EJRtNCIJE~Ri

SaUl:! ril~D' m.W ..... =:I.'Iklnl n g!t..uruz. }·mcam:J.lirr, R.!.u~:o yukufU
NlIlT'i'Iofi' III

o

Adrn

Her yerde

:; kurll~

S!!¥C~

aONlOK

SfVASI

HALK

GAZETES\

Her yerde 5 kuru~

IZM IR. -

Aft,)!<AFlA -

~9TANeUL

ChurcbillJ'in 1 IFf S ya hi abll
Fransada

v
ingiitere lehjndeki cereyan k v'Vetieniyor
'Lcl
~.l 1 III tj ('2o~JDd

u

••

e ara

I

Eregli komur havzaslndaki tekmilncaklar dev '9 ~e islelila ek
AnkfU'H, 22 (HlJgIIH() --- EI~li kornu b.l"lm'l n. mil maruf sahanm Amasrn istismal mmt 1.llilL dahuu ( v. l! reih ka.<;~ballln Hf"aJ lIldaki 'klsUllnd21. mevcud H7.e Jl"IlUO m- • tifa baklo t.esi:-; nlunmuf>; ljIlL kirnya vedimifJ ulat!!l 0111"',11" sm, g~tlolk imal ru~t te2:lIert:h "'! ~el ek mltlyazlt raal ve i;ayri faw, metrtJ]( !:eya 1ti'1I~yW':l fel>hC'flllmi!) hutiln O(;JIkl rID ~Ir l£tQa i.ljl~til:me3ine Heyeti Veldl~e karar 'I-'{'riJ.mi~lir.

Frnrts

17.

b,'l~",'(lkiJ

nnravin
[i'ramn.z

La\'dU kabul

.clmi~til',

H~H""'ly~ lIitlll V'IJI RllltHii]'ltl'llE1 bu [[Hilllkatl b~~r buJunn..ll~ •

tur.

hitaben rdJyoJlI. kli!..o. hrr yledi, In gllir.: ba... v~lrill~ nin ir nutuk irau etmesi he'l mn1Jn blillin dUD)'H.tI.tt aJikn. iic k. I I 1 r. Fa k at bu;i.iJJ IdJ VIlZI) I. ioinde bu jest oyle f d flit, m.n }'1 hl\i~.dirki :!JU daki·
.DU I ul

1i'Tan..w: 1<1 j,,!,:tll.(- "" IGbiud

ftU. .

l{~d~~ f'Il 11YC(,Bn v~rlel
dtr,

m~~:J:;~~ Avrupada ;~.:.~ l
sahaelerin'_ _ .,

I gih

on:Iu!.n '" -------~-----_

harb

u~n binJliI t~~kil ('togi ,"bl1~iz-

~

.]e lnr;.rlrereye: t.an.hm b I pck mUhim devresinde 'I.'lk yill! It \'e " I"tlnl bir vulf~ teorettlib (·1.mlgti flu ~e liizi1D1
I

r-

,":~'~m ~:~il~ll~~c1eIc::~t~

Al manga. ve It- a Igaga, huua alam
-

J Eden in

geleceg~idog... . ru ','" ~ d.... . I 8g I
---0--

G~ Ankara"8,
i _

hk ~bl mezJYlf'11uden do]aYI son ! recc • g.r lm: kl!;l. b -raber, btitiin be§,en1{el tarihinde blr rrullete mu:.ijl;i' o.la'bHecek en ~tefli tlit ltdj_ hlgiltere il~ FniI1.sn.mn mazilerinde e-mperya.lizm pnun ~j"1.'e ~r 13k yiil;: l t'.1}kil N:t t'T _ ii'skat bugi,in md y Mdar tarihde hi!.: -gOriilmenJl, ~ n:rildbi'l, en ill at. 'I! _ hududsus bu- emperyallim. bir- L-ihakkum ve !eg311iib T. mda kti~uk milr-tJ rin (I bu}i.ikiel glbi 1<1&.)'81 Ji:Jakkma II"llhk cJdukl,1i} I' "rlSlpini da;f, 'Ilkii '1[' gim I, grr-el t.Wly~ U! Imnd. ~
bu hR JffuhUl nJ.t, be§(l i}'et 1(1n Jhllm<Llki hakiki 'e devllmII Ir :-illlh de\TL 1 a':IL1~all: idi.

In,giliz tayyarelen
buyiik hasarlar yapb
Londra, :22 (a. Hava Dezaretinin t.eblifi: BugibJ hgiltere uzt:!nne ;}'&iPtla rllij:ma_n DJI\!:l tAlU"l'UUQTl C1lk lriic;i.ik mJkyaata olmustur,
!S""LI :3 i.oi'i~LI N)'

ver
IIoIIUrL

Bertin d";O

I lis yan.i h ~
1{>1r..-,

FBdyosuDun

:...J B" /-talgan , ,IT ,-d eS FOgerz · "- dalu: batt,
_

Afriada

.. harb-'

ttmg ga.z.e'lE'E'I

f-('rr:;ran ZUrlfl, ~2 Ia.IIJ - Rlduter: Blild (,IIUlfl N~ltio:nal Zei•• Y Iiksek

bit- siya-

retmektedu., Bu zat, ~ddctH eeealar t.ehdiWne ragmen Fran!jJizla:rlilJ ek~nyeQnjt1 Ingil.i:;:.
rn6yClilWIun F'rnns1Ze<L 'ID~YByatml dioleme!too Qldtlgl.illu hMdirm id! tf' w marqBJ .P.et.allilm

t 8L'IelD,l" III luI' yl:lZUll.IlIl ne~-

I V!!'l~;siSOLEY)J;AN

bel'

d':r~.i1itl3:J.c.

1DUMf'rll"min !Iof lr:lg'lliz hnrDiyl!'
JI1 tn. i. h-t1d,mlia II'lIJC.u J

KIZlldeuizde bi r deuiz harbi daha oldu
I6::!m .... :i!
)nml1l1;8JL1 .... 1I (;0,11) -

YElIDnJal'mm ifadelerine ~ore, bi;,zat m~ da.l'1i bu e:m ilj • ytla.!&rl d Ibl1t~c.Jru: buJundujunu ilave etme-ktedlr. lMuharrir, ~Inda, 0m10 ve DJl.lfa: hadmeJ'erioc ragmen Ingiliz taroftan hissiyat.QI her gUn dsh :ciyade< raiI:ala:Eibtnl Usa:r'et ctml"kb! ve ~i5zlcrillc !iiliyit: ode'li'aDl elmektedir:

... 4 ..

KANJI

Yusuf tzzeddin efsr:-di Abdulhami
zlImanlnda careyan eden s·yasi

hidiseler

hakkmda ne dii¥iiniir U"
tillar etmis oldu~a ttrii idi. OniliJ. kill ktLltIHn.t, ae AbdiHhamidin a&.:Ug-1 ka'lil davasmda, ne de omlun sonra aar.;llmamlqb. Me<irutiyetin ilfuuorl:lIt OBr':!. AL,TUpa !;;u.&elPri rnuha til rleriIH~ l,Iut!lgl millakatlll.l'da bu kanaati b\ r defu li:zbar eyleJru3'1J. Beyan;j,bnda; b; m biiyiik biT n.di~htJ: ~II hal'etmek bilyillt bir kabahatlL Hal'mJ:.JJ.Io Mara y:a..'jamil';""8. La amm -II miyt'cegi ruPkird.!., ZiUete t.El ha.mmill cll'DJ,yerek mtih,.. e.)l l1.~ 1m u,:i t:.i. r-.!f 1 iJ •..Ii, 'I., ul! •.wU"" .nn..~ 10;;,\1&1. ~j ,,-,1 ""l'l mi~i. Abd i:illiamidtn u::::un BclUUl~\ st!:IIt:leri Y IllS uf .bzeJ~l in ..:h·fiaiyl, i~in i~i.n ~k Um:illl}hi. Saltanal nijbeti keJlllliine gelincJye kadar kilnblltr hrl,;:lllll:llii t>.e.n~l~ da.h bekliyC'Cekti!. Faka~ nihayet AbdU"lh tnill haI'uhlllJ3.fak uttl'l ReijU: t,.... Ll ~~ h ken i de vll'h&11 OIUVN1ni~. 0 b wiI.lJ. tMUl;t ;l--Iy;uu ljel:rrah.mdll. bUyllk hil 'ldun alml~! ABcn"k btli dnm~;f'] bel aber' ll::a.I!hi:ridll: zg]jm ij"Llbhe Yell J.e1J. Uyw::LlIDE!t~ ~ Ya iU Ui i.b 1ttihatfSlJIliU

.a.' --

]'!I!IfI~:IV"",

B. Ed_

") nl'llhti;!m~}

OW'lilt gcle(elJ;
1

Jl.'1.IY~1Jl

},a:ft& f 111:ti)
T

n

1'lI gJrf.t:-«'(l

11:1 i num tc:hli~~ :n/Zll. t -ruLlo!'\n~J ... PII'. ltabw, tOll:',tI~ 11IIr! Ii: ID' dcllJ.lJJ' CCIJ.LI ~>l>-

anm

Ulmwnl

I

1=,.,..,============-=========-:11===== mubit'

.11_)

Mihvercilerin I an ardaki iy et i
I
r-ljO.

-------~~----(SonLi bno;,,;

a

.... yfllld,31

CaW hademwl lIo,yyumu.1 hlli1kkJ' ~aVlll.¢tn Hiis.amedodin ~ e{enw)'l aearlarsn da blllFlmaz1M'. o giill {:amj~ imameti, ru~hur bt2£tckh Am lr"!k.'(!~NefenIii id'a eyler. Camiden 'Iru gayhubetl DII ,muriyctrnden iofis3linJ mta ey~ olan HiiaatJ1cdrun ,er~dimn d ·l)an,JW. Iilllatlli1Jm gOre:

o

!;Un
<

r.

yl-.a

umtidCn ••

ULAklatlimltilmlin~ p.ootini [('1;£.
..

~r:t 11
1

ii. M..drun g-Lln Iblun

kot!nCl larlhlerrnde {tor.lim nolrt.H.i,u

let)lril

mutl!! k

kll

~~k..

en

yet

Ikadar tehir edillllt,
Ibah81 a --c~
R{ !.lilt.
",'~I)' I

J LII\I:'IC~ .. I

tl'l.lHI.U;i menIaath:. i u tekAmllJ r:~fh:>SITIU,,~iitLl;l\. be ",riy~·lin bOlIlr yiikve ail bir]'( .~li tevatuk Il~ Jd:ti~l'otLen domru:b!' kj f.lUnyada hur "lcrn:ulll \' l1ilr milf~kkireli biitun IDl!anl<1b" heY~~1l v~ sempllti Ii k:'llblp,ri c:arprrr 1

in

r8JlM. \' lilgilte! - {ley-I

hl '.-

in

V.J,)I'.m. rlcln

,,·l"'l ) ''111
,I; Ill,

));1' hillde

~el"lni

Fmrma de
m~T.

mln~'I [ J.:j.,'lIb::.I"tJl

Jl1l1lu1ndl.l.Ufll

togHtH
JiB\ I

y kaplam

'~viTmi lenti. DUnJI: tcnhketrini gebTlU1i1klaj~ mUann

hlliber ~uln(!k1,!dlr

.:! 11']«;1 • y1lldil)

kr
1'1

htji 1un'c if,:mde kurtulu~
11

D.hiliya V

~u\tfl.ffaktyetJeril'lden . In~iJta . Jle "hklcn vUlf'run
MmL:"tinl m!.i:drtl[

dog!;lea.k- =::",==="""""""=======""'"'~=======~~""';""

Fr;HlI~1l

ytikl(!!l' klH:lBi:ret 1'<2 a·

~ rtlu' elbil'Jigi lilr nJ,~"ma V~ dilF,u ... ~n'at';·L
mlljla
I"

g6riinf'-relr P.lI('irld~, Junlm~

seviilme rabllade m1ifltr k oJ.'ldale' aWFnDI:IIl:

laM)'1

~Il

tm thId

kat)

k!l'l'l.' tjniu

'~l bire y:.IUldllf.l:U

Cumhuriyet bayraml hazlrl
B -d
resml

llinin dUnkO ledkikleri

D:!ihihy, V" jJ, '.1\1" Qr.b'1;r dUI1 VIb\yor:t. Pi.orl. 'If! & JC'I:I 'yli'lN blJ' r.n ud~ dt1. mqrr,p.l Olrull !:lit 1.(. V.'Jr.U Vall ""o! Bdnlli,,~· l1<'w1 D~ld ..,I' I.iiJtrl II: Il'CI. 1Ilnon ...·f'~"l,l. lInl '1,1"; J·hr, i1l.Ol(.odl:lL . 001!!D ~ n J,.J~ IUIlk'r'lrd.ubill .al-

l

II.

"

IHlt

,:orn·IJlI,n hnon> ISo",

tiil 'umla. I

l 1 c;li ..... ,.'.Ll ...

SABAHA

Neier olagar, neler olacak?

rn_JOt(" •

.,..,_ arb _...." H Vaziyetl
Ispa yanln

tn.iilln
'lie t '-

dun) ... 'h.i.}'re.t~ l.h'brab

!.~~~~~ril~ngO~'~~~n maddi \' mall vi 3.milIeriyl:o din 1i1~<,;hJJI ~llIlunll'yor. B\I Y"-

Fwbnt.U:1 ,U sene gBel

'"

eo

~aImaruu o;tiI;md,a lIy~drrdJgl 'l.-.ru.: I.I.b gurt ge, tlkl1t: clmJkt,;(!!t. YCl'ch:: da.h.u. cly;WIIlI :),__rnyo[" ~'{' ItDm. zJ:iadt: tl!cssii:re IIoCllcbly.a ,. )'or. Egcl." Fr~mi8. 'raII617. ml!letiml'''n beklem.cgc bill 111m '~fhJi'tl g'llrIi. harb el. IZ , 11 hI klllIN'mll IDr diye-cegi cl. [.u.zdl F' Il.;lt 'J"atmll ...~ rbE!t ..

licarel heyet'imiz is tan bul dond u
Rumellierin bize petrol vermiyeceklrrl

RumanY8daki

ahemmiyef
YAZAN: Uilmne~ 11~

dogru degil
------=0Bl, •

m

YIlI~lL 11

hm tJklim elu JI.nrl, tUr'lu, HiliIhl:m. al(':j'oI" girmernu, . mil .. }Inn l:ll'"Cil. Mik f"r lui Be tcsllirt:. 0.110!.

I. rnllu ~a:1n Y1Gi'n Y PYeIll bnddar

11..<-1,Y-

'turm

1.1"

Pa IotIlL FrW!l::):lnIn 10'0 ~ri:yet fJ. .ilr llU.~ ebedli diL';jl'lULlW k(ll'fj. Finda HiJil.h .11Imlian bLl I'l,lnfl,;l imt'li "I I milt~i ·lD. giJle .1 yh·. rh. 1I1HlhkllJf; my Yl!I"i.lrk(q. haklki bll Frnntill! ,g~b-i h;uhediYOf' . • 1nHIZ IIlY}'Uo;!l;>rlJlllll Cebe.llit. lD.nJr i.I:>..' ri fl I.'k:.trn atlJ.!lianb...
t· IJ
bt.lJIIU

111I~ittij{imiz

bit, L~.k It.i.YY!lr !fl:, 1lld.a.c.Wt: tfi r 001, Iwmbn.s:r VR.r.llQI.'l A.lttmJl ~mdcri 8l1uldn, .m'ilJiU:li'1o abut MPlI li'l"ari.!:IJ.Z de!;!']~ a. d~·u·J'llIn \Cu"ihlclin.e, ):a'lim. len ,... tanhml'l" k irtledi '" U• Cabld
"~!I.J'&I"II

~1JDull"

""',acuk

V ..11Ji d~_'ll.Ll('rcl('".loi oL bU.l'~' 10; d-i:Lt ,It! ,,,nn thUll~tl u1ti, :th.·d :rUII: ~.lnLlli" ..e U - r,·t 111 1url lul.ldl!rl II1IIY'II"" ".111 nLllu!!U LII.-IDIr~I· y.'JHnrli:r I-'l'k .,ooilk k n , b h lindl'dir. l1'nlmt b rb c1. It, II bq 'bin IfYIlII.'<:':I'lNI Ibru- Ililrlil Ing.Jt.·'·L·)W '~'e bn.1It lopra I ~ hlJ"lart'l;, tdu. J:I;DiI du.ruyor • ..,rlll", 1~li!al..WndIi! m'l:llllt:kI:!UI:!ff) m:1I dl!-Jt17.11 IJllIIiH"rlnd.,', IU' Yllpll.,H'I IrI.IlWl bJ.r.n.w 1'1 11 [tJorll' nt~ I I m: J'i,1~d";l1 ;;_de. n~ Ml. lifI!1;,. Ql.!glllnu:lll tlllU.;-t;J i;m~I, mdLf_ IUl 1\ t j 1t~111 rr ",lil!l~l' n'.Ilnnl.:mnd il h......... Am:nll I:oub:]1,;~ ~n, !T'W7.1IlnmILi illl!;"I f' l lind!!' 1"l1L" Qrdu).1 l""'iHltl~ "'1· ",.tj ,t'lb:..;l"n bir l'lhf l ~'ilrw.r' TU nrrUi!hlL' o,!1..-.l101t:m4; "WUIIU. b:"c1~ 1'1'1" I

-I

tam(

lib

)''.lo'l:l~m

junu

KIlILu\ 'ol'lIn
J:<,lli,

Jek (lk.Urnl "lcllLlIr. Ci.n:l!oic yt"'" reo

wrn.:
rn

'~Drrl,

;:12.H

Ium:l.rr:.Je

~,nm.

(Wnllllmp

\a~~_, Ubtl r'I'Iif1D1ar1n

. b'lJ.I'Y:."I, ~ Ml~ I Ilbi, fllmi1It'l'mr bm~ In 'U1zlerln ,;u.l,a

Jill dll

byy~tIi.i. !'I'll.en

artl

w."

I

-'Ii" ~

Inal

U)"lil:lll)

r
Zamo'nlR Iktlsad -Vekili Sakir

Kesebir ,unu JiyebilJr:
'IErendi !I vergi 'dok rul as. ca·z olmlya bir mevzudur
.KuMWU!:Itan s-::n.u-,a ~wir ~ YgzIII!Il!I; Yilaytli meelisi wnum:ia.ine il!:l. I Rf.JHI NIrJ.cl oim'lqh1m. l{unilm. i!.N& deI."dlotnue ~tlrellY" ~~ \Ie' b~ ll;lJl u.rlLk resnn bill" saHuluyc: '--_!i!!-"""'~iP;iiiiiiF-iii~~ .... _""V_ .... k lWlIHl!.g.ma, resmi bit \I '

I

S A ~ D I r» !
..1
l~

.YWll..hrm1iiu.

l1.1dtgUll11 in nml!fhm. Hek~ hilkumel mo· AnkarHda lIlllli bi_r aevie1: nWutd~ tl zzu, clme:si. t:tlc! nbul hukClTlle1.:m 111 erl)'lp t u.ke!lIln~:;;:. . gunlUmde t;ok eiddi Qti'll'JnlIU" ~

iibJm ..ureo verga kuII~

I1IlIlULnU.l.

r'ILl.!rek

Oo~.vd~~,
j.~

~

ulSbeU ~ lJ;a.!IjhoyaJUil dedim

at0-

11

MIJlah

k Dill A.I·uk

Ani Mit hiikUoreb. (IlYordum, Osm llU Im!lllClItor1uguDlID 1IIril'~ rna kClJl.IJlU:j d.ej;l. A.nailJJ;ll.l.u ~ lUcien k ut'nlmu~ ta bir TUrk devletidK". Bu, I':

. mlll."lmmet. dedl kii;
Abo oglum.
k&b:il

b:I4 'I"U...J'dnm.
bUm:

B<U"l3 ha)'Tet

-

ydua.IDak

uk~ll.cll~n

0 p' inci a, acaha! Vw-gi nc_y1 bee blu
m!

anlai' d~. Ciin!ilnlO ~t1n!., M.Ildde, madde WJU!i··• kwurau DlIlPzarncler, muvu.kk:al hUki1mler, iiiveler, myilh,:r', I'lLzamru.u.J!leler. t,;1LimaU&r lBmIml T. IlebJiglcc o h.&.da.c b.lrbirinill 1i.l:AUn' Y1l m I~ . . r+ min Inurw.!j.ID~blln bir Ik Ur'nU:. b. tt.i biT pa.nraclk renk. kllllj1mwL§ .• ililD H;; illldetl.. plrn.m.adun. Eme'lIeri In deC;ilM: de em k.lcrim SillYEl dijfltii.. Hcryerue,
BOI"8.M![1

bu ~lJk

~

iSleme

, n~

ilWerl pdm kta obn iear· mUzakt!_rln bazl k.I:!J1mla.n dah; uellcx:l~til". Yem lot ral"IU LtnlAn g6n I~giLiz.1et' Ege Ihlnta.lwJmWw 3 mjlyon Itr~ da.hD. me>[ veo: Uzlim Mal' tkhu·rur lngi1i.1Jer bu mallara mllk,lcm~ Il~ kim· yevi ve lIbbli Ifeil"eoeldcrd.u-. t.... olnu ~~val rn.rL diu t:nu buaknl:lf:.l 1mb,,' elDlI~1 dir. mge,- La ft m hnnr illha t birtigi, lu~1.lz miii~ttrtllekell,!rimlen Ba&n!. loliy"-- 100 riada
bu1linm

Bir adam karts« I illdiire •• • rek: iopraga gommu~

M

BUruci!F.iH

IlaJika

trn.nsil

~J~p9hl'

brn o:;uvilli Unnl:;ltir. Btl fIIrflla;r cl 'I"Y&SaY do liLl~k.tI(,_

800 Rumany d Turk. mukacir gaidi
DUn yad.::m lOu,hacin ~elm.Wir_ Do mull lcirlur Rumun- 1 y::mIll u,gld al ado. kulun klaun-I bLrmd:an aynl.;\ll Ttirklerdlr. Mu:hacirlt!r Ru.mauyad.an hu- t ~ bi r v PUt'· gelnl.Uj.l(o '1-' Kn.villklnld kG-nipl ra :l.kl'h'rlallJla.rdtr-, Bn ruuho..::ulll;!rIn soyledik1c riae U::J.Z.!llUIl .R nmany ilo • I dan tne.mL.::ketiD'.D.i.:K u.giinle rd.: d ;.I.1.U.I ulnleree 11 nihecir &el~ I

_.--

lef'i I]ti~j].
me:!JjlJ~ obm yll-n.lt. hiilli..:

800 'riirk

D.mi2.,y lu yiA

Rwp,IU-

bl<;; g.~1J. ekID· - drr; (krnu..all hiik(mtcfni.n i!;.keleuni tutan kanunhr, Id n'an leri -u.y<l dti§a:lI;llidoir·enl.ln gtinllJ.ID~ baid~ Iw· 1 iUL bu du.rgllbr; 0 kadu c!ddi

\lerdlgUlli. bJ..hmiyorhr. diyor" _unl , I"cki1ii.1 YB nrgIY' Jal\'

tar a.ey) fie b.c>Jl.!.b1ll tcdl w rini b.il~ rlar m.l OOnml!! '" zauneb:u.em-.~ ID.nIIl

1m I:nt.ub

w ~ !b
neat ~mek.
•_
J"W"1IUli1J

H..§El sari itm- I~H..llIl!JI.l u:o_[e kj Loeaa sulb ltm~mdl..i.c. nullet marne si1ll.:rimiz: rJH.hi eski O~DHLDJI bor;JaflUJ IbelB nlir I llara.k) yillde:nmel1l.c i~w. uir ',{11." Q -u, miwlkeruyi leer ~ tmil'-W",r, 1. e be: de btl h-lllil; kWlH4t:in I.(::-<ir lIe bir (t.evbidi PI iikell yd I haml~l Y~I~lHty... ht:.v 'I~L;mis.titn. lhwUll i(;ln bi.r ef· lti..rumd!, Met' §eyde11 i'n:u.:e, I) )'lll13u

o Hlidal

.... mimI.

QI

kndar

aer

~ etmek,

dO~1lII guo >=:!n:nrt.&. t.rar etbm Zarari yet, dcdim; ven!-

em~e.n gcm~

3IallOJ.

p[ ,roi r vaz

-Alb !<~t i.oitiyor~, ~ Filkat blI" h~

}·onlrQ.

~.e bil' f" Uk 11il1..~!:l~ ne QrL alar ·II~. B.ir k~ yiJ .lkt~ lrili ~a.lW- .Kait lr, tOOkik

yi:Tden

Bendel"!

~

~ pin

moe.

m de. alaw tiM- ~ bu ilj.uiO"lD kCiJlIlek~ tiler hold bir bulmu.1t. icab edar, Hcle bir
,¥!ketim.
lllnnt,
·rke8.L1l

tinde d(l~ Emremide u;-ramu~b, Olrala .~ den. villiye Ik!'
ve fgileri.l'l
:.tQ
["c -

~-

VII!I-

de

cekllr. BuWa.r Wl..iulbuJ.a. gelmek i\jilJl pur be I mlo!1o:t.edrrk:r.

&!U. 0

~

g1tmez

b~dan

m~H'U En'IU

d~n.emlu. 00nii blhilkkuknt meef~ cito cttL;

(bcybalu..!)

k:eru1il;' ttiyo

eU e ettiji

rl~. JiWd -

sem

Jii:I ' liinI
r

-

f"i,

~

~

MUTEFERRIK
1'-

por
k

'cidlii Iir."

ild.eaiy

DAVET
O'I_d •• C!f".."rl On~hnu:z"'eki :':'7/[11/04-01 [Ill r; rl 14 Ii! ~~l1'""Y"D Sagl ..
v umwm)'C!IL 1~1:.lm ~I

B ""Ql", ...

H,.I1c".. lnden. II: 40 - 9H
1 ~ ~f!H(l -lLoli ·11

.fa..a.liycl.:, b.i tUn

~klyonhL. . eIlef1er1n bir t;ogLi. be. )!& di-y:>. isteu n pa.raYI v&k.tiyle 0d.edii.kle.riD ~ rna.kbUzlzr- gQil.erip dierd 1IJlb!.lml}'a u~y{ln1u. Bu H,d fabilj bir yanll§hk \'BJ'IDl.§.. 'ye idaresi; y~~ i~ y:lpillau. ~.rnh deft.crleR

eleyip

d".,~
gd

1-

E

,. 1~Ib<J.l

HI!

p;u;ar

maktn irr"ll~r.
NLh.lJ.e-t ~t-I;teili ha[t.] 111:1 111 L:I ~hi lti,. 17.LlIlILfu
t<:sl ~,.d

p!lI-",r

cunu

0.14;-

tL...,...1l ttL! UC I!'VI lkIIOr:ll.II:~d.:JI ""o.lpt1.1·~;llo;llr. IJih .... IlLLt... ;u-llflli.::J,IIl:ln ~J iHn ..IUOllr flU:l:f\lAME!

1"- "nLI
I..I~ \"
(!('-

1.n.u.cakUr.
~;JYlri mljrlrl"'~1

C.~u.roJUll

DIm

Z-

!)Ut'i1l.11o' n.:.;.)'

.. " 11 ,<;'-,h 11)'tl "rL">d.,H,,,, !,b<ilmUIll 1-. BII ~ ... kQ-dll.. ii:o .. ey.Jilin.. (llunill ~..u, D-.n}'eIrlE'n hTK.Ln.l 8Clrmnm

l!I LoJ~·hl 2.E;';,o: l'b(! gunll

'~:umlLil

'J 1

TYi't,'llf"

i.J.r:d:. ~

i~em~>

gO':iW;ren

y.Wuz
i.d

Otduriildii intihar ml
< 5-. ~.nh1 In~
iYj

gtb i ~ vrllii. • t"meJ.

leri •
buna

tabakkt.lkJ.an

dl!vredi-

. ugu

I _

!tprll;.go!- a~,kt.lr. u~nl_rn e\''iUUIDI ri-

2-

NP:1'I11l1J1UDmin

y~

I:J~

helcll

.... iiiiiiiI...... .;.._...;..;",;;,;;;..;;;;~~;.__1

bd.,

mm m hIrakrrl~i Yusuf luddin elmdinin artD I mo.!"liyHedoCtu yot a.la.n (Ii" .0. -::mda b\l iibb.e- gJttJ~ bu· yiiyecd. 1ruV\'eua.Il:f.~II., Oliimune Kadar killbini. fi1rnni. k~.fIIumekt.e.o 1l9.hi Ju.lm.I)'!L-=aktI.~ ~ • AMilib!lm..idin saltam. LI nasllllla ¥uGUf Wed.din den4irun bs:ya.tJ veli ahd ~d er .Ji dereewiildl! t:];.:;;:yik i~dt: g~ ill mifli, AbdiUlHunid lIe' onu, ne de I!iitsilk klnle;i id ~ fend) " e\'Dl.eZ. iki"illllli de luy.Ill

\:I!llr' k,~ndismi \I1l:liaJIJUiJdCD i_,· kat ederler. a.l1:aoB.t. h~klmld

yijk 1tt~eJe1« mUlalealar beyim etmeik .iltt.i t et· mej . ill bqw.do. unma.gli, tecrubeye-, mU~. Bi?:1m 15e mtl5lek -y~ bu dh 'l!efWm nmriyet.imit brdilii, (f "M il}lMiD.,e \'1IkuI-, 51j~lu"wnuz tabtldir. (!j l .. Lll3111.( Izr..OOd.in efel1din.in baJu>:ettigi meB!ek '-bdillbaml-

i~.nbalk I~te bll. i~led alikaKI oJdu.. I gu ~a.nJl.!a.n vUoil doe ,ecinCC2, ah:ilili IH!mr.;m e-traillli swrnrak

~

ra. -

Si~

ilea

~)l"e! bir ki bo .--r.'·._

derd :mlatnuya ~ladI... OmYI!. ma.nbk nam\DloI. b 1.1 bi.l- iddi
SIlrill~

o.

- Re.smi mubaberelerl.c ~bit til' ki. hcc ytl t.a.hsiIit nis~ti yiizde IiWbaw buldu:gu i.;i:D mallye 1iiD.em:~LrI !;LOI. lakdnla m ~Ier~" $u h1lidr bu kuada y'llda ancdi yiUd om .IU-"betilildli hi r ba.kEl.ya ka..Inui ~fill'ktir_ H.a.lhtJki ~nl~ ialenilen baJ:mya yekiulll, sek:iJ: , b~ lin. rnddesiDde ~ .. ~e yii2dt 10 Ili~betindeki bak~J-'U.~l\D ooyle muazzam bir yekim 1D~i u;m arad8ll b.~ yLl ge.;;mi!;! Olmasl llWmge-lir! .• /u'aya bn dar 1.lZ'LUl eleI" ginnce miirur ;r.am.; 'nl;u- ba81.l olur. BunIarnJ!b. fill mevhum ve mili~.]"Ielrirnu biJr hilllyti dii''jiilD}~

HA~B VAZIYETi
lap
Vilnln hemmiyeti

Neier eler

I

?
In

iii!!.

b.a.Jnn. haikkmd.&lci eC16t- vc· miite'eatLml%] aual
~

ditl tut1..III.Ku l.fio2!Jl.ek Bu ...ebehLe ahYlli ;

ob:o:ah. )

etmenlz b· ..... mt.eA 1

iltigraJ

:}llyn-muIr. (~.

dol;

l

Yusld dillhamid

v.e.rmezm. lD:eddln

z.a.manlnia den siYa.f!.t hidiseLer D-e' diliiUni.irUi?

eftud.i AblCereylUll'bi!.I~lnl!ld

)'.asetin gid.J$ii • lerdl!D hgo':[lObiliyol'Wl.

Biz.

me wkkma b.a.IDb

1!JOO sentsi.ndt (Nil"I'Kh OsmanideJ Yu.sw ~ efendl" w.n 20 Zilhkce 1302 - 1W ta· ribli bir mektubundaa. ahn:ln.k n . redilen f.lk:nhtrd:zul m 1rtubun y IdJg. mlD3ll1I. k ee-r y:m etmi.ll hUl~ ha.kkillda olmasa bile bir kt R u li m.ese!esi i~iD Wsu.n 0IIILln fikri . iilgrDeDtek k . 01mUhLUr.

me.;hw oh.m... a mn.d.da hak.k.m-. 'itJ WI row] beJa.ru miimkiin

ii.IClllill a.b.\ iiiline !E.]I'Iki.y~ vu..knf lre>bi kaJlil midir! ffir geym wli.iluL't.i

tellll'liz ~Ibi. Wriy OOstll .:i:kii.r aim,.,. ku" g.azetelerindeu i::Je

~mr' 1iea2bir,
bu.

gi"mMJ Ikb.m edfor! bLl kU'fwtliL

mall.bik. k:lr~mu

Siilfi.imi
,LUll!

tezallii.m
wyebil--

y&l.mz

ill:
Efe'Ild:im!

Alhnlnl c;aldlran

ad

m tar

fl d

n

m:U!l dur"_

em

ohwyu

Vargi. dokm 1hie mel.'·E11
z

e~his edi en s ~j

kar 'e

BiJ vekil ~.. IeIl btl. Leb1" e lih ·i".iu ab.n '9'..1'l:u· dururdu. Aca.ba. "!fin dokll-

pre: [Scar _
:!l.Ui:da

Bl1l.'lk~

RUDJofl'li hl.diseIi l1!ru.dJ.k1anDda.n b'irW Yu.suI Werldill cIendiy~ ahvali h.:alr:l hakkmda. dki.r v~ rilWleatmJ I3U 1 eyit;mi1J, e.fend.i

llul"m.!),onJu?!dim ""If!:UlILl bUm LikelLlillyf1. UGtiinda ~\I 11:met 'r'tl olne~rJ ~. OlmtlWg-I, ~t,:i.tl i:tJ!l kim.s.e.de bLl m.ilb~ 1IiI. !ak:JI.l mildhi; ~"u.hLlli hiirnIIelici o.lnlmak,. d1l:jii.nmek .... 50re

m:JK

O;nuB

kt.lamD.1.d1..

Nitckim

~ va r I:II' erd
(oM Un~ ll1n.1umat k~

!fLl yuldll.

kl,llrnam1.1tJ _ Ayni dude IIwldi M:tliye Vebilet!l1in eI .lwyduglJDU g6rUyo-

ruz. Oem ek . vek:i.l l I:J,u 1IlJitt.?,1 kukiiin.d.en leda.v.i e1.uleg .. azrnelmi.ljlir . .BIII ill i.i&ttinda I,;ok ea.J.tid'!!Jl dUI up dil Wli'l'iil!} bir YU'I"lidll.!j ~l1'a tiyle, ra.kh.mn. ilk gclen v,e h_i.liI. boynimdc iteg-ijmez b.ir ~II

t~n 'llf"

r 1 k II'"

bnlinde 1!>1..dl:n

dug-lim 1 'R.Ct. a.n:ed.'yi!m ; 1111:'

~kli~

lOyle

TOIohI)'!f

-.:: ....

1

~i: ~{l)lkiy her viJ~t blJ::1Bmda

Lite

1-41X1K"'_ 2100 It ~. 1 • 4OD. 1IIiII.
1411 • I0Il • 1940 ~rpmba. R.MII,.ZlIi" 1I!i1

bir r~ 1Ilt.a.ka.~nd r, §o hIlkLB be.r' Wa.re DilmI
(II _

gOre"

4VLlK

borb.z.Jagi

~&-

n
1ft
ft7

I ~n 21
1.(1

la

T1Ja~ <I VB

li:"lck
fl:1LLll

fbi r s:ici1 DUIIClrn3I ve:.ronu.n tin .... asiyetini. her milka.;

B-Ir IIlICIWvI n 1.
AJI'. 1'D: y~1(l4oC • 1ia:11' 111 ~I..

i III numLnLYu 1IW.:\o, ... tmcll DI\'imltiin ve mUnflAibdir. Bu 1iU.-

11.40 ·I.tiI

!4rl"iA I ••

l'"elle

htaddid. yslerde \f\'; bir d.ern. kuydetmcge hac-!'I ~

bir vergi mii.lu!lIflin.i V1I4"i(lan. plJt
I:etlWil ~
11:1

l'.J'

'f Ul

Bence
'Ve

m d~lt 1.I6fb>.ri

UUQ

~Ik

,!'!

ia.D t.es.cil iIJi k bit" .ydir.
I
H,lIm t ILG

r H·· . '= -useytn

TORKCE

CE VIREN
-=--'-

.

C urchill'in Fransaya hitabi
tBiI~"".~.' d"" dey:!"'J
),'lpllklllrl l1i}aneue 1<.;I:;mL ruhlarirnud» duj'U ~'f).l'U7. [l.k a rda kurd~]oe n lj;."·r i ne f1~t,~ QILLlI'IiI~ Frltl1S1Z kaJ:ll ]OJ~"H. [llgiliz ·zuiJllhll·lIHl. k,ll:1l l~o\l1n(lk kuvvefinl gbsLe. rcn F'r'l.IL'lI;O", nskcrle irun yeri A!.m.JJI vc It, IV3.11 mtul'l ClJ:"lullJ-

HABlE
Bir italyan destroyeri daha bath
den .~
',')LLL

C· hid YAlCIN· ·a-1 ..
~20FWII'~I'

~

leri

n VdJl1,

n

zaman sin)' I ~lll~plinlyi phllllaT!'-L lu n evvelduj n -.oy!eYlp dl.lrlll'du, Lite ce haberdar etmek zahmetin! bu Almal1 T<J 51 <lsi \:l.ZJyelJru Il1tJ)8.r \'1lT1\!flll.!:llll'. Ti:h'1Jlrllm In ui'!..k tal{viyc el"mi.:jti Nazihgrn lugiiiz htikilD1letl 1939 .A,.,SU!:i'l • II"! ';lITaltl,'cll !1l1do;:ten, bilhassun In Z:"J ind c• Ahll311 t khfi nS3 trt~'delJir:';nle cmdlcrindell doill kahule hazu-lnumrs ~'LlI I \1 M, ill i~t,al'ld:ln, Lip" t:::Qk Hltl>:r bLrktL~ 1!;~Ln evvel U::.U:lsern p~ 11 c:clbeU.rgi gi.bi sai r A ... IOJanH-) oId.ui11 Mo 9 kova an 1 as .
rur: L ll .... IH
~'~IIH ..

H lbuki k n k n:l~ml.f1 hallne E;izya§l dok"rken b· _"h' 01-

hu; bu

A/mange ue italgaga hau« akmi
1 B~i t.:Ir,-" I inf:id,,~

Mihver-ci lerin Balkanlardaki
faaliyeti
J
ve h,fodQkl
.\Lll.Ji1 • Id IrJ l"fl,UOO-

Gena mahru
dar

I

dUkv'

rt h:-\r-~!.'-lill1

Fif'nnslJ: ru] Wi.n ne ,lidil.l1;j blr • \1 s. itmas: ic;iade bn heZlDlel u<;;uru.muna diil;itLigLlul.J dU,f.iunm -kten dMl~etle'mpIUYl)rlLZ .
I

okh

'U IU

di.i~\I11-1
1"<1<;; rlll)ul1-1 "lun,lrI'j, "''y~r.nllL[1 !!,-!Iml'jllr, It ,ly:m W pLI::J"l:!n bll k.H' rh,;J. m:IJ I ~~ml I t''''JlI Ul'I'l'Ie!l.... mu\'Ill'hk ~'bn\.l.~ IrolL hlll),lln torpidulartyIc L..Lk d'1.5IlHH'I ku\ vct lcr l <J. .... on.d:l tllr[l!!tJ, ..:':~c ruuaaruue I olrnu uir, Muh Ir~ ... r i~ r.:.,ojilJ dovam clmi ur, J{1:r1l lic." I ltl ( enu b und ~ bufunan t 1;:1.," ,d larrmn tul b,d 111i>lL"rJ mcnl.ilme r 11 'tu: I,m l nlule SLdm~:,. tlpmrl~ bIT eM mall kruvntdrt ·Ll.toLtL~ 10~ IT 11:5 rr bir euret lc bllf1' bJldl"ll1n e-dLlnH hi' air .;91, U:[lb~t-

Bu suball .:togl[ - eenun sahiJIIl 1> baZJ ·hirl"l ii;O:.:riue ~Unfeli,j bit' kac a.km ya:rnlml~ ve hir IlUkt,lr b :lr VIJi1:IJ bul-nustur, lkl ~hinte bazil e\'le )'1H:I~mH' ve btr jJ[ac: ki~[ li~ml4:1 ve yaral_tnlJ'll~ll[',

It n.-' .:. ,i )!.l'HJ lou!",' lip eo1ll~.,km .•hh~k ,j'l Junl
...ud
I~

't..

~"[" .. lt1' _ d

"td"
I

)'ak.an
I ~ &cr-

ell.

h rrek Ill<ril!k' hn 1111 'nL.'r

h..d.ell
(iii" -

k
I

"B

liAr

KilL r(!'.lllLe

r.lO!ll'U

re

tux,)' II~dl!' blllUl1fll,d:.tiJdll Yini!' lJIu~

mcmleketleriadc.

ileniz
I.l.-

musuu
ze

[l~oJ.bLmak
1!IuJI'IUl.ktl'l

it;:l1I bir mannl~$ma-

verlerde

de

",emJKILi!e1'

gedhIlliyet'''kli,
l';lhdri

~,

Mr,

IIUI,·hill, i'i'r.msaya

n.n atau Ui.l· nnd .... vukua ~e'l';-I 11 r 'k b ~i hH' isllLimn ileri k rakullarr
gihl.)'~IJ!e.f'_

r IJ, laud ... drlll,.dl"q vuru eoIt hi ulk -lerdc !o'.a~)·an ~Alm n1:11, \.nin al ndaki harekete mit" In 'I:et etmek iisere ec ebi meml 11• I~r; e r~ ;:.ure le t '. kit·it )' LplilL~l1rdl, Bunl :.I\LI

Rlfal!i
l.LI

vahud

lutab e', Ierk

A-d.ulf HLU~rm

~'ah

AI·

mll.llY&IUl:I dl.lha bii.yUk ~n 'Ire 'I' f kuzaamasrna artrk faraim o:b.:!le7: h.,1 ,. ~1in~e HitLl\r rt n:nda tamamen m:"nastz k IJfllu'dl. Bli anla_alrrr kendisrrrin

lliz onun sesinde 11 u~ul"lcd rtn bu h,~d rln "C1'di!h tih'-'ltlrf~1 du U "OI-dUk. 0 111(luf' eihk ~ crm ill. lyl kaUlll. ilr""n III ~ 111 t :}.\ r~n:'\I. tlll~ ~I. teselh ve ii II'l[rl F' ale·! k -II aman,
'rl

I

bie dU~!lWI'I grUb!! Du.[Ig:ene8S:Vo k uunda s;}!:iili g~1'I11~tir. By wlysreler uerl1 a I u veil a. nffil2. tarafmdau ;yaklillllHhkhnmd 11'1 Londra 001·
:MlIII'fj

Ot1edetl

c:., I I'>i

IJtl VlY"Hi)
n

b;.;.lI.l!!ft~lLn",

e- :MoI!!'ilTl ~.
llLlllJll~

IiWrt.'. Alm.w Iu-

tOlll'lnl11

k lid,
e81JS!

1U'_~Il"
l<:nJu:

to..oi'r1.k'" I"lIltLn II.... J,Ul>U.l elJllii -

gesme nuiuz

JCrIH";ln.i!;l,·r

if" •

lara gore. bu [liart u.<Idill dugllcenuu .)€hl lerinden biri Hurin bir Ifal"'" bombu _t.llmlRBa da haSill'

Simdiye kadai

ulman

r

!10r-[

N .zi harek
HIUel'lll u.h. Bizz~H

ti ni" ve blZZat ne!f'~ \'e !;claret ~unl.·ri.
AlrllJ Ily LUIo! po rtinm

ta ddi , t ~a\-iil:leriBde" ~ 1- kanda ye<: - m dd leinin ,:z:I.J.i;IDdan HitJ r Iabilm. kit" bet~1x-r" Jh ~ZU • buk n..:.nlT d!inlt . ka.V1.D.tdll lll.n.nda bll 11 !.kuI1,el I I olr !>Jrl. \"t"t'1~1'. I-l.lUffIll lSted..,l 1J'e~. i haI'b~ b:.l.-~\ Ilr. m1 rI elde tm k nl:llharetme hk oldugu b:i.nJcdti} ~ m~,j,,-I t"l Qlu~U.l"dtl. He" )\\'yJ~n zl· •-ad Ylln!lup.k \'e her kaI.Jh ) UIUl lman g: n~hgl k <'I iI· I:: kU\ ~tJl smett£' hlIDUI"aC& I ed~1"1 bll' _ ., me .... t d C
oJ11}'1rahat61zitk .... iJ7.lintii

k rc i.ard.1 v.: nihayet Adolf Hit I zal Ilf>dc.run ki "1'\11112 ken i;;[{'11 (t~lillUt' ol-du, Kt..saca hUlisa ooersel~, lY3r m"yISmcfa. ben Be:rllne ".a~ll 01dllgtlm :u:.111!1.11 \l' i:"'l ~u uti: mmul [Iiifuz Irt" ik:t..id-lu Hille-rill !!.:111l It' I.oIJh.umll$l.l. !Halbulll 1·[Q11 U \';lnlt, \1.'01 fakat biit~e k1lntrolu y,kLU, Rakih it dll re mil~ ..d' g&.t.erlllLuyorou. H l! n [ HitlE-till i'l1.;!:USllna I bu)'i,ik hir ~\'k g ore tnyit ,'c .;z.l~)ltmLl)on1u . bcs ~ ordu Bu !:: Il Il~,11110 .iktJ.SJ.di ve Ino.r \'a· lig. H..ll ;tJ t.:: AIl.:..dI·j ziy<..· I 110. lnu ;:)l.iimdleri g YeLton bjr \'arlIk f'n:;_t 1m <..Ltfet- te-rdlgl hide mil- m... II ins:a.n ' rnek l HUn VI! I. t.n:;; o-lUI1l11UR- kwdr't. IUI,-j.uslllu;ia m.k~ri ~~'l k~l Vi!! ",1 t\ ell biljo'lil;: \'e ,;!':rI \J-:n n rn.rHl..'llllHl :;,>Irndl h-l-i"l- bl[ l'>tLU.:tt.c a.r~ I~ <)1 Lill. 1.£4 U h.l an ki mae I.e r.i k,,1a.,.ca Ecuebl Uf!o\'lcl,.[,'rk ittlfllklnrl t..J.c.lglndun bJ..h8~Ldlg! mkim \' i l.i...'i1Ilu,.1' olunmuF:lu, ...HLUl.Lll ,UfJU h tJlldIn 1'.-,I('lhk, yallud mi,i fjj \1yedl . 'neyc 'y;1.kl~ lJII till (Ikil [ 'I k<l:1I Hitiel'w II .f\lItMI'i g",r('lm zltlllmdea uzak bu' ~:r olmad . t kud[d;:-l3l'm.lk b gl al Ul lu tem 1 t II ..ru' ) 1... Im;lll gt: 1 ll;':i HllP nan It·l~ilklQ.n patlat Iml tl ..
T_

l:llr 1;1[11-Ilm;~, h"~!I_f Ne[ dl, Yu50)'it:d!gtm \'e~lut~, AIm'lIl}' 1 i(!ill 1):.lmlmi surettt: ~ raJ[ yola ~11;;;t.J. un..... r. A.lJID 1 ) y~ k!ll1~1 nc.f.sl)'le

IIal'l..:a.laIlIlUlga mahsus mllvjl.ltk&l. ,'e5tkalar· U.HI ~l(U;<ka hu ~f!'y ll~~iLJIL('l'. . Bi:iyk nlunca, Hillel !»~~ka
1,'l:IIlC

1;;clim.:e

I

lere rnaruz

kdl.rl b,,::J nlllo!~'h

o["irJdl

rek azdlr

ha',".1 u~I"'"IIL l>",fLl\;JZO'1[if; r ynllr. ..e)lLhll1!i~lr, BLI.Ln Ice ~ ~U\f< JrL.ln ,,~'lldur(i
z:ol'un mti-l\ILlI', BkA .,., 'C'i'r31 nli ~elTI .. 1 b"

AhmU1Y<l

ve

iWya
th'i'

U2.(1rio~
I

hl"'u aktnl
La.lldl:l, 2_ [.1 ,run I lLnll.lloiJ,[ -elll$! oc.>;,JJrl!t~iJ.'I? 'n IJ , r.-

h" I:"k~L.jl ~:h.Hdu!P-I "Ii!' diliffi" 111<:111,1; 1111 L. e.emll(lnn.lJI by iul.!,·.1 ~r.rdm lilil

i:=:" I

,L"

It

:r

klIII

Im:m.larU1

I

tu

1

rl

gUll.ll

-

":irs lJ i.r uliftl dlL"tli mutlilnbclr ra llL:'n yrul]IZ bl!" [1 1"'''1 tm'plon UIIR dU,..U;ill knw.l .. II rler II1fl!:"rI blf"ljldC11 :11;110)1) "t~.leT1 ltfl1;('t "IIIlU!JtUI \ lIkUD l:Iel!:"Ll .'1(10;11
hA!;.u·-l liD: .mro
111

rIu.>;mcll

wr I"'lri
II

[I

r-!

1 'Ie 1rII' illl~

ILl,;,,, Ite-hM

a.

IIld,l

7.'~ I'~

Lndll· •

~"r.JkloJ be-I b!'r![" l.y " 11I''''d "!'\l<!'1 i kllill YC r:eknf hll(:~rr I:'llfh~1cn11r. 1l1l~m·lIl '" I I"Y Ir ...ltl'l'lede ml.l :ldeme colulu ·dll tlll)'<011 ta.yy;-,relf'f'L l1::nlll,

1",,·-

GI.,

te I

L~mdekl bctlol'r

du

mFlI'I

tnyY.ilfc1cnl1l'

k I}'dl.'"tnli.

L'lIlofil I .22 r ,j il.) - 201 2'] l~ j mLe~'\'"I!t ~£'L'C!'ii ~a~J d81J1!: 11'Ileuu Inlljliz. hllr!} 'L.:lHi5Inll, tllr It Iy"n r.I~ \rr,;r),'nm I.l~hnh t'~~i rc m It blld c,llllekto!.ill

IIh:niz f!lu'binill ill~iLi:ill'r tarnfUllhm i;r.u.~11

I

..:ec~n.in ,I I ekllir

AmiL .. llik Ii lHo.:.>imn co:: rrll kll I IJ5Huh: Iyl
dlr

. III

L.~IjJ 'ItlkL

'=-~~DE~~~~ __ I~~~
Filmlerin Giine$i. .. .sa eserlerin ~a

d<:'I1llmekw-

Ik

tapmak hIISll:';Ulll.J.~ t i- fl 1'1111 tl'f:kd

et
I

Ul-

(A..I

k

Hu

"'I \'ar)

ObJ ktiI btl' mu olbld <'111,' HltieTlll Qnllm.lekl !ioi'itra.nr- t hlD..'1 uz..:' .1\U tJ_ L rl (]' TIU tm 1:r..mdakl r.rulnn tte Slfllrt:aT 1-:)1

. ,:vasi
Ii

to:.

11 \

I1tl-LJe- '. I... IJ '\Tal

l

'-l

rllidau

rd I.

LtJ nn

hit

bl·

Bt:

h~lll.11fle AI.=niJn ka\'mmm 1 • ykr I..ICID.rll. Altna llr t I)' clara., ~ J nc.k t h I ml1;el " 'rl!"! r •
I.

ro 1-1
(I

ugiin b~l;Fin tica they tge_yo

:sclt ~ d:1. Ihrl

kudsi

b!l· it ud",yi
IlIHlll

I"l~ [Jek yUkbs iz
\'IC-

01 IIHI..-) [!.;)}! ,

QlaHIK

k<.Lt 1mnl nr;

h r birt

811

_-alml Ftl.l.hya)'!
llL~ll,
.' :8r IlZ

:ida k!;:o('li:;inm 'Hlellel Lr..ell1z· rn t. e-lmu;tir. J<..Lp(Jn)a II, rilL;, k,
UUf(ltiUllilk

-----

kill

v' I d~ getir.nt. t.'I"' wt t )-'011.,.. roil!~lrll hl!!:,,,,ttIID . I k Dllll ....i t Lh ..gIn en d I III bir islbJ.aril altlntlll IT'Iledijl gil ]tlrd·- > -It ~I. b I "hI Jrsey ..... dLlll ·...('hlim k bic:lf'r' [~i[J rultani 'II yLlk~II~. nl:l.n"j t"r I.(UTlL ~m tb kil roer' 11. ~uhla. ImlZdol l.;17.·Tr·llfJII!j; lui kU\'1fet hlssederdll~
tL.."'31l

bu karl H GOz:l€l1mlr

2l lll!irll1lc\ ' lq n 1'r'ffll~4('" Ulr, $-;0 dt:'ItLo.ilClde I h't n JI! IL\J' I I· nm III CL1munJ IIli,r:Joll'll;:;llr. tW!y"tI de;:l I o,)'ell('rl hl.JH[".l'~· pl;.mll"i"I'li! 10[': piL ILnllij' Yi!' kafll-J; ull'rine obu' llte--I .. ~ml~~ rdJ/'. j-{lll"'~" ~-L'nlLl, Ii d!li!,11.,1 du-m.1'I !I<!DI,IC! I UZ:':IJll III"':;J "J;'M3K bu el"-

:111 ~o!$rln£ev\ b I {lo.y 'n g~(!

11

I
ELSON EDDV

j

MASSEY

SiNE~ASINfiA~

..

mil,'n 1-;0,>11,,",
\e"" Iloi':l.J
,I:)C'H Lel'hil

y.,

b:.l~l,;nol

lIt.

;'1".

I

muviJl.k.,Lt'n
K<;>111t}<.:fl,',·

k.JY I

11t'l'dlr., kcrkt:"ll,

".Ifolk

rum_I

arbJ

l' lk ,.u k,t fa','( h Jdi; ttalyac D tllt.ar:LJlJ.gm..L iiU\ ~lLeul1m,' i ~yli)'etl QI1 'J!i' m:llLn I m lttmda ..lunelamll i!-;~al tell· b I J gi.izc .3'- iml •.iIllIll
.. rmil}ti.

hLfdkma k,

del IcU~rl 1Iorlu;;u di Ie k.:J. Llt't Jl) i CC\'H'mclc n'~n de HILlet'111 11.1:::'1, d

GeC:cr1tn kaL·allllkl rlill h... m~l i ruJ.'!!meililld{,., S-a1lk:1 NanHk I{em.ilm ~e-si h<lY-' klnY~I'li.u

dekj II flll" (!-r:~t.....,~ , ... ~ L"m~L-' tekl'rlf tl: I "'Ilii ,,'c FL' , .. CU FuU .. illdllt-."" le 111 C E! II etl I LI' du rT ,1TI dc,,~cu· J rer,ll!' m ..h ..I, :t'C! 11J1L.lt'lIlll hi!', '!llj
111k1l,,1 I tl 1131y:m !JI'~!I bl,' nnJIIJJc!bl!d(" ~lIrdtll
II

I

A
11l:U 1'1

L
f1Ii II iui II
'oJ

:!iii.

.

lOll.

dik.k

t

""t,ll LLt:T1y.m rlltl~1 uHII"I 1I.I:'j -

-u,15 ".: tl d

ml)'dl!

l1a in'::! .. lrlJy.1

de '\roycrL "l

K "illIP, 6J ehU nltan ... 1 I'i Tii lie InJc j hi.b nulJj bir Ilk
mDI~t
In Ill, hfWl1 11.:, ,. • .~IlJl[~1

IUL". I111.1i1oeI~I'" bi!f ~{\fl-'II dLl

I{Lmbl"Jl"~111

gcm'~lru

h,w .."" 011_ t.. r

o

'!l

r~\'kidli.dc fil:lmleriui Is g bU~lIr t"[11 ,",,,

ml.hr,

rseyez"
nlrll

Ilulmld

Igu

o

I~da.

11:

'Hi
nl;lliz

yalnl'l hI! kartlll.Jk .... l~uk(Jho)!lee ~'.a.lmz umumi bir k;;Ll'5.lhk "e
n1l1ka~l~ olnn.lda k::IIII'rlll'crdu.
Holly.;" VI!' Ylm;,m t " d .. (.old"t:" I1l1ltj,' m 'IMld<il(i m..,mI _cUrd" t.L:lrN ••~.~ 'flnl",.. luI> luI
J.

Brim - R.~ma ll1ih\ed - FraIllllu &i114~m sma

~"1I'

JrWI'·11~'1e il..l.

hey·

nag11 yklrl-

k.u·1l b lar

$ hZadeba~1
BU'
AUUT1tlt

Ebeo;:h hourriy
yOI~111 ;.oSYI1ILZlII

... .walel ~
r.o:<lkun
ftJ!fizrn
"I;l

Ide-'I'e
yu III-Ln j~~ l"pdflll mllvIiU,]l~

ahnl l.erennunl eden

AL5
Ild.ll1l olml,l lUI'
lIr U ltll.n .. ~
I

ON

F

HV
__ "

III.

'l

TURKGE
hll!;lan

1938

Vi)'ana oilrbt.:tllni hi:mi6 D€ kohl\' Dl r h alr; wkm.a.k ~ LIlJ UP goreoe kti
ELI ,1osUuklar

dtki

..::Iah uloJukhm miidi..ld~, r-lit-, II! bu ba.bdakl ~)'" 'Ilallada ~aS',l haral llJ ua..-rall.rnl llir BL! m :n JU dllll" Jlutuklari led· I:ik Jlu Unla pe:J.: il ikllya f.aY<..Lt"I
yazJal o.k:unmL1.ij
r"

I-o::').[ldj",me (ay-

H

\I!~~b!l

etalC!

tllolSli)-

1'1-

'zuJmiL \'t:' L.. itlak I( iIm U tell r j Itesi kll~I~IIUW Plan bLi btirriy.:ot life IMt.klftle .1g,fJ millE'Llf!ri ayakliiIlJlEJtl.~ga da ..'et ediyordu, Bu. 1.11["' 11 :r.tl.t:; . - .[ iill •.,

r"",JJ.k.ir "Ma- - "~i:"

I1ld11dl [JI1S-

f'LlHinrire

kalltl~ri

"C'

ihH~am.iL.]'

dUTd1l1'Wl

[I IIthin'Il." 'r~f'd~ t
~'lfl

iff.'\
ril'1ifl;11

l:;un

1 1;.. I~lJ;.\.TlIl.k~f_-

un

S ... ,'" WLl!;'le muh:lr
ll:'Y d"l~Y~!'Ln'.cn

I;)rrlo,::

"Jo;,'m~'l!r-

Il~i:

2U.fIIlH

ult'at);:ir,

IIUIUH

.Jlllf"tIlJ~ ..., ...i 'loot

KI i Y"ll'lhn

lara maloLau (, .. ell" :

D, dv. l'IolfLLE'in

l .."}t}U,\HlH -rio

ml ll~ K6Itll .. nin rt'lt II;lTU rr!lll!'rJIIfIr"1 Ii!cro:k5(~ licnrC!1 10:' I III.:-r nelL- hl~ b r

Ayru:a

yine 2 sinenlada

Ilfuoo::.

'I

("

id

h~

tll'

y,iktur.

JUlLA D denil haroi TUrkee-PAR

U T hr ha~adisl ri Turk

ita

e

olur_

ilul1l(lr

bil k\
tt:11
~I

gaj'elerrni
i-lil.l'Iki

Oljl'"a,

Jrnldl lur, :7ul1da L~hlrle[" !e:.-hmtJexi ~ikiydlel'HHn IJI'i..tLt;1[J!Ja HiUerfn !:i1);;\.mu. k($"'rek I'ilf.udski llc r :U tl ySlltlgl ::u.lill,! rnarun k ndiBl iC;1tl ne kad.u l!r.:l~ Agu·t glJI lZ.ndtigul1 i .;L-yle no \ rdi~i ""'aha

b., roll r-mmiYl..'tsiz

Let::nin -citik- 1 ili~ oJtJmmJ~

I
bic.:im hil a,k. Stilt ml r anf)rmul hir 0 uktu"} Mii:o:en'f'il biittin b ·n.I3.1"8 mgPI n bil l.elll.ike-h ;';(lei Jtluk arl:a·
811 nc

1je1.n1·1t' IJIkl-'1~

IHLi

Bit

dI

(. lta,(!

du v;.bl'U-

kikn-

I

k(lcaruLl

I' : dal. old ugunu
m,1
It'

lirlut

I Y

111:'l.m IIftl.

hi\,; bir zaman

~ore btl:whL";

1m.

I'

Hi

gill[
le-

L,lb

nCjlf11n

du
;,

11111 klJ.~1
I

bi.r iJiC

Dunlln J.:;f'nJiStnl Alm .. 1l. 11a.~. goOo:i..irlden rJ_ujLi.rr,,"ktc'!1 b:l3k.a tHe h.r' {aydasl IlhlLnrJ1l~. ll. }iltlei'lde ttmH kF!rtdJ!'lji'li n'd ve inkur JllI',U_ unu 1 l1a}re- I t.c ~y;lI. nil k bliJj-"cL van.lI. Mazldf! "yl i[:"i Y;Lhud Y 11tl!"1 '''yle-rill k.lfi"'lllE1i. bUlllurl ! ,!til'lanHlk Q z.amunda.kl i :::tII.Hi rni.lstll.kbl;l "{)wJIo,rrlll" u 'Il1J.7S:l. UDU rnJ.~" Imkii.n blliur.

nantin

cna

duy Lakll1 oW_hi lerin bur a!-<k ulmltH-1l ~'lJle 1;0 - !<'<l.k~., b::rLI1J~dupu krl ...

~bjl TlI.b~u 1r.1
-lI11I.I

kinin

,'armlfTlr. rHHl.nllNt'Lj
lu.
91

-I

'"'," remn In I
"Blnntn

Biil'n,J 'LJ nlclu- d:1 1-1;[ ['b hI r.~k ara ·tll dW. 1,'1L-etm butunuyol'. kat bLII;HTla(hl~. Enmle ,'e h. qn UIHn Bilkrtla 11:1[Jedi' II rn lInml rU r U k _ E·
lYle," 1·ll.'1"11'1' f4~18 I~Lll.

vurtlldugu

k

k orLfl'I":11 ~lH>lfll I Lw. "~un ... 01,1, mddill..m IN."I4;' yu· ;,0:.1) Ortll'il. HllkfLmE:i di' lh"ul'l! HD.riC'i}'1;' lkillf'U VJ!Olllsi':l",
If.

tahnn{':lflln

I

""oIIttrrU,1 dl~1 l'akit

I

lU"or
bit'
II. J

r;

ad J.'a gir'mcktllD tH· Mii7.evwn,· Yl!l~h 'fl•. bcr L.cl I l<.::nn.dl: blr ltlDe~inln nJ:n.!1d melnu b v r ~ .B.ij 'IIY!.· ,til.! "id(l~u k.il Lyetlc
$~haljle'yln
~hfL'~C h:1

KI~11J

1

kfl~Il.e..".1 liz"'rLltUf'ki P:lf"(l)uk I~,16;'1 )'l'llJl,hm ~ lkk",tl~ l\.;dl.ik I.!"dlldli BUl1tl m ba&l1::tn bir k.LtCI~ (Jnf"lJI!lg.nu i'leIHlem'l'k!e

I

k ka tlllk

r,>r-int!
R

guzlenJ11 Uvu"t.UFar:ik
\',

eor;i n

\Ie r;(lR

gi.du·iW.II

!Iilzeyy

n

nnl8.!llldl. Jm(;:

:ll'l~"R!~

du, AY"I \'crhile,
OOI"CeI;,':IIll' por:Lj"ll)l

Hi1.It"f'

U,

S S_nm 0 slrJ.d<:LKLnl4~lnrma JapDlly:LtI!in dat'l;i iyi hj~l11tJt

Ilm"n k,d;)IJ Lj !1 DJ [<)1 r t.t..rt.l r... .a LLI. it! ng A.lrn.allYl1.HI dQ~II j nmd It 11" lIirlfilo! l!fir" I IHlnD
im
!,/~

lJiikmroer da L·uklluH

eimez JI;,.-

-

ny

-g

ermearu

tH' .

L!Y'>i..I 11\1 ~ It!tpk,i)UIU ~ j'inI.ni~, "Uu maklub c-ill1r> g(;1;Iiig.i "'Il- ,j! II r1.II'1MmlHn .. ~krnfl[.r iJJl,~J"\(' Lth. ~iL tiger EiiLelld y~mm!a ise I !J 'n ',klrm t"jyle b~r lhllmal {)kuo.ug d"~'.lrn ..-LLi1ii. Blr h..~- ~ rnl, nui.ljo olriU"{Ullj I('ill t) ;:;:1'l h tI Lie 'yiiLllU7. k.~1 veo ('l 'i';al:ll.a IJ!dil bll "'Of'11Jo ¥klldf'H::i oku .. k I. Ir li,:).f.·yi-,;w· l'hr>mmi)'cl. Ih .. t..;:;"l- r "I Juju,; ~1I1' ypn Inbin Uiln hlikcli blr'

IH~!kmil.darl (.k\[r,l lekLub Reel IW", i~~'ll' b[1~h!l'('mY "!(llrclf!1lim M itzi·YYt.'li,

:;'1

mek' ubI.! yatfl.;tnda.n b~I.Jlil, gf'llyor ve

"V I1:LV"t btl !felll I ipkl III Oll!l.,ju.~1 flH I·,j?uimll.'~ I,lL yl f Ku nwlt V''';ttill 01",01111,':Irk inc' Hili?: Hult'ndrhr, E-

c-I

Litlli2~ blr ~llk kOrJllmiZlm' n' :lid . P!il',"!rr J:;"1.·t:;ti, Biil ...lld l11L'klebd.(1l ,.111 fi ,.~-fal~'l tmyallfLa diH"~L1gll if'~a bll' ;ira till gibl i~l('rlt' Ll:':;r'j) 'llj;lrll dUymlJ!-Ituk. HI!,.ltnlll .. tw, tl Bu• k'ndlfl bll 11I1~u dol I -cll'~'l hlsJ!!r l:Jhill1minm:t1cfI kll\,\·~·tll \-(' :ZClL;C:!Ll, billa n,dL·:.'11 [(Ill t1 I I
S[)s},lliIZm'l::

"BiJlel'luin OI"8llfl l. "kil erlatt:'l Ii It;l~lI,bul ,nI~J(;1 ilrnetn ; 1[1 1111I' rucua! 1.:,1. C:f'~"ir SClli Jw) 1
lP~lllll
Il1ll.'l'a

v,

B

II 1m' I-!d,~IIIIIl ',!llnl;'
Isl

btl.

~m,' blnlilmanall

d~iJ.;. To;':1'r'1llhh-arJl;;t lrlb1. Kad ... bey. YUl'lb1 lll(~n.m
1111

~ol! (,i.iylik tJII Z III~ I) hiL It; lin II d Li~i.tI1[o,....

nl:ll

Llr,l,YH

hll
be}'1

dam
d~

nil
m

-d
tlt11i

PLlt'1;I.'k.Yal'li Oil tll('lnu· til" !!l 811(11 Ilnr.l Y•.I

oljli1
bLlIlllII

hrn.J.Il
II·ilt

I,noll {

I:". J tndun:IC
III. \. V'lltlnl

tk.

oS,Lklll IliI .. bll

11.<.11 k·

uldulrm'll

lila)
I1nhi

bHhi
d"

t1>..,3 I;;C

L'g~' Bult:l1ri,
"Y

-t~r

II

'11

~~

. beII

hat.! 'L've

"82'1·

1l.",1l·Iil..I~111f1

.... .am!ln

Bu.i'l'T1I(L [lHI·

nla uk, "Bu 8uI'dic Q..!tldn l";:,lrlrL b.'lo'l llUJtlultlL hen h, IIIIII lJa.~ ;t~istllll uulmlilug ... Im ... flh.JnI'llc t te-..drn'i .-ln1ck ic,;in gLn.,l.o;>rJ,-;j It'hll !ilk , htll i n k{H'-ant.t;lrl 1)If-lw'·
IBll jlWj

II] IY IICt<L'ltU:1

belli ;1 me,rin. ~~jl, tdLIiI,eh hi,' . d n IJIldu jlm].11i f.Jna III le· 11~Ilk \'arll b1111', 1 "~lUhl bina<!: d~1 bUI'"dttkl d ... QIw."....llIlbl'd!Hl btlh!;L~Ic)h""', Ha ..

Od.aY·l
mIL F'n'\ LllLllI:

g~1

'n

E"'llm~

II "llmJ· ~flhnl;r.1" bu , 'kll-

Ilt'SI

I

"t' liill .. ) I,'l Oll.l

"nil"

ViYllrlr1YI1 1.t'1 LIill rC'lllkfil dmrk i~il\ fllll'ff::lti",1 8yl d Jwluyhkla Li!:uh ...aILl·i:.lLhn~k1>al", O"de zo.nll,~dlyIJl UIJl k.i r:okton sudan bir u;ih III il\l .Heru y d.nl':: l~lrK~

ru ant

liJlt

~I.:V~il m.iidal)L'

il.:!

!tnt

1,lamk

t'f1 J1~\.'''IIII

'ou'kct li
rill

[,-"klt.'ni'1oi~, N·luJe-. k(j~Ue'll lot n, eltjiliglml~d' bir \'u.t;lloeyl!' L I. I I ~ libniilf ult1ugu j .. m ,jf'lkUlI

ndl.

(Ok \'nklrlda

Iwl~Ih_"·

Y ltZ

blr hllb;.',..
~ !J83 i"1 ..

tlolJ-ll YWII~
nlf

'l"l1're

i'!

glchyor,

ilh.l1

.. nit:

Ka'i,'~{
-

hi '.n"~ <.iollld.1 I""~\
l;Iu III h,.1'. H~rol\1

¥."!,,III naltl

_

t l ....i I- l:·nLllhl

J'I

."d

1111

11\ 1.;LJ~;1 b"J.;.u·I\I,
(":Or-f,"l1 ,

-:'III _
Il>IUL'

wlln

h"J'llllklJ

\' .1'., h I b'Ioo'U,

IiIIIi!!;i

,[Ii 110 ' I I,~, .. Ire, L,'k ..r Ill'" Gth> 'U;lO! I'11U'lIl1 nn II ',nll I"".H."I ~,,Jil r, Ii.. IJI, &J!I,
LI 1

at

""'k'."

I:IH."

"'l'<111

I h"H

I ,111.Llr;l_

"".~-

I,.

,I 111'",

""yr, t Hi,i.. ck
'l'

'" .. ~fI"
I r •••
['IL

TUrH SHIIII'

AKiR ..
II

zo
Hal

bivc V Mmh·niy,
I

dw,. 1li<t",,11
rm ' Ill' "}' I,
I

In!1

-

FILbnkn

1.. ,q'''I' ,ddm
r,ld,Ltl ',lint!

M"II;,
HCOlltli, .... 1-:,,"11 DQlIl
b.UJ, HI "Iu"
rr

h 111111:111I.HII ,I
L

"'~ W )!;I: 113I o\~]dlllJdl, l,",1;;
'

A-I
I

'M,

~,:. hAltAAC..A('

- Ii">TANIl 1. Z'JJllUl'~

'fdt:i(1fl 13211, Te!grIIJ:

n,

h..

'i "k

111-

it,

I
ir

SOBALARI
16 S~n(:hl, teerube f'~idllJ t.lLl.J\NI~ ,ii,
'" k,'n,hn,
d,

• , ONt,'OR - I'JKONO?;I ll(jllZLl1" \ , ft.(; LiUU..JK

Te..:;rin
CVMHLllliYET h P1YANGO
ikrilmlY.c=
ad~d. :
.1

II" Ir.onl ••

Inll

'I

tll'ln,

k
1'1,1 1!)lnlll :\,'1"''''

n... "

11.1

,Ilk III'

'. ""T

• <:.1.,.. 111

I .nl.
11,· T ,,'''lI:'k IIo.HI.
IUiM 1.1,
L

,~I.;, r,

~L'lJu.;, \ ..LJ".l' ('lkn nl ti( 1,:1I lUI Dc,.h .. L IIIUd"rll:l I!"~'bIl. to:c<l. ~\II~, I;ltltld1i"", urcru 11111 ut r I, Idl, ('WI" II. f••nol hI" Jl,id•. 1 "J, 10 lhm·tl, "Im,,",.,k I II 11011drl;' i1:V, !>1;'(ft>I~Il,

Her cins komiirii kolayhkla yakar
UlIlLillltm

.mahsus
1

fe.lJkalad~ ~

PLANI
jhl'.(JdllYe
liSf8rl,
I./~A

I.I};OObl'li
1.!J1

M,,,,I,,'"

Ilb1l.llJ..nmlZ,
LIUnin

,oi<Ln mti~k illpc..':I.I!fidl.e'l"i
,IHI2.aruru~

ikNJmiy.,
p!,Ati}N
l ,r'A

[dt:Cllk

hU8L.1 lyet1~.ri

mil hte ...di r . i

I'

.Irr,:~j

U7.d'lt

I,d;. L

r-

111 1

.;"

1>1. oku gi11U<;

,1::,

(I

yeml

II I'.

~11:i.

iJ,IL

uk

} 0;1,

"kk ••hk bj~ .fen" •
5/11;1" n I
\

T~jj,rt.I.'t 0 I mu u 11 "'

L~-

, ud '.

Dli ha] k mlli" , l"I'.,d, n'J!:i ,It!' KU[l1

I

"nI411.JY',rol"1J, K", o ']u i'l:of:o". It. "1\,.,, I" '('[m, \{ Ik, h~"ml i,'I<l" 1..1'1,,1'. Ilk~11 onra, "(i:rJ:;II.1 d,'IWfCk - .Mh', r mil "i'.
j·1,·dj'l

:=1Co!a.

u. tell! h lkrd • salle \'1' kromtu .:.J.1l3ilf'orde,l.lJ.. salon, a.pnriman, milden: an or krlgl.l';lla.nn te!4binUll WIDU edeeek l'I9balar

0 ....,0 20 0 .. '10 "
7,')

00

oo)'ua
.. __ •

.2

~",.hh,

mevcuddn r,
-

f

(A~IL"'I

-':. 1-.. ••

\9J')

TivATROLA'R

lYi
..pm I il .• DRb
'Ii'ilr., All';
I

Sehir tiyatrosu
temsilleri
TCFlc~ .. "nd.
"'dill:

I, ULUBORLU
,,:
'}r

80
400

5, ocv

coo

60.000 20,000
20. 000 20.()DO

In,aat

MUnakaS8S~

80

t. OOiJ
.5t}O 100
10'

BELEDIVIESI,NCIEN

4 ,OtJ()
j 0, OOf)

,4 0, (JOO flJ,OOO
4{),(}OO

8o. (JJO

I"~ II
)'1.'

I

k ,1 rl ,,1<.\01.1: .. ,1

Dr

10, m.pd;

Jt"f;iltmP

kn'iJTI~

'O"t

6.Unni:L-."

:!J/W

~.g ...lt~lIoi : T ,Eo L ~ 00

g... ll;;) n

~Mn.w'·
_I~ bc'h:IIJ'

81J,J68 48
'4,616

2
250

II'"

000

480.000
7'E.J/t.l.i fWtfl<'''~4fl

j

\I

H'

MllW!a.hhi<1

hr,', uuln ktl1.l 'L'L l<;C;!;t1 hiJl;1i~

",1,,1'1;;"
t.~ .... -Lt, e

bill'll"'

mliK[I\lo;oJ_",me

TlI/U""

12.oq~ 492.00~

- Ali Ir~nc I«'>;",i,,: , {uh Alk

n (lit

ion; ,n yu[nc

o
I"tlkl.ll

"'.,( 2(t :lll rJr;

s on

C~V:'II"I,{l1
hA1L1J1 QiI'

fl~l1~

lin

C",llIliail1d .. JoI; .. rne dl K~_' 2;;1, J[)j~ 0' O:llJ":"iJl11 .1 J;lll!"lnill. IIndt 1", de
r;OCI,lIK O ....LlNU

!;": Prnie, ·l'.(jh~11!' ,,, .. 1. Rlll'lLlfll
.I'1'mol~
of UJulwt111 I!:u, "t"I,.I ..r

Pr;,dP.1' hl'll1l!.m bliJ U"l'IiIk! UlubcvJLI

bJ~

.. dai-

2,1 )11/9411 ~~mb[1'_ ;']ll 20, 3.11 Ii.,
G ,II, []I ,

~

I

Ier buUfllO otob

4hr.

Vergi1erill
(llq l::.-.:; • .2 Inc;

tevbidi
yet sermayec:ti
tehlik haliniJ aln-, §u m::mtakli mulaba:t'JI Euit ~n. hlr

,/11/11411 'I.,nll "'" 1'J1iUo.y, n iK" ......""..h)C glln ~I"r 10 C~ ,,,dl! v bel.:.Il,y;;: Cr!('urnel'lInel· 1ilpll.acakllv 5£k"llm"y r.i.- b 1"" Ii. .O;In t.nllbJ':'I"ln "imJ maride Il'mNt:lln,of" mu\ ••II:Ii'Llt U,m,n.Qh., ."In ,.I.,t! bl'lediyd..,b:onl",L"'... ;t Y:ltJ"lm,!" f\9 "flr a .. l,lw '\ 11. her b. nCI 1m: mdli !:to nk.,da, bt"led,yel~ b.II,lo;a I tmr" , 1c)ahh'.It mll'kI1~koi.lnUp. cnt !111L~ '" ri II''' f< \'o!~}'U n"ll!ll". !?., \'"111~ ~ Vi>:?n"TI y"t.~,ln ,~! lI'",rlllr l I!J T;iliblu 111 I}'~.MI vy ... l ,b.U i", ucnzer 1.D~i!t, b;,. Jlhlllai'mp • dr..i.r e'T"~ I lillt.<;1JHP II~ bu'hk1t' mlJtno",hlodlU! o,!{' .. WIYi!!l 1l,I!Sikallll"ilo> 1'iC:iucl MItIlI l;.'Q'Jt ""C vc Ik ••l"rHlI Ib''Ul!edI''lleJd(', i;}ir. i 10n..- J 'Ek 11~I'''.
l,wlr'II~' d:lHL'

I

;t.1I:r~';Ii~i!ll

mi.is;~
II)

rncu~ n 'ljQ1!:; ijuhhesiL:JZ mag. 1(1. 1l't 'WI, Ifl,tI 1 hakl>lUdak, Iland.l Il'IiIlc il.arl., 7/1 1/9~O ilk: 1k1"~ ~ehTal etrlll:k, ~li; l'aD lm k ~ 17 11 1940 ~kl.lndr l'I".lIL1!I,h ~rij,bni~tlr, killdei. ikus.adiY~lo~-_ ::;;u h lUI'" 1'I111T1u~'. ..1111'19 de .. h~l \'at.!u:tdR~n adma lilir 'D'I!IMaJ a kom:na.ll! A.uk •• n; fl.U aabrli If 'l'aPyeti, maJ \'e miil- B'EUUn dUnya,)'8I nam lI'eran bUyUk TUrk $okerei&i ke t8lla.rTW saJ8lijyeti, kre~l~ §a,h!::li Qe:vljlik bekilr· .len bll nllmar :'I 1MIn I'ta.ngiSi!'H." dereee:si, \,,~ itibal' f'de-cegimi keudim bile ~Ik gill il h.ali. rnnJ:t'kdm..iy('t tabeil v jl".' kcetiremiyOIlJ.lJj) , Y Bl'lIl, k,a_<;.a ba.- m3J!W:'Iiy...:tmfal.!. Y; l cni geUrilen ,lUYIll" hE'Sab- {an lJl 'Ttebeti, d~vlet mUkelle('~~lil I!a.n i~il'l k~1!JUD.WIi bir de ~II 1111- fi~'eti yaru hi1k(l.D~ IiiarUI yaUatil ivilemll"8e bUs- bvr~ m ktar1.. h P bu, 1'Jep bu TicaralhBD81erJ nunUtt';t il~ belli olmahdtr. tWtUn lfa'D'acagm., Mt'rk~i: Iliih dmpl.. ,d"", ..ri: Deyl ,i:;JII K8I'Ilkil~. KAillktiy. Ayni lilih.i)', t: bUyl .;, §id Eg.cr l.1.imbunyetimit bu S,p(lri"ll~ri ticare1.haneOill T'I}(".l'I£fiolan 8o.hc;.ek:apldakl. mfl.,id l1uma.ralarla knydedilirmllv3ff;~ k ohl~. kim sc kim elie .. btl karl;f!lk il:i[l j~nd !;;lk- yi J.ldfl.tilIllfLZ, yablld berliltS al~ k.ab.u.l.ed~,.e.r u. '" mali i~in mU:k~HJ:ft.e1l t,;ok me-. ci[lnmawlbndM mlltm,8Jn olil1Y' 11:111 klillanm.tlli 1H.;l;1m gclmruo. .'1\': n1ill'lyet umlllmi oil' cmnil't't t:Ili,1 ~lU9ule gelir. $u \l1IJ11!!ID~ t!ffI1IftiYIl!}L"",1I;!jJ 1",1 21, "un.l!> btdc1i I<('i!flLi Hill J:c11ll':, 'I h~kum~j ~(I",'1ig 01.'lJ1 voiIbndaIJlardn Di.Wval.lf1 !duro nliabluklann - t.e te..slim 1>;lk.y.·~ InwlIh to/10191\0 {.;I~i"'""le" ibooren 21 I'!UI"I mud[lk'ire 11,i.lliye koJIlan tlaha fa.2la ~oba!'l kl,lllani;f!'" it; ptirtizsi1z bir .ilimad garanmHv,omllm;} k~'J:I.;loh l'.llrl u-ulJlt eki!iJliYll!:,lf" k"'l"'h"\I~t"Jl, bi~' r~b bir -:.umr kurutdug-uDU fal'"2.ie'" tisi menn~c gibi ~tin :): _ EklilJ1:n.~ l/1l1l!t40 '"I. .Ulna trilllU !'lInt un bI!' de Hopo malmudUl'It, ]csi Imst] ooer As" d vi Ii IDn, Boyle bir irlace uBllil!ulllg>. I!lalj' in.lo:. y.ulli hL:ak l, I" methumunun iIm i \"I,l am Ii ~ DU l.ut.1D \'C mli:rtails,iJ bir BerJiM1ekhiei evr.u'l [I!HmyC}'~ Co'rllh n. II. mudlirli:Jgundg VI" Hllpa me- m~.trnudurlul!lIn.dc et membaJ s"'~'llan it"if ti'k, ne ntl lied tah.aDl.lJruk eel I'. !~le okuy.,I.!o,hrkl. deDj \"C ha._kiki I:>I-L~~t! , ka.rllH' zen gin olursa oIBunf nihn.. bior.kH]'·LJ,l "Ii ,,1. \'e bir d~rild;,o "II hm hr.ohk: )';iJlli I~i mU\lsll'il.klmi d gi.I, hn.ttA bel' mehaUcbnilJ elarua, :Gimd' kendi 6\'imin J aplSmdr.l 'bIr k' tane numara._'·ar: Beled'ycniQ !ifni mlmu~.. ('.. ~" b':ik a.bone mJ1I'HILrrl ~I. nil fu!; ho.nllm ..r:lEI.. Adresimj n~_rjr •
0

iii b::upmllWI"Sek'"

- 11.'1' I1nvi'et 11UIln

ve hesabma bu 1I"8.I.m.Jz.v,ergi

"1'1-

Uluborlubelediyesind,en
y~1'1
$;'£"(111
fI (.

IIa!)

