1 HAZIRAN 1940

Cuma tesi
Or;uncii YII - No.748

~'II

tilh

AnkarlJ~nI'"

Her yerde 5 kurultur

Her yerde 5 kUluflur

r)'

akarnasl
~tI3ldtr..
~a,ymm,

• Slh.oIiJt!nizin

BOLlin blIlo Duli.caIrmw:.

-

ma{:lU:al;J,rmda

e
ve birlesmiy n et aynidir
ben<:iyQr. faklllt ta· h uk: kat; bum Letil - III hLilnlInc1.J -: Haui Balllk d ,1,.'_ 'Icrl' DaniJITuka ile NQrv ~ ne- dr:! Fel m nk Ile &l~ikad.a.n hie {' k!\lili "} C;e-koslo"akyu. He A,usl'1f;',a ci'ruhuriyeUerini de hatrr~:1 lhU. ~ va r nn? Bill d vlet"M he ~ rndiki halde dUnys bari.asindan 11&1k liar, Yerlerinde esse ne hl.iyWi bir saadet, fUthi~ ~i-:' ullrnb ve fc!ikrl, d.ena biz' yeis
la

at'i karar
r

e

M

an:
mamen

1r;ln
!
t
I

Mottef;k kuvvetler lurpalanmadan Diinkerkte ioplamyor
Dii.nkerk fehrinin civarl' su altmd« b.rakrldlg.nJan Alman' kuovetlerinin iter'; harekdtl durdu
t

rei

ve DUl.teJ:l hu J'lkl~

i.ilkclcr6.c

ka-

nad gr rmistir. ni~in? Ne oldu; A..1.n1.lnya devleti buralumJ istilii ('ttL Ne idi bu bUki'.!m.tL Ihatlcri? .A.lmJw a a. k ar~1 ne gibi lIlir dLi a. escri gOsterdiler ki blur J rma boyle Ir reiiUict davet etti1 I'? Filh 1-1 k ,hie ins-on mwek.ki~1 ve viedaru bu.;Un. durup dururken, bi: devletrn tecnvttze ~nl kabul edemez, ;:'JLltltl..ka bu teca~u muhik ve [ csru gostereeek lilir scbeb bulmak L-'-l-CL 1 -te bOyle. bl[ dU~Unm i.le hahikat Lt: ,. Ilnl ., msar, ha:_Tetle du, CiliIkEi bu (1 -letierdm bi!: biri
:j. ,

Kral Leopold hal"edlil di
Nevyork.:U (HlliilI.Isi) - ~k mile kill bit:' va;zj,yetm bulunmalarma retmen m!lIlhlnir blgill.z \Te F"rru'Im z kuvvetlerinin lng'il.tenye nakll mU\lM· :f&.kiyetle devam etJne.ktedH. A.Imtmr tayyareleri 'bu :tlaJiliyatn pek B za,rar ",'e_rebi1m~lerdi.r. Simmye kadM' IInkled.ilen ukerlerin. meemuu, tek:mil kuvvetm }'IIIIJrula muadilda-,

P'aria" 3.1
$w":
~

~·tWIi
(LA.), filoaUII

,'uziyet Havas bUdJ.~
~

DmI.1!erqlllll,

b:nmet eb:!lekt.edir.

lIIli.i.k.emmeJ

bli:r ~de

m.u

Dnn.IJ:,uque bOlga!linde-.IH Itltaatt.a:g 1iI"'.ktau tdW}'e ~ buh.mu;yol'".
(60liJu:

a

[!~Ii

""ir"a,,)

-I

b'

(llj~

bffJ~meffi.l<;;h _ Zaten h I bi ri Alman ya lie boy blr;u,'jeCti k bir h-Udrotm nltrndlg. ieln dalma OWL mumalUlt gQ~tc~Ll. Hepsi de };;L!\' eW I omsutarmo dOL c:er;;inmc"e ch mryct vermlxlezdir; HaUiL bu tl vtctlerden G gii..:!' Almanya nra1 ad mi t~vilz misaklari, dcstluk mu ih enameleri meveud idi, Aim U1y h P ine k~Ddderinin topralluriJlLI g07.ii olmadlg,n:J.., k~Ddirifle hlc t a''U7. ~tm..lycceginr:! dair lew.mat:. "erml~ti+ Fakat bul'l4 rag In

lJk :b~'1

e
Ankara.. :n (A. ,) - B, M. Mcelisi bn&Un ~elll£l(;' W9. G iin{iU.aYlfl ~ka.nlJ&1nda I oplaaarak devlet ha-

eler
ma. lun najman, Y;.ndast::ra o.IeUi-

01 .. .

il

Devlet Havayollan, orman, vaklflar, hudud ve; sahiller sihhat rniidiirliilderi bildceler] kabul ohmdu
m'UD1orman
i§l ri iltetl1ld&,

sorulan

:va

yolJan,

orman,

\Tak1l1ar VI'!

hu -

r"''''n. Almit.l:l_!;'a hepsiru temin i~

Ll:nsdl kavur-

du, Ba't.Ll.U1 m RU!;:Y'&.IJ.lil y~dtmlnl Oll· pet!kefj rnukamJ.l'H.'Ia kollarub. tIT hfilde hep6.i.ni ma.l'lyetti! Almar.ya bu neticeyi temm il_;in nas.ll ir LJsul takib etti? BLiliJo kul."banlannD. hep birde-n mJ saldlrm.: H.ii.}'u·.H psmi hirer l irer avladJ ve C7'Ii_ Bir"i!ljnc hlhJm ettigi zamnn, tll~ rte-rinc t,;iller yiiz ;6st:crdi, teWHIM \"f:rtli, dc:-,lluktal'L ba.b.sctti.
KC'IRll~1Tl1
tialr.l1:l m,lzlulTl 'l'C

dud ~ s::t:hiller sihha! umum mii~ diirlwderi l'!HO 30''111buL<r:;c]erini miiza.k~ 'lie kneLll etmi~tir. Bualardan arm ... urnum mildilr , Higti. biito;esinin beyeti umumlyes] ii:r.erin.dc 002: alan hatipler ermanlarOJ yapl1ru~ta obl'l t.ahdit, s:trurla-

r:su.allere eevab VereB Zinl.at Vekili .Mulllis Erkmcn g3:j de te~k1J edilen Iki heyet !,rnslwile 14.500, 938 ythl!~ da f"~rnl_!ll clan ii.~ bc~,et, v8Slitasile 114.700 \'otI 1939 da dD. L'iI heyet vwn~ ta.~~e 31'l,800 ~ olm.rbk iJze:rEl fljillld.iye kadar 446"4(i:l hekta.:r ,onnao tahdid edilmi~ oldugunu ooylemig

Italyan gaztecllerl Fransayi ll!rkettiler- F ran&a ken· disine yapr/acak son Bath teklifini reddederse Alma~ .. ~e Ita/yon ordulan Parisin ustiine yiiriiyeceklermi,

ispanyadan yUks,elen ses
Cab alUUar.k
Madrid, 3 I (A.A.) - M,'lnue] ~ liar, Fa!aJ:Ijln O~I OlM Arriba g:lz.etesillde ne§lretliti Lir ya.zldll m~'or
15Ii!l'l'lya

.. d a aa ...
niden a IYO,

(Se"":

IS Ind

... "I1'l:IIa)

talobler 'lokrarhnnyur

-

hlal Idundakl

htlJdll

Tn ·"lmnd...: ~lcrme~

. ~alUl1t. Bu:na

mu ...If M - oli.l II, ' A t:..rIJ arun 1 lJ saha..stndaki raall ' ' flC i~'L ~.,_ ILl' J,; <:<aha::wnJak,i bu ttlu\'affakIF'l t kadd.u.m etmi§ vo .J} < ~ lo'lirJI:'I.rt hftr hil') s('mem v~r, Jill t"mill. yh:mf~Lir_ 1U1llaIlywun liurl nhrl 1'I:J.'>ll l'l,hl da. bu (J.!r'UDLJn o f rkl[l~ \'arlna(hla,r? tjt~ bu garib 'lit: l!IlU2'lim dc\'renm, ~Il. mih.hit; GlrrJ budur. HaJbuki Alm3.llYa., hn i hath baI'" J{elml ga:,-ct a(_:lk b[I" surette ~ok t'YV Wen iZ:J.h ve llin illlmiftti. AI • J ounp 5CJlrterdcnbcn eM!! dol~1 ~ y r. Rilllilchnm;in l ~t~ yilz. bin· I, l' • lr.u.,h}'or V(/ titel' 1l!'l;lna terci.imc olullUY JI. Fakat. IIiI"' l1i[" dp.vh:t buntarl II!djyc alm.Jyor. Du m3.1wslrm dc\'kLi r barl:-tnn.a frdal:: 'J.! !e1lket ~n J(,;lin3.b 1,\:111 k'l.'ndill!rino;:: verilc.n
"idlhYl,lt 1M ~mll.n c1::m.iijl :Ibi ,iJI"UDml'YI (ifi biI'Ledbir M(' ttl • AIIIL111:",IYI (:l?.dIrnuum.rsa." , 'I)' Jya do!itlu.k ;:;ootcrirl{;p;e, VUT. (m blT v . Ilc v nnt";.!1 'r~ Alm n",· 1l lfl kendih.:r11'1": 11i.iClJID et· rnJ;\,(' r I .::tI,nctliICl"_ Almanya. b1r m£'YJ k~t.i OJ,: kr r I Ir~'\" dle!"lc par • I_1alarkcn, ya.nttlll ... lrhallll1,T'1 >!.a11g101' z tl'1:r ti~riy('r..:k "i:_vln: i lmlrWar.
l r'rllll,lbn

fa 1
Va.~iri&tOfl, :u lA ..I!r., I - RUO~C\fo(;lt kon~delll mil1i m.ii,luf:l:L }t,ln I;nr
DIllmzam Ul.h iG.ilt h,lI}''': .mi.lyarllk

Amerika er anlharbiye relSI haTb talihinin pels: yalunda muttefikler lehine di.ineceginrl! kar=

Ceb~lliUanka istiyor. IngilizLer, bir' ticaret Ml~1'IW.S;1 akdet· m.ek V~ ba:-l.!!.l.litallyon 1ngil.lz lil"a.sl I bor~ '!lcrmekle .o.r1unH:dn. bel" ~yin halledildl~ini oo.ruYlJrlar, t5pUlya (1ok da.hn fa:daslnI, Cebelilltllrtkl isliyo:r. Ccbelii1.1.aril~ llzerim.lC' lSPllJlyol

ki;

Ne;vyotlf:, 31 f8ldu.!ii) - Bumyu ~ haherle.re gore ltalYil. Almaa,. yaktnda h llrbe girc-cegil:l i bjldir· m.i§tir. Bill hB.discye rt.ekaddi.I.DI edea itliiIderd8 Hitler Fraltt:>S.ya. sOn defB .ulm.d: berc sui t.e.ld.i..f edecek, F.rnn 1!3 bunu ti,;; takdirde :l:.t.aJya.n .-e Alman """etleri Parise doUu ~ geIjeCeklerdir • F'H.Jt.sada bWUDW1i. tmlYiHl gnz.eletHen IIldtklnn em ir i1zc:riDe- ml2:mlc;. kctlcrine dti~mi.i!l<lerdi'l'. Diger t..a.raftan h.'\JyamRl YUDRn1Gtal'l.D. yel'lidCIl t.eminll.l verrli[i ogrenilmiij.tili,

1t..uya.nJ_]l hatt; ho.reketi, miiUefiltIertn lore bi.J:l1~ FrOO'lsu:lanli. bir miJ.IP'Ol'l u~ yiiz bin I~i!lillk: bi "!niIw&tinin 1tal!rOa.:J. b I.ldudun a. ve A.kde -' nizde mu.aWiJ bb: hJilde I't Dl IlBSlnJ la.z.atiullWl etnlcktedir. Weygn.nd!, Somm~ ioCcbhesiDdeld klt.a.ab t.akviye et.mek ilOin ltalya 10'8 Libya budlllllB.l"lJ11 b~truDJ~ gfb.i Flnmdri::& cebbes.inde k.a.ybed:il-.
mil} ola.n"'!i! FraJ:ISLZ ornllSUDlm en iyi flrkal.;lnr.u tcikil ediUI kllVVetJeriQ ycrine ik.ut:l(: '!l:"I:m~k Uzc~ kmrnlar-

dall

n.skC1'

uraz.trla

da mnkt.cili.l- de-.

ltnll,yamn
:ll.ndan :

1(hn.m~1I.I"1

gildir.
8j&0-

ilo.ma, :U (A A.) -

Stefani

, t.

r

cekhr.

B, Roose'" It

pClJl>f':undo.

son ;;un-

erde mii~"lhed~ \'''1 t _~bl1l'wlen LulllukJaJ1IIi tloluunl\m~!il lU'ilUJllU1111 kay dederek dtinya ,.art 1:Lrl.1l1J1 tllf nnc:.! dcg~-IIU~'kt.c I')lrlu~ Jill \'j' blP- Raa1.-tel'l. ijbilT w,,'lle hc!' r j_'ym t.aUllli Jit.lJm oJdUgtaliLi b,lul rf'l'l J ~ ti 1". Ganem I ~I,u rJoj IHl.Il'i1J Hl'!Jt:'IlIdi Va~ingWn, Jl til-A.) - Amerih Alman • yo Mu.n~ lim>lnJ rln:'1 do~ yapblit tazyik P.BmlJ:lInda nrrln and:'} mWllm
milk<'l..arJ.a Illc~''uti 0], n ftlIoti'irHl. va~ f l.aJ&rtn_ yiizue J.mklru kayh;1clmiIlUr. Man;.nalJ'm 1m naHa tn.li IU.lmitcdo-ki b"YilJ'1ailnl dlnhycflI ).U)J'iijTc i'i.&Jm bu ka.t!a'f m ilh im Zil j"i Iltlan f.rw I"T\ J\Jman l.n.:nnrn ott'! rlLl \.'Ilrn tal ~'!, tin 1u mlD.d'W U[(I:iJnr!ilik!~rinj tnU'lL fil~ edecltll(SQI1L.l: Iii bioI ..~h.fe!:l~)

Damga ' Resimlerl Arthrilian evrak --""01-l'llruifml

"'\

Giorn.ue d'It.alia {:llU'tesi miidilril. J.fame muci.zeSln.lll bUgll!ll tekerrur etllHlmcl~tc olduC;unu Y::lZIDa.ktadJ r. CUnk~ Weyguml, Joffre g:ibi It."lyan hudlJdulll:iak~ Fran f::IZ kuvve Lkriae

,gtJndermtlj oldutu hey..,.. SCrtriYi,;sil"il kaybetmi~ \'C kendi menlJekc-tin1n 1~tiJjy3 ugrllJD~ tel -

Ft-allsaya

likesiflc maruz bulwlI!.J1 J.rrgil C YD gclitlcc, 0 dn. ~flSlr-, Filistin lie Su dnnd.'1 t.aJ12J;~~i)fI ebn~~ olIW askerlC'riDi g~n arlnmlya.cagl gibi de.tlii.

II b~

u...

hl nlBc:lJ b"ln

WI

j

B· •. .ugun
BaZl v,ergilere zam bugiin b3!l1Iyor. Memulrlara ya!nlZ hava, vergisi yuzde 2 ,a.rfh

Ii~ OOiJmi~w :

I

ol"G:u.s.u i:r-k':uH h n r-biyl.! rdHI M.arR1iJaU'iI1 I::mrl;l.lm gore

Gen",..,..l

kanlUlunul'L 11 mei mn.ddcsilo elden vo bdiHeri ID!ldbLn~>e IllInrn&kla blar! matblll da.p'l.o gu r'C'SlmI~ri 'iMe.zkiLr m::Ldllc.lHIl 38, 'm, 4u, 41, 4.9, 52, 5-1, 58, lil. 62', 66, 6 , 78' ",e flQ lnt;:1 fLum:tra la.rlndn. Y!lZIU uvrak n ll'Iulh mall1.~m~lerind~ k UanJIQc It 1· n VI,: 39 Un 'lit numn.radi mood rit; LLllll- , nan hl.ln\l!:li vektil~tnrun~ler LUI,ri;;: olmak il2ereJ ytizdc elll rur1..ttrl~r:-.lr w'. T.u.nunl1n J~~llnriJ mi'lduc,lllJt ' ,av.b ~vri.J'{ln dlll'tl.~3 n:-.1\11 tI., In.

i321

H.ilj'lh

I

lUi

.,in

fuhhl t'

IN,
l

(&"nu~ :l ij.u:lI II- bl1e'll

,_----------------

mm.ma t&llidir. U,ljil'nl:

I :I 111:11 .. hlr.d~)

--~

1940 . f I~!!~~~~i
CU'MART'ES'
.

WA,zi,RAN

I:;

-

YUI14 5 IMI

.1t!I~ctll -

is t~

bin et .yalnl hsla y

"'n ",nlll It.

IIlm .. llnd

bul",n

n

11'1 kenI:lllkl •
"'·110

v"

Ii'I".lIn&IL

l<u"'YIIII'Irll)ln

Nizamiilmulk,
HaJY:fa
I

as-an Sob ah ve Sa ir

In

arkada ., lrul
postile an l,urb~IfL.. Omt:.r Ua.ryam. II \"1 It .lrk:I' IusIarma ; _ ElIyllrn.nuz. bwm od.w::ln ) Ill"' :1)" • bir luml2. iCi,·llll1! ders buD..Wl bir kitiill Lirpn7.' oldU!;I,IIl'il an" la.makb. gt!(; i kmcdtr. \' e : -Om dl::dcrdi!.. GeDe pesiil
geldi galiOO" .. B:L~, bw
l.!

J

a~ bQladl
--,)
(tU AY~II llllnlfl 1 In...

olll rI" .. milJoumll ~ rail< A.mllIn t""clllo; I er I blJy l:I k
ITJU""

ya

ul!d

f'.rlut ..rll'ltl

"""!!t

.....r 1 I) a· III.) nu II

n~ I

Kasaplsll" tirkatininr. vesaili Ik.ira L~etutul u
!f L IUb 1 d.:.iliAUnde.k1 bU~lIl1lkn iLiba.r~n bllflll l ,lImlan y pdi!cal ue, nakli i.." Iljind, I ullmubu'lIk YC:;(DlU \' dq.~ r Im.zii malzcmeyi kl!o:f]JCD ... ll· tm n.lm..l, ~'C en iiiI.!' kiru IIp l mI ~bIn:fLtr. Bu· da ~Imdiyr> kudar l'l ll11kliyal.m.! )lupan kasablar !;III ke u· nar ... Rill de l II!, il).D kimlW'lmJ"j . ·

~hlr

1a

kru ""L1n ~IJiLrlnd!l .\'~II
dl.i:lJl
filml, .~ll

:t
II,

;.;I.,

nil

II h"'dll,!,lcr,n.hm (",d r, H.rl!111 ,",uk\im

"I..nl'll

t ~kll

c:tlJ>a1o;:·

mn]..l"
.lJ.,~1l

flhllJi

I ti ?j' 6 IIlCI ...\'nJl" _H nLIR . rr- IInll I yliloi'h~

IIi.Irtllo&,oj bu

1.;1" 4;1

,"Iii1,1"·

II(

I
}IT

J

~~

df'..r'Lii. Bu medrcse iiIll'km 1101-: tcterlndcn bLrisi ve bellti eiriru.t m1,r.

r· Ict,
~I.!D

1-

W·... mlprl i 1'1 ht'l~ H ~'1. rulem 1\1l"l! wal:l n : H"I nevi I .Ill1uid , bore, 1~1;"I

h'm.mat,

rUIJ1..

"(~

Yf'dicmm

mi J,l1i.b~lh

Alm:lln

t:nIlrFln:unun

IIIk IIIl1lilrI I'nt.:L, Frill'! IIdllffl:mnln .. Iilg g. n

k-u....w.u
l

liz

VI:

1"IOII~h:

de",llIllllin ... p-.II

i

.... t ~Ulld'lri,

l'ul eri,

ru.liIulllfIj'WlIl.aIU· \'11.'_ IiI' \'e

WrI

f alii·

m::m.a.
dnrllgn

tim

(·dll.I-C'l.·ldL'rdir.

Bura yunan

"gr..

lQrt: _ • ~b [a idnn bqka l"lilid In-rl I TIuih ki - pia
[I

pn

resc t f';loI.I.~dad.d.a. '·Ni7.ill'1"1 i.'I"'?" ~td y. I Ie k urn IJ DU ve bllDu Ji ur.utm EbLI All 11 Nlr:amul.millk cldu.Ii,..,UIIU \'f :J.a.r. lClLl ~hl~ de - iJdlr . M cJ cler mu:;.liimuD1Rr:.& (I1;CJ;lI!l! terden g(,(,mJ~tir. Ate!;! I" ,I·e...... erln u 8mlil UJClI <.:h~ndll. elm .a.dl.l.mla.r UUJl olittnluiian ve y!.!'t.!p len i~ bir oli ({.Ill rdn.n mjjb:~"'kkil [lire£' kL· SimI. tn yard.!. lIe>;:ti &iiee 'DIUll LUman oldlJkldil bu bL ~ i him

k f17ft n~" oi;hma.n 1 Ll:.iibil1r.l i . de mi.ihiw. IIltr k. . 0lIIJer fuyyam bu par,l~'l l\.a.hireddti ve h.LmbuJ 1 i,'QU' ill. J·ul:lpln.r ,~. ~kl"l uzoriue, ya:zl • Inn es.kD kii.rrpl ar f;tl k liah.1i Idi, M eoieci cHi..nyarul!l eski lutap~11&r1 ti'el esine

u[',

IJu J !.OlHl.ndu.. v I '1I!nn. mile bcl ~ yo devl"t"diluc.ckUI. oed I' ·t nnkliy ~1.rU·b!l]P v biiik.1 bjJ be a.y 12.2M It· , rtJ u. 3 :J.J' miiblimudiy

-

"(;!

raja I', tl[flmolur,

1.1CMI ,n'ak

mutedavr: b.L'lll't.Ib·r ve bIJD-

'arm hortlrohu bUl I) nit:'! "I~

Ml
~il'll

cmmlcri ve bP._yannnmel rt,

mClSrary~

dair' blr

'01-

ladr, Bir eoklurt

mer I"ill.yyam gibi., B.J..."llfI bin Ali S.lhball::u. \'12' Ebu AlI thumrn lnml"la.r \ bunlan: b . mu t~nl ra;!

i maU sene In H "IYO

~--.I·I---

hvn.t '+.:dvd'lt:', lokWlLa \'1.:' QU:U,,nn '\'iyect'k \'1.' il'f'f'l'k Ii", cl i, 2 - Lise, Muull.m rncht lilt ...t: .ri.iits(·k mekt 'b II 'lal'll likn .,~--' uu.a:m~l, 1!-jA•.'l:Lll

Ilk, Inhisarh r, BclC'diye s.u lar rest, Tr I y ve Elektrlk id otomollillr'n vardrr,

i;;m.,·

teshm £1111''ilek Mi.tdde·nmmmTtJk,

D Iterotnmoblller
D~tnd

"'1.11:11'.

djli

CIl'/'Y" ~Ir

~ :lrltllOl.hlk 1IIlI[lli I< !!:IIU'UII tll!l;rll'k ...~
1'\-"

k ndl'lll,,~
r. F',. .. al~l

idalen

I

tldall UII'I'I tllll,,1I <:1;01 r. bDlI"odii
II.

r~II'

-. .... ,,11~fl acmm ...... " tIlW"UP lmald. "Diom.

,,111.1.<1,, n.~lrl.,",,1101:)'11&'1.11)lilr· clilim •• MilueJik i

ICoI,rl ,k Ilrlr:ll':lrdl ;.ad

alillil
i'I'I-

II'!" "1 .... tr'Cr

tnnmu

HlfSIZ II.

!,'\:'

tu;lline l!J.h.s.i~ roilnll~ '- uu·dre. e 'Idi l-CriJ..mi.ii NlzalllUlmillk PIJtl~ hf:t m~Jt'Td oku· ynn III E'~ avnC3 Lahf:!i t nlJEi, onl.a.ra ~m U:lllll.ct~r. 1<'3.11U 'ti1;;1 i."in

"t:

.ly:u"lnrdJ. Omc:r H:.J.Y11U1'lIndasl n ~ilelli!riyle ~m;lH.blu.rLa

~ki
\'~

!'!If';nt

Baz d'V,air memurl rr maa la ru b'l"lla~ U ge;. alacakJar
93.9 - !J.!t(J bul
l"lo:llL

J.Will
!;.

ULPOZlOO ILmlihahlcI"h;!r'i, muk btl:e. ve ihbarname' 'r, ytflt'LI vc yoJil..'uJ:l.'I'a rna-bsull ,~. ya blll..lth./n:; 4 - lyl h;~ t, iJta.hu·l ve tel'·
\' 11<11[,

Hastahk mi ?

ml,

m, ~JIII
IIetinln

I 11l d.wlllll .... 1!1 "

.,.n! ".
buylik

~"'ktootl

.,

k,... flll-

I..

len, )' ,,1 r'i'ldillkl Kino!! 'lIhld Ill" .. nu

bL. Ihl~ kJ kuv· ..HUm!!. lJiltt~.dik~ !.IUlm II, btbllo:lPlI A~.

mut'l.i1rtt:;" m ,,1111 ,!!dan '"'.... v_iIFI"

l er i ml.!l<.ll'"r.".t ,,11101 .. ,..n, d'''1<artlr • .itl.

r02,

III...... . "'"kl 1I!n.

,.""l<~""",,~'!.I1'j lllilnl""n,n f-i!lyy1l~"".lo: VII! IlI,j ,GI.:I~I'I

mil •

dWi)':l..

§e.ktiudc s: .lWI tir, Ne~'$lh II' ml..~ind~ b runn d '\: 1"".1L ,Omcr fcls.t:f "e h :) ti quk 5e\,f'rdi. Du hUBLIu..ki kl plAnn ~ogu '1 un n1 y8Z1 t 1J..,'1I r" n de mr:dT'C];cniu 'l{UJULll, dil.i \'e Yunan 11..i.mleriijubanui. ten::ih
dmi!jl1,

1m ~l!'klld ki r.ne~et"HI I ik kuru· CURti :suytlm._J..!i.h,. BI.l lil,}nfllti dc lii· kad r Ilk m!!d1rselL:Jin mUl'!is,ISI

rt gfuu.':lil :i.1~mlI1in 111Clk",z.l ~bi g(IS;' I:£I ..·U ve g1111~J~ bo:-ulDer dig~1" ~rlldl;t'.lan ~tntfLu:rl" dc,ndLin-i mllt'~1t!;iem 1o!~1"elerle u{lluydu. ' 0-: arkl'lAWj rn r 'I} c.I_'.._._.... tkimii gum."!~1 N",:y,;,<lburul1 ~El..mb tbL~
lnrLl'u:hlfi w;u.'
~T

tW". kw:lrola.ril I .-11.111". HJ.dro

uihoj'ea. ·l!I:J:.t..Ii11i bu.bln lell."I1lT

'ne5i. dim

meyy17. "". muhumnun .r p()l"ian ve 'urelli::ri. l{e~ll 'II''_' TIlLllI CIiIC rapor-

lar], in~;Jaw
b~.rlta
V~ \'C

Tnuh;;LIhlt

fa!iliy~t.c I;:~~ek rne:.['l~C2.dc l.a.'lwh

Co-:

Ii

'-!r

plin. d!.l l" Jeri, r'roteslo
I LTII, 'Ill'! BU-

Imt Hapiahunesmdu llinllzlLktan mllhkfu:ruyetinl lIuliren ~abLlt.ah Kor Ali bl1' ka.e {"rUlIlI c~"Vel l:sUtnbuL. gelUIl~, lLmlt trfillllden. -;III::L 'Tkmaz d.:J... -lid ra. dogru Ip K~n:m ~1g1lJ. Abmcdin "me gli'IfiilJ. ha2Jj c • ya. ·nWlkJ..a11sonra ht~iIbuLL ge DllIJ. MrngWnriikte m[lrangoz A.b.. mcdin
ml~tt

1'I"IIIII'IIIIII'In

;u,.

1... \i.ml:"~liIlr. "u .... l!!iI'IlI)rl, h,fl.
.IrK., II

"'='
..

L;6k 11J1li:iilr; i'IIo<lla.lu kiU. L blr ~"mllt h ••

'"'ill

... !I.•• I'II.I1:1 i1~dlrl.r,

r

mCC;IJlllf1YI:'

Blyl.

I-.I!"!<
"I·

I "P'~

J'1IPrnm._ ' .. In biIcLimU!

'¥Il nI..I:.~m"linl

10"" b•• o"liu!'l~", J;llh .. w. 'ID:1';Jcm
m,,,a
n f.r,fI:t

mU~d~la., MIir;abH... .... Ph_2 lid h.. Ublllr4M,
VII

I..,..,-ny' .

I

blk'-

lI~unM
miit",m.lIdl

m:.lIoIy ~)'I,,1:a

\'IfbC gll"ip bir kt!:iUl!.. t'!iYn
• IILlI1IIan.

l·lU·

dllcH

a...~
.:reflll

d.:1irciI2J .... 'K-a mrtmurLa.rm 11m I:m" l.ev:o;i WiLe-cek di' .:rlen kadmJILrm
IT.

-

ihU1J"l'Hl..m ·terh.: I~"afilan rellen,
6-

~(J.[lrOli. da. StllU..llyt'ti0

t.a.tdikine

kuda.r
giin

k~

'Iy

rou.

0

I'"

bcldll'(' r k DLi.L!I.IfJar.mi

bu' 1.[J!; O

U Lytam:
_
pml7"

g~

Laadl.knamc, Dmi.ihab II.!, !j~ha.dc Lnn.m.c-. It iJVi)'cl \'uraklllarJ, clibba r:l.podar1, L;alllJl rapurlan. odUIlf' panl verrPe I 1enn aid V·I' lHl..Lilt:,

~ II:r !!lWCL Su leyP\[!.D SOU dl [.u..rLalln e 'im;l gilip b'I.'.1 Io:"ya (>fll.ml~, bu CiIJ· y )"1 EriiilkoYl.llld~ kn.lay~l Artfle fl['tag.[ hm:ili!;! !ialrnHltrr. HI.! Inr·

I

mind"" bl.ir m.lk

bll'hi]ult; ",.hl)"

Jdlir. Aimllnl,,1' ~1". A.lmanlllr

,.6p,..nlo:

.1.

m~ .• 'III;;!" ,I loli i., t eldl. .. m~k"",dlm II;aLilIrl dl~l!r

Unwell: Iillj'l!elllu! ulll,. .. ,..II'lrko:n F.,.".
flhllt

I.tlhd,.r

o::ellll!!lll!l'd! oldlJ";1

I.ll·

c.. ~

sWil-dan
cdilecck

'",f'I

J.\rk::lldqlnl"!
i7_bed n

1 h. \'

dinizi

ya(,;Ir

nar

.
b

bmI ~lklll"ll
-.II _ IJmZ.

nl.O! Ua Fcrnhiiba(,l

fi(,gru

!fallm,

Onua

ilf'lJIha btl' kOl?L"de

h~m

Hnsan
Ge"idic:i l AlIi Ill-an

Siibba!b

(1

ilmi n;icUlllu ogrt:£ldi. Ebu.

ic~liz. hmr cle' koJ'lu I ,L3all Saltbah r
te!'ii hiim cubbwnin

.\'~

indi. ~a.rn.b
alii!. BeF nthll\' gn:tDll

D'i YUg.aJ;l,~

n.I

1il

dOl.h~ ;l:iyadc Wsfu'vula

mc:paJdi.
tab
§L

BununIa ~'d.bcr
kl!
~JUll

vir a· Y
Nh.lJ-

i tier-

~I

1i blrb',

ahhlkl.;.

\.

ra er ~ \;11 bad "b~1Q g I :li1M'. Ufk kucaklly.a.n ktl.. tn Ll k-~}'e oturduJar. On!' l'fIue grubll.D 11E"I'!i~U.

isLanbr.tl Gbmrilldl"r B8!-imi'idi.ir lugunw. y - . !!Jul e va aUl"ll dun iunrey biJdiril.mit;tiir .. Yeni kad.rL)I.L· gOre b uri Y tie l.aarl'u la tUb, llltuimWJ ve bilJllarJn.lIl 31} ,).'1.1. III ~I ~ mell:nwa:r lek aJ.i.dc l!!el,.'l.t! ~ ddm.i Li.!.l"ilin Ista.nbul gilnrrilkle.d ~kililIru:Ia .. miidlir ilo. iI[1 mili.li.i.r m.u oi!1i ve 16 mell1l.!r tduiiLl I~' mi:;le ._ Bunbrm yerlur'in aC'lllklu; 11.bi.
De~'oll.ar'l, li1iil \'e
~;.UD.

yak

Alirt.in Y~'flb;r teshit LaIlJIl1!j, lu;:ndlSi de bLi"II

Ii"'''

I WeYlillnil"ln, 'Iliiror.,

.... ,.... II kll""I!'t.I"'-

P"IJIqt.It. b. k.II Fr~l'f

b."

nl:tn~.

"td"l"nll bEr ur"lt,n d ~

... l)'e.tt.on u

i.·

'1' - Biliin~llI-r, n1 C. ve 1II.II.b"rQ(; f'ahadetnrunr~ 'ri, pasaport..krr. S - Her DClvi ruJrlBlltruundc \'e ]"'IJhDt "e UDVan t c;,:ke 1", 1, aJam.~t. f1U1ka; jlmi~hrd~ J Imi, iM:iSllS vesil-lfr..lan, Bt.:rll£,kalnr \" l:mllJID"3,
J'azIL~c.ak IIjcrhllll': '9 Hoc rIe,'J .bolar, Itvh!llo.J',
!';

tiln hI.! 1.'I··~ gll:dij,.'im !urJ d.nu.!}t.l.v. Ali II ['f1JlJ.lGlJl malI f>aun [lliw kalayclhu adli:iPY v I"ILmL.'jlerdil.

toU" .... 1 u .. tHldlr.

12 I(UIi ... tl~"'1 e

mrrt....n .. dIYlI'n ... . d

F/ ..n .... ,~,

r

1I!'VI<i!ldll~" InIHll: knlll.rt

]fenl mudillf, B ... vn •• ' rOJ.t..IQ1ilK bl ,:;"m,,~d.r. I"r""III::lIo' ro;.t, .. '"'u ..... r:tm:lk~",d"l',

b'll mc: ...kl .ii!1m."l;!~lr.

Zllccaciye ihtikArl
TiCl!
z

11 id .. blrulum .Urj:.r:del )"11111).0 11.1II1II 1A.I:er~notlla .• U
Bu hu ... bc:bd,".<lir ;U~ l~~IIJ~lnl .. kl l,rn"-'d",k1 Fnl'!!l11! Itp 1111;(11.;[ Itm;ornmil

.rrvgr:amlar.

k::J.Lalogl:

e 0 dasl piyit'l8ada lahk.,k ta ba~'adl
lanndaki, gayl"i !;at ~tl Inda diiIll. yo.pUglk

"'uc 1"1"Ir,

y.,.

t.fl.nf«lcof't. sir ldill'l'

"C

1".

YI'iilleEal"

l

\.jruI.l"7

I:d n .. ""11·' ..... 1 .... !!!t. '"

,h;j

e wnz.em"·1 r. Halbuki hi nruubn .;togm u a It".
ciinklU bu· lio~
:§i

Blmi!

S;l"IT!JlUIJalJdu.

grm,'l,ll(lilJl
T;

tUr]'\ gUm'. .It.:re k.J ·OT. rl 'k bil" .-iQ.Jil biT .. I HO knJtol["

m irll~1l hem kili~ h em de mak:.L-;; yaplhr. KLlv;; ka.1u". UlWlI="nn (llil1d bil ,"'I·r "e l}8..D VfI:!3lt:ulIdlr, M lift .., il:!c ncak [Lei.:!: kadmlann elirnie dQI -

klJ:8UDLI

'II"1Yo["',

k:i.Jan.ol

:50\'1 Li}'Orl.l

rrl I Bir

gumm

I..,;-m

!; .

J.lnh81&:l..1. 1301:' mi.idi..ir· kadral I dil.J1 a.kkadJi.r h
I

10 - Rosmi "'e hWiWH h IN: Vii: mi.i!;'. elCI', alc1WnlWl ti '~Uln· nql~r,to n.i.y u! kh~I 'J III mill"
,·e mll1;tatLdemh
I

rin

Ticarct
Vii'

Odasl

dli11 t.m,p.
l'I'Iilltol

Mil

Inet

hom:. h"rb.1 kill"'",
~i"

ile mill

J.;aul,

.Jul

pjy ~d!l (\1 hlll'ildc......

3-'M{iIMIt

flyatl3.l"
.

a " ....

r.aJo
d"",;[

m.il
dlljO'UFJ I",. ot'l::lodaPT

k;nlnm;ol<. k "fT'ID.. d_'I'E:~b11

""',

mill

1>.YIl

iKF1$AD lSURj
,

pan,"'1lSilll :n'I d ~
ili:;tlini:!'

f1b~
bir::l.·

t.l~ ; rk'tt01'pol

h.l.1li."1IIWI
Ll;:b

-

----: (;l'Idi •- • • min
dUll Ul.Lu"h \.(: It y" ".

\'e yctimlcrm
118. B.Jd bord:r-o

lH~r nl"'1

ist!bkJcklarlVI:!

75 mlkd,trll1c:ia g-uuu le:;;IJ.l1. all:ILiI}ti1:'.

~me II bbr r.yat

vUZIi...
nlul'J- ,

r.."tl.i"1'.iCl~ n bU""1I ..",2:ly
...

t.v

,.
",I.-

ar(I:;1

~

kri iigii[lLin

tI Vi!.Itil.i

111',;1111 Cakll

11 -

....!!. ];j.~n ,1;.1 Ii 'r; f Tas:::Lrnlf ,... n 11'1;:1 i e

fe-

Ir.

SU"nl ,millar .• arab testiSl bir
bir

Jlf1

r ..~
II d~

acbnmh.<!' ce~

tay kondu. HaY}'am k'l~'t1undan ak~. 'Slim: t ;t.lnH atarke-n hazarladlg,

~i.t.c,

VCkll

zahll.ndrndf'ri; t.eve takJiim.i ve \' I rnka veya. dcIlerlm, hib \, .. 'I;lt
\'C

r!;; ruk

mtik:::Ll

lopnLk bo~u;~

An. ... ycni ai,L§lanrL mti.bay;t,1 UI·UK rihi ve ri~'aUarlluri testllt.i icll.b clti,S:inden l;alls]lild:Jbir ihlikar 1llel'clld oLup OlUMdtg. ):I.enllz an1~l lnI"tar.
Dt - r t&rafla.n bAber :'l..ldl.gllllJ2.:::L

I

'CkHtI~d r S~ul(l.:iOo"II", ~""r ~, "" ",I. a",I" ~ll:l!m'" "ij!; ",aCllAkllnI.:r.n lum, la' tl'h!ll.;:, ~ i~l<biO.lrr. ml!gll!-biyet h;;IIi,.illI n.. "t...""'411 h"kk,nil" iI rlJ,h:r. "rllk IlIF'!r

I'U IiIln'LU~ IIolr "'~¥fiJl' ttlr. ~ .. nllllil ..kl mlltl!fll! ordul "'11.111
fTIl.l,1t

0; ill 10:

I 1<l"'&itc

r;oDm

n

!lQ'terdlkl

.... r buII~

Qlllime bagl..l liisarruIlwl' vi ih~ 12. te~

ve It

ne\'c:

klfa.y:!.

axlm:l,; BilnUl'l giril.en

y~lt
["[as.iU!!

Ie {)kudu. 5abbah ill! Nlza1Dli1Imillk

eg ~c

y.(!rlL:ruin duhu.lij.'l~ bil.u.t. -

mi.;
~

gij.l~: _ HaYJIam.! bll" yuz yokl."

Fi.k.U bni'$thL gi.izcl Brr (IiI . in f!iziinti btzilfi yii.dcrimizde bll\uy,mi.Im l~! -~ bulu~'Q:rum. ,,"' it;.."te i.;:iyartln'l.

l3. -

8ilkfi met cl.a:ire

ra2.lDdu. ibr:9Z pul.un1ll
C ~II'I Il
I

~r i.n.tl ib tiihi ol.a.o.. 13\"-

gi: ekilet! .lcigui \Ie il~C3o,:.Jji'e i!j1~riwD. tell elden idare ~ \'e iliii kcllt;rinin ~well onl.en~i j~n: lnC"'I"t'U& birli!:ili>[" :gi i Kil·
gIrl... J1;iJucoeiy", bil1lilderi l~r..iLi.ni.(! mu1,,'Wlc ··I"liliilllltiir: Bu ::.elalll~oo.u,. miJzd"",kJ hafta ciy~5 bIl"1ifiin

kuv"."le-1i

rilili.lIU

IlIrl. IlIgl!lun:,.. ". J ItIe... b~!<: ........ Ilir :z;ou<l"IItJ. b~ttift'll C:ld"it ~ak

bu

u.n. ~I •• .. ! lI:Iil "ClK"

,,,in uti •.

irJr. R

~'1!I

ItelJt>:k

I[

b I.". ~ahtlliini bel eo !hfls.a.!. ylLJl~ O·jj J~ ~ 1l1rl: ~ gO);~ril~ birer .,i'h:r t oldubr~ Ru ·'.ibl" tw£ y:1lnJz :1JmlfLfi1IVIm degiJ, ruiLf1.: :l biIe: tutar;a.k h~ kfldu g"ldi. Birl ~n CmH Hayyam JltIsLrd;J.J.J. I!:cn.?Q_LIln ~tirdif'i lim :J.lu,tJ :l-l; klm Eb - Ali Ha&:w.In. H.a.&an bm Aii,_ Sabb.llu o(]ruun.a c.a~I", "0: Bo.' am ~yden bir: pakot gOBde " 1.nUC giliba peghl \' • geliniz berabc.r yiy~lim., del" Pfi.k ..

l!.,; 1icamt IJnmm ..diutintin UdIileri:
j; timx:ci wn.um ml1VliilaIIli
clu"11'T1idL" £i·la • e ihmeah Jumtrol .~Ctnd.~

r.....ektlL.

Hayymn kIt'~ diyonJu Iei: llir derenin kenarinWL otW'l111 bi[ gitwl~n sillWillU. ~b D9f'..rek
dagiJ kok.l1y.a:r:a1il t..e.m...iI.Ifn ed.eugim.;; Eh.l !ilUaml. C'~ ~~Imti kad8l" IJZIl.rO ntiiddet siirceejlm. Oidllim o1l.!JJ. iio'l.r-ab ic;mi.¥im, lJimdi de. l"'SlY(lf'l.lm,

lcd.e'l
~I:

t~~

mc.n·:.UI

.. ~u~ l \'c t..e.r'Limelw:i VI!: n:lWl.c. Libl DilUmum "''I.'.I1I.kl..n l'Hl:IU! da.iL"CL 1"£ il:J..r:u oLunaca.k hllc ~:iM. sllrtt" t u'Il1clel'i; Bir l!u.ruli'lan ~']g:t olnn k:esITI~r bit': kw"1.I~a. Lbllig cd.1JecektiJ:.. Eu .lamb 1'", 1 hazir, 9'tO laribiJ:J.
dJ2:llm:Jy1;e

i.le b~a.

de

i inde kiiItI ,'eo zt~ II al.: l.D.~a 1.g.p • ak . . b:wr I' 3'> _\ i I $er B-1,
ng 11£

)
mc1~I"JI

bya,cakh.r

h.!Jber'lcri, Refik: F

limL ~ }ft.. t::emal N.
~lliL

MA HKE....M.E.LE.R.l:

rdU-,
V <!'.ztlI!!'Lh:!rd~ dLr .G...:!;~nlurdl: tL.

Olw~ ub.. II;m

Scm.~
MlU.1!<: J:h.lI h.aI,!;;:

Oad IUck:ill.UI. Stitt R~

YD¥dlk~ !1ne. i~m,; H.ayyam birinci kadehi

(Scl

~bUl' ~

b;a.ndL;ll;1ill.

lhs::ill 'iii: ilR[:I!I').

i~ue

IS 1~
Ril110.00

1~:3[1

MUzik! H:.fiI

mlililti

(I'"I.J.

'I

ilir

siru1ire h,tikt.en

AOnra

a.YH.ga.

p('<'l·...'tIRi ve m.em.Iclte DT eS

'fl~ :t'lI~I'1.

a~tlkt::Ln scm.ra i~irul.n:'J

1kan

Ymnn
-

y~
~k: Buyti..l!.LI..Duz.

baritaJI

deri 1111' kii..a.hl

ark~Ia",,'"Llla

yiyiJ!ti:3... BaU.ami. jo'O!'ili n kmrJno~·a..m ~.. r.J~)r. A£k~ dll, gti..ffl 'I.! mllJ.(abcle 00 'l"l'r ,

kalkb v Hasan Snbb;LIHl. hi~b f;:!ilBrei!: ikinc.i k1t';U!1ni HO Icdi.: - 'l.8Je r'>I]g:inde~i lnnlnl.21 ve tM:J·· nl.}! if3J'8.hl bana vel'. Tl'~linln boga· Zi'llu]an hu..lttl.!,' sa( kaul lu;tlru1.! Z1ra bugUn. ilemm ~b He !larn kadehooD b!l.'ik.li H:.em.iz yLirekli btl" Les.i:.r.m yok!.
~D

DCNlzLER.llE :
G imLri'ilk:t.eld Kab,V
Qi~l!lhit cuI
.. b"K!~'~ .. 1.11, bi" Ii: l!'rYi!!IIbI P.,1B1fTII iI;lkllrn lmul :rIm! birk(] ~ guo ii;.in IC'rI ·vlr:I.lI"lrnlll't Ir, KlIh VI: irI kil.. 211 ImrLl.ll L~lhln:! ... 11P3i ~ nmm L Y"!I'l11d:ibn~;'In hhwnI'm ellnd~ l:IuIUlVln "toklUin oe.fnllfilllll1>l~1' !h,' I 'b~~j Cllm1'1lld

1 .US Murik:

mihik (Pl.),
aII1

r BI

n.. alllm
gLJ).

HI.~O MuZIK.: Rl,Id" Otgll.t"). 19.03' }{flnlJ.91lB
19.1lIo~

.n (
''r S~\-

( lD'1II b~

"fill

Hl.l.\·~&'lWUldall

Zt·hifilll"TInlO
,';'I

C;;;~111

l'

:F'lIlul'e' ~'n, Sadl H

Rl.~lt

nnll.~

Sa.bahla Ni ...itmillmi.i..J.k .

i.ki3i

r

bird .Ii.~ -0 Hay'rounL.. S d". tlUg-LliIfIllzU bCcqabuk WlUt un. i.z R~n,m Ilvstlar:t.II.. lbatti dll rt.Jardan dab II. yakm UrdelJLenIli degiJ lTUyiz.
BiD:-kadeh ,"",n.tb ",an a hit' .l'Ii!:}"i l!.I DI.lUudIl. Bi% L16rt !It!tI!4 ·vvel i.1L:;:iimi.'i.... ko..n ka.rde~i o~ mlycW!:! r.lu1il~. Hayyam, HO&'LJl So.bbili ve Niza.· millmUlk Ney~u..nJn b~III,..51~klu,n ve se"l!i.;Likh:n 7. man Hru n S 11 brlh bk gUll ucla Ii dlt~ti ki:

j.

,b

I!tm.cli'trdir.

HI,I

~

I

.

tlIrum

IdIl!Id

h lloi nih,,;, tlni! kad~ r l~' tnt ~'<lIII(,,(!l.'k :'.!'t'",I maUar 'b L:.ribh!n nlll'I [J

1',f;I~ ~13IIL,Zek IUlkkmda 'bir ~., k,[ mU;1T kkNe5 'kesll,nU~t.ir. 1111 Il",,~.t.:kk ~ IUI~,";IIlI~ ~ '[Inr & II' I!k i:1~ I'I! LILIa 5,,111111 Zekrllin dul!:kanmll [('I£!JI 11:1111 :311 .IIILk~1 d.1 t.Wrl':II.!'!'

~y.L.)tl:! ("amil

r.:;:",bir

$::1'11 1 I,.

Ke-rn I N. s.r:.·hw.n.

o

..fit

KiJ:[',I,

·IKUr.

HuJ.bgda,
Bu

Vs.punm!ibL.ld Q1imnhyfl!l'

DemirJe
bol'r Z,' lain de hrl~d,' )'1Iw.-,kL;, "hi~ I,.lnti .Ilmlll11~NI'. 2:1:1-I.1"ln h 1VU(l,:lzindl!n ZDhul"''fld.i~1 anlili'lIi'll' t,dm. .'!(hllnlofi: L.i.l:~l'II" H,.I.l hru;.l.'lllll~, Inc'" 'i!lIrllnu III
(1 ...

IU:'N E'LI K
..... 'Ii' ~I M. II A UK I-" (I.IK

.~r.o

I

lao
100


I

HlllJllllJ:l:i ....:lIl'LLIilc 1I1l'l\:11 an S.chnm]."!'! lleL r:l1t1ili: h:..Irh dolEl;r:t II "11'1' ki;} ~ &dllllcdl.ti Idll Io;:icdc bQ I, n:J1l' d~ 1'11'1 ~lIlllrJlJInulh .. Lr11 )'IIZlll ~ltl.:. Bu tl.11,1 l!!l"in ,dbWln,. DIll3.Il.i1c1C! ~'hLnmlllil tt;!ln {illn Ankru1, 1:1 lI'i.Im,·l1klPL'o:! "mll gel rnl:j;tir, ml.-i{'1 ,IUO II.on onilmllnlll[lij ~ ,'Iii'll lou
III

:.!.Il.:!O I~ nlll"''''' ~Cii .. iI.n m(!l5;~kkn). ~tI,5" W]Jillr SM. ~t<1 r , q.u..l Ljjr: ~"1hjre F~ lRcfik !:'(;r,wfl,
OkLIT-W _ 'MTiI
V:I,

de I

-

1501J 1'. Innetiuoo l'liziili W IIn LIu

Gu.ib
Knrug'"" \'.

'Ltpl1rd_

'til

:i'f'11

-

B~ kHn Imn.le~i olah.m.!
[·J.iy,)'rlm

MUTEFE

.JK:

I1ln'"nvJIn UP", Yallbyo

Bu tckW"i

me-mnllll:iyetle
~4!!hrblll ddt! 11.l1\y.:ml.o1:nn blr' \'"purln 1:II.lr.1J'11 r.·k.l 'rtT~ Ii :J 14;10 emir ,IQILk! L!"ln.:! iJ III bll'b1!1111 ~ JJ!i" l'loju. !I'll uj;",miln I.t... ~~h.lJmll!,h:LI 1111 ... d "."I"u; lIu I!i!"n' IlIldL11o:11 ~Ibi bu. .Io'{!t., 11"J:.r..l"rrlL!>1 bit k[o gnl P Jt,.ya m, ·"tUI~ I'n::o "rI"nit: boo!ri!1:ter r.
C!ftlIF'.
1\'

klir.}l!nnUJf V~: - Tilrk.ler sevllioLII{h'liI :id~m1arlH. kill'd"",lilil: 'l:es.js. el m .. k] in hltih.Jil·h;Fipin kaJI.Jnnru i.;crt !I"IDi~ bi;.~. le. TUrk L ruttl miYUI. st1kiigini yllpahm. Y:.I.. rm bit' zly [' l v I -im. Omria kar
~lik ru l"Uillli ~'apllnz.

"lill'o.:r~1::. ilttl~1

it'

:m·
pi'

IJ...

Lul
-

Sonu \ 1lI')

nlmi

I lI~"I~m, d n I1J<nIf.lk " I Ihf liHI'Ui ., Irmrm

~ti"'ll:di'll

am

\'of!

j(


(8apll.af:6ledCtl c/!'t1O.m) bu nuskinnne vaztyctlt:'r, hu H;lmabll r, uu dalkavuk II Idu.r bes palOl. ('Im(dl, AIrJ1~!1ya bi 1m" i~Uli g 'nnw digcJ. inc hi punt tti. Onu muhvettllrteu sonra '.ligcriae g",~li. Hi~ Ioir fcl:..ltt't bLtkilt"N! inrct O~~i teakil edemcdi. t!'lt~ bu gl!nku vnzlyet hoyll.:!! \'i,h;url.' gc hli , Almanyn. ~lahf~btitun !r'.Ilpa~"~1 ifl1~ ri biLirml:J UJi!!giLdir. Onlln cmellcri, li'Qkat


Hall dilrnesi liz.

biitlUi

I

»

\"f17.ifCyi cnnla ba.lla if~ ediyorb!". Yarin .AlJ:n.a1tj':l bunun millclfatlnlJ kendilerini! dahn artt'n.l~ hir ~ti.ha ilc ):'mek suretile ver cekt ir ! n~;iJ.n fetakcl ve :d.lhct icintle inliye-a uu rnilleUer barb ba§lamg. :t;u.· man aJllll:annl balj1a.nn:l alm.J~ olsaI;uw bep bh- :q-Ilya wplarurlar ve hc:p 1Jird!."11 kcudiJcritti rnuda([l,3 ~a·

bir d rd
bizim ves.:.uli nald.i,,", i.nhl.r;ar mndu.:l1;:ti 0yatlnn olsun l1emen hernen hepsl kosirlJ rakarnlardan ibanttir. lkmd mel-°kl iki kLI.::L aTIl.9L tram ... .y ucretli a J kllrm;t 10 para, birinei nevi slli&ra 1l,5 lrumjJ gibi .• bllgilndf'Tl i' IhueQ, filllht.elif Ilakil vasitalars ve dlger maddelccrin i.l.cT'e-Uer1ne yapI! LIl ytnl eUz'j zamlar Ise, ort 11~ yeni It bir esrr deryasina bogaca].t,Ir, Hele on parahk kes]rl-C'r, t n.lba ile .M.bittir ki, ~ok defa !lalLt'IIJn !-talUcrcUeri clsun, I!I:tI:lJ..ot:UldIl" .0 kadar •

Her ncdeu.se

l"C!iini

ararlartn,

Buau

yflpm~dJld.i!Ln

(lhi

tllrllf, 1 inc;.

.fede

'T 1-"....,1 r hekleuilen tc,;;.jri. p<-,. mi tir. ::::on snatlcr zBJ linda binlerce Lon su Jw:mh'kc~ .rfiri.fmi.i~Liil, ~LI -

:,'UIl dl::tmligi :JO santirnetro ih~ IkL metre :Jtol!;ull:.ldu'. \.1} bUtti.n blf" uijI;I.!~;,i A 111'1 I rd:;l.d",:;i1.e ~ Il'h}h.idil klt l.u na l',lp.lmaJ-tl!Li.d'. , eikanlcn Fraru;i~ - lngil UX1~:J.n"\:'i maneviyc ..i t~ li: L,., I uhiycsi miikeauneldir, B'] krt t r.r.lSmd iletl;il..IJ ~ub:1:r ve crlc- t" v 'dH-, Dur:h~r kralrn t..lull· mana t.:c_,Lru clmuk il,;in \'enjii;i emri h(] }T(;<je k.1 ro:;: I I'tLlh L i;J, ['l ,11 ~1.1t,,1I ~i~ •. m LCl'l:1ir. BUtII Lr it: ·lnn (:r1U;LU: it.a.allc-n i,.;Lin ;c r L'trni.)':l J.ir \ e hil:![UCC Bd i': lhlcdinin ilt;ilrof'u LcopolJlla em.l'inc i ;.,.t d ,ll.:.rnej t.: k r:n" ,·,_nUk I r;ui hi d rn.ektedJrl!!l',
1' r
IJOI1

t7r. L ~I..Z s.:UUJ] x

nrMUGl

l'dl"1~, :n (.l.A., - 3L m....'1S ~ ) !w.h huihli i"rnw,;lz kbHgi; "':i..Ill8JJ(', h::tN lii.i I, n 1Iki:11l1l~ n iliIta.h it'D! el"~ll.lg: II l'tmfllub." nyn i ... He dn', I] \.-Wyo r. i.hI£' Sornme n' t hilI? 'il.('rin.d~ hn ilI.Jit t>li.rnl, bUll me\ loU pi,.:u1r hare • twit 1] :'-1.llIlmllu-. .\.hn~ lle :.11t>uM' n.l"n~LHd;]. 0111111.;:~ ~iddl"Ui hpru thjeUu~t1
~'Idrl,lll

". PUlrhlrn hi

1.f.Il1'~'t

muvnrfuk

nlmu,..

tur. Som • S'lr.rurl~ i.izl'.rhld~· l.a;nlcdiltm h:w fu...1li3 i'l1...·r' hi,iri'!.' olmnk iiLer • ("t'pll!~nm dP r ~:"'lfnlnrl.Dd1J. kaydu d~~1' I,itr ~> (1 13mI.'i1ln".
Gll)'l"imii .. aid II \ EI. ~rHali"JD.8. ra,&'" men, 1l1.Wil 11m 'j! h'1"iniil, l;1l'rin lstile~nlll"tla .I.ImllB.llll~I'1btr ve bunu;;a n a1i~:.i olan\l.;. ooJl.lhanlll.ILaD ta)'Jo"am1l'.riOli.z.:;J.mal 1Ki~~\~iIWlJ oili.i~miWm blTlJWo,JHljo ~It" t;1~m7Jn ~. i~de tl:'7orikt- n.~ utmi~tir, L\.o..-"; lu~d TEBLlbt FilMerin U1Dllmi karal",-,.iiht, Sl lAA.) -

onun mrslCii.1u dUDyn hadar gen41lir. Bg~r hu dueyadan oCt ki diinyaa bra gitmek !:"arel;i bufunursc Alman ya ornlarr da istil{" ctmcge kalkaeahtir. <JUnkii Almanlnt kcndil£'l".ini All~n lliillyal a. 5!.11tMat ::;iirm~k vo IJlHulJi ka!,'m-.i(."re biikim olmak \'0.zifao;iLe yara tbt"J nliliDtaz bu- rrk Q~ L&kki ederler, Dilnyada yalnlz Alman vardir, di~erleri Ai.m.au Ufak olmaga mahk'limdllrle.r. AlmnDya bu emellno ka.l'il i.ki dcvleti engel gorliyor. Bun..lar d F'r-anaa ile Ingilteredir, Bunlar; .m.ah vederae di~rlerini kolayc:JI ezebile _. eegiJlle emln oldugLl. il;in !';Il.mdi tutun §I1ddet 'lie kabiliyeti ile btJI iki miit1i:cfjl(ekllcum etmektedhr. Bel~i.ka M Hollanda.. FUNa ve mcilt.ereye gjden yo] iizerindel o~ard.t .. !a. m rJ.I!Licab:ma. 'Dakm.&k iW-ni lSotU'ays ta.Lik ,edebilicdi. Fa.kat FrIl.llS!I. !i'e 1ngiJlereYi DlSglul:'l etmek iC;;il!i ,eVa ve]C6 Hollanda. va Beo~yt -:ign~

i~tn l.'rul.lt1roldular. Hah'L ibret nlnu yanJal'ln ve b:i..1i1. A.lmanb.nn ru)zleri· ne i.n.anm;l.k sa!derunh.lgww gQill.crenJeriu de 1:l~11l.ll gelecck!iCy buduro '

ispanyadan yiikselen ses
( B.,

ku

biJcbti.l!'"16

Ic,a..

LII,..',

lan on pFl t'1I.h.r hahkmda. yarwjJ'i! yamar topla nsa Oil eildlik bir kitah olur, Digcr fJCy1erde de Byte .. 8thiJr.. dalden uzak bakkaU:!I.rJa, yall d b.ltn.. bayilerine g~ti.nce. on p!!.t>l1 eO".

1 ; Olo;li

~

'"

1'00:1 •

bayngu,ndan

lrn$.a ~alan.m.."ILmalldtr.

bir ba.yrak

~i"I,-

~l,'lJ:u.:.('[W t r.~lUlI.a, d:iii I lH.amil, IJir Ir.lslul'l 1,:1r '1..'(,li ~e.ri p~
:Hl'll!-N

llli:::Lir.

-

Ceoo1illtarlk hakkml1aki. nu ltililf· girizligitfAiz bugUnldi. ba:rbi isbmna.r ederek ortaya 6iliiilmq olmnd ufb goibi ~l\eDLin k<3Jede(l du.ydl,lgu ~~.I!D, bn R-e81eri1e de h.igbir' aL:ikaw yolttur. lI'ngiJteTe bize aid. olrlGgu.ou k.e~d.i.6i· urn de bilrligi. lbiF ,!Wyi ele aid bill' haureUe iad.i!i 0deee.k mi.dJir"

dursun, ';:Qk defa yinni parnllk, b1r lrurugtluk Ilh.kklk b~le bu.lu maklaWr_

UI.

Bmacfl lefb netieede yelle L.d.. k. 8:00:rolmakl:,amr. lI'l\ll,1I:lli!1h. IjU n~k,. ta,Yl ((.:Ii itiraf etmek !U~Mdlr' kl, lJ..

'.ill'tillmii~t.Ol.""

L"'GlLtz
umJr:I,

la,

'.a

j

A . ,J -

.... 11L!1 D.);.,u 1 • ccnuh Iim::ml,llllldu1 oi.rl::JnO! bu.hmRIl hmilJ ; nHl:n~biri j ,[-

.t'

d;]l

1)

taybll" Reuter "JalJ-

Ul..,\.) mt'.. ::u(·I~[]ill i _

:n

T.il:HLl

l
LlgiIH; hal

Mmn.u orouhH

00.5 kill -

I

Di.il'!l iiH:;,ilL.iz

hln;1

bllln

l.:-mm

e'

~ycr

ciin dClfdllUan .::;OnMl bui":l lim'1.:1:1 ~irmesini scyret'lirn. GU,," Itelel' Flallderoen gelen mi'tLeiik kltahtla J.olu idi. Iki. gUn. Jenberi hir .. ok h.l.:;iliz, Fnw!!lZ "C Bel ikah :;eliym .. t'lgi('ye dog u 10taat mi1temalllYl.:'n ihra~ Xliii) ruu, BunJnroan biQli:I"CeSI s.a~I3J'Jl olarak :;dmi;o;Ur, Zcn-lulilarlIl \'E! tl.:ltlikcnin h(!:r senl Jaha ~iY:lIla. a.rtmakla 01 • ma~ma L ;\~.in,"n lll~iliz. I>d'er- hltclan
19i1il

B

g('mil~l·in

....;a"" j::':lrntini l'luJllrl!:Sdeki miHte • til<: u:rdUI:.u-l" Cf' u..-ilib.n iiu'["~mde du'li' TIl,;l,ilW taz,~i.ki.ui ::l:~Un:uw tqli:W e~ nll,::,ti.I". Inr,ill.iz 8\' ..1 lny~rillr('leri. dUJ· nUll t:l~Tal''!e-].piijni dunnw:bm ~ = 'lUI":! 'IIi" bunlru-~ !l~11I!' Ih.:a.sa'rla_r vu
a

I
I

dirmi.'l'ti.r. Diilt nHI Ita•• 'arell,!'l'imiL ~m dllJl 9.~:u.] r.~ dlj~m:Jn tayvBrnsl ~ilrillmii,!1ii:r.
HII :U:iILIll

do=

Irlgiliz

~lnlJ~

Ln,'1'-ufl'II'd, ul.i~'l fiI,Iklij.· [orIne 'W I.lrllli 1I11.lludllT·'iilI lIiiuunlu.r xu.pD:IJ ,;,.lo. r , e I\llli :.E.I;U Il.OWda kij priiltl ri

L;.iyu·k ~ l:"flill1)n Hn·w:: cdilet'~~i 1 \o! tUpl,"1i 11''.'''''k'"i'1'!.i. takdb eorrll~ t.u~.:.".' re1erimi· timid OI\.lnm-lkbUI£, I Lt:Tdir. &lub,lrIlnnan zin !u~lhi ;;1 ri !Ir:ml1lii)1 tir. ~~1'ELI kiltl btt!ir..!l: {.litH,re. muttefik s.ehmiLit taD ~HI'h:irll1r'11 hid dii,...u • r dQft'mm31 rJIl I ;tv;!, J,U\ \"~Ueri.nill riibllil: Ul·. !;Q • 'lIii (e.suraM mib. b:l\ • r.lillilP3. - fit-l!.iJ.:l "J...IJ.tlleJ'i iizerioret. iJir de mi1tte~-k ],;It;!.hrm goo ilflJ ha.r~kiLt;), i~tirJ.l1: €11l"fJ ID lngi~ tee ' ll"ri 3i1kG.nel \"~ inzih t sa,re· Ilz "I.!i)Jaf'~i k.~lrtu. f'1:Ikd,. idW· !i;W<leb"~nLL. f'o!t m la:'...zalrt 1:1i j_",. I~li.n. mllrPlk-lmtl lmluull1u~tdl'. tiL rW.~ alli!.!I, aVi!1 LA,n·nl"lJ"~ A 'kerier1c kit\! tlt:rllec LIlJlli:m dd· Sedan lIl.Inhd.:aslnlilJb, 11 l1I.1~rnan blot hildeli.i b~la~~o:-~ na.kletmektt'wl". ;I-u.n'si d~iiITDii.~~rr 'c ,di~t'~ u~1i'L~. Bu-ka<;; 1 i"'l u h:lhh: ;clruiderdir I(j ulan t ))'an:-.illi III IllJ";oarn uga,t hu.n.l ...!"a ihl'3: ~ilrlik!'-Ti :mLl.a )'el'l i lDJ~hrillr. Ibi'3<e "CJ"n1 I' trll;:dm.layelj in .. 11 lOIII.H r IflGtI rL lan ~ Jii [u ~:!\JI aile) n ~tur. ~-are~ 1'('[i.•.'.a1jJldt" ~l ftd~lI :!.l d~. G II I'll I in su~,-L'thl:It:L ll'l' gon ffi.1II ItlJl1Iharcill'.iIDI:m ian"ll1'eSiudl"llI Dii.~l!,~f ]: Jbn k:1!"lnC:L :;ibi kay' mUr,·l.kph lJl:.r [il..,. ile !JU.F~.l. namtlkLadi.r. Bu J;:llal:Jah~a .r ~'IDeB tUb.~:-,.lUfl~ H' ~'I{'nrl] Ilia; J.iBl;l"lb vel' .dUl:I 5, ..lm&l"l uY)":H'''':s~ hl'(jJtndall \ mt1.klJ, dii:;,i'lcwan !) lJom~nnaDi biT' bil'",j, bQrnbarJwu,JU )'apllmlij Vii!: , !..ir .p~ rn bn-~':.!ni llIii~uJTflii~tilJ', hu DomburiHl'l:l.11Ua Y!.Ilruz bir JdlJi l' .:.'i."'~IZ I Yo 'AM 'l'1~BI.tGt ulmil;, bir li..i~ido Y:'H.1t:mcl1§lU' . .Bu·· Pal-t .... ;1r (..:\.A.J - ~U nlA~ M·· LIDla berah!:i' ~jandi Alman loPISU u. :5ortn~ kl;[i~i: DUnke.r k '"C i".... 1 at oorub:imhma:1OJ. ~h'I;,jI,"'. I...... lanrnl;r; DII.Ill.km1f1U.l bn la~b';l ·l;:li'Jo tcMlke ~rtmaJ.: aw.r • j,..~ ·hll.ll~djlldi I.. ~rani., L,:!,..rine oow.m DiU I'lubah bu.rify;::. r;lk3.O bi~ F.r nd"Ji~Jt'rdir. 1:111JLI~dl.au lIir kiI'Wll H11. ku:m.anl.l;lllJ b:wa '1] so.~ri s6y. ledi: 'hl~l" "a)r~r-riD f"lI"!,I[1Iii!i,III 1M1l1IDl1Yi:. .. '" t...."i'Y1'I'1' 'lliD hima:]{ot:S:iDIIleo - Ger·,.=k ~I ... rb zamu~Hndd, ,r;er klie ha I"" ?3,m ...nlLuia biu,,:.ok ~ncLel' IngiliJ: ilF.kt'l'ini f:urmek \'e t:I.IHmak IA!I!l'lloltl U'I.'''>llwn tI ill' Ldi!di I [J LLnl bulclwll, Fakat bl.lnlan.1:L lJu Pads. ::n {\ fl..) - E"lnl;a Na.c;efCJ i g'Jbi rJhr1WlC olaca..k ~de :1..Irlur med 1:31, I ,II L ol"old'rn mus· n:I..l"k t elUkJ 'rieL h1~ gi)nnemi. lim. t~"<,li.till l,··Lmij :lltlrlll11 bulumlu:S;u IIlgiJiz ~l ~ri 1 arlo i'..UlllllDlDda lUa • kin '-Irilk lIjj; ..L·1 u.l~u·JI <:demi},eef'· nO ..TL IIi f,b. LJi]e .(:1)I·h kId yap bllec 'k ~ini, n '[,lI:'1 tnllkti .. dlllu blldireD barekcH·r ,Y:lpldil.r. Buan [.aYlSJZ l:rnmlJ m"yi l;] .\'iJ,j .-lm ':;;Ur, miillc i JI_,1 I hm!;elerdlf dO~nldafl I[~ iJmlU;ddi \ 'a1.i~ric
TWl

tebli&i: Balkanlar bid y~] iUennoo bulUII.Fr.J.fl ~inwli ~!LI'][Js.iJl{leo IIUJtu· m&.m,:i.Tcdola~iJe "imdiki. h£l.lde fiU.. naB l''i.''anl IZ latn.J..n.n'l't1n llii:y1i I,; bir bat Jt:al::Jlitiliyol"lar, :jimda Balkf.l~kl~n~1 IiD.glh1lnu~ \'("ya. c:'<iJ' ftI.i:l.mi" nil'!. ,Tui;(es:i yllJ'tD. kendilerll'li bogt.Ltiro Rm1la milllk:o.him b-a.za yCTIi.'TU~ m'l1~ call Alman y a}":1 semirtm():k ve kuu,1t8...~ ('Ilihlli'l. (lIUD mi~Hre-zc'ler rnn ~. vetlendi:l"m.~lrl;i". Ool.ar dogru,eu bu ka""I!~n t elm 'kl!ie "<;.e (loa 1111 nllLkli .. '\~mllt yw.TD.lla I:'rnrIBi!i.I·aktrr, Di 7e:r ci. tir. Omwa:w1llD ba.k:iyesiD'in hili: he ~ . Gill bo:t w.ula F'urn il Leyiat "'o€:mlcden DU.nk~rke geleblilmeai ~ ura:smda \'e DlllDl.erlllll! 'in gar.. ge-neralm ~l!.i]ltr;:J ve ee( rnf.atilehim de 1n~ ordu.~\ln!ID bakiJ,t'!· Om istisnai nur..:iyeUere maJ.ili; oldu.gunn kar.jl t-..taJ"J1Jm de ...a.m tc'1limtlktedir, ,gCisterme:ktediT. BLl kadru- bilyl.ik bill' Di.J~.m::q]hmdlni 1l»\'1Diw.me .mi1!h C8U.I;"(l.Ue k8.qlll:mn.n b.ezimet b'ir Ie e1m~ ",-e !lii.l5J:a.!iJUl. bi~ ol"la ~e.hliket degildil". He.rkesio gwt.erdimilre a7.rull i miklliMd~ md~e;r ~lI"k gi ce:sa.:retle: dah.ll, hiT'90:t P.9ke.rlt'.r kW' !JUI::l' ~b'iJDD.lit[)ilil". C!a..-<l.'i'f-l etl"ilfm· i..'lrl1ac.akbr. Sabilde ij.len he~ atf!kel' ,dw rnn 1rn:!W.T.fl. ('1ii1m.i:5 ol,;m JlIgU:" y~' bg. Icda~oklIkia. w da.'I:I.a bti)'iil: 1(IIl\"'\"If'Ueri ~1ilna!e dOo~ro A1.mao tWl:~ ga)':r.etler l~iJl ol'du.lru:'il ~-ci eb:n.ij
yildnden hmlln

mrmdanbgmnl

m$

lUzum\'w-di,

za-I

~gn 't&h.~'ID.I
ve
r]u

Ii· 11!1'

en

d

:;t.1nn_

hunk_r

geri pl1.'f.Liiriil.lwi.i ' "I'u lda.=
\.r1ois 1(" "'d ..

C'lacBlrtlr.

um halt.Lka t~ sa UCla:l. On p!ll"ll. giJ:i ufaklak buJunnlIB.wg. valli olmuktadlr. Ei:r deb. bill" tramvar<la Myru ispalnyada :ailah aUma blr Md.i.;eye ~d oidum. Elltb:lillli on pill'a pOktlL 1t.!ilijtcr.l hak.h oL-u-;:a.l( caif)lrllanhir On para.s1Dl isted.i, Bilct!ii kendli 00M:~.rid. 31 (A.A.) - bp.uy binden diil 0 kad.a:r ilAve ederek )'"(p" hal"hiye l!IaZU"l genernJ. '·a.1Ci'8, - m.i [lara. \'ermek mem. Adam dti. bndad OOil.eo mmla'kalardakl J6-lT SJ... Jill kAbul eb:ned.l. B6ylec:e UZilJ'l. II" mfla.ruLa memru.b, yani, \'l'lktile dim • ll'biklQ.ka .. ~:a~ldu. ! hw-i~~i o:rdu .i>::rllanIlda ~aJ~ E ill as!] be. denl.i.r.i 1u:01"b::m g; gen~ri.n sililh a!b!la, .nhn.m.afl.l hll.k.· ve:ailetlen is.l:ifailc ('derek: Il:Sll1'IIi bi:r kUldaki '~mB:m:m:Icy1l I.rnz!lJ::Im.I~lllf. :;.ekilric halkdimet;l IODk y.erinde bh: zarhkla .. HiUenn l'UIIlini t:l!JIyaD ha.rekel olul'. Ril: olmazsa. kCflir~ kuru.~ (}]mahdJr. MeseLa jk' klt'a Ill'&resimler de d.a:g:tb.lmaktawr. smda ikinci. mevki inmway i.lcreti Fntmuz Om M~J~lOj' lbumL muka.h.tl :Lond.ra.31 (A.A.) - Daily Te:1eg- 3 kuru..iD- ind.irmeli. Jimdi 7 kUl."1q 30 p:!l"3. oinn br.riu. ranD! 3tJkeri m1lhiiJ:'riri yaZllyar: mev1<i ii cri:ti Ii Irurn~ 1'D1' • -edilm.e'lli On. bq yeDi ~l!I.Cmlrn. ~ahswdli bu sur~l L.e h1llkln za.rnnna d!l. f;idll temsil edilen yeni F'ruru;1'Z ,ekQIWl.1iUl, ro.emelioJir. YC'lli .za.mhr, bu derdtn Frn~ oroura.nm ,mPil.em. bir n:17.a·orta.c:ian kaidimmmsl iGin i;'-l bir ftrriyeYIl gOre te.nsi:l, il!Orn. valtit kazarlsaUL l" bftl5. d:J. oyledir ka.1u .Un f llJ..Iy.llo l;Callimasl m GhLeml!Jldil', B 1.1 gedeylm, oel"wle:l"io: Ican::J.3.Une gOJ'e, AlmPJ,ll

i1;,w-

SII Mud llfauI saat

iln.Pro brnan r,lt4d:Jin ji....mdi b ' ka \'a7jff-lf'fd klllJimJIlu.hilctek]l'rdir. 'J"JIJj rt>luin fa.'1Jlyeti dua lIl.a-,.'S· DIn reD.:;lhg. yilriindea. se.ld(':'o'8 ub'a~b.r. 'BtUJa ra~1!! DlD..Iik't'lI'cfile n· maJliULdDJii L!:' ~lmoJ:a ~'el1i tlp.ll Ml' .111\\''''
mll'ruzu

Parm, :31 (.A.A.) - H '/~:; :lJ8.Jl.9] 15/45 de as'kmvmyet hak klinda ~I] mal llJDabven:llle ktedir:

y.ap~hI'.
~OnntmH'~1 Almun-"::uIlII

Kttallt, 11 i2'lIIlO t D:1ame.il ~1I.11li" LIe ·.,;:emln:Ii:-i bl.1itIDan ya1n:l:z Di:in k~k miista h.kcm. I.Il-dUg:filimda degil., Y&er bn!l.l.1l1Uli ga!"binde de kuvyctli. bJ.or SlIII' He mukDlveUJ'I!t Or(1lUnun m.illiiim

mhh ku\rveUp,rini OOzmllk ic:1.tl. muttefilde:riJJ bu kl)lJarll. k::Jil'il ZlJ'ull h"!taLuJa barehet etm.eai Hi.nmwr. Bu maM<lI.illa Franm,;: ~ayjj ~ttikl.;. aMa.n bir t mpo, He ta.nk l.'e.zwhLL arab;! ye-ti tirer:{'ktir.

a

ta,.-

~liIle ~ D HoDaDda., I'.e~tilm \-e fi !Hi.lwl!rin.in mi.hl;.dllJilliihl ~ ~ olmn~tU'r. Blir Alma.n mol.o;rij Bel ~'ika ~LiU onii1n~ bjr dij ... miW kro • \'l:lZoril.ru.i.i furpiJU1r·t>Nk bat IrJl'lI~hl". fN\'f~Lkl geoo h!gilM. i~vYOl'l'leri ltllnan) .11UD .lmalindu !;l;ayl'] ukl1lri lH~J lleri bo:rnJJanilDlan e1tD:i.S .. Jcne g Uiiiliim lrn!i.3:r.l t ebnewc ..'lrillr. lIohl(;;·in"n lIubruula ibir di~a!tl 8\'''1 • a..!."etcsi dii1ii1riilmii~liil'. }"1"&Illo31:un )irna'fulde 3 Fr:lu ..u. \ N0n'~d St;llHln~eJl' iJnilrul !.Ill tn~illz ~'.

AI..rna.n

"lmeb -_' r.
cilzUtamian.

Monts

des Flnndce.s hatbm g€1;;ere:k ~iye~ girmege munfiuk olmu.. .,. laf'du·. Monts Casse1'j iiij<galebnelde o]o.n Almanlar'" 'bu mn'ki! ~jddeUi hilcllmhr yapIIlagn dev.o.m ed£'ll'eli:: i1.:M: eij2'i.ita.rnI.:llrltl~ M'Gn'bl de C:lUSe.1I me\'kiill~ liad3T Uer1 ,ri.n;af'ktedirttl". Alman!ilrUl lazyiltiue n~eu PriolllX ordUWDllIl bit iki:od IURIlIl d:agllk a'8..lJ MlntaJmSlDlli gelmi~ n bu mrnta.:ka.d:1. kendisi.ne bil" g~id a'l}magn (&h,m3.khu:hr. Ela 11 mUll Brg 'UzULamhr ihth. .... ell :D bLl ordllDWl bn.l(j)"es:i, blraz nrk1\d miicllldc]ey.e
tl ~'Ilm ~bn~ kLe~ll r,

100 tonlo:!.!. lJQIiH1 bJ.n!J: ile 30 .i I~ 50 touJuk 3000 Ve 1.0 HI 20 tonIULk 60fflli taIli:.IL jhti~ o1a~ tahmi..n edilebilir.. Onl:u.nam hCD1 m.Lidaiaas1[)J hem de bir taaTl'\l,.ZQ ger,.:-mek itia ku.UaDabilece';i 'bll: imvveUerle, y£ i
FraHIJI.z Dl3.lly'aya gene] l-..-urma}'1 ken:di£ini ...\1-

ussolini Hi 1e I yaklnda harba gira. cegini bi~dirmi,
[BAt t;ir

r,

1 1,,-c1 !ulhHedU

klJ\"\'o:LltL·U\in t(vl.ii y<:.pn.m
I.Z,

i~te

de ludl

giJ.'e'~iJecek 'Ve m iikem mel Fra.n8ll. flly.l(le \'e tOJll;;usuna yo 1", actl.l:tilecek "t&ziyettc h.i,ase-c1i(:ceMlr, .lhJY'r (A.A.) ~ Fl.Q.ltuil-ud!;.'-J:( gclen bi.oll1lI'Ce Ing'Lliz. a!kel'i bu. giin Lomlrnd:l'n te;;miftlir, Birot;ok aakerler.i tDgili~ slilf:erl kLlvvetleriow d~~m.iULa bi re bel} n..isbetinde zayi:a t \lerd..ird.!iginj vc he-£' :verde l1Elrib kabi· liyeti fa1k.lyetLnj gjjHt~rdj~in:i s3r~elDC'kterlirh~£'. OJ ~\ Ilah ;)_<; kana. hi z:e da.b&. ~oJt taYYlllLl W!fwz" suzlcl'i b J'-

B i.itlin b'llD.IaT. hakild Alman " llal}il~ tC~l'IildilDil1I i "III .. na.lI \" IMIVlliu·. IWylUUD hvrupa.

r~.m:lrn'l:n

bl~'UlI;l(o.Nl''n

N,~1Ji

it"-

ki .0\ tnlaro

II :f"

OWl bi!~lIc~, iki bilyilk laH.f1'i1ZUll'll b;],_iL3ediJm~1c'l~ ~!.h. Bu Lollar uzl~ bi.nncisi "'III k :n ~rbe \'jel.lport " r'urn !I i!'l jklunctiml~, i9~inf'i5i ee.rmb lan Di.:i 11( Il{e do~ru yapJlmn~1.lr, Bu 1lU!1'IJ hrdt fi l~l)l~ler sil.l;iJeslni. mptctml..!H:Lc itli,
n8.8Inrlf:l.l{i

hava miidailH~ toel'ub4tL, I'nrahhmn \'C milst;o..1ik,'m ordu • g.illm, biJa~Hl.I"~ mildafCiUI i~Ln Hi • Z1ID olmlyi-ln Itllllahm irkii.b ll'l1iIi'IiJl~· sile, ia~c "'e .:;Jllinl m'ab:l'm~ ilmlt; a·
melt)'. h"rini, nlilfit bir surette
II

DUllbl"kie

k~D

a~"z;lI](b dol ~1TLak-tfldll",

J".'Jy\·et:Leri ~e:r~vetinde VIi hw-bla muhddcraU tI:'lohilinQ gircn ml'IIit harb Yll>e'}'Uaru 'tu ric:ind.e Akd~ •• bu blr mitvm:. tiC :).rUz b10 ~I!l'j.nin ..,. fdiibTm Fr~1l3LZ - lngili'l! de:rtb k1:Qo.. ,rI"lLIet"illtT'l i.bl blr hwld kalm!ll." . mlini goslC'rDlelrtedic. I Giomale d'!tailil g.uetcsinm d1['ekoo tolii. netice 010.t k' hiltUa bll neU 4 celt-men Frnn'5a.lll.lll Ire.ndisine itiJL\l; et m~i JaZlIDgeolmekle C!'dtl~"lInt1 yasmllltLnodlr. I Zin It::L1Y!lda oOlup bit:l:n!kte rJI3.!I

F,nuislz
Paris,

lim'v", Uf'rmi
cti]

rl

Sir

~eyli1l'r,

u:l'uttefikJ'f'F

lanfl~d:..l'IJ

Vopo..

,Utlli1\HWUl 31 ,[A.A.) -

Hu\":.L'I 1j!1T~1
h"l

~ild;rly,ol':
tid ~iht 11 ';;nu edelli :nunda Fr.ll1S121lmvvetlcl-i evvp[ Abbeville' ~hriflliD jgtinl:c:l: etmi~le1 djr,

:.iol'IyJ:t t tal)'1I.1I..UI ?'.arMlILII ir~lku,kD, ,.,. dllIni'! lilkul i.ila1l't:tiu 'I.' bullin g,rtCosine kod<2f Pari.:) n>lI;"ondn tarafHi ...
da.n Roma}'1i k.al"l;lJ Lokib

!tOnI111'1; -

dt.::tt

mo~u.dlr.
Somme-'Ja
yt"l~rl~ Alrnrin tl.lr.

,18 t:<3 t

:30 -

.c:di1.mj~

\",1[111;111

btl iki hoi..iCUDl

I,! ••

)'dm:.!: m,~uUi

'·lIroI110. m

j,JD;l'Uya

dU'rlli1.a"lUl r.elll:lhrrodaa
hilT(J;:Cli

gc'\;=

mubarebch·rJe

jnallllmiya

lIa.}'T!:."L ve.rki b'r' IlUr4UC \'e tam hil· intizamla ba..ardllJ.f. In:ili.z a~b.>'i'ilJin !.'8:1fl hait luadalri lakrlk \'e b3}'l':J.[lhG'lm hi!:; bir m
Z.tDlali .lIlJ

tilel"

'·s bu

hl1;l.in.kU L:.dar e
[l

lIiiyiik 111'11'

01-

'in", I 'I rn

P~ll'i!ot, ~1 (A..J!L) U;lva.s ajaJl.l!l 16 4~ de ~kt:ri h."iJI,;b L l:Ja]d.,'"[fida :!i 11 ma.luJ.11 ail vc:r:m I:kt!;'£lir: Du,n1::'J. gill} 'f! gec~~llil'il:.,ldC'ki vn.zj Y LLc Mr \'abil.m~l J~aYLIt,:dilmcm.i) tir. li"ilh' kilr.J l'noK Q1"d~EU LID mil. him Ilk ki:;m1.D1 n \ ..tziyeii kntik kai.

cok bi~· \'0111d gij.rlt,'rilmi(::.tl", Almu.n 11r .'ilI, ~aIl~lI'hal itliJc II iicu.m ctm i~ •

1.wlElyllkll1 c.lrncdi! 11 kii\,Uk: mukabil t~mW:lIl-l Lllmll.j •

Ict' \'C Jilek bilp.lk ~::I}rifLt.a 1a... J.ar.
Aln
f1l11.UII1

!I';;'rLlm!F:~

LLlyi..ik bi~· muka 'ell'lel

ral is, Jl (A.A. I - Ai ,·ekil rollavlu.i m.ar~al r_'l iJt il.c b ' !:Ilan. dan r:enrnl WeJ,':l'1nd, dlio Pol-onya
nrdusu b~~l-:.lHIl;mda.n1 Ve POI-llDYll. B.v;JvekJ.!i Gen"Ta:.1 SiJ.:'~l["!lki i!C! bu
0

~ihdu.l.h:ii.odt:l!cl"'r VIC: Polnnya 11U <l1a.k~dar l::drn m~l("l~r bir Sf:! i.i,}me rar-mll1l:tn,lu.
II I'bPdl"n

onlu,sl]. ih~rin~
I

r i~1.ka Kit .....

Pari, :';;1 \ A,j ~'libiyeLlar Lllr ThJt,;ika wf:mkl:'ilnd1Jll 1". IlJ'1]CB bUdirih.Jj~jn - g.il"t', FlawTtelji'I.I·I JI!'B~. t·ih kltCLall ~t:;'[:1 ":;1 rp.a~ ta.dM'. Ha:"e1<atol fl>lir:lk ed~a lula~lUn mit. dar. 1"~lT'''''i1" 1,'Hwr te..:>lJ1l li:.lHoIM't!..-,
I ~ ~1iI~

ma.1.1.a U' rd -,.~rnllL[. I'".l.kal uyle 00• rUlu~'{II['ki, =ilL> h.:. I.i Imrckiit kor kwabilc0L:gi k:!dil:r iLl ~'bl.e jn1ri~ elmeJnekl::-Jlr. Londra :":'1 r A,A.' - Reot.el' ~ ja.n8mm il:ii:r~:1 illll1lwuin I:tHdi:riyor: ~lmtJ.i f'I;ll'JrJu.sde !:ulD}'et'l:c btllun'lI!l \'C 04.0~,U"ka o]arnk Lnhmln 0.. dil.e11 Anm:i\.'\ pil, cl· i illl! Alm.t.m mo=l 'Jrlii rl! "'.alarl im'Rtl1da mUhim bir rat~ gt~ ..Ulm(!Fi 1 .-:lInd] . Alman ordusu ZU'1l11 e mDtD:rI.tI fli"kH11l!(" baJumrndll1l pd kuvveUI. do bu QrJUI:JtIIil, bUyWc birr Iru!m.Jm blIlIQJl;ll:J. 1911. sfllCsimilcki ,Cibt ~ _

Ic It;). I l[i1J'H~althnlll h~'S< b elm ;tlik. Icnn ve ha~dld: bir' mtLllue U II :-;iyach' koby bir mtludl£r'iycl titnid eltil:l~rille LI"jr b)an ddiller ,",UU)!".

. ,.

Argr;nllol"lltl ulduh~tI: ~kl,jdii bJ£' t'Op~11 nl(,ol1irhl"l1 !iOnt Alm,rLll1(H11l1 Hrri ..''liinmld(;·r i mi.lrreu>ler g"l i puskii rtUlnl n~li.ii·.

B1eJgratta ilk Sovyat' dipiomah
0.-

LomJtil, 3J P\,A..I Fr nS,::lI1UII i'}i.DHdIJld'~ yru ,11~1I1n:n!JI fun :lUff 'Ie<

.-a},eo;inde Diin. kerk ctt1~f'a'llhki cebhe ti.Jlf'aJmu~llr. "-iLiHefildo.:!r '}l.lluLi klmdil~rin.i d,du" i.yj miici.afaa ecle~ek bi!;' \"nip"lt; 8"01.
SU..l::ll"'111 ":aJ1\'C~l"nmu!i1

:r.c.tI.~ljh.Ilo' Ll.~lQld.o. 'loll_ klliUclu mil(cl:ru"lonljJ. I;.iWkrt' 1':og,Jar.o.k mlah· lelir ,A..l:r.mil.'b'i "'i'i:y~UeTIPC g Jmektiill Qldu~, bila.nt mCfllllekctllo'rotleEit'lll·
nl1l11

IDItttlerdU'. ha~iz
b,a milu1u.lan melcn herkesrn

u..

i..

kil.illJ:llHJt;[U 11mL!o! piyRQ

~'Itlil'lln

tl!lilJ.

,~ttrn..ek-~ed ir.

VI;! Y~:llll;[U1Jn yerkr,li rilJikleri Duthe n rden de • il !el."i had.i eHlkl~,i bctdllr edilml;'mckL.:dl.r. !!t')la.D du 0DUllLklmlllLl!ldallJ G-enC'li"\lL.] rioWl: d.a.hQ" P t lief' IlIlIbri hn.stJtlOney ·nlbl'dl1l].ilDdi oLmet ~ii' 1I:uD k~'Ill.!;jtJI". mi~tirr. Bel~ ib or;,]usunu te8lJm .,lo1ma3l it. SUdC'L m('l:ulilkeUerlruk lliJm .Y~ ~ :zutoe' wu::i.yet Om id3i'l:' bir ~l:'ldl 111- lel' y.aPJJdliu \'0 bjlI'lljOOk h.l:Yil!UHlmeI1tlljtli. II"iL1 .~ ~tli.rn:i I ~ez. 'ti:dr 11l"l'i1l dab.tlld.l.~' iHylam.·' t..!dI~r. t.. ce!'!{lI...{ !idml bQ.~~. g~llI~ - I ~nl'lf' a,ghY:l(\ kl;!dll'lIa..'I' ul'u tllr me-

tiro

Aiml,!l;Oj

d• tokdi:rmi cclb.r:tmu,. !:'In csiI' aJdddarnu hlblrinci FI'IlD.=l.ll;Of1[11U!u-

tEl.),)'.all"dl'l'iuin ilc ric ti Dmmye

I:I-Dm

baberlet'-d1?"fil anJil!JI1IllultLildll". Bu y,or .. It nnkHynb gLlli. QI;II'lLk

.yap.1mal,t

Bd;::rad, 31 {A.A. J .so\·ytUesenri UVOl.r\!nt"yef, bLl 5:i'b.w buroya Gdml""1r. Mumt!lleylb, Mar'ko\'i~ il1.!' L.ir t Si:)Ti.i~tilkleo BOlu'a 8'H'Ll·I'l\'il" 'le Mu.,:ek'~ .oD,Yllrel r:tmj tcr. 1111 [';~rllj'.m~l~ cC'naBUldl! IIJo!lkcw~da o.kH"t.iiliniI1 olan iJthsaill iti!:ii.fltl mGs.,'uHlk niiHh~bJ!' teaU ~ diilmil:lUr. LII.\IJ'eDfiyd, YoIl[,11II ·l.~{llil Sol yo.ya. t!f,l'IeCirklit.
rill Sofy-a

DIm s.lya.."~l1n r"eUre idjl". ott& Clinkl. Y:t.pHI:l.t.i T To,l' aLi BCnI(" 31 (liLAJ - Corri r.:'! 0 ~ liejoo g-..tzG-l~.aine Kl!)t'I"IlldruJbildillidi~ gine. gOre. ft'OUl.i.k mahfii na ':.11 :Ml ;;el e1:'ek Bah ,;UlIU bUyil.k nil?' r hlP mfilisi M:uEsoHninltl riyaa H ulllnd~ LoplBlllU'!L.k. b~}rJ"Idmilel dmul1l '1"0 1t3-lya~m al.1c<l~ vaziyrt brlJ.cfilIld Du~ Dill yJ:.p:aC-3.~ bc~' nall su u iJi:lUSAtl, tedkik ,t.'\Ite l:til·. Rom • do dQlu.~31! ~a}"ia!iH':J g'"re blJ !lreOri!Len bJr
til", SlIl"'2'ti

hI

1'''l'a:1

('lk"(:,~

l'

h.aJ,y.mm Hir Krumn n..oudrl, ;}l lA_A_) - :hllya
f,;f'D hllU3. pl1!nl.~p iLibari!

r,<rr
(j't-

Yeni
A.nk

ma1bual = ;H rn

U. mUdUII"JUOU
iI bI

mi~ olma.!;IlIllI. m:mc-n 28 rnilYI!:J.'a, tiL.'Jo.I'l kontrnl nDl::Ji!'jmIllSll ml.l..ollir.r,. f'let ini lllklt::J.8. ugl'3.hIllsllr.

fI

Y~I'JI kanun MudUr-

GUze11 Safl!"l'!tl
Anklll .. l

_-•

kQ.bul

r serg,"g,
'iu:.. ~
11<:17.11

mueitd1n::e

Ma.l!.mIlL Umum

31

flJu~l!I il -t.ar.u[Lm],'iI1
l'll[lIl

ltIgili B.:l!jv.rkiiit~t'l mc.-rlin.Lt ohu:u rria.!.i.yele ~1r·L;!". lI'iiIilllm Mildillr1!i ~ &lIJrm R!IIui taylll ocll~&:ehtif. 'ft-llIi k. IIkonup to. hillel' 1iIs."am!!I.lifbir.~

~1.D."aUcr Dll'liti
:tlti.'1JJ

h-

1"l,!'!lim s!!rgn~i

~a..J.t 1 o.~

&ug,ievlm;1e

M8I'nfV.:ik~'LI t.II.I"Bf,n<i

I"

Kadlnlarlm.z,

lurlnl baQi rm!ly

-

d
nl va lie ..
ha
BIlr

VB

II"'-

r

••

n
Y

ayanl
• -I

1.1
mbU< Ie b~~1DI • CQ.I'

Iln 41\. de 1·l.J.k.lui.n b"" IE"IDI ~~h. dcmi!SW IUl'I do ~1lro -'til. Ii_ruttU eJdul.'WIU l~b8l t'd_ ~ liz. D;ll,\,!UJft~ DLl'. H1l':IP.~ 1I:;l1o: Vl' maD ~ oldukl::Ln senra n en mll\'ti.!ak (IlgunWD:(,. IIlk. d.Grs~ ·L:".d bekli:f~ ~em',"" II ~ml ~dJQ.mu sib-I bh hi he!" 1ILI1l~llaniOng e.111L1CldInnll~" urr, Idln6 hllelDti ~l-

J"""If--

.....

lelZ Hac iua Jr aShthal
rw.d nnter~l"DIl~h!

