $ubes,i MiidliirUigunden,:
JfiliJnbllli:]n

Umer IBank

.

\l'ATAiN

Emlik ve Eytam BankaSlndan~
['lnoL 2~Il!l EmlIlBnll,
III l{lIzlIZIIiI"

.
., _ •

3 • 3 - 941
--__ _ _ ~.. .~ •_ I, • ~
I -,

.. __

r

'..

':~

"

JI. ..~

_

Jr..,II1tIL.'

Tl'!!rlnllh

mUt~Ll~1 •
l'm'le

d1rom sl ,<,,,[1\ , ""IJurlll' k g~.l 1'11"11 h kdl' bl filII .el' .lR.\IJ"\CINI:"Ii III ULI:,o '1:.\'i'~ -, ~'C .. Imdl I( 'mllnc: JlUrml5l~'d lIL' nllllkl ZC\'I! ,'.c' I\!' - I Iflde tnr ,kan !;~I'km YLI~lrl'. JiI!'nl_~' \"uGo'nuI' 0,)'11 11;;111 N','~ L d~n '(>Ilr;I, ~Inl nuulln i'8111 mi.ldlli"i~·"_ U lIi,il":- fI'Iql1l1f \·IIi'Z.11 .lHlhnc, TO'l)RJ.\l:';18K"·nln nerts blr (!"~11 o]l1In l::T'/~Ji.l~.\:jl,.. :-o 1\1,t:II..()Dm fIlminl gSl!l let ,*Inl blldirll\~·klL'IlII-. ~.Mmll. nltUllifl vr-n] b !' bLIIII~ g.] n l':l ..\.R, ,lj. :0.; '11~r.ont meHUIi d111'rllnm i.J 1~lt.1" d!Qf, • \ \·rIJ pa .\trlk I ,"e A· mt'Tlkadli r tlH'ltli!dlr. J\hULIW.,,.e]erl dl:! krsrn n ,,', ~In!;;I:Zt:.:l H' Iilllln~n 101;1lj2>l:c \'C ,\ I I;','H"ncn olmll k It I"Q rllt tamanum orljlllr"l L !:tIL ;)o'IlIll1LK "Oclld", gOlUrm~~~II. t;~k ~~nl!\l tJ.lr \i!'U'lt.;kl I,ll' l'lIp!lnlll 01 In 'll;,!';MU • .\S.\N [lU:L'IfIbrtflllo:lun ~QfI~M

"§ubcml:'. iI.ln b, yrtnbJr IIU''1HIl''...! b~r de nerd!! vuku bLll-.cll.k mlln· ' hl)11l VI! tIl!.\'l!:lr cdllm II 1i!J;l'r., 00)' n mflmUI' nBmz<'4iI1 .. Innllcakltr.

BLlyUkl;:.i1rort
:loll-

l(}l.-

DUkl(

Jl

2Q.20

mUnhll51

Bllhlu ::lG~n NOl. 11..1 BlI.l1k I b!l.l'1'11'I1It nun'll h"lcll.mlerl d ~lllnde mU9 b.[lill:~ lmtihruml!l lbl Lullal e kl rdll'. Ill'ItLhapdn l'I'ilJr\'&lrllk olup ~ ,~ ~~lec:Ci~ nH'mUril. yultl rd Y Zlll IIllJIunc!t. 1S'1:I.8tC!liitm 9 uacu dl'r~(~ytl klLdnl' mllt:li' \'"rLh:~~('kllr. Hit.Ill o],fI.l:aklllH 1:1'1'11;],( !JunJ.IlNlr: :iI A;!gwl HUMlli 'll'1l.~ Ut;iI! m~zunu olmlllk, h.il.1 :ltllUbl bullll"l1'l11l~. 'bILmek,
]oii

luilc l' kl. :lo·t·":1 ~ p!lfla 8. ada 2i82, rM1li:1 '22

:t1\1i

EmlnonO.

bU>,lIk

Bey ~t "1111:1 ; .. r~ ClllIIJ<J:Hl!r

rlO.-

DUlCkn.r'I

bl2

2' ::l f-

~ol!:. iI!!1k I. ~·~nl 'J. 'rllj Jj, PllUI\ HI. iLdl!. ;'!IIL1

Ba"
.... 1/'

Di" Mozle, Grip. BOlDatiuaa
BI~I[I A~~llsl'r1.w DI Del'hd
"CUIt!!L.II.
,
r

N e"''Talji. 'iJ:bnltlJ k. n
IRI:lI!ld:i 218.DlIkk;lnrn nl!JlIe~J !UIG trIll:ICltl 31 ....
.... ;. ;-,

K.au

DlIklllogr.!l-fl

rP
2192

r

L."U

~~

UF<UT'Ll!!flINlDE:N' SA~1N1miI1.1..

:JIG dlU'l rlil

clmarnlJ.k,

tm'tLl!tlll'JdiJ ayn~ d!i)r'f'Cjl~'1 alanlar aUJllrlllili ~ntbl 11!!an1i'11 bU~1'!\er, Vl!:lD yiik!!l!'1t mf1lkt , mezunu olanlar 1::~l"llLhD1linur. lmtlitll.l'l 6 ronrt D 1 tIlTHll" mU5l1dlf :pel' I!mb' ,R1)nU .11l1.iI'l 1· Cal hdlil. SUmn Blink btlLllbul tub.c!slfidc )1IlpllaCll'kllr TaU:plerJi'I nWm! bzke!"(!;!I. lllh.sli 'III! hLimll!L ve lkiilU'lle h'l:'llId,~ IJn : '" Lmtihllll (fUnll ~aat T1J.(,l!lIt 1!~'I~mNnl. 12
~'I!

EmlMntl btl)'llk (B1~1 1(1111'1 ]({II I" b. Ql I:!ad. Yelll ~ r I k,nfll Iq.. k Ie c Id.
!(

5.2~ 1>12

HU

VLII'OFC ,PlIlLU

I(UTl't..AR'
-"

ISUIfLIt

ISn"I~IZ
to
I

« ~. - . ....

./ ••. "

. -- -

-

.

-.,

I

_

I

t'li

] T9,

~.>l. p.ii'. ~I D7 ~UI.3

k diU 'lubf!ml.z muhBb~rll.l

~enlltll1l!

mU-

EmlntlnU, BUyllk
G~Lln~11oI Silk,

O:llfoll' csk],

.__e ·111 DelllzJoDan
23.DUkk mn 1/ hL 31::.11L

m,

:if!'nl 22, I'll). nil. 111. ,lid!.! 21t3, pllfl!u!1 10

3
:21::1.- K~I'
j

illtm,esl illialan
MARTTAN ~ a If taKa dar

1101

IJ!tk v

hpr~(':lnll
j!~Ill"ltt«lJI. Jlt)';;canll

kndar bit !Ill blr dun;;l1 klLliJrg!~1
ij,II, ayol bll' drfllma o:lnDlilU· Lr.

::1138
ell1 III' :i'1:!i'Bt kur:l.io!JII'Io 110(1 node!:. k~mpL h!\lltIt II!:mC'rJ 4.3,941 W!lnU ,:oailL H,:HD 1111p~a.ilduLL ~ t.rl'l IIbnpca'ktlT :r.IuhllITi.men 'lM!cdeU MOO ltr olup it; tl temlllllU 7150 lli ldi'f • .:;; rLnamt!l!i1 her gUn komi! rol'ldll. 8'i)rUlrbIlJr, lst~klLlerin bl!IIL gllil ..O - ttl'! 'mdlkhdll ' l!fatm a1m. komlSYOFt!.mll g~lm~h!l'l. (I Biml)l"in!ll taJihDlllnl;l'

Em

~II~nU,

Dil,V,rlt.lUlin

odal'lln
h~SM~.:l ~

13,-

l(lndc ill.. 'iii)H'
llf~j

mah, lI.rfll 't;iI!.klT1l1~r:I. IIII' YII'~U'7\I bUytlk: yeo ilL hlln Iklnd J<:lIIl I!' kl 1i0 y~ni 56. uti 251) :!23!J Boyotlu plIUn ~'l, m h. 4.00.-

/2

TtllA'JAlI,~kr. 11Lnll II" \·ILl:lld~ C~ ir: b... rllml Ir;-in n'I1Ullt!llJ.11 olar k Un btl:, k ,'lldIZJ; Iituhte!f!tm 1M \,;~h· ft'tiL 01 IMlYUIf Ilrtl!lt Brl~lUI! Horru!~' 11111.n I:IU;,lIk 111 rnh:r~n Ilml5a1J1Z c lI·ua!.lCIaI \\'Uly ELf",gl':I'L s«mL,Ur. I~Le. Ina 1111 I mllilau yllr.tI!!~iI'! BanIl t k1JduUl!rll~, U'.akl~lm Mlliodl b.· Z~, b",rUk I!-<J,IrJl'rifi laha:ro'Y1ll <It· I bi.i)'Uk '\'c ,,~rh bl ... &fkm bU·

mn

Muhferif HI~tfera K,I~",c~kVapur~alrln Kalkl§ Gun ve Sa,aiteriv1o Kalkateakhm
~J!!I.I:I

Isimfen
Rlhilmlar PUil1l' le dI.

.1'1

.i\.lattlda dn!!. mlkdar \';a mullilllllTI~n fi)'atJlI'I'T ~!1'h dbJ'1; klllNI'I mIJZl!mll 71,'1/9H ~n'15 &1M. 11 de p&1:!IIil'hklli. ilI:8.'t:m.a~II\a.e.Jctlr, !;jutnJl1iI~1 hl!l' gtlJ, kO....!'IYQ.mll<l gcirlllcllllir. I Bunl1U'1il ner IW'J llyn ,)If'! ~rl'l: !:II:' 1t:J~11! cdlll.!lIllh,. bt~klll~r[rI belli @n .'<Co SJLil.UC F1I'lrilklnL" !<JI.'t1n Imil kom!s.ronw!;O, ~Lmlll'frl, fUM1 eln",! IIllkoL'lJlITf IiIIlIUIJR1. P. 1Rm:1:i Te.

*

hB~

_

Per.,emb~

12 !:Ie (GllneYlU),

ElilbLU

Kilg1r

!vln

81.80

(Ank~

). Ga.!",t.m nhturundan.

tan,,·

1"urnu Cad. f'!lkl 78. 111 .nl 52. til) S~, p nil H, radII ~ !I:~. 11 Ul:l II 22,U, Eml"~1'1U, Rtl!tem pll~ l'tul.lIIi, Cnnbll:!: hRl'I[ d. ellk~ 11. y" .. 1 ;111. laJ !lG 1I!il!1. ;161, pelrHri 1:>7
Il)

1I'1 htll!U!'!lk

Not: '" mart 14l lIa.b g1.1lLkUK&rILdl!nlz :poll'tlilll Yflpdm:ryBca~trr. Bu !Ieb~llle ,e mITt. Ml

'peIl'Cmhe
:; liT

,~u

.Il1ll1.uu::llk

rG~e~)

PI'OE'VI: dilU

~i.I~kI\. mIl. MSe130J ~br
U:l:;360 hL&l!eli I

:1.0

T9,tO

T&mlna lIl,vden g1i1J~to TIr~1»I!.I ,,[Ll;Itc E'iJ.:.r Ulkd;::h:rinc LIo~ktrr.
~u.!1 ~8
~!!:

lIlhIIBn.n,

1.1:l\mn

£IIII111111

II~ Re;eJi b ncm~ S pll YilllU" b.s.qhfl
ZUlcir )i\Jilar ~BPI cb'lId'olillo

,\d:el

L.

lir.

. "kt.eGkJo
I N'1iI\'}'ork
It

j5n
11100, 1000
100(1

::21;0
J~OO

om

harllJ'1hdia

g ren

(II)

1]1 B~lln

Brl!!'ltlt' Ht)me:o,'le \ 'd_ te-rdlkLni II n' t pek

.;u.t

1. I5Xll..lil

HOO 00 mOil 00

Kr. 337M &2500 2M 00 10.:50 '00

n...

(Al'lllrl!rt.a).

[t'; LnRkkale).
'1:'.Aru 8,(0

Stl'keci

'Cwn&rt-e:sL nhlImmdan-

!Ie

221.5

DeJoro~\I, BUlbUl mitn. Dllr~Dlu lIok. ukl 32 mUk-CI'l'('1' .12

P!u:8J'l.c!!I, r;;.r9RrnbJi. ve cuma. 9 da (Jlr:rIlln•• P.JU.&r [1<,5-0 lill (SIJJ). OaJa.ta nhtmuntI fl.. ~OT; J M t 'lit:!. I:uDilildl!n i flJal"lI!n !Ill ~

b""UktUr.
rlk.p; t;;iHl!rLni:l1l r 1I":l'ec~nmdln Sml& Tomllslll. ym'MI! bu,handulIlllrl
1I1J1 !eMU:!; ~!l

gor;:c-n !crslm.

Ln·

BUier

J.€U'I»l,lJHI. ,,:;

titn·tm~kt.ooir. 'E!l.rl>I ,'11 m 'layn un.d., Y{f.p:yal· !;et;Jrdll(l;or1 Ina·

)'\.Ill I!tL og:,3;,{l41 ~n1J ::ilLlll n dll! pllz.aT'hld6 "tttin allnRC kt.rr. §Uln(!me-~l l1~r ~n IotCtl'!"lllll{fJlIllIB gi::lrW!I1'blllr. lItuhfl.Jl'lm"n hi!oil"l[ TOOO IJra oll.l'p Kal!. temin6t1 lUo 1II'1)d.r!'. hrlekLilerin 1I~1Il g1.ln \.~ !'Ill,FlIte FlI1lhkl,du. ':>Eltm

kuru'!' Ilyal

*
*

mmu;r'-

lllhm!l'l

I!dl1l!n (In tOn II rltml.lI 11:0-

nt',

yenl ~3 - ~ ~B. ·13, ,4& .51:1, .!I~L 26 BlllbUI

rna
111M, 61i.....lillo r

T'.Lt'-

k.ada.r Mudllfljll b :er !(llplI.ItC.IIld,JlI'. PUII'I'telil.

tan

h'

lal1a

d-lSrt. IIc-

CMla.mh~

CUlM,

8,115 h! (Su.s).

2:247Src;j,ollu
KII.'i"llnC1,l

10,-

IIlmll

RO-!llll1yoftlllJ'lIl !l'~lm~ll"rL,

LIoi'i'l4J

ct~.

_·eY'II-cih::l·Il..,ri I,do!" :.ll'IIrlli).r Ill!"

~Jd
:!:2M

'OK, 1:2 )'enl -1 palrt..o. TlI.htakllllil Blllksp3.IM S()k.

Hu.n

Gal.lil. l'Ibtunmd.an. A ynel. 1i:-111'J1l1I'I1lon ClJfI1l).];t.oB.!li dEl [SlI.Bdd). TOpl:l&oe nhb:ro Ihmdan. Sail ve Ciolma 19 Ell. (etJYU'~. ToplWlI

t . H tr km.ktalilr, ;MQsw h ohm~. Il!. t'OK IIlfMlA

Bu. dum.

sonlln,Ba=n.

Dll'rinc!den t6.::.. tbnIBl::~lIr,
tlJ)",

~irkt:~LYi! ~.87!l LDJ'I aJ'pll. IH tOll yullll d.~nlz, v~!lrlMUIll Btl L,in heher tnnllilll. rnhmln!!n Lkl nCB tLy l konllllmu,· 5 m.u-l lui. ur!!i numunc-

':13, ada
E!:mj),l!iflU

"GO ]'IlLI'IIH~1 .s 102.Ki:\glr

nb-

magllu

Ii

1<12

r

bllm.L~'toe:t'ktLr.

L \I.I!" 'lin ::'l!yll!l" 'ftcla J~(! lJ d jl;ibi. (1lC1a il,IJ l r·· lit: In tritt-l1ll1r. BllUIn
• QJTl.mda hal&l!f.

:f11U"tf'lilm~1 hN' giln koml':ron(!n. ~tm",bUh!' • .lh!llekl1luln 19-11 'Un1.l II_I 11 d:e FlndlKbd G o.lm IlIlm& kOmlsyonl,l,lIiJ, gelm B~h~rlne 55 kUCWjl riyat ls.hmll1 edile.n. 22000 B.dl)t kll4lltt

mlL.h.

LInn!: lu.ttma
AJTa1lIr h~~~

lmundAn. PILZo"l.rI d& (BIlrUn~. TophlJll! {

I
nhbm.ml'l1l.l1.

BaJkapanl

i kenlil

hay 11. Q.IIo.dtt i l<;ln tE!.D'lfl" i!I_ II tJ hmLnEl.'i:l 1815 Uradu:. btll'klLlI!rlnb!:'JJi gUn lultITl liZ "e IImrllnUI'I _<O!lunll. 111.114'1" :!IatJ:m.a.lm iI, I{OIl'I'i&),OfLun. gl!lm~l(!ri. UIlDJ ~ t'Hi l!!<!ill!J[jOk m:uedorc ~t;.,? (J~Ul"."
A,.A."" IID::.IAI1Jt,!lizt bir UnIt, hl.5. l'Ieyoc.an l~,'l!;i [~inI:!0

lIlne ~6i'<'1S!3/9~1. gUnU 5F1o.t 11 de ,FlZIU'hld ' SAbin aLmR!:Akbr. NUmu·· MI!.!i~hl:r g1ln kOmi8}'!lJn((. ~iS'rill~b-11U'. 'I.1olt'iA.ltlfl'i(i'11 btdtU 12100 nra olup
\,0&

*

h 11 Ult ~[lt ellir 1 y hi 18 pllfln.
M~ln.22.5.KBglr 6/~C Ikl mlalun

CIlI1fU11tJlI. 15 tl!
(tngenj. Sirkeel

(HUHB.). C:Ull'lutut

1S

te

rtJi,tm'tmd.lI.

125. adll 28", :;:2:!i~ Em In~n.U ~~)'II.

PUM' U elIe (lzmir)_ Gllata. II'IhbmmdtllL PP!'I".,..:.mD-eS d~ l Tl:rllaii). Cia.tatil. nhLuumI .J~.NOT: \'1IJI:.J.r .I~ef!ert
miUaJlln ~;':I

dan.

mtt GeyLlnl
mlli'cli
,FlI

mnh.KiIliycn~

~ali.Ufll

~~mcll}rJJdil

~ok. ijSPi;!1 1Ia.-

hls"Ie31

,·e

~

em!l, mJJota.r

\Ie lohmln

ll.t;.a.r.&k Dlml l'I1I ~ htrldlr. Bilirmlo!f'n !:'~"Vrl. fjlmd. W
Vt! unutulmu:

rntrY·

10 d.1I pau,rllkllll IIRtm ahmlfi::.akUr. :!}lIrtnlYndi her «UII J.fomL!IyOftLiI. gdrlllebl]lr. 15l.nclilertn klll g1ln. ve .lIa.a1.lia FlIldJkilda l!I.Unalm Iwm Clmil

dnl.l "... t

*

l1erul'l.u laj I'S

'·S,
l'J84

'I".4kkmda b~ fJ.c:e~t<; : e.r kmlzde"

turlD m.a11lmft.t. &potl Oc!lTUtll"'t!~Ir.
(i~~

iii

~d'Oll

1111-

flyntllJ"l

g.':i:rteT'ilen n~ll.!zeme

~iI:~/~~,1

~2~

!8mlJ'l!!inli .§~yh l'Itl'h met GsylAnl mnb. ~ld B~elcepz

1<14:: L!'
IIl1n

iii Ukkil. 108 1110 196,80

Gal.lJrlta DaiJI' A~bl1:i!J

~

tTmwn all:md.L

nhbm!!, Umwar 1I1ldtw. . .tIl blonI.n 123>6~ JLlmtaka
LJ.,

,ll.tiCl)11·:

yonunol. lfeimelerL

UiQtl
Ml dHil KLfo :?QOO L. Kr. 1300.001 1I!OO.oO 2&1.1:10
tI,(IoO

t!l Tam. L, Kir.
1005,00 210,011

lesl

Il!k:oehlC3CIId I yenl yail

ItiSl!UL

Cal_fa

$abci '&GeI>icUit

....

Galata. nhtmu.
IrIiD RWU!i

San'

utmolll

k.mtil!la

Vakl!b:

.roo
2f)
.(

M&ldm~ IpiLf;J ...at l,piJ
BIL1.mumu ,K~. Ata!u'ls. tin"'l '...~ mil.[c'man ytuili JU'Dtda )·lI.Zdll, £,aatlleNIe paz.a.rlli:ldll.

12.00
l.00'

k6tk" caddML. li-1I.p!;! harll altrnd" ukl UI ytn1 51 patte. lB. IldBi. .:lI).!!i PM !l1I!1 2.2'

blnL!J

altmlila.

OllJ

z:li5?

Ja,o maddd!:'l'1 'lO.J,(IoU ;1m1l. bha· "'Iltm aImBl:aktJ:r. §artn1llll1! I beL" ,;an Jclllmi.wollr!ll. gt\l'lJlr:bW • l~t,e.kHl:tril1 wlU gUn ve II I,tlel"de Fmc:'lJk.lid. UUnilll!JnAL k!llomi!,yDJ'l.un.a gelmil!leri. 1593 mikdlL!1l .Jlfllh. Bdl. Kan ,ts. PeMltk ,so C'lnEI :IYIo L. K. ~ K. Sll8t ,gllkikll.

*

SO metl'C

160.(I~

2"'.00

J:'rrllh~t\ij~e!i'h (j "ylll· !l3Ilt.1\1 Ftth&l m IIh. l'Itl!l!f!'111Ft!!

.A1I.fap 'I''I!I 'kill.guo d'l'ikkanillmt lS2o!f15l20 i!!L UUI nltot:n mUl"lIb'liHlll. d.lllhl1inde bl!!~ d.llkkAn

"n9

,,·t1!

h-k

:39· ltlJ 4o!l·.(!-·JS liO·30·jll/2 pllns iH. IIda U7 plu'Btl
1

fa..

"'(1 Y.a~cIl.1I.!" litleakl 2:9....0. :¥enk

hl!l!illl-

YC

3
l'!.ll!h·

2259

Emini)nU

§eyh

au.-

bl" depo
Klgir

vllrdrr.J H,51l M!l bl!lSE:31

dUkkl-

met Ceylltnt m~_ 1'«1rnllrL:tl :liokll3c 'IL~I ham Bit kat No, B,. t'lj S. li.dllo I!Id Ii'

nm 3/4.0

10 1.1

30

OB. p,n.Ar.s:.n.n1Ji. 3f{
h L:!'~u1 'lJ.SO M!l

Devlet
22,:M.WlFlfflm(!lll bed.ell J'M.adan v.ld3:!lr. muM.ellf

DemiryoU.:ln llinlan
~2ClSO) lIrB c (}lan muMD~it cln!l ve ebaU:tl i!le!'fl[r
~I-

Askerr Fabr'ikalar Salmalml Kamis,onu 'Uaft]arm
.. .: :I: 1-

~Sl)

Emlat.~11

Kbr;:1.IkplI'Z~,[" 1.1.0.-

:r

Ytr4e hit4!'n t& WlrIU: J -

yt

Kltt.Ii' dDlllbJ iLUk; - Nota. Uflcndltl z.aman
(ldllttl baYVll1l

'Mu.hl>!!!H!'lI!b'sUa

17 kali:m

Icem'lIlI

UOO

M 3 k.erc:!Ite

um~~~khr,

D~m Itrtn" m&ft" . ski K~Lr!;'ii )1'eJJ.1 lki!pl!lI'1li Sll1,1I.1I .l5:okllk HB.tap'
kll.j'lIi91 ycku.~(1

Ikaran brr llIel - Ha~u yoM , - TBm,mde 5 - Blr

Tillhmlll edlll!!n lJedeLi. 4'52MI» lira. elM ml.lb.telll eb'l.-ttA 11 lui.ltm C:UTI'8~ Inm M: 3 ~m k6l!.!Ite 8 mart. '8"1 CUDlarUsl gUno l!&a.t 12 de AnkGf Ii. &lIlcert (alJJrlkl.ll.l' 51lUIII.lm komlsyoftunda pl!I.Z.B.l'WdlL iha]1! ed'l!l!!Celdir.i1k temlnab mI~ond g~l'indl"kli
tK;&rel;.

k! 17, )'CnJ 1·3, P

rw.
'U3.0r:2.11 M
dUkkllnm hI!lSdl lIP 46,SO 1l1/24. (Hru~[l

e!l-

r'Ln~ msdl:'.nl V-iWT, muhtelLf cms ve t'ti(L.ttr. dl!mll!' !Y'1! pkrin~ I!fa. v!.r I. Tirlon. vldll;!], l:JaJi:rr ~"\jtl'l ~ivisl VI! y.yu :rondelBli!.!'rlan mllrllkkep i'O kalllm m lzem!! (H.3,9U) cumll. gUnll S&II.t (11) on birde &ydru-p!l¥CII. 'Gar blnllSl d~t1jJ:ldl!ki lkoml3yon l:arBlmdll.D. taahbUdilnU U'& a1Cffi1yen mllt.eahhh:il nll.m VI! hl!lSabm Ei.~1k ek.slltml! 1J1!ulUe Slltm lIlLna.eaJttt1!', Eu I~e giImck latlyaoll!Tln (l56) Urlllik muva'kkat te.mJnat "08' kanUDIolIl t.n:lo1n. fWt:Lve5:!i.1lde

tta

6 k""~1!1ltJ~lJ

ct .... l!lta. mUhtcllf

il!hutl.

.. ~t

'1 d: UI - Halr

N y ~f!.I&o - N~fi ed.IIl1 C~'·IZ yClilml9 - Pid ;8 - ~fI'I·
G11) -

390el lira. oillp .earil:.namesl
II verll I !'. Jalek'lIIerlT'1

...hUn ... 6b

Intru,

'!I"', ada ~.El9,PlIJ"lIci 2

muk&blllrtd!! olduklW:m1l.

koda~r

:1.190 ~ay.tkl

Illll'lI'liB.k1 bll;yU~ • YI.l:zU· Okllikr1l K

Vdla.UU

limn

li'rt bu

t!J}e a1Akadax

Mhir - iSe:C'bl!llt 11 - Balm mll.rlln blr hInp - N"hb
Y1Ib.Mru.I1.

oolJltllr f;~lkIl.!Ue

l'ilotZ:~1Ilr gUn Y1l! eu.Ue

Ali!~:

]. -

~B.II11"11I.rI dUult. me e mll'lllw.s drmir - Ecnehn~ _I

n.t.I::r - Ev :1 -

l'liom~YQndil

!ne'i.'"l;!ul 1'1'llmun82il1legO!"!! 5 kll.~iI!m 5111'a; mJ&lI!"-erne:!)I, Illboedell .:USoQ. 111"11. a1an me'i'(ut IIUmUnUlne 1I&r&elye ml!.l~J'I'Inl i mut flU 11&11 gUnU ~

..
*

kiUlun'LD.n

2 v.o 3 UnciA mlLd:de_ bulu,rrl'lu.lan.

nBD

tlklcardan k01"f[L~d

EmlntinU DClIIlrWj mab. S31ri, Yl!nL 'kLnu1'CJlar I::add.~~ uki 53 ·5~

l\U

1 i,60

blrUkte

eK:!IIlItme
pi.'T!l.SU'

stln.tl

tlJle

k!ldar

'10::0.-

U5ll.)
2291.

ye.n L 21,

51., 53;,

Jik I iIIt1ltldJU ba~ vi blr kath m:d~'l'".J 200,DIIkK
bJ,!i!il!l!!i

mi&yonl1 mUr;u:alltlU"1 lamrru:hl'. IhI l:1c aU !jIut.nlLm~b:r kOrrtJ!!},ondlUl

Qlartl.k dBfJ;lIlmak't.BLdJr.

5:!i IW>J. :ii3., :10,:!i1 [ltl,na

n~, ada

II!!.H,'Z:l. M2
(I),-

~n380)

~71, p.orn~1 46

if
IdnrtoCfil t..!mln tdll ip mille&l:ihi c((: \'lCril,~il'k

a

oon~y .. iLldLll' etrnLyen

1. -

]11M'

I

l"Iacllk:tJr. TIiJimLn ~Jlri'l re Mit kll]1mI mUht.ellf

i!!a.at

SliII - Slmuna t L) gl!'lin,.~ r:;lJlglI"a k 5 - Ba.P,I tl.l!lllne - l!l:Zl!t""!:t Doyma.mDjl ~

If' t.e Ankaradll
!I"bl'1

A.kcr1 filbriklllu IIiItm ilIlmll koml ),onunilll. llazaJ"hlda ~lDlacaktl'1". 11k lemJnBU HS,:l51Iradir. lutektilerin Q g\In vc II&l.t-

Emln Il'ihll, KlI.lIlll1WqJ ukl PerdalJ!;l han Silk ye<nl p~rdB.hclllU' cad-

nUl IN

5(10 lc!n .&lilt« ~klnJ:to

du1 No.
pafla 6, liel 113.

13, tllj d'

13,

I~Lenl!.rl!k l'n!l..mul b&ldil IdlU'eye tesltml illi 10,J,9tl ]ji.flrZ.al'te-l!! ~I.I !lNt 15 te pa;:;arlnClR ihllolc e<Jlleocek 1:11". T.iilimln ed.iIl!n bi!dd 'USDO!)) y1lz ~l~ h i'le~1:z bin (lolml lIl.:z Ill"IId:n·.P;<!:!.lrk Anks.r.llda r Idll.l" blnllr.u l!:lrl~ dB :MlI.lZoeml!!dalcesindc u,,]:I11UI1U'I om!I!IY'(1oftc=a yapl1Bcllklil'. k TB.!iple,. n a)'I\' gUn ve, tic telCll VI!: ~!!.nWll '·e.!ikl.lllril!!

:Bant d'Cfll 7 ~ B r mel ....,. - II r ~&1g:r B ' Gl!nl,lIk •
6Dl'tI'lAl;lk 1I El"kclt illmi - SlI!bze "'~ ..I.
~'Cio;; fufa.ru

toe :kom~)'OlLdll Koml5yill:lIl1e.
ot250lh Tahmln

Ibulunma.IIIll".I., U51a)

2753, pa:r
.sU1erman[~

birlllrte
II A.n-

10 DII tr 11 P.trOI'! ..

BI!;ra.z - ,s1ll - ,suB.l - Mah
1, SQndunnl3. - Elk

mtvcut. numU!1'l . ine golSre dlOl!, a.dl!ll v.l1Iah hl!!Jkll &1m IIII! lkhr. E
edllO!rI bed!!lI 1.'150 lira

adct

klln.tum

.. V~

!21l2

Emtni!lnii,

165,-

DUkk·

nJn

1/&

15

1.0

OIRl!I ~~,III'yOI'l.d.t14

Dll'Nlttl
Snlda.n ~;

BI:rUf AC,l\NlN H,t\LI.1
• S.. dct :li Rub - A:!r'l

!IhlloJ!l re ~

1200 I.del

knntilrm

' ve 2'SOO .o.ckl ,,'jd.<LI~ hnl'kll .. mart

rnccVC\lt nllil'lI.1l'le@'ll Jl:1I1I

ye IITIElh. Dtl-k:meclle:r :!Iokak ~lIkl, :l/l!Il1 2'1, I.~J :11, plllt.u. D'l, Bli:I LL

hll!ll!iil!:sl

kOlflL5yom~. m.lirac.n t. etmcJ.l!fi l4ztmw. 811 '1.~r:l lilt ~lIrtr:l:unI!LQr E i'llI rpa.,..da. KRJ."aUil nla.l.Z"me d iLlrli!ol3indllDgerW llbilir.

t.f'3l'1l0m

~[tlnllll:fi

l1415J

J"II :mali:

\flu

- all ~ Km
A.tJta l'
LII!

OR - KI!I fi T\1y - MakbuJ laatl&n- Anna 7 - Un - O~ ... I! - N.&2. • AJ! ~ 9 - Atkl

(;'I1nill Hat HI da. Anlw£IldJl, A.IIk~.fII foil>brikHlal" :liB'!.:.!n :iIl:rn.a kcm 1.!I)·onum'n flf!Al'llklBL ~lIl1Jl illm&u'llJlr. 11k kmlna:b d:31,251> 11!l'Ei.w. 1"h:1HU~rm III glln \Ie ;M'B!B.UI!ko:m.lsyand .. bulunmll.lan 'i~i21

an,

paI'tlel

-1i, Twt;ak6l1l
C d.

i'l29~ EmindnLl,

2'1~,-

All~fl1'I dtllLl.!:ll-::lS
Dlill

I::JGl M2

11'I1I'h, U.z;UI'I"B.rl,Il

&O!/Ul!
~51 2'363 'l6:li,-

FaUtJ, F!l'nc-r, Ta1<t1:a mlnut't' rnllh. !!sld Tah til. nuhlll"<! ~ad,. .yen!. HIZII' e~\"lI~ Kbprll o~ 't.'!D, 1 i':l mWcI'!n'e!!' EmL"llnD.
I!jl

101.-

Ar.!.l.

:21,40

"C~

'Id le3" ye.nl 2·Ul lllj 240 pii.f" J:I-4. adll

h

)0 -

:it! - Rc.i;ne

11 -

Dniz La,azlm 8atlnaima KumisyDn:U III ni arll a
DIlr'btm

27'9. ~1Ii1:1

:l.'i

11'1 Nil: 1 - Snub. - A .. :: - 11Iu - 1kUnru J - Nqh • YllDlik ... ZlI'h !5 UI!III'l.T1!1Ilk: • E, 6·- Ray - An • Ar!a i - Mil.'U - Oral'l 8 - Adll - Bay ~ E'I 'Ii _ HiII'm&1I. lO< - £,t - ELmllClk n _ Allin.

3295 EimlnBnU, Mllhmut~ 382:5,OdUII1 1011: p&fll. !W__y!llt CorJ!,pc~ hll~!.t'!IJ haJJ. It IoC t.. e!IIkl 26,
ycnt 2::l37 I'll, ~j ;HI piilta Al'BlllI!mH U'l'O.HfIJI;tnm hlllaem~ 1/2 Ii'!' • .ad llity.atlu.
~i:l1'1:l:

fahmUlp-

78.-

HW-Il!"l Ma

13

:U:

15.60

b!!l.ll flit kll.t yenl U, p:II.fl& 28, ad Sofey "!99, pari!:'1 .'I() 23M1 Ilmlrl!in~. ;K.umkepI

01'l1fI1'II'k
.AmpUl

:l.l8. l'1t.C'1el 41

·UU.- J!hin. l/I
\5e::ii

hi:s-

21,50.10.1.':

ISfIOtt
!L 101 ~
JII~t:l'e ow VII

K(}m Lda:!.I:Ir Nm.k i]

... EIlR TiIJ'ATR(I~U E
Kom~1 BU KJ.aml AqAltf ODALU

1200 Yilk rll!ll.

mlkhn
Vo:

4. MIr't 11111 sail SUnIl 1 tekliLcrin ~ill g11n.

maluml!fjl~ Ilto!'r ll" kale.ml b yrl t 15 den mbll.!"Etl'l. llUW'hldll Bhl'llJCllktlf.
y :inti

6yt'I

mThll, Ak1lli1'Cli., 1:5g~ eakJ 1. yl!!llo.l Ii PB.tt.u, 10, iloda 1r(I.2,
pa1'l5cl E! pqll Ak.s 'ray mek-

'Bn&LlUer mliL,. C!I!Ik I U:IlIl!iD, ye:nIBahU: 1'10kllk Ci.Sld. lillnl 1, p.iIifUio U"
11.c1i1. ]71,.

pill'Panmll.h. ~!I,- Arsa

:.~lII 33,~ SiUl~~U ~
nln 3/t8, hllli c.sl

Ilantle

komll!l~·!)J1i.1. mOIrIK"I!.aU..,l'I,

c15S!!:

~,H3 F Uh,
mh.

),furllt

e,so

lH51

SaJlt: 20'.30 .If ...
Kf8ALIK

*
115,001] n'lefre 1.000h me.t,e

BlI!yo!Lu c,'Ik! galt! !tTen11nonU
Kill; Uk

:!i.80'

Tahm
LLrBj

m berlelL
Kf.

Ilk iLernllllatl Lin. Kr.
1681 11<13 .:li
'il'j

Alia 8 IJII'8U
lfOOl Tlftl 4()Q lI50 Kr,

tep SGK " I!lk,l .a YfI!nl :l!l, tILj 2, pllltIL 182, [;lrl a, 10ft., pal1ld 3 2;l4!l. FI.Uh. F!ner .ffarB.~1jj1 lilollrrlet t~. ~ld Fa
!'I.e!",

:B1II.)'ll'• \'ik. esld

u.at
II
oil

It l!ill,q 11I!ro kUm&!}1 C If.'
"" ~

n'150,Oi) 7~O.Oi)

nsc.-

·t:!, y 1 36. r tA 54, adll 005\ pM:!!':l J::l Tlilkarr:!iL (i,(J,!"el!i 'ii'e Wtillttl AlI,II.P !l.niLye- 120 l1Ln .11:1 hIML!,1 lIl::!


VllLlh
5.iIi!l.t.

gsyrlll'1 enlrutler opdlrllr.

PII~

lIull

.l11!! I! V veri-

276,-

.Il4;lk n.rtllrmu It.ha:1a 20.S,g.(1
~'I!'I'I

u!;ull!~

!la.Wai;! IC.trr. giloil MIlZBYi!r:!1! SIrll!lrnda

1.000 mrttre
2&,000

7:!:lO, 00'
3&250.00

M3
::!iI'lS

'li5J
'115

Y'l"rtI

'Ptrtfln'bt!

AIM'lllfJlel

Pi!.ljl1I cl.1i 1 - Yuli;&I"I[la cina "'j! mlk'dlfl Ile t.al1mlJl dilen. boo!!11 Vii!' Llil temlndja:r1 yaztl1 U~ klllemde clI!m'an 23.(10(1l'I'lP.trl) frat l,ba;lIl1k kum 11m 3. M.ri.l't IoU C;&f'4SJllba ~T1U I'Iaa;1!; H.30 d pLlZlIrlIkla ekllJjtmHI YUPllallaJdJ1". 2 - ;!'J1Lf't.n1l:l'l'1 !Onl I"dTIDII!K '"'c, alm~'k LIiU)'e:mI~ln herr gUn ye PllSllJ"il~& !lUI' _II defo!klerln Qt, bl;1I'1 glliI VII! II.B.&tt Y'lJ Itti.rdn hi!.alarmdll. gmt rU~fl Llk 1I!:mil'1:a.t.D1l1.l[;bu£\'I!:"II. mektllf,ll.rl'l'lle larlll bLrllkk koml8Yill1o\1, mLillicuntloJ.n, k ,nUnun l~tcdjCI d 23M!

<",Id f)7.8'!i.

IW'II

!loll. Ylln I 93·115"91 rt.a. 286, !I.d<J 1032 P r!!IIII St Emln6n,lJI,
m

r3

1Jfllc:1 milk I14der JII~'IIII! tI .Il'1!!'O: lL~ t.ak.d1Jrii'l", [&lIp] ~rtn u:m In II t::lurnl :r;'nzdeyl.ml nllil'b~~'ndl! I!rtt:rrmI\Llln "c mi.ihl.!l' 1aJ1LBI'lllll'lLIlnn rnU,hiirlil'l"Lni lI(>lenU:n l1tBdik ('ttJrmdorl 1 ImdL .... btcf)'kltl<!!'JI'I pey ;:I.JU;;ML,1'I1Itw tU.kI!N.!i1 v~ nil N!l'a r(Jto~reflB bLrhkll!: !)lldlIn~n giln ...c 3&Ilitlc 15,60 hlbllml:E eml ill: :s~1"I"I!j'nlll

Dayahatull

'7&- Od'

1f~1"

h. KJz!.I!Ir lBlU~ h n all lIat , "Id, ye:nl l~ pllli 6. Ilda ~31, "'..,.-

"'fSlka-

SahLbi we Ni!IIrly

t

UdlkLi: AlD'fET

DUN

r.

illS

~1lI.1l.

Ba::rlldlSl Yt:r; \UlT.'u.'i

MATBAASl

A ... ,et "

aa~mutUd'lFirl~

Emil'll

Y A L MAN

, A if A :l'> E \' l - C~!I.luAl'IJ! Iron. FiI!Jlu1 S. :!ill T ~l (' f [III: 2,USG Tl!d!'f'Dol VATAN 1'11.

4 l\tJ ART

IALI

194 1
SIVASI SAlAH
GAZE1ESI'

Lifa Degil, Hadise~ere
Bak'lyoruz
Bir teil;.J!,lpi,h: harbiada

I .' [Harp ve -rkiye
I

A
Yunan

tar

Hududuna
Dayandrlar .•

bar 1'1.1<11 degildir,
tifAstlr.

rehsneak ih-

, Bu Ig ar Vaziyeti
831'bl Blze air
dUll,

'alia

Sag Cenah

16 I!3J
'!.'''rin
ladl-' mi-tu',

ifg.:al mi· llnd.a 'bir mernlekettir, Mill· kiisiik miHl!llct 'tin haarrulg;!.rL!!t,m bllgii[l I"l1ilhkilm gomlI! KiTlii glY'

Yak'la~hrml,tlr
harp sehes almasl! ~allibi, hi ... z.e bir adlm dah~ yalkla~i"
'''Bulgaris,tanl"
It'lrml§'lr.

Sol Cenah
ki!

Menlik'e~

i·tlklili ba.ba::!Ilna bilC' 015 R'~mcm I. !:In '!!,ok ''i'aJ..,biI"i.Jmd,; iimidilC' .kuma .... dB.LmI~ 'IInlClli!~ft!!lJll bk bu~u' yddDc1J.erl mllncllin ~I!I bltJ k:I. fi~~ll'nl·fdlr'dl.r \" Vlt.- 'qllrlDI yoi~'H1u AI.man l!llLiUfI,e tIp Rmnl'jj pmtro] ul'el' l.an:nm mlilIlmll'irlndcD imdJi Inl:111rler t~nI1mdan bombardiman edllml!k h!h.lllll!" i."e lruU'uzdull' bailernl~tlro BU!i:iiU hiikw:m:t,i li'llup talihill'lln )TIak1:i5 gHme:lli ih.riml! li.n:i d ufij nerek bl.llhe hm:mct~el"l, ALm'lHlli.ll:'da.n

Mustafap,al,ada!
'" nkal'fI."lI.I'lI 1Ii.lllNJl AtJinaya. I'M' f tl 11:1!}'yii~ l.~'1J1'11111 fi.r,uliJ' ~'ll'rn'fmi'!a'rl ~.1I."m] ...d.l.h~n bUUln dikll.al ~IJ 11Iz. liIIIIJ:'h:lY<l NlilLm E!D N

Romanya

lr-milla l illd limdan, ;:L H0,..ter.:eoJ:gmdt:[I,

B.hi.~Ic:!e 3a),,k"rn~ hil.ku-

dOE mevkie gr.lrnilJ! bIlIU!1U.YOl'lar. §a~lnl fa~iD' eitmelrfedir.u Bu m.c¥ki.ll:'r Ziaia-grad, Menlik~ - lbCi,-o Cazetai - _ Trigau:l. ve Mu~tafilp.!lIi!d.Jr • . 1 Dj~ bir h.llb~1I!I pli'e de. r,i• B ugi,iJ:li.i n O~ ,piYl!.!oiI:Dl'Lda M jih~ lili.eye vannq alaI'! !pi,.de milt· VC:I"Ln,' ~]ih."c:~ d evletl1!!~in i;1 ruelie>l'i bil;iiin .. lelilll;l!le Ti:irk gal ve l'liifnz-u II.I1uJiI. d.ii'l.f!l!I1E;rin blJdudu u~in!: XYkolunverdi lori. ~zli!rin luymeti i!llhrmutiard • dir, ALmanla.r""lfi Vc halya.nl.mn .BiiJ.kan111.1'1. l1<abi kimm gwrd.lli Y'llnan, hududundil. iRal cdil!:n gittigi l'iIiIl, yul:J..~ a.h:itletin kl(· lIIeydalldadJr. loUhv!I!:l'. lngtlle.reYi! Ime:vkUer '~inde eo ehemmiy~lI.iPI nL nle dol'IJduT. SOz d.en,ilen bal)ka. ~rlcrdl!l vurmak h;t.Jyor_ BuIi, M!:i'ilik·d.il'. r;ull.!.;ii bu mevki i. e.ndilcJwi ylllm i-$:in ,lpud. • nun Io;m ma8'JJm mllieUel"1 '~i! lR.upl!!!l boia~l"Ida. k' ind'r. MoLonr. dan ba.gln;'"1Jl bqJ.:ah!iJl1UI ernni- ma'kt;aIl ~ld!'lml~'Or: Iii tumenl~r Liin BlllllilrLat ne n )c'ot 'I1'omt4 lti.ere kll1ia.ntnl}'~l'Ji3.ulg:a.r B.'II1\'c[(ill FilM, SobrlU1> • Atjnn. :3 c •. A,) - lngUhrl!i 1'I'4l- Y\liDilllilllilina g~md: it;in ~t1 al: ]a.r. Bunlll. i,:,Q'F'rUy\li ir~erbn L~I! dB. ooyledi~1 bir m,llakLu. B1l11prjllt.!i.rjdy" N1I.%In Eden, b Ir k~,. c-Iln A- fel1lE!. clan !o'@) bUl'"a9ldu_ li~t::1 Sot. YlU1yabilc:c.C'"," ~ ...VIlk:'k.lIt bir ;ri!l. nm k..,1'tI~u. dt:',>,lcUl!rl!! h~ g~mmil!k I.In"'dil ~""ll.cnk[Jr_ ].Ia'd·n IC'lien Alml(l[l II.ILiI!i!ln der, ,.ta ;;Ozile: b",klyorlg,,:r. I.rpJ!'Rm~iIo I)]'dutunu 5o)o'lernltUr· Edlin. dLlt, I{I"fiI J01'1 lil.:ru.frnd'1LrL h l blllra.ya. tc:,,·=dih I!tmi,llt'ri:lil'. Bioi I:ih~lle bizim ,j.;lll 1~.J deo;BulgllJ'utamn bu erneldu oh'l~~ kabul &111e1llct"'n !'IQnUo ~"[:kl1 Ko- Blirluliia 5-r:raner bu mevaimdc "il, hidlll~lC:Ie b.il.kma"k u.rurcti dotru oillolHr. rl:n,It! ~tU~ftHI,lUr. y"lliilr !jok fll!nll glch.i.i'wlclan Y<! v~ du. Alm.anlann baubti keu"f~k.,t bu vaziyetie, BulLOlildTll, l (A.A.) _ Reutll:'t t<()rlZ1 U1.r&l'mdE1.n gugiln EiIl!rt~. uiYI!D. .K.llIlltlJ' '!;~f dcn. 011I hdl !iOz.lerlle iieiil. aneak ik.i un· • II t It I h ' di,.lomatik muh biri r fin;) b]r it ~zlyafet! vl!rUec'ktir. line geldiiiindert. Almil.n~nn '(u' m·l. lbhdide u.tril)'~ilir; Kendi gam;~anopralt ill'llnl'n arp .II]IIII'! Inln ,Aksam tngmUi! !!1~IIIg;nClI! ~e bir z.l. n nUt!;Hu i!ltil: dil.n c"" c1 VUllil.menf .... Ieri Te lla~tla.rlrH~1I. bula- sahnesi haricinde bu'~unmaYUlyor: niat rlda inhuh hal.l dm~k uzeB. E.d~f1'nJ1l Ofta .$llrkia 111m 'l!a. YWl!t "IITdlf • •" ._ re kOl'"lmlml)Oa le,:,dJ,bii~ c:tInc:si hilH.cklrrimu. v~meL.. Sill mlsil mi:im}ijn QI!.!r? ml!ln1nd~ 1:i!Jlunma~l kendi!!inli! !Ion b ~1I!i. '1l:l11Ihe hU'. A' ynl . Z.II m ,..,,!WIII AIh I-I 'I b'l' ... ..J' • 1mFuL hdu~ru;lj1U1 Alman flC' d" I ngl IZ or- ,. 10 I "'1 ) ....... Ste- .h;idL.elC'niel'l d0811n biiturl mellc- Atirunlla Miiz:ak~~Lcr Dnam, "'""',,_,tlm.i Im1!l.IJUJi!I hlldut yoknn, '3'lm I, 1!I;~nIJIU" Bukreo;,]: (A.A_ ' Edl)'Q.l' I nUlny • Yi4c!.I!D."".f1o i.ile~ind~ !i~ •. , I' L,:ll leluj y~rindt IltI!tkik fIr .. , UT'l1 ve:I"AUn.d. . , (.\.A,] • Edl;ln, n:1mll tu:yikin" devarn edec.ek.tb. YuBiitilJl i oil hrdt:. ~ nITII.d ~ln gar ~imendifBr erini, Itcpri.l- flilli: Romol'llyadll, dun 8k, _ ... I t>d ~b ~ 1::1 .~ ·m-c:.... L.!1.m. Zl J{ zJYlltLlllll~ftii (11i:1\l"k It h.:.lJJi: kl:-1i· gQllliI\''Y'" llil2:ik. bi'r .,.... i:l'dte z VI!: , na~iI YI!IS~ti!lllJrjnl VB' ~o!I,rnd~l'iberi 5~a~ 20.l0 d~n 110;,111;1... MIJ,m diliWdimel~di!lJI'1~ lngJILz VI.! \"lIl1lnn rn111l m~' ti!C:errlH elmi" biT halde bu~ull1' : TI"Y'I m:-'~::~ lerini UYltUD bir bNle:l olu]I< glmadliJfIRomanya petrol htlVZi!lSlnl'sabah !Ull!llt 6]01 a kadar l'ihk filollDlun t;am,'wutieye mu- 111)"[ s1,l,)'Hr~.r·k lIuyW! blr ~~%&bnl"ll,U.l1ma.itliidLr. Bu: la.Q-ikin hedefi VucI...d.lf. bombardlmiln etmek i-;il"l II ., -do, '!II •. b \l'QiI'IIIt!, TwkiYIl! l!iukihn~ti R.n· 10:1n:rli nll'!1trr. I!'Dst V}'~Y' dOl. il~l\i paktl!l j]tmiJ.k o h'elllJ-dl~ln~ gt}l"l!oEdl!nln 1"lIn.n e>tllrl!rol! S!:1" ., k 1_ "~_~_ Mukavc:mdil: gelinc.e bugune II I I~I . ,arm S(l'n .. I.!Iru m,IBS1ne 1Il§ Iftndan her tiir1ii ihlm...le Iu!irJl h •• i:lntg~ rnmez. u, ...... ,. l 0 I Ii \' ,.n da .. ".3. ik dar Alma:nlarm tuttugu yo~. yo ai!l m!thr• lanml'if1r. :mltklA:rn imkita'f dlirmek ili;in !l.h- rh:<lIlle dUn I"Ik~am b&fladlg"l J::~l't~- d-·L LY~ b· ILIII It)'o meler goee l'll.rlllmd n .!IOn kad d. -"...1 ._ Lt' h~r marnlekl1:lifi ilIti.kW on.mini tHa.rbln.. Balkanl rI, '1I.Y1lmIl!1T, I.l!:hte Rey V,er,m1er Bir mID Iiki tcdbirdir. Turin),!!:, Lilhillwn eKH!! e.....c .. u. !!Ie'- III t1Jl'1I~VI:' bl.lgUri igll:dc[] .,n· ,_ - L .• - ""len ;"e keIDir· bUI Balka.n 'B dev1~tltrl 1I;ln 'ellL]({!t· JUr!'1.JI F--" :"",i.. 1111 l!l!:blikl!l diM. y III.[] bE• hi .1S~YIi, J (A A) - St anI ~ [1 I It rJ 1:,5.11.eo'>g1ll1D..l .... ... l'I"IilYDn g!lIn ouaA._..._..." Ingtib. Imp1lI"B bih1lriyor: d tel'll Jonra ori!lyi!l zill.llln<l!tm(.~ ir. I }1"~'I", I!lk.lln mDlellel'b\1 .u..- r Btlk .1 1-''''') _ AntlH1.I!'llm d'ahtUl MI"I'II'IItam.mill!: h:lJkle dll.IT., fil lrkr t 0.11 laml,tu-. lorluk er k~ru harDly!! 1"1'181 G~nl!l'mJ -' K ] nn bat lm'akmliJ:Dlltlu"· Uz.un ,hllki1mpthloln re,.. !'Itn~loJ!rl •• .M d~Ill' n~ It. dl.l' rc~l br-\I'B'l t yll. 1l~kLl.l.m.ktJr. R omanyao"" I.!PO II IIukJ;andll,)'B- m_"I111·Ir. - ,. ...I D' M uha harpli!l"llil ge;;ireTI BalkB.:l'l i:lcv'dlai. . !l br John ID1lI. gtirUpn!l!ludl! hllZlr bu1 a'ntilm~S8. d1l Sol)E1.d:lJd In,gtJl2; ~ ';1 J!lIl'L1KLIlIliUIII Ve emU' 1I11..np!thl .. I'Ilo 1l1ri.nd ,gUnli r~y. c.. A~mllJll iI'Ii i kaT~l:m'idll. YUIlI1D IIotTlmu,tur ~-II!._rln au'" O.l'tak:llwllildalll ~ri.fIl-dC bumJB.JI u.z.1lk killmll.k l;;111 l:i1l4trlllr. ~tgl ",,,hf!Utri ll'lgilt.tle Uc .13 H' ... <> dllmn []"oth:o ~ilur: ll,~'EI""OiYI Iilti l'IilltllTllrllril!lnkl!!tillc ~dincl:', bUl'lun lan IH'l1..lillldl!.kl dlplom.lltik m, I1!:d~rdt Arka k~P~EII-n H;eri da,l- ~ II Alm,lnY11 ,do'§lrud~n Ie-'llt~ 1.:!UI.r; kl~ll de 1I10!jJ'lJllI 1"ItI)1 Hlf- pi.iruZ:lU2: Vt! lam I.'l!k-llrll ~ld\lil,l. mu"i!llrdu-, !~hJ:li.rrJ.l.tand.t. suet!!:. I d - ..- - -'It ereye f_aarru" mi.-til'. I'l.I.II ,ill"lem~1r; kr..fidir. MU T ~~JL.m1l:J del lell NllrL aliQak. B!IIlga.rla:.nn ~CI'P' cgruYiIlI n91 Be'gr,~t, l (A.A.) - Ste-

rnerlere kafll! tec.avUz mabat.hm br~lC'rned'-illdera b.aru.ederek bir b~.kb-lfakmJYa. ~'~lyor. Digc: i.a'l"ilfta.n Almanl .. r dB. Bullui tum i.~Ii.nJi:. Ingilizlerin B.,J lu.nl .. td.a.ki. ti!:'C.illlo'iizIIl!J m i Oil' hYe<.r:k hi!" t~d",J\ii tedbir !iii,.e .-Ilermiye ~I'a~ry ollar. .

1§,lkla'r Petrollan Tebdit Alnnda ,Sond'uriiliiyo:r
Art.h lngiliz
bflmbard,mll.nlarl

Romanyada

'1Iffa~klarll'ih!1

taahhm-,
0

J'....on.d"l"a, J (A.A.) MillIla.f:rerillollo Djan~ buidiri)o'o : ~imd.j Bulg"Tilllarlolrl mu.k dt3een:rti, IllduRundan ... bial!le AIm on 01'euwba doglilll iler] fill-

lain 1urk fl'ltlleti. kom§u Imilletlerde olup bitenlere kar~1 uyanlk ve Milli ~efinin eiraflnda sa'giam bir ka5

~erine

a,d I k

du.l!lrJRII'I

it;in Yol

A~llml"tlr!

.Saal Seh.izd,f!R It/bareR ~'l'hlrler Ziti., i' Baranl,ll Ir;indedtr

I'e gibi hidiselerin

inki-

Eden, Yunan Kr'all tIe

rekellerinde tlll:a~!!old:arl il!ltl"a.mct i:i:%!:rtndil: toplanmi!kl dlf, LOl1dr ",a g~lt:n Vol! a !IoUi:I g;l.nil leru..de buy uk. b. hkliUla r;;1· k .n h bulne ,or , bazi mufrc:zeler Yun
1'1

hl.ldudLlrtda

lain

'ogaza
aynl

"N-"h "'" Y unan J 1arlal
Zafere Kadar Harbedecegiz! " Diyorlar

D

· IdOl

Turk Donanmasi

Canakkalede

r="'------------

r

~::in!:r:=:i/

Bu1garisf nl

Mlinaseb

fni

-T

e

I

I

0

D YD.os,~a ad
hlglUzler

r

uk' ala.mn y~ diye. kull~. ZaJ c;e'~r,et edemiyor. r~t,e y. f. Iniljilterenin za..,rf nolC D1!I.rllk uzun ~da,dtll:h z::;en:ll- L "-'-..I' k" h b' b ' , malrq", • I. at• talaMli1l1 arlUOf• In nllllZlr Ilk a.f!IlIlll", mu. IIvemll!u" Dunun ui '. ar I ,: il.dun clun ogev ~tm~ler. nihal"et ka ,"fler€!! l1i1l1kletmek 15'1'1" (RouI10 G e Lnde.lll) is:eri lIokwmlJ,lardlr.

I

-ell ] Ku' I. rind .. iki yol vl.rd:u: 9lr (ncj ..~ B ulgu ill tan wI,1I d\lwnn.l. !i'~ 1t.iy de Yy;n.Miltam 1Il1aJ!11l' da au1h ),011.1 ile tB.'I'UlUHII b1,J11<I~ IIIua.I.: Bill kafilllrd II fill bi.( mli lareke ku rmak ..• ~kirl.l:i.i de bUiI'1!I.1aul. bir b1!lllfP ccphe.ai kurm&)"1 1"'-. ....4rll"- ,U \"~fll hLJ 0_' ... nu:LLe. s. ~hh Lcc... •
\0

Bundlll'i

lonra De

y~kl.

... .. r

Dkuyuculanmlzdan Bir Rica
~§ Be'raberligi

A.m erik'alzlar Altlna A'manya Bize Bog,uldular' Saldlrmak
Mevcrut:
1

R"lIdIIU

fani: Bir 'jok ngili,z tebaat51
Us

1 It crktuHlu:lan bllZll n ~r1TIl1l~t'.1" Al Y
o[

1

folonyah

va <;ekoslovak-

glunek dlr_

lJ.z;,f"C Sorya

tcrk
ti-.. ullU'l

y',ah SiYI$1 mmteciler YllI.IgO$5
leJivyadlan aylflldd~r.

Yu.nfI.D cl dl! So{yadJlln

m:1

erk

nll\dan

istemiyormu,J
!Be'l'lil"l. 1 (A,A,.), Bir 1-111!mllt-

u

22 Milyar

a:)..,1n1.l I rd,r.

200 M~llyon Dolar!
N!.'vyi1I'k, a: (A.A.} - T~: ilaliocLoted PrCM''II gilr.:!, :K!n gUnlerd!l \'e N«.wylJl'ktan Knokl kol~aln e~lz b'ut:uk mllyav dolarll1!; .. Ihn kl- Ilml~Ur. Burndl!L mcti'irIU blr rlrkll. ~ rillt, mSlluenlerlndlll Ykilln"'1'Ia1tm ollUl 01') d(lTl mllyill' doll1..1" klY mt'ylml ,Itml mlJh~fll%Jl I!tmI!1dl!dll". I\.m~rlkd ~ 11cn ylrml lid ml1!/,lll' lid d.'Clllu· luyrn1:lIndl! 111Jl;:1 b

GIONIUN

5 ES I
hi> hll,u.,lyetl
DUZlIIJ

Gayrim,elru Rekabete Kar:;u Kendj~erinden

lui mullabir

u~leJe

~tl6m!:Ic.--.

.ihtimlllli gOz;Ol!}iinde rut.!!rllk. hndli k,end]ml.i.l C}'1Cc hnl'l'lnltk. bundo.n 1-01'1[& dill iyi ihUml.!.1l1l!; kendiimi;zi
ayah)' II.r 1I.k bUiBll"1I bill: bEl&i retimi.

Bi4: ~oku,nb~ri

.Fua

lmat • . i tefl. AhnMI!Y;QUJ"I, TWViycye kUJI leQvUz ni)T't:Ieri Ce;enludiPl: .Dai Rdrlp bir £ueteni:n illlyrUn - Qhru!!dlim,J loylm'li, I! A.1m D ~ £illy!" 7. d.Qe Ii ,..HI ,azar k fdl liekUdine aid olan mu,.... .ui. TUrk m"n e 'II lerinim iyiligini &au Hmt enldU [leila-II' •• , I -. -:"~." .. :~,. 1IiI\lrlllln'll.lkt_ Nl!tl£edtl ,dil::!fIlj,tir _ .... rr.kJ;lM'f ll!nn, I:IQI'I nUll v 'V,aUHl l'or'!illWIinDlO p~ bur .. ·m J~ umUeri biz" bildlinnrb:rini a:: .leli oldlJ.JldarUl,l .111 "",,_II • !.~ ~ b' IZ!IllIc:n ~ (Vati.&1lI) .AI •. L"' II... <l!TI~kivHLin Bitl'iyini lurip ct. _ 1 '. 'Ul.m, iii I' '!lUa. 'ber I'·" ~E1l-"l'h r gktlyu~u 1I1\'1!fQ[ ulemelill_~en I. I to1irlt:mc:mll'lflin:i OkUYltll:ul"'rIL~ m evey etmemeit L~~ flu1-zeteil!:n bmmp .1l'¥Y,tuk].Dnn~ I"" - d --I . ul,j] ." erl.l:.

".Utl

"-'lJIIdllll

Djlleyoruz

P"","raJuf

b.i1diri,.ol': n~z.udinrn

Bii'yiik Siikiinumuzun
Seb,ep eri
¥azan:
aBIAT, 1__
lE.kl mlilh:fiklrnb: II~ ~lhHlmih"'l1

\ 1IIr.I'F,

Dblru

,fl-

tt1r 1';l'iJ'II.'r. hit IkJ IllII 'j:,lyr-b!u lU.e.rin Il n.I rn ~ du.r II [I., J.I Ilii::aPlls.rd ol1lll1l1 11(:1tI I m1lhakl:Dk Id. AJman. a d. I'll 1m d= l W

y..,r,

I

rU,u.. df.tJJ,
C\.~,J'M

MmDlll,l

,

m

r-

0."

LI'I[ ......

u.,

h>lrll11Jc blr ~II rde dl'(".k1 lIllulknk II r..1l Il'lltl
II

z.i a..t4~L1I.c.a1t.: d~i~liz.. millkii M,YI' rrlnMI! tahli~ dt!i:i.m~ HIIIr-...n fill mil tal'ii:l11! st yo emniyet ;s.a 1. • ,.,1 fi.k i. 111'1 lcap etti.rd iii &id iftil' F .. k1!l.t btu' tCCAvUz hll'l'bi:nde rehber. hw .bir ~am"J1 a.luI drill• die •• pul<: ihUrallln. BUliil'l i., tUfadadlr: Aim nllll tllTlilllde Lea....uz urbine ai:r~mck IIT~""",,,d .. l;l1.1llllnuy;r1,8.r ml~ QyIe i e cenu:pt.ll ik.ioor.i biT cel'he
kurm!llUan 'I'rd, itlC'rine for mu)
jl!ll!;

niden u.'fllanchiuJa d.aiJ oIru,l .. w-nnnuilliD ,likiydl yap)"

'.Dnqt~. IOn Bu I[lui~irt

zamlinllJlille.

!!,e~

-=~~=-~-========~~==~~=====-======================~~============~

hudut

k~um'llldi1l.r.
bU,yllll:

1811'~i'1
~,U~lJtr.
Q

.Ii.u,tll11U, L'llllndr kW'1 L'YIlnLl.I1Un l(,~I1iJ.15'>he". I>~ f1lll]lIMJl"C~~1 blr Ii; III ,n-=-tIIUk. r;tl.n.klli 0 I'lnm i!m"l1'Idll 1'>t:k1lyrn lilll'l 0 I kr..nU:htrlir.
fi1ru'rl1lo ~

~~ t'IJi~'nr kI. bll.lm

ba,lid •.
Takip
z~ll!!

(. roB ~IJ

1f1l'l~1

rdi]en anul fU:
Iupla. I"
qvuJIIYCU.

Gllzeteci lI.p~lI'Im 11M ('VlltillA)' III -

buainp

bLi:l1u'_

falTlPnll

lc:da.fUi d.Vla1!l· geliygr mu.~ sdmi-

Ba'kanl.ud ki h'Gaule mi:iYeuii" b.riin b\edidilldeTIrl bll .UillUl::re v!!rel:~ii ee· i'i oI"ud.eYi ,p:mcn '11\'15 lit - ~ .' hl hl!T" V&kil i .w.:un Vc l~fl'Jki· 'l )pre mil ¥i mlll.illllim'lc:de bulu.n.n, nirn izl ve dB' mill 'Fh.k.lc diu • Mt.r.!II'f VI: diIirWt bir "!:!IIIID olm.· rak. lakip r.: mek1f'yil. l'i'dlU'.
V<Eo

$Im Id!!

Inl'

klybolm.1iI,t!.l.1'. Erteli Nib h", k.~ d r bll.1ma.k i:mki.ltl YDk. Er'le!II nLaJi ,d II I'"m~ ba,Q lI'azJl!lhi lJ&' b
AV1IJJur.

Ijinee)l'e ka.dar

vllnp Ju,r,eifdfl r&~ ~u'\l'Hzi '!Iui .. £)!,.

'h' 1i1~ OkuyuC"m

hu-dud ~lirllknyf) !lUrldd . '" 10111 '"'~ pDIlH:Do kndll.r Utrml,Ur. .n Dn1lJ:m~;l!mlB II hAlU .. e.yI bh· lIu boJImd b.r.UIlI' !lD~:IIk1{]lJlh.hld hr ,ydl!n
~ iUj

Al.mAnJ.IIo bb: do batk-. JHmollllC .. 1 IU} f~1 r. nlhny~f bl:ll!lfI1 Ibl In ,-

"D

l!!UW'inllil ~"11l.l
M'&lD.IIli;

~H. CI mllh:11Iil.kLn

Ill1U!1'1 cU

I'll.

HIlI.lm~lIJr. SUl/Uk ,!1bJ. blQllk nJlltE:lI1c.rda do

':'Ali ~1ill':flrinID 111 \T(>#. \ r I'I>DIII hBJlmJd.1 1:1- '1'111:1 wJlI'~~h nll1l klJ, 11111!lIJ'illr~ lh'kiH1l(' I I h.!~ II M~lnl M~'h.rnl1~('jklo Ill.rllfil k ,., rhu,l!'ll~r. !!II mil tie rl:khl I

mU; ad.cl "j!! L"N'iIl tI klll'ilrU'Dl'I m" nlkl rl.Il'lIlIan.lirnladJJl'. Undu! lit I ari.l hi 1:;1.r l!~y~[J] bn'l - Q 111[ bill' mull~l:m &iikDndu.1l'. TUrk milliltli 'Illri1l1nInW~I'kr dt.rlllil kO!'ndLnI 1m klld t:" blr. If! I ,Iir.·' I .:I l,un'"1.'rtJl. )~' 11 kRifim mh iillUI!iI h:m lIM!!! all It Ih ..... hJI.li If! bl:r m L!fu. rolilllyll m ~.nt"[I. mlld1IINM1 ~!JmllJiI I'm iILEldD.'1' h.JI.ldlr W.,· lmi!!l11'~U ... l'I1l\.ilm fi!:J. IMi)'1iJ.Y: 01I'1!I cmnJ'jMI't1mlr.ln ',1 ,lI1Im"l. II r(!
lr,

_BugUn' ',D'u'ny'a ,",Yaz~'y,~ti
Ajl!!!ns ve Redyo Ga:zefe s~ne Gore Gunun En

--

-

--

-

* *

*' '* *

Muhim

H~diseleri

pl

1 gOlf) III.Imaklt J] ''''~mu. bt... H' fNllJll. .~liliC . , ·,lnJi"un'.1Jm kll

RuIl"lIrL.bmw.. I .lIm nl r \'Y.Ilil'll hurln" I'UI Imnl r 1II]]r. Inxlllz - Bulpr 1'1lplom I m '}.lI,.dJetl 1I k"pIJJU" ydJ:l a:r. .ngmz.l~rlD~ DUI~ ...lIon \dli t Ii'i lI)iB.dal. _",k"rl I'll:l!lcOu lIL!u~ I'\ilztan bi!klenl)·nr. Bnm n, .. da 1,1l,Jm- aodnilnrlllinli.,lIlr.
VD~1l

~ba.m'l dllJtlld"l'. Ontln tJlcJmJrlD, r,mb edIl,· h I r

do

'""rdlf"

Zd

Q

luyadnlllll rr.~llzh.!'rln bit' IInfm m"mle'Jr,rtl to.:rkellbl,tci'1lli. A,tlmufa ml.i='I!! r~.h:f de1o'&m J:dlpr.

AlmHnY ku.PlIIDUlD DiIlllo't tJUl.m kllopmu m r IlifO;lkll kil.llnlW'd.w

~illilbilDJW,;,1

klllll<J:O:!';InJ uAmlll.
11:!o'll

n11lm:J)J1IlTJr.

-. ~

.... ,,',~,'~::~,~,;, ~~~\~'~'~,~:?i;02tj\i~·~~~:~;~t>:,~~·;', ..
-

VATAN

,41 - J _ 941

Anlafan : Nuri
Ganim e t Bot Old'IIOU it;ill la EII,erllle Geee« talyan E~flas'n' Ilcuzs: Sat.1Jorlardl

-6

Ekmegin ..
Ali
1'1'
V!lll \" 8th,dlY Rdlll Lou1 [(II·chu·, dlln ~gl"fllm IIOllfU 01 "kmok ~e,nltll C6mLlI"U ro:l.1 Tu

I

'" al
Yn}l"11
f'

-:J

••

In

"eyanatl

fJiyasa H :zherleri:

Borsa
Istanbula Nakledi iyar
Dlln Eaha:m ... . 'J'ahvllAt. t boraIUIl kcml rL lMa.n Hllat ((or-oJ. )tumdn mtJlkul Iuym~Ucr mlldUrU HakIu K!I!ad_ Luhmd.ugu hllJde hlan-

AsfaH~anma,slna I· yem te db-mer Devamda n Geri D,onmiyecegiz .. 1 _. .' ~In
~ •

EsmerC;lkmamasIICadd:lerimizin
,ICIIIUI!-tnIA

o
ril"!.a:1!I

FATURA
'~d
~'i.i,e)l';n ~b.it diinkUl maka~etlnin
loyJe
diyol:' ~

Y:aJ!rID,
birll"e~
.

Aslteri
Kndi

pr~nl.mU1l[1

nllk· gllrll~"11 gluC!luILI!I'C .Iji!.l ll I~!n t!!lkilm.Un bl;lIlIr.t.m.ktll. ve B le, • rl! It' Ii, rn (I. 1,!1I1 D'I\;Lh t(lll:!' ~. \"I.!l'ml~LLr: bi)fh)'& !bIn II IU"II.mll.ktadlir. Bons.a. bj" \~'flLl yruolllJr hnkkrudn, bLL· III mlllrCill.n, ~1'IJ:!cll:!'or~M mlcdil. rlno=jl!ul'lundtr. Tunu! - Tm'bluoJ. ,una Ic.!u'"u "June-Ilnr ,,~m1Y U "(:Ial Tug.'f. ImluflmlLll A n'klU'lI4a hrl"'llll- ilinll hn rtnltlr L rnde .. Y1IJ:11L= \'~n:ll H;. Dt"mlr lekOTLJ:!kll nuJd] '011.61. !lUI bullll'lllUr Ty.nJJ0.6Li1. Hiirij~ti.iiU kim~!I:I,unu.dudunu gC'<l!!tl!!k IIk~El.m Nlllyt Q U.n kl:ndj,!(j[ ~ gollorliJ-c-n ilolr muhnririnr.,rIYl\l1 rJ.lk~;;Uc I..klll .:!HLm. IJIIN'U'lrrl If H Cl4dd~r yutIle p- • bulunnn Eahllm \''0 Tah .. illl M mda NuTi. Pili"" RC'i:ep Pa.p" k~ Bba,lna vurmL,dardl. Tumn e mlz-e ~'~nl ckmc]c Hpi \'C fly.ptl hnic:,'Olhu'd:n g ~lrllrc~lIm~J!l1 l~in II llJ:lih.l bh,nblilhl fiU]oedUccek IUD oi1u Ekre.mi hl,~r1~mJ:lkll!lhlildudlll'lu, !!o!lftT lII"milll', bjr Bedc. hll,nbwlUIJlIUU '11l \'1:'. III bu ~ctrp· lull ~~hrimlP:lo lullycltc blilllll14W.ldmr. du·. Bu I:..t ona il!ltcc'k. zRbillerin vi O;llIdlfln., rlut If,,,lmi ludi, L'l. ~nnd.ol. 'lIInhm ~lll!oml,Hr: h- .• u \ ~y bu [HUll "'c J"\''¢bUt~~<lItIO!!:!'yrU,cofer llltkll~t ),apll. Yailwd Bora,,"ln llItoo.bUlli n kll 'tllcca.rlar J.lr lr kl.u.lllrlml.l:l b1]dJrI!oC~AU, huduuan mk.i¥:r .ik~l::r 1j:«fI\e1eri. tUJI1dc Yl!hnz bir .<iy .. h gi:imlt!lt c- 'Ii" 'nn I nl k: ~ ''rnl illl y,,-p l- ur'IIIUll>m'lkl I vaz.g t'cr'lI; jll!Ifl'l"!>,o l:l~n 1,/11 pLy~ m.ahillUlnd.1:I ml!!lll mmlyct tIm kabil olduglilnu., faknt. burabll]undugu ...iTl giizcl el1dilunl l;:L- ~.ftz. Ellmekll!rln Inhl~:fIJr llirm kkllrlln vermek 1:1 • DiCmLr tdtl!rlektl VI!'!lftLlIn 'Y 'pLr bl!lu ferrlll II! mel. uYIlI1(J1 rrII!llJ1t1r. d&D Tra'bllu huc:hld.UrlB k!lda.rltl mamil..: tcrcNum ~lIm~ goiu, \'e bll:n yoerl"'l'CIe' IlM. l'1e}' ol .. ,u· nil 'k01 Y' elmiyor. Cadd. lcrlm1.zin illhrlbol Ylllnrl: h:.kel'l"'kle.n dl!' .. , uyilzd ~ faJllllnmMI1.fl umuml \'n.::lyd :roll hcp b.•lyan dolu bulun~eri 1'I'I~}"d.nndll, yallnay' k r n'l zllmllnda I).n:\o",' h.r;rt I(rli.ZlIIlmQa.n ItUri ~cbJ, dl!tJrml!nluln [L)o'1t3 '1111.dujl.lnlol VI! b,IiIIII.ann btr yabanCI \-'1:: tren~ bit Bedevi k.adnm kar.p· Imkllnlnr mllo'liL olduKo;;a CZC\'ul\'l • In!.!lIl Dl!1n kimyJ.lv! ~r!!~r lie dl! olu· cionuu;,c: demal polj!~ I!taber n:r' liIlrln.ol ~i"ml', hndileTl!I'lC Il.UI.n ted!! un t;:lkat· mll,rnLlnrmd ..n ll~I'L d!!Ceg-lz. ~'91". AUI Jlr ba.~ILr.rn J::>it.rl~'t!' :ligo I I tdllln r.kTll~k "jktJklll~. Plvnl Iifldal kun'ellnl t.~"blt
l

hal "'I: ViGiyet1ni. .nIalb cHi!'!] var dr h, 0 d... Tt bhnt~ h ri I!I~ck. IC1I'lJIIYQ!IIIDU VI! h - onlarl b.ddi,'~n "lIzifeyc bir n reklf!'tlc ' . l.nzim i~in 1IV'Il!!6hm; e\'l,,'d .• i \ u§mak Dak v e I:II:..·C' , polJiam t ilDind.~D .kurllil~lIk iJl'l idi. kinl Ib'l.lh.!nl.ll'N. ben J.:.~Ylm" Rahml VI!: Nurl BC'yler, H bi·

Itc:

ijz('rtnde tHmel"~f' Ilj'La konu"mll,\lJf

Yarm b1l1!!'d1~ y.,nl, kmek !::,nl· inl~' I!cl!k blr 1I;1lVIII undau I~"",

,-It

k.,ld,rl[lIuk II'IQZ~J!lk PIU"K!.: Y!l~~Ii' IU II k klndftlt I ne,riy!!l.m Y!U1I1, ~Idillt u nu ;)Illlmt Ik. VIIIL ",' !B-!'It'dly(!. I",j!!lj !Doktor Loul Kl..l'd r, till"
krn<il
Z '''"~'

yDz lll"li HiDI ufJlk .'C'll.k h IdedlC'.

)gol. m~rllfili.

)"I!P~

r.lln'lllnd" tl, cl!klll".

d!!

II

hUI ~ I!nn llf.alik ".II- yol ifirld k.b ..ltI kllUd"n IOnr II frcdlll:'n. PIIrI.nm ol'lradu 6 oC'~lI~ ogldllltu ~L· 1111.111. g!llim lIpUr. lIl'om l.J~r. oorlilln.1il. hllnnbul I- llli.tdllr,

II... Do'bwu.~Il.!lprlv .. I.ed.va. ih!lllll II!:lmmel'd i. Alnnm1~ln ;:.linden CQbllolQ)'\I kahul c:d£.JI BulllllLrl.ilmJ giiniin 1b1;;iru!e ikend.ilerrnc bil' fat;wra ta.lnll.im. .d.iileeegini du.Jiinmeferi ldmid'i Du fa,lurayl Buls:uUtan ~ idikLM .... hu ....iydiie ;ijd.iiy01'.~ e

BIJ1r...ut.na II.l!kdim cttiklcr.i If... tU.l'lI .• bil:lm m\l,htekirLerin 'fUll,. I ra~llldl," bile ~4! kat 'tw:bi.. ..

Gcihi!u),ol'

M

j

Almilnlannl

---erl'rl
iII~

Aim Dafr'gansl
giim.V.tu.a da di-

fa.

460 Kurula
Ayakkabl

10: t:I~ oku.muputnuzdur; EtKi ilmmde uliJ.!.kab
iJ~nm. «Bt!D bll'num.

Bclki, ~t!n

ye damr-..
IMumllije

moek.le oldul!:l",nm

aOlI'lcmi,tiT"
PQI~n

obi,.. .. yran

~unmu.,.tu,

Bul'lI.m lndl-

ge~ml!k1!!'I:Ur.

pen~n;!'Ic I'll bl!.iL.in~ koilo;i~r hioli\. 'Unul'lmiol.' Ekml:k flyatllili. gli!linf~" l.'.sl\i(li!1I d.i.ifmU, 'c: and.", urLJJ1rnIfll~ im· I'm~lllldilr. LUI fly(!t'llll ~"IIiIdI~" tE:' !lll cdJ!l.rdI. ij,lm kinlN liIuJllmDml'lltl. A~'ll\ JO un.Bhr ~oldo!:n dii~r btl' ",ile ge· d~ bu L~[n .. ynlm un. flyaUDnrun Fl. Ill.! iJe.,QDbI: ...jjIlU ""1'1_ Puish:1lo !l;erkcn. .belt: 0> ~IllUZlllkt6 VI!- fI Ylll mUr k.jJb~ komilYol'lu, I.ara!mdBli II i'i!n 1'lIlYl!tll!1r~nln laMllk. ctlUc\ert I. j'QtmUl1~r ve lUll r dll11111ndit t!JtbUc bir ldgr f gdmitli, Bu tc:lgTIl f l n Ytllfgunlllk~. gil:!:!!:! bir ~ I 1'1&1· -OM. d onu tckr'IlT poUe ~Io' AIR ~Hnd.l!:n ;!I'Crm b,o- ay:r III i.. c- ' t@!lbltl b~1nli bh' plU"ljlll m c:yl:dmlzlJ 01- edillffl Jet 11'. OIl-ii IIl!llllUuUn no.!' \'lIul: g. m lardil: nLD hall'r '!IJ. bil' OIt1ii.ir !!url!:Crt:!k: mu ..tut'. I!: va:ki.t gidecd;!!in kadar talil 0111 biiiI". !!tIll bu I~lt' larAr ~U11t. Ekm@jfln i - Mllklldum lloJ;C'Lu Uk'dJl ~()oo m -kl. (!rI IiICUZIl· = Bu.~n Bizl!:rle),c \·e Yiu1nki YlI!llculaT !!l!:l:in oIIyrallldu1'I PI:k. (!\'sIl1IDJrn IIdnal adedltll It G klu'\I'l'II.l~ Sl.lk pt'll~t kpl c;C!la gi.illlii dl!: ar .. dJlion ....apUTI'I bi- memMlln k.[1,lmIJll1a.rdl. lEIun" ~r~ mUdELlna veqrll!llnln 100 KW1.lJ!II. in· (I'ur • norm ..I Zl.mllnd~ metro!!' m'U"
Nliln
!'1I::rdE

fil" Li

ILoa bu klm)'&d uBLnlen BLztl.., Il~TI1d.ly[- klliW r tIl.i.b!k edl· 1[~..,bllml:J;l Ie n l.I!O n,Il\· ~ IlH!1l1 tlllm;]! \·~nhr. Btl IIIIl bir thm:-C(,;'I! k!ldar kl.lrtulmu,,! o· i1"l &lalcm dl! m .Ilyell, d:IYll£1lk1aI,j1 ].:III:lIf'uZ. Vi!! 1I1llJ:' hlllBUII bal,nmmd.n alnblyetS1lz11mre nlitHlYlIIl v~rltk.~n Iju .... yll. ~
~u !I' oe-plen !1'E:ftlll!!nl1'ldil bLnz 01 n u ur.lt. prilgrll.mlndo. her de t l'IIyllz.U ger dUnmlyec:cglmizi itoIlrlrlm.

gelmif

baurak.

mlid.d· Yo!!' demiJ In:

CUn Vau m!!llvLn I A.l'I.md Klc,dnn to~11.fJ.1LI1 Fl)'11L't lJ.luru • I'll~ rlYIJn.tll'lIle lI.yakka.ln 'lip!u I l~ D h.aL" bl!! kQm~yonu cl \'flm. I!tm.l r. Y~rll bll tetklkatmll mUesli lertndr.n blrl lBra!mdB.n :1'&:pJ~n "11:1 (60 klll11l?il mal "dllQl1 b r c;lft uJUlk ayakkli.lirijl kornllJ!(l!!n Dza1J1.:[';1tlllrELlrndiIYI litRell.Llm.l, 'I" Im60bll,lanm !II!!II ll;ln lQ,um ,g.e!~n 't.t:'l· InlcL~rln !i pilinUIlll1 bLfl&nm"lltxr. EIU 1I),i!J!.ku.l:ulIiX ytIut!l 0011 kA!rla flabla.bLlell!.elk,.... I;fImll! 231] IilJIt Imal tII!! IUl'la.bllecektLr. BuiJd.nn bS:ljk.o. mall ,s11m~\J.Ank Yl!l'll

I~BankaSlnllln Yen; Istanbul
~ube5i Mlidur,u

we I:'mkIeri 1I1mlanndan 1iHt'lli ",Jmaz. Ben HIh.n brnlZ lDlf'lIIII. BeDim i;im' kimw: Lon-. mn. 1'01 bu iii IlIut.al1imu I:bta vunnak ,,~ bemJftl1erimi JUriQJdeq .kJAli'IlfIlAk •'!i in oI1t1!Jla ba damj:tly:I ba~bm Ben hll'uzun, b;rndr:m lI;ekiminlel:' ...~

liliIIMIlJlA.i"ID

i.g: ~

,.an.hl.-

deodi.

Mi.niJyD.n

Cidc<:eim:.,ile

i!iIl!!vi
_~ ...I
'.

odo:mek
krZ:l

habul

-.1

i!ltedilc1'.
'L

dlm'cIi

Gi.izoel Be· !!iBra...
I, 1.'

i. P~T'I!)'I rn~:lI1\'C
l tol!f

i'lbttal

!i.e

l~d!m~ 1lo1l·llUl ar. ", L 1..11 .... 1"J ' M r iIYII)'!I ~e ull:3L glinii i,,;IIlut. I1UfJuttaT1 "'U ... 10me.re .1 .." I' .k d . _] T bl 11!l"1 [lz;~rlndll! t;;1I1l?IDait:l.;:ln Anllitn. dl: leJc.r.r P .. r~e .ailnmu,tu, ~.al'l. IH l'i:l!:rae ,.-;: ..... \lstan iii • 1'1_ D dlln .bt.Jl.l'lbul elmj~t1r, 6. H61'1l , )1.Hcp;:!, Klll't I buM&!] PD.'I'i.c: biu.i.a.!1: Helen P kilomur cenup ,L d cr· DJ y!lkan .. r brlkal!lid,to.!tJ!!I].(lcr Y'P'CGk ';11: ay 2InkJldam • e: 19 ildneLtl:f.rin UUwltt c &- 'ballda bir kua ni'I'l!l'k~zi)'di. Eski
T"'"

Vo oyl~ v''''malU.I:i1O b Ita bir '" -... rare iI de kalma(iI. 2 birim.lI:iki-

......... fI1'lI 1

.....

deglHllI,oE; .. 1..1

I

olr

';'U!(,111 bwo:-Unln. hanl, ~kme:k I1Ylltfl!H.l1ltebcCltlLLI !o'JII,ptJ rabllird I..,. Dlto!t" tarnHIlfI 'TUrn ort!l mlldU!' l!I1uavlni HtmR llll!: ~km~k Upl .I!,.

Ikl )'1lZ olU Ioillru~a ~1~b1'.

Vnifesil~u~ line

g"lIin .son.ra 200 llriIoiuk

Oemit. 'Demit

B:u: !ii:d.c.mdtl :!o'n.pl]mill 1'1J1I !lnmlZ ~unl .lI'eba: Top!t:1l fJI - Crk.lJ'loo(', Me·

g.§I'ildl
l'~
BlUlkM!l~

klll.dml.l1JI'i:imlek
Ij!Blar~
;!:iyettc

b!i:rka;; fdir H 'Ie ent.ri1crirti
amm.II,

[Jollo.c:l.

no

ar-dl[il

~ilTlie

I Ali

bYltl[

"IAn

mula.

(AfyOl"!kar&hisa.

"'C

guz,d bir

ka~f1 ""Ilrcll.

KHZ ... ttdbitla

01 C\'!!uta. tL:!k .a.Lm I::

up klu.

UI'I [IUhuli

1,;ln

mc.bu.u '~l!lifI K~Yil) bu. )'oh.lTli kllymocltaml R~h:'i. yo,le ...1 nn i~· Bir T elvin ;din!:iimi, gOJoI!:Tl!:k. M 1r Iizl!:l'in· nr:Hntinl l'l!min ~ln. mu-mkul'l ob:l!!!lIu1hul Hh:.:JI;-!~ .moerll LU'ln mil· d~l'I Ihnl{ll?i ta.rllhn.ll. 8"C'liMek. UZI!!- I'U ,)"apll .. Burlld::!l,,_~u h~bc:rleri ,1· d;lI.r mu !II\"iI'lIIA Ln.!!. II.UIl c .... P leome ml!"- ~l!lkm~!:'1I!~'oLllI.rldlr. Bill [L~.... lI.!ihl1tm i f'l!: l.. llI.nb.1I1 djjnmi.i~lcldl. B!:lki dllur: KI.Lman.elillA1lk 'Y": vilh=l fiiunal:lbOlI mUnl Cc]U 'I.lI..)'in I:!lillm L, "~ l'l:nl va- n.oTmnl l!.:IIn'1llntl~ m~lr!l daha. bi!l:=kalllrb da hu yolu inti· ~iye11:' nakll!:dil:mi:t. p.3t'1;]j ve U~ )'U::o:: .u:U"l m~1 otur. k hap «;)'1r:mi Ic:rdi. Nuri PEn·' e doru:l!iigu ZilMiIIll Ali Billhempa' c k dhetile bi.iyilk, I!I.kJn!l vJlljr· :) OI:!lncU ne'l'i kI. bUll k4lLteLlL bal:t:lJTund n b.lrll1.C'l d(:n'lak iii ,n.& Prmo'kol Mud,urli.igi.i nm J t. nhuldld'll bUJl!oyll. eddie-in. trIJ· Nun BoJ:y1n .. MCau Hillil gOrmii¥U. Br:y cil: HoDl.l!l bQ1le5t H,UmMQafl· l,011Unbl1.l kleCllyc~L protokol ron· dogru oh.rr. Topeka .IILlitemi dl!nLllI:1iI 1m ll1J(o.Il M Ie al.1I1 Ijoae \ll!yll bl! t:..on Nurinin mCa!!!L HaliJ. NUJrinin II.gma tayin DtUf)m.u~'!o'e ~di d.urUig<l1 1<;n yiC 1 bir i trulmn.tnl!.me rem!!1 UZerlnc lki IiIolL o!vllk dO\ll!lItr, P.amc 8'rldiii giinillll ak ... i:rU P C!lra. d a irnl:J •• " hRZITi.ll.nm a kt.o.d 11-. 'rurlzrn ,eU d!l k.et
uk birinc;ikill'lun)
etm'

\'ilI A'J kk:lI1Ilfcsln~ dUnden ItlbaraD ~]1im11tJ:r, (!1Ia.r cemlyeHnd~ h.alk lJpl ayak1Izerlne b~~ B.arI'k"Cllr~ tI.bllU:r'll Am~rlkRdll. 51U1UmklllmLllmdl& bctoll ut'a1t. III.! ya.pm[f olan gocllf; ve klymeUI ban- k.a..tI,].lU' imall lat<f'nml.,tlr. BL:I yak. Ill!ltemde )'1.hile I!.Lh bLttln V8r11hT.Bu I<..l.I:.otl1% HaUl Haynul b!ib~Lkttll: • k.ollllllr g(!ldltl 'I.&'kl'llrdc h.sJk tIpi ,1(':\<1 .!'It ,lUll )'lIpllmnii l'Ollarlm.l!: dil lI'o!I1l 'I'ULrMlndll! rill! bafllrllu ill Ul!!ri~. to bit Olunl!.(M '010:: ~iJ.I.Ii: bu i!uret1!! Y<.::nll<lSy- TT8IbYll, EtUrnekB.pl· gofiz{! klli:P.1ll1 em!n hlr l'UZ1Jrt tte n· 'l'IGIrk!ll.J!I, KI.!'IllJ.Iot.;;e'kme!C!!I· BIl,y[lkYl!kl!.(aK.

lImum mUd~r mU:l.ltin·j o;:ldlYl!'ldIyo - ZlllCllrLl5cuyu, Tarabya HaJls Kayna.r t'l BankYI ~lItanbl.ll Ha.c-I OlmlUl bRYln, SUytlIHil!re., Y~~'K.~l mUdUJ'Iu.tQrte lilyln edUml,d,kule - Bllkllf'kor. SL:'ltml.;e:'Il'I·"~tn". Yenl mU:d.llr, btUlluldlLki YIU:I-

p.a:ar-ll multm

ole

fl!!rJ iljl:en a:e1m. b'

onu .;mJ'trIPWc: bit< va.de iHrwJJmJ,. Her ne i.e. ben b\! ...damm .i~ kaJpl.il.igi:n.c ha:ynm lu]don dojnmlli. Kqki ,biitiin man-

hille.~

..

rma bu ~ilU d~ YmA" 1_ da. n mal oiduJd.ng b&br hakmu a.n1ua n doltg.. muz:1.a d li!m:aIi.IIll.I"m ")'U'Iak~••

Zabda Haberleri:

)'iJo:k lII:lbl

Blll.ln. aJabLlK~]l::lIr.

Melut Jllpon~ar
:lamw iJi¥i:
Ii.!"
lIi...=-~~de

Siipheli Bir Oliim
BakIrld:lydl!! bt.lUl1::ml udderu:nde bll" KRhvl!nln Ul!lli.nd@kl odiBilIl. yattp
1<51'1(11.1'[ oc!.'p R

'&8'lu

:!IIUl!ltafll,

ol1e.dll

010, OIB.f,1lk bUIU1'lMUlJtl.Jt'.

MWOl,.rum

IIrblt'!lilyaya
TUnluta
ODiJ

hi!I"I''::·
bl.il;:lfil..

Rahuni. Bey.
Lh: )'J:lp\lga

~:n.l[i!.dE!..n Azlz.t~re

A1'a.pia.'I" by 1['nUl!' 'l'C' 'Dn1 r I iI

T r.bl\l~!il, gid.eb;lm.i~t~!'" NJ.lH¥e rctince• T[".bluJ!l1l Rllnminin Jci!ibi olar .. k; Gitmi!<'e karar 'l'enni4 vc bll. ~Eheple .,nun.la. birliltc Pa . te hlma,h-r, BiIi)' Rsh· mi 0 III.nll mehW!&J1 ma:LilsLnlD
Uf'UJarU.

te~graf muhillherl:,a~ n~ Liceajl1d·=,pltfll! ''''eo 1!:Jr.Z 11.1;. m.e;selcI<=ri i:<;:.ill ld:rli.r T IInUI!!I donmck.

kf!r~r

..... m.o:obhurriyet.inde 1!:

ka.ldl.

NUTi., bLJiflllYli b· d .... hl:l"ab4:l!" geld iii ~rel ,adiuull!lr moen oyn cH.I~ti.i. SlJ1\dan bol~a.
Bl.LnlolOi i.iZ·Erine rahailllz.

,
li:aklrr.
"11:

pratalrol

mUdUrlllfU

emrlnde

~aLllli8.-

,

SoruJorlar~
I!"e,e~l 1l1r cli-

Ui!lt Kat Uti bUljlllk li>lntlme t.r-e kl.~ll1I.- ~lUrnU ,Upl1.cl1 g'~rUlcrck C'I:' CUi morIItmd :,"ILZde <l~lruz blt.llnli !h~I,\'lJee- g!!. keh:III:llml~hr. ~If illHLl.lttn.·. ,lBu MY] IIlIHI~ ~\.vnlP.~ lBir T_ii~ Od:eJ<ltllld .. IIoIn ~ksel'l merliJ:n]l!"rln.til!II bolr-lil~l, Il~' Oluak Bqh!II'1ilh.l nl! .n.s!ul t Olllr!!llI 'jo-llll.rol1. Icl(JJL~lhr. :ratune ll:!m1;JlJlit.lma1lIli1LI!:!Iilldll !;.fI.Bu I! In ilLltlll.ltnil !'IOl"l'll!!] Zli:mJJ.II.Ct:IIJll mqwcl IIDk!l-(;md olUfan ml.lll!kaLtl metre mlllTabblU .:J~rt yU iii: I!IlI kiJ R.I.

om

1600 <;uvam kahvepiyasaya <;Iklyor
1

gorim:e

III

M-

..Jl!Ip1!!lDyad La(fiin bi1i hiiI:ilim tiiren Iluyip b~ iIHWlll! v....dll'. 34 yqmda gl&n b!lhn1A.r1a cv1enjlJp~ .... Ba ya) ola:n admI Jr tebl!kclidir •• Yahu. lUi JAPOruu III
ammJIJ

Gllil ~llJl;~ piYII_dakl kam-ellll". Y!!lIil:L ,gl!ltmooLgtndLn IIIZa!l.mBllta. ..... II! kll1ll'l'1l bu.h.ranJ I!Il:ftlrd~ hl ed1Llr Q,!!J:"I!lCooea:rbnaktadIr. Diln I!:alwe 'll'e

garip

innnlar_.

34

kad.u::d.ar b:blikdi ..km.c:k7 .•

imiJ!

J'II"mtiaki
Dil n~

Gaut1!!leri
melll b ~'J' gUn,

~tr. (:HoIar, An H:I!J'II c;a.dCle I. Y~!'I ipti(!(t.a.··

old\lH:undan . ,incik.in ...• nun 5 i.n~ gu~i.Lne kadisr b!.ll'lid!!' mUTAhhu1 ol~rBk. Tutblu rea- kuim(.!.tJ. BlI I!:mBcl~ Nalut m~' men !loI!:yahat eUigi i.. i.abllllill: mu'flannd.:lR in Azi.ziyC'y~ giil'l dol!ri I. rani ... bir ~.i!tifl ala.bHirdi. mek i.izerl! 400 lif"d ane tOlilllln· Fa.kat blJlnun. i<;in Nuri P"ri ~c ml~II, Bu ill"ad:a NU'l'i de 31 Fran· ! Z ;lin k .... !l[ !!l,=~lem~ fIl~.;;obu· m. n: 4 O'manh DJ,tlnl vC'l:'mi.:tti" d rivclinde IUlJmlt "'0 I!,u zamandllJl HareK.etterl So gUr. evv!!I, haIY;)Il< de PI!Fi3ie rniUde:rin.i iyl- lann A%i2;iye~i:malindl!bi'r lilar' C;e e:q:mi:!, Vc orada.ki FlYlllnl hI)'· rUZi! gl:~tiklcri Ve Clryal1'diillll ro't "'e i)ord elllU .. cf~ u!:rll!r ger. top H leri i~itildii:i hl'ikklndll bumu~ti.lr. Niha):'!:t bUlrllklan \I£' f.a)'!!' ha.bl:r 8elm~1i. p "port muaml!:lll!ll!Ti ikmal 'J:dila.ha hi.f vadinin b YI't'lilda d'~' den I j bir1n..:ikinundil bay blrl!r ka.t.ll c\"ler . alindc in~ RilIhkninin r!:f ..hhodc leluaf r..-Ia. olunmu~ hiiyuG,d;. 'bi;.- kua.b. idi.. ailYl!ya e of~clllP 18 Il..: Kart.a.lZl Bum.m diQ"cl" Tra.blu" Itdllcala" pIJrlle ru;nu.w i:ddi~~T. 0 va' rll1dan Ifarkl, btl" Ita;; bth erzak kil Tl.LJ:lu~tari .sfd~·" bda.r de· ku]cieri.111l! malik; olmulydl. Bu I'IlIll'}'II~U, oldlol.gu i..n E.1 Cern Ul!e- kutdet'in i miJlht~Lf katlannda uru:len buraYd bl!lIll! i;'eldileT. o~ .. lilr .'sr V~ btl o.dlfil~rill kllpl· Sfdll Tunul!lla. l'• .a.blus ar.ull"ld.a· lUI dl'lllrl ta.rafa ",o;llmH'!I old uk-

lUI' DklflYUComU dI,fDr ILl: Tell ~It ,e1mte 1".'1 'blr kR'I"IU' bulU,.tur. Ekmddcrm l'ib:!T ,illl

ham: yOIIJ,
yu, Tlikslm kOllarll.1l<

nqlml!lbu~r - CiIlmIJJ~lme-ydBnl. §I,b&rlc • T~

iB!f.wuml1l bl!olllllngu:1 'b1l. 101-

In:,! !:Il' rl'Ilr:J1 \70 but(l.ayJ1l Ue yalllll'l'lll.'<l Ii.:!lk t 1~W U"fiiI!Ic

Intel nEin', SllyQitm'l bu DII:!levi W1I(ult Ilil! 'i(;8.p lanm~ )0'011 rllllJJz.da yaplJjmu.z let·

il'W 0'11tT"jlo1c",3-Y .!thlj.l~t.;;l1lQ' 1:1Irll gl eUndo bll.lll· n811 ;;Son ::00 o:uvobl kah'O'lIy1 dl! 100 mUIi.Y no netl· I;uvlll Jirtanbuln." 50 !illvlll VllA:yetil!l't 1:il!8mClt ;z,.1Junl!L Tevtttln dlllmU ,IlpV<!J r,1) !;\Iva.I dB, THkya olmur. Uzt;rt htU ;gdrllic[C'k c; '.II '1 morga k Idml· !.Uk Jm elm L,tir. Traky- Yo 'VUA.yetml,1i.I . leu gi:ind.l!'l'ilrn k .... vl:llu nIL \Ie uy !rhmet Te,-{LH: 04Mu'Lda
Yllpl]1Ill

oku.yy;rloz. ~ fI~ lu.dm yili:iP.dm

rNll1nmll'ltur.

Al&eI!!k

Yii..an,dlln

Hir Cin.yet

malt.1Ii.Tf'l1 rllJ adimll.

vullml,tlr,

au

. 'tu

~diJlrlll1iJ.ff:l:r. Anl!!IIk • '!.IDuanamllc Iliz.lmdi1l"]d, !\~'. l1:ar !!uyo blJnil.:F. faTJEIo emf]'. Bu co' b.. ph! ti;i!I' " meltlcf J)"t p1,lrilJ> me'",,"';;;ihl.'m iuunwr gtl:ll ImIrr. hem, dli! iI"lI2:.I.a IU m mllliJlfo2,3 l~hlJ kUD'!Illnil muha.III."lII elLll'. Y _ I
rO

~"yaum

nolan I!U, tltmrfl.n milil!! kalll". Btly~c

urn...

ettl!1 ,,~ k-o-

kl.~flt.a na:zarnn. In.l'l£t n billiBalla iill:mJ.r ltlu!orll!kU v,tIB.IlLtlrt I:"~tlg-l YG1. Cll.k y!J.zurul,n I; !kall klivgll ~e'l.loteludakl ~zultlukJ linD !.l_llJl~ tLZ O\d.~· "Indi! Sirk'l!:':'idt owran Yu.'nll' (litH.1 £1l1'lll IIIIladlK. :Bill tJ!)~l1klllkl{lfll1l, g,(l. EbriLItlm 'iaraJ'll1Idan bl;;aklll. batm· mLr iekllrl,i!lolll '<I1!mltln fnll!. ge-l<tltl clan yiitllll.l!m "l:!Jr. bJrtncl I\M ~-olc11l y3T!~ TDpeka !.18lemlmll!: tdeltlole ucl12 ,faltl:;;' yft?ll:l~

J:nlLkamll.n ,SamntJ·adll. M&m'Ifir!l. cadde.sllLd'e OblrEl,n. "'lrkQr l.smJndl: b~rl bl1" ala. I'll. takl!!im

J(lihv!!lerl Ihliya.cl oI4Jlla.ro;c(lcKiW'.

1Ii:rcimyd iJlt:Diyor. DedikgduJ ra kula verml;:: Api! yukarl b..:r ialu :I~. fiJiuIQ ladm. nnru yojulUl y!;dircru, !ll!falc'l~ diitNgQr'!ii itilecekWtiz!. Kadml&:r

.fta.

19T1 intih!llir

il!!dmLui

keA ..•

Qr.mvwrt~Duluna.n
tfrilmqtll'. So

tn~lllz1e;re !lIt
I:N!lO I;U-

160(1 ~lJjVal k ahVM ~n lUla.Jd karvltl1ka.h.'det1n

TM111,~ 'OZ gez:dinniz:: K.admLu hlribin se"minj deAt~ nUl; biiki.imdarlal:'l l"htllUlcdllD G~h:J'de, .Kalllin dlclltumdan olen b ir 1Id.llrn» dan. dahi babJ:tmi)eh1u, lerdir !.. Belki lba.hrlanmlz;:

yollardaklndtn

dii.hll Zlyadt yolu.

oldu{;'Iim.1iI
mevsil1'1Bl:z

btunw-a.

lcLm:r~ truilabll' e.1{m'l."jlD ullml.!i bllo'l!U· olu1:'''11 'Mr ell·
I

l!lsilit. eltUC. T!l.kl!lm ~ HarbiY'"
bll"ll,o!I1mlUll zlII"arlnl

TABVi
'. A L:I ;\1': :!II • , RII~U'

vair bl'4nbu.la, 400 I;ll.vah hm1r!! v~ rUcetktlr. Her n!! kadar bu kah,.e. 11"1" Kenyu. k:ft.hve.!1t olup kalLte Jtbulle fens. elm ll!5m r ~ell 19t1g1.
mi..z: nohuUu Ptlrbahll!! kBh'l'cltrd~n i)'idJ.r.

LirnL
'BWl.~

K!I~'1-g_ 't"lI}1" 1~1 (l1"lII'Umt, !!u,,""LI.n'WI JUl.) Iol:dl!Qi~ I I~ In I l'r. !ja;l'd
l1aiJ.Illm.tte

dolayLille rnUt..e-aJilild&n III!' muC'lp 1J]a,n Y01<!llikl iU'IUUIT

pl,lor.tlIl'u::mt"
'000' fII1'iIIDl.1lk

:Ballkpi.lhrrl11or1lLn Emlntii10Unlll ~ikru1 :Krlnndaki "UI 'llll1rrDlil ~'UzUndiCn bir 1{l~lm nnll ~.dd!1'lel'lmll:d!l tl!lltbJ1dno!!' kar
y1m,

,UN: 65 •

~rm:

In
18 iii

Iti lIahuiD Rahmi

tak.,iben yilrJ5lndadlt. lanndaJl bY.r;)Yl:! .;~km kVI: inveo NUl'j bl!:yll!:1'. ml!li; 'bir ne .... I;: mbuhi i mute· d", 10 h,l'I hLr olomobil 1Ora· vakklhn. Aaali bu odaL 'fda ~r~I:yarak 23 bLrineilc:irnmda De-hi- zaldi1~lm :!Iuliorlsr Ihtimal ki de bala bilrdu:t !:ilUler. Buraya ka- bu mUflh:rck I:!n:ii.k l&l.I!eloeli hlrc:I. .. ~ to.;-c: vilrdt, Y ...lda G;tb!o5'BI:'n. IIlzlarrJ. kil.r~1 in.!J!!l cttirl.lmi,tir. E,~ulc:eJl nliyi. z:iYllf!!l ctrn.,ll!f urI. ikincaam,mul1 5 mel 8i.i~ ve ilk 'ge.l;t:y.i. Flo.Im Tal ....... in·dC', ni.i N.lult.an gen,= cleve iJe It! 'ri!minlir olrnuJllUd •• z-t I!&bl!hl Ta. kl!t 1I!"1li. Yoldll :} kurlJ~a mu[,;o!I' til.viirJ,dc/1 ha'l'e~e~l'i: aqilml Dl!!' bjl bir ILalyaTl ,;.. :I'Itillll :!Ietll1 :t.ld.•• nibBle. VlHHllflardl. ¥oldill.. ycrlr· Ganil1l'let i:.Q,l olduG-u iiO~1II haJl. I~][i:l.cn, harp lnat'k.Jlidll< iyi hl!.b~r· ellrc:rille &e-o;:.cn haly n. Ik~ri ~~. lu dlili'd.Il~eJ;, ya.ni il~ ~Il Itm lar- Y.. 'lnl \H;!UZa. ntl)'or[ifordl. A.kl}l!lm den IIOn[a ib4tlWal'l II1UklUlemet as:d.cta. kOT\iJ.k1i!.ml,laT. cr·tc~i gun ve t.il· md bir 9011:.milhalaj 11 i:iill: lfcmeiiini Cifafa kaerlnd ... ayiilliaria til TUllunlll1 iiJilcrmc k - yem~ll!:r. a:lc:.~m h1c hand k,l)nD~ci.'I' yaYI ml' bulunuYQl"du. laml'aT . .aaha rrtl!:ai gUou de Co Yokull!.rLmlZ DehlbaU&tI i!.on- ml:vkuliIl: v8rml,lard.. Gl!:unin rl. hilfLlltll!.!nlll.da hi~ binmedikle. PHlnhi;mdllo koyUn meth.alini ri Ql!:vr tie ~!.yil.hD.l If!:dO::"l:e.k.lercii. bl.L~m2J.k i<;;in :2 ;&,'jilt. Uir8 ml~J",· C;ii.lfll!.ii. ~~-III:: bJJtll.d .. biLrni.JtL 25 dir" .Bur~dm. kii;;;iik bir IUI!'!a, ve

ml:'k 10UO lirtm dllf,tB,.. BiJ.l1!l Illr I I'll. f,rlnt"ll'llfjin f!l'lI{ ~-e,~t tk
nll!te

r 'i'erdltLmlJ;

ilsfll.1t.a .'ed~

eUnI!'

meRI: ., AJdT

llll'i6 - ISlJBil1': HUiO S£F,ER: :H..V A1!.J.

gclml~ B!an on bin ,"U\raj kUlveJ'lLn YlI.luJldIJ UJwJ erl~I~I1f1 Dtr~nilm[,tI!I'. Bu knhvellmn gelru~~ L plya.Jll.d..o. hWiuDe btlytlk; bit fUllhl.l1k goetlrd!!"ktll',

Ib~klll's.aruz

[luCpallYl

hil!!I' yerilldc her ya,tak~ Ikadl!rl~al' L~bLik~1idir. JapDllyill!l6 'ya1. II1.l.Z otu:: dort y,El.:rllub. oial'llar

EZ..Ud

teh.likc]i

i:lte

JIIJlllInll)jr Ib 1r l'esin.

h::r, blft ~\iIcrEit! tmler.

sr.b·

IIln ITIlU'O!lJt 01mJylU!!I~

klinlUl.U nd 1:-'

ID.z.ta.

!HI

lliJ."l'I!I

ur<l:'lU

.II

kar.an~

miiJlIiflll.
ymln rk..

tmniJl] dml!,te .! ~ ru:.ak 11'. Ii ledldlk_b nllQ,rmT c!:lbe.~~

~a.h-I

'.IIz.

GUNE$~ OOLrBl:

$unu dll !!l;iy!l~'e)'im II: I, !JOn 1k1 lie· ne ZlIrfmdl!l. m:llteahhi'l1l:i Y pUr:!] n ~'e tUU.'I'I Il.l'l.l '"!!z lotlAsur bin U~oII.)'1 bulan ~1'I1 r 1~1 U!ll'altls.rrm(lB. tllJnlFili 'l'i'!J.lntll." ~u~mt t&ln:'lben em met!'oe ml,llrab-bJ.IIlt Ge~mIl:1111~Ur, Bu 1'111 o(li;

1.31 n.<:6
16.36 19,20 20,111

l2.:m
6.2t
!l,g:!. 1:2,'01) lin

1,8 Muhacir Ge'ldi
Rom!lllo)'ah TUrklerdtfi :liS kl~illk birkaflle mnl::iiL.clr ollllir&k KOstl!l1Ce-

~abillbeddin UZUNKA.YA

iK1NDt:
AK~AM:
YA,TSI:

Milli Miidafaa
Vekillu-inm

lM:SAK=

IU2

:1.0.50

den gBlml.tll!.l'd1r. Muhatl.II-IC!.r vapur lUll J,t-lldafau. \ eklH ~lI1f",t. Arlo knptaru Ekremln lt~dlhll:ine gl)aoler· t!11I kOlll.yllJilU,1l dolayl tete'kk l.!.:r et· klm "e Dahlllyt' ,\Teklli F~Lk Or:ltrtiJJ
T.IlL!kUt!iU'lel'-

e Dabi1liYI:I $~brim.i d.~

bugila

p;iehrlm1ze rLL)-IlT~' r.

K.!!.pu:ru k[ll~h!oIllnJ. K['mllm~ nla Elttun. G.;.l"Iorllbll

)-II1.ut'ln'lln U!In!· F~jjIl1"".lllr

JuipaJilm,

tofO,·.jJ'J,yI'lI"LTum.
ErtClt] " ,all, fA1k!iIm, mila.. dClnoo.d:lnil fell!' nola.. IilIhVI!.IIi!:I ei!lyortlun'l. T~I.'l!on c-elip lJeru i';1.f'aaai:'U1il
blfllllmrijl

I

XII\'

""',IIU1 ~I'dMI!. Lon·
Ih.u.beJi' nIL. aldl. F~lll1'lnl ,.::lImu,·)lH l'Iazrr:Isn,· f'rlt.h Ln.o lIlJfordum, 'In

y
dAklka _hi
'D1m'ft1'8"1.DJ hi-

2, ......
fUk.