tashihi
\--'nnl.
ow.
L,

~~~,~~::,orn~:::I":"11 1_E_M_N_IY_"E_T__ ...
8.50/1;J.UO BY 1111. l!fIl - yond; 12,3Q PI J. 'I.le m~I ..'krl
!<II .. t

S_A_N_D_U3_' I__ I

arur

1'1 .2l/1OJ940

]"r,n.d,

ill.

llyu,'lIiJri

ayl] UKl "'twll: Hilbl IIwalkl (pI.) IJiJ AJans hO!1iIo·r1... l .r I1I.:JUJ,Tj,w1< j)'08.-amm de'l:mu (pi.)

ayll:n

l:l;.!i.O A DM ~Ik.rl .li9.:l{I/14.,I!O l'lli ik. Radyo >Ii I....., 01''k(!dr"!ll ('II'JQIj)ilL~t NHI,FI A..ijlnn 1,1",THillllk) lilOt) PrOj!Tllm, \Ie m""'l~"']"fl

Emniyet Sandlglnln emhik salmak a mak ist,BYBnleri ala~adar eden mOhi bir karan:
M .. ~m.i..z, "I\iI,k ... l.oTI- .,1'11Ilk isliYI!II L~"iul erll~ gilnp :,11 bll 't.;o.'I'l!t.;1oI1 l"""(lll'J1 k.ilr~l1d.:l oj, \;:llnB,:l.t_ hun1:n" t."r.n.U... 111LIJ,.Cl'\ "IL,! mWllrn kur rlJ~u. m ularl ~Inl; kLn"" l';oln~ ~L'h'" £II dil!~ ... ~'~1II.1il.u!;;o)'Mij'!Jrmilk l;tll'(:U]~, m 100ilIJi 58b.1rJe""<I
mialu:Jc:I.U~. ~u
~{l

L_A_N_L_A_R_ ...I

unlll:fl
III ~I

ADD Mulriludcdlun HAC BEKiR
Cmub ViI'iyefi Hopa Kazasl

'iiI

ILt'!:eI

j"l1.m.u'

~an

18.03 MUzik: 1(;;r\~ ~ t.o (lDl.) 111.30 1<o.mu'fITI:I IDI.!J iijtlkn 11 11;). II Mii!J]]II!:-

r.Lf

I

>ll.Iru!iltr.

tt,-

iB'mg:"m bi:lylce l&l:'nblJ.Id.II'l :Jl.hk: cl'lt;i1ltiO rbJ]Jl VI! IDUlUliI>&l :lith J. rl lillir ~",r1!kh malUm<tl J I" Dor 11 I • mill s;;,I'II!!1I.ei1 ill iJ ':lie \ a mUl "I.'t!lUlrm i.l%l!llnc:, lOaU" ..,llvulliI'uuI.a Ilalk .. :III"LOIulliJ.c.J.kl.U'. lier lIun ;)Iil.Dmrcc v 'Iml.d. 1."11:.1'uxIlOrI ti.Y"~L II'dden b.... :MI lvt" .., Id"Yflml(Llilo.ullmnin !'allhK.' Gam:!. Uldilkl I!:II.1y k: meJUilaUll"ri h .. kmuz:m t, I r .. eclecegi:oe sUpne ),QlrtUI". !:!ill i 1"1 Lle" ilin.. II;. II~"L, '(Ion b!!d ..l ti~.riJ:!,~tl'l. b~' Itnildan nOO on iki till'lWt: kllr.'>I~.. r s .. UhItll

sll!kn)

.n ~;]t

.ay:l'fl,

vt:

lI.jl'lll.s

hobe:rlC'.ri 1~.'" Mlizlk; R.1Y)''' on.:e ~ b yeti (Yeglih ball) :ilt},4::i Muzik: !}Ikrkll,lr v(" W:rl;;ill r :H.IO KI;I'JlIJ~I'III.'J ~Modi!!1"11 OlJC'r ~l 2 L.4:S M LWI!.: R1Y ASE1'tCllMHUI";. b;mlllo~u C~; ~h~n KWI,,;;er~ 2:2..31.1 1I'h:'LIIIf'ket 8!liILt Il)l'ilrl, ".lfl (L hab~'rr"rl, ZinnI, .~P~ltll _ TilhvuM.
IClUnb,.)'o _ r\lLlklll b<)£'S-IIiIiJ (Fi,,;

I

,I "iI'

1""'11;'11 gal"

me:nJo:IJ1..:lll

10.:

.,Im.l.m.a.1.i k<>y;;W", ~ 0; ay .~n

'jl,

,-d'IJ-

Emlak 8'i!.{;, :'Ilmak ~Bljl)Y~I"iI- rill1 her ,ayden atl'l"lleh,rinl Bv'Vsl &atl~ I;l. ~'~numuzu iliVl!'l~'~l tavaiyo ~uf,er~z (1:1205)

11

23,::U'/:,:1;,;30

Yil.nnk,

program, vc

r

),,,1.1,'

).Il~.:Jl"dJgml ru
lie

IslJrl:ol

Galatasarayhlar busene ned'en uvaffaklJet gosleremiyorlar?
\1 t~ C[lcC Ilt,loelindc r Il'\tllll'l,11I1
(l;U\'_

\..

!'i mek,lul<lll,
I1U

c.'.'d t'ir ,'lr.:oret, TIlunO( 1l;)II::o (!bli.Y""t ..,.""lk.1 I ;llmulrlll 1ll ....1 (az[eI;, I t,·"lilr'l IQ3I.'~ Hr:.dd 11'Illvnll:k;:,L l.e[llmal nlllltbu" "c~" h.lIka
t..·rJl Hbk[Ol .,~kll:. 'un. Tk,:u'<'1

....."k•• y. b:l~lDy 'l7Ik

i~iV8 Dilki$-VURDU
NWrl'ljr

ULUBDRLU
1!!:Irun

i",lIal
bdool:",·
u I."

i.i nil kasasl BELEOlvESINDE
n h<.dikl.
UnBl' pl;;oIl,uILI;

lll"d)"du

go,terLlen!W1

bllW-

111 111~.Ii"Il:llnu

m<lkbuz ....... c .·hll~'~t '1', ~"~;1:lL1(!' t"klL1 m"I;Lupllhl.,I.'M, 1/11/9'1[1 .. U.n.1 ~nii !<lAI on. t!orUc I!k~iH,m' ~"Illi,~ "-I
0d.I']

ANNA PE~'TAROPULU lSek:ul~ ni~ki okl,llUDdB.o.
J.omi1.h \ie J,h;,.." 'll!'l'lIDUi, Man· lI"iloe m Il"'lli hhlk di JII oma. ,'eo
dilJO-

I.IlIk (,! <lIII1C}'" 1:l~I1IMLI~tU • '2 - Y.llllr;l<';-,k h'i.l I/ill b~tl,'11 '!!~li I JIIJ2Q) lira 13~) kUnlJlu.r, a l!.fU>'o.!l!)r l(.-.ullfI[ {I::I'101 1I 'U r'lll} I'LHIJ"lUI" " Fh~f" ,t n1,.ilm(!, ( ". t'i- ": ~ltlllT'hr J'\j c"-_lltm. l".'rlfl,1MII ~, B) "ul .....Itnli,l JJ~ Ldr..'rll:l''' <> .... t~ hd3 10;,;111 all.lfllll:"11.>1 bLUI-I I muJoI.l.~' I. i Cl V hid, u,... 11' ri i ~T~ k '1 r t"oijL'b, ,,:rt\'\!'II.
m~;I.1L kili1~lr· ..."

l~n":n

I

HaTb
]I -

Okulu
'iI;ull

Komutanhglndan.
hail; okull"lr,
il1JftI'udlm JlIJII:iI(", klardlJ. 01- ulun.1 A,H'Q\ I .'I.:rh1 ;]~k( rl,l~ iU "I~r"'" mla'l'lIC;] .. c ,.d1!l.ku\U'ICI <f.:og1"l1),4

!flo!.:'<=:

11?ll\! ~dlll;!n

~ 1 • ,t, 110m tl'
11'e

b(!l"lU!1I IYJ

n '),.1'_'1 hul , "1'~1[~ k()~u'IO h,r, Dillon", 01 'flllllHI'n ~!:.IlmUJ nldutlou bu Z.J ~ m nl ["(III m!:mh:Jo:~l pttru",l.dq 1I1L"I'
,.·'p.1b.k".el
nll

"ziy",~" f;<,lclkt

nom. b•

A~a~lda

II.
IL' c~Li'!f'dj,-.

t,"k"f.'fl:l
,ulLln;].,.,l.

'.,.tlan l.wlL1J111"ilw

lhtb

Herb

rig', !'tlek '~J1l~ pLlfLl.,Li[ln.n ~kn. her [!{I'I 1..'1.) u] mWPd InMi l>'ll uhr.

~) l'rojc. TJllib 1'''' ~lm'l!' ~l.iniillC' 'h;;:ub! bu

O!H

)dQJ.1

h.rl

gun

11ClodlvI,'

,I.",

mtWI

,'.f,d,·

I.HllulldLllll;Jrl

AdJ'es:

Wle'flnl 1:11'.

U) K.l}ll 1{,;! k::ll.lu1 IllU.'m~lt"l>t 201JII)/910tLln iUl:!rll'I'n :lllIT, ~ ....hLI1II!kadtlr u,- \ al1l r'lPc'C(,kl". , l - GI!I'L~ :u lltll"l: A) TurK IJ'kmd,'n nlJlla~ ) LI(L' bltJrme ve alglillluk ImtillJlJLml 'l'lI'rllllQ buIIJIl"uk, C) 'I'illTI tCl'kh'Jlhl ;1, k"ri ,Irohl hl!y~klE.n I ii, I'D (lkull.lI:IEl • I~'<'T I',h'ml('k, l"lIlt~.,i 1"j,<,",-,'llll1oJ,lr) I..,JI sd',lat J :lporu 1II1m1~ olmdlk. 1ulbold t(!raU[ ~lill3 "Ie' ,ulruhl D) Hi _ 13 j, 1",1" bulunml:Jk. S~h.l O~I'1IW:7I1l~u kuhlL rm P(JI ~") O'll.('r j3 ll::l~' kerlilr.. liubctulDd 0 "'~, H .r!ll ,jkululI<:l;m I I'IIJUl\:m 'II1!:rmelli!1 ('L inok in yo], _ bJ}ir, OJ 0 _ 101M) t1J". ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""!!~~~ 5.<n,l",'", m"m1(o!<,'t fuulId"IIII" btl_

lKi •./Hl-t1l

muhii,rru."1 elm ~" lI;:Jbfl~Q~' -

.;:::::===-----~=::::====
Sah'$iiI arzoUigi emUikin resimlerini gostF-I'en bir AlbUm h8%1 lor,
C[llatasaray lis i. r:.du 184 No_ Em11iki1, J!L110
~jRKIECI D,.lftil"l<Ip!

Emhi'kj$

1er

""l"l,"b, 1",,'ekludir , " _ ~ IItme ?Ill Ii9'l [) l.:i :ihln UI\lborll1 t-clll!di.'(c fl ]r(!!!"ind!l 1/ wI I!d iy , ~n' Llrnt"illikl,! iI' 1{!;Jltml.')'o! 'i... [;)111I1I~ i!;in I [, hi" 111 '" mu\' Ideal toem n.; tun J\ iILa ... ld,l DeJoo!~eh t ~;}Il. " i;':unu gOJBI":T'" m.:ll.;b~ "iiI'yon ber h .. g, lJiJ 1ll11i1 i1I.ank,lSl ('nlrln1! j;J;.lit'Lul moe'lcltlLullun I::! I ,IJrll'foo..: f;.lrlt 1,._
_ Th11Lrel' ~hnll!<licn 1,,,"'011 b.. i,;o. b<':1 ev:ralu ffi,hl:ioJI~ LIe tlirlikLe In~tl!!iiI:J"'thl;: 1o'I!t 00 18' klllYlt ". \le.!IllIa)nrml 11.:1[" ,'d,,'L I, iJi 7

dair

~Ir. r)

l{iJ-

R_
• Klf,rl

Tolibl~T
U!k~lr

:.14'1111ICloYLh k ..

UI'I.I

UYi'!.ull

oLTI'-I1

1L1l!kLllpl,.'lrllll

lIlah·
~ klerdir

L1"U

:s.JIJI 1.2

Y'

....,.... u

L .['_(

I

ugrenlle-

m.okbu1
Will.r';'t

I

mllkalnhndi! ,"' k\,I;IUl olunm.;u,

1,1

t... ,1 VUkU3 1f;"1,:o: d

" ,uH 1,1 ~<.:J 1 I tl f" r.', t,n:!:! uro,i )'('11 uo;; ;J,)'Jlk bur (I,JrU, d. I" I"At. rl :CltII";1 Icnlin ,<tI( nll..ulloC], Uk jd"w"lro.rull ~Blm bil ~1"I8.J[ l '11,11. ~ ,till 1,I'I.Ulr1 ~tlJ !.t" :np:all .-.I0JJt:annrl.1 l.'~Jl

~L.,,"'..

:yu \ .'Ul1k.l.u I: ~I(!":I\, G:'lI..h".u.lY..... hlar'r,'1 im gt.'1c1lnlll l>lkllril, Ii., ~J..~ h I f:l:l~.-. npah Bilb" 'i';II1,'LlI,":II.,l ck
hl!IJ10l'f<.l 'lW'i"ITll'i": Jo: 111I14;1.l1"11!1'. m~bl"',!,'I'h 1u.aJmu ... 11' ~ J.la. ••

#., _B.

E Iez C
"
~

- I._A

";_,,;,,..,_
"'J ll-,"I."
t::lrn }"ri

Kalfas'l

It, r

_"_I i~
lllitliio.

(ltlL11a

n,,.,.,.'lillf

.... w. h
I

V,

blil

1;.1

i'I~

11;1."'"

~r

'~l4'n ..

,,1.1 mt

"UM..... :lIWltrmnuTil I

),>!jI)i!lI)ll!!,,'.

I

;1'-

I"dlulnllllll= a:JIloi!:l0UlJnIIUI;:,f'Vc bll dl!lopmlul 1"1:-0 ~ mu.omelleyto 14tbl ohmlllll"dllll y."(j,;:!O: 11Ib~:lI ol<~ll:Il1a ""h..,Jllm"mf:, )iILk~ ehllY<:ltname1iJtJ'ln hU\,IY I co[,'iz8111)'l1l(I10 ;'lIlrlJ •• Urll'j(

Uluborlu belediyesinden
Yot:lll S:3b;]ll I&,IJ."t,,';'llll

han

(101'\181

ashihi

~Iy,

mil •• !.:1r. bI' • Jot:l!t.md::w
~.

11.J.P-

III lfU U.,~lilJII BllI!!.in I II

IU'l..rll1-Ucn kUVVl?lI I ,,].,IJ'" rl • ., lIIi',~ him h>li l,·hlike .:!lmaklruiL lJ.l.ilt.,Iw,;ml'io"'"

Ull 'U1lll1!H fI dill" lU~r mLltnclIut
d;!!]ililn

k~ Ilt'll

Kary,,)jil I"hrik,]'~lnd..;],ki
;cT

iI
!JoL

h<ll lIit\;J 1'I'/H/flUl

1 hl:;:If!.'

lmkklnr.lllki .!!MUnd· )";} .,ld)

17, :ll {Hl/!oJ-tO L,'rI!1li DWWlll;umcliJ "<!Ji,>' hUwD ,U!l1'Wl:a III 11.' Larcni 7IH/I).4,l] oluc~k en till':l1 1 Jiuri.lJn!iqtnr, K~yfiyc.l. I 11I11"J1 liln o.)lunur, IO.IIHh

lif~

I;ldJl ..... ni-

I.l"w·.

lOutl!n"

Tlmlfl~'

I.iiiiii

aI:yQl'l!t

cdIni7:,

JhlJl'IlO8mULiye., No. 84 Lta.llbu~

Idarfl'Ye ~

O~iincii YII .. No,. 893

TELlfl.FO.N:

2.M95

Her ycrde 5 kuru)

Y In z kalan
Tii r
~ml', j·...,..1

..

Balkanlarda' vaziyet

. 1mHol.lnh mll":"IJIl-th'l'1lil 1... 1, t"i.idiJi.r. II{·J..
1mna
imUI:I)'{I rll'~. I,jili-..i "'j'.f~Il''-

9ft ~,;" u11r,

l'~1";11 hll •• -or·1 If'n \ ulnl:L ku ..1mmnil.d!U] i

I

Iiir. ' "i..r i ,nlluw
\31 ~LI'"

df'.g'il101 !.nm.a;.a muro
~

1l~:}!:11lJ ..lll1.b.rl1u]lUJdU'

I, 11111>11. 'lin.IIJi Ot'll~mmz. ~hi. I,;".;' l.uitillii1i .. 1, ~'!'k mUl1h,I;t·11.. r \ lOlL m· h ver d, ,'I~'rll"rMir .• :. - CT ff"ll:UJli b kn tara hl.lI~I·I!·C"I""I. i-' l~ kNldil.·ri rlr ha -In hi .ikllh·n f:'!ocl 1'"I 1\ 'Irlnr~, i... I ar>.... i ~. t in

Ru mal1lyanln bu.. gUnkii hali Bulgaris1,anl

I

du§unduruyor

Nihayet kabak Sadeddin beyin ba4anda pat] a.. dr, Yusuf Izzeddin efendi biT gun ona giicendi
Sill hall lIliijahede If dmce 0 t uz bi rJllallll Lek3ddl.i:w eden gUn. Ierde Yu.suf hz.edc,ln dendi Jt,. tibadCllann veliahd R(,: ad .... fendidell1l s::ll1"1 n~zar' ~u··k kendisi ni lab la ld,J.karal.! E1kl:a.rt hu 1-1
kmda i1mi.dcll!!ill! kRpwlml .. u' Bu i ilmid btbaklnlk etmeml§, i~'l; d.
Yusllf Qfi!m;jJ SlLI.i1..a1l

I.,

'.llhl

illI'.

Yuna istan lifgal edilirse
~Ali.izle... YunBn adaIlarnn Us olilF'ilk k u IIa filII Q a k Ia I"m."
LODdr:(l, 2'3 ( .....01.) .~ 'Tim@$ ga.:zetc.si ;)IIII.ZlYO r ; I Atinadiki AlmWl ve ttalyam eldkJoQri:ni;n gen~TaI. MetakSIl.81 ziyar,et ederek blr Iilliifti istekleJ"'de blJ,lu.ndllltlan ~nful:ki aaberterin Drilwerin fo.ydalanabil~ bir teJ8.l$ ha'\l&l1 Wi.a.rmak I 1InU.l:!!.U1dll. buh.man D'H,lbfm r -, den q1ktttJ zannedilmekterlir. Yuno.wstan naMe-leri hakkInda aBlima. iyi mal~.at alan I Tii:rk mahfiLlel'i ooylo b'ir ziya- I retin 'V1L.IkubulmadlfJ. kanaatln
deciil'ler. BU!Il!JnlE1 h"rabel" Mil1vcr b:u,ka Ba]kan m!l!'mlekeUeFi

R.t'!io<Ida,

bllSlabk

h.

}l'lPm.J!Lllil.],§

balil>!;!

cetl-o

YIUPJNJn!.l.:ag~[I!l hUkm lle tesel. h buluyordu ~ ~ulta.n. AziziD lwfw;lnda - I esini]l) th.lrU~"i.ma. bakihnca mil!j.ll"
hede otuaan - brr !mite!jekkiH V3.T' idi, ·'Azi~y!ll... esrrnn 'k:lfn91D.l1'! Zll"k.93lndak.i C;lkmtl)'1 ortm.el< i!lfin i~ad ",ijildigi "'~yl. ru r, Yrul!!lr t.,,~dill ef~ndinin de
1I.I:;r.~Jn k R,ld-lB _gul;el", snera birdt'nbil ~ k~r~k QJ]ooe bakar, ria la rth. Sult.a1'1 A.zi2 ~Jldl;!giinilll do, .rdr, Bu ..:.glunun da hUnhlJ I yumrukl9.~lgl !,;Ilk olurdu.

-

\'8P-1ll'da.Il

~Jnrkdt.,.

Fra san
likiol.t.I:u »lnn ve ) .. lruz k.udJg1mw zarmede rek teez iirlere rJiiq"':ll dostlartrmza ... IlI.! d:l ~I)r<:a.k: Till kj· U "e-lim 'I,'d..mnci..l m.cu, obl:r1 kimler \1l_rd,? TIirklyl2 dmlerle mull".('[Jidl ) ahud ur'$! idi d onlar 'e[l{li!;;irl k'rlwtlllel ?
>

ih ver devlelleri

deniz

nen, v zutetuni..::

tmdan

d~u-

B

istij er la
m

hava ilo a n

ingille;ede' siiah altina yeni slRI./lar ailRlg'or
Navyor itfaiyecila-Uzarinde yani
II. ~\aI
1!1'Ii l~ '111d. Il " r k::il.n" krsim FTlm... I.EI. /U'n, 1'."11 " JI;Jly.LI t~rilllLld;m blr.IUd,,: Jit ...' il .....>ktH.

veehinde tenazur Veliahd bazJ,l n
halarm

j-'oktu.

YUt>uf

lzzedd.in

e.fencli

d}lIre-

·1

Tiir

nu n, unun g;Jy~i Balkan sulh IJ1U muhr az: toh41 kn, Thrlll:\o nil ,nlt th:\' eueru.t. L;. UL." .. t:; ........ 1:_- t vnl I olursa di~O'"IIr.. J .11 dun 1IDIz;;). glol l(;l;("tkll'I'dL fo"aHat bu yar..hm 'l'Urkly. I"I!I tiiz Ln ... JZ _ \ 12" IULzaJ J bll" iji2j. eH. <;:'ll.akiJ Ttl r~·i. (J111Jil B,llk [lJa.rd~n ilgra. ,1t;:.lF' h rlum b J L ITri1.<llll. y~~IliZ b;
.,[1

Climhun~di Balk" b kom ularryle b~r I If" 'oJI,)

. tmn
..

ri Londl"aya geliyor

e

,L1lnru-"
h.i.nm:t

~

iizerine daima lazylJrte buuinm.u:' ur. Tiirikeyediki kanaat bu tazyikm IjimdJ mit 111.1CUg1 mer(Sonlll I unr:li ... ,fOl,h)

gillde H..du.biJr rniil"3kabe altmda bulund~l'iLJlul''dUi. B Ih~t'gan \ 'e memltlil'!il]" haremln .k.a l e:,;le. nne (!ogru mJ2a.1' llzalmaKlal bile memnu jdiler. ~;,Lg~. Haf'l Fuhod buna ~ek ltiua ederdi Bu YDaglt mublfrr nareket 1)'denler e~e.ndi.rli['ll sat;i.}'1l1(hm llz.aldg~tJrlhrdl, S1iflden son",
~119rJD

'"' eddei ;gi hildiriliyor Laval Vi~~ye donerek 'ekrar

harubuleri
_"' \ • ~

oldu
C l, l

Ant e n esc 0

--I

t"nd. kendi 1h8tirlanrn lat~'ibde ve ken' .iHti ;)~1...it sam-ml bit iUi::;b"",ll:;t(!=1

31 mart, JtI.iLli.~YU!iU lz.zeJdii'l wmel'llaalini tltibad1

Yllclno: ::;:al'aYI ;mlmhgl srrada YIi.suf Izzeddin .... fenJinin Ab, diilh,lIllId tarahndan almrrus 0J n ni'l-"'nhHJ da hll' bohea I~i de u lllnm usn •• tal ',1 hit-

~gw;="=·t~=rm=_=ek::o;t=~;;;;:il:;:;;;m~;~=i======{=S"=n=u

=2=1 s=,"=Y[=.IId=,=) ="='

11 "" -

d'~~"lILI

t;.u,ja i1-;

I-'ellalll. mllrr

bl.
IDJZ

llihca~

no: Bin
or...ui. ~. ~nl

d,t

e r t'i"
[I

Alm.;rn
H:::l..1j.I:!lD

d tl

tL n1:If I '1

r-

. ,

lillllhlm

J.Ij'lOl'l:!l'ii.Jlil

~d:,!>

-

DC'Larcu, ;j I'i YU~...Ild.IIJdB'k!!k .. l~Ti 111 \(I! J I!I k~i'l P':.4uld..i.'! il&k:t!tlik 1~1I1 li.ayfiolu!lm,I)'''' d<l1.f1!1. ,etm'~. iJ.LlIIbr. bir m mlldirl I!vvl!!! lJ.e~I"I!d.i11..'1] kamrn&m:4: llc (j'lVCll d!<l'~ i!rll'lilol' ldlj., dahlldult'r.

-

Roma:ya
,,) l!~lj

"i_Ii
An to'1' UT'kl)'~ - F'i;nlr'llidl),.l 'lJoC.'"I,'d "1:1 l.;t~masm.UL inkiij;!l, i!;'in Imk1'lTn..tifllI,wc k:m ..~ ... bl.lJUOll,dk Ib!:;r.. biT Fin li~'''''l ]'Ie),,,,IJ IhJ 11 ...., DllhkJ )oj; n!
\'an i.rnm:l 'Ylln" .. L.,ndan JO-Chnmim

h
Turk - Fin I;'caretinin inki~af'l temiR ediiece,k
-I
>l"I1JI"U T,~UJlO .Tal 1111111.

Z:lnn~

I. Tllrkl\'t:mn bll tcllLike\e rna IUl:; iutJnu~" ,,1flu;;UllU n f;'.blI. do:: bn hl~· s~t'ljTJ'l "anibJ ..... J:'1rna.z. Balhan It Llr, 1;1 Turkl)ic. H~
'm.,}

a cele Par.se 9 iHi
Mihvar tal,etJh'lrinDe IS-

.K\.lli.mlm, I. I,I'" ",d,wi," if! emri"" loi!l'l ed, h!c~ k L r , Bu !""ariJ :Ir k;;-,bu 1 "rl!lrl'rl
1JII.,L-lkl t<llo;rhn:lr. ILlm<lnYtl illr.i111 ",1linUl111::1rl

:lngiHl'lm ~1J' rin" 1ti .... m'IJla.Mebe~ri
Lo.,nllir., :1:j; \,1,.1,' -

:ban.
RuJ)]i'I, ~:I .. r MlcHI)' I,
f!UlllUh}., fi<.:5L.:>JIIUJ;i

.ollD. JnalH~l'" 150i1u J lir,;eLl llaY",d!il

fl. N, S,
tt:Di!ir;.l

,dcua
blf

tle'Io'ldi
Y:JkILIII 1I

'F'ra .. , 0'I:-t11

Uln

dag'llrIJ.,W.

I~:rbln~

tl.;IJI:Ktl

Rl.I.maH}'iilllm
~1l'mu,;l 1 t :ttl.! I

j}C.klind~1
AJrn t.t:rkt:lm

rar sdorS8 Palain

nU-

n

n,iUu.zu
VI.!

al1Jna

.... [lob· 1:
>-

f"Un~;'" IS~·
III 1i2~rllll.:

klil metli 6. Gol da ma mUzahuret e ec:. m',

vc I..., Jo;'I'l! IilJ(l1ld,mr.l:oin den ill! .krldnr n.r.n,.'1h ;;r"nl' ",r ~o:-nt rnU!le:!i11l1l 01 _ mo'k I!.lZ"f,· b,,:< IU. l)Jr kL'UIl1 Ib,,~~t, _ , "ktlf. Au
:lnJl<I t~I.l!IJ( \"1'

'lk" mu,.u.:11 In hlkmd ortBflan kalktl. Bmaem to) h B<:tJltn Il· tll'lf InJ.n ~Iaw~rnasl Jle hll;hn Balkarlh llc\h.;1. III;' yalm.z. kVJmlf-1

bJr 1.,,,1.. nll yo L.:l 10. hi, BSllIdo.m

111<1:.

hy kdb'!ill!'!linJ'1 buIcdklk I!dilm.ia \e .1lJ'1.iraJ R;U;l.iUlil unci.! .. yfoilclit'

Bel~ika -ilkil mleti

R.. rrlli,H1 )'.I).l{,,<I!,:1

:ziyarl!t h;]k~mdll I)'L h.1Uc.- al.'I' JI;;,I)'.~D uliJh(illc.H. [;Icn!trillllJl l~":'I~L nuklilme-~I "'t;>flll1tl: n o;t 1>\ 1;\ I:'d~ ldit:ln.i OJ(! Illu 2.iy:u·eti n r .. ".ml i1",h;,r..,.i Lc <)111C,H:Jnl b]ldkrnakl~d]lleJ. 'lilpil;r .11<: l'J1ij11fl".'I~l "'.... u~u\""O!I!: .1 mevz.ul .. r hnkkllicla il'1I1'1dlllkr bu ~(')l ikri i!oL.irulm('z..~ dl: V,)'.'DI. h.li<cm kilt, "I"Imn ",(' Blllk. w,];u d:l IniUI7. IlliWZU:I'IU 11 Izl"lh .... l1in III 1;o,,1l1 TI]!:'V.lll u ." ..t;gl to,hm 11'1 L-f1l1nlL'k llrdh'.

r ~'.l cl ,Ihn~ d",,"', n' 0'<:1 to' I rllill Lfl,j' I.JIlj,HI ,r..d];;:1"1 m\""I'I~lli M. 1i,,11 1m ,[._ K, ~

dunda

~aDnu 3

drada
H'Uk,ilimel BolQlikBlh1h kur.. h,IIUiU h;in mOcadul.

~ 1lI,I! Htr, Flnlm'Ltll)"i1 lull..,lm bnl"icdYI! nl!':!;]],ItHJ Ilc:~rltl i~"r] lno,l -

~ul l!inlPC'IHlo!n /Am" '1r~"r It Ii.) e1 .... l<('n~l;!;ilcri).ll 'I!n bl. muh 1,i I iJnl~" 'Unl on ,~I) lcml 111
(S""u

J ijnell

&a)'f

11.:11

llr. n~ lehliJ;eyl.: dw,.IIloil~w.
'I'ii rk];\ {'run
,,1

S;:tY:l.bacl m IHlkJ

J.. d r 1rll il8
!> L!

.·lin

fJhh.l~U

de,'.<un

I

~ Ir"

r.

I

,lI.',j"du:~,
.... I)
(!"

l})

f-lmckt~dlr !:llfl;u n:'i~~yh. Turklyr~Jljn .lmlt:lliO"I.a)rnldl~, ya-I hud klmlenu Til!" Ivl'llf:'n uzM,la: l g, ir.m ,',1m2· kuldlgll!mZII "'nl 1111-, Iml<m jl)IHllr, l-\on r..;.Jfl1fin rd h)'1.' y;dnlz kiil!]J.I l"lJ blloiku.; Jnl!~U[ I"i ~bl ,r .IHull ~ R2-1lllill h. "nlltt'. }I't uyglln lrilr lfilurd. ~r',yl~m' k

...... ~Ul~:'r'1l Z'Jll.I1;!,j( Z<-1<:""if11!

.'t'a1I1ian t"klifl'l'>r
"LII'.chLJI::lI

Ur:r n

it e'r Franco ile gtiriifecek
u.a.) Alman :rarlyo:;:u,mU'rl geDeral FtanOOlUln i!5p;myol ~ FranSIZ hud'llduncla milhi.kl olacwthtrtDl bildjrmekl.~.fl·, D('\'le1.. I"'€"i.s! r'ine Von Ribb!:l'Itrbp "e SUDner rer.a kat edlN:ektll. Madrid,

Tu,

23

l.ondrn~a InUlvus!]la edlf'n. H'E'l'O-iHa bliSH' Ii iii Pierro ~ ii' haric;iI ye Iluzrn Spank, al']mdll.:'i'lari)ie I r_gutablk ohu·.ali Bel ..ilm. hlikumdinm fI'l rkcunj Lundr1,td<J. teIIis ctmi~ alan vmLiye QUlrl Vies 'hauwer' ile ~i.i..'ilcmJeke naun Gutte ilt~l:Ink I'ylelllm,derdir, be~..ulll:ilt! ,id ;J,l'i'j! i iI'l'i1"'i n i g01"(!!;'ek Ve ll1gHteNltlil'l yarn bu§.]mdl{ ~l~I.lI:.uJIJI kurtl.lh,l~u il;iu mti-

Uom~nI.,

--.

"decok
23, Ia. a.. 1 BUigtin

-

a rb---...

SA8AHTAN SABAH,A~

Vaziyell
YAZAN: Ilikmel Ur;BZ

Fena fikir degil!
izdihaml onlemek iizere tra.mvaylarda slralann ka dudmaSI gibi k@Iifle'rl oiz her noksanlmlz~D oRunu alabiUri.zL

Deniz,BI,tI gemileTinin husu,siyetleri

H:.,I,

I,d,!"l'le,

'J1.I1I

ya~:1j.

1 1

TiJJrki~'c . Im,1i d"nFln~n ('J1 kllV· vetli devlcU"nnr!{ n blnyJ,· led"fiii btl. iHlfal'; fll-uIL I.T"I~t1r, bin",,I"'lillleyh h ·rh~:lIIgi I:ll~' ta;.l1'nI2..1. .kanrJ lI~<U:IlJ bll' 1h1ly.at lf~d lin :itlJh;]z 1 ir'Hl] til .... II ml;!li: htil.lrn gt'l 1'. H:1l i.iI. blJ' t l)';l( ,Iuuelol"eti F "n!i,lllln dll Hutakln. tf'mlll IKlr'tlt'k dp )'(' ..tnn.J..1.1. f at F'n umrl u;dt>n ~,..k,l1T' '~l TLiJ kiYlL In, L1·:rJI t: (' ;'::itll bu' muUf'likl'l n J' <.J.ibHula r~tl.fO!Hh' ,.~. Il'I ~U1~ m~'m t4'IjIkll ~lmL':ii:. l" d]1'Ill:11~lMl.7.a gtiorya.p d~'ki21l1 III)ol'i litf'i L"'.I1 g8.2l~1{~1 :to r,f'ljtinw".v",llarlhll f'~yl IIId.1 bin"!" 11'IgJlgostf'Fll) or', M.os lJol'ada uK ~l Ie a 1"I11lJ!!'lm I leblllldc Ill' ir r

J!il'fuil.flar

Bcll,;ika

)IUkLl.ml'J'ti

rle
I
Turk

IZ

'-I

r i ingiliz

c{u!~leye

a.i

vaf'l~ ti~ekleJ'dh' .

bu asil harekete i~tirak ediyorlar

lebealarl Japonya ... terkediyor'lar
Ingiliz .. Amerikaa itlifaklndaki m ddel'er
-1!]--

,I

'V8

m8~ika

SLII :\",lflJnIU d.:nl:r. T'flUtl"rCoIl"!I!dnd .. d".JmJl I 111t ll"<;O:J1 ,d'I!I1.iI;)Itl ~:cJ1flkrlllm IlU·U~J:r(1tl~rJni rurll 'llh i !"tit lin, t1i'I\ :1>1;11.. 1' '" !!I>!!llh: "ll.Jc,l.'r ,uk~lli.ll"1 ~n mt."l;; koHl \'~ ... t~hlJl-: ..II h~"tl('rlill n d1!'ruh-

HII (Il I II h
,I ~

!TIL

III r I",,,!ill klnJ ~tlt:r j lo, d [Ill kahr~lm.1D1ru I Itl rll rnjJJ'"
LIJ 1111

I IIi.flk '~m

t Ikill

,,_

la,,;, k

tt'1""C I tl I fn l'oImIZIII

bJl
In \I'

~a.r.
Dil"

n U('~I

"-

>l;:1'I>;;;lu,
AIJh:t·

Gaz lemiz deli),etile, g'onderilen hediyeler

lngi~lf'l .. ld.. oo~m

mllJ. S: m ughl Mn"JJ:'I'IIay, y",UE!I' Blrl.J~mn U.I\' 11 Il.z"rml! gil.rnlJ} oldugu h in lIrad~ t-l'l'ln

e !iO\,H 1..." "'m,)' 1.1 ...... I1JlldLi ""liI " ~'(l DII ho:-. cl.ly, 1.!II1'! .'''"J I ,n.lllilmu I. 11m I LlII... • i;j;nli ~, 1·1I"II~dJ!l.md"1l 'II',,"b ,k Vel'li ,e.. il-i11'1 ~, tL'>;j MllulIdll;':1J 11;,1j

d,Y'"

t'}IlL'II~'

[1111 ,.!Clldllffi no

.ka.f'flll1aI'lTdmml(L rn .. nhkall imk;ln Jj'i9ktUT. Maklk~blJI~ cll' dW;irlllt' bJr mu~rl1(olp g_i'lrfl'lullI o;'e peJl i!:Wwmi ~JI r 8UJ"e1.Ul' tS'LIIJI'tliI] a k;1~ar Let;YI ~.:.dilmi!lotlr. Sflvy tl.el'Ie ita} ..llJklJ blr IHj,(:..k a.kda.li :m Ilk, 1"111-1 at hll d,a bui,.rfiill bi-

Toky"". 23 ((I,U, ~ - llngilliz bii· ylm 'l:'k.~I, Japonyoda Ikflme1 et· mekllt oliln lngillic-re EIlI k18fl :mlllide.1 zuTfl'9da mtmJl'lri-!ll
l~rll}tm",I"mlll hl\iSI)le
DII;.I'I
dJi;lf1i1

"Iuh.

"1.
~t' II

·irilll.l:' I

hu

~. 01LIIII1 14..1 _
."'II11,,m.11

d.I"

11'111 .. h"j', 110 Iff t'lnui." 1111)111"

!;IU I,

11111"<'14. L I
l'..ll11f'r

Mm.1o u" .. ildll".,'lndll ~..tll'" old,U l'Ir Ink. "",I, dotru ;ltl&)'orUill', ..
II'illll!

lil.clll'.II1"

51r m .. rd'''(![1I~rl 'oJIr'Aldll".

loar

killit.lltSII

1'1 11.1" Ill .......

i'ld""

'9F

,.."rnll .. "'~"r"

bl"

'I;rr .. fd

" IJlrlp cilbllr

I'..... ;.t..... j.( '''''''1''" ..... I I k mu,'1111 o:-• .r,U"T " i!li"~~, .1, }'.n'II'",.11I~'''Alr. t:lr'ul\, I. Inl h"~,ltl,') 'll rt II'rl'll ~ !lId " rl.llllilJ Rlilkl.m;1 'lif' lnl~ ,\:1l1li

l.,:lJ'afl~Jn

etml~hl", 111,'11:11'"1'oimd,lb:J.lu;lIll'~'

D"I!IIZ IHI

11<'1',,11. I I
hl\'

~ 11l':"'I~ 1 I,(!ol"rl' " Su

][' b...l", .. ..I.,[' "
~!I

il.lll,

U

r;-IIIl\,ay ',ill

,.,mUIl

jd"rt

lniP

1IL". (!1.Ic~lkrll . In~

IUll'L'l1, I.L",DlJldil

It
....

2,I

'iN '''''lrJ
il
j~ilJ

,w,L.IL:t.lll
LIII

""

• du I hufllL'lltu-

mlJl:"! "'11 IH "Ill Jill" ~Qran IIL'ndl rdim. LUu"" 1,~I't..,II, ,.I~t..,t:' Ie! kllJ1Jn.,.. tnw 'Uhmlnu ,.1.'11 N;or "II.ll·IIlII

Jol0l'l,i AIUl;'rlilliIlJl

II

",:tiD Uallid

"AlA.'

I

J

tnku

bir.IJljl ...... 1

dill I L ',h-

. 511!nu :I gnl;ii

_l'f.llIaJ

,

lI1.lI1.lUIIIil.

r,II;;;nl!'lII"l.

N 1111101 ."rel

,I

,1.1 bir vapur yllkmdn JaponYl.IYIl ~{'l 'rtik AmedkuR l4·'lDa;wu'II tab!ijl ill e.,I 'eJH.l!.L", JlmIlr' - IngiBz W birl.iw.

,ltll'C';JI~1 ll'tloll", SU U'lllIl1oi:t'kl 11711 4'1[1"1., ilw tlsm.,>" IiIIm If,n1.1>11'
II

I

III.

'~iJ

1'1",1;;11111..1".Id.w ~"ci::l'~ ~" I.hillm ~"$"'nn~-:;II, HHJ ,uld,',1 ill' fllln(If' 2tfll pi!"l kj?~ In~mll'1'JI1U1~ IJldDlhioi

I ~ I 1o:.;'!II1I!o.. 0:''11 b n'llla ", .1JCJOfl "In

};'·.l'Tr,',·

1("11 u\' I"~I

g.... ~. \ II~'" liml~[]I n b..'I'Jmd"llII

. 0-

til n ~Ir 1. 1.111,. !J\II'h1 dull" bl!lNliy"Y" b.r 1",.1;.11l.l[l Jo' ~. 1 II blr 1w.1Ud... b\lhmn!U~,IUl: T'I Wlmv,!.J' ,,~.,DCI", II'I~""I ~lm'nl,l ~ 1:'1" , ..!:'1m )'"rli ~lr:J!i.ln k.LhiJrm;]II. .II:I1I Jrfl! 1.11 iul~';;6K Itl~I"'l1 "Yi.kl.l lid"c! d111Irm~ !nuill olrmwJIi!i! h"ILl'l fllik.lt 1~1I' ~"k kim l.::rln u;]nWIl)l':1 billm,'I IlU L' k idll·,q, t~ltrl\l

&lin n ,ilk!,

N \ ycrk,

l'

23 t ....) -

onll

TU/il.Jil: Ol II cO uyf,:ailill'

(hnu I' "m .. hlr.dI~l

1.... Ir.;' "Il' 1:r~ , yirmi

kial

rn7]a
I

SOrt'" III 1"'1 1.J1U"rf.)

T

(

,DENlzOIUK BAHI

)

,

pdenizi Iharbinde
P8Smi bli.. tad bir Ind

-

(
Dobruca muhacirleri dun gel d i
Kalil

""'

.·.o'KUYUCU __"'-"

O/XOR'KI: Gene .sinema~ar

Un

..

nald ,c,uk.llkl,ur.m
nl11yor

lI"ol.1 Dobrucadan

hakkmda

Dtta topl~nan
bir kilrar
~

kltmie,on
'l'BJ";wmdl

I

Muhakk.'k Q'an blr!;81 varga g da, bil" hal.yanl
muhribinin battrlhlll1l oldutlJtI ur.
gtll% kru \' 'riel-me .k~1:'1J.I l,kLllrl lIarbde It,a,iyn,nlar' bK gelUl k. ybettiltile.ll I:IIOIJ.nl tW. II b!l.ilrly~ ueaareti ber n ~emnglli?: kru\'a.zijnl,nce di!') btLtfdee'c hA~lad.l: lkmzlerlH her JUI.[)Ki bir kii;ooindl! lngiJJ.derw f"lIiyQri..M, Sir In.lliJ !Ilila mula
It'odt-

ti1imbeiMl'

1'OIDrf\ru:I.:w

hllr

I'[IJ;ililI

~.fni

YAZAN; A. C£MiiL£DIJIIil

Ib 1'1'11.11. kruvazOrlerini.n

wy. p.

I

b=",,~ ....... ~=-;~,_.:="""'-~ d

SARACOGLU
'Sidn.oy) iWllI1'md.u.u hl r tit hau:;-rn ~ ifiIlduj;;wt1.il iH\'! [lcereyan cdon
ku,,·

.v

u }'uni bir liruJiz l·Jil~dILSL· velllnl.l;l.I1 ~~ edilm ke V' I!U " ( r de lta.l,yIm balt1l'I~'c m -

lngiru:. K..ru\i'u7lirilliiiul
U'il

k.:llDlan

~I"]')Ii:!!laJar .haly;:l.uliil' muUaka. hn: allggliz In"liVJ120TUniI b&br-

ye a~rnll1ktedrir'tl;!'r I08IP~~ da bermutad her iki t.d.nIf b~B ba4b ta,syu
IlIil!II

I<.mlldemzd~

I

t nhul Ilat-ag-·· !JlrkeUen beledlyeye mur-'.J..:..Lal ~erek ' _Is.. vicre frangl!llll VI/!: made komudi fiya\lOl.rwm yUkBci:nJ., ilwrim~' Ha"T9.f!:;J_~l fiyi"!Uarm.ll:tIWI. ,VaJHIm IL'lLi1l Le:ldiI' elmi"t., Btl LekLif d LLl liiIeledlyede t:q'kil olunan hU_C:UKf fJjr kowisyoru:l.a. 1.ed.ID ediliniljtir. T<omiilyun bav::t.go.ai QirkeiJerintn fiyattn. z.aw ilW:HJ.olIH'ldll lieri ~iirdjj~ t.eklifih esh&bt muei . ioi gayri vv.ih ve gayri k& i gur £~k iid{dJ.f'r' mudtirtye n ba:rJ suall ~r l'I!Q'Wj • lur. Bu IUI.allere ~rkell r cel.'ub ve((jlkten 60tlir kol'tlUiYOIl tekrai toplanaruk ,,"&z.iy~ti tOOkik cdeeekti.r, 1I'l.aazalib belediy-ern n nil ktal IlUIlH 11iI vA.lllil Iiy·tUa rima
eum i~fi ma.lru.l se
iii

tt'1y l'~nlft!l' (01,tluQ-1.I harll<'Ucrdart bll~lJ"" "!!l'Z tim IJdl!' Jlrnl i ")cr".I·o1 I t...rlllli::. kl1i !t,.rukhyca IUl U'Iv,'i ~nllllg ve h Uldan Il,fftlUIitO hi", .t, '!lr '..,_ mi:rellu, t'-'lkm rd' hi !'U I; "" teY~ rIb I!:dileLHI~_i!r.. "" n m J I r r"IFIll IIItridi;r, ~I"'I!!I"I'- I I I""II.J l 11'"1, '~IJI lClib edellll"il :l':l,.-.;u,"llr:J,' t,ull,..ul"'-'n. Su, )'ii.vJ 'Til LiU'ln Ildlt" .. I 'Ji.l""I-!'~ rnrx lie l:"rd4il'~ln"I!:. IlI'oJ", Vi' ••, 1"1I!I'I.dIJ

BugiyJd~ mI ~T'i!'rm

11.i'b~11

bu

\IIhLn.d.lll,I.,

dir,

d"
tilii,

wnw ... "~ '''~'' (~ .•'

t"",II"

V'"~

d lnruu iddia mi.iddet evvel
I~'lill

bek! let" dedi.-.

b 1.I11lllll'lilwg.. --

C(:I }Dn eden bir ha.rlkle

edIY<l

..
;;;'11111

kEJ.:l,.bettiklf<ItmJt ederl rken IN plan ) I bir lngi\u: kruvaz.:iriirlU
ruu iddi!i ~tmj lernl.

Lit;: muhrip

ltoJyanllira. go

veU! tur lIurdile

allJnm!j

li Ibrdlkl,

I~illn. 1m Ly,an uCfltr'o)'edcn cUr'etlkimwe biro bllClII.mU bu-

tlim.aye luna bit" fngiliz u:u Iytil-

Liman relalari aras nde naki lar
Miiunlralit Ve • etioe bitgLL

.....-_

e.lc.erin·

»

..

EIl!'IrII.i! rrl.1.; ",<-tr.:r,l(" L.l:n\lH ( ,,~ LIt!'nli!:1"L~Ig,<!! rmj be l>I!il!!d ... ,t, , I i". 71 fl!rrnill.L I ,-,Loll kr.,kk. VI:' I .' ",,,,I ..... .,UlfI".~ 'r-l!!ktnk urrclten p'k oh.itmu; ur. Ylllfj,~ AinI't',1c ~>L,.Jt:;;IIk lJu yu ,Wrt

ve

In

diktcn senrs I.: ';"j8:.i1ZLIg. meydud('u ln~iliz hlll'b gomile On. vena \iLks n Dll kur u tddlJ,. evwlki hU ml:'yanda ~Sid.Deyl I'HfllfiO-1 !;t"ce Kuulderu zj In ~ilhllt,,! (1 r,j LI- I d~ [I bir tlJgiLi~ kruvazi:irlinti u-

liz

resau

tcbhgi

D~I'I.>t.III-

h.ulmu'~[.;U-, kll! ileJ'e

m

k~l e-

I
1

intihar

Old iiriild ii rna,
(0 .., i.;I.;l r, 1 [";;1 A<I' f&III;IIl

m i etti

HARB VAZiYETI
•• geml "Ier"n~n
hususiyetleri
nUlla klld 'r ,.W-uc b1.l koX.::l lelmeo b!hbk~ h:"hu I:'lieoe!'_ k dlllr lid;IU(". Bj dl! Ad,!, 'I"b, rllrJIII ~Lt.\l!::flm_ Ko.prii,.il! Y~1l '~I!["I.::t'ttl )(oLculllt" iflo:~ li!.r;ihn:a. J'l~LII'. GI!flrII bu :!i«I~~'~' I~r,n ilj.i.LiJi k<J-1iIrll"~1I1 k i.;;.rn h,r W.:Jill hidi1~ y.. trfl..kb LI:t;1;;oI!def. ~ BI,J,)I1.!.K d ,(gilJ". fLthn3, 5li dHl.iz.iJ;i, U... WIII: mtl hsus labult 11 5idj"cI~r;d Lr. BOlo'l", flrliTLJob In .. h.,\1 d" d'l!tLWilb. £emi~ih:ri IYRf l tertib ei:mt!kl.e-n, }'t"J Iw-I( .'" v~ e.rin I... vz hcallul>d ...n h.L;; b l!illiite tmul.£r, D',llp ,Ul"UI.1 aUln.:. hllerlu. Dim:: In u q ,st! r:t.!ui"-Ill d I~II'n: 0[1<1,1 rlnr. '!r,'Uildll J ;I" Irh£lmu lar, buill Uar, d:II.!1r. I III'", !,II J b I r I!:! t,oJoi\'U" iUI'II:!:D 1:11,1]1111,· ,~b..ln ,~.h6lt i ~lo;!r in~ balt;,;u-b ... Bnilt VI! $i!lril'!l(; NrUh:ri

Murakabe komisyonu ba§kontrolorliigii
lSt.lnlml FIyat MLlrilLl:ilOe komi yonu b~ 1l.,,,,lroll:lrlii.l:'Jne M~l ,\IUI -

olan b liJ m u~lerde D.~II.1\1nakil ve tayinler )'31·H1ot1f)tJr: 'hmn .... ;Uwlanya limun reilli Ce-vdet. (;Ioi!l'"1i aU'Ktu iclerllil ~~. t, n,i lb[ld.u'nu timan rocisligIne, B!Ui!. mlSu i ",ld "1111"'''' :wyh 7'C'I,] c:re t".!n j. h,u'Lodl'u dmna limao reisl Tevnk Mer· ,:11)(,..... 1,., I IIJ .. Ameo~llt.. t1ki1ll '22 "no; old" D'.I mo.P.illet Arsin konlrClJ1)rh.igi.in.e, 'fekirdag fmz liman n!isi Kemal Mafttlarise, Marm('(r-E5 Llrl'lan reil'll Sabri Tekird~ hman re'!'lhjLn~ nalril ve tayin edi~lerdir.

---JI Pamuk ipligi Iabrikalanndan beyan ..
II 1[--

BUll", mUI<.,L,1 h.: n.. 'iI), . III I. r .kL tNt-drn ilr • ,"' ~n: ')'1 1$1(' 1,111 1 1j,1~ I., ,11 II I)"IJI uz 1:13 Jo:.lIL<IIClmtf.1 r 10'10....
ij:lfl ,rfcdlYOL Z~

fjil..lOOt'1IILillI.,un ,.~I

kiJnh~t.i taraClllrian ba~ LJgmda clel'l,d~ye verilmi!J lAnu" lyadJ .~ da 'V.w. (l:Su .IlIi~illiD bir IiOk ~ d ti!f rilerek y..... r~B'ine .::uIli Il!l'llar :Imnulmu- olc:l~1.I gUrilldd.lhimlen ilOlilrd tlU adlie'r • UhLL1i:.§tfrJ !3anLU"1 ¥wmf ]zzeddlm efendiye kendi! i ~tirCi: -Bu hizmetiDle mu.kabil liJir Dliikif it i!iwrinl, dem. Y U8U( lzzedin ;
N Mli.hmud ~k:12t
pa..ija Dill '111-

'o'lirile:sii1!! 1")3 lLy.t'ak V~ DWll"lnkii. k':mlls)'on 101'LlIW;I.UO ti;:n:u .. llulun ~1fllr. VI!'i<: ,_ letln mjjr"~llIb· Lo!i,kll."WHI;1 e 11$.1 _ r-_'Ij( ol.:ll1 J;.ootrlllorLer. dt! bu b·,(t.Q i... ... J'elli ~..zi'ficrm~ nd t:!' lLYilt' kllt-du,

ya

t

'}'m

NJIIILL~LIJ'

name

Parauk J[lligi

almacak
kuHan.!l1'l oni.imilid.eki

kat nmlZLln
ihtivaclanllJ

Francalll 't yUk
'UJ,}nblJl

--","1.-:s

fI\jatiari
fk'lI-"lId

eUildi
be~edL)'e!'li

ian·t~bit etrn<:k i1:i!e~ 1i1mtkli ikttsad mi..idUrlil£:il yen; bir k.u·ar \'ermi."l1.lr. Bu kllrara ,;ire lst.Lnbt I ,';'liv~ti bududlan da- ============ nililtde pnmuk lE,ligi kulLanam bilciim[e f:;"llrlkll ve imal:ithtlFen ne r mU;l1'llele. v~r~i, ham' maddli" udteri kaydma gOne \'1iI
tm 'L'el"ciyf' tiLbi ol.ltllyanlar da ~ul.mllJ;;i f!!ldlilklal'l diger ki;ly!Ua-

ve ellE'rfndWci

fabri· serle
swk-

Bu L.L..:ll"l '·~V;jb'iJl II!illd ~ 1~1 h er i... I nrl an ll;\.!!rn fl. !\en ,\I :J1dLLY'" P st~·ur\in ~u ~IH'LI'· '-e~~ 'lin' - .111m. mlrl II dd
mn:-'li'"t
'nil I:.H-

,'II

m.iidurli..igu. flrllH!lhu tUO(ln _ dllln. [raneel;" fiy'aUlI.fln.L1l _"'iik~
,aeUi.!mC-llj hakklnda i!ed si.ir'ii~

IJLlI~nIY':'f1111'rk "rn~/ ..e.,\r, tJ.IOI ..... dnaE!!!r' dl" ILlIHlLt rdecekbr

opblmenin

iSl:cr:sclz

allmd -I
id

sO,!l'ic~"ini7I

16

t1likkanlQ

Dle;i",U k ile ;<;At! 11 e(::<lwtp n ahlle ['HIe aid bu.lLlndlumu talllrik !>Him. Run 181"1 l"iht'ti <l.Skoeriyeyo. li:UeITU bluu~miinW rin:1l.edl!~ nm. Bunl:lf.1 il1liall bLlYUrur.!a.ruJO -.:ihcti IUIk@ny~)'e 1 Ir Iu,tfetmi§!

dairedir.

au

List\i ask re

bir

len sel:J.e.blerimakul bular.a.k fran rebi fiyatJatlQ.lD 17.5 kUf"L.I~uib15iglru kabul etm~tir'_ lll:llsad miidUrlugi.ini1n bu hu.suS/l:; k1 ta] cb-i b Looly daimi etlctimeni tarnmdal1 Oil kabUl oh..mmu§tur. I:mgtinden itib~ren ";:Lk·:l'[.~tll'. Et
meSf:: let;(L

ra Ll::L:...al·::!n1940 :-;eJ1~i .aLtt :lYI %arfmda. j.lllml.lk lphkl~rlTI.m 11 "\j, Jluktan V~ nUIll1" n!l<tr1m !lYn ayn g\:."Leroi!n bJr IreY!l1lnam~ tan.z.im ooer(!'k 4: Hundl CHI. U pazar giiml .9l1H 12 y~ kadar mmta!l. jkt'~lid mi.ldurl~ii veceor.:ckle.niir. tLr. Bu yLikse-li.:;I sebebleri ar~briLmaktadlr. Fi;lo':-i.LlfLrlll ibtikflr netl('eSI olarak yu.k3ellikligi t.esb it ",tu nduiu W:di nle be ll;tdh'e fiv t mu.-aka.bc' komJ.BYO n~ \'iL~lta:;iyle ete aza.mi. sBt~ fiyatl te£bit eduektir_
oJ

cHlk!ci.nhlnn

te-

Ru itibarla

fraf'l(;el§ 17.5

f,yattarl
kur~
I

'piikseli"L Dldugul1u
..

te.sbit

etm.i§nUl€'

,t",,~

it ·lht.·1!. .1:1"'1 IUh

do-l.:ifll mli
lII'nJ ~k,:il.

Ic'-miD

"11 II I!Up
Blr

.c;'L ,

ml

t:!11',Jnf'l:ll'!-;.t,r':

5en3r m~·

l<! rllIli eds1e.r.
dCi"lit ~u"l.1 blr !I,'iI\llJ11C re J.!;;If;li11 l:ilr lrillll latyll;; 1 fur Ortl bu_Jtikllik.J:.e. bir defU ..1tl C'Olil , .. ,,, Oft meLn: I..L led II urinn • ).,1>1 nr.n ta-2)'Ili: bm;.un ~ :rut. rillito •• kllQ· dUll', Bu mi.kQ3.- ylrllj~ mil!trl!<!lk lk.1
00 rll,all:

hakkmda

lK: Ie-

dh t!nle~

81.1 si ya \'O!L.rn 'n, y.. 11I1!'L9

oillce.ak..mtz. \'etiulld rolW uldlt_
k nI I t"'

bedtJerek diikkiLnJ.ar

g

Deftel"iho.dllJil'li'ye r~-

Dlemun.l

resmea ci·
eililli.

!loo lira

11~·ti w;l:!eriy yoe fer-aj faut 'IP'eliabd kCfldisln

ayda irad gelin::n bu a!~arla-

,

dlj'.min hU.!:lu!lIi bir he,rete yapw tu'clatt tedkikll~ dc:vam etm!:i·kledir_ Hey,et eoLflyatlannda bir

['"I elden CIl.t.fl.l'dI~f.I. Radint 011 dlJliw_au sonmJan ka.:;: der~!ll' ~kr.)r e!l"leTTli~ bu 1t&rekl>l:~l1~1

ffflefler cl.mii}tir ! lngilt.ere MaU yedim:i Ed· ,'amID ,ferailllda, yaplb.Q.11" meI ~im e hazlr buhmma.k ~re Yll IlIf i:t:zecidi.n Il:fendi f fuk tinde rmrie::iye 1Il3Zlr.l Kifal p. ~ UkiLlgu halde Lo.ndr.iya gitLI U910L Veliahdin Avrup yB 11 ;:; Ylj.l1di itl i bu. Ymo.u r h:k Zoe d U III ef'En dJ • se ry:a.l,le r'i H1.is:n i.i Ve ,:I.l"i;,"11 R~ p~ p'.o!Iiilc JEkNm beyli;,'rdO;::1"1 b3!,f1m iki..aci ka· wnlnJ_an ba~wuq.~ F 'ned_
llJlJduni Sadedd.III

kll!,rr'Il:LTl! ::<~Ibud. d~rinlik bill IDeln:y. bu illJ', K _. I1ldl:ni·,t ,,_,.r.illt.-llLtLzde <fer.. bir.~ YIIIllr';lr. r mlkde OL bin me-I..:1i iI;:<~er !;ukl.lrl,r k; fed.lln U, A I'i .Jc.... d"t.:i
Y:llullilfllTl I:In

Mahkemeden e;lkl nca; ~ahidlik eden pol ise fena ha~de ~ath.
!IIuud..
IIillItJ1

nu;;)11.I g.'ll',l,

ri .. ,11:.3'- yu;r; :-' nnl re~ k;ld,J. d.aLnblllrlel H .. l'olL;,! 3'11 (lIkl . t:s,.ddde Lu dennli ~ lK, m15line <;lkL' 1111 ur k I~I ~,'I.!rtl 1"1LT, Arclk; ];,11 deni~ Lib ~"DU' I i~l1ldO!kl b~tLlil hllY ,1 lie tnrill-leo

mC'-l
'1' ' -

L,tLL 'I' bIl:l ('t' ~n k\l~ LLk.!i:l!n kltl rI eln, kll! Y Lu ~'lI! T k;l:,t!L\,.1 L .. il,j'·,I..II:.J iI'I 11111e

V'mllkl l<! ilc d<! o.1Iei.:'~ 10:.,.,1,1<:01 .. 1>turdLllt, Z 'I" :r pilk. Sollrllflll1 Fie i_"I!le etlr~ lei'
B,1,;I>I:,
"-I!.' h'.Ildi.!ll;;.

dk

Elem. du,

Iklnci

:lSLLYL' C!!-

Ho
!jllli

In In bU!I'lI
l;I

",,'I... 11
EJI!IlL

d,yC

-

L

,.
I"

II

cnne

1,!Ll!)Ullda

\ Cl liu.1

'fillll;~

bend'

Itt

iI'l

.m...j", a.J

Lill

.:I.;d I. ,K *'3"L

~t d ~rn. ~n" ~L)r 11, I.l mliil,r" I ,"ittf'dJ

Ad h Y il karde§'

Mehmedl Ali

bey.

ve

Fu·

hevi de yanlDA ainul}1l.. HUnkii.r se'J'}'Q.vrn Hllnjid paIll. ile bw} mabeyinci . Lull" Si-

ma.'i bey padl~ ~!n velinhdi tewi memuf' lldilmliJr
,,11 1".lYu! "' l;rdhr Ellltl,Jn k
1:;.lkP

iI.
~ Bu I
j$

SadakB'
.IIt.! dl,lpn;lnl;!Jr, B;)I1:1 BU!).J 9.~-dlID' : AI1l,pflh OzOmd~D : Hi:!\
:J

!"n •
K.

YeniSabah
&BOn Bb
T(!rltl,.. I!Nlil..LK
I """'I..It( EIl .... bl

:I'""I[ LI': 1111 tiL Izi

It In III I.lLLL.:iu,r, HI.!

llarbdl!l'I

~l~

e .. ",c1 [:l r1i II I}' "I.ll .. n '1", m Lil.!ol7.,JlE, J!i:'ll,[ r In LLJtil., IIII!-

II k d ek L .uY"'f', lJ(:(Il rOil: III (II '(!I' ~ ,fudIL'n o:;~IjLrlLI Fc, •• t &1: l III emI Iud, Qnlarm dOl C'Clbi Ii;JII m\lh:ik.:!ne;,-l 9111].,:11 l1g ne t>lr,dW, SlliH,ti Elt'ol dJ, fLy:' {Iklp til file! I=HIII.!Me':.... hln hil.l;:1 Dr:ul~ i;lUr- I du 'unu ':"ruj' C :Io1I'llrl{'rl OOl':uldu

fer,

11,1 K.

':'! 4!l

:ro loa
41

n
::l1
il>1o

lil

I!\.I\'\ eUcnmLLin

~ u!.;.: 1-

A.'ll'LIK
1 AYLIIM!

1400 Mr" 2100 K.... 'l'11J II 460 11 40IJ II IfQO II
II» •

U

IU(t.pi!'l' 1'(Il400 ",.PTlh P
2:1! R" .... r.. n 1 ai'!l

1"1 ~lrlodUlrll'lo
CU"~I Gal,.

130"

L'"

~'HI

d.iy<I!C~fj.?,

BII

{I",

III<!l"kllr

ilL,.1

I

110111111

1,06 .12
"IL_pm

GAIl lllill
VII'"

ltoo 11,

111

!i.,~1t U.!'l I. IIJJi 4.41

Ei.lln! IIUWd

Iilil]1 lturhllnnJ IJl lJ~r6t<l.. t1 ,I ,,~I ,1" "rtlsrn:illllkl .'II1 LlLr. n~r. .. ,ttt mllem,", jl;'i'lldekl till. iu. tl:b::ltl dC'D' '1IIL,"1:1 '1 I,I ,I<l u~ ~Il l;lbJlir. Bu mUdd.1!'(. uc In lltrntJ> b lUi,)', U I;.aII.II I In I <; d,.rt iu. I;irdn rlpllU katbn'ilt' .. ~;lf. n hi'

E!Y .r:~E!cek, \'f' Ir\enii\'"enleri in511\ le,H! ~wkI1~ {rt>::ll1 'Itti, 1'>0' rr tunl Ln,l 'i<J 1""1 I LWnl.'z-lu hej' j ~ W,U dl:' d lid lJldlJ 'U h~l:I~ - IItJ"r di
m

'_~f"

~"II')'"IJII(~1

11 \.

Ku.£IJjTl\In..l

)'

ardJlnl,II

,

III!

tOlllol,il
(1li'Ii:Llr'

IL. "lrluI!u dU..ul,Lilu c n\', l ) II. ,I I~l dcolI=llIdolt, I t hlL .~Lzdl d~r\l"tYle4
HI1o;m

II LCjA,Z

1:..----------.... --.;.

bu . !.lIT! Ie ;mllol"Uu,!:,) nld..., hlUlJetL~ t.L!LLlrnllllan h.ZWIHlo edl!lllm, • ]I\·tll' lUll (111Jfl\J • 1«

RIlH.NClTlli'RIN

1910

...,

SON
T,ORla;:EYE (:EV1REN ,
[9 11h.:l"':JI=d~n d'e"",rn]

Husey~nCahid YALCIN
-21
Hitler baska rnillivetlere hurnt >L k~yriyctinln de rll.l:tI!l~ln
prensipi oldugunu Ililll • dl~·HULJ Nazilik bazan ioWlOkrilSII1In AlrtHiUy.ap Il,,\!:lln ~kll rve tarif olLillmakt.;, 1(JI. BU'I b. isbe bir ;:;i.ikuoel d v1'.1.idt, F ikut A~m!lny3_ .. a. laallllH: eden r kism nun siddeih trir hazirhk d 'vTi nil. f]{j csash sly:ou;i meseht:';I','n~ ad;l ki daliill l:J.ar~ lie AI u t J[' amn istikbah J(:i1, AIm ...a" hariede l..iolli 00 ;joe'I"hi;' k rr: I bu' _ed diye go:-t -rrlngdlZ IIl_1tblJ..l.tUUII ~. hUlTlyel1flt! k { "'" " v'yuk blr hurmet be Ierun

)
"-1

!l:irn man

Y"1I.11ll~i~

,agla.~n

Al-

dostlH..nmu'Hl entrik: ~~tl nell~ee;L(ll'l'" BUIL't tl.d euer gibi !!:ur:i.ilileli D_ o.eiullgIL!!..t~",i 8:1ulwltjl~rtWI ik.l !'IIIt

Mihver devlat1eri Fransada ,ihtilal F ransamn den iz we
hava, filolarlnl Istiyo lar
(8 .. r:! ..mt'll
!;1.r

yi.iP;bi

P{liitmasl-

flU91..H·J 1 bl['

IgUII'11f'

husu-

harekeileri
bez. tevif t yaptldl
II

III h I" neye rstern 'ye, [ k it ga ..... et dww;t. tal k huurl» ,ruu k] ] '''T ve IfJ3S de, WSIIH'!
Alman
Rlun,I"" ~ll
'flllL

J.81'

-j

le go:lH''thg fil .Iell ~1( yerde Eo::.rhndc '~ I[HII~ ltFl.lpu:.:ml.gm bn- 1(1 ~I n I rrkly -. 'i' .. Q' Y~I.hH' Bull';l b,Lllnl bu' buollug_lllJl.J III I Illgl'u h!U'·i.:k.::.. tl'l"m~ '-J. rdu, Ynl rl kalhi In.UI"!~1 uu k,'u!;jr esef -d '[I AtlUI 1t;lud.. ~11....I~yd.l

.1Lun ,;
bl

r.l

i"t, ~yf

Lyonda
C~I"
00.:,

ysni Snit dlAr silih aUlna ah nrju
U (;rim~e
t 'nC' l',..d..., fOrev III ~I n I, v I muhaJC ,'1"11 e rl1 md ut;' i\ lrnau t;.>, j ,, ' I ritl~I,.IIL1lmU lllr, h,~~11I h \/d kuv ... \"etlc.r.t ~,lL~ t.;,~Y_'L'e z;"y. etI'IIL!jilr. Bun ll1'm IklSlIllfl illll,'! II~I JI.nil~L!tL'i: IIC~uln';i!;.i' ffll,\·"fi ...k rtll1l'-'~L.lnl'r.

ingiltereda

Gene ,bslil gene ler hakkllda
Bir miHtdeL evvel g n bu ~11 .. LWldn lB lanb &'bstiI del dlen mi.JIhlreddt marl y ILlYIill gencler:in brr yU artmlij olrnasuldan ,i.II' "t eimillLi.m, Bu hu!)usWt se".gi1! o.lru)"lil l.h.l.rtnJ-

.. d.JIl

(0".1""""

..mil

h1

1 l" II

~I

elm~k
:'nrluit

uyordu. Komiimzm ha[.~ Almanv« Ia1111 . e i bit k nezahm 1'HI ll13;; I t hizmetmi ita ~ 'l I. J:t IHIt. ,\lm.Jn matb 1fJ.'

III

'dl'[

§eblJi..i.!tl~r hl"I' hulde akim k.il~I Iga. mahkuP:ll' ulur, Fu at boyl> olnu, tbiluie:nll. ~Il tesrmisanrde L"N BlI.ldt'm'lll .. r ........ hi· h~ C' n In ktubunda ~yle deruhy rdu :

yolu.nd.itJ~i te.'j:eYhIJhlenme m, JI 1,..;tLJ.I'WlUl k"*l il'l~rlnin el~tkanhhlil vo.: mUll I Ill- r lermdcn 6e~ru~( 11;8.0 11, Tiin"'i· la~. 'Tecrtlbe Isbal eUI kl b'l tt!- Y~,\tl • t)Y'yet! ·de E )Z:IJ turma~1

rumak

\'C hllle.I!:~1 lT~·yh

sulhu k

I

rnr

III 'I

l-

~h.,l.Il'llfll"1L1l

hilru ... )["

le ,t- 1mp.;"ri'~I.rh,"';1.1'ltII~ IlII 1,~khrl~r1nl 1l;)l,ul ,'lnilye,l!k d",rf,,1 ~"'l 'I' I~ D G I,Ui(!"UII d ,\,} In I LUh .k !"il~.(lj! I kon
I.::!t RI

tUU-

h

Ir ("I

(Om tir,
I

!a'II!: Z:lIlUNIV·'('.

I

ALttkH~f'dtl

"'eb;!"

~:ri .

t.pmb

l"di!l'1I1'

Co, N, 1I, IjQIIHun Jgrell!II~lIm ",'" e, Ly"" 1J,c.1,~dl e ... rclSl D NII)~d ve 11II1J3..01 :Hlilld .. I" t.I",illn bu 'AI!\I il1~;I;,iil~1 lIJJf~}.cll· rmdau {Hllllyl u'lti::li "dllml~lo!lrur. Ll N, ~ ]Ie gJ!l.er. ~DeI'Iet. mU.<lI'" Lyon 1 Ui'I'1;. hl'- 1.Ii511yCil:u«l'keil :I p r] ~II.
(:0 iI,J ~

~J

dan a~
Iii..

tLapJ!H', muhlr)1 hir

old ug II

elmilJ ok1ugumu

bir ~k m.ekrde ~11J.1LRI rsboal etmekteI

rt)~'Y0l"'k
, til:!' .1"" ~
1,,j!,cqlerjno

hf~li)'ucoori t."m.ltdJa.ya f~,pIJ}"n.r ::J (, , I - No!~,!t'o..k il-

OkllYliI.Cwa.rlm PHlmda. 111.11 muleredrli modamn yll.yJlm t~
srnci.:-9n enol d Ij' lo.r urasrnda biro t_IlPe j ,,~ r k. wmam.lY!LJ ... IIjl,iUi ~ ettigim uzak goril.illt (1Inf'ler-llli sU mdn ,lYlf\eo. i..!crceLmeyi II m e};~l It" bIn" fuvdah buluvcr n, M' klllhm grlnd£reD oJ.:~.~tcum, Mli!'rnw ti.icarlamldan tu.y D. grin Kelll-

gimu:

t 're 1IIIkIJm "e['lhrs~, In~Iltcl ~ blr nurnlir-aIL 3.l1lm.... III.IIIL I{h. Alman mi.iste-mlekele-

(lU!:}-1

rmln istirdadl hakkDr).dait! milt fI('I~ ] "36 da U;kr-il.{" canlanIlL

11 U C'Ut" oJ. liyorUlI, , I :'11. yet lngiltereTu. Hlli.JlY t.araflnllan gi.ine!'; hllld hllkkl olan ;}"en :;.IJIl~k Ort:l \'n.I!'8 He ~ar1ri AVI-UP'~ d bir "~lien~llm" !o-anl ilir hti.vat Sabasl ~lde eh11"k yolll.l1d -. rd!'"l:hI.en t fil<!'blel'~ k;1r--

"!U. Hwa., 'l'akil \'~I-H., flikdt

C3 '~'1k 'lL

I

1..'"."•• 1' p"k • I 11jl • ikil" Ir. buu. I 111 I my I _ Fakat bu c,..... bl;-;IJrI g .[ k .en yalmz Ie hll uruzdau :J~ Ild.1l., bi;1:i Jaln.J.Z llu kDl.lg_., lllr.J ....a.tfak Dlu· III I JiI;:lunndwHllr ! fVl nlm, .1Imt1.l a.l"jLgunJZ ~Ibi, 'Jt;w 1:utiilL.iJ.:: e:l~t'l~ rllcmlll'l~E'tIH va IIU:Z: rnlill,itJv "~\' h~tI~:r!,il I , Eger ''''nuuk i.ta~kJ. tar:lft..ln gclo.X!dr l:-;.e ve kcn,liI~n de bu.n haklkil~ ~rl ~e .edlyvrl;.u. i 'in ~a.l-e.si p-el. lu.1 y "talliu I It. lm:ull ... 1:Jj
J

--"".--kerel tt Cltl nl
f;1YI 'hI"

oldll!!un

I

d ,.~.i;IKJn

t('k.zlo t'd IrTl!."I~tedtf, 1:1. 1...,' "'10 I' I r1 !!' f'r-:L'u:'ln~n 1,,r:- It I't!ye 1.::1 rIl II" fl Cllll~;;i ~h I'II'~ , It 1,,·t!V rl:'l..,.[I "l • .Iltr~JTt I;;. Ul:ffl! !!IL mii ( 11(1[0:11'" InU.(,[1 Ir ll;ltbrrkr ric: '1'~";11:! c-:Hlmcktoolr, B. L.n\;;,l,rl 1''-

Balkanlarda vaziyet
CEI·IIUr.lh 1 ,t'tcillolllyfilcl~l

n t,ir g:n.Jll Ynt'luyJ. l:i1:1"1 ~t " .. I1!tln ilQllduf"m U_''.Ilt rhd V\: 'onll1h..l l ,,,.It}1 \JmIL:Y .me 01 rak r.... 11 ktlll ,ruldl~III' Let ,I ed~ tic.

~-,,',I[---

ingiljz ve Amerika
tebealan
(eil

ke~nde-d.ir,

l' akat

Kel·j vz!vet -O{f.' Bal1:::udard:1 lJa.!jLUllamak bus1I5Ul1dn.ld arWB.[J s.ebeblyl~ Yurlllni..;1 n mlil(avoemlii!l1:ne U \'~m

bllgilnkU :OH:!.mih>'!~rin lHlrbe

terkediyorlar
HQwarij

J. aponyav". ]
g >'..ctelL;!ri

gerd..il' ;

&b$lil

l;; f. " Inr. to;Iyflllb~ .....

Sdpl~
TnllitUft

1-1

hu'
~ID.I

1I1~lIlll.'

ill

!"IZ,

CLinkll

t::Jebiilr.

r.j

11ll~I11erenm aldu~ I;:; meL ... b - kl te;hm ~ttnC7. L.I \07111 ian I 1f.;)o1 vul:1 a gcllyordu. k ~~ ["i tl ,\ mumJ<;ebctjyle G t;>rul::;- i bana doolgl gibl, 'At'II. IY' Ile Z4m n blr ('i~"'k P rmaga hlksa mglll.re" ~
\cJrl"MJ N-:tzilcrle hll , 'lUi.tktll'·l

Izler' " l*~'ml2, 11111 heden L111e ~lrf to.! J filldil" v~ Tlll·[,lyemll hl.l 'ket <1erbestl" Slnl tu.k)'1 ~lm~~m. Ftll<ia.t ~dIlE\rua,- k"'~ldll [mm ",oJ'rl-) n~ Hlanm:l.~ ilil~it1it.ljlnl at.:'.ab:l. bl~11H kaiUtnltz,ic Il,I_.ll \'Llcuda gt!tl ~bll kien.hr . tngi
;uungl

un' '[ Hdan I1mIo1l""owt L,'n"l'it, _3 rn.a.1 -

PII·4\t·'

V,;l.l;IlllgWIl muhaoin Denn.y d~rIllittt{' lti: fngi1u: _ Amerlku..ll iljbl't lig'i. ikl lru::rrLkkct ~mz kllrm:1vlan.

DaUy

mn

Tcle!rra]Jh
kl

~a.zetesinill

.thaadD)"J~I:'r'Or:

m:..thl'i!'m

milijlterek 1uuekttletini. J'nnhly'l\.e :lske,. I!>Llh
J'IlUD.II(h:Ie;UlI]\,..

hll!'!IJ."i mub ..bm

tihh

rEltm

,_

Ahntlft
",:e.d

htik.ume i
dlu'"du

.. 0 fL

vel'ru~
n n:.1-

loCL'ln' Ji Ill'gl II
ml tI
~{l.

@-

J·I

Ul.rLn..J" [lL'U..llIIJdl:'ll'! leler bl' I{i~ld P~f'I; I iJe~l! IUJ hr: atlV cttlgl ImmJlelietlerw h ng-lSi iIe htr glirl "vdHle g~llllel:'FIo!

lllr
lu lUl". Fr';lo"iJ lie .\hn.!I'l. .... r. ar jallld... Ir ;n.lkl.J~m vuku ,(.] uri elL Ikj m.,m
"jl

,·enci ranh,,-eti ",,~Lelldu..ilcri. YurtDlli:!'II.l.n

tt'lE'n hl~herlli'r YLJllill"l~st:Hlln iILI h'a, ~tmel{Ledll"'_ RIIl'l.\'utltlk hududum.Jaki t{(iptD cnY''1'e gilr~, koll~ 0lU!r'LiI"rJ Derh:JVa ettig,ni b.ldlr - b..rl lngill? _ Am 'nkan illlfak mekte(lIr. !'a.rtianmll telerrililtln! bLirne8u hi o..:-rl>[' dogru degilwr. .k:ledirler, It:ll' ,Arllavut V~ Bulg' rlaD~nh~"Hin tah in t I';; riC gorJ I on ydu' devam eden tel;1S re Iyi ha.ber alan ba.zI kUI1.se1er

'P

ltAl)'tj H k,LYllolH:larll:1t.hl1. t;;1l';:Ll- Ill! <::am;,.Jrtda 1l.~L5adi ye iill~'lLSl Zlmnec.lIten ve ll..me~l":J.d:111 snhala·r..l:.t ;:;Ikl ba· it;. birLi~int

y_

br v,, ~lIllo,l:>,~l Ii.
r'! m ~rt\u:ilJ

I{"I.

karl

r·,II:-,~;

, bW:)iJ

t ..mUn
tJ.~

.;,-Gd;,ltr-

bu, mi'.. Si,!

BCtiJ.
'Lf'

I ·It

k ~ld beoyhude

""'g_,.

urn..

;anh~ kllll.an~larl keljme.:;l h.';lkglr~m{':k

karh:r

U[1;;tde~ .,h ~ H- llgISme

te01l11Ut, \"",rrnew~tJ_?

n~iillf'lkM3>'~ idi,

Orilitr "It.:l.yal sah:l.i..I" run .m· ca.k me; u 'SJl lad lith""t i I ltin !' ~b~t1eli ktn'\ ",Hen imH:',k
llUJJasIIll

ifade e
[, k -

tl;1

l:ikd r
ahu 1

m

nk,

a.:;kir!l'i

du
11

;"1
t"

,11

lerse h;l k51Z
u

s' di ta~"Lk '·<l"'!L..,..iyle 1i lall kki.i 1 manas-un u'ade
'_')dIJ~liI.l~ <LuLl} 11-

Dn..~ 'r.'~fl:h g'!ZH~""1 Illr tehh· keyl" d i.i.,ien'l;!k t m:;lltz yal"d Im 1- I 1"rnll'i!ll. Imzlrlt.r 1lI1oe-cH .. i llJil giive.wu'.mlCl( 19.Z .;ele-cegi. IIU hi al.L~Dyrll. BUllY: tak hI' tlaklu mtiz.ah~rl'~ biz..:- ,1iddJr Turk evl<!'h ..;Ir· \'I~hy 23 (fj.rl) ~ N ..l:rI,r tQ('<; I lar;Jn.nl n In~[lz tl" eli I[~ h i tlilt HI de Pl!(.'; 1111'1 rei Il!ll1d~ k Z.!lLJ.1 II (j •. 1l!IlU, '1 bazan t...pl,JllIIH.tJr. !ill, t'~r>l_lntl ~;m ..tL nDnl:.a.n vazi' te dlJ~[[Iu~-, ZII'I C" lot tll)::u PlrCIlMLrar'oj! ".r~ Bo[" tur_ F lk l tn..!Jtl!: k I[ I kt.elJ_l~ h ]iel' ;; Hll..ln ItlJ I .1 be,;i IlIL'! ve m Ii'lJZ ~.llll blJl, ·lo:rdekl Stry.:J., ,It I
I'I~

k:kl:'t oraslnd 1 W', Ie- Ill, y ,I ll~rr yl ur..i,n, i Ilit II 'Cnl ",'.U. I'-ul,e",,,,k, ITI i I It lJ?: ~ L' g-yl U1\ bJl' 0: ydu
VI"

Am~nk:JI. Il.i.ik"umetiwn bl ullfdk:in umumiye&inde kanm'U.! il~ .}OIUlliU ka 1J11U.meml",ketill bVliinhigiine [tar,,;] nu Iflgvetmegl malwf"ill olarak 'o'ukububc k ~ nliz!ar"oI mIJI(ahtllll:'I'eye vad~UlgI k,~linYN~ r"'I~, ~tr, 1"'[1 vemi:ll H(l,r 'md.:m h"it;bir §eY I dl,iiiirl"I·. Bu f;llr ·tli!' A[m~rik:.t I Tu d>:, '" nj[arIJllr. d deilljtirmerlll:;lir'. Bi1tiln memJ'Ilgiltereyot kre.£..hJler a.cJ.bliecek F" ~..l: e.1 L ~i'1E:.mrnl}'C't;ril:. bit' 1'i)fiiJi;~ leket g:em~.al !I'd.aH);~I:!l1fJ. ingiltea}~ h:dLbZlr m:tu m\ll.l!h~Il.ilt:Ja bl~~ ("nehStrl'. yt'dI.ll.LlI.,. tabllttlr'. V' dOJlanm.l hizm'tln bulu.I~ll,;'nl, y"...,dl!;'III. "d.!lll ed,Idob ... hh\"'rin Yunanistall3. }'\'11lt1- wm barb ta}'}'Ol.rt" .. uILLltal':lk; ,ul"m:U I 0 ukl n'I1[l~l bZYlklen bah;,;eOl.:n \'e Mi.h- Ile s ir hub lev z.lml 1..t1E!. 1 t.@bc.11 I~ :11 r I:diyorl r .. \'er YI fl DI!-;l I'll I~g.al Uigl t:11< C Irtir.

IUk

m.u-I ve
uI

j

II 1 nl1l i~e; 1 edecr;>lt;If'rinj

H'l

in

ilizlcrin

de

Ylloan

,,~uu

R

uDlanya·
I'l. ,[o.lIh,'"

d kI~,

a I Zoeze e
t:E!t; _

11

ULI\ orl ..~cll.
Almo.n P
Idl.

lit , Yahucl

anlamak

ist!!'· If.u-

Bioi

kl;'Lim~onlara

~<ll'm: bu HiillllllJ,:!.l l!J1:i.n-ii~" []I! cdiyordLl,

mi.i8-wmlekele-rinm istirduru. l.a.lebim: :£:elLnl:e,biJIlW1
H.ill'
IJ

milielu IJ1jrmet <:lil.l '-';_ h Ikkm a l h t vr·nlL.~ll~, t~~. HI~ b~r .~£Llb,. bizl lnglli~ -." ..-.--. . Grli':\wdC'1I ~llblH~}'e ~e:vk,.tme"1 ml)tk. ,Oosevelt lnll .3 Fldk;U: [:t.ne,lehm kl, in~i!lecadelesi.ne re hUkt.lm~1 lIe bt ittt rtklCliZ

R

• ' .h b

mu-

..

I

tialtu1n rllfll,UI

L1vaikka len

pag.anria

rna.k~afliyl"

islli:mur

e[Wili~
. I hi,

Kl ·rnt>fl. bu

~betJ bll':e Y Nihl 1 nul' e Iktll'_
kly~nln III

"£;"1 h11-

:yoktu.

\'

hua
IL

V
)id

11

ua

ba~llyor
I I

If'hari.h:: eLti.lY:'n blr mFll;:ll.k, YUHanistallda or,:nk iyi kar.jllanml~lIr.' lRut~ri_" la n Df' di.i~iin;'b ti'lJr":' 1..1,,,(11' " 23 (" .1.) - 'rlml~ 1!!.J·zeleIt,ll'

hi 'r

Us

cdlhnesi

RUJ'll;J tWIHun

bombar·

l\.iin.

oldlJgunu

miikemmpl!

Be4:l';)d. 2..~ (Ii ..... - D, N R: ) Drlv d s..,.,."1(11 'I .c.a II
I,l" bLlIII~ 2' .. I;o:~l~"i'i 1m ..lhh !.;.'r't.m :dU) oldu..;,tll'ilJ \.~ IIJJt Inn metrl:' P' (IL' ''''i! ~Ik Lar l"E' ~; ~IULl III l!l '.;jo II~j ,me:tr'C (I rl!'lIJL:.I.· Lnr hltyeb., ~ule ce IIlI ~Idu UnIJ ~y.1U lTl~d~lr"

,'i' Vata, I ., .•., e., IIiy4!l: cdile
Vakl:l,
Ii I rt! I

,'iI!' -

mC'kt~lI~

TULI .•

nlmi Loll_'<lk

tot:-r[.jYC.i1

r, e de' .
,d;a 'I'~

Turk

lS:rrJl,

hi. t Ii )lnilr
Y[lbiJre[

["uhl.J,[lnt1 ..

k:Jon \(' l"sUr 1.aj.l.1',m !I'D'''" Il!1'tl'ldeJi aidJ..l;:jorl Nt'll 'iBltiYI! ,I..::: yell.en bto r.:,crll,:l Ide Tw-ktiluk (arl"i-

'1

t.m~gt: uultin Bu "hLLruiLl Turleglo "-:1[
101 I . '~'~n

h ·rh:lnngIlt ·re 1

bu-I velt
eda
man

Fil~d('W.,
6O)'h,)'

23 (

• i bit'

B. R "
bu Ii,

t:-

,",orY.ld.I"1 lUuh·,ljnn , I .~ nr, BIl~~. I;_r lL I" I '\: gun ("\",','1 ".,..n

dlill

n".,

III'

rt\i?

to

II.,

~
j

l.

rb £!\'limeTL TI .. l!:lukl.

:l'I!: lu-

ntJlll11 mll

,ide,lr

m

hul

I!tm

til,

i..UL d'l

u1ukl

"1;'3-

KI 1 I-

, om n. Alnl nyamn A,,-I ki mellf>ri - kl blfUlf:'1 cl~:!d g€UyCtL'llu - t tmill \,i;: lJJlJl In ;llolktan (;onra kulla •
Il11m

tk

II2.er-e

(;,,1111

tl.lLm'l

k

I~-

rlard I. lilsmcll. lo\ In I fJ 11 fm I· l.ereyngl n ILl ,,<C: sair Imnf rlarln eksllme:e>irie J;<:beb (Iolan !;;!'VUl mtih'it sllililanm;J. t.I -ii, mllst ~ml{'kc ·k3ikh~1 oldll~unu in 11 Ilt'Inak ak-.fadiJll ul.lit. e-) II....rlarrn. GoermF:' 1.1 sell tn t - ril1i~...,,'eijlJde Ingdtere Ue :\Jrnan:l:a arasU1d~ iki mad<'leII~''I mih,_..kkeb bit· muld:abll ~OI ranti Itnla~IJ1:'l,!llru umlt.l.ffiJ. hat· Ilriyle izah elligl :utm:I:J.li, 1l1U5leml!'lIder h!l.kkmd~ nE! gibi lILl" leklif rapal)1h .. >(:e~Fw I;Qr· dum. •
Ll~'
J(I 1

·~at.ifi'nlez;. U hll: hajllt;~ III\.I t.le.l.l!{ nUl I I·r; In ..orTle, . l{If"t«k d~, 'l'lJrk \",Ienm tthIJkeY'C' :'ltr,,,a I'" L.;lJklahn1i;;:i "ludaf,la o?tIlWK ir]2:Ullf!:~i.JI'O;~ bi~ In~IIMkrle . blr'hkw ols.ak cla'i y·,lUll bol:illrllU': lullIII",ak d h 'nbed.eoegu SII!l ~U 13~liefve Dli [i:lllkl'{l il;liI h [' , II! ~~IZ. kOj uyl~ bit huttl IJ 7.Hn ic.-in bir

(~ktlt.

r"

llle£kCH

gdmelr

Umuml}'etle

me.sl~gilYlefl Ingiliz

C;un-I

II

Z.l.Iechr. Bu

'It'1l,,,1

nhn III Ir]a. rn..tZ buhmur r f:dmM:! burl I cl~ luruz,

blr

o.i

UZI If It ,tmiitl ·tiki,
'V

Rti:ick15Lng'!,1 ilk bornbalnn ,ilLldJ~1 4:,,-1 man .!r'&Zd!g..m!z oil' 1Il1\.).;:aleYl ing;,liz. prol111g'-l.nd SIDa. lin pII - I mnk ''''e or lin ~iii.::lerilli tek al

,a~te:-;i

iSlemem. Turk m~U::Il.un.lnm i;jJkiiyet edi'O Alk.;.n \
lUI C 1'1.01.1.0

,n"!>-

dUIIU.l.: I,..I~-

r lima
tJ'

et.mek ijeklmde Eliz n1akalemude

telitkl<1 ediY0t". Nusyol1al 80s'

I.e un 'Dmun

yall~tkrjn hl.'ir.h!'ltag'" \i<lkh,-le kendlleri ,Yakl]klarl hl'llde IIL1-

~v,lbInda mu.sternti!:kel rin ehemmiy!:tl nlDl ilollg III I E:ilyh>d, 1.3 marhnda I-iltlele mlL~tr'mI.,: eden l1ah::lettliJm vakil, nu'" DU m . I ~'I miilH!:killJU ber:t-

II

;SUI;;l.

Ii.i htlanmnddrl. h.a Iq k k' n

mUnltlllere ulfelmi!} OJIII. larlnl hnllrlaY.lrak, hM";!Hhsl fTu)ltill-1 err birJelibiL ~ o;:;'yle bil" f;ubJu,:ye -Cliq1.i.iI, larzmd bi.r ~~}' go!o'h~mi~tik. 0 " ('«"il'l1 blJndOln dolR,!'I bJ:>:e tudddl,·IICt.·c;;-i11e ;'.ll,un (lo.;t1;1I'1 \'~ mill.l.di).;I{'1'I flusla-' r3. oorsun b k;lhnl IJr'lin.r r. ,irhst:.:lg
hmlltlliiL IHm

'\0-"

~. flit"

k'i

.'1 c;lcrnitl'.ll"

~t.o~

I<:n.il 'I

,hlt~ Il

yakrnl§lIt-

diYL'l,.'t:1 l r!.

Fin ticaret heyeti ,ehrimize geld"
tal
._ Tur t r"fl 1 In<:1 I&' ~."
<1

m~~]Jnsirasl gclrnemi~ olougu- !!!!!!"'!!!!!!!!!!!~~~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:!!!""'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!"""-'!!'""""'!!!~"!!!!""'-"'!""-~!!o."'I11111~=""'~~~--~~~~!!!!!!'!!!'!!!!!!!""!!!!"~""~'!'!!!!!!!'!!!!'-_"""!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!I!!!!!!!!"'!!!!!!~ ~ltJ anla'll gibl hI!' hali \'aJ MUJt"mt 'keloJ;!r dl'Jrt, Dill, un St"ne: daha bekleyeoiIH'i,er, d ~i, M ;111:mattaki mlkadele ":lg~b:r. ~az.i!u.-l-c:t'indekj makale "e m.-.k'lupkLt' r1Cita}'1siyloJ;! !?i~ldel p yd ..
C '

Ill.i

lye Ilc i" ,landi,

..

;01

~''Jl-

d

["lit Ll11 ,I It" , ',,<:'\1. hlll;..,nl~IJllLllC' [em.:J II ,t;l 1'liIll1ll J,Ih:: I.m .r I r'IHlJ'Illl, {1;J,~.,
I

~;;!I('Jl

to

wi l!.if,

~t~

111

'0'0: It;L

III~"-

('It.~o.i
EI

b,,,,,lIrn >Lmf'k
Alrrt'lfl\'
I:VV

IKUZil

m lulleln

nJllh~llb.

(1 n

I milflt""mlelu:I£'1' ni kllJlnnmarllk~:mJll, _bur~lara it~l'll(' linIn ~'uzde bl, - 'lwt 'n 1.1. Jesir ~ gi:indr rrn\!dlkli:lllll, u~
mUIDlyet I
mti
I,\HI i'jlll

IiI
r,

[" • r V~r

~.

-_ ~ lh'ih I ·yill
blf lli.i,

I ClIllhul
Z
l1tlt.'den,.·III.

!Ill
uz

-40Z1~ \ l tI.:

bu

mC'k b II 'll II ktub tJ1r

7.

It 'mil

illJ

mi.iri.emlek'.:'lerln.l\
1i.i';:IJfll,;ljZ;

1-

-I

h l't'

'e'}'

Len Ibal'Ci oltlUg.HIU yorhrdl MLlv.;:u~alallmd~ll btr:lJ.; :HJnrn Ilr_ Crlcl)bels 1[' jli~ l1I.lllitkatlmdn, mti~lt:ml(:'ikell.![l ILl "'n t":ll In r.IlJ.{i Alrnariyarl rl b.ma bR.h!K'1 I. KI~lldIMUlr'!"t'allllrill, .. k ,1,,11' Irlln taffi!J.rn 'It 'lln~ Ii, bL lIb I' "llu~m\l ~~Jlk.ii mti [;emI Itri hHrbd' maglfl _ b,),"t. ndlr. .1nd k;'] 'hl-1llf.,:"11 I HlI\'IClJim. GOlJi.l(·11 in "('rdl '1 'f'\iJ"ba ~orli:, bu HJlIJ}'l1bl!i>n . i b.r If (jI \'c mlllt8kP'm~ IrJi, J ko!;l l Illhill ...I. cdc A.IJr.L· IIY'" . i~j~. 1lIu:':!- ~ ~ teflll~kelerllt sadc(.!1..' OH' IU'kKlcn I ibJ.r.·l o!up:t kim je I'.1Jn h:.Ji{iki tu.- klymeLi hai:'. bulunmudl';l yohll'lda iJt,:rI !l.iil'"i.uCll mUI';!i)'M 'n-l,·dl., VI! 7., hirl' ne mutaletJ.. \'(" 1I I r;.tdh ~'y, .. k' 1!:>Ini ve blltilil Alm:Hlll rl F tml'l. uf Ie hrr .kJzdJrJ;>')1'<.1 u, gC'!iirdl,. NJlJ ...y·t

blr luk iddi:L

mil?
Iii •

J.:f'Jlll

I

'nnl,

I'll lI1"ilhi~ ,'ill y~!Jc·I-1 ';071m IJHllld In iflll·YL'b,llllkl ,_ I

r.-lii-I

.1.1111 dUj'lnlJ.

lu

8Li!,;.nrl

d

ma-

ctttn. lt~ bir Imtll(h. ('1Il,1~"l'LIIlIJ 1)1 LIYH ('lkh~11lI .'i;,:-rf' III I' O~1:'Il' nU.:I, hmmn Ii' 'l1cIJ>1lt1d( l(''o.'lld ,,r1f""'~1

.!ltf;14Iam>'1r1 It..:r

Cdl

I

hg~
H.I,11

\':tlln

l'j~Lb..

1L

:J1111'-

) lI(1,d11ImJI, MLJ,;o:~.'I·"".!'11 bun~1 Buk !,j" lIab"l \'1:'1 lin 'l~ t, u\'rll ~"II all],1 1)lr f':lnhk Ib yllpn l l,[nCakli Bu1~1I11. fl1111'llti· kal~ kl kentlll'i1l11 se-, E!1l11r1:w 'i.ibhl:' (,t1l1,,,--

n . "kLl' BLI
rl 81 ]

ot"l • ;ddll '[1 gua k,Iual' b"kIJ: .1) lil

~..tI'liUJI Rm;.!, ~ ---IUllI---

"iv,
BII

.C"~I.
II"~'!I

rrwz(ll, \,," 11111 (.m~\·Nt' lI!!d"FI :1 mil di1 kcruli"iflt' dll~'rIlilk(;J rdlillglJ tmJ'liJ

KII r'll 11 LI.I !ilK

,'Vk-I

h 1 171 b~ ,I 'Ill 111zlJm l~lm"dlgl 'H~ll.~ Illi v'l·ntli,. 81 h~ft I d ~ iil:l.:>t .. lmne ;"B ~',I'ahllt:{"~k haie ~debll() -

-itJI"·"

Klnahda bill"
Bir ~-

.Y ,and.

1[1''-1

ikrr bit [I hUfll ~Jmdl 0 n.1 II I II)-IC' ,,()IJ:.;~ lov-,JILll edt.bllll·di" IIL'f' hrdti{' hunl! yal1nuY:i Llkt'I, F'1l m ii!\ll, .( ,,j, I ID .y .lLIleJ!~ k •

'lIhklLt'

i~ll. k ...u.ll r

imy:~LJrll_

rl'!-I

cotk,

1

nil If'fllUll odu~lJlJn lelel(lnll (,"1l.1l..iL Bu 1I1lllh -0 BlilenJ it Ie: lkll NIL ·klf" L.lhrnlJlIlltJe al-

Bi.iJ" ...tI tlUF'Oall IlobYI JU;U('ll t ,g, - >'~~n J;:O lCll1uy..,;.'I1I9 m I fL l(udl'lnlll 1!'~lcllr' iyJlc ~IWi'.: IJrtU L"l' \·er t.'-,Jlli dt.lUlLnutynl·' IDIJ 111 ' BIlIl' ['<l~ln!.'1I sl>l;ulrk!lll (dnl]1"I hal l?o.l ctl'l'u""., her h I I • 7.1 muillfll kirnrlll!' \' 1-II. ()l h, 'un til·rll"l ed' IUr -

O~-I

E:vvelLd g-ece K lI.1amdada N!l.r' ~I(e~i ~J\ag._ndll Arwil'l'adisin l11utfl.sar,nf oloJu<:: 5 nl.ll[(u.rn.bi 11 evden )'angm (;Ikllli 10Ie yal'lI.:m J::'uyreUen: rnH H~ ~ k tiL buhm;lll birul ~'jLlJmadan y.[T~Imo son UI'jjlm i i.imki.tu otJJ11lIlml~hr" ina III

'ij;; dIIJ

i (1[-

mo.chKI

o.nI!:IoII'lIY!~'.u

24

I-

,~nlll IJ.!.Il,_,
i

O!iI,n" ,,"

Tnhrnl ... "11.., :!!io/!. Ti!'v,mll!!1(l

Il":ordll"l Ne :lnl:
rrn

gil. -

D....-aJ

d"'''.

Il11O}G "'I

~1}'(>];:i'I.!n

'I1i~

run ')"U'''(';IL bu i.rl~ ve (']lo~il~ 11:"'ll'It' Iln1asllm!" b~"lIlllly"rdl!. ("(l~ sr, k",.'.J~'()il:hm[] t:iJHIU, Uo1.1, l'IiL<'11 l,lliidll'~1'
(,'111< I,)" .•

IIlllrm

-au,

:tJ ~

Ill"""j .r:l".J.'L .....~. Ilk lr'''l IJ 1;11I ,<4t1(ih D"ri ..luI' ~.,rl ...... on....J kuru!!' boI!d"1 l'I'Iu~~b.tl"~ <Illm"<t.I)iI'.
"htd{IIL"JII, 2UiU u:nll
~jJIIUI.td. .. )' .... I~I

bt..gdi • ~nrli,,",·

~_

rtm
v..•

\.,.-u1"",,,,.r.,-l..I!ii1.f''I'l C.
101lh1!:n

:J

....oI<I'lIIo.r1!1l'lIiIl

YOOw 1ft r hi'h!!;, &J",h.Q.!I1o
Ad.th
1

'.~llHd

.. ylY-" •

-

~.;"ru .. :I;
:,)"hl' "'"
/1.,1,,11 l"'ln.1

rntl

",1<'1 11
,


~eref stadi gene Beljikt.a§ b:uliibiilll,e kir.alaudl
:I}{-~"t.C.I:O Iit.llIlt~1 n~ i.,rl .hrn~lI1c!1.1

L!2J.:l"ri riJlIIlIJf"rl~tI"f) nn mUT.lI',lalh'rI.

'. 7,. 1l."'I'II,nL' • IOI!i:U

p.:I, :11.,'11"

b,,[,kl['

mudd'll

!u,mlfi.ll!>-

k~Ij.t.JII i<·khf m.'H.1l1'pl"I"II'lL"" l!1 .. "It"" 1-;,,0:1"1 K[j~II"~~lld" 1:)1.111.<11141 fllUI,,,,blllh~'" I<.·r1. .11 .;tn.
N!('j'j'ILI"'J

II

'

Do:!.U.

,U"

IIrtr

-.t'

"'''',M ..

j.r: .. rnJoOY,Qn
.,

~1Jk.nJLi'M

Ii1"laiO..III [

,Udl fLu"\ .. 'If , I' "'l'H~ til' •. 1111 "c!I ......... Inml' .. 't.• " l, .. oIlCnl.

III

111

anllllw

J.:u~ ),11 c:
b"k

11<1J1t.;

3&.0 ....

Ihb)'ar.

-

Ail" Ij, l'''l IYI.

iJ. ,~' .... b'r ' i11\r;1~,1 luhL 1m 1'1 1.1 Inll1.' • i'I~t.,f
Ii, [J <!I... ,)

(1,,"..
kl\n,lllI

r.IlJII(,!., .\,1:111, L:d<ll' ..J ".,1(';:;:r

Devlet Derniryollan
lIi1::_
'm

ilanlar,l

1M etr .. f'udt"lI.; lO ,·,tiNl 1'1'141"
~"I<.
~I))

~}lIh

'nUl

mila
<W -

I", II
1

l.. klln. MoYj(ir
clh~rrl

rr ,haM1 lri'l)
.tWII
JIT'4_IIJodll

!B:t- )'aJID.d!a

h,

-

l""tu 11 • HO"d""lt-n 'YI ;'l">J IldJ I1n.m .. ,. Ll:.Io.Ill:1.. bu, .....i~nnlln ,h~~I"Lll'· I "IOJiu ,." '" k d,,.lfi II r<ln d:-l
('Io~'l(' ..

'i'

MLlh.Jrll"w" !o-.rl"h Ir.:l~!I) I,,;. 01in '11iU dr-rl i:lUXillll ~!m .,.b.,,'dJrld:. :I,nul;. 'liILc ile 31m udrd ,t2XtI:; Stili c1,r"ldlllfi,. L;J, l'Mtlj;1 liluY1lK) Ij.fll/I'·HJ email ~unu "Ijlt ~ l!j) OIl hC!~I~ 1~.I,.d ...... rt~ <1:1 j!,'r 1>;"'''<1 dr.ld.n'ldrlll 1".,kUI"U,;IIJI< IT! IJ v ,11-1 k;"I1 h'III~rml,. kllnlJl1~11 "'Yin ,,111,,1 ". 11<"I"rlill.-lrI,[J"'l'In~ rnll'hlrv. II.rf);.rlnl ;•.vm I'lm I>! nt (14) fIn d,;r(h kl'o:Il'Il kIlT"J"'YOI"I r('l~lj~UlI' YC!rml']"" IrI:t.lttlfhr. Uu I C' :.lit II,rln ,n, 1, r k"[)11 }'''''~ill'\ 1';lJ'::I· ~r, olnnak rI,'~"hlm"Io:l:to:hr, Bu
r:tfI.[)oH;

("'.111"". R.d-l"I
1(,1

fI"hllfl",l'll

1111 6~bt:1t111 L."" I.l~llFlrll1 Itlllllbrll'll I,UI,~ I,LL'rek IUIJIIt..tJ II ,to.l.y" .'.)." 1LI1C ' I hol It: h Illda .1 kill' "k~""1 1>"" "k':! Jlld •. "II ,'Ii h.lu..:, h""" • .1.11 ... iillml Ii;I ;l allll~1I1lI l"hl. I 10;. ~ lie-

,lilll,H

o,;lInlljl \"

t,ll ",lInd h~ JIIj]

In

".I!) .. II

7"';11

r

,,"1111:'

utsn

~"I i,)/':IIIIj'!I'rtl

['ilfl)

llr:,

r 1'l:'1)

,,1111""nkhr,

'luI .. Ind. t!1.. I Ilql<[I ••rl ·"',IL .. I"nl"r'n 1'1", btr !nri;"rnl :tyr1 '" :.!r;/10/HI'!O eurn ,rl""'l Ilunt.l ,.. .. a l II 11 " it1boot,," .. JI3'l"'lrhlt:lll .lrr;""lIicllr. 1,., Icllirnn Il'i:'th !fUll vc "'i"l1t Jot.1 Imp"~lda blJl~'n.f.I kMrn1 ''''mI P'. ... 211. 1 T'· ... ln ~Uf) (Urn· 11 ,IrUOU alm.u'.IJ,:,"~ I l.. kJII~n" KiI~"n,1r. !)O,rl ill
II!!

""IH_·
-

t\ h I1d~ I Iml ••n..
LlI'II..
~. 11

-

10.~.lIn 1&10 MillIn abJIaaiok
l'ol.,l ~., d ... 1",,.,,rlll<1wl~ln,1T'I j.;'·,m Y"IlU

n

I

d., Itilrd,,," ..
na ~lr
~L" >.O~

, 1{tlI4IJ)

od

1111 /II, 111111<
-

I

"J',
"

1J.l"(.I"Il] :ff:"Or!

,l\d.lh~.

l,u;!:un

",,1,111

11L:J1 ode a,Y"1 iL.nIl:l;]lc ......rdrm, t'lf ,·:IIIl.:l '\: lu.t... chu :1 ~ y11K' .!!Ia J·urL"r;]m.IZ.

Slid.,

'Il.,r rd. .am

,

I

~

1"-11',,11

_ Ell!l'1n,1

Ereglj kOlnurleri j~letmeslnden
hl1lCJl .. ra bir

Kok sanslarr

"'IJr:;"r>ntlr,

1

• Lr.1Os...

D (II,
~.UI'IIl

• urdu.

t.,l.,!>l!' AII',)lll I h"~.'llm::l>llm ~;!;~ Iyorillnfl. II ,1lIii L'I'tlm ".. yirciit-l' II.. ")':1'J ~U5 tn111l,;. .... ~ly"rhll·<I'. 11111".
,1\1.1

1\

{>J:h.1 Ih.:.

I-.~(j Aor,lJ k.oI'.-. hull

o, ~oJ..: lukU' ik I., ~UL*~ [.... :1 ull.lrdu.

du nil hi. b !'abC'£

",Hllll,. JI.II (·•.td'd,YO mu?D;,. hI' 1 ulunda y,'pli., n k>11 rll'~.-i)' ;~',J la'mlni II .1101Is.. '!11 n.'~,kt.l:l IIIJ!LI· i..,llld,' h,~ Ilil >1J~dl u; Ih~ JlO~~I.I'-. Bu P("I"I!r""~ ~ ul~.d" ... I1'lf1 .l"'1H: ,·l!.~i \I'll J"rlll'l'lIIH.t";''IL,U .. dl'li l:orcnlEI in ,)'1.1E!~,.,<!k J,,~:'(lil, b'r IrI "';"lIr, lilJ "'\'\1rly;(tlll bu "" 01:. kullI,,~~,1 Jk ..~ rcllfld~" .it ,j jl<!ldil-:l \;,1I1~~ 1n{1 )'Im. Jo>:I.J.. lul.l<:l!: ""llki, :p:m. blly~I" if ... 'uk: wkmIl kuhib ..~~, 1 Il" ,lhUI 111 mllval r.:>l-..iyC!UJ yuru)'l~lIntl 'cl1,ln i II. ,'1 IlI'rlig.I,· ~:tAl·;ln"kt.,tllI·ln" SI'UI
!lCl-

k",J{'

tl.I:;L.,y

',]I,'Ut.; Ui!"f!' Y.crllrl ul",. Dolmdh.'I'I~i£ Jo" .. dJ.lfL~k'l)r.: r.lbl 1~ . .1I[J.-..,.d", ,.•' K"rll~1 <l'I'Ir drpumllwl:'l d.' k.ok ~.'1l1d:t-

k oluylrk

f

Beyoglu V,aklflar

Mud urHigu Hanlan
T",",,;"~li
llr"
]~~IIJ

L.:J~l::t.lUnl :;Ln. 1:Ie.1Im.1 [;).;.h,c ,.;;_lll[l~II.'I;mlh:· b~",; l(r.l1i' II; "dilr Yo:1llku1c Il.:ltll. tl"slmlr. Jh. rena JladJl' lin Iw)' kuk "llJrlll.11,1I1nd..; ... I.nml l<ndlU . IIilrJtJ~I:11 >,lIpilm~1 k I."hr. nalll1.; d" 't' 'ni V .. 1C'l1 S.d[)T!1Jllul1 ~11;"'l'irll ~r.l'mI.1ki id",c ,t1,..-ko!'?imJ"de- .."k, I GI.oi 1J,llimlim ~h bT!'I \'e K.:Irh O,yUI'c.I., f! '~'" yoilmd;]kl rJ~r'}rl1\l~<:I" d.. ,lo{·,dJ -6y \'I! Anl!.doly, ,..k I[jH~I"r11m dt'v"," '·dlltnt'~tt'clu. C11J144}

____
ru
.0

Mut..mmc.n

~","".ti
_;,;_;;___ LIor"

f.lCOO
.....1.a!l.m!!lL;. ::l:.t/1(l/1JJHl 1
Q

Or!'I1< ... 'd~ P"I,'III''' }
~.~I 1<0:111:1"m,l

.... lei ~I

n illI.iJlt'rfl.~l
,!;1Jr:m"d!!;,u

.'1"'01 ""
1

'urlll
li')
J , !ri'

15wl<l1 .'mil.lIl.

HI-i1 yrl iJ,'l:.ir1tk
IQo

1'1':">
"II""

1I1/11/~1411 'Iu

I->IloZiOl I,

'::W1111 i1:IiIol

... bll"1ikllll'll;'~lr.

1...... l<;hl fin

IOIIL ~ ...

V.,i(llIi!r

M

'IlUJiullt!

,l(r..l.1l11J

(Arko.sl \

)

Istanbul

Hyat murakabe

komisyonunda

ADLlvEOE
'\<It

Ticaret

Vekaletinden:.
tb.~
lIIet:liI,1

"In. _ I (!...In.

hoi

SI9 11"\1101 n un m'En: m u a 8~ iUl mahkUrnlBlJl'O v'orildi
SO)·,lctiliin1..l!l. me-cmua..qlndll ilflIti~ar ed:en !'Fordo.. isim~1 biT ~Ilir: Adliy'" Vekfileti l.8nifl11do Il
I

hl.nbul muddellJ~dum.Hi~ini]) rmz."u'I dikkati celbeJil reJ." balkln ikiihay.ii dl!YfUlanm [CDcilie eJer 1nui)"~tte ve cinsi mi.il1:u,c-ba.b taSl'll' ~1indlt giJ~ JiilNf t mel'mlhl aJeybinde ua"fa It Il~'l.J. lJ1.in llsLiye (:q;o!r(·
dn humm UluIl.lcl 'ktMesil'J,C': lJa iT lamtlLiij '['"c .meCJl1u~ ~wukn\' lE:sa.d Mal:imud KaraJrurd He lddH'l 11<laka.m.lJlhIt tale-bleri illzr r im~

hJ<:ma I yl.lk~ ('k '-,ull,III:1J 1If1l>tcrmi;l' klJ1'I1' tJi j"-lIl._llIllI~n i-ilnh·rmL ... do' b~1 lly.hL.-.II'I<I JH ~rIY:lt:1 l.[Irl}iIrllma.'IJ d~Il~1 1.IY;'LI~ ~y;,(fII L ~5ojJrdLlr •• .. ])iJ;!:l!J' IU>rnldall M~~II(h~ ~lUd 6U1<1."1111 kulubl" .. ,"· ..·.md.1 ffiU :.yedeye lk;Jllk::"':1g1 nrlllkmd, k h, l.o-rlC!rin ."~llsl~ "Iehu:!\, • n!;I.lllTll~tll t;l>nku !l.,h ... MI.I'.JJ,'d ... ,'0111" bum!.111 bLr 1111111 "! l.1 ('"vel Be'l;jkb-. kulubul1'~ lll' !iienl!Jik Inullwv,<i, 110: lr:1l, 11n11~ ~'C muk I<,",~'('II' "C!h'r~l'<·1'"1 clk l.:•• 1L'{1,III'III~t ·. ..

F1i;Jl ",jjrok,Jb.,~i 'IjIIC!,fnd.·: Ih.reH{! Lli~,dllm ~ilmllk r>\I![11J hlJl<~.IIII~n l:Ii'lhJhnd~· 111'll1'1\,Lr <!limll;;' :L,r. AIi!;.Jrl li_°t: blHrn ~rit~l", 'flc"r,.,~ m~ldepl"r.il!lodo!m ~("~i ",uyllir.

barcm clmak

kill-

ten::ih

'l'nl, III'""J n IlS01l,d::. Ji II:!. I I, II)"lllM,,,tl (rlLlkk-lii 1,'£ \ t'-lIi1<..:iJY1 lotuJ.~"fI.nile blrJikl.e Tic.ln?l VC'.iHC!ti 1~ TicilJ I!t mum ]"lhlduriU"lI :ldrmnl!! w'ondnflill'll1!r1 I~fln. nlLml..ir. r.,.lellil~" mohim:J!' ..\d ,'e .0)' .Ldl - do~uill el'i >'II!' Un ihi - aJ'lI'H:! H! j)nbil51mn d<>iUm )'CJI - tuh'!llji _ dllk~lll;Jd,1 Y"Qn"k b.lrJ) I:iliJl'M~ _ ~b'-'J1(:1 I i,l;3 IHI \l"ukuru - mua)'yel~ blr m~h. 1de \, .. ;tir", g rmek !Jlbl lJil' tel dtu 1I1up oLm dIll bou ~ rlCih .. ck~)1C1j halLllm'IH -~imdl)'e kiod"r WlI18I .... A~lic· O l ..ri hilf)l(i mildddl if (!"U~l>i\'" .1)'1'111' cbrbl"'l - 1.: hhit "~I<j{Jnd::r 1:lmle,dell m::tlUm.ll ;11111'IL,lell"'tli ';ls!l .... :! IIl~n - ~'ru.th adl'l!!!l. d dln17.. ,,'OO7~

28 n jT,;lnlb IU'n - l~i.ill,btll ~'lI,,)C!l 1,IJdunu dilh'h d;, p.Ii1't II kuli,.n.I" b,lel"JnL" 1.. b,Jk ..... e IIn"l,tl""m:h:rm I'lIU"'lIl"I .. \ rr " j ... rr "h ~ d!!' dN1.t .... k"ydJlllll lI:Ol'Cc \'" bu V .. I M:l)'1 UitIJ, (,lnlli8n~ ..u'11l d lt1IMU ulduL~ brl cll9;o:-r ""'},llll!lr[l "*~r n JENIO ~I]' 11k .. 111 11)'1.l'iufmrl. IIILI.!ofII I"r~ II' mull IphJ(I~,. ... tlh H','l "c:lll:iih.r ~9" I1Uln ,i,":)I''''[II .•yrJ .'yr'l "u.h:",t'II ulr br:'rllllln m .. ')JJi lIii'lEl.l""~ .... ,XI"'" I""~I'"I" 9->4LIJ);iI""",11","'l IInu. ~ ,t ~2 f" • Siri<~J<;tIc l,l","n h.i<Plllld<! 01,11011"11 Muunl;m llw ,,(I Mu,h' lu MlilkaD,I,n-d", .... .fl'j L,\lt1~I"ri IUl.tJlflU 2!il Ntl 11 !tuHI kVnH.f1I;.o

run

Biiyiikdere
:w

satin alma komisyonu re:islijind

n

TUrkiyo gUrul;I birinciliktari
11i~" u I Ci.~Ir'~·~ nil A~.I'I"~ ,"d. 1"1: 1Tllrklye ~r"koror"~n lIril.-,,".$ 'urinC'IJlklcm 30-31 bir1llt:i IC!ljirln ilill) I'tm!ermd~ 1~l<rnbuld.iI ~-ilnlLil':i1kl.lr. :' nl""~ m~ .;)b.,k"l~r' ill!' Il,j'lik 1(' IL"Illvr 1i;.,1d.lHI1; n11i<niJiLk,1JIlII dil • ""JjtlU":l Ind. III 1.Ju. onur;. ,11 •• Inrl' .\:...I\.el< 1:'511,)"" khip \Ie plIlcul.IIII' :.I4-2!i blrill ... 1e-p1n lLunloerinde &.IIat 18-19 ilr~1 ~m.1.1 IJoP<l l"tJ I}'( i bUl[~bu1 001.... '~h ·S ,., me!'k~z.ll!Id'2 lI.:irc'~aj:mll~ma mu..... T;JICi!1I1 dlf1l'lel"i k!bllt: rnlJ [I L-Ir,

ISKEAi FABRiKAUR

SAliN ALMA KOMISYDNU ~LANUR\

bir e.hh \'ulil,Jf 11 yetinec tedlu Iii H:a.r-ar 1Un;! <J IJnml~ VC JIrlal'lk~1Jle iizasmdan b.flY~R Salijjiril

T,'hmill ~,lo.:'l1 bedelt lHlT 1 I ul!l!l) ~ .. kl.llem ll!LhiZlll Sal1paz;.,nlld", A"ko?,' p"iJ. k::;] I !(uilm,l.UllU1.dci !:tI1.J.1"I aim;]. kmn.is)!oolll'll:':1 ~5tHlj1!1"O CUJll.a £unu sita' H de 1I~lk cl: .. Wnl' Lie i"'II(! I1'!f1jr,,, kfr, !jll ..ttl3m~J bel' gun ktirnn.},llIIcil gr.llul muLt. hii, ..kJlll!rll1 ilk (emil"''' oL.n '12.53 lifl!~1 h~r I h.. n~i tile ill:;,J mwdutlUjolLiII" bulullm;al" I I. ."dfl1~
~ .. I,riJl,-,k III • melkur • I:YlI 'l"o!!!I<I"U", }wn

==::::;====-::::...-~---::::;;::-:===;;:::--;;:;=;::::;;;;;:::::;::;;:;::::;::::;;:;:=========:::::

BI.-ilh·il~rin "(' I IlOrlIC,te IIin IIHO r,tllli'torl ''1=11 1.001'1 lo:aS'-'n ell bu \';'ril1kNll'n Q'n-I' S'If' .. \ r:1 11'I' r \-'r l~hD' l"<lo.I,n}. .. f!' 201~6 lIunllllr:J1i k:IIIUIlUrL !Io l.lHC'1.I madd""'L <le~.lil.. t..l" 046 J(:lICL m, drl til R A (,kr""ln.j H·\'rlk",~ J<;Ik- ~1{;:;tIUTlc.:y!, i<:onl'ln1ualur, Ek:!'[11me- mu"",, II'~i 2'5/h't/lI'ill1 i[UIlUl gUll l;at Hi d" Elu.1'lllulft'll! ,"11<l~i K;' ISll1da 11 ...11£. r-ililh~ I:dn'l I k.fpl~1 lUI ~lr,dc.:111 E»1(f·"rla ;iIIJ(crl , ;lh;! ktJlQ!.")'",...und" YRli,I"" ...kllr. Kt 1m b,-.r!{'li ..l-thll lIJIi Llh.mtn HlI~II._ T"itb oL;mhrll1 rn(;!:l.kur &11" \'t! ...,;.ltt>", 15 tl!nufldt "k('"Cl~J'I" bJTJiLo;k; koWi.s}"(I:lll mUElcai311an l\i<!lI.Imu 11.. 11 IIln~r.

oyDDCI.:

n ":n.m .... Lm,.:I1 ~"I rI..
• ~'(~

It 'i'1i~'.... lar .. n )
til..[ j ktr

j,;.aa l

nae:tlt:ur, Mubakeme
lIll

del naib E~iUnii~I'. Eblimkufll hIt)"3n Saade-t tnyin cilecek \'e DU beye~ ll"iYilS:~ttc bLlhlJ1Qbe§e

itivl1nd.

istanbul

Hava

Mlntaka

de,po amir~iginden

bJ rll.k

1~1'iIll!/,ta'.

1- 12,940
S.UI;:-

I'II1lC:kpWo)

~kea AdAI

h("1I~."1l lU.l[.h:: ,di. ;;.111. l.tJrt ... ldllo!!:u

Top,;:u~lIr ,cinayali
zaman

T."hmin ..ull.m M.:ldJ 11150 lir .• 01<111 b ~ lk.oJem m@'lbmlilt Sshl'~"I' ... rlll~" A!lk.el'i F;,limkaBar sa'tm <12"'1>' k"lni~yCinI.Ull;i! 26/10/19.10 L'lIMa gtJ~u ~.ai:lt 14.5 !Ie Ol.'iJ.l!; 1:!k&!lt,tI~ 1,],1::In;:rl.;: i!'rlilet!r;::ktll'_
OWI11L"" J., .. ,nl~1-1!!r gt,l'i IH'I~jl:;}·"ncl~ ~rLllebmr, J~t!l'l'IhlC!rln !'.9-1),2!; LI.-"llk h::m,ll:l bll" m,Ji miIdurluAl.inc l",t.Jr;,nl;. m .. kbu ...unl1.~1 ,'e :l·UICl !1tlYJ11 klillJ.UnlJn .: n: iJ lim.i 1I1"ddl:'h.:t'''loJeli:i vo!I!I;;.ikle " Jftll> "II! :>llEiltoe komis)llIndn illllltJhrnrll:lrt. ,ijliqnj~

1uau dUn, lavkif 01undu
Tlllp~u]W'kij,yili:Jden m~t reai Soh:miyaYiL 61diii..-el"'l1!kbah~c·ye &ommvJd' su!;lu llra'iJacl Dlll13'e] diin DlIiid.deill'Illumilig t
11m t'dilmilitir_
tJ;l.

Yrldlz
Ydd,:!
SWi

kultibUnU 11 bilr

.';'ortnLl1II1ed t"h

~
J\.IJ.~", (II. ,

lekzibi
].(1.I111bLI idarcnlermtleJt

fOIl:,. 1W;t1 Ha ..' birijklCTi kill WOO dfl "f .t:undurn·_ P,,7.;'u IIWI'! ,iIl••lesl 4IJ 'jH+~ il-ii i\rll!!L gnf1~1 a .. l h ,]" Y Hil.VPI Mmt<.ll<-liI OII:P'I' ."nld'ili " 1111 .. lm;r, k ....ill... )'llnuiildol )la[)11Dldkt r :'! I ...(<:kld, till IIIJllnlll[' ndl ... m~YI ijoCr~meK 11:1.•.. (( hCI' ],11111 .. mtin.a!l.ll.B:ay.l .Ilil ee~t.'rill Z200 mol 11111 ,.io::l;.H h·,mp>1LI;onm !a,:;Rlrkll.)' I".al m\jdUlluJf.UG~ mi. utJ,], me.t.k6 .. ~U'IJ .k..,mlr.you IJILlJ ... 12-

'llln:;. ... lk ,

JDlJlubo.l

etI:i: (I"

lb. iii Ju:'ialt
.:rglu

be'.
~l"

Ita
1lLallt!

LIt: {.
'I:~TI1I>"

li:lire-;;I dtk
j I

MuddclIamum'llik\I

1.:!l"p

ro

!,",""It\

"erdig'i u.ade gene ilk
ayni
olmu;!jtlDr_
• 'I~tl

rdjgi

ifad-enin

~ehi:r
TrJl~t1",'nd.il 14IlLI 401 r~

tiyatrosu temsilleri
Df,","", 'liml"d'"

Duyel: - Kartml 1)..;1'1. ~ldiirmed.m .. OIlU I'lltyva.1i tepdi de .old lirrl.u.. Ben kQrkib.un, herkes ~l1.rl~rI bt.I.i~' di)le yaW ~ma sar-a.rak b.ah~eye incirim. dibine gomdiim. Xaba.hatim bumd<lll
ib8rllttir.

C. G~hr.!{·"in lm<'~ITlU.c gDrll-ll"ro;IL~'i JTII:I"'IP Clllllal~' llilr(11.I1 nll~h;lnLz.d, BefJI\!a~,'h ..y .... n bi]' ",.. b ...'3ki lI.doolu,ll'rin YlLJ~;r; 1.11.Iullunu lour. L'~icUinru )'az.1YD,slumz_

Harb Okulu Komutanhglodan.
I - A.3i:,ld8 YilZlli lI"rtlilrL h.a,;: okurP",., H;"'1iI ukulim" "l1nHlIklllrdu .. A) I\DI' r:ld .• bulut1.ml., 1 cv!Oud:m dogruy.a I{w-b ()ku.J~Jfln ;'Dk ro' hi.llridQL1 .. b...lJlfimlar bululldul;.1ilfl • l yo .. in • klCTlik ,ub ..I~'nl'l" mUt.aL:lnt dl ~kle-rdh, fl~ 'K"Ylt v;t! kabUl nl tJ am el-!!.1I 2.I1/10/fl40 c;nn ib'DitJl"T1 :l.J/ll. Kill IIrW kadur lit"iJ", ro'.... ~k~r. :Ii - GlIj~ q;11 l!;;!1 l: A) ~rk I!"Kmdan (llmBk B~ Lise bitirrl'lc '1'", .,lg\.ln]ul::. illHlilo3nl1l1 \'enni~ bulUnmi1li.;. C) or"J,' l,,~kkul1iL il~kwi Slllhi h(_.JI~IOO!11 (,",1m okulUII;l ,tr .. n k,l-

Istanbul, Elektrik, T ramvay ve T une_ i,letmeiet'i U mum Mudiirliigiinden
Ek"I~1f!

"be .pmu "'~1

.t,t 10 TtL.

~ 30 d.1 L 10 SCo.r: i"I.II&1'i a.

Demi~tir. Ji'liiddeium1l.lmikik Dnnyeli dim ogJ,.dcllI soma -1· iirl(~usorgo hikimli~n-e v9l'mi~'tir Orsda yaps laD :!orguyu
n-li.iteakib
NI r I

YJldl~ I'lJo('r 1:~llu1Jil .... lcbclC!rden I11I1te:l·"kllll'hn.I~~ it1b.lrlh~ 10',,11'11:" YiJ>: lil,tll"llI)dll! ,('1':lYI b ,,113:' 10 eilell [ L,i~ IHllubdur. Bi:~lk."~an i!~.kl Ilflll:ll:!l 1:1IIl'rmn .')'III;'r3~ .,uh.lb ...m,J.tc I!ir I.IL·I~II •• ~;l.q]zdlr. IIu 11.1 bi!r I l>crub dmcnl-d romim.iy 1.h~ n{':! ~'krim,

.... ......11,.,

~:z. ~2 li 2CJ ,(I ~"lll.;,
InL,~"n"31

~.ul"

Y,",

I;.rli'l,

P~l;Hltk

51l1/t·U .t
1'";i d"

.Jpil::a
J<'I<:"d
I

r ..rh

1'1I1hat

rlilloru

,,111'1

U1,".,k,
Q.ljTl!ml~-

1,'-,·.·1..
".,11

1

0

'

1":'11;;:

~,

Boksiir
bli ,01,11.1<:

N,Bzitin defisli
11101;;tlll-

D) l8 - 1:1 3 Lltd:. b1l11..lI'm"k. E) Dill" 1" ~rl181 iils;H-rltf. ~u~JP'h:~rtrl!llf'o1Vf> Hill"') nlrulundlilll b,'JL' (1330 - 10197)

1.:,ln'"

11/11 !l-tO ; t 1 t.I

7S - -

I

'i1J).;r,r del Y:l.7~11

'111 ,II

.. I

rI

.:l.1

I.t,.,.;il C.d~~i"'h: I«omtch "'I.mm, 2-4IW/~11 fi"'r <I ,~ !fU,.ll ';k~IIII ~t 2l .ti d ..
D Po. DI

baklamia

.... e.rilercl!mtiz,.e.I,.ke~i.ke$llmi!iJb!!". DanyeJ dim HIl~nm te-"~1flI Me,~ g6:ndertOmil,ti:r.

tevkii

1I:a-

B..l<sIJor Na"fd.·o ..... 1J;.d.,ki

Ankara

.Harb Okulu K. dan

t,·

lmac~J.:mdan j,lfkhh'rrn .' rafL" t,!;ll .. k I' rod"11 "lmal;iJfl \ e 1r.11lu.ni ,c.i~ .. ll tL \ I'

I
iI~~O'DIlu )crli

...

~trll!t

!l-Ilbta,nden:

I

18 Po.aoy.1I para Cllzasma mahkQm oh:lrular
"femleklCtimize geldHderini ka~'d iJe yirm.i don ll8,.J.L >GarflndH ikom-e tezlil:elletli a1mamnkla sW,ilu 'I.'liLdOi.- Jt)zof, [H,Ll'ko, Gc1inkova v.e salr 18 kadar Polonyah millll;l~1 dUn S(JlbLnllh· ml.!t1 filuUt eeza. mahkemesinde beL'''l' Uri!. 1l1I..-a r;C7.alillnll. mHhkfJ m LJ.l.mlllinMd_Jr.
I

"UL S-C!ne I!v,,~1 r;ik:lbiJl1 1Jok~oll' C<JH'J I."'T,,r, Il.-liln 8 rrl"lculldlul-', milC' i~bn ~"[J M,ldllll. V~ 1>1.1 m~CI K;,bul OOIP k~ndl Ije 1i.1.-~I1.l.Iitllll. Ve I,lk:ibiIrli Q''''1n~'1 rm'ul'l,iLIIi blIl11:!lil1C Fl d",}(It.. k=-r.I~1 Ilak:l~ld ettim, /lr::HI:1n rl.. "n(' LJlbl ~<:'f.;~1'1 'V~1n hir :Wnlanda

kl'.-

hJ.['

.' L

ad3o!1 bC1l1

l"lkll'lll)':I,n lInu

iilklbll'!'l :mnnedj _

.Jar "[ I I'IfJ,gum1ularm "'1J',o;li-~'(_' u,bl IIJI.. ,I.'rt.i,.n YI.'dc I'1.l 0..)' IIIkwun U!'\ kc<i i bD{'ml~ yu};~ thliy ·I'L.m.-ldl"Till JJu'llJj"el elll':;.1,""'''11 ,1. :!';" /HI/SUi IlilI.-ihim:· ko.l d;,.r WkK V.. 11'1I1'r l;'· I l' Llu .. lll'ri alln ~ lJ"iu...tJl.

In,

33" d~vml

C-ofunLIl

",nlJltu

Y"rull', ~'[fk[1 I." j(f"rC" tlC'11C' }cki7. ra\llJ.lflluk Dir m:,,' il in 1ll"I, d,'IJ 1.. 11~U1e U'CII!lJll.III oldum BC!ll calZlI ~lti~1
"".illlit.i~l"lt!l1l

I.::LI r' l!d.-:-n-LiJ_iI' hem(..,1

hia.

II" II

fl

p..~iil""

J;f'imul'uit.
&I;

l)1I ';1;,:11 k I"

Io.:IrEllla tl ~lm.u.511l1 hr·I·11 .1"" II [n.

1A!ik~rl Ji I~rt· .ISK~l"l OGI tml'rI " Yi!tI~ilrilmeolt:: tlnn l'f:1rl:l <;>kl.lu kedrU!!!.bOl'! Ij tnll.!be ~th"I>(':l),;tJI. • ::!: _ BLI l.IJJeb~ll2r Hijlri, ,,~ulu Irl~b"""i ",I'_Hlk A.rlK,;rlldfil Di'l - Tanb. Ccgr-'llYIl rflkl.i1t".~t.,d(!' y[lb~n<'l ilhl Wb.~I~ I(C5l~k VIII! Il:?k~rl [l1IJ"!."1n~n ycti~t;r IL~L,"k1ir. 3KilbUl ~cl rthHl. AHarD okuluno 11iJ:"i~ ~.'.rU"rl.m hllU!. iIIlm.;ak. II L1R I'll lInlul{ Jmtlh .. 1fI11l1 \1!!1"1111S olm'lk. (; Y:ilb.&I1CL IlLI DIi6:lsl i),1 d ...ril!cl!de olmillk. 4Iskl[lilo:rd"n :,oro,:llrI'nl<. "UI '111 ,'Uld.;:; .. 1I: tlil .. l.t;:ler Fr<lI1,,;I7,~ ....m:lnlCll ~belC!rml! l t-"~!l"' VI! lokl'lI nin &40 ~ !l41 t'!."'!lTI "Unit i~Llnl" ..ttLrlll!cl!kleL~ir. li - [",~ .. klJL"rill ~\('IiIk , .. ~L6';1'" II" H, rb ,.kIlLu 'klilrlU1. 111 'LnU " II i"I 1MIII malum"~ ,llrI', .. k i~lt~ 1'''1. Lin A .. k.·L L Li·.l.,.- millmlt ,JJg'lll mur,lc, IElPI. (l2!it1) ~O'l,O) I

On'versit:e
,<II!! hr,' '!lIn lh'alJ'"
.)'''I.l~l''l:[lIiLlr. '~Ik ..li;"iltmt! 1-.I,'I!.lIIe-I·"1
J', ).

A. E. P. Komisyonundan"
~"'Il mkul[e>o
]..;0.-,101
III

l.4 IC.l.lr~li k:l!!:inl 1]0; 111.l1(

I" 1.1 ,I; III I

I. 1

If -

I 1l-1I11 L!HO (Urnil I; IIlI.!

.1,-,

QIL !:,Ui

r-; IJr.111 ,l1UlilkX, ~ l"mi.i.11. plli:'n •• 0;1, r ih:;l<"£l"1l ~('kH Iun
YII'

H, dO' RCh[r}'·11...1:i e ru"l;1:tull.l '.1 I: 1. )00 IC\',ICI I t;)1111ul \~I,I.Y(-

tind<rn .. ll1lml~ el1hY~1 " ",Jk".1 \'" ~n clJJ1al"~I, J( .. ~if, ~fLl OlU1C', rnllK, •i

'1 .",. Ori k:l:;;i 111"'" h, intI p,-oJ<!!: h .. , ]1:111 R( InrlllkLc." ~(" ,Iu!'. lU2'20

Toprak
.1

mahsuneri
II'
,f

ofi3i

istanbul ~ubes;hden .

"I-I

ntt'~lml" aryllllil mLi .llt,L l bu~~m}. ~rll'11 1~". ,n 1 ~ ,laO::J 'I.Inlzt;l n 1.111:1 nl DliJrll SI t\;(" li.11,r1 ~.'t 11l/!K1l Wilt 1'1 ).,. 11.;011 IIlI! tli,kl I["n

",-IIID

I Iu '1\.]7 Y,'III ........, 1'>11' I,tlr.m \ <a,

-

'.•Imnl \

rll·l... j I!

I,"'UL "I

Qhmul.

- H.[{'I V"-, OdrQ, 11-::111<:. Blr mucidei .u;\lI'iIj]'lt L1lil.h, 0111 .. k .. pl~1 ...uru1-

oil.'

j)t.J.]

gl1l'WnlanndlUl

ir ~alglclnln seyahati 1........................
75
licrC i'ltl,:o oLd • 1~llQi kol,.1 K:lr B..(a j}J.' ,:?"hre JI'I!'; - Yuni-II; YLlVlIYi,. .·t-Jl In, ink: . f),'d i. Hfon: Lw:!.I..IT1u
,I. LI•.

LI;, l>.I111'111:Ja1'l launaz,':JI.;. , yi LlI'd"l, d,nl",
JI .. JUH Sl)tut.: •• I';t uyu ..

•• ma

;llrOl~,

..

Gumu~yiiz
GlJm~,1l' }~I.

Maliye Vekiletinden
kaldlrlimasl

kuru~J1IJklann

-

,IIi., I 1>)'OPII,.lll

- 1,1" ...111.r ~"'II ,.1;; ~..hl"rri" ;t,'IIIIO!denrn, " •• 111 ".hr
.l al,

."I"'.,.'m,1 i.J111'I u.n~iI Yl'm~k
IG ..n.OI1.i!: ~tliklO:-!1

~''GIr.:,

,; M:lJdll!' ,;lIlIh.llkL'l batl ;)K'11c Okll·.:IK gezl)'Ieli' 1~""11 ~'i:'~mH ml'? Ne 1<lId()L' mu"" ,·1)101 I:i! b'r ~id!'t' N~ ~III e u)'JiIIIiJK lilZJ III ,
f",~lrlk ..~ Fljdeltm .. ~ap-· Af·l!:nd.a!j. oDilffilZ"

Idnde i \'8]' 1':11" Ht>n nco DIIt..)-,l," ~ ~u
s6ylO;> or_
m1),(Io1 ,

hakklnda

tedavii.lden

Ban

-."1 tll~ ne

bl.llul1ur"

Amm",

.;!l!.:-n

'J.r

~~}'

G,,(S~"

dwim.

1'., rI1Im':t. ,l.JKml(U_ I, II .Imol r.~h~'lrUl.
F.l bl "Q\j1!1 .,
I.Ll m

--

.N 1",ln m!k},,,),-I'?

IJl'dlK
.... , ;1

.oIL .,Ihloc. yc'IT ,I-; !oiIb,nun.1 dl· • S"l{of'1 1,:.1)," ;t,IIIIhlI,f ,dl.
U," I ~ Ii J' I!;ll," ... <It ~;ahlt,I' l<upIU. Frldnh

i,I-' D.'. ;>dlr

&lh;md"n L~['II giI ~ I!u 11'0·.,. lH-rJl.<.1!I gllllu, m"b'l' b:J IndL Bll: m~~I'1If!Tinizin miill>kllr .." NlrLIll omllk?

d,· ·Ill.
- ~kin dlel'lmizin
H

p8l'doQ

,no'l}ol.e-I . MLi;~15:.....111'

kEtHHi
;.,ell

- FM .. , Allred Dunl;' .. lfl Huh,.,. Il'ri blLr,II\,. , ,II'~"J II I J. '::';-,l'Ilm l~olll'nr. D.,gl .. Ii."~ l:.t,·""rl by"',- lUI, CuleceJ; (Ii: d.Jim dei'll "'iy.~~ Arlo: !;ill MufJEl 12'bt.Wl.i:t, 1lIo.lel·'llt'od-· I I}'I, tLt~dl
Jm..

i<'rDI)'eli

:lli!.:JII

Kill! nUll 'b~r i b:m U II. S(zoe

IlUIJ'lloe'liikll!E'im!

d,

I """11
BIZ

~I~,I-

'l"ar'i'

de

ilI-

.. ,I.",ml!~

hPrinerle

bir -

i!fl'Iln O\l'I"IIIt. Bmn{'I'1til' }III D;;!'/II~l:.!J:ll~.i ~lllnLlh' fDtpk••I;ll Ill! umuml ~t"ll~um :r-ulh~k l'iJlll;r:llilo.,H l' t"II"o~k vtJ'"mr,d,. ::J(iel J~I'l bC!llci hil" lloL 11;1,; j11;.IF';I'!.CI'L1 nk~ 1;o,loItlJllnl.l.,hlr.
Il".1 I!dl!T~m ilfi;!dini;r, ,1IolllUfl;. Itl<fillm";':'

',;,1<,,",11111.;0} t;lI.tl1rn yuJlt:k li 1].081.1nOl clim, m d£dim, Otel I>wbi; ""~IJ" 1f[;:\,,),lJl'r Ir1P),'r•• 'vu1i:{u');1 ,lkm.'!I., h lCe~ yok. ij pk DlZJ banil v~..jni.,+ S~llInd<ln ~'lkInLlr;) k;OJ I)(Il.Ib:JI.:lL.'l ed;r,rli111 dedi. Ikril e<~'p'Ioi.BI~rtmltl h.... l'!il. d.1:' :>iI1Gllld:l11 I~~rl J,; rdilk, Solr;, DB Inn;>rl<il"r Uill KuU.lill),m 1<,,·.. 1.. A,llk r}",,,"niYl!' VI!P"'~l'orrlUJll, Gar".cnl'J.rflJll 'ilu I hl!ml'11 5OSnl<l.~ t~l.zJm kfn .'1'('1' '1 ~lLI. I ki ll!illlll-' dl1ltl! ;]),Ird!. Fl:'id1'11( ill' Jall.l'3n.1 0Ittmluk. - a,'lf~f'n: NJ -Ill ·"t4~1 ,ni7."-'

k •• rr)""

hcr n~\'i fL'm""" uuLLI nur_ j<tt'r.eJ"th. Ilskyi \'<::'rl!'},JIIl ... lSI" 1I;b,. II,Iimloill in1l11.10 ....:lIhl . ... DlldL Hiel'if u"l l,U·.I{lIIdLL Nel.iJl ~Inml 1csmin1 h,....i y.oIJILILt IIILr ldl~jd uZ;ll1.l. FTidrih .,I! __ .... bil~ wla mi)· OJ'du, J.klmf:
-

-

lJ....

r"'I.,

guldil:

Oyle j ~ DIJI.l da J:£~,., "'blill. bIlH·~i . . Bilmooill;:W1 bJI' ~~y. IJ~mrll ~I.....
~I; ...

I~M.'yl

elim~

••MUll.

ne-

IL.Jy.J H h.

:><lI.. l.,.I __

hlA!
;).

btl

k.Llllol~llI'klal'ln )''''In{, IJL1I11~1 t.nr IJrahld"r ,I p .. P ""''''' (;'1I,<~nl"'lli• lilu"lIml.111 ~m I· )'IIr. kurll luklel Ul 31 I" 1i1iJl;rlnun 1~ I tiIJ·II"1L"d., ,1 ~Qrrm t .. d","'tJld{!"ll J.., 1.fi1rlirn" I 1[1lrariFi tlnlrr II G~'mlk ,>'uz ~an'lr Jllkbr I .5Lrb"t PH 1 ",_"1",,J.e-11 !IU:lf"[l ni ~II. Lttl,\~~I ['111'he,.'k \.:: .1I1C,d ..... .. I" IlIfll ~;mLlkl., "~ Ii" C"\m 1,111·,).1 '1111 Ill' II:'nka 1 ... kwlo;"r'"d~ I..•bul (HIC!blh" 'kHr ElilldeI,(_i"ul~ }1Il: Io:lIl'u~luk. bUII.ln;;l.lI!,1I11'1 hlll,I.,Il m.11 5. I dlKlllU'I! Cuml111nYt'l 1II1-rl, ...r. B.mll.:a I f,... belelme : I~b,t.l "un('l~rl 11;m tol'lIll11 ~70125 .lu2l~

ka[l m,;;'I.lnS"

J)·i ••

IBlI!n Ok.\I)';I)' lin.

Slf.n inUh~ll~

et-

uylc
dll!j(.U ml'
l!.:,
.1IJ

"l;'.;J

lD."r.,nd'·DI)'1

1st. Liselel'
Ih;III-d ..."
~IJRU'l .:.,.1

Al.m,
l:>l~ l:tin Jr.ln.dc

do:o1ifn.

Fridnt;
Oklll bakchm; dedi. Billek. G-~! l'I:o~>bJI.., A~:JbJ. Ill!dix'! Ililrl'>!:',n., Gar:<:f.lrm )':orahm.
I\.)'IJ'

rl"'fI'M,1 ~t"'I"H,dt )1ikar 1 O;:lloi.!i.l:mll.

-

"u ~l<:111.. HlI J', [J k[l.... ~~lll'kl;ln "011111 fp('yre ~JIr:lI •• Gar. ,s01:l.1 1i.1l;sc~ s['lik w}Il?~jillll~Z. ,1ll'JL !I'''' lumu"d 0, k:u lrnudQ ctlll'~'~ mlli~tc!ril~ 11.i~ dU}l"l'tu,IIIT •. blJl1t',r /I;] !;iIlnle1U'tl'l.i z.1.p!cdctn~mi~l"H1J. Ji!C!11k.uo;d"",. C"..... "n~: T(>~bl" II': Ill'nf De hl}'Ol'0'1

"1:

e~'(:t"

;!:~J:

Sahm Komisyonu Reisligtnden :
,II>, 1J.1

!I .. ,d,"

It ,11111

it;i1J 2JUo lim I, ill(l,n .!ll!d :1'-1)0" In.OJmw:l.IJt
Illrnil
IHIIT,jrY{'flll

bl!dclU U5i i dell I Ifl/XI/ HHiO ,.Llrtomb,.
"' .... 1 jl<i 1('fJ'l11l.~11

'II! 115 III~1I11
1.lilT8)..

~Ir-.
";ll

... rul' L nol llh III LC(klll Ii!>!) lrii !;I' I...! 1, I' <Illn ~1.. sJ~lmt'leid J \ "luI ...

IIln .... llld.n ,

k;rJ"'111

It,Lk

L::llktJ.r.

&:o1l);31al'll'I ilk

176 n:! b.ol·1,Jl"1.n

L<'11l111'1l11 iii 11r Irllr.

~~1'Ln:-lme

(O .. I"t., ;:, ":i' [,iti~.5mdllhr.

lIOl.S.~) NC'-r]),;)i MudliIU~
Ird"'l"

I,~rl',n i.!ti'rJ

"I"",

0-

1,..1",n.;Y 'mh ..,!tli, $.;>111.,1 ,I~ ~III" ,mill', l"1Ikn.l Di"in

olin,

1. til":

SJluDi
i}

A. C .. 'iial.dLllii
1<11,1

...ot!'1'1 :lJIIP olltUl1"

y..r

S~r"!Aoll.ILI Ci.I.... ). r

ioil(:ld

(H. a.Ir,r

\'I;

~t'"

e..r-aCt,1ij11ll

1); .. 111'1 mr,tb;; ~

2

BIRiNCilijRIN 194

A
O,ftuncii VII - No.894

5igor a .sosyet89i HIY'AT fANGI," NUliVAl' KAlA
Her yerde 5 kurus

GONLOK

SIVASI

HALK

GAZETES~

I

Her yerde 5 kurus

I

-cc

IFransiz ... lman A gor ..,meleri

sumuz 17,
Sene z arftnda i1,711,883 ki,i artmis ,
Ankara. 24 ~IUl,)
-

5

niifusumuz
bu/unuyor

,9 1

k1taLi!1ti'k

UmUDI

\~D Hitlerlc miillil.ulb titu dtinyamu dikka Fran ayn .;cvh-ru. Galib ile I b arasiuda VUKu8 gelen Ii] muhim bll kOmL~mwll.l.'l dL rhal [,lr!ti lilrlu tcl:sirlere ve III rkr dvhu-a meydan ~nll'l&l IlEh tabli uii, BUIlIa.nn arasinda .'j miihimm] • t"aIIl?,aDm lngilI rc 3Ie:~"'hm.deharbe IlEYk \'9 I 'It ilmek i... 'itiWdiii hak· ir dakr rivayet ttr, Remni mrllllmoP. bala n bu bav.adisi telltml,. 3u tekzlibin n derc.. kt. dalr cidd.i ve haki.fU 0]dUk;1l bdinemez, Fl~kat lngilte· k nil Framal!. Iru\'vetlenn'Ii I ~.1rad(l ed ilmek lstenmesi ~ 11 miJIver devletlerinin b"ugii[l ·ijlt~rn LiB old ugu ... "IlZiyct I mel ('I 'kud<Lr yaiu§]k ahyor k.i "tun t kziblere ra.gmeIJ isin de mutlaka ooyle bil' AInl.ln ma:ne\'TIJ,SJ bulunmak 1wm c gr r'It'1ktMIUla tih.in lli~ip Jrahyor. AJ Rnya, uglltue llleyhin kabiliyeti iJ lIQClIm·t)1J11U11lDl.L';;ve nih.il.yd 1'i.ciz: .JI muntiil'. Bmu;liRJ] eenra InI rrenm Alma:nvadan bi~ kortU!1IlI k9.lrrll'lrrIJ1'1t.JJ", denile-bllil' . lngJbz adalarma asker ;'1'll'I:l~1 arti.k im au .Marir[lle r;J -m1!) 01· IJU'~ iddia edilemez. AJmllJ] tahIbahu'leri t.'gllU: ~m.ilerini .·ta devam l:lmiy~ ~k cfi]du ·r... Alnl3.l1 tayynrelert 1 u t fH;>yce hi!" mihldct Londn;~ \ _ ±,. ID~'llt llll'ler,w b 11 b rdunan edeceklemir_ Fit· hi b'ltun bunJar y8.W.lZ biraz: ligna k[m uokillmesillll!l:D ve b-ir...z dilhs. madl.li zan.rb.r veril· mr~jr,del'l ba:;ka bir :netiee haEll etmjY~'l"t'klerdir. Yani A.I~
e

Mlidiirlil_gii dell wbhg edilmi!jtir; ~ID bkle rrn pazar gunu aprlnn 11.U'l'Il1mi ni.tius I:i vnm netu sinde tftlgl'nj la annan maIUlllrtj a I1I:lZI:l.I'an Thdllye ni.ifulJIl "1 j.8ti9..901,.dir, 1 3fJ sayurunda ·'U.l5- .O1!~"f1rnus bufun-

dujuna ruJ2'.IU'Hl b~~ senede nufusurnuz "1.711.S8::l" lrUji artmll!;ltlr. Bu arti :;01 r1.. "binde UI" lliBboEti'l1~ Lek: blil enpr ... Bu nidJcti tayin hu usumill Hatay harll' till lmustur. VLiityl.!l Jtibmiyl~ taf:;;ilat bJrP;'l1 ~in I' 1)ra n~n"!dilecekti:r_

o= har!:_)IHitler
Ha,va :!jeralti tayy re

Bugday sanslan hakkmda ICumhuriyet VoUlot muhim kararlar veriyor

ingiliz tayyaraleri itaIJanl~r. Nullo Berlin Uzerine yani iIe 'gorii, U destroyerlnln battlde omba alillar A mlln Davie' Reisi glnl itiraf etlilar
Benaral
Fran'

Ma-;!: fal Petain
Franco

Gfrik~ harS
illgiliz Dlotorlii kltlllarmm )"apbklar]' hiicumlar
Kah:ir~, 24 ( ,1\.) - Diln ak,,"!m n~dilen tngili7. bs\'a. iu\l"I,T ·tl 'It bllgl : ' 1 I,. ,l-. ulirrl, 22 t rilJi '\'el'de Bug"' bug' Ja Sollum al·3Sl1nt!fi. hizm€t
iU,emoWrHl
060n"

nil..rftti •.

:rc:;~r:1
teshit edildi •
bclediye

Allm sahm i~'inin k,~smi bir inhisar
,aIt!naalinmasl
IUl1Iilf1 Duic:iaYUi Topl;!"; MlJhlildLC:fl

dUJunuluyor
aarnanlaeda
.'11'1]

Program,Viliyette
tli"l>eklnU eden lro\' ht~ulh I

An_k"r.,nat'l 11(']1:1\ hoo"tk"'l: lit.lrr· Tiearet V.f!'I. ,lt·ti 111L,"l,.;,h6JL clilJdl! 'tu. O"·'! .,..,lmriE!J1mtlb'l)"'~ IlUflWI hb... yml redir, !1Iuu·ti Ii.• -

~

I,,{;O::, r]"flll

0

~-

ld.fu rll1d;:] mlk"'~rd.1 build,.}' !I<.'llll ;al.,rak s1.okli1l' .plprn.l)o;ta .. ldu-

rnisyon

VilaYliltte

llJ .lCr;irli~lmel!;lcdll Bu Bi.. h .. lletLd~ .!!Pi:' UI~,,} tIn ) :J.pll.... k I <ll.l:Jrlll yil k '0:1 I:'i ImrHlu: &~l::J.co "llIl.. rla.t.Il'j IU~L hal:) "hnnl':si,r. J h tr} W[J Jr('yd;;n IHkm::u,,;lk itl"L IJ bUr;lC..J.l' "ILm !;,,; In.lll'il!l
ru:!!IUfl \ti,lJi

Iwmutal1hglnJn da nokta] nezarier alarak Ci.imbullYt' ~. yrl'lrm P'-O!;T3Dll1U ha.zlI"lnmll;''' tu-: tEfjrini 'vv e} suh giinti sabnh saat S,:15 >til;' Vilayct, nruu H l-ion-

akmlanm
ediyor
~

tahdid

lie de gD... ~'il u
1TI.,Iw"

Bu k .. ,·... li\l",\ 1;""'" t d,lhil !:f'n~ t.,rzd.l 111ut,y~l"t )':LI"laC;1I>t bllh:'~11 l.lI., Ilk l'llhl:ik nll.. _ kill~rmd:l mlJL~'\'"'' 11i"nn rtfl oynaill•• Iill'mB tnlA:ril ulunae ••kln·_ bl.'\na:.ul h,m, .., """-r,,,1 1;1L1 rrH:y"ndar:hr. S,m

1:11-1

nu

pwgramll

H.ZoIJltln;

:1:9

hJ.lulrn"i.,Il

IJ'~' :.:\I,'"

IT nl .. koll L"lill k,~" .. h r JI'l.

b-

Berlin, 21 l;!t.:l,J A.kna.n b:u k'Yma.nrlanhgl tebligi: tn~ iter Malar L.l ri rl liJl
t
HI,'!,i

dll bir 14 (a,Il,) J:·lI.b.nrili J!I r. rf1 1]' d'tvJet reist .....1: [*1 I"<:1-aln ,1" I£i:in~ -i "~ldlJt1cl9, D. N. S. ;ill Q!I II "'1l1cak:l ur~lI:'I'

.. !mJ5lJr:
I ,"e._'

Feci
la da par~,a anarak
01

ha..'u "u,\,",'eHeri.mizin giindl.iz. muhll.re'oe
inhisal' etm~t.ir.

rthliJ

vI l.1guml<U1

I3tr..

.'.1.:

faali)' tip ke.J]iflerinc

Lomira iIe mel"k~zS ing;lte-re tieDi£ fab!"ik~YIl ~m.buJar atIl·
rIlL!jUI'.

Cece, &.ill' bombaFdLmOl~ tay;gill l}i mag211b edecek Lh~~il- ~:arekli t(!:kr.1;l..r LOl1drnya iliidlr. cum ederek bl.f!}Ok I'oo:mb lilr Hmaenaleyb Almanylt bllglll1 trll1 1.lrou'. 1'~1Ibi bilfii! de6ilHe de bilkm Slsl.J havada.n i!'jtifsde II!dert"k ..ybe1 mi..I! till' n,'ld'kjd~i .... N":lHI Holla:Jda sahillenne yaklaipfl,1 1911. 1~18 l1arbJIIliu haRlanga tt:§c bbihl eden hir il:~ dU!l~jL"lannda da tK.• l"o! olmu.!;!tu. ~. y lSDft!.l J .... eu ;0'1 d.} lI~l AIll1arlj'8 h.ll rill ka,.;mil.Mlinnl. hir vw.)!;i_yct., di:i'"'t.ijkl~n
BOurn
Ihil'lly{te

rnanjl,a bu gibi harckeLierle

1n~

1I1l" bey~t. re'ls J:I'1 U~'"IllL .B. Lanl "oil ,Alm.ln h •• ric-il't' .n,"Ufl l"l. VOl'! Rlb,.. t,op CLI bilZl[ blll1ol1!lo~ioIkl'ln b:lllh~ ,.;u.plI.a.n r.tirU~1T.1 ~ QLL!"IJl1 "i(~;II.m~ dOlI: ~11I n,,,,...,~l F'.r-:J.I\..IZ tgprilkJanIlln h:i;t· etlk b..u' i ~tii:!!Yr!llundll. J'titJ!U"ln li1!l!\u~ U-cDilld~ ,"k U.[I ~","1ml~ul"_ M".;Ul Fralll!lol .!e r;:.ayri me<>f."ul Fran&ll ... ;L!lHldMlI SlDlr h.an,[1 1;1" b r
yO
Ih',[

W'rad]

IJakliye

va-

5aat 11 de !,,ra]j \' t l:m kOIDUl.aru TaksiuJ D~eyd;1 mud;'!

solo!;Iar tnnlanaeaktr. ~a!lt ~~,1()da l"aLi ve bt-ltJ Je retsi doktor Lutli Kml:1.r [~~ 'rik olunacakur. Bu te1:mkilla IIlUbaylliJ dan ra.lbOl.)' roi.itbe";l1d"n yitli~k ulanlas istrrak edccck 1 nJi['_ Bunu lI1ut J':Ikqu \'1) verite Ibu.hutan zevat k .. nrlilcT inc tab.l;li~ olunaeak ntomc bill. ric me!"a~lmin yapllac, ~ Tak-'lI'Ji mey III gid - I 'r .

8ital~.nIr:u~,b£l.rdlwb
31~ncLl

e~
I-I}'

-

,.;llI)

t{)p!.anan ve mer3s i me i~l ~nlk edecelk o1al:l as:kc:ri lnhrJat"l, ml,l!leblt'J'i "_'e esnali te~ellkllll~rini
(S~nll 2 Inc
I

, dQ A~d~

larn[m"hn

k'''~II"""",

l'1IJl P~I •..tt1 r",f"It.r.hnde b&§.,·ekil mu .....ll1, B, La 'Ill olduJ."" I :lId, mulA llt II'IlIh"llin., ntDll'llbl!lr '~ln1lf111'
lSonu
3;

jlde;i

1I:Ii.'o'~ ,011011

Balkanlar hakkloda yeni 'bir miita.lea
La,·uli-;;, :.1-11 (iJ...a.) - 'tr'",., t'& K~~i Dli;:lml1luletllrltil" Balk"'11 m,.:,;,!:lJ'ain I

.;lY'':11!h.)

Samsunda as " rlere kl, he iy faa'l iyeli'

mLlvtrtffal!<l}"etteq

,

11,

'u bi

yiiri.ime']H~ d~..a.m ~t· ' Il. Jmnn'1r'3}'l sddi, J!flpi.ir "

mm·af·

C· H.iJDCm h.k\rm blr 'fj'l 1<tYJ. tun i. l tlbirl..trl hir murhlet J. l1a y~atT'l1ak gibi haluki bir fa~'da l~n1in pirncr. raI rd. A ImIllJY3. m.agilib olm!'!fa m:aL.Jrftm 01/11101 ~t Il. liJi)rt tl lit' HODm da mag'lllb oldy, BIW d .. r;l A.lJnal'lyanln ka." F:C· nr> [''Juri! rMgJublydi kabul (;:L!;;ll,1i;;ai'J ~im"IIIJ, n lahnlin ('Jjt~me2_ ValnJ;;: 'Jl'mlidf'n l::l.hr[lHI 11@~il,kat'i 010.r..tk ~'iyl nl'bil'-"L;t·k bir iJeY \I;!1:3. u d. JudaH' kl bu.tWri ayIur' kml' lr. 'flLereye liil· ~y ya· m .. k · Isli.ra.nl!ula

ii'

OJ

J

JjOO1iLidlr .Bu-

Olin

GaJRtada

l10k

fer:i

leir

60 kuru,

yeV'miye Ue 9 nilfuslu blir' ai ~B,.i gEt;:,tnd irs'o IIi r baba ,imdi

istUanLn te~hhiirij

ond,an d.

m.hrulm,

kll~dl

il1lgilid,ere Deler kelzand.nyor?
YAZAN;

tramway ku;wsl g,!mu!'l lI'e bir 'J:OO~llIk bir I:.rDmva~' ,-ont(lr:J{n rtltmdo kB~mJfii, pal·J;:al,fUlfl.fak 01·

tu:r;

gore:

tru fed J.::a~

~yl('

nlmu~

Gal:JJtada NeeM.ibtn,1 cudde· !'IiJlde[l Kata.koyt! dog-ru gi t:m!l'k·
!SO"W ;II IJrrciJ n)lf~d:i)

mi.lf.!tiu'.

AJdlg.m.Jz

m.alumatGl

Hayanla:rIltH2ln bu I", b.l' IIII b],.J] Dr3ukl.m k,·l· lard'l (!.all~malar l1M'llI t 1" ,je--"am ~diy(lr. Dige~'" Ll[~dft3{l lUt 'arJ. J'IllXJl'l btl !<:ardiDl L~m oLlei.l.ne 'kadill" yap ~liclal"'J l~be I'I'ii'; l ll~ 11) bin linlY~ ge 'ml~ bulul'lli1,lk:ttl kd ey1erni§

1,-

b.m.rd ... 8lr1no.:! ,"'uw),e ,<;inl!kl cad • md, J:; Immn-

uy Jl Alrr llJl)';' ~rget; mat01 -L Ju .. l1kilmdll...... ]tal· ;,dan ba I., bl e etmiyof'u.z • 1'Jtt! tm hak~ki ,'a,ziyet baJuIl11tncia.n dii~UJ]uldil~jj 2Jim1 n, JUman},anlti J'.i'~~ ufo bi .. mu'li'alJal"I,~t iirniLli iJe oli;a d~ J.'D"'i. l'I~al' t~gilh:~ aleybind(, JI:aroo :>t'vk 'mesi ubii Ve z.aruri gi,r:J h11-. Fall ,1,l .lea ba. Fra.n~
I

Lll,

I!1Il

b"

I"IY" •

Te,hll>
dr;tll; u.;t1.1

1i\.,AiI i1!'1.el" Ch'le 'hIli <:>II nutUIW II kundu )'c:m bll' b ''';1 sal.

in,gilizlerin ge~ .. karar VermeS)

SABAHTAN SABAHA

bdu",

Bel bal.kf;l

:l'·'~J)'O

BI;"II,

bl!!rli:lYllt ~!:' bLII~int, dlJ' nB] I yhl\
h.lml!' t.lfa ';(IoCuk :C:lhl.

hlJ'im, E',·Lm ,,{uTohul' eo ku.~

l.;dar.Jyl\.:

£«i!:.'bUi,lt'r rru '! Bil>:lm bjLd~S1m.iz Ft ,lR~u:.lar h.a.kkulI.la bOyl!:! il' ~I:': I ~nmek 'e on;l- ihtJrnal 1J(·rrn .. k hiI~ bi .. Jmoo.hattir, F~· knl VJch~' Jl'iukumeh uyl~ ~)'Iu IGlhul cUi. i)yle l,'e:sika.lar <llhlil~ UnzrudJ1l1 kQydu ki f'(;PI3Il.d:!n Ikgll It:'-I~ de Vichy hUJJci1m~tj_ndl"'n ili'lJK k'UikLlli!hilir. Bllfl[1
arka.l'imJ.l ~I;!rl:lni bir ::wkll'fi lmyula In:11il.; ohl.ll"1 illti;r::J.~1'tt D,

Ilir han:,keti irtik:a.b

m 'jj;UDlzl irmJJ1 ,,dl!k>llm"k~" idl, CocWI<li'nml pm
bel' ;]i(.

l'fo-l1 c-..rU}·c

lUI

yar

hil

lin..do t1.J~im.iz h I lu.r1i1 h~r llaI"t'y.cle ra-'fl oialJiill c~inj :o:ililllllrnl all11,,:>', Bu~.D h[d;~K tt(: Frlm. 1rn.)'1 I?Il rinde nYUUCl!IlII l'apmrl1-; i;HUYPIl ~ rakl,'~r!-1i7. b.T" 1.aklm iyili;.c '[llnntlarJ ne J:i;;adaralr'JII. 11iIarClr, bia' kaG; ilJI' (:'v'o'el mWj~r"'k dli~~HI1!I"a k:J 1'1 si.l~h kardCIjli~l ya~tlldaTI mgilizlcr aieli'. ll! ndc ~il!J.1iI1,'1'i'11 1;-1''I''i re:rne:melcri 1
Uzlf.l1

mlll"eJj:llin

t.a'l-'li1iifindpll

IC-

le(l!rt:'! kl'.(Jrinde qiz", _'" .. k pl~l_ o l'iynrun-. ilJ,.e 1IIIn!rn liL, Ikotl'l k,. ltl!I'lmn wylu.l U &0:'iiI', IJ!o'ur, bn7.1I11 .Iii·
bu ,.~omll; 1'1
"1,U1rll'lIl1

i:D!f"r,,1oi: r.r.", nRiJl

hi lIIun bBj-l::ldU;ti'lI "nil etll.. 1!I"!:lJine kll dill 1n.silizb!:rd~ Ji:ordUjumll:r. 'tllul1gr.nlJk },l:'ri111.11 1,;~.!r~lr"I! lut'~ iltlDl i('lea J..mid ;,!{,~!."I!I:. J~1~1 kIUn.J"1.l Ing;tll:=;h:rl.;:llll_ m,l 111Lr),.[.U" i'ldl "']wlC m,,2bl..lr ...;11,. .. r'(IlJi, PI""l1n inhll. I r;tb.8i IIlnd" II1r[l[l[l11ll' tl1l£,nll"rej'l! [,ailU'UI:: I!l~OYQ:1 11-1.1 k ... 'bb1iHL~ ..... 1'1lffak: <11u m.:LIurJ '1;0 lIIuhu·melc.. CJJnlW ,HIli ,. lIn rnUdlll;'1nl.llli I.r.~ olunD" t:m. \! tJ r 1It1' 1.1\" fre!ti)YI H~I11oI~urdu. J~lnndrdl!l1 In'U1tI!rf"Yc dOrJ.l'n rl'mlio.1 rlblC'1!' ;; q;lJb t<..-Nlll~ tllI~1 tl.l~ulrn,ddlll1 kl:lll.!tnilirmr.~dl M"itirn 1'1'11~i<ldI. MllIlIO\liJ'eli.rL ~'lJd !"tug! hf!1k~ n J I'l,Clli.!,.L·C'!i''' !I.. ~lf>ll¥~t etmi15U. Alm'lll IUIt1;! rDilkJfl. lMln ",hrt DU' ky .... vet lfM~ -=fi'l.ltlnl' doll' rn; Ibillilj:luil MilUninl L" I.ll'Ji Ii Inkl",..urdu, 11'1 glti% tloM.!Uml ,I 'anl sahille-I'lt1 I l'lQdmm . U.. til~ elf' Al'(lItn AI • m !II Dlrd.~n\ln 11 I h.IIliiJ 1..lJ' n:-ktlilrd IIfnily ·~k !.-dblrl""rl hL·. If!fl<!. .,lnrnamljtJ. Chul c:hl1l ttlJ!',1I_ teTl'yl bu vi!ZJyc'1 t. blc~ldl.l,lEn L'rjj I ~hlrlt'l't Ti'lU~ .I~i ),til fl)'o!'n hh ~L>. ,1\,11'1: Irunl:i1lkl11i bu ~nl;: k hU Ie r Jj

boguldu
DUJ1'I geeo KilYDS A,w;; Ik'aIrmda vuku buhm I,acia

-

e! 11& 1..~~Tlnk~~1]14iID~..
ID 'IKIJl".

"llJin
."1I1:J

"iI-

!,lib]
.1

I hlil I L,,1I'''1 k .. ,.mw IIi Jy.lI1l,lrlU m".lIU[ ,t\lllWU'l."l'

br
1"I.l,fI

nl"J .ldlJf)r.!._UI

itnreL
lik
j"

Iml~. lhlm"I1)',

do; ·lm!lJ.

.1.:Iljl11"~.)}, If'lUI~I'' 1.lr UnP k~J:'It Alrll,'n • k11'1 ,1,,\ .m .:d{"" I III pII;1n .,km],o!' • n •. '1'1
ll"b'nll, I!~JlI"'~1.Jr.
til ku" dlJ ,,1'i.I n."" I.oHly"rl.u'. Ihtli' Ii, o·eI: hilt' ,d' 11 l' Ith. Vi~kl:l bll "~"r 111HilLN'· J.(VJ""lr

F1I,I.

Il,.·", .l:-

j

,1I~ljl
I "rn 11'.

lI].I"I['I hll'

l'i)}alr.l" t"lhm.l1L 11 mlJddf't 11lLl :.r:I,'](
[, r. ~""

l, ~IK.;r
L

ImL

V.tl< ';~diill

r

I

tl,

~ yy;n.IHlnm

L

Ildr.1 ·11y. -

~Idd IJ,

l::lm~

~i J.okmll

,".rI,,;:tJ.tr
p.I<:"aIk Yl";
y;r'IJ

,d';.loSlII('"Iml:d1 I ~l I J 1'0'11 J ~",r~I L

~IJl

r:lrnn"r Ii '-

1I\o!.w.
'P

rll\ll(.1,Q,

ailim_ 'l'[,Lull

In:nn~

rnn~

,pu"tol.W.

GI.~

dlld

:1)'01,1

Ilel"n 1:1'11 t'1E'Y1n b.1; ••ub dUll I f.. ',11" tlLld.Jt"rj F hill I ~h1r, .!i .. nllm J"I, '11 1'.1; 'I'~ ~~p;m.'l'll"li... ll1 I'Ll I;'rl urn r, I,d. gr II ,

gl,li,.-. Uti yin

JBICLIWe:r- nru.on.ru

Cr&.WIidl \'

j!ORU

J

AI ... un~U .. ,'ad.)

1S40 tllrlhLmi4! ka-I IN v.W.v~ ~dJl, ~ ~ j:I:;rI'lITH, nMu~um[lln bu I<Un1 1lkrr'I(-k-, ra...... lilll~m I.!;:Ul bIT IP!lk ,alel" d~ ",,~tlf !Jl lIl'-'l-dJI:. _' 'llJonu Z , .,1 -)l'lfil~j

t'lIIrl,l1'j ...... 1.,kll'

ny:l

t

t.'Um~

~lIftI}"".

n:,~

=

Yor, M~illiMbh h.1

v..

t\l'1ll;}ll;r'k1m(.

In!l.lIe-

~iU'~!,

il,mldr IIlq11 ...1 .1I "'I'UI_ In,· ~11~lfot " i;J'·:W;'lr~ ~'l'11.1l'lfll d'i~"mfl-

to''''''

I"i l"

tioL .. ~LI', "j,·1

"'.II

o.I'.lrl l",P.
uk
~['''j'

"1

I,'

mi., \
""'}'L
2

Ir.EIUzlcl' ;:U II.: ~l ,.. ..hlltiL~' LU .. :,,10:<'1:1.:10,~"'. _ m"t"~ (. L 11111 _ •• h.'l(,J did ~ Iltl,. II "rm' '1tJlJ(I
If

L.I

m.ilYfIon L ...
(&~MI

",L,,, 1
~cl

r...1,llIr

.,11'1_

III I : 5l11lm.

~+:,.I;!d .. )

,1I1It.- ~. lkI'!Q1::U!illil. 111I • 111.\1 II ' bil , .. lll1'1''U~ Elu 111;:!l.!iillnTWllt oJ l" r~111 1[lJ1l ')I.hl S~lkym.JI. B,ditb,,", SU'11,.• ,wtl ':;';i1k3'U "'i{lu 'J\ 111J:'1 lHlmu·O):.'~I:I, 8m"'{,flL:'l, M,t:Dmed ,,~I~l HII'~·.'I'II'It!,~ \ 1J.r, .!>u,lln",Il.!!'1i JllL'hml' I>"lu DIlrun 'I'!:.LI, ::;;lrml!UI!}1 01111'r OU'ILI "r'u. !ml.iur. HI.1I11I,,·h:'k.f. ",I I II .,~ ';{. r 1il"~..Jmlilr l ibkJl.c 1 , ••- 11\... 1. "hr.
I1U[i"'1'I1I ~... ·<:'fIII' J dL'"

lof'nm.~Hl.

..

t
teehhii..u ~ Ramazenlardal irBind. I
~.~

(
ingi .z fiearet §ehrimjz'B gBI~i
MDz.k ..... 1 ... Al'1kar.d.
II ",.m dilecak
TUrk - .logllb; lica.rt milnu&W1eritI..iD i.n~1D.I temie IA mel. maksw)'bl bll" mildddtf'a.'b!rt Anku..radn cereyu ~tm~ktel i:lUw til 1J:uS~1T1tl'n:l4 lngiIteft brUk1lmof t.i.nl temsil edell m.. I'iJtere YlLIon' k v. BaJ.ltWlJar ti~l birligi r-ei:;!i Gli1lc\,O"l)net' dillLa. J....tJ k f.Lrn tllJ.l:l ehriro i.u. ~tlr. logiliz1erle yn.p ..... makIA 0-1- mUzak reler gIlY'{ uJ,I··dUr. tl1gtUzh:r h~ neVI :Ibrae m rnmze L;alib bulun~. B sebeble I}lrudlye bds.r liD m dde I r il2.t'rin'ld

OKUYUCUD/YORI<I:

......

bidigi ralsi

rlca'U v lahd I edUlrdl
m FYI ~i

923 ..940 yerine I. 923 1940 ya:ulmah
001

Erlek e ra r n tiyat1arl iki misli daha arth
l

Bo,luk i._in
varhk

-

gm. ~

, .......

~ ...

~pa. takun hir .fl!ldiye ... W:'wil)!
patilpbm

ctmItbt ~

iIdi.

Jl!itilrW-.
~ ~

~

- BIohn .&..:a::IiIi ...,atrI1"! h.rayI, ~

~edrr.~,.

EVr Iii!!M! CUrohlJr:l, .. t B"TTlIml"'. ~ 'I'll un m.,yd:muuft :B...I!:'<ilYfl SuLu ld.ar '1"1 r nd II lItl. Il!nIDC!'J1 rnuLad\Dr, au l~ymiltt.;m 1':•• 1 1 de d.aLmill ),i'm,.2'I" 8 r,II'Ii!'1! alu 11Ik:.. m d.Jr, Bu ubilh m )'<111011III gc 'L rkill pl"U~' I~ ullm.l4l ylnc ,Ill [;1um I'On:illru' El::!:! - 9-tO. ~ill,l[)r rlo,!:rI 1'.oiL. "!:frlll,1I; ... li)'()r~ Sa tndt;1 '\!'\IlK'."1I ~ ~lllI'I\t bJ, 1.0.:; lUI
Itarlt'll vd':..,ln ntdIa olrlloll: I' .I'(,)l!.',)' I

PlyasadOllkl

pamuk

tp1l

buhr

m iii varn .dJr

PiyasaLIU·IJD12t1n..1ri paDl1 i:p... dev:un~. Erkek ~nw Ima.1i1.l.lnd& "1.IJIa,. ru1n1aklA olaa. mp~ iplik -

ligl builnu:u

IDII.d.Iguu
Di~

Wl,yUk bir oI4uj"mw. bu ~ti idaN let. buluna¥ddfnrle Ne dDdi1
BOn.r'.

Ii&.m:Id !lIi ~ !I IIII:I::ii:IiII

bWlf!t'IIM

u..n

mil S~
,,_

pe ~

.~

A..bimIlzb:

de'

~~D.Al...:::l~

'III::Inl:l.cdi ml! Abrn..lu... f.IIIldim.i.:l ~•

.Abd ilJ..i.I::is

:-

:.rel.enl

~IA

'&T'lwlIft:!r

devam
---.tIC--

M!.UD.edil :-cektl:r •

1;I~'llCI~ dl;.' lJI!.lmm11ili t...a. Hkl'~u NtlK:V!J'1I t.rth Ian Ii"Ull'llidli n ifilyr" b mc!1 it1lT~ b:IT t)1'~k I rn Id.r~ tI UJ .pI111. b rlll\ta m cl;ll :!I I 11H,(jT4!fl 231 /040 'V;llll(!i.gl ~ .. k[I!!lr. au yirmlrw:1 IiSnri klrklnC~ am n d JT1 Ir;~r v.. \ '" K.t n, IIICI:roldr~lct1 Yr ~ em$n,;Ln Ik-

60 - 70 UJ.I:,1tJr.

arl.lI1 \'CirdLr. Ealurleu p aallbLn ~()rabl J,.l'ID
Imro~

ler 41' liraya kadID~. Bu rnallarr» es~. fiyH.u 14 n:r:..' idi, Bu Mlx,oble etkek 1WOTIof,i n flyatlarl.nd.!L m.ihim mUrta.rda
3(I.kurn-

ka..du

nYBtIan fJ.J1.a-

UI.Il.d It'ht 1 pili

r.

var 1m+ hzeddin efendi clairal a; l~~k Abdillhamid ZJUIUI..II.md.&, gerek SultuD R~ ilk gtiDif10Je alaturks idi. Efend.m.iB vakLesi I:m§h ti.'irlii~iiu mUil:udt,; 'lm 'iili. KadJ.n e elldi vH'LtInn bda.r dw reyi hl!.N1Jll u.i:alan
1 I18W

Ai!. &. bikl eaib bey, bend hJ'1II III!ImJl, gtist.ermdl:l. hi!) ~eyol'!ll. Yuad lzz:.,ddm 8f endi yc Ii.t:if1= yoIh.I WI bir 1-1te-buh ....hm=tu~ H'I.'1' b.&J..iniJ::i ~ C!.ImIl.etmekilla. ~ iIteni.i.Ad J Ne oJuniu p.I d&bi ~n:ia de ~nl!Q'D 0IllOn ~ tlIIUb. 0.1mDUiM~!. at efetldi _., .....c»cb! S&!6 bir gIlllp;lI ~r:i".enli.
RAm.:u.l.nwu
MW;

AbdUl . - Ah. ! Y ll"Dl:I q lira ! c.odiu. ida •

Asker

"Islerina

dim ek?

K&11:!g].:j l::IIyu~ VI! t.nhJ , k'iIIlln.o It , (Zln, I! 'n I r till I r'IIlZ ,.:11 nl 1fn!I - 1M!) ()Idmftl!,.. u;1.I ma.k: rnl..luclcur, DlZ 1"IIT~ I.. r 10 (.."1,lmI!l.W"I'I' tlo Illlrurl'i jj d J'1lJl "<:! daba mulwn ll>!.r k b 11 J' SaTIn Ita.. erlWo a1!1 ad rI n i.b;r, lin .Ii pJlil"Ull11i tl I '1m
Dr, A. I,

Komiire azami an fiyan tesbit edilecek

ABk.cr uilelertne yardJm mese- .._ Ie:M etrafl.C lJetOOJ~'e: d.'Llmi en~eoi

--il

v ~ kat'""",
;dyPl ~.
~ ~

t~ft

'P"eIihlld
diJ;i;r,

~
8."r~

nll",d::J.NI.!'~.

RhandlDll, l-' l"JeI". a.ym tutaa it:'~rl~"di: ~tal, bl9Lk ):uIlsmI..

Dilir~e lurun1l.2dJ.

illlL'Ia gibi.

AGalar

eerier

ba-

BO~

mr

kutwru gtbi...".... )11 ver ilirdi.. Bm!1m"! '
mfJ)"'e

.... t,

mUJ"lU!&li

geyhWAma

dup.

'IltIIn. da'll'llt eo -..tI]e.riM

rieaH

oo~n bII
,.etl 1I,1lI mi~T.

h@ffilIll,lP'tlL

"'*
~

e--mf ..,.... JMU..

III:I.iJ:liUi &Itm hem,c,d-

RC!b. bir ~ 'Iia!tiIdI -H"--II lL.u.I

E.1:lcllmen d U.a de- beJ.e-o d.iytl muha.sebe m l\d lIrti M u.b tar AcarID i.i!4rd.kiyl.e bu m.~ ~ t:.edkik elmu;Ilir. $imwye hdIar- verilen kan:tJrgti.ra, butlln Te,am1 daire12:rde ¥II muesseselerde ~ Ii1l!1hurllnrdaD 100 uradaD fula alan Wrd.a..n. emI.U x:nibl -~ den ayda 100 lira. daD fazla in.dt gayn !I.ill.1 temia rldenlel"den lIJ,uayyen oiII!betlll!l" dahiliDde yardtm l.a.Jujis.atJ .bnm1l.ii1 ~nInw}bc, lU·

ms..etu.

h.enUz.btr' karar- verme-

'"UI"duk. aImadI
b*lme:l(
ll(lJ

l.rrrd"dlrri~
VHIl"

Yl"f

--»11"-Ihracatlmt2 arllyor
Son haria r.arfmds B&lk&lllAI, merkezl A ... upa v $mal r memlck 'tler-ice lhrncatJrn.J.Z milhim

It.1on kurtuta-

i",.n ban. }'.II kll.lkllrn te 0daohk. ,.iIohIld. d.a n:;1tQ1 Ui'].: (ep! erd ftTii ITIU l"J'd~ b.Bd~m~llk, heIL::.JWr glb' Iblr vw.nte'ye kll:nill'lrut IJ.tIm i;io ~Vfl,pfLllt;, im lunm.lJU:lL r~-

e.

ICdIC!!E'b:J

mazdJ. SUj'1e bulunmq. ~
djl

pdB'-

~ . 1'0 bey veliahda. ~ tJ o!L1uktan SOJlJ"D btl g'Ibi ~:urrn tefJ nrik eduek dainniD ..
Ill'UlLini..i. de:p_~'!J.rrli

JDHlek ohmaNl ~ bir delulnda: Emrcr ~ ~ &11m laymetinde bI iiItIiII . wi ..er

t

mi$i. Ta.l1i.t be,. ......
p.bii ~
B'Il

Jeri 1lo't:M.:

....

o

BU;, 1=1.. ~ T£4"'lrl.y'!:oin len un1i!iW~ ~ tiH-rinB kOD~ ya.nhm tabeiB.ll'b da 00dk:i.k. Q'-' lin bi.r Dnm I Wldl!!, dokw:. 'I,"(Ku,k b-IIl~~. Veril~k kAJ"llJ"- bam nUJIWlhl bU hLWn l~l~ilJln bo,lan.:u tatblkiDtl ]l'lRnullluevvel-, II! ~ bic bA.l&- Otlli..tli ka1Jblll!iD~.r,..nu,.o.l1lL HB' h;;ddl!! USden'itiba.reo. 'ba.iillma.cajUldau () ~I!I U,J1UU1&.b.dar bu ,i~ ta.mamiyl!i bib TobUr lanirln Itll'ftlo::W v:llisj ve ~ ~, ol.~a.lrbr_ bd~db'~ relJ.inc. 'I'aziJ'oI!tJI'\i I Ylkil~ -... 1-1 anlatllmllnue' olilCllk, :N 1,.1 fLL, met· 1-

ya-pllan [h r·fLc~t bu haft.a.ri:m re~orunu t.e~ki1 -e~!lle~tedi!'. Iavicna, bV8i!1 Rumanyll.. YUgo&l'&li'Yll" Y1.manista.n. MacariBtaD \Ie Bu1gariEtana 222 bin 500

mllrLll.rda

art nu E$l.Lr.

Diln

1I~.

HMAnm
.... ~ru' rmd..iI,

~tt 1.!:lJIlil
~

.,.=~ (~)
otl

dur, H;,lbu:'

ndyo' Hllnb:alA-

riml,j::l:l'l lUtll~.[ nde- ml.lr~ e. TT'ote'k iJ t .... ~rdll'.

Iirahk ihracat ml.lamel edilmi~ bvi~reye barsak, fmdJ!I:, kumdan. kemik, itre, h den., Ruma:nyaya 2eytin., ke9tane,

i kayd- SABAHTAN

SAB

HA

-

glyerrii;

Y 11SII f laedd.i..lll. deJld:i I91I'II!IiIre Ya.;Wt:<;lIa.nla hl~ !:Ian ledarik edilell a.b:ml g:ecdfi. ~:J.r"'cy, IilJl.fazmill.ll.l.iut i}a:t"
kendil;!i i!}:n P.n.t.

dlQ~~!~ y~ M&Imn:id tn"1a!t !Pi. ave!; "We bb:- 1117 Ibdnll etJIbin. bir h:a.fta ~V'QI, WiIiabd. blywn.cll Babayana alIm bir 91!!1'~ ",,",If! _~fo. toGTU'iaUd .IfIard..an 1IiilUl'Q bunu ~ mabw.... ~ bIJ eliiyle 1IAbmud ~ piIIQI. gind.ermi; idL hlp. pM r:u:.J1 .~ rvak
TIl mezdj, P'I.§aIIiJn

diI ~

pdyw, I-

D ,n.ryaU flnda y ftl maslli saaU

II.Ln IC:I:I bfiyilk. bu- mcrnlckl!l olduiu ltir d.~vtrd-P, .:rIdl'(:~

"u'

do)cw:

dr, ls\'~

Yugoslll.vya)'

fasulye

hl.H'Qa'. ~Ur,

Ingirzlerin g~ ka ar V mesi
(II.• Iii,.." 1 Illc! ..,)I'~d~

b~

edaril1 OOlldi

" 'b ~

Jer ~

~~t:.iftin.k ~~
1 ~

I.i..Il.MD

,.

bep

~_

[

Demzy~ .u,letmetri doIay.Wyle f&lh.IJq&Il. bm&Il. ve d~Hi 'muameielerini "akti zn.mlUliy]e terlvk etIOU: i9B mesai all.tlerini &tt-' tum:i.ljtll', Bu I!~beble d1l..irenin tuil .aa.ati ~en betj bw"ug& ~. Varifeye b~am& AMti eakisi .;hi :sa...1.t 9 cladlJ'. _

DM"-

r;;oruk ,~tis:Qrm" oll'l>;:j t, ILI ~ G!mnzs.:. I 1Hrn.am doyurac.:li[ kalil!l1' bUk. lin ~ltI!'l"I :rardLm lC'rm~il! h"'k ~~J:jj,I)m<lk dtmdr."1ir. rakir lit ~'ok.<;ullar y:u~ ;hm I:!tm 9::, """ kIodlt bi&lih rr) ,HI all'~ ~ ncln1 lIJ"iIIIoIJiId.a ,.",,' :!ib.n Tlirk certu1~ nd~. ~ b~t! 1<=011' gibl z!!'naln Y't! mfineY>'cr bU g;J4Ljtte l.>u lI'aHhmlJ
mll!I'l.a:lmil: illl!!'ye nW ~ll\l ~tacak ... ta",dll ..!arl;G .... mile <~~1erin a e :pdc: ~i:Ik 01 cal;lna e-rnmi7.. l~lr b~ ~yMLniD ~'C fl. Ilcevi "o:,y+J 1 ;Fa I dim k<;lullllll sL1rllt1f1~ckcte S,!:t'«d;,krW W Dcr lJ.aAlkol:a :;,,1,11(,111]:'11',"" oderd11lJ dIolJlI;Il'"Dm!UrtL~ol",~ bu aill!'.)'l!' yardmt ~rIi LWlltacil1l::1:mlli I)nlln t'd~~2,

Bir Talo'zlh
21/I(:II9,tO t,,:rihli Dushalll.;lln ildrild $.'1hH~L :Jllln1:1 suh.nlilnda. urll!J'!1 etli~ilT1 r~1 ,HJ:~ Men n~l!dilcn hllo'lildUi ve beynna1.m (ll,gb~IE:~ Id !cuml tam [!'len rnuhl:nre a.lttlr. Tarafi0; mI n :. .C'3k yed~k edc";,d VI:: Ibtk \b 1 VII! !ir rU n na-rmll v~yctJ ir de cdJlm ·tL~. Yok..o;a beb:"!;li:remil kontrolund~n tctll:.n ~1 M2art'U rulJ,r.d8 buhlD;;1n otobll,dft1! o:bi.r bir &'IlOIil bot,)'.(II'I::.tt. bulumllmllodlbm tuldir: r bu )'1WID1Zl1'I [IlWlWl:m I~~:<!teni;rin ami s.a.hlI(', a;rni .sMllI"IUJl"", dEl n~rml IILlr!n~t1<i"dmle r:kl:I .ede rim

'bk il:" kl!t'lCUsl 5iU" r1'Il!'llr, Dol" w..:1dEl bomll .. , bu: t.:oraidJ%i W 4600 "fjI.ta 1..::lT".uk~~ hl!l" £UP, saaHl!l"Il:e ~ M..ll!oc1! !i'1n.JrI~1"i ~,bad etIu. auk.:ull kula. Ul:,(]~l:l 1 l~Ll edilmii • b.lnJ IITd<J.n flulyanufC8SI, Lomli'lih d.!I&::llllm .tlt \'e III 'k Lv d da 1:1 ,.~ .lUI h II I.>=< m Jl

hr.'

dyo

Proor
vc nu:mIa:~

I
(pi..) ~ .. ~ ~

1.00 Propam.,

I

E.I,,;It

~eyi

~ dela 1i!IIlIhm8 1.0
jdl

~

~

'iIJiIk.!l.~

te!i-rif&i.;t

~1e:Wi

i(I!I.hfI
......

~

fiIl'tI"l
roM-

lIOn-

iadlll ey~

C& ~

"j!!I""ilfW~yi.

de

tribUne ~kB m.i.ou bg~fU
Bu ~

IrtIr. ill:

kabulti

il;U!.

--

pa.

..