Ia n 1),'0 rlar
I~D1lk.IUik.,
wund:! It lIICn1.WJ.ul'. ~I (1W5wI1) II;
lI'li:~.I!!l"

""

I.dJm! hj!!J'alln.clcr!

._.

ne

,,~

liD

l.Ia.b-

ll,-

11111 t.:ljll~t' Gil&tl Billlu!vi Alanun41'1 'iPJ' I!.oDlcrnn!! v.:mrutur, I1u 'kon.:!'rniE.! YIlIn.u. blTJ"lIl'l]Jtn 1LIlbd.ar ~ ~IJO ri nHl~1!o:II\U b!1]7i1lO bD ~nnsI:II berT ~uJlm mllili V't: kenf!!l'ilDlll. ma.l.ca.k;lb~.a 0.bn hrtJIta baluc1 It!Jrllnl"l!!ln!ln l~k·ll1..mi.LUI bir~ n.t.D nv(!I' b Ji'IIoIIlnrl Uyd ... dIlmJ~. -.! G6Ia k1 bu ~ b "ilk btr be:;11e1:!11fl ft m~t... mMd~ ..t ~ d.imls ~ .. II.
miJlJWLlI

~

d41.IAI.lI'lIlC:li.t,
~

kmI.J..l t!tm.c.i idA b1r b~ 1:Opi, tt' ~)Uy;r.

1IIfl~

1U141ruru.n:n lIriJl'ilk btr IIIlli;R li!! ba fQ'C' Ir.edo1ul'l1n..a-. ,,~ <!.tmbl o!4tl~ l1dg :iluibmt:1

lWlr 6mriinde dBneOOk 1J. lWblllk.l Ktl(:JI YIIl!UfW. bJrr ell . tel) ~ yap:LnLk ~Wi lI.yml e.tm_e,k isrtiy,o:rdn. K&trana. Koea YUSIlf, A.li~ w&J.!r pehlhm.nJal'" kahvede '~l'bll"uyorJ yol ~hklllnlll.l ledal'Ude me!J~ oIUYQl'lar.rdl,.LJta, bu Blnlida .~ 01dniu yeNaI knlktl" ~t u:mblJi. Di ehl'le alnrak 'Koca:. YWDIflm 5ll1iln.1J byd;u ,.. : ' m.natli
~ YUp;IIlOOU

A.~

iw.

m~et.e

Ks..tra.ntt

da,

({OM'

Y:uufia

II:

nu

[lay

etmek IfIt:l!yGniu..
ZIlm,en] DII'! iflJ!l

KIltrunc.t,

aIhre:Ui

pehJ.iv;wl.&nnClan

WJ' ¥Il dlr"'e~ nst:J. Mr pehli¥a.um. GUq b.kanih edince, pe:bliv~ I lK 1dabet1er.inl omuz1w:-ma, vur ul.. l'h.c1 HilBcyi:D ygllllLD'

d~ .. bui idi a;.. a.m..a.c:da I

t

~~

Y1WUf, K~ bmp ~
moyd.a:wl. ~..

.

T_

~

IIOYlmrl;ular.

'l:'~

I
I

~
gt"b;i

ZUI'1!l

liit.m.9tiillf.c
amk ~

~

'hIlY:m.lH

BtU
,'0

J:m.tlln"llll Wmn ~ lLIl..I!UIIodl_lI'. !!Xc L olDo i1n ~ ~ l!lldl~rllI'.

,~C'u
bl'.

~W"i H!T!'< l!!ktlr.

~" Q!lliir I:'!y dIID.ta-

hId 1-

x'LLn;1I boi~r;m.dao

It. b.aMII h

,..

..

CanaKkalatl Ie si kulurnm tillaliyli
1IlIrn~ &;111'1 J:'b I ~ILIJ.s:;JtD .I:: 'l1(I" re dm:!!I ~ Ii!!ler Dk.u 1.9 ,. f'I BIr Jl!ttl wi m

l:l'''~

~~
b;lJu

(~)

-

JIaliz...-,

"LftI:lIIU ~
1ll.II'tftUI-

K~I'th:"1 'J'IrQli. ~ muU ..!Itil:l~ olmnk i1n.r-e b.de:Il:r. 1liiie! .. Hi..3:I fJlJYlu Yl (j~"'fIIr. Cc:n~tcr1.mI%b:J bu plye;tI! 1 1 I;: blll:y t tIC: l teball1l..
l

d. ~_"d..ik.bIT !!IiIba

YosW' 6Li.hn VU'. I!1rim "IiI'D2' .• bel kI birr dab l ka~:JI1.. Ben da ihtiyuJII.dJm,. ~ - Jdl,yL!!!'imize d6mncdeg imgltn gDrepmizi ~ni clim.. hcruu cia ~ •. dedi. K~ llB'lIfla. ~ ~da [II ~ hl~bIr~ olm~ Katranca dalJya ~ MYDJWJtu. Katra.nclyJ. Amib meyda.iirdaDt ~ll~, ~ All-r;od.w:l aea~ Il:Q liIa.'l pt'!:iliVa.D. ~ ki, In.mlBr birlhi:rleriJe 11o:rnn'l!l ]ji(l.:y e.lmer-" ...... ~ lJ:.g.1yorrllU. "BlrmCI.SI Adall Ebm" tJdllciffi &orA ~ 10 i.lDclliril Kat.ra:DCI, u pcbJiv8JL. AJJeoda.n

-

'bd.l.. 1:kJ tand d!. hmbirlni YJyorCIQ. Hicum ~ bllCQm l"8.p;I),orla.r""O dl. llii bnf bhit.lrml m.~l ~ i~ ~ il5bJJkI _ g 's tftmeie lia~orl.ardL Lrik:J..lj, ED'!l De Yw;utun JUtr-anoya ~o'l-n- b::o..:~l.l# g\:I:J"WUyorno. G~ kIrk bi!;iillCI dakilru.~lltt!;l;
YtIJ'Uf H.lbmr.

, AClI va ~

~n:~

baJ)

I "I

almg..

Kab'anCJ;'I

I. ~

n,.

d ed.i, havalandmir.. ElJ~ yet ,ll.D ~1i.. pes e~ 'IJ'~t kBlmnd. Ilaalllln.i Blrl fmtij dU-!i'· T k «If_' I:tJ;b etti.

l'S

'Um Otilu
B~I' b<JJP" m giliJU ~d.l·, Y..:kub a adln.d~ hl-

f'.a.tWl.c
"kam:-.l.:
1,,1-

Ox'ifll"

,.mode

~

~iii.mI.I! 1-

mn.k i1!tiyorla__rdI. 'FBJIat daha lill.I:oyu. meydandan 'OJ.kanpn;;lm]~aril. lhti'yQ.r Alior::o. tam yirmi :dtlnct 8Im:CSi meydandn iilmldik duruJ-ar~l l~hlD ne de (ill bir gUn ya, Ali· I~YU yeneoo1clerdi. Yahud, Allq,o. rebun d~k ke:w;ti, ke.nWnc meydmlda.n 'CekiLcaktl. :ci.aaenvleyh, .:l.8I..I :m.eydOloli.l.ll biblen olan li~ F'~. k pa.y ehnel£ri liinmd'J. KtJ()a !'UlJuf, AdI:ili. B~il sa -

Tlirkiy

b: ~ttru

b.1t

i:sti.J'HI llb.!

de"

Dale!! 1:'" -*tirm~.k hA

~.mlit

olrumu.
),

[1J, I!I I'.btrlj

UiI.

E,lultu.:. mt!-

il c1n.b.a

l£u1.lu (Toili:! ill, ~rl7!', cna_, I:iO'k.k "' 1IWmj'~' p;j.b~ ed.. I ti l.iA.J.;cri",.,CJ.'I'J: 'f.3!Q,t ~ Da.Iue dJ,!r d~ ....111". K.on.ll!l'lln:!lta &nlcI~ (~yb Fcllm1) Cfliil hlr illml~ <)V bIT cJ1g1~".d..

~
IISI oI!m4!;LJL:l mpbk!! m edJlm[Jtlr.

hltmu.uu~.
y ~

~
i:d.i.

d.me Hat .

t:lDW ~mLj

iJrr:u finr:dJ! b.l!1il111iYlP mftttl.·m 14.1" "(' Qmn
IS •

Iw:r;wm
!Ci

R

'db..

Yclwb, SJI..Iilb.adilln.i.n I!ru diI. 1J:wniDII.~ \l"l!I' 3X!k1.ir.

.JJ,t bl111m bu
1 nUT mc)'Iian venit
"\'1 1~ ..orum Ule tda!J CI!\'I\ bl \'crdi:

.. Aliil;O.IlJ.m~·

Yu.rufa, nm h klllktl •

~
O~...:I.

rn

III I ~.~

lta..l...

"I

0; ""

~ •• ,..

......

J..!B' Ih:;1 ,r 1~':IlI" d.

T"IU""t

IllllQbW

.. UTU ........ manb-

"I"'.J!
Kanl-

Bo-n !lJlll'Il'1 .;SHTl' tun, Omlll' m, tw=ru ~ hi r..I. I

,
''"I::'

D:;.~UJ!l ,,:.:1gtrm.I~-

da J:i~

bmim

mb.

.-.tir .. ,1::~,~"lD.d!i.J:I V:iZ$~ II"U2:l do.. ~ ~=u;.,*::tiro! bill kl.l1"!ulll~.kI.
~l.

.m:izm ro.O:l!S1 ,TC,

~_

JIDrl=.

I

kbalm-:;:

'" III
yet T.,5 ... 11" k .. kln

t<
hlr OYYI1

Ilk I IJI
,11..t. 111""1" k.vlI!hlu MI· rmtdi!rI

,,"1:1.:0"
a.a:.w.J:n1rI btlllll

["J ",n.·.;!
}"p.IIF. IDlr b;JI

K.vullu
h~r"I<&llh: ~ "I.,

)lcr

1:11.
gU~

he:

,"1-

kU~Clk
tV. ~~Iic 1'1I"~1;Ur.

d~'II"'rrIII"," II tI no!!·

bla ~tl!lrulJlj_ d.costbr t ~J bib.):lrL bcnd~ 101£ h.i.=.!:l b*U:j'iil'l.a~ "BLl~l.L'" ~fi 1 lnlil.il:i rn lIu 1t.IWIj, - h.;tilll.lm ;,mll' otE;.lln:r d.l da-

b.' nil· )lIIFI"i, rl· .....y".t ,,1I.lnl.l' RIIl7me'tU (II •. ay) iH I;y. nun ~.. k mLl.... Ulkl)'6tI' ..l,,1 liirdn.., 1.~'tlUl"C1'I ...t lfil1'fl'Kil
IM"."...dl II

t

i!tm

[31 ~H.lY..iI,.b
d!frlar. 'T ....ir III

ler blln."

... , p~
1II'I.y,lll. I

••

de
III

.UCr",~.,
II

tc~

hapi dildi. Vo A.Ji~(').nLm dini alarnk tiptU. Zcm bilull d~ ;0 L iirUp oturdJJgu koyUu.. Swl • sOz,[erin* ~a.f1 il ve eyledi: - UI!itJ.. mi.iJ'!:I.ad et! Biz liatranCi ile' kOZUDm.u pay edeliw. EtiZU rnmd hi)' giJr .. abImL. B3.k JT\li~ n.i rll.p~.1j;f .• :;.eytel. dedi, AJi~o, . {lC:J. Yu=oufuD bu wz.ll;wirtE, mu.k~belril etti: - Amma. bel' 8El:ii'l'llo t~ir'-~lm.! II.Y·lrd etm'_ k igl rim... :lusuf da Ie .-.ket,le "e t('-\·a7'llCL

-

Ul!tn

r

rine- oUa-..

1.1Irtasis.w,

SCIl.

maghlh ctm i bft~1en'1!! d i.r. ~imd.i glllelid, Ali~-Q n, wx:~ y 11~ sufUII Kr.rk1:'UQr gtire)ne... Ortada alb p..bli .... aru!an il.: hJi ,IQ!,-=~. Adah . ~ lilltr...l1C.! be "1( )·d:uuL-1: I; 1
.rn:u

#

d.alJ~

I'll'

~t.n"k,
v" 11111' tl. S-2i1h,

p'.'ll'mlllo: v .. dC"~ne lI!:.kll~.-dal'1 Su~e

..... rol6«ll!

ntJ.n:ull~ .;rb mlZli_1I yapn."k Y" P "'ml, ICnt.
b;ii'iilm ~ 'II<

t.lchmlli'd)

yao&all.

L t1611'l1 Ui"l:l1Ud.t1l bU"~1I lid!;

r hm1:lll

I"llhlrdl.

lWt!r:' - "D"':r'~!1o .cr., bu m:l!!yd:lll"":' Dl.c"" t.ar,;],{lllJ~ (1.1.1'. (J:;;u.!d::;r HI ~l3U Hil1kc;'l~l"l) :nJn bJr II:: r. ot g~u hUI.1 ~ 1'.I'i:l'l'l1iyC1'II'l';, EUrful bl.:: n LJerl I~
'nU'.

2 BUyUk Fihn bindsn

LI

.

neplDlizin hill • n, b ~Pt.l Ji\'aD.5I.ll ",' Ba..<:u I $Ill'? Btl i"" n de olw yarlO llu 1 5E: d. n ge<;~k .. HI ra.k bizi. J! o:;:;wnu ~u pay edi2'I.im .. Sen aeyreL. tJe<li. Nill)ret kn1wcde bu1un.lt..l'lI~ da i1e mUda.hrue cUller. ll'lllruf 9. hale verdiler. CUn1::u, Yllsut, .Alii;.~ya ks.~ tCYllZU ctisteriyartb.L
\""3.J .•

o.t
NOT'
tl


IiIllrOfl"

Ad ..1, l-r"lIlln ElJ.J

t,,1 ;t),rl<;..;;l
.,"'-

n"'!or"d~"il~u NOT;

:1m I tlm<~dll "I I<'CI II I z., '''hlrrl""lHt"l'.. M, .s,

";.

tti. Y UI!U!1 a Ka

ran·

s.sy R

(Xo.r .. eu;:) <Milh..ll d.ntunll bilirim

!fum.

• -

Hal£: IW.en Dil' ye;ratnazl!,k .. diy,;: IiW'dn.

ad.a.m h.. yret!e~

.
mt

-

[-lnltikH\m y.a.ptJ Veyui bey! .• (lyle iQe wla.tln bakwhm ill

i ~lunUll y\1.1;ij.,clle fnz.la bit' ~t \-e tt-e~ . I' nif.i8D. i olmadJ.iuu fillJ.k~t.ti. C; '~lfiun ~ehresi, boer ZJLmaD rasU adl'l:fl bir he-yecwi i~isinde idL
-W;'~

Y. ~

yn.nund&D

aynldJ, "'l;dda"lll. giW-., 'fldmn:l rnru gth:.!badm kll ybett1m.. be • 1ed1m ,. gclmedJ!.. On da.kI:b. 1ta.du. h~ r 1..:l.ra1"I.a. .Bnihm.... ariJ k korkmo.p. h::!.eJa,mJj}bm i . Nefcs lnaII: Jctn d:m'1iu. 811 b.a.m r AJ ta Yl IIZII.I"buna.k isteI'" g:I!trl wyl d.i: a k Altay, mlreb'blyea.l 1m:aki."I;J ,YllhantJad4m1e.r &0n.I.Ia:blr. edenilr. B.a.m.n, b3yI ytLlnu.: dol"3.QG ~ Lddll.l'1 QaLal1 Ft:v:! J1Urcr "l.I:r',",,);Iel!fW'yII.e!l.k.,!1l dIJ. I m.l! Y a 1 IlJ. 1W11j ce zal..c.nw n:il1.Lk i I harekE:~ I;e~irccekl'lm ..• 1 hrt.emu lei ta Ii 1. -

e

hal en 8.!JIr'IlU Veysj EordUi: - Nw I:' yavnlm~ Altay y(r:riInU b bn.3I::n:J. dngru 9&'I'trdl. F.Ilkat cevab lI'erm.ecli. YnJ~ go.k bUy'll}[ bi_r IB\'m_l~ irind!.: oldugu ~Uyordu. "HOnbbf ye Siih~~ll.1 H::J.!ilm iz a.h etti: - Btl yaramaz ~ocugu bil"' i!J}lnlmEl }"l<-!1lll1ia bululillL OWenJlID i!z:eEiDc atunnWj. BC6 lilkilrlluh]an btl JIIhrml,..1 k' 1810 k d1~i.!:u ku~, lla~ bjym' ft opturtiyol'I"tJU.
BlIl

71
t tu It:li lWisL Zir:L heDi gt.ri.lr gijrm\:;.l, AJtaYl yore lnn.ka· t1:l..k aU ruUe 1:1.... iJ.kl::r.jtJ , B,.,)·~ULn. VeY::Ii o~hlll.a Bor·

e U. F'

du.:

i klLtlIn bu ~ Altay I!el'im.li blr Lebettiliim1e babaJana revlLh verdi: -llWyOl'Sl.W.llZ ya baba ~ ~d • a.q iIl\.II.ClD d~... ~ .. aahld an·

Alt:y i&c-, .aevinclnden tamomlli' d~l~ti , lr.r.ka.t I) da., kl:lJldi:.;.i.W Q .bdar lwJ,.."...t1f1 BIlnlr • k.e.c. gii:zlerUtin, &anlri upt.e.dl.lmi!;l bir gOJ: YIj,;,IDlln &lJ:J. :r.irilM [mrldtt..lw, be rr...k.L.Lgln1.ll nede.n. lim g ·Id!b'ini biJ.emcdi.

ar-..t"tUb'ini ~ romo.;m)\J.;an kohrumanla..nrufl ha:ya.hncL:1 yen.idD.c. bir tabm de~-mdilder viic.uJe gel wg.w.i 1.:lJJunin edchiliriz. Ev\·clit \') ney ugh! ilc b' '1 Y .ptJ.g1 g . . . k.e:i:ti. ';..~di mUcdJhi. , yn..lrill: ~ Altay ile l.Iirlik"W r •.rl gidiyllIrlu. liu ilnI.Ua ee:.nc Il~ Y'CJl.idon bU:'!'iik bir S'E:j ho.t b::m......flkl.n.nna
biJ·(:t
J

ab!jt1jl
nm:l

b:'lbo.slfiln

aId!.

urw.nhJ. be.r~ b.kt::w :ti;):~ mW' ;t'33:;;ir Ona mcmm.m etmeJ.: tedbirler ~o. MUrc II:.w..ml. 1«!~ bi.iyi1!{ fLlUW t bf::-ledi.ii igin. elirulcn

tee

h

~C!YIr.q'l1l.

kts bliyi.1k bir 'S~yahat.e
Ildtl.-

V~y~ t.ltriy . - Sir lmdlIl 11''l]? ,;Uye fiOlU .... GoWt!ln lllo'I, k J lli..l)ori:Lk bir ,1 rOO lit! 'C;Q.(f j."oI.lrdIJ. ' II ri'·rn. I crUlaaa
dQ~ru £,Jin ifni.

I
I
~

t1.!;{l1!

)

'm

etmilJ. s
II 11

la-

l

13 ye: y, ,JI,p'
I \.

I

- Pclri Belli gptii mil or - Evet." H€m de .;ok!., Ol!l ne gilicldi. .. MtLrebbiye. Ve.:.·5.1 ~'111 liOwgun1.l a rtf> uca.k ~'d<dc, ku!:~1fill e..Luak J 'tltle hli.liln Jwwetihi BJk· I geuehini hH' li dli ullya .
m.lili.

AbmeH
tmln

1ky ile- Vre)"BI oll:iu.

'""

WJ'

1.

1"

rr '"ti..:.Qdg
'II bit'

tIo..l

-1"U

,- .l;tt.

Eir

bAA. VI,)

I I.l"knd rJ::mIWJ

.gOHi~

em
1rulLln .

113.<:.11"

bb: hu

ltllDU(lDlll.l.c.rda

bB.:z:zr

mndlwm~

kiindt b\

J~ID,hlUl.Uo.nIabn TlIm~mlj·onu:.

I-:, me-v·

goz.l'''Tl

m

Ya!.nJ, bu g!:H ii J ru ell m· mi~'~' ~I r'H:li,:t.lm' \C!' bilcce.k l;ll' lJl'_·

0 l~' IUl k\I(;:.J.~~.tU a.l:1ral. opt ti ve bu: .:ol. ~'Illi Jerlc, Ibirllkle, vllllura b' Ili, AI hl~ Ve i htfl.llhulJan tcllLl' lI:llll .nu. bulunuyord\l, All y y, tl.ll, 11 ) dmz I~,lUI, 9-'lI.J,.J.;

bulul"ulu

da Sll':l..M. :r~lll;J.md r.:u;Hadll.;:lcn j ..Um) '1n k nu;:;ntnJ ll'lliili. b.u. ]~Il; J.n.ID 1;0 utili n I,,::" ll'mo..auu min olun ~ bu hu!;iU~In "" dl~-katl~

~hl

Ir_

su--u-in
(all tlr-lf 1 l,n.. 1 ~h r ·1

v
YI~Cl'kll,1ri ve yJ.lan bir lsLt]';baldc h rb tahh.inin rnillLefikler lenin£! 110r'lc{:~ k;i:naahne '1,'31'111 b.rda, >0 .. 1 'in G;11::f..oh:cilcrI Il;].."h 11MII \" l"jlllgtOI1. 31 lA, l".l ROQse\'e'lt gU'Ie-te4:il ere yart.Jg, beynnnUa 'i ni m.illi mil faa keurisyonunun ise bIu} lamak uZl;!~e oldugunu bll, II n k' derni!;1t r ki: i Kom syolhlJ.n gcirf'[!.Cti i!i Inn zamdlr, zrra A.~ bugi.inl me ce-

!5am 1.. r;l.1k ;\.J3Uf;IJ - Suriye- mat LI Turkl} eniu hal] hazir harb.i(L • deki m._ l l.Jllu te~ et.til" mektn berdevansdrr, "Echos de S:yTLQ., guet i bu In.eV;{Il hu.kkmrllil.
Y.:Jzdig1 btl'" YP '11;,: makalede ezci.imJ~ Ui-

.r' Ktymetli At t er "m izden. ... I neticeler bekliyoruz P tinde
ft-

lu dm,J';c.e,yil lSL'lobul II tldmn rru, mdiyc: 1(,,1liar 6' IJ'lIIf~ nd l' ut,'il..ntl. IJ.u !till!> tacin r I -j bir or r;~ yon, yiilu;cli; ,~t'~IleT'. I;olit ntll r L ItL:I;n"ill d! 1~1Ir1.1%. re:r1I!.rd<!rlliir, 1'iI~'k .1 tlelWmnin tlWiui WI bu~rI daha '!;Ok b.io.;lilt' If ga~
r.li
~iIII:,

,Iitk "

lJItie:-;m

1:'lJ)'.:t.nden munarebeier Amf'rllimnUl e mudafaa lrudre'tinil iki misli'l"e daM fa.od. artirm %Arurl kLlm '_ br. ,1;y i;1nde tam ve
ni bula . Am .nq
ill

'''Ttll ~ lhttlil.JLn inkip&mu. blrinci pl~l1d hJr 1 I oyna.ma.i;a, namzed ,J\.llkar :ljarkta,!:lim de gay~ bh' IT prestije malik QJdub"U genil'j bl!' ittifak ve doatluk sis t In teessll ~ylediii esaa merk~ olu:l or, l.DI..Pf!,rntor1oiu 1914 l{ayserin Alnrany&::!ile yapltgu. .ittifakl lle dl.i.:llmt.e" daha BOllrallLl1 d.a par<"H.! u.r. Gf'n~.,e iruvve1.Jenm.il'l TUr lYe 1{)4ij da FraJ:Isa ve 1:ngllfure 111) '01 ittitakJ ile
k

SOLDAN

~A3
,.1:1'

:I. 2; -

B~ r;u;~. . Siahl61 _.

LDtinln m.
Me-..'ru.d, :;.e,n.

S-

4. ,[ji ,,-

hur Iblr e ~rl, Tcl.rth1 bir 1.1:"im iil&lell.l. Soy - E'I'i,y-b ._. K,.lz,l.In..m Bu~k ,aIr 1'I:ayv::;n.. I iSml. ~ 0tuJ:

7-

J!lr ~

timid

tmektedi nr.de

'm - 'i"lrrTIlck:. i12f
bit h
fll~hllr D

r nu

Pr

~

:Ehrl . - Vera 5.J.3t is hs.k<:m:I.:: A.Wn..d. A.d.:=.. Y hnlroJ:lL: S.c: L· W. Al;a1F:'ki"et KiIYT;J1, r.~UM~Ll - Bl$kta;i B&at 17_ hakern; Hu:i:i Bo:ru.l; yan ~ ~

Gendti:

=-

N9.ZII' MIJIli SOz.neIii kabul
\."e:

til

I;lIr Ttlr"-

kuma

d~

J

Jrl·

wilhilm

DUM!~T

a

111$Di, B,lyrl,

tadl; Mu.il.:lfrlglleu _ V~ril s.a.~t 1<;. ~i Tea:aa. Yan twl<C1D Ne;o.. t

~J'I!r

~/6/!NO 'I'm~~ll Mllli

~[llW.aa.k

gc~ 1:1Il~

[rice ~ QInuI.."d t:j Dn:l.tr. Bu v1:U".i~'~ ''tiMId h1llm! ~t ur,
~uyt1lJ.

i-:In,

Vfl.!Pl'lgWn. ~ (A.A.' 'M mn~ial day" rni.in~betilc bil' nutuk ",ly

laklu edilen sarih, dUriist Inl"'TV~1li :,;1'aaetine hOI1;fudnr .. ,
'1..'

liyen Bahriye Na.:,m muavini &y Cnmpton ezciimJe :ilDylc demistrn:
Alliru~
SOil. 'I1~a ·In. bJ.

_n.----

1(1 -

Y'Tn;U

VU' :;, II -

FW'!;~ ,Bell", FflOAN ...~~~rv
-

l!" ~ ltiIU.o Eser1E'l' - Ibr: mll.1 Tt!tIWI.I!!11!! {,(q !(:.

HilI<:~:
$1"'it'f!I:lD -

m'lllEl~.

Ga!;;l«' BIdi 1 - ~ sau] n. flllkr:rll' Ti!.nl< ()%~reniidn, ., h:lK('m: Bat! t'ddLn mflDZ - ZI)''' Ku;:rumlu. FOottLar. T nl",m 50. Dub'lLli)' c 2:5 lru-

Nec:clct

tuL ~

,__ !.Ii Hl.('li~ ooymut('A, S - 5 kiloi!,;l'ru}Uk'

Imtb., ~

l'!WtT

metre bir

~riI!.d~. Ni ul' Jln:~'e kadar I.'i~me!litedir_

BUakJeh,:il
~lC SiUJ.;", n UI It! ,t musabekafnrina i~!:ll':..k .;tml el n milll t<lklll'ill'l"lu. dUn 5.ilbah BIlJi.U'"abl8 \,<Ip'~l"llc lj.C"l'u·lml.z.e gcl:>tic. 18 1<1~1"1c. ki'lW41ye riyaset elmcklc rf I<!~n IIrnu:i reisi fia d~l. ~ t.!:~lerdcn mc: ill1 <>Li;lug J[lU, t klmll!l ild I1<.L r:I111I: m ~ 1lF. bir ~porb:Ilen.lik kup.&!IJ. IIld.! ~nJ. ~, Elilil~~!Iw;ul 1:2:.,mU!"lln:l i~ed,r.m kOl.m r~l!I 'bUn..ll mls:a] alarllk t.1l1U5:!i:!ll Tiilli I:lII '\ Imanll. iIe: t;1I.Tf" ~Ii yaralandlgllu ~, Ii! t 5pnrl..r!J~.n L;K '[lII£UUll TUrk lalu'llm<l \'enlml!!illl.l hI! . lil.i:rUk J,u- ml;!mll!.Lll.lyr~II! II~r.JIl..:unli ll" lid 'b;lJt1',ml7.l ll2.u.rI

~iDm1 mi.itteli1c Md.ll!l.arm:iL men.5mb bir !;'o' a.~ ..h·JI', in~Ite.TrJllin cenubn ;,arJ,{"j rinD.lc iJil' lImlm· dn karn~-a i;'1.ID.ll'1I1I'Il'II)' \'t' tlliilllile d-og· nJI ikoluDD1U~lnr. Bu n..~i'rlcrill miktnn, hi]dirildiym gore, Ihiak,1." _.

sanm

seleri haarr bu.hmulmadLg. zasaaa bu I J"I a aJ ode emu beklem.ek lizIm~l{ligmin miidhi bit"' misa.lini tClikil ·ylemi:ljtir. A.lll'e£ rika Birle~ik de"..leUcri bahrlyesl, tlilnyadac mev~ he,l:b..angi bir hahriyeye fuik ~ bile yni saviyedeair. F.a:kat, j.'akin go:;:ukll'n tehli· ke1el'i. Q:nj['mGJ{ it;;1II ne lulum kdar g-emtye. 'n~ llizumu kadar y:U'cyf> \Te file de liizumu kadar askerc fn:l.lik tleiiliz.

t - In - Sl.laJ. !!dilb. - ail' n~. !'I -Ou' TlIrt: ~'l.In. 6 - S"ermayellln ~l:tird 4l lIV'o'I

olDllara v~jr. ve 'i' B910 -

wy -

yelle ~O~ 0 ve son orman.da bu islerl ugra.'jlld:!guu. a.ncak bunun 1;0 elemaaa ih tiy~ g.osterdi£1rn ve bWl.UD. dal [ini.imfu.d.e:ki yd i{linri'" temin edileeegini iJi.ve e.yte •
mi~l1'.

Vcr - Feake!, Y ar'dll~ K' r;Uk _ gudde."!L B;J$Il glYilir .. Di¢ru olm..Jyan,

[E'I11Wlki .!1ibtlrit ,

hmli

~

... IRnTWIrI

hiE'

~u:;,uu

~

.-c:'

rUderi 00. ri")', ile ~. n.i br~ '6dilnilijti.. ]e· I ~rinWl bi.r ~' ~i.mIUk ~ olAn d!:i v&NiI. Halk. we:rleri en'eIiii. siik(it ill'! ~~ !>Ow:Il.., I'hI.ndres • Je1'd\en r,~ .. nJerio ... l!. 1 tlf'rin~ ce .. ab ~'-~J:'e1l't'k ;::iddctle n.Jkt~li9m.J~hr.
bnfif' ,. .. .. Ql'd.

Turk .. ¥una dosflt! u

ZJ.l'aII.t V clUli. de let iJflle t:m.esi Il. verimli neticelel' a lJlWI~l.I;U. !bu i!;letm-cierin ikl)"1 e,. 'el 20 - 30 1bi'D \tletre- mikibl I:jlendig-. halde oni.1mUzde ' :sene l..arfmda 2GQ bin nretre miJt~bl i!1L~!'l~~ ka fit ve 11m \'eSile ile bu.

w:un

~~tH" liil'oc

so) ..yma",),,,"

KIUbiJ

Il;:a

,dlg,nd-3n:

rtel'in IIii' '.(Igll, .(Ik l-O~ 'bulmm. ol'du. nll mruel'e l'erl&iii" y rl . U}'l~ hu,~,""""""''!''''''"'
dlJ'. I ir lu I • I{!'lt".... i:! penccrek·r-..mo. baJnp'II-il.mll!J. Alskt"]' •

A.w

memurlann meAtina, .'U IA.A.l - Alina ajll.l'lsl 'i:\)"iftl'lllt:~el:"de ~~ 5:3. i!ii_ni tall: diI:' Ie i;arf't e t.m.i.!j.w • bildlriyor' : VallLflar Umum MtidlirJili;U bu.t·, Bi,it1ln. g. Iel" d~n ki}1D.etJ.i ge5win mi.in.kul!':!;i mUDa.lle'betile beTurk matbuat miimessillerinin Atiyanatt 1;11]hl1la hatipler iibide!eriD madan gef,:~terlne. aid bu reportaj t.a.rIl.irimle ta.ki b edil en u.s lI.1ler ile tao o~rcdere-k TUrk ga.zetMcilenrun. Yumir Lm£' i liizrm geLen ibrd.eler ve o.anJl me31~lan iie tem.aslannda ~ltfa a.ill ~lel' i.izennde bey tta ki. BBlnimiyeti . l.... rduo. bulwunu lar

1====="""""""""""======""""===

01
• ~I -

KJut>wTli,>'! ot' bO'lr hI ikld $Ubele~ind~rd ranI.! 'l'tlru al'ttuma'l'3 kl1l':l1' vC!ITT'Ii.lj VI! b\' yW.nu: Uup rniin-

t~b1crine

d('~11

IIlUnlli.n >lJ;'lK

d

f·,,.d,,lr kI.klilp:lII!L:m:~
'<'13.t

mal!;: !!IIli!lil.e l'nnl "",.-b"-. M:e blldIrir. Hi dan.. -=-.1.

es..!.o;!~

bul.!m[lll ti
gil'll

o ... .Jr:"Ik ro~'a~:JDI bUtiin

~ffi]';JC(I:Jtll1l' Y'lpillll'.

lerin bi.r C,'6 - • ~ irtll)ilpri mY. giinJerin hll'l.l.rlnnm yruiM.:m' 'Ier '\'e HIi:il ar'!fa:ra I;:;ill-diiklecl ha:m b;i.JrdDfflil1lun haJduntb. bJii.i.lit ver·

oom •

btl Mdiseyi ka 'Jede-n RatWmenJti g'Ue'tesi_ bu miileka.bil te ItahUrlerin biiltiln ihtimallerlL" haur a1 .sa.t:s.l.lmaz 'ISkkYUD..:I.fIdostw· g"mUII ,'e iUifaknnn bir ni:}aTl@!li 01dugwru lmyde'ij Iemektedir.
BUgiifl

\'!! \ Xl umum mi..iKLp ... -, ..'H'digi ~vabda, . abidele:rin ta01irind ,'a.k1ftu idaresUtci! f'.a.klb ed1ien ll~tlLlc.r ve vaJnf·

dUru F In.

l::u' hla rel;;lfl~e y.apllma.!ctaolEm. i~len lah eylt"mJ.§ r. e<:l.i.!i yarw :saaL HI da to planaca.i;; lLr,

Bel~i
FUlI.t BiIyrik .ilIcl. Meclisi., ar ~ tJ.k bu kiu1.L il!Jin beiiediy.eye:' ~Illli?S ini miin !! !!rib gijrnli.i.ij ve be lcdiye, ~n kiumnut!'.'Veldt;ll diinku gU.rie kadaJl' bmm 60 Lira. lIDulcabili_nde eski §irkrtc. kiral:1 J!ib . \'akl,~ rnemLll' maa.! lnnn a. vergil Y PLIan zamlar buvillc: btr ,~ Bugiinkii Millan 'kun luLmu. S'1IDili_ye k;War yiizde 1'elll bded.iv b' t et ilnden iban:t Qlan bava '!,'e-rgisi yiizgul clm~ya mccburou. F s.on; de ol'lle ~Iktl;mn ~iil'e bug;ln pC'!j)i.n h8.dl.selel', belt:di eIlID et nn.J.t1i i~n IIIa.IU} ::J.1UD memurlar alacakLarl paicab 'OOCn v<tSllalBn hazJirlamasma rayL Uzd iki I!'I!: . " ..J..~ clacak: ~ f'n~ ~u f". BII vlLSltalaJ:' Iwmyoll. lan:Ltr. G e ~ na.kliYI! ve-l'":!i . vesaircdwl i.b1lU"ett.ir_ Bwedi~"'e et 1l1"1.1Ig, Ii' in - 1r.in::tvay \. Hrrr [l::\kli min g:en.e . ~i.Ek.e.I:n ki.l'1lJaJl uw biis \'e ta bin j oi - maSInI l.!l.temi~~ de Dahili'l'c Vekd· yii.zd bl! r 1171, !.eli rnzl oint t;.1Jr. u~ ilMrinf. be edjye l:lil'hl ~ ... la..laI'lill kiraya '8.'5 vcn:nemw ' e lIIwJ v bll kooa :ljirket. bir di;! bu rlrstl ~lFm:unak I"in b!=1ed.iy\?d n bit' 11k kim "'deli 01. rLLk 65 bin liN! 1 temc tiro ~~l.II).biri.
i;n~dl,:fi ltib.aren .iiI:k leS.irll1i gOn~l;!k olanlar memlD'lanhr, PC!qin ~:il.<l..!f alan mr:mu.rlar.

Ankau (Rusw;i d.enJ - Roonhn iY Ufl Uzcrine' makim'l no, " et1en i~in liizu.mJn ,Yedek ptI.T~oJ -11 saw w..nm;nl] , n-u :m4kine ye al~tLeritJ inIplSl yapleI madde IJIl1"Il..U;lnrl i~
ile :z:jra~ i~t1hs:U
\'::J..3ltal

Fransda IDp,la

rl e losu

rlmTl

i~le -

tilmcsi iqin Zi.nl.at V ti emnne "920. no,,, lira tahsiskDe Heyeti Ve. kile.cc karar veribni§ti.r. Pootn. Wlii.rl~

'"I': '.(: 1!J":Ti.f
\"vw
" flIuslisi

lJIml!!..fU

'l'!I.l iJl1Ul'
Mu_habirun.iz·

Eski§ehir bi.r se,lib
t

A..nkw-a;

w~r

den) '\

Pc8I:.Q fen

lU:lsrndan

L.lDlge-r 31 IA,A.1 - Bel~ka parliLmel1w u bugi.in l\i.ikLlm~tiD icrnll.ltan haberdar edWn~ iv..eN re,smen burada tcpl~t.I.r. B"I .~ ""lsi sena -r B. 8eL}'llIe krolln ihatJ ti yti:zti.JlLicl'l meml~ket1erini terk m~l:ItJr knlm.J..j ola.n &1~lk p: ]~ . '.0 a.ztl;SU1Ifi hl.l i'li ma.ma. 1 d! !,'! sa.J Ilunll. 't:ab.s:i.9 e • mek.l~ mUftehir aidugunu lbiJdirdikten sonrn. Piedot'yn tazim.le )'lI.Qet miiil I,.'e F ~"iUIS&tLm \'e- biitii,n diinYB.lJm Beb ..ika' .IJftrl : n 1.0!:iW'lUUv~reee Iden kfl t"DI"1 e'l;Tl.'f'ldn bi!~ ~trilil sdyle<~.

11 iJul'a 8lerumb 1l!!kerL~r n,Qjl:klna SovyetIe-r t.a.t"afI.nd aD l-eriltu l'Iota.y& dMr t:clslr~~ buLnn13..I!l Lit ~ l"'A matbllal:l,. Lltta.ny.ll. He SOryetler bn-Ilg~ :iLr38lndaki. mlin ·~tle e bi.r "siyah cl., kaJ.·I~llPru r~aktad1r. GazeteleI:" ihtil' d ,,., e bu e ' e h.a.lledil ~ bnaatini ILbar ~tmektedirle.t. Bl.Jradll !aUkilm sUreI'! Ranga gQ:tw ~ II' 19e1en" liru;:i k(l1, t lin ~dl".
I{J

Y
~.Ii.,

i Letonya e1~isi

3l (A..A. - Reisll." Lmt~ bl.l.run s JJ ru I...etonya.; eI.lID i-k! L, Ekis'j !cabill ~tIJ". B. L. Ekis, Rel..S.i -iim1tl1l:'il itmla:d.nllGesini t.ak • dim eylem.~til:', KabuL .H ' riciy Umwni K&t.i.bi bii~iik ~t i Nu~i,*la da h bulunhur

.Iszru:t 1niinii

IIIlIll~,

Antakya'llia
Anta.ky[l., 31. (

pClil'lis

kUli'iI!lIU

&toulle

i,kh.;rin. zaferi.L:- ::1..kIll"\'etll \'~ hiir

e\'Vd e.hrimizde w;.tl.m.I:} kursunum t~ de~.t

\'e hiirriyetin

\'e bu kum.a.

o lerl
mi:}lenfui, Pm:ltQ. lmIllm
miidUf'

meeHs

t&nilm-

blJ~ tir..n:ret erbablll.lll kazan \'crgiB.L.nden bagka c1 <J.!I1 g'fl roo· mi d artlyo Ean.anll Wilbcl.J uzu.n 1lZUIl y W lil tCkt'~I1J'l.a 10 zum. giinn"Uyol."m. U :tI

Diln bu. BrtUI'!a.r yanhn.ctJ ';a kiid!iL belMjye k<!r;1 nnl ,,'enne.mi~ bulu _ Dlolyornu, Bll da ayn.cn I.l:tkike dr!gel" bJr me5Jlledir t!.·gll mi'

. t I~ Hi n;-o k &"h;:i.k:uli.
m1Jl

lbhB3.8 ~bel~ri
I: n layill

RrlS(j~"C

vi1lIi -i Vt Emm Su-

lll;.i

!"elm

"

Io;!.-

L, nyu, reisi G tJ-

(lIhUl.m~tu.r.

il1o., '1'e B:a.<f'J~k II P'i r:rl ot siiz al.arak

Memllra hakaret Bden labrikarlor U~z mabkOm

ursamn

e

Ihtiy c kar, I n.yol'

midaf

Anlanl.
fwd I'i ~mlekHler ni.i.IT1~' ,tl~rini h;i(mr k:l£imnelY" kud mil:tll'rlldede birliktt: mi.i CLi.ucIL~:'t I;'- cl~\'~lm husu~daki lUi· Iei'ml LIOJ'ld ~ylpm;, ~erdi.[. Hen:Llo roi:u r.uIltm, b;).J:l Btl:l~.h-a Iu I.knnll'l krailn Belg

E

·KlHlun l~u.J. ~lediy • i u;m m 'm bil' hUSllsiyet.i dah.1;, var: Et Dalili.l'la bclt-d Ikruhde erll.,."l;ek Malwndur Id btitiin !(o;Uw..bulun ~li ?lmabl ra mt:.>mw.ll1:!n G"lir. BUD 111.n rn!;'7.bahad,ln ",l1rin dart bir I uea !"lnd il{j kM::rhlur::t tr!'l"%Hm I!lC'.. t m ,b('n ka.~bltll" Blrk U yapml tl. I{ abLar ' k 1 Ilt; be. kl"j. nla n 11111'. lil{ Icm>abla"ri;l : I • k 1 ~kLur". l:.u . k iL ~u nakliye 11 l' uz. 1Ii.nlerce h.... 101 rmtlIIBu ;'rii.zh ;wllb.ili.ga il.e sOy_ l"miynMlZ, Ki'IO b; !jrl1l1 1,5 !rurl.l. na,kil plll"t!P.1 aDall ~Ji...ket, ftlLkjl ilJinin gt.·n ken d ka~1l.. I l':ln bL'1 dIY('Y • HH) bIn lira tcld,il

IA,A., BalIrsn. bntl ~kollomik kon ymin mwd toplantl!;,"""[ y nil 0;-1"" om ~gn:tl dll a~lllJ.('EL h: Ur • Tiirk bilYcti b~l ~,b.'lb !\83t :n de Bcl~.~da. mm'asalat e m~tir.

:n

IKon.aa i

11.)'

dmll!nmlJi;1I'
_4

rJl4'd~·

Dt,I, ..c·.......,· I..!Irn,..
III uh:1

Bdr;lk

m.

Pan:;;. :U lA~ .1 ~ Iyi [!l1'!.1u.ml!. alan Bekika Mah{illt>nne I\;;QJ"tt Liege
l.fuha b"irfn'liz.. d tariCc:si n in 6£15/C DDAdcll~':!dndc i ntadt:"lI yaWil.'!'I 'Vi!. tortul.:J.rmffiln ~', kiludn Iilb ll.ra llir ~irn t illl aJ.I.Ilm.ll.llJ Hey Velril~ kardrl ..'1lnn~t1r ttblgr.:~illdr' buJUlI8J1 kltnalu. Imm:lDI!a ~d(l!'l. U~n.e:ral DJ.:~ru'(lI!'llil'll lrJ:J.n. .. ~mtld~i ko!omumw l..!.."Opolde llo.nl eLmly~l'ek Grne] ] Blanlth~n em· ri [lit In:J. ~ildi:;;1 bildLirilmekledil'. Diger G \ l')'31i1H.ld 'l' millr~z.e il

ernl

~

1111

mlUi mlla . :lI.I'
IJ

-, 'e nm.tde blr

r !l-

it.Ill'brl

"' .. ~

I

l-

b~n

.J

MUIE-

ya ID£llik cl~ - n1 im'lld ('} Jan' te-. dlr. 'l'ukribell 1.['00 000 Bd'ii-all m 'teei de B ~i~;adak1 ntomdbil1!!rin dortt i.i!;ii h.alcli i?rn...lHI.'Wa. bu1
mw.ktudtr.

,ikyfa:

I

SAnAJ]

1 HAZJ.RAN

1

Bugiink'ii piyasa vaziyet erine .'agmen eski sans fiatlarrm m hafaza eden muessesermz

...

§

Yii

I

e
• •

belerin

VS


~

Mevsimlik Zarif ve Zengin

Ce,i

Ii

METRESI

,4. , 5. "', 6. -, 6,50, 6,,75

-

LiRA Y A SATIL

KTADI
••


I!l!

um
•1

rl I Mal ar
~ istan'but

a ar arl
. k haz, H zrmslzh arsak TembaUigind ,
I

,es
Bula II Ek~'rk
VB
'J,.'~

E... lnllllll

'YO'II A&. lut":l-lnd..n: uJ yu,tjl salm b:Ir ZIlIDAIlla ~)'C Num Om~r ~. milrllcaa.t~ LUB

Biiliofu.~11,I1tu. ve IhtiLlillilnna k.Uil pa. le81r!t \"(' ~ ~Idlr. DJ\'llJIyolu 5 ... 1 tan~hnl'Ud tDrb IN. II

GQNOKOK, A~[S[
a

Dr. ~HSAN 5AMi

-

•__

I

cmwyeUt<

kuUam.lablhr.

"fiDE

vel BAP..8AKLARl

D_· _ev_m_e_t _D_·····_e_m_ir_y_o_lI_a_l_1 _... i_li_n_.Ia_.
.,~Ii

_I---",

]

LC.m.izh:::r, a.h::-hITr13.Z ve ymmv.

M..'L.ZON i"LW

HOROZ

mark.o.SlJJa

IlJltk.:r.t.

lac
);f~

Nf.Ton:I

~

bedcU 15.000 Uru 01-, lli,.dIIrp:l~," - BIIc:dll: l-i~U 1217/1 40 'umo fIin . lit 1:1.30 ell ~d.1I ld II!' bin twill .. I..m. IIdmllil"ll.k.tlr. BU gi.rm~k isU)'en.lertn (1I2~1 UrILllk IDI.LVu.M;:"t t~· !.L.' l!;,tnYLl,Wl IaF lLijlJ v ,lka.l.an ve tc l!.Lificrinl iOIl'ni g[l.n a.lIlt 11.:10 a. k:.,!!I<.r ~C!lmuyun rei....U ~iru! 'i"I!!!I"rnelert

.11.11> ,JTjM~ mliprinlilr

~

(J.~/1:I1).

YOiIat: p, ~~
IIU.l'I ~~

!I.,
ADdlJl!O IJI~-d
Im)

Inin
(-'t7&Hl. (btan'b . _ 2Cl1). L

I:' "klndlr. $ uLrlMnl!l!."1"
\'O!

10m

PIl1'L'U iJJaFlllk An flrII!ib. JJ.\Illzem-ll 5:wil: &c!L.tlnd!!l1 dattbllit:lI.khr.
II II

d~("SIlI';iI:n,
f<1.<I(J'j}

P. ~ :U.Jt
~uk J

U7~7I!}. (.'1.2-1.

P. \'zh. '. T~I!!II (tsWlbui

Ahm~ :l2il'

s.&lJ.m Dum

( :J!I 5).

onlrt"i"te Yo. Mehrm:<I fL1tT-I ~ Rl.kml"l. r d ,_ :lOll)

aJdJrn kJw:nkbm ~. I 216. 5 6n \eL, bt..r lbldid COLOMBiA "1
DenDgi r,mni

Son ~lkan PligJJ

NUh"mDl~ ~1~ p.~81.) Lixlil o.bil1 ~,.:] b"rullou KT~"'l, 1a1J!;O[lfillZibL ~ • .._ l'nlir IIJ1Wt \Ie aki:r" aJ'JU1t.iinl.ru:Li!n J l 7 Iul.l~m dcll1.rlk rru I nJ:l • , [ 11l'/6ILMU) ~....-unb" dnlJ. YoDI (J II 1)11 blTlie }layar])'. ~ Ci:.r ~;;JlI ,dAhllmdwkj kOIIJ:iuun 1.anl.1ll n m~k ~Iltm.:wu1lJ].,. bill alm3caktll'. rmn
rt

Oil! Irtrm k I!ltiy~rmn (2<11(1, 11m CHi) k.UnI~luk muvakkm 1.'1~'in I!Ulti "'cglldc blrllk1. e-k_'dUmB JUDd :liilaUnC kird:;;1" k

LcmiDlilt" )'01"1 m~~

'k!mu-

U2lil.
GO:ooIl!rlr ym. ~d ~.Il. AIJ Ru.i:l Xl'" ( b'ImibuJ l'l)S) ( W'I7 r, ~ ~ dlm (~ Ali RtD! 01. FaiJJ!J) (J78M). Tqm.en Ib.iI.b.iJiml S _ (~~abW.

r.

;J.!H~1!I1 325)

Mehmll!d (48i:l 0).

IIX. INIWl'II lh3iin

{Jil..nk.u.1'III

Maarif
men

V'ekilelinden

'T"p(I.I Bnb, Crmnl~, (tdaobW JO~J (3':i: IS - 8).
TllO~
~CSJ,

l'...e9"Ulm
mJ ct. (ltOi'l). ~

fhr
(

q. Os
3lCi) Hd5&-

Badl

32"
. IIm(:!.1I!801)

mom
f:l'412J
'j' 'bib

Rew . nb

~HI Sl1 h An.I i'1.n.nlml 3D)

,...n M~

o:h:ru
(11"11 - 8)

j-=d. 'lEb. Ali Al:idGlbdi.r. (1IItaobul 3(0) (32~ = 9). ,. ifllfl;ti!' tlUdlcl R&I.:il ~. A.lJ bmbu.] lM) Ol U - n~.

n..

,

;Nj unl

Tlltllb \'1.b. IUiWa ol. C4miw 'Srlllnl'k 310) (l1,5_:n,;).
tq[ll
f:,Q ~ ... I<... t

"J'II ib b

Oti!:, BciU.r
(JIG I..lIll

1. 0Tti IIlm ..L.Ii1I'd::. IDii1.c:-rnaWr, t:abUy-c. trQIl1!LilC:.r. 1illn(L .. ~ il. ve LnalIJ:zu ~Cn!1-: DW-Livlm b~ iel11 1:111 iUlO<: dll' lrnt1bnD a~l1acnlcttr. .! 1m llnnuu :J. EJti!tl gUnU. trurnb!.Ll lln.i_r~ileLind@ 1lY~. a - eo ImtihanllJl'ii jbmci'l 1Bll~ ) Tih"lC "'0 ,m! ,~;alAr!, )Y r11UIl 20 d_ kficilll 01 den bilTf,.lt: oIm IImali1:rt. !I I TL, b hAna:.i b!r rn.i.rrlto ~C'tlm ~ ,11IiIkkJnda bUll,I,mhlkl~r' VIU:r 1 \...,.1 lULU!ldar~ hesfOtll'ld"n nlmUlI, blr mru.bala ibrlI:& ..trn~l .. ri. 11111(" rru m.u~ V~:l .... Ogl!!b'lU!1I Dbw.lnr b;w ka.yldd."ln m[lrle:snn olu.b 1IIIa.ub oldukbrl !I1iIi.ri!" 4ml.riruo v~rt'«-... Ii

"1m",,

~-r

NUn I:'l U

~..wIiw ~ Ull

istanbul Defter',darllKlndan:
l(all~uk amUJitile seselerle idhahitcl

lttigal

Eden Sinai

Miies..

D} Htl lw-lil h ...~Ui.~,I<L:," Vi! i:I~cDLlk "I!IPffiIllt:J mim, ,,"il'"l.uL :1raElDdmi .alim oldu1J III III ., b::l~ II!dl!1" l<lrolk1i 1u!.Idm npO~u [b~ ctmeler l, I!l En ::J:r (l1!C111:11~1i: ~mLU'iIoJlI"1 v .,nn.l:, lillo!' "i."Y'::> ;I. 5 !,Ie e &1.ll.I1h ()llI'll!tmlrn DlmtJu mczunU !I~Y'(J bUN ar In In LlIdlll tatl:lll RI:l F1l1 oIm.gJ:! H, 1:()(tI-ctJ1R"O ol!;u1lJ nll:z~u+ IlIU QIii II Ikl dl!l."S YlU oUl:!tmcn1ik .,trn.4! J:l.1iIW1lT1"lan Jd2.l.mdu ~ 4 ~ \"lIIk.u.nliiki ~1J.ilrl to.I;Ij:. 11 m V,l!!kIi.k~ milra~all.l ~ \'8 1dkblIlr lDII if1J I k. 1 I i.l1lJ;_l,,. .. =k.IlIrdlr.

I

,·t

ve Toptanci

Tacirlerin

A)

Nazan
~ "u;,-d

Dikkatine:

N[u ~1CI"~irlln alili vry laadlkll &U.l'"eti, H) T llf'Tlne aid 5IIrln:;lm veya !M!IkIWIr.ID&D C] Htb[lilbiil mub .. :l~', D) BuJun.!iIu.kl!lrl y.e.!a. Mii.orit J!!lArf'lli:nJisl II..ib:oLlJllI!!!in~
1!:)

uo;i IOrl! ~

~

~ IaIdiJt:II. !lib-

d.QYt.J'Wk b.iidL 1'11: ~oIt ~ IICIii ID.' f;1;: bow tl:l-ilddfl.1'1" J.i.1il~.J"rt ~IID.;J. ;l!;W'lJnaEtCl1I dill" c.lJ<I:L :J!B2-3 Nu.. lu k.a:mJ.n.W1 7 r.I~ uim:l~ n B hU:Hl mucib~ Y.IDJDl] ~I bimlBn gi.l.mrtik 1Irll'@ kaDu.n.uUUlll ,jjol' NOlI, 1>i1 d.lIiW ~ ii~ J.btill; itU.iI.n.. I"ODd~ ~ IdaPoll; 'i''!!iIQQpcl 1>'IU"Twan, uW btJitl. Bttak pam alib.Q:l.. er nrt!. lb!.i~ 11!lU.!. " 1~ IJicr .. I..1Itnt tJ p:iI, taW! toplall"l. IbtIJ[ dl.m.InhlL "ole Tr.Li!VB:ddl LIllIe He Dlt.J.rerteb oWn.lar .. d.iIhII mlRIi 1;J~ kmutuk mrunOlltI nnillfMO IiiGfi b.ab1 e1i.ndl!! w.hmdy.,. :grutl mOl!!$. r, i([b&.L3~, v 'Iop~n'" 1rlcm. 'r:"v~jl:~ VerID1, oidl.Ild&rJ. bcyilllun.de:rdB bu madddm gLl6t~ bohmmlldJlItlan takt1tn'Ll! bu m.lllllrJ.n dn!!lrd, IIi d nru .... nklrlinl lebl..l il4m LoIdb iI!d<l!n~dl!ll. itfb_ 0111 aut mrlmda hlr 1oI!~1! II"" mu ..~ I.'e 1..lhU.,i; '" ntlkr:i ~ ~k .. lt ",1:1 I DII: b.llkrncCl:C' rn1!clJlirdlll'Ur. :.16d&!li 1"';<Hl(l ~71IIDl1-i!mll 'i'1!!'IDIyrn Vl!yal:l.utl m!!v<:udJ"nr:II M'lr.ailJl bil.dlri!lW!rbJ h nnn<lID.a:nL vem< Ilk-1m vera 1l!O~ b,ldln:l"1<1P1i n:.:J.a..:L.ol.crm VeTiJ.:Id lo~, Iu<1

l:I",t r"~JQt'tII ,

-If~,.,

va lC1~ hs. hnmu\J.t rc1:,t,~3fiM'l_ Btl "'I!II.iIudana. ~111 II!iiIl ]!5 lIib.'1U-I.UII u~a kndar V~ ~nd4!l'iImil! Jfa:1md.llI'. Bu lm'iht.eEL EOIll"a mil iIoC:il.3t l!~ uIwili!.c "'!:7'ilo "~''''''flnl Dt:I~ MNrU i<lJ..!'~
., 11') 6 nrlrd 1aMIHd.L fioX8 ~L1i;Umh:

iIIItJ::DaIiI.

oJ

1PIlI-

jmtlh:ll'Y.l :ahrum,.acllktrr.

(~'1S0)

(~:!67)

Beyogln Vaklflar

Direlorliigu

ilanlal"

alb .. ",

I ...;! I!"-{('!ctir.

A

E!ki iPlI"g81b, y@'nl; II1{lIl6. ms.ooUl!!iIdnJn !:Ski: Are!., yew' Ott.,!ie "Lo;a,gm_cb CLIti; l~, )'cW: 4'lii/l No, 1111 ~D mmlrllcn 'I,'".Et! Nrlni,Ii" L~,U ,ltllj:l'ltn.:.,\c illI'l"l:' 218"2 ~l. ~, V't1kltlar ktUl',,,,unun 1-':1 (lncll mJI~dc:,;l.n(! l2\.'1ikEHI IuJ.dastrorll w·hi.l coclllml::ll "ld-.II:un.d.ruI liM ltM'rHiI.'l ~ tddln I!derdl!l'm Willllcr. m,..ILI,=~·c \ I:: daird Evk.f.1. mii(,.,5161

BAL..'"i.A.M:1N kremIeri ' BAlSA-MIN GUzelhk

Thsiri. BALSilliN meUeri • SAlSA..M::tN Pudraian .. BA.L~I\1.J1N "R,ujlar1 - B.ALSAM~" Dud.J.;; o;e YruJl!-k AIhJIl:lr1 ell kibar mahfi\lerin kuU;"ndlkl.lirl VC butim rlilvya t.an.m.ml~ litl hi ~lill~ milslahz3r1 I'd] r" 1NG..tI.JZ KA,NZlJK ECZ,.;i.NESl • BEYOCt.U - ISTANBUL,

Rl

. ;-ogazici lisesi

Ik inci devre biri n ci \1'8 ikinci SI!'lIf1arm Aslkeri kamplarl 7 hazirand i:l1 Ve UI;:Uren slmfln 1 lell1lmuzda ba~hyacaktlr. Kampla aJa.kalJ taleborarill bu lall'ihlerde m ek tebde bullLl'nlma~an_

iidiirlr g~i, dan.

Kal! pB

Ilu

LoN I!I.l"Wr u""u,tI IfwhlW-Luj"l.l Cam"l~' l1'~];ISln{11l ,~lihd,.tol o]unrnmk Ozere hLlrneIJ O1~I:re.-.LOII !fIlPITIJ.(I i!il~n~nhn ,., 1..J dt'lllI1 fi'£ID;].}'L m .:kh:bi rlw un I;lrL~ld:m L!Ir ci.ek;tr~k:,,.,i ~Lr l1lll""I.hl':I 1i'1l 00 ~vyeoc' [lIma IJ.kllr. t<L"kll["". l..:ll..~l]iU £I1m:.k Uoll![(' u'nurn mllrlLl.rlllk ',!'U2, fm JlIbc;mt: mLlr"1;.;Jllt dm!:l.idiirlcr, t 1;12::)

-~~-SlI.b..iJ..j: hmed A

ComtlLledtiiD
I

:s.UtACQCLU
t

I~

lUI':

lYeoi S bl".li Matb.&.L»11

,t',)I;'J

,i;,Liii.rU! Macid

CE'I'f'1

r
-

--

----1..... ...._--.-

.....

I.

_._

_

_Idare Varl
nrnO'!!lIUniye, No. s.I' &blDbld Telgr~': \'ENJ S

2 HAZIRAN 1940

L PAZAR

ml!dl_1II

Her Verde 5 Kuru;.

000
e
Yiiz.uz. hayasiz, edebsis: Alman propaganda kaynagl Turk devleti,nin siyasetinden bOfl,yarak ·ell. temiz ve en miihim ricaline, en ~ clakar eoladma kadar h r feyin [}e her,ke'sin a~(!'y'.indt: bulunur ve nama.larma teeaoiis: eJerlren huhumet;mi.z ltikayd kalrY'or
lh.aftalJk .)ir seyahatb~1] sonra rnemlekete clOndil· zarnan, Al.w:.uili rm m&buc1 "be!fIDCI ko!" larmm TIirk..iyede ve nilh;1SS3 t~anbuldll l:.IiC vaJ.cit lmyliet meIDJ~ old u ~1lI, buyilk bLI;' faa.J.iYflt· le ortJ.lI~ k.fif'l~blrmJj.k, Cill:i.rieC'l 2~· hir] mek imk ilnmt eld e I2tti ~rini ~e.f ..eohayretie gl,J1"diim. Bu ka.wl.a.te c· rI!iID i"in lIbrtr.. mamuru yahud. devl t a amJ u1ma.ga hac.e· yok.. GO rm ve i~ltml:5lTU bibnek, Vatriyet h~da llillriim vcrmek ~c:in dir, Zaleg, TUrl;.iycrl C:l kol.. LUl bU8'USi i.bi8d v· I:.czv: ~t ,i ohna:;;a bile .t\J!!lJln rarl~'o8nnUD nC:\l· I"IY ~ gJ.!"Jl ve u[Jenll'l ins::J.nJ I.lJ"1n fil(irlennl bozmak 'V~ onle..nia V!!'tilm, tere uu1,; ve cndJ~ t1:ilUldtrmak 1~i.D k' idir, Btl ym_,,~l:O:, bnl'a.51Z, edebsiz Alman propag-<LL1 J3. k8yl:lll~ Ti.irk devletinin sivaseunden ba.. ~lJy:u-ah en teulU: v ~ i.ihuJ,:! ricaline, en feda.Jdi.r e'!.·t durn varinctya kadur ber ~yin \ • tI rkesm ; l~) hillllG btU i , r • muslarma teea.viiz eder, Tii:rk' ataDLMl daJ;a dalga en 81l'J.k~ :te-Llrler I> krt1r , {aka t bWffi htikumd ;Dliz. uu kada. nazik ve hli.)'all blir zamanda, b milt.emadJ suikasde lii.kayd k : HaJbuki ,AJman t~klla n ihtlm:..c.lkl g rI' bizim kellrJi mei'l"ll.!'ketim~,d t iyette bulunan g~li bU' merk ':':' "~lt.Q:'l1yi~ ba~k::i IlJt(.~lckctierin TLu k" ~riyaUanw bizC' irply urm mr"k kiisLahhgJ..DJ gOst:.erir: Almanyaya tl,"J,; 1:Ii!" ecnebi radyo
.'W

ere e ge
z
Almanlartn 20 500,000
1

~ ~

naan

Yazan:

------. in

Cahid Yal~ln

o
••
tetlir, $imai~'eHadar
nak! di1mi~til'. 45.000 dilmelt ilzereair-. Bu

- AJmanIann ragmen .mahMI:I' mvvetle:rin lDgmerey~llaklOOll· iDf:leri fac.<nIMlZ olara.ll devam ewek
ttm.a.d]
j~·... ~an:oa

Lil civarlnd,a 6,000 tefik askeri esir d··, .
.I.on.dn-,l tBusus1)

m

230.000 k:i;t

u,
•• ••

Romanyo'da hiikum·et baz« yeni ekonomik tedbirler aldl
Bilkr'q, 1 (A.A.) - GaJ'elliko istifa eLmi] ve jsUI~1 J.ral lar.a.UJ1 i;u.;: bhu1 ed~tir. (;·a1'enko 1938 kiDtlDlievvelirulen!beri HuicJye Nazrnem. IIariclyeyetmak~t Nazm. Clgm'tu. OflUO Y I! de Dcmiryol11m Umumi 11iidWii M~l}vc.i gel Dl.I.§I

a

JI'~f'lya.lLn.n 'il·mCS]n~ mili;a.;rolt etmcs, Bi:l bundan da ibrct ~)'JZ.

mu

J1 'bbih olmayv.:. F··kat meydaru serbest bul{f.l1 yrunlZ A.lm<ll1 rndYQ,.,l.Ide~ldir. lc;;rniz· til' 1 iikcmmcl bi[' ccuehi T,r, k'tit

Mare,al Graziani ve italyan veliahdi simale hareket ettiler - Gazetelerin nesrettikleri m,anall hi teJgraf
&ma, 1 (A,A,~ _ Vl'Iiahd 'll't: general G raz ian i },;y'I:o Ctnovnda mabnlli top!rull11ar yapllacak alan tne:Wtr.! gTiJl1!1.d1yt!lerirl g~r;ldillde ha:zlr !Nlwa:llCllk]al'dlr. Vc prellfl ayni eal:WWda B, 9, 11.0 nu.?'.imfl(Ja Flume'de yaJPllaco.k ola o Fallllaf,oo>J1h:n~. toplan. nsmda da baZll' bLllUllacaktJl'",. M.UinOOa A.bJ I T ..d hirler Roms, 1 (A.A.) ~ ~!ililno valisi, lilmi.! yerl rdew
1~ltm dt~1l1'l :rm:mJrn)WllI f;ln i

-

Lo
ibmetgo.:.hlardaki tedDlZ'ler
aLLnmaSlW e:mre~.

I

tir. K!'llbmede digCT h:::LZI ~iklikJer
daha ola..c.a.i1hakkiadakl ~yi D da dogru 'ollmadIgl z..annNilmelrt<"<Iir. ~ IJlJ:!ii 'i:'eo\l)ider , BiirJue§, 1 (A.A.} ,_ Milli ~k(JIIlOmill: sdwroo:rlitk hulmu;l,~ yeW. 11,'1l'i:'I.H18menin tom ~umwli beniiz kat'I !IIUeUe ta~ edi1m.em..1l1br. Yaba.nCl. milt.ehW>B1.S~3ll", I!ru kara£j\I,l """"4lA1I rm banIJ zamanmda memlekclin isiI::I!I.§l W ,i:st:i:hlikin.e iim.il olan biitiin S. G lell1m UIlSW"larmJ.n telif 'Ire t3.ll!ZimitU dah tcslihalJn artcnlm:J.S.I ~Dt1n iz.. mln bi:r ~e kaymak ic:iD almdJj;mt h9J roileD !!;jiddeUl anti acuunlrL :WI bililirlyo:rlAr. Yeni karaclllLme 'iDesan 1 :bir mllnasebet :m.cvcud ,u!;m;adJj; g:o. p~,gnu; 1 11"11:[1 ... M~lIIdC" E,'ImflWl:a.M& AJ.many::l. Waf.md!an,

..,

mun
T

m bir I)!..I.I] d;JirL::I!I;nde rnbat

I Ba~vekiI bu a .,am
rna yapa,cak
------Q-----'"

!.hat ::tfl tu 1, ahrnak ve :I1ain a·..lamag-a imti!l bu'mnsa;;w, :tihiJll~r I.)I.l katl:-i.r ['Or'b~ ha]o:l Ii] r ttn::2ldi. I Alm.n.nbrnl Il~ d,~~ , 5:-e]r"l;.!m] hile ",,'C hubasetl ere elnl oldu.kl.aTlna iman gctirmek kin, l'}mLlllli Iia,rhde oled~ hi· C ~"'Ird,ld:::ri (·n'trikal>l.ra. dair n :f>r, thlml~ \ cmka.!an:lan It} r :3.rna gbz ;;cz.di.trtl~k I a ldir. ur· k b r mi~;.t,l: Onl:l.X' Umumi arl Amerihaj·::J. >,ol.lIU:hJdalFL ca· ~ !!!....mr v::t.It.'1r.-;lo y:tpllTciJ.kIa.E1 lwmu.:b~lai1 mi.itteCtl-:tr-rc o..ic1 c.'tya ve Icll'''!.7J.lJ1 yu.kl,yen vapk.lrla.-a. koyd~ 'f! blJVilll!.lr~.;!.n csrarll bir BurdU ,j'·nlz orW!'iID'l cla 1'l""tU'mak yalunu Lll r.m .. lardl. r.:Ugliill Lu !.i.Suli.i. kim r 1'1. 1.udn mcl~c-mm(:lle~l.Lnni fOr \.'e: kimbihr lut(' m.e:n!cketle latlilik 'Tr.nllli al a.ma.~a k:Jlkn''JI~lardtT. Almanlul" hl;r 1f1lll:!ml{'~ct.l:o 1mDe
d
[II

~1Im:a1l m.. NI;dI Romn, 1 tAA,l·_ Italy-an gaze. t~lG'ri. Tir-ye9te ~av-m:.tm ili~~ tarafll'.dan imz;o.l9.InLIlbiT klgraf'l n~, • TedivMlar. Btl tdgraft& IttJyaya AJmanyl'lj'1l ..,aghyaD euef 1!:.a.aJ!l btl. ttanu::: IlIl'!cll ul!llh!!l~)

radyoda b~r konu, ..

I

ADka.ra, 1 (A.A.) - B~veki1 Dr. J!.t: 'lk SaydaD'! yann ~ 2 h~ 94.0 paznl" gUny - Glaat 201 de liadyoda 11mumi: vaitiyet lIakk.inda hi)' QIlIU§r Ina ya pa;;;aklardl ..

SABA,HTAN SABAHA :

, 15 pa ala d
.
I

T'i caret 'Vak4letinin bir lebligi

'B~vekil boyl£ soyliiyor; fakal ibtikir du uyor .. Fiatlar daha da arf,abilir. Konuol komisJonlarUll
degit ]' konbolu arl1:uahm.

r-

kilr,lkt· 1, "",'hIii.I:!j'~, "tan. Im.i.· ,m lJr '·,Jr• .::!. hl:fl ()nlann dl')lrt:ll-

,j u rI

r. BtllllaJ"l dt:.f" riI;x!!k :katin.r ni1... ! ill CaJliti YA__L.fIN · {&" ..u: J lI..o::i1 ~"Lr"II,"l

r-VO

IngUiz tOf'biye siistemi
IngUiz gen-rlig'i
--.~I"-Adl1y~ l' kilimlz F Ut'I OI'cyv-'D1I C)~la CawbriIl~,j'ij UlrlxU'8ltftIJI lktt- ! I ~ !:Su! L SIlIn ........ .JJJ: 'llilebeldnflf'1l ~Il It6th.l 01q'W'YII ~ oJ,.

Ticarct Veldileti Istunbul 'Vill,c- I tine' ~ok mU.h:im bi:r leblJi gij ~er:'mi!jur. VekoiJ t 3828 numnr.l!!l k~ tnlIll!] Istihllk lrergllcrL urtllnlan \'1,; Y"I.hl!l dfi yenldcn btl. vCLgiyc tiibi tUhtlli.D mauLlelenn Hdlfj nYiltl~i li:l('rivde bu "'erj:;inin in'okr~lan .hulkkmrll vilayetm .nhikallarlan 'hmvrr elml'lllni 'I,'e <:ok SlkJ bir- kontrol rot. bill: c1..me9in.i istNueh:tedir. I Vek.;lletin a-CSm.Cf.i Yll!:ltlg-ltelldj~ I [lazar; ...,: ~C'k~r- Ii)ln llruro ewel • yil.klPltillrkell bll v~rg'iJnin de na;t t·

~~~;::~:::~Drr.;r1J)1rrr1!2~:y'm

alkanlar aras~ Ekonomi konseyi 8elgradda i.Dplandl
1

Ii1 I_

,.ram wJadIr.

go

b1l

p:fam.

IIIIdmt

_

.~

Bel grad., 1 IHuBl.i8'l> - Bu~ 1m rooll Tiar k, 'Yug.;;.sla • l~wnen ve YII.CB'IIi'iojj' 3.
I.II'1~U

nhlful-l

I

J(olllPJl .tl'.

Ii• .t:lfS'tJm

01ln;:lz!ulIItrl'

d'Liklcli'1I111 ba'ltlll'

6it i.ami!Sgo.

dl'I&$t,J:

nil

FJII/~t•...

Vali dun A. kar"d~ GBldi
P sif korunrni1 i:f.ell'in~ VI!! J'8ni blild,ceyo dair ey nalta bulundu
I to. Lu fl

n
Emiysl

s ne ··de

kadrelan
--u--'

.Ji\\
~

Harbin tevessliu ihtim2llUeri
A .. rUPldl milll •• 1 ..... .. 1)''''''1''
o!!

h.rbl~ 101I,,,I.rd !

t~Y"IIIIJLi

IIIdI ..

l:iUmrUkl rin ma.s.raf bUtlclBsinde ytJzda aakaan

.. , bllh~...:I

Io.UVycUanm

\ h ve \lea I' rdSl Kirdar dUn 3(I.~I'hki trenl

mO _ti UlOIl nunun bir grav 0 ub olmaih ru
ledkik
-{!-

tasarr.ul
t:.LIi

var
n Eli. rmu
UP

, .... " n
aJ"l .. nm In!lllt<l'" mumklJrI IdU(llrJ,

~cI."

Ild'll!' tiI. ...,r IIIB , (!II I dCUI bill 1.... lllJr. Z m"" "m .. "
I~bl rl b tureU"

It.I)'A~ dev 1111.

.on

Jcilort. .dl

:Jui

.... I"l"CIa ilrUio: ~il.Jlr,

iilrnl'u!.

' Ui
I LfUn yfll;

hlw.mcllCn 30 (; Ile)'1 gl; J::Hdvn 01" 'IJ i h:klludli.l~e libl

liigiindl

.Ll -

II" Fr"l"Iu",n Ililyliy"
mClrt~b" ... ..." lI:11h" 1m '",Id <:rI'.n ''''.}'I!~l IIlr M.aUti!

l<'Ifl'
U ..Ir ' 11,11

h,t rnhul (.h,UUK"m ~'C rnuraruatla, bt:n.2111.
U]{SUD [j}'i.LLI.L['Hldn

h ·It,.yly~ •
V~

gw

yt.·d,·k irleu tez;aj'i.it

tuLIJ inl rr 1 t,'11bul ilthaJ,U gij,mr"ugU. niin ikl mUdLk munvlnl ile 2'2 me.A uala ra iLml1J'IIye
1(l;riJC •

hukulllul
kiI~ll'I.

'h",1. ij..,nn 1.11

ml"fll.lll"rl

murdur.

I<..lIt"l, t.lI~ Ilnl~'IIm.

h"'.i.J.lI"r1n~,."

ml~hJo:I ..r,
Ijil: "'. II ..".blt N'cll<:c!ii!!

n)i!IOmdur.

S.. "e:I'fI),.LI
hrll'll" ~r ,HII"
bUI

i nOh
t,,,t~liI. l .. b, ••

iLzeI"'Ll16 buh :,I:ctle11 bi.h:l use en annan )I"II.:rll fin'" rrn l£'l'icnltlnmlil-llnJ

t~kln. istanbul ~Ukh,m ~ n 1:)11' )'11 Icmd(:' h<.lzmeye 1:3, Uyon lir:1 m
\'~I id r

l.t.al:r:ln d."hl.1I

b~!I'.~.·

tt'ol

fbi

ve aym ". m. IHb etobllsflcr
"g

i~1fi
-

bUJ:"u.11 U

HgUllJarlIl

I

eg-ll>jtl.nl

m •.sma. ~hl:rh'rllu yr12ml' 1Ju.......i11 r bn arzuliu I lin bi Ihass.a. ID V' te ~ l.&ad.ik. ettar m.u.J old'L8. Bii~ iLhillY~ \' kilL'Li t.ura!wdlUl muvnf rk au lenank ay[\elli l.&tidik olunmu» ve Vc~il- - .ldH. lei'
IIl.U

rnHth~ tfL ,11m ar Jb L I'm I del1 c:ekm~' mccbur \!all:lcaklallr'l1 tlI tllldllr.rD.l.,lerui, Rtd .. d I) e V:£Z1 j' '1 i

Owelun:;;ei 'L -

1 ternin d, ,!.,urd~"'u < mi.l<LI evvcl
)'011 III lJ Ilk

etrmslerdir. Hal'bin uretler y~Linu. R bu I )'l11anl1 65. 70 mil

bloiall!r II" b u n u II~~I 1~11f,IInHI

~m .. ~t ~Ir.
hi!l"l1 Icio'''ndco.

til" FI' tit~n I .101" ",n Alm .. nl' LI 1I,re ! 11\." ... k"l,=" 1I'i "'Ito: .1"~\I11.! ~Ilr
r .. mc'!! dJ r. I~ngc dukl~rI lI),n]
'01 r.;(I,.

fudC'

UIJ.)I'cUneanulnnmWiLur,

EtJ-

m iil.ewub edec ~kU.r. Buti.m
!;; •

k t.a8dik~

ran btl- k m;

se-ne iizere 56 mllyon lirnhk hi.c La.bBisalllmz ,':ITdLf'_ J.t'akat 'V.w)'c:ii ilEl.2:lradolaYI 1I~ bu ifilerde iJlllUUmL'llk malz.emc· nil11 lrd(U"ikimle ml.i!lkwi.t; -;cklYm:uz 1.1 alzMl1.e mJ I ht..el.il t4k!lS SUE liru1e lC\b.1 ilt ol.undlJk((ll bu proFaml l.iI.l· biki' yret ed.~'Bl!'lcmy run 'IIi'lillkiyetine ge(~ Sur h~ 01"1laralJm balk '1;!1i

§('nrimtze gabtil ektir. ; n1:1lr i leriae {ollJJl[111iL.k

clml'ge devarn C'Lkl'l~cJ'l ~r.;bulullIW 11 Ot,r·bLffiUIl f,JEJ...lJi,1 !!'I8t'iqdel"l taraundan EmtUyl..1. Hal durllJ -::"UIll! ,'crilmi ,bir. BIHl.lurlfl iddiosina gun bu otobiis II.: rlli UlZU n ED:.ULl.J U1 \'e II bir limi. c ihliVnA'lan 1" r. Dlilly'l lIUiaUI mtu V3ZJ}' ~ t'ir;:'1" hang! bir grev hal! meveud Un;rma ~n u;in plll.ka.J1I.f1 iude olunan etebilo::] ri l~ellili - 11.ltchassl:8lan.na InLIay fH:' cLtlCmJ6 ~''': jlll.kd'l<!tctl bu 17 1]ldkik

\"adJa.l.IrullUl 20 mH.'oD ~Ira kH II' :rzflIT. Bu 5e~bltl .lstanbIJI g-wmLlktuinll'l bu l>f'llcki nr.ur".ll hiJI rmde yu,..d[! Eekl:lel'l bes gmi mY.irIlm bir Ua.'lilITllC V'l'IIH.!tr. Curti· rlikll!'rdo.:J<1 TnllnLu'r-hlr, ~(:lirlrola... . dik etlllrligi i~in dlill. IIlilall[al 1111 nl-

'CI.
III

.IUlk"" i taIYI!!"", Illi' ~'tlk~rd

artlor t~"A .. •• Il

"bl

901' nmcol<l .. -

Zj.qr,

l<.."JJ II I 1111 p.lltll
Il' ..... ti .trlr blit .. "

mUiI.'I'.:r"n

'i.r"r"~0.1
!!Ina..1 ~,hlr """1;1 nll"".... f .. rb"T j.lde
Z lIij·

l'l'llIl!Uf'IU<!lin ml!!v!<l,h,dlr.

""1i~"LZ
I~ttf:l:

I.,~ Itl". ,u;

"'Imi!")'~ dll
Fni'll

b .. ud;a

Arm:!!I'I,..
kll'mill!<

fu~u"lJ Z.H I olu".",,,

1"ln ,.Ill< d ..... &ah.ld .. kuv... .... 1 1';11 t"H

101,,-

u

n'lb,Ia.ri'lll', loll" Inhi

m.

.."

b.w

!!i"nll<

c\m., ..~ bu:!"lJk r~d k._lold;or y:lprnlt'lir. o dercr;cllc kl rttffl:ln!ll btl' t 'o'lIkkur. A.many.mll m.lOIQb.yrtlnl IIQ L~rmll .. ""
1.~oil<'Ir, Bu ,eob~bd"n 1'I:.:Ily., 'Dlb1 ""UdJd

klr.r

..."r",.
h.n~i

fund

m4id=-r.~c ~tm.i1" .. "" n=-,b~ nllo
d~· rnu,,~nd.ll etlk. _Ilnl,l"

.. lI;lll;Ic '0'1: 1'11: .aurctlc .11lrLXCfI,hni dll_II.

lOLJi1sim Umu ml.ll1lu~ (.Ildl.lgu 1e8luL .IUllm~L tur. II,,'dl)" otobill:r,u-

i ·r· n tnlcplEn [ 'I'e c£ckUr

~ Intb, yakln. a k3.~

h.(! bir memllf mamlllf (' hC'(l • cHm mIabnl11. l~hjsarbr td'
fiin

~~~.L

r-i.knl"l1 •

r ..,nl

bl .. 11:1 .....

maD.! lannL

.3.1-

2",m"",
r .. k"tinl iI r ~ iii c Iltjr"kkt(: hI

del'l)'[

:llllm_j'1

.nmalod.llflr.
lFikll~

1:1..
h ••

dOl ~liIyil'! CtD1ll'1lr. l'I'Iul"m",d~y""
101'1

il!M .. rrtm ..... n<! VII! ",),.nl" lelV ki"ln lol,.

Iblr )011 li , ""e i')ut-

koro n1.l ltllCIoII'I"l!1l k'll \1'" di nln " Aim ollm"Rl~ .. :I &lIb..b 01.11

"')""1'

fT11J1:Uil' eU"e'tlk It;hln"

Uk"" !,q."
te

",111•• '-'.l.I'lllIr. Bu

1'1'1111 " tla,. rll Amo,lkJo .. on glttJk~e miJt~
h:l Irilgl,j,j', A~i'r. bli,..i.lk ~H I~ I lila dalr •. -

otomobillerin tahdidifie eriyete girdi
Dii.11 mn.:li sc-nLltlll"l bin olmlll>l 1m·
I

ahsus
---",,;0

llil!!!"

,,1.1Ii hilrb

",.-r.4<iln b" )1'1roll,if'lll

I'lc;l.'c,,"'''lIrV''1;l1'l

I~

""'),11,

lI,rdl~1

ru

tl!l,o:liilrdoi:.

i:I u l1InlII':: .. g.n
I"'l!:cb",

ml.nt",r.ldl!"~

..e

yo

kat ar,glilar di vmnnJ'-i btiyuk inalar i.n$a ctt..irec~mil.dell buralardlEasalJi; ~' pm y&eagt'Z, Harbiyeden Ta.ksime kadar ~ ge~ bllill
n.n

bi.vllO: Dc-fte dZll'1L~t.a eyr: til Ue"'u' mllamelcsi ~llililll!;;t!r. ~hir iJll [u:llk yelll Bcne bu~(_;esw.d'lm veniIni. •

In'';

n

r taraftan

Vekaletini eb[gi
1 In';
I

II K----

Ij"rbc

III",rnti:je>

!l!Jilui'T'l"
dOl muM

b.1. .. , JJlCl" ~jl r "'crm't ..

01"';.,

.1,.,..
(urn k,u

mddll'. F,u,..t ne d! oluu i)l.u~, 1L.l1),,, "y", 1!"d"l: lijl.dljl "'Id m[jit"llkl<:'r<: y_rd,m, 9Ok: r a t.t lodl 'It. rI'i;lhtytl \lIc&klfr.
Bundan b"JiII:;! It"I.I'''''I1R Fr,n., [""ubi Fr
'I)'

I B;li I;lr"fl

o.a

I.lle)

h....

ho<i

r:lll

o~

ml1 &1tr:rnlVlly

ida.

res I nlIm

rniif1uJ:I.!l.i yl 101kat.r. BUlilSI derhal y ilitca.k·
)

a!mdl!.D

nuu

1Ijlerindeki re EYkaia
h

mlP

a.ad

resm:i de" l i"in Clkn daD t !!inn;!" btthm U- _nd hUkUmleri .-i h~iJld m i Ze'r',D,i!;1l u1I..-01 n l:iJ Ilcr \ e De!tcrt!,arln ,kenai til n ,btl! ara]:J. oekilm tu B~led· mulhAk hWilIs~ ldanler'in (It

old 19u.ndan :reru W!rgl ~ fOl" fly U::u-a iJuriu!le hi.,. btl' reI O~'nl:tmly cak V~ fJ.Cker nyulan b 'PnXu t"k:ikle- []IH·.am oo~ekn ItibM3
:'l.lllJJ1I.lj

"d"l"I'k
1'1

<tU)'1

d.il l<.CIl;!lY bll'

til cle!lildtr.
I

tU'IIr:1I; Soyl .. .. ,,,I"
~"

bil' hu('k!:1i: gi!'I"I~1 .. n Ilk ..." Johb"im .. n lmpilrll
II~" • I;.c ~ I h""dllcJIl.rcJ.
i:I~ II<: I>j

ii,

Iti>ly"n mub

oarl. IInu4'l . r

muc.dcllll'1l II..ill:il< .. flir. !io""bd",l<I

g.

l.';;I d lillt \ C"rgl ~i.!'l.~ t1b i t'll tu Lan ,. ej'fI. V gl rusbt:ti aJ.1.llillJ.Il rl i- l Imadd 'l~r liyall::tnna gelinc" ew.tizc.l'inden vt'rglYJ,

lJ:r,

r

041 ... -Il.)''10, U!

bu

fJ kJydl

l ill I:!I~ I:"'tltltdl!! '::-':bllrild;il

!I'IDl;lcW~.ll':rl~ !iilrp_ .,Ut.1," k"'YY"ll

m"'~'

i 1:<:1<1.1 .l.

,,'aml,.-

I

r- fi

'atlanm

bu

yiizMn

ilr

t
d ...
EI",nun flklll!r b:lln"n k:llt ;";,, It.I)':J,
'1

I!ip~en mnf'kezi.nd.edir.

NU.Y. E!.e ~ Timel idR~ re1e-n mu:ollns aholl.C;Jlk olan otobi.i.&len~aid .JD.I.Ik4",elelar Juw.rln
Yaklllda iIrLzlilaruu:.aku,'. be1miyc.-ye de'?tVlIIlnmulI V WindeD itibllr~1l 11m i.§] bizz.at beled.iye ifa etmegkl bqla· mLjUr. V it tam.i:n I)hmmD~ 'I,,: tliin 3500 IYI3.J1'~!idan ~ olu d ukl i· ~oa:t1 rumnal olank yaplDu'ttn"; Korunow 1!Jleri Pfl.'11i konuIJwL. .ijLeri ha.k.innda
F1'&1lliI.Z

,.e

H Illlm<'t n III .. ~ok \Ii! h;!V:3 \~lie~ l;trl m:,t'ln \ .l5i,'<e1t!!nriW!!11! )'i1p~1 mlk iLlull ndli hU lim II !Dahu III b~ Iei,IJ I [~ p.II.g-. YJ!Irliml ho 111:1 ~f',:I~ L~kLk!1t :r1lpr11!t1;;.liImr. Htiktl d yapllltl3l51 louurl, (fit," I; IgU1 II. I OJ. :Jrln bell!!lbl'c ibtid ~l,~ I~ • Lkm L olullltloll.lrll'!.1 ..

~- . .i tt mJdiyatJ.

!Ii mll}"QIl I!I'''sml

fll'df~n' k>tUllk ..." :"1.1"1. 1'.. ~Utilf.l.lu~ - - - tar _ Bu Jil8l"D mnnl.Wl:l! l dahil.i.lJde 'Pl~1&.

~<!JJi

pclrol MInd li&r:

&.I.w-

l1JnE!~~hl',

I~tanblll • E'lIlm1t A. ~'!llh
~ i;Jllltm! - Echrne !l:<;f;Jlhmu henLll!. ikmill Dlul1IDlliIIll~ In'frrnl(lJ'l.Dm
1mUr'1IJIIiiL11 • I:l ~ I UII

obl'lolllk

IUA!'ri!

dE:
" •
\1!

Lkl JJ \.Lli\Q<1

'~r

I

Olill"ak D@T !coli jdl1 lale bororn IDlldli ildll!dlr.n mll"~ I'Ilmry,lll pror <rfi~, n'fotoro (Fiillow) iar Uk['jn.i i11llirmis j, n \' 1,1 1\ 1\'1:' \'I'}'g ItdI • I.·rnlndl!' \'er abn~ 01lm kimEt!!li!NIir_ TalebeniD dJ£I l.1n1ni m iau dlll.~ ,'{' l;.I~QW'!': LHIlJ"m I r ~k jd L" ne'l'.I1~~1 w:\ mel\: bunl:Jl'In "I, :njr~.ldlr. BunJar :rytll ;'j..,{.n<h, k''''11I'JL'~r l11rilhndlirl I.:i;nn I;!dflme-k fIIT111e (TLllour) Jo'l'II'lI " i ~.I r.Jf..:' JIll de .I!L>£'I iT 1,"1' 'un~ IiJ Il'l?r lalc!xniTl , tHr "8. h~ t;.r.ul.oI!i.l-

miJteh!l.S&I!iL.TIIluenig

\'cnligi

r~ ediyoruz. po:r n bizim hB2ll~ kalmda,n i ttlI'. EYler!h:'. .apa.rlJ.. manlarda ve hMlllmia Y8.f:1Ilu flDak Ian lakib ~ycntz & ail ~ll!l. Umllmi :!i~~rn "ge-hn~ lIMnLar llli.klrnida. ~bJnan uml1ll1'i phi.l) t.a. ~bik oh ..nu.'c.wnll',
raplll

la I takdirde saul} hi!_; brr sur tl \' .-ihm 'rginin icab ettil"d~inden fazla 0 hI rrHI Z. Krinun metfiil'ldCtl anla~lac uzerc i,lflCItk bu- mLm :maddt'L~ i~ perakeml.e~;ili;!'f ooyaJlll.al1l}:t" libi tl.ltulmLl~hll dlr·. Binat'nale-yll beynll' nameye tilbi lLltulml.:ji olu.n \'e bu suretie 'd ewut. mullaT irrerm· tien l'eri!i alIl'1IDlynn f,emkeru:i cUerill fi' Unnru 3rttlrmalilT'l mumk gQ.rill~meL. Hillisa blitlln ll.t.cirl r lulbmssa yeni \''If'rglLer \;J..Zl':dildigi ~u SJ.rjUja bo 011 VI!' t..aleb edlEwH [Io!t I II y.!l. tUB m Ines'u1Lyel.Lm la.!jl~u.Jlrl:ll'_ 'ltilli K.orUJlll1a K.an !.Int! mll .... aoehesilLi.:~ bu. ffiC2>'u:Li 'etio. ne k:i,d3r ,L~l oldu· gu maliu:ru:iLU. Di.Ulywun bugi.in u mll~Km \'3.zLye.li kH~ndo. bLiku· met I!LU \'ergl!..,.-k mill Hen bazl
f~.kiILJJ1fIr-iT 1.. I,~b etmL~ :z.anJ1'l l;0l'TlllIi'!Lul, Bu fedukal'hklarall I'll!' Jen~{e ku i nUlks:lUaJ;.1. IlIUluf 01dug1mu i:z;ah[1 m:abil[ 'ol<ttir. 0 haJde bUt LJ.1I bll" millet, hll.kiimetm btl La· lebme cenlh \' ,-i!"ke~~t!l.d.r Yzt'Land3.!j.Iar ~l.t muslehJikl1'1 ytiJumu pay-

IIIge-r

Ir~e

muturoil'

1I1"'l'Mn,;
....

rme~~
btlmj,.IH

ra,. 'Illl.l'mi, hie

1"Ic.ti~~cr''''ln

"III "I.t"j~;-lil"i

IJIr1 ..... r"ell"r
oll-!.l:rln ~ Fakllt ibH1rml.~ ell ~I!k b... t,ro

d.~JJI"rdlr. .d.ll dOI~"cni, " ... bl pll:il,lk
h~'c ,II, ... l:rli" .. n.T'l mUIl .. h:lI~, k:!HIHI'III\I; eg O1nd"" oi.... 'Ill 8 )'I;;n~'

I~~ .. · .~m.d" .. mLl~d"~"rl 1:11.1 nil_st. bl cuni.h: 5011:, im II 10 Iii,,", , ylrml A mudd"t l.. rI 41 I~rl h.lild",

k ....." ....I",-L "I

ot',

n

ill'ce r dI ~ ~d .. ml:'·
r,

fir"'.

s.l);z:iJI'IU hiiltlrl.>l.Jn"k "I"ell.

Dr .• Rep.d 8AG

Vapm1.:

mehy~ n bu ,$;lr'llOy limaru l mlzll::om.i~ III ~br.
t I iJ.ll ~fi!:t!!

CliI;, nn<l

da

1 II . srn.en

~

fll

f:''''.!Yc

"rllmaJPlI'l8

.klU1Ur

\'l!TIIIll;lir.

~_II!I---

illgilLCrc 11 r I I~ t!
PlJ LLr.
~II---

lou ~1,i~U l" emir \'e"'ll~

\'1irindtm D nEz]erde lial.alar

~-

1:1 ma.k \ '

\JJ.:

olm:l7.S:.l bunu aj1.rl,l -

lillk

riIfJ
ALlin, nyo

l'

Niln'iU
1'111

hi!' L IT~
-

lie son JlDVllllnml,\l 01 lirtlhk m", :al!:ka' ticru"lI!\ nl, 1'lill:5.md. du J, ~d !J !ti.eIeTll effre.tUm D, ••) hl,l,ll:'.ml<!rne k.uG.h,d •.li ,"Ikf1~El fi'ylJn]'F.mII10n

Aynra

gl silt.LL.mli.k.l.)dll'. K~:ld~'[J
1:'l1 1 IIllull! gu DJJIeril!!n
1.:.1-1 II Ifill"1 nUlJ1kl1f MrnL~11 \ ,)f,Olllill"

Bulgu1'l it;1fl

tumarI k \·:tZLY IindffiIrb:r, UnuJlmu. lUte l!l.rJffilZll1 cia miH~le 1'1 (llduklnrl bu ,'aLll£) n~ hwneti II' ell (,t.:klc.I·1 ]C'rkez.i.ru1Wir, BunlJnla rabe' !ka:.:; m' l iJ.'<,:·ill . d ,')I!lrak be.\'3J1 ~Cfl.t In y~lii "ergi· h:J'i ka&lfl~ '\'1 ::;llcsl jttlJ:mz edenler

t

'.

J..
Eendll I~O
IHIII

I.iV-

A t~
...

il(undt!l""I~I.·rtlI

bulmllHsn bUJll0.~ hem kanWl, benl d_'nlllh '\1 'JUrt hw:urun,Jo. mahkfrm

i=========~=======
YElVl ~(9J NESR/YA

T:

noo
H~O
~O!il 'Dri

I<'J.Jr1l II II II

IIh1unl n:; g.Oncl~lt'C I QI\ 111. fmdll< IIll1m kon.t.'[Illlnl I:>jbll~1I. LIZ. e!.hr.

~

oiacaKIr lL BEL£ jYEDE
1r t.E

nR .5'1 \\D(aT

W ~(gJ

~

m"

b

1

II\I'~)"')'lO

!;1I(rm:; \i!! Ail1\llItflTll "'jjrllInI~I;Jr.

y~nl

]lu1J

IIJ.ndd, I~nn FjJ aibn


IIlf.lLOlIII1JI) "roi ----

I

t. ,t,!.;!.

n

1'.;Ilw]r.1I A1mtmy~y" 'md'lll1 1m 11I>r(1~ Sl>rtd",rilC.' Il I,,;~viz lei 'Ii" bl311;11;.111 lI:LriU: IItl S.')'''! rn:1l1..rnql 1:1 iIilu '~IiI" n bu m :tUoiIJl1I 1I
~JII.

uml'lh:~
JlIl!.du",: It'IIl

lIun'~

1111 \ ,'11 n:kl,
..111----

rd'r.