~ 91].J]J oo,;yl'e bb'
1m

-'i'a.... Gw1l' 'Jl~:r••• .1(.
-B.~

'nO ["

llll·o.fdu '!' r-

_

Bu!

]

Rebeku.bJ'I"i

or

biII"I,ln.

"l.-lI!'fbJ;LlIl!Nk

• \.'OCllkdn IIII~o'fllD!r. ~ m 110' hili' 1I.d&m dOl: n. br:f nrn .JIm. _ ~1e. 1u.'kk1l11Z 'li"1lI'. !lliIk 1m d (III [. NIo'

p~8~yl fi'Ilihm,.

"e kulluJlIlP HlLlbu:llul Ma!k.':im !i!l!llX'f 'lfleJolllal

nne~l.
BU:rU\!I
IlIl'I!!D.I.n

I.'hlrdug u evID ODU'IIe 1:"'11,
'I"'!!

de denye binild. !l}'!I'lJiViL&Ilalara R ...limi VI:' Nuri kl:!lle,

ve

rt}'1!JliiT

yuk.lctlldi. TUn'Ufilan

9a}
b.rc·

da

16 rtl!:fcdo::

mul~lm

Ahmet

:Iv)

ctcmobiII! bir I nOlk n'll!Id!!l'I . uyu y\ik.II!' mitle:rdi. Falr::at yolo:il'l Ve l rn da
.\1 I:U:

yoldll

i.l;mek .i~ill

bir )'I:'lde bindikleri olomg~ ~ilin tuyu bi~mt, oldlliu i",in ra.dyaton, m dl!:rI 1I'I.Il.I!.finl blJ'l'Dltmai£tal'! b' kilo ~IIHC'I~ri hlmDm[~tl.
Bill 1'U-T~~11f!:kend:i~eri!'lliCi mildl:n
:l1.I18'lm

Dulunuyamu. pllrlrelin.j. d~ftelfinl!: ii~tir. 7 Lkim:ilLi.nuD, UJltan narl!Io;:l!:t ~clerek gGu)'i Il'ilktiJ. ~irmi,ler. 6 de duz bir I!l'I!.zidcn geiimitler .... 9 d ... Bitgam:.m'e ~ 'II.. rm.~Ia.'l:h. Yolda. bet!l.heIll!ril'iC: verilell "bir kil~ :!II krrln hal ve tavul I!1'11'1 I NUli hi .. h~HlI!~memifti.. Ne Ru·

BUHl.n .:Un ·Il.JlliLl ,·ult 1l"~1JTcI:gt.rrn tlhl! (Kik,1Ii'Jijn llllOFIl Ll.ll'1" ],'a llon; k1Iil.J'nil.j: ala ~JII lit:· Nu.ri. l:n,IInU1!l ,M:llllim. G£U.1I1 0'111.1 pUI l'aha·i!.I'l: """lnnl~Mm.
:rW~!Jmda. M.nl ..1m! KiJorllilllllilOO1'" )IIH .•madlyJ!D OlIllnulelll ~.ilri!yur lurn, illJ:j ul1{JJ bl" iUrlil ~'I!H,cmIl<-4>ntWlliDel' !dll~ d~'1Idd iilll.ml, IIbnhlc 10 • ill! 'I1£m,u olD.k 1" ,,[er'lml iln ':11'1\'~ 'kIi'mrm.J~ ltull1lDD. !" at ooa dotr'u teldoD tekrar ~h~lI. Bu

IIoi;lJ,ll\l.~mu ",D!:Ien.!

!;'c~rrnlunr,h.

~Itim~ }kill h.

hE!hl'lryoll' '\ Oli InLrlUJ}'ilJi!l1QIII NI~ hEL;f'llI;l!iI.o;l 1I~ hgrmi: IOlitg y,," Bubll IIic!dL
~II.D

._ Nil II!lI!',l!;ylD d" u] IJI.l f11l..r' i'iIK1Iiwnll bckle.1Dn pll!k I!thhllUi Jdlm. ilIUlkqa. ~

mI,tLII. )IWll"YDm

&Ul!~

blr

fllldi.

'HII!'.I'

II$j"J""
-!II'1IJm

ik.r:Hl'k
1It1ri!.1im.. ~

11 WlUd

deda.....

di 1t.I:

LZI "1"87:
z;II)'lIfInIDI

. A.d~ !i'I.m bJf'

111011':, FakAt

IUj1l'lryor. iBEn 1!1ll"1l1"11k

"'II.C~

JtI

"u
..

In

olmll. ..dallm.. QII:rrn~mak In

t odnn

!loTs )'L\paynn

d('fll. Prilb
rfU!DceJII

IM:-nl ~ Illnll.

'1",1 ~("'I.i ealen

of·

111£ '1"11' y _ pmu.dufi.
.~ 1di:t'1'1ldefa dub to'k tltll'pllfiUlIIlL _ BdLd lllllya!l'iI trm. A.. SI.&
(1'0

i.;teeRJ

:fLUel

otomobil

~Ltli.

Dne

Nu~h'i

fl!:Vkilli!J.dc ,ahllt0,

m: rUiwim::len lUC.~ dm" li,
I.

)'<!Ya. }'u(umeYI

BeBhl'!l IIU, E'II"Q! Ql.Atlrlm] "r"duIlIIlD "Il 0 r:l. !lloj!:lftiC 0 ml!:liml.eki VI:: ne de maiyeli :It:l nh'l: b-Ohijiii"ldtlci di"ip1i!llli iJlI~!-e,· ItUIl!'1l (li:'IlI1iubllle !;"I'1I];1'wn I IIhn.a!lii 1,,~eilJ!ln[ ~i:i;l'l,pdlc 11]' l.Io.. lmlo bL1rllk nnd""lo~ r;tltl.ll'l!lri !:rb~ue I:n.inl.dil bl.iolE1.rnlt)"j((;akh: cc\,nd" E"le[!'ll~lmdlill I. rl U,t)J!'rrr k3rlml fuluit Tro.!blu:lla klan bir IlVU'i z1ynn:t (IohniCrul,:lil~ ,Bl.:'atrI,,·l[l 'hI tfk]llill'l'l Tiltk iII!kt-rinin buna rl!.gmcn nl!

r;.:nkIl Idlnl
Ilren
~i.ln!8,lto!l

8u lido
:ranmry-

kit.du .por YJiPlRm. golllr 1[)~1ll'I. f~ I:Wli. ~~Jijyt:ll1z. ..... q.Yl1: Jk.atm "IMlell II!l.r ~1 liMilllm&IIltmm ~mlH I blltrsl:nI.t. l'O. Mil. ~liI.llilPII. 4l1m her flllldfl 1, JOrofnlJu:r; 'Ill.!!' lfl Olu1'. ~I au blr m1ii!!li: I!.lIlAttan fll:.,lll.Dll.Cllk r. lIJ'm.I t ~'i: .. im Iii:I !l1lI. i'Ito! hung ~t'ittl:'!'lnllL IBn klIr""Zd!l . 1Il'i1I~.nk Ir;!ool leplL II IIde !Ilk! ·ordtL :6mtrJ ',nnuD IBI'kmlI. ".- ntl' ,til'll' ~.k 'kOJ moll lilli dlr~hti rdJ. 811'\'0:11 1!l.t>J'id'dm
kiCflll'O'j'ffi'll. 1Il~1!I
HIAIi

~I:dde DlD:'tQ!I lDIli"tktiri h r IlIl e-v1[1 !"ile 1D1!1' rW ,mlJiYDrI!!.rdl. E'l'de de HitlYII.f !l-ll,li ilk aDne ppyalnll: 1:!l.J' basta bL!lutJ [Ie OturUSCIT'. di:l. Bd".atr 9'. oiemoblblcD 1I: III1~du:[]j h~nl linn, eL. £,1:121I' n,lr

_

BII Ole; zmnenln
H

,.1I:"i edl"1 . PIYl 1~D:t.l.l.~.inml. Il~h. U_IrE.. onll.:

-

N

II~

~[Ltli'

..

Bli)·,l.i.1;: ClDlIl"m n .... ! ~'uiyi'l.r. bll" tll"H·

DI;t·e ~lhJ. KIlO blf tUfl.lir.U,'1 1'1'\'ap b.nnil flUI dEl me'l'fliIJ.o. to!!.lny"r,ilL

fUin.ett ). fiUiI.IIn ICC1ll1.,Ur.
M&kJlllm ihl .• 1I1t 'nfillldtfil

rol Il"pe)' O%'ul'ldu •. D~omobm lIe11dI

kyllIliJJJl'orl!o.

Olom(Jhllden :!Ion- bilmez VI!: tUkenmez: cilcve ilc v!I!yahllt yay ... )'01 I· VI! l1leland. kayni!lBI

hir fcc.;)al olduiun,u,

m:lilk <!I'cy m~kijl

bit ~:ydlf;

f - )"il.v.a
YQhmu

YlIV.ig.

!tal De:hihllthl1 Tra.bIJ..bII:l a:<!9ffick i"ii" bundal'l bil,!!kil. ~.1Ire do!: yak·

on!ardan

gorilp D0'cTidi VI: .u.ami i.stifadc ~tmenil1 (AriItUl~ y.u)

m",nmllll~'lIlh!l1lt b 'I ttlm. Du a.II),cd" alf· !j3D11 it= ,1'1 k dll]m M"lar olJiraktir. U,Afr)o.. klUlll.1" II "!iNA iI.,1~anl.'k blra.:z;

111 ~III,II'I.<! mnb&kka.k b! r hM~ e bllh~'orh II nUl. ",nINa. :ill'll'lil mlJ brIi.lI u.".unw ~ Den t'en IlIdl!!! I]blnsrd:

nc.hi

II'IBn~1l" mlNlloflr bllm[ID1i nl.di. Jl.caM Q8i11_nrynr mU,lldu f! Zlor,nl.ll'kb.iI! ke.DJ

liMn..
-!Ill "'Il~n In1dI bll'

mm

bJ:l ml:'r"krm
blr

WlIu.,'1 "\'(':
j nn,B.I& tl!li!l' ....

III rn.I olnmudJrn.. ~ Ikoa'tr ded.lm.

tie 'f"lnt,.l'. tI.::rti, ,:.tktrk. Btl,"ll .koltuJrtll. lhl1:rar bLI' krulm Dtul"l1~ llrun'" b~J :r.I If' ~b,-ml, 1111' lID fll rdI, Ihtly.Jl1'" dm d~h ,1l~1 "llroeUc

-

0")1£

'~j

r

hh'.

:v

3.4110.
elL

de

da buldlil,

~kill ~]'tr R \ IIrll. 'kIh.l11"I '~,Ilruk '\i',.klt 1"£!::,Irillm. HiJj" ~un ,n.'1 I{"!.' n idt.II ,.II'Ir:1 11..

La. Bu mUz''':, ~eY<the.lin bi.r l '"

notmllk

holi.liur,

wk:at

1IJw::ta

m1..lYI/(bak 'O~II'

H)'dl, Imnlil, Io.lII lll&fIlIU .. Mull D}I.!"t1lr dejfll ml":' n!!~lIr ~[(lln 1I1uguz ,11.1bil'l'h .. blr

"'M! Iftl _ £vet.

Iz: .lak Y,n \; rn m
j!l1" :rlln: ~

flUU· OIlU

Bll'l)TOli'

J]J!:!JIm"

!iIIr:!!m TiiB.r.ilD'.

~ordu.
b _I

lI~r IJ,;:,~

M.lJlderlo!:'lde

g(ll\m~tlbu.

Nlfln

~JlIr

!I:f:IaImDZ':'.

(Ark~!lI, VM)

FetvaA laitsa Gore erilir I
B 'ay,anelkis D'unn B-·
Bize Anlat1hklarr.
[:el" mecmlilll., c.Sn.~" Bell<UI fie ko.ou~ ,I r;. hqlfg. a.llmd!\ ,!!,:jL. lArnI ~zzol w"afrncul toplEl.1'Iml1jl 1:l~1 hBtll'll.Inrl tIo~r !I~T! I'/H"knLI.:

"

VATA

N"" ---

J
------

1914 te Bulgar Sobranya linin Muzaker,elerilne Bilr . li"I,S'i, i,e,.,al Mebus Slllfahyle I,tirak Efmi$ Ola» Avukat Celil Perin, Sah'it Oldugu Bir Tari'hii Hidiseyi, Anlahyor Siyasi..M,iicad Ie

G erdi, '_

Selami Izzetin Soyledikterine Uymuyor
G~u
··!l1I il'LJJ'C=O

I
muMeHf m.k,alll!lc-r '''Lkl~, 8l1.li md: .. lrlcTde !i!'a,ultln ~I!cylar dor~ ,O'l.mdd", bli:lillb~r nlhi idi_ Bul .all'"i.lan ,~'II"ldc::n kil~lrlil 3111 tlJtw .. l.ndiji. bu "I!"n.dl lou mtmldili!ti 1Il'1M.l~1'I defakL II. fhl!! 1I0"'''~ <'4111 ~!I\ll!plllri 1I'Il!alm"!I'" le.yd.!. buldlilm. B,IIlI'llIl'I! i';ln pICk 1I!:lIIiolO G'Hr.nlJ.o~ h~c:el yoklu. Eh· tb.m v-i.;;till:! Sp·bl' .. n~'1! m'adt!l~III' d.:. b\llhmrtllUollu B ulp ratllll'li FI r, g~!:n h.fDO !!ItNtllMI i~1iI 1b'IJJIlfllI til. I"D)' vnmittLr_ K;:l'Id[~i"e bill mlLlllloyi. IlIrd uiUJn m~1l

,

I

Devn Kapandi
u.11J"'_]~m.,.
lIIiy ...

~

I9J mn;s;.11I1'I

tuhn....l
lt ••

... otter.

I'laH,Iul!! 11~11 blI.!!ldr- Al'kMiII!fImnr NLIl!!..ffi!llttLn l'Ilfi!l!!Lr. dUll bll l!I"l·I'IJftIUI:a., "ZIU".r~UQ, U Ikh!1 Slnl Nem'I!'lJllrt .. bLfobtl 'HUlIIlll, rt ,1'tU:lt1 hJ'I' yam lte hLl rnevzuu tN1'I1lS 'ett.L Al'kal'ill.fDDlZJ:n. C\"', ~J~l, !ll\rl[ Vi!! umamJlc

Utnl,lID'il '" rp1.1!! 21.11~i!loll n ,twa. b ~ nliJ.111 Ijld i~

dill ~l'li!!ddiit Vol ~ndi Vi y.an iI.'O da 11-;1- Mt..a'inna im_ kOJ\lp bpLl'iinru AImaIiL kll:&lk1na 8"f-: milaa UI!hitmi, libl KiiriinmLlyor. 8il&ki. Bu.'I,.ruln 'icin IIlndlfll!niIII ud ,imdid!lll .on,. 1I la.dL.. i1 ..ilk lbiFhuibttu. F'ilhaldka. Inrruuenin SO'ya. .1th'i •• ¥"YtI~"i aHlamlo i<r.I!JIBo· rldeli!iI.,p bil lorii l.me dill'll 10 nl'lI .y.rwiJ.rke-1'I 1li11P"ll!l.!:I!lii, i:t'r~'b!
1(... 1 .....di.,e1l Ulil,!!~)J

Inmu

ha-

M"

de·
nc-

Lonclr. m;thfil c:ri .',m ~d.. 8..,1 r~t.amn itlan ~nd", lngil.l, iJil lu. L.UJ b1.I'!flcl!ti d
"ellm

ltae." .... labruJ

LmunuYiOT1.r.

yddlJ't

:till till'

';:UC'"'VCI h,lni!le bu )i'1IoI!J Ukl'lnl'

k.alal'ilk ClUn blte

ltlefonla. VII mtlltllllpl' milra~a l:llU'da buh.ll'lMllI_ olfTi'l~ VI! ~'IlZIelli 'b.lr ]l.btC1l.r !,akb:Jil'Lt IIUl!n s-&c:enA'tl!tUl'k kW" lJtbLrlrl= ~ LUIIl 1UrllZlll!!' T'llrM,l,tD'. AtalUr1l., 'bi 1m [~lllJ YflP)lgJ '!,'fI

I!!llkltli t~m!lj1 Pd~n. m"kll.dd~ 'blt m~1J1fi i)l!iu~ i!;ln b(iyLII
btl' u n Ilta .. 1

"Pm

bi~

Q

--lou;

tr

UfU tahamm ill
II

'blr IIU"sll~ olamllYlJOlI! E1.~

I!ltiylMrnlfHr_

131.1IUl'uhl.rJn

, m,:vH

tdh,di·

D'ed.' ve ...n1111tml)' blli IlIdl: Ti.irkl!r'~ Uml,lll1i harbe guml§LI. Bu 9U:rdl~ '_'·:up 91tlhlll
)'IHlm
'1'11111

-

Ptk. mer .. ktl bir hi.cllacdir.

iii

I.e

Bullll1'l ..-...m Itn'~

barll
Ii'

~rml!'
0

m -I II In C'II1r caJl!JI1'l
~l'iTtJ'd

b;J r InlAfl"uIIIl trtktldcn !:'1''!:Lrl'i"k ~lbfltt<!!l linmtb. FRkIit. dU" Ii.yan 9I:lifL31'n. m .. tba • .meU I;'C1mJ, ilUilUI. bLZ~,bu m,~r.

tl

nln" i1'11'1'!i!t!n11

II.dilll~1nJIII

A!!IY"i.JI

billKI",-

iUII1rdll.:;n!il!'

mllt.wr'~<l

'1.11
OJ!,,

'"okbl~lndll d!ll Flfl.ll.mi, bu· . Il.InLfy.lllrQu BI.l. IITI'~I! SUI.oIIfLII III 11 d... lilul;.l lI;.~r n h u~Qn:IIJ.

GIIi!I\"ltJlIl~t. 'l'lkunlm., u.u,111!l'('" II'

Romanyanm A _" orduJm, l..lIl1fuM11an in.li kart.. d", [nFlteJ'e:lIiq~ Rian J els~lni leri 'Gl!km~.ii ve RnmlUlYJJ'I &l1IJ.c bitill8f. ll:iir me:m!eket d:e "'l1"IWI ll;pl:illltmd h' i Pi'· daJuu i'!in c~~ I ibl!rh.ld= [lI:l AJm&rIy,anm II... ti De de Romany.nut. F.kat ~rI. .al-.min siya.e.tirul. q IlUrkcll'~ buekitmda BIl1p.rU.t&a ~in ilb itdcuii.mi ....... Mthl!lll;E. ki e_clIdru!Ie d miibim 01.1_ cd'll,. Zir.. 8g"arQlanm prek b.iPli~ mmfutleriw .dcli KlvkulceYI ~:II.ti b.kmun~~

tr' ,

e

n.wchr.

eb.I!!m:rniy~tru ROJlll!U'lJ.du

d&ha

LUI bLn&t li:erll:llllino !!Iydlnl _I:.. m.k imkllUm \'umi,tn·, t;:PI Ii Ra.~UI Bend. Illi ken uf'IU1 ",rlt:..·

· u!g",.1I!1T Brarn ~diYI:Il·IeIl"da,II' ,1m
billaraf
I

kh

BLI'na

d-.rm .. t
ill

IEIl

'I.·erl)'IU1.JJI;]

ar1laAqJmn:l
i!',

din F.aI
t1!'1~ benl

iF fli'

-II:

~l'mel

ClflKll'd· n.._ ... b.~'1In111o

TIlUhlltlP devlel1.l!'rln mij,me"ilIeli So.f;y. da htiyUk. bi!: filoaJiyrt i"illll1erm@k.e Idiler. B\l
ulgmED bi-r !lrbep dlr Bulg Tla· £In I1"IlP pallaWlodan I!IVlo'!:1 }'I.b.aliyeLl!

Fakat Yumm'l'C lnEiLb lm'rIet1erinifl ~er8: yapualdan ku-rweUi ~ir mOda.fa. we lliaamu h.a.r--el.i:.limin. Bu J ikind biz- .AmavuUu1i - . MtI.~ III .rhine bir urp meydil'II lraJmc Jditmai IlItimali In: k Hup B.1..Iun!uda trbk Ii. Yl!.lii m.ii~,.I.lll1 dnTi ka.p.a:nmtt 'YC fllf~11 bir Inrp de-n-i .~lml' ~.,."'Iltilit_ Zlr •• l.onCll'iI. mat· hilatmm dll!! ipr iijl sfbi, B'Ulpridanm son ha ... k~U ill!! ;I1.nlcan~dlll dOli, dii b.lli ,olmatWr. Y.l yan waz.iyett~ lllr YIlJ'O la vn· ~Ir ki. mum iAtildili Ii! bill II bir millet alank talllDD111 o!mlUll. "eud.iJinCl .dlMl." IlJalUll d.t.a

rli5tcmijl
t~JT'!)'OT;

EM'liI' Ttrl"

dCljiltllbi.

- a..nn
Jhtl!

b...,;.ol
~IIJI .... yon.

q

'Ii Ir ,"'nlf1"'n IrlrFt!I~'n ~I'

TfIClmlc.k'IUil!lll'dilii II ~t., II ]evlI!J hie: I

H mil~~r

boll' i.ti1c:ru
!III'lml!llan)l'd~.
mlL-'

yacprn<lk

I:me1il'ldc

ka:rt'llf;J1 ,t'llnl "rul'kt"n bulruH !ill.1!q1'JQ1-r11 ooDd .. [~[1IH.I!Jhrn,1l m:I ILfI rl-

Bu.i

",.Jilhll'l!l .lIh!n

f.~'r

mubU'rll'
1_r;'I'i'II'I

d!.al~:&tL-·1I

bblrlnl wlllloni!1'I.
TI

ml!,

I't1lo("Hl!illJ

, b.lL~ ,

k<'1f1.j~nlar
1'1 ~'l!LlIII

., -I,
em
onm

.:n

liZ

~-lnnl. !lhn

Icttir. BaikB!I'I VI:' V'LII'IU h..rplerinQen do:. gall t.cnUl yr'l'li k.url",lmu~tu_ I,h:: BuIB.,,1 ,.~ 'bu piH VI l~~ min i!Ou, gl:u:k: Almanl.f, AV\lsi.utyl!.hlllr. gerelu IncHI!! VI! F'I'a.1UIZlill' elh::-rifldn ~.lllilliy;].. JI'I)'D.I" "'-= pa.r~l""cr~r~k 8~1= p.rlilln hn.d; Llw~nPlna. i~kmi,li'I!J ~hW'Qrlui:h, Bioi lI~raluc!l.JJ lrul'IlnJ ~'I'I1I'ihl!lri!..u1l I.!..u'lnll ICfillle'll ~I· lid ib.,tercUmlllllll mqltlllr Frll; fJIIT.o Moria YC=O lri'8il~ B.llcan loami· 1mB.

Anlatan:
Elkr
S&hr.nY!I M"le.Lll!ll!lrhr'l.:llin
I~u t ,tJnH1,(;p!lm p.nm~ ~ • tm.1III b.~l&i11 pb.~ I' rlJ'd ~tJa Inl" II'ftl'" 10'. Ii"flli IrUlllle"!llnln nklll R.\DOSLA.\'OP ~ebu~:
11)-

Atmpr'lluClin tilera;!! :rapl~1'II111 kati !!urJ:ltll!! kit'l:'8I'J!l.lIrll.d1 Yc bu L"liknzl5. leallim
101'11111.

B

YaZEln:
zem Ln

Ii)!'lk

;s.yleee

ha ZlTla 1'1dl k·

rl·
,1-

"I

Plfrnl"

edU0Pf!Cfllllilin'lll

IIHHIUK"IHIu otrlldlr.

~,p

IlI]Lilm,Uf.
InJl

t;a

In

m!!:f!BLIp

Ba.:h~l_ HLr dll!r-

delli

ile ci, e'l'
Suna YO\UI

~

B blluol komur
madenl!!r

.,,11-

6L1,hw 1:111' r-HiziYI! giLrllillii II:di~ YQil:lllrdl. TlIllan vurm .. Jdll k.l· iil'I'II]),orlar, tkahrclun) dlye df. bairnyorllllrdi.

nina E!e1cn ~Ir

-

Ne

dol)'!!: DIi:.U:!I'OlBU

"'I::

n Opl'llnhtlm. K!mll,,1

blr

mil,..

uau.n :fI11ttB Itlr bl.llilnmll IIJ~I"~~

11
~ kl

ut~I"mU", hll"'le"It:rltr
1J.1'!Idl1T'l<

~l!lrSo~a)'. Ill'lmi,leli'«ii. BLI] ar t'R:ln lIM1IImi¥lI!llnd kl ecrt:,v.", '1'. Ahnllnlllll'lln IIIll!ly~j.,di! Idifl!ikat 1'J1I11!!1"1 halill blr A11'fI.n

lli:il'_ Evt hll' mD<l1l gfllldh. litnof)l'rII!r~ .. bil!l:tlmlnuJI al'U:l\
\'''O[]

nil'1.I"~
pcl!: ClItl'lull! JI;~p milr

Q'al'l 1[[,11.1 F'ndln~,ul kit RCI!;:\ollllUlf i!ltikr
YA.;lIlmulru

Vi!!

bllt\iI!-

~lii'I

A.1moll-

1i1'1'dollJl

r
f~

rID'. "lI'I'k kul" M "1~1
nJil

1Ii.I
\"8.nlll'

t.!n~n

.,lhlrll:lllndeJi

I.~i)'odi!lr ''''~ ~Hliluarl i'l;ll'l M~k~d:on'l<"i1 Icomllil· iJlnl <tIeL oll.rllk ludlahll'ordlJ. ~u<
dill 1111rd ~L.ml!k
lti;zlmdLr

blr

I, JW'

, ..lcrll1c.e I

hi

!I'Il.I,Hm·
.t.rIt....,IM.n; If>>.Z '.lIJr] II;hll'!

tn'I'~

!l'tml1li:

hlm"'lr- Daron. T.~rkl~I'C
D"UI!IIIQU

qtlk'O "Iduli" dr -ILIA....

TD11f1.1!

l@om ((tirSill ..

bl

m

H! lli!ln

I)nl

NI~.-l'l.ill

Ihr.

~rn .. k .CN hll~ blr':' OmTl'l 1n(Jf!, EiJ'I I IA'mD'lull.lr.!I

~i M.lltei!lo"JI'I. kpmlll'l!ll fl.l'1," A.lmllnl~rc! g(di 't hUi VI.ro!lh. AYl"li zmuda
di)eTil'l
r-iy!;li

ZIIlth'!iB.3.l1.1.':11'

da.ir y rill n u~ .bl!ll I!IdII I:cciim: hl::r!t" mrrllk. mUub:rt: edlledlycrdu. VIIPII ..11J IUfUltLi ",c ml!'k Un'le: Sobn'I'IY!i~'1I. vl!!dlnl. rbll.g.rmill., inulcri lerm~f'c tlilll~ hil~i,ellin gi!li.in;;; Dtal'l bll ~lIIml~lI J~tC' 1:1\.i 1II'II.da bl,l'3rAh bt.ll.atiildu-. BulR,.IU-blllllll 1I!1I1 bioi mi.h:nkl:'!rel.:r neficel!iillid .... veldl Rillc:!(liliu f, mecl is u;'illinln ki.!r"lIlBlI Dnilndlc olurliP n IIII''' I,.· I-ullrbl! !lllriUd~nm["lif. nn IIra.:Ul'lda!! 1II),'fI1dl. muh!l.ll:r.,t Sobrillr.l)'a)' ·rdi~in:J~ O!.I ini idllo're cd II! II Y! bl'r ~I'>k k!!man .ncr Itll.!'llllnkLndlln d ha ~~. tt:ler bll.'r .... !!kil olT'l'lu, b'IJlul'\Dn Ian l>ir h V"1'I1n c.h·,1'1 i &otdy~ M Hnl'l(un Y.fiHliI gclcra'll!lu ~ vlJky S l'='Celt. 11- d,,~I!;rL b.:JktI!!!Ji!di_ kanu_1'1 I

'ml:nd.lrer

v ridl!lh

laranli

g~.-

InmiiT1! 10.1;;11101111 I mtmlila dolmu. liJ. Bul'8:ari3~ 'III Ir.. Tb~ alcaeegl 1I,[1I1r ol"n I(anUll liI)!!h 11ll11n," "I!!! ~~"Lldl: Ie",III 1I.i11

Bu

Di;;"!:

H_lldad.I,
yfllbrl

Onto

okUIl·
d!:~

,me teknr If:tm~k ;alms ki,aJi. Ilinm1udill ~I)I'u'lrIilcaCi ~111l III :ki5pllnrmthll', BinaeJUlf')Ih Y u;" IQ..lavy~n]fIlo IY veYJ, bu iblim..li dUJ~Rrk bir lIiyuil j'ijik deled~1!I bndi.aini

1a.f..erm~Wedir_

Pak.t ..

m.U

Yl::ni!

-:'I!vharek.

iiill ~l:

hll'lmll\li! II'JIlJ I- II'hf't1I1! 1u1h edtn I~D 1i.1~l!J'del"l IIOJl,I".EI\ btIIrtn

r11l. afll'!llTnJi Ell! ~1'11 n lfi,;·lkl". " 9""

k~lfjfJ 11'I"lldl.

1I ...... lIlnl "Hnd(lr U, Kl1!r,llnl uh'.1I:mI

*

Ji@rdlJ,J.B'1III
&i1I1>'II!llJk-

h1Jllla:u

1.,,,

n1nn ,rinl1l!Jl, i.M<hl nl HI!'"U ~Ii' II.... klnl 11ft IlIIldm \crdllit n o!ladi'i.n tiktl.

11 ... n

bill~ll&dlj:L o\Ilr,~!I IIf f.l!-iII r III en ~n TT] ~bl,u· ;LI m!!nfl!Jlltl~T, iJel'eb~ M.lfI!I~ 1 'I ~vvc1t:.~ c~'Plerind~ 'Ilfl:lirmi~ d'QIl)'& fduhhuo.llinin klJhr~1!I1 old:lJkl II lll~lilHl "lk'Hj:nll~ ~HUfdur I"'TI ~Ip'dorln iJZ:cdlllll' 1;'lIIrmt· dollya~~I~Almllnl, u Inih buh-I? yll bl1.,lildl!ar. U I;.lInl,lrl I' }'illll· illqar. kerll:lih:ri1'lt: Ir;lIf~1 lC'iel'lbu !lurdlc l~ri ,!ili1Ql1,= tehdlt cidiY(luiu Oi· &LnLn dinl"'H'Ilc,ine m61'1i 01"11)," 11111YO IlIIIrdl. DcI I C1' t.IIrll'ali!1f1 <;'r fe:,d'lIlInd hmo'k.lItlal', .;:Hl~LI r. f ..dik.I1~I". rni11. b ....nn~ h lIycli .l..1ll11d l fi'i!!nWJ "II d .. 1 IICLAYldli 'llrin mObWYndiu.ml'Q,r d,u,
Yllllldl

de

M

Irfrloiy., b ladlk.

b~leri
_

k~donYiilil'lln

Inult!i!·
bulunLl'

kcmh

rdilrni;

Elerck Il'~n:!ij-

M

IO},iedl ~ .-\ylpl .. , b1f!l~I"

ilnkll:~e
I1l1.mlli

yih.lcUL
elm~'ulII

okulUl.ln. ¥lIIrimizi

k ... un 1·n meocli.l lI.. bul lo,1l h Zina.
'liblill'd~~rk en

M.liollf kUII'JUlLiini.in u;illril!ltl~ dllullon ItElhln' bU4;c !.;,III f:i1Li.., lIPrl n· din blrin3 l rlok b Jvelilln ~IIfUI hrl ~l!II:lolill of h VIII bunun
iiUfi ,c;

R

I.dlllelaof
hili iI";'"
(II

.,Ql:i.i .. ii
)ldl'i'\41

dO'r1il1

- AIIIIYIl.n .[ 'I: ~i'i IL!tILoClJ.

nhnl dl!e k ~ Hr:ri o]m • chi~I'Id,.1'1 1;' 1~1!i llllLI , ~ihii. Artlil Jl.JLi!IIn:: [11- tmdal tI.~e'illl - R~me'r 1(1 ... ~lL1&1-; OrtAll!!. bh z ,lotlJlliC ~k Dill ml, 1111.1 Villtklll Jlwill ohl~ OI~IiIl~.1II • ~ vlk - AC!gllI'lcl! i1;; 11 - Br:lI.~ • Ira, t dOMlia !iI~ldi- R.dpll5'1.1n. H.n~,o.k:l. Ilil,i:id ciil'l .onrl:l, ~' 1'1 110 hrk VIC hiikllmi'ltlnd I~ on· Sir' IlZUV Kuadel'llzll 'birr mUIt't Koy US'I'!I)'lUI h~r mUnevvd' ~r.m m hiyc:l1i yeni bill" lcbl.i.li:. hrll t Iii Mil ia bulfllnu,' ,1arR !;ok ,~ itr~t.eb'l ~I'. DtlNlUr Dm.~I}IJ'lJlUfI:NlIJU.M Nll.l.i knoll!!'Ii"mm AYllj BulrBT !!oI"B· dUI TD~C!villlll'r. l,hl.n1:u:JID i I· (iyHI It:erldlBlnB mJS&flr 0111171 mil· SoI4a!:!J 8_ ~ lI. - KUtUFbltne ~ ~ i:;u!Jnc lil:i.rdiitni bild.irmi~lir. c'e!au flr\;n ~VI.'erfl llntliell gell'llgL !tad' 't hlZlTlcf bir bll.lua 01.1101£ kll'. R do!lulVl,tlrr_ Ol • Ro ~ R ..E iii _ DUd.Uk - ]"",Idlo loc,"ck. neli.llcr" L<iH. !.hllu.'I:!1linde 'blr- ,IlY lstem!!- it ... li:nlltonil u~l!r.:! b~ t~bliii lI)i'nC::1"I iktil:1iI1 I r iil!lIlan lu~ndi IIrallllr1ndl!ll ~u I, ~ At • Tg '€i n In !i.l'kll n.rklijla TIl'kd Ir- tl;;ll\ !tull Cian. Ji..l:lI.ba Un~v~r,!lUIlIl1~ro bJji'la boll' mlllu.lle:ClYI!lt. ~l'I'Ill ~lIfR'k Il!nedl!l hlg Cltm&Ull hlr 1I.!f Ikfi)'d6 dol",n'il.k

~IVI - GIl~ rc~~G'la. Erkcl( • IKInuI'IIL CIII l 1,~~lrc ~ b!:r 11~'o' l linc • PeTI 1~ AT'S:\; • hllLf!lL ~lth 8 - JlJf!l.b;:·

b.~hzl.l - I;l !l"!'Imlii> 1· 1Il1ul n I r 5 Blll'lfI,Il.U

k~luloki
uytlurml1

bl!l

bnl ...

rill

'hliridYI: I'II!Ul'rtll!'!,d cihct Id:I.IHUr. ttuilmektedim !"eh'11I Ltd linrrl ki Almlln '1.:11 hlUnll'i BLlIJDf @rll !II! N nltll. [I zL~in,= gif'me!i meVOllJl.I b .. his bile
.IlLl

tl:'!Ll~gl'lfOll, "AlmQ!1

oldtlu:ul"IU indio ~r[e deml::k\'i! id~;

-

lilmllmlyl

, ..k bun

mazm

i,."

jI"'h

PeIC'

Mnlinoflr1 \"1lrm lI dCIII i 11 d. M IIrif
lllin

mi.ni cld1.1_ 11~t bun-

d 1;111

lIil·

hi

alII-

,"U,kj

din UIloJ. mil: .HI birb.iri~~ gi ~ di. \ IImn,l~ i1ImrL.Jjjfl, i,~cl'n.ll; ~kcmleryc, toknt tobt.. bp·l-!11"I'll ,p'L"lull~

rnu

11'111

h"\1'1'1

l£~)litiBII

~i binj. ii..,llnei.i!ll1 fhi~c done-rlliW:1 ~ RdD Dey. kUlIInl.rln Qkyn· lI'1iJo" mllla.". bile~1 ~k olu)'OIIr. ReJl'e I lulyYIi~, d aiiil i_ j R ~ lti d(lvii, 'haJindo.ki morbiLlI- .------------~ lUll bm.iLi' fl!lk k!lll'l.unlDn rey!!: anlatmlBi vlI.'Ptllu V~ Dim;::tok , ko;rdl.L. lBi.r 'fi'!!J'k mebua.lrIIT Iki d· "'.nail~ Ml'ldrr "'I: 11!I!\'-lIli. I;e.rinj k Iqll'm1;,lflildl. BlI efer !mi Bl.Illi: 1:'1r tr,.klClm .. lin ~it"p'iI,n lc:l in iiloUndic dill, n m~blil!l.m kllrll~lDiI, anl· ~u krtblll dtil~lI". Bunull Bl.!h;o: ,ll!If "rbe girmi)· mlfa ll111~LDn.dl_ rQ,tcl'ir libl bir hill ill I!ulld kiirIlU~~!clJ~ri mij>"t:llr:=r Bulla I"fll ll!lIlil'l'l glun(j,f ... at!lTleli: "'81:L.f~ml Mill. dYL. FI'l'1l Bill Drlarda hllH~e J'IIdf...nyil. i.;Qmit!.!'1 az.iUmdllf;l rtrmek i<;in hila piyc:t yCl~tu. Pdrt .. li. D~n~ VOY"l'odll 1Ii'~ Nih... e, F Ilrdin TId hir byy ~iriCllp~yd, ZIl!lli"'O~ gibi i!',k~!lii )'iiI. 'l'uru wpJl!ldl. Bilttin hrk • I klml gorilYQrlllld._ ElllUlnd~ I bane 1"'1 paRI.tqn,. hu.l! lonn m.iim!:MLllerite ) ... s:ulBn bl.l i!!lilrf. Nihlly.et I~i!l: to plan Ida. muhalifll! h .. rbc- ;ir__ KlIl"lflJn t.iyih ,1afl "bill m~mck I!U'IHlTldll bulul!ld ... ... l clund!ll diye hDij:lid1. VI! btl. e ",ada. fft . hd l~ AII:~' SUi lIo,J: iiZr!flfj e YLlf-! I , )'\ikI'l-d. StilJIlboliliki Kr II; !!-ddi Yc eel e dlllilld~ MehUl~11I1:' _ SCI"! 1,1.1 hlJFbi il'1l c-d c um medi~h~n _ikmDdi!.1'Io cvvd lI:tur'l 1m:.Jr1I1, I.; fliT! lIi(lka~lll.rd tl=k~T1.112:\.10 ll!davi !l:dlldilr1:'. bllo%lllIU da b .. t h.na)"~ k.Jdmltl!. leD~, ,demitti, B 1II tri-irilltii, 1:I1'I1II6~ i!td.. I bit BLI &8;[;lc[. lu~al'l Kn.l:

-

It~e. bil'imc.l!]

bini. iicild· dll!.bt.Lk.

~"iJi
hpnall

dl!jjI.

11m
ill.

'lukm.lf ~. :tit kuvvet .

,tmn,i 1i.ztm~ 1( dir. BunUl'll i~. YUI'& V)1'adan Irir VIII lI...tii bir han:~et ~.l:lde-

u.lu.d1 ..

mevkiini

,.m

am.-

B

Bt'tipl.:ri

li:a~I'I'11'

oldyjulld.1II

l'loyi:;y,n
.hl~ 10 ~ Ev

- III 7 III -

Ca~

~ IKUJ. I • Anuldll ,l::kI " t;!inl::

cdiiYQrlllz)

~.nn kim
I

'l;I'lirdilu

I

l("l'lII.ln

Ilt.rika~
ta·

• A~I\

A.nll

Nill • !l.l:.d.dct 11 -

m«bu:rlyoH

'ltan u1am

:Eo

'flU '.!'

lI;:.orLlYI.1e. III f. mh· fa. rtl"~!r'd rLtj,fm~'1!: niye'Lllll"ille' l:o!r1l::ri ,d" htlel.lm .dl!1it mui'l 1if'O ml'li olm.k VI: bUrlu olltlj!ml:!k vel Ile.w lie II. lIyni z;a,mVindo BI.I'lKu ft1C'nf6i1t· Inl e 1J 0

«~II.~herel'lil'l

hlirbiBalklUllla-

on alr:unlllrhn m hUII,1n

kL.ln~yll bl'l'

h.,1& I IUUIlf! C,iod~erLn t,e:1c.· Ii I U rine Itln~rlye ulo'l'lund II 11'1' T .'Dpl I"uldl, ,ltanun ''Oy.iI-I 1"\11'1" 1I11.bllt "rl'ldiii ha'kl'l'ld bi!' i'uzname hU1:rlllndl, T dik edlilm,c:Lc ilu:rc KlI'"l!Illl yollllln,ld., 1I:i bill tudlk dli bh unde rnam~IIiI'u~" £dc:iii riJnu elu.uiy",t mlebru.,· Ilin ."Edi.J.~ ltd. ,I.ldiltl!lr.

Benin'] Ii f~rn ihti,y.rdlr. Jw.di "Un! zA.m moldy· Hundo kut: Drfelan !jok. moll,,"· fa
lot

'bu ~ S:~",r,

dll'J:: I:~

F

!fCrrtll

\i.

t.-

r 1.e map

cebind,~.
I

IU

''Ii r~l.

Bun"

mutt.1111T1 II!n mllh.U(,c:r

~Uen

Julm I!:dlitdi. Ith: bu aUlclll.' M,,· ];tldcnylo korn.i~QI Sobhpl.

r,ldi "'~ !lli.iebb.t kiircie
I
I1n. oM

B ~Ii,ki
111

topJanbdan

"anTo'lI Sl!Im-

yulut~

dlnln

,·t·
1,;!'.I

mlln·

!elek klllil:l!II'II kllol!'rd.1
b_)
~Ifbe

hi;; bb lllMmhk F"!eJm~dbl

1tI.

"

b!L!j-T.Jllll"'k

1l:llli'rt'.fI'II.1'lIr. 1hBlJ'Ml!lun1r

~ bl'll' tftr:Ll1

en

lIlrtf

I!debl!lr mhdnJl\.

'1:~~cl.i1o.ten l:IonJII :91,;1 ~.'i'J r .villi:: 1!I:Nn IT! Ud d,d hUclm1 V!!I ya}'lJIIT;;] d" 'b1:l.t1a d I. Rahln, S U'LJI.,), - ll'lg:na jJ'llUmi gi't'mektell ~inrilile:'I', Ar-tlk ~ n bin b.q'~ Tlt'l, k Jlrll.r!n, o,ntbe Ilflrl].'I:1!iL1un I t!!bll~j: U <;unkiJ ,~;d~d Treky' ilI1'I MldIkolillonll h ~ vo lIIeR'O~ ,.o'~'I'\I ,AvrU[\ii&dlL. tJl.hlll lJ'trnl!f zlrll.lt mil· 1:!'lul!. HI~b IJlabH~ j,'c: Trublu",~ Ttl k m.eb1.!lRol.'I"11'Ibill< ya • En.u llI:LUlfida nodi. Bioi IIlrl1W'i'llLI!I!Il!L~rlml:.d p. BiU'Iiia. ZIt'IW't oC"lIrTl1.0 \lIIZJyetlc delll)lLdli IiIlme.muj- .Bill "u.tllli kftl dl bu ·lI<vel.)' i,Ur k I!!l. d C; nlSiklcllled!; ~iddetli mlJkllo" mektc'tll 'lltll t II nnU"rl mUlllllml lIr. rdJ e!er ~eTl';Vlln rt:d~·Drd'l,l. ttl T, RI7.11 Ay,gUnl'l' , enl;; )Ii ,mdll l'lDtuldu· ]lilly" Som 1I.lnd~ kU'i'VIlt.lcrlmll ill' ~rr YUrtliUllll1 k h'l'IITIIl!ln' D&vii cla' m iIldlllkon \.i H I:U klllb hIUlUlHj:tn,dan licurluln:mll)'f1.· ll~rll'lI'I~lennll dallll'" <IItf,,]~ M' ~'l'Lc m~d b, ,;.dQr"-e(l, BI.1~ lin I yih lUI r" l'j ohm ..Id~ 1:1I.k 'I'I!Ilit d.mlIJUr. C'ok klymetll bl' dl.clo·!'IUn IIl!m11"}'Q11oI IlUrlmllo l2.0 ;cztc.rmi Hirk ~opflliklil" !;i'le· nQ1:l'lon Ik' rulllltJ;;1 .IoIrkll.1lI1.1f1 I« ybe;Clen Idrnalr;: kiltrm~tr .. m ,fl!Bjnile bulullllfl VU- inC fUldu, Du'l'l !Il itl~rdI~ ILIlplll! :rnl'ol'h'llmL.ln llILI'l'iIRl! 11'l.t:IYl!le- lnf: Lo DucliDegll AlIrnJ:z:J!I'YI dUn 11m .ul ..n 'k.hn k,"\j!,\ I<thh:ri eu a1tlid~. AlrnMlilfllrI ta,VolU· lUll ~Irn. Qkum.YI zQrt!l"tmyor· a:1n:lI.i:I plldl.rldL_ I I 15 I I!lml,lenUr. uu!. it. Suilp'(t ... .. Tilt Ie!!' h'ir d d\ll. By 'U.ofIl lulLip N ';:'. fin. y,••

Icrinl hLPl ye rlmck, i~.ill. Almilll1 ill k,n. ...ltml.lDa ,rJollul· k,1.I",-.,rclleri. B\.I~B.. r h.ukiltmeli jle 'Li. . I .~Iln Y"'TI'Cf 1;m1!llllbik 01 ,.ak. B!.l.1 li Jiudrud'LI~iJdi. RiYluet ),Qrini ikill.~i ,.~I. DIU! 8'1l:;:mi,lir.1 -<tI- __ __ Dr. Morm"tl ( Il.J cdbrprdu.. Kiitlp I!.\,LI"I111~ Na~f kllVlul'! lu-

M

Han"
mecli

r.

1(r1.j'iII~'1I (&Iib 111.lrl!ir k MikQm~Li

d .. Ii' dlt
Rirmlllio;"

~llIrind!::1'I

rn

on hc:,
l.'ii'ln.

iIPIT!I, btr ,a-

bftZlL nnll~

ko n..lm d~IIQJ.

bi)c

~in llkl,.bnrll)!1I. b-I!I- .Ia~t.'.r, Bu bjdi h::rill Eerinrc: Sui .. !'mtllll!l IU.lmumi I!Irh:rbreTlik: iliw cUi ". 'h.l'bl!l i;i 1.. T. T PERIN

yili !

nrll

OkUml~!i

1'.1,111)'111'1('''

A 1m ,nhnl ~cnrl kebul

.i.!tik.:r~ b-.

i '. rIO
MaI18lT1!1II

b"r

haiti,

to:-::'tJlr
t.Jjj

'Ilrtmcll Inlr. Duyl,,,, Y'l'l uedluld ..,..,

I'll

!l'tlif'f1"~II!!JI' 0 J'['rI.lllr her I,," IU' Mmil" IIIntcrnU)I'Dn I hi nli. yI].JI blllllenll! 1Jy&:tl!~IYI top'I Illdalbr. :!I'I' A~t...... ., ,tilt lID 1

Tababet Meselesi
I
Yazan: ,&
Ihl"

\

r
By h

Hal/aion Hal/aga )
'-'"'" ...-.......:'/..,. ..........~~ ~~~-!l111

P
Ibu
ada)'1

:1

Ya· i~ Parasr Olmlyanlar?
Yiik
eL
t

Cehenneminden Na'sll-

aris

'I!!U'~fine- (le(:I'rmck

itl\

ellr

tlYilI1rodOl

hal)'..L1l h h.an

j."li .. u'm

Bf3if!.eklll

kl-

La leu 1n1 fI

L~rll'I;J'

C
n

nda n.uluk .oll' lc:o::h, VI: balflill Jkulcrimn tlktr aret o:i~r,.o:e~i!l'ln iiI.. ek iizere bu m ray!!; illelmi'i iilltJ;ii 1111'1 u 'hi ild lI:di~
J:)lJnLl BlJ.2.~tdcl:-

Iwij:i bir lop1 n-

elee rll[!:d~ ill u lo;·lld 'I' I~· 1'1 r,(!f dnH~'~eulii BlJraullrI kolay· lI!!;:l~ biz.im nnil1~rlrrll.l!:~ h,'o Lltlamllk I<;in I - E.V.d m~. llIimdi kil )I'.' p~l(lm dl:r]um giizJcri ilktu) i"i n
C'.......

'.. K.····.·.B- .k .. .... k 7·· .Yazan: .Ibla .- lAID .U I T.llik , u G.. .1. B ..en~ ere . 1m ·a'aca'_~ AlmanJar, Ilgal Albnda Bu]undurduk!an
1roul
R'~n'!;hial'lI
ill
_: ~ll' i!'IlI~fl!dl!rI!~

[Kurluldum

.,

ptm.llk.

1"0;

Gi11~iSi'~a,hll!lr
r'l1~lerrll:l,dWI:II'I

ai.ilunun.

:gali

:II'· hlllr'

d n 'tii!h..l:dwor'ar, tiGI::ti L.iZi!rmd,

Hn.rbm

nil:.. .

1
,

Ark dD~lann ...~ b!.ill.lD gll~~ldl!rll't d~~ll. bu mcmll:'lu!U., lillY .. i VI!' l'itlm~j hO:II" ~c~kilahll ve b!:'t ,"'{lll!fldiltlfll
mi.i'llh::f~k
1I.l~1I.I:l1.I. L~l'lrBlllil"l.llli

tun muhlll'lI'i

liiph.tLl'IZ y .. IDI~ bu bu K'4ZI!1I!'11Ln Ylllhu[ bu.

rahat

:!r".

!':.:'

.,> YA z, A. N:
l ~. . I' -."

L'

I

B

'!J

iz.aJu.l beni (k..na

~tti

I

"N.zI.edldla . 7;' - ." - ~.," ""rNAZIF "
r
I I

"

VI::

.5-iHliI

dc fI~'l.I1i'an iki ark,ildlll~ !.:.onu,:u_ }'or I ",n:l, ,
Bak •• imdi.
'I'

bu lol:i?1t ~lIlahI8'~'
rln
m.ii~[

(Jill

'
.

hcddidir.

CPtgl lIo)'-~eniYillr

Bu

tiiitlll'ldiu

Simdl
fllnlllm

0::1£

bit
l:lOmol!

1.1

~

yazfhill'l'lll!;

I!:n .. luk ..... utloda U hor YillZlfl bliZ 1I!l1.::.. oia['ak bl!nLmn:II.1~

-

t'

~I
:

ye tad
vuLl~k ho!,indc

Arna.eep-

INn

,rpial!3in

d e L Iby.

rili tom
eli!)

lar 1 io'it '1(, of. BI.l bombamli
IIiT foII!llldi1ki.

1m ~ru,i ~tiyaz nmckto.: dc:i'i~iz.

E'er ii;iintin binl'l'de. pi.y~. fi!l~thJ.r 20 aldljllimaz ~unll:rd~kJ d~r>I::(:cd!!L1 iI.fIiI-8IJ1a in~rjl!: IJo j!.aal"l.i!lTl ichm: hey.eli i.h;:.reti a~illlrnl:lk lc;;irii de kM'IIJ "e....

~nr~

rcbilir.li

defi

alii. aura.li~1:

Su

meVZUIJ,

y

ptLilmu:

orullihalYIiT'li luu.hllrl
~i}'alrodll

mej' 0:: n ~I ileum
rno::~u
1m i)1I:f,

!unyo'rI'1lU!11 Fi!ilutt An delu Aj III nu n gu 1~1.!'ir~ l tel gl fml v~lI'd i~i ~ndcn biol';:i1n eV'ol'd

kIIdd!l:!m!!)'e UyPln bir ~r:r:dll ell! 1'1 111:1. IIoJ,..1 11 rie kadi r dogru. baI'~lte~ clmekte oldui:~m'LI;:LI.

u vesile _: yurt.lard",

B-·

hizm.

m n yek.l1n
Ve ;::tClnl!!l

erk~k

I jO klz Vel Ji5 '!hleobe 'liard IT. Yan'i ,1;1:;-

oir I!: tli

hliltt r laul ki bunu. Y'~ .k.l~n lumd'lmi aillm I)'IHl.iI:R : c Y ~rtl rd ilk.! IIIII.IG\, ~lcrdell yi.iz ,..irUli b~ in; Palt-i bes!iyol. Ali.. CCliye kal ...r.tlllllr doH 20 lira-I y<3. ~achn hio;lilir imazda bulunml)l~ 1i.lZJ.Im ,·i:irlfle:rn.it clil'[l, belli de 2) h[.I1YJ d", ilirll:ii!!ll~ kll,r· !,!1IaI'llElktil'fl q;cekin.rniy~dl 01 1'1 u ~(lk vl!I.!"M~,11ile: ij.Oeuk:lnJ'l<hr. a FaK!tt blilU", ¥iihek ta.hlil 81:n .... liii b J.rdan ihale!t dl!i;ildir ilpheau.. l"lio: ~ph!u!~ bir- ~o
fi -

. lelll bir hath

dneli

F' . de ba'

Memleketlerde Herleyi Sabyotlar Pc:ris,t.:n ~lk]1 Miisaadesi Ye,di Bin FraT_kin
.Bell If'! .Ln&n.ciInn. ElI Ikl 100.1'1 bu buuklan V!I kfttLl'i ~t.a.k ilBlmnlllrl'UU PII.rllllt<!kl '1VIme ,oUrmfl;)'1 'l.cn:lIiI eUI!llIL Bu!llf1.n ~l e'ri10

ptk ,g~4lJTI

Iml':I .eyle.nJyordu. SI.'lI Dli gl_d~

Setar tlll
O.l'lUls.n,

m!!!nW"U:

IlUiIz:!

Ii t~

lUI

bTl'llk'l.!kJ

IJII.l-D)'lL te.krar glttLm. Ba. ar: )o:u Itil I!.Il!JIdiJ.I Gdl!:-

eiJIllIl~ ve slzi 1J;c!id_~ IndLrm e:llu ~,&] l JoJemur~n m.lnAlu. h. dt>lw bak.qm.dAn. ~m 1:!i1jJgQ.TUland'MI ,.~o::lt IU[lJ ~lJi'dJkIDIA lIetUm. lMl!JIl ur: 1It.!:r~lmdelll bllkm e UIJ'j!tl

Tw-r!aye-Yl!!e!~ l leri btl Un.nilUl'!

l;wi-;;;'I'e

. u:l!I:'

bil)mbIloIlHld~!'I UZ1! n boy 1\1 b .... h~iyol'dlJl. Bili.·

- HIm !lie fj~'Y'TI!'lol!:l"i aJml~. V Ad .m hllr rcli '1'lllhn hi~ LO' l· roy ;:idl!l' de n.UlUik dinlcr mi~
_ Evt!t a.1Jh'L. at~l.n ~iddetinden nl: l',tlklanOI hil!},orb,r
nil

.... "'1 "

I:c,'ap

.... e:rdj:

:Ii d~di ki: _ Ne I!)lurd~. ~IJ t{Jml ..... TBbmdlillki .ih.al Anadolu Aj
In

11"
];I!-

dun, biIl!! r.qoe!dlllp l1:Pnd.O:T!:'n bi, V&tlll'ld~n ilIAd I ill! )o'Apbg;lmlll: mUlnZl!lm bll" !.&tluk blr d~ !In' latml~ oldlJl. .. Meier Cum h.u r Wi:.t H.lk Parti31 ti!lll!bl! yuUlarLnln bl.lgUl'le
panliYl:lncrltrd~" lIllllak. til oldLakla.u 2.0 Jira muaYYC:fI b.ir r k!l11ldi!:iilmi piyll cl.uJ.::i ylib kad{lr

$)0 yi.iz. yjrmi be,1llc PI!I'll lara flDldlin

1m,..

Bunl.llfln

it pa:aiyoTllu

ir bil' o!!.)' 101'1r~dllh itibl:i.fen. bu yu~ .lI'lTmi be!! i~n d 11:1 I1cr 1!I.1oI ~r1,i.z yirmi. b~ !!d iH bl!iII Ilr8111,. rnzlll ted Iyi:: i!.tmek mllllv~l!i'l'ldedi.r.
ve:ori'lmll:kted !leknll::rlil Diij:o.:f
R.Taftal'l

de va,d.r ki aild.l:rl bl:r a.y oDIn lir!!. bill!: verememek YiiI'ZLyc'tindll!dir. Eh, bl!lRlal' ne ohu:.a.k.iI BlJJrilar kl ha'l,!!¥joci 'imFLlirr~yl:' fiyallannU'l vC-lll:luiu ~"'II\d.1iI bil~ <:orluk IIjAlkmekt.l: lofhlcf, 'Elu ),i.iklelen yeotl!!,!, kari~lndl9l bllnllllU n.. lIl H

gllnil;lel'lmiz k~nciill!!rinl!l

QjU.lll. I'lI'd:1rn~ KcmlOJlll'll kflhJtnl a~ I;J1TL BJr d,ll fl loI:ify1m. KonllCl tIoml:lOf-. b;lnClc ~11' [1> pn r1tJ bill!; ka.!mam!'!!, ~M biildl! canJm I.lkiLl4n. BcnL lid k.nl'll"!1Inm !!ntln4 i;arg. 5U t edcn ~k.tl'e kUmll!ldlLl'l1lil' I~'_

wra.

I!.k-

SU!
l:IIIalja

ZlItl!ln
kmldl ~!

bugQD \'1ZoeI VCiFIll.eY1Z. kDJlBoloelui.omJzd~n lC;ln Y!Bnibl:r mO-

mek

11II~It!.ml lIliyloed1m. KumLrlclan,. udu~ndlln blr Ill.,.oranla oglkb. ·8tn k llItli ii>d1ld11 ItilltJ i kfJl:Illfltun 1~lncl!!ld bu.wn !!.!!¥unm ~Llanrnq 01 tll1jl blli' t.!!he'l'V\lrle: 101B.c:lam d6lilL

l&nbu.ls.

g:lrmel'lll

almaruz lmmdu'.

I.t,;Imd611 IIlylltneri!.k cra.dul !;Ik-txm. l"a.mb:ti1 bill ne bllmp lWIen1MZ k0ifmo.kll.
DII "W!.,Ytli1Dl 1.armAI!;lb_

DemA1e1!!'11 bp

~!;L.
0-

miidl'J.fm I!clec.ciiz ~ BunloJn ~in bar 1!'ey d~ijndl.ik:

156ylo!!ymclIl. kumlUldal'l 6t~ d.UnYl!l.1lmbangl ~th.
Un I.z
VI! nll.!rli

durunLl

1'141J.n d&Im I\l'il

mUII.-

La.!! a VV'I.lr

I,.tclf~w.r..i-

~do
Blzim

Tnm dollrt ... kOlUYOr1'.lum..
k'IJnAolo!iblLtl Imklu ~I!k lI]le

'IrU.tLIum goell:Um_

kH

I'htLm t!liz de hll ftbMl'~ oku, duiul!luz: ;za!DIJ.Il dil ~dt'i~iz .Ik.~, bu !i:eI;l!ll h8.fUl.n~ llavadUlj UiL
S~D dc Oundan. bli}uu::tmekt'l: Be-

da ~tl!,Yo!L rbe

idH

id To!: he}'eti
banol

mu~'

~I'~I~I'~ gOre: bu ... ak~M'II'n yUk" SlI!!lmMlni de pek tabIi addctmelt:. liizl!l'T1l a-c..li)'(Jrmu'_ Zir ni·
zam'l!lIUncde:
\I'~'C":

n~~f\d~

1(J1I!lI~leyi illGl!:liYI!!IJ bil"
dll
u
;

Eg-e.( di.ilunmii, 'bulurmyonl

!k..

nlz kl: AIIIIQn askert ImlI1J:lllk etal:",? Ben de; Almlln II..!!Ikerlnln b.trTzhl< ~Ult.tnL l!I{ll'lc:mlyorum.
!lIZ

BulgarllUlIl Tllrldyeya

vvmq !ilimdl b;iD: aynca blr

a..rkOa!l';lmLZ

molly·

6O!;rliy.r;c.ek 'hi ir l5ijzij,m

yok. F 15.-

meydandiL ohm blr

mati Iclirrn'

b'IJ l'I.IflUYOI

AlE mel, 'bi ... flkra ~dll:vha:·
Gl:n~ le~leI YC.,I.'T" I: vet
!J:
el\~ k:YRll!'I' m • I bilmiyorlilllu.

(;CiktiDl _ Ne yapB)"Im. 11111111 M;yle. 'biz: de Anadolu Ajl!.n.lltlnll'l lIula·
line lI.yllk llIydlUJIIIll<gil; ~h~I)'Ill·

tOyJe

bir

rIIul.d.dl:!

.cYurl,
vel

ml!.l!l~1 bilm~-

rUid

bilir.

boa.b I:'f

a,ylm..k: iia:elj. hir ~' INV!lr ml:k u,n.J~ ~t'ttn'lllbu mil.dElcye
25

~l!.Ik

\1:-

IU en

bill 20 li'I'iII. ~uz-

k6t eikr du,iilUTLI!Pli¥o.:k, Pllrti· d_l!n Y Ull't ~C-TCdl!l'in.i ....: r;:b lll:~l!!k I ;;,liIIIJ11idllul ~lgml
N.
lUf

,e-y"

Tah
II.,

010 g1ln 'i!lI'Vel dlillUl br.ra ktl~nn bill l;;ekm!!!ler1fi 'butllB bOll1bo.i. olUfU.'~W" •.

viR t.a:zurnmQ-.- N~ II 'Iia DIllllJI. tkl gUn IBOnl'il. BuIpr 3I11!H1tlna ~krlU' gatufLm vakil: memurull II&=-

nmoilnmtta

k~r!Jtla.mlya

Ma~r.(ifm

f-azl I;l "I he... f.\y P
~kmek
add.!!

kin

ibi.lll!

mB!lr&f1i11ifl

hpatmlolk.l.4n·

gdH1li.yormu~

Hal!1iil.~raY.,dum
Sir kilo l!lTaJUUIIl ltombUJ., 'bUWD 6V'1<;Ieddu dlileleri -uTl.J t ..bilirmi, I B if
ilMT'~¥1!
zl!I..maa

I tc

hl.TlI.fm,dan i:j.delflmckl~

rli i,di.. DIi-

)'ani t:amamilc ~'e-Tilll~ mUadded i! 11:11'1 iyel:.ek bir lem 11,dI!VBI'I'I

:tI~ O'Ii"Ie:lldne :n1.Abe.~ hemen 1'Iamen dort&ne bU.h!huli. 1)e;M.aI ~!I. ~ vardL Halt!.:.~ lark
!!eldz.
!!il.B.t

Bu.l,garillll:A.o!k

bJ.IIl!IIIJr-

id1U1I: h.ryeti

}iini.inLiz
IDUnifid

biT kl!re... Bugiin on f

1940 ll:m·

bate

Ne
mlln ~mci
VI:

I!.V1iI'd
io;.inn.
:9

Zilo-

N<!!
man dOO!:n~

k: lbur

lC'll·'

nc

a:1!!n,

di.ir

lugU
IU
r

die !bol!:l'1 bal:umm bqigini mHII'I" ilklm~ bLlfl'li}'or~ !1Ir I~\inki.l !!Iine-mllld,;. 11II:J.SII.I go .. tl!ril m i)'lu. F IIhl g~n," teyzd~. f~ in I; bi!.Zl d~vl,1!:t ",dDrnla.r1 i:iy~ Ie mu.BIU 'baiy~flJ!jr ki prm Yin. Me ela ,n ,cfifii1e-yol!. bllklll:

OHld.1I

liraytl. ';1k Ilrml"_ Binaern,l.leyh bi'!' 110)' &0 nr. Ultbi1l eclLlec;,~ii an~Dlllfln bu ki!HBl'iI. itirnz ede.mll!m~k. mevkiindeyiz_ Ciiak:i.i bu 1I:'.M1I 'b hzi: lI.yru: .Dm!l.i'ldlll ~yll!! bir mi.i.tflll:bel ml:~fa.a.ti .de ~~ edc:!' gihia!oYl1l1orllok ucreti

klLl'l'ultu.
IBn

i.i l.ijlldiir.

ll'Ie<:Itcki
andual'l
~m

'Iekeloe
1lIl~il;,Z,'

dir:

lind!! yi.izcleo Hil'YlIJ'id ~a ruri,yo tl.ratlcr LIlIrI hi .. birin.d:e_ .ki )'ilka~l.:lik yU.2:dic :10 !:In ~ iw .mcgildi.r.'JO
var<ilr,

fin ~.lnLZ ~lunek 90 biT faz.Ll.llk

Dl!II'Il!!k .ki

nort

bu,"ulc

yc:koir
fa

kuru~
mll8l'iII-

IClnu::k~el1&i! him • dikkllLuni bu.liIla.Ji~ bu kimNoIil;ll:rc. bu v.l.rblulZla.

13'1.1. ~etIn MbebJ: blr lID e"l'v~l Bulgar BBfVakl.linlJJ TQtkl,ya Ilt dlLl.J111, dmltlultu mulul.tau od!:£Bk· 1H'1nl.

lJrlZ dtdl

(.) lIt-eviTTncli.du. .B!::.n, PlIlrLinin bu dikkati UU' semiyoc!: iii in i 8MU:'ill:aktlllo)"1 m.

n..nen.

I.a

e1.mll

GI.m.&&I

~

N1Z.A.MEDDErf NAZIF

~Ilrlll.]"

pebi.lil:mbd BI, ~dlle IltUu:lD-, 0:rnmnl

r~

lamVVl.lf wo'btih m~in~zJ Cn.. ~eyzdlC...a t,a'l/'!oiyecd.t!~: :BUI t.i~ }'8~ l'Iutu~ ~n Ole .• I!IR leT I Politi_

cAroevUtlukta haJp ei!il,el'! j. lalyan Aak~leri. ~;al1evi: "dot· r unRhklar ya.r. tmJt1ard If I. BlUid ...,. d. h. 'biiyuk bir dHJ1C'

dUm d'<iot ederm* Biri.si bun" B'Udedie okudUi

[

"lie: 1101:113

_ Fir" i bUllIbIl'l 'I.a;;.riil!~ini nud )'LrpaeBk.tad ,. Knu mlJl d elllirin ,dmW:., kim pymu~ bu~
adl nl" Ole,kipv& D~!C.(! ell.i: ki

u. :

:rIlin

F K R va SANA I • KonSlsrvatuarrn IOnSarl Ikinci

h d. b~ljjIk. ~valdc ma~ai 0'1dul H,lhulm LrbYi!illlo Oil d.e:ve tdHol a1c1ul

!ball.a4li1un

~l

Ka§ Yap~ylm Derbn
Bu hafta. lngilidu,
d"J" ~ I in I edivcrdi!u.

!'>Ie-dim 1 100 tllteom "-Ufiuata.bllider ...
Bir oDmbMile. ;mi1igrli.m luWum
plllmil-

11C~

il-

G.a.zetetaf~I'

~

(

l~l'd:oi!J M eis~ Ii Ir v~ril~n
~t "~inizio

mill i.1Q

ga!L !lilih, bcq:n;ba_lar de-'i, bu, b tml bllo~linn iii.. vll,d iIIl,n,,d ior. VUII kl.i clahu evvil:'ldleJl efU.n IJmu
[£iiy,e..f1,

At

t.ahildiiink:.d.a.r:

a.nl

hll'lllJ l'IIuzd.u r:

1-i1!ll:m'l1ln ellll'lcgr;

yanye:r.

i!il'k:ad.a,. bu til f'il.a.tl okuyo,du. "l:mi d~i ki:

Sineml!!dia Hayat

S.hn~

&bma.

.$~lu;tI..dc b;;lo!ll ada bit llinom .... cila R~it ~1Iinh i&muli:h: bu:uL,

M-=w bizim K Ilka:sa
bE!..!llrtlll

fJmi
ken.

~:li'fedU
I;G~Iml~

tl!l.m

gil

ka r"I!!Jl'\d i!. unit· Af'lHll1 3 k ilorn~l
Ie: bir ma<llfe
Vllnrlll!

yana 'ieltnit "'e y l'IInda _oturllloTl. t&rllmWl1fI b,

PJ·~·
.'.

;to;

. ...

-,
'.

..

OLck,
!,..

ks..:! ma 1!1.1 dlll'lml:' Kad 1111, bDi;u't'l1l§ ~iltml§ veac:rhal.
Oirljlhl'll},

erd~:

Btlmnfflr

mLL:IUn, ha.ll'"n-

.NreUe

li.,ytlt biJ' ma.hh;:m~Y'D 1e"IO;J,;;edilm~ BtJJnu. g&:r:elel&rde Dll:u;ya_1'Io bi.r iIhb.ap dedi L ;
Pl'lo1J'l3

~ilJnh

ele:klri:la:1er

~ld hum
H'

~yo~lu Mu t.(lf'

B"lto;llyl!' FI'y ..1

relHL mcrto:runu mllli'lluI<'!!-

B~!I'

mlll'1en.d:l::i l-lCLmlt CNiml
~ n~!!k
ArUIJ)'

mu mltl

mllliltllldlll
II!'! emeldi

MoI!hin!:t

Y<ilJI"bay SaJih

Kg a"hnil!-n'lrn Inti MUliatreI1n [aroma. mea 1mi dll.n Tak!'!ln'I

nl'llll.ll.Bt.le-

Ei!:: r lIi.8ft!'ii hey Irin emad I!. g-otdUiiJr'!ii t:.a.tbik elme:ie kale karll!!, dUllJ'Dnm baJi no illJf~ Oteki c:eva'p VC!rdi ~ - Ne (Ih:lugunu gOTlIIck 'li!.i· y@!~l!n NII.pobro-n'un film leI il'lii ,eYTl!den 11:[0.: b6,l!. I... ~ilkl&t unlann Y •.II1lnd Iti
114 InlilI

dlyc ~nz nOJIu s.nIOnl 1'ULi'I Uu-y_f~ynm d LV _till rj YC gUz;I(l," bll' kalwao!'dilm~tir

"1!u~moiYI.

baiurru-

y(l"'~Br.

~:tn-

~

Su bile ~ikarml1orhu ... Ama oDId.r d<l! =llup kOl-

dmLarLT

AHBAP
m !},omurn. lIu

!illlldka. Mbl5 'D nWr5'm
'l,lolj

kl,11II"1fiII I'HI1n'hl"Or

~nbIm!JY!l1l 11m
,I}

NI-

yo'k. ._ No leo,
'fOC:Dtumll
dakI_kll(y.lll

~ayat

IllI-IIt

0; but'uIi: oldu
~~

.1e"dl"llI
I

lltoJ fill'QEldlm d] ki: ~~
IIlII

I-Ikodl Ukk"lli

Yl". de-

Ie!"!,

n~ of! r-ikl..r1' &0 Jl'k !lIhlIAUI Idlm. ' 011 kolldu' II]liI'I' :fRfImn, plf '"yng,dma.
.if,lj ,8

d

bBkllir"u 'hill'

m~,~~YLiYELi_ 1
lblL'llil~ I

I!iI!\lDC;I

~~ -

~I~

¥!'1'

'",.na

l:i.li.nll l!Iilyll!ylll'ti!.

~ .;:p,estr Tatili
d.1J.

(,/armzdlr?

Irl ~Im:l n.ral'lt!tllJl JtmI I'Innn~iJ:jjI:. FB.kat bll I'inJI

Rqr1l1' &:3trl

liIMER. Mr ~

uII.l'Am.~

or.
IiIl'kio fllml!.~ lldela bll' bb .. llIlt "Yl:flllmllk

Zeugm

blr

!lui. I'Dlllilk~m

,dell

blr

IIIm!!iD

kllI!aIlk

p.pb~.

.n

IhfDDIL ~mJn clllliU I tz. l>e1c lnand:RIlI. Anla. ber hlIIIde IiLr bl olW'. Mnliroolm I'll]!" el'kk

Be
tl:
j

blr kim"!',!. edenIJti'IlilU J{LII~'" pl!n'II'r' 'bir k,w k_lIo ol'anllo!
H!

•0 ~1I!da dUctIlI~, '\""1 Wy'f' 'IW&!.,
""lLIjI

bulir 18 uul&Id 't"1y.en o'lUna:z hi!" ~d'm'Im bn~lh:me'

k1tnlOl!'nlli un".. hl.mmn('n ~-t:nI"t oIJlm1~
B\J1I~D ~ (:u:.a'

blr

~1
fi-.. ~ ft1 ~

Bu Ak~am
GLORIA JEAN

'1~~lfl. nil
" I:.dm
gl;' 'II IIoJliI!th.'1lI

yarak !(It IIIdIP '"~ : _ C le )"D.p.IIynn daUm.
bill" ~Dk , )' Yllpml:1dDo. = G fl:ll
till

kIn.

kin
Du
I'!!!iil

t"JItU ederlm
bl!lll
fi!l!llBo

ymta .I1otJ~aIl.db1I~ Ci!UIIi SCB&5lnin liah.ll. erkm bltb-UmrML l~ ba2l: o;i~tld' ml!1ili:utl:ur. Hu h..l.I.ldC bugUn l~ t.a.ke.rru.r. etmJ, ~Dlr 'BY )"aRtur •

"'. !lIz.
1-

llanda

k-o:mU!'1l1

bllllld"

Be_y:az:rtta BAkbl Dlyel'
KIh-

N

uu'lllftnd.ak1

botI

il"ril. deJa", I'IlmklLl IdIlnl:r;, BD dtb Jkc::n Li{Unll1lf'l] ~Dml~~' Ibl'UJ'1 DI.dl'n.

Inyu1'i1g. B_f'r3~

InZ'l rI I1W ~.al..d m1d" :flLIi&I-I'it1
1l'l1:! oIlna
bi."lI. il'P.. ~JI'I)111or. ~ ~lOJrlD' II 'lfj r rt Ukanlr iIIIIortmrlJ

ha.

rlU10

lI!I: toLk III'EMlliI ~

t-

e- ,

IpnS1JllliD 1"-

In

:nUi'IIlHll;!

bUDILm 1 'l'kr~ i!fllI,t'1 rd!~ DI~

"'B!'~

'O~ '-

II!III~ude:n

IWlll'llynr: I"I~ kil.bve blllll.rm. !,onu:. Hun yOl'ln~ mOl i4!!I'UI!.rIIllJ.-

IHtr.
lfJr.1IIi1 !lur t JIio.';lI'lIlI\IiJ iinl;~Il!-Jl'ldte (nC'liIHllli ~ YlJl¥IlI. Ud kOOB.ll.a.n, dul hir kIubJm ikn<I:&Il ..,_.

I"tll!ll!~inl

-

1Re1!>1 ~l&lfa.!l'a

ImD~W1r.
B£II,klll Bt;t,f'rtIi !liml ~

Ill.. !.!'!!. m.llllll .'111'<'111111.
-II O)'lll!l],

Imlm.,

bll'

k:ailinm
ffiiO

ha~l
uL

dl:ID 'Z.

l flJ'''''TbUe

1J1al:[lnO olnwk

!';l.h IYIm n~ ITToho.Jdl. _ blr bUIlD" boJu:Jtl"" !i1JI'IIU.L Voll.. ~t'lLlc In!) Mid] 1l~.. unOl! BeD r,ena. ~LiIX[H; ui::1.nnruk:

hm. Gil" ,')"IIIll.!'k11ll1'l ~MII!'Hr. ~ A~ SI& dn MJl.k 1111 Ifbl

1: 01 ~y IlllHldm otolfiO'}L11 1.I~lJd]!i!I
IilIpq,

u. b",-ralmIl."J'
aim lIut
~ InlU'W!'I !'

Il.!l:bu I vel", blIr

1oJ"P,!I.' '1:1"

~1hloll(lrllo. kiill

lllrali MilIiplltlJmlk.fb'
1a.nryor

flamIm.o, n1dl. A".ba
mllyJII't SlITIllilktu,[] ll'aHcli

tu

I:iIrlilal!; ;ceu; II:! Hiil:U

~r

I""~
I

B"-

C4:va.p
n]lIJ.

-

III

~hJiil

l'illpll'l

d~

;1111".

A"u ·.l RA.~ '~. k .."dl CiDU 1d"l'~rlllol!l I.. ",1f'rtI!d ~eD &~Tbe ~ ~~~ ttr~

""''!lui ..tml!l<! ,lId'lmIltz. Uu :Iu,.om ~ Iu u.,kll ,cd'1!:r.
bUU),Ilr.1

tI;za

kU r m voOdh.1
Ob.I"

nb_mluhm. D~tr.1 d£dlm.I:z;.J1UC

Ilg-e:J." kah ..o-r yc!l"inc no. d.lger !:i!l' milddl!yl k_ah~
bl.r IlIo;;tw'. FaVCYIl lll'p.!II Illln. 1!d1!C!lttn-ll ,,'e !lylitta I511.t!!.o.~

bmln-

1;01:
1
,11.1:1

i.Ie l!l!!.tachflt!l

-

Pay.!' ,liJyle blr ~
11 011.bll.ydJ,
E!

·ok.
k'lBma,l'lbU".

~I oUakl.l.

I'o:m!llh~

il'iern.t

. i'iled~r d;eJiIil ml'

dB lfIirl:!lInJ i'_ ryor mil unu r ~ EV!:!t, [hn I .Im!'!e blr lM:'~m 'iLrdrr. OOR ft,il' Are ·MliI'Pdl!dr.yde ,lIorm~li1ru. NI!lh1i
IiQr4Im'!;!.J;':'

II:I.t blr 1 Blb.a Ue nohul
lr:1lIIv-e-.'Il 1l.~1n
iii

)OrP" boll:

:!Iln:tl.e

VB 0

-

HU:nr

E!ntilh aloow.:

III bUl'l,," IIIF ~y

malm

MUf!

blF

9&1;

te~l

!lltm'llll.

J

___.",,__,;;-~'.- J _94 t 4-

Ankarada T'ek' T.ip Ekmek
AllIklll:";l,

abertert Almanlar
Zelzele Felakebne
Ugn!l,yan[,an

,

l
£liyfil

(T

ldo."llIII)

~

Ank

fa

II her

)'0001.1

u, fi:f StU 01" 'meiinnoM'llll!rdl!J~i .. J..'CI ..,eli hllfi~
'i'il."..hna
t~
'rIl.K

,lhi.ira.k .. be ko'mil~ Itek tip d.mek II.IflUIUJ,1iI beIa.il-

Balkanlarda
York - Ingiliz

ru mil

ill
YiIl!

kll'H!lf,

~~a

dt<lhll

Bogazlardan

il.l"..ii· 1'IEl. dill korum& ""'l::rgiQ tuni~ 10 lira 9 5oll::Ultllli fi), lot I_ltd if elnwI!'
hilnclI~lIllk.
Ul'lloI.rLl1I

bchcl"

Bombaladilar
AUnlt., ~ fA,A,) DUM, rnlUhl, b!l' B, B. C.~ 2:e!2.'<.'l tl!lakeUne utr'Bl'im LArll1 "ehl'l h.lllin. bh ~, t mllfltl!JUc ttalYlln ll!YYllrd~tlfUn bOm blIil"tl.!m:a.nlnlll m ',I'OZ: It; ImL,llf. :;:;!t",l!!rdt. :re1f1kt'~ gillrcn11!!r 1.. 1" ylLrdun t ..~Kil l! YllpddJt~ arrad Hill. YllIllar. hW' II I:Ilmgyarn blnlLhri dll

G 5 _e.;e,re k ~U'v'e'YI,e
Gidec,eklermi,
J, (A.A,) Mu!!ta' kit F'rlllonlU~ aj"I'1;51 bildilriliGr. $irlldi cia!: b ...luAan delillere gihl: Bulgtlri.tllll'll'n Mlh'Vr:re il'ti" l'llill::lnln t .. hmln~11I bir ~ll!lIe r"""i!"!. Alm!il1lya ill: Eull!:u~~lln IIullin, Lcmdra.

_,,. ..

I"

AI Dla.nlza hIanlU'D
ilcrTutarY'eri'Yo,ktur
o-CllnLln .Ill)'lUli ml-na1'Ul lkIJj:.r 8qY Id!IL Jl'lh:.r. '\I' 01: IU paktt llnu. fiJUIIOI!I, a)l'J"NJU'lI'JArI RoJIllllly&da lapl ... m I!& i!!,Ip . I.ll j(t'.rlerl BulprlnAnlln 1,1

Beraberligi

«;at~ambll. ~iiDli]iitlien ~tibueJII rmrriyol! t~ girec:ek alliin bu k II rllll.'l!!
naz ralft 'iI!lk:mrk (iya'ila'fl 5,0' d h W;I"IZflt IItllil.G khll',
pltliill

lir.

Her lhlimale Kar§l Harske« P,t',QnzHazlr

~"IJ'!

~~

Gii.zel Yurdumuzdan Pareast Blr

Bolu toplaotn

Aband Golii. .
r;ilr L1 dlIn
ll!! ki!l)imatll.
lI'llml!.lll'll

Londr , 3 r ->\ A,J Time! dll'Or eu alun I!tml-tlenllr. II I: It Alrnllnlll.r, BdlSlIJ"iJllam l,glLldlt!n ..FUol, B1.Llgarlll.bma domnll'D I&! EI(}J'I'IIi, Adlllr;r d'l!!nl~ llahlller1ne ln- man b'lll'Uml Almlllli IIAlIII rll!J"!J,l!!d~ m!ve le,lIbbUJ ~~rlElf;llc bu, YUI'IIJ..- lu r;!lnnll"tlk da kararlll'lt!flld,~ D'I"IIt:;It~lm,l!IJklil'ln Ilts n klLd.u.r Ttll"klYl!)l1 de I.llkllLt:h:r tnhrLp etm l~l"'Tdll". «Alm&nlH. lRomI.nY",. ,gtrdIkIu1.~ -d,1 Y Il" i IRon'll! n:flllld i!ki '\1ft ;Eiy!!r, rdJ:Ji'. BfI~z]lIr Yillmli'ian t~l'Idll a1bnLIUJ~oj" IIlm4L 1:111' I:!:rfl{[lz y,~nm!illn emnll ADlol:LlI&I!J;u, lin l.clIil, in.ki,lIIf "'ekl~ '1ft Ilt""l. dill I!alrr, YugDlIIII!.!l'Yli \eerlt edUml, U,IDII... ~!!klI Ank"u'i 1 (Tl1tllionllt) - Oil. n!oll~tn['. I:! UIlIDtHn , iRI.IDII!Il, ooiIlaUl'l1llL t&llm )l'lI1n • YUDlSft hll,l"blll.hll s:e~i:n:c;:i:i h'aliye Velt"'dJ. MII.dl.i.rler kCl'I!liI~!a1u L !til ell1e Ll i!' 11Ie I, 1f\I 1.1 Ie t:evap .CaJip G~lll!el!,til:!1Io \Ie tlCrMy;:,1I1 I,Ln g·eIl'lllc:le:r1nJ 1IIII1"1~ !lIfahat tAml!miie Kr:J!lliriJcmedu ,,'onlll Oahiliy~ Veki~~tiDle .IIIlIIIDul",,&ktl:l!': It'\lmmruar ~nl!YI. InerAttnll, ::I Iii- A.1 - 08n, AWL1. r~CI· ml,tl. ~yvd Sofya ill: Berlin -IIf.u~ndl!lkj 'lI<1;; glan h_uk.uk, mCZUnLIIJIDIID lerlm mutt rllel!!!' no YlLpllC-llldll.l1lLr!4 Yi}.!Il.Inlin AIi'! ~rl k 1lI1rle ~'I!:1lIl!VI·Ufo!' • .rMJ'LllllftllM', b\I IddLanm gWDDi; 01!!on.la,m .. IIIkh:di1mil bl.llunuyordu. b\llnd .. n bilylc mii.ab- k,,, lmlih ... ne lIol'ru gUndl!llk cml~yonhlol'ml D,Ed!!n Ank-liradan BOor. Ahnlld-, C~r:n llkbahl'ln bl.~lIndillP1H:' toernulllrdlo bulu[1l1crutlllrdm-. TU.rk· IIU!l'\I,!II IIlIII!.4lJU, PcI.rG1 ku)l'lllanm nlnJB. gii"mc4n memuri)'de k!t· 'i:lln Ba.f-kll KOrilill, 16ylldhu numllJ'll!!t • 1C;ln.gtFdl'kl I'LnI .&ay'l.mv, I blllJluilli tEl.r&d. t[rml,\H. ytlluylll d~nl~el'l gclc· t~lkta dernl,tlr kl: II. Almanl.'ln, lcap ~I!!n. t!lmin' II!!" Rcmll.l1fll Blr m!lddllt bu i.e2 Ii Yam .lU. ..BlIyUk mlltt.afll!lm III yudlml !" LL yaprna" wr~ Bu1g:ule.!.lI.n i ~i cek b:hllkl!yL di! biJL1":IrLlI.r. III A.lm8nlnrm BO'I'I toeJltzl I, 21 ",. Blillorlitanda.kl All'l111n \(lli:i.11Ln "'e ~e VIII tlllnl11~r tllulndekL blilyUli. dc- , rn'-itetU.'lll!ll lilOrLd!Cl'm[YI: ba~_'I.' b ttl:l. n:rtllJl !lIU, mlio .. klllie Yllllfiol'l ~k muh'l.omt" 01.1.· rn.{lj.crllllnft n sIl'l'I'Ipat1e1 lie. galll) gelc. ;:l.k;ll!,rI nnHimdur. "AIm 1111 Prog;!&p.l'l d.II. Naz:m~ dJ,rll'li: bomlJlLRlmI1l.n WUIC_Qc-~ni', 8~ I!~tlll: hl:ik.Clmcl'Uml mlUl liutalll.l'IDUl BIJlgar uu:l&Lae I'lr-. hlllytllll'l~lr Kendi EtiIT~H'mi H'ii.kim ol.n, fibll:! ~r!l:, A11Mlu. nun m~!l;lJLIYttL Bulgwrn~!!1'1 b!!l't'll!l m'!l1i'%UO Qlllll'll_u,_, dlYual.dllu lar, k.endaleribil~ ,imdi ,o·qll1:tilllill IJIJI.Ur,.

~ mtihan,sll: ALnac,ak

Hukuk Mezunlan

1

Ilmir,de Yapdacak Inoni Ko,u!ar]
Ank"u.lll,
30

~

(Tetdol'lll1)

MiIlIrlln

1LInd .. lU11Lrde

y.pllll.-

Hl!Jyun
Yllpl..lklan I:!l-k It .yen Atlnil,

11)Y'Yu~'h1rLnln
bllf hUl;l.un

Prl!vc:l:e)tl)

uk
bolgt;

ola.n

In.-Onii

yg-TIl)llP Ab&ll.d clHOnU gOt· ht;m altma a;lhnWerok klllitll)'il l .. rIoIlJi blrlklnUl!L. Ab:andJ be· Ie ol1i!1111)rl b\·ndan 'ilL! InAIIIIor) dcdik. V~ II. '&khLf.rm~ kllyllkltl,rrmm tn. ks.rak te,pr.dell 1II'~l ydi'lTI'lI'i'l .IllUratl. b~IQdIk"

II~m ... ta

ko uldnnda 'buh..,11 cakl

-1,2
rdLr.

I!:IInil1'!lniia bll'

harp eairl Y1!r.a.hJ.tlT'fl~lj'trr.

illt h~ddieJ:'dlI!J1II hllnRLsilll1: doth'" i'ideeeldl!r~ h:lkkmlio hemfikil" d~iml:'rd~I',
liuhifi

D lIy TllegrlLf.il'l dl\gllLer~, :lIutlUll1I )"lIplTll,lu. A Imn h: hllkuJnC!'

dlyol" kl:

),Ol'du. HIlIIlMk1

Ud ~n

Mlnrl!

~~

}' ~ ku '-e cmtl, ~ Ittmanl-actli!l TUrklyenin IbAkild c,=netL. Alb I'll;!:, pkt !bIT \"t'~ ..run ~l'Idn lOplll.rHIU~ 'I)u UdnU!i1 A.b&lIdi,•• "B1"~'U: kax ~'!.' ;I"-nl!j:IiVl'l orm8]]U,rll~ TL1rKI·

Et F.,al'a.r~
ArUlrd,l.l~Cr
,nih'!.
tIiP],(I~IIU'I,

--0-----

nrllumda.

BlJ:C! k"yll, ~ cUyc ta:rl1' e'tJnll·

-Yullnl!llllndski • BU'krrqlm .Iman 'h.. ~Ii!1'1! EOlngUI'l: hllv.a; 'kun' tlel'1 L1ararcAlllmID ~. ROi'filllny&d. In.tLvnan AlDlm dlln IIk,f'mkl l@bl1f1: IUDIy-lan ,.;ddilln '_~Ib BOi"a:dar l,,;IU:; ~l'l'IbI1 "it IlV t.a)'YilXCllarJ, "DJI.I ilili Vi!:! Slav'en ul~me

:3 I A.A.l

1ngiJa T rbl;p

Mu.w

:"I!.11n. hl:l:kikl

ec:nnlftL.. ll:'iH

• Gon: u'·r.1 lIhr ~!l\'ki VU" YIl2:!n ge~ rneydand 'YOktll,_ liin l.t~tllnd~ hll!1f btl' D'ltltem. rllz;~· K~y]Udli': umlUll VI: Holm !;ii, LlI"dltl yelkimlt! kll)'

i'lul'"ILiun lin mewlmll gbl'e \lJl" hl.llS\l.l!llyclJ. g1lnlln ltu II

Une

i!llUmU: 'I'~rll'l!mlJ: dlC.o nH~'GQu ~ulI-?lE1t"'m <Ml:rl 1l1nrlil'l: t~lf!t4ll1CJI!l.n!lII!'l YIl.'Ptfkllu '1J.!4c~U!!J"! ml!?Itr"dL ]'!'II.lbuk~ kRIj; ~'VI't"-l: V~ ](Ul.IT'1Mli'l Itl,raJ: eWk,· ka'l: bl!~ d'lLIl:lkll. .s:e~lrmJr;;t.1k hI'Il I>e!l' dj"knml?

ler.

!be-'l Clllklka

~mI"

FI1JI1i.tM'!1rakll}be

k>D- rUniin

ord1.L4l1nUIJJ Arllll\,'1lJ l.Iukl.a~d :l<'cnldt!n ml.1Ut.Mrcl

yiiriimektell

bll.ukcliuinl1. I'n~,,-Ir.

~t-

Lond.r"d~ki
gol"t:,

bab.~tm,ektl!d U ler. Turk l'iil,~h~i~]erLn<c

htl' tllrlll Alman. "'1LiJ1ru:mA.n~ tebli· ~lmilld. n ffol~ :k II bunu. JngilLtoroenin aldlfJ 1AiIIbh1ckal"fl d.ll YUOJI.A· I'<! karp blr muk II.belC! mlacak Ikt.e~ h'llnn muhta.§ olahJlecll!"Ri fU· dDtliI n dill y .. pftt&ktIt'. lni!tUzJe.r HBI l'~yor" c.B\I iUbl rm I!lu tuw ,u,! Ii nl roc dUf01Iill& klU',,1 Yc:nl bJr ee.p--I6)'Jl!l'Il.l;'c IIJAIm l"GkltUr. h Illn iI.~llmEJjlorndlin kljrlUillJ<:!,-Ql"lnr, olm~ Ttlrkl~r kl!'ndl hay..U mll!ni tIe. Mubar[!ooyl lB-idJillJJllll"iL -I'CtirlW mill· Pohm· r~nl t~hdlt l!1'l~!I!k bk lurrlUs k... • ""el' di!"lIl~tI(!rhnl'. AlmllJ'ly&,

YlmlLfLL I.IIn.

manl r

BUlt:lJI.I'Utarll

gttdIJer.

lu'.

v.

II!1"L yt!Z.de Dn. mClIi!illt'tinll!' mlldllbllh:

BomtludlMM tlY'.'l'lU'tla.lml21, II"'· etlann bol!rnb~I'Lndt'l 011111'1110<;""'I.'lollya--,
)'111 hlleum,

bo}'le vlIlIIi.m b~I" hlirekd, m-awtlij ]uta. t i4lin IIflltibeti lUI!!"

tl ~W'''C:1l1d''mll 1l))'h:~ntl,LIfRlII". B, ~p-n Til r~ n.llkr h~rlU'~l:1t blr T'iJrklU1n "t C~merll1

rid"

lIl~gul

m,Un

mefbll-

n. 11 rpl-

mu ~nlJlI'klln"ktnn

ml, yoXs ak!lm~

m!Pfl.kIlZ:

!ldcmiYe;:!I'!\nl. bunUi ](MCli uwBllrlnd. hlLll lmderlnl blLdilrml~tll',

I~r vr;_rmlf, KIl\'m llJ'atma tJ gl dlitt k Ltll!n l"rlmll.Yll!ltaft f'>,:J.Lml(,l'lc IlUEWI 1kie-rlndG bL.. bill' Imll hll: ~thlrilltrlrl nlllrlh,t yllpan killiy ~lJ.lclMl v1lI'... YM.1.ill bu! '!i 3Ji1"t.lm glIne~e "Ii!rlp

mI bUmtm

dot-

ru S1~r ... Nih :!I'd L!1l!d1i!lmLr: oll!]l,I, "'lIy~ gel

~'II.J,i:lnit'yy-&hlL!r G"~llrml". Illm~1 doe mi,Uk 1-;1l~'r1klarml c:rnJaium!l \"'U..-u.p 8'eh:n I!!d b,""l; s]lorclJl a:.r vax._ Boluda.n 5tInll"ltl!:' ,"olkQ_nllI kuliL1f-

~.n'k Yllilk

ahll-all'lLrr

Im.Lf,

~zmL[. (Hu!!lII:!1i) h:rtJi(ifl • muf I'; de\.:tunrl I!u:t·a. )'1lI.n ~ 1\ ekm !!Itl I!< I!!"ll!lt~ vm:rek karllllar-... DurnaSI!U'l kaytinde ~ok k.nh bir ooncl gl11Un- 3;;: lllIom.-:t:rellk tlfr )!al rruZ'l doyuNl.lLar.c.inayet i,le:nmi~lir. Hi.! k·(l,ydl!! '~II!' kUetm~1!; 11..Z1.rn, 1 J(1Iorr1~n-1 l1J"a· 1 11-, fICIll-lulI'll bin l):r1!1J1 I!ttn er ... maij Ml.i:!llflf admda bir lJlIII b& Ill:! Idlleb HYDr. Omtan <lite;!l I:JI..o '1fe bUlUn bill lIH'iiImla.nJ\d n !-Onr ayrri koyd<eTll Halil oilu. Mrhm4:di mill'. b roUt '..~ dahll. 5-Onl'II is Iofu.... IkrarnJU"mm lIZ I;tLI.II,LI\lnll, ~'J\tUI'IOIl"· ormBnda bl.lllBI" It I J YI!1'ind'l:rI Camul"dll.D. It g~1Ij BCn bIIo.hud.a.n nk .-m.taalLr illmduguml CI iI buldu· bl<lj:ilk.I,~'arrak Oldi.irmlil!.i.ir. Cin.II" I~I ~ ~I!I;Lt gLbL b-lr m.: .... !limlnlo dl!gi " guild YII!n ~Iy-l! bLr de ~ Ur dllrunck :"p:I~ le-b~ ~i btr hu l.mlr:tl.i£. L gLn t.l1!"!.CUJrj~r" H ,1111;. !I,Ildol!CII! lilt'dller. __

rzml

dll).'l V~~'ll a.kril'bllllrtn Lm" C'~bl klll"t !fllgdmr Tarl:iIlnD 1:'1l!'b1l.!lT. J;:\I'l;l1U'

dl!dHml.tll', OUII'IIlIUlIn t.a:yyM<! dil.!l ile dt nueumun derhl!l mi I!! ltllT'~'fi~lirrrlll!l ,Iddetn mukavl:metLIU! melle Zu r;Undocn glln!: l;olll.lmoJ.i:ta ""f! ';;;0~lfI!!" hll~l,lm IIctlCt!lendll:llml,Ui.". y~,k!ll Bc'~grU!1 "':''= b<l!!lki,de Alinatoll:.ldllq;1Io d_]J, 11)'all .... 1 d~"mt'ktwlr. Bornblll"l;'l'li111i1 lllY',)'lITI!1~!"lrnl!d(!l'I I)!Q te~.ih t;dil~!::k dill lorn iitik m(b-Illo;kllp Dlr nLo li3u~~ 1l1\'.Bi.Tlnda,t d '--- t;; 1& .II an i.lZ a II on.rrIlY" ml IlDU<Ill lJa· I"lIol"illOOllfl'dll dLl,mllJ'l ma'll.li.iLn'lhl! hI.!" e ...il j,j!,kklll,d,1, fikirl!:r ll!lf.llil5t ctIf. mll\·~101 '!;inni:!] d~ildlr.

"'mel.

iru:ru.

c·Une rLy.t

konulma· rc;:QnkU tru.-

tml"lC!rdlr. KIJlIlalliU"a, "~r d~j.fl: luil. biT hm:rhltU. Diiel" I'I"IlInl"'mll.t d~po!l.. n ve blr alIJlfoo.:-rli t.rnfLllli nhnoD bajEj tH~bl::del heI ~vn.z.lm dlepQ.3un llm1 I Ilb-., !:lIP!"' l1:.yo

V'oJ:K' J:9tele:l'I

hllllllil .... mJJj1tll'. kfLbu1 I:"dI.!~nnltlll!rdlr. -.AllJIU_l'IJ~' llittn

mu'o

kllillfl

i4T&fil'I!~

Ikl!.l'l "e :B-O:nr.lll, IfIII"pI:II Jl'LI"Ut~~y1. Balk&n .aul· k.lUld4k~151 lIeltlind. g3stu-

dl!fin Selcinik

DMuiunl.ll h::yil cl-

LlgdtU"cy
hillubil

• .k-&l'fI
~

!:-!ll!dlul1"&t-

!i
l'I1 .•.

dU~ tlllk gay;rellfr

i.I: l~~n Almalll

1l1'f1ps.gandu:mln ILl'
'bOf}II Ij~.tI~.

\"e J tallf1., Ingtl~yt. A.lnl!!nJ.a'Il!I m.&gJll p oI!deeeli:le.rt~j limit l!d yorl.anh. Oyla olNyd;m BaJJuu::Llu, kucaklarmll. d~ecdl_U ve 'tMn"ad .. hM.

retLili

'Fur-

Bir GUnda lUe Cinaye,1

.:;~m

dll1'l:lftlr. l."1:n.. tlolll'o'ilo ~ rUllr!

fI~a.r:M~~ yuklil.lll

m~kledir,

"'!-,

g!!!1l!.n heon r tl! bH !~(Hl~m L.ml!l'tlll'. rljjto!or- blr h VII. (II (Imu:r. ilia. Btl'GU

mu~~fl'lI1<IY tl hUcum elml !(tl !le' hlnm!:! Illnill r w'r.!irln. b.m I~ b!:'IJ~r
1cl!.)!dedllml,Ur.
IlIT~J

I Ir

!lltlyUIo!

bl!!'

yll.~n

I cU. '.BDI.
......,__~"""'".--

an UyU dlJUkI.I ..• manpya runtl. bile ~]], kL14;:1JiK IIII' t~reillillll; (!'Q&- ~l.uru.rll, tliJ<m" m~'tjl"" Mlh\·lI!rln ulrrru'lrt'll ht I·
tl'-n
:11:1

k1)'c, Inli1tllrenin

bdm YCl:~~1. d~!flt OIJn.l.f~CII,

Alman,.

Ro-

,rknil, BO.l;oflk d L"\'l-et olln.1t .yliLl!: bubo> (11.&1.1,0 G

~'lIIdo ll!yldc

ha:lar

LilIbll4lr.

Almllnlnm

Bslklllil

I"daJ.; Man

'.

~11 to.JI;.nII.n kl-'l ;fJ.l!g-ii dl!, Alletllil\Pbfin til'hUI.lL Tl1rJ> k~b'Hl:~I mW&k .... U .k!ltJ.lp1&r'.o...JPl:Jf .Un~ J)1LfiI t:f!'~lIgr ~fIi'bn~!''-lrnhd ~~bt blr B11"Z d.a1n: 1n1n ~tl!!.~h¥ill 1\]10 taJlII'III.n.k Jru!im.._lotl:aUcUlll etUk,
~I.!" u),"(lr".

~l,

fir,
11.\'1:1

Katil

l~vkif

olunmuflur,

15U Ir.n
nlmti.kdmci

tll.)·)'l!r~~i T.p~"tI;;tl!n gl!~m"k~ ",
11\:\ 1

IlIt'\'J.'J}'I!

Il!<n IIIr H'lUncllna

tjyyiU"M~"-l.n

rin gbvcll:ll.lrinL IUiMrttJ~ ~I!I m annalU, IntlILn neft"'! al- tLlk.
hMU'Dltcn I u zaman 1I!1J.ZJ~ bll' lIrf.lDnatn. lo;emu 1)1 mhll liiUl! ml Iil:YftlIYOT,_ I.Jltlik KI
O!

AkflJlJtl c~mu,tu_ Dorum:k; l\:in mllsladel('rlnl

r-Jl!llWlIiI M.ll;um 'limi,Llv. lnl;IH:;: pl!aliI dil!rhll nmk bl1 ITill!lIm!!l gc(mil!l
\'C!' 1:111' III; dAldk - lil ~1\d:1II !I hlllyu ~ II'"

'· ,. 'Ir V ,aI101'0 BNutku ile a~11dlr
Edilrne ... Istanbu I

Tfirklycn

III ttll"

,I(el'l

mild

[0111·

nl lUI!! 'l!U!!'~1C

blr iyeUn !:lk· ma! it:JtLmll.1l1'1l!1-IIrl,l\ lkJ TI'I~mI~~lI1t k 1'1 I ku:rm&yl&:n u.mamJIIt mublhl'k ole.rllK D~ hlll'"l~ke t plllru 1Iu:rr-J.M"IJ •

Prens 'Ribbentropla,

Gori.i"mii,
_

II...

ll!t~

laroJI'".

Cll I.:.-l~

r~llId

n U<;L1nll dll,llrmll,tUr.

ll1rar dUlcl'; "aIr g!llCfiik ml,uIirlmlz 0111nU.z:, rln ,G'lderlllnln tl! I«k.llr rd,,-,,"

It [dcm Ttl ki)'e Ve ArnC'fiklll Elljil~l!ile Goriipni,
Bt!rlln, i l _.\ A,j
_N,S,:

Asfah Yolu
'"
\,Ilih"~t u"

Krall Boris
BIVlII'rlle aOr "
,sory .. :i tA"~.1 Ii, 8. i:'.; l'tiItIT,. kn.1J D~J;lII dlUIIJlLl',.m ll'l,iltJ Ill!!

a

Ih!llP'iI.d, ] ,(A A,) - R!!IJ.l.er: Prl!!l!Is Pll\ll bl.ll w":b A"\Il4!o·I tury.lll _ ¥ugoll.y hududu i:.innn l.1.dUTli D i t&lJ:li.C' ·In Ii A 1m.. n I Urieil'~ nl:pn B. Von R" ·ben·
Kiril'}mqtGr
Pre1\!l

ll'op4a

;y\l.kAdl)'I),n;I,i[]uz,,"

nk

&)'n1" ~nna

S"lI'oItd.. j~l'l:r1ndcrl

1nllli! UI-I:I),05U bu~n

AUnl.dl1

U.llll!no blr hDmLirlIJ Uti YIl.LJ- Inr lilm.",lil .YIlk~I'nn.tI1. l~Uh.k ttl. blr poyr-d..ln J: r;. ~'u'l,·1d.1 .111lrB.rI!k 'kat'licy MtifiIlB(I{", o!'dhll d:!l hi.. oimUolIl IlnLlJou l'k"'~1I1'1n1 I&fIltyor \'@ G!:n!!' Ii [;,1 ,f.IU y.)11i k .. dl.l' EoI!o!Itr.fl-yoLM ... yilrUYQn:unLJ..I:,• t~.ln k~illl

HI'"JlX g .. 'ocn

.l't

!fI.11:. liaJfl.~I)'e NJt,r.Jrl 1:i:d.~nI. kfi "ill TUrKI) .. ~l'llLIO)l'l IIrll.lndu 1iI-IL' Edlrl1(" !"ratlln) ,,3rll'fma vlkl DLtl.ulunu ~H;:IIr-ml!k.lc- . rnu~n~ ml!!'CllilnJon \'.lImll; l1~r_ m~1n bLr
rLt.llJili

Am,,"-

111-

I. Hz va AI.... ~_ II'lI.d·!iII.n
doil'u
Ferlt Notl!!kle

dun £I:!r.c BClI-1 hlDOti tuml.!:! Pin.].:, h-udi:l:t r:H~i Itemt ct.· ~
P·IiI1..Il"iin

mektl:dif.

II~ I)Cr~l:hlml

Inu-f1

"'fterjlllinl]] U..lan

1Iru [[ .. ..,!:IC.,

lnJv-

v lIcndlS'lnl,

aJ1ellk
~I'bl

burlWlJ. g. 'bl,lr-lldll. da gradak

MarLar tiu& t~tr"l1 YII. b.qlunlllltr ... IiIi'll blr mutk IJlIlU :rUrDyg. ~'~ gL~ t'1Jo1leJ:l<ltlmt7.den b tirnJdJfiHZI k C.Ilfl'.1'1!ol'l! lI)'ordI.lK .• K Y!lklllrtmlZ "rUrUrDr
YoD

blldJ ["]]llfUl~'L

J ~Y4blll)o'!J r... 1'1ud",-&dl1 oldugu b r k }'lik "l
VlLI".

Fake.l

orj;l.l!!I1?'- '1 - Btl' rt n 1< 5 - Hurc-l tJ. 'lio;)i' n 11'1.1 r'lulu I.le Y fl· ~ 50l'lUol. ~V~ iicllIilIl a.L YIII.Vl"IUI.I Kaya:k. ... '1111n 'tHr be.k",l!<1 \'IU'. HOI IHrrnl~ e - !iJual [od.I1.! (Hh;ellik ••• nulll bir liId m. XlU"lIPth:""r~~r" b8· nll:!T YErle:t')tLrf~'flr VQ Krll[",re dQ,tru j' Nld .. - SO]"lUlll1 0':1 grl1111l1~ "~ r-dl c Klt~~11 QJ]'j_~fil'l'll bUFB,da, K"iII;;uil'lt1Tfl1f. •• blr R'cmll:i I"JH .... :n.lnl: tlmllirur !l1,"," nl!< !<o~1~·BLr m ... vOL iii y loll.lOll.lYIll"13 11ll'nlLl'U)"a.rdUJ{, •• k KI'!-t'l!T ij:.. lom mJII&ljr!rn;-io )o- .. t.li.kIJ.M:- bl Tcpl!~'1l In: nl1~ VllJ"llH'lIlik k L uZIlL(. r<il.l • Sir VIIIJllU' 1 mL (I - "'\:,'11. - \'"11" 11111 bltkllf', Y (:kl~r~n! pu,irinnl~, ' pllmumd 'beJlI glrm.ll n ]tl BLr N' S" ..... 14:d h' 1\d_1ll'. 0".10. [" l!I.u ~I:fcr bu b.n k&.lI.d.k L'vJnJn I'Il1ul!Un~ lfit1n - [i... rn 1] d Atll~"n • ~ulIl bl f11c!uk, 06z11!!""l.mlZ: YIlf8irdJ. ~u· kadm da yok bUtlln I" gldenll:t"l.n ~ab • DlIJlll:'l rn y. h 1il.drw" ~[I!ndl Uzulu-lno kalryor,
li,ll."" BurDI
{!iL

8"lbl bdr.ild ol'tfar yok ... Fo.k ...t h ~~ 'II! r ,"-lin ~r !I] n D kB4ar g~c1, UludlLg d iIo Dur~ ~:;l; Idlomeuol! tiyh:_

mlttr.

CllrUMil.iI;

bqla· QmuzlB.chk"" mllltlTIIlIdl.y n IOluyor1y1YIIl Mraff'lu

afll'lsflDlya

'Gelin de tnaolD
Cof d
:! rI

.JOlialr k.uma.

t."1,,111 ~C!J'ldd Inl"n I lorl "'~ CUJrJt'liJr""ll'e- Alml.D dilL!! LIIn!zl" ylJk Jt I yft!l"rlm:l!!n n II:'II;L- elmlfllr. 10 l!lllrl1aro I!dtn memll:'kct.lmbLn '1~1l kll\'lJ,:,ml1 01 "\I~ gainUUne
IN! V~

E,;l_Il'fn"d<lil::n.. D i'~Ll l'!l UidB gtlrJ1. I:J

Bad' T.1nI1i1 = I
(A.A.) NdJ ah Bn:llo'dil B" Von Rilibenu-op jJp: pru.,tu.. iU hUI!~~ Ill;: !IfI Y o.y bu ma~ .. t mu.diiriygi, l.a.rahnd ..n
porn. Pl!ul'uJI \iul

~rt1ftUkt.:rl"Dn.
IUbllI

B~OJ:lj Rllilho[enl

1iJr:1IrAdi. l

J,!l!mIllU Klllcll'l'm

Sobran't!! PaMI. TasvilP Etfi'

duJ ... , H \"1. Iyldtll

- Ai.! m

:J -

26 ~ul6l!1tta Alman Tebliiji:
III

IUn[In Ilfll.tmd"

Bulg,arist!l!ll'ul! 16irlmemi!

Ak'llill Bille eh!j~leme:lu

Oart 'Guln
Ii

5anll"a:

BuI19laris~all""!.! Girdik"
AhlH101li ~b t"blll.

SOrYB. :J ( ,A" - ~l,u~r: h.1IIf ~lIdll. oIduJ"!-I c-lbL "ll-iL~d blU Ih v~kU F Jlol"un mebU51u. A 1· t,.,lu:\p ~ilm-ittir. '~ Inde doc bw;uk II r-all rn ~mnUJlI y' I mon .kerll!rl.nlrl S!il!},,&)'· dmOierl,. rirl nrllc t''I''1 lrob <.:;df'i't VIII f"(!orit nln hilldlmct.hl B.elrad, :3 (A.A., - & B. YBP'ilJl.ti IIInlllofl'l'l I!m: NOll'! 1" me(:I~!! R!!-Illmu ]Tl~!llll~rlnd(! ntlJl&IJII: ehluSUI111 dllllr ),llptJtl brya· 'HilJ'tlJ. h.tilir'ii. dOPuiG ~. muv tll.kly<:olh:r"' l .....(!nn ... lmi,tlr'. ". tLoI1 't;!nl "1l!i1'illl~lI!t_ .gruPUII" ml;:"rI hir:.lr:; Ni!l' -rJe ·EI~U-Ui YUgo'!hr¥ 111 Ibu lOI,hn!:JlImlil.. ),11Il0l. lUi'll nn:bLl::i :1"1 ~o)'lemck ~~~l'mlt· bll!4lvc.kili. tll(Yll'.illfC ill:: au:lc !hlEdlrnll IlUl-"iutllll1 Hilmi .\.1:aJUIl 1'i-1l- l~.rd'r.
r"rah \" 'rll;j 1":klf'lfiUo h.:.lu olR.I'IIK

c.:

."11'1

rill: CllmPl'k 1JZ~r..- ~nll\ ettnlfUr, \!1I11mi:r:ln

h~p!1 l,tJTllk
]"Ilz.,.