yoklW", tuvirlerid:ir. ~.~ ..u.._ t.MmiJIti..Papnm IIo'ftktind-;' ..,.. 'ftJli.ahd "biI!DdIp .. - BUDI.I. ..... bJiM Ii!ItI:IInDt;dIab! DtJ'lll ;*p:_ lIahmod SnW bir dilta YlISIlC ~ ~eu bI&baJa At.rtil ...... iIiIr' ~ ~. Efa:ldi Blabay..pe.k bUab (1iIOO Utul.l) 1m' ~.. lSIIIarl.v. Ih.m' DlImca )l,ahmud ~UC takdim j~ ~ NISIb ~ 1ISir. Kdmuil '~ I) gm.q

c::.r, ~

KI,~

" ba· ; bymm oIim i&e.ndJi

resmi ~ .IfI;i:nJE yadil!! "~ Ii:lt:alart cebheEDdls. dlvari da w ~ yii4 Jcdurwb rasime I:V _ n. 1'iJuL&r:l
To..keim ~

~

dda

",U ,.HI
U!

MUdic BafI1 m1l&l;!ld AJal:U Ub!!rlni
M1b:IlI: p,rOgranunm

(plL) • .EO/.LOCI •

bdmJ, -yelDl!ll:

U.H:I"HcL--. .,..., 1:t.l3 liIQ:dlr:

'iii. ~.

.5&3It

cb.

u.:;o AJ

l.a..M Murik

u ..:/:o/u.OIII
.,an
(pl.) l11Ji1

M.Qrl.Il.: 1ar1iLE ~
'11'(1

iizerintle c.ekl!PJl"dll".

Pr--.,

m~

..,t •

mebni ogr tmanin II ~u ila mektebin sa nd a Iya Ia rl n I goturmU, LUzumunlll
m ilhk t:crllnl),t' ~ill .uo;llHu Yllunakem;; edil'. y, plllil Lddill)'B Ii~IC l'kyb- h. d Llk, mekteoUld. h,u:ll!!mdik !!d@!l
I:'~z.a
VI!

13.03 .. ~

B.ad:7o"SW1NO~

il!

Diln tckmnet M 1,lJ'e de biJ" tw'!iWJ.il

t.{lr~'('t;j:o,

Na),mln ",))1 S.

I!'>'inl!.,

"1!''Ibl1i1!.!
:l)

c1\J. I ngJ U;clo:-r LlLc:; -. bi.1rim o11l'1l)k i~n kab cd~ b\lt>a btd.bJrl(,q 1311D~.Qr, Am rlj;;:IiJlln mil~~unl '''rI'llfl etmi Icrdlr Su rn~ 'Q1'I~1'1::t.:i!1tam bill' ltLf 11::3 .,., 1M. lilli ~ Am~lk:i1. ]:U,~cUmh\J1" InbLl:1bl PDI 01=. 5 ikino:'llcSrv].u"n s,olllU j{6r ...... \'$"I.!illln,gil~ c: h rei ka~dl cal!: tcdb,rkJi :l.Ilcail: Fr.I.n.:Ja ,7'llfl!daIan jlCl'll':ll n~r. A,Wc l:!l;kl;! J,j ~e h.J. l)'or. Cllnkl~ eli!!!! ~ ~ k~.Yll&k.lu old l!i.llldl! II; !"11 w smd&kJ.l~rin k )'ll.a.il b Ie p..trul G7~ r,)f11Arun 4r ln~ t ~ bu h'Dl'~Jil di1h.a ' \"'i'~ 1;~letCE ~v.. 1I Iktf1 h t~ 1l1m,,~ «ot"n en!! r> 7"'JlI1'1 :lgl" .Ru ~li"l!tle bic ('Ok i e1ikd'h:J'1J1, ill'lunil ~11D.l~ hil ~bl kl~~'lm Ql.

vennl~tir,
\'I!

ND.l..m rncltl't'b13~

ranrn""

iiiz·

t.u ~t, ~ '" Ab!l;I b1k-u!d"l) IUIIo Mddt.: l II n~ 1'.(jo(Jl Nt t~ Sulub.r' 'ft taI'~ nl.JU M,1!!IIIiIIaIu!t &lilt ..,.art) YI! jam Uhe1"J.5i

bli]\Jn.,

N ih:J) ~ U~ylJ,eU P lisi.nl! m mat H!l'ilm::;.ru-, :,:; {m bir ~ ~ e\.... I g n.1l I'dj b~ linn da Itai-

11" MI1~ 21115 Ralbo
20. 4fi T 'IlIn'El1

d rtb K

lIM

K_uama (t!rtlat suli'

n
atl.lro.n ba~lInnl;l"n
~

gitrru;j

NaimInI s:: ~h NaLa.'llo. '0 ~ hm~d~ bulunan ~v1~·t ~,de b4111l.O~ atz-,-t ,Il~ I!!mnfyetl bozulan

dilini "'~hd,.ti

U.m~

I L,u Mikilot:

R.:t1iJ'c

J:Djb

md,a

IPSh-.

ha.rd iii" ,ft'dI I'JbmJ. ~

ronfn.

EvW rJ6'!'mMr Ddaw varW. NI!IIih ,.m erbodll!1
cia bekkr.

.. _WI:
00...

fVloloruat Nedp 12,;3 il Msn ~

l1Y""ma
~!

m.

..... .v,.hle-

d.a.ha

Dld~ NMfD

Pap

rMdl.ltu ~
nrI~

1u.bl!rl rI~Zlrul., }[AJgbl,o - NuMlit boorsa:!'] O'i.:!'ltl 1:11.~ MntHr: R:1d '0 MlIQIl DJ'kal· ~ pr-o.,-am.11IWJ d~'IlflU. 13.00 T'-hb: k: au 1T'II~tI (pt.) Z3.2S{2S.lU Y.r1nki p!'O~ !I'll
iutp:1Dq1,

!W.o~ (tr~ I!< to; ". loll ~i!) .,lilt 1I"an.. II llffi3 :r,h '" _ Tsihll'ilAt,

H~11o.l!

lTHtr.'[

l donder-

'lfo: !lQlm~'

m<l:I'tm m llIlru i t I'I'J~tiT.~d.lg.m ;Stiyliy E'" NIrim 0 sliln HUI.I"J'lDI b I: bl:!" to' l'l ilillc:J W .. alr-, I Oa:ltm g~de ek l:lnrulii Hi lira 1.1:.. d:iJrik edt!b iS ~ bLl ~)'1 te!llim .. lrn liT. ~1'3da,!:1 l~ llJ'1I dn bunllk ed n jo: <!~" a lca i4 I Ilk d.J Ze'rz~Vllt ~ ,(6 lirlwru r.l 1m 6.,5 II b.~ bu-

~~

c..-

IIIICtir

IINn'lII
• 4YLlK

Diye IIONJ' - Efalidi. drrle.ri.JJ..m GlIru1~.

•. b::!.I:l"'rtJnoiIBdiI'l'l

c) Sur (Bugiinkii TUJ"kiye ,. Evimiriu rIiI Ve ooehiynt .,.,ul:H:$i lmle.rJ ndK.e ths:m H In!i~r. 1 Iii) Ko~r. Ol"kestrn..mJ.Z tAl'!I:·1 ' fmd3.D.
dl T~ IKIlhI'llman) T(-m. !:EJ"I

fltln'lln

ill:C!r[m! 0 YilD

Nli.z.h

de

ppl ~1.3:

.''1'::

t

vUK

iii ,gube:3; taroIlJld::l.n, ~30 t rtJi l!HO
a.) lstl III b) Rout yn..t P1JbellliJ: larmd rir Nu Sa

1 "YLIK

pmbOi

RRJj8IIU 8

t 2"1

ile.

S

I

'a
EI'I
I(

)'1

1)'1
I(

findan.1 c) ~iir

(bQ ilnkL1

t r. 11.1.1
I

17 •7 !! a-

DJ.l V i!dcbipt fJUl m nndun ~ t..:.r. ~ (' Tero.siI (-. brim r) ,
_' §ubani1. anllkl1,l 1

-

d.;

nsiz ...AI gorii9meleri

hms't dB gl
mtHen.IL:':':!Il.ll1 VI! ~r A.n~bllit um

All

C Huseyin Cahid YALCIN ~
_. 2'2 _
tup aJ!:1Lm. Londrayt z:iyaretinin
suyli1 ~1i'llt1j )'8pl!anuY;),Lagml

;;;;;;T()RKl;EYE

CEVI."Y:EN

'"\

[B"~ilIk"l~den

dtVilrn]

den evvel .... ugJcden e sonr na.-il'i)' nnzrrun blllm~tk u;m ugrasum. ZarHU.!Ile-rim, gOre go~ runmcmr-y] en iyi bir huner g-Ibi telddu ederek Iln da lUe~Hul bir !i mta ~i2'kilmi~ti. MIICllrlo.lih ~la· riclvc uezaretindcki husu ..l ika'l 1ft tg;i hunn bilQ~'':>::iiHL.l~ akl}9.m ge-t:; ".lkit kelldi.sini blllmak ,,0.resim

yrmiu. Haziranm

-

20 .!'Ii paxardi, C1gl -

bakunmdan zthnln allTlIyac:ig,. blr hnrekct oldutu kauar Fransa menfaall nil' mrna du bir ~in9}'Ct le~kil ede!', Vichy hiikilmdi FmIl:!II.z v 't~nmll I!nr~. ~ok bort:ludur. bu \'at;1IL8. hlikiki bir lr!iYlHl!'t kad;JJ zarar- veren bir hatn i!]lemi!'jtir. BlJ hutanrn bir d l"krul" cdilmcsinc memlekettn tahnm-

Bu, ahlik

nlar ha 1 da yeni bir miitalea
f

Amerika Hitler _are,~al Petain He Cu,mhurreisigorii~tii nin nuiku
(eat fl.r,:"r. 1 I Me i lI),rl'''')' IIlm:m IIrdugund n bi'J' klbl.lI • .Fr1G.. L:I;m.'rc~ .bo!! ~"'m ~·t mini lr rnl.,$til·.l!1;a~nlJ;' m"..lh"llnrle, Fran, 1% <l\:,.·1£"i. adamfanru, ,\Im::lTlYa h rI. CI."o! n..Llr1 S, Von lilb!)"l1ir P lIe milIt 1 l(dlel \'e P[>(ItulWl ,get~ Ql"~ cki B, \·00 Durnl ·r!: k. Ir~lllml~ v. K"ndJter Ile husu L t]eoc },Ildill' n-. iJita1 "!II" hr.

tbTIII"dll do') n ..,:lh bl.t aabah blrd(' Itt;! , CI!1'l:ll.ellj 'btl ~n .. 011: _
yn;~ddll fI.Ol!

Soganlg:!

m;::.n.1l0 .... ri.diJo ~

r 11 haD kllldJ.rWtrllk Beo,BZld Cilm~""_ )(,1klllod1kts'l"l ;GOIln En::i:Ia;ril:Di!M s..,hrayt.r:etlldcleilci ~1I~ ,!o!g,brl~ iorn;; leorck'tir. &.mda olllon

iii

"3

ail~ brah

1 IncH II-")lf;,dil)

111 Lilli

olamlyacagml

znnnedehie beklernemen fdli·

rlz, Frunssz ]GI' mi digj tarzda basma

ne kadar ebir halde 1;11]bir l-::a~ ayhk r~,Lfitenln o':itll~.LL'1icindc J:i'rallslz I ruhunun tckrar c· 111~H'!tl1!1~a
l);M,h.\IDI:-:> olmil.!llr1dsn

ket darbesinden ...ilmil) ve ~~1rT!l1~ . lunursa bulunsun,

b. hi ...... "lIIJU ,_'lil;!ya li!zo::'umle ~wLIOLri y a:!m.1kLadlI. AI!! 11,1",., knndalerln .. Rumen bOi' inltrl brEi rnrl.rn l' IIIf' c:~II~ RUIll "),,1 I It; h..lk..mlyl:!lldlill ~k 1)". I.. ruck le m S~ul bum III"" t.I.l"l.,,_ lUlld er re K 1 il ulnn v8L!.yd.; g.cllllL"', T mes r,ud. 'jllin II.-~k. fI IIIUti.I' D ril"lli1 lahlllliLlm: eure, .!-\Im Il~':lnll1 I!.mlrl rt Illtmdu han:! et c lc 1 dvuur

.,t.

VEFAT
BII:r
~'@

B<lYBn

5.:l b",do.y Kambl
ali re
')"iIIJl

r;ccl.lkla.n D,'j"j,

s..

_

I moo Kltmhl, Bay ve Bdyan Samu~I Karnhl CYa.U., • El :van O-Ui ~~ Bel .. (P.~("I.IE), e.y \0 B yan N~ B~ill (Buk,lfe!>t), Bay \'I! EI<tYBD a.r;:;~t K.u-.:i (II vc ~I,J l,. (Parl:l'), Bay VI! B;'jY-ln M'is OJa1vo ve .... tukl,~rl U', ds:), Ba, n Dul ~zll:l z.a.ra V~ ~owkliln (g; nl ), VI! Tao:;l.ill"(e5, Amr~rn I::l nrr K~

hadL. esinin bl hale

t~nlln

etttm,

S()ktnSl.lnu Llimtr,t~'a Ion ktcn imlinauu, 'NII l:i p. dib kendun :;CQ:;n;ul}}I gorme • d II \ e v ali's,}'l kendisiue Iltt t_. medon l.;at l bu' rev: I.J t luliki ~ de miye e",'1llll l:!oj'l 11m. Bur ) 1 Vur- Neurath bUlI1UhlI tL b rn 1.IIIHl dllkk 111 ketrn I b lun I I ELi ,d sabuh ).- nd 1l'1' \C rhtl~rlC! bir muI II It:.. ptmi,

n ~ ahat,

h,Ld'}..I 11

delia arzu edilrr

zatind

Oua ~lfl::ig

timid

kesl-

Lond-

lcrncz. Frausadan ulman 11 bcr ler memlekettn rniidhi bir rnahrlilw l't 1.'1>" istirab icin h kivranJl~ru a,lkr,:a blldrrtvot'lnr. Buuiln FL'::L!'IS:l{ k: I m ,j,)~ arilk
so r-J.da.u k lk 11 in anlnrrn "'1 J pok mahduddur, Z t'UI i ha\·:..t:rl~ten S8.,,\'11m.n hir '!;ok rnuddetL r a\ ]fu'(l nbcr! ortu l m r u.vak ba n I'llil rlrr; CtinJ~ [j F'r00Ul:l <u d hi k ~d butun marem v ck ulluklarma I '" I '1'1. 1,trla ordn: u Jrln brr Almcn)

ED'UV,a,R

KAI\4HI
m ~"~i1=1ndil.' 'E Jub vdlll I~ I

IndJ imaur,

C:llilki!

m

rnl

k

te

I

!l I \,r';l

rna

B..il' n \" n Ne.uralh' \'. [. II J ...lu b -I kontroIII fllUZ r.::r I III yakw hl!' t n tldt': I ...em lo.J.) il. gJ·lroek U.:l .... Y
tJ.1l {) lb; N.':ttl. Alll1ania£Ul (; I.J zlrLwsl I}I.'U 'hJ.ouul a l\'i ..ada .

UP::llLj:1..
~in !)11.lil

hu .u.m~ti OOlLl11a.rJItaYJ·o.r~ICJ.1 tarab.ndan ya"
tmClJnh,l<.l11, SQTITa

I

) 111~1 kontrl11e I!i)tir'ak

duo ' aknt, l1uri 'J iyas~l ,'atl~'eti d' ,gozd II t;<,,,m ccekti. l-.endislU~ Jlk
del a bll l III N ·LH tIl lil
I

Alma.n· etml}' I 1'1 umiyetle-, butu!l

yapu!;:1lll

\ Ul"t

AldLg:1 fl\.'1r' vc 'l"nziy£t (J kagayri rn 11k I II Idi k i bunu kcnd~ 1:~mhrl1t'.! bile i.zahta miilcn'{]dill bulunuyorcilJm, Sl)nra. 1<111 lljh:rin i,' iUo!:ilnu dahn iyi obTCnmek neticestnde, .;u :nellc&)PI ~l a hm ld INiJ 7.ig had.ises.i - kl bumm h;ikikati hit:;bir UlL.LH'

reJJlld

etllg

iLi

f:lrkl.!-ltim.O. bcl!ltn glbi dt:gddi, bOyle bir Lckllt In i~ ~orlukJ rlnl pdt rua bd.lYOlllLL Maawaf.h tlo.· b i.I ('\" I.;} Ilur~u 1~ LlnlmJ!i u I;u} lla~kan paJ,.,t.ahtlLil·1 :!:'~1,lhatil:'l(len 20 ht17.1randn di:lnUllcivt' I;:adar Lonrlr. yl l.iy;;.ret ~tl~mlyr;>tl:" "lnl sOyll.:mekle b 'rabL!"[' bir ceo' b ve;m k irin H1tlere sora(a~1 I bllumll. Buna 'e ha IS .J lJ.iLZl ul . t f I~ Ulilul.larn ...gr l n, ZI) lI'C muhh:m 1 o· la.rak l;:ahl ted Ictl'" (I:t In ~3 li He ~ I.! Iwl.l 'j, llku a gd(;l.!e!1 ltilr clkmdu. 13u zahid uu]",' r f ~I> lye t t~l1 d ll~'! lyrh.l~Ui'1i1 nl ·rl'lIr1l.lrh.'l ~t
k .. :l (,:-uurH.i
Aillldil

oltlLl.

til"

ln~lliz

kapi a~n\ h i~~nbitil'tl buli.ill :gayrdkl"I' mI1~' muni (JIm I~l!lter glbi D"q_
run n rnU2:.II' muLUi.dolel ~Un uti·

ftlu7.J:!-ierdt'rLne

lH~ bir ;;:;aLl'l-al Hlllerin ll(l-'il.fna~ \ c hdi.! Londra,daki !':efl. i Herr \'tH1 Rlbbentropun hIl;: bORuna ~llmt.!l'I1i"l olai'l bit' dav~ti kabul· n C1'I vll2ger:;mek j~iIl !;'-I'lciect'! 'bir bahan~ hi~metilli gorrni.i!jlii. Herr V(I)"L RibbenLrDp, Lonrrrd kl rlll'mUl ivetmc z nlimetell \'ii.si ..ali.hiyetlli!T'i haJZ(li, Ne lrall'ln zi:raretmm k· tl" pr tljme znrar \'e ~e~ru 'e sah.si ~W' I.r "'e nahvetim :lnLr1 d!. Ir'll hlS,;f:'1..tui~tL. Onri:r dai· ma bi tC.~\'ii2 ve hnkaL ete ugmmL§ o(Jlmak .z.anru gibi Fell bir kmmr \!nrd~. J3inaenah::yh ~liAiml'l gayet a· Im::;an i:.Il!ILlrlUl'ch.l, Ben emlnim kl ·f I,clb.mi lll.II.,i~Ir-l]ill hiikLnnetl t81'Bfmuan Lc~lif edilen y"ll kabllhl 11 vazge-~irmek ir ':n h ril:\h:n aZ'..lmi gayrc te bulul'll'
mI.'" IJr.

m

[L

m('~·tlana kQl1m8mt~br

nual In k oJ,,;' m 11 d [ Bg r Fl. m.n bir .,11 h I. luzumunu til . d I cak Atmanv.i ale .. h nd bill I Ba, 1{ -tu 11.1 h 1. l eLl L rc k, til gilt reye iL.9h t 1 1'ct'lc bif' Fr.msa. lI1:UIl muddd t::llill !5n\tl,U !lld 11 gjLfllltHlf-,( 1:1}lk .. i.irwni~ hi .. nwrr.leIH,t h,l' linE" c'h.!"..:r. H. Ylr, Ft'3LlSa. ku· hil dC'gj~ bu kadar al :::ahm1z. E~ .... Alnul.nlar r Fransaya bu katl9.l· rt~r, bu kadrr! kablll edilme:z, blJ kad3r (' rkin \Ie kotii bn harllI barC'ket trthmil elmek niyl. tinlle olmasa1 rdl F'uhr~ ..i llenye 5W mek gibl bu.yLik sah· ne tcrtibaullil nedcn lmum ~Q.. r"ce~dernl '!' La\'al Ue kar:'::lhkh blr ~n.y ic;rnek \ e end me.sclelc'l" n:lkkmda. fikir te:;Li elmek If,;Ln Fiihr~r'iD bOj'Ie bir zrl.hmeti ihtiyar edebilmesi kabil midir? Her lIaldc, ~mdil"ik bu da be akim kalm~ ~bi J2!;oriintiyor. AI· manla..he-sabm~ bil" siyasI mu· ,·affJ.iu:retsizlik. Hii!if'yiD Cahid A_
~l'
T

",1m.

A " ada ihtikar
SU"t u an 21 I :l.J - D N. B. aj. [Sl bllJ r I). or; GI..h 01 uk yilkscek nyalla .¥'kE'I' SlI.tan 20 kn i siil"iilmu.. ~ lHl"1,

tw.

__ _'O'
I

Avr.
man
noe ~m,'CIl~n I )'tUl <."~jr'I<:,kte ,rl'llc,,1l g~'.i't<:hk~, mlhH!r d~1;letljJrl lc;in. Gr:ci.aol'nin bli k dJ.l' gUI l;~ 'll.Jn J!:rrbc dn'ru 111l1'! 1:Jr('!k'Ctil~tl;".:m:lrrn 1 mU!jki.JUe:;:.nr" -tedi!", TiirkLYc, .'\Im~n b()yul,1u U,.'ll !':il. i'111'1 !;ef;eIS' SULlyed kl F":m 1111.,1"10 :!jimdcki muka 'emet)11J likilSIIcl., !.le. \'dlTl e,,!cbik ~'kl I"i pek UPhelidlr,' Bu sl!beble dU;tmlln bLLn'" {:(!Yl cld'l" I,d" "I ,,~tt ,1.1 11 'J,. ".1m '11 I;a..l\·.. "t. lerml :Sl.l.ri~,'~ I,! n l&klmcl. '0: (]J".:a~ d::.ki Fr-.1n~l1: t.:tY;v'lII'L-lel"lni Fill.shil deki Inriliz InH"~l!'teorine k<Jrn isH fT1'l! I2tln....I'I. k:Jtul L'l1~bllcc~klll', H"r!o:: bill' h::Ir1!-li:.:!l I I!- "On lI!:;Jmnnll!"r:i:-; :tm ~r!?l dl!r~<:(!_l itl';lEll Jo;c<ln'!rnit 1:'15111 r Llb)"!\~"kl Italy;,n kllVV ·~lO!ti "'11 biivult bH v"l"-!:hm le~kll e<l !' f. r dcnidntle1< i lId. .. illr l:nLn·Vcr <1 \ 1 1 run l:t.} J '.i lln(l ... t;. Il.In")ClJk yer-de B tal\j'1 1m,,, ~tle.l" !~rn l"l"cl" us t II o::'!:I1: m111' er I
hIll

aa
(B~11.ar fl 1 1f'l1;' pyUdll)

I;;llmuzun ale:~'i}'le

b ~emjsi
racB~l I!trn 1 rJ II n o:!Uf1\.1I. 1 _ ts'l.,da _ Turk' m J~ik: il~ellil.

tar. 23 Tltijrmien' I a!~*,'1.ml 10~i.hz tay~H.T'C:Kh Alman 'lop • rak 1&.1 ma g:iL erek B.,u lilli;l h ij. cum ctmel-t: t,.~ebbtisi.inde bwtLnmlJ:-;lr:mJ.lf. Dli~ll1a1"l tayya.r I..: l"jnden yalmz btl' ku~1 BC-Tline kadar \'OIrfibilmllil~r mesk 1\ mf\n<lllelcre ynn~w bomb lallj at l' b-nruara haJif ha...~r
:'!':lllTl llil
l'

re~mlni

If:, eE.. u~ r.
f'l".I!l('D.

QI1.m
tIiL

ve

...

u£ak
'';i

}'II.IJgLn

l

\'I

rn:.i§lm-~1li11i.Yil't

arJ

FeCi bir kaza
\ fj..:i'f

l:el1:ibau Vel\ it tCfWkJ.lWlcrin mi.ldall~it siy1c tJ.C:I bal sondi.iriilmiil!lttir, Bir labrik:.lJ'a da i~lJbl2t \latd olmu:ji;ia da fa,b"ikamn !la·-

Clkan.

}'ang1ruar

til r<lt~ 1 if'Ie I lit)' 'lIId.;],)

I.e olan 1093 ISn_"'lU v:J:tma.ll Bekirin idMesinJeki 75 .saydl t I ,I m\' y ve tu moti-.ise b;~h

·.e

sit kortlrlm:J. tf:'~kHiitml'l'l mUl·!:lsir mihtahnlt'si Ba~e:-;inde hw.& slln hemmi"etslZ olDHl.~lur.

Ta

~tiJle

';.j_ do=rimizden donmel!tj~tir.

bin

us·

::rIm 1 I k:-l1..i!1 \ :l%llenill .. "OIZllUn bo~.~n ~hl fnell I;i;amd Ir, Ut~re ~~t1 hl;s ~crc:!:1 Wdi.tII fun.dL!\'U m.3h.:lln.lld~n h::rl"f!kCl Cl bll' s ....eLi. n'L:;i.rr. 3 - Hl1.!InUhal ,,;tr.i k ~I_ 1,'kby hiiliiitmetin"ln hir ti"bli,ii t - sari l1"l ..llk TB mi!lJoI.c: ... or, nq,:t:lIm_ N v _ York, :.1-1 (.1 .) - Reuter m w,glnii \ie \ ;]zilr.inl ~IJ .n I!).d,)n: da,-;:, mll.ni ~hll I bedem vor. I hyfli.'o l:.. _ ~' 1m ~:JI"lr11U \e h:l![:I.alLkbrf m llil l!rulua-:-ett<t. C g~hm I.J". te~g,'3ILa Vichy mBt:hgma d'll"- hO!'}'eu Ihbiy~ I'lllponL hukfund.inm kat i o]ilr.ak From illln 5 - '!'~Ili:UMeJh:ll \'arnk;a51 - 'Ttl <I~~e$i lIe eV'll~kl: bu\uQduku hIz InWlLt:ro::':l'1: II. ni' h;u'b~tml:'Kf!tinl lRiJU@1" kl!Ki. ... ~ llC.h:!) n~ .pbi birr "j! IaLI Jll:Jks.:ull::l 1llDmmi 'l""l!!'cjllor 5i Il:Ihlal"llll :.c<llm c:vh:ml)'t."'Ct u,j 1'.11- VP7.1fc- ile I}ti~l oil!ltl.!i Y:.'I:I:lln";:llIlrtl'1' iI - GX9 cb"I(j II)cb , :'l;11r!: bJ.;1. pl;,hrl1'((1.~ U' rln~ Fr In .lliJ umumi blr In.j,';:.h 1">.il51 I ohm oldu !llllil l1~b~~ J.t.,,·,lml:l 'c': IY:lh [lIIrl;:lk kd!,:lda b.... :lllll11; 6; lid !'Ii fo\o;:ra • vcrml:x lcdi!'.

Gelwl"'ll

B. Biliu

Ilt!

.. -

n1iml ~w"l:lL", \td:.J.I"1jllku,Il tJ u n nk'}-u" M ..d:I",1c- (tun r'nl!~

sonC'>,

Ii'"

67,1 sa~r'l.IJ l'omork heIliiz is-, tll3yona gelil1edigi bir slrada rabaytl :;J.tLLl:1P biumek isteycn
11 )a;!!IOf'lndakj
l'IS]C

bll- ~ocuk

D'lQt-

romQl'kun

uasmda

YUV31'"

larHrll!!;i 1'e inidli!

rol"horkun &l1I·-

d~\ 1 tic: IrUn Tlj I~ r 011111 (as 1.;Lr;>f~~ In~1 ~:lyf d:s) ~!:Jlrlldle, mutllln tureltl!' Zulli' ~'e tiT'. OtomobIU!:'rie, su naklm~ Enl 11'1\ :111111 .Irkl A dl'll~~1 kl . ZI~ mahsu.s Itiolimyunlara, on.h.lgil-h y",ti kU\I' e-tlenml$ olul_

I

rilt

aharb

Filmlarin 9

E§a
__

aheserlerin

c§lykc§l

$ahessM

nil gitJ.Ul~hr.

In-c:iliz. ~1';I1erinin mil_L]Ul4ilh

Bll' mLiJ~t

biJ'r'le ~Tiiklen·

L.nnW:a, 2 j
TellHl

~ D.,<1.)

roili olan bi'l:ll"e ~olCuk hur-da ha~ blr hale geldikt n ~Ollra va:tmllna ihbar edilml§, i:.IlIer ,.a-

Hu~e;,::S<C!n
laHlhuld

Tlitki;.·

buyijk ell;,;isi Sir

-

lngi!te·

IMn1 1,'10,: ~adllla.ra tam i~$betlcl'" o lLingu ka ,'dc~ri InJ ilil. u U!iIllana. hear II Z,l)"la t "erdinhni ~tjr,

NELSON EDDY - iLONA MASSEY
"'_::I!!!!!!!!l!!!iI!i! .....
ac:EiO::::;:;::::;J:::!::::;:::::::;:;::;;;:::::::m::.iZI;:;;i:ZIi!I:ii::;:z. ..

Knatcliblll!

munesi eLtl,

glbi

till'

';ak'3 wh:~duu.,

hnmllj \'e

al';~ha

dUJ"dlJrtLlmU~!U:ek inr bu.lde

VI:!

lrtJda ben bunu aksi talihe aU!' m~e mLltCm Yll bY1un·
dum. Fllk;;Lt i-;.a ..di nl(lugurlu H hL1 9 h a.21ir::J. uda lind!" resmen lJibjirild.ig;ne gore

dl'lda

[en anlildtm.

Bp.r.!
hu-

kVJ''1nn':;).1i ,mkiimru verdi, Lonifa.,..un _ memur olduglJ \' :1.ilelJm okim k(111YI1!;1 gaze
r;:arrmaga h~~llmL')tl.

r ~ipLi~ h)l.dlSesi ona.

dali

:lIn

tUf'.

I

bllhmmak fiOylc dur.mn can c,;ckl. mekte ollUl .:r'a'TUcuk da.ba h ,L!:;lahahiC'Yk< no.lrl~rlilm(,'(Iel'l ci 1m il!}llir.

Ancak ifacl~

"e

Be l,gmda

lW·llltt.an 50nr dlin Ank[u'aya llaf't:k etnlitllir. HlIJgc3S~D.le ~!Jll goril~m""sirll YRT'iln Re]grJl'~ tnt:), e1'-:f.1 Sir Rflnalrl Ct1mpbeU de di.ill 'Ik~.un
11:;11

ln~llterenm Sofya .Belgrad ona f'1I~ i leri)'le mu-

h.

mumi J(arnrg:ahmm

Rofl')

It h-awkl.nn ~t:ir.ltIu.n
: ~.J. r!L_a.) -

....

Jtal},!In u139 l-Iuma-

rau t bligi; ~im Ii Atnkndll. 11lnkltl["ln \'e top.:;:u atec"inill miir.:LhC'f'etiyle
dU!jman [omt:tl'C ~jdi BilITarunin 25 l-;i;j4dilllda MnJrtil:< min-

Yeni ~lkan
LOKS PLAKLAR

kc

Dt'llL-...chlllml'LO bomb:mlnnamnl tQ~'!Lben Alman kruva:zol"'u l'..eIpzi~ i.V.eril1e Oran a~lkhlrlJ')da
mUllaffaL!LYC iz hir t(:!r' lido

curnlj yapllm]!<h. Frtesi gUll i.i , Neul at '1::\0 Ir_~· bir hW.IU;i III h

B!\~ka blrinLn LondrnYri gelip de 10m :1R~IJltt'Lm .~ahsi lIebebini Cl["l;)Yu koym:'lslna tahamtnill f!a meyji. 'I'<rl"ih muha.kkak ki 19~9 !l.€'nesi ey1tililiJden dola)'1
RI b('l1tr'Opu

Polbin ,1;'.IlptJg. ta:Q_kjRtU'_:lYIl kUrQan "de:n ,"o(;u,sml G~l!ltatla Alipn~il p~ girmen :,\'lokng,nda ]9 saYIIJ 1¢V' de oluran fliiseyi1!lin oglu olduglJ

t clmi:!Jlil".

t!l.lulSlnda

kata

gore

ZAV

i
",pari:. NIl, II

pn .~'

ktir.

pek ziyade

(Al'lm",~

takb.ih
loU)

anl~J.lnl.i~hr,

Polls

tn.hkikata

B1.:;ik"ldmllrl "~:,s n~UlDrillJ pl... .:l~ ml y.y ... tlll'n. ~{I!msinl llI:!c t:-rnd.m (!.sl:i.!lillin bllknHI )f;lk1l.1T.
M"~klil Selllm,b"y

devam e:tmektedir.

Toml

,.~

r.1

bulunan UCt·j mc\'zi· Jl2'rlmizC' lnar£llZ etmi!jo-<;ede rnuhlJ.1"eb~ mt:,Yd<.lnmda j"jli.ilcr bl' r::ll~Hral~!'IiliIklu-li.ilmiit;tw·. KIZI[,] rtil:di;!' C:1i!T"C'Yll.n eden deniz TlIl1harebesillde cidill D:'I5nr coren NuH'-l d"'ijtr'll ri I:i<lhile yaln" bill' l'erde kenrli kendilli allnru- Ir,

MOZEYYEIV

SENAR
, Beste: SaadtUia To(:tynu :
tI~rleil"

D.

270391

Turnalu
eli}

__---H

Saker $oikorlem8 va r8!i;ellari h r
1

ACI BEKI R--BCiE~"
yemi!iiidhl'.

muvsimin

Vaz ortas·lnda. olgun portakal yedirir. -41 zi.hlll~n De kada[" dili}eeek, ne k.'l" dar .1lqfilml~ nlac kll, Siit"~,lIe l~ll·rQnu ar; alt k Ipl(:Iy~ Bulendm nCN'ye gil mil'; 01· ~
Dflg'lm!1 ~~JI"Iju_lolar1 '1
elfl

Size kl~ oytaslnda l;ilek,

Ui~nJl~l.l. Acele ~!'. t;.le[onu [l!;:1.1. Filhaklk bu Bill(>Ilddl: n'lm, BIJI ml. Bell) ~ratml~mU:. Ir ernrirJiz mJ
ViloJ"'1

AHD

bllml-

lITw y en Rilh;·ndin cUl,;lulrlc :Il.l\lrlYl!blllY"
1,;01( j'1"li'gIA.n gt'li~"Jnhl:

fji\~l<'rim Ju. S{!$J

yordu. Biilend ~lk8rkell nf! vakIl ;lv(ld et;]Ii!'r;;~mi s.uyl'·mcmil:}-

~1.[lIJ,

~nE\[L(lUC

'tl. a1ln'llll

tize-f'll1l.! kr.P1C'lyH., nlln-

avdet f!derf;e ('!;sin, nil· ICfl,[m mIJilHkll. k{'ndi~il1'" torlt'fon l'tm", ill! wnbiJ; ("Hi. ~ru\Uer blrbllllU km' ltYf)r, Mlilz"yyen 11'1l I]d nil L Bil' ], J)d t),'kIIViI Ill.
1: ,.

O'Ji]JlJU

SLzi mutla.kfl

~~Jnn('I~
t'll:1l

~fleo

IJgf·.~rn;HlI2.1

dCtjm.

li

l3ui(', d

U,aul.n.nruz.t
:iOaUttmi

" ,.
Odn ·lnrl.Ut:.1
r:nldlgi
;t11Il1(l.{J

1iJl) 2,'\0

GO U

..
J!!

fiw

..

tf'1 ["m
"V

lut

nr.:-t,
"1n-

I nniz n~ o1t.ru

J!'-.,cf'

1m ~Oklall

g \;.mJ~.

bah

}'LUi~

20094 .. 95

YENJ

oIiIABAU

Ern,~,ak v Eytam Banka mdan

Ba!jlvekalel

beden

~AKiR Z,OMRE
TUrk S3.'Dayii Hru.'biye \" :Malll,l.!'Dlye Fnlilrikl1.llJ llAUC - KAP.IV\!I1",'C - I TANRI:r. Tdc[on, 13211, ~1g;raJ: Zt)"ln"~
\·lIl<.IIldil

Satihk en

az

terblyesi g nel direk orliijunden
~'I

~ hir

tiyatr osu

Kayak logretmen namz - di olmak ·istiyenler
1:.'11111'" rl'1 ,.~ 1M, I, trl,' "I ~ur und .. drl lI!.. rda.k~I!J' i(,ollorlJ .l!'DllI'Il<'Iof ll.I".·II'I')' ri: t",1 fr·,JN, !!,},OHI" 111111111", "oil Ilnllmlk LlI<·r., i5 IJrii 111-III,. II, fl!IJ. I., ~"'Y I "I':I! tuu tI n'III1~,("'" "bn '(, .... 1,-, 1 1. ,H II." I t>,liz In.l''ull rill" 111 I'n CC\,': J ~/ll fhlofO to.rrttlfl<.' I.,ald" I.. d' I' Iliru')'I' I L'rwl .lIr klnl ~II'111'''' Jrli,jr~t';;,::Ui'ln. i\ ".1 I yllTl'l' _ "lLl~ ol'rn I, l'. - HIIII)" I II orl;lrl ,)'.11,111 '.1 nHI, " \ I' ylilU",k r,duml .... rn 1.,;",1t11111 II

temsille n
T~Il'Gb""nlhl
.J Drl'lm

Klornlno:.!"

01 '1<10 eum..

lI.. u

,~ ,.F,,'

l 20, IIJ rlil 900 n n,1I 1111 t KIt,",I:<h'" ,II
<j

KO',MOR

SiQ'B,ALARI

1G &'9!;'hJ: I,~cru.b",es.~rirliJ'

HIII.I~,\.N'l:l:' - 1K000hi'OR - EoliO Ol'lll llCt.1ZU [K \'C SA.OLAMLIJ{

Her cias komuru k,o~,ay .. 1.kla yakar
UmuDhlD
1,:,ltmul

Iq:u:.h 1;. r , I "I 10111,.) I "lIk.I?] .11:1[(' I \( 1 ",1111 },IAIJL rnk.,~ " .. " ilrlhrll1. lI"ulllo: lot' 1" III P;II II II ,'II~,I ~II . j 11"", III', ]1,,110 10111/1:.1-10 ~11" ,IIILb" ~UIH~ '''uot m".IlId'l" Mi.I:l";I"I( ".'~It1d,. \,rUt!11 hi d .. 1 '!'lUIl.HI,I" kl}'tl" II .:. Ull' L,Il<rJlrd. 1;11ll"oltl'bl ,<1'1 "zlh,111 "" .'" :10 IU bdlnd" tl'(),11 ~.'''''·m,'''''' " 1111,11111' l!.uU.I",,,"I.u'~n Illllhllrlr'rln' ."' ....,den ~,MJlk L'UIImo:;ltr, 1"rilll,lIr I .,'kld"rllI ,"C'''' ,11." si, nufl. 1., ..,I.;..'f<·lll \"'tot"WI.-:Oll • • h'lllld, • (;llml , b.I,JII,h·" ~4111 ve f,...l[,' lito "'~ ... CnlL"k Mo',',

o T ,E I., I" 0
I•. II~ I~' C,.dd •• llld.

>nonill. r,r,,,

2Jij LII/Ij.olO C!!l1li1 &II"LI

ti.lI.ll

:w ~\'

I Hlrl1,,·,

I) ""

I!:i I

II"r

h!.r,II.ff]L Ith,huJo;.

1 .'t"vrl ...·(·~,
II.·

,',I HI ....

"."11111

.1 I

(' .1 til"ni.1

11----.;"---,
~~)I'

I As'Jeerl ik i,IBri
F:,,& h ..... Ie.!"hk dair~llnd.l'l:

j

ista.nblll.1 NaHa

Mu,di.irlugund'en

\','

"~t

1.lrlk
Ii·

I

II !I'll I "'1'1'110(

IJldliIl -e \ r y~ I,rl.:l me .. (ep ""~ll1nu l;.oll1l'1,lIli:lr ludh 1',1II, ...."'ktlr

l"ng-~('tini

k&UL'Ul!Il~

.!;(,LJa'Ilfll!n11..

en. IDliJjkUlpes euccck bl!9Iilsl~~t!Ieri mu kl te."if;ltl'. Mul l~hl t ipleni , sade v ' kromlu "jn:..1err.h:, oila, 9-Jd.Oll. apa.rhl'1lfln, IDn-' g00J:.3. ~vl~h~ne ,,~ kogu.:I(II,afllJ tc~llI" nini temin ,J e k boyd&. .Boba.lar mcvcuadus.

ulan ndler]

211/1 n/!'lolo oCu",orll i ;<"L 11 de t50.... nb .... 1~.1 N.,.IIJ Mlld,ll Jell ,Ii ..... 1111· ",'u od; "lOd.1 (!)DII.1;l5~ lir, kc"I' 1Jo,'d III i<4'm ,Ipl ('r(,;, t'''lIh] j •• illl III :lell 1..1 Illm.,..l'{" l("ouh01I~hll, lI'Uk.l\d[', ;.:k;"IUIIIL', ",'~ mdlrlilo; i.1.·,. [("Hd hLilIlJI Ve' " .. nl i-.IIII.ID;lcll'rl• I1r"'I" "LIjH huhl',., II" bUll., mllkf!'fq dl[~H ,,"r.rd. ,1"" indt. tr"rLll;c.:~~tl", 'hH.akk"l h'mi.",l (73) h',ldw. I.ll!khl~rl[1 I;'ll ,17. ~I' t.J,IDhl~L1<' (SUO) lir~,Llk 1l\1 I~ IJ"" 01' [s- ;:"'1"\'jI."",I) d.II" III II .,h·, IJlUL'1L;_Imllj .,.Ilfllt:u ,(''<l~;]w~' ; IIII"d J1 I I nvul vllil)'dlll" l~l1Jr,'':,L..-lI" I:k~,UIlH' 13nrumlciL lb J~1.i1L ,11\''1'1'1 ,lhllllll~ ,'hIIY"l II'" SHu ~,1.... aiu Ti,·ill .. t Od:1 I \ ,I"d,.fll(' ~lm.'1 .-I, (9ur.;;!)

t'

1•

III 13!f1

'Olliversitesi
,Il,1,n.<itlik "I'
"' ... ml.l

A. E. P.
komisyonundan
t<l<, lcmin .. 11
Lira

:3 jij do,u;umlu v (! lit I (, gurr lu 1,.r L. rr uume h .... leI '.". h,d~1 AIII!1 <Ir'l 1.11, i Id:o,: bulllnd.L.lk] Lt:. I rl I" r,n .. lllh. II ve '",LJ " ml, II

tutarl

lLA
Ku'kl d!lln; .. r .. 11 1I"lh

N

Al!il" ••tl. <I ,I. ,.1

HU!o;LlI< 141,1< rAlrl)ln.

Oniversite

r,ektorliigunde

"l: uk.'1 ,d;1 .)'",,11 .:j)1l. "',p\: ~k ,LIII"~ II rt lh.i!" :I""PI~'jO!,,)..LII'. I,Ll Io:lil, r-ill bu iC.lbl ~ }'III'dl'k I 11',1 d",J' .b"I..;,j"1l !Ii IU11 evvel 1"t..:;<JtouJ 'ji[J)'~llll.h'rl ;}r,]f11) 1I, ••hk .. ,1r.1 ::.111 .. 1011 ve ~·19 1"':Ul!!l Iil!s.lli:;JI.ullc n·IUJ:n'. li.I~" ~.·Irll"'(!d. K"~II .b!Hr;!..

:Ku'~l,'\rc-lI

V~l~ .. 1 '1' id

ca\'U~

0 <>1III tliJ.Ill III,
,II

Or!,. (ll!rcU,1'I milL" (! dtl·I"1d., ),,,bmICl dll <4r.,.lm .. " I ~ "~ldIToni!!1c m, kS.ldll" I ioJl1buL uruv 'I' :011' lI,d, ",11"'1 .. LIII Fr n I, .1 .lnl'Lllll'l! ~" A1mal" ,I 1I.1.ln;J." 111:1 u~"h:.d'l ;l"il:.l11L ~'rLlal' rl..luJind.:! Y'-llld,1t blr,!,}", .'ll1",~;.kLJI. 01' 1,,1.,'1,.. bh :r'11 "t.lI1bul e ulLl'lten;ll~lld(!kl )',.b,I1<.'J liht nUI.lf.1 mOl deHl M'~! r~ P1:! !LJ:I'.1D mU;S....mb3 v : m o:-d~~t.k bu mutldut 1:11 '111,1" IWI" JaiL',TtI:! i!yda .ltJ :lIr 1,('3 l1iU~llk '!.']'Il.JO Adcd rc"d,:. or t, ].tlml ccJ.;li.-. f;!'u bJr )llIlk ieclri~tllt" mlll".rr ...k; ,,] .... 1... :·'Y-lISI ~·,,,,)'.'·L 1l.. ,·ml,lIe .1)0 SIlII,'l ;]r.II;>::I~1 ."ill iH.'.l"gir~'" - h Y,1~md& Iii 1,Ikoiilnk L 1b-l<ILlelini ,uk~ 1_"'0;:·tl1!'lId( i.Jl~I"L', bjr ),ltd" d,HJIl tlilr{'no;l1Id"fl 50 J r. lV,lDu:li klh'a ml!m 1t k~1 (" &Ond(']'il" .... ld~ I·ct,r, 7 - !l/!r 1r1"L ~. ~l'ind.O? I!I~ In.' ·... m,"~I'Y .Imdt, 1t R ••d.l'''' kl,lllH'llldii cihr.u yarnl .....,1( Ilaml rll.k ~II'~\Jnd,1 fflllV •• rr.lk. ..11m ~iIlcLc ..n<lliujol b1r 01)' ,1,'YII.II.:;lrld;t <5" VIIl' mii<.dOjrl "~tllJ oJ..;,inlmlll I u bir kall:'mi III i1 ")TI VIlI II ellik I"" -,,01"11'" :.1)(1I~'" b.r .~~dm Ii me_VI'!].', l.ilb. lulu tac:"khr. Il/lO/1!joIl) fum:1r'lol!:!'i J.'Un~ >,uL 11 d",n rUli,HO'll pod!4lillkk u1iJnl'llJ:n..l!,ltr. 50'11',1\'" hlir;,k ;iI•. ,lmek II,' '1: ~ 1.:51,., ~ llIerin. b(,'ui I'lLIi'l ...~ ~.OoUe K"SJT11P.1i;:td, !:il.I"iIIllIn koruu;yDnlJ mil1 - 1\1r k lloill1~", ~:3i1.i1n. U:I'lIh 2; V,,!' .. \ o.:ya ~"lb:lI'l-CL I.i,r koItd \'<!')'Il 1•• , 'n """Y' hut bir 01l:r lrn lL gk\llul\d'lIl mULLn olm .. k Qi!;!ur'lluk :u-l GCXllrl,r',") ]0.000 kilo :<mbuu ~Jln!liL'ak 3: ~ LI"i\O!n;itede 8/n 1M; t~iin HUu d., Ie iill l:l:fil(, .. Jc M'l!:Lk ku2ft. 1. i't"!ll'jn 9..0 (','um:III·I.oi!'S, E.~LlI~i ~,',)I 12 o;l~ ]l"~rn'lJ]~;L !OOIlIl kilo ~Ilb~.n ml.~J'onullt'. mU'I~'i:'nC' (:-dUer.:: 1;111..,1 .. IIlin] bh h.... DuhJllIIl, t11"~1II bihl'rcn ,.n.n c"ktlr, Jsl<:~llltdn K;!.!,MP:Jflld .. bu.hllj:ill korn 'n'IlI1:1 mur.H::-ilCltl"", Ibil: ~'''llwL' ;oln1l~ bulwLlTIilk, 5 I'" 'i b~r'm;1 ie;:'rI"d" :;.rl)lbll mll~~bflk.,I,Ir" .looD!!. c&-tu-ak dlll<.ffiJ~ bulllnll'l, '1:, :lIi y.aSInI <1.,1111 bulunmilnl"· ~:Irll"', .. ~ 1'-i:'dr.<.,L M""r ~t1 L.lnH'cr Ih...JL' !tllbatU:U\ ",1<,,,,,111 k"d.::... de'·.11"I1 ed •..:d<1 1.:ll.lm "I('k~, 11;;, ka},iUk. d.btli].11 i ll;1L1 tWl'uk )'I!de.k. K.lJr'lKln lil, Kl.Il'~ 11l"·b~,imn it:ln~·t,· bll 1t'1" ""'~l;iJl ....n "III'OI$L '~rnr, $..."\,, ,g1I:! ~ ~ }» kti,;"1! ,td~ k:l!"m. ..... IRe 'j" LI,l,b oi,,,,Junn ".j t;lI!o; 501'~ rl'i~i le~filll ~k~mll'il J,;.ldu' 1..lanbul IInL:1.000 tHo T'C'~l,; IeII' k!U'lltU ;ts;f:.IJ~ \' .. , ,11" .., H; .... ul'luJ.,run .. l,;.h",1 \·",lk:JI,.r! 1 "'1: I:i f...o~1 (lrl t b,. IJl(ie Irlu':t,~ ...,,1 J:lO Audlkily lim ,,[mel .. ,; Ibm dlr. 10;::>0 Hl Ton S.~n Kurn YukaridJ. ~1Di!i e mllutlrl \ ';!!Jl. L>. 1..,11 III ~)',1I1.n :2u/tl)l1lU(I .llln";'l.i!!:cl K!lnU bo:I;;( ] 1 de K.lS.1mp;J .. du bLlhllm" D~[l!7. Le>;Det.lm :!ol.tll."lrll;' l;.<)1OO.".'l",lU bUl~C:I .. cln odi p;l ·'r11l,1.-. e];.s'll ~; 1 )'.1 111ll~'II,I.JI'. 1 ~kllllIT. 1,.,..11, I - A!f·at,ldEl Yil;1.I11 .3HI,11·1 h~d1: nklor!ur, H .. rb vkulum. iJ[,II:..:"kl.lLdJ'l". Iilil 'ill ~ II' luiL t;<::r,!2fl I-;:orni.syoma m'lrnc,lllilil,l .. UI'ZiJiJ A) It.nk, radII bulunlllnlar dogrud .. " dojrl.!.l'" 'H:IcfD .. leuluna A"I<I:u':' ru..ncLmtl! bidlunllln1ar blJlumliuklorl l/iI:'J;in .>!iI<~rllk ~uliM!l"'rulil!~,,'jr''':I1[l\ edcc kh',dh', B) :I<::I)'lt ve l< .. b ...l ~nlJ.Llnl!.lc. i ZlI/UI.II!l4.(J 1.1"'1 ItJblul~1!l ;3..:1/.1£. Kfi./I'tu t;Jrd'I[1~ k:1d.ar dll." :IIn .!odl!<Cekllr, Lc~·1i T,b Tai'l'bc Yurdll 1(I'n lllill-apl... i ~"1n."'111! "of: numu ...• i 'oC'I.'hd,· k '11500 l11efrf! M;Qnll klik DI!ol. -~·.k·l!'kB.iltm~,·,· f.unulmUl;iur, Ell..'Ii!tmc ~6/jOiMO ~ - Girl:; ~"rtl"U:I' 1'IIIIl.111'liel g'lIIW JlIt,2 de ('.aJ:;.II"lllllll,L, Slhn.ll \'.. 14;umOli !l'lLlfI\'en,,\ Mu11'.1 1Lll'il.: H-H;ll"Icli.n .tm .. k: B) L.n .. b,1irm '\.'I~ clsunLuk Ifntihanll11 "'~U"d wull1l1m!lit, tliiJrhlE,u. Lin:l-lrHI" kuruJu l .... Mill;,'ondIJ )I;•."I.lL rI r. 'Nl'I'1'lUI'1", \'1..' 1ill'111:J11H" 'Cl 't'llm \clj.Cklo;ullLi :J<lu;ri tlnl'u h~Y'oi!W.jm IHilrlil Ilol(L.Ihma. I!i:rl"r} k .. ~ ~Iln k<;ln'li ~ond:J g.c.TLllebilOr, r:tdl 5.IOhn\ r!}porlJ aim. olm."< MuJlo:tmm .. .-. f;),;.t: S1 '!. ·Ul'U;o;IUf, II l~IIIillilit 2M lir':ldlr, hlr:kD} Lll _ :!1I ~;'I~ln.d" b'LIlunml.lk, Ii1t:T g~o ~'ili "rlr:l,et Od~1 V~j]18dtl2 249U ~;1)'LII k<mloJiflu.:.l Yru.l11 ....,!lIi{;II:>l" " ~e ilJu i t" ~ "'I!r mu\".,lI:kOlt krniont Il\,1kIJU;; ,.. r-!" blink a 1Il".ktuDL.I II", 1".-. E) D!~'''r ~;I1'U::II'.:l.5 ..clli" ~Ub'·}f1-Ti.ndl!n 'I'e Ii".·., olmhuu'!"T1 Ilb~"'ilebilir, 0,110 _ HIJlIi) liklc btlli I;!.lll 'I: oJ, lIe );WI,j, Dna 1l.1i!lJ",,"11 ,,('!JI'jlrli!l

IDENil LEV'AllM S,IJIN ALMA KUiMiSYOHU iLiNlARI

,II

h •.: rrd:
~L It!-

lBahk.esir
Ilr

Valiliginden:

~lln'."kl

...,
"

""

Ii ~ "'t', lil .. r..' m'H<ll<.k;<L b'ID ,,;)IIi1rIRl ll"ltirPf;r III ~l1"'Hm,' ) .. br[J,lklllJlnol ,.101,1" mi'kb~7. ':"Y"' bu mll;;d~r ~"j;'l" k;:u~!Jil I;.;"d", 111-;:'~:l!ilb ... JI01 1""'" Ihl ,nlndl!JI 5e.d~ ,g .... _'H!1 \ 11.,,·,eLe mllJ";Jc .• lb w N:..ri .. d.;m EIi,.t"kl.l[J r-hL.y I '·l~l'· " .. II... Tk,:,r ..j I)d~!1 \ I"!; I h; I.. nl!ll I.. khl .uekl1.llll.lr\u h:"'i 'l f;l kO~"I' k ''' .... Io.t.r 2,'TII.,,! 2411D SDo~111 I'''!'U'L JurkilinJcri d.,lr, lIIde l:lnf."ll .... inl.L" l'I",i'i j I.,r.,]. Ihale 10:11"" ', .... I I:; e .,d:tr C omillyon rb'~11ll" lI~rm"iui. 1"',.... 1:0' (I;l ~'I.II< u b u 1:';(':;; k IIr-r'lklllc'!f'r1n k:l bUL edi.Lrnu i'I. ~~i ~l.f1n gll.nilr. <lDI3u·

1 - ~;Ihk, ~'T In.iku.m"t ku,,,, I Jdl,)" kl~"l"lIn U1Q H.I'a !;ill ItLlrll~ 1<11'b.'<l•.L!j el!.'lotlrili, vr IS3!)0! hi k,. ~Ir l:1<'d~1I klllOnt~r 1(, isa+L nn.J 1-'l1l1i ~Ilt.mi.!dl Ind: 11 L,·k"," k<lpill, z:-oTt lI~hl" r-I!;: 11l"""(-~" k....nmu Lur_ :.! Htl I<l~j[ nlLIL~l 17912 lJ!"rl !if! IH.Ln.J~ \" n'H.II{ I<k:.t l< 'flin.atJ 1:l4:i 1;r'1J 45 lh;uru"lul·, :I 1'I11'lri1Uln {' !",k h..,' «t.m N.Lf,,,dil gOfuLebl!,r, of lMI!ilc:'1i 11: IklD"'I\I'~1I1l H!-tO ~Ilma C11[111 .... L 16 d:JI 11Ilk~Ili'L-i ~,Oll"'imdol i\h.l", fiJttllihi.-hit:II"dl' mlJt!!:;f!kk,[ .... ffil!-j'(jo[,d:l .lh'PU-iIL.:lklll'.

d a .. h'_yhll!l,l .. ll Iffi'

mn
1lf,3

m ~"" .J 1n.::~],u Ilyet ne IW1,1,·L.I u L," ,1.111.;
e run Yf'nl
's:lb.l],

dau;lly

IlLn,1J1 'L:ti.lb hllf~rlll(jil
:n", I' .f:l!!'IIIC1 .... >e

by,,,,,

2unil
i-':"
I d,,"

t, ,It

d u rU'im ~ fUn lit U "",[I] 10" t(ollklf'l(.' knl'::u \. 1111,MIoI,':.'),(:Tld('
f'

~ ~kll

,,~.).h • -

lliIrlo::
IlllL

h; kloanJ""i 111"'" l'U1~\II1'" t1"' ....."., 'II,LI "t,'J I 1um t;llm"l; h:bl;g h _,k.IIII" II ..,im.ll. i'rc:rc i1.oi.tl olUf'lI.r,

J!l111,

hlr ""kll dl,! 'on'" f1\ IL,riLIlI itir.illd'i d, IJII'llllm"dl

'i'

..,HIO

Bahke.sir
!<~Il
lloUmUi I ~r~", ",,,.n )'('VTOl J'O

Valiliginden
"Ian
SILUllUlnlfl;
I

21./hI/1!1~U t,;"UhllLLil 11l.,le cdilhC d~n ~''''Ilon IHi8-l) j>,f, ,Uk':'b. g;I)'J'i I

J:i1!;1.<.o

;J

lLAN
),flr.!ll.mLrI I
t~

l'n.,,"u1

......Iy.. l

a'fl"col

T....... t

Harh

O'kulu

Komutanllglndan.

urn., "

10.,1'1 .. to; ••
I;'lkm~dJ&I,)li",

\t'

B 'nd.u·ltl"}
Jnl.kllL

I1l1k1jJI: motu

...."hl<"M!!:I]nd.n;

l,b

istanbul

s.lhhi muesseseleri arbrma lie ,eksi1tme komisyonundan

f

"'e-fr

I

kl n:n ~",," :i.J}' io,:lIHl., p"""rlIK~l'L ~'(O]'ll[1,.'k ,,'II; 11Imt:.re lu,omIolJ.ur, ".,\J)lbc~, k ;<, I - Ek;sllllrle'(e k"f1tJ~rm I'; .sma' IS I ~li,1.i.I~lrllll 5~r:1n!>Wl. "'l.t~1iI d<lLrl--.:n,e m"Cl:.,ot,.q "'"nl~n (76YJ·1 metre P"llk:ob g",71 ffJ. I, tll :;IIn 'i!~il",,"n KI!5I!I'1'11'.:!i y-e ~.. rl.ro"nll" IIH.lI.! )'.J.~lh I',lp .... rnl"-u;w " d;lr."hl'1de (;"ino;}) ml"I¥"" m.~.~1l 1<, rl?sie Jl"rI,.l; ,1. Bi1",<111·rnad~ ',upLU· 'o't:!til moLoroe t I,ml. :?- t!m~r 'II .1\i11 mdl<' ltJ;l,:"b I (! c'"~ i';-In dlubamml'n b!"del C:35) lir ....hT. ;I 9.u'LII;II"" B:1I.k ..:iU-, eli,s". M;,OJE,: C~na);klllc 151<:'11 d .. I,.·h,IIJ, Jt,,,,k:1f.1 u~:in lImWTl rr'L~Laurtu;;:ULl(lr' g~, ulo:-oillr. 1P.~~.rIlU.l ,.k'lllnll~flirl gOI1 gunl.L ;:!l/ll/Y4.11 pcr~t. b, "unudm P;..... lIh~la Ih[lll" B;;','k!.'.lIli d~ iskal'! .1, IC!' In!!" k()mi~ytlnIW1(J:. ,Y.w.llll ~l. ",til
:;. I> J.tU\·;I~I<.Ul h,ml,l::.,t (lO 0(10)\ ~,~;.)dLr,
I \

"",,,,e

I ... ~ I/]Oj~.j,11

'''"f1'n<li"

It",

B(;~1'0 'lund:'!

~~I.,":>l

:.1). rlon,

mukil)\ '\·tfllmi~

NQ lu 11. II "lUI' C:\i'v",kc Ilhl n" ,,1:l.n (R<.Ifa-::l ,\\1. ....m.)
.!lIlII. '"

I

(."·<DmD~ l'imtl .,)" 1!i C! lr.,k.1 d.;ll II,fIJZI ol"'I!:lIlln 11•• 1 ["r, I d:-.r:li.J kin t'el i!I'l" t.uluL ;,1)111' ,~d. I In'.l \'C' .Il:l 1,,,nl1nLlnLlfl ~!l(J I"'l • ;'11.1 (..:..~m2) c:,.rurJ)l~ .~. C~m",I"dtlln S"tl~OQI" N, dy:>t M."lurfl M;l,eld ';e\ n Il .. Mlj.,1 }'tI rHo B.loi,. &urlf),I-, " C·em"l .. dcJ " S.. rlse;gl"
1'1'1"

hjoli!rin<lc

J,1.f'I<.Iller L.mllnull c.lll'eU.l "Ulllnrlllf..1 'm, d:JIL" ,'"

Il'

e'>,likl.e blrlll<;ll' OU L,... .l)[ ..~ ~-.1 'ceJ.]enl.ir.. :

rv\). t:,:;hhu(
~ 1(l2G. I

b.. ::1

.)

".

fI\,,~~GO

M\\..\.\

... .._:JI;~....,-

__

_

J"

~.

~

_

_

__

_

)

:':\._..

1940

r H A R A c;: C I KAftD~LER
~DI1'Iil"'W' .... nkIH>ld;; tiltluju dbi ~ 1 tJinbl.lld[, .1-11 bll.TUk IHr

MOBiLYE
IlclLlu, SBlotimn g.·~irU7, Adr : l'J",:aPlld;H. RIL'Ip"",. olaJ,o HUII\,'nl 111 lIM .~ ~Nw1A1'I;A, 1~1 "'N InlL Slill ~

1mI..i .. Ml8I

Yeni Alman medeniyeti r
de .umanhLr ~ Hrua, t \-'I!i ri· uzeee yti7. binI~:n· 1...Miy'iJ Htkwlll.nlllbrn klil(hnp A.me.n~i'~Jt'~ mrllra~ ) II ~etirdiIJ,er. ~imCi5 IIflMU". danl '1iIayoIill". jl~II~11}j'1! a~~ tHr me kid,,· hltUyMW.

I

IFransadan iste leri
B'iH'Ilarln Frenslz donanmaer YB bazi Alri ka Lis IBr i 01.. d uQ U soy len iyol'"
Potaln FI"DnlnZ killb~nlsino Hi'tI rin ~arllarllm bildirdl

,I

ey
D
v etf

r n
ala

u.

AhlI'191l1arilll,

r l Avrupada

Fnlll'lt)nlllnri DDya IIH'I:ltmf eUilklitrl

l:l}l-

i!jarl"t

I MartHjal1 I

I

- erline harb

)..

randima

rl artac k

N~\·l""l"k. :2~ (11..3) Rftllu: N~"YI'I k Ti'nt'a ,fLl:l"tu;Jl.1!' 9~J'1I1;, i b,,":>!!'t'
oJ ~.'"

buyuk blr

I~"

I

,\J.fln r'1I~I"1!
p.·l,;:im,

,l:l!lcli mEiI(II:JwLIl ~Oll''' I".<I:!!,·"I

derhnl bilZl orllz;~tn"Lilll!rIRI lnllv::L e!!h.';·(:l( t.J1J" ant, ~lIl~)'1 irnz;1Yli hazirdrr, flu j",bl rtere n";(:triUl • nl "mil hlillrurnlulndo:AIMs _ Lorl'nln Al"l"n:r;ay,a ve NI!."': k;.d;;, RIY[i!'l"ftl'lln IWJI'.4,.iiIJ !edt; vardu-, Funs;:! Italy., lIe Tunu .• un inare-;,I\I 'l1.i!nYl'I Ilc III!?

--........

ispanya barbe girecek mi ?
Amerika Is,panyaya, bug-day g'Qndermekten vazge~ti
Nadrld,
ajIU\SI

-~-~~~~-----~SO.,u

1 UI'I~OWll",uill

B. trli g{III[I~nI;iL'Ti 6i:htut1J2:d!:" tliIo.ll telkikleT' Yl3pmj:lkt;1 dJ,t..n 5iJTm~r1J.an]( 'tJ'mum MiJdi.lril Bilrillln Zihnj SiilI'lUS: dUn bn mlltMl"T1rirn;~C' 1>11" yill'flul" IIJl ·mlll"'h~·li! Jl"'I8V'U~,Jr hBkinndo1 balI'1I!Il1ltlJo t.u\wmrn"k dl!ml~'· ki: I- '!i'l!Ill ~unl.1a('"k !IEl'L.uiiRJjklUtt, I

Harb vazigelinin dogu,rdug,u mii~kiillerin karsilanmasi iein tedbirler ahntqor I

LAf-rika_:.
K8~,

ingilizlBrin iz'ae
laarruztarl

hidiseJ.er har'O Son Am;Jrik.a ve
RoosBvelt Balkanlar miSe 188in~ de yaklndlln takib ediy,or
Wasblngton, 25 (:. :1,1 bUfull
,..,.,

iherillde

tetJtiklm- :)'ap.mak ·~c

U--

U.,.t;1.>11ll p;l'::llru~ bulunuyerum. Yenl I.e~iit lit" ::<:1t!'S i~kL"l filibrik:dard;:,rt ~YI"'l.lin:.3k \'1:' Illbl"ik.l[;midarc eden ii.ll1h. \"[! llillTluklu mlk ~{:I~ bundltn ~U'lTi.I YOIIIII.l. ImJh.t i,l"rllc m ..~I'llill o].'l(":lkbrd'l", SiiLI~ i!jJ@l'l daima p.'y;ua Vol! halM;! lcmflsL.J ouJUn.a.n Lll"'fT1l.!rlann ld:ll'f< In· veritecekur, BlI su ..... le t r-. brikalart ld.ue ...:'1;011 lc:!;kilAt ta s.!l'~ hllnrl"di!tl kurtula("",101 imal';U.li\ d.~h.1 y kl oj .n m!:Jt:~11 "I' "i,ll<llr" Netic._. ;tibarl!o;: t,l;.rlk ..laj

Son", " inr;U .lIyfad:l!

Ankara

haberleTi~

25 (a.a.) --

Stelaai

bildu-.iyor:

"Fala.nj'11I iraan 'lie ilaatJ" ba.,}i.lgi alticda "Arriba" gazetesi b:t!,irnak:LI ~illde IUciUnle §UJlI1 umii.k~u. p1J)'hml'l miJ\ t "j.{ _ "UI "IIIIl.L h~ Pen:l~Illbe guntl tarim bir cum ya!lml~. Ihi-']m;.m Itdl'U, gUll! olmustur. 'I'ahmin ~hne-k .U£L- ged ~e-]'ulm -den (;:V\'I;11myiata ZlDlwr ki bu miHaka.lLn basuea 1 du~"!" edilmisur. :an::tice!ii hp:I.r.Jy.:mlll, A\'l"up.wa Piger (.:ebhlft!roe 1:i~kb hti9.'11 bnakta OJ!HI ye.ru ~~rda k[m ei!innclnooi'l'_ yef' aJmasl arZU:!ltlil'll.lI i%har etAm~ri...k3nm pro't~ mek olacakttr. KLlrban olmak V~lIgt.on, Z5 Ul.,a,~-- Hatan DtlU.Jglmlz cJheUe, yeni t,a" ber \',erildigme g'u!" Birle.lfik Arthin ol1lciel'leri olmak i!>tiyorl!Z.. men a. billriunetl. Bahrein adaGenera.! Fra.nconuJII h~r !,'erdigi SlfId.akiA:r!!1ertHIID pe1.1'O] kuyukarll;l", Falan] tarafmdan :itaat larnnn It.·u:an t.a.yyarelmi ta\'e ~\'k ile karl;iolm.aw:naktaWr. fll.flndal1 bom ba diman ediJ:meFalanj general F!r-:mOOl'iWi ~11- lenni R01'IlIa lltBt r - Ii needinsiycl.inde bir 8IiS.Ird!lllberi he.kle - de liiddetJ pn:.r\.f::',t;L) ftl;mj~ • me1Ji:te; Ql1lt,lgu ~fDllIibtlhDl.l!littir'.

25 (a.a, I - ln~liz um.umi KH.r:wg:ilr.llmn tebliji; 23 ~ri.nj \ It1 S dMtl". K~sala.l in dl. In bil' Inr::iliz k~iI kolu, Y I ~l u Ir dihplla~

",~Ioiter:
pUill'l:i.h:·d.

I
_

i $efin t"" i
25 {Hususj~ BH::.in hur

,.

B, ROO!iI!"i('lI,

r:J

I

m<:-<:ll'

\'uIYI'l

hu

KWlkU !llbl devam .,(l~r e, ~\'m 11:h:ri i!;!n W <!SI:I1n.t! L()J1rlIUI 0111iki :OJ l't,. I,e"u h~I;'1 ;'.liTI1llml.)-'<I.t"lgmlbildllmi~-

,~met Iminil bLlgtin L ~h.r ~hhiLil'lrl ~ g·1,:intl yapIDl!l1JardJr.

I

Rel-

tIr.,
it RQO_~!I!1.'eU A'·l"l.!l!=lIlrlQ IIr V':l!lI:: ;;.ark'lukl ....az.iyll!i hllk lund" mu t.<J,11:1Il .. tda. gl,1)Unmaktra" imllnn I!tmift::ir. ,~ ............
Fak~l $<illlll'}'dtcu' I:N:r rnembadaa i'lil:reruJ.tli~illl· I:U1' , n. llt:!@c"cH. au dort mes Ie ! _,,,tundlll, .aklb LJ:'-"\ kI

krlir:
Jdfl u, YUnillnhtan "'e B&. k;ml~T, u20k ~i)Tk. B, ~I mi'J1I,url,lrm biadlrdl¥in·t 'Ol"~, DU ml!,;!!IL·l~r cli~4
F,.'l'LJiIZ

Tokyon u n bir teki ibi

~\dt ------~~==

Ozu,m ve incir miistahsilden s,.,lln ahnacak
Ankara, Z5 H-lusilsil - Tfcflret \'ekaleti, mum ve lncir lerin iir;ti.ncti ellere dii~meme51 II fiyalllldan IiipekiJhi!;'I)n Yll!llitnamas; i~in bu mcyvol.m mtist.allBildeD dcgru-:ian dOg'ruyn rnii-

Ameril·nma j[k aksUmn~1

'V:!lJl!ington, 25 (a.a.,) ma.l lIm.a t alan mal1fHlenien n:milditine g-ore, Amenka KIm 11'Ia<: Ce.mil"eti t5i>aDyadaki muhtad.ara yardilltl itjLn blJgdl'lY, un Gi;indlerilmesi, msan'1lruildan hi'!;

Krill Car'ol' un haruklltine lyi RJi.ni ohJllIuyor og" W:iFWnclon. 25 1.1,0),) - h\l~r:
lsP;lIlo~ [.III;.., .. :nl,,"ao;.m.'Io !nilD{lt;L' cdlimo't!Jl IHIbLk i1mlt C.arol, ke.ndisi vl'mal)'rlilfilll!lra mud;.tIilJe' ~Iin!:ln icin Ami' :l' ,.,11, \,";J"I e]'le-mil !lie.

ma~c:h::
r<:.1.9 J (;1.1 r11 i'iw-un

alnu~

~l d trill

i;ar;o:d;] , ~

Ame.·'l(ahl.

r H1 tnkhl'clli

"Ii! url1k

hU'!rL bl<)k~ C"CIilmcsl KiM tl!odbl~l~r IlbnmlL."nI mudb ..1"'(;,1( T'I'i; 11.i)'dt!:"-

dilrh;,.
Ii'JIr C(llc-i. 'I B •
.ROOiIOI!....eHden,

.Pf!-

degilse ~imdilik vugec;-mijtir. Bu tasanul"un tatbikab. ~ok ilerlem.i!} ve hamulenin blgilJz
abluk:!U11.IJdfl.ll geJ;:mesi

min cdHmi,ti. sme ~beb

Hitlerle

dah~ tan

-_

general

i'

F""l"atLooar:I!'iImdaki. llln ibl.'l 'i:a!.i1l.'Ir\'Urd30n

mi.ilil.k.at h8-

ohnu!irur.

vazg'iO'~ilm.e--

Harb V a Z I u e. ,. II
--

dllr olar.. Vkhy h~kulDdlfti hlil iBll'1 - HIt]-:r gertl~l1ldcri Hi! ::tliikafi!l-Sl blr d'L"lIltt Hit I t.::olakki

edlp rL-

....

rnll"<l'~Jn~ ~(lrm~!ur, B. Tl:Qo~\'eH. bll ~\J:lI!l!' e\'e1 ere-I'MI'In' \'Crml~tir.

aayaa etrn~ge karar ... rnustir, e din}'..,t: BlI. i~ i"in Tit::alel Vekiileti em rine ikl milyoll lint tnh!ii.s eOil 26 te::llnnie'"v~ldc Japollyan.m yeru biJyiiJ.; e] d~i ThtelHlvn "i~e 11il~1 Hii!"yetl V~kilc{'1l' k::uarlwr tl rllml~tll.". StaJil'l arasul:ri<"" MosklLlY6da: bit" millik::lt yaplMlg. \'C bll mi.i KijmUr dOlnliz nakJiye lHkatta !:Iir anlD¥Du imz.a ,edilc-fiyatlarl c~ hlikkH.l I.la bir Lcmd.ru kayIIUIgmdlW glZD.D b a bet TokYQ Ankara, 25 Uiususil - GLim remi ltIahfille'l'inde teitzlliJ edilriik, denio: nnkliy fi)'utLo.rlllll'l m~kledir . bir mikt.ar artunlm::tsl bakkln • Ha.l"ieire n!2:.lTCli llMllIna. st:iz dtlki projt'J Koord:llliso),on heysOylemet"e ffie:2:tIifl bir :!.at bu etin~ ted kilt olun.mak.tJldir, Ya· miUlitcat haJl;l\;lnu.1l :resmi :mulu- k1nda blil hmmsda DW Imrn.r "I]!nl.ecekHr. ~So.n :l i,inc:1J 8II)'bd:liJ

BjlUiBlnlI1

Tokyo, 25 ILa) -[l.N.B" ),0.,.[191 muhabiri btl-

'.'

Mekteb ilL.·.. _ MInverlll yen,• .. '·dl uml··er,I ·...

~

CUmhuriyet bayranll g,IGld
rasmi provasl yaplldl
H a Ikevl er j ninC ijm h UI riyet bayr a..
mini kutfulama progra,mlan

IspanYllnln hill"'be

SAIB.AH'TA SABAHIA

U;fln

'k agld

II< it,ablelrll
Mck·

An,ik:;u'<i, 25 lHw;us.i)

ihtimidi
Alm~, lu1:1I.'<I""" Rum, 11J!';'-Yil Ii nnl.'l!lilo g.I~rlo. d'_'nmll~ ~1hD 1]1'i ZI .... l"r. IU:>n Hlllt'J' - J: n.nt'~ i'Dul<Jllilt.l iil.. Yl.!l.uh'il"l 1", llJ,~ i!ltJHJTI!J.~ tf,llullm ...kLlIdll'. E u mil..llkaLu mllh1.{·IP1I.<l n!,<ul1 Jilt'. I~t'll!rin~ tol!' UlHlI.ll b'r.rli<!lr 11.1:1 I I rI:!IkcIllk Ilu~om!('n 11.'1 ,k ",h.:L'd. JllldJI!'OIi,
ilk " ....\:.. JI!IIIll. I1,"'I~I', A1mc1I1l'1I-

tttp kit:l b!a.1."l h; i.n ih tiyoC' h II Sit olan kii~ili temm !i'lm k ilz",.-e F\1.iIk Re!iid Rumilnyuya -de.-e k:tir_ Siimerbn11li, ken I flililrik:J.hm

mr.

etmel.! i~i:D ledkiloat Y:lp'mllkta ~,

mamuiatuuo

SJ.ll~llU

crT"gani2e

OUll11rUk mlsmurlarl ara,sl'nda
Ankaru, 25 liHlLlsu.sH GUmIiii.k inhisal· Il!I~murillnarasmda ),al)ll:lcak ba?1 t b ddlitit hn.kJunda ba.zlrlanan list!;! two -

mn 1<l1'li0)'.1 dJ a.lhll olnmk \Ut'n: bUUIJ"i A"l"uV mill lh:ruun y ..rd.m.illl I mb) I'un.. l~n ingilhL'rey iI"kDt' "trnt·k UIDldliH k,)ylil'~lmiS O]dujJlIlIur FLlh .. Ikn i1}:I.bl~' d)lnd.. JI.'l!iult.·rl!)'i! Pt.Lr~ I 'IiN.I'hy~n ~IU.d'll1iJj hoi],\'~ ,duularl .. ., lp11l1"J I.J...·Ji~jr ;,oll.llln,." i'fkldlil'l iJ~ y 1:~(;hkl!1!JI ~OlYiI mu~ 1r'.hllllkJ.yel.'li7.1ijl'· "~T •• ml bUlti'lIDalkitBtilr. B~m.J m lIlli," ~m[:J!"'r.,nln DlUd. ! , ku\ ,...I~n l ~11"~,jl, kUVVeUf'rl
':1

It ~ [ Fe'sefa ve Bdebiya
I
1:I1lI1h ... pdrol
"I..hJi<!Lt.II
['Il~' ',"'I

dik.e

iktiran

l'tnll:.;.ll

.

,.,e'

h"",
IIJ 1,1.1i'1'U~:Ii

hj.il@

C~tlr. lnRilJrr.rllJ.n i~L'I, I t(:~ b'J ·lI. ~aC'Wd ~ruli ,l.,r ••k Itkb.lh"Td k.ah:!!l~ glnn.Wt::lL~dlr. h~ AOOW"l,)'i3J Ii,I&m ob,1 II.., Im(1H lid: lid" ~m; f'l'1

Abdulhak Hami,.., din fikirl1erinden son 111isallar

mn m·.nlll~ ...
iii

DIbIMl

~

blr R,i)ribJ.llij ('iamB .! llQ ~p,dQ,JJ

-

I

,

I~;!I<L)I rln 11<11"00 11'0...1..,!em",l!;, CeL ~tt.i,.lk!..,lh ...... ~1'I-!llll~ W~!ihut I.!.lJirlrJ \'( UIJ-'ledfii!lt lJ.u boll!g!:j ~Iq 111"101, W)' 11:!11Ic.h·
m:IlZ!I!'l

"onu

, ".:1 ~hl"d'llJ

1~"hIIUc-rj flu- II In.lll\ ,,~.j h;ltlL i.J.lr 11)1<111.' 1:.IJ, ,~'1~Jl 1!.11ll,,~lIJIlr'" i.JO!,;llditr:, dJJ: rlJ tll·r" ~I )'tll'i1)1I!(:(.'k" lilll' IhHn'~ \'(:"rnt,hl It'JI n"ttl~ boll )'LlrLl~L11Jl! AlnHII1 pl11 pl.:'ln.LUII.l, dldlll OI(IUIIU klln.u l ride Lml::;h:r, V,lI1<~,. jk:j JD)lh\'L'.

01

n~Jh;,:

Jl],., H: I.,

'Llm (..",,vllllk1'~llnl, [,Jdl'"

I

!J'l".I~tL \In JI.,pll.~ •• ~

I'"

ll(ikrm;.lll'~

m ..'ml'r,lnrlm II"Uljn • Ln'U'I<, k>ir 1"rOlr· In~ln,· ':1 l'll.il ,·LI'l<!k, hinDi ~,m;1 ~rdl"n'Wl ~~111 Lt]" k['rhlm'.: 1:111"{" hh. B'Jndjl. 111111". 1 :1111, fll I'" "i,k:;;r l'ol unh .." Mil 1..u ,,(d"I~ Ul,\ln bit bnrb ''''lll I. ?lJ11 03111"1 k'l)' I; ilk 1 1"1, 1,,~~onll ~ h'IC:] .. y~~d;!~

Filoz1of R I Z, A l'E'VFiK

YAZAN:

~====t~ __~--------------------~J

r---------------------------~

lilkirl

Abdu'

.. rnu

,

rrn
Ikll.adl Yak Ilsti bu
hu usia !ball!diyeya mlr vurdi
c:\"V.:-lbl:J1Klfl J:!Illtudl!SL ll;lrj OLCLlanh ••lk lwrnamI"n m I !n1."I ~glCliil • blr zamlln
&CWlI"1l

rm aller
YAZAN ~
BtJ n4'!UII ;»l,r":3

(Taytfla Ckr;:idin)' de bmF I 1.. 0 Z >0 F dttImui bayaletJeil" ar: 111d' llJlu.w) ik:l b:lr ilQ ka.dag \11LI." ., ~~~II ir"'~ ki, d~y. haYlltuldn (I p:uli- .... sahm suraymda )!~ "Ie ~ elnayetlerin ve mlmiin pek ciilll1ii§ (yllhud inlihar e~) feci bir su!m.esliydi; gMb saV~ i:'iamimi bayatrnl1 ~tir:Jik etr'a.yln.:rl bi!e uyleydi. A.I11reU.e ar!.J·1lc oHim cla.oJl.ya0C4g1 1~111. lni!jl ~gi$;,:;o:::J~) Ji!_m~lIldir-. (DiJP,d hatun) ve ~Bagdad h too) gi.. bu kl:ldIJ!t.I!I,'r!n .iki.ai birden ~11. 1'10)] cln ilyeU~ ilbJ:u:n elUk • hi" Kurunu \rUstada bill' {IS; 1Iiellllllaada 'bit'bir'l~:rini de ayni po.di~) lllll SIll'.:lyt - tabtdir SlIl"C'Ui2' ve Dyni ~beble mesu I ki - 12'11 him krst.; a n~hldn:rm v lUi Ienu, kadm jnt),'·jk~lanD]D., oJtuhl~fol'lar.

RIZA T VF1K

D.~nrtn bi.?.Ai!! A::!T'C lrud_ Iii.rumll yole: clliette. Y'il'IllZ '111 vv ki, b. W" bahsine vesile nluyor, vc mey!ilao ,~yot·, )3u'ddelli jUulIlnlarn ,ku.. §.I, - BWh, l!llIa}'i vo !}e''hvetpcrest ~ lbhan, clc.gn.da:m daVU= d 1]:1'1 doernYR kc-rufuLi mi.idataa ~d~miy~ .i~m I~o,clel:"itiJrn.d!l.~ 1'10. ~ml.Vo:r. Ekscr fH.cir~erl>'1iiI gtin~hkJi!l:'br • bj"blr ij4,!ye imw~ mudJk.J!&nbalde kadere lnumr gilli gGl"iinlir_w. BOyh olmakla beraber, ben oyle mnnediy .. rum ki, IIJu a.dwmn ruhu, HBmi~ din, b3Z1 miih'm leriai teblige VMita ol~ r ,-ahlllJ},C i,;jlk8.n~br. BaIlsi.lnsa kemnck i,.in, bIlL ;,Aamln Dilpd hawnUll, UZII.D UZllrllYII. mUmdeleleri!ll a.lb}'Onun; Q esn.-.du. ~lip te m i:i.Ita.!Ilt\$lyl'l. ItELrU}1llI B~dad habinun aiddeUi Lt.!kiili.rleri· !Ie koqJ .yl.8 CC'vab ,,'eri;yo,.~

Bu

MUr'i 1~.tIE::i8 komiuyonu rlzam1 uah" fi,'aU-arml tDsbit stU
milrakabe komis)'onu mua.vhlli Ahmed KJ... rukrn riy;i5eti altand wplaJl.a· rill-!: komtir ll:!!.tJ,larun t..edlrik etrnl~ 1. e i.btikitT:1 meydnn v-~· mr.!'mek: i~jn Iilimiitdl! AZaW saU, fiyab ~Ili L GA;1j lmiRtir. Yenj karara ~On: Anadolu kilmi.l.ri lopt..a.n [iyntl 't5 ~ P ra keQde olu:ill; dilkkinda tes· Lim 5,5 lm~ F.um~li, 19n~ada toptan f perakende 6 kUI1.lI}, Bulgar ki:iltli.i.rti topt.an 5,5 pcrakeade 6.5 ku.ru!} B&Wa.cak·
dUn vali
T

-i-;inde Bo,luk
v arlrk
-11KmnI bal.\n1lO blle f ,ydlUl ViJ.I'. T.,hUye t.ulumblllo.ui (hOIt OIdl 'ill tulmnhilC! n.), krml'.ll!lle I'tili!!-, ~U::klrik; ampLIIller. ve bll" (;oll: flWd Ii'1! k.l.mf" II lI1Il1ci.Lycil!rol! lu 1 Illil d..uo I5tI1.Iide edHd'li 1!:t1 bu. .... r mileJdn",lo::::riJe Uublnierlnln ~ nwm"Dlairl bu Jl,AJ'i!Iflc ILrtl.u ll!mJ 1I.. , R.l1iJ'D lIIimblli.U-illU' l4.l1ikl.an f.lclJm h:\Detl~d, rm~61lIl!{~ dlnhyoruz. RJl'ltE een lUbl!!f'lIe IJl.' rt t Q1J1'H)'<!i1l 1m Ierdcn :f1Jilllr ilc-t;irl;;"CofUZ, RmilT[} iIwynn!. IL Ilu,.d nil f:l(J1: Ctlls.: I tIt.i u ....... m{'§t~ t \I!leron siIt(!ml de uununLl l;idh'T. m "_r I rIC tkl!i

lamu.Jt

Tilzimden

Iw,~JlII~I-

Yazal'l:Eski

Idi'i1jfjlji

•7

Ifaiui SOL£YMAN

KANt

Dar $ahzada VU9ul izz~ddin Efendinin
bazi garib fikir va harG ketlari
j-'da
bc:n1:1:1:

CiirmilID

henbn .• , flu

116

hitm

• dir 11M

m.mtelMtl.

tnLu VI: 1'l'ilkil1 lI"mlZI t:.l bill ImJI'till '1;'011: rtiuhln. iul: 101a!l bu h Iyir~ I.L muot.: U'i: i1yd::.nhcri \:Itlil ka§lclL.-imWil:! kgk h,murvmrn Ihll'Dp.JI.1 lJ.uhmm ,~nQ'Jlr. Bu "";11;101,·[ c d:liml I l'If1.lllT='=1ri J1LBbli!n .. bi.ilim~ za r rmr)ii1 i:I{!~iI ~i'i jl'.,t, lu.u!1 !/<'fl m!w.n.D nltmw. ,,!"~u IliLkliyCJUfll ~1.ud,,1'1 In~1 ! l:.dJH Qlnl"l ve ~~hrlk.IlIlYII!L'I.lJ:111llyilzU.l'llill!n halltlli 110rmun B"lIt ve ~1I"'f1;1,ia !j;tbl miH rurnll j~mlr IPU'Sc ii.J.IIiLa millUT. I .•Ill" '" Irmi:di.i:~ mUhl.J<; E.<;fl'lll,,blinll. fiRr'ln,; Jk,l=d 'l"l!ktll:;tl .'1J 1&_1 rJJuil1! b\llun!ll'll btl n;jmimlr MtI'rl4I; bnbul bell!dl!l"t:ZJ J:kbl:ad. Jllild.u.rliJtl.<ne :atll {l 1l1,'.l1"C3K<;, lit; dlin bu bu..,'"U5d l.e'tll""nll ),I!!hli:ll!n ~tl~rjnd~ t1)'lllnl Qln:Ti h1r o;r bUll dire· Uflcr ~1:nni$U:r. !k l!.saod Id~ • ,. 1 d" ~'I bLlhmm:l,.:m bu rnuVo!kfl,II!U, htlllcn ~ 'n\'l celcnk t:imir.alill dev "" lll~i kilmuruuiln teslim edllm~1 Idn bcid~l;J ~il ml)'<'Ccgln!.lel\ blr . n C\'11i!dl" 'IUn 14b:Lln.lu h tu n 'to:'d i:lI.. leri 1 \.0:1 ,'~Jl r~k. h~U(ln y ni 1 td 1\ miLlIUll, sernt {I{"!""lamun rotnl'lllmllIstLr Id{' 1I11l ;II~,d[lmt:Ji hLL"1..i,!;Unda :l!'Inl V~ bu _, nn ~m'l:' II. y~ fl'iof'll/ I" l \'0,1t.JJii I L: ~;'!I'Ln lidl'd~LIhsL!i}n I Isl.em lrioolr. yell'HW!1 n'l "Irl ~llcklltl111 LJ!'lbc\ B~']~(': Iktasad 1Ifu.Il.UrLI.I~ b-u dli't'Il:'nlll tinh..:utli ril..rlm. ,ekill uwnJ'H!! dCI"'1l ~ 1.o:;,1l1't!~ jl~miIolk. MLidll'bd Hk lIW,]I!~ T{u,rl,l ,....sJne kiiJmu r d. [l!IlI;lln iITI ItmncC: ill ,.. ""'1 .,d .. rm~ VI" k.Omtlr DAk!lYl'!ll J J.n K().dl til' c-, n-h:: . r1Iba kull.onl1J"~1 II

FiyI!t

L.

Q,d""

tir.

.. ey

t<=1 (,) t:IJ:t,J)

roto dC'di!.~~

:.r

ondcrmc

usu-

Cu m huriyel bayr am~ provasl yaplldl
Bl,lyll)~ln
11i"'),agl-ll

Arnhl. ve kayikla seyyar komur satanlar- tupl.an riyat.a satil;! yapacakl(l.nllr. Komisycmu. Dun tesbit ~Uigi bu fiya.tlarEl, gb~kOrnijr I~ilo, b~IDa &0 PiL-

lIind~ fow - "lrktrllr.

liicllulu
"'C ylh

tl:l~k:~
racl)'ol1

hilt

&mpulill'lc lJ,,:;n'rlJe.c. t.ifa~ ..,;Ijllf',
SlCf1k;

1IimliluU~rdcn

l:l.-

ra

.'I:YOI

£QlguJr

I.HlUZI~tJf',

--.11.. _

IHl.k"'ih~"Il!IIZ

(TotnnCl.! I

h;kilerl i~ll'ldr I[~l(!('in.d.!!

h Il!oo;(;'n

lSl.i1adJ:! edi~ ...

Hindistanla
tiC:.Zlretim,iz
Tedkikle:r )' nm.ak Uzere bit' mliddet e,'vel Tieuret Vekaleti ta.rdL[ldan Hindlstana gijndenrUen Turhan, Delbi Vf Bombo.yda. yapt.ll!'l 1l00kI.k.Ler et.ra-

HalIU.1, mUhlo;:l'S

Ikrc:(~

ohl.r.

~, &r

-

Bu ne?

rum

bnn

kl~fl;llett.flJ" al1l.n di~', Se[i( gene I.:I.:J.JJ..a tloylil

l~i1I

Bll gc.r.e siiylt.'dim )'11 .. Bun-kill'lIleti y¢lk., Be0.,.

Olma-I
bir

blsm-

:ICY !;etirdin.. .. Dcdillten somra: -Gel!.
l;lirll ..

sinin liieyab.al m.u.srLlfl ohnak iizcr.: dJe.'l~t biit.;esine Uluayyen brr mebliLg iEi.v~ ii;;in bir LUI. • DUlIl Y::J. ptumak is.tedi. MehJ:ned 1ili be,!!, d~liiletiylc bD.Z1 m ~busln.n de aM... Ha.kkl olu.oca \'e]jahd d\Uresin geld.i. Yu.:,nu koo.di.n. e.i'eodi)'e; - Eli ne demcl.:? EI a.ltmdan i!J oluil" mu? SIZ bil' liEl'y wbyorsanl.l. bize JOijylcmflisinll:. Biz [Ie l8.zllIlSa yapanz.. diye 8.deta r:lkl'}l (;;;!'ilna. siW;lcr QilyLcdi; 'lJ'C· liab,j fena boruldu; bu :valda. entrihlarlll. IIUl,Uii.buw.telde etmerull aylc- ~ imdiigii kildal" kolay ve bas.lt o~:o.n1u.dJ_

iPWill. bute:}ebbiisteJJ

b. bcu.llll"

oii.r~ ~ k fun? ... Diifi~t'a; egu doneli:;.e, lR'n.im VIiJ' ml medlmli:m'l'. ~ll.tlret mi wrdJ bend )11.. bigyiri tinloll.c'i' (1) l1h8.1'1h~r yaptt,g. iljii \'C bilh.a5sn kotilliiik!m kadeN ii!nadl Kip i§jn i!;indrcD ~lIay(lr:

Diy! nametindeki nderl

l}a.

He~a=:rnt
DiY(I.f. Bagdad

o)'le

be:nim:

'I

- Gil, yuJc;lf'1dJ.D bir ,~~eve ge ir!, Emrini \'of'ri1'. NeIe. ~e~eve!o-i geUrinee SnJtau Azirln usmjni omy-a yerl~tiric iklym.et· b )ien,:e""e~'i g-eh~ jaile eiler; Ne..ib gcri.'llm::Ia.k iste.mez: EfeD~llm, (ibtiJ:- defa bil!l tekdir etti, [l.u deb kim kiilir yapar" Mn.bmud ~CY'ket pn.§ll - 01a maz, GOnnuyor m W'!U n . Ii?. BurMI bu sad..~~ eben· ziyo.r mu? Ben bOy) kl)'Ulet \'er.me.m.,AI, got· N~ib be)' ~.I ~ r. eli· ahd dai l"e'3iDI3 doner'. fakat bizT.i. t iadeye cesarE t edemez: eofell1di~'e t.a.kdim i~iD.mll..laviD.i Sa~ l:l.hruldin beye verir; 0 da aynl s.ebeble barema~~] Be~ir !liga)'a te\'w eyl '" Thi&i d.e 0 :mda ~ irOOefIJ salru~lar!. &5ir aGo, \,'('!n;eveyi takdim. edint,<e YU~\lI beddin cfendi hiddetinden klipleR bi.ae!:";t.eJrir f~ ile mu 1.!illini ber taraft:a: arattlrll', fak:J.t bunla:r 0 gUn ~ fend.inin g&L.ine gi,i.riinme.zJer! y, !Sui Izreddin ehm.d.i millet Vii!! millet efradl ha.k:k:md,a hl.,;; dele"BCl'iihkar degildi! Her f'ln.litta : - Biz haneda.m saltanatt - Siz efra.d.t milet!. Diy 'rek m.illH ve hAnedan cf~ ra.dI. amsmdaki fRf& lebariiz 'linDell: iliterdi. Bir gUn te.¢fatl;:l51 Nesib beye r;::ciyle ~1aI!ib: Riddedil'li g(-ci,t:hrirl~l".

lmp:lra torijiC 0 jeni ya tJ. ile l!HO ha~.i,nml i~jll.de tst{lnbuLa
gi:1.mi~ti,

hrillaJ'atorifSe vaktiyle llederi SuLl:;w ~ 'otiya.retill.de ~o· culdugunl] tarudJg.. Yuslilf Jlz~ uddin e-fendi:!ri gti.rme.k II.rtUSL1IUU izhar e-y1oemi:, olmasi)'.le Plldi!jah ile mUl5.katl srnL5mdn \'~ .Iilrrad dahi huL.l' bu1W!muJil idi. Ell m Ul§.ka.tta im.pD.n.tori~e l8Gi~ Ja.W Istanbul Be)'ahal.inin bUSlJ.3iyie Sthit.a.m Arixin Kendi haklu1ll.da g&terdigi Illezake· tin "e miS3.f']J;pe:n.'~.rtig;n IUlti· rn51m hila rurnbnfaza ey1ediS-i. Dii, kirk sene sonrn litif Istanbul ~ehriru t 'knY' z;y.aretil'lden pek memnun bulundufnnu siiy. .Iedt Cerek S:IllLan Rel;;ad. geI'ek'l"eliliad, m.iinas.:'b cc" .. billl"

fl, lrendisinc llha.wn yapJP ettiklerw 9ni'~p doki.'iyclJ." ve I(abahu.t1eriui yiiztine !''Uruyar; [Buler, biitiin kw:hn.lar 5enin keyfine kurban oJm!l~tuk: uenl da hll on ywpn cia bir ~ol!lJ.kkeR, bl}nl lI.y:utlnaGa .;ah!]Ul... \'e nefreUe sana. eLtigtll1 tekt'lil'!0rir me m.WrBv"mct 00 ~rek, beDim po.rlak gem.lijime lUPlnll1J \Ie la"vt:Ui. beni kocamdan ayu'lp in. sonra lena. i!den ve feda edm kimilir?.] deye silem eWlo'or. lIharun tayfJ. klsaca: [Ko.der! Kader!... Jeyip diJruyor. L.ikin nhjrctte lnlvga p~k uzun si.i.rmiiyor, i§ he:men leofelsiif~ llliki.ililyor,'II'e bhu.n bu ::iefof;ll' pel! m:;t Imi bi I:" :milliha:mb~y9.1l ediyor ki, msam:.a dil~iinmemiD d~ )'oh.t bw:Jul". [..-l.Wii gadrfi mIma 'Ii'll yn.hnd
Ille3bire (2) - k~ 1'8 kaiI ..

hatulllJJl

tay-

I 1-----------.. *
Kisa h berler
KOlk.l.

IUb~i ft1~1 II Z el"I dilll ]{"mur mKt!llI!!I~ hn kmd.:! Vall ¥t! Bdoo.yt:' ft~1 O",kl.or J..~ln KII~~ :ziy.,~« etmlflir. &y Z I[t"'~" v..ti) I! bu hu.:w.da JZ"uL",t 'E!I'lTli~ ¥hicd!: lS liill kin s~l)k kliiomL.lr b~ I unelll.:;utlu hunUn ~jt\lk!:e ~irad~]lI!lI~gL!ll ~111! mi.!;lli'.

:;;dl' IInL..:t1c yiJPLlJ.cak C(imburlyet b:J.1I" ml m~rEl ,min.: I,w<"",k "rlr.n:~k
bLlI LIIl h. e cr ul1n ,!'j.:L.it 14. dl: '.r~k.slm mL:~'d,mlrLu. L(1pliltl~r Ik Lir proV!ii yapm] ,lord Ir.

Buh.ilr tUrbinJer'Jle mokl elt'tlmle lId O( t.:I" m~trd'k -~a irtLfBma mt.LadJl Ildl btl' lml k 1 C tar, Adl ~lelttril-:' Impulluindcki hll10l d(!('~1 bund... ~ ki' II: \'c t dyg a £luUml~ n. l'O"~c.n L Jblol!J.'IDd~kl hale .:t~ec~
bl.ilbutL11'1

yt,I~io::tlr.

Atmo:::tcr

lM:J'I~

llaffike,inin IJr-.aJ,;rflllu
HalioJlI ...

1>11 t [IiJama.

"'''en:

CtimhLH·IJ'~HD l'i' InC! ~..l IiIpnflmil

lit mllt";J ~~ledL)';:, llitiml!lk "h'l, nd.;> lJ,~lZl emUk h:d;:k,,\d. rnuh,.kl!lTM! k3l'nrlannm ll.Z.ilm~SiUz' Inc bu Cllll, 11:. ,<1".1 ulr ,,~klldc j tLml k d • rnl!J'd3D1 Sll.r;,U" .J1;mn)'1 'k:;r;:I1'IJ~~1 ml~llr. OdullI Fi)hltl.1"1 - ~i •.tnb-!.LIn (1flu .. ~tjflo: i!l('n tile tc~ ~I:'r~"...jo!l bo1 001.1" blLllunll1:l~IrI:J raf.i;mcn '~1.Jlll~r lli.lkh:lIunam3ma '1;IdLf, I'!iu ;::I;;b~ble 0du 11 "~'ll1h r 11'10111J tld,nlme!il unkirui1zdl:r.
~i\

'\'unade, 0 pLbo;:oak Jnl:"rll ,'Ji1: 1 - Z!l/11l/!J40 all gU1'l(l :lM II' d C'~'~m'2In Tepl!ba~nd.;: k. ~' k.ez

lie

bil1ns".da~
(I -

bLLKl

l

m;,l~.1

(E\' koro.3u t<l-

mi::;;tlr. Bu rnporfl g',il"c, IiIIl _ distandafl serbest rHhizle mal gctiTiLIJ1cs.inip.i n oldugu anla§1.lmI~lJT. hmir ve lstanbul daki b;i.7.J bcirler Hindi:stanlll. lzmir Fuanmi::J. ~ir ct.tigi e;ya ni.imunelerindt:D ge1.i.ri.mek kin tt;:§~bbi.il;Ole.re 1;."t!,mi~l~rdir.

fln-dtl, \'(;k;j"LI.::l<! ,",ir r~LpOr gonder-

IdJiln
sin:!

Inlly.'II'da

kad ....

IJllir.le VI! dah:il in!:bH[['.

1,ni:!l-

*

nfmd.nn) b - Nl.ltul;;, i:; l<'Cifl~'C" (11:" trlyo
d:'lfl).

u

u 1".3.11.n-

BELEDIYEDE

:l. ",.l$Llltl" .:L -

l\)

IIi flU'Il !~t

:! t de Parti hili.~I1-

kl tem.:;:i.l S:iIolonl,llld,,: CumnlolnYl:t .'<lo~\ ... uund
(LV

I

YeHiclen 100 bin lirahl{ yol yapdacak
Istanblll h~ledi}'csi :!]clJ.lr cia· hilindc )'~niden 100 bin li:rahk YOI in"'a:sI1i L ~ r V rQ1i·.;t.ir'. H unlann 50 bin hrahk klSDllDIn J.;~·flm ~';lp m· u. B ledi: c 3o'Ol iruja tah$sa.tma. ]filLh· tolif fa.sJ.Ilardal! naklen 100 bin
JirI'L \ o..:r~kl:ir. IkLediy.e nUlha-

Bi>;11T1 y';l~:1ok>,jt"«'iiilTllz II IU ,d'=l1!:& ~~j :;fJlndilik bu k;JCllIor,T"I f:1\ d;]1u il("n l[ltrn.i$, YII~h:d<ll"'. ;!;'!yyarc]er an. smdBk~ mek;i11 lorn h I dl!", d" .IM b,l~ t yll! Ddd~dJj bihr. BJz.l~rd('1l ml~Yo" k~rl! nlll17rlnl '!.i;t;lkLl nll1T1 \'Ii! ku~rl r1 mil Tlla.rr:::! kilo:nletrCYL 1) Ian b .. yl! IWr \'i>I. PI!ic: k:ll.gln t=:ru.1:1l"u:1n .ba':'C!t (J1.:J.1"I !;Iu y,ldL.l;lilnn \.(~ ,rdl r ml <:Tl t!:i· bilnd~kl I)::!z ke: ilfE'hnde'l! d h:'l CIU :j'6Hllf. I k buni;lr l:iIH! bo<;lll, io;:ln· d:e ",::Iftl;!!:1 gu.leoi.l'o r.

Mihv

... f'n

A

:!~['IIns b - Tl!rnsLI :!lI'Lchnl 3Hl'rK

tcmsl.l

"'lI!'>esL t ro-

ge-Il:bliLl".

yenl

.

Bt~I
1-

~ .hlk
2.
U I11,:.U

linin

p..~ml

umidteri ....
dan dil~m:mll'l ikil1Cl clU1llX'de lllllhim w:U .... lLrlM. sala'rn""'L_ J~lten::(:t~n Hinui.t:,nl, MISU1, Si.lVf.1~i \'e Ceb~luttnroo .iliniik. Hele btl ikl wn bo a.:1 ZOoIptCiJudi ....~d~I']o'"clh:"k;1bU;),Ii'k 111 )'u tld~ etmek._ n.a11 biLlA 1m hUll'.} LI~ ')"afIYIlT. RwnanYll)·a inm. A.lm;UtI ...nn buroiLl;!:) [K'i;n;;l1 kllyul 1,1:11 mulur ~l::iI I:t~ Ml!k i..a;t..::.thkl.,t~'l"e bit" J.I.~LiJ:1dl fli!!vll!tin hUcumun:l k.af'~ miid..tiJ.:1 klli'ilC"J.[I(ia ~klw.;1an i1n~lltyw. ljimi'llUk bl1~ka (Ily.:lIf.rl YDk, Al'Ic::Iir: lrLgW:zleril1 !:Ie L:lhmilJ, dt.lId@1') r:ibi

b, r JrLeI ~!:t'ItI h gilnil ~i1:Lt to de !Ik· !rt :i k.:L<;;)~L hllin Ii dCKI Llk olwl l<1id;-, h::,i b;:..: I g,!,i.l"<'lmeI11n-i !I1dugu h.aldr;:, J'flrtL ~~ H"lke:vj hinit5l (;mi~~ gd<.:n:k 1an'rim [,(hlml, ..,l"Th krl)l •.i .;!i:1t'i.,I,'1;;!c y~r' :d1!Hi; bu lunlll!Dk l:!!" \"I!' ll!J lebi:'d!!!f'I b l' h~yct P.1rti .'Ii!! If,,U;;e''1 rcl~knfli ZIyartt r:d e.:"(''' 1blQ' r;I 1'111:11 1.111k !!II

HARB VAZiYETi
'spanys In harba karl~tnaSI ihtinu)li
(BaJ t~r~n Aklfc:rul!df1:1 Iflg)lJZ: 1 Incl U!I'r"d" liJOSlIC' i:ln, ......

"..dlll

se-be miidiIri.i Muhl:lJ" Acar An· kara~ lJ~ rtLi.il]p kale ili=iyle m~gul oiamkbr ..

'.hr
E!'I 1)'1

'Vtrdiler.
ETtesj

gtiJ:1ii Yrt:U;."1Jf lY~eddin elendi 8a hlk impan.tori~e ne Ruretle iadei: xiy.aret ooooegini. zere Oieni sukLlt e~ bir imparatori~ oldugunda.n It:arl1vizit gonde;rmek kifi olup ol· m«yar.:ag,l:u ~ 'IlliLbeyi.I:II::i. Llltfu Sima\i beydca !>Qrdu:rdu. Lilt· iEi belo' de; - Zinl:l.Ilf' btiyl.e yan.IJ;!J hare·llielte bwlllll.ll:l.aSwlar! 1m pEl ra to.!ib~nm ka.dJnlJitm. .~e1ikeLini,
hususiy
lB

I::lIIzlhrruun tavsiye

~ttiJllf3'ri

Wic-

dir, ~r d~~ yrii. . r. deiligin. I~yrli .!Ie]' dC-boiL .~ Imndi:n.i, ifna da. etrnedin; (3) irdden~j} gilmed.in L.Ci) Kasd et lbayab ,~, yll, k{:;Jl(U neb.inf! ~er·BI., eilmyet Ismi veri1mekft,
Ell mifllQ,3,VlI:a(' he~ gak miihlm. ve

K.
1 r bir ~1!17-d.. n. f lLkl 1 m:., 1['1 I.tl~1 Ie; "e 1m I!$IJlda b3.~k:r; ~-

50n 1<. 20
!H

suy·k.

I'art~ n:amlna Etheln Akli 13at-

~o;b,.dan: Arp;!d.:Ln iJ.:l.i1T'.Q;:D

:

100

lalKil. l"'.:' I namilla k"k m~kt.el,l~ .. n~nul~

n"

"g. i?t.lllL,,.,I~rtal'::JIUlJrm
II hl;'l1trnlY' 11

11l.ik 111 I\.ri1

I~

'nlbul

M uftO.O
tM !'r

F. Uie

den O.:;rmm,
ell rnbllny(!W1

VI!!

bl~ J( u .~UI U.

iiGbhesi.z pek dog-ru di.i§Uncelft"dir; bir 1&k:illI. adam yol.l:tU.F kiJ
haytI" ve p diiye tavl!if ve 00-

ya.pIl.aJ:li parla k ilitiranllFlrt ~.a.n. iu.ib1:UD. a.1SUlflam 1 Ben olsam YOI1:hnI1 IndLlV1illa:r. BIZz.a\: yatm.a.. gidip z:iyarcti rirdim. Mebu.slardan her bID- liade ~yLemeleri lli.mm ge1ir. ni iltilitt i e. birer IfIl;ldiye ve. !lCevablDl Vl:.-n:li. Eft!Rdi d bu ye. tie elde eder. istedigimi. 00- BureUe Inareket etti. lIu-a pt!f1rdlm, BiLl11lin i~ O1ge1' bk dcla veKnhd lstan20.0{)O, haydi 50.000 lira 1Dhrun. bula ~eli.r kendisin.i ciya.ret ey· kifayift eu~rdi, Btl millet bijyle- lemi§ olan MI.!!!.r Hidil{jne de dir! zoiy;J.re l iadesioin hlr mcmur' Thkrimler, t.a~imler ~ men.gOiildE!rI:nek: ::;!ureti)i'~ icm.sJ ~iz sim i~inde g~~n Avrupa B&-- OhlP olmadJtmt gena Liitii yah!lti \'Elia.b.din ~J.t h 0'§Una beydu s()rJ iJnriLl!ftiJ. gilmiijti, hl.es.a11£i, de'Tl~t 'IuqiJui1tfi b~y biu.at g,ibnesi lil,nesinden Od~lIk timl"~ bu Z1mgeldi gini. ve v:JJrtindI: 11a ber-· nUn t.ekeni,D-i.i fena obwyacak ~ dar cdillnce ffidiviD kendisini tJ l H.a.k.Iu. p~ sad.a.retindi!! idi.. yalJ nhbmmdall il..t.kba1 y1e. Ya·ur bddio efendi bu dii§Undiigii .§ckilde lllL.rek~t e- yeeegtn i b:iildirdi. YruruI fzz.ed.d..in efendi Vllhi· k her sene A"TUpada :!lewcl2ttinden adeta n J'let ede ,Iii. Rtr gliB. bir gkeu, Vahided· din i~ill, t veliahd.i SDDi l diye
IDI~

dam yen~ r.len

Sultan Hamid i~jll akdlJ 11.. derlQ1". W", dciib:nij! &5 I;)tu.zi1~ sene kuJJnu .es,a.onkorkmlJ,§, dur:mq, Me w;r.. korkacak! A mi.i'barek 30-

(Kided(]-rj

~,[l.t1Ln-

da kendisine

ye t,aksim. ettigimu. vu ku.ab.n, allcak b:Lzim :sa.adet \'e fel5.keti· m iz,e gOre, ve b izi.m menfa.a:ti~ miz noktai mwlnndrtn Q !l.uretle ta'l'~if ,~ilmij l!Iadis.elerden ibanH oldugunu, m:d.liYrun.USJn!l~ Yu.ni, bu Icabildel"l oLaJ'!h~em Ili~'pl bil" takdir Qldugunu. diii!:Iiineme.sin!., McselA. 2elzele, Ii :i!;r1dt :r.aItiDrle, Jolllcak bir tabii Mdisedirj hat~ ham ofu.rall: g-el.~er5e. _ !iruumlarJa meskim m.l1:denIbir memloeket diS bile yukua. ~ - bir miihim tecrutJ..:tli.r ki i:nsan (ne liendi inldetiyle bOyle 'iiii' teerjjb~ yapubi· lil'; ne de kuvvetiyle v ~~ tiyle!' BU. I:i-ude ne llayurl:Lf'. ne de !j.Crdir. (So Il bah. II iliIJhlUDrr.da)
! .:.J ...
!::di,l".,

ilcri d!:' I>ll B I luI' hfll'''''V-.-t 1lIE:>1<t" I a'I': y.tpil;, lJ.inn.,n~ri ... t::n liz I:Liirl1n l:Ilo!;lktlt, Fnl (ll )1J;:i klldar !lQ]'l~~ MillbireJ hil.abcdF !::ul\l n a mJ..I.'\JdU'. vel', OOi dLlramilz.. MLIYOl'ILn:a ,B•T"I~i;> ....... c I:.> mdo · ~,ft!'ll keTi:! ~ vc har icet 1 ~Imdlr. 13" ko.• JTlLII1mal"!'lar so,rlendiikten On !1!SnokUl.lrd, h. 1"" t imki!"Jnl huh ml fl!cCid y, PILtt<'i1r. mt:[,oWJnc niho1;.-et ml!ymca AlmBn13T1n nl1rrlllnyudan I \' I'rlt '",I!J<; Ijr. ~~DUba tlnreh:tlcnni 1lf'kl melC 1l(:l~r1J 5 - 3D birmcitl!'¥jn ~";)~a=nbi1 gunu !)lul'. ~kpnll lfAl~~vi siLhnli!Sl.m;l~ Vllml1l.1~lrndiL'ii h; Me Alman,. .. ''II! H.<,lyi.l f'iy~tJlI ~llt"m nll¥cti \'Q kt)·TIf. t.i I.,'l_ b:.'S b::J~:l verm1lj li!lii~,m~!'. 1ngilt~lund:! b!r l'Ilbbed" bu]unw;)[ak bUllu IJe1'I nue;d~ .... llJ,j(!iil I!' }'eul!ce.kl@ti[IL m(killh:rc ~·Ii(lrl,]t. Ne,,'edli!! v.. n.l;ll~ ll>pDl!"s iiUl"i~den Ccbclutl:1nlt'd lDm~k Arr.~.,y", g~mel~ mlh'll'er~ an(:.1k Akt1!!nl:::in J!arimu tem.in eder. DenizJl!cl! h!\k m nl 11 In Iltttt p 11 1$'0" Y' mynn Jarki AlI:denizi !!:ene clLn<l~ t" .~, kin-.. k.,h:ll ki bu

'~r1l ]",,,lulIlW' w",tlr.II:I:l11 \~ii211cl' IJ.I;'I$I t8IIo5'l) l:qli«,~klU".

tilln BP~U1d' ki lUlJltaYl h~mI$ L~ 'md:u.-dl'. l~p;:in;:/['JJIln h L'be lrl i, mihv dl!"lroLlcnnc al1cak 5 ..tejik me" t ".lkmlll1d 111 r ., kmm ,dd .lir. all. n:t nlul:.lDII J.:sprlnyemn. bu h [, h:!r[!kl!tj l~ltilwrl!l'e AHUP:'Yl d hn r;]hal n~ cmlfl bl_L"larrd~ EI Illl<_;a .. .:I.... bilm II:: l1nk~mlU b:1h;ool!.r. r'P'lIlJ':lmn crousu, milyonluk Alrrnn Vol! lwl. y;:m 'D['dlll.rr .. liL , l:Ia Iblr kuw~t il.ht <!i:L:!Clt!k b kemm,:;-,·ite die' i¥i(;"- Don;olIlITI;('51 da

t,."zl

cl:u::!'rlrJ1lY'l

1/1rn ti·

HOlik

kii ..... I~ri:

1hir'asl
:! -

~k14
!,Io'

50=- ~l li.. r..tki r meyd 'l!iIU ..l. ' AL'Il.ll.v111k;:oy nahlfe merk:el.
to 10t}.:i

rJ.tJ,;111d I TLll"1" tlle,ylumle II 1 ull.3mlmtls.:L m[!v;:uu babmlllm-l., f.l,ol h r1
&onunda

1

cl

ull'IJnie.

Hill il.tiplc d: l:1.h"ltI AkH BaltJJgU. HukmLl Arkdk, Aq R~ (\'I:.e:.r, \.' usuz Zlya Dr-.J.milD.

==__======= =

==================
I

f

,-~
(;I!

b I!!<"'<"~d"", n
}d1id("rI,

k.:!ot.

hp::l"yarun bunlllr ~d(.".b(! ..hk Yi1
""'ll L"enllde

I

m"

m",~1

Mahkumiyet
Olin "1111,:.'1: bL I'ldorl TOl:\tll lL~p '." 1\ eleye "'~r('JI In. J L~ ..

kararlnl ahnca
lit

kc.f-

Sari dol'le,. 10lid(!n h.il· rell-cte i!et;irmek I~in mllclCl! ITlmt" 1R1I~I~m t~ In\rlJld~J"e M~ olm;]s ~'I! I'l.hay ... sonu t m~hul bIT ml~rtI~. :suriiklt'lmn:yi lUibul I,:tm I ~ Irnuht~.~l .. r, h !;f 1'.-1'1 I It II:1rbl .... :z.lYI{lBml~ ordurunu

t'lll'l.rLyaV1 bu h3f'boe AIm '1 _ !l"llYlin lebdid. Dlilbili. n!keri

run'

Okll v(>g:'ln~ sol!k 'Ln ak r.,

i~1:!

t~~rLYOYI

iknD8

jhU)'~

v:IInll!'.

Ber1l:ne "oi! Rom y

,&tnliim

blir:lln~U

t,

l~i"1l)'(!J1 hl!:r cL~ naZi!'! 1m tl",tr l!l!l.1utfli mem[lun cdem~dl. Hltl.!ol" biro ken:! dl! ~1IW11, F'rarlko(:! Un ;1 Y'a~ 1'111 k::J.d::lr "lttL E - eL" -p,nr,JI bll m.3C'1:'ra

!.IM-l

retti ve yeniden mu
l. {lkl!.l

erne oldu

·Uv t I m-da.h I

I

Flrhna

durdu

(Muri l<il",.~.

...bd) IUlb "di,llI!r, (DI5....k)

ItkdJ ..

tN.fl. i.il kll!i!lT1) Il!h:iI liI~r

Yll II:trm[mddc • 01:: I r.rr OOI!!l":SL:C~ b .. hjlUl~'lk hlltil,.e ..Lnt!! b". harb 'C1nd1:' ~ etmd.:: 1I Iil:(e].;t;r. lite"
In 11 mim"8

I
I';d"".l lIu U,lUf'llln dllkil:a en d <l '1L" ~.!:'
IT'

l..::.a.radeni.liIe WI:' jm~ gUllden. , ben de1'um etrnekt~ Qhll flrb·
aa ,]W'mt~tlJr'+ hti-:uk dCnl7 IUJdi)'C ·'3£llahm d~im'll.'l1 itlba.· d(!11iF.. acllnufila mil".

eniSa
&BONE
Tllr~i)'iII 1400 110 1&0

~b.
BW11J I!l:iniibl 1tGO SI2O BOO. .. ..

BEJJIi:LI
Krow, 17C1o K .... , •
II

m
lie

~yi

okl.lyuDea
~a~;

veli.a.bd

Ne-

IlIir.lELIK
.. AYLIK I AVIL.IK
1 AVUK 2IIi 11~lrl!'l

Ha.nedammJZda ooyle I'll r· t.ebe-le.r yoktur. Su kabul edilil"-

4!!iIIl.,

1!1+QC!.!mllrtHl

_OOn

24 Rl.maun '35~ HI Blrl "~Iiqrl n HI•• 1100 All 1,0: .:1'11 1il40 • H11I.lr1i1'4
CI 1:101.

,e;, U" 6,2-4.

1,01l
Ak,..11'1

" •.w
J:I.!IIi

I kin dn

il.:t9 It,53

u.111 Vuni

V.t.1

Im_k
ll~

lJ,M

U;J
18.47

U.I"

".tiI

salli!:i, rami de olw-! Diyerck bilr daha bOyle blr fey yaz,dlnlma.mwn i!;in ssdr;&ZlI.ma haoo!' gandcrdi . Faht mesele bununla ka. ~olm.adJ. Veli.!J.hdin zihni her I!Ul bununl..it me§gUlllnllY0l'du. Yusu! efenw, Netdb beyi bfl;l;I IDllbcy1nd Llhtfi Si.:mavi bey 1UiIldinf. gor.niel"dt NetiiiJ ooy bq mBliM:yiociy,e Yelia.hcUo aLI .sid:lerini ~tti:
la-\! ..
1I11111[Jd.,)

~III"Ul::ri 'Io'e'1Il clde o:!tmc:k - CI! ber ':!iller'" "",..d",nlldJi;n.; .uUlld~,fll:r"Unoe[" dur~ ,"Wri.billriN. 8111 II;3r krill 1:t;J • Mily&ft d!:",.kLlr: m ..I.~m. Ot"d"nb ..ri ;;Ind~ ltaJyanl nn r rq:!Ul ~'i.ltiJm!:::zmillm .. Gr.1I 1111.1 I.Iilt bb:d!ll Cfej"k) rncli!rl Ilehyr;rrdu. Anlln.. ui[' B:pd1l.11 I~i" YUIi' O"I'tU:Fur. ~Z;lr. f!:l~f)ln ben ML11r l,~pl"a.1:mdli! mlhLnll' !II hll moc"j'F.bl FlJ:Lb, ,H:lnll!kUr) • .zl Il:l.p! ttalyuya FilUM LhlJ"r'i~~n yan:lLm (~) I Ndli,ul. t .. lr h:r. !lden 0 11M. 1(•• ,,,",, Bu, b 1iyIl'k bll' m ~ oh,·aic. I:!lrlil~" ....b ... .~ ...., IImllhrtllr; M . r.-:a ... tH', BiUu.n Anadolu goiX'il~cr,k; SUl"l_1 .'''':;:II''~ 1;:-"_ .Ulc[elltal) cI~cllk. y~ h:'J1A mLhvl!t"<' il::J t ~~Iycn 1!fIr; Iblo!dur. Pr:mnz kl.l"",'elkrt ~e ediIer:1!:I<, (J) U.."I.. i1aylr .... Jl!r dedl,ln e YQl yU"1'1!:r Alii" "_",<111( oyhl Ikllill~ Fili~Undlm BOOT blr n ~1I1' SC'II kol!!'Icil II1dbu YUlltmldll'iu. k.1'J Sih'e vanlaak .., Gt!!rek: Tw-kl)" fl <'.rek YWlani5:IIlnl 10k ellen do 8ft !lcbllllln ,~lbJ!11: L:.!DIJ' b~lile bLr- te;L'bbLL~e k=-~ \' ,,.Linkll V.. r !l!DrI!1lC YI! !10k elm.,!!! In· ~Uerl mal'm o-LdLJ I L,in Alm:rnt:".k ,AI"'1'!'I~ :"'P;iiiI:ill~1 blrtp:ll'lJ d,.m,,1;( IdlYlir. l{1Ul.ID k:li1nd.l.:!i:lne bub y!hde ~m 1<;11mndirm:1,r:iil~ o!iln Mu;;rr IIeJ'~J'(i1 (4) (1k ..... 1IC~) f.r~ali1. (itlikr.1c.,. kOlllY I!lrru,-:!mitl ~,ihm.in ,,1.1.111 !'l"H'I~~ ,!llImlloi'lt1t. (KDIllik plln· ,i!dI:IIx. FuJut bu"~3 )' IIj;!i1Cilk Ilf kal-· ~1(I .. ~d~lI, ~JIIII~QII'!II 610",. fIIltm". dJn) ;:L~mc.l( I.~d.d h.dU!'IuQ Y. II mal; l'i.ubiJ r'i uuunllnnt'l n 1.i:lI~I.l':I,,Ruulk •• 1yl. Ih"dl,,~ jlI"Mc'nd~n .... DI nlUllar IIUIII7W.I yWacltlr,h!!1e ~ p!!trollerl d.e lIZ ,~~ I:;fI~1 .. atn.1c IlItIhar Ibnl, Dldu"unul HI-

to ..lt..... dilinm ...'"

SU-I

5inde d.. LJ,:U" tJlr II." J q. 11),1 m ahkilm I!CI!lmq olm.;;,SJ. , e boX .llU5Llsiyel \·urndct.cdir, H~d- e ~i

~l're

I

Sablks1.. '"r~~1urd

~tmif\U': nKu:o:d f h-

"('1 h.:Ipi:sn:Ifd!'ode c;:k:1 i)U' m kumw ti rU 1;<:1'" (}[dugu ~ Iloil :f~J. b,r \'IIk'n ;rnrrn~ 'I'~ !:]o;ili~ birID:!" rm k~i il~ y;:Il"ro!

LI.,] mL;;:)~ me;tmden 11 ymId ... u mnh_m'I«ie .U~J n1>! J\lro! L<t.TtIif L.-c c: Kul"d IkD ~nu h .. delt!! ~:'flcdim. 4 Zat!'D ~ ~yt! .;I; 1'4 dcrl II m:.bllllm lit.:;ll.lm, 81. cot: dil, j ~ ~'1lr. Ben bwdOU' I nan! l~!
.t)

Zahir GUvemlinin kar~kalUrlell"i
}("'r'~:..'ltLlrnt Zl\ hi.r GLlv I!rn Ii , 1:1 gn~l L'Scrk:nJli bu isimdc lTlr :.lblJ.l:I olar.dl ~~I'~(!Hi. H"r 1 i N'lrl1 blll" nUT. Orn:il f.turu;.BI :;.1 Itl l1:11kt t! I i", O· i kUY\l~u:J.. rtmli!.' V!l1:r~ edl!l'h.
Il. A L 101. A N I, A R

""'' ' '1',.11:

lIr. 1

ci

!lglf

CCZliI

lll..lh~ail

dewl m cdrn u mUll (', r, mnlJ Kiini Mcllmll!d halt.kLnda yW:ccudll:l1 B R:ll~ h lIli J: J
~'~r 1m r

a dill'1 k. -

Diy!!! SJ5yi~'T!m tir.
(:'Me: .hIill r. c!iD.l~rn'if 5:lblt ~n:rd;:; pi mmands Kurd ehmedm KU:rroe )'Inc- b~yII!! b:Ir ~ VI!' ikilln!lmclaen cdrII 111 Iwd &lb~ Llldul1l d~ ,,~ r!. unde tutul3rak bl! bl!lfIi lie 50 Lnl 'r r riI ~~ .lli111mIlSLIl21 kImlr "~I'llmLctir. !ru~

_U!

!.fel:unerl. bLl h, (iiJf1td tll.MI'd. • i;l(:'d~ed(J;_i mUd,lig, m-hkl!IDooeo a.~r:ni.n I:' r I.. II Iddcl t' I!'nill 1>W!c::t:.lI: k I., Dab;:(, ITUIIblicml! ~ih.L\ .....,d:Jn . ,I!rm ...,bn yJrrllr.lu'· b:a:: 1I1t111 VI!! korl dora ~&J' ,Ikrniu; {1!1l"w 1l:BmL~br.

tt,

B;;,ll;, n rnemleli: tiel inin L! noitlil l'Hl;),'lIllanndan, ask err ,.. !ir t \ c I ~ killHbnml n I> h I!'n ".'e r nl ... t h.1[Il,;nl\" iht.i"a "yLiycn Uu .Ij hllelik 5'<:'1" tlllulllb Kltai:d I !J.rJtI.;),n ne;il"i!dilJDi:!;llr. Bi.z;e

m"!I, llu '""_ .... yar.

0"

"'iI!!!.

I"tar

1.<11- ... 7",

L6.k In OI1UII Illnm<, • rJ'I' ' 1-.

Kl.ird 1:rl,mcd.- n:l:l :'lId kl 1'1 ! I r II Itl tJokmii~ krtI, obi 1 1 ' .. lu ,LLl lilt .LI ttll.

Kurw:rllLWI. H.I'ioa)1 alft1lklni :z:!I,msn Jih' t.' n"l.h1i.hJ I~ch.' lir M
mi}~:

(F11:rrnW 'I'iliFk I r a ...

wrdh
~Jc

G~;klerill li,ttnmmn."JlIll (!II.1rhlh~··im_h ~bir "J.IiI' .mld.u"r

Sii diiriin-··
q l3:!1f til r.a 'I 1 11lI~' .JllY r:ld .. l rmuzm marull.ll l.J. ~ ... !;,.ud:m dDI:n.J)':II tt'K cltl 1:1'1 h :Llk ~ l'apLl8.1:"J.k, Vii: mutaVol It kulbnllm!ya~<d;;l!r. zum gCrulUHoC h.a ..iee (krMI!N: il:;"rl:lJldir,

ah
dem.ir

....................

_

..

!

__

LBOilnii

.Ieden

dtVlim]

dln -

IiUSLa

N nllide 1,·tluklrr VI! h:cruboeIt. yallllm.tiktad, r. J\"lIzi.lll !abrika • ~III n h.uJI'I' ktsrrn tL.n!l r",.I" randrman \ercWl~ mrj"D a,ger i'J.bnio;::.Iill-' I r:u..lll 1t11:!I~l.lm bln"<o:l'a g(l1l.:1t"reJ " - b Lrrmil'k 'r: bu ~uL'I!'1:1e Lmlll~L: arturm 110; kararb'!TIlljl"ll.r. AYl"Il t III nd N zil1, rabnl"Htlo:l.L iln dm ELrLtllll,..,.I>1 1<;11'1 tedhirler

~(lL'Il:ri.lm8l prensipi nktan uDub.l!m.u:ft,ur, knlrnr: ,~bn ~ill'ldi dililiY<ld;l bir hayat sahabUYL.lk \:Jlllen[O I-ll)dk' .• L ~ .iknrda t.:r~ ~ in" iJ ar{'bnh~'ol t:'.1 ,·anbT ve bu yahll? AlIm{nAlmanlarlil) apilan Basnta irnalfrtrru :ll'thl,"l'!lsk !<;,in msml rn ic d.tl, larm ha.ya.t ~!l.hn!nd.1r. Bll.JikD. J' (IL anla~;a ill! IutriJ ":!fa Blt tcsi,:.IlS1YOr\iz. K._,yli1 iQ.n :2.3 nayll 2~ null Herin vatunh r1 ; ptedilel>i1lm AI'i'l.l,'yad,'11 g"lIl'llm ;L tcmm kul'u ~,III:1 irnal r:rlilecti.\ hakklMcek, lOIJ!'il.J{lilrl Alman.lan yaolunmu,; rul'• da bir ka r)"'{) - !lJr, ...aIna 1m bu· :;.a taeak, A l.nl'ln hlI'O.l hayi'l. t sa'!.'lmelllg
51\ "51.[1 [n~";lh 13n1n

Sh'9S'ta1d

"hayat sahanuz dahl .. bUyiik [wktal.'da ~l1cbi irklara measub unsurinriu ya!iflj'a.l:aguu idrak etllyo r uz.,, di)'01'. GOrilliiyor ki milltvet
lin ~e

aynen:

e ne bUyilk bir hava akin.
(Ellaf

d

L h Mali"e,-ah d Ie", kil edildi
t;Lllirl!i. 2!5 (;-r .• ,., M~~JM CtknrLki.n bir Falf'ny~ c.:uu,lt.tk tt"Ji,ktJiiUJe .::.IilJ..:~dtl .. unmukln SU!;!U rn .~ r..~·11 fiydz ITt ~Ii dthl bir kD'C dcl,. istiClo'3l::i rJtll'll' VI!!' 1u[O.ln L\:,'.kiJ 0II~runUitur. Ryrt;: ainll£l.Y fLlJl zam"" lal'dil Valf."'J'ad:J .u .. l,lk bll' "iii;! ate (;I urm:..kl.J. Idi .:;;imdl.nQ1LJ(~·r _ :\ '1-

TfiI'lDye rtldyodi1u:ZY(ln poMblumm TUrk: mU~iJ ht'yctlnln lIadrow 7&rudl!l'l t.~I'l.lm (odLIe<','gindrn bu MJ! e k Itir.m.!!IJ: u:ti/l!21 kiirl.lnntn t~oJ."lnm 13 me' curna gtiu Ii,) A !lbrada .J1aJ!:'l!k{jJ~t Mlrthll~" Umum MUo:I,It'Ui.. u R:ld~r>:ii'Iiil:. JlCiq mildOrh.il:i.iintl.~ illlJekk:[1l edol"tdi: m IIIclla.!w.!: l'I.'aml.,l: n hw:.unmdli SOllt _ o <)d. y. ~ oLm LmW n J:iI'1IbHm!!k ~ !II Y IZIh .,.1!!S:IIi.t.Ia
IiJ: \I 51' '""

a..,

t..arafl 1 Inti lo:Iyr .. d,,)

B I malzcmedcn til' lusmi da Al m:JflJl" d n .fulil ~hk.Lrlln11~hr, y"klnda iclc~~j.;tiL

tunH1eW
tnn'ittekL

ikinel

k5{;":iit

fl:lb.rif.ml.l
f:3l.:irlkasl da

I Kll1O!1 k;~'l

11&."1' cak, Iakat ornda ki milrob letter i!_:ill bir iioli.Jm sn hasr, bir m~..arllli haline gelecckttr. ~t:n gun liioyln.LgimJz gibi,
aruk

10" ":or sonunda tarn i1ml.anm.!.:; O'(1'!i.11C:ur. tJ't :;, sonra y fut'CI k;). !ollli;iI~Lc
f:e.t;~lUr. "r:!ll11ICl.li Iab!'ik·,a.o1 rla Llr:; ~'I':J ')dnr .,l.! ":J 1;;, II,)' ~.lk, nCt.ric't~l elliiloz, Z lrnesme luzurn k ..>l'n!Y[1Cakhr. fabnkil Iki k.!i~t l b Ik S J,a Llil ldlri dh),oz. y ....,stir':Oc'l!ktJr. Yin.' k ...ij1t ~n Iv ......i f!' hI. ulnlu olEm k::n:lh!1' dlf

:ju1e nl.gu1C!1 .rni..infi:i!rid hucuru nasycnal 1'i(}~yllrli;,o:lTlin 'l'e bombardnnanlar yap:ml§.lar nHI:sJ~C$i dLi~mtl'1tiir. 0 ba lIta dlr. J\J<vkti~1i m.LlIl'ehneK, lIih,;iik Son tayyar yi.ilHlek infili\k bliyiik, ma&ltib L,ul.'bildlgJ bu- kudretindr:ki ihtiYiit bombatatun mill tied esaret altina al- rmi a tarak yang:rnJar ~lkll rLtiI

akrnci d.algl:lJlD aaat 1,30 Berlin iizcdne gclm.i~tir. RimY takib eden 15, daklka lI~mdc tayvarc]cd.m.iz miit at1ilid de.Ea ~luin merkeai iizeriJltl.~ ucmu~lflt \' tayya:re dafi bataryalannlll besli \'~ devamn ate-

"[1

e ·.ada Jc\

fh"[1 ~'yC .JliI.l.ll!IdilmillUr, -_ --:l~ur__

T

yonufi

bir te:kzibi
1 1 .. ,,1,,;ilr"fulil)

:r 1m Ik

Ii1'\OO

I\

iltirmiO

\':u.th.iin
I"}'.ar

l:Je..

(.9"", t.IJorafi

'.lIn ccll~mesi J:lIl!I~tllr •• :2 N ufu5 t.ezt.:elT~t \ bir gU:I'~L_

mat olroadJpru bi.'~·1.l.1J1 etmll),'e yeul lI:Juyiik e1;;;inin M(I!;kova.ya mljvtyl:ItIiHmdan u~ gUll OIlHl

t4J:dt.kl.l

ooy

l1i.. anlasma

Yll.pllmasl-

mk

kasdull

lii.z.lt.,,'t' miy

~1I1

mllli, 'vl T vc hir askerl hasta) ~d. d~,jlc! tCO"'D et1ilmi, 1L1E1-1 ham~ has:u'a. Ilgr1lmJ~tll", Sivil siz ol(Jugu yiilull;!H: bir ll'UIadan ~ I :1If. Bl!~1'1 h ;]'llt;te(1 !,ldllH~ ,'n bu halk ;1nl.!:ilfic1!1. bir ka(,l tJljj "'ar~ u.~abl!mi~erdJ.r. Fena ri.i!yet m IId"ll.in i.,blikasm.l .rut m:alzcma du. Glka.n ya[lgrnlar sivil mu· j:)artl:;J,!'1 [lul~yh.i~le eWe edilell AilIliln~'HU1D u'i,lr'~ti huJdHmla E!\ .It (' t:[<'llnhill' li. ~ .ndJ Tili'k '" rJ.111r,0 l~a(jaL' <:uk, 0 kadrrr mutef Il d i'C'r:llert tei£'ITii:J. tim teDb1t~ dtiI:aa te!Jk:ilitl 'to:1'i'!. inclan .siir I'l taL tWDJ.e.r bcrtdl 1; e I~r; i l:lT;llJlLdan ffiDDt:tJ ~~ fltt i mlllet \'e IrkJ an j;~ "e'te i'll1kac "'<loll nllrlalw tIT. ~ll ~bncliiriilmti:~tu~. TaarrLlZ ihlm, lir !,,;rt>dklll U~.. h.ott.: .., k'ldar jn~iliz hJ\'fi Jnw-1,.l!'tinjg 80kmak ;cm1,;'lindedirler ki bu· edcn Ur.!r'j: Cl.I le.l'den ikisi tluo::u· Ia.:U.oo.!te 'l!Ne"k \-e b.olel1 imEi].abn.J. DU k~ndi .arkl.an i-:;:in bir t 'blllr;e t~l.Iolrjjdu riUm Uit iiI". b.: "lJ~' c -Ur_ addellll~e ba,"Il:mu§.lar 'lr'C iim. Londr· , 25 (a,:.t.., HavB. Gl"lnltkl.e ~imdtyl.: !-t"d:!l' 1:nU. ti.lld1 1 giU..roe:\'o llii 1m wleu leJbaler alll1ak lli1.runir mare~li :Philipp Yoube.l't, diln (al1?11 '<:u lIl'C'l~ fabrik:t<l d.ll yeru Berllil. ~5 (a.a_) R.esmi ] roil'. Mabrem talilrl'1tname I;m soy1t'dlgi bi' l11.ILu};ta ~z~umle k~kll.'U Lie '11"hl tn,1:' o::h::'I:£ Hlpteblig; h2kil<'Lli ~()~'Ie ifade eruyor: dcmi§trr ki: ~""o;:k tir. (uk ar, "BUtiiu millet' ~ 'Ill.'bl un lIrial'la -lng-iltel'e yaklDda claha ~[Ik KliIa f<JoE;l.IaJa.rJa birbiri 8.T.dlD. Rum;![1 Z,hn. 3.;]J1I.15 merinos itiliT m rumwmm lw.u:ai1 hi!r,'ber y~anu\ dugul'dll. '!"~ daha .mliltern.mel tayyare.lere dan Uy&l'l1 00mlJ:~.nl.un8.ll iayy Clkns Ii'll te L~ dll"("lc i.l ere by un Bu m lo;.tlH.I~ )JrJllmdur,:w"u-r. duuolacaktJr_ Alrnanyaya gu tehlih~Jtr ll'llr;ktnrla 1:\:"110;] m!l.lik rcl~ri diin gtindtiz L[JJ:ldrElY:l.hil "1'.. \. Iyl ~i lI:u'-l~I'I~<l f:!bnka I-I BlU,"'ya I': Ir..!l:'l ,,11: "e bll il-.:l "un kill - .·~t;hile \'e hmmsi ~[!'kilr.lc terbiye yap.lan bombarwmanlar t~ll<-· (.'Llm etruit}[ar we {:cnllbt 111_gil~ nk I~kr,lr "finrniz.e .,;e.lI!'Ci!klir, Ik.y~tZ:L!1 Inumkun .. Id",· u l;:"d;J.t" hzL.l VI,!- 1.envir er::htmelldir.", \'i~'e eflilccektil'. 1ucb"harnOi, tay t!lilceO.e mute.addid .Lim!l.nlm-.l, Mhl 1!rt.~SI de .t"k.:":;'\·i! g.d,o.eckllr, yare teslihab. ~'ugmagu ba§li"I- SWlflyj m ue35e~ elcrini., Il!lliliye BlL bir "ter!JjYc t'!,!: leiwil'" de)"Ifl~, A ltoanla.ra hilcum lanru Va.s11..al.ar:uu bomba.rwman el. ~ gjhlu·. AJman..LarlJ1 cline ge~mck Yugos'lav vapuru da blihstuigtD~ I,lli:J3yan ka'l'lmler yedi m.jsiJ oJal'<l;k iade edece- - mil)lenlir. gu. i(~ln Imt'i b11" kohullu kru:.lma. iLk ~ fo. nl.arak, if;gaJ altmda .Ia'!' 'al YOltbert, ingiliz av- bu[unan ijf{lerinden ya hal'ekt-tidir. Tallmatnf.Uno !JOYhVel,oet c. l~ ~Jiyor: "Emebi U'ka mCll..E:ub Cl taYJ'arel~riflil'l mflkemmeliye. cleD Italya. aYJILI'elcl'i, 1 ~·l. yap';}caK tinden U2:Lln uzadJYH bahse:t illsaubrla bcruber y/Jsama.k key. tre iiz.erine Al an heva U"mi§Lit'. II\'e'Ll 8Cllln AIm n ut.m,m l:i~1ai~ul1all v::::pr,nlarlrld n ,onr& vetlcri.nill Y~.Ptlg. II ilcumla liizlmgdcIJ daH:unhul',gun hoJIIlba.rdmuJU Y~g !ilii\' "o1.!,ui"lannm Ja A· t.i;Je ba!}llr'man ~¥aJ{ ~lmi!]lC'rdk, Ell hticumlevlid merika,·iJ. !':('f~'r yap:'lcaklarJ og- ba ~ok biiyiH: imUhanlar H'lll1burg, 2.) (:I,a.) - D.N_ lH1" es:naSlnd I 1tal:r::.n ta~"·ll£ilre: ilitll:;ottir. Al1l{,I'ib - AkdCl'liz edeo::eoktl1'. " B, 3jmsI bildil"iyor: Jc-rj iyi ni.'>.an ahllklllrJ lle1..lcnere Heier]! f1 t~jn YugrrslrwlaT' 7 :'ler A 1maniar z.iraa t \'e ~annyi t.l r: 2f) Tt?~l"irtien'el get:!cs;i }"likboIllbal,J 1:' at m.J ~br Vi; !1~'Ifoi 111t bin ton1U!~ i! vapuf' tallsLo ede- li:all~tlL'ma.k jj"'~le yuz bm!£'rc:,e sektc-n U\:8n Lngllt;;: t.:a.yyareJeri gjllered~ Htllill1 'tesisatma karLehliyi v.atanlarmdan ka.ldmp c-ckletdir.' Ji~mbuT~a htieum !"',ler('l{ .inli- ~l mLlvalfuJnyc:I: Lili1~ ctmi:!iLrlij:c ve yang-Ill b[)mblllarjy1e ha- dia:-, Al.m~l1yaya merua)'a gr2tlr'~hl':I", DDku.z sena evveiki Simr:li bunlat'l dam~alayOlt::n, sarlar ,'uklJr'l g' tirm.i:}[erdir. Bu ins:.tnlil{lal1 a~ag. blr me~'Jwje li(·fer de lmlflbalJk lkametgii.h hU·SIZlikl''lrI!1 I~ill,eri tuluy Jrlur ve ha.klannd ~'aPIyakala dl lamk mlJ::lJll~J'i Almanlara ~u yecek j~tel'l:leleli btle If ciJrUJTI Ad Ila (HI.I5USi) - Bunui1Jl J;;;UI" Ue l:arit edi 'urlilr: ~O~ "de l \'" il tt.~kil ~WYVl' ~'.: ,I, 11 In. ~b bJr bLlcuk )'11 ell"l.'el MaHu;lda I "13unbrlll vazife h:li.l!lebiyle II) sunde ,,9,(1{;0 T... !~ctl:' &i:rirl:.J 1 Ie LITI 1:- LLrli1h \ 't ,.Il ugTe'll1:"i kal'llID1 tloyurm:,;a -::ah~.mak ')' p!lnn 9 bill liiru klymetmde temas eUeLe.k oJ II ~lJJJll lJllsm ki II r y.n Y I' 1 'illktl~. h iyao.eLini iJley n b i~areillra~ bit" lW'SullJ.i :::;U\:llnlln failled ev- Lelllilerin kini bugun ll~I :.:aliI'a", maddt ilttl.yaC:1 l~yb.inde. (;8.BLlSlug--.1 boC"i.·].;:oIWlU,'elki gun Mara.'j poli'!!.'mil'l Jr- m~lJlJHnrJen f;J ••::Iawr.. 1.r:bl.iltin BJ "1\ J .. bnk'iLI rmU",I" hom mEl!i}"or!. yardunl ile Adml;lWt ,Ylika.1n.1l • j AlmDrl J(oj!HiSIil1~ kfU1<1 go.s:ter.:leo Ih I)" r:lI'l1 '1am~."~,, ik.oyliklrn tLeblileJ.' hie;: oJb1ll.z.sa taarruz;.I ml~!ardl~, I digi t.li!vazu hill'du'. Do~Uuk !luhm ~ I!tmL'\'e b 'o<In rn L bblw r)1,.l~ !It'U!: "ata.n13.l"llll mtidafanya Mal~:.1 muc:e\'herab ~ahna1'l1 ted.r... Her !j yd~Jl evve-l ~I,.mU kat~1 ilmini Cumhuriyet b Yl"iilmmda siz de gorunUz En}'1 hI; I.;:'h~ ~L!!: \'~ '.{!.on de 1.oylu !:'ll.lurtJ.ia., Faka t inF.a.nJ.J k b iSl:ii~t e.;;;ki To.:I11yi«. rr.Lahkemesi 117.a 111lmelidil' ~IL ALfilnlal'ia L~.h.lr~H'i::lkl mula :l 1t1::!:O kllr'iylmu.,... iIi kaybedel1 bir tatum hainll'tr slrldan Ala Beyazld\D ye"'ine Du sure!!!: bLl}u~ alaniZI !;loreL., .. ,.1; LdE'~!:: ',;'l(: Y..nJmt!Z.1i.ir'k liJel" ~u'$!llnda herhaJlgi bi[' !}etUf MetA 10 'kl () p:3.rJl1J- ~lll n suphelendig,. ~h~lal' btl ,A.lm.!ill uotitism4 Ie Ild.i elle bitl:pk C!'-"- lrilde hi,lik menuu .,1'( U' WILlh k br.am -11 1111 ~t1kl l,y C, I JIlIZ. ... ah:solmi;l..7.. 1.>11"'u}'lur!(n l bi1 -,I, <;I' rh31 .... un ol~de u t.u ~fI \'(:! a 11 karJluJ bu • E,Y Alman, map ir 01.. Blri g.... riylc \,. tAl 1 Il1ln kapJlarml OYUIl ath,rI 1 - :i 30 - '1.'30- 6.3t) _ :J 11' J .. k lci r. Kol III adml n torlroWar. 1,11' n Zahh:1e He kOCBHI Da\'Ud lip de sana ~hLinio JJamrn;lu DIKKAT: GIUp h,llom'l{! R'e1m 1 1J (" ')r)k.:rl.a1'lmu3 J;am!.jk; La$lO.ular bu uJ I:ct.e i,ist:abakoldugu halde elde deliil bul u • cddLl.gul'lu sUjo'1!m;;e ona !?u celo'arillill w·c Imoll;: Jflti CU!ilIWI' tu'lar. Erk k milletle.- j:;~, btry-na.mamasl yii2ilndeJl haklar')D· bJ ,,'er: "Ei!lkirJen herkesill btl' =rw I. ;ill \I.. ';;]JIIW! Gyn UJ. l)jr ,,~y yapllanuU'nJ~1.!.f. I I'HHllyslu. yahudi tHnlrngI gird J~ bir hayata mahkul'll olmamak tenzJldth Il\i.It.illi! Y'nplllllCllktt , iG;.in, v~ta.nla.rlDln Ilu.du.dlal"uu Bilalull'e Dn.vuddJ.ll aynhln bUgi.in de nerke.s bir nI)JmU!llll. l'lu. mllLmd","ilr::: Ilu ::rm 1-"" }:1.I1 U Wr. mUst~\rW~re bit" m.~2al· JllWne Zahidr: Ad::! I13.Y3. gi d e.rdor aracia Wlli tamr '" I'WylilleIimil1: Irk Bu 111m ,v~~ U1nii!;l!~hl 'l.u}:ru d,l II Ik !':1I~1'!J1I;l'<;lt'Hi .. ~Q Jr nlak ,'arifCl'siy Ie D.l i.iT~e1clI ~fcr Niyaz.i ilc f,'·:Ie.nmi§ £a.kat nl i.ie::u:lc]e.;;;i Ilj bilm !j'ol'lar Vel: tii"ler, J'eU JDII r T")'Y ....r .. M:ll"a~ !;i\'il polisi her zaman ~. k~nd ilcrl L"I~ "hamdolsunHazre. m.i '.\i CnhW't·il.T.flN IUbdc oldujt1i1dan y.ukwnru polili lsay.1.. si.i;,:;i,i He baglalUln sin eli..Dden kl,J..lanlmaml!Jltr. LehllV'i namuslu I':a.anoot' ek 0 On gun[ rde l.ekrar lila Ha gi. ur'l,'tle 1II\.1::lmele iMiytirlar onUIlB ge.;:mok '10 h d n Za.bide. ~'I.·(h;linde y.akalan. Le.hlilerin 1J\'loerine: UZU!l Itlek'1i '1:' ge(nll lfj v ~ (,\'lerind.:: j'il llan rl1'a~ • tu JiHr Yaz)P ybJ7.l1'U1wklarln~ n,1l ,.,1 brmada miicevlJeratJ.n bir-klsdlk"l~at c(]iin.h:;. BLJImektut)iar 0., c: kez tr: j .. E<trnj.:; bulul'luyol'1lZ_ illl buJunarak NiYo..L.Z;i He birrkt~ RGmco."f' ,hl~.~~· Suh .'~ 11IldJklan soma Lehi rta., dan B, I Cc},h' m~b 'i". {llr:en d.1!Tan;us at11iy 'ye t~5lim OIUnm!.lHLardJf. gJda maddeleri gonu.lf'.rildigi ci~'I!!' Ii lay ml n Io!.k ,.rl..\rmtlil <!>111n.a1t .... IJ{!tl~ Lenlil rio ~vlcl'itle ,-,u r e llli tlU11!' d~ pol n I U J,( (err';ltt'l:J t'· yazdlkhm t,~hrrlln o]lJnn blhr, 11::1 L'1 t k~1 I'!dI'Trq1.il'. BllnLlll' rub-· pI JUecnlU'ouo ~H'rlnhrml sii~'m~'I"JIt L~.bliye nakid rl'lf"n "el'ltJeJ-i.ni:r. ... -tloiiUm ~I"lhr' ,rr: muzik. : l~SI''\ll I rmUllln ihtiya~l j<",d;u- rnal v,pAlmany:! i~i.nde bu. LdlH esir5ALlETT J .l!AYNAK l l'i1.. l.:JI'_ Y3.Zl on ~o~Il.Jgull(la.n rB~a lerin mLSll hir IHt~'~lLaDl:.J.nl{um 1 g"llmi~ g~)rreUc:r J Tefriic rnJZl I'il!] de too ~ll1yonlz OLlukbl.l"l yulul l1:i 5n tlrlal'd:1 I kllyamadlil. OkuYUl,;lIlarunI2d..an P mull:. n on'l' l1.uyllld[·I'I:' 1n de l.ekmil fecaatiyTe go;:' [·aqH. uztir dil r~z. topl 1'1' ", b;, 1.. !llk. i\mldQluJllJrf h r )1m·. At blrakllal1 Lehhl rin t.J .. Inti,. d<.>I.J lI1ak tll-:r'nl Illt:r 1!!l~~O!t~t::==-~~~R~~~:::J mcrn1ckcllerinrBen bir 1(~];m;J yihiikimiy(:ti a.llIn ahnA.caglb1.1 Al.w&nlaT8. hi.lber ..... ereJ:I ta.l.imatn~ bu gnYl2yj art,);: tama· 11'I-Qn ~rga 'l"UJ:1nu§tur.. Almana

"Buj.uk tnlklardrt.., cf:IU:bJ Irk· l!'Im mell5ub IJ.nsurl:J.rm AIm.:::ul

did-en

tedbirlerim

ve ailyoI'.

~ zaman saat 2.45 olmuitU. SOil gl!len t.a"yan:l T bulut t:i.bi'lkWarl II' lilnda a(,;lkllkJara tesaLliif edC'rek tayyare dafi bplarlDill ate..o;;lmn da.ha tcsir~

mn muh emel
elm.LlJti _
D'1' h'

olmRcbgLru

if;ve

C.ICl'IDC il>iJ.bt!Uer

,·a.ki

01-

I··..

J - HLisnrJhaL Wlt~~I. -1 S.,rl t-. stall l....r.l milfltel~ tllm",tiigm" ve \'lil'lr ... nJ muntBumlil!:l l'A)'a m~nl QiilblleC k b ~ent "11 :l1ft] ',rlzil ve Itn "I,k. rrrI m.IIJ(ll bulunTn. lim<i d.Hr h • e 1. c. [1 rU. ;:; - To rc;umI!'l1''_1 \arill.1IIS1 _ T8~il 1e:J.·'C(,'E':"1 III! C\· '~ce bUlundlJ.I."1J n.I:r. metL;'r ld J(;I ha.len ne ]:11bL bir V,uI!1!!' Il~ J<:tir;:lll L'U,\;! ~ 'lJ1,rilkltr II - flX!il tt;r'tdmd.JJ . .n~lk b:l 1 ~I-' k>il'llnu~ \(. til/db I) 1'1:\1-; k:~ Ida bill61lmL~ G ofit!'r:l 1ologrnt

't!

Amerika

sefer

'l'wQ.ll)lr; '1,1 1TI11t..."lIeolYl l;ayl.'le'lm!!K t~~lbr Y Irl' H fl",rir'lo k l:o VII\( Lu .nyu111;:]'~li(rI;J1;; k~l1l:h ordulannl , (Abe .-

T

Si

MA

E

~ I

t.Jo:~. _

\"11.11:,

2.5 (a.J)

-

Bu r.:l)'!Jj

";'I.

Jl:dlll'l t..;;jb(:-rl .j'~ . ore, -:"1Qlru;~ k.:.biD6L, bu Il~m fl'IU ftlrn bLT t..:rplantl Y"J ;}cO!k l'Q B. Hitle:r ,Ie T-lp1.l&'!l()"UlJI!'Iedl:' m:ln",S.."'Il PclcUne InldJ.rill!fll 'IrtliU"l m~k~ ed~hr. I rt...,1 Pc '11. bu t:: am l!!ll d;m ('I:\'cl V,cl\.vy d n OIllC'Eik Vi! rt:l..l:lrll t:'!!')'ct:l bu L..I L lOplamlCilk1Jr. From.'lYI III I,' cnn mU}urLD arkildd.~1 b 11~ ~ck: lc r 1i1.b$ll"'iJmI1. J~th H'm, ulIdiye kpd 1" y:!rPllilllJill-

~:t'

ve

M, ~'':ll, .AIm:!., m::rlmm1:1irl ile IOn !:tl.:-!.... ·I'!n::! d..v. etr!l - i:izi!l'1!! P~ne tllU::; bulu"In'I:lk1.::id.'r, F'.~k: t )';).~ nn .... h)'J'~ don~k i l" 1111 "I bu' n i<Jor' ~jTl!It eyijyecel til', 1''r~I~lJ \ 1"11 F"jil1@ ltInhmdc ~ It bllyUk t!hl!mmlvcti h.I'z blr h bl 01 lID

dollL ~'41 1;{!!'I!lcl:"[,~

""'''

ru: -

ihtlvnC;

Alrn.:Jn mUr,l\- rdrr.

I

iTizAR

Tl~'~rl

'~y
MUN

aile

M

~c

I

NUREDDt

R

I

I

1

cdllml!j: \ •.,., P,'n'llJl W ",Idu·u I ,I.JI Yllr'ller de brzz.Ilt ko)I'Jud~11 1111!flay:! f~·1 Jt!'!1 sllr.
klJ

I 'ri

nos I1lF:'i<I:.'!k:.i

Ecni 'Paylamly;~ca.glnl:Z1 u. mid d rim. Bunda Iliz.in tie lta· b h tI i:>: v ...r. 13'nutJle gelmedIm ....Bj,!n d", yalmz ka!m' i~im de k: L .'.f."y1.iJI'IH galebe ·dt'1TJ d·m. Bi.r W.)r· cidef'i"k ir'llm, Ga-

["m., Ilr }'o'tprll,akI..;:ulJ", l·U.,~ru lBl! b'TIl('JI T.lln1ul< illdlj'il tol~I;lIfdo,; hi,. F :.muk IJ11Iil~ v. r ~~k v dy!!tti~rlir. Ya 11'\<;1 biu)1' Irlm mu bet net c Io:!!" b l<l,y~btlln~. Y riJ rllbrl[(.'lJ..:ir mil: to ruJ I d"k mil Illli)'T, >"1.. 1"1 ,..in plllc )' T,m, HrHIt,.I"r. Fuif~t bw'~n [.JhorJk:J1 nRllt • z. ml ro.,d,m.llnl ,'crecek \.' 'I)-N. J' l~lmleJ b\JI!.JrI _ dllkhrmd~Jl Inli l!lr mlli.t;:r Iftllik. pl~i'~
oiIltl'U'IY
'l'~O::_

Fllk.oil

m,

JIlIl'

k<"t I ht.J,8L:QlI ~ k"-l'll1.y.-Jbllml:'k. i(jn h dttt-n Jp!JIl:: [;:';ll1lr\1l~,mdll-.

JIarahi.ili

fa.alil'r-i:"l

ge(;ti

Kali.llJ.,JIr.; ta'b!' 1::31;. bt.i!un glui;unll 1.iI"llyclJl! g(". lr. Fabl"'jk:, .b1U lll,~.no.; lo;ln j;lll CO!ld~f'. F kilt I _

bUnma. (.lncak .. Kaym hiraderilllz mi"! Muk{'mmel! !Slmdi 1;11nk: .un flt'- T~ ~k]dh- ctmck i'_in ~lini 0.£1dpll lefl(:kallrl'lll "dd ·tliglmzi an- J.l1diyitn !. I1Yf>rurn.. !\full1 'Lem kayll bi- i fUze),.>' "Ile dr, ·nl )'ill'iluii:_ r u(·j·lIli7.e k:lI"H1 oe1. f'diginlz Mti1..t.:)',}'en ,io yerinth:'n 1mlit t I : Ijtm rln him..; [az1:<1]qtf·lnhm. Bli.& bilytil;: nlakadal1 rl llri}'1 .•izi l ~h- Arnau yambbi! l':b1:1 Imla{lin m<:iie~1tI bund:.n IluIn:~.t. l'Ik t!tmcmc t1'l!i:;oad..! bli!'l'7._ mlyOI;':I~II. DiJ1l~ . bC'n.j Biil",m.l, SoHnui ~!r.:::It.'hm I!!,zin i~!lIi7.c.. IBIJ Alay cLmf.:~'i i.?, l~iU~ncl m~f!ldc Itok \·!l.hirn ~ , r,an It l~a{J~r lIyumamaJ{I'li.tyrebey, 8c:.zlj;rim ~l.LYft eiddidi,'. Mi.il'~'li:niB lthirfu2: dti~i tUTti II.1!lclb oluyor, H;·I"'l.n nmu· - Nger b:l.!1{\ Jwrniislni lstU::;- 'irm kdimc, Bi.ilent1in lll"('rillde nlZ yroks:;a, -;> Ah bl'll ,\,,~k '"'em. yorrufL k~.~IJamaYl kklif edP~ ['k uYilmllrJl.!1 biro t~il' yapll: 11k yapL~rn.. Size her ItILJma.Je olul S lnl?, bu t.cklifmi~i I'Nld te- Vahim nll'C k,LQl hir l.;~~ U,~ra t.elpfr)Jl cde~ glJ:lli ma.a1~~r br~at13c m~cbu.- E ·..,L! Cok vfLbirn! Biiyi,il{ ce ·Urn. Ru ka<; Jefa 'Lkhm .bel. rum_ tnj7,eY:lo',~ni bana Hul.. Ile, bir lehUkc iC;'imJ.csin! dr. F kat bilm(>rn noo.l;:n, yap a.- oli;yml. [<'ak 'L bunu l'!{1if c~t. - 'l't.,llm.\:: r.ili dI1!Ji(l? mart.lIm i!)lf' .• me!,. - E\'eL L 01111:' Viol ~linle! Bul nd bulRIllk gozleriDi fti· - Burnt m:~den ~Iku I'Jm .' Biilend, Mii:pyy{lrl~n. ~.LllIrl"ll,kU"YJ'en di kJill.lj C 1mb b l~Ij 'OT- l'::ia.I'lU bQyle I:!ir lckli[le uu!unn.. ta Cl-lclt.lgu lUlHilpt'nl!l obur ueu· duo Mi.btey)'en bu It'lral"b baJr_.y J;;uiuTii lJ.ercd~n kestiri}'m Stln ? n:L ili!Jt i, m~Jl1j.tru dle!'i ..... n:l r:J.\!;;1 laT k~L.'IlndfJ. biii.birtiin OO"!J..l'- o IT\' f[dcbuir ElurutlJ aJaml ~(ir. [dat. It s~kll_ mtl}l.l. Sike nenokn hJ!IlFJllyat":I. m('n.in oo'na zcvl{ ,'er~c~i.tli _ Ila. - S(:Jli dinJiyorum, g.ru bir tLi.:rli.l kestiremiyordu. SII uluYl"Jr dU:l. t.ahmiu. (:diYCJl'1lun? - t!i'l.;tnb~llltHJ bir mek1.llb nl_ - H."t;.j."lr hall.l:a dcg-Ltim, dly,r;: BiH~nd.iD 1;U2:1r1 bjrr:JL!dlil'ol~ lilm. fc]{tubclr.t lJ'tlll511l b.L;ci.po kekeled.i. SiZil mUMm bill' ~y jfIariadJ. Z!iI!tD1.etlc Yl:l'jllden Jog. ut;lnn !tld~ etLigi Y.flZlllyor, H:o· f; ,ylcye~im. :I"(lI(lu: ~El.mm l"11ruldtlgu tabancanm - Milliim bir ~y m]? - Mend "buT' 91r1'aLlJ arbm .."_ sanu Edd oluugu D1e~'u;ma ~1l1 ~ - E,'c t ! Kemal K.1i!:lri bey Bunu .ok mii.kemmcl. buldun .. 1 Int~ ...
.'{Ilnr;

-

-42-

riIi~c~ -'~n

oin

HUt.elld

i:i - wtie yu

h",,,'(·eiirtJ.1 t;li:zJerl'
Jllca

'1 siln U,t' J~
'1 dJ,., her :. '\'

\·ermi.";I OJ';

11 ~ P sen i hi. Lub (: 'j-'ol"du.. dlllellUe.rin [I..ra lrld~n diler. s.lynlll.ruU: l\.;t:rjyc f,;ltt®nl ~ur. ullJlL ~l doti1 h~rml Sllnra nr _ Jltl.Jye n!IZII'1 l"of'}"'()Lllnn, h"rb'7t' 11.:1ttiJ1lf rniYlll"'du. JIJLit~yycn f ok hie' l~.-.:dd ild dt:\'['CSI gl.... lUlul II. j\'llrtiliurn, 3(;1 jn buIun7.ln 1>~'IINill Hut Ll\ll[)r, ltanrl,Jlt' 11:'1.. . '. I,,'i.rdi: I ~lIJgUll odamn 't.)llHne geh.nc", ICe'- ZIrl ."nir.iI Dt'lrhn, armrrol Pcrnnt ~.,j!I 11 Id HlH11L bell ot,J~'\rl~,ke de billMd« yallll.z -ulnmdlgJtIl larl. tt:L',u'rnl Blmm'fi hf!, am!" Dr Ir, yoroulT1 ... lill1, .. l{ra.:an.la Ucrab.t:-rdin! Snzi M ,r~1 k tl.:11 In k r-:II, 1'\ tclalla J~almlln arilh~mtl:.l gUzl'tlcJi bl.-l·.·.(,' (uml!! teall' co 50nril, d,,~h:Jl - Hun ernlrulill1.. Zll"a]ll .-.f: ., ,.,. k JodI, d il'l ,In" ,\,lkllIlJur. tab.!illc ! Onu UIcJl ~L· ..li "'u.rmnk T Ii llJll.':;,u'l W.mI..lC ILlI, 1fian k:i ilSln HlmU:;tl . f'l,l.llimld ]{ls.mt Dalla Ulll,;{'n'CD, Elaall kam da ~~ b:l.llIk::u III JI .mi ... k!krl hi. :-i..:tl1lt.'ktc old gu;' bii: Mesud bir e 'elllm, nt.l llo~'kc bil' t:iim1e Ile )..ul~ H-~k, hl!Juelll a.ynl i.c:m'n"lle her ~)j t.:dh, Ini~:.jj, Uti· buyilk h'r kill n' 1.I(,1.reUr.:'] r}l"bh,I)'C' tr.1I 'rasmu H ill ,·hlun S,i1Y 2.C.1'YE'11 )l r.: dl)'H'lgIJlJ tUllJumi:vle ~11111. ~o.r.i illfunden hi!; bir ku" .l'\..ziz Rn:!;Hhn It:1 I. e 'I Bllli~"elnJHu!fa~"iH~LJ. Po,: .. l~1l luilidl ~I·n(' vet .kurtaramJ.yrucllktl, Ornm Il'e-YIII fib u r Orb.rJo'1 r'I ht;Jll Lr~des.l l.idltJTL.:t J,ol'kl;t til' lmk1.'l urilu. BuilJml)"JI"'n.iltJ.nl .. Jr,'c.hll~ Od;.:!!>, ilt.: ZII:"AClt Vck:!'II.. t:I. Jcntl, dib Jl.Jla.;lIrak k(!JIIJ.L~akta .l,lI[""ld . U5~lI. Dl'l'jn Llcnu T.-fll!i ]I,,"clj l!i:O!'w mrl'hllm D..LJ'" ~~n:LIn II!lLi: lwh", ~ILJ.·(>r, ~~lIl?nvle bi:- 1..no· Iu hlN';J.rcl!ln 13.ry - 13 nl Lff·t Ir.Ui:lt'l'yn! DIl· leun ' ILnt i t'ilcr yap.l ... ·OI'du • IlD blIDu r:;.yltJtl:n md'iln ispirt.uMii 'Yj' n, OIH1n kl'JmlI ;:5z ka. duro Net, ~ uldiin,'~t>khm. pal~larm fan llti a:J ·lla y~Lnn su'Cwlkil Be\'i\rordum. BUlla 0 k., -'''1 IRI'kC'W, IArlmm \.'rll')

IdlY1mJu. lIalb~.l"i UIi; lubii 1m ! dJ.. k nu] ~IH Brkall~LDa dllyadJ. Gu.~I~[ l,a }[l1I ldi: BUliU pd~ ~CL,' itr;.:.·r..:debil·

Bu.

:·\"\·t:B.n bll> henl , hlmdan [ \'U ",mi:i 1.:eliLi. T -banL·jjl.

'gunil • Iml!,lum. V () gete- bltt'Ccl;:ti. G6z.

.Nitluy~"t

It!! m

(1.1

,[..re~'1 Pet:! 1'1, .. r Ik<ll ndc hU_II~1 1'IIIi1m .eh.,.... kt.i:irli [oldll u h ~ \'Jthy:re "f4jt HI 4~ tic ~Illiln II HI r. D<::-<ld rei Inl, ol(!l n LinII 11.1'1<: dil-

I

mn

ilirur

Deli Sahzade Yusuf' izzeddin
II!!', 1""", AIIJ~o, rlllli'l'~I-, hn,,;.lnll'H alibto. 1lU_!h. t~ln ott", n, Idan ~[ll,)'",-dll_
Adnll, hecr ~'"-"ollld" .~I "ld!IJl!;U tJu .... 'lin,·.rit! d,<
01 ~

btl

O'Mll'L

IHIl'""';I"k"~:~' ~
I(.,di.n

M<.I~"I"U

IiplLuLftdo:!n: '~II.I 111",1

I~
a..
f:

,.-

A
in"".,

2 11""1 lII.Iyl.,d .. )

O:.nma Iia~'''k ~Qr~i,)·<>nl'~' Ctl,-,'~i ~I I.:Dll'1'1 L,', LLrp;",h,dn ICiilCO'Y': '111131· ~
),ordu.

~LlO~

<!'I cl1~",h:,.o,: v " llL~ ~~ _,ra rln m~'l;il t'~,iI I,,,f'l', ~1l1 Ilhm ;;1.... IIIHII, ~Llnoku. 1'1 "il i!'Lm',~1..i fill" d.,h" 34,~71:"l1un ~I Llll Jt.1I\lIfl!l.1 11 JUD!. ,.tJln,;;t.:dJ, .)II"·'i~H11 (i

""."10;. , L .\II~
:!!In,
Url''''~llll mill

II. Adnh 111" l,..r 1'1 b.:, "I cnse ~k, "", 111'1]';)11'11" Nl

~"5('-1
)("11

~ ell! olelugltnl.l flkil

Zahfltllfl<ll1l"nm Vahidt.:1din ef~ndiyc I vcuahdr sunilik ) Wl\'IHtIIU tevvth l'tm!..·k HI'<"lI~UD1i",~tlH'Il.. ~:H'I·t Il.:r·n.\'1i.

Iwmlhu·l1.k·
iII'~ [11.'('1[;111:1

llIIJn;:9.

BDf'lrll' il[' l.mall I{()} Jno-I, ,',- ~,rU!.. i.d'" 1111.1" .. HLi IIU IIrJ I c{,JTIII<lIHI ;;.!yLnn lI1ul"."rnr I)ulunillul.tan ... -,~Id,i YilZlJi <!Ill bL' 11,l.rt;i1 ILl)} 1'1 m~11. 10:"1,, .. 1,']. lit'll k Ihll GloI,n[]dumd.fLn 5;Jl~lrlr rk ~Ii}',ulln h:,dC"ln{" ~IJI'thj[:l "u.h l111kllk h."Cimli~i"[ ... 5/A/!'I411 1.1~ nlii)'J.c knrar 1I'rrih:n I - ".!~'u'llun M:ul/ln4 larih , ..
io lIul,
11L111"

fIjlJJBEYE Ply.~tl(!

-_---...:r......;.--...
D·'!!'vfT ...... .,~II.. lubellh,d'in A~kerll" k"lllillunlll1 ,1$ ,II
~flC

~hi~
T~rlrt". m .. ve kiiPaI1 "Urmmed r.:,dJ. 11 klJl'lul'i('('nl"

M~diirliigiinden :1
mU<'lbIAL'" loJKIU Ifli!:'lnr 7 ....111 IO.r~O 1"'1)11""

b,,:y.

I

'I 1Ii-

y .. rb~1)' HW';un!!rldln .. ,[lu Snd('~lIl'1 t",,,lm ~310 _ :1:'11'1) ucel fl4b{'1I'c ....4;r,;C,,,.'LI.
Uai<"tI", J\5~l:IIJ).,

1r-!llltrn...... il1c

lidlb

'Z.uhl.ll I lHI-I!~III(IIw\r;D

.l'r'liid 11 11.'7..n,II!t-, kt'I1I1'1U 'Un. .II l"ill.;J:rhk :Io/Xl '9'10

a] I rUllu J'Wm

.,,,,t'
kOMI

lL,ao dOl ,I i.~nbu'

l.il K<Jlitfl\d,y

'.

Lor

'1U11'I'l

\ ~ Milb:JY~n(,

jJuMslndclll

Y<ll'ilJlli.f1i1 y.npllarnittlr,

II.IbO~"d~lI:
[J~

U!1O:U W..,;.'lI~

rnu} ,.liel,' Iliu,m"d"ll

i·dl},,,.tlLL.
"I)'lIr'

"'~'nI

~on

11; IIII:lm.lr, d~1..'" II,llld,1
1~1I1

-1

11I1<'um

.,,'lilIJrll

n ojrlub r-(' I J1

kim

~ bu,

Hun'l
Gilre ru

'ill).'rdL. in Y'rlliIH .... ri ,1..lkal r i na doW;-

le~tif:J,~ • hLL' bn mek etmlyc ~;:;Im. BU7 IlU 7:11I!i:l;h<.J.IIC)'I· ara 11 > r~I"l.'agldn,ll
:,otlCIr:'l nU;LlIl'" I!j:tw

d ""I't:'c

~

BUll-

J'a Inti" \"

I'I1\ln"k 1'~'.'IIi17.1

h"'l'lrl

m,',I

k.II 1(1111"1 dl,' g.~LJ
Lkinu

1-

"I.ndt

orLN'U

dcr c, hilll
lL'\

k~oundu

bolT-

100bie ,j 11~'L,'b u:HI!'I.lylil

rill 11,'-

II [l>rlll<lI

7r.7t1l me+ L ntnr...

1,\,':,11 I III C." ~illlli.'~ II'r'lln

In 'I.'m:ltrh: Le....1)1.:1 y' I llillab. IHin ,..1"'1

]u - :p.rtn;]mC! ,-" nurnune lW'lU IP.l"\"'." I"bl'dl!ll \ e IHlllr, An'l<lU'iII EI.~flMilrI ".-II.i;l.-rj nd~n "I, rlo.bllll", IV - h;IL,khlC!FJIl 11''1;0 .... 1'111:,; i~i., W}'in clunu .. IiI" ...... !i"1r.tf, .... I!Jlf 1.. 1(t Id!!1"~ hYE01 L'~1'rHlth'n I,~ 'J' _!'j ILI\'cnl'l'l'- paral.II ,II" l::lri"I • w.. m, ~k.Lu: lum~' j!'tJ• 11'1 ,n!.lr;)' ;],,1Jnfl. .10153.

LII"'<1 ,b.ii),.w !oJ. 5. I'll \'midl

,nil '"

u.

CU.. kil

mz

,1dllill FlIk
1~

h.," Ik Il('t'I
b~rlbL'r

n ..n'ljlJ~lllib-

Ad.I"

lilt

fll-.!I

blilul'

hn rmu

bildulI)Jz.. LlI'U i bey, bu ~o;dl!ti
ct':val'l
Sulbl1

hiillk'

rn

Ma iye Vekiletinden
G umUi yuz
Gun,II k!lnu"
yUl.

"""..,. Jj,~l"'~l";'

~i,r peh Ii .., kalmiJ'>l mub-

I;<II'r It

1"J1'~"I r,

,I'n'I;;olth, Ad;;11 HI'I,I, \,,,, ,Ib,,'r lIiki2:i yllp;;111 "Ie p".hl,v:mdl, Her ",Wl' &~lr~~1 I~lo:.htL R.llli ldM .. NlclJiimli. • RIC I<,l!ro,: ILl H;).hl, :IoC"k"l"de ,Ld.1lL,li. k~lJII ""pili. 1;I11..)'''"lkll. nctej PQj t>lr p, ,,1,\ ,1n~l, l)ll .. L r' 'Ille kif.> I>'il I!:u.'!t,h .. ,,?i1rHzdi, K ,llm",_ , Kil"i ,i,~ uldllg\J I,.;n J:u re l mllidJ I, h, I",de Idlll e

".d

[" 'It 111 .\1 "i(;l, ArlLlIJllIrl ;:api d: I111 Oltlul!u y..,rd,' b,,~,ILL l .. ~11J:iakl[',h. ' A{'i:lllllill ~'<.If'~;]j2.l m,,_hLndklr, fliL. , .. hl\ \.,tI, ll-II pcl'ill\lull Olo;:i(IIILI 1~l.n ho!J '';:Il'W ~.ljJj".li,J 8Fe Q lDuU,oI.. 1::111 III II vu ~lJrl'nlt. BIII'le
1;('1"1

Asia bnyle bi1 ~liydle deiillllI, V!!Biabde bcnun namJlnh Il:ell'lin~t vermiz. cevubnu ,'enli. Llt.l1J:i bJ.:'yin, Nl'sib ~ey VOISIlHsiyll2' kl2lldisil1l:t H,rztctig.i bu ~orJlI'a LuHi be.. yi g'(ldhJce bu m,c leYL lekrar Il'li.idlctel

• rzetu.

Re:<.ad:

kuruqluklanntedavulden kaldullrnaSl hakkmd a i1irn
!i~rlnL!
....

k:umeluldw.rm

liIumbli blr l.J.r.dl1o:b"
~J'I'Ijjil

I-ttu. "u~.I,)I..:I;1

o;d<i'll'llllll~

uldugund

yUZ

Imru.lukl.,rlfi

c()vab fin dlvi tatmm

YIlBUl

h7,p~t:lin efen-

"LdlJ':'1

h"I,I~ Adlllll1ln

bu

.:8,.-

~d lt1.o:di,

·.ll?r;or.! [l.Jl'~1 c1mCth_ Hi.I~Tl11 blr :I, .1,1 l'ldugll y.·ldc ~Irll. kh~·iH .. k
I

".pu. I l.k,."
..\-;1

a{,ju:

III.

td i:>ilirdL. J~!(., 1(,,v'1<o

,II.
'I

h,'''"l'l

hi

~!('Ihtl}'

Ir '';If,~lrln

k .. l"., "Id

ve i;t.:~·ircllt'r 'I dU'L'I)~ 1':1., bu Plo)ktJori
111 !.upl,L1 Uylll tiLl.

tlLl,"'.,lIn
'l'I~lIlw

I"r"rllllli;;n ~dnlldO :<ilkilllJn at,hhl;lnl lII:ur~lm:(' ,"QlldU, \r."~.iJ'eL Io!l1<11!l1,
bu l!un'jlih: "jill.;- ~uLID.

- Yildl h~imaYlIna l'ugmL'n i!1in huSllllhuc ~a II 11m a Ie ta 01ulntU'Dll TII,"\'l;uknl1 !label!' Blehm, F;"'vell~c vHdifirn klll'il't'tI:::L sabitLm BUiW lekrar z.ah !i!:lha·
:In'!}'!: :lrzcdDIlIz, VeBiatll]illl

"Crl!':"['<l kl.rllL:n

v,'

kl Illl:'n

KIIKl!1

Fh s,'In

"

"'~~f1lL

IMi.,.Jr ell ~11 !iioylrnlrtlrou_ 1J~1, ~ufl", Ill']~Crli! k;1llr~a Ab~IIU" h:JIL l'IlI'Llb[hr. -Oyle .. - IiII II bou, fuk.1L' IY. y~rdll1' .;:do:r' - [lie kim f!. - 1;..., .. 11, I;.."y koyuo.lllllgu ili! r.cc·

tiftiy.ar. - Ne .. hynr "k.~

- ""I'
-

-

Nih':lyet ill: b'llJ;tJk kilo <Ilk k.,fI,i,l'io:lrl<l"Il.
(ok: IJ.,,..l Gucendlrdl 'l"'iII1111: lHI n ]l.loli~"I",
mLl".

itJul.ldtly ..
yo)( ;1

SUI'!..'In AZI .tlt:n

~1 .. bmn:!1.

is~edlgi J(CI1C ~'al)dOJ, ~u~hm R~;flJJd bu dJi:.'f:J dK: - Bil>'].u b~ film k:JiL'iy.m iIi'rIi!!'l"Q.ud d,..illdu, Efcndii tao;Oip .l:"Un :4JI(I~IJl'le;1IO~[1 jll1[~ mamen mUlit rih olsun! diYt't· kl .. d,. k.111i1~LJ.~l' ""1'11'i~U, IIIin!L l verdi. Co" 'u- d~ lRIn~3t "ab~bi olml,l ~U. Bu mUmcadlar, l ::'R1inel~, A.d:wlmm t<Lpr,';:1 tw tlCI'('CC kula), d&ba gil" kilL; deb tekerriil' eLli. i'k'ik'1l1~ ..rli, Eil' gilin Vollideddin r<endi huK;I\':I't1~lu, ~.1~r,:ad.111SOfil"iJ efl~'~:!,:1ln:111l iken SultRII Re!IIJ.d Da~ra dt)llerck: m~bel"m('i Lutfi beyi 'Hjprtl:J - ti I diln HIII.I Ib bl'llr!.
G llrq bLLlLl n iu:r.i I L! d;:-, '" III L:'di~'Grtill. I.. ,"-;] II<!-Iu koc" I brllhim 111h:l~,..1 ' 1,.,,11I I' UiUlfll "-Im;t'~i. Adlllilim (In

di,

I'I"){-I

dc DLhh;1 ~1111:' m:l11 H' klb.... h~3i D.111)1I5 Sillc ·m.11'! t.Jlloll.[Jriyl,: "".:"'rll.i 'bq: hr I'l ,I r nl1ii4 l '''~ho(1 {ll;lrL~k bYlth t l! d ,Dl'Elk on Ilil ro.lln ",'I:dt>~Lnd1'i \'1' :..1..: lir!i ""l.Ih:lol'l'lmen lu;),moelU'Icl.!' Du1unal'i t;n 1:1. IV ~ T~JJUnlin 'Mhrt!f,4:l1 larih ~'o;JJ l'I'L1m"'I'~"'I'I,:ti1 E~:I Jllil»'." mil!l ki,~. de ~n.;u_"u H .. Ii1 l"la'" bol.J·1 yol, [lql'r" " I 1(, 1i'['11 IL"lll \" I ml'n ("'."tICI ~"I;11l3rL \e '_lblc~i D('1ibll~ 51', l'cY!'l1[1n'n·rr~'c.s1 t.lrlllr.riyle (C:' !'Ili 6 he"'lo:r (013!11) mt,.c 111llr'lk kByJlh ..'e (552) Hr •• ml.lh; mlnl!ll I.:IJlnldli ll.!.r I 1:1, VT.'punun Mart/!l3'1 i.Jl[ih. \'e I-I
1Il"""~f.I~lml.,

dil-I

Lilnh HI !'In, ~Ir;~" O.,g. II~,-,n iil'kl rnH k,md.~ [10, u' u H .Ii I \'en'!1 I, klble \'(! b"l.J~1 1I,1m'llb('y l II];I~,rl y .. poyrMI ' .1rl. II" ~' •'" 1111 'L II' O!l!Jdll r • t 1;5-4i 1 rni!lfl' ,)I;oWk k"Yi'UL ,IC 2.50 lLrJ Inul:wrnnll,ln 1<;11"IiL'1I1 hakl~1! o~m£j.L:i1~I\'I:CI.Mi liIrl". XI - 1.'pumJn 'Mllrl/flJo1 ~o No, II1L111 O~m;1l'tll (JOo'i!
d·!tu

Hili 1 l:u-Lhlrld" n '" '''1"<11L:'tlillvuh:kn k "ld I nlm HJ Gfitnull yl.l~ kurusluklar' l :;lulJ.;d Ulh\1 !.'lriMlldm vlU l Lml).'('(''''' 11<.'an<'ralt )'il~nl:l: "' I ~.'lldll'_l;.rJ lie t:Llr"~ILlII.\'I·~ M(;rk(_~ B;arJh"~J lIbt:lerlm:u kilbl.ll c·JikbILt:lI;khr. E1Jl1d,' gLlmu~ ) tiz RllrulllLlk Dl,ll.In"nl:'rll1 bUh]"rl In I f r..dl l.rUe CllrnhLlI'I"d M~l kez B~fI ~~ ~UJbdclInc tebdli eltlnnelcl"l Uu ollJinll:r,

1" :l>.l_r.l I 110-. ,,;1" kar r rl;'l ..ll nlmJ II r"' IlLht:1I,,1'1 IIrul- il'dl'j

iI rp ,.

(7025)

llOZlB)

Pazarhk ilinl
Istanbul Nafia Mudurliigiinden:
I
Ull/ltlll(l
I{U

\.;Itill!
~Knlll'l1!!'

tlirlh
1T1 ..

....

\:'ki~fld(!

U Fl'ltl Mrhmcd, ""tI~1 Hoc] s· 1111, puynul ttnhL VI: klbh!!:1 arlot: Iii (e~ILm bu In.~kt...r (If1c3l) rru.-lr· 01<1c. I< k,,'11t11 \'I! elll li!.a muh;]lnmr.
k]ym~111 I,;lrl • 11<: ;!oOAl;tK artlll'm[])'. kon1Jlmlil~ il!.Lm t-l;LIIon ~,HlrHimll!'l~rl dahl d"n 1.lID;31"~n US) ,,011 ml.ldd:l!tl~ :l~lk ma.llkemc 'kLL1"'l!llU'id~

-I

vm"m'ldfl

Tqp

pi Jfrllk

- KU~'L.lk~ kmcc£ kOprUsU k<i.L~iJ'l!la JlI: t'k:;lltfl<'ll!')'e ktlrlulmulrur. !uk,lVel£, I!kglllrne, :Bilymdlrllk ,..,li!!r. ~nl!l. hwu.sl !;I,·rl, rl)JI!' k.1::~II bullBii I ule bunll m!Jt.cr'crn diJtu ,go, u le('(!kllr, ~ili.J\!Ti
i.t'ulU

"P' -

r·!'!ru:mtJ.;{' iunlJ aa.at :3 d(! bil.an.b1JldoB 111'",[;;] Mu,hn11;ii(oml!'i}'llnu oo:JlImd" (2,U:H!io) lira ketll1 lw...ui!'Ui
1'1'1 at.J1I

U,

Inllil.iliJ
rlni)-

V~ I.nnl

-\

k

.h"r~ll'Id~

b~n-

Ik'>di,
CIIL.ilU

"!'e" \'ahideddin

I;!'fcllldiY,Iit:

-

E~I(;l he;,.keo;i.. :J~",larl,

hcyll~ri,
.. -

C""<lD verdi: t":6r(l..,n, 1,1;,1",'_
.... ,am;]

niz.
Ad~tl b"PL
'I

-

Mesele.yi teknll" i&a11edi-

~Ian I,,~~ 1o:(lrC' ""r~"~n,l;lfIlld tllno1nhEil~ g!Jt1'lLdlldi_ Bu ,ebeble

n.Hll KorduR" l4;un''-'''!i."11,

Dedi.Vanideddin,

klms.e ontl I it. dmek lfit{·miyor. DMh. 1111IT: .1." kl til'l .11 II <:d.1,)·o)[ du. A:.11 n' Lltl, f 1 d: ~al Ha:t.ii, ~ioJDr, I Z Y8mon'!II l'tln 1m 111Ilyordu. "'~;fll H.IILI <:Ie ",llJlnl~tl 1<1 t'" hLr" koe-J i.' l'lolll.:l Ilolllmlll,l ,liP!'''>: J,;"f'un""" li:J h hn rib o-LI-lrnu. CWiku IElkkllk1J .\IiI~QJlun

- N.,~d yUllu.

d.

Ylilnlz b",p, I'rII }'UUll:~. Zok::.
h~r.oIx:r~.

,0\ '"',II <L;ok: jlRlib Kw-~iiyor, ~ Jlrlflli (lIl. gOI"r"Si l<ill':iJo'>I:'n b"r.:lben. Io:<.illln:mr:-z, - g"n dO! :L\'ni k ... nl!;]t~!fil'!'1" CUfll!i bi r ""':.It 6 II ~nIF"'"
YOCIl<..",:,·K ..

n

a~u'

bJ!.llj;ll

mu-

rld, n ~IIr~1

M:"ld·."Otl:n-

dmkl' bit' 1;1011] ~I i",,-I<i!:lJmlfl~ .. J,_ 0,.. be- .1\(1 L1:Alk.ln:Jo b,rdcnoire
AliCaflul'I

krar

~. ItT."

eld'

rttil: I

-;.Oro I.. I, " Ad", II, • p'ulJ yf!r' yefm:lI YllrJh bir 7;11'0.)11 d,onwz I Klbj tl1du J:u y rd-t'l lulJdl, I I nc-;- :wrll", d:ly .. "dl \. ("pT. !JoIl1 j"mdinl kurl.vrlL
P,;iilal,
OJ;

I RadYD PrOlgraml I Bi~ki VB diki~
21;110/940 CUMARTESI f! UU !'l"Ollr:Jm, ,-j! rnL:mlrk'l."l "III i1yur, 8 lL1 h",k~ 1-1,1111 pro,lfum (pi) IU5 :\Jfln· 8:1tM!rlcn 1),.:10 flh.l:r.ik ['I"Il!:l:r,1n Lin ,] ""':lm1 (pl.) S.';(I/!.IOU £,' )o;"db1l1 yeml!!k lkSlt: ~ U III Il>tognm. H! ml:'rnh::k .... lill"t t ily-.. t, 1 J :J5 r,Iilzill Jl>lLIMo;!jl :;nrklIEll' (pl.) ,:1 :;0 AJ;''''~ ~:i'beJ'leri H.-.I MUZIk; Pl;i1;;lnlil MuM,,],f oarkllal prOllrllP1ln dl'\ ... IIll 14,20 1\1u~lk: RIYASETI ·Ul'.aWR Di,,.,dMLI (~iI!f; Ih~;m J«IR~!:'d lS,OO K"'nl~"i;'l (.'\f1I'ilr:l -I'QI1i:J.llh.H ut )' 1[1 1.1[1 L'lhmll1ll!rj) lS.IU/l!i.::liJ M.L.ii.II<; C~"I p;~n:tJ~lr! VI! IlIn;gnlar t ~1.) Ulil(l P"lJgram "'I: ml!ml~kd 6<11l1t
;i)!-tillrL

niligin, OsmanJI ~alto.nat band.anlnda tarill.i biT an'lIne old .. gwnlll bumm i(,:in Kendi inln IlY!'lea bi.- Libsisat is Leml:rli gina , veJiabd Yl:lsuf l.'!zE!'tidiln efendiDil1l de b"UiR muhaleofet etmiye Cl.'gmi beya1'l etli. SuHan RqIl,di kal1llli!llnda Qlurtl tL~U Lfitfi bej'e te\!cccilh e1.ti ~