'j.!r\ILI" .. i ~UIli,J"1I

~1~11I"

"u~m~toolr,

ay''!!i btJ.ytlk
,>; !j In

oralli
iii

Ml."
1

n Ih,d"

D,.hLI! 1 l(h~k IltoklllCl iI!oLil"~l!k 0 .~ cldl:.l:undlu·1 1I1rlrll~ fI)' 1""'1,,1 I<jln 1,1 HO ku n! . , ' viz h;] 'lD Ji""nl.l k de II~ W'11 h.lde ltL:'l blllBmam.lkt!lrl~J. Ih!kil,Ine IIILo'lJl 'bu I\evl fI1l1llL ... 1I III irip 1i!niI m hret;]"l'-lemLn tllmOlli. b",lo;hmmeklPdlr.

• U!;l

ran

(iiLin rii'k

lnilldldi:

i mal di miy ..
t.i.lllfi.n temellerini k.LZmufl.u....1'937 den sonra da nginann lh'KHilir. D -vcku 11 ftibi b,I"I!'lUZl. kuBa..}1}l6kaleocn di:vaml, 1 hirer bu-er Yl;:n!ckten rna hl)'krn::r.lda min yokLilr. ~H"1lI'1.O. yapraklarlfU paraYi ~ zamaa bulurlar. EcDe'lJl.. b~lI. bir i!} kDlm,fJ;lIu~. 1938 de .:;ii.rJdf;tiiberi devara eden muharebele]erc k B.!!1J.! TUrkJ.c11n ne kadELl" m_I., A vu:itl:Lrya ve oS tldel A1manlan, rio nenccleri gunlartll.r, A.<;l::er'i Ve2'I1'il1, ilil:iyotla Vi) QCklrlgen oidutlll1939 dn. Cekosl.ovfLlJ!ya yutalm~ve bn.~Ul. .;;i~':u:>i 83iIatia Le!ic11bllil lanm bildikl.c:Tl i\;Ln muha.kkak ~ tur, Mebhut I{alan. Avrupa kar3~UI:~imdili~ Alma.l1y~wn elind. dir_ Bu 1m memleketten budalu1Dll'l, rezilJed da da birr A vrupo, Jil.a.rhi gaze aliaa\'a21,1.1,tin d~l..lla ne krnlar de\'llm edeendllerine eelbederek iadUrliclii &d T~k eyliil 1&;1:1.9in. I'o!onya d )"ok edile 'gmi i.stikb:::tl bOa erceektir. l"'!!H:al n~reden bombalar gin' aT unll.d& m I~tir, Al.ma.nlann milmkiin oldugu ka.dar onlan doJajbn.yod T" V oonra d a senelerin va l.Amanlfi slilr'[J,.tie askerl sahacb nz mi netieekantad len almr.!~k istedikleri ve bu sahada " tcm in ettlgL hllZlrWrl!l>r ve ltu'V'VIIli:. bir Blr kahvehanede, bi!' I btl ah~ .... lrnmvay veylJ ~'apurda, s.a.yeaind.a btr hamlede e1f\'e1i Narki mun,m).kly~tlennden istifude emecllBinde ilmid..!ijzUk.,korhl VEl teFR...\N';IZ ' ,MtUCil i., ('~ \T' Dl'lIu)'LI. ~:J.nlml ollUl.k vee, Duim.arka., BO-nr.J. dii. J-loUanda, derek Dunll'l.L1sly.:wi SAllf1)"a intik&l :re-rJdUd nefjredien lnaanlar mub ~1~tUt Farl., 1 (A ...\,) lluzi:nm ~~" ii:wrc lkarnciuk.l mW1W'1:Jo.r'!I·n!' d.' i!tBel~ ~i.gIl~n~ FlI"'~'Il!Ol7. ..... a. lngieUirmek istcdil!lcn eUo tutulul". gdz.. Alman u~{liJ ve C:lSusl.u:1w.r"lnr. Emio ~m khligi: t r-..J.. ('~ J..tl:n:U~ti.r, i li.2 ilDll!8.1'8 torJt:&l!l!T1 ell Ibilyilik tehL~ gi.irtililr btr IJ nk i ka'l:tir, ni.zkl imu.n1ann !:,otu MCtUmE'Mnu (oy"'" ~ t'im l~lle, I~llalarmuz di.i.~Jnaru.o. C.'lIIao 'l5 bin tnn 1a('lnind ~ Iiki2'ler ka l'!J1~mda 'brrakllmMjt:u:'_ Yirmi gimd{:n~ri. $8.hid ok.llugu" t('l..m.r;1.l.D.Illl ~~ l'('1l.,nJ;1l" mU'Io'arfu· l!IatJlan msnhus ['(Iti'ln fa.rlnttrl<t d. " lulil;1i. g(·ll1i... hi~t!Fllml" '" ii..: I arb ~ ••• D11il..Z. vak'nlar lbak!rmda fil!it yi1riite~u~.,tI~ muka eU1 'L ed nok irh..ub ~d~~ ~ o:.4"fin •'i i!l' U. icarel ~cnli.: ~ b .. mhaAim!I.D.YII.Uln saa.t gihi muntazam lI'ck bunlar bahkmda h Likfun Vel' ~ S{JyledlkleM sijzleri kelld' <:;lblJJ..II .. l'~L l'{'k~tinJ ·etre Ih·v-.J.IlI cd i ntmill'. !aria d hli 1I':>an!. tlgr.J.tIl'llI~r. I i!ill}"ell progr8lnJDa. demoiIrar;i[e. mek hili: lluphe.<Jiz liMo. zlyBde lngiSo&1 _ lIllimt' f'l"pl.!I.'!4U • ik- brai SihRt! motor ItIU~ lIun·· -ell y.a.l:Jru. gnIlelle dq.il, hll'inil mr 'Ue "oden, mubakf>meJe:rinde'D. saJnimt lti:z YCO Pransiz efkiin umumiyel rine S ette sadie olml.l§ kanas U ZJ.1l~ Ib Il'!.'~"ImlI1 bir fa.al.i"l't '. l I lilnli,. hir rdtltiU.limIz lIiF dll~ hirpi !btl aid btr meseledir. Bu.nunla bi,;rabcll' mu'k:u.bele etmI!Jo1erd.ir. 1.935 Q;::n'OOr:l til[". n erler, Fakat her 'i'ak'u.ya n.yn ayn. ile biro t.o.hlfotbahlri ib.lot.nllt~br. 'Ro fl ya.l meyal gtiriinerl tehlikelere hi.;; bekl4.:'niliniyen hiuliselerin it;!I'ilt·(,,!lhclli.o jJj';N" kl.l:I~Lm.ntla k - suretle bu UlI)tull'OOtiIK tectlUk \Ie tahlil kabil olursa glirutarnf d1w ra.gmen ttlglltcre ,"'C F:r-a..n.sawn azazlinLi. llcytbnlatrnak. 'oUn.l.lJ.l'UI sebea da df'Qer hir !".<ry ~·oUur. 31 Ma,Yl~ rt1.nn.~ de.ohi,mh,l b-~ttr~1.a.J:l torpid", 1iir ki bu :roldal.d hisler ve fi:kirlum'l hllIDlU, nlycUe hareket ettlklerin] ve lliltlce!'I'rin.i bittl ...'tJ, hnt-ttl mgil.i:z , n:u.ltiOl.ka oo.:iha bir t~H1l.F1-an blr' telo~h:-.d.IJ "IoClftlf1l., hava irun'eilcJ:'1ioili., W[ILt'111 l1dedi o.IIJrJ'!9I ve t:..ilitf-lha]1 irl~ .8oyl~mtlktel:Jtj r dalrikEi. bile teroorlUt ,,'eo FralU!Ji~ memb~]i\M1la dhlya.na. kin mallsuli.idi..ir_ ~;Iii"g~D. 8.\r~1 t.tlY)'3J'i.'h·rillin fwW:y~ • rio ~u~tdi Jw,-,e t".!ilig, ohrm~lu.r, eclilelmez, 19.a6 da l!IabJok lnc:ill:z bn~rnk izah ctrPek bit' ..·a.miL"dk. & t~l.kin asll ka.Yllag,.uill k.d Uir t in\' ~mtl]l 1 . .hi m~n taha.,:,-.,utL("ri 11 t· ~1I!::11 Iruv'l~f I}rin.in '0 on)'l iz ..... eld.l:i Baldwin, 1ngHtenmin bl..ldutAI1na.n muv~rralc;r;'lHler:i lair glit kill eae:J"Sek bir Alman ¢9>l(j:'N!1 ll\i1I1:lfll ij_j:(_' in~ ~ uI It- h.. 1j' 'LIinde h 11- Ii 'I ui\'UJ"Ultbl. lnlilll.S.I A'!oI lOO JiG ne. 'tIiT k~ tlY"Ii, lmtti blr k~ se- laTI Ren Ea.hiUeri!ldcdi:r, diyerek leh· ugur.suz su.rnl::J.w kar!ftl'fllu: ,- ~l IUr ('u;-r:l ~. Jllpm."L.tr. IiI - i ("UM(! 'i'I 1Ifl!-;;i.1iz. ta.nkJ. ('-1("g~lri Pli~ (". illrey~ j~uet etm.j~ okP~ r.ttFm":!'n, nenin eserl degiltlir, Aho....'tDln.lI'Verbar hatde g~_ I 1 Oz.!. I " "ll~ [!c , ' ""' • " IChln.c Dzb..... vaz.iyeLm rok ciddiye .a.lJ..o.dJg1 iddi.a S3)' myue-d~inin Umza. edUdigi gim('1"nuh l"t'pJ ~ind~ dii,,;,wunl ,\rin €" deri.u bti ,.,tauT • :_aptbrn:;.iu. Frunsa. ve :1ngilteT'ot.'den g Ii.:y\l I,lut. edile.in Z, Ratti sul.h hakkmd.a.l; t..e-d~D it.ibareo g ~ bu mua.'bM!1I alllow 1IIe dva.rm!laki. hwk l"('urnlnll'il BIl~. n oglt"llr·n. nr;1 II rd· n buhr:l.nlii dakikalarda or, Mia mayl.illeiiltl bir ,=ok emacelerle go",kfun.il'idan. gi!J't'!li: Avrupadliki siy;url Innl't1oi1a'kt1Yf.'lt..J.zJ.iJole ~ ~ ., ·n.nl.i~" 11 ·Ik ar3Slmla. buhmdWl'!. HoJIan.J.J h.1\ .... fHn."u 1:<1111 • Rill n \"~d.i:!iinll . te:re[l Ingiltl"rf': bu cmar~lcri, silith oyurdnrL1~[1 i'itihdc etm.i~ler. V~ mil'" tiro IR.ir IImknh.i~ ~!II'u.1, ilfl lii.ta'l ny.ll, ve Eel~a)"a biieum \' ki o!tlu..:1, 1'1 t&)) '''It·rirni....b.rnfmtfun _ :,..a'i~lklrt\btrlt~8, silrntle hilcnen In]I~" ay,}'f:"il l~j" phi.n g,d'lLhnde. en in.ce te~l g1in "PAri.:! en kat'i bir :siikun VIII '~l:Wll!.l~ dii.,..nllUl ~ :r,\an'lrriBden r!'I ~1 eel" f !!frlia t.1(l.1 ]ti!;!i.'If!('r~k bug [lp ij IIEId'J.I"o !.arm !;Iklll'dlg. .l3esleJ'"'Oe gmen dti:~:1WUI_U tITJlfWJIIa.r Ii"!"Tb'I! )':.1>[1hi. kbnU {hi~t.injl[hii ....i.Jr. U~ii.rtikn t IUd r-tJ i l".inCi.iiI mJJud hayD. tJ.,D.1 ~'~)'orart gO:lter1ii1i1lktC!'n. bllli kaJm:'u:tlll'jtl'r. ],'IlJ:H:;t.Jar"d\t', Rugim. rli.l.ni)n dcgil, Ill';' ttl.~la"'::tiit j,U'ftfilrlI711_1.H h'~p I'M"· dIJ ~ BO!O-!IY:l on~anlp ruhat roilia.t tJ~91"[Ij b) J4J"l1." drl in. rn.Je4J, heniiz Nil: kadar rwyeca:ntl lll'ltll"ahl'uia yirmJ iki ~end'ill mru:it~lIm bir medt.w.a.n !fililmi~fu, ~.a~'I:.t11rH it;en jrJ~nlarla dolr17dll. tt":>ohjt t·Jllern~i,:,tir. hagilte-rtrun w.lh arztll:lUl1till1!'l bah· sawn t"!;eriJ!r. Arl1l!'u WWHlil1i ~Iw;dj HI", bilr ~u.) ~ TEBIJ" t B~r gundll! y~ defa alj"m g indi,!i,., selin :;;blk BU1'lin Inf,;llij Sf'iiri FFoJ.il5aya 1;;... *1, mw,8-lid,·k:i!irlllda hiiil"i~ 111L":1 mf'\'lLiill..i ~iJU i;r . ':..:..J..nE miz oldu, Bir def'ru:li'nda., bib'Uk bir ncrlin. 1 L\. '\_1 - l"\Ilrt"rj Sir N,eVlU Hmde~n. l:eodi!1oine ilha.m e-c.ill'Il ml'-1har ...ltrum Ii·arici\ f"liutN t l1bnDlIb....a 01, . U::-mao k1t uJhall. kilitl~i an\!;].U1d yendtt imtnmUGU • kalur'!;alu t.·hli~ l'di;,>'OF: suI..h bayt' .a.n aA'il II'e cellye~azlr[ \'e b\lgUnkiJ Alman kuv\'edan IV{l~ tlnhm'ilIl'. .. rt\r .... Z I)rtlU<iUnliD 1 g: 'Ii ulan ~ rut rinin tlinelioe gird.lm, UT elk bir t.iJ:meD Chamberllli.n bLrnimCi.n.I1 1Sl37 tinin en 1Illll\im M.n.ilerindeB {ScresQrv..ttI., Ji'mL<di;f'DilJl ~jWJWmd[G kIhdlln t:lrB.lnll II ~u,.,;"1lmkie 0.te~, kiJC;licil\[ bif' ko ku. \'e emruyetha:rira.mnda aJdlID blr mektuba i...~m:m} In ta.kiooitigl !d",a,s{,'tii mlli:lai!l& i1erlemelll.t· ol.an k"tl\"J'('d ...rimi7. du,. W.1l ~n olUka"'C'lnl't !;: nlrnJ~t1T. si:r.Uk ibill! yok, th.1k iblll.Dll bir ne:tlll ret. cder-ek '1il atJ:l"lan ~'a..:;:;lyor: iI::in'Sab:Jk AJrnfW. vel.mhdi preM vltmanrn mw.an I2melinill..U"IJJII:1nr Vl' bi 1.'Ci;iJesi yaplj'ordll, D~.I.I.n MkiJ.~ T~U~ir ramf'liY::ltms. dt'Y:lID {-..dl.Urkru ... ,. Hq'll'eitlil beni Ahnan)'ll. ile bLf hl!lme b.:m Oil bir Be.De ewel, 1929' r iU .. ('iUUTlId:tli 'J!.UW!l 1"'1i.. Rhllfn11 _. 1'B.Z a..ru:Ii J.utrm ml~1&&1'Ih1", 11:111r.I~ Ml;ldar y9;r'd~ll:\!a Fr.,1l1l;1. edliyol', dol yazdJ!l1 l'Iuktupda ~ d.lne.r de: a.nIs Euna haz1dal1l8i:e. da vet wUetinlm dli.i~m:J IfUl. gal-c-be r!7.1tIi,. li)U1Dl.ILlI]Ij ~t.ldl':1li hU:c-wl Ina hr. t!I'fiJi·"; HLI\,,·.·l1t·rln.in!ol;m ~ \·;ar.:h: •• ,.. , FI'~aya, ~1 m~a:l.~ \'f: bWlWi. iiilin elimden gcl.en1 ")-'apn]I....:tm:mtt h, ~I lJunlwr '!rein iki gay.rl"ti, mctlHl1'li II kauRI" nl'llvo •• ra~1li N -uk .,;rutJlll ddn mf'H.i.1e01,;,ka.r1.ll.k.b, iL1la1l1 ro.tldigimi bili)'1l'J ~ m.e:;iii.l. istiyordu .... " rlu. • t.a.J"1Ifl~ll1:.J!I pllJn· -I .. j)h. Iaa.rruz ri.ni mllhuJ~ ..t~ILi~tir, ])u'jm.::m1D. Alrna.Jl}'arnll bilt1ln k\'lvvetiy]e i1;~rum.. Faka1l; bi:ltiln yaptlkJarnw biklDgiltc:red • Alm:lllb.rw 1ngll.i~ 11ii~m' I" uk mt·'''ahk~tl.i IlLln 1m II>31 JrnI..\'j"l .• ja~~"", ':t.1'I.y49 7.U'h.udlgll slr::tda Fr.ms;:wm h~leli ruk yaptyorwn, Mazid n del'S allll'ak, flHll e '::U"Io[n:l!.i(!,i :lmuJow.i"i mu.k:;n~ Ii !l\l'lI1iA. ~lko.bilmelen. :ihti:m :'.d0!Ilt". Bu.nlano 39 u IWll"!J. TIIlUJJjJ.f 1 ru.hiy "1d bambqka iii. 0 zamany .nlll d'ii§iin~ck hlU'""C ediyol'llm. ll:et t.a. ne!j'e llIyondllrlylllniU_ mg[h.'1'1.er .. nwk WO"II, I 'I'; lilil (·tnwl. -Nlir. lprixle d~u.riilmii vu (; id la.r Fran sa:' .., 'da.ba. z'iyade d-e. 11iIii Abno.nya.yn vakit ka:andlrmak, ku ITa ~I'lIIJI 't'II:J. oln:w..ma m,g.m.D Akilanlam d.ayak atmak imkanma. t(l~"'d. :.d~illt' .'.~"'" UulJriJJ.n· :ltv. A1- \I m olmaa'I iC;in tc-meJler bVJ.I'byo • moestilcle-r li~;al OOiyor, Ispany (h1.!l1l\ 1 i..d~mlUz 1k'1l1""Il' ..,·,l v'cpW"" r bi.r an enceJ. im\'l..I;'!mak: jrirt bOli!!' bir DlaD 'l;\y" ooku~ b)'}':il:redll"n i b~ harbinde tsp!mryadakI cumllUt"i:rnm. A.:ln.1An}'Ji)'I, yn.nnm 5ij~d'lllU"Ll!ll I..tr.l irki'd ... fdilt·Jii ''IiJ-.('.r1e 111 Ill:l~heftrs.m.1ti l:Jahi ~ bekler 1,'::u.i,rE'tl.:C)'liIyet-uen .. y·Uzle:r«l tayyll.Te gtiude" teilQ.:rik' ediYOnml_ Murtlak BU'rette- el~r, Bi\".81'11 bil;:> lm.arulln 2! }:'In !Hl;.wyor .. A.1manynda hdbd.a II.llmlli minim ki 8i~ de be.mim. S:i'Di tl~yo.n:liu. _ .. I ~te s,ka:nbn mesau sa..ati. Frao!! .. 1I'0reLlAU ..... Su :allln<ll blr1llkdan alDlIl.TI b10ilii.e ill! muru u d lltl k d::J ktrk saaote iniliri'l!iyorou . SOy!emck: JhJm.dI.r k.I lSte~ mHllilks:.l.Ml.:I .J.ITlJJan \" n~tittcfjkylltslya kada;r YU..'l.bilir" 07.c SUdet AImanlan i§illnd~D! SOill'a,. nuw) daB ,'"ycol 1(eylJ. S()arn: .GelD lC1'ill Eit:.l.t"t'li llil'l1:1ye ~ I'.n !tltmttm (8;111 brdl 1 -,,~. Ii.lnli~~·) ,.'ok, \'<lk'ab1'Oi bak~ bIz'! }'ew bglltue Vel Frans~da b:lznl.tklw-iI, .Alm.:J..ll siya.ad a amlan ~ tilrlUi muk:.t\.:!'mptUlI d' Ima.nl1Y III All'lUl.11." dtini.in Y'rin~ j;ct.iriJnl(':5i t.:Ilemnek!lir. Blr hf,·3..l!let vcyiz.alJJ ~lmdi~ genn ,.crilmij ise de Alme.n3""3rtlD dqilimIem.iJltTJir_ .Alman mu.kadde" I,ll Itkib .,[If'l ~nHL1 uzun me.nrilll te. Su\>yii!!', ('jbut.i. CebelUttJ.n:Ctaki imkiulSlZ biT gafJet dola}'1Siyl" Fun .. on 'be~ "encde Y1LpUj1I!U. ikl, hal • rOt t,mrl.ll bUy"Lik bit' rol OyruJ}'1iIl mer· oplll I. bortloaTllltY1;J n e ru·r::erdi.r. &OrlukJar 'e VenJCD milniriyetlcl'deQ; BIZ h:.tian.nJ yaran. y 11.i bir 1l3.rb bum tnllJ:'ef18.l lIindenbW'g' da bu,g:ilin. bir .se-ue i~jn SJgdmb bi(llercc t:lY' Mllhlelil ehl"lr.nlJ}'o:tle !Diit~ddHl b3.hsedilerek I~orsib, 'Ma.U-- .e N'L1:81'XI i~e Linlenbirc Fran ku\rve't:~ yore imalJn Imkan \'3T fI!It)'ru '! Yok" E~'~lk I kl"t.f1la[<ID1D kral..t Haatt':!Il ain lla.lya.ya. ilh:JLkl lli.?l.lmtL kl:L'Yld \"8, ljahid oldlllkUmuz. ,,·r!.k'WIlrID. en bii l~ril'i ~a'lrlJl.fl Alman ].ruV\'ctL i ill yUh k.:l.hT1l.lili.afiI ru:I da'IIl~;hr, M B re!}:ll, tu \',e '~la~" i~t.~pk:U o,:dCI1 genecalkr Ida.resiJId€!: Tiryeste i.FJ(i!erii[lID kurtululj harbi glll!llerde }'l td.u'lm flfir'n tlylc il~rle<o Bur;iln sal:lld oldugWDIL.ll:i: 1,·"k;~la~De~M'Cie JlJman Jia.zrrhklanDa !lerni.Jlteldllcrc ilt}hJl~ Cttlg1 le3'id ~ i~ri h~ZLr uldu.kl:u.t1 iliwe' ediLruekbe· ftlck kwiILy~ti.ni h.11.z gti·riin.uyorll.J:'o tm, b!~ IOOldel'lmned.ill UWsi'le-rUu , ~flt etmi~, \I'~ ideta 61lim y;a.taguD.d,ir, d~III1~ktedir. clJ. Kar.,.rnl"mdn lti~ bi~ ~~y oo)':-llIa.ma.nuw lRte burndu. :ii.f1i.I'Il.3.LLdll'. dEl. JJm..:m nlululdderallnJ, Yil]1nm. ~lmd\_",eo l;~,J.n Diillb~1 ke v!l.Il:a.ll.k ,l J.ritJde S liniIlIrl:..1' 1lI'I1U.l!uJl.olulIu)'Ordu:. Almo.nlli rn~'o.Iesim Adl]U' HifJere t~vaii !It· A.l.man1ar ]')ro~lI., ve m1!l~Y" am1, olElJl i,iCl J.t'ndil('I"I:l~ g('(,;Hl acm M:ukld, 1 lA.A,) - Sir .-;ok i..i.r:lIl;zanm kU\I,\,'CUi:ibdirtrlek il\iu,.a.I a'" yen tlir gnyeye .. gaye}ere dotru. )-0. di';tr ba.2J ~'ram:a:: m:s:Hiz kJitalan "<'r~jte tlliebesj DIJIsullah .1JIgil - In~till', Imttllti 'blitUn kabiljye-ll rim k'ull .. I riill'ken, (iemokn.siJe tehhkeyi \,Te 1933 de ililidor mevkiine pleD d·~ Alrn<tll klta:J.tI :3.Hdnda YOI a.;:o.,.. eli"iligi oniindB tezabilra t yapmta v dll.'lir, Fakat ill: §:&§wmll. iz:!lcs:i qarell'rioi ancak fal'kedebll • Na.zei fU"k3Wll.D. \'az.iyettn nastl islye r k nlv. l'l,ri''' batl rn g1rt1i1 ml.ll ~ .HtlkuJdo.rda!ll gCI;G'rken 'CebelUtla 'Lll:J.ton Fr~Br kendilerlni top) ... ' ~leftll_ Polon~'a ho.r'binde a.l..u:!!dlg1_ ifade ettigi, ~fT.diti pmS'mmm n~Il \'arrllk lnluo}lan:hr. Bummla bern· rlli. Isp::myol.lanndlf" di:;-e b <TII'DII.!JYRlC, ]{UlIlt!.l'ldaliJo.n d~ -ril[lOl:\ r zannedll "D derslerin minu! am-c:a. bl1yuk tm l.nti:m.mla ttbl.k edildiji bP., b I lui :tla.r.! DC defCoct: milliim 01L8.nkr. Bu :t.e.z:ahUrtln ~'eni bU villi: cibJI" ~allI"8mo.n gl.bi ~u~g.,· Almanlollr M:ilI!'j denizi sallillerine lHL t..rrlardado-, ~i Sir S!l.mocl Hon..reln ID.lII';.qg,la..b uukl:J.n l'l,-c:hlJldur. ~13}'m:[I[ ilk giin.lerde mll.:itib'kem gddiklen son.r:J. daha iyi a.nJ3~i'ih,Fakal u.£.ll §~lill'~Cllk mcgeJ~ A..lSIJ.rn • SOlllm • iJ ;<erwdc- A.lmJJ..:rJlo." ile aym ~ama.nda I"Il.S L.gebrilmoil8i ishat1arl delell Alman tanhl:-lM, Fr!lJtll' ma.n sili~n lallJ'od8. t's!LS101l'1l111f1n giUz, 'bildl. I nn bb<:!Yilloii bli Ig!l'~::tFldd,\ 'b1:itti.J:l L("Ilm.lij olJl'lIL'll mullLcmd sa dtl' seflrr SJ.Z siin{;iilen knl'1';lJlSIDda iiea ko !cl.l,otI Bu a.el gijnJ~ri \'e hll.kl.k~U~"I"i,Fran FrallJlllZ, hatt.::i. Amedk.1n yardmtiylc biif 11[f'1lan IllJlI,l!llla.J1 L.I:lk. l~:"y;_tr' sabahir'~'il] ge1«eij yerdl: ogleden I 1'. KUYV8.yi Idi1Uj'C' lie- rn.brt I!l.rl 11;. h07J.rhwul:_l, Olll'laElHilE. H12::i den !\It!: tamfta n ve FrallilIl, ls".J.l; l'C'SirDde Sloma mIn IUl lilt etnu;';It.i.r CeHp Ii Sill: \'!U'lll..;d""flf) du;oHlllyetm.e rat sn~n. et.rafl.8n !;Clya 0 mUt~ AI ""1 HGO :l. IHld~l' u Jlilem.l!~ketJerin se-r· b ~lkan ,(Joum:ll de Gene"'el CJlzetesa n)"n Fr::'H:o:11. I<ILa.1 ri tina mdan kIl· f,:~lileriD eklWru-i omrur iUJ"lIl !"pUIIman tankl!l;.r1, zrrblJ 1nbi.I.nM ,'e t ~Y'" In:lycdJUl r:t \.", b~ka.lo.n Alma.nJa. !ill suretl:e iflule eb:nekLed.il; " ... Rati SU1'1cUe dllrdu.nllmu ;111 ~'"Ck<J.n yol nC1.~kr.tind(,,1l intur.llf roE-II t Ie • Yllirele:ri ile s:H'llan Frnrum: ,'e 'I 'l~iI.iJIi Icikat §Udll[' Iii, demok.nl3il r • i::t..zla Y(I. aUI. l'I'Iily~r dolarl g~en l&lib"a b )It· liik )di ile bakiy(nI,1 :i",m" Somr.n~ "d l'ih kilrm.ilerI!. nskerleri. bel 0111 misli Cnm dil!jDl n.li ;&attr~ buhllirnll~hir lie bu 9tiN:tle wlilkbinlJglo: karll~lanjl. BOh sa 2cr,",' Almnnl r uLI.. lin u'YIkmlar Jm~1 kilhl'1lmanl'.II mu.lu\\'e!met ~" An ara feci lcmiyerr:k, fak::ll bu_}"il.k biro t;"1l.fldle I'l.msa. M.l;inol hallmm gcnsinde 'mpfl I. hmhr. H,I bel -klnl r' diliJmruuI ede. A1man haU.u-m1 yOJ1l. ak -LlI bu~u(lkii kuv\,,·Ui .. oHt.nyanll'l U tekenu.ismi c-mniyclle la.n.n~dcrek. bir kamyon 'az.asl hl(';blr nooliC>(! knZflTlll r ml \ '~rl t f~'r" eri~ml!k jmlt~ bnhlu.lJU'_ AlmllA Tln'Heril'li kurn1 u~ltl.rdJ,._ rio h ilde, f;i)!:1s{' l c~lunl;L n D. , 'rl"ko.betn Ankara, 1 (HUSlU,!i ~ B~ :.Lk!il n.l.lJt h'l N"kI'LJ~n(hr llilu.hlan miW iJmln ile, vnl.tU1 m'l r',a rt. ml"ml~I[('i..Ierinde, b l~g LJII0: i,l, 1 !~"rine bik' lr[qILlrl'l1l~l., O.:bhr'tli'1 dig(;"l' Il!ll mh mld~ Som Mat .ultuia KOllyndan lburEl.>'O,gel I1llbbcti !Ie doh.! kB.hrnm:J..D 8bKcrlel:'l AJm,lll :l!Ii_,'a,.o;:etini, It'll' gayel",ruu, ~~ Aimalllal', JllIgil 1'1 , Y.Ill,llklilnlllD m." mt,',l'-n t\l nr.·~ I<tlilar k:J. ,I~ ue{~M" flW K lC' Olllll :J5 n nn.l:J.r;111 j:J I r otobl.L'Il, korklilamiyor. ALnUID mU.h.I11! I ":II .. 1"1 "Ile-ri.:n siyill!!.~t .adarnl:1n dCl'git .• lice!('I'ini :.tll_"Ollnr. Fr~!l51.ilbr t;;.e. ruz cepb", ru-kl!;i!U1.::J.ki klH'akt;n;[~ KI/11;:q,' baht;(,Ili dV:lnJ'l I -Ilratle I IIi hi r hie bir ,·cy YllpInHflL1.;';l.tlmn till Illuhun''Ir j;;ormit1liir'. BlI mlllt~rbjl ,;-irlljl donerken h'k r' kkri i.Lj" mub kemesi~ hamiyetsl· cl.l,i1 '" nr d~ ayni z:lmand ~oll l;l:nmJi~UI m f'('klyorl r..... ' I ~i'lr!'I k fmrelile de\! ,Im) tlr l(:io· !eli, a.Ilmaklan .... o L,k:ln;tJ"1 tlLnU .... e !}unlnr bil" mU\'("rflll rjl:m m !1hUf Fr:lno;IZ Gil ~atllinra Ix-lki. d ..ha d buluJI 1I 18 yolcud.ltl 4 kl 1 ~r. yo..... J ')'Jl1okl.al;ile:r yall!~ ga7.eil('t:i'li lJ:u:q I :!'I BoiU1Wm·) dir_ I:i··i lHl rlf .-lJrette >. ~ !:mml.tu·_ Bugiin zH.inJ rd~ \' him lo' fll P-C". d(.'i;IJ.. IrItitldi nul;;l.u.i In 11 " Bu T.IH ~L'!I I,'n' , ya.knz b ill.1 01 Y,lf' I [an niH' ;. :lSIn 11l'Ioflh 1> \' r· u ' ndlrarak fru""'f'i mane'''; '('yi ki~l ['.!l1 Alm;my. nln hUliki ("melleri hak· d:m lla diin\.lllln YCDl halcikoll rini dlr, ~'Jl't1hIUJ' tl"lr1lJ'!~t:)_h l' l,·ma.-..:dl.k lillr te'k :ltlklt''Iil :;arfe-tf1'l 'k, fj Vii.: irnbltlI'lm bira.z g~ aJihuru. -l~ .. 'Iunda enreLi. memleke'lini i!HU ('l· bUI]" II :1l th.1 tl(}'\! wJJl:lc,lilmi dtll" II,di ve clI~rniwi bir kaI1.;uL.: miifp. (8.11 t.lr.11 I Ipul "!li~(jiilO dLI'.. if--m~nil niy~Ller1l1i:n bllytlk '~ir mege ~~m.J..."" dLlny3Jllfl 1::,iJ.zltrlni dir. 1"'011:1 t l!lkd~ .. ~t J.:::\'~n1 1JtlekI nid IOl$a bile. 'fO.lJ..~1 a!i-rhinuce-n 1\i!ifi Jt:1..~lermLIL l!'lLimkiie Balkan;,u~Il'!i~ga lIgr,l.,.lu:,br. Faku..t AvnJp81 te<l it. ~ni bi!" !<'lIlnyel ad,Johll'lolcak ktlliv hI!' roBI 8 inf J. ,-Iumoml k rtaeyi l~:p" M~'..':\dl!' I1L' ~llretl.e i..UH C'dilll "C e.. , i>:l~1I£:.~ I.I.lt!lml:;;h •• hl'1lpa Brbk hit1I1:1~ik ilnltlk.Jla.:r yaillsolu D~-!llk(!· naZ~rI 19.nmJijur. 8 mUnIl· \:}eU bil' illY" RumBnya harici.ye oil' :}eYu,; tli'hu dt'n degil. ~U" [ii:m. tlil,: Ill. ll'l~1ILl'rn FI1m!".tl. dUn)' udu)' II bnof; mil k "e: e7.llll'k btl" zur.)oo tuk aOy'IlYf'H Yugo.flluvya, Haridye seil bile g;;n.~ cl bi, ],altl dcg-ildi, 'I'I1n ('11 II, y"li lid h~}'i~l(t .. mCl1inlle '. t1i.. ~ Na~n M'nrkc,\-!l • (J ·rl Bulk:m del.'Ikil I."lmL"l-.1. Jirli.'l lip lelneil@riII I:lo.r Alman,)." blind n ist1Ia.d1.' ehml}, \ !IllI llrd. 1 '''01 ~"If"I:i") 'N lctinin Builla \ot.: dfirt B [til miller ilflllJ'yl)r. :>lllflllgl bile llim '"I biiyiik Ceia t t.. y \"fi§ )'uv.J.! kuvvelienmil1. HbelJ 'tin ill r·e f::l iWltt m L uJ f ~ It '~hm teo , ~r~i." Bugiinl('rii b:.t~k YChi l"Iu.ltu.mh·rlli, y b 1\'1 sc\'lt:"fl..:hllir_ Rfl.T.I 6r.tl""5l.Jllth,r'f'i h::uhlrll.l~ ml~~t·flld '.-1 d lTIokr,'''Ji· ltadi;r, cl'lireu hiE ~lljLLJk , iy r.:m~!;j VI! Irlld1.: d'll! ,,;>,; im.~; 11 .lo'{Jktm-. JCti. UIIlerin ar:UUfiln 110('11111,1- In bUt.Hie md .vlt·i· tevlid I:d"'bJ!e-l;:c~qi. bll ,[\1111'''' k tL .' ~le du.h i I vlm;Lf .. d.'{' rc dunyil.I'IHI illI. bulll"1.lllh UCYTmut.' 1'111.111 ",U1. \. ,11" 1II1'UJI1: oil" ~i \'.rde Y I l!y~ all alrkdh:fl!l lldI'L'~~l :-l(,J. b ,LIHiW eder~k lWPYl ittliJisrn' lba~,1il cl,.', r.~l'lHdmclh"k mP' irLllue yl!.QI}'ilifi B ...lknm mtJlleUerimln n.J7._. daha ;;::i:t'.!iJ~ bhJid~ nni.",;~LdLm,rw IDI" kU~i.lk Itill.LI nmn.r..ilmc:~,·inin leo Zlhhltr"l"imir_ ve kalbh.'rimu, ~'I.l' "kl"![[t.,.tnlik hf-LII) eil";II.lH d hlil, ~11u DIUotkiin Fui-l.a1. .lmcnb Vif' a"a] ;"rnpnt.~ lJU.hJfl1o..:J,M;lil. OtI'!:l1k:, flAJ .. W Ul:riliLi kn;!lUll~, IhmU.lk! Ilfjill('~·m giinlt'f {I1'hl.l.~ k'ld.o.r Hi"It]11i: hi.R..'l.t:'t • bir fjP,ki Me in kif,! f C L:LiI'"C'I.Ie dn d;ilill ol.ltlM lizt.l •. Q'I!Il'.I.J :;O,V(' Jm~ ... m~guliyl't ve ,gJ,rh:";inu~u, It,,,1.lo'Il.'' ml" IDllii:rlrl."? Sir liellru0 iloJ,l: dooYl1' DJan." J.W "" IMillnlUllp UII' (iE)Ywl.a:I w.C~,; din,~t' blJl'll1l11IbJll.l~, Nu. um!lJlJl bit" db),J "olI jttihad [,;Un~\.1 Ilm larJUll.LJ,I!~ !fl" IiID. nen ;j,lni~lel"l.t1l. \.ktwi hlL'tU!.t ;;'I1ln:1.t., ktdu.1 dl..lki ~Ylill'lil L:ulJ'I;n h,:m~ de\'l"eS.LD.bi.ii.in \'i~'II.)ftlll'lil i~y 111 ok "".~ fa !iiI i'llI' m ltll]e.1J: p:i .... du b.,1 'tl1d I" UMUlmf bl1' ~'Itl :11UIIJDi !a;';;.I,l ct:wi§: VIIO YlJgD.IIl~",,"n. ~ flU I " , If, :~11iIIlr, J dUEll ~j'lr Ilr l"rn~l,{~_ kl.ltlll"f ,/,', .un n m!n. t~i.R Haklkutler g;,7. 30 mm"tk zamaru
i1~ilk
I

I

etliii

ce v zi
j

I

1

rn a i!'l hu IlIum 5uy.'l bulu, nakt du-, ngUH:WII<CI.iacJlmJ .• 'a. r hl.tJj ..:ticri 1",'

T~bDDg~~1r
I I

I

Lrln(tr':l., 1 lA.A,'
T'dl

-

Hnva Neza-

bilillH}-or.

Ingiliz (l'.'l·l 1.. iyvarelcri mutte(~k IIllalarl Frans .. ~aIIIrlO,;tL - !,;lm.ll sailind n hhyl'~ isini hill'J \yeyc de~a.m cdlY(lr r. Ahnan ['3 (10 r l.u a g"('" c. dUn 5G lu~"m[j,1\ ulyyn si JUlil~i" rillm~ "y :igll nasura ugrab.l mwtL:r, A\' • l ),)'(u-elof.:'rhnizdCl'l 1 Sl doru:r::temr,~llr • Bu~n gun lhl~llrken DOH.kcrk 1.1" zcl'lDd~n u,,"~l1 S,"~I al!~ riyderimiz fin ,Jil~rn." I:l I'CIs] (hi.'ii1rmU;:ltir. Tit} Y;J.rel'::'I1mu;d '0 yalmz bin dUl>mU<.."
iii ,

Daha
leri .

_ m"2. lnsihz
t;1 k

(i~l1i

Lay~ al""e
II I r~l"

s.a.hiill

:.'1[.... ,:1

diiJIDrut t rpitosUlilU Nel"ek bat;lnnJ~l ..rd!r. ..\g:ll- \'-e nrlil. bOllliJa['(ll.W8.1l , l,VY.J" rn[~riGl17. rlun t!...k II l'~ g-~c-t~ tl.l~ ml" , ntl. kJ:lp}1 OOQ1~,.·-r-ullna.' Im.n.: e k;rille deW'rull e ··a.ir. Ra <Jt ~11l1iode olli.n au m, .. r-uowrli.l IHlkh 0 kol" larma 11 iI~ ul1,lli.ra darbtl~r IUd,· Irilmi , (! liiz Vi!' koprll ;r,nl nlah·
rib oollmiiltil". ~kn hi i Bomlmrdlm.liD hyyarderintl ikiai \'~ lo;~'I t.i1),}'arclerimi7.J"n

bir bOlJ.lbFl.I Ilm::m

T

hu h.rL.rek"t eiI- fl.8lDo.a ka.l'bOOilmi!t" ~ tiro DiJn butLID ~i.ln bu ham mu.h:lt" I reb~L fam.!asJz d-evluH __,derken bir t:-. rattan lia, fJlii'Jla.r U:l&rinLl m.titte-flk I k1ta.lar g-emilere binwekt.,;, dc,'a..nn di~'Ol-du_ her sa;.l 8.\Cl Utj.'Y lr 'ltr~ " nin bima_ -.,..i alUmlaki AIm n hom·

e-l

ba

:J.D La.YfOil 'teri

Zull!.l.r

C h.:rek

neat
man

ho.lindeki ta.,)

kli.:l,,.,h

i7.0('''&

mI~ \'e bel' Silat lngd)z

:1.\' 'Ilan

~1~ " di.L~
bir

relecile

p.''o!.rlJaMc~sla

r

sureiti' ~ p'~I_<i14r. u..:~-c n1du~ ".:Ii MELDpil.otla.nmlZ ~ bomb .•n.umntl ve &V'<!l t:ly;,.~ dU:~i.L. ..u.Wil"I-d'_BUll' t • Ja.rda.D 1:! -LiI!ia J-emzt' d~lUw.' gV _
l'UJm~lIr, Idg"iJh 3.\'1:1 t.ayyare]('ri a~icd iti. bani\: !;"l uUn \'t.' ekscrira. b~:; 11:' . r III bir nu;bdillJde IJlmaklB. l.Il'rahi!I' SpiUi l..rrlNI. mtirt:kkt:b bir- rllo QUn hi cli'~rlr ' 1~!1ll1d;i lki l!i.n~ ~I('ssel'" hh'l.Jdt _ 110 ik. UHlii! JUtUWLiiI _ 88.

1~~~~~~~~~~~~~~~~;:!~~~~~~~!!!~~~~~~~

...

bi.r Lane MCJ';_.... "'H.t;.h.,lidt. lOfil. bU" ta" ne· de D n'lli'~r" 2lS. dii..&JIlr.mlilllLir. Blo1gu.n !l:lrIK t.odke-rke.n (lii:~r bir Spitfir~ fit ('I'U !liter blrkac dai-riktl. ii;indc alb t.:rue ~te ;.ser9Chmitlt.ll0, iiI,; tar.e :tiff' 3('~c-hmidll • 109 u mu. hakk.a'k ol&ra.k ~ Ur; diger.Ieseel's.::hmidt " i 10 u d:1 mllhternel (Iwrak di.'i~ilr'Jl'llj. tlJr. ,..~ Uarb Ktln-wyinio tCtllrIIIW '1"1 ' 1 .... ,...._i - f'_C!;J"I'It'! u. IIi] di" i' " J a.:ns, rLUyor: Ylikl".etc hm:1J .konS@yL, dlln P:! ri:o;.te Lop!anml" ve 'lIziyeUn i b 'l inHg-~ bilLii.1'l tJ:dbhler ilz.'rind," l;1I!n~ile mut:.J.h,k kulmJ~LJi, Kons 'j~iIJlaUld:t ml;'iltereyi c;.tl _
I:il \'e AUI Lcm:;11 c}'Jem;ltlir. Bun" tann yanlD.d.1, Sir Rowd Camp~ll, gCl'lcr-a1 Dill. g\!nel1!1 f~ay ve g-e" fleral SpCJ:ll"S buJunnU.l.kta idt,
iO;lllJ'l:Jlntle.
V~

"e

1'.

civannda

Konp;cy Rt'yn_au:di

FNIn6.'l}'Il

B,

~f&r~!l.l

f'cu!'in

telYl~iI

eylemi 'Ur. Bu..nlan:il vlIlunda r;~I"ICral \'/eY;;llIJd. AmIml Olll'lufi \'~ B, u· doin bulunm'lkla Idi.
'.. )'1,111.1 ZD.lI'~

Pans, 1 f L:\.l - tUrn..an nwmlra" La n loin 3.1man mnlu.m lo Wlt:LrnO 10 ma:. 1 :tnnbe.ri AlJrui.nlar ,r:;nO.Q(Io[J ~i~i kDybe .ru~C'rdir, a~oOel;j V Wy,et Pa.ria,l j A,A, I H!HrQl8, ajnD.!]
I>aa,t

aras~ Banlar' Ekono li '0' yl Belgradd op,landl

23_:0

Ahnan laYYHCol.erj btitiin tll'ltu !,.. l1ub bOiSeBlndl!" milhuJl oomba.rwmafil yopmt'l' I"dll'. Fr".n<lJ)~ &:.Iu'ri ma.hfilleri
Frnm;,Il'llD

Bugt1JJ

tu o.I'll?

uJ.

hlildLFlyOi

'

>.

istifa. cui

borcb3,f JJlnnn ~i""r1 )'erlr>rle t an"li.

bit 'n~o.!Jn h:l.klnrll:l:a buyUk hi.r ketumlyrl I;i.i.sLf'riyorla r, ZiTa. b:u 1l.1J.51J!"!ta t!ll'fi! It] 11 mat m~"cud. de ~ ;rlldil". Dunkt:r'k'l ~ irtJib ha.i""e·If-:~. til-'/OJ.m f'tmMtt dh-, I ~vnn hilt OJ VI' 'ilJiJ. ~I 11 11~1l I;J~I t111fl."~ - D;1'(l.Il 1"lIIh~·
nu'I

I

___ .,.... __r..~

,.
~~ m .. ·UIIJ bu IiGm:lc bllJrmil!, IIHltI',"'IIHl> UilOOtiC; lira ,1 r:UI. 1'''n'-1l1~ 0;:1rn lli-t,;,. Ill' 1!;<l;Chic ulnrma lr.[I.r1r'tlltml.!k 11 • I r'l~d lye.L~.. l:mll.H:;, 1nLm flH1000 J III1'"El bOI~l"il1'h"'l1 I I, ... .' w v<)rm.iIJl.i~. BlL :I'd. iii' ,I 1;,1'1Ir d... 15 !'leD "1' 148 111d_lRi.llm I:! lI' Dlhl",;
I;r7U'UIIl

(1Iusu,)

~'!i.M~ rn

II 1,,1]J!n-iWll '15

OrUdtl

k.a.l.J,.,

l!!ilW Ali

[jol}

1I{t

Kf#1'J!

.,.«.·

YlJlugf k:aImJ~l.J. Fmal gUl'It"*'ri saba.hll'li olaen ku, Klrkl)! • ..y!n::i Qm!il.ll ge1mi1!)

YIUt.U!,1l5b1sJ..m 1'1 l:!ill~ WJI. ko..Ue Iiin.l.I),ornu. liN' ae k:.::uhf Uq;. twn Allt;oyd. mag11lb olmu" h!ie de. ua-

n'II'

",lti1l.m DJUL: 7I,:z.r.rll,d!

:"Inilorrl~ 1,.1.; Ihl 't'l1i:! h:in me;o,']r11"[:0"01 (lUU(I) Ilr.J ...,;y.JLlm'!IIb _ !:i" J:!.I 1.:!1~k..:I~ l' ....tU. . Lint hIlcdultlJ!.I'.i bUil"YIJ"l' ~ ,_ul pJt. .;:L ",urL' jJ'II.d"l'IW. "''_'''oiI 1I .... nnn IIlUiI YIl["lr.nlll, t.azl '"' .r.;;1'rlltll rm P:url~ IH.1I1\,' 1,';<1 I ",..0:' "'11 ~'=11:l ln de k.nJdn~ m MIo 1-

(JIllm on hJin X!,:i! kiei 8r.Ul hn~ ]Ul.1'a~ retli blr dedi kodu vardJi._ BIl" ~I]k leima er Kol."a YIlSUru.n. Ali,.,ayu u:wi";lf1b edeceiiwl~ bahsediYQrdu.. B~I!f'QkJ
ri

taro. idi GW'C~ iyj biliy I"d~L
bah
nJdl1

tG-Ure

vull:tr,

zurn.:1L"\r

J lJl'1I.!iu, Da " ",alfJl3· _ baJjIH.d!.

F'i".n~U" ~~,

b~\,

u.J. Mt:.:l.

YU::!W-Un

Dcstcou.ln. ki.i·Uk ortarurJ.. bl.lyiik ortaJ::i.ul. batI alt.wln
yaplllil. B~ Be'!ruill.

oro JU1I:, .E lUI Uerl

1'11"1in bugilhlri1

iiat'"M~

y
ha rat tIIi.
'Ii.'

d,lllt~a1'1 bijyi..iIi rlillJCTden

w. cdiyol"::

,:u .

Ie. Ibulis~tm-ekteodirl~,
<?Il!rd~1l

Bu

ga..

.tki ~

\;'~1.IE~t

_ in

flbt>dt-.IIti. :1.5 ~ dII..lti m GIl1' h
s",lr'H1"
'D.

:Pam!.

~'lU.llD.l.li~

••Bir a~u' bomb3nlam mmtm ~~ Jruman

"_ rn,

bQ.m.b:mlml.D.ll

nnu~ tIQl~JdW'. Bu , I.J j'otUL;, dCill.

~

~ oi. -: emir de ~ Ikinciye ikJ

-.I'I1btLrdJ-

.... .... 1.-._·· 1

'It

1l.8

eul!

'Il

g.i.

!d.u.t ba..ilndr. E'lwm i:n.;aI cd.i:ldl araei Cll.d • ill YoOr sdn ~

'

Ali oy1.l mcydHndlLJ:l 9~o.L (UIilya april MOyliiyordu., ..A.du..h M:ili.I; !;o'k mil~rdj, Ll~ r'UlICJ Ilc b~rahc!,1) ~ dtitilncdcri Di. al fust e Imi!fti. Adhlt· H I Koc Y1l8Ufla &iir iIp ok!> D. 1 Y e anwrund.a im.

Alil-oy.. meydWI onYllve.r

y cuku.

~Ujl)'\l~i.

F-a.ka.t, to.1.ih Adahyu
rullkl.l UI' 1.·nnu!kll.~lr.
ZM!
l1~r'

QlDla-

en )'Liz~,
a.D g ~I.:in bir g '4.: hil.d'jfl·1 qi :t.n:.I~bfor.

lm~utluI.m.lEUIl illJ'ti

On..
em.i.;;:

&lln.

z.:uiuIdB. b""Ut ada.m.JDl'
dtiPVhDLD
hi!" ,Irn It! ..

~n!m.11

.l"Ihct!lerl!'I"IIl.;L

II U"..

m~QII. Onu scyln:i mevldine BOlrin~ 'till Ai,hduun u;ieu.digi bI.r nolrta v.u.

Seyi.rclkr, 8::l.1:nrnwamyordu_ Onkunn b~C!'ii bop. gUre§ti. i:l ei_Q, AdELll bn~ g'tln.!li gU'I"lIl£t> i-;in !,;1l.UIUII, dibil!l(! rJtw'In~u. lhtiyat' Il:Ugll"ta. baijb348, vC:n:li:i.!]1.i,. Me olllC.lJJlcb:? H Us DO dl.igi,imil 1i6zm.egc qahij:L\·o. d..I.1.. LBk:i..n iU( kiImle neuee hakklD,lIiiI.a. kat') kanaath:li ortayo. koyaJl yordu. SQyienenlcl F;' nt.'1.jda.n, 1"..::J. • !l'e'dtlell ibaretti, Nwayet, baJj. !,,--ii:re;; g.:·lrli daJ'~dL OUgt1' ortaya ~ik:ar:J.k b~dl.. Ba4a gll.r~kl':r Koc.-: Y usuf, Ali til" bekliyor! 3.Tm. I.ll:
[1'1

deit.erinin ta..l.i;m,ahl:a& ~Y! .larse da, .Elyni zamaruJa. hi.; UJ.iIlcri. hoxmad'Jn taknn, ci.ddi "I nlld{1

''E1~-Y~ haanua ~'YELrn di:tfi b«tili~';J,.tannJ.D ~tetiuHlf'n miUe~MiI" olmad:Ln illinilyurll.Z; an g-Undenberi. my]n.~ yilz.drui ~ok hafi.ft..Ir_ .."

~UT'II.nd~LIt' Lilli:! [)J$I C'ilmn inln I 'iIollyci!.lflll "IJt nUl: 1000In [11m! :!",WI. VI!' ba.U',u" IJ.l.n:lu it. ,",'l.l'III.dII Ii;II"ltll bit hliU. IlUlY'Nl'"JJ:I1 , u~n Ihl mllhill<le r~ alnn

di

YD., Kcn~, Y I.IHl.I.l mngUil cd r J~ iHr.
me dandaa r;rkarma..ll

-

ynnn Ali~yu .. n.n.i.l ohresa

-

l'.!leydllJl~:.
~QyWlmU.'l

B \ llizdall sonrn. Koea
Iml:ny

Y

J.lfu

dUo

haYU<lut

ol.ma:z-

mu 1.axd.lr~ ~ bom bWDn3n1aJrJ..D.D. 'III mualicm pilaLl yn]lacaklIl'l iiltim bir wsiJiclm ~: LI'\I,!JYIo!' ...........D ~e a:n.IdiyiiJJ.w.! ~jlIk m ,Ut, ~'iiri1y~l.erl!:Li tacia e'l.m.clr, )'01• Iilo[l'rnle.l i, damil" ,yo1J1Il"IlU be .

dl.L Hul' , Ads.l..tiiZUIDycrou. Filkg,1, ~ alAn olmust bit" kere., Al~1 i hi{,; oralarda ~: O. ~ ki~ gib~daim Il.ki.ya klt ~. Onll l'iol'Uym-l:rrlil; - A1l~o, I rJCi1 Yusn:lI8 III oJ.n.coa.k ? 0, eovab \'crlYOTdn:
1\ be, ~abtrli QIuiL.. gt;ri.ir!>UaUz

ynrm!
Onu Juu.lm"tlli..k I~in Ueri ¥u-aciar: eta, Koe ~ Ada.L!.ya beD.
lZelmyul'~,

miy(lk 5<)c.li.m.cll. lImaft b_'!' PI"'_' • f'rcM:l~ btw"ll:;nlI.I!!IC L..;.'II..!.!1 glimm il.li -

-

Tch 'J'! .. Ti,...p bu Im:anll1T,

be! Dlyt1l"'du, ~rH 'r-Ulg ~l vpYi I1I:1U nynril1J.~
IH"!!harun ildtir

oil

bir

da

il.a.

l"T

Abe ahretJik

L Bu meyd:.w::i. Ile-

~rmli, Ib • ~_
'Q, .'

IJe§iDrl n H, b . Ii;) olr tnrafiia.~ kaaan diair» g yir iiL'r, 1 1l'"1' ild flehlw J.anh. Kel Ismail ~ meydanr l..cken, ODU olmyrJ:p i.Ulcmi..itl 0i:.£L1ar e"l::w.ilfl,i. I("za.Jl:; di.biIl.~ geLoll. Y ~, illti.,va.r c~guan elini bp'l.i1. Vc . '. ;... i.JJll"fLl.gn b~J.a.d.J. •p.)o [1.... yagl.aIu.yr & k:i ivan da tlc-v e-- Il. b ylu. 'J: Iu -li!l:.. ~ dibini doldlJ.ruym:bn.lJ... Yagl;:;nm:ilar b-tij PehI.i. n1a.r kJhleye dQlliliilt"r_ el ba - Yll MILJ:l. 1;1';' d.dar ('~gw r1uasJDl oku r J:ilio, 'illlsI' ilo; Ihla.s bir [utili;) oku.dular .. Du .('llilr~ bitznI1Ju_ • I.F taJ;u.u.ne kibe: ka.1mr:Jb

ydu.lli:l. yilrudi1:,

Alic;o d:\

n

I

gi.ivcniy~r\J.u. K vardL Genii "'eo br1..1.J. " de ol3a. rorlu iIltfyan. me:-. danda Liz c(! ti_ Y{oca Yusuin, 1I~ ReI Thmall
C[JdiDf:

Ali

da

Um.jd

nasif1nt ",~riy(it'dl.1. $Won, lapl:'"aza yedan gU1! • yim Llc.me' IJ'I.IU:ml;:U;:i.n vJ,rdu-_ AltLa aGiJ( ... Iiik tlunna .. a ~ P:lt;ndnn KDptl£tn 2Jlm~ boyun. Liyet

Yli"- J!. hi.;;,~ lli.:lmIUlWr+. U"C:::':wu3.Ii.WJ.;m. t;apr'UDI: [.L:iO.t --_ I:'~den k(il'[J IrendJJl ... , ~

fiili..JLJJ.t -.

."

~

i!jiekildedli.-:

duru;'1'l. 1l

riLi!pIIClmsgc-

gayret et ;::oIrtu!" __

~>

1d

azife-:: Gl!II:emll.

- yollann iltisnJl; n lmlkmm bombalimJ.'

..

_
f'ind·
h;t:ntiJlJ3D e1:mek."

I
v • .iDee

Ne-~'~ti - :rrYi!1i • gilal

ROJ..JUID
"0

\" littli 1il.l.L1U'illtr

laralmdnn

bir ~Sl~ filmi takillrn. Ct.Ij..j'~I". .!ll.Lu. 6'A..'!iro~,· MOOO'l' 'OR· IP'A OU f ltalide bir t..uzda yaraLdan

~ug·in

plWy
KOO:1 '{ u3".;.! \.l 1

iri7.zCLl: - Ha~:u·. diy tli 11:'1',

ill.

H~yc~<lll.l olrl

t:e~HliI ve.......

II;.L~

U ,cOO tt.nzillltJl mn.ti.uc

Haftamn

gil '"eol pl'"ograD!l 2 tiiiyuk film birdcn 2., obert Dunet
en

ta~ be!li:dL d.! ~ ):. i [Illi h(':,') .sene TUJ::'.k.i.y torlugu b[l)jp4:lJ..I.ivu.nh~a. I:iMlb olaL!. b,r namct h_1:ln I~ r::.:I5.ILlda

JW.

~aka degll.. .Alil:1,.I. I,;oouk.l.:u n:in.nJ olmu
Onu.LI namtn! On1m' k lunCllIg-IDi hilmiyell ki

o
sra
~d A.nkBrll U~/.d..l)II·.,.
'I

ind Russel

YD

11m. .Ehr ,. ... dl rlE'k'.
dl~:IIn

M.L :dE: ~!itimJ.riD mJb.Jn
~

-

MiUio: ~W"J10it. DitlWA'I!n

ehlLl
m.;M;IjCL~

Koca. Yusu!. gem;: ve klUlh iili. I~llvvetm(l. liliv gil, DiyOrdll. La.km kosko:.l I.m· ta.rlh~ \·<U!1~.J;;i. k:J.['71~ nda bulillluy'nlu.

rJlr.ri: rJml-lIJ;;b

bab8:ti oimillllgtw zanne-I:.m~liydi.,
j

'I

n'ueo

)"w

Ru.l.!&1 Qlduk "~QI3.!!. mil· re'bbiY\l biiyl " 'bir a.i..I.c bild.i.t;;esinde rnl

ilmaktan
q
~

z.iya.W.:6iyJe
Vtil

mcmnu[]

oldu
m:J.-

kllildh;irut go..1..wihm

ilt~ Mtay. ,fiLml b.d.uD. Ilii. (lU.l'£-iJ.
~

v~cyi b~dI.

d.m..u::L el -nil y t' rD, Y ::!a.k }'C 'rh.'l't' go.lld~t'UJJ! -,. I cdemi 'or.. Za.Y;1.lli Altll.)' hangi 1:::11el"1.ll .rnsmd.-::., k l .... ,~k? a ~ lk:i k.a.d.w:.. bu m.n.JJ.; .... llir. J bam:.I. lmJ]E":J. bir tmltN n .1Ttl!~ ~lJht~[lmlya:c!ihl1IT1m
t

~ lJill!lCJk.

ym,omcl
.Iw.re1n

r p~wi:-I.,;

fulvl"t

ka.JIDJ.,

~n&la.
rilbllu;

du~
van;ll

~ O.nun:

birisi iie .Ll.i(anll:!r m

••

he.-] kisi de pttlhou;L:i: .Ii m:l.'fl.lyoJ'br dl •• YfLb~hdJa yok,Alnn d b.'7 ~tetl;."re btl'" il Ii n!' e, 1 i .:;~~l( cC'!"llb mdt _ lpl.lIJ bH~ nlir;,
C'("

~en

csrar

.

kiir

._,. "I.:Ni

J~

--Bu Jla.duI, bI!' aJle m.e-se!eld ytl~ nd D btr kru! ~ ~ 1'"Ll.m Veyl!"l Beyin bIr y~Emidlr. Ha,.. I k~11.e b 'kaNg bolt bj[' l'!tlbeb ,0. zilnflea t~::tm!UI etmJQtI, ~ y.LptJg. I:.elir dol.!.YJSUe bu da lJWI. I ~ill bAllf!diJ~eii Illmirlint . liyOJJ ~
r
I
t-

1iiAIIki..: ... M:~h beyIa kmdim ~

w.;,
Qk nazikflna
nmBm

;'Li2:i\ eDili"". maga b:a..,._tI)'3.1l kaii'LTI; - Nedcn? tliye sonlu Hird~ire
SJde ,~" ..

fit.1 r i.dda,.. IIIl VOU' .. ff:;).l"'.lUlu §i:.llJjJi U(,l hal evICIDn ..mi~ i2itJ '"01' " Benlln u.. i.kl.l.r 1 't •llt! rUl. Llcj;tI.
Bu :'o",l't: 1r;iUl ~olt miL~1 1.H btr vazi~ ~.' Wyim., - FaJmt t;O(;Ug,.k blrdl-tJrnauu:w nDUn1a. 1urr. rrh!~'r" I.i 1 [J L ':.I ~ ~ ~ ...j\ I ~tL', ~ol.(jc '\'cy i bey SC-YOl..· \ Ilfl.le ~l~"lwhn cn'l"I y::I1ll.m:J., Iu~· ~ca I:lHcn liiL1Sin~ Dulup J;l:hrlllL..·l{·, 1m .stiyJelllliijo.. KiU;ilk .)o~. bir e!;I Rebt llim:nnn ogIwllm p Hllfi:, Q.l1J.[1l.k ! i>grcnm!lliini iBttrlJl'"ll1U" .. Blmlln i;;;io, '~ gid~ bu ko.duulll All. 'r.J. / bakacuguu U,Ifn.hleillyo.rum. Bi1ylik gijclm. 11.- uJlle dnlmiljJ gibi OW-dB gen£; kadlD SONU:

il£ mtircbbiY!1':llll,
m obu;~<1 .o\lta~'l L'\

nlloyn hydl. Hem kU~1lk Altaym bu yen( r1 lu. mtlr"l:!biyenl11 h,..· bh' ff yd 11.

cdc dUla.yl ~Qk bj.iyillc bJc ,,~~ !~ i.I:ti. Eu sebeb 'im OWl. ~ CllY(''i iyl davn.wd.t, Va hl~ bir ~rm 11.J.)cri yol-unur ;;ibigOrftndtL Bir 'In !idae{, !; IJlor bOyle ao;'li ti. V~ hl!Jin yu.f:t:tLn h .fllIlTII.;I.3lDd'ln ~ blr IIlD!fta kllda gar.~ti. 0 gtIn. ylu JU!nI:llrina vllrd.igi b1W. tali:nattao 01 ukc:a 1J""~1'1TU!J bulrma.JJ Il.r\.'b iye pa.rkb IJUlu8tuk~

-

Altayl.

sonba.h1ll'1I

L-:r ,

MdT !l'b'y["n'lI

g-Jsterdi.gi

I.ml sugeT}

1ih.-

gotiiril.'p or,rdll etnr.inj vc-rrlilci'_

Inn '-'

l"Cimi b ~CIlJJ'J.(';IllI, lrIt,j dW":l.D Itn !n ga,-ib hi!" tcbesslimlc:

I
!

I

rue~cu! Qlduk:a1"1 b -llfydt. Bumml:I bcr-nb{'J", :di.

gUi.i:i J:u'k~n,

ge ha::u1amYOTULl_ Aynhr. j',:ab llI.:l k&lin mur~bbiY('l.kn A 1 m'ojj J:t:')'i!l ad!" ',;in.j r~t:ed..i.
Bu .·aZJFt.
mUn'b...JiY':YI hi:r h.}-

ba.,1

l;:t:i.

~ilr(!'bbIY~

- C-"J.ftJ..i~e ml? D~me~ uze k I:IJ":l l;idel!c·lrIli.n i%:;.,

$Upll'o!Sl:.', ~h:r~ .:ahl.-e11
Ii[ l~.

b"cilk,
c Lm:llJ1 ..

h

Iz J tl i.i r~bb-jy(:l... ~It ·['

.irt{ dLi~lI.r'lH' "Ac:::ahOl. \. CYii. b, yill lliu"ab.;J.u, Alta\·;! bil l:ti<',lil! Ill\Lrf'bbii'e.S.i bu:· !l.HiI. i;iyll' ll\J ,J .. guL l.a.c.&lk I E'1 i.:1m:..Ilh 1.., 'lIn k b, m .....'l~ Io.t

-

Evet ~ A.dJ..n=:.da,

\''''''YSl
\'m"".
1

Bi.JJ11J.UL.l

bt,;rab<.:!r, bir
]f,

"OOU~l C"n11fl

rada bllyUk hi!" ~iftlig; Y.lb:::t.nr"1 k:!dln bitkirt du •• Bu hali, mtin.!bb~

wc.kle
j

me;'1{1-l1

dl.:M"J'dlln,
1111 I oIlS t

bilyi.i ..t,·du·
le v.j I

g6rli.m.1yo bD..Z2sOzl.e.r 1
flo-

... 'llIl.uI~

gi'l I..'f\~

IlOyJemL-g;e ~evketti:
DIJ~I ~Q

etwc;.::diIJl ... ~ln, c:.L.''nISU bLi~ iik toil IDt'~'llh,}"et all.~la hJym.ll~a... Ull \i~tny"T'illJl.

1,

lilli, orJu!.
"'~11q'~t altl.ullj ordll.

lIijylem

Ji.r&e"

onya k.adar ret!lb.t

011, IJ n d~ "iLld.i humID far ..lZ...tO::'l InnUln i 'mdir

V .... ...dl.l

\lll')

---0-

Amel'ikay.
rEl~ .. t:or.arl 2 Iitl a hl(".! .. } h~) mm run '-' I yme I Ilih:JrlIT. ~"T I)'nrun I., ndinc I oL Lu ,tL:r!Jll Rudy;"~ Il: LlI.i1;i h.ddn \ i!- kUI!!lt1;illlt "1"1'1 ri 171!:"\"'U~'luI:' • .l( 011(" J I I ,11.1ludu d LIunll1lill?L!l!gJ I n 1;[ , DU un BP' lrrr hrd;lmdj., m11 1,1. IKnl~.r 'Y' (111m ,ki" ,. c·"k eotm L,k~·,i aaiuirru Llir ~J.:"'d~ (CIT'Y_ln 011'[1 uu ,1'tJl( I .1I·l ""JI"I LII f.:-k.JbN hiss! llyilndlnl,,'I~ irhr, »'11" l5i1h ~~11lLlA II"" .·'l,.d~· l'h"llllIll)'t't vei rlen tlU1:'1l Ll.U.I~ hiJisi lnRI117 j(l!m:min mu:s:llklwl Io"y to ".:t:.I:.indc (1.:. bLl~'L.Lk LJJ IT vtlprna -L!J.lllr, tin .... '-L~itcddn
hDd~ II I, 1b
~l~h U'lIJH' '''IllL1S lo;luPLIJ.
LJ 11 ru

Jab ikadan kur~
yeg,j§Jne 'is)'
Nevyork, 1 (A.A_) Nc, yo k: T mes g'II.7Jrt~inoe ~drc Un.l~j.\ mil. kamlarmm b'lNLnci kelun fa::I!iyeti. lwltlr,lnda aqUl-:kll"'l 1nItk~kllt naallerin eenub Arne! ika Ll"Ili mel rulmiyuCW-r blt ~ek ilde nut uz cUi 11'1 11]] ortayn ctkarmietrr. ToplanaJl ima ;l'~ ei d'liller D3zi arlil!iIlin Uruguayda.AlI . n idaresi lunda blr ?asyonnl - Sil>yah& partisi 1. lIrttipru 1:6.stl'rn1e ktedi 1'". ---:li~"---

laracak

Hmerin h zirnef jm~,
Va~ing1.on. 1 (A.. \.) Sen~1(J ba ,·il'lye ~unni~ya 11 191 P~itmlQ'l, lIJnnt.atlD maden ITJIlKtebJiIIi[l tf'jplanL 1,1I1ltn

Befik ilk

S
J

f)

harul

trstrida floyle(lij;i nutulrta, hrrea Iisuliiniin tehlikcyi Amerikaya

yenl

<.Jail •• muhirn

ve

kadar

,)!lLk
\I'

-L nn
I.l

oldugunu
buatin

kay-

un
~dll1i

<I" ,.1 111I1JI,'.

~'£

bcden

huyu13

I Lli le"

"".,"

tl ill !,,'Ii

udelrm,

H'-'!r ~lJbl!' icin ml:'·(.:Ud (>1 11 002.1 ml)U~ .. m5 ttdl1''-[j'':Ii~pl,·, IIi "ll." __ llkJun. 'l'"dcir; ulllv ...r Jle- ile kLllkj Wml~~ nh r,
] lnJ

m~t(!""ken

,..Ie

DDgru~U 1111 Iurnz m~ oCllddu,. -VI! "l1V~ knbuJ t.LinoA mccburtyc II de i~. 10 !i W: lm:blye siAt...'II11Il"r 1m", n to '1'on 11.)kt ILiJ mdo rlUfll.;}kt 51 isc me ,r Ieleri -z dun '·12 m,,;Il'Y1! n malt ;ar.l1;l1r:t I{D II 1::".·1Hit lnr br:rzd:l 11IIllottrnl'Y j terd'" oI!dl2r. Du dcrnl!"k dll:i:il!;lrr Jd Ll1~ll~oL'l't' ~,I; I '')",,-II 111m '..-e sanm IIllmtlMl yell.;f'rlll~'''Clr. ihJ.iikill Ur.11ti Lrorr : iJIJI1. I ,"11<' L l\I.I~i!'l"{mdCl DU ""~ ilnrtm '

deylcdiK 1ni.njl m

en sou

Amcrikn.yu..

l IIIike.yi IUIlltacak: hezimeti olacag-tnl bllJirm.i.!ibr. H~tib demiatir ki ~ ~ EV\leme de I:JnydBtti,gim gibi iban.ll Il~ lmza edllse Hitlee Amenk&. kin bir I.t!hljl.le olur, Falmt rIitle'E' yc-gin
i?' yin Hi lerin fngiJterl' J1eFr1LflS8Yl

mag~ilb etmiAnkar~, 1.. f A.A ..~hUrij'eti Zir .-tat

'\Y'

I

r

lilt", p

tll'Vmn

[nllr.
0::

Il:unl t

tle<:IJ

I "LnllEI Cl' .r....,~'e de. <;QlI!;: dCJ,j rdL

OJ._.

G'I'D!.icrbitl1~:

'! -

"f'.. i"a:

(1

I'l

bJ.!' yn k'ljLlv.lfl WB \ de (1111\ 'I' Ih.... 1i.Iym -e ;p",.~n..t" II rhiiO~! bLf kalil/Jill (FeLl,)w)il ~LEm pLO(C:;iorler rnu.l~'yen mc' ~.u.l". mefmdl!" I ur.s vertrlcr. Bu der. L~'I'dij!:u A ,'~ ru pa Urn ". I,h:ir....-Uld.. kurslara tekabul edcrler. Dlf.t'!' lIt1.1VeTs.i.~,,=rdil'n furkll nIlln -t;1[0.I1 1~ II~j .... ,..rlr i •• rudir, FiLhilhlka ~iJll~.i (b\,lL",,) l::o~mdall brrmi 110']'taleberun ihusa, 'I':iIphF' I ~ u L-"YL lnmtrvle TIl 'rnur rlcr (F L·U~I1.!1) suretlc ],,,nh.,,,t 4 .. OU tl1:' talebeyl UniUII.1 bu 1Ii:l.ld'e!. altmda tl.l~'r. (,,-.11 \\I; nezaret C!ttiKi her t,lh'I;J,'ye hafLada hrr \ lHart:" \ crt . \ e h.JJlada bi.r man id;:!.1'l!:!;inie.l1ne ,lldl \'OC' '. I t.esin\'o.:.Y~ i1' i un 1 ,> .lle"!!' Lle muia:rmtl I 1:1 cl"okik;:(oo .I.J~d lrr'I sutla ynli: IW,II:l bot', .. ~.l'_"l lll("!\'ZU hllklund.a. wnumi 1n1)1l' r::oLel"hlo: ~LllUlIlJ Clk.Jrdl, IlIJ TOlu,," ~e."d.ik.il.~alUiT u:·r~y.Jt1 erler, D\l S1.lutle l[oTIe) -~ u:mid.l£ B~I!.I.ltIi :ld,mLolkillJ CDDlUi.dJ h!:r (.:.111 1._"i J JJin i lc"',,[r,}tu .... 1 altI.m:la buve Muhtdu: k 1,,_I b-ir .an ir;1 [I Ilo~.k.,(,: i>iJ11,l11tllrrUl,Ve her t...I!De lie :Yil'tl[l~l.lll (Il,~l },Iik t'I:hlilIt: illlllttJ ~1<,lt... lyel b"llJ Irntll!l' giUT. Ilu '!!i.!Ilo.:min th~"'1" "..i1hlrn Lul' ollil.:Jll:1 b~Lanu tl, 1'.·lt~k_im H~klu 1:3 uniJ}'di.l.~J I,I.i l.lh·tJl!l1in pel' ffi12"ZU naluum:!iJ ,;1 tJ"lWrnd.iI J'ltlzcl llif .... ,ole II.. .i:"Llb.;r'o:!'! l;i"ilh I "Ht !lkH eU.nll'e5ille yordJ.m ~h'rw!::CJolullu de [.~k:rnVn.-du 'BLltlIl ji~ d .. kikll ~i VI! bUllhl'l 1;;oIBy!IL~.a li~ v.:)-f. Irnlft1l1e ~onr .. EIIY'lUIIIII t<:Ili biz- '_·,lTu..lil 1()1>l1d,ifad.m cdctlilmcslnl' }·tm:lrll' ~tm1!!!l!.icm-, 1rI.l':l abn;J~1 \,;lr...i.b 1 I. ~l1t"1[ J.>IIUlilrO OnivefSHe :hay,. mID 1!11 JY1'L1hlm iiI;" ([!bUluUrzguC'LI k akwliIrlii ha!lin.i ymli t Jr!J!;, h;;lJm;1L ve spar C!bn~ ,n.i rahli.l etml~ bulunuy9ru1;. Ingiliz toab[~ O},U'lLi11 !! 1M 1 r !U' ki "ua BI!ye sisteminin g~yCSUll ~il IJreUe hul;is.a ~ k.t~ b,d:l)' l'U,: k, lcml'OCLln.1 11ld!, ed.bli.i.rn: (Tam "d·III y.,t11ltinncli) •.. M... LIJ. ~ bl'n., nl!d"n l! eLlnil blr I!oI;ok dclU b 11 •• , i.I]2 ulHvernitcairu1.co dI..l"U"I, tnuk~bl,!l'l" CUPI_lo,,_,r, Y"J 1J.G' r.",l:umgcr A.:rUIKI unl\ ersil;;!lerinde :r;'I$"tlildlj;1 1Ar- :l~U ol'll;.uttlLl , I"I'IU:lleni" IJm\lm~ L~tllli.J.·e I ••tlib ohm ent",l QjUDlJ.[1' Barn- l!m:na dl'WU BI!!:;:il~ 1>Il:Jll lektu .... til' l 'C~'iYl' ,ntll' !I(I;om I!:Onmmc;;o;. lnT g:1J'T~lle t"klb ,~)'c ~ , k ti. DII.!Js,;IYinc i\yn, e1>Hde vall1l<1 fip!ll']il m'-~I!!Ul dol l:i;)kkillill ('(l~ ~Lilt'l il" I II JIll ~.iu.l "·e~1. ;j1,J;lnu. 1H110t11 l:I.i!yiitik: m~ll Jros;m dl ..... Jli ~Ylr"r;ll~ dli!U'lya 1:1Kli. BC~lkt.a~ UpinE! 1c:;;athil c mak HTlk,lnll ),uktLlJ". In1,}ilnn I.tllb"r,t k.• I.. I .. "Un(lo: d.,I,,~]rI'.r,giliL \'1'1I\-'C-' .lo:s~nde \"Ii! bmras!'8. Oksford ken 43 iln.cu dakJJ,;r.da 14ret yerden Dir

,;eol,:lt:-rl "nu L• dersl:llm ,.. In~lurum.::; \Ie Byni

eden

ye rnuvulfuk ohltlJk onlara filol;lnIU kcndlslne i Imiy .meai:lUr C(too bir ban, muu~i am !4l! ttrgi taHilil'.je .... :ziyut daha :vabim (II Ii'. ' ril "D FilOMI ILfODOb.lhulan Va :'Join;J;1on, J r A.A_) - .ElIhriye N~ltlNti, Ame:rilmn dOllEi!UJla:SI~'!l ;i,'al'l ahire de il'J ,Houtihlllud!illra.l ' colin} bihlirme1itooir.
yriliruY!!Ir

Ti.uicI.

m
",0 lir~.L

"H:llifjkn~lrnl1

ve

haziy- de me.1.I11~Ll h I mBn t.a. sarruf mudileri arnsmd: I da bir tt!v7.i e mekt old';;l1 ye kurasa 1 6 '!l'U] brihmtl. btrnkl\

Imll ri"!J~ \l3ir

Gun

Vni\'!!T.ll1te "1!.\"I~Ulm ~II tamill'l n (Ii'd,i.o~ ';oo'llrmBL~ I~~n tLpll; IT u:n'VI!'I.ih: t[.1h:b. mil"! gu i'luu "'dktnd n tedll.ik "_ dehrn, 'S~l;.JWe)llin n1rn!'rI~" 7 0.. 911 D mdo uyarup gt~ilHl.okt 0 :lvnTfi 1illO:D<! Udll3U1dn k;oh1/~ edm- VI! IOJU·'~trO.Ill!:}]" ~ der&e i gl1it'r, JUnlVC1"3Itt- h~;-,l I r, mlian i.nl..:m~tl! do. h;lIIclcdndc \"e:rdcrJ "'c 1,)1rcr sOillt lIiJ:ren ·iall'lnl ub:ilililrl rI~l:Q d.lt} jgoire k~gJl1r dl!vlim edu. Vukat ~h~
tiJn

Sflrgi 'nk1!lrftft SHl"tI ek iri 1e,rtlhndlln acrldt
Ank~, 1 (.A.A,' - Giizel SliIHtl]ar biJ' U:;ini1'l 0.11 yedmci :re.sim. ser~ MRlUlif ~ehlli .Hamw. Ali l'/ii£:el 1lLrufmduu hugiliI ~q;:ievinde a!;mmfj'hr . Al;;lhii ml'rasi1ninde yacSeti cumhul" umumi

---==-~-

er.g s

'at ar ..

.od~yeJi.ad;-".

IJilJ,rb!o.:: dlZflikrc

.k"'iln}

I:U ill ten &o.nra ;;'j;11,;:: L.kU'd ,hoi]!! blr mll'k .'n~n.ilU. 1': 11;!1:I1: bioi yemejtl i:;t\!di~i .)jIcrde em.elde b"'l'T\lIItrulo;:scrlJ~ • m_1.> 'r l:kBe["~.8 lmlll ill I ~:i~ ek-· haIleR]llde b.llU&n~ Ill! SO-uO kuru mu.l' Ibillilue koUej ~ 'U cd du~tl!ltIl~ bl:'r~eT ye.mektedlL',

merkezfnde ikmei noter Vcoli Ulu:=rat hle dig-er aHlkrLWIlI" huzur unda c;,.-'l(umitjtir. Kenrlilertne ikramiNe isabet eden mudilerden Diyarbakm:la.zekW :A..r.DJan HlOO, Bursada emile 'tlti • fck~ioglu 50(1, Istanbuk n Hliseyin Ozyay, Iznrirde §iikl ii OZSCl~', Ankarada Ahmed Mu.h at" bzsEm, mya (E ~lisin.de Fa.trna Akseli ~ .- h ,de Kndir Celik, Antalyada ..Mu3'lllfa tMayn. CaniJ:kkaleae Arif _M·k'll11, \n :l:e'pre Hatiec Z~l'ha:§!, llyn.nClkta .:n"ham tiztilr'k, Amasyada Tarutin (jz. e 1'1, Ay,dmdll. NIDi GUn~(jr. 100 er
lim

1u.t

kll2,allml~lardlr. BUl"Ila 8.[\ ba m.u.lltE~1ij m:lba11erdc:kl l:\;; muUie
1) lUll

vek:ill.erle BikMibi. m,~bUB

d 20 iii loer ifiabet:

ara_ m(ia ikramjye-

elmi§lir.

lltie

mas,
m6l,

yemeMnia l.LI:l:!.umiYl:l il,., v&k4llJ1 1i0m"aLll'l., ~ kt~ll
d1:.u ikiri

lar, bi~' ]ruum

:veWllethtr miirlir~,
h.azrr bu hll..llimu'l-

..

rnartbu a l menRubiAi

(

Askerlik

)

uUe d niu",""" g"lu ,J" ~'I .tn;l,lk14n .oEIi'Il~ m nyuo" - ::: IsL.::wuul ::!Jflll i.IlJUnun ;gaIl! ~11t> Il.(tl. 'i'.,:k.n~l Ir to lin I" k,1!;1 deo.:;1.inn:k II_YnI E'lltilJ[.h. kD L 11.J.~akJ.:l1' ('lir,
Be,)'OgtDS[tQ!'

Anknl'Uda Y 'wlrJi

L I HU~\hl) HI 1\] ilYJ:<: t.3ilY'I["lim An.k.imlr:ildi. - ~pu. 5por m_a;;J ~ • .f.~l ~'')'\lndau I:;gonril An-· kOT~l:iidiniin :"3-1 g.:J.1ebl!\Sile I!'!LlI: '11.:111 -

AnlL:I.r.I.,

~u.wh

hf;!-. c~bbeden ~YiliUt. 11l' !!r:"n~ bjilun v ... rllk go:;.htlm~ ve .~, Ull b'i" y"-cd,, \re hi~ bir nllitutlJ:! kelld~~ini YII~iln£L rumlctml!~ m~1 ~ugl;~u.,tLr-. ,[IYlou;f ll"yf'L gutel'LitmL~il1irri ~o,·U':'" 1m: Gen.,. .hlglliz k:.Jl;]whk bi.r .w..~'Y(~l !mlLe5inilJ j.;';)'~u;lfld;] 1OlJ'.iIi
!\Ie aWLllI
U

nL.~d~

'-ue

lJJk

'11.a!'.

, <>,)'1 iyelJi1ir

\Ie

nl!rnilJlJ:;i

hi!"

mevlU

l~ I~-

gelD:, Tale'b~~nrl 'y~l~e Iltlfl !ft:m~ktcrl SJ;Inr it. :;:J:lt 4 t.lu~U':" liadal' inW13b eUlatlcl i "po;ilW yDJldrJ.iU". MI.:.,cl,j Illirek ,;ekl!:j leI, b~1 JI·t.. bh1ip ~I'\rin t,1:J1annw, ~lIIIWlan Iwilej11!1"i.n k,lYlkDaJl!rlDe .&We. U;;l' \JoI' Clrndil ~~)Undul<tilnSliI'nril nclnr tll.CTU.HIE! b j J.i E3SUik 1.~lim y_,pad ••f. Bw.lac lriJm.slT mhrlyeLIndl! kallejll!1 ;]!'a.:.,lllJ" Villkubul lfl mtl· ••b ..k;.larI> li.;tzlr!il filah,y Dr o.I.CdI:r. ~ro." -1 b 1.1<; i!:;1 lingr J k.uUCJ dOIlUllm I! ~.tIo!i I~me zam::ml gdml llr, ~JY lJid tl ;JiI.EI~t:l"li ~J1T l~ nllanllc!_m t.ft:JIUn dtlSLnd::I io:;i.lir, Bunu Jlllllo.:ooil ek.:;eri ](!bl'ler .i~m ~~mil >;'. kll Lc:law G:Lbnl tir, cI[)k9D IUtl~

iarilir _ Bu mUNag~ktlc 'G~l SlI.'ll'aUar birlig-l nISI l'~a.m ~"ket Dag !l!o,yledigi bit' l'I\llu.kta CWDhuriye.tin
t(*.i!lli 1~ ill( t mtli nb.lu.

AnkM'B.
11ll-

rCl':i.H')s~I'gu;itlLill £qJ'edin~1 y~lJlJ 1'iLk cyl~dIgi j··u·e ede.t"@'k '2l

eo-

malilTiRii

etmi!-j ",tan (l~mm

mevcudiyetin.i mnhlLfaM bl1 Ii kiili.iiT 'Ii'e jSa.nat lU V II._w~ yakm !'IliUm !ole"urdmu ile dairna. y.ya cllng,ndan 'E"m:m blilUlldu~lL !luylenlj_~tir.

n~denberi

thtiy.lt ,..e rllh.:l. 1 ~9 Tt~'.ZJri'!.D !1~n t tl VI;' .It'< ··kl.,l_r_ Bu. lal'ihlm:. <1l'1n y:a kJ 11'Ial:"~lru hilo: yapll 1111' 1
01:11'

mfl ~1.1lo

,

n

k.:muni muam;el.c ~ 11'1111 .. (", 'ml,\ nilm ...-i .. tin 11'l~~" ,.I,r Ie. ,1'0 ll.mLl,",
F,•.•lh A (("rl;k D.:I[re"i)"I;h:n:

H.!."!J" !ioaiC Y'"pllm I .t,-" 'J1 n 1: (, ~ :ruroy yoli I::mmllll rl n , d ltllC}·C b ! A h:cr Ilk -ll.. belel"inde
fW

mlstirH.Jl:mda
Banka... llIldr!n Dlemurli1 ~1lm.Ji'1bwr

.8tllan vir mi!.l:; l.!;il~ili.)'J:.tWJ lruIda BIOI'
kl;)

mL.n'I",r.1; y.

il\..,.

d-

h,,1'-:o:I;,.,

t\.l.c
111

_ Un

ber

IkJ

~rim,i7dek.i Ho .;.k{lrlLoj, 'I k:l!Wl.tIan 'bi? t::i'll'iln
IIII;!!ITIUf

~t1!r.

mntc

mem"!<!lile :! - ... bLUi.
R;d.im. fIokl. Vi!J,ld. s'WIJiY",;lIl. Hu",,,y,", S

G""~I~rl:lirILgl~

t.a r"" t-J _.
'U&ta I.. , V<!I:.>: Ar:.t,

I'ItI-l r'I"1!:orlMu., H.Io Iid; \I :ohdd, A~I, iii. ii,
N!.Irl,

Lutfl.

G...,I,

t!

dtultlJ1;">_r' lilli, :r:'~I, Lb'"ll~lr'I"1,

Be til,,: t:o,:

M"hm ..d

"IU1, .F..,...I, H :,y:lU, 1"11.1. leyjl"i, fII&iIil"', l-IoI1l~~'. E!,,"f, lagl.Jl;il: r:dbl, F.,;thl, -'l:.bdJ.I'-118"hIluilhim. P<hrl'!!!d. Hi.JI'!'\. ~ • FOrUllJlJl, Fh~.II, C&LJj, :t.JJr~, IU!1 (. 'iI['len~;n .!!UI1I II Ilk rt .kl)lrrda 9 I

""~",...d.

:AL~§'Ilrn -yemejfl Korolbddn .",Urn,,-I h.:t• ::1iIT.fi:1 milllim biT )leT tu ,'D\JLun knlleJ :n:J..l3l"I. tA l'wtCIl blnnci :;'111E[ I Ilebmne kl'ldarr yeml!'k ..... 'rld .. 10,,1:11111'1, "l:ai~nilll-rim1i 1;1b, "'i ..Lan ~ubbeyi )'emell."te &IYfTlt!k m (buriillf. Ik'<JlJtirnfr, J;ibL bu Sk.,"l1 yemqd t.al~b"I)1Il I",~,') 'l-"c t;Qllu~m::L~1l In (II:. bLhilk blr flr.lillthr_ "Yemdi:tl!D :5lJTlr,:l h~rk('_< mUh1!:111 lallbyet imkildi In lie kar l]Il:jilr. !'Ih,,I!Jll i':1iIol!lejdllhllimie Vc h rl~inrl"" ,nubtclil o!tnlyet ,,~ kli1ble1· nW'"LI.ltld~r "Bun lIlrm lUiyli!lerl. '1" 51_'I'"n~1 ;'cjla iH!ili I h;lutt lilir, ~i!I1 t )Jlml mt len iSnnriJ. Yflp.I.rl.,H·. ",,'me La nll.MJ1 .... ilL k :ua a]du.!.'I.Irn bir J JUD h 1'Ull1t. bl[" • .,.,t t .!)It.ruI 1I'"ebu ~n. rl -e\·v~1c"e seII J1 lIlr- PI,ll1::i li..Iiib l.m IMillllLri>J1"l IlkliIW~" lhmo ~t:i.rn.ruJ.l iI'ka.,: It lublI:r v,Jj'tJl~r. "Bat! g!'Cl'l~rdc birk>l~ :lI'k:. _ dlqjo hil' :tr1l;Y,I,I 1lIl.rp bu ;llUI ~·'SUiilu lilTB i arll:T ...-e ~1i:: .r:h:lu .. IT h....... .& dlUuhi k 11 bir ~ I-'..ildt ~11!1l1'irl,:..., de 1I('''t'l~1 l1&i .. a1t~mil'ya h.:i. utkr. ~lII!rp JUl:nrriJe 11. I t'l'\ll!:i lilibl tmreko!t 'iIIcr. bu kLmmLnl [d..r!!yC!' alJ Ir,
.DI:L tali!lio::lcr

$e,'kd Da.S",
al:Iplalanna 11 ~n tyt' i&inde ,ron bill'litin bD}'ldIe kfu:uk de olsa mt"mleJret ve ffmltlt muhitine yapm1~ oldugu bmmetten iah.il· duydugulilu .s<iyleD1ii ve .demlil;!tir- kl: '-' - Bi;p1 I'CC vo.t!lndR:iul ~i.yanrt; ~tti~.i btl !l2'rgilerlc bil'ligimiz ['Ulm
satla"l:m~ ve nru:r:. I!:e~l.aillii

I H.l:l:~

n >911J tw l""dt"

ltl1.l~-

li!!inil1 muteva.ti temas ede.J,'ek

b~",I[1nml!i t'lLup ~j) Ha"!'lJ'(ln

D~II Lllmtlr-

lc:lJ i:unb nih ~T 'cnl~(" lr. lui!i sa~'I]1 J,'ed~l~~ub. y k:lllUnU J"lIbalilll! ~or<:! bu T" :Jamul ill )Itl lid Ill.IhilUdI.. b.i.bl dilmes! looD ell. ,1IIi1l"n :r11~:lm"""I"''fi

11_

td:idn

"I::

cijz'l ola-

lla m·
t.ekir i~iLl <iolI~ \01a,C'Ak: diye Iwrk;uYrll'Ui':, lIfH,lIjrn ya, hizde!: bSyle bLlbranll ~D..IIla.c.la.rda d_i·g;H,en l:abii znm'lnhJ('da bOe "crgileri:n artmasl, flyaUann m.iHnet.'ii,z bir l!IlIII1lllc Ilrltmlrn ma r~ ,1D'I~tlU. Rmua![" bit· b', HUret:le

mlBenin "kan degilrJi.. !i'lenilel1, ey ihJ.ikin (ilJlemQkiir. Vakm. kanll1l ,,;;.ikb., hiT Jmrru!iy n kUll"UldUi. Fakat bu "Milli Korunm.a K&l"iI.liDIJ" iii", be, Iri:,i,yi memlelmtin !:Iir diy.armdan .0. lel,i d]YIlJ'1m8 stiJ"dii; his ilia. dUkkiim da kElT1adJ. hepsi bll .k-bl.dH." ThLLki.r biUi nll': Bll-'j!t'C'kil, ml:dil'it.;: "I'Llrldyede hilyatln ytiLde '-'II Deij pJ.l.!1a.hlllJJ dJ(;'IDI bOyle.lb. lngilLere \'e Frn,n511dlli blJ.llUD
iki nlJKIL alml.'11JI", Bi? bll
1",l7.I _..

I tl:ihditl e-d'11 t l2 Il' Ilul, 'TI'I' buny-t ICLT. E:lDIU de I ;,rl~ 0.:" '"'«'I!! }'U1'l!fjnGlIIl ~D1"3 1111tny~l huh"._ Bu •• ltI:J "U !;'Ilk n:, .. ;on dll,I,.111 L'"('I~CTI dhl!t o::.lll~m", ~I', 1 ...,.,.,.:-"roSII ~d" i,11lI t:llr mll~'fi!i:l:nt!killm i!dJIII'I DU f.l.lli".dl~_ rip hll~ binu...in d..i fot'.rll!r. j(!Hln ed,iml: ._
Q~e m"sJ.iLr,

tJllt:lN!nin 'rj~C!lr omB kalde hWkP.o.n leje d~:n1rniilll 1N11.mm~1 htt" )ll '!Il.I!1" -Hi! tilli"lTI'nht

edebillili is loirliij:, m.e1lI'lJgI(f~t illfiLiU tlln~ k 1 hI jn~ tljj~D vuzi ~~ ni )'npml§. 01 ~k a bahti}"a£" ola t\ktu'." . Gi.j7,el - !!JUl ':tI'lbu'Ligi pmi bu tHI.t. kURt! iji l 'rife'll Ji;Iaarn '\1ekUi Hasan Ali Yilccl gi:is.h::F\l..ig-i bintaye dell dol .... to§,c:kkiU- d:nlll!! Vi) ~1"~ y! :lI'~ ,agmilBUll ld~tiC :\'ckilim:len riCIl eyll"mi!'itit'. ili:ilf N"l'.ilj, ~rHL1i.k1'l!l11arn mu.vaIfakly tIe.· Wleytnk kord.emYl kesnu!il' ur·ti,yle ~l'JID'i ~mQl.Jr. "ergu.l b-"lij: dllhil Rll8UI.i • WIll'l ]45 par'" ~ ~ri tqhir edilnu:!'k-

I;"l'k. men.ell J ~ 'ri "'II I, !iii aLI riflltlrlli UYlilllrl ol ••r ...l; !;u~l(!r'lH;! o V'i"y~ ..... d ~tllll1.t:l.l1l Ill' hili
mek !lure", LII! l1IIu Sill:
"I'll I·

lllnn)

I}ul'llUl'

ycdck

tdl:f ".

rim
Son ~lk,an
'l,., 1:Heal igi Ia
UJ~IlUi
\e

Flagl

teak.

ytiltaclmi~lir ; - !'o3'eyap un. oollya lurk hra \' rgi u 8~e I.:lli lira ' ti Dogrn_,. I ak.J.t rn.!hr. cv saJllhini.n l:oto.: llb'i ~ de yirmi. ol~I'illimYI g('c(1r,
~imrli,
va.-,1rIl.nb!tl

~ ilri

kadanD

mot Ii-

b~["je-

labildijgme nrl.. m~1Sldlr. nil .korH:IHflllZtI kOl'ltrol nok~ :BlUU [2dl~b ',llIYol", KfJrlmm.u2. Dit mhal
t~jfl C'tl

dn !ltiJllNhpm illdu)'C! IIlril:.l!rIlIDO] -I r t ml, U Inn k n, Cal.Lln1Iii,·ll4ld!!rl,v' h h· t.rtrl Jdu,
dJ I, ·Ltlj.I

J••Iml, l

'NtLlliUtlE!