Cldb,.t.i: rvfl cHlolqltl:l Dl!¥l]{ 1<:1:$~'IWn" mf", Yllkl nlll r;eUr .'~ m I.! lLflrJ!lf'C nu. [ell 1'I:lllrllg Ibl, no'!, Ilnc - l"ul VII c.rzlllllr-mi I1llmlll ~<;~ndlJ1den ,relcnl yll[liLr d~ ll!l konu ..tul~, Du'IJ~rl,ol Alr~ liloledlk .. Vf nihaYDI Citr~fldlk It L k!loy 7- -Al'nll • .1, <r.,t Mill, B dill r".. nln arka lIIfk ~III Ifel rl"l Ikl l1urj • hoe.yl'. mlTht.a,;:t[l!', Ak,Elm" •• T'akdl!r l'ijl:n kull Jlftlll IIld. JJi .\ma 11J !ill? CUll'~I", I'lli Ii:ral@1' g'm.!nlll'l 1m!!;" J;!lIo1'ak Dillml. nU.lviLkJull Ilit 11 olur !I, ol. Imd.l.t t-,lellL - fl III r 10 IIIC1 iUerine fi~llIll "~nlj ~eyrodl~'ol' UII. - l;aVik • AI1:CJTI< II ~Il n - 'B~)' .. :I • ... he J1 bUl.bcr ()r'In nil: 11 I(t Uglml. K6y~ U~l'lI.yll!'l 'I1~i' mthle' .... ·u on. BII' UElIo" ,Klrll.dmiz:11 blr mLUl!t c.. m d tlBrmrn hlt.ll.f\Ij,I lIormeB' pL,lr" flu L L;ln v !r 1ruiV\'~~I",gLe u.mlyo· tlll"a ~~

Of." Ie YRIuYI)J', yemM. "l,irlYl)rlllr'. Bu Ikl cI g blJ:)(ot;"'lnll bLr dag bt!k,;111 d rili iH"'D olLmuyor d Mldh r.~ K"d m hllmile 801 llya, ~t;I.jjJ~ 1m e\'ltd d,lha klvu.,turm-.k L~ln g-it·

wl.-

Verilmecli '£;'nrb LIIl l'!C!tretliii )'111'1 n mi mlillhiy~t- lUI II'! mu,' !;til; ~ I'~l \'dt:m. killp! r Bu HI mt'bu!!un mllZ&llcre till pll!! .:! DolUnnlll)' yr !l,;r!'!"l gibl Hlllmlrrdrn Ii bil' lcbHidill. AI:mllnlllJlfI BI.IlI- \'~ ;ron Urr1ron r dtr!'!d.llrnl til' mlt'cll!l, II khn 1mUklrd, I:Ir4UM~n &0'111' lIT lu: '; 1 'Till .. IllIm tdoo - Gc:v ekllk :l !raft.tlln. Itz.m klft nldlllKIol ~ k· ml,tlL ! l'lmlllLlnl I')ll' 'iil1'iLft .. n l\WI_Q__m.t I• i\.I)"LIl L"'~IU: • S.llhmn1l\k I· od.lyc bllgtrdJk.lftl'l gllll, k y.w. k '"''L Ilinduki hllbO! d .. rill lil~ .. mi)'le J'i, 1:1k: r '"Y'~e y "tllln !l'e~·imde reI I~rlll 1\1,1 n, 1II1~ tamll&n mlolt'l • .1" 118",,_;;;l l,lulun 1[\ :; BurguliJ kay&lk. E \II. 1:11>,1' ~~In:u'k, uyclurmn. i!IIld'bl~unu iddill ",u;k· ' .... klllltln Yu ~ O~n I Mt'rl .. ' ).,11" liflrrln prl!lotutolln IIra!J.nda l 'Vip .. L\'i - G!!~ II'l!l!Igl 13. fl~'kc:'1~• IJOnuE,· l bLI: i!iIl! I;arihtc

Yulurl'fi'l )'lIplhr - F!nnl I urt~11up d n~1 on blllll!l'ln k&-

,II

11)'.: 1-

,I

LondTD, J (A,A) pr<Dp •• nell J.'Iez.r~li.

Mul1aiif Mebuslara SOl '.I!

nuLkui!ol! mtiLl!lIklp

Jl'lId .. 1!!lmi,liI. ,i. nlil. Hi ad. acbr Id~ mel: ~uidyt: f'QJfl il~ ~glW!::te I ya gitmi~ ve KnJ Pren. Pol il;::: \.lZl,UI ~z .. c:l.I')'" v i.1c ti uU·

n. ~

i.itlll ~li.i:r. y uP111!vy..

SdB''btofttik
~m:tmti-l

'tlin

_'Ol'lr.JlI, ihll:' dcmc'k{c id~: ,Almlill hllrier),,!!! m:lIlulindt; ~LI cihat I tllUi.ilt <!'ttirillTlr:ktc:dir

LI:!I'I

1Il"'1II1.l~1'(1I Lll:rt)' In VIlh.ll
lerdll'.

Dlnt!I'T

I Edlfl'lrl

ki A1m.n
DIIlPlillZ.1It

lilt

I

.li.ino:<

lIirm~i

fll'lIn Bullitllr' mc ....I!t.l1l b:ahi!l :

lira'

bilr

Halbulr, Nui

dOli gUn.

.anr

• )Oarl

,q Illret.t!b1l1r.

fC'.mll m.mllo,.,di
kttallli'll'iiill

DUNB.U H'UMr'ACI "

ruz,
Burda

yui bir' leb1ii. aY'I'In Bullllr at'!I.-

D. N. Belgn,d, Jl (A,A.) B. bildilri,yot; ~Ic-olliln 11l III rnclIrn!"nLlPrl Ill! A_fH(!l1ikll 't"~CI Devl~]ereAit Bdfj:r d'lfI !~ ] m MilleTi 'u lIur"lh, l. li;_k,ijl i>i.mh/l!I". !'¥'induJlb 131ok~ Ede-eek YU'ROM '\'Jllldii I!:ferbcrlill ili'n rdilcli,iine III ll- IngJiz1i:r tar hn1lfIiH e: UH.'t O:l:lLlI,Vl.llllt Yllylll!', V~lMKlDn. 3 liLA.) f.I 'II1IiI; h, I:!~r'lcri 1:"trye~. RllS V.n!l6r, '\Ie HIlIlI!'yin iOln cr, In UiZ PI tb'llUiu dill IJlI11n olm k u- d. flo n~fedilen
DLll.d!!I'C, Slhllllt RIl.U1'I Tl!olli:l!.

Y "tur

IU. "'lo[,fU)

i!('\lllmLIf"

L'tml~Ur.

vo j:llf'll,&l:
[AUf Cillrlct:'. Dr.

.6"0 l1 ..b

"il!l

dl:yl

U"n 'hlokl!

"'''r-Jyor. · In "dlmL-z gl,orllyolUil:. ::l&"1lh g11rIe-,!le bl!rabt!<r blz d 11rElmhk." Cn'udll kbyll!r vlrml, .. aide.llm 1m kar i!l1~dl! karnlca ~1:11 IbDUln yaz 'C !tfIp InfJII btl bey""
--

HtiylU kendl!!lm!l mWi.!LI ,,1an mU· bUe [I1o!!lanll. bll' zoc:!;'k ".were tlndell trlljld~t~ 1{Jl(JI'· hlzTn r l~ tem!!U,RTlII,I}'m' "'0 Kendi (flmII.L r:lil:'r, J>-h.lJ~~ljol.llnflcblr ,t:i' Ilkmh 11~n.. At: ..lm Ul"lh"'c£"~h!m"rl1 ba)'~Q bLr mll~lI!l!6l'hi'l!t \_Ofmll Cl<f:l1Jl!rek :II (:nWI!

at.

~!I'I!IMI ~II ,.. : 1 ~ Re _ l,bE :tl _

KijWpharllD 2 _ Z,Am;:: iirdiiini DU.:).Llk - Mofo'kke IIC!=-ck f11:.ill,;::rc • TIlIt ,!! ,. '1(111 II il7>e'l:l:l

'" I3Inl]«)nl1 I At NI)!(Zofl - II! 'I CiIlIli

5u

~I:

h.liHi

6ild_hmi~til'. Ge· hir hl1t1m olmillk
I!Y DloCl'!

dllld Tllillv4l.!II'I.m

IIJ.t Aml'ilk .. o I~ lduip ;::diylilrlar. trdil'. ~1l!Cltni[l

iUi'iu"

bJll elm

!!III! blr :..Ill' ~~o

dala,ml.k

lnotll'lil'lyctl

kGlllulll.m

~ nu'

Her' Giin ~~~-

~OnSa't'r
-

II
liitltiilbuJon blr
u' ulArn

s .. G. SAVel

1,1,• I<!rnLlll'1 8 II:
i

~dll'olru:z: 'llnlirilteJ~nin hllrbi Be. tk.l!l rJ 1...I',lU ~ .ll.t.aflil ill - Anit - Amllide lIItydlerine 10 - Nil - ~do 11, tlD • <£;cmc:: ra IIi ~)'d eltirmew: m.ani olmll'l& VII bU'1'11J ii!llll~mc1c;v~ • Ell 1"nlqjjnillln I;. ,II I' 1lI,11 Kot!Il!-ln fio]/'l!ii Z4m 'Iilod By\, I!' mel'l.IaatIc:rinu himlllyr: elmek: L~j_n. Alm n • H1l.8t ~ - '0 til - EC-M'I b 8 ~ l!)l!l'" BlIlllar hl.l"Clm<l:ti i,le Y cW_ t ~ tJrtln • Zi IS,- I" kl • E-- k.1l'''-'I .. ~tleri, 1.11. • Ali: I ~ KAI'I - T ,. - J\rPlu'I. mll~lI_blk olDTak. :EJul'illiJ hudllldllJ·
En • KII,ad 8Er-·
KU't. • FI(r lil!l ~ A~ .. Ab .. No 11 -

Aim u Bull'l'l"IIII:.&tI! 11 ~Jru L IllIJtkmd. 1)Ii 1111 b! II be hl.'t:wr lila mll.hl.lliu£l-il heYlIl'I (!dl_] • d...ui B. H~ ~ren ~UI'lu.i lnUhelphm 1I1)1'lr1l \,,~t1.y~Un 114;0 dl IIII! ilIorc, RO,,~O'l{':ln Btl! :101" m~'II" Z.fr,::b'i i'~ltfi'l1j!fl'll :ziyarel .:n.mi,lir. )'ill I laruin mC!'1 110 !ile-Lml C!IleUmlln!'n 8. tie~fI!n Zair.:!b'dc ili iJi,in ~1111moul J" It lnll:r.bw.l!!!,. we etC! ,.IL d1.l 'lin .. lit 'l'yrl bLr ~lTIlr v·rml~·It(!l!kn k &!dIU' lllcBk ve Hln'oI.l di!!Vl!!t ulaml.a!" '!;Ir, RIJIG- veU·~n.!:it: If!\lO l't~llljn kllltl! T&pC!l'UI oll:unll.rak all 01,·, umUPlI tllr ~mll" 'Vcnn 1 l:Iok1BrU11l1!k-ile P'N e-tl:'k,ti-r. dllA'u I!m:llmen hll,,'nJo ~lIm~ til'.
MNp1
I

I'''ua'l. 'I(mtt 11, MUitIlfa On']!I". N"II\; EcIlp Ap;nc,lll, HIJ;I!L OrhUrt, 4tmu~'l
JI,_rj_[

HW"L~:lyCl NU,Matl illL'l'lUmd ~ I't'IIm<l1l H1J1 c(!!lmNI IIn'bl:lin b;:hllllnmC!'kti!Glr,

OdW.

AhMn s.firi Belll'ild. J (A.A.) ~

,

ru..

Me.c;H In blJ Lo])l"utr!lmdi Tml!Z"". mebulliu ~.,rI·~ Oil; 'M, ['!Mill \'t:' b 1· ,t~iy ~t&i F..,rll. Cru-4nm I\hlk~uMLIi .. A.~'Ii1 iOMn liD \'il.*yd blHI,;Ii!!d III! n1!'I~LlIl tiN' ~11" mil i:ll.h'll"!rl

o

OrmaniarlmlZl'D Kadastro,s'U
Y,eniden B,ir~,okM'lntakalar A,gac;11and Irll a ca k
mudu.rli.litl

Sa.hllu T boo

u....~ ~"
I ttfJl'lllnlD~]J,

AI,I'!a
Hnhlr.e, II tA.I'I..)

dtlnLlisorodum.

ubi.
-l~KJlI:.::
I;

h-!tZ.lr bu-

t-llP"IIIf.'J'l~ btl 'J'lll.mllok iIlu~,.dlilI:Jr,
tIIrlll hl_1'J~lr:ml'otn
Ti_6'l'llIlIr

ACI
A\'rupad1i.

Oil'

BIIiJl:Dbl.m

bntmm.
"Idl:

alum
mll-

umuml T\r[.1J.hl.!i"

Ii:FI!1.'llfgiUlln!J'I
E rlllrll',

h:bllll;

I LLnmtl,lnrdl r. BdLrne, IV.o.tlIIIfll EdllrnlJ - l~ hllhlut nsrllit ~",!::!llnln Ii!lr Hd Lull."

1I.IlI111lll, l)lmJ~ 1I:lrut

Hllbe ,Idun

."I!!

Ii! II

II;'ti~On tlll"lfi.

~ I.... 1 rLn ~ - A.-k~
Idl'rlnllen _ Elbtt

"ulI'11, lO;
InIIlIL hrU oilclillll' m nil: l

o;Opllll

IiiJ:l 'I',ildo~u,

1MrIi .. "villi "udl:
~di!'j"Iz. • No oldll1lrullLl (BIU l)i[kbilH~I!"1 • 1I:ln grr.,1 "'l"ndln!'!11 lruonn 1I1,l':lIn yupnn u ne~

I,tl, f'i1!r"ml)'I!Cc;kh:l'I tie
!;IIo{l de-Jle.r~

gl!ll'lIItl!! "fi.ZJlII!UI3 dr·tltl1kHk I)lmll,nn.,. 2:11'11-,,1 mUBUlml til·" Jt IYllIn Born ILlI Inll It!ZIl AygHn"r RII!n~ Yll111l1d Llldhll.l· lI~rll'm~lI!rLna d Yam fni lIilllb hrutll\lll!!mdlln lcurIlJ!lnu),n· :r It v~rlit dmlllj"t!r. Cok kJytniltli blr tll~lo'l"IlIn ib'mLr),Cllu :nmn~! lI'~adql ~lIyb(!dl!n zlr. U; ~nOMttru menrc- lnd bUlun!lrl trl,glO Oue Dog-II .... bruzzj )'1 iJJ~(::,1l1l ~1I!r~\lmuj'j nllC!1I11'111!' ~dly~Ii!' I.I:'tlll.llllll!l'l'Inm~III", Bur" r.,_!>l!;tI!bl IIllrau,t JJllnliU r~ dmkd bllillrirlZ. ~tli:IIL l!llml,kld'IJ.'.

(JIll.ln Q'iIlilll'ldLl'1Im a 1"ln flllll1Lxctll!' Ii'!'\: lLmt: ttl". Cl~~~k TI'Elk)'!Idl, I!'~I"I!II(. • llun'buld m~"OLl.t Jldanllklll"d n Or!1l'JM umu.m lSr'ltl IfU~n (idanlllr J'nt'v&lm 10Ui. tiln m~m!!!kl!ttcki

l:iil· y~t bil)o'tlk hir memle.ht
01
n ormoll1nl- rLlmzln
I!!iTII'II

d!!.vull
klLd<ll:ltro. IIrM'

otrnllm

nHln'lI t1.!lul 1 k nu ~Ir,

kllml'll!<

bBi.~1n- ko,mislyinilllfl u:j;]j ve Al'lk fiji bir ietum!!

az

m!!lUllihO

•• nm.allli

j,aJdc.Jrl,d

dlll'Yet

lld "11 a nD II\wrl
d&nlill" ~'(!u~rlllr,

tIki'lIIl\1 ~]!l 1'1· mi hr. BIIlIi.iIlU::l'l:ll itLb lI"eR Or· b1Jjf11n .:>ldl.l'kIO" l",ll'lmL, ,'11':1· man wml!'l'l miidurliii;ii ret ..l~i ,.. hlfld

...

.io;::'LLmilil 'b1l.h)'ll!Jl

Il!Ir verr::cddn. Aynea I!rmanll!l,tlnlsl:!!k ml tc bHi i;ill:: lIira~tl uk. bu he·

muM,n

yeflicie;R
tD.!k.III'lfln

-

-_
..

.
• ..

---

-

-"-"

. .
'. -

,;:'.-

.
I

-

-_.

-

--------

--

-

~
~ -

.

-

•I

-

.-.1

"',

-'

,"

"

.'

",

.- :-. -:,

- -~ ~' -

6

'VAIA,N

4 .. ,3 .. 'Mil

Ad#yede;'

Aydmda Plani;'r Te,kiiitl ve T ayyare Kurslan Acilacak
.. I

Sir Ayda 56 ihtikir Davasi
~ubat a'l 1I,:Il1dc lilt nllulmdd.ilkumumJlI~lnol! r,G ,hlJkilr dll\'BIIJ hilikal d:.llli'l'tir. BnnlllnJ ..J1 l'lrml hllkme I:J(Of.lflnnll~hr. :t)lt' .... rtert ntll: m uh"io!~·I1It.! II) flg;,.U!lnda.c Ir. bid he-

NE

z

L
Klnkhk~, 8a" Di, ve Adale
agrllftn
En uI 1''' I!D krl.t1 Y1.bm:':ia¥

lilld e

Hanl A,k

Mahkemede
KC!oclllllnc aubll)' . U Ll \'ere-rI. subtt· !'I'LlrUIl ~[dl klllliln 1.1'1 V0 hu !!Url!lIo1! Mr ~'Jl; atlulnre _ okulll(flk lu-

Tekrar

Hastasi

GRIPIN
Qfl. vallnD

he ge-:;er.
Icl'inlOi1ISi t.UJ

~ont

Alaea&ma IllI: led blr evlnl7.de blrloll:~ GIiIlPJN bulWII.dlD'mak olml.l.l4Ir.

l:UCl nl,,;,:mlnna.n
pllllul.D~d~

I!I bLk~'IT S1.H;,rU hlltyaLIIL:k.!'n It Il!Ii.Ill[~ dalll;)11:::11] ~II! m I,ll c ;§wcr i.1 :f.I1'l e raO'l.•t c[!o turrnarme, dOn d~ itllr kll:11 U 1111 ~k

Aythncia
A~ dm,
),or) Kurym

)t,eD'1

yapl1iL1!I

'i!!dC!'rkC!nY:l.k~lnnml'
~1I:lIlali!i.D~

\10 mOtld.dnmu-

mUlt<! \·i!r11ml~tlr.

}' 1.1-1 H v II b 'uk ol,.;iid.:: mo=:mlc1.:eL ., ,\ .... Ut· z,hniYO!lini .... rlumllkt • buyuk biT [:'I. i~'ell!! 1:.1..1 l ij:z,erll'lde= genl, Ildlmhul .. l,ij-

t[\111h .. bi,imlz A) cihn ,,·ilC.ydi·

blr pl"nor l~ kil':'ll Y p;Jleral£ b;r d~ mglvf!lU:Z tB.S·Y"C kurt... ~IIILeakur, OrtalTll::k.tcbiiii ;kjnc; slmfind n bit l""no"l'ok EoI:n~oCrdl::n pla",i)r )·d~tiriJ~ektir.

Valan Soy:edigil I~in Tevkif Edi:en A 'am
SIIIWlntll'lJ'lH·,t :suit:! bll'lnC! if'I!ZI:L bl1-

Kalbi bozmadan,
yormadan
har fmC]! ~unu

mid.e

VI!

bobrekleri
Q

idi. 1935 len senra Jenl g,=,lcn id.J.n he.rl!:ti ve bi!haap Ahmd Emin Ark"YLIil ~~c 11:.11 ladlkt '11 lIonr b .. 6 _ ., ban Uri!. birdc::nbire ilk .. n~~ 30 bin lira, iklnci :!'el'L~1:: ;! bin liTII, ii~ullc.ii sene de: HI blll'l hu. a.ordulloti,L !!Icme de 1)0 bin k.i.i~!U li~aya r;;lkmlfhr. Ye r !.i:n.i"I!!rin.l1l kalkma&1 Y2.e· rine bu g!dlr OC) hin lirayilo dii~· miiL~NI' • .e\yclm hltlJunm me.ml~· kl!t d v i!.1!!oiI. hi!l...a..:lhg .... VlC't.;ilil .· kl)'mel VI:: o!:no=:mmiyet dclayuLle

mor;ld L!I~" lo!ll111,d1!n bll' )'li.lanI:1YI to'~klr cLU. ~lIimC¥.lol!!d.ill'. YIloJ!I!:I!:"r de_~bhrlil~, bunlann n81111 l..QU~ I1I.Unl UU!,ly!l.n bu .!l!.l:llknJ I g~n.~ I{urumull 1935 lIJ!!l"I!I!:l:oint kil' i31 i.mll I ~dL.l.euki~i IO:!!h::~llmi~alb ay ~""<"Ill i'lIr!l[zh kt.:ln :mWilu.'kemil d31' .t:l'ldlk Lr.t~'f'll .fi _ '1 bin Ii!"::!' IiII'. Il!~ilirk~n; ~,lk VC o'rlll 'Dkuth:ul!.

lshraplan dindirir ..
Tl.kl..Ltlcrlr!.'I!.;e1:i n~

t..un:m-l.Ih.dil. [:'fimll!! B a.d(l~ alma.

ku.tIil

nil!: 'mI'II.~la IlIl'.c::yLnI.::.

Bu h.uo::ket !1l:fiitler ,1Itl'd.IIII"!QIII BII~a.Jmn adt A.W.II"8Jm~1. ."11.biiyi.ik bi'!' alda. ill:; l.. kip' t:dil- mmkl de! A~'lIi!!. c:lE'mli1 \'II' 111,1mrellj!· : lIIlektedir. 51l1nklllnrmr glzlemlye muvaU k 11AydrndD K.lZdlllY roollllyeli gun- IR!I".k alu lIy hllpkll e~l ninu, Vf! den gilm: 'Rc:n~l~ddl::dir. 7750 dun d mUCIdeUnl Illtiniiktc1'\ :IoOora lir I~ bil' bUl~i ~mnT. AZilItI h I11l!hnnedn. t;U~m k I"JI1 bll,Slm:llB(ICI kadarchr. Bu bl.iLl;e 'efkal yanm Y[Ulln;)', l;clml,tll'. lPIullol'ilc: tltnecil: bir kar;; ode. k~Bnl:'gll.l'dlYB.R onu: tLP cidilen CrY" pi;fIIrlgcllltilc: da- G~mll/ ol!\un LCiUI .. Hl&yd~ gllirI'IoiI nngil'llo:~lrrilmc,,"tI~d., Mil- Ie !<iiI to ~t. f&.ka~ tllr dnh s~lmot'.• .SQolT'Il::n~l:rle. kolil.&er~l'~e 1'II::r tyrli.i 001:1'1'I" JfLli:at mubnt.u.bl IlirII2. !l'tn11,: vari-dEiL kilyna.kl;m blllrnal1JJa. py- Ikn[m ,W[IIII LOUI de8i!. Sitlurc:t cdiliyol'. I... elll!! i~inde i4 6ih:ye '165 lin 30 kyr~ li1u1.1m Y pllml~tlr, 100 ~oi:uk
dir, arna tiakllyordum. Ba.:;;gBrdl)'lln 1:\·\,eUl. bun InIlPn'1Ilml~. f!l.kat israr , l(a.TI(lI!!lnc:la tia.hlll1ct-· "'1 11J;runl ~I'1DU tUr_ Ihklka.ltn l!)u adamln IH LOtti. iUl mm ASi.me, tlll.ba.,mmkl

T.

[E:evlet Demiryollan Uinlan' ]
~941

tKRAM1YELER1
20110 Llrallk

i, Bankas_
Planl

l gild J 2 4

lO(l{l

»
l'
]0

'1941 Kut;:irk
Tasarrui Hesaplan
Jkramige

a

T&Cl 5000
2.5.0

:I>

3000.m;;::::lMIJ,-.=.j!OOI;l<,-

=

= ~oOo_

[J

1. '.1N1 blrihlndm Itlha.ren ADllhat btuyoruarmllll AVflIlpIL .bttI ilAWyonlonna. ve bUmUKalkle Avru.PIl hatt.L aU8YOnln.rmd.ll an.llhnr; :t.. ta6ycmla.Tm.tI. mC8aJt:rI,
bul edlll!lCl!!!tlJl.".

~
]0

Cytll!5!fl \',11 I!eyrlha.!lf

dotru

f!1Y

D!I.kllYlltI

IQa..

"
10

~
3>

= 2000.=:;]500.=,J41Oo,-

Dttfru nll.ldlYl1t mEln.!IlIebetlle lLnR h.att.a. AVFU'I).II. Ilattmda aMnII':rO~1I\"I:' Hllyd.!l.lp1ll!il ~ Slr:k,~ iIlIa."mtl. .. dol!nlil YlJ'lu olmnk 1.LZfn' kll.tl!!dil'i!!'"
Il:-ll!K Oq; mel!lLI'fI I'!;LIl

bu )·irJc
l:I1U

bUgUll

39 12ill !tra,yJ, bul~hirli
Ylltdlmel.

tur, Kurumua

ilzere
UAII

1!5~1
IlreiH'.

l(iyltl

o:rk - "I. patti )unlnl g"nden du. 8u me\

MlLhal1ii R, .. urum.!l I
gUne

is

o1m.t. I"

{'..,I:~ep d evre ic;indc: OIl' ,unnl:t
til',

:!!li guni.indle
.II ,..-

gIvdinlmika.·

dii.

.so " lOO " Ke"ldeler:
31;
]0

100 :. l'.i0 l" 20 liI

~
liI

m~lIledC!! 14m "Til

=0000.tariJIh:llnd.fl

~
Y

"U'u~

MJen

blr li:!t hamull!l llcne<ll tanzlm. l!Id.U~ck llYN IIJ'I"l tatbll! IdUmE!k~o:l olQil tartl'elu
a),TI

~
'oil!

dehl!"l' dltN' w.v~ 1!!I.i!-

~~k:I!!J1 gib~ ybuj! UMIf.1da

llyn tatbfk

ocwecektJr.

Eamu.lM.ln

'.I !Sub t, ::l Maym, 1 A~

Hlyd.arpqB

- 5lrkeci

tAb! ~III..C:~ I::illttln IllJIlJ::'llyclf'J'e

illS. 3 lk:tnc IteJ\lrln

0I an

hijk,ume<t

odE! ,!Zll adedi de li4ilhyor~1I111 clilTil.'k. 61 !!!Ii, Ic.t. E.:ak1~M;r t~)"'Y~.l'1: md:lehin.. irll!! buhmu) 01:' '\'oe- .kildm UUl do:!. 1200 c: ~lk1[11 tH. ' AycLlftdl ~,,~iil!'dl:J,;;i .elte),c

~rthrmokl

~

.ho'd..,

K~IIa.Ylnln 'bupnc

cI<: Nun 1m IIJI. Bu adam h ]lUle .ginrk~" blr ya"'C ~ CC!'Z.Il.

pdll".

nl~ nllkllralma lI'amil ulmnk V~ dlltru .nA.KIlYlL.tla t.atbll !!dllmdr ~e blr maldu Ue:r-et tarife.sl l.bd&ll C!dllml~ttl'. Sa W-ife 1.... HI t.a:rl.b.ln.dl!

mer:lyet" ciJ'eeek:

"'1:

bl.l

t rllll.t

:n

Itlba.~~

d=l2:

D

.kHyatm

maMu.i

,,1m-

dal' l1.rauya. te:liim dttii o:~a: J(lt.r!{~111 dl! bll" ikind j'ftla.n ~ylol!m,'k 15 77 ildd pamuklu. V40 ,,9ft Ilillt.:tJle !Ifill DlohkQmlyellnl I!lablka ;;oO:I'ill1I,301 o;;ift. o:ldivtlll .. 170 adn yaptHmli.nU,k n.lyetlntle ImlJj. MUdd!!!

Ian 15ijylmll,

),oC'mlll'.

(fI-

N afia Veka~eti'Dden:
1'i'tl/iliU
i'}~lIIdl!l ma!z'C'me yonundB. jrndll I~t uz..:.rlu ll&zarte~1 gUnU ~Ml.t 1013 da 0137'" ~urtql mUiM.mm~n h.J'Ikllfll NEI.h<l. Ve'k.AleU Arlkara. blMBt komllmOo:iil.rllltl1 OOil.l!mdal:.op!lII1i1.i'I mll.lz.e.rnC! cL1:f!liltnn: t:~636 .. lllil
)l1::J'! Iden

dlkl t.orlI'~ rntvcdlleceltir. H'a.:n..g1 nrn Vel mahl)'"I!UI! l'I! mlkfurla.r.:!l'lkJ ellIyaJUII do,l'ru nakllya; k'1I.'bul efln~e;t1 VI!! maIdu \len.t tar1fcsl ~kta.TII 'l;'e ., RrtlarJ: hELkklnIla lnfl!!IliU. L~j.ll iswx·Orllt.ra mu.ro.cu.t C!!Id.il.m~lld.~.
(111&)

nf.3~)

k!lD~.

AYraca cia

uMlImlllk

bljJ kfLtrncrll
OilY SGl'g'Uy8.

ya.hml

,Yf!lka.-

1000 lira. na.kit

p<L.F~

l.~'QlC.ll.

vc:rilml~tiJ,

lki r,ahsi:darm Vaz;fe~ Manisa,da Sltma sine Nihayet VBrHdi Miicad,elesi AT'IIJor

_ !9.u yal.anl L1l.trl CIWtl.p verml~::
AIU ymca

~cl<ml~ "I'll; 1"11 1II!~m i!loyledLn'r benl ~'3.ka-

b~dll

CUbU}O; barn· yapLJa.n

YlIptWIIl.Ca.k IlJlJTltrlll \l'1i: ll!!l~n

tI'= lit

tC'll!l b '8J"truun~in<'l~
l.l!rulll

t.n"'l-

l~t(ntu~ KiJilr.utanlIQ, Satmahrn
:!.'l:11tca..lib.l.dl
J]1IJJl

.(omiSY!JrJUl jl!1
YIIl1
II
'l"

ek!lltmc

HI:' ll'k1ijl1:m1!2l1YIIJulll..C<I.il<.tI:r.

lily ev·... ·cl, palls

ben

!ldrmm

Sltkl

ol4u"mu

Ek!!lltme

t:'1I:!"t.name:!li vc t.ei'erl'llall. bed.el!liz ollilak. bt.m!II.It't .:1'O'h I.l:r'a d3~ kUfiJ.!ftl;!!r.

mo.lu:ll!u~ mUClUr-

v"

hlll_boma

83tO' Id'lo mVII.Un

8.3.1U.l

gtnll

Ku Ida Rlllhm~tle'l" mev'kulnMlmiia. (V.fI'tMll) MUlail d.ek..i tvi:MlE: ih.met etn:)jekte ~I::n tm." _ij_(;.I,del~!lin(R 940 !I!Cl'Le~ 111 Iicyh:dln'L lo1l.1ddCI!lj'l'lumLlik. 'blr&l ~c)11.l'& m ",It 0.Ie1'lTikvuli Hdl..l: Alvnl!tlin ",e' Illnde d.cl~ --;uik.l£ri n~tkelenh:1'I ye.~"'n l'C'!!::'!.im: klllBn m .. lbu io;:h'l ~~i.k· ,mm.ljjm~t. a.l:mu. ~~III TIIuG-de~c le- 'kl!mi?Y"::, de>'let m~ur11l1'll'l1l. kut. ;::di:lc:n 'IIerant .'~r:gi~ifii vere.· i.:si D ...kto:r R~freucn ~'IJ. m,lilama- b:reya.n.dd Dulumlu]I'tU I'l:il'l Il.lHnyt SlllU!nllhmc~ ~ulh blrlnc CIi::ZI, mBh.J.tl!:lidcri yt!!rJl1Hj,l..k.lerindo::·n hu.:zen II Eli.dlm; lilZ)'iki ;wnn.H"Icia vari11erln men· Ce;;1!1I '940 dlle:lliJlde memb:- m!:ltlni!! \'Elmrell: 1:.evJd!' l<1l1:'lIIl'1: aJdJ. ul 'VI!: gayri ml!!nkul m~ll.n Q' kdin. h~en hl!l' Yl!;rmdie o)du!iII lup IJoUnadlglHlII tahlcikim:t.: KI!IJ'f- gib,j Mani!.a VI::: mulbaJu,tJnda da. (}IMP ve Hukill!:) mevzuunA. I hoaHr.: mijm.:!!iUi:ri kabill hoi' IIdma buhan. 'lepunilZ, agmta KonfcllUUi Emhillnii IJ nJ.cIl!\'lndl!'n: ~ mlillan Dlmadlil hakkmd y]annd ... inli~'!" ,dail!'~~Lni levs, vtrd~lcrl bl!r}"anilla gore h. c:zi il~ h .. yli l,tl'l'taka ~ep olmilk. i.~. 6.3.1).11 ptr.;LoI!mbri f~ 'Ill a.a..at 17,SO 'ochir eUlii.n':cn ll:Lolil) 1 m .. li),e lknildml g~nU:-rmi.."j, 'bunll. 1£ r'jl du e~'lml:ll i!.iI.lonunda. kl!l.lkl."v~ l:'eiM VII. 1ah"B.adUL Ibrahim ile Vil.ziJ.e ,ipi !Slim... milcaddlt . bel'di I:r\l!!!lilil!.inl vu.ll Aaen 1&fllfmd&n (Harp Vi!: blr kofl1l!ri1D!! lh.mal eden hl-r.:!Illdal' Si.i'reyyltnHil te,di't \Pe liAzumlu !f~rlC!!rd~bilhillL!!. Huku.k) menuundn ·...e hell.: mLi.m~~il.l!::rin'nvu:ifde~ Soi. keli9iJ r:l~i~hr. M~'rkil::z:h:::fcie \ll!!lI'llll!il:cktiL·. GhJ;,! u'l"hIl!.l!lUi.r.
rme

Siiiylem"fllm, ~imdlLQtCl o!lI.ti&k >;;1k:ar3am bl!!nl )l'lIlan I5tiyll!dl dlye lekFlU' hap:lC :!olar. Onun 10;ln bu y!L!a..

lUtund;fn

1I1w&bll LI'.

,511At12 de paza.rllkla mlSYQllIlLD.a. gI.'lm.!!lecL

!1.lIItm almBcaktrr • .lJartmunUl (1662)

gQn kmnl5yuIl.-

~uv(Lkkat

da gllrWe1)Utr • .tme~lIl:r1:n yC1lJ
h!l.2m'
Vt!!llaJk

bellil gUn. ve slIs1te FmdIlWd

Un

b-

lstclllllenn
birll~te Ilynl;glln J.UD'I'nlrr.

muvakkat.
(112DI

leml!'L1il

VI!

tutname.sLnde
\wrnle;;)o'on4

O.

~u.~ lEi de. m~:tkQ;r

rl4.ln

buhLil.m&Jti.n

istanbul
1Ba....

.Hava. Mlntaka
Amir],iginden ;

Depo
[l"-"lI..IjI[ll Uirballk bdi H -

Reher k!locruna M lturu~ riyal talunin edillIII::: i'i }I: yaf.l ll.3.Hl. [gfinO e.aal 1..L. de p.... I!.!"I(jd. l18.lnt a1mac&iictrr, ~ M:r gIln. k.om.i.'!:'lI",."c2a g'~r1ll·b[lI:r. ~tl.lh.[km.men. beolelj 1'18.0 iltI!.QI!'. l:I1erlm. bC!IH glliI "e iIilattc FIOd.UW:M Ililtm alma

*

h'~-

komhsjI'on una gdmc1~i. (lsc,D)

I:)I1"IHdccl IhUYl!t'[ Illin. 2000 mtlre
I)

~ln

Piya4e. AUt ok'U.li.lnun lll;:r~ )'oIIRrl l'!;m ble:f'ol'l ....: Lcl,d'on Irtt'b&b . muhtl!1U malzeml! He l a.reUet;tme malzeme:!ll 11.3,141 gUnD 611a.t 11
1['1"&

*

satIn ImltcB.KlIr, 2 _ P t.a.rllklil.
Vii.

1H1 11..3.941 ISIIlI gUn'!l
~.....m aIm t

!llLB.t

H t-tI "l'e.!lIUk.fiy

?{rnta!ka.
:I _

depn%il!lllIJda. ~bTI almru:aktll". lebllir. MuhammcoD bfd~1L 549-4 [II!!'. hteldllerUt. beUl gtln 'V

~tnwne!lll her 40 klll"Uf olup

ron

)l:Qm1.sy'O ~Ie. t:I t,mln tI "41 I kom.isy!JDWIa

c:l~po .Amirligi btUl

koml:syonl.ln~jl 300 llnilik

bt.eklilJ!rID

:pxtname
DlH~(lr

ve nllmuneo.!llnl g(lrml::!C

:J1lpIllloCMM.trr. ilLi!!r~ I:l.l~ gi1n mll.wk\o::!l.t lC!!lHli.l]j6J,[l

saat.te Frni;llklidB

~lIl:m alma

gdme1Uii.. (159%)
Rehl'.:r kilosUJ'till. 4.5 kurUl
!lM~ 11.30

[l1l.l'!'~1lf;e. gI.t'~,k18rln nlit m&kbudlllilo

gIln Ve 9MUII

bh:'Hktc

gOode. lCemillY'J'n4. mtlr.a;;:_tJ.a.n.

tiyal

JBIl

i·.a,!l'4l

gilnll.

CD. ~llkl.a.

*

Wtmln

ooill!JJ satin

10 Urn l'ti.clll' m~ :$al"l:r1am&I!f!up :!L1!1:;m 4Ml<':1lin FmdIlIt]ra

al:mllCa.klJl',

niha}t't

vI:TiJn,i~'II!1!:

ma.H!I'~

mllJA)'h1!:

evlC!!l!:'i.ne

mil:r

.e61H

c-

koylertlic. kOlpl ka:PI do.l!l!'tp uamilk !!Uf'i!'bll!i I ';1(D bin ki'IIi mlJ>1llyenc - cdiJmi!L. 50 bi.n IlIteE. !BOLI.IDA HAl.KEVURl m lfYJ ledilViJy~ akr8k: SJhh .. t ve N1N 9 UNCU YlLDONUM1J I~t.lmai ~'Ju.uenet Vek.ildi hUilbLna kinin., tilth &Wfaio. iIltn:rn, CC!t1ibolu, (Vlllan) Kalke ... p~lb-mokin daglhiml! . .z ¥If VI: lerinin 9 uncli YlldoniImii lIe~ ki!l'tarz olunJ!il.l'oiIJ ::I>'Li.~l!:'ti. mah!ou!lCle 10'1: lliilrll[l!tle. kutlandl. Dahl d it toC!'tip, ed'i~~i, ku'\I"Vc:'I ilii.;.la n ;:::rkelldel'l hal"f:lVi.m~e bir (aa- v~Tilm~ ve iine ~mngalOlin Yil~
dcn!erlil: tlr.

mi.iletti,ligin<=c ni mlJl!Jld~'ye

nakl<lormd.. bat;lilflml

kilnli.l-

I
Ste.rlin
b(rtlir

I
!5-,'!:,4
U~,'Nll

.Asker~ Fabr~kala.1!'Satlna:lma Komisyonu Uln]M~ lki Kalem ve Cemtan '975 Metre Mikibl Keres,tc Ahnacak
'I'ahmio.

I,ii h~1' c1ln
itl.tI. turllf1.llb:

:!t:omi~IiHl(!li\

~0r1l1"'b[llr.

67!! llr&drr.

ktf'km~.rtn

,altms. JroltrlSyCl11JJUl

geJmi!lerl.

nS60'

l>IlJl'1~mm"'fI "-leU ~1l1 gUn ve. 9uH",

Kuleli Askeri
KUlell Alke+l IW!:;in~ ~iyol!

Lisesi Miidiirliigunden;
I8t~ll
ulU]:!

tdJlen

bei:I.!::Il 51615 tirs. ohm tid k.ale:m ve cema.n 975 m~tn

4a ta¥a1arda

fIJ:t!C!lCN,

'b.,'1i;1'I!!I

Fnw.

29.'9B
O,'()911!o 1.'S·"a'21S ]!~Jli:l'l'1li :lc,l '71) 31, Hn3 n,OU;)
M

nUkUiI li!erelne a51~erI fabrlklllllf I.IJTL\)Jm mOdllrlll;tll mukeZ I!I.Ii.tm alm kamje;ycnUI'1C ]I).3.HI pazarlesl 8'Iln" slllll 16.30 dl!. !pazs.rhkla lliILlo e"~ ile-f:t'kl'lr. ~urt:nl!l:ll1e :z 111'<1. ~9 kuru';"tur. MI.III'ElkkLLt lemlnElt 3875 hra 62 kW"I.Ii,lll1'. {162S)

1It&nhuJdt. -da dot.":nIea mektfM mf!nte;!!'1I.1 c:'tmI.I!I 0'1 Lillanla.n Imllfiarmd.a ~1'le'ldlfli aimrYILII bllit1ln Irkrme II'8rtlIll"lDl I:!ai.Z 'InLIWlUi 'Ilf lIynl g. manda. ~ evrEillml ,e)!DlUb.W Etwmt, 0.113.11.iBL.olih:rl.D J.l:l:LtIIIwlI!In

l:nlm.,tlr. kll.m, P3.1'ti. ',I:: bele.d.Yi! reL~i. il'iCJ MillJi:!a rn.~fte2hll:: haiiL Turml.lT v i:iwrtnJenl~r nalli.C!!Ivi I 1Iilutllll. Sa.!ilth, AJI!I~lT!i • Akhi.li!r. lonunu doldurmu'\;I.I:-dl, Mera imc M;:::ncmen. Ka~w ,a "ubelrtinde Ittiki'! m&ttl ilc hli.flandl. Mi.HI!Iltma),a amilliilan bOIL khkhm hi· .. k ben. Halkevi alSo :avuk t rll'lma,!t .... arklank~izlC"lll1ek ~ Mclunil!l Ali ,.ozlnine b.,larkcn cllllTgtI n 8ulilJ'd il )' ef:!leo s.ivris,Btiyiik vc E.bcdi ~d Atilhirk'· nelder! :rok d!'lnk iA.;in me[Quf h tmlllln' laz.i.z ilc:: haz.lrun.u J 1Il1iIi21rkacl;t~ll1J.l"dUmlad n i?hip1\akta ~ika. ItUktitil davet etti.. SiikUttu ve 'tJ\.'b11'l en i50n .kab\.l,L i!:Hjii CPIliOnra J:m hymetl'i tariM ~niin. Til! y~jli. m.a.z-oh> k;U!llllImlll'l:lIk yurL D.'iin or;ok oi:iJlleml.i bi1,;,mlBf'lrn DU I'pevj ·iloLtiLf.allfi. i:i'lIliil'lU aLrna.kh eye;:: iI n 11 blI 11.111 1 ilo.illlolaUI. T iii n 1 rg,u saa t I 6 !!Iii .n.ih~yct veril· ti.dull!.t'. 19~ I selle!!i i!:~D yapllan pICdi, gTillTla gQr~ ayni. ,surede fazlil. gay retle ~u1ulaT va mektepH1erle (:(!lRLUDA zbtAA j amme hinndiMe ~;J.Lnl;lIfb dill FAAL~YETl hI!. yakmd!lfi al.;;.~di!'I' 'oiLJll'll!l'ak nih.:i zalfel~~ Lclcv<;Oil!] (Vala") K :tiI.!;f,iJ miicadelrl:yi vii," L~in muhite uygun diier ted· b ..ill nanlyc Ve boy mWitarlul ve banlarlrl t.,at. merk!:'l:dl! kil~·mil.k.ar91mlz; Nii!I~l!I· bir\er illinmuta b ik ~1It'elel'i. b"-!!~Hllmll.~ La ciar, hi Kur..,lr.T'unln Tl:ilIl.igind~ top. lammt VI! hl.l lop[lIntldOl. bq I!.i:~ ndik kalkmmil p'l'Il~Il.mJD1II. llU'~ "a.Ik~rie.rinm A91m.. TciM'ni :21 w.tOiki Vi! E.rgcne ktn arm d., , h:JfI it, (Hu!>1.I."i) - Hen: k ~ c

liyel

1:!1I,,1ii1m1tll.

Bo1.~t;],

ka)'IDIlli.

Dmlll:il1
Leva .e!:l!t.Ii. DlDar 1l"1m

2000 Tomruiu
TM.m.ln tcmru,tui rn.b;iyoo1Ufl t'I!.!d:lr.
.&

Metre *Mikib1J
lin sut ollUl Ii.30 wnum gfinll

,..'(Ulmak fiR.r.t
]unllUll.Ml:
Vel

1~1

I::um~ gftoU

~t

(I

&. .Kwl!'lI l.l!dlndCl ~III:t.ak1IU'I111 Juybdlo-

C'eviz A.hna,cak
2000 d mell'e p~]11 teOllru.t m~b~ llilllc l!t\.lvllklillt.

ibU hrihtc

mel!.tof'pte bulu:nmJYlli.lll&rm (11113)

cd!11!.1':1 ~

o1unill'.

1,.,,,'£-;; Kfi1Ino
Et!ldm
Eloro,!!I ~

ed.lleD boo!:!ll ..74.000 <Jkel'i

eev1z
eiWe-

ETnlTUm

'I'&'b iB,,, 1 19,18
11l,58 2J,B.li

t

brlkalar p~fl.rtem

m'!ldllrlut11 me:rke.z Atni

1Lima. kodMO ..

lO.:HIU

SI'\'1Li!l - I!:r:rumm 3 Tfirk
IInI"l

§lLf'tnl.Dlfl

I:h 111' dO) ~t'W'.

rliU1rr.

1i62!l)

°

Muhtelif Eb'adda 10 Kalem ve Ceman
23·80 Metre Mikibl :Kereste Ahn3lcak
KI)]{I'Irl.rm

...

n-

Ziraat Ban as
Kund1.1'll tarlh.h lSBS-S~i~ 100.000 ..000 Tll:k
~i.I!11! 'li'C!!1 aJ:p.ru!

Tkld,. Cn-lim IU

Unm;

ZI:roDJ: 'li'll tlClLl1

lIe.r

1Id00:l~ n&. ~ .. vI hlmkll. .m1l1i.lIl.eltlfl1.

metre

mi'kll.bmll. tahmln

50,

;;Jt1'fit1D

mot.,.,~ mlk;lllmll
2I.HO

d.a 53 lm4ul

FUr" b~V1::I

9,000

Un. ~;SC!!l

'l'17.i\7cd'

l'1eyeti mnlimlYI!:!Ilnc

edi1!!n liCdd.

lira

I5hu:tmuht'rliJ'

B\:~UNKU

PROGRAM

8.00 F"tDJ:l'llfl'l" .03 Aj IIna hll.bto!rl e 1'1. B.18 Hall! JIIlr~ t' (11'1,) 1I,lS 11).00 Ev kawl1l - Yem ,It 1(!il~::Il.
<;~

ct!.t'!:tI, 10 lm.Ie.J'I'I VEl cl."1!t1M 23$0 motre mildbJ kerdtlll Askietll P'aI:!rl.' kalli.1" IH'I\um mU((1lr-1Utu mf'.fl{u ~'tm alma kcml!iy[}ll~1. lO'"s.m lPaz&f'tt!li gUnti II t 16 d pazarlIkhl ThEIle cdUl1!Ctld.ll.". §a:r'1:nB.llllfi 'I Un. 31 kuxutptUt'_ . l'u.vu.kl4:Elt krninB.t t:Milh lira. .. 15n:. lIfuJU';II:1lr. Bu kur.stc.-

1erl tam!l.lll~n. ~,[!,8.1.J. ~am v_C!.'k: mUmkUn ~lmll.dlf::l tnRtllI"!'II!! }l'1LrIIIl '!:'Il2.S0 PI'I'IgT'&rn, 12.:33 MUzik; TUrk k~nr olllbilir. 811 kenl!t.c.l~rln he,.etJ mr.I1.l. 'l'illlkillr, 12.:10 Ajll.nfl n.B.~~rl!lI"l, T!].11 ~n.m va yfl'r'l'.51 ~}'1lZ m.lYi!l901l'll"'C!t'llu:'S;1 tallp bu111I1ml\ihg-a ta!k.dJ.n:il~ 200 m!ltni mlk:lI.li:rn.rJiJl..];i a.13,05 T1h~kc;a plu,klal' I'rogTlLmmm del18.fJ OhMlIJ'IlI1lk llll"tilCl i1yn ayn da alma'. (16::l"i1'l .... !!.Jru, 1::l,20 • H,OD L Kllr!1j-~k li'L'ngram ~Pl.) 18.00 f'ro,gTllm, 18.03 Cuban.t. ~PlI 118.:30 KOI1Ill/ma., 18,4. .ttJ.I!llc:: 'Cl! .... inlD !jn.atl ~ Ki5y sruv. 19,00 Mt.lzU,c:: PJ),lIno rnltu.ll. 1fl,30 :AJanB hllloo1C!Ii. 19•. Radyo 'rl1.ul l1~yetl. :N).lrt (5 Rlldyo, GaHteid, 20. 5! ftNJ!yO s;'!.)an

g('nu,

miltya"t.a kavlIok'lk vi.icudle gl!!lirilmui ml.lht~ljf nh )J!rdlll II: ndir YI!:~~liTITlC: larl"lilYJ l,~:!!isj II::tze\irldeki hUllu!liy~ti ilc [apon boynuzu na.m;ylc rnanaf Vi: H t ya" Yl!!ti en :bll' nevi p l... t~~111

!:.alkevi ve Dam:iI. ile
~JI"ycla:rinde
til'.

AJiYGZI

de:

b.alkoddlll

naalil!m."

lOS Kalem
'fahm.in lien t.. dl!li ~

Muhtelif Zlmpara Ta,lat1 Ahnacak,
U,ooo
lira alan IO! kaJl!lm

*

Bu

my,IIil.K.bdli!!!l

guzel

YI:!Ui'

lTI.iJ.hteur

ampulli

ku.lII tczshi.irllt ke h(!lhvinin

YI!.'P11ml hr.

de yeti ,lirllm,=li
lI'ilI1'! II

gibi 'htl!l.u~li1r ka-

V.a,Llml~
mil luf'.

Zifo}

u;;lll, meTIi lmind!! I!Il"keatnnll. 2:Il.3() Konll"m ~l,4!! Tek.o:1i d.;:: bullllll- RJ.dy.J kUmi.> heYllti CKOfoOn, - KJIt-

Hue-

t&.fLlI.n ulurl f brlik !,ar umum y.onWit\!a lil.3.1141 pllZllXtaL glInU ea.rtnLLml! p!U'lUwlilr. Mnvakkllt

mUClIUrluttl mol!'l'kez: l5II.tm 1iIlma. lIComl!t!lallt '115 Lt if11LZ rllklEi ihIl1ll ll:iCllleo:ltUI'. temLns.t l:l~ lir~'I1", (1626)

tI rllrn

l[!IIf'.

'"
h!T

oiy 1!'l!I:L

C.!:n~hk

kllibLimiiz:

\: iln unllTlllln

*,~dli!Tl. m iJklllll:f

~tK PfOg'l"lI.f'i'I. 2'2,30 Ajlldll 1'1 ·b~TI..rj, 1l:,..IS DII!1~ rl'lllz1ti (PI., I!l,25 • ~~,:N
(ol;o.Pl.rllll·

Devlef' DenizyoUan
:!I mllt't

Ilan~arl
kndlll" ~n\ld.'nY1l. l'uUtm.1

Zin.t.t li:1.hkBl!mdl!l klDnb ... ~h ve IhbB.1":!!R m!l&rru.t henpll!Ll"Dliill n
M D:liril.ll1 buIi.lJilLlliMIl. IMeodo 01 deb. dalt:1 '~&n~ ~ ~!YC!!I ~""'bJs.eallm. ot _1 ] ,OH UnMdf ..,IJOO IilnI ~, p ~lIlkJli!!C!i!k

i:Uf'

ilc

1l!tJ-

200 I!:l!!nei l<;1I,fd rabt VI! ,&hIt .. ltm .. iI~l1Onk IIpor ,!.<Ih. II'J. dlil IIp<1r ve lalim h rei.::<:!t]crine bilt1 .. tl'l'1I,l,'I'. Kaz.li Jriii~'II'ere J,~Yi!tinclcn o&rcl'Ii!digmc 10[e m.9 lel'l~lere air ame"- clbillC' y pbrl'ac.ak, ",kuma. yl!zmll bilJTllyenle. rine haLk der haru~lennc dcvilm cUiriLeerk1il" •
t'UUi.lSu

Mlllri1ll~ (Va.lBn) -Mqra:~h· dill ..,\i.1lI ocI.h:n gOifmen!erdl::n ]6 yiltlnd", AhJ:l'li!'1 ogllJl Nurm t)zfl.ln Iii, H. 11,1'11 0111..1Ii Y India Ce_ mati k "gill n'Hil:;e~indr;k c'lndiUI bl~ld8 [ildulWlultiirr. 'Kd'til ~culi!: kr.ll! h.ir zamB.1TI i!i;inde za.l:..to t '!'II~ flDdlol'lya.k,aIEillliilfolik ... liyeye Lhd Lim. ,~d 'tD'l l!lLr.

MUD ANY A. POST ALARI
Qn
t~.I:IMndBn jUbarC!11 1;'BI'I fihitc ba.ltfid dl)rt ~8. Y prlll.Cllktrr. ~Mt.I"IiLnl ".pnm ill!! YlI.pllllliiil.lt ~Uo!lIl. ~llI'~ ve cum pa!Jtalan bt n'rnLI.d9Jt IilYt 1J.OO ,da ~SWlJ YElP.UIU L...... ul ,,·c !>1etr •.)'lI.t EmID 'i' ALM.AN • U tl!:'kIo •• 'l...IwI.r.1 U!l '!I plluak. I? -2fU' pMtuf 1'1 t 9,rm lie kftlktu:,akitrr. PoII.ZJU'teel ...e "umo. p<lII~tlln Anmd.h.lYB. dB. u~!1!U"lIk GemlLle Itlldl&l' glc!.l[!Cf!kienli Lr, ';a'l'7lamlJa Ve pIUS r po: 1;&1" tU.dlillYIlOOfL dint-

4J" ... » 0

£1i

!6Il, 100 DIKItA.'I': d~~e.rl!

.. J ,000' » " ·t,iliOOi» HMllpla:nncllflld 1=!ara.Iar !blr ~e I..lnde 50 lirn!!llTI IUllmlye ;!!.ll:bfl ta..kd.lrilC' 9(. 20 fdllLSi.le vC!rUcc!:'kfu. Km"iiI¥ 1f'I'INf! .. dtfa, 1 ~ 1M. 1 bll:1ltll!tkibulD, I mm .t!

!!iO Uml'1ik' 1!.l'lM lira, '0 II .... Ol. M

"

BIW.l.c:IJtI yv~ VATAN KA "fBA...tYfI

1 tm.11'BB

bJ:rIhl~rlDdC!!l

'li1!kl.l1lJil!~ktlr.

£.t1dR'¢Lr., ~li16)

II.

Ahm~t

SI1i§tnl.lhn.rriri:

Emin

Y' A

lM A N
1941
SIYAST S,ABAH 6AZETESII
'V": I -

Doyu,

V A TAN IE v t - ~ollu, M'oUIi.FeLulIl'l 9. :1:1 T l'l t) If !II n: ~ llm, ~ Telp'aI' VAT""" bt..

Cenuba Indiren Almanlar
Mln'ta.kaSIRI

SMART

GIAR!JA,

-a

Yazan: Ibl
Sa.,,:
I..

0

Bulgarlara Ve Almanlara Soguk Bir Du,
M oskClwdan a.ks.etl!!l en Ik u

p ek

ZlIlltUm

pnd a! ve

pek

yeriMjjjI&ill'i r,

'VazM: Al1met

Emit'll VA LMAN

o\yet Ru!!:,iJJrHn Soiuk~ .l.:alllllli~l:U:iJ hu.d!.l.t yo1::tul. _ Diinyad olillp bi.ten kclii i~Jer ldJ~l!ljnd ~i:'I kij~Uk bir h~)I~!ln gOstcrmedrn ~y"iI;i ka.laluliyor. ",alllll~ <!,rLISlra. !ll!I.lm buu lii.hl:liYIIJ'r: ~}'L~i:l'. Diy!:! TlilM ajan::!ll ortl!)'a bir ilekzlp .lIYDT. i!lOIH'a Ru,y,,\ yine eararh ~ukil a ria d !l.hyor. h

Alman Biiyiik EI~isi,Ciimhurreisimize B. Hif er'in Hususi Bir Mes j 01 Tevdi Etti. Ciimhurreisimiz, Bu Dikkat Ve Nezaket Eseri Do layrsryle Te§ekkiirlerioin blaglol Dilediler
--K'1C~HN'!!I!!!!IJ::;·:'lj:J'~.".·iI._ptI

P.!!!ii""'",,,,,,

= l'

«~ir II.; sUn eV'fi'e'l AlrIWII ;pinde etlan hu lilY:J«R dUn, lUI Ii M~i t~fi:mimen hir mUlibt f'Afth, Alnmly.dim lele«k biF 17,.10 dill, 'p,hmlll,:d. 'WI bu ... bah t~ebindfi ibul'unmu, VI!! AIm n li:wrye taWIU'C!ai:n'in, g~ellq.e .... I, 9 dll, AnklU'B1'fi ile1mi,tir. Dc'V!rt R~itinm phai hi mrNj ... mUM.de' iltemiJti. Yllmken 52, li- (jilf!),e d(l,-rUi Alman Luy,iiik ~l~i, Ifi~ tevdi, c:hnipD;, KIl,!;IyoGauleel •

~-I

-

Bu o,.le thI:i!.

Ankara, J4 (A.A.) _. Rensiciimhuf

Is,-

meSalln1 tevdi ,etmi~HI!'. Reisic,ij,jmhur met

Is"

,

met InaWlU A~mal'1'ya buyu~ el~i,i eku!~

Illi'Ionu

bu dikk'illt ve li"IIeuket IBsell"l
B,. Fon Papet'l"den

Bulgar Be. vekilirun. Alma.nlarrn BlJlgllriBtanill 1I():kulrnama 110:bcp dryl! Balk4Jilll.rd 1Il,l1'h'lln muhllfaza I arzusuneian bah dJIltSl, SO"l'ed~rm tahamm.ili.inii nihay t t a:....IJ"JI[II~, kefidilll!lin.i D1.ilomil~ ileden ~~kaTrri1~ll'l'.
Bulgar Hill'l'id.ye Nc:z .... di.nin bir mrim~ili a,yni Mil.vall S"fya.-

lans Fon P~pan'i 'C;:anblya'd>\!tki ko§kle~ rinde bugUn og1e v.kti kabul buvurmUilardl'r. Si.iyult el~u. Reisicumhura Almn,Y8 de ...lel reisi Ad'ol\f IHitieriin §ahsi bir

dolaYI:Sinle h!Jek~i.irler~n'in Alma",,,!, dey ..
let reisine ibligllru ric;~ eylemi11sIrdir
BUI

mUlik~tfa Hariciye Vekil~ ~i.ihi.i Saracog'u da hazlr Ibtulunm1u§tur.

el;;:i.silll:> Mo~kDyadlll.ki Bul olT e.t-;iili de :Sovy!::t H ficly~ine hn&b<:n o.kllE\af:1I kalkl,m ~ 50vydlu bil1la)"l ~itzla,..ndi1u. 'Ij.lk araIL mukal:x:-Icdill bl.lSOV)'ft
o

dakL

Prens Pol
Arman,yaya

lunmu;hudlt;

Gidacagi Takzib

- Br£ ad am Iar, &lk!Uflard lulhu m~afaz,adan bahlled.eru. Aim !lnJAU JIlc;mle.k-etini;u:: M I..:ma:k niee iftidl SUI iiI! gaflattud F U'" "mill a d eiil m~ in ~ ki bOy l~ bi r hoareketin labii manl!.~ ve l:Ie~i{;'Il· Ii, ha!"bi Bl!.lk;anllilo]"l!I. hal gtbi 1'a1'm.~ktLr. BIIJIIIJ bltnim ho~ g6rdJ.iiiirnu Y&i!1"I ye~ .a;ylul'lH'laTIrl.1f, II 'U\ i1:!.ann:<aya_D. !!!en b.lo; te hD!
gormi.i)'ClI'UDl.

Dahifiye VB Milli Mudafaa Vekilleri Sehrimize Ge di.ler
D..hiliy~ VelJli F"tk Orlr&k clUJ! ,a;~l.hki i!!k!!p!fc~ie: A_uara dan! tarlblJil. li:elm~ VI!< • tUYOI!I.
7

Ediliyor
bild.iriyo:r : Alm.n Hui<l:lyc NU!J:r~ti, AI~ nllJn hiikiimetinin YlJigCll!tll"Yll. Kral Nllibi Pr~o Pm:Jl'u. oni.irni!:rdeki ,~it. ,AIm n)" ya dnd ett~ h.U_lunda hane! 'iAZi!!lclcr. de. e:c;~mic A~tDnbld~t ga:zl:!l:lIlndc ~Jkan h berlrri bugul'l YiIIll!lnlaml, IT.

Ingiltere Bulgaristan Miinasebab

"'

Alm,anya
Yunanistanla
CUmhlDTeiIirniu B. H'Uer'm !:Iii-

MUnaS3bat:Brilni

me1AjmJ te ..d:i .e1i!l!P V n Papa:!

Snlm,

... (A.A..}.....

[}-N,:a,

K eSI,'·1 ildi
Ain ·Lan:la!m, -l (11..4..) D, N. :5:

Kesmedi
m:lerJiIl.
A~ITIIaJIIY'~

Sovyetler Hariciye
VIIITlfI:,-

~ (AI\. ~ tcblli

Inlflllr.;
pC"Lst.&n'L .kulldlj"inl

fldyoft. lng1l knmin BIlII· dID](ilmlL'l1k mUllaB!!bet:lI~rl bildlirM.:'kted1r_ EiI;1 Id:e(b,

mi bir ...u~tle I!iIMaki
Y liT,
U(;l

edilmi.,.tir:,

V~killhlediYed:~
ml::::uJe:h:r iize:J:"inde

fUten hir inluhMri.rim.i2:c

ken-disile p.
muhtdi.f

kl l>I'll!rtll h"I'1}'~lnc Dt.G r :s~(y k:,1 Cl:I.kllf.

iiE: YUrllUlial.llln IUIi1Im~IrID~!l"H'tlcJi lmu 1Il:;am m aiil:m t; m'I!LhfilieriMo!:
rnevzu ~

Halk Komiserinin Bulga.r E ~isi. "e Cevabl

-......-(I--~ bu:ltlnm~tur = «- J_wul", bir ka~ Ir~n k-iBlillediy.e crkanl IJnafmdiion kal- md. uzerc ,!;ii~lclLm. Kar'!P11ll ~lkB. Bi.ikr~J, .; (A_A.) - Stdani: pacaJ,;,hr. I:n hc:r I,ll!! m~!!lfu! aloe_iufI. Ve fJlllnml cr, BuradEli mcv€:ut inLilili. goijre:, ,501o;,)'~ Bule' .. r~I1 M[In1Jer i~ UZ..::ri.nJd ~I lI.J.:aiLrll. Ve:ltd dun f),glll!den "llIInTa., Be!I dl!.kl ILl1!:HIl; Oni> ~~hd In!l.i.lte[c meti A ma'rl llLZJwlUIo d"YM.aH..'&U'Lanrm Ka-n'lln Proiderii IrniYQ'e Jilcle.e.k UmulT! Me-cli, Lo'ndn., .. (A.A,)- MiiBLakil lie Bu~.ulal n. orulndak.l liYl.lli ma:d I. A.l.ma.pl.".rl'll ~n loku1ma. ~imdLki hAM.e Mul' til! Bl!!le- f'r-41141L aj,III1I!lHI!!J K 1J.d Yi!!leki m IJ· mun Icbetll:!rin k~lldliirli li;timl!.lnln iktnc.i ~!!l!!r:.i"d!l!! bubll~iJn ~mB. !I~ ljr.kaflUflII.dI. Diycli,m ki lunduhaJl'l :!IOIUa., Veli Vi: Bcledi- d~)'e m~mufl"'nIlHl tekaiit k;all'llIl1'1 habiri ~nldiul'or: 'f~!JIntn bildir.::~~.k VI:: In'S"iliot e:1'i:iBu 'giUu1.am yanm a,.,rd~beri ene:umtlnmdl!!n l"1: Ret irt.:'len BelC'diye: iJleri u;ze- ,,'ardl1l'. D,r.iliye Ii meml!uj,an bu IIlk,am .sofYBdan ILIIii:a.n I r.cJali hid,i!!.:] cr uz~rlfc ~e.Ltl!.lI fdaklClc: i.iri.i.kl E:}'IHI IJ (D"'Ianu • 15,:S ... dOlJ .. rindl!l izahal aim.! tir. e.Qeeddcrch. m:: 5uri)'tdJl! b;, .IU! ilthTat ted.6i ..- J:8t' rlbl.ll - h rOlil!l I'l'II: hu.r bij,~'ukIUk larn VII!! emelle8m!!!, 4 (A.A.) Ha .... : u l-efi ",llfinn hr. Bu I:l:!dbitlerio l1li11fine fill' defa da.h m iJup oldu ifO:r~. hri bukumluin t&dili. ~LlldUl S:iJjr~ Bel,r II n (ig-renild.igi'ru: \Ie Ullaflm~ hir k:wnll.:t'C1 gib.i 1'1:Ingi.li:.r. e);:ilt.ii fn!::mtlrnl1:onl rile i.allhkamlilllll IDk.vQ'e:- 5atylldaki rnd ~n LaJrini tec.rulx:yc: ka WU!!tl. .&i!iili ... KtOlli ybiLJKI~u" clah .. 11<111.1IlInn..! n bil kl'l!lJIlI cllorn!!llbiH~r:li: r"'' &1. bOyle: bir Eu.r~k ~iD IIKIIIc:lrn~lir. k:oni.rQIII, l"bi t!.lltul.iu:akliiltldlt'_ B... . BtllgHloll I 11 hiuod .. edea:iini lddiaYiI kalclZU VAzlFE Jli!ui~anll1l Almlln lll.r~f.ndli(ljl'l j'W4- CAMPBEll kLflTLllk, haddi pc:k A~iQ.n bi:r ay' II.E lONDRA Y A ClDh'OIit h Suriyode. Jl!lI'Idi;.c. \...14111 c:lmi,ti,. kmlllttif. SUi clcvii'de h<!.rp ve: V•• 1'1 tn, (AA-) - AmeICIi.kklltlcr lmdi Ti.j.rk.il'e:ye 1&1: .....111.1. nizllm h. VI!: i5tihcillt. gild kellrlkll ill tih.11I eb~rletiFII;lem Th, rilmit1ir. 9. Eden'll:! GeMf!!l me: cri.n mibver l~nIl'ldI .. b.::lden. 'gizli bit; vl!.~ife.ilc:: InDjl'in Ti.irl!:i}'i!Ye yaptLm ziyarel C~elrLn I:n~ manl!Jar ahnUIJI1a. IIJ"lIk. B, Eden Tlurk~ere lrid,~c.ei"I.!~cli bildit-i • .. c.k mu.ait bir lnhba b Il r:tmit- gilt.ett", Fakat harp maneim ifade: cd~" mektcdu-" tiro Du§ecegini edt bir mabat l~in hi!; I5Iluhnll- Yapillabi~ecelk dan (Illlh) k.e lin:!.u~ I"dla nlilnColl SQiVYU Ruayanu, bill! labn Lij~ kenmi4, k.end.i .k.el1diqj I!!Okid~n~ Len~rl\, 1. ~A,A.) ~ Bul;11n Rt'lmll Ib-ui RU.I)'illt'lUI ~li1d~ aayan iIIk1:L~ til .. kon.· 51nll1 di [}lomatlk ITIllhu-rl rl Y.!I2lY0r-: rjldy~ullda konulflln Bu. j.l:'i! I:4Il1I!1 Ik.ulai'tfll ~ekrrD ek terflln'''\:D ~yll! t1'r;:oml-"Lir; :8, :E:~l1m ,sk Joim :om A Un .... fI Y .ihtilr'~Gllll duymu i:'IJIr. Dogu i\..frlk;l sind ell!".·,. n !'iII<:'IJ

ler Bulgular- ~in de, Ahnanlar d iii Vali ve Bc:lcclliye i,.;in de 1}~1.Lk bim-dq L~ini ya- 1 ut~i K Lrd .. rla, ciI iirr

MOlkov.ci.ln ~b.eden bl)

s.DZ-

flI be)'iJ.lI1l1lua

RM.i

aoktoT
'Ill

"j

Vil'

L

~

Suriyedede T edbir

.lngiHz Sefiri Istanbu a Gelecek

n~T

Al .yor

AIm. nlll'f, lIci. memlekl!:t ara· ~undl!l !l:vvdee o-id1.liu gihi drploo milt~ik munuil'bctlu ml:liCut builJnciu~. dikk:iJ.Lil;ckmi lerclil_ Bununld< ber het Yu~:n:i.ltan, Inlil'izll!'f ml!'nflJj.illl~ri io;,imo bir i1eri karallol vuifc:t!li gii.-mi!:8;e ba,ll!!dli"lnd..nl::ir.rL e-d il emc::E.
Q'1

munaka?AYI.

il

~Imlf-

Sovyet

er

Itdimt!:~c

lilYllf

Yeni Siyasetinin - atbiki Hususunda hu1gurlara Miizahir"

Deglldir1ar 1

ittifaklD 0-; IRoma Radyosu
Merkezi
KonferanS~ISI
Afrikada Italyaya

MG:!ik.c .. , -I (.l\ ...:\.) ~ TO! bilcliriya,r: I rnarlta Bllf.gilr Harici)'c r-;•• :tInn.n mUJIldSlli S, Allinof, SO",, Lon r .t (A.A.) - tyJ I'i r ye:tltr Birliilllll'l Bu~ r't Ild kJ Illln mllhlllIl!r, hli1l1ln lB:a.lk laMa el.;i&L LI!I",.r~v·i. Bulgar nuldimebulun n ""Imlln I!~ tl.lDHnm 2~Q bin kl, 1)'iIli 1:iil.1I~aliiu~un\i khmln ct-

Balkanlatda Alman Askerleri 2.5,0Bin

mddMir.

mak!adilt I: r"la-;:'..

tinLn. B lhrollird Almall
g'lTJne5ml

luLhuJ1
kIt

1,IHllI'Illl BIJ~_

idamll:.Jl
dhl~~

kilbul

old..ailllnd::tn

Bun~arlZ~yaret E:denl

Romanya
Yunanhlann GelUile· rini Miisadere Etti

Yeni Feda.:<arhk~ar
Italyanla.ra 8ildirdi

~Lmlltlr. .3 martLa. f--li.rLl:iyc H.ll: Kg 111!It .. mUII"'lni V~jrl i. I\h~B~<I\, ". daki BIJ.gur d Ill] S, t maIlGf'. otBi~d:ak; c.c:;' bl vcrm; til;
B1Jl~,a, hillaimo::tuun Ibll!l.IarLDJD B,.] ·arl."t n Almlln

ha.budar

YardlmL A,t;:lkr;a B.ldirmi:;; "'0

MiisabakamlZ Nasll Yapllacak

5avyet
h ...lrJi;lnd.ki
)'il koy.mal5l nB V~

RwryBI'IU]

cwdi

oil· k~lnl

Balkan

IIlIhu

ortil-

g:clml" 01thllClll-nncllI.n. y;;ptlllll11'I BeYMlLt dllhll Zlya4Ct leb.nU;r. t'tUrLleblUr. tir, MIUtd"lk Lra.
t

'muhlll"<;:tro

r~vkal!:lll IiIIcl'J:ll·lI1dll" VIC' DU1'11,1 n ItNIlfl", de h;,«j I k l'llklllntll. bu.:!

Otuz Ciff Nasl~ EvlendirUecek?

glrmc.lBo 1I"~I:!, 41 (A.A.) Slef ni n.e: mltl'l"lLfl!k.at I:Ltijl \'~ bu bar!::' k~ti[l Sa kD.nl.lrdi!. !lulh hi:'dctlc:rl Ijan 1 btld iriyor : Hii ",jjm.et, Umu.R'Hmufnt dii- guLmc:k.lc oldu~u hakJwu:la Bul. ,." I-Iario::iy~ NI!!\!: relinin mU!n~!' riil'l.c.~.ile, Yuna.n u::!bl lu '-lIIhl!11iJ.1" !llit J' lIlehir rill moor-itorli ilt::. J to "iIi B. AllInQful1 So"'Y!!tleT B[Jlimili.V1'I

l>'l n'llUBden:

~l~LLr.

~1Ii1l'1lliII;

~

a.,

~u. "

I)

X

Giclde.n larn .2:IUfI.runtoun )'i:'fioac: olmUftUr.

BtrlLt~jl,

inln

bd.l!LIt.::.nU.. IlIlI.mllDllZll L-dHml~mUmkUndl.lr. gldllml,tlr.

II'lIrl't,

b -II

Olmllfll 01·

merki!';':! E ~'I'I

iJe ':IY' ret r{al1lr~lI'''

lnslllziu

datu A!H}c: _

SCN)'et Rusyll. ki!!n.d.i IdIOm -;tlnkU ba,ktil. UaltrJ!! .IIIl!'~ern klrcdLllp IlI.nm kt.J..dulal'". Bunl_T tn mi:ld.erJl Bu1gar gaze.te.lI!Jindl! BU!cil.lI'gtaI!dll~ml!rl!cl!!'£1n(!! "1:1 burlUn ne 1'I't1!.r- !;t~la.rla" 1 nl« "'C Uhll I)tnmil!lrill.Hn irs_I inc: t .. rakar ,Hyc z;iltr!~'tar II ()I C l(;Tnfl. am:aH; 1(llbllc'd k'lItTla mUl!l'ftlu":<tlrlcr. Bu ~rU r II!dilmi!!:!Ime iullbyla Im.mlJjl bill rar y~r-U.~bllhdl, fl. Edi:n "'" SIr J"'~Ln linda I'JniJotI!m:~" Ins:llLzl!l'f l.. ll'1 lL,lkilT infi;tlinL de a~Ik'ii! ml&.yil ko,.!Om K!1JIlr!l!'d;::, bu h.LraUllhl. Ul<oIJ.t: r! l"i}ulJtur. ~I ::fjl:n:t~U:ll:~-.~ar:-:z~:t::m~:k~~:d:lr~,====~~~:;;;::~~::::::::::::::::~~;::;:;;;;::::::::;;;::~

!nth" Uo:;:liz; blndlln ,

r

zl

uk..

Se~meniR lJliinaBip Olup Olmadl,jjr NaSI' (j1~,U,lecej ?

GONON
Ana Karakterimiz
Y,Bzan:

S ES I
(,.D 'I Ilyllk kfiCittir.

n

un

IIrLD bir

IlIlot , ..
ODUI'

"Ie

Lutfen 3 lineD Sayfada Okuyu,nlllz

ru~

!>QilllIIj

1hLo:llJI b

let].

r.lldl • .Kuk ;, ~t'1 tUell1 k'lH'~>otIIi \'e r:nl reJ]rtll !l!lr !mJ!tlldJi,.

lR~a n lo '0;0k.tanberi I1I! old1J!1'ljjnu a'i~kmuhdau. dLiii lIi.iktn 'VI: ~ L~'I1~lnG1111l proJ.:!It=rinln S !It)y Lllu Y'll 'TUrkl ero I"'n !:IlY etini. U fief!! o~:;ua~ ;aozal'Bk B lIuml rd lIIulhyn muhaFIq ,.. kt!8 bll: IIlU<.l.:!ll;t 1000Inllll)tngLlltflCnLn
SCilVJ/'Il't

ktll.l nuJ(UTllitl Ill! AnktiT'lL)'a

~IJillnd'l

IIp·bllm

DIAT' ,UBi
_
C,

Ark dil!!l mona hili" b:&hr ''''' 00y.u4t1e yoklfton nll"llill rlyll.nJlo~'U IhH'AUfltl> mllJdflt'dl, umulm II I~·
II!UO J'i. 'lib! ttl'1;lI'nIIJ.hDl
I!II

parlllLt

n

m:lad.ar lauftar-

o]Q{!Igunu or-

lhotl"P maL~mc,sl

ItlbH.rl1

lie

Llr

e-

B .. I'!tllo lulhll ic; in kineI'd!!! y.lfl bllu"ltI ),rdlml bugtln h'::J>h Ide: lnwvetli bir ~likrtlr Ii kAdll!.r oIClIJ~nd"n dnha \I 7:lh blr 1.a1':&J1!. 1r:J.h t'd.l.lbUlld,lpr(ilr. :6tiylcc(l JIlili olara" k r"llanillu.ktu. Bu 'Iluiyet klltr:!lJ.:mlida. Alnu!n-' Ttrr}clt'r. I!JllitJL:l"u F.J!:''' "~II.~J'IJlj!o t ..) UHn 1i1lkanll!Jrd... Hili bit muta· li'llCclUl ~o:'e-eJ,t lobdlt l-tkdhlnde !!IIt; ]la kO)'li1\.ll~I.

l'ot"nJdt'rlII.... ~ "",n,ln nmIJrll1ll '.Id:r :1m, ndo ~r udall I: KaI.ilrlteT: a.k bU; d U: "'I.l ,fJ: l ~~k 1"-1:<:I!; ~ II: ~ 01 ,II mUt.t JI ods, !l'olmk. I) frd. fir hi'm~[J, )'ok g1bli bLit~n ~J;J lii!l.flf. ~'h I,~
Uil,ret.

(l1~Jr,
iii: ~

droJ,

~rlrnll

d .. IJ;'~
r.mdJIJ;-

~l r ,l'LllIf1!i!!q.1 bolu.m!"

,J 'blr

l, kU,
bllH:l!'I

I

IICk.I:'iY~ diCi"rU gitrneii;i Icr(;1n ~t· JTIe:~ b:i.lilo Lml'l';lUl:i\! e<L;:.'.Jamll.Z:,

"'jI.~

i1t,IU:rn~t~1

tJl'n I'

6\'liI!:llm!l.M~illII

ill'idJA

!;1i

In.lvvlI!IlIuln

511"LI1

bl r h .. 111 gti'!m1;!-t11 r. S.:.nIL'il,\i:'li IU't .. n
\,0:

!oo!!n~~ii3 ~n:zJ.

I!Irnlil,)'1:! h! 'Lm'Ul'n AIMII"lr-tl. clbJ.!IC-, [H)JtJLJ lO

blr

hll'n~l:oo;lInu Yllrllbll~ei:'~

mit"

VII"

!liU&

w:-e.1Iml ,~il'jte

lJiun 'ii'YD <'In I'i~ ~Im.,

FJlDI

b~

AlImd .E:_miD Y.A.lMAN

2.J,f(>lt~ l:IuIUltffiU'lt!<.rol!'",

Jl:!n j;1~ hlu[mhJ bohl:'B.W Ii I:'ii:'.. md.llyH. III Ibold ",l!!: klll!"1 "ldW-1L1I blln ,110 1f.1< I!' fl1k r.oh n bo,:'trJ. h"J'
itL

'" II IoilrlJld"rd.. n ,"on.l''' 'IV I:'r~iid l<n In 'lI;"g,1I ~lIlie k .. 11III':I:I " [lbill ~ I>lr
muhn,kkDl<' rq:. -

t.
~IID.:n'l
Lll uTIl ~.O'I l ~bu ...

lmd

Allli!dn'h:u1

D

!'I'...

r

*

Ait5in5 ve Radyo Gaze+e
AJn''1'i'i
!'.. jlllll

sifle

Gore

Gunun

En

fl& lirrli llrUt 1":-,,lz il'km 'r I' 1I1_ t",1 a.'lln nllIJF1 Unlod!!"'1 Pl'o1\ ,'111\ II mlltcm .. ll)·1::Il, u

t nl>Qv. ~..11", ,.,n
onldii>H

Room bUr

link, ho,:"1:u.u r II: dlnl1_ l~lti!Cili I!Jd 1"-T,'t'ldpn

"Nil, ,uI

ml:lol! ba.urrI!mP1L' !o11;1i hi!' t..HI ,11~I hlr liirlft l".iI blr ~r¥ l1>li
--..l'rl1]1,

....". t'm-

Mijhim Hidiseleri
bU~,.!Ik "1-,: i, h j,.\-dl II:tli. CllmhwuhjJ't'l~l; .. n ;1(111)'1 lJ;,r:kkIJlrnnl1l

IL'lJmlmrrcl_~ lInb-e

IJ" IJlth'l"ln ab"l hlr a-.cI"IttoI'H!!n LlIDlIkll.l ,"'8 tle.·lei nolhlrLl)

nr>1.."I!l>ilt
Ih~~II!.1

m ....

,IU" Ill, dtt! ~hrrnllkl~ ~CIl:tlll:'D bl'r l'wm'hI)'UotuZllltr ~Jltl~ HI', E'lI Ik i81 __ JI'I "rn}.dfitOOlliIJJ Y~l'I·1 JPJ1m1J;j '\'0

N .. l1fOOb: 1:'1 lU'Iop.OiI, II\M.I,

ht

* * * *

",,_ rlml
H~,

,AcIIl'.II.11

SUT.lI. ~ti:$ Ihl'llru!Lml~ hh
I;:n: liu."al uti. Brl]
~II'

IH.dIII[';IJ,-

LlIl.fllk do;ldl'n dH~ IUD],. tlor 61 llil 'haF.l .. I)" I, BuII'!i'I ..tu,firn hli;ffl ~1'.,1 MHIiI !I"tnr buhrn[LIh~nl \'~ 11lIgtmkli h'O tlrtlrn t fblkl hU'oI uml mU1.1iJ1 1:1 t
!I' ImIJlIl'oC'·A'ltIli.l

m:lJAutlBemll!dll b(jy-

"Ilm."

dedlnh: IDIIlIIo !>t'n IIIkP,Iruo dlult .. 'LI:IdlynJ<llll'I.
E!lt#<ll. 1ioe1'l I,"tmilk

klnlll ulrtum Ibm)'

ndafj'tll

("D<'I'rL'j

Il'lmr
,.

lili1nl

tIlliiry[]mm.

Blr yn

11:>0;11 ..

mllnl
lmm;

klldrn

1:1k"r-.1rhm

BI,I

i\.r P'fr:-I Inie blltll'rrll.

lr. ohn: b", lruJu~ &!Hn, 1LId Hbtu, lP1iUHlI. lruihu Imdllf B"'U'III

_ ('n B

bt-,'Jlt!L"',

~[",nlO. Ttb-r.cbn
.mr.rll

1nJ!!lr

r.,nlll

BllIlI;lI'Cl tanla

1It1~'"

ImunlL.";('~ne:rlnl~'

[1',11

lloll-

_l'lkl
_l~

'.

r11JIFlll'. n IImnlJU'd .. lllul'gp,a,u ~ IIr'lI,I'IlIYlior. ZI'I:!l'1'i If
Ti!'TlJ

11' -(:I. -Ji!I b t·

K"I)- • I.. nil
IIT!m"A In

kMlI'k~("rII,

1.. ltl1dllJ

-e-

Altu.o
IItOIii

1r"'.l!:r.Lnm
IfYs ~

:I:~Q hUll

hUl

vI

ub
1le.,1

'lJ] ~

ll11,b'I.1J 1lIY)·~illlD

!ki d~liifb.ld.U.

""'" 81.1 :vema!.: 1un.irden i.de I: d!leo - Na'I!l>iil~Ra.nJ.dlrll~1 ......Jk:q ~I!' .cd~im, de!

i"

),I1i1.

mJ

pitti l'

·f1 ,!:l mnd.udJA". :hell bill oml IM1 II~JldMJ. ~l', 3. - Vii nbal it; lIParl:Jmlil'u ~ ~!tlenti'iye
~'Irn
~ ~_lI

, li<J ,,-~ t'lendllik du~,guHi! k IIa~J)Drn:. I) ne bllh.lUlm Q1IJ.nli!Dn

u~h,itI

~~g

II!dllrnl;ror. OLl.n;<lIt. -..

• IlruJ11 b~ ~ ~b:m!~

~i

m

a'DiJ1t»""
~

,I~O

!III~

1I~1I1i

,l'Ia-

VATAN'

5 - 3 - 941

( Pa~a )
7 .......
Trablu's' DIif"iili,ten Sonra.' Az;'zige Bii'tiin Ha.rB'kal'll ltle,./l'ez; Olmu!}tu
A3nn onnnCU pnu 8Jk~"'m1A~i.
z;iyoeyc:
ler'l
!I!III'U8 l'II!U..:t'L.

B',eledig€ Haberle'Fi:

Umumi Mec'lis,
DunkU Top'antida
D,ahi'llye V2k~h de

Nihayef Hallolunuyor mu ?

Piyasa Haber/err:

MallarlmlZ
Aurupa,dog ruya Gonde'ri ieceK

Maze. ret
~Hnn 1'1 lhnB., b I!In an'lnI! In, E nn ..ha.rririnm ClNil;in m,..gl.up 0.IUYQr~liI<l'1mt 1» balltkl~ ~ltz..~! ,o:!P'.lc bl!itlIY,O!I"= ' IIF 11-1f.all@r. IJJ.IJ ~I u\JlycUe:rinll!' hergiin.,. l"eni liIir lebep bI.liIUrym:r: Lib,.ad .. !llcaktM, .lil.l:'1IIl!1~l<IlII. kumdan i.ierl'yem!!-, mit1udi. Am .. vu lu~ AmaR \'lIU I'm ilIan~lindotn ..A.rnl.II'Llt· 1i1l:rI:LI~!>Bb3l111l a,dle loyliyel.im ki boyle bir milk ddel 1~Wl.l!t 'Ii',i!l ki 'c1ml'rmtllt- kllrnlJll" aoiu:klan. &i5Lr;~m~m.ltl~rdi, 1=h,bqit:-'

Tr ibli&Bd Li,lu!';-

har.~ketlnill k;c:zi om.lII,tu. Mir-al 'Y Ne:~t ile ha:h cr.ktilnthllrb iye re i..i Bin-Nfl F ~i lbut"~'1l Yl:rl~mitilrir VI! biirul'l Q~'-ll.II::~$ve mtili,'i kUIIl!IJndo.y-i ellerine almLg,larda. Nuri hl.lll!lTl .Jdai;I il!l'Ic paT.nl kimumd __ 1'l1i tulim t!!'ltu. kum ru:I.o kc:ndaini yem. llhltoy. alA. En:cai 8Ur! Nuri Arizi,)'edcll Ilu,r el etLi. Am~1 HI!!ilLn maio yetine t&YlrD edihnifti,. Bu. IC:~C:P'
le HomJI cq;it~I!I,e M I'@llp k ara • mil Ildcoekti. 'DnUl:lta beri!:'b~T 'bir dl:. j•. .chrma yii:;r:b~I"l n

hlllllfiUI biiUin Tr-lihhlfl !lJB'kU' ve lll'liilk.'i i'iU!Il"rwk kumandl!lIl

Beden. TerJb.i.yui Gud Direlictor.2'I ikinelkii.l'ilind. dii,molnlll Son giinlL!:f'de blllZl tii~bmn Wiiun!E! vl:rilm~~i i~in Bdcdi:"E I'i~ 'KiIlraD~l'i UJc,iidDrd bir Bile fdciil!!1 261'0 lIum.,afah otomchil I~rgap mevki.in~ lD rruz ed~~il bMlk !IIrdl'i'elcrirul~ mal nklaYB~etirte :!alih.iy.eL vt:rilmi ir. za·nnediloerek tl!.u!fl [\i~III~!JlllIlll ohnu!J, hi .. B:~m; kendil.ine hil~hk kDydll CoemlBil Uy!u:llko r; qJ,u lit mil. k.tl1 61d I.IldaJ11U h. ber .a I., n f'· M!::c1ill c~miil gdiUli oile:d~iI ve I!!i-lla.rda.n IIfu',a" ,)r"'",i )o',;uclnn verm 1}li!!T'I b.ll.balll'U bt~!! k.latII'Il~!II'. mu.hteJiE )I'!:rlcl"ill'ld~1I ya.r .. Ja.ml~~ Bc:lki okumupUl'luulw: Bir !I'at Mihw....bc bi.iro.u lunka.llIr· Ullk iid !lTd 1 a.bak I ~f rna Il.!llle~ ve imd t iM~·n.lTii:"b Tr.bh,1I my,- :a.~m[ol Iteknn toplill iii aw I\: IL!I;, .y~llik~ble), FUYIIII~ MiirBkahe dan. IiIrdiyt:ler~Jc: '1nlluTUUlJ it:hali~ tn. luuelnlr.rind= MlI'ViI'uiJf IIl1kl!l't .. ,lE!elediYI!: m;r.c:I~i dlinku top_ !lindl!. IBl!lhk<;lyok.li~l,Il'1.d!l; T~:Io}'<ill m.illyon.ua mUrIlClUlt ~dll:l"t:k, eWlllanlHrI I~tete:rini ialdmitti. Beyoil'lmu Soyan Hrl~llll:' i~inQe bi1 arnehem.~11 yok K'{lii. c;IIldukJ.tl.- llf1l"1!~~lflcla, i;.tima '1'I'Ii.i~dl!u!rLi Hoe:1r IIAr" f zeyl imJik., lIIii80~hk. we kltalal 15 Reo;eop C~kun bill]k ti;,i, £.IC'UOE 1.V1lkkIlIEu imal BiJn 'kii Illlfdan Scltll cec'l"a:p hudll. §lIIf11dlil burad<lo t"lnd,1l1t bijtijn ~i gOl1ii1Uii mua:a- .lTLarl kaflar uzaLmil9:.11k~HIH vorr· Ie: otu:rrnakladlr. hurmra1alm. M~latlll. dA 'biiyuuk ed~g-m] loylemi,. A,d~i)'8!1'e Vmldi IJdiyele:rdr= kl.iUiyetl1i m.ik~]'d!l bil' I.:u.aba idi. Burad.1! hem: hil' hitl!: ... gijri.iyooyd .... Bu.n.lar i.e ~m,· mi.!Jli •• 1':1 .... ~hlretll! bu d!:'I!'re top· ame"l.:dlk yapiJrillk: liIll~f!e.n Re~eB:rdnruz, bl:ll ayAkbblcmm 'k~h.~r n~" i ~II. 'IIlevc,ut bl.lh.ln~ u itJ Son pmlcrde ~I'hain muhtelit rml'l'len hmllll:11l'l 1Iy-ln i)ri ibi!~inl!: kllLdliioT de_ bill ,'eli,ml, fl!kilt ~imdiY!l: kam,ar zhralc:Lc kl!lDdlll~'I', y.e ):imn de )1'1- men l:1:plhede huluiilIu!.'c,r, m.i,yona. bihllitdigi fiyat.. I&Lanbildirilm~tli'l'. F:iyat Mi.irali::abli! bilbir illl 'l.u!lmIYIlTl SlllulJottin i,!llI'lln- I!:cmt~eTiMI£ v~ h~ I!...n B~)'og~"lIt· anabiJdiler. EnclIi gUo )'Ilni! 5 de dolig ...-eY<lJCV1IIllIrllldoLll'lci ~liIdLr- vam I:ceeektir. 1J1I1 p2!l!:td~]'.[ntt!1! kat tiir1ii )I'll.. A- ro.a bi.iyi.ik bir mi.i.e.u~nin le:5t de llaylaz. bir 0811.1 \.ardlr. Sslil.· da. eaa.(IlflJB VI:. GlE;dikp'~d!lo ikil]A;i IWmJad •• Nuri Me.£'i"'p ka· Jud!J ro.p.yara.k ekin Vi! IiD.YV~· mlyor; sRchk j8.POI'I. ~liJla lI'Ianifi!Jturamaij:azalflrlalll haUin herJun ygrg'i.lll B.l"gm i,.l11- "'adlsin. bi!!.k.LI~iye n 't. i lerme baklYorl~ dt. Bu seHalka UCUZ Arsa I"lugillln!l vaimlp.. 1'11111 zim:irlernc 'U.ulile utllc:llilrLl VaWi. Carnhnriy!:t, dell gdcn babiUlClDd'ftll ~rl!l ;1I11!- 8'l!c~lcl'i kilidi krrnu,k i!iurd.il,!::. Ii· bep Ie 'bi.r mubal"~h<e Olllc.ail U· !Bur,1m ~I kolaS-1n1 H ..lilin r~n hU'lz! I!' ta:raflnd.an y;iiz~e:rlt£ 0- I::llmi, ...c: bu mu!::!:!Cte);'L rJY,U T,g ve Mq:un 4601 kumJ rn1:ktc, al.madlS:1 ,,'oki.~ Ie bilbill!il~ rna" yakm. Ve ~k Iut.~ilel~r~ kumam:l. ·.·e ik mel rnevkii idi. Vo!! . ha"'iJle 495 .. tkdam ku"gll. oI!l:.Jnekte<iir. Sali'l"nmin ev- lira. kl)rmdindl: ou::beri 'j;almml1- fI,'1iiralr::",be kOmmy.:linUina di.i,HUmft D.~im.deki. HoO);[ru!. .1I - lcLgrd 'veya ubklada 'h.~b.r:r pnb etmi.,rlr. 500 .. VII.I,ut del'i1eT~k ya.tdlln, itlitl!!l'Iirdil. Yer~velki akllam i~iali:ltn yorgljln ~rgIfl U, Z bll.<l tarllfll1Qa.n YilpI1I!I.!I'II ,~ahbasil!: dot!niz.dell yallllZ 3 - 4 l.:iJo· Bundlllil hlljka bir tic.arl!th.ane, t ASllsIZ, In de ..:ClJ-wtdl Ii .libi1 il[~ 1110 d i'fuviri EFkir hi:r ho Id ~ eVt' gel!!olll bahi!l!!lnd I!n kik.E1 netJ.cl!!~mde bu hH:nlJ .kI,tJ,nl'l iSl0 " m~h! hi.r muafede ~dli. Ia.iHe:l'J tt:!sbil I:dJl.Cird )'i1Kl.lalll- de ehl"ld~I!::L !la~l.an bir be.yan!I'LaSiD .. Son PGista )'C b2lgmJktrdn. B'LI ya.rdlll!lll!lt'il ,,_'I. ., k l~ Ll-r'( . _".. pm,!i'1!i j ta.mi,ILr-.. Roccep oih.ll'l!jj op:i'aErlc:Si g!lIllU s:a.bah. Nun, bit ruu;; ~ mUl.[1 1') .. • '" dh . . l"l1~lilrdl!, Yd.aolliT.ul.nlar D UILKU EI; ~ilm 'biJ mLid. .me iie biJd.i:rm,1!:1lii 18.Z1m g!li:rken YoI!rlUu "fl:z·, .. " dederdi. [II..lu&alla.~ HIln.gi.lli:m! mJl.D.lDllb 1 t~t'inbiTi.:alnde. }'<!!n1c:V ;IIl!.ptHma.k. ra. "I'~~~em" 'Ie Ir· il.b,1! veV'l"lllI 1IDllbarc:.b.ed~ Jk dela top ~Ii dl.l.dd eonel :lzmirde'l'l ge!n YUill" beyanllam~ vel'llflem~ \1'1:. nh'll Lillla fez'Ii!oN 22 i..l;;;Uid.k.fiDui"i Mbllbl )'<!!I'Iaz; seliIli Vll.tililclEl..:'i!] fin bir-l:f l"eeeglnL akra~llIrt . g~ j tf& I.~JP yuyo[du. DU§Dlan I!!:.milui de:nizl~I(:f1n ne~tinden ~"I!"Vel :Y:lq;nlml~ d~en d iirdiiJ bUr tiraUa. ittifa.k e:toglu M\lz~fIl!r \'1: Ali oilu MI.lgdmitli. Fak..u d~maD lunuz c\l' lI;iIohihi Qhbi~md~rirri ternin Ir;:II..ZII.JlTl'l~lru ~oyli1!rJU~llr~ BI1 yuzfigiqe gore .cabll dillgru liYol!!i den gijr.ildilderi. liJl,ijjcahItJ'Ui! old'LIj{undan bu mUe.l!Ielle !1Ii~1t1Ih,iki .8nll tllalzdu. e Uni!mu,1i. 11"\ h'" \,_1. ·1-.·1nl:.- d.en bablll ogulalll..!lnda •. ;;:Ikllm i!.ilffct' i,miflde (j, .mu1' milok l!1Ii·d.il e Vii [Lye ~~il~·· ~ • .. .. llJPl!itqi II.Ilvurllli.'o' ofllllTd... 0 gun lrye 'u,ych",rntYi lur. B:u muel:!l~eC;ift~ MUi:ili.Herlrr Adlby~ye le!!!B!.II tihi 9011:eiddi, hlltiB t hli- let_ ikl!l!T yapil akta olcuiju, "I!! k.lI.... bLr IU'l,.da buyunHI' . si1. ve SaMI'&.II.lI<il c biT I h: i1e:rl hall'lI ra. 8:iJ.: lim edlilmirler, C;oI!!Jdtk.!an en'l!IlaJ nin. 12 tOI'l M'Oj1 beyann m.e verbli I!.n.la.rda bile Tlrbtu.s eephe- L ... .• b' k~n"n ..... "J. In. lilhathn b.<;; gnn c;ekt':rd!l babu,Kadtn Tieareti merck du,man4 ~ kYf~l.m atb. medl!.J1 kli<j.<lll'\lII.k yapflrak aatmaK Dun .. 11 l!;JII'IJ 1'1' '1 • 1.1' d,1l !!Illhiple~ iadc: ;edil:m~tir. le:ri.l'ld,e ,gi.i.lYP"O ~adil!leler ~k lk 01- Zlrlli1nd!iI, biiyilk, Q... i!lchi'rlerde hi.i- PI 71i11g b cglll'lda~ 8"glf Ve to!: l1;8 ikmn;eik'"nu..nda Hom.sa ;;.alc~e.mul UZ~1"l1l1!.. Fiytlt Mural.ebe ImLu.illI!!!, KlII'antin.. 5~1.ILan.e: nw,yolfdu. MellI!! l:iL. hill' gUll b'l'ilrOfOT Mrn~d.iq idare:!inddti '" I!!linc:ie ke'h ~u;rcUe :ye.ra~!!'mtJtlr. RiU~ mit olu iki yNli k;a,.d~nlill ii" cr- gi.hJ~ bir bcdC""linitn Ibir AYl'II- kimdin .... Bei£dlycleru. biholl!iu mmUJ mLielillcllc,)d FiYl!!t $okElianda .iInNtrlIk: y.pan SElhbu~unM'l. I!rufum ~'Il yapmrnu il!da,,oi. a.lttna, ahn1l11. t.~YLI"!iI..zQ:g- 41 1.3 nllfI'liLf.~ll kiil'flyan E,yi,ipote MumbbC' bti:rOlll1'1A tl::"di e~r~llcii I!:aru1!IlIb" rg~lirchle'l'. Erkek· ri Alraan, Rerep J.cl'I!1 21 ,.atln~ fly tlarl. v(: I,:, d. ?' II.lile.rtaTBk: t\dll3'~re V~l.e:rm inttU;....c1! k.U;lt ;;Lkbgmd~n pa.1t ",iiv'e4te:r = hrmtirn' kIY~- i.tl~1:1'I1lCre ~IQ, Mdunoe:t Gill, ToUa.i.n E,lriz'i:I .. T- tir, d~ ~D '!i'e Ku&.nii lew 20 y';;:" ~!:I.il~ dol ~ .~l'l.ilil.... Herkl!. I.IlWn ...adC'lerl~ ItI!Itl~1iI bllivolld:i~ rUrn~tIr, A. .J1 10. .~.'" ~_. c1ivlll,ruhllJ~e \l'cri1d.ile:r. Pll'I'd mll.!.hLem YI!I'l'l!:'nn.die.n yal'ili.pnd.. ReBW~"rl (118.... mcltabibu..na kah.k,M.!!. ilc giHm.i':~l~l'i. til!b PllmD; tp~i.ii hltNy.ICJ oluM yaz·lwl"nr. :S~'~"::'Uli .... ..-..nlI.II ,~'. • 19 ildlllq kinun f_.keJoIid ~ y~II]'. Nila}'.!!'i. gMip ~ id IJglII, hdar linde iki !l!:l'kege illta:r en YUIII'1II.mt~l.:r; ~{)£QY Sa.lamonu,1iI ldare:!lllild.eki TeJbl'l: EdWi},or muLimbi!i hidil!e: olauk oci. clai pdi giihirlli bi! klYlIofctl: ti:ten. bcDun Ik.u hl..ll!U!ta B ell:.diyed"! ~lH'Iml'. Mln.t.ak~ IkUmt m\.Wiir-liii1i paiopunun Az.ixiyt.d en. f\.luwl .. tAYIl d~VlYO IliDruliUM rne!ldll: IU'II~I- tcJrJ..lka.t. yap t Ik. J~ta.nhu Id I!J l:Il..I~ Ifli8Jlfanri ~ tabji a.diILlet hiP] roll! ipligi i!}i1!)fen butun tri.ko laj gel~iii MM'I' "~!f'ild.i.. Bunlar hl'tllan n hili~'e Vckih ile Vali ve hr. B.kunz I!Il!)'mit: IDfilllb.r. En iYisi bu 1Dru:an ICCYe ~or!l.p fa.'1:rrik.alannlll"i iht.i}'ilClnl Ho upile,ine tahsil oll1lodu.. AdBm&Jlgul, bir gee!!. bir k",i3' Belediye Rc:i!ti Goklor Lulfi KIlza diye blllfk2il birine :u hnall .. .o:rmu~u.I'. B ... miil:Sllgell!'r ma:r2'1) de divimlharp HOflla'd ft !MDl!m'l![l )'a.nh~ ;"11:11 oul I'U U kollr8.nimldan i ti· dar 1b1..lhabuLn 91:1Lnarun zevkiii.e ,oyle IMr tm selliind giiniine kadar ,ihti'it.ku e'l'kei:: ~I!rin, ikkinm. 12511.1111- fadl: ~eitek hQHQ,mBufI"I 'liim: gir- Ye a.alblz oldugunll ~yli)'erek ,,"'U.n:n. Yil.'Sl~l"I cliln iplik miktaMI''IJ bir iuna bijknu:def~k id;un,!EIlf'lfL8I k;1iIi- ml,. Yoh.l. i.hHiru: biil' halYl!I.rI hem~ vad.il!li h:k:.r:iJl ehni11I!:rdll. Ay.ni 1:.1I!)lanilam,e lie MI[ltaka. ik'hnt niT ye;rdli. !1irL!:8i dii m~ KadLDkIl hakkul- zlIma.nda. ahtaP blf,llllillun i~hl1flli_ m (id iir Higun.e !6 ild ireciekle.rd if. U~· Bu D lit M!I 'I1r.l.p , dft, bil" zeylin dl!!fII gd.crek 1'l! (i!jttini.i ·VI!! balm] :ki lie ~i.mdikl h..ldl: melnulllb"h Il~al mii·aiirliigi] LbeY~~l'u.mcle:ri ai&cma a.eLldr!lIr~ HOrnlSl TDt:fke.z ilQ}"IrL1.! ve zavoII.lJ. 'k:LII!dlnln klJ"a.• deliMiT. 5.:m 8ilnl~vd~ kil'IH::r v~ bc::ro.tz Bugul'l ~<LJ.t I' de mi.ih:ve.ffa I.ll', Hpam Kurnl}lllY"'m,n h:s'bit ettikt~r7I '!Oru'~ Si:imrrb2lnk crph~1'I d rk.i k.uvvctlerrin btl!! un frti cahil Bn.b~dni.n b!1ll.g'bmag]!peyni, m_I!~!!\II!!"j Yl:nid(l'llJ ~ckil de:· .M.vi Ixmeuk ,i,oeetlll b!lLIjLLkII iriei AlYe~~ Tip 1.km1l!.gQ:.. ~qllu; l!ia:b:J.k. IIIjI;Jjnyft Krah iplik tevzi,Mln~ h;q~II.)"a.caktu:. YIlPIi'-an )l'olr.l~h'idfl topu to~1I..L tiJii i~in. bUJJIa.u iizerinc ii~liT'lll ~ti'l'. BW!han L!!!ll::fd hlllu.~ gtr;;lIC~ IJJ bhlUllWl hn1 lillhrlU1J ~ itin. i,.in [t~ 1IJ'!Io aefa!!'eI!:ini.fII ililin .. nilifi bUI pe.Y'I'\ir tL!!!n:=.k.derinln Dii:el: liliTa.fta.n. F iya t MUTlikabe Bupn TC..Ibit Obmpak I I) UO k' i mpcul I!lldu.tu &III ~ii l~· mittlf. o •••• BIll,pr ~tvekili P.NlI(I!" kamrille !!.In!l.mlll! m..,blf. Honudalb ki.lilli:yetli di.i:~stubul Belu!iye,i yeni, ,d.,· de bu.lunIlllJ ki.l~edll!l oil' run.ami ka~f lekerlninin ~l'\1i bUlla !la- Omi!lj'!lmUnUn Bdl.l~n.l:l!l iki ell.i; UiiPII kararHI' filnf iltl MciciY(l plUln 1'0Iklllll'll mi:idkirli.i:i\i d!erind,~ yU~ milifi htlvvel.h!yinin kDJlIllIId" gc- g,j,hill nihayi!.l gdmi§ ,olduiliindu m.elt tipi i.lz.uinde telkik ve k(I1~- 5iyin yapllllcak ve bu iyinde Vali l!lcjlil icldis ~dilerc:k.. fIlu.,terb'~ pDf Viya11llLY.ll giltiler Bulpr iplik bulundlll'an bijtuo depo, ur~k Margap y~ gll'r~k Lehdc cl- bUl'llar- mcvzi,c Ilig.IN!3.r~k dhi§man traU8.rtI"Ia dov&In e'tmekledir. ,A~ v~ Bc:lediy!: R~illi datto,r LutH conlmomektc idi, Fi:yat Mii:rilik:ll- diYEJ. bank Ilil'diyeleri. ve milgappm iipii pakt"lIUA iltibak ili'm netindeki umlYll kll'VVct 1500 i.Lurinde ~!:1:ni;.i burin )' pdlJ~ bi!! bi.iroi!U bu oh.l.~uklim yerler t_riibeil!ri YDpJltnak g~ 11 ~ek Kmdar d.a hulWllI.elMi.tlr. dipiDma.tik 1Ie ildlara DmD kadardt. VI!: illi.mleri belli. oLmayal'l adam- za'hlTda." YUIl j,pJlik mlkt nm 1101"(tlld.i. F!,!Ul e.~d·!:,i p-ek mak- ca..k~lr. Dune k dll!'L' muhtelif yt'tIIt!!li:'~eiii BulgaT b.,¥ddJj de m!.l~luT. Su. ipliklcrin miktan 't1!:S~ 2600.- 30-00 le,d~n 3 ~ Z I!krni!!K ve ~46 un niilanll'lpcyniderini ihtiyacl olllnlaH~ mevk.iini It.!I.lyula.r 18 diut old~gu.nd.lllii. oimch::agu bir beyann.&:lD.!! i1e Till<T~n GIilI'Zetesi Aieyhine m lIaUteik !laJubi 1;::ikt.Lg-L ZI!.R!-I!.n hit I:"cHldjktcllJ onl'lI.. fI.'hntaJta Ikbi.ri.=j t qrrindl!. dC!I'J iz.di",en i§lfi! I metledL!!n" III'ICl!lk 1 diane \l'c 2 !!,- liIlun~i alIIIJl1I1'§Itn. kUre '!Ie Y IilDBJ:U:lt.&l_]'L sibi kom.Ju. tll~'!. mu.dii.r!ijgti lplik !b.ti!!,H'I1 tan'bun.laun pe.l"!l.liU'lnl l~c:liye ol:dec:ek 'hmnen. 3 ~.2 !l!'kmek nilmune!!li.nden 1.5.2 etm~]ern;li., ondil!TI lIIon!'I!., bLrind rapneL MIIdl. M~rmile, A~ lieln D!!IYli IBru'IA biitTii 0 mavii bLl:mcuj;uJ In.1i m e-cl~ekti.T. lir, t!::'l'rill 1y!1'IU'1 21 u.nei.i l!;a.b~~H !:iir Inp~i HOrnl!l ·l:8..IIilballl'll IIIfDLIJ '\Ie ,B-i ~i[!.h.lii edli~ml~. bUlibrdaTl ~I!.'I· hrlahyorl B .. ~Ii.yeri lJa,blJl"ill: 4 delllE t,.g. den izc d Uljm.i,iftii ' Bu.:tba.lI.e ve !l1H\Ke:z:ala.T'da bu.· ACIIH Bw[!fIb' hudu~w:mdaD Mi'lli Mi.idafaa, Ve'kili NU'I'i" l4ik:inci.k.dIllUfi ~ana....,punda» miJrekkep bir mi.ifrez'l!: luna,n bC~"llz PQni]' ve k:alerle~ l!:li~ Alma.n nrdu.b.rma Inl. Leb· Mllrgap l~inl. de rn:al c:tli)f e b gijni.i, am,e,aal tara.hndal'i l~tanb'l!iIlda )'t'nid n te it edJIRli~Hr, .IMLn ..Zlm Mii.d.iidUijj HeMp de !!.yni giin ogleden 500"'a mi- da l'8.ni uhi! bol¥ClIi k.lilmandBI'lI MiIB Mijdafll.il V~]dtimiz; Still- yoksa BulprDatvckiliDin SIIlZl:tl:!-i Ne'lriYiIot mi.idtirii Eminle Bu.nd.<! n bll"kJl F;yal r\.Iij r.al.: a· Imn~ mi ina,n"llm? c.ahitlerin mtl"abil ~'IU~e koy OlilT k La.yin oll]l]mu:;, Ve IIdhiJe i,It!:J'1nC' BBitanlyor fet. Anb.n da dun 50ahabki ek~ Iti.anou.la UlUhiJ.rrir Nl!d Sac:Lull!!lh Dl~'m.I.ne' bll! burenu m.emlJ:rJar~ gitm~ti. Berahl!Tjl1.doe Be,iru!dIIlmml~ I, Bu lIuKtle ltalyan]af lJana kahna. lau zam nd. Isl iiTlbuI B;;lediyl!!I.i LevoUllllo a<;~llIl1d viilya devdm elti. MIl!.- herli.il"l gdil!!'I peyo.irl,eriq lIdhiplc.-- pl'Cite AnllLl'ada.D l:!<tlmDula gel. dl!.vi, aq,mdil.. IIlihilli ve tiJrk~e o· b~ncB zlmhlarlrllll ve epcy= pi~ey~ inAnmI}fIIJIPII i yaIn.t. m~ vc< l!lt,l;sy-oJtcla Vali .v£ lBeleI'ini tql)it dfi'lll!kle ve kimlerc gelmijdi.irl~ii.i ~odHelJ IU%!!Im uzert· k!!JnI!: iddi.. ve mitidli\fa.al'llll. tet'k±k.u.r, y.B~r ve konu'JUr mUl:lc'VVer, l"ade Iotll.lannll Tili;m1!1!l HOmll k ,giizWriii:ze . e komdimiH in..n,~. [II: ve doililL mllnlll.zapt ytirtim~lIJi diiini kaydet11l'Lekledil:. :Bund n d!iye Rei::!.i do!k.tor L.1tfi Klrdula U4:1Ii1l1!11'I1Il bah~ huch",lta.nn diu'll hilaruyetli ve lioek~ b~, genii v&I,dl. kintl!. IIjj:Zurn gO!5t~rcli~i Lc;in davilY'II bll.~d, pe.ynir 'l!oh~IL11n da brltr-~l a,igc:1:' "skeri V~ n'iii.lk~ erk' rIJ ta· hml •. i~iTl H~~p L'l'leTi. Uludi.irltityn.e NUTiyi. yen.i hl:lu:giUllncill. ~l!Ihll daJill ill!!ri gid!::mem4ri. ~ehebeddi:n UZUNKA'Y A r4fnlld<l.irI k!ill1!l3JII"I.~!~tIr, b~ltil biT rri.ifle ~e..1 Lk ett L. altlndlao Yilp,ulm<!ktMhr. b~'H:l~lIlIILu,k,Llr. cyhlel'~~elafIllilofll~anl.. 18tl !jeyh Amca Halil Beyi.iI .kl)rar~h Ma~1.na J., ~o;'ln Lc'I'Id:raya gIll'mll. Nuri i.l;:i!l'l Iu:ltmeth bir Ie.!::,ube 1e:J:' IiHIiIi<!llr\d.iJ. K1Jlt1iiu~1E!ul'I:dlalil bi:- MilkiliiYIi'! beoillJ/ordu, is.a:nikl, IlItllll;lllm nttl,,'''TII mDl.il.ll dtin.CffIl'1 Il.lm~l '\.'flo I:'tidui kilr n!Ynu'l '~ollim'kl::aotlLrUm.di! lobi iet. Ol'ad.i!' Y!::ll' yen.i UP"" ",ok kim!!cli::r vardl. M.t.llda, cHu-, r ll:I:O 1II!6z.e Ill!.~hm: 1 tc iMl!ln~:iIlTlil, yeIJi 1l.!:l:l:.tlede, buBL t;U &Iih R:umll!,li]iJ vI: cAlil!')',u,l!tu .... yormulJ ,l;lbl J.. dJ. F, na I8Jnl11lc.Jjili_m. _ Bu IIk~ 'Iand,eJ'l.ey'dii Q k_ Ih! tB bmki"1 yulmh:n HalltI:J. BU,tll'lli ,cIn,§u. haYlI.l prtlar:ilc ternil4iJ gc· kl. gibi .. b: Ill!! mlI MM1def'II!;f·tl!1!! oturuyonmKulo~lI.anndan bi, miieDoidin 1101 Iktl 'VI!! benl run l'flI. Som.=u. 1:l'U}'il'I.t an· Uyordlll,. AYni ~~marl{lB. de te 111m '1 niill'tun<ll. plfloJ'orr vc _c ... lligin belinde I:heriy.a de.dede.n. \<1: b - Ollye J,1lJi.IItl}21rak: Ben 1m~'T Ue B~.atrb'lI b khm. sU!!tum 6 aadau hl'mD [iIi hi!!' Turk lulici .:-ddlk, blk)..Uk ruin, dl!41. j:!",III' idarqrc .it lOlTananm ggceniyo'l'-43J3IDnen IIt1:z;e Im1'1'i'b; bll!"'uu. I!'ili:l.k"lm!!n ikJruuDJ 51!UMlm. DoIihn <11:1 ... cl duo _ 'I'. IJ 'oRil" 1:IhD'U..""U, IJjQ·Uk "DIn!!. !lrla'll; NUin COl QrtUlnda iter da.li.ka,. IB- KulogluTIounILn.l..uyor: ~Bi... lun bi.. plm~l~ !e.tI)'oMIII .fIIlmt l'ollam!lmln I!I'I \,;5.1" .I'nz:. SMI!!e11 oni'1l1'iA1 f'II.l'lmdo..ll~IYOnm. :tl:_ 1'.... n-Dmtil: I'tl~t!'!tlP-'z, ku;nn bonu lilmla 'BIi'lmdi. o~y,:J. gelcll. be~ind.elr.i biiyle bit 1'I1~. .5eleml!ml~ler. yet eAl!lh ",,'C l:~lrnl;(l~i had.ulI::1IH h'rllle nO r.urz e-bnIYDniE. MaliMImlIl bi.lyllic aiD' "'~ ka.dmm ']ur'l,u,k!il.n tI~r-h'>IJ:r, gijnne-bllml:llm-,rdWlL'l, ;\l1eml.&.dc ~IIILldLye kwh.!!!' hi,!, klhc~ kmmdll.n ~dcl.im. 'iiltilnd~ Biw.lJilll belli UILt'trar kad:nl!lJ. d,or<o Iterel,i: ... 111 alU!l.la r il; i.ndc Ii: co,;;i,rord i.l. V .. DtoIol l-0nnlYilll godunc Butnl!'JD glll,)-eWi J't.llI ilCrKi:: gtizllJrULI! 00111' IbJlL!:tro-1'IiIu, NIIlu._ftl~t .f,[)Mu. a1'lmla )'!!ZIlml' tbll giizel ti.irk,{et _ Ha~rill, htl;r'll.k IIlInr:I'IJ:zJ IIopkiDb <led". kit bu'Lduko;,a 'l'l::lILim ,elc.fl.clme II.... IiBD:U!HIIlrdI;h~, ' bitll.lru blr ,;,~. ~ rI- ~.I!'.!i tlifikeJJ blr !laile: ~. Bmh,1 mUlll<l1l'ip e!l:I.yor. Hii'll a:rt~t ibl!u,y.i gO'!'ii.Dcc: ha;yre t i~ Lnd ~ 1'1I.1d~t'lLn. ~BIJ+nr1lm tlphm:u" 1"!.i."UJ!1il ~d[)rordlu,. }joj o~ iJtrudq~u bJ!,~~lfor mllJ"ld'llJ '! ~ SIJO klIl.1!ow ~ t DOO.I. Sid hon,1 "n .. 1 itt-AHIm. ADI'.&k .. old,!; ~ll'mdl. I,o,:m ~Im kA Ld~'!!I'; tuUU: Nul'i ddden ialLd.alll bir re .. 1'l(andMlo-Y" ol'1i.d I«,en pMllltlnl gIIUl'1 g!j.rmli~ .-.!il'o:~D hllh:rlnnU)'orum. ~t-"i!o!' ~ C li:ll~nll~ mllIDflWI '!Jl!1UTIl ku.un, Y"PIJ'OroJl'l. lIamal'il'. Ku...;uk album ,~klindt' ~ II","-brir getjr-dlln ml .. ld t.mru;, .• m.. ~led ha.tul:nyol" mm-du'1 Yok!la bbtltn :ll'ltt)'llll' kn.drn It rdcn1'J1fo Inl'"m blJ:' l\~nk!ilml de g'!In. ... dIDI~ dEdi. f Io,ir- dr.ftere kllll'fIoD' al ~Jfile t;~dil().u gtm9llgbli n sa dt.ttmd.llfil m rvml In BtbC'lCa ~Irnedl r Ben Rebcli:a._ l'o Ie lm LoIlI~radB.. Bu H' tpm JI:' 11'. _.rleDml!!';o b~: ~i. re imle.r TTahlu~ Ip hlJl'bl.nin ,MilD. Ncft'odc o. _ ('iI,..m~ !O.~rim, N~at dart IbU';:ltk fi~DIm~tD'l elf. I!D ho. ya.dl·giaT]anndIIID birid.ir. !Dulu, nl r. lIl~o kr[l'Eni!l"lm ':ftlzilnc ko;rvp 5t!ncl~fin k#.z-il D~ _ u! r d lia or Ii' bL.!r.{l1l , R:l!nnu;, ollmu mOdi mJ Vine r&Y ,·um~l:'lf. II IIMRT II'U Rlm_ct~r '!fir 'f('Y tI,rIlJ'e!;'1~1:'H.l'rl !lllmi!k I fOOj]tl, (J,1b!I1!!'iOfi foeor, ka!,~ 1ttrm.JIU nlmo'!tmn, Btl rC'Wiml~r arllL!Jl.nda NUl'lnln, _ QylO yemlr~lntl(l l'J'tUtllll )'etllnlit, B];IIIa. mt'!' ~I}AMBA 'lrinlJ h !!"Irn)l' ~e !l;l!m;lIlr ,!;,~T'mf'k l'lt'i."!liI'll~A mJyord\&. rntiYA.l' Itildm bb dikh'l': ilyDa iku,g.I.BlDd", tyaptlg. lmdi Ir, ~men &1'1[mll~ otdlliituiillUi lI ...r... l'dl~·O..£It D-ron[o:, ·kn.• Dl. 0'11 rumJJ? ~omk U n....!!:n]":'· A~: s: - iQ'ON~ 61 - 1l6!;1fiJJ: n& - R'I!b!!lwl'1 l.!i'l.oertm, RcolJ.eku 1if~'1, nW,e in. Ii Imt bu IIIl1lmkUl1i 1}1nuJ'DD ~eyleTl nl~1.n dii. 'L'umi gjc vanh. ,SunIL vc diRer Ni'y~ h;,.nlt hh:' ~~n:r.m:r. (i~:r-«l!rLm gclL'lI .. :If\1ii'i, RmD; UIUI rjURAT: 20 oIiylllJl!yomg. rellim.iE:rl dl!: ~LraBI geld ik~1!: eli. ~ilD~lf(l·rdum ~ lliu L i':JiIl'rt II JUliE!. ba!;rlm .. Ii lemlijitl. 8cutl'tfl l'lll !hlr tOK tnnnnildlltlm ~1];_"ElnlE1.rHWRI~ 18GD! !liEnS: = iii BII 'h'b hOolD!I!n Jiefl Ddt! 11 Irolkll II Itudali' Ta'lYI ,;:I 1l1,1'iLI~1I Nora ~ g,ttrdL Kadm: ~1Jj1l1'1! rllIfIlZa lI!le...iTl:>C~.z~ .. ~lLIl,lro!1' 1[l1r~'l'1 r ~n'l'l"l'llI. LIlII'J;'DI.I!'itl~or t,i l dEl,n INITtL'letlIJo'Dr'i'lIfdI,. 11 "'!ill. 'blLkl"l dB benlm. 11' A1UT ZA Y AL1I !:i!:JUl1 fLb~ICliitm I~lru:!e:yIl,1 Id mu.~ ~'JI. (:nrll, (':lor - A~lImlDl,dB. goo klll']Il'In;~ Db" jljor'!mdl Ie kOnll!j'lJy;:tol'dU. MD.DI!Jer]L!!:l!,r! be~!l:alfi' hi'kj'oji· "'e h.rar ~1~·!II<rdu. Nurl. Pariall:n i~d;c:n J;l,rka~ 11m: HI, 1o~lklBor ITlAn hl'f'",1 .!i'P.1II! tH1~~!J. BIJIFuM hh:ml!~1unld ihU3lnTrn bu. uk&.l..l~Ren.d~ ketilllrn., ill.l'lUmliln~: iIl'LU,.'D!I'l r biJ.· m~!l.[glm.l. n""ef roo ·!IoeYD'Il!\1: eUIfl_nilil! 1!01'\u,. niliiclllu 'bir ElllognJ m ~mel!li Ill· GOW-$: 7.~.g 12,24 ~IlI"If'IID W.i. lIfa t":t. ba.k.lCl ~ nllrl rm ,.ald,~. 7ftn ~1l!!'uldL!,rdaIl !Jl!li!!r 1J;1u!r'!Ji'llI'I". Ool.tla u1- ~!l'.. inD ul't'tkllit Iml-. g1bl bl" uI.drnm:! ~[JJ,. ),Ordll. 1'I.<;;,,,I,i'I Yli.ph~lLJIIr dnynl'IJ"l, o:odILn bahmUIDI, UI.V .. iyC et~lel'di.. K~di~ MLE: 1:J:,26 8,21 l'illyll.k aone fj , ',I.Teri u fildBfl. boa iI.r .ll'1lk1 Mdlyorlnm. bit Uk nOD 1m 1i~IE .. 1 dUYllmk r ":'m 'k klllu,y ~ ,g gil, ail 16,38 OONol: 9.il3, ~ Ji[l!J]d.l.o1n.I JirdlL'fZ bIni m~c, !led!, BUo!.lHIJ liI'!bl Il fgm, blr dUll eo k~lii1e fmdmlllilaki :tOOl'J yfu;i.l, !n!l~i! II derll 01: kii.l .. r lim kIB.I:!. kll.H!jh; - Lu:;wm yok.. (;cvabl1U V 1:.'1'19,O~ j\J:'!;'AM: 12.00 tI II,Pltq-O:r 1[0 "I .ne~ "",:;'" ,,,,,, ku· M !;-JJY!I ~1If hJJrlJ'ordiil: _ 1ilm!m ),lIpll Im'l'DI}C nri'l\!'!' "Imo 'l!enzlyordlio Gllol[Uilifil. I.l z;1l1i lnI !tIl)'f mitii. Ullulmak iI.. emcdiiim mllo'lIl 2'0,33 'V' A.'fIi3l: 1,30 'W1Ii ~ l'Hql ,[1.0 VUlll,·,. n, i.v! 'k .11'[1'I\~kF _r I>OTiilo: ~ Yen! gcUDlmJz, IJ yillI !lIlD~,. R~lm ll! I ml, I,lli' klDrll IhaUm: !lrctml, olan bo ,lJItft~ IUtll.larll'l ve: inurultrJ.n n!!IRlI!I'iI tMBAK: 115,~O l'O.11:i DI!Oll!. 'IIlWIlLl"tU'. II'Jt,reli yn:rmlidl. Emln 0- MlJflilP1 !Jeye I'cl-ml'l'll '!' :fIII" k&dIn aca'bo. 11.8 hlii"~!J]'dg' lh.fly,lI...... 5·3pli.'fl Q[lJur. Glli!d ~e~'ler 'DpI~'lIr. A.dlJ;i 'bir knelL eHmle dl!ft~riml!l ~Jzerim. - is lliil, dtm111 lj.ijrledUl ,1i1\, 1!~;1lk an:ne. 11UI13, (A'l'kilfll V&!") 'Illrim d,~gn(le.1~rlnl, lblrih!:r'lni l"iiIi.I1I ~tmIJn. lfill:,,, HU1~ cia 'Ii'ardl, Nurilllin Tt :b.