vehaMi

SilJ~

O~Kirmcll 'bail 1'1'1<':"-1 k:iil'lG.. do).~uLtun' L!.mull .. d"I'l', b.H151 ; HiJm "e ~Imil U )\:;o:m., " ng,lu Ii~t:'1 ilhM~,1 t;II1.11Miyh: <;~"~,lill h(t\!t,1f' (olIn) Ill!!tl ~ illarllk k";'Jlll ,'., irLlIldi@kl lI~il~I[lrl;] birhktl;! bin li.-a m~lhnrlin'II::n ItI)'ml"lli t"rl,l. V] 'l":lpullun hl ..d/hiSoI l~'r,b \';: 15 Nej. ~lRd,1 K(:T\-"n J<:etidi ':e tii; 1-{;or""Io:"1: 1111 \-LoI;iJmh:: doitu:!,u SCJ"n:t, Il;a IJ '(' kJ ble I Hamd,b~)'. pOj,,'.,LI Hall l larl<lI'!1 iyle (c",.ill 1 h(;'kl.1r (&J!litl J11<;>lre "Illr",k m~I"';ly~'d \'~ 150 ll'r;.l muhmTi"f1~n klymeth t:u-I", \Ill - T"rnllllJll .MJf./EJ:l4 t;}rih 'I C Hi N..,. ~IUtl" 'Ir; K,Lr'iI,,!la!;: It'inWllr'liI,' dogU5L1 I<el MLlrat, B':l'liter tbrBhllll, bab51 .... lm!JkJ Ahmed, lcT~orl Emilll pu"ril~_1 H"lil, kll;:dl'," K," Ii E, iI"l HiJr{'ym larL:.lar,) Ie <L:"L'ih 1. hl!lI!a.(:11713 I II! drc nl;lfak I1mk l)'yc<:1 i,i' ,I.... al'lL'a III de IILI"l mikd:JI'lIld" I'.e 221) lim ml,lh.lmlllCII k'YITl Hi j..JrlL1, V! II - 'II ::IJlllnUf1 :r.br'tr,J~l"I I"nh Vo:: ]'l' NLi_ sllld,l Ol!;i:i<l\'::J mevktinde doJolU~u i<l5ml:!11 ),01 ~'C' kl~ml2n Aili tal'1,,";1, b.l! I "c lol::lll'';1 in! ,,~ J'lLlyrllZl KUl!:ul oi=J km larlal~I'.}"le LL (.',.~, ..iti liri.r l'cklilr (SetS) Olctn< il>'I;l£i!lk 1\21l' .lll I',· (260 J lira n;uh ..mrlrwn kl),Inlli!tlj Lnlll.

eu!:"

buLumhl-

Jl.1U\-loIkk,li, h~mlT1./lt (163) lir.Jdlr, bILiklJ!~.-'" t'n ill': b •.r l;.ahhlll'l.c (1r.OO) It.-,,hk: bu 1~ b~ .. z~ i. YllP'iJ.illJ.1 ddJ .. idllnJerinden. .Jlml~ ])ldU.lliLJ ves!kaL,u:I Urtir:wJ,wm 1l1iHnbul Nil1ia IIhidtirliJ,J;:U.,Ikn almnu chlO'ct "c 9"'0 Y1lli'1~ aid TiCilll"et Odfi I v, lKrll:m jl(: 1IU"/kiIJr i~J_ti.c: ce1mo:Lerl, (10126)

rulmll~\ur,
:My]1IUlU(l(."T1 b)'lll!!lIoerinin" 7'i Inj buldulilU t.JkdLrd~ 1~/l1/HHO s.all gllOY ~n;IL on I>l!'st~ 6n IIH1Y.:J y.::Jo:'Iar il, ..I~ i ~':lpll.:Jl:::aldL[', [iuLf]i;ldll.l tak .. d,rdl" en ~ok: "rthr;1nlll t.. ahhfldLl bakl lu In\lIk (al'Ule arlhrma On g1,Ill duh" krnilir.l dlllT1!lk :!,urcUylf! 2S1tU/9.fn UlITIil 111JnLl u"t Gil b lelL on all !Y" k~ui,J r ;y ill L! In; Ill; r fT'lL.: k"k~mlnc .. kst'i !'liJntk Ih,dl' j '.1pl]lI.cllkln. J\IUIITIHI b-OOi!'li p~' IIL(lir, /I rU II ImL ... " i~t'r::Jk ·

i.stanbul Hava
- n, va

Mlnt,aka,

depo
amiTliginden
Ii"'' '

blrUIoIlerl I!;i.c. :;;000 "HI "I' kU(ldUT:I i ~11f.lr.':3kt:Lr_ :2 ~ P,mll'llkla 1.0.:11.i 4/]1/9-40 paz;al'~i Jl!Unu Ikg:r H.w:- Mm1.«lla Dept.! 51T1uugl liOatm "Ima ko'n~liIi<,'lnumd:J yapll.c::! UI. ,J bt~lch1erln numune VI!! ...r:tname-yl ,gormek. u.Lrl! her un , .• mW'lIlJ;<C! ..l:l"J girec'i!kll!ril'l 2:1.GD lira muvakkat tcrninaUllnl11 Bolllllrk,,)' maJ ml.luljrlutUnI!! y","rlp l~mmill m ,lo:bu2Jl~ ml,!2klir ,ulldo Iromhyooll mL1filC'~aHn!'1 t.l!l217:.

VUR'DU
MUD(jR
Bj~ki
'l'tt lise

Anna Per;aropulo
Sell:;uk
dlplom;'lh m:Hlrif~ I rna veri .. , Okul.unr'hHI

'pril~

[<lIn

<lj"f"'k

ld,o;:')

-

mm dim:' "'CJn''li dl'~.Id!, &,1<:[" k.nm cwo'" diM!: iIlo!;',llli~ "'I~al'dl. ioi)'le 11011Ili" Ito!..), YOlka 5 I III <,I!l'r<ll"lloilZth. Ad.ul, dUIII lill. nt·ft·~ ;llMl$ll. H•• 3Mm" C'JPL.,ZI \'ermoJ!mek lell, he~ kap:!Ill ~n?;i:l' ordLi. ltdi'll! 'I'm_mill! M~,,:lniilll gur"+ll1t itnllsli H I min. I"k!lit hikum ui-

Mekt~pte-

rnusadduir

mezllnll, diDlo-

paz;;]!,,-

dal] 'baJiMa 111:1" ~11 ka:!ot muamclC'sj yajnlll-, Adre!O: Be)'oj:!;I111, GJ.lutn~y 51llernzisi. No .. U;

IX -

T"PIJIlIin
K~!

l'oIurt/9l4 hnh
)C, J':'I

vc

18 Nt:I, Illilda

Jo{:ltl'il~\'IUln-

:r IJ'IUYOI duo ILd'lb H ••hl" ,II(OI,LlII bu r~II" "" ~Dk "..: n blllmu<lu. Adalilltn Alu;o llo:! }'O!J;OlIJolI mUle <1Did ri:ur, krd~· (,u clet.,._·~ 1:~ldil!li \"', tI:rlHdu~u J:,oin.lLllI~rn i ~1.i1". Ali~'ll. bu u:r...rhi !;!iJIc)mlt;! ... 1Illi
II! Adall d:l lml"u

lLA

N

illS/LIl B~V'" 'Tfrfl'!II I-I';'~iml'oincl,~": :Elll;"lllD I!i:UI·1I0'b.1 kcioyLinden 2J/1I 9111!1 l.'Irih,nd., bil:lvaru \'I?fat "tHii:1 bil d,rll~l lbrarum Ilq:;!II A!'~"~h:n d"ilr'rl" UIJof, ,J(I~lIl,lLL Jiuk"",nln miraspsi \'",,' •• 1 k:ln!JIni 'l'l!Slkalarile bi.rl.iJl<te 1:!ir a)' ,", rfmd'l 8rg;1 H .. kLmli~i~, HI!' mllrill.a.,1 elmelcri lUl.umu IlElI] {]-

1============:::::::;======;::::======::;;:;====;::..:==:::

d.. dtli1m:u KugUI o!lLu kw t,lflul. b3.iJ~1 yol, poyr<JZl HekEL'!' oJ1:uU;]rl, 1ullll::5i 1i,I n1dib{:y \o,e 'killhn I),illu i::l'l"J~'I "'rIY!c r;11'\.'1'Ill bir hl!'Ktar r 3'1(19) mi!!tre ethlrFl'lr ).:[I:l"lllL \'e 130 li£::J ml.l-

LH3 .. I, .. , :16 t;tlrll~ 1:loedJ!'1I tt;eilfii H9J;1w 1o::~1 I n~ urn .. ~ kOM","-' h.' "I.,.",,;.L~I 10/.10/9,11;) Ii<IrlniLnden it.t:.iilrI:JI 21 lun mudci!'Ue maliy., Iro-. nwLf'ri kab li!dli!r. Mllkrllklr'l\ \'';'' 'I Il I ulk s"hii}inc \'C 1~II.J !lye ..It J n ml,,'· n'J;lI ,J I~"p"l~ ~ r( U. utilc "Io:sollm~ye k{lnulrn~\y.r, 2 - Elf ,iil ,~e 1/1l/lS40 \'1:' (um" I:linb ~i't rm ~de Hop~ m;)lmllclir1~,t1.Ir_ llllfLl d;oir....slli..lc li"pLh,,:akhr, "."kl. fI lapu s.iclllLylc: E;,tJlt ,li 1 31:0.1 ·khle,' .e\'r.. kl lelml)'e),J C;Or1Jh 11, ii,l mtld'LidlJ~dl;' t: H'JllrJ. y.:!n l[lOlC'kli dlac"l·III:\I'I,1 d1.e, ,;I m.,IJ1 uolLLrluKunde oku~ "bilirrt:.r, t.(lllann ,. lrlirak h']kkL ,lniUer. - ! h:~IL!of'l'm I'fi iloZ \Ie!: bir d'eC, t ,1 !:In klin 1,,:,.:1."" yaJilI i I mU\lIl1 l= nin bu h:lldJflnJ fa ... "C m;)Sr Ir" <1.11{ ;<;,:rd.l~m 1l.'I"~t<!r"- "~llo::':l'1 I.oagb)'.lr.lk liJ.ilk:s.l lek.iT. ~[l t:\\, I bEr ..11"u1 iddi, ,,. llf'-;Idrll UII il~n L,m -I yeLl", l!rtldil • .,I!i>'I!'Lc mIlL[)(:.a .. U .. chuyc-~ '... ."I!;-L.li' •• hnilin ~ muk~dlf. h.imll'fI ltibl3ren (15) gUn ~~·illrlL:!t\'!:i lsl.1.:k.lll~r l(llj;j Iir",Lik 'I'iIu\""k:kot ~I!minllt m04kCu:.tLJ "'"Y" b,mlr..JI 1:,,1<1 Iflus[utd['rhlL! hlrlikw B:1:;'];;j rnc,.L",1J J. T,,::iirtt 01:1:131 ma:kbuzu VI? c'hlly!:t l,,'ii'!'I.M:a!lkleteklif mE:ktupl<JnL;J bell' blld irm .... h:£L liu.l!lTld!or Ak'" I ru Ih,J,~" lumi oliJn l/llj~~O cLu:l"lfl gu IIiJ _':iI;a~ on di;i.rU.e duil1.mt: } -oml' )'0'iakd5nlo:! :,;~tl'l' bll!delinin P;'~ 1;I~iI\., n.u ri ";lENin!:' tc:slill'l .,!I~ek! ..rdlr. 8'l,d ron lnElhn.lm !!iallil r. PLl~I'HI .. ol.:J" gecikmeler J.<.ilbu\ ~dllml!l':_ (9a511) T"lib 1II1:'nlolrll1 V'·Y3 d])hB fydil u;Jh"l i.lm k '!itiyer-lerin ~.\~rt:ul:' [,11llll]an Il~lk <JrUlrn'", f.'l1"lnsme1cnni \ 12;)-" bUlla n'Hih~;.lllk dOSJ'<ld k i Tn~b9 .. k(:m" Il,imml Jl,orml2'k \J7.{"re I'll r gun FlY .. ' n.liuk;;bl'Osl ,_;lerindc ucn:tlt i~tihd.:lrn I!:dilmck W M b"'l.rol!'lll k • u::J.t dOK\I,z.dal'l IIDiL k,ld:lr Big. III 1)n~ntl "'Il~'l.!ml~.i diltoiund,· nu!mur alm[lcakhr. kcml:! bils(,aL.Jb.:tJl'lf! mW-;JcJ. UI. I Lliil'l A_ .:II! li!!;c 1;lh~1l1 ~r1bL"_ Tlcilrct In.ktll!pl~,rll:lden ml.'~Hn olm,1o: ~~-rcib olUnul_
di
Dlll,

ron Inuh.'II"I1l2n

clrn;;:k kl),i'iIi?:!II,;n

'~LI)'t 111t!~'uzd", )0'1'l'S I

C3rIU~1 Vdhatl

Hop!

KUBISI

Mal 'ifidurJijgun~an

I

I,ll: LI 11I~I;iO;!!tlltd~

PI!!Y .:tk~

'1"1-

1 --

I

-1

1::;::;::;;:========::::::===::::::;;;::::==================

:s.cbo:b~ iiJ)~ II Ll", 'IallbLc.-in

IiLO:J MiJ~k:

ltnUYll

Cf'L

odc:~h"'S1

b<l~lilml§ll.

TilVA TADLAR'

I

(lb..-ah]M

~ehir tiyatrosu
t'emsiUeri
T"p",b~t"ul'" 2Ai/lU/\l~O

Ozgu r Id.Ji e.;inrle) I UI.~O r,'!iizilI; §.Jrk~lil.r 19.00 KQI1u~m,' 'a~blio~:.r)'l1) l~.lli M 11k Ihlk turlriHerl. ] !l.:W Memlekd ii-I <It :I),,,,rl. \'>C .,j1~S
rlcrJ MIoir:lk: Filsil !l:;lzl!leH (Cumin hl!yeti 19.H

'r,., ..(.(['

,

--.-~~==;;:::
11111u
I•

Yevrniya 240 Kuru~a Bir Tornaci IIn.,c.... !d~r.
istanbul Elektrik, Tramvay ve Tune) t"letmeleri UmUI11 MiidiirlugiindeD ~
1dil rCJIli l:oln $b~1, aIoJ)'~Ule
II~ £.iU,\,t 1'i1l'ktebl

larile

bltb~~

.,!!:'I·owlerl

ni.,

;:O:;-~l!ld... JI&u1! ml!l!1lim<.!tL mul,tel,'ibi.\'esilla.y~ folo)g,.;;.fTh:-a:ret Vl!k~ldl Te Tkuet UmLLm MfLd1J1 hli,lilmhol!!5i,,", Il:onOIUIiIUT.

h;'erull:-n :m.ct~~mal· Ad \·c w ~dl - dOi1JlT1ycr~ ve tillflhl· i'lnl1e ~ .. 00,iJ;Hlln dogum ,.IT] _ t.,h,ih - dakillOda y.l~m::J~ billp bilmOOlli ~)' ~. ", I lliallB vllkuiu _ muafYen bir m;,h;llde ,\'azlfe £orml!k £11.11 tllr l ..rC'lbi i()11Jp' 1J1mm'hp "bu lcrdh " 101 11:', bag,Lam:JV .. -~in]djJ'{" klld l' han&! leri han!!l mut:ldl!:tle il'a ",,-Lllgl ve i1Yflll$ s .. lJ.e.!Jlerl - Labb hi kkmd .. f,.MIel'den m"tilt'll. L • llrl"bllec('~1 .DlSg.1'I :J kij-iJ, - VOI..Z1b :idr~3. l UH:!i j(lo~"

TacrUbeU-,

'.!1I'~

hatH

Desinator
mt'nlt'll:~

aranlyor

20 13 R>Id}'o 20.1~ r'llli:t_lk
~1.1S

Dr:l",

"',IM.n,dal

Ka.nw;:,rn::.

rL,)
~I ,:liU Mlib~ik: Rlidyo 5<l10n ork~'5tr,'~J

o

gunLi iJk§iJII1L SOBl :.!1:1. :liD da T E: L LOS"" un ....
Cum.nole.,

(VJOlulil51 N['(ip id ..."t!'~m~IL" ! 22311 MO;'f11IL·ke1; ~lI&L !ly~n.\'~ J]8n9 Eshilrn - Ti'h\"'.'~. K<lmbiYIJ _ !\'fulmt l::Iuc .ISI IFiVOL).1 22,50 Ka'lu~a (Ecn-ebi ciU~rd~ )';.:.Imz kl~a dilhl-il post,.."lh:) (23,10 ,I karl'lI" ).11"1,, U:ZUII dalg.'l lOC'st-l5l1e) 2:!.rifl .tiirik; Cili!:b,md (111.1 23,:.!~n:i.Jo Y~JI'n'H:1 Jllt<l!l13m \"~
hrdn'I·I" ~~'1:t:1"I:j., .. i; Ziraal.

.""~'<ln

IlI.iklll Gldl;ltlind .. i"flm"di klt'!!'IIIi'llillii lfJIlO/1Ic40 .. lIf]i· r~I K\mdlJJ: •••t a fl." 'CDC-UK; OVUIIIU U/ll'J!~HI CUll, rl ..... j g\lflii :lK1'-'lIDl ,t 20.:31l dil D A [] I

Dl:!mu·Y[ll1l. I'!;dl;>n ~I(; nll.lm,",LI l~krd(: D"-'SllI~.16,.iilk ;»'"'P'1l.l'l' 'Iki lla III; d~lni3t()rll!' t.<tfI"n Il1liY;IC ~'afi[lr, 'I~rU~rdL. 1,)0'1rl:"rr,>r:m:s.i.J ,',. 'r.. de: olmi35L 'iiarllir. 1~ hbnbula y;]:Un hir ),l."r<iC'tiir, lnIIlL1/.':.e llJ!"nIeL" t ..relh ~dilec ktl, _ Talibl ..[ oons@'rvi!l !iurrdluiHi. i2i~ krl klcrl m.lil'$ 1'l'likl,lrJ ,,' ll.lklannd" klmd"l1 refer."l!! alm;;obi· JIX:,-,;!1n1 muf, :;Sill bir n11·kt~lll1:. HI) Nu, It po,t:l kutu un.. IR, e E,) rllmunma bildJt-m{"kri
fI[';'

2411 ;'UL'U, ~e\'mjy~ li:IC':-!ktll',

ImDsab;)ltada r,ostl'H."':CI:!, t·l" L,;l .. l~ n i3ZElr9n m.:z~ml. n"tll'll1 lecl'1.lbeh tcrn;JC'L ~Il- I

ntiJu5 h\l~ iyt:t L~I~d"nl~L I, hU~llLIh,'1 k1. 'Jlkll'j "II!' rnl~licl~'h i",f.met \'esikalarill! :21'1/10/9-10 p.:a'_,lrlefl ~tllj'~ ,'1,Jt ~ da It .renm Mel.ul baru bmil.~md, ki ,Z"t liiJ!!l<1 Mtigiil'Juihhl<: me .1 tI,rl bllrlLrill,_ (10305)

lst.ckhh,t"i"

l

I-I ,b O"kulu Komutanbj1ndan.
1 - A!iai!ld.a }'tL;j.LJI:r.t,rl:.I;ul hal;;: f].)(urlllr, H;lrl;i t;l.lclJILLt, :;lll1=:lkl..nhr, .. A) Ank;U-:td:J uu\umml:.1I' dO~l"utl,a,n dOI!:Iuya Harb uKuluna Imkar;) 'lIlrlcmde bu1unaWil.r bi.lllilfuJW.Ia.t1 y~I'1oil ilskl!rltlc ~l.Ibl:ien n ~ ", ~Ir, [ ~, l ('d~ ~ck.kl"dlr. B) 1!::l)'ll
til.I'II11' '"

ve- kilbu.l
dJ:'-'iUII

m1J. I'I'lLrlc:.i 20/l0/94Q

d,;m

IlibiiIL.:n

31/.11

,t.:, /l9-iO

DENiz LEYAllM Sn1H ,ILMA KO~"SYOi~U 'iLANUJI
M:IU"III8.1:"3

kadllr'

,-d...cekfir.

'O~u
Kil!tlll

Bahri

K, s"tJ,u
kllr"f

ALn.

Kmnis:nmumloo:
T,'rtJ

2 - (ilrL~ ~rll.nr!; Jl) Turk u'klmitlf1 olmak Sf LI~.:" bllLrme '''I: ol,lmluk imUh" III Ii.I ,'eMni, ibululUna • C) Tio1l11 l.c~,oIi:1HI1~tl 1I~k.l!.ri ilhhi hl:!Y[;l.dcn (8.lrb [J ulUl1111girL"" tilhtl,,~ j'aporu olrnl3 "'''I1.I~. VJ 18 - :!::I :l'''~L'''t.I" bulumfi,jJ.:. i ) j)1~"'r ~;lrU.IL· "sl;;erllk ~Ubt:l1:-nncrll'l1 Vi! H:ub l'l]ll, (i1!~O - 1O!!l7)

ka-

Qlunur'.

T.ltomlni ;5 4 3 ti

Uf'1i tnnl'!'~j; olll)liil'll Ij;an.hr.

i't .. i :::'11,

LBhima

llHIIlO

~klLI\lm:l.JJ:I ;"l:Ir~'nl~

·r ~alg".,'".IClnl'nsey·.·ahati
I

{'Jr.1

;.'J

31500
315111l
111001]

bp:lnllk
Palall.!:>

K.uru ~oi;:m
SIi'lnlZoJtu

7(1000

15100

Oniversite

rektorlujiindcn:

75

sooo

u.odnTl

f':",r:;'-'I1:

}' ,dQII ,.",rlJm '&"':!IL
(Olimlc
0.1

C,IO H' Eiz.c If III1IJOc~k Idlll] ..II: f].]lUfl !~ln
k.,p~Glm.

:WlIl

D['(h.
,!ihl(lYI i::~HI'_ 1lI(jo<Yll.SOlI,H.!i lie k:lf[Ufi" ti" U! Jta nl%l l,ll.nndm\:l)l U, "I'; 1 Jr )'cln ~ ..,Im .. ymo;a sal:.U

_ r" ..1

o

hIde

r;",o;'_ - PilJo: kJ?lJrLrt1:,'H. L.'ve1.lj lJI~di, r - Evd e':c:1 ,!"ltod I pill\,! degil lUll, ~'I-rtllf Itlim, L!!D.lI!th Idj, Ekb~Ue ~IIJ.; dol! k:JZ cimim;[r:n. oldll!:.U j~j,1 loez-

Canon on d.u.kik<l sOnora onUmu?'1! illlldLirdu. Frld,.ih'

LabEll;IIl!'1

i!etJidJr • P~kill wvo;!lil bir plllo; klz:ldmll~1 Lkru_ ll.;"\ik,1 nil:vu - Til... ,.an , ...boUl. DOlt tly.,kh h .. )'·,' .. IIl....'In l el -,·lllIu tilm "11~h: 0' 11 ~ok l!!Zl'A!U[lllmaz onu d. M(.~. UIl1I1 t .. lll~'. mu: bll Y'ol.ne~1! tj!e<JrI(lt J-f I) dll J11. B.iluka i t, d1, S:lllLWrun It Ca.rum b~~k:J Ill! 1It1.t:31c1 BLitlin , uT~' li;lk"n~:)~ I l'L1I':'':::lI, dll!'!:lJi;t 'Ja1 - HJkKIn \'nr! ~ilr.5011~ w,:rli~..,lInl, JloIolur mr.}"(o::lCl:. - CM On blzl: ikl lab:.ka elm:t l.;Ji- Ar i:J I ",1Ir'! ll~l. Ih taDllk ~1.!1.:.t, I~:i L n'" do: L i.. I I, I .... ll)rum -G,,~, ut'r-dil'. Pd:. mi.!:~·ul~r. Jio,:[1 i I Imd(n J.' l,t, " t· ir,,·!o,;m -,. ,' i.. ..... ..... Kl( _,~ lb"t~l!' •
ll

F.\\'1I11l h'ln~d5inl .)'iyellm; di!'dl. H.Jl1gl.r.1.i lo'ly.-cel:!:t. al"liIYI. {'llnkil J~li.h"mw to;:,2.!'Lde medl\r ulur. So;>nriJ. Elm;) tilLll~l. I'lIte: en arK".)" Evet, j!Vl!t. ""

5i'I~:I GOGO:lS I - K",mUUlnILk HB,m 1::rh rillm ,"Li)'II~1 ,-,Iull' ) ukllrlda <:ms VI? nllklol.1 Yu;':lll 7 k"h,m E!:'b.c 1<::. :.IJ 2arl lI~uhlO! qk i.hm"~'o: kMnLJL'nU~lIJL :2 Ek~_II"ll!'sj :.!fl/l. T"~I 'III j}.lli,ne"j SLLIL~~ 8~.lt 15 de l:zmIH;' T.-:,.~ane IU'Jl.~Lt1d"ki ~onli yUII bi"" l!!dR Yllpll<lc ••ktIL :l ~" I~<.) :llLl ~.. rlnilome k~llil")'mIUnd;If' b'·Lh'h17. Lllilf'.il:: .LI1Imhll,r, ... _ EIt!>lltm(!}'t' ISCLl1'IH<. ~ce-I( l-lekhl"rm 24'0 nYlll l!anun'IJll Isl(odigi liC'ar""l \'esil:: ...loJ"lll \;l! lli7 !h:l 51) kU,lIl"n ib,,,-et Ill. L"Il,,,,,~II.IIIII, lJlrlilde 1;.III~III1 edt!u!klen t<ol<l'l I' t'lHUpt!.uru m.l YYl'rt r.iJn 'o'C SlJIIoHeil lllr 3'1;,L e" .... linc e k'lclilr konw.yotl bOijl'llnll '''I,l U11.11 10: ,;lU,rl. c~G~lI

0 II· i C' ba~lly"l' Gar_o1i ijni.Jmuze bl ,,"k 'LlIII, b'oColK. ~".l. 1\, l'J[1U.~ uti KI bUllllarUl ekse..i:!:L IllillJTISUZ iill_ PI Ldtih ile L t...~:il Y':rr".!E.1l! , .Itldd-:. C;;.tDL II" Yl.. b yeml),Lllduk, onUll ~"jl\ cekeUedmb:;n k.oU,mm ;J;1.'milk. ',Ih.!rimlzle i!mliltll:-.1 bQ(:l<Im etllk. S~liltil biW. S~t<1l'('lLr:l K<:'ldi. J\)'ni Sl.Iu·HII! l.-,lilla.1'l da ),<....tikkr. onro el1'a!II113 bali:um, BIlltin ml.l Luil!: ~ yr:-IITW l "'Irilkml~!ar \<'1 ~J'dllf'l dJ bizi L·~ ~1""iJllrl illr. bl Lilu< u ~'.IJl ,'rdl. (A.rlm I \"I.Ii')
-

-

~'I~

ASKER I FIRRir.ALAH SATIN AllMA KO ISfONJ itA
1.::J1J 100 kiH"irt
Til'hmin.

lABl1

ahl1w:.lli

~liIl'n "",.dL!1i 117000 1 J;] 01,,11 1.)0 t~;n ~;j}l;L1rL A I.;"ri J-, i,oIJ;::wlll'Umurn MucuriLitll m(:rL c ""lm,llm" k 11,) Yl,IlllIl'tciI L2/11/1"10 111 .r1.i~IQ ~~at l5 dt }I;"p3IL zrlrfl", IhllleEditeld;;tir_ ,';;nrlll:.lme :; 1,,(1, 35 J-l J,. rmlkabllill,je ;oml~;>'ond:.m \'cdlir, T"ILyll!nn mil" 11'1':.11 1,1'l'iln"t ~11~11 7'lull! lli1Iyl ~",\'J tcldH tnektuplaLl'H m"l:kllr Runde S:;'IL 1-1 de IUlct:l1 Il, III " 1'1,') \,;;:rll1[:ll1:ti Vi!< hl:cmlil!:'rlni.n till: 2·111[1 n'UlIfil .Ifl f.. n,uliUlT :! ~" :Ii 111,.0' ~,l< nd.~ltl vl:!saikJo k"'l,1 .l'~ilCU olmtldLklilrHHI \.@' t U l l( 'lldk:' oj f 10:.11 d HI oldukkJ.'·I(I,1 d~lL' Ti(<!rct Oll;)S, ~'("Ik.l IJ meu;ur son' " ~;):lo." 1,o;r t Dill milL;J.l:IlooU· rl, .\101JO)

o tu bgretim miie ,~e1 rJndl;!o)'.Jb:mCl dLI i,,1!;r~lmenl yeti,h,rr.L'k Ill.,k. radil@ isi<!nbul UnlYerMtesi.nde a~llJrl1~ vl~n FL"'!IIl5I~a inllillZce h .\ lrn In,(;a 1I11P;l.rlll.1 :I~i:lrl, y,1 Ih ,ji .-U, r Llahilmd~ Y<:"M,d''''h trllt t ,,"n, l 1Bu Id~E' bir Y'II lst.-..nbul unE I'l":'lLesllukki }'.:LbilncI rul li:ur 1- nnf1 rl't',,,m Cd"LiI!l>: bu mi,idl;h~t ;,:;"rhnd(i] h L 1111'111<: yd" :to ;u- lim lmn:llk \I!fJI.,.n L~kul' Bl. boLr )'llilk tedrig;:l'tll'l Rtllnftllt. IlQnlal'" ~YIl~l v8ziyet nOn1lt1Uet;tI~L \;',I.Jll"de lohslUcrmj t.;d'\'I.I'e oJ!~,.wk lU'Zo,:1C :olr:l tidLlI .b!l:I,l'1I~hl<l .. .-i 1 ...~mll4:flt: gUl1derIJ..ci!k1udir. 7 - 8111 il1<2l t~finde ~lo"ml m"hly"Hnr;!I' }".'fflL.,.::,lk II:tmz:cdllk ~lnr"'l'lDo:frl InU~:ljr.,'k ,tl:m t,'lld'e 1::" Illu\'e l>'r ':::' uoJ!--' \ J III ~LL,111.t n :;u'l rl] ~lo' I"l('<l blr te<:;1m -'l1,.,:t\III ~ lil DI [tllul:LNJi<tlr, S",01,l.. I~tirilk .,J"bllmck i~'m 1 - Turk IIIIII r.k, ~ _ Y"rli ~',*,., Yrlb;:,n';:l bir kl1Ud \"cy,1 li .. L1",,, ".e}' Ihut blr to ~rlme" (lkuhmd, n !)Il!'Zun u' ,,)( Ii)I~ul,lLlk ~,'lrl di!:'l<lllrl!r,~ Il.Jnl""rsitoL'o;i(: !J/n ,"I(' t~rin ID~'-l d ... ~kil e<illec""k I Ilk ko. llIL,YOl1lJl1c., m\lJJ(l'n.:1:'(11"':1'1.::1< L.lh,lh: m.nl aUf I4lL ulllllmrdl m t lld'j"ri IJlr r po,' 111J1115 i::ulunm.a.k, !i He I l;i nn,:i L"'T'mde ":lP11,I'I Il1U .,l.il~ .ll.Jr.J I, unl{'v (m.~ Duh.mlnil .... :lO j'rl 1111 a rnL~ bull,l1m !Tl;:J!i ,[ •• !lAT. '1"1![I,.in[ hcr gOn Llt.[\/'!ml~de II, D"hl:ll> :.11: .amifl k.nl u dr\".:Jm edt rkKllr' lIL!!l!'b4!j:iflln h"rich.:: L r I !I! mqJiu1 oLrnLUTI"'S' flIrlll.-, .5LnD.\.~ gir.' wllb L1ltinllll'ln I'n gi!o;; 5/11 illi~' L,' rln ~Ik~.:)mllifl k::tds.r 1~11)llb\11 ili:Ll·~kli'rhl~uILL' ltlhsll 'i/{>;,kl)lurl V~ 'lololJT:trl';]' bJllJkL~ mLlr"C".r"~ IiI In ti,l'. clll025!)

"u-

~,..__.".."

27

BiRtNCi1E$R'IN

1940

Idare

Va ,I

I

p
896

I
GOIVLUK S/YASI HALK GAZETESI
Her yerde 5
kUr\J$

O~"ncu YII .. No. Tiirkiye

endise i~inde imi§ !
Bu ;.,-idi,:,1 , ~~ 11113
J.,'iiDUf]

Fralnslz " se inde

rind IhJy~Ll1a I.I.nyu~, . 1j,tJrhn 11i1, k!l11:m, "f'riI_"'~, kel1Ii1iJ~'ri W· 11i1' .~ pJ!:lIl"lJ}pk IPm]lini.i '·~I",'~-I-LLu. hnnuu iIoth ria du '[i-MOt' w~rnJ.u., uan.i hUll i"O udlW n~1~·rJlr. t.t'l t~l.a da tmJ:I,nn p7A II'Ii yine m oil:J:al,_ ' ala

lIi-

.. n U

n

Ibnda.ki
illll,

In

korullla'nm.tr.d.iLn bo.I~l'>@t~ ml'kd'~ MV&DI "l'li~ ~tJdNllir,

Til rki:rt"d

gilizkorio ~''lI1lhrm~
bi,k-:iiU
Mdi

Petain AI'!1~~Dlyale i~b~r" i hg~n'l kabul 'Btt
Amerika

-hUkOmeli

Ytunlaca]: ihtifal ir;in bir progrlom haZITlandl
Aru.uuB, '26 (IJIU::.Hii iIIIIDIHJl.,irin.iLd,·n) l~lJ.p,!h ,'r ,\1,1tlir un iJrinm iillim ,..hluTIIIlfn'i mqim't.el.J.i:loill· ~""'a'lllImK ihfital prng;rnnu ~n ('diJrni"loli .. Bn proJ;r::mJa ~'JII'e II Jkind~' ..rtn (l'ltZRlI' ~_mo umb ~1 g.,,J dl" lnitun Hl\fkt·' Ini \ e hull 0dollll"illH1IL jhti~!;I!IIIf':r J [Hhu·n!ldlll'_ r.'afllIu FI huld1n1l'1 alui It',:i tunzoo edeeeh l'~' IJiLitili.n meruur, uhit lI"~ 1I11JI. "lfJ' d t'11i: '('l"ktir. ToplallJh m:llh_allerinin JlIlull:GI<;jh ~,t"I'II'rin.e Atah.r~1J1:I hn",lii lieJ'llIi i'llIloj;TI'l1lan IHlnftC:l~Jlhl", Oil,mu 2
I FIlii 1

dp,

H
_

I<!.I'

nedense, lWyan gazr.:tc.J.eri b'Zl udi~ 11011'1'k,A.p!1m~ij

iz,ahal talebind
bullundu
France, Palain

VichJ'den
'

l l.i(~ 'VC korkuYIl

bJ.- halde .r.annet:me-kte:n pk mernnun oluyorlar. Mila.'!!:r dcvletle imn r~litik,_"mA. yaranmak
YIlIIJIlU tlltmu§ olan bazi Balkan matbuatl da Rmnadan ge1en bu ..Ii.- ktlfi taJub edeff,'k Ilyn.i

len l",krftr o n.:.'orlllr. Bu uydurmEL b1i\'lJdi5ler Romadnm Bnl h.o11'lt'a" Balkankmlan RonUl}la,
lf~lgl';I.t' \'11' ['adyo vasrtasile g1i:1ip I;:elrhk",e t)dadll. kOCH bir mM' J !,liiCl.H:l kltriuYOT_~te bu lllasa B,

soz.:_ ..............

ON

p;rkmIii &opDz

S·.. R·..us' ga. .

yoriar: ltalY8..1:un AJu!~nizdeki IIllr k: I da T'iinllyede e-Jlu:li~ler
Lc1,llJd utmekt dir, rJiyn.rlar. IZ k ve ya nn JWIn.'f[Ilarmuun camflll lkmak i"u'm~k de

"bi p;roel "flirkiyede buyuk .1" te IIi~ vardjr, HaLu. daha l.A!irih lI"di-

'

J ap on ga ..
~c:.

-

,a,

g.'_...

o_llru··r.m eleri
bh-' an..
I

JapanlSf"

A I man " a, J Mu £1<50' t:n i de' u . ,E'ra. nc-o I-Ie. 5..'.. nay .II a r '. . gOrU- r6Ce k .. ... t a- r .-b.. ed .-1-_ yo· r Ispany.yap.lan vlad
'•.. ,... '-'

~I'd'll!mll!ll:i IJrlili

~

__-

...........

_

~tnj 'BI V

Hiller

I'

MU.9iQ1I1l'8SIndil

yeni bir gtirU,IIIID yapllacak
''Vidl)', liB!1 (LL.IIL,) ~il!kiJcti9

E me I ne eln
I

~~==~~~~~==~~-~==~
u)'r .... ~ ~

r

iyal

,., •

1

.

1

••••

1.euliil, oiDn~tv(!
EQlod

Q

bU11rop 1M
~jn(h~

l-fiUer ill! mau!'.jIiill Z"e1.all'l 24 le;o'ca.nIt:V''I''ddc VDrI Rio'1'1: I.Il'll:illn de hlo!~ill: ,UI)IoI.Iez;lkll!t 11~\, elmi~iir;
l")'lk:

Ofisi n yeni j hdas ettigi nak Bye usul ii kaldmla maz m I ?
Belediyenin ekmek fiy,atll'l 1- r isbll1blJl subesinc gelc'II bir ~ • yup1.lg. 10 pOll ahk zaairmn rairde bugdil} In ofu; depuiarln ta1bjkil'l~ i.k.ii gimdenberi ba ,I 11- cia teslim olunmaai l;'\! rl !lO-dao (SDn!l 3 UroC11 • ."I:rf .. a~) 1l1liUL', Bugday fiyatlanhlD mebir arus gi:isl:ermemH;lnll! lag· meiil e.lnncte 10 para zam .)Hpll, ma.B1 se~bl~ri nald-llnd,L yapll~ tfLhkik:ata nazar an, ZlUl!J I!nm sebebi TO!l)rak J,ilih~lJlh'ri Ofislllil'l son gLinlerd 'J.I raifj bit' ~fIl'1l.nJIl·J 1926 !W~e -indenh rl ~det olarak tatbik olusan kaideye .oazar.m bug-day depolarda deg'iJ I1Ul'l.'Qaltiida lr!'sclllim olun, m!i!lctaw. Ofis de te.rihi tc~kkmii!lden~ri!btl kfLid~yi I:.:;ttbik otm kt" id. SOl'] gilJ1l.e die TrAi1. rn.K ofi&i wnlml m:.idllrliigi.i.aden
n

"

llil

gUru,me yuks.ek
ecrl:')"'oJn

btl wzlermilll hie;: de doWn almaciJ:&'l I'll 411l.!ndJlerin P JHaleT vermek mecbunyetintkoyiJ:_ TiirkLYI ..... e bi~1:1I1" enill~, tel~ ...e korku
)'~.klu:r, Tilrkiyf! H
\'~7,1)'~ti

la,maYHI varma!).
';::8111$IYOI'"

I

ar

Sun"

petrol fabrikrdaadiJdi

-

M.u
l!IJerll3imi

I,

lDe,l(JiDt'

,1htjr611l1

lere ragm'an harba
gi'rmek .stem tyor
Mihvur ingiUar.yu karfiol mlUliehid lair Avrupa
kurmak isliyar
lA:ndrn. 26 (a.a.) - JJJlfUID lIaber"l.ere gOl' • B. MIl~ollini. ge ner.al nar:l::. il ul!l~c<lJf e

..min yUzda auk.anl

~()khLD

.... ermisnr.
<if''lJ

Ik!'h idrak

etmi~til,

takib

lnwrlh:r. ,"ekayii dikkallll trTl kte v klemekteir, BIDm i!:ifi e di~ '\I korku

r

kaJ'1lTlllJ

lurlii

ih.iimale

SOY,wetier Oine ,apII.n :,ardlml ktUBl'IlIiyacallni

b om bard~man

kubL,t] I:dilmi.ljli:r, lkj dJE\'Jd rei!, :,r'Lslild~ki J,l,;k".....u:de rl"li:t ve bllhE'SIil) Avrupr,dl.! .ultlu },cniden kU~IlI,.k "'''~I!''_[m.rl wolin ~t1Uk~ t:lLrJ. t\ltuJlI1USIUr, il!.i mlUl:l1i1D llibiTUIi:~ prtmlli'i:lj ~t;TI"tll' iTIlJl.iIbl1l
II", kl'lll1111~IIJ£dlr.

'-<1-

Bunun I.'ltb.k
!;IJunElt"aklll'.'

:.;w-U1rJ

Amrarik.y _ blldirmi,
V!;l"inalOD, 2G tlLlI.) - ~: Sr. J i.I p(I - "Sov1'o:ct .... dilml!i!1 I~j" J liIplIl!IY<I I;lI £1 ,,0IiIlhm iil~lftl~ iJe JapolJ,'fll. .... ra:!mdll SiJTh m~rclermlfl [baaJ 1lII,. IllbN Il::lie TokiMa ,I.Iil'"Bl'b! d~ PJ'I~ f:'J'~ n:rO.ph Idlll!t wl:fw dan ~Iliir ~«I:it, Bu III\!,fI ~idl .in ~tirJ,i!!~, Japg,ny.a., M.an!;,uko ,...tudu.n1.!n ~Dlyf!oti.l:ll t'rom oIl:tmegi!! 'I1't Ctn!!le tll~!!"I;r; olDn:ilc )<'I(II.lA.l rnWw:I!Delerdl!fl £lu1 Itll Iru l;l('f,llillilil .:Ahinmk1.,dD'.

'I'iir].; iVI.: h ududlarUl.l a:tIaDlJ}'a Il ",hl b nli. Btl.: btl 'nd t"len? ~beb I:'ll:yat halvawn Ak:denlztleki h!l rek:3 t!fldRD b~!;;t:dihnesi bi.lttilJ hilton g,a)lli VIlriddir. ll.l11Y8.nI'[1 ,A.kdf<l1i1:de-ki lui.;r. k-a 1J ad1 vc-Ti le-bUi!£:CIk oj a[l

Boulogne !Janlgo,

bHMl.(lN'

i.e:Udk

Alnkalra ~~--------------Ha -er eri

Vid:L)o, 2U (.a,Ii,)

N9:,l;II'1a1' M!'oCI.hii:ni;n TB.!ni·, Hav;}:J biJrurib~)'eli
bUjj,un E''':It 1'i d. Mlll'r 1 ¥"!!talll V~ B, !N.!Cf'il B. Vt'1I'ItRio(S"i'iU :J Um:1.l u,.fll<l"l

l'or:
Namlar
toplWlm4tll', La,

em

ak::ty! ll&l:l'aya k:Lr.iJ. merliul ,met. teessiir • II}!;'IDli!'lketme gO!' -". Wi;; \'lITH ~~t1iLza hi!lih~ri uvan rabitil, r kilt blll b~re· .kan-an uoln.J1 UI~ ve km J,(u DDc:ak ltalyada \ Iii 'lu1 bulat)]lir.
W Otltt.nm ·1 VlUW:r - ItaJ:fa icm kibuslann I;!J']o mijdihi~IDi teljkil I&Iryr:.:or, lWy:1l.D delJU: leu,,· vt"U[,rI n~ zaman Alut!;ir'lncili!' 1[[· gill:!:; J()J]aOlIHlobiJl:: t~ .. dill:fcll kiir-

l;lmk ii Akdenfitlkl

ul'le

b1r

h-

~?

MIll

IIILl~

Ita, iRl.I y"mn

J..onar&, 28 (a ,8,) - JE!ar'b.Lye ~tirIiI]IJ par!Wner!ito mDBte IQ.l1 B" Binglaf,aot, O.J.ud'ord iiniveJ"8l1.esinio liberal ldillltiirmie pmJ.§ ,nliilugu blr kOnDp]a e& aa.smdDl. AlnH1Dyadakj IJDD"&: pet [VI fB;bri!mhnmn yUzde dobaiImlD ve peb'ol tuliy fUrikalaruun da yiRde- l!Ieks:eminin born bJ.n:IbDan edilmi;l o]du.gunll ve CJ:ne buIi!.a..nn pek bl.lytlk millllfW'M11l.
19c,,~
:'I i1Mil ~iliI;;)

bunu miU~IlikJ1o, Frani:18. ile kat'i
;uJLiatmanm Dkdind~n ~~~~

~vv('l

lit

==============::::===~="""",,,,,,,,,,,===i,,,,,,,,=

yem bit- g~me ya,. JJII!Hy 'T@h,'lgrapb g~teeg.e gift. vB.'Iiliy.etJn b:itanf m~ hid1erin nazaJl'lafiildla:1l ~, &Ian I'IUI.I'I!'UIl.'i1 !JU duT': ltitlerm vnziy,etiru.n BDtlam olmaktan 1Iz.a.k oldl.ljUJ1Ciao dJktawr, g-e !ilill"!l.1 Fnlrlko~un mfu:alIe:r,tini'

Dii.nkii lodos "rtlnaSI

rami meraSl1ml BiiI§v'lekilin hita'-

.

I

besii'le ,al~llacak
Millr ,of in , !'uduklarmdlt haric'i siyaset'imizi lsbarUz ell'if'm8li nmhllemell
AIIk'::uu, 26 r HI..I~Hl i Mun-abinmizden I - .Ikmcih.·SlllJlin l::I~riD dl;l llilLi ~~[ 1.:0 t!'t litNliirHiQ rn Meochste .lloyliY('C"·g1 mllk~, !.'!Jem mi~'et "crllm!;!llt [!t', Nlltllll1:;L e\'\-eld~lIb!l"rl
~lJr

Ir

emis·
a bait
Marmara
iiI!

(SCfnu

:!I liill~il &l1f'lI <I I)

~a.j]lnak

lIf>ol"a Mum i !lUra lie k~mn:k .Iehl Canlarlll1 kurt~bl1mi

bljlltl<lzlJgrn~ 'Utrnnut' Iar;o.a bu iki gemi :kayheU.ill;,t,eD

D"n u

eM~ e.debllmek I... ~il'l Fri!lDS!.IYlI 1tE!!w:~b lapHnya b1.ld1.l;diWla ka dar gitmdc: mecburiyeti:ode kal·
1DlVln'. s.:ini__D ,m uha. bl!il~ yUlylrr:

su-

I:IHJi y(UJdlnn<l~ma akJell illl.i.ll !,oktur. Burnhl[l l:nl.~J.:. , 'i"S!l.bf'lll ltal lien):.. korku tCUOIl1 ed~ek f!t-

Icrdir, B.iiHU'I!tlll':yb bu ba.l'eitOl; ilI_n 11..al:yadaJI Iba~lca !bi.r tarafta

Pangait,da iki ev yanJ.

Madriddeki. Tel grapb gu,eLil-

Goztepe v,apuru kOlPfuye ~arph.
Sillivride bir mlotor baNI
li;£e- tI~. Di.zmd· boil lly;an ]01:108 ltri1masJ dim 61il](!IYck dor di!\';'I'Q ~I;;, bu ,,beo'bl· lIhrm •.rnd" bUI kw •• lilIr ilo],lIU'i 'I1'e JlIllund k.1 n.l k 1i1!.' Jll'h'rl nlt.;II:Kl!' m1~br.

LatlI hi.. gi:di ah. k vwrdJr ki hU"UD.ll guJer_ 01'1131" fena knlbh kim~eol('r degilwrler. lIa2:jwtlrl t ve dt~rl1",nljkLa.n bile )"lrtl('l Cliam.az, Bakm.l:Z, harbin bafd::lnglcmclr:ulIl!)I'F'1 lIm::a.k bil" keIll1Io.Jllt'I

rntt~ LM3.U de;lit:l;IJI'k'1', Drua,. s.emp li '\'(:: muhoo:.bt.taL 1t'1l.!1n e,. t1'eb'hll~r, do!-1llLJk lelkin ell,'bilirll'l:", fa-Kat korku? A!:!I;J, In I6aDY t[lfi esatiri Ilntlrril'l klyu.f~ijn ' gihiel T bl~ \A;-dhiIt etmek il,;in r~IIHlrdJklan ~~rde Hyle

Evin biri _ii.; bin liraya GHl1W Batt. ort811imi" ,-H,arb-.., ================================ SABAHITAN SABAHIA: Vaziyetl
~.el)nll 'l IJnc[J ~Y'lIa .. )
"'~M IOn

mUe-l" ~ Fnwko mill!ikab, ~u.n!.d.a 10i r~o k tabm irucr Yllill 11,1(. maktadlr, Fnka' ls"anyol milletinin memieketin Ililrbe girmiy,ecegi...n do.ir olan timidi lH~.1 l3.mal:!aun ziyed kUl'Vetli go • rlInme.kred:ir. Iyi malrl:n:m,j[ &1 ~ 1riRkta o1an mehafiD ~(J!I i~ti -

t ~bjl

cOJlell

h.Ll'Ici

:nyas.etimlZlIl bn' d. hn
Ut! lCD:J1'JJZ eUlril~a
\'l.Io.lll

Ve['lZ

btl'
Liln-

E\'ve)ki

o{!'H(lb, ~••M

"~ril:

,.U''']lI

min ediknoektedlr_
Ankar:1, ~t1 I Hu -tJ!;i

bllIlUIr-il!, J90 lOnluk N.k(ll" t J n md ki ~·elkC!B ,,'j! muturl U ~""'\II Judo ,)'u'LIJII,d!!n M,I'iTl)ilU'i,d .. K;1ht.ryilnL .. II mIl ,LJ;ll;ll'ltla b,1itn'lI~t". ~f''''''bl iiI:: "t' }>.lr 1 mdilD !!ODI :!Iu d" IllI,d<;>Plk!olr<" Vicdd•.tl~'

rimizden)

Btli' l"U1UlJli

'm SIIDt

PJri:dl"n

(jnUIHJllhlll

E:.clLl19:te

Dllm

U'"nu ,2 Del u)'tul.n

lre:"Jmi

r: hII'll B::H~W~·J~i1 doktm Refik 8il~'du • mm k's!1 Oil hllllbt>!-ill bBshyu'::f1kt~r. Mllll :St'f biJ.~'rnm ~Unu Mat 1~ JLI d i1 ). r ~cJi!ile tl'DJ ikle-r.. It a UtI J ecl~cc k ;oil:!, l ll.:;lc g~",~d
b.'H;.h,;;U:aHtil,

l"umhlJlwet l !)l1.Z!llrtil'til gilni~ !':.i:it

~

fullfi·b. y-

~11 11ar I;'

I

HJ~:

f"ran.ssnJOI y,aziycti
tiel

I 30 lira ya hir iskarpin
Sumerbankln gayreti: Biitlin ihtiya'l!lanmn:~
dahilden tedarik etme,k imk'inl ar-a-l,hrllmab

li Lar~lmd.;n. jhlk~rap~lb ~"C Halkl:\'Jn,l-e iki bu,). iik. .,m'm" \'tf,ih:~Bklil , en\, Ha\':u'lhlnn I., lJlJ'r
Allidd"'o;l
A.Il kfl PI ,

(Jniiocl

klllhpn'll ba'-lI

d6flmY~ (Jlun Turk ha."t\

:!' LI a, bltiJ L'rl"k

I-

nooii
nk.r1rajlD
kLII tHnLl

re t..umlra i1zeril!le 'g'ilUle , 10.-. !=;iH1.lebli~jne :l;;lOn', ltalyanlafDD ' il;iLlI - k l:LlikJi:i.l blu bom'b&tw •
m<1l1

imdi)'c kadaF lng1ll~rey,

ya II;Jnlan!] Ii lU.J<Iifl Qlm!l:!;l~ur, Gf"'rd rd rn y:tdq g,eJm.i1j 'r ~ 'n«;l kQnll u!t,t,ln}wn. iQra ~

(Jalu b. 1.1 an v

hUkum. I'ly.r D

r.r*,iyalhl1 balilh,,11IglmIZ. 1!11I':Jf.la, ccm:bJ 1<:t.dyot'l'1nl rlin] ~!lo'lp dmlemednkleLil'lJ bW!lIUD~ Dlnli,QI"IJ:.!, dl.:J,I,i Vii 1,'1) ~t.lJc f1libetll~

~'<?J Par i1;dc HoI!r H~lt.a Mjj~ilil L[I'IliI lie i1r.L1ln lIir Hdrllpnll' ~'~pt.l, Munk~rl!l1ln Lht,~·.1 1:11.iE:1 mll'\2:ul.tr Dl'kkmdll bir~k ie~'h'" oiliYl\-ni.l'w. 1:I":i!1 )l'1I1lo"D'1 k.a.ynllldllr' I~Llm[ld i ":lUI' Llilun;'olnrd,;m dilhR Ib I)'{~I~ I III !I r:Ut. llltwlh \l'rl),Ol J. r, BunlllrlD hl!'pIn bl, L.hmiD ]mbul t"tnwk y" 111:11«')' I 1 d: I rnt~. "11 nd;:> bl .. lti.ilyulkilrh I~ ""Iur,
IC

u{;' .. un

'1/

"b;cljj{ll lmzlrlamo yUVil!l t.alebd';.ll b~~g:iin nllll1J1~nlh:,'ile birLikte ?lD1ied[~d~blimiv L.lli.lrlg.1J imide U!YS lJ1oJ;!ydnmlHl guJel'l~k
!r.H r er .l~¥Ill Bf'lfi bll' ~ Ithmk .koy ,Pluljlardlr. Gem; hu\'anhnlmlz yoU'1Ell!. Ye anmta ~clL'~i'k WI)'u'Ilal'l ,sm1.91l11llll ".llk larnfmrl. n alk:lll ~

lanml~lu I'dlr.

Hilldlc,,'
VIJ]
fj LUIlt,,]

ltal~
<'F!

111 l'ild}'OH

UII:l

1t'v'Ct:;l::'iih

LI!!U!ll l"J:iyle(ii.

Hi'l)'rI.!1.iml ,...- l2Jlhal verdi: Mr·hml:di::ikleri.n

H,I.,.ol}l i.in.

I.IdUf kj Illt!t'T \ Ii: 1.1I r m ['I,' L, I" lb.@rJ I1d~
11.1
I ~In

11'lllu~11 k hl''lInl Utili Iii

I~ rIt

ullyuk ... -glt1tc i'!lnI llalyan loeb Ijgb.rJ tC<jkil MI)'OI, Radyoda ~yl . l' yyard('r r.llhlllrduk, ooy, gcmilcr ballr.lrk !Jmmbalad yakllk y.ktlR ,h~' l'I;,jviull Ie i!jitu'lr'c Imhkfl ba.Ia!j~.b"eriy()r _ Illr, dedl, Ftlho.kilul., Ukl.v:i.n hava.di"lpr-un In ~trDfuulfI bOyle mr m~~c \I ~lart::l navy] c:lJli:lndTrmflik h~~mu.lfllda lIiIi:r..7.atIta1yam lann ~Qk

Ill!". B~i 'rIl, m. lit' .~I.lllR",]"r ,111mllIlll!l' rnj,I'JL. 'I nl~lK·ttl! Inttlli;d .. rdl'1l U a1 .' nn .,]n,'nlllll.'.hr, BUJluro ~un hudlJflu '!',msmUD mill'i.'ere IalJh ..kldlr, Boy'" 1I1r-h {II t· \ uku bl~lul :,

YeniTuna komisyonu
'b:~,y.ret'i

Sovyetler~n ilt~-

lit) ilgkij

J';fI!lI,gl:llJ

.wIlCHI:ri
YD.llLglD ,01

kJizmifi:U gariilmu~1 illI'. lf~B{'lli 100rrlPrr: IJ~~ ".-a'DI!ll ~ HiilUI:! uzt'rtn.e terti b e H_" ~tmj iIIIil III Cklhid I"AJ..{'G

,lfoobule

T,a l,'llk~u ¥ on:lQJl3. lUU ~ katlJ vc l25 ea::n1Ji !lIvin 1mbmiB.n 'ynogu:n ()lkl!lu~ !!In IMlI biU"lGindeki U:i:zt Leviye ,CIld ~::;:3 S:1ytl1 'Ye U· it; n. till I!.lt..,o.b 'vw d bir klHmJ yaDml-!jUr.

Fo.ngaJlldll. .Hal~'!'lkjl:l:'£azj cad-

1m.

1n ,11«·.... '1ln ~ Iyl'ii ne olur, tll~H"!J'~)' lui b mJ l'der" L

'I'll-

~hrken
ll!!lIiU'aiyewn

F'c;lTJ!lrl bu hadlll1 be, Ind!lKI 'm.1 I'ft 1,'0 JI~lld;lT!jl;i 1])1511 ltli ~i;hlbClJI;!: .' ~1)'''Hn''' In I] Ie:); IIh'yWilt t ~1l1 c t1J~Lni k i.lblJl ",[leolli:rfhk, '" c Hl'llk~ blJl]:l.I!l Fr:Jj1! 1:1: I(~l"IIJ fl.l'cillllill l"ZILmlU. hoilVB kilvvpU ..rl hmb

ha kile ya klnda
gori..i~melere
8i!.lmi."1'Ir.!ilooJl, nJf.] ~ ytlril'rl nj
\'0

wt..

,giat.e.r.miu&e

:fIlZol:o. Duy tim i'K i.l.ltidUith-

ga:.y-

re1iIe flondiriUmlliJHlr_ ¥or,damn ol1i Bigorturz v,~ tent LcviniD esY,G.8mln me 3000 limy-a Rigo ' ltJ.1Iolduju anJu'!llmll:llll:',

clru.h'I!'J m

....-:I ~~

go

~(1':'.k 1"1~~

r:illf n,rLlg.HI

'IA-nr lharil.:l
10;"''';)'1;:

ba~lanaca~
1.1

hnh .. <I:tunll'lL.!. GCnr>IIIII!Ut d~ m 'Ii' .BIl1lll\YiI b 'I'IIb Il'ImUji.ur,
[Ianlu

a

p -I lfE5).ilt.I rn ..dcle.I~:rdll' a.tuw Ill: '''In l!;;;;I) .1,'I;aJ( mllhiyd .kll, V.lkL,1

\'I;\i~""~,

I'IC' .. III'Id'il

#

lU,urn!u Jd l.lol I,IZ Ii~ hllinm vlln I:1.k Wr mlldde "uk 5ibJUlr,

I'"

1an

Cih ....

.1..Inll Lol :'IL b~HU~ Ifurbirlin 1'''',Lr'ltl-,rl, 1:('.... 1"·1 I,;;, ',1
)

ZU!Jzo Jhlil.

rml

1I.~n .. .:. InC!

Id

3

lilt; ku\ .1, :oW ( ..L) - 1:.a.os .. j:l~. t(:I'tllll ~Idlrll~ Tu'~ll I,", i~yo,"11 h;],I~i SOli" J iJntil •• flid.l,

21

kemlen

Vaver Muhta r ba, Velhideddli nin emri Ie
48 saat hapis, e.dJldi..
-

bu h,a uhummiyul'l "8~ Yusu.t kzcddiD et'e:I!II:Hnin m don~rek DldmmadL rilm88ini ist&di Bu b~IJi, gril"'l,1nce Vohideddin bM;l iti;r.:a ve mli:rn.caaUarmdDn balm .t.mJttiw.z. ~yflyeti w.u- (ena kIzdJ.. Sery&ver Rc3Id Akif Fiyat mi.l.rnkubl.! komiByolluPlL-~ ailllillinden Ilwm.n Cafer viT edin, O,l;im:1jt, DUIiI OOz.l gtdo. madll_1e ri hakkin bcye: L utfl Simll.vi bey. g~e!I m'1oliJd~ci sunr 1hIi'l'1Hlu: da V!:l;dJ~l {l..Zamj SllIJ!J fiyu.tlan- M8.':I&.II bely! Imnetian3 5'e,am cI!£';'i t.efe.rri.iatiyle IlJl..!.attlk SC'JDmi AJn.l. E=}re! MID,Uu. mill illi Latbik d:i!lmcdjgi bu huIiim~ durmak meebYr.iy _' ~ok ton iSorU'"3 IJU :s&1eri ile.w< etti; l"Iok E:.lltar.'ddi,n mli'tiz, Cevdet Ge - filW:li.a yap1.l.aQ tefti~ler.in. mtldulI:? - Hatiri hUmIlY\lnJur.l.lldi:J. el1!I!l..DiJf;i )"l,I,Zwdlun b aZI eao.aJ: '''liI zen, S.II..Il!I!i.b DlI.i":JJ"\.SOy f Hil!!llU Dlye acl'du.. mak liu . un g'ftlccci;i vecbile ml.i" tiiCe;u"llI.n,g ibtikar yapmago. Sadmrl!ll. set lJir kll~ defa l.ekeITi.b:" e.... Hasan ~y - llei:bImyet fll."8a.t buldU:.lda1':D vllu.y~w ve beJ 1lJ.kem Num.edJeri: ti, blo.'r defasrnda aj.'1ti teminan varWr. yaptlan bin;;ok liikIiyctlubta:r GWediu, ThllllU &yn lediyey v; ·fWM. BW'lUJJ. ilim \·jl:I.iudu! Va.hidead.i.li!! - Bu ya.ver bey Ierdu DuJ~ruktad1r. Vali V..: BLiJellt Tlllranb,. IchlSw:u;,;:ddjn So itimz eimiyeceji ha.kkmdtLki aetama durmadL Ce2as.t .,.ed.ir? belf;.>diye reisi U1UiI Klrdar bu re, ~kip Al;dum,,,n. Nl.I.ud Dorifade:i anls yrLmlYo:ru.m, Ve1.inl!H;;L!33R bey - UsWeo. cezas:l ~yeU~de biu.a.t mejgul 01;). ken, Voooet Cici. FIlZll EIdem, di sanilign. tlll"irn hie a_n'a.D!' '?l- na ise Icrn o.tu:nm clendi:m. ruk dun beeldl_yc ik1.t~'ldl'T\uL1ilrFl kret l{aynl. Vq,et $anww, HlWlIW bey keyfiy;e:b bilokiir dugu bahsiae ~Iinc:e; tarib JY,tilne, 10 iJII:.iJ..n Iulymllkamhk I u.rtt Hi1,.lid Ozef'. hiraz t"l!wgguli..im VIl.'!'. E;f~ 1IIttya\'eri I'lilvar'j lerigi Srniib pa j'lCl\i bir t.amim gOntlCl"mlJilir. Bu sene ho.kcm kuraunu bili-- Vo.li bu '~a.mifl:li.ndc fi,'at mi.itli.-· i!la.;r;l-e LIen ttl bt:nde:nk.df:n pya YaziW \IofJ Mubl.&lr IiIeyin 48 iyj bifu 11;0(1", am.ma I:mlu.aw: 08- 1i'iaIl1. hapsia:le E:m.iir aim d:t. ('en bake mna.m.zed.Jl!;lnn(l lkinci" .ube l~o.m.i.syonunun 'I,o'erdi!1i I~aClanll taribi.nde bl.il.fln dAir bir Bu ce:my.OI. C!Wl Blkl, ,ih;iliJ c iii ~ v· mekteb m!l~ lA- rn.d[1fJnlfl dt.:vamb ve slkl bil!" 1JkL'a gord~"'ii.mi:1 h~lalruJOt. idlLnl cttiriJcrek b.ir .acrIe tt.e£- t.efLi,§!.:l taDi tul'uJaro1-K ha.LklJa aiJan Y~lJ1f ~ clcnw i"UIIL (!Mri.1'I. ger:i ahmnasma 9Jk (_;w~· r-iibeye t,ij,bj i:ldbllncakJ8J:"du;. d.atJlJnatu_1iUl m ydan \'~rilme.m~ Almarnik J'1l.[],WmWII g.i):r.iiniin- ~lni ilSt~Dilijtir_ Ayt1 ';]. riyat mllBuuu.n i.izerine. hiinkw LIilt:fi b i5e de mlJvaff~ltc I:IlnmadL. flu haJl:Cm komi1.el!ibey':! izln 'l"l)'rdi lki kard~ ya1nJz hal bi.- d fa d.ahli tekerrilr el - de tut~ rn.kll.be komif.1Y UIIun karnrla Vah.idQddiID. refenlJl8 i.izcrine k1l1dl • Bir ~t SOIlI"3. vam. ti; bu r1ef:a tekwr elti. bizznt nin ve~ nnm belediye !}ubelef'ine ve kendilel"i:ne daim£ I.Ls.ans 'Io'eri1a - kayma.krunhklara dOO(1111 fcndi LUU1 Simavi be- Muh tiu" beyi ll::Iu i~J:e.sUral Biru m'ml\O saorA Trab:zon eeklir. y! agartl.l. A rakt: ci3r~ti.i:ler. tem1n tmek mi1.ksadile lch:fong&2'..ete.sinde ttilJad Vil Terak ki \' iliLdoodi.D~n ducinJdlU"mda act BII,ikhl, - - )'O~IU8PDI" I.fl. bildrrilmesi -:tIl1I.rl~tJrllm~lItIerke:r.i umlUmisi aI"..AmDdnn Ellbir t\,; bes.s-tim Ii:ri)'ordu. llI". lIIIa~1 ba.eddin ,!$akir beyin :seya.hlltVahidecJd.in ill;:liahd t:IOD Di!;cr t.urs.ftan 'ficar~t VekalIi! verdigti_ bir konIe,l"ll.l1Sta V 8. 2.'9 Te1]riWcvvcl sal.! gliD:ll Be. leti .l:sbmbLlJdl'l uyal mUraHabe h:lb~ri ne \'.akil g(inden:li? hidedwnin j'llrDaJclllgu.lld-.n bah !jiktn!iJ.a. Beyog-In epall' ~d komisYOI:llInLlD runJ'lnde [·fl.hfili. ~ l;ltQ_a Llltf1 bey - Died gu.e a- setligi gijriiildli, cak ve kQmifJl"on kal'-arlannlll dtnda hususi bir m il~ yap::u:a1l:datu gonderni. $imdiyil J.i:a.dar Eu llc,riyaQn Vahjdeddin iltatbilltiQ;i temjn ooeee-k ohm bir bf'lk~ ~rrmi defa. -bn mesele lie ~I,wi1urle b!l.5ll eltif;i teBire ek tIr_ tcl'ti~ heyelj l.e§kil <:limege ka m ~gul oldum. Bendeni:z merak eden. TusW lzuddil!l Ilnil' V J"dig'ttlll yru:ml~t.lk.. Bu hemabe-"'incj,iiglil ta~ inimdcn ben fendi ~e!j-rifa~ Nesili, beyi .;8- Istanbul gUra!) lakm,. .. ~t11l. ~fliginc tayin ohman Bay salt· a.t ha.neda!!I1 lUas1 a.rasmTukiye gili'e!J birtucililderi ,Ctrurak: Necdet ~ brimi~ geJmi.~tir. 25 1::i. vukuUJlll istihbar etti_gim 30-31L ~ewelde Beyogln - .Am an (labuk ,git~ BakalwL, ki~ideD iI:*kl{ill edecck olan mi.m:UfTCti haddim olmJynra.k Halkevi saioUWlda. yap!.lac.u.kne var~. Wtifj heyeti de vekil!et taraImj zal eye r;R h:o,t:1m. M iliaaac!~nizl:t tIr. Dire VflbideddWe g6ndtrdi. dan ylilnllda tayin ~lunll.cu..kbr. , itinu ill Mr :!JeY ~U";Zedecegtm Gilrejrlrr'll bbuib'IJJdan; Fak~t 0 kaillu- sa;brrmzltJil: i~in- 56 klJodao HUb, Emin \' c-l iah eli :sam Li.k iiD", a.nJJ1l lIedim. arzu. buyuruyon'i!ll!luz? AAah de ldi ki emrindl!m. De k.adar za- 61 " IIatiI. MD.l1 oJ MUTEFERRIK ornril $nlllUleyi miifdad ctsin. mtln g~Ugini .b.QS.il.l!Ji etmiy~l"ek 66 " 1'1,151,.,[, tnet $evkelmeab e!e.n~ize eJiI1ri tlHlI!l l!itmete '!'lllrit b111amam:Lij 72 ... " Ka.nrl~mir, Mel'1m~ Ix!fj ~ anib. baH vaki olW"Sli Yusuf hzed- obut N~ib Ali - Jl..man, De dedi l' din cfenm m~ saltaJ.1ata c:e=. 1Amail. Adnan, AD" ~~i gilli ZIltl iIlec.a.betpe.oahibnW Hiiseyin Diye sordu: Askt'rierimize verilecek lUl1 1en LIe tabii welinhd ol"eaks.mI.z:. 81 .. Sii.ytik Mu.rtafp.. -Efcndim ~ Dttba gfde.!.ned!m_ hediyeleri iijini Ol'ganj;re etmek Memle:kettmizde "rerasct Wl-uU.iAg,.r !Ilk.t:a Co'ban Mehmed. Nesib bey kap1da!!l ~keD nii tebdil edecek' bir kuvvet tn- ark.3!:>lndan bir $ ye~ek e- Sanumnlu Abmedden m.ij:rnkkeb Uzere Balk Parti!!i h;1:A1l!bul mer~ tedkikl rlne dC'lam et snV\'Ur etIrLiyorum. Vnbidedwu. ekip ~k ~kt:i:r. fendinin .Kendi!3ni ~gtru mekteill.r . efendj - Saray adanu. o!'mJi.m- ~yJOOi; Parl:i miiIcttilJi Re~ Mimlll":lfin.c:d..lD nrAYlll cntriklLlim:na ' "'t'"usuf ~ln ~tmdi - Nc o;glll ha_lkt )"lU'dmlil da vet ed~ ":iluf d.cg; !sinlZ, BU(l(j i![1 doluyt dedi? ~ir be:yannam>e !1'1II!:ijl'f'd0Cekt:ir. te'brikG1 1J[L)"1mSm:LZ. Bens:araylEr~l'Idim. Gib:tl_ek i:.eT..e iBn beya.Il1D.&l!J:looe yardwull ne da do~um, Iliiyijdilm, Hunw:Ji ken da \\'cL. huyurnldu dill do.a ~ §ekilde ya(i"ili'l.taga bLldirilecclc i._.i:n sarayllll her l1.tlJine 'l'ikJlIDL diim, tiT. Balk tamfmclan ya.puaca.k QBu sml 50zlerden som-3. Vn.hlNesib bey ni.b.a,yet V!lJ!ticied Ian yardu::nlnr HaThevlt-rine vededclin Cellgel kiJ.ytiriflclri ikatJljn ~f ndinin Dotma.ba.h4Jje sa rileceHir. Halke leri bunlan ka:metg:iiuna gitm£::k iizen: nh· rayuun orm l!ru:m:m;cla hli:nk.fuFransanm tlmda bllkl~mektc clan 1m~'1iC v \'Cllahd daireleri arasuvla.ki rar~tJnla.cak ~ekilde .:Colordulara. lesLiln edecektl.-, Subfl.y1arll. (B.1.""'" Incl lila) billci dniresine v~!'dJ. Vab.id!eddin iP 11.Mutal'~k.i: 3h.kilmI mu,;;abl:rlQl lab.!lJ yaplla.INl.k yarrum d haZidanan oerelelJ"'l ~ uf.ak MIl" cxb.da Yuslll u.eddin d~ndi patorbala.l"8. konwacakl'r, Hediye ~:ili a)hllli!l.;] iW;.ah oWrsa oibl Ni2ameddin eo- otunJ;'ornu. Pelt hiddetU go U- !lab..Uer-i 11.1mB IV'" vel1lm. ailekaJtulB koya.bile-cektir, DUyurrJlII. Nesib bcye: bl.dlJlllJ1~truhr. !Bu 'l;'aziyette ~ :frmdiyi veliahd intih.alb edeert if', a I'L:;.;~ Alma:nymP r!R&cl 04m.'lt:ita1l g-me dl-Lir bior §a.yia l,t,ard1- Vahi- E1,fvc!.ii ~Il okuyunuz! ki'iWl td(l!De:l. Yani. dedd.Uti:n (Saray cnl::riJrn.lan) uDiye- TrnbwD. gll3.etesio.E UZfI t- D:I,:,kll bi.l" .. digi §ayia olncalm! III b.. N efi.ib bey olrnyamk teessii • II"1'I,]cin J{Jlm.pm. l:J,iJmne!! ~ gLirbLl!1. "Ye ~iif i'r.!Ju;S)'l d~ btl Cer:rllhpaifl baiIII.:t.b81led d;ahiliYI! Fakat OsmMl1J aaitanatlmla fiinii bir)'an e-tIri. dll!".·lcl ill giilA!ffiIIIJll 1I1U1U"JJ Ilat::akmu~ doldwBcr;lm BII.I~ ,'er~ usuJti:JIIU dej'i§ti1'1!l£k: Vahideddin - Evet,. 'me ' •.-. Ji,I1lkD!! bu ~eot Ingilili0' i~ :K.aoildl1nm QmII!'.(: mer .. amiJ11:' i;,tir;lK !}iil:Dhe:siz kii yalwa YU!iut hzed- . ill ettim. Birli('lgri.n (Yu B.1I.'i.kllll btl biIrckd. 10 'llli:k.r iCOIl ve mekllUp \I"f) telg:J! gondeunek !>Udin eiendinin IlJ'ZllSUDlL libi b- m.tf lueddill efenm bira.de.ri delaydall Qlm# ~eNidl!!dir - CfmIdi: J"I!,tile aClWI_ le5 lliYE! r;:-ll~n lacalt bir haJ degildi. QsmADh Gil idiys~ d~ bnJq oooukJnn m:lh.i}'~ti ~ bir dOlUuJd.[D Ilbymdll d.ost; vo ;ul!;ildil.:;lilrII'lU •.a a,yn ka.nunu esAAi!'li .e:rasrti Osma:n- oJdu klan i~ arada birihirlerini (Jkt;iI -y~ m~ itira! ollill.lln d~~ ;uri ~k.llirol!i ur'l,lmuz mini 0]. 11 h:ll. edBmnda ''ek.ber ve e_TWld.. . tie yad etkrie:rdB ~ua man Ilk hI!r Ifidk. t crin ifini du.gund!i lazetewio t.u.v~tunl1 olan!!. hasreyiedi~ i~in cweJi hiUri pa yma yiiz siirerim_ Bahaed .k,,1;l.l'l'''Iibrnak, henpbrmdak! lI!dIlII!riz. kanunu, eJ1amru.n bu umddes:i dl!'- din 5ak:lr beyin kendilerine men r..:"tliiUdll ~li! ~ bLr MYrlil'. gqtirilm-ek ica.b ederd:i.Bl.I1l1lD sub oldugu III u ·bilirim_ Bl.mun IEIi: Hllvdllr !Moll,;, okl!1 '!,'!ldl:. K;onilidll BLitilD ·IN riY;(:rcUtr Oro", "Ii!" Da~ iu (p.ilI~ isti.ynr~ d:iye he - ,cezasllli verdirnJek b:s.niI, te~ltCaF,:Iallilrl: ~Ulil:rll Kaniltll, HIIll!'Ikl II IU' III:Wi:;cl~ ill.{" daba p;uleo men oyle holay~ yapJli.inJyaeaIUib ttmez, Bli_ tnhkir WfjUrm 1llI .. KiI'n~itJ .. Mdlh.r. : K ..ri!lYI:I. S~nl.)'i!> 1l:r.:<rU'IIIIIlIii!$l.Di. iah eIIIimlf:ld,cm. 0 Dednna.mlZaWr. KeodiLeri ver • ft .a~ii.:r idI, li,lie. zaman. io~ cil!C'tmi ml>II~dirirler mi ~ Bundan SODJ1l. Yusdf~m, au bul.anllIT till b:rillH'Ide :K-e]l! eL1ik.eve Vabidl2ddiJl cfll!:1HllleriD an Nesib bey gazeteyi 1'Iln.nk 1<.'Tlfli :lJ'll".~, Ian da ima feliLa gi1.mi!lti .. : b - I Yu.suI h.J'..eddin e.feud1ye gotur~ Fransa'lUlJj AJrn",o),a il..., beri!l!er kat l'i?Smi munm::cbetlel"'l inlnt&a !ilL Veliahd : lngil~~ ka 'yet almiW anCoalkLllnnlD nIkih VI" dutunto)ron(f utramamJ~. Va.bid'eddin k:1lDmiitt.!,~ AU:!g d«l.izlllru: §lID.di git Vu.hideddin e - ~ bilmlt VII bilvilDl.a ili rak .... kendfI! dillerde l'1:lia.b.di b:brfke gelirdi. VI!! pm IDi:dc 'bi:r ikl it kD:zruidI.r.abili!r_ fendi bazreUerine rKi,yle: (Bu l£:finl i7-l1l' lOttund.a bll]Urli.lI1 )""I<mBir kalldll giinli blkl'l:rrub ct- ta.Ilkjr IlLllWll aiLCY'1i aidd.i:r. HtIi.- BlJ' lot I~ :l.)'dlr BInd deOlZinde. 1i.""1,S- 131'1"1 Vol!: Ill!Jz dosUtI.rm iituh;:un VI! tigi !Ilrnda vel.jahdin akl.ma V,I.- .oed~ bUiyiii;il. .Edfa;tiLe Bah::!. • .. :ygWu:o-lW ;&WJ,lld'lar, U-lIly ~ ~ll £~mlil!l'ine; hldeddiJJ.e bir hakant tertJb i!t knil.rdt!ir'b,rine. maTh m.loial:.l ed:d In ~r bey~. liyi:k oldiugu kll(';ll;]JJ. 11,,1111 OUr nnek geldi. llrinci yalJerj Beyrut re-,,,U:YJ \"enli~ Kl.l::ii(.erih Tin:! Lfi!S.Rrl:ill o1linlJ.)'1Jrou., ~.'n~u. M uhta.r beyi ~B1n;:;ok, '@hRmlU'!) IIlc:,b mLb.'I'II:Ii" ch:vHlt""rJn1n lalti~ hak-.I .. -------------. me\~aid ili! girli ffiDir ve .l:ilimat kl 'JliJrOlcko tilJ:lbn dl! ml!Z.k1.lr ila!:7 D"w. N~jb bey yiDe Vahiverdi Vahideddm geldigu 1D - deoJ(Hn mc.;oAiM_ giderek Y'e:liabi!I.'TL l'lltthtd.4! !!dip rlInl:d.i~ h_ftz __ man ya.¥erW selima dmur!arran C'imL~ l' muamma hiIIdin aii;;o;:ltl:"iD.i t.clInJ; etti.: w. Muhlar bey bu. de!a. ar~ lIDddllr, Vnhldeddiu. -.~ iI"'rBIlRllm IIdrn!di!. I:I b1Jtiii I Ii1:)1'., timad ederim. He IIUni1Je It.eaiIII LOtiI !S1mlivl ~ IlItanDul NllfitUllililind.Pl: Y1! WrdjldCfiDj de inpaIb.b go.. '.I Inu:. I!!Ild ,~.ill1.'1 lIi!f!:lUk;IIr!m. kafl dcjllm.... ~m. iiJc Bil'i!D.C'j t.l!annin !! imu lCk.i..Dnci rilrii.m. ~:tl r~ , pmqI l*li! fG,Wutcil lGillril ltamdz:tlLl ~rtl.ill Bah!lcddiu ~ lJr.,. .h:K; bir ch.mIIJ.'4 NIl, ,EMdka, TlmU31 _ Ct- "armj.Jtt&uuI musadtf ..,lmld.k.l;a 'ceza tlmi'b ediImed.ijioi Eiiylr - IlLili L'li.~ :E.dim crdt:n.bloi!L'I. ~l (u.lJ ,~) .l4yI6 kl!d.ir, m~ bil\:;l ha.cet yak! lrnbncrk:amil ~ BuoI.aru::I l~n~1 tevtnln InrLlllri !:'Um.[I J:;llI\U Ywnd ~in efem.i lrinlde~r~; . !lIIIJurwMo 1:i.QR1. !)buvnu.. I Baynm ol.d.14U Han roluDur. . ABONi!: BEDlUJ ri Medd etmdiden bi.li! bo§Jan - Fnat I"r~ I'umm~p, h.hnbul M,Liftll.i.i T rkIy. bnllllll mazdL 1-lindi ClJWdlt l ... n ~ .~ ~

kik edile:I'U halIcmler Wr-j,ll~ ik inei IllWf v.c ~ QInrnk i.i.~ kismu ,,~: rnrinci SmJf (b.k N uri Bo!:;ut, §azi TezcM, Sami A~lkoney. Tank OzcreD~~ l'bl!d II!:zgir. Adrum AkIn, FenJIllIIi KWio Bun SlitUn.J r'WfuJt

.h;La'!l"t:lulooig-esinw fudbQI halUlkkmdli.1ri mWidlmte 1,''1;:' ktlDn.aUGri ~el <iLirekwlhik yillr~. hoJtem kOmJteE!ince tcd;-

urakabe ko ' isyo ".OKUYUCU _..="....,-L-.u-·~-fi--A-. -k-s-oy-. nunun kararlan iyi . ~I V ,0 R K I Ikl derece m _ u kaml~g"".,U'un terfi etti I -b Ok 0I un· uyn.'r Kadtkoy kayma.II. I
nazaT.1

JlIII n i m K6~esi 1 II~/or. Sall~·Mu~~dzdl••• · U
MAyl IiblJ~ ~di..illkIII Ift'JII' (>~Ll

.1.-- -

1

VaUI

,alllli biF' talr1fll~mlB

dikkatinc
Aclb.dcm l'~ m.llIil.lllesl I"w:>n:tDk _lell Lnlll "ilPllbn"~l il;jn bund.llD blr I< c; iI}' \'v"l Q D ,11-

D3~lIl'1IOlan CUll I!!ldUm'lIUII Llm'I I+g6ltorrea GIlII.! 1711~cn;I,m l:W1dbr. au pa:tJ.aJ'lcdnn ~ li!.trnm-.d..n.m. e-vv,d III&J'I okal~n~= bilh BJr i;tJ.k Wm d~mhn I II.... , ~ .... oUi'i_ Rlbl dalml ~I-ii.rul rn:J)'l haU'1~ !el1ri1 blJJn lo;In ~k ¢q~ ~ drt, StiI kllD.l:lnl r k~..d[ liPc"',1! It."1d.of, buna mu",llUtlk "I..miLmllllaflilr. ~iJ ~ m.1Y1 baLln. celir"1'!"& idn Ji.~ tny~h: Clhlil<:!afI 'I q')lldl, TiUJfl[[ 41i[l(J ji·bTI . !'.nil! r;1 Io:lInldlgl MIdI! IiW.H ma1i ruilln.. I~il'm'du., Ulllutulan bir nok IJIHUIl c..t.1.lJlr'UI ayllt"J!! blr Itile ulllum~tJ.nID 1I'o1!V{;.ld <:>1111111 ,d.r, 186111 ..... un &nd~n 1nglli% Iirlkl:' rlnd Aft~WI her ~;:um h r kr!llk 8illlwl tl

Mar' oksijen

-

n:...

itln YDpdmll!
rillmU$W,

I I~.n Lo~T :sI.iKtlk It'diYI: tac .. [m<lran fa.

1

1"11"11:\111;11.j Lcc 1'l00l!.rL!IlI!

La.~lBCI

be-

lfthyc k.1Il~ :EiI.! ye1 yi rI~ !;Illmlyor. a'LlradlIIn :lnb:.Liilr !;(OK .Ie<!;'ffiifkLto, Kil~d"l! ~t:.lllncl .. b1.iJu",m !ri ,:tol y:L!; 1.: bLl yul YD'mlU" ),a"C:hi!:1 ~rJ:u.n E:~ibne:!. 1m: ",_u: g.. Ln"lt: L odl.r_ b"'J'll'l l~iJyma k:rnw.n. tUtu v bIl.'1U1Irt:rnl.:4cn bu Yl:IlUln 1u b:.·tJrm~dan )"Bpll ffiliSlIU UWllJiye h 1kI. ri<;ll c(31~", Ol'ltiln
Tcr1']11Y1:1:.1

,.:ii.-

blr luttik

"Ii

ibI

LUtfI Mt: .... ) lki HC[l~nenberi 6la.nbul be1ed.iyesi reis mUB.vinligilIli bily~ bir muvoff:J.kiy~tle ida.r!\! erl~n Bny L LiU,i Ak50l"W'I htikUm~l tar:J.rtm'hln iki den.~e birdl"[l t~r Ii ellirildiguu memnWLiyeUe ba~r ahl]k. Bay LiJ.lfi Aboy bu. gUlj vazif yi bi.Jyiik biT 1j'pka.tle
VB'Ii'U-

mevcud

~1~t1"LmLi ve 11 . n IJiJhlJnt:l1

Diinkii. {ados
/lrtlnaSI
~!Iii I hrUI 1 1 f'lCo I A.\d"d.)

bWld.n al!<lJIl dllfUrulmNb '"~ l zyik. ne lli~.r 'tllrlll1!'l! rLhtllJ:,n gD.=.m mlll,L tu,lil'L('! {"I;""lrl[umIYC(;l! 'I h.alo:-.J oil" lUll bLlI"UIHU, 5i.J,tlun~1 1:t1J I"tIU:IYr~r! dc.rcr~d!!1l a :ilgi [ndlrbldj~1 \ak~ird. Ij:;:)'l.'! I r mii1L'llil dailll 1J,IJ~l!k blr u,!Y1k :llll1ldil mllJ'l b Un!!: Ie I rlLl!billi. pt.; ,\"\it ~k lin}' Ik; 1111 ndo kl hSVilIl:ill U :O:YlkinI ~j~O thl frn ilf{irl'l\~t !;urtt II" ilk d l~ 01 Tl!k nav.J.1J ma,.i haUnt! j'!o:!ti rlll~ HIfl5 Ol! In.8SllificdlC H:Jn1('r:;ur" A,.,., rllo.d TtLpl~ \Ie AImanynd3 LInd!! mpyl h,.'\".:J.nll'l buyl1k: m!k)'+!;,1. l 1 '" l ~LIl • 11 ,,"ulm u~13rdll', Bunl .. rll"L kl}1JMldlkllin tl:!;u] yiiIo:aek ! zyllr. UI mi i!lk I 1rI... 'w_rIiD <f~r

ba.l!

nen bJ"hn;I}'1l Lullllml.!J.i ...~ 1.'11,.mUdI1ct boCa1 dlkl.':u1 ,"""ra l'dken ,'.c; dirckleri denlze Utmll~\i.lr, 8.1' 11' .Icldet 10m mQLOrur"~ de :;-"l~t.!IK li.I'UI tlkiup:\in<:i::ln <I1dIJJPI.)'.:r'ide b;,Lml~1Ir. Gerni Il!lIflbm .... :::l:s.t.as., n milklmsl. 11pjr'~ VI! byri/J"rd;;l.[1 YI)U::1 III.': 01mLtri Mnn(Jl k~1 lliy' InUl.cakIb ,ccmlrun !:U no;!;'h 1r ;I;:.h I ~ .... ~kmJ~lard 11"', Fl r l1l1a yw;ur1.dien Moo Old;:" Kl,lmkapld. baZl sandillW kiJr<JY:J ,j~ ~rt'li: p;:LL(,.~ l:m... ml.B v,," :,;lllvdd(' hi .. motor b:::ll.ml~Ur. OOlilMpe l'.apunll
S,

kuflB ba!;larmJ!}. 'ali ve I~ di.lote rei!li doJ.ttor Lilli. Km:la nn ~ehrlmizin imar ve t.anz.imi hVl-lu!luf"ld!1 !'l1!.rfcLtigi gayret vo !Ul.hyeti Y:J.kmdan taklb ederelo: blJ 1l1.1~lJsta"alinin 'I:n klymetli
}'arolll"Lt"lsl OImIl,'jtW', liu~un kl}'rnetli iUr-LT'tH.'ilenmtz

li,ijprii.YiI

~b

0

t 10,10 !!In Adal.ud:m ltl;lp :n: ~IBI Giizlep.e vapucu loPQs ..'\i'.z n den iy. mil n I.!'·r-c :; p n; :lInJS \ e Ksdil"lI.'l' I~k... In'n G~lllt~ l"lhltrlu uil, ~d.Jndeki dulllll.1 ra bin diJ"L:l'd; ;!;In cJ1'l~l'l kOllarml~ "I: dub ..1 n '"' ".11.1 i.llr[:ltml.tor. \'fJPurd~ VI! l:;kC!led.... ki b.. . llIuyUk bir bl'y~1;'lnl !:~Ii'"f'iL h·r'"il nil', Mttsademo: m:1"::~. Irtdll! \'apura olr ~ o.!ln<lml!L1r.

ara~lI1tl;"J. ),(:1; alan Lul:H Ak80y dnha {.'-vveL Marmari.~, BoyaJo.ad., Ba.fTa, Al-a:;el1ir. Oskiidar, Cankaya kaymakamhkbnnl 1;' 4 ayrla. R 1n!jUn \'a.ij muavinJ.igim muvaffaldy~tle ira etmiljlir. Kenuisi biilun bu. v:l.Zifeleri mekteb ill ...a~! hlJf:lIJSlJl'li'la bliyiik gaj'r-t gOsterm~ti[". Dpge II Ld.a.reC"lm jzi Ie hn k ,cile I'" ~oI:ndi1!iD
!;rt:L.'1mUa

It!ir

:S:lIkt:.~fi1 UT~'l.·

j(rl~.n~

IT!

mLillllsdl!

elmek Idi.

~lJl:mDI!Lin1

liI

IIIT11t:k

koylerm

imarl,

)TOI,

Askerlerimize hediyeleri

den ml'mlckct namma. da.imi1 ha~ yn-ll ffitlvaffai"yetl.!r'1· bekleriz.

apar Seft'l'lerii
FII'tm:l yUZUllde.1'l Ad'

Jal"'c K ,tlt-

lUi.)" hHti nnd .. "al':;;:!n

HARB v Azi.YETI

v::'p!Jl'lnr t~!~rini fl'"IUr.t.U!lImy.llpam m! I r \·e bu yJ.hd!!n I>nl r'jt.arLu .,lIn", IUr. "r'~lo1f1i. ~er(';rtnl y;;'I).Ln '''pUr 1:01' den {US de hJ rehl if'tm1:~ Ia}; a.t 81i-1 yi_ik;ld;:td.. l.Uun tJir mbddd h \ lm II], {lll"lnlJ~1nl I;.cl~,h:rnllihr. F'I'W\iil ~~leden Si(j'UII h ..ddlemi3 ,OJ!! limsll.d:J.ki ~Kl.kJj)le, bdunll \'e ~;.hllYI! i~l!I'l intmuoa DIJniitir.

olum
alii b

Alatur un ikinci
YII
(Eliiihf;1f.1

--11111<-

o

iimU

D;~hl r Ff"~ 1uI ..... 1:1 kneaD bu .hu'..r; Alt! hi!!' ma.dn~ ~.abflaolr;Jk d"ha Iklli";;lcli bi.. I I l:iulmu,l'IJ. I :WZ c:"; T. nd~ m.ar' hnv:l.n hll!lll::l bit l'r.bik~J1 j(~IC", Upltl altol - lEU rnlilhlllwr1lJ tnllrt'kI.'!:JI." ine ~y1tL~ OI'rr1L1~ glbl, nurekkip!erille ,,_. ytrm ..t61 II'l J"'~U<lk ".Lmu tu, l~ D1.I Wll.l.l :>:1 ,~,;,d ~ b1J,.uk m ikya$Cl.ll ,." aY! l}k.ujm [;;_t,J~<;.;;1i imldln dahlllllr: ItLrmiilir. Bu!tU1l 65 i1~ 200 Inl(l..~!l!r W.~r'lklel' oIlUnd.lll:l 1'14 ill! I ten[]!:D. mlkUJrl!~ rft6iY kl::lj l~ - tlh.>a.li mt,lJ:Qlrundur.

;n~1 101)"11,<111)

u-I

Top!Jl.Dbl:tn11a birr"f DUtu.k ~)_ 16 lll'Ci'"1 '"\0 be<! dn.l.iJ-lil L!.~...... -t4

SAB

HTAN

SA

HA

vaziyeti

a".

I K. __
I

.... ------------'
Odull I'I'!~.~IOIIY-iljlll n IjoiIr:\ycLh:r!'h:n !:oil' ~ok oehm h,,"L"arl nTUn h31k~ OO'LlnyOktllt djYN~k ,,(lun ... :erllu!diklerl :1IIl11l3J1ma.k1.adJJ" Bu ti.](carilu ~i"ljcll~ taklb oIWl:alaktJ.r_ K .t.I",,~ .. lnln E!ilr TIIII~bl R"~1.<lm"ni v:.1l~i lsttinbul 8tlt'<1lycsi !ktL'Iad Mudi.irlugundl!-l1 btmbuld .. ymill!ll ckml!k flll'miiliinu isteml~tl:t" fl'ftnnbl tlUn K t:ln'Hlniye ;:tin erll mlstlr, rmclillt Raska,. decirrn~ nin unl.annd;m ~i);:iyd elm ekt«h!' Ier. B ledly .. hl'll'I '. ~.Ibini ,ai;lr,;uali ,2.·11:1"1: alml5'hr. AYrLC:'I d"(,;irl'r'lcnln Yiilpl.q:;l nnlan!:ll'toumune. ;.hn8rlll'k ~llliL 1:.'d']eceJrt.j r_

*

iI!!I

h a b er Ier

I

~u.p. hlilli ~~f 1~mli't. lJl:i:iniini"in Atatiir~ h~d.n inl.d • i~i l~·'\I'ftnnaml'5i oktHntIi'iAkf1-r.'iolllin.blal:' ~itinl.'(" ~ii_ .. t Io'l! iI~ k",l 1l1rf"r -:.. It·rlli 'kOllJl.cal-DJ'. !!.It'kteblerdf: • _ - t ntis memsim J plb.cak H! g :ze eler lr:I..., saMf t~.ini lyah (f'r~\ . ~!:ine aI'.:1.rnk AtatiirI.-nn h~:l9.1..1 'Ire t"Berle • h. 1ilJl

ilkut

"H~-cl.tir. Bunu

30 liraya bir iskarpin
t B.t tofU. 1 in<tllli;,I"III.)
BunlJn ~crtcbllikk ~~~ k:&lrn.1dl. H!.'p5 ~~I til r \. ui!ri Vl!J'lI ku;>['h!.sinin ~ne-bi IIUiJ. bldUi:U d:ti :SU~,...lil,r. hell!! KI deny., k l le.1l I!!C._",IJ m ilIll iJddc I.S(.' I:"j' hEr islliHpin il" 1TIl.ili 1,;t!hahlllll3.blhr ml? &Jo;.!lunda DI'I 'be::, • LI;-rn," bk lsk3r~ pmler Ort "all.l1l!'l'ih.r_ btiir.lll1 fIdltilml'l ye!ll mag:!lwarmti:Ul bl n rlfle. cilmekand;J JO hnya W:: rpln Jlijril..rsUnii:i:. Btl yen] magaza, I:ru :l'cni fl)':L~ t-es-:I:$ !!otti. t1k :ldlJlll utll. di!ml!k kl t5k"l1 in f'1;3tl!l!!'1 S!lJl ydT1JY~'«'~tir. P~I"h~lh L Btl liirlu mYCil!i!e;. t ~dl"bllll'"j2 BU'L!ll k ntr LIe'''' ihtlkin o.nleml!kl;:" btC'ki t.:;tih" Ii ~~alb.ri!l!; "I!! mali:.O(!=~ flY llnl m~:t:;a L: ,"n;h:~ a,,];~ ill dJl!lil!'!' h;in Su.rne~bant bioi III In(;1 yold:J. mcrtllcl<~line ~k fay dilu (Jim. ~ 1 ~vklin~~Lr V,~ dOn Sii.rto(·1'ool.k mudu[1.I lit!! hUSU!idil neJer du~ndu";unu ~.~'Ioilet YiLPIIdJ.!Jru jS.::Iw~1

p;,pu~"

TE$EKKOR

*

*

Ihillr-m"n~"rd~" ~Ik,ly~t

-

FI-

LardJr. RadylJ tb mat~me htl~ rn.l[ pl.1~"'_·k -',iii yu1ruJ; ~.iamJI haL.crh.rini ..'~mlL'kle iktifa eorll'!Wktir. l'e bundJ.O ba~ lUilLi Sef hme! IniinLinilrl Atalurk l:mkkmWtki 1>e)i [Il1DlesoiJ o~ulllli'..aIo.;.br. b11~1fI ~ n~f"Y' tlnilil Ata'ttirlilln cilmbu i} ,tin onu.nCII )"Ilmdlu. TUrk m1Uetine 'apbi!t tariJ i hi ... .loo~i k,·ndj .se ...lcrik (l~lellCftl ~"CTlil"k milletinin hd biiyiih ,('1l1:'milHi l-ratd,[J.n\1-t m· irn~'n !"lJSat·ahilr. .. lbti[nJ ,..;um
A.n.kar.Ldn_

thI.

11Z'I1[) }8Dlar

,''l:I.Zlu.o::;;;lut.-

tm ~'ll,; huJllnLll.J.J'l.l.hl.C:ll ~rtJ.r.

lin t li:imrtrn

A.h1.tiirktin mUll tll.l.u m ~1I1l1n zi;\'W"'l'i'"'

ere Ilruil tta " nu
mcmici(

bl:']r.ln.tlltan

r.uJU

~iillk.tJ.mlZ.lll

·~8iR
Nufus ka~lIdlnl 5 ya~ kur;ultmu~
tahriften 1 ay hapse mahkum oldu
B 'yogJullda Taka.imde oturan :zengin bir ailenin loz1 madma.zelfargr-it l/:\'Vrlki gUn ~ kwnci asliye ceza ml1bl\~mesinde resmi'\,rakJ Itu..br:i( ",,'e p,l:ltekilrW!ta.n uola}'1 muhilke-. me edildi ve m1::lhkiim oldlJ,
Yapll.H,D iddiB.}'a gore .r.Iargrlti muhakemeye l>-el'k~f;jn Beyogl It l'IlilU!l d:urc!:irun bitzabtHihl". 'rile bu. UlIl:ntt.a MH.r-

dahllrll!li ItiJ

klnm

IJ,... jhLJy:J~LaI"1.I'\J C-U'1'I,.kimtilnlarml a-

1','~hrd>gllU Di,'Tenl!l"l!'k

Sl!Vmd.i; • Cllnm

hrirbm m..!- \'.... v ri_;)iI!tI, r$ gUn l1"I[ t eT ~lu lU1aFIHoIn tLim kalmll.mtz
II!:Qst.eI'lY'u·.

brr h-

Pu n

~rndidl:ll

h-

a

:il:Br1l.kh 0111'1 Jl - rob!! I Ddi ubI!'-l'IJ~ - diJ~W1rn $.Ume,rb;tn!.u IakdiJ et m d:: b(,l"CUffi1l2.dur. lh:li: ~dl 1:1'1+111r pa.z.ar!nnni tQ gllltm:lk, m!!mlekl!tin bn- t:l1'"ll!I~d;ll ~ o!LmclcJ~ b;t!lkll baiJ. iht y;ael.inll kwlkm $Il:'Una (:[1 :lllu: yUk hi'llJl1de ,.UkJeIUJ1C!'n'· t .. i t~min !l'dK1!1.-tlr. Y~rU InaUar pllZan, ik1'O!lunda \I. lst .... ,bulrtlll Ylnnl lira:/" \ lIn i 11'_ pint 'n .tarl r y t Va' blleeetinj 1.1;. b t etm~-tt!"dir_ Buna karst) mba!jmd'd.l mll!iI.l.lllflrClill'l ·'J,'nl IJ I"", .p_m lid ml:5U v:tr .. vl'r-enlui Dn~ak .k,l.I: ~ d hlllr~=, rnecbur ~r.n1L'Y'>:, 1~J.l !:II!! tll&U ...dilen $(1 r"""rb.ln k.n IDi!lIIlck.o:-tin d rt blr wtJIf.mla OD IJC" (;.lbrLJm.Sl vlU"dcr. :Bu filtmlq1 r, lmlihn ill.i k tad "'C bir aUiUo.z. labriktul g,bl ml!ml 'kc:lin \lL1ln ill'li)' .('laruu II; "1ill.l;unl:l'Ot~ :;:mi It.Iti !feli. IJ1iyoflilr. Clkard.ildnn maim Ud iI~ mlsle iblti 11mn '<:,Lm Ledir, I,... klil.-'1d lh.tJ:!! ~I. tUtu ~ l;lbrik:ii.Un nc p:o:et"JM'!!, nt: kl141'11 1'8 .)0'''1.1 hlli)'IlJ', Stlmerbiink Umwn MudUriJ !:Ilmi'! k,nt f:!Ibj'lk.;:;l~m II'Icsai1CTlnI 'Irt .... r!ll;;:"b'"lnl.. I.k.I Uill ml!ilillc l;[k.ll:1l~aiLD1 .·J_d,.tmiJfu_ tl-t.e' (II VII!tit VI yUmUN heml" IfIlp1YIl Kl!lml!<l!"n hi ml: d:thllla:U.jj m:ld 1lI1111!ullIL Imk 1\1
I)l,jl:':iktlr".

"NT-

Bagram Cuma gunu

r

Yeni Sabah
ENIELHK AivbllllC

---,

guou blleydinI hit;; y3.par 1Il1)'dlm. 11 akbarilM ~n1Ima IlirIII d aha l! [jt;iik gt.if"ij IUtl k id.i. Bu kadar zaman'."iI. bekinm .. y nl n~ nlttl\dll'i'\. Bi.-az dati gen!; goriinmek i"m ynptrm bu
t!;i. "fahkeme knr~lSlifida:

I~iloi bll HIl!k itumI

grihn

k~l'1dinenid
dogum

[Ii1fua kag.tlie;bir

dmrn

larihini

14lOO I(ft- UIlV
7ID !Ii

K ...

'. /lYUK
1 '-YUIt
21

tOCI llH!'

~

'1.41i0

aa aoo
PAz,A1t

Ilk~ln

• •
I

..

liMO

2!i IbmllSllin 135'J M UiJ __ .h, < ne. Gh
3Q1 ""

;1)::

.)II!

'i'lO - t-I,L, .. ',n;
11(11'1 a I

QUII"It

t!II b.
~..g
IUS l~ 11M

Ul e.2!li ~kt!Im
12LOil 11.11

1.111
14,1;2 IlI1yk

Y~"'"

]1.33
toM

_.I
"-"
buof

.......

9: maIm.!lml,aImd; ~ Btr giin padi:p.h ,o(n.rsam HiJnlllflt ILG.AZ 'm ziyade. ko lnIp . et D'leDiz ~ olaa Vahl ~ deddin eIendi d2gildir; Hei:::id. 8BI.r ~ (CrAwmum) III b&i!:and.idir. lruIet V~li ,t; '~ljl ft!imDde k:l.plkPUB fendiyi. 0 ~bl!Lr herifj" za· ~!.>'!lm~, eDI=ri, ko'LWt bath ten sevme:L Halbukii .I!.ecid @ ~ I )'Tilwtmllk 19in, bI.Wm 'noo fen!ili popillru."d!il!'_ Eu lmri!!~;m n..'TIImIl, YlJiltnIlm:loD ImJ oilmanmeem bizim. gna ,eariye !II!- dl1j~1I ~ " i4iD ~. 'l'd.a.millii 11r harnm:l re) lerimbil. ~I vo.niJr. ctmeUyD. -

mHJti:

Hir W.

N-w

beye 8OJ'M d.

kilmCIII ~II
Gcr~

~.

,ra- ~

aeUt

Sadakai F_hr
n
1}O1 1)'1 K,

SCB
1(.

K.
Bugd.ayd!aIC A.Fp!a1iao l!J~aUleq ; 2J 10

20
M 100 F.

117

l'l Z1 84

hu
EtI.II'IIi'"AA NAill

lll:ill I M[]rt~ ..UI

~'~.n"F

ent-

A.l!.1

I.

D.
T.

Rine Ibir dahn ooyle bil' sey yapIJltlhkemete kan t hastl [11du[\unda.n bu eezanll:l dmdn dll doglJ.n1 tH['ihinin ;)11 tceilinc karar \'eriluL. !1argrit It''l:illn nl!! demek Q]i.ken 311li }'Rpilinak sw-eUJe to 11d LI[; U I1U 4:;tT.:..njnce seville se-·"im towldigl giirillil}'Ol'du_ ne mahke'me-J~1l !;Ikl'[) gidlerIfWtsillJ btl isi []ooen yuptlg. ke-n: . iSlIaline- k.a:~ }'1t!l1J madnuu:el - Dir daha m1 dlj'on:'1u.. A§l'SylGli cevEllt, ve:riycrdl.l.: - Ab rcil.! bey! BWlUfl, bu lacagl v;]r~ I l1i tv ynljlmla. kadar buyiik IJlr kabalMt oldu~ alam ... Nemc :;l·rE'lf.
dugu i1er.i ~liriilu}'ordu. E\'raka. mi!rbut buluuan niifus luij?lmlyaca.gma

mahkeme l-u.ran olmll.unn ve jlIti!u dai:resiim:e malU:i:nat edi· nilmede-ll ~endi kenilin~ tIlhrif lmtsi VC y~lW kii.C;;illbnil!1 01-

- Dcmek iLli-'}3.IlLu:u "ka.J1thre.cakll:n 0)'1e mi.:_ Di:re sorou. IU:argrit ~evllb vermiyordlJ. Niha)'et mtid.llciuJDumi sm;luDlIIIIi ti!'C ziyesini istedi v Margntin hil' I:IY hnp.

TU 'kiye e

C Hiiseyin Cahid YALCIN
..~ TORK(:EY£ CEVl N

"")

(BiI'l'Illllutlt!

0:1 ...

dn

rn]

J

_,..:23L'1 yiikeun.th·la Lo dr~LF Z±)~-I satE ~yirci1er i~ aye ce e ka~ muvafi ~eUi f ~ • platformur, kaJ1llSlllda buIunan Jill'a. sara. oturma yet eantrik:w FUhrer'inin poliLikMl ri i de ulLlururur1n.nb, IDtlcr iizffinde kendisinia m~ IlUplalfonnda.n tOO yacda Kadar fuzunu n hirinci, De m rteesk:ta son cdhale ~l. Etsill SOnllDCl.1 iimUUE;!:i'adi:r. Bu benim icin ces:lret \r~~! bir rafmda yiiZlerce m:a.iyeti !!'f.r-,wl halde ortadald !I oldan b:! anE'~ II)!. Ziyar(:t:i.1l. AItr.a.1l oldugu ~'-'ierek mlu3)')'cn mevJriinc hi i1W m t:.i L:u-af milii.n ters bir aurette ertadan k8-ldrn.lm~ rna- kadae yfuiidi:.i MuvasalaU, stadjl,:stenii hiik;lmeti iljln de tes- l'Omu.n etrafrna ~ ~vre verl~iriJmi¥ clan :300 y::thLld davrk t!'dfe. bir IJ'Zl..bis eli hai:z J.eiilha ~iYl.lde pr!'1)drL..iriin birdenbidi. Uu et kald~l ri muhavaya !:C'drme3ile tiyatAlrtonn hliklimelmw rornsu Ioir Lart:d:J. iJUn edildi, ProjekWl'lerden !iJ.ka.n mavi kleki y.iya tepode. !5~'TUld" btnlerL":e k.adem iI litatla bir1e§eJ.i: bit' nevi l;a tI YUe uda. getirdilcl".

oWug,u ~u ~le\·tul}'a bakuaz: "ingiJiderin klil:;;Lik adust Q;b ..li.itt.ank. muhasara altmdadu-. Burad.:l. Ingtlizler kayamh ieinc gi:llcnm~ler-dif'_ Ihtiya'l:: yj .... ·eceklerini ~lllilik diyorlar" Italyan tAyyTIrcl.er.i lribusua.ltlnria i..i ffiJdljz buturtuva:rlar." Acaha bu ilinid!ii:.' Ccbe-liitt.'1r.k neden ayhrtlaDberi sukut etmiyor? Italyad !lily dil~unmck \'11: tliir' soy1cmclr: yasak ohnasa

uss lini de Fran..
CD

Alman - Rumen

ile gHru~ecek
I( a"l br"'1

~ktisadi
muzakereleri
Biikrc!,f, 26 (a.a.]
ajensmdan:

! nya sana ii lahrib ed~jiyolr
( h*
liU'II'I'

Ingiliz .. ~ekoslovak anlasmasr
LOlldrll, 2El (,. I.) ~ D n IncL11ifoi'. IlLk(lI'l'Idile CE!koslava.k muvaklud hWUuuel..i l'IrOl....,da mfiLl.c::Uk JU;Iv: O/d-

leri Iloe .i~birJjgl:;"il~m[JkLUl!re CeJuJ.Ilo...-:..!.:b"ikllmiJnd<lrumn ytlkRk IRI~

1 Incl I ".'I' hId,,)

.1'1~1-:rtaillll)

:raUl bir hatti hareket takib etmektedir, Fakat bir mjl1et ta ra.l'mflall tttlhaz clunnn Ilailcvi
ic;o"'lL\IlI'Ia layctaga}'yer aurette takaddlbn eden fM talism ha v a~1J18 Q.il<krlt cdilme bit karnrtn

~ab§maJarlna

-

Stefani

lki bu.

suali:

I;iClr:\1;a,kl. r

I:D

atla
»

da Qlk.af'_

T~iiIi

h<lkikllt )'~t mutal'lLu:i V!2 gi.izcl olal1 . ii.y~ooigim ~(bi, maru:ua s.anki b],lwan bir J~atebelUll run nazi liderleri~ Ie (! hf] i~ ~lIla belJ.erim.i.ti li:Olall i~ln saT- vl)rdu.
• 51

bir bl.1lut buna bir O'le'l-'ahiri iI,he ",t1..i. Ga-

Halbnki. ayni gaz~l.c.l'rin bun da.n' Lki g'iUl evvel ;;Jkan sayisiuda bir frkra vardi ki C~bemUa.nk 1~lly~lJldaki Ifl6ilizlerln ile~ koca !tl~ yarunndasmdaki .an ... IL.alyaniarln yl:,-,'ec k hljllrUl.l{ hu SUSUtu):\ Ill;: kadRl lilkmll ~f,:k tiklel'illi anlauyordu, Italyanlar !t' [11·'Up,. bi Un yapll!rl r, l{ 'L'porasyonlar ne~lItClillil1 \'erdi~ h1r l:al·:U·;1 g-ore, bu ·uay(]an yiiz de s€k.;;;~n lw!j ni~b ·tin.lle un (11' kar Il 01(';1',til'. HI2.sabca bugd<1yin.
hahugu,
],:('pt'~

w ..".tedi!·. Ispanyadn d veran erlen ia~1- lanncaktu-, Bu muzakerejer 15 giln kadar sU:receklir. Milli jktlalar al"lUllDda §u da var-hr : sad mL1mc~nnln .rjyas~tinde ha M.i..ll\'er d..:vl{!U'l'ri, tngiltemyi magilLll etmenln !;Dll mti.'ilikill 01- rekel, eden Rumen bt:yetirul~ bir .,;ok ~kiJ.ll(H·Ili!r hulunmaktadir. ku du;Pmu anludtktartndan d~)lfl~"1 men hcyeti, evvelki geee Bilk L!';panyilmn. ya:rdJmml istemek resten Berlme hareket etJTlifgtir. mecburiyetlnrle K8.lmlJil::l.n.JlfBiiIrre,.... 26 [a.a.] - Stefani Telcgl'-aph gazetesi, ba§maltaaj911 mdan: Jes.inde diyor ki: lllgtlt:ereye knr, I yaprlan <cumlill muva.f[al,uycbizligi:! tama.2!l tarihindenberi Hi dl·Il;;a.r ldugu rniiskiil.it, lerin b",I' gUn

28 lIkt.e!}rrnde Berlinde A.lm:JJI ya il~ RiHtl~1l '.~ ara.slluln. yeni ., den iktIsad.i muza.kerelete baij -

!etJru soyl~, g.illereo .iIIdU:Olll h.:mciye n llU"l LDrd BI;l1do~ 1'IllUYOr H' u.ril1 H! I;cl;;os;lo\"ak rnuvakkat huLondra, '21'1 ta.a.1 - Dun gekOmeti .. 1'1 .. 1,.1 h. ricl), naoltl:rJ 1:m C~ on bombardIman YY3.l'ele- l'II1~k Imzalami t~r. ri, Al i!lr;u.I..i alnnda bulu : ~-.jl.nan l\.Iflnljii lilU:J..I!llal'l..nlk!'~: tti'k, I" rt Z&D.1.a.Il Boulngne, !jenllid er - FranslZ siyastinda delti IilWl.7...41l'1 blr I}:mak l'liu!'hta.~ bir diinilm gOnU bt, g-ibi yamyornu. Bugiin dahi mf:;iltuc: sn.h.tJle.rincien Bou.lopc ~9il.I t InCI u)'f;ld.lJ
!la kj

d~Vll_m cdl!'bildik

~

mandnsmda biT C(:k n,du~,.un l.:-._ ~Irn i pr£JLS:il)b!rinl Il!I1bUeden bir D.. bfrT41 iI klc.JiJttli ~t.... Anl"'i"JiIl'L, 111-

ug -

htl -

",t~l\ire,;.i l'l~mcl'L

h~JTlf"n tan"'J;l.mcn UflUJl i(inde kal<lGlktll'. Bu undnn yaplbcli.k ekln~c p.U·bk bir i.!lim bulmu~· l.1T _ "l"ane inte-gr.t.le" di)'nrhlI'.
Yani "Tr~llI c·H.I'I'1o(k... Bugday-

.~.I't k tadlr-" mli F'rnnlwya hig . i.i.bhesi7. yrmi A'I.I'rL1Pl1~~lJ:amm(bboil· mc,"\ti ve

llu.men nrdll!'iU c:r1~iru.harbi.ye since ne~[efl bir tcblig 1'[1·10 sirufirun gt;lter;~k I>(lllt.em-j !lin yirmhiinde sHih rutm:!. ~~l- j nlacag-I bildirilmektedir. Hangi
51n1[a mcru.ub olklrsa oLsunlar I:m cial"cU{;' .ahi.kad[lr 0130 Yahu·1

--sp,_ Sovyel Rusua Jaz ponya I"U Qmeleri

Boulogne iii': Cnli:J.it> ar1u;lnda !'I1lhilin mu..hlelif noatalarmda yiikseten dumfln !'iiltlJlllartm gOrmek m lim kim idi.

muazzam

YJ..Ilr,"'lIlIa.n ve

bcnrrop

"1In1rill! }. phklOU'J

gO~

l,a-':kl, <hi i" h::ll veruust ..l'dir. N

ZLrW h~yeti IDIilI'eIIRI Petaln Vi! B. t.nv IUn bcYilllahDl mu tct,k"n It!~vrb .. elm llt.

G neral

,rnd'iin Be a.n.ab.

go

V

1\'I)
m.J

?Jh-sj ilk gay.-eUcri La Alman - lfigi liz ce-

, '·crik·a

hir kumanda

ilierill](~,

HiLno,;l L~~l!h- \' ),'andl1ki dorl su'a yolu. dolNuu,::mberg P:J.t'· dun.lul:u·. Bu bayr-nl:brdal} hi losurul i 10 111:wLL"U :l h.a..zJ.r bul un • makil21nlolmol!' W". ::jimJ_y' ka- nlIil ~I Ikh:rfmda ~lekLri"k ZiYRelar rn~ bir ~ng;ili.~ FFaL TIS LZ Y • Sl \'anh_ Ma vi riya ku bbesi aJ· bid tn ilea sefiri Nureml1f:t't!t'lda bill. bc~ I-Ilrmun "'e nJtm n ..ht·nin dAlg:1I:1I'1.(lnk sl.ikut is'' ·tm~. (;WDk(J, btl bLl parti ciinii. Qldu.t."'u 1 in buna Slrf If;;inde ilel"~es\ "e )'lg,lml~ . il P u. namriy1e- ua- k. \'er It Ii l\ltal11t· a:l':l.smdan di)~ d 5~lfljj lUy rd g l!!Si goriilmc·;{! d L'';; 'r. u.solanalr, F.... 'truaz at ka a- vln imkiruaz. hil· manzara teij- PQnL:et, AIIl rii i orol.l, Ibrbden c,,,·eJ. l'~k.i R y. kn ~11 :Mr. "ilbcit ile 193. de 11"1 ·tbu hiikiimctlt'I'i- b~le-tinin .en ;;iizcl giin!.e-rinde T'd.·'t'sbu gda n,ltl :sene al nl~mit:: t.nmb.ndan Nl.lremlJerg pnrti lCim hnll' hu]unmJ:Lk mli.- tUli. F<liml .azatncUi gfu:cllik baM&desini all II I-: , Curada.ki LkaIlH:,.1 l. I mlfidall, bununh. .JIlY~ kabul eclil·t:];: hi£' h<\;[~t llj~ gijnn~l1I, llltliz iki ~iin olacal\tl. ttit h11Jlantl~! .:sna.s.Lnda Nu Pek inki~a Nml~ bi!' sw-u: Bt.:vki1'1!mbc- -gJ,,;o \'apllaD mu.hl liE t liotl ·ine rr:m.li" ",laD Alman, bir niim.::J.}'1 'Jeri se.:l'alrnewi:i )·a· tinifDl n'la gl."digi. :rnunt:aJ';a1t1 U· r~ le yiirud ugu. imm halinde hud OJ a I' ki 11;'1. ';lrlIn tCbjrl altm· JI I loch'::,! 7.<lnHW amen c:l all l;Jml~ bir kim5€' AlmanuttUl. N:ui inkdibl muhn.kkak Jl'ad..a nazi h, rel el iIll tan,amiylc anlam!!;illr. dCllilemez. au son iii l!nun tabia.b.ndak'i bu sevkid rcc de hi:zumh~ "I-e f :rdnh tabJi!el"'C Itlijra.ca~t etmc:;;ini llilbH' tocc be jdL Orada hulunduml~'t1l'. gum 1ki gUEl zarfmrhnir da.k~fi!1' ~ CI Ii!! lopl!ll1rnl.t lo>u\'I'elin k !J.tl hile- 1:10§ ~T1lcdl. Y ~k1iun bir niiniaYI;jl olmalr itibal·iv[u bu 140 biIll bulan "'~ 0 ta ..lhte ilii fIllJD.U.am bir ~e}'di. GiizelW, ile 1I1~zco..:t.lilmili halk ki1lies i te§bir rnilyuL'ldac ri:"ade p.arti ~Z:3$lnl kil"tmJn zafen gf,'lLiyle pek temmJ eden tbi... !':I!:lli; ronra, mull 8emdi, gene Nur mbcrg'd.e, bizzat flitl-11fko.r gencligth.jn ge.;it resler bana i.i.. m.ilyoml:iD ri_ adc parti 8.zas1 01 ugmlu so_' erni:;nil, bir mLidel;:kik \'e mii~ahid ~lnm' dan bir e..;,ya dersi 01tiL I" rti liderlertnin l)lr ~id rel>mmde 50.1 .... lnl. ite: IJ _0 maktrn g~I'i k:ilinl.yl"irdlJ. B:'I},hUel g n ligi lontantlsmda, H::r raklar, muslki ve t.eoacni bunRiml1'll,.,rin 25.000 !iiiY:1.h gom·, d:1 g n~ biiyiik !)ir ro] oynadI. lll:khdt.:"u mi.i.-ekkeb ~;_ S, kamGendigiJl hll.l."ar-c~ "t"e galeyaol HLl rnfuJas~b('Uc TlInrhl. yi.ikscl:: blr f'itim.ada Ita- .p k allil-t:<irw.. ntJtukhll'l Hiller. He-.\;~ \'e HiUer Zlr buJUlIdu.klao b ~k:.(,j. biz22t Hltlerle Ni!:uratb. Go~nng, C(l- gem.;bgi ]ide!"i Baldul' "Dn :::Jlusriylcdil~]". (obb~ls lIe daha sair blr 1;:011; mi.i- 1'1lr.11 him SdhsJ)'eUel"le gur-iliitliTn_ Rudolph Hess. f'lihrc.:riJI :muNllm:lj'i:,;ler de gayet azame·rahhasl Idi. Kel'Hiisi berh:tl'lgi Ii idi, Parti. IidederlIlin niim - bit i~Je hiu.a hULr bWI.lIla mazsa ornda cnu tern];lI eft ck,"'i.-i r bunlar buli.in mcmlei{cttco Ito \. kasabalardaki parn ·s- i, ir rn- ...~ baml mUcrin kili.tlannm, ~lan idih,r.1 :"tact- bir nevi mo.nevl crud,1 gibi geli~'(Jmda, yani Zeppelilllleld' e, alt.- )' n)1I.. Marl:! ruhur clugi 2 -. .lt1an, Aln1;lll milleti.nin Iiderlig ~;.tm ii:st li saa t sekizlJ.e .-ultu bulU'VR rlil'l. Sl.rasl.n.r..i~ Goo;:rill~' !tn. duo . Ka.hve ren gi gijmlehlerini gi~'" mnra lkll1!::i ola.1'ak tayin I,.'d.i..ldi. k3n§.lk zaman In rd:!, mi~ olan bu 140 biD !Ii'li altl Dah· ~ kol h:tIinde ~.ralal'l~la:n:'lI, A- pekilil birind vari!'l t.ayjl!l. ol~ruJ.- I bilir·di, Fakat ordu w.:erindeki fa ~armtla yol bll'll.kllnu.~tJ. ~ uk lm;IDI bit;zat stadyofl'lun otOl"itesl harb zam ~rUnda asic,;inde idiler. Fa..kat st.adyomun erletle o;;gi pa.rtisi ar:Uilll
tuk t :-;d
iyCiroU.

Ian

f'h tar,
2IY:U\.

t.c ~Iedi;;un

1'l"1an ba.na

,-

I ilrni-

nu-

ba~'I'uklarla:r lft. llihayetLen, uzaklHLlJan il~rliyerek esIW yolo. lii!Ga geldilcol·. jl~rideki sll"abn

bLisiim eyliild

SI2.11k :riizUn.dcu unun '~llldek.i QdlUl ve ecnebi mtlddele. unsur· la.rllt! ·(Igaltan Vii) bu kan~Lk U· nu halis UlI fLyali ile sabn 1In I)'~ rH.n ole Hu'f.[ ft.a. tngHilll;}ri HlIJhJ.li:;L['.~cttildcr'L \'e ae bn-aklI(..-lan yohllldahi h nuli511?'ri gorliluliI;;1J insn.[1 "':lldl~c3''e mi dii .~el" ~.rok.sa~i11nlege ml ba.§lac?
Bu gidi~le. glllj'h.ll giinUn lli rillLiC.'- UaJ.yada. knyunlal'l, SI~18.1"1 klH~n I deriler-i. 11:. m i -1e-da, ~ il bir fir' ida pi~mek usulu-

~spaJ1\'nrun harhe girmesi veyahud C'ebehltta, 11;:\1 k;;td9.l" gU 2.cr"':...t..hJ :serbest blJ'3kmast tal~ dirinde Fransa Zarar1n8, olrrlHlt ij.;:ere IJ.trtaklDl fLrazi \'adedilmi§:
tir_

In~ilt4."rr-y Bir
fkrlon.
nyOr

((tmj.1 -

!tl<iitt.ehid
D. N. B. bLle -

_~\TUpa

2.

tJ,.I.)

PulLtis('he Vnd nlilllJln:.li~o('ht:! l!;{)I"!CSDOndcnz ym.L),<),r Fuh ... 'r l1e ;I!l.!l.rbL AnLIf'O!'lL'" !ki < biJyo...K mlllet\n.in dl:"1o.101!t "dl'lll'lll3rl ar.a dililkY A \'tl.lPil h."I" ".\ I><Ihl1t'!;mde \'ukua geh bl!lIu .J~'" tarlhi I:"h~mlye leri harL(:, yeni blI' A~rupayl a ae k ulan I! mIl i' Ifl 'f'cm ].).(1' 111[". l.} Inan b.,. Ii, A,\,lu L~'l l~ II 1 It l.el. ~Bat...L a~ muc .. .le ~Yl!." dl!!v"mll ilTuk )'iillw; AVTUpa W'jlndlll'l yell mo:-kt.oehr. :rill1!'cr~" g l' I F'r l \I'~ mllr( ;/11 Pet:.i II i.le )"oJ ptl .L go;'tiJ!jm!!l:!r de. mllllhki ~urdLe. bioi ll,vn.l Jni::lCTd.en C\' n'l -v;clcrl l;o\lLtln '1:''' \.~ sjy~., ndln~]crd, ,,~. kt....dlL". t\llht Lor de,ldleollLtn 51,)'dSelilldC!. :smda.

diJel" 1 i]l!kan~ntiA :iladccekontwhl !jlli tutuklllktvl sonra bi!:funi.idc11.mezun adJedileeeklerdir, Cun:k-u. Yf\budile-T IDU'I"az· ;,o:a.{ lIskcri hizmcttefl i:stlsna. & d Li.mif}lel-dir. I Bil ~,26 la.a.. I .fit. fc . "1 i n:'nvi Ne:}redllen r~5m.i bir tebligde Dobr LI'·d{ll!!. cmliki obmlann L,lefinl lCS\:l v-e etrn.ek u.z..er-e 1m
"nrnl:l.'kaya

{Bitt
'y"rd'ID

t.:Ir~11 1 InCI U.l'fa,h'J

dmeld.l!lI Yaz gO)~I."f".,gj('c ~'I! GIl] ill!" .T. pgnyOi 1Ir;] 10001, 5ulh mu :zakcrelefLI1IT1 b...o 1 r, I I lhhm ILl 1:>11lLJndu .l.WLJ d:J.ir Tuk,oo I :YJ[lLL:m Iel.~lnll:I1! nell;: O1i: lid m "d i!'1.ml!ktcdlr.

L'Jlld,j]. 2]j (d.n )Reuter Htt:r' F:r.lD~LlJ..J.nll cCi £l!IIIl!ral o. Giullle Llo uFhuml ~... , [ II l.Unlmod.l" n~redil I!!Itj rum i beyan.:Jfut f'.!1lll 1iO::nl Imcli i..edlr tiill~:r, V,C l}i t"ltUdl ~I" ..· PI"",n!Ii) n I'" ~'i: FTaasu. 1rnpu", torlUll~DWI b;lZI ku;unlannm ka~'1wrcltc 1..ttk~ tJ LII ni ...~ j, II I 'c d nU: 1!i!'I'J ,'~ rilmt'sin L tazammlJ.n eden oro>:! bir :;ull mu~h -dr-<.inl orl .k but cltu·· mel fll";.:u!!Und.'l;dlr, Hltlel'ln ao;:dllltu tol'r;) In ~-illaom ·101 \It:! liIh kiI'lI Ill .. !:,. glrmts.lni 3r'l.UID lie k;J,b\ll edccek bIT l.. k Fraru:~.: bul.iK ;ar:,J.[l;I
1''1

nI1tlYll["LI..1I:_

Bulr;n billnimetmce bu hU!>llir I'.a m;;~lm'H ~lkanlml:r:-J.cag. te-win e il i1?1 bilo;Jirilmektedir.
--.,111:---

gidelrilel.:~k..I.cri

"\"e

o:'"!ldlkt.D.T'I =n~

<:mlil~.l'i.n

t.ekr.or

~_

ln~ifu.
L'lT'..dr.t.

1'1'
::Ui

rnlJ Petain'lIl! Uir ;tj Gi'lrnih·nJj
~j;j

.;t,) -

fWutcr

"'jl~;-

n'\
11~ t'Il 0:Ic:·11 I 1 .. ·d~ ,lm.·kl('!'fir_ BW'Id. 11d. Clll ~ - K3\' - eel-'in

111"

\"ct"CC!i.!kIerdir, fite tBlalyao ga.z teleri l1.fie mul:J!l.:!m~ aJtrndaki iDgt1i7l rin .J.t'hkl.L!.nndan, Tiirki_rede bizle nn Cliili.o;e \'e korl(ulan-Iz.dan bahsetmekte devam evll'lo'eeeklero.i'f. " ITn -'in CabUJ V Af..A;IN
T

cU awm nLCla da

nti vazedooekler, UDUO adma d "c'trnt mtegTal ,. lj;u:u tarn

Yeni Tuna komisyonu
[Bat ]tlnd"

n
tiJ'lLr. D

K .. ·l i:l Lb.n(:1 Gear .;;e'lD'J bi.r m~,j undermi L(lorldr;..T.q ~Uhl) ;tt" b,r memba d.rfl Ucyid ~·I:hlme.lrtedlr
p(!~'ll!

t.ir

lilrilfl ,

inc •• .IIyr .. dill)

'::renlldir.me
t~L

rotor bl,l
tille

J,

_:)a.lpdaki tcblH!j n":) tm1 ttl': Soiu z.llUli'fllim:J· Su ,,·etlo:!i"L:oirll~j l1ukulndi 111.'.r\lln:m hilkUm<:'tl dr .. ,;lml<l .o:r"'},:)11 mlen o!!"ru~mdcr ve 1t;.J1Yilll hulil.llnL·lmm "'iJ~,... "k;Jtl nl!~ ttC:I!oSiL\i:lII!, TUIl;J ~II tMIl.n:yol L"l I< o~
mlsyr>nu

c io";-iJ n 1; Il\JII

1 1.Jr.JbJan

iJ~

Ttlll:l

A\TUPEI

hmll,';J Q-

fiyab nea
[l'lUIY.·
\I""r11

yan

yold;]

dUITIlllll;:

art!:,

I;!lilld]J". :all

]I?

(El .. '!' t rOlf I 1 rntl

GOriil.i.iyor ki. T0l'rol~ Mahsulleri Ofisinin nasl~ bir sebebin bl,lgday wan d~jTIDenciler ycni saiki ile \To:'rdigini bilmed~gJ.mi~ bh- m.:t..~r kan;t!ll!ld' kalmJ~arbu kararl n yU ztindtm balk e.kdlr. Bu \·aziye1.. k~da de - rnegi 1 para:zam U ile yemeli girrnelleih~l ,'e fm . u beledimecburi:'lie.tfude k Imal 3dlr, yt~ iktl~d mUdiir:litgun milraAlii.kadar.-Iarm senekruenbe-ri r;.aat ederek ekmek fiyatJ.arma t~sw; einu' t.eamule m. ha!if zarn ia.IA:IYfi~1 f'liit'. 11<; L<;.a mil· ollU'.ak I(ad' Ltml ri ofisrn blol. juri U:git 'I';J.Z:i)-·eti tcdkik: i!1..m.if:, yew k;a! H.I:"I cok zaruri bir sebeoli.'iin 'bu karan karlp.Sll1dtl dol' - 'b!2 istiml.d etw'lrcni.ll, k lda nlrna.i:1rment::iIIDin masr f yapma;;11 :l!ii ...·,It ·ekmek fi~ratlli.nn.a iliJ.v~ 0m\!o:;:b,II' ~aldlklarlr:J1 It!;bit cdr.-:· lun;"ln 10 pElralll11 Il1dir.illll.e.<;i hil'cic zam tek1i(irri kabul ve ekme-:llmwr. • Giizlil!rde ••• GOOD eJJ'dt" &'1ll'at {]t.W~·f.l.,"IIUI.II •• ~I diyrp ~·IL~J~·a•.• • k olao tel' iIm H." COOPER - RA 11 - lJ..l....L~D - no-

si hu i1:uTQr'1nIn derhal 1.a,tbikilll2! ba~l~ ve bu sou rcll~ ofistcn

kw:1nr IltIkil ma.saruatulln a.lH:lya aid oimaSJ l U7.Um~.biT J.i rilmi5tir. Blfnun i.i.zerim~ L.tacbul t;;ube-

one

BOil'r

dJl)

siy .. ,!!l is-c, yul, c1< ];-:ililJn ok,,·.ll-~ yah"lIl: kO:lldi !I'tIlllclleri ill m nfa::lt • }enJli :Ibn bL~'A'Tupa ~aralln 1& isLih III 1!1'11!m' 1,".

g~ Hl

mJflLln t •. [1)'1:"$1'e l;.llnl "'In :rerine Snvyctier Birll ;1, ,\!mn \.P. ll.. Lyu Rum,my", BlIlg.1I1 un Molt: rlst 111 Sl,:n II ya VI! Yugo la\"V~l 11:l,inl ~Illo;*rlll~e!fl mLi ~1~klL h: .... 1('1 L'C11ml Tun 1 kom (mu IlUrullP.d:51 ll)z mu f.;.,l:f1.l1 lunrnu .(1.1.....

,'a, KremEllde Molotofl.l zi. ant etmi!jtj . 'Soylr;udi_';io' gij"l/ bu

r Y iii on Si firilc GO~ti.J :1\ a~kc>\"a., ~5 (t'l..a,) Yeni Japan 1'.cliri tug:~nerp.1 Pateka'l
l-olaf:

1.md::o. blr tmpatl Mesiljlilir. M~j.e::.:tl! :iilYTIL ·m da bu rrLes;..lJLruln, ·nlo i1,h1dR'lfn p:lfl.a$;l-cag:. Ilih.li ,a(!!F'e t m Ltlm ItlLm (Ia hiJ,W.,. fI" lir

k

Hitter

- Fr.tnkn - Mo ~tln.i arasmclUi. !oj r opbmb

Ne'''YOl"k. 26 ta.a.! Nevyol"H: TIm'

R~u~r

p-Bl"1l zam

ile

nil

kunlfla satllmasulJ rrJl~tH',

biT' hu~k kal flrla.~tlr -

Yllkorloliia zikrc-dih:n rnt "h.:. m.1:!'rlne vanlall a.n.I;l,SlhiL iJ.J!t!rlm:, m::lh mpton Sr." !a'j'n IlIlo:br den.i.z; S£,yTI~dill rum:: miJ.'{':ild TuruJ (.%en rKk ClIot ·rn:JS~·o.m.ool hWri:ul< mu''"aJt:'lo: t n_i:i-

zi\'lll'd, reis I';:a1cnin'e i imad ~ktu LiDu la.kdiw e c-dell .avftl. 1I.InIotof He lanl~lal~ D.1."ZIlSUlla miisteniddir.
.Jape ~"11.' Petrol l"~ iy r MeksiJra,:!6 a.a.) ~ Stef~ni l'l'~ lI.jal1~llld~n :

loiksilm hukilm.etl, Japony~.ya etm.), ch-a ve demie' a'ondenlmesini menelml§tir.
s.ovyd koml5!!rlifi
Jil,I.lK~

Bcmuco(l. bildiriiiyor: Berndeki di(llomatik mahfil~ lerode !>I'I.!l.'IIdl~na g6r~, Ma.l'f:I}lIl Fetain, Hitlerin Fran:!;lZ 1 ,.n'Vet, .. lerinin ln~llercye ka~ lruHaIIllim:-!$In.l istih:am eden taleble rine ha.~in bir :roo (' \"Ifbl ver ~ mJ:¢r. Re::;.IJ]J: t btigl n~redil.· rllemi~ olma,sJ. Dir nevi pazarhk Yl\ptlma1rt.9. oldugu 1'1- sj nj ver mektedir. Bil' pazarllk !J.ahiJiI me, ZUI.l olduEu zaman, herk~ill'i ul-taya. bir mal koym31H Ifmm· gelir. llemek olll}'or ki, (8l'~1 P >l!tindan Hitlenn is edigi bir
~)' v;miu-.

gaz~tesine

hlJli:llmcoli. hr.rkl)/'e r.t·ne1 ,"1~rf,tl;I SnlJ_I~,,.. I <.>",. ,,]4!linl!, SovydL~ b.lr-

Bug~1'! roatinslardun

"~i umuroti ek~l1erl \ c <i~I"!lt;,.1 1'00[aHI" J§llrak t!tmr'-O:: 5:l1.,hJ>·e~ ... 1mTIl,~ ·
ltr.

itltl1uen

KADIKOY
SiM:Ulil,.,,-,_

0

u-

GON

.. TORK9E LO KAHRA
maliJ1Blurden

HERr

I'llUfOX'1In

tug.,

ZORl

TAYVARECI

iUball"sn

AN
KlY dl:'hJl bil"
.siIlO:.fl~1Ii

OTO·
iHTA I

~

1Dl [~ireD

na~ulan

lie ffillh:UlZliu·J.

e

qa~l}'

il

miivBzeneyi

1..emiJ'lo cdebl~.k

y*m]-

ml:'l ki.imcler, re!rn:i d3.v(>thl

derecede

bib'iik dL'g-ildi.

C

I"aCll.k bil:' FI aru..a.dn' \'C Hiller <;' bu.nLl. Ame:rika Bh loil!~k dl!l:'1.'[r:1t lennde lI.ei~ici.im.hur s~imh."riorlEUl cvvi:!:1 ibir lemri'·n'kj halindc' J l€ri siireceklir. Bw mllhfillerin fikrine gti:re;, pelt yakmda Hi'11 ., Muss(Jlini. Petain "o-e Franko ar3Srnda bit topla.ntJ. .\,aJnhna51 rn~htemcl1ir. Amll'rili:t Vieh drn im lat htiJ ~1' Va.;.".ington, ~6 (lUI.) - Ha I"iciye- na.z.ln B, Hull, B. Roo5'e\'eilJ.o, FTanS-fl i Ie j.\lm:mya U'1isinda. -ynptlJ'I.laktn olan mi.i7.fI.'ke- • r~le1" "\'C bun1arrn Amcri'ka Eir le~i!'l d~'I"letleLi memJ..llUeri i.U~ tim.' lcsirle-ri hakktnda Fr.::lnSlZ hi.lI;:Ym~tine hirkll~ gUn t'!,"'el "Dn- dl.hri!t"a. .. gbndennjJ;l oldu iurll..1 ll!\lgUn bildinn.i.:;: , .
~llhC$er ll1IZJr'llJ'_

'Bw.! mah.L'i.lIere gQre, Hi U rin isledi&i Iota bJokunda rnMt du

lu..ilw.
mel.

~'II.rI}

:l:MIiUr... Hu kud~t e. J2, b i.r ~lJd,r"t '.1lllin

tol]"

"u~'iik 'llldlz

PAUL
Dev.n!! ~t!. Bille l.:lll! l.arnk doS:ruJdl.li. Bir 1 e Mlkey yeWn Jki eli II kilvradJ: .... ni h.ili EeViy<.l..u,m M.il· z.e r 'e a.o.Jj)1:I r mmu.I.D ~ Hiila tOCviyonl.ll'l \'11;; h~r ;laman SI!\'C1:~1fiI... Ve sen !:!31lJ. QnlJln. ohm·
a.r I \I' lli olc.'lui;unu !':.iiyle-' m.t: tim. Seni ijl.dtirscm dUY·iU': gt ac~ ve Jdirn IS k l'Ia(iI u Lt.Caktl. Bullmki kend.inc ~ (jl It ~bgm Otlllla.ll dri !ilDo. hc[' ~ IZ.tuan QCkt.irecclrti. Ve bu ib flint i~in mil..kemmel bir in-

MUIVI'DE

~43
]. blm~ nlmn.sJ !iiznn, Yarm B.r'llk f'"',l{ gee; ka.lml:' ~Jlaca~I;;. Huh.:.nd, w:~y) cn.in ellenni
dn.ha ::;Iiridctle sik.tJ:

farl\,~ir.IIJe bunu 6~nln SlID sbyll:di. 'LJ :j~klrJ
R1C$mi

ynpmadlj(;.!,d~

yacaklilLll ~ 0 iratta,

mUrabaha.clr:J1n kansl QIm,;yil. -I eaks,m !. ml! ·1:u.zcYlel1 eneFini ku.rtarm.:l!~ - P<;kl g, ibtdde Osman kadrii4;;i.n Ilh;llir harekette blllunm.a)'] Ile-den v1.m.hm? dl: ~ Kim, belli mi? Seni oli.irrulen kurlAirfin I}lty. onu!Il sozlcril1i duymn.m 01Mw.cyyen, BilleJlldiD ne de.mek duo B4.!1\thm bllhBediyor \'~ sen· isl~.1iC'i1\i s.nI:iYamlyordu: dCfI inRrmugln o.ltlrta inmrl'U i!--l- Evet s~n! tiyQrdu,. S~p,i 0 hallie gor ilnce Osman Kn,drlYI i:Je:niOl VI.lr ~ ac:uu.m .. Serlin kadD.1 .ince, dlLl.P.nUI mU Erum~di)lonrun? - SI!IlI vun:nu~n lnl? sellifl kadJlr' nai!.BaJ!! I:lir g~l1ii; 1{'1zm ooyle bir aJ.nml.n ,)2;!:J..I'eli HIly.Jr~ o.l!lU vu.ran sen de...ill zwmi.l. ,ll.lLJnl;l, girm Ili PC' itj L mj.!l.in! kndJIr 3!C!Lk:b ve hazln bir !}e'ydl! - Ben mI? Ne garib !;ley ~ Sell Ayai ~da benim i~ID burn bu ~'jllm (,lok :,;,arllO~ul'I Bti dan daba iy.i hir illtikam t..1.sav- lend. MuhaJipmeni kaybelmi~ VUr edit me1.di. Srfi'lil. kll r!!l. ~:>"lin ~ San:l 1M iLfilal..:tml)·D.er~m, ledigim: I!;inill. De.u oetin de .a:'llLlm Halbl..lki bu glH.'C ber J}eym an -

° fena

rnhlu

i

tikam
den.

Olacallli!. &O:Jylcllk!e sen 1'l."lbc:J!'i~olm uduIl. mUkam alm::akUm. J~te lIlIiltiitn mce!e bl1...fLdan iba.rctti. Anli.itlm.
"L<;I.tl

-

Hayll" M!.U4.·Yreo, Dluhllkek.'lytletmcdim. Sana

m('rnL

.Il.ll -

tcyi -ino"! h lUI tll1i!illln. ~ Nel!,:!' svyli1y~m·nlll? Ben bu l1'i m !,Il yapa.biHrilim? Fit . Il~~.i.ka ona I;;lJk 1n~lillIll. Oelt! k,i r:o;~ 1l011!<L.lZ DW nei"n.:l Ve is. •

Ilc:fl sem Kuurmu.k

is -

ver

madJ. fie 0 geceki muo.mele siruJ!:n sonra ,:.mdan biJtiin. biJ • liln ~!rfu.m, ~ SCl\i scviY0lrllm 1Wr.e",'yerl! Bilteml gVlw kudlDl kucakla.lll. lITiiJ: 'IY (I, k~ndis.ifl1 Biilemlrin k u n'et.1i kuIlal1ml!m ~qLii klek lJ rtArabil

JbI In
utI'

~

ZOlLA
bh·I,.IL"l!Idell!!den ht!'y~;m .., Sorunu h I;>'<!l L1;lfi b 1m tlunlin. bucun LD ..c y !'l11m ~ b :nlk ml.l\"t, rr ,Ia} tI "'l~k
Ji.il'lIo1!.l_

rnly{lk

l.I:Ircrd~

- Si
Bu '11 n
s;J

llikah ooylilyatLII'II"I .. Osm.an Utul· riyi vuran bell degilim. M~yyc:1iI. c1lcrini kurl:anwak a.yaga kn.lk4. Ve komod.irul'! gll;zil.n(]l.;11 i;lkl:Lrdlgl mektu.bu Bll lende- umt -. Blllcnd mektublll hll4tnn e,ODwn Ikadar (I t.ult11n~n

llJHa.h

duymtl~hLm.
gJ'lri~

FJ'lkHt

bu.-

ni!l y.n.P[lllHihm_

hhoe

] Idsi

{j('

bi:r J!:utleti

'Va:iyehn Ill" kn.dn.. \'ahim oldugunu dLi~iio mlyornUI'l! Ne oluT'S1'l.Qhmn

-

Be-ni ~nm.k~

tt i~

DiKKATi

["I.l •

!~lIItl~

idiler.

~Ii.izoeyye-flifl
Bil -

l liffllZ

("ltl~j

~(jll ci.imle,

sonra:

- Vaziyeti nnhyo.ru.nt! r:I iye mlnldll.lll.dJ.. .Fi lhak U1:a. .I.ao:l.m::a lI'umimdl, iRatiJ buh.lnDulyln~ b~lli ku.tll ~n nelJ.'ricler.i I.b Lm..:ll..i

leruld Inn'\ iii bir llfSir h sllle getlrdi: - Dem k ondan llefr"t ~ttin! - ~ct! B"u bi~~in biili de\'llm eill~
yQr mu'~

Mih~flll!n ceYlLb vernl~J:i. 'benim de akhmrJ. gelmi!iU. De - h!:rilc yiiztinLl k np!J:dl: - B'lcrl'lll.lb::ma sormEJ,. BWellld! :l'Dl:k bll~LiI:a~rl~uk ttllyor. Ne1r~e, Hislcrimi belli de Jyi bhlil, ~~DUInUn che.m1ll1yeti }·ok. YaJllI.Z beDim ti~nmcl~ il!Ledig-im DrJk· miYQrum, Yalnlz Gnu 5:l'\'TIlooil ~im ffillniiklrlllrbr, Fil.bnkik.:i 0 ~ ta. ~urlW", B~n Q:;mrm Katlriyi ada.dan I;L'k'llklal1 ~llnra hidol..,t flunla :\rEL'nmege ra1.J olmu~um. 8aikalildc .·f,;'I)ill "II dug-uni.' 'Enn-I Ful~at 'emm til ki bu lmnnmhil.: nooiyon.lum I·llhul.tb. lwo: u} i-I bil" ~UmlL'll lmll:!imln ilhn.mnp. 01 -

m-

mm ia;in hi bir §eyin ehl'IDnu)'l'" , jj yak. M uemki S II anu t>C'vmi· ynrsunJ. .. ~kl y<trm Kl,'lllld H:adll gelinc~ c OlllCRk ~ - N. alu.n;R o!sun r Ya s-eni blu'l:Iolll te",ki:C c... derlerse?
Ehlm1et! HfLYll.", baYLr! Ka~m.ah.·'Un BUl~n(1. Sen.i bulaml~i'<lM.\[lilln bl.f yere gilmelisi.n! senln -

,a.rWt ~

I

buhm

GGrHm t'n m~him n~,d' 11::51 Ql;m CAKIDEtU:Z ll'.r'l'LI.J.lil~ Turk~e PAAAM tiNT .lI'UI'Iii11iL'dn

H .... FlBi)

ii'

11

!:I~ LelUlUlUi 1i~1l~11Jn~<:,~, .. ~ ~~~~~~~

liIaiiii:iij;;ll=COiIiJl

R SinemaSlnln PARABERABER Gitmez
I

I

~fine

inUhab

dU~:;

cr

lrg:

FriJruil:.\:('D

t.>,.ULI

I'otU ~tt;;;

i:nJ'ak.tftl

V~ n[SI;Jouro

!tm.o iilldLiT_

blr

rilm

t.",·k:jf

'ilmeni

i:stem.iyDrum_

Ben

~[ln~ flmr11Y:lt,t.aT!.!iQiihl Kadn :..enl Ilham eder.'".e Nlk fellia olue', 1AJ.k. "-I 'aF}

~:lJ1'
... --

Rojisir - FRANK CAPRA. JE N ARTHUR .. AMES S,lEWARD

BiI!iI'roUerd ..

LiONEL
...~:.

BARRYI -OR'!
11!!f ul.:ll

iLK SUARE ..Iri,n a&

llI.an 3'='U= alqam I~ .. 10; 1111.1':11". .. Tc.I. t:!85l

27 $,ehh tiyairosu

I!U{j
rrrt

ABAHI

temsillei i,
T;lIl;bl!t,n<iil :'7/10/1] Dr..'"

k,"It"ltda
Ji!lJI1'1'llit

10 I .. ;],

~UllIl

- GUfl'(,l'k~in pbllk .)' III!C:'2·'1. •.

bLr ;P'U1l~U_!l~

Ilo['u!lill

A11~'~' ik'd'

bordlC

h.;..tlLlnll'l

" ... ~1ri'1l1l1l11i(

1'I.~r., <Illy",illl

k.,rl'

U1-

.].11 I~\ _ ;aD d,l

-

,~.',ct.,
1<"f"1,'1.Ii~·~ ~I'mo:':> 1-i1l\'v!'lIlC!' I'r "11 c\"q~1 In.,~luh (.1",("101;
Ad;.}h, ~IlP';.lZ lI~lIdDf,."d:l ,,~unu du [lldllLl

\ LIL -

]-].J1dl Adnh

b,·i.
'Il, t]".,I:u· I' 1.,11-

o..-fll,
J~,.kl~ llrurnml lt1i,

l,hl',1111Jj'

"I

~U 1I~lr.llfll m,l"

'/.7/1 Ilf!HQ I'.. II L1 ...... ,II , lUI .. a.,l 2u "11 cl" 0< TIEL LC SOI'l "'.,ItUI IlJ'tlHil
ClidilU,l\d., 4U • urn ... K"""HII
I \,.

a ihtikarla mu,cadele
1';l:[l\lt (Husu i) J\lnnlf,oIi1.1l"i~ v r J ]')llk'\: ,111<1,' ~,lll·tli ,'C.'i" II r)~f". 1'19. r,,1 1<11" j nund .. lm .11,1 16 lu, I' J III II ' Ij "1,1,, 1.01, m.J4:lJolYI 11111 i< 1"1 !I .dln

.1
I

il;t' .... <»rt1.. .... nv '('!l,JTI A~nll

Demck

ki

1I. •• 1t1lndll

M }Zlr

I

11l/hll !\fOtUI

I

,II oik :l

1I;Jr. ~ 11 I)'"n u.
l"lIRlhia

GII.(

III yinlll

L('. Ill, L d:d",~.

a;,1,.1 I·' d.: O .... UNIJ

,I<

JUr "~bj

l,lU'

.. ldLl~

~Ib,

~I'IIJII~

\'.1\P~T

cl r"",'.

IJFp:ln or .. n1;U'lle

""hI!

1111 rI I:'U J\I,~onlll1 kk 1"'1: " '. I, r,ldU;1 .lIr";lrfll, V" 1111' uudn tl.,""'"m idllfl ,Irh. lI.L"fnll 1"iO"r~hy 1I",hlll! t, AII~. ],,ip;mnu L", ,,1.:1 billJ.l.o .... T1l~11 It. II tlllIliInllll Ir;Ll),IUL:." ill,fli 1'''9''', ...IUI,
(rlk

l,;vl " • .1,1" i
I Iii 1.11

unu
11 .Ia

"I.

unu

1"!'I:!i,~"nlu, II" '01, A!:Ii1Ill1llD (;,u hl101",nl ~~~mi,ill, ZI!II "'c' !f" !-t ,,1.1 dL' lJ I~ ",1:"i11 A11-· 11'1.!"1 1:11I )'Ul1l1nlln b lHr Il"'Ilytl i • 5. vir uer 11,,;y\-e., n I~ind'! ,1I,::mIP"'"mlu. Ad.,lllun t;.u"lr.II]',r. Ul!JIIWti Id,lcr,. Ad, h)'l l.ul••11 Edlll'n:l,1 r li.cdcrle1fII' ordu, l.Inl"I, po.'hll~·;ull;;aH IoIKwll-

Ali.k1

dc:!rt~tl.j

bol!u~m[l

pl,,1 -

lcr
T. t1~n;

~Ir

mnl:
\'C

t. I.;.I~ 1It1.llrl 111.1 CIT.,k",
i

t, Ad.llI, ~I.;) dlll;':r (ju~..z HII\ II hi ".!duJ:.u yen!!.: u dl;>t)'ul,lu Gfl7-

[1"-

I.

IUnl.,u,

A,

Iii.

l'l'ihlil'l)

tlln

-

],,, sm )'~k)
d,· ,'iTiI ,

br
1

I

1,')"1 II
_

111Cyd.!n1l dJk"I'.'k' Ihh_V;}I". Ad"'hnm
u

"dl',

",,,tlul-

urtun U )'ilil., - u~I,· "t.i:mkuyor.,
- G"nilm. ",ii ".J,dl)·, 1'1'1'11' IM';ll.lIh? 1)l. I.
f1•• foIl bu.

I,n.

Ho:<, AIi~,~ d;\ f.:d'i',.d.1 s:I\ Ibral k'II.,". £~n\ ~"Hl:llll'1. Edim{!bl, L' d. lid ~.I 0;\ l.l'orl.ud I. ,'l.dall 1'1:1111, ('Idthm j"tc.hll\ ,.r'! ~ .,'.1..... I'm I:;.'r I1dil.y,o;h. ~ 1,'1" La ... fI s:~hlJ",and I Yilt",. "rUel di!O:lldl L'hrl. r "'j.I,1l du ltmlk" ... ( 0101. I II.t'I:-o!,m.n ~.'I~I una Q,lr'UII('
EtJII"

Mil" <;,:mJcln I 1,II"Il.mL, C.~Ii'i..'}. O..,yv,h .. ~"'I~"I"r, ,l~ Dl:y,rlll Kfld,1("3, U~ktld~l"' .JJ.m.lan " 1"rLnm I. T. ,Inl l!HO I" lhmd~'fl ILib."'l hr J::UIi ~ ,1),,11 ~.':It ,30 ,;1,,,, 1Ii V.l k<ldol" ve illLJsl~mll'"('n ;,I~"k 01, ;JlH'11 I~,ulti.cr~m 11'I(1~L1·"I"rlTIlLl-C:Br.u~d.·, 1.1, Cum rlr. ; gun].,n Itl.,rh·nm;z 9" 0 dan I] .:10 II k!1ri"l' i.I~:ll( OIOlC<I I< '!.Ir,

In,,

1,;1 .......

Lh

],;",1

ll .. mlll'hmni

l u-

ll!rcll,.

II t Id~h: Iu rn uml 101

II1...,,"-

~.:rdf;J."TI II. m~7"l.Io"'n Jliui(Jl' \'_'PU~lIIUll .I!.,bi I 1l1dtll."UDU Vi! IJHIII !.II!·unfn., k"nUI,IIDun 32 n.-:;' ""1" U Ill, • d l.h~Pi hll ili,,.. Jerill" C.rc lcc:LiJo•., e'd'b"ic~onl "l" miIiUr. M<J.llIkl.'rm· k.l",r ...e,IIII1"J.; d. i/,cr~ I;",~io.;.r blr ~UIIl' I,dik «"lml~lIr So", Iilunlll!nlc UuoiH' ihhil.'lr al[ltlllitlJI""iill"

fLiad

("lk."tlm

d;!

, ,.gIU,lj

It-

ayriyeden:
·imllU!riyl.'t k)1Ii)J'iU lr1iin~l~tiI~ W/lllJ 9-10 "I ~iinij, mcveud tiCferl~ro ilii\'ewn: 1GC1C0~P.IIDdan i>D 1m M.9.t 2-.30' da kijlll!c:\id t,i,r ,'iJL11tI:r 1_-_ kttIG tl'sJoiidIu-. KUzgDThLlui:C '1"8 lBeyll.":rbe~i is~eM '1'1:': It, ll'''I''Ilyank r~n~l.ii) , ~d ktill'. 2; Gel ~lnd.an ~I'u·a, 8lmt 2' ,diil (jRIk.udan'lo.u i h'llIt,-, ~'~. '\'0 !l.ilJ&t 2..30 (w df.li !Sir u!\cld' '8 HkiiImrn araha 'HlflUI11 MI"' ...... lI''llr~~ •.

, • ,lehll\anlLlt Imd

!'I"r1Id, <1& 1,111 b",blflcrlJ11. ! i tl
,!":lmlYSc"

~, •.l" ,1-

Bi) -

'Jl

dllli.,~ Yllk5.cLillllln:hlO bu hrll"(;li;'l·t Ilalk: j, ,c";m:l~ ~1Jk mU5-IIid bir 10' It III rak ml'll.l 1". MiJ.rldQlUIVH.1i"1il'I~'· loon !;ok Ibb;Jrlar "ill t ulmu~L'I.H. Tuhlll" ••1 cl)li:tnm.~~·ne- ,LlI!V::lrrl etmclc .....dl~, Burndn hi\:' "'" "bRiz 010,,· • .1'1, Lln Ih·[j_Ll.ul dn yu k ••:l .... ~ill.l:d II'. F.1\.m[!R)n Ilil!).llu 12..'{S ,mUm ,,]nn'~1"r. fl'~yn!1' 00 Ilru.l'u,;:, k;)_d~r 11'llaH'lllllr.

A I

urn"
_

'a. au I,.'lib" !.

Edirneda
'r,o:Iinle

\' ••lIuhl • .:lyle l(<>ru.M.J)'OIl' •• Bu. Ali.;". ~k rn.l;.m'~ I;, ......JIIC,

k,apall :a,por lIalonu
(HU,~U'l-l) -

(;otmu,)'or m~ till II,,!>II "'0.;1" r:lp:r, I". hh: bu rulnn sonrn ~ ~rum CullJIiIIn l>111.1ndJ., BLrum d~.. N... ol;JCllk dcr 10:'. Egu, Itt "II Il,U lsi.1Il £\ .. (.~, 1 lImlur 1 l<.Jd., tu !oil ne i 1;;, 1'1!1.m l..~1 I:"tur ck h~ it;;:i o;;-Iu. - BUl dr' .. ylc goni}'orum. AhCD,J'll ~II~U 11'1,,*[ 11 ,\:0,," ~ I

1!111m l.l etnn b!-i:'ll!I'11 Elk suor
etM~.: led..,.

~l'IrjJbiul<: )'.11II!J'DIY!f!fI ka paLl

Ankara
S. N ...
I

merkez hlfzIS:51hha., milessesesi satmalma komisyonu.ndan:
Clnl5l LLrlll

dl:l1i'IJ"tlIl~ jH!j,iI.aU h .....£1 dt~t Edi rne I111i.1f1 10:1.1 ,·tllllu5 bay l":l~fli013 rilsllY,If'( 2;~ i J...nclteo;ri III tarihlll~ !c:lu ...r bin.llnln rkrnnhne (Lih.,11m"kt."Idu.

"nil

1.:"" <lkkm ..

2 J
,~
!j.

(,;o.k, ~ok l;t.:lI.ml~ ke.mHOt (Ji!ll~ ~Ir;:i :ril:1 .mk,Mr Olu, "y .-I~a,l ..

rni>; lx:.l. -

-

Hi; oll,uk I:l..tlrmi;:"
DolIhOl bu

.ayd:. iki
]c:-;d.n
IDI"',

)'1J'-

,.1Ik,H,k

Irl<w:u

7
B

K",}'llIl~rin

TecrUbe klpll Fini.c ild,Silil C'\,,'tk ,1~"lS1tubLL ]0 l'l~mk ~I~ a,lSl lliial, 1 k,~"k !'i(! lri~ILI" ""i''1 f.~~1 {)lu 1:"(11"11 J.:" p~ Io:h ~Ii" nUmUIlL ,!;I u i ,::iU' ki~lik (·i.;: •.'1: .1$1 I "llr 1l':l:gc.L1t Jo;.lIlla1<1r \ol~ nUfll u n '-'5 I !liib I. Ampul Le..:;le,·c:s, BD; s:erum ;.....puJu 1i ce' k~,·I"i
!.:alDW"

501)1) ad~d 5011 •

aen
l~(! 50nD :1!iLlu

~ODOOO , !iOuOOO »

eHl ....r. w;'llllu loren, kUl'"tul\'!'$ bay " r,,'';'1~ gLln~ ml!!n imle Y"lJlliilCllktl'·. A~llL~ 'rl'1'rnind.:· b(:d,'I' te,-til}'C81 ~nd diu:-I Li.lr-'''' Oooer"l Cemil T,,,~[o";n tl£ h.17.11" Imlullmtal kl.J",'MIII m .. h I.I;Jndcli!".

!SOOO ~OO1l1l
~(H)UIJ

1

)
,. "

200 200

K:llz.m Nami11'1 inl II: ontaranlS ~
h.JJlit. (I-II.IE.lI&iJ - M:J.I';~:I mebll5'1.1 KaWTI NomL 1D1,uu H:JLII;:Ii!"\ 1 ~Bloillillda • DunY:l ,'azlyeli Vii! bi%l I'o'Jt.....21111l iii" !roDfel ;]ns \'01:1 i m
[ll"l~lanml~lIr.

.. diJ.:l.
-

g;,. •
ri
L....•

_

~dm:ml dil ~ ·ri,ule., 9lzimkimn n@noK:;;'p,1"":lr". Y..,I(.. Ad:ll1. rlil besli '\"I! Irllfl","II., oyle- ;lr["lm:l, henf,j o:>rlLl ilfU

hI 1-

BIfI<l: ~rum amp!JIh, J5]'1ckl.rmil"p rr"l
M.i.J.o~tII.1': i",1')
drill

IDlIll&l)

"mt
'"

I m,Ld<ln la,lluP'ldrn
)·uknnd ... ,vi.,,:lh

,

soao
Hiu 1 <1251l

2500

b..'l!flj'or.

.ell',..

Lc:l~u

:r.a:r! mulJle

2M LIJ!!iiliJ

iub,

I'"''

10 kalem maJek~lJl~me:H: J<-!!nlil-

ist. Li5elerAhm~
In::ll.&leo

Do:t1I. L:hrruali!.r. l<urunlu L;:'ill"lC lib. Gum1!'SiJl ndl'::~. 'ollll!n ,~""'il1l degillerdi.

Cumhuriyot

b-ayraoll

l"IJ'lotLJ, . : _ t;]u;d1m .. 11/11/!J.lO I ,.:;ru;!t:'" I I:linll :sa<l1. 11 de- .... n!<;-,UI b I f~l:R Ihila m.ties&e.s!2ai lk!~lte" Imi. kcmiJ;}'onlJnel!J. YllP!1 :u::oJkUr, lTrurmi.u '~t.:III;!I, U:2.liO hra ilk Lemin~t 1068 lin '7~ kllT'u·rur. 4§:rriJJl:lme Ankara 1'1(~.kt. hJfz.g91b11a mu.{'jJ ..C'~' i !',()hl'l,lma
mls),ol\lJnll:ll"l :; _ nl",j' fPil.r.a5l2; ~lJ.nJl·. T>:::tdil

Komisyonu Reisliginden:
1L~]im En.lIrlFi'I

-

.............

I!Illnrh] .:In bl!'~ .gUl'i. i,\=ind'il' I11L.jwlhlltlc:

ko-

hazuhkhll!"M
tlJ'l1I1. (HU5Wi) Cllmhur-iyc in 'OI'! edJnti Ylh ~a)'talm It;'lf'\ h.,,1IJ':I0 b&zJrhk t., ha, arelle ,.It: \:m Hn "kik'chr, !:Iu uk b"Vr::lmlmk1.m hcr b:IlulLul., n 1;:" d \'"" hu.,k"HJ (,Ir ,il <I " ...,om feJ!,htrr..~~ LQpl,l'I1.. n I'QI lni.';(l on rilall~' 'tmt! son h.. dd \ iT ~ IJIi!jur. Cl gO.nun ~nl(i 11 II~ (;1)::' ln1 1.1:,i!Ioilll .. r cHIl"Tt'II?I; i~m ~ldc.n nli! r.~]i}'<:>rrn "apurn"kbllll'. Vll;h'elmmlrl i.)Lri-, Ilk • e LU.li'\.ik ~uz.uc.sj ll1.m( Tw-~, \'clu) d:. 1;I:I)'r '1'1 ,I!!refin~ fc' 10;, I~d~ IT nI."na ha.:u lamalil.adli",

~.:J.ot ooa J."d r komltiyo", I "',.._ ilf" !'rl!.lt.urh..l Ill. c:.Jitbr, fI _ i!l'l.ek.lilerin Il"J\ ak at temiD 11 Y:ILtrll'Lilk I.I2lere Oil KlID n el "e ek~lllmlCyei.~I.i.."J.... I!!tmek w-creelL. GUn ~'e !!IBaHe klllnli>Y<lTl,1 S lmll!ler:i, ffil.l,,)·ym &,un.de o)ll'1'I,II:tdIl". Mekluplar mllhlll
fl1tlJ'l1l.1

m"ltll.lpl!ll"l

1~,"1'12345 IiI''' l:lhmlt\ bc-d!'UI 1)5 ad,,-tI ~nlli.. I' ~ 15 lir::lt.lituPLIn allied :l-Qb" Di!frll.lEUl'Ilin 6/XT/I!JIIl jj C3.r~:}]!ili;l:1 ~nl.l I ~Il 15 !!I.- Li:Se'ler allTla klllITli.!.Ylfllnl.l 19o1l1..smdil • 31T1 .kl k.alem r.l:;r,11( ",.;:11-1" .4<.!.Lhmdl!l"i eaktn. S!Jb,:u1'I In ,mk: teminatr ]75 "(' borLllilllll i:emi'mrlLl 54 lir.,I;!.r. :);utrlflme Glllol.alHl£DY L,ot.lI"!"l'ld,"lIir. (0154)

Usal lJe;!I .. lll
JII

SAKiR ZOM'RE
Turk Swu.yii HM"biye F.a.bril:!a.sl 'f.'e Ma[lcll1ye
XO L

1l'l209-

111:J:l'1

Ankara merkez hlfzlss:thha sahnalma koruisyonundan ':
1.a~lk

. muessesesl
YllilW

DENIZ LEVlll
l'li!plli1L:i:l~ I. tJ

SATIN ALMA
ti,7g,

-----KOMisrONU
iLiNLARI
mIT
c:,J0
k:oIDIS,yonda I:urllkl.e (moo]l)

J

AJ..J{' • I(

ItAA.CAC - 1ST

T leron: 43214. Telgra[:

ZI.i.Rt:

KDMUR
16 !eF.LciJk

SO,BALARI
tecri.J.be
tf;.Ct"ull [.

1 - Tilmrun ~IICT1 bed~li T'I!f;l.11'l/11~1,n. tc"..bil"Le rsstlJY<lO :2 riIl<!blli.r •
:I _ gi.lfl

,1:IHlut lir. oan .111111;1· .ltteti Ioomr>2:t:Itl! :U/r. lJencn11li(; h'unll ",I:,t 14 de pazarlL:k ",](siltl'ttt'"I U]";;) 1J1Llp i'1rllli>D>I~1
k.1IJUflUI1l<·:lZlh komlliyonil

Iil=LLo'\N1~ - KO~t-OC. - t:KU "L ,~U UCU ZII, tili \'i~ SAC ILA.I\U.IK

Mu~~mM-

i.lI1

('in, V~ m.i~,\dTI
Jllmwaktl.-, p;l.Z .. des.L

l.i,'ite~il"1i:le
Mill 1 j,

G1 kilh!m

'!QO~

K .. t'j t~rnln~tI
l5.teklilenn:l.4!JO

I!:i>belli

c:kad1.ln1i: "LlI~llll! :<litlll iZ _ El[!Wtm!f! 11/11/!M11

iCililii.

de AnkilrJ.

mc:.Ka

~.I~'lh

n'Sikalarih:·
I1'lLli'":lcfl:Jtlafl,

Her cins,

kornuru

kolay-

At nEuslhl;n urilahl
lzmkt (JlUfi\l.<ii) Urn"''''' H..t ~t·n.. 1 rillt! adar- I ~Jllll. \'1Ii! Ad"pl:tru'l bavaUnmh: !,;ok kl~'mi?lh <!tllll ,c1.i::;unn U· m~'lIm Inlll..r .. k('~ j rm.~p~k IDl!rI (cli, k t:HiI ,cl.lu1erde ),-'1'• rna .;:lIlml'l-< su,,,1I1,, mah ...edl]l;:r:l llel· It,pn ycmden ,~y ~ i~m IId"Jl:;]za ,,,,d, bir "'~ 'I.r d~1" u lesisl ~I)~; lInl.l cdilnl kl"ydl. VII y trWll1; B;),lIt.,,' E.allffiUdlJrU 5111.1 0 tr bll te~!.'9bu~i.i. vi!'·sd .\. Zll3:1t Vel ,,1. Lt rml! Ilrzetml~ \'0:: mllsb t II'" rev-all :>In:U:Iotlr. SIU'I 0....n" lira.,!. VC'K:,leUn'i!' :ll"l!etlll!l mu.1";] ·~L r"J)Or be, DiJklmrl~n t.i) SUI") \ C g'~·l bulLl!laraK: t;1 ~hk edJ1m1 I.U J b;Jrlurn;)1<; 1I1",rli!' Veki.lk~Lcn 1"1 OTIut.,.h:l;· L~ e.tuimi'Z.'! .I-:~I'l<~·kBI'. Bu h:;,~e!' \·ll~:..'" ~If] I" r ""'I',,[mil ••
00.11

nJb'_J '"Ihh.a mli~, b<ltIl't .~ma kOIlIl~vl"I"utLd:l )'B?llacakllr. :] _ ,;,lulI'n i..ooell "I>;j.fl 1JTa 50 kUnIS Jlk temIDill ~!70 hl'iJ 6J kmu~tur. 4 _ Sartn;aII1c VII! lialo· Ini g ..... ,nek i~tiYI!I'l1!:-rktlmbyon3 muracili!,l er:i{'rl!:{", ::; _ b'Li!ki!lr:no nlU\ :lklml. lcmin,fl.l Y':llIrrnak i.lz",re bir giill CV\'c[ VI! k:-.n'lni ~'niol'i..'}rile berll[.)!!r bdli giln \'t' siI"lte l;;c)i'TiI~.'I'{,In.1 celmeleJl.
(7:;!08 _ 10,136)

VI! slII<Jlle K.,·.m'p.;1!j..luJJ

blJtiun.nn

~

hkla ,.kar

Istanbul

Fiyat MUl'akabe KomisYQnundan:
itJb.. nn
1,iJmolHI

2i:1 Numarall illl.D" 2"'1/10/[1-10!,'nltillilen huducll<lTl .1.1'hlllnde !ldu.n

t!!ltb,k :r.:z.ami

... lllml!k

IIZ'1:re

li!iI.ilDtllli

iEutqlj li}·;,lI, fI il~;'b'lil,

b 'I..... di~" ~ost(!llldlr::i

mUIDun nl~bet.ini kazaruru~ Illal"i '~1JbalaJ.'lDllZ. en rnii.IJkillpesendlf; tatrllln ede'!."'ek bususi.ye-tleri m!.lbtevidir ..

Matbuat
TLJr]i:i}'e-

Umum Miidurlliiiindel1:
•. m ],)QsI.JICll'HUIli TUrk
ml,.l!I'kiHl

R;ofJyooJluzy

hey~th1io

lI;:~drMlI

3'eDI dl'll j.'}rt.r.l.m edilccc l'mdl.'11 ~'" 11eY!i!t~ ~lrmcJ( i"Uy!'n 'az \I C! 5-e5 ~O'iJ'J.:.1r Ianilin tesrinl"'JnIll1oIn 6 In~1 cuma gOJli.o An k :Jr:lIl;i Bi.Lt~'ck i.l1C:l "1:1 til UlJ 1. Umum 1I"Jfli1.lrh'1l0I Rad;yodilu:YlJrI Miidiirltr~(rn~el~',t'kl<lJl f.decek miittern IS io.;omio;yon hlll\.lrtJ ,da fI"l GHlli) Y"(l'I;I(:l),: !Ibn lmtlhan..l liP rclJJ 1mc·. 117, :J!;ai1,ul;\ )1:.",11 ""~,,Ikle te!rmi ,m hill .. mc! I!Ul'lIunc kilt!. l" 1\1.1101.1 .. (
t_'mum I'o-hldu ..lut,;Lln,·
rll'U';"l

:l;wldl: .. ·~blt I!r;lllmi~ I..i.r. 1Al1IlIdoh .. IdlmLku. kill1~u tl)lIUIil -1,5, ~rhl]o;cndc ii.':; k~•• J.I;.I, '2 - fluli'leU. l~neiJd:l ki,y-Ik k';mi.u;i.l lDf)tun e.. p~":lllell.:.lf' 6 kuru~. 3 - BlIl,gl3.l' 'ki'Jm\Jrl.l lopi.JlIl1 5.5 pu:.h,·,1.1j.· 6.5 klll'u~tur. Pel a1u:l'ufo.:o. 1'.ltl" 'iYElh di.il<I'."nd,1 must!2111ike Y"]1llilt.,k , ....ltr fi~ ahdLi', I AnJb<l, 'J"Y~II' \'e ll"y.k Ih~ IIw,11!;hl'KI! ~'illl'I'111 --"l'llu Sall:lOliLrda t~"tan 1.1" (l:liJh U1.Ilrm.l..: 1Il.1c3k 1Ir. ll;in nll.mlfr, H)3JII..

Mllhtelll' llplerde, sade '\'e krQmlu sa.lOIl, apa:rtmsJ.1, m.~~aZ3. dll1'r:s:h ..lI:.n1 ve kog:u:::hLf1l1 l~o-.hJmini tellli'l], ~decek bo~'di!l sob.lal"
eJD:.;~el:'cie, orla,
9'l

!!ivnddJur,

al

ctrn .. lerl hey<!lmrlc dlkh

Itan

oll11nU ....
YI.

1-

l:l.i~b Nliillli

_ 'Till I, ", ...~,k 1e .. ].;tr,'", v~",k:t~l

,,111'1:111: Isledi!':, bir ,s,,",n:tL \'~

Irenln

\ ~1".I'l..'11\

l". all
:! :J -II ~

t1i1m,-~i 1.-'1.11))(111"". :l-lti:;:nUh:oJ

istanb,ul Belediy si ilinlarl
Ilk t~m.
1.IIU

II
I
I

Ankarada
1k ... ;Ir<"lll
[l

Harb Okulu K. dan
'J,.u~Ln.lm!!k
ilZH(,

~.~,"";LI",
ve

A krL"l 1i,,·I, ,'-' :l!!.k",.l C:llJrdm~o
i'l 1,lId:r>

Iii rb
-

hlJ ..

:! _
\'11 z I (c j II i mlllll;:mllna n ::ikli

::;->r1 h:J!:l:IIJ k I."'"

mUl 11In Glma(II~In<L

I !d~IU

,I'·I~.J "'e h33WIII,J lll~

m"h'",L lIuh.ln:200.0D
2-10,1)0 Yllilk y:lL,h kGJlulmu R.~yri

mujdt

1:11:11 "i1q·d4nml~LJ.r.

,(al!u:hrada ko,tan
bm t r Hu
U I) -

ziraati

hu '-') 3500.IJOa l'Ll]o kc[~n luh~", • 1200,l,If,1U k.t(, 1t·1 11 htl ,t h:r ] .cullJ
K2ndU"au:l

rn.jj.rll~:''':r rl.".. bll!~('ti 11,tliyr r.'llliru. .. 5 - TCT!:"lHTI"lb,1] \ ;]1' .. 1:•• ~1 - Tabs,J oJ""'t;!' . .:!. i lIe e-\,\'do.: LlLlluIHlug .. 1m."l tf"'r k,,;:r.~,t ,>" hole" ne Blbl ulr v=ill!! He i~llgill ~Ul~i Y:l2:I]ac:lkIJr. Ii - 6XD o;;h',,.I,ntl.1 ,,';:Ik 11a,1:I (l!<;anm"l1 ve '1~:Jh pml. . k; [;Id.l 1>;'11I~ 6 (0100.:1";]1. 1fl2'17 ~

Hi ,CO 18.(10
kIL·., bedeU lilT

Eyup.;:: 1"1;'&11,,", :(",t .... aJ.:1 11rla II flLlff".lr.li, R:lm",:, .•n 'l ••' I1Id,I"bi 'i.Jll1::l~1 \ 1 II, J in" 1I'lud,) B~ln till Gil r> 1"'111I, .• I I)f "l.='md:1 6'~" 11'(,111..' mllhlbb.I'
5<.!.)L,,1 ~ bJI

['~.gt;)l)';)

.1h.ilill;"nll:tll. Bu L l~b<.:ll" H.I~U .,I;ulu l"kbI!Ei. Ol<lrOlik Ankar",dii ~. kult€ ndC!' ~ "hiln~~ .Ill l.ah.li,1i .c"'ll"(!~ \"Ii "l<trl Ki'l;Iul ' ,tl,ul' H:3fb n'k'uli.l""
Ll"C' uJgunluk Yab.,IlLI dil

Dll

Tllrlh

ul,."N-tmo!!l.J. .. -

Lj~lirJl .., ,. til'

.~ J<, B-

,t1.

,I

(

H

(I:.e ITItlddc!

h') (101

gll'l"

$~1rU"r~m hi.li.
H.·ttni:;

Dlm;olC, ,,1"1.,k. t'lm;.u:iilk:

nU)'Ukildada ~ilb,'LI IdrllY:l 'l'luh~ml1l1mlC1i

I'HllrJ"fllLi ... rg,~ 11 II" \'C Ihtl" IH Lll.(lj}

,·.... ddcsindi:! ... !'rlln

'''dr~
rL

'"U'. 1.:JIJ '"II<l1J yG

il'lJllh:""nl

t;lilll.IK, taleh!!le

.,tI..u

LlI'" mud~lcUd

Ce4 Fri.lnsGC.I. ~_

t mill,d,.ll,
il)'J'

liih:klil

",'den

lollg.si Iyi ~tr'ecedes£~·11111!."bt ~ur<:I,I..
I

:30 • ;r.! lUlU g~, Ink.! hi . Dli h~ Ih~ ,j.re k,,:!'1tinull eIIIle', I:WIl'.r:I~O iii .... cinni~tir. B~,r ..d:1 ~JII\.ItmJm,"k 1..~).ltrltLkl· j,j K;:mou1Jd .. kelendcn ]ol'l:lrn ]l;)ranm bU)'i..Ik b r k,
"IC

~dell.i.n

t hunm

'Iy' r, da riO kuru t,m mu;un;ek

rektorlugunden:
.'Icdquo,: ),:JbanC:l d,' o.lr"dm"lli )l'oetl til mek mak"t;Ill~ l~1-ilnbu, IlDn cr iteelode 1l~'LIl1ll~olim ~'r, 1'~tzC:l InSIII;,'-Cc '."~ A~I'I'I""C":J k .. IT.larll1il .'1o,~,d~ .'o'iI.Z.111 6iIl"11:'lr Iblull.u:i~ yenidl!n l.II,l;,· r.lrmllCuli;:\lr. HIJ t:lIe~ blr Yll 1!!.ll10DUl !.inh·cr8Il~lnt.! .. I'1 f:lbarJ.1 I "hi IllIIr:sI._fl.... .1(:u ~ "m @d~'l"k bioi r:n.iddet ztlrlm<la Ill.:r m.irlne Byd[l :J:Q I). hi I b",~lLl: Yi!rill2<I·k ~II·. Bu !.lir :!I II h I~ I.O..J d. -:ltta mUY"inhh ",hilI < r !'.IYliSI \. .lZ~y('t n<)lm ill I t::Jllij,i t<l.kdirde t.ahsmo:!l'.i.n.i l<Jk. Iy,' dmek Llzere- bir Ylhl" dllln2 !.lg..~mdlkll!.l'! rl'wml,;lh.4.c gijndrrill~(:elcl,'rdir, 7 - ~/JI i.nC-j tli!i"~nde elcmu m'lhl}'clilt,ll:
Olt.1 Yolllll,W:oI, S..,;l\"a pam:looli'k !ln3vlI1d l1iu".JtlOik Dian. 1dlC"~' ..
II

mr.nk

;J)'rI

"4;,k

:lrltllm

AlrnanC'&! ht,ekhkrln

~uhe.I..llnl!'! .\ r,lk

im

~e f.,kulh.:llin '

q~fI - 941

t£dn~

'Tng 1I~........ ltrl, '~. \ [" d
,h,&

;,g~lirn

milcnc

lUI·, $:l ..lll-:lrnHi Z"lJll \'~ Pt11"'n ~'I.,1. lu,hJlI" d ~. 1 m~mk ilulI,.IJ,';I:',<lI.lII" Ih,,\" 5/1l/!HO :;311 llunLI !la<Ll H cit} D:uml I I ~, m~1 dl:. ,)'dpl].l.C.lktlJ. T.ilu'blum ilk tL'mhml m<lkbll ... l,,'P,)":I nll:lr;~lIlll,r ..1I 1~",]'_' gUl1u mlJ.ay .... n "':0.111.' ,L}, lIni c Fneumo:o.ndC!" lmlut"lmt<km. r ]fIn-!})
• • II!

tir,li, "ttl L"J l!::,,;!::],(1e,·-dir.

r... l. z
1311.

\;

veE.

k ilc I-farb

,I .... k-omu

nll&u.

nnllimilt

"lm .... j:sliYUIIt'"1 k ~k~rl O~50) t{li'.[I)

l...J 810'1' m'I,

.. ltIJ)IJ~mC'

mLlI'·I

11.0

rfI'

b-I k... "barruzdolil
K. ndll'~l(l;'

".;:n[Ln1'·n' denl!m~l

ilil-

HI'

7.ir",,\
talmm\l I.d<lu:'.

LIE'
!;til.

(
mul

1t'r.

Vo!k:fil!ti, ~11 :,11;I..:irl, 'I

",,,hllT'lln

maL

hk Tem. M.1lO 51,13 Ha>.l;.ll'l .[)d~·d(! ,],],1 !nU..: ~!; illin Yilhk i"ir •• ,u"aca~ 12 ~IIO 1~~I<1 m:mJ!. I kumlln". Ul11u",1 ~,.tl,(·It'l h;-111 .1.IIn'r;"iI" IIU ",Ilern
k\·:l2.1m. BC)'nriLi l",rtI'I !'O.!Ilm;J.1I I ~1n' ,I.., 1110::1 : "",' I ("dd'!:'.

7.3:2.00

~lHi) ,C"I '\
:I \ '

I _ 'A~j:ld~l
A) harilln<!~ }'I1~iJr3da "llhln

~ ,lZlh ~"'I""~I;arl iliz h

;;tkurbl.

\ oUntlk

___ _..;,_l I Askerlik i,leri '
Alk~rlllt: ,ub~5ind~n: 1 - 31li do.,llmlu "I' DII dOGum1~~Olrl., Ulu ... -"do; i:l\l'r(;r,,;:_ 1:;1" hI Jl tL ~,.llo,kl I l.;lZl]nml~ ol:Jrl 38lu>li y ...1. .11: ..llIIJ I tUier I. lI.;int:j tt"lil.n 19~i1 ,"-1I1UII'~t:· Yotd"k SUD:lY OItUllollll!., L.J:~IIl1e;)l: lI1.1r('l1>! ~vk"cd'}~' c-klenhr,
UIJ.:lJofilr 2tUli

htUYL:

bit

:lY

dl!-

lo' hm:ltIl",l' II '-'':r libn .. nl"r bulul1,jUhl.lrl erll
'"

H;ub ollUllun ,I",,,c',,klddlr. d,.Ii'u;,,-' H,ub ol,l,Jlyo" ,A '1 ",r. .,.II""dlk ~ulJ"hrJlIe lllllrilL III Lde-

'.1111 ~tiktl!:n I2<3 -

f:OflT[] ,.yrJCo.

bir

Eetim

1I1D:l\'ln

ifibl

tutu}

"kllr. 1[180.110

'~I..I.aL: .

euc-bilmc-k

i.. lo: 1m' 'kuUf'
olllnJlIluk I;!!~'a

.~. If. ,'n Lr<·tu, rl'fl-

l't"kt-"tolr. Il K )'11 \',-

1~1 II\U,1II11'h,. 1 :lO/lOl!;l49

~:m 11..l.b:lJ"(:, 31/II

K

O!J.U

Turk QIIII 'II, YIi!.1i ... ·UJ y;:b(lnci
mo<:"L"n "Imok

Imll~!1L!I'l

,ILID.1Cdk 3~)_O !J :ldoo

lhcd~n

n·~::thul: bk

ij~rel:ml!l]

t."1nhlllc l,:J..J3r .I,'vao .. d ce tir, ~ _ GI,I .~ rH;1r1
I\} B)

u:!<Uh,lIl.r!;)ll

liI'lj"'I!"Ji.iLr::de RIll mi. ~'fluunra rnU~yr'll"~ r,d~ll!ri!k b,i. nlJ)IJoT .llml~ bull1nmr.I\, ri ~~(I,.:.k ,;trn!:mi~ '~ulutLmllk, au Tt tJrl~'!'It hl!t ~iin .Ioi~·"",
III".

;,llj/l rJ/HI4U
VI:"

gOI\Llr1d~fI

r"H:'1

Klirs

talli:l.IHi,dn

mull'lra);]I'uu 'Ih "JlI'f! ".

almal: ilz ff' ,"U\,. "iki]e hirUkj.,

"'IPC

lillllJ Ifll3nl;;,nn

\T,.11e

i

n1!.w .. lli!unc

k"Fio IfltO Ii;) ~~.'tli f'dble-cl!k :<a~irk kll)tllllp;iLl.! rn;!,"i l,ir h;r,l, !ll.l]u.1:I n,lrJlJ!lI1L ~ilt1u'~'" il...: 'I' blrlm:1 l;::~I'IIl.;J1! Yi,lpll .. n mih;)bo!<;:I];u'1I !o'.l IIlI aal'm~ bl.lhlnroam::,K: ijilrlhr, Il..:-dc :l.1b:lht::m llk~am~1 I' ue.... ::am cdeccl!;n::u'i"ro blr lijll! JDe gUl Q.ln"Wlmll"l IprUlr. Sm'l'IJ. giJ"en cr,: S/ II i nd~. II :ak:,,;umnll I godj r t t, IIblll I.Inl\1lh.!LI 'II sik::al;al vc ij ~utq.j(I"SfI blrbkte milt '(':a;J'1

In i

~.. rt d",,;I":hT.~

,~~a

, 'ill'll ~'tUII;:·bh1b.)'·1 J~ill ~lll",C:l1!;:J ,0\111 'lln >., j 1 ny.JJ,:l. J£..rvp \'t' Rarn~ ~ ,,11,11 ~"d" l"ulllll'llun;,k ti7CtC! .,]"',.lDlO,OlJl c... mol.:J.6 b~ I \ 12 kum. k Tahmin 'lIlel:!'i!'lIerl ilc ilk '~lni'llt Inlii(l'rliUl yukal".Iil:l y.zll.I l It I ,,J,' I [lyr. iI~ril e.k~lt!!1"~C l(Onu1mu~llll". ';lar~,.in,.,t1:l· Z i;>IL ~'e- T.H.I,lInd~l :\ll. I(ltu ]1;IlC'fi'IJa\f1e. JEaruil!'CcJo;.llr, lh~i", 1101/1:14"" ~.III guo .. lI:I:ll H d;;! D.tir.lI 1·'11Ii:Urnl:lid •• Yllpllll!:,,1<llr. T:lllbl!!l'in Ilk hr.,Hl,,1 m.II'blll, \'1 Ja II I\'-I t'l,,1.) I 940 ytuno. TJcarcl od;)_~1 \"i"~jk,.I':nJI' 111. h.. :;:t1l111 mm,yyf'11

'J'50.Gll

p"'nll:h:~·7c Imlt'

T Irk
L 'I'elm

Irk~."j.ln
~!'

"hnak
,

1iJ'1Il1uk imU1""ILl I H'r"":,! b\llulilll.lk. llJli bl!YII: dL'n 4 H.a.b u UIUIlil 1-:11111..1 il,I!Crl r" rll LtltJII ~ r,lpoTlI .,!rlll. ...Im "I; • [n IS _ ~~ i.' lnflu. I;)lIhlillO 1](. Ll • I,L',llk: .lIbth:ril'i.111 .... ,,~ HOI.rb aJ..,.J!unJ':m .' bitJl'mf' tt"fi

Cl

.Il~r'I.Tl

ka·

iJcr~n!e-

Cl'i"n

• luJ'I'"j) lu ]'I.·I:~nJfiI

rut

Mti.<1Lin':

"'a~ld

~ctlil
mllU .. ~,

iiLJ

f! bT "Jeri,

.11110:.'1.' I l!\ZIIIlwr,

«102S!h

Ent:\lrn",i'lCI'c

bulUnm;,lll:m,

i

HUHJ,H

SiIr;J'!io!!llu

2

BilliNdIf$ft11

1940

I
~~

Pazartesi

I
Hiir FranS1Z ruvvetlerinin hir 73. an
General
"fr~lllnell.

IHIY,ITY~'NG1N NIUlv,IT KAlA
a... - Tel:
MU69 - 4.iHJ30

Si,gorfa

SOByeteai