.,'{

~,HIL\IIIII~i

~lr.

H-

nli.llJm~

'Ioi.lbin

miyor.

By dlJL otanLm i lnidannd:lJ1
z;un

1\laru:rv

Imny,~nln S::I.IU:l!U 111!1 lUf" '1m I:i:t! o bil~lr~ll 11 va:noln Ll lfi,t1:lkQIIHfJ h. inn :{j1'"\'l~l.ill lJru k i Ilr lillar ,lo'()klu.r, \10..1. IlfjC"tl. l.k 1 d~ Y.ap1-

fllI~!11 1 fJpL1l1J
\',1 lt~l

51

J{(~ar peyrti'l'"i.
kllr1;;tl.Llur_ Pj. dll I [l.....,rJ.r'JU', \

ya.Mi.l ....\'u ....on I-W"ll~a

Han!;",
ml.lml:

y,il-1dl3tlr'l,j'ol'? fit- U,jtJrJlIJl"'o].·~lnu.

v~ h:l.ILgi i.!1 ~unlll il(i 1,L; bunwl
lIli1Ecubibl~1 miJi
kllflliz..

takib
Illdlk!

('dlhll

'uigme

Bir. huber
sernLlC' _ Lc..'!i8 1Jdi-,
1oi:","i1r~C;
:;pJUIi •• ,

yor,

krmalJr,LCI

de yap,ynr

t ~l .1'i.l~ .... onlar zarn:rl t: 1.11.1 yCili

}'D.I"'"

nnd·

!JUIUD mLJnwill Iwnl ml lOmiilyonlari
l.dl

1

0",..
,.1

tI t .. l"b.,.l" n III

I<lft

ki'1rJuiyle
n.yLIRI on ku .. u~ Ill·lrm .... n, '

F,aJ.al
b.rduS

~ TId hal' erg! tlr by' iJeT.I -arI~w", n:;tis.ta'nd'l!'ltl "eo yapac:.n.k ? Dimyaya ~ IeLiketi!ll fiy:1llw~ teairilolcim, .k'JrtuJrnall:

loc -l ill".. ntrol BfJ.Sill'!J!VI.! sma Qioo mfiCak iUl? 0 ?.Il.m.I!.fI f....yUllllcbr. Y u k_611 h r d~k k IitlUl b:L'j..iIJ.ll bir kcmtrol komi yODn kuymuktan d!i. i1Jir' ~P.'y ~LkI1:Lrur:, Bu YCJhh, JU iit; beo~ .By u:m~ de 1)1' 'yc de a_h.h.k. Ondan iaU

Sofya,

Bulgar

----i.i."-_~_
1 I"':-,A_) -

~II:M

fhi Ukrul" it
Jill 1'-

i"bu
Il'll. Lool

MucUs]
Mcbu$t\n

nlw

JDlIhliJldL'
znnll

]skdlilr.
md.:'>'1

F'I

In

Jt tmdt,

bul

mihanm"'I;SJ
-nnf

I)' l~ Ul'

fwt;a
dllluk

II kJlbinLl i2'

pr;rrra.s

I d_[~

ve tlL!J (' I leli

II III ~'Il

denll

}'"el-t

NoUm.

1.Lru, 1 hllJirtl"ntl!l J1illJlyc1.~ ['J-Dle i i&.Ell] cden iQlima dll\'1 ,,~inm 5 IH1.2irll.rm l~ailar 1l2D1..IlmOl;llDl kUfllrlng t]nnl tIr.

olm.l15.I., d~J1ElyJBi~'le Hnti::;c-pUk i'liL5SMml lL"r:'l red,,!!,. Die"! ~lkunldlkL.U1 !IDnrn, dL'j ~Lpselerind~, Wul d~::;1 lILihaht:\rIlldi_, l11ft.hWIi..in IlIh nwra.k l!arg:L.r.L.~1 bu iltilmbJhtnll ~cU"l' t:. roLl! t.'d.:.'. !'I.lTl. ('.1 sun') UIUI J~r, "rill tt.nti~~ptik oj r1'tk mubllfazu. y~ .ishmaliJtd~ f nta8l tSikli:rdJ •.
jrnd:u- J1Ullh:

kuurctilltlc-

(B·r
., 1.1 ~"'Irn

Haftalrk Radyo
2/6/!UO
~
Vil

Sa
.ALUA." (P!).

r

al

PV4memlckd
!WIlt ~

D..1S
l.1.$u

r.: LI..JIf,

AJllnIII

m~!gJ1

~lu.
Fcnll!I.,

t;,:d.miJ..rr: F.Jillrn i'cr:;.an, Ik'Iik lenr I'll. 1!t>C'I'i:l:)ll N, :k.rJ~un.
OIlcI,j".iLIl.: M.!!I.:!.k T~k.g3z, L!ld.tLl!'l'i.

12.50 ~, 'C·,IWlbt !DId, OkU~.-.n lITHb,),f t ~[li.'IIrut. JJ.I~ ilhA,.,I;:, ~ 1.,JI4: Turld.lh rio 'lIilit m ve ,s,ld i \' I.n'u J\ lam,'n. ]J.'lo/l~. [10 Mikl;j(. t'.I"tir m{jzLk

BaYII'nlarm'uzln
9lhhl.

gizli. tuvaletlerinda

kulh:liHaca~. gayerl

ufak., yu mUliioak Idel

fw..l.'i....;

1l.15 J,t~k:
In!

U"lIt
'i,a\. ar

~ DIll; Lr;.

S:idl

Allm

m.

13.JL1IIUO

Mu:r.iJI.:

J.;.t.\,'t.I1;;:

N!:CllI ~~Rm). 18..00 ~ VOJ m!:tllhkd soml ;g'ill1. 18.05 lIilUJE: Onblllnd WI.) • IlU[I Ml1Ak; ~Ik mO •. 'If (I'l.). 111.500 .,kLk.; IliIQ) e t-aF. orl1.eslnl.51 t¥t.
i! him

I!! IJ~ P['WIiIIl vu mtmll:k,·\ Bl'''l ",vnrl.. lG.Ori M I Li;. Sol!!!:lI t'r (PI~. 18.:11) J-!uzLk' Rlld~·l:I c o-rl!cslrll51 {!i<'J Ibr. hn'" . 1 lid, "So('llOlfll1 !:inlri}'., Tllzun l l,i1.d<'r1 •. 19,10 Mit Ii }' 5Jl Ir"P.tl. J9.!1i }' Irl. A/""~ \.

er Jerde FE
Gayri
Istanbul
Qt':

u va BAOLARIINI
nkul
ler

bed6r~dir.

Ol,lilr) ,

0" Dr diillil 11;. uuell

Mem,uriugundan

:
m~h.I1l~n[1-

I

J9..15 Xon~[l. I ~9..'5 J.lcrnld<. .. 1 ~ ...l :D'I~lrordDJj hrlL1!l"11l!I"ii. '20.00 Ki:WJ&-.
(" §crlr lan'EIIr.

C ill ml" r. F h.lrc n~'iH'I, ItJ MIl '1'1!
FWlI{WI1U!.

Fer

11, !h'r~Jr F<lI"!IIIn.

Okl.lJ lllli, I.. 'Toh,i::1h.
;W.:30 2-D.'1.J J("nu,m~.

.s..:mw.la1.

et~h~ns.iI::l.Mt1ck:

N. Sc~·hLUl. Oku.J.;an: N'I'$TtI1 R.Jz.J AhI3~U. ilzik.: H;dk, Ulrk,Llcn,

f,.u. Kern 1

11',111" rl!l'MJ1, Rem: -e

Funn.

Cl(hm~ n.Lm~n p.nll tYluk-"QLlin.J,' Jpol!l!ldl \llol,h!....n.1II1D~~'''~Lll'ld.L i'I!'I',koy ctlkl ~'Jfl.. y~ni Ht'll!IOflU 'Ill.; lJOlUdJ , IU 9!l1 ml.lb rrur y~ n (11 lalPl ,p.m-tmllD lIJ01lr antY"ll.lII ik '1'I'1l!: w-tUrIlUQ'ToI ~lU', GIQ'rl mmkuld.!'l £'11'11 11. ..
Elodrllm IiIll IIlUUIJ.k; [! Had. Z.ml ..

~lW'1lI1.r11.l..l

lOIL.lLLI.., Cl!IlilnLLr. Fi1I:I1r" f'~n;.:lll. FlIohri nto~

10.111': orr .ab.lnDIk. blr h. Ll VQ,rdu·. bcr~l ... IJtwmc,"'~.
11o:.t; Bu kAt

URl"indr

I.l( k-fimUrll.li::

biT

klDrldm'

ll1erlDde

fiI; oda

:BlQ:nIm

Reti.k fa
()k'l\'~n

41.1

1Il.O 1.00 t'1I1=.t.r:: F.IlhiI"~ :r~, ~~rl' ld1. :Jle-o~ N. SQhU.IJ. RcCLk Ftr5lJJ'l. I Ok~: Sem",~ OIdUln!'. SMli

r

n(5

:tILW.k:

Odii. rnU,Ullit
pill

n

1Irm_!d!d
~IaT

:l~"
(Pl.)

~Pl.) '11'0

aJ~

I:l.Ii.5 ~ 13 I M
,23:1S1!l.3G

KMli., prolll'':I.I'n"
Ie

~.
ka-

N 1'111 I'iu.:l Alw;!t.m.rl. II 11) K ...m.l~:l (SJ1ili l I!lU). ~J ~HJ Millll<; R th OI.lU~1I' (5;!:I; E. t..,,,d AI", I). 2!':.20 J\hiLllt;: Ca;tb (PI,), 2;2,;10 lIh~J/Hcl<..,L ~J1.,l Byurl, ....Jrua 111&bed rt, ~il/'l);Ll, esham - Lah\ri.J£i I, PC1.I.m" Nu.kut lX>r; tI 1 (F, llO. ~ &1:1' MIl.lk Cmb. nel n"1 ). l!J...2!5/:!l_HI Ylli'm.ki pI'0iU~ \"!I! k a-

llUU

w.rG -

k"'rldarWldll motmli'!lClll dol.llLJ \1" C:lm Inv .2, nll,olI'L' liZ rlndlc 1.1, ~ . b' h.-I, bir li.o.nyo mllhslli blr mul r k olUfl k::nd •• dca,,'lldlr. I)lrl"~1 j.,.~, :l No lu Ir .""dQr, bir .',J:JJfIl llzer lndn dL)rt !XIs bir mutt,,!.! ~Ir' I.!nlll:ll'o umhllUI oll.!p bu 1II"lr" o.l~. i!;lIril'dl! cit!'lj.l.l,hl'. AI 1.1: Ind., I)' UUlIlU • vnrdir, ilolncl Ik:;t: ~ No. 11;1 daD'Ll bk koriuol' uZNUlde uf;' oti.l l.'(' ll~'rL'o 1'1I,.,.,,.!4:!I!d..'1 bliIlilUlmli.a, bLr OM ilki' BllIndili oGu..s.l bir MliIH"j( bU' hclil. "f: bir Dil.I1YOm.o.h.:i.1J1 ID~Up IIlIUt1f:11. 1),ft,,;rO vc h~ll ~1.nli.'11 i!I(I;)clJdir. Bu kill dll ["flrd~ d~illIcitr. ~\rklllllcl'll:ll:I bllllronl.ll ,.'nllr,
II d'lIl'

mu

bir kl;lrldal

\I

DIGLli'lcU

!kat; "'i Nit.

lu

bir

Rl'llre
&.iI~O

oh4"
P't Cllnr.l II

IaI! kGiUo Ibh.i k.I'"

Il.iz

~ Cazb.a.n.d
YM1.Dki.

l~l.;tO

memlclu:t

a.n.M

..,.1Ut.

!/'V9iO rA7ABrmt
mernl 'k~t $;1;[,1 ~,.a:n. ~2.!.S AJaIUI ~'O ml:lcWoll:ljl bi] be:r1Dl. I2.SO lUll<: Mull~ ~kili:t.r (PI..) I!I.301l4.1)O MihI..I;:~ K~J,l:lk mU:!lfk: (Pl.) .JUIO PrQilJriml ·."e 'n'>emlek(o\ &aat, ,Q'UI. .1111,(15 I.t".til;:~ Odll. m1h.lil1 (PL) • J IIihi ~ 'RJiiI.10 ["U orj(etrLJQ tid'
)).;)0

:am

\f~

Rr.raIwn
I 11.

hilr).
Qzllt.
Ru:_ K&m, \o'«,be, Cevci!!'L

Ik,t,),Jlt!Il

!L3i1
ft

u..ik.;

[!lJ.k;

SaI.u", rkUlt!rl.

~
'VC

1m

IP.-U ~'oH

Sw.ri ft~l;I. Mcml!!ke-t Uilt

\'Il' m tClJiroloJI b;.~rl"ri, 12..'i11Mitdk: MYhI lit .1 kllnr (I'L). .IJ3so 11.(1[1Muz.lk. Kanflk: .. muzlk ( 1.) 18 Of) J>rOgI';lm VI! /T1~lI!kd liJ'3\ ~y:J.n. 18.0" MI.I·,!-1;~ Sill m I I (PI.', 11l.;l.O Mu~h: Kw'l.lk program ~J».), 19,10 ~Halk. i;.. Ol4lf; \' 1 Ib~, C'evd '.11J,:rr, $cri1 l~·.h. Okuylllll r' £todj 110 Tolmy, HI,"::; l\1 1.,I-;~t . "'til lU'lln. m"'U!iJf aklji 1l:1br..rl rl. 20.00 1'.1I.iiil<;: ~ F "I \I, 20.31;1 l\:onll m. :!O.-I5 .Ulzik. (:;"llnlw-; CJ.:~·QI:I (;'1 • V,,"i::LDo!. ~ .. rU

1I2.'3::i A Ians

~JIl'Ih mou Ie k DI!:U 'IIe klri:J1W lk t~iJ. Vrli'drr. I Sch!ilc:.ln'.I!~ Blr i:ie:nQIi <JJ:nc..l • !hr. Umuml .., U" .. I: 135 1Il·a- m\ll'l1bblllll ",rut b1.l.r'tUh3S .:tr.: rnur, bbat t!lllh'l)l! vc 100 mcln munhb.31 blnadu-, t-jududw: Bir bratJ Ahdnn M yo bflM~ bIt l;;Lrnft Kl.soof'(' biJhl;!<::.lJ. b1I- l!iru.1J L4!oontUr:lWl blli\" I iic mnlll1udElur" ~~u",,"n "'!>,..., .. H~ C, )"l'hnC[lkulLln llJulW1dl..l~ m~\d.' d\ ar \'I;! 1!.Jn.n1li altm !;Ill Khm ~'C mu~.IJ.'m.,l t>1<l1Jit;u, Ir d,,, 1',1 Qlml'lroJ.k. IIC}"I.:U uml.imJyc:Jnc (UriO) ie..ll bl<l ;s ki ~h: cll.L U.rn I·a".md l;lkdlr edllm"Ur . 11~lItJ g. I'1m-cnin,[Jun IIrthnnl'l s.,rLoI1.rrli';&1 G/I/!}lO lar\Mnd n Hili r .,, D~Ull<j1l 111'11. U. J"lflrlbol rd"n['1J k' d:'ro:.llllMo rnu.!y'YUl IllUWDl'OUJD1:i1l he..keoul &ODI',·k"ll'lll.' i h;!11 illf;lkbr. lI~nd.J YII.Zl1l o11l.RliL.rd:l.o fl'lzl.1 I n."lilm:..t lim k ls'l1J't:'lllu. OU ::;.r'tn~m" ~ Vt;l :\7)1 ~(l8 dM"a fJ 1T111r1lsile ;:"'m",jl'cllm~ m m !:le Jl ,"'I:rn .1Id.lr. 2 -rltlrmaya 1~l.Jr"k It n "uk rldll ILlb l)Om' JI l"\.l,,1;! 5 nEsbdimfl! pi!)' \'1 y. mlill blr Imk"'-lUD 1H[',innL I I:!kll.lbll "_"'doi I!d.I C{'c'ktl.r. tM.lilld,,' IN). :l l1!lCt k '.;lhlbL "I r.liLllhlrlll til 'l;:i' .., It rJ"'~l/111'1Jl vc IJUlaL; luI.kkJ !iIlhfb1erLi\lr.i 'yrmtflRW ul.erLnell!ln h.n~lBrml I!.mu~lle f'aLz.. v~ 1I1:o.~1 :JIll It:,ll I)lall IddillLlnru i,tJ1.l Itin IJlrl'hlnd .. ~ h'~«'n Jirml s:tln "i:lI'ldc "'r!di:l mLl!bt~lm!1! IJfrllkL m~.l'nI~.-l¥d.Lrn.i'I:~ bI1di'lTIl~lm lrnL etl~r. Abi "'alde b:'l'k13.!"J. lollU !uclU il!!!' 5-IlbI1. o!m!J.dJ.k;,IJ. ,111, b«h~lll'llq:1 p.QJ''J.;j':im.lilllllndn.n l:il)ri'l: 1mlJrlm', l'al'ldl.

korld:1l7 U.lI!-rI!lld~ (Ie Dd.II blr b 11 blr mWak k.lIl'ru;imeIl btr iorllM ill! .. b,~ k."cclbJ blr ~Ili b~L':;.i 1,'llrCilJr, Bin dd !@rk.0Ii _
Vof

urKlUl U!.III.I.I::U

'J

~ ~~

Pirim;un.u
ve sldr

.. Mercirnek
HUBUBA'T UNL .. R~

Bezelya MOSTA

Yulaf

'S-

t;;AP MARKA

ZARATI

c.

Kurulu~ tarihi 1915

ay

T'1,

-Jam

J~U.

....bcrh:rl.

Okuy ... 1: i:I1illl:'YYt! n. T
21. TO K",,1U:;II.n:J, (B

.sen b.uyoiJ, 11.JII.) . If;i.;c!: Not'.lIj~

Ziraat Bankasl AjansJodan

G bze
!ii:lr~.a[l

.1O.OIl' 1l1;i.J1il< ~ 'F'.!i.Dl b!l!'!l'e1.l, :z.lU1l !Rm:I.IIlpD& (Umuou Ternl]'>!! v,1! b!-

l.i!riIi:JmI ).
:rD.0 ~. br:: c-d!t"t

::iU ~O MLWk.; KU;t1k IPrkr'..iltii ali A~km). 22,30 Ni~III!Ir .. t :llt -:1''"-"-.

C.. ~,

F.a.bri

K.opw,.

'lIu!Ml!i Okk.
~

II krI).

a .~

I:L-bla~.
(:t'.:D. "',,, Ulbilllt

bUfi -

bl!:rJerf, :l:lrn.at,. l'llrrnm J'O - tl\.Il-:loIl bQrn.flli' (Fty .. t). :2~.5U lu~ k: C d 1.), 2.3.2'io/:1.3.l0 Yarn Iki p:rograrQ
pIlD'IS.

hlI - t..'b. .... at, Ir.&r.obll

'1.'1.'

b-

21.:10 KIIIl5i!I'

i:akdimi; BIili,J BediL WiIU~·t
Ol'''~ ;!.f:llfl,
:ljll.l:l!

8. G !140 C

TVA

kD rt 1IotWit;. B..iU!:'O iDr. f!.. Pmelw"ul! ,.
:l:L!O J«aIIIl.etc't R.&t

" Iba-

!

krlcri~ Zlr.ll.at. ~ - w~1.LIt, b.I:I:IbI::n - NiBvl ~ (FipLJ, 12.50 IlIlEl.!r. Cazb3l:l!il t l"'1.}. :DamJQ YarmlLi prowam \II! a-

J3,40 P-r1)l:nm ,·c t II~ ] l.ll!! Ajan:ll "..e m el'i!m"O tr,j. h.Id:l t'r'll'rl. 1:'1 50 JoU"~K: F~. iJ I'I,-;,.~I::l. 14~O Muz.I"· RI)'ruJl:!'I..lcUmhur b..ndOl'l.l «>et: lh~.il.D Kiln-r.:er). 1I!.150::;:I;O Ult.lk;. Cnb.ll'ld rV1.) 18 00 Pt-iIBllm "to meJrl rek.et ,Dl1li !i7iift. n.De :rot Ok: Uaftl .nribik (Pl.). lela ~Ill.i.k: Ra!JjfD e;;u; ork~ (sm: Ibrahlm O~).
.KGmllp] •

.. OolIst~rill!Il I;liIl'ld(! Ilrltlrma.1a bllrak eI'I~Il]<!i'r ftrlhn'n:l prtl),[illl;',gru EI'II.Wl'I.~ (~:run,lL1 rn IQ""H nlmlS ,"'I! bUrll:1rl ~EIIJl!,!1) Ii:...blll il!Unq ad ,Ut. u" Ohillw1ar. jC"plrm:l'l1qU ... l'oel'l'll'fluzI9t.O 'l..;!l'1l1.lPda P'CriCfl\ln~ I;:,u.nu Ii::tllt 14 dell lE! )11 ~ ,d t ir.t.nnbul OIlrdikru:tl l<!:'ra m!l!murll1lW1dl1 Dc- d<!!lJl b4 Irllrhldan ~f)n.r.I @l} -cole: arlll an Ihole HIli. r. Am; K llrrtl.ll'l1'ill bedcll mu.b:unmen 'k~yml! "' yO:h[ ... 5 hal Ibw~ Tn ;;: Yf!111 lll.J~ i ')"4!'J'!ln "l::;clI&'n Iil hrlrn !;Iio ditcr <113 Id'm bWWloUP do. ~d blJnl;J/itl tiu ':<l,J(rimenkuJ ill!' t mln dHml, 1I11l.oldann111 If\o:-crnuun,J, n fil' hYIJ elkm:L'" "JIR !!n m <II_hill,] i:i ki InIlm/lk 'ilz:1::r!!; IIrttJ::rmIJ n J\:!ll chh tJ:i"li.d ~kr 19/TcmmLl2.ng~,O 1.111h1nd~ CUlTl3 Il!unll .f,:l:Ilt Ii d~n 1 i9 yn kndar ul.a.nbul Nnillllllocil hT:-I ml'm\Irlu~u. odlL~lrItl:l arU.lr:rrI1J becile.u I!!lJtJ~ lru)',·I'1~'" I IJ'lellit'lnll n.lchaw. oliJ.n dl PI' nlll .. ak11'llonr1 bu l'lil.yrirrli::nk1J.l Jle 1~mll'] cn!lffll:; '" :~,,",!\I~t:;.:r1 m inUtl..llo:!tlr.I o::!l. ')' I;'lkmnl-! .;,. 1W.., .~ ,,,;0)10:: ~"UmlllEL .1 ihaJl!'~. iBoyloC' ~i[" bedd elde edJlm.e:z!"" tl:illll!! m1lmnz, V'I!! 'll.Jn6 toleb, i!I.{J";lI,'T.
\'oI!

"I!

,t,

Jt:'i"I

O:ml

OJ.

-

.ta iariusi. carDen Cirtl:U )'QI c:~o ...b 0 Kiik I A hml!d Lar . ,
TemmL1ll

!lJ4

~ll

~ U'\i .. n Ahmed ,Hi..I.3~ :I.a t.arl I, s;unucn J('mCI.... }' u, gar1e-n 11....,ClIl

;.;.!I..b¥il
S..I..h

eyt,r..U!r.

~1l't.!1!"

\'1::

M~iJk

M!"mnl!!"4
I,

4/6/940 SALJ

r
1

JUili PI1IlCRID ~ IlIIII!IIlkIi.rl a , QWb tU.S :.\,Jam! ve mt!teol"OloJ L lII.M~
1.2SJ JlOzD::: ~br. VKil:lI~. C~d.::t
KII!i!iIUl,

1Q.IJ 0

.J!~.15 MUUi;.
BIJJ ..

P IILam.. Q'i1tJp:c' 1il:~1I:I" u,.II:u. 1i::l.l,O/U ..1]IJ fLJrlk::: ~.I.k

B i.kkl Ilcnmm, bud 4I-I'L Ok!I.r'. H an GUr, ]:Il!:fl'I'!l1 Tofoc[lLJ', 'OkuJl'1I ~ ~ ....I:I:i..a.r:!!t~; Sd:I;roI!
UI"U r.kmklc~t :sut ilJ'LrJ. ii.l&n:I vo m~rl;l'l~'" b;!~l'lerl. :W.Oll Mtirl);: Ratk I;ilr't-o.hrl VI!! ~ hDvill&I'l.:1 11:1 ,3 au.. :i! 1G!ttiI, 'l':am~n' .d.I Y<J",er Abm:u;, 2,ILill Ko['.~l11 CGlInlin meRli!h!rI}. Zij.~ lI.lli.ll.llt: l", :!ill b~]'cU. 21.:!U Mu<lk: KLlr,:lJk orkestr;l (~: Nel:ib ~kl.n).
22.2C1 S~rbc!;1,

t:1ilA:nhr-:

m

hJtftJ 1ID'1Mat
:I.;'Ul.

TtmbJ'.

fPLJ ..

II II. I~

Procrun

VoC

m!l!lD.lul!t mlUl.lC

1I1W.k:: :::;.e:n!-rk

.".

11.:0 c;acuk u.a.ti.

11 .. 4.<; ~iI

zo.oo
.J5

liIlmk; F;asd l1.~yeti. 'lLcmId< l ~t ilJ'an. .PM" b:lbertm. iCOIIIl.LpIIl3. (Q1:t.; Ln n u<Ioli 1.

,
I

GllIyrimcnkl.l~ Ji: i'Tld[RII'I~ I" ~oe oiunllln kIm.~ di!l"h"l v J( I 'l:' rHen ml1Wcl J~Dd>e 1":1). l V"rm~ll .lh.. l!! knT.Eln te.-holunar k; ""llndisln.dti!1'I (J\'Vel en.rU elr tclUl!l.o.! bulW'lan kJmse ,:!Ln.l:lrlll, !l1 III1.U b!l!dcUI!' m.m i;il rru:.1 <;Ill.1.r.BEl ona, rliZl oImllZ ~ b1l1wunilLm h~i!!n <lJn b~ gUn mltdde-U urtunnll n e1kanhp ~n ~ok nrlUriU1.ll .i.lii.B1'1!e~br. !kl llUlr ilTiI!1lndBkl fal'K '11~ g~f!1I giln.11!!1' [0;10 yillMle !lo dMi lI~b ol'1mi'lcv.k I'aoiz VI!' dlJ:'I!!l" z,,'11'1';:;,..li1l' DJ'TIca Idlkml!' bac-d klllm m~Url1~ ahndon tmcl1 oI.lallIr. (lit' nd 4;L~ 133 ) 'I' A1lCJI arl:!;rrrna ~ .... h rklnllk I.I olrlnk ya1ru:;o: mpu !!nil h1U"Clm JU'm.l sct:LrUk. VllkiJ ~DvD; kdeUni lie kh.il.li!'brnr PlI.Ilanni vUlTliJre Dll!oCbu:ni ur. M!lk'T ...k.fm vil!I"r:tler, te-nrlr'Ilt. lie t:lTlZll:llt !I~ d....n~u~ n:~n.indell tnilHoI!\lcllid bi:!JMIJ"(' r'Qi!'ImIU ....~ rn~~il]dm YilkIJ 1"./I~1>i :"..,1:11& IIld >!Ilr.lUl1"J IIFtUfl'fUl bl·t1lml[HI'eD ~n~1 ibmUI", 11m ~~iDe-rtku.ll yuk rlM g~l_ 'II:arThle trtrur.b1l1 mnll l:!ef1 1~.:J '91!!1:l'lUttLiIa OOiUlDdIl illlJlJ J~I'I \'e ,go!lriuil.i!D I!rttrrttill ~-IlIIIoI!:!!I t:11llTe5intl.e &l)~l Utll'l ailima. ('I!:7330) Il -

ve
~Cll'i TM1IOI.J.l.
'<I.

Ii 1~:I1'1

kfIhya l.tIrl
JI~

$ou"k:il1l
",.. lm
"I!

.tfl
Hilstyi!l C. bl:'D

tar l:l.Jl,
I)

10.:11 '''"
I.U".

?I!'h.l ul
;]I

11DJIII

uu;m

['enu~

o(!re

llii

!lhilUd
'l"InlB
koyllmfl!!D

IIlI.Di:QlJ.

11 0 L.ir..

13

.ktl. O!llLu Ccmd.
!.l

YLltk::LJJd~ !lib ~. ~~IJ biY.l'CLlnll D~~dtinden I!llI.rLm::1 a~ hbmd ar"da lpcl;J!klj lcrnin It~

yuk~H"d4 ,-ulh bI.li:i1lldll'n itlb~reJl

V~ l!ililllli:anll)oO :ltlll~;t-

Il;: ilfllmQhr',

Burinden lti~ at L~ gUn. ~on l~J1/U!UI =.Ii J:unu :F:J.a~ dorVi! Cem on ~JlSInd. mUVll'll'b1 Ih3lsl on b." J'UrI sarin !'1nnHO L; 1111~cl~ k. t1 ItI I l }'al'ILI;:LI:.:l~d.:In

I

ft

..tn.
db

T".;tdroaU I!;l\IrH!I lID !'IQ U. 1.d...:!.f1!" men: M e!Nd CemI.L 0I1.. ~ 1K.J:E.1..L¥Ilil (~d '\'e ~ iii&/lJ!llo;:t.rl]

Klb.1k:

5,.,..t.

'27..30 M!=IInb!'k~~ iG~t 3yllrl, aJam h:lL~lo; r1; Z.1!'nat., esham - hJH.llIt, :ru.mbi~
)'0 ~ nuk.1I1 :!2,~Q
:nu;

1I.zo ~ milt, 1~.30 1l{1Il:r.J.k: KI1~ arke:,i.rn, -).
MiI:III1~l ~,

OOI'lJ<lll:~ (Fil'iIl), (~"I:b!

I$d: Heb-

KQl'In_1I'I

~Ul.luor:!'e .- nl-

~kine. dB... tahillu1Sirlini Asker'i Kamplarl 7' Haziranda , ba,hyac'ak1lr. K,alnlpla .I:ilkadal" tale-banin bu tarihlu mektebd. buhmmalllri.
MY)
ldlhnI~.'t gllmn.i.gimilil Ul5!lfi DWUlll'iI, IJll:i/llJII ~~i.J i,a[1hli ~JlllJ'n m~inm blrlno. ik:.Inc:. nll5ha l::lrllll' lordl~ D.OJUflLl ",,)Oboe-tum. Yml:sin.i ~ tUin:l:etlmd4:'o eskJ=m!~ 11\,1tJdlii OIWllehgl1'l L IlJn i

HAY R i Y E ·L· 5 E S i MUdUr"liigiinden :

I.aD..iblB'io m!lr.l.~

cJ.otmdaD

[JegrnYlI

vl!ya (ill:C!r

;iUbl!lof!tUJ'llz

,·:JSIl:lsll

yO'Zdo!

011

pey ~~ilc:

KllIl"i. ihall!!yi ~Ii' lxirr;hl ttor¢l.llIU ~'!: terJ.nln pI!7 :lk~

]I1IJlm.lmak
bj ..llktl'

IstaDcltt.en.

b;ml:J ml.lhtar gld:u'!l,1 Sib I 'It Ih lcye k:1d.Jr Od· ....e u If'I"It!'len.ltLfO!!llh \e lptal ed.ll~<!'1:: \!:, mill b-=4!k.l. hlr futl:! hOlI, \Ie n'Un I;hcsi Doll.lIJ.Jlli)'3caj!;L ;,l>lt:.Jklib.rttu IPYTUnl!llkul liz@Idd,:'!! nrtl t'''' ttl mWi'bit.tl, rll. i rllLsl hDldl!! hllkJllrL t,lI~U ,='Cll~ 1;lIl:1r.lkhr, 111:.1 '>"Lktiul'Hla b,"I." 01(:.;11,,~ b!J

B:II ..kad:m blll~ ipmlU; ~lll1ibl ::lInf"llkllbl'l dl'~' l'iJJ.dC!k.l. hilk1anwh~ fall; "'~ m ,;;" rOJ. d:.lr .., "n ~irll\l If'Ui'I Id,lIi1e ~. Z)r...:l'l. B:mlLa:iUl['l 1;>ildirmclr.i krill!! iSOibil olm:3~ -tL::i bedelil'li IJ P:;I,'I' Ll'I ma.9 ~ h:l no; " Tcmln t ~m1'tn I5pu k:Ilfdil" muharrerolr, :lI.k:;;, mm.~l ve IddJ.. IJ:UuI ~l?",c:,:. ~"WD

D.:JQ

n,.i!n,.j

~

ra -

Ur.1O!t., sham - kbvillt nvlrnt ~ (Vipl • 22.50 twIi: CubEd (Pl.). Ili .n3.30 ¥lilllJkJ prQgram

PmbI.e
0-,

kl!!:a dalli!a posla!!:i.ie:). 2':!.tllJ l>lt:i.dL: C zbiilld (Pl.). (Sad :!3~O ye k.dar ynlr.llz. uzun. d:li1!r3 Ile) .. 2325/:1:3.(1£1 Yllrlnkl prgl!rem vo .lrmpant.
1'11t"YIi "'Illy" liukulk

JsIAnbuI

T. C. Zir'aat Bank.aSl Gebze Ajan
MC",ldl Mlkd1:IiH "IIo!!IFlb },I:a,llS N~.

IIndan:

......

XC,.

:l;:IIJ'~SI

2·[1

::ll6

62

H.liIo.I.,,1I6Irthiv,

5/6/940 CAlL5.umA
... e ~em~t I.i!lIf lII;J'IIi":L Vi!' mol!'t.e!ll'r~loJi h...Mrled. l

l.I..SD ~ lZ.n ....J:lfi.$ 11..50 'M1iWk.;

Mi.iliklll ""rlul:rt'

~IPL},

llI.:JOJ14.00 jWIllJK! Kilctl'k 11I1il~ Ulbl Procrun ve manl!::ltrl t 1IJ'Bfi. U.O'.i M ""II: C-!iUld (Pl.,. 1 .lll Tiirk miU.!.tJ. C;.!L'in'b:r: eo:...d~ !;::a.!1 t, f'n.hrl ;Jtopuz" !Reddin 611~, ltmLal N. Sl!ybun. ~r: Rndil'!!! Ert.·", l>t I,mod Ka-

K~nlf:' '!I,d".rlu· Id. reJJ1 'I'I::Wli "vulut .!l!hrned Emin Bol:1,. Luwl'ldlLn, AI-!~ bLrlal H"'~I '!U"',( maffi1I..h:5imJc.n Ak.!iclW" ::I1lJ.k v:llunar merrll.lInJ Abr.llllknd [r lIB<!'yDine; .·iAJ;ln r l'Ianor;:md<ln mudde<lnJozy = bIn zimmeLlne p!i.'jrdi~l (leU lim iii:.! Imrl.L(\ln 'nLih 11<1:"1111:: mw.ori (j "'c fEliz: Vii! vcIdllet tlcreHll! blrlJlde k ndi Ind n t... t;'l.b JI..I.nJ!; kar.J.r vClilmC;5i l:Iaklunda Ikllllll!! 0-

.. dctlrn. "'iJh""ud~,,~

11\10'. 45 AIb,dilrnhtm ... HIi.~!I'I.. irrlkQ· CIJ '1lmrll;t .... 1
Tlri'!~'j;II~1I" HukLiIil HUlimll"lnd,,":

.Ali iCiIl.l:n rik,
larl'HI. I>.II'U"",JI NUl

IjOLm

L Ir'lasl , lo;~lJu'bl:n

11m 11I~ !I 1'1

Se:Lo!aktepe Kwmlul
Y il"

54

t(Cll'lll'.

A.llflill

hm'HI
Imd.ir[n

,j;IIi=-

ii. rill,. rni.ld.d".lal.,.yil

....wtll-

DIJd;;Q. 1 "l'!Ilil' Kmnl~m:l 'CDIIl politika hI~m~ l!l<.!C' MU4.! k. C'aJa..nL:n·:: Ccvdi!"t Clljib:r, F;ili.rl K£il:f!,l& boled.din Oklo!-, i-Cemlll tt SeyhUJ:1,

nk,..,,_: NebllD RaH.
Mlhik:. Jt:irk Tili"kulon-I YC! IllJU11 S:m ~b. ~J,U If'!lni "'~i. ,IIa.t 9fElr1. Jms,,-e _ ~1I11oJI lubeTtm. 2iO Mii,Uk:h~.I 1'oi",.ctI. 1iUS Tl!llLll.ll. 21~~ S<'.I!+.-.t ~I.t. :I! I (5 tu;dk: ru Y'1r.eUc:funh1J:f b($rot Ilia.. K 1I.nuir) " :22.:10 H~I1h:!oi..1!'l ~.a t Ill'MII, ~JIIlIl! hi::) bv'l!!rl, :rlrut, II!!.hwn - b'h .... J.IlJt, b:mbl.~ :JD ~ nutu h"n~", ~f'lyllltl. ~D MIJ l~' Ca2.'1:.3r;e1 o'Pl),
yal:tJrl.

1'.:n

ml!'4;hul olmn.!l1fil1 mcbnl ~Itl~'il "~z~b .. 1J v IJI:U'rhl.lrm: VI! 11r11Bb r.mrilrL k~l1ifl. Ima lDIin.,," 1ehllc 1!<lI11~ ....1:' In'LIhyyni ' l:'iind..:: d'l'l'am Y<::'k.ili Dlll.lbkcml?Yc gdml!odisimll!fl \'lIkLlo Imlir:loI;'iJ"VI '!.;iIlrnl~ \''l'' bu ken~ dlJo:!;Yi.1 Ih)'<1 cdd]rr ..k Il1uh.llkeml! 2:2/6/010 cl.lma~1 g(I~ nu ":'It II ttII'b'r"kllmlllltlldut.umJtlfI mezIrur I!iln \''I! &:lil1tte K.on)'ol A; 11)'1: hukulc mlllhk .....r'~ Uul! 111:1. t gclml.-:.;i v~llh1Jd mu lI'II-ddJ.k1m v~kll !!bl'ldl!!rm~1 0 k.~ lmkdllri d~ IIll.Jk"ddl!m:J 1l'11 b 1!;"r.1oIl h:bJli I!dnmI!i elm i.BJ 1'1:1 blDiIl:n ywl den g'l)'ab k.ornrllill'l "'bllil:ih~ h.aC'~t i ubn I!g:u:m vicllIhI l'lWm1unde nlmnk L1n'r'''' KJ,.nltnnd:; IlIul'l:lIn!ml!lUf'i IeI'll i!dllu ,"~II dIlVlltn.If"I,,,i'l LctJ.Jk~1 rn:akornmn IH'ITlI IPhnlJJk. 1.I2.':I<::! JlJl], @lUlll.Jjr.

ikamn;.;ahmm

Kl:lny:l Villul1nl" ici:lre!l'1 H!' lU lInlka\ :M~hm!!d mill tlul.JY IMaflnd,)Q. lI.k .l·tur esk[ I.~ R3f lilhl-Ild:ln C'UIlI",,1L lI1!uloBCIT 0I!UUUlDd;LII Ahrrlr:d of;lu ::II::! (In ·Llmll.! Sieyid .\11 :IlI!Yru[w; \'~I<.rlID" h~u,.II"LIi'\t1:ln zlJlll~tti:ne ~;;,Lrd.lr:i JHi lUll 40 kul1.lMUll talL \'1: III" ,I rilL muhakc:m \ c \C'kllll..!t l.L,·rClll(! blrl!Jkll!' mutJdr-:mll!ylLtel'l ~atI:111111110.' knrar v ...,.Ll111~"bJ bl!lkkmdil ik"lrne .. . IWl'iIn t.1I1;,1il iizerll'le nLuddt.ll'Ilt!}'h Sl"y[d
I\,lIl.ll'I ik~md~,~hinln moe-o;hul ""lmflsm ~
glll,-.!!L.Jn

MiiI.JlS 326

55
SI]

L3

D

Kdyll.5\iJ

U

D

:'7
551

Tarlp,
mlkdiUI

n
,3

'1

r

GIG

~ntl"'EIC;."LMDE l
, \"

Sahioi:

.nt'lIll., L·t t wloJ! b ~ k:rl..

.,.-1rII.

Ahm~r1' . dIDi SiJI.nt:f>i('lu Ne.ljriyat Miitiuii: iIIlACln (a~Tts Ibnld.lg I yc r ~ (\: !CHi Sahali alDt IJ

mcbnL (1•.",;1 ~rzllh.nli \~ tl. lit tn ......e v" Ilh Y;1b kllfUJl kcmHullc Ullnen tocblli:. Cdllm~ ,",'e mu '),Y"n iIUnrle d.,v.O:J .... elulJ 111, hkemil-lie ~;:lm~dl~llldcn VUkl11,J Urllc;JDli ]or"lml ~,~ 1I kerl!' .lliioiyoi ;hY,1 lilutl3kt'me 2UG/!l'1IO I:l.lm/lrlo.: J D 2<1 1 Ir. i 1'1)1 ~ldlJ~~1101.111 1111 y~ !':,l:dtc Kf,nl'.J Ii}":: bukllli nlohk,'m'" 111.,.0 ""~7.I il<:<I""",:<. I "'oI':I~hud IIILI JIJof.lk bl:r vckll 1'Q1:dcrmj:nIJ Jlk"i l31ulu:-no 1111I0!) k.llt.Ilr1 Icbll~ I rI,l,. 11 ul,Tln:>1PiI1l b-ll'lll~ (!n ycnl(kl'l [;ly .• I, ""'1',"1111'1 t<'llll~ln,., m,}[,., k:Ilnwk I Ii1 '\.ic.llii hUkmtlll(](' .-.1111:110;: 1.acre tjI ·.. bulI.:.d;, .nl..dl.'~11 "Ill I,.. .. I·dllcc~~ d ..... ""Il 'n111l l"ulltl m.,k ,mLna 1 .llni elm Ii ij~rc l'l.\n olullur,

SOoIrK,'11 Mch.motd ALi i.:OClill;l, ii ..a t!.itl:l$l, g:Ol'b~n S,'''L'' Ii"j) ,)-(,11.1 CE:l'lutKn \lipa;il l<i..rloiLlil, h I n Ic:hm .J: • ';.1 t rl,ls •• .!;.Jrkllll ;l.k.b.m:i1 .\l.i ~I"JI. ~imalen dcrll!. 'If'~n t~.~lk, ct"l]uben 1 m"U ,.1::1 I. Sr:Hkan AU rJo<' I h 1~1l M(,hm~-d:lJ;: i.il.r" b.,I, Imnlen. !l.:l.Fben Im, 11 l:.Jd.:L~I. Co,:nUOCU Solll 1<'['14'~ ),nlu, $J jo.;::llI All .~.G:1t."Lrl.J .• , $im.lh:n ~\"YLIP \'i!' ll"nl" I.~ I~,rlill:arl. ~.1rbcn. NW'1 \"~ E:! y\i~ IllIrlml:ll'l, l:~nu!J.("1 RI.:~rb ~~[IJI I, )l;,ll~ ,n t.1rik, ~imllIlell Ab.moo [l~:J l')rl.SI, &.:I..r!J<.,t; Llrlk. _I.:Qubc.n l.smull tildil.1.
madl

1L.11I"i!.

~~O=-. -~~~Adl
1J::11Jllg~.

)'!!lZlh "ur~'11l bor·UflU 1;'~1<,'rllmt~llr.

tide.mcdir.mu!:'D

hbu

krrLlnlltbr

~

III lleI

dE!rl1'C'l,..,j~ VI! birlneJ

:5lT:lda

lpotekll

olm:lkl.l

irlt;. 1;1~1II,S'iln .li<>rLri.l l:lnl9Ul cwo I>llnu ~l un .;!orlh· Ol::b~e ~llimsmd" mlJ.,·;aklml lru:.lll'5:i 011'1\ bPj g1l.D :111111'!HO ·.lnh'nriC! kat'ii. Jib B1C!!Jl 1;]Jl11!i;c~]l\d"I'I' [Jl.lb!ul" d~dEln dlai:I .. ,. .... \L!l;J dlb~r ~ull~11'rhl1l~ ,·;J.;I'!.ru'lle ),UId.. UD • pl'}, ,'lk\;~'ll{J rnul'::lr.mt!.lrl • K .. t'i I1~",],j I Yl'rlp .!fopmamnkL:l bEmklm:m . .mukiUr iJleI.. ~ ~i kii/,l'j l081L!Y8 k.,<lilr blJor"Ju I!Oi'C!JIIU :rnJl~r;L!1ll:rI": birlilde fcc:nl' "'IJ~II,,·ll:o.l.n '"_ h \'~ Iplal i:dll"'Cl"l.:l ~loIl mil-;~.JJ1lfi I)e)' .~ni 1·~'klTlcl.kIl Lo,)~I';,1 L>ir b'W:I.il h.ok Vii! mLilalebeisi bulun· 1l1.l1:[lnr!(!1'I 111,lonroln
,lJlh,1 ml)'iJ.CIl~. '

[i(l'II<:ln. n b[l~k 1 r!lOot.:- ;HI)Hbi ;ll. 1;. ~'b' rln i\lJ.I!'f'I' ,al. CDY'l'ilIu:iikul lllCIIIl':Id.:i hlkl:irllil hU!!'lI.!li1!1!:bU; veo m:JSl'afa c'I ir alatl lLl(LlJ.I.,r"" vf'ak.i m06blWIl!rtle y rml r;un il:lnd.1! Gc~ :::ir.aBt B:mlu!lJ1\1I. blldLr-melt!I'J :1.k.~ hQllue hakhln rlAl>U .kil1e~ rile Ii:lbil obTI,'.I ..... il &Btt~ bl!!JrlIrun rll),I."",,,;'L<'L lI'ri kiln I _I Temtn.1t t;lt. I ·rt luJl1i k11YG11i: muharrerdb:. Akd h l vu]!.uuud;;i Bank':U:1I hi bir m :z.uet _ [M!::l I;, ul rillkrnlC~ (';SIlI!)

3 HAZiRAN 1940

.dare
'I' gra : FE

Veri
J
SAll_\n

Pazartesi
O~iincii Yd - No..750

NIUUQ~m.'\Irlr,jJ, N~. M .lstaDtmi

t.. tallliol

ek·l·n rm 1 a
C

.-- - aONLOK

TEl:U--ON:

20 9:;'

SIVASf

--.

HALk

_........__

GAZETES,I

-

~-

Her Verde 5 Kur~


• •

te
va oy Ilmak .... • t I
efik Saydaml dUn ak,am radyo ile bir'
komu,ma yap11
••

im
akat vata ir an at rtmzdan • d t __ elisi, IZ.,.

·0
Deri,. bir manevi •ildhla muce,hllez olan miitte .. " ,,.,... fiklerimizin, sir' •• t 110 VI!' galab garttan ibaret Dian gay,i in.ani Alman ardusuna behemahal gali geleceginde biT ,dakika t,erecldud edilemez
g

AnJraJi"<l, :2 (A..A.) - B!4'5vekiIDr. ... Refill! Saydam, bugtin sa.al 20 de-' Tilrk.iye hldyolAn lie 1Il~red.i.len ~ jlda,ki hll3:beyi irnd eylemi lerdiT~ - Saym wif:.s.n~lanm. BugUn yine size hi tab etmek bah-

a an: ,H··seyin Cahid Va1ft_n
ha belt' m", aIfs.!nmu vTIffalc..!yete )'uru:r glbi ~ rUnen bir devlet gUaii pl>'or. BIIDa IrmJ.rabil. bir "ok millee .tleri de ) r1(rdc yatryor, Bu, "'''trenn, bu he.;:.lme:t 'lie inhidamm mll! nedir; Bu kad nr muazzam \I' millmti bir yl t k bir sebeb il iiulla ~mkaD ula:m_}~'~~ ~. F71k1lt mUhim Clr ilmilin lltK bam bit' sur _He l'1b. tird.i!i ve g ilebeyi temi hw,ti~~lhda bUyiik bi.- rol oyn . hac blIP milletin

tJyarhgwl dLiyuyorum. TLi.rlriye yi..l.k Mille L 'Meeliloli a ylardanberi

Bi.l...
ij_.

[g) y

I'E3l ugi.inki.i
t
":1

"ak,

M h ··UT kuvvetin biiyiik las• ilt ye ledi m
o
ha ekattan • ir cebheye I

:uj len }-a(m m
HI i

g

gO-I
-

l'lLr.

a ,imdi harbin I e' e· bekle
Edenin radyo ile bir'
t:Lhm:in edii,en kura
• ~ ~

k, tayvart-

zir

t

°ngiliz Harbiye nazrrt
CaJw::> :;}eLirJnuc" kale inde til' hartadlilll::J,cr'l mllh.s'll'r nutunan uir Ingili2 mii f rezcsi !'I.cl~uen t.i f>l:.l r'l AJm:>n IttJ"',,e1J~rill; 'i kLa§h~'m~llliU!i ve di.!.Dt ak~all:i bi.i tiln 11i.i.1.: umlan ge.-i p~!rlJij~tlir. Miilreze muU.erik haw kllvvctl~dnden yarrow .I':.or mekte ve ibl.iya"l::u·l parnsutlerle temfu edilmektedir,
E

kuvvetlerjne
,,~1;

de

klkMte

U.

LI'lS-!:Ln Irarl ~:H ~ n metanu.-Ltr'ruhu kll.Za:;'lIYLJI" F'inhlnili.)'a bi bi.i~ii.k bir nI1J~k1l,- Bu.:rada inl;Io·l1il.J.k fuTJlimn. J:I'I:l.l-tlD\~e :t.aY)'~ ye. ;;;okluJ::i3. ~1ar1!l n harikah muda lID

aa lar go-t rmt oldugu nabda.rdan I'lkmiya ~ J. [JI', M2ddi \.'asltalU :mTIsavi ulm • -artiyle hat - a.rad.a. pO!k ezici bir Ill' buIllD.m1J..ll!)1 , dude

irle .., ll-lilAtte!1k ,il eva kuvvetlerinin .a l • dirrUeil l1areketJerme Franslz we1'1 J'ml..llCiHetinde t~akarllk hi:slel:"illden !>tayi~!e b3I!lsedilen 1n!(iliz ve Franwz kJlalannm Inu.kavemcti do-

layudle

di.i~

DiM'ILZ.

kalmlP za-

ymb da ilave etmek llztmdlr. Cc-phcnw wger InUl.taka'lan.n!,lB,
~lIilinu: 3 I.iI'lCY

bUe ~ah~oo~,
'i"e

meun. kahnunau

\·aL.a:lpen 'cr olll.ll ll]ilIet1n.dir. Lann §'ebrin e mevkii tE'hdidi A.h.n.m n.lI..1.ikri ve umumiyetle 'lJ.fIltrndaWl'LID. mt"l'Lzi1li lnplar kO)'T(I~ i!iiizm, bu h&l::jkati idrak ell.~ ulduk, olmalarana ve navada hriiyii.ir 'l::iir- f:<\~ Jan tr;iruiir 1.;:1 gend~ ehae 1:IldiI.a:'; aliyet ~Ostermj,~ olmalarma ragmen eeda biiLilD: insani \.1;;. mederu. mel~ irkih bo.reketlcriile I.JUyijk bir Iaallk leri korlekrell;: ya lr111; lstill., tecayetle dev3.1'i'i rdilmektedil. Blttabi vlli:, ceb..u..:;;Jddet 61-':vkj tab:Werini mUtt.ef~ l1a\la k\l1/\'~tkri mu.dahuJe I. ta klrj_yeye ehemmiyet \'erdihlr. ede.rek :valnlZ Alman. bom~D..rwma:m 'i£'I'II In am ytrbCI bir ha1ll"J,l'aD hWe t.ayyacelerini degil Dunkerqu fAIlA .... etragctirme:k it; ill. ic,r.,b e-den ~~ rilL linda toplanun ve 15 flrka kadn lngUiz llarbj;ye N1IDn EdOJl lIepsini. ~'El.ptJlar. BunUD i~mdir ki 'M ;"edj va."'] ndahl ,;:oc'lJIIlar ~yartllerin It'l.J10t·I1, gl:i].;lenicn uu')eD bir la.j gtbi, tof'r~111 ~rml:" 1 e...... ,a.~>lzt!a ath },orlar. N'.LZilenn .11 f ~l.JLla y, 1.aarnJz. ru r cebri~dde1. ilSln fl'll.l!rl.ad1kh:n blJ . ruu SOD 1:a.manlar.l gt'lm«y h... dn k. ,11anncJa. Ila(Ur ti!'\wa:rd.a.n &01 ifl naza.rla, h.mi.\lr'len g v~k. m .... • nevi bir bNkf'mig,ndcn m:U1n.Jm, kad~rru~. ynhud [en!drIl Ilnilil ku,''lieU ro('n ba.§'ka I:llf~\.' l;i:on:t'!i!t],il(!r. N~i !;liiriIileri iJlilmU LStlhfa! iildiyor!La rili: f ak L ~ l.Jer. Dan.im arkaJ;dar, lirJII~ndalJlar. Tklcl~··llJ.1r, istian.a.-Ia.rtJ.an surl mazar et.h;:~r k. kendilerilI1i m ildr.ua:l etm{'k 1 t miyorla.rdl. Onla ",a ~ln utrundtl.. ujeal ugrunda btl" ka. -;lm3T1 olllrnit ttllnckt.en iM(!- ecnebi iokaLI v~ Inro:lci a.Ibnc!a: :zdll ve r ya1j.'illl,""Yl t.el"dh edeeek ' bl[" rulill S:thlhli~<!r. 1 te lmmrr:l h,im m!l.glLih tdlhllar: },aJll I.!. yir· l}erclsiz Llr sureHro m~lub oldul.ar. Yom, adw ILibll.!"iyl' bu kadt.r lti.i-;W! mil· 'dl rin lr:alab:l..lIk nrn klliIVetJen • r"§l!;lnda un.'lll OUl';!' mlljlub olmaDilo mektcbdtopluan c.<Iokl Galatru - J1111ar VekiU Ia.n zaruri Ith. Fakat oruar f. ~1Ii Ali \' u;cel hli, UIi'.!. hayuiyet \" insnlJk eanamnclm.. ga_ au- Irene YRpllmaktD. ol ...n GaLJ. - rllla.nttd kl gUnterun y,ildecieo e&libl geleeck'~rdi Vi! herKf'S vaiit~ tasu-:ayl.l!ann an'Mev[ play gilnii ki Gi.l.llllruinrayl.tl.air QGle vakti melty:l P IlIl!l 10ls:aydt. naz1 II 11 t'iile.nnin :Ill. dUn Ife mektcbd~ ~Qk 1ICJ1'eLi surelta tepde ruJ',Mevi pi.li~ yemi.!l1e:r t!;tyet hm klnlacak, ndem ,kMiJ'Gk5'irl edilm'il;tir. S-nha.hlcyin ~k ve bu IldaD flon:ra da.~w-dw. cek, ha.rnll'i'll U.iken(~('(kId~. teWe WI1I.:t.nan GrL1a.WLJ":l,yhlal' t>V:$ehrim..iz:-e g:('~ 'IlIl:mMamil Ye~ A..kaa.rl. ta.nJ.;-l"n. m·ltJ. hrkata. \'eli hep bir hl'Llda Talu;i.mC' kada.r I<-41U Ha.IlilO All YUooI dee GaJntrulJu'ay-

DUlik~rq~e

kasiadn

AI man-

u"'t~~ ..)

Uydurma ve ,Yllian bir haber
Roma.., 2 fA..A..) - Alman i9tih ~ Ilarat biIrosu lri!dir.iyur: Popela d.i.R..nmll. ga.zeteBi ~Wdl1-okl A.tina hn.berir:U n~f'edIyor: "'rurki)'1ll hUkCunctinin 5a.cki Ege dmizill'lde-ki YUMQ ad.a1a:nnEL .il:Bked lnt."l1a:t -.!.kru'1Dnk i~in YlmEln hi.i-

I

italyada harb a,viz'elerl
&mao, ri;Jiir: .

:2 tA.A. J -

D. N. B. biildiw

tmda

t.oplB.lmll~ ve .a~pidi
kenseyi, t-~

be~
6(lil

ID.aJb aUu§ilarla las vlb etnLi:.ij'tlr:

G

r

larl

IdhncUmn

:mi1saadesirui taleb 'ettigi

F"qist ~ milli J~onuyi diln putiI kil;tibj IIU!.i!l!IrMuU'nill bWJk!iJll.!-

Mi1I~ ~j-5t

•• UI

gilllik-;e W2-yyUd f'l:m.ektcdi.r. Bu jhrall bar-c1l:etlen h.giliz. ve Fran..8l2. dcniz IrnvveUerinin hima • yesi.nJe Yllpllac:ak ve hn\'a tlslcrinin HurulmaS1JlEL yaronn ede(lektir. tll~tere ile Fransamn, Tiirkiyenin I:m tpdbiriD llimmJ.ll!I.n iL.mil 01clukLan 2:.alln~ekte-dir. Son gl.inlf>.rde TUrk gazel-elerl As tii1 o.dn tOfllattlnl.lru "tlr. .i\n.l·ultllu l\ja'l1S1.D1DJ Nnj III =
Trunam.Jlr1e l.Iydu.rm

n!
Bogune
I

kadar Almani.r faraf~ ndan kuUandan harb hile1erinden birkac oumune

he,.ltlri
AjaJIsa.J

011111 1m bakl\t'iy~Lle t,,-,k<:ibe Amuilolu

meZlJjlIdUf.

I
i

Bir Tan
tina. 2 (A.A,) tehHg C"J.i}·OF;

DL 11& Atina

AJa.n..qJ

J.'Lln ... iklcFln Sehinage H-"ker f
me In n hD21 rl:J.Il.dJ.k I~ n'!l.Q, ~'ilrk
l'Q islMym),I.IIlu:n hll'1dc ru,;:,ny;.tto.

ro d-

ih-

VI.l.ll:'i.ni!iiiU1 ~LI ?'l!)ultll1!..1ugupa, YlI-

I

I1ru-tl.i!ltanda Tikl-c gfl~ t,·ll.l'J'ii~m top ~!ltL.lfIhbE!mn. YnD8JJ. d miryol.l!lI'llUH ... u..manlan.o.:ug mgiLi2J rin l(ontl'olii n!wHla bulundufu;p.u dill. ve dabo. ilunn benzer. tam.Bm.iyl barn.! m.n.h· BUm ve kn!!lide mWrt.eru.d oJ8rak ...-enlen S[l(ln1-1l. hoioprieri kat'iyyetle lekzibe Atim~ . I\jarun Ili -zlJ(1~nr. Anllr]ro1. A.j:wsmm Noh.l~
A.nk '.'(1 m3b:J,mi bLI r-.. reta1.ln ..:l, tanlantlYlu ' L..kllib m~n·
lI"unsrr
tlIl'.t;:L!! ..

lIilaP..\'JIJ

C~ltid l::AIA;IN'
3 ufiQliI ol'llf)

taQnw;

gi.d_e.-eh il..bldt:ye I;elen.k koymw;mr, b~ meldebc diinmUilcl"dir. A-

E-

~ .;;

iiY-(lJl"I.II1Il'Z

lei

hg!'6

Itlann piJ.:i..", JJ~
UlWjtv.

nd~ bUlr bu.lWl•

itllW{ ej.meJi-1

rok

Item.',

0-11190".. 8til".

",,7

d,-

Q~uli.

orrl.

L."4lir.

ollUlil!.L,

YUllj

2 nd

.. ,-Ud .. -

SA~A.h

_Clcera
kankllT~,';Ii'

Altd nl cld l:Oiy'l L had'i !!] .. UD I~ I l.ilrhndll 'vknUd cJ1I'm bd.-t VI: UIl1lYIKl y~d_ Y'ipu.rblnlWl.

_-

pi rasa ti
11-

s~ reid
DIJI'I 5l'lbaf!
!fl3r l;I~hrimiz.t:

rl

eralama
-0--

bir
li

roUi
UI'!!l!1.I hub ., .... """,, i!! k-cndl
... _ll.rl1r

saut

dokueu

ro1U

mO~!!'rn.!!I.lI1'1
"i!!

~r'li ...,.
Almilnl!' Ilmlil

h.ldkIlH~I'Un (l1I1"!;, .lI!h~ndlJj " h 111'l..t~fie. "e.pJ!1c: • h !!l'lJk@'l!!l" .,~....

bh·ld,l'. AVI'Ulllln.1I kl.l r.J.F:H,

ILllkiirrubLrm

ztmdt:1l lm~ilm\I'k 1~ln n 1iI.am.,. (;'eklJ..y,Gi hJ,,!p.wini.Jr' _ LL Fnkll lznmiilmlillr bu nun !.cur hisst.'\1i Ol.'t',

g:dY' 1 mak

I''''" I., CI
Valm

,..... f~1Ift1< I"

,.11"

'''n~d.tlll.

doruJllu'!'l'Li.ic.

lI:TIJllZD'

go~ ill I
~21
mllltl.1

r'~ ..

linii.:..tutW1amJ.Y:::Lrn.k

lilT

'- if}]!)

Yll-

Ian II.l'1!.SloUa 1I L kn~13. Ml:ilrd11ki FalIrni devldmL[] hi.i..kL~md;;LI'I, Ha &b Mu\'affLJ.k ~iilj oil" kasikln, :tJi i&a.rJ;j.b:rdJ. \'e kcndi krld, Jo;3 icirdi, Sa !I.: bill. lei' Imnu ictiler, l:l'zum:a dUll il e mernsim bini, i lunu-

Y~llI yll L 111 d" miilllm LlJr artmIL olaeuanr. !Jlil:~ rw:L 1'1'13& mIT Kumuml~ ::I..L1I.IIiii t.iJJsJ.rn,J£.: !l!'a.pd.., ml:)l . KlldrollU'da estu... "nf d.e~h .I';lllJlk yt.i.hlw. i:aIliu.rlllX UmUl1l , tl.di.'iriiaiW 6'rw:t&Jz. l'CJ' in II l1b-

nin celm.nde

lm;fll

I

)'nl1lI11m'~llr,

enk
[",l~

t

tiiti.in m~R'I~l J~'Jl AnJmray!1 ILlI';'] h:1ek ~llrul verilen habi'(" I Lflg!"11 d ·':;;lId II'_ Y

..
'"

d gmuz I;;lbI >lIri lmt,. Jeri rui.inl\l:!cbi..·lIyl~ j;fILmi

_1--

".~H1'il'HJ~!> 'll.haUc.r 'tmL!oi \'0:: sergi..i2.C*l-I~~ ge ifmu~ endue sonra Irnndo. 1';'n.z\,l1l ~rlnlll'l ~im8'lindl\,!' tnah.ad ve me-t;ihur E~mul k,d .."S1D'll €'II!I '
. IT.k omd"

r ·r.il..'.lImllltl.

~L~":'IAdli m ItIjjl:illHl1i (.-t:fITocl"l ~h

l\Iallye Vl,iI{I1imi.s dUll !-l:I1::m ..h AAkllrndun ~nubLllrl. ge1mi!}1 'ulir,

D!!.Viilin brn I.,jOO yaI' InLilk - 'r"JlI'rlw. j, iDll\'id, 9YDl 7"r1 rnundu, mi.~le~dilld defular Bak.u::k.o ' UIll"a.:D. Il~'e lua.'tii.. fum zsinda v S lI". yar. y. ~mdla!l sonra bl!" mud i-t lmraya &"Lderek Ylltrllakta..JI1!'.a ~drrI1nkLaJlf. llili. haldcn vcsurot ml!l ~llfl(laktll~ kl, h~ f'lkuk du, ytmldCn Jlini y- humaktd Wlti ij:tW£:.w w, l1u. Yu ib.di&
m 8,] ,I,! '1D.n:

AIfT!

n

tg!!r!"'!.lZWIII1l .. blrk.:fI"~U 0'1 ur,

IlInlo:

I<~ .. "et ,",1",11'1 mD

"!"II'
110<.

...1I t;1'1y.r. mdl)'.

k~tI.iir
iloJ lot v.tII IiIllIn
t
}'I

111I',n""'I]B;1 mUffiklin blrllktc

IlIbcbcicII

H,,"m

".,r.,,;1.-

mmor+U VB Zlrhh

.... II, I rl. h.lI.1

6,.

I""",,.n

l:'ftlr . Inln g~ lIO dlgl ku ... .. 1~llrd ..n tII<I"prlz'~ 1HilmUf1:i.lr. BUD _
[;!

b

.6, 1mol 1'1 I .... , _"

I" lil

"

Vllrl!CICOI tr , Ilbathr

f..olt'l;!!b

"'l.

u"

LlfUIilIi.

iIIlm .. mlr;'

raeshebmde 1.:.u:lL1L.1: ya"arak §srld Urna.illiye v ~'n. H,l~i~ denen, ya.bllld Ballniyc, ~J,~lihiuoC, ynhud E1irmtiy'" gibi i ImJe-( ver-il -n
meaheb ve hi.iki'im II kurmustur, 'Onun lnrik;t1~.Illllj· I ~<cyhlU{ ebell b hql,JJ . Y mi hiLi<lllli mutIlJ k .... ndisidic-, QjJ.tlan Ol:i'.mrn Dailer, dahn Mrmt Rd1klltt' 'o'C nlhm)'<;t Ie-

Jl..S.m.ai..uyt:

U P'LJ'''YI); k;.;d<l.r )'ukrd.r.JlIII kiln ~~ i ku"0I-

lEt

Ig,)
Bf'lI;IItIl_!

u hn'hI u.: Pi'll n·n.dn.n. ~ yml:!; ftinliwdlya, on.',,( ve
Ioillthu' ]

r~

wli~

U-

)"'llll

d!;lil - gliilii: III b mUKll karil

liAkkmda Ju.

Hasan
RI.lu... .... • .l..Ll.H: ""

i1.an t eok

rue-

btiti.ill miL!etL~1 \'C lmUn. bunlurm kuvvetlileri ve h!'I' tiirlli lnu:.hle WIgij'r>t!en ol~ tnlil: \ £<'rnm:w.u.:r !jilt 11'(" i~lhn~L • btli'll Hi:I~ri harb U5u.Ueri}'l k. il}ll~llla:r. • hud.'a. ~ taribi)l b r.: 1"_ .F~a11 bll liil \'& bluf. Iilll clklJ!:W gitmeme~a, usuJ \'E~ ni);am.mdH oJ.pn~l ut,edenbx: i muha.rib1Br <U'iLlilfi (H ll! ad~1...o.
11l.l", m9<;elti, - SW dlJrurkel1l. k~~lIlli k'llllanmu}'l bile kanl'llfmi atlfItotnn:!'!l iKC'IT' bu teH11~k.i Uif qol' rrdlhk: hiklL~ yen 'I Itn:raktJ, Fakat on har-bin hilb , h.ii.r1' dI.t nc:rny~ vanh~ Outa rnIiy1e g9!ITcr."c$. Bir kere AJaskeri lrIlimal::IJam i hilc ,'e y ~in IDr qok addcl~ri muli
yal."alJ
~'.IlVaJ;l

ill1mald.a.w.r, llu ,\>'u:ztl1:Mii,· Ii~. 11 ci~'!l!d ho:rkM, D:;_vi Lill 'fl yak<1 si L krnektc, nyni zamandn .la. corkmaktedir, Dtinkii I:lr.di ~'" TI~ olmUl!l ir ; David 1 l'tl;llilk etrnektedir, Sa.lamtUl 11 l'IW11,llwl1 Dun IS ,bl " malk mr yuk almak m~"el sinden i.k i~ a.raslm.J.c. bit: thti!At: ~kml • tJr.~~n ltu'· ...... ,'f" rC'[lfiJ,-:t var-acay,l g,w k 'lL n Salamanun kLZ ka~:,1, arnJ.llrul~ g.ll'mi , bu Sll"aW' u~ 3aliJ.1Ilon..K!limd(:.lwluria.n bir klrhc.la. !Oa.\'ide vurmUK i~temD!J, kH'~1 ~, lamomm knt,L L1I tk~trm " StOnE!. I mi ed~~k \nr;<J.jnJ1 ~hp S8.Fl'Jamnga Bu 31.1[1 U~ kollannda, dnku.r; It '

Ijakil

llI..uli;l

Z&.IlliW

"'~fI

BU I'llIl"i:Id..1C1 Illy ita",.. rrd:aill
:I" ..m~k

:rer~
d ",er.,y lOr

lI"Iuml<lll'l mittel). lIftul'l.aJl k l< LHI "1JI1~ rl ~1"'''lflllr,
tlhllll I<LI ..... 1IHln~ d. .~ lI«Inl doO, "'1'I(:.ak an

F~k,,'
.,lIlVI n

A,lm.rl~.iII, !!tml. ..t Il~"'"

hu toIiI.,.." ~d~ Elml

l:ilr

1111141.

I1'ICIol:l:11 b"
101

mU'o'.n.kiy

JrIIiI","

l r , T.I IIlfr I djCi~'I'

11m

1iI~IIJ

z

Almilli'l

ordu.u

JDijll-lm

1'T'I!!lum!!

....I! 11'1=

m "IUr Ie 1aJ1 mW~I'" JoLII'iYdl.rli'l bl.lyuli IIlr ~1'I11111 .m'" II'dcmc!'I'Il, ..-c 6),"1 Z.iunAnd. F r""'I .. ;z,I.M'n s"n\ii:'ir. ! .,,' ,111,'111. n IIM .... ,.. I
J.ll1It' UYl.lllnl ...."m"".

,Im.rlde

!11~)'''l1d

p.ln

~

....

'm!ll",rl"~

m;5i1'1 I

~.;I-

rn::ll'illll~ ..dl",

m"INdJ,.-.
FI
.rin

In..

lit

n,

Aim

""0 rIO,

n "''' Inlltul:. i!I k.l.rfl mus)'J'"n bh d~n.lii ce"~C'11 '.e,"l~ rttHHen U!'irA Ft::l.ll&:ln,i'I I"jo::rlnc d{l-Ij.. Ir. ....~kc-t!:' ~~ iBlIIIIIi !o1'!"!'1 .nlIIILlliIlillr. I". k1lt un'Llilm"l'1'1ii~l!Y.r 11:1 b~ t<ll<cLlr J;!".It. .12' "",,,,,,,,,n.,, o.laul<'ll' 1ot"""'atPcnI'!l+" tiilih dPijruau kulll::ll Ilk ~ ..~Ic. P1kJn1tlkl..·" KU""I!Ul!rlnll'IJ kill mil. blln. "I' kurtulmutl.ilO!"dl". kllml mUIo<!!bll, ""'I!!1IIIFflar, P'1'~1i[ bl>nrL..,,,dan

maid",

11!o!'l"onl b.

HQlllllHI;a, B",II/' I"r~.nml

,1m r

Ii Frm .... ~

'iII1<

L.rdlr.

te\'ldlf, 1" UnCU mndi.l : "HQ;i'~ \If" d~l~ SC miirno.:lt S!..H'etlyle ~keI'1 j II 1'1 • Illb"ltd:hu:. bir SUL

ki:-ii nin

1)il"d

t

U2{'1 m~

(,I.;

Lllar:l.k

belMi dft AI". "1;1", vetil tltartl~ilIfT1'Ctl~n"'d h..lltanl. n rmll'ill!m bit Y. t<lftlln", D .... n~1I I !"'i"1 111'1 ~ j ,,"u1l lsblt !tmlllurlir. I"t", de allil! bugunk" V"L':r.t, n'lwttllflh;ltrl., I"'hlne d,,~ n",c C'k ~ ,,. l" fo<lpt .. orJl'" !JIbtet YD'= jilllj~uphCllz.

rete rlUI'l l'Il""oIJI.l'll.M 11 I nlil tmak W!.·inWr ve imkfml::ulJi.a !I~ hib oint: !ikLilrdlJ', ,_ Thine Iq.!lLm, 10 In.'l m t.Ide~ "lll.tmkiln clan ltcr~lil ullarula~ Si~' i fe Alm:tnYA. Hitlbct:n iktl medill~ ne g I.... gfi:nd8nbcri gizU!:ii1" 5i~·II.' igi :'let ku~lamfl1l;1, ffiltim. &:llii1yuya h:1l.jkL cep 5ini bE:1li etll:Iti~. iJi.r: tu.raftan guli ~:dl gjjfili:itJ.l:'lu'.l;:{ 11 ~'.Q :ruil'lbnm k;iffikloCJf(! belll C'tinl":z~en, dig...l' lnra.f ilii. t r-afIc '!;air :f:Ii l i1l1.ll,lS
YI komiinist!
ll~1 olm

k~m.liglni dO-: m..gr:: ~~ebbw:; ett'ikle· uncle" kem'hn' rmi.d:d'h!I l~n btc;:ak kuilimd.l~m \'(! Halrrmunu yaraltJ.d1
r

al,.,

M n~I~I~rl'" SnII IP'nl~d ..~i I, nm:l,,1< ... rold.I.lr-.

k;ol
\/oI!

I"m",a

~1;1r

1iI11,LU.

Fr.

ell:
"I

LnOlII:"

~ uv.,C!tI~.Pin!n

~Q'kl

milIUm rden
oUllnon

G ..L" h!!b .... I.nb:.. k""al<l.ul .. !n '!:Iy .. dll
k,u" .... clh:r. In!lUI;z: ,,~

...~ ml,J!F'''~r;!el fllllll)'et

..-gilll:f ri"

F't nn bu
"........

lot 'oIw!tl .. rli'nBVI 101.1
bl" l>Qu~ Bunul'I 1",...k,l:ildc"gl r.,...H-

,.

.
memet>, l1!:!T1l d
B
ri\'"R'

Hidu"elJiL, mud u mmni

tahklkatln3 nobet:1 iY uh $ek ib
rjitill

.i_I IIIIJ.iw..tt''''
k' nil! dc, d III iltmW.
V~

8.0)11

hoST' ..... .. ii!or ""

J'1len

k,niJ=
"0

'!LU ..........

bir: \:10k §.u:rk

htiJ.r:~Il:net-

y~

l;_·tm'l"; ~
BIIgiiu

SClT'!gntrnnll

yilF

I,l, k

bliylilo

OCN.Nltl. bel'llu~ ~ U! 1.;liIIllmle;rd1r-.

~arkL f:.,maiilye de\.'letini \'C' Ha.s;ha.'jiJ atll! !;izli, kork.lllt; tarik:l.h k • ra Hasao Bin Ali Sa'bhah en lIl;1.w ooyle u;.;J._~lL ilimlcrlc yi Q tlfil ~ ktInD.z
bi! ad mdt, !':.t lRm lU

1 'bit IwrkLml;} tnrikati \.'e deV'l~ti , a..hV'e UO"rnttI~"S.EI. LIq, bug-um d:J..b i

I~f.rllli iI.dll·.

n'1l!;! 1 •

I'I'l'lpde

1!i1~~1<1maJ2ol!.me.nln Hnl'T'llnlnlCllkIl!l1I ,,~~'" Iru~Lnll mall" ~}'y .,~ mll:rlll}:ol::Cio ziY'ld~

Suriye. lrnn, Efgs. ll'iULn, Tili"kistan e HimlfiItuun bazl 'r',~rlerinde bu arifrnte> m -nsub olanlar- vardt , 'dli pr m Aga Han, lsma.iiiy@ tari k.! Un.i..o. b ut:iin k ii reisulir, - ~te siz]ere mac rn.lanndau bi ue~ ~ttiiim.iz ~ Su..b!ui..b ile ko["kwlQ m~eb ...C:.de.vl~l:iDln ~ hl)'f~U hBkklndL tacihin biliiig. b II Ihnhr, :uiz karl...

a.Ilnu.mH,

1Ur. f

J"l!.d
BUf'Sa:

hir re

de. I
j
...

~ Y &!1Il~

go-

hiikiiuHw+anm1a..u.
~.,;:u~

O!.Iti Wl:a.ym &elrligini ]ddi~

i.iI;" '&ir. K.u l.i1byu: ~6 - lis;, o'\.n~ 1m, !,,<'}l;.JLli., Kt>nyu 55 - !I'7, :FJ1tt1h14il$ gtlryii'rrlj' '1'0 ~ d~TI V~ tib~ ;r;u.lW-J ~ - ~ 1~.:rrD IldfldIr,

mir" Gi - i:ili Kaxal:uroJ",

e - 70.. CJlrulo~,

G.cllhlolllu.

m

TuJebelik bayabnda NizamulmiilkIe \'e . ir Orner HayyamJ, Ill! kacl yakl(~d a:rkarJ31}llk eden 'I. e hatlu II: 'ndile~ 1 k~i 01 Hn.s S:J.l:lbah, ill.IL '''''I!:r.ir lduktan !-:(lnra soriinU t"lJ:tup 1~c.l1djsinJsa-

ON~

an

Yilil.hb

I

rayr
IlQ

hiNbet~e de hal'i~ o.ian bu ~dam. ta.h~il il.l:k.a.d '
Hukcm&.

k olm~l.ljLnIl. hi kabt:lIj]! etti. Zf:ki 1,'~. 0

tu:u;

'h~

~

ri sr
ihan~ltc
1TI

Ii-

h a]lesiode Ollllan Ojilll ma.il ilg Mehmed D~lu. Siilc~TIlari bir La rl 11 me:oclesindcll k:n ga ~tm i,I~r', ib.irll.l'.. I!ODra kn.\ gp.. T, 1:Ll.:JI'Illij, hmail. ble:l.g:tm oQOKC k Sulcymaru. Illuh hI _ den.ml 'rL .:ya.I-allmu' f. SUl(!j'mUJl cia eline g~i rillil balta iiI! ILill I./.a1pDdan yaralamUj; ikiJ!J h ne,'e knldirIlm~llLr, b lanlIllltll',
l!I1

u-

KUiIlilli A~ f,.\!,Q,'lla Lim.:m cnd!l.e~d.C, Mehmoo V'J..'jll. camji mil :% in.i Mellmedin 1R5 numuall evinin JIllvan MVr;illl.i &fce birdenbi'l"i> yool mul, ni.ifl.J.l'liQ:Jl. ayi!l.t obrwnl i'illlr. z

&BONE BEDELl

&~fndjl

dJ

\41l1l

KUr

I

t:ro~

K IlfUI

f~O


14 0
IlIIO.

• ..

ICO

F'~ri.koylind[l Molhl. ~alnr 801mf~1!1IIll'! :::;6 numrrrnda OLUl'tm 14 ya.'jmda Mu!;!l,afn.y1, anWLl"InO ""l!tan kll.'-gada 1 'TIt c:arldooc 118 l1um mda {lturail 17 Y3.ljHH.1a l~jl'l r • I 11ru;llllr
t~(_L1Viai.

Tevijk cwc-lki ~~ Ge ~ dikpca!}eL. caJde.s.ind~ :EJ,;.tU.ll11 lmh,.c!li· ne gilm.i:!l. kalwcde otw-l.'lllLktu. W!ln SPI'Rel Bog • oro.llU"TIldaki eski bir mesal D dols)'! 'l"evfikrn iizerine yiiriimw,lu. Tev{iIk tab n :amm I{., mi~, bir SCyyar' sa 1(;1 Fl ceti de uyu-. mak iize :a.m!mma. gll1llillI!:'. Btl slrad Tcvfik taban cayl ICI1I1IUlm~, ,.lko.n kl1~un Rocebin dlf; knpagma i_boLla ;'::Lrnhwll=;ltlP: Receb
QtW1!Jl '1Hl tnlI:lnl!)"C knHllnlnHe.

ali

Kapa,;tlnd..n.B. }:arnhu:h C edikp3.lp caddosi 1'1 cl Q 17 nlLlll.l!I't:l~

ui..-.

Bit' tar.llt::m I'lUB~ ya ID n nolflerme' en ~idd6lli t8birlede hiicllm edcJ'ken.. gizh ¢iZI.i lIliimk~relcr~ !;iri!::lmi9, niha!t'et Ru.sra il{? anw~l1hr. Dahll.. ;1>:1 SeJJ~ C'"\"'V~lPoUJJTP·),'!I. RU8yayo. HJ9.11lL bareket VIII Ok rany~ taksim teldinmllJ 'b llwru ..i~tm, R '11 ile lPolonyaDlIl ta..Hsiminti(l lUla:f e'lmii~ti[". Bu i.~.WIi gpcliC'!' 1I,g., D g biro 'jt. I'Ya. ·.hgt !;i t, ii· nifonn9 fiym"'ktlr; B nll k nrU larmda.. dll XapmaktwllI 1 . cylillilii Llk giini1 R YI' ttL;'m yiiz mebll.Sl.l iJarbe. alf!,'l1i1ar olarak .m(c'oC1i!'ID i!JlLlM et.m:~meye \.;ara1"' vennl 'Icrdir. ifemen b ,nlnnn ~'crm(', llrllann klyafeliw! g,lrerek yiiz n Ltl grn:mL l'C. ml!bu~ "uvaCehyl~ rey '\' m~lerrlil,
A.\'~tmy:'l b If\' vuslwy9. a!:!k In 'If 1 ne

_'l--

S ,!tUHOnu.n. k~u'i r:'LpOnl , s q~llflU }falll1ruak ~rnEY.(' venie.::re'ktir.

d:lll't" eel y! r lerd buY\lk 5q

ml.n."' ... .,,",

11,...,11 i!: I'll! bIro II lat

}a~bilir.
tjn

flfl~"i"".

blllt:..n

nk'ett

Burna IHu:."l lsi) - Aukum Zil'1lut e.Dl!titiJ!lti taJ(~bel Cillda~ Mlca k orad:! telklk:n yap' I~l;an 5I.Jnrn ale·

.;ltlill gu"k~ k' f :III Jil!t1!1:rl mliK~rilo:lerl11 .. k ... I~.1'I11 ;I:'Wm ~VI'II.I;<"II1II1c'l 11'11.1 hlkJjMI ""I mii

au....a

ll!.k.ll.nif

fa.li.lly .... l1i11" I lind kl

I!!SOIoS.

"' ....

'"

t"'tklf

~tmol!J«~

r..,

II'I:gJllZllH'hf

~ftma =:;C!L['jIllIZl1' dcinmu:j_len!l£" Ert.esi g 1{:l.1 [' b l!" tIaraSlna harekct t:' f.&nik1 ~rJ 1[', O!. ilia till tc Lkiliat' raptlkt.wl1 ~nnrll ~llLkf.'sir[!' ge.;;e'tek18n1il'.
Onll,lll

A hn
r.['Ull

mU"lI'l

!F;lTf,ul

1'1_.11 k1.i vetl I.'."n n:d. ...n clth!1.etiI )'1 IOIlMuol<;;" ~ nl dl.iihl" dlitmilit

\lLirm~"

'~.l'~",

rlrlltllclerol

ih~'1-

'I'1ll 00r.;inin

,cdJ"11
BIl'

_

)
1::!:"3tI r-rn~"m Vl!! ml!llll!kM l~.l:; A~ ..n::s .'4!j mllt~loJi l~. Q ih:.t ~ ,\1.1 lttl.!
.i::l.lll/l+ 01,10MiiUk;
Kol.l'l

Buno
kat

II

u:;lI~ll -

muddet
YC latbj-

~
,-:1,.1. n. llADI!I'Lcri., ,11M' (Pt.)

iC'IlI1CL i Ulu. YELllmlli(ta

"~{

tl'

k:lkal

QI8.11 Qrman mokt bi I,ODnsmtl rnJel len It:Utll Cit.1 11" Ll,mal cwn 1(' tln, B~' .lillln nilUl)"etwdo'

1.1;

mw..ik

(PL)

iidJl"i Il" ize

tluJle.cc.lde:rdir.
santJ

Hi

E"ro.g!""[I1'q v~ memLe: et So,'lnt Ill! ~rL Ll'I.(IJ MIlnli .. O'(bl m~'ti ; ~PL) • 18 C ]\HILI k: lh(ljXl or':niI (:;;
I,l(l

ll< h""
HUO
IL

qur:,
l\1UZ1k.

lm h:t.ber de til.!'

1111

r::

RLI~

h~m.
C"Il

Veri:UI!' C.e ...

uld1i.renler. p, :1 ntmda HtlUtHlln hilltllmot.i da.. :i,OIlO ild tJ. Itcl1!an IL ja
fIa

Km::ul.

11l1lJlld·

anfl:-a-

i~ II \'~rm~ h:

n
:;

QJo::~ll·

M

mu..h:aWl- eJbill1.! vnk,t1 ml:01u. BIII!1.-

I.!uln."amk Ian 1 br.

Tc\'t'ik ya ~ hBL{~!.1nda laklhll.lTl b3i -

J.ljtJr.
KlJ.dI Irt;yi.i lid l~ rLiv ~Tih A.tu, ...lt~gLnda 29 ntDl13na.h {l'vthi! Qtumfl IbrJ.him InZl 10 Y:I.. I} niliL MC!It..II,~L, Yl!ui&;i .flmolo.d.u.n
fl3.n~11nI'1l1l ... ~hi

u

denmoe

allllmi

~

mrm[lI. Rnyda('! Wla Nlimmu~ fM::Ilu· h..a.ncsiIlI~ kaldll'llip reJ.uvi ~lhlUL &a huIID. iI".

A.lmllll< IJ 'I t n~t I (Mcu'l 1(Wi1. t) I 1ml'l -n HI1$('ylfl (' hid Yal~ln lafll.fUid.l:m'. rWtniil. ~ lmltl >11 ::;w rtll'!.' !i/'II: bun It'<<:lII. llJml ,olID .. k Uu!rol:l ttl, lime !Ildj...wJ~, ~Oll bljl"l1~ ,:;fI,t,!, '1 I'II:ria ~"tLln III'e lid clld Ui(2( n.c t.crt tJ ~ I,J,u Ah~ 'flud Ii:aLlbl KlltJi4<· .... n, 'J{"r:iLIli .tLr', j tid cddl 215, d~dll5 "l!l1J u u ~llr.

A1IIIlll11nn ~w III ill:' L!kn • NnJ"\'~"" linm.1l1~rHHn i:<i!jlLli do. Nlin r-g a,hkeri \'L" rolii kiVa. L tl.rlO Cl .. r.,i~ ALmnnlufln '.I, JILlI') Ie mUm ki..irl ollmlu;lt'll:r, nurll~ r It 1lilll1arLi.1.ki til'lll~l~'fJ.flUrll rJ'll u. brkl~t\ ,ll'LJrIll, 'IInr("(' l'll.al; nil i ('n11 "Ct nler de Nun" Ii z,lhlli klyae1.1nd<>11i Almatllar" f,llntUiitur, !1VI1 deft! pn.m iiUcL""le imUl'llell rala IH!I [lflliio asker, f1:l piUi ~'I..' Imff 11'1inri dlJ.!o:'JIllyIm kal.madJ,

lox

!'l Ill""lfiei ll,rnl\l!rt k l!;Jt~~ nilml~l -rdi. TIJugfu, Iwl, ,Frau..:::u:; r:onlyoB!J. In· g-.LI1: \'0 lum:n!mn ["([lIY(I:<;u Idilias.Ie tliinY':l.~'n ,'aYllan brr "r)l, haberJl'" I'ln bu rod n l'l1:1 al k:-ltll y"klm.

19 II , t.uil;;; 1 C5, VC" SOli'll Re..'1!b,
~J.tl: ....

L t; III ~Ll !;:kl!l.!lll I :J.,.'I;'1ITL, m"H:IJ['o;IILlj[ blltoc-r1cl ~11..0n I\~IJ ik" F~4.
~l","_....

ctL T~t"bJFe' \

1
I:

j

be:-

c;
LJ'

;lIn

K Pur.

dan

.nl
It' h:hllgll.!-r
Fr,l r'Ui17-

C
len) ~I 9 Koruel

bi, L bil i •

1

11I11n

1.l11,~

ba,,;,'cl:fli bl!' tl2'bll~ 11 "1'IIUYli l1ilt.llJI('relt lUi..[ k:t.I.li u[m.ll'1 L \'Slye ('ulytlr.
b:l~hLmlhl

r

I·L.lrlu

ntu:1l f'I I' Bi',"anurunc iJ) hwl('( J Nop: '1:lllsl~lillnm crt si ~ii.llii ~ii~ tUn tJunyay3. 1 gJ lz d['mHlITIUSUIl1'. bwulan UmunlHrI gi>ri ,[ILlIgl, ill.luYJa-

A.kllmli':~l

Inn ka)'d
IUZ.

OlIilr:...1 u;:i"n lliz

Lm kll'l

"'0.

bit In! yn.ptJb

.IilIELI. !tall'

LIe!: I.II.UL· ,if,..lp.rinli:.:;dun bulunl-ly~l-

tilkduDi. H:UtJ Doon YIonct OJ: , estro L ( ~~t: O¥\ E. !'II LUlI'Lus:~. I ~:!:.sO l\Tn!ll!ilkct " ,t YolM, 11~ml h I.n'rl('l~: ~rllill ~h!lom ,- I4bvlll!:l., Il[lmlilt..

"'[I ~

r.;l,Il.:ut UI,["!'!Il!iL

(Fly;;! 1.

PI••

SAI'lIUI

I

e
(El I hral, 1 In'l &o;IhHl!d.)

5~1::zabitler de ntildr. J1ntb il"jnr]o 00>

..
mm ate"'l I It'll da fI('li-t cc t karen h:J!;kmla.-' 1 ihEd cdi ell nisbi r ~ k~('l It ildlm surmek e·
.... 1
11

l

rd.