Hllllan ~'n:h. A}"IIrI ~ 2 &i.nd,e Ve· :ney!: gl!ld;fe;, E~ Pn bl..lTlidan da lIynlnd ii.~te v!!l.li Cifaraya V .. ,dlbu V~ CiiUllmli'i e'!lki h~ni'id .. beh:d'jle reu.i ile yemek Yldi11!:r. Alttam oir 11:'111.0. in.cli.le:r. Aym OIl dvrdiindc hl!liIdllln yi.JIe dcve iIc: hHeki:l ettilu v,e ktllm ! iudllillaY.1Io v.,dllu. !I1Iurad. yol lel,afd 'keoh~Lrn4ci. 5u da "!"!IlL UZillI.l81J'1 d~'fIi.:z: bill!: ff6rnuU!Io·or.

U ndu lar rC!limll.!r, lllVlr VI: rdkll" hll .belerrn bol'l rlfld~rll,cllk'l 1ll1" ve SOQIl ..Iiraya iliii>,' ~ Didd.Beledi)o'e rnee h I dun oq;l drfl! 11m ltIlI!drClld rill '\ ali t r.aflnd 11 iu i.lf'ade 'b~bfl1ln.dl!lln bw f OlDp:ul.111, llml,t1r. y"" dcrh 1 )'.bPIionrn i tirnol .. nnll de ..... 111'1 .eLm,,,· yapll .. 1II Idti~mdo:, l ~n ZIY ~doc ",hrul IW!dli..llr, bu Ilru:dr~a.elcIDbllm~l!i iin Vc:~~lelten muflUtiro Nurinin ya.pllil "namle1'du r in !lam.p b,ir I\'ekild~ olduiu, 11"1-dl!! ietc:n.mlflIT. TQPI.nnllll~j].I!, dUll II b:!n l:oIot"I"I· :S5lkil~ll MehmL!'t Ef't'fLdiyr. ail O~I),:£llarl~dl! d<l d~kltlk lC'&ial!L.'Ll 1;11D hiliyc Vckl~i I!tilrrbul Valim bll~iin lloC¥ediyolruz. M hn-i~l bu] ~C'l~n D8hIIIY" V't'k,11 falk mll.dlll l~in lo1lebcnln gaz liunbifi- !i..in bu ~ok YC]'ill'lde ~~tebbij~i.ill'lli • f!!l'Idi, lra'l'IHgahLIII mUhllllt bir Cztrllk lilt hil:l~r 'buIUl'IMUIlLur. 1i'.~.I~C:,d ..rslenne ;'1l11~llkJl!n iorUl_ memnllniydle lahu~ I:lm.J~ vc: ta~I\h i!o-'cli idli. V~H~i ,ZIIln!tlliEl Kodlkoy - Oltk.i.ld~:n H .. lk. hom mu~tur. ICt:lidCTITl Iloarlndl k" 1D1.IUm medL' 1010'1'1 d·!:niJ~n S;ldl;l lDildldeliLni askere viloylarllHI'1 bor.;; I 11 111 II bd,"""mui iii \/yll ve a~luliYI: Reis.i dgRtgr re~l;:li!rln 1:1'1 :l/8lulllbir zl!!m,mdioll le:vzl e l.Jnekli. ve t;'lbid~,<! b "Ianmlll l mC!lC'Ul lL..u~fl Klfo"ar bu rnedre!!ch:rc klli· I:.I!.miri iliin kaL'j emirler vcrrn it· Zlmlllt.o lh'blu,:, muc:.Jhlllerimiiz!Uccre ml!:'V1:uU o1mll' ve gar ylltpmak 1r.in biT" kl!.~lf yaplnr- Irr, nin hal' In:,mezi idi... A,'en. dl!'. be- T rl!l1n'uy idDi'C!,j'llm buld!\ll;u IUJ~de 'kle.rin ha!1hl!A Kid idtr. Zlm- ] m ,~_kille'l'i muv rlk goriilmt yapmnk icin arp k Vfl,lllllr, mliJ:.tUr, ogutl.ilLir. BlU.lldil!lI ha,d olan !!Ilia Elekt,[k, T f i'O\'il)' VI!! Hind y • ve !fI=ker kal.! lak lor'ballJr~ l.lT.r,lll1I Miidii,lUiU memu-rillflI'lEl, ,1:U!..lullr. blenaigi zaman dBo t~I!l· p~ti'i mll-ll!ll vcrr'm>l!~i hruklufLda.ki blllllilLk ler'li. r, Sa.kall .. k.ii.tip' Ml!ltlckM K.OVII 11 11'1 enctim,ninden !:hot EFi!ITLJ,i ,de ZlmnlUi )'aplUlI'l ee;;nli!!l ve dun tekfllll' mi.iztDIki:lI'e IIlkere '\Ie b~_,~le1'c IBo~"IllJ ob:n .. k ~diJ'!:rek. :ei.it~:oL:: Ulci.ii'l'l~lL'Iin h:L"I·.:Jj'l.e dl!.iLtmlllii;a. m~mU.r oldu.ga 'l;m ohJl'lfJIu'l'llAr. bi!devile'l' flDil hemen. K· t,ilbii:;r:S,JTlIyb'Uflll.l Rllzmcau yalllndazumnltJ~. !I·;,.ni Zmnll'lt~'" k~hbl adlh.JlIlEi ),lIpllip

Hanr Bul

Fakir Talebelerln Barlndlkl,ar1 Anadoludan IMedreseler Tamir 'Ed,ilec,ek ya. DOQIr"udan

.Dc:vl't'l Dcrl'ufyvllafl J.d,neai N.iu ndolln ;ttha ro:l1 An ad QIDdia.n ~ nbul ve AVTlllpl!. 1 t65Yonlau. 1'121, dogrlJ J1l1lr:liY;<I'l1l b:ulay c;illc· ~rr, Su d"gl,m~ l i,i'1,Lil'ldcn )lcm
b ir t{jJrife hIlZlrlall:mI@ltu. T riFc:ye I'Qr!: an; 1,,<11, Avru,FlIt!. ho.lhl'llda .... H:1ydarpil," e • &Ir~

~ ".It ~.."

a

lol'Jnd!l
daiJardan

)'1II,irnlLlrdan

blJlf1lil1hOIJ[gr,

Zablla Haberle,.;:

Bir Aile Facias: .... ~ Para y.uzun d ern Bir Cocuk
Baba,Slnl

keoei I!tOllllll'lda1:i ael'llz }loll! ,d a."'; I olmak i3Zi!!lI'e k li':dllL!ie~k UL; m~· lIafe icin bi ... t~k haml.llc: "_!~edl t.aui.m cdilec:cktir. Bu lalfife- rne.rlyc:tc girdi'kten onra HoI!.yfiarpl!.,II, ~rkH:i dil!Olz nll.!diya.lllli II.lii'lr..ilid,,1' ed~n tar,i,fe .kll.ld !l"lll!.r.akll~.

1=1..... vada hrlrn.a)' a , d£'niz4e da.1I9.Yo!!J '!ut"Pimullud I. Bii lUn I:I!.lru.iV, kifi i'eki'lemi, oIacak ki ~dmdi de, 'Gent''' I Fra~o)'o!!J yaphkIlIrl yal'\dlmlardan dot YI kaD.. , m8.Dllflfllrdll.

snbia

u(1rlichMlIlfln&

,,~ondll.rI

Binbir Hileye M'iiracaat Eden

III takm I!:,Jan:h.

ki

C!~mHn poligolil

Y ?llmnk

i.iz;~rc

BIC;a,k~adl

Muhtekirler'

yer!ildilldr-I"mi idd iEl ediyol'lar.1t HI.:!~tu'l~ul okuyull,u bemen fg hiikmli 'Vlerdim: ltlllra.n1i1U" [~fnl mllg!Jilhiyd 0 '~uuillY' !norm1l1 Ib.i;rIba.I ki yoUamu dG.ii:ne .. uk y~]'de, ertl:li !fun uiTvYi'!!'!:.]ldilirI mai1ubiyet ne mHI!]'1!!1!: uydufacaldMml -ptidad!lm di.i.'DilDy orl.a.r,

zar~

"'0-

Temil1i Mesellesi

ilit~-I

.....v ...
A

*

,..Y!i. .

r"".ikaLmn

)spanya, Krall

Alfons Icin Ruhan'i .Ayin

Buzhanelerdeki ,sahipsiz peynil'ler
'Piyasaya Clearddl

"Ill

-~

_ "'till

OZONTO

--~--

is, - J - 941

Dovii,

VA1"AN

MlntakaSlnl Bulgaris,tana indiren Alman Ordusu Ne Yapacak ?
Yazan :'
AbIDe. BORAN
iiI!

gar arr
Eskl denbert

•• lSI:
Y'e'rli ve Y,abanci

-

"siy·asi·-~lDm·al,-, ~ r:
I ", ... ~ ,'" ~ ...... "'::-~." ".

I

IMa ceraCI ~arlnOyu n cagl all rna khr

Sovyetlerin H'atbbareketi
E3J
IE:I) uJl~,utiLnm

AIOO.1I1 klt.-

l"ulI tllltltf~n~Eln h:aali

Y-.·-

Dimgaia Pirince Gidelim Derken Hep Eudeki Bulgurdan Olmu,lardlT
D
[til'lll Il!lhrn, I.In.)llv:lu

Oy1('

II1IJ1"~h'r

v

1'.

kll~ ~.1Ik 'll!'lII:i~lifide bt:kfencn Mrluli flllfIlI!lcrini IOllltJlnekl1!: goe. dkm~di. Yunanilt nla Jnrillerl!:, Srliilliia do d Yil:Plb ..~. k m h· tem~1 hi.. turruzu (bleme~ ,!jin ),c-nj lc:dbil'lrr shrl. kl:H, .~ i.i..leiy!! d!!, ht!Tblrnli, bir te:c, vOu
kilt',1

til" IH muk ddl'r~lI"n .. \ bli ~Ilhll~ tlJrI'l11l1oZlrlI• Her norll(' Jeol"H'
W,
I I'<::ndlh.'r~ril II r kus I' YI'IlI )'clll mncerntara

koym

Kil hl!lZlr IiII'du.guntl

A

lman O:rclYBoIl ta2lrrLl.;:; ruh Ilc )'I!tl tirjll'!"ll'l' b~r (Hdyehn. Ore 1.1 , Alman nui li;yal!ll!tiniG

1111 katnr-

Ul!lfIILen ~u'nalii: pd!illi: Inri Vasttal tl Huhl nml) tirna lid it. '\lm n naz] lIi)'~dini'lll gllhbf.'~i.

Fllrllkl", Blllgllor mlll~U boyl,' ~IJ.'11111 mllll'lUerdtJl kill Jdlr. BlIlira.rlllr1 a.rrl lLyl'l II] U":laRIIZ flC!k 1)'1, P' k ;;nlr'KIHI ,I\.l ...llIll l"[iI ... 1111.i'rlflG '~llIIlIn<; l baAltt:l!rl I _ jill 0 11
£\·II'J'ltH', \'1.makt'l11

;ki b hdn; Biri i. AVTUpil. 111:',

kllll.lHHillo,
"I!

H~l1IIUl

v

lerin (Mlicacl~lenl) karltlfl!l'ltudl~1 ZamlllTt
lIIomiJrrgl:, ;dmrk,

kjt~bJnd

mHltllka:l;:irlnl 1"'!l'lh,:rl::)'i nup

llip dm~kt.r,
ALm;t,n o.rdtu;1I

diii-tri

mi!.i·
HbI'elu~t hUldlkiaYiLn1 llamarnUtm.k li~~;re 111m A'!man miif'ruai du.!] 1. ~il'l I:tii".hes.
l;. rncli varon ~
kDfiillkl
)'iIL'n

i~lLlit

d In fllll'J,' In In II ~ 'Inliw" t; inj ;;:Ilot " rnUilHhn b I,KII blr 'ty IL!lt('onr'l~llcr. :>;c O::IUo! kl III,] br'1o}'lJ:' .dlllITIlllP ~Irn rnUrl!kk~Jl 011 n 1' mlllcllfrin bt1n)'1!1 t'rl mn. rn Ilurm It".;! r~ll.dl~j mlkl ()plII r.l 1(:11''11 mukavtomili!!:.:;I;o:[llr.
Hili billiiln I"IIIIU <lall hu.," J.

.Bill kill 1111 a

Jt LI} L lnr tlil ••

r~ ya:yJlmllnnlR LngHh!lnyi mlli· I.:.p eMnll!kten ziyadt: ~ornurgl!
kallll'1n1 i.,tili (!tmdde ,11.16.v Idlr .. Bmlkanlaj" lahla celiJ. rnekle In&i1lerc: magli1p' 'edil~. rnez : Llncak Hilb::r'lp !!Omiir!,1:1!: plil11 l .. 1!b-ik ~t:Hlmi,!1 OIUT, Fa.krlt Almalil ord~.8~, ~nliiteTuin. B1I1kl!nlar_d~. I!~dlil l;::db.J.rl.l:rl hr· fl1am.k \'I! lhliYllY:I. Y~1Idlm ~t· m I!kb ..ih,l! nelii I! 8;ui)'IH', BunI~r i !illt pl.iininllll zl!_hi~; !.~bI: I'lle r jdi:r. lil!l,It;Lki ehl:p, YUlR §ollrk! mil'lL

,a

1

u';

~lllii

I.li-

i!ltila t:dilmcsi muhterneld», O· 1111 !ll!:Inru. b.,a!tl:T1ak til. Aim 11..
)'amn. he abU'lai

!'ulIll bit mlnl1dlr" SELnkl Almanlal' '1M kil. umu mU':' H:lll'ldl koCndlltrlJl blraklhn· CD.. HIm. !elsl'>te. mUllkl. l>lUlll'l: sa.l1a.!ilITIld..B. mcdlcnl:,'rte en bl!yUk

Sobr.ny,a

Bill'lI .. al

hi .. keUl dllhl!l l(:okril1'lada, BUI Hib&rla, Herr Htll4!!r'rn, An.!'I:hlll eh,"i vom Plpen v.Jet &il'll .!ilial C!mIbwtrei imiz t..met lni"i.nliiyl!! g.ij:nderdiji .u1i on:k· huu" AbnaDyanm Tii ii.Hklj,· I [ne k.r,l lo.lenneJj 'IiDm iel n hilrmetln b.i.r if ...dl!!.i k.bul edebiJiriz. TUl'ki)'eye yabili. hurmet ~all.cl!!ii. ona UII ihtu.ill Iflf'll.fll!'l!n bulenemill crii y~ biTh.aq,a mill i l1&Yli),eLil'lt: lC:ifli. vii:; dtJ.emiYllu.gj t.rlhln pc' ill' i bil~iii hii:yiilc; bir hkik.aUir. BIOI h.~ikaai unutmu, olanLll1" ,..!.imll h.tl!.l"rII'lil pek plllnil ,iHlemi,lud ir. BuJcuislwun it;.Ii iize..me, SDY)~tlQ' Biriii~ de .Ba'lka1J ...aiil~74!!ltlle VI! A v.napad olup bitClllerili ,dair uZ\m zamIIl'lldaJ'lbe;'i ~~ bildirmit OIldUI, So..,,~ H.neiye.ai t.nfmdllrn, 1o.ko""adak! SaleM. e'§ili':ne tevdi cdi.lellll Ye ioYJot. radlr&'BrJ Ill!! bit ~k l.i&anJuda. blhUn dllnYiI' )rill iIin editeD bu ~e, BulrMi:sta.m.n il'I.IttlJ;U liya_tin Sa¥ylllll!!J' Barli - ·ce kJvip, edil. lOediiii 'Ire lbmaaale:rL bllDa miiRherd loarerilemi:recet' bilIdirili}'U- _ mUD
editl!D

Sofyil.·SeI.iru!.Bir.i.nc:i hedef S~. ]81'10.,ikin~i h,~dd Alillil<dlr; bu
'!!llIr'J

.. B u il!!tihame~ Atil'L~(hr.

C~DlIp,iJtik

me1!i::

gelir,

mtim .. 1 kill'fl~IIH:lU. Y'LII'la.n crd'Uun i\ TTl'" \'uth.ikL:l. Iill!. rru:ru

lu~~dI:Trk
c~

mud ..bil)"iI

ni ~uvvetlo k JX!.t.rnatl llizlmdu, clULlul i~in~ o.lmlill'kLlr. d!,; -a;; vc Selintk nhil1e. C,erek Ingillc::reyi m!l~lilp- d· ~ini kYrliLrmn li:.!::Lki rniimkiin mdt bah.ane:sile olifUlI. VI! io:rekclma.YE!.f.ak; fm.k.&t T!::l.iIly'ii 31m.!. . Ie r"ti!' M~k.tadile ol!t;ltl.. At- ka81ndll "er .lki c:cn,ehl d'el'lJize mAn I:Irdullln Sulgil.r hudh.lltll!Jnd...,.a~l, dllr bir (;~Ji~ tu~af 11: ATil [~rma'" i"lin. oir. hale i,ddill1. tina L!I<tiklBmni!'ll )Lm.J;l1ilI1m k mii.m cchme:der. Bulprlllt' Ahnan OT. kijndi,iT. JllIiher,!!nin d,e i!.rhk. lakll"1 yapm.!l ... lllIdl. Tun .. l'Oy .... hnz: mfllieJill II illC d ~i1t. ll'llgi.]L1 j~in bo)'lc ~jr it'JJim.l Irkllli Iii', ku 'l"Vdli:: ril£: Y u'I1Oinlll.1I~ f ~elcbjlirdi. F:J.klll P.kdl:l'lizle y rc:hm 1I:i~;j!'" zamanl dm.l1-Ege ve Adrn'~ti.k d~nizle:ril'lin tiro koku.unl.l lihln Almi!B Clrd,~51.1 Y'IJ.nMi~l.n inep Alman orBulgU'~tandllo GBrn.izon h.Bl)"<ltill!! dl.l 11.1, delc fd.«oii y~i h '" vc: hiITckclJiz dlJTamu_ )"unlll'ld'l!!niz i.blllrill! E.ge d!:oi.zine. h-"Bul; r hudu.dl.lf'ida.ki A1J[ll n kim ohu VI!l na."'lldian vo dC'I'Ill:· "uilb VI: motCirlii birlikll:ri, Ege den Si.ilo'f.'Ylk"f1alInD yaklll';lr. c;ll!:l'lizi IIIJullerine kg PU:JJl 100 :2 Carp .tikkrLoti: JdJDmC'h.::. " .. kJ.,n1I;ll !:II.I!llnu,yfn.

Alml!.n)r.,nln

hta

hakimiYE't h~_

olrQaz!ja, ALiDa

u.tilnunlCu-

l'~muL.

o

D~lmDQ-'a nlt.iIl~rine mLaLir, Almiln}"", h"I)'OloTIln Billk!lol:ll:a..l'clii:li.gUll~lemCi;ni i.temiyor, l~l~:;eydi. ArrUl,,'utluktald h.::th'Ol.nm~Juhiy~ll!::f.ine IlZlJfII zaman ,eyirc:.i k~lm :tth. J - ~.,.k islaul1't1eth u i.tik..met urkiyedir. - Vc ilk hcddler lIuphe.i.l hi Ilhul \'t Cal'1l.kk.le Boia;:;· liU! ell!ie .. kttf, Bih 10 bir IIUUrlJL;tl!n Kl!it dcniz: .iltiltlllIDCltinden muhtl:'m~1 bir del1tz 11IUd.;:lil~ tam.llmlltJu!J:..EIi1 ela. 'll'uriui.r. 180·

JtlllYI< ijlOi; dik·

1'IIzm(:oUCl"

«.:Icn" akltDI 1!11 yfl1c!ldr -\,oCldl:n1 lcml!iI oo!!n ';"1T'!11)11 mllittl, tad kIolnjn hlr;; '1:111:' dtvrintlle :rn !1C0r3 I'lmknVamt:tI:6.IIlc-r-

A. I., YALMA
.rrud!. Ikll'lllli
:I'll II 'Llmuml

Yazan:
bll" kurm
Vlml~1
lln

F erdlnand Fill] lKollbucg Oota j h~m

AUIWU nuanu)

.-

mw:. Hl87 IIIl pi'l:hI Oh:lliL
RUII;llIl. kl!r~rllc!ol",1 tammadb
S{oI'l~!l<LLle 1.1.,911111' I'lU.!l. -

:JlEllHli

BulG'Ar mll-

m ~rllkhllllfl1'i1l

J'lliSel:ieU"i'1 !,l,.rk'l 3dt

Ile:!lllmill

k:'l.ldl, .NIl.hDyet

meml~, -trio (lln!!'IIEilOl,.lillh:TIl dll!mtl hllpllml!/, t1;;>r i:lt:ViNie Yl:'nl ,'e ma.· n:u'!l1Z bl .. B!ioke1'1 ml)cI!I'IIIYII !ltlr1lk-

au-

U

.,ubc.t

altmElIt 1nl.l.I1.l&rl·

.BUll'at1Btlln'lil

11)'1"1!;iI,

Borlllln tl!lhm olmaal

d;,r, a"UlJ'~L" "'o('llruuH klllOlIJ.; dLnIn.1 !UI'ill(IP preIN&
,IlrlU!l :RIIII rla Bl.tl-

B

]enm!,tir, Y'l!t IIldiu. I!i'!l'lll'lcll klJ!lnn. 18~ 't1lJ:IUHdo BIIIGIi r tcu-LW. adl m 'elm y~e !Calch, VlQ'nlL, PUu~ VII NI~ mllCl!ra. \'Ii! ill!ntrlkll lie dolmlur, HII' (Iv r.J. Itbl. ~n.. "..-rlll;!l, tru'~n"n. BlrIlgnrlsh.JH Ida.rlll edenl rln l\uolut.u~ bilyIDdUi< I'Llya1111"1, UYII ISiS I!ll:nrslnll kG.dl.li dl~. tnn:U:.J.D blll.v \' t Cerm~l1 aU]garla~IULi 1\!K1ll ILItmclll flUfuirunUfI "81>;1" ,,'akll bllTEU'lll. ~1!Ir' tulara.k h(!l' l I!r :it.n,h, Tafll,l:I<w .. lll..

glnl .. ba,n!Jllla ...
Fllk!. bd WLJ colf..z&mn !I'llmiMI, lRWiY.YIl tlLrllfw veya :111f,IU.. r olrnllk, Bule-I: 1u;1i:1II k vlinmln dlll.Jml 1;!1z UJ'lJlUru haHn1 Idf, :1~['Ioi dl;! btLim m l?,::rruUYl!lt hc.rckc:lln.hl\ a:anl"lI, .R1.!1l!i:t'IL, Bulprllta-

R

Bill mihim Scnyet izahlllUl b.,b.ca ~ mA.oa.t yaidU': pNt~

I-

:!iiovydi.u

h:z Iii f
IdYl!)I'i

FI,m :1,111.Bl.1lgiorlltl!J.n

[I.

l!li'S

!len!!-

bl!' 1'I'lltt!'!Rlu,f'j

m~U.1

t,opl nmllflL-

AI:man Irlblan

BirJiii BDl.
talllobmt·

illtlk:&lheLimfle

hai'l:kd, olll.ral-t

d ...i.udl!.1'L doirUYIi

kadflr ed r. RIUYIII, ilfl!lfP Inl" dll.ltlillrl uZO!:rindl! A.-vruJ!lIi ~·Illllli.le ~amile loecrit cclilmtk[~ ol~

v,~ bH"'"m8.

1'i1r·
)'a

R!IlIY

IILii-

.lI'inth::n ~~d reI .II-=hnna,mT~,llrDElIma. dll 1Oli:'l'l)'!lt ,Lrln.i:!.l rlt'!arllel1, r!)vd eokl bulgu rdl!l.n olrrn'U~ llUr, ~ ]'of rt JS':'S Ayn.lltl!fanO:!!l mu-

til t~ndn (Ot't.l. Bill m~lIJ1l,[l puk 11:bunJ bit ]u,ItLllnu UIlIII kl!lbul. I!tm, Ii'll! me:!r'dlln bJl'411ll.:I lil&;ln
Indfll1

fmdlm illm" tuafWo
mqtnr. kimiyeti

u(!

HI'$! d

dll. ~ r Udnd AI k

m .v~[lI~en hl1T'llJy~1 aUmllL nJdl_ 1.tlklll1 tll\n '!ltme.sln~ tkdd~UI! mIM .. • fila. IJltl. Bit ~llIk unJ1I.n1Lrd n IOn·
l" Bil hlflll, Bulg&.r
I'

:2 ~

&DI:lY!lllann

AJm;.p bir· Ilillmll l;nrU~i[lIe' itln

~ed~1

il'll'lz I ntll

r [IHI1I1.1:1 !;1I:l'lLk

f rklilldill machT. dl:'i'il bilm.cm~ Yalm:z: l\I'IIU.l1 biliyg,rum. ki. i'likhale a.it tl r duiunull
midi.!'

RUIIYII.t&1 BUt,g rlu[1'l ..Hnd"," tulmU!) '_'(!> [1J mUIril Bllt18M rU~·~l... lr

Ylltcnl Oilln P.ilt!lnbur prc:nfl Ale:kall n'lilrl !8t1lg~rl.lll.n IPrt'HIII Intlhllp I!Ulrdt All) Bulll:arkiit ,101 IIndr n '1 T<::rnm\l:;: lSi'9 d,~ geott!lgJ 7<6tr1l11'1 ~1Jl'1l-

kaLlklltllnl

bq

mll:;'ir:Jon L"I\ ka'bul tin I ylllm.z: \rodllkl

Qd'e'nme.slnll kar~wk l' n I!tldu, Bulgarlu "rlyorludr,

detildit. 3 ~ Badka.n ainHtinfile

v~ imk.nlillr bu:ullln!!.fIj btl, yiik haI·pt,c RU'Yd, Avrup.!l Jutll.. :!lInda Aimlllniar VI! AIJ~,tI kl.t'lt-

,llIbu-

n~ w,krn bll' 'BIll Illli!lt
tr, .AYiI.l

n y r~ mil!'

1.1500....';10 IIr

I !1.nO!l fIo\ul\hll!de"~nln .BUI-·

11l101''.

H.~ll
muta4rnz

",li1.lJJ
'11&

v~'d=
mli .. ~lj

gO~e.
Alman

'Iayeh:ri IllrUlildll yen[ alk.eJ~ licddler bllIlIlfd VI! bu hed·l!fler~ doRm mi.i it nmllnlarda ilerliyec:e~tir, Bu .!ooebl:pl!! hillf!l'il 8:e!~n Llk tl.llll 'l.I~llr: «DUrii, mtll.tllb~lIII B1.IIlW:i:lr.i~l.l'I1!.indium AInuI'!. orduJu. Rl!Izi
1~!lIi

idlkl!lmi:J Bc:lwlllt:lia:. \"u· f!'1!:I~ll'lvya ;oo.imalillldl:!fII ve tal"k Ian Almsn O'l'd'l,l.RlleIII.nlml va·
iii

B

!rI.mla japonlu LUll ~md.t:l gU1I1. d~ gin'!!! t_ri~ eodilmddednr. Tiiduyoeyc .eILnr:~, Ti.irk m[l~
daf.umlrt
['II:::

J;;lrlahLJu Kl.rlld"nlJ(! n II.mllvullu~t il!1II~llI"mll, TUm[(1!IlI~ Ad~III'I' delIl:tlM ~fll1llr IItIdl}rordll, 1'111"1. O~br'I:I, Ke5I"Lye. 'II' .m ... Pln_t. l(Fnll!Ll&
1"lJCIlll'L1n

B'Ll1 !;II.fLllt Ill!. d Il'h UI:LI.1"fllnlz, M~.Il~L 1halga.·!' olmilldll.

Off'll-

lb.·

bl CO nil!!! \ IHl.!r'ctl hil.lInd bul'lLl, Her 1l'€'I' RLI~I!lrrn ellntl.!! I I, lit I-IEllk blJ hull!!'",' ki!lr:t;1I 1~)'Em 'ruil)o'lltll\r 1I1rnqll. .,Bi.I rgfl rLlI'llln BII1i:;nrlEll'ln Olll:'!lll; IddlI!L:!I1 d lll!!fdl!

flll:lu RLLJytl U%ttlnO Ldl. B [kllOn hll!l'Dlndlll B.1JlG''SrLal.a.rlln relU bijyUktUr, 'YLnl! RUSYIlnID hi·, mlL)'C \'C nU1'll':l.\1 nlt£l'Idll nlfck(;t rdi)'ordu Fnl!:lIJl;. K rrloc:ktllee ,'(I LUl!!!bu,rg.a.1"% IliIl1'l.ll.u'belel'll'I L k 1I1!.IIl'lm 91\'0 yenl Ma:l tiel!' ~hll"'~l IoU I jl"oilnnedt Fe.dlna:n'll. rllwnbul '1'\'1

~ulh amili olmal. i.ternel lHulpri,Itunu1! A1mu teh.lilt:e· IIi !lr[lIndll bYJlrrndluiu JiinlerdJl!: hl'?etlerm do.tluiundlfifi Llif.d~ dii,iindiiiil ve 51av bir· I~iil~~.Iiln. triho'l!:n.ftek. bg ll!hl&t:del"l. k@Jlld\iini kw1..rrn,d; iJ" Iccliji liruli.i)'Qrd.... BIiIpri:.'I.I.bir iki it)' i~indl: beli'l"cn P'lub!l~l!lindc So''IIJ''eUrin l~~.nk. ettigi de ud Ih)'ordll_ F.bt lbuPin. Bulpru.tan A'Im.:n. )'II. kl!ll'JUlDd" fll~l.a mu'kavemd ,eQI1ermei:fl mllwf£ak olWnaInl]l ... keJJd.i~ini e AlflUllI llPlioe lurtdmtlJru. SI;!<Y}'ello!!f, Ibl.l .eti IluYip ~bm:dlkl~rini laildire. rek, .a.n .1u1ll&7'" k.dar 13uJglII"i.ltmm i:!tikl'iili;pJ mWidUli tlmume mUMheR't etmit i1J~ch.:!· jtunllli d!\ll anLa.'trnq IbWUlllu,.~r. Ikm~~ Sa,vy~Uerin, Avru· partin b'jtiin rk ve celfi.up prk idik8,me'tin I:! dO;lhl UD)'AnI AJ.• IInI'm liatiLQ'!JI'" Ike I &II..
I'D:riI Ill.

"if.

biT

\·e httki\nSI bLf mud filla hili' nl bir milyon TUrk aLilll"u.!.i.n!.in naBl1 k.hfamllocli mud f " cdc, Cl!lfl'lnl Almll,,1 J dll. bilirlu. bii bir m - nidi'l'. kolllryl.ind YjldlnJll hllrbl !10k· Yugollavya tJP.kl Bul8'l!Ifilj;~j!,1\ T ioi,ki;ln IIl:Vkul!;i::y~i mudllflluu E:Lbi evvdi !tiyalli teth~11!I i.~ili- l"IlIi!!:t, Y!II. <;;ilI11-11.!II:.I!_klll': YII'IIIl!lleV}'1l ';'i.md~li.k b~kll:n!:'!:,=k fnkil!lr,
"boY1.lIrt l::imC!illf:! IIlnun dl

Scla.nLli:i ~Ide ettikltl'l sonra: cl:nupr.n d& IIllrtinJl, glauktl1': AdriyaHIc d~izi u.e AI. m il ;;~crini LllmamlillY n !II·

:z:i dledir,

d'l!mck

olduii;unu

:l'1l""r B~BlU'6bYllnm RU!lYIl 'Ultfl· frndo.n R1[nrnum Ui.vt~ (JI~'I!! 11IIu.1!I1 RomIlJi:Y:~YIL

:ror

lulrnu,lLL

AIm.JI!Ia)I'lI.

!kart

I

biLb.Da

.n

I.,.
\.

L 0 klldu<r

BII)'8k

vl!!rllmL I. tle"letl~r, Ru&ya.nlli BIIIHnrnl ba, gorm!Pd!!t'.. A~'il.Sk!ilnil)ll ~uy1rk:

prell'
dll'dl

Jjy1.

mcmlek U bulamll.dL ••!euUy

IIlrtuml ielL kl Idue IlnkA.nlnI tl orts.d n k~l-

m"yl..
ko(lytn11,tLl,

Biz!!!.n:! ~ n C{ltu.lcadll

olrtll,;0'1 lI~trnl. mullare y

CUt' ml~!l:kC!oI IIUl(!oJll )'~rlC;"'lrlllnl
liT'! mllah~t':!'1.

rdll
Bol'-

RUSY4" ... gilrrdudlgl

C(·

mUll-

1Jl(~4'1l:'l11'1bn~I.l~

BU]o-

n 'I Ii:..nf<"~lh Y~f llll Il~<:rc, muU!lk ,ol!J<;lIdll Idllol'(I~'(! Ib"Pjlbs d I. ;u:U d ~ 1;cr)1l

[lam.

oLm k m~mhll"lU

bu mILk! tJa. (I C'vam. Ilttl. H~r Gilit htnltr~ IhIlg .I: trll hn.tt.Jl1 6nlliu1. 'tUrk k;ul1'u91anndan \'e UlrlU UlrlD h~tullklarEl.a.TI. dlnsnd.

Innlry.orlCll'dr,

Fer.

tIIldu!ill,I ne Y!l.pa.€..IIkh

Alman

cr·

l-intple

ccnup il!ll;$ltm4!lijcil~.

I'J!jl:.ti.nb l<!~l!11 CotlNI ~l~ klSIJ'Ii II NlZl·· iIJ(ln YHlnlil: birlnl Bulgll'rl!ltlln!l !H-

\'~gonun "'11,)'& hill brr mlhla.kll~,ya 1TI"~·CI.~ll ~llICN'C!'llld!:1'l u]or~d d~vU~!) h·,..,lk brrllkmnrll!ll'l !fL1 klu'u kllloilUi cttll:ncd'yord u,
bllyWt; Sobn
1\-

nun

gt.r..

MIlO'(ll]llu yh.a! r nJmgyol'. !!:&hmlu

glrmeyi

ms.

dl:

dCILnW'u,1 -

~ ytrkhlr,

Jr.1!:'mloC·

IZ
Birlbirl eriyle Nas,lll EvlendirUec::k?1 ... Sec;me ni rn Oh;ulecek? OIUlP' OlmadlQI
KgUienmiz mddupr.j 1:i!1~(oDla, lifaben a.onrya:rlu~ MG· ... b.k.mn. tlltliibh 0UlII 01.e Ii1:
.i\nllllf. ...hm

~tUn Id:a.rc,ll )r'l!dl IIl!:rl!l 11:ln mutL I Ik UI' ttl!! Pr(!n Ah,kllll"dfJ til. mkllml,tIr ~ Hllllflk ttl:! d ..\·l~l nU· • RUt}' min

furun

1'1 lIlf

n.s ell

tl'rrJ L Uti rill. Ru I "am milo tQll11pll. PT ns ALl!lluIaJldr tam blr M'lz h;md'o knJdltInl \'!! I),r tro~t~ hillln!!

goo-

Y :Male

unll.nlBtan\1!i
ltrlL!l]1lIf'i'!, rl

Sl!rblaLan IlIHiBdeytnl!'

'tIu Ihedl'nk

II nys .... k,mrii 1

rlll!lML'l[la ps.y}'II)'b

·I&fl.ll T, BlIlt;udtap

k I.

dr. FIJ l~ (lolllrllk. da. II !'II h rid Jtt'lmfln.fll, blrcl~nblJ'o:!1)obroc ll1'.&rll1 y1Jr1I}'~rek Ql'l~"f' konl'lu, BJ.lkpriltan Balk:l.ll h·,rbinrl!l bL~k War f",," di!'l'kllr Ilk blllin!tln ~'lCrr~ ,(J'rr.1.zJ ('Id(! r:>dll'Clilk :lo'~ 1-'1:111 nIH :F.IYll.n!!LlI. B'u1prlslaJll Umu:rm harb_ do lokhl, l'Ilo;th:«IoIl Bulg r Wn II)lr n ~ dahl!. an:.1 '~'bl!rtti ve .If.. -II.! IT d nLJ:lle t('mai!1 kp~lldJ, Bu kllru
miJ.dl,

miirmout

.. od~rmek

ijtedij:i

(lUI.

IndlrUdl~nl J,';w-Unc" HILlkJ:nmllmcUl1Utxll6 g:I'['i,(!rlll~ 1U
klm'LInu

Il)'.o.n

irl.t:1I
EylOl

m'llZa.kHflluo
lSI!IJJ (la

!!icJ'mWl.:,cIlmJrn

.~lIlllyl l'ldll elU. 11d 'RI,L' m~ml!5;!lnl. IPT('n!l1 hhUnn

~ lBir deJa Ihuglin

ca.ztl>l!de n.mze'ller {lkbll:9fI kUil!oft!lq;in~? Imponb baa· l!aer MldaJ' .. ~k!!ilDtz.

Brk~'k 'Ve O'IU1: k dindan i.baret IIrl'i l mllm oilloCI! hambn Wr a.raf8i rctir~~ lDt:vt:vt i'dnde h~T IClI'keje n
Otl!!Z

UlI,lUn Ibdull le;e.relti o'hu:

~ifti

IlIdJrmt
<,lall,ltillr.

1,ln

Itulka

r;1:\·lnnC~L!

kel'ldi L cHrini'le lIoroe edec~luiniz. Me-K~I! IiJq

tqkiJ
glDm!"
li

mU1i'mrr Lk Iloillml)'

,11"

r;L'

.kUdll~r, BUQlln U/Z'erln RIII!!YIl ill! Bul
r'lIt~ In. nr;,}'! 1;1Id.l, R1J~I{l'l' ul.

!jililuliyc bdar So,,· .y.,.tI'l:rin, kf:nd i rnelllfu,t .ahaJilJn olan )'lI!r~rrin All1I!iIIl1 hI!' Uniyetl .Itma crml:;!Ill!Ie k.a,,~ us ~:lI'. m3YltloL'lT'll h~yrdle ka.t>J~1 mycf~ du. BuJrUD. Buliarittanu'i i liII1i· IIU t."vip dmem.L olduklanDI 1b1ldircrc:k Sovyetll!:r. 'bu is iii ii. y tem.e dL' mlWU bulundukl •
IIn'na,IDyor.
fIlll IIIrdll.lmlf

Pill
JTI!.f'sll

e 20 nwnU'ld. kailI'lIl
otw:

-

o\u)'or

Kim I-mle Evl nmeli 1

I nl.l.mlU"&!ll k dnd.

nil·

Lfillr

III

C£'Ui.S1

O!fjrak

cnlln

nd.

ellk~k diyet'lfik biz.fl netice~m i.tel hlinde bildlil:'el;l~k. ..inL'I!. Biz: 'bi.lliin bul iZ1!IV1li1l!i11lif.'1 NO'~>f':r .lip lBinsii tI ll!!vdi ,edc· C ceiiz. coi.i li:din-ce bUlllll1i' Notu luaItn.claD iati'i)'tn'ler de b,ww'l' Ibutundu,iu :h lde L.i.r !talloniii lIf&PIIIIMII:. m.Hl!Jb er,kejin
MOe!

gtl.l' ' ml!lIl"rlne Ifru:'ll U'uk .llIIdflitl mU~ll.llh!ltl I!dl)"OrlUdr, H.o:llO. l~ do FtlLbtl Bulgnrlllri. BIlt1JJl.Jlnln U·

,l,!hn'lIYcj

deliCII 'C IIIJlIl:c tlLhl.l 'bUSl'i klll:lrdl.

hllttln l'ld

mum! ~'I!IIII'I'
£iI.k ~lIJ'ki

HII"I~tO\'I,!: Pil,.,y

RlljIi

elJ n Lit

• .u,1,,· Bulg IIrl.t III 1

jili.iJgnl'll!Ihm bID. nFlI ~l!ir[ilc lIle rnhllt I:h.nm[ldl. J(~!'I'ii!\'u~M"U('o br:l~IIlei '·r )'Ll~ro!11<1:

Ilhllktm illlil a llil ~~m!!n RUlI>' • BII.IIHl111Ll C] 1ll1!:~"L:cr<:f..,J{ BulgurllihInT I!Zm
IQ

J:ltLklt!inl

;c1lJ( \'c. ~mc]l .. rLlIln m~Ul

l:WI,iJ..l,
ol'l~uBoul'l.Uh

)"crLnc gl!lm
mil. mll:VZIIU

1:"".

koru)' 1\:asmmm
j

!lor L4 blr enlllfYflr.ePLk ),cTl:h' Iman.

lbir fLU;lban,aii kadmla.
-

evlll!:Jlmel!i h,ldnnd'& ekHl'lr,.et 11II.l1\!r'lduig 1J1'III.tJ:ll'lh,ea.k. Etu • izin "'I!:fd~smiz ny ekttwyd.

I«'rL t"tcUltt"l'I ~r:!l'Ir • all bll!ltfll'l. B\j],nlsllLcun II· z'I!rlntl )'UrUd!!. !3'l]:p;l!r]J,r d!l~'lIIItl[-

bun! r

B

r

yUk

I!

1:J1UIi!rl Rue.lu,

bUtUn bU· R\J fli

j'prn 'J r6l1Dllc, 11!!'I.lldlUl b III Ilr k. DabnlCIIIYI Rl'lm nYlI!d ldl_
CnnUll biTlnQ. A]m[inl Ilhmm ~oflL Illy. 't;llltun

Dijt!1:" *.uAftan Dted:enbr-ri ulb tD!I'i1friU1 oWlIk tmmmIl SoV]"etJem... diin,.. Ii.JilKtinde 'DIl~ bir M] IOliel'P'll!!lcrli "lit ,.1[llil~ tr:wlb t-araf'tollnll ~udl'Nl"'p, lLyni zamandll. ~uih &miJw Nlii Oy,rrlllftl.lal'] III t!:mt'nni ediliOr ve Mo kovllnm. bli ilk aikliirnrul I'ihl1l"c:t II u- l(iin bor{l .• arnk. a:;erey&D dl'lllekie O~II.D Ii-dis Jl!!r'Ir lklU11 hakiki no tai na'Zal'1n, biMinnni beldfllllll!~QlI'du.

" hq'9lnl

Ilo~~' LI'-

run.

BpgiiD, Mo:tkova

bi.ikUmeti~

SU~lH'

hlik.:.mdi:ne¥C!f.iJigi

m,-ml~ki!t.1 UZWIun
1..,.rC!elLU

Ij'ik ~in t!!llll. iIIW'IUI.I1IJ ill I' eJI'b~n~ thl!' ",ifl hMkmdlL bg tjljjftif aynii wUU" YII,~ll]Ie. nil!' k de ~im 8;ICnJ,~tifl kDfiti lml!i en UYIYJ1 ~ melu YQ!mlf bbrind ~mi'" ,..,y;l, Y4l1i 2'15 lin ~ti:nd&~ Filip., II d'()ft\lIl<DI .a."yine
IJIYIPl"WI
JIll

I r ~'ol'r n!]lUy .. t IiIIIT' aruzBlnll II:'ll'• dOer, Bunol'll ".;0:<'11 ::I MEl.rt 1ast!. noo tJ II b~r tl"K rWlIo:ldedcll IbEir~l ill! ~II
8'\llul~ lIIulhLl Il'rr:mlllluh, DI1nYLl~m kll!.!' 15ulft mlJll.h i!doMi Illn.!'! bu mulLllccll;lnllm~, ".. l!I!lzll:~M'I IbM' tNl

1 rll'lll! It;om.i!ulu •• "JmlmYIl. II!IU'IllL!I yetnl wrnlt'k ~Il

~tJ.1rIeml,LI. ~UnkIL l-I,UILLI)"L1~'I'~It" I: . LTI" YL::mt!yl k1rnll i(o)'1Im,tu. I:;~I1OIl ,Bul,gIl'~II~'H ~ I!tU. Y~nI. 'IOfumnr
a\'lIUi:und

y.r1le-rif.I!, .BalImnLud,u; tl:!CJII'IiI ii. 'I!ml!ll~rini dUl'durllCllk 6iJ'lLli bLr lIIl1Qtl okril!k istl!'dikt 1'il.1U ~i;j.!Ide t~m.,.OI'. V.J.dlfl cOL T£KIN

beyannIme.&ymi~1

.Sov

IJlltldIt'I

Ii

Ur:

SulJl In!Jc t4lh'l'lllJl:iT'.~
I1I:dSYll, l"'l'CTll!l AJ~kB&ndr'll\ :mU\'a1'

muUa1t!L ('lind
Itlyl!J.todt'C"t'fJnl blr nc;tk~~ ~l'IbrBll, MmIID BulSnl'

l!iiyT£:odL I!Ullu. h~ t'okll.L dcv-

r'llnyctil!!l'ln

Imdl- n Bi:UstOlll 181i1il1
nnr.ilLmll!l.n ,MIrny;, baG.a-

'IU'I.IYl! til!ITdd~U

B'~'::'llN KU

P ROGRA1\I1

n"cak:tur. DUierleri, jgllJet ~r .. -

IEIi.

oyu.nlrl.nl. r",llIlh:r tnr~hlnln Ci<"rJl. ITIl nllla

RU!lynJlI

B.ay H i.u:anl Till rta r
Il'I.o1 -11

8ay,an
i'''ID]{~r ~ II

'MEtr,,1
Il:n.~kg,

.. i~!!j diter yti~ lua'k lachr"
Ylldlll~r 'fIknu'ihr. ,,IIlII.l{)"aJ .1tIa n

·tim 'b~di,.e~~111-

R'I~ tDp!.lIfma1l: ;;;1l"dtl1lX" ve ~r\blJ 'ltlr.kl!trn lye mt'Obm' dtller.
ra~ 1'~.1 :BunuH 'DMrillCl ddM'. J=tu:ryill, Eulglk'l'l~ ayMlltrLpl'cnMn ~nn!1 i:ll~r hltl'ml)'!l kolb

rlnr'l:tl old.u t:'U !;'lbl, k Sll.tebo ~lmdL
RUlfYI,I!I.m

ROil Frogrdm. 8,(13 .UM~ II berktL. S,u, Hdlr pr<'hI'llm (PJ.), 8,1~ 9,01} EV kndml _.Y"'m~ 1Lq,tnl, l:,3Q ~flbr;un, 1.2.3:3 Saz .".,erlt.ri, l-:!,~ \j"n!l ll~bCr]t'r1. 13.m, 13:!t.fIf
1:3,::;:0 1-1,00 RlJd;jo'u 11(11,""11or· ntt1:'1tk[ I

r:UI. tn&'llt.erL'dctl.
<1'111. IIN·~
)It!:

. rrrnt

I.lek bill' ;)',UIHrl bllyUk hi!' blil.kJUl.Jll~D ~,rbldll.". U 'at'mladllf. Dahl!, d~mrll )'Ur~ U, II 1:l'liUIIlr udnm.illlr. II yl I>t'mi& 't 1 \0 PJn
I

21'S .irllil~lk rlldlro. G.ratad.
y pl!.r.
tIll! ~... - ."nn.". I bobli'!lIIClll'.

!IDMo. S!li"l'Ye~ prk[I!.I', dllyun anla. I· Znten IIt!lh

10 )'qmdBllnr. O;dll.
r:~lDdlll'.

mdd,eITI"1] Gn), I.

erb
nmdio tt:f'h'ir tdilmddedir.

'!il:

bll'

F _at

,6·
:Ru'lIl~d

lIe:!!inl

, \ In ilt'lI'rnfm, tiro !ije,nI, NdlUllld uly n:n!.lildrr.
\,lUili ,

binema

'I'tl nrrlmlf'fi
!,'~

ill~ blr

yo~

ulblU'l~T' n mr)'
manLI'

ugn..(!~kl:arm:l

"I, 18.00 FTD!;rr;un. 1 .0.. Od

:zU )'llnU~l.I. TtlllLI tcrlml'lL!UIIL YlI.y~ blldlrdl. BIJ hM' "ko:UIe.

. b ~hyllC;~1dntchf. d p~

U"I-I.
MJ·l,

OmJrli !lin ... IJ'u.

51

i'l.an!l!D, £;!I';l!l' ... Tllr:IJJ"

lunu.z dGt_ IiMd'iI!'IIJ I"e!j!iriniz.. lunlln came- ·"odaJ1j' ronmini

,.rmlri
vli

liil!di~ftlerinWin
oI.!rJ1lD'lRd

tam liatuW IllI,dllcabprll~.

d~ndJ nl ral~D bltUlyi t:t~&U,litl.l!l!· y!lyl trumhtml g,u:!lhI1."lll1i1 olu~Totdu. Dllnlmuk pj'lInlil \'uCli!:mu aliL-

:!:lJol'h,!.rnLs~:nrLfnilll'_

J(o)r'ltl!ml,. 18. l'o Coculc l{l,1:5 ~1,I11 1!:ln mu lief. l1!i,!lO< 1~,30

H\ly~:u---mT pelot
'laBfilynl:'4JClnrdd'.

'iill.l:iuk 'belli

tl1lty

AJ

habt-rlrofl. 11M:! Oe(.'tt pJ:ogra:::!l'1.JI!!. Rl1.dyg l~l, "0."'5 Rs.dyc t'lIiJl bf!J'o':!tJ. :l,lU :Konu,mEl, '::1.23
I'll.

~~.. hum'll IU1.blll I:'bneyl.n~

pr~

Abmft Em.m Y ALMAJ\i

txOmlllll'

bw'ltl~u.

VATAN

A
iyi Bakrlmanns Hir Cilt Insam Cir'kin 'Gosterir Kuru CUt Cabuk Ihfiyarlar. Yagh 'CHtte 5,ivilce Elksik Olmaz
G,iinde 10 D',a"
hilta Ale}$'(Jul
m'ak'

I
I

ve

v
u.
[tr ~

S .. :I "" 941 .. ---

,Cehenneminden .N:asil Kurtuld'um
[YazlIl1: .ellia Tawlill I 'OKeU
I

arrs

R'"' B-"" Y.. IDe G"·· '-onng).,n 'H"kA lay-e veuya I arr -eyog
.\]'1.1,

Ktz San'at M,ektebinde Gordiigiim Yaman Seyler
IL"l·
IIJtl1ll

Viz'e Vermeye Ka.lkJ ImaYU1. Tiirkle rin Paristen Gitmesi Meoedilmi,tir, Emir Var."
71(U.syU. dl'dhfL.. Ben TUI.'Jdl'CYoB S'11J1:'-Ol"ll.Jm blltUr.i 'lI'l.zelerlm 11:1I.i:lr. Yfllmz. I;;lkujI 'l!lzoe:'!l Itu!HI'I. .LOU!!n bliln a. IiIurJ u VoI!r'i!'bLl!:r ruL Inlz.' G~· ~illloJ!:nll! yukELrltb. 11 r !c~y~ btll'(>nlJ Z CI kl b[r mll!liyll bunun banll duo hal VCJ".l.[IlCej:tlnl lIOyll!m['IIU; _ :!!'l"'ct dl!dl alllblllJ'"llnlz. Pll8.lL~

cuue
01.

Lu n

bel:gln··

I~IiI;1~·l:lo.r dLkIlmI.,.
tlJ!; blr
ib"lYilp.

F(.,DJ!. .u!:'~

eIHl;;1' N,.} l'lllJ 1.1)'11'0 t Ge~eH lmU ... I'!~Dr"'~1I1 G,olTln£lo Nk~)Mlui 1:1.. Illrul~lHl·!I:\·1l 'Io.!l.kIlolmJl.mll)h. IH!H d~ IIIUJ1In Cf'.i.!iilu.di!n hie I ~lm'l B",·trm. _. IyI tll1 ~ DIz., fak 1 h IJdi <'I D IIJi,II

Idlil'. -

:::III!;

IilllitUn gUll dll !Nillll' Ch:CI ...ln] "ilwI1l'0rum..

:tmUw31. SUilm y..:t"arlT g-.ltIl: Nh;; ln 'mlJ.syLli do!!dJ m, ~.l\Im hUJ.MIlI"I 811l11~md~ !IJLtI n~ gltlt bit Urm- Il'l!!leblilt'] &1'1 '1lm eli no ya· _par~m?' E-.;olmd.l:'n bUill O;llCllm. E:;o-

Rafldi,.,

r uykljJ ~rjl£ru..

li4l-!!'f

Wiliu

tI"SIJ..· -~Iz Il..
DIII{I I"lIt~

. brll I Djr s, ftiel" le)1 o;ok

I

Itlll£<!.!lru.. dlyo-

F -iOt 1m1'11",:,lm. 'ln ~ hnrbJk4 of~ 1!n.U,1 U· .i;; '!lel·.w~ lfo1rml:dlk. Un ,11ll. OM dtlnm~h'. _. Ge<;'<;lnbalta [II: U'<;'II.TI In.nn~" tlilk !la, I!;lul!1.eda'Illzs-lk.li'1I: y' r kll'l. IlliHllJI IIlJ...lI.l If 11!4:.c1i b::lifta llobor r'l,; 'nlu blr ,,'liI.!l1 IIiI \'il!rllCill(lm. \TII._
('Iim,,:'

'I

~ tUm lbur;:u11! ya mak 1.. ln hjo;: til:r rnenbarrn yak. Dana: la.2:lil

I"OrtunllJ:U

IUcmk

",«k

Intnu. 'I< (mil] TUrk
mll."l'!(>!l.1 -

11.w1 IDldll~ 11:111 .. lfol! lhl l \ V<!:! ,,·d!"bUhlm.. lmz; dll bkdl"l. "t,vhli'lJ 'CUH....17. I!Bl::JsOOdLm. ~IUlm.

blrEi.M:!n blr Ud gUn !!'CIII' r h.azlr olur. P&aapOftum Linde ....jzalere I:!akal'lco:n .II ~ tMl!J't.a.ld

alal'·.1{ G!a. halllUYlm. Jilt,=, Alma:! J'IrOf<Cl'!(irll'rln 1"~I:~t!e'larlp ~nLm burl-d· n 'lilkmil.IIl& 1'f1. "I olnw.k. b~111 L1;;lrl«ta.n alUm" PIllL.hl(Om etme.k ocl~·
n'I Ulr.

l:'lIDl.!nd3. ,Il!' rn udarufn ,["11.·k.:,n·nll !!;~lm tim. BIII""hll"~ l!!, P!l!· l lil"U"n:= [!;"~tm u,Um, l"hlDk(,lIlr r ~~blse~er-i if".. te'rm. k .10m.'l'Q·Ori!'lUdl. o :I'1·nh1 "M1I!rr:llhmhm hlr il'1~lDnn n '''In,ln li-lln'I"IlD '.'Ikh,itml gi lI'L1ilm. ',. 11ImdilkJ I!JU)·lIna h IjH~ : Bu ~I~m gll m!! d~lfll'. n
lIilJ)m

kllodrn lrutlp l'aIIUPOl'"ttin U%"c:tln.dl!!d ay YllclUZt gllordU. O~["ILa I Alm m:iIL: C TlJrl( f,iJ!.8.8.porbi, 1oI(lrmIJY'· l{ilLkIfITlIlyrn. PllrLl'lll!n sllkol'l \!12~ Tlll"kle'l'"i"n

Bu d.ar. A.lm p:rnpa.gamlill IlIJ'T1 1tZ,

nya. [ltln I'll IiIIL

k"Lir:lBrlllll.::d'Il11

h,,'ll

gllm-I.I 'B !I'!')~III Ak,:J.m
.....r,ffi"lni! mi"!] I tn.tld u..w:

IIIm3nl te.~3dlk!en o.b l!!IIot:h~ un ..... mll5yt1 [ X) jyL t.e-rblYI!! lG"orrnO,
Yl:lll.n

!!J!I .. kllfllnuJ]
lII:'I'eI,

.,.

emlr

VOl!'

gltmlllel'l oUooi.

m"'lIecI11i'fil~tLr

(i.1lo1"11ll1-: ,I •

l'U:'!'J!. .. IJ: .~I~.~"II!r!.ll' 1 fn"lu... 11' li1d,=,... If 1 en" c·"'·..I H.Jz. ~1I,,"1 D1rulu.nu •. ilil! .. lnll6
JII~"[]j

Sen

rok benimle

Jill!,; a:n]amll.mIl.ZIl1Uan ,l;ell!1I1. ....!NnJl (lInn c-enlj; Id.-

iUl~ !;IXutl!l Mdl. BII ,Lkll.· haldl Glc!u~ht'lou ~ flenden lyi "bLllyom'l.l. '!"'IlI1.!J.r 1:11.h:["i!!n Dlr tavrrla.~ ilIir ~k.l
"",Ie

1yi baluLruJ bir time lena 'ba.1nl:ml, bir rill ..r"!!lI'Di ki Ibii ,. fark iizcl bH ~jld(: :Jnhip IlIla l.1fl!111.L.k1i'in hl:lJlIll "I.. 'busn hil~L; i",in <r::vvdili c;ildltl, . ru,ukluklolln YiIll-; !!mek: .::~nl>ini bilmck ..'e ona giin b!!lism i.i'i' uycla hir dot!fill. ~Ira. n~1I! on kim y;apml!lk limn-II:!lr, btl, gun !bir k~,k l;fylm. .....jl' Am;.. I; kalll mlll.Hn yiJ uIr i1: i<!ll f,;:mr~ faMi!lidir. !Fil!k,gl bunu .11'1' c.atluinkn kuru JflU yok:5a yilEjil cElk vi.i.. ~t .. c :l:4Yif "'e kilocll buliIll oldu~n\Jn t'aTk.mdlldlrlur. rL.! ol~n.lara ta'l-'3i,v edebiliriz. BUrun, }'1I1li kia" ;;1::1'101:' VI:' a· Ak i talc:di:rdc her k.iI lit zt:!>,tin1m a)'J1 .)'T1 e:kildc: m!:~ .,.1 olu. ya.~ 150 k,1,hul verir. ZilpA r.

- till'" ~ t I" ,,"tll~l... I!. !lklIIlLr; d!:' mc:r kl m!.'l'dh !.'ndll:D'
~dmn lId IIdam.u. IlxIJkI~Drduk. ma.l l!I-[af'Eo';'DlJold}, IlmilJl klUii ! glndfl bill" f,(~'I.Um AI·
~IID'

'l'l'llnla'fm!ila '\'1111 kon til Iii n hUm1 ..tl.lm. Btl

Uhln b' Olio V~CCl!tI CC"A-bl beklr glbl biik1l'OT'l!lum. Ki:ldmm liIu ltIu~lndan nEl. ndarno;:a~ b-Jril.Z lilklldl ba-

-

Sebel!l.nt bt.n de wamlYOrum,

«fedl.
YapllaGak yalmz Dll' 1Je)" 'IO'I!!td1: Eu 1.11 t4:rblyc:li glln~ aJillrl!l!l b '[llm &on dereee bloJ;lU!! blrvJlZJ,yette 1)1. cl.utuna
Il

G

K

kI • M'not'd(' I1nfIlr :"Llh ~1lz k rD Cn'llkkJl 'i!'ih!,l,ll('l'. hllno en «"Ie dl~!'IlblD w-ll·nI .....1io ",ihJl . b
1)'1 fllrki!l'Ip.r.

IlJ't~ '*'ide- ~mbi!. klMlmt. II ~nIl rrw'lol reJ'ikJl"c, ktl"llimUII yu.kn.;o;roo

1!illl1nn~tI. Gam.

J{n'lnnmlHll

~·Ib;lcri,

- J"'"c-darm:n1.Z bl!n bUgIln E1J:W "Irt-, i<;in blr ~I!'vap '·I!I'" e- rnlyeeetJm.
SIrg1l.n io;l" Iil,Uro :ka~!lnmll/t:Jl'. It-.cllik 1l!l.1't;1 g~lIn d., llilll] bu

1kftli etrl'lll!k....

BuUnd"

g-

ku:ir ntlU tm'lDlID,i B. Ellnde tuft'Ujlu • t'ku.>t I du ko)/UI ~ ~u. Im.dlfD 11!.'TlHl!n ~u.h dnnm il;'!I.(I'dlJ blr I"'(lnl1c kn.nm
fQIIl';.!::!",>

,,-l.h!U1I1n·I, tWl"1 11" od uun '!Owk ,gll.t:cl· 1(11ml'j'. lD.II!dUdoerl Qlbl"I!'I@r:i!'i1!i ~1l.Il.illI~.! M~ll I:1lr ~'I'g-I !,II t.l'~ ~·Rnlll
mnnll:[~IIW:1

01.
IJ;llc

un lmilil die: I)lr gen; kL'I ah balm" •• urda, BeJk..L on un k;J.Cc.lI!'~ idi! ELI"
kerl!
!;Dr.a.YHD.

\''11 hrmjln Ne

I.<nd1lo;h. lTlJ.~ n Ii'll.I:tLlll£ •. rum :dJmJ,-cl! Ell
I>OU· call

d
i'ln1"lJ

,.ttlkJf'f'.lnl ~..-til'P1clll: ~~ kmh Iml Iotwln!;U,n ,,-;m hll'}·OHtn

Imrde'll'" IIll! Ba1,'l,'pralll r3 rB'~ blr kri lIik. r nllill HI) III,.. .
~

t..J.huJ
l.

tn

IIIL

Nj}\,'

III

'Furk

!'!, calc

Yl!rll!Fdil'.

Guzdlik 'II.
t

al'lCAk

All h YlCrg~idjl" f.l· helum !l2i~'I!:!Ynae hunu
ettlrm,oI:'k llCfbf~'~ 1J1

lI!:u:lilllilnndEi.1'I blr~!IY ke ml!clen bunu yap bilirlcr falkil't .. i~aD'l

IIrUntl

I!;onro" I,

",,~y de"o'an1 miil'l'lkundiir. SoI:'lI n ... :.rl rU'Jrcmllk

ilinl!.!(1!. bilrlllalci r m~u1 olmD.i;a mijh.tl\~ i~!: ~ild· dil!: vUcLU:lun biT" 1IIZV"U olll.f"l:tk a1,l' flU bUumIl '\lC iti.nllya miihtil'i·
In. j"tc

ml.i"', midil!"

veya. tif.ma nlJia i.!ti clud.1 o~i!rI' hu ibu k~tk zcylil!l yaih )"c;rlnc E'II!bdilin b ~~ bir h ml.lT'11.Imilod de ,",CYoil ~kmek kcsmelididcT. 'K'""In !loR-uk Vii; kilrl! h Vl:lli:lT" dd. yw:e .'Iar~1 bir kre:m ':e:yll p. d~ h.ad~ }·i.l.gl !Iourmedc:n !!1Ilkll!i!JTmaiolll c yan.ma_ ill ml!!}yal olilnlar lI-il.bah ak~anl

• 1m I'L'"mb··U, m., III. ·C'llUl JlrI~71n1,.tam AJimlln i!:!.'\·kI. d~tll ml '!' IIllraz do (l-lilTlllll1n kendl z.evJd. •• hblO.IT'I ~,!!, Fl1l11r . I "II., \; :d~'!lctte .Ii.lHlIIml:li';ji 'MU;~h II~r mlJ;rllfiltlir. Pilll:ken~, l•.IIIlJIml'll· "kelf ~II.""~l! :y '!o-' 1'1 uTd [I~ hllld Ej"lll.ml,tl. ElloIi'bJdo Illr ~ ~lo'llP

trI:rtn.rrnlll'i .n.yn a ·n "'~nlj"j,l'm ~fill fl'bl'~k i::rrI k J!Iotiyoroum. li1l:· It' klf'njg m41<1"UUl'ilil ,,01· !I.111 '1I!l.lL1ult. [4I.I'TmJ"l:m D t 10 IJ 1I1~,·e lIIL.,,1I urnl, olduklaf'lru \ c.. humm:a.l.1 hi mooi.k. Ormlall

IIl1kl ,lfrnaJ!l IIQo'lIlu m1.ll'ilC at ctmck .1t;ln yukll.t'I ~1lciim1, Sl. mUiIdBt bl!kl~lnUi !!"anro. ~~an :Ell

meflii'ul 1111: mldrl!!. g(irll,UIl ded L B!:n 1~1:n !lflrpa. :lardtl?fn] Wlladrm. H~. merl [l,t kaUakl l1.Jl.lietyi! bOrclJ"UR-

i!ledlm~

G~ lljillUm,

gtIn I.!!m.l!! Lzj teMl.Dlfen cHye lI~e ba !Ildml. ihl

is-imide B~l"lIncie ~ck

..

,V(J_IJ:[m

b1r

oQ !lmcLa.n ..l1dL g~~rken ~nrna
;l};1 kellme lit
IElUlm. 111( gUt.itJm nl1

TiilO

korlrlord

[]

YBJU~~

.

dUnyu ICudlnl alkRt. kllrm"lllll {'Ikrll III r 1l-l'i'U1 l~'llldll!l blUU,n kli'\: ~.rlln IltHli'J! "'1l'k1Lk~ yln.e l!iJa- nnm !:iilhinr!", :rklrl1m!ye ba:r"Tll..bi; I,'Ck. 1'!!',a.II Gorl'nG hill "II.n:'ltn ,"1:111. Vln~ tiki ·.ln1 hI!''' !l<1,<rrnt'i:lllel. hl:.r nn];;;hi;~-.u.... d .a ell 110 'iJer-alJu

vUe m"9'!IL!:!lini ani!lIm rmLilrda bamtHll'Itcle
d(ffj "Ik

I>l!n~ hs.nlm Wi'b.ablm ·nrcUr. AcatJ;,. Lzln hern,lrenlZ m..l.? BtmJ I:iWldl!ln dJl !lMa.bUiniinlz.. BIlR If&ktll!: sck.L.t liene !Lada!' Berlin!!iI! oturdum. &nlm Il~!idll do:sUllrrm a;cktut'. ':hn;J,

nn
bl.l

~lC:

Jl&%Lka:ne

v' !l!!l'hu!i'

~~1.

;l:p Id k8b~~ IrEtllilrl

I"IJI].I ~~Iytlr.

'Ii':a..I-

iiIOd<lnnn

~inl

~utlJ.!l.[J

VUIF_

Rsrt:l~B'n!H' '1I'r1!U i,lrl{JYl.ifllu, AlrlI~IJl,D

mo.j!iBlZll:!!I.nA.lan
HUnrll

"u.--

dbl ... 1ilI!i1Ili dlllr;t], 0 mlliltt .. nllo " elh,lt:rl, "klS'll'leUl Mira till'U11~rl, \:anil.:

dilm. BI!.I![ tRrudl, Pck !!1I!!lloJ!:

Iirk!!11

I!M" fl:,sJ'l. iHr

blr dll;IT.lJtrl ~Tulamele:5' )'3.1"11 ma,IW'Idim ,~.:.II. te~:331!lr tl..,Y\1~rum. 1-:' ,,men ccb' "I"IdO=-I1b3.Z1 II,j}tpspLI n~ fsi I'll
Ie-rtr."
!iaJl.U't

iidrUl!l'N'LI'I: ~IJto.tihm. )1",il.zl!rlnc koydu.m. Alil.ka ile

&v

Uz

Ilnr.k.ill; nil9ihal:

lB dola Bun.lnu

mak !foil: zaralhdlf.

A~ 1i\Ii).1i.rJ mnr lin \'1lPllU'mda fllmz. klDtlII' - r II I L-krel:' yij!".tItUrnek Il;ln glltlnnl~l r. I:' fWI

~...."uplMg)jrn \

Illm-

111 de I!im .. II-'t!iCmI IcrdJ.

m ~rn'llIr, !;J'i'!:kll:' • ~I r ve Indul<U'. IfIl1b:elerdll! ~ ll.Iu... kfUu I'll nw d!!Iltm rn ~t.>P~ ~lILen ~ i!U~l!rllll Jll.1 bUm
dtI! ~"-'fryur.
,,1"LIi(";ill

Btl ijl! blz k.RTr:;mayc:. glKJ. bDro tlaksT' ;:led. -

\.fa-

Ytade.

hele

Gene

.... oIl:

ollmd

..J.kan .kijllO-iik. :sivi.ler:lell'in !iohoebl her urnll!" hi!r~l!n gd-m~L Bunu yediiimi..l: fazlii! i:w:hl Il:ube: I,
'lie ",c:~lli YoCl1lldlerde
31!:Inc

bir m1r

,.eyre!;: :J,8aL Kerin sud I b~r p2Unl.lk: .... i1 tillbe-ndi ~

'I

n· bl,l

aramak
n'i ~.r"'C
i!.

lazHIl. <;Ok

ve Ii 0-1

iJJnl:"8.~l!I~rin olma.III:In-. $uYIiI:n ~~L nee yilzd£ b'br ni.!Jbetin<ilr kl,lf!lqn

nml.ul u~~T~Jld~ tutmaki:a ku"ur ctm~ in.ke:r. Swlu "ll. flml:lidlt'. S'IJ

- B~lkl. de II1tm hryk~lD [pulan· Iud ·r ..~.iiTc • II h mlln -ukun bt1l! l!Uannl., .• HIl)U, 1ru)'U', nm hI~ylll.! 'l'.II.JP;otlk!IWu. Uh'l.a 11m IIOnl'3. d .r,l)rdc"II MIU'B AnudkUdllo C~kH' lekrRr dbndll, ~UU. lo'il.lul:I111 i'IIpWmdB. b~ -iJ1. ,\t'<ll 'hlh~r blr kII~ "m<.il(n. .ora Iftp-ek 1110 hll' "ey ~J.'III!ld!!.rtiit mJ ~ pq,M.;:nO!l ~iD biD"" lin JrrJn.Hl.h, hk - 81r Ifill! :J"llnlu jt~~n Ii • ~t.idWdll b.~r AJllillLn ",bm geld1.
Ya nmdl.! G'e'lh,prlI
ifll!nI.IC'1]

bn fen k • dr:. I Imtz!'mlll,," beM dll
..

Leywlpul.
!;~mlI!Ll!IlnJz..

g~oJ!n data. ~.,~ v1us1nl duhaJ sqagakl biJr~ CI. n oillaCII'JDlI :lW)y1I!m~I:l.n1L 'm.

llaf

Sll!:. d.ecl.Lm

blr g~ g~J: Hcm~lrem ycktur, dedi. F:llc"t till :I.Slmll:rdm banla.rml !.Iln!YOI"Ullll ....e eJimde:n gl!lll!"D her · .fI.·yi

yapma.k j:!lterdlm.
IDL)'Dl"liu".

(aut

kabul

muU.o'11; I(lill\'I
1I1'm1i,;1 -

mn::.
HIi' Ll:iin 1!!lrrlkk ili:"W't'IlJ!,!, I·

ell gO!!ite-rd[kleJ'l unl:Jyaml}'Cl'um,

(l"U.~LUgUn

!lc:bcb:ni

51% Par Bt~ ne yapardl-

[!;!JJl'l "Dl1'l

)l'Lyenlll:m c;ildilc ~k

!r'lI.ih "~

ill' y-=mek yiy'efllerin
llid £'OlE!!

c:ildi aT"· ~al'J!iank derecedle

fll.idclitlii'r. .BuJ:"uliI b.flJ%an IUZl3JnF, f:akaol )'an.m z dOl 1mz gm! lIo;uk 001111:".

&ir~e!:lL d·~ kl}y;mak

1f1l:1J po-

h:dll:TI " .. DI'8.J1Ilo.

rnJ:l'ru.1l:II!

~1! ..

1i I' [flUI.

IJ.{iJjn bir ,10 1'ii'1oi~1 ,",n. Bli

o zamalll

al<=a.k ~u

He

1P4Ii!l.Iml!ln

[ ric: Vl!fI::hr. G~I 'IU: di.i.z bi.r ciJde mali" almak i!;in ;,pirlolu I~kao!':rdoen ViI!! fazle. yllgl, Ve lru",,veLli I;Idilla.nilan aalnnm ..hdli. Cddln kmulugu iu: y 'gil mJd di!'lel'll'l vUGlJd(: az lfirm(:Mnd~n hUll 01010 I=.a kill nevi b·t illI'lZEJja dlr.

yapmak

faidellcliT.

• fir'lll I&l'Iir·

to ill: d~ an. ~f!'a. oimiLk .;ok ,iyi :geHr. Biihin D\I gihi !l-C)"lerlc mq,'
Wl~ ol.mak, i'i lI-lkfel Ilcl gibi r'o rul'lii J1!IC
lo;'I~

rnr Mdm. l.1Uly"iJliI~UL IODln!l.<! o!urltttl6r. Sah I IH"lil'lrd n blrl, btl :ruM!. b'11'ft~ evn!J 1.11I.N'"alln do nrwla. uldu~U. 'flJlt~r ..·er.U. '1..abll
hu. imbeJ'lb'iiyllli

LlI~ I!dK~· d'E!itIlJdJ. ,\l!r-kWI dllt:u. tln 't~l':Il;rmdu ya!;!:lII.lHIl Itlba relm 'dw!-1~Bn 'bll:' knrl') ,,_~. kod II' Inl![1 Mr )ctlo(' kIlnn.a. ~.u.1"1I11"'l'. Im:ecllr
.11'1I1Il'la.lm

- ·1"~(!mnllnl.lo~tI~. Ill!:lihrn. nlllk ........ d.hr ... 0 -"vim!! Dldu~ · ~Ij,r dl] rru.r:lk mUd.1ft'~1 1I1r.f!!l J:Uzd ,;,cyh!'l~1 t,kra'l' pdec 'lrar,

!}u ce"\"8..br .... :!'IlIi: e Sl.i:oo bclkL hir :s~bI!!p y<:lICl~. F,;r.kat A.:Im,ulYEl. I!!:Il'I c.lbette lIl: ~eb)~p .... J.nlrr. J Vil hl.lildl!UI hiddlltli ~Iuyarak :...,tl1ldC. ooarnta. gLrd]. !lImeI n y~pl'flilr Idl?

1(tll:f~nHdm'i

~.... ~crC"("l."~l1", = Gv.dlh;tinib. ~E,.J{'Il'd{_' knkit k bLr tc'Y blllllH1..ll.dmlil: TabU 'baz:I f riltll
_t'!'O IDI ':

t~

lllZ'l' Ri~. dl!d.l.m. ,sil!kiZ Ie!!!!' s.,r1Imi. qlw1;;luld.lU' lI-O,u·. 0.0 I;IJ1'" i50fn~dirParll!lteybm. Harp bB.fl8.4llfi;mc1LL!1 bui &Ilem op.a.rl!. gi3ndl!nmlya:r. VaILd!!lll lliUyar Vii! bub. b~1l1 artJ.k YJm.lll1dB 1J!~r. hlhahl!re lI!!h!mJ.YOnIZ. Klm bllil" nc IlzUntUl er lqind.e;eUr. Siz'Jn gil)'"l!.t 1~ blr allHll!n oldulf\lIIUP

;cllr

fCJLa

dlklltnl

'1""010 kmrulll'ar

cte-

Jlo r

1Wru iJ r-aloml'1I
"k It

dlllIIJj

I dlktl:ll Mn~l!.: _ )lIL~ dl1l hu

iuttll

Ite 111' J:'II'nl.11k "·lCrf!Il I hof'l.dellll ap-oCIttklli UHrlnrl'e ,.... 'I~nn Ikl il.a.l'nfl!llrlu. 1,111'"1'1"c~ ", <". B'II r

Il';t~
"lilll

Ii: blLUlli lIUIIIIIll Knlilim Tllrk

eJto-

Oil gUn mOn1'a tckrM" gittim. l.iit· ml!k blr detfl. faut Ica.plIl'm onDnde :!.aiB.UI!I'CIIbakll!me.k fl!lAk!!tl

,"y

gQdlyorum..
t'~erek

BUn!.U"1
b~InI

1lt.1rtIlI.

kadm1iltmln

:l!.arnan

a-

k-en clin>!! bttkrni!l k iliYil.d In.I aJn IB.r i~.in blr cilencedir. He1e: netiulali _go ..~ d,u1l.tl:n i!iIl·nra d3 'b.i:- zcvk ,o~ur.

d!:"

OJIt-urdu'? oiIl)·!! ",rdo. Krz, 1I1ID~1lr! yukB.r.I

,·'!:ft'.. rl,n
..·9· don1

!:I];(-

kapll.klul'l be;pu. kekndt'l'l, t.c fUka.ru:o IIUli'lnde dE yhm

kUd.reHne IIm.lll.Y'l!i'~ I1Jiynmllk1rl. ,~[llu;r.lur" iIlIkulan bpw.ndilJ:l ('ljauo •

In!"alU yes-e d~riI~'l)l'. M 31li!J&n 1;1kabl,l<Um.

NlhfL!,"'et ::liYIJ'lI.l Dl.lrod!1

takdlr BdcrsLniz, SlI.:!ill!rlmJ tasi:lJ.k

t.,bm :;\ly'Ie.-yill.Nl; 0 'haiti!! bilm ,dJ:! ~'Ika·rlhl.
mJd;[ I..term"

u'rur--

:l.~/DIb£YII;i. 'kI'-ttndl!]] bit :rak[l, 'II'8!'. li:eru .:lill--mmtlJLII"l a.r'kB1iI.~UI!ID~ OnlW' ~'IlI lHo!pz )'lIlknDln 'I'e il'Bftl' ~~prddJII- dJt!13 ne'! er ba )aruC!L~JM " lyII:rdurn,
'NIJiIiJ.

u~ ~4.Up mil. Ua ilUlt~o:r, Ylnt b60 (·I·bljl!.ld.na rnllraeBa.t. E:tb:m.. Bu dr~
h ZIJ

!l:ftl tip eUI1!:II~ b[r k1Ifit "crill; SUnlil datdurun,

SIlllacdl. Bllronu[I tinUnEie brr !l.f1l.Cl bIr ytl1l'1.:n blrk!l.'O ",diM i(l'1'l!1nd I. JI:LdarUII fil tk.-tl ell! ctUg1n.l 11U"~.. ttim. Birdt:n'aoire Imrar ~·o!!.nnl, gibi, hUl'O.ruLlda.rJ "bI1!lflmL!J hll' lditrt al-

de41.

~tnlll1a.

o:-.ak ~n!'iolZ" bl:~O"!lz

Ii .•

Rebr... T. BA$OKi;lI

pa.rsapo-rtunu-

l,te S'iztJ
Bir
.t~

,.

dEl buabu D&nu. geUrln. dCilli. S<;1J1ndlm 1lmj(l@ [m~ek k~dJ: c:loldul'lh.lm, • gllll" ad&m3

iiIr "pllllaportum
baonf!. !!I!l1"Ierek;

..
J.lI.i BIHZ
Ku·
!!ian ~

Taril;
iii

BiT bhu:
ill'll

o"~ q:i:ro..
11 hr
kolullliI

!kind
:IIlr!:!. :vine
iIII1I"iI

ra. hcp ~efll, ijr;u:llc-ii
¥c d~rd,u."c.ti

nJJ:cigim

h~ ~

l-'of:' I cyim

de len ii·ruv~r. chiir li€i· lunu ria ahl m y. paeak, Senihl!_
i.T"ku[nJ

da,

yapmlt;l _dr.l:J"rI4. li. on\! d- COila Yl:rir'i.m. Ben dlC oniinu oIcrim. B'IT ;i::inde biti .. ...oI!ririz•. Ne Q-i IJlur,. Ne iyi o' · IUL.. Cuma giinu Mebrurelerc

yinllo h~ ~r3 oriflijr. S~§in~i ~i!..: yiiz, tietune ik.D il'!'n"Ck lI.bhr Y£ 'hep 1:111 S'.clil.dc IIJ r,;~nm "onu'!m ka.d r dcvant edi.llT.

arabaCIDID Kill Duoyas a
~i
cliiD

.. "

GaeteriL:liii -

HER SEANSDA DOUJ haJdl!! ddta gOrE m· en bic
mu
:r.z!l:IIIl!.t

s-ok

OLARAK

J,Um,ae:ier t.ina,fuuhm \!urine.

dl~:I "r~

deru:1I

- .1'\

un

U%~T'irill!

111:rt!r"dJ.
m
3c !Jon

6:iZ'lll vU:eJli%l

- lki ii'll gim. l>ODra t~kra!' geliD, cfe4L lkl Uc; gf.UI Sl!1U'8. pl:.lig1m :mma.n ula'k: k~p:rd8 bekIsmtk ~talM'1-

bir
-

U; gUn SIilnn dllha. ,g~lil'!., <!~ L
IjA.IfIj4ca.trm. Bu de!a. um1di.m hD~ de~ ml? HaY1[' bRyn'. btl dc:fll ~Ikm.a:.i:. k. !I.'lye.n
~I •

1op.Uu.,

Filmi

hu

~::lm

(: E N B E R LiT A $
II Suhiiit Sall giinonl!! hcliftr
--

na, kllPn:ITIm oroi!lak! b&1kl w.ay .... tm~lne, nlitl!lt.i:1 ~k'Brll!.I'io I:i..JIlj:iJl lIomurtulll.l'l.DB. hit; ILlflm:myor.il~, BtJgOIl 1l~11d mtls::r..d'l! till! bu c:t.lleTI1"l1ml h luI s.c.ak trm. N!hayet ~Uen:e ra
~. iU""

o12Ll::.akm.

Sev1nii<ten Y'lJrdu.

1tal.'aIolll'l =llddl1llJc

,Si"_emasmda

_ .~~

on,

":h:t'llm,

Si.Z

.. t>1<:

yutrnll8.n

k:ll.i""

ga.lt~rileuktir.

bflldBdiJd.ell E;Ql' kS:!,\\,I:5ma. gelet)lb*1l1 ~ru."ce far~!!ttlllL

Iyl blr In:IIM!lmI& Sin kM~ 1j~l'il1o bl.:r mlnnet ituJUywum. Alm!lJl,·'l. Q.zin gilll till' I:tJUi1:i1 buraya koymlllJ oimllokll. 9Dk iyl bir l'l'apagar,,'011:

-------

ogidl:rk~1:I r;iy£Yim., Ne ~lllik bit II di)'1: oUiJI t~ bhr.

b.c: illd. J51l'l!Ida 'l'i,:,in iizonne Ian ilmikll! 1;,0114. 1:!Il["abhr.

Atune

I ~l.ra:

Hrp Lor. ~a.k

.ttl

:hayahn ~la.k!JiIrlI.

i[)uVilrl 'fin. !IoIIkladlit hI Sc.rll:-nin
em

!1

-:-=-;-~I~t~~:-

bil,mliyol"l.lm. Tl gl i;IJ. ol~iJly,:h d il· nd.Uyi ohU'du. Djyecdc. olur !In l2: IIU:I: bgl a o.rijl~ ~il: Giorgu. de

Vc t.cli:nr bidnci III'l'adMl 1±iB..JlEmil(c·iIIk o.rgUy£ deVil.flI ed·iJir. Cok ho, d Eilltd1i hir irgil .mc!fallnllJ tt;tkar ... E.i;er·; ",Ben. *lc onnaim, iYI

-11'Peki
Ile

LaTif edi!!rim: lta.vrum. oreylm" b.jfim YIlp.rritll!: ~tL'
citr u:!!rrjll.~

J~ ediiiniz 1mI.n.luJud bir
birinq

zin"

SACHA GUITRY ..ELVIIRE POPS'CD..MARGUERITE 'MORENO-BETTY STDCKFELD ..A DRE lEFAUH VI Dab. 5 B ,
Ydd.ll,'m hudrdil.~ ~eJdikfBii

BEKARlAR

gidi g[inahlan anl&WI b~uk F:I'DMIlE fulrni

bir ce!rM'l. ._ozen

r

B'

~ kA lib.n

KLOBO

Bii~

SiDel[ltld& 'J el ~ 2: ~ 35 9 FedU:~.1Ikl{i!,rla m,u[l'
hunan
I!Iml:mMnlz.da;

FERAl

I ~lu:a.deb~

dim. Ad,'1mcata: ztinlln bo~d~U.

y11~
Bu

da ~m.akt&dlf. Bo UltIlalU Iltizi1ll!l'tien l-drfI 1(11. glizlB"lnlfi

hc:j'Dl!ln

1J1 blr o.hlmet defl1 ... YSZlbane.n1D
u.z«~ndekl Ie ilgrt.I ardfLII B.(tTI blr :Iff, tI~n 'b~1"I1:m PIl.!IRpOIrtumu, !;]k&ri:b, get.LroiilJ. Yill:II.m.e balQna·ll:tat'l
51Jc~· Co

bl!.kl:;omda.n

O~

\'iL!I;U

gfut :sonm iI.oI'krlY' g'1ttlgt1l:1 h.~.n11z: vU;!nm tlJI.Zl:I' 01.11'111' 1iI-

1-Lundra Kales,i
(BnRIS, KARLDf

IUI!I'k : _ ~11ld.a.m dedi, IiJycrum IILnl v .... rmiyoli'lar. Bu ,a:z; bllynl1'i1d.c

£lnt
Colli tnssU.f
mih:lI,lUh:·

fll.!{a't !!iz;e !;]~

5>liiy I eolIj, !i'alu.t 1lI1'1.C11~'mn Yl." ettl. H~p nsuntu ..'eo li.l'YI!'CB.rIn. GlkCyon.Im Id lI\.1. 'll'Btlloll tlll,,~!!. Bj'Bk 'aiMtI"IC'IIy& bdar If!!il!ntin

biJ' bom'bfl.. S1bl

y m edl!Uk.

(ArklliAl

var)

l!!Ir YI flJ ~.

BluZ"Ullu yorrun/.

.- A I-'l'~!! allu '-i<;; dU!l'ufifil~. mi,t\.m .. Sahl l"Ie bH;im yap8il.k
ac<oblll.

kilde yap8f!1lfllz: T,g-. birinci it· mijc bll.tI'r;uak ytin.ti iie·klniz. j. kinei ilvnig~ lialHoII.Tdk ,unit Mr d" h.e. Ij.ekin ill: hi iinrine: btr fJll· kl <I LLlktan :!Ionl'il. tJg-d Iln iki ill:lllk

DIKKJI.'lf: PI.'Cl1Plilmlll< il!ve I - Y'l!rJMI.JlIl1I.&h (Rl]p]a)

LALE
----

etlliz

bir komec!l~

BAZIL RATBON)
e;mBaI,~
Romani
AkIs.iI.18yda

2. H dat ,et.lerl
dl.L.F.J...IOT.
Progra.ma Z Ttirif.!;-c
1m

S~u.niDJ bir.inc.i !1mf 5U.lil e r fiJ.m.i

~hi'!lk :2 bily\L'k Haqt JurM.h :2 - Biriti, PlU'llimllmt, (T~k~)
-------_
..

ma~I:1I.!I.II.r

di&ha. Ij4hY.k hit"HIJeli i~in, bi.zim d~ b:ir J.'ud.lDnmm% dokunlluD gtc-rdik. Ao;;a"b.a biz
9Iul'll~ di!

Her 81!11~ kl1: hayatil!lJ

b!r mucize

bokliyor •.••

iIavel.t=ra; Jllm.&!;
r

LM'cl.ldD mm.hlm

BiJ.. IiadLktiyil.i!l

ml a!,p b.ntekJ .• Filklll b~lum .kllma. daha. iyi lm !!Y 1!!liylOl'. Billkitl'i' Idn~ b~im. iri,:ti 01' neil goti.irt"yim. ~Oylec.e belhi
y.a.kiLlllnl

KARNAVAL
~I-

kU!Oldk bH
oha,

YindLmJm

dQklJllmu,
KG,llar! kt· eLk bl"UVllJT

,=,kllnde bir 1;,.1tiye.. Onun i1-.i yamna, ik.. !!Inlz Y.iU"~ orniJeJ!:"k. bozu mu v... volan ~cldrndc Ikonmu .. sad!! Yc gUzd 'bir bluz.

~ .. Y 1.-:Jz.

Il)l£ aLz1: blr

bll.lz,.

dnd!!

uf

~Ikafllm:. b Lr lUk1 tl P le-kr.ar i.k i ilm i.k ",lkaTlfll:!:, bill' dahl!. bir ..ltkl aldl:"ilk. iki ilmik dilh!;!. r;:Lbnm~, kki zi.m:;i-I'onimuz lie. Irallm nihiL
y~tini!

$A R BALI
Filminde

Bu M 1.JoI:.i :zeyL.

3- A ~dlDlzde
Tara.1I tonuD Ingil izler
h'!l.d an
bombard.unallil l.iI.ra·

.IIDII'IlY1!ir'l'

Beha.1'I_Jl

o!ALTdel!l:ndo

SiNE IASININ

1!JCi.lud::' 8llieD1 16ri!la gfiJ'd ....ll· t mllI (Tan;&ldl) Cluj leI:ru.t mJlJ Ilk

~
kmtli!llIli.te ;redM1r~
CE;\i"AP eEl:.!!

T~"
bairoil

ro. orr I. bmlbul

MONAS"~BET tIL SIZIN ttlN HAZIRLADIGI

bill Cuma

P A- R E
Resi.mde-ki
til!,,!!!!niz me
yi.m,
44 bi!!d!!rI i:i,I!;,u!lu dir. Siz k'lC·n.:Bi <i1~ijfluzoC h,ii5; I!:I!!I"I~ 'ViI:'YIl d hI] d

M. ,IDI.'I-

I!dini~,

ka.dd.r bu "i!!kilde

deVullfl

OI1fUIIU;

Wr.

Ilk

i!!l1ra

hf:p y;jU ~}'ITa.k orij·

b-ilt'LI~~k .. mjl: .. SIl·...lilJrI clonerkl:!T1I

lImigllllii'l Y,HlIllJ:lil bah ra.eak.lJmz ....., iki'lll:;.i !!Irferde !ld iJrnik d_l:'ii,!jlnd.i kd.lan h[Jo~!lIIia
IlHimin

I L"ej :lJrd d.. birincu,i'l"l dynr· all', r "Ill ilk d;:;fa lJp.a birinci

Il:i :lind..)'.i1pm ill ihmal c=l:meyin. Su do. 'iOk I!luzel bir d ntel o;rlle,IDdjr. Bunaon bB}.l.ta 'l'i,le. i"L Lct~ Uti yi.l..z olar3k i,lenc:n lb.,tik o.rgmerlol!l !}Ok guzill :!p elf b lw:ls,!f xa.p 1'1 bili.nJini~

V A. • B.~DIA ~KAP-U~.otayyOrii ormek iii· :IHllron l8.rl IIU o;.ize
r

VO.klll ~I!..l"k Seyu1-ti (.Tihk~e) PaT.;ununl " ~ JIiI!i1izt~rin lion A.frika ZtI.f-l!ru SlD1 BARRANI - MASA~ Ie; all'i1d
illl,

rum mot
met

TUrk 'Ta.r;mOI 'llnI.'mt;:" R'lD LIB .. hu,y.o,h ~dB blw JIIIl!I.Q\i·oJ!OOhillJ-

AdJIY'l!'slnJn mllhlrelm:Ii'ri mllbtl1'U:I bln~ nakledllml til. Ccla m h.
mott'kll!lDcl"PI(

1'1.""

miNim '!
M!mli'llid.a. lI15lun SIIeII Ah. BIIldatll

,CE\'.AP
VIJII'dIr.

_

un ~
B'I..I.

a"a.m

l.'Jokikl!.tUl

bJri (Tar-

nun

den izdm)J VIC

zlln) glbi yll~aklil. ve !)nd~ dn.·· ha. fnzla Isyd'B..!.:I I11N' ,g-tlrmekte.. fUr. HIlI!.Ii ~erlln haYILb: garftle,.

= SlIJi;lIXl8.hm1!ot :!ulh mabk:emm.!c:rl Sui la.:r:i.Bhmet Tapu. dUrealnln alt ~fJ'i t:IDdlidIl'. ttc:fa m.aru;:lilmeh,rl Pc8tn.hllfle bJTHl..
hlnli'l.l!l.

kuJmf,!)Uf.

Ti:carcol I'IlRhkemc-

lui

d.I!I 01'00 Cbr. HukUk m~iI!mslarl Wil,' t kon . nm (~kl

rliz!:rLnc~JC
I'

Y li-p.ii

'b ilir:rtni.!....

do. ol.llI'"ak

hon&ard.trn inl vo i}gali - Ah"an jaylS~z el!lir...~ !flllil im. Y lun Sark ,
hilVudl"1l

BIl'brAl1) k~da ukl Emnlyet lo1!l.'lo do]udill'. OnUJIIJY1l 1191 ""II!O gbrdUIIl ~1cr~ cle.lr oltlltmuz p!l1I· JDUdUrlU.tU btn&!UIl.El'ild]]l'. Alitiii' C41'~ :omhke..mflSl dll Post(lhanerul'l bin • Jt;J: b.llglliLlonfll gaze ~ tJn~O

,11m

oku!I'il.!;.!ll!:J;IlllIu.

.:illlln 1llIt katmdil.

k~7l'It'tu.

(; 13

JUll"nh!1

~~ . ~

....-r

_-

__.-.

7'"


HAlt ',111 bir :;;por

rede Safas.
mecmuB.!JInllaa

•)
~ arlJIc

"

.

"I''"'1:'&lgr',&f " "T,ei'e"",,:on, v,a Aja ns

----_._-

s

'-,abe'rleri

y'unan Harb,i
Topcu F a.aUyeti Ziyad elesti
011111"

Afrik,a Harbi
KlIJ'Llrl", Erllrl!'de I
VI!!

Hava Harbi
BIIFnd itgr.e-gllr!!, dl.in got*<: L" 1n~lIjz tll\· 1,'Il Im""_'ctlcrinil! mensup l lIy·,rl:llf'I'. .Hen ItllwzalllDdB.kl belle! I t hUctl.rn· lar 'JI mI.!'larmr. nILcll!Ullc
<

Aritk: Sporumuzun Atisind,6n Hi~ ,Bir Olmamahdir
ti ""nb r bu Il:"l~~t~nln muh.'ll·nrlctl 1l.-il.!!IJ1d" ~<!'~ ,{",rbl!l'!I!!l1 t::;('nf] Dlrcklw-lUtll crkll.l'\mdan. bam :::1:'L"B

Yeniden Bin Esir lngilizlerin Ren ve Mlihlmmat Almdi Havzasma HUCU1l1U
(A.A.l -

So'fyada anzara
Yalrnz Kurmay

Orca

~&l'k

Lcn~r • I C.'i..A.~ -

rn"IlLIl umuml of.
l'rt

II: rllTglLllllI1D tl1:bllgi:
HlliH!el!llsndtl. hll,cll;cnt

"r

led
kilTld

dUT1n

,C'i!llU
1111'111'1,

y •• :r
1i;1.

Dln!;0r N~Ue~

de lloll' bl(a'lU:'t' Iln

IIndl.ltu I>pora., ZIYIl

At

C>Yl1l1dlfl

i.Glum

m"l!'lablLkI.YI:::!

kll1Dnm
.:illyil.

t rlLLLllndutu t\l!m I.naruygruz. E..d ..n TII'rblror:!l1 eltltm!:nltr-I
.kur

Illir'l

:'I~IJnll

G1.."[I.'IIII.'1IIc:K1lI.iE1.yakl:d.lk

nOi. t!lljl'kdJ.'llm b1ilW", ldB.J'C'dlcrl. I,tl~ T a k I!-l:ml~_ DL:vOIloUil'lz: I, I, ibu: I!l;IltnC'fle

hl~ II'lJjl1'l1! :!fQlI: kl. Jjl1ro!'l.. n"rLmlz..tllr. G.-.roll ilf .. mmln l'Uibol 1>'1'dri!ll;~nlDc;'Lhlkih Gl!'fl-dl! S.r .. q,ll'IdEl, ZIYI!. Ate· O~Il"Br81 'TW'I!T. Ji'~yuk !1(!'n'lplyenlu. 1iI~" ,l.mr;lyoll .0;'1\(1,1, IlIJ ~lIb~mt'2:ln
IHlnU

f.uttml mllo;::mi:JIIoJ'l Alc-.,-I gUrl:-f!:' !!II-Vet ,;)lml~, Dtlml'l rnlhabi!lkallu· senunda
Gc-nC'I"-il.I.

illfi'lJlZl IjIeYIt:r ~6yal!ml:v~ tk; futbol ld.ltl'(>CI1b!rl mlluop d~y~ til ..1IlfClIIml:"C'O:;"Ik., f'l.Ilbolcu g~no:;lil( de o!.:lJi'l<ln S(ll'I;rll. l~nll~11i.l' .IIIl.rnd,l k1!l]ll1lyu,ettkLu,
-0

Atinll, 4 (A,A,) dll!lf1,rl ba kUlf1.andanllil dan J minL a!cqalfU

"(Ull1i1l1ll

f .. TI["fm-

Bu
l'IlI

.I\,ll!!