~~~~~~H~e~r·~y~er_d,_e_5_.~k~·d~rU~'~~'~~i~·i~L=L~·/~.~.~S~·-~/Y~··~~A~S~/~f1~·~A~L~K~ ..~·~ · (3 •. ·~A~··~Z~·E:~'~T~E:~S~ .. .,~~H~-~er~y~e_rd~e~._5~ku~ru~,~.~~~~~~~ ~

FranSlZ - Alman

i~b,irligi
I
tll~i1oo
n
un galebMJ.
1f\mJI-

kurQ.rw.·nlrflr. Fran....a)O hti, iili. !bill" (~\ 1l-l d'ab ill1]1i~hlm 11U"\ kif.nj iade I~tt-

--21 (Ii. 11 ) -

FRANSAYA -

AMERiKA

de Oi5ulla bir

till'. FnJud

ibi,r.:trJ:i."1 f'hn~,
,g~:re~k dj)l~emt

.10-

I!;'ilbt ~'besini Jiilt.ltll~ ka;n

jmpargtclli'h.Jgu mUdafaa mDcU9i",

truJkil eUi
diel.onm:l
dlTJytor~

mp) tk!.:n ,1ICID1.Ij WIc FnaHa.om l.I>k:rar lrli)'tiJ,': bi:F deVlBf ve hi.. im l1i'lu~ ~

R I.Ir1oto. bil-

BiR iHTA.R MESA]I G o»DE R'D,I'

-

nln

• i'bfuDslj

:p~""1ur.

_j

Hdr f''''ml'I II'In ~ll G("n [,.,1 ,Il- Ga .. lll k"r Franli.ll!: rrupal'iJtOOl"h"in rniJdllhla III :1_'lliI,j. lGoakl1 •
I!'Ln.itl,,,',

icby hLlltumefuLi:n psmi 1:t1r t bligini g.azdelerde (11.; (I ~ uk, Ma~e;;",1 PetaiJil mt]erl~ GOri1~m.l.i~. Re~ll'l~ 'l:ebligbu ~11YiI"j InuHi.katta ka:~ttrlhm I;it" ] '1 den :!iyade gi)riqmemn'V "Yuk ek nezaket hali'aSJl I~iil"ld(',.
(- r van tmi§ oldtlj"ull'lu. mare~h~ "mev1liinc la')'11i: ~~~ mer:U'lftjj He t.abuJ" edildignn
)'lj,

Y~tiII.R

~uililj

g~

OI"I¥rsl iiI' Grmlk' jm,d_1 I!)tt )1.111iH~hkli KnnJ! undIaIULeo-· P'!Jild _ V:iolle nrlYOOWlll'll iJJi.iti.m
dl.l~

Fransa Almanyaya askerlik~e yardlm

ederse AmeJ'ik. F rll,1)Sd
DI.ustemle-

iIb etmege el'lenm1.iyet ~t:IIj,i~tir_ Va.zjydln lemal' kardliln,
JjlIjlJlUa, Fyaw;t2 d~vlet iCf'ioin

A.,. nQiJU d I ale. t I un an IS,' an hu du dUR da b· r h a.. IS e l. .' d ·
to

Mrlak!W:.f.

Fr-ml!IUlanl

M-d L" h<llu !\mu~1111!':

Ihll1d:!.D :!'Q.rrli, hUr lI"niiiIlW< hi;' "ll'etleri, "au,lilrl y galle mell\oo.1l'1li i.ein$iI i'!rtiklerim.dl!n, ~ o!an beD. bl.lgfio bi:r IImpiitsrorLIi.I-k md~ rlQfilll mR1i:li ~killllX' _ Qi Wrd[l!Il.

-

tlltflb.-.Il

'*''II!lJdnki

Iftlla~

ke·lenni i,gllli ede~Lek

lilmlJ I'dll IbuaIJe,r .l!iJj,«"~h:r Sll'kllll-.rll!li!Jti -to) mdillm l'erI B. HuU 'I.i!nhind:ao dlillk.iJ p;l.e1{!O.:.li='l" onll!!k
raMllidIl Yi.c.by'Y!I! Yllpd~ll bir tHt~

Vl!tJm

ta":.tlllW,u

i!Oin, UiMlv,'ur
i4'f:ru;",t._UiUIi

,,)!i:!'D eoirni!jtlr.
I<LI\ '•

\nn~.I'l,]_l~

Am.eorJlIalr
.:;tten hKldl ~l<ti.

II!;O[)M bd,lR:l

.. . '

Eu IDl!£l.1s, mUC:Ild;el!1!J'eiOOvam eden "eya .lkI>iIIIJ ,Ed;::n.k olim 'buttm Fromm WJm!ik].nrmllli .... :I<lI~ nllot~m:11 ~r harp htlklOmel.iQ.iD !lOre-.:rfj vam'e]eTl !:I'a I!~h:('ektil'r, I'rInSlZ iIiIIb.itlm, Yt~ Uku-

Am8rika Hariciye
naZllrlnlln

vt: ~, JiOOOl!!l!!veli'n
11:!'iII:r- WJ~IIJ' ~R1l3lm.:it lIfi;looer-

Iak ... .)'" ·

i~in riD!'l!~:ti,. _

d(:nU;

dlJdrriJ

~J

t-

bey.oatll
mi1mkDal De''tIiddJ;~ bu~

mluted ii"lorr.
Ne'VYork dlr; T~
K~l n~'

ri qu bsjllJ;: :itlt:ii'wJ8
bal!1oda .lli:rdlm
~IZ.

bu h.abell'lle~sa-

NI:">':;I'iII'I' HUifild l"r,b'IJl'If i!:a~~ 1I]"'n ;li~ioC~rt ml.!.h."T<irl binbas E-I= lim d II V!.I !l.BiUl'la I :r... 'J'or: L

VIch,sl Al'm.anY!I),1I ~'I!'rll.k edr"'~A1'I'it:rikll ~~ nnilltsnlelo:elr.-.riai telIIkih:.i

galibilll aJ·a_grna gidel'"~ Ji'nnsllllln p.an,;~iWJlIlwn tnusakeresine "k.llt!~l"I!ma.5l lIIidi:f1oft><i_nd n bahscdlJirke1Jl mace:}a· tin nlC\ ~iIle laYlk ~Iltirnm merasuni tie kabul 'cli~~ buyUh bit ).oernmiyet iI~ Llk!~ i(iin
.. -

AlmaJl

adol'll, ks'nU Ibir

Arnilvudlukt.

cere,an
ihldl,sl"

led, Jl'ral\iloZ ..'sbn~!.lJI'I"
(ak 'p'l!itik&l:.dm

b82:1, 1l1~
tm(lllllra-

dan

halu,anlar
1m.

'Vunan-

Fr[mllllo

Nm-;J'OY'k: i' IIA.A.) lI'l-eV)rli:Wi'k :bta·tJbU.u.lu Vi .... h:,. t:EibUjl ilot f'beIumiyttli ~lJi(lCltI!· :lIJrpul .~ .... e
'blilnUJ:i

IUmllJl;rJt1:1. X:U-Sl )raptl, 11 lllIlud .. tileorini" mesu IY'U~...snetino: III.o§IDJI1lI1 eden borqb~!dzoo
K.oI~e

"f!

.kttr.
e\IV~~1

1Il'dt:-

hh.rl Inasu II tutuyorlar
Rama,21 UUl..) _ Ajl1ll1l S,,~.1t • dil gece saat ~ d e aLCl.anJ, lUI
~'!>

'!.o.rll.W\!n1.l 1~ ctmcJ(, 1IbCJ.'!:d1!l'''" Sil/Ib. p:nIm~1Ii. ~ln I'w:Ic o1u1I!l1D,

AVrlLpado'ld

Ul'ntLmiy~'Ili!

eeleri billklumla ~
Iunma

t: dlr.

I'JIIft, lIHh::r
,.lil~

101'1;1

"~Iplilnlm
lD.IWL:

tdlIldlill'llto
dab&.

manl:l rrn ~,,,, rlliilw rlUny .. LlI'1 ul bir 1.Mix1i obml~h,Tr. Btl ~~:r Ar'l'l",III< .. nil Id'tiJ'i'i"ll! I:tlllf~ ;rardlm! v e bita-,
1O!I·r]Jj:.DoII de~'iIJII ed.p ..l1'lllJocq{JrIJj:j
(~rlflil

bIJ'IIlI.

1&lJ! y-

3:

n

,,1.1 ."1f~d.)

eJ.Un blE tesir
JJ1Ij.aIDa

bu kad

r itiua

oyle

genyor

1':

husule getiri)-'or. I"'::" -ll'
ru ·ul.1 .;..n .
j'ft

~t

rilmll:Sl

!:OR
1

millil~U~~ p~~~~e [lgra~' In Franmz dyase! adam-!> ian vatanlarmm (lv_yd1JgU aeidill1 il)':tde ~hl~l:irnl[n. goreeklc n itiba.l V~ ne2!1ket He illfikaU.H IJlmu51llrdJL LU lJunu diinyaya Ve iI1I!; fltltat· bildi:rm~~ &-

bemmiyl't

veITlli!jlerdir.

HaJbl1-

kJ mnr OIl P·tilLiJI bo ml.i!Likat nelH:5l-.. nde yurall Fn.nsa.run :ref \'oil nam I~I,HHI kurtarun

Fransiz - Al;=====t=&=~~q=~~s=~=c==g=,=.~=)===============~=============~ anlasmaman Sirkeci ga.rlnda yang.ln Bir Alman Brnln akisleri .1 131,e geml51 Ot; tahto' haraka gandl Mihver devletlerinin batlrddl yeni planlan haldnn ..
~j

De

(J1i~

~uJ.a.i(]

Olk

IE!IW"J-

""••- ......._
""i'U: .......

de ~

bftir:
..

l·]J\'V.U-rI
LiMII
~

."'1
".

IJ

......

(5~jHj 1\

liIyI'~d1:1~

0eneftlJ. die Gaulle

Acaba e olae k?
BugDn vuku

...

iI

-

Romada

muhim bir hidi98
bulacakml~
Ztirih. 21 13.&.1 - lltd -, hcnlrolii :J:ltl!)c]3~,~ T Ie ;;, aj3m!fnm ~·erdiigi. Oll .h:-J bErne yann Romada. bUj'llk .. hemm7-· yeti hai.z hl!hr h:iiejil-il;! \'ulm blJ~"" C1liktlr, Bu ht'Lbel' H.omaii:z.cniDe yi.iriiyi;i~i.in Yldonumii me. l"Ii.SlminitJ Oil gii n lit ri ne \,";'r:'LJII yapl13l;:aglD.I te.YHl EHic[' mal'liyet=
tedi ...

~~. tl r r .1..... _...

yJI, 0 - ~b~ 'uI,; hir hizmet Ita etmiIi 011011"OU. l\t'~J~e miizll..I!lere JiLeZ::tlu:tba\:ilH Icinde d~1 de. Iji:ddet \.~ m LI r-ake.,p. lIa'l: as] i~1il ce!'"q':ln d:i!~ydi, kei;iHe mar~a bllHln mllamele I:!dih;eydi. falult Fr:HIHlHlI1 lIaJ]!1lJl!UIlS leke au-

10

erlilmi~ oldugu:nu

nO" ;.,. t"'uare o ..

da tahminler
z7 18uHel (A.A.) B.loI.gt.rlllu.l
BTd3U:lIJII-

Ian devam e iyo,r
lAndl['.fl., 27 ~ a.a,) -

H~t]et' Vi! P~WIl

nillfil:.sc:v.rdi! . i," In1 tcbl.li; bu DQkl.ada ID110 leflld,r: h;lllIlil.~ a. Avrupa ilUlJ,ulm l"enid[f1 Ilu.rmn.K vaml!ll.11 mu:mi teJkiok~ ti;bj t.lt.ulcnv ,F'ratl~ JI~ A]IllOllllyanlil

,
ltfai~'e y

ba.lI"a ne.z.areti

tiebligi ~

~Ji2

ki.

Vl",Oy
hnl!!0:1

prmSlp ...rutl"nitl=:.nu b!~D lo:bU!."\nl bb:yLIh ~kJIIlL Ell.

~SoOnl.l !lI <In~u NJ"lIId.IJ)

nesrelmdcle

bLff:lil:leJ" IOu pren-

a rb----....,

sip am ..U lritt.iklltlllda mLlil1.o!iIH ~1drlcre mi.l.liai, oldutu l'_!.o IH:UD Ultln tr ;.tta blJllmm~kton !alunra IIkt.ILd.rIa:r.

.3 -

A1'UIIz;ag

,Ce,bekiUarU;:'.1I

m-

Vaziyetl
Son
~ ··n~

lfll;nrli~"i J2pmalan prellsi.pi ~rlilde IDutab<lhrl,t 'leWD edll~bl1tla

mJS-. Bo lHtiUlnl lal:iirler

Ob, otJ "C g.:ll.et~;mJl. dipl man~ mubOrTlr, HiUutn sen Ibij<·q: d~ li,a;likl~rll1odCII binm !)I',b~ yaptl .. ,C:ltu k n_.'de tmelu.c w; ~il.~mol!!rt!:'ie kln'~1 Almon. tUlJ'bl[]d'~ :i!lI flo: nli1Jl~ l;iz.m IJk10:1lr; l - Ifl~llte:ril!lfl istlll ~~ii)ilI'iJ!U kl lnJiHiz haV:iI kll'l.'1o·~!l~ri l!llr:Jrll'l~ til:lLD alum 1;llri,lC1liT,,~tlJ·. .2 _ Vunol'll!<i:arl. Vol! TurlLiyl' .. "'I.... riDdl!n Sa"'l!J'!i knflolmll. dt!IKXU .ill: lI:m~h I»rjJj~1 btl lkl memlelu!ltek.i
besJllej ko\lltlrLlll zl!iyl1 DlmlHl< yu:r.-Un-

Jru!ok. MllIl'I,:rd .. iJllvl:' Itdh fir: Bu ye.1'!J pUrt d:J akjrn !!raid! 1:1 I.IIkdirde Dy!~ =nrID]WIIoU Bri, l"[1'Iei' Ic'lt It A\i'l'iollilL \'1" .'\"J' nl.ll buWn 1111~. ell!~ bJlIhlM haUl! VDC11 old.ukLaIiIil _ oonll lPiil<lcn kenai r~t~nlWl b" ..~ .k';;:!l"I ,u:riod" iu("blr i\o!!Ju. p l'lllimlld ~~Hl.I blldii.r"m rk t;l5,a'l'III,U'unt1i1ldlr. V.'rli tHyu ID'I\JMo:tr'I~~ 0111rail: 1r~ndi 'h.Nll!l'!l!l"in I'OTmljproJ W' :ioCiliz imp.iTa~luglleD r :I].n:,,1<; ,,~~#:] o-imlld ........ blldu"CCdn.ir. luharLj~, Du Jl!Anm dj~er d..~'-· letle-:rll'l \'~ t!iZl!'iimle SO\'Y!!Uu lIirUiPnin l'~~'lIrl ·tm::'I;.aiml'll Uh;an!1 1")'1«"n .. ohn~1!
"':lim il!1me~i (SD ... J ;> uiitiJ N.I'1 all

dcnj~de

mimah.idler bu I a! J'\I;ve bllh !;; n rl"rll:iIlII §&r.k klsrn mil'! bii II - t). "iJ, li· l'o:t derpJ tm kted l'lel'.

Baz.1

nil

en CZICI, en. f~cj sulh ~:rt.lwI gillh nj.Lbdir. OrUID i",io, m~eie
hlL],j.lI\ll

ISovyetl~in tekzibi

bir

bir Ilki,'
ulutl:!\-ak'l

de~'yan

(:-

{h·ml"l1·k
fib

daha l azla izahat '1-1[ttL

fLil

~61:1

••

A:yy,IJIII

BIIII:

I!I' lUI

Rllmuo.Y<lY<I l,.PilQyd.)'i.I

{oi Inali.im:d.lll mel/oculi! '01IrHlrrr I I'ck taOli olarnk bir ta1111 ) I l:lnl
,I I).t

13ulld Silt lie

].;::11•

gun c;vve~ Fr .1.l'1-

Hlel';'d.a.m

~1yor.

lman,\',", 31~Dlllda akdc· dllu('11 HJih - l nli-l,i. baJ!!;lnmia. gR:dt h.·I"clc bttzJ flavadisl .r Illtl:,.3J r lm,: ll. B~HlltJ.r'liD El~aSLll(j ! r, III :.LUm 1fl1j iIten;)},e kl'JI h.d bt. I .rak dlll(,,;i de vaKiLlI_ I:' ~ .' lma:l:, a t:lrahnd8Jl ilcri bU t Jl WI l.m LI mar~1 p~ta r III It:,ld(;Higl liioyl~niyol."du.

Si.rketide lDe.. le Eo nUryoLla· ' riyle eslri ve kuru OlliUl bo.rakatutl;[ tlLT.mUijhu·_ nna aid bllr'llklnnn biril:ld dliD :lU1Ji tahlalannJ Rarn.lm,hr lmru tab tail'1lD o]!!:luyangln "tkmilll uti baraka ki· mil.e-n YaEldJlktan oonm a3M il- gu .i~in ate!} Ei.ir'aUe gernr;ih."mi§ rillmii§tilr . ve itfaiye l"eti"lm' iye 1t'Ddru: bit"

Birerlu!J1

dlpJOD1I1.Ll~r

'·e

b af.u.aSl[lii,

:mdarelJli:n dew..

m BJ.zemeoollJD"daI'LaI.lG olao bu
clYlinl1i(m

bsmJ rnk~

1',

baraJm,bm.n

Ball.'t 13 ,5{I de p~en bir tr.enden. al~raylU1 JuVIlelm lodN!lWl 1iliIi,

diin

yaonu.iJbr. Bo.bil" IlIllrtar dB. t&b.t.a. t'IU!-!~i!!me yo.ruJ'lll'lt1f. H!WtlJe ho.kkm.da tlllhkllcat :lI0,'pilirflo.ktatMnnLmrtl

w.r.

gift!, Onl.lI il~ liiy il_1:! !ll:JSllfTldIl !)'LI dUe<:" .. :trw k 'lIder I'15rillil1·. ~Ini. yllksU tie\'ku. id:ircd~ a:!Illi.erhhlo dJ,i poJJUka c-lelc yUriJir. Fakat bi.r s ru:del1l:Joi!orJ m.UI~l:lIicmlzdi!l(i I'lwm. '.IlWlll ·!:!dil!J:l IIllrprlzh.:-re ab~lI.k. Du gal'ip MldilSc-!'h!1'ifi~hbl!'.rll "1 lJ.'Il Ui'likhld bal'l:r kmdJI ton,.l.,.. \l\l:rmek III I<[l~c" miJ.ikUkl

de-I'! okim

kalmli;br.

SABAHTAN SABAHA:

MOS].;0\·3, 27 ~:L.a.l - T"5~ ;>jamsl dU!l a_:o.a;'daki t ... u~, n,_''/" b l'etmi~th' : JBpon gazet~ICTl. Japlm Sifirl il St~linin 26 birill 'iLe.-rmd( lJil si5ril~mf' 'apaCRkhmlJI y:u. maktadu', Tags 3JunSI bu habe-

nn hakil-:aL> rnJ,lt'aflk olrr:lIdlgJ·

glml.l.Y"or.

NHekum

ltdlcr

~

I

Ii. I 11.1 d vlel I't'l I ~:araflJltlan ku Ill" f 'l"ll"ll~i"prell::;lpi 1 '10m In"lilu c..-Jeybine hu r F'aJm biz uuna "On d3klkI.Lya ~ad:u ll!tlmaJ H"uJ1Ie:mckl.e d'" ":1m l'i'h.;~W!!. ~itlvllki haldp, !:uyui ..eiI!la!l'j.i 1.'1 rtya!ll tarn .A.!lmnnyil. ue lulV(lnm bi~ du nnrenlleoo.k bir
"., ~}'f~Ui) olmal_lJlrliU'W -~Ik~a 1!lt ...~ diyo[". Al!manyamg, Franti ,If' _u.1h Y!:lpmal;lu, hil!i .niyct:i Dl
L

Li maclarl

Fnl1oko

lu n}am de Iht iva

edel:lllir.

mo(.l.mk ...... bill Ildtunun kJ!,. rlI.i!rj J';;II'I b . ;:fi;rp il U!ikil etmt4i. BlI"ko1; gtiln evvel ~)'1e blr millflkEl t.:. rnl~r QIUnllbllec~i ;i r~j.lm~lI. HAdllqeh,r l.ahmlnimlzdl!' y,llnu: m~ ... i I!JhdLIIl' b"t.u 1:'1;1k IImiZj m~:l'd;wd ~"qrdL. Bulus"", PU'Cflnl'~ d!I!'Ui[de DLL 1i1~".klil!1otuz IdlQl'Ill fiTC' a I.rr1 Illirl&i;: vukublil id.u. U" bin. klll:ll'!l1ctr, u;t>lk'lac, l'lIplLlI1
!;riI'l'l'i'l·1Ilde 1m UlfElli me
:.I

a
Ingili.zlerin Lord uHa.v

v-Hay

m be~'an Nmegc ~~

mt'ZlJmiur_
....

II

H,BV" loa mukabil bize hitab eden hi)' Bay' Hav·- Hay da varf

LoJo,s devam edigo,r
Lim8nd3
baU~j

bir s,al'lld2ll1 sandalCI Ii:UlQUlurkon klUI"IIII"'I'd~

rl.'

II4.ltnim

'CkUYUCI,II.1rl

ml%ln g";;:r.rl mtL;:lii.:Ibil ilc ,Etirectiklerine lI-oJlJ~.
BitD IT,

I

1B~lkl1nkH,

FC~n:!I~,

W;lI1;-

yvl tu. BUllu dillir Alma.!zyanm r~r' I L I liar hlinlh:. no R02J, ..
nnwr' , fa k bir i!} m~te bill Im:;aliw f·tlll!'lleJru~tl. Faat lngJJl.l·n~h, I rbirnn iJlI1.<J. ile rulla.yetJ~l'Hfll •• i ve Alman b.ec.avilil.ti.nihi Ldl LJL'gJ.ijtJrmc~e vr~ (jure ara:wa· ~~ rJ)r;or.bLl:r eUi_ Cunlku AUrw.n-1 yu b -klC!y mez, LIZUJII bir bad)!! I k'ulhnr ma:z. Hel' gc~en gijD Ingtlll;;rI n.1I leh'l'wllI' ve JUman ma:;:-llItlj lmi [,11' IlWm daJJa YO'll,];> ibma]ftr~UH'.

Yll Mod[sci,nolnl!! .15k"r ILk clhdil .. I bl'r' !uY-IilL t verme~ ] "un g~llrEU b1JnEl biilrhll'\ dej rt r,· olmill51 dJ. )'I!'b.l.lll-hi:. MU In:t flt'liC'~ 'l"erl:'n bJu-pkr bl.l zikl!!l1{, Wlltlde;n dlJ,blJ I'lJlan'Llld I""~ 'IDr" dlll'lmnde I:UeJiaD ed<:r, Jl.hlcOJdeoledc I.,.,r

!
f

,..Ipi'''_

b;J~hyan Ie doo fll'ttlK1SI lmll d", de\'::ln1 cl.mi~t:ir. Bioi liebebit! linHI rld~k1 Illi.kllye, li.ilimil veo tal1liy~ I§I~ f'inde onzl al-!~ Ltbkl ... "liku8 g. Imi~, l'apUI' s r(,II~'1 Illd~ lila rtibiriar 'Illm §lur. Lodo. m] teo~.riy!€ i'liin lImll.l'ldll bir !';(lndaJ Ib9trnJij ve l"ind ki "-liInd.ulr'l I:Jg.. g.Jllurlu'n J,;"rtarJlHlI~t.Ir. l';mlllonu ~._k.~e lfii!: ka, u11J 61.1 y~ Ifmm:l.:..J, "',lnc-lah'l ~r{'~·lilfi F~wiIl,:mih.rHIt'I~ [1HJ"'nll.! ~lderkc!1 ,.... ~~flJ''b',!'lll"ll~ ,~!.;lkl:llI·lalc!;i .. fLlld:lb

lki giiru:loenl)cl,

-

~

hll.lllfil

klm

i~dl IJn:l61 ~

dl:i-

I\.kll1l kalmOOl

AllllanyaYl

M"-"!l-,

I'1IlDmIl

'DlIl'lIU1

kiJlbLnC'

~1!'Tili r.

H~

biter,

hl
Il!ldl!:JI

'Sfm

gUnJel'iri
U;It\

v@k(\),Jmj

uniay<.!blli:llek

bu

analItan

Bu m~edli) '_cz iij;O~LerllII'H:'" i!l'rtm hoi!")! VMil'COLlnl', '11;,t~1 iLh"nile kll,l:I btt veclu- t(lyln Il!!tm~1It bbll olmaz.. 2hti. r SI.IrJ ~~l.:lllk pddll'L Ijru VI"' m~'clcn.i)'eotllll hCI' dmll. DlIhl,mllk ! tidQdJnl g[i~ tni..J'. &m bMl!.\:'.l ,lie: d1Jll~IIDlr\ Ilyl)st
~V.tlil. Iui.:n.pk
Q

1"'i)-oJI1orl. JI ,. ;;,1117. h!.11
111,1

II:

indf' Inil Ilil!.lerL[l ,III III. n i l'l~)'''-

hi\"I~

1:'

nn

"','z.d~'77
BLI

.ul ,. nyu
L.:I. Y"I:lUI1

,L"ljnrl~

lrn;Lh II~-

Ilunu dmIcH\ekt~n "''''''-" ,lldlkliJ"'PI 'co ,,&I-,,;)'kl. 'mi, DUIHI"n I<>w I L10 l.l'IB1l:~"nl

mUf.

I

1111n .III ...I"dI.~l :t.J)blt 01piktr. h'l" 011\-

d" )"'ti] IIIJ 1l1~r[ld~" !>,o-I.wl,,·rI111l'i hl!i DUU dll.I.-.;IL~lo:rll" 1(·,lJJL 1il,I['j);!I DtH

tura:.k 00 amalull.l' . DRled[l Fr.iJI!>a3':Il gidptt>ltgene-n.f Pe= tllin Ue g?!rti,i;ll'i'lcsj, Pinnlle hudu dl.H Ina inifl:~1£ g'l!'ne:1'\Il FranI!:OIHHl ;J_ya)pDd. 1:1~CH.j lie c.iba-l UIhIl'ylu ('li~1L1l V~ fl'ihm!.ll J i.!irIll:1I&;11' f ..o!I:I >

blr 1I111'llihr 11: i bu n Un llr,ymoli!~le1ltflirm!!1[ Mill'll! ""~I:I" ll"d.og m{"t.nU:o'I~c l'I'Iutc.;JWk toIiI" Mr!!III'Ie 1l1l1Jru 1Ihru,t'rr. IllJlln" lI}'iIIJ IeI[~U

,,-.ret

k~r

bl.llllililk.

I!iiL"ilLPL

~m In(l.llli'h ilr!!)f~lin.:.· .,!:Il 1111,l1ml"r. (II!,'" r L.;: .. , 1111 "-'r I,. holLr ~~... 1'.! !! I I,,, 1<;1.· hi ;g:lliil~'I' ., .. -.. ,Ulr:lh'"u-Idtn <l.l.l· .,[,rlll!"oUj1. Gjdllip mllc5:i-L,!!'!I'!i dlyL' 111 Jl,lltCl't!dl' - IIP~,I AlllNikoJII"loIi 1:lb, bl!" 11I,'li 11k d.!iI Lfil h lit ;'N.JjHh_ )'''P''~I "'.Il_ Bu ,1.1 10' 'i<'>dkillEl·t ntll-

mlill 1.". JIJ Ld .II~II

h....
~"1l1

t'IL!

IL

Inliih

],,1

'\.I \ LI'rlt~~1.1'[. t· ,.

k.lt LDII~liz.ld" H.1'I'.' J1. It !>Irlu'.' n,"" ..Hr II!~ill I.. roc h"hI h., ~Im klll~'r
... IIYlr I ~cli' .. , Ilfon> "''- .... IlQ~;(.abrull I} llm.,
riC,

d~"df'!l

ugrayan .aal1dn.lcmm tmdndllJ('!. }'eU~iskr vo!! M~'vhIJu b .gu1milk ii7'..er't' ikcf.l Kurl:tnI.1Lt;;[atdli.'. Me"iUd filzlll mlk~ard!Li yultllii;l' !-:uyun t.;;J;;i I'lyll' 1m ~'g:tll bir b:.JJde hil:!j\ah::ln{"''-~ l..aldJnl.rm~ . til', F JI' <l h;!l rad 1. Lldic do ~id!.Ieo-t Ii old ug IIDdo'lli b.Ui 'Vtqmrhlr J'SJ~e!I;IJ 'rc I·otar.lo. ~it:mJiil"'I·Jlr.

mw,tiir. Illi,Jil'>l')'1 etniltan g(ircn .-aDcial "ll< mol.ol"l r d rb.a.l k:u.ayOi

!Jularlll It' .. lrlj'l~ IJ.LL,1'IIi!j: .\l('!",·\'t' 1~ld derh:'ll liiwu.nn JI,i!l'C gomiJl.

Lm

t neel

r."1'TI
1

,n1., T"
("OiL 'II

I!EUllrldll

Dun
'm~i

Stlilt

14 de

linnulI.I![IU.Z'l

(I,hn";:

iritl~'

I :ru

icab 1.;11':0 Kal'u.d(L1UZ
.i.ut I!)

.3."D'L':lli

Ila gemll'1tir.

":lllu-

~d-

-9 ~~--------~~

Vusu': Izzeddiln Efendi V,ahidad:t in Efandidan pak faz'la Qekiniyordu.,
rimn fa.bri riyillBOtmi, AWlilp8)',[l!, W 00 gi:indurnl~. I!:ili''k~nln 1.El.5[iyesme ve tRm.i.mi.m11 '\i!Wlj 'Ie ugrqara.k ~Io!ar ~: ~ ed.ilini!j b Llillan ken.disini :--iyn.retie p - lrIJalk mLJi.ksaw:l.e (Ti.irk tft,~~1 him~Yl."silii Jeeterc gOs~~rir. &.1Isyii. nclla ile ij}tipl ederet IIlUnevvmer .- deruhde eylem.i.IJL Orla.k;~y kliibu.ne bediy ettigi raamdn ltiba..r ~~9 ~i.Jw.o.s.!, ruboa: ~1, Royle l~ k.cntimille bepi ~ bir foto~ S"kl!1I'j PIIlHcil:l mutlp!!lr. Ittlhldl m:izden J:ulI;ka.blr phaiyeti 01 kUlUb

Be"iktq VefaYl 8-1
maghib etfi

Go ruk V i lh: liar Vekaletinde nalkil ve layinlar
Gtimrlik ve lohwrl r Vo:kIUr,\Ji m~rkcz ve tn n~ JIItJ~C5dcrlmil

er ~U ~ I~II hakklrnda muhim bir karar ver'ildi
I}~ke!, fll.bri kalarlrlltl ~uv.i)lla JapIIkL.rL ,,·ltcr "- l!t.ilo.:mmlll )',cn1 blr "af&lr \·uUmiii.lr. Bu J rani iOre" ~t'kt'r lIIbntillnrmlll 1m ?e 't'!'l' 'II~ 1I~ 1 rlQ,;! CU 1"l,,1 ~!.:Qt:'U t>LllrIlk 'lmdj)'~ kndar- mli~erili!l'deu talMll ~lm, IHe ~1-cll.ik.I,'n :1:5 kW1.l.S JerInf! jut ~uvillililr h;1" QO! kurul, pamuk C\I"·ilI.Inr ,.;;:10 iO kw pam"'" \Ill llI~lJ Q(i11ctekUr-. Ba:11ll.iJ.n C'U\",JJ.lI.r mU,lerl bl'lIhndrrn
jDt To! ill\vCl

) 11" i m Ko ~esi I
PIOI.
M.oYi
~

Sal;'M~;~dzdl! k i U
.
TI,
n(mn :ilbndil lin ~
ok:lijlD

---

Mayi oksijen kabl
h.a.,..,
.. ~ lIlAyt

ae

LfLrm:d-

tmdlll Ui3 d~e diIIn do.l.J;Yl kolay
Bu t4;bMLlr,ijr ffield:a.1I YIIlR&

kllyrulllliUnt.b:ohl1lir ["11.,[1 ,
gLlLli1rt.1'1 i~'D ;dh.u-

Bi,Uim ~eler Istaobllld rl ta.hs1I et!:ikJeri bDlde 0 oghmu V]),8D1L, ITIl~,lInom) mekb!'tIme ~DdHmiwW'. ~:m

manb ittihad ve

gill.

UlltUIl!.lDlC3,

Delv.ina O. tcavlin kJllblc-

m~=1.u.r ar ~J IdjJ )'_jlLik ~ db R.adLktly ~~Iln. )'ilpmI5ve i;S re[ .slad1larmd devam edit· Q.l;:n b, "..I II)ltkLl '11(10 t I)'Jn.lU tar. Bunlnn ylll.l,lIoru~: di, KELillkl;iy 8l.t1dmdo. F,e.M.!." ~ bt.;li'lhLllL lIilm.rGlt bll~Udl.lrl(,1iLl Attm tug mi!~ 1 • >1 Fenf'rlm.bllen'isl lic:n Rdlk K,u.rcn V(!jr.lll"~ Il;''_'emit'! ,gaIibilo"Cli lie R~lu:cl8ndl. ·..."<..IJrI m(!dfir1tijlk.l ~lk.ll!:; merru.u~'\IiGala~y M Sillc~ ~!'l, W1J~ br)·ctl k.,I!:ftl i mem1.Lyi M.kim IJlr OJ'1Ul-dan 1KlIW'U 1 -I

J(ti2i.LnQcn

;::L!;:JIkill'W ;wn!.a

IW:.LmdJ.r. cnm \'oI!'Y ITLiIdll!fll kiiplnr bu iIIl corrrt I!!J. Ceor,: II

lI"l'IIU!melt

Be~1:a.;! lltadmdo. ilk u;ta:rJliIulsporla • Topkapi
sIUda

ma~ICib eUii.

.

mw;
II.J"8-

lilLaddi.n, Abdlilm.etid, :O~o.!:!. tlr, llu.nun iqillL enun abmille Fuad efl;!l1ldilec de ihlanl' bulun pek dikkn t elmeti!!'liaiz, mu§PlardJ. Ywml d'e.mdi ·Fa.ru·J Bir gi.iu 1.Iccid dendi, biiylilk k:uile§ir..i ~iy~-ete Cn,wlu:.u.ya N5.s !lLfau!'eira~ ettiil lilLltulrt.a "Se'I>'gm birader ve birader ~ geimilllti, I..ildeleri.n.io khi.be .i.!Jti:rak!C!'rin Yusu! ~eddiD ei'iffidi kardeden" pck memm.m Wd!g,llI; [loin!;! lJiiyUk tahass!ir gmtcrdi! - Val'. 'birnrleT! Gelmiyor - bUl'll.ln teaviiD ma.h:sa.dm:I ~k zigOI"~emiyonl.Z! MuUnb. cuma '& yeD'~ Ileklerim. Fa. mgu dn tMecid ~fe.o.diu,jg oglu) .al, gel. SQZ ver. Mccid efendi BaJti:stlinr;
SU1!l;

dugu .sW!i.wii. ve,r~k hiLkkmda 1:1Il1km mubtcl.if tabakBla.n arasiada teveecuhler uyll..lll.ib.rud!

Mumum ~b.
8!l','llJrul.

Ihl kuliibijn
!W'lu:ru:Ic S[I -

l:ij~llde

ferman b\l}'Ul'Ul1ltlnu.z, Rabat.su: ilIIierun._ 'V I.lf'iu! clerHli - Fa.rugu III nulmrt. • Cuma gelda, &blahJeyi'J!l Yu mlf i,..zed,ljn efendi ara.b ISmaI"!adl. Nes,b Bey: - Efelldim, bugtin i~iD Me cid dcnru bi£"ad.erinirl dave etmi ~tini7.:__diye hat.lrllltU.

{endi - Hcldm~ gide-cefim. csib bey - Efell('lin~, biraue.rinilj clELwt ettiniz. Sollnl. size hahrllllillfl.w1;" diy.1ii! 'bi~ daf\1r!U'!k:. Ymm£ ~felldi - Send.en D8 •
~ttHgine Bih~t j514m:iyonrm~

Yusul'

bTl goUcrlc mru.;:1.2 - :'. bernbutiokle \;utirmJ,ye muv3iJiIaA oldl.li.a'l". kiBei ma~ Beykozln., - Beyojh.1. y:1ln~ch.li3eT i.ki yu(J.~ kol!JjylH$u'&C~ i-;:in lien- ~por ~da miiBavi kUYV0tte oj.. dilerilne ~ilrl r cttigiDi be- t::J..lrnn.mda D'li.lSJi iti.bariy1e oyun 'r:ok h "yeo}fan eylemilJlll. (1) ACllba 11\1 "Sevgili b.irfIIde.c l,'e ranll ohiu. iBirinei bafta)'lDl.U or% tala.rma dogn. komerdcB g:a.li~ biraderzarlclc'!"" hI.!. .sm.terilJ sabiyeti ~ 00:eu B yogluspor-mimiyetine in~J:or iiluydl? Y'WIui u~din deodinin Av- lula:!" O'yumID BO.DUIllD. kadu.r ev~yflUeri:ni. rupll. se:yahEl,ti.nete.'jI1ili olm M! n(!-rjiJ.it. bir OyuW3 htiJ;il.rnetge fena Da1'.ar1:il gr5rill - mubafn::a. ettiler. BeykozlulU' 'bWulssa i!kUI.ci miyorou_ Velillhdin Avnlpada mmB.[1 r.nman i1I!.~ g 2i P do~tlwJ A.ti)·('n haftaymda m~rW.e:ke~ istifadeo edilebair • ttinliik temin etillcn:e de mi.i.him gol fIDl8.tlan ka~lnaala:rtndan diy ~ dii'liilliUtiyordlJ. ,edc:medile.r. Beylngilt.ere krab be!Jiuci ;]o.rju.n bera.ber~ ~ oglu Hpor t:l!kmu dlWUru, g&e!l tahil.a CWWWlLl sultan R@$ada tcblig IDgi.1teTroeD Marki do O}"uniyle miiliim ibq. iruvvet o1~ ishat ~ttL Nor'lamptolllJ riy:3Mb.nde bir dlJ.l~u
hit yet geLm i!ifi .•

baftiiJl'lliWl o5OUUDdill atbklan golle galilJ vaziyete gclen Top'biplll1ar iIWlci h;.dUl)'TIJdn wtt:lltla.n iltinc.i gotle Hbt}'cti garnnWeDllIJ gibi gQrUlIliiyodanli.. FOIkat O)I'UtLIUl Gen]urma d!ogru .II~1lan 1sta.n.b Ld 5!J(1duJac uka arkaya k.u.a.Ild$idi,

nk

cu-

nI NO.s.ot.1 K!~~Lujj,hl t.!:r1um VI! Ankllra iiliJmrill< n'lC~1'IUrII1l'Lh,:ljJn ~hfTI1 'rk,LJIl 1l~k1~[\ :1711~'e lild.! lJWi mfullirllllQ l Il<..ik fTI~murlu~~ lllnni!. AftkAIi d rdjincD lI!IL)'c hullruli; mahkemca] :ublt k!I_lLbl Ct:volt\ SUI.:T Itllifl.l,lii_ IlnUI'! ...... i.:t memurrugunli, I!!1...1.I'Ibul bqmurllirllhloU VOI1turo.ilon H~Jin Ho(;jj'li.l Mu ""d u~~ n~[j !!;lItl' ltervi.. ~ruC!me, hLo1nbu] I:lqrnUdiilrllo.itu .nbllr mll.'mur]uh A1I Nurllip htanbl.ll Idlll'~ memurlutuna. tstanbuJ mLlrty ·DCl ml!~ m1.U .. s,l.liI:I Yilnmbilir Lst.;.,nbul jb.llj!:lt m~mlLlrhll."IUI.lI. U;r.W1K';pl'1II. .nuruw.ebe JIll!IDlICU Ii QS Q Kuilly bo'lwiibul Q\WIrll m., murluguolll. ts.Ui.nbul b ~udUrluli; mcnilM1J G Up 'Uras htllnibu.l Mlonycr1c mernurlu~nj'l" ~kl Ist.o.ntJUl b ~mQd_I.i'l1,JgIl muh::J!lcbe i:;bJJ'bl.ll mcrnlJ.r1ll ji(1mrtll!: !tdtll: C,rl!l'Ilil memUI'"IILlKun!l.

1.1,.

hicbir lU~ Im.llBmlfll~dEl.1'I bernen ,alJ~ yailltn f;:;'brLk.LO!d~ cdndldi~l t.akdirdo! fllbrlk!!w l111'j ~ dcJlc I<.:< hu 1 Vii piLrl1~lDl mlJ~lU'i7~ ~d('y !!C .. kl emil" H enue :'!~Ii kedilmeml:l "~cr j;i~arl~krl:rtiru dn b.,tlI.n 't.m. I:tLL IJWun!! 1311 t.::atut f1ril::e-

Dull;!lJ{I! n P<.11tadh lid Fl'rinsu IIf.1k:Cl&l l1l"lIl",r_ni!!l.11l1 hA'II 1Ehliye ~bn~ oliln ~,11t rId rlL hi CIIm kOl~a.:.." gi"'1;ii'.u hll r r ,lin (,.. II: d fbTlJ k;)P4I, ItIIZIl1'Oln [lol!k. dO-::[IB' nldll! InmU billlmlli/l 1'4', ~11- .,dllh d'Ar~",.II..I iWyll: I'l.. A bpl:mnd do: hI.U I1Irc.·\ :;:'y;.ma I2run up rd k z:[flilln "nd" l"dnl" lw:iLrnn: <:' rnuv l~k olml.-lsty. F'iI ;;, S()nr tI: '1 blz 1lit1.m;,~ d;'l ru.roretin nciY3syon tarilal.e ln~ 1IImi o\lr..achl1 IUIl~j!mJ.&t!iT, Nih .. ye1. lniiU;o; h.i:~k;Ci~ lermden Dt'9;l.r Clit ld ..!'b C.im "':.1:,"; k-l],,!rl.r'!'LUL 10; ~LizIuln.i r,:Wn~ L~ kapJ;:,yarnk r.ady yon ll;:r:i11U :!~~Hml 'Ie .il!i!!Ij C;lm J~aptJk.l.rua 2aO de bJrln~ ,nllinnl.tlr. lilt hp. len k .. plllrm ]J'y::t "da Lllt;.J1 Ut:U1 mooeUerrne Te.rmger SJIi!:lNi "'IYOru.z:. Ubartlu';1o'i.ll'l!l... m:1b-u.s Glal DII;Wtlr ~:i1pJll.rm koyd!.! illItE I iI
dl!fec-edi?k. i6u:rlln

11_-.... K~IS_i1 __

'kLl~Lk mudlirlOgu m!.:nlUrIII Nlhod. ~o.n btm.C1buJ lTIetaH!l1 llJtulfnt, isLaob..l ~1'f'ItJdlll'1[iCti \'emedan Fa111-1 Fur.!lt I:s~bl.ll mu.liu.s 'be memudu !:'Unll, b~bu..L 'nLlohflseb me-·

~kemll;!r1.iIII llm= tl!'\i5! ~'e 151~1u elt"tlllld t,tluldr.:td,;: bullJAi'TJ k Y.1el'e lsk.eru:leruIIII gi.dr.n lim.:J.1I1"f llTlHlm mudiuil n .. ulI MiIll:7'Ol!1ln d[in~1.e b:utJIJ n~:ruk An~,'r:ldlil hIlstahiUleyc yanl,,1 habeL' .a IHim LiLl.l". Bu :;... cpll! Ulnl.lm mildiiI' .b dilll.J.. bir JTI udul]L l~ln !;:w, 'btL'''- '~krl',jJ'(.'Ccl:lir ,

*

h_a_b_e_r_IA_r_~
.... umUM n ....Jclllnl
h;lotll

t!ibl

I:1JVall.l£

111ill;:,,!1 blWlf~lmek;l.cdLr" ~~'kcr f;)b,-JJ(. I~II'IID .
"oJ: ~~I!r

Llmil'nll

Nl.illl hl':niJ'l ~t;, d;a :;..:tUJdlk.lanlldnn

t~v~Jndc PWII

t i I':'u'l'illl.m L;.l;!mll jI.jIU5 Llyr,U fu.e,. rlnd~n :Iynl!D g<!l'i aL'Ilil il kabUl I!'ttlGknderl dolal'1 ~U\l.n.l flY.lItil!r'lJ:l1! y:lj)11n btl U '191111 fekcr 11 limne de

Illdm: Ji.~Uc

tesiri

olC!uya-

~ubl,ldl

kll"k

I!-

C'ilkbr,

k.il. 5i1,U 'U.".,.d.(i

iI'll'\t..lk iJ.1 l.kJ d.~ r

rece

~A-n-a~il-8-0-i-'u-l-b-i-lr-O=.-IJ-n-c_Ja~
r..k FIe,:.. Rllm:ln:;aYIi Ill. dlYGr - r.1"ilClf Vc:ktll1!tI n~~iy::.t miidtirQ aile: ne~lcl U;ut'l,n Vdd'llcUn ,htiY8!:1 oLln kigillElrl lemin etmck ti.f.l:re b!.!l%unkrde RwoilJ1YII)'::1 gidec:eli btl ber IIIllllml.$~I'.
fNlccllllin

POL/SDlfE

~

I

MOTEFE:RRIK

I

,rii~ :resminde

velilllDd Ywrul lzzecldan efel],dinUt hazu:' Ibl.lh.m mil.S1 hi.i_k\mietG;e mi..iruklnl gijrilldii.

Lond.radlll.

aero ediJecek

tete,,-

Ea

Uc.:i..inciimill;; Bc.§i~
llLr'.J!LS]I[lb

idi

-

Ve-

1'i'I"~ Adl1 Ob: Js\anlml \'I!.mcdill'11.!."III:1, CantLkk:all! IiiOmruk m ;>_,il.LllrU :r..uUl Ben.R:i 1 IAnbul muhl&Se'ba lIu:murluguoa, Tllllla kUflri.J~il Jd(\re memul'u\'a!jru' Ti)~kl.&rt ":rl.UfUm idill'e mcrnw-ll.tg'Un , lzmi!," itiull.iL .. ml!1WIUI.!I SlI!ID.i Erten V:,n id..itr!: monW'l'llj"unll, MlZrllin "nb .... flI';i' murlol E)'un £rt.:n tsl~hly~ ~nbar mot-mlJr1ugll'l'I:l, Blrecik MAre In!::muru HiI.snll ClIbtJk Twbl.On ~nbAr m;::ml.lrIUinLr11. Iznu£ Lthp<lllit
mu.h;lolSebc memuru I'll!eik \'usil.l Akt:ln ih~

*

Dil siz le r C e mi yeti.nin
diinkii toplanbs!
Vt!' di1.i1lcr

dUijCr, BunlDl' J b~ .. D' per 1~!. pock ~1I11, " ....!J clmaJLL. beT bQr hl.!i ffi3J'I7U, U ""~ 1;10 rlii. t- M 'J'~ r ... .k:lJ-llii.l' tJ r ,I.m .. u.r ,,:1 tr.

Bu
n9nl

llt.:ib.nll'llJJ ~~ Z1~i!

ClL'U!l!

mllinklln

s.. ..'lr
I!lIItldn

dilr ...... n m.. d~~ 01 d~a:I,,\.1lt1J. Bu hw.usttl
... ·aF' Im(i'.ld ... Y'~ rno:-lt)"t:

l!'ccmeJo:: j~ Ql~Yiu kak"pl~r !mill
:,·i.,t:: ~m1.l.lil~ I I, mO-

ctmlyeli

wrI\.I-

'I'aJomla.ro;
Mchn:md Ali. Y:ll~ En'll'e-.r. Mat, Ha.IiI, lH.... ise}'in. SUkrit, $uNf. M,emCilub., HakkL, Sabri. Veta.: Az.ad. Seier, VahiaJ, Fetdi. L9.tli. !.fusta.fl!!, Vedad, HaJdu, SuDri, fl.i11end, Ahmed. OYlln Be=jikt3,lPd1U'lD. &kIBJ.yle ~~~
'l'U2.,

*

mt h"}'<"ti dLln, S;llIt 14 de Eminonli Halkl!\·lllde top1!lnml!;b:n:hI_ Top-

N.

b;rll,,~

umumi

kIitibi H;lJ'-

M~blllll

.. Anklr"YIl

IIl~tI bull.mmak

al:'~l.L~ ICIlDUride

ri O"J!l"ycti "'·rli.~\:tm (Ii hy~tl ~klPI±., I Ulrn:. t \'~rmEj ...e ;;:"'IIIIj'e~

VeJ.ia.hdJ hindi, &itti . Mend efendi Faruk efeDdiJ ile
geM!; ki:i~e !;lk:b..

Veliabde btl defa. P~9i ile N 5ib Bey Wa.kat eWleJ' &.
fcndi kendi adilIllllnnmdJw ba~ku

ee"'ad

i.i:zecl'e ~eh",ml.zde.'kl bULlEm dUn ~m mi-:;lc.rdW: •

m ,=bU5.1ilrdilill Anl>:;::Lt':LYCI II.lt-

i<orlo::rm
!:Jr. dll$i.z frau)

<h:

.f!oIIM!,flk

I'lminm

(SiI-

"I! .. oriel." 1.cS-ilDlld s .... yh~ml!it.Jl'.

ccmlC~mJt:: ba-

ol.il~lIglru

-- Bimder

-

Hekim.I:I3~ 'IiOifttigme kada;r.

me-cede?

gUbler.

- Ben.i da.¥et etmi,ti. ~ kvet, efp.JDdimiz.l - Nedt'll ih'Ulr eltmooinill!":'_ Si,; boyw' vflZij'elll~m':iI:.!. Ne defl h.!](:l.i.~;lli iku etmNhwlI!! I 13:utekdirl~r I{iddetle te.J!J:emu' @tti; soru-a ::Uectirli eie..ndi hidiietle dOndii, Giderken t8!Jy:iJ ed nWi kapl i:ini.inde bir d..:I.ha t:evbili etti: kimse sesini t;mW"amadII. "v tiabrl. avdet edip 0 gfuI ka1Jk Lc cereyan ooen h:ili anb.Yl.liCil bir Uzun kahkaha salrve.rdi! l§te bu kada1'! Yw;uI tzzeddin efendi 1m fiezs.J'l:ete, tubiye:ve DlUgayir bareMetile aJlIw!;;a ki)i~Utk }i.ard~I'l(,l "8 k.adar a2 ehemmiyet 've.:r.digini gostermiJ i.di! Yusuf .l:zzcddin (!:f~]i'uti ,qb IFhzadeler anelwda yaJmz. sultan Muhuhn oglll Saliibaddi.o eofend.id.en ho:,laJIll'di. Gen~ erd.en di;! M ~cid. ef<endDAirD oglu F.a.tuk e[encliyi sevenli. Bir am kwm

ya.v,eri Nun Idris beyi iii yUh Dl1. alml!1b. Londra serar'litti milll~ Abdiilbk H.3.m.id Bey de LOondnd .. veliahdw. ~t:i.!;!de 1mJunae:a.kl:J. l.o.mi..-aya. g:i.de'Jr:k1'tD. denw mil-· tenekkiren PH.ri:se !.IIirad:l, Indi-. ii ot!i!1 Mol"iGCt bel" ta.raJdan preIJ.sle .... ,krnlJar gf'hl.yorout. Veli1IJ.1.d Pmsde i.ki. ti~ .giin ~alac.ak:tI.

blli;la.w.. Bqi~ serek mukabil
:lji klalJ l-taJe;!illi3

hYcumllnu lIeaki:ruL (;eJ;et'I Veo-

t:

YeniSabah

F.iilla~n~'i Em.e PJ'Qymda. :!Ii oj ar!l.k .z:iyo.ret etti. ,:7..iyareUen yanm seat ot'II'Vel Madam t'alI:.iere'G! miikem.m.!!'] bir buket ;iJ.nd.errdi. M6S)'ii; Fa1li.ere de bizzat o~le gelere!l bll husum ziyaret:i iade Mti. Nwm pa&a 'Veliahdi Parisde [yice geOO.irdl. Y 1lIBu.( lzzeddioEfe:ndiJPar is· den padi$ll.ba, sadra.zam Hakkl Pa,pY!l.l Meelis rem Ahmed Rlza &ye elmaa.EI bediye1er aldJ. l...ondra.d.a pg.k mubulan terFaru k efendiye vel'Tl'l£y:i dlli}iiatib ediLen tete'\7YU" oorainci.e bamii~tti. rd!' bu.lumm kraI.l3.l"8.:, 05milnll Sultrln ~ fie de 8t'Iilan Jiyi ~hu(l~ilo!?: ~~i:iJlriimdar lelerine ~ giirililUrdti. mCflSU.b!i pr'erul.I@rn ayn. hiiku _ HiJ n k iir 'VE"liallde dainm iltifai metier lilallll.l.DB mi:syonb. geleD ve hiisniimuamele edcf11ll. hey Here iIlyn muamaJe 00 iJ.dL Y LI.,,;U f tzzeddin eofend!i de ~ B.i'r'md t:aJnm bal.i.QeDio. ikinHtinkara he ....defa. hit:.a.b et ~ eiler kralLu. dB,l,tctlifli 81:1.yUdJ.. tik~e: So[r.ad;a h2f' bir Pn!lI hirer - ZatJ !}3haneniz! pre:nses refak.a:t cd.iyoniu. Diye hiirmetIer gwte:rirdi. Yusuf b..eddin E!endiye Ji'IFllkat nrkadan ba.l:Jsi ~tweJ: po:ny<!! p~i (lkiJimal Vitrit- ButJQIa! BUDak! mi§ti, Den:li. E£mtti bu p~ gortiJ:lcc: YUE)uf Weddin e!endi ir<eodisi- Comm! Ba.r:i Baoa gUz.e1 :rJ.f: mllolden bilyii..k. fed :J.kiixl.Jk il:I birlsioi vi!!rS'e.l~ril! 'ti)'ar eUirlnemek (jJllttile lilJyuh n~! Amiral Togm:ll.iJl. ],niijlere. edebiyata, Him Ve iGl!i8 Il bl.ll J a.pgnya. ])Il'WJtI.e!:IlWn QaMhizmet etmor;kten I,;ekinmez ~ donoMi idi, AmtiJ'aI. %gn Be gertimoekten 1:J~IarurdI; hn.llyulda neral Noei de pl'W8e9ln maiyet kllner~ daima. biiscu b.bWI tin de' iJdilu. gi:i5terirdi. Londrn.da. MuIh- hi.divinin mii( H.::u>.reti SUw.bill oemiyel:i hllyriyes.i I oamile ~kkiil et - mes&iu1i ola.o Fwu1 Pa.<Ja - Km I - O:emanb ~es.i.ne bGij mi;; bi.r fuku3peI=Ver c:-emiYeti - had run yt; lA~b1l1d.:a Ortak~. Sth gijrti:nmete ~yordu. ZiyafetLeo ~Dn .A.ImM.)"Fl veremml, vilay,I'i.'tlBri e TilrveQ, Ce1i' ll:a.l1.& ; 10 l"u.sul lzzeddin Efencli bir arn.'baya bUl~k] I:rdti. ~ i ve. Jia.hd. d.e ~M,ya i.lll: &dimu a:t D':l aJ.! ~mi biritllrine l11rak· istiYlll1rhiJ'ti~ll_ - 8~ bmin...._ Siz buyunm! .aDl\IIlO tlLDJI:U S6z '!'e taVlrmn te.kerrllllF edi p 'l!"Q.IoA)'. I!.......I dll.l'ruyordu. A.1n:mn vcl.iD.hdi dll' I1EiNEUIt 14O!l1 101.,. .7CQ K,.. yamlmadl; TUBUl' beddin Efeu. I AvLlK 7100.. 1Qi1. wyi tutup a:rnba.yo. 1ID.g tar'ra 4GCI w eJ)fI. I AYLIK Itraydu; kend.i!li de &tmYlP sola '~ Al"LIK g~li, 2'8 lI~ovIl" 1KO P~ZAMEIII Ywmf Izzeddin Efendiye a~rnt H, Iilun.ul!'! 1alill tar.W.IIdau 'Vi k:torya 1li.1mrLnJll "II IIlrllKl~,jn 1166 Grlln .lionklIll.l verilmifli, Veli· GUn 3D2 A't 1.0~Viii 1l!W - I-I'-.'r 111 11 h d bl..W.3.: GU".w tl,:il. 11<111111 -Hi!;; o~ hamam ni.§.a. l.1t, 1.4'11 1.40 £01'11 III olsuD vermed ilter ! ]I ,51 S.2~ lUll V.. ut1I D' ye f,,-'M til tulmU4b:Ji.

Fransa

~1rikile

El!;i Na1!.lm pa§B.mn 14mb ve
Ywrul

1zzed.din EfeDdi reimciimlliuru llo.syo

k I bir :!JitibJ k:aJ~ dil"~e ~ar' plp gmi ge1m.es:i ... tapa yet*D ~~ Bille-ndin de ebmed All ile .k af~l [kan'ilYa ka]mqm.B; !!"ag- •
:m~fi

iilst~te ~ yapb.klan ~kmlarda SuIhin.in uzakt:.a:r1 gekt:iii §titlerle 'Ve[a].1]9oI:' mi1hm gGl. fln!l!l:tkn kAI;:J.nhIlar_ Sui.h.i:mill ~~ ble.sme ~ B]Willa

Ialliu ilinz

topu. D.vuta at:m.asiyle Veyegine gal fLrsamu

busL1~ faWIlr'
iS~II.F!l

k.a\';Ir&lar.

~

lenni. ~

Vela. bAesin.e 1:ici bir ~ b~ladL

da '!:n:md.a!:l du.im.:i 'lie e-

gil7..e.I hil' Ii"OLe §U-

1UJ:

pl-

haftaygu 4. - 0 plib

tLly~e I,umuum

~ik~

iIIIIl vuiyette

IIUak; II'Im:td m ,d&bll z,e,'ldi bir N!:llnft::lme),e ~,jre killlo;~ih Mu,lafu Din~ \ tan vlWfesi ~tilebili!r ggLt' ve k.<;>rh:nn b "[1 bll' Ze.yhanl,yo mWlY!l!D1! mcmw-1UKI,l{l", mJ? lstanbul mil!mW'u RaSlp O"l".,berk bit' dl! yurd lesl!; oC'dJJcc~kili, U;o;W!lk;;,;Pril rJ'! ",I) ~ m(!offiW'h:l!UI1n, Bodrum muhasebe ml'fTlU rU SalibEldd.i n Clkl.iJ.1r,!Iil BtI'H!l ,nn" n.nbar mcm'LLt'lll f!lJNi, lrl:1nbul thtiYoilt rt'Io;:1Ii'I1Jl'U F'u:od Pl2kcC::lll1 BE!fllllhrn~8 muhll.'I"~be memuch.!tll.Ul1. mliarJ! blol,Dl,';lIn" 1.lorl F .. I.IIGI movOIkkltllQlnden: ~1 "'I."ktepll!(' Id~l"!I!$L I1!I~U<U I - lB T~mii!VVl!:l 1940 p;:u:Br~i ~nli . ktl.mi y~ru slIlI M!!rgtI1J.e: On.arllJl ve iI l1<:j,m Cun.:1" Ki!idJ.rdir; tlnliJ. Ankar3 IDiJnnlli: ml!IDurluk~ 11 ] Te~rl~ilInl cum £'Unll l\"m:lUlft b;lyr"m~dJr. l!.lklAnoi'. hlimihul IDl.IDascbo r'I'Il!.! B&yram 1'I.:uD1lLI 1 n 1:1I.ddn a;trkl A "TJ.Ipa 5ll1I1J1c- "/ S. 8 In'llfU Cemil 'I ker Can~,i{k:nle Ankar. lie. ~f1rk:i A\'TUpr. !ii:lflute G S, 50 D, "II 11<:: 1 S_ 5 D. mem1.u:lL.jll.lnll. a~lkt.: n lUI mire Dorv 41 ttr:nnda olen yerli!r Istanbul ,gate S:lat rlUl;:lc.nnl Hu /l..qkllfll muhasebe mtlnurl"EI.I' e(iJeri!!f }arid AVI"Li~ s.llilUlll ,'akin riai tJulurLlf; dJt,e:r ar:r:L titl. 1'1.3, bkendtmlft mo;:mu.nl 1i,>r.lhim nan )'H'luin \·aJdllerl 1,,":1~ lij m IIh aIli SElllti!! ;;].~gu:ll.l.kl oedxl!l.d.e Do,gilfl Foil)' stimrtlk memUll'lugukrllmi.$tir .. E:I:~I ~ii1.11Uerd.e hi~bLr llldillt y.ok1.Uf. 00, l:olJllbul ,idlll'c :rm:!fIlllru SirnU TUglt;: Dati i) lol!1}pruru 111:11'1::: memurluj'Un.o, n'tld!::ll \Ii: lcr rte n DII:fldl dareQ1EIlflI'i vcla,tim. II:d~1'I'I~lerdJ:'.
m\l''1Y~12 WC1nIlrU

Idn.re

mcmLlrluiiWlO).,

$;:;m~un

MWIDilIZlB I.lIJUC.tk bir p"dJ' !illllJ blmHt ~Iik :it-in nyu'"

yet bumlll1 I~m blr niwmn.:ln'l zlrLlyar.lk vil~:'ft\.t:! v!:rmi.tlr,

Bu
dlL:;iz I ir;ln

mflY~ okciJm SIJ'hun lind@, ,uk g:ll:1 .. ~orbe etml'k (YAM )' t", ~,Je lOoplMnlik) hi llkt~i'. ! tt: b\.lllQMI (iol-YI ~rt.:Ll.i tcltirdO:::>I, Hmd..ist.lln CoI!'Hr,i. !, J:::,up. ~bl 1L"'r.do:lel<rrin ]o;I;I!"I'I1.Jrlet'} .z.ehLr11 ,Jful. ~ _.1 ~ll!J:mrle ku.tl..mh .. D.!-W::'I' .;H t cidiol'u m ~dcnl kaplll1l'U11 arllbkl<inlHl t",>),l!:: I;.i;imu.. k!)Yllfilk j'tiksc!l:: del"~o:-d ~n hall. h 'Jle: Ji:il-tb mt'.t:c m.m'il{iu IlolmuSI • BI1 :C1lLiwn hbr.- buaeti 1 ~M
milo:!.;mIDl

,IIhi

U,

lu ..:ryen mOlnf':

luiulan

Bayram

ama

I saa

eri
geces~ D, da.d.u. talblil:

"e UI05 "nclerlnde In8.iIt.cri!! blilcQmet.ade1i e.lmL&tl. Sl,ig\l n. Ilu up'~n ~~e !.IE! IH;,o.I4n bpJarlii m~:rI IliIva ""f!"'! olHijen n~kl!:cEilC!bi1il'.

SABAHTAN

SABAHA

Bay
SPlltcr

U

Hav - Hav
b

n
!Safar

(Boo, l...

I 1 1...1:1 Ioilyf.:. d:li)

nt ... fI~

un~

huluiOs-

'c kol!!J'l.dl sUilllcrin,= te'td.3i cc" :lbl \"!:!rin'lii~ !\t~eU: - NIiI:;,llolliu dil. lni:ll I!'re rtlJlubfl N il-Sil ",Idou ~ Im:i.l 1"1' RleLl. .. I;;clc F'rao!i.lld~ln stI~"Li tu]nr" - N:ll.sJl alclt! .III .lngWz: _pU'HlmentilSU a!'::lSI nd!lll bs.ri rn~.lioda Londra~.i.l. hU!::LHn lmlUl llIyyaH'l!:r'nln :SO;:' LUi \'e d-lilfi lflpl :l.}'ni .;:;,manda ltlbtdl!lnl I,:.\d:i Int: ill; t~bli!i ~J l bl,'C~I'I!:ffi~I"

Arz

36

37

38

I 39'

40

4, 2

rom ....

hitir dilllT. lOUw;j bafte.yrnda O]l'\m eber.iyetle ~ tazyilti altI.Dr da arasmL C;6ze 1!f&l"PW!I Velallill .Il~

Harb vaziyeti
Son hidiseler
(Bit
liilil!-

Va.sati

MahaUi

saat ,_8,_D.....5_,_0.+-5_, D-l;._S._D.~S._DIS. " 0,
6 536 556 576 59 7 1 7 6 1 42 1 45 1 49 1 53 1. S6 2' 5

sen
iiyle

BClij Ir~

bqi.nci goli:ine biT a.km.La 'Ie SuBhioin ::Iyo.ml.ilikaliiete e<lelli VefalLlAr
OODtm1II

a.kJnLa.riy1e

g~ti.

sanden. dlgini

tlll'1lfl 1 In~1 Myh!!'!.:r)

gaUnIn tngUt.ere milivlI:[ ml.L.:~"e-lil'1IJ.CCtir'" Mem It''j,::et,ln SELl.1ib,i 'baJJ.m Vii!' ~rb~l!!n b.n.hre!:li.yfl.r. BLtal'1Lf mBtbu;U pl!!r.o1 nlt:tell!ain.l GlJ~ :&Unbro~. ,",'11 k~1:rll Lara!
IllMlUl ilU'if;:(I

t;.oyy,re mlJ-tOrh.'.n ~Ulmc~ .-.tml:JIli mlydl ':' CIt ~lla.Llt"H! .trdLCi ~'" btu yil:ilindf!Tl b\l .Iplkerc: How i ml veri!-

u an

0.l'l.l:n1.lJl

dahl), yedil~ ",>e miilii.m bir far.k.'laBe§i.lrtqhnlohi.l!le neticelendi.
MI:I'lIul Thinci kiime

ki!idar ~ gu] :ma.;;l 8 - 1 gibi TnmM

dogru bir
Vl:ya

"OVA. OA CIRAK!---.·
A~lrdlgl elli liranln yirmi alII
lirasJnl ofomobife vermi~
DoJn Sl.ll~mlJ:Lmrd
ZI. In:Lh iI;~,=,~ ...anm dur~rnaBL
~I:

hllIf!'kl!t

ta.silV\·W'

11k ma!lI~B. diin KangOm_riik VI!! Aaa.dolu_hi.'jar ~da ba§l.annqtrr. Balm-kay :I:irtL"klil!. EyiibU 3 -2.
K:!Jl"~

IDavu~ DciaDSfJ'llN Hllii..L &y1ef"'Myi.w 9 -0 etl'll'iiile.nfu.

D&illn;porn..5-1.

mog1ub

{. - 1,

Ankarllda yap.lal'll
AIlJuu·a"

m -.' r
Zl1'
(a.a.)

-

ARkllraWi:. Jik rn~ edilmiFir. Birioci ~ D miN)!lOr takl011

B\lgiio. de\1aJD.

~mpllml~ VI: gan gccek

,

rt e6en f'Uz.. on ii.nd'", genk a..r. kasrn.da. ,..,k iyi kLlllH.am.as1DDJ bilen De:mim1ll"ll'J:' t.ak:lJm, Dim:90)..;

iIe

D;iJD.~F

ta.IumJ

1l.I'DS1Dd&.