I 5 ~ "'"<lh

1 '"el

l_hlf~o;J~

1J :-,.n!h.iil '('ph I"!> i c:ctln bir mllhal" 00 ( 1fo'1,:,,\....'\"SIZ SAB.t\n TERIJC;l r.'Ht!:<o. '! {\.;1,) ~ ~ tlaz.irll.1!I b&". 1I'<j1la......lmlln ~ml"kl.8ll blr kN"4o' da.l:ill )'lJ,;o .rJnnl!~tJ.r. Nil'blflfl,.t. iIle bu ~f"hrin §o~ r l,;J.l ~ r .uc ",urI:! 2·1 "cyl.l saatritlll "'::IbJ.~1 h'hli0ri: mal i gUlI"bhl!!mh'I;J !'~b.i.II AJru.anllimn l'll ~,\ I lI,.]rualll:.1f1n biiyiik bir ta1111nl.lTllIl I' nuntateasuula t1i.i:tiUlli· f'Ull~ L1ii~lllij'50tilr. l'urnl":o;.in ~hl.1ldlu. :'In u... ~ lJ,ulwlmwn d bc~lenmemekh: n Ln m Llk>m!ul.l j aur nrzhmna fH,hd"ire orr. H r iki taraftun d'1. O:J.ZI sev • lii.~ hlr f.illtl etle ~m1.l~a't"l1h:l "dt"I1. "ki\.iu Adihltt'rk IIf' DIIDI,~·r.qu~'in 11.0 d.: 'ilmrtd-we "'lIlikmdo. tiiiil. Ghl""dde kul((oY i IIni:lrbkl81' ) apumaktadrr, k1h,brllluz AlnmllL'l n JlJi.Jtfu guy~ .J'li~diJmj .... lir. AIm kum ntlani.J.g.i.Hnllanda, Bel· rt'tlt'rini nkamete lIg1':l tnll~I' (ht'. Jla Elii.r :ult·.ilit,le ~3naim nd't:o.n (,.ika. T. ik mburg ve F'r':l!~Snllill s''1"3 v tllP Il I"" H)Uvrin.m bo.mhur - , m ltn I' \!rn"ll ordusunun malze - dUl'I;Inbnll;l l"'.Jgnwn I. h~'f' runl'li - I dlin millt, n nill.:tanbt. artm.J!jhr. l:aI· mz bil" onln mubt lif !:<lplaJllb 200 men v billl~ss.a tank nakuntnd I~ ;la'l1l1.~{iiin. giimhi/, • gff& haruugr.l,!Lgl milhim zayill.tt.:Ln millevet",lie d l','::I1H edihnis] ii'. I I:op i~timlID etmi!jtir. Cl'uuh ~plll''SIinde hyde (Jl'ger till ~,. r[ Dl3.hi)'eU" d.':\'3Jull biiyHk SI1IU.UU{';iJll. dli~maru~L lHrkll--: hu.s- [ hi'!!' hiidl~ obn:uru.~~r.iI'::'O'"\'elce de giii'liJIi:]l![ lt~ bll :;Ila...qu!p Eull;fJ1!;knk • I'{ln hu·J'(-l.;eU rle lieoe ~'j> rUII'n'l i!)l:iJr. Mhillirilt'li,b::i g;i.bj Imn't'U rbn.1z ('~'I)h"nID .:1iQ,erlU'+tmLmlldlll m.u.htu G\,'f'ri f"":lll L mahriller{lc ho.sI1 alan k~ ,... L nuU'd:niln li tu(l'!;'u J:,JJoIlliypti III· I ! Ilru:iro.nda, ma~li'tb log'1lli.z ~lu,"\,t'tlt'ri b.tldj ~inlfi IJonkt"n:t,u II· na~ . bfl .e malzeml;llil1 tumid h'iJ1 mu-:hU". manu::nJla 11IIIunan gemilere kI~IlII!d[ llir oJma~a bir 1Iaftn ldzundlr. AH~,Ul 'l'liLi(.1 :rn."iI:il~ de..rhal kendilerini toplru:ll.~ Fill d~ 'I'ehlik~ 1'"illnUeri I"a.rir;., '1 tA.A.1 - sitint • Om~l'- , i!:w y~p '1g. lot Il'bilusleFe k~l mi.1ca,.1ar. Ba9vekilll?l" DlUV&.£{' lu}'e.ts~ de ey girl. mi,n', lb· .\.rrn~, i.:h·3nm[;1' \"~ tell gf""l H~ r H;:;, 2 r A.l\.. Bu S:lb.a.ll likleri patlhnento kilniUsi.indom mU· I~ikeeden '~fllba,fdll:n~n, hilGhaFran:. In "nubu ~a.rl!i bR'\'alisinde l['ol1tTICi'~e .n i~~.1rilusuna ili'l:in.utl n r ("thana [lim ettili!:ir. l!.l CI hQ."a. ~'if(l1an1l1l- , M:e ,i.lUi diler; 00"11 F.F.!llHZ U' ~lIgili.7: Ju(.u'l l Du.n- t reibl'. tahrib\'e ~ t 7.1 (jan. 7"51 1!' kada... df't'affi Hl~ bir §I:yi aR~a klllkma.d:.L ZlR 1Il11l\'affruny'f tll'l"":i e",'~1ee lJildiri· e1e:n b l' 1.l bll.k~ i~ret:i veriJmi'}tir " 1;elFiI Ln"j,' d1.Ji~f"u rL,·'at mri.n.iJ aI.di.k101", De-rllal tedhLd~r die a1mdl. FrnD.len mluLlnia.r.:r. lIi"bst~t )Hilil'lim mikA.'fil 1 , liuc: ~L1.8.t S.,];'] .a~ gene oil' ]1iI.11I ;,:.u,rn1:il1danlp{..... k:;lim u~l{ln~ i!!ado.. baS!kUJ.Yi :;i1lLl'lan de;- tI ri1d.iCt .~1'1JW. anrnl..,hr. Jki:l1rS ~chJilre ~rrl1 il:!lha \"1::' jpDl nnlitl r-dirD llii,!uWR ilr. mi.i~Ui!lligibi, bic ~O:k ku.:m~ .~ ~'iik{'1:~lH\ll ;H.OO~ 1unluk.t hub gellr. n.J fir! ',ilwsinul.1 ~Ie sa.:Lt £.40 da. )'t"11 !,,'I."ticR ""I~ ,jdd ..11i mllh':lIirebdtT lJIbi, n IlnklJ~'eo '1,raJIIlril bAti1'l'lnui. ;t,Y i i-:llcUe taj'Y3rtl!?rln geluJgi yapmakt-adrrrnr. )}u kit. Ill' l'\'H~ &lh.li,)(' bilrlirilmi~tir. W:;~ k.:l.mall CII'I"(1~ II- ttl. ~W'II Gm- 1,1 baIi'b ' ml~i ,·c bu l!llil":lr~lnw. ~ltind :.omd ilri kTB\'Jl1.illr. ha\'d rnUWd':l& ~Uitlj~IIi.i." all "" '\'llhudilE'r '1rO':.~{':", C:l.o;~l. ~·pr-. N~llJ?OI'I Rurhl • ::; IA,A.I - fh.v~!'. bHodirlt mtJllilan I. ..lnl ...tlil.t'n ti(-'DlfD. m1w- tertiba.tiJ'le IJlul,,"I'bllez bit' kl'u'i! ziir, A )"1" kl~ru~n uhlr ulknda kala.o miti<ii' I Iii torpido, 2 mulU\rib, birr :ser:l. motOr ~'e. !C('nm 1 160.000. t.oniuk S8 ti~t ,'lbliRt mlimessiU~ri Ar-ab VI! f' IIlwrn onlu~;;al 1 .i~gtlI'1I IElrol..:Jer1Hr. (aOl~; Yr"d. 1 h.!;1 ;'1 h • 01 ~I ;'r·nll1.ullh:r..cJ('n rntlri"klleb g'ijniHh.i kl"upunl bom'bularb lmsal'a ugratrl Bl' h~"f"lietlerin 11 rr ••irill'rJ.", tQP'f;U bin. evl~dJ.nJ LToul..li:.d HilIrbde bynu~tJr. HiI' !:ok \"a'I:!I.It'!M', molu:rlN' laaiJnll Jll'l'IISIlP ~·tizlercl,"l :1. k"r tar Inl'l,,'<!.·U~'rin.in. b~~~I'!"\riD lfe tankbe1.rnek 3lH'€'tiyle y.a,~ feooko.rlak"e l"Omofl.ci:ili"leu DleWfii isnoot etmill; rafmdan PLnl:4! t,limll:l.lt' hJlztl." ~~rm a~i al,hnili1 1.1l1i..l:amiul IUII'ekl't lara ngme[l, h ::ubi g'erek k~nd..isi~ "'-~,''"l:I. b:litm,l'l'hr. Dwllietlclue s.am,1Il:l(le i blliu nm u "1:1rd..ll', ~f'ln:]t DlillI.eadili.\ ..H' .,iL1I1"W m~' genk dj~erle:ri ~~iIlka.ze..ww olmrunUlU("l.-cilel, ya..knu1a Fl' nsara 11:0 J:Ibruin dlkm n klhdW't bomb8.r~ I.J,I~tWll'Tu7.1arla du,;:mlllli koo.d!ilennil agmCIl o1dlI.t~ 01 d! u,g,wn , ..~ ",oIll"Tlh;d< (oLIn bit .:l5k~r'rin mUll D.Hln e'diJmj~t:i.r. no, ~'a.kl '1tlrnuLJ]l~~bnlll'. billilhare ~ UI1nda. keAdi6ine bir hI;>:' m h,D '\.tatmdan \'e IJllh IUnanSeri .'\lmOD mohil"'lf"lI'I'iniu h uiiz A.l.maHt };ou,·uUeri hi~ hu:pajauye.r teminine !;a~trkell e:mks-iyvn(iil'i:>"Ul3.fI!l1I eli u d b'ulllonn sa.WIiD Be)", larmd,1l rtek mUlelws<::is olmu~l.a pn hr. i}lufi'~"il'llh ], r z.:lll1a.~d~"o larla mukabele gonl!lilmli ve deaiz '!;,ika _. Frnn-''Hz lmmrnm ~l lapbk· "iikiek I)lim, o;dulal'lnllz ......e :rl'wdiln dlr" kontrolilniln bogueu bir k:u.vvet 01& ll~rh l a blil(,D Rt·I'I):i.n IIkpo1a.:n bra y Ili bill' taMruz III tl :'Iind;e. 1m ~1J"lil' -lme;e II' ",(u!1tr. ~ hl.I.e dogn:t n· e.ndisilW " TIl :istimn.1 edildj,gim. LtlDrJT~':: (]..,A.l - 1·1:;j,\::iau r .~ ~kRen 1.Ibl.lu.nn mornr) rnen bLrl, hill' t~P[iiLlo .woo bii~'iik til Io<mu \',e !:lUi baJil!l pek yakmdtr. !lNbe9tfi toolluk rok :rilldii 'IJW mLkLiye. 'VUI~ tirLIn bir terrli';;:'ln<: gOre, 1rr.giW: sahil hf"lIiil. I1mk1l.\ (,11Ill't !'\lel) :Dun.kerqU8 'bw--eMl1m lurmilk ike1'e" i&t.i.m.:lJ eo JHI\·i!.1Lt"~<ln bn !l:i'!iMJh ("ken R.otler(llV'IlIlU IImt lmIa.~nId.'UvMfakolm~ I dl"ll "a.~'.D.rklra LiuallliriJmj,tir,. ~-.s.. dilecek bir "'Mlltill haLin& g:ele1:!ejini L.l:wlln pt:u,.,l "l:e ~;;J.i 'I:lep:,tanw yenihrl'. !3't'r.leri~I"l, nB]{er'lerb'!i/l ~~~ blkdi:r ederek tWyWl milletimin 1:Ia. ,lc.n b w.bacdlm3f1 etril1!'lerdir. Dq;Joh:k ill r", uw;l"II.l, mui!a1rebe ta.,n.. ~lnm) l.mlil~Ui1e iftiLuar pdPbilir. rcll~te g~J. l.tge amide- bulundll,gu· larln nmb I"tllmanm:a. i~tirHk {'dl'n k-rind(']l Pti:ire-kke,b g-nI~1a.J' lI'bvsll2 Ha:ti1'"..mdaoIDf'n@ . Ol'lPh~.,.mde nu. "alamo deD.i?1erde: va.hd\et VI! t<t~'yJr"kdn tni.h·C'tlcbll.tI depoll1I1l1 ya limll.J tan.rrnz ederek IJo.mba· Ai..nt"'(1I· 'Ie ~arlda ~ nuk.'iJuda topistik.lalini tem.i.o i~in~ti 1;8f;1ra.ti. "irn(1i t. miylf' t:lhrSb edilmi.. l~ 4;11 f..!.:ili~;>tl olmo;." ,'eltetlu'l !bri~le< lkii bij~ uk til"_arot vapurunills .. mmtaDlJlc:~nin emri altmda. yr ,;d.mB~ i.II~ 111 I 1 [j'HIl ctl'li~lerdi , ~"MIh""in 1:II{9nn'~a mu¥aff~ ohnu:r kn'imdii otnm iiI.. ;.ilihl rr'b boD 11.. DlClde bulunr1~U1 ih1n OO~I". In III<: h. "L km".'etl~nnc meruub lanhr. pan: - LiOn. dJemi~'olumUl 11-olull' y' 1D11111::;~1r. linidaJr BU IL bir Layy~ " . 3b~h tJ:ii"rmln mn'zi· mohteru lIl'llk~lal"l bomltildma. Ihrutii.1. '! lhuir.w g·f-Cbila~. 3rew:rlmiz P...oWB. 2 (A..A.) - ltaly~ 11 ri~ikrinin. ilrA.!nn....h;£ sinn yapnllfj! ,'e m Ugrn.blml hr. "inll'£l.1dt'ki k!ta.l:.!n j~t·'rll (J .. e~· YiIl:i[;I8Z11l'lTIJ1li l1.~iri efkirl ol.8.n Telei)i IIctlce ~llIJ'lH;tl ... S"flha filolan dfur I H.cI.zi'nmda dii.~nQfijn I,IA .. 'II ZiIomi:-.lcrd.ir. 'J'rI'W WJDlallil!:lmda,,,;o grafo g:l.~gteaillin miidilrii AnNIldio TI1i:lnIJl I"<,::ali .. lttl'lg,lII. buh.l1'.l,an timEln~ yi.lW iiR ta)'l'~yi 1m.lml!l!i~ill'. Hun"· 1Ur.\prrnarun i'~mlbu n dll dp,.:rbtml~. mdyoda l<1I.pbgl pazar koD.u~ma.911 laFla. HollnnrlllJlln \YiJlemc_sord v~ 'Iiim~"~ I'll ha '0"3 n1lJllln,,,he~n "~,' ne hir l,:ok k~il ur: 1i. 1'0Ifi1 ~'a-il~tv. ... e;'iD!L~ilda Itf11.1)o·1Ilt lfItaJ Ocnna W~.;:1'"fi limarJarHH mUlifaff~k1.Yl:!t&rti Dun, llii<;.1lliInm ct'!ml~ ~;apflC'iJ ~;);- smd:::i. d~i.,iJilll'lih:uii5,. II j bn-are be~~dC1'1lli~ie Jd; Ie bomban~lmlln ellt1i~J rdir. bit.-iwyulan t~1'JI. mdBDl ilD~ \':;1. illonn I (Hu:li"in~ . -mlliy,a ka.dw' - ltalywUl bQ,fb C yeleE"1 ~LIIl! ~ it l,pmlJl r~Ut"IWB Tf!klifi ii t f 'I da. y"r!ie bhriJ,. ed~ ~},Ikl.~lnl'l1l~ bln·atj ye: ll.n.lohn.~ lanliir: TUnu.s, &:onri kei1 C'ebeldtt:a. N~,,~'ork, :2 (A.A, I - "A~oc:iat.ed Hr. 15 AIIImao by. M ~i k.)'l'l)lj'u. .... til.... Silvejt ,. SU!li8Ygson der~ Prrs,<:" in mubabiI"ine IIllLZflr3.I"I, VaTtD dbl'hu'in ~uuillnde 'r'naI:lyr tbl nkm AL'1.L'" 1: ')11 TEBUG) de k<IJPah hil' gf'!;ittu'. Kornik"" 'I'u~in~tvl1un iy.i habe-r aIILll maha.fiti, Imhutan d.n,g kltalannnlll 1 bM~raDVuhr' rill LUlmrni Ii.:l.rnr~ilh!, 2 ,(.L nus, Ccbclil.ttunk ve SU'V Y'lJ ltp,l}'!1.Fla n den b1 u'b.a'!"ebelerrnicr.l ibitmesini d9, Bod!.i,·yi ;r.aph;·tmi~w \'"0 til... kigiA ..) ~ Urdu ;,·I.lJ;4'I~ 1"llTl fblnllgll ya mlbte\l@cci.l1 kontrol 1D.0klaiun Wi! miite<lkJ.b .A1rn.anya n tlalYI:L taraliz kilu!lr~m.F.1 If'll: IilDhH old{]~ hallle bl.l.dHi~·Cir: ... ~![.e.-i liel;leflcH'dir. BUi h:omtrol !].(Iii fl:nililn miJ~erek bir :Bulb tekLifI :ya~ Idll' mil'llur ~11'l1'h 1I'l1ru/(z~nM'""I~ igtiLillillJl 11lJl;"Ull~f lar ...rl1uLrn iiJ}, mihlW'aa taln.rlam ilele-1'i @mden k o,lkmllltdu.". J'l'11rml!!II'IFl. inLi.zar' e1..mekt.edlr, Bu t~kf'i'mi",1 rdir. edi~]1 Dllnkfl"f)lLl' 11('1" uk' larnImdaita!ytI.liI1fi her lie- pahotlm,l. OI111"9:J. O:JJ in i Ie 'hera her gondez il.ecek hir twWI1 Akdenizde hal-eket 8o!'l he~ll.siui.. ;:, ..an iilttmatamu lrulh, miJtte-fikler tayya rey ka"!1 alc-lt a~~.IB.Tdu, koza.nrnlllsl lRZlmdir, u maksa.ciil BobQHlJyad~Jln Gro ... j,)k §ehrim.in t tarafl dan kabul edlhnemg"il takdi'l" • bliilkt.a11 bir dakika. Slllll'a piiOother neye mll] olut·~ ol~un asker!: j}\ndarm3;ll1 1I el'llerde \', 0 otobU.srle IMlya.ru.n b.ube gU-tliC'eg-ini bLIdiludan bin t0l']_11doBurdRrl iki5iniB muza[£eriy~tlede eldl<! etcm k [o.z.1D1Jude t.ahll.rrj~': L ~'upll1l \70 ben'Lb '·re<:l'l:lir, dlll:du::;Ulll1 ~(jrmtiJ:;tiir, Bu II mile ... illIr. Til.leblel'imizill lI:l" r!W1 ,gQkt@u rinde yiyec~k guli.irenl,·ri I}iddpl:.l.e Ayui mullab[' Jtalya.ru.n mi.iUeden iltilii :ah~'11 kes;mj:i ve iil"li"lIcUs!.i. ve teslI.t1urtltn bellle:rnek gi.iH.iru; blr fl~:lcre \'e Almi1~ya nwm.na bolr s!.J1h M~di l;:iUalara !;arprnl!' tn'. dn ka.ybooJmuliitur. in1:i.It no),' K3~J rI f.1.[I,'ik.:ilihr !}e~' o1ul". Ull:lifi :al'Zetle~ctiru va bbl tekJirin 1<:11 tnJ.ll I'll" IlIti.u 1.tmo~ 2 (A.A.1 - Lii!'gE' m~ Hiller Mn~ofurjyc gdre mi3tte!iktl:.tLi.vnrn:u: • Jt.i.I niut ..W Ll'Jndra, 2 ~liuSl'l.!siJ H,,:ubiye lr:'nn lam mag;llilbiyetu n:ill.rui..suu ta.- busu lI1U1.ii.z1m. Tmf uL, LOllldra.da.n LU n]LilN'OO IPliml N<J.zlfi EdclJi lou aln;:n''I\ Ag'lcrilia.~'a. ~a.ltUDUn edm:r.-ijnj de bildkmekte - Bel!;ilia !neb\.i.~lln rm!"ll!:ane bir telsrn.f 28 mll~'1S tllr lhli ROMSJ,\ \Ik:m dll. B8.lcladll n rn'tlyo ile bir konll~ma gOlld~;HW(I; ] I'flt L~'i.ltllJ~uun II1Lyaneillr. Te\'~I'e gnelcsillJ bJ,plo Tri~tino YUf!fill tlr. Na;:w putkuJlda ~on. harb Li d(JlaYl~iyle hJ.t2t.: Llgi lIcJreti bilILtlY;l.nm met;alIWl.! da bu L.ekli e irnzallile Ikiln bir mllkal,J<, hara barx'litlnl U;l,iUIl uza I)'a nakletmj~ " ilirmi ~ "e de ,Z11i,' kl' de ColUflac.a 1.J I'" , Val7jngian ma.hi.lfiAkt:li:ni.le inhk!L1 etUgi tk. triJIc hu"Bel~il::a ceph iJ:l~kn t.iIl (nk I'll"" m IH'UI' bi.iiullnn milllf"l£ik kuv\'e'lle-Jib 1 yoldl'l blr t klJfjn miitt ikl sui butma;,l.l mllhwlll I 01 n b LdlRehn' kif'! &~l':"h t.eslim:1l1 mtill:J kih bll.4 ,11' [il"~n "lli'ilt~ ... ye rnnJ!ill4;J'lwrt Ile e ~f ail t;1J) ediritl in 'hUm b 8.kklltd.." ;:,u mil I iLm ~ tl ~ I"W Plrt t~ I4idlu biiri1k 111 ii!'kijliLl i~il~cJc {'ere· ~lld;lijl"'l"lInb \'e lril tlaM'~1 k:JY1.g1lie \'eml;tm_kf.c"Hr. di.r: t.il:j.l,III.I1mm b'?l·tJ.1I·1- r,(.,L~rek k!i.il- yan ~tLiglni \'e btl 1'lakil l~eyJa~ieUltin K udw.m ll:l.dyokl r ll.lIJlia It:.llY:liI'l .I:"IiI.VtL lmvvetl n _\..dffimne Kadar biLiyiik bi~' mm·" rfi<l~l}'€:t 1.I1;, P;u'i;iJ"-CDto bUZl!Mlml.u. bulu.na· 'evil~n flit' KW"tl de Il:k rll [mile tskeod eFI,)'~. Ha y f::L v.e ~!'jJ.lI~ ~UI~ni anJotmlfj.LII'. Ed!2u hii- , rall: Ordl.1iW TIl el~flerr"eU ~fllUi Ku dll.9. 2 lilA, J Y L1 n.LJ!I ve lubtwn I:l-ald.lr:H~:rldEu"dlr. Bu hll.va dJtall t,lhhl elLikl~'JI i!O'rlm I1n~Ht~bw eRI~i Iwl'lan bagh bir !!ur.ette mlHl.yytn bir 1t000veta~ib CodeD h ... cr· b filll~ut. SiL~ilyaJan. Trabl~,J.Orl 'f,e dil D'l:.t]'l1f, 1c"lim eder).J.i"rck~~ l1ii'l- tel' hokkmda SlII"IHlm;L.7. kiiniliiLini bir lerin illtillarma. m<'l.n.i ol.m.nkl.i7.ere Oniki ::!idlllnnb..1 ha.reket ed,,"C~kt'ir. dllhil 1.1i'j. (·lmiljUr. it FiolWlAl1 ne!I' II tJil.;ml ~tll':e' (·ml'llliti· bugii.n 1:IefITOluuan bir emirruune ile flu "lyyl],n~lf'r avnj zami.Ul1 )l..kdet~hllrrhill Nul !')iiyli~'~k me: caw m.uleffi!lLrim,., radyo allt!! I!r.Hlkindcriuin umumi nizd kll.r:,,)a:~~ca.k J1. ttPiliz' ve Londra., :2 I A.A. ~ - It uter ajaa. Bill' lman To pidu:-OII Hn.lll'lblll mllba.'ller ~ kulla.nllm:UII mell ddml F'ronll1z bs,\'a ku, ...... '~Ue in] t I brilb bil~lnp;t r'l~ml'Iilo "Mdba'ITiri YUlyor: tir, Larulm, 2 lA,A,1 - Nakll)" t:e(.'11ecCk~"l"d.I.r loW kl1 ~!lh gi.inU Al'iun KI.lDlurOUllll, mall) a-la f;lIk mile-rine i<l.IHTUZ tm'k limi'l'i~'r Eelc!II hnrbi.n &cvk Ve' iatlJt'eni .Ilekkllu1a Su.\!~Y'l' .klillalma g-~11!Il,0i;, .~U[li11." -;:jk~ ~tlh,!J ilCi..If,llida dolLJl!lln Li lHW AJ:manyol hudll'h.l 2 <A,A.~ lbeyra.nQ.U.:a bu!u!IIIacrurtu-. milk, l~lIndlr ~JI 1.11.11 i,lll'i ythW"I de. HaVa!iJ. jellh'D;ar f' h_y.;:'ll'. tOr"[l)id~u (ili.\n L::Ln'arejnrin l..1.ait"LlZU :lH:if\'ckHi,n I'I1Eltk"nk ku. ......<M:D'IH'i'n:i:rI r~1I1igi ,anook J::! kiid.!;:rmii'l'. B1Jf'..l.Qam :netke>;i1Ld~b:Jihnlmlllll', A.[lf;'Fl kllLA.Im!)'Jl !"i.. hid,·!"ill r Fla n drf'l!l'dcn ric" a.U Vfl1 g~n cum&. .I(!-~MI bll" ~ ..'1l11 y~ lu,lYl.ll ta:r ... r~l~n " ·,J, tik~'~ teb,Ji.u COJ"j I,ll n'lltl..!ldnn.ilg! iI'" leqd~1 menal edl Ii. ha-' gUnil h~ ] nan 31iJC!!1ek h'l"b lllec~Lall"01flm.b.n :rllbeUc; bir olllb.Ji, karl dl ... All.lI.i ;i,: rn l:"mumi WorhilJ! '. a \'~' deni z (UziJ II m I,~ lor!,i'luhl T'1'o. hal-;h.lIlib MllliI:mal V"er,ooeti 'ili!aid nEII,1t k~lp.il.jbllu' Vo:l' i,l""" pI. b tlJr. bulumluv.h.ll1 'i 'n kcr,! ·t.llH:j! roil'. son ,-lell injl~' 'JL,jU~ 1 ~.bl kU~'lel'edil.utJe~!lrt1ir. ' '(~f!.:~ TI blu .... i ck (i,\1ci tdI.. I.h.'11 Ifll.laJOITlw l.e1lL1I1<! rJ l4;lm kit • • ToIJ"i1!'ldlJliU", 6 buWlb ullil.~ Q~ n r d~
1'J I'~I. n - ri mahfrll
rill

is

~ hasrl

I

I

~L."'''''~

nun De hl.iYlik bir u.fumb. otmasa liI.tlfl'l gcler~l1i kolarca tukd.l£ Qlunab~. tiyt t:lf'[ll~mCa, orada da ~tJ.. lir, hb geldllcr. t;:u kil Fransuda Iti l'Cj im, Fro n!;l:;l milleli n ill hilMilslebid 'l'e mitt hakklm memtetilll hid knhrumruwgma L'3gmen., I>etlcol'de h LI U1m.cti devlrebileeek k 0ruhlardn bir gev~c-klik iln'lid C'tmi~Jan 'btl ieraat dcmolmlSilerde mini U. SOSyali"_M '1.'C bilbnS91l ko:mil:niml §:ll U run tckr"..L"l"puladJgm.a, 3.l!im. we ecr yam, d:>llili mllnnknsnlnr mille- J rad~ltin iiuucl .. e kuvvet peyt"la ettin faaliyetini \'UULru Juin dereccda tigin~ bir J~a.ret ve delll idL .A..lmn.n djj~Ur1mekten .ayu-ml~ "I,'~ ~orak \'30ve !ngi.li2; n.slc rlcrinin !lIimiliki hub di.lerde isrnf etmi!jl l, Su.llia, hfillt~u tarzlart lle ilk gfin.lc:rdcki haller araCemiy~tine fazla iman (;tmi~ ohm slndaki biJyuk fark i~ boyle bit" Lag"ilizlcr ise an'anevi bj!;lcrinc- teb'l~ rnhl: inIc.tJQ.bw mahsulildlir. Ft;ll..rul2. yet ederek mecbllT:i askerlik hizmeoroum !Jimc1i lielik blE irade:vlc l:uiU'e~ tinde.n uzak durmu~ ve donanmak~'te g-e1m:i~tir. Iartru 'oile p-ck fnzla tAkvi~ Uh,umu~ :tngilte.rroe i.ae ~ok daba muazmm, nu hissctmcm lljll'OOl. Wi deriI.J bit inJal~b He k~l~'bk. Faka.t ilk mu\o'aHakJye.bizliklel' V'e F"a['~enlod!l hie gilD. ir.indc- kabu] d!arb~1!l! gerek ~ r g€'rek Ine(lilt~ !biT kanlilD IltUi.i..n lngiJ..i:z milgi.l.tercde pek [likkatt.e r::lyan a.ksill!etilili. bUt un lngiliz litC!"rv~tini htikD.amelJel' uyandu-di, Fr DBIZ, VO h.meUn cmrine iunade hWc soktu, giliz orulll.'ll"lmn ngra.dJJ<Inn m.uvafFl"tlrum ila 1ngUtc~nin w;;ll"'!. kafaloyets;iz.likle!"o Alman lmvvetleri zanamga iDe biiyti!k: :bi.r" azim ve rebid li.~ olsfds.Y'dI. bugiln A.l:manya.d nazi r'Ejim.j yuu1lrd1; Cimkii I) ile san1drtklan gtIriimyM. Vi1.tau lUil... dUlfa.a:!!l ugrund:1.'I:m iki. milIetiIl gl:i:t.Dta.k ku VVctV6 yumruk IJakk:nna ZiCI aldlklan fedakirllklaruJ. bi!yillduW!.yan.all hi r N:jhndir. MJcok zM guo ;EL,)Im mmn::Ilda yill!stk vo &eri g1ist~rirslii: mahvolmruu za.:rurl.. ~efllliIz'hlir imanhk ide;ili i,::1.1ll de -eidlaJ tlir. Citnkii hiki1l~ti vUc:udu ka}l~ etmek. ka.na-a,ti fie l:Jir1e~i.nCil mftttehIT" fiklerimiz"in ordtulann1 &yl6 bir ru1'!i F:ak!ll; FraruHl ve IEgi1lere de.mokt YS r 'leri Fr lIunz
kuvve
>

iii

as.

IBl OJ. UI~mlt!kctin 19 bil.l:ia. gt1zii 0]

lO'£! a.klannd!J. esilletlee, ~ ml2.i yW"d ha.'~1.DJ OOirnlak i~"tf.l l:iiLl~ sirll!i !;inBi t;91lflkD kl.lvveUer'., bill
memlr2:kctte hand ve 'yF-lbull. daWJI, dil~I'IHl.n1ano bozguneu t('lkiJtJ, attm-

;._~'!'"""'-----

'I

i

I

italyanJD ha,rb

avaze I · erl

I
I

I

I

"6

rota. -

cia bunalmJ.j, manevl kuvvetl saHlIl .. ml~ §8§kJ..n va.tanda.§lalr varsa, ,liiUI ak!iaDl b[~~.'ekitin radyo \' l!.asiy'le sijy~miij OIDUgu nut.ku dikkotle 0" kumahrhrler. Bu mituk, di.l~m nlFlft. DIllIn lm.f<l.l!.W3. eziel blr :!r'1ml!"U~ !:!a§lun vatandaslarm BIll1It.rna. da Boo ylibC1Dir tokat gibi iaef;",,\t.li.r, Basvekll, ..·a.:ciyetim1z] gaytt haria' ve gayet keekin h~t.larla bc-lirtiyor. Biitiin gayemia VEl: bliLilo p()Jlitika~ sulbu muhafaza ve barb baric~ kw.maktan ibal'\Cttir. Hi~ bit' mHh:til1 topraklartn gj.. zilmuz olmad..g:. gibiJ ba~k[], hectumgi bir milletin de topTaklu1m1zda g.f:izU ya,rsa tru.nu ~.Lk1l.l'lD3ga R7.iDtDU imll1nuyontZ.B:I thmml~ oldu gumtl:lllli barlcl siYlJsetten ~ kli.dll.l' inh~ ~ e;tmi§ aeghll.i:z. Hele son dokUl nyd.aD.o ~ beri ceroya.n ede:o muh&rebelel'1kll.l fllml" oldugumilll dersler. bizi tu.1Ive m.a..n.evf si.lith ile techlz et_m4 oluhuc.ll rimizdeJl u.zalda:jtlrDl P lin'yOI' ki Ibunun karJlS.mda sui' ma.dd~kelm c.-k !jOyle dursun1 bunl. huabu ~ de:n, sirf makine ... telmikt,m, sri e Zira b: kik&t sulk ilJtilii. l'a gru;;bu garttallJ Ib:net GlaD. tun bn:gi~Lr. hi.i.n a.ncak kun'eUe, bl("lik VI) flrl'Jlogayri wan1 A.lm.an orousunun btab-cdikl",koil'Wlabilece-j"im kiJ,ru btdu.hemeha.l maglub obc ~:l,. .Jl.r da·· IIlUYOftLZ. H.id.isal btl. lORn. .a.timid tilla bile lereddUd edH~mez. all CoI\ lfi: tak:v:iye 1EI:m.i~lir. Htiu;e)u Cahld Y~\L .. IN Diifll'l!landl<! bugii:o, .erkeklUl', .m~ h:k dtl'lile1'l ~y knlm3Jl'u~tlIr. M&aJfI.!' sef bu !\n'anel~l' a.rhk buill k:tnlj'" truEji bu.lunuyor. '0, boim 1<:, ko,mlDl o emmek ~tedigi dUi}mliDlfill bir ytIll& 'Ruman kabinosindekl dayi,gibi i1>Gkuluyor. Onun tam tan is ~ ,'iklik ne i'ada .edi,yor ca.g] n~],;t.m;Ul1 bulup ISJ.n'llC ya ka. .. Rom!., 2 I.A,A..) - D. N. B. bi! lindar yaltaklanm..a1rt?IlI, tiidil EJ l!:i1d& Y°lr: hjicki['hkta.rJ, iI.~b8Bbt1.illlanged katlR.u.men tlLUiciye n~;!laretwcl~,"u.. rmyol". lnIk[l.t "'skti ge-Hnt.e :rebUti ku!l geJ.ea degl.~ikli!k. siywd lt3.1Yl:l1!I. dillikTini meyiaf'la r.1.Ji:Qnl.n.k l'Iijt~ m g.bfjllierillde Rmnell s.iyasetinin "a.!1~d., biit:i.in n;;. n'llUSBuzI ugunu, bU,.. ooj"lamla311T11wgma. bir eW ade· ti.in kftl!.~lijilili gJi;\O"to;:-urek h dihmli!'ktoo.k. hil "urn ediyo['. Popolo di Ronu. gaz.e;t~. Gi .urFakat bu hilderi. Tu:rkiy,ede a4k .. te'n.in tayiW. Rump.y~ h~ ha de mi}"Ccektir. TUrkiye UQ dnbildea,. De Parise veya. Lolldr.a.yu miite,,·ecdb de h\ri !:.ell t:e'lbooi.llDi~~ektir, Elw'1 olmB._)'1iIn d05tan~ we an'allen si)-IJ.3edU~ma~lal'IDl!Z. bugti:nt kndnr tme devruna ka.r81t "iH'di.gmiu hi!' dE']eme g,jjl"diiild~ i ''akM' ve mllsafLIR mi oldllguu:.ur y~E!.ktadir. p.e.r!,'erliti.!:It b:l:r W, bl'r 1Jyutuilllll: au gaz.et xa.Il:Jl.&I:i.Be gtI.I'~, ~.u,esen :!l(f'kli.J1de t:ei'sir ediyol."lsma.. ms.u Dluva.ffaldydlm Fl'1lI1.S.I.Zlat1'li. bunda mui!l:!ij FiW'elie alden~j ve higi1.UJerin pnmjlerin.l lyke 3ars ~orC{;e.klerj g\~~.~ll.k ~l'ii1d~r. Ve e-o; mt~. Rumatnyada wkua g<:l'fl'[Ij de-, gel' 0 lstemed~gJDJiIZ gtm mWC;L ..ter .. gil].. iklik i!le bll pl.'estije lilt' "be &". t rib be b!n )"lhk ~ 'e; ~enI' .; . da.ha iodirmqiir. Garb cepIt . inde Ii, bir .ta~e m~l{k asit. v~ k h~malii k!l.ZAtluan muvnffa.k.iyeUmle.o. halblr frllUctm 1D.el~r yapm3.g"J" If:' oa,..J Y{l..fUIJ aldLg, ~t'!J.2.if~tteo Vi! t':ml.a.w.ile du.j'tulu SD.}'fa·Latllioli bir fI h .. ' u...... Kerns • Berlin m.ihverillll::L sl~eHnEil cek1.i.r, uygU!D oian MaraNtruun :lhhgl \"i!l;$imdilik 'b11 kIilUlI:! 2:1.)~, so:tl.la §imo.lc1e lI~.niFl\lmaT!,~ M,UR.'AD SERfO(;LfJ 1 ,. ... Ho.ric1lre NUZlnIDm tnyini F'rs_l] 9IzJ:1.J"Il'l Vi!: w.giJizkriq Rumanymia. Veni bi1r Amerikan Zlrhh"~ Cate..l.u:ollUIl, !iiahsiyet:.!.nd~ L>pl~lI.IlI \'qill1gt'lllil, ? fA_A.) - DiW. '''W''''I mesnedilerw ortmlaa kQl!dIl !'Tlli'l u r. shln.aaton" mbll!>111J.lI, de.ui.ze in~

dotru.

i

Romaya, gore

~j

JIm

---.III11I~~-

o

,e.nubl Amernc.yal
rU.o_ k

gD,lnda-, harb g'BmUer;

I

W~iJ:IgtQ'O, :? (AA.) -Ba..hriye diiftsl cuu\)~Aml'l"ikR)'1'Il yenidt-fi iki. ha.fif krUl;'~1" gond~l"lIle~", k .... I"8.r venni~. Dlln Rioy~ narebt €tdl?P Quiney g~ml5inj }'~(ll g~l"Ililef w,~jb ooece'ktir', mu h3.1~:k\'! lEl't"m bebi, Uruguay \'e Bre::ilraJa '-'ivil g.lym~ A1~1r1 zabitl~l"lllltD me-vmd 'IlIldu.Gu.niL d Lr e,IIDa'l1 l'1lporl:ll,hr,

"T~

Fin.slre gore RllIslall"ln ., siyasaU
ReM! nlu, 2' lA. A.l - Ha \"II,S,: BJJ, tLk memiekeUerimJ:eki S(Io'l(Vl't • .ol:lLL· ycti ; FiDl ti rldiy!.Ulll!l 1I:JiZ!1.]" d.ik k at.i1:n celbetmektccBir. Bu Ia.uJ..iyetl.liL b~·· ddi, S(wyetler"E1 jleri is:tihkRmJ. n • DIg d:rh:1 !;cri bbr suret~ t.lI.h.k:iBl ediimesldir. Ru ..y~ iLlebill m~ml~e-'tler llJ'::unnda mib;h::rek y l"dun rmktl:o.nlllln d f"Pj~ tttilf.i t!.Blbk hmtllmetle'r:i.nln Ibjr:I'IIlYti:t;i, RU:!I:l:y:l}"J bu ~edbirhrri a.m'Ul~t1. rl1~c"lmr kllm;J.ktMn'.

h;in 1UZlmge.bm tedbirleria abndr,8,l' bildirilm@lrt.ediJ·.Bl.;. gemli J\merik:ui' tet'l!::melm tarafm,<lan 1.9 Ele-ned~Il""; Ii in~ e-Wie'll ilk. ;urbtnllu-. 13 Had • f1Ind[]. bir ZJ..I"bh d ilb lad lrJliCt'ktir.c1 Ha1t;'.Il, 6 ZIlrhb diW3. l~ edilmekte-' clir. .pelt; c k! Uij;I BUlr811 (HllsusiJ_ - ED senr Jarm ~1I \'() k pall gitn\ • ra.tmeD bir taraJd.:m ba1kln dlL~' tB.:raJdam du. t1li~elu:jJ"'k en!iltiti.1sLi. n' tohum mUst.a.h.3iUer:iII:WJ. yupbg:l. ~,..,: ret SB!i'esi.nde ge~elll. E>eTlII!:Yi'I UIl'lA1"iUl.! do\.a lubl. m.iklardA 7'll33G kula. i~
bl;)e~j

m.eallniinasebetiylt~ ltk ~ularuJl m.eydmm

ata

~t.km

m.u.~J m.aa

~b]nl1~tar,

fpok bdccl.:!:iligi i.'.Ill'itlt[j_~ii t '"' n tllS,yonlarln istibsal tt.ili~ ri VI:: I r8SIZ olal'3k h:alkll. dagttb::dtu'l 6.1'15 kuu i1e be:r:l~T tcvli. t ' 1)6711 1m .. luya '!;mlig olmll-:tur. , _ _ . _.• ~ .\I'osko~·a., ? U\.AJ - T'~,,~ bildiriJl·ot·: R~Hila hd~nl'lJ). :!OUya.lldt ('un] .. hliriy('U u."irn~U it:tirni:l d.f!Vn:l~lllln !I. Jl[l.2:JI".L n tnrihliccl ~inde' I!) 10 ~ 0" siIliu dedH Iliitc.t i ittibkL. II: b elll.ilmi~lir. V:,trid t ~!.'t-t5:.1"(l.O.· ..}. rrl~"'l'l. :!5A:JS. m'i.QIl liJbl I Hl.k t~",bit l'O Ilmj~tit . I riil'l15ek medis bunduH b.o.)k~ 'n tar :IiIQ!iyal..lst ~(lvyet ciim!nu I.;-~' lerinin bUU.;e!.['r1lli dQ'k b!.ll nll~i t.v. MO:ilko.'Bl IIJdl1'"iJI~1'I bllt~~Mi :.:,~

I

Sovyetlorln

bUdc8,al

;

"in .. J1apDln harbi dlsvam OdtUl(l,k
CUing- - hJlIl~, ::: IA,A.I ~mle JllpaD]'a U'aSmda sl1lb ~ktedi]djgin Il!hit- dolll n l}!Jyla.l8.l' res:mi

em

mnhfjllmnde ]:;::.tt'i}'YL"tle.e-bib etlil· I meklhlir. A,lI.Di m(LlltillPNIi". h rbin <liyD~ ~idlleUe d!l:!\'l.!m lE'det~i i~~"'1!"Qlunmokt ulir.
lli.l'di;J.Ll 11411eket

i,.....
il
till

cdel"tll:

I'll ~t~fi:'k'~n

i.

ruilroo uh1i:lyi f;':;';:IlH~MJlr" l!~'e&~k ol..!!.n Ililly;:m h::LVi gol ,j aehtillin bi.it(:~!1i i~ 1, kl.lV\'iIl'U~Fl .iii. kCll'D.iz.ilC) It :I.!.l-'Qn rn ,'iiI • ~' n Hitnyi tmtrnalLt3/ilr, r 1o:2.g.. tariM rohl bi,)~lerer'~~I·'rllu".

r~lI!1'~tc

LE'Il"1

..

Sdu
IIJ."R.
hdll"'l1

-------.
liyJe
J'
11,,1

0"18n9 ,ek
)"u un pasbuyUdm1 Jham 01ml.l'itu•• Duduklan mDranrdiu. 'C1.I"PJ.ruIlwllnl'ldio. ILkBaJdlJdar gOzc ~Iyordu.. -YlHlW:ur.a bu hall. karku. werindeD'" ziyade M.lI.biycl .adi. HiI" 8D. evw] ga.. I'\:o;~ ginnck, guvda ~'I1d.eye geIm k .. §oJl1' ti d" y~'1 bI.t:rul AlJgoyn pnm;cluri af.ll!l.1l1da yukIaJaro.k ODWI d mlr vililull1 ~ bulma.k: VQ anlamalrb, Ni.bllyet, iki pcllll'll'8h, u;u-pmma. ~ .ll.anllJ bl'Lirili. H(>lfillB.lJlM1lak' ~ il.c kCII'e- e.nB'I:l yo,flmli, Bu, Cll!e yaglnYlDlnr' Ud tarafn Wi hi~ bir lijey \'cnnedi.. As1l h(l;."II.LI).mabi.rdan 1:3Q1'll"8., biridrlerinI am . ya~:1lClar(b._ Y uatrf rum D boyuyln denlc d~Oyo u, YHIhnz, YusufLJD. koJl4.., l1~wdinden fazIa usundu, l:leJ,IU l.-madan uo:nrn, her ild. pehllvan d ~'o(:kim:ncd;en, bIiztilmc • den blrblrJr'rine Il.Qk ..... drik yanor..ytL· ii, tar. Her iki ural da. wtf.a1l ge.Lmegr!!, bYzilJup getmegrQ o,"!b.f'w.w..iyet verm.f!D'l.i~l!:~rdi . Her ikisi de l~endine gUvemyorull, Za!..Cn Ali~(). hlf,jDir· w.kit eguerek hasnuaa yiirinn~ '90 YM..~ bH pehllvnn d ~lal ..

de

rz

111m! n hrin1D d'lolill"' ";Ik.,mk h.dJlII·1 ova 11'11 tHtll .... tme I Dic 1<-1 nn "m~U~ml:;" L"ln !:.L- r<1 ~k.L (llu:r. A.d:ml'1 df~I:ll~ birlt1lluln LI2illil norll'jlll ~1lt!Cj,1o: r"I!d OilY I';J<1I. ~ cJ<, b~1 nIII rn Y... 'l-mytll1 m ...
[lU", h~'I' yJl 1['U

11,' ynkui.ttlil'l n.l: ".:Idnr olBIMJ, !'lull" Ve-killetIlK' rnumca l Lntll'l 'If Ad. II 0- I \"1I'!:1UlnIW :rt 'lJt.IiU:Fl"I tftln n kurtIIrllm'1lrnl! 11(' I e-lInf 11. Tlll ,:Iryo" clIcflUIliyet.d VII th 11:1"" Vtlll'll 1<c Yflpll n l tk Id.li!rdc i.ltlm I ifill till 11 nn ,'[1 IUmUk::t;)' ccler :/,1 lilirut >.I.IJ,gWI.ll.l:l. II.gk 1 61; (!;!I:> la

~=!""

,n -

i"llLllm, L tIr. U :rl"rmuo ~k. ~~ kllldJ,i::1 Jj' yapilim bu lh,; <C.S~UIll bJ.ril'iJ~l.:ll Ad.... nun'" &;1oID;! 1 rilll;U.l1~C S"l/ htlrl n~hJ'i ~;j!rllldO!' hlr I~:"lrll;l I~[l (!d11!'l'l!k tub~ IUWI.'1l liilr,11 KmIil"G('> klftl.:lmllkllI'. 1 '1 d IJIl bii 1J.k ':'I'll k;a.n;ili \.o-e,.a I. hI tuiJun lillla~

BlJ. seIer Al.i~ ~ ~YiIlj vcrdJ." CHp~: - Baydi Jm.an be: .. Tekrat lkii pehli\I[L1l en.se ~~ . WAr. AdAb ~ yenMI dllMilltYorrlu... ! Bele, son ~prnzdan, Kc!ca YUEJditi tun kIui."\du.~u enu 8inir.·1_~i'f'lhi<rtJ.· lhtiylU" ~ dQDf:ret: - Usto.. me. denili:J bu iIe be 7 GUml derlm~" - Capra.-n oolrtll ~! - Kol.1&:rl gtinnliyor It!lIJ:I.Wii.? - FB.ka1, ben QUPCazl a6kemi)'81 oek. 2&DD.etmi[tim... ~ Kuv'I'et.li, IWMQ M. ~ bm..

JO.
-

Oyte. ~e ...
-el.l.sma.il: .. .lmna.i.l usta P hll 'i..nWr .. Elbctte ...
oJat;ak

Eh! .. Uu.:,.~

-

(I•• I" 'u'

II

rule
d4:IL

~blt

'!!dilmi:;l1r,

I} 'bzl:!.

w,blJ:;

kiln ::IInl ~:1S oJ.lIBu. LAl.Th Jaulh:rllllJ'.J~UI1I)"1

~ Nc
Deyjnt.:c, -

,,(Jilinl;

I!¥Il

IhJjyar

de m ~ C!l7.

r

SEll>: 'IDI

U L.illirJlLr, S(ld L~lJILl thrt.VrlMln hili' 'orElt:.J'\Ll.l \I~ h('[" rueru .ldlmtcrdC! d;Llmn my-

Ira:nijtIl'Al'''-.k :

Hu gurC'3 bitmez,
Ne gibi...

Mal
A,k'i'lCM h~!I.~~:mjjfll:1 "II.zi~'l"_1 gfi::. tt-l'el'l

Halil de, ayni

d;iJ'I1

gijrejen

tumm
me bur till' I('tUllUtir '0 bu yU2deD bil. bLJ&iim Italya taJ·n.J:l1'Wall harbe ichar l'(Ii1mClui:z. ~ £P,J.L:ltlccs· sill [l dikkate H.. m!.lt eeburi b
de uhmu
>

l'Iidcl' hak.i:miyctiJl mU.ll.ILBJ I!iI.ltL(Li1 sathma IJ td.ug:u kadnr der'inlikleriae ve Ullh:J..SS.:l. h.n I rll h8.kim ulma .... tir, Ra.tti iiI< nn] &cui..:jliklek.i kw

mlliilb~ 11- p;t<n; oim i.u:KI1.!' lll'l,ID.,r j yeri LuHh:!'lt;, e<;IHmlf II" bll ,el'cleo <10.: ,.1l..,1 <,tL.lt!!..,rc b d ,.nr.fllstu.. A IL~ <1"1. t:(,n.~.J n(!ih:~l"rlne~{il'f! burad ~ ~Ill'
1lliJ& lii~lk

>

milt illrt I!'I IDIlUu.bil muv fill: "'~ rr.ll'Il'nl$Ur. ~ Iam -lillrili1 1:01 d lnl r,1I ttlllL!l1
)1I.t """n i.lf\ll! I!aK ,lUI lot )'11 pahnIj .11 ol!lcflgI Imla"llarak bu ,u.Lem!! h!Jk~illml;tu. ZUll; . yn.I l:Ilmlmdii v\lkl.lu mullkmr .. bill'flj)'l 1 il'll I fl. db lr'l"" :\ GMIl. i(!11 moL" liil3'l11 bl r ~I flke-l C.1R<:.,'1Irl do do InLHmilo:;lilr. Tllhlt:re kIlnnllllrl ,~ lall.Li~ J:"tOl.kl.u,ri pkilIt.'rint!! JI;,!IJM,[j~ Tolhli)'<! iw<l:Jllilll, bjl$t.111 .,0;>1111 \c;rJ;.r, '1 nl 4U Wilmetre t.ul ... .l'1 h,d' m~n~-l.am knn Uiir Ill:m:ilk Ik!mrklir. Bunllirlll I>evkul('c:(!~ !Ill rnlkt.:lln :I'ilniyC'lI_ :Jnoo mil" dj!!!!'. I 1("11 a~
I;ILoHI

sl
llull1I'lmn m~l=i

BACON
s~rbC1'stlsl \'C Il!Ul.Stm.i t'll de d~lliz.Lf'I·1; hftkllll} et i.tJt.7 lnlJnzruu cU~mkle£dOII

rim
rt

IQ1I

lt

nc

kaiJ..l.an

BOyJe bir- litHwalia L:W~k!J. • II'!Il Ui.k.dirinde D~en m ilh.Jn'l mt:SelC" Akd miz,n li a .... -tim. d~h::L..I dur Wr .<

J

'unlZ

·9·

bit pe.blivanil1. Ali~!).Eo 1'lUlufun dill gcli~ne ba~. D em~l~ bu da kertdisc gin· :ntilI ~ bir J:H!h bWlldl .. G\irc:jtn i11{~ dalli_WI, acelesiz, temkinli iJri p blivlmm l;::ul;juL fakat BITt hareke 1 ·nyre Im'birin Genem~leriyl ge ~ . HI!'I' ikl ha: 111. bUiririenm yokladliar .. BiflbirJmm.n. ~ ve temilin tlerceclJ!'Mni rmbdllnr
R.)Ca y ~~lf

11 iI.fJImlJ..I

\10)[.

sert,
<

- Berabare kahr cl":llm •• - Amm.a Y3.J!lbn h ., - OylL: g6zUkUyOI' .. Berab~re u.. lacakbr .... - Ali\u. yener Yu ufu.,; ~ Bence, ycneml)'C k .. Km,;et;.. ler, okkalar denk di.l. yor .• - Hay agl'Jru O!J<ylm be!. IJ:O-aJ.,. Iah bel abcre kahrhu. ~ - Yll sen ne zaJ.mc.J.l}ordW1" l - D.:igru~unll 50 <lcm.ek F all g"Ii.r!:(' AliC;;Qnun Dl~llLb olusuu Ie rlluyoruwn_ - Imkaru yok., tues k(;. linl go..;...tC-1 dl, dedi, lbtiy ..l· CazgJ.I'. kJ.· 1.lll. \:ern'U'; ~ ti, Fa.]~at. Ada.l.J Halll ",ilpbedt'yd'Adlll1 fuli], AJj~onull ~.Il. YllSilt tara!m-d.:l1l m!'1~Fb olm:H: HI kat'iYIlIl istemc.zul, Ell, ~erefi J..: 11-

\:e-Ir ttmkinh,~

yu1.:Lc. bt:t.lmu~u

~hr.:llm\l

lc~lw cdcr.

II &I I'd ltd

1!i milt lu..n..allil r lrun

'l'D.Zl~ etLml7. m.Li.u.(:rikl~r!;ni la.nnuz. "'C hllB~l

19iJmlDm
I .... ~':l

dost -

du; 11llli11::n1nuz ',Iil
dll.. :ill'. H

.nw de IT'LJhoJ!:m!!
03
1;rl-

1C!:.::;;;'1 me ete i~ Ie;, ) u.l:J ml ~ Bu hnd.Jd~
t.efik !(iI'hr,h:d

aJ

n. hl!: bir blJ 1.1 I.ll.. U<l~m

l"uUI

d

ve 111 Ll mU'.·

1", '.I'i:iT'ltJl,

c.

de
lIt

mutt{1fl·1

mi

nras.mrla . h 1.Il.:'$1 :lin tl d 1:fu'

A CI bLI lmt'v ti ,,'anh. _<\Ji.:;-(l. da. YI.l:3uIu temkinli s rt, lOCI In.JvveW bulm~.. Gilr<'...li },~ dakikndan sonre 1fUtIf'Jtl. Hii nnlar ba!ilnw .. ... 0 la o\li Ilmf bi:rbirlm-inm dere...:elerini anJ:W.Jkta.n IlIiOfl'f'n, giJ . > ~i~lerdi. 11k oymm, Nit;O :van Ca.praza ~rd Fakat. YlLf':'('If dc.lm,l L'rL!"r.~ boE<r" U!..t"::11 etti. I:;Jrpnnrak: - Raydl. Ilst~ be!.. DIy .aeale.n . YwrufLm. bu nara· lunda m' aJ :'3l"Ib.. Oem k istl-

di.at fLymn.:tk

mrnmu.a.

iW.

yordu Hh~
gel'mez" Fakat

ball,

1 I~da.

• 'oe
"'{!

tuQ'liil 01

i mIll }t

w

..."
[] 1!Jlld.iT' ..

r:iik

Bu \ Jl:1lr'"lla 1nc len inc.,.e t u.all: \'~ ml.i!.il r'I ,.d~I,.!J't:iII S"yhan .ocbrirun 1"labl i~Ln SCIt"1I: o.:,"",I,c\ I!cr~ iJ;;t liiJdl baltImlBl'u:ll1 m lilLlVflrl~ \'1:: mll~ ul US\l1 .. s"d 1.L1~ I tm,,1Lllt: ttll'. Bu :ru renl) LlLltUn.m L.i ..... nlalZOl1.Lar biJ:' yut.4k l..Iz.eli.l1 E! t~k ,r ellun~I:>L I ~ck.. II l'J Iillylll 0 ru<b.o te liZ olRuk. \'!!_ (l~!! L;L~.1 rrtLlht.· I !.clL11k J 'r bEl' Y" i.a '''1 inir..s:ar (!i:mi; obc:akt..u:;_

lI.1t~ 1l:1l"'R.yn. muJ. 'ili~mroL I:;lrplllIP n:u;m:iyle efilSC' ynhdl.. Lakin A~H;Q Iru:Zlll.~t:1 1kinci ho.m~e9tru yaprui Alic;( , te-!-!·",I' LRpnqn ginji. .EfUmIl:lt BUrdu.. Yu If !it pr." bu eTi'l'E':1 ~bl sol:Nn.("( II.. Alit;:o IllS on ~ a.dJ.tJ: hdn :sitriilr I;!(}i.. .. f. zona ve m::lh~I"Ct· . Je ha::lmJrun k~ha" !i3-prn.r:lnl tck· rn.r SQldlL Geo(" biT n5.ra s.alJ:uil: - Hayda.~ ..
'l!.b.1k" ,11'11 bulllh~1111~k i.;ln ~whnn i!lJ11dun ~ok ~!;' 1J m!!1r. j~D etrnll!k1edll·. 'Ncllir V1I1..LwuunUViU' ~dl n dab r :l k o"'",':u ~n !u IT' b t: k;:Y! ioY";'- lIu I.IIIYUbJn:1 1::" iDY£'t bu ru.J L'wdsE1. v:.m. Dl..5;aydl
lll!lll.I b()SLlrll~. her ]1

Ix-kle.m.eG-f' etti!~r ..
On

VI?

temJMn
zorlu

I

olma..gn

f

yk·

dalLikahk

sl~ti.
m:mlcU'da

K.:l.Julf'3.:nuda
hLl.cUm

1 Lieu .L' r 1 f;'h:sb ettlgi ...-

f'lluyordu.

Bu, g~ WZl hcr i:':i ~arllfl 1"1 bilme-r'buri~'E' kJn~1 <g:w I"-o;;e Ee\"k~lLl . 11k lnnN hunl)i L" ru;tJ. .. Yll8uf koUa.t3lll11 t~l. gund n ..tifa.dc eder!l::k h.fU;-mm;;L daln:u.-tl. Pa,·
'!;:a.lara eli

~.

Y;U;1 va:rm

.<.In '.. II I'" '

A.Ii~o, ~Hllll
Tl!Ulkabe~e

~tti.

tak.h \'~,
iU1;Jl.!

~ldlJ<;ln.; !liidcIetlc ZollJ boyundul.J.J;; l'lI.Sl.I[1.I ",p·.'}'l·~bogdu.

:klapL ~~

t..

~ y hilrni}'arum, hn tlI1I. m.:UUm.!..t ~ • Ya!.nJ..z bill' r; II: yi.i.k ttalyllJ'J d'eniz ublt ii.1:.&n.l.!Irr.w..1t ~ft'£' fin r~ _WI [l-

RDlIdc.1
fadD. mill:

1'[.lUI
fl

utili!,

rI.

Y iL g. 1m i¥i- Yuau1 tan ku.rtul;juktan SC'1ll nI. &a.llach; -H da :.
Yusufl11J QUnimsl
iSIl

n,;,-

"11 I'

ade

I

t!i-

yoniu; it)ylll-

~eon"~,

i'l1I1

nil"" ..;} !

72
Ynz Tne\'I!imi. LUT'] .m1S.J'l~ kUm. i!i.ni..iy rdu. Ak r !SuI 11'1 [Ln,ln 'Ie ytiy~n~mt Im'l:\r \
1fI!J.l'I1... Il~ tAUl hI!" ~

IILlI

Rllru,

1lZLI.I

,'e_ It=hlililll.

ItlJk

tal:tkian I-urtula:rak n;::;in~ gtnm bl!, k.I,tlIJ-jt' at1k ldi..

hir has· rr ~alw.t J 9· g-~i;i. temu Vi:

hlU

ediy9l.du .. bu
t

or-

CUIl(l~iu l;i~ tLid n H;ille h(J~1I1J1lUB gllJi evv 'FL bll \111 -QJlL.l.IJ 1B11'akllgL i~e· nf lnd uillUlHflt'l.. 1-agf1l~n, g~n(,f k l' r1m, mlI y t I urtuldul?!lnll hi ttl gl tlr9.b11 ve k.l.,'ri>l.1rh y,~J(J.n msz.i-

da k.l.ZaIl..mak Hi:umru. Bu eb bdCn B"f·SilY:J. gJdecC'k yenle it· miMI.' [1!J,p (I.ada lngrlL;r,ctI.3ID.den 1::;Uh.d~ \:tml.,H: im..kiiru wrrdJ. f!er,l1 o· r11~lfl brLZI kollej ilfhrli:L. .. an d,~ bu· d
Illm.J},llf"lilJ

Nihny ~t i giib. Pa:W..a.rl I..-iil..:utIF .kendDllni !\') hlsscmai'tti; .k.Jbinin YIlr:uu Ii ' .hcBiz, kapaa.ml1lUJ" VI! b~lki de l~ bir z i}i.J. '}~~kti; folha ~f'lE.ili: kuvveti muuz k ' dJ ~bl rc gaw t'. 1I!f Vih:udlil I!;j', r1iu&llQ. ll~Wlb b±r "arl~te- g~l·

tubu ~ i!]ti Zlu'fln i.iurind~ .. ~n kelime.ler vu.nh: "Adr"':5 ,J. mil oldu-mub ~d ,j tir." Perihan hll bnb<:r iHerine d..:rln
r k. d.ru.

biT' e1 du rem t , Il akik~ten i:!.e\'fy()nlu. ber
b.il~k olm
h.n1pllR.

~nman
idi. " geM

1.~ltlli~l'll miilt..'t'_'3Sir cl..1eF:i.l<a.l i' ~ I~ '~"JllIl'lci II gu llii
]{alitwll

,

mi4:kill vaU:.; 1I de ka!m!I.lWll.n \

hnd

11 ge'~lr lyonll!,

1M: s(LaJlcl

,h·luk.,
~Ol"t

i:eyl'l'l
"11 j'lk.J

l{en· b !fit

giller
hlm 1
L

yU2.
I I III

ITn£'RIm:'! hn.'l--

W':

clftlJlrt
tm

1.. l l f'l snnl

,

i

nla.adull cia den; ahnak imk;~rum aide edC'bll!;·cekti... ullUn iC:11\ Y3· pui bin 11 lzmjr(: gitmilJti. lInkat Ol'.w I. d.:J.ha VOlflilld: ik('n bwlay:ul Il¥lf b 1 ha£tahk, l;uld~bn.i. l:1l·ttlI'ffil!>. 'Ire 111" 1 .ll.ll mernJeket t1H.3b h l'1e¢inlHl'e lIhil111l:! [ L IlL.; lc:,i'tl! 1 :gc tlh.t J!
7

I.k • b ~ J.lD. Si1Aki ~ ~ ~ ,I
I~

atnmn oir-

ddJl.i gibiydi.

Kend.isinl ~ vi!bik d~{'ek yl! "um ~,im" lid cl~,l;Ji.

",·eo
1
III

tes iii II!ilk nw\' -

h NI'I('In b il ti.in hnt me!' b n.. •

II

I

(yonlu Orner at: adimda 14,2,7,5 akyen" Turkiye Tokoru yapt:

Ie v

I
'I!!!;,

~Bolt I .In.

,

Ino ••

hlr"de)

lrula.k ha\'adisleritll!

Hlymet vermeI. r I
K I~·"I.II I:>rmkil R!!,\;J)"Jul u, GUn , Nllrr~ r rlrumlmnol' i'l7,,'nt' bcn''''I! d ~ It!di till I'll fmmJ_c [Ioommkll. ~~ndt'l'f ~)'Ill)luyoJl'; )':l.'! :ml'tl,.tJ I( _ hi [ t~I" bulutu h;lm.h.: eliD mu..rclLiiilrul
LIllI

)
n
I }- dderi S:llll~ri
I,J

I

devlet bill 1'll'I'min mu.z.,'kelf'J,', ~Iri dun 8:ibab tamarnladt . Bunirn ilnn bin da.itml, [Ji~l'i fj,"\'liH.lfLlJ(' obnnk ilzeI" :rekWIIJ 337 mily[~[1 'Purk Jirastm ge~ MaS. iliit~cl,;!r,. d:ltl':"deri de J/Ine yekimlan 7 nlll)o' T\U'lu bliliu!: miiLh it b\lt~cl~nJ.ir_ Biil@

~rindecraJll}htJ. mLinakasa. ve

sinter . .l.\.nkflf[l.Dln al:;lk v hiavaBli kadar !J.1;:1k: ve lIi1rtif;l li i aseti b nkkma ve In.ll.'Vc:lme ~min mllletlmiztn

nlll I'J kk->!'h. o.ml,,, • iJmn.dmT.1Sb_

...

rn nfaatleruie

daima

uygun

olaca -

n-

left1l,:u.n.ieU..igimiz Till"k milletinin fnh vc Sllad~tine ve yiik se me- muM elan ~nllfim la.Tda de"let Irelerinin mnvafPaJr olmabLndi . Bu. oil t ete-rin c(: k 11 Rat~ hun c'l rak lahakkuku i~ln, 'Ilund!Ul evv I de l:.IU:h!:le ~ l)J.d\l~n:l biT ta.-

kaDlimizlc

~,nD. kac.i 'Dlmrmu::J. i:steri;;!l, Bj?_im b- ~Ita miUetJerdem istedJg-imi& d~, hi" zimll:l!I.du a~lk olraalartdrr. MflJ' Ec[II'hi~ 'I' S1!.}'ln vai:a!.'ld"l.!$la 1m, Size bir ~ll!'d n odah. ba.hsedecefim, Ktndi m::l.ksadlnrmQ, gillV tIla" h yarn:tmalr fstiyen biT taknn mJiffi.-

nund

6W:ulul"';

'rUQ.iI",I"no

JI.I!&!I~

:nr1_

II J'klp~WI :;U'a;Slntl,1 II:. I 1'ba.J'i1 i!i.-iyCtrdu. At sarn I1'1 h,uanlllI; tJ.J dlllil dOlNlm,1 -"ir Er e!"lP r'i'I,",,_ n parlilkhb

;.r.'c

1~lrI'= alan by ~nUiiil:II.ao.l"l ;:;,.. It;:j ,ilonul kutQJ,.IIIt,IU dud "k' In i1" tlOJf:i blIlbl11ni IJ'nynrd'll Elhl!ttcki M Ilydllar, ~0IV;1; ...zlesen d.1lII iI;!I If IfIT I n ifimftUmtl tit; Q.a tar III m. aVni.lllftin dlljfOmlrnDu!IIL Ill! b'l r. V ud k • yntllgmfillln lit Ii " cd. "brier, m.i ldt,

; tu

, ytm I ycr,

'~m

"JIlLJII

1:MIoiu~,

1-

kim

Vi

rgj b:JakiirlLlllarUI1, Dlilleti·

miz'in nil k,uj;lll" tabU: bllld!Jgun_u ve Dl11JIJ;!t v kill ImI2in, miilreJlef lanulUJ yee ik..a.biIiy,-,UIl6 l.Iygl o:Irn3"Jl hususunda gtistCrdil.deri al::1k1i,lan.nl burada minne.l ile sOy1 benim il:;llll bii l:ion_::tuJ:'.

I

woo
uJ a.tletl:zm bayr.urul'1lil l.l --gled ., S()I'1r'R F n 1"0011tll\da htr :.ll:M:Ul Iri [lden . h r ZiiLmJlI,kjnr.icn uaha. kiltle: yapIJnu!i~U"_ n1mo.swda, hem giU,i, e kadlU' ~driilm.emis bil" ..............Inm. triblin!eri k:ii mHen u~ olw:lS~, daba verimll c~~l1ol(" ile :Itl~tlerill g<lyet gilz~ de e~1 1l.1~·n Glf[ll.l.lan salk ... ~
lyl

mek'o Jio~d rkm •.

Cirit:

Melili
52,Gi. UZIUI:

54,,3:1.,

Rem.al 5:3,55, ~rif

KonDm.'1..3. Kaml!!imll1m F·;\,dabun Dilnyarun i..;iDdt: .,;alklloo...gl buh •• • ranm bi2:e de tesir etmemestne un ~ kim YeJill ur, Hilkiunetmiz aylardan • ben biz m'iltasm ~e~ltli gosteritertnl Brdemek ii1;ln l:.:ah=;llyo:r. xruu koru • ma kunununun muhtelif sahalardaki m1.blllimlefl e de ettigmw: n~ti .. c~lerdell melru:mnuz. Evvelce de sOylediti ", :mca.k ti.iznm gt..riildDk~ ~ ta.lbik safla.undn kOTlfltl bll It: bir I;ok: fny'daJ:H"lIl1. zama.n:la
s

I1lli

tir ecnebileI'iti faaliyetind~n son za~an lama. hahK1tilmege ba~li.lDm. Bundae da bl:uJ. eilclilijeler-in dQgdLl gil [IIll· babe r aldim, Vatanda!'llanml.:!: emln olabiJIrle.r iii, TiirkiJr'ooe ke:ndi Ihllks.adlanru yiiriitecek rnuhit v itl t ulamIy;\-cagma kani oldllbn gtbi fa.aliy.f"Uer iizerint1· l1tikiJ m t !.laim.::J. dikkatlL dave nrnaktadt e, En uf'ak IDir [;a!:1k!mhg-lD derh"') en ag,r cezaya t;:irFllacag,.na ve II r hangi boyle- bir l.e§ebbil.sLin ohluGu yerrle oon-dLiriliecoto:iwe emin ol.a.bllU'l:iiimz. Yalmz, vatandaalarunm d bu gibi ahvale kanji bi.dtfu-nc-t.e.}ardimc: altnalaruu nea ederita. V::.Lt&nd~ blribirle We. emn.iyeUerini sanlmak bugnalln mlicadele us lien a.~ndad.u-. Bu usulililll tatblkab. hi.ziw mlilllleketimilze kadar geltyor. BUlIa ka:r~ JDiidafaanU1J te.1IIli?1i rti~!kil MC:Il miill imM: 'Il"~ta..D II. tec.a.vfu: e(leD d~m9M, 1-l:Jl.r¥l ~erin mmeli. p1dug,,1 gibi
f~arl ve 002-guIIcuJl.Iga k3.rl}1 de b8~

~"~Dd n ,,", I( n JIOr";lmlujurul .illl1~ntl.irm(!'j!e 0u11oi!!fl adamlan arr-J.r1o.I.III o da 1c.~biJn.1D . yW mcvsam meairl!:SlD.e :1~~ I ot(u b.d'~4·1r'f'1D1! glI"lYOrdUJ. Hf'I' u O)lu~Urtun

.

~

b<l~
II\!

s!!riI.J!n
nl~l"

bID!!I'

h.. ~I'da kum
lIlh.i.r ITHI 6. :51

"um~

.cre

15EnBIIaod IId"..... aut;, 'l:uyar. k:I.YIl .ll;! ~ .mu s"y,h dedi kodu 1i'(I!:\'Zu.Wn~ Til k.ll.ldl}·orl31' • 0 dfl Ke.. ~ .ro,'deli btl' dut s·. II:JJ'un IIlhr. ~meldf_ BI.iyb:~ L r;ln d.·liIploirl da 1tJ'i121"tllilu" kal'lUtl.BiD.. b.uyuk .0(" 1 rod~[~~1!'n " lMJ' bt·y .. zlI dull .d4In bol 1;.01 ~ Voi!' Co.CInnI :s; ,,.\me b.ak.nr-ak Ullli!1 blr ~ml:ln 11~rea}'flo"" I I,l?llm ,t!!d; girl! !lruF.lm. 0;17.1:'1<.' I ru ~ II \'e d:.ldl, -•

To 1.LrI bu bilytlk ~md n kim {[JI/: batl.Be'1.mell1 i" dort gob bo:!U<"<1MIli" (! len _ m'::lIt.en bah.sooilirJ.:en. biruz d:;, tl!:~" MILIto boylJlI e·.!i:l:n At.ruun Muk",rlctJ:r ne f I! [)< -zl.lll1 It r.dlLrl:: mi In kt r u tu

••

,

nwrun
,elde

edecegil'l'li<:-i,,!

kani

buliJI.lHlYOruz.

DIm U~t4l".

AIm

dereceJer :lI'aBlnd.::J. merin O

bir haria e"~J y:lpTl:n~ oLut.lgu 3 adun rexomr.1Il 14.,27.5 ail.aYlP ikl 11:10'!;uk tJm.ctr ile Yl'llihn ~i gib~ c,;ok _·z 1 b- ~rOTman:.! vardlr. Y §aY z fter
vnLl'l'!lll

ttl"'-I
J

ikkllci ge:lrnc; in g .14J16 We dc..r . 'de

It 1!rfu·10..9 unu "eo Cezmi ile ZIa\el1llJ :'IIrnsi1e 11.1 \"e 11.2 sllli tu.k.didc 1m - JiamaJi: lC:!.h eder.

y 6 - ,_ 1 DUn !iab[lh Ta.ksim stadrnda Galatasa.ray ve SJ:}li tAIamlan aral:anl!.d.a ii4ij k~tla~a yapml!~1 nil . mac; Galataaa' y ,,'to! ~i!tll GeDl_;; taIomlarJ. ar-..rlI:r'I.fi:l't 01 K!le Jle'ticede San - Klrrt'J1 _ gen~ lakmll Oy\l!ll.l1 I - 2 ka:wnmJ_ hI'. 1k1nc:i mao::: LeI lki kli1biii_n e takLlnlart a.ra.s.mdr.. olmu~ \'oe oyun o - I) hernbcr~ bjtmi~til'. -U~dj mal:; bel' iki klubim birinci taJ..-un.lan :lI':lunu' 0 u tur. e ta.saJ"3ylllar F E§fak,
Salim lo--eSD.raiimd('n mOl rum olarak M.htt~'iJ -,lkml:jllar" ilk tl 'ne rtizgar a.I~yhJ.: 'ud.e Oh:'1:L;HUS ragmeIl. Gi.indi;a !.."€ Sa'ahaulhnv4lut:asile iklijl!r v.e Sill~ynlaln n a.Ji agile de: bir gOI atmJ!;II:l1". ~~ljl 'I': de buna Nubar lLi..5r.:ile bir golle mukabel~ etmi.!jL~ • Iliioci UC"I'Tooe de SaI.ih:iddin V!l.,:'!!t.asile mI' gor yaparnk Galatasa. • rayhla.:r sai'l... l;m 1 - 6 g.arll ~~ larthr_

111 6..22_ G~

Ower: 6.62, S~reyya Ifi,515, Ctirog-

SerrundcD sonr:a atietlZIDlmlZlI! anz almu b:l.lhll'lilt'l bir !'wa't\Ol bu ~U'am g 'ml ektlr, JlJ.za Maksuclun SC-KLZ ~ me . e rii:6g-m J:'agmen ya:ouZi ,59.5 hili deuce hu ~Uct.in [10 _: rliac ve gkI ra..k ibl kSISllll.! f.;Qk ua a iyi n:'''korlar y. pacag-Inl go tformiqtll'_ Fai~ 110 e nui.lll Iida yaph~ 15 Jik de.rcce kanlllara. !!v'I"(lk~ yaptl~~ 11_T lik deru:e~i ta-sdil-: ettirecek bir per flJ1Jll!nsJ~¥, Mustafa
nm .Iola
r

Komiir ha.V~_"'~IH.J1L'ki q mi.J.kellefi .. yeti kan.n mliabet netme venniJ;j tir_ BilhaM8. v8.lamJ~la.nm.IZln bir takmJ hna niy(.tli msanl::m.n ka.zaD~ lDa.kS!;ldi;l~ yaptlkJan vee yapmak is ~ tedikleIi. har~k .tlt.:re k~r:<;1 im uyaruk bullJl1u:tk bi.i.kilrneti ik:u etIIlcieriDden rU-: !ayda gtirLi}·onn:. BUDa. mUkabd de, \rata.nda:jllanml.Z '" da.1l mqmJeketlmizde yapIlmlyafl, ya ni hI) rir,;l.en i;:'elcl'l taJi dcf'cted~ Iii ~ ~J.1I.1. malla.n b~hemehaa alm.ak i~in hl-faroa bulunmfl.l1:l,Ll~l:lnl rica ede· 1'inJ.. A 1 'bu n :.0\'1 ta.leblerdir Ici, li.izJ.Lmsl.l:Z Y'I'e !i L:r::leri zarnra sok makts.dll:_ iirk " ta.nulln· ni.i.~.__ . De\'l tin ,c rek umuMi ve:; r f~vkIlIAdbiit,;..;:elerimle en or;:oit y~[ al4n vel{il.tetm IllLJli mtidaf-aa oldu g,.mu gi)ru ¥O!'SW1U'il. E!.:!l" iki bub;;ede yeknn u 1511'm i[yo.bi. 'Fu.d!. liruuu bliian btl f'ara lie. Tikk \'a1:.a.wmn se _
lametil!lirl \' mi.i iaaSUl.lD t.aml!l.m-

B;:l::;lnl k.,lrflrrll'~1 Ulman e1, ::Jy.ak ~eklimil;: II'l!l'lrin I,I...k!.r'll(kn Y8ruhJ..Jj; biiyiik t ..,· hI t" Idi",r bLr ak~1 ~ 1W i&tl. - l<.il;\ - 1~ bi1r~n.nO tu, .·Irl dJ V~ bu p!!lI: 1UWI :outen mtlZilr dO!~ I"~~ u~.m~1llmnd_ b.r tur 10 SI;)Tll<lm:.d Iguu dtl_;lJ.rtllf<:K; k 1~~1Ig6XII' k I.' r fl ~u;:;du. Arl!;:az,;m,' dundi.iltil ;>!;lInfm 1:llrdl"n!,1lr .. ~H.-ml!ill. 8u}'lllk Jl O~(!W; "I! o~enll ,''' :.tln· ev~ 1:1 lewtiel I"tti~ raodC\1intm ~;J.h.ib. d:;t\kal-ardanuu. [1I,\J j{~rld ~1(,JJ:1 mdMl r.iJi p iwPIU'miJ,~ d~nmcrnl" btmu. I'irlli!1l 1 k .yllllg;l 1i:IJ ','erml~'l. EI Slki50Jna Il~ 'k.in.,ydl:t 1}.iI~l;lm~~tl. Kad'1'lIl.1< gene e~(':H kozlmu (lYDuy,)~tlu. Tu!run !:1l1yllk blr 10:[ denlzrmie !!P!!yt"1! bo C.illlidI1r1~H IWo. m"h r ).olr ~ p n I'J1t haT til.:! 1.Irtlna I atlottl, U:run. tI~l I f.Iindb1cl." rJD J I.. r u! anllqtllL.,

r.yordu_ D lip.. nOrl rn' iulllI1 j,cr iki t IN11n It, til rl \-~ ark.:id~liol' J .dl 0 t~ buyIJlIi: b,r kit' D"I.o~ vl!nldi, V~ txold 1.rt~1o;. ~d~nLlCII. BUyl •.'..:;c Muk;td(!I:~rtl!
'i'ct'iU!l
I'1IjI

rl

JII::& si11i.bb1:_

Izlnde yVrtif'll:irt.en. kfl'l:. II b.r
bJ III
\IYL'h knr
1

1'! ~-

Kat'i llarici \0';1. ~la1'un;

iY9.'",otirntil:

hu.lysy

tJ...u""d

I....

'. uJu!!

eEle~Ut: r',m - ~I.;u"' e 1" !
1 ·ld].

Bizim harici: :!'iiyasetimiz vata.D1 Mllrl selim.eti; i.;m en -sabetn yol du.r. Bunda 'leT-gUze~tten eser yok hr, Bugiin barb haridyu.vc oyl.e. kalmak is.~ Fa:ka.t: :bilm.el.I_· iz k-i dl1;landa. m.Utemadiye'J'l hlll'!ll"hldu artm altta ve De va.kit. Ile)': e kal"lil kullamlacaia bcJJi olm;'lYa.n tedbirler rummaktadir_ HI.I slO!!bebl vatan mudafaaru iQin sll~ha. sanlmak mecburiyeti bir illl ootIrlI1!.zdan ~lkmama " lull... l~rid~n, iiI _"dan glen uyu· LIeu telkin.J.eri. sen: hir ~eh il ired etmelisiniz. Bugiinun s 1 m t 'I;"3:SJ i.e1l' b' ·iktadlr. Ve "I-alan rniluafa.as.t j~m nlhayct;e kadF.i.r RZimli oJdu.guIlI1b.1.ZhUSlUl'ljl'i.d~ hR!'i~ie

..

••

-

To3Ul'l;

Ruy:l. tJu,,".J.IluJ~ k, !1(,lilr1fin IIn"tJO d,,-lti'n ~.·.bull J;.OpUklCI1 wbidlr_ C" :lIPJ'I 1ii3P.'1Y1rl~:'r) k d[Jr bnu. OmtiJ:' d@ Do!Iyll!Cli~ B" lid-=. rmt:z:lr ~r- . IIlrl ~i.:1UI1 d3rt ~~mu Glb! Iliz.irn de YUIIIII2. lfl~rnl2 b,:,1ii.1or IffiI " rw. djyo, , I
I:

n_

-I::

ml!Ysim

dlT.

,. bl

r.

mlJl. ~t"

':-1;1 YiJ'nlu.

kim&t)niJo.

tereddiil!rlil!

01'1'1l8

l1'la.hdlr.
~

Sa.j''lD. vat:w.~lanm

la.lIma~"lifia ~all~lyonlz .. l'oUtikanw: A~khr
Politik.a.mlzIn fie kadai" a~lk oldll.bJflI\I

3000 mei;;rede gaycl gtiu Y3Ph ve bu mii~1.bakiltulia a.iJ bl!l"lt~an rnii-

lJl saniy.eden a:zla. bil far Ja klnh. R17,.aya aid alan III Tiil".k!iye rekoru h.er h. Ide MIJI.llt fa. ta.:r If';ndarJ IUl"1lacagma bton:wrn ktt"dir_ bak;L korunu Nl!l..Icelcl' F:u 17.2
!}Uf,J;J

rdJr:

11Q ~IIIH,ia.h;

15, Vasii lei 1. HriwopuJo miiSab.a1u :n:ek.o.rn. 2.1,8; Galib 2.4,8

~

11,1,

Za
Ibra-

him S __7_S

9,5,1 OJ:'11an Q,25,5

fIl, Zare 55, Abm

2':;,1

Hayri

J JI.}

na t

rtlld 3,

udi

I

Afy

(t k

n FI5

III

1 ,2.75, Yilvru t y ~n~ TIJ r.k:i,Ye

31,17

lih __ 170

I, 'iJ'

j

Y:/'J. 178,

dB. biliyorsunuz, B~. TUck yurc'hmWl se:limetini giiden bu politi.k&hm._u (Hmmsi) - MUll ktirfl.€nin daki isabetLcn eml.nJz. Size gele«k SCI!'!k8rJLl~m.a:!l AI LDornu il@ Altay her h:l.ngi t3,u mau.n b,e,ta.rn.f edil ar:lBlndn r]lml~ 'U • Altm.arou giizel mt!si lGl'in .,;:ahmyoruz_ V6 bAkim. ei.l" (!j'uDdru:l sonra ffiI1.!:l Tiir ¥ammrun H:l,,'~ 6- 1 ik~ml w. Rlllaodu1l1:!Lbt l... n.'I~F h,'Y" D;a,.hildeki em J' iyet ,,.'e ilim.!ldlll, .ayyare-I oldugu ~1:rJ1temadisine dilllr.at J:deJ" ingilizl~.rin RI. ~: 2 - r""fil'I!'rh' ligi: II CIS. Cobbe KarR 40 mer ken, bu.nu bO;1.;ma.k veya Tiirk 1llr a.niarda hakimlyeti eUerme a.laYYllrB in' dO, rmll$tU.r yet ba"asll1~ lb lanwnnalr i' iy noO lan ~p !'tillar 5 i dAkiklhis. EljoI~n SOll deTece ha.ssa.s buLondl'tl.d.tw. bi F:t r-etin ~t..l~l.ini k.<ileye sob !bn:... Imu.J-YOrw.. Biliyclrlnffi!I1:: k:i,lIizim biJdi MId] ~ gij.re Royal him v:l.!!Itx.;iyle birin.c1 gollli:rtni bi£iaremiooe ,gi.llii i.E). oLma.dJtJ gill.ii Vi}en 011 yirmi diJ~ an tayyarC'sll'1i duzarulilar. t.a.nd.&g,l her b [;lJ]g'i bir bakklllda.'ll 3iirmil§ clan lbiT ~k mMllnll" t:I.yp.Ilasamn bMllk oyn.n::mMI Ge~ fIlBhrum eden bit wm] de yoktlll'. recileri.ne bLln~.liI.. Qnra. fiJolannlD - oIuier bir'lig; ill :1' Rmiyun'I:IZ'U 3.(,j'Ll ~ 'Z8m8.D. her r 'BlWidil aim )"p, ya..1:nJ III ~ yomlL Dl,em.lek t.iIl ken dine glir yapbp tJpkl bir nevi. !:Ian alii '11 ~ for hattmJ_n pmpaga:nd '''ya te.fsirleri dinliyorhal'eket ettllei miisa ir. iI.b. a Seref. tbr mJnu;. il-ku.n ald. lim dti~i.iniJ.oiil Eu "SelDa §eytanJan,. 1 eai:nin bamile Ir e'b ~ 0 bll . n De m.anaya geldigi.ni. ne i ,:iii' di ku'ktal!l tvJa nazi tayligiru: ILl1nk b '{ ~rnu. tcdig'ini tok !;liz I an.Iar. Valm::! .va. esini d~iirmi.i. 01:1 t.i Z 'IonB 9Jk m1.lhakkak g'l'lleriu L'llih _ Jannun bi l:lll1!1Q ., kat nv.arlarml dab Cobber Kain gelmekt~jr. abJik yUziiilll ~11 kat;m i1r: 37, incl celbed.iycrum : CobheriJl faaHye'll ge~e1'l harbdeki dll.ltibda ~ H. lmu_n rrikikten He bL1 (ribi I("8d~(I n~!"]y t;u;tB, inC )'<Lptrfl gL)a~ 2- 0 oldu, yllzb!lljl Albert Bull III;! buyull! F"NuD.lkin.ci d~Vi"ede G l'l\lIt:f'I::t±rl.igt dti!: d(! bU.cJ&r!i::t.n millhe-m, lIydutuhnu~ HIt: taYY!l:r~il~rillm hurelr rin.i ha~n o~ga bwj LadJ. l-tik.im I m edj,V9d 'rda. ;tJrlatmaktadJ.r. Ball dLi~ t.ayyn.DM,mala,nna ['.a~en tmelrtu HilaVefanln ~·.apllib":l :tJ·nnlllrl Mull releril boy til;r;~ k .i' ;0 ni.!: c.BlI..STpcr.tI'lC oyunuyla bU,tiiD lIlaJC,1'i. Bedri kurrt.af'Dlakla m~kiii bll"sl'l iill ki, tn.YYllre m nIanI.1.n bir t.lall:tlktr ~ kJind &!it !;ckmiYQrdI, Dcvrenilll oon] \:iJn brraIDY(Jn1u. Iarda.k.i hi.. doi;."l'U uh.afIZlar soliGi Cidal gll.z.c] ynrn b~'nd& hir ~o.d k.i;m oyunlattllrJ bi .. lil:r1U tu.ttw-a.:m.J.lhir vu:rtJJ!fla I 'r gaJ yaptl v~ dinr' duo 0, ,en ~j1I!1rk fit; layyar.r: dil:VM ~ forvelll!rl 1iIl! devrede l - 0 Mu!'KJ.fl.z~b1ciiJ\Un c;aliWyetiy , Ijllnniljtil. Almouya, BeJ, ilfa ve :ft~r; goJ ya pan1lY[J.'[a.k ilk devreda. bttU. FrnnsalJ1ll1 ~lmtlJli.Ddeki lutrbe elm yaphldlll'l iki golle mll.\il 2' .. r(I gaIk:i~i de-vrerlc Mltha(lZl:tL,i. dl!kl hi.itii.lll. ~8kieri 'UJ.)~ I 'l"l :!IO lib bil.irililel·. kim oyunlELnl'lJJ dev!l1Tl ~tti~qr. ~ikt;J.§: t-f,"'hrnu;l Ali, Bilimii" 20 inei rlu.kiluu1a Ciclai ikined; Nru:i. F Y7,i, 1-:'1('11, Ihli!.eyill. EicefJ inoi Lla.ki.k'ad g~l1e Cida! tic: ltnei.i ~(). $ . blt'lll im, LI; do( I, lJaY!-l'U. m yaptl. \'4.:1a.hlAr Nr.-c.lb \'<!MII.wil C f Ir-J,or~. H.!L.lllm, AJlmed, y, g'unc I' 'f s Yllanru 33 ilnrli daNun, Ha!h.l. II .... JI, f LL Cakik~lrI. .1 till..... D 'vr't"nil1 mut.£hld, }It MIl. t .fa. AJi. All, \" I d .. L ba.l{1 kl ml bl r Iki LHrafm t1 beceD:ttly EXprrl'i11l h va~·lhl Rlll]UI.I'iHIu:\FI:rl;irclI ~"[I 1 clkJ-li:7.1ikh.'l} a.-nstndu J - 1. Mi.lbQ rl I, bu tllyyLlit!l rin ,n'l il[Jlr.H''1 laOyum; u ha.lJz I:lr b{ I· rll!fl.r . JlIlk fw.gUclinUa gaHbiycU He bit 1:i. M.llr.d& c..'1J'I1Ibic' "j'UJJln Vera 1:::1(0rafmdWl. D1Uhal'azlI edlhnegl' illt L'" "uhnIJ~~ illcdrl, AlKiLln"ILhmlLD," rrin.i Elltl[l4:J.ran .fu'.hr, 11'1.FoCtthi, H'~m, Ahmed, lbm.bim, Tur ... ya~I;fL('1 oldugu.nu y zll)u.lrt:1.du·. l., J!'.u!lLIhla:n .!lIO(l ard l i I,. lWz IlIUt. gtIIt:, CidaJ, Rl.zIl,Fu"1l~ giliz. IJ.onib1lTdtm.an 'i.:<Iyyarelc! i i!';, 'TunuL Ir mij:k'madiy r:n g.l k, m:lalnr. daha 7.iy.1oie, UIrWI m~&lr~ tic lel Ve!a; 1.1, 8WeYI!IIlI, Abdu VelWWar jRe bugljn de, d- - r. gi~i1kril. H ,~,..t, HlIy , SWhi, 'r~k~t etlc"bil ~ ve gee CZIISIll; oy.D.W'.!l. blrLiF - Ie y~ Gazi, N In, manl n vara iJ(' 'k tavv'

AttmordlJ

6: - Anay 1

Turk !.ratatllllln .selametinC' ~9tl!13:n 'rurk milletinirl sclim dii~iin 'esme gtl.venen hiikUmetil1izin siz - bugiinktli m aruza..b lmdUf'. Ii"pinu:i b Ii.. -

N'ttw Y<:'~ 11.., yatlannL'" bana.nllol ~ l~Jl' r.n bu gew"l"r ~rlJ4lc"Hl!:: ::-'1:' ~ ... ituil;;l nll1ol! lnlU'llyor. Allt::. tLltl:.rlJU IlrlIVJ'o)<, ~.:!,.il' _ d~lc Ie i g<111'1J I liz(inti.i5:llnllfl. fl klHI!: I"., :11.. li;'fl nil'" .1." bini ]XIvlil ~;]_1Ir leln :;.Iiz.1 1~ rhrdJ,

Bi
Bursa dt:1'I~ -

Tll.r!n

(flUHI!';i ],ll,ib ..binrl:llZVil~:t,pliDliz CUrnhuri)ret

Mi\ddlCiumumi

muuwlermdcn

Ba-

~~ Semahal BHker. \"i.rn.n.§ehir

M-

ium mua:dnligire ta:ym ed.i~ ir. B'- mliddcttenbe..i Bu. . I.l.a bulu11 bu gen~ Vl" degerLi adliy imju yeni memuriydindo: d mu ff ki -

yeti

I'

d.i:~riz..

' "Ill kiim

Bir

Ahnarn hava zayiallnln vas I olduf)u bUyUk lite

I

00,,-

rue

in""

"AJm n - budlldund' 21 m }"l3 tari.nlle. Fran:s11. g:a.zelPleriu· b Idi1il~e gore AlmD.D ha.va nezm-etioi..n lIulga.risUI1~u i;lluw "Zari8. .. pi.Bta~k rne-rkeri btirDSu, 19 rna Zf:t :a.i:nd.e lMly"t illhy N. KoLLrte yt.sda Hi.tlerin 1,lmu.mi k:lrnrgabUl1t,. "liarbden Wfian dender" 8I!l"l.tn·1:uw AlmJi.D tayya.relel'lnin :z yi tin. [t1ij.'lulu yatml::;! oLdulhl 4&ya.nl dik tealli.k ~1Ig.,jll.ki rnka. t- n t~ljgka tin' DYlku...Lr-de uci..imle: diyD!' lEi: tmJ.stir" Ii. Uk miHdJer ii in ~.im&ki!h rb Ho Han da , lkl~k. den ,&li.ng,(' dr d 1- -] 1.D'ilarwr; VI! Fl"Ii.mIaY :io;;;an-I ,. I - Ku .. \ bi mill am.ii Ir baaJJl e I'I AlmolLCl llU Y )"II.. kendin.i diOllt.ri! zayi etm.i';l!.ir.Bt..IfilJ.fi 05. Iii ell lan milan li'rlIedilmi lrlikki modcUcI"den oJo1up Hm ii. hay;:; flldici.nl!l;'l'lili'ki~jn h'r lJey~n ~vyel 'Ie :y b kin i.!;lLin-ml Cliilmu' \: ki nnt.k.inl mUrlh;l::ara.n h:.uJ.i~ --~di-r. lcrdir, ~ - Ki.'idi.k bir milli.!t, blldudul'lldl!. HI - 1 j m:J.YLIi rl.l't'!..!;lndJ. ....n.ni de " !::ioa~l;un bi!' rn...'1rua l'i.lemle geli,me- ~ 1lDJIl1I KL'ki:z g4nHlk lQ&f'n.;:z ellnaSID~, )"lkl:u UiI. bal"lJiue lUUH'UMill" da pilot l~a!l'bl lSl2 dJ r. J , ~wlebill , Bu l"7I.karuhldilriilm ili;:. }"~r.J..! :mm loi' 3 - '1 mlek II'jha.vn.8lIl h. VEl!,' k vbedilmiJl rilotlal"l CI." • kim o-ImlY flo!." 1.t,"tI·b vu.!l;nuill bu.- m 031 i Y nlu:hrl [,;. 'ill!'kiWlell s1i 'Ii.ik.l.: ve bt.&a'b daJ.i.a bn... dJ.k tayyn.l"clerJe munlln?lJ.t? hOril'i yi.ik. gLi Hlklt:t e evk \'t; idlln' ede kWIlDiH) piJotl.:l..J.J:D mi!dan • rn rndll" billri I'. k.i, fark 1jU1H.l1U'.J Ileri ~1..·lmeirLf"Jln I1') Vl1 mukQ\l'e.Qlt'ti klnllnca Afll" 1:iom.b!l.roJmlln LtI!;o'arel 'rln l' }JRrb~Gd~rl~ II l'~pl'1t" geriai.ntil, ~"Lika]i d ima '.~j pibl V:l.l dJr. bl r il:arur l.lIJ', Bil'" c)'ltildenberi (Jlan .\llt1an :7.:J. .. ~ - Bu h be! , tter §.ey g st.eri· y[ lfll3. gcIIIU'e- IT m .~'ls.o. kluJ r u· Ilk ipli l:.I.i oC'Hdlia I1l11f1li zyiai f'ki'tI1H ::::237 l.IYYru"C' rli. u ctmck lir_ II • 1(1 IK da - S y'd 1- iicllk bn I HII l. (,nu dilhlli ku\ ' lmi • p:kil t.. j" lIIl~l1e\' llZilii"llerden m .. 11Ilim , da;-[mmnk b II" f;llll'ri.z: k!J )'110 ::-,d, J.'!11.r-. \'t'O kH:l.UflmR.i, I..;ill ell mUllUu \'~ 1.;ud" leLJi t'lhop.!;tn"l1l1n rMill"uwtlu.r al~'j' Nli~llt!.: \'t: fllLw' hi£' UJkede i~til'l.nb! ga.yrl krlbi'l t '..,akki YQ~ I:HIZ- mcklL'I'. 9 - BI,I mU!'lkuJ anl.!l.~-dll b!l~k..lbl"l" lul~J'll' ~UlCblk mi!lctw Vii! o'rrluauLI bjr Da gU'h'nmr.-1l .,Md.lhk \'~ It,nr:,.li~~Ilf'i '!r'e mnn~\rj km...cl iii· te~iUi ',lI!e· 1'1" till-: Ohlr. I<entiin(' )'Ilr 1m d :i:Jlhder. ~ayt."fI h:nmlw.r mdlwls,1 h. • Id Tu:nn dn ~·aIHi. mum OISllD. Ibi du.![iinmemek e\'liWl'r.

'kt.ed.l;.

ecn

deoizin s vkulceysi
tomf tal'\l!" 4 I&m;i1 .. """dt) dum ve 'diyCDi!tirbn lu kcruUllcriyle

isve~j
Sovylet Rusya

~ bu. ~i~ miikmunel \lie dikkaUi VOl ,t;Cvik .k1~iler ~ddlJkB.9.nw temm cdebiJ:iTh:p. SuD seneler mufI.Jlil.o ltai,yruJ. deniz, in~t.m.m ve scla.inin.in sevk ve tduJ:.cl ri i~iciI:t de tera.kki va teumill! ' tm.i:J GJ!dugu mub;Lkkakbr. )"..JJUn Almanyn. bilHllna denizcilik a.n',~e ~ bir mcmlcket 01d\l~u era. bll'brLwLmuz icab eder, Bi.n:aeaaJ yh Itcjyao d on!:lDDlAS I)'] II
~~ l~Lil' bijyiilk takdirde etlij.i.DJjz bir .\.1man
ZfLJI:.O

-d cd~biliriz.. Bu ltrtiba.1n Ibizim Iblyyareillt de ilii,.'6 ,ediline(.'l d\iemaI!JlI.I:!. bam hl:mlama:.n til lo'yarclCl"ille pek gtiz a,r11rnUyaC-llklan lllyveUe !!nOkI.~i.mcU. milstemlekcai lOnjkl aJo ~ i:JIrllL verilcD Adnl1J.f deniz-into cenup kismmdu ~I%I biro adalar grubuQur. Bu ndalar rta Ira u.;in bit" kuvv t :rnemb:J.ll glm,Jtt~{a Zlyado bil"C.r ciU' k.."IJ'[llll!twr, Z.irn blliU1n rnUni"riil wiliittH'nh;kt;ler gibi bl! adalar biJr b.a.rb "\i1wullIda gemil('l m mua \I' 'Il~ tiu(' III I.iJ'Il.tH;:tl rln.r, ya.ni bunlardan illillo.de 1,!!:'lliz hliJdm.l~'!t;:tiln9 elde !mulundurrmya mUwwklu!UI",
muldiiT". :ttalyull1l1l

· Ticareti...
---0.-

Mn~ltova, :2 I~A.A.i - SoVYlI)t hu~ihn~li lie ·itwet:;.': ara.&J.nOO yu.pIInIUli.K'ta, olun bc.:tri [l,mke.rele.r olduk~ ~Jr 'Ilk i,.,'"U""UIJJ. iiC!'r~emektcdir. Sci!;,~I2iDdi -inc 8lll1l" Sovyel Inlkum.eU b\l

Kan, kuvvet, i!ltiha surubudur,
r:iikaJal una hem im.a.l kudrctini,
Itmam kttdreli__ni,
retnu tw:hr.
·~llvUZ
BUHHl

EN

aIR/IVOI

or t..:.13,tiJull·llll"flI

V~ tayya

:'Cl.:wc kn.r 1

du-

mmm iU1i 11'16 j:;3r.f1,I~bgmu.z
kabitiyetlo

un

kabi 1iyetl.en

dnl:la

"arw!wJ,Lu!',;l_·

"raw hcsabll illab:J:J.a..k met:buriy<!ti.md !ir~
flalyao
1~

..

,.