~n ~Iy Li;I~ mUtl"r!'llPllr olan

Il~mt!n

hcmrn

IIti Itlarccl

!.lI:a.bli!!t

etmi!ktB IIni~. Ge.n 1 ,dlr~ktiir t!litmtnl~T-1e blr-llkt yanlannda umUlld kA.tip Cemll G6kd • 1 k11l1.tJlB.ndmna. bUrosu tl Cl1:l.M Dln'i;cr ve Chl'lA. liIlr ~k vat bulundu~ hllldB EII~li!pl!dll

MaIm'" EDEN 5 1"A,YJdlllla, { tA,A..~ Dfin :aali!&h DO$t1liU)LDO gtLhulIn ttlbLitJ; dUfml.n l.ayyaJ!'oCJr.fLnln ikl dl!fa Mill· [beH! '''l.Iblili en Up :!.a1a sU,rmek dll· rllk btJimleri y.B.pITIlljll1.1". 1 YIlII'IU: ~n def/il. h!l'T' kim o1ur.:!,IJ, AtilflD, 4 (A.A. ~ UfI'Iuml ~]crl hl'lrll!ket.lmli: dcvum ~lm.(' ...te- W:l/il. Yl!.khl"t~klllri f,fJll'I'U!ln l!ill-t!llrlli~m:l!!Il ILl!; d!l hnn cl~~II. mUk=Jl<ll'I'IljI.JIyadli. keyllk. ku.rIIJI gtinn oT.!.lI n, lIi:1l'1'le blr hili I rUY1L11I\12d'll b'(]<["Emni)'d NIl'UT:di 1 "raflTldlin 3 flLr. M~IIVI'D'IIIUI'I :27.0 'kllomo'~r'" '1\11· m (,Ur _ HI!ibh." Ud I.III! kllydetlllrl'l i!. ml!l bir C;"fl!!!I1I! Snr III. CmnliJ ~koJll~ mU9lte:!lRR i!liJal'l~rmln !loek, h lIy'Y;a :lO'omtilZ, 1'1 ti.tt, ll:r:e~ 111Idt! mllrl tlk~ilml ill! l'c,oi!IillI:n rclfl!li leb· dill-I" ibfltI ,~m .nn~i) IlUlunon t~e. lI}ill· ml"UT. I"l !r'almz: Fr(;'!"l1i llyo.r ~ l, .lI1l(" sUr- billl: dUlI"m .I'!l!'hk, Fak.o.t btl 10I r rl_~' hepai dtl~lJ.1; kiJ..Ilmll;olnr. GL'fll"J djlig: d'a 1 L~Mocu."1~·n\l:l'l ylllol! 2.10 1I.i11i1'" mol'kJ~ klllrn ami" Ge.nll!l Dlr[!kliJ.rjUk r-.,Jdlk I!tr&fmdll.klll:!n:~ TA,Y'fARESI dl!til, hllkiJ.:atUr. RIJ~II. litl!IH dc, lluB,!:::! dU.n\1I1'1 taYYilro:.~infltlii m~- mctnl 'Ii; niH '11mlllmrJo; I"/Lin Hulme IBE.$ DOQMAN - Kayatm llk do:!onsl dl1!illp 1I'I.!k- er'kllJu blr dl! fa; llva\ y.npml . k!knttlr dl}'inc:, Oeneulln ifulbol u:klu:p biT p:rup. z l:roclt i.lo::hl'~.!i- Burt! kJl.lanmu:; DAHA nos,URU'LDO bl.rllf.nd.JI Ulpt['· 81!: b\l Gt!ro!'de Sn rll:5T1,,:I't ~rlc 11'111'1. maktlr, B,," bu~n dDfm.~.k "·e k 11<3"11(11l'T. C'filla.! Ookd ':!tin kllj'ak, Zira I'a ug([lY!ln. Lilri, let,T'ini yenidl:n Lonlr .., oj I"\..A.) !-Jav neE-I.re· dUml,tlr. Illtemndl;,'rn mWi111'l .U ii, 4- ~:.nnd_ YJl.PlIldUI muM,!!! !lf1'Dr maYI c~l/nmek,le lmUhan 'l'crml~ btl· Atr,,!11 J;[L~~ \lMIlpL~'OI1I1 OIIl~U"U, b~nlhllrdnl1iln edere ~iH8mLll.iu bfl'll!in, ~qyOt:ek. \'I! h!!r nevi ~U.,. t In In ttllll~ I; mU.l!LbII'k lacI UZcrind~n baJl nctjCt:· Celal Din\:e.:rll'l t!!knlk tutboku \l1l"tJolunUYClruID, litl!m • Sohll lmmbardJ.m1l.I1 IlU..,,'IIIIIn~ me.n· dol{lY1Jlilc: iI!ilkhIlV ...dll durmaija m I m~ tI. polll.l'l elll! geo;;:hllm .. kte· BlII l'IJl!llya Il'jt:lHk I!de_l'J.l".rd~n,ve lu c;rkarllc.afJ;t;, nl1'11 Ilhl\lll1f, v,. fU G I!I"OO{l SELla!>lnl dev!.Im I5:UP laY)' r~\er1ml.z; dlln gllCl! lCallllll!l''l:ilIl:n livil hl.!lk I!JE!.t,miP IIlr. &den 'I'erbl~'e,,! Cen~1 DI~J.4 Uirl] dII¢1ndQm ~I.I futb I lCliu"ceLlel"lnL mill:L"O]) dl~' d~1lndU.m de kendl k~ntlid I!! (lokl';j'r "'e ~ren gl!.n.j yeUarmr pc:k IB.Z zl!.yialEl. !lchc:p olmLl~h.II". Cmuill CdnU Tanot4.n 11.11001 ~·I'dr.z:· DU~MAN TAYTAR.IELERI tav&Lf I!d!!D Zlj'& At~l llltblJo] rna- Miiteci!ovr, tayyarerllfl bqL d!l: rTllJlJ'tlW9!;:Tyo::Ue- bombudHrllln f~ml!jl· llgIm. 'kazanmlGSt. l\lt~1!:lDltfimi!i, 0;01. II'hnret ebnJ1jl ~:r. SUV.EY~, KA.NAU MfNT A'K.A~ I~cdlr. "'JH1ya, d!~t.1I 'bm, n:.mHtl v;lJ.:1 i!lediJ"!i.i£Glmu,hJr, mlCrakl L· lld til ill:rm lrflkll ,~trnl~e-l". Gcn oral 1'ut'ool hl!l.r~~1Ji!rln!, fut~l SlNA BIR AKIN YA.nn .. R A Prt.'YlI:llI: Y~IiI.idel'l b!l.mbElT:dl_
BARDIMAN

,..it"" I)" dc,tllsl!! bile Y!lrln.dll nyml' 1.1111· )In mnhkrun olrlutunu 'liill;e B.nlstlyor. \'1IInf111 d Ctlltlli DLn';l!r ku nm11f,. Zin. IlI.I G~roedl:! ~ali~pl}'onllnun. TUrk l'Iponmu kU1"Llirmil'k !jolunllll Itendllllni bundlin snnr blJ "pore. dsUZlJn bu' talltmanll1. ;"iI.rjlilrthlS'll'IU 11f1 Ylllun g(inf~1I: FDIIlcr )' I'! billlkaze- 1:111: rrnak 11;'11' mi!"",,l~kl!tLn bu ell £'U. I'I~ ~Iftillk i:itly!"C~!ti \'11' bt!I~1 ile 0180~Jr 11~ gtll'I g~ lrrru IrI cn~L muhakku'k :lI1.)'illmiJ,hdlr. k.a.- Eel )·ulnd~ flnl

Cl!mll1 Otikdalt,

tUrc,

bll'ln'l'ill-

ZlJ'1L At~1- ~!:Imlk !ulbolcu

,C-

IUil'l In,gilidl!f dii~ gi.jn~C:Jmi halfI!!'· lIil! 11:'1.bL"~llIotarlln c: enubu kl:~ l!iil2irllg. !r'f!pml!lklll gt;;bmiJ.. .F'~~JI' ~I:~Iy.l nlrfll. bllgla~'1I1'I R'el;~ m ... nlu!.'~ffRIi;i)-rtH l'Ieli..J<ccJcr ve- l}-"'1rll~, .l'1udlbtl 'rlnll 1iIi),jflrI~ !{1II]')ltm.a.'klll z le rd II', Bu WiI Br C1<;flik. '!II! k~:nI!OI<=II_, ~1U,mD.n hELVIl. 1r.!!llyetl bl.1ylJ.1,( mik. fl!!l'l bi.h·i.ik bir f ..... b.llu giii!.l~r,m;!lI- ('II n IInr",kO,t {Iii. devam 'i':lllllo:.~tedl.r. liljundll. <;illLJlIllIlmn uledi SoD ki~'a La Olll'lllln;r,llD·. rir, ,; rl'ld d oellindcd ir, Yl."nldfn Q.ln cslr ...Immt'~tt'. l!"eK ,,"ok ~ lm !III , r\;l .:Iilh111Elrl boYYm:B. 'I'iI! Hl.llva kuv,,'etluLmlz 1i'L;rll.flnclan mlH.lard', lIi1tlh. "elml VI! Mr I'\l!vL Safyacill beni.il. Alrnnn kit larl ,arklllinde bR.ll iki .dii~[n 1'1 tBJr"yalC!li dtitud.ihniil[l. IhUyst rnaluml!Sl i!'le E;e"ITI!lkt('~I'I'. llillol;YIUUII cenubu mn'cu.t m~ildlr. YalnlZ ,,"uJrn .. )' de bcmh:i.L .. r lItt.llmU)ollr. i\tT'. T,Il),,), relerLm~ ~ bir h.a,1n' Alman nlrluln. yek~nu ,!mill llJ hl- yulue lub.ylilfi gOJuJmektcclir. !I'~mIICH!!lin .II•• J1' blU:1 yerJl:rlnl!! G!' uirll.m ml'~Jr. of! !!o'lIklo""r,tlr, 'Treme al!Ynfloder tam!l!m~tl blr miklar I!IIlJTIIl. ahlrf'll,lIT.

ne.,rtdilcn Ill!. J1l11mIH'-lh r smi t~bli~; Kii;;;iik piyadC' mi.ifn:z.-clcri faDll.Ytttor: bulunm1J"lllirtiIT. TBP~II'

mnu:nIYl!l ",ulcL Inlkltll!la d~"am tn'Itktcdlr. U Iyn SOn1l1.h"lmJeo,kuvvllYI kill·, H1!lmlllin lIel'1 ytlrllylhjO de ].;I:llt mltmnunlyt't \'erkl bll" t arada dcvarn cd Iy!lr.

Subayla.r. Meydanda"
Sofy.a. (A,A.) - R~Ull:r: In. gillZ; - Bl.Ill!iilor dip omalik IfIoiina!c:.bI:HII!:Tinin "n!ilean ke-lilmelt ihlim al.i ke r,11I1 n..dll 50fy d. bu ~111·,

'*

Inlllt4:tey,£ Akm
lAlndra,
';'11:

• (,l, A,)

-

[nglllz;

hJl.v;;, tr.b.

dahll!

ocm.iilyt'l nezaretlertnln

Bu

Ilrll!!lll

ZELZELE

SA HASll''U

YARE

1 1.11../0.) Datu Afrlk I tngm}lklu.",.~t!'Crl umuml karar~1,;"rOb~,

*

kOl'ltl'ol al.tmd. dlr. Bi!l'll yerlercle bu konho! l.amllll1'liJc Aim...., ma-,
k amlarmm I!lu'Il! rC9l1ltJljr.

J-litlC)r L4r.l,t !I B1.IL!ilI'r IM~lertt dun ilk d~h. alard. kcllUlndL. I!!: llmllll I hll~ ~l!Ireti U.lIl"llI1 ba:n. .. ~ ~!:Mlule mreyduna Itlk.rnilliuciu. I Tal~h!!l,=r )-'I::.nidl!!'fI ~o'klllkl trolll gi.i,.ijltiilii liliim ...yi,br y..pmltlardn.

-- ____..,......._

B,.f;'or~il Japon
Sefiriyl.e
I.e;

Goru~tu

blD:'"'!&kmlCl!a. fi1 erke!!l mllruJ.c1m m:rf, Z.lya At.e.p,

!It!te:l"

~kU t!!:,k lDY'lII.- lllJ"!IU !It'll1ndlrmeUdJr. t&krmd ~a.. .I.. tm n liilytlk -fUWnvnn ~dQJ bLl-

dtlm.

KIEMAII.., ONAN

Ziraat Mektepleri Kongresi
Zi'raBt V,ekili, Muhlis Erkmen,"iln R,eis'liginde

rdHmt~ljr. NilJ.tI.l-;a znyial yoktu.r, HII.!--Ill"ili't e.hrmmi:,-ellai.z:djr, Likoori. KI:,fi!llon)'a Yit. llalc:iI'!. 1'11.Ilk mlntiikll:l tl uzerinc d~ bir kBe; l""l.".hil ablml~a da zflyi.at VI: haIUi.r yoktur.

"".-1'1

!-(ILI'Ilre, 1 IA.iI,)

-

~rllHr ,dlll'll~l-

BuStin. dn!"l.v~ !;'UTI'll:kte ohm 15<1.Bre!ll til Mr-

)'1:

nc:ttl.rrtlnin ~Ir hbllt1n!l g~'c, dlqmll.lll l.)')'U'II!oH! dUn ~~ SU.VIlYl no; Ii tml" \~ blr dU"mlUl :lVClII dU· 'Iul.rlllll min tnkUIJ1& IJkr )crn yap,UrmU,llll'dlr. rru~llILfdP', 811" kill: bmnbll iil.bIM', f Bl.1,i;11n ell: on. hlLIc:Mi l e:s n dI!I. k l Ill:: oLU !l'1C []~ de !r'uall ",'arm, clUfman 'Layyarl!lItnlIl tahnp cdlldJglnt 'll!~,.t edl!1\ maUimat 6.lrn:IIU'Il.lr.

h~ lIC1vlllna mcnllllp lIIYYlLRler c:h'llflnd.. bL.. halril mlll),dL,un

Jl!pon 1\tLi,yi,ik!!I~&i B . .$ilcrniJ.~. su·y ... kabul I!!l:nIi!}tLr . • Ju pru-tmerlin IIdir hrafl!I'L-

Londrlll.., 4 (A,. .. .t,), 6 Rellt~T'1 ~an'!l' bildiri)lar~ B.. C.hurc:hill h~n Ba' .... !::k.ile-l.,

Top'anhlar~na
4 (Tl!ldl;1lJla}i - Zi· 1"iI.... t mCKlep leri konpeti ZiJul Vt~kjJi Muhii.J E'rlull~nin rei ligill'lde IDplanuiLrll. b.....~l~h", l Kangre e Ankarll.. blan.bul, lunir, Buna "'c Adana Ziru.t Efl81i.tiiJ~ri ve lOektepleri ff)iiduy 'l'e mill II1-,
A.M;IJ1.. ,

Ba,~tad~
~l.Iulari
t~]eri ILI~II't

Bu'!gar Alaeaklannl
,B:lake Etti

Amerika

Ingiltereye

limllt.rindtil
mii,Oiir\eT.i.

b~'lr:1Il zi.rIlIlJ
Ziraa~
III{nWD

mi.idiiri.i Abidin. zlril.i mii~~cac.ll!rl: men~ !Sup ual.r i,t¥ak rtmi,ll:rdir. Bu lUllllfrenin e!lIilJ!I ml:\'1l.1lo1 mcmJekc:l i.. dah in nrimli lemlllrll:ar yelt~tif'm=·i.; zirul mek

Va,il'lgton," (A.A.) 10· Aml!r~kula)::i hut.Un 1Il1l:'k- Rooliev~h. .c t~ p:rORTamla.f'll'll ycnidl:l1 h::lkilk: Billig ~ iIIIl.. oklarJITII 12lo·CI oei:len lmzi!..lamlDtlr. ,,'11:' tarn:im ClMi!k g'hi mc ..,elel~r i!:.mjr~ame)·i ltrkU I:tmrktcdH. ~chi!S

~lnd

il:lI'p oedn

e.

Binlerce Kan,adab Asker Geldi
Lol\-d r.lli, .; (A.A) ~ Aill n· tikll!! hidileliz (t't<;<:m !:iir lIIeyanal· tl!R sOllra yenidcn binl.cfCl!! KAnlld ..J. ~r In-g,llclrcyr:: gdmi,ti ..
1311.1 I!.8hrler
I

SOV.Y,~t Teb1igi ve

dan vaki I IU iizer1nt!! 'I.I'IIJhI b,,~·. du(u bildidlmr~te iIe cie- Prii~. mel!:.r ohil.ldmlih, if bulu nlll 1mam.,br. Bu ;Ciriitmc. Bllf'Velc:lllo Jllpon txiyUl cllii:si a.ra-1DdllJ Orlll bq g1IfI zarfmd. ?Uk1iJ blJl~1'1 i.kill., d giirii§medil.

ingilh: MahfeUeri
Frllll.llnl Il.JIU1!1

blldlrlyor;
.Almiln

Japon HariciJ~ Naz,)'n MikadoDUn
Huzurunda
Tokio, d1tme
llUaj(

vee t.1t..niLatl

Yilpmak.

"'1:

1(a'II'lirl"tnin I'lI1I:';lai.i Dn .all<r datu. devam 'edeei:k:tir,

PI]

11;",,-

--.8,.Hull

B.... urtitanill. g

klta.IIll'Jnlft ~Lflil!:l· to UIZ

<

ci,! m'linaae'bdLlc Slny.cllcr nln nelp'ettlg1 ~, tcblL~

of. (A.A. I ~

ft.eSm1!11 bUdlrft..

ker

kl:J:' btri

til .)fIU]'

I mW.i.liI I joa buyilk, v pu.darlil

mahtlllf'Tinde

hI~blr

k61nllJ'ltll!r

tt! ...m

-=tmlCml~ l!!~ d~ to· ,'kll\ III hfl1l!'rde blr ,ok tl!f!liTlllrI!. ~I lI~ml!Jt.J.I'. En zI~· d 13 l"8.£liIft cl,lr"i!l\ hl:!!i.. Rl..LQ'ti.IllrL J.lIurI\r4It1·

~~. hlllielYl! nlUJl'1 It t· ClUn lIu.o.ydll 1m panlor liIltIjO, kabu I ~.!JI'I'II",tJl'.
I!@II/

Yedek· Subaylar
Sivil Hayatta da Ter/i Edebilecekler
.t (Td~fonl.)
Mil. m I!.hi),lI:lil1d
II! Il-la.n

Vllt1ngtDn. 4 (A.A.) Hr:llri~ [clune. ,(Hu.u.i), TJII,k,yaciye !NaZIU B. Hull dim, lnglltcl'c nm hdli bil II yoillmnd'an (lIDn b,(i)"iilt. d"iai l.oll HiiIli.fab'll!l biT C,dlholl.l _ KI:'JAn _ Uzunkopr,u

Tra,kya. Y oUart Yaplhyor
V.II

Lor,d .HaUfaksla
Bir Ba.al Gorii~tLi

'IiI-LliUcdilmitti.r. JngiHz f.ilo.lIU menlllJp har,p B'l:mih~rile miiudLk Sft11o!IInltLNil !I;I)lD,.e.&k IhW dmi~tir. h~rp Eemllt:ri bl.l 'k!l.filofl!ye r~r1l-ku lIul'ly,~tJnr Clilnillto o:.otmt'k
dl.r.

lIJ1dan

Na.rr

dl~lom&Uk

mll:ul!~lnl

tl.a-rm mo;p Unflat'lt;;;;ra
t.a.n:tInd&fi

I.zah fltmlt VI! tmJpa:ra.tol' &octWI!.l], mUts&.d.d1t naJ-

Il!!re

Ce.lIlI.'

"'crml,lir.

-H

Edn"rle! - 1&lilr'lbul nfilh YDtullIun Kuldik(i}l ~ E-

tg,dile

l!Iaat aurt!n bil' miJIAkllt

yapmqlln.

Ami'raJ Darl.a.n Parise Gitti
Vichy. 4< (A.A.) ~ B. .c!t;] mU vml Juni.n11 Da.rl!.lI'I. bu bllb P ri'lr- @~II(:ilk VI!! IiIr4dill i K"I m ki.lmlaril!: g-Qri..i~r1ercll!!
cil,,1I11n4cl.lkhl". Amirl!!l [}~I'I!IaI,

1/~fMC'fON'

M...EHA¥IU SOv-

IOomal lI'jaftlmUI go.re. lru hdNet" WIlI'IlImt bl[' I!.iruc lIyUlJUrmlftu.

YET DEKLA.RASYONUNU .IR IHTAR GlBt TELA'KKl

£DIVOR
"lIlin
BKI tC'II1,'" (A.A,) VJl.fln8toD mahnnnl, Buig-arilllti.nlll J,IIUI harl!loleUnl RwtM:

dirne a.rn..lnd .. ki Immlnll'i ilnnllo]i
i~jn yumdlill

f:nliydl!: B'e:'IOa~c:ek· rnuvII.Hil.k. ol""flll!l[' m.i.idddle:rini tiro lBundllln lbl!lIki1. Trll,\t),lI,nlrl di~i Muddlll. :Vck.Alcli ihtiyat ~ubay]arLllin II"rvLI hLi!oyi!.u~ i en de d~ldlllrur doldlilrdlaz lerri er:lecl:'k. ie•. r.:.lllml~Tll'llda Yilll1lllLm.mlkl~ olall"l, blilluonllirl •• ri rLi l~:I1~~ in a ..llinl mum. I!!r. Silih ..llln.iJ, hndnk.lau :;tILmU VI: )'il.palrniHII mllli;l:IflC'I' h lcl'Uu in~lilLt. fuliYl!tiJ'le Ion liilbd~r~ne IIAl iiniformaYJ gi- !l'IlliBdeu:!c: d.e Itmln malc • .a.dile hir kilrlill'l:l proj~III hil'l!lrlOLm.a.kl~dlll~, Bu ~roje.lfe ,)'I::(t'k bl:l rl.i'lbll!nin ~Clp eUiH~jiii e..'Sl!!o;t'k I.i r. vGifi::'Ic:t'1. YIi')illl.l!:.ul .. :rdn. 1'I.e.z.a'f II'! ihliyai: 3ybaylll.n ,"untalhLiyu -z.ahiti haklmu h iz olai'! zilman ..taia ~aimlaTak Tutbor:krL Tim iup ~\tlrdiii I.Rui va:ai£ VII: w.c mczunL .....ile·li ml!:kt p 'mI:· I!:di far I. buJu. nlrl:yi bgrl:l"imcklr milhnl1:f lu· :zunlan ar,nLJ:lcb. I nacskwr. luI ac.Ilkla rcl.r. B~t' n~vi imtihlln
A.nhra, bu !!lajlaidill

kabul

IKanunu Tiearat V. kaleti IMemurDn u mUzdeki Devresinde ~arlla,e Te,killtmda ~JI~acdkllar'
, ~ tTd~fon!al

------------~-----TelH Hakkl
-

Mli!'l:li te k'OI'lIll~ullleil.kbr. -B!:k~iler lu.nunu d bu ac::ne M~li.!ltl:n 'ij,i1n,uJi;hr: MriliillHI! bek ..iler.il'1i.n ,·IIIUYl:lltrlDlc de ulI.ilh bir lIekiltJIl:: d\izen VCl'e-;::I!A:Q;. 11:1,,Il'ci

lI:CIiJc.r'oI:k !!~lL. Bi.ilo:~ erlOU- r l D,nl.n. ,l1Y!di PDTlIIe. 1 mCrUlFldl:1I d.e l!~la~1:'1!I !:Ionra !1:),Ah tl r )'illlpB.nk~ll'".

DahJiye VB MiUi Mudata3 Vekillari l*
( Ra'il .1 Inclll!!

Sovy~t
~ iU'i\n bLltillrllD

Sovyet deklirasyonu ve IngiHz Matbuab
LondTII., mall b ....UulltlJi.
,4

loE ),l:mc-iill1i
tiro Aj
hI-

B. lavil<l

il~ ylyruk·
gOre.

og·

h1l1o. t'rmI!Urkln hRkk.mdllJll
de'k Il.r'a:!lyconY

(A, \1

-

RCbl~";
~

Aigir4L
n.un.

kTLlIIlsnniti i1tl.n

Su.lglLL"l:!tan
l1toSHoVIl

h l:lI!ll'leJ"iIlC

tl!hlr clmilklodLr. 1111. ~Ik ..L ~ m~mb ll;r.

Aml-

BtI-gruu 1I1'a !II y .. bll'llJlB!lhL

i:lclld d~. TI1rk,1YII!'}'a'V!I' d1Jkunltlln'l1~ l~ In. A Imllln-

YJl:roIlmlf

blr J.I\'W Ib~ MEUllll.fLh if I hillbu A!'I'Illlnlllr 1I~! Yu-

IIoquttifi dil!kJ~:r"&IIyon" l:lutilJII !l.tOfi,tl:m cazl! ll!ll!rlnln blrtn~t !I ~-t,,!P1l'1oJ bilyU k bllJllllllal' .JlJlldll ne,.rtdll.lbc.itw lcdl.r. Timet! rUo!Jtai dLyol' kI: Du dIl!JdA.r.lWlym.n, SCI\"y.C lIer BJrIIt'lntl'l BuJ~!JtAn Mdl~ .. r1 k J11~' d.lki hfl t u h ,rolu: 1I .II: kl da bk'i.nc1. ifll1'~tL tc~JGlll ~trn.tkte<Jir.

n nil

n

!!IlJ'lJ'n.I

blr H rl bl' I'II!ketle

Italya A~maDyaya 50 B.in Amele,

bwunul'l~lI.. tllr llllni!

r,to:.ko\'ilIl1ln mll. 'bt't m.Udahlllll cdc: cttnd..cfi

,ijphll e)'h~me-~tcdlr •

diJil.lI!!hmll!'k ior:in biT ,u.!liYl:biil~l:'ltHni liyonlz.

vui:y",tmi de i.iiyihllil J:III::r:ull!.m'-tk iizl!!f.il:t'iz, [daui hl:lklll"lun tl::'V'zi.n t::lmock LB-

llullu'!Iiyrlrrln

Mee~isa SevkedWya,r
4 (TdefoD"lII!!)
l'Iunu

bulunan J~e Mu_.· te ill-i1llerilfle ait mel11lJr klldnl&UI1lu. Ihenuz ikma.1 .,uememit oldus-un-dan 'feU-tet Vl:kftlO!tI mmTllurlalill:u:llln blliZlli.Ji'Inil i"~c L~lkilB.tlndilJ ImilUllffi Viiialiyd,e
h=~rhgl
{!:e-;mit bLitun

.Anbr

fa.-

An.ke.ra.

-

Mil

rif Vc:kMuin~e olon ihOl.kkl 'lo;liJ It
Milld devT!: tiro
UyU!anl,11L

Vc"""ld Yi.i:r. Tnlebe

03.;ylDdk

!h,iI'llrl(lTLmlllila

Silayuk

Mll:diBinin
i;;timllllllUDa

oJllumti:ulekl

yctigliTilecck·
'mc~-

zirder v=fllm.LJl!.n:'. Hmn T.i~II![or;~ Vi!ki.ll:tind!! ..a.. lu.fl'1'HlklBi olon bill to: .. ~ild.t Mill[

bLi1l5n ~'C rikn rnUhlm \'II! lIl!'ol tilr 't.cm.ln .. ~ 8"11 'l::Ihm li::omi.yO:I!n y,!'!-blllncl 1'1'11:1111'" 'C:tnlll!:.n tC.U1~ bill:: r 0: iIo:rLrj(~1! 'b lIhln n. i!!- cl!l.rak ~(fl1:l1l1 edlll!Ct'ktlr. Filh'lllli: LklL jNI'I'"t'I"" - Bf" ku'LI~ ,!\ Uat da'hlt. ziYlB.d!: !)l!IllIhlr'eyc: me.mur h om VI!! tl'lhviki1t n Ie Rumt'n kay- T"IJ r1!; If!!, nH::I:'KOr hududun Irmnl)'oI'U' l~k:~tleTcle."'i. hilkkl lelif hnlDnlll1'l~ Mudllf.aa Vek.iilctillin tlLllrld" Ustill - II'IK,uU:C!I' I:!CJllm IJ Friln III! ;'e1ioptilil1llil!k 'llim ij:llmllllr, F .. kl.l,l lII'Ietlerir'li Iln G!.Ln i~lnde Ikh'flt hq:nlllunils ldki'k e-lrnil3lh. Vena f'1\~lff'l b~!lt"mllktt!< Ilil kendi:91nl! tll'hl!li:!l cd.i.ll:>ll billl5.d,lIr.:i IfU tl.ml!ml:n llJa.t1 1 lr! I,t '. X 1I'I1bi:"mll:l~!III1 i' - A;)o"IL - Blr I'i ·vt bu m .. lto:plll:l'I lDahiliye-y,c inli.l.p C'un:fill'1e b~ldiu:cl!!kli!'tdi... Ro- DIJ.tkfit il!dne-t~k no'irUi Sa"'YlI!tl~nn !.IlI..n'unu.n <:p!'.l.an 'lD.;,r,IT'I'I!IlIlk.~1'I ~Idil;t billnel! ;r;1"iil.ya ta,uIAca.k.tlr• ~ llilta a - Erltek IElm] • FIII:;ItlmlLl I!d'l!ohC:f na.ldl. Su bl"m::l'c kendi- GID!J..rI BLllgnr:iAtilnmlaki d.;i.inCi I l1!'Ianyadl1 y ,.uruyan ecnebild dc, Alrnllflr~r t= rnd II ."pl I'dlhlltl bl.l mc:mIO:f!:~Lc:rde ~ill~i~ .• ~thl. D~lier Lar.llfl:.!Ln l~oI!!! T ql..il';h bLr '01 II E!lkl alt iii. I" IiIIF hart l1Ii~ l lab okUl e.; -1::1:.18'1.1 l.l!ilebe. mOl'tt .. )1l1.ptlg. tl!:bHglit. c;cv ~ell, blilunduklllln )'ellerdl!ki .Billa"i. !aHla.n bIIylt! hli' ll1'tard buiunmlLnu\, rntllte. ola.n U31.11lCt' 'K'ol:Qn\lnd~ MiJ.. ~rfll.r 71Iuavinliji:nc Samlt.ln - 110100 - 'Koknhl blr nevi 6l 1l leer VeSt_let cmrindl! ~ 11~IIIe:o.'kI",1' SOV!>'el.ll;f BiI'liKl :hi.ikumeti. me-muT. Itlrnll:Jl~ll". II- yalli Rl,lj'jIiHI konnlollluk Voilili .m.u~yif,i tl!Jyin edilm' lir. 'lutui.cillk.hr, :Dn~lUk - a ,7.1 lmtlt VI!: V;:ril~n memunyo:tlcrL UlnDm11 bc.y.n rdtcda:lerw;ld li;i t~br .. ita bulllnmD.lii:t 1i.i· Inuna ~Cj'flyl:ti. Y~I'I II A 1;1 : 1 "iI','Idrz- ~Ei.rtlar dahilundtl k..bld i:lmeie zumlill .dd'c:dl:'r; CI iT. r!I·~11i.rI:!'I tf:tldl( o(Il.Ini~1 mliePlIIMi!I m=<iblllir 01 cuklanilir. ,§jEHlR TfYA TROSU !EMsT- -;,~l~~~~tD""l'i!l_ ... StNDr:1! -I So;"etllCr Si.diiL htiltaBlD gihu klymdleri emanet 011\. TEPKJBA!jJil'fD1I I .........."..". roc ... ... :;l: ~ qJU'I't. • HIlD'il a Sllhj".al.z 1"a.llb e Bi:!r[iji T lima.1:lU!.mt!.I~ ml:oli. BI.IIB'l'If h.i.lld:lrni!lil'lhn bu 1lII1:' I' 'It aim!: tU.lhnll1l1!l blll'lk IIIii' VI! IlD .R A M K [ M, 1'1'1 I 1 HOMED. KJl 1m Bll' m!eY'l'o;; l . Bal, YlllIon bt!c ..'J( lIel!:r;lr h It I hllHrket~n.n. do;s[ulunon im, lirhtlc.f eJl.!l~ i!I~,n:lt'tl br.C [Ill AK/tA."\'l Bugtm IlIJiIllL1l lot: (:oi:l,!.\c, uyuJlo'" ~9k )'I'mcl>!ylYl!In I!i _ Nllfl ... '!dDt! _ "(enj l~l:'kki.il rdl:ctlk Tll.lcb~ ell hnk'kmd.ki "OJ~"I~tLil1:: i~t~!ll. yanrl !lome !ll'l)r,~c:kJe rd ir. 'S'ILlIlt. :w.<m dil ,1\ k'l'l'" ::20.::11] tII)a ~k !li!l:Yl".v~n m. _ 'En bl.lyllk • Sill- Bir]iii i~1n blr loUme,J.l'I01mC irIunr. or dmemekILcdi,-. ~tinkli bill hath ba. M E. ~ A. IL T.. L E R Rm.u..tK OD M .liil· Fm.dlll liarelu:!:. eden~cr hi.· reMe nun UI.) iIl',l!Illlllce ILIItm '1 - &711. I".pml'" .. e Vek;Jlete ~or;d'i!tjhtIll!t' n::kt-t. Bul&: r hikiltmetlrJi.n brl;\l- pis, ~I! ,p f. (1.l::zulrilliiP.rpl~I.ca.kH!!r ,gOn ~r COIl:IIK. .cm.lllul a 1tln bUat. vA!I'i5I1'. Bl!!f[in. 4 ,(A.A.) cGoec;ik. fl) galillee vcrmc~ _ Bl.l'1'Il.I'I~1 .iii _ lir. Bl.IlIIUn bir ~ !; noktalll i..izl!rinlundlln md todd I oll!.l" k. IJI.!1hun Sryazrt, ~U. A.k.al'.!I),. §l!!hl'f!llllnJ'Vel Tclpk.o.plYIt. oto~1l! ~mb1 clulli'hL mi;o.lir., Heivil. )'npllrr _ AnlQ%ln 0 _ Muu dl: dtlrl.lld:u. BUill I" dll, haUI::i:iild;:gil ink-at I-. rp II - loullll·. 3 m~l't U!.rih.irulc: n,e 're-diile-il •. N"!';;:r no _ Kld~m _ Ddlkll hir dil:lcn l5(mra talldik ,ecW~o;ek \'1: laklliyeaine IUI'.II'U~ !;e-nl"lrml:' irn: Vc:. Bu.hr!:i- B. ROOSEv:ELT NUllED EN [chili; nnl rlL,1 11 Ba Jnd~ .II~I alnn- l.ll L·Jo,ilun g .. 'i il ecrk.tir • rl lDnll'l harbe ,uri.iklel'im~~inc cMUSTARlp Bulvilf hukurnetillin 1l1luVlI.f ...k. yan ~ DJk~'Y Asker Aifl!lerine Yl!lrd[m li aJn~(hklAn 1I0nrtl Avrupanll'l e~. b!:'DiycL \/i!rir. YIII,ine1Iii.Ii. 4 (A,A.) _B~ D NH D MIJ\CI\NI'~ n \LU' Vl::kdlct~~ JlIft1c,er Bile!edn.c yin" 2: - Su.llil !!Ii)'. ;J;:line :!!iLdlk bu· c!I nllbu .'flllfkiaindc Ingili.dn UUoIIIhn_ .!!I'DIII .. r;, B<JJ~ 0.: 1 T;e.1 i\vl... - II.I.u. Roo or:vcll JIIi!'Zle vc bill 1!i'!:nMn, !!il"l dim m'i!:!Ieldc-rll.!:l;.crind!: ~llh'lIIn II_ -----lun rI Sovyc:tler Bitliii hn.ilkllme-li. 11'u.llltarlp ®ldu~ i~iTl buglin Pil)- d B.D, alrru:hil iii w:rn ilerl ,tf!dbirleTt 2ADa111 - JI.,ml1lil :3 R(;r - D ..IIlibh V'l!ki:llrt munuuiHoe:rind'l:n btl :u:beplcn dolll.!fl. Bul'S~r hi!J· lo,kol I'lr01!rrAll'llilrlrl1 iptoll t'ltjrmi •. klH"1 kOYflllak. 1d:.J:CiUI Alman 01'<111.1ton .. Sari D ...... rlln - "f,. - hi ~JatblYli yll. ( ..1ijrij frl urn. Mo.hPlllo n'l'~IDt'ltI. blll'l rar.l.lc, lfiA-e1'1 d!Ui1l llTl!.irckkep b~r ,1;;,·i)lTIi OI'll vardlr, Y ,,"urnetune, bu.giinlc.ii ;!!iVlIIgetinln ClU~~1Ii erjj~hlmhlTl, 2 mi.lrt!1!.1I itic· [l, ~ N.., - LC!'Lnr~l 'j" /111 - 111 - 11:. trlCil! lid ~'o1£, kl:'nlllllll'l"l.It!rD. bll"lly'; dahl!. hDyllik blr r,0fl'l.l~1Ilul.blre Bu k.omi~yt.ln dahu. rilyd ~h Vc: drL loubiJ,;;1 hlllllu,.m.d19. hi~ I:m lI'IIih:lI- lir, bollVtl1 .I!h,IS;I!.Ifi.J.tllRiI f!:irmll!k~iNli'l'. rik IS AynJl • Tril!k e A~'Il'i ha I'I'mhZUUII.i'2 !:air 'l>ar~ .TI},or, B~ herettc dilo,"~,,"'Iii.I'\[]]. Bu.lpl" ahllLli'!li kqtBIa.r1ml~. hUllb ....li1fi11omll:r., l W;AN HlASTANE. 'Calz JO' Ra\·Ml~ - NU, .. n A'~M~ b ...u"'~lIIlu 11 0l'lf4 l derhlll Tuha'hma ~Utl. 'YILllIlJ.nna Yllldu.D1'nIf; ~Il bilyUillu d&4lm II: SDV)"il:lll!f Bidig.i hl.i'k.u,meli. bil_ NCV)'Qrk. 4 (A.A_) Jf'IIBil~- rl:dc .Uu.§l .. makLa.dLr. lu.k • Na - L.f!:Z; ~Mroiklnll g~etCI!'~iz. hili! Sevyttlrt Bidij-i. hi.ikiim~liAnu:r,ikan ~eyy,ar ha.!ltalDlI: !tac),l:li Y ll'[;WHilIi'll , ~. ~'}' .1 I Tllrhll1i;<)t'Q{(iI;Lm, D .... oll!l;l'ftr []' bll 1IAl'll'kIIlzl:il'l'lilln dB:l''ak yl,'!lu'IIol'I '! B;orlifi. 4 (A..A.' .r\lm n nin hnl(1ki haUl ha,'I'l!'!ket lll!TI - Londn}'. gindrr,ilmck iizc:.rr ilk nil. - Ar .. ,2 __ Ebo - Rl!h v,!:'t :3 p& if Korunrna, .!,jill! 0 )' k ,('m'Yc lIIut:oUl'llm Ilnu • (lnnldl<, Ih!iffi' oyg!1.g " 110)'0D1'dUlIa.rl . bi!. kumllnd!llltilhil leblij" !:iiltlerl::f1 YC!liln 'hUIJlnr ola.rak 85.000 dcllllf lAC - YU\'1l! i - AI1 - S hnC'llk ::; Pallif karunm I:k"pi~Tinil'l IT! a mile ),6'1111 bir l.nzd.a rU:l. tW ~lJik., Vt1nllfl'l; jJt I til: l.IlgUl..:_ edbmr:: WdZell!\erindr k:lymelil'ldr bll' Uln·•• efllin ptlQ .... V,lda • El.!L III ~ IEI' -. TI • CLn 7 ra.f Jumni!ii:l olArnJc ,binll v!!lgih:· ,illyi IrlTll Bvlgu ~ P~kJ un' Almllli'i k:~1Lnmn BlIIlllui_tllinti.lJlr ell'l1ektc 111mB. I Imdtilll\ hlld.irmilflit'" Till 'l'lne b..:i, Vu:rt& -T 8 -. ~t • M~[n. Qrifld!:n yl.lzae an TIIi"ot'tinde b'r lcorbl:ltlljj (:la' qk bU Q+.I'i".II. ",ua1lm "U c!uml1 verdi: Am 1'1 - ErUli 10TlIln - AUk - mikl r iI Imm l1..li1 h!Lkkmdll M,. dllllll)'llIil~, 'bl.l beY,II11UHi Y"j"lm it hafto Dl!iroil • Ne1IJYc,r~~ tQn l.Iij<l- n !fiTi,i lIoillemat~k ]:.i, ,,-.,,(!h~ ~~. T~Y 'll ..Im .. klrrl r. - nlI!I:i'lI ImlC'JI, bf!l:IIm 116 .. Til oltWni'i ItlIl i\ 1IoIII.II'Uilhn 'r•• 'ml' H.izl.lmlu bllllTlu"ttll'... ;:akllr. - Sr 11 - Ak - EI - iU.L:;r. 'kanun iiiyihll'!ll hl'lz1fllyo:mlz,.,

In.J:lrllkll!lr1Ic

i!lOlo:l!lIn.anita: ~ .lJU,mlLlIll~ Yllnk 2 - DUI'IYlld'IJ!:1 ~Lilhudlll'l 1iI1- l'eLi bilt~c.inde:n vtril'I:Gekhr. 1'1 - Ekh,t :J: BIg:' !ltD.n -EI"!,lirmC!k SiYlnll1 EM~ili!:" okulu.

rzu lDnd IiiIldl.liunUi )"MI- Si,y III lBilgi~er okuluncl_ Dill· .. lmnlc Rllilm-m; de"vlet rl!:J.Si l T rID· Iitl •.A "'I'~IIII\ etllulm ~ll!!'kJ.!j1'ic!Bit ~f. hall' ]!I itl;lIcrini.n AI.maTl}'il.- d ri nq1fll:'dill:D 'bir emirnamc!o'£ hiliYI: Vekiildi he blind yi.i:z: tlll)"11 BiddJiJrne&i.,i tfmm .~in hilly I't T!Prc: hi;;: bir ~not'bii ROlll'lany dlilet ml!l5i1!.h:l~rd~rn mUhlm ddnUm 11.0:11.[eo.. klllma· i,.in bir k.llInun Iii!!IiI 011l1iBk I..el !till I'trrI'" t~dlr. lo'm III ]'Ull:Hhyoruz, Bizim hc:nl::u· ( l:irikn' flndll. n'I i. .!Iuli B del'! rmvill Vc: ~mU,kil'll! lklUl t NUllIl~. l!J hllftlLJ.k me .ai aa t.L 7l n IJI'III1 m,iiM II.dI~~rli ,~Irn k.ffl; I,n .... YJlI gm:cto q(I~'I(\ do,,",,"k~edltr: mLLIl oll:IIIY e" j;,\,i, 1..!!!,ld:;r1(!rilll SU I]lIIb"r, TUrk~yil!dC', bi.l iil.tl'llljL, ~c ''i:lk fdml~llr. - btiHil'l I"I'IO!fll.flll.rLD hitiYI!! Vekll.· i ted_Gu jilihi lll!'ll.rruC c:dl!:lOiycule_

Zl.iIriclJ, 4 (A.A.) ~ hAly,ul .. ECNEB~L[R1N EMVA.L V.E f.MlAKJ .;:dG.!ln Popa'io d' hll.l.i.a 8U~lCli AI. many Imn Alml!llll hrnpnnll,),li Bulre .• -1 (A.A.) - D',N.B. i.. 5G.O(DO cl~il' ~Ilnllyi ~mrlell· bildi h·cu: in

Giinderiyor

:Rom,anyada

Idlmttln~1'l

LenliC'.II. oJ r Ad .....) ' Hulp.r hOr~&L1, A'inun IIIIrdularl-, rim Bii.I~illt&lIII. ~C!! .. rl 11zerU1~ ~ hll1~w. IlLan ,'u:iy"t I'! ~kIfi ~Q<!Ikon.cla. k !l~t!d~l n "!fILl] t. I..OlIdnO II\! tl!tklk I:Cll1mllkl~. DUly TlIllfCT pb gUI! .!I.l. ·R1..I!! !..iii-

*

SOV!31 Tebfioi

tiro

RomllrtYil.da

&:! .... 11I1I'IB!I

klltin

\,!!m{llli ofill"kl hUdlldil:l hllJ'lklnd.

Bulgaristan,a giri,
Sislematik Bir Su

Dev,am Ed;"

Her Gin -' -, _~OnSatrr

-

mi

*

<

VATAN

Rlaarif Haberleri:

hkmeldep

MuaUim .. leri lam latIn! Alacaklar
;£1:11111 YdpltmiJ'i M1",~ahnd81'1 rnu ..'III<fa· ~l, n ~lkrf1d.t~p 111~·,

Tramvay
Tl'.:J.'l'I1VhY l!JJd l.:J.rl1'~lcrlmll!.

Ocretleri
!:I.

Ii - :3 -

941

Elektrik Tramvay, Tiinel i,letmeleri
UmuQlMiidurliigunden
IIt'Y.al:Illt u!!uJll ka.hu.l edillclljl:tndl"n, ~' 1]1 ilffi::t Qillil j lyn.t1nt 10 mart, H)H 1..Aril1Ll'Itien !tlll~r~n

~
toM: 1)[let1e

Kap!an Oldurufdlu Faka'f Hamze K,olundan A,gnr Yar,alandl
J HODn, ["I!l.lll-h J kOyUnd~ bIT loti" oogu'l'urkm II" ,r ...IMd, El1tl'll r· 11M hAu ~ ,0)'1 <}l!JIL f'::\"\1 I(!lhi Kou.nll'1 GHllkli llio1YUJ1;d.t'1I I-ills'~J1IJ 0[1;111F1ilU'i admda bin, "IlIil~1 hay· nnl!lr vrna ~Ikm,,+ 'II'!l .,Ir l,t~lk Immlu~ 1'>1,.. IJ! sen ell: tlJ::a~ ~ F;" 1I.'Io'or. ~rUyt'lr lei! TUl!'!lk ),cTlm:h: !t'I1k. Hemcn k;Q.,'iJ n I' (1i11'1;;>rl! kill'lllk ler eBen rn illJ:lII"a bijy1lJr. h,r :hn),N'~'or, Am.3.lIrnZ F!'!'I,.... I('I·j Ilk "'II'U~I.s. Harnzanrn ,,:al ketunu p I'i: "IYr.!' \'e Hun!!: IIYnl ....ulcli\·cm'·lI~ lUh· tlnln fl~Pl.:j8'H~ H~l'Ihulj" ~"'rrn' ~II !;' • LI~ly~r v 11111"aIfpJ( oluvor. VI! !;t·
I'rI'!L dlJ"'i'lt\n
~8d'CflH~ .. siudr-n 011l'l11)"1!l1l1

l\h,,~hnmJ. I'Irrf Vek:ii.::tI !l:lIt <,dlJmio;" .. lllmtell'nc lFIlui i;;.i('l
111;:

kll''II. t'lII"kI LUilnrnllklJlZln,

tuil!! In!n DLt1n~1~mHn" tBtbl'k NJioc,·ktir,

i!.tlml"'lnln "'~Jlld:1I1. r.. iaauf mi.ldiri),,,li t.tlr<l·.
Ilut'ie

rmd .. BII!li::di}'1!! m

end..imo::nlL
1I!'m!:

h·klif

edilmill'tir.

cd ,lll!," tall i. Qnumindo::k,

k B hul I:!y-

"'{"I'll lnrife c.::t\'c1Lllln ikJ.rro.:l "'mTlm .... kl "kb:l'rl'Ili bil! lltrt l[" i..Il"[}tu::i1 krarn Intill. g-G.! lE'rllen J.'hk Ikr ui pDlllIi1'~i.rI Nl&lll 19l1 bl..-Lhind'l!' m6V~ kll t.,UtlHul MI'IRCfI.!f'Lnd'n.n b'u kI.5tmlW:1I [[[j,t t.J..rlfo£;n.in la.l.bik ~kll ayru; btl' I.zlhnnm Ile Ulln OOJlc ~kU r, B'IllINC'l II:USrn £,'iillat

luli.indl!lII i~ibafen, ZlIIml<ilrlr!LI henu:t Bl1!1'I1Iyan mUlillimll:!rin dl:! oI;oImlC!f1 l.·~t;lo.:4!tk"r.
1~1'I :yan:lirchi:io];llH~

",ndkid.i T~Yf.], K"'\1.L11 ri ....u~~~i 1kll;pl,," Ilndl'l bir lOpll'l('lh Yill~,"'I!1Jdl1r. IlIWjlor 'I'~ i..cknl'l' "'r~lml'.l1 III:' mllril" kii!tiir deraler i Ve hu· d.·k ...o.' bl1f'lLvor. Tl'Il:I,l hll nr,u:ill d"h- T oplunttda y di"lplil'l mar!lC!1~· ,rUt ~I(!!' dilltl!l.n I;mlaU)'or CI':!!ur sus] m~ktrph~rde cl1=mmiyeL verllkllyl.U Cflli1nm IICI!!m .. rajtm,·,. CII;IH- lIine d~~h.jj lazla me i IOriJ"i.ilrnu.,lur. InoniiJ AnJikLo]Jl!disii H~nl'bkl.f l~il'l

mil~n II ;]0,: i:I<!-\, d."1~~k"'" 1'",lllk

*

Aill
K~
Sivkl IElr o:l1k, orbi.. Un. yUklli!k tal.e'O~h!1' V'e ·ft'ulllll: ~ I. a. ME\'1U

Z. ~IEVRI SIYli

RIlD"IIIJ 5.2.S,-

Ecnl:'b; ve ekillliyl:!t

our;. Mllluli

rrll~kll:"P-

7,4,-

J::r

..'1Ik, (I;rUIJ. 11 se, yillu!!b t&lcbl!lc.t" va -m&lru~ Sub.a)" KlIHIM: ey hat

I:KtNCI
A-ktB.1'i'l\1Lb
•• ME\'KII'

nl1 iii ~ .:.lIi(' II~ mi.LC'ad ,'I"de f;' Ill' r:-lk· Irilln dt!~nhl., VI: tllilll.~ 011.trer"b"rlnml'f1; 10:1n DI1~II~ ltU\'lIctlnl tuphyorll.h d~ I;~tl1ll'lj U!. Imydkn ~II!1"1U ikt'llbfor aTl}' Irm dl)ot loIo\'llll"r hem"n: ill' dip<; lklll! vuruvor, ~aS"ln kUTUldutu ycr!: ,,\·C[ IllltlJfut, l{orlotu,,~ l'inY\'Rnlll. mUclidoeled I·
rto;l~YCI

KUrIll1 U,Slvn

z..

IlJf£,

SI'I'"
Er dlk. ertn,
\l'1!

1J1ll!. yUkl!eJi

hlJ'.

l!Ii~Hk Ii;:indll! kllfllu

"0:0

1i:00000un.n~

hi, ~I!IUldx

p"k1fol" "iftl!J" .. t kapllLl'll

!ll!'H'emlimm'~: Kolundnn

1l'd~1'". l"i!I.f'la~ blJrEl11 bulunllin Hamzn ttlhll:l<i!!11 oldu" >1lk ve yllk~ bir d':lo t lHI}'kll"lI· :um:lIHL AdaMytL. .soo.dot1'llml, tiro 1'"11.1<1. aym lIcleJLcI.= HIlTTlZ.Ya. I1lkum
l'lut"llm

Ij.ld'ilrtl30"r·llll".

ZI'mil.;!I] llllkllll'Tl.ir r:den JnQl'lu An!iklol-'J ...d~i lnak.lctndlllU f LHII liyet de ...a1Tl . etmc!.tcd~r. [.!I:rin yft.z:llm.l!l::!~ i~n yirmi ~iT kol .li.diu ohm cd il m L~t..il'. .l\ Iii JII.,,'.!rI ile II!: e, r ] ull tesbj,ti .~il1! dircktlfli:!r yn. ba~larlnln
vell'mi;!'tir~

Y

WebeLer

m iIlllL:

[5,-

Ef' Ilk. ortn. Iiae, yU1we'k, t.n.)eb.e.ler VI!! mll.UU:

3,--

trQ11NCO ruSIM
A)'JJk paoo
[I1!i Beynrutli

2. ME"'1Il SI","
TI1I(:'be,. 111o!, Qr~ II!!'!, yUktlell: ,lSO TI.bl<.:I:te, Ul~ ~ru, hsc, y{1~l!k cBlrlnd TIW' m.aln.Ul!r he.,. lid mt!wkld" di! 50 ka &!&eakIan LRencllk J:m.rtll. leI' Ilat lIlI1e~ler •• 1E ..... (!lca ml.l.3yyen ibJr' ,feb'kc · 1311 tatUI!I Il 13. yU~j( Ui.bt!ll talooelui I:d!er!er.

aoo
:nO mlLkabl.llnda

E.:i.erin

Duzcede Parlak Bale Verird~

tan.bu.1 ~litf ill Fchmi. Diy..net J.Il:rL RCIII lil1'I.LayinLA mel Hamdi ~~tkili. d{l~l!nt Abdii.i.hk.... 0&k.u_d..lr SeJ' ma.g k Liti.iph n.r1IIi m iiiduro R~li, Raglppa ktiliiph~_ ZfJllr. Umillmi ki.iEdimr, "Hul!ltI!li) MI!"~~ v 1' lI1.e.9lin~di.ini T ~nC •• neohirl;::ri bO)'\Il!Ida.ki ~ lhk Hiphilln;: mi.idiiru Nl!:eatlj'l!! de '1,'11... .;:rilmt~!iT. buyiik iig<l'iliilrln tl.ib.mlll!, ;II!IIla- :ufe ...... tllllOIl ~lJlann CI!'.re)'ilnme. mani 01dugl,l iddia He kold.imdl!'" htlil. M .i!Ici.f Vdlal,!li MiifeHitlclii

vuf

k,..mmm h zrrl

Dinicr Tsrihi

ye T oJ.~av· nmollll'id , ]11'

Bayuk AgaQ~ar Kesi'llmlemlel idr.'

~1Lhllln.1ic 8t!yaJmt eden ta.le'bd .. r glbl. bUtfin IlIIObek.ed uy.u." Subay VI! E"r ahon-man kn.rl're-

r

T.

i~Bankasi
Planl

1 add ,1 :II

2000 Llfabik 10(1)

2~ 1. )0

7M' ~ 600 I<
lil';(}
I-

= .1000 - > = IMiJ....... "
=2001].-.
=2000.=3~(jO.I<

= :WOO.-

L

2-

10 MlI.rt 19l! t.&rlJ:Jlndl!n iUbarl!]] oldu~ndi!'Ln

h:l"l l.IIltl,1 ltgll. OIlliml'll

ve ('1<.1;: u.hmltl'llar ell. t... ... yI~\tI;U b am

Ledavl1l .etml.yecorS'lndl!ln mezic1U tarlhtJm mbC!.C~n !!lleTl.lI!!1e !II\.I, ka.bll .abonm 1'1 bulUnll_n muht~r~m
ll'bQllm.lll.ll

Ik 'y
Sulmy

mOrJ:d.I!'t. zarfmdll ve ErImm~z.l1l
;]II

1941 Ku~uk
Tasarruf Hesaplan
illramillB'
Ke~1d'tler; plhr.

b.«iI.l!~lcrlnJ !l.lmtlk U2:UI!! GalElt.ada T'lInelln. n.!arel~otot I1B.lrl!llllne T'il ~UI!.I'l

IU'kfl.3mdll. Hsyrum I&l!iT

:tOO 150 2(} tOll. 3 ~Lncit~

)II> 3>

~
)0

n&fili1dlD. trll.m"I.Y

rtc:a Oll.l.nW'_

~I!k.tl!
Yeti

oldll1idan

g;:;riillnll!!kledil". Di.in\..i..i

l[!;tanl:n.lLd
bah.

lIJ~un zamanlllllJa miltnakbf buh,.LliLilln hu ili8~lanll ke ih"lnd~ i;Qk d;~lo;alli diJj'l"r.. nm k \'1: derin lelkikle:,.de bulunmak lizlmdill', Bu ilikrill i!l'in ellemn1iyetle l'IlIZMI dikkil~e altnm.a.'.!IIm alik",d.arlardan d.ileriz. 81.i!o'-i.ik tlga.o;:l:i.'I:' SUI,1U11'! cel'J'am'l
ttrilme:&l
l!Ia

biri laouU'Lbulda Vd:a1di mi.i{l!'tti,:,lcriDin Velall!tin. dav!'i.i u:.n:rine AllkiHBYili I:littikluini YilZ.rnl~iI cia bioi h ber LemSlTlrlll Yllnlu,Ur. Vd;rueleC! hlLanbUl mmtllk<lo:!md bulunclurulA.'I'I mu.ictt.i ,lerindclI . S!!liJt Ze~[,

gi1.Zelelf!!rincioen bulunillfl M ariF

=,iOOO.=13000.ta..rthl~rtndilll

lifo

4. ~ubl.t. 2 Maym. II Aps·

I

s..Sk,Eri Fi.brikaiar Sa:ma:ma Kom:symnu
komlll:"onUILl::1l plUlU"llItlll LilaH: 6IItlocekUr.

ill llJ'l
I

fa·
m 1'iI.bmm milml l:!~del1 .32500~ ilIa olan ell.! tLln A''l'IJP!Io tUt:ygl II t. In sllli trUnli su,l It te SabpoJIZ.8.'N El..8itel'1f'1I.1!I,lkll r yollfLln mdalJk lemlnall

<12<1.37,15 au olup ifBrln{l1l'l'le.!l'L JJ.a3 1Wn.t, mUka1J.ilIndl! kom:l5)'Ondan vl!l'IHr. ,ljt.aklllerllil 249;0 !!aY"h Kilnunun 2, 3 m&ddelerlrulakl !"e!laakl M.mll VI: bu Itle

kl lIaUn alma

hie

biT

·vlI.~il

m.lli

olmnliu

BII::.un.

HI:!iU"- Mevcudlyetltri loprail~ faz.la III Cmm~lILn~ ,"of: ~ulllrJn iddlt!ile to'Ptagll! alcLp gitme.aine de
ml.r'1I 0 ur ill'.

DUzec flllll:evimii:ee
ijinde tet'~
Dhmli.Tl

hat i· m ~K.
IO~'

.l,

.

I1

I!I_'
QQ

~o

k b""'''''' b' - Baha Ie. ..;.!Hi. U ,da cok

aga!;

-]

!In

~~9tlt00 Uf. 2.a

'-

.

I

I .-

Ol!miln, dadlr v,~ lefti~l~t )'aPn:! ktadarlilT, Y~lnlz bill;tmiifettitlc-undE9 Anmd HLlmi bir tahkik t i<;in

AnF, EkD"~m, Ne-r..met~m, A",.,i B"'_,milfL h~!lll.bu~-

4000 Kilo Peksim,et
Bir :sene
gll.'Nlllti Y1:rilnu:i( p~U'hkll!L 4000 kllo peklllm8t. aUnacflJrtlr. T !.l,P ollicakllU.·m ve~i"i!:ekll1rt pck.'llmetln TI~lullc blrl i II:te '7' /lIlart/tlU

Ahu.acak
bLJ.1unmak

~

B11\~;B..".hi.!' tUceu:rdWL old'Uklll.rma ve ilOall.tti:! ~OcmU!y[]onda bulu:mmalan. I!b'd~
]7

dELlr TJn.ret [lliI71D 112!0

oduI Ve'$~k.~n(l

g

VI;! mnru3~ l~u'el1ide

LJIlrij]o

Muhtdl1'

:ka,lem Cf!'m"~

'[ 3: lceruto

&IJn&ca.kU ...

Bolu.

kl}'l!.f~tli

Maf

!fill 1erdlm balOlllllQa. I,:,ti.r 11: cd!!('l' lerdll!n bi'!' gTupl.m iatlll'gTalf:rnl m!!!

bir ~ir.

~; klnH_r~itn

r.a.rl.i

Y~btk T c-drbat. Um.urn Mi.idurU Ro:..,at ~et'Il!c:ttbn )'aklnd~ 1~i.i1nbLl]~ gd~f~k Onh'euit~
L1c t~lIlilll!llilrdl!l bulunllc, hiT.

*

mn'Haka~ll'Iil gll!ml .Ur,

.

CWlla lfUnU SILll~JI.. 30 dll kombyond.a ibllZlr

t;ulunmIlJun.

C:ii.G73 I

.,;unimi n- eiJ~idi ~;:n Ibubill1~« kortirll k Hienlc:'lin ~ k.c:riy'l:t ill i l:r:mit. (HIoI~si) Yl!'rli ve uyami;; b'ay::tniann ~ka Btk'l'i dO!!Iedl!!:la, etrnc'.S~bili'ht.a kay~ dl:~i;-~iI".

t~n

1i8i!d;:n;:z;;:

5Ul'Il'IyOI'B..lI'I.

-<;ok

Izmi.He Cina,Yet
-

151\10 'l:c:'I1a 'ZlOyUn)'s[!lJ A}"l!l!~lIdm 1'1l.a1l1:.'CIIOfll!er'l'e.s1 '600 kilo zeytLn)'B.BU Billri!:iun:l/4 flUi'Ul1-= l~oni!!ervll!!ll OOIJlk1l0 1~ytl!l'llY.llltll ~Im;!, 200 J.;1I0 fI.('~et Yukandll elM Vi:!ml'ktuisri y.unh FrIO'il:t macld~ltriJ'l.~" hBr bit killemi ayrl yrl l' Mart lin ;eurn ' ,j:!'DnIl Bast 15 (I, 'I!I;f!2,fl1'hkla alrnll,J;;.jI.kur-, bt£kLU~rll'l b~lIt gUn we ~:u.atl" IrQf!'lLII'y[]:ndat!azIr DulunrnalBrll, 115T:a

..

evall1 va mUmkQn!'e "lImu-

Ts.hm!1\ edJt1!!1I beC!~1I .5:2:080 .. lira ol&n muhit~ eo·~tta 17 k&I-m c!!m'an 1120 M 3 ;I.i'i\ Itu"~ tc 8 mart 941 c1Jm&rlo:.si gLinll laal. 1.2 de .\.Jlko.r:wI II.!Ikerl labrtkalar temlna.b satJ!llI.lm kom~~Onunda p<=l.I'liklB. aSOfi ilrol olrlp ~tnamllllll chilI'!!:. d,U

kuruf

Lhll.Leed lecekt;r,llk ml;lk>i.bllllo.d.~ ko-

l:illlklllel'irI .U.90 .5.aylll j( nurn.JJJ 2 ...co :3 IInci) madllle lerll'l4dct \'aa.JlHd hlrn.U 'FI!o '1m L~e I'!.lAlI::!.dn tlJ.eo;.a.nh.n oldu]d!U'I1l.l!. d:J.lr Ull ..I odlJl( v~k. U" mnkllr gUn ve l!III.attl! Jrtm1['l"<;lJ]~w. bWul'llllaIan..
(li;iU)

1IIi..'1yonClIlll vc:rmr.

D~en1:[I;!JTi;n

imtihiifil

iEdunildl!!

LobntAhmn

JDfJj'ab'bai

BatJ,adll

Mt1tcu.llllldl na.tl'l va nt.8ablft!l 63110 1(1.10 vn.lvalll'1 y$ S.3,'OtU gi1n[l Ed it n e. (HlII~\l!ii)- ~eh irdeki .sa.o.t 12 de l'Ullrllklll. !\~tn~ .lilflB.C.IIktJr. !i'arlnll.mc"li her gIIn kornl!;ycll'Ibazl II_ho.;llII.. ko h!! vc: :bon~k~il~- ml~ir_ bl!l!!,ll\da bulun.mll)'!ln do~elllJcr nil. g~rilleDlLlr. l!lteklll~r'" b~lIl ,un ...e B<lL3.tte FmdJ.kJ~<ia. !latm alma 110.l'll'l lion E"unlerd'lI!: ::,iddelli Dh: mUdr: ".:u:ifeleru bil Ina flvclet~H.ik.fl,tll!lytl.nu.nll. gel['l'lelen (lG62) 1'illkil.h~ollhli'll& ~Imm ..h.unl U;.e.JjI !;t l~n altL ill' 50Iua imlihan 'l"erc~zmi:l:., ~HUI!1II3i) Gcyv-edt tjr!£ek land'} h&r~!(ele eyrrel ~t'co:: .ler d i.t', k kl\t'r kllorunll 75 ktll"l'~ !'Ly:\t tMmm edl16n Cfll ton kRr.lliffi1in koiLklen ;:6r t.i lmek.te ...~ bu hal btir KOE,;lR kijyi.indc hiir dijgtill'l Un Dondti iJllu:h. Klizlm ,a.dm€lla bir ,adam ~ar yun ill! B.3.0.11 gilnU !lB.I!.t 11 de f1l'i.Z'J.rlllda Ii.lllm alma.cllktIT, ~n.rtnam"'91 ~{lk tlkiyeLlo:re seb~ Qlmaktadrr. Akgii! her gIln ktllnlllyond"" gilrli.li!blli..r. 1o.Iuhlirnmi'n bl"dl!U 7:100 liIlI go]l,IP ~~t1 Bilh!l_!Ia hI" li.izum l! okkel'll bu hD::j]IJ'k. lMLikasile Mduncl H lu'oa L1mi h!tkiW. t yapmikk temlnBh 1125 U lIIa[1'. lstf'kl1lerln blillii gl.J.n ,e .5. aU!! Fmd.Ikhlill ~lI.tUl et.rnil Vo:: 1;1 dijrmi.i~Hir. gi.hi yerler, .vem~ fIY:u]iiflnI yiik ile kavga i.izete gitmt(l alilR UIiLVUS;ll: ArIn\A koml!!)·onuna. Gtlm!l!lecl. (1:;7';, ~ltm~ln v;: pcm1i)'on mill rim BUl'i'I.ln u%l:!rinl): h.idisl!': biiyi.i.mu,. keglcji :!lube!!i <i!ct;r:nL VII! nislllfiidlcld b,u- rneyd;Lfl muhilfrcbl:!;!I; .ui hadde di.itLirmu.1;:rd.ir. tarl a ..... l (!tm~lerdir, dlC Hilotl!lydlll A~gI!J !'Im. VI! mlkdnrliYl Yll!Qlr IIl'loe madde1l!1r1 10.3.94] gOnll. lllzl)'Ire el.,kim m!lliyet fiYOIll elli ku- haline gdmiJ. Ka.z..m. Sabri bir t;Qk r:ski eii;:rlel" godjlmii!)ti.1r. lllrmdil. ~·IJ.Zlll ~jl •• lIeTd£ pa;;:arLlldB. ~I1tln .,lrnA;-A.l.i;trr. .'iIartn!lm~i h~r iki k~i de aRlr Bu ~cder i..ll!:o::til'llC nazul .. maktlll rU¥! g~ iyrn hIT ~og.ii,pil ,,; boll Idn:s illimlerin-de m gUn. koml!)lOmio. g~rllltllmr. htel:dU!!r~n b~lIl rull \'001~Vl.nU!:rde F'mdlk~ ol;:n McnmcilIiill,;mlarda. bir linYiI, IICrrnajl~ j suutte yaral.anml!:,. [Ibn rapOI" l'akmdill MIlBTif ye.. dll Illltinalml! komlsyon'UnLl g.. lmell!l.l. [15"93} te, xatil KilIzlBlZl.mi 3 _ ~ kuru,) ~iaTi. biT marliLl dil'll oil~ Ahmel kitlii:tlle. 'furl!; Tarin i{1!I.rumhll'tlll mlkdll.r~ Muh, l!4. tellt'! tel. Pliza~·It].; 5. ,c.ldurm.ek L~' li!ilCIil:1 In. 1 50 kl,lr!L~ verjlmek· mm, blilb>ll.!l1 R~bi lrllQ L. K. 1... K. ,"lll.lll <dllkikll htiymc Cfn.l!l lcdir. D'';er !lf~mdd'!rcle lrnll1a lu- tlynek l;;1~im I ~k: m q., .Re-c~hIn gond.cTih:~ekt.Jr. HaluY'f1 oghl Orner d.e- bllba:1I111 bii' mi:fO!~ik haz..ineli ",Iduiu fIInl~)'i1~ hellll pdt II, bl!im de ~gk az- ikind 10 .J08 8000 yarailyall Ahmodi )·ill'ala.mn~, el- .llmlljhr. d1r. E.lha!ill ah .. tlarm bu haTelu::th: 11 :HO 8000 Ii gcrek Hyat mUl"ilk!lbe geIck II' haMl .lrap :t4.~1 ¥ib~ bill' Fda;:fe p,ofl!~rij VOl'l A"1<" bdedr)' nin mUclahllle~mi. ieap c:~ Deihal y~tljA!n jallc:l<mn filli1Fel"di!! Beherlnl! 55 kuru" fly I; mhmln edlll!n 22000 dtt k~1 nwnun~ tirecek bir bd.dr gdiil.iii_ gi).i.il- leri y.akal\y...-rak.. yllr 1.llsTL 'hilS- L~r, dul't Uni'lo'l!r;!litede alBI! gar!! G/3 '941 gUnU Plut 11 de p:l.ZIi!l.'lrkln ulm ilJ!D1C ~ur. NUmutarihin4,e oliim me!lrlc.si:. me.vmek.t.e~nr. taha.neye kilol.nIJ1111l1ll 'I'll! a.dh)'t: ~c 1'Li!!BI er g1I.n kamLSYiJndu h gfu'tUcli:>llll'. Mlllhamrn.l!!n bcd.ell IlnDO lim olll!) ba lilin.- z'Uu fuerine bir konft"fllnfl vcrmi1-.. £.dirne: (HullIJ!IIi) Vil,j.YI::L vaz[ytr! rti!:u::k t..hklkatol. kElt',! teminlltI 1B15 1IrO[['. 11ill;llf:Hlulll b Iii gfill ve :Ii!Ill.tb Fmdlklul.a. m~Uf. umumi m~li.e!i VIlI'imiz Fuil NOIlir, lI;;J.lrnlll Mil. K01'1.11!!1IIOnunll gelml!lerL (UftlS) mer in rc~lliiJlde bU~1iI ikmci i~. Yi.ihdt Ojrl!'lrLle1il 01.,.lIu tao t UnalDJ .. ~ll!!'l'TD i,tit'. AIIl~IIIlJ. Colnl, mll«lllr' "II! il3 huni n . (j)'&tlUJ gtI.,t.clil Nt n'liJZlm1o IISJHl lebe:lll!l1 ~ S. ma ...ta bi'!' ~y i!.i;),aIet ~U .:$1l4k 10 d(j, FI!~lI.rl.lklll. 1!I~1I1'1FI·llnBI::!I!lttlr. ~lIrtnllmll!:!l hDf g'Un II;;Qm[l.. Met;Ii.!;n bill t.(],pl...ntL5Inlllii nLZ ti v<i!:rl!':cdderdir. Hi1!1.L"'L~aij::!kel"~ yondll. ri)rWcnllir. bt.c-I(Uh·riri ... ;:IH ~1'j . ",e l!Iaath FunWdullD. :!atm.lIlma n.(llmed.ek.i mevad mii~.ilkrre cdile hediy~ll:!~ "Ianac.aktn·, [1:"- k .. rllra baiL.mllll.,tlr, Celrcek vinilll gij-B'~r.i ~lJibui !li1'il ~irlt tem leri.mttr kmnill;yonuna gclmc:liCn (10191 ~

Maarif V =kMI! t.i., 01'livl!rllilcye ~i:mdjye oc.agln.GII .. me- ~'I!ni hir emir giinderr::rck Idik I:dcf1I Sll!!rv~T o-gl.!:' R~cl:p 8,- k dar d.o~cntlik jmlu,D.nl vcrrn~'mol.rt 'Io'i~ Ili.dlnd8J hi... sdi!fll ayni yerdc US~ mit ohn do~c:n.l.lclin an Itylarl i.;.inal!: brhr::n'u!hal imt- ba~1 olan Hii~u On!;;!. dinuetihan 'l.'l!!nnc;,lc!lfIi bildirrn~Lit', lei d~mi.:l~ bl:ynim:vufarak oldiir mii ve hakl:l1u:lil Yiq:lllolln 1 h.ki Ul"livl!:'!'!lilcd.r do!;!:nl OIlup lill \caUan !I(]ora, kllltll tel,'kiI edil- ba:z, !lcbeillerdl!!n h.len. ·va.:tiI.:Len

Izmine

Ku~eli Asker'i Lisesi Mudiirliigun:len:
. Kulcl1 Al!km 1~e:Jinc giJ"ml:rl! ~t.dd1 oiup ds. ~alarda fl~!~~, lBta.nbuldil dII. do,frUCil mck~eb!! mlirll.ClI.II.te!:m4 olo.nlll.:l'do.lIl sll'lJflncmda. dbll.elcllti olnuyll.l!l b[UUn gLmtl! ,a.rtluml hlliJ!: buiun&n VII: )In, 63,fhand.a £1rllji evraJanI tekmnm.ut ettir:mJ.!j oll.D IIIt.cklllc:r1D lli:lWiaruan ,- .. pllrn&k UUo:re 7/l;1;U't/$ll cum" g'UnU !!fLat II d.lI. KllIcU li.S~uuil! Du:~ hmm.a1a.B V!: btL tarlhlc ml:kt.ept.c bulWl.llJ..l)"1i.n.I&nD h&k.Ianm: ks.ybed.eCIt.kll!ri !JAn glunur. (.IlHaI •

'*

Istanbul Belediyesi l1io) 3,11
E[IIr;lllB.t~

m!.lcS:St3

U et o.iUtI!y.e I(&m)'onlan

~in

a.imac.ak

:!~ IIde[

*

1II1!j1 22 ado!t I!; ItLStik lemd.iden "'~ ILliLk l'kBiltmeye konulmu~tur. !I ee:muUIIoun tanmJIl. h~l!li 1960 lira. ve ilk tem1T1ab :!f!7 l1J'lJ.dll'. $ tn· mil ZUlt H!.Muamci.&t l<Ul~i.!rl1.lg1l kall!llHjnde gorllJ~lItr. hllle 17/311:141pazaf.'l· tMi gilil.l1 i!_t H d." dltiml !'lu::llm HIlle yapllll.Cubr. T&lIplerin Jlk ternl:n!i.l makbu:z; veyll Iftl:ldupl n \'1:1 940 yrlma. alt Tkaret Od ~[ V("!!'i'k&ll.-

l"I1~ Ihl!le Ifllnl:l muayyoo

Butte

dalm.i e:tlI:l1mUldt. 'CNlunmal!l.ri~

(l159i1l

,y..

*

*

-

*

,Z'iraa
KUNlu::, taribi;

T,bld,8 'I:........
1888.Sel'Q1 )'t i; l!lO,OOO,OOO TUrk ,,'t: ILjflrui adll!di: boer' nsvi banlm 285. mlillmtlelarl,

Ilralll

s

*

~ 2iiriU 'Il'OU~

+

Para blliktIHnifll'O

~8,i)Q(IIIJ!'& lkRDll;, i'l ,,"Ui.,liOI:' !

r

i.c;tima. oniimlit.E1eki
a~d,edileeektir.

ViJa"etim.i;l rn~'_·III· '~~rel_ mu.. " ..n.. lQ·m Jil!!J' Fdf i ,l}ll.kir Mc:rF<; kazoiUIllldaki Salond ... yfrzlc: r~~ :I.::l.miin.bulu" lehi luil'li. IClIli'l'lI!ri!!X btlJ;C'1in ~rinlJYi!lId\.l bl,!1 ~-cy rid a. Ci.imlnlll'lmi.z~ Bclmitti.r. Aldlgt.mIZ hallue gorf!! mumlJil<;)'h UZlIlI1koprikl<l: de yeet Hili lke"lo'.trn ~i.n fabri fleDI k,.;I'Z;a b"cz I toft l lend!!:! bill Ull iI.;:,ak.tH. ~ily.m~ki30nn .Bay Ali 'R~za 'Kilrte-

*

Cuma

iiii'l'lu IriH~1' ycrmekle ve hal\t'ffilZ
alak6)"i -

bllnu

UZUI'l!tOrui.i,

(J.iQ'!IlJli)

.... ~hip "a.['~Ia.m tadn. H 1 I!iVim~m bl.li h. ~1. v,erdiii tcmsincrden Ana. 'p~c!lydi.

I
~1 .. rliu

I
u~
IIi,U
:.III.flH 1[J.f!!)'lrl 1,fJcl;:~ ]::.93'1'0< U"I6 31.13715', II I ,IJCNI; Rrond ,....... [kramly ... !:I ll

elml Sl'Il'I l!Iabunlu kBl!!ele Vakeh. !.I:akln I!! Ipl'l;tl 81l1m1.lmu .at Ipi.

.~U.kd n Ifill',;> :!GOO 500

:M'oIL B•
"":11'. 7:tOO.OOI

mt.ti'1::

:L.

L. K:r. 1011~.QO
2;70'100 U.OO 1.00 ::lUG 1'c1!.!C1ft
~Il-

10
.flO

1&00.00 2811.00'
6.011

"e'i:~
D"IIII' h,\'irI II!rlllimi k.1I. iI'~d]l, 1lI1n.::u· 1fen AJi.a~I'i!lol cln!'l, mlll':!;emll '1 3.'91.1

*_ [.:lime

)o'l!l

kl!ciTO"!U lie llakledildlSI

~."an

(Hu5IiI!!iJ) MoI!:t'k~

ViliI-

(H!'1Jo

M;::,ml!lrluKu

Mu. c:net 'li'ilm-.. YI: 4Tll:!muT' Rl.Ihi bu IiIbek
J( Dea~ IirI '"

Kocl!eHn«l iakiye-d~'fmi Sahll1i.t ve L<;tim i b • DmmlZ Vek.ileLimioen blldibirlilk.t@ iln'l ilkir,

d'l l81niin ~'I:'a,,"mdl!!.)'dl, Ana pryesin-ci c g&rt.~rl hC!:)' I::linin Qlu ....1iI r
we b'u !1~n:lil h",lkevi

wlnll

mlkcl9c1' ve munB.mme~ fi)i'tl.tlan ya:nll [I~rt I!~II.~ 11 d.e (l8zerhkla !latIl'L almacnklli'.

*

metre

;1100.00.

mMI bCT (elm koMI!lYl)mlli. ,g~1'111i'Ir;LHI:". BUllllU'm bu bIn llyn ayn tliJlpIEI"i! rill lbllLc cdU ..liiiliro.. i!ltf'KIU'l·l"ln 1>f!11I Un w lill.ll.tt~ IP'mdJklH:l1I. Sll.un ....g

rna komi<),onunll
CI:n -I

gdnl",I'\31

(14~~~
l.\lIktl rt i\d4!il
'[~.r,

Candum H Ikevil naHuna o;ahmH!' V! b IInlar~ ~Yillnl ta\:di~ir,
Abdiill.tadlr

Dr.

L.
2~L)

Kr.
Q(i

I""'~
1~

~eYlet
ldllTl!<:1! • lell!!!"

tlmlln MIlIP mOt'ca'hhLde vet'jl O'k.500 toll BH!Io~r 'Dllkrrln k mllmul Ilald@ tdar€.)'.· toBlilnl [\,l lD.3.9U plUart:.IMl t::Unt:l ~EUlt 16 le pazarh:klll ih.a'l~ I!dlloc'I!JkL.ir. T~hmin 00111'[1. t,ol"<f~1 (1~gOOI yilt: elII 1i~:kLZ bin dokW: yUz 11r.ulJ1". ,,7",rUk AnkR.ta.d1L :!dan bknUL l<"lnd~ alztillC! dlLlfoMlnd.e topllLTlll.Tl kom!lsyonca. YlI.pllaJ;!"J(lIr. Tallpll:nn .Yn~ tun HI a.aattt telcJ f ve I<i4.IIoWlI vesLIt I rUe bl!r'lllet kom15yona fi11Jl"i!.CUf, I:tl1'l.f.lut laztmdrr. Btl ",I!I it lIU"lntuneh.'\" .l.'.InyCllll"pt1., WI. tueUUm lIelll~~!I ve Ju1lunda rn ..U;t:mc d6it'tII~",dom ~l'Wcl:N!l.lJ. (::L~7:iJ

.~~~~~----==~-------

DeDliryoUan

bini an

R'foi;t!1Lbellt!me S:aph yulll..ll' ba"hkJ ~ULo:!lr yulBor 1!16pl Cu! 1, li X 1.10 lIIb'awnd'l. B ..1Clllntl i

150
lOOfl

j!,'jji!lO DO

:33'1' 60 1I215, 00 2Ii5 00

II!! d

Zirw 50

BIl.n1l:asmcla kumba['i\ll va lirrull t.ull,p1an1l1.t'11 !'''nl!'d ...

ill blintZ taBarruf hesapIlI.rmdll delw. 'OEikill!Ce'k J.... r'e, [Le . f!1-

1000 ;i.OOO

1700 00 7000 0(11 H!t) wIot

lOW 00
Iromp1l!1 IiI!Ivhit

!:in'IIS - 1i',l7.lJ 1:'1Im 1. Sn:,I,Ii!i - Eill'ZW-UM <l

LalIDI!.I1t'n ell'l Ilrl). 11yal 'ka-rLUlatl

!1e-1'F.IarLl2,:]./Ml gIlnU lI~t U i;lt rmz,al"lllda BaJt::m .JMlmll!:a..kI:Ir. M1iIhamiii f" bedcll 5'nOO l~rll oLUIl I!:fI.!:I l"mlflllU 'il!iO Ilrachr . .l:!!teklll!!rm 'belli glIn "';c RaJIlHc Flpdlk Lids. IH!lm"IIT1JI \.!>DIIlksyonun II. belm !'t~!1, (16ti,1) ...trl'pi:olmk. bWilokok. FlnomckQk. koU. ply03IYB.nlkl~.rin :l/lI.ptrgT I;lban. yl!l'a. akmu VIl ('lit hll..llU!lIldlYma kar,1 ~Ok te!!lrU t:I.:I:;'"

*
I

dAJd jilinI!'. ~ ikramJ II d: tttLlliCltkta. 4! __ l,ootJ UnJdIi; "'000 U. t 1) ~ 10 'll,OOfI II dtt t 'l 2.150 I! 1.1100:. I 1~:I-

111M

rl

10"

~OO

<t!.ooo.

1&0 ~

50 lilNitli 5,000 Uira <10.. 4,8M» :zoo.. 8;:'00.

ZI"'1
'Meek z Rum 'krz CJI·'ls:. 111dl~ ~ho.deUuulII:rfl~ olruhmdBll ~y1 ett.lm.

I

tatanbw

Zi\l'1 Fen FakUlt.es1ndc.n

DtItllAT; 9_J!lIW'Ulds.ld par8.lflJ' bir' !!1m£' i(;!mJ:o :in lirUla.n !!ajt1 ~~Y.J!nl ..re tkrllml)'e !,;Ilct!rgl t.J.kdlrd~ '$ 2(1 fnZI !\lIe vel"IL~rktlr. lim'.ll.r '.lI!'ni!de f d la. I ~:'I'Lill, 1 bIrim!lkl\OUD, I vo t 1I1I%I!Fn· rlhl'm'Lndll !;clrlllll:ddir. ..

BIiIJ.

g"lm f.lihrJyet

""8 P8JlOMIl klu~ttlm.
,eak:I.!Ib:l1n KIJo'· Sahlbl
YI!I

~T1Jlr.

_

yenl!!lnt Il'lkar3.CejllwJ,.'!i ~gldL!lln'n hlilmli..l YIJ]i;llll'. IDv ngellllN. KII])ot4kl

or'l1ll1lnl ala.eatrmdlln r!'Let! ycktur.

N~rll<'lI.t HdlldJt!:

"'Wdl.lrll; Yill':

...uEIo1EI' 1Ell1Do' I'.M.JIL"-N

tGlEI Nevg:t

Qls~n

VATA...'\T M.A.TBA..Asil.

Bs.'1jmuhl.l'ri

A"'mef

Emin YAlMA

I'i:

N

i LAM ANS·KLOPIBlsi
"'!I&l't(' Ve.kllllR1 ItMlllmdan '2 lid fulkWU !;Ikb.
"hartl(' VI!,!dlll~1
6J"t1~ruL

\' A TAN E \0' I ,~ CB.t"'~'lll,. M..olia Fcnwi B. 32 T eJ II' 1 In It!, I MU~8 Tcl'rraJ' VATAN kt..

ne~etW.en

D-u amrrrin.

16 MART

r1RI'1.81

1941

yayml!v~l!rl.ndpn FjYlib;

v~ Wt.U11
(17U')

IUt"'~IICl.rdan

100 J!:lJrW1'tIU.

H'akiki
Teminat

Nelerdir?
[l:iekledjlil:llJr~ aglr bOl$ry~,r
}'llIr mu?

YUNAN
MildafaaSlnln

Balkanlarda Nihai Patlak Yaklasiyor
ingilterede

Yug,oslavya

28 SlDln
'(;aiJrdl
,Belg!'"d,
Havas~ S (A.A.} .......

Mlhversiyasi1itina9yepne ol"ij: K8.i~II!Ulnuki risk.

me!'lh ..atl6n mu, bo!'~fIi'Il·

Yuan:

Ahmet IEmin YAL.MAN

huk~ ~ IDe ele.un halIi. ~ kal flnl YOru~ )'or: B, Hirler'den Milli ~eFinlu:e sehn ITI~ jin i~_nde :rileYllirdu) •
Merajm In.l!5ta i bir

'0'" ki ~n.dijf

T,urkiyeye hjmad Tamdir
l

Ba1k'llrull'do. blli!ll Ol!llill yenl I!IIIVku)ci"Y11 :&l.ly!!t dOII.l''1!1l1e, YunJlil'l haklrlnda If.tklM bu.
ll.lnmll.k vo lIlll'Iil.aJ"I. IItti.cmler I:lkllJi"" MIlk n.mJlill1 r'i!lm~tlT. YunMl!:sta. htIi demlr-ycl \'Illi(I1lIfl bll1!.~ .. Am ..-

t.aYY"r~ tlll d eI"Iltirya-J!iiI1

gijndcrUmw
~11

'lie gdir ge~m~

S,

Pptol1

llUi.lhn1:la_1\ G.im.hune.

ilimiH takdim ~dilmeIJj ge~ll!!ri· t'oP: 1'Ll!'IJUlki AlmanYB tILl muajili hll.!_LUlj II'1Itluk; Ii&nkat uphmsll iblT dlcmmiyd Tt.rm~tir. DlIer ,iii "'IU'Tia. Eo boklmdlfi d.. 'lok rnlrl.araftan l!!mt=L 111onUn.l.iro ~nuu," bir blmdiJi. BU)-llk h rpten !lOnra., nak II dikkat '\'01: ntz.alu:t eser] diYI:! le1akki etU-I'Ili ve l~urde 'bu- Wllr01U1 0 krulllJ[' ~lJiillmL~Il'I r: g. lu.nduglilnu All'la.d:olu iljan,iIlMbcr rnM. tdcmlr)"oIlUI I!bemmly~t \'t klj'vermi..t.i,r. Bu." huaru, iyl~ ,ab- metlnl ala jI;&yb!ltm.ItMilli r. BliJ"Ilk ~Devuru Sa.. s.u. Iii de) X min e.chlehili:rkl B. Hi.tlI!!:I'meujygt

rr

f)

N'" 'I! f1(
j

So,vyetler, N,azi Tehlikesini ,Arhk Anlamll,hr
londra, 50 (A.A.)
nq~iYlI.tI, matblUI.U: tn 11i~ malhuahrHll

Seferberlik ha<linde her kesin lendi.sine tayin edi:lenl ye,ri bilmesi i'Sin, 1891 den, 19119 a kadar' degurnllUl ihtiyat slMlflarl bug~nden ifibar,en 'l.I,bele~
t~ne mi.ilfaea.~i etmiye d,ilIvet ediil'miilerdir.

Go ing
GI. Antoneskol i.le Viyanada
Gorii.~tii
VO-an.a,
bildqr~or~
]i

"h"'it.:

11

L.----rr:;;=~==!liIr;; .........
YUDMI. ,demiryo~~

_==

.....

...:IiO;;;;:;;;;;.,....~_~

ITiirkiy·.. eden B'ulg,· aris,tana,a de" ;n~:d:!=h~~~;:~:a~~: istemi.c:,? G' irid D 1 y~~: Ne -': .... ·iyor tar
il~iyc: gil;lenk Bal laD .u..ihtl ii>;u. (,q:li!!'lid. v-erlyor

dlt. ,cioltane Ihll'e linn kl,llla.nm.I~ ve bize. ita:'!1 ta8J~ niyeri. ,bul~m=d.ijil'ri!U v~)'a.1D1Jt,u1;d", ih.dc. et.mek is'tem ~li:r.

_""""=========================~=========::::::;:==="""'===============
1

B H·tl8" r
._ '_

5 FIr· k ·'I'yanet, ....... .-a·. D·

hanw.

B Ik nlardD nihal" ptlO!(lR )'ilklqmaktl!o CiIIlduBUinl.'6dlni venn<ek. t.cdiT • .t\nca'lc.. AIJnilfi hiUfk~linil'l, terCJ1TUI.ll'I'il hCftl!d~ hrkl!tnull: m~
(Dtlli"II.IDI lSi.

15, SirI. ~ Ih:l

Mesai da.b.1I
BUlllL

mg ~ se

bilmLyoliUZ., F ;;a.kat ver_
5uIJHmd<li.

IIi R elS'1 Hakklh erl .. · · R h.me t· K·...v-u'T .. Ine . a stu

i** I

lel9r~dda dlLoliViJr iII1aniarile halkll bUdirilmi§tili'. Bl!JIbir' !iderberlil tedbiri degildir.
Keyfiy,et ,Maamafih rn em Ie ketil"1l her fiarafnnda Ibir 'iQ~

in-

JA.A.)

-

D t-.. B.

ti"Clltlarll"! kUla bir +alim r;,,:rm,ek r'iin silah allima

ahndlk~a!"ldogll'udur.

Balkan

ehkl"DlilJ

wr"
[,"in

M1h~c.r

'Vc lhuireli kih1rtmck ~in k\lUaIU:fakl IlJldJ8:tru ve i:lirtD.di" digel" bil' el\l~l yolua mJ~werm hiilre~et ,~I!:rb~ . ini katiyyl!!'l'1 ba.glamadlglII N bir d~~il. Ibin lcau~!! i\~ rCirImi, di.ik. I!''}'ork. ~ ( A.A.) -_ takli Almanl ..nn, Billkan.b.rda. da_IIm"'mm Ne'"fllm fIIlllllD'l'!l, b f 1.1. jll!:r1 gitmiyee!!kierinc v~ ~~ &1.1 \I bO'~Dy.acakl n1'l;&bi.zi j"a:n' rI B, Il'utlnall ,Ill gr 1ltI:

[(:ae mdi!l

I'

fillli:liilD vekrill!:n. !!O~
ZiIlmUi.

illZlIIITlm 8.110

Tu r'kiy~e- Ingli ltere
80 zulmah, Turkiye 8:ta.n!d KaJmal1

run

Alman T,ay· y. arelerl Cen uba Ma1zeme Ta§'Ilyor' Va UsJere Vede!i;,iyor
Bt:lp"ad.

Ciimhurreisimiz, Bs,Iyaverlerini Gondererek Taziyede Bnlundular
A.rrM:IIJ"8. 5 (J\ A ) -lDiYlIl'ltt
saat

Mar~:,.l Girin b~l.. ul1 saar I I de Viy.n ya 8t:'lmij ve dC~IUI;'" Alpcm lAIyy.arl!: meydalllll, gidc:'rll!k a.a~ 11.20 de hl.)'llllte ilc Bultre.l}ten gelen Rom ray S •. ,,'.:kdl Genera.l Ant~'ne ko'yu k r~rl •
m,,,.tlr.

b.l.r' I\Iur lll.hk 1;U~'Ueto.SJ ~lU'uJ~ vefat. ~tm l':Il1r. [l !illCi.Jlcllmhll!r leml!t Wnu mm'hLLmun vlY.!lIlml iI~in['!!

19,10

em

l~ltrl

nl!il

Rlrttt

~t1«;I,

bu IIIok~Mn
l!rqYlI.voUlC"

ingilterenin Yugoslavya
E,lc·si B. Eden'le
H.v.

Oil!l!yEn
neral
al!!'I'

"'Iarr!

Anloil:.tl.;o

1.ai.~!unda. cled ilmiftir.

I Ciirin'g'lc:' Geara!llillda Helvebir konft:'Ia.~1 ...k-

.-l CI!IILI Un!l!r'L r~l!lierenek Wluin.,EI trm~r~tll:rrlnl blldlrml,lmlr.

'J' lli (h .. ,) -

Alman kli..ll-

Im:rr Itrl!n. It.an!YD~. ot.oblb ""0 l.I!i)'ya," rl!!lerle da4;a hBlInde ,Bulgarlllbi.n·a YUr\~l'1oIbtid~dunB lIlotnJl H,W"leme1de

Bu Radyoyu Kazanabilirsiniz!.

I:;irrd~vamdn'" Ctl]l.IOO €iiill!lI ,[lln bJ 1:.aro:rtJ~ n a o:-mJ "rIO I:IJ Ie blr b.iufhcl.l tir: Bu1.ll'u y{l~unu~ II; IlCl1"1'l L. .. blbv&fl,l k ~I. nuJc • 1111illz ll't1n Io;D. I'rkr:'l'e I~ 5D'Io'Y!::t RIII:r;y'" Ballumlar. hJJJde nULlt;ll1l!!l1 miLlu<l'I'1~ HI! DWx:!i!ktIr. Bud~ wlhun biPnJm.!lfl1.uL[L~nn ..... IUD loI!IBbJ .. 1 (~ IIrtWU Dldu,tu blLdlrllm~kL dtr. Tubebl be 'l'1lr1~ !JmLl.l'[JflDri'i ft<'Ik Ii&nrn btl! I(J}"lalnillll. hllZlr l:u.ilulIIUI n dar luymd: vc:rcl~ini ,ilpbc: l[l- nun
1ru;n.'lrUJI ~yl~iJ:tir. UJYI!.)·l d Il'ba fa:dil sii~l!:n4irrne- m:r, olm ral(t.t melt 'C ka~ laTaF", :geori.rmetn!l!k. if:-l!ld~~lJi Almanys. i~r.I bir hell k ..~

d.U."lbilceclt. 1!Y. Abnan;!,anlR VC' 1:~~1:'j1 ~lJI vey .. bu h:;mi.naL deiiJ. a_ncal.: IU d ii;::ii n(;t:l ~r o,ta bil ir :

JIIllIer

.• TtlTkolyll

Rfibkllmbn

Inti- gUfrl!k

nU",fc lloodllrdU:1

H1~ IoIhll'~a TllrklriIIF

Ingillen:n.in Yqnlo.vy cI~1If. B" YilD1!dll Yilllil1J!illI'ImiiJakat CMlUII'IEdn'lr: glioriipm:k i..iure giUig; A. da ~!oi VI:: iktlSadi meseil:ll:'rde,1II linacOlifl dUI1 Beli:l'll.dll. donmi.i~lih. :ilivad.e a,l;;n; Int,deICfonIJ1ul. Bd~l!Inal,:i In.gihz !,rclII!.o01f1 .. lu.

B'l.,?~~~t~
butLiri

:Berlin, j (A A.) ..,_ YarLH:.mi bir ita}'TIilk.tlll'11 .b·kHrihyoT; Siyllai mahfillc:'nn y;&'pttkI3T'1 t ..l-iminll!!ri! gore 1croe·...1 GOnnl;Ie Rumi!:1!1 dl!!vlet 'l'c:'iti Gennat AlIiLo:o.eskCi! Dr milia hUEtin \ i·

*

ill

l~ilL.z;

derdiii
ma IB n

bir

but etm~z

bir

tiaanJb.

mihlafia ~ldIf. l"o,SO!lav "kIri

ib:s.UIrm U )"t'1.' 81· t'rrkaClr&rr !!n n m!.lbl I'UII Fnl'f 1'dm'1I. J:lrmV~ 52 tayya.relil!rI

b~lI~ .fUndi

BILlig ;r1111JUl1ik;!'l':!!

Imlunmllkl;adIl", mot Ml.dJyt.n

l;kr ",,1 taklp I!bn!l!kli!!'-

c~.nubiJ.

blr dliJll~yr!!il~ VUljfo!llaVYiLdEi Iilli. I!:! uti II k !lUfctttE: i!:ilTuri ",1ml!}'",,,!amu YlJR~J!I]Il",yad .. 1'i a.YI'IL dr.igt habl!l' 1]] lll..rlm I V:II}"t I!:tmi.,tir.

tc:biurlarHlO: rOl"ItMlHm{i£. :m.ii:f.lacel if-

muthu.

,c.ay~

rm.ahd

II I: ,.a.hl!i)·II:~ler

O)r"-

runda ~;apdan bu gori.i,m~'e. AIm.a.n)'lill"i:lJJBi.i.kre tcki b Va ata i!li alhilf Gcni.tn.br:r:;-in de l~t~r Ie

..·efilmd:t~i'l'.

t~

il 1-

edl!bihr

OO1i]

"'Ir. 'tbC'alle'I")-e

muJj;~4:'lIIlI' lfnI-M "
lilul\1uJD'Il1i. bley
0

do!nl
Iellim'lft

mllll:@ml! tIlJ;ilmllk·
)'Iml

AlmllDl'1I,

Bulga.rWa'l'1I ~-

\'C!I

b1tlU'ath~ljj

~f '~r110 111" dll C'C!nu]'!SLilprl,,Ualuln!li yoede,rnl!!lnC'-

Yogi!! 111.\" ~dllo I; 1'IIltl t'ln tBondil.k1 i!lebl;.Jl'diyc lngihe'l'c. ni.1I< BlI.lkall1a.Ida ~utunmUI~1 01]," m tilJlbab ~l!k daha U.,.rt gibull!ldl!- dLrLl!r. lNITek arzu~unodaJI bahllcd iyor. dlr. HltI'er 'YU!;tIoIt:lil.':I'-'y;JI~II niPHIlJ.buJd jngili.xl,etrin 8.1111 nlC! rda, fila giiTIll:"t D J·w.nI pllp 1~"I!l r-Idr !m-

pI

cl!mc.inll:

=============

8:1111'_I!.EI druml ~In iIl.uYlk fdl)<'o.r. nlUt!!'r !1hlI IIQkt 111.,. B.I- it fI~'(>r ICJI ::::7 'm}IIQI kElni miileLll!:ri. lanuZa .J~t olmak 'Ar~tBJI, Slrn~llkya, Romnrt:fl, "til 0'1;1btemcdiklcrine gOlI't! j~jlter!:: z.... gar!~tal'ld8ll'l -~ , !II"~!&'I'l'''' d. del.:oln. 1II!s,uhrr.tta Be IILupten i.IOk de It.ek bll"Hla 'bir Billkan U'pJu:,!,i kllT!l.mu" .Bu t4kdiT- den'de 'bll WIII'l '1"0 !IoII!i11l D Irlrr.mi prJde. i:.raal LaIUfJ'UZll. ga;mek .ure- 6dill bk ~da "" dvlaymlh!
ler;1!' hi; Ibit ema'l'e
YCikII.lT,

l!uU'I:'~p.,R:~mdl

it!tediklerjni

r

Ingiiizierin

~

Ceneral Arltol'l~ko'mrn JI'!:liy!::ti Blill:!!lnda Ro.mi1n)"I!. 11th l t.ondra,:; (A.A 1 Sdgr ddan jfi!'!l!n hllber!!.'l"e &6.-(", .AlImr.d .. I" lIZ. mUSleqn B. Dimlhio ill! gc:ne:rll' Ul'll iltl!l'ft!l ...i kale.m l'I1iidi1ru !l!lb }fillII'lel),C' NGrrl B. Rden'LI! go.rtlttok.blllUllldlolgu ~y~Im 150nl 1"ugo~la\iyl). F'ilyt&btmll AV- [ldtcr:!I{IIl!'n.lln d~t rrdil'n YliIp~tii.'!/)'ool!.k L Inglliz CoI ..I, lUllTlel.ileclir. HI!.l;.~r I!Ilrl'l.dl~ln rOl'C' Cel'lI!Ta! el B. Ronllliil: Campbtl!. ! Ijj,g~.u.!,'

*

blI.f\'~I(IH n,"ZIr~ B, gorll~mcok

B. $VOltkoV1Q 1I'1lbull!i!,C' CJnclLr!llW"kovl-;-'l!! d~Tba.J
lali1!Mndc

Anlol'lhl.co
mli:k:
UZCl"t

'RomlUlys.ya
bUgUn :!!Iaat Iii

ilovdl!L ,::1-1

d:.

11IIY-

bulunml.l!flur.

yueye

bineee~tiT,

Libya G'animeti

tHe

1 . izlert. bit Balblll
fUI

eepbcll

rnllJtn'.

VOjfO!l1ll.\'

ltIl&IJI'wllO
lI'It!\

A'mpaDD

kurmak
mll.nilrlTlD m:i)

llnl bUIIlamlllk. AJ- IfibI mfieWIIII ~'1C1MtI i~ine 8t!lir mi, 'ilelmcz l(ilmw, TO hIl'1dJJ!rtm,

bl.h't~Jdl

,

IIJ

rn.J

cd«, ')'lh:lm!mll.mID d i.htimal YOktl.lf. Klhnu- lIIvnzz'llll I.'i:ml,llE. BlI.Jtlnll kll.dar ZI r.I lLi.ti.iliir.c m:l~r y,ap bU'~e- PITn!I Pol. I!!Ulf!lta ",I~ 1_" llurln1 gim.izin ta r ih.t~ aa.yllRZ m.u. tied ~ 'ooaTIlI!ili to) n ,au", din/a VB.l:dll. Turk o rdU!!II , A.miUlliUln letl!] :dn D" UkBd&fl almBJI ika J;Ll Y dun Sil'I'k. IIItik. mdindeki bir
I!Vlll.nmMrIlza til ul'llIZIl.. . nl.ll imkilRIl:~ 'lDir Wi'llutdlll r. tllr

fit

.3 -Biz d!aimiU

letikteyi:z:.

Gil-

HIt1l: 1I~111 jmlrh. I!tM .. ti!D l!tdllrnI,th'.
l17'.abt a.cnli'&lllft

t-tfil~

bu tall'

[i

··5 Esir ve 1200 Top
5 (A.A.) ~ 62 TF.hlql, 'H'Feri etJ· n&l111.1.. InJilizl~ 133t29S ~ir a Ie!ddntJi YI 'J,200 d til If'a~hl kip ijlinam dlikl ElI~ IrC:!!-' m~1I bi'l!dUi1mitlir.

133.
IWriN.

MOSKOVADA MO!lk,o,v .... j (A..A ..} Dun I -y fe Clc: 15t3nbl,!ld~~ hilTehl
[!!I,rn InzilLz

CRLpps

GENERAl.

VEYGAND

v!!i!'YE
\"iCl:ly. S (~" •.\ gand'ln MiU'e~ 1
I

GtDIYOR
GcnrTIII ".r:yP('~Jin'~ rapt!lTUnu

buyi..ik d~i>'!IjSir Sllltf.

Fer Cripp"in
mU'\IiliMl~t

~uiii ildirilmdht:dir. O

bliJ1!liinM",ako\'

}loll

"'tI!l"IDek Il~o!:lc YlU"m Vldlf')'C IIlIlat I!tm~.'I1 mulllPmtldll'.

rrllJ.~·Ir.-

uak

l!tml!ll11l Hr. H'm_) liidn II

~liKlk

1!,JiD.1 II

I' 111(;

I l'1yt!r taM:. AfDunlulI

!;l"-ak'lrr. I ted.Llt..lrrt IkIln.II,tllll

sUn,

,weft

Bulgar i,inin Psikolojisi
c.ddl:::IIinde
MUlYiulltllllml:ll

m OODB
Sa

J'lmaz o~
cbnJ

1Jt..g'1aU

nllll!

dIre rlU~.lJ.nL!yor, ~1Ill.lr, ml!kmUnll' II bl.. ~'ldltll!:' •

ilu~
fillllli r qbuJ

,"«t'

lI~flHi1&h:dhr. Bill·

.... t-dt

4-

dir.

dUD'Il hli~bmi:'! I,!:!lm~ nn AmI! V'U ltlllt~a YlLnular,

!Yi yoU..

Balhn~af,
rl

d~hk yul~r..mu. MlIlItijrlli ),11.

IIr~jlldlli

_full l!ill" hl.lliCtme1l YUIf~~"
![!lIU' D'Ie¥k1ln'Il

i:lrtikli.Jlllrri. i;;in le .... IIcve Mdrr.r -.b~I!Idr!cUr rnldlr '! ~ Po] • .iU:rn&1lI Ordll un.. &UIi:tSIi vuirler. Blllk~nI4l'dl:U:1 I!IrzaJc. tl~ kllyna.g. d;ye ilt.ib.di!:! ~tCc;ak ye:r- Dll& "Iu ubn \'W'du v.tlmll de a.c;de bur.larll'lI oil. veITII!:!k. vc IilIIIk III~YJlI". Pre Pol, top ,'tdII.. dUWUln elmd~. verimioi de Ilnl"l!I

~iklcui gib.i, 18iallu,",hlar

"iI!~ i:]Ii. ii.pa.~
ZO['I!.

YunllLnlul,(l..
cL-

~f'lr-m

k

.da-

'ii'l!rorilJoillr.

Ji'iII~t ~ml1nlg!ll III :LiUDJliWII

PhilipI'
~l'Il:jj

racbrolan
M~dla

YH"~&'ImJlI

1II!ellnWmdl.

'taki,p oHBImi ••

b.'U rillYo, Voy¥4oaI1i teifb,ir edi!tmekt~dUr.

Yazam: .. ,AT NURi
~l

lJ.I;]A'a

"I

ian " ....

maha]ll'f!!e-t;lll'.

GUndUI.lI"'rl

kalttn. ,1;[0 -1...1"!1I1. £"'i!I~rI ]'eli ei1i" o!;joUodJl~l'l.DtlrLr ya T,lf;fQ1' II! hi&. ru~e:J"I blitHe kllPIYI

I

R'IIwwl}'or.

Bandm IIilIJ:Ilm

kw lIai;;II""il.l:!ktuu

De b,,,J'UliIl!!i

.kilq: Ilk

&iI!i!lenlll'D

b'lrlr

*

to ,~1iIIi
'nI!n Jr 1!'II'k~

kIzIna. 1ll'ii1'l UlIJ

rlmlD a'r.-

hlillli..... 'I'II_flf'i_'['I;

Illl' ai:I.Im ha,!w n hftl 1!l1ll!)·r'Il:od!':[l1 b,ll put'll: l:elllndD

II

I

indinnek Am.anlalln i:Jinc s;eli:r ;c.lm.cz mi~ AIm .. nlllllnll hijr Fran .. ar42~L

mi:
ni

rmm t unamldll'li III JIll, tmuuo
tfili'lnU,!U:lIih1:!

blr kere ,lhI I edlil-

JYItl'III 'I'

p!!!k

fed, aklbe I'Dr d.o-

korkml.k!1i!dn.
.l~r Jill

t1ll'ta.kltUm&1I

tN.1

elme.mc:

'Ve

Vil~'yi

il.WCtl. •

lI[u~!l)lIn~,

pkr:mlltlll"Dr. -: , Nlld .. n _1JjI '1:'; mmut ve RnllD blr -t f.'ujiill.dl! buIuolIJ Oli. 'il'!O

'iiin i,h:n bile degildJr. Viti hu- ~·n "II bu fJb,ftt 1!'!llllle d hI! loll", in. 1101. Ill,," lCl:rnd.mm diode Alfrlkil.)!'~ 181,;,- IIaIu lnfB9 od_kitll'. a_ eimel lhcre P ,,11,,'10 m," vc F,"nWl:l! donAl1mal!m In~ n'tlda.m gilizlere "lim 'iHl'Ilc;;.k I!'1bi iki .i- r!J.l; _ tlM 1illll11i1.dJtr lliikUm U uy·
'IDcYIIJIU ~ ~. f:HI. " de)

mU~drll'i bl.liI.i,il11~ D.lm&~nl1 mini ollllrii llIe)". I!;hr .rn!lllb~'"J'8 ~ b Fra.nllllitiarla 1II[I!o'n miJ!ta:r~koYi!: ~a ... n!!",I1... ji);iLI'mJ.<;!f.adu:1II.I!I1I!I)r uhrnduriii'! imu. dtl:IDIdir_ m~.rdl!ln DI.lik Jr.t:I)'tOClIljkt'lr. ..\h'mlm bULromefl :re ~ -m1I~Q.t. oli!!~ bu lmL&yL tE:'Yil e.c:Ic~ 'foJ!:lli!!t 'Vp.D1'!I 'i::!tmaJDU(l ,,~k dilediiinj ynpm Ilk Alm nya ila Pm! ,I iI'I.Ic&Ilb:r. II'tw)' n UI'&

b

nomlz, erIJIi:l'lllt

lit I!rrRru

gfiM

il!mnl)"i1't. !lJr

J'l'hi dh;:!!!!". lfirttil<'al!!. tin"!: ~eerJr;U'r. Bn 'IHwli:le:n, II!!']' llikWr illh:nln flftHo l1dJt blir !t:m'Hndo 'Hugill , Imtrt'lJ blr Brnca baocr
'-oB,!iII.

EKer

"....

m~,.rnefiN"'.I:,

tanh

ADo . ,ImiLIk ~lnC!td[r. !I.n , t91,11 kBf'llJi'ya!I" )'ITlrudnnbtlrll

!>i'kU"""" II'BIrtl n llirb !!linn t~ 1gmo ,h ikmordnrk ,,'!nl O'fl-r, ITron tJiIIhrDml,yeUl:rlo 1.'1.lml.. riibi!lulu I \"ll'UTlU 1!\'rIlD N "rl-

dill

31

OF·

,hr.
I"~r!ut on do. oIiUirILrlf'<" b"'ln~r!! ., 1li'l:il!rIDl!
,"!l1:
.)fll

* (rudanMriI

[bUynH~ hltiJiyor,

11'1 _.,...1,' ohm dl~"ell' blr lIj[~UJI i:!Lya b'!I~n'I" nlf, h~z on III ' t-

.... iiMn.
ftI ,dlOm,

b~f ~\'Ip, Fdo.l
k..,I "rml

n. t ~jjt

'l'"11!' rdrrlcr.
Il!nI .. \.IJ.rm

:reIlm dttlr1cn

~Bug.lifi::j:D'Qrwy',a,.' V,aziY'!3li .. ~ - = --- -AlL'l,l"iiS 'VB R~,drQGezate sine
Dl!'mJ t'fj

blzJm ~HfIr,u yi,'l"; wmt; o1!olln t.li:Iy:IA!i _rTl,t; 1(~lm ~.
Ii

bu daYI ~

~m'~J

n.

nl!r;

Ilikir'l!llLl'

elJ:m~l'I'ill!

bl:!o

:>'lI't ... ~ 1'>L11<J~V

JIDl!Ui

Il'I'I.dl\lc~1lJ.a.dllr Imo;;i limn,

k•

+

* *

Muhim
'ftIt1f

Gore H~disel[eri
An'Wn

Gunun En

oIri
.u

bM[1'IJI ),;oollj lrBe .UiI'lDln -htl.'lr dillliU... Fnkrrt Ip n I] nio ta'm. ,..ahll 'km.mil 111T" n;
Oniun

"i'~i"'Ili'!. ha.J:r ' Mr ,"0",m1l" .. Stlnl k.a., :r,1~~: [l('O ballnJII: \'I!Ii~ 1:'(;;rUn", .dN' '\'~ flJ'k !UnI ~\'I rlr. ('II _Nil

kIIIt!m .- leJil'lI'In

III lil.dl-

II ~n

It 1'l1li

'!;'~

~

b~ 1\'ln

f;~ bg "_m bu~n /11 n BItl.&!1F kom~umllzun IJ - tn.. 'fl1l~lIr. WrQlIlI~ nW!"nlcn tiD ynlnu; J:"rlrHrui nt"'tll:'~lml' "lmlJl!l blr d 1ebe \"nhYDr 111:';1 ~, rU:nM manhld nn 1f!IKJO n Ir; ..-e ri:'ll!le-rln In dtloyl'l'uJ"Il I'ITr.lllfI bII,I~

*

I vn.. ~ IDrflI III i]I.t:r1!! thllprutnnl
[I,

",drIn!!; V~

rmdfi

G.

kn lIe &t'rli 1Il. II:

!lubel - lit

lillon:'. ett1. rMmeo I.lll.Ul:loeUnln

t1!..

de (I,~nm ldadlll~. Bl!. ·0 llill 'lIdulII bu .I!rlr ifltl olarnk Ufrlyor~ 11'1_II bu rufL'lr lIel:!lltl mJltrrum iii ~•• -

*

I'ng'iltr:re ,d'nmullUAIi nUh:al.i: etme.k ~lr.

o.rIW. 41
k d"r

tn~D aldriJ'

ger.nl I, 11'1 1uu"''''1! T' 1',,11'lS!21'11'1,

1n1f1l~?iI!nlj'j 1.1I]]1M'i1 bllJlln!!l .Ie l:Mtll dU:I hi:l:I.!idIJ.

n.ldltJ kill!