Bl.I mLlI.a.hmlartn ner,._l'1h. b~pShUn ).nb, abnaII dB. Vllrdilr, Haltmk:i Alman Dnllllm adBlara mii.LTu.J.iI l:t"iebbwl !:U{O idl nlaks3dlll Ing1H~11 l!illUl .:de~k mUI:::rli:lel.eye nih liS I!I ,,"cnn!!!!: ,oldJ.Lfund~ lriitilil Wcirlcr l;hrlc:;,ciIdi. A:s:k'er:I, h:u-ekt..L. da bu liIyrlllll: si-, "ElSDl~lJ Hh;am altl1<'ta t;:,:l~l"od I• .It~dy'mlai-- yu~ kilometre mrs.aJ~o!kl M:J.1UlyL. don yW: elll kllo:rln c-~n.'d.ck.i Jakcndcri,)oeyi I.:Jlr.J-;lp dort btl!) . bC'$ y':b: Ifilo:m .. Ilr!: kat!!dcfc:k Huh~m adlllarma. hu.t'LLm eUile:r. B'I..I U 111 n blr 'II"tg fill'lUtcl! 'ndel'll lJ~ka ltiy~ :m!!t i yalctu.r. Gl:f~ij ~D.l;::r IU;tril'll:l~n Ul:Uh me-:l-i.L',dC-r II; ttder'ek Du l"i rnlllvi!U:itllki,v i!ll!! ~!Ilil; laltdir~ ~!'I Yimd.II'. F..ktlt mnkl:lld U21,m me-s!lr~,,~ ed.IYOI",

d~

biMnc:i
.,:.L11ti. l.t,:lO

5111h

I:C-

Olin faf
g

hf\

illl

~~~Ide

bU-

d

-

~n'1:I!( Rnlld

'-I.~1"'11i 1I1t1u~

besa.1l 'l'e.rl!n ~b~ lti-

ynplldL

HLl'l-;:,_t"da Il.!l

ed~t"ck:
~ ·:;tC1113 \Iy.;]mn Ii'!~,

biI

~J.rtl":UII bi.r ~lik.

LLIIt01!>kmi vcrdlii r Illtlu~

~'Y::uun hl'

!i I.lsUlli,IJ.1 IlJO:!In
:Ii()~

mu

nara.imen
till'.

spor OYu.JlCIli!Jl.tt!l1n l;Werj1k ve tarn:vll mmaD tyi oIc..n olfUDbn-

DJaItl 8 - (I k.a,u. MlLaHatlJiye

arBBlDda YflJn.l.1lll3 ve ~i kai4!.ymda rili;g~ U'blanns. rJ:malonna ragmen 'kvlluol k' LRiliy ti cOs.l''1Irduyla. Bir1.ikspor tt"rernediii i~ IIlflra ka.l"¥I bh' Sflyl ile majlCJb ~1~8.Il Ha.rbiye

I..ki.no'i

:Imli;i

fdmun

Idmaa yunin, OOnci bi!ltnymda ~n da.kik:alvda altlj1 bfr C''Olle ooJ'!l.loeiligi t.e.mirJ, et:mi.ftir. Ve, mil!: btl ~tJe 1 - 1 berabere
nctic(H~_ a:r~d8 y&ptlve bu ~ C-Iat.a.. saray 1 - 0 C....nb olarak sah ..
liiaJ1i)' tJlJnmJnn
RWj

OyiLndi nw; Giin.e,<j.Ie G lata,.

~e'f' kIIbillYl!'tinl ~"'I>lcr'''ek !ise ,'\mlC'rl'kl!ln'll m:lltu~ kroehn my!':!H'r;l'!..i l?J!{itlii Ikt de[,J. k~teun,=k sure Iiile bll le!illuJ.J"lrn blrh I~ mh.Uni! "ilk 1!;"l':l\nlQl;1:.l r. So.. 1Nn1~1! el:tenlmiy<!t It!:sbed~5 PI' moa "C! t:'lp_'r'1)':l hAdi!:liIeT1 de h'lgfltie'l'enlill mikildclll! utml kiI~ISlllr;b, biirn. !-Juri;),' te'\' ,nt I!o:men ".fIY" 1i."liiJ.i.rlenlen lJ.il;nlsrl;!,I", au le:.j;l2bbLiB1erJe fd,t!"'l1i'l" $i0111\ ~cn.Il:1 otll3Lt:lodil t:.tr t~'ml~ t..!mlD ~I'ml!-k, Lnl'J:lh.IC!rl C!:'IJI"I'IH;'Ir 'Ii;tag m:llo:la!'hrmflk, 1m tIt" I 11 rln. elbJl!h~14:~ fulerd!m el.. II I::!i:teniJdW mc:7d n.a Clkml lLl", hpllnJ'IIIlIILl!Mlol kl ·.'lOrno l'l."ldlk~

D~,,';r.l:l Sulbnahmcddo Oi.,. nyolunda beno:i.rt tlt'Jl()ll;U ,<,bibl Beho;eun idda51n' I::Oj'1: da\·ii1H11I ClHl.El au iclt HII' Lldflettetlberi Bcht;l!:lfn J'i1rund;ll IOJIilllk t.d[![1 ,'Il r tomlJb,Ucre bC:I1ZI1D \·'tmd;: ,,'(;,>If,, Inl )'llp:1n 113 Tlfllldll.ki HIilld :!ICLJ'lffi l.L1nu g1.a.n 20 ~lk~1.D w~£ g\l!,!n Li M:: k:fin~jl bulunml.lJ ".~ saYlmufII o:;;:,upln ot!)mQbllkrt': b!!D%ln ~'<!trl'L~Lir. TUluhll1 ]c yd~ gU[1] 0) gtln - !::lytmlrl bllmHi :!;IlI:1tine Jio::!ldar- tllm 48 lin 80 l!ul"Uflll· t;'[uin If t'<i Y~J1mliIH', 1'0)'1 ~i1UllJ'IP dill ~ehlrtl" ml.l,ta.d
hll.l1:1t

i~t~·. ~J]'Ii~tlr, d flllrt ~K ,jozmek IsliyorSlf 1,,~ lye "tl:adlm. On" ., rabyaJ"a - ]J\'YlIkr1 'n·;:: ~rtim. !l I ril ,i!!CCI dundum lstlnyeye. 1]c1;I«:t::<: ug ad.k. EnunonuIoI:' ,< III ":11' lllrdl!n FI{JQ"I:iil I lid" w:mmllgll 0.. r \ t!!'tilm_ HI!JJHm 'blitti.o i .. I)to':Ct' mobll bcnim he;:;"bltl\1I ~,11~1I. S:u:~ LL j'(,'ft~n: dt Il' miL. ulamobll kllPld.a.

,'l.

Id:

ill'kledl_

Blill

d~ bll'3

~"tim.,s.uz. elim-

m~. Fakat r.a[i~'OSU QI31'1]"r b 1irl~r' iLl hcr' aK~m Ti.jrkiJ'e.y~ bH.:,b ,..:Iel~ oil' b:,lI' Ha, -Ra.'I' dB' "'I..'drr. Ve bu H v- H...L1i t d3 j ngtl! .. COi:! 1t-tlnUfU1 plll:.e.r il ib~ TiJrkl"'re hrLdl!!" Y:lpTt_,]kt..m, :s~yt'l: .,~·l.Lrru:l:l tenkld dm~_ t91 h.:ill } 'lb~JJ. .. )'Dr. Hem de her ok:; m. !j.Lffid!yCl k<ldv.. WrLZden VI! tel laden Hen ,,,IlLly!!" bu Ha>;,-H~... II:! y. Ui artJli: tehd.idc ~• .,1'11(,.I[tin.,.. t1ksrdi." rill I k: hi.r ler fL•• lllgllt.e:r!:. AJm:!l.llytl llc h:lrD 'hal.in.~ d~ old""u h::..ldll!.;o[,!d_ Alman rc~.m~ teblat:l.t·t, a1'm:n lltUe:J.r ediJ' r, G 'l!~, Hl!!f'" lie,!, gil!'! btl h::b~i i~l tCIl'''1 ~l.J.,clo:rClHIl. ~'-~nmd.] halkll akuyor1:.11". Orildlll r dyo), 'i r kDyrntlk" c;cneibl l$~lasyon1nn oL.!llf!} mll:r[ ec:r:::aya u~:Jtmll~ kim nln. (lklmd;lIl, g~mNI. s ..NbI ml!'YLi;md a: Hnlk; bIl,. do~ru,yU, ill"iyi, I.oh!)"u, r 1':1)"1, b J.:iklil!,i B!fII'd ool:b(l ·1 klilblliyCrlL'ilir. :rUlrd~ din.i. tebdlde DG IU:1ll1O -;. r';' 1't.I.L'kLlrl bJ1rlrl!tine VI! nklL !ilI!llmill~

Y.-

l!!'dim. Nlh.h·t! i)1J[l.lr p:t"~~JI1-L I;H. Tilksi Ol;m 2£1 UI'II yazmlib, kllIdim \'CIUlln. - Ya Ib( lat:llll:'
H

is'te1',;1-

dl!l'l'l it.imldJmrnil "' dDIaYl H .... '·-lHrNl.n II" blzp! rMarl! c:>lrmrll!:!Cl11l141o 'i"!' bw.ld.s J:oluk gtlnllmtl:' tllll' t!!ll!i.k~ ",~ mu IlIll1.ll1 dlel'l('~L c.cmin ~~e<, 111~ k:mti{,
aEH~ET' SAF,It,

a.""

,"e

l&:ili)' ~l
'I

~

I ::i)'lnC l

n ..l.

,

ut r
I In

Ak

If!

1:1..00 1'1:.11

VtaJ 1.32

Im •• 1i!

b!n

wnra

pnM lid Portll!k.iz

dll,·r

h1zc-

11.35
of,,"

(~ (1, Mil..... ] Jm!11l lIU

VIV)

KdIJI"!

o1M;

dilvaJ;mm

clP.

1IlJ.m.1lt'1I",ma

~B,4"

dalll~.

silphe olml) ,·lIm, llikrn ~t ILG1\Z

!

\._ -

!:'dmi; n! bu lIIrllhk H k'm R"'~ld ~iiMu "'a : HlIlld ;:toz,cmiin<:1NI ka,y~l(IlnlultLir - Hllll:l" o;~n by k dllr '!:Ok Rez~ Ilk ,'n.~!l tth;blr ~ubhI!Y~ dfu;m )'l!D hrtl\ I II)' J,'Qtulmu:iundur. ".. I ph:ibl _;lEItkrin ~«'l' ,;11: 1'l~lL- I, ~ Elu K ,;1:-,. :rar~ulllu II bit I!Il dE! hUdJ [1, bll" VII 1(1 relrn ~y' .Inrl ...n ~iJbh~l.. f1ml, n! kIlS[l)'ll i-:llt'nll III'. ne:a T~.11Ql I,hlm_ oS , i '1J(If1';lll::hr ~dN'rnl!') irlL'C s.M.. ;:1',;!H.:fill'l e<:izdm .s:~lrl1> her ~yl n.nlamllilt..... PolI«: bill VI, r"Ilm~. H l d .I d~"'!" eo!;: I' I~IP vin,1e 'JPonIll15. hklU l:,l.llucnmpf'lI I 'it.... • i ,~..t ikj !Jiln 'til , r'h~J;;~~1r'1 h: :11''11 'Jey~ \·e'lIm!~t!r.

rl m ~ \ tend Im_, Onlan QEI herb lde';:Ii:z:lno \e :;,,::Ilrfi l;:trte\tr1i~ 01 c 'm, J;:rtesi (lliILUbf!$ pal'llm lilk klilmIlHll(h.

Sadaklli
~;i

1)1'1

1.1" I
1(,

lion

"'{l

it, allgd )'d=: ArpJod~n thilmdeD : ,~::I

~.

20

4G
111

34
l(l(il

II

F. LlI'll~n r EiAYJl:A N ... MAZI

S. Zt!val!:
'1'.

D.
7,

_.J

.....

f at s z-AI

I, •

}'d Fransayu ,fHIlh teklif'lnda I . .. y bulunmasi ancak l~at'i bit ZIll"U' r: t ve rnecuurtyetln ernretttgt l~iHJfrUr;:r ve IedLll<.1rb.kJarrlJ.c, -24BLl aon vekayiin is1:"i;u.l eUigi 1 9il da dClimu~ olan Hess daima Ibu:nlru-n. ifl!l.nliu-.ncakb. diNer blr haJdka.t de mpliz mui··-k n d··... ..... bi t b u CIIlS '"ttir kavemetinin Frnnsav« biiyu"k :w eIflY ,e yer .I. ~SI IT ~e _,",U' ve l'LlZl.ye·!.U J (BII' t ... II 1 l!'Iel ~.::I}'l:Id.) ~ .. 1" 1'<1 .... eiaae WI. un1 a v _1_1::'-1 1. all-di bit Iuvda temin eunia~ nlmasrtuecar aJ.'1' esme mens:Jp t ur.mu ...... '",I J ~gtdakL hususi t~bLLgi nesretman Ilda tnhsil. gur li, son barb Ribbcntrop Ile ]u)nIJ.!}m8Y1 ve dir, Egcr Alman ordularr ina t.i ld . .. _,--"' .oM h-1.1' -,"-' e)' f· kala'd eozn "'T £'I'ilili lG" .... alrlartaa iJ,·.'I,·ak asllla:!"a mil} 1': b aa ip 1 a pi ;'";!.ue @Dll.illloUl. ~ c .......... rev n~~ M\i5.ell5.h bit YlIIIal1 !:1ltes.l - ..1met 13th, F Mat SOIlF.l.. h II.lo" 1.,;;uv- ve m~mnl.mlye~~·''':-':k venci - biII' muvaIIak olsala dl. !}imdl Franbu sabah Cor itza 'i\'unnJ a, :30 • "'..-:II: hal e so.· yfhuIL ku __, s.l.f.lt'fR da L hlil r glbi birer vetlerine gc .. n, 1::Ju.J scnesme '\"0. al inei huduu j~::tretlerillil'l a..... me-'Ir a d ar, tn.yylU"li!'CJ -Ii-ge a-" ... "''''un:mbeJ':tl;'dc Hen HlllJ'lmle _. damzu basilarak aiia~ hir millet ';> ~ rasmda bulunan muitakadun ti.i. b' ft~..........1 - Tin S_ S_ po}j~ kampmda biiyi.ik diYb' f.':;'I.r hrzmetl re Hi' bk~lm e'"I"akll ~£'1i. Bir InL inc D<U..u .. eo fck ve el hcmbalas i}'J~ Ama'lul dllgu halda sivil bir musabaka bir ~dll'l:u. w~ ilen ak rim ruyadijcceklerdi, FakHt mibver ~le,'- I hudUlJ mubanalarrna l1i.icum et_, B -Hit Ir{ ~dDrnlannm. haynllcrtndekl .}'1 k:m:mu.I. 1.J.1l.1lI;t uzerme tfetj de ~ka b.ir itibar ile iLyni u.1 ku karartan m\lhkhk In- rni5tii". AL'ilHvuLl rni1f~::tC!:iii..I1ia ler h3.'"'al8.rda b"ir daha ,dQ~l:a dlU"eC:e<l~faJ'llah idi, Yemek es Ue:I'l'l[i] mukahele etmesi ve ill>; I laY,LLlm tehllk e)"" "t - llB.Sl11d!l, biz' siya.h gQm 1 1_1'1 er giliz ,.. ...... gall/:besmtn 'l'crcJig-j korsure .... yte 1 L<= ... .1\ I ger ItIUfI"l'>l;elerin ),HrUImI lIeti1ku De J <""-PIll .vanlIJ Z('I lu!p-a bir III akta 11onu melle .: ....... .... Ii U tanUlndll..n 1':l11 " ~ ~DJi ,. ~ l!('f;i olarak Aruavudluk wpm- 1ll":1k di B Lll'l",,,n !<onrf-l,..r ~larlC blUwa'l.'l cmr.edlynr. FT:JIl.l Hess, HLlIerrn ilk Mr=$W klhr "yen' gina ~nnl!'i lll:1[l cliiw.nl;ln c,;e1.eda_'illl.J InllJ1 ve !ll stla.nnda.lll h- - !:hvB.sti kfLJllP baJTag.w.n i.ndi· SUl:l,T !'.imdi gtmJill{lecr'l nisbetsi t:in:ioILJrunu~tur. Yunan.h _. ... ·,-_,:1' le miirl"irii III amele_vi a!jt~ buri idi.. :o;;kEL yerde de $a}' 1-,-uJgUD rllm~j nlun.ase~~e mer 1m ~ mub..:arnzlard n • ltJ I.!!'ir .all!) _ DU mcdvundw-lar, Y'oksa La\'ec:hiil' partlyc ginllC num::trasl'l \'ardL S. R iCr All) anyaYI Hit - 11"8I1L'"l.n· I 'lIQ!;l<l \' Will ii'm 0 1i.J~l~r. ~u.''"lId zayiall.2 alU ill' ~I'um.i saymm l!<indedlf. ie n ida.re keyfiy Lmde bit _. \'12' ~'1 rab oskeli"J. n .Iwettir. ,b m .... ·IlJll I:uil-:IaJ:m.nc siyascti!le 1 ~1::"3 d ki ] iinih kI~'~a ,'tik ir 1"(l1o},nadllar. nl"p~t fi, ....,., Diin Itks 111 ttnl)'2. Iu-.ilinm -" ka.d:u lIt'I'1 ~1J.eN 'giLsin F"'1I11-1 miimessili grnernlin ikametg-fl.. l$irnk ctti_ Bu:od3..u d Q ,•. Yl uapZI... b a 1m 1'I.lI'h1'1I"1 ku",-etli seem!;: <.. SIZ millcLml Iltlsyo-mll sosyalizm ~ S€ IIlc1hkUm oldu \'t,; Lon d 5uery addml du, Jo'akat, \'akt,le y:iZhL c.J\lsrHlda., l?,-,rta Edda'da. - t:l l:..-_ ]1U!:iUU~L ,'c :;:irJd('timlen lHldll-" 1 kalt'_..;lrlde l':i1t1erin ma lIlUSI~'C - dl';;un glbi, &Ie\'lede donuk surWlulrol. ltaL1)at"1 ga,-ctclcl'i I il~ bomba patlnml=llllr_ Hafif De I Urn ett.i. 1~l3 de H.:itlcT t ette tc-nviJ" £,dj!mli .kill·.anlll~ i.;.0 yarahJar ..... 3rwr. Bola.8tnulUJ • m~lu.l!l Ii'rans!'Lnm ceZa5tnl 'Il1 '\ ki{' gc 1 dig'! nmllrt. ne-zaretcindc, I'!tkada !li.s:>iz duran 51 hille-Ii ifiddeUe FH'anmakbdll" , giz nazlr .slfati!-'Ie m:;.a l:abine-- )'2\11 iiniforma1arl:t ve trnmp;:t. ..e.kn:mklc,ll lHIl-tula,m,yac[;l,~lIll H~r iki h' disc haklunan Sdll tao ,,__ -- . d Ii f :Q\'az .a.V82. ba~. I"'orlardl. 1er "C d:ll'UJ..LII.f d~ ,er 'er ildi , U7. tin e -5,. a oJ llardyal j'11.[lIlmaktRtlw. 1ki IJ& n boyl W f;J!>merdir. ~~- ta~!fLrl \'e k~miklerle sahneyc Fr3.lls&nul lJok Ilflzik bir mel'nllnlilkada LIt( si..ikun iad~ cJiI. "4lJn ~urf1iklcri "urdu"_ Tebessu- 1 ll1f.'nliu..: \'e tchdlllk-r bll' mana kitl~ kaJdlgl lil1ubakkakt To Firnu§tir'_ mu m .hur \ 0: litift.ir. H~ ill- gC'liy<,n:]u", Kendimi \Vnllenst"in s::J.Lian .i~lirade etm ini billl'"11,'~ I :t!d.mda ir l·un:~n tml' ti i rrj gelen I'l~erin ell n~ otuz !-iene har"blDdc OD y - se, hcle biraz mctin ve azimli teb1i~il caz-be~<;jdir. Col. 50:1: stiy me- ~Inci ,u:ardH ZI;Lnnu tim. ~1~l\ £Sa lahmmden r,tn I,;ok h&Atina, 2i ln", J - Alina a, "L.~ k"if ~"artl.U'la bir sulh leminine h-ldi nyor~ . SIIU sc¥m~, ..... Qnl,l~lJr - n UJU· F kat bu muhtclif militn.rist lan51 1 -Ok b-IE ,. '" auwye t ! goo1-.. )Tl1!v3ff::tk obbilir_. Fa"ko.t bill "" "~l 11yet'dUO ~ )'u. Pl:.c.n~ma- ... ,.·ahud a..<;]icrliire h:u:rrlama lell" 1 "'a ...... mallILf 111e rden ~k k ~:-..• _ ~ sulh ~[1.rLlar1 :1rasmdrL ngilteH" '.T .. '1'd termez, ot';], ~t -en~1.Dl lyl ....- tUdlcdnden tmnnlll ilc mil:;;takil r (l.gT~uoligimiz'll gon:. iL':;!~ nn 1,• iJk - 'b nUl ot:lrnk, NIJ~mbE;r::!" 0 tatihtll "e h<Lrbde zarar ,,·("relJih.lcek ba-] gl:' en 1gra. fl ann ._.. tt-.g1 _. mya.n .ro.llDS ,er . mU b~,;) le Un"J~ol! • I.. -..I (.,_1 ~ :1:1 wnhhiJdler mevcud DIIlI'sa h' l' I '- kk III d 3 1 - beD onu bir l'IOen:~uen ~a n b::L""c-a $J .inti I).... "erdi: Ev. Iii: 1;fL·el' IltI. n.ikumet .., ,'r" bu hh"an(;!t Frarum:. yabIntna. g-ormedom h y~ !Ou.aru yew, br.~ndan ev,'.'lk,' If'tima1a.r· lnrafmdan malum8.lIl1:J. mura-, ,. 11("1;; pahaJJVfi.. m.alolrns.k il1tittl t lid etbgir1i te-slim e- hakkmda 'i,;llh:n m::t.luma n. baoJ Hat edilen hududdaki Yunl\n ......l. A1m :'l.ny, - k1!lrsa., §lIDiliye kll.dar gorhlen • mali ,'a.nhr. ~ uerler l!:illDt:U.enm. aske.r'1. mlikam '1 arl H.!jag"ld al~i llUda z nn -Idl,giud n ziyade midell daha saltin bir ha\'a \"8nh. tngiltercnUI .. aleb~i Fran!;3.:suslan leyid I;'tmi~lerC!ir; fnz "e t iTi oldugu muha -kD.-da J.."lHnen. gillilq;~ ~oga.lan- }'llm l:.arar.akUr. Fnmsa ':'I. bu· Am \'Ud _ unan .bududu:n-. tIr, Hkkln kl l2ahatl hulabiT ku\,ye-t i'e- ncl~C' ilirn d hisyUk bir oclTiet I>lfatl iJe milhim hit bir Iladise ulnlam.J~hr, ~a i~m diyehilirim ki .anl~smdo,,:J1 ilc.ri ~elJ:rQrdu, Fak tIns rn '\I'klini iade t'del.:~kt:ir_ Fakllt Yalruz 25 h~§rillie'''''d Cuma geSI uruki -I~ lJz.ak dUfllCIJ bir - In n de giUik~ artllll bi c..an hlyanet etm.i!,i, tllgHiz g.alebesini r cet;i sabnha knrJ\ saat 2 dl;t (l,lmr,l!r_ I So [W\LI5l hi.ss3uin mill "U"~ii. iill. ~k1irerel-l HiZUrrtSill: kall do- ¥unan kar!!.kollan Arna\'lltluk folduetle mlitc3.SSIb bir ]$Uda· Saniycn, biril1C::-i$inden i.<;tikak kiilm 'lerine me-ydan l!':;r.rIlJ!: biT I topraklarmda \ Yllrlan - Ardl ,: ..cUr kl Yl'Sjh:~ dli$~r ('1.mek t.l.zer~, n:L;::~I';;tn dahll SR- Frnnsamn tekrar bil"ill-. biT £:1.11'11011.11; rmdudundatl ] beiI kiJ~Cv. 1- ndjsini gij~L.:rf2:r!t:kLir. kill bir safhaya girL!"t.JileN:'gl ha.k de\-let. \'e bi.[ imparl1torluk O]a'llom~tre 111egafede imllijl1ln \··ig. o gun lizemnJI! ell .,.ok FiibkJlldakl umidin '>i'Jg:alma::i"l telOil' rak diJilmen lhtimali y.okLUr'. lutn isti~afrll:~tin[h: !nl;Ll'i sederi ,.. '1' h, kklJ1daki ILin:l11 "e mil::L['I;'-'Jrdu. S3.1Ist;."t1, ~:a.i hderle-IlLise;,ri:n Cllh:lll\'.U.(n: .i~itml~lerdir. u::..b nekaranc soz.lo:tinc 1;I~ j'tl IalIlU!illiaianmuan lS "1 Yunan _ Al.ruLVlld hU(luounda men Yon Shir:ach'Jn TIlJtku leedtldigl il~e['-e, ~gilter lie A1hi bir llat1i!le Cllmacll[h k:~t'l siJ vapDufltlr. 1I.laamaii.ll <;ol{ In nya aras.lnU daha IYf bi D.DSllH-lte 1. yid etlil.mekle1ir. lasa ~l·. "agmudu bil" s.abaha lB.!m1a lrnkiilll bundl;\ iLmil oJui'i8n k rnl-.,nan 0)'1 bir In. -lhd I:IlJ yak~lnll_ UZ'..'3.:k1:l.! gel· dan \' du. Rahim, Hillen -a~l gde butunm.lltllllnu·h:"I· lU, glorek I mi. ~c:uklnr ~11I lag-mur altmdeLi fI1,.It:perestJj~e }' 1>1a.'j.8JJ. <Ii YunanisUUl Vi:: ge:ri?kSl.! .AJ:"na. ua d lrInaJ..: 'ok nlt.ll~l::; Gil' ~~ bh- mi.hla..hene ,'rdl. Ham~n 'I'uuuk ~likametiI:JdC' budIHhH'IoImuiI olacaktlr_ Bu rmtkun tc$.iLB.tI p~k ileri gidiyordu. a§;]b'!Hl~1 miiatl;!baddtr, Arn<i,\"LltIn)" rllJc;.:UI, lIl:(lc'I,lklara hitab e..::<.-... j ..::I~ w, )u.I~ topl."al,darmda m:fksadliLfl c,_ ...,., ...;le! :sOyewgul'l g'iloi Nu 111m ......! .. 1 1'1 dr-rc·'·: .. Bilmj .... l'llm_ J~atoll.k mi..." ,/. .,. be'd k ik' -- n_ I (B .., t;or .. rl 1 l'I'Icl 1.II:,or.d .. l ma 1 In CI Q/an ~.. ,e erLrL e~ ii, sm:i .... vahud ....ole.srn.n. nU:S:l"''>' r r ..m rg C ll.1'!L;a I gun ...a d'll' - - h '-k d' _1· l ... ,.. ..._ drm a... m; ....',k~~-f ...·,... tiL'; ,,,,,J !.lIT .:;:e"J 'n.h"'ll hi. fl,.le ,", ''';1 ",elmesl ile b c k~t {! I t IJI u[,il'l 111 :iI ll!.e mwL.lma (a.ka( ih'lOrtLll'l l,i AIl;l.ha.ina,.OT ..., " • me\'cuttu:r'. m 'onnmuz" rledigi zaman beni a tJ.nda nuzitik hakhndll tem-ir ~h .. al"tamktI ciu', ;""'e m:::tl··....Qt \'an'cl- b-t'" , a "n~.ln!!·-'l TU':Lll, 27 (a,a.) StefanI :1ha),rE'te uU!'iurdu.. ,..~unku.~ l:r: lIItu..., ~...." .. -~ ~... 2-, c-\ \,) _ ]r~rl'~J_ , 11.:1' g Ildi';;· erH!;lll;~ rlm(icn biye i haiz oUnaklJl b raber, ibir ~ NiI~ B. COrdcl H1.I.lI dUll Am~jalliH blldin.}·or ~ bah etme-nin hk. Lt'S'\'Ht ediJ.me('yeti meernua. hallna~ Alman nk" .... , dl }"&l:Jletl hi. 1!'tI 1Z~k. Edda'uan ogr ruldigme gOl"e _..l Stilo h:lUrnun"l.a.ki SemaJor isl:Ls· U;"I in ib3.1nt he!:>h ..:orc.lum. u 'lP h klnd a, bu [;:u.Ja. t Dp II'lnml§ oJ ll1ult.1n 1I1r !l\,t\Jk wykmi~l.JI. l:> .. l'Ia"':: :n.c"-lam'" ....... ... ,... \ e 11 .-'" • ~ I. .yonu ri\,:lMlldn bir oomba .~ ,..."t. sDztE'T 0 hma.m e~rhediyor ~bi '... r·· ";,,. e" B H1111, ~1"g1l! demi1lil I'J' 1;0nda.n ,,,,....,, .........1l1-rn-.m- "'" ""'n u~~1J"aca mu im hasarlanl ~C"boeb gfJr'u- 'I']U-', :1Il..,,~t·""fih ll"""'''ri' .... .u.."',... 1 .:J , . ""n J'", .. v ._1":1 ....1arak end- 1 - .1\11 ~o.. l1az.lktu·, OUJr'''¢ nuluimu"ruJ.'_ In~,an~R 2411.'iat "ok'· ...hLJdil···j.;n mUl{2rltl...... ........ '.' 1 J.."... E.l"1 "\"e mem] '-k "J " l"r"k, u. ..... [I""'" •• (_ l'Ie]","'; '-akkl-'" ,let. t:J IJ!" IImlcrlnJ buliln d~,,~~., tur. 0 cl\'.arda s.,ilbh~ uV{imll _ lti l"I)lan nlli"'-'hiudeld is." ana '........ ,~ L2> lO I "' .. Il _ .n<l en I" • "" ".." bir le\·hli. {tn:etm .....e '" a2 k8.1'Il111.tl~r, m:oI!nn~ yJymo:lt:a ~8JI.Ir.'1T1 bir sa.ndal G"0l'illmu.!j.ii..ir. r:.l~~JjI;n. Hitlll;!r go2'f.lt,:lIgJ. i,tn -I!> r",r! r, ~erb€5t idl. hiliy Ui i:di.. Ma::trnafih nazi par· Romad.ll ll.'IlD IImlqjrnf\t ~"(Jk - .'. 'w b LllHl_f] hil:..r .1\ II "'nt.:l m.::denlj'~lm ~IJ e:;.iiS R nnl:tl,~, ?~, \a.a., • ';n, N B F~lofIill kabiJ Qldu';u ~man \'e ti51 ..... mMly.a. i:, ~ i:L.I..l JJ..J' •.• , .. • "',' .. _, -"u·-..-;i m·... f 0)" i' I - .r~II'.Jll~!"lm nn,uiab;1YII ~'D"l "'1L~' -. e b'I"-' '-·~rlerde mubtcltf fi'iiJ~:,;..!'jiru;;1.11- IJ. - ' U " ~1r: I ...lrlyor: :l l'r E III~, aliJ1~\ ',.'II! berneJII JI!I "t f .. A "na\'u II u k I Ilo!rle ilini am nere ka.~l tern _ Ie In k·"·_·1 - gc I'rd- [.. '-'"lIen 1 .,. e am L1Jamanl1'l I '-'iH klnll"1ordu_ H"nCIJZL,lI'rn _ Hen" HJtI~r bu munasebetle ~ TIl.;, rr:=-1. - Yunun hildisde-r:in(' dair md.r b na k'.'11d.i!;ini gi)nni:lfi n u~lm D. :1.a11r1~1 :Iy "ten \ I~ en ] .1. -....' L_ 1_'_ .1 J lel'in A.Uah~ Alman"a'')j lUIS de ~lO[ a Yl.'Tulg'J .. a. ... J' .n rlti:m... ,1. ~ _, _,_ i\lf"1t','lk.'),I h.. dll ~;ynrlIiT_ h 8 .. n" t-I a)::.... l~- :r mn'lIIo.f I11 • mai.lilbi>! tt n kurtannaml.l1 . QI[Lall..Lar< IlisbeU d:'l.ha ;zuyan s wllye ..... erl ~ J ..l~. __ d t ,,_ 111'1 I r ki Aml!rlk:. 1!!\'kal:i1101' h' -.~, '. :,"_ 1•• _ All hiiJii kapllabilmkle beUUO>L<.U:IC INtrLn 1. J.lK I .a ola. (:IHIZ mULdllt'a vur~l.lul.'1ll~"i""'" . 1 A 1r19t"]' F raruiJ.Z ,"'e A.l1'I~n - ~l.Ir.ltl to.- t •.!l'Dpo Ii! 2111,:Z'rl.ilrunD.k- .1-Ir, n.. IJll11U.'-;ta -1'·"1 ra~r bu amam~n AlmD.n bit'. II, ... ....u w.}'3n YC 1:",Itan mumessl '11 _. .Allah olm~1rr ica.b oederdt, Hitler Gf"IMm 'I.J.Zlr tiu - I 1..dll", U;lti roll I Kure"int' ki1"""1 lC!"'. mn'u tl u k mil k am Inn ,.. ,-<va f III d an, d er h Ii1'" Iam !an '~h""-'" ona biuat uluhiyettcn ao;;,"lk(,ia IunmaJannd!ln 'UJ~l.a.ndlg, ::..-iib• \'t.:;:;ul c"(:lL10Nlk bt'r ~lU'Tuza ml.lk;lbila..q ......... .uo;a"ll Il~ t 4r1L~i lfatul ulml.'J."l!:cak iJerc~eI1l'!3izJ.i_ Bu YC~ltr,ji benim On ~ I Lel", db~t'.nl lIile-ce.il1z_ tirl!'i:l.i bci!klenmfilkt~ir. Bu i.hti--· d~ YilkLn no: SlkJ bagl! i.dL. 11;'3.10:olma.rrm, atfettt.;j-iru siiylcdi'I' f'!l't1Ui" t1n~~.-IkD!l lfI'I!!ml~k!!L1~d rata. rJjJgmcn bu hadi!lCl~rin R('I' Hitler tle nu'll~klarlIlda muUaBCIl, btmu flr.;.nt ittiha~ edere-k ,-c K:'III.'Id I oJ\! ml'lz"ko:orh'r(' dC!"\8m mad::! bilyWt bll' diklmlle tukib stl kad!nmuUak'(lalil babse _ E:J.llon ,,',m NeuratlL'l Lo:ndra.Yl I {',liY\,)f"\lZ ~ildigi iural ·ililme.kLio.!d.ir, BudiWdl. Allah:l manm.a.z: bir <1;z.:i~'atete -davellG, eger b mcia!! Anlr:rilQ l!:lf~r:a h eLL I II rnu.bUn oglerc J[aa..."I.'f 1lf'1li1.z yeni d<LD1 d;gil j Fakal Hitter Ie. i!itifade ebneii ist miy n; ,ciannirlJnl.' 1Ioir :!Jur-f't~ tafsirt gelmemi tir. J1inde \'e HlriStiy~lIk aleyhinde im~ ~rl1ltebel" oldu:tt 111.1 hiL-iir Alina, 27 11.&) Alina aidi. I{e Jisile mUlitkatlilnnnZlI:I im 1(J\rWI r) j;J]l!'.1 bildiri Or;

c

l!j
n]RKf;EYE CEV1R£N "

"

)g· i

SON
Arnavud!luk - Yunanislan hudu.. dunda bir hadisa
Hiir Fransrz kuvvetletinill hir karan
j Bali l ..r .. rl 1 c.l::J1'l

useyln H·" · C· a hid Y·ALrIN

16"Jl'!'ill;; Icdt:n d~"'lul'l1

..JII

Fransu anlasmasnm

an

biz,

FCEl.n.!J1.Z

In~IIIiI!o"ildBil mm~l~ 1o'C P,'a.ll "
Uj·I.bdilk.l

Fana natlce varan b~rmerkazi le$tirmB
Bit .al'luld.qtm anlatu: "G~l"I sene beni semitmlscl~li:i bir ilk mekteCl1n ~imay6 g-ruoo Ftdsn,gm wyin etmi.!lIurdj, .Mektebin ogretm .ll1eri ve yine l!emtimiz h!!.I.kJndan ba.u lnymelli \'llwdajla.r, mektetin fakir £ocukln.nn sicak yemek Ve giye<.'f;!'H: 1.eIDJDi i41in ge.eel i giimli.b;Hi1 QabiJu It'. ELl ITa,.. ~l'Jrll l~te oldu.ko;:.a mllvaifak 01, d uk, Faklr t,;u-culdam ogle v&1Iltler] HI cak ycmek teminln • -den bqka elbise, aYEl.kka.bl gibi ihliya.~lallnl de. mii.mkUo. merreile I1;W"IjIlyabildi'k. Fa.kat hHUlJare bi kat1lr.,.th ii. liimsj'e i!jleri merh2:JI~ti. rjldi. Ve hl'- elden ilJHT"e emlmesi kara.rlD.~tlnldl. Bizim hillltl)'e Ci'!llH)'~ti de fc~lier,hld.L FalHlt bQ merktdle tinne IIt?yfiyeti maaleeer .IJ i~ de iyi l1e~ titele.f vcrm I$It , Ge~en g-Ul'l bir miinas.ebetle mel-ol:k'tie ~framJ' lim. BaJi iJgre tmen , fakir ~o. ~L.HJ..rla.rn gijn :\,emek tcmini her ~yle 0(1 Ul'"sun , bi.r aydanberi Y~1l11:m !j:cylf'l sadec,. m't~tebe ~cLJk a.ya.klnnll.l: u,Ymlyaeak l\adar buyuk Du.marada nltl ~i.fI a:,akkabl cond 1""11 esinden ibaret; oldugl1lJLI stiyledi, Biz,. S(:l'IHi.mizil1 btLkkallanm, IDkWl. tatannJ \'e dig~T dllkkiudarml birer birer do!~r. ST1'lIluz.da paM topl.ar, I:lu j'"!i llllcak bi;iyIi: ba~mw.k. ~imdi i~e mel'~ NeLioede me-kt !urn f.aItir !_<ocukla.n n benizlc:rile sabaltUt.n alqamB kA.dar taJ duq'lriar arn.!;lnda al;: kamu1a do!a.lll)o"orlar ." Va;,.iYtlt 0 kadltt' \'azib ki bulla tf'k k@li.mll' bile Have etm~ge I~mn gOnniiY!lnllll. BLl nevi }'ardun if.jlerinin m~1 H:c:2:aa~tirilrne-sl, d;ilia xiyilde fayda ten:Un etrr.~1r. ¥lyloC' dlll'SLlI'I, bHaki3 Yllka.ndaJ~i ffilsalde oJdugu gibl .:nrar biEe ir.a.s elm ktedir, Her scmt.tek1 halkll' vaziyett. her mektebdekl fa~ir cQcLJklarrn
)'QI'UZ..

imPII."lltDflull~

fl.L rnlDa

r'mn

~'c!"rI)'oru7.:

I

I

htik(,rne1.1 y!! Fraru;ll. mlllctinill p::lI'llirn~ntu~u 110HIlai 1"1: dll~m n l~~ITind!!n mihlaL;ll ..I ('-Ik I llr1.ll;1mlldli:1 lilLLIO!d"::IQI! blind [l cv» vet d~~l t I ersrrun Yo: Nll..lillllr meellsmin 11mz oldu~u :;aliahiy;::Uel:' hur F'ranosn J uvvettei I (I!ii lllll'fl [lni:I:)T\ l.ull IUllo.eak "I: JtUld~!lI ~I.i bu$\lsLJ bJr rn ud mliJ.:I meo:.lIsi yardun erlr ~lc:tlr. au 1KII;,'1ru.y~Lkr, :r.f-llll£ldn !!3 hn tlrO!.n !*~Ci i.=iJun~1! e<!.l'i ohn l~..n1Jnl:lJ;J t!? v 1ik~n kull, nl.beall::"lIr.
Fr:ul$(I

akisleri

lEU!!, ~:lIO';Iofl 1 1nel Uljhd ..) Iwllli UlII,al~illimdad1r_ Bu .,1 n da, FranS;l kl~rn' t,,(U(:SIl-il olnmk uze. • 'Ii <l'Zgcdlrni~ ol:m d":;i!!C I 1 pUll"! mbl mu~,.rriJt.1,yd.sizl.iil:e m"hkflm t:"rilnlJ1-2kk-rJ lr, Db rver 1!;8z@!U!!<lnin mDdQru G[ll:"V~1!Iot! hllU ...J,k makal~sinde . ~LL 1=:;lllj·l.m y31;lyor-

Rahite, lngiliz tt;'ulig.i ;
MlSU"da:

21 (a.a, I - Reute~·': umumi !J:ararg-dhlnlfl
DUn bi..i tUn gUn garb

I

Surl)le),i

her

~I!!t"~

l.oi r lob I"t.illin I!! Hnl!! te:j.ebbus: ~dH«ckLir.

loL;il!l 131.1

col1.itlde
nas.!

id elli bi!'

ku.m

fn'b-

hukfun ~urmii§tijc, Sudnn l'e- Kenyada ke§"il kollrmml:!:Jn yclli fa.abyeli ' yde--

dilmlstir. Filistinde:
I..ondr~ 21

L'am
(A.A_, -

deter

bir

tI 510n MI.IL":l. ,,-::'lrld,lIn da htl~um lei II EL! 11<"1]If! d 1<1 k !,Ilh nilinak I ten i~i muhJ.k:kal;: o1mllkl . I.rabe" dh; .- til:dd, de I,. ~I.an $am ,blu \'~' Hal I ~,I, gIl 'n I' rOI l'UI;ltLnI cle J!:!!~rml!litL. Inlilliz [iJo.ounll I,ni:ini..lnod.m '(! I~~elcIltvlln IlH'Ihrwn HljH~ iurt:1I1c do~ A'kc.~II1II:clno!l€n I:lkannak L~yen l'IhJ.Doli,]"uniu s-robit f,kri hl'rlll.r.

*.

hal"(~kd OI:ltUl.lTIU:;tl(,
A.mI:r;:Llhk d,..lr·-inin tl!'bjj~i: IIhsl["da Sidl Bar·nlnJ . n.h 1.1 0,;1\71 rlnti:wkl II iJ,>.m 1.3bco~d U11E', 0[ U m:l gtinil b h1 eI'kcn(icn, iJ1 I tLZ h .... kll' '·cUCCJ tI.,)'iI ya L:!leJ·iJ I l";. -1!li 1'1111111:, Al:dI tal. filO~LJ d.izut:..mbTI til... und;rn a l..:Jll.C1'1 d~ru~ rn u b:.J~kuml1in.:l'JHlt'Idan ilmlTilllk III!1I.1·csicl! b ... hllJ i!l::ek lukkmdll ;:{"I("On hilbc.rlC!r. d~ l!I~omob-llkrj t:.hrlp edl1rn'i "'c 1.oiL" ben&o.n I"i ~pGJoSU nd&l bl!y:lik btl' )'IlIIg.n (11<~rILm!,llr_ Ku\ v~tlcnm[;j; b.l~
bj~ y.Jt"JIl hAs.B.f' do ugf3m~IIH~tJr, r\u '(111m §U\',

Almau

orom;llil un Pm rlS{I.j"1a

~ !otll 'k:.l'h\1~l!oJ muh:.t"meL ~[Id'nl Z1 (.\ ,11,1 l:LU1~fFl'. 1110;0 'filllcr _ PL:!l.am \'~ m[jl:Jk..'"lll, tl II l:klo1rl.. henO:;: ~~r,h ;:: <l ,ru mJ.lumaL .-'i.!n>lmaml.tll. tn;Ih; ],:1111 Btrn H! N£, Y r t n ~t!len h,J,bj!fl~n t.llt'IL,II.r,.l lh Iff" 1 tI 111l1~ 'brml.'1i:t[!D r. !:'ill 'he 1I!t'd I!11
b.irl Cmm~lUi'lll'1 "'1m m"ily I

de:

00 lic1:l!tm I blldlnneU.o£!fll r " "Tlmcci l;.1~.t1 run d -plimollJl- mua hllorrlLI .,"Lbn·11 ,• .1:,,1 0.((1.', I tFl10 d~
oldugu

r.-;l:n

d.;1

J51Ll I

bl Irr

• "C,P'

11:1'

c mllhkm

~ne l!l.1h). 1 o~du-

&

ull,!. \ '

luyotlar

kez

k:.an§l}·(If.

nnla.r mClJgul

('1-

dlye hir

y yap;i!:!l.l-

yoh. t[Jr.

enern'
.I.

tie GanllLl BelcHm
O[l!~OSUDda

Almo." n ::.tbtJatln 1'1 rUn YllflJl.-l,;rJ rl..l "h~;)_ 1 I ..tI 1 1:nC

II:

l'e

u.t

Y

dU§-1
a

me a Fran·s aya ir ..h la.r mes··8J") gon er.d"I
.n .

Y~_I

27 [.a.a.) - Hiir ,!;eneral ue Gn - I ullc'un lJ.yyaH~ il~ B(;'!~iKa lionG:'l'5una geldi~ rt!smen bihhril· ItlCkle(lil', C-L.:nend rl~ Caull!!, Beh,ikFl kOl1goS;U aha.lisi l~raflnd [l n bi'cyiik t~z.ah lira t.In kll.r:nlamIlIstlr. General de Gaulle, I..tugih, L{'o(l'Olt.l\'ill~'e: gideri!k Belcika ~ongo.su umumi valisi Roy kn m', zi~'aret edece,gi "e bll mi.iJtas~f)etlc :,;tactyomd'.~,-lli mubar olerin de i- tirn.kivle miiU ...:fik kit L tar.afindan . yo unun \'J(:l -:'!"drn ..,~ az.z..am merasim yapJlaca~ h_a- Fromsl1 lIiiTil:ly.t Nuz.on B B"OODHI ber \'e nlmek t:edir, hUm l'tml T B Ll!J~:l1 Jif;:Jnc!>~
]i.'I'll n~l;,_! rill!'lefi

Bazzwille:

nmta-

Il'1Ilktan 0 kai.J.ar ha k:ti hjj~ arur ki bl.lnlarn Y, pI cal, yardmnn

l'fui=r"kezden
yoldm',

idarcsine

imklin

GorlQc ch'a'I"Inda buJunan Arna\'ut k£lrakoUIU1Il::J. I.:a.anuz ct·tigrn. bildi en h bcl"l4,,'r Urn-'
rn n Slw1.2I,hr.

n'l,flnJ II Tir.nd:ut v,~rjlen ,'e. jilIih h b:k ~ unan ~t.e.sirLi.fi Al"1lD.1."U 11l1ctofJrn~ rnll ti:rnrek {apl'stige g\.~id~nin cc-nubUlld1l1 i

Romadrrki

S1..ehwi

1l.j8lLSl

N(l:!;!1 i,!!'[l1

dl:r~h~

Nln~ ·tll"

F~In.

g

1i;!!J'I

L'mdr,'

A[tnan,.a ~I~"i
:2, ~j\.'I. 1hRbl!"!']~1'"I: &.~,

iJl'!

'",riki

"j~b." dm
Alman-

I\1f1.ka·larluln nmr.aJ'l dik.k.atini ce!~der ve tiu haya i ·I",r!ni.a esk i \'Hzi}'littl2' irl are edJJ.mocsi is;in icab eden k"llbh'kri.9. o.llllml:L· Sllll temenni edenm.

MURA.D
~J"tJ"w"t...'"

SER.TOGLU
k.aZaSlnlln

6t1l1"udoOmu,
yolu

r,
--;;'11-

ar;;lhyor

~<.L

.,

.... ~

u.w

.-,;e I. i bir les l'lUdlldunu ge.;metni.:,;t; r, Ylllln n ilnl. 2lsmde hi~bir ... -~te to:':}kd edilmemi.-1.ir

zanla.n
'!'e'

Hkbil'

Yllflan

A".rnfl.\'UtLlJk

Bir Alman i e
gemisi babnldl
(Eli!i- t:ilrilh \
ill<;1

edilemu.

Zira Yunan !lj~'il \'C

~~r;L<lill

Antah<a.27 ltt.I'1,) ~enj le~"lIiil ·.etm.i~ olan Giindogmtt.!J kazaSi yolumm H rlm:l:Sl i"in kab o:.lell tedibirlcI' \"iI~Y'E:t~ a, !JIIInI!' \.'e bu yeni kaz3}'a ~eki. len titlgrat l:IattL butrrli:~lir, tcbli§:: Hafif \-""e ag..r H1uharcbe. tayl',.'lt'elerioden mtirekkeb fi]o!a.· n.nuz, dUn gUnd~. kLii en aVel ta\':'rarelerinin htma}'esmue: alara}.." Londca "e cenu.bi ",'e merke.:d 1ngi ILl: Nm i fl ,J.ir )'crle-r in . Im~ hiicumlanna dev:un etmi~lerdir, lngiJiz:
!I\'CI

s-"kuri makamlan boZU~l'llfl:Z: bir n i za m \'C ::I:!;nyl~ L.."min etmek te· (i.irler. re-- Salll i - Ka.l"anl:.8.·daki 1La Iy:.l.1I slIb:a)'mm biJ.ros1I11da bombalar I'al!:ldii"lna. ve blll~uJ] da YUA nllisra n~ YUlla.D ma· I mlarlN r'I organlarllllt":I Uedlle· bilecei!"ine- muledn.i.l" olD'!'"f'lJi! gene ayni ajanos ta.rafmdan Tif1l.n~~nl' \'crilecn l.elJ::-n.fI8..1· bUt"ooa o In r.odr tc-lakki (_....:lilmel< l.edir. ~anti .- ftaJ7l1lt.a'tlu. olup bil:.enlenl' gl.:lince, bu hidiscler i')l 'ada Jrt0l'bul oLmalda bcr!lb.::r bHlllUnCll ~u.kt;a liIIir tesr;bb'iJi:!

Ta)J,.ucl~rtmiz

pa:ll'

ge<:esi

hal'a hiicumlal"illll Ul"\'am eLm.i~. ler-dir. Bir ~w. hederlu i1.w.rinde
CI1A. 119.\";t ~9.rtl.lri}'lc

a

'k. 0 din n:u:.:;df!l!im~ temas eLbirioor 5Ir::lla-rda H1Uer, Pa!'ltOr Nj~mollCr"in {jcn asm.a miiz hat· t E:ltikler!nd~n tlO]3Yl b:uJ In" I':ilu pi.8l[oposlan al~)'J::Iinde 11. l.!.;,~ PUs.kw-tiyordu. Almanyn ~ !!tin o:Jilli i~e:-inl!!: 1!.D.~liz liLiliae ad"!.m.lliT1run. bundaL'l bOlo'le mikluludcle1"inC Wtammill etmiyec g-i.c.i suyli.iY01·du. Niemoll r kenditli'lli mllhalteme;' mernur mllbktme br:Jfmdan Set best blI'a].uldlktan 'Ve nuzi rle\,let ulE"r'hind" f(,.~ d ci1rmlindel:i her lJe maksada mcbni j~ betaL.:t ~l_l ti.. tlIildeD tiOClrn bir tah."tu hll.. H to!.rgiiruna J.!0I1Ulrna51 iroill !:mir \,cl""ilmj,,'5lf1e sebeh QfI];'Ir'ITI mLi • dah alesi oJ.o::iug n IJ b!:yatl cL ti. u Eg~r. 1.1Iyoru, bir !ngiliz. PlSkopDl!Iou Aiman}'lIya geltrl go(;:! kalkacak IJ1ursa derhai bn uda iade lunac:aku, HiUer suzlenIIi ~u l1a)':ret !orNeock beya.lla! ile netic _It;ttt1itdl: "Hi!jbir Yl4rde din Almanyadaki k:ldlll' hUll"de. gildi.,. Bu, hi.; ~eyab bulaml _ YOI;("o.gll1l veo mukabel~ edemiye _ ceglm 1'I!:!l,.'tcl.~n bi. milta.lr:a ldi. Bir R'!!l)f;.o;;a.d1m Cllaay-ih bile orn.! temine ruzmer: etmiy!'~lIrti. HitJe..ie ALman AlJahl ile dw,iindiia:;liLc:endi D.IlF.}'on al .sO!1yaljst ruliilr ldi, OQlm ":iY>d~tl i~i v enemm..yet l'~ digi §~y de bll iili. Dah SCtDreL, ber De Bovlcrne

~::~:::~~::;~=~::~~:~~::::~;~~~;;,;~~~~=~~:;~~~~~~~~~~:;~ I
lu nrnamnklndti',

oyle '1m n'ie~l.de hi~bir nan miJdallaiesi mfimki1n

u1m-

meni, blJradan l{a~m~nl ,'e -bir ye-l"C gizle-nmeni i.-;liYI11"I.Im_ l{olI.!:Lm rln seni ilh:.J..m c'(ilnee il:emjjni b i:iSlL i..lt'"J.in 'in iidaI 1m cdeml ycceksln ~ Colic fCI~a 01::1('.1 k, Bi.He-nd ,M.iJzeyy-·.,m J;lo.."b'r ~ t1igi a: rl i:c]~ tam aksme Gs llir:il( iI:t.km hrir bllV1rl[J, l!ana.p('~ }o"'e tJ l.urd u ; - H aldumd:-t r.o;.id.enli" n nU· kaya. te~kki.Jr ederitn, IS oi bit' b'hlikeden kurt.u-mak istiyor • sun. F!\];at ben bu l·hlikp.ye per· \i'UIZC!Il gogiis germek kar:mll'
da~"'UJJ.

-~ bir y rolll g-ltmiyec: ,tim. Bunu.la kalac-.a.g.m. - Dell rrti (ildu.n illillm I? f ylr. ha!lm' belli scn.in muthka git-

bibl bill" ndall'U, seni 0 ](:.Elar ~ 'n~ senin I~ n 1isinden jri fn'L eUlgin bit' adanu nlrluu~ rak: hap.: olnlak, biruz da ho ..ull'Ia gidi;J;or.
1'"1

lIu-iwn iJC

Bayn, bUl!lu hI.ln I!)t'm.".·ohap-

1m, Kenin lc,'ltlf bll1meni, rllJl[[T~nl i:llemi.lfurum,

NII~m? Ci.inl~[i ben de s~l'Ii f;r,;wiyo.rLlm Billend! AJ\lndHl ID.I -!jimUI'!

-

git"me.mi istemi,lo'olr'- la~lla <lk. O>:)Tl:lll Kadri)'i ltimu! Bana. aClyun;un. ,'e Ile mrLHsndb fJhJ1lrmC'k ish.~ lli.U:~yy~n. Bi1ICHdiIJ ymtlon miij oldu· I Int')"cln.nJ! 1;;1kaC-..J.l:lLr. J SOkllldu, EI1yle }Wiinii k tldt· o gillle kJ.da.r b~klemliic!;l n 'J~t :'line- Ju,gru t;l:\'Lrdl. blbk gtiz- 1m Ga~ 't'lllc Hem In uh oo~~t"J'~rilti lJIIU.ll bulo.ru.k oI5Ozl.enn!L' Ilin :ynmndnn bir :5:miy~ bil" 11IUflll!Jl'l," dikli :
~Llfl.

Ha~m.· 1IIazey}"cJ], .. BlI i~d heILU' dS;;;i.i.ll1lcmi~ ~ldY.l' \'IlI" EIbel te gilllUIl hirimle her!j!.!Y n·

(1)-,

l

In"-na3I:O:

m

b~ ll.rlflm~l"". K~1:IcJini bn!)'lu~Cley(;!n;> f~du. dmcll rnti )'cm:i.un, Eiittiil \'c-kll.yill1 nc 'kadar aleyhlne rnkl!1!'lf dtnckte 01· d:ugllm:l gilnniiyor musun? - BUIIMn hence ~Ia ehemmivetj yo:loi:. Halla. OsmaD Kad,.

-

Antul.D

j!U(!ibbi.

De

!<radar

I

kn~~. . lkisi d • IlIJl.un hiiyuk hcyoecanl i~it]de bulul1.uyurwrdl. Jt.l1eri blrll'~ti. Billcnrl '!~"lJo.;l."lnnt.l:~lIlrlyen. bu kil 'uk \'c a,..!tbi dt(>ri uzun UZUfI, optil, Mi.J.ze)'~~11 oL;Ir111 Vfl1;~ycL f(""t,w 1f'ldf.' PC:I r11';llc, 'Va dol."rhal ~nllr lJir _"'~rf' gi7.'cllml:liLmdslz gor 'In i~)''-I'rdtl, Ha"1tlo..'1 co lI'li jl;in bcyhud yet· • [JftIS'L .;:.n. 1wnu~nLalurullhn l!I(wmi yo na.IJl'1I_ Eu.l1u mflhsll~tan lUI' bi .. n"lHSh II belli kamhnnak j til s1:iyldin .. (]_illl, B\lkru) b~. i.ekhJ]'~n millen~tH'l' l"'"kmnmJ!)ll Ruthn mol'>1 B:IIHI. kaT'ljI duyd't.lgun his Il.:,k m.ndj)t:h r-oeddeUil'orJu: 8.'1.. CLmall 1":::.1, i\'~ "UMln ~ a· II dt:g;J. blr M~rham('Ltir_ TI.·vki1' - Bllnu y pmnk:, L·in .yeli 'lIlm O~jrDl ohlllir IIl'h IdL 1!1I1' rut. lnrdi. edilmcmJ. velki 111' l'IIn hkiiln olil.~ h.;mijj olnmYI kabul eLn d( olut. Dlt',rda.OIil t;lkmJ.dlil\:a Hi'It.·., hn

genl!!n "'Inir I nIHil l 1ril-le Billcndln l'amna ~ ctu ve Ili..illgilr hungilr agJrlmag-a ba'il::.Idl Biilr:nr.1 ~Clk garib bi hil.leti ruhiyc i~inclej'dj_J{Llla lam1Jl inarHUll1yordu. una imkan var mlydl: }. iu.eyyen Mei\di!':in i f.e\·digini ~uyl~mi ~'ll. H!IYll" ,btl iml~Ii.fi.:>1.z. !oir !}eydi.: - Yalan is;0!r'IUiYl1rsur.1 lUI.2eyycn! diye ImllU~Ltl. Sen ix:ni
til Un:Y}'\'J'I

- HaytI'. k:aJbimul;l:I

Bi.ilend! hi:otn
1f["l'l1u~II;"(lru.m_

k.i
Sl2'lli

5 VIj'QrUm, Buml soyl rkt'n I!~~lea Ili" blr hi -m tl)Si.M .nlilllilda bu !unlll Lworum. Bo.Fl8. inan ,'c

Di.iIcndin selll siizleri 1I1tJzcy~'''' nill de hir ".! n.~l1n~ yatro.J~lJ li'1~haklb Bhlend ('~l"r' k:u~ac!tk (j. bu . inn) t!h i~ll,lm-~ oldu· raC maml SllUi g" ..It \' ]Hmt1i~ini oslo l'l'li tafa::! uemi\'e ekh. St'Il.~ler..;o:: ... Ib'lnf"1 lJir- hiiviyet rlltmd~ A\ J liJ.Y..l'la clula!]muKlI IlwdJtlr II I 'uk, b.elk 1 d~ &~rnl r1llf'1'e dUl¥'Cr·k 1. ,
1 ~UllU lti

lu~

i.!'l-I

hedefler nlIH'B..ifu.kH!-etle • bumb::mlima..c, edILmlijl.ir,' Birminglla.md:a bit" kill'l~r~vi madde cabnkasm.dn. mcmLlIr. bllh3.!>Sa !:ilddeUi iJ ti 1- kl rnuBCI'Iill ~7 lILa.] esmi ~cde edilmililir_ En'elc~ d~ bildirildl~' gilli l.-!andaJllJl 100 kilometrE' garhtl1 d~ '12bin t,Qrnh1.tQltll~ E'mpr~S3 Of I3rilAll\ rng:Hiz TnmsaUan'lJtine ~k ::Lgu. Ilir oomb:l. is.abo:t ... r.n.i~ VI!' gcrni ale nlnu!;itlL Mii· I'eltebn.t. 5IlnJallara bi 1'1. m ego< m o,:t.: bUI' u!l:mu;j.J.::t..nllr. Hit· r\.lrnan ia.~ gHltli.. l~ l1:rlltb j lUll' Ulm~Sl.lHl irnl un )'('1 1.1, L,)nura. 2j la,l1..' ln~liz BilIellll : - I{ur~unLJIl arkadall Hulnu:!$ brLYll Jj1e~eLJ tcbli~i; Di.in sabab §aiak soknledeu ohn:ull. dilba .\'\' I ... daha. son-, ·\: e'l'Yl.d sahil mud a- tl!' kilii.tlUa 1';:1 ndo.nIZil kimsenin gh memesi melll.sub tanlal"ClO?r Brest clekU~man !\urlrilllll hila. gQrmili triM .:::anrnlma karljil mUl,arraltlolmlL":Jna ihLimai v,.... rdirmiy.or, ~'eUi .hi..i~um )'apwll!jlru-dlr, ]! \ d, I) th~ }"~I·m llj-!li ~ yi ::;0'Dahll. oonrn i!lnhil mudalo£l k,'f('L;:"ell olursa lu i.llmmdan kLlrLulnmm ,1,1, gil" roltll",Dof;'rtli':U!1U tc~ltil~tma mcnsub b:J\lks, tay· ya.r~je:1I" Nor\'~ s::LlJHleri m.(jlk 5rl~'b)'el'lm. ilk :z:um&.nlar buna bll1ll.dEL dii~.a.1l g m.ilenlle ha· pL-I: altJlrrntyo["~l.Im, ~laslllniva lOl"pillerl .atmal< :>ureu}Tle hill \. Lunden emin r.lmnkia b rab!'!" C 1111 etmi~ctill.r. imUin bir tW·Jil III yd;lfl I,; kHu bUCIlUIUIl bir di1!iD'1 i =1'B an In C18:il \'iLIU!1 bemh: en ,. ~Icr Bu.:litada h,lml l!'lliyurclu_ Falc .. t nl" lut· g.;nt.i~i 'habrlbnI3w, layya.rele.rimiz ku\",..etti bh- LlUi~_ "Istll"l dlymuum. U!,tli tm'lIb lJ~laya'l lin: bie ~y Y ktll. H,-t..!- rI'I'Ul fivel t!)l{lr'ru:'C fil :iU1:nin bi.i(;Llrnl.l.n.1. liIlarnz kalnll.!J ve bir l1ul • I-ilmdi llrT ~{>:l' dl'li~ti, dil~i.I:rI ~f11 i[Jlwdlll{i s!I1Jtin 1~lr a,inJ.' djji"m!l~ I1\'Cl t.ayyru-e'si m i.I~l.erilf , r Ta YY:lI:·dlil'r imj zd£tll lml.J.l;'!hln rdtl~11]1 ~:111"'U;;1 Ilfhini d biiyili.;: I~jr h~ )'i I'toe t1Liiii.lrrlU , ikisi ilssi1ne do:n:memi~br. DUn sQcbah kay'p tl""lyyarnle-\rlll~il !k>..: l:nd"I' lUll!.! g~f'nm t.? l)1i :Ll~n bil'in.i Llramakla ohm \' .1' Jill dB_-1 .ulaJ' nt' k'nrl£\:r t.':;l.fmj( ~'a" ill 11.11, li:'"dtnlri o-n- CII' 1llgJiliz bomlb:u·Jl.man tayhit I bh' t"] d '·i)1 ,j bul m.l - ),uresi ;ima.1 dl'niLinde dLL,'mla'
.nuudan

ml¥'!- da &:rhn:ie bil' tarY re fabrikasl, bir elektnk II rab "eo maqal1diz g rl.tr1 ooml!l;1rumUl1 f'tlilmi!j.tir. SteLLin. Lenlla n ti:o]onyaJa 1: trol t· ~8tl. I-Ittmburg, Cuxh~\'C'n, l1r~men t~%giil,lannda Im ...m:lo.r. at"(' men, Dorummtl \"0.' llri.ik!Oelde demit'ytllltl;rt, Fle;';siJ'lf'ue "~ Al"JVM"S l.imamlln ,:e di.1ljrnn.ruu bir (;(lk lS,Y}'<lre lIlepb ~!art da bomi)A.H..IU'J't<ln i:'J.Hn~lu. 'I'a)'y_ t"~lerimi:l:den bid USSU (' don-

kar~

]~

LaYYilI't?lerinin

\'8

u,,,,are

lI:t.!LZ1 .....e ..lerdie L ok

le~j:ne ~men

=;:iddt:Ui olall! dafi 'kt.nn'alarLIlHl a·
ll,t;\(erli l!.hemm.i~ct]j b1'lkl.

I

Dl.n b~r deni:t. l-UYl':I1f"esilll'

"[!litla-

mL; \'~ dii!iiirm~tUr,

~ I

O~EKER B,A,KA $E' Eft
A
~ker
IitdiJ1J)'1 <l11.!,,, ;)hll" tl'lm;>z, snr H..'lliH IIlIfm!<!.;m QL:;;,e,tl~ .akn il) ~!.., tEm • hie koi!l~kl.~lH. m Illi~"'. h.!',mlnl >lIrlll-li lie bll..!ll'll1,111 ~pll' ..rrhr, .'\d. Imln t!:k kotunu jut._" p,l, '~lirdU. lit. I pc:IlIJ '"-illl aUJ;J.I1~I;) mu".l.~ 1.:; ~1Ii11i 01,,". r.flIdn. A]io;'<IPIlQ j,UYH:11 J:llhb ~ ldi. Adull}" b.::L!t1 !Ie' W;fltiJ, Ali!i'(', n":!il'nlnu b."llkl,'" ."onr.' cc.-...: u :r.l~h" Bu mll<;:,ad'C'I~ (,pi.'yp sunil! "hll~"rrlll;; .,I:tmL!o"ilO;:ill!lJ1I wi!_'lai'l IlJiI;'Lt, etur ••k l-ii.lndCll'i . 1dl. AdlillJ I oturuk Itlln<ll"j;I]C :t~llmBk ,~~lIldiU Y'h~ olu'Z. okllillllc Jl,dalJ ~Dlil!I' .1(\Iril.1 nlllz~lI. I..h('o Lie /I tJ" II ..... asutdn d"l'~UI DI.tC,I1'l r~ gldlJ. A]i~, Il"'mml. D~'l'~ll00
_"/l 1I!'\;~i.

I

u,k yme 'UHIIDDiN
~Ol'l

Hhyliiy ...nl2.

HACI

BEKIIR
ne de Am
1'1-

ve IlDkl.lml 'lnl, me bizde, II' AV1'IlpBdn, kudo b."li.d ~y(llrl;_.r.

1X"1, j,,, .. I u~",ldJ, H .l\ol .. 11 nr'1 ill L.II' IIl'~1!Ij!;1. n"lIt bir IF'rl.ll,\':m 1'I,Id"1 boll ,ld,1m 1J11i!J~!.I h ..lld,' "m"n .~hl. I!II J.1U , . liIlr iJi "~~'J ddiill:li. A11~n. h..,.,tuUj" bOlli-I,,, ...... I'L'hll \';mdJl. O. dillJ:na I!U...·,;. r~rt!r" !noll mul ,,101 l.I,ir'-"'Jl'Dlo'roI '!au ullCbll:! L\lJIf" .1) 111',"'" .111111' • II eude ",elil 'n AHelil Ld.I. AII~ .. mlD k!Jyhlh'ri ",-,~Ini.Y<1rILlrdl. AldL,,1I l.,ti!., ~yk kOI)LI~yorl.lrtil _ ,\111;<1'. k:lll';l "'","'..0:111'1 ". e rin -rlkLl:!.LI al.l~ak"
YI1~IUZ

rtc
J\ e Fl{l'~i:
B;l~·r-..mJ

RETHANEILE R~

ii.l'lI,.I.'"
IPII.",Jn

mil, Ali~""!Yn I... ,
I ...

Bahkesir
1 - B,ILlk",slr hlllt;lltll .... k""ol~. t "diLl'" kJ:!!lml~lll 2(1IQ IoIr;' 1\0 i,uru~ kc1M i;w!i!!':Ui ,_·I..·klrl~ \',. I!iJ02 IJI',L k.... . ~l( b~clIi II,1",,"lt(l1' WflI!'-flllllrlllll lalll:J. OI:lkm ,III1J;1lml.l Flo ~!,Iy-:1(" k;] p>.r<ll ~"l:ri wulJ!1! I!.J.. ~llt 'nc}," k.n"1'I1~lJILlr. ~]ltl k~J[ tLJt~1'1 171:112 IiIJ. 1i0 luu"U:I ve mu"Bkk'll tClnirl;]'\,J 1 :l~,;1 11111 45 kmu'!jLur" 3 - .a\ltJ",ur;1 ,·"']'.Ik h~1 ,l.In Narl .. dBJ g(>l·ul.... b~IJr" 'i - Ihnl,,~i IJ ikltl il~srin :110 eumn ll:iJnil SMl HI rh huldlmt't kon.liUl(i.l N,,'b Mildtl:"'u~(tlnd .. 111lJtl:'Sl!kIdl !k.gM'!i)'Ul'ld YUJ'1l1..Jtolkh(". 5 ~ I~t('kliloerm muv ...kk':'l tcmin.:JrUan"B1 BllllillCl!iir Jo,,1 .m.JI!;'U'I;l yai.lrdll'llilrilli) tll'lir IJII kbur, '1'1')1.1 bu rnikdnr Ii!liYI!Jll kllbul b.:ll!'lk.t mekLU'b il~ JIIm~c t,'1l !hindl!I'I :s;ek.iz Itlin eo'yel "'11fu-~tf: milr~e;)jllI. Nlllhnlll.n Wi[lc,,,klllri t'1,IlYl!t \·o!!l.kll I ll~ 1"i~;lrllll Oft.}!1 'I,·~Ifi.lII:IioI'lIl.L t~kill ml"'k1ublU'lk1 kiD". z,irrril lk",ylUok m~ktJr 2.l1rrt:lrl 2'~M !i.ayd.L JumUJu, hlllrltl'l'LloeJ'i d.airl.'&i..nd:c Mn~im \f(: Im!!i"i "lm" I]lflnk Ib.uil(! PIHI ~[Ir1t n I: kndur kOlTl~'d'I11' r~l'afi'il!!lLnI2 \"1£1"ml!'1l!rt. f'l:I:ll"OO VUKU IlUlm:'JIk i\Cdkmlilcrlll kll~UlI , ... . cli!TI1J.,y~1 Ililn O~y'j'lllr. dO.ti:Jh

.J.IE1[ ak..
_ -

1,1I]lyor Vo
Pcl,lnMI'I

nyrLInkcl1

11C' dPdi"

Nih~'l 0:1. o;tl.lrak kUJ1d..-.;j d 01111 iI. ~.11 d'(1Io..'TUlIl'lU~LLI. BOn e-m v:ll':1 et dmlli'h. Vc '.C!!U".'1 r;;,g clIp lap.l!iln _. . Muo.:lldelt: (11,11mqyo:r'lld. By I, r AI'(l:I. p;adl ~~I~ak 1:1). ,.. I..tl,,, Ad:ilJ • .,ii~;a :":'imajl ycmcmek ~1 mllkrnOlill;'lIl1 h<LIiJIDluJ'i'! ll~bd I ~np::lt1d,l" J~ri gil-en KollllbU LIIIJIJ,liiIlJoHh:. MlJ.rMi~l. bun"dtl d" UZ-::ldl, A1i~~, oJ'UDd:m tl},.lh;1 ileoi;iycnilM. Giiri:'t! ;1111.:0 l;]!11 un BI!~ d!;Jl(IK:t 1.....mn (IJ, II li!l;L':I. IU 1'1 hih::oml :lrl .... h. Iilir arahk 'k.! !k Itlh':m, liaf mad. n .arm- ya. <,It u t 1J1du, Ndli.l~l bu d.... 11JT1l" dolJop·n.~ti .,1'\lit" lIdab u'~r: k.lhh" AJj(o ,ilH!::i kal~'III" Fli];;at., bif .in L('mde Ali 1;0"1'1 Lin ld~ 1Ia~ Ile .ol;'lu i!'u y!l'l d~n lleTV':l$li.l:".' ha , .....IlI.,;}kall.1.Jl:,t HOI''-iIldlL Aut'll. i: ,I Ad.!~mm :!'U[I' fl~m ~ij":Of> k."JII{jnl~tJ.

;) ~. 11l'.I~ord ....

b~i#rdl. y~ Gh
i:i

VenJII~r!'lm

-

1I·lm,,! mlriil Ali.;o

\,.,11,',,'-

he I" l;ooerdl'l
YUlllil)

HI!

-

I\.oc en blmim
villL

'_Vii II'L-

r!Jy{lrlll,,,
D!l'{~I.

g...r<;'I,ll!1?

-

H:;t .... ~1 Inma ~ a b 'II¥rdim!", ·\leull. ~~'1~ .o\113tl a~km~ n:!Sd 1!P.1o'lIIb ~yll:: 1I!!:it: Adlii.lJ)"I l' IW;cn 110
1':.•

\'~I"d,.,.
1

~!Jra r'tm

'Dliu sen Ii ~', Ix:n~m
..

Ub)"1

bun,jllmJ

1<;,ra ok ••,,- )'1!D~1<

.nbisarlar U. Miidiirliigiioden

:1

Bu ...... lilulTl

JI'

hiidj·,

Ad'ib •. i1~;;S.tnl J!1U;" kUorl.I~!. AJi.... un u 1I11!;J11 I ~IU{l I lEdirn'ikn ,osbut-un Lim,d"l lendl:rdi. ~ltlL ;a!l<: l~rI Iq.J'I"I:!< dfllel'inL l ,,..~nld. ("dl lhnllr'lclme derd ~'i1n '~;Y

,L. bl'~ ~CJ .J"~ILdJ.. k

I Hadyo Prog·
~"i1n

Dedi" AlIo,;<Jnu~ .k:li'l'lS1 biDe ffwlir~ I've 111m ",llr;JUJ. z.n.... Ah(d, mil'tIlib 0!lI1 ol'L!.rli-II b~~ID~ :I'it!'Ier ill.eleo.::E!k'li, n'r 1-:: .. ,,,,,. kar.:lJ ~k.".:. ..:lde" IPLllL.i~ IIb(JaklL, 1:lii.'t:i.In ~on ibahllr ~i.U Memi~·'_·"o;:.~l.!. DnIld"n OOllffilC'tiTIl· miJ."C('J:ld I. On P"'I'.J:SIIZ ~td.)(,llt.:.h.

,(Ark~

var)

.. ----..;~-__ ... PAZARTIESI. aBI10.'1Il,1il 8, II :Progr=, "ir ....~.nlt·1l. t ;IOil'l n-

Iram I

I

I - ~ttn.!)lmc \'1: nbmunesi m'U.t;lbl.nl;:re 1.0..1100 metr~ y!!til ]0.'000 bCJ~ j'l)iLI li!:OIrlrl\"I;;enln kap;]l1 znrtta y".plliln ebllllmH'lne rt.Ialib :'lJi'lur -cPll£!lilgillili!n Yl!nli.d~1I p:!~!lti:l konmu;lL1I1. II P.l:i .. :n'llk:: ~/XJ/!Jo10 .!;all 1flliI'Cl pilI II1.:l0 da lshmk)wJda ~(llult~-scl" Levllium ,.;:; r.-mlNlyaat I:IYLl-~]ndekl Abm Ik.moi~~num:i .. Y!lp.I~:lk,ur, ][1 - .!jill'tn,1,..",C; ve nilrnuns !:&lIg~ "llbi'flen ,",f! hmlr, IImkilm Ba.,m LldiL.ir-Mkl-!!lll'\-den al!lJlobiU(", ]V - ht.!1illlum. 1)i.!~I'lt!Ik:: i~ll'll t::lyiD 01l:.lmm ,Un 'll'e $l.l!tte h!.k:li:f edl?-' c!i!:kIr:!ri ily:.t ihtf'nale'n ';1. 7.5 Il.un::nmi": ft{l.F.Ill)rl!e birllk~ m~lku(" ko-mh.ronn mLlfIlC,,~U[lfl. d!JI~&

Maliye Vekiletind.en
Glimiil yfu, kuru§luklarln

hi

1;:)(lLicll'

Gllmiii- )'uz kl.ru lukl,uln lIetillle ,Ri.lmi.i:(l 1011(" J.jr.LllkL~JI' d:JI,p \Ie p1.y;u;[ljY" PI.) k.lUI 1\i1·H<1.1L1I~1 f;.li{.JI·llml~ flkllIl,;Ul1dilrn p::y_i't'Il..I!> 'yLL~ kUl'u~lllkhHITI :n Jklnd3,.'Hl/!l.IJI.I Ev kawm ~Kul'lu~mB: k.:lnlJr' 1941 Illrinmdcfl ronn "-dil\'~illllf!11 kaJdlrJlmafil kd("iJrI;J6t1~I]ml!ltlr" C;;ocukl.;o.umua De oklllt:lhm:}. GLimu~ Yfu: k1JrlJ'lluktrlr 1 Suh{lt 1'!Hl t.;aribmd.~1\ UJb~ltIm !lMlk tcd ,a::umhu,.,) t a"')lrillli11 liwlllll.i pr'lilil r:l11'l I Cull 'It.' tolf":dk,, " \lul c1nuYOt·",k "'c- :mLilk y,llmz m .. 1 s.andlklan IJ", CU1]'fh.uriy",l 1'1'111:1.."", B::in-· k - rei:' dCITIC'h de f,r rrH~." }-l ·ql.l 11,Jll 1 ugr;un. ... \"c 111l:'mlell.d IH at .'l!<. ~ulbdf!l"in['e k::!bu.1 t'dil('lbill-.;el.t'T, u)'Uln" k. oj.n" I 0\ •• 11,,:111" i:Ur 5 i:rt ;all,1 ro Elilldc I!i.lmi.i~ yu.;c; klJ!fu~Luk bulunElnl~:rJn bUnJ,lFI mal I!IElnd.lk13ril0!' ,k !$in dl r:;l: 1.1.... k" U4lrU hl.Lldlo] mBT.I. CH,P. Cien '1 Cil ..... .... 'Jl'et M" ..ke'Z Drm!!3!;1 ,ubeLcrlne tebd.1 oe-ttirmelen h il,in 01Unlll, Hud ..1.c;;IglZ. DD~k.'1\ ~eklii "'" 50lym b .. ,v-e '1 D,. (701~) (lOt16J e yuz1(! r:idl)d~ Ed'("ll(!l', e!. Ro:rli $..1;ydilJR"m oCumhurlyet bil)'Iil~ B<:.n, bUJ1Jli:lll ~Ifadl: bu, AI.i~omll I m;"l~ nL.!lUld.:m ,un ill-'~'lnl dll~LmU)mum •• 1<1 ~[l Ani<~r"'" fiLlS ml.·yd ••nll1o,:,,, n{!kl<'11 "Q:j-TI:l'it'l.; B.I)I;II1L 'i,.;:zah.Or~lh. I -- .. V'-----I $()rmEI.. Hcdl hi~iInL~ 'o-u m,,)'Ui;]

AlJl", 'Ln ne h ..... Fcn .... 0:."1' ~ lh ~;JPTBzd PLI. Ad. llYl ~(;n~1. s.~I!ec:('giz be.l.

8.01 lIlIi •.d. hall! pr~l:"am (Pl ..) 8'):J A~" r'I.,; h..lbl'!l'l!!ri 8.:lO IIhiLi~ PIVG~ •• ffimm d(!'.... l1l1 J

tedaviilden kaidullm,asl hakklnda ilan

I

Askerl ik. i_tl:tleri
Aik~rlllt;

II

""'" ~erjlld{'

.11.1)'~'t,I~I~l;:k"

IJjlt(..

lhd',~II_l-..k ,::l~"'ln'"

FJc'lmi .u:l'1"1

I U10 (PI.)

III:-or~l'-l.f

v;: 1l.1UI. I1;:w~I"rI

DE"il LEVAliM SATIN AlIM. KD,MiSYDNU iLANUAI
.... ----,_------,---------------,,~

ASKERI FARRi«ALAR SATIN ~,
Ii'lIIr~~

KDMis~.NU iLiNURI

I

U.1oi.6dllr

.. ub~Bind"ll:

'---

-

·k',,

au

Lo1

nII'!d. n k;oQ~ie y':;JlId"l.ld.
~'cnklctcil;i

IllI'Im."
1iIL,

,""oIll>tI13

::.1hdl:

A"

lard n j,jn 1'1'" , ... .t. \1•. 1 d:;.

0

klldilT

l"B!) MIi~I:k; KoI.I1~lk i;ll'lOtra.ll:L IPl.) 1S 311 M!::PI)I~k~~sn;Jt :lJarl ~'e' a]<lns hiJ.b~ ItTl. IS"SO 11I l.izik· RiH!Y!J ~.•lon Ilork tl;a![l \'l'lloQ..n Neclp ,.~·lD idalT:6indt') "nacn..1o. b,ll,r pi ii,gram. 1 11'1[]~ _ Cot' to' '''' m. -~ri!lfl:lt

1. 3I:lG d~mliJ, \'il' bl.l dr:>i:",.. luK . " kk .... 1 1 I a mUi3mc I<:! ilUon::rt _:U' 1:>.0"1II zmet hakklm k:)l".;:jI~mLI oltll1 askE'fl yukliek cl,liy.·tlilpt r, ikinl:i b:.'~nn l!HiD' gunurdc "Ycddt: Sub I.~' okulunclEi !:lulu~un-U, sevkedlleceklenlil'. :2 5(''''~

T JO(]{t lulo IIlOO kilo Yilln ~'or;r IJlligi: Ita. I. nil::' iplilib

"

l:t!td~il
. !'I.r"

t .....

I<~t'~
'"

Lir.;l!

~l " D u, e - Ab~. AII(OnLUi ukrual 1,.. oiI'lr },::'IlRllk bll Inri l 1::>1:' lin:" h.111ll1l~ ~,'" I,r lilt rm[}1 llikl~rl bu hl!Tllin be! H, "len. k. L, l:for bt':~, H ,1 rJlln nt J5\',n<: i'lb"i\'QrI', T..,hl)) '. Hli!'pl~. ~1!cZ!j_ enJ blz.i D ..., I"r • '" In r ;L~.j.I~rI ."-dllll}'::l I) " b. ",u I:mh. Agal;,rd:nll biiBm ~,d.i 'i '£:Ib. 't.bo:;onlJn YcOllU o· ItI4 I cl fir (l Yl:d I rm~I~.th. Fak;.l .00dal1, bu !'!2le.k! Jl:iim~II1,~ Alt,ny"" lial'l}'c']l h,,{11 ~eli~"QTdu, EI1i .,hl,hl AII~, }'LeJl1i bf' Ilk gun; n:m"l me~·Il::Jn yl?t inde ~~·il·jp ~.Ii'~ ~riYDrJ:lll.

~5/1D/H140 J!uminden ml,hILr<llRnnl

snn:r;]

IO.:;n ~

y (.:, ~.. ,}I.IIilal!: ULeIE! tap"'nI~, I IUJU PrO-J:ram. \" I'lH·ml.... l<d
ilJ'ilfL

;a,br",il l.l~":rc nbfo:!. "lllo;l"nI,l.n \'1:' '0'1: tlliu loe biT'h k.le ~ubcy" l.·llrl·"leTl.

=
dI.

~ ur 1Ir-yt(, n

'n h' p" ..n"l1
<l
'lln.dl"

Eo,a'd!1I'I

tl"l1l.lran ....hn) .O\i1.111nil;' hi,. ~i.lrf' lid Din<llJDlk ."."

11!J.L1::1 lJhielH M t-ark. ..... '1' ll..lrltl!kr 1Ij.,;]0 ~'Qnupr'i1 ~I, II'I4:i .YIlil gl,. 1"ukl!JO ("II frlhUI"IJo',,_·t 1Ii:IJ11-"I!~il Hli. (J 1I1uzik: Rad:)'o ~";.~ I,1rlon:1r"sl (lbroahim 6ZJ;,ou(" If;laJcsinde 1!'llO l\I<"mlell:el s.:t:n ::.yan "'e 11j~ 11-" 11,.bl!!'lt!ri I~:;O i\lu~k: bUY"" f" I ••!'yeti 20.15 H:ldy.r; ,(ll:lze1~~j 21) 4:) K .. ral1oQil :'135 1I1L1llk JL,uh") nd~l:~lrMI ~I.Hi K(ln~::1 t;,Ku.lI:l:to'lo..ora.. LJ ad'I'I:l) 22.1{j l'L'l\'l"r\ld<d .6 '-i,L <Ilt':ln, "C il· j::ln Il.:tlI1?rlo:ri 22.5 n ?Illizi'" d i:l:llS mUTjtd (PI.) 23 ::>=./'2:3.31] 'Var,r-hl pmjJi'i'lm Vi' k:1Jl:ln.

~ehir tiyatrosu temsilleri
1Iltlkiai C::~ddl!"'Ii.h= Kan'L~di p;]z.ari<2n
!I".. t

00 :j6.2IJ, 00 7:!40. 00 1 - Yul-:::lndJl dn.". mikdlU", t..-'lhmIU beIlelkri ale kll.1.'i ku11·Jl .. n ~ I~.i k.'11i'm :run iplil:lJ1in 6/2 ,IIoGj f<!~rin/949 !;:rrr;, nlba ~nil ~.aat l4. dft 'p0Izarbk!i.1 eksiJl.rtlt'~l _,"fill, ...:akhr. 21....... ;klll~r~n 2'ii~(I 5,iJYII1 k;_l_NlI.ndn Yli21lL lIoI?!lika 'III:' Y1Jkl'llld., KOirlD.i1n. IDlktl)roJ:hl ka~ I h·m~n .. t m.lkbll2 Vfi!ye Dilnkii l" .. ktuhu 1.1i! brrl.Jllt:c l{.sum1);,'I~ada bu~Umln kumL.YJ]oil.a mUnCO.!DU .rl, ~1[)3'!i6,)

StroW.

T;Jhnlfr ei!ld~Dl boed~lj 9-842.50 1.;1'., ,)1'''1 "HI k"l"ri'r ",,,lb'LI-i.L FabJika.I.il1 "dblf] <lIm .. hol)mts:)'onul1~a 1:11 :2 iill[ le~nn/!l41l ,,,)h I.I..!1I1 l4 lk it~l:k ~"':;llLmI!' uc ,h.\ ~ !.-dILN.:d~'lr, bk 111(:nn k:lt if'nll 11. 1,1" I'Jn I Del' n..n.!ll bit mill IrlUdUrlllJtlllll:" . yatlr"L"iJI; lIIlilkb\l.Z \.;; 2490 :m:;111 k8rmIll.m 2. ~j l1liHi'o;f .. loCI"lI1dcki ,t OJi 11- $al,plI ..arlnd:l all. m" b. Ind, bulu~;1rl koml~YQ.l1oi I, rl. :;,rll1:.me her 1:UIL Ii mi~y'~ndil Ilco,iJJc:bJ lJ'. otlOl'i •

. . .,
.

50

tOil

"kiikl.Irt

ahnara1.l

Lita I<ur"if 30,,520. !J[1 19.(I'l~. tlo 2:2&iJ.DO 14l~.63

BOW kilo kL· .. I".
5000 kils!!ll!
\'oC

kilo

\o"Elkd..!

'2:8/1iJ/!J.-liJ

gunu
i

ICIIMUHiI.a. ak:;-aml

1'aD.nln rd:il~ beddl 117.000 IH'd (,Ian ~~O ~Or' kl kurt iIIlar V!II\llm Mi.idi.lrlllJh~ J1,1~r'lt;t 8<o-1In .. ~m,' 1-:-<>1'rI' "",U"C:l 1. ~. jilylltl .1'.,,1 I~ d'l' 1-:;'1'11111 z.:: .-fL. 1h..Ji .. ~cllleo.:ektJl' S~lri.j].lm(! 5 hI ~ 1TIuk.,hlhJlde kollTlU;YlJnd-iHl \'I!!l'ilir, T<llibll!r11J 11'11'•• kk II tt'rm 1.r1. t • IiraYl h"vi tl:kllr lIwkwplfll'IP' rl'lq~I<j}1 Iio\Lmd~ .';'.11 H rl.. I\"d n" "t!rmel~11 \ II! kendllenflin de 2491) n~lm, 1", II ••,nLlrlun ~ \ L 3 .,) dekl n: ..jkl,= k9mlSyQtw;'1l o;olm"dlld.lI·ma \ t! bll l~l~ Illll.lnd f ,Ir!u,",larln. I:I:IJI'" Tiear Oda L ,esl~ III: [ n,1 mUI81!1Io,,-Uan_ 110UrJ)

20 • .:'tCi Oil

Cin . m.l:d ••r 1,.shmin bellelii ill!' illi Il.'nlJn::ltbTI yulr;ilrLcl" pzIl.J v.,KHi.llnn 5/2. Tc~("in/!MO I nllln 3'astllYEIfl Billh gun, :!I:lllll l' dc

DAD

~
\"j

Bahi!;B Marakhlarl,
.M~~rn ~>lon v(' yt";,illil<lcr m;l~ ~j}mJIII" U10 li'e~Jt .1:1111"". Nil.. me'ly~lar, l\.Lano-Iylllar, lI.,alYIl JilI(". K:;-,Iohu.l .. :r \Ie !>IIin:." 0(" .... Jroyf!~ Ankara Ixltl'l'c. IlIdo: blll,,~ilirsini2:. VAS! IL.

~k!!ll1tml!:>t y;of\IJ"c.;:~ktil·. 2 ~ :!5.:t.rLnarn.:" Ir>i giirmek Vii! .Ilmi.lk ii!>~iy"rah:t'[l he .. .e;dn 1'I<l7 __ :r['1L~a j~tiifal\: 1:'1:1'~I:'k lo:r) 11 de benL i-lln '1"1: ~.Ii'lttc K.aslrnPd .. dEl bl,llu.n.an !komi"· [ y.. nCl miJ, ao:aatl.lIJi. tHl'2.Il';')
~;,:.;[lThlr

Harb Okull1
A,wI:I<'l.1 ~'-;~LII ("L1..r,1h:lL. ' kuri;;l.I, H,l1D ok~llJll 11, ("'.. k~ AI'I.kal'I>dEl bulL,m.m.lnr d[)I':li.HI.:m GII~{uy,'I HOlT!) okulvJl3 A h:ll'icind~ b1l1Llln,,[ r bL It.iliduKI .. rl ~ er-l'l ,;:, ],;I!~hl.: ~u.bd~rin~ In !'at. I t:::l!!kl~,dll'". Il) KOlYlt '11<:: k;lbul rnu;;m ..ll"::li ~t:l. W/9{1iI d~1l i\.b::On:-n lIJ !1. K.J, Ut4~

"e

."1,

1-

Nafia Vekiletinden
Ek!il!tm~,)' 1I0nulan .. l~~ 1TBft:lI.'lLa So'rliaD "ubma ~eboekc.91 IIr;;IILikl!l1ffi ve d~o kllll:.1I:JI'I Ile sln.:t.l imulotl ve i~]l!trne bin111i.lo[1 in:l.ll-:lU mubllmm~n k:e~f D~dl!!1t vilhidl i, . l uzmndcm 800.111JjJ Uradl;. '2 EkslHme 2!ljl1/1940 bdhinc fasthyan ~I .lImba jlimLI ~i!lt l5 rl~ Anka("it~b l;ul:lma l!jlt>rj tll~I[1l12 rm,,-kt:l. bil'l"~1 Il;'ildc topl;ln:m .u ek:!iiHmv 'Ir'Llir-nlt. kumi yonll ,~I" l<ltl.1 I.[lp.a.h 21."': lISlllll1! ~·.,plbeiJh.br. J]~lcJ;:LII(' ek"Ltllle ... ~rlni.lt"'l I, 1111Jk:a\-.e~" j'l-roi)jCd 1:l;.Yll1dJl'hk J~loell lI'm~1 .nlllflml!!ll I'I:'J'Iom ~iI("tn"ml:' \'oJ!' proji!'leri W ljr., Hll'-ka~Llln'~'" ~"l~fj l"el~IIKmdi.'1"1"l"l1ili.r1"I. .. ~ I!!k IUm(.}'1!' lIin::biln';.:-k H·lrl L~tehlLl(!llJ1 J-fi"il50(.lJ. JJF:1l1k 1)1 ,').;.k"t !¥m IlUi!. vII!("mr j \ j. >::ltljll1mertin y,IPll,ll" 'I gLlnd""l en all Uo;;:!i.~~n ".,1~1Il!I'l:nofo;: b1.l1l..1I1.1[1 \"nLkalE!rla bidik1f' hlc oiIlill!k(e lIe N"arld Vek.lileLin~ mlir,cll.at @"derek bu hl' '3'I:tn6\J-< IJolm:lk u~!:"rii! """tllll:l ,.lmal.1.rl Ibra:!: elm~I'ri BlI n Liddet rtbl'. j<;h..:l· \'L""i.k" tIlolehLilde tiu1Lll1Irll,lllllnr ikiT\~1
rnakhtoLI':'

iaJ Ibinl: k",d.'lL dev:n:m IOI]Ll~klJr" ~ - Girh ~anli1rl, A) Tllrl, nkJ1Hla'l (l1rn .. ~ LJ<e bitinTJl!' "C' (,Ilgunlu. 1m ,h .. mm C) T"m t~;:kkullu .sk I j 510h1 I I}" \

"8,

v"lrnl~ bulllnn" n. (H,.rb u i.llul

ka-

:rar"

Bir ~a glCIDID sey.· ahati
77 .
-

Ihh .... rapoIlrll alm,. l hm:lk. D) III _ :!l }la~mcl.. ulunmat... 1'1 Dlg':l ~ntbr " 1.1.' II UlRl - ,.ul"n
(133l1
-

...e Barb

ok' 11) ,."

I'

~ ll!-'

UH!iI'I')

Oniversite
'1.j!j

A, E. P. Komisyo~dan:

Jlc::.ba \'I},:lL).
bL. bol ml

:'ld .. tl,w muhalil

yill!!! I

dllk' dlYi2 kcndL !lendl'l me dUfUllUY'lrdl,lm. $QQj"iJ b!lWnl2.1 .nI;:.clJlm Bizo:!'>1lI b:l.k(l kJmsl! ~::.I.cJIiIZ lol!l'r.l'l· J'emiy<:.rou, Fndril'it". .. ~ I:JI tJ.1..l .;idl:. ill!' 11,,1' f-;;:,«,I'l k;lr.~' 1I1m:akt.l11 L ltul"lul:aml)';>eut.' B[)n hi;: de b~1 ad: .1111"" •. .p~, n, 7 I!d] i In, l'!I;lfH'ti ('.,tal Ark3d

Dedi"l. !Cllla1 lIe yi~"ml)lC'(,i:~lmj .lnI<ldlm. Y'm~ koll;u',rlll Iilnl~llm, ArtlL lL<;lfr.Hl..:ikU>:f"lqJ,-rOlotl"ledfl<' 1mJill-< " ml;l"IJn:lwn. tk, .. :rkad;)i p'~I~lerJ gO;oI!h'.. )'~ dik_ EllerJmizJ havlubra sildik. Gar 01Hln: Eb .k.1 bir ~e1 !'l<,!' mi'1iniz"
SUllllIl~: 11,1~1 • ~IIlldlh1- k"Llllrl1l:" doydll.

Sud:!. SullJ lilt.! ••IEUJ1I, Inti
J"{;lsll

ml~

oJW":!IEl olslIJn. ".k:lt ll-llru d., ulun;a bir io~ye YBI'ElmaZ [lroerim,
B!r11\'U nno:syii

r>~l~
ZBII

I '" 114 h~lnl< kt .Ifl, .'cn .,1 L!~,,~' l;"nhnHII5. E lOrll flln .1~"k ,,..i;. i""IC! I'" h II ... I 1:I!l1l1~1I n',,,, ~lifll! ,\,;,l 15 dc _Y:;Jpol., ~1,Ur IJi!el!:ltlelm :'i1 Hr.h!.: I 1" ~\l:al t~mini1t milKuu IJ 11rallk 01.1 ~l'b-~ Jt Y"IJUl:lrl. d.lr In lC1ien E(:l':ll ..:un fvvd I( hnd~l1 .1"'''\1~ <:hliyet ~'c:i~. 1 H~ !I4D }Il I 1102::lI~t (Jcla~L k. I'lm;]lill'l_ Kc,lIf, p. tll'lm"" muk3\e-lo! proJoI: .Lhf;'l' gLlJl Rt'kU ..·

el<~Il""1,')'"

lhkh"de idim.

br:l\'o, blm tlL'- bu 1-;:1" ~'lImIJrlu ibleriSlnlz"

"'cr"

-

0....
"{ani

edd'rnezleT. :; _ I tekUlerin not II!\ ~'din~ kOldlir I:\:t..n"hr. Po~l~d,l
1;1111. ...

h'kur me-ktupl:ll'ml
HI

hlcri "t[!!l;liIlIlH! J'~blll

maddr:dl! YlIllll I!'I'1Urn Illl l11uk:1ulill1d;> \ rmcoh'

iU~ •• "dim"

DeI.·hm, Tilllll!.
I ri.'lIl~1
~ 1'.:1"

hl.Z1uhl,

'E"'!~li t'1;,
.IU:WlIl

1;:,,11111 "'!1m.)

i:1JoI "" .. lIbil1liz

b!:")'''lI 11 ...llIl"ftl

~il -

doH: I,:MulllU'L elimlz' "Idlli. :::....ul •• ill. IhtilYI bJr tida l<:lIlL llulullduk" 0nu",,,'.1j{ 111""1 hb:lK PJI.i~"Iir'n 'k;1 Lur ~;r k I1'r"jm~ h

b.,

C"'\':lI;UI11 \lerdlm S()'''rad~n kaL!;;lIk, Odtlm'?'Q t"'lldlk. II l I'rl rl!m!!~III\Jl! tukul' 1ndiFlITn b:. ~11" .:!Ida FcidJ"i.h: - Alfrnl btl dl·f, till hJ.:l~krl bir b(')' fern.:!] 1yl.z , liedJ lillU!Y J eli mc D1fum
gJI1II"

d:tlr'r

iklllJZe 1m yumu,lil'! YOK, ;)'01'-' ,l{arl1lllm: p<ek 3"
il,]

A.

(:o!!('llkmrkr

r-d.lmez,

oluJ

cet k.llJll lU.

J~~~~k~,:i~::~8_·_,e__...v_I""e_t_... ·..·.... m_I_.r_.f....O_"_1_'_a_r""l_i_I-3-D_I-a-.-r-· 1._'D D.... e__ .
i~L~~:~eedl~~cl~
••

IM~m.IJ

yumu'rt".

_I_I '

I

Ba~vekile't beden

direktorluiii nden

terbiyesi

gene)

K,ayak, ogretmen namz,edi olmak istiy'enler
11,1".lk I.,);' f '". LI 1,]. rt, !;',nlilkte'l <unr" m llt'!:,l"dcJ oliS)'Onll .. llnrlt .,11 Ul 1" Ik ~l ~ ro:' 7" II y-Ilk Ilt ,·tk 15 k:-ry.,1;: "':1 "nrn n t ;.cti .,L H.. !:"ukllr" • bll"ll! o ~_ ... ,18 tl1ki ~ 11 .1 h II" b " ...11 ,r,I •• "' 0'" .II"' .... I5-1! 1 kllu:ilr 1",1[ .. tel'DI:l"oI!SI r.",1,1 rll('1 11 lUg'U!lf.' 'II ........ ,I~l rl. A. ~-.I I Ylrrnl _ "tuz .lm[151, Tl" 1:hlt\)'~'i Itl 5P" r1 11"1 ):lI,n;(ll.~1 ,..'11' pi \'~ yLi.

1.jfl-l:k:

rQ'-bif

~'i~1

lllllnl.ull-

_ Sen ~l' 11.0:: & '''ero Il[]:nn. III bl: :!Iano n~ .50),h.lY<Jr!I.:Jr'h I.nll Y,IJl,
G31,On;

..Iflh .;., .. h I)lli. c I!I{! t;, IOldl.

"!lludl.

Bu I" If. ,

k;Jlu.u-:rr:r...

Bl::1 d" 'Jlllll

mn -

~n'

n..d

Ikln~lrlC! f1lh~' ~"I"h,l",. Duli. (;.11 ~m" ;),IlJl1ur1;, rH,rl1'C' 1T OJfll .. n ";:Z·llrln" ch.i ~\.,. n.i r<.'ylP.di. I ..Dr.I~Hj i.;Jn.~ h"ym~ll; I~t.1".<)'!;; nud yuml.lrh'! I,kell !!, r::.I),.· [led I, Z. hmvt .-~moC'rllll;r. m(i~o .. IB"~- C,,,.lmnilllI1 yurrwrl.l ,,101". uY 1!.1·llr.,.im. IIlUrt" be:\l on t.'rM cll'J:;I' }"a':l Bf'n~ _ H:Jytr IJn~' rI"M" l'Io'mIY"IIlDl um'.rl u d.l ml "I;~,...·r. ~nw!
1"1\"

I I)' i"l I

)'~]lf·ki(:d ~llklert .IiOi1l1iJ. S,r •• 1IUIlIlIL"taya K!?ldi. f'ndnh J' m. m. 11111 flm )'umullad::m
~OJ):

1r.hlil~u1i Wi'l bcd~li (Sl:,~~ 11,.01 DIan. d(JO ntl.·d flllXl~Q Slm cb:....d'n(l~ J>I_'l'Ruk Ilt.e lIe :J(JoO ..ILJeoUUX!J:i Sj111 C'b',)dIIlLb lla~ ),.:1611"'1(bIll/ilk' tI/llllHIl cumn flllnll .;.,It (15) "Tl be~tl' H3yclr1rplI~dll ~,IL' t.lrLilliL d!lhllllHl~k, kn-

J-

h

~I.t

um(].l

11 ~ lr-, I(lli:'l

di'g.'",

,I

_

P",ld,

P!:k.i.

lI1i:;y<m

~iJl

[1tmulln

1 ap.Jb

lmrl

u '11Iile a tim

.,lumcaktlr.

Demekte-11 b.:l k., C;. r(: blilomath 11'711 O:lnull1iA1;" illie!:;!' kUl;'i.lk k:i"IL~ Hc • 1 II Jln~.l" "" nth· ukj .1I·I"'ic kap I)L.! _ tlrmli!oU F,.• linn. AIl(" ...d • .II~lIba Bli
[II'

lIu h-= t:,rm k i~ti.rcnkdn (,,101) Un (tin 1<II.. u~h..l~ mu\ nllkul loc"n1inot, k:lriurlun 'lay," "lIlg. "cdl[;],I,rl;J l"ldirt~'rlll muhbC\,'i ~,lri'JllrJfll ,,"1 gil .. !5lIal (II) "n dll"rd~ lmcl"1 jt.iml.~llol rcisliume "l'rml'leri It'tzlwdu. lBu i,e 8ft ~ildr'll.ml'le. kQmLy" 1c,l.'n p.;"lr.J.ul.. obrElI!; dU.II:lhllnllltl:.Jdl'·,

h,"'''

kil Ikl.1d.1

~.

-Luzy

I'llrll'~k", rlrrla. HI1'II: ~ Ark'lI]:lIt be-oi n~ b:oil!(')'JIll'~ 'F 1knl FIPCkM(.'Jl ~onf.JJ k'lh,v" 1"lll!cCckSol' .II,H",I' lhH!IJFlI::.. l(l II:.J Itd,II'] ~I,II\. !llbll J,a:nrlr.!'111 UI',
nIWO'!iI,,1'

~':::::'::::::;;;;;;;;;;;:;==~===;:::::=====:::::::::==;=:======:::::::;;;;;;;;=;;;;::;;;:;:;:= 59,8 SaYI)! Celi1iye T. K. K. Yonetim kurulunda:n-::
lin ~a!flh Se1lmpa~ T. 11;, kOOP4'.l'~I.H Il'm'l IifUl'lllu'Ll'l Jl{lnlIndtl !igE! !1lYl11 (""lM1l' T. 1<. " 'pr;" ,'I .I~ "Irh~.:' ,II etUlllndl!n ikr. tLoy.. I\Ilu'li!i: ••~:1 iI.," 0'1.10'),,,
2V'lf:_jolii
p. IIl.ll

(l1I6ol::l)

r"'

Lli (.,1, 'lll~t. "'" \ ". , ta bl! Iu. •• _ 1!~r 1i'ln~1 biL' m,d" .LIl: .. ",1-r;11~ 1.11"1,"1. d o - To[')rll 01 1M 1]-; , .~.IIl.:ta lI'lJ \'i!y~ 01"[.:1 I-.."I;.L('·) mc'j:_lIriU ~ ~,gILJn'JI11~r tom:.ilno ~11~'l" In'.

t Ar~1O

d.

I \'31")

10094',

• I'

I

29

BIRIf.(Ci~HIN1940

HA RAce I

KAHDESl£f
~ •
r

I
..,

h:mJ.r "'f' An~ .. rod.l oldutu I bwtll:! i4l bii .9,;t t!J

MQBliLVE
tn I!<l' 'l!!I II~

SIll rm.Iar:I

O~iindi Yd ...No.. 898

GON'LO'K S/YASl

HALK SA

i:""lnb". ",..!I~lI: Fmcallul.IJr, lilioIP:iI,r. .701rJ~ NumEU'!l 61
I.ZM ~R AMMIHlA ISTA N !!lUll.


Yun anist an a
taarruz
Tiirli II:IIi.I1eti, doti4tuJ, mctln,· ImqJ duyd~ b&l.lbe' ve U3.j3;Trhg.

yl1 kutlu o) sun
"

Y1unan l t a Ig a n h,arbi

I 'YlIIlilIl
yl£ln.rz
mll-

-

lIlll:UIlfe.riyet WRH'IllLilfj!;>B i aJ.tm rIa i!-, 'af lle. kahw~1'iUilk LITmIl HI • mblIlla. gOE"VI her

tili'ld

)"'IirdHn!l)!,k~

dn

Wib'.i&'"" bileeeJ..1:i:r.

b a s Ia dr ...... .. Butiin/la/gall
hiieumlart puskiirt iii dii
Yun,anhar Ibir nok .. tada It.lran 'Q,rdu" s.unu yararak 13 - idol k .. . Ilcarl gn"~I er m.

-

W1yays. yeni hIT lIlizam v~rmck rddiasa altrada otuya ~lkan, tukat hakikatte ieti.IA ve teeavlia emeUeri1e hureket ederek ku~ill! milletlcr"i.n b~mY(!'L Vii: istikli.lin.i mahvcca~ Ilalya, §1ID.d.i de iill.iilii:H1lJi s:mdan sonrn saat :3 de Atinadolri Italyan tiefirmin General 11._ taksasa til,; saat milllletle ,"'erdli'i illtimatonlu Yunanistanm biilyUk devlet adnnu Yunan nul· tl.lle ya K1lFi ;1 k Ulr clddiyt: t v vakarla i eddettiktea sonra IKl meml keL arasmda bash bas~,

YLmaDJ!:iitana ~e!li.rdi. Geoo :ran-

ingiliz Filosu yardnna geliyor
a~,
au ~b.ab
.1IUDr
!!alit

dU§nlAUa ~I vatam llliWafaa u;;;rnhi~ tereddud etmeden ailiiha ~an.lnuLSlI. ken-

ba.ricl c:ir

K.f.l.llro.Lm.8.n vu n an

m.ilh;ti niro

dtiBine kar.!ll dunyaam
fmda

her tara-

3: k,

Il<ll,."n" .. A
IUiku,mpL I'Il!isIIt!I.

,edeki kadaJ derin ve aamim'l bir SUrttW i1Jtirak edilm.ege im.. };an ounamas idrr, Bi.1.ttia:J. kal tli! m.we Yunan l1lilletinin yam.oda mQVkl alIyo ruz, BiiUin kalbim.jzIe onun hu namus ve iKtiLkliLl cadele:sinde muva.ffaJuyetJe gaJebe£ini temenm e.di:y~nu:. Tiirk mWe:ti. dostu. Yu.wm miJletinc brjJ, duycilngu muhabbeti v' blighl.!g1 ya.iruz muzruf'fuiyct tePlemu8i ~ aJ-t 'nda is'af lie -----~~~~~~~ lta.hmyarak vulmatJn ieatnna go-

muhabbet ,"'6 teveccuh uya.ndJ..nw§ ol&.:atJ !Jiibhesiz41:1'. FaluLt ~ae fjObbes.iz bir!jey da.ha ..arsa 0 dn Yunaa milleU' IIii.in bi!a.Siya.bJla d;(l(lyanm hi\;. bir crnfincb !JU daklkad.a Tili'ki-

QrnuI,

DCl'al M ..Ldu:t!ll1 n,.~rl!'telnu "II! l<1:'i'i ... ,~e Unlp IbJr no'" le""di dmlfUr.
Bu notorun aU'IU, lInlll'lLsl;;uJJCil

kabili l<"b,,1 rid", jrlLf" N! lui'il1 uI n ).,.gin.. TIll'" It 1 :I n kl'l.1I1l '"' run lJ.u !Qil:tiili ~l... rt d I Yl.miln~t.oolH1

kii:rJI ~'U.rulo'....:.. io;len kry uycluhr.

mu,-

:BLlI,Lln li1e" rrulleti, J'L1I hllla .. IH,rlik V~ Juah HI! 1u;'''t'II'rle~ rw;i M~ 'U~'Ul el.l-fth~d" !!lIu t!lr k{ftl, h~ Ilind<:': lOpl Maof;U.;. clint I. L Jdaltn.l

'''II"'

hi

vazl:f0 bUeW!rti_t.
[ltlQyada hakeia,

her

ti.JrIO

yard..ww

kG!IDaYl

ta.uru.z: ve !stIhl if¥l:n ltaJyamll Yu:nani.sUma HalcbrnQW kadar ~ bir misal tasavvur ~e·
IneZ.

I:.Il1triltsi,;:: bi.l'

Barblm

I(Ih yIa (''ahJ.d y~

ha~cmda.obe.

a,vekiillin nutkunun tam metnl

a$veki
I
'" 8rm ve

,1&0,'1'

1I IIno: Ll -yr.dU

BAYRAM

ILA'VEMlz
M zzllur,d.n • .. e hlf Uk p.ra~z .'.yrl'm

Taksi.mde boydh merab''"rr ge~I'u resml• yap' l' ,aca k.. • "_J '

ayr • Ir U k a ac --~----------------------~

I

Bugiink~ meraslml
program.
buLae ~an~~~ 2'9 ~e'l,'Vel S2b gllll'ili salIaJl saa'l 8,i5 ,d~ vilJi:yet, onIu
\l'~ InHlE!Illoslarooplll!D1l.CIIkbr Sa:o:~ tI,lU & "a.U V& ~ledi~ Il'eLB.I dokt-DI' LOW Krrdgl~ ~b1

Hal:!'

ll-I

'fwnLmill.lI I hl.i

mlilt-l O~!i! 1\0; lI>nlffil)'.J r.I1.: ',I " t('J!I~101 qml~clll" b~ll kl lIni, fl kl' dJ.S~nil 1 uneil La)'fl!!l.l!

I"",

s» It

CUmburiy~ 17 iDen )111dl)Di.lmtinU kuUu.lamak m_ ,d,ilyJe w.i:yel;: tarallndan hazt ....

Hit er ussoUni dUn Florlansada 'i gorU ,'Iuler
--;0-

rill IllLu.n. c8lrtI.r. 8\1 tebri'lI:ato liIubaylanian alba) rI1tbesind~n yilkse olHnlBr u,tiiml ed
(B"r'iLi 3 Ui'll!iJ lIa ',;dil)

1,.tll!l••:iJ11 3 UncD

IBu mlJhim

mUla katln

Banilad.

iI v ndzi ille,lnlz,.

IUmu'RI'i bir "aarruz

SABAHTAN

Bas'angllclndaml,¥lz

5ABAHA

I'

Sir tllrailta,n B811'k .. nta,"

(i·t. laraftan CabsIlon.r~kal va nih y t 100U'lara,. hlUclumat~ m olerl lin ulht,am.I,d Ir
Iv
hClrei,1!1J AJ,n-lon;r,l[u1!
nU~lli ijri,

nLlmm-

IBW .. c- ,dai!cL U~mlm , but lidI~ldb ~ebJllr 'VII on
r'b b linl 1~.I~ ,a~',an

:LI\IDI!IIJtQ,... ,dll" 6OHQ:o

ILl

nlM' 1il!i1 ~

~I.'li,l iR IMI ",lIt.lli.),

y.r;:Nl

H

• 111.

Yu anistanla

.I I 'I,erl
I


YAZAN::

e

ticaretimiz
ferJerlmn

.

..1

"""",,2~
Fa.kat ~U'. ImlidD hui zele hi.d.is«Ji.I1i gElYct b 1 ttel" vlU.!l'tasiyle Uhkik ve te... tebbii, blhaJmJan: ~ ,h-

FILOZOF

Gen~ bir delikanh rrzma tecavuz elmek istiyen flrlnclyt ..oldurdu
Evvtiki al~ 'G:a.li:L~ I ~be.pQZ4rwdu A 1"fJ..bcaIill.1ru:Ie bir ylU"alama VW.1';].HJ ollPtq \le)'Dl"llJl na.kI dild igl Bcyagl.u. Zi.ikUr ha.sta.bJ anesinde f 3.Zla kEn ~ eyleme.sl )'iizimden dLiA olmU:jllir. En ciJuLyetin &ill buhman Fatibde Gel ::_ cvi n Kuiu Ilrka ~ kl!.gmda 23' numantdlo!, otnran lfIh:.'!:m1td (igtu Snduliab i )Ian. .I..amII,Yl muteakIb k~ ~ de ~ p:az.'U1Jld a bLr ~dil ytl"bp killillr:tlg. 25 oumarnh fttlc bit\J1m~r .D\li1 mfuidciumumi1ik~ de ~ alman SadL1llulnu birlnci 3n It.lrn'll hm{.'(i s.u.lli. ce&a mdkernelU:nce i1k 50rgtI ve mu.hil:bwesl Imrlbr. Aw:ak iIm ~ heniU:!)D dort
c

Akd~n~z - Amarikll .yapllarm.yacilgi zannodlliyor
-Q---

Emniyetli pa tlaYlcJlar
M
YI
,/1(

i, .

.,
tlr>i'lll'ne
U"YII;UII

1i 'lie
r.""e

mUlL:l(1l7":"!1 tmk",r,
ID:I~ 0

RIZA TfVFi

l11.I1n .ha.IIn Id sebebli!:rir.e daB flck fa.ydal& lllAb"l,mat wriyo!"I ; ve (herbangi sebeblenk:D dola}'l ohD"l!la. olsull D til aI"Zm [nllVnu'IIIesi 'bwnI1ml2 hafi.f ve vaJrnd ~m la - p k' tabii oiarak. yeW

l:m.IJgJ,

del."inlii:i

:rmn

ViiI~.I1

1mDIlIIb-

donh~~ITI :s","uil"h Lorek ar;,L.<J.,~. ..Li unu~CIJ{U I,JII:;.lgJ ",Imlll\ tJ..':1!1'1" HaIII dent!, nan fll'l" 61'1u,!lrh,!fl "'~ er • k_ bu Mehrned odL~i.Lr'l'il o,;~lf1f1 nI!!, meairu b1:'1 I.'ml "'1:' sadultab, !lllol! giTil'll!1I tlllarak IN In y .. rL r "fl. m ;rwnn.lk J~ d'r (Dcu,u tutun 11 - Su ..k~ m i.f!CIDilY;: gld tim ~ n_inJe A)'rll.:a li'r:L4I 2."; fir.:. ria vert1'"lIn,

't'U""fll IIlW 11... 1,,, ;JT' h;,rb Ii 1m1I. I, 'ITI;lJi' u?,('l'in(! YL.lDI.l1l!!~ 'n.d ,In ll'1.lr~.. Il'V\ ~k .. y3lPIt:!:n illiZI ~rJt,ru;kdn ~"ndcrllm""Ii1dl: ~ dud n .1 .,1 "'J ,ill', 13u h'USLL!U alt1,r.G.I I, "" ;Irn~,;j,r-cl.im hc::nuz bb;blr' ,~f( !J1~mL.liI.J~. YIl1\i nina .. .:1 k r t.:1I'1inl@! tic, r! Jllli dctL~

~".a

(L, O. J m~d.3n, 11:~1m1, W' Bu sp tac I I.r.tl',!;;II'Il"I tH' rid )If 1r. Bu p&lt:I.iI;ncllann Y""j bir ,c"lrIj hir blr ok. Ld:a~~¢n. "I.n Imllyi f>'kj(J loi!ftl.. r"n,Jbl~e-n ItlJr It. hr- .. ln ( 0>-' ~I! k~I' rrH'I~tlt-\")'Jli m"lI'i i!i£dml1:D1:"~on. "o!!y:aJ1Ui:! madenl IIlU.ilr I,. mi.Lrl!kk[!b blr hiJl4c) p:lU"YII.'I,,"!'I l1.ull rUllilDSluUilD blr.a, ·... el v 'rl<',,· IJnwt::adH. au p"lInJ'H In)n mUIt!k[o{fbl ;'. bll'~ r,,,tlaY1CJ "., ~fI 1 r <'i~

Jccn p

.x

,.,"nJ

iililir.
meleri
1 .k~JrIl
Y(!PL

, DIYI! mki$llrm
Uk da ~ki n:ur.mul
II!tI~i1t

,... 1:1:1 l:nm tn
blll"IU

Ae·

Arn

or,lf ..

Llf'

If

rcumlm~
-I

"'..:ilmllY;:.n g;ldIJILt'h. ~uyl..,

n:lklLyc

1[.::'

E~kll

I~

V.li.:ti

SOLEYlJIAN 10 ..

"•i;ud,;lfi :a:',"l.rI'm1J 'I'~ :r.h,nml:'di.n. Io.i 1.;;1 fl!tilll;l ,biolt:II" ,UanrI:l d'.li?l"U ,uolCmu,t!.tI. Onr;! n -"fir. M~.hrn ..d vc1l!;1!: ," Icrn$lp r.l:i i rruladl iIOllWl ~...II,nt"l'Y!! knd.ar YfU"IID. 5a' Uen f:'.~1 k.m =Yl rlmft,tlr. l>~cllJlbh igl!' kendi 1;0 d tutu:lmu,tur, ~ 11 !lIm bITdl

!:rkl.fr.

e"

1I!:1lcUi.kben
~..:.b,!:,i}l!:

b~~

ehl!fTl1ll11"h

Enlino

--~,-

y!llunlm I.>iirn ,p!!~Ukr;il! .r1Ii~·t.lr
B:'I."I'r

!;lund

Yu uf Izzaddln efendinin Kaysarina r;aktigi telgr: f
O!m'lan.b l"ellah~ Leydi Vi tici.n - milyOlllan.. &&hi b bir ~jlZ liad.lm - Lw.dnldaki k~ tatun 01WJJn~ KadLa ]i' )'esine sekilmi~. kona..gmw. _~lUn Ilimret ~ileriDi M.ajdrdUmuniin (I) ldar • ilmde, veJ.iahdin em rine blr.dun~ iw. VrLiahd ile maiy.e-ti:ni::a i;ql"IIJ
'Ul.nr.!men ILeydi V anti~

giiI.i o~ yapllmaBUlJ icabett:irm:i; n: mub -eme miThau eg--

~

.1JUru..~

o
!noo

ib ret r_ i :.a Illillmun FKiyhilihlcri
t C' 1:1-.- I ~

Halkvi aClldl
i.i

<TILl.

Ci:.ll.fJm.r n

::;r.ftlUmA hemen nlO;; d

m,

'On.

iliJB ~.

tmwdM~I)!,
I

IJ~

turuJdu. Su.t cdilebilw .OtmDobil riildii falmt JDft'3Irnr medi!'., ~~de Ymmi Ef di lngiJtere ~I 'beMfteme
mi!), Olldan

r::-~r:~
.j
1

b1a, mill •

-

bu

iii

ve k~lp lIZ. degildir. OCB. hir ildl!lled:. mah:ke.-

u'~ il; 'Y~ og.l ~ e har:ll~c ycriude ~lral Y3Pl1:r1 bu' ar.l.oada§-mllZ sndnnun am~;:J,5I.bah fl] 'It: Oliiniin pahoau ile garufIe"re (;W;lyriiD. !iclJeh erinl yermden og· ~ 'R bliLun h lb.-ikati ~bulanma dn-ArlIDld~lll1%m p ba,b,I,;.J"bt
rileD.

asd

ty;

~ldu, ,I!:~J tL'.:'l., Fak,,-t d- ,- ;JI( l[Il"du Ilu gen!;, y".

daTI tern in ediliyordu.. VeHuhde ii~ mihm."liJidI:r t& ~'in Milmi,j'ti. Lord Hl:rn:Il8CY, geJII~ G:dlit, ""dee 1stanb!illd~ a.~i • lit· r olan binb~ Tiryll Krala. veda risi:m-esi latd:n.y:l. bll' saat ~ed.e (V' -,) liaraj'mda. )Iapl1acakb.. Bu miltmandar. mua)'jm gUnde. at (!Ill bire dogrn geldiler.

mutfaim

\'~lillhd fena. mr.I!~~ &-bebiyet verdiii mDl:cz!ft:ie:ts
lik UuriDe Ab:IiiII:m.k

IW~[] ~

mm

,~N

eillTlHlmiliie geti~ Sadullah l' - 15 j.·!I.~larm-

Em.il't.:inii Halkevina il":-t,.·e0lar k IDm o1un,;r,n.· gi, kcnfe· runs, ."nen:ra. :;"donlarmul eam' kii:: lm dlin saat 15 de ya.. 111 m f'. .AJ'lti gU1'lde l·eni bl da. ili" ~m _ ~,~r deac:~ \.i.r', V Ii l'e bcta-d iye nisi r.klk'. I tor Lu tfi K.l.J.""(i;J,;r .O:l .ai;11r.j I mmdr: hazit t· UllHl~tilr'. tJrtikLi.1 m..1.~ rnu ·akib P I nl u tt Re _"d ~lu hiT llLtJ.k 5OylcnuI] ~ cl nin f. ;Lliyctlcrinden 3 ta~rj Ie bahsetmil'll[ir. BIICLI lIluteoa·[b Ii n .a~ hir lt~ml
Yavuz A '.ooeflal La

X Ci7.",~,n.dl! liml ara; 1 ~. }' ul< h:IIrQl:! n ....... d yac pllr'r1I~1 G(,,;Cf1 II elld~ AJirr..anY,. ~tIIuki:l ~;;;!,i I nt' (:!I)"al:iin p r I Tml.1i; vesairc It",.,) !nvlltl!rln kUllil Id, I,l"l l:t.ilil.L2ylfl m~cl!:.1' :nIlldJ. 91.1 ... b0d .. 1'1 ,-en~ Jr.l t uYIU m ;",1 (II'!! t.,-kI • min rUinl<'lic :nll~YY!,," utl:u :lUlnda L, 0, Xc In mtllbm r yr:i:' Iarl v:ll"d'r. (0 l,,;£urm rr 0)1.11'. (2) p c er niy, OJ 7,j!tll r I, VC' lI.3l"<1orll Sin] ttl I!n L e'I" OX~ tur. (II) p.Hf mam!s 01 n rn m tcll_ {m
I r &:f'~

L, 0

"U

c

n

k.mlm O.smao.h . • hn£ul!Ii SW't!ttE ~ cyh:;mmii i(i.D bi r ~bilsde lNoI,.WoI_",._ ugrndJ! o gec:e 3Ifayd1 ItiJRtrI::I \l" idi. Londra dt;isi Tev ik p vam1a.Wle veliahdB tit:roda bir li:eda iiyareti iIr'lk bbulu iC;in miir~tta hut Rral era.<tim saa t b:irdaIir. b'Wllf.l dB. reddetti biri ' yem~e 1IJtu:1"IlJm. S!:mft ye El"le!li gtinii (~lGa.ti¢Dle}iz. ! dendf' J kr:!.1 oir ~ V'l!c lJedBer, riyorou, •0Eiendi niiiILllI D:I4lBi!l~dr.D - Gideiim., anda wdII !!de kaJben muGber o]dllgu mgi]iz Jim! kralma kmdisitli ab:r - tmn.it De.o.ilru. Efemfi Lbt etistiyordu!. _ ti. Eld TevrIk ... da. T nab d &at an birde OOnyo}\ll. ginlli. tie birLikt.e gcldi. A.aca.k Mlhmandarl&l"'l!fi oozleri ~ ye gidildik-teB sann. n anlaU ak isten.ilinee: kra1Jn ya_nIl!3, gjtn!. - Allah deiila.. b1L_ Raydio etti! bl rnkm beoi! AkJmCEli. Mli kn!a kafa tutu· I ']Iye SQI"U)'Vr. bruw Ii , AlIa.hm. Di}'e C;Lk:Itb .. - i.u.kikati mtiyesiyle bilinmesiyom!.!! Uihm.andarlar beil et:blloe' n hie; bir Te\f{ik pau.. Cend_ Ab., ne bii!- birv~ l"elia.hdi:n II . .:;mj m a.iyeti fei11i3 51'bey, ltirru;.e i9n iJD'1du. ala:m&y.rcaiIm IrJlm:aga. ba;l1adJJar,. rF'l::l2id Pa~ dtilha.k Hilu:nid brJ. iddi.a. eduL - ( ) frlO2.Ofkem:li£imi I:.azyike ba.<:llaWla_r, E· ~ da A!,TUpM3 F:U!ltan ~ lara itb.1nIaD; f aJdi nza gost~J'JI'Iiytll"'. c;;octlk &1. bu yo!da ~ok ~:lnniijli '! ) [B1iloiLk bIr - 0 1i.nl! bi a:aldugu yerde tirtir lt0pln1yorBun.lar bittabi veliahd:in 'tJaD.. (No!I'O dairesine giremOOikleri fein. du!. Efemlimn DlI: h&l Vi!" ~'azl.ye- • ~D. - bea - ~~~ yorkm .-..0] (.5) :1-11 berw ~IYl, kilerci ~ p. ti n.ibayct. 0 2'.lIJDMI. k:Lsa.. lemveliahdi olan Ko -tittin, Ka· ruye cewb ~ derdilcl". Fakat efendi biIdigm· yor. Bu bider fI =ti, biiyUk: radag f'1'm9i :MirtI.mrun den S3!;msdJ. - SlrDi'!;· !jairimiziD m.a.kb-lIlti clan Ibir itiSa:)' t 0 bi!' buC;U~ buldcL V(l- dikkatini celbetti,~ gibi. gOriiDriirve Kendi tau Ttf'v.l! olaJ.Il Alelmandr d.a bu kattll' veri Nuri IdriB Bey de d.mdiyi hale b :i.yret)e haJuy.g I disinde, deriDe hir (mis'l::L5izJ:n) i5l~ealEl dal.l'e't ettL Nuri .yle l~ne Ce.vad p~ ~I istifa miMc '1"1.1' ti liiriil Cewd p~ ideta tepiniyoFlar • l cilveler fie bah~y!J blb!fma.."il'l ell! [1" ·ve ~bnda m. Fakat erenw HlilnmyflrntL g&iteriyor. ylW1nda. l.'e :W~~ bnJulorihayr.:t beT ikisi.: FakM tamu "of ve dine mute ~.n da. .~ u.z:a.k-I ~ .I'.st.ila ediy~t1lZ~ BOyle mr al.J.lk wan """""""'Ie ~ bll~ ~ ~ ii7;erine muamel ·ye bho.mmiilil cdmleyiz. 1 nurken. b.:n !rabrbnz, Bu bab~ yap&JWmz j.~ a De'lo'let bu kadar IJU1!Il"Bf ettiyIIe bu:nu m __ <Ie klmw!lin; tan- olduiunlil. g6rii_Dce Y uruf b- tl2. !la;.mi:z: iI;in biiyiik ~airimiz; den. aldlgma , I'I'l.iB3ller ~oli[1 efendi: !lil etmemiz i~ ihtiyar ell· - Geliu. y~! gidiy rum .. ve vesik,,1p m~tir. Biz key-Ie biW~ o1am&Dadi. TI!iUIlt Pq.<t V~ AbdUl· I }'l:Z:~ Ihak f:I<im:id heyle ..... ber l:.ahDiye sOy\enW16'. Bu im&. ~Wn i~ UT'ft!!r krah g6Tm. - I tehdidi LUerine efwdi d::I.vna. 8'e gittiler, dendi on.dn kraia vreda etti. ~ ~mm!J. f1l M;oJ<lrd"m, ki>i'I.'I( kI"Pil': lI,r;:farethaIlesinde blr ziy&l'et Yof.!'S~Io.I IIIn lub" e~d.t\IIlI m"-"itkll .. rilmlli!, bu, ~ya!(lte ml2Qhu.- Bind· '1,1r ~mil IIrb!r lit. r,... oII,,,dll"l "Iur, Ii Aga b.a.n da-nt . j:li. 0
1

liImnh idi. Y:uund:J.ki paliBLc h.u!f b3fi:f kDnu~~iord1J,. Kulak kabarttnn.. IJ.ti elini!! b:J.i PMm&kIarm:D hirbirm.e raptedt.c, n· fall parm:::!ok ke-le~ b1l"~ ~ ~ara.k; - Cok btiyiik bir Ji.f!Y detil kL~ Kalm. e - d ~, En. rada ~ vey<l. on gijnde iy:L olur_
Po' 'loi.a ,ijlmfi;:l

da. ~i

ve yalo;LkII bir d~

sonr"n cvm Ql'"kes. r -,1. gme.l biT konseI' 'ii~r. ;E.i'Lf.i. da\-' LllkT' bU1'-ede to!a.:;: !)I!lnmu~·

5 A 8 A HTAN

SA A ,-t A.

lardlr.

I Urnuml blr taarru'l
Iba.s langlClnda ..
m1jlZ?

_'IlII'U

iri e,:: fiyzUar millamadiyern yii s . I)'

--"I~

b.rtur.~

In.. yilr.llt.nlll ;;01£IW biU,.Qr v,::

~~ dliit

lo;iD tlttu b:!lW~1<:r["d!1! a,.rr.u, ...,..~In <! d_jl h.lIkii:l::Jt IW.i kIJ,. Elm bilir, Bell<i de:- ~ UPiwbnamsk
~1.l.E!i1l

b;"le..

~ll;t1un muhakl!~nin ~Ii ob~nl ugreoim:e AI". lIlLl'I.ek.:lCat.Ei ·m. ;liJ!i:L amCim 1\hrfI~1 T~ ik b.ab:l!U •• ehmod :rll;"~l. 1ill1dum 1m de I,'ok rrllltl!'e.'I.<tit' ~rij_ niJyorl;u-dJ S;JduLlatu h,,~ll I;I~d.~1iI1I ~ylli7o,"l:mil.
c

nazanl

'~!"r-e.

A.m_ _ DeIe]"!ili)· gr T S.. hIlIab..rn ;,,''1IO:~1 Ahmrd TI!ZIII:l vU'iiJf' ;II!%I]~ t!!W-,;I..r. - &!n ~III:· ~Ir~~)'im. Sad ...!. 1m. IlI.a. ben.im Jlllnm,d" t<Lh~~Y'Onh:l, lIUl'ild'ill bU !:!dada rllmp ",,,tl<., rl.Lrdl. B!:i DlIih l:I.idil d~n.d..nlll fin nmd.inl::l Jlidr ilhJQl'dUk. Her D biIh !',3Ift.,J,lder, d~ pm~ $ndullah .alrrdl. 'lice gld~inde OT3d. .. ~ ~hP' C! ~ ~; ,,l'n~n M.hrnl!d C"IIQ s...du.lIah:l bkllzl'lrn;. .K&..-im, be.b!.iim. '1\1: lJ!i:i.m, ridm, ;gfu.1ilirn. gll:l. 1:. nar !iOj'tiy~rell kallJJ],;], o:>m\Jrun~ I!I Elktrm;~, Sbnr' ,.•

- Emll'1!dLf In,· I!.lr Il:dildi ,nl - ERt le, ~;il'rlhli,

I

S
Er!
1)'1

I J'~
II(.

K.

I( 0..... lot

v.

II:IIMI)'

I, lfid.

Itt ... ,.

Ib •

~ ~
11

23
III

2.
3(

1,

yl.ilrt~r,
B.... nd;I b ...'I':U:, p" .."k;:;Jl, b;;Jc;a.ji ... d. ~u .•

l.a.II!;:m

UHlarn

~tir'liD

rtl3.·

'"

Ifill

pil nwJo nil,
hllldo(!

II)rah

Ipokii

pnii-

b. ah:lull"

",lid::llid ..... 11UI k ••

"'lind.
rlcl!'l'l

cdc •• Ki"" ... onull ~rI

;1.... rnn,

r

liye mi.i.~viri olaa GWbenlo:lY U1 tie ffinillii rn~ All· meld Han,j:. "c Ziy.d' te V-eliahd Ywmi laedciin fren· di. r:iyaset etmi 1 Bu riyafr;:t ~ u-fuWd Al· manyn. impan.. bir f
c

I Un '"" I MI:i tllati F. 01

AVRA
InJI!

S.

o.
1.

"'Z.

~I(

riI'

'I;,

y
TDrlltl),. E"

Qtkti: (Knbw YiJomn

bu~

AlmaTI-

go.rmek iatiycrum. Ccw..bJnJ.Za 1.0 r,U-2ria, imtizar i!diyumm. , lmparatonim. d'mdi' 131

I;!lCnbsbar

nru

I

&£NE:!..IM II AYLIK
II AVI..LK 1 A"fLIK

'400 Kr .. Z7UO K .... 760 :. 14&0 ~
400 111i9:1i' .. 1!ll'J.

11.S&

11.M! !mlll:<
lLTI

Ii..,,' \i'~1

,etm,et}e fevJmUde mftDDlln Qla,. caim1!. dai.r eevd g ..V~Jiala"" bundiILD. pek memmm bl· mlJ}tl. ~ !:!I!i::r i pamtorun bu daveti krabna.: (B&.k! ~ ar hana ne ktdaT _ veriYO'!'I!U'c) demek ol&akt&! . o BeD!! ttaJ~ 1taJyan itti· hruiuun lillind ylIdQu.~ I.l tes'jd
ghmu)'otlliU., Tor1nodA. bi:F

HII

VeJiahdin m~·· sriin.. de :tWyaya. ~ Lflndra. II azlrr, ti~den if"wti 'I'! a an

...p.

nrdJ.

m.z

29

a§ve nu tk u un tam metni
~B Urorfl 1 i,,~ _lffllda)

una n I taarruz
[Bilimil\ ••"den d~"ilm]

~

kom iflllJ.l \TeriI4i _ Harbe i~ir-ak ettif"i zaman 11i..ls~ollni yahl12 lng'iltere al~yk'timle sihdt . lIlan..l· mgull, Mlsll' vesaire -bi AkdeTiirki' e Cllmr'iU:tjyctJ~IL(I her ni.z. hUkia'rt!l'Uel'ine k:a,.rS;1 b:u;bir yiluun, millet~t!: yew 'vir haml taarruzda btilloUll'l'ilya..eagml bUlJ!l._'<1 nmn tl:ayllll.g. oldugu tun tlhwHI. iran ve rnm ederhepiruz('e malumdu.r. Ciim.h -~ kelt b' R$:1 Yunarusto..u haltlet n~I 'k.ll~b rejimi;n:iIJn g~- kmda. t.?mi:n.atta hen gidiyor ~" },ll .. l~d d.1.hill V~ hari- \.€- ad.etii. mlmll$ol.l tizerine SOli. ei haYliiimlZda, i!;timai e Med~~ \'CriyonlIL &gtin bu 5lJ<:.leri ni aLemi L?de temin. ettlg-I ne kadar b_..,.{IDlJti oklugu i§te feviz "e eseTleri, \':'Il:ll..d!l..!ilanma fili t :il~ bi~ ltel1: daim saWt sad-zce hatIrlatm::ilda ikt.iIa e· olurnr_ de ceg im, 0 J her :.-'ene hi:t-~ It.aly:mHl Ba.lkanlarda sui yi..i~-or' "j! bi.iyiiye-ceJtth.'_ 0 inln'l hun m J:lJ1::J..fa.za.s~ Wi-l:itall ,~duIHhlar IllZilll aIDlJ!1. d~r~mez g otecum.iK!T'i ctrafa )In}';ln ~'olhnn[1 ernlli~'et!t' yilrll)'':l[· \'~ 11.:1<;'.1 • ler curl'.t~,ibdcnili" GoruyUrll,!"of'cektir. liiyLlI' I~i biilu.ll bu liikLrdtl:n k-11 lJimYa ahval m gIHlk~t." If'di n 1t;1II rnl-ifla:.ib d~kikll flu • k~J \ aha.mt:ti kaI'ljiJ51nd, 'k ltil etlinciye k:l..dar alukadarlarl Illetjnin gii::;.tel LlJgi t"l1b"llU \1 yut[\l'::Il~ g~f1et 1~11H1 y:l_:..lt~ll hi! Uk, _. V~ vabr i_g. fi'I k jrLn lillira-cB.at edde-n Lcdw tiklitl \-~ e! In, lrug-line ka- birkcrdiem ba~..kn blr !;:j~y de:g:i1dir_ da L oldu:!;.1 gi..bi, bullt.!~ son1"a "i{ Il;-lJ.) - Hal'}':ln. harbl gerek Itl en bioi} iik Iilmniyet SiliWl '1 Bilianlard~, g-.erek s:n ['lI i .A..kdc- ~ rm:::.llr-. En ~ lU..Lktlat, ba· I ni~de- n' gibi lJ:iti1d.f1hr te\'l!Ll ekivti'lruz, I cie--cclttir, harb ne !""c il !;-l!'aK11r? Bu J.aJriJ~'1!LiI. bu :lualleore YtJrtda..':I et:nfh \-'(l d~ bu" c' b a~ Boo \'raIDlIIlDJ, bthdlk vlr bu· mak Moliz \'ak1t~[zdi['_ Yalnu zu, \; e t L,ilhle uic k eilim llmkk.:l.k alan bir c cL V' r,'oru.z. !' Tark \'atan.da~nu -. t da It r m ;e herr ~ye e .:"1, 1unan U\l.n~tlnm h " me -;n.~t besig-j alan bn' f'lkren hw:uruna"\t..: ita.lbert emruyel..ine gfl."ti, T\"udr\'tm· merr.Je ete ya ';i3cak _ rette \' tJ.1'iint mLidafHa: Il~da ardl;'tl cmin, 'lini mi.io1zfa d f'l..,'m'l:J.k tan g:en.. . tmryaca.g.dlr. t'o'l'e<ldUdi.i otmzyan hi&" milletin, AIferdJeriyhr_ Sulh ""c -. 11k w - 1 ~rii.Z7.iam L"l-r: ::JStttrun ij\m I Lk::J..daki m\J.."...[ia.kiyet5i.:.I...igLni n Hlmll lid dar, ~~uhrnnmn krylLal\'an [l~tlJ-j..(l in dlrdlg-i darIIl(·tj n~ ,. 1 anTl'Ir'llll1 hg, rl3, milb 'n Duc;e Yunan topraJclarlrIlellmlzm rnudnIaa kLldL'etiHC "..~ nyet. lle hududsuz fella::i rL.~a. d ya- I da golay bie J.HI;,i;aff ..... j tl. tu-a IyacaJi:tlr_ no..n irade azmirnizi d!"cd - ~' hiTUrk v' lngt1i:z tliikiimetl~ri !Jr, "wyC'ti y.akmda..n \'e mil ··tcr • Azi~ \: t "lanm. ken tedkik ma;okt ve ab'\'alin Ce~ n sene de size soy i b ["ttirdi~ lo!J.bideri dii~jjn glnl ~bl. diirly~mf] en but; mel; - lrler, bir <'It:ni. her- vilittcm ha Burette km'vctli h:!kJmtl gii\"eIlen, n~ 1 BugUnden mnha.Jdgk t 02'"lll in ed.il~bilecek di_ger bir no k-· hari"j ne: dabili bir Iztlrahl 01t.a. aall:1. \.a . a () da. Yn:nanistaml'"'"a11 hahE}":\r 1':'1- rnililltin fcrd tale-ri c.]dugL1IDUZU d~nel"'!k 17 nrn topn.k 't"e" tudu.:iIill'IIl..m I!:;.ame'l1 mmrun ':e enrin bu lUll 1'11"'1 'Lim nunyt't ~,ldoDiimunii De-ofc iL~ gec:l menui biiti.in 1;;:1.1- mil "y,hr. Yllntimm:an bu eihe:t ro:icn hif" ~dl!'le etrueksmn. bubimlc tt'~Ei'n.i \'e cilinhuriy -tIfT tUIl kll\'''''etI n""1;; la ryan lta.:uT'U17 'lei }'llc11S _ijm_jj ba~ rannnm mnu de-f~mege r:ab::abiIir- l~lia!;il dJgml iIan euerlM_ !I..'·U kom!'lUlnUZ BtiLg l"i:.;t"llnl ...... .,.._...~.... " z:irett.n istualll; ctmrgc k~ yabancl .uak Ynnanistaru ark n ''Uf m ga. te,,~bb~ cd •iht'-I hntihanl,an I'M .• !."E:mll!Viz. Dl- .... m ~dcn boo· ~ A I!Il{~ra, 2S (a.a, J Ma..::J.. .if mn e'SIi::J.S\TI-d<l- Btltg 1';1 tau ihtir yntkirl.ig., :lkll '>'12: muhakemorsl Veki.lliginden : IJ v[et "'-e: de"'.o'lel mii~" len- h2lkkmda "kiIi delilleT' ilfUuniS7l~ bankal I"" me urIan ~71J.k - tir, (lnun !rill hi!rhElngt biI" m~e· 1" ~nnln Bulgarista.ru Ege IAr1fU<1 te..u.d..iiLu hakkmLIa 3656 \'e ::. 5D nUI'!'l3..l":lh kllnu.nla da r- ,ah-n~rlne dogt"ll flrinlnl1y ... Ind a. ilin. vabanCI n I li- ~nl iimid. edenz. Sakin ve ra· . t cl [l rm I~ tB.USUSt.rn 1. IrenwhanlarJl'l:...rl llusani 1 10 I ~resin.:: i~tirak tmek u..:ere. u s: e- biz de elden ge-.lf'T! yard.rmda Jetlfliy gh:, Ve Er;e u· bu uEl:aki Vekiller Hey~ti kC111 rind ill hi s.el!~ )"'"""Lll"lmt g-OrC'. te -nie"\."Vt:1 a,Yl tcin ca r Bu1gn.r~ kar.Jtsmda ali" mJra<:aait.a i::n;i..lun-ll:1l1n imyazI 11 im tillan bUn Ler i OLjI.l..il(b Till' k (trd IS u..n.u 1Jula~::L -ml gOl;l('rbmil;ltir. Ali :uhlda:rllll dirlen ':H;llu;a halter w..n~c.egu_ mU:l.,'!:en gun ve sa:lihi:rth!- ilUllIIiisey..in Cah:id ',l.(,LN han Ylo:!rl~rjnde b~llU11iii:3..'an jilin

Ataliirkiln raanevi huzurunda, TUrk f!lill~ti;id~nR" :lninnet va tal:imJc eg-i1iYQrumoo Ve gene, TUrk milleti adina, emrinde olmanin ve lofllanm:;..., mn veniigit gurur va :>"£vkim;in.de, Mi LLl §-efimiz Ci.imll U1""reisi miz: Ismet tflonLine saSIIM:lZ I ibaj1UlgtmlZl teyid eyliyorurn; I Jl.Iilli miJca.lil2'les.i kadar, mllIl 1 !;Jrrlifi de yer- yu.runde- i.irnell;: (}o-I lan 1\1 ir.!e1:.im..izin, My!" blnleree bayraml §12:\'.ldek!J..tllimasl mu -I kadderdjr, __ '-' I, YUt tg~,!}laflm,
k1.irlar1C!1S1

taaeruzuaa ugl1:! 1_ CUn· kii tesbit ediJHl~ lana gore Yunanist:ana. .bi.icum d-aki §lmdi hillhl elm~r" Bu d<:klk.fl g ·Iinciy~ kadar Y Il~~~ aa Ita tva taranndan her h:;;riu yanrn

ri ga!r'e t .Wr ust taltuunj)'l~ b~· taraf bi .. hat II hareket takib ed~ , III illi bir ea yram JS LinLi Heili lo(n.l\'2..Zol'ulliln batmlmaai gibi tahrik k":Cli bile hoGID IlirihtlYa~ mukabele g&!te:re-n sabnr ve LaIIill'tlDli:i..W e en blIakmiyan unauistan nihayet ItalI

• me a im •n plog a _I
(Bill' a.a,...h 1 Incl D.i:l/riJo;!n)

u

••

~~~==~E2=C~~~~~~~~~~3m~"QZ~=aU

Yunan "" alvan j

lerdir. Buml mill"'Hl-tih viliiyct· I..(i! bulunan aevat kendllerine 1ahsls olunan DWII'loClbiILll'tl merasimin \'apa]u'Gagl Tak:!im. ·mel},damna I'fidc('ckl r -, ~r't 11 de vall 'C ll'1La.[lbLI1~mutant, _toplrlnan Tak...'l.im. meydatnndn ve merasime r', il-aK edecek olan ask l·i lutaJ 1"1, mekt::bl~n. ve esnat tqe,lttilllerini lefU!,jI edceeklerdir. T~fti~ bi-

harbi basladr

I
I

~Bll' 'l rill', 1 Inel .."yr'l1i,,) ~[rte rk~t."e.k.I'.6'1mIZl IslelIlI.,tlI, au ~e[il "' uu talC!Qtll Y"PI~ ~fiLlIU bir h rb uam lel:lkkI etiLlillm ec\'ilbJnL \'l!T"dlM EIflU e... ~lmrll ec:d.a.dJrnl.:w "ll onhrm biz!! knlJl "HI IlI hi.i.rriyt:t ... Ii Ik 01 uzu isba \ corl' l:~J:lZ-, ~imdj ~Llii.1l ba'"1;11!

.sseli ni Edenin MIslrdaki temaslart DUn Flaransada g--rii~lu ler
Stefani
Fl. EdI!I'l dun

ill r

18 lnci Ylla girerken ..
CtlluhlJriyetin 17 ini:'i YJl.g.. IDUmiinii , dti.ny aWTl iIoI'JI1 dereca JHl.l'1m bir deVll"irui!! icira..k edlYOI"I..LZ, Gec:en btr ~ .mrfl.nd1 A ..r~pmun ortam.oda. p.aUayag
barb,

Flcr ::I,:m (a.a.) ajansmdn :

K.,hiTe, ~I!I (",<1,) -ln~1ili.. l1~rbiYi!: J1lU..1rL li\icn, ~h:llfd .. In&llr i!T1tId fa !;it'rJcrj ,,'I! 1\·111.:' r rle ...le t cdD.mIa rile f;orfi.,il,,·lnm: de v am .. t.mek-"tedi.r_

"f'

I

ter bitlt!e:i" ']'aksim meydaurndn bulunan ~jr .... taruhndun r bcrazanla tTi) .l!j-::J..ret..t verileoek hu CRI~l\ T:llu,lm 1h 'ydanmclf;! ]3 asrrlanan !':E'uf rl.iregmP bay· ragmnz ~ckil[""I,;ek\'C ~chk b;~ dosu tar::tfmdan h ..iltL:J.J mar~11 c;ahnlll'!',~ !r. hl"al."!;llL m ydal'!da
bUlun!ll'i v t-llnJ..u;lar 11ep bi!' aglzdan i!'\ :ir.lli; edecdder~irEmm mi.itenkib iibi1..kvc- t:;e· hliitiin

YmllD.l1..ist;

T..nndL·,', :UI ( ...-"_1 Hariciva n~ ~ t'C"ti l., r-"flfld~.n bu INib-,!~, 'l...."'ir"dl[m bit' h~hQr~ I tore YUlllmi!!.bm,," ili..:c,lton Jordlmd I lJ.l.lhmm~~1i~"1 Ln ):l"Iltet'"e_)'ernliraca t ,'tmi II',

- IDgjllter!;)'" mlirnL"'...UI.n

k1~

61 7'1.'cl(ililllil I 1\
(.II) ~
1

d k.i
(,CUI-

L nLl.r.;.l, 2!

B. Chw-~ t,\11

Ehm B:L<.Veloli ~1 t"k!S"":l![.]l " ak.n

I

I

leflkler

kQIflJb.

Ll -

ve g ~it res-

b~lede'1'l s.onra sl!al 15_:.m da vi1a)et, lst,tnbul kllmlltl-lTlIIg,. [ beli!'{Jfy~ \'II! pn._l'tinin il;cr,ct'C'l!i t.111 dan tc. kki.il cuec""l;; blr he~'et Etlim~k:tpl Selli Ii ~ini :t.i -,yet C'de eklir. Bw'ada ntr;..u·

min~ !:llUitlnacrJJdlr, ~ hiaJi- '~i iy::.r I '

a.,

Yi.! lJandu;u nUlata1 ~\k~m,
]j
1.

[!jtil.'Lal

m

r 1 i;a

lac:J.k \"e- li£:hldli~.:: ~clel1kle

ko-

lilronr'

,-eo be-lediyeo niSI

\'il:ly

lOB IUIIJ

m 1:ld Ciirrthu,iyet ~'(!~celrti..r,

1 bi,1n~!nd!l va· uDktor LM tl

Duce, beraberinde I{oDt Ciano 01 tu - ] bald, EOii9..l 10,,15 te nususl tr enle lnrraya gelmistir. Tam saat 11 de: Hitlerin treDi istasvena girmi!jt.rr. Fi..ihrcnn ~I""~b"rjni.le: VOl'! Ribtentrop ile maresa) Van I{eliel btllhmma.kh iw, . \Tro~hio "al'3..ylllU~_, ~~11 olan I DuelL'! de Fuhrer, bll}'ult merdivenden c;lk[~IFlr VC mU::L22am B -} ii;:I'I1l' salonu He 10 U.l!M!t1 Leon salonun.dan J;e~ere"k se]..:""·:.in,.J le-mant 5alaBuI'III!!. girC m.i!'jlerdi... .Mtilikat, bu BIn F': .:.!t 11.18 de "balllasnl.!,rtlr. 11m, lil.k.au..£l Kont Ciano il~ Von Rib-· benlrop da bulunrnUf;!.ardll·, Coru!jm.e, jkj Iilallt. 20 dakika dc\'.um ctmi\f ve .&&at 13..40 da ~na ermi~~tir. "II'! u;9soli ui il C" Hitler tek:r:ll" 11"1llm:u Leon ve be!iyi.h:;le. L!':alon 1;~1'11'IJal1 ~cmck sur~tiylc n:ter'l dj,reniel den merek QWmobllle-I me l'linm..islLcr \'c ba~h.a~a bir ogle :reme~' yemeok il~I'e hu....kmet Saril! Incl gitI~ ~1eI"dil'_ Nt! ... o r ~ ~
rIp' Ii
,~(I: (::1..;)_) -

,,4 ,m
H;.,

fl!lakalJn[l!i!

ingillr.
f,hlill ll'_',l["N

bLlyuk
bat; kolJ

el1;.i.!l. ..ldub'lj
SUIOl

t... lfll!.
fl~YI

Irndar

gelip

hllKludlanml.ZUll dI yanm.tijl

Cl\.'arrn&

bu.l:ml-

C!'tnri:5tcr_
!'i(!fl1-i

llfUi.kladrr_

Bu, bizi a.91a
YU(lM .llCitaYl

Rom"
vel
ne
£l.:!.,

saal:

gIdaJti

~,

de

Gmzzi, 28 tesrialevhillium.e:titevdi _~

korkutlDlyor. Zira I[""Qk1a.:rmb"1 If: 1iU'UJ'UC

}'llthrmJyOl' 'Il"I!!I! TIir"k topI..I3U

kaJbn..

m..i$iT: lixlya hillcirmcti; ;fimrJiki ibtiliJ e3mL5lruia miiteaddM. defalar YWlall hiikum(!t.llun y rna normal sulh ve ve iki miUd aTIl8lJ](] kj lyI I'em- ulu.k millsebel,lenru.. d('g;L, I-.lyni zama..nda Yunan hill-umeti.nin bitaraf clc let suatiy1e I,lnde:iiae ~ tUb edt:n kat1 va:zifcye mu,gayir blJlu.na.n baLLL hlliek:eHni teb)"0 Etmek mecburiyctind ka!mJ~tIr,

mAn Mehmlc'ldcik hudud boyuadla.dLr. SiingtiBtine da~ gO.:clcri uFu.klard.a. bekliyor·, & (lyle beybeth b~r manaaradu: lid 101m gore'll diiptan go?ll!'r kijr

oJ.m.a;;a

'Ii~

e bedryen

sonmeg.

mabki!.mduI"Lar. YIl...Da kapllarlna y 1G m~I &5 .... un muhtel}em ~m' r l(ll"lUk ordum 7.dall lie J!1li,.. knll"-

BugunJrii Turk

• VI ..

voet1i bir haide

hu 1Ii n rn.a"ktadLr.

Un-

Sl.ef::!iIlL Ii)<.n-·

Mi.Jl:eaddid defa1a.r Haly, bukilme-ti. Yl,.lrnw l:JiikUmelini bu va.zifeTel"i ifaY81.'ct ve bun larlo !iist.enmtik surette ihlal e· cULmel ',-ini llrotesto et.mek mec· burlyetinde k:!..lml~tlr, Hu ihliil kerfiyeti, YWlillI. Jlillc:Um~ti.nin keruii k r'3. Ilwa nrun lngiliz fi •.

Onun It'l ~"emilia edicl kuvv(!;o tinl tal1na..k di..i.8MallunJZ i~1I1mu.k a.~:ldel' o lUJ"'Sa, bu anun i ~iQ

I

ievllal.Q.,j h, zm blr
e:'ll£tll".

kibet

ola-

y

rd.tr ~ 1I'
knL~l

~l.'£.

1

1n.:J(L.

Kr

r.rf..,.~

p.:.yl:
~'-I

d,,'~ ~, gJl
mllh

I2deC:<.."1;I<:

"'~

Losu tarafmdan harb ha:re-bt~tJ.. esnruu nda lI""w.larulmasmn., .I.ngili.z h~va ilrnYvt:LllUinin mij,-

!

Bt.lg.m kutlIlladlb.1.y. r:l.ln, I![] OIU.<; -- :j& tlJl..c iqrnde !;!:Q bi, YlIh: hirika..lan go....termi i 0lao bi.iytik bu mtTIetm. makils !alibi'lll ycllilJ l'" e i '- .-tutu-·
~'_nnm bilYl~.lIm tr. Bu.. gtilIi:i jdr.ak ~ her YJ:" .kewilsuU

onLimi.jz~

:' rf 11<1
nctm-ektedll'l('l"

~1.-r:'r·· In ....an-

GobbP
\"'Jy.m;J

'iD biJ' nutlm
I-

.:!IJ (a.n

D, N_ B.

Tikl-iye ph:l<:ini. "'1:ti Alina,28 CruL) et:lksa.s bl.I.gJ.!n TIi.rkiy~ BiiyUk ~i~!s~ni, ¥ugoslavya n~ lngilier-e le!lrll€rim ka.b etmi~tlr. )"' iI _:I. h~mu Atlrul, 2S ( . :1...1 - Atma 1m saljah barbin ill tadll1[ I;a~w-:.. S;o.::tt 9 da hCll,"!'a dati ool:.:l.ry-abn harekel'.e: geC;rn..tl;i "l,~ Tatoy tayyare meyuJ;D.J.n3 d~ ~i.i:2;Lrin~ ~irml~e te~~bbus eyleyI'm du,<:matl tuy~'arele.i~ a· ~ ;;;'~UJ1..lr. Ha "e- fu:t~r.Ill31;l1""iyle Ii nt;lik te.::lltiLl tL mensuplao ltir. lleyec:a..na kapll~ m~a.11 nka.kLarda t 7.Ahiil'le rill - devam e rnr.,:tir_ TeZ3hiirr.ill~r c:Uel'h1!.leg j liz, TU.r k, Yugo!!lla.v ve Ytm:tl1.. ba_y-rtLk]:,rrJ
.Melak

mr

e'Y lWy;ln h lfio::i ~ n1iiZIri 1."...!I..t C_:tll!ll Ue AlJruJl'I.. GliliridY'l! lIla.lU-1 E \. 11 R1b-b~ttl.roll I lirnk IEtmOilurlil"" ,

ta~iUcta. id..il.u. hili: deniz m,'j

1 - ~le!'d

---

Me .. rlann u di.l

N~~'J'Orrt.:lE! (3""011. J IBdliT"dd n Tr::lnSFildyo;o ;,J:lrt!rl11::l \ ('(""lien tr_T habi:!n' f!I,.>'"'l" Korin I:IYilrl[ld.iJ 11:lJIIya."II~rlll .hr:lo;" lc~l'bl u II Lsnllsmd8 \\1nan '..-e I , n drm:mmaliln ilIaSlrKi;! 011' ,l'\u!l;Treb aim "tur-. Attnlld;]n ahll!'" bir 1'1:. ,n: Rm>e dll..!im TIl l;.), Y.Luc!crln' , 11'1"" z~dl2' gl'\'1!lul~I!:ri r klJt b~mhR thJthl.fl blldiL

I~m~hl.edir,

It

~~lILm[]j u
ll;,..lly.lI\

, :lI:l (lUI I Yun-mis{ 03 11:1r L b~larlljj,l n.:1TDd!!, en l LLYLlkIUlya..rIo Ilie<h:-fi li«mld.~_ A"[M'I"'4~lu:L }\wl

klt~ 11 bunbl'la

mkis-ar.lemc
""cr-

tml;!f, Lk.1 Lu ..[ oiu.. blu

\iC !f[lT;llJ

nu tu-, Pa1:m...,a run
~ l'...i1) -

hikum[)
O:ttulh"c
0

:a-

n:tl

blJ

Qilne nl.l!lbetle h..:r ~ih.et ~ daha iIl:!r:i rhd .. a YI,lks.?J .. y da.ha kuyhilt1.mat ted.aTlk etmcLcrlni tes· !"etl! his~tlll r:. hi! eyiemilil l'e lLalyarun zarM'lAJilli ~kiI,l: g-el~k sene., (la alal'llk YUIl1llJ. L,"i].nw ada'a • Ciimhll ri~ till 1~ 111 I Ln· rlfltla a5keri bir istillb rat~· mum! kutl iarKe de: bugi.itn1 !"isi ihd~li'la fiun'a! knt eyre-ltisbctl~ 01 <j h rt \--e ilen me.sme binaen coli "'ahim idl, _ blr Va.ZIV·~t.(' 0111' 111'1 .. 11 YIJll1}n hiikurneti, Itah'a tara-' todiy0 rui, fmdan yapl.l,:m ml.it..e.a..ddid dlp·1 f.!WMD SE.RTOGLU loma.tlk t~~bbu~ Lere me\.a.t ~~ te:Blnl eTn"T1+1ohm bu hiid.rseLe-rc len ha=beo sil..~ ..!nlQ!~ _!y se\':iluf"br_ YU",I..ll J,iikCun ti, - k~I tlciHd r. halt!. hareketintlvabun netaFa::"":! b Jnd bU~r· Yl1llaIt. yicini idral! etmesi leab ed~l1i -I hu~tJ..wu t;].\rib i'~~ 01· kendi bi~r<tfutLnl ml~ha[az:l\ya I d.U~l ",i., chdm Yunan ara:o::i.9In1, 1D1l1u[ he-rhllcgi blr tC"1...!blr ul- l'lal:-::J. aleyhine mutN'eccih b1l" mak SfJn~tiyle -;), el.ede b~· U:. h IlC ge n gI \'e~·a bu.. l~ bilii!rL"'i lngilL-.; [p. J- hale ~~tirum t:saad~ oel~ I~h :,''\,,'etierine tcshilat g.Jst'"· mltgL lstJhdJ.f eylemekte oldugll rer~ \ e italYilJUn d~n::ml-a~fklruu'_ B"jle blr h lin rlf;:t;yle m~i birLig, :!!!f·1 kf tke..! (tah: 1 tie Yu ."ni..!:.o..a.u aliH,t III tek~li etmi'itir_ halya I'1l-Inri I 5~[ h lr 1 Ihi tan hiikiinnrti, bu m· - bll'l ijimn bll..~k I bir ~-y tltan'ld7._ Itaiya hu1"i.i1l..1..1l. htikumeti tarafrnda.n I~~ bb~-:fe u- JI:1 IliUm !:ini1n~ keri, b;}bri v~ bu.,.'""al m~JnyeUe gl!!(:'tI'lck: t~;;t' '.'\.lrtJnd. dll . anJlqm..3.larlA ~it ediinw- ol-I Binl1()lice tu.lya l1iikumet.i, duglllll.l isba!.. eliC'11 tl e 1:iiI\! m.aI..iIt.. YllT'Ial'l. hilii;:umetindm YUIl8lou IUJII1l3..l;;.ladl ..... njo..;:L'IIlJn bi nnlgmlfl \' ftal_ Ltt [!J.'a hUkfunetj lta1ya a.ley- nan CTlII \ var::mU nLma.k tize're hin mutcv i'C(.;ih h r l'etm In- IDgi eo it" 11 bm ut'vam giltere L.a..raILnd.'1D Y..LD3 ...''1" ~ miid In 1 , l';1~slnd~ \'l r:ilmis ve nflun taraft dan tabs.:n" kt::l!la..n ke I - ~ ~I~ .... ilp i. gnl etmcl- l L'bimle b !n buJ ediLmili uhll1. garanl-i l . sm.dan oldugunu t;1hrni iLl'i.k c· nlll fa (' -Ye.J"!l'k y.~ n hiikUr.:te-l.ltl -a 1~i.\J. ' ?li YUJlo.n hu. tinin ltAJ),o. ill!' Ju_rb ~L..t]!l1.U" u- ~ kum~tlnt.lll'J1 bu isa.. 1 m..am 0(' b mm;.m::L:ml \·c ,;;:-;ill yapilcak kJ.luna.n devlet..len kert!fi ul"RZiBin· d It!\i"!'im :-ievkukey i awda.- UJ!tln mi:ruruna mU~1:lhdet et· 1 r v~rrne-k teahbLidiil'lJ buhmmu..fi. old I~""U bll Iml'yanua. Teo SEI.[ynnlfi. II! M.:r: J..[)J'I~-nn1 \'aili:'Jermin bulunduiu \'1: ImnJa.nn Arl1, vu h.l.k ar: zi~i u:zel'i- ynptl~ .t J ImIr

-I

~-I

l

:i-I

":t-

J;UI:.!<. ..... ~~

ITU

lrildiimi

QlnfiUr,

raJ.
tl.!;;;i

A k:~rn. diL, btl,""" - C'J;;r
L

'nde-:

fya

1

T

nrue-,rvel 19111 pazac _ [II. logihzce,
l!HO !;.<Jh gUo

][1

le!jr1nievvC'i

astnda

i~
l'

uyur.-'1ag:t'l im~

kikiJ.L
U'!~I

im Cl ydana j~lta.r. laben IDa umum, ·rg ~ b I a.n~!:.ac..J,ktJ _ Y nla ,'maZS:l:' , - OT'l'...ln cia ehc!l'lr.lIYt:~i '-[Jif, M[l'l~mLj 5~11 bl.':l.'1~ ~:e""'I}'.l''Srull .. 11'l!il~.raJi: b l1ard;2..tll ell J I birll:051i. Mil: :f~-C'f.I til"' ;.uluJ. l.lJ~ Glli:in..i ..Bi..ilc-n~-Iln k{:v"ef~ I(QII~r' aTlLl'l1nda 1.: lid u : I - Ah riP. fen:1 w~dLimi__,',11' SCtll tl1,.!dU~IlI>l • :II.iii k.:.yb l • m' bedLnhll §nn. u~-ruy(j"Lir_l a ellilii:imi OIlU::J.. ~Il ruJda.u kw1.aru Bill

bir lin s 1.11.. :etli:\r;J. bl.lrt!..ib. calc, - Sen w_illml; littCy~4.:n~ Ei

?

~~e

gil n..i n:..J..mt:l.
~

~

~'[1,:ktJlb~

1:::\"C't •.1 d L1r'1

r 'C;,

'i~'

:11

II ~_.

i
\'

Bj .• r.;(!f;, d:cw,'l.

10

"~f;1 gorm"k

I,U)""tl!'ri,n"

fllm,

F' Irnl.. I .. t 11:111<11'· ".~,.." ~ .. i~,L'II

~~'_lSON EDDV - tlGN.i!o, MASSEY
I"..
I

k;]lm;u""L~fli:'. !lIJidU',

Numll.ralt

kultuklar

1:::IlllltJl-

ToI!lcln.;!' "llfiM

(.ILl,.

..

111&

..

p .........

..-;

.,

,

.

.

. .~
*

,I

..

1,1,.

I

,

".~

~

..' ". -D or diiun,cu 18,"- 1',·,6', p'.l'a'Anl fok zengindir

P

7 -k·nci
l1u J1]£inlill i.ki hU'ilIll..Jt~ij

Biri'nci
!.!o.I 1!II1,1,
~M1j1ln

varlln;

,.•...... 1

1-

5000, 2(10(1 \'0 100(1 llrnllk orla biij.·uklti.lrt.cki ikr.lmi~·eII?!]-attct itibal',yle frlZlal~&1.lflllIU!j, :tyrlen bu plii.ilil )'1:111dell vc bundnn evvelki pi: nlardn meveud ohmyun (j.O:J ve 511 lirllllk ikl'~~mi.!·cler konmustur.
600 lirn.h!: D«-tlfL1iy lel in

-30.000
\,0,000.

\O~oOO

ii~liru;u.de t8U

adc-di birlJ1ci dir.