'oahri!fllt
btiyUk

n~
bU-

SCDetit il'.I5ID1Ill de-

Diz o1u g:eDtili!ri

VC NUr'i.lUi

bileun

matnrlY.!Uan i.nJ.Ja,smtl hasn:tm:i$iJr. Va.ltm. 50B a.ylnr aril1ld.'l b~e-rin d~t.J ~~n !kvla.mak huRl.m.mdiJ. ,!;"asW'dikli;:rl ItllUvn1I:all1 ')""eUi bil.iyet rleuWLlll siJ~ evvelki Mho ve kilwt'tini ttisbetu kaybetti1:"'lf1.4sc de ttruya.n dr.nizalutmmlo hil1J~ Sici1)'u, I~ Al"ri'k.a

VaklcU Jlfllya1un, pek gi.bel iBu1"ade eMhileecgI, gi.ttC'1 biT have. k\lVveti vardrr, F=lk t biz d~ !bCI layYrl.reyc kR~] bir t.9J'~'[il'(! I!;\karmak mcvkiindeyiz ve w.YY:lrocikrimiz de son hal' (tS01[nl""IDWliktidhr ve meziyetlerinL

.

let ll'11lim. vvJyo:t d 1n.~'18ile 1.s.Vt.!~1 tc.Mikell bir halde bulLllldu,iundl!!I'l bu tulebe mu.\,·W:lllwt etmc-si ie v kRlli.dlil gll!i:ttir. A,I.'Tl1 2.IllII.il.1'IW:I SO\')' t RUl:1<yarun lJimendi(~r mille hllmk alii.uDI talcb ciUgiJ1i 'I'e' ez eli ml c, v8,gon vc Uti n glllc-ri l!li.cd.ig-i 110 bu babtn, koydugu It12ro.itil} l.eve4S tub-!nIlln..!:!!
Bl lblUki UlDumi

mil k: ih.CJ!'\L' top

b m de
b~~a

Ile:!ll kudl
biitiLn

ylediii anJ!l.V1.bn.a.il -

mukubil

,m.ern1cklJUerlc J~iirtnku.lil.'b. ~lml~ 0 l.e.D hwe<; rl~ JlU~yll.dWl en SUlak! 150 bit!. tfil'l petrol It opa:rmo..gn r.all"lllil.!Il-

t.ndJ.r. E~m' lil\'('~ buna mu.v!l.ffak Wnmlll 1St·, Inilli mudafau t.erti.bab m~l!.i.il vuzLyelJc.JdU$l.ce.ktiI'.

[.__D_.·_e_v_le_t_D_e_m_i_r...... y_o_lI_ar_l_il_3_D ....a__ ·
l~lCl II.Iuhamll'lI.:n 1nprlrnbr l>l'd!!ti I fiOOI) lira Lc..; 11 ~1i'l/nI40 ..... Cll..I.n Hd.)'diJrl'il'iJon
twru.! I:;lHIU

r_I_I!

mJom asbat

ctm~J.eoW.r.

- B!l~rll( - F.&ItilclUr - AD.lL:tr.::o lIi~t HI.:J!O d.l K:JJpIJII }! ~rf mull.J. IiIII A.n-

WUlItri £LI"a!UI'Id.aki dar sularda buyu,lt bi;r tehdid ~ edebileoeklerbden cga.rUl oluna:maz.. Sib-' tli hi.i.c:umbotu.na. etint-e, Iama.3,timre roll ~iffih:m byDl~-tJi bi:r iI:Iih oWJilfilcsine, ,urilltuN-i ve mijill!:WS91t fcnlL ha.vu.lanifl. dl!DJ.reilik In:1.SSaSill& ka}bt'divenn~'
bii~illt biTer ngcldi.r. Stm. mporltUi"· ki. bir h:ub VUklilliiD -

lta:!Y2:1 delii.zn.H.I. gemil:Crine gclinc.e blllll.lardu. larllll unizdan dakik mudnf:l.a lerilibabDlll l,ttihaZllll.l. ica:b eili." :rel1 blrer tehlike l~ki1 l"d biLlirlel.i. L3kiD, ylllrnnd.a d so~rle~ oldUz gum gibi. b1l.Jllar 19H CihllJl iIM'b'inde oldugunda.n da.ba 7J}'ad:c I.ahribe milsaittirle.r. SonJr.l It'llyan .i:R.k,e-lei tiM btieu1mB. te\'~i11 ediI;ebilir, Taranto topo. tutu.iIlb.iD..i!!" ve ltalyaru.n Akdeniz
kUV'lt'!,flt m.a~lil!b lI;ldildiCi takdlirdlil

lulrrlda It:lm· bln.'1l.J.n~[1 .ahn [jlm.o.~.ak.b.r. II 1.1 11<('girmok i1itbt'nJ.(!nn (~I~r;) lIT...li" mu .... kkal ~ I ·r1Ih, .• t II~ ],nnunUl; 1..1:riJ;:1 ,.tl1jl1 vl.".slkwn "'(I h·ldlnuLnI L1Jl'Ii i'LI" uut U.30 :'i 'kild"," hW11i.:.')I'tJfI. 1'I"lhUtilJru.' Qmmllferl O,6umdu, $~rlnam~h:r !J ll.i.m
\-'I! n;;IILlI'

~laT a l.

Aakuad.!

l:D.a.Ium9

dl1lll.. Inti on " 1iI!ydhrJl.~ad&~)" N1IO'l)

",It

64l'n1llmlen

d.a1.l:ltllJ.reaktll,.

Vekiletinden
IDiIlll 1 ~ orW llllliI::ull.lnil m..:l L'maUit. l.I\bll)l\li!. 1r~.nliIJ:.l'I, nlmancn \' [n&lU~(,,1I illt'rlmtl.l'lW'l1t olmak u..1LY~n.Icr I~!n DU &en'.;' ~ lmLlhllll il('1IdCllkL.H, :l j m'llhlln\~1" :l. Eyl1l1 p::Iu:rl.l.:ai tJ:!1n€l 1.,I=LLJuJ.. Ii It''II'!':F.iJ t.l!sin.cLc: bqh,. ~liIkbr.

M

riyati k .ilinanlanlu!l btiyUk D.aB1I.rL.'l.J" ilta olunabltir. Lilkin !lur:uulli Wl. .'W1'L,t .}' kllZ3 [dian hu 11";;1;,.,, ::oI.JIlm15 llr 1'1 J.bst.:! 1I:Jn.. t]Jj:1a lInut.mill'llak lMlD.li£tlir ki &_e[J'!.i- 'bl.ok 11'Io[j, bLlh,mrtukt'lJ"l dan ~.h:llo. I!'tm~If':TI, ,~If':n melTlI.U- .... 1:)'<1 ,; I ttmolln olom.l.ilr l;>u k.lllYlddiUI ,.,...~~o I:Iolub IDCIIISIIh lell' II;jti.h.kllimlOi-lla ba.'joa a:.LI:I:amailnr. da tiC3rot gc:m~ Akdeniz '01oldlJlldt n dIU!' fimiritJi '\.~ ~et1 \' dCOl k!l.tldjl""" zirn gemi\er babnl:Ji.bihr. Halbulti annda bq 8eyrilsefer edemc D) HerurU.i h _~L«,II I 11 '0: .... l:~lr" nllk yapmc.l,;i! 1fI~ • ...Lkud h,uJPd. 11 IJ.J::g. ~tihki.fil[at" b:-1tlnlUllm~1 • Bir geekte ldevam eylel·~L·k.Ierdir. :;:;nolduklal"ml lslul .:1." .. I..l.>d.i.ldl hclilJI1 ...... poru mrw:. rc::lln",l~rI. mini!ll in~1 l..in 1 aydiut Ik.i tn.u;uk yt 'y n~z I:illnu y ra1':J ,'n :'1' olaull11.11.; imtihAnl.rll "oI!rm4 li~c V~l"[t ,t, r. y~ G mlfh i.lgrd.rnt::n olmlu k~dar bir 'I,'o.kit lilZlDldu". mUWlU VOl')'iI blU:ll. 11" l1",i,.I",:l.1I L haH EQrmlJ~ obn.lllll, -tCllrrl!trtlcn okwu menmlnne.."Lk olunm rlOflMm:untnn 'II'1IZife..<::ini sene;N J1T.t:II !!Il :II" jl!'l ~ )'111 ~gl o,)\ml!llllk ('Unl" bulunm l:on lfi.zJmthr •• b.it haJli kola}'~llr, Zira 1m Bil'" iRl il\Jd.m i!"o ",'lbuln;u mcytianD. 4. Yuli;:uwd. L pnllRrl h[llr. n:lri:w:!d.ltr Vr4tMp.t.I! JIIIi.l.ri)~.~,,~ ~e.:nklCT \'(1 ,L hil:l..lll~ gc-ti:rilir, Bir:; 'l1Ilinii\ doeg~ri.bil"' hllt:tkdirda ha.rlti gcm.ileruni..rUJ ba.~ca rlt~ ~1I ....MikE1l'_;u.. 1l.1£11Y ..-;;iJd.JIl"I:l.Lr. t·uk milYQ['I .li.nglki:r. lira9llJ.da.n alb ..:difesi A.k Ienizden ~ek It.alA) Nuiw t l:'1"'CI;irun ull. VI!J1I ~u thkll !;UI'dI, milyon tngiliz Lir;,w.l:rua. kada.r leha ~f n.a.kliyallnJ tehilikeye ~ilfJUnniy~ B) T IU;Lllum!! !lid ~m ... Y"!I"iI v6l!Itn:Iitrllun ::I!l1J \'.qtl 1Xl tJlsdlkli ~I, mf edu amma kll\''\'etlj bir Uit..ihki,. \' bmami )'Ie duniurmJ.)'a inhl.iar C) Humilh.M m:nb;)1;; :'1:1, Mill. tuta.rl yiiz biD. tngltiz. lirasmJ D) BulllUldl>Jd fl y~rin lUl.ri[ Id I!'IIin~ lWJI]\.lnl..!!ltnt!! iOn!! lJ ia!.di.kli ru.d tiro hat mpvru pt:!k de lecavil2. elm".. Btl. ~en JI:Alyn.nm ~ V~yeti, \"C E, M I - I IdTh~~ :!;flLkLI \' loto:tl:l"' fll j'1~, Italy ... ile bil' 11 r-b ta.kdiMrtde ~i.uwJ, Tra'bl~ ile SitilyaYl eli.rJ.dc buluD FJ 6..adro • 5X6 bilffik.ln-umie k rr1.p.lUuz f.:lI.oJ\r, t ,n. a. . 'nde \Crt AkuYI ,sarlrta Imir gok du do ytGiyle Akd dar Bu " 'kllW-IJrl en !iOn I,'; ;11:1dl nkSlUll'lllii k, <1:11" Vl!k:litl!!ic gOfldl.'lrllml:!l Dl..J:mm vazi1d~1":i bul ullan gemil 'rim.izi. dikuh.,'\!Il[ldun ge;ooc-k t:ica.ri mtina.ka!· Hnmdu. Bill tcrllll-m ioniil ndll"&C1I.II1 etmll olaul.::ll' ....L')'il \ lie: LnrLnI not.:aan , ,.,{11. '.at \'e ihtipUa ku'l.l.s..runa.k ko.b &~ biicW1II. i-:in kcndisiue Ililihl.a.id dc.rt.r.L\I.'" UntlhllJl.(!, 1ihom11I1roklll'.f (:l,nO) (L~1)1) bir mevki b-a.,IujCtmi.§;w. Bin B.CDfII.1e,·h ~r. II> .. • IUIJy!;I. hiic:um voo taBrn!.'z lOlIdooe.k JIll il YB a.&yl.e bl:f' barb vuk\iW'ld.a orolt.3lJ.kaIit b1Ji!lama,ymro co~ ,.,o.ri. ,Inillca,_r DI.t n"sll kiUllaJlac.a.gt ~b.uJdi.i:r'. Nor y~ bab.§e-tliti bu fai"kjyet stf.u-a. mal ola.rak d~fulilleb.ili'l" ki halyll. IDLm olw-. &.Ikan.l.arda k&nl}lkhkLar ~ak 1 - HlO !"s. 'lU:.iiLInd.a 3 1Iif;ed: d ul molDr.l.k ,11"1<" fWni L-IkL<. Uo 3 ded yubek bl;~dii geJelim ltalyn..m.n _ yrJ. tao m?;IiLHU!ndo. degaldif'. Zirn. RliDSYanm. ylk MurubaJiUWl mil!).}';) I V~ Silr1. Tulumba ia~J'ommd .. mOPt. ed.llmesi i,i "ill)o1b nIlrtnna: 811 ckvletin bMbea WIDJ ".a.zi)'eti mC!Jku .t:lJr amOD;L bu ha.valiiari LI...~uIilc m illI;,j1c.. :ly:l kcllllWtLUJ. , ewel1l :mW.iI:i. ol.dIJiu u\ mi.url:i!:mleke ikki w.n111i.B. Ueri biiyiiktllr Vir! bu 2 _ Mul:lI'rnDictl k~L b~ell 1133 Um VI! mLJv~t~emLolih 32'13 tiradir. t.t:eJdI Mf'r: '{a.In.!%. Kwld~ yoluyyfuden ttaly:mm t:Qtt ihtiyutla hal - Ehilbne U/6/tlMll larlhLne mwadit cum.&1"~ ifilnQ l Il. de Sllrt. b~leidi1a gi.diIebi1e.n Er\tr&Ei ve Habel2istan rekd ,ebnesi ic.ab ediyo:r, l'alr:l.de 1111[1lilll:okbr. tarikiaiI.m~.r1:ial bpayab:ilirJz, Biiyiik Fra.rum.y8 ko:ra.dan li'e dM!'t;,zden 4Mu.n.ollSll ye kqtf M'm~UOl lilclb;i:Il ~dn AI'lk=il hwnblli '11<: ~ kIsDu biJi. mu...~vemet fi.km'l yayapllaeak ·bi.r I'lUeum &fleW!;: d~e Sri ~e miirlc..105tt].ar1 LI~I!I OhLI1'1J:J',. ,,0.4.2":00 wp brInp.r.l! bir (ok. H:l~ kab il~l ta.vsif cd.i1ebllir. Vasa, y:dlud: lfusIra ri.niJ !Ji1i.hlna.dJ.mbiliriz ve anu. e4.i1diTrablusdan ya;piliI.cak bir. ~ gi taJutirde ~~ ~ V.l&attati mtittefik!erin istib.zaratiyle k:a1:IJI .. J.anmIzdalI b:ir k1mm!,) Addis! Abslm-~eJrnr, TrablllBa Awl va.tau_d.iUi y& hiie1ana BeY~i1iriz. Bma.eD,sevkiyabn yapLlablJJrnesi we e\'Ve1ce aley:b harlJ \I1.IImu.o.da lI.t.aJ.ya, Ha.be .. denizli!nte b' 'r 'yeap c.lde edllmei8Um a.glebi ihtimal hiikilma)'eUJl.. simte mutev.akkl1br. Illdncl devre lalebullinin Asko,rl Kamplarl 7 IH.:z:iranda den 1;Ih:ua.cakb:t. niger l:!Lrafc'hm ~u h.ar-bde l1Lolyaba,h,yacaktll"'. Ka.mpla alakadar' tal!lilbenil'll bioi lariMs, lki:IIIci tta.! Y-li.Il miU! temJ.e.kcsi I)t:IiI.D. AlmaIilYa. tunill'l.\ illi~run ~ m€lktebda bulunma~arJ. I.aiD. Libya. ~usga:rba geJmce bi~r- kJ..s.o. gQ~Umlk e:::eri o!,abilir ~ bill m~ekle J4mr.rdan TwiIJ5I1. lru yiizden <Ie [ta.l)'"3Jlln biJoyle lillie b.akudar uz.a:ww dar bir sahiiI gerididir reketi de pek l}iibnehdir, Zir.l buv' lin ,lj'eridi.u. garb tarafmda bir tii:Il dUnl'a Cerm.en ;cib.n.Iyel.ini Qg ~ FJ"Zll)SIZ ordu.su gark 1..a.rafm.da da. I"i!:l:uh ..'~ bi!!" .lYman ZfLr nnio t:lbQkhiziln bi.r Q:rdum.nz vardLl'l'. SUI \laz.iIruk:u !WY:J..D.ln dll. n iliIteml(!kalcri. yet kanp:&m.dn. bu. Fridd. b "Dlli; ~I-d ~ da.b1li o1du~ hu.ld~ y¢11 i bir ~il:J lL.aJY3!J!l mu.ba.cirlcriniD T3 man imfDf'u:-atoriugli a,r, zi i i "i~e kalb hat edebilmel.eriJ 9)k m~knktii:r. 1@di.LivenIlillldi !'loti cesini v ..... roocl3kli.r. lL.tJJyf.l.dag Trnblw;.a, RVkiYBt yapJJOl"'lMa muJ;nJ!t:kaJ.t: alan bir ~y mB5I m-weles.i.ne pl:iJ:J 00 miiitte.fi.kin. V"IU"llir: Milt1.t..-fildn do)'! :1I'lWl Dian Ak-dwU. _ hnva kU'1'lhl"t1~ b1mU. mil ,dDizde It..:L1~rn..n dt!Jl.i2 kuvv~ilijiyle ni. obCsJda.n.na. ~bh.e: yolrtur. Bu b..1.~11a..'}Jp cnu jmha..ya mll.vnffak 01, kuvvetlerw..iin ~ sah.iI.Ile.rin.i duKu t.alulird!t lta.lyam'n el.i[l;le IlbLIlka altma. ~ miittc.fi..kio dek.endi.:.iine k6milr \tc dii;cr :m.ruri uiz b,vveUenm de;uJ,z.alb tehlli..Ii:eamihtiyat; tnaddel~rini ~IYa.ea..k ya..1n.tz dl'Q mlLba[SIV..uy,l!,~i.i)'iik(aydlruan ~ekj dcmi.ryolliJ.:rt knlnca.ktrr_ uo~ da mnhakkaktu'. Demek Ve \Ju takdirrle lWya, ablulGU"i!Ua OIU,Cll" iii vaziyetimiz itibariyle Ak!Im\ butiln mahnamiycti lie acw.lda!l"!df!uizile Ge'l'kiyal yapmJy::i Iilrum ill yaklnnan hil;M1:ic.'t:ck"e bUiha~ d~ hi!5L1 p"timad&o. b.aJYa.IlJn A..iErikwmId. Akdenblckl hnrbo: [!;ii.r'lI.tm i:Jir hLi.Umi..u::~elerin.inJJeps-ine hiic.um eme verectktir. d 'bil.ir:iL Fr&J'l!P17.lncill Fas;daki m.tvp

:3 - tlu Imtlli:m.wiI IIlnll[!ko;: U,.<mk:rtn: 111 TOrk U.I!.:Imb:$1 fllrni'i I "tn, '9) YI1~l;itl'mn 20 do!'J' k.Q.I;'\.I.J.: <45 (I~n hflyllJl: l.lmamrilo!"1, C) IHLmublil c:rb.idr.I"doln ukluk:l::lTl, ",rlL-:Gt bJI I51.IH~lt~ JI';ihk'IJml,Y( Llerl elm:a>llitl

Dizel m 0.0 ril aI kt

yUksak tazyi k b.dumbaSI

~

y~
OO\'ht'ri

Siird belediyr:sind

n

~INGD.lZ r~

BIll De ~ ki.r\liJderi yni:odt! lIHpikIeri lKWr'"

d61onf1L 'hl'WllliiB.d~kJ DA.LSA.matlr. SIy*h, 1i('I\..:rd, J..~ bayreWr, ~ 1.TL '

........ KANZml

Id

~

f~

t - c;;Wbcfii ija.llUll BI.!,·YOCLU

~-------~~-----~---~~---~----~-

Istanbul .Elektrik Tramvay 've Tunel i,letmeieri Umum Mlidurlugunden
... u .... kk~1.

1.f-nun:l'll l:! ,10 Oded demir· bpI .Lms..l.l. l'l.a;rni.!I i.n;I;! dtirileoccli hi ( :270.141,~
"IF. L

~

~:U.{'';O10jl3/1141l

to

1&

Ek:lilt...,.
,/I

HAy'RIl E LiSESi MildUrlliigUndren :

3 _ 600 1Mb ~ l'I'I~mbR !la.10 150/'lliINO J 1 i\ ~ _ E:Uiltmcla- ~nn.d;], i.iJ;Sl- ,l';!l"l gw. ve >.I"lIel'd!!! icla~ l'l 1 l;illl~nda MetrO hall hiolUlUlm .5 in~1 llnd::! ~11iI.1J.II1:;)k kamisyonoii:! y. 1l11£'iiklJf. Her lit ip! ,Dd ~:mu.ler levlH. m mtidUrJugfrnd':n pur su: Nank ot,;lu.-

aded m~

mEl"

1.~1-

a_
!!l _

blUr.

r~
kln~n!l.

JrlllWDl h:iwr

valklil

VI!-

m\l'l' ...~kM

tcrnln.all

l"i1e (4577

il-n

c:Wl n

~

","

(:DUm.,

uJunmaiarl,

=

Sa.hib:i: Ahmed Cc..m.aLeddiB SJ\RJ\.(VllLU (Yw.i &!.halt) m:.~UIilll.i).!i;,I. Ne:piyo.t lfi.\~i.iril:

Moc1d

fE'ttN'

--=

AI-I

l.:ilcrin·

pa.c:a.k1u1 He:vRi_yat me lli.Jn:lIye lldi.lmilj lulllleler !lelIDnde: yapJbcat!11 • dan ciddi hie.; Ittif' tehIilIeye m.a.ruz d " gildir_ uta d~m.an.ill har"l.o!l{':fitml ta,ttl!llmd ~.tk WoI..' biro is1ih'barat

tallkim

i9R

Tou.!o:n.dao

Yii.-

Bu:r!i3. Emni!'t4;

If,Jlli!irii

Qitti

BUliila. (HIJlru.a.l') - Vilayct emmiyil!l mild1:l.rllmijz Mahlll!.ld Er4lGn l.@ fian Malatya. .pnn.iyct mUdlirlUG\iDe "t.a.yio OOi1miI!lUr.

KLymetli e-rrun~'et mi.idl.iri.!DlUz merned 0Bw-~ t;{lk I!(.vllen .... r'';:]'l'duu bir ~ ym~lli"arir wrtiir, Bu adanJn ermniyd iln'tJd l.di, H:('mliEl~[\i[l bu Li.ya,ll..Jjman t.arn..Undan. kemI h.!!.,va kll· nhHLD~ mil1..Gcnsiriz. Ant~\k t~rfic:um.!.uma mo..ruz kalacl'Ii,,">:I muh3k tnyif· olu!lll bizij te k.lIdu:a.m.ma bu IDiada.ki miUdm I an Mw.atya)'u Belli lltrneklcciir. Kendisinr• ye'ni me· wev.kileri.!l de ~mmiyeW bu.vlL murlyeLt.e I!l.e Iil:lILlvAJfo..kiyetkr dile· bue.: IID.U dam l,;u-uba.L.i}'le milk mrb.. me~ ll.echiz erlilJJilij ID~ da

HAZIRAN 1940
"

IldDrll Veri

SALI

-J
GO
LOK SilVAS1 HALK

O~iincii YII- No. 7,51

GAZETESI

HerYenie

5:Knru,

Alman
u

rl

ransayi

bombala
• •

man ava uvvet eri 0 ansa ile rans'zaskeri Dsvet ·y,a Franstzlar Almanlar tarahndan gelecek sulh ,'aTI- ~ok I rttu, dogrudan JOiTUYD.' Fransa aleyhind« hi~bir em a akl lar ya
mil' ihfivd etmeseie,r b Ie, kabul edib d· ingilizlerden ayrl/mak hatasln. irtiklib etme~'er
I

Yazan: HUseyin Cahid Yal~ln
/it...
'~rnztl bir

imanl:a.:"1f1 yeni biraulh
yapac~klanna

lnarduir

tclgral' abocri inti~r etti, AIm... 1 r, Uan~ ~hillerinc ye:rle:jtiken scnra, sUya. FraDSLziarn bir su.lli
'klifinde }i y. Inn: bulunacaklar ve lngiltCN-

-

--__

Yalniz ans ctoanna 10 bombadan Fazio atlldl
Alman t,ebligi 'Imdl·ye kadar 330 bin tefik asker:i esir allndlglln. bildir

I:m.. lI~ca.Ida.rml!;i. Fran.s:lzIar bu sulh teklifini kabul etm~dlk. drrnile,
ga

Fran:;:a~... 11.1 tamfh hi.:' Mi- j c t m ~,r$lslIlrLa bu.... akarak tamam..il I
1cJnrml~.
~HIvadi . in s

1 ri

l.a!;;ulrJe,

1talyalllann

da yar·

dngt"l.l olup elmadrfl m~llLlhl~. B Iki bil" tc-criibe haIonu ]i3bilinulill crtsl'''ll ~Lk~trr, Uerl.tn..lde, ~r. blEdenbcri best j 'ri malUm emeUeN thik ct I J i haUl harekete uv-

Bu

.Mii.takb,.1 Alman hiicumunun Som uzerinder:z Paris« olacail. Banl/l.yor
Par-is, 3. (A.A.) ~ Ba.~ekiil t Ofledlm sonra neveW&:i bir tebligde

AllR
A.fman

I
:mOk~ 45.in.iD il,.

run
II~
r

(lldL.l;6U

j.-;in. uvdurrna

olsa

bile,

uk

bLL-

It:dulqi.te If:~abij] ~tmek-

eaildi,iini, mnbt.e:ti.f -;apta 1000 dm
bomha., II.hlwimllJ ~ lnmlardan dijilnU bil~.

tcdir, Ho"a.d·~, Fra.[)Slz~a.ra [Ie Hi.rm sulh sartla ri tc-Idll ed.il~irl.i. izah lrnlJ"IT. F .. kat bLllrua.r1l'l il~J'halde L 5 n d r ce :lgu.. iz~ i Jle($i reeeide I"' 1 ,. bl m hl:el ft.1 z4;Lmiyeccgl muj Ij: ,. r :h.Jm:wl:u- I"luayyen bir 1 y Ir 1 brr lh.i:jman it h· f'b elm ) ~ lll"si k ed~nmi4!enlir. 5im~ drye kadar In~HL!;lerle Fmn51z1an hi ibirterlnd II ~)'lnnnJ'a c[)k '!;alt~tilar, [1alt.~ uzun mU.,IJ~Ii;. M:JI~mot lI'lLUnda 1'1 ansaztara kur yapi!J.lar. Faka Fn:lnsLZ. milieU bu ~ dii."Iru .; f ~J.~ iftJIakIndan. .IiIyr 1aili Alman IU' Fran .lTan aldatal1uyacaklan!ll.Q.t:'i anaat getirdikteo sea lei Fr;msaya. k.a~ besl i bi -;ya\.l a";;Ign Vl.ll'dl.lI.ar. Filbc.lrilm, F"nl:m;lZ. m-iHeti Almanla em bi~ok hes abint §imdiy.e Hadar aosa ~lkarIDj~LLr. Hii..l~:r F'nI.nsaYII bir askerl le-.nezzi.ih lcra eder- gibi. tr1lmpe:t lid-I:;trak girmek ve memlek ··i k lsytJ i~ti1a etmck iimidinde WI. BumJl an h emJel'"1.nR: buyDk hi!"
kd.tlyeUe t.emm ve teb;;i ediyordl1.

!"r.u4 s

J:W[l\..'1.-k9r"'lln]1!\

lie;

d.~m a.n

tarafIndan

b azi.rillil:da bam b:a.rd.mitan

I
Arncwudluk hududunClan gflt;en liirt;ok Habe, Italy,tln a.her; Yugoslavia., tarahndan vuruldu
.

ftyyueluinm

~
~, 3 (A..A., - Ba'I..iIJJ D..N.B. ajmm. bildiriyor; Alifi.:W oom.b~ tayyal"elerl ) bggila.ogted lWDJ'a P.uis, L..'i)r ~
,- J,lonlil'lC&flX \'Ie
dij'CI'

.

ta~

~yI.c a ~~'I:mu
]ada. A"",,"IU

Paris ci'llat'l.!:i.£laki babombardui:ta.n ebni

-inon U Von PBjlB kabul ttl
-----0---

I

M'lidq ~ Verdilu Lcmdl';l, 3 'IA.A..) - Reuter ajafi. askui muharriri yaz.~YOI'; I'n.~ ~ 1ruma.nda..nl.I~ ka-

5imaIde

ILI

-

r:iliI: ~

Bi!I;~1DI:I1.IId1ltllll

GflIimIIl Weygud

Anka.ra. 3 {AA,) hur lsmet :!noni.IJ ~

'l;eisidl.m-

SABAHT,AN SABAHA :

l'l()-nra A.Bm8JlJYu. B~
F.!lpen'i

ogleden elc:1si VOD

kabul b"uym'lilU:i]ardll', I BY. mtU.ikatta Hariciye UmuQlt I RA.Ub .MI.I..li'Vill.i B. Numan 'Tahir
,seymen de hiWH bulW!lmll!}ru:r.

F.li. t Fransrz hiiku.mchnin u~'8.IUkIItl. dahildeki ifsad tertlbatun eemck husuaundaki basireti Hillen hnyal ~'lk\lluH:J; IIJgra.ltl. F:ra.rl:I!a dahlli bil!' ihlil~1 lie; >jkLImJl~'1nca. tatlJlk cdi! "1 usul eakm mgili.zJ n,;l!en ayrrmak t , bOUa,]P.li §-f.klincleo ken'-.:J::..mi go.: ter "I, F;;:.ka.t in... da mllva{-

an tebligi miitte'fik ordulann imha edilmek' iizere' oldugunu hab -r yeriyordu~ O'lm2,dd .

Imanyay ilkda ~~--~------~--

fa:~ olamadr,
Alm:u I r Fran l:t. mill Uni h.iI.;hir za anliyam i lardir. cika ve Hollaadarun zapl!mlal'l v.e roi,. kl..rm Frane z t opraklarnnn i:!]& lind 1] aonra, Pari .... tel:lLkcyr~ dL!.~miifl gi'bi i

zehlrl
BiT ahetmn ,sattli' ka~a" ,sutten on dokoz kif; zehirlenJi
:Nevyork, .1 (A.A.) - 1lil'ril.e1J ma11imrLh. ,gOre, ~, dan frud~ bo~dmJatl ve a.VClI toYli~i F~ya bareket e~. B!l1!evkifat. harbta biMyettmdenben mlit.tet~e.re ya.pdan 5eVkiy tm. en
&.

glJ~t..c~n~k
Iartrn

Fran lzl~1

korkuJ:.::I,cakkanolabJ-

ve r-hven sulh ~,tlarile d:nlbiICCl"ld(ff inl ti.mi~l dmi~
lir l
1",

F._k rt

F'r:H"I!'lI.lar

AJmanlar

l,umt.lan g,.I(.c k 1:I1.I1h artm.Mnl, ,-j("fnIlJn 11 o~n.1y3 Fr.lt.nnl. 8.h:~;yhln.. d..! II'! bll b~lrrr,J ii l.tV,l .,;tm~le[' ' de, kaDt I cdlp <.":e!'lg; ;o:j 'nl rt ::lyl nlJi.... Ilul L, •• l Jrl.ik"u i.k otam~:d~r.
T 1
!'l
t

~
'\II'

mUblmm:id.il",

hBfta bugilo, harli:iio' uada:dteri ilk defa logiliz

t"

Y

]CJl C',!'

L bUll;:l. ll.hl~.k
Sc;Lll".:l,

ve

H:~-

I.:JJ~i,

rk!!

m'L:1. rJlr.

Fr~atl!ll%\.'"Jl .PlMi1-

l.ll"

~~~. t ISIYl~n, ~!i ..

J i ~'lLr md"; t

Jr. ZdtifJ.l!l..n d:t.bi onltl~ htl tan: l.~i hie Al.m:rn teJdifiR~
1'tI(>lmder.
Fr,;U'u''l.YI

t. p.lmu};La.!
1I.Im::mya. aYltTl1zk kIn
tl"lprak!arHlI

lnglllered!ll
L:-ln;u!

bu;;:iln

Franmz

ta. l1!_yc e'l,~bjlil·; ne ALImCC'Jlfl ne L rraw~'U:'_n hic;bJr par~ ~ 1 I~;r.:~'r.bilir: \1:1~inot hA'lI.JQUI hall 1-;"ItJ]u_lrl.'), I·.;),:'] o1ai;..lir. AII1JW!I pCILlt.h:I"] m~lrlcr·j !:lire. bl~]" vc lIf~yj.n Cilltl~ VAJ..CIN
lac.tll: 3, IHIi:1J illr.lha.)

I
I

·Btrlin, 3 t,\...A.) - D, N. B. a.jWl''bildin yQI': Amerikn b.iillQmcti dliploma1ili yolu He Jrrl.llhr_rib me.mleketJero m~:lt ede:rck Wa.:)ingt.oo[l \'0 PU.ruDW] 30 mayu;ta A .... TUp:lya bc\:rt:ket etUlii'l~ VIl FrnnI'l:u:lD.. ~t.lll.Ulan. Amli'rlJcnlll~lTI himlljtD di:iD~i bildi. nUJ \'{~ g~ 'Ck azimcti:ndr v'-e ,prek Iwdet..illd¢ eUl\bll olmly;an bu. pllnUl yol,~uluStuns zarluk ~ 1.'I'llmwcrMt,n,1 i~t.., mirilir. Alman lIU'ldID~"ti. AmC'riltl. hillulmetill cevu!tD ,;t!nr k uu mtl (' alllnda &l¥al'iat ~Llen !ail ''-llpl.lrIm Alman ku".vetl.fl!'i mrn.flndan hie; bil' tieb,l.ikeye Qllllnl.i!: bu.hfllmly:lC::lirn~ .'"'
~8.nu: iI Ina'i
I

FransIz ordU1lan mu.i.hil} bil" tebli~ ile l«arJI lu.njl;ya lbulWJ.uj'odMdl. BcduIkada ve Ii"nms.a.nw §.Iom.lliLdO!!l y.nm m.ilyo:n HIIht.ef1k. askeri '11~ hnf'mdiUl. bil' !;icm.ber i._iIle ~ iJIen Bi~~ill;c.ort!W:;lIIl1W\ twlim Iilil ~ iiiII.Ii1lJI lI1z.uiDe arkasJJ da k'iPIUims.~ 'li:iD'e"ydi. higiljz 'II"€ Frn.nslzllU" :v ~ ziyeti "Son deFece ,,·ahim,. bo.U:A "'ilm,j ._., ,oIamk iran elm !me Ije.l.imnd.ler-. Ywr.l:lllmilyon a:ske:rl bj~ lmd&iz:. h ab8Iz mab: .e i8dPIU.UIlI ilD '!'Ieti yi.izUHd!?n hem 1my1BWecek. bem dl.i.ijmllJl k::l.zall,~k1J.

1

w~lr

Su vnziyel, lHl.r'bin. 80IllU'!\I ttI>)"l.Di mmllytU.c bU~ g'OrWu),onl.u.
(IQnu:
I> I ,u: I ... bl/e:"~

$inHIlrlollki ,~'ma'Jlin
FFlllJl.nz

~Q~

h.H1Jujlildl.'lIlZ.f,UIII,

It~lp,;,.

h11I!rl!)

CIS'''o\liriiili

,ust.r;r It.,..il.l-.

It Ga,. 6JifiJI

tI.

IT!:N.

~ n.HI

ve
",Id( ..re que neu
b)(>1\

,.._ 6hlm
~ ~""I"IIS

L!I;!! !>o)murtlmn llllrm {; r,,~ IU1.I:J ]uLim run blltim mIlUi~I<;: kl'l IHr, li:N4ie, !£af!'od.'l, blJ' o;cn11J't-ILI:>. umum] m'.It,,~I.. 'de, b Iht;'CI<-.rl'1:! 'Yeo !;<>l<"hL:i konujui ken, :!IiU!'ll::l-: ycrk It, utLJrurk'2n, d lnlcrl,l;!l "'I' Be7JnI rken h.iiltU dans M rkr'l leI" "'IllS \'C m~nh.u~ b f rc u..k.u\!!'I'I:lk il- I 1.1hit.in, me:mlek:din bavnseu U eden kQ!u huyl !"d~," madl.ld<lw- vc lchllk("\hl r dc' ~!".a 1lllI:Y, C l!U.:I'i.:ll, IL\<: :r"jo.dl b Itll u )' biU'(I;r1 .u:.iI~ Vii! ~ik r.otl~. Bi r 1;0 .11"11.11. bilrrim. n'-n d e~' hilt (L m Gczdlkkrl YIl:I'<In. durJar.. : dt'fI till.. :kCfl i1)k""" ~vlmli ,'~ya ... \·jlJ~ L6 Qldutunu w~ kill< l:i W\lllrn ... 1.lr, Z

'DLr iliyou

l.:l.Ill 11 1'.,,1 il}n,)oC,,\l de IW:, O;(>LlllrLlIIl'e D.c'.lu kj Liltlr.llblilJ' I nuzda ',1 I.llltul'l mO-li1l1Jl OlIh.l~llll'1Li~, I nd tdi~1' ti,·lMl'kl.l, Biadft~ NI;:f' I"" ''''liZ dc, JJ I, "IfVclW'H:LtIgi m !;~D''blC!l b I ere ""h,.ki_ nOC'i·~":'llz"I.l'"' l..:.d"
~"111 fl"'''' .1~,h·UL'l.n Hlr~."'lrJl
:I,

ahire komilesinde Yapllan loplanll
Maciilr atana siJhlacak BU .. B,amliiU"ln tuvzi h,i dogl"'u gorUlmUyol'
Mnc:u'
.Iililkllm?t.i~

Hllrbds'
tl ~ndj

Irlldpr OIl! IIrl atfIcll prlj~I;"l1lll. 11111111, P,lmllnlilf III"'ri..;llum 1'Il1.I'I'.'f "Iyetler Ku.a r"I cI" ..
.:Iirbln ayl.v_~1 1Ti1,ultltU'I' kDh', Bioi Pr-oll.:l1ijHia.. hili}'ctl OIr l lid liAli
&;I-

"Hf1!'r.

LII!P

sni"n

InUI HCLlI!I1i~ 1[,1[1 h;:'1Kh

fill IW"

JU!TI'hl~

(!'T1od.-.r-

dL

diY' WlirU.

1\~1I1

oClU.n.y:'lilil

a

edilniek LLU'H!' lOO{J ton mlkt..anm.L1I.
ih.lll(l

7 ki,i' aglr sureiie yaralana ab.' hastahaneye hold Trldl

[igjd.. hOilrokcl1(1 1!,"'!;I'llLPV.

AI-

m:;ll"

doil"ld'lrl!D

"'.bJII

bU.,.)'

~
II'U nmlO(i. III'ifltr liiHI. dig ..r t.,.:l1i.1in 'II.. lA111 pr"5'" mlmn "" hliKkuk!! .JI'ili't.atnlf.:II ,."', Uurlnde I:iLllun:lllll IicU,lil'l bliyiJlo; ..,~mt~h,.r n lilhll ",11111111""1111 Mmln _.., JIiIj tlr.
AlmOln.l"lIIt'''1i

d.hlli

"),I ..! t F:

nuny ... inJ

BB.tLInc:U

k

tlllf.;n

IiIroj:!~;iI ... !lilllll tlmdlhlo:

m""111

"lw ~lIIrI ,n.

\'~ c!,Lk"L ~Ulrtl
rL re "

~I"II;:I :l'(:'i..j'1l~i7. 'Ire! '

surat-

bu

_,;idlln I,ll" dfilia. ,ltrnl1,t ~~II l'r'Iffdl i1

i.f;ll:.....: IC' kTC

nIJl~~

do;! bu kolLL hUYOUfl Ml"i

tc,,?:lini yapmfl.lt h';lll diin :;;::rdmeo komil Jl.fiulij if 'i:Cl.£llunt.L j'llj'ulml",tI.r. 2B Wrfica.t b&eiriJnblil I~tknk ttigi. b u tCl[llmuda 2:JO LI'II mlktarrnda ausamm blilUn aaa nrnamdn tukaim mil "lnuL~'1J]dlln

'""Ut lib I Inun
"'II

ili.. !! '"'" .kt!ldll'.

t ..... l.it~-

I<
m.~:lIj!m .. Z:II,.i.. tlnln IH/n~~r:.

1.1
"C

bili1~

In"I ... OI oIIn I!.... duym.:l ..... G.I 1<1!'1 ......~11,,;'1. Alm.lI, l.. ~I<lI' UI'II!" l'U!1i!;II~rl"e bO),ti" b<r frllln" It;ltr ed_ A"_UPII h.nul'
]'I

m-

"lkiT"lumlllm I'"b~ ;Irm ..... ' klPllcn

loli.~l1ntdlt:Tl~ " kl~'I\"
~i!ru;I'tmllU"lnl

"ill

1l11 tm ...... 1(J.,!'lJllnJ~ ..... • ""I'll la
Lr'I

:)In
I,

')"iJrLlnll'~"1

bilk .. (01 L

~'C

hitnrll
\

brr- harek l.l~t rI~:y

)(,,11.1;] InU1I<.II:' LIIH (,K uc eulunmus W,I11U

olnlu~tl'"

l!!1~lN' ytll':lu 111F"nFl' " r"'Q".Llhll~ ,",'I.· $Ok... I" 1111 I ~brfilllrU.l ~I!-

omitOl'ti bu ihrac U ] 'but ul bir Ink thracatcnun ynpmnsrm lJV 111 gUnni..i~ V~ :zahire blr1i· LI1 en 1 I lnrnhaeak nln.n lIlr'Ca.ra eu b ~ deveedilmee] AU.llirltL§Urlhnl.Eft.~r, Btl ,nrl.;:l kabul edea J.olt Hil'ru r IU' da t blr eksdlme yD" plllD1l.5.l lk t:iiriilmilijttir. Sarmaj fjir eti, Hasan Vall, Nikelavnkis i:mlLindcld ticarct mij~8S. el 'i 1111 r1J ul ~ri~tir. Zahire omite:n bu haIl..:!.zarfrndu hu n:uillo.n ~ r pad,11 ell I1i1 )' .IWlJlI1U ihrne edeeektir, A:l~k(ldfU'hl.l·1[1

b. ~f,,"lio:,

!:Ill
.,.1II1"r "~,, .... ,," to!-

I"Oj:I:IIOllndll

r ....

lltC;U'"

nln

lTIi.lta".d.

...... urlerlnol! ,.hl,tI lIt~m"'I"!u" l1i!lt~ .".,.I>lron l~:mhilrlcrl .. ~ phid Dlmal<l.a k~lIn.., en m.t, I>lIlcki. b,. n 1..;;0", I) MU11 r C111 :III< i Ilor ..... Il!lt.l",r ."iJ,l:ItIdl! '!I .. brrltlll d .. !ll>rul'" iJ .~.tl",
liLltUIl

h.J:,lkl!t ".rd,,,.;

1;11 ""k

.. "u

II

oQr

"'" 'CIir;1l

DU.n 'ab[jJl,

MasLnk

rcd'

bit lilli,

""~"II

.......... ri uh III kllrl U ..ll

.. d.

01.-1100.1

I<i loin

iIIIglr

ve i at

dllhlli

.... tu .... dll,

p-o.IIlOlpnd~,

8 nl. mlllll)'oIIUHt,

'" In i tjhd.d'

")lh:d161 d~Q er I~,
"'~ ubl1i1 1'1'1:>110:,
jJ'Ill

!;I"),I::)'t

rlt.b
I.,~n"

.l"'~
.h,...llnl

~chr, TJb rl
... ,,1 II rl11,

11••

!ki

11I"}'1:$1

0lil'1 II'I~n, ,,~

11""').;
"v)',;n

.. 1.1.60"; t ~ 11..... ..,111\, m I t1n IJI;Q!<;.i1ddlt",llkl>IO~I'II:l"" jjcJ: ... tan
oe'W

r

It

r:lhnd"M
11.1'1

b.lp", IlidtarH1I,
illY

l!J'r

i"JI'

IUIW"

1>11' I'T'III~~II., .tlrTIao oa.t.l:liIIl...
[~t ;!d",,,,,L,lrjnIJ; m~""k1.nl Illr bll' mllIoIDd,r,

III, 1 dc",·

s ..u:tlrPT1;11o: 01 -

Elo)'l<: Ilnll
t .... 10 umllfcrr l~m:.diyen ku"veUn' tr~rf1l.ngi ~i'll!m"k pl;g.l)dllt.ar; talk

~rojtl' Mllo. "'iI!mb:ti~1 hlkltTI lied kodui • ",ijblr mrmlko; v lin n

herl,.,ngi

o:G.o""
11"''' 1' .. L¥blJ

I "del![ hlrllginl,

, go 11'1 11'11 I .fll:"!'I"~k,

dO,",."

aak.,.I!!l'"nl"l Elu prD-

m u"t.c mo;l bJr ",ul")len k.;lLOllm."'l11 b"".,n
~wrol!n .l:i!nQln

h .... ,ckjb".

)'chli'llli .. )l'u ..."~ktl!:dl!", baz

mm h~r seoy hul,'
:t1 .. ~rUt: tuMUlll iI(ILh'l. I o,U". ~.k::lI ~]dl ~'''''"ltl

b(>lill'll

bll'

JI!:w1l1'1l~rcioll mu-

[llr ~n
rL

ttu i:~t ~ we

... UiJ~:lfn I",k..tl.rd" ul,"rlll

liUJin-ell...., Btl
~nll~
... "

t"r~T

i;)rmll-Z

(In

J:ur-

d"l1n:!1u

H.rcmlllol
kUrll,lldl!.lm)

so:t.l"Ju d me

,til]· slal(ta.ki
:j,l~

1mz::L:! da m ~ u.ra.lJ..lan.1o.w. riri
eoilliRlobil

'" )'~tl'" I"rin h n:k"tlll

tC;lirl,

hil<aycll. 'Ilbi

buy,,"
~

mJirtU"h,

It"".

rntl"!
Ij;o~"

!'

ekali',1 iuk;,o:ri mil. "'lI:ilCM IIc milli lOp·

m" .... ud.IICt. bl.likt.,

hu u:lli r, mln",,1

.l'llrii)len

te YElra.iorlllnJ Inn1lr. ~Y:l.[, Illa.- l;mj"~ bir haJde bir nl' d·

lat r1:t 9glr det
tl

e,lIC! le"l",
... ~r",.r-tl .., F:.Io:.,.t

"'''' ....11.''ol",.IJ bu ril~IIJ'~l,

1 Mr
b r"m tetldUll,

T mn.ll!n

~unlll

"0

Q

P 11: HIIL~'tQnm~ d .. hedtHF

1~1',
LLIdl

d

d" ,'f,l- On I I!ll.u, tJ.l!Illfnll? IIvdftt! rll!t.l 1,1rnI!lch, ~ rhfll .. a m~l. lkn de kO.n:;Q1 I~ ~e:r "'~dJm v k ~tlm r,;~ .. 'at)lm l1oJrhktt.
r,lI}L

1

Q .... IllI'IU"tilr.

Jt
decile

InuLiI

[""iI'"

t

kll"tlnr:j[II~
o(!

i,)a

I

me -

H'IUI"I nn laIr-.... d nH'I

T:r.l.hzDOil ","'In

Bedb;rillCm - ...
l.1r.l Iud Ir ~111
I,ilucr

I

II 10 I1'III:fu'i VIl!':'P-

t
\"~;J!!rl TI'l

'JI1,1

mubi l'eIn
\ L)I':l

!P (h~ilml!iliL'". Bir Komitr MotD riin '" y,
r
III

civ t'd~n g. ~~fI bir otomo1;lil.in :-:0 Lil it lJ!5~yi gormil.'j'" j<!,,~da""r'I1;tYl It•. bt>r 81" l'lrnmlDF, Yn t!lal, ,J.hhj itl'LcL.H1 f,t, mobilile dCThill ~a·ih 9o('uJr.; VI'" I':.cyo~hJ ha:sLan ~ II -l.m 11f" Laj.lll.mwlar, ~ k.i i{a 18 ba~18nnnF.tl1. Hid.b:it:l'lln l,ahh;ikall0

ada k81mn~1W"f niha!f'd,

dlgcr

13..,1,.,':1 10,,1 "e ".u.luic l,I.rl, erl! t .. on.am I~ L.II.kk
,. Ii.r.d .. hio;bll' .. blr ~""".ll bh "'.. "'~MI~K'!.ir. Bu IrlLm .. k.tt
litelil

I< l!ltlMn

" ..h~"

v~n'n"'m,,,lr

tw

g,llrbd..kL tllarr",rli.rll',d
m."tOfi I,;:'" m",k el_l.,tlkl."rI

mLGlL, Alm:tn~.·," .. 1"'l~I~lI!r ...... Fr;!1'1 .. ".ntl vucudc get r· jld .. "U U:U '" mllldd, "I

Ik

I~!i

muua.cllI

unti

1'Il11<\1.'il1l rinde-o

m ...," .... mu ..ad.l"d,r. Bi! ,ldd ..U. mllociild.J. nl
11:1'1r"ld~ Fr-;tIl"jll

Duhilr-

k nluLm"
IUntll!; 1I1l'EJ .... ~

~l.Ih",11illi <,un

I:cill1!:n

1.dlllk.·. !lid, n

i::rum

.U'I-

I -,

nd,.JcJ

lllR

h}1'l11i

Al:u:n~d ?of 11 Ill.·

Yt\lmp

~kib

elkoym l!ilur.

biT &Il·!
F. J:l1I

h..d,;eler'

1Iii~"rmlttll". lIQ .. llhnl!l, ioQI ,pll)' I
tl".

"t Fr...... unli'li

11:''1 rurn'
~i:nm

Ce .. ~ Ii~hrl D~".Ilt'dir

I lJk:1.r!1I '" 'OOmRITUl':1 UtV~l' l,,,ri.n dO,lllhi:1 'Ibl' zc!'" I< I kc almdc bill" .. gi:ltl~J.m
a~";1

al

",1_AI"III: ""d.r
~[71n

b.I""oIIl.

Dn"~rk

I"Jl'I

Jllt=fl

tutmlllloJlr

di-

nU ..lAJr'" dOn 1..II"IJ,\;",~e J1Jild· ,Jemlrh l..u[Llmw btl'~d. '~ndi!1d LlllYU I[()murlel"l blRJ.o~lrc "l£, :nIIlH;,hr. Valt';Ji ,.. ..h[lLlirtl! ]!.~"ii]1lo ILri:\l)tl:.Si 1.t.lli~rd~ rnl'lo ElIIiI 11t1i.Umtl ru~. At'!!iirl nC!' l!J1.I;T\.,tI~ t1 r t!aklnnds I.;Jhlrilllli ynp.LlIlaktai:GlI'.

MAHKEME..LERDE
PDl'Jlr;J
BL!ll!dJYl!! B"y{j~luDdlT ol.ol5ml)blllL' ." ~I fn.\ilSL L!;,:.In ':'''::011' bl.i' il'lllmoojJ EltSu )'ap l'IlI"'~ k<lr:n' ,~I~ld Ur. Pa~lcm )';IIpllncaitJ. )"ri "'cl"''1:II:l'~ LmrlL 1'I1illltl~'1 'Ii ,<\yin ~dc-

:
UWli~~!D

u! ") nl nlmllnd~
Mr. l);"yLlK )'illr.lm. h<lnill 111' ...""';

Ingf.ll!M!nln fki

;<ht ..rdlloc·
lrTI,.l"lIta-MoII11 bie

. Bil" Ifu
G
<;l:t

~JJ1I:I;l

tln~n

o;.~-

ii1l;J.kJtm~
I-r-"ge, BL'\J1:I.II~It.kr'"

akr ..

II.,:;."

..,.a .... t d ....1\'1Lr,
1!i1l11i;11'I ... 0Jd'l,jIll'1I lard dc"ldle dl! ..ing~n blrl mlJ"))'~ h.d· ... l TLirk b,f ~r II1'lf!K

a I;J

!IIi~1I1 rllllll)'!:;11

Blgl, bu mlftt;lka'''" glom meml-ckctimi.,dCl m!llli-s:.d Ukl., ~d~rl!k

til
~j

SabitJHJ.z

.8ir
';',iil.:b

dal
Kror

.... ro!! lite

imwe
H.!S'Ul

balUfiow }iJj Yi..iC'l2'l,

n.likiLrla

C8a.sh

8 "'rette,

IMlik

do.! rU tI 11 ~unl.l.9. t l1!'kl!'n ''']' l~indc hl(: L,m I!' olm:l,.iln 1ek ki:J.-ekJI Ill( nd 1 bu.lmllII vr yo IDli! BlIInlk htnnbula wmU.lj bWJlolru'1II
IltC:ll 11'1
jo

IlutiY

I

]. Dllllil.lye Vcb;' Ldmden \I n:· tio,~ vl!lli bir 1...1>11' ~clm t>Ll • Bu 11,,4'.1 j I: I:l :J:LatOim,h U-S;l.I!' [ ... io m D lu Uean tuhdld tl;in Cll.::!! .1:u bnun. tnudl)! .0 htl~~u:nm~ clnr~n~k otumflbiller h~ dl,ll~"'· l;,~rmQ ..n. .aohllictll!: \'1." ~~I' 11"11 nuliii.ml;!leo cllI'1;'J'I,I~nllt:rl.ktlr,

l l i!!blrlr. aU'Ii.I"kU "'-rllll( e "d. MM' \~1'1 Ifftl.,.,.1 r
Bo.,.le timn "'1:~I' .15:derl~ Illy TurklJ",.i!
011'1

.rolmllt,,-

." vewddu~.
oIi1,u",du~lJniJ.

bil" nO!

11l'llom" I ........... I'lIIp:tl!::iI!:Iln;,

nd" nO.

.,.. ,1 h;IrI!!""'1 !!i&tIA'nl .. ym
Itl<Jcl~;I.. ....t Y""",,"" r.:>tt,.D!:Ia III., k l'1.kl< In. ~'''rdjndln bElLi>n liI~n'llI'.

a"fv<:ldllrnl'll:
.Clyli!tllkl ..rl !ll'T'l tlr.C,I.a., bu I I moll:!I ~ en yOI<....lll"t~-

uU$u$i dim d

t"
b'

Ik'Lt

ahiyctte olm ~mll l'a0mf'n l~ Mi,:itltirlLitu de;jo'npD!WJb:r. Velul. 11

miicad~le i!;1.n ~t.:hhm.lZdCl' bie fivat -mi.irakabe' komi~YOlW, :k'tJrl.llae-!lg,
Inu.l~lmdlul'. KQmis)'on vali \'It::: bclMiye eci:>i SZa:i&:'1 dii:n d kilm,: ILCJtfI

I:'

Ufii d melt

polll:!; -

lllr1 bulun.muatur. Sal1dallo IJ Hind ki mcr knd on bum:m bir C!t:ol!bl v.opu:ra 1)1I! al ~

hli1d--Iu...~
.IILl

muru~~rlc
ya.pbkUi.n

!U;JJn val'

sonr:t , 'e rejsi !lokt.lJ[ L-u tll

KIJ:d1nll'l ~ti altl.nda bir tupJa.nlJ yaplD.J.3,l.B.ni:u·. Kaza k!.ymaJo:a.mla • wlAn bUllanfil.lJt da i~tir&k cttlgi tOplaJIltdll b4;,1'l'!di YI.! i sad mikli.iril , IIIJLlU.lO.58 ilrllua mii imrii, tiuret fJlUdiJ:.-i.i, Tic::J.I'ltt OJ!!..'!!I um.uJ"I!li ki.'bi huzi:r i:mlurunuljlardlr. KOrn.i3Y(J!) dUn jb:za.ri mahiyettc bI.XI kuuJnr \'cr\:'r 11 d$hruiib.r. OnihnUz.deki gli.nl.er z.arimda. y:<i.tJllal::aA ic:t.i~nll! bi.i,tilfl

thJr~ I.;du:DID l.J.t"t1 t... tll.uvU
po:n:';;! kiu' .

II:dI]mddo;,dir, ..

~btnin J..amfLII eI.sU.i:I "'ddtikul

IIkl-

yn.

B1.I &..ne. \' IJtln.ra1l
h l;a,nIlL.ll Wlll),,,,ll I lu:hlltu

~
danl lmdo:!

BuL1.I.ri:rm nlWiJlk'f'ffiUiillW i.k.irnd "'UH ,,; ~ UJ.lhll:>!9I L la-lllll'itm;! <nUn mtl dclll~ju ml Idd,l>L:1.ll1 1~"':1l: II!.: It.LtOlCD. d~m! !.Ir III

!:I,.

'0['

luliUIo.

I .. k d ... ~",l :111.1"" ;, 10 Il.lor. Tilirk n

Iyl

;::mc.lIJ::pl"dM,
II.,

In&Ulhl<
kkl

"".18Inblhl!!'

d .. kl

l .. lot~

t

ma"l.ind.n.

!!!Illlh~.. I\l1<: .. l}Ji.",Ji'i.dlln

Ii: :a11"IO

Th!,..lt!t D!!n(aYQUan idal1!!li lot rmllll'8 hat'll pi.U" I"d, dt: b.r!...g dt. ~IH.I, r .'!'i.llJJFlI tlr. Uu t.t:hlala g6r .., her hoJla ponr &rUokri 1~l:luldan llJr. d~, 1J;11.Ort.c:J;i MIJ <[ifi Id:1'f1 H.:'!O tlfl ~oUUm P ~lar t\n1IuJlu'_!Is 'tlgrl"Ac:~klal't;].lJ'. Y"ll''11ll paml? !din,h:ri btaDbu.ld2n !i:Jld I R ",,, 1.:1111~l111 IlWlI.iI bw.l!l!In '1)I1Iil il.1'mudlu!,,, UN·
1"8ffi')'acUUUI'.

dem Yf!ctIif 1011_ okl.!n. I·hlr elu ""en. II'" !IIlyn~t I klb
),e" mli5t"kll f :lOr_tll!r, ""~ mLitb!hid T&i )'ede

l""r.
Oili,

gJ.da

m adde-

~nLlbc.11I1i: g,1.a1l JY yollnIln. 1 ,,\lL!rl ve ~i."a :iH' l>1!'d"'1~11 Lmlnn.l~t: H"If{flh - IIndlml. iy :![) "ill; I....". 'l'.:>ril';[']ll f.lll LI~ulu - n." ~1('I1J1I'i'1I 2iGIl hn, 1\'1~1' pi _ HlIlIl"l~ ::! 1 'HLI:i h 1'[1 , ~t('l.J I - Sjl.lh dtH.JIP ~ [lam4 19,~20 LITI' Lskudnc - ~ile 15 fJ.HI '" n, uIlhkllL yoLL 111.11 kilL I..Il 1'111:! I 2(171 ~ 11m. Dlgl'J' t[l13Fd III BI!~ kllU - lj,;kuclur Y(I!t,nUI'! 111:ja [!lIl ti;:l d~'rh, 1 I IJan" ~II·. Bunull I<<:iJ. (4 UJ bin llr .. dlr, BclNl)'C fiLm III k bunUl, :Ill) bin
1111 "l'1 -"

'Ii

prop .... I"II:I.I.r

,)'.111y mu. ..

Cl)~m.d ..n IIIDr. JI:"r Illlnln

I" l.lO(ilrlllr::ll[Jrlll1,
IIJII bCL.IL'lt"111\I .... IoiUt'OLI 0:

l>Utt! no )'Ir

_

Dr. RqA'D

. GAV

dIm I!1WdL"'1
l'I1ild:.r'.!:il

lIm,'~·;m l'tleh"l~o(Ilc Mu j l' !'I"'l',II,, l\Cllhl!l1u!InI;', 11;'1111 ~k.'f ilmD IIln b _

(

RadYD Pll"ogramm
G,HO SAU

'J

]~rittin fiyatlan tOOklk eJiI lor '\!~ I!cbt;tl!tl~ riyal arttlrnl n.ln ontiD(l ~mek l'i:in csru;lI tcdlbir1ef almaaktl....

iAtin,re

Ilri'lhlr:tnn

till

'iT u.pdtooak

h.-psahtl
III;; -

lu1.1l"~lll'. ~»K---

Tf'V!'lI l~lf.ri
D uU:Y.rIlan IUmum Mtldurtl J bl1lhi III B yburll iln 111<1 fCIl h~AH 1 'rCl~ I lllhl baId~ lStln ..', t· IUlm, \.Iratl.1 ,enld';m kUl"'l.lbCRk 1.u1l ,,. afelyea ~Il'!"lnin YEl'kril~ Lllllurde baiLQ' n. v 1~~l.IJ" _ lonIl vi.l1:.iy Uni i 111'1 .;:lml,;;l:i.r, f)lIl'odi.kl k ¥11i]ll\,JOWk:: t"vaI ve- I<lllh:ll 1<"111~tII ...y()l _

Ct.·11 1,:r~lioiD
Tllrld
, ... d n:

"Ii

lil"ll-

-e H ...
1,i:ml.lll

lInl:trl

K<1r"rn

Cern1t'!!-

l:!~.o p~ "oil m-:m elir~ ,. lilt [}y:!In, l2,J!i Aj&D..' .... meem"Olojl I! habcrltn. 12.,,0 'lIIii.zi.k: i:;.alanlar: '!'ellie, Coi!'\'de.L K ,IC, Rl.i. ..
~!:TI K:lm. kUy[lJl~ ~

eklll

H1

t1kar.
1ll'1,~lk

~klll!id, IEfoII!B.IK
• ,t. ....LIIK ....'I"L.. 1<tDo t{U.rUI !!i"000
t(!iI I

IlIWII]d~

.iIf)I"':r~11:1.2:1 mud _

160 .. DIll

I

'null!
I!IOO
.&11

ru,

1

" ....LI K

no

I
II

I
I

1:1140 SA

22

"n VUlli ZUmli!fl BUt: t \'L" !grini I~ NJldugtl JL;Jldc bunu Lm' ~ra,r.l \.'I..'lill.e lUi n.J l l':I,ljp I:L WUi .ir'VIIlruJ #'" pro Ilk It,' o::nlcr lxlillnr;lu l.oI nW..:J.iII.lm::LIL1oI t1lr. B U..o b lin st.1I OJ til:' brmlrol ,dJll'r .. k I:L' I nd1nLm.lIIIll"1 !(JlL t"~tr...kfjt Y"l;Ilhn, k.ladll. Ilu ~,,~y '!k('1 '1 t! IIdll)" d~ ilJ'II:t bll~, l;r tI:; ctl:IWl'.j k L...r • "cl~
YlLP,ilIIJ'I

1~1"l liU"D(mmm hn21Tlonlln 1'I1"oje ,:U~t l1'r;ll'Jn,h.n ~!nll :-rlllNc_k I.LoLl1~""1 Illr Inlk tnr tlml~l, korru\mLJij: ..,MtI!,;lmdun m~ IL fll£,llycli.rw )'1lkmd:J b..~I<lo::il,.I1L.ll".

"t"

JIOLJSiE

1:l.:30/U.M (Pl.).

.M~:
Vi!

hwi,,·
It ",),~.

i.I.-

1B Oil

J'rD~il.I11

mem.!el<;:"'t

hnil:'" e ll.:lUlLi fliilfrunu !.Jk..i.biii.ll Ub i tulLlbn I H' III u.hlel. ala:Ul lI'l r;,Ule. '11.~ytll.!J' i liU.III; lin de bliLil.! ledb~rler all l1[.c I hr. '"
ELI nw;usit!l )'C'[1 iu. kOllLrnl
tQ!111 I!JI

ro},u! u~nn 111.1. r~ .. e:i'l L1j.tJjlll'H~oe-

Kavg@l
Almun (",teltl K:Jmpl) let

YEN' NESRiYAT;;

l~.uS 'ML...I2.Jb;:: Seruolilll;; mtz:lk ~P],). 1[1 :31) Coo,!k ~m:.ti. Hi,45- Mernlell:eL Sl'lIIl ~yll.rl A)= \'~ m ~~I'oln.ll ll.ilt'cr\l![l. (I Il to: t!U' In (~j~hllil u I l. :!lllfi MI.l,~ Ar.t= nl!i~(ls'lil 1U ,I: ( beydi Id lie ..... n: ,r .ud Cernil. 1
1",

"P!1.1tliit.·",i
'U
II W H l~mlhcy Ilfl, Lin

21 011 Aunn~.iI
:- ;~(, Lt

(tk'Usad

\'c

hukuk

<0

-

,em, h

Jltill!l A(~~,l! HJ Lll"rln r."'~·ri. H usi"yi" CoJ'IlU
a9Imo Jdil; Imll1(;lk

d~

1>,-

Y.,J.o;:W l.an:dmdWl

ilJ.likfir

dabl

hekJ 'ml

MliliMlIl"h,rl "I t, ~.:b,l,ta IG~FII" 1 inti livii' tl~bik."U.:l,
IllJ.r

y

un

'll ~"'lllt: 'ir'''' l,forlll'lIF.-UI aYlli oiruliit Ui!1<N,: h!n um !!cIilmMlr. 611':) buy"" ~ yfuci.a.n .f.OtlJII; tuLtw \I'll! lJ,;J ~Ild n",.lIw h,'Ll •• ,.,],11'11 bill kILt DI AbnLtd '1,,1 j f

t

"n<:"~1r,

rmd 1~lHiLII, r.:.1 Milld hin ~·nI'Undn.. '" ;S,lll 17 .:r'.,~mdn '\."[lkn linl tlur ,~Im m'l!:II!!k~ 11112 dUll :l;' hDb"" Silal dL'llul z. bu~L1kt.1 j.:I'I.lJl p.! ~,~" J'oI HL· Jt",L y.:.ltl'lrkl:'l1 " ~o:!$in ;'MTloHl w 1I:l:.Ikl !p2. .ljl L'lli IIl'I ffil " bu.nd8t'1 1Cl1'l dN,. 1 "tej "l~J1',,1r mllbto;lil ~. 1'1 rindcn y.mml 'I. B':'yij~11JI. b.II:o t In line.!I lilt lmlfl1_n1n;,u;c tl t",.

~I Ih U ",!t1,J el ~(lm' ... d;t 0 I.lnm n1l.1~ n~ Bur.;,lI ~'ml.lo"t, d ...Li II [Ltl~ 1" ~5. SOl m lind I 1::1:'1 K II YSor'I 'ide :311 11 Y\ 811 )'aN:hrl\ r.dILJl1L' oldll .. U ,.' ..'\:;P.I"Y,l 'C' C'51.r~.JI[lIlhtl1 d.lnl ~ ,[~ filJll l;J!fl !'i.llilan dn,,111 10U:I l:i111U!'Irlu,1.I 1'1' II 1."'I."ll r. "Umur

,Ad;:'IXlz~rl
d;!.1 l;'!U

Mn,{

k .. Z,Ll"IU

mCllUIl lorl"-

~,In <:d'llly,·ll.l

ilhh'lldi.U L mem

"U'U~ "'tl~

1i:1I

llJinrm~tLr.

;itl) , 21 II Sl.!dlCli~ BOat, I:J ,::,111!\Ti.il.li· IcQt'I'!C"" (~I!r. N~ "il1 ~k.ml. l2,::m MI'>nll!'kilL .'>IUt • ru I, 3jElIlS hll'" bil'l 111'1i; :i".ll ~ t., I!SnElm lah\! Hilt, k 1111l:J1y~ - nu;1o(1I1 i;z<)H.rtJl'1 (Flynt,. 2:!.!li1l MWdti ('iall'loIDQ r],). 23 21;J~~ 30 Y"rlllkl Ill"'tl!:1'.J1ll 'ie 11.;;p':;~.

ocuhlarin 6 ya~ln a mehie e baslomalart Jogru mudur ?
(ea~ ..::If. 1 inc", AM .,de I

c:e

;;;;;;;!)

i\gda solda,
fl:!:lla._03J1

kulaktan lHll£t.b. cllmleler or" mlb;

mu.\ ll.[fo.kiyet.leri n1ilhahign.ll b sokilde blldinnegi inlet e Inmemlstlr, \lman kttlllll_rlwn irioo hup::lllUldtfwdan t-e diqIna1'l1'n gerek insan gel"" ·J..;w malzcmeee :tf'l'l" z.a1{i. ata lJgnuiLlPll-3. ani!" Fl'an.s1.2. tebli C"iilLl~ }ilPllil.ll bL~ata dofn;L :Jla, '. zarile bakllblliri:z.. Bununla beeaber !j imw;j. e kadar bu bu~l'tiik muharebenin :lJteak bll" safha31 nihuyet bulrnustur, Herkes Ii']U sual ka.t"l}lSIDd b lunuyor. Almenlar ~imdi dikkatlenni It !JgJ hedete tevclh edeeek 1 r? ~ iinkti diisman t~ebb i.isiinde as bat edilebilmek i(;m li areket mil hareh 'Ie-rille devnm eLmtk mecburiy tinlirdir, 20 gUn dc~ l.-...dcnruuhara bedeu sonra Alm::L~1 crdularmm yfl! • nMoC!t1 bir' a.r8.":"i t{)pla.nmast hizUil •
;:.-\11.11<1.1\ dI • Ta:l'n"uY. ebn!l!k i~Ln !i:Jtimam.l1

Pl:J:.ri:il. 3 ( A.A.)

rn

N· lZ

T~('g) Tb~L.lm j Fdhr-erin un
3 1lruzlrn..Q
{z

~@D~lra
~
TEBU
umurni 1{W1lrglilu. :3, (..l. i ,GulluliLin nlU'J" llill·
\'0 ~ .. toa

lZlymcth muhm r~d('rimizden SeIii H zzct SC'dl'~ "11k tahsIl b3 hlng;L" 6 y~~" b~1J~ lie bir J,'UZL yazdr ; m ereru m iharrn bu yaznnndn m tebc b}l~b.ma y:u)lnm G YIl.op_n<1 ind i rilmesinl istlyor \'C' sehe b ola ~ ri~~ da 5 ya!}IIUl ge-.LmH;! bir ~{'u!';rn. harfh.lrl lsavrama kllbillyetl.ne eri~. lI~j_ni ve bu kak.lIiyetln 6 y(l.~Hlda I: mumen klvilmn g ,1digJl1i, bu !lal-:ilmtin bUUin c1ilrJ!I'fl peril,!g()klill·II)C'.:1
I

.*

uvumak, kirda \'~ ~ k hava JJ. oy namak, C';:lenmek ve gUlmek lie ge~iren ~ocugnn eliudca tabiatin ~'erdigi bu serbestiyi ahp onu SIBten1.~ lik \'e ritmik yepyeni bir rejim h,;el"! tne koymamn cocuk p,slkoloji:.iodekl

sam
~
~

b'lllig'i;:

1Dij,jman DulllkrrqU("in etraIUlm.~1I1li:1tr-rin1izo • rurla hueums, "'11m .... nli'l '-r< krt.a' nnu:un ~~lcl~tll r
..... ve mi1!h'I1\(ltH i,
Io"C mulJm,hU nlB-

A.) teui: Dllnl({ltq

f'~

yapug..

hu

I:l'uyiik

tesirt

- lei bUIIIl

G' riillmo
h.-'to

eeuulnlan
Ikn'i'l]~

mu.lQ,'ll"k
, or. \- ..

ba:i'J.rhklurn. ihtijla.;: l~ardu·. Almon larm FrJ.nSlZ n:;ild::iia]l hatlarrn kar !)oj sc'l'kedecek h~liz kulJanllm1lll~ bir fi:ok mowrlil !Qlc".. ·t)('r1 yolilia a,rndall hi~ olm~ sa I.i~ hafta ge~~ • den gel:li! n)iJl:y.'I.>lU llir di.j;.;,man taarru:ru bekJ n n::u ~t!ni,il1fa 1:1 ra • bet- ~onllllli! i.i l!.Dl;,J~ki miiJaf':UI h.a.t~ IlITlrun .ku'l\'f"l~('r'l'Ii {kuemck it!'.er~ D.Z c,:ok ufuk tlJa:rnJZfar !pkien~bLlj_r_ 'fer f;ey Alm:m matOrlii klt:J.I::m.nm \erdig1 zayiil.t:l b:a.gllrur. Bunlann geni- mik~'i1Sl: IJ:ill)(b~ tELhmin edi~ Jebiir, Emia bir memb:lclan v til 11 III hlmata gore, muhnrcbc ~n3..5Ulda bir ('ok zrrhl! 5.T.ilb3.L:mta.llrib edll rni/ftir, .l1uil:3I"f:ben.in i~i:nei 5i&Ib&SJJ ba-,~1adJtl zamau bu cihel!erin I].UtIn it.ibarn al.m.rn!LSI I&z:J:ri ~ lctektilr. ~'lti.ka Kmlm.t (!lx"D1tbln FI""!lI.I.Uda PWi3, ::I (. A.) - r-:ral Lear-oldun ~!)cuklan pr~!ls. Baudoin ile J!tense:s Jo,;enun CharlDtt(: ~imd'i Fr.l.miada k dtrJar. ('.i1L:ul:lar.l baba J~l t lim o.dlJgunul'l heniitbililirilmcdigj SI ylE-nrueklbdh. Krahn e\ ....eJce ti;"!:ll.ift.I (l1mJJga k.uur \'~rdigi, fiansailn bulu.ll!ln BE'lll;iJm l1a.tlrln. • n.JlllJ krtIJln :5 maYlsla Fran~ada ol::Ln ro-euklanntn upauy@.~, gQude. rilmC:;;iLI'i emr U.~tmi wylcmelerlle
Ii'

In:; ,i:,r; I 0 I~ da~wn a.ltm!1a UUDJ..t;CrqU('''1'II w.ti s~ mliZlllwtt' c~ ..e r!b.kD.1U. ell. bi.iyill< 'k::Jdr.r.mcnb.k ~tini ~i;"h:'FI-· 1mrn il_t1cl:r.nhSJo,emn"4.~ irMp 1lm"Cla~tinii mmufllliklyt:de yu plil~l~tI r, 'Dli';I!1~m hugiin. 'I] O\old IIM~ i.nddtl Ul!ri 1ta.r.Jk-uliJuMIlla.a brfl Iful, _,rr .~k.I.rf:t iz; 11k tui"\l'zii tBal'lUZ dB. hlllimmll~t\n·. n~ .ltiJ3.u §il'hri '~k I YJsmdl\ ta""'i)"l 1Pd.U mekk. S:lruI I.<I.tJsInlhki meV2lJe.ribilu.Ik> t{,~lDJ .. klll-"'I~. "i! H~ I iru.f.U.I ~) ~e. l!Omhun.hm, t:l\1"amiT.miz I!hi'fIllJ.'11. anu:l"ilt,..· ~'(l nuuJ..'\kaJc yol1W-11l3 m.iit'~dM t~rrn:t.li YIlp~.
;J.~i.

hii:l:pmlariyle

k1l!JF";"IJ~~ml,:tl1'.

't

~~pJlaD ~arn.u; IIot' t Uerlemekll!dir. Sulura.ll mW bi,r ~ - kWaU'TIl!. teo t· 'lIWlm bllhulD.p ar:7.ii1J ara:;ikk ...inneW • L'iC d. t h!.,rl'.II.n'~rh!' _lirUM,i" liaJrJ·~!·t eden 311i kltul' rl i~,100 lull kim 4.'II.ilmi-'
obw ~rg ~
}iI'iUI.l.iM

tQiklik
• ,L:!1l1iW,

edildi~ill.i,

~lfll

boyle

ik~li\.
!UZUDl&UZ

'j

kadar beklmenJil bir bekleme ol,Ju.,glJnu ileri
\'C-

5;th-tiyor

Ma.:J.ru

'·!lk.alctinden

bu

Y"~1D. IG

g:irme"c

Rlll-

"1Ir1~, Ol l1u'llu.rwr. Dwikt'n]ul" ill hr'n Ii l. du,)IIhlIlill ~tlDIIle b1.Ll1lD;l;l.ll IoIL"IUII _.\h:nan t!JlViw:J m' lI'HIul.l1~ boom .rd..Lmlm ellil.mi"ldoelllir. :Hnrb lie iI'""1:'I III.,-U,} la:ryw-eh ..riDdoo mijre'fll, i Q1<11r m.zar ~ [jou I DUll·
kt-I'q •
'~I

t;mli!.rlat'I'
\Iii

tml"WD

tu- •

.uk bir yuk 'f3punml~ lru,umll ...L:lnllr. Hili' lm.r-1I "'ffil.bI. ilIii m!.liharib "''''' 10 yUk 'apUl"'.l ~ y}'UN bombalMill I ugrnnu .hr. F"91i),,t'le (1t'l'~ 00f"I1 .ilJrtu.D iII),\'1l ku'\'Vd~eri lULl) Il 1FY.1I11J'v In.nimya.yll. t.aanl7.l.a.mu
iJd t~rtD\hw iledry 1u1:Bluun.rilo d~ l)lagtnot ~11: ~ t.u:m ~ 1anJ.e.1mi~en1ilr. Dlll'ml]w 1!f.II.lia.!b l""oIir, ~ ,..e bIn:\! ~f.n mil ibt.m.knu5tIl' .• ':lrtDi~ VD Flundxe'do cem)'a.Il. tslp.J] bti:riik i.tDlI.a ru!Jh.M.ebI!':..!Wd~ esJro edillll:'I F~ l'll tn.. gi1i:l.I rin mil.i. C~ mn\·wrn: t mh· miolell8 ;Om ::l3D biD kJ..~ibi lHdm;ak· tnilir .
Fu,
lJiOI.C"

rih,. bi7

1 '1'\ ~1llilri iki lnu1'ln,.k(l~ getnisj lO'e00tl tOll-

1oI..i1 tiro -

.

nuxo ii'll.

p;o ~.

~imdJ~'('

kaflar gell'u 1'7 dii ... IW1 t.D.~'),~ n

J111"iil1hijii ~Khil

.tNr:tr.t:z

111m' , " ...

T ' J J61
... 1.dllig D

Ua,,'.1 ill'7Arelillll tir:

lmlhlc.i ~ ~leriDd .m_li~)1:I. mii~ tedl.l'.r,

lilUcrtk

ordu.IBm

ruu.zahrre"t

rngili.z 1I11.IiL borul:mLrdJm.an Le-rt ihujl..ken](1e mmtakMII:nIJ). dlUl Wfun gtin du)man loLWll!J] iUerin~.

nu.m-

~1lm.n.Ia:u Jw..\.,'fJtiet' bi.i~ fllikiiyt'"1iu\l TIIi&,"IInt,g lim:r,plerill:e; di1i!i"8m fJtJnelLi:, "
. unallddili V~'dl!lki

;. Iu~"

!.lathk

WI!i -

h....b

PQI'te).iz g8ndif' ilme..'lmi em eotm.i~· Li '. Beleik 'rian yakrnda kra .• liD (ocukl:lnm 2:iYI1~et (,"letl I I Ci!'kle.rini i.tm:id t)"femektf'rlbler, T hrj;v "~dik-n 'fl'l-an__--IZ Ji'Jt'll VI Fmno;.a,) 0. :Uu.'i'1LSaI.n t Et t~ COlldr~. {A.A.) - F.cuter ajan~ SlnJ.1l Balahiy Ua.r kaynll_k~n ogren: digin .... go:rl;! Fr DBlZ "C lng'i1iz ku ..~ · l'eUe inin Dunker-quedcn tahliyesl r!ji de'lam eanplrtedir. F'.-1Ul!UZ _ do llanmlUll rafmdan irkab ed.iJim,

Dtttir.

ErtC';li

giln kraJ -;ocultl!.l"lD

lop~um, Ct"plIt· .!; ri..Ii.n.d:a.-kii )"olbm 'e II miryoUa.nno, bn.1TUII ijtml.,1cifdh-.
di.:i'}lllilR

NOfh,'t·i.J(

Go h>Lfekilb R,~

'~Il'

hom~-

man iayyan·t rimJz
.J\~, ti ~Bda

a

. ('~tIr. oomb:\l'du:rI.ag rOObil1mLZ Alouur}1Ul.liI Itat:J~liJldl.'1ld la.n'Rm Di r.ydan,],a.riyki d1I(l:l'T a..'4kIlM bedfonel't hom.brui'dl ~

~" dJ~1i" ~

"rid IIlet-.;)z· yO.I'W ill" htwsycum. '1 IMin hu,hLD.dngU. IHna ftOniJl - _ luib odihni¢r. Lot... t n YG"lWlUA ~hmd& b 'I' dii,.~ Y g) Ii· bnlllll.jbr . "''''''''''''''''''llll!e lNgl.iYIHI geoe Drfm!!a 11"-'. Alm.::rn!.ramu gw- • b~ i'll' wrmhg g-UbiMnd0 g,ml)'ri IIo.'fken W"IJ'o-n. ~! .ukuib.rms de· ¥DID ~tm~tii". B'iiBah.Jt pt.-&.. mUIbiJIl ~'iJdJl'. 0 ti l'Dilill dilD!Oel1lllll 59 Y".)'II.I'e ko.y~Jtir. DunllU'dIw: 21' I 1m dUcUu1an crumslDlW. 10 u ruml)!;'! .yy:LftI, (Jan babu)-ahTI ta,.. rllhruloQ dlt~i.iIjRl.r. ] !i.t tamII Ila yerde u.luFib 0dJlilmlj1iir. J.i) ru~ man myyaMI u..vdet etmembJfu.
C
Mlil: Csn.all I wf~

ya wdirilmBl:Iini temcnni ediyor, Bu mescleyi tek bir cepheden milt-Coeubn '; eenedenberi Ilhitlfl bil" talca ettigtmiz, ~ocl1gun mektebe hyul talZlnlIil birdenbire degi!'J;IIIesi ba~yabilm(!s.u i~"" yallllz, ve yalruz DiD ve gllnUn diBIt, be§! saattnl lIlet~ hitJ.I't1~d ka'l"["IYllbilm~ seviyeslne bib dll.V"adaf'1ommahslI!r havam i.~mgelmeB:ini e&ilB olarak ka!bul e~Jjti de ge;;iTmck mecllUl"I)'Btlnde ka.lm;.tmit bl.kdiTUC, Scliltllii ruel Sooes'i:n I!IDl!n ~Ilgu'l.'l 'Mora.l !;'!Ei p.gikl")]ojisi lou t.ezi dug-net. ve trmcnrus.i yerinda u7.eriodeki ehemmiyeti, ilz.erinde olabilir; fa.kllt bu muhim, mevzu, - fwa dunn.a.tlll lil.ZlLI'O'I Dlmlyaca.'k kayalnu uk bil' c.epbede:n miltalea 0d r 8.§ikllrdltr, Psikolojik \'e mon1 dl1ip neticeye G;a13\lcak \'arllabileook m.iivazel!le· bonlkllJklann!!JJ u.T.V i yeli~ kadiJ..f basit "£I eh\'mnniy teiz d.egil.~ Din i:nkiljlafl i!.ZC1'ine lefli, edeceg; de dir, b!dUlidir, ~\J lIale g{ire \HJI Yaij_U :aUa· COCLJju.n rae]d",be ba.!flaT'l'lJl~1~I. ya :indilmck s'U:retile hel'luz ell kuvideh, standa.rd bi.r YWJ o[are.k bliittla ve'tli in.ki~af ;;Ill1limnda r;ocug-u bir di.lnYiilC3kabuJ edlilirketl, yalnlz pe!Ilelle !lweI yeni bi:r hayat sistlmll i~idogok:laH.n d~.iil, .ayru t:il.Iltlancia. he. 'De sokmak su.reti.le onun ruM ve a.kjmJ~l'in ,'eo biJha.s.sa I:lJfgI!l.SllihaCl:na.tvmi.k :itriiktu.rDnc btiyilk 'hil' dar" IDIlIl da 1'ikrl al.mml!j eo nibayet en be indlrmek !-Ie' h:lJde dogl"Jl o!ma dogru bir tm.QLama ya:p oIarak 7 inci. !::l}relrtl:r . }';L"> kabul edllmi!}tir. FUbn.kika en 'Bu sOrletim.izd~, muhlercD1, DilU dog"" bal)lama. YaliL WI blul ur. Ziru, bal"r'iL'1.n ayni. '1!tu.kalesiode E'ay.1li\. E~ocuk dlJ~llDdan itiba.ren klilillhl:t tem Juet Biffliced.~ naklcderc,k j'~UJ.C1 kadar. mllhtelif jE>ti.l~al'fLet lnbaettigi, Annrrik:tJl!arnl "bu yas.n J e-rdi.'lbir ~ok m:ki~a.( ve tckami,U l,;'e-15 e 'ka.dB.r- I;:tli:anlm:u:1., gihi bit' tireleri .iA:ljDd~ bl.llunmaktadlr: Imll· fi.kre 'lara(bl.l" oldug.umllz ka,nas.LiI19 ]arm bUljl.Dda \>ucudum 'I,'e dola.vsjle varJJmailln. onun en nlJihim WiVU oia.n d.ima,.,~tI B~ fikir de A.nierikahJann bi.- ~Cllk te,rlliS ve [izy'oloji.k: De§VLlnema. \·e te megbur pOI adox (ikirleri ,gibi ek7_1m·· k.amilll:i gelic; ilk ya.,t:ln itibaren 0;;0. tirik 1;e Y'r izdlr. Neltre olarak §u· cUk 4 yas,Jl'I!I. Kadar boy jtibarilo fa· DU soyl.iyeylm ki; ilk llIeldep Y~I ik \'e '1 ine~ ya.~ kada.r !la, kilo itiba· olll.l'a.k kllhUJl ,cdileJ!l y~d.in.ci ya~, Juf. rile rail!: b:ir inkipf g(j:!lt~fir. 1 jIi mSihhajla llygun t:"J.ll1 bir ba.~~!Ima 7 ind y~lar :J.Taslllda!i.i1 bu leU n:ll.i] toene-un blllflg- fl evres U:lil~~W. tey~,u:ilr. rClltli k ,'}iibbesiz ki. blJ yS!~kal't.ltiULnde:n SOl'lf!l. ik iJlci lIerecedl!: tan soma. da. i.lLIWIaI r:J.Wnci;ulllJ'. g:elen ehe.rnmiydli l3ir Inki§lOifld.lir. F,L\kal: ne de oma. bllll.chll t;.Ontald :in· Cocuk j )'iqlmn. :tu:u:f.c!.'1", to/billit :i. knw iiz.erine mektebin y.o.pa.C8gJ. teIjjinde mil.mkUn olldugu kadar harid air peda,gl)ji ve hyjjY!;"1l lqlide!-erire lesirlil'Mtn \!7.ak kalimIJ:ir. Bu Yl'Llt" 4!llfiI edilebilmektedLr'. ]~ lUlidu gtini.ioiln biitiln aaat1.ermi Dr. SdM] \'Er ..iC . 'GIL

'l:mmk baya ~md'& bi.r ink:J:!1I. da deneb bilk. ue kadllT ehe.truniycUi nldu • ~ll au blitlin luiZlS5Jb hacilar gib i pc da,gOoklar da qok i)i bilh'ler ve 1m • nun ir;i.n de ilk SIDII1<1.rdrl. !;!Jcuiun rub.i blr d plre8iona du~memcsi i~in. dera lIiall~ml!lt'i1ii r;;ocu_gWl alakasnn cezbedecek bir seklA f<"'lz_-~ r;ili. I!lrhl.J".

blr de JjO~'l,=len '4r;U-; "'_ Italya da harbe girece\!Ot~I, .. ,,_ Italys. da harba gi r rn~ Fran ... sa ve tngiltere ne yapabilir? " "_ Sadere _o\Imanya~'1L ka~1 b.. §8. -;tka.m.!yan .mi.i.tteliIc1eF, hsrbe birr] lWya. gibi ku'llVcW l'e bjjy~ bir mi.liet kaJ"1~acak 011lr a i~hD. jr,tlHICII Dllllll ~]:(abiIirJel'?" J Evet i~ kUG;ii.k :I'.avlyf!'deJ:l t.Hl.kLI_!I.~ [,!lk olursa, It.a..'lyaw.n miiHerHdeF aleyhinde nllrbe i:JLiraki, mlitteflk .. Ier ilJOm tehlikeli gibi giirilnebilir .. Fakat v.a.zi.~'etic:eni~ blr z;a.v~y(:allm-da tedkik edecek oluraak l~ in hie; da ooyle olmaW&uu, hatlIt.al,) LIl!IA harbe biifiil i~rak elmesinio nihld zalerln istihEalind.e mUl1efiklerin bel ... ki de dana ziyade menfaatiue HY .. oldugunu m~abcde dmck aarurctin; dOl kahnz: , ~i €:VIi'u!a menfl dbcUclU tc-d.ltiJi edelim. A.caba. tt.alya. derhal h.::J.ro. 'e;tin&: cdctlle miittefiklf!TC ne zara..-'" lar \'"crir'? Ell Wdu-Je Fra.nSd ilzerindekl
tlIu.5D1,:m tazyiDtl artae:Ikbc, $imDl

I

!

cephesinde Almnlan kar~!l h:ube-. den .Fra.D.s~!l.1', Majino h a.ttmm ellD1IJbund!;:UlI, ti Aktl~ l.!~dll.'I" 'l:riE alii It.alY:J.Il!.a.ra kar;;1 cepbe te-sis etme:1t. medmriyetinde kalat:aklu.rw.... /l.}lm 2:mlanda Frnnsanln bi.Hiln Alrde~ lim.an.1an, bundan b~k<l Afril;;l slihillerindeki lopraklafl, A!l'iliJ. iJe n.1uwaliL.tl !Lalyan deni:.: ve lJaTl'·
kuvvctlermin tehdidl
~L1

altlnd

billu,-

no.c:lkbr. ilui ~npbe1i V:;_UAllJ l:<:phe"iil'll· de yiiz binlerce as1(t"r bl.l~undJJrm:Utadl:r. Binaenaleyh bu ~ephlffie bi.r harbin flutillk "erm~:;L, Fran.sa~'l ,i,BUM

mu.lmbil

muta1ca

sUriilebilJl".

Buc-iinku :It'ctte .l.'i'r:rn.sa e-s3IS("n

m:ll.deki

kuvverlerin.i

hafWctn1e'll:

mecburiyelinde bll~kmlyaeagmdan bu ,....ziyet Fr-an5a. ir;ililyeni bi!:' m~ l kilr t dogurlIlity..!takhr. Di-er tam-'

l:m

,j-\kdcRi2dc1ci

Fr;Jn.8l:t

ve

:IJn.siliz.

Fransa ile m,iinlaridl suIh
(B~,1',oo!lt"Ck:u .sU'a ite bal1e-lmek yol LJJlIil de:r. BQILtI fjimdlye kadnl" kiyetle tatbik etti. F'llkat got'", artIk a.rl;;lIm.lllUr.
Fnl_llsaQ::W aYlr3ClIlg.

mtiJ1

etm.:i'tlenm-.

FI-::1081Z

a!>kerl~ri Fru!l68YO! muva

~

lit

l.mi~l~rii.I'. BUDa binMIl tabliye eiliJen Intait mikb.nnl tahmi~ et .
melt -:;ok mill]kUldUr.

giitiDD t&Jryn 1It'l12rimiz iii. riltli!l dt&:g mi~"tltrdlr. A"",l!l w.YYiUt'lulmiz &f~ v. DnnI ..l"lIi'Qul'I ili;e~' do taanuz ~ btfninn d '\.' etmcld.edirler. arvik Iwlgeslnde \' '! ~..J.Ili" do. :Jlb dii .... rnl.lD I n rt· ... du_.;drUl; mii.,hir. kcs bizjml~ bcrllbcr,J.ir. !lh.i.h:HIil!OO • nil! btl na.zik o.n:t.n.d1r~hlt:rkes rolli.ni1 oynayabilir, Tn.l'ihiJni.ziotl!L bi.iyiiJe sa.allerindem birin.j Y:~IYOILU. Cilnq giiklerde lI.e kana!' b:l.rii.~~ (I k W mWllk olan nibai z:.tf~ ka.z.'ll'.UIollgl zl!ma.1l biJ biiyiik Baute ffIITUr ve; illtilu.rh. b'l.~lIcailZ. Jkh:lk.a K1L I:n. IJai KIll'UInl.1,hll . '1'1 LonJt'a, ;;] fA.A,1 - Times gi!n:1F 1l:eainin asl{crl mul!r,::Ihiri bilciinl'or: .z.lllnQlundu~nclllll dull. {ada mdttarda ol'::h.lgu l1nla Ilao ~l\:ika.
klLalltll'llll

deoo'lI) tercih e.IDmr.nfta-

hl;'):l:irnel.~ ~·akJiJ.~1 _ yo.rlar, Bunu kendUel"i de bHdlklcr. lir:;iDdill" ki Claim, !;1.I.lli yarmm,k ;1:11kialw·UIIL anyor]ii.r.

Ci!.r;m lJ.Zak.la~Q"a.k

!berk~sio Alma'l.'l},"'"

Am

~kut

~YYlI.P'lorill.iD ~li1k(>mm{'li_" .. 1ili

tngilll:~reyi '~zmege muvaffll:k ola.c&gl hlilY'-Ismda· citr. EzenuEIC bUe ~oyle boyl hi .. Bulha £'.:IZI c'tlebilccegi limidi1ldcdil". Fakat .lngHillel!! OZilil'~, yah u.d ucil.

bir
dlg~l" dab'll

, LI".I!ldn., :) (A.A.) -

Amerman

tiE; tayyare ij~ .\!3lJada ca..11~ ku'lc dihrIDlI.ll ta;yJ:le;Rme hucum etmi;tir. Bu:nllirtn blr kisnu, k~ :lat yi..ikli..i Il klly-e gemile!i u:r..!T:n<> prke Yil!)roo.k iizere o~ I n YltrJlttnJ wyynreJ..:riruJeII, dige-ri Heinkel v t.i('Yr.n:lJ.Si.i d..: ,fCSBCl'SChn'm.11.1cnlcf.l mlirekk~·b blr refakat "'flk~lndcn m~:.e~el-!kll bkll~ufluyor _
mlllJ]ll,llib.rldaD d
I.

Hud.:.Jon

L ekkmler A.lmanyada iii Clere bUcu.m ~lm.J.!} Vi) O.JJl.allruc.K \'e Hamill ~:!~~!!yool(l,.nna i$ibetlel' vaki ollll&l.!l tl.U'. RbEtlDo:1ia motorize bir k 11mb. ' e-di~ ve b.i!r kuprU h<l.B:mJi ultr11tlLm~t]!'. BLltiiD bu ha'. rek&t I.I[~ blr z.iya.m "I;!rm.eorJIdI:l, jeru
ooIJ01u,tlr.

bU;t{LI.k askcri: hel -

DC

hale :s:olullw'!Ia olur? FnlJllilzl~r
JUl.lllb-e4e.

0

Fran&amll hali zrunaJI AInla.n-

sulh L.aza.milir \'C' olilC:!kll~. Alma.nya biilul\ ~JlictUii mcmneketl rl hakiki s.:lhiblcriIII~ ia· de etuMe-a "6 bi .. d:,l.b~ diall'a SLI'!· bUn!l ildtl eWliycct'g1l1e dHil- kat'r "CO ciddi temil'lal. vcrclikte.ll, l' 'kllJl, yakt'lia yrrler'i L1.m.ir t.yj(!~hklelJ son·
1m!.

Bu !F'ako.t

Dj;( I'mm ta~',:u-elcrHHlen

iie aded.i

"C Ikllil d h:J., If'll uh"1'tl.Hudsonlard.JJl. Lit; IIlC 'btr l~k kt!r.eIiHi isabe ctnpm f>tlr. ~ ~,. n.barnt 1'1 141n1 d. , 3 fA...1.) IsUh nULrI B, ourr Coop!-r Pa.ri!idtn b. pli;:; millptine 11 ~t.'lben ya.ptJ.S'! g!Jm, med _, U1J 83 b Il.b Frn rliSl1.: .ia tlhibll!'at nanrl FI"035rt!'d ilo YII.f1l1~ miWU, t rme iki. Ui?'l".an-t ~lJ1daJd teeMkl rrI e~amiD bundan Qfj.yT-e dab. 8110 01:1.. tl~"1I'I! Wdlrmi~ ¥Il ~y'!e dewun e j",tir.

dO i.iriilmi~

~:J.!'PI~ll1ag

dc~.am

el -

ll1mlRllr.

m~kte oldlliu IU1.ia;llm:lkladlr, BLl kltaatln. mWtim. bir Iwmlnln kul:"l3!.· n~ biltecegl d~ ilsrl.ld cililmck1ed!r.

ill~It"re 'I.'cui m Ii_] ta.hL_1'iI GehU
LoDodrll, II A,A.~ _ Bu. s bah ~ gil~roeye ycni Fr<I.M1..i: lfita.a.b "'~ e1imll1'ltUl", YorgUll. ,1:)!duk.l~ ha!d.ia Ft3JlliliZ .l!l6~wrlf'ri mticliodaleyu Ii&Va.m etmek jJ,:ill ti.·m I II' a.nuys. dOD mek Llitiyorlar. higIDz 1I.;av-oiIKiln '~rlu___lo FM.P.JMI Lor..dnl, l IA"A.'j - Hava Ile~ lillln bir teblifi.n a1.&1'8lI. IDpIiil !:lava kl.i'lv(;Ll~ri, Flllni,l'n(de 9lrp~HlJl QlIHL.eftk tonlLL1al"JJlllU d'Umdi.lif'l .. I"Hliu takViye ederek dil.gm:a.n rnliiiV.~ 511.111. hlltilll'!'UIl, YOUOirtru IrtIpr1IJl1ri.1iIi I/~ m.Uhimmat ,q man etrnirtir.

HodMtJ:l ti£)jIlJ~kl tayyareler BIH"gen', fl'IullnffaJt:lyeH~ boml:nJrdunafl ('lml,ljr', Gnz [ll!pOllln.l'lda YU.l'lg-tnl""r I)lkllnlmlA \.~ i~12: gCmilerine Do-m • barduu !'II r JIIP111lnt.1t mllrnlyO'z ~te~mc dill luL~IImWJ.Ianlu'. lng-illz ,hil mlJbafaz.o: l 'j'Y rele· d bir H nl<el dl11j[jnnu~ fal!:at itt iI ilAJllill.e dOlul'i{'miIJLir, A \l'el lnYJ'l.\rell"ri Osiellt1.e'de dU,,-

iUi· Iak bagli<tlln bile ·L.alUouyu{'O,klarl.D.I tlti~iinw'EMl~r IDI? Boyle bir hll.rckct kal1JlSll1!ia, b.il"IlZ evv~"ki luyanetleo miinfeil olnl.Ul} bir IngillereniD Fro.nBayn, bif,j yardJrn elmiyecc.Si de La· biiilir, B·illll(t[JtJ.]O)'}I. AlmanYIl ['",'e· ]11 ]ngill.er-e ile 'Fnm53yl biribirlll. : den nYimca.k. !Som'D., Jlu:sioi d~ bidblrj 1l1'd111Ca. Irendi lnLk.um !"e lLiHu:;:~ <.LIllDl.'I all}C'ilk demc'kLlr. Egcl' Almoll IIII' bu kauUf 1{abu tar k.llrn;)z.h~iil
yllIHn mi.5a..I.!:, lHll'tii. FnmsD.
VI!

tiom.l.l.lllJ:J.s! llalyal:lJ donanma.s1.D.& kll.r~ l«alli..- 'Ilijl' i.WljDliigil haiL okilD.,Slmd 1.[1 Fr.llns;lz.ll aru I1crille delliz. ~oluyla. Y<I!lllacak l.aa.rruzl:arw fevhl~.u@ n'lCv.ri! !m1ma.5J mulmddwiir. Buna ID'l.Lk::;l.bil It.otlyu.:nm AfrilUL ilt bi'itiill mU\·",.sU:lS1 l,{':iilccek ,·e Ital.Y Slkl :bit ablukaya. aiuJabile4:('klil". twly;]. ~hllikd. altm:l u.illunC!l. A[.il:aci~ 'cri;;rl,HIi ool!cel: harblmin l;J.5R lJoir lQ.l'nl:Jl'lda m:.i.ttcllkk· Ichina IlU-Il.D'l~SI t;lbiidiI'_ .-\naval.:.llll.: ll'LiUall'HI 1,e;;;il~[!'k 01all bil l\ vd.l ..-i I~ im 1\;'15UII:]=m SOU,I, L1Utl{'tikkr i~.in bu.:;iin sId ltaly:m tehllkcsi j: iiJ:.Un(icn.1Lkde ni2; timanlanoll yaplIfIl' O!,Ul l'Illl . Yun larca f'l'un.s..z: \"e I g iill; ~L... l:eri· ~J1 Fra.lli:a}'a. ;-er:iril.rnU:;i r;ol; 1,0 ay Cli cakll.r. !Ju 1.t.n·c:LJcr, lIih::li ;,_'n1~. rio eldc etlibuesin Ie ,,~ i~h];jy, ugr;!)'Jcak obn F:-J.nSl ... l pll i·Lrmm i::1til'drulmda. mUW:,'IllI;tel bil }'rlr-dr;::w· 1;1 olaca.kLu·. Halya..:JlU L~:'b.! ~H1Llt:1 i<t:tdir; I Ie 'to( .. ruemlektli'J, ~ ;atH::rk ikl u..::m~LSQ-

"i

luyh

\'c

A\'I'l.ij);J

L.111!;jyL"

~c l'I1r",'","SIi.

ica hl C'LiCC'(:[.\,;L
~l\.Jlkaru .... (i .A, I - 1,::, L Mccli51 "Im~ Dtlkt.o,. ~1~;:;l1arill b3~k'J.l1 • hG"muu Y~j,lL.tgl 1.opbnUd>! posl.Jl tel-

E's sen 40 nul).m I.l. :;/1 b ~k L'riy(' ck \'aziYL'lI C 01 11 1)1.1 tler,'::( 1lw'l byy an.:k I llll _l t 1.14.1.111 I'ok L .1 t, k t.3hlib cdlidrilir. CLL l tJ:dirde l)u~un

k-hffoll i.l.mUrf' tn~dHllli~ti.niin il.!l'39 m a I i Ylb b>I)S~ UJ IH.ll' ~ m~ [:_j(l ma~b.9.lnyu L!lfiVib ~lrnj'ilil'.
l;"]:::If ""

tt... y..l h~~ ~ d:m t.nh;: da.l,:t
Cuhin

hUSll

1111:..i:t

~lnl

Cell:!. i;1:l \ J..:iY1.:.LI

,,'lri·

,_:tbiJIJ,
bUIII.:..r-o;!'1l'l

Rornanyamn
IlLikr~a, Jt
J&IlB I I.IIlr..itri)'or:

da~i,miyec8k
-J 't_' nU7.lrl

s:y.:.sefi
. N. B. ACisurhl 1mhiiif:! C"-

IJlo.;~:l. .;"I.' .. 1'r,,-

IngHL'I.'l 'nin

al-dan;w"il'

JHi l~iUuneillyDUnr il goj'rc r'ktc'll ret dlle-cek bir !l{."Yllir,
~I.I. ba.vadi!!;le

hay.

Y('ID II. f1C
gUll
ueD '·"<.L[t_~ij1C' lH!.l'..lf

Ma.n

biw eo ~Qk m~lohim gori..inen Il(lMla AlmanYjuun il!liima su1h )'0 pmll.k ~~.rel.erin i (llil!}unm es I

1:1.. -

;1 IDL."br_

we

bGlll.bu.n:hmElill t~yyn.rel.erlfle ht;i cum ~tll1i§ 'i" bu tnyy.o.relerde yn11gin 1.(1. ~kormJ r ,b r.

m..i lid iII~la.m j)ir s Jr.a!dd:I,;lI., korkmuk i~iD lIidillr ,.. beb yold"'Ul". OyJe iki DleID.Ie. ].rei. hb U d yilrilttip:lelet' dahi ~ lun rr~11 ml!!:O:ler. Biihm m~mlL-etl.etrd.. h ,It u1 A Imall yt.l.r1tJ. tdn h..i, erkekl,er 'V" l{ f~ Ill!.'! r h i.aITiy~ti. ,,'l.diil.eti "I.e
I'"L'I!

bu bi I mi13

-

NIlO'ikte Franfll2 :J.V'c.J Lo.yyarcieri :I dilqm&o oon.... b rd.!fi],RD. to.yy~u·c illi 1 yere dI:i.!;!irnI U"ttlr, JO m.aya - 9 dU~miilil m!,),BH'al Wha. ediI.IttI.I v ik~ bu:I de hQ!:It!,1'S!
I

ve II l"Q1fLIlI.!ild.i r, LehlsUtn u5l.ild.C:;iIH.ian Eonnl d,- nlUHe[tk[.ere mLlmnM eimi ~ ll.. Sil.ldU:r.el'lled i, §i.mdi. BelL; iim \NiI HoLLantlU.llIfI w~llii:-ilJ1d;I'i'i ..'!lon.rn
Fi.lt.l!ll6llJu

balJVUruyof,

Fo.kat.

iznh

t,.;3.Ieul:o n1..zl(t<oyi dc'.'fC~'Upl:J;;l be)'.:.I.llilHa },clli n:lZll' Chgm1.IiJ'Ylln P.UJlULfil<.J. d1.l! p{lHtlJ,j:II' Slnlll lobii luUII:un U~Vumll1" lamIID~CI'Ii~inll (,11,'(: '~Ini li~~"l ve mem lekel:' i;!!Ukballl"iiu e.::cUml[' hUM bail! l:mlundUi'-"lllUl Li,il'(" t!l'l",ml~tiI. yej'l~efl

I;[Llih~a OI,j~~gll ;r ~I~ '. 'ti.. ~ I Ii lL 11~·o.';U;!t _,ij'I' i • .dJ!I'Ilc '. LI i\ g,ini LlI ult"n L 1 ,t. I "t'3! 1 U. TIt) r. (" Ill: ill ku.p')JI~n;.Hl "~_nll" ~ .'~·l r' dol' I. ,,:Ie: ;~,~ "lfbtm:l.:>1 l.1'Li,dlr, Y'Inocr');ttyh \.:i7.lyCtl u e:{:ld.: hllli· '-<1 tl(_"bilil i~,

J

"limn

Ei~l'I'blJ.(:ii.n 1l.a1Yll. Alm:.my,F~tn.

I

~'J.mm.lD bubft
'l'aziyd

giI'e~ ,,;.;: Qlun;a Lelki
Ji

m liHdiik. 1"[

de Cibi inJ~j :ti cdccrktir,
llii.UI C Dmhui ;;;"Iil'l"in ~ilLdr·IDuh"kklLK k1 en

ugratllmllJlUr_

A.vel
ib!el"i.l:lde

de-\rrlye;ltf"i.Ju~

Dunkl:'lqu

ItyetJeMne ~vaiU ('tmlll~ 'I:&yy~in~ll bh' klJolnul'lll'!l imaa edHdJgii mu:btemd \Ie

sebe'bl. r dolilYLSilc, yive muvaCfak olamlyacaklJr. 1Jz_klan balmnl r ,'eo lur-bll ljeym r rkmd .... ollI'i.J.y~.n]llr AlmQ,II.Y~y;l pek ku:vvel.... \'. nn "'Zoller r zn.oo I'd iYOf hllr. E ...I:l'l , M.w.any I;i.ok kuvveU~ti.r. F':Ik L~ tliereC0
AJWIW

ettigImiz

Yeni

DlllZlr

lila, 9IYa.s~

G!gur1.u ,'erdii:1 ,e'\·~.bhN;c-fl('J [run P..:trm~n. dq~
)"d J
I

lIIiynsetini.n m ili Lem..:r b£"lle-fkrl, .h rke.sll" lyi "nb, ffi3. "er~e ...c

ulli-

roomde

ball

1,1,

m 1Il1ck.:l Is1.iklH.l,.~
I

tiro ll'l dUp;.UI
UHlnl
l'UI'lIP;

i!frd

ile

a.mml!'

~udjJll.l. ....mn

lJ'Udlif<lI'

1l'l1iJ. Im ~

~'L".

j!

II

iiI~)umoilQ-i.g'

ilIt".

.kat·~,:iIU1

IV

k'l;lllhle.o. tlkW
Y>t

h }'ull

III uvvetleri htillne

gi.kQ Ci!'C;· tel~.:rlJTlllr
iW-

~oUer'

~thcdorlwu!

BliflCfl!ii~lll', Su siyuet nlUl:.lliO_;!n.m eO~L·.iJ'[1 ie~ulLU'dtiD 1.'f' nmll!C"11 hr.)'~li rlHm 1lr,.1l~1"iD:n. tal"illi Inl.ri~i.;Jl'lndlLH nl'lIl'lI~m nJo;ll...l1tdl~'.

bi.i~uk £i...,j.! kbr, Halla iLll ~llrc-bilhim la. 4.1If.;llerc ile FI ~illsnl III ],aljlfdll< Ian. fin tbl.nl.m bid de harb bD:'Ibr ba.i bma.z llab'fl)'l \':i.l-I}cli.l'l!i "ILb umti;e .lob",. ;::ll'1l~n:II"I~ O!lI1.lI11IIlI:", Egn blJ!1U )',1 £lIsall.l.ntt. b;lrb heU~. de 1111.11 Iltm fII'IW<.'lI"l(le( neLei::",inc, rani mtitt'riklt.':ri.n zU.r"nne d~Jo'in~ n:ai!i 1101 bi.lI'· mt~1'Ir(' klllt'l ni 16 Ohl-c!likt 1.
001;1 '1

lJir:...: :'I1::!r'~liJ'linll~llt 1il1ol :..ut·"atle l!1t,ll~" ,-

MUR.4D

TO~LU

AliA;o.

~

ka~l

cia

.kJnkin 'Imlmq olI!ay~ OOJkJ, ~ogatak, 'l:!Elf~ tilket.erek ~aJ1J!LI~rdi. IolIi.Ba . AJ~ I~±n tom w...>IJ·ilI.l:SUU itehlik . iW. Alic;o KeJ Mem~l-e ~ YQtigl gtlre!)tc 0].. dutu. gihi ~ HWriip, Jrnz .na.dJ_ ile Ywmfll 'i:)a' • ~ ye.nebi.L.ea" mJydi?

e doiru ~l:tmeg ilmid da ebi.II klT.l;lUiu oyna.miJ.k ne Iui.dL~ J eWC:c"J.G, yia elli gem&lik iIl;e de, Von Se1'l ,,,("'tn em1M iiJtD. dA:n ku\"'\ 'eUe IJ'I illi:elliili. birllM el p.la.nUa ;'ii1 gem:t !IIIuh.muj'Qt'd1U.. bin b ,)'t'U 'ly·I,JJ .. ~ ZlFlilIII'lEl hp'lllnID'f ~J elli geIDJ ' u llzeriede §LmW) e kildar gOru1me_ {::Il blT dew kut,"", ti: CurP' m. t'l1 - cfut SWlt 1 .2"5 de' I ubull!'r IIIJJ~

,,u

Ilrl'lin:ill ... !"mm! i).'\'E"-.

~.,

ileri k&r'8..kol kuvv \\WFJ.lij1:lFlRl: Zira "all S..:ilt"l.!r. Jelliroe'n1.lll, J.ngili.z tJ.e n.mlaLl mevcudiy Ul1rl
~

senedeaaen
tutlu·!u_ e~

e:I1~ed!!D

blII kuvve& ~.

ihtl biil

haberdar

d('giJuJl.

FlUUJ;t

Bu~

S"-e~iiJm%

~

It sonra,

lng:llb

dlil~miUl.ll1 kl..sm.t killliklll'l'etJe-ri tamamiyle

m~ydll.l1Jma ge1n~en1i ., 'nun omualarmda. W.; bir t:l~lmlldlg-. en ~I' blrm I nmakta.ydI. Adml- ~ij:[l..7.11'

Von &ilie"er-m 31 mn) 'b;w.i" bmd~ mill:iI1t.rC"be m ydamnJ g.:l.m:li ol9l"ll.l..: k. m ~ btiytik b: _ dUnyo..nw da mIIura0d4.

un

llEL.&tlcna.

rill. k:!.,]!tf

~tik

ea,d. ~f~.1:>" nIJu30~. K:.rilL":S l!:llkevhlL"r .an.<.Itnd:J sanWr:tl tlmafm&1Ird.ii v!!1ilk 1>1atJ bu 'IDi lie::r!ifJ 1IU1 terub '!:'lIi~rn IiQ1DJ'1
JYIUIl Ll.Io IUdw'l.! ..rJ l:t
'l'IIU ...

v 1101 yta 3.m.MIl getiril e. d UfjUntl !e:mez. Ye JI(_·al c;.Dt"'rloUll~, N et!.'vl'Idan ben f'7;T(, i boZI Iman-1J._ij lilian ~nlgm. 1m ~n~.'1rll biI" 01.iirli 11:abLd , t), egl de ma him.. D l1IizJ~ Alman 1lud1 }tilii D"Iag-1Ub tm 11'. <XIe, mahir "tur Iyeci 1n.r":LW \'i! du!}:mt~in1 derhill taub 00an:h. 2 dr ~tnota. Almanlarm snlund olllann D;uumarka. sa.billelI"IT1e 1"JoC'!I.I::.leIinik.esecek vell;hil:e lOplAnmn. ...If bir bBS.lJ.m ~Dlf: I!miti 'l'enldt A~ top"k.I B kiwmetrodren dlti:m b ,lad! t darbelut m utem&diy@n I t etmc-k4-mr. 0 tuz . iude iki lagiJiz znllllsl batIn] ,r at yetti Alman gw:rnitlj de IiY· III mUdd I'.3.rIlllWl, d ,ni_Un dihi.oe I"tn)~il". g ri kAlan 4i:~r gmdlerd n .Illt'biru.i tie orutbeo!: a!mruhm eU",
IL

ba.i:Ir!.rylilllllar _ ck:rb.L Ilm.i~ ut,. lKOCH YlI1suI, WPM! va clo,\llN=:l...,... bald r, J!I..li~ hUfI'IWi'j1 li:u ka;n.a.. de Alil;odao ~kslmi!ll,lh. 0 da dJ 1m bUkien..k ~ Jrurt I AJ.ir,.o. a.nnrl.a g-a.ddnr ve. zorDa. Wl. ~ ab ~. amiD 'Illdnlar. All CoO. on Uvnm eden tIr· .A.dahHaJ.ll. Dldugu yerde otur~ ps.n\le~m~ J'lrnu, V~)d. kow :i.di. AI'i~ gidi'" mID..!.: 'Ii eg- ve ~ ~et:L JfOrdu. ymx.l ~ ireD.elik baltl'ebJ i H..l.Ib . I, yIlar ........................ IIDla,y; Yum.tfan ~ m.a.gillb eldud .. ~ I.lu.3m.ma daha. muka yordu. ru.k !nw", beledc.lwa1Jl' etw.iYQ du.lbtiya.. ~t, Ada.l.i Halilin i.eller Uti. ~h v.am,n mJ. d.a..k.i.ka i lqwJ go:n:ill. ve; de bo!dJrLnn moamo1" oldu. ~ - Brn k:tz.an .Ile ~lliY'onrun be! .§~. Gblre:I] bu ~tI.o. YYml d.a..kiA 00 gfu'mliyoJ' mwmn ae om. by! yutmU!}t.u. ,or!" P • oyun ~ Do - KOTKm.a biZ' ey yok_ . yrule IlIrlllrl.c:ri.ni e:£IIl..C:; ~l}'O lUl(O )'eIilliyo I lI.rdI. Ylrtc,j dakilwd,.m II01l.nI. b.r~ SCII SlLivri gi.i,ce .. inibilmezsm !' pa.nJ. ,121nseler ~u. Hac biJe.yim .. nr, bii!"li ~a.rruuar ~~ Sen 0 vakit be.lki dilny&da yok ... 11k l.o!.a.rruz.u, ~ne '!jO YflptL. tun.. ~w:m..r d ~tl" Ali ... , boyu.ndw- UJ 0 - Ka,,; BIMl e vat. gtmu ywilA-i.re.l:I:uldi.. Fakat, h,a,iuruw - Y irmi, yirml ik.i sene var. !k.::i.::karuuumf. aldJ. Kii:-l M.£1'fii [ji l~ittil1 mi? AIi~l'Iuti !p~..a1a.r1I YLIBufUll elin~t I lin. Boya:.badh ~ detiJ, • ':I de idi. Kn7.kuwul.!JJa gi.ren AJi~o. ml .. Z(lrlu b ;um'lllUJ"I lin de.n prJ.j;;~lanru Tit lIcrJt'li i., ku.rt:trn1Ak l olabcu H.il11V Uyle N Qldu"l.. yiUtJendi. HJUl:wnl!1 eli..J:tJ.eo ~a.rI;O il., Rei lIemi§ i1ivride nIlU I.Irt:L.t gUre.lliyr..Tlardl. ~imdi oldu~ gibi FfLk:a'l, Y \I ~kW'lad.lir:idB. taki.Kcl 11 r i~ Ali~nun )_:I.a.J;alurmJ II:;a,. Jordl,. AIi~<l. b~1Ilm!J )"1Wa ~ vue smile t;1we g.v.lrdi, AJjrodB e.yni nk va m.,:&:an k9bukl~~rek l·tm.i.k Ho.l:lhaoadaru takti, Niha;'et Eelin dil:l}Unn~oa ~~lyQrull. !l~anlll sii!rtti V~, kaz kiluadlle YllH1J(, VUj~ti.o iJl olmM]gLW ~a.llLj billcer gibi bUktli. Ve maggtiri.l.lLee k~ka,gudJnd::w sj)TJ.imaga lCbb etti.. d.:."fli. koyuldlJ.. Y1.I.\>UfUDkOIJUi UZ\lD 01A..blJ. Halil iIlUyar cng'l n sirdugucda.c, kuzk~wllda.o :!lynlabm OKlJ1yan It: li'1!JJ; ku ulmWiI lco13y d~giLJi. - l:tabi usta: 0, ylnni bu hdar Haddinde-n [ "Ja kavi ol.a.o Yusuf, sene otdu, ~irndi AJir,o 0 All _ mu? Oyunia wabeI' d.ikild!- Ve birdenJ::kyin ,ililiys,r i-;ifli ~ lcerek; bW B.lynlw. S!ynhp kurtulmakl - A be. Jru-.an~ B ri ~ n liiyl. ie .. itJ.i Inrakroam, Tekra:r AllI;OD.Wl pasen, m allJ mtat A1i~ LIe gi1l"ti1i1

Siliwidw

lUd II

~

..

~anna

yaPl~t~.

H~l?>i

bL~· ELl] iI;m tehJlke ~e-t;ir. di. All: kolsm l:IlI1.ilirtU ,.ere d11iUp yeniliyordu. Bc:rclietVeTIilll ,"ok ~ '11k W lli'n 01 DJJ Ali'YO, de:rhIiJ lULl.·· wm k JladJ. Tcluar ki::tz kanailiAli!;O, WI

y~~pt.m._N ·re,jnl ek~ik buJdun .. dedi, Adab Hali], biraz duoo:ilndUkten Mllrn.,. mIl k:l. bale. et ti : U::;ta. bOyl!;! ~ta.n h! ~irmek tll'l.~tlIU buImu!jI olsaymm_. Iea-

taku.

NJlCtlll!fI

... , (~l - I.fImlJ ~~ Erzlnmn '~ 1IIDt. '!lLII '1~" bU i;nw'l.l.ll;l, '\o'IlIi ID!lItI.'iD.i Hilmi 'Bak! V~~ fetlorln 1,J'rUI.Ih.'k bI Jfu:ikil .briImIl: Enu.rwna hnr"ket ~ . I'ill'ftt !tim ~ u-

D!I~

Ali~(JT un bu ISct'itrlri lli'j_n~kel;i m ~ id.i. 'WL.km bu scfCT de Yusu.i' ~a.r1 ealllisw.J.e.o dB '-I a Z1Ylld~ dolw!·m.:qtu.

then Ali~yu m glub cderrum .. dedi. bn ti at' gIlIt!rek,
Jl{u:uwlull

'ike

k orl!!

mi ?

kurtarm&.k pa~ mnglub etmei;c c.e±Idedisordu. au '\."'Ui.yette en tlyoo.e tehJ.i.kJtde ola AJi~o idi. Clini{i1, Yusul, urun UliIa.nw.n i.ri V ckmir pen!;'1 rin.in i~e ,A.h~oUWl JlaoUan.&!! !erl~tu-~ag;.lanw

§imw ~o,
~"OT,

i:£:in

Ywru1' do.

&.y hall··Detlley~ w.kJt Icalmath. Mey da ~ Yl...wh ip koplU' gi.bi btl:" ~~y.
oldLl.

-

bIL-'1.ffiJD 1

DIiIJti·
,rBd&
ytJm

Allt;o ku kan~JJ1w. rile. Yu ~ un ~Ull kOp.:MdJibn1 gilonll1. ler .. YWlaf ra~ ~ 1 mile kat, lmt bagli ola.n ilIm AIi~Qnun 'biikme %orue. blra!«mllYlP
~~~ I