..

b
~
SANA, ,sHYLOYOR U I'd. C:ELlN~M SEN ,ttJ'f J

rli:l

1tl1lhrr.aJ-

011[1""3

!IIIIJ~, ~tr

hi,'! ih ~"llh

KmM

l~tl)'in·. k.ell!] r

,'-li;ii -

CidJtimi bci~1

b!m slhl

~

o1mrl t Ctfd ,r- f1mak ,,'lQ;lJ·rUlld>ekl I'lcr cih'IIUL'1O pp'h~.-

~1lIl rm b!!IJ.~·1 bill!< bUD N'ho

".Inn,,",

[rm:'''~

'2'

--

Antatan . INuri ( Pal,a ,)
Hgrma Agac,Indall fapllan illl Top Dllfman'lJ Cephalle YahfrrBllf"
,8
B,I
c
11

Belediye Huberlen':

t! R r .-,~ ,~~ ,''''~ ...
., I·' ...... ~~.' :: ~~. .. ~ ....
G,ayrime,ru C;ocuklar
PigQSU' Haberlel'i:

VATAN

(J ~DIIE'

6~1l~IE

DahHiy,e Vekili
D '. Be edlyd,e

Bunlarl Cocuk EsirgemeKurumlU Himayesi Alhna Alacak

Piyasada Gev~eklik
Tuna YolgD,da

i~in

Ibm
~n

c:a .. a

min1'llet

J::ylemc:m

~lIt Q minnet ~1'i!!JItJ,~m. Kul!i1iu.llIlf"1 Tnililu(!tllki iirlt 11 U tU.Ul'IIlln .,olrh.! gu nu I_,I!; '_il ~de~I" r , H1'i!!1e lrtih ¥C inili!. .devlrl!:-I lra~ Mi _net. diil1,Y.
.ar

IL., ul ',du
elHlmiUl1: ~!..I' Ida",.. DG;h,li,yc Vc,].il, F ol.k Oz1 rnk dun V:tl. II'c BeJedJ}'1!" Fh.'UlI aoktoT Unn KHcturlllo bllllOtl .. irtl8r .,Iori uUl"ma.e tdkikl~rcl~
ltiil"ldel'lbNi

I' L

V,a'p"•• lIla. or
Jlu giindt!rn;beri piyulldil 8ey· ~~kli.k VB-rd.n. -repr!!.!;. OfLl:<i bedelL muJ;:ilbilind~ Bor!El.YI! g,etiJi. ten blJl;aay, arp!l. 0;'" vd ill r VI:! yulaFlflfl 5D.t~1!I dmak.ta.dn. YiIIlliI'I.z A cil.ma , t\'~er!li~ ve C~'Jrllm mll~lil.rI olan n}'lf IIotpa ve augdi yluln l Ilc I:11.1'~at_fLlud"'D aUIll]:! IIil.tllmuM serhe:sttir. Nohul., F auly. ft")crCJmCl i.i.;&i!::rVid.e ~Icr gc:vtdttlr. S..aJlim, k.etl!n..tohliunu J 1.20 • 31.30 kuru, ~rll'!ll!ldll alll;lIl1zdlr, K{Jf,;'l'JI"C'J'I'U1 6,15 j[l!lrY,tI..lI'", ,fa at

, TW'~k MiJrn!az, ~1KIl:'plllh 1I.<ll' !ba.n" it Iml i flbum CIa di)';®~ ld: IITi!kinrn dnniip d 01!!.11 l-e~ p' 11!"eetj Y(.'I' ki.irl1:jj'u ciliikkinl.dlf de.!!e!". 10 Imide- AnklrB ea.dd'~~ u.pw:un biJi kiU ~ 'tIIrtl!ald!r •." Y u1:.IIl'\daki tat I'Ir1 aahibi hill ,hiikrnUrid a1danmlyor. :laten, AnkUIi c:add"i1r1Ln kibk-.i.i oMuiY. kendisillin dana" dDlo,lp bu ~r'lf" IfC=lm-ui.l'ld!:p de pe.kil.l. D.IIlI tlh),ol' r•.•

9&', .....

T~

bl,uYl

~

mill.lu.:il'l

TUrk·

er ""~ Ttirlr. lIilelui

••", )'Crlelflli,lcML. r f • mr mliltVo I:L, 3i:i.fB1,"in 1,1 e :3 ir .urcilcrle i:el!:nler vo:: tel: i.it aUleIhe: kill 1:11 fOlk olmu~~ur. •• F kilt
bem'c:n ,4n.plsi; VI:' da.gru lI!ilm IUen kendulcrLni er] aJ.I!.mIlIIU~ v e hu !ebcplc: or d hir TUJt koloni i ku. ulll..n!l.lWnl lLr. BurLlm dllJ i;:J<l,IICoIt ~cb~bl ClHlIY!I gd~m Tlil1k.hcri.n y~r_ ILler gi~i mu!ilLi:m!ln dinindoe J"nJ.la.fu ve rnulllumbIl adlarl tll~~malam:lIr. Bun'l;u'!iO)b;::r bl;r. Trab l,Iun, nil

buraZ!lrpanl ... dll, o·

1lelerck

HiiIi'lvanlafl 'KoNlma

Ve]1I1 dun Mbah Emni:>' et mlidiirlugunoli! b,ir tmlnldn rIlcgul olmy.", iSj:ledn lIon,r da B .. I...di~eye
Tefti~ limaln,

bull.l ..musiur.

Cemiyetine
Hayvanllm il.l'llb!1l'IDIi Korun'l~

~~

H!m.i)'t:l~

"Tplll:o.ma!r'1l

gelmi~.ir. Evvc1.iI Hq.eh r'r'l!inae'n,
rnes]

Bdediyc
tdti t.bll.:.hiilorc

fliz leo yiik yi!i liYflllJ armalula t!! nahiieadltle)'e IiHIU[l. hk tden [.Wquk hi:!' 9'J" h;fl,.bilcGe'BTnden ~ok nzla, yuk taJ' llldliJ :l!An:L&n. kim. :Ii£ bUr I~V demi1l'or. Buna 9U1l butl'lllak if in IlGillba ~ dill biE nevi, b<JY"".!.n cld'l.lpnu b.aJuiat.. D1.IIIIk ....e Ha),v&.nLu-. Koruma ee>o lIIliyetmi bu-ekete getirmelC mi lhun lellt-cek?
(.'1..18:11,

0'-

t.izum.de. Bcl~diyc Rc'" mun'.ini Lutfi Ak.:.Q} dan da D(iu"i I:nci.lmlHl "all~mtlliHI, ~tlfl'llEtk Vf! Ihlllt i leri VI!:.' ~~k ~b~C'k tipi ile hlll"lun konlrol

ritmif·

hnn.ln Turk Irkln mensup ~eHallfllllt(a. illmi ;:e!lll:P !crd~l]: NaJut nesinin mC2.lu!b.i HM~H olup YCJ'- l1lIiif1.~ze!li kum nd.e.nJ Aihmd Gern:t,.d NUl'i tAr fmd",m ILIcr'n mea b,j M ilhkid It". Bu. l{ibunun ~urelle Ti1rkleri. Y!l:Tlil;ndo!I1 bit Nalul'~ YBpllnut iu0litnl1

~djll~ri hiLk.kmdEl. lerdir, Vellil gl!:.'~ vnk.tc
Yl!:d'l!! Il'\;::,gul

.11 J16t

alrn •.,Beledi-

lcadlar

-=

o'mu~ ur.

b-ulfLCIlg, iot;"irll TrabILlI~~ki T U' k miilrl>!:'I'V!!r v!: ,"1:1:110;: yerJilndcn 11'Inndllon oonoi.nlel'l;.e in~lI )'crlu~B3r.iruHl!l!di!· .... terc.iimanM~ l ed·· u: b\i$oiiti.in cklnl'up giQl!l:eirli'l". ),orciu, U !.del'! Kulow-l1annm _ Ji" h· All. M~.bil bl, lutta "ier I v~emek .'e alcljj· Gne; Mehdi 3ahi.lin yigit!eri". ml.\m silih t IUnllIak l'ah.!lildaTh~ dnc:lL NUlit !'v ~diyc 'ir"$cnmle IIvc kolceluk illerrinde 111l1llllmlmllile IIp.rlz. Sir kuz!..l ziyafelme_ .. " dr_ g-1'bi. 1aan illl.tiyaz ve rnonopollDn di, Biraz iler-ide-, kl!lrna bir M'I.'!l. I(l:Irdl It; <\''IIlfllllllr. Mll'ITadalll iI!;:l i!: dild igif'lden I' cr lil el'"le. bla C ill li:-tle Pltro;:a I dikildj~ MC:.!Iilf;: yalr.,,, OIl· Mt:-hd, ti.i.fi;:gile bUIiII.! olitl,rn farld""'1 dill ~nllidan .k4IkmujI' cui"U.m:hm koillye .. vurdu_ AYrii l-·~re t1yni tn. N.. ri Lebd" kurn~ndlllfl'l (}J.d~- bii}'ii.kli.ikt~ hir "IVOI pf)I'~1II1 daha tam !!!gDT., h.lI:rm:a lI.ill.~Ifi;;l1l1"lt iIIi di.k i~di. Nl1Tj buna t\.~iltVZt:r tAbutop YlI.plln,u!j< VI!! OIi:ilE,al!!'lll!ln kl!l'I'Bf-, C!a!lle alh ve vurd'll_ Mehdi de tllll_. dai:Jn g.tlilna gondl!!rm~lf. BlIlnlar n•• ba.ne.a:lJnl 'i:Jka.t<i1 VI:, Kr b~r Lc,p gibi pat)amasma r imen. Ki.1U tClp!a.nru gihi wm::vzie konll.dlilt.manm dl~k;atini -;ekm~k t biatile, "'\I~m"dl, <;iinkti KiUDd g tab~rnln nl!: Iffi~ ilfM!li 'lI1: !,TI! on.!I -beyhl.l.de li:ep ne ya.k;tLr· 'nl! de all, Slhhati ' !lri v~ alomarna'k ~ f.aydalim oImu,tur, b.eflzemll!!zdL. Trablu!l~ular b\l gibi IOpllU11 lik btr tv!a,'Zerinkinc c.Abd~IirM top~ .e.l:.I"lct. Yer- Mehd.l m iI,IV{It ffa.k iyeB l;:] ik i.il.ter ir.lI!: "biz lilbanldlYI y;]<lmz d~i!li.inlerdt: IUC'Till, ml:'Zh,!I!fl,i MilliJd olduiJunh.!!Iyay~ atl'J"lak i;;r.n kullanLnz,* dt!d.iU! bunll!!l'ln >boil; (AWu!l'!1:lilm) dL, fal.:a.!; Iu!,zu. z.i:_,'a!t::tin, ci.1: \lC'ian vardUi. Bir alklfl.llYa. 1IIi;n.dlkla Il 2.1I!,rn.a~ 'Ya Allil.h" , 'irya MlI- dj. h,,,.,mc:d,. diyec.ek ye-r.J;:: cy ley_ Nuri P&f~. y!:dih:rin VI: b~dc:vileri.rl l'!,i,ilnl;lhklarlllld n blmumi.doi Ahcli.:J.nc:l:tm. derlu VI! AbIeu_ d~rml ~gLrtI'La~Kaahk biT ~'etle Ilki.;ycb;ldir. l'r blusta WI pc:k Jut 0 Wu.iu i'!i-in Ai ne 11·fra.hllllaJu bi ag!&1S Irdilu.gu :gordu. ti.i zaman .\lunu ,h~en ~taIY~l'Ila. S:ln bUlao!!. olduRU kII,dar tUJ(; bLf olDlaml tlr. 0111 lar hna !!eviril' VI! rinD. 'btl m:- j'c:rd~ rn~miy~ti dir dliy~ Mlro!!!l'&IlIIlZ ",hlll.Z.amiiddfl Slne.lder.L~ Miiadelll!l Abdu'"tliim lnJ. Ahdihadi.m Nurl ~~yh Omed.ill'lju."m mu·,

k dlllr <L>'I""lIk "",,bi! CIblr gem;. sOZI!! k rl~m'" ve diller~ :.kJy.afr:t "e .nal, dllld Ili'j< III(;lhktBII bah~lltmi,li. Omlr:i ll;'ri tamamile Alapl>ilpIll";'hr. Hilt_ bir KlIrll.dil~ lab !,\C!I!!I. KlIilClguH.nnEl Y~I"lue![" h(UlOg- bdinde bir i.a.n"i~r VI: elindc Il:t.irdl! ltifek h~',~ dc-cl Lkle..-,i i..:;iI "'!l:zllm4r11!L i '<8rdl_ Bu mulul'!r'!:redll!, :ndl 1!o'"l.l.k. ... J<;.lIl'~ili tabhi'l'lin m!l:'dlillii k~y'11 r.dll ,~ei1 ..... e li.irk;;:~ biltn der eceye lur ~ yo

Kiic;uk Cocuklara Sieema Memnu
Bel~diyc:
Fll!liyl!lil'l!l!

1011 Gunlcrd£ :lcb.k· hU-l'Ik!l1l11 'W:llyT!~c:trU .. acuk_ bnrl. !llIyl'!l ~01-1 timllktElda, ~1!:Ir:l.Ik E.ti'l'fI;eme kiJfUmu bu IIII.,.I.IZ yay· rularm lIok 1c.1:11'\ blrilhlnl"~IDI

BilhO!~:!II

,3.ee:il:~yti! II'Q I'Id t!r Llm~I,t!!rin

In

Icm iru

!:"'leluu. YlIlllfJ:, balrnuml.l ~h:erinde bira..z ~ ~lll1UtluT. Fiyat 1156 "u,fu-II ur _ SoBoU 111111111'1 '!!II iko~ f~'brikullQ,ru

lam

ins nl

hulm

mIt

"lie

~6k ,Yl!finde

bir

te ebbus yapml,hr,

tm

1JII1:'lIinm m~m mgmclI"I '12 )'a~lTIdalTl 11.-

tliliml!ln

wi

'l" 8:1 1[01: ukl ILn n !tIn cmalar it. II landl~lari Ve bl.i..Z1 .!Ii"i!lIT..L!!iUHn ail II.lindUzlc:ri 6 )'a,mdu kU1;;likbylun nl'lmn ~Ill\ablli!.ec:ii'lli hpll;)j..

),1lZ.d.lkl,m gor~lmti, VI:! lllli· mlltlnl!lmeTiln Littbilu. lIykJn narc:hI: ed.c:nlcer hli..klund.. kSTlGni mu_ , mele y,Bpllm!llsl ic.;in k >·malca.m~ hklilrill t_lLffilal 8(j,n4tfrilm~ti"f.
nna,

ik.llt1.lm!..l her yapllmaktL'l olll.n mqlllt tfl pia ntllu'LdJ:! , lohklllra b~raJ. u![ln .b!..l gaYT ime,r u ,>lill;;'Uklaml h im8.J" l!.5i Inu !lI.II!U n dnJd b.i. ldel if i, mil:i!;i,ket~ etm". bu. t;.1il~uklafln kl!HIIIMl!II'I him~)'~i ;]<ll:.mda [)arulay munlazELma.n

i:;o,uk, Eiirgcml:

.. kr Ek -e ye~nIS'1

d I r, T li.!!'IiI. yo lu 1i~1l n4'tlr. Bu.gi.ini Lq;:bbu!lte buiunmliltKii kill"ar ve- 1.C':r.dicOT",1 it r.da I'i VI!I.Pill' gdm.I:!'1 rilmi!)fir. bf!klenl!.oilir, Bill. .urelll!" limaJ McmlC'kdt! haYII-11 ~11;r gi;i;rl:T1I rnemleketlerile Maellf"~tl!.fia mll~ ~o-el.lk EsJl!Reme kUI'u.m.unun bu gi:j,llderilm~.&l irMiml.an elabilir, hllre~ktinj akdirl~ kili.r~I".nken. (,d~cek vapurllil.l'la Orr miktar 9" Illtanb!..ll lleledIYt:::!IinLIiI. Ve luymC'L vi, II ... VI: t.ilib,j ,~geieceii .o!>'. Dun Yi).,banGll memlelo:dlj V limiz \,'1: Bc:l£di¥,c RC':iaim1z leniyoll'. doktor Lutfi Kudi.I!o'l"ITI da bu teo lere 450 ,bill liTlILlJk I-mrd!'l mciT. ku' pe, kuru iizum VI: loikelcl<l ~ebbi.ilttin mu~§l D1cti= verml!'lIiElOII'I d ~r i 1m i-¥I if. n.e. ell biiyiik I'iLntlut'1I ylip Caill"ldan emin bulunrnllitil!Ylz.

i"Ln

II t.l.nbu I Bdc-d.jYClii

na~if!d£

6.20

kUr.lllf!ail

, ImI11il[-

fen"' ~ekilde Olum!
MUIBliId'lmide" rene Ha}""l'anJilfl Korumill cmtiyetinden bab. :!ied~~gim: E:fel'dim. bu cemil'ct biT Ill' l-s:mdEino fl:t:OPt!!!.t: ".0 173 kediyi fn:ni bir tcli:ilde ildiirmij,.
Hllyret dogrw-u .. _ Fe:ani

Yag Fiyatlan Kontrol Edilee,ek

de jj,ldiinndc! HI.! ne d£.md.: iIICllllba 1... Oliim, oliimdii.r •.• BunG
tekl.i

,l'4riI_

ElE,iltra. Undan
HamlJr

Y II!!UI4!l:3k

l,leri

f",

"art k.onulmakt dlr. Ve Byfti z - bit etmek. nere dun sahnh hnd' im~ yeri",in.. Q Ruia. ml!dn.e~ reti ~ltmd Topha.ned,e Radi!!ll iizeril1l:lc: ctike t Ie lo!ltl: ri.1m e~ dillivl'i fLnnlnd. I!!kmd~ t;"pmml Ii ,mec:bllri ddedilmektedir. >'~p'll ...mlfbr, Ve l'Iihn'Unl!. Slhh!!.l ,inlllu-d& SIg.na.k m i,j,di;i liiiLil'le ,onCI eru mit-hI:.
m.a.nd.a

F'I'iI l'IQ I !I. dc.ru .. ... !!!v-dar ekk mt!!! rij:i , -lI!mlill!'n btll,k-;" dig!!:r hamUli: lstiilo1l\bul B t:lcdi.yc:!i YI::111 IIp elc:.~lC'rinin ek...trill e.k.tra.. undlllFl )'_" mil: iul'I Il'Lda - kuyyeti i.le II;..~!" ~I,!"alpilm!Q1 K",bul cd~ittir. 'falmz let. 8elcodiyed!:'ft n1Iiitaade &hnm.lll~] d:J.fI lea" ekim.l:l o;;tkabili!'CI::g1.1Ii

Ekmek Narhl Yeniden Tetkik EdUecek" Numuneler Slhhat Mii,durlu,gi.ine VerHdi.
kamisyorllu da YCrill ckm~k tir;li un u2:t::rj_IlI~l!ki l!:tie:ikl'::rlP'll:d.cvam ;::tnJ~~l!djr_ 30 kl!lN'l'lidk 'iuva.llri

gtinlerde ya -e.d nn. ;veniden. fly tl.m )'Uk'l:'llmege -bEl1ladlkJUI gOIUlmU~i..iI'_ ~i"'t ~'liinka'b~ Ibi.iro!(,u toptanCI vo pl:u .. ellk
Son d I:"ci )'.
I'll

II::f.t.lrIDi". }tabu!

I[

yrifcnn:iJ

Ii

tUI;"'ElI"larm 1I1 f.HIJrElLa.n-

tl.'!tkllk ~de;rek. e"",dee
Q~M

mu:j'

.~ar

J.c.onlill.

niabcti.ndell.

tazll:l-

.fa 1!a~1~ yapI].') yapmadlkJul

:jlj,f;q-

BIn!llaT

dllhLlinGc

!Il~nalc

ClA-

nk ke~IUlllmZlil!ll d'YeT~l~ mall" leo. bod.rlllM gilii .'I'crJerira, tba~iI i"ll!ydl!! .li;;1..Ill.illnl~l!.y!p dcrhal .l~I' Dd. h<l.line !lDklLlma1 fI UJ:LP kati nnulel" ",erilm..i~:ll'.

Otli:l!!l'

u!lUl..fll!rL

F'Yl>t

M~T;J,.k.llbe

bel kW'u, indidle'bilec~ij;i hBkIhi'idaki iddia malml giiri.i.lmcmiJtil'. Ekm1:k 1;>I!:!jni:!indem illlna.ee.k 'kelt neticed~n mIlIa rlBrn. iizerindC' de y~niden lL:tkiJ.:llI!r y p~le~akt,....

tlrllacllktl1'. Bu. f~y!lilarclan Iil'l!:la.l.-iI ~atlO ya.pnnll!l' 1Pd~l:lle 'ceJ,diiJ.IiIdl II2l.Wlardlr. BUI tiic~arlanlll 'ba.nka. ardlyt:-

olUJ' 'lim? .• Sirndi ak!li!l:; eier feruli ~dl! oiiUn -All m.ahlUld.l!J'1!I .z: enyet veriYQBII., bll UIU~ ~1.a.nt dn tatbik cdiLsin, diYI!I 1I!i:tr film ,s:ell!i)ilir. Gr1eblliT una. 'hmu 'bu:na. bacel :Ii'. rn_ B'IlPnkU h Elrp :z.a.teo im.anlan ftenn i bir JC'kilde~ !l'1ILlli fennin vDCU !!Ie ... tirdjii:j oiletlel"le- ijldihiiyo, !;loA .gn_ d..nL.

lerinde kijlliyeui miktiloMii ze}T. tlnyag llakla.dakla.n bilLJlk !a.rdan,
gl!ll!rl heoyEm;;aIl'lderden
ml~hJ'.

Ni:z:ameddil"l'den Ornek Aism
file Re «¥IUmU{ ~dlllln ta~1l" ka!i~hr:

,anla-tll~

Bu zeytillyaiiarrn dil m<..!" ILYe! riltl11,a,1'1 Ll;l.ldk d.le-c ..lt; Vi!" 1Io1.l.t1~l~r da kOIHmlii. ti~i h,&Q,I 1a..,
eaktn.

i6ac.

t

FI!n:inin
~

H~b r-r i1.1dliHnll:a. gire Tilt.Het Vck.Me.tiya.lundl!l Ytl!m~ill YilJj Ve zeyt.iJlya~lI'l.a. azalIli fiYll..t tubit I!!.dl:cektir.

Soruyarlar?
Dtr Wilb.iIin!ll I
Y'l:ili' Ill;
"~'iJlI'
'li'ei

topu

I'

cliyc

=

dl-

,
Kahve Tiryakilerine Muj~e
Kahveeilere Tevziat Yapddlglndan Dun Sab!j1a Ba,landl _
ta~huldll.ki I.;;Grukilhveeiler .. aU~il ~aI1rIEl..eak knhve bulunmll.mal!ll d.oll.!.)'"I1Ii1~ dl1kkanlannl k8pBIIrI@:k mnbUl'lydindc:' kahm.rdl. G.Um'~iilde,.de bll..llu !'III.R kiLh:",tlC'l' o;duldiiimllc:n dun h!v.z~El.tll b.llJll1r1rnl!ll-

Ardi:'C!~l'!ki
TMjt

ItLiilil E,yasl
E_dil:iYQI'

F'iyaJ Mi.ir;Ik b.: h i.irG:Sll erni za.m!u'!dlJ. .b.a.nlc.a ,~TdiYI.'.]t!!rinclc: .buhman ~tihin il:haliit qya.:HnJ tHbil: etmi~tir •. KO'I:Iiliyon
~,anklll

I!I:'Yl!I

-8~,

P v~r1r.

Le'bd. S5b iI B ii1g eJ~ K~d!anl Lehda &lIhillholgellli, diifTllanlll ~ali altlndnJU Hofl't!l ka.~ ba&mln arkmda.du, Dij~lln yatmz HOMI! liuabaSl'llI ve bunun 400 , ,(lUi l"lI~tre eLnUundaki hElh.;.elc:ri i.;8111 e-dryo'r.du_ EMki Ro-m01hl£l'lln L~pt~ MngDil adl!'!! veldiklC'd ~hlf h;]<'fOlluh:ri. y1l'iI.L Ld::.d!l ,,!: bGn.un hU!miillLklim heni.iz. bizd.;:: ldi. l.ep~ Ma:gUlil. ~Jl!l itibal"ile C' 'k.i lcJ ir f eni.ke _ K.utaja feh ri. id i VI: Tl"ahlWl ,dirlC'rirun en chemrniyedilerindc:odi. (!jin-.d.i. II hn kumill! do ud ibir timanl. bir rliht-unl. hit" mahcdi Vi!: !!air binl!lNur
j

bua (L!ldimllk lIla.kammch, !cutlllntlan 'Jilir od!') :!l.n.d- yerlqti. M,n laka J-iurmallk Ifj,ldl.lg... it;;mt orad .. arasine.ll. ~ 9Clc.tU. uri ise b.unlardan hi," I.o'l'll1nmmyo[ VI: pc:k
oILJ~'llirdu. k.ilr~Lne.l,;,leric de ba.tL",dl. MUcild.d~:!l1ni
[i,tlYO:r:

&In 1I1u.f1itll&rdB buoal '\'e ekE!iUJ(f8't ml!k'kipl~rtIlde m&\'lIlw, DI!IllI~ ,otft!l'I!.k .~ be,lf"CI tiro ~I!II, YBJI.LlInllld&dil'. ~J,c I'IJ,HI Tei )'1>. rl1.'lde b!1r tl!dblr., l1dmt bu ~ 1EJIl'1 1'!aIt& Lie cu.mi\.l't araI!Imda ]'1IpmlLl'dllltD I I'finlel"i pl.a:r
D

ar;:liye] ~rincl,~

..Y.az:m.a,k ve konu!mD. .. Ab., ~I. Mu.lumir. ya, -.k hi!- tey bula:madajl '\' akit,. yabut til.. )'llZ&cak~ aQ)I' ilfecek .... ¥l' a1du:u va)9t sdu:nb i9n~ ok dedir. Bugiin" !lien iiy1e:yim 7.. Hanlri hinnii ye.UYIm.? Ne yuayun1. !Sir .soontl ki. i50rmllll:!l1D._ MnZUUll. nedir. d'iye I!oracabu:u;l>?,. Ben, libibeID, ..duot. lliekQ' gUo yim'l."" I!Bthi m-ltf'kd ! Mlllldemki,. 0 k&du s!lnnb iqi:nderin! Ne arur. bir gm. de yazmaywer. .Nizameddio Nazifio hikiYUIni bilmi_ yOI' mlUUD '? BizDt kl!.udi;si, Ilin~ lilk iJir pzete ~nrkeD, ~
gi.inler puil:,sioj ~tkamu.i1 'UI'iIll' • lu.I'au ve ,lIiIerdi ki: OIHe:r-gij;n gllz.e!Ie !;Iklllli'lieag.ma d&ir hnim 0_

,.ua.-

hu]u
ru

rJl!.rJj ffi.flllli£a.l:o

r:i 11!Jl1'l I!l!I u.JlaTl-

rahilt3IZ

Bu

II.l!:beple
011'1-

,dli!,

daim.i :luretle bmi:ml I!Jltml:i1l bulundufiRiillrur. Bu ma.lla:r ludiyelerd,£n. ~Ikanl~6InBIIru"lIr !bu

h...Yl!ptJl;;t.a1l

mGca.deleye
~o!r'lccl!

dB, ibdeoo

gUou

. ~ tIt-e.1 p&r.fiI'

IOnJa

llin v;(udn, Bun~&.II1'" r:nlr;a'l' Vc: hlll.'Ialr;;dl!'ri d~rm~.lr.tid!r- Romllohl.l!nIl i:n.,!10 ctmkQ hulu.ndYklan yeni

,k:Bd~r hi.z.ar lr;aLdJm k.i, MiIlIall'll!l'\ iislL.in~ hwmBlan dailHlm 'l.Tc: bir fi,ek 'l:iy;]<.n Cd!!:TCk i.l;;intl ~n. ~lkDrdllPm ilb~.. .Hu c'''''''!: 10. n mil.,iaflolll ctruma geKlttrdi.m "'4! billr,uklbi.r mi.i~til.~i.I yaptlID. Sonrill, hu.mm h;int, rpiitea~dlit k~!i;uk: bllrul mii tat.illcr dalia .;i.zdlm. Mii.:!ldttillerin ;iil".Ja.nm d drut ;;i.zgil<!!]", va!lle:ttim. ';Bnaaa mll»nltl i.i!jli,i linc.kle dolm'lJ. lU. Den de b"'Tula biro uo;;undan ilte"
IJ

..:Sir gun

IrUJIlinil 1!~'I(lrlnd l'llha'llut.t EdIDIitIk ~ir.<ell!!:r dioha l~y.I o1mIl.Z

yapbg.ru

1.'IlI'

r:.~en

kimC' VII! b.~!!1 Miifakabeburo.aun bildiJmC'ge med!ur lli!:ul..
ntll1lD1

fill" II..; 6ffl'l :Ual'nn: hW!i!l51 "'til ~ikalllrYilt mt'ltltt'I.!e"'J)[~e :f flyorJ:il!'. J[lllbuid !l;iI.!tbCl toklQ~ dIl.ha
:rJj'

mutadJ[" .

...r~ ...

Milia.ka.be 'bul:"Otiu d ... !5' tJ ]"'1111 dog["!..1 ~Iu.p OIm.I3.-dli1m ~i.l~nlC:TI
bOlaeali.br.

rld

mdlklplnl·

!lIn, Uk. ortu

l'C Uilt!leril m.de b!l!Iun. Iiltli mL!kkplutn

~dll'.

!'lit bl~

Deiinnenlt:r.m TiciilO'I"d V~i.ldi.

KODlrollll. ]h~o1l'l!:ro~

~)fU~uIua k..tU1~ ~iill1liim yoktw_D !ial::u~b!:ddin UZUNKA YA Memurill
d

au

II'II1dc bN,l1I! tU'Q 11-'1'1111 )'Bt'J1mt.· IlliIJobF. Egel' II.JI:Dm ;)'ok be dI· i!;Ol'lenml de )' - pllm II.mall, !jo&yel: IIlU bl
I'll ~I

Son zamnnl ..rd

hlMlldllI,)'o

!her mtldotp-

bmm

bira:z dach. fi!!yk.tad.u. BuItun d" ffl'1.l1il2.Z2l1ll'l hip.Q dn7lnLl n'I.Ln, <111- IIJcckler Ik.I!.vru~m'l!fl.II. Fakat, kCl~1Jfl.teatrinlo ve dlie[" itl.lllmlannbn dan kllP'Y1 v,e pel!lcel:C'y,i yel'ljdll!r11 Ie rilr dolma:gilO I-al&bell!tj dLl:nnaklD.Qlr. GC~di ,Lli1nca ~i:nekler
zom~iI Vi!! g;::rd; I ~'l4 ttl! Lt... yanlar laahndafl bu· ,alard haftiyil.l y..,,,tlnu,II'I".
ba_1!u:l!IIiItT __

'!Imu

verdirn. MiL_I'Iln tilti.! b~ IIJ1da: 111tet aldilij:l.llldan OllidELki bLiH.i'!'l lIi-

~~==~~========~==~==~~~~~~
~pllmall dqU m.1'

lorlugune bagh h(itun kon~rolorlel'j. dunden. Hiba:ren Jl!Ita:nhl.lld~ki deRi.rm~n.Lerdc Mt!!"ocut unl n tlr. tdkikl: 'Vc. i<;ll!:rinde 'b ...lW'1an ~a. ...YUk_'I'IG ki. re!im. tirya.kilerLn dol' mikt'iJlnl tl!5hitr memUr dkahvc lI'IBbjlmek i~'11 d~kkEi!ll5rB mill t ~r_ Oilil cleiinnenl~( mUElYyen bir ,\UfIEUe: kgn..tra~ edilmi~ti:r, hlicl.1l'nunu gOS'lel'~Yol'. mijddeuC'nb~fi kapah bl!llun_ n kuru ikahnl.'.i dGk It.anlilrmd· ~ "VI! 4!ah:!ll b ~1:aml'1tlr.
'bil'

VI:' d.ii.n

jrntibardan

BUlid~n ~onril m!:murU'C'l mulIi!1.bAka ilntJhalil.ltln.nln merl£ezrl:1: An'kllCad.a )' p1ln~.iII.5..ma karat' verilrn~ VI!: bu h......"Ultai:i ~rnir diio
Illtanbuia bildlrilmL}ti.J",

-

"I'i!!Jbll ..

Tlilbit

~nlIJ101'lJ:m
"lkI11f1~

Dlynt'l~

{!~'al"

h.aIY,W1luL!i K ....'lflk11
Homll

A.ell
..ok

_

h:ullI'lJJ:odlI'i'l'. 111!"lIe: 1kln:kii neredo':' NMn IITlJklibn Reb.
00:0000

lmrl110 aY1i1

,.·clma.

uJ!

Z.....

10...
_

hUm.

Btl' Ipl'll. yakt.. I'lh.l'l. IlhJu'"Ci'iidrD !!1!1'm1J'I'!I)e~n~ anmlIun.
!'{'IT

bnh-

Bu lIC'bepic LeMa, taTi.JIi Juy· m!Cli hai.z har 'belefi VI! hl.lr.mhkIan cihetilc. b~n1:l~n baJllb Akdcni..l;m IIDhilitu:11: ,ID I.Ih,lflma:..l itihvile l'iurl!'IJin pe!.:. ho,ul'lI~ glimi.tti... ~ii'l'l~ 1iIi:i N1JJ~ de.ha. te~~ )',*Inci!!o'l"l ve o;:oo:uklujl!lndanb-c:ri. Lab'I!jJiW.re.,e.m old'uiu kg!!.f cti:~ Delia elerlcl l1l'IC!rakh. I Kli, Bu ac-bep1c lLcbdd. Ioahil biiJ.v~liIdlC bit mraf'tan dii m.anla. ugr l'I"ken di8:l:i' ci;h,eLkn
haUl _ cieri

yef\di, Nuri de '!Ilk ~J~ HllIml'un I rk c~pbnin~ kar"l DIal'!. !I~il bolgCllin.i1'} jl,l!!ri k.l!llruko,luraa (yerli.l~r il~r~ Ik.... rilokol~ "~1Lf .derlerdi} .giderll!k ltalYE!Jnlara kul:'JUI'I ~_ lIi;r~l. <;Unki.i h~ lOp }'ok:tu. ( Ark !lal var)

It!!.ly 1'1 bunlar. ~ahll

ollunde da.irna. bif lam; harp gemhli IblJllunurdlJ \II!:
mmtnka!!HlI

UYI .;:t!t1mJ1l nr Y Ol)'e !lij~ ~ebls"rd'f!. K .... Ictl~1L II" ll'l}'U Indlk, It rnCII. flinmo'bl~ Ie blmlllL
1Ja)1:

BJr- p
,j) "looel1

-- I'U.l!.
DIlHO

de.

Blr

I!IlULhl!l't hi'!; kODD'l'l'inI.L'II~.

~-"l1 ,11: _ LT~dl. Cok !ikJil 01"0. Fako.t M.;oole YIII'~,~ l hm~[1 mJtm~:.Wim. _ 'Rim c<lf)rlJn:i,.,.!:'!rtl'~, no cllf'TI1l1"l'Il~ttl "'~:;!1rl~, M'el1enlo1& l'Lif. ~ RlIIlIIk Evel

I'i.~_

NI-

Y
etttm,
yam,

:JhfDrl da ~
1B11"ll-'Zlrlllrllmtk I!iMyftIlHl,Um.

44 ,_
-

~:

R.

A. E. Y!IImmI

lil du,~u b.1!hoede rIIlhat

b t.rhyormn.
I"

t ntafU

kObO milp

trniru'"illn1l'kt'n

btl" 5UrU

ml

!iiI'

Bobul et·

'U. VI:dIll)n,hl
)"B'IIIII.'I

,

i'I!

Y"oIUn6 d6l'1!m ,..ftI. I8I:B ,ue

l;"apyoln'rli "eo yapkll., HEld '~puko!l:n kt:ndtlln&

~t
lItEm ~.,~

jile4J..
1lI!!-

b 'hrdI. 0 g;DDI ,~t!l f"CInetlh~ Prank t[r T clfIl.It!H!. 0 lIa blzlm1e "rtn~a.dB 1IlD1Nl.mrkar.m!fIIn'!'3 It'll. FaJ!<lIt Nh·rll :lo'apnuk Iruiim('t 0.11-

!:ill' U'ltI)'l.I1I'1n
IIluii..

oIh:III!Jti

~1'i~

11l;>"ltBap;1II

t'I.IiUHlfiD

yo1unu. hrrtlIrn.

mn '~.
VM'lyeU bl!l)'<"lrdu.
Jd r ,d~fll

.!tllllpr ruz.ultrttln gOl'!lntl.li' II ~I:' orodllJ, dU:J'nl1oroo.

De.m.Ir Mok5Im.l:n ot.omobLDarnek lid I[ll'lm ltl. Kilp

!!Il'ffim,

Slll'll.ll

1Il:m.o :mm.mII

om ImITIhlIJ Jrlbl
BIlD.fiIl z1YB~

1"I\IlIII1.. l'ilr~i:Lr
OI!I onJ~riI'

<;"-II~

,Idl'~. ~ 81!.Otrl.!!, 1I~ be:
I'iltr;

cr b~

UrrII.!'ll
lID

konnl.ma..l!, etmu bit' de
hu

.,,,,ull'l,

Lto. k:!l.ldll.Jll'. til!ranl3m. ttl) \-e p.:!.f!!, s1ttnl"onlu.

dol~1I'

'lie >baun.

riy,a:U cI hi bu.llJifiUni'Lll. :Nwi Mii.cabi1Jule. TiILIllt'l,IU
Nuri,
<1.11)
lilT.

...r-

, • vi:, •
8 ~iIHll.AT 'SIt 1 ~El\ml'l

[ t-ed.lltln]

~tmlftlfj;, Sk7l hllD11li1Bl:l; llfiy1eml'l'U, 1]1rdentJUr~ !ll!dJ!n M)'II.nllHDlynmm. d~'lUlIJnn' , iBfta.hrI5. ~,g ''It

b,d,eJ:II bah

Ill: Ihlm "1'\ln~ ~arpi'l1illti;li. 'b.ll'jlaih. ko, _\?!I geldld •• [..,erj «lr~Hm.

-

~ttllt. Na 11:' tyl

m'I'l' UJIoU tIi'blr'!lInt
0-

br:rk{.'~I!:I knOll. u~ c:r \"i!I 111 m." glSrtl:nmllynElIII, Rldbllkl onl]

L'

le ~"'BpbkJnJ _ Y.a"rnl Lbil,J'""rlar nklllan

dl'l'!lle:r1 bll" l'io.lI.d.alyo iil;f:rioi1 'lillIlt ,101m )'III~bPjhln." Iii I1l1yn 01';lum. DIEI.. II", l.i:onll,'uyon'lu.. iS~h;IC1'1 8lIr]ro,II(..Inl dnydwo. ' lfU'kdJ

lyJ.,. h!"I<;erenln

'~tnlU'lDB.

~lktBn b!lt",ilam:ruuhguu m~ .. ro ev blbl i'lI'Ulnii hl!r bnld~ I"l'k ~ I oynuyo:rdo. Lady Krm-:J.lI i:>mlndll ml1zJc nl ral lk 1>11·

)'!tnl Udl.!!cI~r1

unotl.lrlilf

IOO.hi'1i1r:1'lI.r.

J ki'llml

"to c~kl dil'lfinilr'lron

.tin fin I.n

Il.oJ dl@rImln -Ttl~o. Dldl1rl~ Senl, f0'k li~e'!lIIiD: !;ok, (Jell !~1I!1i tIlI"]'iI!"i:'iI!~:rn geld I. d!llilllm. O"1'1"lJ mlll'l." ,RI. mll.li1et' '!UIIIIi¥ii:[lI'l~n li,.vll!ii:D (jhuilu~: LoIiLiraili!. llll\'\'o, ~'nll !l1C"all: ml Idl!" DlJrC '!ktl:!liiilll. _ E\'c.1. ~!O ... Lomlrll:l/I 1119 smTl1!sIll'Um. lI;~ Dlml'C'i'M lie uxuJ!IU'rntli"i ~~ mfum.k.wj1llYJ. b 01.1. jJn'lttacak nn. 'I~ b.lcl'L"flIm. Al'aba Fa.n'D'lu geldllInl Dna ,,1m :";}j'll'ml'lf!J l' Nen
'-Il.r·~

le d.olii.tlI.

Bu dol~ma !.!LIlJI.!1!! h.. fl.1.. r.. IJYil
[I

cephc;:fi

!l~yhlt!!rle

,,bi;rLik·

tii ftl!k a.th-

c.nillJu;ui ..
fE!ibell::ri-

""V: !I.- G1'!N~ ,M - IIu.ri.m1': 'lit)
Rml1: 1~1J: -

~"'T.:
MViU.J
7,28 13,26 18,38 1~.O5 2D,33 !i.I!O

2l

Dii,ni.1tte. o [urit.1

L~d~

it

IlleRl; V AHl'i' c,UNq; OCL~: tKlNDl:
AK.';lAM~ YATS!: mSA..K;

llWO._ 8.E.i:I""t::R:

'f iIl:Z&Nl
12.2'.1 6,21 1I.3a 12,00 1.110 lO,lPl

Retl!ll~ hatnlw'h. _ E1,·d Rl!1H!1wy. .. M,T"n ,,<ok 1Ii}~'erIJi. 0IlJill':I11;;):1' ll. lin hEllI fl~'':IHnl1gll'lcr... GlLr'll'I l!Iu.. . U. hk ~t!txdir OrtTll. E!e!i].c'I~[l,~'" MvmG)'(,1JJ Y(I!kl:u. "1I'!'k&1II kentill;;11l h::JIjIllinOi. 1'(:11(1[[1" I!I'k ek" o,:""lIk, baUfi It_yY,lJl'I'l'ar bll.., unu ~l.I ",e\~r· til. N i';r'iB II.1:r lilildl! bILI1JI 1111 r.ll'aut Itl!'! IL i'kkll.r I!hDly~,,~~lnlm crrllplm. b:ln .. 10 k bal':tnl:lnlztT
h'l .. 11lUil!

~ ltIlr d-tdJ hOl'fll'il" 1IJ~'l!I.k 'lNl"nJ:Il'lITI, c.nDIrt'll" 1n1lr'iunuz'l" Ch:,.ngil:l.l l'I""red!l!J'l. m~ II lll~r iIIOhuT.,?,iji'-;Il n~r Kim !l~y1t'.H II<Il ",,'lyle"!' 0~'Jmo'bUl!l1~ J'III'hi;iW.1!l gtlJm1i1,lel'. :1'111'luI> bu. gc]mly_ek. I\I&ndl!rh:~"f: Ilsa~ hii"lnJl' :rn~k, ,mlltllll,lrnw. ml'l U ml!'Il O)l"IIl'llifl nld "DllIm. '111 hI',1U 0lU11 f ..1Il lDan ..· if'> m!lld(QI (III fl. ,Q'lkl!dl!n ~711l'iI ..tn, emyl! ,0, Idl. nihil! ,tltleiillm, fWU.
iI1B.r,1I.

kli.tbn iii 1C1 >afu!ht.I q'b.. :r.1"& .... 1mI'n IizeFill(l Meta bUt.mn eilel1'e!!I.'0 Ql"t.lu: _. 1I1l!iter .l(i "'int~ .. 'iIi!': !.:.... tu.ii'Pttri hlr !:'ii<Y lirlrll'l.H wtl),oru!.l.m, MfI,nLIl.'!rT{'\I.. blr I m!llk~1I b 10 nlJ'l"[l,JYR~ r.. h"I"I:z'l' lU.IlR:Mm hl!mon I:~wnl' Hrm,,"'I. '-,It·1' 15iJ.-· .to 1'l~llldlA.ll u.m..o.n !l4::;) 1:".,~.1 filMI hll: III", dl.l~Unmoo.lm, hi\:" kilm~ ~Inudi. - NIl.~1I ,rlme-zmLo: r n til.. 1'1,' r hallr bl.li
m.u ID.kll)·O • Uer l!icnc (I I~ d !IoTe ,[Jlur. Ilu "I'TIe de bi',)"lu hlr
'HI.!: ... I"

nm. - rkll'l.da 'VI:: d.c:niL kCfldtl[lda Si.di Bi:lrk.o denill!:n n!il[m. Jlk T1II!'iI-

kide

dil'ilil:n.di..ler. Biuib.i lrcni VI! 8tn .. bir kumand.m geld'gllll ch~anl"crliloe"f ve bedevilc:r dr;lfhul Bctmi ler, 1IC:.'rcdi),orlardl. Ba urc:tlc eokc;~ bir ;[.cmlt t ~Of>]lInmltll .Sanilin ,~yt..i Omerum1l!!l'1II ilkrillhn'l olan MC'hdi a·

ml'1

, 11'1 rnfi _ i!:'lrd:lm. D.1!.n.1 1[I31""8i"1I 1lJ1kliIIlf'l!ll yli1.liI(l1l, slmt I?ok il1!i«-11:!niI11, Clilr1nfll.!U t-ltl'\C'p~n ., fHIIl.kl"'l'iITldan n'i kl"llml~ ruD ll~.w1.h'rlIDh'n ,:lIhl:l.lhm. DlllO Olu·

~I"ll Inti

fuj

m 11-r

"ye

f'flllm

m.l

lJ.do

-P'I'"

Iiouo,tnk.. ,IiILniz !IOnra II~ ndp:rI"11",,,, ,'lIl'M::lk· h~, ~~tI'L!;'e bim! )uMn (P1l'U!IDUl.lo'UlI .r11..':II,

....klrWI ~ .Cok, yorw!lWll. fill,

i!ldlltlllr

d1]

:!ohlm.

VATAN

1

00'


~

Me tuplar M .. ··U funcu
iii.. ••

oya

,

'.j~~s~ty ,i.cIR,al,."· a""'si
. ~.
I •

,.

..

' -,'

.',

-'f

,-, !or. _ ' ......

I~

1

.. ektup

lie Dall,onr;igo'm t Made,mki ,BulI'ca "'all'n, NC'llln Val'mlf, Nell y: ·rlSln, B'ana Vermedin t
m..,k.ltlbllmu Bingui. dl'!n ),UI:¥Clnlm. Zihfiim. 1i~~1;1) len.,lel A"n.lpli Ilbi, .kamllllun 1Ul1iiiM tqir,.iil" Ya, 'r'llbbl g HE' r.~LmI.'!'du bu 1'1'1:1 nklJ'rnllll'~ld 8i'rkl~ ,11..:IfnI \i~fJ Avru" n klkal n bJr taiUnI r.lum1 rlh m yd n. ' otirdltl blr lui ve Iinir p nil", IiIlraml,h, Sckiit milYllIn slln ti, klfk yU:l bin
II

-

BulgaristamD I,galinden Sonr'a
lmanyu
:lllllbif tlill1ll,
UII~

9'1.11 p.rill ...n,

B

"8r!J

o kdl'r
!.I.

IIh1UiIIllilUJlm
IU

1 ~J.,.m' •. I

'biir

Iflill;lm IIl!lmtd,l.

lid. c1leiIll. tGz:I,uhfi •• !kill'·

tQP. IJI'! 1I,.r.n bin Ink. Dlu.l: hi., I.~')'.r blr •

daliUl1'1l
ill

t'll;;:iLidum,
10 K?I"IUn'LI:!I1ll1l - 941 di!

Inrihij.

l.il. Ak.deliiz filoauTiun
'iulan i1uk ,slllnu'La yil'lc h;r (Con'\'lll')

,lid!:fI

1:111%1

,---!!II!!I---...;.... ~.. !!I'U-I
1Uudriow. b;ua;re

1'01I)')'IITC. :S.YIIlZ
YllliE

me ... t..LI.l(J. 101ft. mil.Qua hllj!_n )'cD'JIl;e

chntn.ltl.

k.d

f

mil' M~I1r'iII e n f j,
'I!;:~

8i T'd"ka"t edlyord.lJ. Bli 'k~file ,orla AL:lcl1liJ: ~ulannd . ikel"l bUYiik hir Almoali hava fil o,sun un 'loll alTUZIIlliill 1I g,: • dl- En :Ytni h..ilR; tan'lIfc emi:!II :vc Tilfillnto kiiirlulndeki

Ililb<lTl

hlNlJml.

!.:.r

V!:!tn

.Imm':-I! fdc!:', aarltbiyc bii'ral.a.n "JI1U;lII:riuu r yy~e 1r~~i qe Ilu 1£.filclll.n bl;rabl:'Tind~ idi. A~mafl H It IYiln h ". fHDfil bu i"l!mi· del'\ intikam 1Itl.Jn .. ~[111 bLiUin, k~ 'ewe bu, srmi iio::erine hie mll!lr1n1 td::llil eHiJ,er. Biitiin ~u kuvvcth bva filal:1,men
51.): gc n:~
:!If;

miihtn-. Illm'liler:i~i

'bU;yijl;. iclalla:t. bu miihim filonUTl to.

I IlIP tif! 11Il'l we GII!:Jeik.-

bombalue ile bl.l. taYjo',.r~ gemi3lni LRhr~ etmt-ii:~ v~ Ylllrtlz ir.ltik.,m ~iI'\<-I>I!!!llle Ii!:mly.l All; bu dcn~;!I't lIulll.q hmil gi)mmcic 2Im'lelmLi idL. Itdi !a,al dc-yam eden hu c~henne-mi taa'l"l'uz T:-"Ind. du!tnanln biUiin ~mdlerine meJJ. ICnd~f'.!~ biE :!Iu.r~te muc dde eden bu iemi, kondioi lmk dli IT !"I!nm (500) ki!g]... foJaluHil:r yaidlraR k bombalanna k1l.l'~ mitdl!lf,1iiA v~ fnlJhil.·[ail!iII t'd'erl!"lI, aldliJ y,Ha.fllYiJl 1"Iimel1. ~n ya'liJln AkdenQ; fngUilt limll_llLna innde mUY'ilf-

1".,-

hk

D~mU!l'tur,

y,=~ini temin

In

Gl:mmil'1l slIl'Ic:a.k Ve Lskele l .. • r f1CIrIJ'Lil Vii: dcniz~ dii~!:n bu muthll bomb hlTln haJJI I dtJii dalgala.r G'l:mbi. biT hrlmantn vilC:!J e Idircliil da1iilllil( Sbi ) li POI)''' cliiluru)'ordu. (!lhJjlriq ) Un ll'liilhLJ fer-YjjL. Ian l!:iU..Ik"t. ;ula" tCipianmll ta:zyi.lca J,t.lTfiIll1:l1,d.. f'I'I'Ukll'l'emd so, tcr mwel'! l.IY)'ueler (llIullriu.). ar,J bllJllldllcll!lfL [I! r· ru.zl I teTkt!dere bu~i.iA"l !lid.cilet. I~n ill!: JilonullI ,!lijrJ kfQ,.. .. <tor VI: haw Il'ernilllrinc Liwc[h 'II: h. .~ eLlilcr. B It iaab!!ti.,dcki hlll1lla .. un n!t1cedi III ~k. I!crnilcl'in hcme," '.1' "I!!IIInI!l diJJ~n bmn'lnl .. tIn 'iJkardlgt bi.iyLik ·u :lLih:II'IIIIIlrI yukuk lrtifalan, k~dll.r ~lcrm.k-' tl!l VI! .delll blrcr' dUVDT .~lrlin.de ~mHt'ri 1I1!I:rm. ida Id i. Dii!}>ITI.'tI tayy8rde!'~nln IIIttl1h 'UlrpidoiEiI". g'l!mini" u'Ii'IV~tli ml!ln~vril ka.bi_ l;yeti yi.izi.i dCII, hcdefleTini buiftn'l1yordu.. Guoinin lI!J:yiT' h.Jin de... mal1r"VTII)l1I lltiT'.tle rnlJvaf.
olmlll!1 tel!l.l'Ill24.n

ZilViillh Avrujp!ili, yir;ml ~u!li. linc:~ijm, )"l[dllnberi ulcril 1I11 .... IIJ~da~maltl. Artlk, 0 il'Qy]~in!t.Q IrJan~ Vtt:. ~ eehennem YQlul'ldan lb.\! rllkumlarl bi!:r II b h I!:l!Izch::· fd~ ebiz gC:'fti, S limen 1iJ1l!lIfl!ll. lerde he'r ak •am mil~hk elm '&, cIIkan sula ciuRlllr, raQ.yohnda &ctcllk. Bom.balanT1 Y;I,p.lJih hii.· qid>e IJidle P Ifl,iie uirllmn de. dUl'an orduhn' ytiriJ'I'. :san lemizlemdde ve Yl!.rl!l.llll"I neylerdi? Nltdcil1'l. ti-y~e bJr 1M1.111\.111'11.kl'&bEr Y~~1Ci ukapl),usk d~nin: . i11m<llgl t nrk.h::yj~ panikledi kl 2..IlI1:ISll'll&11 lIa 'kl~a.n k~fldimi mm ctmckl!:: IfI>tt:."guli.iz_ ~e.l· &e;l11iyor, ElirJdc faz:ll!l.dan rna.dlun. On ilti ~a;l.t sonni.nr~r Ili:;im~mli:'kd !cBll!\l!}'f:!honu dll btl!Eh. Dan c'nl;:iyam I M.lilon'l'lf.i u::n Yf'l'le'ri gezer!,.;>!::n kc n.dj kill"' medl!n pe k~~ ..ekc~lI:kti. B.er!:liD !.II"I'U IDIhl'll, nJIii)'in \1''11 UTI 'I, 11IIem.aT'l'LmlfL till l'illu:fls:ml g.ordtim, k~t 'II''i:r.in i~ ~Lmdihk Y<I[Hn Tl'<IIT1!!1nlol<lllll'a, I~hle-bl D'cl:!ru~a y~ )'!I~I!!1IU bana YI:I:rm!:Gin~ C~t. Pauporlum yannll!!, H~'Ulll Q~ dl.J'g,..ma m~.mnUl:llJ.m, ite l'ilt9)tlrLp ortbllL" ~tli. limanda Ela dUrn'lII'll g;enllty! I)saldo bal~CI1Ili!1rdii. b~glr 'I ' ha.tmnak ~in miite!lddld 1,,11(bllnglr bilKlnr.dl, ,da. [pan..' bt ,an ru.zl r J.' pu. FLk;1t g:L~fIf1:u,LR td;ID1BZ. idim. S~n lq,nbrd. ~ap8lr mil itoplan f!nlaril aLt't a~J!ll1ktilJ IllQXlt nilanzumcl Ii' ok.... ,dlln da. . jileeikml!-tll. Italy-an dionll"ma· hi~ kanmaz, .idiro, GO!ydll 3U- Y!IoIn aD PI, nUllln on. 1U'k1l, yl!IR !:aJ'I!If)annll. lMIll:mnl mc:za.f t'LIl'I lutun 'LIilPr •. idi d .. hi .. kim" wu~w:~ 'lin ~il:lI.UfiUlllfl ~bUJ rnil.tcm.i\diy~n bcmbll. YD.i"-:rtLuru. :Una Akd~nYz; y~paT\ ti!):r.'rrl! gem' i. bilHln rgu;, idiTII~ Mci£rIr:Lm"ne ~oiru . Uiaca!ttfi'. yaim~II;~II.. DU,J!'Il101l tdcmil mildU1mn tay:yn.rele:rmi_n iiill.,li:i· i'rll']jl'll; !'.Ie dl:ls:rY i.mit~ {&'J'li I Jm:l!ile~ X SI!II.!n~k, II:lly]l>cdL~dlkt.e1ll ,Joan, ¥udafafl. ViI~tal~I'JfHn &E"t.l~l'diiiu rucij 'We kllh,l!:did t"l!nuz~, .rinl . Amu bu leter Pltl'lji~ lilll!.llil.1l ilil\"lId:ellll;n, ve harp mJlt~Jlu':!!l IIlIk- :1'1.1'1 ari:1U;M1.I'ILU1 muJtav>tm.t iIId~gl If.evkailltde!ite ... gnnn l?i.k~ yap!a kal'~1 ~el,miyc: Ii z.I:r 61.11undugu,Awuilil. dei;il. Fa ... k bl.lll'ilidll\, HV!llr, dcmlry~]llI.nll YlllUlm!ll!. mec- mm~lcil Larua, - K .....bLII.· .E:p!Jr main .. dev;D.lfi. e;:iiyOI:', Dllkikallir Inl, gNted.),or VI!! Akde:n.lz i!lU"!K.'~ndi :ruaml WIU;1;; k~n~i.n'U:i 'l.'i1.ll'1Yl!tL v,lll'dlr_ OTdulu jfltlLIliGiIii bU.. haUl pPrnlllldlir. ,l'!lJlknlliiiil-n iWMa A1!.~1H]1lI' kadu u.rnn, nnm kC-ful.ine men r ol",m:y<"c ~ h.e-~~eyle:re ugr.r;tl1. ylldll:Dnl!"lI \I' 0 O'lmUH ~LillIB.mhll 'U:lla lI~lk!l:lT\et:!"l!Ie en mUb m demlrEu. mlithi,- l'aarl'lnl.a:l' altmdol IDrl.1 h glran l",plll~l il~ :l1iyliih f1l mal (llTl 81 gIHU!>t;e ~ogllldrp· yot mulCez! Ll'l'bdR'. Bu dcml:ry~l &:erni Yi!llunu "~"Imll)l'an i1z:lm~ !BTBViltjrTIQ DiQlllm;iJrol Yii,c- dn Ii mlrli'DlIlIl'1 ~"n(: nl.~dl", dllh multUI. Vlfdo Vel KUalRR1l ,<:l1Jr-J~ yorch ... kar "'C miLiCiiidd<l!.4;ibiJr kuvvc'l iimin O]MC.I'L IlLmimiliii iliC IU::· Cula e:!'a.emmJy.t u II:rymll:t kld.dlll- 'r!.nll dl!mlr;yoh_1 Do Jtatlllbit. !.-alindl::limana doi;ru gidiLyor, ,._ -~---~~~~ ..... ~"""'~=-!!Ii tr:brik ~d;erLm. Diinya),!! ilan In ~tuIlO'. ~!:!J an IOnn Atln.p U Allan Zaman ~m!lon 1JOi~ glh ..e - ~!iniii ~liiin. r, bmlliT clif,l Il!:lifinc:. !il~ Almlrn1{arun. RCflllJl'IYllda !liO(l bin bl.r iCl'lfImdn"'OtLi nrdrr. PII!~fHmu ada· den si.}"Jllhdurnilnllif }Tubeli)'ot. lUI :IIlfulJillli, mumdire-k d08ru Itlt:'lIIk bh" ordu!(1,l till" y lr;;ll1de tClJl. In mul'1ltl i:Jr:mnyo!1l 11 !:.~ilmlrtl:r'; Katp~'1Tl kopri.i!·1.iniiifl btilun (:'Bmr !;lklL $i)yl£ drlll1.miJJ bi"l' !l;i1i11uyg- fLl "d~DlIme.9l. dcak dornlr)'ollllri d~~_ 1I1l11R1QlIldaJ'B&II kollB.!.·tItr, I 0 ~lrl.cn.l~ O:llt kg.pri.id~ kllr!lrum da li:l:dell'~ .kafl)ior, ~y- 111 yC!.l1n4JI~ mUmlil:Un olallUII'llL,Ur. Bu; !hi Ima If!tk.lldQ, afll}n, ~~iIII"llI: jlOzli.i Am lLi (Cure Li:!lc:r), ~I<e: blr k ... J::rtK. VUfYilTIUI'l dla br:y· dtrnlryo-ll II.l'mm '1ULt",rrtl::! G'I!Il:'dU~ ~,1~1' Itn"r!IZ nil! HC:>I!!.e.1' ~ulll ulllq;: z,c.line Yl!Igdmbn Almal'l ma.ki. nlm uiuldu),IH'" N~:md:.t~pll!: 1l!I. blikkHIIIs, J,',p)I'enl 'blr mllJ&hUJ:'. 1 - SII!IG<Il!1l! D~I!.a,~ • dUl'1~ryflndi ti.Hcnk a.1etini 1· .k; .. y-.t u:y· klldillgum ~ihld hr::u,p bl1li~i kill· "iUJHl:J'Il-Itlll'1l de-fila: U~lInUl>ll bulc- hi 6~' J.!:lIometr~lr: "ltmllll! .k'-f;Jli I!'m feclen miiGc:m:p b.ir glt:mi.c~ ruhile d.I, me hrs.a.ritmlJ cl1!tveK m:: dl:: bll' meml.k ttlr. Sanl.1I1 \fie lOr- nl~U Il&tUUr, S~kultq1., Inyml1!tl 1.fluld1!,lannll ~lrlerirti vru_ :SIlYI~Brul illl~ ·ml ... _'1l1J1!1 lkillmH r' It III !n'cth!':rl IUbll111!: YlJnilLfll _ dlJ'. !';{Ink!} du fIlIDuub Billyor. aa neylerim: ~.n fak dlr: bu I!l!bt!p]l! )'01 VI] d: _ gu ~ YlJl'IlI.rL hududu!!l 'yuk:m emUAlt kopruce bu un. n teminin I lnLLunmaJd.adll'_ lrili lIIf -h, in~e kahn !iapll rnLr ycl1umll. saM_p dl!~1dll'_ YllJ'lIl.'. lblmandilnl :lapt p (Dc,,-~ Stoll..nl:M Ibn. bkli dokuz "U,iz bl:l kadar lop r nllt nln d mlryol VC tnnl~rII ttl' 1, Boyd) pjpOSUIiJU 'a.;~ iyor "iu!! i bi.r bin alt 1ll1!;! d ok. n .-:tekmil l!13'kCT harp rne ... ileri~ ,boy bOoy !'flit 'lyozl Mskinci!!i kumanda.:!I)fi1 It rarllyor. ",!mdLnd,rJ1l htr rI kll.dar !It!:'!!I; ,iLima.f'I. girme~d.C'n e~'d dli)F J ~hI On, :fih ml1yo:rl gO]i:c. ill'l.Ill nUl torpil!l!l II ~!.n l.eIJ'YII :leri' p dan f;liZl. I;IW., olobii:r! bflill(!T. ;11m :5i!Il J'l'e:I".d l8 i ({lTp ~ alu:i:ll!ll'l CI! ~.nk. milytHiJilircii. miil[lk. miJ. gc:mi.in:i kurlllIm.l!lk i)in lezyidi c"1lf1 JCll mermi, bl(" HIli)' &I:mi! 8iir'at mllru::v:r...,Jnl Yil.F"yor ".'i: "r'irmi, .. It I bin len dbill~ 1

r

yam:urni oldli,

saire ... IblUh.

dill'. Ben ~Ln:~~ he.a~]iJ.dlm, Fa, ltBlIl.'bl!l. k II.CI,u t. kal.mIlZ. mahad i VIii', OiniU dill tU, Iill'llcl'dl:. c:;.tvel-

i..t "."Imd dUnyarUIll It" 'lIlIYTIh m,un.. I!. M8lo mlJl:.... E .... tIlL mtUe'h 1.111 rmd n fn~ hur d)!'i!~IYI!:el llf!d~ fh Wl!yd ...... , Onll lfd, d1Iu,hm. __ EVilIt, d:adi. Hep.' dEli'lu,

FI~

Hira:;£: SCinTIIii~ ranllk

B

'. A.

I---~""''''''''''''''''''_''''''''''-~--~-------------~
ucl.a~aS.Lnln h -

I

A

fCkTind>l!! ilormek cia HI d'lgildir. AlmIU'I¥i1nIJ1l bund II '.r bir m.k .. di VMa,a iktuadj ve al)'i!Ii i, dljer bir~r maK,.d. d~ gi:i.:dcl"il hn htpl!il1i AI1aJun -;:olltril1l:l!! uuk Illltll'Ulmlthr. hdu.di rn kh~r VLI'l'\Ip hariihll.n u,VlITdlJln. On Hlill, Bullle.rill..n illi.lm il!l hl!~u, JUII'i. Y...,U.lntI b.L'lii. YC:[!!II~, olelIlY'land IIf! wii:I'I! c;d II b.nt 'IIlljii:miJ: dll'l, ,.n. blr dciil, ~IP Qly~ i i ribi. bll rnetnDII:kllti till~mHteI im-"Pi!lJT:.tg;rhd~ lH.T~.rtllrrl, Eli:::nill't k~lIIdi ibtiy&!!ilar1,ifin kull..,maIr gDj!iim "'r Il!Ilmad~il ['\iiin ~~il'll~ mak dl d., d~ :I Irla., vulrdim. NI:: ynl'k k. 'uUI"udllf'. Si:rui hal)'&I'i iboiEl'lIlltl iinnll>e .......lli1.1l mU r i'Ftin, llKV:mlUI l:i:IlLl; blr M iihvuin r:liifimmu, ~.n1 IId Ir. hlfn' rdlll/Ilk UinlEld. [k{ ill! de khr. blr giJlilc!l1I! !l!1i.ndl!lIl kJaplllrdln, iLiF 10, It m.ny III n 21111••• :11· IlIIUlnui mll!':ydiaillb. 11 ttl'.li i~~ rl!k •• .ker- bir L•• , ura Inl hil!lm~[I i:)yliyt)o'im k. btUUn btml.nn m.kinaMed 11~ rdUi:fhli IQrIduju nctic~yi .... bill!!. ~e'~ gerek iktu.adi li:ia.l&mtdi • ., c,uilZ'''II'IQl k...btll adcrdim. eln Ii hu iti:m. ya.u P.'n!l~, '1:1 ZII'YiI1 he Lk. ~pyijk Ibir Wlfllide edKI£i nl!.. iler !>'1IJJli:lafP'laJ diorni" ya milli,. Judi'" metkrUJtu., rt1ih'Y,...-in pd niiifuung cvd~ndll1D., trlJit;l~ln la r. ~bi"i-nii:n iam&mrll111 Ikai .uliDlyec~~lll1 fIJI: SakQ,t, '~!L'" n verciliji mubillkllaktn'. zrr., b n , !Julhp.: r\I'£1I' b ir mern 1 ek.ldt: 3yYetLnin. U I_ hattl IIDey Zlk ~Uin. Cob.1Il. .!lIfClIIUn.U kelin,i ~vip iIItm~diJdl!rin' ~Ikkuriil.. y ralahr IIU) Sl!rl. bUill.! ~ bnd~l!feri n. Londranm YIlp'hn.1 Ana. ev1ldl.n! .r,laR -,ipJrrt eHtji IiEai., bun. ' ..... i hili <l:ln.ilj at r n,.) Sen 1IIu.-JIlI mahiyd vennektl!! umr gii:.tu, .! n mektut:! yazmlll~l ..." irndiJiJI: vazl'~t~o ~iJlI~i.i in lPJ'l h· m~leri Mjfnrerin, CIa en. lPr:k r.I.' r;tf: kahrul ,pI." niifJmlfUll b& in bi!l'T'l Illu'Iu ,=-vnr~cl iyor, Feb~tii:n "",'I'mlLlt _ I~ket brgumdl!i '~LIlI!ImaJ:,. c~mill~ . H..JUIg,ten., S(J9J'&llvl MihwlJl IIIIU 'b,Uen kal'bin \I'~i.ruidi.r. Ben r T~iTkU.jTl,bll."'ll. ti.idiJ yip mlllD11, liy&w:tile t.:mam ile itbiTliii Dp) ulmamdle bl: ab"". hv. iiI· IrMB. ..Iun dDl· Ar:n.wUulldalc4 harbl lSt-vam etUr· lu h.b WW"101' rnt ~,' ~~I&nllC hrLnLn VII IS Itnlle 'b[h.uu MiLnriD pre ;nDJ" .a, dl!PllryolU~un III". bWWI(lu1, DUll btl . tili' linde ~1P'I:rna 1lI4Q'. IS l 1 hybd-· ~ budoer I·· tcn,o duo tJ laIcdlrde, YlJJ1aJ\ Mdu.u, Am .... Ha1hl,lkj buaJif1" SQ,,"Ue

lb.".

ukej',i inl:.~.lhM 1II1m.tmaJu, dl )011117. Yl.rnal'lli~bir l iiIl"TU bnr:rladll=ll

,II

.d._II.

na ,ta.ruhr

Birll.ji BulpNt.run,' ali:ni., be. ~t: larbin Ihlken1i!IJoIi !.Iftlmbt~ m !b0l liDnnediWerini ramm b-iJdif4i.kr. Bulpriatmm itlllli'De b.,l;mdli'l ilk Pll, Giomalt
d'~la1l4'lYm
1m hID' ba.llnuh· riyn.rFNO Ga,ct., bmnm

n S.mY_Qr

..Ameribp bil' ilI'lAr. olduiun'll s1:iyIUy(nrd'il. Halb~ .... ~i Fin) nll Sovyet Hariciyu+.un,
!'\eunil bc~etI· bir ibtall' h!ikil Mlhver

i~;'"
At-

eui.

DlII1Hvid~l1lm iLb .. dlefli

II,..

m,an,y"ya blllti.umnt rtlls !!tab!!! tHLhm.d.u,i;u kadiU. SUlV)!' I~ere de baj~I oldIJ8lt1 lIimII\u.mdur. Bmaen. .lelmt .su..".l!tlu Birlilfi_'I'Iln bill :ih.taH iIberie, Bulpn Willi 01\· i!lQIj 6:&. f&d. tatTl1m.a.1fll.. v,~ kl¥ibi 0 m.Il)l.'!:IIk bir f'!kiJd. bareket c'!mekt~ 1ueddi3t iille~ ~oI!j;i ~u'-b T •
Il1i&Dyanm. draftall ,N

n~.

O~cii nok .,a

III LnCl!!l II
0

eg'Ji mU

kUHlflYD'.

.m.lll.ni.

ilLu~tile iT1UY len iIU t;emin ct· ~'ya,ele I I8cmiye .rp~tir, BunllJP'll. br:fllbc Il!!'li at!" hueum .:del'ken ilJl!mlc1rTI yi.i.lc.. d hll k bir )'I!rl! I'J klint! ihlL)'1I 01mi! aT 1'1 tolYYlllfdcr de dil'lml!lf'l· duiu d.ll. u.ylC'lniyor, Bl.ld n.c: IJ,; ta r;ll'"H~r.k OIl iki d\i,fmlln tIL)' 5000 lirll. urfilc )' PII c: kln.
AlmaT'l

'5:!uirr;dl'lr ~ok mii· uldu-l.Ina luay [ett~yim. Kendi:!lini bahr." k .Born ova, (VAl' .,,) - Borno"!! , tiyen Yl:!nk~rl!lh!ri" hL!runla!l1- en,. 1'1Ildil ~rn \QYu y.klDUl'!dllki na. h1(a~Iil:1 bu cepnulO-I,,=,l:' d .. imll I,lCyel'n yii<l:unrlen ,dul: geimek)'l!Ii,tlrilmrkLt' ve l~r munLlI_ L;:: Dll!!n i~me !uyu lCl!li!llllll'ul'1 hillz.rn ~ h,.-n",klll. !$I!UI.ui;radljj:ml eyvdte bildLrmd,Oli.lm a,!l(~n btl l'JIilthi..J borntim. blli~a~ £'It'mly., i~blllt elme II"lIe~ BOl ova bde-di)"~,j 11 HlP' oTan , rtll,~ I!<::,minll'l ~h:lL.hna ld;rilr IS[)m~IT~hk bOfLl),U ·b '. d~mll1
TopiaT'lIll
- 'mTtllli.ll

nCfcden

k.11l.H mtrlt~1i. d tllkl~r~ dc, el< oldum, 'khm aQ_ unubllnd d 1TJi~l U'lt lna II1lUBI1~l dtlll~ r. 'lfOYn%dl: 24 bln ll)n H mi1yon ~lInQf1t tlJ-f'i III rqlrJ."lIlflnlQl 1IIZ1J n !kilQ edl!r. P.. hC1" ca.h~. pI,imlel bir tajuml cJciz: kilo. Y1 II. ltim luh 3:lQO ~llgrrl'iJlr dlr, iI'IlJ~ml!lt '\'e Ui; milyon k~~i)'L giy{lirLr
t!!Yfl!llfel':l.
'('U"Jtl:',

Y

almz

by

dbi

~I>!::ri

'h-

p

'lUl'lu~t d'!'mh-}'ollarmdFl. lojl:oMotll",
IIIl!m I.Ir

!'~rn'

n 33

ami.,
~t1i1!!1

Hde
\l:Ila

helc

(1Il1!'!'!'.

63a

~nlllll'! V!l !li811

~~'Il, tth'l

h I,rll!~>I!!!tlf!D ~imnNI i:bHmaU dfl ,o-l:ti:, ddi1• dk. HIl'du:dL'l.n1l Y_!.IIIUlistl!l.ruIi k•• dllr indlHl1 Almanyanm _ fiiii bir muial'm. lI'- lIimle i miimIkiin ,r6ri:iliYor. lBu", - YilmCI't nebdu kIP'Y Ii,lu l m' npnm wl!ddiidii 0 d r fu:lat Dlac.aldIr_ Znl, YjJlIlUI.iJ1.an ' La· hAn. reD d. bUyiill: bir !bunl i,p' I ~ lmlll'l_)l'i1filn ell. 11& .-~n:ek hyd., t!lwlilLr!inl:
0

uumet k8.!'Jll.Ifidl., bq1 mcri L'rr

,Iun&ri'it ....•

onillr,

Y.tln!'!.

rhl:I'Ii;l!Ilallml~'

"'agonlJ 'l"ardJI' v

t,ak:rlb",1'1HI

dii.n'i.ekttt:..

"It.

Bu izahah
m U tMr:!IC"/
I!

edhro:rd.I.l, TII~n~p
y.!!Zl!.n.

olclug.u
A m.e rUn.n

1

lau IIIl1ymEllrb ~niQl' ti.ikenh d~· iiiil. Yil yiy celt. i~ecc:k, f,iiycc;ek ... .,.kIHI.nn. 1lIl.I'!Iilr1<mna. ne r t1~ 1'11'1-rl r, SUi fDkll trenl i!1'1 'I I e dC'm.-ll~5' p k~ti[li.n fI"h· nil: Stllllik - A111'I i!!.l'II~I!a. VI! gUn· :!In leur un kaleomillll£ bir ~~- dl hlr r r Illmllk Uu-r. l~l Yolo •. II P eltim. 'n l!'IIn yall~J lkii lr ... rl I>lQlUIl h.Unn:l'a 3 Icltr· 1 Berlini dOll YIlllk b n la"ler. dl!n. fulll dtB'!Jlflr,

k1l11~rtllmllX"dl1'. Y'lIllCu II. t T1 n 1I11.~le ~O • :30 kllorndr' "I: .rl k,d ,l!l T' {I. Hf' 10 l1~h:III"':r I

k.d

IIr

._uhr k~, bunE!

.U-

an~k dll1n. lIIonr, •• Ifcl'Ii bir lIIi,.._ {II nii Fu':l arulrrn tetebbib, elm'!:Ii dahl! ,l!Jkh ,um R',~'1ii'.

'tillhdt!t

ULTEKIN

t,..

(~o~le.ted Pre,") jll. m_wabiri )"l.Zlllna ILl Iu.ntlc devam e· cliy~r, IBell ogle )'en\!:'iini.wm u~ ,Ilere yem.ek .lIJlonun.a geMim, ,so at !;In ikiyi otu~ d Jd.k Ifesryord,.. ,Cemid cki (borIlDn) In 1c~1c:in horu :!I<l:da~flI ~ttlm_ BIJ ~1 m cx!~ blr dtl,rnu btl4:JUm n.Llrtb fIQ1:l.imlli ilarl:lt idi. Q 1'1. dil Iilirminir1 muo'ldil mevkill:TiriC )"IlTl!:"llrLlm~ 01,1111 &eI 7iik. IIdtiei lalerlQ il8u;i!!D"Indu 11& emir ftd.ili. H~.rkr:1!I hll'll'lP mmil.l!riqn

Kim

Imle

Yllnll)'I'It n de:mll'yt;;l]l.n ~ rt 'IIU)fUll t.IlU~ .~TdIT,l'illl (I'tIt't b!lyllk hal t3n ~l\i llnlln 'j;lklfi Qo'K~jnll I ~!'I~IIc)

tddlr,
olur •.

S(!l'nl~

~~hr'IT1Q hltk!m

01"11

~ll"""et. dllmH'l'>l!!l n IIII.l:Uyalrnm I1UyI!14 k'rltlTllru Icleo LI~!lll1'ft!tll. mu'l'!I1r J!
m(iltl>

11 lIe'l!!1l!l1 , I tel 'i'ltll: Iblr I IIIll ..-11'1 milk mm!:} 1111' .!iCVKlI[C£3/ 'h.DI'l Z ~ rI d"'l'i,Ir,yDllII'nnl \. mWllm lat "YDl'I'Il}1'T k ~~.f,m mr r, moo k~ k iJ ml'pli luU de t.h: 1Ot,1- nTn liolbJ IIlI!!vlt!;ulCllyfl r 111". min edtcefl, trq lza1ill.H..IJI.D
I

rut'.

dill.

It~-

feura lll,-

,Sll'tllinlk, h m bll¥Uk blr IlmlTl '£ Mum ,t!c 'IltltUI-i I)~r dem1rj'o] li'lw)'CI-

m.IITTIIUa .1'11...,amakluh-l". AlmllMl oraUIm, YunEl!J]Ul~.n!hkl tta!l),QI'I oJ:'dll)'lI.mlDl

nl.H!IUI:'_ S~lilnn~, i'llIfI~YIl, 'll.hJllYIl lI· .sUp:t11 Ul',u,d.n :Bulpf1fltM1 . '~ Y.IIF'I!II'II'.. lImM !I'll, lInr1M~l'I mrrkcl!I ~\lTllilA)I IN#- lIf~rm
Itchr. "I'llrkl)'(' dcmlryolU,

a:tm!:'l:"I:

I t,I'II!:!, S.IOnHI

VII d: ~l!'M tMal-YDPt.lnu ola I, Vo:i 1EI~llnllli: - i'loclnlil de,

Ben biT' can kurtlil'<iin ydeilini al lie dcrhol ~'i IlIlIlUIii:rih.c f}ftum. ye D' d n l!;;apfl.n kapIU tiTLe hrlaod 1m, Kl.pt.n lU:i1P,ril. .um: eld ip.:hn ZUlUl,. bir Alman IhombUl laniJ'~ j5ll1tJ.~l dli. Mi,i;1!hq \Ie u:h.ripkill bIT lfllidlfM-1l i!Indllrll.l1 bir dllrif,~ •. '\Ie en ... takip 1:!Ci!:11 "ir .lev. gez-leri lOll' d~n bir .to'll' le:rniy~ (IiIInnl.khl. Oliirm!c:n kurt1Jlmu bi:r z bit: .~imdbre lun r ,prm.cdii~m mUlh- II'C m-.huf bir ~TI Itl c.!I'n,ennem k d y.:lu· ~I bjr1te. BUm) b~k [ijrl'j I.rir mllmk{ln d'l:~l~ dedi_ Z hit Vi: kumu.al"n!ar va.zi· fc:,leT'i 10.:11 Sthhty~ 1M. IU1c.l",ri, d~m.an a.t~fI !Jidd'eti .l.1lnda yuah'iilJl l~avi .m.'!i!vki. It::rh!e iI'ld:!if'!:I'i!ieklr:: Ir.t~i.. GI:-

mlr;rehl!1f11A. 1lte5TnMlI k ld r. L'k &kilt ~1AJ:Iat'l t'flhllka !Cu 11m· u IIJ1 111I.P Jluttl!ll!l.I- d YunlUlIIlUIQ VI) hi.. !11m Sr:· !!Ill gok y 'Ion!hr: !Jimldefi vuku bu., IlJ:Ilk II. Rol nlit ~ YlIlr1n (I IJ1ll1'li0j '.:::&k blr I lIJ d!. Ilk tl_!!d~1 ,e ! mk lunlJ mUdo1lLl1 J..,ln tf"dblr nlm 1 nnl _ '!Idlrntl Iii< mlrYllluJ1u kl!nn~1tHr. Btl "abUl ttmi!UyI%. An \I ~ l.o,pTiLk_ 111"1'111 dis mli!'ltlL~.d~... hududa 1..-. lalill t!!llJl~l" lml m.ru. b1JllJi'
IlllJllduli
1I~1'l1ln

Bu ~U!. Ins Hlh:rln ne m )IBM· 111 !! Iii red!! YU[1IU111llJ' 'dI'drm, ret. Ille I lilZlmli~ldttj de or yn I,'JklTll, D]uy.;,r. bgUlI1HlI, b~ ~ll!! gel: Imldl ~~ 1'1-

mUv
nEdl!".

I nJ ,. I'llr lf~mh'}'QhUliun .ytm ••
jl!''II:!W

10 Jl:J!r~1

lc.:l);'fI

k IYJIl~U ]ll.'k dcrnEryollll('Ilpb_ ~o;;lD 1liW'J'l cf~rnl~1!I'I

Yu

Ba''tan Nevzld KILlrtar111"
11l~

ICiN 1biI'lu

.,~m~

4rr.

Bay Nam i E!h:mbo n
[flil-

I'f,

4111 \')'lI)'u uurtlln. tl.Uhll,nlJ. ~niSwUuk: Vun n

"IJ. ,Imlinlk mUilb t n)'jIj mlnrl 'lJlr mlllli11mrrJ,rm.:. Dlml'1fh(tl l<;ln, kurl 1m' L],: l~rlnll'l Ultimal ~rm!:'k. lIijQJ.l.I.I·'''''~YI,!(I "!lIlt: llm \luelTI., yl.... P' I(;} ~ lll'r h::>1 ".0 uknll#1l IIlI-.r II-cyl>l:r ~ndl_r, Tun I'll mUd ... u. Iti!dbll'liI!Tln" fL[~n 1'1tlnlt'l[de:J!! Sol!:l.lnl~ 1!!It,lknrnet-lndl!' 'UUIt ~ttlldGrlIlI !llim.bu.'l ~tmlCk dGlru

llilillr en,

'I"M"CII:ilil n

hll.tt

n1L!'l1.11lI.fIh Arnl.vttUuktl II. b::ulto alo'li'am elm!!-

WQ1I:mlllWncllr; Al"nflV!lJlIlIIld~
Ulil'll! i.... llbU ctl~n IIr!i1u!unUII

m'l.lh~mel,}:ill' L-.tIll hil!r~ktt1 h'IIJ~ln
'I YlJnlll'l onil.lt!unun v .... I[C!I. -c'

oltlr.
IIi.! TnlllIH,lt:d.: (flu'll 'bIt" I Ifl~' n

~.<l't4ilf'

I'U md.dlr.

Od

bo,IJ:Il- 111 ,db.

11'. Vdn
¥i

rib!'. A nca r'. H J&IfI1Ift o!ml • dul' b.lmIthll'.

oilllll! ~J r .." • II I'r P1I'ldar [J.rll~1 Iuor Illy 3141 :ph elU lin I!I.f1UIHljl'i:a 1Ir.·
II:.

"rmll." bh ~ lun loIk.n ItI.. lJu'lruJlo;wlllf. AnJidll:o. II ill 11 m'll"'d!l ;rdDl .Ur. Ir 'el11iE IZ _lrk kl!l.rd."icrt
\'II,rdTr.

na.1Il.... a~1 Sri nlk
dp,)'ILnmllk

hl!ttmll ctfF, ,!1IeI.IInllt 'Ie'l1r,I.nb!J

• Flori"

11'11

• liD i.

II)

,!!.un

lID .......

Oau

ul"'lIlnl!!m,

IkulliUlfiup

,.. "

-'If])

.1 ",'·nl

m!L'ru.k~\'a..... lr.

l!!to'Illl'IIeIJI 110, A.rn vut]ulJ Yu:nBJ'l Dr· 1I1I1\II'UIl I!l1tB val _nla oHm ll1rielk
demLry~1 Irl!b !.rndiIIJ. tl:fl'lI.mUe
film ~

md

'Y

·tI 1l.,1l(lIflllr. m!'e1tlpr" TmlUl

~1JtI vr: hub!, Id 'me edO'lTlI-1
~WI

'miryolla!'II'I SC"Jrul~y. "'I!I.IIri'larulI" uzak !: b.lI'bctrsl z bulpqfl n I Ill" r fe - lid zd. oImW!lT IcI.p IIIdl!r: blr 1I.5111~1'IrnO Il'III -il\ ntr[ stir ~~ .. 1"lU~llli"T. - Yl.in - Bol· ",IU ... llJl' nco k I.>lInl ., plabillr, !far h..iJutl .... mrn ItIlrle till rLoM lIat j;nJl: ),,_kmdlJj bu mM!'le. ~nnn IkI Selfin!l-!. ~lI:md k'DkBl'fl!:r. al'1ml'Lml!Jli"eI e;!1 1II11lr:llik ort Y. UA)ktile.cek· d.. " r1l:a dofnl h[r I;ophe t\ltuiJlJt; tIr. 0 I;lU'l'lIU'l mOtll'fi·:J.larnn1%l1!\ !elY' mUd !L- ~ hat r;i1'j,(kU, M(lJlc(l ~ • r.I!It'l. 'VeIl bet derocl:5l "J1lM1lm~ ..,.,I ,t!!u Diu ~ mllld&rua ~

~.

"

-

-" R

_ -_ ','_,

-

,
. . ...... '_-.:.

.'.
:_ ....

--: :', ,'-

-'.< .~ ":' ~_. -:~--'

~-r:

...

-

:.~r~. -

~> ,:' '~"I

.. "0 ':, _. ::.' ~"...

_,--

--

---

--

_:-: :.~...: ..:- .. -.-:-: ..... ;~.-._~.... -=~.........'.-

~.:'~-:~._~"~.:.

cu
CIIIII

VA.TA.N


O'KULLA,RDA GDRDOKLERiM
I

Ba'be.le~:

Cehe'nneminden Naszl-Kurialdum
lYazan: .llIla Tnrlll 8&,0"(:111
u

aris

KUper UGakJal
Bill»'enlUnuz ki.

12

Orla Okul'u

.-1Mezunlar Bu Yil Nerele.re DagJldda.r
il.i.i
6~m7<r" yal.

Yii.z·M',arkln Yansim Bana. Verirse.niz Sizi '~eri Buakulm "

Iq!ln h&'rpdel ..y.... ile, Avrup
..\m<t:nIcEi aralSn'ldald

ile

kadan
,fO'!',

Atlil,;! Ok) 1]- '1,,~ r!lya lI<o:lirb"l!iIi. BI.I tIil.Y)'llr~yc: n U:SUI'lda )- cd c u ~ern tie ri i~l;::11'1 iy o,r, Kllpl!:r oLdl v~rilmek.lI::.dlr. Fak;,t ILift Ii:~",r.,,: iii.', bloiyuk 'Vi' ... 'or l-iliolol ph," 1I!:\.... ,d 1'Ill!ihzlCT o1d!:':~ me hour blr Amo!~ik.,lmIIl L~r\l:lra. bjr Imil ile ~Q'!:YiRuI1:o. bcn<l:I!YI!Q. )'8. v~)'a AvrUplll!lTn IH:rnilln i bir ik. r }'}'l'IoTI! lie bILl l'o]culuill.l yap. dmnt! vardlRlnl veYil Avrupa-

k"lkarllk 'I;'e -biT r;.... k

Avnl~aya
til!. yole.u.

11'1.,.

B
(!l&WJ.

U dDaU

It&lynn
bllmk,ll.

mf.!ddetl

vtz.E.alnlo Blr k~r

J'Wl

bll kMtr

k;fnd1l:l.na

slt!llcrLnb.

me!.;.tu?

or&)'1I. ~jt.t.bn" 31 Ukkhun k!ll.dar UZII.UILILt'. Sen(:llU1 iKtn gUnIt· neo bir hB1~ \O.w;r. E8~r II, I;r. J vi·

J:IIIM' klli1 tl~nm
1'efoEl

bekioemlYeytm

Drad d. ... e 00" QOk yor.orgunullrl
tnl.t'iil.d.IIJHI'lIZ ~

-

Ne- '1"- k.Lttenberi

-

SIlIUz bu~~ktan. l:!ocri. ••

:zcmL oILlamliZSU. .rt,wl'lll'l.lar:m ~Jz;e.B-LI\I lill IiIIlYbl:~~ettm. V&llzlcrJm bq'llLl'lml:.:f, Ltrltll-J
I&-

Aalt<l'r IIz,nutm'l k,urb alW. ll:Ort g1IlllJ, BlrF.l.,2;!'IOMa gellilL. N<e'l"lBliIe Q il;wum '> Dlyo elra:i.'lna. klJdl'tum; bakrn.rrKcn d.c:.dJm, b"IL

mllok i'IJ.iyorlardl. R<:' mini ~Drdu· siilllu~ biiyiiJ.: tRyy te kll.ll;uiii lB' n "_l' dUIJ!JI: •• , T. h,i bu 1".811 ehi- iI.o1yor. rf'Iult)"yen bir yer~ klld<L1" yor) di~ c du<;untlumlll'i . ., Ani 1,\- ~hlrYYflr. l.~ 3Qnra b,'nlk, !:II', )'Im yo vruln nm : :rillc.ul r bu suretle !bit hirlu • 'Bu anm nl r, Avrupaci.din A· l 'I'm .b~,\IZ.ak 1T!~8il fd i:!r gid.r.m rildy LlIY)'.u~ illl: gr::lm!!k Imii. bllilr'flrli!T. ,..uk bir r ekor :!!iil)'I1i)· ... .-dll. I'i CI'" "'II!:. 'CIlCUHiHT C~lcC:II!:k ),itZI1.ullma. yin bOi~I.an:glcl ,biJ_,..,_iil ~mh]I!J hayNi~a n l~ luz OTtd 1:1'\:.1.1 1u n 1.11:1 rc~ ..dildi~l R!bl.. Fllk.i!t ,bugi.in dEl :liLinlll! .bu Tnf.'II'l!:U ii~rlnli:i~ }'Lkapp;t,] ol'lunde: lur IBleb .. :IiIruuUl bUyUk. bir A.m~r~al'l tilY)' f~~i r'le kon\l~glZ. goiiIrdiini. ¥I!.VI!..'KI!. YBI1l..nmll :!v· h.dt.mm 101IIi giilll~rind.e Aml:u· U9H1ln Apbey kuldwn ~ Siz nluJulil l ieb~lj!ri midan lllim h<ln i Jlu'nilin AmeUlj. ~Iill'll. j!azctel~ r dl: ok1.l·
11'1

I=IlI.Cl.mnnda a.lr galgllli glbl YBofJYD-' rum. PIll'1.!lin lKI~uk1sr! ;:!lUll. e.rttr. SUll"d.an brr;;:ok l!(er~e II!4RtJda. IID-

tuKt.IL

-

Burndaynn,

K 101"JJerle.r JI'!l.l1 J'ruyor, aCiun ktill\Ur. ru~ yok. iBrI7iI
C!tlll:'\l)'oru:z;"

ukl blnfllan: gl3.~ ~!)tI· liLXll MJLll.bI. Uyorta~ .ijlmdl II!ODa ... In g'1LZ Im." lJya:1.J l!umedlhnif.
U~il.rn.I~,

- 1bydl L,=erIgtrln. &n olanc.a Illr!l.Uml I~ut g1rer. ken orad I IIHlklJYllnlBr !::ILl" 1I'&veylAdlr ~P&n1llal":
.BLz;

Elddrlk

de iW'

n~ aldooti!
Ge"';!1~

SOt Lbrlkle 1:Ie:r

de lIl'irecetlz,

ttlZ d:e
!llye ~

to-

r

G'en; Kllzlara Ev i~leri
Ii, 12'50 STNn klln,lk

J

,

:lima ~

ml ~ Bil4k~. lDyik bi .. tUlIloc:kc:t. 0 k!ldar bo~umll giUi e derecoc: mul~h !!lis Dldum kj ildeta !lizc !liOyl~y«:(:k. !IGor; ub.b
mIY°n.J.nI .. S'Ultm bir

"II'~rdim: C.arip b".lmru.. ~Qk l~~ir(!

o 1I!1inizd~lt:\ n.c: :gilil:etelidir~
Valan .. ~o' tQJnl:i..::ri. oku.1' HiIoYl:I. (Cocuk beri
tfi\lSU'

!!IlLbilh bua i;lluyor. SlIt1.L mh'liDJ l!'ellJ'. rn am I!IlItUn Parll!ltl b1.'1y1lk ·tlLr ]lI.kmI oll:J:u~1I glbt!!rrYU:k liI;lmUI'.

Ik:lLden bl.r I. bekllym-w:. )'GrlardL JIJIke.tLn onlAT'II:

CUn~
W'!:

b .I

«hID gUfljd~n

l kip

8a.yfaM) e·

I.e U d,olt~nm fe!l;d.e~j G'lm~dlUl itlm!!c),e sIlt VcrJlmeil:. ND~ld!!!~ blr
UI ~

YUUn!lI delU. na vakil 1LnIa. glr~kI!:lna. DedJttnl lUI droll! :bn!! yoktu.

bl)~

gtlJI

Wcl

B. ~)O

let'.

Ne ever,

1L1~

HaYTl!!tli:!

na:yu w~mr

dlYc:medibakb·
bu

Yirmi snm bilitll 1n00000000I, yiiz ,llinTl.i b~ gT8JT1 tc;:rel'.Ilg Ihlr blr· yumW't.l aim t.. £lira. maYnll'I1 ~!Jc nip .::riltikl('1'1 ~onr ;';iDo tem-aglDr. tuzu, yumun litn. U[lU ili",,~ II:de
r<t:k hBmw yapmah.
lP!r

dak k;-

Ibl: '!iii 500 gram Wl. bir "e ka"'" ~ .ofrEl.!;UZU, do.t

nu:YVe ::.~. kedl:I1fI(:!!Iil"li pyu il'L!I;.e -do:S.ll~ mall. u; Y1tmul'!a ...klltl yiiz !;l"l'.am inclJ: pudl"Ol. :'ld:.~ril.:: kopiHun~e)Ie kadllY' lc:lI.c vunna.lI. :lon!!l, i~4HnJnlJ:l dovi.ilrnii~ h.w.ui, m.akj_~ ncdcn 8'~i, b demi. inj;il:do~· ranJTII'l meyvc ~ekcrlcmtaini we

hu .. V~ gUli.i.~tiil!:t'. ~'SloCrindel'l b~n;

11>1::-

MatQt.

Inz.~ Yllnh~ b.ir hiikiim
halIiUIWn'i

vermiiiz,
k:lygrdLl ..

Di).·,rr;::k YUmArne ifadr&i
Maidqr(l

:nek.i

-

Biz

bll

mrldebin

m;RuntlirlYll.

hll'lmlZl

:z:iyal'de

dati. Hoe..geld ik.,

Bu

bilkl!<'1ili

bLi Driir

~bleY~HI
Be!(~n

"'.lTdl.
~Drd1ll=

u!!Itiin'u

ciT-

barrn

H~nHu' il:i mi:!lli III tunca, hlllll,lY'd C,1l yu~ murta bli;hoiik.higimd;:: ptlr~llll" a. lilrak YlilvilllB.ffia.l..

l~. iyi.cc k~lI.nn,=J.. yani }'~ hD'akm

kusuk bir kad~ ruhm VII!:YII her 'hal1lg.i kokliki hir li.kOni. [-""I! t."de'[ek boir bilmlLr y,,*'pmall, iburl I 11 0;1iI)' .ka~lg. ile kii-;ii k 'Pa!r~a· la.r~ t~~ ~.del'l!k to::!: halinee ''!iikolata i<;er.:!!!ind(: yu.V .all 'lj,e ta'bE!goll. diDrl;leli.

Bu 'li'da.h t:.a.I,rb:II:I'c:ri yoiun. dim hkl],ymM i!ltrmi.fordu.rn. L!ki hoc uJ a. nfil ziYMetl!! gel,m!l!1!;. Bu !!Ie giizd. I'll:' !I.amimi b'r zi}'1Udti.

-

$irndi

hllll'gi okula

gfdJi·

yomu'nuz?

diyorum. Gazetl!d.eki roman~lIin da oku!lor mU5UTlI.I2. ... Roml!lfl okurn..aia vaktL' miz yak. [I~r"Il!l!!ri.m.iz !;llIlc I!ulu, Fa kat, hilhDd.!lI bir hr!! ~oeu~ _y [i,I,I!IITH ~.k utmak. liHl'Un. b.iJrnecclerilc lJiil<l~:mak fmlillotll'H hula. bill} oruz, Ve ~lu~k iLlv~ ctti;
Hde ,ll'!leniz ... g:iizel he.:I.Yl!ler yr·

vcOO~tI vtteyt.

m.lll!: I1rn.Jdlle ROk&klakl A~M d!! ye:r alm.a.k l\:ln kl!l.rWlkta d!l!n .;mtnn, Hillla II"fltmcn

nlhllJ{et 1B.lOn.
fSVr

yuk,uda

LtltJycrdum. A~ltel'tn debe tel'! W>lI.n

JUml!Lll

Sonn lbunllD aeboeb1nl benIm Iii.parim&J::u tut.B.n Alman k&dam sordum. Radin y(iz1lm1!l baYfttill bak-

k.on!lolO~niLDll:!lln.llI tlnblld.rl l:k i yIb:: Id,klo::n fa.z:l.B. Will!]:!. yLnll l!;yrU )Ii Y~W" JDJ'tmd:1!I. !fII! l1.e}i'lIeI;[I VI!! t!ll\dl"liiI L~lfidl: bllKll!:.i'lyorllll". Be:IIlZ bllo;;Ukta.n 011 blir Du,L1ga ka.dar 1:J.eldedlm.. We 1:Jjz;J.m 1r:r!.lU'd..uln

'U:
~me

tan

.Ki&pmm inllnl!e
kltlilfl, liitl'k~.e
DW"I1YIl

nObat
bUl'ua

b~t·
W. !I.i~

yl!:m nett!~fi .l!:1.dA.r
BIZ

'!lib onJm:m

vuWr.

sU'I'et J'lIpmak
bllmesl benl g&paM-

1ki

,en;; Ne-dE:'n

lUi:

b'r'birml: ip bllLdu

flllltdlcalm
!I.

yordlJ~

-

glD.

l'iu:!linc •. elemtde <m!J.V'llIffak QlillTl lilll!:'beYl lci:lIik rtrnl!.k lazlmd.. Lmllharul giun d!!iluan taldteden nnci!.k dartll! biri m!l:.
~UlI

lnanG Bu tnt

blr ktI'l'!lIcnln 'lw.P14iln I~
n1 glkm r dim. Aruk {WAn ka1mIlJ1U'_

g1:nUi1~
ke,gnOne an.ll!.bp

Iij;i:n gl!l4ik. SIUIIU :I:1erM:CI!!m ltzJmdlr, ,dod!.

srrada lntb:~ {lliUln d~rt

.okl.l1un
lill kiHIU

kaPlHl 1i~Ilm.T~h. F'azmadlk. OnlAr meK!.e.

Herke!!J, biRr

y,!:fkm:lor.D ~lKIyCi'

11:. I1rodll. D rIlIi.ce
IPOrtuqll.l

mUIlyf! ('.I()

be- giro:!!i. Bcn de 'lItt.mvaya

lilla·

g1dJp kiILpnlla.k1 ILI!iken

bu.

====================================""""'=====

'Z.il"llr~lln Flllillt!YI dl!l.)'dum,.

V;::

"e:;meH

ol:mWJtu. '-,~rLlc;

ederim.

d~t!iIn.

chm.

SlllIdovio;.
nr~.!'rlo.

am~1

yagli!LllmlJ

Il;£im;n~ teJ:l1ilrc diz.Kahg. leb.si ~~rma.k once lek.enin iizClfi!lc.i.bir taT Irmral:~ I5Cl'PI'Ho!!li, ond!(]
r'" 11.l,Un~1
IIj.rt.

meli.
UzericrinE: 'bi.r yu.Il"lUt· Soilll I li:irm~li. nnndd p~irrnc:l; •

m' -

on_

o
(Lold
Framm ~
t'i-l!l dis I'MI;;!te dl! Bl'Wli!e1!1e

,

I -[
I

D~. Y· 11 Barabar Dola$lhm
Ilk Gemi Tipleri

F-

!~~1 IfIrme.'k I>uelerlne h~ ~yor. FaIO; .. t lbeyl1l.ldo ZILhm!lL_ IJJ. k,ar hoe-p .a.,.ru cl!wJn vmyor:
TUj(~T dollJ, n.1f vfLldt 'tIcljIa.lI:r:!Iac vak.lL.. Hem bUrollY" Ill'tak kapall Noel YQrtuSli !~,J:I, kAtlp..

- Maoia.m, ded'J, lfUi 'll'turuz. .;lim dl ~gal altm!:laki Fr.u.naadJu:l h[l;r Ben aunu l'i:tf.L Ie\1Outa.dc blr I:!JtlBn.iI o· lEl.l'ak !!,:aptxm.. iillkn &r'tIk Parl:&· &::In Un. hl~ klm..!.e Iijllmtrya.caI>:W, E'iI' It;at !liz de gi4llLc:e blZlm ale,yhimlz-

hU: bekletmed.en b:Ii.na uzattl.

FrUUllYa. ,gitiebllindnlz.

lcr Almanyay&
bl!!!;'lnd gUn!l moll."

gltt.l.l~r. Yenl
t.I!Juarr mllnLca!l.t.

Y1lm
cL·

de
d.edi..

prop3£'&lJdlll.

!fap~mg:

olar IIr Ie _ Flame
mi!arllr~cre ,e\,!!r. ikram ein··d,: 3,. de-tlir. Tari! ed~t.jimiz o:;ekerl:menin y p'lh~J ~lilY. ]eueti ~ok giizddir. EVil: lelen I~ml!', ~QhlLa

:Io~iu1.7.

lIuya

[b,aLtfJ:nah.

2500

gram

karltJI.

h~r

hamill

b.1I b· Ifdelll ilr l~c dCivrncli,
mil!' bad~i
Dl

Il~gfl.n:

almaI.

1unlau
kllEall'-

.inc:dl!n 'S:e!;i:rmc

ESer ~ekeJelleil kumq r~nl;li i~ lUfi'llI.tlD 3!lillllp' So! mUll' ellin'll <!Ifll~ma.k W". bi r pacrlj:Bl k'l.lim 'In ijlfl.iin~ ho:r:O!k:ll :se!pip' de:nli!meli. (,;'ik'l!lBah" v@ kLllnre ldi.elerilrli ~I i!I'!'mllk Hrdur. Bunu.n. lI:m ik!Jnlan jI~rk~n diilm~m~se ~ok dikLu etmdid ir. e;; ik'lil<l ,Lab -d ond'u rD],iI 1ek elen de ltolllyhkL ~~z. BOla..U·ln 'j;..karm dlgl au IeIdrd Ibq6 hir t:'I~ ~Ikilrm~.
AI vloer

J

BD.Il do tnm ntliJYUn, bah

Ere.r bu

.n.

~ (X) 'tdcru Itll' ,!!dUM kendll!lnI!.emil:!

'.kklli'It. ltlm

~t

01:1 Uqye. IUI1!ar

bu Iqlpt·

1748 - 1825
'C~ D1~

don I~ gk'llTl~ cWrt ayd4.n Ibui. ~ktlttm Mhrnl!!tlElJ' boflI g:lttild-. mads dLtcr ,,''I,zl:,!1:t1 d.c W\y1ei!!!!1l:l!fLm·

v.e ftelpU blr noel. S'~II'me::Jln dil cyereJll eJ..IAJ 9CUm. Oru.ao. G!k1l11l. 1i!Lfl eV'; cl dBdlm Id:
P,,!I"!I!IIUJ:I 14~bWil. I<oou t.re, I:I1I!U vl!nnty.mrlar .. Y~d.a b~leuml al!!l'bLLme:kliOln bLru para ~JIJ'-

h.rul.ItJ'n'i IlJUl, iJiri. tie D ,.ii1 Lgld Ir.
!l!1J~i[llIl'i
lh'j!j

o
-

.a.xallk !biT kadrll

n~b6b;L

~~
i'i;C"'

II! SOUl

re

!:!o1otlmu~.

AJma.:mSB.:

mam
)'lm:? dL BP

laum._ RIme m~!.!.t
Otel M6j~t1k·am{lra.eaAt

tdeI!-

.§lIrgUndo , t er

Uil!,ll IU·

RI~OOerim
d.lyor.

benl '!in:'akm

mlqtur.
D!l.vld.
l'CI6Ii8-IW

rl g1reylm.
blr NaJl'll!l1'onUII
I>&-

A!li!:tr

01'11. nil! [1ltA!dftUni

!!oru:yor.

dm. oradllln

w.ze dOvl% verl.J'lu,
u'iar !rIb!

llIekOTl-

olniWjm.

It_nlUiDi

deli~

I!ii.DlItiiJ 1.'0 k1l!!:u:d!!g:1
lilt!!! to" rt

Pe

'l'!:adln dB. BilI'llndcn yUz mBIl!: pr. t1ctmek l~m ml1:!aadl:! t:l:,'ecegml
i!iooIiylll)'ot. Aske:t" C8vap olll.tII.,I(: ba.na. ,retil'tieJJiE N'o.el sid 1 ..d:lyor.. g!'l"l!l!Ii YIIJ'lBlru d:e • Zektl

a.ev!nelmdl!ll.

0,

M'lLSmdll

'hlr

I'I\lI!mll!kot •.,

li' \lll!l'an hallnc!1;l bir VO]XllD.,. Toi!ihIlke kar~1!IlI!lda k "1~.!lD ~i
llayo,'Bnllll' ve g-WendJ I:.i:len baits.

..I'
I[

:wm jinUj 1M1a.
!l,.YI1'11I~'I:l Dodllnl Es!nl:'I~lfi

'I

l1!:!I i!IB.IJI-

liYl]'Ir.

sDloshlLllo.:.nm kqI-'mld.3Jl ~l].;uke. o tal.lhlilz ln$a.n kUll~ ht:"p o.rnd .. bekllyo:ri::h.l. Sul ~"MIm, bllrola:' ka.p;!lmll, 'N~I !!,ort;usy lnlIl'\h'lCL~~ ·bl!.'l!adJ:, Dill IIr M.lil l'l'erl.!1 bc.,'"<lla

en

m.e.'ll:IIJ1J'lilfil; Oil"

1...:~rl blll"aJu:nm, 'ben
m~!(. 18terlm.

n:~,'1f!TI!!I :lIl!minJ,Lorooldefj,
mnpIH'do S!l.blnl~r. m akrlll lo;.ef.!.Ie.ll. Nl'I.putyonUJ[], ~ raHIm1. va da.Iw blJ;~lI1!: Ilhu;1[1 o:lilO·en

The.
'llehI1I' siYJofl ulm
I!Z

.YlUli. -}1Impny.

c.P b

~en

SlM'l1 ~ml b yaz bll"
Wyler

Ol"lDlW

al.c!Jlcl: anLIIIlRllla

1mQm...

l,t~

bUtUo bu
!o"3rm

SQyl'~lIdigi!"lI= gi;rcl!! n.k.i g.emi imci (ralta di&le nehrl iizoe::rindr g.:::zginJeri bi:!' ktYlldam.
t'lp,]cti

kelekl'::fdiT_

lar

Il.rpertIcl

• Mer!!!ri

_['ferl

m:l!Iu.Ierdc ~lUmll.ld8llnr.
.-1)

diger
Kllr

kfYO'il.

8c~1'lTI.<c:'iol!!

y"r~yan

8Ufa derl.::r~ Hk t:emili!>l'"Ie bugiinkij gOrtJllet ~Ta'!lllldaki, (arb g1irii)'Dr m.wunu.~~

Blllt'lh,.r~ AVrJ:J]:la.h.

E
'I'IU' 0

u ~:zlm ~~tinoo a.nl&dm1 kJ
i!;rui glrtlDllmu da l!I.I!kertlll eHn
~'t!lU

yec~klU ...

gjretekle:r- dlye: b!!klL UlYllt dDnyul l:Iu._

l~1n blr pIc
p&r.Il

&kJ.'b:r\o l!1iheti yO-

miLk. .•

P....a. [Ill J~1n ot~l ~l h:~tJli:"1I: ya.!lla.. lI.sk bill: !mldLIl~. KlrlJ.eJ' cad p desl~de Etual I:ara.f1 poli.:!lerls '!:P\'rl1ml~ Ev\'e:lA HIi.;; Idm~eyi b~kn get;lrmlyorlar ~klf blr 1I01cjjJ{ta, IIii' b1lroya. giJllp m[l._~do

tlndude~ Itlbann

1,

kerulllIU'lWt

o

e:!Infid8.

bfr !!!SkU' AI!Ilre

IIlnl ta.kLU, CIf· l!i hLr>;ok ye~mllj1 til D;u.fld ~'riihrlJ,t

!:Ie!rL~t.ir<l.l. ZUmI.l t«.:Il'te k8iJrLr

G!d~

benlm

IMi dllt bunm.li'lll hh: 'hl·
'bnllm!LDu't

ta.n ~)I'tlrdu, Yml
t!tmek \~CfCiim:
Il!Ited1m.

S'.elenl blr
K~mlU::l:lrc

alma-

a allw
cU ~ra .uP!!!!:' Hlmi

ve oouo -.rLIlr'~
_'II;

a.,hu"

t'fB.~"TIJ YllpliIln, t,.b1o-

1;f.u ~laI!. ra1r1!:A!;:

g.

112I.£'~"J am.!.'mM

ya:l'1!It.amELmJ!!'rn- .. D ,. rdln

kJ.kaYIl kl!da:r

i~('tl gtl'e.'bilmeJiydim.

1Sa'ba-1:J brtf ~en 1b1iraytL 'Ylno !Jl!llMca bll" mfid.dt·~ beklmJiktien 51Qhra Oflldakl ikL adam

cakmJ~ ErlBlsI

gtt.l1m,

(SokHit
ta!Jlobr I!IU biltlm

:rebJr I I!lI'ken'

ll:arMilitimlJ 'l::tk1l.Fdlm 02.ertnl!l mILs yll ~l!l ~ m l!lmlni ya.zdnn. Yenol uker!! UZa.taclLk

~

;son derU!e

t

rl!!Jl".

~

~tnk "'kilelt kabul etti·
p&r.ll. o:tI';!!.nTLllli tal!!'blml

VllI.'lMlll

Blra:Z

J"..o.fiWfI\'T, hLlltlllll IneeU-

dedlm

14:1=

jWe ki!!ruUnI. gi:J t4!!E'mekti!.dlJr.

\Bkel' Er.; ben bil; bir I!)' Wrieye gcc:untdlm. Btn_un yukBJ"da.

kat'l~eJI I."sdd!ottl.tCll'. Bllnl,ln Uzerl· ne benim aparb:l:lam tUlts.n I(I:raCIIII!l'B. (ekeILl' ~ cledller Id:

'II'1:II'dum. OolM

d:i

k~llarm:t
bant
~.'
•.. -. '.

hllZltdIr. Mu.yn (X I lM'I (I" dkld!!! bl!k1lyor. S1z yaI.