~ kili¥le

00,

ikmcidc l:ro,

10.00'0

5

~ -. PUi.1l1ll iklnel bLI!:iI.l~LYCtii d.~ 17 tune tes.eJJIi I'II'lUkua'llDl ihtivu ci.J:u('sidk; "'iol:.oc!H mukifnl1Illn baSJI ijUdtH: E;e:r bu- bilctin biihin ralramJan bilvilk iJ{rI.lmiy~yi kananan aurnaranm clLJ.:~IHf']lla levntuk eder de, yalnlz boerhnn~i hanede bulan u:rs.a bulunsun bir tallest dcgi§ik o~ lursa 0 bilet tesclli milk'- fat! kazamr. Bu. :SUI' Ue buyihk ikr-arniyeyl KAl-an'l\ IHlIDrtl"<Iy:.t benzeyip tieynlnlZ bir hanesindcki rttkaDil ayn ohm 47 nuraarn ~11i miiklHnt1

60.000
••• of" ••

,f"

'

45.000

30.000

_}5.oo0
30,000 l10~oOO•

1.,0

.ka.z:inu.caM!l".
BilcUeI'in
Devnml1

degiijtjrilmesi tarihine dikkat edlilLtz, 'bildlel-in erlcsi ayin ikmci gUfiU iLk$8.m111i11 dill' d~,gi!lLrilmes::i la.z:um:hr.

ka-

100 000 3.000
60.000• I'l.Hl\~\, 41
~
1

.0 £

'7 lhlu(''i'l~.lirill 19-10 1'l'T'lilj'ul1ii'~ lliiyUk lkMImiY0 30000 lir adi r. Birind ~ekili!';in tarn bilcti 2. yan.m bilet.i 1 3irndll'. Ikincl o;ekilijin tam bileti 3, yarim biJeti ],50 li:rndJ.I·, O!Oili.tcu I;;ekili:::~n ,jJtw blleh -'. ya.tlID DiI~ti 2 lirUbr.

'''\11...1.820 1I..)V

--------=
~j

2..820

64.20.5

-

IPJ......."<H \

TETIUt\.

EDll\."lZ

Her ~kili'}tc bil~tI(,lill Iiuti lie beraber ikram,i~'elel!'Jn h'Cm .I1llkt;m, hem adedi ~Irttkrllm~t][·_ Yam :.lIans ihtirnali bp.~·!:f'kili~h: cok dahl. Inaludn-. Bu plana gorCl tahhlijeI'm iinkt,irl artacak Vii: bu talihhlcr ayru zamanda nuk" 1 da.ha fuln iknLml)'t: Ip2:inacaktlr,

I
POLISOE
, yUzUnden arkadiJ~~m H~I:I ,aksik ekmek i&='Lkaran 'f~r'f1lal" val'
Muhtelit' :Ill.I!:.';larihm dOla)'l \1'6 ble~edjye Wi.m.auHlmesm.e muhalit hareket cttildeti.fideu 21~!>" f Iilr hakkaida para, ~ZUJ 2:0. bItlar~ kG.!jilmi~. Bundan b~k:a &yandda Sil. l@)'maom flnmnda.!I'I 125 kilo eksik \'cziali ekruek Dlils.adere
edilmi~ ve hakkmdn
tI!

hem
UllkUcI..,r
COjW'rl ~u ~'!! 'bu d(l~llflJ.U!&rIll mll Mde I,orerek i:nI!I bmnel ~klwH knorollBUS oJ.1n ..s k YIii.Ik~1:'1K

arttrr Im.,t.
in,.aat
MUnakaS8S1
..... "'~.!Ik !l'L.lb",'nd",,: !IInlll

[Devlet Demiryollara UanlarJI
M.1,I~ ... ~mlT'~1JI btdl:'Li (Hili') J.irll o!an ,"1II1~t~hI( c~n!l, rnikdar 'll't' do':;(dda klll",m m::mamwe !I~ ok:!jjj_ ti.ipler!LC~ ik] ki\demeli ~J II; Illcnl tma vanlill (HlIl1l940) cum a g1An.o. sal.lt (1 0.46) em k.I,'l:i beftei Hayd;;;l"p~pl;!a I!!..... brn<l::;l (j hwn<l.,.ki lc tun i!;)f 011 Ulrai,lIld:ll'l alOlk !l!k!;illrnc IIIll<1liltf: j;abn ~UI
_I'r'lIIf;!;!lktlr,

UlUBORLU
1231[I~.li1,i.

BELEClvES,INDEN

yaralamli
(b,.

] - sse

Kazll~'1medil!'ki }'Ol m~.at1n· ~aJJl~aD .l:brahIm ile Arif i!'!

yiitzi.i:noen ka "gil. ell:iiillier \It: MusW:J. }o riC. ~Qk. i!e bacatm" dim ~a,r3Iadl_ .nd.a.n ya1w,Ii10-

mIJUr, Ya.mlmm

tedo....wi YllI"-

mlJllr'.

Ii ... cocufta

olomobil'

\'erilmi!}tir_

para

ce~-

Drmol!li istiyenl!1 ..in (Iill) liril (71j) ICl.I!~t1k mUVllkk.at l~miHilt ve iC:lIU!!'lUD W,y'1'1 ;('ttlSi ve.;:t1k!eh'.'Ukte eksittme Jri,inu M! ijn~ kadar li;:om15YDna nluracaatlar l llinmdtr. • 1Iu. ~ 131.[1~tn;:lInr:h::r li:oll'l~d:nliL »lll'!L"U, lJ1ara clI~bJm.ak1.adu-, Bu
I~

ehli.Yl2tliler I. i:!ti.n.1 1 ~-ro cunund I:' Yl:dck 511b:1,. okulund_. bufu1'I11J:[J ijUJ:'HI.e ~kedil~1du!lir.

t.",<""

en

.. A) d:5Jltm.::

Ulutolllrl,y I"dl'diy~i.n.kn tas.dJ.k!~ !ml;l,f if'l":w.lIQiI! Kl:iitu:rilm bill bm1o;"Wl<Ji ~rl' LL!\llbb: ~E:;iltml!Jle kanmupur. Y.:pllilC<lk bu iJin bl'de:li ICi~ (l8a:.lS) lira (:III) lnlnI Z'lur, ;r,.h.l.... kkm tuninat (Jl1'l4) 1.1 ':I nilJ) irururtYr. Bu )QC:' ii!.lt .....J't.niune 1oI1!iS'lIr evrak ,unlll1"llrr:
.r'tl!illlmi!'.ll_

nOGtlJ)

2ZS/IO/1MO flmolmlc:n 101111' I.l:vloi mur.hrOl..l.i!culll alm ..k i.(.l,ue lIU~ ILl cilui61111uI y,1! vs,ailLLle 'b:Irliillle-l lIe-milu.!.

carjJh
~.,[' Ma.hmL:dlUl idaresind ..l~i 20M G3)'lh ~].;j.l Bci;ilrt...!jt.a11 ger;erkC-rI Al.J.hlru,; mailall~iIlde otunn ., y~wdaki U r;u.k awndB. mr \;Qcuga ~Jpm..~ \"e d~iir. miifJtiir,. CQClIl~ sag ya.natmrllan ydl"Bll Oldltguodan 51!}Ii EUal
hastaJu\'llc:;i.ne l~3.ldInJIru~, Il:J ~ftir yakaianmIl;::rr. .llU~-

Bjr ko,tra parlQ,alanth
Ye~ilk!ayde 'li.itWi tiiclIDr1armdanNaciy~aid kotn evveJki G'et:'eki fartwada dcmirinl. kopap:tl'8tak 5ahile d~mlilJ V~ PlIiJr!:,alll1lmJ~hl'. ),oktUI'.
lruial'l.C'ii.

,...be,.1I!

13) N1.UL'illIIhiit lle bl!1~e C) V.hl-di IiYllt l1",l~i v C) l"roj.l!!,

liL .. smda

l<~.r nulJn

ile::lti olu:n.acal!: hLL$u" c:~I\ ch,

mlllka"lII:lf'

Ma..buat Umum Miidti,rligund.en: t
Turk mW!:l.l1l1l.l hO'e'tI.run y.."i,dj>1'I tanzim 1I!di1l!!oetind@1IbiLl liieyctilf: girmek ~tI,e(l, .az ..,.~ !iflII 1'81l'litkirhmrun ~!iIlIDUJif'l e jl'100:j OUM;;il gilni, AT'iJk:al'ao(l BtllJ\'j!'ld.1et }j,htb\llit Umurn ~\.Idi.U:'JilA\I RndyodiUlzyoll! Mudfu:luli:undc I,eosekklll ~k. miite.-1u_~~I:!l lmmisyon lhiu.lI.rtlnda :!mat oml lI'~~nJ~,eak 0):0]1 lmtin!l.lllD Ilird!llml!k
Tllrl<~)'ll'
T

1\;l;:b oetlfi.i2.'Yi:lI'l,

po:;ta]Il[:Ui.m.

z.a.yiat

~ .... hOOU' e tiyab-osu tcm~llcri
Tl!p .. b"I'''d~ 1!911DJM!!I

Dr~rn k'.rnln,;;I.
!hIJ

itarak dill~OrUp yuzUnU yara'alml!!;
UEllildarda
~de t~lrt1lI1Otl"l!ul..hw.Ie)I.Ij pa§il l;lobtInd,a 36 1':11-

Ark 3s.ndan

oturn;n.Ali iI~ Inklliib malli.llJes.iJlde Sandalm ~lk:mlLzmda Nl!Jri si.n'Cl'madan ~J.kbklaM. Strada. Aliy,i arlrAS!ndan itemarada
I'll!r dl,.i!?I~,

tiZeToI! :asallda ,.a:ull lil: Illide k~,IlI.sIDilinif'l G Inn ,&i1l11uoe imdru:- Jr'f .. tbu:u Um'UFli f;llidi.lrliJ.J..une IULlrac:aal o:lIm~i Il;'i[] DluDut. Il budD - Tilrk. mi.i:t.ik il If!:11od~ 1J1mok l8Ioedi~l ",Mdmin 'l'aZlmlll '~an ooillmlC'Sl Hllm~d11·. ·il Nilfuojl tl!i',.ki!.re9i "'eoy.ll

1I1Ji'1!.1 _",.ntl
II;

ta5d!kli btl .. !lil'C'ti,
:a.n.ml:u.lIl1"1u

;;;;;;;;;;;;:=====:::::;:====== I LAN
B. I R H II
il!iuli.anilM'rTI<CCI 3 HI'klmlltIO'1'iI;!HI:

0.-1, 2O~o iJ,:I

T;ilibl1lir Jb;tk ,8JJB;ldull!kllldar bu I!YnlE~rL her Eiill ~lcdl"~ rlajr~u.... &(i:rKII,*~~ , D - EkaiUme "ll/U .. tllflhi"... O mi.a<!.llllh! p ....~lDt, j;lJllil ~[lllt 14 cI4I 'OluNd", bdcdire dai:rftlmdl' ,'e belc ..hye !l:D.l:UOJ""rrIIiGr )'41p,lAI.-rilil,r • 1:1 Ek::fltllll"y" I!h.-bitn1d L~II i!lll.o!-klill!' ln :!l (lnc~ mllctiie mudbil:i:til .. mlivakkllt kmillat.m AJ'lIUIrIU bel~kr !;:r.DkUlIlIIi. JldUnlnJj'~ ~Wg;.. Iwu! ~erir ro'If.kblJ: vq:. her haqi aru- mlW thinklld.a.n illeledJj'!Ili!r bank.a!!l, ~ iIIahhut mekl.ubw:n.1llo I!:nt'umene !'i!'nii edl1m1, olmDl iIIl"I;hr. ? - Thl.bliM' ih..'l!~ea e."..4. bu I~ ~l'I.ZoI!f lf1.9!l h bagardLklu.d:alr ~vralu mti3bile ,Ie boirlilllte miiLeahhillik '!p'''' dWyet, ,. d.!11 ilIl:iJ.:.Lc tlca-. u1 od3.!il u1'lt \,1',., 1.I'~il!:IllIU'IDI il)o·lIz. ;cd1lK;~ l~n:llr. 8T~Jl[bI~ 2~M ~iII)"L1 IU'l1lll:l UYiGU11ollllook prtd.l! hau'll~ '!;~illI'l tet..m mekluji>lBI'IN ihille gtlnu SliIal 1: :;c; ~I!IMr ~'Io'tII~l"IK'Llmfn"'" ~bl.l.l. m!.lk.!lbilimlOo! '\I1!~L"klOl.rdilr. Pq,:.b.:b ""UkL13 ce:i(t'iliI 1f{'<;'lknleleni. m{lz~t kia'bu) IiIluID'i'UI.:l. {HIl'1I11)

yilz"iliIu yaraLadIgJ.

iddia

hr.

ediln:Jj,gJ, su!;lg ya.1utl~I!l-

'HiI:=Wlill 'l'araDUUl 'II, sW'l ~talLkl[Jl':~ milpb!!iI OImI!lW,imil V,I!I' lIo.lfe1nl, 'i::fny.1!I ]"ItI~!. oJ.!Il!!ilecek bedew \''Il Bkl!I in.:.:bI "'"C' bil:!lt.Ull!J:Id't'i

:lI -

ih'l:u

Sulh

HUI(LlIoi

maUl]

bulllll-

[)avan

bt. 'iI'~1I!f001

w.cel'il<h'ltli\!

Sult"Mllhmcd

ILAN

3 Dncll

S .. lh

Hl.!kuk

I

I.LAN
~ult.'na"ml!id
H"kimll!&l",d n: :J lin"j) g .. lh

Hu."JiC

Dol...af.i b1.. T~ldQn w..ckwrliit.'U ' I t, 1". T, T. thr'k'lli!')tll!Q ~vukatl:a:rlDd.a!!l Emin lil:glt t,:.rJll'mdan 'I' llk... Unnn can Lmin RaiL Waf' [l,i:llll ht. S;or'1!:r K~;J. Yemi~ aoRok n bt. 1\t1'·"1~ wUk4lh ~1;1 N.:;I, da ):C:Hlm'! No. C:II alU T~t~k '\,'''I'isi :fcliki.l: aA..'Inc ::0 t~1hin~ ;u;lIitn 1)4.0/15Q NIIO.~1J 1I!).I'I1ine iJoiQ)/ll5'9 No, In dfl!l.YoIl .Ie di"t.':!p;,Jilc (25) UrI! i1l"~;;:Ili' iiI~"'OIl5mID I ro JI::I" (::l'l} lir(, '13 kiol..ua. EIlill:ak dilT.ftm In 1~li'atl YOIP,lm :..~l" ul" n mlllhakemc:sinde Vi~lmn }';!~iJm8.kt.a .;:;Inl'l mUh;Jkt'lYItKlJrUI mudddakyhilr: 1:"1 ,kiimet.tilhtl.'lll1 rlit. .... :&mde- mlldd..,;::alf"",ho . ~C'fik;]nm ika- hr,. 011'1'1:' ''10>1. ~I,~, ~Jl 11i1G;m .r.ru1tr..1 II'd&:;\hmm, me<;hu! olm.:l Inll bin;:u:n 1Sl.ij1.l" I!tI :uI 5,01)01 3w. l09SUlm V~ davelly,,,, te~l'!i edi1dd:i h<tldll !ljon~11 ;J'~l..i~1 '"'@ davdiy' kw.lljt 1 - :29/1[1/940 gUni.tndi!l )lil:DI:I._e~lfillpah ;mrt wiltmcsmde tmibl 'l:Jkmdllil~l'I'Il"ye G:{"h,u:mj, o;)hlu~und:," ~cllh:ljli bllldi!! mahkelTIe}'e iI!,i:lrncmi~ lDl)'an yilknnilu rillkdl.lrl Y'l'Zll.I mjIr eli bir ~rIl.iJ.4Du,-de Qlomk il!t(:l'1l )'e~;l~ 1 i!\l"It.'l~ mohkeml!),1! jle1me lI01dil!,<UI'II;h.n bcray; i5t.ikl.a.p mllhkc wdm bpah 2;IIrl umme !l!Ju;l1tJ:rn:o:te IDnu1mu§,ktr. lilno.: \'e clm~~'wd, oll.ih;a ilI~kL.a[Jmll!ye lI!elmetUne lIe g.·lrniyt:;clI!'k o.l~ 2 - EkHiltmcai 13/Uf!HO !;;;I~ba l1!nu !W.Iilt 16 d.a O1.mJUe 1.1::r5 .. m: I:m ,~{,i{inmi~ ::oddLle mtlbru l!lluk:avi2I liIIULPfao ~kinmi~ ,ed,d.[le Ibro-l; 0- bnwnd.;;dJ. ~Qm~5YOn I:JlnuiIIlda ;JIIp.LInqllrtJr. loM1rn kcnriuiHH: illdiY!1lineo Kill'OT VO!~ lun.a n mukJi.."",le~ilhl kll!ndi.sine 0 lell _ a - M=aeiik etill. 292000 1f'11oou A;y1l'l ....e '1:3000 ldIosu da El,'Y1'l IlIIE1l'a.J~ b;rt'c~c i bu(;U. umm iht:l1'1 ~ul"ellle gI.)'!:t.Jnc karar vuil~eih hUiIUSUnl.m l.I!!klli!in.: jMDot:l cdilebJUr, !ij.[J"Lllllml!!ol.l,l48 lruril~ mUII'tdJIlIIIi:h::- kt)nli!f)"",,!.Ian )'110 k"r.mnln. I,Oj.,<in mi.idd'C'~(! il~ tlill ~ul'i!!lllfJ' gJ y~p k.aral"l!lUl'I l~ iIItlrq teInln edHir. nm Lc':lli.ijnc ~'c nlIJhakemoo1'llr'l d.:! muddlC'Lle llHlBl leb111tll'u.'! 'IIel mu4 - Ti!.libki"m 2'111)1) Y11~ k.il.I'IUWUl l£l~1i!;i 'kllJ II;I<I,~l1.1I",,~lo)r~1<.!I'klim.lla 1 '2.i:l/J 1/!l<lO L..rlhl<.!1 rIHi~'d.iJ aall 'f'f.l. bDk~mc'llllli d~ '~~/11/9410lartMne mil.. d'ah: tLlO:.:iJlll:t Vi:!rlklLLlU'lDJ Vii!! .2~20Uia lcJlo ll,'llfI !SOle) 11I'IJ , ';13'ODO iIllll1 i.~I .. d'l:l nil S<.i.. l H de h ~~Klila mlt!b:lCmi>C1: ~dll 5,1.1.1 ~nll s.3 .. ~ H rI~ klllkma lHI]UtlJ .draIiIl'I1 i'b;1r~k ilk': ~1':tI1Iwt1ru"1 l!1~ ~lrMdl' 1an!':l,n ,~ec~kl('['J k!k-, II: :'r,v .. ,r,lnll (.:!JuCm,d,) rio ITltiddctl mahkl1m{~1:' lIarar "~rjLmi, oldllli,,'1JnIU meldlJ'blarm'l. m1l!lYY1i!11 IJCin ...e !'ililltien tllm bl IJI.'IIJL evvelkle i.!r1<iac kal'll.lnlYCl(j J .nd~ (U ..az; cmlmOOJ!:ll ..... e dan tnrihi illlind:ll "I ilibar;(ln muddelJ I;;omb-yon baik.anllamil V~cll)'l~tl!'tL (IO:J91) molhlU'1ntdc h~nlr buluIIoUlm:ldlJ,:1 tall I..hldl; jUt:.;;: «illml!.:litl ve m;lhkc_ dird~ r.JJ.JiJ.en mU:l,llI;cmi21i11 dl!'IIaJOn nlMI!' hlW.r blJIlll!lulm ,~i'1 takdlrde

ioC.lI°.i ... llilinol., ..:

[ ".lI

I
I

m;g,dJ~lDu d:aJr bCl)'dl Ilbhi)oC' r~"rv. ~ - 'r;>rc:jJmeihllol \'sraklL51 - ']i"1I1uil d1!rccesl fie cvvelcl!I biJiluOOl.il1u hlZJl~c" In!la1:s ve b.llllcn lJe lI:~bl boir vw,~, lie h,tleil' !ttii1 ;rl.l.l:lillll:lIktLr, •'!3X{J e-'b'admcJlJ 1I.fi.lk b~la ~ikarWru!l Viii' IliYilh jp.i!oI'l It 1dI~t'lo:J ba.WWlJ~ ill adcd foto,tril:f. d0'Z9'i'J

I_DE_'Nl_1 _Lr:V_',Al_lM_S_AT_~N

_AU,_III_K_UM_~SY_UN_U_ILi_'N_Ll_q]

_I

m

avukutlurmd.an Emln JitIJt tlU'ii.lJ,' dian Cen.g!!:1k.Oy HiilVuzi:!lLIIl ti No, lu Cernab."fidJn ~""'.ndl: g'aliW .h·ybine !M0/13t.O No_ lu llIO!'Yli ile !:J.lIlD, (13) lI!"a as II:lIUU, weak dt!v" nlll'), 1 - mlll'borlu be1~l!!!fj'l!l[:e i~~ muk~ bwtlnlln il'u...... I lIba j~ :J~pdmflku omn mubolu!m.l!S.ind~ I.~k e~il'lme Rntile mUll - ..),a k.onm~, inLi.d~oI!ial!l!ybiri ikamel.sill:wun mll:oj 3 - Y:lJ!tI~eak ~,In 1r~I:I' bedeU C:l5M) UrI! (!8!i) ~ o.ldll mlJ\'ilhbl .bdl' olillUllUla liIimu,'D il~"tm ~lIIhllL I/emlnillU, (:II!II!I) lira tJl!l) ku:rIl~lW;. ~lU'eH 'ole daveti:re teblli' ,f!IiildiJ?,i 3Jiiu I~ .I~ i!VI'i11i1'!,..,. .plldll.,tibr, b.a.lde mallll~mU!l! llC'llngRj! ol!5IJ A: :EluiIlrnll IJ,itJ'tn.amm~ iundt'll b~lI'i iOlUkti3p rnilddejaleyB: I.,Wt,,;}h'l'lli:l HI!: bJ;'lltd '),iIi 1tri.it;LntLa teslt IiIlu.naciLII: 1l1.Lli1l~t mIlJh.,-eJl!lJaJ:lIII hi" mahkcm.c!I'e IIclm::~in'l'! V;;! !l;~1 C; Vw.il1l, fiYlIl Jj~lftIi Vol! 1li;Qi1 hllIbl ml'tll. moyo o.;~k IlIUr.!i' i::Itlku.plall ~i:;l C': i'n;!J1!'. m:ldile Ibr<lZ 01 Eu , un mllkil\'ch~nln TaUilier .hale l;unii:ne Iudill' b ..... \lD bq ~~'FI.kJ Uluoorltl beledjy.e dd. 1 licndilliJlc ilidi.feliM 1t{...·(I.. ,"'eJ ill!C'e-' J."I:3U]de lonl;!ilirlcL I gi hWIUli.ulIIun l.bl.arl 5ill'clile i!lj','p 11 Ek.!iltme 7111/!l40 IIrilWie rarllV;i.II pe.rJeIlIbti II1ml ..... , HI .. ].wr;UJJUD J.mnen \cI,II,lbJ,'.: \Ie filuho. .. Ulu'bo.lu bckdbi: limn,,:gc.d 'iiI! J:i.eltd',Je enefunallnde 1BpdllcaktJr. Tc:emenfn de 25/1]/11,10 tarihiDe mllS - EkBl1bne:ye gift,b:i1m,ek 1;10 tlll.lltJum 2 lAei mudd!!! mUfib~ lIadil sull S'ilnu :'.1101 It de- I.oliklD.a, II!i1VakkBt temin.atm Ankar.o.de. bel~eDu banka!i1na 7IItJrllm1J old~ mahkeml!C k.arar ¥el"ilin~ Iiild'uf1lf'l,Clst.crir J'j1. kh'LU \,li:y.. bti- l'uml.l biro mi1.U billi&l.dan b!iliI!!IiIy!l~ baa.lDm dan Illuddi:l'i .killlw:Uyt>l l;,indo :ili~ tllu"ne tBabhiUml!ktUt!IIIJ'IiIn e:n('oJ.nu.~ vuflmll!fl 'If'~11 ntlkd'~n ~redJ" .. lI;,: ('dilm!f.N:!!l,J;i Vc r.r'Ia"kem.~1t b07Jl" 101'1I!:ZD~i.n.12 !til Q:rllmil.:1' 'IIrt"". buluDiJlrni.ilidl:@. takdirde .i1J1Ib!!l~ mil· II ~ Tlillbl.ler Ihlll!!d~!.I IlV,'eJ 'bu l:5C 'b~ .IIiI~rlta b.;li"r~hlch~'Fln. ' Ililm 'l'e kw:ilI' V'\::rlltc~ ~m tlo.J:ilig rililir I!vukl mill;blki iie 'b ,cHid .. muti!'8hhi'lll!k. Vi! mlly~t 'I'l!lo'!il< ;]]1.I .. ile 't:!o:ll.1't1 kny~' ve v~J!;aJmlJil lbl'.u~cr.:lli'. ~.l.Olll)

ULUBORLU .

In,.at

MU n,1Ikll'SliSI

BE,lECly'ESINDEN

1('

~L.l N
1ELunbUlI ldiimlut Giimriigilndell :hIrnJ~ o>tf.lUilDDI 1815-4 ::i;))'llJ JMoy=nil meye aid 1:10101:2ayw ve s l/B/l!HO KIinlU d('l!lO%iiloInf.kbuiuol.l. myi cttiJll, yenWl'\l a1ac.1.lIJ.1l1i.'1I1H ~kJ5lndfi b[l:kmil. yoktuf,
5

Harb
c;.ul!J'd: t'_
2, A)
13}

Oku]u

KomutanlljIoda,n.
ok\ll1li10 :ilin:lcil.k]Qrdq-." HaFb OltUlllft A~ f'U,bell1:rine mlJ.rol7f1!lt edr...
M

"I! 1<"1".<1' '~til"L'·.r.
ol.unu,'.

il'nrn

tehUi

lyaUH'I

r.Jr

rr1uhaJu:mt:']l'c ~''''rlli!i:etl tlAI\~

dell'am Ve 1k8~ t.l::bUi olunur.

Kuru

Kahveci

MEHIM,ET EFEINDi

'Mililhill gmn 25 llru m 11 4IdIUjyoil ml!mu.r:t'l.OOUl.'11 mi.i~lIb:J.kn til." o1i~~ mllr 1Ihn{l~k!1r. M ....fll:i:!lk:1 lrntih:alll 1l/11'9~u I<;.. ihh.c rI.l!llli}'iLrI ~lIIro.. gUru.. Pllt 1,"' de :rllptl.:a~l.'Ikhr. Jilc:mlHill kilmmumm 4 t111ctl. mEiddetdndekI ~rilUI III.aI.z. 'Ye uk~.lltlnL .I'll c\r.'I[!j' j~~kmef' <,liJt:i[o;dcrlllll r:lpk!dl:'CekJuJ .... ~Jk !.Ie $ Dded totocr.Ji.On bl ...ikl.e IlLihlll7et ':I/1J/tI<l.J] ,1I!qJiimHJ1c11 IU!dllr "l(I;J!~:t.da blJl liln~ aiklJJiWl'lw ml.ld~M(JgOl'lu l'o1iUr-,1,Mntla£1. ~.J1lI [l6.)jJ lI.yili lunl.mn sG];'e~:ur. U036l1}

Teknik Okulu MidiirJiigundeq ,:

JADOl.i. ...o;IlI yszlli ~rUall'l h:liz Qkurhir. IfMb 10.) Ankai:r.!.d<l :"{,jI'Unanlar dogrlldlm daj:ruya b;lrlci:nde l:!uIunBnl:ir bulundbldan ;rcrln .a~k~rl!k

....)I'V!! I'k.

,., 11" ""''''I.d I

, M.I!i( 'f ~r!\lill'1l

3) }CiIo~l~ ve kllbul mw.QJDch:'i!l1 ~O/lO/HO dan lUb3t"Il tsxibJ l'Ie klld.Bl' d~YIIm ~«'II: Ur,

:'H/D, KilnHCI

AHDUMLARI
Kullut.r

Darphane ve Olamga MatbaasJ
Miidiirligunde'n :
Mllli'ern:b. Ii.t.i1'l1::1 11;111

EMLAKi~
S;u.ym 'I'1ItmdnlilrUl
;MWI .Adlee:
~1Il'l1

Use

on '"

Girl'i1 ~"U"1i ~~ lrkmtll.l11 oll'1uk
blUr"":! i!! ..,~ :raJl'llTlol.

O~nlulc,

il1lUblUD/lm

...e~

biilunrnak.

btiyYk lii:lnluJllr Utetli

'l't!

Din .n IbU,Uk b.yrlm·

Imaatmdttn

Q'I, lWn QlJk~ .PoIl'.rklU." t;;I.l1bIrnn "'Ill/lIMO IIriMIot bII:r gVIl~ .(lo3i:n)

d.I.i len ml5.ba,rut, Q,1l.!igl1rANlat~J.

GIlloa~.ay

111,11 (11m If. II) iD - 23 YBimaa buhmmu, 1:, DillT -.rnJIiIT ..... trlik ~ hUh'. _j1330 ,- 101'81'0
-

C) Twn rarll ~lhha,t

h.-;e-:kk:t,.hl1uIiI!Hr~

i!.ilibI Jl~I!lU:n

(HirrlIokwUIlEI

KlUr)

...

". Sarti oI!iu

'11r~

No. III .. ~

..tolO

&bib!; A. GeI!; .... I&,~ '..... HeIrI.liti 1fCld1bG: II1II"1111 ""'" BtwId!IJ :rer. (1'1 IlI" ClIIl'Nl'''' ft C..~III .... ... hi

-

I1""

30

Blalle_

19 670 SByfa-Fiab 3 U

O..iincii

VII .. No. 899
.He. yerde 5 'kuru, _

Bir sonbahar gecesl ruya.Sl
III

ill.

A,,'l'i~pa.da

gtl_n

01 \!eQd

fa:b'aJIl
I

d.e,·letl

rill llil!U.n0 obicBkt .1mll.baJ'riri In~ n&f.lN.

oWn

Ml'Ikn.dB.

mmot. ~

bo-

gibi ~~etl~'Nl.

(;di]~ld .",'1'1 b~

ma.bkDllil Iklr b-i~ ayr.~ roukt~ .ft! ~ mkmetiJd Ilbilj· AIma.n ¥c Ual· Unitt cQ ~'HeVI.l.m~ru

B·· bayra ....... arlak merashnle kutlan lmrz Dun Taksimde biiyuk
bi gefl id resmi · yapuat rJ. IT __
1

raONLOK S/YA,SI HALK GtAZETESI

Her _yerde IS

SATII .. ~~-aI ·- ....

!~

=

~IIa

lII:t ~

.... I9ieiI!I'I DQI

I

hi'imd
yair'

tacmb etm.

damg:a.

etm~,

rini

I:i.fi.hlmi.y

IlnI lIIIIBi

etmey:i n02'.t!ll g:.oIm11' ·ttili.

bJ.bmv lie Had· daIaa uy~ ---_j

I-

Is·tiklil Mar,lmlZ 1 .0 bin ki,ili bir halk u,tlesi tar'a.flndaln sOJllendi
CUmhwnyeobn ~ 7 I riB )!llrlOoil.m1l. dun biiyUk l'DUMirf11 If\Ithllun'fnueinI', !iebrlml~h: bUIfut I\ll;ll ~"d.ddcnh: oUyillt: tAIu Llf<;:'cll!!l' kurul ~
III~.

If

1~aJyq mnharriL-i ~k gQZ ile g6nmgi bir lilmUstak~l ye-

DWlW f;cklUl.-de 11 PopoTo d1it liB. gv:.etesinde usun .u.adlya anIatlyor. MDH:er devl.etJenllin 11" gjbi hayaJit ~d~ .ko~·

Y yl

A\TI.IP~...D

W,

mille ler

bi,Htin wlilya i'jID na:..l] bi]" tcllIik, It:~!kil ettigini Si:oyor MaI1l:!o AppelliUB'u,o bu maliareslnde fL!iiJk~a ~Miri2. AlmaJ!lya, ltaly8, ve Jap;mya arasinda akdedilen miBakta.n ve
wllta 8ttJ~ kl?-lldi~e.tiiJlj di.inya

U!.illarlW

ve bu bayalle-rin

di,gel'

DIll ... bityr.[lkL.'l., Imm I !lli.

mITt I IIIl1SW;.1 In e ... 1:11re ot!tetne daU.arUe ~,,-

Ul'OB!roN c.a:dfl!eleo Takroimde yapllo_ CiLI!i: meuaHim i ,.c1£E11.n:\{lk r&cre TIIIk ..

Bm~ .1 ut,:rlJ rutin k~
bblll.J:g:i]~ do!mlllllJ,

b~r balk k<l-

mukadderatma hikim lresi1mi!} bir mevkide goren mihver adam.larl mall rim kJsiJ:nw ortaya koyma.kt.a pel.!: mn.hznr 1:3Si.\ ur etmi,)·-orlar. Simdi Iii mutte.fikJenn diinya;ya vermel. istedi1de.ri ~kle bir ba ]:u-

~u.7...

nu::
br.

Japonya, Asyaua A.,Ojya tmpa.r-al.QJ'luiU
Bn :i~!JriIlratMlnJr

lnr $.arki kuracakbugim.kU

Sabilh :siiid U is du IIl"bl.rn \1'11.1J~ VillI! ...eo lI!eledi,e R,l'!l;i I:Iiokt.i:iJ" L'Iltrt KJNlIi!' proloko] &ll"l33ile tBliri1riI ti Iw'b'i.lle I t.r. flu ktlrl._~tI, bLmtJ.l."ld. bwun.lrIo rn~I:!l', 1s~bYt kCl!fl~t6fil, renl!'ra.nl'r, bm. ih!l'ij:.; V1Il 'I<i.IIVIi j!!f. !rub!! 'lan, IlaIk p;IIrlil!j wmy~ 1dsu beJ'di reul l,o~ .ua1llrt llui'l,·1!l'I':11:.e dd(~ru. dl·I~!Iliu'l uhrlDl~!;1 b\llU1Jl1.I1 !!'I'l:\ ..bj ~TI:tl:i]QlIlar 'i'o!<

H'arb bUIDn hudud 1IlJIn1ak aSI zari R care,yan ediyor

Krall Jor'j ingiliz Krahn'ln mBsajlna cBvab verdj
Yununhlara ing'iliz gar'dmu basladt
R,om.adaki Yunlan E.•Oil'l
h8lre·kel
A..tiOB.,.

Ta.ilanru ihtlva edeooktir. ll!l Asya Unpafll.tOril1innUII
kC7;JTokyo

Cini, "ran~riy:l. Mo.go.EBtam., ea.,,'ay!, II Wi Hi ndi ~iniyi \fe
§Mmerolaeaktrr, BI.Ii iMpa-

tl.~u

J UMiJ ,,),1'111:11')

ratorllllgul1 mUda.faa

l'yliyec.elifu'. 0-- ieln, st. ateji, :m9J!iye ve :lk:tIsoo kudretl.eri b.'llmrundan J.aponya k'Mi r.I ceile b ii1V1lly~ Japtm~ bf>yle ~ IIJd.lktan S nra :u:aloo. .Al.manya ile

.emmyeturl

Japonyu.

Bazi italyan ~latalari hezimete ugralli
VW'llin gemderj mllt1a fill: 'imailliara gldiyor
YI1ll.anl~ fOOl-!: ialk ku!il'~ ,'eUcre kaI'~ barbetme5i Va!o'mgtonda buyYk t;.i], hcye an uytmdu'tm!ibr. Bir tanflan dB. hlg;liz f9aliy·et.in1D sw-"ati ~n:li. ed.ilmek t.edrr. Habel'J~'f hakKlIld a An:ie'J'ik8. bB.TikJ i~1l mlitalea j'Wi1t~n rudyo I!lpik€'rletinilJl 1-l ... Il~g,. kel]· :melt!J' Amer'H~aWEl1"1l"I hisshnl.ttna terl'em.o.ll olm.u.kt~clllf. Bu iWzll!'l' 11JW!l1iiJ"dl.r : .Ap~ bir komljOl willf.wdan 61dliiriilineje m h'll:m:a kliiii.ik TUrlk,il,e S.,liri Pran. !bU' millet amn v@ ~tJe miiPBUr·~.,IgorU,tD cadolc el;;m.ekl.ed.ir. Ga.reteler, bllyuk barfierle Ii yadml~ lI:Ja$Jkhrr3a. b~ lw~ Help-ad, 29 (iI.,a.) - Rc-ute:r: Jan 1utala.nnIn YUlliUlW'!!1" taltalyan turizm itianlSiJlifJI .Bf.>lnd,lllldan b~melJe Y!;rBlta.ldD. grad ;ubesinin camil."kilnL'Yl liliir.l g.ru t\cye!<lanla ilM1 oediy.~'l'lar. gece mWm!1Ur. Do ko:... ~ vaziyet L«lI:!l'll, 211 (J.'" - K'I-'IkoYlli radNtl-~i~n bi:r teblis'de "ailir

mUteV'tlZi dltVf'8.IDYO;rIar. 8
Ali'TU.pa

ttalyal!1lt[ hIsseler-Ln-e: u ookUr 1 Bunl:I.r !jIimd.ilik Jotam.

ern ri

,.111:11

diU","

gD.j'€'t

bJn

kti 11 gUoim birinde Kum-ere, M.erihe yahud b d:Ul,tlgi blr }'Ildlm ,\:lk-

i.I.2 Afrik:a mil:~.11.1 el'~ teliiirn:l kr.dTyoclnl", 'I'",blldir ki

d(,N!

tu:

v

-ngtool

29

a.a.)

-

rtt-I- •

29 U!..8")· -

EI(!-II kra~

'Me~

Belgrad1d'a

g!rge.tnez.le:r •

mak imkAru olursa ornya da me<l.ellLy l gijt.ijrruek ~~b.n:i mtiyar etmek [edaJdirhpnl eo-

Avrupada. ve )tirikada lDu.gUn mevcud olan millie:t V1!i d.~v1t-t1 rill lmIi [le olacak! lWyallJ muh mri bunl.ann Ilil gilbia-· 11 1" him Uen: ma.hkim:Ji. edi!ecekJerini:, her birine ayf1 8i}'t1 haugi renkt.e v,e bangii biol"1wde damgo. YO n:da.eatuu lami.b l't~ mek zab.metin.i rntiyar >tmmni!ll. Alman V"" !tall/an hWmiyetinin Ciimlrn.nye.t B~'I':WlI l!Il~hef1yJie ~YR ~ D.cileril:nlz EhediI ~ .ljekillerini uml.lZlli tab.irler LIe .. _':::':=~~':::~=-==::::::::!,:::":;;;;;:::::.:::.::...;~,..:;;;...._;..._~--- ~
1

..

ilalya aleyhinde teza hU rat

tngiliz K.rall altmci Gf'orges'a, g:ondeMlli.'l ('Jh dugu mesaja c Va ~n. gondu-. dig] t!!lgrnfda lm1J.a lngdiz ya,rdlm tcminatmdaD dill ... •• te~kkik e~:mi~ \,E' d mi¥1ir ki: "Scnuoa kadilf yan}"31l1 yil1I ililllei G"'@O~.
riiy~e-giz_ AIJahlD mayeti ile

milli ku n'ei!..le-I"Lmiz m iiLtee'~'j"i.zoin ~3.0-·-el(e-I:in.i yolk ed ecektir, Giii~hi.klere rn.".""men bl:l.k 'lie- ad all'! devrim yenidtn tt'Sis e) 1 y~ ceg;;o; .. Ya§3SIfI mCiUer , j~:3.. SI..III.kl-all aJUnr:l G~orgel;_ , l'mumh.'"'"bI.Im loJ;iliz )'U'd.ml
I~lnlh

arb ---.. ~r!E:%"'.E~ ..~:VEKiLLERiMiziN DEVLET I\!LERi 'l Vaziyetl SABAHT.AN SABAHA: IHAKKI BEY _, ATlARI italya ..Yunan harbi ·· .. -k b-· ··h B UYUI ......llr . uzur L ~~a.JI ve emniyet h;inde I IPiJangod a 'kaza··
lril bu varh.klan oJan m.iI1dJer "Avrupa llI:...!th.i!JiIDn ijd, ~ l'Iududu i:i;m.de" ffitikliDBini mulbafa:o.:3. ed rek y~aYB.c:1klarlhr , diyor. Faka,t A.vrupa. .k.ttaHlDllI. bli "teeanUd IUldd<'ll.l .. Be ol~ rl.I li1imdilLik yQ.l__w_z Awupii.nln eo felldileri Almac.laa-Ia ltelyanjar hUiyor. AVMJ,Pa mJlJetleri bl.ll "teU!DUd budtldu" d8hilin.llle k·~ndHID"UIe: V!LIll"Lda.cak pt"aDgaYI 101Inl. rilllyatal~ , 2mrI1aI1i gllr-celt:lerdir. Daha. ~ugiill'ideR Lebl.il!:!Mn, ~kk-I."l.Il. Rmnaoyaklal'Ul • ilh.. bQ4la.1"l.M gelen Celik-etl r, g~lerifle dllkii1so zilafd damgrdan, bi,l"Um 'li'C Diifuz IbUWn butU;g Alma~ Ve, ItalY8n.1 ~ .eUlIe gei;tikten sonrn tatbik edileook m IlJUl1ele hakkInda. rbiZoe' !kifi bil." tikir 'WJ'·~bilil:'. it v-rope. kl·l&i~ndJ. yqasu miUetler t~ ir.l l!Iu ,. tesan.ild", r J'a~ Jil .,;illet lie mll..bklbniyete iij'li1'311. 1. h:aJyan !:Il. U1'1 atfirirui[l iz.a.ha.ilna. giSre~ m~l:n.ui olac-akUr BI2.1er ISler 18wm z AJmanVllll1n '
(Sl!1nL.l :! UM .. Nli'r.dlll) (SQnu 3 Lti'<'il .. /rf.iI,l)

."...,.__ I"
kabri I
f.

Lnndra, 29 (3.. EL' naZU'l AleJULnlk, bugUri

_iin\ID.df' ..• ___' __

da sOyledig. ~mj~til:':

B hnye Londra..nil" [lutukt.a ~l ..le

'=--

"Kndili'et dcttlamasJir.hI'!'l Yu" nani~tana yo.pabiJ.eceji h ]" ti:ir-< Ji.iya1"~hmJn fne'lf'inl.l.n.iyetle 11'8pllacagnn Ymlo[i1ia{ru:ulfi~i ve' J\.mcrikll.dRk:i d(l"t1. Irna t€'MiD edebilir.ii.iD. 8M yan:hm. ~}a1lllt;ll bullIDllnllkt.a.du. " ~IDl._ilJaki lflUDJlIJ; PI i"'t Atilla, li:9 ta.&' - V,, N_ B.:
Rcmad::t.'ki mi;lltif' •

Cilmhwiiy",-"l BscY1'amil mUamE!iebetiyle -kenllisiyioe .g6rllgen

!i!l' g:ue-b:dye HB.I'!ciye V 'kitimil: .rJlIlll·1Ii.n 6Oyle:miijfir:

ket ,emri ~

Ylliil n el"smin hue-

old U::!IJ

o-jTenl1.

nalo Inumlaralar

piyang01nm 2D Dkl rio C"I1mburi.yet bayrnmmd 1. rtib ettigi [l'Ivk&lid~ piyWIIgQ dllin. An_ke.rada 19 maYl1! etaduHla sa",t Ul de L;ek:ilmiQtirr. SU,'ij:_k ~kil1l'miye k~ IUlms,'l'9.ian yaMllIi

- Asayi~ bu-zuk '\l'Ie llilfiJ:i 1.3 bir Tf!'.IYLwmi 'lIib:nt'l:l'~lIIIIl:i: ,~"ll..i till' Qlem.i.ll ·Q1"t$IJldQ yO.§llIOl"l.lZ. Her h ~lJ;. cl ,11m '!In.:),., 0;1 kh_ lt3l,y.:liWl>r . '<C if.loo.ruJil. daimA ail.tibill !Ie tedbi"r· YU'l'lDnJlIOJ~ U't dil~tJ~'m'M b<l'llI:l.:IlLIii ol~. bir ZMlll'ettir. DUinyam. Heil, .kruvru.OrLI wttlidilill _~OJ'IUD ge9rdiCi tecrlibelell'e gtil'f! J'IiJ b.el i!'I!I bUfl,Olj l.n~r OILlIlU},QlIbugiinilil eEl tcs-irli mWlEliau. ~i.- ~- 0 :I:''':''1In bi-lIiItll~ an O';Ulhun!n;,t llUu, HOgukkiMl, a~ daima fell'ah I .ikl ~ ~ m;'ru o.lmu~lur. IY'UllldlbltllnJ.1'I hlll!'J1U ni),ch. tutmaJr, ~lemnoemek, te.lB:!t et·
memekllir. habetli ka.rn.r]1I.1'8. !l.I1~k till yalda.n ,"'wabilir. Fakol belli bu baklmUI1D bil'i.sbana
:2 Alm nl.I"n Itnl;.'ilyd II..II!! ••I Lavi'.dye '''lmelli. lIal~ ... iLI n binlt"Fll",'''' IUlo,'.1.In. [",It; 00)1 .. ~I'- glllJi.:Hdlill flwmmr.'·

BULCiAR

I'

:zayo[tl:l!~
000.000

lira. :n.l,'iS;J~ nllmaray!!, IO,OO() lirahk ik'rannyeh.Jlrden bilt'i 237:ir':!9, dJ~l;n 376M3 numaralo.ra isabet 4,llmi.tLr. '\Ie ~lalyanlnv~~c"Cekri!l"i eii.J Ie. I 12181 , 24&030, 2 Mfh'l 9 , 32' 340 ~ lloutt ed rcgD.z. Almanya ile !'Iumarall bileUt!r ;:;.mJO li'r:i rt~lya s.lIn fl'kl mutt£Hk kala _ ikramlY· kE!.ZL1nl1l1~lardH'. cak1a.r V,- A ...ropa. j'e Afrikanilli , Stm ·10.11. Tahl.r!H 937 Ih· UiIKiYaB'i, ikuaw \'e .a.skcri me. _ bnyc1 bulan 40 fllJmara HmO e .. f.t'!!7Oiru vti Il (;hL ~dir~ kJerdi r. Urn, HO[] dbrt rakal'l'DI 72{l2 ilp mBu ytiks.efl: vazilell.il'l lririlli Un- ha.ye bliiall 4.0 fl.~lmiJJru 100[1 e!:' v~ Romu.1W1k Ye Cent.! r~Rhik lira, i!lIl:rU dofl I"'dkaJiiJI 2'i'9F.\ ilF' imjrf. n1Il.lly~t 'oulaD IU' J1t.1ma.l"a. 1500 ' lJ.aliy~ muhan-irlerj Alman. 'er lira, son dQcrt. I'll.kamo 15&31 lie lann kurmuJj oldul1lt!!i"I "muJ.l'ad.. flibAyet blIWw oIOJ JIlum11l!'f.l. SInO deiIl Roma imparato:rlugu" RUll er lim., 130-'1) u.~ i"Ma.n'll 9'l4 j I Btl lTJiu ~d}, IN llLibay l bldan. 41J0 nUlITlaJ"a ]01 (!t {~~ • U"~D •• yrld~J l.il!ilnw :I: Ino;l M:;f.d.,

ya, 20.000

hra

1212:87

rnIHmlTm-

leJ,ikil ettigimi aamyorum. Butun. m.emleketill hllWIEl1lM hlu vaslilar h akimdi r. Ha.r i~hili geII )l'BJ1UkiJk ii;;in.de

nm

ml.l~a~llnll'

.1

len her ~li.l:!b.l bUl'ada tam £IiI' ra'h t ve llaki,lll bil' haVII, buJdllg..Ifi1J \' TUrk i-

I

\1".", II J 1l1 ..1 nlll r I!IRlunil1! RlJmEII1}'II:l"1

1'lm,1 I .l'1tJm.. l, lil.hJll \'1:' ~ n liIiY'£'
l!'J]1rJlyo;,l.e :11-

I~~'

yed~kl havlLJlm dUIl)'fiIO!lo.ilir ~. k ycr~erindcki I lilJ;tb ve slmrli h!iva ile . tuul 'If'!ikil t! ttigilli .oyJijyor. f'ek yakrn bill' maz;lde "rik!t
milleti Itildac MI \If' Cll'iJlW U'f'rube gec;.i~~ biro miU 1 yol(hl". B'IJ ~rii'~l~r .i:l;'iDlde aylc yogu. ..,uIdu k ki btmJardan. del'S alnu-

tcrJ, vi\kar)J V\! tilmkinJi bir ineanl11r. Bu t.ecFi.ibe v·~ YOli.8tf1llra
t""'u

ylW1mJ.l.

yokgilllidir.