Ali!OD, 'ku

kU!&d& iie h:~1mllnW eo

limdc.n

y.-Ji,
V

~ii .. '11~~f', ke:ndi

20 nDmU'ruln.
VOn

pIl~ BMm~"iI I:~yordu. Sir i1:rtunale k~1 lila. bclkl b8.S.-

Fr.iedrich

aminJ pmiBi Gro&;e Uzmnde

Si.rbeidc-Dl8.~ Setrlba

Aeni

DPTilD

e1mde:n

J!fU;.alan.:w

k92. kaJladl1
ed blhr'!{ij.

hammw

I:,.-urla",rar&k .,,;orvuip magld'b

Y wnd, elinde lte( ~nc:lJ.cc o.ldu,.,,~ ha.1Uc- kaz. k!tJltld.u:lda taJyh k Idl. ~ kat. pa~alar kQpt~._g-Ll it;in gi.ire!3i Clmmflk zaruri olJ.u.

'Cunkii,

10: Qp.iill

~&la.rd

~~egiW"

IhttlUlli ct. li'U7.g~t'lrun & t:ipni 1:., "" m k brliyiik haI'b v&bidlerioi It IT ale i('in Almo Wl'lll 'Ve h,Jif .1 u ftoikl{'ri wr:pill _ric.i ~ biL

F'

ab"r.ak iein LngiJiz; toplannm "IlIna gil I~ redakirlIk etlJl t m .eburl~'t· inde kaldl. Filkat. bliVlU· filf.l m.ahlr:).ll ~ bx sW"dte ba!"

~

ICa.dJ W

l

Tilr'klloYlI.I

dmJ..udrr~

I

Faklli., blihi.n bl.l.l:llar AJi ul'IUtl yilzdc do ·sruJ ale . lllll;;! uhll'l l'!~y]crdt Yusw. ellne ~I"_jrdigr \ .. kt."<;t:~d ' lef'e kwilU' soktu.gt~ h.'lSlm pa <lInnru oyll} ~mmyet.1 blr survtle eldcctll'li~ti J!Ji. il.lic;onun pilt,;LlI:arlDl leurtanna..qjl8. 1mL' lin }'okt II.
dKr ija!llrnH~ vc :l:ni liJ.l.du d.ldklm'll~t1!

~eyip sa.rklW !'Iua:o:elerden utull.lp brulJDJ bozmak kobi.y oJucdu. 1: ug ~l.H"C§i.nio u.sulil i.iz-e.rine tan kop&n Alieo. ka.z k.a.o.adinI sC ttl. llii pehhli"!llnn sarletlJgi .wr mudhi1ti. Ke~dJe:r siikUbn"", pa."aJI1F kapm~tu.

d..

k

k'Hjl d[J.im8. mUqfjk idi, BlWdan b~"'-It Vl!~i II k, I"oib 'l yilzWirJ ·n, mti~'ar :l :-ok !'lalla yaJunlaJjm~. 1ti a,. ~n· Oil ~bebdUl.cUl" k.i, onun

11. 'Ildi.lne

2.aIIlunda.

'!le;

<Ul1ll1

Jru;;1:II'W:J.g-a

:ki ltou."l4hn. Clvarmda n~ parkt.& dQ- ., mof'~bur etmi§ti. Nih.)·cl taJi.b. se. gih A!Y"n~

Ild !ptnl~i

i£;t£r.n~rm~

Km:a..Il-

73 _
zm vab.rti ve ciu:cl ~ Eltij'T'e lmi" , ora do ylLlJ.lYl gul oLmnkt.nn .~,ka irlif'
IDemHtti.

1. r. l ~I r,'
fir

ohln bir khru!pyi 1lc.l.'JI 1 ~al'etini kienilisinuJ:l ,j,)...-ru 1].. Olger t,;{r.utafl~k ri Li:>..el j IH!' ~~ln-j - i I] i tlf!! iil Lt,~
l

~r

19i Ie m
d~1in -

ml~':lcu.kU.

Fukat bidt u.a rUJn L~ fJimdi bIT· t..o.raJa a1tlmJijlJ. H.cPMi mazi~ . r,if.Y lel\t:'h." Gesu-dJ ";' mkmWl, Ii: rubJ.] g{wlt'l"I h.l:[II" i I,"IDClJ] unutm ,. git· IiU.il'ti_. HaJl;ru

FOl.kat :scmrn.dan. p-lli.JruJI'i It:mulw~ lar l.izettne ~eti IIo1"1..wl~ V1I :!.:Q(!!J. tu'lli. jo,<ilda.ljm:tJ..k ~II ne IDahirlL'n~ !tnreketl('rd~ bulunmDIlll 1I.. Nlb!li.~t daha i bll" bll.bra,Y1, In [j biyc:wJJ. I;:.~ tarnfa.. ~l{~ maemdan iNlifad -d rek, ta)'l yallII.grndnn ·.1i opro • ~l edj yo rn1ll. Soma, ,se:mlh 'beyin" !hide, ~o l'1lSlLLl gOlme~i, qt.c !iUl'l'l-ia

_WI.r

wr

01 anda d~ydllgu mllhtclil his.leri tab iii e\I Iy I dn: Mti1"~b biye ola:rnk ~ h~ln.l tan miltevallId hil' Ilt.wnna ,his.ai, eMJud _1 ~ok scnugi oca.:wm telfml' gO:rdUmi i!;in gull bir .mem'Il\Ln iyet 1M h sec!lD, h8.lil. ilurinde 11l.Ulusl ba.:tl hak lU':l IlHI.l.i Ul:oln 1b5.. f1dannn yn abi1eceji ~elin akfuI.erindo.n bIf' rcltinme ... A~·ii,b,;.i lJu~lar dan hangklmi dUJ hi? nuiJUl'Ida.ki irrhna.nm (,~1l5 mahi_w. ·v· bir- trlr
Jij

,..8, ·~II-ml.

~n,U

.

alroaSlfla

mil

ade

etn.i!!jll
"'1M d QnU I:ekrnr gOITcr'k va bidiktfl yn.~y;:;_('a.k L. Zrrn 0g11 fle 'bi,-hkt • bab:fs, gdinciy .. ~:acl:u. ~a• ~r1m~}~ 1II1slJ:!3un-dd.;1 an:USWlU mii I.. knbul et!'III~Je-nli.

-n,''1''lytUIHl

,tl

Gen~ ka~ n . ' T'llZ bir ~'den emin idi. :ta1ikaten k" ~!il ilf! knl~ll~mai!;lllll mute kib ;f;lJstenilJ,,'l Ik lil.u. 1('1. k!l~rnuk. yennl!:!1

..

Pen
fi!lIll!lg,a

llU'1

bit llu gtin
b~lIya!::.ag1

I . r.;SilHh

(l.-

lU':ud.

dnaw

ul .

hnYll [J n

~JriL

elillivtJ.
\l

Ah! llu ImI'1)WtljHlO.fl1ll ye~ll.II.l lwc.e.JP nibayct-.II

!Jigi h~ i b u1 ~w. .. Genl} l!Bdm, y lu Uzcr~l1.cl~. mtirebbi.'l'p 'Jlnro.k fja1~ iI bll 8\"'00 l,,~lup k~lUn i e ba.lrm ndwl DC 1{lr

dlllin

t

Dl~lu,

t1k i!;! olarnk, B(Jta<.!if.'r.itle: blr p. n~ !iUyDrid • oturBmk bli, i;oIlC!rm inkiafill bcJIlem11tl. F'I\Jo rldr ann
LHr
dr'f IllsJC 1

til LJaJde nel~r gtist['J'eC('giru. bn bllh ] Liynnm !:Ie krumr de\;un edt":of' dl4l nvonju tillef Dgll..lll! lU

keodi~i(Ji

~11{lWld1gl

ycr-

lJU-lrml.'

yin

N'~:Ulta'mda-

~ __~~ __~--~~--------_J
P

In

i varltglm z Atletizm --------_.~-------y Jda sebat edili · tik· ilabilir
t4n.

R,aman daglnda petrol bu unrnasi zi i karl,tlrma maddelerl miisfag .
hll :5L1""~' I rti.J, kATIII. 'f'I~ll d"lllldCI"l h·d:.nl<l l:.ltollt! .. iDl tcdktlc clnu~1.irTi. 0 "\.<1.1I,ltefibeori (1;:1 Illt'SlJd hlh.l,:;;L· l!ukubultlU [ku l h,'~ :Os' evvcl,

-

01 me
tr(lr m~rnli!k~t ph' -I<iii 0111ttt ~lr 1011111tl!!!(;rl b~ I,;.;:lY.illl:f 1uJllnur ~"SIl1ij AmClilladrt rI. S_ motOr l,,·nu'nl 50.P;r-i, reiGOl~ bi!lU:.J'1 i'n. ~" bUUJ I. 'nl IlJlt;mRilld~ oJU&n br.:fl7.la, I!;m.i ~ It1l"Hla "I'O-"i'li Ilk: bk bm%.ln hiJollu JZ.7S den g,'( 11m KoilldJi'. hldl'bmuo tt',Jtml ~l1kE.1!k Llll.!l!·~ Icjn. 11I~1l; bir mu !a~·.:,se ~··'flI~·I !A~"tIiJlI

sahn

bur an

IhllY

ClmlZ1I"1

1apmlyurlhcnnde UlU'"<lCat;IITIli! cil!:llW.l"' Ahmed ill:' Khun. . luucd ... I lii.r ~t r Jk.l\ bu me J 'J" 53& ()l<"l 7V1t~ ~ j(UZ'1 e 1umuTIY. ,,~ yor~ Khlml.! ..:.. ce kab by 'lmden .1 of;ok d;;iJ:].J ... bu r.mm1Ul L,rdi. Ri.J.L.K;'rl dQ.lmmadao. I.c.m. hes Ib atmedcn i olan ZurCYI iki yw: m~i;ri!J'!" ''iLrnl,<tlaD ge,ti vi: il~ :r il~ mI!'Ln:d ., tm" i flUJ.rull3.ik 1" Un di, ... ~ y\.IZ V1l! bin bli:$ ymdc ]hn 1'.111 kiblsilli }ini: Silrldn.se eltl. SlI!m ;rLlL rnetrede ,tt.:.ceb ~!j.D m· t k.:iru~}" d.illii MJ<;!I~ yalnu: n,.~, I!.uriikkdj: !akilt ill!!l' iliIImiI.l1l{, ~1 15DD.U Ul'I!tIGil']jl> ..'e VI gmll' !)D.dclti . - k~ctLnun lCIl1p6su.n:I JiaJ'llllllm;.iIIIl..l:!r ,-r KI<1 j rr.llirL>ld.3. :0';1E

J"<.:

~1I1l""1 11"ti~ml.J J.ot!trol b ..lumll.l; b'·lU.IllL'l alkol k .. rl hnh'J1"L~1 hflkkllld;; Mc{;1i e blr kanun 10YII;" L verrtdl, p trul buL"DI"" lI,:I I'"l'Itl1.-e,t b"uzln - i • pirto kanununun Mc!dis!! 5"vkc~hl"'1:lSi k"rI linn., n ••"ld,·h:r lInt'n mt> l~il1L1 oL.,rruyacagmuzin hUkurnet!;e ::mlnslm'li t.uh..ll"ll1ta1'lI"li1 !1('1~I~t '~I-r I" 1:1" t\r.o :'')In' memnunIyC!1I rnucib brr \'at.I;JD.u-, BIJ!l"lIt1 kllr1ltJr;Hl meselcsi Iol;cm..,JyeL b 1• lummdan o1duj,'U Icubr ki!'~r~y[! .. IJ..;_b ~ Imnd<LrI rill chernrruj "tI haizdir, 'l·... yan~~ y
l .. rllle kl,lll lillian l-lI"[l,JII;mn "kt.rn cfI!iIRI

11m.

Lull),Stltllrn: ]\ benzl1ul1 Rlll)Sou :l.2 90 kUJlI~IUl'. Bun .• Y" c yin:1I1 alk' ~ u.t !r", ...tlcr 7'1-78 l Dktanllk. )";1Jl.i 32,1!i kurusluk uCl'"lzm (!ldl.' t'tldJiilirlz. 1% klln ID;i}1LLltufl.bU\l1 01dugu suu RTaD"I ,Idi l.H!ru.imfl Ilyolh ..2;mrn,8~1fJ:~ Uuni~ QUIti:"'" £5le '201] gmm .llkoUi. ':l2.7:i----!IJ,:i1-14.43 ~Jr u c::. y:mi kilO~J]111.1 7:1:,15 kurusn a!$ilk hu;:til'!" ::'~)' 1fl,.ybc;lmI::! -olroll:nz ~1t11bukL mernte'ketLlltiul.· :;imdiYII 1 ,Jtl!lr dilro! ltrt,l.ur:m icm tcdiyo(! l!dJ1m.~ en }'Wt " riyal 4:1] 'l'!1 .un.i~t.'u" ibaret 01uJl 1.1 onel "L11'i-'11I l.l,. fabrLk:J. bunu k",I,.yc:~ y;n-t'i" 1"( r bllir. erraine ulklll kara l,m;1lnm I -tls:.d;
_]1J1

,~.. . .. Onl t giremiye:cek. enuz ortiUla bfrtey yok; biz oui.anb meml,. kerleriae gin:cetiz- - Diyorlanb.
Poll j - Scirin l{ d ~mnmc. AisnJ:! ,,'j; 4!UlII!I c!!phelerlJ1d Id ;J :el i \'fI:!:lJIultml. bril.J.!.L'lJ:I:D '1;;;V .. dclki hu uslari btld..innU;;iJ:r": o.'·'·l:n lLOlrbo;;:nbc..i 1lI~ClJ.. hlc 111mc vardrr: Ct'phc)'e )';~k l.aitm~ .DuLhare'h l~lIl~!:'~j iru Ill., J'1 n ,,"lei d UgLlf"tr:e.le;rden. ((!IydIJSII! Wln.:'l:.ct lerden, g.izll 'i!nd.i~l'l~ Wru,II' Ii: J~lIrL'.lldlJ!d"t'I !.oQriiliir, Onm azirnll VL' .1 III I, m:;,nd.lll a~dlr-Iez:, Ne Y.JpL.I.lurl11l ve nE! i,"ln yapil.ldnnni billrJeI'_ ~,!o r I tltnilrl ~t:,Y. hadi&"e-ull ,gM~ kulig! rusbet ve I,oC'(r"b.: be '[Yl::Ilmde !!ie-l'UIlI, 111 nev: b.1' V=l,et'tir_ Bugun t::.ur. (I'ln je ret, t,tm~t OIJlaib11!n ,-" c:tJ;,Ct. 11 toJpl:ull!£lm I. ]u.nill,Q"U1 'L'e i~n.~a larm 1:;,Yll: dol ooa, nId!!llui, teph.el(!!'.:ll.l~q 1,I,l:t.II1--1i ',-I! rr.s:aroh ~Osterm.ektOOir.
Villi Bil' II:':"JInd"

skerleri:

ULL.. elil)o.od,:.r. oLloorln - 1'"1 ,~ I~l~hlrlerwyred yo:rJ..a..rd.l.

"'(1

r

tablal

gJJ.Zelll-l!li

K.cmWcr:iru:: - YQrgull musunuzj
1J;li:C["indcn
Iin~mc:JI

diyoJ! sordum, bl~L.lIi 11:1:\.'1.0 "\.uW~re
1111 t1e h

ill.:
Ef,ie}1

I"l.lilillu'. Rlflo be-!i )"'11 "~ Rt! cr.b n!! dl.! G:I. 1:J1U'II.k e 11m', N ct cede n'Lij :;,.,klo2 yili:d 1,s0.5. y:lprnilk i(in 1I1rr '111~ k:uv"I!"t~ IlJvek:n otr Ij,r.: l~IJoO de ~tor s:1Irl1:' .... medi.. ;:;;tftcrm.
)'l!U ::I-DIJD iloI'> l'\tustlliE:lJ"l
'(l'lIl

iormde

buld

IJ~ _

AI'--

:IHIden iJ~ilt;l Olafl'l:Jl, l;Iou"u lOll Q , •• wrmak dOl ~ It ,d<lr btlyilk menfaat hr vardrr Ii kolrtye, IJI:I'<I;ln ~{!dI ril~ t"lL Inlen m"'" I ketler btt" 'I,h,!; \''1' y:uun k"bnnll_il_'lynn u..;ullcrlll! 8E, oktann sun i 'be-hZl.1L1er !.:Ide l'i.Tnck!l ,··c olll1la .." j,t, ede CUI }~"t mt..>tlt' tll~l:abl kur un ktr.letll ~Iilv I tiUutile f,b";1.lnl )'Ui.i." Lbliie: lIyle.Ol1:'kl('olrl·r. Memld';"'\lmjzdc ~h:: 1,'rt".uo: bi:'I1ZJnll!ri, Denz.ol 'I/~ kUI51In l!etl':;letl] !I.e karu;hnlTJ1:lkt"dJ r.
l3Cll1."Lk,'j n I<"T~tJn I !.:tl'.,,·ll.lp.
k:li1'lj.L

Faii<ll Y 'PIL;m

.L;Wa rh_'sJI'
DLj(er bu·j.!ll; EgQ[" Ic .. 1:0 clH''yd.i bllinh rI h;~ (;')1.1 dura..

- r;It, t11_l.e i~"''-; ~~u. Bo.r U uncusu di!; K.,~i' Ilerrtcn <I"b~ liI'Y

bl;l

i::um.1 .lUI! f'lleUl hill u;~ d ~"LIll d:l: (lM <WI lb Mu=U!!r kuV\'l!lli 1.1.Juhmdull1,ldur_ p.:;ax

adam.1\'!w;Wil lo;ulIV!I!ili ;!L~lotlD". 51;]00 ...~ 1 !Jag .... . DIl !':I!!ne ,
H.l!p 3:m.i

R,..·.=

bit

!;US-

me"ftt:mtl~nndr:!lIl"hl;~tm~·j ~,jd lI.unlytlrum, Bu mf!<t!l:h: yi!k!:.ek 7.li';l.lt (;11'hltlsJ:i prOf. .,irl.criJlden dok'lor a.JIll Tl;LbJl.inTe~ k"]1 t:l.r.'11JIJIIIWl ;).nir"n benzin. i [Jln ... )'a dilir rlqi.'tlfh·n I-!jtllbr1~ LUI", U?i'ld1l'3 ksnh cdilm[~hr Ell bn~·i.l1< pdrO'l 11lLJsta:tu;ili ol.an Am"rU;ildli bile b.~rL:n!l!ere isP1J"tn k:l"I~~l,"ldiil bir doJ!Vit'ille btl d,","lftm 1I1uda(aBslIII lil:rum..~!i :sa.y.. nll)r tulunllb1u,-, Fakal Clhlln H:u'blni,1'i ~h'tesmde I\~'r IT''ltl(l b '"II Zinkrc iE]Jirto kan~_lrm.l. it' .l'hbLi.,ullI! C"'.-I~lldl~, ,mkil ~\J"u", k.lr1OJMna 1;i;!.!;ali \II! I'eci:!!}tni !lUJ[inf=11 idbKJ1r.b.;I]ilr lolly - m.run,"'" ib.tiyar edi!rek i!j.m tel m1t IlTIk,",:;ktll~'"~ ..... ir ilmi. m.crrt.lti.tll;u'd'lI m:~.;:,::,;le~ lL'r TIe~rettln'i'1 i r, .",p~rtolu D(!ft2.inin. IJOfo ..lui Jiai~ ~d.;af.~I!;Li H~j'l ~lFm.i9lIJl-, It;, ~i;'I Btl:!;. lICIlerdc SI'J (Qr 1rd t, 10.11 '" ,.cl'~-

valhtar,

h.iJkilial.e1J.

aCLruLc"k

,tIed Zblr n .lle.

I

1:>,,,,

y",rOlI,

KkorlanDil d y"~i11:tlIDJ bek.Ii)',·b~ UQ fI'I,=lr.e m .. runh.d;a F'1.l1t "'1! V;U.!l 1111If dfinil",ndclU Iii; cI rl!kor ruu tutiL m:uWllr. BUIlII t.enb-· Faikio bl"~%: ~Jrlol oj ulsa eldc ... t t 15 ft;Ye~nw. orn i.yi dllT"C ~I ldi, F:.ik ~ Stili, SUp1.Bili v' ;lllj.J).yl!\ u.s iisU! yll pllil lJIT'illci ~mli lIIen:cdc.n ill!! Ba.lkJu:iJJJcJD ea iyi m~dlr. C:el~k Yil mel kpnlrurlarnJl,lI l:mbs.ed~m,

f~pill:IJI.(E!!II :u:l:hr: y:m.J m"'ilkwmildd ....... ni..c; kHh-l:~i h.H:nmllcl"d~ oktao i!;:l!Idisini I:"'·k kI-I. yi.lk",·'lt.r~ es...,oJan t!!k DU' Ami'Mkan · mmasl trlrB(Lm:iO[1 lialLlm<Lkta olal1 kU!l"~ i;ok ild<.kth ~IU' l!"l'Il" Dld .... ,rundnn ht.o·· 1J.1~111" OJ! !i.:mttrnctre mikibmd:m ta2.1n. konulrnEJSI call de IUl... Tab.t l>l::1'lz.inlerdcn 1;)11"- 1.1·,ml d" Ylnl' bu I'l"IllEtd"y..: 1.11 .,1 Pl'k n:,.,,-~3S de~dlrler. Halbukl 31kol ner b£nzlnin oldQ!l"ltcndi:rin.i t..u)"uk mlltya5~ iJr~hrl;r: yQMc I::HIJ'-e I!;,.ti"r 1~.,rl~hrllJ1,.,'t~1 ib mi.lmkLlr,(hw_ ·i'aplliln h'crulld"J' flO • 55 oktanbk belJ:zinlcre "\'U7.oe Orl ispu-l'!l ""tm,'l<'li! f]k;L-m t...!nl,['~1n1TI 63 (17 'r!.', YLiUIL' iLl'"mi k .. tmakla 74.1i1 I' I;lktl~"" !:oslcrmelctedil'. Bi!nZ1n l\U5U undal'l mUl;;l,\.ilpes!:nd 01;1D J'IltlL.Orll'L ad",~~ 14l)'yare m(JWrl~n cl••g~lfUll l,'1ril!!tLl

.q;a~1D .i Um~O!"'l Llfl"~k: 1.11.1: mo..w- 5nz.:J. 1111 1.lj"m i:.d.IJlwdJJ, .AGlha, ... n p inde Iied)'Q Llz r'llle UI.I~U1lnli bit- Yill"iliL IliRflJ:1i. l!:iYOIdu. B.1l!dgJ. ktriln'I~_ Baorlt. llJr 11;)"'.,1 U .... JI1 , . I -,II toFl!! lIH B;,['I~. ZamnDI 1llIJn1;)n Lli ~1I.. u Ill' . TI ,brn :i.:;OTah;,l bU· iii dudlllGnrmdan JI i.; ~"ltlrl ile!)l kL:"o)r~
"l.G.LrwlJiJ.ibic

<lI,D.I.'I" dil d.w.r.rnu~{lI.

'ml;u-, KI]I-rII,\;:1I:'rI I: L~l.. rllt (10; sUnd n~ 1.tC!.t'1 blr J.E!l' >'emA!di Idelllll VI! HiIlC!rc 1:1!llll IllWoJenm ~b-"'ie'dlkr. 11~11.'. II!' 1r1"nl9I k..rbl' 0 rl:"'~J'1'I hOlr! fILye llfl"e cl'ml~ !;>ark.t:l, 1m ,.gom.i.lliJ lat B'5lDdli ~VUf 0-lil L:"a.k lamd Ig.lln ~j~:;r1 1:1 k~L" 115..·" I!tn; Bu du, EJ'lIhnti,J da her ~~) [n i"i'"l i.,t~ med.t~l g(;o~ter1)"iOr._ go;r[!i!~IGinLi. hall. :rmdan ec1et·cl;;i Y ,
!.>lIuLdd>f'!l I-hilde'

~,!:

il u. I' r~hllLn

~"'~t

l,rK"Jr.r~nm

111m] Ilk!

k't:OdlSilL- kOTL~tu~'1IIIl val> it. )'a""hi min iJ;I~~i IIh:r.i~ti. 5lrn;t irI11 ~b!l bLI gttfUi;" i'M:L~ Il..,_~j .fi,,·lHinl
s"rgl)'ol

.IMI.
ELiIl, ~.;iltll

d'lli;ru

E:'Oh !:'Ie'io; ....
:l~.r

To~IoJP'

Sper

K.lijbl.ON :!IeDo!.lik

Klil1>Li I!i 1"'"I'Ill'"d.'i'I~ ad.I kIIom !l b.m.iTilfi lit 10 dn kHlli hlna 1

rek
li.-r'nrj

gll:\'

al"
~tI

c:t1.irmi:)I.!.rdil·
~.:tcl,l

BlroQ dl!

".pllm:1sl

pel-; mUh-

II:

hliCunum

SABAHTAN

SABAHA

e'. italyan
611~ luaf,

I

dir_ " ",('krn J'lll'l..,n·l(-rlll heLlIIen hep;'lI"llte ~L"eS1aJJ null", .... yuksek. oldugundlln

""'_b,nDn', ."

ph,mod". 0••• it"

"lim menfl pn'lF'IN.n.d,l fl k<'.rl;'· l.IIlIflYI, ~1'f1ckrd(_nbcri 11, r ~Ir:u'l me ,,1leri t:lkib etmJ~ boor :td:1I1'1 f lIU~. 'I":nI.f c 1o:1.'J.klti cdiyonJJ1l. A 'liN I

Qb, 1Al bu- ~I:!y drgl1, di!!dJi_ \·..11 '-' F\d(. t flit·, itlUlmi1: iinfinde J1e dar Alm.lnl l' rl ('ldJl~ blr bll.s.cnil' "Llmll~ rnU\'kr'. k Iliile rurun.;J~_au i rtu [' )'uwrde kt.... BinIml::e m.
degll.

-

kil~ Sici Ioince
B

AlmaJi :n~hh IUDL" I(J. II\di!n wp ~llW;lt.:ri kcJrrL:ll:dan (!(,:OUI Oon. cill, }-u% 11.1 ,I It :1: ~r grup!, r.L. ""rciJ.lII'I. tap ett~ ':at ku ._ v' 't,J.: ,)/61 :l(;:u. ~ k. ::;.J.llil.ttj;lc gerL u('Inrni, 'l&d.i, au Jl:rYplur .dtl"mi kit 3IlanJl:l 11tl~ llilk , • 01u ~ d"l.(;:.e d(:',. LI\ eb:n I le:rdl. I l:l.u '" lI'gEi Lle d .. gLiJp ,"cn:n: lu11'n \ aelb I topl.:..t=:r..lk crout-hi IIlr I,wk;m:t b..i&.:., L..$Ly I: .:(ph('...)'c dClgru Yllllan; n
'BUI~d;'l" OM'
JA;

BUI"I.l.:l.I!:"dnn

m=

Iwio.ll'

ed!".
SLgaMl!>.1.!U rclU;l)'On;:J
1:,1:

Kr.IIiol.nm .. I1!I...... !,l.,yuf'llu cad Ie J ~ lruIl. TdIT<JrO!! ve
II~I 'kh,

1

l!;II!Icg"

kO}'1.lldJl.I.

~)fti1-

di-

t tj.

~"L.lII:

i... nd._.
belJlnl
(E!l .. liraf, 1 I",,; ,!,~Mrl!oI"l

Ij'i

1.!f;r"~IY"T

d~-

L.Jr.':l.l'Imd;)1"L ~lr..r.nI:l!'~rnl

1 In~. 8o,nlr..dlt)

lllry

~ Maeari3tar.J

OrdU5y. kal1;llsln-

anlm}ma.zhlmi

golf: kedcr
Ol'LlV'!'

\'

j ci

Dor

g;iin eV\'~!ki Alman tLbli~. bu bi.iYlik ml1tlerl~ ki,h "'lith~lln lmh emimE W: [) (hlugUlILl ikl ker~ h··, ller "er(h. FaJm.L bu don ~:"In 1I~1Dde
an lctilie C-I'l <.Jlcak.2fi IJin u.lr20fl l pta.n ha11!;~1..r.:li _Ie' ~ •

da. Vi! honz.o llattm.da senelef'ce J1'Ilh· lamp kalm..u~tj. 0 ha.rbin :;Ilik muharil:Jlerin1n ahf.adJ, Ylrml Ibe::j SCIll--d.e

y~da

ohmlA.[1 dQ-gil sl!J.de.w ..,;ocukIan naklettigin.i bilcli·rmi3tir. ln~jliz. ~f.' [iri (lianG Ue- GOrU§tii

lere !i<lhit ala-cag-.z dcmdctu"_
B.o.ya.n TlI.bouis, sinde diyar ki: gaz:>te·

AI

tI,., -

Hepsi DU karhr . Elyc\'1!l b:arb Siliasl, - It~li

Fra.n-

sa \'C Bclqikada • D.,;nKrlJrque mi..i:3tah kum AWl"kiin [' Ii'ni.nhll!ludu. Bunda.u ~ka yerde rIC mii1te.fik ~kl:!-['.r nil'! harb maW'mesl ~lt~. .,. u!Otllb -

ne derece degll.;mll;ilerdir \'$ I) harbdl,,\ll bl.n kat (:l;,Ua1l. [en §art:lar i~i_nd:e.-. lei bir bia'he ne kn.dac day: b[I.. ~ lerdil"? Eger s.inyor MUSQIini mirtl:;l.M Almanyuya }'IU.-dLm. etlncl!. iatiyorna bu su.allcrin J.:C:YD.blW da yakLild& [1gu!1(!cegiz.

Lond!' .. , 3 (A_A.) - Re-uter Ajaruuwu dlplvU"I;lI.IH: fl]uha.rrin Yll;1l1-

Biitilli Ne¥yorli
~tel~ri(l
gOl'!:!, ye III QU!1 Mll$oJinUl.i.rJ

""\"e
I gM_y ah1m1S, ~lljl,hlB1'L r;:.n. I rtuid.i.l .d1.l"~'1!:iU en!;' adaml:arm hra~ yJ.l,.k"'lrh:~or-, i.' .cdYI' ul"nl4 ci,;';III!:rllld.::- r!l.U
1

y r:
rngilteronln
LQIT;,UJ1

::;.;.;ba 1

Rom.a s.eflIi Sir Pie'rcy
SOIlU eSTIaSlncia

1:l:1U.a

Kont

Ciano

if' lJ'ir mi..iJ1Lka:t. :y.ap~ lsf' de hu gfuii.lm'l ~n In n eli L}f£i hakkwda he.ni.i.;t !label'

miittefiklel' ::ileyh inde 11:jklrtma ra.al.iyab~iD lu,rlefi, bir su!b ta.:HTU21l i~i!l

ha"a

~l'~' d.Iil:g;M.iL".Faknt,

ya.ratrmlJ;.Wu baijlkR bH" Dl10C t::tNlfl:nrl..n

lnre'LC:I1.n u!:!runi I"""I'L"~I J!lran\!:rf~lI. Ti.! I 1.1r1n lXlkLIhl ~.Il'.Ill III ·km,,' Ile l1!- I

Ol1l<rr ""o::~l' fi ek~('r, hell.U' orU,<i!l. bi r ~'~ uk. Blil I.lfLk n., Tn ~.mllt" 11 J Ito; g.o.de.::-eJ.':1Z, dlye ll· Vc: ed.}' rdu_ Zu:a 00 d..J,rulal" I~IT\. mukit'l'l!fI1i!t k.:!'1 '11::1 nIY~" 01i.l.ii.n JI 'Iub I!trnc: bJld l.IHI 15Li.1.Jlo ed.JcrI f:' ~;y: !':m n "17tnpl' kJ J"lnln I.Jluk.lmlllL al - i ltyor I Joe. Zirll SomDlol. %lk:i.Be ve 1\. M 'kl li!jk~rlcJ1lic 1f.II.!.I!ftiJ'I~"""'lJ1 hlddet u nmt.! t Ir. 10 rnaYJ·' d .. 1'1 Q\"]; eol cAlma n ;"I II ol .. n I:inleli mUC4!TI ,-'<I eta 'I<' blr ldi BUi:u n t i.l 1;1 <i r 1"r1nln I~, de l~rLl\dl!:, 1,:"I.Lll Lr I rod II 1.'1 IJ.,.,a~"1..:odll·lar, F .. nS;J~'. ool;;lJ.I1uuml'j-lur. Bunll hk kll" e,

kern ~"'tr

~la In 1!,rJ,"'L'emet

"Ugine
01 d

gore, -dE" dbrdii na.1 e' muUeoil k HIl\'"Y l'l'Tn bnkry

Bir sarhu, denize do up tiog-uldu
TiciJ.rell Ml..L{ilklitt:u InolDrleri-r'l~ of:' (.;dl.:;;m '11 kim,L It, I.t ~13 Y 1I1diiMus t..l!'::l iI!?\f..J..k!i ~ece F,nllL !JdEJ udull d~ onundl!! deml ..11 buhman lnot6rc ~..... hO~ of'r:lk I!clip 1';,1;I~lna YlJIn1IIi. r,Jk:Jt sr.o b:::.IoI~in ~t:I!l.lndli bLJluTlro9ldl~ K.u'riil. ~ rnu~. M1J.tunm goLvlI!Tlc.Iin~o(! 1.111fitiilli~ Deniz

aIJnIl.m.~trL".

- lL.alya.1l mi.inasebetlerlode hi)lir deji~lk1ik .ol.maw~ Londr-,ulaiu 'an il,;djiu1drtftiir_ b.u1) it II 'I'll" SIZUl mrecekIoq

1ngih~

bu.

y~?llM

~"U[J("I)'3 klluar

s. hili £le-

bimetl

bulmu,

rJr~kl

da".

Rom:;!, 3 ~A_A..J "Rel)to del Cadino"
yaZ1Y i: ltalYfl.rfin harbe

Hava.s: gazetesi ~oyle

BIl surctle A.lmaIl'Yo... doktlz bu~uk aydanben .ill! d,e[a biiyii.k bir wu ,,'a.ff a.II1yc1:£wt;e uitrnW ve ilk. darbto)"i. yed.i. Bu u.arbc- 'l'wa, ~'1k.11<":, ezici ir da.r1Je rif'tJidir. F ...kat A!~ manya, ii~ be§ SI'ne1ik biT c(..·hdjll mahsu..lij tiffin WliITU.ZlI ;'lklCl v :ti~ ci ir netice almak iqin h&.l!.1rJIU'fl.1!JTI_ M"u t ordulan lkiyl.! a rmJ~, ~.imalde lialan lmmu mutl:ikll ortada..n

gjri~i;

p.e~ yakua

run

n.k

'l-eJti lti:Jnibnll" buodon gee,", S\I d ...km~k "-Ut~ k 1kl1~1 ve ~rh"~ lukla dltl"~1I! d U \!,lirU L~tlo11.51 !!!dilinl~, d!!ni1i1! indirilcn 1m' dul.CW l:c::ccll bulLlP '1;1knnn~l..or. MII:a1lh. M· 1I1'UI!I. l;!Irh<J~lLlkl'l ;ii<Ili2.e i:liq,m1Q OlmW;l VWfic bulundu~l.I kadar. h'-I" llilnsr bm.:l.i lac; Imd.a11 h~T h~ bir
I1"DU~!.mI,u;,

olmaklo.beraber,

4: ba.riranda l'1.)kua .c,elmiyeceldil'. Fram!1z baSin), It;;;J.l yanm yi.l rumck i.izere old'LIgullJlJ nihaye-t anJamli}tll'. BI.!. Doilill. nzednde
t..'l,.mamilc gamutm

nu

mutablklZ_ F&kat, muha • sal! gi1nii baljiJyat"agl n~ed.ileD. huber) DlliJm!l.nl.arllftllz,

!>~beb1.Jl

dci'll

I!:

....tll,'iU(;o

g.1.ri:lil L dOl

l'iUlhtl:-

hakkmda Parist hl~'l';ib ·dtbiliri.,;. kaft

her h8.Ilgi blr i.:ltim:a.tom lev(!i ed.ildtkt·n :501rnL, .MUSSUlitlL IQin geri I;eilmek gih;liir. ~UCa.s1ru ili~ -ek L"aydalulll" ki bir (10k yahanCl mli!';rlbitlere gore, lhi.l.tte:!iklerin bOyle bir marutwaJ.'l. nasll lm,bu] edlt\·skle.ri btl lJs1Jnda Roma d.a. h~riut.nW blr ha~~e Jl:apllJ:lIIImJ~kladk['. MUS80linil'lbl e - n 1 Uilyan talub!arini, .Alm:;!)1 taleblerj iJe hirlikte'Vernt -t ita.I' alJnll rl'~l hi~ rt:m,'Cl!il bl.Llu..ult1.aktadJr. Ctinkii Muaolini ]I;: iYI blliyor ki, bir Alm<TIl oSUlltl'i, ne a}'rJ olarak fit' de blol!: halillde, miiUefikk:]; t3o"8 _ lUI h iC; bi r ZIlm an k;,dml d i 1mi ti"r_

Sams ,nda h stabaklcihk.

an
:1
::mIOSllda F€,\' .. :,1:l

Maka;m otomobil1erin· n pi ak alan
AI
~81'"at

fl

:) ~

F

3

jHususi

muhn.binmiz·

lsnna.

dilD

JJII.Jl(lI. &\';lrno:nrr.u;.:.

lkIJ":ffi:

iJtink

1~'1D

dCll - Ycn~ nltkil ,·ultalo.rl kanu· nUn 11i1kUnlli.:nne gore Vel iller Y jjla.lt",l otomobil lmllnnacnk makam JQ.rtD pllllmlRI'I JurnlUl renk i.i..z.edmt lbeyrtrl:\ L$ll't't cdIlen mutetrelsil nulTI!l.b'OJ

b;uyu:k
lm.rslaro

1111

b~lI1k G~L~ deo.' m i-:Jn m~

ve

rJJ';ifltl ol!le~Hmr.

Anktll'ai.

-,,'-1l.Ii9J:.

Cd~n-

Ankara

BLl

mel y,fuiildu ·uodl!J!. bu dllil"tU!1lI dd! 1.:11"1k.i.IUI.1ii. ~llm itt'.r, Bilbnss;·" D[r tek qru.k..Ibwl!.UI mo.L'JI"1J:o 1iJrt.iuLd c buluDlnrul llI.tidi.IduIt.i cillib bbr b kilT. ~ r~, w:u~nd~ bi .. tillj'llk i!I!~i !}lllP ..,)rt ~hl:IJI"1 t I 1,1.1 \Ie 9 hun

=~
tu:.

et
cak'? Alma
nJ.2.la
1

k

sob binin

La;,' nJ

'''in

m

IdLl1ltl~

miJdahalen.in ta:riMni k'e~iJf ",,-eo til.hmin eci '!l1 (!i!er. fi"mm.I~ GUlWlOlt'gnlWJt Fi!kJil'kiri .P~ntl, ::I ~A.A:.l' - Havail: Dlin ::l.k~mki. Parii!;! gaz. teleri, ltalytmln mufit., mel IJlatalr .uabil· ~ ceil

hi'arla

1 00"' ~ca.Wz etm,' hr. l.fI'i I ~.$l.a.hanfl ~nhIi fll'lti.lw vllrilm teclll'. tmmn a :lJlJ~ rrteramm.mlfu "all iJe 0'1' -ettlfj de b&Dr' b IUD • makta idLi. X IImtulwt'ol Koz:.:m. 3 ~~ 1A,1, - Ko l~DJ.l1l 21.· . ~deniliDli dUtJ.bu~ :lifLPlkll (:) be tin ~ i~. nt.k ct.t.il?i ao~:n t'l?-zahiiratla. kutlaonu.

k:omuUrnI~, Ein:niye-~ dil't'J.iwHiigu plakalan limon kurU rl"nguld ols.caktw. Ayni maddede J!0sre-

'Len f

t .\.ul(ar

badcmde

bu-

lunan m:lkarn otomohilleri a.yr renk.. te, fakat aynt eba. d . oUH~ali _E'c~ flJ(:l::ll mJs.afir!cor' il;:ili Bq-\'ekil.lel em>rb"ldeki ctoffiobil T1likab.l'lIla kahy .. l"e-lIgl iii.z@ri 1'1 c: bey a.z ,'(\ Mj1Jj ~ i.ld.nf

emri!'ldeki ~
ntl

y~il

1':!Jliillll

otD:mohil.c MJr'8.2. fueri· YazllncAktlr.

I

At
Am
:it jlU'iSI

.a ya

ile

l"ri g

h .. kk mila

mi.Halc.al.s.

------0--"lIMJ_"-

Su J\rtt'!nb)'or
II!
l..il:1 -

'·(·riJ

(jvurl

yW-Uml'ktcdir. m _ -. gn.zptesi k..i;
Ji,.JiII1Mii

ezdi.mle

wym."

~

l1ltJ(:hJllllg" ,,]m;HJ

Dunkcnp.:! r.ni1nLle t.uUlllm..lya I.Ljac:.a klarw:h:r_
HUr,ldalil,_ Bom
l'C

vcnloJ!n IIUJ"'I-In
"MIlllnmiigi.ll

tll-

.f'jn
'VII

leLkfk.I,.,.,.tl.-e
III!:'I'lllDnnm.

••..,~Ii;unj ht",

II1Hll!"'vemcl.in

devflIDl

i leI'''''~
~Y'GJ'~

0:0-1, I yi I tW1den no II dllJa ..a :ill~'~1.::1,·,, . .- Ilrtml, oj .... Ih U)'u ~ I.!l ,,;u _ Bu _di\;l!Il!J ~l"dl'"
.)I.

EQ ru;;I:iJ::J-I.ln buyull'ca MOlYf>nl Fran-~ tlUI b\lyUk nil'

Jmf1JJ..dand: r<UJru.2.l.a rln burn.d.a ]I!:!" i moo 1.nhkem me-\iciJ~] l(-min ettikkM lm~ b r "C1'J\JVfif'_ Onl~tril bu ik.i haltay.J be Ici.od '
ka::r.aill!lnn

PIWIJ mii ~Ol;.tdl Iflllfilt;iI;ILlmUt.Cqnl' 15 l.;milul bel!!rl.ty~ij h'l. 1 I,Ill'Il,Im IIw<iikrl tI ~ I~,,~ bll~l:lml.tl .., ~imdi1!! I·..d r tOl1'-1 2:] kw L1I'I h t.lb. vl'nlcn 5Uy!Jn. ucwlllliin I d.1 l!l'knll1'il~~ ",-od,r, ~!-IJ"UII t.nllJlI1tJ 11 kuru !.I;rrn;::k il;m J.i:mnnLJr J110r~1 J~ ]I, !llbc: un"UcI"lllli Hldlrrc<:"Cln~l',

g.cLm~

mu.';13.virterinin, ro:i.~tcre.k: m!ilim.ll. oll':l.D moo.eruyet en LraJlk I!aa.t. ulan 'hnI 8Ilahn m.~Ll..h~'e~ml ...il,oclanla,,·ulda. WREietm~!.:hkl tme ina.n.mn.k i.~em:iyPrL.lZo ive ,ld eN, biiWiL ai
lfUli30hmnin V~

f· k 1 lrugfinJerUi? llulme 1l: leD nollb€r1ere gare i\~'TlJpay:'l d{)grJ.l YQldll. olen m4h.lf'lli AffJ£t"il:lf.! \'{lnLlllarrn:1
aZimet veyu iI'q:letJermde :31ILI(m yap.Llm~ mtl htem I"! I bulWldubmu bIJdjm11~ ve Amenkn hliklbncUniD gt.:rL"k kendl t bl.I nm S@'!Wn~i ge-rcl~e Alm«n· A...men.k.[l.J~ mijno, !li:b 'lIt'ri lI1UlUrIa bu .:mai l.o.s[i.V\rurvurlill"l.l'l Wm hlma, l!;in 1mb eden 1. birJeri ~'I:Idan l'iiJ.in imhm ~ th.1gulHJ JlilVe l:yl mi:;~l:r .. 'Iih~illg'tom, 3 (A.A. ~ - Bi.Hiin J\Jtteril'..I.n IWlLhfiJlerlil:ld~, Ameriku Rirleliik del,'letJer-~llin I1'Il.lUe.nklcTt1' yar-dim cLrnd~rin.i taleb ('yll·yt'fI Y"ni tez.lliilrlcf' \'l.lkua gdrru til'. lh,lI,yJ'Ite lal~bel~r1UJ.n nu) ill. Lu' kl Ill, m'IUcf[kl~rln 7..afer lIli L<;tCllwkl" \''13 d{ Ilv1'lJ.ili ~'Iil"~hm laleh ,1 m. kl, dir, V.:Jl;IlIlgt on. 3 (A.A.) Am~rilm hllk:Umeti, onh.l v donn rima tll.yya-

10., ..

. 11:d

ll~1 1 IlIlIilledti

kiy

I aC;Lan mu i sergi
. .l - lhJ.kevt

anlafmalarl
I-d.a.m, - ~A.• )'hiJa in yor : HollWld;uun J\ltllany:~, BuJgaris-

hmi:r, :3. f

mf
Ig-i

l~rn
P

ve :.>C~j k mH - [ni terbh e 'Iii imI:: II esJ.!.i ,·c y~"I1i (11 e:m.mdeli

U..

tB.n .
Jriye
yell

\

.$.iii,

,)'uict ergi:lJ ahn H"n1.bvind_c
slmle
l.LqI~

~
rt-lSl

l'lf'Ji'mJ

'I,'C

va.U Ue ~ye

ilc iden

OhT1

lLulY;:L ve Ttir .. kliring anla~nslnlll m CCI ycl.c :gi n:::ligi rtl£I'I1 e.n
RUrnall~"8.

m-

imlnd bnar

bnb.LlllllI.l~·

- 11i_ 'l[1hmn Pu.ri!l, :1 (A.A.)

'ijQIc

-

ili;l'l1nded:iI'. H:av[l.5;

hldvanln
riUCJ

vu!y£ti.

J,OlJlll'1.hul!.L·,

ttul~'amn rna:

aktiialitenm

bi gir

"Ved..i

.Ii Ill! '"idin

i

r,;,

regi, hll' blr [;JI;!;cteli'Iuhll.rrm ~i.iph • goti.hT'i+!ml kl:l.tri1r, Njtc.l:.im. L'tU ?!'r.ri!JI~D gazetetim

-

1(,:lk. u,JI~i yan

mah

~

rm

lI;"WlIk km'vet~eMn mUkiIV('me,r LL'IU 1"11 " klrb"l:1:a IllJ ir" tim,tip :rar .. ...l d YoJroIDd.tr[ll 1tJ.1"ilJ. dill .. ~, • H~k.lln roll 1(1, 0,.\ dm ~ kltu..

dc Ch,l,rles Maul'""i['~, ~tiyar 1~1: Mu rIi udn tn k.uron t:Jiil~l-l'tmM t.('d II', T..or Uf d ...(; \·n~illgt(]l:'l, bu kuran 1 UI'k ) kIn 111dtl~G vc bitt;ubi mull'lrl -II'J alt"ytllne lJu.lLlD.dugu 1m-

On b- ~ giill df'-\"iLW ~ ,ohm bu bUyi~k bir ~Jlak:l Il dl~ ur. B,iJbU9S1l (. I nliW.e kJyme1J 01g !:!l!lloti el eme f"l ~~Ieri.de dilliil olJn.ak i.LIell! scrgltltl ~'H: P,Jr 1:\ ~y Lhir II,;,-dilm co ll't"lfl'. • 111~~.tLl I'!'i~ah!. 1":Qi ~1il lII_H.,Ia, .1 {A,_l\. .•) -- S~g.~1i y:t&JIl.olICl'gi

tw-.

blkLi.ri1mek~d.II'. bpo.D)·;![ Danimark;l \'c NOI"'I'e,;le' ,"1~ klirin_g .u\b~ma.la.nnd. dctl ..iI~-

Almany- daki mlif - Iii I ro d ka IIlrma gonde i nl8Si istaJliyol"'
Al.m.anyada

hk yok

I•

ze me.'cl.d
killr"Urmll., d!'!li'r

I::mJuDlm lolch It'dm.i I;, rormuneJr' j ljll dvu_

nm n
fli"

U.llI1_"v. h lie bl4i~llllm.fjtrr.

Etl se-

.r~lar

iO, 15 kw-~

glb.i ~imdiye


~t1 ,
'1111

r.
kl>mr

lu)d",hr .
Bir.im ~bi

~

Al mall y.,.. H'm y;rrdl It1!:tyo. mu.htactlrLar D('kINllkll">ri ) u.rdJ.m _ (;1, r"l1mn '1fr'LI-llJr]ll.le Su-klls~an ve RU:I, }"'Ulm .-'.1 .mmil:'!. H.IJ..lI~l p .Kalan A
nJ

~llIIkuh.· leri I:talnllui.a

JlaiY'Hi;.J.1l yl.ik.scl.

,,~.
,·V

w·.

nk

,.tIm.h

JlInHZ
t'l11£"CI

l'.almtm.dm

bir

IHl.N"lH

,

bil1..l ~Hnl!l h,rftLuk l';q;>nn '1.'0 " Ik:d IJ'1:.n IiO'tllltFII], !:ii ILlh udin, !;.illrOlIRll f I, LIr:I 1o;:1.i11J "lIril, dUll. SU1.i.tIb LlVn,.;I bj. L'1!i\II mEi1,]([,11'l IIl.d.I! Lfi':klr e .. 111I1Itrl1r•
'I"t' <i!lkk1'inunl:t.n

Bnf;,ill'..I~I, EYlJI' ... ~

gil. mtlV~l..1nl·al e.dfle_'cklerine rnlLlwui.k wtemem k if', E~('r W;ii.AcU lieD· polduu hiyan ·til1den. SOllnl lta1yafll •
hU" iiI! bl;>e
ic,.J;a1

tal. ee .. nem.JJprJUID ve aBkerlerinin ~i siINih ark{l daif;lliJ. rl U~rj Wle a:i.eJ} f.L1<maele

lfr1i '- 1fJ S

lI:n 'm' gon.ilrlltml IS ytil~se-.k biT (I_\,D.t", :Q.LLidi. Vil 'y t vrman.larmdlm yc Dl signla. yn r. L tL .Mu.inio 100-' 00 Ie Uroya VIU'U%"lg. Ufll utmll.ktaihr. n'r fitillliv

5!1L)f).rl, "'~ dig-cr' b!!.ZL mlidgi.imlpt"il!:hl:'i hn.lde kan1.l."lI:1.m .. d!;lr"ln~ t ktlt' kllyrll knnuldugu jJletic mlucHJ. 1['1' 'tm hakl.o.n i~tif~a LaicmCllll,!kledirl

~ muletti

'r_ B l!jnne

l

I1lU _ d~ de b ml..i

yaJ.a har-b

tml!;! olallllllf",

tnlynn

l'~ I~'

o.~
T('"ln.'.IY lIen ~I "unlll till .. f"4!l!ltmk'n li..LmI::l ..,ldUJ.:". nIh 1) ~ l \ lanru .'U I",. \ i:1ll5'J1l1 '!;.Lk:nt;L iiI.lIn If kil!ilwL b.ukm~~ ~(L!r. Jdare:smd.e Ilili '.1 N ....
&.1111 AQI!;I

ba.rb ed~e,

bu

ri!.leI'.iru:1~D "\'er.ili.!"biJ . k it.l81l11 Hil dorhoJ. lJ3ill'ttellklere s.p.tllllUl~1 1'1 kl~jDda demokrnt parlbiin Hl'["IUIUP ILYn.n ii.zn.!Jmmm PtlppeT' 1nrn(lnun." yaplJWIi '~eklifi tet..ki.k oIl.yleml:' k It:t1it.f_

BI,. kill ·Llrk ...... \'..1 Iz.l'rIlt i1llp4&bOlI' """hkml'ydma I.olLh'~) (,'l'il:an \leU~I::'D op.:u.1" '1;11-111":' <1.J u""k.t,,1rlrdIJ. ll>LUildyr.dt 1~ r.LUll"'lll•.~1l !,l1. '" ~ a,ll"IP muhte1if !l"ll!"a I .J...ou • ,11..111;l11 K'l.,r ALI ndli!l'4!yt .... ullj"~, film .-;:...!t Inl"lh.,...'11 b[I'"L ,E:l !!:u.I lIli.lbkC:Ll1 do wvJ;;Ll' 'NhhI"lISI.iI".

'-!lDle~.
ImIlarmJ. ~ brnnm ~

drClU
Ild ~
'IJl;Rl:'

~

~
uml#:ldE

owbdI

B4nu'1MLmil:
ml;lfW.,

.~ .kodlL. &mIIbr.I:In

Il :LF 'l,Ibu ~dl!'

I~

ib"!Uq",1I

adu-l1lL
klu.<d,!.I! u-

IIIhrIk

,,6 -

kl. rumu:rtaDM
n;kS rdi;,r(l!"

cllc.mIii lmi,:;: airel hR.!i:I"~

vc :t.:l'l'miillll

,.
~Y~

,-il:dlNl ,Id.m~

~

~
:;;ll.llt

,.-..nil

- .Ha ~

dhl evlinl!

~tIJ.. d~-

111 C;l!:I.lii_ li'm"Is t:lil.m1'Ll.n dLunl :umll bulln ~ etUr~(;D b8' hl ~ blJitllJ:l boL-

onun Im£KIt!ll.ni. ~ br IIdl1ml batlrJfll..lI"I:h. llirlD ikaltalJ COCnk: ~ 1dJ.1i,1a'l'l. acl. UIdu. ~uche hilA..ll. hula\ .gW,!lnu;ni1. DiJo,d ilL;"k1.i!r.! cln hi, nlJ'lIll~ ~ IliI.ud" pibw;
I)

~ "\'(1 evimle ~ ok:udu, BUn\.L ,_.a,n k dm kC'l'l'fil1kl ~UI1tl3. lE'm.l1l1l ve :lJo!l1:fi K1.ldye 'bo:>nnmiyordu, Bu u tat DliII blll.c QDL1no m~L olmnl.arLfltl J;.1lI1IlI!1LinU. Pi3'l~1'!Ii1l Imililfl" hLrLbLJ:L~lun: sur!lJ:i!:!Ja b!r wuJ,.lltie iLO!rul11.1 kTrl::doC'C!:t!:· ' I~I, D~rkofn Gldll!l1l111'11 tI ,lInlt: \i ~)',...IiDI I ~J'\Crcl< IilWllil' bi.J u: ~ntll':rn ~rmJ:l'e i k;.rar ~l"~1IJ. Er t!!lIl gLlJI nd lam ITI('Ji ilJ!!- '

Il"dl~n ~bll

rillm~~mr~·.
~~
~e'

~j5
'IJ: I[it ~ I~ ..

\}ulunu.y.:.rul,l.'
l,ol<:W;Y.ml
lofD'll"i'lLl;i , OnUIl V~

y

·11'l"'~'

Qll!In

GldL!1"f1'l k

Idn'

jl:;,~IJU':l

~iln. 6nlln<:: pm 'btr all.:! ~ UV'lil~ \'I! b-"1 bn:J1l t!"vli ,1ft ,<.-!:l rdJ , Ymc l!rI~n !:Wulil..~i. 1JfUnl!a.. ~.nli.iJ. IJl.Inm llleslrW.n L:.ropumdan "h~arL 'Ill'lum ti,,:!1n Ml:'!11!![' 1tnC!
~()'!Ira.c::n tllr

k ..."'P
~pl:J.
W

lliIklU!rinl

b Llilln:r03'du.

BoLU'Cu.::hi!
ItiJ.EI
0.1(1'

mobll),:Jiar d:llD.IIiiIlh .ilclC"C.~u nd .. " E:mlndl. fino. 8.Jok, dlf. Ittl, .. nin Ki::INl- iru bll~ 'o:Jf'o b;o,r rji('yi b 'Irll1"Hn.t ~'¥ilJI'!I!tlrlL dth;('lttnl'k 100Iny,:nl blr k:"l ~I!!< .lId •• Her .'"011 0011<;U\ I d{lrtlL, 11 ICIId.J.D.lt,. • M iH!i1f1l. l!,ut;-" d£dJ. LC,iU~f! \ml1Jil;ja ltlrr
~llIllllli~

~hl l<:li."l.i~l'I!JI. u.J(:-an ~lkUken Y ~ cna. .5CIlI nc i.e ~'a£t,.~~

IIOIlI'lI

ndllyn

,iflr"I'I.;(,TI IeRPI!!,1 \'Urul'lw;..,

, t.lOl'k(ubu tl::Jtrill' tck rm {IoKudu ve b1.! nu kt!Ddlslnc m~hLlI I!'v"i.U.llnll'1l llll~nUll o!dQllWI litl ....lal Il.d.inll. M.ul1C!lotlrltok kJ

!,;e[KIln~ bW C!:l"III IlIIhB I.UrAT ·(!UL. ..Mlllimllzcl. Ixi.I:IUYltr bill" ~'Wt ~ 0-J,n-idl ... &!JUT III:!: b:i~ 1:.Lka.rJ_~Dktl' "rll'" bu trom.. kemllILol bldnln p J:'~ m~ Iiz"f"ml!!< dliltdL.ill ":\yIII1~~'n l.IJ"nndI.. k"r~J1o'1l m~'dubu J)lIlIdyJu I~ 1I~ d""i ilk.lnr~l I'Im •.I Ll)"Ur.Jil lI;}Tllllft 10.' (1 Jtaz.tl1klll t!;,un DO durdllilmlJ gOnltl. it{I m :re uo.a.tGldJ: .AIIcdcr Inlt. I'i'l<HlTil. o,jr-m<U m~ J;lor<!.'l 1:'"91" h'NO! bu.HI''1 rdi.l WokiJ k"Ulttn m~!IIIf'IIZ;. leiml!:" liIl1"'l ..... fltdl.l~ !=iil" W r" mw,,'cdd,' kl'l ~Im uo;'AOO bill(h~rnm ml.{ g<'tIodlml Wkdil!l1 cod",>·!rn. Cn[qrld CO" rll'''~.m'LLbJl.rr[rl~. '1l1!1' ~;].. onD II k.4 ii11~ r a I .1.Tup d.1.U"1~rum. ·~(;IJUm!ilitQ QldI.!jum yenl bjk~Y'11I'IID blr PIlI!;tl.J\ 1.:1.1,~ 'oz-

nlUl •. OI'lLlnl fnll·,tlJl.lD"iIkll, hem dlt' blr :tll, t _!;OI'I#.Il. StiJo.c I!IMll !}~ll'M::Ij111 L l!:eml'l

I.I'

'11 ill' ll'll"ard~G6runi1l~lc ici )Ian \ e 1 1v;; eUi ol.dU!'IJ ...
hnlde lIugu.sk BourgqJ(:h@ ~kln blr 11:1 ~n!S1.l.i. trlrk il(' J'a~Hia lehiUV tll.lde ev~i'llmcmi~ 1I1m~ da b;:lkl 1.I y~~1!1 Ir. \·umurL:1la.I PL¥"d<tc ikcn otunroak h!l!1I.iJ..I .e.!mi,. oll<J'l bh mii::l'l\.utiu o~a,. ~ cllct;u.bY.!"L mlLlttcl.iPbru ull='ll o:!.HliliJ'oril'll. Mfk1.Uil yurnl i.lt ~ ~V'IIC1 i.anLllloI.5 cldd.~1 Ki.Id i=.lJi1lli!' hlrind Jl:c.l" .onill, BIJ ~:ldLn ~~ImIxri ooan .;u;aodJ Jl~r;l\ r. kmdll5intl en it'OtlmWi: i~lI lDun~lIn ljndC-l"I ,elCJ"1~ aJlIDI _ H lbu 1 bn kndm l'iIrm!.1i' l'I

bi. gIln ~1I~.;:aCllk:Larda. B~r I(;.C t:Llra (In!"' • 1111
1@t:rlll" fstlO'",,1:i e(tj,

I

kl

,.

I

nil

t:w.m.i:D

4 !Bum)' :l F!'!:'lIp I'ri III P 'II _ brr rndu'li Qlml'ld,r,ln., <.::1'1'111'1 rui in"; (lIIhtnuu:<i!!.I Bl!!hrd '11'11'. Bu !lltl~ OOJUDB pultl!LiP ViI nr •• orIlU!tm:w!'t II illard '"fill; :!,!l$llldil.dn-h Olu.ru !il.J! It:w;kin. f."nkaL Mdloya, ~ndm·

11' . fuill~il t>lduii,u l"Ln t,ur.:!OIl ..Ih:m~,tt I1H'1:~".u' ohl;)"o>rum. "O.!mmc bulmndJlII.u. en "mit. 'V1Ik' kjJ~r 01,1,,11'11 AAdrl~ 1I.1,~h,'loB TIUlnIl! nlduliiu tolr mt'l.;l.Up itll. '~ u I:tli blr !;'fIt-My .. L p~ <::1"1ddil. !'llknt bh, k..llml" h;jn IiClolen frllnk", y" lyoTmot,
l'Iulrtln:ludc 1l-1:~S<' fI "'.nkta .az bl, parI! dCllIl al.DDft!I~r.o:"'mh. o..~.LfW'iU 1Il::rb!:rm'1r 1 him ~~ Bou" tll1J.e.b'P. W~ I}l:r ml'lrll I!!il'!'llfi],@dj, S.· .. i,i~1 l!orduKian
UUOIU'I

iIitI"lo e--O:-"lb \I'd'~

..

lm

ID

)':t~a!'Ir.'