...••.•.•..•. : ....••....
1,.,·· J"_ ••

I
_

...
_ • ,.• •

'I

&l-') RrJlJerde~LOLA

LANE-JAMESGRAIH

-

.

-

~OltUNUZ-_-_-=r..
rJ!lll!liiliii"----....lS'(j YLiY ELi ~A10d imni. Krinoblll Ko1011 0" lan Kristof Kolornb hi. .. bir za. . mllna. Arntlrib topz; Ildl1:r1nl:n en i!;'lerine rtrm~~ y·e Am erik III kl'trul.lfil kc~Ieui:i:illlin fa'l"bn.a val .Q'lamlft1T. dan

b.uGUNtclJPROGRAM
Ajan baoorlm-I &18 Haflif pl'ogTllIIi dPI.) 8.(~/9 Ev
;8 Pl'0JTilm.

8,()\li

Onun kqlettiii:

AmI!!0111-

Bu
!:l&b'

,am

SARA Y SinemllStnda
PETER IL(IRBE

k:'l.1bn!! - Knnu~ 12~:n} Pro~,

Irika)"l bl.lgiin.kii hale getircfi.

IYine Yag Derdil Bu YaglaTl K,im
_b1JTMD UlIZ.dOO 'iltmraa
l:i

12.33 FaI:IIl heyetl.

12.50 Aj:wl! hberlcrl 13.0:s. FfL!J:1l · M yaU pmgnum.mn deVu.m~ l3.20/1-(
K&I"I!jIk
I1l:'O,g'fil!l'll

501lra. Dral ra gULP ye.l']~en

~~. J'IQ'OrT KaiRUlnda '!i'iJk gEJ..e:III :BoldRu
iiii:'"

tD

Tanlll'

Anglo SiLbon ulLdu.

(~lr.

,g 'I' 0)
I!F')A EDEOJ!lK'FLJt. {'hie !::afl'filt'f...
\''3 lIorllrulll romilm!,

(PI.)

n~k l~e IbalI.5 y~lu hIl! o,tmUl U:,um g.i:I!!~lnt Il'~'

III.Ml.m1i: '.lllUZE K~llo;A:!'ol 8elkl,,'.I!D GU!ilellierhfrln

t1'HN m

E 1lAS:U,II ,J':wtr d .. l:.I1:t~

doiru

~1I1'L.. FfeSI:Ol: illl, lit ler~m:. AyD.l z_maodB. bllyiJk blr Al.k

'" lwei P.,.

UI PnlgnlJn ll!.{)a Rud~ Cb.::!l lOr· k4!.!itrjUil :Ul... B!!ra'DBI" VI:' tek .ftI'rkl· 1J.O br ifl1!,; KOI'lLl.Jm!l l1B.30 Aj an:~ ha,· "'tl"l~rl 113.115 RadY'O jno..J Sil£ hflyttl lO.lB RWlIYfJ giiZCtdi :roo 5 .'\I4;Ol'dc.On ~IDJan 21 Dlnlil!yid ISlcklM1 21..30 K Ofttl9ffiB. 21_-15 Radyo Dr,R:II!lItH.l!<1 :n.30 A;I~!I b.&'be:rllll"l 2':U Cazbaniil (Pi.} 23.2S/Z;!',SO, Ka[!anl!;'

Vereml
Halk [lTa!!llrlda (mce ha.~lE1ltk) dQn~ sO;yIO!!T1el'llyE.r~ hl!.J !l4!l'Ie

ikrobu
1;;1..1 varni. de

pmWmi bu ,Itt. 'btlyiUr blr t&li.l.ln.ti ,@.'!UyUntll. mnht.eHt
p8..I:'R)'JI

fIlIt

.flrm 1mb
SllitlZllr
0-

~bJ.lYilir. fstenIlen
FWmt !1Idl~

Mr. MOlD ~EYTANET
Hcr:kc:.sin

DO$ONUYDR
blr film

b~ofik

un anhm

IlL hVII!:Im~t~-

&ore.,: gi m fa II vc .ku~tIi!

dl.r. Elli hMtulJk
'V1C

ene evvelme bdar bill yorgo.n.lukl!e.n, zay;.fltk yoksuJlukllU1 ilc~l ge!LYar :un.

15.11 g il•• MI;It 1 ..lrll.lcn n 1].t""hu[" lllbar~ II
pn]11!I

H

ll;,oc.:lJ

II
H~y'';::3ilh,
111l"r,

liP E K 2,·BAIH ~liCEK
~I

ru!dilil'di.

CCl'r:;i

bu li!~epi4!i'

2 ~Oyt) K iO'lLM U1RDEN

Ril

R

dQgNdll.ll'. Fak.at,. V(:Fe:rmn bullil<'litel, l!Iiraoyet I! did bili' :h.;ut.al ik 01· dllli!.mIJ kim!!.!::bilmndi. Hal'l!flllk L Ibu hJiLa'l: l~g.n d .. bit m i.kro •

.;. r~u1 II!IU-U,II l!'oCuren bll tc:hliikdi Lilll~l!.hiLn TIl iJ,; ro'h.. bu luru::lukn!oll oon.ra, 'has. u ta.ldttan kOfl\.lnma ~leri kola)l 11!·~ml~t1r.oSimdi vet-em. Dlk ,.a.gll!1. nnda toa.aL''IIn l!idill1!1q ~i.Q:' hamhk·
tIT.

(i 861) totl.ulnclan m~li:r. lrum:nla:n

I,tll!:

bll

hill8la IIg..n lI1iilhobu n II Sl!lIitainde AImIiT'l dok·

IT!.yftruL

Robecr Kobo k.ec·

14 Yo 10\'U, JfiII'rlmb bbr ;)"iit' IUi.lliI lilliE'. lI:I~elil:r;I[«!e-

II· OIIpun bek tlt1lm.ah!.u'Ii.I b'lr;,:a [DIdo" IBii fI: _ t, bIzi.
'YBd.

Bu IlllD'Im.nm

baldka! mE Y

~~55~i~~~ r-:'
-,

~... .
-

t!.- ..~., " .
. '..

0.

1

t~D.vlr eoll':r ml!dnlzt
(,lEl'AP '~E!n

P~'''.''!fiI'!''''WIIJ

'i~lo!

- :!lionhlt'UJ:IUJ! m'::?nI· eJlfmmJytiH bfr hilltlJt:· ~~~~~~: bJ,:Lr flmuuLlJ1 :!i'Rp-

.. :'~- :.~.

dIU'. HC.c'anngl

I

:~~~
Y~IIIjI·

'tiS':!
jtrnr m.ak

lbl!" Yllitm hllll o,ltilfl (l~'!'i'l!Utl. <=all. Uhll,l nfit~c'C3illfl Anlll.mllllllkoOntlUr, I:lMd
\"il

lIiIiII -J'VII

~oyl.I1l

lI'I.1t:lerllttl~n

o

TJ:.lF'~BAIJ[N'DA It· I. Ii: II J
0J\1K",A1t1

$E.HtR l1YATROSU

TEMstL.U.RI
tSTtw...AL
CADDESllmEl 11:0].11':01 KlSl'D AK.§AJI:

HB.k1kate:n

n kim.

ml~ oldufU bLllnemllli. I;llnkli m!IJnda. :ftIQ'rI'I.J de h.l!1lt!;4! boya :''RIlIUo.k

ro!'C.e.
11:'1"

ImllliL

!rtlUe v

eu

tac&fnulllD Yllpl]dltlm 1111 Qm, olm!ll'&ll VI: ynlru::z; ,[Y81ow.) ml!ll'>r

!noli )rllf,l ~bl renkl"tirmeK d~ndir. n,eor aldI!nuE
fUphe
~1".!IBIJl.[l';

u~ul.
y~daFI tnbli3cturl-

I IJ hil)1ik

!:lIt macero.l

G-GD<;l~11 za1<!rlnl S'Mtcr~[1 !=l!llI~kll1 bijyUk komoot

SiI.ilt 'lLl.:;IO d:II M E 1;1, 1\ L L I; rt B!!'yiUlIt, Her gUn ~I: :L:!L]dl, .Ak1Iare.y,
'~I.IJoi.

S t ~o!D,30OIL IHbtiLIK ODlu.&lI:
I

I
iO.ln:mru.

k~In1

giirLlyonu:.

hav.l

}fat

llu~la.rm

paklJlt.llll"inj
Ilii

r;h:tcc(!~o

!:lIz de

BI!!edlye ID,lIl!.yeM

nMl~!lIne ga~lli'llp

l.Cffi5:iUul LQln :t!llcl vlLrdrr. ~ltt!;!m:Lnt VIJ 'I'o,pk!i.pJ)'a otobltl ~

l{{ullY' l!IiI<& inl!ck yatr.

yahut .mlUl~

ru:;z.

G ,- 3 - 941

It;ln Komisqon Cailflgor

ari~tenGelecek Malzeme •
Edilerek Yeniden imzalanacak

VATAN

., -eljr·~i;':~.mlii.Ho~'(ve T ·.~jcl'nS.·.Hllber.ieri+.
-----

Ingdl',elre
Donanrnasma

Ingilterenin ,N~yeti:

Turk! Sovyet Ticaret Anlasmasi Temdit
A.nk ra '~ilLEredilm.
kom~yon,

5 Zlrhh.
4 T ayyare Gemisi,

Yugoslayayi Bitarafhga

, Yutnanl11ar Ye'niden IEsider Aldlhl.r Mun,as'eibab Resmen

in,giltere Bulgaristanla Kes,ti
Bellj:ral,
S (A.A.) ~.

Yunan Harbi

5

~T~]~fcnlD)

-

111·

ih.tiyac:mn~ olan be1l' tilrlu malnm~yi glltu,tm<Ek ij:zer~ Vc:kildII::T<!I"il:!li kUflJi]mu§I ohln
t.:lHa.r Harir:iyc NQiI.-

Turk .. Isve-;
Anlasmasi
Al1oh~a j fJdef!imllll1'i.hk· mud.

1iill:fim~e. t=k ve 'IIIcn. elibi!.c h~~ bit dmcl.::. W:efc '\II-Uri zarnundl\lII-

ti~,.~t aT'll~lIll1jlllili1 rol!limiz.d.~ fuliye1.e rl!~i~ b!dhH'II~ !II""~ bilmi" VfI },arnakLltdlr, Cgu:njJdkj"'~! !rOle, b1Ji d~\i ~ubl!.t "iIIIli1~a L"~11Iiki kOoTLl!tYI:Ull m!:~IIu,in!l! bilifi!l:!llEi de , ni Ibit- Iilol1lu~'IIa yapllmi;1I1 ilfol'l!!mdfl. AI~kIiloTE!.d'L! muz!!,· Yilll1 ed,ecell. e~ fl1lihl"~m mc le.e- taraf me: ilL;y ~Imiz.il ait il~ liOite bu- kel'e.il!!!I: bB::,lamm'tlr. Tii ..k _ }ISV~ tieareti. biihlLIIIB. gunlcrd£ LlIIlldro Ti.::II.I'~ If!li:1m~gon z man.b.rd ~Dk inki f n!>ill~iml! lcslim cd.il~ehir, lalah Vc:'ki(ctlcl", m~·ul da- mi tiro bti hilltOmcl .!!1"1I.!lIn4a yenl iT!! cr i.mirll!!r:ine de i!,:iI'!d due- hi enllll,m~ YiIolPllm llil, me'l!cyt Ice eki lht ]~teh:rinj hl1giil]~ ink· fi bill" kat debs. lIrt-hl'"'Jl k IR)lderirie me.ll!lfl'l,l,t, Miiz ke!'l!!'ler lCI de bjtirmeleri i.. uti cmirlct in 1I1.I"lISlndL!. a.i tll.mfm mii~'teri!:k vl!!Tllllqil". Dli!;_er tlJ.rllft~n Zi.rllilt ve .~h1l.· 1'II\~",f!!latll:ri S",ilzi:imi nde ndu ~maJ!.taall'. YII!DlL II,fill,\.,manlR bir hdta !.lye Vel!.i.letlcrine !!~ ulunan imzaJarlllC<liil «Iiikadllr rrlilJcadde V~ !!Ilhhi 1'I}&1umit ,i- 'zllrF.[l,~ p. r"leri t !JTU'ImcTI l~ilt~u:cLcn ~'rahru:lia II bildirlbndl.ted il". gdmiJ .,'e alakall Vcki.lctllEr lo· nhndll<n [eulliJl'Il ot"dilml tiro
Bugllnle~d~

1TI':'~lnc ait

d~ If mv.!!y malzll· dlgll:r hir l!!ipillri,in. ",o{i.

Koyliilerimize UCUZ Elbise

nacih.ll'\. intiD .. rd.ilma

e<lir.

Adligede:

Adlige

Koridorlarznda i liene'n SU,
Ad!l.y~e
J:.tn!

Mi.iza.yedeye F esat Kar[.,bran iki FltlnCI Yakalandl
tHin . Leden Bonn

pabnm~l!rl

l'Om diiVII)'l

Il<;;

c-lin

dllir unln linUmfl!l mllZllyodllYc fd!'l.t rn)"iI t.allk ~UI. .KlJn!jtl1'l1'l.llk ISltt:i~kl i!J'l .w:ld OlW!lrul lit fki flrmct )'1l.ku.lflnl'nJ;f V('I l'ltbl dl: ydlnc I fi!!;lIye ceza hS.ktm! tal'alm-

I~·ede IIILr:1:i'e gOt en mll.!'!lca.a.t. ~ f!o~l!'l(!

hk raporYTliIl, m\jIlT.hd41' aldlitl ~iD.· 1el'in miktr!UI, -~tplecin bll,l~~ - Boo hWled..,. !1Jd.urum :t:tL'a:rIk.. \l'c lbilim tDrlhleri ....C hal'lgi rna· I Adllyeyi ~k:lr' elUIri ld~1 11h1 ::I ItJllU;..IIlI! kl!llmllll'm11l ml1myc.nAn t&kjP'i~l!d!!D HulClaln1n Iklna:l klUnl:B. VI! n~ .. cboplc iziin veTild..idc~Lne l link odoce:~R'I, .,~]u oiantu ce:r:a. mahkemealnde du:ru~ 1 gi Y6Zllli.<;a.ktll'. lar klz Kardl!~lm ,\'C l!!Hllftcmdlr. Be~ 2 - BI.I e:!3:Ji.r Iri yet cdil}' pIb.ken YWlUl' kmlnclle biB" dlnle\m Jd:;.1 mtV: y tI~ye iG".rm~l!.k 1,;1n gOrtdcrilm nporlar i~d~ ykl kJlJ"9l111n ~ecmllJl Vc On& d i1a. lJlolnilin bend"D p.UII. [StlYllrl 1Lt'. lkn bu. derc:dilDC;e~ir. yell yaparnk:
polU All .;r-LLlt'.

yo d I! Il " .. b~ I;IkILCllll)'ill kI.~ "I:'t"l"II'Lllftlr. Otl!'(f~n 11011.1'.0. mllz;a.. :Ie'edc tind 11 I:)lru e.",!rel fllbrlknnlll hwedl.l'JlIX11ldan MWlJi:IIO-!! Adll·

olaJ'"1lL1i.kaydu:lilmdtt~dir. MI!III- tiro m.fih Tiirrk ~bi:nelmi.n ya.J:!'!IK' 1~l:llini 1ize:]'mc ala'bJir. 111M k"'kL: I:dflmifL(:rdir. HW.&lIe toytoplantL, 1ll1.giltcrc ilill :Sw]!!!:~ri.~tan VdiULk~e U dilc ~dJilm~I!R ceGol;a.nItNC N~r.tUaI.t l!IT!llJLde bill' Jc f"l'>I:'M'Il,tll": ar{l!lll'ld ki mi1.,a!lebctlcri~ hailz.hu· I\i;r;e:rtncie Dillp1:in k'u'l'ull1. U· AUnlJ.; (A.A.) ~ Ing;i1i.z .ka.rfIru kukallillb k"ln ,o:tO:1" Ii ILlI DdrdUnI:1!l Irrs. daiUJI:I.L ool'ljIM'rnl I: harP n.td,1Io b\.lll.m1l1'P. met!He Ve!k.i.llik Ha.ri~i)'c NUtfl B. Eden'le Impa- m;,i .... Alm 1l1!1rlfl kl::"di i,leTine: karl mnmul i~in Ru"yaOdc-¥cTnI!lI:[l Y'IrI!iLD Ile !<U'UI1\IL a't tahlUiCl. lie Ild:U.n:n poli:!l Arap &,- Mudu'lfII!T eMiime"i I.J 1'6hnd,!ln ra.to ..luk Gendkunnll.)I Batkttnl dlln !klnel .tn' L.lLl!lld~ r;u1l:urrl!1ID~ kaqdmd&JU tao rtn.Ln muhllbme.auul kati kl!lflllP !bail na1l'ak milk, mIn Gene'!!! I o· I'm ¥UI"IUi lth.,\'cIciH y yftJlh lin ihlllr lfl.1Siliz Da:!llnlIiliahli:t.me.!im.l d.e'¥am edlldL hIIn !brlKMlJID\ lk! bWIll!lIJiIl m[U;au:i'itibinc e.rzolunur.1i ile :y p'tril(lal kClllu,mllll r jblLml!:- nIDIrmurZ\lu blll.h ettij:i ba lli::a noli.
oklllll< do!!'Vi!,rDlnlmcl'Le'tm'~
m~!lU-

1'0Us Ramal. MabkeDle I

edi.lrm:kte 'lie. y!ll inta!l hllllilV'VUr ~ili'Doekte bu~R.a-, I lnC'l!1m·1 1'•• I lUII.n zlmhlllrm. g:dinc~. blllllllgal!eh:l~r Tift nva, I i cien uagl dc:~lclir Ve: kul'!, c:lc~i1dir. :;imdilik lie:: dipllOrn.pti.b· hR~Ifbu. 2.lrhMllndalil 'l:!l'Lulan:nm 5l bin AlmDnynnm cTaE.dik.name ile 'U:I!lllda. ~ltmD, hklan iIIakklflld faraziyclclde bu_ ili,ik kel!!ilm'l!l!!i vc kovma ~ez;I!oIIl.n 'toni.lDil;! "IIIICIBIg. temin edilmeklc· lunuyo I. r. Ti.irk:iyt!:!r·c 'olELr'I itim L dir. V~illiiil"l tB."diki iJl: pli !:IoCklini t m f!latak hlml1k.t~lr. Ve HitOllf. Bununlll. bcrahcf miihiim ler·in Tiinkiyeyi uyulmftk ~in te"klll~n::Ia mi.i.clill' Disip!.ifl Icillrulu, sonYU!liil !Higi tBrZ, hel'l"rbt. Itftytlc: k.riii'1n~ boir llo'l'lIkan Vd;,illige 8.1:olduil.ln.dan fll,l;1 btr ~hl!'mmi1,ct zcdlc.ken. diiie.£' ~~1!'l!Ik n KruBnfL a.liI'cd.ilmekll[-.o!in gluip bir Mwem:ht tM-dlkl~B ki!.da.r .uc;1u tlll~'benil'l

.lUl" • ~ (A,A,' Yun.nlstsr'ld" mtl. rrnlam a kr ildlf_ .nflIk U\o"VrUertamnml '" LnuanBu~ "lIb~ri veren C.Iiloi:elteo d,e lava ialine.l cttlfmekledir, bugtln t.cbUCIi. bdclu-l!1tUR1nll Ll!.ue.anll ·In Lond ra muhabiri .u-I -. B~ri:aliln Uij;1i:1 IN.kt. il- dan #l:6fC"II ltalya.n lal'l'&TeJi tlU,Ih1lIm!l. nu ilil.ve dmd::.t~dir: lih Jt rLmi,tit, Ve b!l;l:lhlrJ !:III hll~o.r.ll ugrnt1Iml'rr. YlIIl[OMl!oyY run vi!.Zi.Y~li ~ok l·~ IRgtli:l: £f.4;ilijl memurlaC:;i.5nKu muhniple.rden undlall B" Cril!J.Qvn;., l!!ItanoIJI .• tini 19 lnrnla, 8 ll!.yy.are iiI~i.:!i ...~ n mlir. Ii!!rdil:'. 1r;)1!>l'aklanndElon 75 krll""olZQJ:C ~lI::III.Tac:Lkhr. Bun~ her iki ta.rll.f ta onu k!:nd~ h~"iJ.bl- Ki-dl:rken Bloligu Y61nLI!. l"yil'l cdihn, nlc.rI'IIud,lIr" Mil. kl~il"ihn.'!l'tlr •. lan:l!l.n hll!l'ka In-;ilter., .Lion .. ::II!- na k!t;[BI'l..maii;a. 91hfl'l'laktll.(ilr. vllzifcletind~ eh1iyet vc kl!.bHiyet mhndi!.n I!!mdfl'l YugQ~lavyanlll allJ..,~d va-I 5oFyilli. S {A.A.) - Stdllnt 01da .. ;umll in,1!. rtmol!!k;· gOlItl!!'l'mkJeri takdi:rdl~. Ba,veka!~otin.in ~ok fTIril,!!u~ oldllgu Lon_ Jail Il'Idan: ti!dir. Bu semil.:r .:j1)i"OO.J) lllnlukL ...n.dra ilc Sol).·a arulnQllki lur 'l.'c tl:¥Tlm c.clildiwin~ l'i;ire I 6 di1l'Bd!! klllirul ~llml!!ktrdb. [n'lilettEn mu. IIde a:lmm."k. artib liilerin niyeli ¥Ui'G.I.II'-'Y"Yl bita- diplomni miiil'llil.:!l!l:b.j!,tlR.bn hugiin pli.~lllk topll!ll'l. t~!ihrz i!dileGekler· Ika.s.mlulndakl u.cnli Irnay", haDe II,gla~ dii1l'. Bil ~Irh -"ard .. 1I'! iki i Ig·U teo I"af k hn i.e. ikna eLm~klh. kl!lIill!!l:eiti i.tUi"!: c.dilmi~. Bot ikMi de 1944 te hi:zm.ete ginc!:k. ==============, B rlfn, Ingiliz 3:c:filrcli ukilnml Kahlre, 5 (A.A.) TC'bll~ 1iIeIfDti.lrec.u DIllon. L""Ul!1 Lrel"li hill.- rtl.Uyor kl: ICi:'dir, Gc:le&ek atn'l! ik. 1 :."a1'e :Clrlam.lBI1c;tll!~:hT4ar.Jqiliz sdJrini.,. Qlemi!>i da.h!l domr.n.maya iltih k HII.DI!l1l .. t.a.ndl!l CGHili.m Jf1Int.u m· cliplornni !i'I1~nlL:!lebe'lleril1lil1l ~[du· eaeu-klir. BunlardlO!D bin Im~l!ed!!l. ff"'Lba., "a~npenrtrr~rl dUn halCeDI L_1W11..n V eWJ.elte Gidil:Q~k cnhlor::, digl!'ri ,[Ie Ind~fa!i.gahl",·dilr. l.ilIJndllTilIf:lnr;l dEl. bir ,gijn Sof· ywillli:'lll mtJlllm kaJl!lerl .Clen tIItk

Si.imerblmk. leikni!Yt!nlui. Ik.tmlll Vekah:tile I Lema!!!etrnekulteI.E.eh.rinHZIi: gel. J1Il~erdi'l'. Cdlrdikl,u~ "UfllUn!!!lllMrII. ~ (A,A.) ~ E~ar;cn ieMI: 1'1 tusngiai b~ie-mlLr!loe, SLim er - diJnya.RJIj. enl JU.l'IAI~tli de,nann'''!!!l b~ftk fabdke.ll!.u bu [li.imlJl'ic ii:z:oc- !=Ilan. 1ngil[z: aC::lkdn~ ~iJCllllulWa ilre kOy~iJ dbi=II~lIi rl:l~ca~lllrdir. tihilk ,!!den kuvveth:r haHIn@a bllgiin - a,a ltA -bwllIllulmllttL.l:r. C"Bqinei Krollli GeOl'He. I!Im.fmdan S Zlf,h h &lr: c ~lIlJ..lr iU~n rip-lode 4 Alllhl'B. 5 (TelrdOllllft) ~ la,e 'll!,k.ilitma lBfyin cd~lec~k JrDeTn,IIII' L yy-are ge1'l'li.s'i ve cFiji:to &inlhnoIDido. II1nllm-' lu. bfir~trI ,unummun cmn:"uiii dilln 5 'kfllva~iir'e dom 10 .l:nl Z:Ol bu aene san\lll, v~i1~ .kadrol tI'"daki ucr:eli dil!ii:il die. derecc1erinil'! musaadie d- diu C'l,ovc1 dan run y!l. ill· Ilk ed~ rek Ingj liz h.rp fLicsu "un, kuvve-' bi;i II:l!nb-ene bir i.ic:rct alabi1eeck[I

l::ie1"i ~b§mfllkLa

01

15 Kruazor
iUihak Edeeek

ikna Etmek
lngillz l'Ii.iJkumet fIIlErlu.!z.indc ~i.Um Il'lj!jn inhba fjudl,lr 11:1. USIl I!Il:a.'II'Ys '· l,· Y 1 !illiilk eden meat:Jole.f hl!!1I';'r, Ilodlk BE!.Jk ,10."'<1;1; iycti :!I ry-I.I:!1el '!; cn;o!"eincilen IIllkiHlI.1c. aftki!!!~l~ri~ eli.nc g~'imiFil', B. 'Eden'in ,de l!I~YII!n.llli rine a. k rl bakrmdun mitt!!'I' o· lunmel ..:hr. I;;iinkti B. Eden hi!::r ihlUnlilol1: kar11 ~on liaaZ'Ll'hlJ.a.rl tID.·

II.tl n11, !i (.>\,.\..)

-

'reohllt:

MI!!!lklt net~~ vo!!"ren mt!' ,]("Z :rtHlita. k cSlIl.dD.ld mllha.lll h .. ,... •. t l1W'1d ...

Berne, J

(AA

I' ~

RII~ le.lain

Sofya m1Jhabilin~

tale Te,kilab

melin:dc: n t&L~~tlT. Muam d d u bIter bi.tme.z Bulgarillt.and.IITI "yrl" l!1u.ldu. B. Rotndlell. b'U bah BulBar BI!",,'d;~li B. Filofa veHliti noL· >!:ill [ngiliz - Bulgllr lIiyui !mii'''' • I~hcllcfini ktai Infl!!llini . u. iJci IiDJ[~

re JIJ8i1ter!l:nw 5o{y1l -.l~hk. KUJlIyetli harp m~lZ{"mt5.1 tB"R'cnddl. In'l[iliz <!!Ijjjillik memutlenmn pOi pOl'1;I~iJ"Ir.J1Bl.Llglll" Iliil,;:{j- 'L1EL1IITl eHn~, Bllnlirm iLlilfld:a. bl=
'l:ok ~tOTTlatJok
~l

Pol"tika ilQd~i.i B.

kltaallmJoZ:

h!r

lr.hlC

hrip

'illm1tllli

vc IokJ tlUllu d Itt1nam r. 1tJIIly,'1ofl aub,u,Yl lie 1!H)

etml~I!I!r~ll", 11 lyol.Cl Irl

1!1IAhJar, tmklaTIi.

Ita '-

KlIlIlIlIulnn llo:; top. 11~ l tYYlI.rf

ddl

t!;lPIl ve mUhh~mlilt b~lIlunmalna.d:r;r

t ITALYAN TAVYARESI oOjJOROLDU

Afri,ka Harbi
Burye IKalesi Ed"lldi

Maarzl Haberleri.-

MIi~rif \le'k.ildi bi.iliil"l t.l.hih:i~ l!l:iri ~lilo'k.lI.cblr cden hlf hn.1' !iIl.1m.1~!f, N~mut bll yeni Url!lf gii.

Aml:rikanllU

in",

Balkan arda Nihal Pallak y'aklaSlyor

.10lil d II! ,~aJlI£aKt alii en;:rtc lc.tedir.

Ii-"

PO~NYA

SOn' ADAKJ

Sofx • 5 (A.A.),~ H \'11; BulgllT HiUtciYi! Nil.zll'"! bl.l lilbab
Bel;ika.

VE HO~NDA tU;U .• R. E

BELc;:IKA

0111.11 ~Il'ul"}'~) yl Inl&! HlIIllI'krnil! r. ~jmdl HIlbq- kUWDUut Mart'OI!I'a ;;;ekllmc!de
~Jin

llill.1Ylln kolunu

1l.Ir'p<r..

171lorlu. Du mrntfl.k(l..da ttAl:fIUI~.i!!teI~rlmlen 150fl ki,m blr ltu\ .... li H ZOO 1t&lyan. ukl!r1 III 111&1'11~rakr

B. Eden'in: Atina Gorii§meleri C;ok Memnuniyet Verici Ohiu

Pl!:ilony diiilll!riloe Holan.1:1.. , ~tanpt'.n.'cclcrlnc illlhaJc ctd mil 1 hlltl:U:2:arUIII. vazifclcrirnliJIudlir. nin nih!ly~t buldug...fllu YEI !lIHI w:ill'llelld,!: ~hl,ddij ed~n VIIIzrye't AMElUKA INCJLTEREYE SO

doilifuile
uzcn:

m;'mlek.elj

"i1~lrlal1lmlilll!!.ruli

~erJu:tmcJ,: fbild~rmi!}-

MUlIJUJ!' DAN'", MI VER.E;crK
I'IIr:!.'Yll1.k,.".i
\'~yet m~
"dl~lylB (&.A.) ~

Ne'I""()"~
·111

T.Lmu lG"lI.Z.i!h!! Am Irll1 Wood. I. hlltlrnlGUl a da IJU eevfLlli

ingiliz Bahriye
NaZlrlnlR

mlltatAa:l'I:rll sot'-

"'erm

7111bver dovJ~tLt'rlnln
!:&l"(l ... b!lJmek

tU'; blitoll k u.",.
mohl8.;;:

Jlj;ln

t:>Idln~mlU: k !lie
ha.U.lmUl

tlloyu

~de

,etlrin'::IY,

Mlld!l'ehJmwn!l

ID'i:luya C1!%.1. kllnu)]u,

no

«8 lnet maCl.:r.!.

me ~

CI!E.II

verUml!lllJ:lI IatedJ. M.uhakemc ra.ll l'lkf.llJ.m!l.!!l l;;ln. Wlll:~dJ.

mUd·

M\.!",lI:imla:r~n h •• t, 11k; 'I'ap!'lf_ l.rmd. 11.1un.llra ri.alt'~l
&d;lir:

*

~nc-

lirnin

I-

HUl

IIiI

zam~a

1

Idlm~

Vl; ,iJ<ilfo:l5ml

J;.:lm~ 111S)'llyeylm,

U1I'ridl:: ye.ptlm ktd olll.ft 6 _ "1 ilk.· !I;I.~t'rl'mlf. Sonrfl. :Mik!dl!'~umlJmllJ.k mi!.l!:tl!:bil'\ i.l),}IIlIlI biLmek i.inrl::diir. blLJmulI..·1Jl1til'rUbiit lIIldrrm.l" A.rfltL· B'I.IIl''l:i'il mQI:-eplerol!:!, iin~uil:d!:~ g1l'o:'lI'I1Uul~td('}'t J~Urll.lt ~bn~k l:!UHul0~1, YuNi'lli:! bu hlll"l!k~tlerlllki dl:fi!l IliIi:ne:l!L bll~lndll. ~,!:dn.nUi d~Il ha.kll.l'OI!!l ml\fLl3 .. .I ,,=I~ n.rdl(t.l 1.,lll 9 yud ·rdlln KILdl.Kei~oiJnde IItm'aft S.f!l'l!r Sul.ts.nabmct IUI.b. l:JlrJ.nct ce:z.s. maft- ba.l~n.a..e&khr, lnl!oolulu. (lnn!:"1 lIfiilimd. O~!II.. . .l [-lilt yEl lilllic.'n iYkeoloj~ he· kl! In ln~ bl.r !!la'I'll. a~ffiI.,t:rr. DLln dlldul!. numar
n:I,flTlMlTnli b'J,lrLfil:l.l" ,sU.C1U k~rtdl!inl SIIlIb Hua All mUd rail. ~el"'kil'n: ·.nd&fi cUrmli lI'Ie'lhu't hAlLnd~ - RulllHl bLr ~ok IB.damlarl J\o;lllf~yakalanml.,tIT. Mllhm!!t OkU.] 1il1l P • de lIllrt.!kltnlltlf1rltt', lnlctm"t1. 'rUr~ rll.yl h'ltrn~ltrtlt!l'1ndcn (:engel.kilyQ !J. I.d.UYI:' in!! lI@lmll! lIIu~nl! O'nll adlll~tl[l nnr »JililbJ 1.IuJ!t.af.a:. Born. admll v(" DJ1t!Jllde ,::OrllJ:tot ellml &1:'1111,11. 1tl,;l:rm, .\ru~J;'UO:!l 11<1'. an:tll.l':rnd.a'~L lIat!~ l'nt>TlI.nnm .. !,!i.lJu;:ottJ.m. DUll olme'k tilr !.iltt"l!lml W:ll!I.flJ:rmnlt: 11'1 k:l.fl.cJlloe aldlI-u'!: mui!ll.lr"] d.~YOl'lIIl1. !oIW'lWt.Tn1'l II!!' ~ll!IoII!I'I"l1'I!ll)lLr. hitkrrn ..aitrl1 mB.51 I<;ln taHk a(J II dl. Mlldd!!iumumLtlk ill.kllbll.t.rnl )'1lphk-

deml~,

0 da. koml!1I!I' SllJih

I{ufll Ali-

Oh! dlsmi" 1C1Ua. ddo I!IJ.n1 IlCMaJ'i kilo .ff!oyler m 9'lIdlllm1l" .. I!!tmiljl.

~h

.. Ka.n • .t B0OCo.:l, Cal t~.,St_

It

'b t ~tJ,hlenbl!' )otlz Lirl!.-

Irk "erlrken

kamleu

yeti·I"Mlof"Ul'\y' [,d,obiy.t Fllkii\t;:.sine ye_1'IflIiIt Le. He)' el IIIZn31fiHI ,,'rrdiii TIliIl6ma gOrc Hlltaydll. i.j;.r;l!'rinde hnib:: hilllfriyal '.t ~lIlmalilli' bir ,;;gk. btiyulc;lcr gihiilrni.i~·

*

t.u.ft !!Ionm lid
!']

helllfl!!rl ra. almlXi

iSu<:~UYU

yedLn.verdI.

==~===============
Frllllillllua bllhlu!!!h

11)'1: c~.%U.m&bkem!!!lmc If(lndlJl1n1

flfulILBf t:derken: Pam

mlldu(aa

v('rllcJlf:inden
Sl!a

b~-

I'd'lTl ]'I bel"lm Nk. II}Uruk I!lml:~

mUzaye()~y~

om

op'I'IJllt'l{
vo ILlu:h:rdt

!IIl.Iy.nll'i'1I t"rMlllze

Hir. HiDyi.ikle~ .~ind., z:tll.jolm rke",1071.11: hil:;tin.d.:::r ~1J~urr.duiu ~iUl.m::tiilmoektedi!!'. Bu liru:rlikl~fde hllfriYflt yapllm(lill ileri lilri1lm~kt~d.ir. Mnri.r 'ffiudi.itu Tevfik K!dt.. bu hlllihll i~inde Ya'!QV.II mlLJtalca. ~ilm'!:k(cdu:. Kf.l B. C"uu~hi!l il~ Rule lk ~mdilki ilkmeklepleu lellL!JI cdeAme:fma dl!vlcd r' RI:i$1 ROOK;:· cmktil'. Mllarif mi.id!.irLimuz bix ~Iblll}l' mudlddLenbr::ri J;.vll.rn edm I.d- vrll'i.n hu 11 i miim~pili dmi~tu. liJle.-.i e&nlllm.d •• Iitilll("~b\lll""e mi.il~ DOnill"III'rI·. d kltblJ! h.kB.lmm mcJ,:lep b~lumJl'ld{lin. Dh§

*

Sg· Al.MANYA ve YUGOSLA. VYA .. ok D!!.jly Teh'graph 'I{.I!:u:it"inin choeflUl11,)'dll1: kaydcnii-nll ~r~ AfmnYlll'Un Y ...;go.a.l V)'II!.:\,II, hi.l.im olm I~I A ml'n, gendkurmayJl1lI1 t.c YUfI r11!-la.m' t <lrrul!. i'iiin }'~n1l"Lcli ie: fII d;:ro I!n biiyiik mY ki,il" tI BER'LINDE SOGUKUIK 1% Ie cdcceklir. An.e.ak Yygo:ill .. v~ YARATTI larl~. Alml!l[l mIlILlIJriJ.tl;~il\d~n VI:' B~rlin. § (A,\.) - Bir hmuAIl!T'L~T\llkidl!lerind<!n ni::fr« I!L· IIi llIuhlLbil' bild.irrY9r: m~leri i;in pc kaltll ~rbepler "'ilf:Sov:.'etlu .BidiJ,j;i 1 1!'iel}'e Hall.: dn. K!Jomi!cr ml.l3VlnmUi bl:yB.Ili[:iil, Almi.in kuvvr~l!rini.n BlIlk n· Be!r1indc bir :!Ioguklult l~Ylil etmit tlBlr~ "" "iritl· miilll.ueltll~tilll: RU!S'!r.!imn ,,'10'': ya.bl!.TlItl gClZi!!lec:ilct' uzulndo yiikl{ll:!lttigi l",lIbill :!I1iI'EU btitijn d!!r\n bi'!" lC;'lir h ....ablil!: irctil-JT1~~l;r. SIn hhllrlllrLlU • lIhd.llt ~·rm.dft~di., iEh.l mill!:'~le:rii"l thlll'p klBllim:llc ne Ribi hnil!. 1.<'11' y.pahi~oCukleri bkl" '!jok cle[ ar (OriHmtilUir. Ru. )'B., na;,:iligiR Jib.lkanlar-d,,1 kr:ndiai L.one! r ,5 ( A. . ) T-lul" i~in n sil bIT' L~hlilc.e l=kil -=IliiiDnllll'llll t1l'+ flilkat ,imdi bl,l_ FnlIUIiZ kun'cUeri kwn nd.lI.lIIl CI! rli g ql!ral dc Gaull dun Bm:\.:.ingh m 1"111 tIJ1I"I milll:!lInl m"l bulunu}'or. rni.ih.irndlT. !:;iinJ..il uraYlndo. Krill t r~hn.dll:n kabul j3I11. revh.lide ;::dilm~tll·. Gcnual bu .l.:a'ji II)' e'·. Tiir:k~ye i::udi menflillUninm mil., vel, II< rlll <hUT f'r II'TU!IZ l.ru,.,.". ul!: ri iii i dllfulllllld.a. ciJ~r.i ~!I!I''b!!!5t bullUl1Ile~i I:ttl~l Ilr d1!l ken.dili Ltc 1[0- nr'Blcktlldlr TiJ~iJ e de rumen ilk dl:'fa ula· HI1'LER'~N ME.5,AJI ",.Ii;. lhi:ikii:mm'lillr 'tn f,ndi1Jn k.abul 1=1 ill el"' irI \' OR P{l.pen. va !l,Ituil e mtrh!!hirinin rend iiil'l ~ gol'!! kOI1 U.flTllII! I Ill' ,IDQlTlIIII.miyd ve:riei Qlmlll~UL
IijlllUi

Li:r.

Ililardlf.

R~uter.

S-'Ovy. e.

B· eya· natl

Lcrl:'oln ff'lUc:IIC~If<;!~ 111 ".Op o~ ...gl. 5, lA,A. ~ ~ BahrilJo'c rtll. InllJlml.J'Urum. ~ilnk[l to,-=ili£ Ole!CIJ denlzlerde hAk.lmdlr. KW'lIl!:lerl kiN!II1U Aln.llnd.n b.!IIgUn h~l'i)ol: maliC ["hi J ...rll~ <:j'!I: liik'ha' .zJil hli\9;:,il'ii. J!woll. ""' kam .. rHlllUI vet irh· ken bir nU!!.Ik lOi:j.yllmlioc! "'e bizo lIIIIl" muha..rip ·'cnn!l:ml.l ic.&P ~iYC~ - turn bil' nuh.l1l.lil. I~:n .~l'Icli lomuru ilhemllll)r ..UI bJr !Surd~ :zafil 50 II da.L" il!liki model hii.di el~[i lSomen ~I!o;i.rm;" v~ ut;ntmn,;hlrl nnedJ!I~ muhldif dCfl~ mesd.:leri hakkll'l- muhnrlp ¥I!t' blllCCc~'uniZJ nun. dft; ueurnli!. t!.tnl u .oylemi! tiT: Akden~c: Eldl::ki mud"l A.MERIKA ElAHR1YE ASKERku ....... ·etl~rk Ami]'";],j Cunningnrun L£.R1NLN MjKTARI 250 :n:mE '{!lin ni~L.llnll. M.lt"y '110 b ,he 1\1111-Dr lerbnl! t~izat i.i vc le~llI ... l a CIKA.Im.lYOR !Jla~hrrnbk .neeburiyctinde k .. lV ,,,ogUin, 5 1.....A ..~ MUIrr:n.oril~

Beyan,atl

lnlillcL"lt '~kd

blz.im ilk mlH1a[ I!dl!Cl!kUr, Ben lng-It·

LQndra,

mJ~tLr>

TicllJu:t
biuraf

\<;I11url"'rL n:yiOlll:

mllya'!lln
",'ir

klldar
gtt.ni

Londrada Miihim MLilikatlar

Ie

....I.SIl.l~ olar.~ ~O,OOO tom:llJ. Mu~ I kill ydi. y lllrf~1I. bu " ,. ti 90.UOO londall .bit- milct r iIIZ bir Tl1m
rakam
!

1940 l'!'lgilq., mullefi.k zayill"'. hdiad

IoN: mHltsl 'bUil"I!i'if

h:othrly~ ~[lm!l'IlJ
Sirh"lk IlIIke.rl

r.. LJL B. liI~vll!tlfn

Vln~ort .• \mcrLk

mlldAr:DUI1I 4~luLl

23;2 blnl! ,<1MnlmlUll VI! milll mll!a· f. l'!;ll'L 200 Dln tOl'1I1~toluk l'IIunvto gl!ffil IlIm k 11;10r!lhr ~t __ i h.Jdund dlLrLIllr kantl ... prptk, jc 1 tCl'dl rtml

1

flo 11 h h znrflllldak~ vila.ati n.C' PETEN'l krtbe.n J 1,OOD to nd U1I'. Bu :z: 1. AMlML llAHY mll.)"1I t~ml!l'l1l1el'll IIldl~JI'hlz ledlHr· ZlYAR£T £TTl len Iltl'otmekle. b~rl:iber bill ledVidl,)', 5 (A.A.) Bid<:ll!ik bi,leri diil:r iruk -filar an 1·1!!.m1l D- Am!l!"rikll. d,tH,letic, i 'LIL.i.lr'Wik c1~i.i Zs.lm I'lln ,8el!l::ph::rim:l.~ bid ol!!. Vi! mironl Leo hy dUn 1'!.111l1:.i!l] 'I'Il1e tclL .. 'k~idCl ha.IJdLY1:.il. PI!tCI'l',i -.z.iyar!:'l o::tm~ir.

i.izmripd~

IUDr].

.dumll.

DiI'lIllEultJ. ItmJ.nU&.lf!.n: ku.rml\YI

Alm!ll1.

tiD-

TLirkl~' ihi"i~umhurilrlll Dld.iC:I::· Ie gondcrcli"i m~lIIajili ~rel.incl: bu. Ilmdilli '!I a.iyet ka.r'jol.llIPd l-lit· fer'in endilder dU:3'Q.ugunul'\ hir N~ .... s Chmn.;cl~ · II l!oLc!lill'lin dip.lomlluk rnuhlJ.rr~rinc gere dl!!. Bu4 ri~l80rl Im.k ImJ.d~ J.:.d Rl.I. lcbI.i.gi, .ode.:!:: 5c"..,..ct'l~r Bll'iigilllin B!o:l'~[lnl tda IlIlgp biteceklr..dlen
mCI'l.IllJoctini
dll.lIl

Jib:
Wlln

".;ok p.ahnJ[ 1l~~lId kl

blr lJekll

dll!nlz.adn

to !oTt.: In!

d tl,Urml1lIl"- Bu )·.ml Di b'tlm leo ttl r1. rl ml%.dt" eli,'! deg1,lJdlk l.,y..L \" d;1ih I'TI 11 kl!l1l mI!l h l~Ul_m ",tmt'ldt'dlr. hl.l~l.!mUar )'lIIllIlnu,trr u K!!Intlllll Ini Dlmlzalttlarll

ATLN" BUYUK n.r;lMlZ HA.RAREnE ALKILANDl
jlLm!!

ilirafld.f.

Alin , 5 (A.A.) ~ ,htla 111bil d if iy B. Eden·i IIoI:I.imhrn,.k loilii K{I-

i;I' :

!"l"~n G"~1I:1rm.An.l1tUD~ t"tlrLRaUnl lLIklp ~I;n t..alooelcro ~n' lzyadliiU l.::"bill Hlilmo;kt,edi.r. Imn 1I1l!!!l:!slll! blCl"D-JIl.cr 11I.1I1acJ.k Iq. g"l:iIll blr rebii:III!J"fnr. FranBln~c~ gTlJ.,ltkmdl.L~F' mua~!im~l:r·iniIl i!f,mlfi.rll tam on ~I't bIn Un. "~r~l!rn. l'l'I!I!r kllldl!l~r<lI'IJ TUl'lu;:1!J {Jlorek IZM ml:~lll!klclFiJ1e Bit ]cit plan Dlh.I'PIaMU!lI.'.tl!de:p'1! i't.!l::tt kMl,ln'lln llil!n Eil!l'- .,(I~n bu e:!lt':r, l!.nkI.r T~e'l t.13e-- hln bo;in Ol"liIanlZc e:dil!:n konre.

*

~U1m,

cUrmli I
nun

Ar.[I~IIO!!tur. NIl~ldm b()[1 meoshul mlllldelumu.mlJlg"lnul!!

I I"1'"D.n!!lUlI. Cll"rdmll!lIi 11.11Tot(Imlln I.lu.o!m!;)llln vlkud'll Il"I!IlJ.rJImI~U.f.

de blllll11l'in\u,hn. -D-V~l Frtn_Lnl ~okl .. n klll'l.'Ve t lrnmiJL ir. isliyor 00'. Fnat nazilel' Rut)'''Y'' SON CGRO$MEDE KRAL ItA h'f11iUhg, 1I;ln abrlklLp bl!4 'bIn, 1I.ru)' ku,... knz.:Lmitti. SOVYETLER .. ~NGILTERE klu·,1 a~'IIi ai.yMel~ ulldp E:di~QI". kaplltml'ltrr. dlllordu:l'rfehl'i'iet OlUal Bu 'l'aziye'.tC' g<irc h trrunl:zdo.n HAllll BULUNDU 'ilIrlilr. R- toblii'inin h~Y~c!!fII" inki- benz~i diJ; r'Lrayt m1.!DyftleYfi 1I'c.3.u.t lur[," 011.":;1 'l'ublycr En.L1thU Edt'blyat I:I)\,- Dn~LiT, C;1~I!.I"!nD)'UC I!jm'l'lz prcl1lIIipll!'I' ,U.l1_ AtiM, 5 (A.A..) B. Eden Blin ' ~l!l:"d I!:d~nO...]y Tclqr" i fm. tIIr ga!llC'rcbil~eii.nc dlli, Bd· tll'rnak ll;ln d~tll, l"IIZArlTA" Uytl!jtw- l:el!Tl rtl!'rUl.tlell lit.Ul)L.a'1I Nihll.t ,O~n "faldJ,!!lcry,.dE bri !Mil! oyieme" Il&rdlT:' . !oPe Si:r D,lL ile \'ululn.B vl:kUi. a,. ,!IIigra:l~i mUtllliirthn v<c RU!II ~ ~n. nph gilut!i!~ib.§JTUl.kale.in~e ml!lo! ltll'll 1l1dltJnr lIIt!.y!l1yordLJI. b1"UTniil.llll tt'rU[l' odLIMI !i'e RLlmzl k!- ge ve fiki.rlerinj bri i!ade edobil. Almllrullnn tl.n:u:,c .~tihl!i!lnull r.oIJDd[l. dun. i:ig!H1cR IO!}UI ye.PI· j .1&:r ki; BunollJ'l IiOI'l.l'\l1i. p.ruaa!llumuml Id1llJ.- LI'J!! Ev~ IlCollrl:p'IlU aT'iILIIIlnd" J!ldl!bl:,'nlt m~~o! flta,Maill'llUUI dikkl]ot cdilc:. h.ud~t ),olcL!dT. Hu. 'b~~.O~ ve t-- liJi:z mU1!la~dbdlrerill!iq lyil~ l!c"'i ja'n ..on gUri.i~cde Krll~I'l'i dD. nilSgrvyd].:r Ui.II'Eiflfll>il1l1r1 YII,l' nJ lFin.lttn.di),· mLilah.li.UWrh..mllrl 11~1 ~Una olk'ml.lIt.D. ce'klir. Idlhllt bUQlnT.1 tlII:h.c:JIlt ,cd~mc:!C. hl'lkl;.llncllki zu 1111111\l,ndl.l~1.U ci;[rerlHm~tir1l~IlMI IlIyll!!dl. Htll'Ilnln ~.;: L~vkLr1crlnl, Alm4ny ile tlrlullk .ohm lliu ~fir.Il'n IS In~ Idll". Harrill!: Ke Oni.venited,= 11,!I.. o i!jol,lba~ ~'=J~rtlllmgi hir 'IIffiIliY~Me .an!.,lml- nhm ,"elk n'liihll'l'lair. i:;iil'lkli F'in- beyl:HIO~, YlI\piflldllrrndlllrbl!·ri ;;l~ar! h"'di.~n lcc:llydr:'fln.1 lllta:!J.. Mahlt:o(l.mt:: IL'IIU· mBL'm bu ~ul }l'l,lflllJJMflorlll lilt de!. devr~i kuvnlH· ROMANY ADA. p~151T Lmtihanll!.I1na dn"a:m K1ila Ii:IlIILmuz "oiclo i Almony run kar· I,andjyl!ldn Ru' lliliNzlI ~un... emrn 3mI. tuli'l1IL1 "fi VI] hi U4t1!nala.mu )'.11- cluLk l!tlt'UHl1 LIr. m.ek.te~ir. l:mtih~nlardl&n. II.IJn[ln IJLlImdaki l"iMclt'l'iI'I 1'I'Ii., )"Qk.311 bi:lc· d\.r. 'Vc:' csJeon dun. aklDft1 Lon· lefln ell mi.ihimidir. NETtCE.SS oolmnlc iCI!Jp edl!t' ki Rut) Bulf[l.'IlctLc.elu mii:mnmuyet "erici mll~ 1Mii!. rm~Rfa lel'lR mi ,gli.hllo. lI~lf fh",daki Smvytt m.IlMllleri. de 1I.):"lIi Bijkn:~, S .A.A) - SteIlII'Il fist fUri ta U ~a1l'd::l!tilni tak in murilla IlIrdn bululIluyorlardL. I'tiyenedir. MlI!lllim olmBk \iZI!I"I!! bl.M!(lldl'l:'. Aim ]I'll. :;c~. hrndle ajan' If\d.:on; i~in. 'herh IdiE h kb ~cp~cre d• il.)lli]" I!l~RJ q~h Irnetnunn ydqen. lliilc~~·ll!Il"in )'ilzde dokun .. ok mlmf .. D.~ d~!: ,n:il:c,cgme .II~h 4 mart d.k ami pkbi iiin henijz Y8 Hmnkw,.dlr. BcllffElt muhl1bid diYliu' ki: il:i.!ii ptdllll!'oji imnk!!Jn1l1nnd 'my. kc:.~~1o'~c !o"U.~u~. u"k tllrBtmJIII II "III' kat'i ohnayfulo n.dicc~cri fiiyle idi~ DlLily Her' Lld'in diplillID,_li.k A JI'Ian. ,,",e Bl.I!1ilIH k,tillllrI 'YLI· \Ill ffa 1:: fj.'!mujtur. Yii iut'k mai.il- b[J,lItltlfil Iforu r~c dUTU1'. M~d.~ TC) ler iki mil)"on dok· I.l)10r: JilallJ hkldlildun.da m~\Ib alllU I r' muDlI.Hiri dt; ;fiiyle)l m:uik lmtmilnll1lD 8irc:Ilo Lm.leb~I'l!'firi Ahmet Emm YAl-MAN san I!!.in dl:lklll ~rjjz kirk. A'i:mm..T1!lllr bijlun J.;H~I.iI n IIJI ¥ IJ. IIIH. Mm'l'C!ulien 'lid I!: 1'1 h.il·b~dc: rr (\luh.oIH rl!ylu. ib miJyon 616. ~Ie hlp~i iInti1i1.111u J.i;[xll.flrufIIl,lu. Cc:,cn f:'iIn LBalk!lnlurdll Il!I.JTII m[, b!!lk~lm! " Turk 'VlIIJUr(C.iI. li"olInll'1n.YOfl !'..ID" kllll'a~ m''IJlRr'll olY'w'!!!, ~uducll!ndEJj 81.:11· HI!Inillllota klilr;1 t.o:h,it ed!:nll·~zlcr. yok~m rJllt mlUlm'kc ml" ~ bl1.tl.r!lI~ g!l,!, kllalFmnd .. n. b 411 kltflhl'l' Cl.1nki.i ![oI!!rUerini '!Ie mlLva..nl.o )'01 .. SIt,RKl = ~Il tn£,l1I:derll b.a;y;r.tryn:rmrt d'a~DI'>[I •• AtrrnfJl.d!3J111 mDnud!mllln. AFRIKA ICENiEMl MUZA.FFER KUMANDAl\I E..AR YU.t:h!:llTh mllknLI:" nnl!lI\i: ~11P1 I!Ilr yo!o:;tkll'". TiJrklui blr ~mniyet hll' 11ll.'fI'IlI tutmi1k VE Tilr,ldll:rdl:'!n fUI!' If!.!!. ~nl lhlllU ,ettlkleJ:! UaITllUl'l DI,..mm \ uml~llr. CU!NNINGttAM'II"J IDARES. rlldo ~d r, BlJ maKnll')'t .. N1!,iANLARLA 'II' At.11f' EDllL.p,[ dll,!ln~llr' 1 d ·ki bu y ~ IIOindr: uYLl~mtlk LI!'"~'bbij,ij II~ d~ ).'Ui! cmin glrnEld·Il;~ = YIIIh l 0 iimIIn ,dirilltln[lI.:rw ,yc.nJ dfl! UdIll', 0, ylJlr'lel'l Ii Ill'! c,",'e] At. TINA KONULDU ~1l:!I ,,In.n I'lklt. li!I! Ik nl riD. harbin Imkan'lzdu~ Trlli;;ytl, hwhll T'ili.1 LOfidTlI, J ,(A A) ~ Yailin !Jilt· rd!r. illral tl'.r,;iknl!li 1i~r'I'fiID IlldM d~ I, u..ln ..1 'lie i!:!lm:1l G!lMu,!!e'lJm:n Lomha. 5, (Ao \.) ~i1.I"k.; • Ii n:idelin dr i.... doldurrn U: mi'!ob-liIr1ydindcdirl,er. rcl mooilnp :!l:rvi3lerin e<=/- d"YQ.mJMIt, tlUUln nJ.l.kll!iltlr" 1",ln 'EI.IT Filhbkl , I!IJu)'ct ,....10l!i VI '\orl 'I11n k.a! ' Unl1tl IDgUtnnml~ _ bUJIIII $ark'LlIki Ahiki);d~. ""Dklilr. It lyflnl,l!rln i.,tlmnlycl; II<J.h I I"LLIIII gil! 1mt'IIIQ<lI':R I!'tlLgi ~nhl. [Iii.lc:r"in 'Dilil.Y Hc:tala·1R drplgmllik ~ondl:'l'lhil 1m. gilzld<!! "~-etklhl'dl:!I QOliloyi III HI mHIIw bifftllr. \'1.'1 1I\1II'h n bur than Ulmk h 1m J... m· ml!..!l.ll!jd i'L luLLln iii . mlJharnri D'aily Telll'Rraph'm ~iy - iiI ;,reo ida.re ~tiklf!ti vr ,.um:li !J.~. D.N.:B:nin ~ Gyll] lUI', .. BeDo b&nWIU J.. m1' ~ijri5nl'e, IW)'UJl.l.oll'l 1)'1 1l.tm\lzle= IlIllif ~;:hlJn;'tle.rdir. Amirul C...ndine et;en loprllkhH, dan iaM lUr. Billilt' 1JJr f IUrJn ml!v. iii miiharriri. fibindl! .dl:~ld'r ,"e' lili.zlrrin )'llydl~1 babe.rli!r!: 'VlmnGJ) , I,;: dilr C!:ln.el"al W ",dl. hfl"iIII dl Jeri I In In!l'llUIM]!! Afrika kunmodlm~ Ill, D1I !J1M11I: n~m. k",,,'vellerL ba 1qL.. Itmd tatblk k rtljJ ilcrp bu, illltlOlll i~yit. ~ti!l:im'I!~~dir, RU3Yum m1lihorripJl!rue 01 rI dD~t- ~ntli Arl"ikll BaNTl.1C .,,1; Lllilngm'IUi'ilI v= Cl:!nt!- cut "rUnr !:1J(.rdlld r. tpl I'Ih nl,n,u :i.IlI'Il'I~nlyill.m, ,!!'fUr t LDnfdljtl llyn bLr mO!!.:l;>l.'<:Ilr ~ult li:lo',,'I:)IIi'li bonuilni1 erntn ni'liln.daili C!l:nr.ral CI.lnl'l~n llam'rn nzih:'r TiiL"ki;::ri knLiyycn ,mnllli· pi (kOl1llillf'i] ~ Ilm'll!lm 'I'll !ll·inn ".Ihri: 1d.ar~,hln[j lon ...lri'u.:l~t'Llr. j\. l;. lr. ),ctte bullinduldlWI'I4 imii'icltanak buwlI.l.!Yo, .. B~k. ~ rulhclc:ni, veriJm~ttL.
II

d onrll'"j(rn I,·rl'l~ir'lJl

.a.1.r.,[1 fle-

I"'tmL, Vi!

klLllJllmda

kimseytl:lu·

'"in (DCIl~' t!l. .oil ve terbi(yl! L kllndll crdiii Vahin Tahu( Siliatre k:on fci'li.ruI, mi.irctt41~r 'V,! mlnt.llkD. Namlk. Kl!mtJ.'if, 1;111 m . ply ~1. lifluaJIUfi]cri lI.auwnd,1U'Ii bci:l:'r.Jil.
ll:T~nd~fII N~rilgc Y

*

!'

ru~b,t

d.:\1'~

B~Dm't:.

I!Iltln~l G.k.ul oin::'tmen~
1-'" bllllD'q1'f1
V611tUitc

c.d~hne'kl.:dir.

Hakiki Telminat "? Ne I_r dIr .

II 1 1Ill!lila) Aimllny.

kUdllormak

L:av I

c!nh Il!1~k.o bir fl!')'i ifilde dlTIehedi.. liu irdthll. c,JUftktllm

IIrzu!!lIn-

"or!' 1:Iu dL"nh:.al- II.llIlluaui m~)"dIlDII'ub IcplllTlil'Ol' n G rand.:-Brd pc llMnTln )'I' l.i!Jl rIp oolldlSi 111\'l(' yal'l1.lt hu ~Il a II hili IIt. old i ne gilTnc.kte Illil rI Ti:lrlti.y~ da cldtll h.u.:"Ii!l.fll utrll.Wdl.kllltlfll l!"~. bib,ii!.; i:'1~ini :l:!lIr,iJ,fetli .!1JUll~ illll"rcn delHl(01' mt\·ellt~UlI'_ bil'1iik ~I~ii. I('~.[l bl'l' T'l'LllM.k~Tecl:!'1l CIf1T!l btl-h. lat'I!lil'lutl!r. Tilr.k.iy~ Har:ir:iye N~m rlyCl botql!.111 n~J..f!lk]lt k(LbIJJ iMIIllfi1t- otddl:! Inf;ihtr! ilc UiNl'I vc ~limimi bir gorii~'nu:lit'.

*

<

.
.. k.

-• _ ~ • '; -

-'r- .....

.'

.

,

-

- --

-

-

~

.,

'.

_.

~

~.

"I

'.

- ..

-.:

-

•I

I

.

~

,

'

,.

..

'.~

:

~

:'

~~

:.. :

~,

'

-

.. :

~ ..

, .. ----

- ~6

VATANl

-...

,ill

sut

!jIlrbtlmlzin :1l!Dl!lfk Ihll hlf11&IJ.tw. 2·1 1I-11irl 19-tlP:II.ZArl.u1 ~.Ii 9' da C ..ldadll NUl" II nand;} 7 munnrllh do:l.rc.... lNIi!< y"pd8mlkl.«. ll.lDJ.iIlII:nrn mli2n1l!!'tc..'lL leU!! hlSllN
tlUDI

-",ag,lb1.k! .fLea. olullIIn.

~elut

]-

Tehlikeyi Biiyiimeden Onleyiniz
'Ut ... ,
;0

:il -

H1U )'111 rn~Il1iJ1 I~r ...ri porlll BtIIllIl~oJli "I'"!l Mr ",1:1 ~11~ti.r helll,!I'I.!'"~1U!rl
1i!!1f.l1lI Ibrll.!H 1 3Yecm !'dlllfP m~clb!l

'bdd!kl

!,)II)

I.dl!.rIl

moec·

11 ••••

,.C'

mlll1"Blup

InUhAi!:iI.

Maliye Vekiletinden:
Dantelsis Bir Kuru,[uklann
D;LGIolc:lSkj! ·b,r ·~~ul;duln yerlnlE iJIlantd.ll t

hklaT !lIoallk 1101111"10118.1illl: bill 11li11', Nuh: VII: kirlt-I.k ba~iQ~tol!l'"i'!'. H Tind ].,uk,elir. Arllk en kl!!tr'kllli ClII<k h.. l'lllhkl.u it:ilA bili!! zemin h,iJ<.
:i:1r1:a1llml~ demek

8ii.ldlk. Inn;iik bit <;~k h

Ted,arilden KaldlrdmaSI Hakku,d.a. Ilin
'bJ.t" kunqlUklu

dMp

.,.. .

Kt!l'Idini:zi i.i Uittii:gi.lnti~ii
cl:mez

tir,

'PrYa=!l.ya lridl mtkt.ud[l !OlkMllI1]_[f OldUSW"IbI'I elll.I"l tl!lilh: blr l;rrm 31 MLrt Ml li:.M1hindm ~.nr.a ~td!l....wC!"n k&lWdmllll!r
tI!"l.mUtbJ" •

1ru.rufluk. ..

kUu"Lq~

hoiSll<edt!!'

,Qierhill hir k&._-.e

ALI
GRJplNi

I
lear ... kQ,mr.

DlUIlclm itLr h:mll~uJ..l N'laiJ.n 9i.lL ~dli!l'I U.lblUleli ILlI"tJk tala,·ltl c-1.m,YCCl'j( "('I 111l tJIrJh~"1 ren ancBik. 'blil' 1I'i!IJ'f!l mlldcl'eU. ya1nII. mill 1UJ.~1an ~ OtImhurJ)'<'!t Muka ~k.lll!ll ~b<::l~r:mcfI \1. Clmbu.o rI et M~rk1:'Z 58l"!kMl uhl!$l bwwmuyan yukl'"illl Z,lr_t Ilaokl:.lll' pl;)"" I [BlL":1l k'.'bu! iMlUebj'~ell:t • . E11"~tl dan:t'llllliZ bLr kUl"lt,hJ.k bulunlll.llIum bonlAl'f m.1l 1IA~U1 Ill' ClkmilunYl:It Mer-kG v ~aal: BilIIIlut.!lan ~1iU'ine lebdD et-tirmielm

m

ftm.miye

adiEdii

~e

IGltlplN en ,iddetli

~~i ~pe
dif

lib

ol'lJJ1W'.

(~"

~12l!i2S~

90 .. 00 0 3D,,000

II:ubn

'bl!~

¥o!1i:

I

GRtrlN

i;rJlii'l'll'll
'V£

8"i!"oI;irk

l.L~ijtmekl!l:D1

ht bl!l

I "-111.

miitevd ,inrr _luhiiilin 81>1:1 ve dmdiTIT.

skOFf Fabrikafar S,allnaima IKomisyonu IIAnlarl
2000
T&lunln. cdUMI tlNnl

60 .. 00 0

16.. 00 0

etre Mikilll 'Ceviz
..71.000 .. IIrn. Dhm 200[1' metre miMbl ~evIz

45.000
..."

. Lizoqmlf~~B

G
Ea.

ToiDruj'U Almacak
ilIPmtu~ UkH1 llilll!rika.'lar umum mUdlU'l~ IIIlD1"ktlZ !5I>.lll'l lIlm& 1(0mJB.)'on~ l~.3.9tl pj:ZIUiMI gtlnO 1S.IIn,t, 1UO U. ~ Utlllil I!dDIl>' c::8;Hr'. §U'loamo cs. ~ 10110 IIrW"ll~. lI'Iu'Rk:l«id: '~IIl,ID.i:n.Iil.t: dJ.OO'~ :!!l_1-11)(1.

Eiindt!

:3 adet

, T kli~]erindiell
)'trdf: pulll.l

!l.BllDUml.

ve he,
"mtil:il

:r

H'.

U829),

""

I

"

!

kutubrl rtteyln iz. I
Uify.or
EI

*

L..

!

}~

I

I

, u..J.Ll

'

30.000 180000 22 .. 26 0
TAm Rad

30.. 00 0 15.. 00 0

24.. 00 0

.

I

uhteJif Ebll'adda 10 Kalem

2380 Metre
VI!

Mikibl, Kereste
B

ve Ce.an
Rac-ak
lO.J.Df.l 6 Un!, 8u Ii:eI1IIIte.-

542.028
3

Suratl'1I
bellr. T n.

tRktl

:razar

m'lilame1

lB'klp' ed1l!bll~

biT

«om!; iI.l ~.
ml1:rKILIlL.

:!fa gidl!'bil if. M tblla.mJ"

HOkna:rm. Metre m.1lHibm 110. O;IlIRIn I'l'l etr. mlkAbm.. 3: Hn!fg beYII!'U umumlyufulc tahm.iD ed.Hen bedel, .,;l2f.l"'1.h bl"a emu. mllh.tc1lf - ua l'!l lIa1em VI! 0C'UI1I.Il 23:5.0 mll!!tra mikil'l:il ker~!fte ABl!!IIId, 1F bFI.... kw.a.r lID wn miJdll:rl tlgtI mcrkc:: 16 da oil. Mllva.kk bn ahna ~Yc)fiUJI-ca lrurufl.ur. pu;are!!lllli gUn ~ :n&t puullkla lbiJe eo!! illl!!1:e-k:trr. Ij:&ri.na.me

S.) rLmlu.un~

"l klll'u:,ftuc.

te mIDst

elM 6IJ.

hnI. o:6'in

Islanbut KmnulalRhg~ Satlnaima Kamisy'onu l la a la r t
BefU!!" lulDl!1El.IL

h:·rl. taTl1!1.!1'T'1 eon ,!:!TalI o;.a.m Vffmf!k miboklln ol.l:mdIt:t ta.:I«1IIrdl!l ~ ~ nlI "=&m VI!! yarn;] ~&~iI.Z k.iilUilU' olilbrli[". Bu korMtt~ffl1'i. lLll!!i'et::lumq., IIUyt'!6im vennq-l tabp' 'bu1.WlIlDil..!IIfJ:t&lJ:dITd!ll
:lUi} math

millibllld&D

..

~"P uimamak

!}a1't.rl'e avrl lII!1'rldll. 1IlmIr. (liZ?)

lahmin Hl'llkla 15"1 lier
p

oIIil:
!t

l'I ar

tiIJ Inm!~ fJ.y& t tM yaz.lJk V&Jmm
II

~R'I U/3fi141 gunii ep-t
tm almacaktrr.
ko[lm~oJ'ldll. ~'i gUn

00 pa<

Iki Kalem ve Cem'an 975 Mell'e Mikibl Kereste Ahnacak
TAhmifi if:oiiiltn bfldell 51673 lin
IIIIlkM[ lIullI!Ite aMI'! falil:'lk.aJ..u

'*

~<Lrtnamegtirllk>bl.lir".

DIu lid kB1em

\Ill

cema.n 97.5 mr::lre
,Ilma:

Mu!Rmml"n
l<!]jillJerl.n

19E10 UrI.dIr.

la-

1Id1. ~_ leri..

belJ t !;fin V4!' saatte F1ndJJc~rnlll"lI. galmc'

kcndS],l!l'l'l1;!.ll.C5 11l'.3.9tl puM"tm !fL!.nu SIIAt lS.M (lao va-rlllklE Jlal:a.. lII~tir. ijarlnam.Q Z lim oS, klJ.lu.¢l.lr- Mu'l'aKk:a.l kml.Q&t 3M5

\IlDq_m.

mlldtl?1t1tD mukf!!Z saUn

v:rt'l.

I

&.2 :kuru.ljlru!:'_ U&2!U

(l008·,
nam

Mi.ltea;!'t)lkloi

Jf

ve l'l.esabll'iS

'634.0

"ilo Valvalm , 12 de p:u rltkla

itJ

8,3/941 giIn!J. sut
:iQlm almacllkbr.

lOS Kal.em Muhfelif Zlmpara Ta,lan Ahna.cak
muhtelif :mnPMIo 1lrD ... 'k~ yomm.:&, lL0.3.9fl pa.u.rWi g1Jnil I!ll.A.t 15 t.e pllZarlJklll. ihIlt edUtotkt!r. ~BJD.e PLlrU.w!Jr. MJJvlI..k.k.a.t t,.~JDIlla'l 13,50 11radlr. (1l'82'fI,~
Tu-min 'bede-lt 18,000 umum liE ol!m 1.a.flan &.:iller!. ~U' mndl1rlQt1l. Incrlotez Itm

*

t !S:a.dnam i her gUn !lemay-ond ~r1Uebili r. I!l.t"K1n Irt belli gUn VB hatte
J nuna

aIllen

IOS kalelll

Ciimhuriyet
A K T IF
L&a=
Altm.: Sal!
II6nkinot. TJf~,
ltilogt'llm

F'tnd"tkl.ldil

Sal.JnalPlll. ICemtsy0-

gcJmder!. lk i'IO'suna.
cdd(.n U!

• li61.,

~1!::r
t.II.'hlT'J.~n

*

4.::; kll1'1l, flYoit
tlil't

l' AI A R .T 11141 VAZ/YETJ P' A S I F
102:12USI,'21
'6.MI 'l.IfIttl.60 t_281-0U.85

rkez

ankas,l
__ Ir.!N_.
_~~I.ba~ ............ '
1:5..000.000,-

InCi!! makin-e

)' fI' '/3/941
zartlkla

gUnli 8ail.t ill,.,'!:!) dli p~. §lI.rtna"

:IIatIn IIlrl!lttCIlJd.lr.

Dloi! levaz.m Salma,ima K1lmiSJDRUI ItAnlarl 4000 Kilo Peksimet
lB.ir
SMl~'

'I'?603.0Uli

m bn c:fut komi yond ~rll]ebl·' hI"'. Huba.mmen bl!d~li 4iiOO Iir ~lup ... ".U bdil teminsll: 6.5 lll'lu!hr_ l\!1tekh.lertn

bltVat:~=
lllL .000.9U,56 Ad! ve fevbJAd.e •
H\l.IUd •
«
Ii

Ahnacak
~lUe
n.ilmu.

..

t

G'tin

Vi! l5ultc

V-rndlltlld
gelmelert.
[1

lEBIJ))

gan.oti ver1lmek

'''II! 'me'P'ZLl.a.'t .i~e:rIa1rnle bulU1'lDl.R

. ,.
I

..

UM.H6.I5 6..000_000,-

T'l&lm II kolb.isyQoJ'lUflJ.

(lazulllt]:!I. 4000 'kilo pl!kMrnet &1m l:i.kbr. 'I'lLlipo ol:a.cakllll'Rll ,,_rellkl·t!ri pc-kBJ.meiJn l'lellZrih: Inrlllru: lJ1.jhlJlmalUl. ?'/Mari/9U
nJ~

-ev.u1 VI! mi!bnkllill!le ~

TUrk LIru~. ,~d;~

j

!!III

II

'2&!UD6.H

nU06.lt

.Den.&b.ta ,~~ I{&nUlrun

e"!lI'&kI nakdlye •

LU2:um ~la.n pa'r;;aJar tile pU".\l.1,"IMaDlr

II:

giinU

~!.id U.:lO da koml:5l!Gndll.

!lUI]'

vr.ritlmek

fair-

flB73)
AYflekadm Bubl.lnya

Muk.hiJolrr:
:kUlIIgTEml 5.21S.8112

mlkUr

ka.!'i"lyon 600' liilil kytinyagtr &00 kilo Zfi.ybnyath

lamJr ctt..i.rjJe;:;l!'k.hJ'. Bu I~I YlIl'~bllo:.tkl!rLn taiAJl 1. Imll k I.i2,erl!l herlfJIld!lkltda nUDa. gelmel1!:"r:'I.
£,Un

*

.I\l,tm~ Sstl D1A~
'ba.k.I)l

IULlly! lIonaM'lftti!1 flUl1.l]YI!Ikon.!l!lrve~i

oUtma. "l:ainrh11 kaDU ~bMt,
d.avJz.lCl" h:11 •
'1,'£0

-I1 ...... L "I.' ~' "

N :IIIII:!!. m.a(!h:lcfl1l. ~ :taa .bB4'lne 'tm-a.tmiW:I. riJd t.edJyat D~te ediI.lm om.vn.Ia ~.e ~1IIJcI.IYeJlj1.

Bo~lL.l

:!ii.wiilma

i!Olr"'YlIr (Ual)

1;100 kLlo

zeyUnyatll

Dolma

Bir r'OlIC:.rl

kamycm

i'ia~elii :ii.Zuinc II'II!VP~IIA"l

cu.l rreeim '!;'c '\' rU.II.!"lftli. gOre btl' k.ay.apbnlac.c.kUi"_ l1/J!8H ~ntlli.aat 14 dWir. :;iarbnL· me51 bel' gIln kom!l!l¥ond.a. giirWf!4:IlLit. l$k1HlI!riB teklLf
Orl

*

200 11:11l1li R~el YLlklUlda. eins 'll't ml:kta.rlan YllZl!ll gula. fI1&ddel~liliin btr Jt&JeIlH yrl ..yrl 7 Mllrt ttl cum gUnU 6.... t Hi de pazarWds :!IIlmllCakltir. lskllWe ID lbefli g1bJ "'co :! aUf! ]I)m.lsyol'ldj.. haz:rr bWI,11'\I!udll.rL US72)

~Tab...meni
Denlbl.l!l Kan~lIn .k&n ~c edl.
f

~ f.amam_ ILltlb olau: II.IWJtcn liedA"ol'Oh: YII:l:eodll:ca. ~t, mukebDl O&vctM. ted.u!U. YlIUIIlIlea. ~.UI.137.~Il"aa II.Itm, ~I!.dW aDllllkabfll 3902 No. II:l kanu.n mgCfb.im.c.a 1lILy,1I~ i!:alavlUe ~l!ID

vrB.kl 1I(Qd!n

~:w'

e-8 i1Id maddeler'ID.!J1 tt'Y1I'tII.rILl:mdu 'Ioo'aliU tm.Iy .. 'I:

iI:lmnry.a
&n.I

~l1i

gUn

ve

Il&aUe

..
II8.000 kill) 1f(l}'l.Ul e'tI
23.50DI kIlu

..
~

.Mn dllIII:
Mtm; aut N. 1Sa!! Klr·

c4h:e.:]dl"r'1 tlYll.ta

g(Jl"C

yfu,de Frn· g-el-

bell

t.eminatJ!!U"1 lI'~ ~:raber komi:!y~nunll.

Jnm:I

d.'I.

'1 'Ei3
.kil01ann.in Ililmrio
I;"lll'".ljlmIbs.

38
701

LIltam
A....

Q

TabTili.~CihdQl;
t.5.8SVt~,93

.

.~7LS1El'.tlI.l)J!'&i UJ.3..3()Z,56

.,
876..800
iilliD.iI;;a

dJlWd!& satmalms l'I'IeluL

S5\lI ldlo 6.Ittr eli
1. Yukand.a mLklsrr, ctnJ H ~c1'

is
flI!IUen

(17:l.2 )

77 .,.

(El1ouuhb!l

I
bvI
[)f'iIbnU LHIII

15! MART

.!IOU

I
:51.'B,R!! 111l,On!! J'UIS 75 1,175 30,1376 !U.OI)II

dcl'l"rl p%Il1 Uo:;: ll:aleom I!Un 12. l:art/1l!'!!l k.p:a.!J zar.!'lilo ~tme!ll Yl'pLlaeaktJ:l".
Oil -

r;im11 eQ.t ...... , c:2~:b ~

1& dll

ftt.lhm ovr&l!l:l 'J:l~ b'en!n br~Q'T am.m Til t.I:b,., l t (Uibu1 ~tlIl).

.alt:mIar:

~II.l!1iD1IJIAI I: - : mlllla.b.lU tiel!4Ii

~o

.....

Ger

t e&I.bmI!!

"e t.IL'riIA.t

UJe .e.M..M

Salilti.l:

~bUl U<; kalm.

~tn

Uk tt'l'!'Iin&U

«mlL~ li:rl
~

oJup
lie-

I

IfoU'bin:mesl

hBlr gUn 17 i:lU.&UcrI. dahlllndc de-l l'rlukil.bHmdc! !illJ1Ii.bllir.

An:a.aIu:

'Dii'fD. TMI"+hll:
iI

,3 - iiJh'kliIerln 2400 aa!fl.ll ll:aTl.1J1'It:UI ~iiif.lr d.M..lllnde tUI:zIm ,td~ &t:'ide'l"l kaplJ.l hkl i.t m~ktuptanlll 1<11\.-;1 kJt.jJl!bIl mrfl&ntll ,m ~ I::ImI.I IfIln. o;oe 211..atten. blr 1iIliIt. ~e!.I11. klidu K!LlIDIl~1idI& ~1lI1U!11i1Z1 lnnn.!lsyo.tlJ
bqlt:aJlllfma mllkbUZ m'lJ'kaWlr.rltl add "'ct"m.~1m1.

.Al.lm !i'e~.LI fll!diIle ~ TlIllvlltt tli~" aY~.
H.UIli.Il',e
1''IIl!U!.L .~ ~1tfi.8 ,

iii

..
.,

, "K3.T'.& T.soa."I'2!._ :il.1DD.oOO,1u..5B?liml'_411

~tm.
~

ItdLvIU kUll

dWiZler
~
I'

~o:r

vtI

•" ldIftnif

tI&IId:rDIflF.i

,.

"'

"'JIll "nil'..

I

thtiy~rm12l

,DIan Ikl

k.amyon

*'

41Mb ZlIlCLH 7/3/Ml !llI.mllmi cUm_

.BdLn5J!e :;1.&511) No .. 'hi ~ .a.ltm kufllllW

1'151-11

~

i

I
ullMlek ' komi.-

.P~ta
DIftB.r Yell
lsf"S; I[mna

s111'\11 l18.8t lot If(" K.II.!Hmp ad b'tlUnllll. D£niZ LcYIlZlm yanun6a Jla:z rttklil. satin. ..lma.ckhr • r!li:.l!'klllcf in. Him clunur. b~1II gIln
VI!' .

tt"

ml::lhiii.!-

kllm l:5li'DlI:t

11111lrae alJa.n (1701)

T&2',2(!;!1,.!S'10,67

r..ham .1lIa.1'k Mitedl

"IfI!

'I'iWrtIIoit
'I

S!VU - Erzurum

HI"2~
~.10

detirmen 1~rL hl:l.,(;

1,Ii,tanbal Belediyesi
[(arBBtar. fl'lI z.arf

'lliDlan
'Lahmln Z b~l bNil4!1i c Mua1m ~bll7i

IT ~

I.. · - ~, ~I _4eli %4 Alb a:a.w..

an.r.ill

%3

I: ""ta'obul Hava M~ntaka Depo'
Amir~iginden :
1. - H:!I.vII. bLrl~lerl :!atm. .tmncnkbr. :2 PlIZlITllkl& IhtlyaeL ir'w ;roOD matn

Kulelii Asker'i Lise,s; Mududiigunden:
HlUl.u

Cemly Uml.l! LarMrru:l.an
lllnd.sJc 6/3/fHl EnllnonO HaJke,'1 J'l r mille gUnij

l!h.r\itta.ful!Ii

Mi.iwrml!r'e.si
{_'ll.ta.IQ~.
IHllo Im!!lll
.!i

,,"'",l,.;" ... l ~i:ln YlI.ph:nllU:sk r
1.I:,ulll!:-ck,lltru

Plllle!'l:!~.lI!b memul'll'll "hfuYI! VII t.,.nnJYCIIlle Dlflllt.u'!km lllluJTI, !,."l)mll!f( c ..... kct, panla.!o VI: elbl 11:...

IIItwltIulu
lPm'iILofut \o1"b&l11'l: 1:i to u to y, ilkby 'SdjI. dl;!l1~

yli

konulmu

lUf".

Ml!("muunun ,ijarln. me

',It 2030

6166 IJra ve Uli t~mlnl!lf 462 lira 15 de balm.

45 kllt'Ul?lur.

manu

A.Illnl:'! I:b!d:in.II girmlye h!tek.I.1 ,lIIllJlpdB. l'.a..FaJBftl.~ ftLbtlleFc, da ~ mektebo mJmy;:lI.IIot IlItmiJ:! ol&n.lardan ~_ (lirnJY n bDttl.Ji gUme ,artllll'IJU Il::!..!lbi bulunlm v &yM ....
e'I!T~

girlf

~~m

ett:ImUt

~ll1n

IiltoldUcf1n

imm-rullh

Cl..wn :;t:: I:. I.. dill' dol!\'lil'!1 'blr mUM.rrv:n: vI!IU~C::ld(. .dJ.J OIIrr lIlIyn.nll.Caktlt_ .rneorunlarlDlIl ~ilelerlh' lOl"lel'lilj'1I, lielm!"t~ri

.,(iec"k ol!!n 'V(:' U;;.l!.~[]"l) DilrU~~M kll blrllkte bW ulu!'Iur,

melAt MtldllrmA:U k lI;'nHrui,' gol:ll'mflJ111r. Ih""le 21/S/lltl
EIK"Umende ,)'apilllcllkt.Lr Tltllplcrin

·umo. ri.lnti lill!H

Uk tl!mll'lllt,

IhBlml 11.3,54.1 111111 st!nU

"!ley m!;ktuplan 'I.'I! 'Ii" I yrlJ It T~r' t OdRIII Vi'_'1If1 IllrHc 241DO:rtumi.. I h kElnunun tll'l'lrIrtl ~r·vr[!.IIJl'\d!! 'hJizrf"ll}'lIlC!I!IC1f\ri' tl!'kll[ ml:'kluplll!n1l1 llilll glllltL lIaal It dc' kadtu

"!t:-I\

Oo.Llrru EllcU.rm:nc "·I;!rml;!\r.rl L;lzlmd.n. U12~)

,

Ti'liMlnta.·klL di1!~ AmlrUg'1 !I!!.bri LUll lIoQfi1.\MiUlhd .. ;YILriLoea.ldn". :!i IiIteldlle1"ln prtnll,mc w nllinl.LnBllnl g6rm!!lk lli:UI!! hl!lr r-'ln pa.\!:llJ:'IIJtit gllrt'efklf'r'11I b",m I;Un "'!: .aa.U~ .300 Ul'lLhk: Imuv.a.lrkllt ttfm.t. nat. rnaJ!i.DlJ.lI.llllle iblJ'l.ik.h: InI:'Zkill; gl!nde,
,QI1II!illDl'!.iI

p:p~ tlRrllo 7/'101tlrtllKl Imma ,gDnU B&II.,t I da KuI~ll lIslIIIlgr5e buIUJ:l.I!;!.&l_.a.n btl Wible VII mektept.ll butllDllll¥WiIoU:m hllklamu _~ ce1derl Il~ olunur. (103,) ,SIh~'D~ 'Vc NqrlYllt
1I'[U(lUrll=

..uu.mT

mU1'~.

(lWIIQ~

~!t,

¥"rrr~

VATA.N

ElI.IL..'1' '¥.&L'tIAN lU.'I'B.AJi.m

A~mef

Ba~mlJt1.rriri

Emin

Y A LM AN
s" 3~ ~ f.

:

VA TAN I: 'V :I - 'C&hlo,Jlu" ,KOUa Fum ~ di G I D Ii: l!-U3I _ 'I'eII1'FII AT.\N

Sfi)eyman Nazif
Yazan:

've Ben"..

7 MA,RT

CD

A

1941

Nizametiin f\"(Jzif BugUn U~UnDUSayfada

Barometrenin ' "· " Gost er dl ..... 19I istikam,e:t
1S'40 temml.llzundan bar]

Bulgar
A I man van

Basvekili
JII'I

harp

barometresi Jimll Alln81'l1yanlll aleJ~i'nde o lar B.~ aJ'1 aJ rru'~t Ir,

ta.hinin

Zaferl nden Em i nmlj:}

Ingiliz Sefirinin
Verdigi Cevap
n'!·
bu

YaZilJfII: A!'Im!!'!: Emin YALMAN
'~"'_"I!'I

V
Id.nitl:do:
nlilylf1IZ.

i Iha..... ;ay~ IInla'm!lk.
l~ncllil;

baromdrl!lIin

~USSOliR,i

de ,S;I

chint: gina dlkkat ~di.n~ HiiII"Ii'<!!daILi in· 10; ~af i"L'id.ad.ll'I! II Iiii;' tra'l'm d cit'tl c1J:lu[uI'l" 1,,, RIct:lc k.~inni~ 0-

11= ::-O!!ltl:rdiginc eakDim HI:: ~t.:rd_.gUlC -eo n;~~t]e a1'54l1!p al'!;'aln"l.dl~

Iu rl'l.m'W':.
~ik.

hdk!'I'I'lila ~illl ;do!!: ayn\ u.su~c ba~urulrnalrdrr, Harp t liirlin neredl:n dip ne talliifOl. Jittigini. dun!:'tar.?k

HOI rOLn yar,LIlII

ohm-

T. B. M. Meclisi Pazartesi Toplanlyor' Norve~'e
Hariciye Vekilimiz, Padi (;rupunda, DI~Politikamizi izah Edecek

, IR'KadarAlman ZafBrintl'en Em ill diI
I

I

dcnhn.i
~a'>lk.

~I~p ,g,itt:p bidi.sd~[" bar:
terir.
nokLi!::!Il

_ Dlalak 1941:l tcrn.m'iJ.nIDU, ele alalun,; Q:rtad", ne geri.i,YOoJu.z: ep~ell T rrm'';l! kadar hazull1th 'V~ nlJi!1-Ih bir AImany ve her narhLn bllflD"lda eldu.gugibi piposu agzlM a Ikoll • :nnl _BHurii i!a..l1JYi!. me}"!:I&nll. anAnkara. 6 (Tefefonli!) - Ko~iIID ve t!_arp hazl.Tltg.n.:I. hil.'Lp iordin<!.sYoQn hey~tiflin Ld:liJi ij;tC~ einde giri~l'u:k iliYMlmda '01111"1 bir rine V~killer Heyetillin ti!l ip etII'lJiIt-err: ••• tigi bir kanri. fI~Talil de,,'Ie4.~e Almanya 11k VllI"lJll.l OJrtal.j1 '!!iaJbn ahnan tl:lbl glom,ohilleriDil1l h.'lz buz ~tm.i,tjr. FmnM. NQrv~ Danim;liki.'IJ, fl!!~enL.. Bd~ "ikll., :l'.ifL-eire V1J.rulmlJ~tu'l', b!.ln~ ii!lTJI'I biitiin lNvv~t wr:fTlblllan. HaTC"ket
gil

Al'lnan Taksiler Yer'ine Yeni Dt'omobill or Konabi fecek
y~rine !ahipkl'i tlllo.Taflli'idl!1!I olomdbjUer ve
bl\!l,Jar.a

I

Baskin
GAYE:

d!.W:~.. r I:!v,ol{~l., III flJlz n..bnw ahrli:en. AlmLO Z.:UJt'riI[ldell aDl]] !llduiwlll .tI,)',I' mL'ltlr.
Inl"dIlz: :tellft dE: "U ce de. IE]1'1 bl, er-

I

,Ankara. {, rrelefonl'a) - Buyuk Millet Mec;lis~ iin'um~ldeki P~ZI1rt~.Iii;" 9;~ni.i ogle.den. 50nra a~~lacaldr~~'. Bu devrede gOIl'U!i:u1e,cek maddelelli' ara50lnda mu- 1- 8'ahk Yajl lmalini Ba.rta~,amlak him olarak belediY'fil mem,urila'l'"ile bElk~ilere alit kan~FII proielel'11 ye i§~i sigort-a'larlna clair Snhhli:l'. Vekaleti~ee 2 ..Alman Gemiierini hn!rranall"ll lavi~a yardlr. Ayrlea parZ:(IIlri'e:si giUrni.i ogledellA evvel

m~;
1<1vllDl ~ ~UIDdtm NfI]"lte k Ur
hlllllDU-

l\lI'man l"Drdu.

emio

bl.m~
IthIIniD b1ie

BellrJ, blr I!r.l~ limil: kiI.~ d .... inn ~I!rub JeL~.fkilir'~:Io Rlldyo G~t~5l -

.iIII~

BuJR:lI!.1' L~.·-

110 I!!DU mlW!lIiah I~k dos-

111lWl~rU'.

yeni plak

Parti grupw ,di"ll topllnaC~'~IIII'. IBI.I toplantlda

ikame

~LIil:hiJ«ek

Hlriciye
flnda

Vekilimiz. Meeiisin
,alaksdalr

tatil

oldugu miiddet

Ill'·

Batirmak 3 - Ha~nlelrj Esir
Almak

bellt'di)'ch:rce

,dl§, politikamlll

eden hUlsLIIslar etilfaflllFlda

Ya.IIIll' bu B'I"adOlo .Almall)'lI., ilk bu)'u k haWll11 yaprnl';!, J 11giHo:: k:I.IVYI:~~C.l"inin mwum bir Jwrnuru [)un.kel'k'lr:n. kfl~lnnl tn. Ikinc.L haLu.l da. }i!~~mhk dakika.lJnd l~hc:rr.niD u.stUne uldua~ c.n.k ~'erdc COlllPft:.gn1C orrhiUUndill keyi1 ~tkarmak "iii! ~en harbm miitarikdi:n!:: .yn~11 Dl!izirl!
~·lI.pmlYa ;all:§m~t1r. B u .bit Iki gii n lill; :fat1lio11 ll"lgi" liLh:rin keruh ","cudflerini ta-pl.amil>11m Vii! mu 'k""vtomet azmi.n"L ~~~ .. !PI iUl and 11m .. !it..... t...in Uri gel.

na

-:1

kon.u 1mUllitu

1',

Yu.n!l.ndt.arnn mu"'__ illllnda. buJund u r,ui poJ" i. a,h:!ati!l' LondTa. 6 (A.A.) - clns:a~ v~ bllhll'3 \'~mr:t k:ar.tl.rml biJdln:n Dl!Yllnld fIlk. Se"'lrld!~n Ibll...tdtll1r1 girefiilrnitlir. AIJl'Lll!llul'"ll1 hCl!lI!.bl hlll'·ci- n:'IIH.bu.atn.: Daily TelegupliL laAmc:rilc .... Y~I'I~de'l"l bit' nilcbil'llik mi~til'". 8-, ayd--be h I· fl'l'I~1'I m"V. ~ _,.' ~.. D~ olu;ik., bi.i.tiin lliigiltere bir tek :tclnmm dip]ilm til; rnuhablri y ~ MYIiJ!! YBrAtmlilir. kyf bllIIlMIir.1 11- An.dall.1l1iapa,. haTp mt::;>,dam h lini alml VI: zryBr: Ayni zamB.nQu Tlirkiyenin 11: ti 1..-~an go"T;;nm~dr:'~" "'I'_. ,.,.~ 1,.1'" .~ ,,&UH '"' " B. Ed~,..'le Ceneral Dm AMao tarn bir 'bi"'ikil;ind.e rnukave.me!laU! n.arl;keti.,e !I.a ",1 bOllen~n Krli!.J VE Bayan LU~II!:.!cu, kU'll'Vclli u. v~ AliDa. gQr.i.i.~elerim:ll!'" 5lI~ le "'e miiea.del~c: giri!'Jl'l" ..tir. binmitic:r vc _hl~ ra Orta ~arktl!lki !;;cn.dk.II.Jmllloyla. it'un t da ibi.ilij_n mern rkclL~ yii· bir otomobllc Ingiliz!el' td.lik.di gunler V~ ~!t.it~li!l.llfll"l cahill; ml!tin I pll!ie!l"'O"I'tlE1hudwdu RI!:~mi~crdh. bil.-lilctc Almanl 'I'U'I yakllldi!J Ioek. ~'l~lcn hart.]. aylar iiJ~irrni.'l'lo::rdLT". fHil~ 1'1' .(fade I.I! IDi!lill'Il tn-un I:I.fi'N:.k._ BI!....ayoz CiY".rlR~ • I1rl!.rilil:riq bin· bu d&kik~hudll billC" c,l!nl,U1nt kur. Irn~n h rek~LI!::rlnd!l k.illlItl kU\I'\I''Cl teliilr. ",,"-" "'k b' .... L , ,.,' 0118'1' B '-' l"k '-" "~~l J:lJ.l:l"'1.l 1F "-AiI.tyili I IH ll!fim~il"l e.n iyi !ld!jl~c no III kul~ larmagc dil,iinm~~]c k.<ilrnaml-lllar. SOVl"~I~l!!m' B,ul'l:~.rh.Lant ~rQt!:.'ll- otom~bili l:!ulU1Jif1IH11tur. !Bu mJ:' .... '· ] rLlla:bjl ec.eimj kaT J l~,-tIl;lI.nklollr biJyilk bir kl.lmar oynll.rm~iardir, b~r '!iQ~ kid"n JI'Onrll, ih!btlc Kral, )'olun Jnpte-renin i.tili.81 b!!kleflmli.gi hir vc b~]r..i ell: Alin nl ..n Blld.ka.nliillr- 1-0'.,etI~1.ul keyFryela de B lka(l~ In.:k .. bir olomobiLle cl;evIlQ'l ctI!l'l"ildil Inog'Lliz adalG'I'I[ldaki mo- dil. lo'C yahut .}imilli AFl'ikul. di!ii- m!lltala!l.la,~a ~~DI il~ml.~lr. Itl!Jrilllrndii CD"~' l.m'l: Ii. i'I~k. 3 ttJ (De.aiiIiI; S4,. Ii, ·U. I !U.1 X III I.a;rl'!"l buguftku v~oI!1I torlii kuvv~tll:I"d~n muhiJr, bir Sovyederm ittlhll1: ~~iii nGlh hill'. IUamlnl lfi'ialil Afri'kayll. !fonder'l"okd litu!lul!Uru:ia pck m'i.llnelif fi· mitl~td.i.r ki. 1b1.li ~rcil!! l!nUB)'J'~1'I kirll!f ~fdedilm"!ktI!Gi,. D:nriyl!t bi:r dlakik.ada mtila itil:lebbu9unu Re p:rot~tQS\l.n\ln Il!Jmimiydill1.. &nliyl!!C£k bu L!;ar<l. I-.u"",,,r:tindien Ii!::Q !Wok ll!Uph.1C c1meklc: benb£r h·ndi kendilc.-ini Iherm.cn t 11.bnll l!I1'Yina,nirlev Boi:ulllrLn mile mdr\.un ~hn~lerdi.r. lrolu. m<!!!leli1!.lIindl!!lIdfll8.Y1 Almllin f aka! bu cil ri!'t~; t,~birin 1.'1!! laTm SJ!ll,..y~11nle Millil iiIoljll &I1£Lnl killclin' J'SiIbeU,i otduih& ]:!-ei:. '~lJk T.ic Ict vl::k;tlll:ti ~l'igiljz 'ko:rpo· a.nlalllm.l~tlf. Mth .... ertn bi~ Vd.· f.akm in i!tll'n: k l~.ir. ra.ytHIUI'I!d[l bir ,knlm iijc:c~rlllu· II. itl!::! Olll'bin CI: u::y.!lll'll U z!!r in£ en mY:l karOl ]lIItC)'e I!IOkn'lD!!I! lTIucl@~ bu)rilk bir tesi:r yap~gLDI iddi.a, I.i liil!.kku,dl. I \ f1b1.l1 b[rlikl~rim:: el~iii SIMa.li Afrikn hzreketlC'ri, bir tamim gondermi,til". BI.1 Ulburad cia az Ztlrn&IlG ... logi.h~I'ED'IIrmdt hlllihah:n i(lOY[c dulllDin ka.LiI \!liT" u.fcril£ De~l~qyor: m~iir. dTi ilu. mu"ml II laraflflidll.fI Lcmd,r • 6 (A,A.) f\.lU!!t .. • l1abranlanH ~t!lerde1!lbeTi ha, ..J L'_ b 1__, InLondriIJ. ~ (A.A) MU,Italear ... li!ltcyc llf11Qlkl- [I l115ylcnl!fi :lit l IlQII!<l.J!U1 arp ma,~mUl kit FrlllUll.z B1jl.l"ll] biJdirLl'OT: hk.citrlur Ve'k" tele mi.iraulIl el· gihertnm J!linl! di.i.gmii. 'Ilmlul8.1'1 !til Fu. IZ ~jan 1 bildirLy0T:' . M~takil Bcl'iik ,ajalll!llna go:dagll""'lI> Akd~nizd-=ki JI'1'11litiz de. Balhn vaL~~tinin mlli~a.TiUL rnu,lerdilF. ferd~ ~LJ;ni mi.iT'ltl~~· 1".!1z hikimiydi 'iUt!k Ylrallmazlil,i[ hi", olmllZi!i1!. ziJ.hi.l'l:l1"I 'bl.lgUl"i yeni. [elll hi:Lbll:rl~rj! gC[l'!. An.vl!:rI!J'lek; h!:!ticre milt!::OJlllk lui~nIil'liyet kb' ,!l.U'II"£tt!! kiJ;k: lUlJm'u;1tur. hl:ll)'ftmn I d~1'I dt;i'i~jJjJ bulullimaktadllJ". 81.l pii!trol Yc bCClzm d!:polllrLnicl.1!J hlli- td.e!er.i,ne muhaldc.1 hELIi ~ .. ri; 01" YUL"Iani.!.If'l>1< 5oaJdlq'naa,I, Ini:aiz!ct~'b-edd\J.1 SoV}'eclerin R.'Oll'lllro'l!.!,a. yiik )'>!In¥li'il.r ilkml~tn. mak UZI::U::, mi!V?:l.IiIi u.ygun .ur!!tre CHit ~bi bir 'f'Clt mi.lhim ii.. bU' nJ;)~" \'~rerek KIUoIdeoizde 'ba. Jeri de g~lrmC'k v~ A'VI"IIpa kl- ZI iialc,!" ti!lh:.p I:ltnll:~L U.UIfIl'lC hill 'WI uurinde l.a}'Yi!Tc ii.lcrine lIa. olmu hn. hip olmElk fmatln.1 ~rmi.:!ir. AILondulDLD aUahi)'e't1i m hfll· many nln rl:! m.RIum )1'01 :rkl.d!l I lcr~ l!:.u liIa.bl!:ri. teY"L edcl mahiyd l',!:re &iHiJmj~j,. f;e hi~ bir rnal(j~ till. 14lup ,olm.II1ld!h::U:: uuahnda!ki hi!vi!I ]l,ar- dlktllii'i b IjIk h"bl:rrn llIoS'NluiulI~ binc: gl:lmu. Almll1lr.<Ir. 1:11.1ilalul- cion c.i.dCII; lIu.ro::U~Juphe etmchl:· da !!;itti.k« ;:eriliyoJ"J.!l.f" Arne-d. diirll!"r. kadsl'1 geli:n. UZUn mel'l~i!li., bic Bu hliJl!id!!lta mlitdtaa bey:a,~ ht; Joplu ltay)'iUde:r JI'l8'ili.z: hir· e.dM'l~r RIJIIIIiII'HI K'ilfal':lr::nl!Zde kac:.um ~'1.Idrct ve lIIa.hulm IlIlt.&!;ide fi miklll'd", u:,.I~l"i Clld!.llgu'l'IlJIha· rt,lIlTnaktadu. Bu t.ayyitrc]~r Lc:· ur1atmalna VII:' Rl.I.mefl ulllc:ri.nr: ih. htit;tn UZerlt'lc h:;oif 1,1I;u,la.. yap. liy CI alnn dl'Gln~ ka.yddme.k.te. 'P'I1l\'li!lT" !ole 01' )"a kiu;:rnlliln A.I.rna1l1 d~flcf.
!Ii,

Kra_ Karol I Sovyet erie tman Va'rllan Hedefler:, den"e 1 11 'Gemi Balurd dl veBn.Lupeskc Almanlar 215 ve He efi 2 HainAlm,anE,dildi10 eminal Esir Kaenlar Cripps'in SOZIU: Bozusacak nn? Tlmes'e Gore: Mev'kufllar PID,lisi Yunanlstandan Yana. T ur·k iye 1- Yugos!avya n. I Amerilka Ni kbin Alldatmt~la.r Rusyadan 2~ Yunanistan N!!VJ"ork. ,6 (."".A,) - ROldY'Q Madrit. 6 (AA.) Sflbtk i1~ Krl.ll Emin Olabilir lu B.lk,iIJ ini1tmllar nun, k e il rlolli 3- Tiirkiye
Londn,
ill (A.A.l

'ViiI!I'Hlrecl.;;tar.

i:zakati' verec'ektir.

-

Ingtll

0:;

~i.

f,uJ.lIk dar res l UII: Non'~

Ib hnyul

;oOi

'I.a.rii.fmCl Jil mllJ,ot4!f'e'ken lU"1Jrl; t<!!!bUt! tIotlltcn

ne~redl.lell

IlIdalllJ"Dl!l !lUI N.balu

y,np.11I>1'I n e ri)~l. hakllftJ:lilk~.. rI [El.j;Ciala «I'D

Roman}'iI LU,PC3CtI'

~·lil.
J!

BaYI.TI

Old

I'Ilcl;lI<rel

rOllin. hUc1Jm h~dtl "Imelt t:us.Ull vllrl I ml!;!lI !mk&n "lIot.I.lll.'l'l~ ;trrnJ",lir, HllClIl:Il lam b.Jjo mi,WIl.fLkIycUc IIil.U. Cdt.llmlJ!:lr.

llli taarNZ

,,:,u

[II:

Gl')'e

de hIu:n-.

Londr8, 6 (A.A,}, b 8'!'R1illll. I !:'~i:nd.e 1ga:zdcli ya'Ur]B ..adl ::

Tlm!!1 a.al'lmqtrr; BlF"Ln~hil. 11,1n I au
m

BIlIt'a.rist.udaki Ahn ..a
kumandam

",".Lk

yagl tAlmill

~tib4
IIJ'ZU

1I1\1~
e<lj]-

MMqIB 1

Iu"'akn

u.s!!

sus b:.s1!8.hn

C' otunlJ.~C: n ...unu1 A 1man bll,. rnl'k'ta IIll $lnKLl li!B.lJk yag, Utl~ -+ , kUfI1llndantlgl ya ayni ZII.II1 n.da 1m (""lIlmlelk. BIlIUn bqillJ< m lLh.!Iulll. d ; ve )'abut ~irbil;1:Ii rutben La.Lblk A.lmlillDJIi1I" j!:lt~ Il%.nn [}lan, dltu ~op I
iiZNI! i.i~ IIlo1fctle- haulu:le \.'0; J!lUIiWIlib. pbL d,~1Jl tuum. 1iI.!!~~ilir. Bu hllirc:kctl~r Y\I€C!CJI· d!dl all rim Ilkt.adrn:. B Wot:yafl lSI! All.' I ~ ,,1 v UrLillni3L."fiil:L vo T I.irAl)'ey~ 'L' IIInl"lya. I!;LIII Ji.ull.l!1 bLr d\~.mmly[ltl killTfldr:r. Viynn.lI, pB.!tt.:nall. .irnZ!iI!I- tmlzdU-. Zj:ra 11lmflll m.R!1e]o:-rL ImJlIlnd!lfll lOTl1'1il VOI'IJ Ribk!l::Mrolll till_ Iinde gH~(!r!n ymm.1I "'lJllhull".ITlIl~n!lll~ rillfm,dlln yopllllilL 'b~ant bilk~· tilf.

Alman Kd'alan

dmrk

B'U'- rK" rally'e' Iga" :I'
c ' " '... .., ,

KnmandaOI
., ....
'II.

l

1

*

Sovyetler RomanyadaD Os istemi§

* +*-+ ========================== Kara .Lisle Kalklyor
,un ml
i';l

Gor'u Ttu, Q ..
••

-

50 fya, 6 (A.A.)
3ti'idsl'l::

-

d'linl a-

Ii. ISh 1 (j[!1

~kim:l b.,Ye" hu bilg~e mlUl kontrDlu

bulull'l bl· &J1W'lsrUl kon-,

IKf:Jil bUrun A1m .... vapul"I&1"1 Ut AIn

nJundiLkl
I5l1! .Illlnd

~nJ Bori!. Bulgnriat.and
.man Jut atl k1.lmamdanl

"Olll· Ticarel

Velulleli Bu Balumrn,dan RtUlip
nl1'!JlZ

I,i

WdlflJt!llI hii. U,;finco. h!.'d~
hoI \lazttc.sly.le

Alnu,t,,.
ihr!l.G!l.UllIn

Pren5Jlp

~Uketlw:

A.1ma.n !I'C!~

mhh::rl)o'io AJmlUl k~ntrolu a.ltmclakJ t DmVllI"IlJ Sa. Ii. su. Ii ,tT",)

+ ,.

I r III Lis·i k bul rtml! ..• Ml!Jr~ilJ' l.i..!!t. BIIf"ekil Filtlf v.e Hl!Jrici),1I: Nazl[J Pcpof r... flll,rm. dlUl d::. hlml edtlm~hr.

I

Fallal BII Haber

Alman JlanevratJl Sa II 11'11 fJr

Briikselde

PetroUer Yanlyor

I

hi;c"r::arlll" mn'l.IIl h.llullkmliil:. T!Jilnli!cl!k oluru, buna. doll.'r Iii· TumId lc~cb'bu,lcf Yl!pJhr .• 'O.klilyucul nmlZIfi hatulnd dlr 'ki g zdema bLi k!IJrllJ liate Itnnelwi c:iddli !lm:tll! ele "l!lit11Jl I 'bOy'!: bir 1l111Jlun I1ckad.lI' buyiii.: l1uhzlJrl'ilril. 'Yc ndC:!ld I' m I'Il1itn: ani mtldlkl~rlol yolli.4jauglru uon liirmii.tFl.i. hliikumm.irnilun bu t~!<:> 1J!i~!:Til. bii&~ ge'iicrck i~i, ko~i.inden hllll~et..
~l1h!UIIII

II: YIlI]HI,Eluk

5 ESJ

Dil i,lerim'iz
,IlIIIAT ,NURi
'llIetf1'1JI
,om;

Iihm'e ~ 1I'~~lne

".~
OIIID

b

.kdlmifil h.

b~

IBere1l
ve jmIJ:sID~

fIunlanD biT -:olu
DUl" •

Yazan:
Uld
po

.!l&n.IIL

millMWm),dl.

t.~,~

1I,lo1nr1 !II mcmmJl!r1 If In ftlJ!llpl~N j!"tll"'8 mo.

ve
z.mIlmeler1l,

~

bh' rn1lJg.r,ri1'
~V1I

~cl y&Ml!

~!l<tr.n '11m !l.n'IkUDdl.l ~Tllim:lmnli"1I'l)·wrr. h,t' '~""JIfl' mi!'m, "nIiLr,

1]1I'

tJ.

me!l'l !10k !(l!flJldc

hllr hlll"~k'l:tllr.

hlr

malglo;.le

dl1l IfIu1mh.ln edb'(!lfdu.,
o.~ ~

iII~1"
1!II'!.I'iiI!

til"Ii~!m!ltI I hIIldiWm:l1l: Ger1
orn.

111 b]}.
~.n'I

Iiltlilnr.l:!:'D

~}if"1

IIIWeJ

h~ t

1)1 ..-III!YJ!I

ev\'l~1 ,~ kPyma::otti. B
IJiklmimJE '1I!irn:&k iN, ro I:! 6 f 1111' a,daml1ilfDlJEb IIIiI"atm'i!:olrrdllr. ~ lot ~ pllad~-'fIIDID.ln bMlI

1&..
.II' .. f1III

b
Ulm
'k

dO Il.a.!:llu'!! IiIIIiJTImUliil!} kdl..~J.i!:;fiII ~lll de IPMUnJifll, r11111!1 bir ~ 'InHh ~ l p1'll.'n-lp rI
Bt!

II!:II~, yb I

a

'b

'iii "'kID'

b

fl:1I!rI

IJie'U· F.bt
~1Ii1l!!!!lJ
bti;1

ot.:ra1l; .0 ...

h:dlgl tiM • ..,..r'l.-.k diPlfltll:l1lJ r. Nltlill:: EliirlJ}O..!1 .DIJ .ElNUrnl!'l!l O'~8 dfl .....

n.'p.'lanll..
lii I, ell" II'lIl"II
'mil'

,J

rtm.,Wull

'IIDlTh Ytm]

~LI

"a.1rI

i:!B!I tm 10}Yr"~ blr I"I'1.Jooo.p;m'k''kll'be«t ~ Iti'll noa mUJ blr 1'l0)_atint'

JmLen

U;i)K

Iiilii. iI,~IIF"UD ]'DI'lIanilll

~lrih!DbJI'iII 'iiIlrdl: Dill

~~nl"rJ!I; fn \d .... Till"k

IIIUalbc=

(0

ml

IL.

Ii. iSLI'. 2 del

I. I

l~VDm]

Ii. fiokL

I)

de)

'*.

Mrnme

_.,,'1 _ 1.'111!Jtlm h
J:IJ !!OJ

IlIIUD H An.p • lIfipuUn.r' ....'!~t~,II ' I(lUi

ml~...nm BIf'I~1 l.u

.1PlIl.m~T.!r""" UinJI1.!' M~Il. TUr I\ijlltrlnllrll "Ir
c

dll IUpYliIIl.rw. p tlirm elk.

Gmm-.u,tin

IctiUkir'l iii

I

1i_.iiD
,1n6

11r1,1HPk It
mfl'iIlDI'

Hr• .Du Ilrmle

":Bug'" D,n,: ;:.'D"Oiiny· ~a-·'~,Vaz~i-y,eti
..".
.
~'

&b;m"

lII..m'Juo
Diii
'ftI

flmiUUlP loll' mJll l kI:JLITiitO)<0 Mil IP o.lrmUll.lll'llir. ~
,:I'D

i01lmrmaJi IItd

\'ad'

-ial

,-UkJUyorI]jTiln

Il!;ll. Ikmcl d<l!l '!in ,~u ~~ fO

flu. ghu:
lI'l'I.l;P\'"1I -

Mli)'lIl'1I IUJ1dl~l'lnll
III El'ITU dumll1:LI

lion·
!rnql-

lA,""'"

'

'

_,_

'.

,

.