Tiirk, zu,·

d..k!.iill ~IU[l il>li.)',IDln bill 1'l;lr keUn.. iiiii' ,"lIni ko;lrMI,dl. 13irennO!1' mtlloik'lhuor< n, b}on ••1 &us)'" .. 1I.... 1n h'l .~ Lhl' .IlIY'•• m Ru .. rnimJ'II)'1l mull.,bll '11 I 'Uuindl' D-U ~y kup.:m .. ~. j tl}' i-~rw:I_ s(iph@ o]ullmlllyu:rdLl_ It.• l,d bilrbf' tRj~ ['''1'Ilo:~T,l 5InY('T C "yd,'nll'J T 'i'I1.y .. )'...a I YUrillUI ",tlilloL \., Glri iI 1'l,,1< iotlllldllk.1 ~. 1 ~h'rlnl h.,l,rltYiII"llll" H"UI ikFU'\',ltor!l, ·r).I~·ul'1nD(,II. r.. 11' V~ 'bJl~k In ii!ldlll!lEJnl 1!o11!'~IO;'I].mt'k ,wn!"11 liUilflrln ::IClwbln, IDkdl'F I!dewllrlf'l'ltloi. Ct.mktL IH Lj MI.k,'do')IJY~' T .1)< Am •• "lllu~1,J11

~~~~

BalkanbJ<dfi

-. m

i anb bBf~IclJd nl@ \'!LlimI- A.nut. IlIJUuk bl1ldJu.d~
buyLI~ i)l'l' hU.·1I1 , i~,,~k !,'<lIi ..",'W1
Itol1 k,·nd,·.'lndl!-l1
kU\"'NIirI

mt

, ... u:~'rntiUZmua h .l • ·_eUell,erden miilhemdir."
Bulgariaii'
li1IiJ
Sro1},'l,
blltllllJo'or:

UT';_.rkiy.e w,e \"t!:~:.l&" la.vya ile mih';jas~be t..

-

"e..')·'.IlilklmIZ!l

-G-

'CBflUib

hududu

cmn.iy..

Idn"l!
'(UrHlIIl

klll.aa1

gondell"iyorliar
Buht;)r Ui <I"
l!;,iLmd IIJ.Ilnn

T
II
] l~

,qL1 L"t. "Jj .11IllI, fl"l'I.l In .)"11 (. lu

llj~~' ilk bill'

l..illl1~~L"lH'U rI

L-"- ,.0;:" 'IJ~lTmiln

Kilor:iJI

011

Q~I~ 11101bw

• .IImilll _"II[lh.I Till 1
f1~kl.

hur uln",,"_ IU-Ilm.d .. I;, 1<,-

:l~ (~.<I.l -

I:JJ~ ffUlllhnlc u:lrilk: t"lti. " bu· t.lkirn z.I'l'11 1",1'1.11'11'-

uoodud dm£'fii. tI~ll1l " .. ~rrot-f

.....U'·I.III'IIn II tHl'"n tie Dil~ Ie

SIMI,,"I
DI.Sllol'I

~'-' 11 ~i~1l ' .••It
:;15 mu

fl)~

l'
...... --_ ....

Ill.l 'UJI]1" I.!,;!rCllP1i ,,·c [jLo[~ ,nlU

i'li!j' I! !'IoI1 nh'I":'f' ,.,....;;.o

:2 In!)1 'Iil!tf, dl'l)

t,
5.

~lInl7

~jrlln"" 1'1.lrt!l..,lLr.

IIIiiiiIIiI

~.. kll R 1,1{ S~lId:1.f]]

MI;Id!: 101111 e;:JLyQ4'.,

Db' tf'L',,,'U,,,: i[;ll$L5md., IM~ .'1 tUl~ 'b'l1rrke-t i!'\rni)'~ ~~lf1'lll.Jon I:n I< 1.1\\ c1.lj \S(1In1.l : I'"~I Plf

"WL lillmm

d~\'-

.... -.sinJ.

d.l

.J.~ In It Lu" J!:rM ~ylL>djgl nuiulUJI bil~LF" dc'm.i,R!,r .. 1: IS~n" a Un.lldol

!i!A\'FA

2

30

1!J..I1I

T -

Yd:Elir:ii:

E!!llriIsfan'_'

rv.llr SUL£YM -11 - ~---

N ~AN/J

yo""uspor ~ikta31 2 - I yendi
Dilli D~~kl..J¥
_ Ri.:idJo;l:i} Il'Jl I ~.I',l':' T!!iO:O)'Cll:h.!. srrer rn , l:)p.ll' I. kdir 11Ih.Jl.!innd mUI.I!\';l"Il'cl
I _

...... ----

Efendi
Ama.n~

harkBS. darilml,tI" 'YemektB hapsilni t.akdir alii
BwaiI'~

luI m"~ }.Je-mUl·lu 1.I1r1l1L~1I1 rlllli.'I1·11 Inllh.rlO, .. tur olI'ytrcl ku U..::;;; I t"v1lld"
Jlf

lk-1

iyangoda kazanan numaraiar
(6:1,

Mura~ IUldl.lek
IKan deveran Ina aid yan i kB$iflar
HI83 ::~n~ln,j~ W.D m H rvey"db lil .. Ingih.z: It.ml h.l.y'l n vUr .. tlh:riode lean 1.I!!\'r.::r 'Lim k ... r.:tfiill'kl~ medl!r1\ bL.Jbel!n 1 .0\ .. 1 till.1 rind 0 101rini "\m.i$tu. ~Imdl ~JK"IW tUl •.,.eMlLI.o.,:,"lndJ:! .;:1IJ6.,;i.n :ifo Toi'1 I "miio!~1 blJ' r~yC!~I.~ j~1] "Lnl L, "Idu"u L fl'" wh:l..... L·..l.D'IJ. hayvlUll.!.iJ.rd..i kun !;h:v~r:"mnllf1 rnu bNe'liI!l~ tId tduhlm k..t!4~fll!'I'd:!! bulUlimUflw'. •

-

u< ..h \ ln-c l

.rI'.Ii,d'II'

... "[[llel. 5i,
fll

8.....

,I rm

Ii.• 11111,,''''''

medhetmeyin f'fe-muw.!. di)'ll ta ... 'Slye M.iycrdu. Yu!;uf lDeddm efendi d in.tilLaruH i.nt.ru: oonm b.EllSta.hj'l_g mu H:addt"wIl.Y ~idooW ~'biyet ~'k Iill tilt! Lo1'idnli.l. ~im: b:utiIrnn5U. FIi1.ssa.teIl Qrada gaJ'den
p:lrtideki ho.reket I.aru d.ikbli

hih~1l1dlr. Al!D.IU1.

m~~

birb1riDe

rld.,

.li,,;'llk l!...rrr~l.TlIlC I r 1 ul<. tI 1!Iftm'

I
,

d celli. N 'n bty I;ieh.ird ya1d.a muhaffiWI. terti

calibdi . F; kk It Ilyllds ~b iyiw fI.b m15. gorimuyo'n:lu. 'lrm;no seorgisi de gQiWiklen
soura fe!'ldi miite~ &eYOi.batc ba,Jjlaw. Veliledlk l3rikiIll! \'iyIN.Y' ,",,'1II.nJa:rak otel

Babaeddin Salrir be)'~ de atEIe hah!..:l- glm.d~i. Y usuf haeddin ef yona ~. erJmn utomo mailelllBl bey ~ -

;rat iJe m~ du, 8 i;G.i.k.lctJi :Ji2 g1zii iHe JIl.eW.ilr ciJiliLi. Nr:sib

limo

mr

cmn iy~J;i

UIII1IJDi.ral

hd:.-

mrhI.r:J. .
be)!",

Vr,I'IH""e,ml c.zD..~ru .tun .k'it III 1J1;u iIc)' ',:I~J" Dill' l.lb, elrnakl o;o:k·, ... I,'r a.'}·u( lu Ii.po .. l ..hl.[ 1Ci.U1 ..... t", r.I k lur Clfil"U.:ii1 .'>fIr..! litiJ.u.iI..w ~ _ I &:19
[,II Va.l.J)'~t, U )TII<I!.

Tj

ve bU'biriInme olan g[j\'I~lmniz de inZIID.CLm edinee hii.du;dp.ri .n gertl.';! tnr ur",ktan g,jrmek ve teferrua \"c"}'amuvakkut

Inmdimaze

r:ik ilJir' uwn !J.nrstl"l ~'I,;II!f:'rl'k' ur. 'Gcn tilttllll1 aLilmdar eden bE" m ele : BugiiH mer'] alan
Llitiin k:afiltml. lijlullUI'i hallg;1 vlliiyeL rmntalrl !ltltl'! ckilcbllec{'gi~I .. l hIt, 'ykmi~Li . did

[lU

UrU.,

In"I._y-,.d.)

r~a

d~memek meyli keadi. !{cn"ine hili II olIn :jllUr. Hir h:l!hmc II bUg1mkti TWk mille-

". Ihalar

k;l~l!'lmda

1."-

TullJll] r 1}'lUilllU scrbt:Gl tlld~jll ,"'frlc:ruC' WI,;till i:ll~'vzii tllh-

I I

lira, n iki rakarw (()ISI i1e Diha.re1 bulan (4JIOGI numura HI fU" lira. sonu 7 ile nikt)' >t, 1;;1ula.n IllLOQQ] numara ::: ser hr .. 1-10111.1 b e nlhuyot tulan 40,'000 numa.rll:2 ~~r hra ikramiye kIt2::l1'l~1~1f!rdJ[.

t! hadl'('~l'r

bllll

T,. Io..m I" ... B.t1kt.lf Flln.blii g.:'1"....
il;l1J1

o[gurll;u;;ml~

Orh.an Tu.r

e'l.mC'kledir. ¥leI- nt-VI roue iI<eII!}"L knaandiran tabil sU.G.hl:triU'. BunlM,
mlll('U,,"l' u r.asir daki
111

irind .. ydi nui", !,'C' I'lJr ~~m&fI t te~l{il

Y"lfn1m fit vaaifcsi dl;; VI'!I-!Ctlehnm:u Ll;ivch odilmisur. '0]1u.m~dt;!ki sene m~'rlll~kf'l.j!1lti210

her tllrarlflU:;t
ell' cn~

buisln [e-rw

de ik\'I.!: t.

lOi.!yuk ikramiyeyi 12,12~'ii Illumarah b1ie tin ayui ntup herhurigi hauede hull.lRurHa buluasu» y~l!ltz !bIT

kuzannn

5 rnl-rItml

m. 1 cdilmi$

I..lmmLlll! n ve tlearl ena tiHi.i1'l1 rTturl;urnlFj

G ....o" l lleyoJ.:1l.I.ijWr

S:tbalat1!1.in

Ierne milli brrltk lie dahili ernrukale halini ahr, Ehze bundan
I~L'I.lh~ t!U11 yie an

m YCi!.del

-I
I

~.
1{lynleli

Bu sayede
}'di~liril
t1~rl1lY!l.tl

rale

mllhitleml;l

yeUe bit'le:
if

e retll~(nmf>;i; bi!' v· -

dJ_

·-Ihs:a.rl bu.yurun! .Jlm;m bu}lunm!. Dlyerek klyam d.vfa [ rJJ. F<!.kat ka"lkam.aa

Brlslola in.ildti. AWiilhd: R~ron:! \'I.c.' daba Paru;t£ efeIJ.diye itaim]..; ed~lI dokWr .Ba.hll..edd.in §roo r beyler de bcyet il.e bi.rtik00 seyuhatte de1;'aID ed!iyorfardL Viyan!t e.li;;lsi ~d ImJ;Ia her ak~ m Vehahd ,e AbdfiiLba.kHiIHid be,l.·l· birl:ikte ~:tm.eie ~"1)'0", _bbet ~iyorlMdL ya 1'. rejzi Said pa:ja da apLJe:;I1' giderkeu e1en!i.iyi Dy;Ii.a ret ~ 6e1di S:uv. ~ el i1e hIL<;usjJ }fap.lm1J.1 tatlJ sert .sigan. i~. ):.t._. deJa kOIiu.~rI~en !bun]ru:...L I R.ejid pa.1}1ly::L ilr.ram etti. ..jJld p3~ lOipraslM yak :ma -; )I;:m Said Pqa)'li. bir kibrit , t:a.i. ' .. l..:I!lbj!Sll" va Ni:,;ta llpJ_b:

Efend.i vagnubindi. ·K.emaJ bey de bill~ Nun bey menli'lll:ni

B~ yrJ:i..iti.

endinin vagtW' t..ara.Uoda idi.

tn.iII .....
bf:,.J

KL.J1i101 H"l.Iil~ C..

h~ka

Dmh8uli.imID:~ ohu:agu..
N·, I t.·hl

den

Sakir

Marul!

~-n 1m nokta da dimya yiizii.n lard a 1'1 Il:r.a.k bLlI~19IIH'J.nH"; \~ yo.lnrz li;eIldimiz 1,~i11 dcgu, tii.r:J d iillyu L~1lI ban.::) ve el1l !liY'L;t i!:lliy~ bi:r m.J~ fl!l o Imll.m lIZrllr. h:el1cii!li Io(,;rn i t.cdiplll book~l.o.n i~w de ,r.am:i.an· 'yell VI! en yijksell ~hliki kl)'JU llen Il~Lrici siYUli!eUnde de Liirlu ti.irlli ibtlra.'9I;.lr ~lLrpl!";flrken. blzim her ttirlij ihLil"ll.S·

n..ktir:rde
('I"UI'I

C'ulllf, "*~I Tol.,..
aCj'o~lLl:!lpuru:ro
l,I~lfI

-itkillik L.:l.'j-

:\ ttu R:

1,:1.1 [

l!iiu

Bc$i.li;bu

koLi.:,LLkl..,

kCl,ldl.

I'fiudllta.a:mllh Rib: ;,n lcltli:nne

bu'l

- \~a.141i.luIinlu*nW RIi.I.hd yn.1IlDd& lW)'iIhati hit~! dedi. ~n ~ bIy
abldl,;

lIimail

~

ill ~n a~'I,~.~I~r Jl..croiJII z.~r k..at~ln~ ">Utl llrIJ'"f h:a,1 thl!lr. &ryo,,lUSI1Q[" .., ... ;hl '-1.SIIlJl1 I!:IIndan cJill'lU ~,Ih oil HJrlS rum E~I kCIJ .,II!I" VIZ m "l.Ir~bn ~Ikl.a$l", nJfl truJni o1UTonW.. EI~k~ AnIrllHU TW'lun MilkIiJJlan ald'l' ~ bi p..riI ~\ ud.1I ~''"''I'lnu~;IiII:kak. bir-""~ fiJ~!l Ie:'l~Ird .... Bteyu!j; Lu ~rI.!.II mu'ka.l:ti1 ,~I:U'll d.J flQ •. ;'!j ;;: •• I.. ,L-ltom giJ.:r.eI D~r ~Ikllo;.1....
IllUJ:l

:lie};;

Vl!kib Al FUlltl c:.·I~t' l rr\klh "aria i 'h:nmlZ lllklmld" e:zd:'mI' r.u.tlOJI'1 suyl,·I ....$iJr i MC'l"!'II·kct.imi.z~ b ... n b.JjiIJ )l'CI1;~I!:"!~:r.<l)lnll~: m~('lluri}lctlnd(yi~. Tckrut ~htL' ;) IlltIYiI':lm,t. gtm'ltir, ItLI mali ;lU" An.k,lr"d" IIU)'"uk L.JLr lIIilllcrul~ tn ...Jr.~b"i ".<tpmaYl IY<ll'"il

I

(k.gu.!jjk bulunan a.~M. H KLll,l.,.;; t.d,nl [;."1.I)'''n 00 da yazlll JP;: bilet de :251)=l ~. l.ir-a, r:~i'ir,: r.llm !!LIh... liIlcbdlll.!nde L, ,I. to Iii ttlul-!:Ifntl alacaklarolr. bir dhaz.l...l canh rna.hlak] r kanl.J1:642!1U 12 Z07 Il4'1'I, 12(12117 ICKZ97 ~Jlll "rm~~ .;-"II.fIDJ ~l, 12 :':31 12-1217 12~le, 1212.&1 11UIl rOl.ljtuJnilb:1' ;l'ilpll;;,c 10; (11 n "van 1:!-t211i:.! I:! 12:~i lZHei 12:.:1.&1 1 l'!'" bir opuuyon 0'0.",':' y UnilYllI".

talllc~u

'i.

12_ "8J

I:W!::'I ..

124~IlI-lo l'l1Z.17

J~U8f, 1',N2.'i' 1204",,!.[j:1'l lZtz!l7
J2.tl.fl;1l J'H~1'i

nru,llnhk.
t.l.DunUtl

Ve:k:iloHl

ucr;L"-1

v'~k_1 ~;•• -!

1~1211ir<' Il~2~'i' 11.12~iL1 :.1·HZ!!,

1:&.l'1!l7 J232.11.1 1«2111 12'I!'ie7 t~~2i7 154261 12·ICig1 12ii21n H1W'I' 11·H6i' 127141 U4ZS"1' 1::;;·11l&, 12A'21t1 te>U.B'I' J;.:-I'!Ioil7 1:il921n HI4J!B'I' ;:I~i:.1Sr !IIII!'.!!!'"

- Al~! NMn!ll&SlK herif~ Yazdlg"lJII. kital:u Ilia dm~ GeJib~nmlJm idli1 e:li~ Y un! Xem&l hq: bu hld.d21;li t.!:lalmre~ ~ kanJ,I ya.1mz: - Hall, hay!..
Diye Vcl:iahd

':!lil'

""p-

l-amamiyk: lem.sil elltiren. b.i:r mIUetin, di.Wy~llD. bug-linku ha.thldt. Ha~ij'C' Ii olmaYI hll' LnSIlWIJ, h:il.}·lIlla bek:Hy.!?bile~~-gi ~n~fk:rdt:1JI er:1l

I V~ki-I

b.Uh.lf •. 1:tt~Ti~:'llll1

1:tI~h. ~u,I'lu. ~
;,'Qil

K.ledi~ ul ml.lwndiS
Tolpl11

h.:a;,.tr~ •.l '~n blr ""~...

I 1..'.

rr.ut ..L'l.dl,!

k;Jb et\I~Lb:iKdardl," ~Iy. Ul ~nn I!n Lah\'illl!!l'Ul bi!dt!!l.i.ni (jdl(!~ rni!k ur'('l[i;r 'tl.lf . lye lrlii u:indrk.i I.ilb
~ .Hen hlmaml..'1l muL.J)'.aa E"d..,.~k bl!lnU d ..... I. Iou L.:.'1t; h:lllfl~ E.cl.lrn'll!yi

II

~ degJ.~i.kl.JIk

_<lIk. Al, ..... 1 dolo-

LilILm

bij!{~,;.y

:lWYll.l'lm_

KU!uym=,
pinl1lege

!WJ.1' ediyoniu..
perooOruL

IiI<.! ,",u·rt.JJroLrL, B~kt,~

vugonllJl

~llrtJ~
-

etmege

,~d.r. Rciiid ~ AbmeCl! ~ilIIciye J..ndar kih:lnUeri ~a..k:maJrta delIa.r:Jl l'tt.i. J!.J:Lmed, s~ pamlDlB ko l.tIj~ LlDa geteroek: ayata ImJdrr
dr

- Ahmed'. DJ~'e d.L!; ndan u~

n..l'ntt

kads..r
.8.1

Be.! B~ ~! NW'i b:J'! .8J... diYOnQII ~!. Bill a.mID &haeddin IUD' bey' Lmw.i.l KemaJI beyi ~,-tij-isiDHItf:I[l1 it1i: - He 1I.la.D.w.u; ach:wma! Bu
~ddin

bpi' ......

$. -

'k:11l6J i)n~""'-eIi. blr ~,\n.kail Ank:lr j:!..:l!;j.1.IIJwm ut.lr, I: !d... Cne. ]XyJ)lOlu "Il Ile!jl.l beyaJlal sp.:>run ... .ll~. ~l Itolunu _ '. SJ r'Llrl:: "- Rilinwgi
J! .... 11 Bo!o':;lkl&~m !lkJnI kw'Oo:.rk

kllt'-t

!

!II! iLli!lttUI'l.rWLa V~ilim.iz;i.!l

bu t~bU! g..r, 1.;.hlJl;;1 I~ir YH1i ih ;l:Vt!tclI!TIIl. ..wnbl.lld<J kLlrID.1J' moi,"L~ nldUk Ik.. m.JfI.!. .. , dc-rm tn .Ill, 'JlI.ll l.."1Y-

ifill! jQrilrJ~nTl~

bulUllU)''''rtll.!

- dliye ~f'rim.iz
Adliye V",IU!L FII!'I..h1 Oky r mulJkill ailliTl! ,'luumz h,)k.l...nd~ ~IJ.-' !:orL ,...y I... l;ii,1r. ..,., AUILj't: \'Oi!k:iJl .. hnm 1::1 en (lfin:'l .."'1'"0 10;: n~lic~IH'id.iL"n>ck J.!iloKl~1tii~lH' d n 1'1']; "'''~llr.jml "'-';llb ~lmrlnl'l !;.ert. Ii I:l!rf.hi n Ie., l~.dll. Bu ,I. D,r is ~'c ~'.ii;;~I;jEmcsiJ.l.iyl!tl yo!aehlmi o oln!,oil L1JjYi!'('H\:I"m .11:11 Iltln')) rl hl'"llm~ \ck':'leti,1 'lk ",I"Z.LJl.H:nd n itllridu. Alllt':lk ~unull I'-r tluLu m~
sele;o;i .. 1m.
I

~m,.,.,.
IR:llil

s4l7.wri
Milli lIIjJdal1.a Vek~ S!l;rf'l!t

yare

,m iilU'ndu;!lgI
§II

,liwirdLlio::

I j.!unn

gerek

&Lid
lla.kl::J.

p~

anc<lLli! ibn Slll'1!:Ue a-

bimnek isti},oJ'&llD! • Ne5ib Dey i¢n sarpa ~.
anlilYllTak iinasyo.Ddaki

iotisk.UdIl!.!l

8!mn

kiJi
KiVL

SIt:aJ'&'nffi

oh:iu. ,\Ti,'amuia .Bristol Gtetiude hll Bablili nezaketi b.ll.yli. mhmetli. dUjtti. I V4;.'liaildb:! ylllll!l.Da ilari~ten kimsern.in girm~Qe mYsu.de e:: dihlm 1,Ylllrdu. Car5(l1war tenbihli. :idi BiT saba.D. ote1dlm ericl!liI.C;iI!' Nes:ib bey veliahdi..JL O!d.;.srnda sesler duydu. Efendi ber zaman. ~ kaIkar&. Nes.ib bel,':
fEWyI

yakmata

ran

polisIe1"e bh- ~I; ~ Bun ~ br bir alld.R.:I..utlill Kr.mat beyIe oglunll ~ alIp ortada.n It ybett.ilN. nen de hareket ~ Efendj berkrse danI!n:qb.. Ycme~te bepsilIi tekdir rtIi; t:ab t.m yamo.da ollin::nut, AhII.a Mell.meet p.Q4tll.a.r .JI3"fipbbJrla at~ be-rnbec gitm~ ~bvna Ralili. 1Jl1r~ i§in , i salis Kara Aliye- eliyle . 'at giydinn.i$ir. lsmail Ke:lIW. beyin de yarm sadra.zam ohmy catuu IIC mfu'siniz:"! Beu. m:'3. bu adam& De ~ babmm ~ 811:
:rt.i.'l':.KabA.kt;1l!11~ta.b.hIr

<eLklin

- ApdBlIJOCUkW' ~ Sb. drr1eli ~.f,iID.in ne oJdIlI;wm lIibr:Inm-

daire

JIludliUili

ve

~.

dJ}'e dilfii.iniirken ~d p3.li4 goriinc! ii. N lb bey m~k ile Vediahdin od.aama 1lillktJ. lsmai! Kl!!llal bey tie ogiu YIl~u.f f.z!eddim ei@:lIdi ilebD'U§u • yorlIl..nb. LmmiI Kemll.~ beyi.a. ,gar:s:nnlan b:t.b.!ii!ij: vererek i.:;:eri)'~ ~ muvaffak aldu.gu ao.I!a.~ld:r_ Bu gi.1Jn1eroe ArnawUulrta Malisor byanu valU QU~, m~, lsmaiJ. Kem.al bel' de bu I I h tiliil ha.k.DD:nda bir kita.b Il~eyle.mi:l idli.. Nesib bey Re!}id paljay.a ~ - Ne ce5UH! Bu adam. Jrita'OImm ytiZ!l;,l k'1..lnl.m.ada.n Osraan.11 V eliah dioJig YaJ!I.l.[)&DlI.Sll gi-

(Acnba

cl~f

11*, ml

~?i

i1mncdanJ

~ll8.l!at,

millet gibi d~meym_ }!'ill neticesin:i IWII1L, I2ZWJI riahaza edt:"m. CiiInIeni2 Un~ kesirim. 'Veliahdin :ma:ijretine dMt;linsporlWm:Ul bl.! lib.!' i h I..; ']d.i.. bgI I;) ~ yim~ bdar BIl'end TLll'llJ'lI. siirdu. SeyahatiD 'bunGI!u mnnt!, ibadisesiz g~ti Ramti bj;r var.ife ile mUkeJ1ef 'bu.hmdu!u ve ~ckingen de 11:1[dugu i~JlYwlld hurldi:n clenri)'Ol'? • di bu sl!~'ahatinde Iu.uiln~rl.a hi~ Dedi. ~id Ji~ derha1 ve-- miiD3Seb~1ite hDl1lDmamqb.. 1iM1.din od..a.srru:i.' gi"fdi. Lmail E.e0<; Ay Jmdar !IOnra Italy;! ile I haly,a, .. mrLl be}'tl ~ Beyefe:n.di ~ wya.m;; wm - TJ'ablw;garb liarbi bR.ljladt. 'eli(B~ t.lirar. 1 Inci uyf.d"l ahd !:o.nbaharda ]t'aruo den ef I1di hazretJ.efiuin )"2Dl.IlI. to 'I,"yehl~ ,~hl~d du', Ycdi i"un·,r\ da vetine iCllbet etti. Basil girdiIDL, BlJrnbilir m.iyim? :.d.a.<mdan I!T hi<""" Akde..n:Z hoth?di. Fr1J.rI~a - Prus.ya mubar _b!.k1rr!y~ •• .I1,1" mutWn [l:H!wk, 1 ~,(1;hr. sinof Sildan 1l:al~inin sllkDtu Fof eodi - &!'l 1Il.ilsaaili! etti~ 11:, (~, F.akJi05. ,'''m;OYI"1I, llak:. Kena mi.ii.a G f'ylillde Her -nde H:.c4adp~-l!fla sesw ~. [,'[lm.F' 'l'1:! 7.~lnl.:l 'ld::llI.J.l'1 Adl'l,.:1 k lItLi&ytbt:!m:lda. g~ld J3u 1;;trada seryaver .l.dr9!l pa. T~pJh(jf d.' l1~II.i ,., Anl.:lVI.IUuk suhi..l1ulIli ..-esmi ya~. Ye1.irmd u.u !)a zrul C Nil n bey i!';en ,i;i.rdi. 'OmI')! N.~k 111 \'k:l.l" ll.ed r. Serlp:! . n:aJZll" hulwaC!3.ktl_ Nun bey EfenrJim! R.u.~· m.(l~~d rl "1 rj,t 1 3d.:tmn tl.:l'lJ"ll.)'!L mu~·II!I.B~ meHdl:' ebill dijkii.len k:mlam. Hlll lltusloslmun yirmi lil han I u.zerIJldool'. tIDe! gtiltii (M~~~diJ'e) k.mva· ;; bebi:yi"~ 'VeNn biC"isini. Devleti Gill!::! ch.!,J K..JIoiJ\ v", Serl.i:u oogllol!aliy~ 1,'cliahrJj naali ka.bul edLlr! wriine binerek lI{ost.enoe:y IHL~ L' Ta cr:lih ed:iyQrum. r'~c't etti. T~!r'iiflrl (Jad~ p i \'elia_bd Nu:ri bey! Rica Co namma. g.ezy.lver m~-looyi!1d Lii fi Simavi derim. Bizi ra.M~1z etmeym! vueli ha.z:J BUIlDa i.iz.enne Nun. bey de ~adelerle

m

efra.dJ BI',r ~

i&erimi-· ta.;lb.hu~ .. !T1!:"h:nlDiu1:1 . bi.i.nbn b:II"rl b.lI-lInt! I!SIl5.II J:.Im~rlcrj~ b i~ero kanp 7..l,;i.imle !}1LIItan GOY- nd'1". Marb ,.~ BLI r:olden E.JJlU"a <JIyunlln hlilru!:'li~ D ~ylInti U:rnu!em~Ur: raz biT :';11(1 '0 .ltllll.Ul ~ !lhm mi.r.e ,:Iu~i ~1Iri :airrllc \., rc: "_ Yeni !iI. llf'tarnm giimriik <;;:.. ,1 mdll'.Jil. &,ogtu a:por -" ~ Itt:onmiJ'1!Ce II.II!!"!: dl Bll" t.u-... r ne ~nda moonlu 'rorou. SoldaD inki~ <ed.cir1 Be:JJJJ::- !lIS1llrnU tm oJ Ib mtl!l"l l!!S.ki I)u..~ Mil taln iU~ se- arudill'.cEJoi:. Yen.i larife t.J~ akmmd;a. "<IIlck, ~ !dJ!a :1Id.ljtl ru,. . eli !!IDkulunoZd l"pL1D 5illJa.u da. beyn IJli'iH·1 !ii!lt~ \.. ~ dL ~ bu rill, ~J"e'tin iL".:lp.b • • l' c~ 1J'151i1 fI""il:t"4li"O ilk iIlaI.WW :Io!tL hllZll'~trr. OJI'r1 .(">ILr~ oyun liid';l)fkb mlltk.;lb,. es<l:;dara gore rim! j;dirml!!k ibtl. w~Jr)1 tiuyduk.. DiiBund!l.ll b.a..'jkn bir reperh.vO!.'I' I ylllU.l U1'InmI.iy~ Id.:m!$JeID j<..,1.cn aLaa~JILllilrla !'I~ti. V~ 1lJI'U'l B~ ~.rf;(ll!l'lll.!i butr.ulIll}·ornz. .8u Re- cakbl;u"J.,O In!:'f1riiilti .. , t.orwr;" . tl::lk.:spnT"lL'n I. _. :l !!..iIl.ib;ye~ ,lI!! ru!lio:eLco.d.i. pE'rtl1an.n bb'L yrJ.1ruJ.da :i.kmal Be)'~[!.l i,POTll.!w C'QI!; ~ v.:: kif mm.d~ hie; Lit- f'"lu ... ~m."'m.J.'SLL. Aedi!e.rek ali&k1liII daire!ere, va· lIik bir O!f\lll l!I'ii:slc:rdi.kr. 'I!.u ~I!. b r::I~l.t d;i. biz de b.; bi.. lilJ'dii tal'ld~lann i~titade-le.ri..me &l"Z:ebl[;m:'j truJTIcd~}"", I:HI "~rfu"dl gimw1onlu~. Son h,;,ili.5.eI~ ,,"'-1. cRepel'tu.al" bir liev:i smd.e btl 1'.. lJ,.;ioiihor, ~nll _ o~'U" I ;trLl" li~lerd~ miihim blr INV~ dileoektir, r hriJ;t 0dvetililir. l:f.er p~ \ ,·t oldu~nlJ iIIt;;Ll eden Bc,-o,ill.l ~ya boir liek.l~ &u'd'gl .... ,k!1! i)unll
dtIj,;.J"2. Str d£h

Vc ~ldlln alJJl.;u, k~I1':-) n -"nJ!l'jf",on T n.ll:lll tUW k.:;!k d.ltW'l!~"J ;!'c1h}'3nlk ,,_d' ,.L~j, Ve uH'jmi h.J.t :-tnn by ~I< .Ide· ... hayalmQi" Ikin<;;1 11I:lr1..:3J111 E1qHl;:l~_!l;(nn t..;k:IIlIl,lI'n" Ym'UZ, ~, .'!i~r. HaliIu. ~tlll.n.J.I.Lt:'i;:J1<; .. l'U•.Idll!rifl~ &,.ri~YllorLa... 1[1: ,"r!:i 'IIl:ll1ll]M Jk:;ikt::l'l=hI r r·.~1t;: ~Ikl 'b ~Ihr ... : Il 1 IUiW'l kU:II\.· .... 1, hi!' ~ulu l ;Ivud:"l:_.U".~yoii1u 5ll·)!:"I~b[ " I 'Ctlll:: caDlL OynurilrIOl.I".d.., 31!t: 3lk ~1Il:~ b.l .. IIll"tl:L ed'7'lrlu r. F [[in ncli~ _ k. Sc-I; klOl.~h":Hln Ib ber3berlilo: 1.,;uJ (i.J,,,,nt;brl b~ g[dbffr-. Lu iii .r· ••kml.iltrmdlll'i bin. f" ~I i~ C'l.!Ibr~ H t.cIklli"n Llld!li' !.<lob 9~k.l-''j- 10.:;1,.0. k:~,n(o I:.ld~km Y.1'1'"l.t:iLlniV'1l3d::lfI. r;-I!-Ime tOlkrn~1.£ ·~ ... IlItU" o:;ll!;:rhl:n'C' v.:!l"lhm pen .•'~Yl Hlri:rto slkl bir ...\l. ' rlJ 1.. 'l;)!.c t.:.h vi I etH. n~li1.dftldi.

Qlladan

UII1B ga~tesibubmmU!jtu:r; ~r~ QNlunuz .!:iiih e l14.~hi.2athakJ.% g-e.re'k I.alim ve tecbiye
t~k am iile d.mgru b1z.-

nrn.1

bu. IlF.ldilld '''. II" Yl d.a dU:JUniimuh<!'fidl:;; mcll;lt:biIJ~U

Dilklt""rn hlr [OOU ""'l"~ ~ubllil. ,·dlJe(:cil nlan lUU~ "\ ~:I''l adlll;m'n all.ma I!d,rllilitlf. llu!l\.l~1 bir If,,,,b:tnlrl bu (;ubuii:.. (:Q"diYCIJKI :tly;1 hllZlTle.:iille tll~h;l~t,«, .'1Yf;:!Lnl." Ii ml, 0-1 'flt k:lo ntO~ ...~11I'1"L III i IiIrl:b"k .. p.... 1,;"1 rWuyaT. BLI f,ol.Lr .. tl<:, y (:ill'rI 1:11 mull"" ~'!'lfll!!rd~u b.D ",uoC1.Idun (1nn y,,,,1u I) ~ k ,("01 (;.,.:nn (""II III I ,- Hhr. .!j,mdiye tad3. bilinm!},cfL ""Iy" .,. rca k.ikuulk t.. at '01 km'\ctl, 11pap!!f" '~"t:l ("81!1' 21rt[l '!:.l{lIg l{..JnI );ontrol 1!(hYQrhr. r;1k:l1i u~;)pl" ~(l1l1, .~..,... k ... klill"a ('I 'erclt' 1."" n diliyo!'. VII'"\lddr L."1,, Ie ,,\11 Lhu~ .or. eQ~t.cr..;_'Il "llt!or ... ~ h i!)'f'iC .. n 11:_ Pl.iI t"I\u;'JI~nl" SI.~di.l <;:Jkl!i .o:.u]HII[lbn d.rfl'o:b lI;~.mn d.~n I!dlYI)[.

.ziYilTl

bcleri "I
.:a1"1"ICl

Ital' -

IU'I/: olilr.lk

\l1kiiJ"a

:ra,pILI"·~ .• r.

SA'BAt-ll'AN SAB HA

---];!:'1t!d1l

rnLJ yyc'I

nllb;-

1"'lu.~[ILk

mblinf'

!;llilll::LI~

yoniiDJ.kn fll'lca

L'-=

l~ ilerlem~ktedil'. Son aylar- Hryede1{ subayLa.rm ve e.rl~ l'ln talim 'Ill! t~tbiyi;l il;':iil :tiI.ili D~Dna t:aVilir:! UJ olma.lan bu l.ek4In meW liliiyi.lJk bir ~ij oLmU§ .. tl.l:r. Taribi w: uki kahramanhgt millieHem ordwnu.z yal.ain hl.ldudlaruu. milli ~t'''f v' naklan.mJ.Zl mildaf:::ta.· moc"bu.riyetinde ka.l.!11!a bugUl'Iki:i yuk~ kll-

An~.,1<" mt!!lIlHkl!!t.imlLin 1'1I't[2;Ol~ ~uu,ye!i LIt I:<Jr~ ~i obi;;1t kilDm!:'b:" mun:bL.:tlJr) , IjQ IT] rue Jtjb, mit-

.Y'C

manda h. 'eti>'le, fedakir su.baylarl.yle. ve d~li.vl'~ e~leri)'le I bu \ '%Ifcym g~mt§tckl mrsa.llerI MsIiy!!. V den dna parl~ bir .lil.1re~ ba!,iH."I""IlIU.II: k-udll1e~nrl nld:ugun.a. ....!l'ta[l~ eml'l olabilirler ... !.ill.i.n::t.ind1!: OOmrtlk w bWbarW-··\,rkilinill z., :llt:l'l!.ma i;J;eya.nu,b ol~ olru Vekil SOlcula.n mubtelif i'lUW- \utmK !!ft

Iteot .. l.j btr n.::;.bc·t~ :I n1 <=tnJ'''1J -is bill kil<Jl'l'1 rue L!L'UIl.lu~w.& $I~"")'l: iliLiJ'u.£ ImIl.' 1;en'llD, ~d;;, ,tin ,rapllk!.:ont.t11~L lanzim klLlnmlq flr"~r"rn 1:101_1 b'[Lndl!!, u~ '''Ishnc HOWl: II!tm!!k tI'It"'J;kmriyetmde1l'1;:. BD'1~.n id" de g"l'ek 'lfw kit \"I!': llCl!.rek:. m1:tt::~ .," tlrru[ c li:;ln yo~ I _. 1 t,JJ"Z11lJ u makiilel~JI..i ["II m{'- I 5, Lmkiftl:l.nn.il tilll~;lluad.1r. Cum-' hWiyI!\ 'I.Tlnd~ ]'~p liIn be-lli ba II kUf ru erin yrliimLli 111 1 r.

j

[hb

'1lI11! I:!u Jill
",,[(,jIll

2.',n bi.

Jlt31'3.

kCihulmJ1l:

mun Lu-

-Biiyiik bir UZUT 'Ie emniyet i~inde ..
(Ii~.iI' t.r"f!
1 ;"". ,""yr,:id.l)

lunl.lfl!CI 10; .l'b mi!~~I.. r rlln ao1.LlnLo o::a~1 mU]l,J,l.::krokllt·. A,ni l!-:.Im.1I101!1 •• LItinllr r 1"lLkI!PiI~I["r:l"" d i: bHirimii Lw~llll" d...I )'~I d.. n L~urulm.IJI mu J~~ !o!rdll In. lHI dll Ir U'.Z:Jm bhsi':ll
.. IIJ ....'!t1

) e.
II..:

"1,,, k,l,.~

L

~"j

\\:k.'lcl
"';,

l:J.iikIml&.!I

L~r[, mC:5~l!:!li

nn.

.,u:!;" i<iHnl~rlfI" r olicl.lbmamal::: gi'bi mUJ::'lc

1J1d"1-1
b,t"

DiiyImU

I

.....

In

• .. ,..

Uahafi

n)hg. 01,"1'11"

• H~

Rim-I

tak-I

rr. .hr, ..,,"rY~'1i! rr..ahkLLJTl edEn 'I'lfk lrp.sizlJ!I!I de o;a~l ..r'rJj bulmu;wr. l'lunu,n Itin mcri.;ez.l!.!rdekl li!'JU rne:klepll1!ril £! !;OCU ~l1.11 n! ~".I!.l' "'ItU~1 Inlmclcn i.rn!;.i'il e.Uk! cdi.trn~-I.ir. BunUn unuml.:cd~ki y.]d' n Ll.lb rm talbik:11:1 .J 1:::1 l"fl:iC'likt1f". B.ml .nliln b.;"S!<a. \'(:tildan muLns, ~ C!I" r. "If " .. ;r.r < I,Imliln d h_ll 'r !l;GL: muhlm dheL1e(" t.ulunm"k~thr. B unl r d.;IJIn.>' I!ll:ll ;:lIlliJ'i!! c.ib.u. e k,,~r run.J Ih... %;}';'d.~ · cniSlctl k. k ,IIunb!"lmll:1J ~bh VI:: l;;dUl iOlll i!!dm lo;.",un \';! m;.,.d.dol!:ler~n t:. ,ro \ e t- ·l:.>lll de m~~IjR I_eklilde bulunm:lk, L,,:zi ~llJ) i!L .. Ii! [{-:;;7.a1:1l'<J • J'crli m' h"{tl1ld~ m;m"k \'e].l :;:''ld£!i::1!! ~ulh M-!ornl.g_. buh'n:ln l;;i:u•.u1.ar:a ;c;li.Je cez.a <.:I" '''-', " i fI rLlyrt ;:;:;:~ ""'hnj ,~rrncl< I., \"(, bu SlIreLlI! t"", \ a ... ·i1y1 ve h.iili!:eY' krmh k.~, titJd .... du tI.,hllin c IIdmek gib muhlm i:fle.. ,;lIr 11:1 lou .I'll d!1 yemd,," mIl2)'criluimiz arlllOll 10.n ". 1>1,111 :.!:H hll"'~I~ ml:i:I1nU Ill' gC(lm nll;J. " IJlS~lI ... d"lJ:. :l'l1gi.n t..'r, I ,o1rn,." ~"hlb tll.lunmllkbci!r.

-dell II cI'r. ~:ljk..'1 Linlu h ,'n: 10 \ eU.:tl ffi.llt:tll!!r "I!" dt .. l tier' g_,_)n11mll ~II.r, F:.I"k.a., 1>~1" .IlI!! tolnblnL y<..kll\Y!n~ hi\; bLrln'n IStl"lil ~'C '·1·.1 u urufLi.l . ted l' nef I! h 7.lr olclukl I 1"1 .. . y f~~..L f". thTn~.ti:mlz:. Y"n' Ii .mll ... lie'" L"7j, l;;-Z:lIfi Lopr-akLI'"J.Tl'Z-a di.! 'rayli!l ,.!do O<.!.'knil' Bunlm .Qn LJurunden ilL; b~r .... sQj'lt'r",.mek. h. bir t"hm f1i1l! hu. h.ln'Il:9~k d., .. n,j ullJ.'. An<".. Jt g",e BJwl:!kl.lln
&T\lrll:: mill~hn'n VI!! ..1";1 bb-1llt lil ~l:rd \~ ~r.t!! !;1Jl;utl :.~kl \'"e'
{i ... 'i!lI~1

~il,i;
(ill: Hl

!:<i:n"MJ.lJI
'1<

r.

1.I.k<ll-

1.III!:\II\C

I.Qd;u-

dutu ~Ibl, c;l,ld.:l'""
ch I]!!Ji

bloln'" IH l>al.J)'onJI

nr .. d:t, ell iJ.\'Yl.1(
1I 11'/IiJlIi!

,,1.hJ[IIlrolr

~

It rl;Y:l!Ill:rm r ~If

k<JlllllI" So r, t:in
'~:Ztfetin. 1,;,1"rl
(];!:"

'i '" I" LJr , n "le.Su h.uckl!ll I ~••.... • ",i h II. I, y"l. d~g.ldJ.r 11III11m !l'L::I'1 t ,rill.
>

~CX' I~ n h

".:..,l'HIy~in
111111 .. ,.

,I~" e~-

ti. . 8u !l;lb, ~nun,.jLm

:In I,lmnJ tIL

~bilr~' "l,blllr!'e

e lJLii' k II; ~"'nde H"b "I -'ll

I

HARB

Maddcde ta.rif edilen e?Ylldan piyasaJa oe gi!bi !)eyl Jr' bulun dugunu tmlum'i bir ~.kilde ~ tml'_ Repf'rtUiaJ' 1200 sayfa tut.uyor. Beynlrntl 1 piyasaya go.. re numa,-.a vc cill'Slcrl t.arifeden
anh~'al'l bIT adam Npt4rluardll \,aziYif'ti-

de am
yU:z:

cttinncli: ~

iC;in
~"1lt~Il.

s-..d
rnlil!'Ye l!t.l.')

dorL

IJ1!l!nne b

n L • m:: • ~ ~

t. e liebc'J.. \I~l -

iabn .• mulla-

VA,zjYETi

ni

mer I1'llLddenil]

Yunan harbi

pertllar- r;;,Jkmc.a hf;lrkl!:.'i KIJlayc 9.nlayar.!lK e gibi e~yllY1 ri b satmaic: istiYOI1li bllDhlr i<;il1

bulaca ktll". Bugiin bun.la.r teknik bir srr halu:uit: goriirniij'ar. Halbuki Re-I

t.atbikal

I

·,.. __

K A DIS.··.. n

.....-----------Ka h----- · At.. Jar) d arma ~ ha.. geti-l . veel II • lara ne gUrnrfk 'rte<:~rjlli lwlayca llcs::rpl::J.ya{'alrbr. I karet etmic mi, etmemic:~ mi? ~ 'J\jtiin ho
~I

l"til I:>.i.r I,L 1.... J1., \ III r~t ; dLyGrdu. Yu,.,mi. ron '~f. ,... rl 1 Li.I hulyaYI J'cmrll'n ~ 01 ml'r (' 1k, .• h\"@[" d~~ l[:It.·ri"'li Ingll\~rt'vc IllunlL-... <>1 n I" r t 1 <l!d",n, Cl'b III t IrJ. SuI" II ~ ..<I d ,~

i"."

ai-I

Ti.itun "fLlJ~lal"llWI. bu:,:-iinkil boruk !'ll"klrn.dc rt lIlii:'>tIl.bsllj kurU mal-! ,'C ti.iti.iJnlcl'imizin bir ye-1"de s::ttllmasml t.en'lLn i!'in T'iL'Sl'et Vckiilttiyle i~blrLi~ }tllpa·

TO[1kapl

M:l..it!!pCSinJII!'

!-tall-

veri Ali lie k.tl')SI HadI.!::€ dUn jam:la.rm:lyt b.!lkil ,~dlwmpkten su ..lu ol<lmk ~.ekizinc:-iasliYf:
cczu

ID:{kl:J obn Ali 1a.n:l1 Haticc:1lin br.tjb.rmrt~HUi 1I)' nllll~ ve a'ifL~1 im::!~k Imhvt'y· ginnij;;itiro Fnnilii. dfJnla j~illd3.nJla.l.a.

1l"€:m:I"~d"
I~k

1:11lilo;:l
rI

J'

l

,:,'1 lI]b

.r

B~~h.;-dSA.l~L'"

r

~Ikb.

y niSabah
&.BUNE BEDElJI
TI,I ..lOly", IE.NELI K El:.nlDJ

,

N"f'lil) bey, do.ktoru Nun 'PaJj!l, ya'Vcrj blnbql Ha!;an Cllflilr ~y, Neaib ~yin muav.ini Salihadd.in bey il~ Ferili: s'llih ~Il!ia refll.ltat ed.iyorll..l."dJ.
[3k,:1~1

IUlldular. Bu seY!l.hattc

"~JJ.h~

lI:tjri-1

:;.

r ll'

I,! kl.! Illui-=':lIbJ!ole et:rn~
1I1,1:k~1I

JbJ-

h<Jrck.clc

'" AYLII'<
31 AYUK 1 ....VLIK

1400 Kr ... UCa 71110 ;,0 1110
4CiCI 1r.C..
Ii

o.

Kr,. '"

FOil del" Gol'\O flllJld ile OsmWlb rn~nU1rtJ1 l;lfatiy1e Fon Schtre:mpl P;J.!iIl Almnny:ad.a h y-

I4l

1100"

211 R:om,u.s"

1)5111 11&11
.

U' iiltl"cll",dn CUrl !1M lit)' 10: ""'1
GUn .. ,

~t.g

HIt.1r Hili

i::lt1.1!

Ili.lrHII

ljO

BAg

~~o

RUst .need limam .. girifU:e topla se-tam 'l/Crdi. Velill..r.d bir biiltik RuRIll.nya JU:kru1 tarn!rndan :mll:'§llaudl. B Llkrej ~[r.;..i.sl &fa bey ile. bis liJ.{teI:Hisiencooen t Si.llll· 'yll) ya gidildi.
Rum:Ll.ly:~ krn!l.:J \'C kra,li~~i Osm.anb "lI;lli!:l.hdiini islikbal cttiI~r. K:rnl ile velmhdl smrm do-

iltihak~] ~iIH. ~ecidiye K:ruvaz.OrU

y{< t!, l;'r rllu.tllet iil;l.l5ile 1I1.Wl Ilir U .. 1y tloLusinln. l\:'~'dil ihlllAh crt"rl kL!. koydu_ Ur:..n.1t.m ku.~u!( hir rJr-,·t tir. Ne de I 'a: k",ii kU"'evti d" tendl It !l1b'I"\ Il'JI'"<!d If. Kan.:nt duny;lnrn I!ll kun'cUr r. 'f" mUdsr ", b:!l 00. JULy Il W.".ylkl k.:J.~15Ind.ll YIJnan ordul~r1 bozI.JI11'l]~ In btl h:.lhn !~r ,'n'" t'1:5
~.IL:IJjllrl,z;r~'I! MIJranU1

I'l\ I IIzm (. 'I: .t,,':;"ln1.l;, 10':15.,IO"UnrJ., SU:ld Te!Llk MUru! Fchlm Ozrs:rm;,n. Ho.l. nu C .....k IIlEan r:,.~ul "i~ III'>,tn 11 ,. ~rl~rJT t'lr ''''Iflun", ,-,,,.alor l(jt,'.1L.or <'l!!I'gi I ll!!1.lb eo~ aml~1.Lr Bu ~1:'r'L 2!1 Birl[.I;!'~riri 1':1111 ~"ll gUII~",k!l i~l>... . 0D 'lur' (I~Uti(l",lll! \.'" ~Ei It. 1::1rJ(!!1 1 [I l.lI t'Il1 k ,1"1,,.. J.l!; Ik ~Ir.

lllaltl~(.;Il1l.!!i·ne I ll..'l;hlld"n 't'e y:J.rll~ dllrUljlmaUl be" t::me l'iahid drnlen~tlr. dun r:a~l'D. hidisc 1I '~dl r " .... k \'e ~ ~lhi lerm sOzreriudl.' l' kadar mUba) 12:n ..

venlmi,ler

k ~J "'I:ll'lll dikill2'tl lI.[j ~ - Ne 9.I"IVQr:;;unw: bw-ada be.. ~il..·M dl;nn._ Urad.l bL!kIcyin ... Hem b~n h,n;:l;I)'lffi. 1'3nn sabah g-elir itademi
rln
rllll.

Sir tl!'Vzih
P~I·~ mheplitlUUlda ... tn·tIlel lialiJ oglll M,_hml: ! imz SI}ri.e 1-

dagtrnlZ

btr mel L E"]: collliliw~

) I' I uhlll(iil'l'I

veo b.irhirmi till m~J;I'k g(Jnil~ mU\ltiJr ki nih~yet '1dia rnakJl,ffil

DJye
~ 'I

CjlkI.¥ML<;tlr.

BUIlUD

ii·

I"~.,. .....

mz

I.;

!j.allid kitesilli de kabul ile mallke.mey~" t:clblctIni I{'riill i!'lemi!;:tir\
"'il! clinl~tune-

me"

~

nido<'ll

ml.lhkerneyc iJ.cfi ~lll li;i.l}illl~

y~ni

ib-

ge(!"(! AIiHil't nlmLI~ \-e d"hn bir s,ull (!n'el aral:11'mda bil" ag.z I R' 51 ve III I ntrl nhlH hzet ill:! Mebml'd j:m(bI'lHalaJ Ii t:ider It AJiyi l'1ikRset t<hniHlerk9oJ1\
5im]~

Vak'n

c,'Velki

in is a 1I'11I~, )llIldarmalltr gLJliinnekte. All giLmf'mekte ;~r ~r ~tlt1i~lel \'C bu llrada ki.i~ fiirh..:-n.l.t: s:J.vn.llHlu~. Ali iteo kFlkid Jl+nrlarm::llarr kapldan dJp.n ~bnI1'ltlr.
Din](>I1(!iIl

l1i1mt"kt~ir "Arab

~ahidlcril'l
If''lr;lJ;l
\.~

bermi
-

:Y~hmecl ~i)lh': Jj nim fuumnd \ JTLuvakkatcl1 !;al:J!'iunlon [Hll.lnCl bi.r :llffiel~i r. K~1i d L:.i il~ I1l1.lJ· 11II: gi hi \lie rnUna:selJ.e.t lIniz '.'Qktu!'. Bu Clhelin t.l;\ :..:;ihil1l ric;.!, eoderim."

hemetl

ri hald!.: !,;ij",lenen Idlflirler birbirini
tU~J..nll:il

bu \'iilda

\ "rJikl

ht:1" ~a.hi(le

Sadakai
En 1)'1
K,

I a',,1

ml bu

;!i""I,

imk.fld.-

lafJ old ul!lT.

~~ bl, h:J1 "IH. F;, I< ,,' UilllJk k,,~..... d kl ."t.'o'3cene3.i,nde Y'LlI1At,rllann czllm~ \'C 1'.,1;(,,11111 g_,-zll '''["..;1 rilln film I I ,ill !Y)uhUuneldir. \· .. Inl ,\:'u l'I:lhLst.:.nm cl~nde iiyle n ·jn 111 lIr::.zl " r ,,1M'] \., ,<ltl' ~i Lull r '1 ,hll.l

i yel li!lt.ie. kil!d Ir ~...·tCNIII!IJ11iJ; 110 nU niy"'Ufl !aId!! VI! zW·.nlnJ mn.'" etrnck nl'!C:huriy.:'lini tot&: (.:I c-r&e-I, b\!nil ~~I<':"fI nit ," .. Iuiir. He!r hltldt:! S<JvyrUl!r nO) Tu'!'kjv!!, gib~ 'tUn n it. I 'ILfl Ilhtll!ifl"dll "rh~ B .lk~.1I13'·1I m\lnh.D!1W" k;)lmm;;ml nl'1!u ci!.c_ . ImraJ.:Jra
k.i1n:,Jt<\

dir.

c.~~ a

IlL

n,lO

d:'l. j [lda!"-

- E[endlm bocnjmle k \.'ga erJen!i'r bunhlr.Jlr. Eiben· jal!ld J mu. ilt: DL!ratrer ola~' lKlill'.

.Ali;

1)'1
K,

So ..
K. 17

13 J ,.b)1'dan:
Arll.ldan

~

20

bek.;;i ~ ~ikiiyell:i lz.zdlc bct';'l· ~I?r MaJt('f'cye g~t.mi.qh'r \'t' .4.1i:It; kamkola a;oli.irrnei!r istC'm.i~. lerdrr, o BIJ'Ut:b, hakikate-n uyu·

ma devri!'"esj b1.l11..ln~11 :]i.ikrli il~. Ah.lI1~r.i \"C y~1nl;.tnndakl

Di'ye itira.z elml:jitir. 0 dH bil." ka,r, mtid:1I.1l:1 f;1.LlIidi gastl;lrmi"
WJ; idwa m;-(kamlllll1

U (Imaen

:

n,

4D

34
1110

d:,l,
!lA'I'RA

la.lcbJ iizN'ino hll '?o'\hic11elio ('e'b~ "e islirn .•l 11 I;;;ir, mu!Ja· j.r{'ftlf.' ~lul tu r ",UI1l: bl;-li hlm.l. U·.

lat .. " •••

F', IJ 1 gt~a

NP!M .o,ZI

"""""1
..

21 ilt

r-_---Z~~'" li; ..

-7,

5:.

-O.
7.

rENl

B.UUB

c
~J;Ua~1L l:iLdLrnuu.

recesr r
;;"

..

.~
n

asr
''''1

~ON
elgradda Ita]ya
aleyhine tezahdrat
{(loO, U"IlIF, 1 ;no::l I.lY~.ilidi!l

y

.,.

r-luseyin

Cahi
~25-

I~biro
=./' hlt

l1<Jl,

"k

1 tI

n1:lIJlLgl

va ~dtl~ r Cerrneali kiP bid 'l/Urrm!) (}IoJlH~·unll nUI.sJ. riiy ssmda Ronlll:_,Ji II·
BLHHl l.It't'

nut ruustur-,
llaille

denbi e tlH.hH V. l'I1Ulte[lt dnv • l'::l.u,ili. llO:.I.:: hit, zlyareua mu - -all urnrf lere rneyd~n a masindan Hm ktu.g-tJflu sc,yl":'JI ka .,), In seranun In.,njlm matbu • tmda nn.zilige- k~U-~1 hir vaaiyct cl'--~ik1igi ve n~T-iligil'1 daha IJL
t1Iac:J.g1 ml.lLAlc<UlHlda

MaamaIlh bu ~h~~~ bir

.!

ve- 1 ··.:vIe bir ziyaret

I!;in mIll

-

Lilli t'U 'RI:u" gLlITl1oe~' llTl.il.alJ balu YIJlIal·. Jt lvan muharrirfuin v tWgl guy ill Alman 'ayl l'-:J1l 'k vc tb I izilii:1.la. g~l"(', Alm.' .. I... ilf' lL"-ll·:t son g:LYl'lenni akirn blrlo:m:l.k yo. YI'U!la ve Ak ayu oo}'le ~n Y:lpllgUllI_il hi;rl:lbi.isler. ~;illl: )',lp.Ld"H dolavi mglltere aley- h.a.kim v::tl!:iycte lm.i:}LL r, cakla.n Islerden bit"i Av~ It]1::l d~ h;nd, AiIlI<i.nY[lill!l: mfl..-Jru ve munun H'flbah Yugoslllv l1aiieiye i '1w.y; til l.lerine. t;dnhas ~yet~ri nelerdir " 'flil: millcttc ...n", \{unan chii}lini kabul etbit- zarnaa burd;;&ra clair tannrl durihi .milzj,I,~rLnl:, m lCfU.· twlJih· r nazm bir ce,,';a.b alm:rnul;i Ilil,l'lgL.ahU yet ~f'lne gore .. der«c tl ~re~ e- lui!} \t~ gtirii.lfmiliJl UI'. llif_·rnmiy~· le \ :otZI[. 1~r \'ffm~ 0~ii)-'lj'm gt~ lw.£o2'l.yoktu:r. Hal~u YlJgn.,h." u diH!?i.illi..iyor! T' ca.kllr_ Mih\'o(' r.le.\'letLerinin ki Goeril.lg her ~1L1l "Hl lerm B,!IC'-,o:i_ 2!1 (l.a.) - Hall.,.r: B(Ltuf veo le-\'ec~iihWle maihw (1'1 IJ t3-'mbine tall"kal1 Yu .". !;;.lLIrl H~ly. r<1 Irltt.. mubrllk .kinci dereck!de bir llali· birtaJum mftt:nk~ll d 1'll"Ij.·Ylllr'i h~5-;I'1I.ltlll I ~lIoml~ ...dl.:! u haberl l .ll.ellerden. hiell lege ,·e bu babda kOllll1jlllaga [eye nail 01.1. dun " •• Ih ill!l,r dd:a YIld,rJj'n ;s:iJt.l1. I-tUZlll' bulunynrdLI, Bu dera, gt'- ri..t~il'l .ispanya oJ.lIeagml Sinyor III .... 1::lYIIJl1LilJr. HJ.I):llll.1r t,[>f:liUIApI 1iu!l habof'r "eriyoL F'akat ncr.u, temmrJ.::t yapttgl gilli, )'ine .• boyle lutu na-rn Li 'til gm·ilh:bile- I <:lIn '{uTI,III1.1 n )l'.J.llul.:i1'l l.lJll!!bcl 'rln Hi th!-rin fill: rini a1:J.c::J lllJ SC'y'lt!.g .1lk.,.':1~ .noJGinl.llrt ~"~ bUh~::i /1. "ueel. h."I~ka rnilI.eLlc r daha VRrnll~_ ri.i Vl' t.e~ri.nie\·vc,lill ilk hatWI ,u\J.ukukl kit L.,Lln ...·Wl ... lI l;,n~, ~e<;AC'aba bUll kim; ftnlYM muir:;-i.ttd ~rki Pru!<yada. Romip • n,,~ .... ~ bu ,metle Sr;lilmi. H: o:l~l;1·
1;l't d
If

bulunmasr haklonda bulan mll" ca tuna ihin:lL Bu be l §Ul1.
k nd :<lnevuku (_,l:.!;.;:akU. 'lal

ni bildirJr. Faka1. 1,11 111UI'I 0.; 'b. t1,' l~ iTin • ile Iiluh ..ere-rum bu\'uk Iusnu temm z.ln r] I WI'"

~

,. 11 Lli.

pr.!t hnytrf OiL" It'tikbal timid ed.::m~;:;Ji, F M..il .•imdiki h,'l..I~' Berlin - Rum.! Lath IJIr b.'1iayt s:tr:h~~ugu ~~'i")" b'lhul'lllt~dnn io:;in!li11.ym muharrirte: ~ bG:,tn~

ll.ah'.:ull;:lJ·

gin'mi1f\1 olsa
i~lIl

de

g 'n.cin IlL·t'hal b~'\'k~[ eclilJI'1i.§01·

dLIgIll billhu:iltlu,:ktclh:r. ~~b·e

I7.1Dl

• ·iri" l":re s Pii·I.d i'~ ....... lrli'ii.u Bil'i!rra.d, 2[1 [n.. , - Reuter: Iy.t 1my Idard.a:,n fig-remlai~ De gi;re_ Tli.rH1r run Bc1gr~1l1 buyiU. el~lsi ~'Immda Yugoslurya b~v('kili ve harblye 1137.11'1 elrI ; I h .. de J Helgrad ya_k.mlllda D dmj" : rllYlna gld~r(!k P r ·ItS f' all! t.J wnd:ll..l'1 kabul ~.

arb ullin hud mlnlaikaSI Uzerinde cereyan edi Y'or
I

b yrakutlandi
lar~f) 1 Inc:i ayfol.d.:tl)·

Bulgar kra hrnn
n u t ku
.,?lmdiy~ I... dar
l1li

(SOl

~r r~ml IIOC bll:W I lo!!-5e1de:UIler_ ~ JAr. ~\l.Ya.II: I!f r.'l;r.

~E1·i1''''.lr.Ji'' 1 In;::I [.a)ff'd~1 .k:~ !!Ii Jm4 oIiin h J t i~' ~'YJ.!.e 14" ru r IJ I 'I 11'1: Ir.r \ "'i~ oltllJl~UI''-' husus! 1m mL..rnDJ.I.[IJ y th.· 1'lli~1tbooe .. lrrIa, 'l'im. GI!!;l!lJ 7 eylllQdc Bul!':.lt, .. ~ R ml!ll h,,kuff101!!ler, era""" I.) UTlz.al c1lklBn bJr muabo e ill:: c!!nuloi D .. t.rll.c-' i.Ll.!lIII' kr ill 'I tm.Iutll_Ir nm I;; Ill!! kr21!' gu'm tir. Bu b;l1iiR! lJ.ut.tin '""' mill.,.ll 1,.:.tr .... r....hn der in bi.r lie, m~le k,'JorijJlunmq1.Ii"_

TllJil'olrn mf',p.lanroda,
m~'l"d"lll bu bliy!l~ ~II ~1 loki' b..11 :],Iml, bow hmu;,-onl.l.l.., l'I!"".d'illUD, Sir.., CH1Lere gJden klll _ m.u;d i.1l,ija !tluntln mcrm L!!' 'lfl! d:ihnJ lribfu; mi.l hrn rn ct bi r mJr.-ttc lcz:JiiD aiilrn~i.. TnhtlrtiJn h('r J.kl i=:rhruia T.lks- .. mc}'dID.UU!lI DUron ~'IIl'iliiiab me¥c Q:" r yoUiu1Jr.l oiJlL'lerifld~ ke5if balk kutl~I"ri I Hul t!ImWi. r.rG'danl GQldu.r3n hollt .,'IlIg3r'l biJ' 'bIsabI.;J ]110 bin I;i:;,iye yak.lrI bLiluIioLllJ'lJrdll. M"ytl"DIl! .. mcrasirn bil!i"'I«>-

T"YlJ[)

(lh'll

1 I"~! .ilO)'f~lh)

:tr.., Ill, Iwl)'aolTI ... " ,..,,,1ill. , IlllLnlltern \ I.!!r _I h:lDeI"'J, genof!oral I'IT.'. Laic "s.m [~\ bl ve Yllnllnl~(an DZi!rh.", Ll:alY~nl r r':l(ll1ci'll1 }i1flll n to:n" hikurnL:on h.lk.lundab h. ber lI"'I'i hi ' t..r.! u'"L b IlIn ... II.: IzlI1 1...11dirmh,\.f.

""!.II

"eya

tlOrI'e

na

gdel'~k .koendisiJe ~}'jk &!,'L· MnoL'nL i,.;h....... L::;:im c;(,'!Iam

o

Z:LQ[~'W

~tLI.

"",,-e

bani.-i wnll Hlji3 ctLlliyot'_ Bu "Tar~n!ill'tn &!.mdH· , dlYor. Tan-

~tlLlo: 'lug ""LnIJ' ·m In h.,Jr<ll'

),{lII •• 'r1ll L

li:l.ul~:JJ· l"i1lel.ifllfl scvincl, DOOrum ml!'!';el~lnIn: .. 1n ~1~lilc lJllJl.:dlll1Ii., oImMlndillt dfJl".\fl dul .... bi!~k1 tt.r. E!u haj :surcti, liah" ..do bi,. '1 Hi. btr YLLTI3n ganiti. FransaY<I W~ btl'l.il!. L~lI1 Bllllg.'"Ire.lotol,l IWm y:i r,.115':;: ml'~i.l:rnll::!!:.<:: lilllilJ}l,'''ln~' ~,t. ,II Ismda illl·a.ncvi mtl".L~b ll~n Lerfu;Yt-'L"[ --lir. !!-i me jlnk '" Yl~rc<·c'k. ;-MUan J nlI ¥un.J.ll hitkumelinil'l l&limllu .".1. rtH T_ o:iJ.illcC p;l~if!tlc ltl.JLl..ln·,.. \'e Arne'iulCDIlbvya .... Ti.irkiye j m"" l'ik:>yn citmek~ Db.fi bullin Yun;m bell..,rlml.l bl.! iki d,,·.lde bi.<li bil~'l!l!:emJl!l!ri v[JlI~'I1l'li) dev.a.m I:!dl:ibILo..'n:)<yin mu.lIb•...,lderdcn mun.!:", "h!ll ,'<"r'mu_ c\·,}'.'ya ltiLfrlcl<t>!! eohm ,,,ml- bOI£, IN 1I,gHiz, .. H.:.llii.llci:l 1lmOlnl" Sovyrilcr birUiI Lie ~Jl';W: "I! ik.!J.'!'l~a n!ya I'i.ml!nki.l}'iJ. Vl1'}"llhucl m~:l!~lluimi7.. me;. td AlTlt:'rillLlnm kt>ntr~1 tt1Lo~ ILrrnml::lbIT.1:. inltipt'ctn.!:"'k...r.r_ J:.:idr~t:'I<I~~oIIl1", Rw.:_:!U'I.ar 'C~nIl b ~Iutlnd..iarma .MhnLilr rleni:>:.indebuh.milD !o!crultliw

Sdel'de bulunan l'll!fl~n!oI~miller~
LCtnm"ll,.2~ (:HI,) - Ini:Lliz ra-dyo3u IIhll1 ~I!n~)"uniJl1 ~~ri'L!.: .... ,:..;.I!!iill· Ic.I ta I lion, l.J \·~rmlJU ..:

l"1n~y-.
JV.;u

1<"'o:!atf

Beyc tu HrJIleevi

waf.IIII.tl.JJ1 tmllQr1(;r tertl.bab 0Iriinl'lt:: l.<l.'!:lr'IoI! p~1 .. r .:.liDmli o.'tt ,:WJ'liI!runimir. S,n~ Tl den hl~liIl! tV1il'D 'll'il"oIJ'dle Y.ipt.lan r~ml ubl.lldc hil.~ nr ul.lluAiln llI!Vllt Tak&im mol!1dlllUOil i!:Ji!bn., bu1unu.yol' \.l.

1!'r

im 100000)oflr

wi'

:r.

&at tam 11 de "'~li'Ie l"oClcdlYiI ~i DI)~'kor Lu J Klrdllnn ",·e 1: lan~ bUL Kum:lnd.,ru G1:"nernl Jshiili AvIlinin kJ llLJ.h '"I!! 11'1>1;' r Lme ~,Jjr-1 ot:'"" It ~t QkuUan 1.elg:i1l.e m>l!l'3Simll bn§.L'inu14t' r. TcHJi4 I':>llu biLmcz \'ilh VI!; lBel~ .hye: P.: '.~ 1I'}k.~"r I Ifl K.I'!:!;rr ... c-r ... l bh:lk Avnl T"Kstm loldl!ld~ J:Wl !lDliLlle ~eLm~erd I". Bur;od:; men.dm kl)m I~n 'n rmrue bOr I.RIi bJ'a(ln.dan ,uiloer-. b" ( 'J J.PLfl'1i!1!! bUWn 1'!irll.kJt'1' hNJr 1 ~:)'I!: I alml..j;]n..i1r _ Du n Id:a r:h"~c b ~!'tI1I:: tcll:ilmi:'J 'I'!! ~hlr b,'~"d01U IJ..iJr:lfmd= J ti!o;T••l "11~ !;.3linrnlSW-. M;u-aJ.a DoeJI.ht,d;t] uh'n.l.In l(1ll t.w ";~i bir ::l~rr, br;Jk etm;',tLr 1 L.ddfil Mar~ iIIII mul!! .. lub h..a;.rkmarl t"I!l~]!;lcr !lb}d!:'y~ ko(lL.mll\lJU r. V"li
filml.l

i ~e~hni

t('min

nh.nn [{i.!·ll ol,lugunH dli,,}iinmt:"~ bacet '\Pal" nu ? Smyor ppcliu~ bu hach so- I nunda \.ijr- ),I.:'{'ek yeoi harb Zl'!!1gini i.h.i.nV.!il 1:IukhrH f·n il'rlT:l 2':-1J milyona yakm nii.fu.slan I oJt:lugun..1 l;j.{jyli '''rek banu da I hi.klf!1iY~,t .i in. ,bir tlik. t.I~~'l. ..... tlrml!i glbl gosLermek JstiyoL'_ F:l.k.a t J a [XIn yWlllli ?'IJ 1m ii :l.I.t.rna 'fed1m.ek i.3tenl'n :vaJID? Cm n in
biitfuJ I:iUl kiiHNell daha kllJ':.i ~ ba.b.k oldugu onlltuluyor, Brit.i:nya imparalorlu.gulLun mCCfn U Hi.iru~ljlTun neye balJg oldu.gu

lel'ldlli I!Lm~i It ,II< lilpl:-.nu13nn,b hcye Ir I , rn t.tDak:l ;J edilm clI1'I:,I:r. Yun~n,
13rLni
III

Earb Ishb!mcLmdl:' ~~It..t';<:k~ L"el~r I ,)",llarlrW tl!":lm I!d..et:~I<:I'dLl'_ ~a.rl:i.!.tik.J.rIIptmde giim6U! j~ In&J I 1"",,,,,1 -'f! gir .....C.'kl"r .. ',.. ' C~m·.J.11 ,1<1 mll."on ton.,I ...w t;;ilinuJI ~Ul! fleo U!IDid_ mun~%~cb y ~

Iotpat

~l'

li>f:diymiD.l'

mu~d~le

din!:!. 13-

I
I

&:try 2~ (a..a,1 - Reu~ r: bliyat tedliIiri olmak uZcro,
c:ermb hududl.l.nda ki Bu1ga.r In-.

elk~d..J

UJI'1\Jm.y

~'-j

la!>vLI. t:1ml!kt ......jr'. B
llmlll1U

k3' .Jrg:';hl thkup-

n.1n t;i"mrd fih~'
lr<11JJ

ttni.Jlt.ddc

~nn

k.t:m-

taatJ· akviye edibnektedir. Bulgar kqvekilu milw dr:faJ r kaydetnJ.l!jlir ki B~a
ristal1 kon1.3UliUDILln

~

m urlJi Va:lI.y!!1..ifi 1l.I!.Z3~ maketi \'C! ffiLl.!ll.wdf:l' ir:';rbJ Y"!IQ5I.n,k, I~l [)~u.tnoiluk n tll'a.. yeti ,.,)1"1" ... 1 ~ Il11dL)'~· 11;,:le:J.d ettikleri ' pane: intcgr:ile.. - Y:ID.IJ'I da:r II. ~ ILl: b. r iMtLy:.t gOst~i!'k.1;(o {~'ani taw. ekmegml gzd::J. I dot! -.r.ili.im mdlJdl!i" hi~edildikm"Ve:ti b3kik: len pel;; a:ii: ol~ I L~ i& gllJ~lt;itkLJr.Bil~i1 IloI.I rndi':;i:dui;una hilkmetmelr r.tn:ll"et t'e kr tli'riL"iyc nf"' 'rdin.in mil>w;;:r (ii,!vm~'louriyetirule kabyo:nJz,

lutJrWlmlYM. It lynn muhani:rinin

h! ~t ••ffiUI. u~ul¥'l1 YUl!o.~I!.I" ordll~\t ••l,Ibr::!_"lllI!.-, ha1-H IELntTIl::; 1'lIlllllllm:'lKt~t:ln" En col<; ~"''''';I ill!" \:Jlqb lo(m~1 111'nt..Hk:l (H,r, soUl !ilahtl,nde bl!llillOlD Oil,! \ • St.. ug,l cbi:rluinc. ;::h',ilJ1' <:IoIiI.D >'f-der,jlr. Bu ~l"'irt~£ "[)r;:t~"[1 $.L,ULIli~oe ';1 ,nh! 1n.y.l:5 ",(llu U~il'.. twill', Uu d !:llk mmUk:lil;J l<:.;r \ e ~u .. y;i~ kLadlr,

,ll ... d" bl.llun.Il!l fil ...l;ar lo;Ln kl,.rnf'll, btr ),Im:ilffici olac.J.KlIr.

mii.J:j.ki.i!1 va-

lngilD dlo~ mii~
Lt:tlnd",
2"0 (.J,
,) -

tzIlJlUl ke:!~J'or
Rl!u·1.o!r:

yem,

Y~K

ron

~""i!.l

1103]111." - YunalLl m~lIb ilc lilukad.Jr 01:;] rail. t'lriU Ali: cn.a;l ..k, \":.oO:;.Y~ kl; Inti;. L. n.,~r:'Il:l... tClb oii7. "1I.Jnldt .ne gore lugilil: dorumrna:n-· mn vlUlCell!rllldeD bir nmi t.;a.h it il.e 'b.olrp :sat1l1Ci1 ariI=-tdil!1ti t;lcnr rn~ T\ ,11 Uri lrp",t,rn"k D'llc::.1tI"IIr, Bu ~·.'UJf""'tn eh~Miy~, l~I.I' ... "m runa~-uUU8" ~r;t bu)'iJ.k lhtiJ'lItLnrm bi lD1c:>ind.=. s.orml biiJizy oc~I!ltJr _ 12 ildlld I [,",ly~ kUvvclk-r;, bii 1!It;: 11 lLI,1 i,Jl ,IJ', ]1.,1;:[1 rngolL!: urtonrE.r. I Egedek:i "Lul'lan ad3l.Jl'li\.3 .l!:lr,lik.lo!"'1
5>!I'l1'll

etmek fikrilule fi~l'd:ir. Fakat Bulga.rl.a:r Egtlde bir ma.Jn-e.<; ellill!' etm~k husuliunihJ;ci iJ:Itekle.ri 1.lzerincle son hadi&elerin nam'l biT" I:. ~r :t'''llaeuitrn menlk edi.yorb.r_ Hidis~lelLin aIdtgt ce eyan S f '8Jiln resmi ma.hf'illcrimJe hayre u·
:!:i""etindera istifo.cie

KO_ffiulan:

y.orunDU}Ur.

C;i.inki:.i 'll.l.na·llislaruo t Kly, D, metalibaWla. muk:;rvcm"t tme-

iG~~

:fiei.5i ilt' 1.s.\.;I.d:lId e:mltl~dlf'_ muteBklb J lHllll dli!vam ooa! r~ml1'lC b·l.hnnu.Lrr,
1r.IIJUr'11" ;Jvd

"'I:' Bcled:}'c

hi~ de beJdenmiyc)T u. H" di~ 'Ftirkiyed.lrl! yl'lpa. ~ ki:slel' Ei.Iika iJ'.e beklenmek'l:eJir. Bu[gl,u.i:5t.anla. YU1I.&nisl..Ul ansmda wlc[on mlli'!i'l~rf;;"le;j bu sa.bah S;tl.a.iI:yed.iden1iel'i kesilr1L!~' tir, BUliLID 1~1n YU'lIan. Ill-

m

~
~d
Suh.'L)

i'd n'mU

t.lk ,,,r;:ot Yed..,1r: 01e':.l1 u b'to~I.lnu t«. Ol.;:ulull. b.iJl'id<:>sutribumin lUI 1sm<b ....... ,iy,.t ;tlrn~ .·c g!tl.llliin !:..~i L d .'rtm t'U,~i mWltlollL<-" ut:lt] I halJt' bulunmu:ih.if.
rc;mmc

OIDio. ed~riz ki Ita1ya.n 1'1'11.1barrio ,h.J..mt'$ ld .. gu 'kIu sonbabar il'h~'nsl1ldan pck ·l.Ittuk 11-

l!::H~"L'l~ r~1 1.I~ldl~' I""'~"I". 1:1"' .... mjy~ p..lli:JlflU),Art ~!ik,"ri IIJ.il.hhllerde du:vulrnaU:ldLr.

;dye

'

dab J..hade t.ccrid ed.ilm , v..d I~mtldeilir,

,'ud hududundA·j
diailr

YulLwk mPI ur1..lr YU.G:~l 'vyanlD Y:WlI". mlli:o.a!I.J.OlW.U ~:lJ' OJ ~uf !lordu~wHiis.eyiD Cahid 1·.u...;;:1N no .... h- rbin nalk;,nlan:J. !'linyet et~ e JIliICJ,nm lii~gl1C l:';n'I!:'k un:T'L! mut.3VI.!! it '.:I71(E'01 g8m1",~ 5nl:)de oldlllKonsal'" T&hiri gunu bey3f11 edJY<l1fli,r. Yu~(:!~l; •• ·y;] J!!:irli~1 r.JZiyctl ulkk"tll! t.a.kjb elrnekte \.1." rcilllgj n d ~,,~ hr".r::l rI L~Ln:J d:oyd cdJt~l::elin i lull"! Iii y"k.._~t; vll.l,.d: makiknn:ru --In O\:ln'i. .... L.. fIiT • til"" II \ L' G-H I IlU Ii. ::Iroil! mU:m.;;.ru'l"," 1~' 2, t",~rlJlJ.Sa."" tHO CUll'1<.ltrt • ~'tInU akboil" WBL·lc til" HUII'" il~ 'YIJ!l05I.J'".r1l on Tck~lln.d'o! Ten: _ Oil' I'I~ I u.J1'",a.,;1fld. .. r,kl", 14m p[lkll.~n iOOMa B.

'~Q

D_ Ghurd, ••11tn inc b~ ;{;unlo r'\.. vel A kdf1"l.izd~kl Ingiliz kUV'.'.. LlJ!ri r\,n o:'!'I h~ iki mhlin!l!- ~lkJll'IlID.l.'j illdlJ~l'lu ""11 o.I'1i'It-s bPiIJQi:ll~ h 'IClilrn;]du, tWY;lIaJ ilI'ln J5 bin Wrt II ikJ ~rb.uJOl.n ~ Dldukun !lDnr.il buc dC'nlt rlluh II or-b 1111:: It:~clJ~ I!tmelt!'1". muhtl![JI.eo] l@l~ld,:j QltlJlJr.i:;hli:1.:tdlr.

wr:.

pew

mu.bo.l-ebtlcre

haber

almabilme

te-

InF;.iliz dlJnanm,lSllur
Nk r,)yd·dl Ehm
edl!Cekl:lr,
\"Urt;ln

kU1;.lk 'wk .. t
diJnOlnm.J.!lI ~tdlrn

I bi..L s;]1')IJLlrrlf;:, birliKJ;m) t:Jntfmd ... 'l 1 \'cnJecck kOIl.~el mi.JhLFn \1.:- Zo:In.ul 5~('bl 'r- IiDl.o1YI ile 'i k5nlUllJe> ~ I!J.W ClJrnilllL"Si ~\.IIll.! a~:samIn,'i tc,h,r "d.l-

lY',:;:,olillinln
ll::~"

'iyamn

• dll!>1 t.,lnLt~[l

y, h.llbJo~ ••r

YurmnL,l,lng YVII:OiJlavY:lr-· 'J~ ct,nrd~ dir.

rill: hoasletlui 'Loru:I .... dil t, d~ <>hmr:nakl.adu-,

Dilhnyclilol!l'in bOpoCk Zl)l':ldco

lla.!lcrm 'l)iQ_h.:Ibu.i J SOll:=.lnd. ...,.' 11.'1.~il.iz'\:<.! ]ul,r n harb J,<l'mi1",rj ara:s;mrlB tniyu!;:. bir dcruz 1.11,. tlI'n V\!1o;h !·I,n.::; __ 'Illj'!un.il 1."'-11" a... l",an n''!!'lm~,oI...nlld.! 1m t~eLl",.-. n t.". Io:!. ~i lip I!oItilm :sorulm~ioH • .liIlJIHjz dl!'niz sbU"llsU. bLtnill.n ~ rIIuhl.!:mci bUII.lIUl1l\Chc,m Mlyl.i!I'IU \'e' NOJ'\'~ i toE.,. $'tll- Ind.a Alnn.n prop;l8~n~ IQ. ~ Im.y.m mlf:rnb;J1ar va ·.Ib4iI~ . tl'"l ~ In!o~ l'I:lb~rl~r.i t" tlrL

Bunu I11U,tcilllU ......Ie 'ri TlbhL}'L' 0ku~l.J, Dt!r.~ H:.rt. clotulu. D nil: Lise!Ii Gcdi.ldi D~D1z olrl.lhl.Ikni illay:Odii!l 'l1o.lretLcQ blr ",_. Kul,_li .... 1!! 1Ma.lt",pe .lSken oll:bll:in. b:r ):IiYildl:: .:t'bt,-., .stihkim bOLu ,\.1, mu" ,if~,:
bijhi g ..."
:lh'vl

u,' -n

G,rupll,

kO'i-L1lu -Wpl;U

1..J.bw-I.J.I:1 m"· lfu-lfi'IUlK'l.I taburl'ln t..imtL:-ilml~ bLllUk,Lwy) .. re ddf. ~ ~ll1n, pulu. mfif1'~1, J,.O .... vcnl [e, yulee&!. nlmHILIr,
mofuJ'1iI lise \ ~ mU[1dih 01;:U1l"'I, S)JIln::Lll;o;-, 1(.-

ol(me

:..11... )1', Y~IJ.a~', C-, uk .E:$ir;l:l!I!"I" Ku·_ rurn'IJ._ "!'.... k H"\'-I I'.:urumu \"e TIHk Ku,·lo;:o. t"S,~a' Cl!miJr"ilc,rinin rcs:r:i: lIt>l!9d) wkll) etn'u<;tir.

Yillt;s~ memurl<:lr bu r'lftl4it.;ItI;1 jll. ffiLUl'. tiYiilU;;lr h,In!k:c1 dm>l!1delerse de YlI~jJ1ldiye lI.J.cf:lr ",w.i N!rJom 1~(JiIlli<l!r gOt I 1V'Y;)nl [I ('It II; bt'1' j 0:; inc: all n rn;)S:lnl b, I~~Ll::rin:l h' mil bu] Lrn:m Y!flrt Ii;;!- IO"'~ ..dl"L"oI{ biT LIl'1lll:m--:- .:J~k~rl mah'ei.II!f'.Llni:l!Tn 11'ct.k~ Kunde 5;,I,,"Lf fiHcr-IL goilz )'1Jma(,.J.kL~ron., iJ1<1llm",1I Li!!jl'.llen"l rCl-a ~.Io;:run _ m1.l.'j" u!dlOr.

H ..llmld ~(lI.,mW1ll' Londra. 2[1 (3-.3) Reut>l.!!t'!11!'::I. 1.lluye-t r m 1'lfi1l~jjd~ l)~rmJ.!dl~.i.n &Un' 'k<;Jrt~ k~ J;,'r dll Ln:ilO huo::omu ~p_hJrfL tJ.J.kkmtl,., hi, bi .. nl31tlmlJt YfJ'ittu,. 10J:lW: InL'l1:ll'1nm Kel'.:ll1ol'lJ'"i!)'J.. S~Jjn i~e ::t" ...... ud rIije .. yt:rll!ft! .h-r':l" rd~ olfh!lltlw.n doqu dctLldi.l".

Bu

~r

JII!

%.::11m3"

d",",_

mU\.lIlf..J-

'EI!1il"llekapl ..' hidlj~lId
O,;,k ..io'n
.!1;, •• ,.,

.. ,
.. '
r.\t!

ki)",\lu. elll!!! c:dildL;:inl 'If~ ln~ rin ·frlld1"'I~.m \~ B':T '111:: - _Cl'" 1 ·I...n Y"I"UU.rml b;ldjrlN.~ Onkmn. hedeb" n~,kl!."ll u~;i :l.iIrno.o...tiloID~li' h:.lkHl.'n o::..-..ard.iru YDDlID tdil:iGi ~!I (il. ,) YLlJliUI

0

,d,.
lur"-.

, pi :i~I'l'lh':'i LHt ho:.'i L l U"llmd

n :1;.-

J'~ret ohmmlJ"t ur. Bu 1"r, nc F"tjb !traymlllnn • rt)" ~L tl'i'll t r, Mer., ;\111'1<1>: HK1!!c" hOlZl

iU ."yo;! b::lI'ldo; l.i ~re r t.mllilnnl1t ·hLI',

u.. r

oo~(I'ot

Atin ..

I'fSmj

Gt'Cf:'

!',~pi hm

~JlliII1foI'

..

A,IK

~f~KtilH:

BYA

8m

lcitJllJ.:,.
Hududd" rnuharetieJer 'nek I ·th '., .... u [I'III alJ<crlt!L"l , ni IlH.lbh137~1 .-d:'J'",.1 r,

Geee HalJic'o,·t('r.i I"ldr'mt"n h"'~rbr.lln z....: :;.m pm"! I·,",1 r of-, ili•• i!! d Ilk!', I 'nd~ C"ull111urlyoe.t IXIYTiI
kUU"'1I'I.1 tit. Halkc\'krjnd~ konlel"'llll'l, • ler.lsn· \ I:nhn.1i l" .I,nbur :- ,1:n .~tlr • • \10... ... , " !.,I.II ~2 dll! Is'LDnbul V:liI.i \Ill Bel", I,)" R'L!i!it lJ<:lkh'f 1..·IU. tCu;:br t:H.iII... tht._n ,·Jltl ..... ulnll Incbll loLL 1J0ll~ I.'L
\,)!J'llm. I~r,

--..,11.. -

SiJ fy!l , 29

18.8. J

-

Reute-r

:

on

A\ Llilluryu i'\n ;,c'IUlL~'IJ m('s.t,:k"1.1 t.I L: r.ihle en tii1~ ill' }'ar !!glm bll frtLlh;1\'CFde kr'fiu!Culmu lu. B lnlln I LnalJl in kil~ _
SI;t oJd[J~lIl1d'l if1LI['

r:Ui,

A,'u_;

tUrY,L t;uu:J.'J

Hat'lt

Jye

l't!'1 ~ormil. (jldlJ~'1.Inll \'l.! ken' h _ 5il1C A"t; .. lLJnn huki.fl'l~~, Iollm
I:~" 2:;'lt'lJrI <Ii Io'~ I 'Hl ~ <111111 1.'-t.it'rHe bl! illra.c n a.tmazsa butLJillil~kld 1'I•• r i itll 0 k LiE IY' ()ola~~1 I I '
rrtll

• 'hmirtt'j

N''''~Ml H~·rl' hlrkJll;' Iotiin j'\'.

:JIIiLar:.Ll~ Ond,lID :;tl)nra ontJ 'I:llr da"...._ npf.l?-· oleo f"'t .... r:='''l''rf''ftbilinh. Btl mwa~ SI:iI bLlta.d:.l. Iil,jrn ek dog- IlfL:t-El Ill.!' nt' iee.J Bi.il Deli !I'al~ 1"1.1 u b nI IJ-ek s,·, luhrdi. Siz nJ7, bu ak m ~a k rat= \'c rai: bL d' mujrJ.e \ ,-tl"yim ban, 11..3.)"· - 0 naldlt ~n)e .Rizjnle bc- i d ilti.£ill I>lh '. \'azi ..,.... ~o iyi. ro.hel' gt'll;!yun. Amelirat Ult.J[J llJ_LU'i lm \ llZtlcn ;jjl1di\'at da SUI r mi '. dah. (.<v"...... 11.iK! , bugtllie alm.~ -I;a H~lyl.['... En f zla YIlJ1m dl .. ~a;Jl... - Ya, ~yle mi ~ l'ell: m>l'mnun ~r.lbm:e oteillen t;lkul!ll" .. oh.li.nn_. Bn· I" tJl'I1obil kenllileTilli Oil till- Hen rl'Jgruca ora)'a girh~'t]. k:J 1oi.1. rJ ra h n t!t.Jl1 ney~ blrrL H;l L. ('IJm. Amell)' am ".aLI!r bulunrJ.-1 \~I!d. 'iL"Ild ~Ji... ar-ilik ~'Irdll: af;1 m. tHt.... ·,'lC'~niz ail'!: ,}e gf'lin t - T:jh~.ll{al II iLh.:~", lo.:, 7 J~II.. - I1" .•~<h<;lI1C:''{1,! mi: Y.1r IC"H- Lit kc~J,-,dildr rni .rum .. 1..., Ilee .Hiiill d gitm niz ITll~·lr. Ii }'LC_ (--IiI' bir §<:y dJJ";'j"\J f. m 7. •• Nc·tl(' ye bu, r nn~lb.madl,.. Ii!' poi;,;. I~ e mlLZi1f c!mpt. L1:Ih lyi dt!1-,TrI mi'.', mij Idf'mmumillk I"m ic;inden lil'" e .. Y {I r ml! lair" AIL~m:hhlii", Bilt.ii I k n:l·a rn 111 k., h , I lit J lJm ~I~ ttt 14i· I ~lln.
Ii; at;
'j

Bill.end bir ya.kla.<.LJ.:

::1..I1J m

I

l I~arlri pi.:k memnun 1111- 1 cl.u,BOy!~llkle Bi.ikndi gttfil a,'. I y3biJI' ..." k mli:iini kol.ay • l;'inay~tI"'nr •. ' ~lt'L'i1 per{ oklu:r. l!kb tevlf.r ~,"jrebil ·1;!H.ti. " m- Demek iimid!:l7.5iniz. H:Il .. di 1m' bahunc ile valrw. k:il" • bll.ki ben hun yle Itsi fikir .. lnlmenin v dcrh,.l"miJ.Jcl inmu. tl.eytm. B!I:J.lI ,> hir cinnl{L:lil1 fam ITllLige mLiT'8..C;J~1: ;JC',j.clJJlmnin ~~er' fraU! bka meyd;w.ll ~lkw,". yoltmu bulmnk Lizmu.h. 11111cn J'~j S.:.... ;:IIJ nt! .I,'i'1JtI,VQr? HI.] I ~k 811nk[ bullli bfEy(tr. kencl.i~il1i cin,RyeUr.J tahJtikilt~ ft:lUI verl.J.' lJil' :bll~ikQ.bt1,. !'ahUl; blmknmk m.i:j t i_ i!'!tt'IlllYOnill. Krnl1IlI.L J{aurj bir r...:... mai • Jrinin Gozlerillde Ira" defll: yeni bJr km"li:u bulutll I:Pelirdi. - ~iz.' mimi obmyaytm. B£.n Bu adam y,k.;n fiit")"ycIW gon. Vlrall mn y:,banc.l51 dcgilim.1 d~,r'lll!.n nu.oi, llJbll .ToMnu, \'l!. Siz oL Ii" d.:iniln, b~n Ii e _~'iyle h""r E' '\0' i l)':;'r, uru. nil i.•.Ji? F'akal bir tlolm}.') '1m. de' Ii jE;C d~ I BiiI~.I'I· ~ c: I 1 1r11g-Jm ltTulmBillClld 1 zn.m::Ul hu teklifi fa.:r.;;) (_'li,YlJr, hi n nk \' ·iI1'f11Y0i'r·,~dtll·lti:
l{fTLlI

Ce

hiot; yilz \. IormIyord:u_ II Lerob,·lde yedi.kle-I·j ogle- .r<L:Il"l~gi p k 5nfuk g~ti. l\:{'mal ;: i mUluh, mii.rul.S1Z bir *,'yJer ,Ln· .Mi.i.
nwl ge[I
Ie

I

luh'lo'OT'" SUIU",J. anJulLl:{l lSc.\ kel1 I kel1'1ID1t giiliiy~lnllJ. Z"J1'l"n I!j~ .k'lml~'lDll'yO:rdu. rt'ud d.,' durgtl!l hi. Yemegilll flrlr!llr~n,j~1 K l{:l~ri s.:mki :::Iklma hi.!' ~y miry ~ihi :ly;l,~D klilkll; - .Rimlli nkhRlJ ~l'1t:ii. P, IlI.rul1U In bi:rini i:.;t:.--",·onda
11.IUUIIl.

"PIu.

M..ihv~r Jeddl 'ri''iin f~HllJ)'et.i bakklllda liilkt'('s1 ("fl IJabC'II~:r gdm(:~l' dt, j nl .'tme-kle-dJ.r, J{aIw ~u.llJ llll!l! ('!in ;;m h Ru· DlfIll)'i.!ya Ij b~Jl Iman :J.sker:i gdmi~tjl. BUlllarm < flduov),} .sevk~ddece klt'I'1 z.anm: Jilnlf>1; tt:· dir. H'als5L n TUrllll' Sr-VE'rin"e ka.L.i:J.(, 310 mil IIzUlllluguJ'1J,J bir yol in~'l l'tll1ek ~rt' llalyan mil. hlll.lili;;lt:'rl bU.) a gcll('li_lerdir. Bu yol TUITIll • SI:\'criu' ~ _1'1.1C:oJ!lh.l ... y~~dHn gCo"l ~n )'011'1 'b;L~hl. n::tcl!kLrr.

l-:illcioC'
ede:rim.

miii.in:~ ~ :m .. l k
A!I;dl

'111. Alman 11- t.T(![JI";r

Bf"mim.' ilc f'locsti
!l!'>kerl~rlni
":;,1i'Pl;;:flll ---"I

arnsmda

lC'r

til,
IIt--

diJ.

_(l

-

N,

I3lDJZ.

N (:

dot'

OlSlL

" is 1r>r.;;eni1; IJt.

mi~~.flr

sa)lhl'-

r, hl'r

I

jinizi

\'ar, Sir !{rl.!lup billmJ

5 y;trah \"nr..:hr.

ee~

11

kl..,d"'ll

lilu,

UTI. '\~I1£,-

bitirl'l'lecl.~n

kaJ:ll'

IllotijiLe

i dlk. \. ~ .11.'-]'ha! ."\:1 nld Gmt'l I j nra fwdil1 lrudb .,Ji!H1('kt.-n 'wr· k 1\' l. r.rl h. At ,1 f.'ndi::;:tL" il.· b .. lill"
7. 11'1-

ml umid

Alman

k,taallispanyol
get;:memi~
Yar1
f"€.5-

hududuAU
mi k
Iynakt
'11

B~rilfL, 2[t (u..:1,1 -

t .. llIlJ~

tl!'b~i;? ('diJmi~tir: Ynblln(·J l;8.7.dl'dlo;'r t:mlfm ~ d;U1 ~~ ul1\t1 bir iSLI;,J1 iiz.criru?;

<1.£1

C \ e k' L'il3ure'lte si.i} I ,wg-i.

),.11

II.

hJ.rit~iy~ rWl::ux-ti, j\lman I.. lllli· tUllrJJ FrnmiU - P m~'l11 tmctu· biro dUlm g~l. tik".·1 i hr, kkl]Hla bal' A· I rnerik,lll !i.hillSL ~r (m,lun ,'C'rj· li,!Il h:.tl:n:ri t·-tt~ib t,> kmi~Lir.

D,ordiineii terti IJ planl ~~o,kzeng,indir

uneu
\10 ...... '"

7 Ikinci Tesrinde
Dn
1'p15n'Uli

Birinci ,~ekilii,
lki. lIiWllIls:iyNi

vaJ:"dtl.-=

r[liIl"l!rl

_,J.g, ....

5001:1,2000 vc l(lOOlirl:LlIA Ilrta b'UyUklil'kLeki ikramIyaler nclet: itibo.riyle fazlaJa1l1.mlmlt!" :a:yn~,bu pffi!I'kD. yemden \'e bundan evvelki l'Iliil!ll!1i!rtla. m.m.twl Omu,40 5Ml Ve S[I IjralJ.k iik.:r'amiyEIl J' lmnllllu.!i'lln-. 51)0 lirnhk Jikrrn.niy lerio adedi b.b'm.ci ~~ 90, &in ide UJO, i.i~imcude 180 dir. Plaml!likinc:i hususiyeti d~ 47 taae 'b!seIli m:Mta.fatml ihti"a etmesidu-: 'j['ese.11i milk&fatm..1tt 'f'38al. §l:u,dm-: ~ger bir bilctin bUtUA rnl:i:amlru."l bilyUk iknuniyeyi k8.UifiMl numarnmn raJrrunlan..JIa te\1duk ,cdcI' i;Ie, yatnlZ herhang"Q b.ll.i:'IOO~ bu!1Wl'Uf&O

,}O.OOO
10,000

\0.000
to.OOO

5

20.000

2-

60.000 60
q.O )00
1

,qu.OOO
\"10 l8O·
000
).000

Imll.l.ru3\h1li 'eir.

~j

d~~

0-.

bill!t lteselli mi'ikiilfllu kM'.aDlr. Bl.1 slI1'eUe bUyUk. iban,iyeyi kazana.n nnmaraya iDe.DZ~ te yaLmz bll' hanesinrn.oki :rnlHtmJI ayr~ ohm 41 DUDl1iX3. 1.esel!j mi.ik8i,~u Ir.a.mnacubr . Bii.ctl{'rin d.eg;:IfI;iriimes:i tar:ihiMi dikImt. edi!Uz. n.e:vrunIJ bj)eUenn erle.si {lyrn ilcinti sWIJ ~ bi.~ dar degi'itldlmll'sl)i.zJ.mdlr.
JUr5a 0

'300

~OO
600

6.000
bO.\lOQ

-: .lkInciteljriu aoooo liraruT. Birinci. ~ekiliqin tlOoci ~kiiLi.ljin O!,"W.f;:U ..eki.nil,lil'l

19010 ~klliJ_na16

bu}Wr

Dua.mi)10

..........

tam. bilet i l, ynnmbUli\ll 1 l1:rEl.lhr. tam bilet. 3. yanm biJetl. i.50 liradn', tam 1:JJi leli 4, JUDD bi1m 2 liTaiu'.

.~

",\\.~li. \

41J

.

01.274,

('lAm

TETKtK

EBmtz

-

aE'r Qelilli§t.c 'd.lUeUet".LJJ. flUll ile bera.be:r ikr8.llt'!iycl~ b m DlJktan, :b lIP ad.ed.i .arlllnl.ioJijhr. Yaui §Wl5 ihtimaii her !;;ekiLiit.e ~ok daha fill:Zlada.r. Blii p.lintl gijre ta1ihbl • lin n.ukt..'9.t"Oartaeak vc by ta.lililile:r a.}'1U zamaliida. rmk. 4tr~l! daha ful.o. ikramiye kaz.8.rulea.kbc_

ikramiyelerin
'~RDDA

.. danada A·

SABA!) ~~~~~~~~~~~~.

'SAKiR ZOMRE
Tiirk HAlJ

Maliye Vekiletinden
Giimii·i yiiz kuru~luklann tedavUlden ,k,aldullmaSl hakklnda ilan
GLi.I'l\IJ~ yuz ku:rll~l!.lhlan.ll 11 ~rinl! Ifdm~~ tUl' lliwlki:!!r Qilr1! ve Ptf:i5ay.lll mikta.rdll l."ak.J.nlml, oldliCUl dan ""rniJ~ yfu: ~luklll11i1111 !l lklndkCmull llU, Iillihindell senra kd;l\'uldl!n k ..litmllDU1 'i'n rla;sUl:IlmJ~t1r. Gi.hnil; :rili kurlll~lYklM 1 ~lJbal H!U IBl"i.bIn~ i'\.iban:o MtlJ[ led ..• ViU ('itml)'ececk ve :ant~K tlillnu. mal ~.'lndJlldM"j Il~ C\lmblJrI ri 1.In ~i: Blion.... ka~1 ~l.Ibl!le.rm(:e ka u,1 f:1lllebtlc<- ..ktlr. EllruI~ eurnLi~ ~li;,:. lI."i1II~l1Jk. bulunrlnlMlI\ blmh.:rl mill undlkl"dla CtlJ"ir\huriy@ Mcr!U:L Btlnkll:!ll ;",b .. 1f<r"e 1lrix!11 otlllnm:lcri Un gllil1UT'. (1025) (tO~16)

8.e:nayri H:=tI!rbi}'!I!i ve Mad niye
Fabl'i.lcAS1 .. KA.RU.GA~ - ISTANBUL

lntiYiIr

AH'NftlUl

muhakkJak

plib

lIelbf!:' i ltizun d1.

- Y:ahlJl, 'bO;y1il! fUrEli c.lu.r mu? Ad1ili bEl' ·WJritbiiyte Y:ipa:rlu:l, ccvllbveM1: -- UI\iI .. brrllk_ Ali\;'O omln
~lcIrlf _

l<o'fi

~
~ ll'eIDtiDli.

gd:u.

dE iiLU~ 1!~e:;dI.
~

Cfin-

c~.

TelefQIl:

432H·. Tt \gr:a,f ~ ZO'MBE

b!f tv "'\":I"lW;r(iI,

p3!1'1fii1 ~-

i!Cllilftl

KOIM,OR SOBAL,ARII
16 ~l'Ielik tec:rube eseridlr HlTUA1!lIS - J![IJNBOIt - F.KONOMI

~.

AJj~o DutiJ.nbunl.ltl hunb etIDC]'Qan l'OI'rfl1d.e- Albby.l .k:IV.

Iii&i

1",n

JiIlIJ. k!VT1fI'I

tm'Tand.lf.Yo:rdu. Ayakt:!. devam eden gfu~ ,"ok sfu"~ medi, ~!:Iu.o muhim bill' hU'I;!,I.J'i"llle Ju!Jillnln ~r aUlI di.l.VO\e'!tibir 01duo

De~ KaVlISOjtlJJ )'uirle "tur ~u Bu I!II'IIlJik IiIIt ....111:1.11'ri~LJ;rullW'lJh ~ilrUi. Ali(O, scrsem bl.r 1n.alde oo,''LInd.y fuk!{IIJ J;ll:m.q;b. &,ym:.iJcraen bin

UO\lZl.lIK ve

SAGL..uu:..m

.

~

atzJ:mn tawm !iilfi:III~k jo;i.n meydana b;i<r mendil tkip AU~OY3 uzattr.
Alit;a, mendllill. ]'I!dd~~ti.Atl.UUP fI tnl bl] e sinmed:i. G ure,~ ~JladI.
1<:).

Her cins k6muru k.olay~

AS'~IER'ifA8RliKAUR S,ITIN AlMA 'KUr.DSJDHU jY.NURI
lJ.ir iIl1et p~ dtikilin t 'il!l&b Iilm~ TahrNin edtile1l bt:drli ,:.!5.000 II. ulan bir .. dt!d pH'S dokiirll "'·'.1 1:1 &k~ri F:lbrkk;tliilr Ulnum MUdIJrl1J~1d mcrkt.-:> ~al:L!l ;llm.1 'Iil(rmi:'.,lo·onllr.ca 111/11/940 1:I.1i4.l'fI:<;.i giln~1 SiI.,l 15.::10 da kDp::;h ;;:~ri'1~. lhalc cd.il..;celdil'. ~ Iin.~e P-M"iL!it. t.lanlk k.lJJl1lj1),oml:a.n v til... T:lI,l,ll"tlrt rn1J,~llkat l.. ,llll:lt lIi,ln 11>75 lU'"il.jil 00'·1 ~I2klJf mekli.l Il'Ii!nl1l m.,;,.kt"lr gundE! ~;lt 11,,,0 ;! k:.li1.1· ko ... bl·"I\~ '·rrrm·~kf.i ve kendih .. -r,all'l de 2~~O numaran kanUllUII :I ve 3 f1'I::.r,ldecleIindc.kL vesaikle k""'L~Jo(!.~ olmaruklMln. \'e 'll1.l i le ::JI:\kIId~I ~lkcfl["1iilll ulduklar!.ml ,1,"~ Ti~;;;rcl. OtlIiliJ "'ml",~ile ~iu' ~\ir.r VI!! 11313& ~oml Ofl:l. miir;"-",,thin. HI J:l lb

Ali'i'O.
~.BU.

Ad:Jl!¥1 tek
i9~

p:J~

b.oo;brnu!l!QliDlL,

ba5ibn~

Wila!.!liJ~

-I

hkla ya.kar

All~,

if.arl tuwall: misti. Ukin,
iiI&lVI'IUldi" 51

hasmsm n kilibet kiIs[l.... ,i;l;LJII 'lick :p:l~rI altrna ah.... e:rAdab btl EO t [" h:t1!1c
AliR

Fakill AU~o r<!vk:illtlld sin:irli idi, C6k silrmOOL. Ali~ h;'~m L bi. i!len.:l'e 'CCkt.i 'vii! uslunc d(" blr DOl'lIndurtlk VUMIJ.

d.u~cr dll$1l1e:z; ]l;alkmra-

b.il" ~l.l\J,H:)!im:~nl"
Gilre:; tekIilI ityrilib

dinde.n.

ki!.1:-

~b, 'b.;>~1adJ. liHr Ad 11th,Ah(onuo blr dslm.:mn.9 lnukabcle elm It ilzere IJo::I'undw:uk ,'ll;rd 1.1.
ill; J;bltlkll k',,;rI

Adahrun v'l.lrd~Ij.U boyund1.lIUk. mlimlllndj, Rlrlt bu kad= dalWt;,bk gI1ref.irl :lQ6IDI o;lO;ill"rrt:lk isI.i),o·rdu. IiId"h, AIlC'QY'U k1yaJIIY<l !iI<;Iift;lu. ,tn~i.h~l!![lne sIkh, Ihtly:J1' Alll;onWl ndni k~.lrIILfll. Dud.aEI PiIolllnh, aitLI bft3dJ, EU'aldan ~:tJ1I1" rudLl. -

Alh:Ol1.Un 8Jdjj~l "'e ]f;iph'l OJ'undu. Ha~m..,~ NyLJnduruklrl

bi.L1!'LJ-·

DB. "l,n,,1I: i.!ltl1'1nIu.. Yam, oldui:u y<:'nillC'. OOllundldrllK vurmu:; Q! a, niL'IJ'!'I baric; S Yllill..'_ llrdl.

Aytpbr

boim..!,
.. bt;)yumllMl.!.k

~1I~M[JklJr,

vw.l1l.1!1 hasmUll bir;; bogIil3g'l haJdu "ml, 'Cink\D, 11Ill.'lllU. dabm~lt" Olllf~ Il'Itik;1 • bl!le IADmdJ. akat, lernllldi @del' bir ~kdde kl.-",u.Q'JII ...e tiltl"I"'I."IIi:,·e bu. iflU"B:lI:tJ.an. iJit:llDdO'! dOle. k "u::1kJiik til. i J\~D oo.)'lJInd!Jl"Uk harekeU :bad dMitiMli 11112.111 a~lrI Olmll~l,!u. Nih,.y~" b~lrmalar ~iaIa.... - Sirsk l!H=". - Bogmllt be I" l:l~gmll be! .. - Ayrpur .. ..... Ik:.t Adillll diflicmiJ'Qr J!iaR:iirebo~uyordll ;r.'.:lk:,.fldl A]i~~11 bl;l!l."r;ok 1';,.1 ' .. dQ iJrml?kii. J\d ...h ~} 1n;lkrin baglrLL m .. nj 'htl) ..t 'I"", ...ml:.oordu, J.i:U'I'" or.:1Ll J",k.'m JJl~~ki'n.I(· rdl. OnUn 013 C:ilil~l~iJ,nl _

lu""luun

~Avl
ln~LI>],u:(:bq .:tIdltJm nliI rni lIayl:Jettlm. 'Ycnisunl LI l!S:ki~inl.ci hLJbnLi yokhll'.
le,ilkll:J;"lI:.

c3gtmd:m

HaTh

Komulan1lglndan.

lomr'

h, a~lptl, rez...letti. Gu.r1C "a" ... • L1ygult dellildl. t(l In.Ir~!jl~kll 0,:' ::;, ilJrjo)rm~ ho~'l.Jndur ]: . ['111.11;' di:lmrrdi. K;ava."Q~Ju, me.'l'd.II'ICI yun'~~", lJ;ti'ill'" i:;I~lr ..wl'ldnn illl.anm~ UEtlJ. bu".k, k;"lriFl'lil!" 11."111, KIIVIl'S"fl~, m\lktl~L:!~ em;

",I

I
1====

Perlemba
(:;f)N'LO'K SlY ASI H LK GAZE'TESI
Her yerde 5 kqru,

Yunanistana
-

YUR,anlllar
..

Hitler YaR,an
-

ing.~.ilizY. ardmu -, '6I.UV'Q·ff~.,Q"k lye-I ~.. .. .
km,,\

harbinden endife dugu,yo~
is,tiIi k.:ra
PI

, J'ki Akd nizdeki ellerinin '\ unmU

1" ~iIiZ
1l"K."

tiO_IIiV1w )-ardrro ndr;bi~ tngiliz ,liI'kiWuharb'iyf:lJ!Oi Iwp.i:mil..OOlli daha Ii} i bilit. Ar;:kell' oMi.Jj'VIhlrtll1 li:Iil'll"'obtre dtiIj~ ~

Ie d a,ga nlg or
Hi~ bir i'lalyan ZII .. ferl. kaydedilm" di
ingUiz
donanmasl YU'''' n.iII .u~ ...ma m.)'n dokUyor

··mhuriyet bayram .• I ge~tl -· ~O, k guz,e
I

I

ruzunu

~--il.i7Jf.re

f&ilti'tlt me· ili'
imlldldir.

lie I"iili'tUUl

biiJ1U!JI:i bir 1ftnin t't = r.!I:inin.hiad CJ1dlll~

~t3b1W taar·

Alman

YIIJ. bildirilmami,
",ollinillJ 1II!IIIyan orpilll8

Milli b,agramlmlz Berlin, 6~yiik elf ilig,inde 6',iiguk tezahiiratla kutluland« -

~ in !DOk eiln~'~ iIllflWilcrindltll • ti.fu.de",Diumbo.rb'I'dJII, 'hi;!l;ilizle: !JiJndi ~J",r. ,~1i 'r'e j(H",oaIBn dBJ>

l'Ubakika l)lmanishuuu bl, n.b~jylfi hplo. deni2. "e h l!.!.!!~ -llcri 11.'0.DUI ad 'if' myywe 'n.-

baUtu' tah kk k .ni
Nevyork,

:w

U,:I ) -

N~)'ol'k

Tl-

N ......r4rk Hl!'rdld '1'r.LbLiDe111n1~1('rj, sat, 'Y!! Bdgr dclu iIIldlk1A.T'], ~afiara iII!!!!!!l B. mtluLn
im~ \II!

Y'lIlD!lll

_ UJll111l'1i bill'bi roL bJr nllt!ljld

hal

dJ:rm.r.

hlT'~~

k&Dwwll-

vern

leci;l1l'

.;:nlI:Jmllk1..J

ololli.\il:lU

JlLOIl-

70'1'1:lT.

Hl!:l'l!ld Trlb ,.u;e!~mubabirw(' ~ BtJlJ:.,r 1Ib't,:sl nLllLh:!1itlindl! 1kJ'i1Q i'dJ.iliroo. k:i: "YURa:rWt inrun i&til . and f,i.. HrU~ ba~ilII" ~1<:mi§'l.i.r. lmll,QJ'lI 1'uI!LIID±stanLJ'] ltaiI,. larrif:lMI an igtllini

Nevyork

u:lm. .sWya

oi!lite itt' ka:Q'll&l'rl

[l

kta!llr.

N~vyt;tIJ:
~

TimCll

mul:wbiTL

Mlit !:l1Ji'W' i; ISo"" :J lIn;'~ MyN!liilllL)

ell ~

ehrin
--~-,-

Havuzlara ilafle edilen iesisaila Sila.hdaraga f abrikasmm geni ktsimlart dun a~lldl
Dun ba.~Tti ilive ~Ien tetill lektrik fabr.ikaslna. ekleflim yenr lra.m.nlann IduJad meJ"BJ" i m 1 :v urm '"tll" S WIU' dn r'& sindc toplanan dav 'titJ _ ve vaIi SoHal 15 doe tn"~la hELvuzlo.r. 'ItIi:it(;'~dribel'l ~Ieklrik fa'btlkWi.1Dq, go liirilImU.:;lt!1r, Havuelarda v.w V~ belediye n~s;;i LiHfiJ Klrdar ';iililnla.tt lOoylemi:}tir: \'alinlo Diltko "Ci,rdiigtiniiz DU tesisat §el . tai;"diy eden Tf'rkos g611.i ulannl ta...<ff:iye hizmctini ~orLir. ~irk ti, bt;pini:lin bildiji glbi
'Bii;

r

k zan
••

I

'W'

I

5

e
M1I:m

ee~ tJl1yll.k

!.~iil

Ankarn, 50 (a,Q.) - Ynrilun bel' tara.fIndan gel@ te1gra!I8.I"L CUmhuriyeti:m.!zin 1'l tn.d YlJdi:i· ni:imiini1nbu.,)"Wt t.ezWiilrat ile btl wguu bilclinnektedir. Bu wUnasebet1e en kii~illI: My-Iuimize kadal" heryerde yaP1La.n
lopl

h m.a.JlVmm iLiW .... mtLa. ve Mi.l!6 ~f 1nQl)dyeJ~8.r:1 biiHl.m milletge duyulan BOBSll:!" bo.gJJlLk l,I]!' .Bavgi rluyt)illar.roll [fade va t.eyidine \'~Il olmu.§..
ti.ZI.Zi

kiln

olllar

Et...edi .$d Atati~l"

933 senestude
Devrahnan

da l;iehre veri~n m.tktarJ.ll e ytiksekyeklintt 213.000 metre roiS'.atnnl g«miyorQIiI.
(Son" :2 il',;1 ay1iidill

mLlrllb1'D:fI filh e ill'"4. lIBE'tre oili.l'!'~bb:;u 1!I1Ihasinda Ii! fiJt;rihlC'n lbarett]. Eunllllro:m ~elm~ gilnd.e WlI' cn1l 30.'000 metre mLk11:11 !JU g& l,;irilebJ'Lilyu.QlII. Bu ahDatl Budan

~La,at BOO mt'tnIi sahasmda dion p:r~.

saun

alnll~bk.

Bi1yUk ~lerimhdekahra.Iotalll:f'llIl1J.&ingeru;ik te~kkiillerinln y:apbklan g~ resimle i, balkJUUZID Qn;lumuzi:l. ve 'l"'ilTk miUetilllln istikbaline olan iman \fa inrultrull ne l'Iadli!'
lID an

tur.

If; uvvetl1

d&t1a Ui'zahiJriUle ~mka,n 'i'ermi~-

bUJWldui'TI.!iIlUilil

lOw dela

br.

Ti.l,tk

ul,w!Il

kaU" bif'1igi itle

gibe! yJl.doIlUEniinli k!:ttl'Mk n, mr ~ok .\:lehjdB1"rimizde 3yn.i zamanda C."iimhwi}<'et ~jiminin yuJ'tdll )le-rye-T' yarntmakta VEl' n&sebliftjyle' bu;iin
kipnna

~u

t:'A

oldl[Jgu

baymdl'rbik

ererleriyt
kWtiI.r

• sma£ m.ij~leriD. ibilllWanJ'lltl, meMeblel"itn v yolLa.nD. a~I!J1J tiirenieri de yapWnUj,t1.r. &:rLinde )'IIt[HIIw m-el"litiim m~rlin. 30· 1~II.iII..) - ()unlluui-

konsoloshlk
dliij!arlDllZi

(sonll 31 JI~ij "1I"ad.J e:rkioiyle va lan\Ie talebeliUiz bit nlll ~;;;;;;;;iiiiiiii_;;;;;;:=;:;;;:;;;;::iiiiiii~;'" gilnii ea.llrlan lrutJBY&n.k huriyetimize derin bs.gtJ1J .\'e Avrupada.· Mllli .!;3efiimiJie &O'NlUZ s~ga . . :__I Iii ,tertll!'rinde: blliu[u:Il'lJ.§Ia.rdlf.. .-,

biinc1e f:DplllJlB.n

biliyill;. el~

TUrk !du ve

renniim edilldi.kt.en sonra buyilk ~z, gen !erimi= IuYliletll

'Ci1Il!'I-l<

harb

l~ ...
L

=';;;ye;;;;t;;::::lm:::;;:·I;;iiim""1Il=1~.il",,m=e==i=Yl=. =:ldi=6;;;1l=",ii ""DJi.:::u=m""Ij:=· -==l=l!Iti=·J=~]=ful=m=-~='

.""!I.""b""IT,,,,'riiiiii:igtzd==an==t~

SABAHTAN

Tiirkige Gr,eko • Rumen gii~ res m,u§_aba,/calarl ,balladl
DUn
Ii'

YAZi\N; HImel OBi
Cln _
I!tey.t

SABAHA

Yunan ,dalar.
ingiliz/erin .' f! Ime ge~'lftC,e*.
,iI

Duo 27 Al man

tayyaresi Idaba dii,iiriildii
Lond!ca. 30 ( .8. •• - Hava neI.ftfttii tarafwGiI.'ln ileijredilel:l bili" t.eblij;'e ~. dUn 27 diil}man. tilY)i'iU"OOi dWp,iirlilmullrur, Ing!)'€dj

il~cll se&Lrd~.II oraz CUI mUkIWITI i:'JOIP«i mtllilf.

dmdR F'Il'DlI!f Gil marin ..

1:1 l.a,sdr.ll'

'!linin, kmlrlti;lnJ gllo.'itl:l"~1!I ~ crnll:fr If!ijld.u:r. J:1iI~III()'.tI .r!Ii,I~Y:'Jlln '~n I hvvd!l 'II'e. ~.uml~l!tr mll1dll!rilliiilt'n
blrJdiT.
Doru!'llJ'i'tljo~L

IUI,!UtG:re ve
lijIilim::U

'Qan cv" eJ
Din

Il),plll-

e..n.!~

, .... :!l;:rlkl;lIi1m1

1iOI!IJj)

Fe.
B. blnm MII.'Ibu_
T.1

i!~Ur,

_~b3h~ iI

larJ m il~'md.. 2 - 3
TU1.st!C:IJ,

DJ;lJ:Un _ 'l!Qudlu. \'1: 1)'1 l- nb>: il',&1mi3 I!:,.r, £lulU5\! \'ardlll. lIMb Vi!: tI III t lIIiIlIiQ' i ~Dl< ll·ri!illir. JIIpunl:ir ~'ldl!J'e
C;

,ale- bUtJiJarm pilotlaruJdm yalnu:: ikim ijl]niiJti.i.J". A1lImn,y~ hl'd{lnr,~ Iti!' L(l-lldrn, 30 (a,a, I ~ lugillz
tSllnu J IJnQll uyf,:adll,

&let"
l~

t&yya1'l\l kB~oollmj!j ..

.t L'lilimlle- ~~
IiJ..!iIltO:;I:

'SYti' ve mlJlll:.rib hlr kamIiWrtll·h.'l'. B.liiyil: bl.C [I!!\'U-I;'

t~'kal.ldlcrj

Itk k~r~1 l;1nin
ho!';rTllJlLI'i

:5!!nC' milk Il1di

\'crmes.1

mol ~'Imll.~i... hll'ILit &ll'ilRtl'LJ !ilI:Udll e
b1J\)"I.Jt I!!l'Ir dlll'lIel>l: r ml!l'ilillmtlriJi'c~Ur.

I
in Iw. 'UmiWI.II • It~dHJl ii !.h·;"j i. I.~ 101·H,,·IJ
vuUup Utl'l"i,iil,m

Gfrik~~ haf~
I

Ib,l i< ill <!La J -(I, MdIbu:Jt
l!1ndj,
koklTl'lll'UJIL Il~'

I

,ol:a.

llibi, .. hl

COntiLl <'n mil IllnL II rli1ln~.:J8I :arllm.:m3;L

~

oI\"cU~..L harbl ba~l~im(j<!llion '1!!\,,1f<:1 l!lil lhtillU Buntin III ~tl!S I hillindl! IdL OrdiJIlillln bin ",",'lllnJ k-,l;bit i!deb,l o;elf ind l' m IBm .., ; Ilrdlk. C'ln fi!dlllik rb Lm tcbanl..: ~l.lir"1i 1:111 'hllbel'liC'l" hi!; Dim "'" dun)l"[] er);fiI'"Il'UD

milnl

r(!J1trl;pnl:'!! lle Gil, L....1B ..ill'tl1 Ldj, mll~tUc
I

m

'11

~'I roLl

..lilllrl!Llru

<;...

lb~

gi.i"'t!'r~1' hn.rUa ...

o'Ii],.,;J

li.zc·

IiIll!.lb;t,,~,el
IL

~ mot,o'rlii kolu imha edildi

Bir Italyan

.

..

4c.nU, II.IITlIp:i lllilrb I 'J IOIl:' bu h. UlM IlfiLllfu:rmil'llJl! iu,lm;!QI. Cmln
,a]8'J'lIlnde;

~;)nll

V,,1.aJ lit]

l'!a2.oL!lc:Iltn!n 'b1.l mldb!n ,_. __ ....... ~3.Ii...::

1.ecem ,.dl'l! hlldl!Clo:n:; ~J.D h1W.rJlai'll, Clr,dl! bliyll,k: 1l"L~.r' lD'IiJ. QUan ~l!!BJAt.t!u- AJ:ma1ll loPM1-ketJu ~!'}l"'mdlJo bIl tOI1l 1nI..... ctin i
A~ ~D ahJrI;e...nl'iQl ttlplLlI'i"!!'llo,

hrmlfilllJ nlHi~", YUl'IIlJIIj I.ln<J l:<I1ivrl1dl r.l.Ihve~11 '1m ]NII !,aUI"tIUUnllil\ Halukl !;,yeMrill~.
L\lI!rr:'.'I'C "

no'liLll

,,~ lle-rede dlLlrmlill

l:d'!)''!!oL;''I.lIJlJ II~r-

''!,OJ diu 1£1 I Inlp.li

E!:l.<ill

1[.

"'l1li

>I "1;11 "-hll,. t;! ~ I

(8,. ..... 2 IMhl,,)

ke, hmJnii 'i'lIli~L'o.r. In"'llWl'~!!' 1hr"l0 i! old~? ~ed~n mllJ'lvu IJilf I • bltlrml! ~ 6teldn1) ifllllll.JGfl Y'J

Kllhil"E', '0 (a,:!.l - 'flutifi'.!n hmm!)i MID hgbir. bi\ t! d'il ili\de IiIIUfl blr manll1den y,~lyOT: ~ re .1I'tJ.~ I"mf"ydnii; s:,h:(t·IlI~I, ,J • Bil' .I.ngil~ yiabtl!jkSJ bn~9, 1OI1J '. ~ng i Ill: tOp\:1l!l umJIl pi ~'ad(,.Ilin M,I~lUd 1l;:[ri.1.~1lI\'~.I<:L J 1.1li flJJ, H t)'l1nIH!I'Ii~'le t.a1u"i'l:um 300 Dl-abatJ eDlI,LI II. ti"~~OJ LLlo.1~' In~dlll'H".)'~ 1,,1} d;Hl rnlli.h',~ tr~i~ !IIii'" It."llIy~:n 11IIOUl!' ILTllv, 111~llt"r, yO' iO<l!!:l!k ~Wrbii Iliikllj'~ karaka:llu.rlll ua~II '111t:rin t. ~J'III~1 LJldlllldtll'l. ~I- t~i~;Ie-w:;;.ini anlat 1. Bu tta!}c'lLD '~~nu3 ~neD I~¥' d~) (51181,1 ;.; In!;1 ",.. Uda)
In Jilll<"« 11'1 I!!itillhl ttlu L' mil ~,:h? hlr Ilt~!;I.IJc ,Ll' 1''1.\'el In .I1IZ-

HARB
VAZiYETi
~jn mukavameli
[ Y.uN:E'lld • ladd Viddi SOUYMAN

r--------------·----~"~-------~~~~~ L, ~_
Ba,yazld m,syda- IrOKU'{UCU-iIUIIIII.. OIYORKI Dlnd aki istimlaklBt~ : Kula sey~ib te h'l~ist.l.mlrLk .,;]J]_:L\Imda 1:.tlr.!lamlamnak~Niir.Si.rk:.!.\: buia mWi.le!'lna k~m.:llI: ~rrrtiyjC! bl( ImhndJa dit~r biitilo bin{l,l" .m I l.im~k 1:1'11:111.meleleri l.amrunlnmm3 ve bi.n:llardan bil)fUk bir kumu Y1kll0ll!}1lr.

31

iii m
Pfof. Salin urad U2~i1Bk
Berilyum
I.!!U~1

-

.. 12 -

KANI ~ --

ile joarelimiz
11 " l,V··1

ezj Avrupa

Y":rGI'I :

Yusu f Izzaddin Efandi,. Rum,anyada gosteril n bU,U, r-esmri kabul
a.hyo['. fak8.t~mJy.nnJu .. Bunu .(knIJ.Jn ckme§i) di~ kO.-eD Silva In" &ng yime gijl:Ureukti!. 'kiyafetimIe om. 0m:t.ulJ, ~1UIiKnll~ de e:Liyle ~ 'n~ (emile om1Jlll. djyo:l. Ustiine bir yeldlrme gi:ymi!j, ba§ma de! bir' Jlo.cdUi. Tanm 1?;9G.:lS.l.II.:liii, I!:eliI: tu po'lilll, irtii g~ir:miJl!:ti! yak iw. keyl. rei-· Bu RIlHDB.nes.K. k1ydeti,l~ j,ud1lJ:lrul. t.eWiii bitti.ld:u. .krnli'itl Tiij,r-I!: ~im MJdilli~ mek ve:!JB:n.b Ib-r kO§tIIlmll!1 ~8.Brna a.La.tak _nn., lrral: _ Te-jiiCye ...llkahm.. t(hle~) stlin)1'l!.l:l.a gijttirrlu. Bu. IDedi ~ P~in. mubal kU~i:ik, .san)" bir birikl:l:. idi. §ar. iu daglan &OOterdi. 'inn. we garbm bmtin 'bedia!an: _ Bunta.ntl Sidl neWr. Dilir bu.I'fld31 topltmml~~. m.mniz? 'l'W-lu.e bUr isim= (IUra ill fI, gooeleyin sara imm tepe..Leril'. Ben - ._-Imli.iJ'ul.e otw-uhlrlieu. m@htaptu. istFfmie edilm~k lstenilinee bir nJdt lmtula.rda lek ~. Bi.itiiU iyanI ¥II idug.mcye basthYOI', l'IolUoi 1mb- yo Her' birdie ~ I ~i d maJ b~e~ gre1iyllll"f; blpladun. f[IIl.kiliyor, ay dopyo,Idu.. Ye- riM g(ire 10 _ 20 bill diia.~ a,Dalla ram. mtl'k lJ,iIQmu lkimili):'ll sa1m:llal' razi tevzi ettim" veJ'ldijilt'l bile oldl!. FdaI (2{J1 Il;illHic orkidelede ~Uzeyy.en. UlUib bir ..rontn..ine lu.m.in~ .. ; dlJ'W'u JIol\IeD lI(mm b~ Ofm.l.l!. g;;~gim... 10nna0 -• IUlll i~ind@ org tutibatJ. ya.pIltasarnlf mJr;'; bir rlLigmeye bi.sdJI[JCIiI en daB ~cyeniD bqk& aruiyj nefis musiki ugmeleri dUYUiu- Z8il olduktan )·or!. onna.n holiDe il:n.g $II iktmt. SaloDun biri am ~ci, dipri ,edecek J;IU'S.)!'I d Irendisine tar an nttlll!:1 Lui tlU"7.1..11da., bin de =iLJ I"k ihdubunu! Suk ~oall:m· w;rplak U>~l IJimIli CVrdiiii~ _ d:i. ~~ljme1er iis&.iindr: arab harfleril (Vaca.u.ma miudwuJ _"~ nu gibi ItiHr ai~ d~ Imsi1di. &YE'll :fazlh!. Tepe.leMeII 8;iJHg.. i:niIirken 11.titi SoFada kalnr'lJJiJl~. mh- dOmiim.lriik blr so.ha. giiriiDdtL g~ kaI.a.o. kUlilk:1eri IWIIIbJ.. l~l' tistiiDde eI yazw mus'b.a(IM, limon ,a.p.erndao ~ arab sk paruvanJar. dQ§eineLet. .liBmindcrler kimile-n Ii !haW ,n u ye:nm.lZ" uuruYOlrSUDUI ile dO!)eDmlij. hic;bi!r yerd.e limb JDDhily3S1 .kendiod!mdir. Dedi. Kral ve kl'~ U! ib.am' g.urii1mtiyor; hepsi Rtred.ilm_~; fnkat salon gii..!1di.is gibi aydm- bulu.manlann bepsJi istinLbal i;in ~ SlWda.1yebn'e~. hk i~illd~., J:)erinckJi. fevll.aJide ~ BilfiBJD.IDahiab akgaml! kimimus:iki duyu.l.mlJp, l:iQbI;IIJ Melen es k.i Dle~~deAL, Sarn)'l8 lOILije:r saJa.1nln ::'1.10k~~ ar. mini gi1z.el !:Dir ti 1'.artro!ll[I, bir tistl ~r viicmia getirilm id:!e IIii1i1.Jn mUze.si de \'8.1", KILnlIleIll gilbi ycrde 'l<alJ.yorlarm_~. Si!\'8 Tiir-k: !le11'2.:lJde:sine oen:nretSahrumn ~mda lleyaz ti: y U,'}af gibi 'll'akit gedrtmek piriinil"!>tiyo-rall: t:ertibatu. buDa gj).., aYJpo.s1.und.:wi. ~dldu re::J.~ Iliricik ku:I ..-.efat yol'du. Musiki dewm ededi!a b.J '9&~hnoe bir ltaJyan &biiz kw[iJ ken~ evli.d ~ 'idi. daLanbm ea'lrl YY.tU!iD. 1DJa&tiobUri:imnia Vl:'liabde fe\'k:a1We bit' 01- de ~pek.ll'e r;a.k:b.. mi<lK ~ bu ~ op«a ~Iilu.luzlar FlieIbetiD :ta n tegamni. ettinti" MisafniH:i~yle ,~ bir. "r. Jiwln ~I :sesiyl.e' lihull hiE' «()diN 0PE':~y:tI teganniye bi.t'Jaddu. milz.1k dinieW . Krill Karol da. eskjmetbuJ(] Kra.Ii'!;e daJ.dtL; 1m IIiJt'aIi ij_1en n In OgJWla ilmmI. fie iltifBl.1laJI1JIgt i"li..o. y~lI~.1; giidmi yaLl 'he.z.:lC!diyard'u" pniJC1 gOrihl.dii.. SGllwda kIz_lal." ~ gadJr31U"1lym silih miize&inde. ~ fendivi biD.at. 0 gezdirdi. I lin ~kildiler" Yw;uI IzmdiD deadJ day;ma, N ,i·b beve Colm"llme de EtoumadI. CadJrlardan giIti; maine ~a.D.m.w. (Grand Cro:i:tr) rii.L lI"iini. l'e~ gIw veli.aJid psdesiw. .!iU. Knl bu..ban!leti maiyetillde bub.Inan dilMleri..n.e e1leriyle 1l.Unij.lam... ErIIin lib. 0Da. de mu hl!.elif rii1belie:1"'de n i", nI.,. tibi oldnIar, Kra1 YUltuf tn.eddia e&.diI V71i ~tti: beprtinin I:JUi ~iUiI I taklp ,Ycmcgc- btml.atl_a p:]lme. I ye: - TUrk oldujun belIir.... ~erini isted.i, luIde yap&EfcDdiye i~hQusi' i.ltifatta Dim caw.m ~ktiID Yl!I:,ptm!., buJ und u, $ebza.de!!i 'hi.- kcnaml. 1!I!l3dtguw sen Dedi. ~kti, Belio.deki !alit ka~ o~ sofra..dat centk k:r:d, !.,;iklU1P gfuirerru. ~k ?eliahd. pek dlli!d;:a,np IIlIe BUBU I!.ruur tDk5m? tokIa:r irad ettiler. Do taraflig ,-HaYll" .. cia. i.U.i.f'ak "rruIAn ~. BUllU ben dab EfIik, F'lI:Io'akl B~II. bir iItiI:ak Ell.lgdao, bByi iken liItanlmly bR,I1&m1!fb~b.ziyiUetimde biszat baban eliyl.e haVUI ~mei" beLi.me talI.rm.ijt.u·. BuIlUIJ. i~iu kat bu hay.!!.. gubd..ru:l pb ,f'. gel d.e s;.em.n ~lmm.l elimJec ben myor'. yani. de\.'l.eti 8lIiJ!!llLD hme ~Jt"lam)'[)l'd.n. takayun1 .. Ertesi gUnu 1..T&l ve bali.geye! diyerek ~ taktJ, .sami.mJyeUe vecb f!iI1ik!f"(!1c Erl"e~1 g~1i j~in~rca~~: tPrOOe;i.lJ! tIlriiuyie Afrr!iliD,Yaya """"" SIZe bir SUJ1)nz ~rlm arekelt. edi.ldi. BY dUd. Fakat bu.ndan evvel kiiyianllthg. straOa Ywruf hr.edJillerimizin lJJan~ sadadin erendi de asa'iH ~ zi.ka:l"llli goateren bir tiirnnd.e bulunaca,gu. Siirprizi SOnra. gij.. yadeL~miGti. Pelc~ &1.l"-aJ'lfida ikm tabii [;a r5 Unilz, . added.ilmek kabi.l. QIUU)1llD. baa Dedi. Kiiylw.er nra.y mcy· :I'I(l.J \l~ taV1l".L~ 2.ahi.r o1uYOI'Liu. fuLmna.. ~oPk&.Il.lllI§Ia.rd.!.,Kral bir BraJ Karol bun.i.artn fukln sepet ekmek, knli'!;:e bi!' ali· da; ra b i §<LEa b .... bi.r ba fda lot ile gij.. varmUiu e . - ~;alrehllme~!" gQ.Y-l ri1D diilel". 'Koylw£:1" cl de tutun t.'l.bn ba21 h.aJlc"f' ~UYClr!, ~r. k i.k~ini.n de etnilDJl sara.Jar. I DoYTIa1 lkdikll2-Ji l'lI;iV::l)l1 A.cllba. nedenciU'? Diye !>ormu¥U. Eij.~'le)'jLlek oynamag .. "b:a.lj1Ad1Y IJIdll, geee yarun YU!!:.'U( Lar. Onlll[" 0lHHl.rken kraJ. da bir yo.ndan lokma, lomB ..;:km k. lu.ectdi.n efe~di bir bu.hnm ge~irc.l!: vagonun pe ccresini 3(;1p dug..lbyordu" kcndJsini. vapnda.1l IIIlmak i,st.e.
me!ilIl'iUf

K.riili~ ElU.a.bet,

Iru· 'kadmi

ZIlla

bAs.elllL Am~ Uuk ;I~rll tl [I ),.lln!1Jk.aIlllI J<oJ.,on I:!bJ!.!IM:iJfUn !i<10 kap:w o1lDo B1.nn::ln,.:l, ,oft. k.,p ...hl-d,. SoVJ"~Lkr 1iIC'D1 ""'filii d "-t ",.12.i"eU_im tabklm leon g:III'1iM:! d6m:lhII.·!" .Tl!JJrul1l1r blA fIn;;jllan liliUIud.. " ,n C... l>unndekl I.3%yLkJ :u'l.• Ilfc.l!h r :r[llo; l ~ m,H'oUIik oln] ururn unu m dll"r. AvrUll11 b..vbillU'l ~rnas:l ftilLllFIItI"J I.·kr-"r p:KIr.1ol: "'8iJiYl,&n~ ,,"""~rd.t. tJ"II~L(J; l);iI;;;lrn :! Iclillillni!li OIr.r:11t
Bj~m.Hlp :I'''~u

Koska ~]er

kesine

mi maruz ?

nl sn Hul.,
~11. 'UIUiH r

s: 1..

1.Jh(! 0 1 r, f::t-

""kkmd~!u k~

l~rn(~i.diTIt!

Ui"lum

Aiirulm!!!d.i.

M;;:z-

klir fill ";;TJ,J.lc:t.o. ,finn (iDW r lmruk bir rl!ir~l.Lt hiMeltlleT. DiIh:l, !j1l!lvat'J m ...e:td'tl~ ~

bin.alarm !lubipl!:!"ri. tw':llin.dan "slimlik bedelaerini!. k£lr!jl pp:IDlm itiraz, mliLhkl'mclenle netil;:elcJJ:mel( ~.r. ~8NI.em'" kanrt:lritnlJ1 11 ~:n:u;~mIlkabinde Iln,1il!liDalal" da dc.rhea] ,YI:tmlacsk )'cm

Room

wl!i.mlik

edilmi-

id ""Ie ~Ieo t, til!(' D v l~i d ,,11.,/1 ::.dl·J!'IIL" .. Irr It ,lim i~ JL roo£rI tl l"-f l~llldl I IJlL y"IIJrcl'llll1 be> llllll:Of"iIl' Olw,m Ikli:lclu . \'~!lIlLlu'l(;lrm bu ikurdJ~~ 111• .111 r, Ll<.l nll'"l'.:~.h:n 11k.j,}'1lK:I IDlk l ml!I!Ld.m ("mi:zl ....\'11

II'IUrl,!"

Irl

. Yu.nan i.s l'1n ar'.l.l:iJ.JJ.da J II hi'l tJl!tll::! II1tiBI Uzefl1Ul' Ut. dort i!";;lhl'lellbeci .A."fU - :::karu Ju:tliy::lll ke>lil:mi~tir. Avrup "'''']'IlllrJll tk<>;presl 1J.c konvarull~'('lHel trenlert hll.t"b ll.ii.ll1ndan b('t I f'kL lC!nni tam ,~tmlljlerdir, I{ n'll'an..'\l}'llnel treJiU ~~z r ';;o:unki'llt'U ~11f;: Istaubul arasl:flrl I g-1I;hr g..~me.kh:(hr.

lUI' Y!!rd m Ii mn ~h
uliull.,riruo ~mJnl

-.
I

,_

ij

maden.
'!I~

II.Q!iiJ

I

ImYOlg'-l"-

Ic.r. [i.II<I;II('f'. hlllhcndl I [ ve n dL'J:I mut.eJ::w~ ulan itlll b.r ."r"lIlO\ 1IJ11l!l'flbill Dim:IJkll'l kllhnlli IJ!I("<rllyclln nul
v'e runL ih:j;lm..!.&in bUml allllq ~ ~~r","kllllnn 01.. IIL,om ldldl":'l .. lllffilnY'J.111 l
.!!T.

D!lld"nl

blJ"....

ldlr.
.. "flU!

[ ....... ::' 0 trill!"

"

t)

110:

nili',

."~.Jt!Uc-

irn

"11'1..

k."!VUJbiilLu"BlCtnIIJJ,1

.. 1D -

lUrid 1.. ~il::!l\le ~ I ¥\!i~ c.W \011 mll.i.zO:O-]ll£2l IIlJ.ldl!dildiil ~ hYDro Bm IillOmtlmita
POll. 81111 .. h£i.~n tJrLJ d I fij'lii ol.lC"..lk IIIl..IDiJ"ll.e
,pi!Ii

,....,.Ib.n

barb 'Ver[-

Jana..14:i"'e-

d!!ifIdir·

~JIl : J .i {"""n1ilc!r

i~kn

bubirun bL:rm~ iScIIe;0.1:: m[U'L'I:" olm~

m

::ec~t!.t:~ s:.

============="""""=========
==:::::;:\..=

dOl I'otIn ~TLlim:bi i!lllbW' rrd4:n Ibd h.;i.WR[~rbu devlct IC'!D daha mUQ.l~ hit ... ~el ~ ~tir_ .' ..;pollflllm;n lou h.:illll~c gj n;l J...:.dar Wuqod ~ ~ mto;lmIdi,g"" Hlkmct IlGAZ

I:,enilj bulvli1' Koska lrum.lndn da nyni mlkyqta ~ QInc:J.klu'. Digertal'~t.an Bey ~ lnkl.loib rafiU;esi;niD, omimde buh.man ek bth .nh,alb IJUkk:lIllarlD ifitimLik mll~i!l~ri dr tamn.m.1n.nmlll gibidir. Bunbnn. bil" kLsmJ do. yu.kll.liOJ!1tlf.1 Bded.i.!{C'. bu i sti:mHlkLer t.::L..mamUwu- b\.mAmlarunaz Beyrl-I .md me;ydalUfida d~"'r istimlaJ{· I~ te,,~bbUs edoocktir. Bu istiInliiklel:" oel.icesibdle BeI~

v~ A.kiI.lir:i.ydal'l

gerlWda.

~

'i'JU.r<i nb('rl Lu l"mji!t~m~ .Jorfti'lIJlt""i ~' "" hn .0"'; I,<;IIT], men("z.l,'r {"Ill Im·n. tllmnm" oldlJ~u c:d·l.ll!tl~ bu ,l:J1~ I, h"I" mp~.LmlJlek ,[Iidc:'Ui Y JUIlul"l..iinn I:!~ I.I~~ !lj -'j'" '."1 k mi!l~n I.k:ii.:! Il~ I).ft~L ''''hn ~tml; "'~ h",llull ;_'~:IIrl

Harbin A.kd.tnine ElirayeU ,.~r1rle mi.'iI"Ji:ez:J A.,·rupa. .8r;![~ani n r ve ~i mal II"Itl'l1h;!keUf:ri), 1e liea!-i D1Ub!ldelit ub~ :dYBd.ll kar j ,vflh~}'la yaplmaklA 'Ile rlJa~ ZI ¥lIn'''n ,Jdpllr1an da Mdenil Ii rnanlart lie Amerika. ara61 u l!jlem~kte i.di. LA,r,Ja ImanV'lDlliI SinV' mau1iYun3.nistAA1~ barb haline
~ 1YI{'.'ilyle kl,TlJrHl,.

u~

pilb.J.l1 (111m :II Um I nyu rn man -nl.llJn
l'I'Ifojl~,(:!llm

u~

lI1uh'lm

talmlll!!2' m(!!I'd.Jn Jo ii:j!!ltrmi9Hr lfi:le-II;l1'J 10:: o!Ilf\[!lWI.. rlnll1 r bllcrulln ,'" 11",1
l!'l'lf K VI!RLIJ

50

l>in

lIu

rntlde.<:'ll.d

;,:; I' IN

ilU.50'.ll,· g ...JlII~.l;ir. I

p.zui

~[lmjjnil[J

etmh

lamam.el'll

O]acs'l'rb.r.

~ce~~eB;;~~bIp.U:

G· .• r e·.ra.,··b·.. re·, k.··.. l,d··,-lla.·,
....~_-= _
_';:;___d .

r

S·.·..

P0

-J-€===

"\

B .. Jl'"riLy~ ml"!:!as!n-cl!' n1:1.]I1." :l)'Lu rnt:l'!r~.l;krin h'll"rl i~J] Juan. kl,} m~lI;)mIL .. III{]:II" "'~H3ri. ',,'(~nln Y1t1dri h·lloi.kll'trl.iil1.;.. klllUnUll t"U:nk.i !"tc·::; \,..aIIUlI.1i. ~..... til!'n.b.·· I U l"'anun K JI..o:I., t.Jtblk e<!iJ!me.:tc tk'l:"n k1Y:J. idar .. 1'(:)1 ·H"e t.. b'kln.e rll;!b:JI alm.01 '11',. k t'irar \ t'dtmi •.ur.
'Ill lILd.

e.·. 'n e:"",·.' '
I'"

8.·

8·' . " ...

Bel.edly"!: mt"Ch~inte btl k'"r'.'r :llCl)lHllI.W! yu~·,;,1I; ,'Llu7-1!'l mJlk ...ml:-'~ ltir • ~llI1lL". I>.Jym \-·"l.Jln,,~ mJ~liIL.'I Kut:.n t{:'!t>jJl!J.I ~[1l! lPitl.J. M,lLmm iiI! dltmd I blllutJoul.lgloJjlll,l ml.! d'M!: V~ 1e..,h'.(11 1<0-

LJ-erui muha..rltla_t bem karaw grllmLl .. lJllnlli. B,.rtl .u ,I':!I ' lJldFJ,n, hem .(I"" denr:«!elJi k~i~miij 'Ibr iuyrnl!!:UI "II.IJUI1Un l"'hL I Iro:r:buhmmll.kt~r, Sderit bU.hai.:..Ib]er~m biM QlJrn. &1'i1in nu"rud • n,l]] \'\In-an "apurl!~ILfiWl'II ii!"11)'8 Ii.')Iri YOIlu;tL tUbl ZI'm> j;, t.i~1 ;JT~lc ':!' t.; I II kin miiUcfil~ li,lJlantl\.r::t i.lUca etm"L'lI a:l!.~"t.,h r. m~l~n i'ijfn emil[' ven1.m.lJjt.ir. Bu N.l.II.rd.il KII:'QJl~tr'ma 7.umr11 I jr) .. j.j~tlo'Me Akdelli.;,: - Am rikl.i. ailenLH1 mil:J.dd:'if1 1::"" I lfi'lO n lI" ~Uldaki i.efe.rleri~ de !lrbk ~'llrind@ i~1Iftih1ardu" ~ lhrJllt pJ!lIL l!rllyacilg. anl~'1JJma.ldad!r. ~1:Irl &ro.ld(:.n y,'Ig,ltm'; ~I.' I'~ t.I Ticari naldiyal ir::m Brun-a. 1(,'e i:JrU,,= rli· le-nlrdi. Ko. tenee yolhm kaJmaktadJr. Berilln ggrimu.,k: go ~. 1.iu.:l I M'_'rkezi AlTUp.!l memlekd!erinulrnl)'''ll ·1:\;.(Ucnllc :fer ;;u.tun",,, 1~:J.n uen e... ·\'~Ic~ a.imnl'l. sipari.jlerim. ~leri.nd.el.,;.dttf el!hL,. C nlyu.rn ~ .OLl h.rru K~ teD!' e Lal'ilc:iyl rrL:\Id~rli l... . k"DI·n" Plc lO k. ,dillr t gbmjerile~ektir" A:menk dan id~ RlrrLIl hO!~'1 olIn. 1Jo"',Id.t~ ri tlk.lrllIII hilI ~odiae('.ek mallal'ln d~ R!:l,Ql'll. 1'Clt". I{~mya dl~ll'1d,,: i)u.nll ...IJh ..lmlrl'Y\.I'"_ I ynlunrlan gO!'tirilmmH muhtemel· I:.. b",rilJW'i1.11n I,luta:.( mw - JljlLI dir. k.. 1! d.en i~"
Ill!
T

ve Am@nk~

Slnl'iflll

tll)l~Y"

1;....

.,·lIi rl I"

!~III

Bu ilirll Ie
Ie Lk:lI

l'1:.i" edll.m~. I;;ll'
yapunlm

Itt .l" :&olJ

II.". - , muh .. nd In·C
!1I1'

bP"&fi ~ hlCli ~HlU~.1tp.:

~~m:l~

n~ Dlml..lltllro

yif.lU,

. I e-nllr bUf1"1I1-

Sea" rio kaza dlgl
'i,ki Imodern
mil ess ese
ram
(E!lil1 L'I"'!iItl

____ -J~~~-~_~-~v-~~~~----------

Be:ril

I.uih~ I IIld<:n l' oy (l:l-HI ile zlim1'lJ.dlJ'or.. J 'ttl n.'"Vldl!l1 l1l;tdtn fi.1i&1C[I oW lIunu hililmnl L,.
ilclftQ

TIiIII;I'''I'II.,..

lIi1lii

:ru.

~
Lo:!Drb &~.I"~ Nl~ K" 'Es.Jrl

l:rlJZllacr
Or.r.i~r

~kn1:

NlcliJ::1

YaW

p1l1b,~ !rollrn G:li. l;Is,.'"lr'\1 k..... i m65 bun lcWikelt!'!' JlI:!,iriyol'"" lOyun blr m.ii.ddiH "F('~ h!1g1"'UCt! .iLl.tmd.J g~l:i F 'r 'tII~'~in4e .. }ru rWl..!11 G<L~i1 ~asilJ'",J)'lLbr FeFle~ 1t:!Ilesl~.i'! k:ld:u .oJIdiJJ'!r, &illlRddin Gii.nd.lIZd~TI uJ0l81 p:L< l:J G:tl t!!~rn!illn lk'lIIc, 1:""1UnUJ :.lltl" C.iindOzilQ FL"fL!1" mtid,,(IJ ~(".ini ro1,hmla ~oI!!k SQ L&h:Ldt:linl!

I.

dl.l,~uI1lian Gcd.i.z rt .. h.il'~ ~Zji!nJ)cI .. e 11"',1n IT' rI'nd~ k.a<,h.ilmlzol (el~l'l!'k 11l'I~!'I! 'i!ijll ... sed ~,;b".'''inll' ~ ~rmi;;; ohn rnl!l;:r:ulIrt t.:.'tilln I I· 7jJl'!'Iun.a li~ir [J.j)Or ~ e"!'"mt· Ln'" Vlli)fli:t yL.ik .. d;. ,n.roIGl.n1m.: •• Ilu r .!"I" m(imlcrrt;l tina ~.i1 ~ mlilr;l:l:Z~ "mellyalln 'y!lP.lll1il"L t-:'l~ iii kilym:tkamll~n:i. Y.:lubnll, mlii<:I!m in'1 d.)I~}'e 1I.a\ .. l.e- (!lml$ t,led,yed$'l d,·. b~·I~"dl};c !;. I.o;bllc ba anhmI7ac .. ~lt •• h ,I ". '~'r~nil'l t.!th.lri h .. kklllda'lIi luutun "Wire muit~tdl~<!l!i!! ·ittbL tul!.lL bi.LmHi i.;ill kaz.a Id rl! BIll)' hnl" itif.;l'-; cd.i..1Ii.'nKaran lull;"-mdll \"iW1~ ida.J"~ b~yet",IC~ b t":lr lUi~:u 1fulwnlol. \'e .fl! llez;a"l'~l I!'lmck u..:« !ole W Il:o!lb {~ ml!'mUTilanul'l. gi'lndl!!ll"il.-nSt To! :tIJjn1.ij'br. HrnUi:; 1:1>[" l1l.~tKe b.a.!.ll olam mlfl.f'r.
-..J'lh. r

Bunda" ''''' yi!d.i F" ~ JtimYil~erll!rin.den "auque.Lttl bunldrln kirnyiltoll TTlJ.L 1I'l,. ,J III to ~ 1..t~nill Yer.llilk (elLd. bulmu (Ii', r,unu
irc.'1I

edJp. rn..dl!!,,1=r.:un
:S:ll'1.5knt dlllll.clo:
I)I~n Io:."!!m~.e-fl

w.

Bcrilm
Mi.llcll.bllJ

(t'llhl!"1 geLrlitl 'ltlll

~bm
~Ic GoJ"lcruH'

I~

knili~

H~'ko!!m
(lJ"L[I

1Jfum;fi,

~rjI"k bir 07DDIA d~ BlribirirJ.i takIb eden J'~ . ~ bulnd.I! loiJpu o:fblmnkll:p:;lra.lIi Niya2:i1tir:l J'II~ p.bsl iIkm Gwt.-

~k

~r.

(IalIrtiuu:1y;m ~ b~IiII Ilk bam~ ]I'~ 01 inC! inenl I(iJlllliisuilY :abm F_ mllil.a.t!l,:j _I lll,fll!i;1 ~o FmnIlCiti~r:oin m(;lbDil a'k;uu da ~ rlim~Feoa' ~"~min OJ'Dadlb £iil"i1lu,-ordu. .sol pkl.-n .",krci, V;u;J:I..l,;.iie Gal.ablsaraJ! ble5in.e "apUt"'~Yili.n G- ~[";l7 miid:ar.IL.,SI

TI!!I:1dlgi pl"ISI S~!lnidif1l kiilc IJiIlLllnrlc r h;ivJIOlJ1dll'(),1 \'e Ibrb:trO!l lop.;., YC1.I-, ~ G;aI"tm;iU"a,m 'D raDel"1ik Ca1uIifi :iltJ Bu ,goldl!ft .mnl";j oyLIn I~ i'k....i t.l!lr.IJI.!.Ii. mU:SlIVl aJunIariI:II! 1P!;t.i ,"'eo "li::i I!III!H rOll!,ib a" ~1;Il.n b!U".boIrrlikl~ ay. .rl.IliLI.,;r,1'.

I !ialblJki ihtiyolf"! bum.w ~ok I f':'Jklrld..: idi. SL! mikts.1!'1 :;trttInj-[ cttkl:a tagfiyc tesisatJrun da bii-I yu uLm~lne ~al!!'l!ynrw;" Prc-g~
i inC:i u1l'f.idOl) ah.llf"ldtkl

bu lI;.iDarlOl llil[b.1t. m~ruu~rul ··dC!L (l"llI1i<'!iQ~] Ktlun Ltlm L"~ olm L,I mllMsnelrlLr Ztlml'tld flit mikdior krnmll h;ivl obn y~ 'C!I"II.jll". 1'I.,,1l 'l'cri.;-i nUlddd<:n "'.~ L olml!i U"1 llf't'llIcr ... ~UaIul. Tuzl,:ul..I!I lalit olmJ -

f.llil i.i"

se tIc zartmda: il3xe Mil mer de he~ 'b dilinee bug-un limizde buluna.n ~refiItre S3hasl ,Irketll.en devren al1nan sa rutnm
fW!.ffif:l'l

m.:!>3.im.izlC' son

lun.mu.~ olu.ynr .

ii.i~ misline

b:ilif

bu-

.Iom]!!IiIa-l
])J]

bL.l JIll

~m

mlr

mbilif"lf1LD. Itb hJJiiIII-

lulmlr"

6reko ..Ruma'H glu-

re, ,ampiyonasl
94.0 - 41 'Tii:rkiye Gre][Q

~ Rwn~n

~t

iJirlncilikleri.lx!

Ha11t1e'l'i SlIloi1l~ Js:: .Ii! kilo: s.m& (S!,hn), (An~l'~) :Va UJ l~ ,.,t"mt(!

dUo "y~ill.l ] nih. N~ict'hm.aH
(lJ.illkl:'-

&3ray
kt:sildi.

!i-iIII!tr!!baf1

Hl:tIIIrft. ~
'trl,-

m) N.iI..!IUh (~) lidi Ul.nku.il.) J.khm.1!d

C;]_h~

aiq'bine vui.len
iIa ·Fst!l'

kild Er.u!I! ~ bllf 'II"1H'tIIilll solr tah\'it etti. 13.1.1 ~ii Fline-l'b:IlI'!;f!IIltIi Rm.r:
resiz G~ d;dail3md~ ~,JlJkb tal .. L ~t1i." Tllp bfr mfuldri
.La~NnY Zlrd.I!In ~ evv~
~I!

e ~b., H~Ali (Si..:l.!ill) ... 'il~. ~I.I (hmir) Mmm~ (t'm b~) )'l! !I.I!oYl e, Seqj, (.K=41) 5ii-, H 11:TJTI.II1l ~KIO'!U!rl) 111! lia,'il he5jbi~.
Um;U')
131)1'1

~.t
P

1i~eddi.D

(Bl.lrg)

m11-

lanWil

akm.Lu;; 0J'II1i tap _

~I]blle, K: m:ll (Trabu!11 :EmiJn (l.!itanhul) II tUjla. Na~. (Kc.1Ip) HiIliJ]], (Eski6eruc) ~ lu.ola
!IiIl kilgt, (Tr!lb:zon) A.hm~
'-I

YOlfP1!lulrbr b3l'tt.mlk; 1l«I~dif" ll'nf~ 1.ilm3.lTl1!n l:ap;:.tLrlrl'. SPyLib ..} m I blI"~llk YoL!rlenie I.;. s;Jb:uI,n • muhJr .. u!li .l("m Y pl.1J1l 4' sed u·YI~·1!:illI1 blllml.1!jtur. 'H pfi _ , n,.;;m[ mu .. mm "f' mu~~ mll~tC'rut vl.;)n m .. I'\I.'Z. [a:rm:illtemin b~ ~'."L le~ f:!!1 ill: ~,,~1;r=ln i!' hli.lkl!'l..1 :l.L. r·;u·;.nln II!!) Upl n \'i ".aYCliI j tin. ,~,.il1 1.ue-1.elI ~ri!'l :;,l.ik.:J d.ti:r bml.J.m.. n.um::l. dilduLti.!'li IU.lydl"fn "ql Kul .. IJllflln JoI!'Ii!:::1

orlawufi
~

(Bu.r;Hj

TW".:m
(AgIQ'I""" I

!'I.un lI'\!.J :.rl.

Vc I ~Ih r

!I~l......

Il.lrl>l!l1 BilDw.k ilJrnmn
~

GII-

~usla. Musb'~

'-1'
II
I

:a1ey-1

UlU'.UilY

Melin tapll. G:.-}'oDiILd~ Filbt .• _

:;otlo!.di,tb

th-

I

lie,

2I:r1l] ~ii",lni ~ eden F3tllik Y.lEank ~I bir .k:;,flL "U ru¥le I!!lnll biT lil.!r~ Yiljlbo. i'llk<!.l it.iD~ dcl.i tUjl., :ret~ Ni,ui ycrd.m !:ili· \'11ru§-l:i Fm~r ~I ikin~l Ecllfinii I) I.L I 8111 goMen IOIi!r.I G:Wi~h-' llil" eanbnd.i.br. F,eDerOO~ b~ioi 5lkl~tlrm;iy. bUlad • Cal.J.IIIImn It",l.. tlin:klellU!.i ToLl I ·ra".VU!b gi.. Ii ~n ~utu Nur:inill yumrukl ... k.orni'rg alaF'\: .u.reti1C' i;lCrtllraf rlli!i 'tdilik~l .. d Fl!roem..tI.~n.i .. hu..:umu IPlLrb Ii!Cli~·oc.Vii! G<alibslU':J1 k.alI!s:lIlLn k".bl"J.l.tl 'I hi 6:&'liiyoru.-..; Gil.!OJ t..:LsafilJ' Dlfel Him'!:Uk bmk. OT£lU)Gf. Cotl~liJOJI ,t1lik<n"dJ;llo:;l F~r WilDlIII ::.11l.:1l:m !'blalMllr' ..yIJI,rm lIIukilk>il :ilJ" ... ru ,;1,:. ElQd."Wi CiimlWxiea atd.!,1 1):lJ1
til)!11I

,.a-e

Ni.y.ni fRo ~,) NI!!~cl (Sillri.sun) .. 'u.~l.llo, Kmml (lidirnl!), K.adir 'Sel'~n) ~ hltl.a. &J,i;1 (lst.anbul) iI:knIj~ (t~e.1 ~ ~ hqw., Mu ... tr~r (~l 12 lu~ll iIJj (An k~~ MU!OII (F.tl!.,!.f 1.1.~r) 11! h.!lli;;l. C'cJIIiiIJ U\nk.ara) Tutrul (KI!II'IT>I' if I tU>,;la,.. M"~IJJ, (1.!o1anbuJ) FIllUt: (St-

Zikir 4.KH.)'"5W}

,II! ~

J(ul RLiitc~

I;~

Il..u'l II" ..
~"b;U:.iI

K.il!ldhlUl~elektrik fa.ll rikl.smlb. Havuz..l.u:iakl P1er!l;.!;im birtbllten 501'II:"ITl K:ig:ldhanaleki ele-ktrik fabrikasma gidjlml~lir. Vali lie belcdirye reis'i Dr" LUUL lilroar DUTUdada ~ iza batl \"e~li:r; F n \'e teknigin kendn emrine al, £0 .andanlben Tiirk 'SOcukb.nru[l y InlZ LtH!vcudu It.iisn.ii idamll ile k:l. Lnmdrg:.ru, ilel-si, taln'T}'e 'ore :!'e!l.i iIL~ sah ~.ndll. lliL ~uzel "e ~II: Umidli lDil' I:Jq~flgjqla i;te k(i~rl.Llduiuilll. 1o'e der, hal ~seder !;"eflllege ba.lJb.dlgmi rnl;:!ITlIl!~lli}'l!tle. gurur \'e ifti.ha.rLa goriLyoruz. Elektrik sarfiyutmdlLki tua!I"iid. med~lll;'~tY(lh.ll''1da k:l il"1l m _af-cnin bill'" mi.}':!.n 1[I1arak h~liklu ._..,jHelJilir. Bu itusU!!t:a blr ill'll" \'l!r..:bl[m~k icill size [lou 1915 ;Set;ibllll{1;.'! ........ ni i.:,;tih~l r J.~IJO kilol':lt r. idi. \.f' serlevi taka.t 10 '000 '000 ki I0\ :II Han ihi.;welti .
nlkambrl \'en:''''~Lm"

SABAHTAN

---------~~~-----SABAHA
Yunan

adala.n
{I!!. .. ,. 1

"'I:.I

i.lI)'"

d.,

l'l:Ll'naJeyD imrLo mIn mu..un I"""",. tIiJ-, b! mUCU Id.!l rl II hnlln 5'ti. g'l \!II hi]ln; ~ilerl ihr.! h..'ZI hId ,nlo!' rl • III JID. GCJ111lC1". rn:Jyn liol", t.: 11m J'~p;an llllk'l:r1 ", bu.:::umbcrtl ll, II 1111
me"!:II1i Lapi:ar
}'LJ' VI!'

d,:u"lil)lrrlbc~cr

ruh;}> .."I; .. , L or l!j" r tiJ};~:ar<!' II.,;

YilT!J.1ii1.n'1J (t.",t:J.r !l3doc!! lLUUU)f'" " .. 'dl"! tll&11u.l~"l":UI i""1Illi1.lI, kL.>YVel L."tu.ll b~ .a.l1adl1,o..,Lja-..l1.: Iii,. wru ildLklJ;r, IilI1l1

)'cnhL""

b'"

ta&r1..12 I! TIl",!.; m I i.lI:nlL B ...Ik41.. 1 l'ln cia, !b Qli!'d<!(lberl ml.k1 .·nn C 'II -alyf!l'e

F".k

POL/SDE ~--~Umumh nude ~lIralami!l
["~LI1'I '~(':.J
)"1

l!.., h~[]e.·den lHn " l11oud ... '\'e il!Ol.riJllly"r It, Or!!. Iy..rh "d~nun 1:1,," [)u(uk "'~ ~~wl • (11)'11,\1 i'I'9llcsi 1n~ltirlcri _1.arl,,,;Jlruf. l1.lZll"llliEIo:; b\JII''':lMI~tl.r_ Uk :lIu. Hu. rI'lllny:H:la garulen a·'I,~'11 ~ ,zI,i'lk, lSI! LI'.jlilll1: dlmiWll1 .. '1..~IIU b •• "'U1dll t.l>1.· J1I LI31L1r,

bir
.lin ·')I:!I dol

F;30 5eile::'l1 sonunda hu miktar Cm I.l:li£ili laz1a ::;iy Ie 31..000 kilo .ak~ >'e 5ene!ik i~l is.; • on bq nusli iazluiyle H5.000.000 kllovat S88.ti bul,",:J.m 111;jtU ll" •

"":111,

II.

l!.lla"

ilG k,11l AdU (8ur,p) i';'lTI 'il hWl) II. 11.1:>;1::1. "fehm~ (KOI."ae.ll) Fethi {Aq~;, .. ) Ylil tu,1 , 'V'I\'ilI" (Ant::::.r.:i] SIllahadehn n:.'k,~b,r) ~ l",~11J. rkkir ~11mir) Zekeriya (1ccl) e I.u~_' 1:1, S2~·k.i (SlvQS:) Sf"f~~ tiGrm,..;l) y .. t ... jla. lzz!!!t (1.!1W hull Ahrnl!d (D" LI! "'"~~r J '12
I:'

'~JI-

At.

.1.\0.>,

lu $1<1.

h,oylU diz ci'ikerek I~kmet.i

ot-

YeniSabah
BED.E.U:
,(""IUkl". 8EN'E,LIK 6 ,,",vLil< I A'fLiK '1 A'tLiK 11 II~vlr'l i!c'1 ..1J1

Ue te~ri(att;:asi Nesib bey kllca.!lda)'lp gil.;- bela men -~ttiler. .Ef~Dd i ke:ndisn kwtnrmak j!olledilderi ittin bunlru-11l1i ellerini edl),onlu. Bu tam btr em-I net hali arz.ediyonJu. Bir deliye yapllaca.k tDYime:leDin ihtiya.n zanrri i:di 1 Nilt::l) 'Ii; ~[cndi birg .. iikW:tel huldu. Etrnfull a.lan.l.a.r Sllllg L,'Sir w~('k ~~Ier 110)' edJDQklOni Nuri Pa!!JII.ihtiyar bir "''it idL,. ~fCJldi}1 i leCh.1Iii -edet:eK
l.Sl"al'

ill.

Ki!ert:i

basJ!il C,;ilib

c-f~ndi

~nniilb:y.or.

ZQrlaY1Jl abl:m~

141lc t<.r,.. nco

no.
1i.1I

,OIt.
»

14r;o.
lOG.
iBOO •

1'1 ""

I

l' "'Il..-rb:ll"e .~I u'" b we ilk D.ilI2 -1 Flfnerbah~enli; , ...Il:.i),," l itt' l:Iitli. 1k.loC! lulf'l.:l:nn G.alal.a.sa .. ;.y Cl.J.rcll. I~rll'l ~rjT['l" l1:.rbllO.!ou llr.z..irLn y~r1,tf' FLl"di ..br:at ClldL I kim:, b ,,ul.lvma Fert(.'C'bab~ b:lljiI,.d~~'" G:ll.lla...,. ,ra.,. It:llr-J.lnJ,ilk I:i.i1m ledt' imi~I{'r. f'iU"ukun kBta.qnliarl tc.pu
~"I.;.

~L 1m C'II{I~l~ bflJ..D 1I1~bD nC!l"Doho;eni.l'I lit\incu giJ1WHL :Ill •. Bu._

S d' k . F t
8

~ndi'l

a

III

- ... ---------!
IMiIlK(l1H.il""

lEdil~~) Nllrl (l'riib;(Ion) II t~1B, Am (A.lik~lI:) 1'1, lin (Bul;'$i'4) ) I ~k crtyctle. A.nmed (K,," ya) K~lIl (tCeJ) l' lu,hI. ~I("I1 (l{£x !!Ii) !}uban (SaIruiun .J. S3~J lie. Ahmed (llr.llbul) ?oi),.l (U;rnlrJ e :8IlYI il£", Ce1iH (Ank.or:l) MulHu"m (K.,)'~tl) YIf' iu,'· l'o'ldU'Jn-.J thL.mbul). Mu!t.:IfL rEJ;kl~ehlri I!! ~'l .. 1 lie' t;ur~L<!I"C: bUtlun 5.01it U de 1Ii,.:\"'m ll,): Ali

I

1

:Irb~e olm~ \ e rt;Jhk IiJiriWIRt! Lt'n' Clr. cwd.!! all".on ililli 1i Iw.tlml1i",Il... I\T~MII.I k.,,1n dl -0';1'" L:m:hl Ill! I:olr' I!:ISIo;:.n~h" yuz"'n~ rt Ie '0/" ya t u lu nlU$l",rrh!". EiI·Ut 1.1'I:i ·tl~iJlI'L'·~'1." LId I[ I IIII'll Il 1i,;1.) l'II ;dLIYI yu 'll dc·r, il.... HIH I ""U,' • '" liilill lol. j,ilJ ...li.. 11,11, •• L~~ 11 Itulte h:.~1I18JILI!YIt k<llchnlIl1lj"
blr

'i:bliYOLCm DrtI~ rtisreti. gOl' i}tie ul!rl"r(1.k btJgul'l kii ad 1"'·Yil.paC'a~ml% }"~lli kazllU

It.; ~·:lfi.I." 'r J.:'I""Urw h rJ.. .. tfn.,'I, _liIml 111J11L...:: (I••:,];u I 1 'l';" ..thrml~. Bill dI~n nm 't,md., -,'UllliJl1 r;IJ' 1" r.i'l!bdl.l" iltlioIT,'nm hi': h ,m I G!lmIY~c .. b 'J-I DUI" 1;,1,'[" 1>1 eo:et:tir

ul);

,e

nnn!.

"u 1

,..,

I~"'''" tu,
i

'I'

E acagmdan
ill" ,

Yii1n'alaml~
M~h.,,\ '<I II

I I

l: ,,n'
II

C"m ...1 k.. L>. 1 I:J. M

r..'

d8.1 tnJl1 Li,.'$u,i kararl 9 ~ltH'1lm...,ln< BLlllU ilin::ten bill:mm tist -I rrl'1,d,{ It'l ~nl:'l nil 48 5[lalliLK ltomu:r ihtiyac.IIU .kn~rl.a~';;jbde(:ek 'GOO tQllh k lii:imiic SJ1Qlan \'U ud' geti.il",'('\1kli. H:.Ll Jl ilk plaJ] lJllakkuk ettil'IIDl~ bulunuyor, Bu yeTIi dai· k. ) ~ni hi ~11]al". p m d rn techil.J.tb mucehhez olap 12
lm ,,;[ r ta2Jik "\ > 440
f"et.'ei

to :L .. l;. mu.~", cr,klu K~rI,,;tC.J.
,'Irllll\ bu:v- .. k bll"

'.
djl[lJe

... UU~;) ~*1.t...n L

El!lo:- d~I,l!.il,·!I<!""

! Y

I U'

h.u-areL
!'

lemin

mel',

fe boctlcn
H:udretim -

FI!'-I

_I I
111'1
K.

r

lEn 1,1

1~40 PER~EM BE
cln U'ioli

n
r..U,n., L2;Z U.JO A~ .. m 12.110 17.0'7

2.~ Rllm ..... n 11~!I Blrlnclt.

,CiJn :lOS Alo' Hl: .....1 !)4C 001.. 11.50 lI!.ij Vall

• HIIII,. 17111

U2
!3.11

~~I!ujl :U I ~o: .. ni loJ.41 Vuad lmulol II 2 Eunl v .. ur 4.5

I

'Yolda fBI~lav) ~hrinde Yusuf tzred{l ill ~feIldiye lib k ba.l"II~ 018.1 yaptlnlm, Uu ~anyol!anfl iyi telliri oldu. Bcrlil1lrie rum arata, bir bOliig· ke.-,le V~uk ill L<:I.ikball' geldi.
tA
"

hal

'I'f' llKlld:l rl "kalll!lam~

I

«,

a .. iI
K. Ii

I-i,;:,pillft"n lar., T.h ..iQIIl - SJ1,. 1.:'ilJ:'ti 1.£\ nbul l ...I.·d, ~""'1. "_lah:m~i.nl! blr ~II; VI yC'~rden NI til ~iirnl.~rildl&in. '·or I:l'.Inhr"~ hu I", I,.;lh••nele,-.d~ b~ , ... led""l ( _
Ill}"
0 \'

*

haberler

e:rup

.,1 <oil h' !J.ij;'ur,

lol!'.5m,

1.1I, IIIl.1n

mcr".lrr,l

•.

I,. odd ttenbe1"J K.'l" d [u: J,mim'LIloH~I I~'klkr I" ~ b..lutll1 ........ ,,, n '
[lH'f

*

II:Ir:llhlm

K~m"l

O"ndllO

Hit

111,-1 ,_h:n
11'-'

";l'i'tI.1

ol

H;JyLllIl' .. t\,

n tmum

!o

Ulll.lru

IkLa\ln

Ib

I

I

P.l r!!'lo 1.00rl.mIO li;r::trhr. Bu s.a)l'edt:! s:mtrnllmlZ: g{:[l2:k tii:r~ j rl {';11 iir'j{'r, g~rt·\ kazanla:r b:LkLnli.m'!an 1939 d.;}ki 10 bin kilo\ I ihti .. lca mUkab,l bug-iin 70 bin kilovat Ulk"r h~mi[) ed.ehiler: k !bit· b.,le g~tlrTlmi;;tir.

dir. Bu te~is.::J.t it;:ilt sariolull, n

nUe- tj2 lOll b1Jhar

!..

DLIYEDE ~

_

..! ill.
iILf')!Wndul.· II. In IIl<'ro IIrJI~, 1 1.!llmlttrl ~!itl{ilrll' C'll 1ll:'ylm.;: It...ly..;;'".l hll\'IId.l" hueu.m rl:'.tl ,,, }' rt'l 1""1 L, Ingil'~[11~,]~n tun IJ\UI'1I1:J:.:I:I II~I (III u~

Fh.'d,rill.:13;;o: I'!.rp;!cbn IJ." 00:

23

21)

Ill"

40:lt ] l1 100

27
M

Ihmduld.:mm 1l.iI.ULn. iunb.. ilir!3 bi'yC!1.: ,'aO),clierden t UII\l..;ul1m !,b:In~1l<ri i~itL .'I""Mdtm b:tcrncje Ii.'ln:or
VIMlJIl[;;1Iir.

n

*

K.i",! • .,ln il,r .. 1< V"I"'7'''' - .')l'h ;:(h:lol 1;;1.'.d 'l' ,!lkr.' ..... ("I;Jr .,-

Adli),s.t9 dUn h.~blr ciirmU m8~hu d vakaSI
olmadl

Ilynbul rr1 (ill't 0..i! .F. 1J1.gC!nu
IUioV"A 51. 7 7, NAI,.l A.ZI D.

O,"ulu - KiU"1"ld;:t ~ flllJn"l"I • t;:",lJ.ulU'h drlll'::l Jiil)" ~ I:.l Dlrulu m~[<!.~ I.. , .lJnL~\ir
l(iI

Ikl r.,.",1 KLl ",d -Y<lOl"lll;JI,:n.,t m.... "tb"lh ~C'

* *

1'1J1 I

Y

Ir

l .... m.iiJ. IJh lO!'ieri!l_ 1::1.I lUI"", I;) 1 bil[i~, .1Inn·I~1 I. ""r 'I !::rn • 1t::1',I,r E\'fII:'; f1 !.;IZlrl .. nio.t1 1I-=.r1l1 I..Utlll!L; I \ 1t.tIl<!!
[:.J

lii:ilLI.n~1J.eL.ik U

I Iu. 1 Ibukl

tJl:ljmdEl

t

I'k

Ill'll ""

Ull

hie

YF.N1 S ,nm

Avrupad Yunanistana in iliz yardlml han,
[Eia-rnilk;,letltn d~v

III)

gld'

I

kanJI

iBlll:i.dan I letl.erinin ve b!l1ulra

1l1gm21 adalanm lmrta.rol. ItlilLver ('Ir~ ..,pl~i.nla.nw aUUst ~tlli
1l:odar
~'k

(EI.., t.uafl II'l(i.'l) r nezaret, i!iLihb:l.l::tt hllrnsu, ~RII gec!'.!';i Alrmln)"adll dentz tczgahlarma karl}( Y pilau burnbardlJTI.l"utl£i.i· hakkmda asaguJaki rafsi hih !"ermeiil(c,lir: Hamburg. Sferra', Riel'de in-

ON
S(',' oll1~u In" (l.l'llmd~ '1WL dl1!i:t::n1Inmu';:WNlwtH,1:10.:" " •• dJ~'" ~lmo;:'IIL~ ~ '1\lr1ar('mn "'1(:lhl.l;l: Imtr1 .. h .. I~'<O((.ld"" 1• .,rlWI11l:'IItl'I~'"LI
Z.

C'iddD.!,'e

hede-f Deutscbe Sthlif Mascbinbau te6glllilan oimU£ltl.lr. WitheJ.m.!ihn.vrn. denil!'. iissiine k,.~1 YF.lpllnn f,iitu.lIlda til', II. n ImvwtIi iflfi;lik bomba-I 'I.' a, i~inde 'bu[ullIdugumuz Iarnun nlllJm.'br ve B uhatcn bill nnl 'tlir IdiJ oLarak m-' za mlcolidir, Yu.rnmi3tunm i;Jti,~ 1:eIl1lbunda.ki kIl;Il.a!I iii r ii.ze1illde pa tladlg.. grt'iriilmii¥iir. lasl hal"bin rleli.o[~nj .de~r-

m~ir bir h.o.:z.Jof'1Ut:: yo. pabllmek il,tin UUIlen temin eyledi, 4 "00,,1 bi safhadndrr ki Yunan.isbin aleyhine blf'sillkast. ba$hyor. Yunan mil en mazlsine, karakt"ric ' yah~lI bir ka.'I"J["I.m.anlakln keadisini mudtd'lla ediyor. Ege:r tngiliz: If;u\'VeUen Yul!'Iall- taltlJ!l bogaz.!aIllllRS1ila l;eyir'Ci kuili~;Ak ve El!;:e Mn.iruJde, Yu~ 5ulll'u"mdl ... ~ok Cldd'i. blr fnali ,~t gtist.erutiJ"~k olunB. btl L.-eIld:i.s.1:.Bin ~f 'Ve' presliji. ;~bD. guo bir d:u'be ~k11 e-d~l:k-

PLlrm.omT, AW!lIn kuvvetli wfllik. 'lwlllbDlariJl.J.,~ y~.ngrn born
nndiW1 ~11I.an yal'lgm.1

~a. ooiJmek1:~ alan haru gc.miled. floekarlfl ,idde+1i biT hiicwn pbi1yiik H.m uwgd.a,

f:aki,yetle dayaollyor'
(ill I tll"&!' 1 Inc; 1I.J;'f."o;j,,)

Vunanhlar
dir, YUII&.I:li kCZll.lneJdir, M Illkme

I

_uvat-

1,.,d'I",

hasar 11' l!'jtlr_ Bto'hn V l.Dii l'4!:zgibh\nnda ~lka.n buyU1{ }.angm1tu 65 IA:Home~rc m~af eden gOrillnui~tfu, KieIde De:1J. \o\'cl'lw te.!g.ii.i1l(,g'1 u:.!erinil Y;e ciVM"ilUL miit.enddiid isabetler k~lydedi.lmi5i-· tiro '8reme'de Uac.rIlz.1l. IJWayo.:n Una
~

I

tina. 30 { IU Atil~'W. 11Jaw;l bildii'i 'f"; Bu,;i.in. g;a::r:etcl 1", Hclti I b;J,UIl'1.n 1t 1)'<.1Lllor pitinin 'bir par~lIlln fotograil:anlll 118li1 ~t !h tedir. Thrpilin numar. I ve ltalyanw ! azll::L.r.!:I1! to!i"l1 meum fill Iini aI1lWniiL.k:i1.~1l. gd~ ttirllle.z ml" tarzda IAYl If'yl~Ulekt.edi:r. ~r, 1tillYIl.MI!! Irw'uufu menfur oyondl.lJl b~yl('rn -u. ltal}anlw'ltl bu cin.y~le i=;;tkakll'li mkir' eo ve tt'I'Pil'! lemeruu Ingi11Z1~ ta.rafi.n ytlpl"ligl:r~ u i1ct'1 siiren St~i ani
l

IIkJltlJ:iLl l...il;;lnhlHl"'l f~

ti~nUz hi 'oic YLIthf1.m lmTbi taKtitJ cmnr i inl'li'eud. d$ muka\lelJleLi mii.-

bir nuiku
D

iCumhuriyet bayra-l Pe Ita in 'in mI ~ok g uzel gecti
Mare~al
I
(B.:t .. til r", fl 1 Incl l.iyr.d ..~

Bir molorlU ita.ya,n k Diu 'mhil edUdi
(81 t..r,d! , 1"'1:1 .. yflillif ..,. r

:r:I~leJ"
bugtintin

Vic."
]oor,

(J

r." ) R

li"~'U~ ~.il.diri-

suyll;'!yerM., y tiks~l!!:

lIendilerine
'!II - ~ml

Nivewa.da

karakolu Sill:lltiBarrnJ!ll'nm 26 sa,.[omeir-e cenubunda k&in A1Bm

buJu.n..makta idi,
b.twillCA

~e

.run

hila 1"ufik man \:,L tll.7:yika mutavaat ed.r:t::cg:illi, It~Jlya Wnid et m.cktedU", I "ll)j!;inin Ati,· nada IUlLrua.sl, mih"er !iC"riilderi-

w kl, Yl1IlltlnistaiE-n tebdtdle mlile-

MQT~I lilu:;tlr
.EO

Potain, bY.ll:fln ••,;1'd~n sontn tu1t _yloe.l'lL!j.
\';;!

rii r,,,ly('1od,
ki

de-

~",'n!o'l~I"I,
R

nin 11.H1a 1.I,'tI r..a bir za I er k.':Inin etmek ilin.idi.JJ.i gU,tt.ilklerini teoyid eder pbulir. liu,]ylLllll ~ml.nlii ~'lldllo
.,1 ~ 'vttiklM-l, nea mah'il~

t(:bligI~rilll
Jolbil:<i.tJ Atmll, ,lll ~:t

urlabua.ktadl£.

meL lngUt"re aeticede ~~ giJib glee ktir. Fakat hu gagf'lmemeler.mdell i~in Iden gel¢l'lj e<i r, .c'fo""."ill t.cmin

l~boeyi 1ngiliz t.. Vn.fLru bJ'tan .m brnam~n c~ bil" h;-t\e
;i·U[llll.:tSl IC:11il

EJndCI\ harb limu.lllda bir !;;ak}'UIgID lNmba.lu.rl A~tc BmllenbaEenin g3["~MlJa petrol
i.htil' dqIDhnll.l1n m11
U Ildugu

I'

gJ 1 dell

['ki A.kden;we]q lngiliz 1 ill rinin Y LlJl.Ii.IlistllJHl ~ yardun _tie1:'cglll r InE;

do,) bu ~umL.n 50 ka.d.u ma VJ:I a • oomba.n:hman ~iinli$.;1". IJe.rlinJu i'aiirih'i hasebi)'le ln~ deniz ve 11:1.\'8, • lmv.J., 3-0 1. - R utekllve <.:ri Ylo.I a,ht l<l~ 1" W le.rinin (ok elwrl~ :rill ~VoSi1ro!:a muh_ birin.d n: merlriJeJ inde.u . -, ade Ogre gure I" C'ece DeI" - in .5ln1.ta no 1 )'11t'1 nll. 1 -Iizler- ~Bl ekiplen p1.a.nLara !'erle eli \'e ltaIV'""""'" klhbaldt ~ ~~ tDglti7 bav ill";"I,"'etdoe:r.h hI la.nu.g. ![h:rm, 1 Ii aluo yapbtl btl ekipler h;uan. u.,.irdylill. yerIcft smSIr( asker gQz;ile, bLmlar :1_ 1~ gti _ ~e:.Irtcdir_ \"'LIku.l!. "-i n!tinel ~er-ect!d g.dea ~ :sabah edt_ u lui· h:til: ha.reketlH le.li.k~ oi:.iill.:"ne giden ~li1ernen saklabill ....DJlun idrl biHiill lruvv~th~" mali l~ :lCl~ delikle!'" siir'aUe Tin astl kat'f rwti~yi Wm.i,u eds-npat..alnu.kta. k1n.hm I&.r,n cek ya ti noktalanta • • ~ ytmiitu'i k ~uJ.m:a1lta. \'e :w Q.5.l m Una.8ID g1kiilebilir. ka msan lJg1unun .akhnll geLebileh'rih bilr.a:!: rut s.iY3--~ ile ~ ~ dlc. ruldl~ V~ _ poliI:ibv. Be~ - elll ge1M 'bir yoleUl, Inalilik -, •gil;:.:, hllv;,L Jrnvvfl:lermm bir fa.b$ .va bo.mba i:o:abet ettir "'rek: b :'kaYl Ju.sa.ni ugn.ttJ.klanru thtimalki 1m s.~tll-l!1f'l_n )'nll-~ 'L'i ya.kt1klan.nt !;qrdii....;.uoti\le' dl~ dak:ika ill!! iI:it:ipr ~~Ieni ia.ka:t i\:i ~. HQrn b=knI- Rerza man a:ras1Dliald f3Sl.1.d..:J. bU- lim ziyfJ.· k ettig1 z;un!rn hasatun bu II. mfnm e-tU-, ., y- nil uhin-m gl2:1en~ I:a.r1.I1lUM .. )'}filoUtl~ 1.1 I:I!a;na lerin emn va . ba1ine ~.. "sni,w-_ Bu :rat: "Fabrib).l1. D1eBi lam~ olaoakbr_ 11k _ Jnkalarda bar. ~ aid ~ - cD~ Q;.gtn 0 hi bi:r ha J,eriJJ. ge '1m ve b___ iDapmazdun , d _. . hem b unmast birdenbire Rir whant:il:u' nu niyet verie.i nelicelerie hrva kLl vv!list [ i II!!iitlqmam 1m amkan birolr 'luc!iarbn.iii ~ AlH I" ~Hi! e gerek Y~nI, ~l'dr man larm nedoo b~ 1m r halklngiliz c10stlanmn pek t.e.m.em:J btl ~h~. khlnm meeluJ.::leri §,f<lYartilk h::l.ty~ t"Ak ~I:me kted..irler, C'tddi surette lurpalllt'ldl.t:l:arnu &··diu.lilel." kiWi we.l'lGJ AJ... gOTmektir. ~::!'2 woUl.fi&e ~tl~yi na iDumakb. OOC'I" d g rb null ~nn.a.ll Ing:i1iz han 1[U\1v tll!rillin miidh~ h:iB:'.lr y .liLkIan babe<rleri cmdi-~ u~-anrut' • ma.k t."ld.II". .Hitlerin. bu e'lI11}eo'llln ~·.ayllm.&.maIJl i~in ha:.;ur'Lull'l her !!II;: ba1'l ~U'I ott! ni.."l ulslllil ~. kabiL olc1ugu lmd:u giur:mn~n ka-

llasll oldugu Umididir. I.ika ,YuI'mIlh::UlDJII'I ~

Yl'nh! ka~l ~'a(ll1an~;d,1 bulut· 1~1 '''_'Y 1 lynn - ru:utJjun t"l" j 1 l' a ru.~mila!l .knnuZl bir a 1 ~kilgi Gil l"e bLiyLi k btr- frulci}"i! goru ii~U"L Gene ri.id'lD.n tem.in etmell: ih1.mLlIlmin ,,- 'de kan.a!d.fi .t.lptu bir h I.-

rkfiru hillri:)lyesi h - - _' h:l ;yi bilu'. _'\sJre,.· olnuill bi:nimbire d~-

f

j

yerdelti inp.at fu:t'rm:;o dU.§ImLl.!lLLi:r. H.A.lllbtir-gdiliyi nycl. $.Flrt11m i.;:in e hareket edC-il lngilj~ ak I n pc-trol rns iye'hru!loJ.eri u::cl:'ilK' bkblri ..,;!mdiol.!1bomb~l I ..tm~laTdJ'I". Bu b mbardLmal1 nettee5ind~ ~iddetli y; nlal" rnij~h ed.iJ.nu :tir,
K~ de petrol t.:lsfl) hlil'tcsin."0

Iv nl.... YIl~n.1 rln I:,,",,, kiIIr , YI'r~ JdJl1 h. Iu:, hl.1l:= KOrl";IoI,td"l'l all n 5:i1hL! bnyum;., Illu 1 "uu, IJ-I'm.l~r, l1.tily:: ~ r~n ~.wn:Id Ikl ,1t.l.:li~I!RI ,1< I ',.-k" -'l,J11i!n.d1 I r, lJrd.!!-dhlm51e(liL I~jn W'ilUlrnt l{"H.ni':ioh .;:-" ... m~,' bu.- I S4!,htld., hu h:m .. , '1 LI n:D1 U.I!!I i II iI..a r k,-,,~j:;u I l!\·\·eld.". n'kll rn '$ Ijll ~l.Inu hi.n r.:\in l~ll'rirun YIlrlW"tl, ''''~1 h .. oe:-".. ~ore, dun hllktlT'llff o:! '1~(' k.rod , I J.b tlfllhl" huciuc!ldi'f1 lill1mimm seki~ -,I(JfP()tre ","S:Jt fl.E! r; il;i.t..."ll' .!> till l;.ariltr; It.:rlvon1lu $II"IHI,~ " 1< • .jlll' :urhll fLr"k:l kull l1T'fllilSlIrt't,h: ln~!l, b Ik ~ k.I.ll 11. _nn un' ~llird.ll. t IDIY.1n l nn (!\"\,C'ld Cp 1,11.-

"j~,

-mdilli;l!;V1r;; :."4: lie

Lkl

u 1m

" r,

ITI

):'II"n:rn
KlLl},eJ;Il

me'

L

de:

h.'ni.rX

U!mos.a

"e-

kil tlul cl,ru, til

lei. I t II1I1 1111f!dllmekt'2dix,

Fi'l.b1l-

v~l

I

I

I

Ylin "oBm.'Ii!I ,1I((,llmi iOa~r1.t m bllLr.lm.eo i ro:l;l<lfL _~cbeh>l'i!l' Ciol,,},,l'iyll! r.bdl~kIcLlc b: 'rid., II U:I.:.<'iLD', ~iQ! t>liih _",'"LI.I' I, -1:1. ~dm \!\ ~ t:1 gcl'k!. 31 711 t" k lraplhn ~III!I.

c<:!~h"'nJn 5 I .. ~ ,,1 nm:I", 111<:$,,1.;) K kn\I,I' \ c' FI Jd"oll~h ~·,(Lnl:O: ml.1ll1~,ld mtJillil'le:rnel('[' tl1mu'i!ur, 1t&1}'anI:!.rm Korloya It"" \ d jha .... c1hl-:.h::rlDC d;'I iT" ulan it2lLe, telo' 1 "dilm~m.i~t Hr KrorJu \' Grrl eo m:i..IJ.;!; ~l1,;aalJ bulufl 1.lo:iligl ri.h dln:lk l;M:y:lfl 1:wU!b

!;i,ugul1 FI ,I,I&m.fiLD sdii.:ncl:ini ba iJ h.::rkes;f" ium' hlldi1'mll'k i~u!1'im 1..1 lIu slZhmu,l, ~n·.4i1 b,zlm el.!UI'ld r. Btlllun i b[rll~Lne ~~dL.· veon l:mdLK F"1Il511. !.lulL&:!RI .dllffi£ ir. 11 elriyorunl, liIu ~ ~tl~ :J"~md.a "iOliO'nm 1 tlrl> larl ~u.lac..I;, ""I derimi~.Ll1 nlukadder.ll l.l'ilC!!1J''"lle['ek. i.:;~aI. m;a5l"O,Uari ~-Id,1J ho:r.:n'l!Wec~klir •• Bu sur !'tIe, noevgul '1,-£ Ej;!.yti ~ful j.lT;JZj :.rm:;md.a 1'I\I'n:as .. Lat i\1!' r.I,e-n.llw'l!!l;.in nidr"ji, \'1: i.. oe-:i kol.:u ,11lliw'J.l:.\ri1~!:: '~Ir, tlu IOLrli"t, s:amimi I;}LI1'I:r\ill1T". 1'1J'lu leel\'W; dJ.k.rHull~:"ii.zade ! m ..lld, 'h!'1t \'1<: t!1J1IliYi!!tll b..rde d y nm",lIdH', l\.\"t:or ..~, il,hhr addil
~

pD~l:!mbl: ""FIoU,\III'I:lIII :Ij.'n Li)'cSi iI to 101olJu ~urn, Btl bulusrn», urn ,~lkr uy;:mJli rdr, endlselc .. Ull~du Bu IlIW:Uil::J ::;.u:~n=' IlIiZl jz"lIb.d v~neyc IJor"IU)'I.IIL1, G ••1,u q! magi lib ;]1~sLJIda lJu ilk ~!.I.lu 1'11oi. 'ncrni.;:'I<c-tunj, i!;'n [lk k.. lk'I1J1laLllr Furu-el'Ln dlil.... tin~ EcrbC! t-, ~ !;'C ICi!oot elfirr 13,Jndil FlIIl"er tmitlin n hlot uil tazyik. IllOC Inc oi'lil<:, .. t )'0 -ttl Mcmlek( l"'I"I,m:: i'r"li"1l1d.u bLT i irl.i!:1 ir.dll. meV7.'LlU edildi, h1;lIr1r!jilitol pn!n'sip ol.w:ak J;',luoul t'thm_ Bill i:;: ~i .. 1i ',~inin l·rlli lJ bl.l iihare mO'Z;, k e~ rcl.J Iu n.(IIf d<hr.
GI!t;f!I~

gen~~c dJ~n muim V J..Zi.f a ri teb. riiz f1ttiTDlI-';!ierd ir. ()g_ JOOcn llJ Dr b1Jy' elc;L1ikde \111' resna Ofbul ytLJ)lIDu", k rclipiomatik, ~Hriciye, [lJ"ka, onilu, sal1a~'i, ~ica ret ve banka clkitnu i.1E- Heel gc lLtf'l. bir "Ilk AlmJD m.bmfrl~l" .wnW!'e koi.dar goriilm~ biiyiik bit- ka.1aIJ:!I,hk aJn_d'~ biLyiik el~iliw: .'Ia.IQwanw doldunrak memleke1.imi~.e kar~I . alaka ve sempau' I'lIli giiB. l.er _ [!j:!erdiJ'.

M'I

ian hep binien a.~ a.mlQ WI • }'D.i zamanda uyyarel'eT (fa bombardtmOGa ~1.a.1DqI1I.rdIr. Ingflla topl<"l!fl 200 deB fuJa menni a.iml!lllardtr. ~ g1diL a vlal'l!LD ltaJyular mWmbeo lOl~d~memL~eNir. Lugil,irkr" ~ l.t:i~dlW.eri mm.a.n ltaLY&D tecemmuiindc-u miiidlhl~ uir lliIWL!!lII1 EJiihl.!:!.'I.Il!lWl ~"i.ibe-.hmelrte: 'liTe ka.Jal"lbazi, t'l:.alYflin kumynnla.n .. run da iske1et halmde Sun Ba.r<I"llDi,ye ~kitm4i olduguau gUr • mii.'jlerdir.

Kal"IUillk

lngi1II.z

lop"

Kapah
I-

zar£ usu.lU,e eksiltme
~

ilaol
ms...

Vozgat Nafla M iidiirliigunden
Ek",,11.J"~:"4! l<ollUL.d'l
Y",g"L M .. d.61l li'fnli.JIlLln :lfi In" lira &1) k .. ru~uk 1r;00II['U Irt~ ':llI"hr. 2AB-

kilumeb'e;:ioo;!'

eobl-oecell:

dM'i1.t

E,

41! ....Il
Cls~.

?n .... "I'
les.

~<I!!

e""l'ilJd~ ~.;!r.

Ell:. 1ln:'1! prln.dn""'1 MI.II<:;;neoLc [, ~,~

C -'
D1'. -

J:~C'I
j{9Itn.l!!r

""!!

...'£ll"lillllll!!ii r"'l'Ir1i .rttllUDiI!!I'

Hu,u"

FL-

K~
PrIm:'

eM 'i:"(l't.II;.t cum:.
IJ~I~I::I ~I'I.I' ","LlIIt

I ICKiltel" r~l>;lir Il:"r,

3 ,- i..,,;:;.llJul!' 3.:i 1I/!1-W t:rlnm ..cn'n.'I.~ YJll.li"lef,I<I,.-,
~~ ..IIt.m~"..e

14 ~

';"W.~l

0 "'1iI1
mlol~

~w,

hf-r
01-

!{Qkk't
Pli,It.r' A-

lb!OIlI1-'( \'('ITrI~L

!lIlr-l"hll~~ j~m !£~klill:'rin , \I! bun,,,hn i:;r<,~k;:) ~I!:"h"',
II~ Y"l \.;:oy.a koprU

,.~s. r:li. U
•.~

,h Iru:ru!i
dti

g!!l ,-

lilzlllid:U'. I:.:II "z: yedl "1 ilr lh.,le l n.twJdo! m~,J.atl

"Wi;

blJlun-

"J pmLS buIW!l[!'1~.

I,lhilly~t

n,lh

dune!>. d.~-

B-

FrallAlun " ..lib~ EM •• mull1'mil b rlll,\len ~-IIIlII'r. F .. :at Im.J:I$.:i, F.r~.1. 1TU1~.. ml"itn1ilr.

Y~f1il.r:l miiyt'l
'"

:51.11;u-Lnl!

.Bu llLilnimr;m,bk

:r.."riPY.1.,

lil':acilillli

dll"'l.!ll'!l,I&~t '"

[1.1d";:1

brlJill:,
11U y.aYIIJiIi ""jlal In 01, ul" lll"1> I t.n blldi.-n'ldtle" bUHun u!idur:li,r.1:11 .n., b..iaklbt,

Uak.

datn!!i,j

uil~h''JI!{!lHedir, btl j:1i.I'I!oIh iip-

b@.!'::ew1

tdLI.i.II;l:'),

mll<:h.l.a~ d I::~ ~lUf !lJ'Tlltk111t.1I~ :rond~nn~k \ e ~~rn,h:k!:I.e"'.fIdell:i il';hloli.flML IlTh,d,fIIo );:.Llmrm;a.K ~b~
11lJ'I!'Ii

I ====::;;;;;;;;;;;::======:::;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~~~~~~~~~~;;;;;~

iliin !2 Lml1jll. .., p...r" S \ e J{",r"nl kur [ez1o;r dahl] t i
t.
dlHJ'1!!!!I1lI!

l.,;illmU I:tm 1rt~fnr. Eu ~i)',. el, be-rum 6ivilselilndit,
Y" 1,112: b;ln~ I'~n.l

No~
_I

Yozgat Naf"la Mudiidlijiinden:
1 -'
YmClIIt ,dtJ'1I~l'~ ',''Jlhllm - s..r

b:ilile,

lEI dl!l'ec.e 5'2 ".~ :II) cl L'1"(!'Qe f7 till
Dllladan

!;1m

~,

ZMliil",

tnl!J'I1ldl.i1"

Uz~rindl'
J

bU!l.Jrllln

i!U J ba."li.y;)'i'!!

1~, Tarin.. ylllnl:t

,.k

l..;J.',

~JIlJ

,,,Ii:l [I $ifnI!] t.a.L;,iDI!.II DwatDl";a,

b..ilU

o.rad=

.. G!
~~~~~~~~~~~~~-~

j'a.r

I

,re'l"digi :ElI.IlJI.H~dHme:ktedir, BeJ"lindeo. gcltn yo!cWar el!:ViIl! plO:'yni1iitl '001 01·

mek, f:lnab,

Ithm'J

d~,gul!.u la.kat buorudan ~ka he. lieyin nadir 01 ugunu soy~em~ktedirlel. M~la t::lbia.;: teda~ likille imkan. yoktw'_ L\1ai8Z3la· Til vitrinJeri d.oJudu.£', ~. 'ie-ri bo!Otur'" Bir Hk r Vul Hi !'IllSQil~.'lc ifatle etm i..r.r;tir ~~f \"w ,e dum I:i.bi.lldedir. ".
lDrI;i-lI!otrem.lIJ pUnt yeti tirmo

1l1.Joh bUI"Dtllla "I< _ nld 'n If{~rillonF' ; n n tJl:itl ~Ahill,1li ~d"bll!n Akre· rerl bW'I1LlnlJ, nndac Aldn.~l bU!' DW'Ili, ond'.z MLliolonm bat] !;;atuLtlii ~k.' bo!:-o M I r ~,l.'l ..... flr/, d J'I <;l d.. K~ bkoll1l burn.1I1;) k!lc.ar cide.n ba- oroiztirun dtI :t.I.Sll.mmki bU'lU'D EUiIilJ'.

I.!o~lii 11ll1Jh:iikmneo l!II [,l!l.;:tir. S,wdiyc I. d I I>iz~ ~ i;oir '1:>... 1i$;.t'L1I Lrul.la.wlim. ~imi;l lur itl:lf lisll'fII k1.LllanlJ'oru!J\_ Ih~l1llLl ;;,rlmmdllfL ECllniz ve Ii! ,"Iii Ft-:l'f'L';]YtI. ltim d i:!d.i.a.1z.. bu kad.ar l;uril.l(> 'h:. "")'I~] L3'krllre ~y n !:.t.rLLll'llek'tedLT, A.ynl Ill.II!h l .. .. df",'lHlU kabil ollm.lY;HI bir II _'Jo!el:e

edtll!a!'k !.'\ B(: D-

~~

E-

hwul'l I:! 50Q-I50 jOJJ kWJm~k~ n 1i'l:Je h:l";.o IOu kW"U k,,'JIlI ~bndir'lli b , rn ..ntec I I'l:i-> III doU', Bu J ,Ii! :tId :;;;orm;Wll!! ~ I! evr;J [ C i"dliU<nt!r: Et<",,1iclllc lft.iJ m I Muka, i!'le 1}'l.1le'l; N".[i.I:i. J"k-r, ::f" ~n ..rne:si ~t:r"'l!' \/0: 1<. 1 .... "-., I,.·r f .. un l !},tD'tlY.loml!Si AUHl:!ii rl, Im~

!t.,.

is

+

+

A.~hstb~fi
!lITlm,
yOI"'

30 (;I ,:q ~iy.ui

Std ru illllii-

B.-rlin
L:u-;;,[rndilfi

m,;,tLaIilmde It.alya YI.llI;;Ln,W n.a I:!ODdcJlrni:s

Ulilll nlYW~·l.l\.lrn

ml''''''m

t

[,,.,,",il!.'

b~

I

~

~,

Vlb lI:tJ11"'k~,. i)oJdl.l~1 ..u kin" r1Ji l1i .. ~Kild\! tJdde cdJ.lmeld.e VI! ¥U!IUID ::l1'm:if'1 d[,hilin.d~ Il.otl:r 'r1 .~k.m-lcnJlm

]"IIIJa:vet \"t':rm 101 "~ b ilk 3(: ['~$ ml t.1o&HU ~""1J1 ed.cli!.li; Y!.l n bh.JJI".Llh!1 g~ nlWni biZl:.l!l d tulle elmek: hU5!.1S1UL!ill iL,lll"'In~n 14'i.Jhaz i!ti:itJ !>;, .. ar Ybn~ m:i.lletine k.~ll Ylr t '<',l1lL i. dEl.,di1ernez.:8u 1<:. .. r U.lL.ly.uurI J'n1:5fiI mild imo Jcab 1:!~1.iL"lil&J InI,l,I ddel;~" h:l krbn bUJit; bir ~~y deltl,ldo..I.

~i!"I..."II-1

FKCljd (!oN_\leh Wl'lliLl (lyat m~tr"J l.. f'rUJI:' I leltl,l(;"l V"lj",-[ .Ltlml "",,"UT]"l~11lI1k bIJ t""f.1ol: billl Ie!", JI:k.."iitn.e 1~IlV
_I)

\'

~~cle:r, I .. dl:; yi)
It

I:.'r~-

O;-UlI1 Clint

;:ii'll,l

,-HL

It.ilm'

kJeri" l1!m III:" l Ibl!!f'!'I!!leLl ' Ili~l. oiIll"_
!H,th' I 81 ~I

1 ~ I'; li ,. I'!-'i kUTU .. mU"". ki
~'~mll "~

IHiIlul'W\

-

LDJldra. :!J) C:II"" 1 - Lnmil tWo; _,l,p!'1'\ !:I.a.nm -on.br J:A!o-od C~Jjt.or!a.!. d,,_)Q]tnHlnar
bll<:

1st.

Li eler Ahm~ Sa:bm Komisyonu

~lt~

IltlF)I'<IR'CI.I<i!ft'

aLt

Reisliginden :
thiiilrd;m ~fI Q"n b I!:ruJ [",OI;li1: m h"IIJILu' le,o;lim En:lllTU.m LihoeSI ir;in 2JH II tolbm.i bedl!UI liS .. 8m !ioblrt ve 715 :Ura u.hmi1l L>ooclli 1i;;'0 ;u.d~ ~b:1 baru.. ..l,mun GIXI/l!l40 ' r:-~ 8mb .. ICWIU si!oial 15 d~ Ligl!li!ir .';IIlin .:iln"l~'kurrn3]'ODI.! b"'''I~m n n7!1 lId ~ I !lI c.l;.n "IK IH=llrnl::le!'1 }' plllIcatllr, Sctpr.bnfl Ilk tem,H:lti 176 \'j!' borulllnn t!!min~h 54 lir,;rth .., $aorin:;alru!! Gill a.tamril,. Li.se.tndl!dir. ( L0 lii ~)

;rol "'",Vol kopni 11J.~;tlt 1"prrll~ 'bLl.lw:u:n Wl, d,'rl -:!JI'\ ~-""d 'P'l1ll' ,.,.U 'I.'fl",}'<:".tm 1<:~11me:r-= i,ri!bil eolr:Loaine d,.oJ.L' \Ic.....;(I<" :tl" ,,1"'1, 5TI:!I<:ljf luo::k;rujiLtr, m;uncu nw.d.d.!dc: Y'Ul1i :s;uUen !'Ir :wjt ~.. 'I'"~linl!' 'kild r ,~ I_'i dIiLr",,,il!lle:etiJr.~crcl! J.t()wi.l;y n ~ li~ln' "'~kbw: muJntnlmeL 1!"1!t'"!!OCeIo;SII", p~ ilc ... mlll'rL.lt ek m~lctli(l'["1'4I rub .. ",el :I I.I:nO:I,I m:tl~ rll'dll! ;0,112111 &lIo1a.. ", .. ;:1;101" ~..:bm~ ,Imll!:i' "..e dJ<;z;rrhrun rmd'llll" mlJmU i.h: i.J' • kilpaWrn "Ill..... PJ'!~I, P Uti .. 01= J«J.Iuro~t~ 1.0 but .lmeL (liJl~.

ranunm o;.·.X 111:'" ed,~ru den 't",j.: 1::''' ... ·1 lI.J~.rltaC;,ttll'L •
lIH

llr.

I
,'Il!

Deflerdarbglodan.:
iA( ....Il" '
l'..MH

IEskisl .Gj b i .Jyn i ;r~rde r.'ali_v",tm~ clcviUl! Ml!oIlI!!Il:tni '-'Yin ~ ler l!tll1C btldinr. .... C'ilK m~l _ n hili. 1 ikil'!e.i~j~. I S... ... Salim 'I: ,!oun;JZllll:la l::i I.,. k parbn Illqm ~LlI'.

,

,'"

, ',_

-.l'.,.;_

-

PI'ina !><we :m I'Ih1 1IL.~lhk llrJ..i"a.e.aktol1_ Lord CI",~'1l1H:l~""'1 h.OI.rrlLt-n liQ[ln~ k!,u"!.Im. l imLLmkun I:'ib.:.r" r-.,.lP~"1l'1 d fI l>ah."we-rl!!l.;, Il1Iilklu. inl5 .... r;Jtol'"I ugml'LUI isll kb:;1 In iT. IX' !,:tnl bb-

T

iZ

AR

7~!l 111'",0 Go[ k:uru~
,,~ ... :"~I

On;versite
~k Illme 1;,,1<01", Is

kC~II11 f'C'r1 flllk.,J~j 8/II/il)<lO 57 hrji.hk mU>;JK

A. E. 'P,. Ko'

.i:syonundan ::
kQ,.rioT.JnS

mu.ddeoilc ~,I l 11 11""J ::19k arUrm-..Y:1 I;; nuln.1oI lilt". I !1/~U 1.;" nblrl2 m f"W~1 &uJ\L1 ,,;It on. ort! e ]:'lIIltlll< fl.H.id\Jrl '\Ilfld~ L ,>I'n"L:;I1< l-:-o"1~yon,b :;ril:fll~ Itll.r, T,oR,t.. L·'lt;I
ILIZHJ"<!'I!e IL

Turlril!-'I:'
lIt:

C'lmhurl

.... ' ~

t.I:b ' 'l1od.II' olmaS1 .'l,m bk l1.ut:>lIk
L

'>'0:-

bumu" I ~h=tI"ncl,JI1

oW.U"'.... '}
,.,l,,·

plOrlu

d ... m

lilmirl.. II~ IlDfi j

,,1'1\"I, IilblbI6o'CI!m;l,·

l.>u,lunl1l::.dlsm::l d tl' UllIh;Jlit

um ~utllnd.a.n {Bo.lja T fdkamtzl xo~'I'UI~nll'_ Okuyucul:lrImlr.dan
gay .. tier]

mi,"c urn di.h~ ro1r
dl!'l""J5YI;lIUlJlo

¥::IIf"i( lio!.~ L

rJJ~ll

f-r.' 1_ h"ld..

lIe ,]',,11:':;, L d"

cum ... 1l:1IDt:i &;,]0\ l!i!ili! t tl"mU1IU 'kiz ,lyn
Til"IU"~\

R.:kl.l>rlul<""lf:

mud.

b u]u d

yaPll

'I1Hlkbu~lJ \
\"\'!!\

\.;tll.U.cI duny

l,;l.,mlllol.l vWn'c-

Illy!'

rt,

me,

mlll<,;[l{dl' pr~J'

,;t '<1 1'''.Io:111:'rIl1l I L I,t!!" ,(lun R~kturlukll! g..rulu.r. "UI:2.20'"

urn'll

J==;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;:::::::::::======;;;;;;;;;;;;;;;:::::==========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===,.:::::======

iolll.L'''WToIJ..1I: 1,.1.... ,!ahhi,yc !flU 'r 1elmd.I!!I m1.l.!WJ1li.d..ilo;. "I.:u-.. Ir:: lilJl.;.:>K n \'t''''I'' 'e ~2~ Itr"ltk rou liJlik ,t !. ",;nat Inilkbu..\..Llcmu '~,," '" 'un 'II! ~ U.:: I<UJlli>Y.:ln..r IImr:ic" Il~ll. ~l~J,llll)

Istanbul Deflardarhg]ni:lan
1J"It

nlarhk

HI

dLt'. dour

It;'

[ih.;)
l"L .....

IIwdlll:>'

\ ,.

u b ...ll to;: 11 m"t~:n'l
i!u

KY.t:: LI1 o:!llUl!lI:llJ!1 I,,"h ,ber'lle

- Ben de ciyle zannediyorum. Ne:!,rapsak "!' bu L"'1D. bcnim -r in ivii bir n illl,!!biOOeegJnE" dillr kUo,,,,"CtiJ iman \-oar, Beni h,=.qen!u k
Jrell aklalma;;l ~ . . zUlm 1fiU"yyenl im ]e

I

'1.

\'eJl i.liQ ~'ili'i.J' n F'd.tl\1 y8.lhu: ~ Inu 1m a.)" ~I! Dijc !(lucyy~nin hi&met, ~ni·'tH·'ll V" 1IIlize~')" Il~ b li.ll "J bd.J._J ~ll~',('f'ek L·{'.J'len "ld.~u. "cl~n.:..t ~1k.lp

h"'n1

47 ;( lIn Ahi.'- ')' n.i 9.kenJ1 illP m Ililt lr 0111r: 1;(: I,adlllil el,.t 1 L ·11.1tuttll' bil If:.t.r'' ud1nL .ltll. Rem"

aln~ till"

ceyab Yl.!rmeo.ii, rmnra IJr.bl:; n1. ~ku, Bli.lfnLi oteoljll1 hr,itinue ya.lnll~, baY~l'tlt'kt.«11

Ucn~

kadm

ID.

"'Hn

t:tgreu.rne:;;i.nj

t,:lka-I soyleI

-[-:11;1,'

~iiki.ir
~J.ilol.'

:Jt1':LI!,e

hI

billja
, uk

Blr RahcHerdi UE-iiI mi? NI_' i.."1 lib n~a~'1 athl.lmly~! mL \' iff Itt, dum" U'll eel nm, 1-i8dede ~elmh: 1[11"11 '~I~I r~lI. olSl111 lJj.. .a.U ~ mill I J,"lyabln.rl,j I ')'h[nrl,~ soyi.{'n;'n .sa~h·n ,lm['·m ...:t -n klll'll
bllitlunuz?

'l

J -I [xl J1llwn1u, f)llhll '~"\'dd"'n d tclgr u . a \'a.l':iy t mlilirilmli~ii, Bunu ;Ju~'UCil miicicleiumllmiolduln:r_ 'I'eJeronb h:H; tuhamct'n d~ !'Il<.:..o;clt'\l1 tt'lnklk d ... J~r.. Bizim kOIl&C!osll.lk lIe doe lemas ~tlL! 1". N(:U~cde net ,~:.r~1I yn1undu (,ld~juJlhI f1{1yluyerllk t ~'" leil m iizt"k:l{ercsini {']k.al··
rda1l:adar

Bill ndil'l. d~rhBI

7..11mll;J fli!"m:i

bir

kiigJd

Vtl.nll,
\'C ill-

l-evkifii

lif

\' rdim.

nildi!if" il~ dt'!'hILI

Jliom. bico k,_> •.,
lill
I)

~'II., .. I ki!U
1"1

Ui, Fatm l ell.i.

L

I::w

k.~k,J>iUn"tl :I\'-

tlilhllilrllk..
I

~1na K mal ba.!'lladJ, K·nu1

Kadrl)'1

bc~~ [rlc::'e

e'1~Jldl

,:izi bE"klit.lkar -

l

mUllllll

t... ·y!t'rl'll
'I

Mi.ll!,.!.)(n,

I

gil}' ~. (11;

I "I:;.t

Keru..al

lUlL.al1c.-l 'Ill'.

yf::"~ z<t"l~ aIm 11'1'1_. Yn bLi Ilu adam
"C'

'I

OJ!",ul'til.o:lI,! !

l'Lllf"HllD

kn,

~lmZ1

ga-

,",HIIII"'~

yet

SOJ!,

blr::d.

il

Il!"

,

,

bh

h~ loi~'m~lIfl YB.J'!IUilir, Netlc ... >de ,,'a.ptlkl:.t!"Irun f'1. ml f'l!k r. 001.1 teezlye ('t m·g hakklmlz j 11": {, K8 t Lahk ire dClgi I.,
t>an Hutil 01 billl,
IJ'I

1>'] Llf!lI ,8 31'1 uzaLmakla [~~ da ,;i.YrmuyronlTl'_ Bi.r IIl-

?

okliirm

oge

Les~bblh1l

1 ~!IIl<!

\'11"

("r .... mik 1'1 L ,hrlltn u 1,·h H... ,Ik [!!:min IU "!ll;;dil"',' II':', '1' rill jill t.Jrlnlm:: r..sidlll'O
I'k, .lIme"l

_,LIlli: IIIU:1 &J<lL

jr,1711J II LIt!

;111 .t:UHU

p:""flli;

y"IlI,
1111

'If,

d":lJ \'e poli!')t' hanlle Uil,t'. Or dan ].lolis mildilrlugun(' f;ltlim, E\,l'ak on.dan bi<!1m ul\.·lin bultlmlllgtL n:ufil.ll.ltaYIl g.i:inderildi. KOlnl.SerL~ k(lnu!ltuk, I\. ,murhn

.2 ~ S" rl" Hr..c:.; i ~i"lIk I'd,,,, ~klul"ID 'on...mur e. Um I,

1I,) \Ie! P' ,r1l .Jo lJou ! n.m k 'm Li~

K fl
T. :, .. .::I"j L.,'CJ L'lllU ~,lil Kr,
\1j)

t~m Imill Lr

olm:l.~I,

Ba ... ·ull.I IolLlmak mlHtlkiil1 F:l'k.ilt l.l!iwyOJl Jlll.lll~l-

dl WlZ \'e-rcli Dikk tIc lira:tii.e8.k. !l.hiayy 1'1 Ita nln1 (l ::n_a(le'l - Kcndi .. ine h:11.1 :;':"~'L~. IE-urn var. I l':: be-n' ~ k bu! er ttl; '!
aslnlt

ro.liht~)'yt'llll1:lr;11, I::tlzlcor-i ,I u:.,dn~ I h11L'" bol:.\1Lt:

K~

~ktl,

__ '_"

Tam bu

'Slra{:!

,I'" HWllm]l t,:,iAt-1 t.L:~ kit (:de~{'k.1 kr ~'e 1m ;:;.JII~Hi lr .'11' l~h!lb~_l IH SC\],uklddotr. Na..;al mUkf'm-i 1111 1 dl'q-II I,ll?
r,LiU_"'ht,t'~~m
I'L:.I.!e*illl,

Ll'ldnll ~L2~clclL:r .. Ben. 1 k~ntlilo..:nl1.l <.J'lt·lm I' En~rn.d;J. ka.·1
1'\o\-c1:~

,"l sonr.l

\'.a7_Lfed

I~JN_

BLI" !!is-

gdC('ch k1"lnh,

B ••Jln

y

11)1) j I.

1,

. .. r

L~

f

P

I

'I ,.

1'1 ,[ILl ~I

-00---

.... r.

IJ( rhnl

1.-1r

t,'

I

itd

·D·· .,I! J,-"!.',. ",.,," tertih ,or "un:ca

,ok

Ie .Ip
"1.I:'lI'. _.,."Ml ...,..
&'!o.rIlil'11t

• 7 I'·k· • T· e§rlD d e ,IDCI _
B'iI p:Jiinlr11 mki
h!J511-.iYilti

Birinci qekili,
",~"d:!II':,

1. -

&000, 20.010 ve 1000 1il'~bk 0& biiyilldilld.eki ikt.lmiyolet- adct itibarJlyle f.azlal3,1;ltmlmIlJI, ayneabu phi.na yeni• dell" bundild evvelkl ;pLLinlarda mC\"C'lId olrruyrtu 500 ve 5QI Jj rahk ikl"amiy.el L" korunQltlD"'. 5(10 lirabk tkra.ruiyelerin adedi b.irim:i ~ekitiate 00, ikinclde lJO, ii~Uncude 180 di:r.
1

3<l·oOO
1.0.00.0-

10,000 '10.000

'5
\0

2-

Plilnw i1illci h~lS.. iiydi de H time te.selJi u mij:kOJELnm iliti"a etmesidir: 'fe.jje1li :milkll:fa.bIl!Im. ,t.sa.ii!J UUdul'~ Eger bir biletin llijtiln rakJl.Dl]nrl 'bUyik 'ikr:mUyeyiJ kaMna:rl eumaramn rak;l!.D'lllil1'J~a t~'II'afuk eder d.~, ysJwz :b~ bangi IHlincde bulUlf'lll!f'9a blllUlllSliQI bir tanesi d -]{iliik eJUr5n 11< bH t tes.cUimukMa.ll kammr. Bu suretl biiyilk ikram.iyeYi kazanan ntmllarnya beozeyip, te Y,Ill_lll2: bit" han.esiudeh:i rakaml ayrl elan 47 :D'IIm3.l"a teBe-1li mij l:ci1O;h kaza III aeakur Biletlerin iilt'gliJtirilmesi tnriliino dikkat edlniz, De\"lUI'lll bilet1crin erteal a~'k!l ilIinci "Unil -Wiaa:mmo. k:J.. 0:31:' (h2'C'l§tiri'tmesi Hizlmmr,
<

,0.000
'nO.COO t'lC

III•••••••

~

6O.00{l 45.000
30,.0.00

tBO'
600
).000
'\HHI\
~~

'30.000 ~.. --

3O~OOO

151000 30.000
1,20.000

300
6Q'O

3()~OOO:._.

6.000
,~~oOO

~ ikin{'i ie-f::rIO llSotO .:10000 Ifirad1l"_ ll3irillci cekili~n tam lIul'lci !;eki1i,in tnD1I O\UfiCU ~eki]i§il} tam PLANl

~1dJJ1:t-1JHl biJeli 2; y:::tnDI blleti 1 liradllt. biletj 3, yanm bileti 1.50 lil"ad!r, bileti 4, yanm bilcti .2 liradrr, 'l'ET.KiK EDWlZ
§1U!It;

'1.820 _.......-----::

, 1:...°_ \3'6-"'i'CI~O

6Q.OO~, ,

41

64.2?1

~~\',~~. 1\1. \ ,u.\~u ~ 67.274

---

-

ikramiye1erim j,hLmal:i. her c.:<:kili~te ~Qk dal1a fadatltr. Bu pliL-lia gOre taJihJiJenn I'I'lIkta.r'l artaerlk' ve bll tali.bliler ayru nm.a.nd:J. !illk. tarea daha fS.ll:.L rk'R-mi~'e kuaWlcakt.IlI'.

Het'

.:;<,kili~te bilerJerrn [jat. ile berllber hf'1"::'I mllilan, hem a.dedi arthrililu§l1l". Yani

in~aa1 Munakasasil

ULUBORLU

BIELEDlvESINDEN

TivATROLAR

_1

tn,.aat
ULUBORLU
J. -

MUnakasasl

1 - UlLLborlu bC!lediyc!liniri bsdiklj Imnr plii~ g&~rilrn I]' 1 bmQ.lIlIlI.n in~n:aLl jI.a.p"lI z;a.rf \rnI]jJ~ cl!Ei1lme)' korun~""tur. 2"'31,11. L'ak bu i~1!II l;lo:d .. 1i ke;<fi 0'32,) li:riI (35) Inuu{tW', l'u'dkkal tanana' 031'1) Ii 'a ~10) I-:urutiur. .. - Bu i~t! iilt ~J'tn,,'lI\e cn;,k ~lIn11an:br, A l" 11m.,. :"{rl:.m~ i_

~ehir
Tc:p!h~lli'ld 31/HI/19-l1)

BELEolvESINDEN

Maliye Veka>letinden
Giimu~ yiiz kuru~lukla.rJ.n
ka.ldltlima.!u

tiyatrosu temsilleri
.. Illr m 1<'.f1'I.nd~

,r:s.uc

Ulubor\u bdoCdi,o;:;,Lnce II'J~a!lI mukarrt'r 'bulu~1'I mezbah II a~~k !!Iu;iltln~ ~Uleu te munakas.Jtya Jwnrn~ tur, :l - y;,pll.nc~k IiiI'! ke~ bl.'ddi (3i!iU) l~ra 850) kur1!l~ 1111.111 ltlvakkllt m \e:rnlnatl (2G1J) lim t3B) )(ltiru.~tur_

ted.avulden hakkmda Uan

"-

:au

I~

alt evraldar

a~;]lldadlr.
['F;uk=".....I~nfLl'nc

8) Mu~ ... rut ill! b£1'Cdi,n~ il~'U;lDda l Ulti QIUIl3Cflk hW\151 h C) ". hlr:ll rj~ ",t IJ~t~ "'i." k<.:~U 1'I~11!j~1l l'ctv!!'li. 1;) Proill'.

D'l'l.!kil v ~LD

t"" ;,elllbc g6niJ ilk!).! ml But ~.liJ d;l ANA

EllA
d~ir,,!!J]:tde

A: Eksil!lIle ~rtn Im<::a; Hi Milk-ilhilld il~ bel£-dJl"t' il~.a.;>il'Ld8 ~ti I.IlulI[lca.1i: hus(.Jsi C. V,jihidl h)"<11 1iste:!<i Vt! .ki!!\'lr h1lDsa cedvali,

Gu.mU:i yfiz l(U,r1J~lllkl ..rln ,ninl.' pmi.l, blr klrabklaf dlllr!) 'iTI.'p!YB~Il.)'iIJ kMi rruktarda ~Ikanlrn~ oldut~lnolim gul'l\J~ yw; kul'tJ~lll larLn II I m(l .. iIl:'l!:J1Jn l!l'tJ L;lril1mclcn nra k'fl; \ den i1IJ;l1r,ln. t$1 k.ar;uJlII~nlml~tJl'. Cumil$ )1U. InH'ti~lukl.ar 1 ~ubal 19~ 1 'l.II.-ullJldc::IlI. It,b .•rl!__ art.Jk h: ~vW ..t.mi)·ecd:. ~~ nl:'ak)"ii1nU. mal ~.. lIdl~l..1l'"1 11 ("I I'hhu.l~t ... Mr B Ii" 1 ~1Jlj-l"h:ri.. cc 'killlJ.U.l i!I<liletilli!'C~k.ir. I!lhlld~ !drn u, ;, 1.1.. Kur1J.11uk b u~lIn" rll.mn Cilmt.'LIf1)'ei III crkoe-<I '8:.. nil:; $I iU boIi-l".-i'll!! ttibdi1 I I 7i12!.l (lll~1()1 t.unIJUi 11,:01 !.IIJIdl I Irm .. ll!l"I 11. n lunur.

ToilihJr.r melle
l(,ire-bJ.eo::t'kl",rd! r,

J::IlIrur1~ kad!lr

tm
,

iJ!\'ral.;_l<Irl her

IiiD .bel~,.e

~ -Ed.~"Jllme 7/11/Hl10 bmh~ne musluiiI per;jielTibj;l gilt'll]' .:iI<lal H d<:l lll!.l1)QrI~ bl:j~ln· C;Jlre.smdc Vi! bii!ledJye e:J'1<.:illI:Jen.i.n£'e )':lPI1JClllI:br, II E:k:j;~ltmeye IilJroll:Jdrnek L~.n 1.. ~khl"'''1J11 3 UlII::U lDtliilde ml.lcibJncc mu.vilkkat termnatm Ankarad.a bil!lOOil'el~r banJumna ]I.'ltb.filml~ t!Ioh!ubinD &o;J,l;lli'flr ,u.,kbu:;: vt'J'i.! ~tr h<l.ngi bir miJIII. bankadan belecUYl!le:r bankiL'I'I emrlnc 1Blthhliit ml!'ktubltlDUn enL'umelll!; tcVl!ti ctlJlml~ oJm I I itUothr. ,T ••libler Lhaledl!lI t""""el bu I~ Urn7,ft" iDaOIalJ b{!~;lInhldarlDa oib1r nlTaka mU:5bi~ iiof' buhlde mtile'<LIUUlIlk VI! eMiye1. 'Y~ikal.nrhle 13mIXl ;.~I lc. Ylt v~ v~It~I;.Ir li\I Ib,,' c"; cUC'I:>!:l< h::r'lilr.

I rtlk 1:lJI C,O!'ddeaII'lCi'1!i l(C!ml:'d~ k" ..... "II. 31/ WJl!D.40 ,f',er;:.embf' gUl'lU Ilkt~nu S.JNU .20'.3" d. oADI

'C-

Pre'[e,
Radiiii' bel'ltin bu ev.rak.L UhlborlU ~1~1)~ dui-

T&lJbll:'r Jh.1I11!l gOnllne

~h

Reli hinia

ote bl.i WarIDII'.

'\ti

18 - T .. L.b1e~ 249(] $ll]'ltl lIt.:LflUl'lil U)'~D QlM.a,k Sl)d.llil' b~;urhfllcetiliLn leldll moel;;Lupl[lF1DJIInn1E!liI1D.i:J 5aat 12: yl! lurda:r b@!eiliy.1i! ,I!!octlmeni ll! E IirliUbl»; m...k ~dhlil'1clc ~'~r~o:Jo; h:f"'.li r. i?>o:;l.l:ldi. \lQ'Iolj;a !I!'cl~~k. : il:l:rtilun ~Icrd~ ru_d kaDul oluBlmll.l!_ (11:11,'11)

BAKER
Me'l'iiim ll1ilJr1;Mo:bl'!'liJ~ b1lti,l1'lo liiair<rll:.rir.ll :re.tgl It '!;e;:litlerle tiii.sltnmi¢it"Sa)'}n mi.i!jik;uill:rJ.DJJl zJJPllifl!'llerini bl!klN. Erkek, Kadm

:rt:S.md~ g.OT.l!!blUrler. '" Eilslllm0 1/11/9''''0 l:rh·.hloe 1!"llE~;}n p~il!ffibl!! (l,Li.oii :5,a8t 10 ,h Ulub<l'rlu 'heledl;,'e fb.iI!I!!ii.mlil! "EO I,u;:~ii!d~~ encumeniml!l! }'OJ.iJI1""C:IIktJr_ 5jEks.iU.rm:YI: il:i[1l!'blmme~ I~j", l.alibl~jn ~ Inei madd:e rnucmmec mltlvilkkilt 1.!:l11i".,tl!'l AnIil::a1'8dB t!!alediYI!:Ic:-r bankasmn Yi!lb:nlll'l\l~ I!tIJu~l11J GtI~W'rlr makbu:z vl!ya her h'm!:;1 blr mllll: tmnkadiln b~l ..dlye!I!!'- b... k&,ij n snrlne t.illllnhllt m.::ktubunllln encLim!!l!le .... e:riImm ve'1a l'Iakd1!lJ. b"ledl)'~ vt::almlnl:' y{llllrllm.n.sl pdtrr. ill Tal.ib~!!r ib"TNlI:l'I If'.",·el bill l~ Deru;cr in~ .. tL b.1;3Idlk.larm" dair eY,H1U UliJ~bitf: .1c bLrlild!l! miiUahbidlik "'e .ehliyel Vt;S Ik;il!)rilt' TIO::l'ret qdatl 'lrn1'1~ ve "-e:!IikiiJarll1' ib.-~~ekll!r.dir. (101'1'1,

Harb
]~ A~ilt.ldii

Okulu
y"".l.1
Q;lrU;Jn

Kornutanhgmdan,
h; ; .. I)kW'laT,
t';jI,.1)

"lllIrlllhmo.

ilin"<:;l]d,,rllll,r

A) ,'II'1it':lr';)d", bulunanlal" doijrud;m dt:tgru:ya l:liltficlndll! buhln~nlar buluJildukl;·'rl )'erln askerbk «k ludic. B) KaYlt
ta!r,Il,I'll! kadiU"

Harb

IIl<uIUJi..

~"'Do:IJ:I'l!'I!!

mil.rC;at

Anlt;~n ill'-

\'~ I<dbul mUi!rndui
"~':'.l'fl

:ZQfHl/i~O

dil1\ ilbtoimm

,31/U. It&!! IllH'

Ankara mer'kez hlfz,lsJ,lhha
8_ Nl;l,

muesslesesi.
"'uhm SODO &ded
5000
'IQ!1IlCHl
:t

2A) B} C) rllrh

oedecektlE'. Gjrj~ ~:Jrtll!.n. TUrk Irli:lnd;ln !tim'll( t..i"~ b.ll'rme Vii! olFl\lnliJ k Lml:d(!.';ll"ll fll ....lI!rmi.::I bu Iu n m 1IIk. Tam t~l!'"o.iJ1U~ .Il.~ke:rl ;l,lhh[ jll{:)"II:UI:'D IH.arb o!o;;WUlJ.iI ~:rer)

ka.~

Ballkesir
I§i_j' btddli

Valiliiinden:

B..bkcrir hiilkilrnd kODag.1 adltye kJ.5mUUD %GIO].l.r,a~O kuru" keeleU:rIlf> ve ]5:)0::1:liril.kq.t bcddll kiL~rna ~1,!;>illl;:Jlrulii1 tillib pkmlldlglJrldao tekrsl." kaplllJ. lI.arf U:!u.We e:k iOtml!!7e Iroll.m~lul'. 2Ud k"-"~ lti.IDl li9l:Z W .. ~[] ,kun"~ 'l'1! mUl"akI!;<Il tC'IDlll;ati U43 Urn .f kurna.tur. :) - B.LUlmlllm !!vnk ber &JJ.1il Na.liF<la Ri)riUdJillr. .. 1.h;].IMi II II<'n'!;!'t~'f'r1 ~Q"'O cwn;]o C:UTILI ~l Hl dOl bij~mH kllti;Jo~ ~ :Natla MOdLirlti-,gullde mi:l~l koJI'II.iQItlJA'bi l'1I~l1a~::Jkbr_ ~IlkkJil!i.'l'irI 1II1U.'I';dl!<iltl~m'iil!81la1"11lI1 III.:lldl:-":r 1JI;,ll:!nndt.E!u;m )'i!ttlrdikbl1noJ dab· maKhw: .... eo'a DLI mjkililf ~ilo!>,"'rukabul han1l:a l!Dektubu lie !bale tarililiJd'n ~Iuz gUn 'c!'I'",~1 viJJ!>,~le IlIl'r.,-;.<lo;' N",r.im:l .. n IIls.ciliKlun ~Jrillf;:,l ,. ·lk;J I ile Tre!.lrel Odas! vSuLlrml tekllif mektubunu hl)vi 2I:lrl1l l!:ijJ'ilrJlik. rnezkfir zarUan 21.90 !SS)'w k::iIJJunhilkllinllrjj llrulfcsmde l:antim VI: iLm'HI dmh ;:Il,mllo: lru:.te IINI1U ~ ...llS to ad3r liliomllVtln rly3'lletlne V!l!!'r~ ml!l.lrri. P!J!"tJd ,,-uku lrulilcak gerikrne1erirl kilb,U ed:ilmi;rl:cl:itI ililn til Lin!.U'. .:lOl3h

'l'l'ent'l«!t, iliovuk a't, II. drn
PAI'I,{lESULER

Erkck: '11'1: CoouJd .. r KOB'TUM l.itlR Kaidln
'II'it!!

MU~A.M I!!ALAH,
Vie

MlltN,TOII-A,R AOEIILAAIN

En

5IJD

Ankara, merke.z 'h..fllISsJhha
sanoalm,a, komisy,onnndon-:
1~ ".,;11..·

m.uesst'aesi

1~IJ1[1rl~fi'li! 1r:Iil!"Wm, ps.'rdl!&u 'll'e prdlolu'k EN AiLA clllNg KUMA:$LAiFt Rob, TByyfiJ' \'~ M'iI11tloruk 'VU!'\IL'O I(,I,J MA~U_AR IP[rl'u_ILER - PAfI'IIolKLULA~ En modn moddll:rd:1<! KADiN' !lAPKAII..AR:1
lilin.

,-

satJnalma komisyonuodan:
Clnel TI: rubl: tlJ!)ilI i'iltli~e kilg.Ldl I l<I~i lill< ~iU! tii.Dli SO ki~Llik ri.,dl "i,!<:l .111'1" J::im kilpl1kh ~I~ nUlIlllln1?:S1 ~bi !i.[l l.:lliHik ,h;:ck i!,~ISL aill" b.,g,,,'l.il kllp.t'kb ~i$(!' nl!jrnun.i!!.j Ilplli AmpLll le9tl!resi .. l BIJ'!j SIH~ In ~ll'nJil1l1u 15 C":. kooft1ii.
1I,;.III1'UI1-1

!iinto..t re<p~ru abnl,!l olmek, D) Hl - :!3 )'';;;~.lntll' bulunmalrc. E) n,s.e.r :l~Ml:l:r askel'lik ';lo.Ibtle.ru.dl.'1'I U3JQ - 10]97)

"e

;rti(lrb olrulunlUo

otrcnilc~

I

I'"

Llr~

liIilh.

VI!

!;;ocukl .. .fl' l

3QO
l50 SOQD ']5011
:l!iD

Loden lie

:2 S
<Ii
l)

Matbuat Umum .Mudiirliiiiinden:
"[".irkl)'e Riu:lYOOlr1Ji,iln p!)!il.nl:annln 'l'tiri' mlJ.SlJcl.n heyetin.in k"dr();fJJ 1'1!!l'Uden ~m~lni o-dJie;::l!tLndm bu h'-)'I!t g:.rmll!k Llitiyeo Ea%. 1,'1It ',ITI'"lkarl nnm Ii!'jrim:;amn:in II inc;i CW'iHk 'lluni.l. AIlKDl':;)U B:l~\I.'l!:al!!'t Malbll.!1 Umull1 MI.i~i.iR"l .. ~il RadJ'OOil~Z)'on ilh!d"r'liJllllnd;,. U!~kl<lll ....Jece3t: mute.ha!>;!;l~ Numlts},oll hll:l.urunt'la :10 OIl .uui.n :r,,-pJlili:llk ",1_ JJllLlh ..... 1!U'>I!'Dlirnci[ ymr~ "'~.J".d~ ~,':tiI.Ll] lioe-s;ll1dte t!;~:rtni:Hlol'l.i,ni;n ,6 'JlI~1 ~iln~ k :.ti;u-' M'IlIl1l.Jt LTmClI'II MLldur]iJ~~m<! mfu;;]c;;l[l\ 1!':t111"]f>,'; llin olunUF. 1Islid~ _ Till k mU:lIk' htyt:1indc :.lm.Jli1'l: I!tediil:i vn~f~'n'n \'.ti.!Jhall
I dllmeooi l1i;umdir. 2]'{uru:§ I~,,"r~'i 1md~kll pic .!.U"~l.l. 3fHbnUl'l3l "lirakan rI11J1tu.1.o'lrr..tn ~S:arl DiII!il.thklar mupleHI cln.iI ..h&;II'1" \'" vGillc:si.!1l m:dKll bulunirll"',} m:'rli QI:Jb,l~~ bcden1 \'r "Idl .. rlz;;l \C h;;]'!ltahktal!:J. II"Il'Id'SJlIi. dilir' i'I!.'"}· .. 11 Inll.yll!' I'1IpOI'll. S - 1·e,,:ume hill '.lr<lhl~1 _ ["~h>1L d"'fO:C<:"oi ile II!\.'\ "lc;;! Ilulul dui:u

M U'lAM BAllAIFI

Cb~~

Cicock a~'~!tuhu 10 Id~lik

:t

50(1000 5000!!l SoIlOO

lJ;"U\

~
"1 B 9

..


~
t

"

20D
:2ml 2500 3000 l'>[J

:WOOD
511000 lOOIlOO J-

iren,.. klil:.lar j~IJ!lI 10
I ,zem~
mu~l;ur,

glitre&mI]!Wlu

BCijI

&e.l1Wl1

~~
~mit.

ix'~';ll'l

"i.,,,iio

!~pC'k.lrOl;kop

.£mru

moocllerl
Muesse6·[!mU; .i~ill cLFI~ ...e mlk'li.nn "'~1p;11I :(i'l"{ u!ltlllie 26JHII',H) bnhll1al!l1 },ukOlnda
1'ltbl\!"""1

].6"50 Y>li",LI! HI lmlem Iol::l1k"lILin!!YI! 'kmtW-

-

MiJ~I!"emiz: i~ill ~l..ai; H mik1.afl h!lesiorl.!! 111ZIll 61 .illem I!!C-Z.:Jo uWle sl.lrf.'hl~ ~lJl'I :JlIn3c-.. kL:lr. Z - m;~kJlllllltl 11/11/!l"lO pillilJ"tni j{iliJu 8...al n de AnkBJ"<1 merkl,!'Z, Llr-UJS:,.bba mUef.ljefl.c5i f.alm il1m3 komi- ..mU.,da Jf"'lllli!i4!IUrr. 3 - ·"".ttl.lIn b..d"i "1(1.4.1 lira SIl kurul ilk tclllimli. 3'10 l!r:J 61 kUfu5tur. '1- !_i;,,:rlll .. me \.' h!lc 'im lI~rnH:"k i~tl.'l'",nleJ k'ilm.".)'vn;) rTI!M cilili cd~;rler. ~lalel\1jl. rm mu\'aLh"l I mkfti.h )'<llLIJ>I1IiLlo; Dl.Ci'1i!bit" ~n ,evvl'( ve k.lmu,' \'l ljo;"!"IJle bHoJO"r bf'lll j:£IJ.O \'t,' 'I., ik KomllQ'omfl g,,'rnd~n.
('j 203

~ -.k=oil(me' U/Il/'!J'!IIO p... ",'rL.toti "Ijlml 'H•• ,t 11 do:' Aflknrd Rll!rkl'.!z IubJ!III,lhb", mUl!1o.!icl>!:1ii :;~hl'l:llm:l k.omi5;llommdo ;ya(lllii~i.lk:lJr. a - 'r"hmill Di!deli 142~i(I Llm dIl: l;:;nilfl;)L Hll:i8 IJ.-.;) '11) kuru,tLlr. "' liliartnarnc oI'Ioni.{nra merlin hlI:ziJ.s:glh'ho miJ!:,~5csi 6.ilbnalrl'li1 ~Mmi6)'OIlI;md~I1 lJ1;1t:ii"u: alJrw.r. 5 - Tl!klif mcldlJplarl mlllayye-n ~i1mll: S~HI' OITl!] kamu· 1<t:oml;liY~lm ,'crilmi(l 1)1!11. htllr Ml!lctuplilJr . rnUI.'ir mint,.. ih· rillJnUrlii Ohll:BkLJI". G ~ ~!il.ekWl!dn FI1U\I'!Jk.kat leminalJi yaI1l'ln;.k mere L.>lr giln C'\''''o.'l V<.: !!kziiltm '}le i~tL"Bk etm~k: u.?o~r.· bl!'11J Btlii \fO" ~;Irlttt! tomisyona gelmli!l~ll.
T

hl~m"II~J
1'1

~llml~

kl~~iI ~"!:! b"len '" C1bl blr \ ;uitl!' Ilc l~iga! db d Ydl11 'ilk',!:". 'iN'!! ~'~dl1'ldl! Ilcuk b:I~I" ~'IIi"rllI111~ Vii!' :Io1)'lIli. pil' I,I( klllihrlJ llaI; <Ideo 1",t..gf:l'r. ~ UY.HI,.

Pazarhk ilinl
tslanbul Nafia, Mil diirUigiinden :
'i'lII1l9.,.U tarIb perlemb ,Lim! S-l••l :l. de Lldnliould.il N .. J. "lud"lJiCi;i bln;lmlda £k~II!lne kOnllS)lODU CHi.lsmdd. (1HB.4!i} LI,I ~. Ii ~dem TOllkllPI _ SlIt"lj - tHi\ukifi kl'lIt!(;.. Ol'ltis.1l k"r~oI;~... mull lI,i m, .. 01., :p:1Luhk U5U!'" IJe «k"llLmi'Y lumulm,.,~tur. Ml.lkil~"I", el<..I.1Jn", l8;'}-ll\thrllil: I~""I ,li;l·nt·l, hw,\l$i '" f~nnl .~l"ln hi ••lell, projc kO!,11 huldf8Sl ll~ bun" lP'lut .. f<·"1 djtl!r e\ noli d.-,i,"!!_ indl:' !i(Ir'u..kI.·lI:l"·,
:'1,11

Perdeltk
TOLILER
I ...

.n
IU'

~

HtJ:;LlJ)

1'1 :san

VI!

KUMAI~I..AIRI'N en ~n£in .. ~~i~ll:'rl

KBdmJilX

Sirk,etiHayriyeden

:,

1jJ!.I\ITALAIR: 'lie

-

te!tl~lIt i~l ..

.'200~

c103J7.

J."llrI
MAMULJi.'I"1 1~ln

ISKERi fAIBR~KAUR SATIN AlM. IDMISYON~ !lANURI
TilhrniIII e(IIU.eJ1 bl!diill Ell!i'~,~O liru ,,,1(1.[1 ill. kOlkm ln~lbJoa3rL Askl!ll FiJbHk.:Jl:l~· sIl1m nlrtl[l k!DmJ~Y!lnunl:.JJ ~~ :Iil 1mi te~.I'mf~ol.O ",...iJJ g;._.IJi'I~. SI:W~ 14 .de 0.'01'" l"1(~IUml<! III! Ibale edik-.,;ek1J,'. hl'klLl!I!J'ill '1'''11.19 lli'lIhk mI.lVH!t!wl l.emLo:JU3nm Ii r i..... j. bifl' m;:;j~ mildilrll.lKunc g ,all<.u"k, "I. ",,,I!lml ~bYl: v',!' 2~90 Soi1fllL k.;mYr¢I" 2. 3 m.aJ'deh!.iodllk:i "":";Iikl~ Dirlilkl .. 0 V~ 13atie SabpiIT%,rln.:Jil Y!l!ll:una ibi[].a.sunlll bullJllJI' komi Y"l,,, ~ LI'il~<l.ltIan. !;1.Jrln. me ber CUn Ik.mml:tY(;l'Il]o g6rlil biUr. .HI3"~

,,,I!k,.~

leminoll

~ l~l

~II ... ::;d.~ I;w;-II !T l~ }' pllt bt;.lnbul Nafia OdaSl ..... t'"lkillan.

SAHTIYAN Kcdm,

lJ;l,·I~!JI..,'li'l. <!J1 EH: blr
~I"d

oldll u1.1I(·I~riI1ol,'.

hyramm u,r.;UncU gUII1Une mOs~niif Pazar gUnU adi: gUn.,or .ar,ifeBinin latbik oluna,csG!1 say,", "olc:adar.mIIZia illn olungl:".

MudLll·~I'!lulld(n

(JS~6) lir .. liJt bll J:>I! lml, IllduJc:1,I "",il.;."I,lr;J l,\ltlnlideo fIJlI.nll:;f cJ•• j~l:'t \.' !litO YJ1inu ;;'1.[1 Ti;::.n~l tlwnh"'ll~ (1 [J!~fi)

F.rkck VI." 'Cocukhlr ii"AI KOTA,J 'lM
I'

Z<:!Iw.iJ:l V.I! mimlt-h

r ~tl"rj

.wi

S"lubt

A.

C~m;ol<ddl"

5,"J~"U.1.JI -

Nt~riyat
VI!

1IiIUdllrii:

MOIQid ~nli'l
!JSl.~

BII~lIhg}. ~' 1': I H. 801'1,1 C~rt.l)ytn

e~m;JlilS!lIn ~1''''IIIi:J11IIIDOl

.

"