--,_

,

'

,

,,,.. h1illa

Aj~n~

vEl

Radyo

G~zete

sine

Gore

bunll

cw-bln iE.BflIfI'mI

ortg, do

OOkefil.' bllr J(lptil ' klftur

1M wIIdli DU

kill)

I.IlJifo Ilillr I.; LI-

~e
D.b'UJcl

GUIrli.ln En

allan

Liil:1l~·diO.kl k,.ltlij~l""'m

~~ti.lo\l'lll. Emlllill::D.I.n..I

,~f.)k"I"IQii

*
*

Mu!'im

IHidiseleri

IA;fhnbk.

'lIfl~kII~ d'[]:rtflJf!JllllM NIf'nr~lD Illr rul)' blr !JItll'pl'lz ihi4c -Itl!) 'iilPh. ISfi\'"Un lIlitlU(illlll rt.-amlllO)'III IlL DDLo. ,. ",_k KBr,!IlI rHld!!l II [I!'F tlfl4l blIdIiJ'llin - Ie bel'!J' buqllU AlI:il.Iii!J pr .. pil!;WJ I" ~ Ilnd.:!,.g
A.n"-YIllt1l!r~D

lim kf!!i~ kIIn:'I ~r O~J; blill bUIm'll·orlfu• 'Ii u ~-.l.J' n _.J.lj &Ibm ibIIn rneDilI1llU 'l<lIor41 kI Jude

~d ~ b~rlM
,[ileAc

ILkI!'I.1 d.!J maliitliuJ. rll.lrot 1!~ i. I mulLUUf, >ibl"..."J.:I'th, 10" ,I<,.t,

.I"J:D!!;1!I!1t.k~llllll

1Ilu'ah , ~unl

'-I~l
dIDlmlEdD ,

*~ *

blr

~

!label' oln'i_ I 1]],Hm.llU d
btl;:!I.g~'wJ:a o~rl'l, alhnd.

d bfnl el'tI !Olmck Il:II.nl IlIIIH till'. 'lrlllD'llllTi' d~liJD.u

kill 1I:1\'r.l I'icJimut 11'l'lJ" krall Ira b.

IDil!ibIl

ItlHl II C'fid..l
II

uhm.· IlKIlJo

ill iI bin"''''' 1mb' ~ rrilll ~1lt!JAD!IOAm .lbsIY.:ndli It; bedeDI .IW', ~!l[I~.D ilo. ~1HDIi fwnblgD)

blrml:'l DII iii'll· ' "aD Ildod
bIll tltk mki!~JI ,"g.

ImIl'61ulI II

Illil.!hmmilck.. l,:riD· ddl1l~1J .LILI 't'd!ilInrmk ~~Ii:

'*

.. .will; tlnlmulJ> hllyllk

[I"'~"'t'O ['etrol
lIo]pr~w

!ffl ('''I'll I0 d.ep(lwmtLo.

lnllll.!:-l'11

Lopl'llil

IIMI!

em.

:lo'UlIiI.llla.r

':110:"',

.EfeJldi ''-Ire - Y bwnmla dB doymUMlTl11. l4ak rue .......Km.d i bDdia.i y~.

BAlKAN

MUl'f ACiJNIi)'A

y~~

ott!}]
1I.~1l"1J~

Prillm~
n blirlik

\&

Ii1D bD ,11<:11'1111 !'>iJ' Ill! ,;II IMiI Ul~~l.1.I~,gj,d1l9

.1kiI;'d 1j;CIoobl !1I1

cimu,t>w;.

VATAN

---

....... --~~

,Anlafan : Nuri ( Pa"a )
Nor'; lyi Bi, Ni,8ncl Idl lie

Belerliye ,H,uberleri:

A tt,gln

,Varurdu
~9

Uc;:

F'ilorya PJijl
Sene Mluddetle

Kanun. Haricinde Muamele

Piyosa HabBrlfl"i':

69' Bin L~raya

I;

E-jum,,·u ~rl m<di'fec:indl! bir ~rnc v rdl i, ~t!llI}l.un1 f IIU ei
LO~U

ve

bDyvan1W:inl

IibUIDdl

t~di c:!.mi.thT. yapllab:Lbrf BUlI.llI.rdBiI'lJ lunna.1 t.ican.li )111< adrdLY~ ~ b~lOl"'n·IHI. M-n.di.lil'u: :pa.n SiuTallllu AJ m I! I'l. 1(1.:1 malla n n L lIit vazifd il!rll 11111. bi r ;iJil.k. ~Ol· lrrOlel'i lOok Ilr'lY! edlla:'j;·!:k bi~ ,e!,. 11'1 iliz kum[l~1 cl.iyc lIE!Jhp 'roil fa· flitllnalaril !J.II1;t.F."lIIkl.l~TUrk: kl!lIlJunlBrmi~ her. JUt f~Yllt ll.h;hgl hlyeHIll" ~1",'I" ka.vm dlkllHl \Ie Val"1'I-d ,11'1 h.kkll'lol ve ma.;rul'liye· i in, ArtCJ"1l ~r yc.nidll'1"I kabiMl U IOlli 119J1nlll!tlr. lini ko,umak i,"in k"),ciuiu kii}'11.- ml:",rul-.nl vtrmedikJni yap_ Ag P),OIl, marlll'l diiirdiincu r:dilec.duir. lar v,;ndU lc~ bunililflD hill"lcine ,ao- men k Kevic'l' l"nnallhtiUI'I b ka! 001rgunij lilbul.l Glliklci.nm ... ddiiti eak ij.rf~ idare k I'llmlBrmln hii • tlil ic;ln, Akl.aral'da Plbjull !.hml i, ii~ IcntHii '9 p"l:"ll'rlir iht.i.k;'ul Jki Z bL- mi.iine care '~Lkll bi..iir. Bdl:cl~ylll me 'Hr: bc)'n.z bin. .li~a muhD.mme~ kt)l'md u:n- z",m",'111 :k&P'1 rrun onunde YoIlpllih i~iq. Ballkpil2: nncla M k· tai brl~d,iye rnt::mUflJ \I'I!:: iki IIlviL1e labll[1 menlli~]'III,nmn 1IID.l'ililil. \'f; tlnnden bLl {IYJn 01'1 iki lnde kEl:ptlll k.IH~]la Iyo:r. Kenclillllo dlikkiii'l3· carele mini O'Milk 1':"ib~ b;r ,,615· IIl.ldi)'e hanlDd"" Mlirlk.o Pardo Qz:~rF 1.I~"l:Ilile 1';1.:1)11 (labn:. lu.z: br:, liri!l)'B. pt.dank I'IItlllEll:hrl fllJrI d;:::rl:.....l l1'il~"1 t.'e1bii~ edili· hi)l'~'li buiuruJll.lgl.lrlu dB bilmiya. H!lzulll!uln lilrlrl,armol:ye gol"l!: 70 li'll";a.ya =<I.<itui:! i'tin. M1i.,yc)'c tea. yor, Vi!,g;;;~ ,aii.l~kirnnl II!.IrIYOI:. Mit.. rlJ t. pliijlarBlnLflflrll IdrHc e.di1ml~ v= lim edthDi11~n;l,ir. mU.!>!£" illjeriy!:! iiu::rek ara~~ll'm,iI. Bir di.ikkilnQa IIthb.2Ltl: m,UZH QlIlhC]ni .i~ll'l Ei.~rL BYTI h)lra.t lB!ifeleri ya.pl)'Ol'Iil.r, San ytde, killPcklui d.u-itln,dalll ;p.i.m,l: edi1I:.f1o bi.t ~I::Y ~!il.p'II.mJ~ur. V~ ~ bu!!vllna 01.4 ol]!.. hi.; Zililtllt vara.kI,11 Ye.ni poliij 11'1 yalnl.l gllZ in 0 10.11- lrIaila:ma'ktll, kulhnl\lan &UJ..UIII etllm k \i:nr~ YiIfl,dan II - )"lIipllmllk !!\luiile; mii.hi.it'~nir ye ml lu'l!l la.rifi!!ye libi lutulmu;tu.r, n ij~ piJ:rlJun!: II· !lilblnllf1 IHO onune 1!I~~iliT. Sir <;em'eec plliiln.da dul,uliyol!! 01'1, rtayj Yl!glarmd Dun lopliln R F ~,iIl MLiru&b~ bll.n&I!J'~ Tekrl!if diiUiD! lapIl.Ya.- dUkkin'l miihilricmcnm lel;;. k~ililc: kabim:l;t"r 15, UI; ''"'ltf.. yo:rl'1ikomi"l"onu bli!llllbu.ldil h!~:ne hklc'l' 30, Ha.¥lEl~rfta d~IoIl.llli)'e rak dlfliU '8lkm ln1 Idblij e~H¥or- ka 'ie. pl!!,!,;1 Va.rdH ki. 2Lld'liilmlZ ma;liD.Jnd! ;0.1:1, b\.ln~r yf:rilllo!o ge. Ve m~i Zl!.luc4ak:i pey'fliI!eri lel15, tek. ,kabirJII::I!::'[.20, till; ki ~Lldl!r laT. DLiklkan si!lh-hlllli o;,ka.:rtIITak bkl e~tir . .Bioi. li~t~c gijre 2"941 lif ilmem ~ti r. 40, Yeni p15.jda, olJ.huliye I l, tde ,dUk.k ~rll IkEi pallilUlI n i:PI'ITIl.kapurl l til'll:'IlIlIIl'Va!,lij,icnin bu. meaclll!!- h:neke !_,!!:)'u pII:"l'II1r, 505 ;uvill ZO~ i.i~ ki-filiklrr 50, Ku~i.ilr.:. ;p-lilj_. f ."'_"":" IU.l!yIlL-c:ul.utm IZ'{!' bL'rilZ !;amI I)\' lUI;] ,. rnilhiirtiiyo'l'IM. N,!: hi'!' zablt V~U'I:li_ lI'i kilriUl'li bllok.nn4_!1.~ tetkilol ctti~e- ko:l'!!u PC!r"IlILri. 799 Ina. k!l~er pelf_ bm_krnf.1;1IlI bOli1aYilT'l at V~ InBSIII Yu.k d dI Ab ..d'·I" . da dlilnuliye 10, tltk '15, Uo;; kitiniri • k.i bir ,~Ir~ bl:"~ ),;fimge,lclh . ki:irl'le.mc oilLet etmi§li ki. lijfqin .ar. a. 0111 B"~e_~, U ~HI JiJdl:r 30, Hllilk Fl.1jll"ld; Qil fiy.l!;t k il.i!Il II'lJNluyor. n~.:Ita aldl k'~1!iII. ceiirLi. 'Ill1'l,I:IY0'l'u.z~ 32:6 iIIw..!I"Id!k gfll.VJI'a.r pl:")I[liri Mev· .] ilmllal 'I e b era.u~r, N ur ;",' Ln bu - errem _L lnr tP:lya clfloglldu,lfl 11 pa. ...... ,..,. 10 kQf'U!jI oll!rak I ,bit !f!dillllH.!tir. eu t 10] S,IUKu i!:orii.lpiua t u.r. lun.dui;ll yero::lemUthi, bir tan k. K~~~uiln ~a~~~~ll 1~)+JS f!.rln.~eOnd~O· AII!lap l!il-EIal"'rJlTJku.;;i:iklell 200, Fiy t MUfllubG komisyonu ,kopmu tu. Du.,.oqnan NU.T!Yi .a.vla.- .. illI I:"Il.ID ....... marllJi. Ill" .;,r buyuk.lui )00 kuru~lur. Ycni peyrli'l" bu.Ui.mlldtkl"r11"11 idd.i~ I:dcn '.' ,1_· - - t~l" ''''''P ye ..I... - kllom~trll!l ~arlun. di.l. Su.lt"n. meym likJI. .... ] ,en 11 ~J ..... • -.. II" decl' K .d.' d p1.6jdn.k(bdDil od 10rlll 24 l!Ifiatt\iC'C'{l.rl"'1 b~ p~nirJerirJ buiu.nItrmiJ, ~tn -', ]n~l~oen all' .I~I'\ bo:" IlijL 5, bir h.aftallgl 25. iki h fthdukJ.a:rl ibmage ve dep.o-lEI'I·1!II ";,on :rordu. 0 ,1U1"«I11: k,j., NIl:ri '~lI!:plll:_ rI! a 0Hturur. . cbdl.t L,!<ID If Mallin KaUte";lIIIli Diliurmek .. Nayiselrt MUSIDQ,esini derme k V1t::: pqniile.-i II tmllktilo_ .I -: l _ 1,; a.i.-a k.l'lim d.~lIlubr]o. Lt' I!)'a I.e· ~ 40, bir nylagl d 75 liradlr • ye .... ell !:Qrr e IJ!.... IIlIUIDI_r l' I.ir Ecnebi Ihnii!c;.tC;~llar dlrlar. B'Ll ~urrtte h~1 k,kJTiulerin Miizl'!I.yi&!ey(: ~tirlll'k ~decll:"klcl' ten Ba§~a Bir Tesir Ib.glam~j~ ... i. d • Fle'YTlirler !:Iii Ve)'o. b-iI Ic,imaenin eliectleb~ 'leba." al!lr:.ak mlLUB" III) Ah, I 'I'a.f.J1l1 b,i,tza.t. N~ri anlat.· Abdli.ill!.ti. Cen::m, yal:l!l ""e ~. T,emin. Edeeek Yapmlyor 1'''P mu.~tel'j)'i alda t:ma.l<tn orUI da fI kLl1'TlQI QlmlYoiUll, hlk&t IIdJ. 11:1:- ;!u::nc: miid.d~t.I(: 1t!::lon.ouJdll. ikamN fiei'f ~ Muhtem y",bl!ll'rIl.1 lOemlckeller. kaldu·Llmlflili. S,U:I' ve ciiut.l~ Y,;lmall biJr: adlUlldn·. ,elme:!:i. ,a.vt kon\llmlJ~r. Fi,yfi.L lI.'lul'akl1~oIlI Ji.'ilm~n;u. "S,icderihi.e Ib;r l}eY old u. fI eLI dem. mc::mleh,ti.n:Lke hhai ediJmck Digl:r t"I&fta,1ll Trakya "'Ill Bcr'p'LIn IloJIIg-L yiJk It bim.i[J maddeie~r:lI!fIrit. GLom • .till. !hi... ~1;''k:L.kh, Es:.nc:n H.uunhlla:r d. 5jok iyi mu b\lll,!~lIn !lila I] • gam iIo9 III buhJlllUll1i'I bir It iii 1.Uk.:l pc:.--. huiptirler n AWuibli C!:rcme re k.1.l ni.llbetil J;QJfiClilllt ohmllil tiz:e· iJ.Zir're ~evk~ilmit ,dlJYal'llp bemel:ll a:rb!lillld. .. 'klo hlU"l'!I._ F~<b.t Mi.i ilIubc TID B~Ta Vf: ~ lu:ndni}'e gib.i bili:1 nir imali.th.ulesi 'l"i.lll,e hI.! m.lidd;:::l~l;dclf:l!llten·n hnm loI!rW:ne .. t~. ~ta'jylonllJ. ff!."Ykll.lilodl: bailuhdarmUrIlJ;;I,a.tja; kenai dl.i._rnekte ilrldl.lgtl.olll £~l"IIl~rdOl: 11m nlau:ht In'llilil: k~iHr~1 !li!!in-u.- k-omiB)-OHU'Dli Bu hbl.le ml:Tll!Itlpluil!: AbclliJ.lbur ..ya mil a!Fhya. h) .. 15 mt'rie-rim:.;:,a1.bllu.ldugu hakklnd",il~e.Yl'll~lerine if];yllt kODmasnn iste· :naZ'ar~ dikk;ati cdh6tmei:c batlaiti.'nifl 'DC yllman I!Jdam oldol-llimi, ...t UI!J!I've Ofl!!llnl alliok, bu 11 haliH<;\ tijec",,:rla:rlmlZ 14<:lm gel ell mh;lc-rdir. MUI'a.na.tl tetkik eden Tramva.ylarda Iki :m~If. etillrr. At 1,;~1Jii,p, ben die ken- rlDl anl tm<lk j~iil NIiI.ri ~:rl,1O. tlLbl.llunml!ll- komi5}'QR yiizd!!:' }'Uz. i.ilten Yi!.pllfI u- ;;:olr: like rl. r e mij i!llDh!lil_ makamli!.l!"iII "ikaye·ne lime seidliluen eg'!lJil tl::''k m.r 011. kiyo!! ~de,r: m.11 VI: 1j4k. .i:ri cw bir peynix 0llJJ'!'d~r. ler I!!lh:::rirn.d,eki i.vi h;t~idll.~ m. ddotlyi dor:.li 4ilWf11n. -geruQ, I!i ptm ve M!.SJata/DLIl 11.0 kil'omctll! kaJg,n bl,!! peyrnir!eri pl:l'"air.cr.I1:le 110. Me!ele tslkik ~dUm~ ve bu iki twfOO 1I.!.tp. y;a, AI1..h diye 0- di!l'l" cCI'I!.Ilnm-daki Gomda.dilfc \o;abiTrlllli'!vay idarui !l.B.bah \'f: ak· k'l.llirnao::a.k ~ar ~ :yerdie" .k olii ipti.dOli lopta.n 90 kUI'"U1a. aaltlrnolijjna !.:iIII::~mernl!:!i 11'J.iIdde IuaJlilnMl!Lkta 'IIc bu. 5cu't"et- gib~ hl!,lIlJ!'I"il'l tCkerrUr lillian 'bern!:p aa~m .• I.Ue Ha"ul1lub.r ;U~~UUI I:.a. J1!l' . "ml<!,T'1 trll,!,vayb:rdaki i;z.dil"lil;m mr Vi!1"JI'I L,tir. III:! ka.Tlil flid IEI..lmolUIlIH toe.!JlI~!'i1l: illOin NII"'~rt fONll.vlite:omin th Nun .ahiil. Inmtlli l:Nlfllil. tam ... 'i'lm&d ..n oiIJBlIil yuJ;: all bir I:!ene doli!.)n~il~ l:i!il' hiletJ;inin yeti"eme• ~ Almll'llyayiJ. Sflbb.u.k Mafi~l' IolplI.~m I!.ktl!l,d 1'1'. mile au,m.a.. ...ta ''''!l Pl..zye~Ln,deK.i Ilvvd miirt.8ltetet ve ada.ve~ iLr. rnalhme itin..a 8"Oi!l~'CfiJmeli. l~m A!ma.n)!'b-,a sa..nhmo.l5'l &lIfaldigifll ....e hir ~ok kim:!elel'"in b!l~l ]-lattA 'bu hal 'b-ilhp&il. ~lI.kkateYh~ere k:endin i gi;tI!:~~ l!<I)l'lhr- dijind II!q bUfilu 'Io"llI'U~mlllor.. ba . gl!ildi,ii In"'\i!I l]nul!'lIr. MiIl~t!eri!lon .•, l~~nl..ln Yili;ll toh.uml-ar, d.Oli.n, ka.buC!lIi, 2 QOO Alm.8.d!t.n ~eya.ftiLt eRiJd~'I"int 'oz· bllanlia hndirwL gOllltll!!rmelu;e', maida. icli. Bu m:~nmk1ldi!l< A.bdiil· ~iI:IfIl!J:ll.._...GedadJi.fe !II. mUl'LflkaJ,at. harP !!"'l'tll!i1!'1 I!Ilhn" k~omL ilrin Huhuh'!li JIUllC.aI: ulan mii}leri mal n maliyetlfli ta.kdlT .li 'Ccn::n gib:i H1e~lII][ Vi:: b1l'0ik ~ujd: ~tklll1"illbill.dlii, ba.lde Ii-IUUD- ol1i3nac Iu.l~l" k kDI b,,!.k Bi:rUjJl'l e ta.h!lis olunan bti,).'iik: d hl4lul"lduiU, cihetlc \lli !li~lla· bul,amlJidll~nd"n ye:rH mkic.ahIt :rCis!!:T oldup gibi tu ar yalunz 400 tufek. ';:Ikarabi- 1I<!,ath:rdc ik~er bilc:tc;i kulill.l'IJna,.. 1I!t.m(:ge: im.k.a.n biTlik anmilltn b,u bUSWIhll'l"d. i.ka-<:.VI:: ten- kon.!.!:nja.iO.lDuht~viy.dl liyordu.. BUllii ragm,=n HIUUII'l di· gB kat'iIi'!' vel'!fii lir. Bu }ledlek bi· 3.)·akb.bll:llar mllliye~i U 'otd...g" ha [fe F'a.luun s'boi mUtb~ ~iZ 'I [Minda. tll.luim edilll:Cck ir. na!.me bu nYlilkbblla:l"I yiih!:};. ti· v.iri N.zu1Ilh.l gorii dilgunden bu ler de m!:vcuUu. Birind Trablul gl!fLni Ylldlrnu;I,tlr:. Du muhare-y alunda It.oplll.ll~ak oIan biT~ lc~il~1" hamYlyludaki ~ini. bitir. ba.l'.binin tonlanM8I l~lya.nlar tao belerdc .I11ln;:i Ha!lou'n~lJliU h~en yalll iSaLmakt d.rl r. mE!JUaUIl YIOihudia beklemcem.dW Uk ILZ.u.o!!.Jl tl!niil.Ul ~irak edip y,a,n J"TlUbilorip me\'ClItl:irDffi kll.Jl~ d.ikh:n _DUE! d i.ger ~ri!l'b.lll"ra ge~ r.tunoli ~r,=1!: NI,I"fLal~hlnddu lFiyat lemit i!'d~trku mll.hn. k - temi.n ilim h.a.:ri~ten mall ~tpa,~ e'Mntyl%ekLerilli .JiUd irecelde'f Vol: r 0 'SI:h ilt:::£-ekl I:: eli.r" ha'l'du:.~ ""II: t~cbbii:.let"il'li L!lLUn u- br:uiJcr ,mica! GadadlfeWrr.acl'l ht~il'lin bh'dUisira b!.l hdaT ,dii,- e d I:~~k ~lJllEllit~llil tTmlZ~n tI'I!.a r ~ cUo'lnde b.wlIID.:ID mi!loIil.fo kaydel. ka.d~r adam - aldiirmu§ler ld, Iil~· n~:h:ya arull.ti!coiJm,u: bu adam.. lIeccgi ta.hmin edi1,mediiinden '111- ~,euld'E1'i. mail !I'IUI N illrVisel:tin.i n ti.r~C1!klerdil:. bu.nhuil Nybiro gilln ~bd,w:la :N1.IIri)·e m.i.ilTil- ~ic!:dc "endil.::ri.ni laca'k ki F'iyt:Lt Mi.iri31kll.'be ~ ~.mi::l· eCl'llcbi il'i'ulilti!;u.i<l.1" il'!l.'l"!!Ihnda.n. oilil~'riftik. Birli~ DiiJdrii TCI'].!III~'l dUim1Jlllo ...dlol'. c,luH $d1l!T~k. I;:ndi!lini. la.nduW'Lol },'fITlIoi. bill h.uil'b'iillla. biJr tedbilr .lw.jij- 'l!:iiClar Ingi.~1z ma.kl!.mlarilldan alo Ahl'll~1I'IyaYil !liII ul-auk ll.ihikleoYlI.pmalll i~ :rinda. I:n~h"I'UJliLII, Ahdul.ilb Cerem de '!!,ahs.ail .. mul mil_l",T!Du Lalep letml\lil~ri bildi.ril!. ,.iD, TLft:ik ,,~ Ya~agp }h.raca~llo.n o d~ ),ilIlHD.im.I,. ~ijnkii. ~tf.ldta.n hi, kilO;' doke]' bil' adUr'idlr. F~1J~Ltr. htan'hul Bdediyeei yel'li ebnck Bi'l'W I idla£~il'il.de tabimi llOin biT. inalllma,h verm41@1": kat ~i deiildir. Ki!.rdc/li Bingazi '8u !!\I.Mllc ithBla~O;ilaflml~ Inal i;l! nL1J.L iil!.~rind.e:'iiah~milklll.d1r. I.ik ilZilh.r.1 GUn. hil" topillontl ya.pmu tikkil rnula'!lll.lufhil It1lfahnd Su ad4Il1 miithi_, bit" ~i1: r;n bit BII ~et Uhali vc: B"!JrB! T ophafled~ki bLr fmnda B.elmili.· m.~ardar. So. loplanhda aZlllarm lk.a~a.k"IIIH!llr. )idn. $ilyet janl1larrn.a olursa. bir h, II (~ra.r) 'I.',~ l!llu:ndel'iY<I! ILmanlalmdn br:kyelLin nczure-li lund l"il.pll.m, hi~!!Ie l~u:)·i;pbtl!!me<r I!::ri !lor~l· \'u.nanioatBnci!t.R ,dilm hillJitleri ),oHan:l .. hctk.eti :IOyar, l~rml."Nillli lE.min. ~tmderi 1~'Lll -;.egni.oen. a!RJun TlUm"l.m-eil:::f T o.l.hrfiU, VI! islc.v~nler .uaulldl leV;Z:lilt l(a'lw.e. ....~ <;ay l'th~h:l.t.;11Br Blr- lR11I1 gelen formilliteh:ri :F likat .talt.hin.i; yw;i.i.n.o k..a~ 1'111I:1lt"6kai;llrmulEi ug.ra..,H. Mllllt" ikmal Llha.l'leyoe ve-rilm; fl.k t gldili kl;lv yap Ilml'tHIr. ".oC d Il,i.rllld 11.1:1 ,d08TuY", lI'efld elru'=- hududund ... oturan Evladl All hliii I!lilld,ekl kahlVekri yav.a, yil.~ ed:ecekll!!'r 'V~ YQlla.eak ithalat bj~ vet ha'kk.D'I'dak:i. Hlpor ~l!ni1z oilJ~~ Cl:rcP'd~ Of'lIIIi Umum Mi:iduriil ii bco)'Je bir il!d.aml !u. k:vkaJa_de bilc:t.ind.'C;1'I. bill. Ahd.iili:di va" ~iY'Illi1.)o'a '~lk,.a:nne ktl!i-du. hi!:" mulki.ili~!!t uirilm!llQili'I ITlCH1' n u:nJI [lm L~!,. I ~ln.lardiL <ll~bin~ ~(:\ljrm~L. Illa.- m..in karde~il'li 1llgjJlj,z d c'll'l'lye!Jifle AlI'lklM"qlYI\ DOmdi.iJ gel~oEk.tir" Bi. 1c:1I'W g:i.in itVV,eL piYln~!I'~~. ~dr.etlm;21: MaHyenifl bdlu::r ;UVii'~ !!:latIna ell n~ itin NUl"i k.ef.l~i.3ine ~LI ~d;.· llto.ker verm i.g., d !::'".r.LyoC C D'IJ PIIIPl:t.rol Ofisi Umum Mudiiri.i aldLiL ~ 411 J:.:ull'u~luk kOTumoil. veT- luwliln- 'I 00 ~1.Iva_1 ka.h'vc: de!}.!!!1 a~)' iii. dlii!iY ren,k (I, ldiJJnnu!f_ I~ftl: buluRmu,tl.lr. b'lIIgQ 1'1J 1II.1b- bllUlllld.,. '.c:11'01 Li.m.het [le giJil'llin Yl!ni tip dmlli'lgln ik.inci 1'l!V'- bi! mt, 01 diui'uTiid I!.llbi1ill.k 50 Bin Talebe !Halla ~ Hi!i.lih: f&krun. ~enin.le a.Al.hdiW Ii, vakill}'l ha her II IIr I!IU'V I kah .... nilllJ ,,,htha e yapllgL Il;m~lafl bhirerck A...kll· !llIIha O,4nUI dall!YI ile 100 IU"HI.II- l~rdl::: 450 tlp.lrm. Eier biz.d~n b-j, a~<IIfeil!fl 111"1:IIZ kal"d~i.liill. "inlik,r"mlnl a~KUlI"umundia Ka)lItll ptya.~a.l"d. sa t t " 'iiI !II r!IIJ'lB~l OJ kil· r.ay_a. di;inmij tilt". Umum Miidiir '"' jndll"ilme.si k bul dilmi,.'ltir. :..:Hi jand.arma yaplHIm.~ malt. i-IJin. h~mell1 oraya. Ritrnit "'I:: leomo.31.m n d io:;.c;j,inV!::k..ii.I~ k bit. L ra r lattl rml'lU r. H V~ kunmlQ1JUn mekt~pler. BclcClliye !:krnek naftll Uzc·rindc MiJIJ&ba.uYl p_lfe Fa.bun k,lI- habel' verem _ il~I'e birliktl! 01· QlI!Ilrhal Pl!lrol limitel Ka:hvder perakcndecilel"ot' dtl,H"I. de "aphil lor:.,l:!W t giiru:1en giinoe dir~~klie tc:'l.kiklc:r YlJlpmaklad,r. zl.umilU;!!gmddlll jam.d.arma da o· cli.irmu.quJ. Fa.kat \lUll. In.ha.Hi· ,'enidl!." 'hlaG.ak "'1£ h Ik yilll~ ~u YJfoCil biT bi.iytirl]ckudir. Tqk~l;llEl dahi1 a.- ~i.tkl:"l!nin Of is tOl"ahrLdan ml.J.blt.Vlr;rg' ini.n "'UZ kl!'I'g~i. ~n.' l'Je IIl~iliz dc ...,.~e;!Ii yrll!1tig11\oci1en, KOrl.lM . 13.m8.m~tlr. zaya v,nilecck duhuJ k ...rnde::r.i ).,110;11.1 ytlpllaca.'kur. Umu.m MijdiiTmr:llill'l.d'I::H lIonra e:.l.mek 0.[1 be~ miktill ,ill bHecl!kti'!'. kumal'ldll'lIuDI, dallf.! orr Bu .s.da.m Pli.i.thij bit luLl y d..wdyenll't Ir: berahl!! A.llkarllya ~itmit ol~n OIlier tardtan lu.bl!r IIIlcltilml- \1Klrlanm..,. VI!. JiI'I,!:ktoepjl!lfe tewi il<1HIJ ih: yirrni pala a.ri!.l!!mda 'l!.IcUZ blr llll,"llzm* B if bG<ll kar:ll'l il.::i ki.JIill!: vurmL!~. hDdts.illl~n d~ Zn gC rr: hi'!' kl!lIO ~lrIe k,,,1IlS']' pi:ya- Ml.il'm~li.r. Di.i.ne kll.d,l!.f y!!ill'llz ~6· Pdro f L.im itcot ,h:~C::li l1IIildiirii Sc_ " 1i1}·:abLJI!:c;;ck~jr. Ek.m.~k lrIarlluiI'Jln !Lork Lltup IIGyd.u'k;l.a.n ::.1ilI n.riii TLiUlIl bUf"III:n· k~rnii;i ,.",.IUIlrI kl!Hmda btr 'lIl!h'l"imize Irlb-e ulank k_aydodJlcl"l lI'1i1 ad!. dl1t, ZiYiJj Anb,rOl.du ;!IiII)'il kij]Ii)'~~li 1"I'bi.k.t&n:i'1l hbve e .miLI!IIlk L§ll[ It') {j,ld i.i rdii,iii nii, ka Wri erl k;1I r~\.Lnlil ~tll ~ !.Ind... n ill'riU~ ~uk.1I r OI.!.'ltU 1'1.1 rdr: , Yi:nidll::rII t.~!lbiti da n mij.~Ii:.iT. c&i, e-Iti bi.ni bulm!.!~I!m', 1;:e.~mit oiae"l!khll". l-.ald"i1k 'gib~dlir,

n iillll tlrllll.J'ch. Nu:r io.il\ d ~ ell'l bW}iJ.k keyii" ilru ko~ JbGlogcllDde, ki -bit hilllrab~oLn 0:[1 dlllv&lm~fJ ;ukasJllld.m Ibu 'iOGw,uye gde1"lh:H: kur~ almgki,. Mesaf!:' i, mct~C! oldqiund.olln. hiiekll; bu 1.;;11.. Qoilir mll:~ fed(:111 ~ ~ ~1I!,k I~ ~ n~i.lnGI olmllk Ilzll'lldm. Nw-i de, Iff bir I'lL:!oiHliCI. idi ve alti-ifli \, urLltdlJ. Bilt !'eb~lc yerl:n]l:"r bll' ,~ h~d I! f liI0riiliice .h.I!!IDI:"Il ona. til [l'her nrmcGc k.rlilr'dl V4!! ona bedc.. lifii i}'lilret ,&.r::1eri~td;. FII"oiIi: onJu bunYi. ,In.ba.lsnruD il~m;J. dl:ga, piJ.n kcpatmu lIjij!l'l;l"apOl.rlnr.ai., 8u.u",tan bi!' Bun IIll.• \Iii" iki , is.abet Illdu. Ha.t:ti. !::r1..1::!!Ii ciin Ho.m!l'lP gelc:n Ibu ihtiy;u kalL. 'el BuD; a.lIlen bir kl.llt",uJ!lJ. b.ir H.rUi.toll. umi I~n!lr:r,dle[l: ltalYiID B k.ednin boiit:i:mdlY1 \1\1... Sa.blh Mu:1t et rnldLLiunu hab~r vC!)'d!. J;lu. i;,i blr ,Katibijz:.zYnnI'!Ii k ~ d!f!fa urarl:adlk.t.a.n scrma CG~l!ral NW'lnin NurL, bir gUo ;)Ime: ma.hui dl.lv;mn yaptlg""1 lU'oldl&dcn) l!ilfh inti. l~i;J. tli.f~ii.n.i ~e~e. d 1;' dil .. . d·d i.t&a.ml!!:l..mr: 1.l:lIUmL ve ---edt! glmL~ ""'ll . ~n. e~1I"L1vm I en 0~lTg'll

zoo

.n_ lBp-ld", K"d~Ili:LUJ .oklL18 R!IUI"I,IJ,rw:h. ya~~I:k.I. J lllinhU! Bde~iyc:al, florpa m!:llllfUl Asap)'o& Il.dl~ ~y. yl!,i~~· pi" j,Ln) bUlill'i mLi~cmil tile blr- mn ke r'ld I.i dli _kiflll\d", bul!JInhkle: ViC ii~ lII1:lne l!1,u.dd ~ lie: k. inl ...,· mad I~I VI: diikk'!'Ii1 ka pa.h oldlL!l.ilJl mag,!! I..oIJrelf 'l,'l::l1lJ1lt Vie t"lo!ln~me· bu· III'raQE! Del,~~e zillill'illlo melIini naz1rlR'!11I':!llf. rJlIlJrlarcl IlIflhl'll,dtI:JI dW!:ldinuiln '~ r~ory~-d.:lo be Hnll: hEllk. L~in tilt n.:e"D'II:"'; ITIcrcH ve n ku rUlI·II.· I1IC ~ C; ekmc c: le, rIlJII1.d& tiLr ha-l k , I iii;. rule i'Ocriyc gnill"l'll" ve afl.~ll1,ma pi• !lpLlIllClI.k '1""e 1:iUt dill z'eHl .h ap ),llI.pIIII"H,tlr, .B1iI hidiee ~ti.ln. YI!.r:ild L~1"ltl lih·tL,j -'Idaidc:re yoll ye yerui pl&jd ki beton Iildiu.~Br ~"
Z'lnd

Kiralamyor

Bir Y.agclnlnl IDukkanma. Merdiven Kura.rak Suraski Ara,t.llrma 'Yap,~lm~, onrada. Zabl,t S Ah~~n, Kuma.,)a~u'U Va."ak,aS,1 Tutu Ilmadan d1uklkin MOhurh9 nm IngdLz Kuma~) Dlye

Dovii~mek
r,lJJmJ)

BiT ,p.zelcdc

ok kld'llln:
e'~cUe,

&S~-=
bUI

i"

delll~1"Irriernl

imdlll

kin.. merd'un

oumUm::l~ri

mii1ri1~izyorlBr.
k,UfUP

Diif;:.1

!;'lktJU.rIDI

Y utturmus
lfl~loillLl!!II Fiy ,t
!liUIOU

d. milt:euidit _nOlf gOll"mU,ti.ir. Pcnc.erRlnr: 'merdlvell dayaya· ru;, bn cHik..lulndilo n e IIlfe"", ard;'·
urma

Dlin

I'I-'ti:in.k be
yapill'l

h"

"oJll~y(l1'l1& muk~r

'hir

tiicn.1

l\,'lilddlll'IUI'IIJJnlligc

'iI!

an.

vc

h aILI! 1lIi:.j,;'lWilnnege' ;neraklJ imigler. Sir bftQ once ,Ilie. Lit" l'un'lIdiJ filmiJ:lde l:!:ed.iJ d o,,,,,ii,tiiriildugtinti 110 umqtu:m., ~UI Ad£maglunllln dii¥i.l,mek" 'ten V[l do'lu liiT"m.da:len ne z.e'Vk , [dljnl! alll k a.bil driil!. HOl""oz douutlii.ri.i.JUir. KG doviqUiriiliiJr. D~'II'c doviiJl:~iiIr. fil doy~ (uri.iiir ... l Ei II}!di , ,iJli kitinin bi:rbi.J:.i~e '~II bir mill'elin dli~:r mille tie dov\4malnin bir Iloebl!bi, oldugunll b.. bum rdlldim. F"k.at I-U klj:ooi bal!Il!!rindeiJf:i h.ayvanJarda.D lit! u'i.. )lOHl:i bilrnfm kil.. •
mlllll'l'l~lIr

~ehir Orke.straJSI
Dll}ldu.na~ mu"? Brl~il"e Fe;Ilig;i WAkrnd:lI..III. KDrlI1:"Ii~IIn. bBgh Olmlill i.iz:e-rl! 10 ki,ti.llik bi:r tI.s~h o~l.!l!.h·.'II kutlll'la:n.!m kL ir r-aJrliill~Y'llml'. KarmrLqbnlm.J' am Ii. Beloed.iy~ ~941 mali yub bijt~e bu. q i~i!'! k-a. WI!! kay.. mUJ biliyor mlUl ImUZ l' Y.1.mI; III j) liraClk L. Fa.lIldan f, 'rtaklt:bn.~ tvlia.e BelediJe bu hlb.i .. d. y~'b'nif ki;tiJik iIlrkes.tra Imr~ m.etllur iktua t ii;tad. ,dolrtol' Or_ IiI MuM ... bile: bir tdtU l!I:rker... trUl yapL.lmaJlnl tuaft.r ol..bj.. lir.

BuzhanB~'flrdeki 'Peynir1er

P~Jasa,a~.'karlld~

Ina

I

1.

Idlr.

f:.;~~1~

Murakabe Komisyo- Bas,ra ve Isken.derye nunun Karar:larl den Geleeek M,allar'

Rir tamdJ.k Llnhtb: Beledliye_ pel:';emhJfl (lmiinu T .. 1.imhaBe iqin. 'IX b i!h KuniiJl iIll i,lin etmit. ...HiI]1 giiniill ftedir. diy.fi
1!D1!!r::l.k

ediYOn!lDl:t:,

ma.e ~:i'l

~1i!J.h edll:yim: D'i!!!rndim, TaJi.mbnedllllk;
plIE'hmllinla.rda atluimlu.

----' a~mz

I

Bir Tanesi Az Geliyormul 'Gibi...

,Bil,etOi Brlet KeS'BCek

Ekmek 20 Par,a

per.,'!lmbe triiini5i balilanm t:em~ liye b-iHyorlumll. Ba,1e ~ halt lem.izll:IT1~~ kaJ1.i.a:n1Bd .. 1II to: 5I,1'l lira. pa!""a ce~1 IIllm.vormDf. BI,lifilm ~D ber pel1embe l28h1u TaIimJ-anede bir pabrhdlr ba,11yormuf. Ter ilrdan Lah1al' nrklh'I}!D"rli'e d.einekledr to:!!· Ii!lrlnl .;:lkannak 1!jIB «PiiltlH p"n.:a di,e: YlUru1Ui)'ormuJ. Bir giiriiltii. Ibir kl,)'Am ell .By ~e1lntil1 ~":b<tfl&!liU"1 Pl-ll'ljO,.llilrDllli. Do.irlt~u luluJ! .. F a'l: 11.1kUIJ .th.h Ii ve temizlik balmnmdan ill",batli blr barekel.,_ KeP:f: b~ fey ifSia biiyle hir "ciinJ. kl!i_ blll ~ ifs~... Me er~ ~~i po libi.._ [lUI boylc !tiski giiDiil'! _abl!l~ ed.ilse. lljki ~;mek J'illnll! [I gUnl:: miI!u;us kallicait iljLn, hiliiP dUll)''''' ra_bj('t ed u, Ml'ho:§b.n k'l:imom dol!<0 abI,am ,,-.meb.pa'nlr. II IILil"ill..

,\I

DahaUcuzbyaeak

Eger
,iikpa:z..aJ'da

Td~lml

H"rSIII

450 CUV.i1 Kah~Piylsa,va ~lk,anhyDr

G~~n.]~rde. bir adll.m Kii;-. bir 1l.h.mn ~a.PI.JI1I_J Ionp i.;eri Kirl:r~k. neierb t~kIm.lllrlliU ~lnu~. Boq Il.a\.'ad~i -.-~te1e.rde ol'ru,YiIoJoca beni: hir mtrak ah:h: Aal. b bu "d Itrn l'Ie:gen t.~~~lnI nl"in ~iI~d~? YoIu..Nuretlm Hili 1::il.1U1l bir 6r, 11k yap~ (ibi iru.anhktut 'UYIIlt'ldl dill. bayvelllhi- un se-s:me:jje ii%u d~ ? ,~odiabeddin UZUN'KA Y A

Dahiliye Vekilinin Te+kikleri
BiT kilO; gundenbeT"i ehrLmizde buhHlM\ D hilt}'e Ve-J.;iJ.i F ik. ()~l.r6k dun ilk_'lItpU.Z.eri Emnil_!::1 nrudii.l'l!.igune gclerl!!:k bi, miidd!:~ me.!l'gul !lI11T1I.1~ VI!!: Enmiytt miklu. rilndef'l iz-.lhat i1lml~UT.
ti!.lcl'"l b

rn.BoII 50)'dUgun.U
Lltm1t,

Bir

:r. pt1yc k.ya~tin~ mne yiru: zaphyc k;.ir k:t.;. iuhdqile.

kaliIm

p~a~lz

1I1i.]I!I- J.:EII~mLl!ilu:·,

klY"ialdpddd h..alyan kur'1unu 1101 elini. dele:rek ilil'k dan ,..c:- gOj:,Liru:l C I!!!lt. blUlu.nj.1'\ d urbiJ n u:n titjYOT~ litdrulcrini k;arinulln ,~!: 3.DkmLl,.~ DUI"\I.D I HiikU.mlC'~1.n emn SIl. dil MUNJ.!at~ h_t n"indeki :IIizi Twk oCurothlalJ'nln himmetiloe ,j). VIH, bilm£m nl:' ;;aw.ml',', M&!(augu:! liimden '~'U.lrtlllmu.!t... SIl,nl"lIdilll, u-. Dtyoriilr, K,LfUII:: dUl'uY'Qr" Hll} :5lJ~'t~ dig!!f hilT ,mu'hardnuC! uiJ bir kimseflil'l rniil v~ c,y!!!ihnd.a kolUll'ld .. n wruWnll1li olduglllndan k.anu.na. muha.lif oi:r ~ I!i\mi!.dl. bu IBU re ~ie ilt el i, koti.irLim iU'IrM, iimdi!lll, YIilI,I(.UlIiT aUlll1l'J.I!Jli;tnn kOll'k lri:rvnk hLn~ h. BUllunla.. ben,bel' muyo,IIIr, Auilll:: ol.IN.: ~Geli:n. h~IG iyi tiilr:'k kl.lllllilllloll(h, I'!I.n)·[n.I~ diyor!u. Hl.life :fD.kr~D b. I")'<JT: HeTkell kllfi!i!.dc:n 20 MIl'h dl,1I1i"1 o;.l~1 BI.I. tarafal SiliMan bll'aklnlzl 'I MART DU. Bu i,Jl!l' IIlu nCi!!. bu I.e.'el" e ki. O[Jl'oU )II! uptiyeleJ lIil5.1:Lkinl'll 1I:~l"'Vl!if.l i!": a, - GlilN: GIl,- 1I!II.~mi I~(I halklna 'O'mriyorla.lI. Ora.ciD ne BUM]: ,Vl~ ~ !}VOll'l': :.!-"2 kll,d aT" a.d!tl"n 'Va.rlll h.i!:~inin i!:11emool: ~OOr:l SEVER: Ii! r imi yme ken.dI.iloCTine Voir: bjlrib.ir~e,. ,,~ 'M. VMJiBZANI rinE bail~UY~flla'!'. Kuvvei:li ""e lehlihlti olaln bir ik6ini til: yu-. GUNF:!ij 7,26 12,]Il' II )lorlar. Nclj~ede b,nra.nd , 1!1'" MLE: l:j,~ 11.18 }'" .11;\j" doeve. at ve I1IM~dc:C9 tKiIrot; n,M 9.32 Ioi!T ne V.r1L:l Ir,p gid.iyadiilf, A,W1AM: Ui,O.ll l~,OO Terhuneli. A,sl.p d..l hall.fe Fa'kYII.TiH: :ro,3!S 1,::10 runcl.n ;!tBHl klL'lr biT ~E1 die-"KS,A Ii: 1,17 ll!,~1.1 iildi. 'Biitiin bun'lilll.'P B..y Ntlri lie ~'f:rll.liw.QJ ik~ ii~~'

_,.milk lljW!, lh:rdll: ilnliILllilc.a.glm Lcbdu~1'I 'Hiri-yo'!'. K.afilere1l'i aluun<IJlIl '.ffiUhil,ri!bninQe bir

-

Di.lI1'\~m 1d. Lady lImn".
,~I

bUIl1J.n.I:U.

Jdm

~ D,,1.'et II
&ruJl.1'II

.Il".hlr'.OalLiJl'1I

gOl""o

Ln-

m~gu~ OI:iJ.l:.IIk't. «01 ;). nlTiii'I edu!oo ,.•

I'l' "I ~U.

E(:er

Fmlil'll:

!ila.veUre

~Ddult"if_

lBu dd~ kadm 'F1' ok'D. dijlL~l".ek: _ Nc IItlUI"" - ~I ·t@r Fronk, ,),1U"dIm

",[Unlill

Bu lMidsr~!iollt,·tn I"Bflli Idll. knlm bll ba.!cda clilden hI!;'bir ~w. olm ~ iU'1I.J:i:n:. 1J'lmdlllD d!llla), bern Ml!nundllID. tt~ d bl _

de [m b:ilo IFran'l.l

,,· ..it..ln.
11

Hllrllea I~:r

Mundmey'de

u::t;!liI'n bll.lm!lIlfd

~hm1fil.l.

....... 4S......
til kEl.dlll"

ee...:rCtl: i
rhm'

lilqUndUrn.

hl~

iHr lll-B

yaram_a.drpru
lme

I:VJ'I!le'1O':

Rez:n.n A.

'E. Yalman
Hpj li:zml!. ••

bc'.mJ
-

blm:i:i

i.i:.dl)"ord......

1JL

50lruwn:

oi;> dDyoc: ,,1.01 ~!l1Irnw'jh: _ 1!I'IJI bll.ruJ; rill' 1111" me:!leiB di;G U!.'!lr. BunD. JlII!jtcr ~,I! M [~.ll!o do Yin ~H' kI!~I"Ih.., dedi.
:Bu 111::'1'..11 1>0 u.<lr.u Mill!,

'{ol! 1.!!lIIi1!l" etflJl!r 'k1I~ 'MaJ!:lIm
d.'IjriOmed1.

,de

ar~

Flii.lil:at

IIO.Ldbu ba:lCl 1'.l11;Ioilrkiltuyor' I
~dOOIl

sen na kJyn:kllll ~In"""lmltl 'i' :Eli' Illllbi illdug-um If In la;o.-lI.IlI!t dctl!Jlt.l.rmlya mec11!l]' olm:r.;1UIi ~c],]: ~1Kw:! b(!]J_lm.

-

_ Ibydl ~1'l8[Jj rJD.U. dllo "u baI;;;yu )' III
Dlxe yapIlo1lIllh.I r. 4'1I1I:.~li'~ltdllrtey ot'emlz.dll'. p,I)mn
~1IiI

bl,h:um !ll!ttH: de l'llltn. ·1roi:a.IIPl .ka'r.ldl"Uii.

t.1f:
_

(l"11I11o:\i'l"l":O

1';11" 11' d U'fITIez:,
hy

oll:saf"J:rIM'l
ai:m4

oaZlltDlIli)

1',llkl." 1!IIIIR:mki

H..,m

~b:lnl

P)'I:Tf~~·

DlI~nL1nl"l!>
I'I"ll"llllJm

hu.hm.amaflfj

'b.lit'J;FU tUU.r m.l!l~rtlfJ I'IJ .• ,.~

il!drDIji-z:. o!lJlI"II'IIIl.1H. MMI,

s.:.. d'&l' l"t~lT1uifiUr.. FIr Il_k, !rlil IJI!!VII!Ihlll.,.
Danven,
R,

10'6 c'filil.rlll ~

~ l:a bell IW iVe.cI!!~'!" Ii.lldmm gllli !;Qbim Iu.n ,,1m k "tem!YilIl"tUn.

dedlgl

~

Bl!1lI MlllIlllm Ol.miiz, tlU-E

Uti "'6 I'olwhJle O!~ tI

edertm,

n ~ln.!Jj

blr knrd("1.\ b '1a

'I

e IlIOfUlii:

Fma1c, hl,:Ii

111m
\'IDf~ ... slrli da.n511. da.
Si)Mii
Ii

h 1t.31"i1 bl:r.lm ,'l."g! bund'll'llI

elen-

TA

.'.ill

Pizi

dQlI:Jil1!H:.

1."1 ..:1flT1 'l"ak kadJini

IlUrI~IIIY(jll"ilii.

kJjlAb blUr. 0 da 1" nJ'dJ"m I:'d r. , y ".~\·ell tc.ki:',iU' II! llellRth: _ l'tllC1jllilU" 1I11!LI5 Danl "'fill Ih!lim ,'llInLfilI:!l1l

blJr ka l'li!!:D D kLlJ~'1.Il.3 gil'. Sana klI:.pcak h I,':rr] Inlm.

bu pmk ya.-

...-re~ elIenlHle ,pt:~nlrIH, lii'"M
_ m~lp
=

1m!) ,6 IHi!cl!W'lo!lIo'Uz;,

de nyrp

n1ur.

_ -

I'm bl!.rI!lI 'f,u!.D;Mk~ Me ileNln \!' dod!., :BLlrnillm,
1I1!'[1

mr'

.No III!! bllk"'rl'tl.

LWy

f[I'8.VGD"Ln b

- Am.mu. crtin !'i1llk!<lm.ul~ o1rn Jlliln !;cic U7~ml. aBO l:rll1dmn; (h-IE' bfr krn~fmtl!l
,gIiI"l!-C'eJrJ.m lhabl!~ 'd. olIn.1. klt.;u,,·11 t kl:ltUtr k~~nln "'. Ll" II fl"(!lln [hI;;"blr kfll"l"lr ,Jo
1;"1''1"

bllh.dn.

III - '" (:en bill' "t6~.. :J!llnll Ii:MH: _ 1I!:\'4lIt .. Bkru ilIlIhII. pull. I.!ltlar"m 'tI!lnlll/I'

E11n11l@ 'rI).. ~e'llI! Dill de.llnll'!' Fen.u. olmt!1:o 11fT 111l [J.e II.R;I) )·Dk1~Il".

Lead)' Kruili!1I ic'krclir "ji'J,l11'blP,'~w:h: _ Tatlll I",le.r, BI~ gell" Imdll"UI bu !luaI 110,!Bl'JHI;;

DI:reuk
,1iI11'11tZ ~

I])nlll,

lPa3ItciI,

tI!llb!I.~'ii

gMttl.

II nil:gr'li!u'I!lH '1'"0 i'i1'l'lIJ.J(l't be'D!!1 bi.r-

I'iflI I~EI.'bIlllhELIBr'IEIo !;'IlfJ!jre1i;: ~k nll:dklolhllE, Fra'l]k. ~tet'lilfl,
'I".II,mo II, lI[flJld ~hllt..I.III
.. dN~,

o'hl'Tf:!M.'-S.It;. Fran'll: ItInll!! k.d oI.~ .. TIln:. p,.,f;tl...

!"WIll" mil iI" H[lHgl l{i"il'H} Imdm, It'IJrcU!I'!e ._ e"~· ailJII! hlr bIJ.1[})"'YI l"jpTl!1.iI!.... fUm bill .., rle a:1i:!:1!1 bill ~1I...It<r.o Ifm: k .. inlz. BII ball!lda.
1'11'1"-

~l H '~lkl[F gltfl,ll'!l:'. Btl!. ']0 gc!lll, Ii";!! El1il!m. H~n!U t('ndlmlz:~ 1mI'ln~ ajt1-z; 1l.iW~1 I,ll'
~j l]o:ta:lI

n<I'JIYII glll"L'lII =

'ilL~fIimJ.

u....11

dG

!oo,EIlm

!o(lomu_

-

D:I nO
!'

1fi9

'rn:d:en bll kadn'l" j("il·

Blil "d'ill!!r,l~n !!i""fl' l;lIh'l" ....' l'.lh~('!,'"e tll"h. 'bf:n ;l>1iIn:rz: 'k:aIrm'll t1 Uc' 1'1 nolll m; :"'. i~'i'h "all.a.

Hem'l.l kemHn6'l

'l:!

!I"lIJ'-.

'Il' Y II/Hm.

A,nitlra.

k.·" 1<1)'rtltlnl ,:1'<- I tlrlr. rln !hi r ,·.. I,flft k(,t;1 ·k. ~, 11'1:1 ndc !I",ffilTI. N
lI'am, n)!:
kl!lhlr

'5ld .. " :f11d1rtel
1ifl"1I.\' \'IIl.'!' '001-

!;iI"I W'tEllI

nra

f:l.1 8~bllllorii

hl""l' evde mb! .lIlrlor Iii. Ie 1 ra1u11l.r[Ilk.

liIYlI.nro.m:ll;

lIB" 1IiI'I' BrIIodan
IIr

JlIl'Ioi'i1 b milnIl~11P ;'Ibrli >rmU!. 0.. gillLiJloroilUr.
_
I[jI '~

]liI!P ~ooul lrol,lm I:;lbl muftnl"I; l"'''~'''r'!' n. nun i:izURllr:, CI"lIIfl oj)' tHrGt;, 11 '1'111' 1I1~ n Ilin J;;
'I e~1l

l':o lillrll.:n·

yakl';'!,...1 -hr.
Oil~!l...1.!

bl!IDCD ;r!lIlIL~tLLk:

-i;,f't!"n

'F1l1m~

1111-

(10

_

;'lim d",rwm1.,.

'bitt 1i!d!lJ'llll

11:1 )·Wll:liDn
I. tl. B'I'lI]; IIWlILhm.
'l"EITL

iiiI' w,lm

!.,.tiynr"I,}! f1Il1U1. "011'''11, pl "c '·rl.f~' glb! l'"n""lk
U("llrufll .. Im~ ~l n.

~'11 k£Lil'.1D li..IIk",J. ,]el'UIH.

eril{O,lz
1l.1I111.

lil.\lrliinm~i1

omulB!ii.OOFi DlJllak I'Ilr
1'.
'I(M

Z ' on'!'. M lpIlm odH!lu. yok 1.-110

IFnH1.

~I:!I

~11\1m ,gii< t..rl!.yor. li:ell .id!:ml ~,;'m,- ·hut' mUrUPD 'l N'I!! dJ(ye
!'.laD

6.!r, ..

,1n:.1

C"I!

LID "'!ilili

If'nilkm'lye

'I!">cul

.k~li"".

Oll'll.o

k. 1'1l!l1, 'oIrloiad""1

'-" IIbllll

kV,1 "0'

fetll10

,1:'1,"' hUl,.lIm.

iMm.1II] dc:i

!fl.kr~i{m!l.

rmmlll! dc,!tldlon.

= fiql IbIl~C'..wl!Jc: ml, '!' ___ MalRiI.rn ~ Ilal-rlll!i >liz. \JoWdL

'Uofl.a ib."'II<) b!rll~ li:ada!r iIiIIIn ~

i'tt'l rl".-oll"l.I"" ~li'1'1dl dliny&

adllru, !.l!!I... ·d e'tmrii Iln:;mt...

--

-.

-I
.

"""""",, __

'--0:;;;;.-

'- ..

.3 .. 941"

u eyman Nazif ve Ben •••
.vol nklld."lanndan milk i!~C'I";
NL;:amGLUl'I

••
~r;~

-----=~--------------..... . -------~ .....
~ ,~. .. f"

3
-

-=---.

s".y.as •. icma.' .
.
,

,.

B

~n4:'=b:~
~ 1:anqtIr. IIIMt :SJkn.rll:t'.n
~I."

NiI.2.If.. - IIu • M~.I'Iu.r1J:' Nl!.Il:l'. ijli]:mllliz k'L~~" muJIJI blrtll! CkllJ'l'l'll9oll\L!'IUEdlil1'.
Y~nl pe')'di!hl;!!dlg-rnu~ Ibll 3:2:. ~~h
i!lt

.b_InL_ NDII

Yazan:

Bu sWIJ 111'1.1,-0.1,11III~lmd .. n
~ R~tlIa ~ ~ oJUI!I!I& !;ib! :tIti1!lkIl.

i;:1k.-

bun .. mu-

blr Cmkllik
.;II;

ZlIIHle".. 'luhllm LIijI &10] MJII tlu l:Iu1"! notIIt I"IDI 1Ittr:trIi1l, "0 h .. ylllj',
,r'fl'dliLtn 'I'
)'1.1 ....

-

B ~kInIyv:r

dln11

11'1-

SU.ld.lll!tic ~e'" I" ,,'cT'dlm: - Sial t,mlrt Rd:.. rim hi, h il.lllrun1.lt
t:((

Sarki .Afrika Harekitlna
H'IZ

Harbin Yeni

Bir Safha.:.
smdan Evvel
Ii5:I iLmdllll liOn.. ifill! oLac.a iii; 1 l52J Harbin IiHI,UKiubrTil Id"lIn
ria wlru II!· leolll ,.... diM-lerden 1000rll aiIliDdt1' bir ~ cbf. bll 'IiLall!! liIiLInIdI 111'1: eevll!l!Jl elIleo ..'''' brltle. medili liadl.lel~nlll!! hulu)'l diul. Bit. ;tin YUle.Arrup![j h,rbinin J'n,i Iii.!" uflnun IbdcIre-Dtrk~D lihlll!~ri bu lua.l 4pj e.dly.oli'. \!'eya

f Inc I:u,!" rultim:s~ml!

dk kliirlflk mi·

Be}'

mlllll'hllll!

litH:

Veriliyor
Yazan:

nll.drnr:
Elbl!lt~ er.cndun.-- !'fil'li! Kill' Davudu .yl ~~ Uml~c:n ~IJ:. ~Lrrnl,;,dltimlz 'irflltililir. NJ.i:arm:tJltin :Slloy blr~.rJmlE, ]:!ldU'lerlldn llte,U k&l~mln. h\Oll1'tb IIlml.;ol~dlr-. I"lihut e, j'!\oIO' bill:' Unl\?O!I'a1tl!llIillr, Trl.rll1 II.: roman _-l:r!Uikl fulitl' lumfk mml. 1Jl~~ ~r e· II 'bLyat hOCumld lIHac. iUn )'1kJ;l~ Llfl Y:U1]11 trl f t..klriU.rl blnWli )t!lln. dIn I ~urLlirm.k .trn.tIlLH 01~ Ide-

Dul'fllm 'Ih'tild! ItJltlym.n sr),eI!."ndl. SUlilymo.O Nnlf... H.yrl!t!

Nil·
FLI-

_l1li

kll.t

1LWn

fI• .IIl\

olmUf1;1J

d!.. MYtli!1

fMlul\'lltill ill.I bilJ'Jl,]( nll:"ml lalr!IYIItnalil1ttun? GiIr~~P !}e;)'... I'Ifaikr. cnu b.'UJ ~Ra.iH"
~I

1111 IIIYal~1II Ie
\I'&tlI11.., alMcMl: kN~lm'l, rDll.i'1 1trLlY& ..... rln ,I!I'1li .u~~ .. In, D!l1JIr..:mllllnl.rl (El'Hk, Ut:bfI.. nI. ,I.cfl.n. l!tlIDlIlII) m",h'ldlm
U'LaIJ]

"

I

(Jf'i~Ufl'L~l,tl~Vt1hul

I'r Ii'llp~j!l"'. h",p.I.1 ~!'. m.n r"~lI.r h .. ruz.:I1·· [Ill bl.l Ierid .. 1" 1111 t!l~rlp .tibrrHtUl'

A

B
ItnUIII

01111 BY~l.It4

~n mlHJ hrLRloId.l ~roD IltlbU i!;tri tkb1rl lit. Anai!o'IU)

Olduru,

:iCln

JnglUZLb'1n

tun),,,

rncmi,lIrl
'E.fl'l'ldJm. litl'J d lit Innelc cli!L Inlz Smeyrn

du. Tu-lhlI haklut. !Iafnl! 41j1llllr, PIn Nukf". ll;lJLu

1ht J1MlI Mdliull!l'. t~nde I:Il!.t\ltu Ibl \'aJlI.lHl~ dA, 'I:I!r I'l.r:u:~mI.korldo-

fund ... btr FLJCrdUkM.oJ:n& 11 bill' .. ~'*-but .m:: Slk: Jt.H.lp dOil.fUtlm 1i~1:iI' \'11'1 kUlU) ....umu· Zln hhve.1trl'II:'It v,e ~1'iIllIIeJ !Ie '~i!kcn1lr ~ >dlll"D.l'_
d!ll!lir.!l'I Millie

MM'hum 9Il1~
d.edl!ld C1lolll'iBUu)I'ln

]'Ifllif
PqVl~11I ~Ilgllk

Bu dtl1tlnc:o ~lm.~.k Ut.n III h· f~dllln .ger;l!lu!ltl I! \lof:1'a.her cnD ~ ll'l1. dI kUl'i!!lde Irlr h"tI~ l~ dftl~. 111.1· tunu l'lfl II lIilr mW10IlNlr 1I1ll.rI.l k t,1l dil[!~Il 5Ii.d:L!lL.'lr!L blnli. ~tll'1l!;r .1I.",UII'o.n e·
bll' hl.llm g'ibl ~I)re l~n\Jyoml!M!'l. • .btml~ bu·

PlytriOI.i «lInU ltyIedltl l4!~Jl nutku. CilnlMllldCll 10ftI'll ml,Um.

"",,It "u ....... )'I!m"d.n lJ:I'dl t Vii ma. 11111 kuwaU ... 110 1,,1 hOllIIde-

t&rafrmdan i,pi i.lHri.nc &,imdl IDe 'ollLC!lk 1:. di,11: dlUt-Un;en]~r.
.~u.n
uVilIlLLlIUBaibll

BuJ~UiIJ

AJmm 1otaJ.n
meM:le-

R'~-

k!lrde,1
Ilnl

!>falUnut
1l~1

811'1. d.IIn)'&!:JIU\
Val' nlllli ~klrI.

.,.ek.mq

S&:an tllr ;:ene. laLilZan bit; Ys.vlr,

r

bl!lUJ'lblr

k&dm.

~

blr

IT'k,tk.

chink

tekk~1ere dllliUp i~mg"

bJ:r !lBa!!!.. .

,1m"

k t mutiua hflll Mrii, '~I

il!tJtml}'e

It'~ln
IllrJl'!dl\

on JrtlMf' blr va1.4n.· yanL.f blr =nnl dl1t3ru-l]c i!d1!1', AII'.!lI!' 8"blrbndlj bll" klrl mt1c1.!lIbu,
Itl7I.ly,i!lbnl'.
!lUhm7

ah!ll Ibu nlKl1l)l't;!; ~Ir;U,imUn 5Cbclill, IIln T~p.cl.I.nl\ ill ,ne.slnln bUYIlk: k!1lh.llI. all Hll;\lm.
!1M:

B

¥

'b!li" hi,,'u] : - NlllJlleUln Nult btiqllm... OedlfIt - &f!.UllliuB Ibl lf~lInl'J'l~1 blt' M dU,JUnmecllm. AdmW' plm"YI
dil. \'itt" !.mc;u;[l1 lItt
bU,

v~ pJrt ~o.tull

cc1n.rl 8al1T1lYO"nha_ 'tDikaL 1I1i'1I1 :E m&nl.lll'dsblr l r Itan mot6rLIle :li!'l;,tI!. II u'I'1'etllrlnJ" Ha.lYlI.n sem<llll.ll>lfjd'il .~ldll< WldC'u mUlIII, movafttalk Lyr:ot, ~ lie I' ·l.ua!ft.J_n ~~ bu· I rLlll.1'd.a i~ler~ 1L1.IrJl!lU~ h.litlrC'r~k. A1. rlln. ,lm~Ln~1I lit: M~ Pt'It~i!. mUlml .ltillrt !IJ!Cfutu ludu lertitn lUWVlflt.1e:r lMunClUFmltk nm u, j~H~II!nn ,ark1 Ah1k hu!!kl,tJnl CL.()IUII· ",kIIIE lI11IMlrrtnl,tll". ~·e:lerlne
l-taddJt lL&tylUl eric'

Iimin ink.,.bda ..... ,oriar. ~U"p. !bail IU,. ym; bir Dduu bi.diItlIll De .!Dtl .... ,.. ~111 n bqlinkii Y~ mlcitafim <I • bq mm~ beldeme-.k doj:ry 'lI~ Jur. f!l..k.d a~ bat HliliHIlo GC. ·v.-hl. chi .YUt~ IMIldndle:n bad iar::Iud In u,...:laiMJdeni"lmiy;m hld.iaelerle ·~ec.ek mJ ':1

.rmfll

III ~'I.plla" hart:kl! mo."r I:ok ...

ArrUul.

... O:..temlc·

lI!Lldtderim.

d\ll!.zlJ

I.!Itlkam,el.ltrilll'!H

Uru!!ll rt J!:I!
Jl'llkat

NlIIl.Jiat M

.. ~t: lak-rna~:tfflqzd .... I!Itnelnk Dlr hilkftJ!l'CdlI'
adIJ'l'l1l'l'1I1d

b~1lL'Il (Sc:nIl'U.lZ

brr I!UI.I; RrLhn (Sl!Je!illll~n Null:> 1m ofIu "hip olma4ltmu lll~rtI!k j.a.tu" An. m ' dB!. bLu,... Illr
{A,v(rde. IruJuIliMAIDn rl.&tm&k I.tIUlo·i!!nIll!" lI1L~ek~ .. SU11!yrtL.1J'I lJ:h In Bdm& admu brm. N

.trre~

lU.hat !"um~ ar:o,lIrillr. I'll m. b .. bllJmll "e 1lIs1~mlll .Nruifl. &~In1 t~nllM'llmB .LOi!b !lInt li,eb I'I.IJ: Nadt

s.-

ml.iM~lf Icu",.,tler UI.!·flrJi'i~1I11 y • pdm!llldi. btln'b!!l" n r~kMln "":11 in·
Idr!LLdrn"

':~:...._~!:=::====~ _,---..,I!!;liii!!i!!i!~--"--'"
I~
:.
,I_iitilil:~-!!':. tn.. ~":I

60den

filh.ak~

ltul{luUta.nm

lJgiIJ_

IOnra,

ilIIU'kiI
I\IItI

A:friIN

IL.~.~ .-,-'" "'"_1II_.au. •

'v ..... ..

1..&

harita_

"

rn!!n1nl

NaIl!.

£'Or~

KllI'l!rtdkl l::r1tN!~!li",j
JI.!mIar.1I

ml.lU1i

!;m1",uI. 11111 dda IEh.l tlll t~kbLl~a)'1i

mU .l!t blr iilidi (:8Kt~H neMI.
{lIla

lUll

CEIrt

L!III.~!lk d&I'··

en lUi 119 Lllrln'l Tub Id' flY"

'Q1r MII"&'I:IIt.IlI-l4lr,

KIIn'el:lc:.-IJl.

~1.

:!l1)'tI ml!'~ L~lLn th,

leuoUnl

1eyman

II r dllt'IRt7:U !;illyl.

k!, :rahm!ltll MIIp BU· I.e bir gfut "11011 lunwinl:! L:iilia bllnl llItrl!Jml., 'VoI! 10m
•.•

ettlJom,ld:it'

Demek

1:!1I,tI~ urrllkmul'.

I"cotmek:In£mi1 otduJ1,lmUI teImihil 1dlItqlt' "'1! 'tIu t1ddlcon t&twnInW •• "!HI' blr ,eJXt! Yr: ~IJ 'lk' ~t'rt
d~lr"

IQ'V'e I:I'l· aMlll!'=lllk Wi PlWln-J.rUk hal"&:I.mulJ btr 1:Q.l'10 \u:tlUl eikl:IHdUjlJm !lIp tnt IfILRb, gem k~~Jn I"anll,}''' learn vl!n2im. t~ II' Jl n i:di)lorum~ .l\&l:m1.lit.U

B-

lIl~ijflL".

~

~;.!:ll

YiWu. ~khlnMk:

kl: :IM5 )IlIn!lJI Ldj. ~1: vll"'YetJuml;!I bl:rt!.[J b!r ,.. )'iU'i ptlA.k nrmllitL 0 t.u1l'1t .. bt:mIru1d!& fl!tk "tIlA)'elmmJ.! Ii&il:kmt. ilia 1I1Cfl a-ran ~k 1!~1Ur:I ~ta. :a.lii! muhlLn'fJ'. l'tem.o~h~mcn :hk y,ok-

li'U~.

- ]!;"&L - d4!!tHm • Arn .. vuth.al'ulli i:lt'l4.b'lJl oIl.!~lld" en ~U)/IUe: !tom illYnaDHIjI !)Jil.nILLldan KII· yail OeM, Nu!t ~ I!srr awel dotmucftu.Ben de Qlltm tOrw1rUnUft loNtl.l.Inun tortl11lU"I.I.m-

'll'UrrlClI-klnrl ~uVV~ll..r Lkl Iii. II ka mt!U~n LllI!rh!m~~t!)d 11'1.i!"r: 1iBrltrtl!L!len Me ,lmt:!14l!n CI!nup let Ik"-nieUnd~.

~b[!~ ll18 .rlJkli!'lUr~k

il!lcliIL II!GIlI!J'L tnglL~ motar111 ];;Llw.~tlt1'J. :btl mmlakdLlr;! UaJy!!.n

v.·

Viyana.ciIw Rumen Bqvekili C ... nenl Arrtona.cu. Mnepm Ga .. riq'le IO~an lm~ Hoi,dye NalIllJ'll Mr. EiliI'!n va Gl!lIZtInU'fflB;Y Sir John DlliI
yt:

Cft'eyao

ettiiini .rilrlboruz..

ye-ni Iiyuj hAdise-

dL11Urm~'h;i!'1 l:I~I~I'Lo''''!Hr

kllvv

tle<t"ln In 'bl.tlU::illIU11l1 !!I. IL!tIlr

:: -

lU1I>'.1.n
,1m il

SomElll'lnrJ~11 Iltlk&mll!hniSt'.

VI:'

.e-I!II!:.

nuptaJil

1lLnir1,f VI 1l.41.I'ln.d~ 1lI'11:hl'llm • bll'u· du'de 1talYllnlu.m Erltredekl Dn m !'lIm Iilslerl 0111.. MI,lU.V'II''' 'lll;I!P- .m k swrclile aYIfJ.I!!tmll DI!lIlJJ(lan· 1I11.I,tmd!l!n U,~r VLl g~fit d dLrdMn. "Oro b,. CIJ:lUP Muk ·tmm I:oltr: slklltll Inkl,,uL ~Iden~blllr. be!!'1 IIf4D,l-"tarHn IsHli!. yolu ~la·

rada; lugiliz Yalnn $~
""ell ;Jf!i e~~ii ~,tathikma

iriYOI'lardl. AtD-um1n I'iliJ, miNifirleri" d ili1 Kdir,t-)'c bU'"ek~ ",Hiler. ME". Ed9'itg o· lofl

de A.tin!l..daJd ~LIII'1J'u

aa.-.

-nd

:rUh.a..

trr.

I!U1 LJkwn.a.mlanl

,anl ... -

8 c-~..,
111 :b.O:fUJ:i.Io

ll.crlLJdI,

B rt tr~ye
fa1\td

Srtnc I kl.*VYot Su,sllnd!1lri
!:iIrtlll. HlIyll d ghk
\'C t;)k

tak
1'&. •

:kullilTlll •. n MIihl.VVIl A.du b.t.rU'I - MJIiIl~&ba
,"'ill

~ A~:m.. ea!ldl!l.b1b.t, i!lE'tl!' 'b11!'[

I!Ilkl.tlo
!Lt'n,,!!.

W~1I.n IIDtl.i.,tt"

Naruln
(III Z&mrl.ll

II
,'.,

rI,!d!!e tLatlln"'i1. mU1l"1Ii'1 mUd!!..lfiUW!ILtllrtJ onWl~. ilunll4!. lUr
Klllnn t5niuullrli b:1& mil·

J ~n

\!Il.f

hi<ll !;il'lln

1.11 :In

UII. il!'i:U.
1!11r!1N1\(

tirloyaft. E'lnj,

I
,,",I!

\Il)rLLrtP1

JIa~wu

bal'dc&UnI

IIt.il.1. h..trrll1&rLJIII';J~ IIhL h&JffIl
0-'

lIuw.tll!'rlRin
II "kllt

IA" k li\II .. tJRrn.nGl
Iifl'lIhJ,

Uul"'~

Md~~!n~

'W. ~rt~le:rd"

KI.L,t rnllll:;:ellllUViI'r

ta~
JD;t[)

Nnlf
ycli:m

!IILli'p. un&r. llia h~ k;~t

eWe<]lmiILD

..

~-

!I'ok WI'.

BllIfoymln Nnif mu~um.
bl'loflrJjydl ",'1' r;;otumUIl. d~l lJAT"eMlra.till~~ !r' P.llID cRIll. jell.

*

Diyu~
001·

ll"udBm

naH'lbl SaLt

Bi!ItI TB.,M IlIhlimll. rIIO;Ilfum. lh .• \' Idll )'[elun.d All PILfI. nr.ekl.lIIHn.

de lk elIm~lm hll!.ct'l!itlkten .!!IOII· r Dram .. dLlo Nailln adb Uk rn 11't4!h1.

bltlrdlm_ Sonr ' Drama ltf&dl.lint vc S clU.IlrUr, !"I!I~YI!I mt'ldetrlne rIIn'llm I!ttim_ Bltirk~n IlIItblt.lII'~

1111:1 mnf'mih ,lIsJa[l yanhf hU!lrl~r ~ mllki:li!ler ZI.04IHyo:rdu. l.tan· Ibul pr.etder1nlfi pl'k: \·llJ.yilUerL. mLE ahtillSl hakkt1Ld.ld bUtOn bOCi. II. mUtllHJce Y1lWmd .. 2.ia.3I kUllhl tie y- Il'ar:ip bir kJyeI'l!tl.e kahve.ler· d(! dola.p.n kmt'lIslnt KIJrt f&irl dlye tarlrtIJ'i 'Bodlw:uman Ut -KUrt TI J CCl"tJtlytltJ::!o' ~ ~~.k:k11l11ft '!:Iil' Un mac IU'ia lnblKr '!!IcIlYltJi"du. H.~tIIllr:l bilhu.. m"tra:nk'i!! ,,11[(rm4 ~k 1".llAy.etle-lmOOle bk t.)i~1 toJ.1cldln~ beUrmi!j, 'bIr .;'Ok t rUI.It yapillmfl.l. BUnla.nn me.rOL i%~'er l1kr tar.~l1~1!II1n.rd.!, KIL· iiIrl-.4l,l11Jl 119 ITU'"I.yl, III r1Jnlud. n. TtJpar adh tJ-lr aq .. m 11.-. utA!l!l n •• tmll!:ta !lIM I1b.nll S fa 1I~ Fev:ll. LQtn~1l ~UlnUlm.
Entl::'r!: an bWlIP aJdlllH_

T.lgrlli: l.i. hft' I't&UI. p*~1HL ~nlfi'il 1Ifl.. mUMb.abe n6fndlyomnll'f. I) fUn IOikq I'I'iba.I'la.bHIJ,t te. Dt:!;'BrlHt"lrll 01· 1I'h.i~ 11:1111. ~artm .. nuruml ..
:l:Jha.mi. 1dl]OU sara, hazretJn

MiC!.1U'

u.tI.~, .111

!lJdal'lhm dLl'IILI

'u~

.KlilvvaU I'Ll!! (;fI,rplfTTllLk ta.dll". QU1It II bu iatilkami['lc ~"I'By-tn I;)U :HlnUI kuvv tie 'bu .mllt-llk 1U"al!lcll!k.I. mUr:IatlU!.y[ YAl'ilmryoll!C.1lt1iamll

1~1 i IUl,

F

l!oJU.t 'tL\I h,,- .. k.n~n .

,.m

d«l'l I!~ IH'rlu,.bLllnm

Ir1Jm&JI.4!u

~ m:lhta.la4a. leoI!LIIIi1'I [:l'd1.I.Ir.I:L'l'Iil"l

Cl'lIup'llln

)'1Il pn1.etk ~lJl

1iU'.. m ~1II1'I.I:1iI.1

Ibu ClJlz ...

mLl· mull

playme.a,
ftC

yUI!llll'~

I_..

1rIIIhzli!l'. Ii:lklU',lJklllrl hll:t

ErHn -I.tUll· Fr fI!'Il'; leu.,," UHrinc: \ig11n~.!'iLt.

Yhrun Uk IUunl m • benidi. yauru !II. U~CLl )';1'''11'' lllil: !liltUJI'lufn .. Bty.'el1d~ hili:I
':)clnr:!1 mlokll61tzoll'ldln

'uUerf.

~I.I'"

vetlennl talYWllU"m

de ~u ntU4afllilli
'Iimal 1110 ..

::rLmfililltl'i LiEllcll.rd!~ar,

1&rU.nLll'0r". iBunU" u-bn1 de etnup l.tlkrlftldllll~1I CI.h. u A.nl!.alJ \,11 litlnllenalay'i'li motarJu. blrHId IDI :11. fl!kltm dl.h mil lilt clmOldtr. lib klklL lI'Il:L g&r)'itm (K nyllClan I ge11!'111 lCuv'·l!1il!l!1" evYt:ll. Jt&I)"I.n
!mn1!LlIhli'l~n t!l!n merJrI':J:1 dl'
VI!1

...~t aal]&).
hll
llyN IbAlh

med,lHl

IbahmdUll1ru;t

'Unutmamlfluttlr.

yuhm u.H.n!l.. oUhlJU UlI.. uan a.nerll

,,,It::

kwlnUl

Cllnln-

,,"lim

dahl, dlr.UI Dl.rO 0 llyt.

.n

bU)1J1t

1I&f"

ku""ttcu

JuWr.r1lL lhi ..tm&1iI ~tl\.H'I.!llll'l4. bl&-' ~tlllt:lDM. ItJy&ilmd II 011'11 -.:Iilll ..... 1 I_ L tI,;[n Imnlll11 lulLilJ'L1!i.a thrfUI@t" ,1If:!.. h LB,._ KI:io~J\I .r; ;dltrktfi, l nl· ,IHklanJ'lil.an. blrUe kll.f ~l IJlyorl .. r. .0 z:&mBllIU'd hcntlz be:rtllWIUfl 1;1ILln kaI]dllll lCTrI'.mnwM'CI&n 1II01lra, lllnldl~. Q!!Iw,!In. oijl~ l'lIlya:r:

.,,'" I&I'IC ),ll.IIh':nnl tn:t .. Ir .I!lnd ..

11m' nQ 0111L'l Mm IIdl~u'yu ur~lt!I(·

e-onn.

~lmd4

,1ln.. 11I dt1dCTelli:

1:Illtt. 2:lr. Mql.l5iJr,I lLm.. Jn lI.alyl.· ya MIJIiLl¥vlulrl.lll iikhLl- cole UH-k 01-· (lug-u I In uth~ UIII)'llpll&mad41 'h.l~!! bu Bman
CGJ:i.

tun buurLn ... k~. '1Mf1\lt ~1.~ l0rllnuyor. \( i,U&d.., Ma:rqaj c'iirln.i;:'le GflIen:J .Antonll:KllI MaJ.lfidrdQ mtllihlta ve ~lt&ad i mue.lc-Ie.r ,goriitiiJm.tit~~ F'akat hakiluUe bu pri.i.... med~. iJdq.d i ruvz:u'!a.nn II..... inl ... J'~r tlL.Jdli't diiji,ipULtbili. Z~ !birr mllh.l"l!bl: yapnd..1U!i

bndi

ynili,«. BLl.na m-.&iI,
pl.i.nlannt:n

Cene:ral 'WEI. ,,-II yaU III linL~~ii babel'

but.

~y.

di!i
~Jltl'nl.&-

-*~ri

1Ofir'<!I

IO~oII.fttk.

buI hlc:ret n1~n rUlem IbfTt I I!.I..lrJt BenCln'da (!all~Jlre de A ... • glll!oJ:.<i 111!;'de 'l;'C A I.lUl!Uir)'<J. mek!:'!blnd~ bl.ql1TIJl ynhltnL"1 ;illi Qjre~. 'llk~n .on:ra H~)'l:ttli.Jd& dtnil h:a.rp meld blDO Ii'(lI"dil,
Sir ta:blb.o )'&nll'
'_'f!l'

hi

f..tItll J

7\lzilnhal'-

den,

ya.hot

l~i'\ afl'enlkll
kWil&Qlllm

lilITn. hl.IJWmiU.

mad.

dill I" fUll, Mllu.la.rml If )'b.&cck (le-r~o::~ .Iet CiL41.kkiKfnd.ail, ixl lI&1kda t.dif"1 cdll.b-~k n.Lalzhk ... kj~ .Q' .~di!l.
1)11' g.

II' IIJ,rI ton:r,a., rl.kp.m lIurJ D IJiii fJUn rnl.k"len!lI Ucret 1.nL :a:lr:n k llUre tol1 ~JJIT.t IC'lU& .. Jranulnll 1I1!1'UanWm. JhULIGIl1m, Iltiiflm yuu,1.I Yl.pfn4&, a1n.lllnlT1 pU"l'lill-khkl&nnll. blU,lk :kll"mliJ bi1114& 1.41. 'tam Dp:lilain I1rnkc.l'l ki.l.J !hJn-a • lit.ykl:l:'an \l1!o IIWllrl I' n.vuun blr d .. mln 1111"

r::

".z ."....
.a~,

EJ~ndlml.l... u.,tlnkU mill h:1 ilIe..'leil.l~rlnU U~m::L1I!111,:I'Ik1dll m 11 dumll dmt.tlnlE har-flyen LI!'1Ullp !ItIt ~fkt~i!tIl.1er. - Mr!L.I1~!IImudevleUm HIli'! Kim Ibu. 'bci.1rt I-IJ. '! sllft.ym&l1 ~uLr, d rtllLl r;;:IlZl!t~yt BlilP I'l'lz.Irtrn.tUn Nazlr 'IrnMh m,,·kal.y) ckuyuor ve If~1'1I 1.j"IDlifI,iL!L 1 bit· 1umlo Ir:l, ibe.n lit! ll'lat !l!tml,l~ rib 1 'IlI"!.ad nD )"UIIUP IltPILUp luLnl ~llil!JtJ.I1~mll' m Iylm '1 -

....... All4l11n .... CSYdlll:le a:n.mu;oiI& blr IP'!II'L.'IIero .1r;mt,U; dit!.tOt nll1'lDo l~IR 11. 1!i~I, Nu'f r.. Dl&Sm lem Q bdu. d:l~r'lt, Ne tll.I:yurul"rhlnuz u.,~l ~ - Hugo tlJ ai!l"fo. di NI1.!ll' I!C.- ~I!t, ..
_ -.rl

---='..-------,---::-:-l

,,6~,I

hlllyUl Kl!A1UII1I ,lm!!.1 tlndl!i bklbl luf111.i.lt11d5nnl

t.ft)ll~le·r-l

blld'lri),m",

IIt1kllml':KltolSlllUlI. QCI\Il d&JIri. al4-\![.. 11.111)'111111. ~, l!lln lngUb. I!,IIVVlJ\lv.l IrIj.ID bitIlea. 1I'!L yaptliLbDlr, f:;lll!!USa !;Ju. tit-

,1JUn

VI!'

M&g&dl,u, H~nyll l.ludildulILtian 4UJ l\"t UHrinb·ooe k~m.kll h....
dill". ),011 r IIEutnden :r~ J.I .. t1.llr E'lIblllrin ...ldlldu.n hI) 1< dill' 1"1311 b1J t.lilier.

rmo'

kIlom6l·

nnul.ekl lniJLl~ hlXlmlyoY d1 Itrln lIep:dn4tn r:J1IhI. ;mr.m... :Il'6Ulrma Mldtdlr,

'U)'1lI'

L~CI:I'!10 OI.d.1I1U

li.lIldD

In.-

"iii'

I'Ib

I:Ilr I!l,mltdl

KIn1a)'I.I')'Y

NIlZlf !!L .. FiJ!u1.
... •..

II 11.11 d~ ~I

kLllLrlUh.-.

onrfl. dl~er hlL" IILlJ11h!dc m~Ml!yI. ~ gUnd,l.l ,_,.. hrl
VI;

B

Jrtun

li!j1i on

p k. 111 y [lm.tl
01u nab ~t'I

dan. ttLh:n'11n

linmUl,dl."ld

tK"

LIIr Ie I. Eutmda I·
KIJ>.

Dt.I,VWG

II manr 1:1l~ mo· 1ti"l!nl1lk11)·

'Laly • .n S~\llIlnln

m
~\I,

!I'l'1 Uhim

Btl hr~.. l\All J~.ilrlkrl
!!I........ ~'.
I'll

mm~ e.l. I:a'ijl:il-n

lcl! .."V~tllr tlm". Ha-,""l1BLI ~I-n

te1:~1I. :klll....-~•lIo61'J.rtilL coli •

5)'~", blr Imb'.11 lid eo'Juncli blrl umm n. bin O!;lY~IIU'!l IljI'

aka:t

ruI.

talll.'l:1IL II bal<

10140.1 ~~Y'n It! r· d IlIT'! LIt!:rl.... 1k1M"11i1

11Uklrl'l a'i:lnGo IIHlliIe.ri!k
II' Jl1'~

'lIi'lm !ldlld pml olan KI!!Hn lInl ..
kll'll r (:l"!llcblllriC!r. Uexhl'lm t nlll ,Ilt. npt.rv!:'!'

lurdu Enl-, 9~hl)1'I'I1lI1 N Ilr ~lI'le Nlllfltln.
Fak&t

1dJ..

.N&.ametUn
111. 11 Y'l'htUir. .

bOyl!! kill" Id· ltilrtnde Irllmh,
\'

..'. _, Ij*lul ... pi~l~lltwn Atlm'l!!! ,Ilu dl, IiIIJ I dar "13 LI01d.mkl llAl;.'ah kI· t..! !U'lnl t Hm I.hllJdarlftl anllll'lli-

ad

,,!mlld~n Hab

kUV"I'cU!f;' da :E. bWUDw-lanA,. Wl.l:I.m ·Nlrf\.Wlln !!iUti&f1,
c0-

rr-l·h'o81.k 111 I~lrml.f

'ralm ~ut
~

mtl:!lnJl~ UslUm:lrld ablerl. !Jln[ ~'l'o

irtlnUn labuluna. ·1
g.~Lln

ru:a.
fBu yBZJnln YV>J!ehf,l brUit! _Irl~rln
:Il1i)O[]I JIb

klLhU~

"1f1ml • Vo Mllhimut

",. d&\wl

n .ralll!,"1
.oj

I:al o· bl.L

·I~.

m..i:bM41

(,IIm.ll,cMd",,'I'L

1Itl Iml I·

b kllll....
lIln

ltulUnUrJILl

dAr IIlrnLlJl

"at
II'J"~

klt4.lnrm
hllr ilIdtru IUbll41'1 oll,~k
d

"Durakl..tbm
dadJlll:L

ve 41l4k111!:1fMjm: i
I.~urll.akl <!llll

~~n V\l1~

Sc~"ln oclu.m-

bunlllr.t111&n blr

halll'&-

Nlam·

l~r ... U .ioIL!l.U •

rr.a.nut

d..:lL1mlll •• gd~\I~rmh-

blJ' 1In..L tJ~kly~~~rrr.1! .~•
fl

o'ldi.l'" blldJrtH,IIt' kL bu YCr.JI. ,\I~'Ii!.. k~1 ll;ln b~ JUI'\IVt'ltlri CoOk m I.1I'r I.m CI,duj1.l &II LLWnih c.) Ill'nLo Iflmalll hKO:kil buill· ilBoln .. IOgk ~'Undl lUI' tlrU:t~ ml1li1lmJ11.l1~ Iblr Ib Vii nlin, dllN' wlLflan QLU' 111£ dmllryQ]iJ,

n b-I Afrika.,
ILm.,u!l I!Ir LLLIm:ru:lUl 11I'llotinlhdiJ
bt-flLllanlTl

Fn!·nla~ kUvvetlemart

_rmm

m'l.l.CibLncI yUk .. :k 4t-.nllil .Ih.

lIat mar;:I:iIIl. k&r~1 116,Ilrllli. olU. nldPn. Sonu. Ill"lOIlkl. lIukUlll:I. VI:: ~tl< lJ' "t mlkULl:ll Bu.ml nlllnll! lilrdlk.
Ginllk. birlndt I tino

1'.IIyo rd'bl.. Ozerlnr:ll ~Ii.k'IUr1Utll:. n~~...,~ ..-'I1r
od .. nnL K.JI,~ml flkmiill Cu.1illllIl1),ol

.~G.roO
blr

m..ac.UU.

~tHn. ru.'Lulnlt'll I!;t-,

S

Dl'hra...

S [II!! yrl1Iln
~1!, ..

I

re\ll;

t~lul!ll

-iJfrftI.,tlk. H'rlll ylue n('t!,>:p.t ·oollfft'k. iII.qol<.rt.
Iklrr'll3 da kdl.l'ls.ur'iu·

*

~'Ik •• y ••

yea bLttn,J .. ,C(~n ;VII·
.... 1U'et.t!tl blil.ll.n. bh: lLlLI'"l:,.mm&rnl, Dhlr It;,,_.

mill] l,U:ILrm

~m _kc:ri I'I'Ir ... Jcta dcn Ii-yitde iktu.lld~ m.eMlelm IiIOa;. triimi!llehdmai Lizun le1melde0. AI..many&n1{Lr itlaJi. .JtD'uiloliiIIIIli mem.h::ketlfrt harp s.mP!Lmllil!: uriif3l n,plm&chkuIJ eLb~ bill" tin lot hi, ~oIdan Alman QN! u,. tWIll L~~fmi .. t.i._ VUlap.n .un~ I~ 'lilA ~ldf!ki Ilok liikcl\m.@k ,eni lDIt.I':u.uJ u<: " .ni..btlte u .l-. de tdllm. _ Iml ikuilili lo.tf!l'~ mekt.:i.iJ·. Vim, I.WriIn linin. AlmanY. ,1., n1lii bir tem&1& I'DIfD'IW ad r=nk .P&riH 1'!i:ndluHIi Amirll.llD.,.1a.I:1'm bu Kfer, kanrLk .r-yui mI!.Mle:I~J'dm z.ij&dc )'~,.•• ~ 4ini konUfllCllj1 babe:1I' 'nriliJ'o.r. f~ ~;r;~e ~irilU PPIUII '!I'I'tI meml rlin Mil!Ceji. nin 1riiJ'i,ik bir J.:.unmt [enio erJI~nmmllllt.llm It \in Alman 4I;d allInu lbuiLlDllD un.Lar= d',r. A.Im.n"iLI. Franumn harp It_UpU Ib,tiJ'\d~l'l!]!l ba}kli rr1ln~
kitli
IJiII m.i1.Idini:n bwtdAn ~i ZlIJUUI&

I.I'Ii AbnMIl!'&mn,

hi. tdmJ'b kif! le¢mit ilui.~eIri hue-:

N,ru:~~ III!

.LU'J \'0 y&Ztf!l

ii'e:MlwlrH.liII InJU1...

k~""'I,I"ID~
lllun.:r.lLl

lIu.1'1ILUn 'ijl!klmal1i.

lit......

.ttmUr bola lIulj rldOilllr.

n
o~

bi

t HI.1011

DlLndl8

cmUlt.
pc r,;lmled l.

veHlud.

OQnID'L m

n"'an cJ.n o:.JlI.hmo~&ty) m. l~ It.t!'btII 1lmU, d.wfilldl.nnd ... h yr. ,tIII 1l~1.I D ~'£1"11II1 )'.Ic.h, liur u.ulb

biZ' HniO

Lft&dur biZl paUCllrlH.

:r:odln.lDUu. (1111: n ti Ie] n bbl"

~ruM~rn~~"pk ~y~~u.r,-----------~~--------------------------~===-------------=-~~==~~--====InlulablndA.. rabllLn.C!' Na:lt 1liK1c mC1'l1 nun l)1 mli, tu. Ve Mil. 0 iiI.!lU U. :iI.oIl111LD. ni> aQt auyntl.lf,

mu~1

!!ftIT.

&bam .. vak .. t V,1l: Ir~ 1d L I!! -lU'ii'fm Iii: I 1rI"lItu-lo.!!! ~. rlfl~l mt«lcllrli1l:'n btt' I'lI:iYJJ _6 k&2!!u'ml~l:r. G!lnpltr kl. II1I1In tl'IlI.
11.{!11

B

DUn

v.
[!d1.

yU%Un1L :6dJJ'rf(j'~lu

dlkm1rf diln!lylJl"du, ;:at tl y)m'll'GtdlJl:

n

kur

.t\Iol'1l"lrm!

c.Klm !:iu a.a~M 7 BI:£"o .onIy~ rum Wyefo[!['ClI? Jt.411i1!1'1 In nI:i'LI. hlJi.l!li It!.mrlJr 1 Milu!JHenJz

_.1

!lml.lYRlL!n NnLJ:

1!i1

Vf!

)In~

1:'1.-

:r1p~r

:kl

n.hmo!!lnt

bfJryIlk
IIlrl

d!btrnl·
hll d.c.

I!! n yrtku; SWLtrn!lt

~oLiUDnmlL!rI

W cUI'nU~ I,~II:U "lm.Ktcn olm'lilt bt.. 1IIi. I!yh:ml!lll!rtlr?
M~fnut Bey, '!tenl .Plre .. ~kIlIr rHll bill"

n

l

.IIlI.n nIli4"., l1;i7I'~".1L b1iLiffllil- sdir df'JIt'I.e:;:1"t" ml '! kf.lill2. 'bll dotruilur. fhl,tlJII Blrp-i!L· '~In "DI~rl!l'C' kl-,. Ilnl ,pIl"'t«l~ R~rcGlJlrr.cl:n t kl['l .etmL¥lIrn, ~Ill'l!~'m 9 NIL.M lie oln.n mll! k,a.

H

.nl

*

Kim Kiml Evlenmeli 1
7

blldi D-rdIlI1..! j~in buartLlImI tllr. H.Jbllki, IIntI b~ bb- ,tkmb ~ ~innit ~Ian Fr.uua. h-~d8D !ianni rd ..... b~ IJfr Ia'l.bk i¢le d" qiDi iotiNet. mek;l_~dir. Fd.at, ..yni le&likeyJi It.~ndriji.
~

utilu ..lih dll

~k F~,
tlnP.IiUU

dfl

rOlI'eIl

[MlisabakamlZUl Nas.'1 Y8Ipliacailn! we V'erecejimiz 150 Hediyenin Lite ini A'lbnel Sayfamlzda Oku,unaz]1

trnd.a.k i diter dell liy-adJe Imld I tllPh~ir.
nlplldlli

rr.nk i'IlIJi. .~. 'ilL!l'leriD .I1,MJ,ml'
oJ'dll;JJtHl1im
~1pt.l.tl

AIrn.uIJUUn

IC'-

ih.-

btrmme

,Ir

h&llat ltam Ll tarll!l'lniian ~&mIIh~ bb' tim .idl"ll! lie Ibamlan ka.rt~ltbld
bl!lbam:tll. dallhl! at'll ~fle zadc

,,~.l"'Un"l! D1L" U ...I r ta Irul-

1l~~rnlri51:

«Tc:p.erlelellll N'a.z!h &d.

,\It.

Stl1eyman

O!lAI«I'!Iil"r.

bpanyol "ovlrlytlerlnln.

m.JfU. onu l.alldn. ,,"(.pralL: ~ Vallahl \JlJmbOl'lilln I:!tllfdel'1(II. ~y"ndl. E'IlQt ~1lI. .UI At. om! !Ill'll IR!:GI. .
bd, .•

lind...

I\ut ..n

B,....,r

U'ata.~, o.rhlUl dakl fLklrlninlz?' Nd.zlf. I!RrLlr;

IIOrllr: Beyr! bnJcklnmll'll·
detU

7

l"'~II)'t bill' hVIrl
,.UII'I ,1t'n1ll

Bifill~n.rre}l'b. A'll· Alman ,orciulannln oi Ibir han!kib ile .• d.b • Ib:iiviik Lir iki di Ibuhranmbatlaouw btJr.l@1l!!lbilir. Vllflde CtlL 1'EKI'N

laMn~Lln ~AhILl U:'lUn DTd~ io;m b..b:un va dO!lt! 'n .. C.c-Hi.l~ln!io ! III:!;.

-

H Y'l1ii'!

Iocl('TIe'l"dJ.

ILIlH Lni'l-!'Id

Vcr 'tiN ::uun T,~prdth:;nll lIlNm'etl ill! fI.I 1111: c:T~pl!!d!!lenU All Pqll., b[lyilli;. i:I'I!P~a. cmun bUyUk o~ LI

H.cplnl~

.allrlum'l,
!;rr;:L

dlYI!l kludt, H)'I~! ItLmYfiUunllZ. RfJ'llnlJ: btL m~rek.h'l~ .. nItA} I!~'D

,§II. I'L I kjYi!L

rnl1
I~ljJ.~T IIJ!taL, .9l1i~L T Ii-., !Demlk !III ,1U' C! ~llyc1'. Vi!!lhn.su rLLhmIl!Ul Ornev a~)'iI'IlU;(· nl h ll:tlImlOl.kL3. vrr taT1!l11nl1t.EI. II!rLl'l" I) ill r OrliJrn b'f.

Diinkii Ihr.acat
160 bin fi.r.ahk ihuclI.l ier meml"~tIrTe
tli:n. bardk.

Dil n.

)'.ilia

OIl: I

mern lck relic rc
)'iiIiPIl1ml:)'

'Iu liIuhl!ll"

bu mdt

defl1 ",!lank '!:eknr "y~rn. 1'iM1J~011'lL blr licnz.t!l1I\!I dltll'll Cilt'mffm. B!:'nlm NI
fl-

HlUIe"Yln Pa..Ijit, ChUn tilnliJk Ilflll SWeymlUI SlI"n fiDZlf 'VII OrtUII 001lu SWeoymI,n CtIj,Io:!'Uln Nal!lr" eped.l!l DU All P&fanm IJKlbl 4eJ'\e"eamm~l.n IOnrLl, aJll!' nln. bj;r- kMml j~ t&t;r'lluldl!, llnncl Jr,{Elhm!llCLIO "',, 01:;1111 M.if'ii:l.tln IlUfa-

Lahllmmlll.

BI,J a.rL!id

Ing~tcre)'i1!i

II adl.t bLI' u,g-l'1.1J'1l. .lIokLur.

T-

:Nlzrl.nultLIn ... Ben mlYd!m IN NI· Ulm,WTI acabil? Fak III by. htm hlCldtLtlnCl rk1tie,p n M1ldllh .. le eUlm: Gl!lablllrd.I't Bli

~de;r, I'iJl;Lde uku
8I!JfJyJ. - kqm

t.rlamlmakta
I:Hilt ~il'r.

VIE

.... mg Ch.llan mJdrr .,. -, hat.&nnn m 'Ida -

lLumduu, !u· Am~Tik&l'a .v dl:zi·

tJflik. !iii"

i. Fili.!ltin.: d~rilrn.iil;r.

ktt.hll.k

~cl.-:irdl!:ii gOn·

ld'te4ell'.Lnl~ St!)·ct'cndl... Naal'lu:tl1n ~J!l yapm!L:r1'

:ill YJl CoC:!! .ellk I LllJ'irJrtn hOJ1U1l C:~Jnl!l!ler:lndm Ik!8fl bllhAdllili

tma. JJ.irll,[[lllJ 'V!l lahLLmml!], etmLf" dll<J.t kJmu W, :y_1 ~'I.lyll..k: ll1IUl.thm 1"!!Ii!nlar !&II mtimf..a..

ltrcllt

dml'1lerc'll.

lI"tur.llut!1!l.

l!.aImJlJ'1 'kll-

Iianlud&n biJ.b&LrSa 'Vtll E'1IijoiI ctlu tLfmtJI I' - yenl~!!rln hm..n OUlllU SUltan tlk.l.nci MMmurilwa

B!r ~i".r.1 bcI;tmllm U lI.!I.lllJ'iilnlln IiIlr 'Hl.ydIn K£rrAr ..arm :110 IOZltt'I"L b:&Ii1.iI. "Ill! 'bl:r dlkU. &n dlL g6:i:le:rlml \lalLl'ldqm gLh b~. tldu!"rlne d.llrtim. lkl .~ al.nk)"iI ku· dar Wy CI;IlJtIl~, 6L1~'ljfte mWl8l')'a blr kllrllldl! bu.h;[lIIdulwnu ml~ Qlae.&k kl: ~ hllli~t-

.b,~ ImIIIRIILl I:ddl.1 H~m ·tlyle!Llna k U Jmrhalm.1 ~ 1<:11) ,~d!, ~k cedtlllllllllnyrntla fI. 1iI¢I!w: IroIGlm.

r~:k ~!lIl'nlu"tU,

~II

I

Bayan IPerihen Ogllilh;~
:;:, ··AIIJmlll, "rtLl 11m m~k l~bl
I;ilRtlilIil11l141li'.

Bay Ilhri
_... 1UaI2.5 ~.. m4a
dOD!1: rll

Dlll'ar
Dlmtor.

19~ ~ 1!o~'H·.:1il'lde ~JI ci:l·~jI.~C 'i y~d
,.&lIT~rlch. lJir

S
UQ1l!t nUnllrkl t.ml

!Jl~ml,n Nuliln LIlbllt.U., A· yuof".,.m U;; Ul'lol.!Sult ..n·
o::~e mUlIall
100 L

*

11'191' k'lllmIi1l1 clknJldlr Ill, tl

to!! -men!dlr.

m<"Z11fiJ',J I1lr. 1'td "Iln~nb !
[)UI"I'Uft

11.1, Jl1!:,'h.tCll'

c-mrl

lie

a:n~1

~t

tqrn_1.ullc

btt.ka.n.

8M

kiLIPl.II1

tj-

5U 'J muhlUlI.de 1:13' kat d..l:L.& ~m~y1,!;, ctml,'I..I, A.lle rl .....yIUIJ.'ll1.e ha~ltrfl<]. bl%.lm luiil m1Jlrtt bU·

Pcl(I.. IDrldl. Gu~Un!ze vap \re.m'lefil ~.l·Unlll lI;;[J.U&nlM.C&flm.

IlItllrfll! kOl1)ilu(:'U
1l",.)'iIII

o;Uk.

karoIiI... ".ntn.

.... fta;'i.Wld

klll.tll !\Gyall.iI'Ii\BI>&, IIlr IH~Tr. n I 0,1 nmllz. Blr .nne:.i blir [!!e kU·

hJu ... J iku'll"PetU. nile
,"Ui~tJr. \feb..rh ll!tJ Ii~ \
0

h \l'abiiJdll ,pJ.~l
Il,mak

~Ic-Dt

b~r ,all!:';)·,,m - Ul'ItlIr, rll:l.lkt!lLli r:tl mr ~

ENTERNASY'ONAL FUAR.
tita.~:klir. 20 A jY.tOJ •. 20 EylUl 1941
_._-------

iR

kllf

Z;].IIIIdIL,Y~T'l

~1I)'e
ft r-Tli]1

'Jr.

!III. Nlzuna.tUo
SlZIn

ta .. lmJ.,ld • .0 dBr.i!teI!d.: :Id. liIillBll'lfn

,.ll.Im!-71-w. aii'lm:r:::c nedlr"
a4!:l'rL.l

dAYlimT,

na ~Vli'ml~

Ilkl tlrLn.1 b&-· 0I11i1 n.hi'i'i.~tJ I J:)ck kJr

71

:fU"iij'.

i!IQIe1m!J·!:dlrr.

--

-- -

--

-

.

-

_

~

.,

--~
.

,'"

.

-~~·r-:-

-_
.,

---_----:---~

---

.
:
.

-

::-- --

..

..

~ ,~.:

-.~:

-

..,....
-:~: : '. ..
'.

-.

... ~~.

,:.:..

:.~".. '

.
.'
~,

...

~ ..

'7 .. 3,_ 941

Egiip' - /(eresi,eciler

Otabiis.le'ri
Fa IO"LI ...ol"1"l11~

~----

Eminonii,ulen
E:li.~fO

Kalkmal,dlrlar
In "11 , BLII '[L"LlImn qu'k hl.:\l J~ "''' 1aJ·
I it)'hi'm n 1::i>l"l'il'~· I Ilk.

!11Jo
~dll

)·jflJerhu:l.{",

~IID'!.!I' .1'-~ I!.... tl!lil ... llun II" "rileS!! .... 1110-· e

!;'.a.l.J:tJI'I1 :IIm~" IIJ'"kI I:Iif "\"(l ~m vnron~Jt:rrnJ br oklBJ'1 I )I·to>ild n iIOnrn. I ,.)utnd n lI!iili t;) Ilf>e<'I!"!mU;I '''I'I 1". iiipkllkla£lIII '!I~ n.ll~ \, ,,11 Ii:cTonl1ili z.II..I!IllI.nIn.n • .k1 i.t'dl lrIfOl' ilohtll"L ..Ue dlLl.m& '!'.,n1Q~ II ~~ .. n!..mo'l.iUli !oQll f.• H..T ...... t«ikril'lil ~1i.J I' rI..'iliII-

!I-II 'b'iJi
rndiIr.

...«I1I koJ!I.~1t1
&l!~dJl~,'l!IIl!n
Il'iii'

r, OlMilj",·
b{'kl'omf
~[J.Ii'IU=

hll" ,,·llle .Kr~h!i('ihllfr~C' I I .. III.. "" bUb

-

Tapu, Kadastro Umum Ii· Paris MiidiiriiYile Bir Konusma Cehennemilulen NaszlJrurtuIJulR~--~~ __ M a II an n I Sa taca kl a r A rt: k Vergi [ Yazan: Reb. Tn.lIE 1AflDK(:U] Dairelerinde Ugrasmlyacaklar Herkes ~oyle 'Diyordu: Nt! BahtiyarslDIZ.
~ -J'

-II ......
U

lliJ'1i;

,.""hi'r~r d'.. Imik
,

gd"j

mrti.."a~J'.lIr.En.ek "':'H!o""iC'1iI
nl

kltrOl'll1 !kl.ll..Tda.n IoigriTllft!I'Ilk Emln, nltnden .~'l;.MI bbllmlk INifitblifll~·HLIJ j),,\W!'Tul'Illl-

Herkese Masra'fslz
(] ~Ml,llh 'bitimi~l!n)' Ctlz.c:tdl:1I"dll: 'lit .3-i.k. !t<irtin,u,I"IW:-, Koll,Til~'rill bLr ,';Q)g.w t.aplll, kllld~(I tc~jltHlndiIJrI ~i.k.ilyet @'dto~~_ oa:-, E~-'::Jldu~r" oor1a c:1~mizdckl. WpLl ~andanl1lllJ: m!.lnlit.,I;l!oTl! oldugu halde, mallmll.l "'c:ra. tarIIa.ml<l:H'I hllr k mIDI hu 'lu~u l;),nuyoruz. VC'I i.dau.lerile tar pW lUoIIi!lmd_ E:idic sele ba liP 01. du.k:. Bu voErgi 'd f.th:riltl" ll.lpu nLlilldaki.

TSpU Senedi Verilecek
01"'11 mal

Tiirkiyeye
i:lIl11l1nla. al.lr~,

Ka.VUlilcakslRIZ'1
ltaIyUtia.r bu v&J.LZluJ ~.4Ua:r. a.r&hJli: MIJdmI Fr I.Z poll ..

AllIkll.ril..

,[IB

1'1·1 Qhih-'I!!II"

EIIl~[1!JnUm.!

un.

~l'liJrle.r

)io"!~!d.!!rml

aradnn

<Ilhr-

. .._ .. a kl Q/ ba1llR ,
blyc 'VI! 1:"00 doklor'l.l ~Iit NUI"U! yeni bir h.l dMlVllP1 n, Otu~ Oh.lZi be, yq1 I'mdOl :nk 111'~ k'liVlKU: :.B.!>h, In bo)'~1JI daima. k.~derli ytizw Lir adlam... IlIJiilyrl'l~.LJ]ellln men:l.i.veonleri:ni aj-nT ail!' "iLi:aT, ibe.l~fII'I'~ ~1i.I'lndakl m03lrokn i.:.Bl"Iepelerin bhmlC g8mij;lilr. III!~I gcJ.diji hiJJ1~~ iiMII'!, balw:l~
!"lIn ihtan olmua

A

I

G· .- O'I· ·· Y I Q.~ aTI Z r ,A a· A •

----~-----~~--------~--

JIl.ww::!I. Doktor.

Yl!:rind~i1 x:pUi:-

daha.

i]!k.

mlll-

Yimc:cte ba i\.c.atp. latvlrlu ed.lll"Il.a L~ini k oyd !!I. ,.;lnztvliY mi.il~ayib gEn~ a.da:m bel' adC'rin,.. de pc!.; z kOIl~tuid h .. lde ~z;.. lenTInll h.cmcn hel"ini i<;inin. ~k.lnLltlrll t;uifll:

·Hman

Doktor

h&:J'!tlYcr "1'1::: djyordu. H~;; 'bit

cjlel!lem.i}:oHlm.

Benim

~in
lur.

gi.!ll:I'I~k AIlJ4h Buan.

31.A::ln.lvda1'l

d,

Ili:l:l1il!l:fl obiI' ~y YilI!k. a~lna i,;imdeki bu ·'n.ll:'tu.lm~i! ),8<l:'i!:IItm D)"L! g:uip bir Iir.leti

nWyc i~inde bLy~rum. ki, pi iimii )'ul.ar&k. oradalil bjr t£y ~kii]J atmui!!tl)"onDm. Nero:=ye ha'!VIlKluyMo'l fayda vermedi ... Hali.!. NiiI~1lII biitun ta.b~lik m • I>.al'dini :lMie:dl!rQ hu daml,
l.ed.avi ~ ~b:i.lmenin yonil.nm a~

Ta.,tmY-OT, ~e'flil.liiW!iJj hlliltn'lctfloil kitaplau ~elnar ti!!kri!1I" klln~11'11.l o;a!t. anyordu. Fakat. yi:n~ ik,i pndc bir lilu prip L~Vlfh adi!.flU

&nlindc- ~lUf'

yi!l1.11:iI)I'nj_ aO;j;-

lerie ka.:r~lqll~~d. io;~del"l l.;l:ndi· neE rJl di!. hiT emniye~~lik duymlli:" b fiB 1lr\1i!ftJ, 0