1I1'111lm"k 'l:1IJok sk

IP1\,

Dr"

'5"" J:I< Detlbo1 t'

oiL

($Imcl.i !'j,mt !'"d.iU".... bu aJq.ruTI

VOIr,

ev 1 okluk1m'l
lm~

!JIll"

lilil"''''J'n

.c:p.Ur mt
II

aldatmq \I Iblr pcinOl:lW'l

dl'illn ~b:m::kk! k~manc;lSI iI~ kllO;:
~1I!I"'k.~I~ 01-

t:!BUJ:tl.11 ~1"tIlII1'I1 till

n

dtt' ~1'I1r.II'I~~ t'.IIQ[1mbil-

$imdJ
K

duitJ

I!'"

hu

~nn.IUlCll1ln

tdlm

~~~n hi:r ld.l!t b,aiinl Utillufltll :FUn1ru' ,.az;.t, idi: - Bi'< iiflD ((lnun l 'kllldi1r :f"~:Qi Im klmsn: IbUtuyOTul!'I \ I:: ;lInlC'n:lmbel'L ~ilanuklM b!l.<J<u bir f;;n ~ lI'T'TnytmJm. ~11ki br.nn tnt h.rI.(1-3 11\'10'1:1 p.i.T;J j;unIL Fak:ll I!g~ rrlllml<iimc lade rt'Il • sarlll!:: b.an:a. (£link ~hI £Cor!~. ,«' ikii "uz .: fldll!nr. '!II dJih.:l ml:1ln11101.0 (l1.II"I.lm, BIJ ~ _cdc [andB. C,,erdc =-hJ!I. I~ bl;: dtikl· n~Mn veresi:I' aliu;tJc: bl[ ..lb~ hnt~ 1'1, ElC'f paI'l"),0C!.lfil.

"m~'I.
~IJll!!k

&u_roudie

dcrm.

,t.l2

olan'

~JP~cakt!iii

llm

blr

Iu!irnJm

",.. meu-i:iI1

b!:::J;;U

~
~L

s.orhYl::rek kll43it ~. .Srio'lmer ~r:: KlLl,

i!IOb~ J\cel~

m ~

pl.&r

!;Ii

",m:11:rdenbcr"1 bunuT"l am~ti trru~ 1.1. Bioi I><·f~r' ~, Il<l'lll"i nrIIr ",eotH. y"nI)~il'li ~kal ;,:wJhi 1f.ta!md3 ~rl;uiL. ..ViUj:r~-

limI b"JllmiW'l "C ~ de bkdl:r mnlli:l n ki. .. Derkel1 liiUiuJiln onune Kllllil'lln J1Hl. d.OO h.111 Cl:ld1. F-lli ,.~ 1.JInnd;o, 1m, bcn:ll;ukW I",rut bi<;l.mm bIT . • OJ] -erJ.Ik. ,.a,z: k~ eOndeJ"mQc brill' \~

'li'WtfU::rtalilr,nJ

b.u.-.rdiklcrl ~

~~

kW"h.lmL.1o! I~n. 1l"Jm;;J

l:'I·kn .. ~1~
d If't'U
~iI!'

pi-

o1dutu kll'l: DQ1ptlillkl 1I.:io.Z.l.r11J!(iII, ;JQlland1. Or-:;icb hi!!DI blt ~ I~ hem dr!. :JUJd1c Irettdg -"u.;.:lC<lIl:Iib ~ T..1nI

-

Iicln~1! ora..!,kilnl I!I::l1imbdl. a]Iml :u:ilk tn:I.a b.r Dm5t Jmk-

tu. .B r k~1!
dl,l lara

nniXn
1ilkb

.hll!lJerimkn. lW.m~ cl Jk..l bl'llfi d~lloou J' PI_ ,d.iil:::'!" biIr JUj}'l!de de 0l'lIIIlIIl rnljdavlmlC' rt'Lan 1~z1fik.hi

dllT n~
~

:t'i5m<l1l blr -wt :r:::. u,-u,.oIIro:tU. so.aJ'ocn:ll<:
bJj;

~. GENCLIK 2.00ZElLIK :';j. ~n'HH,AT
I;fti! :rllkuk
IIIii' bu mnl ,..illtll.r1
rI

,r-,.I,r-$!IliIJ;Il

l:l rarnIt

bir y;l.~l

Lml :I1e a r

.I'Ol:JIlu II; 'I'I'Ye i.1.-t:ll'Dlwrll Eoyl~L. C"rMI.,un vg,1ln1!!" kCl1flJIQ oklul.:,u blok.u n.,l!!l; ~ ~ i~c JillalmlS bl:r n'lek.ll,l'~ ,:q.rrdJ. l!I!lII md,t\]p h~ bh: It.:Jodm d.I tm'ldlnd.im ,..a.llmtll' n bL.- ~"(!k 14:!1"1t:ri ~11UflJ.. ~\ldil! Ilk. ~ ~l' -l lcabl blaIN bptl. fakI~ ml!f\.lkl De:rakdlne galcl!e

M RERTEV
ti!:li'iln u:l aIJollll'. ~lddUIl:n~
·V~

kl'Mnlh: .rlffilll'l h~p~til iUU

I. -

ItRE.M

amru.

olrumln
bam!.

b:i,..4l.

cakbllndllD mol bu :M.ck\up .,o;yte

PEBTEV: .RI:i" tuynJel mila ~dU'" hKw: bir 11in1iL ",6 ,..pw,mdakll bll3ll31,.d illbulla y(Wjd1;3 ~Jl 'IlB buru-

fIlk1ukann

mllnl

~u: 4Mldi.~

lIDrrtI!'. ~n.l.n mlbtcbZ1 u.tJ.n'b verl)'"Qr. Bu saM eJ,~ tlld\l~ I¢II b~ klk vi!! 10'[1 oddel Dlm;I.k Il.zerl!! cl<ll.d.b.::tle dlnlt. Senh1 ~z:iiJ d£D ~k .CI l;eJrUm. A$ltm bomI. bJrpa~ <IlL In.hlI !;W::J LnhanlJIIlIl I!dmliJ'~e1m.

I.jjl~

b~

:iii -

olur. DerIyI ~ tullW, R.RJtM: l'JE:flTEV:

Iel'IID

YilrW

blrtobidmad~

d.a.h;l; !I.!:d:i.

!IiIlgu,a:l. -

Ri.r ~:Uk ·vil2lWldlr., G;c-nf.I.l:ep:U~ m~b ~. dlodok~ pDtrlfilJ; Va k:llilaroklarl l1lidHlr. ell '11'0 lu.cl.erl iJ;:Jl!! edu. TooorJmat VC Uaf bir b!J I £I!!Urlc. KREM PER'll'EV; Bir i.Id de--· vilS,r:br. Drn guddl!l.erinln ifr;.znlmJ du..,dUr. SLvik'!l"ite myab DQ~O ~ubQrDnc m!lnl olu:r. Clld a-dalll!llfini J:,.c.!ti.y.ef\tak k.l:I'II'V~>dirtr.

CiJ~'lmmn dabIJ. ::1:1:: st:',,;.~~ 11i41lnTn il;'imdl! Die korku U.rJ.D~}'or. Bcn b~ 1Jl!!J'1u 1;: h:l)"Y~ I!l.mi~l..im, y~ ),lIhHt iki!lllz i':io tnr h,,"al fliiQijl'lmu.,tili'l.!. Bu ~.J'alb . Imil: de t>i.rjbi.runiZi IIQlliIf03Ciili; VC) holy .. '!.:! ald, bUII<!an lito, k:1 blT 5-I!Y otIl.~ Tmmem~ ir;ln Dllillli"lftl'" 'kw-ac::.k1lJ5;. Ben y;;.lnu bu.nu Isti},,,rum., l'Ih::.::"ul ~C"Yl.er w: iuJll.nI.;U' ~.imI ;)1I11.lld.Lr edl,-or. s.:-.,. c.;m1J.1Jt: ve bm"oe~.~~ !lI!viyl)rjUn, SlltlblrimilJ ;mwDuI ..' lmil;lI.n :l"lllr. Bl:::ftJ.,-a istNI~lm Dl-ntm p1u1l'mLl htr ioeJ'l ukm "'1:' dJ&er ''l'J'l.erll: ill":w::r olmU' .r.n hie lid d.ir. 0 u:vvcl!!h IllAcak K...liSe IInl ,'VI!tl1!in. 0 in~v ob.~ £ftJ..:;l! lPi'iil.lft!..l.n. 0 5i.1ldn " ot: ~ l!:\.IrotW.;il.rtln. 0 .mdl gem;: d:tLl 'If hppMmm l:Iyl1!JliT anlll.ll Y' lyOr" kii " )'1IInmffi.l ",'g1 "I: ~'~ rilftcl'erek: IlIl.ruJ b·r b.:WlIt 'ilI"1~~:l t ,.Im z.'t:l, nar3WUn ~""nIJJlO! ka~at' koot![' i,;-lnd.c Yi\!fL-

Kuru

r.;Udler .~,In

yBtih "a

~8r h;in YIIIIslZ hu~ BueT tUp ". vazo ..

ya'ih cUd-

UskUdalr
1IId:bIDfI.-- -. ~
pIIlli

c.

Milddelumumi.i gi nQ "'n :.

I.r~ Y.rd~r.

~_

zan: ~

~

ihIdc

·bIn fiIodl'lmtiJ1C:'''~. ]O/O/IMO' pa~

kilo

bk~1l1 H1I6f1tlU ... ·ullmlm IJLi/U I!Ifile:;Q b]rintJ. ,,~v:l IIDd"'D <!Ii;rnd; IhtJ,l1[,1

ka-I

I

I"
1
Kibpc\'i H::ig.dclilk - Tli:rkQl! 'Ire j'aoo.IlL':J di.l ~1~, me'c.nnm, kibtp, sir.ari~lill"ini IS) ,J...,gru yol. pall blr }'crili:r_ Bnl.tn 'I'e Ideal )"aZI unak, illdcri sau::;t l't.:ridlr. Telc:fnn : 3~77
&

rJiia!i A:tt

15 dl:: 11 i1dar ••

Clliid.lildwnumlli,1

tacalt.
I1UlJl

S..lun IYnDi! .... ,.) . Mcktup. I;ou:rr.d;a k!!tl!1yonh.l"~ l301.irO'U.c1:leo lo:i!ob'lW cU",den } (!TC til ~.i.ld;~jJ. .lI1
derln bir du,un""ye d "l.ifU!j bLilUnu.yortl'u •• 0 KadHuo ,r:l.Il1, dam bellllm VI! rum d .. ;u;;.,j'ilm k"lclm 0 .. fabt bi.r k.1Ir'L:I.$:lb·
~s

Tramvay birinci m'evki sivil 've subay bilet1erine zam
Istanbu~ Ehlk'l.rik tram\i'ay vo Ulnal i,letmulurl umum
HI pilIl d.;LDIl
<I

mP.nmrn411 ,r-tPJll.oaIdu'. ::I ~m .. tllIklldar t. :a II'ri -~ rulcm ptU' tnL ",criEr. { _ Taltbk:rlm 0< Idn I&ill. II Il bibr IiI!iIdif mdrtlJpl:u-ml ya llil;;gl '\'~Jln n~~" [Ie t-hbIltlll olo:nk Olllrildll.l' Co ~LTdJ!lnol!o'" ..lerl n:,r.. !!:oodC:m'wl" 1

~. 15 ll!lt

~

Itdrak ed~
~ IIdd.!;£ ~

_U

fuil ,(!'I'l' Lo:urlJ'l'~ .~. Loo-t b-aj.;Jm:.1"J'1 ~-

111.!11,I:lkk;Ll

mekl.upl.mdl!il

..q3..jU.

mUdflrIOIU,nden:
N:lkll:ll',-,L yergWn(!
ml!lo;;Il>ln""

IInlllO'JI1m1~ oltlupnrll'D.

3!14:2. No. iLl !ll:1Io0lln

~-

Oksiil'enlere

di~ '" r.s..1d.:I.II.l.. G~iI'Zlinu k:.dinlM Ie: IIiI.k

OC'

-

gud.l lie:

..Bum,,,

mlh

diJ'l: pdu.
r._n l~iede 1;>1"1":;" lid hinnc'~l]1e ,'~ ~li.,lnI J)1oLd,."lamaklili ol.im blr ,~

~:1J1reI.c h:Jld

I,

I ~----------------~~--~-~----------I" r. I:ilWinllr.
• -11;1"

LLI'lnd m",,,'klln b~r "'0 lid t'Jt'"hl. In'U blldl oIan .;"Ii~ In.muluk biletl II.>: ~l1b;!y ~ilct.i qlilll Jlla cfi,.~D» h.Llru~luk bih:t tL 01$.7.1. Iw:F1.IoIU 1t!1. g Ildildill ~l'UI )·.... euI

K!Il'..ran Ha·k·kl Ek·rem . .1 H8,'1k K.'a I pasl- 111' d e Vardl".. ' ran 11"'18rl .

t

I.... \

De mir}iollar. ilanlar I
lmll ...l1n (10DJ .:;~n '·r~;l 1"~l1l.:lu 'VI!' {JIJIJo) l
ItQ.n~

MI.I.h·"",IICJ1
llLoi:t.ik

l'I'uI;!U

(::I'1UG! ~

I;lIl

Ull.UI I

l!Qflt~L,l

~;,r hlt:l~

i;iliJ;lUn<idti KomJ y'-.n l:'Ir:,r,ntJill'! 11~'lk l·ksil'ITIC Ii' .. m._. ~lm []llniL~ilkllr. :e.. 1!IjIi;l' ~ck 11Itl)'I!l1Lr.rin IZ'l'1) Urrc ([iO) lwru 11.11< 1,IlIaIV ...... ~ernlli[lt 'Ill!' k;mlllw.,.ln lIIU,ij:i v~~-I" b'r~l~k .~llune StilIlU, &i UUII lwL1.;Jr ~(fnll oJ It.-

cl'JIII!!<

{HIU/l~tnJ

cl..lm ..

:;.aut

(1 '1::~O) 011

l,uc;"l!;t.[Io

HlI)'"diorp

"d ••

",.t

Ian

..ndll". B1II Ill<!' aid

,.

I

-

5

H ZIRAN 1940
NaimGlllllUq, ~ Jf(iJ,

[

T~=~~' K."~ ~

1M ......

'Or;i1ncu Yd - No," 7,52: ,

,. er k I

GONtO'K
-

SIVASI

IHALK

GAZIET'ES,I~

HerYerde aKunq,
-

tittefi Ierce tahliyesi bitiril
mahsu, kit e
.

80n hareketlerin I 'n B mmiyeti Ie

u

Kamarasmda mahsu mufassal lzehat
F'nmsa. \'0 Bel!;i.kada kaian rTanSlZ ve llgiliz kuvv 'UlZrirun kat k!l.t fELiJt AJmall crdulan araainda kendlile:ri • ne bir yol :1~a.rak Dunkerk llmamna. !;('Imc-I .... ve .orilllll. buti.irl fail!: Ahn!i.lt ri t;,lyyaI'~ 'L1YVc-Ucrinill hikum]flrma !,;'J.gmen g n11!~r-c: blnersk :rn,~1t.:lreye ~tkmiliJ.ll"l !!Ion (I erecede ehemmi· ,!"eti hah I:rir llidl:;~ ve mu",affa.kJ· yet t ski .>JC'L Bir m ~hlbly("t ve rlc'fI,lm bil' muvafflikl ' t t $kH etmesl ve harbin ncticesl iuewLlLlle bir gnJehc ka.du mtie ir plma.<;l nadir ;,i:irillllr bir miu.lilir. OrHl'" i~i.JJ. ~liu.i oltlllgurnms btl vak'n 111 II ehcmmiyennt f:.ine ~Illam~a. rl.znm varthr. Dim gl'1en Italyan g1lUtelerine ~;z ... n 1 se, Alm.an'a.r1n Bel!',iika krahn I lIa~ iyetsizce tt.:.bhm.iyet ar.z b I UZ tine ne buyi.il~ Um.idlere I punu old .khn i;""z_e C'arpa.r, Oala J d,'<;t Ikl(!r1 hilly::!.;,.r bugilD rill· y. t llc t k%~b edilmie olJlIgu i~ln

(§. rm

li

~

mahsur

bu miicadeeden hi~bir sure,tle vazge~mi,vecektir." --~--~~~------~~-------------·'ingiltarenin blr klsml

islila bile Bdilse tesl,im olmlyt:cagiz. ~,
I)

[.ondra, 4 €A.A.) - Hali haatrda .. ki hub vwyetli. hak.kmda Avam. ka-. taarassnda beya.IiQtb bulunan 'Chur'-O
cUil, t!;!g'i.ia

donanma.S.1nln

Calais ..

J ~I

•~

r~ 'l1l::o~

bu

LI\·a.ffa·

klY"'!l. rd. -l rj dij_)'I'Inn saflarm U;J. ne bu~"Uk blr haYill sukutu kvlil'l (tm~ obca~1 kolayca t~lim olunur, Comr're Il 'lIa Srr.l.'ru_OJ yalmz It.'I.-' \ddh i'l'a1\~tlc-rini okumak bu hayal ukutun :~ do i..IlIi£ini aJ'I~atmaj'a. kin gelir : "Dunkerk d\i.5wek iizere!lin'. ,; , !:'r.:1llSlZ " J.Il.siliz r.onlu1art ya.l lim ulacul I r ya mahvil hcliLk 0t c klar, , Soil havadtsler WSlWnda BcrlibdICr'l ~el'jlm..i~ bll' le!gnf: AImanlar Dunln.rk'e g-:rn.li~er imia! [hl'bukl Almanlarin ve Ro~ !ii~iJ.:§.'1k__ uarirnn bir halta ewe] dU.iinliikll'M Dtlnker'k karuammea mi.idafa: iy1c baJ.~ ayakta duruyor, vatift:S1l i y"PlY01', Ell "a7.i!c bittik· ten. y ill Fr'.LI1~~ ve lng'ilu ordulan ko.rr.L ,'-ah te L:unnm 11 nuklolandukl;l n "OIU":l, ill 'malki, t.o.hu oJatak, :'!'kcchl ~d.I..'r. F.l.kat Ulj don wif:li fail( KU\ :cllcr k.tlr.':I.1111da barbelden "CO rie'at 11aUnde buJuna.n mi.it· fik erdulan Dunkcrk'] dW;:mann rmt'miJ<lcrdi:'. Or;.,.,!. lci Ft3JlSJ!: ~'C lllglW: ordulan da no lIl'Btlrvi.i hc.Wr,

daD 1ngiltereye ge.tirdig; mubtl'!'il:! .. 'I Jerden "I.f1uk ·otllirunU.Il y.anc;lz oldu·· g unu 50ylemi,lir. Ehmlal' 'Calai5 so ... kaklarmda don cful .;a.rpl.I}Wibm. 810m vapurfara ... uindirtlmlslerdir. B&~ve.kil ge;r.en hafts. lngiljz ta'fihi nin en 'hltiyiik aBcri he'zimetini bil .. mrme'k mQCbwiyetinde kalabileeeiinden korkmq oldugunu kaydel .. tlklell sonra dem..i~til' ki: - Fakat !ji.m.di &35 btn F'ranSlz Vel ,@'ili7.lnmueize kabilind olarak 'FL:lnd~ uhllye ett.lklul tll ~1rn.J~

m.

Flan e:rdeki hfn'eku.r.
mfi.1Ctrnall: '\i'f'rdJ.kten

hakktnde.
oonrQ,

n;_ufa&lJ.8

ba.!fVekil !}UJiJlansOyl~mi_§.llr; L.. tD3anca zayJa:t1m z mil, ),arnh
ve J.."aYlbo]arak 30 bini getm.i~til'. Simal cepheslnde bin {OP, noililiye am balarr ve nrhJ.1 tankla terkettlk, Ch.llJ'(hirl bWldan SOfll"9. demiitil': !li!:i, - F'mnsa.da. V'e Be-l~ikMa. buyijk
(~nll:
:3 UlIlcl1 ublt.~dili)

fa a

La.k (,fll'luq1uJlr. n~ teelirn ul:mu!jlar. dW'i.rn:mJOl bo.: !'Uo c~,phe!' de
~l.ir;l

I 161ln fut l;.ir I.Ibje.kUf haki!taitir. ~u:nu "'cat e(lc:- kl Fran.!liZ ve I1Igil1Z omuIan l'n i1m(d~~ ::illWll ,.·c ~a.it jiSj::1· ~~Ur. . _ ifli1, go.rck Ie;va.:rnn v~ itc~hi.tat. gerek 1B.oma,4. (A..A,' bli.lfan.i: wliJ veki]!~r t!J.l!'ad'm.dan ver'i.lc[I, alel:We I ili.b,myle -;olt fa~k d~Wl I lB~dJIinirItin verecek u,y", I riy~tl.nde WlllanaB ,de idari ted !lDj f ile Dll.akadar kAnUiIl t ntl.a. kuv\'ri m~viyesi.n.i bi.~ wkilI~ lu~y~in.ifi i~til'1la~ Mit. 11,30 l:lyiho.lanru Laavib e~§tif'. durma i§.aa Ika.ybetmedtn, inti"..:am vc dis:ipliniJ da ni.bllyetc ~tif. KaruJey, 1DlhISDn.,: I IIm;!I." cdc~ 1b1!l-a]. mlldM, barb..-'diY'Ol"vll galib geliyl)r. A..nlml'adan ge'lCfi. habei"le.re ~re I CUnI[~ bu FjCrait d.a.ireDnde, W hijknm~t h rutilmt.e I.lYmlyan bilZl. II :ric':a.t hi .. galebcdi.r. Ne}'e galebe e· lij'i.ltarma. ha.bcrJerre b9.1'I'u he)'oc.ll.l'l.a., d:tllc.i!tir-'t II.lma.nku1n Vel yW"dah. I 1111.!}ili'ecek ~yi~l" l!il~arh.c'-llk o]OJLla.rmuli L~lc nAn ,t"ttikl~ri tes.ll:m.lyct 1<1.1'1111[&11." (;eztlJ!~ ( ~rpbrllmlLSl i~in V{l ul: i b'.Z:imt!t iMIIIJal ve rebltkc.'bU' krulUl!. IliyUlW!l! hm!;ulJlmilktlldit. Hine ga!e1:;,.j cdilmi Iftir. .!;limdi bu Lfi yHmmn bugUnll::rrle B uyUk M,U,.t k.a.hirama!} ai~' h.Ti. kendHcrinc [llletlisille sevkedJIN'egi Dgrell'1miJj< deJ~e mil..: "'i, hattii bmJ~ do. faik 1:11.1" , Lir. L yilil, ya gore a lmnunlm..a d~ k lSIt1a. ge'Sinniz ve siy nidl,>n bi:WI .bijkWnl 17 ilave o:dllAnkara, oi A,A,) ~ Mali}'!! V~ }'".IJ. b' tUn mUkr~Ueflenn yaub.nnda IIt..h.Ia.rwl t.n.m3.n1I~jI1.fUZ, 0 nIDaD na.111 kl!:d it'. lklle1.Wdcn 1t:llldirLlmek'l.ccii,:: 1I5lmlJklan I,;tlilk. kiill'aJ tczg:~h. sll parl::.l.k bir ~iij;r Ide cttilderini d",r. !\ada.r !:ibi mWitAhdemler ye-. 1-1 h Zi)"Ll'l 1910 t.a:rilJlml Hie-g(jriinrllnUz. Son haJ!'ckcLl~ri.!l. ve:rdiktr ti lflDDiyd ve kanWi.l ~uclUJ'. Ehe.m- riy~t tl'l!!.'I.Jinl(: gjr-mJ~ alan 3840 sa· lIIi ImmmltL gillndetik gayri mIl ~ uZCTincin; ve:~ t.abi tutu'! :y.Lh k;;w unlu k<:..2l,::UH' vcrgiB.i kanlJl It'ltiyeti dr:; bunCla.dM-. mUijlardLr. Yemi kainuIiUA mer.iyete IJlLLIIUR kF.I.t:I b i..Ik~ I~r~ d-egi.,lit-il m.i~. OOrlUilyor .H:.iBcl~tki\ krilluJln ilbntiro Kanun .29/5/1940 taFihli re5Dl~ gil' j~i t~ri.hl} h:uJar dll:l!:kil.D 'Ve ma.ncb Villi BelJ;:jj.:~ t:lrC'.ML:nWl 'l:!UyUk gru:!ll:tl"lmll"l glll']'i I>ll..ffl i.mm 500 u~ gnzete ~[" tlc..r{il WI rou~ur. Nevyork, 4- ",A-1\..) ~Nevym mllllll &,banf·ti (,lm:tl";.'lydl Almanray! g 1r.lycu I~ iik . a.t VC!i bir- ']'ime:J ga.z.etes.1n.in Belgrad mu.bo'llm 2 - Ga.yri e.a.rli Irrulli;wrindC'!1'l Vtl' .Hand e tmlIl~lerinrJ· hirt b'rlJeJl" p veron Vie dllkk II \'11 III gaulanm ,.., f'et rba om dan maada. b"u bbil m:U- ~:r: 1Jw.",·rn Cab!lI \.'II Lf)lN gayri mi1 jradl i i bi n Lirayt g~ .. (~anu: 'iJ IIn~U I hired.)
I

do'lW;.rc.e.k ilze:rc Da d,,·mmti..,;,lerdir.

n \'a~n-

il'al an kab inesli n in bakl ene'n 'ieti:.. al dOn ussolininin riyasetinde vuklu~'Uldu
I::'·I"!O ve .'.ur,rye u.ze:rln"e S-'· ... ..'-.-.1 R oma' d-a .r b.,aklardan bah.edilmege ba,lan,d.

kararrm --........

a be i,liriik

....

,J-

I

.'


ra..S8 i
PI.Ji'[a~,

_-_ errnls _
.......

:AnkStI."8" 4: ,(A.A,) - C. II. P. B. M. M, grubu bugiLin 1/6/9- 0 sut on ~e reis viBl!Iili ,Sey:l:a:;mmebusu Hilm.i Uranrn, r0ioliginde top1a ndt .. Cel.:seoin II.~Xmaauli ~tit,ellkih ktitr.sijye ~lip'olli ~ gimhlk diilDyOll si.Yel si.YMi bad.i..eeler

I

at.ran bombalar ,liZ undsn ,olen "aralana,nl',illrl n ,saYISI bi ni buluyor
~

4 (AA,D'41 Huimn ,akSon dakikS!)'a kad&f' , evvc1a vuot' t.ebligi: I la.rda, \Jiliih~ mnat ~e. bllt~~ ylUl.l uW'WIlUDtl '1",,;( t ,ed.ilm.i1} 'oJIII.D (pl:ti!mt!.l'm'Ucievd~g. eve, d;ilind::Jirlannlml1ka.hra .. seyrinl izah eden Ra.riciye vekili --. muttefUt lotal&rJ..n Dunkerman mukavemrli kend1l.1ni gilSste.r.. . §Ukril Saracogh..l. a.ynj zamande l!!:Iu _de:Q, Iirk4bl bu,glla OOlnycte (!I' rn.i~tir.. [laimi su eue takvlytl edIilelt me'vzu elraiflil.da sonalan wallere de, cevab \re:n:ne!k sW'etiyl.c grup umu· rai beyetini Ienvir etmi§ \'eruz.name.de ha..ot'k eJ. m.lltdde cll!rladlCtlltiun riyal" ~t~l; 18.30 dn ooIMye nih ii.Yct veri] ~ iiiiI ..

.,
OJ

__aliye wo "Ie,tince bi leblig ne,redildi:
:san

isin,de ilit

Halkl te~a~a ----haberler IKol!u'n.'~a, kom-lumuza dikkat.: edeUm; Bajvekil edenler e,e.zaland~nl.acak heplmJzJ, en- 'lEak ta~klnhkta h.u'kumete yardlmc" ..

Mise

,Ir

ecn,e

olmaYil davel etti

y:

tahlelbah,ilrleri; varml"
r

IOn iki adalarda Allm,an

_J'

'T'ENI

san

\U

I

sahnele
..
..

'bu ,feyiz Deag,l da... ~h~l.:,do Hm3l"llarda allaz tazYl1l1sFs glJtiis germ". ti nacak mUhim 'hildbilll'h,lr
Un
uk

au lb

zakera lI!dilldi

iye I( Ifni boo, 1akalUI UglU hak kmd.a bir kanun hazn-l yOI!'
B kl'l111II') I
, ",to!l... k '!I'1!1't!r:lI. IIO'n.~I ..r ~~II.~ Inj"k,,,,
IJ

---

Iii.

• dlr.lne :;im.otI
ha~
kU!I'nmlll, miJ.I1t::r1!LlJ,
I

u-

~nllll;.IIDIIl. 4.1.I~ ku~''''

DUrlk.e:r-'
illl~VI!

Uu-,~ Ln.rnlmdl:lr.l

no, g.O! b 1:~]JIu!siru:li: yiml

Somrne

AI.!i-

vi L-1'~1:_ .. rlU, m lJ8vibi 1:1.1-

d i5>' I{·t'dc . \tHan
111d{aimli:l~l

HbdfJlt Nlli.ud PClJot.:)'il1in riYnileli tlnda I:,uk milhim bit toplanu JlIlm~l;IbJr. VIl..IiILla d~ bir miiddu],

-il'lDO:.;UU

UCl" ·tU ymli blr

prnjesi

lizcrindc

Dahiliye

~t'pbt'$~n<k :ycni 1:w.rek.lolill linr!' !II Il u ""nrlDl'llltic'dlr ~ mllIUr\:;;l.m.IlI ~~r.n'! k k d.. .d.:ilill cJm

b iiI. m ~

mr buluadi ..~u bu toplnntaya p-tiUs mi.ldilrl1 MU23HcnAkhl m, Iimanlar wnum mi!.il:l.i:rli Rn.uii, li.mnn fI(ljBi, _sihnriiklu ~lL.ll~ii, mlihal !l. mildilril Hnsan, [endnrmn klllIDlLnd[lw i Umk etmille.mr. () • dii:±mize ~.om t o:f1Lan' da hrirr e linuuun tintwun ve lDZIDttn. tn.tillilk cdmt ted' rl an gJin le de hiikiimet tanUmdan alraan mUhitm bazt ~lJ"icrin htanbulda
I

~"t.,.."1 .f....I... " r

.:U,.lb·ll!'rliill

;1eI:llHIi:L1

t"

V I!!lkilleLi ladki.k.a t y \1 J.!IElllkiadir • Tt'J'ldigirnize r::Ol"e hel€di1'e -hil;tA:e&i IllI.kkmda Izahat vermek

(:Ii-

l

plldl IIi

brg {I,rlllll' CI gllllllli, loi'IlJ!lI I.LrI"llI-;

IlHr'lili~

n1u['"~:YA,_gkion

o:l"'~~rl )'IlIlldl, ...,h, lUetl
",1 liP ,.Idord,.

~d.

'lo'WW

oW hu·

mlm
pold,.

Me de 111II"'.1o! )'·11-

B;!IlkA TI!~"I!I' !'f1/~.1l II"a rllillo pcl<

..1 I:m,....m M.· lllnnli'i ....d.urn kl!!lllP"l lie ~ ... t2!i11 1'1_1" aldUi!1J

t"t'lh
j'j

I. Ie.:lNr
moil.'

UIl.t1

lQur-

n rn" II"

tfl!dll"n "'lill"lIl<~ nwmnlllllol:,.
'nl "'" bl.
C!III

~)'[]I,!'"

1.<811:11". [;Idlrl'lbllut".

I

till

!II·unlill IJH .. ...
?Pi

I"' ......

",I;i'l."'i·<IIk g. klm",;II,

iU ...UrH.lI.;.
,Ilrlar ,.UI.
~I;IZ:

]..iillTmldl

!!'I ... l m

kf ,~t Jdares i h1doUni gdsb:n1n - I ka .. do dahl flkie ,,'_' tlim

~

kllljl

d .. ll"Ule OLI.I,[,lIn d~r', IJl.IJ iii 1m, d .. "",rl.r,

manl." ~".. me"" mlite ....rnrrrl] Iken bLlr ..,... them· mire vc.lllflcmtl ..." h:tnkct'l! [1<:0"111. ",am~1 .fliP!!'" !:il K3t alu Dr, 1\!l1i~'r'I" t.iI!I! .... ikl 'Illn 1".1II11.",
giilt.PI ml),d"llli rll .. temllli;J
i'I!!

bsrnktlmasuu J..a.-~rhlJ;.llr-ml!:ltlr. Ojrendiei rni:«< kanun Ii&yiha."ll ,wn eBa8.l.nn I'lU ~edrr. BelediyeJerde ~a11~IU'j ile rel;li me utLa:nnrma,a~larmdDn yUz;<ic"5 knkL~f1t pilacak v bu. atillar bcLE:idiyelcr 'tJ nkH&lrida 8.1"ll.rmlkJ' alUrnai hi r h:a1lbH 3.'tltd acllk ill.

ore

, r tfIden
'iioda 1.n;pbklJ.n turw:u n 1 ~·rHWfQ!lioillminn, Fr.:InSiz i II t:Jrrilk.'lL:;,k 6,.. ~lJd(; I rn i lem IL. ZLrn J"nmsa VI! ~lI~[' j Z;lyiala I.IUnmlldan
f';t'rJ rin t
t1

dlk.lan.

l.:I L.:yJedid
ku \'~e\L~rln1

J.J ~e
In.fjUz

r-dt'rr:lI::-

dUnL"'R1.L

Iillm I glbi.

I"'len" ml.ivn&1o:: ycUi

Bu suretle yiiz1tr -umuml
kauri kanununa tA.!v[ikaD diliU!ekl~r. F ::at b PILl"W1Lll belooiylller ba1U:aAmda. t tekaiidc
~y.
f ..

i' tlert do!!,. mll~ElI!iII! ~nbfllyl!lll!l"inl[1 giWerm.~, bu I.a8rruz

iatlr
midir~ Y!lk~ ~ll" : ... 1110:1.1 m ,.a~ nl .f,rmLzlmrm lam mG(~elO!'de bulun dlll;:lru'l bir' Ill' !Inu-he: modi hl'll,doi!ll!'l!'Ktlr! Y:lhod o!b I'n.lIJIl!':l~ wn den;~ bill"~
ke11dl~ln;;o .d~b!l I'DUnQib

I!IU llrnul~. ..

d"l1!!.h

IIIc~llmnl ve nut". f!ld~dl!for" liu:n" ... tHIDIC"k rrr ." Ie 11!:1bl,..ni,n ,IYilLI.nnllll k.nl.ir alt[~llfl,1< tiln iii wn"lI

i.~(!k

Bev

in
tOll-

h'!:r nOll

Illd .. 1:1 "l'Ilu'Jn ~"'n

dlj)IIIIAc:llk vMlk.ll IIld,.. 'II'1li!II~ 1'I'IIIl"I'Il<"''1

11...,1"

iuuan tIr.

h.r$1lat.lllJ1

i.e ..." rye. uh.w.llC.ilk-

i!/ Ucnni

tn.mclilldi:w ~ILk • Lerin.in 1rudID: gllj

ilHLilli.bitellid 'ye ~I i&yanka hie i1€1 twpp kabn:rJIDgma gflrjj y _ " Ei.lb.iJ.lilka: bldayeLi h~eJ.l 'wunde tam bir bW:ri~t Vi!' !Jet' i .ile gd.:Iiinii havnta '[J.iI!ml~

Me "D

oIllrL

''D~aJIa

.. iJ::in istlbdJ.d

biI]

blulLt. aIII}'lhrdJ.

AI~ti~ id ei mii

i.IiI.Iunl. muteIDDb hldmun r:el1a.1i "DIIrti§d:t ~ni bJr ob<fuj teo

ehrimizdaki )!~ak amlnri dlin ihrwm:b Jiumuol dnlmsindeki hirliJ mClTkeaindc J€!'VlIiJoiliide 'hIi .. toplnntr y:!L pRfRk ~ utuldar!a..m.al!.~ lipI i!!l.i tt..pi,n cI:mjJJl~tbr. HllkiIm mi..,; R IlI.mJi.llYJYa UIw:ak)' pak "e til ntJannt te3bit !:.tlPi. 1. IliirlLLWiI,I;:WO;: ~'da ii£fDin devlet Ion hesalml~ pttn:lru;llLkt;rr. UDLWlYii¥ .:ihmc cdilecck mn.I.lnr i~o hi.clik unLtm nlind0 kAIi"lDildru" da uval mcvend olduiu il;irI cm:ir verildlgi b.II.dime hil:'lik ih~llta b~ luya liktrr. u
Viii.

tiitik.i.b:nwat

birJiij

lin

r.o:o:.;oo:JIl "I!'kw!.!!ldll kiln f nm mll1 l!I~u.Lcrl loi.dH:11oI lore

tin
111."1,

.. IH'fM
c ri
T

1 l't'IumIt!.", ~OIJ'a

,,= 1)o'c1 I
I:JIr!hF1l,,1

tu:l:llt

at..,l,

LIIU n bUr:l1 IE... rlihinnl ["11111~orl.l!'T1ft Ii_nl" l:iLillfk

i.uh II',"

I'l!:U! 131'11 t:lac Itu,,,,,,...llui g:ittl~ artrrll1!:W. aUn!) lUDumi m:1hlj<rlU! b:ir dcltl do:- !' \I ~ {,'J .. "lUI b ot.~,rdmnlJl NlLlml!Sl "[! _ U'I.e rU,_

:1$

mflle6dJ..1id
'I,

Fmaw; '!:lIoyynr<'

1Jem1sc

-

erinl gel"' memm'e rnli~t!l.l:jdemleri

MiidtU::m Y 'Ii ~mdWl intihilab ve taYlIl oln.nu.cB.k. \'Il wen e.ilI.i hikimlcr bunln.rrian billli hflkimlik e- yr:ni "C!mriyoo tronw ~I , liyet 'I.'1e :icrnAt::J. mkkte
\,p

I'=um

Ahn;:ui!

1:3rlllmdlin

bomber -

.Ilq~

:mJ!":

oillnJar JU'llBlIldan segilecektir_ MUsI.o.(!J:,1 ve ZDrul'i Wllietde od.i jd maiJ.kome:1eri teBis OiliIiD~iyi!'kll@r lIUUlliJIli.

jHl.'i.k1IU~ illEll'li

mi

Hl.de t'ylem..ek

ci-

;hetinc..m

{ olm~.

.biLkim VIS!'QuJiWuriyot miiddeiumumile.n 9.H.~i aati: hw '.

II

'VIY

du~tli -_.

:.1

mahsfu;

ka~ "..i;ILa munbU][" .kalmli~

hattit ~ok Js~ t' tedrisat bilfitl mLinkuti ~[!I k J r8Celerine bilEI-"" mmtiT.

il?ilJlBk.ika. uccm.iycti tedriEliye" y~ hiden ~e nlml'IeD ~ ettikte:n BOIll"& lll"drifa u Said pall3!Um r.iy t.inde t.;lprn ~ mman id dris ldleci ''DariUj.,qaf a., Dll1 C!emi y le tah VlD oldugu devaude taldb orll'ull:Ul Ahmed 1'.1jI

tlmll, loLIn fla I<O[lh-_ tlllrll'lIn b"I,.dfytd't' elr

..

II

sene.
Qf"

i:!11.,·

dl;; I !;on I.ro"

trOll;!, gbr.,

tuntml

,,~ bur ••

i.nlhftm tdilm:;"k u-tI inl !o:,"r,,'''''I.1C l,nm':l1l
",8,

mi!'ri'I

r.n

~ku:dl~1(

m,u;o),II"n blr rn..bl.'ill '1' IIClly!d' .kt;ad~i"'ll",," [,(fln tntloarlPi ",cf.llph .ddedl!monldlr. IEII!! itlJ:'r t.~yl. blr It,,,,, "lin. ,",.. dike'" nil 'brr ,t"iy,,~ ~!I nc d. kllr mu.· VI muh!(.iQ tIl: y& til l<"ntr ..·II~ri'l;in

".),.!!

K~,k ,1ltOIJ Proparo

t ~"ft.r'l. hn'-: L!ri. r (P ,J oQJ'kl!1l~
,I

e n:em.l..

L

;I5<U11.

a.raLJ..

llialrlUl hii,bVdi

lid Ii
tiJl t~

13.05 1\\~Lk: Olzb~ (Pl..). 18.3 I) Tllrk mimfi. Cdl nl'lr. Ce"de:t C"ghr. Fuhri XoptlZ;; 1 u 1 lin Oktl!!. IKl!IDal lI'. "',·yh1Jli. .. Oln.l:YiliiWr. &!llJe 'E1'l~n Mabmud K-

I

"~enny{:ri
m
"~~ DC '-W. "

hl.lli;(jme~

hue

'1~i(J(Jrif~mi

(lei
t:fi

la kid; he,. JIIIl iUlarr..'1i"

:1; I.rId m.a" ~ Darl{

"mt mlH1f

kabul c;;aiJ:§nnll!.f' do. emaallen ara.&lnda. dogruluk e tcmizlikleril tnlWlllID u.rQluw.k
~r

-

['IDa...."

n.uo

19'."0

K'IlnlliDIlI To.ILldk.

(~poli.tika.

hr.dJ.;e:!eli) KOIluz"

Ifl-

m.

, FMLri &,r'hun.

TiirldYQ fiE E

IK

101100 t(UrOiI 750

270U
\4 0

A LIt( :J AVLIK

:.
lIo

,

.00
1M

.,

SIX!

AYL.IK.

EOO

" ..
0lIl

1Y' Ii m I. ~,tt!! it)" In kliindelJjr flM, munderi.,. 01mUI 'I; !lyncH sene ... ~ooo Ii '; m m 1.lI1VC:!1ctLe DLdu.nl:llaeirg, d..!I klityd Ve 1.,ez.kfi..r I !tIl ihtd Ii bWlJ.[hlrul"~1 bu 19bkllili J/h.1'\I ~ nuiliyctin l:IllltiJ.d! bi..r liy.&kat \'C -IJliyet miiml fil jradd ettn C'lIlde dc n I~ "iibho bn"d.kwllZ t~t..e bu 1 alUL i tl tnhndedir ki a S rnde-n bUgll[1C ku'lila istilrlf.Lli IWIli. sine sahib tll I mall "Dnrii~: fal-J." ('fl yUkBek fl.! l' aid 1I kftrui.Ut.lnu blll dellirJc ~ lml~ v~ 'l;1)'Il 1 1..nkulr hi!'
maLbc.ny
}'.;].:Z

I

Q .... I'lIi'AMS.I\

-t Ie .ra.fID J~11 de Cr'l r..y, blir Iliin l!.aynllgl oJmR.k va !!f I II I hiluLkklrl b:lfl iT. billunmuij:tllr.

n "Cmniyt!ti tedri~ Coo nin idn.rcsiJe me.ruuJ.J:rmm ~kl alakalnrl hcle '"MIni v., clefiJIITlez; oil f is ft1 AnolllLi" 111m pJ!sI V'e I1mlU jI hi· I mn elari ¥e SaYlIl BS1lveU!ilhni:zin I mane'l'!. reiIIllp :tLlt:tnda bWW'lru:J r'DaIm (:IlJka" i~ bundun. I!Dnnt da (lmu'zl.6l'!"'lfill C!'lml~ olduSu menlleketi I flUl"lo._IUl,lfm,a nnnde ayni sadRlmtJe C;:Dllf~alrtIT. Bill biliI'iz 14:j "Darllr;~.nIak, .. mllli kilt iiriimiil.i.i11 ~ckI{illiind jlli Ir ll'IeSailCTI ~l kelmj~ Him QdamJanml~n y~i!jtigi blr :i:l'~ inn oL:ag,dllr. Biz biliriz ki "DRTU!'! !lll[ilIm" 11 dUll "':II~I !;ibi hugi.ln de uhiyrl'U, QLl1~kall, m~leV!l.Zl, halim
'Ir'E Ilo.muskfinbr

il...Vc ,u k .Il" "lmml br; M;;;li:lm oJd.lJlUJ uz.ere Hiil I mddwlulIiI her 8~l1lhJlj,j, }~II,I II LI~p.Jnn mJ~ J,,"'i.l(bTU'I! lL['~trm~kLedlr. Pl!ni.kcJ1ciC'[iJer t<;t.1r1bul UII h II, '" em UIl..J.· "luJ""'-' (,1 .IIH ~t:'I- II 'nd(" ulr tlZJ[U llu t')pdarl .\O"ll,

h v b I, S;]J'I R«rb, 19,~5 MI:,nl~lu~t gal m~~roloji b.:Jbcrkd !l:[] o.j(l 10., W'~ k: T:n.sil jo1

Ii~

I, "'J liS
I,

'C

t

~0...3!i
!U5

'I'mm:il. &rb5t

i'i

Ill.

r,,,

b.mdO:;IJ.

li1'lltln.t1o

I

1111""

00

1-i"1IL }'.:II)LlrnL

Ii;l-

nlll1

h':miz ve rlurUBt bll itln.re. mllJotu.a.fij bil'l m ~
j

13ugi~~ D[J.'-i.'-l~almdu

ki

ve :vIDe biz biliriz • rrrii1lJll.Jh'iJ!ra .. ..raem.l.elmte iilllik
1

. ni !jub, a,,1CL lthr. BUt un fabrilmhll':!l1mlllUulillr rlimhlluf' fl 8rl!l~ TI mihlu.rlij~iimli!! IHllwarflJ.: )dll teo!}kilu.tla hiT' (:ld~n iilal'l1l edil klir. lhmdan bH.~k Slimerbank rI" r tibIi Imlnrl mwmll~lulln tacl.-]13nl yp.ptJ~1
toptrnllilEI.'tI~ru;ma d1?1;1iI.fi1 etnu~I{I ... b .m.be[" bir mJk'Ln.F tal.:uHd edilee(,K '1= lUJTiqde b i~ ki IillIIL iJil~i~r 1 t1blr Si.imL b.ok In

aCkir ' llnrelrn.ta,

!LlllAl bi difliNil'l 'I.'¥i. .uu-. Oradan ('1].( yilkt5 k Ilah.. ile ~ [1 ''''um edcrtJc glbl bQy~t Ill! mai!,let
m' leIIiil vc
I

•• chr Ona hngll ]mn.kJ dll}J'!fumuz ~iiknm bOrtWlH d bi.z, he" ye:rde her ~FunJ.D VI! b 'rhiI'm ~errui t ill.;inde I!IlImI t ~ bilim il bizm U~ifa edooe5iz.... --...
I

bit' ''Da.rii§¥dalm

ibepsine: te~nl

Cili!1Nek

'1'.

---a--

(r.(Jfrrl(dml('dr~'l ,'tva til ) yallalluya.raldarW.. d ilea krCLiJ. b~
)'l.iz bID. asker

He tesllm

(9

,t'r~rl

I Inf'

';I;hlfed

J

W"-mun. durmxdan II}' l[- ve durrnru:l.m

k1skllClDJ dIu""· mukabil hiieurn•

ra mar'u:t. kali. orduk

Son iL"ku'b,Alman rnakmeh tiifdiICnllin ah:. I Dltln~h ya[lLluu~lIr. Amlral Abr-ial ve getleraL Faga1iein kuma ndasi aJlIn d ~ yapllo.n bu
~idMt1i mutiafaa g~rn."1 olclugu ka-

lar bi •• harekct. mUeadelewll ~ • ~ i~fl ilzerine lnlltl:J llk:Jk c~iri-ru 1;5. te ece ktir, , r''''in. RomoorJululIll ~·el.i 't,"!'J aris, (A..A 1 - A an bufrlbnb.n Paris tanliyb"Ul1un iki JIilntskaIIHnda. klz mekteh taleheleri ruasuida blr r;oli zayiat ~.ilPtlU~IT. 1lk nuntakada, ~ S: rk] Paris b3r'11iyosu - bir MUibll, bir mekteb yakllunda bir ~Iktll;J~a i."abcl etmistir. U ~'a~mU_a.n .II:jagl 10 11Iz tall?be Hlmu~ 'I'e .i~lerind"" I k, q~ll-buhl n,lll 30 talc-bc ym-::J,lanm tu_ A_ I'll zam.!lnda 15 kilomet C'hk IT mrcsaf e buhm:m IJ kl,l; bleb olmiJ" , k t:ale'b'" r lann-m/llr. Diln ijiicd 11 ~ur-aki. h. \ hucumul1da m n 6 ku: l.'il be olmu.'-tLir.
Almanl<Jr, boil! Ilj!:!;:! P.nrisil1
9. Ci"U-

[o'R~\N8TZAiUiRALLllil TF~IJta l'mi.1;, <I (A.A. ) ~ I"raJ.I!;!.ll. amlF.1lhk dal.~ t~hlj!!i: $-imah1t"iu mtij krik erdulnria ~t'rl ~kilin,,'l;-illj ve ir~llIru miiml,tin LI· mal;: ii... :,eN, :uniTa.!! l\.brio.lmk!.llll~ I1;L"1altrnda Dlmk Tf)u'iI R1UIIJlIh..a ctnlcllrte- olan ku,1<I \ d{'Wz um.l!.t'bn, k:.lltr..:v1 i:;Hn' ('it ih'lIU"Z bk hale oyd nktan 5On!r:t\. 3 II :tjl'~n. .. 1illZir. a hagln.:ran ~oce tam hil' i.11I1 lL'UH· hi irklih II'WJmb:;rr-rdir,
(j

Iilulti! .... ·1101'1.:'[' !'i4I[lU t}rTIlIcl.. l"lZ('r-.::-di.r • I .lo[llftlafH[lI~ ~hl'C ginn:i:.k[' "0 Iten tliqj flv\ruilJo.n l1lildafas Itollen Ili,qnmllilian FoOri .I..nll]is','oi ~L~. In!;:i li7. ;I!'o.lh:.rIr:ri!nin'o'Rpu rllLru lIoC;ru rlc'aUanm trelnwg., mi"mur oltm I(l'raruillo kIItalariyl' yai-Ilhm ~kBJJ;

muharehc! .. ri 1l.·\'lU!I1 e-tm['lclt·di.r, EndC'e Ill' ~yn bir tehlii.bod lJil.dJril~~ ~ihi 1111) ~ ordllil!U 3 lu.J..7jrnn~ mu.h eliJ l'oCS.:lITIette blr !;'f'!'-=. Ia} :n."ll"rlt.' P,Il'fi ei \'annda - Fmrt.'ilZ 01:"111 iC>t:mt!Jll
'lallrrul'.

yun ~a..-e'l~:iI (Ian hul' ve tel'la ~jjel"1. eskl lBel~ika l-I:m11nm ['e-2ilane 1'lllTekeUmlen n'luttef ikleri rn~s'ul tutmak isHyor ki au garib mantiki 1l\uIeei vukuat aral,iln~a bile bir giililm5Glne ile JCilJ"§1Jam m.S,_:a. imkaD yoklu , l\:ndm, neden .:Iola)"1 te lim olduliurll.l i";,,h etmek isteyen Ita1~'R.D ga:.o::etcsi ingUi/.l~l'le Fronsu:La!1n B~·h;ikahl.::trm bat:l.Dl :Itt:~e Yllkhkhr.. ruu, krl:J.lJtIarhk kD.)'beililmilJ bu> da\':1 ~I'ullda ge:n.(! esU feda etmen mck i.;~tcd.ig;n', tesllra elmaklu bj,.r kra gibi hareket et lJ:tini, PJ.man latd81'1 da lad' gibi mueniele &oret~glnt sUyhiyOl

o1Uu! Ita 1i;!imtii millet] taruhu-

ital an abinesinin beklanen iehmal dDiil ussol ininin riyasetindBvukubuldu
.'
~BjJ t~r~l. 1 In~1nhih:d~)

htLbin toplal'ltu~m.d.!i verilea karnrlae a~dr-~ kadmlarm !!ilit.h a.ltma u)ul!£l!)u,ohm erkexlerin yedne resml dail"eler ve digel" mU:esBl'sclerde yer lm:!ll~n, y,~ni barb gcmil(!l"j iniinau i~i,n toa.hrmyeye y,(!n.i k:rcdi l'crilme,~i. ~a)u:·.iye harb mekt~hipi.; la"k~·J}'esi '..ardn. Ga;ydllmm. Btl' M~alc:'li

Roma,

1,

fAA.) -

D. N, a,

R.jallSll

du IlaJ.U.lI/l.h n. ~Llll i} birm~l:r'ri ill', mull~lr_ik (Jt'1:lu111 ~i~iz '\'i' 1!'r'3.IlSlZ

ij-..._ii.nDl

t:lru'.ruz;

tm.i.,til".

L:urum 300 lllnLlrn

fll2ln

taf1lhlli.l~uu rniilil Un mh,li D1tm~) ..an hir htu 1-1 tii

(wan "lU'a IuI.tm brihoo

hf'tdl'n.i.b:ncdik bir :l4fl11Wdo. yalldDlIjtil'. Dii ,m.IllIffi Illnll. IIItUm .. rJ.l!l"'l u'ElllIln."jhnnllga HII,o. Bilk ... a

mu,!d-

"'1, l"h> bat 1'1mh;lndir. BlI Imf\'k{'l~ 1"'1f J CURlJ ~4!O I'r.l .. i;f. 11il!'1 \ (' ic.aret ~t·:fI&i..,a '\'{' !til' n)l { d{,8a 1;a~;'ft1r fi!~ ·~1.ir.rk ("y-

]l'ngi~t ir.
,'<a.r)lUl.r- '11.' (h:.H'~11 [Ol'pido nH~lJrih[l1'rini. ~roit Jl.;}lIrmsqn , (o'011l1ro~Wlt,

fuldD bulun:tn
hl'lDa 1sl)b tlt'l

bir l,,'Dkhn'
Yill'magn

mey •. lln!I ..... m',.:;-

Ooag(', Sir IC'(I torpidob.cmJ

'Ie

ug!

Nh.:{'r nlll..l.zrJ1u:~~.'ITIL...ni hayloettili i
D-L~~'r- m,Zl_hC'mill'nll' Il~L ara ,,~ h ..

l:udlr, ikiJ1l'i bedelkri Palisiu C'lwfmdaki ntullakale l~tla.rJ olmu'~llr, Nth:.!) t, I_)ir ar r fUI ikaya bUClJ1ll dml!;lllnlir. B?l Al!f]:J.[J riloll:Jn hel ti'rlii a.."keri 1)I;:o'LlI\![t~n Ui':a.k oh binaJalrl t.ahdb ('L ui~rerdi.r, l\.trl~:il'l l1l1mb,luJ.mUil !, P: ..ris 1nm tCJka~1 l':tt'!l fma ,r,1 !,dan ;~ni=;i mi'k, ;j'aslaki 1m,':! hlicmlllll1LlII y<Llnu:. bir
oIl:Uha::.lnL tt!_kiL edi'(lldu.

i"l· Ill" ImnJann
lil.('1

bOl7.IIIH!1I

~'f'Uldcn

de;.

AlmaJl UOJlnb::lI,jLlllnn t:J.)'j·arel~rl 'il nk axci L yy r(il~I'i tarafmdan hir )'e edill. i~l' i. Alman 11ucumu 1."11 '"' th \)11 1'1 ,JI1S1Z mu~ab 'l~i lie it; . bnml tIl. B!l lllt!-iust _,ald.· ·}'~twru~hfillt.·I· 1-;- Alm 1 taY:liJ. •

r.

Teil

dli-'ilri.jld!UliiUo·j

kaydetmekte

'-e d~ G(.ouru. hn ;;Il!'li~n 1mbcrler dLl!jm8U1n zayial:u!lI'l dah~ yUl;;iY:k tildUl~uf\u i.&b 1 ~l ~1lI<;t~ r, A:lo'ni muh,,Jll •• \.Lm.an hombal::lrl8m h:3Det ~lokLl.mn hawlnnua. biiyill; blr kettl iyet mu.h~raz.a Lnttkte O!olllgll IU .Ii, etmektedi ler, Almil" I,jlrotlan, umumiydle oomb:..larJrIl L a luri ol.:irak atJTIatlll§la ,

i, ltd hlL~·kA ..tiD ,,"'oi ... u' Im\':J, CU',,1i.taDlbi.n ~ Ilin r.·I1;;t f"ilIilllll:">i kL 11-10 I '1".41 • r;I~' IIJ!.Illl1l'1"l'~mi hi)'_,; ordu. Pas .fII ~ ('0.1 b.~.. fi~oilll ii'<I w. bUDiJ. Ililml'l;;h." idi. Bu.o.lar; hr-Ii' 1.l'''':10 olJu~ ",;i'M ..azi "t'It'rini ~ fi.ptdu. . FR.\NS1Z ~ _\'B.UI TI!:.iU..l(U rarb,4 (.1._ .) -" HMimn tn.. rih[j ,o,;,ak.dt fl"hljj_~i: G.e"-l" ~._"lll1Jal·unllUi rnnklH'twleli ~~ :<'1111110AJrnlUl h:l':, ~IY i 'Illite-liUl.{Ij~'ell:urLun rnii ... liij~la. rngmoo DlIDI_.r;e:rque mmlllita'1olrlilu jrkih ameliy.,,-llin:JLdenmli 1".ml1:Ji,,;,tir, CpplLeIliD Iiliger klslm1 I]~ kayilD. df'-[~~er bil'~, ~okt Dr. ALllAN HESltl l'E;BI.J(;OJ. I,r
{'IIl1.:

{"ll!mw::hr. _\!11lr-..LI1I duir

aJ..: ~L.'\U. tophi U ~u,:,larh FralL''lz luna. Imllluuun timan '''' t'Ut1i.iNotri (!f_bri IBn menmlo II i'~'rr netit't'l'r eld £4ilmi IT. ir ~'(}k ,)·au~1 13.'1' "'J ib~'iI': infiliikhu \"utlulmld'll;i;I mii:-atmde ooilmi .... fu. tH'!!. muJmA"~'le11 "';JW,.. ~fll.l'Jl19 dii~OWl bI"~"~i tn.,," iil~ UlIiisJ,.iir. Han~b.rda \"(' ~:c:rd{" 'Ii • (liit: )'llZ 11l.n'~ Wlrib If'dilmi::-tir. Ta,).'· l dwi b.3taJl'~'a.la.n.il hari· r.mtln. !l llii~an rn._v..vM'Ui du~ m~ 'nUr. Xn fc\·lm.IOOe mln'aJfo.kJ.. y~te '~J hmur. bavO! lnl\"'i?'l ri 9 byyMfl l;;:lybe Ifli,ll'rflilir. - :« - 4. 1uWr.m ~ ,IIiiSD"\3n oJ.. larllt"orls celi;uh-n ~i: 1I.rn3n~
ollUUUUi.

\'uhseMen

'l[e

BUHin diinyn.run bllJI~i h.illkaUeri btL kadar D-eCE"rilu;izce wuife klLU(mak i,.rn. manuki olarak 5011i)'!cck triO; bir sOz ·bulo.rnD.mak itab oe-d~r.Vak"HII~1 ne .su.r-clle e~reyMl e-Uigil'li bilmiyor IDI.IYI,U:? Almarua£', Holl a FIIJa ve ~C'l~ika lU.lUlJdl@.-mu ge~incl! btl. ~ki hiikCmtet. gLI}'8. sl!wa I),mldllar \'e. mutte-fiklen imdad· b rllla ~agJf(jlLa.I.·, Fraru!l.z Vii! .Ji:ngi. lizlcT anl:llk biiyle bi!" d Ii ,·c da."oet il:r.eril\cdll' ki or ya imdau yoll..adtlal'. Be]('~kahlal' lw.rbed'i)'orlll. sa l!:endi l"fIta.nlannl nHHlafa.::L u;;ln harbcwyorl.ll.rd.ll, Kof.lr'l ik_.n bi!'

bildir ..yor; \orsikrJ. V" NiJi'in FraDSJzlar ta • l'a, fIr. 1&11 a itnrnaEJI'n b a 1.1 1:'1 11111 tada hi vekaYli meveuu bahsedcrek GiOT n le d'Italia gazetesl, italyanlann bu ~;r.azi ilze['illdek[ emellerlnin hakll OlJUgUDll isba. ta c;:alJ~1yer,

lGorailw gerek cograf't .".azly~ geJ'e.k aba.hia1n.in etn~ rl~ teje-lL .. kilHi, ~ lisan ve t~dhi nokta,. la.rmd.an.lbtl,Y.li.U kabm.4trt. 0 zam!ID FnmBIlI. 'UiDo\la d1nlhw1.y tkni.ll za.. .ftndan iatifade tdere''', bif hn 1'£ SIIr' voie YB Nk'i nJdJ,£t g-thi, KOl1likayt do. i§glll. etm~!ltir. J Bu ~~ l1lak;.rle~ini. 'l!1I JD.rt.lar II Jo. bi t1r'iy1O : ~ S.a.voje, Nke ve TtHlU .., ful18 ve Suv.en de dabll olru li: UEI'8,lWylYl ~embe.rinf' do.hildir. Bu ~ mber 919 da Surly; veo Filislin II' -km 1 edi) ..
mi!ll buJunl.!ll'OI()IJ, Pal"i~teld li.arumt Pa.ri4, (A,A,)
I),i,lraya

-

Alpl'rin

oir- lI.~
g(l..

B. Gay Q ~unll.n yOZ1yo ...~ Hu9 da FrlWM. KOr'Sikaj.'1

h~a.L

r:.milnd.a.D re, ~y::r..
yapllacak

gt!11o"1'lmberler:e I

A!m:l.rly&nln

• iiUllnU har·

~Ui~ Laman, mg-Uterenin Akd~:Iliz deki hOJ::imiydine k,';J.rfI1 kendinc bir taziyct emin ctrnek i~"emj5ttr, Bu

be gitmege

hrar

\·ef"!l..li~tir, $imdJ

'''t

vaziy~t, Italy g... n.-'
krallJ.go

bU'liginin

mesa ilzcl inc, '!ltikbali

hus,1lI1e g'lparlak 0111.11.

tesbU pl~l tl.ltl:lik ~tlrIe'kt:e11ihant lir. FI1IDSJr b1.ll ka 31111 ahnmaSlnl
)'::Ip

~y bl.irH~n tarihil1.i

K!l.r-,l ~e"'l"ilmi~ljr,

sc:br:uilyet 'I'..reo:; k bi\: bir FY m~bT.

kena.-ra -:;eld-

oorllbalnm tn~r1'U7.3.,df''o'llm etmi~.
E!1h MtJg;~ mU\-::J.n.l.~l1yet llt'1i'ZWI.1.8.D' ki -Til,i wk I"J:lCnuolyets.iz obnW}tur. nottt nhlll t"i, armdo. ,-eo (,"II1J'11· At IDD.l1I ada tn.)'YIml' dan ba taryuJ..il.n 1 "li'O ..: ~\'l"1 ta::>7Meolini 2 N,_vylllftl d~ rjhJi;.1"nlir, ON f ~:\.,S' TEB 01
rfill1 .... (.\ .•

i.) -

i\lnr.:ui_ b'.

IIIJi.Ild: II II ~ mtu

Du di....lIIIU

tN)Uti : kale!J, 3-idDtU

bIi

~'::ll'PI'ill:lathw "ICdoJl_1'8~'mll'il!jl;b'-l". 'Huk bin ~ allllllll':'j. ,ie 111I~nU::tlndlltan

FiilDrrer"m umlLrru

asked \'ey:t; ~ iln '3skeri ht.'derIC're
!jan

ru~

."'.) ~ Or-do~:ill b il!.lwnyOI' ~ Du:uktlrqne'LIl uplJ

Olligahl ... (,1, k kn -ll1ld;mllg.

bilhuni J' Il •'TUUrI~. t'llm~d(i 1uiImJ.i" tIr. Bu 'fIe1lt'i ~l.i.tiLlIi De-1!:iktl saJ:iId mi-WIIo S0IUJl11'!lt ma.n.sa.J)m.a, & i .t~~e~ l'a.rn(rndan ~-~ ~, I u.
lomna.IcCIdJr.

lib lIa:rbi'lll :m.;.17. 'V.: In!:;:ilizh;re nu yapbrn~n.kl::l,'th? :Halbuki 1)1.1 ~ki hil· l1ume-tifl akllhu', bin2 b!l~lnrlDda ol~ sflj-'dl muhakl-::'l~~oLw. .\.lm.an tehUke-<lille kari~l v.lktiyl:. c.o.d.bir dU~Uniir1eTJi. Onlar biT bitarafltk derdine di.ililtti1~r. Bunl.Ull gilya AlmtlnIM1n k'Co."liziine meyLl.nn bIrakm1ya.caklaruu umdtll.D..I'. Sorua feIaket kapl}'1 £:o.lmca, iIj i.~ell g«:l::igi hiT Zanll!.ru1a f~r,.:u:l~ b:::\1}ladilar. Pek lEl-'biidir 1; i imdad yeti~me.st g!i:Cikti '\.'(."D.e-t.ice d~ bQyl~ oldu. Fakat bug-iin HoUanaa ,'e Bel~ika. ortn.dan kulku ~tJl'_ Hangi W"tl.f g:llib ~be J:iu memleketlerin hatMen e\'\'e1ki \ '~yet_leriyle bir daha dirl-lme!enne .imkaa :lo okll.l. Almanhnn gale be fttikleri blC' :l:n i~in farzCtlurnsa, onl.anD Ejirnal denlzi VI!" M.aJ!1.3 s:;), hiUe-rindeu ~k ilul_e l~riW. ak:LI aL~ m~. Pck muhakkak oltlugu v~hilc. nni1tte.fikle!' ht'i bir zti.!erl.e harhe n'iilayet verdllden zamull till. istik; baJde Dlyn~ feliiketletm leberiii' et-

la
(!i~"'U:
5 i., .. 1 "",h.fi!!I'I!l

9

..

e
lI:ikliyo; loiumpanyll ..

ncbj

\I'~

v.LlIs:it

kelJ~n~I'. YJJDJnnnd:lki mi.h;U:t~l.Iem ~ h:ri i~ill oordro verm~k mecburiye bnd." idiler-. Yeni kJ.l)ll.D. mu.clbil1Cf.a bu. milk Jiefler rni.ista.bdemlerine lIaZII"&n l!:14ijl 8)"1 i!:lnde orl!iyocekleri para-tar d 20 temmuz 1910 ak~ ii:.J.1na klLd8.~ bonlro ile biUlirdikta. ~onr 1 temm.U;t 19-«1 tanbil'l<icTl i.tt. baren ~L bd~:mle'rine it.wlye ooetkleri, nil r i~in bQrd.ro v.em'iiyeI:'e-hle.dir. BwJ.lJ. mukabil bu mtlslahdem1e-l' 1 temlDuz, lA-J.O tarihiindellL Hihlireu
biT :-.)' Ir;:ind

defter U.Jlm(tg:t "e bl!! d~fteri kdnunll.D 1J1I."riyetc: ::irdl~i t:lrihlcl'll itibare:o bir ny icmdo writlat da.i.r"e ..

enll

memesi
larda

j!;ln ibir garaatl

olarak

~1II1'a"

3 hll,H -1hI.1d I t·_ Te... ,Ldu[ \,;lh olal'l. noktalar1n isUn ~€l inin I'n;~rL. ptlutli.l11l Dlul!:thedelerin_j L1.li P" hi (>1 rtl t:gt: ~'.:1ra)"JP, bir dahll ~f{'[{! d" h30 muvolffo klyeUi b[)mbar· almal1l:IT )"I"ifn~llarml temin edt'r. Ali.n tl tcdbi !':I' Jmkkmda a.rni ketufili)'el mub fa.!a eJHmektedir. r:tlm'l.r.mlInil:wm fii.m'D~'O u I'ari:s, <1 (A,A...I - DU.D Paris mm· hka. -lOin bomb:lrillml!lll neUceson-de i:ilcn \l'e YOI.r;-r'lam.wll:J.ru,miktan rea-

ha.f~~ ctl'l'l.C'k jdn aclJan SlIkul:'l!l.ra. SlI. dolmu~luT, BtL batak!I'kt..'\ tankial:'

Jar, \':lziyeti hllZlrEl.da en milhim
~Ui'IlDl

miLtemcn brrlni 1~1dI ,e:tmekttdir-.
muti bi mem..nunLycttil'
mev~e-riDe,
!> lyle

8.ki,

"ib.bhesiz ki ba:zl 1.edbiJ"ler al:malt lsbrurml dLl¥a.eakla.rd1r.. Billa, enaleyh kendWBi hi!' kahro.man ci'hi sonurut keAo,r rniidalaa -etme:iin:i bllmiye!:i. miJII.e.tl~r bu. :mtsken~t:.1~rinjg ~e:zn."II.DJ. bayert ,'e' jstrn:

dat dllin:1eline ,;era n~aliye ~l1bel t"il\e mil. t ~rek gii.nde-]il~ gayri so.fi k ~ ilarinden vergiletuLi vercl::eklel' 'e fotoiTo.fb bar reo gi karne;!i ~l~aklaI'dJ ... Di1kkiD \'e mil. :;aza sahlbleri 1 DI~tO!! UHO tori llindelJi lti i:!veo , goroek 19'40 Ylhnd:l,
ger-ek mu.teaklb yil1arda

b:;J.gh oldluklan

,'an ~

La.lkriy 10

sapl::l.J]Jpk:J.lmuktadu'. 'l'aarru7. i~illl ~ittikte gli~lc~n ~arllar buol.orr.U:r. BtllIlunlll. bl'ro.ber .lUmanllir Fran:;;1.2. mi.ldafa8. It tl(JI'lIHl,. bll.£'ruzda LJrar etmeltt.ediTler. Bu miid.nlla h...t !(I.'t"mt.l.a.n,l!JH de r'';abeylf'ri Ytrerde biiyilli: bi;r !Jerel k::u:annu:o OlWl bah:ri,ye l>ilill.:i1.'ldulal'JnJn dOl. i!ltirakiyle lng-lliz !i'e- Fran;;1Z lnhlan. aulae alUnda kala n. mLn:i.a 'k F.l.d.:II gC1;i t L~ r1 rini mLida(a clrnektedirlQol". Bu kltalal:'

1kJiyccekl~rdir';

mgiliz ",eo Fra.1J..Si2; dOMnm.1I1an, mudaf
\'1l91

bCl:.l1
toplu:1

~Pn

,.eo t1nil'esindeu \~rilml~ ve:rgi

,e.Linde mallkimJ.t-·

Jerine tudik l:Uirut'; .rn~eburrJurlar. • 5 - ~Y~fl!)arne usulJle 'ie.glye tibi olan ve.yB. beyannamll! nsulile "'ergiye tlbl olmatJ ta hriren t.aleb e~ bu.I'un~nl'II, kariUllcn tutmaga. medmr oJ(juld:lj1'l daHerlerL. bel" Ii· cari j'1hn l:iliril'1ci :11)'1 St'rLU,na lmdar 1-':ultla.t tbirektme L1ly]ik ettinne • ge mecburdtl rl::!£, DclteTl~~'ilt; crt~si ~rll ubi ku.lla.nln;;"k Qslirvl'lier a_yni muddet j~inde son mllrunelelerini \'adda!t da.iresine i!'la!"et 'Ie ta:ld.il!.': eUirirll!J'. Sene icind ye-n.idcfII ~ ba~byan~f'. i:i@ ba§luma(bn e-n<el de[ter'llrrini l<.J.:;;dik et lrider, ~imdiy k';1d~r defterleril'li no-tere tascbl( etbrj 11'I1e':!'li fi ici'i. Teni Iw,a k~ nun, defte.rlerin, nnLerden ml.l.Bilitdd1: ohm bil~ nr ida t "lJ. ir"es:iIlEl ta5tHi:

0lW.id M

U;_N

a.tn"

mUeliisi:r

y tdlmlar

ya~ 15

pabilm

Bu
Alman deo il!lg:lJ

ktedtr. .rtlun s yesinde, asgfi
{J r!wn

On ikiAdalarda Alman
(~U
hi'!!Jfl

1 ~Ml IJitro'fc~d

DLl.nkei'tJ.ue bOlgesin .• IliIm.ekledir, Eu. d,ru oyie

m(,n bilrllf·~cJ.tlI.::Jil·, il.esm1 r:akanlktra gim~, bomb r dlmao kurb:lIJhm [100 dlf". BunJardan 25l ti ~mdiif". Oiillerin 1 5 1 sh'il. :m u a.~k(;rQi. Yaral1 mlktan 652 dj(, Bwtla.mli 545 i l:Iivii, 107 5i a.l"kenlif. n 'I'r da JWnrhtl.J.dmUI.D 'Idi Ha\'r,4 {A,A.! -lf~"t mmtalm.8l
gCCfi saa.t

bir

:r:an.Hl.nSl

w"ad W' edl.y-or M: i, Som-

bataklLk

~i2"klini n1::111 bll mllltuka)'l ot.oro3.lik ~lIihlaI'mjn ate,) altlnda
\'tl

me L1'Zfllrinrj hu z:.u-~a.nmrilt:ta oJAn C'euen.1 Weyg.DJ.d I~ln k(tZ8Jil1~Q_n bel:' snmyenlll blr ehemm.iyetti m.€tIveat bulllDlnaktadll. B\I egli11l.da mull rebeni.c_ ktnd _ aIhasl il}i.n klitao.t tah~daLI de -..un ('tmekte 'Ire herkes Ajl. m:'ln It Il ikinC-i laal"ru.z l:IoktnslIIllI.
At!' '11

bulundl.lrrnakt bliii eden Alnin.n H:n.b;l etm~kt~i~'le SularlD
;run yoH::m:l.:t

hue m .

ilcrlernete- teJ:'ebda.lgal1Ll"lW.

.22.15 lId.30

·lI:.I'8Elnrla

bf:II'I1kl;:tr-dlman cuJl_m~lir. E\'letf' in· rllU-th bornb:i.l:r.r jgabet eUi'li~f.ir. Ell.· 1m:;: araBlfidun um "C' yaruillar ~Ika.rJlml Ir,
'l.imliWll.I \'.nil'i!t

P. i ,'1. IA,A,) 1 . ,1~ de 'b' .11,.1)'01:':

H vas

't

mllsLa.ltkem orchlgilh imt ...ndmca mil.oc3.!iele ayru l ~iddct ,"'0' aJl!.mle dlitvaDl etme'~ted.ir. [)ul'I.kerque rnll'1le.1I:a.'lIni(]l sa.hi.bilfl Almanlann hava bCl1ubanllmaruaI1 1li.J \'e 1lt;lr topl'U !l..toljlerlne r~1iI'1l . imal Qrdusl.l ~u1.aatJ biiyiik bir inti .• :tam! ok miktarda vil]M1l:rlra bin. dirilmclit.edir, Tug,vnr It. Dunk,-;;rquein E.'trnfioa }fa )'!ldlKI 1)1;:" hart.ad:1![] beri :liular yal~ 1:III,llW1<.!lrkl Yf:rt··1 tie d~i!l, eB!UI :I!IU n ~aUIJ't1a.n evv('1 .... i~'::I'h~'["de hpraok gi.l- ntifu'l' etmj~ti.r, SalllLlcr yumu.~milt. imhl~ yllnlml~ Vii!! lman A Mk~leri 1...iI111 rll!'hl~ bodilennJ mi.IJ _

Askeri Vaziy""t: D1.lJ.l erquc elraImda

~d~n mi k La rd bu.lun::lfi !Jl,'lel"bircr bl.okhaus haluti alLlll~hrrJlr. Bu c:vlerden. fjoitlJt:lle a.t~ (·rHtnlCktcdir, Alm:ml:l"1" !-l'~';Iil.rn ~Qpra,.u. ay lk hB!'Ma;;a mlH'afr' l{ oldukl:J.n takdirde dcdlal bir Illllk ciL barnlJ: kar. 1.8l1Ida k~l:J (lkl r \'e sulat' .;Jltmda bull.man nun k,},J ge-r;mckte b!lyiilt ml.i§'kill:ill. ugrLlyan lil1~i: kolla n ile tal .jy~ llLtulnnnln )'lI.rI1IOU"dEUI ttllihrum kur"la.rak bah,kh~a d'J:;a I'll ta:rdediltcekle.rdi •.
(;ok

iiatUndc sed ~kil

ol.acag:iw

a.r.l1l;Jtirm{Lkta.dJ.r.
~-I?l1lzUeJ'l

Framuz

m~\'7.ileri

M"a}lIlO

!10ti" 110, ya.ni 32G Idlomill~ tlilikie uZ:knmakt,r ~·e m~UlIIIa.I' t('."Il~il ~efII

bir ('()k Jkar 'ularJn m£vcuw\,('U dolayJ'lI 1m ntH ulIILlnm~ktadJT" SJDlme lie \i ne MJlsmda takril;;(>-D.

hudu.d !jo1e'lu iru:h.'o' alurn.n fak~t teY'd ()lUnrl.'ilI}'iI.!l bit' hn-bere g!5re, Viyo.nll. tiv¥Lrwda AJ.mU.1il kLte:lal1 tala(lici edllmt'k~e-dir. Belgrnd Ci:!I.ki fj,k1r. kit bnn. ltBlyanJllnn <C1il'[JahtruJ. Fr,:1lll.s:!lYU ka.f'lF yDpa.c:Udan bucumd it ll)!~ r:\ ~-;ud.llm ll,jin lta1yan huiludunUi g~meg 1]:1211' bullUllllakLadu. lubabir, ~lAiila.n dJ. Ihi.'.'~ ')'lernt:k te6lir: ~talYilrun. Atm,lnlur..L, F"lIlA".uy~ kan'll }o'o.pLLt,~ bl.lcwncill. ynrdun et mek lem:1¥wu, Omkl A(la W!1"l·llHj~ JUmo.n Inili(:"tleh~tLfIIl h:u:nil A!m~ll tlenizu.lll gemll'TmIn buh.ltul.llkh ohJ.lL~unu bildlf'C'n h ber lie de lc, eY} [jJ Mer gibi. gO;!i..t 'mt'lr.l Oll".
M!lribo"r
< nert rt.1M l"r ,,.:lula Nt!\'Y0l'lt., I (A.A ..I N..... '-yj.rk He'idd 'rriblln~ Ca7.t"t '>ii, IM11'"iiulfi ~'eril1e ~imdi <;3.}1.""1 IHlI~'urlp!t~HI ku.· im ulduf;lITI'IJ Y:J.OZ:ll'llk, n.iiLll"1'fildl"nl

9i olrnayWl i:timseil"n lstihdam C"de• mez.lf'r, Ed~1"ler5e verr;1lerl ve kame hD.Y'~I:Jn. tez.uile birliktc l-4:cndiie-1'1ndCIlI ahm • Dii.k.kan "e mag:.:za fia.hip1 i Y nide .§£ 1"11mklan \'ey i. Ierin u-l1.· t \'e ikleri mi.i:jjtallr1 Il'l • Icrill iI'Hml rile I§"e- ba~la~hklaJ'l '1'e)"&. :i~d u tlktl 'lan L.LJ'ihleri 15 gun iI:;in. dt: \'tItld l dall'e"lenDQ ;faD ile bll •
dirn.1C;;~ -e m<!cburou dar,

ettirilmmin! rnccbwi

kllml~tll:'.
!'

Otedanb4;'l"i kazaru;- VL'l'gbilc mil .. k 11 f ;II1:mlard~n '1 ticari }'lh
b !lInda

etlllmit
Jm_~lna

d netIc-till i ol::UJl .rln kuUanJ!n

_;dik

w'la ol •

.I: -

"ieD!

-['Lnu"I1Clb-cylllelmjl

I te-

ukl n bl.l Ikrteril'1'i - 9-U tiC8.t1 }'IIh. ka.dJi ll)·MC'.n "\'a:ridl t illnire lerln~ t&Silik eLtlrrnelerLne liirum yoklLl1". Snyul ~';1ta!Hla~bra bilinmek i.1ze.rot:' lehlig 01 urmr.

I
glz,
Bap ki: -:- ~im' Iki Im.Jde biJyle- oir ~l"\I'. \. nd olilwInakJ:1 bef'!l.bl'r bu ad um biiyak bk klSmJ i",;tlloi c-dll e vc nclip mDlbll:um ohu drlbJ ;:IIHiih~ruun;'1 olar! ve donflWJ10l"S1 tilmfL'mi~ :hi ~ nwye ed.iI~'I"l in.l fl.J r:t lOf~US"llmUz, a I ~ 1I1:lga d(:\"Jrn ~dec:~g-i ~idddli t'l'd .. h:rlderrll'Q" kmrntt."n sel )x>s~ V,ol 111 leaITuwlI n i.i 1{ III hJ ~Ii'l u. reDi l:liir di"LIlYIl dO';LlnrtlyJ. k Idal' miiClia&ley~ dc\'.a,m ed ,~ ir.
'3ql

gi"'.

m .. 1111' lll''j'l"ln

t '~lul1 Olmly.1C1l.

bLl'

m..lce t

oio·· Ii demi~Ur

20 kd,-,IY!' trellk hil:'k ge-dll{ '"c isn ile M u.s (J.l"'J. mJa da t,,"kr-ib'D 29 ~H() III r lilt hir gedlk dab ~n!Wcut uur, D ~,... C" I·bd<?, A'bb~ilIe \'C A • m I' 'tt..; ,H'iULnti!l Ii 11 bill" lfllll"t'lU: lhti. mcr.11 ~. r Pili ed~JiJbj]ire de, bL.Ltam g('nll1

Smil Uub- \'azi.y£~ L.or..dra, 4 I A,A.J - Reulr:r- ajw. Ilolm,naskrri mllh;JIrciri I}unlan blldi-

r.JJ'lu.i
~I

riyor:
flefcd ku.\Netl~rinin be>Jte U nkerqllc'dcD ;c,:ekiletrtl mCiine l"agmiltJ F"rrull!l2. k.iil Dwkerque mrnb.ik:J:l!ltnM t,ddd~ IIlUIq),vernetlc n 0" de,"'1l.lD..~Lm~ktoo..irl. btglliz dOrdimi.i.n

rl1l tClILtc gunl
mek

hUey__m Il¥.a.ool rekita pelf m~~it

[l

ri Ie

f.iHlm • kC!Hjlr.

buhmBelkl de geMl1l1 Wey'UVI1~
~kJ&.

"1iI-

r

I(:in

L

ama8..
-0----

m ~lm,jY000ktir,

Y"l P!l~ak y,I'Hl:nUIl'l, gUl1iil1iill"IUl'f1 ml..d.i.;!ije i 1 b i r don:trul1!l \'C-rnll'" k :!lU· ltk retirte OlmlL'1.l!1rJ ilcri slil'uyo.... AYni gn.zel£, b .l'J rna!! lesirH!lL', ordu. \'e babriylo'ct' v~r1.lm.~i mob lln"U~ ohm btLtUn tnnarel'rin, del'hal mii1.. t f11d"'R vtti!meRini tnleb ('{]IJ.·Of\ Rl1kuk1 ler ~tiijdlet'le mli."~!tlll 01.
m:uno.hliu'_ ZiI ii, burnarl HIUer 111'r ZlUDun ken'l Hlee r tl.l~ L Lkd[rde S{!lle-l>Ii·~t "\I<.:r1tmeorltn rlllrbe- indiJ' .meJ aurcliyi ~ bi'rtnf'8 f el mi-llti;r. E.

Ing1hl! n[hL:mnl~ nltid,1r.li;1S1 hnk· kluu t CILlL~,( .111I1h-\n .Mi)'lemi'l} lUll

til :
.']IIIL

..
!l btl
:1,]E1 1ft

'L·n dLiny:t h:ll h1.n
ktl

',I 'Ii'

btl hnri:)i'l \·e ge-. II i~ bil' a.nlJe mu~

d ku\'\" 'I 'lUi'll!". HUDnllill1 bl! III i Ilh hi I'bite ikLifa.
~I,'~ill",

".hhm)"c(.".·k I->s,1lU' ~tlJt iii:lke • bel' 'ber ~d ct.!k in:';litl" l' IntT}.J" lorJI1~u i.t

Rumanyadaell'18r
B~,
murl.an

DllQmo.o Ln<lrruz,hmn
~, Ji'F&llIHz.:tll.!'

dr'o1'1l.l\!l tmate
te'lUr
I

(In

Iler'!em~Qi Y&pl'Jl~.

p

klymaUi f11adl- nI .. in ihrac:a mBmnu - ,4\ ( A._.\.. , ~ Bu[:"ilrtdcu tudan ~'.,

dmek

il'iDJ!..lIBlI.dlylo mttt.._~

.II:&bllta-urnzla.r

Bwl,..l

DJtI;'o

b1U"Ol'1l 'gymetlj b~w-r \lit :o.1'tll:l!. plQ;tta ~ g-LlrnI tAm momIJ.l, m.Uwvhu

fer Hlt~f
ml:!k isterne,

Antcnkuy
mui'u.

tCCtl.,vli:\

.t-

lanb. lhr

bIm

t~

In 01

(~,min ber II111d'l" '.~

iki iyi Elfie, da~ ~bl Im~",,' t1lllnJn .sonUIJUI. kada bj. l·ibif'l~rl.1.~·'·,lrduTl t.'dl~rek vaLo,n to)}: fiJI\! II"WI uHlllCt') ~ Ji:u1'<Ir n~i.L~lu rL1~ oe- m'l"k. ~1~ll'1\t.mnIl:Iki llzjmlC'riIHi~ 1:11r, l~fl.l!~! 'r.lir'. _\d,;'\r1"Im :he'r nil: p,' _ FlllI." I"iif'lh rwdi
~ c.lun '.l.:iu:::k-~:Il
F
::L\.

1 (A,A ~ rJll,il~~jIlLJ. II U,ii,i...tl.',;u:!ti1t

ELl' ha tUd.JF
~..I"; l'iU

RumLW.,YlI,h ~cl Inh;td~

Lm LIe

n !>'"3.gh!fll.unu .. tll I->alllr ~l' .d"

-flill

llud EL k :&tDlI~l.tr,

Bucu-etrt
iJl.k.JJ..a.a,

'If':~l11:''I''HI

lrr.n h

IU,Ji

LL:I.. l!.liI.u.;..! J 1...

::I HAZluAN

dana v e bii

~

m
askeT:i

Sl
Ii

m
Of! S

P'=
C'Wl

It
VQ%lye'
LiIN'1)_)
II
I

Atl

11.

PaJltu.il

(h

1J~1

~

I~

eli-I

,t ..ll.L

1:J10.,

~.
nt!

Ci!1fa 01C,1}.;itll1 I.Jdl~I"'!.l

bLr

meJLlllbda

"vt

uett
n.n.lya R1.dur.

d!:'npl(1 k"litr. Mer I"dot

yt

41lIlIlUd,,!'E:IG

klU<ili I j f.mln

Adalm:m: - H.n;y h,} .. S1}ZU: .(l~mJA. k~t1,. ThUyar ~~l"'j ~hi)J'ck: - Giirdi.ln m ? Di )'<' bajuJJL. Adn h Ha!il !.hp,yret.1c il,llnrl k;:lb:III~tJ. Falmt, YUSWLID. 1ruv V. U II' soruna da gaJ.r,;hu ~mUftl.

U

-

l! 00

de taJyu. tn.h f1r.ra

1';Ikil
lc 11

n

"0

ytIDcii \ ic

r Enunanu l lY''''!;'im llT'llll n', HabeE'ist~n il11JT.'nrtr;.

?;DtI ~

,.helll'R'JJyetl

(I

.. lIlT ve pare ;;;iill;ilJcr
.. Din cvvel~
~ oII)ylll~ fI

dJ:f.I

bill

ItnJyu, bir turnftan IIJUf~.sUIlW1 J;>dil den &uuC' artmasr, evvelce her ~c nt'

t~'(lbl ini :Um~t.H. 1 jIilyumn 1~1·Il.. i 1 312JI0[ JnlQW • IT' mtlrn.bbaJdll', NillU&ll ' miBy{ll1p. dun Pft.yiIAhUr-:.orol'l.dll'. 13. rn-,llL [5IL"Jf. I~ ,Nllif1ob.,
,J>:ll!lOU'l~

·aeag.

rollcrm-

lTo d .!l.ske... 1:..fo!'W'I"Iif"ti ~
'I?

1.101

..

lo'If..'UbliyiiktLir,

• 1t.:

unkdarda l'\mclLka v MI~l'!'1. l:1icn!l ·~k'1"l ll:llyanlam da I.lmurn mull:'\( rt"t mcyallUJdll. AI1'lt'rilm \"&

Con
~~,~,,~_. • HOi

" till Y;lDi "Almanya. - J'ijrki·

bulun. Ii 1 \'" uayat sa.hala.nna. llit:r~ r b:th~lIU'lcFil" ,'C' kendisme ayi rhm y.m t~1rr;]kL<lr " 11·bile intialilli t;~z... lemiyiUl" ~Sl g'ldikL (. 1.1 ','n
I

r Im]!nLan!Ull Sftldl"liilmi~

Jtli~o. K!:I Mnllilf gibi Yuwfu bti· kern m'" nl:hayet pa.cabnm kopa run lUI nnnm hntlnoo oyunuml terXC - , mecbu.r tJ:mUJlll Adal.L HaW mlylenIprn:ilol: - A be, 'hill "1'" ;:),Ok ku'r.'Vt:: t1l be. - TeIlq .. u:rrln 'be!. llltlyU'i ,... ....... - B' pm~r.i_
T .. _'

Dr ..,.inl;:C' Alj~~ luzgJD bir e:da U., , li:Iu:kabile ettl: ~ A be. beD !JeD miyim? Gi.iJ ~ ekrnl" ~liu.k. F'uka.t bu,; Meier AJi~nun gijkUnetiDi kaybetttCi (;6rWUyordu. Fnun b:!J an bi' if -. Gl.iregc gad rlar ,.-......._, .. gf} h.'wJ 1 u, KOll Y. led. kUfrur etmiY"H'd, hi pehllvan, yinni, b~ dakikll 01d~ balde dtili!l.' hilH.. bi,--birl,....illil baatlramliml~lru-dJ. mal bOyle olmaJll'" l.;J;er£i.bi3r AiI,~oDUD mLIJUi.llW. Kal"!l 'VliILEIur., yenoc Dan U I'dl. Ef.taeri e I reiler bam,

scru,

Pehl.iww no o. kIza.g, neiCillet ..

timi

tfrj-~IDWJlardj,

3. -

E'litn,~, tml}-:rn Somal ~i. LI'by~.

B'nea YUiJufWl oldu~ . hirer birer guuh.) gil' yQ~.. bw:an, yi!.regj afZJorta gel

lu r_r'8. ..
llTI'i-

c

BAHRI
SIJ1I

OZDE
.
L;i
e

Iz

J

liP -

o.IlJyOrulL

U:oOooYww, meydnna, Ali r,nun knr.'l,' Ii. I':lklld en, IHliOlSlIllD U lilp bay.r dun aLUk'n On .. til _ rID!' . 11m Bb}'lc:mi~li; - U-, ~, intikamml ala gUll.. eo
ruk etrn",,,

h:w:rJ

ll::JJ\-a , 1111 matlubi~~ ind ki miT 'I - j.. 1 11 1. D"p't"ttk ihtiyl'trml UltlUi!'1 .. aYt;llcrini giiLI'il~ktc idl, Ital'" ilHIJeI Nti.1 !'£trLll It rhinde rrruf[. ,,~ kr...n1

n

lafll

~. flu Sir w: hk, ihHyul' caagir, me '1[" d1:mercl4 :

KeJ

t:l-

-,

dulttm

lIMn

::liJflclll

i\"1),)']

,

ir r, 11·

be!.,

• ~

"

ngn kHYiiI blr havn olarak t(O)'l1 in ctm ,j miijti,
~a

1]£ ~

Ii)i_'O:: AA~I('nili. J( 'I llin g Ie" rio kttla.kl rt, biJ·- fI1 vcudl da Ia a.l'J.:(!.W!;T QM - 1 flD ,It! lule ver Il~t'. r ]smaili dbr tor' k , - H~·, .. lameil, kcndine gel be! Ij)j,lo' bu.gmh. Nlhayct Ismall ~.:L" l1 emu meydanda yari go:ri.i 1::.:J.Z{;lI"da clmnk iiz... df,w;lu. Vo[.' serdu: -re j N~ 0, ustn r., :No 0:_ N'~ bu iln.!glnltk be ', A be, ca:;;!l da.lmly b

Gur

uii' f t' mnsu.n F 1'1 ml'?

n

I

(1

er '.
idi .. e etu, ...

tun mu S Iivri gUll>.;> lnl ~ A I.tr', Yn:,\.IJ Kel ~r'mi-, nn he? - E, I d Ml nu.", Y urtan <J , 1T le

o

m!acdllr.
16 tic l:j;'j y at bu kanunun hilkilmJ .I unmaktadir lar, B nilllU .h.uL l)aklCl 1 I"4rtlar

kul dr, A-

!tOil aylar z::tl'ful£! IJidd0tli bir vid::L buh.nyu l.a.nll ur. Bu.h& an her [levi demir vidalJA b.is:sedilmi'~ ve 1rikoGu. no ku l@ Iu:u:Iar yii..bclrugi b..Lltle p,iY 011 buWnam~ak;tltihr, Bu VEl-

!l'flJ rrd

Bu n

an. b(L'1,ka.

u
hp m Y

ZJlyet m;pa

ve 8n.DJlyi

~l-er:'

• ehPm ..

mi. 'etl! Sll!f'(: t.e mliteesaic eUaelrte.diT HlikUmctir itiu villa ihl~} Ill! Jt.J\l.~'1IflaD temin etm ,k i~in leflebbfu;;

tm illllUlcag. !OuyJeru:Il(.-ktem.·,

ne ~
YO!'jdt

no dezn "Irukla. kezumu de ondan "
L'\s
lD

E-

tuyoo yaViYl";'n

.

lSl b
l~

ra: li tli:. Tabbi, 1w:ru.li.cin5 oyJe blr cW"'ry~

- Faka Iu.nrill kl..
l "! d iye 001 d,w.

t

byl~ bll'

-

OyJ.e.l ..
lID

- Th"VoaWj , z.1..I. eJ.l-igioili takdinir deri!la.! ogl"lJnU"IID yan_v:ul, gidchilmck imk5.m,_, Sonl"8. Y : ,i re",1n c:i{UikJerinlle ,re C\'illde &izin fstcdj~ "(11 har kel cllet' ~ni2 ~_:~ ti5L Zira bur:::.CialIi himtetcil l' V ~Iik udam[an emir] :inize i yet. eylemck hU::lUsunl tnJjlllb,t. aJmud1l,1" mr, .. Neti~ QlaL k, kOeEllll!JD ga.yblolheli
(,,'SHI'£U"HJIJ, 1,1>lwu.z.l1l.

bu

..
l Tmtulml)ltC
tadllil
(.[I

k 6 le1'1, t.lJr
h;mi~~

kalrnCl'

hrr!i1I"l£
\'~

_mii~orum.
LLlIl:1_ C'-11111

H 111l1ki
,ll ] fJl" t1 Iyl

Ve)'f:1. hf:ylu blJC:lUnl oP'IIIv:al1nden t;a.. rnruniJ nI~ld Q1acBJ'ij,I,lJu Pen ll.c.n Imttl ~i bu -azlerden. b~ ~
rot etulr;.w4 AhIDed
(i.e _ ,
I

I. l l:o.l

cllllJ",'U i.;ilnulil"

tF'Y htallhuld m \ L' 1..'1,111 ti~ a~'l'IIJ c;;: ~1oI./I.l~oi:'iII""

"eo

.ma m
Elu".... 1.6I..iu1
..yrI!HIj;IIllIl. ~ ItlY'fLlJ!.n 11,:a!k-

sabaka a

a

Lrillll grni fiJa

I
m

¥r
lay,.IIT

'~',Jnu

1 lA.A.l __,_INHI: _t; 'l 1irun muhabirine gUl'"~, O~llJdeil sonra,
btl:" ]nsMl17
liJW1l1ll

.....------

_,,___
\1 I.A.A., J Schir mceli.si vvNce I'I'cniigiJm.l'8T tmllCibilloee Fl.lI[lr ve K tHtlirpiil'k iM1"Ml rliindlID.

h~ir.

Bel~

kill araslfida son 1lliilakat
-----0--

krals 'le~v

§'ehrimrt ml.llllm
~ 1111U

:r.ekorlar.
tllm
m,lJII b:.>

i'yiilir

bcmbardrmarn netice ... 9lfld> tilhnb ~ti:r. '"Y k ioIiliiki kud III lumule g di~ .zj a. linr k;o] mil 'on tab.min edilmektedir,
\lC1· L]l'JBTelcri, AlmJ'J.n bombar-

fitib:rrep lniritl~fl miiLliirlfik 1:Jn";alln" d!;l.f) gQl[~e Ca:jlllllUllb!ibr. Bu mi.idUtli.i.k a,ylli. zamn:rula b~ll'diycnin ,Funn V~ KillliWpa.r,k. 1zmir enl"!llLHyonall E'uart miidUrLti~ii adm;
1.a.I:lIlyacakh •

Son posta III;! el~ P.IIri,S-Si:oir i!l!JHt~ l!c:I~i.k;J b"tiH'kilimn J<rnl ih: l"rpm~ .oJ.-.. dugu drarn3hk mWAl!::!h H. Pn.:rlol !lJttclcdkTC :l4i"&idl1l1 :.oile:rl .Eo,.lem~tir:

Fr~lrl~l~ ~

Lend!'

,..~dn'.

Ilbror:
.-smUlJi Lftncfr l~lft'L l'l'rf ~ Uk asKer kii.IlJnl b.aklnttrl IlI£l11I IICI' Jo: lilt. «Daily ~Pl'~~' Rl!!1t;llmd8n 1:1"1 I)r'n _du, I»mDIIl'-d.ml!lJl t:dillmi" L.I~ t~;fd n 0ler )'(.'!" l-d. '.'li!llflak u~tn dellJZ.!! iltlli! ,.. meebur cirri bir erdudur, bu, .tb~ te ~IW0!f!D5 blr orlfudW', fli l ',IIm ruLa ne mlitUID olmu~ ve ne- de l'DDIl4!"ViyUh kJ.nlJll.Lllir ~

Bu sene deceklen:m em on

Fuara resrn n . lirak oI!ibi.l1:l.iil:'mii olal:i, devlaUe
5

miJdaIOIa DMlrl n:Iif'rl Va 1 dl!!. 'PoarltiJ ~h~l~lUI.~
~htDJ ~~

ile ~
m ~

BI1.l-

auetjert-

dm:w.n tayyn.rekri:n.i
~tri.li~lcrdtr, Adt:!'tl~ri

ril2 '~ ta meebur

rin, ;5Ia)!'U:i1 balell

,sl'kWlir. Bu nllkta.-

l

~

bid
~,aI!!1UI

w:." LAd" durmus ...... );.o~ ~ "'n~llfl. aitgl.J.tl Kcnku.r m, hiL nbul att tiU11 yO); kl i,n:o;1 ('on ~k )m. fin UI; adirnda Y'. nun.enmdiT ,'Idyl!!

hel1Uz malum olmi'lli'lllkla beraber, mw.eaddid Alman tayynd~'}illr.

r:
"

ImIir PiorcJ!H!,lIKI Lir
~PJD.l

R'}"rtOeefiLi.
'IlQT b;1~.1

!:Wig D1a~1 .tahmiln ediLiytl'I, ¥UJl~ hiikliimaLi de fimIa i~ tirak :lrnra:r venni~tir_ rnnstz t!!:'I,l'let demiryollRruidll. dlli fuara iJitirak ec1ll'Cek ekspozan Viii ziY.ll'etl.;il lin ::J..Vdct hlletl~, yllr.de dli lbeJWIiLt:. yapilmlC!5I Jmmr alQgjt nllIlmn/Dr.

t::I .... TI d

I W)'I'Ift]~1

ollk.

Ordumr~ :r.fl,mITi11n::l ..,cj1.m. .. 'II. l~in de.nlJ!' ~t.!. bfi Y<I!idaB "Ji: her IilC'l{l~Cn ml,l "R'-om .bU- genu k:r.ir~ vUcude 1:eU.rru41i. BU. aC'm.ile1' i!T"HrI~a '0.;>]0: Cl-ltilcri (I \·:.rIlk. BuQ.!ar ka I1n .lel ~ara{md ... da J\lman siadl! Lli DtOJi .. a, eni~1l1 g'l!T11ile:f'toe aldu-azami milo;; r tl!lflln: V''''

u.u

:umc c 01 e li:ild.Jr cldl! c:t.ml} [1ldl.lg~mbz l",n bi.;J ~11 c"k; ,[hm atlarna .:!~~·lrnll ril,. Omcr Il adu I i,lk, ~[;'kltH?}'j ]wllll!lt bSm;n. ,lI!.!14 uW I ,£llJieiJr. T,pn e g"I~IIIU;.'I btl l$i
r ~(' )""Il~ [}l.:In l3.L..ld.luo: 4,'00 .......

U
J:

jo·.nIru!lZ

d&kC"Ilar.ilU

be

Irltt-e

~<itu rIDi!f;i

~1J1"'rbtUl.

la ' LIi!;r.r.Ij ::'pef,,-rmB'lllI hlddio J.GOL j\'\m.ld ,1 -oruian MID.r ADlo:<Jro!<!" ;rapt I ~t~iI'; D~1l! ~ ;It! .I!!lf"e,yi
I L'[! ~~~

BiT
I;,~-

~~~EIUIA

VaziY'C!'t1mirin

_

!IIi
bir JaIl ~!lru-an .... )'a.li::0l~ ]!!IlIICa'lI;lfll a.w,..mNhk bt3hbLitla kBJ;'1W Jb~ :wl:mn. dLlfL, bimlda yi.k.;)l[[f·nl'll.:lm-. Ibr.ll.him du.n Sullanatll~ed 'fIUoint'i ulh R'Zli mahkcmesme ve.r~n!k :!5Qr:usu ;raptl.rru", lc,·ltif -edi e:rek Zi!;I~lI ::I gom:Je e<:iJ!(' k.orar 'j,·..r.ilml~ r.

url i"I.1Il:l1e

Z~l'tpIld.atf'b

15

I.Jl..l.Iu.

Idd'lI Uh:cl 01Lcia diskctmu ~ki.u.r.. d. Kilrl.,h bu.i.uDIm YU5l.Ll.LI 1 D~ ks. d." ~ ~ 1= £dl1l~ll\.edir'. QuIllI!d1! per!!k Ar.,t fl:..,~ck '~ P.ii.z: 1 ~12I!:T cld" etb.lr:r. Filklit bu, blJ')"dkri IL!: mii cl1i\Ilb ~1r.Ur. Aral:m l~'!j ini. M~lIl 1lE! l;t t,;ln ¢k:udJi=J 15 metrehk
Et.1iI,I:II" lD;MJ. aluJ,yl

I tId~ ;'lJ'1I ku Lh1etli mi k.W;rd;) tittlll:, ),101liIlUrl.3, til!J M:mIll'iStIlrl' bl.J;;Ji:uw~Rk milb' mUi:tu dl' TiE 1:andl!~HI'.

D~

l'ii$l"C tIIleldcbi t~ Ri.- KQnun Pro~j

I'ItJ'oalll" ilcl ,r. Kuhn fte:r:di:nde Q.Ill.ma ilI..i ~ datllli ~Hik: ] - s..ltha Ell _ :I b..re1M!t ~lsI nJ Mubalillm ~lI; \'C! mllJil!.c:i:i!lrl o-I:..ra"t rl';:' liIii f tl.. rt~ bi'l'li.kt.c itt.bil Lia k:alB.l1ll k TransaY<lII d.G~ tc ~ e'I" 11 ,..pmak.
Blll.ll!l.iL~[' l

au Jl,c.IIlilH'ln 1IIIill'(!heb.lllDI .~ 11:[' WJlt.lI!Jlt. bu ITIt~l~ ..t r I uuI n lli1m csll~ill!T ~Iill todJymdi.J. LlI:w!n~ Li"~T e\'lerodc f>1.liIj'~]'I btltl.ll'! aJwli. kabna.man ru;k-erlt,re bitbniyeLe.r, sl1.:.il1C itItikr, ciund';; "C .Il:lInlj.

_.n.

Ai.kull!l'
(ill

!rw

...FT'fllli.I.+

M.i.l..iZ

1.oJt1:ra&Loa
al!k~l~j

Y. k de

nde

Hn" k-

. 11 purdaD ()Wheri.

~In

U'e ~ral
BI:r Subfl,.
4_

sarftll

!1I"I1Z.

bU~fI c!6clii;j pb. bir

l'I~,.("'lrt:llllc>ill1j"

wl'li.i

-mu

1:1 glm hiilffill f.llwni bl.!J .. -

Al '"

Ort.aku},ut!k:1 Yuk..ek D!Jniz TiCi![ ,t m~tl!bmin m!.'mlekell2 dab... \'~om' i bUI'I'"lI;'1IC'T "j1o'lllllm", 1 IIClh 'oh'lilns.k:illt Ve ~ k,H~tl J"(!Jl1 illl' If8Jlun projesi bazMlilnff"~-

br.

:all

ka un

i :llebclertll bkbA..lkn ~k m,~ u1 ~"'It I r, ~imdlye
Oll'l'loild
OlrnmlllP II',

d""

Ii. bilDi'S'!" l'i1iJ'ktehl liitiren il:.Cliik In E!kiil!bmdck" i.,o; bir "",J.tild.c tanin eJLle lemin ~di1m~mi:J mcJddl'l' IiG.I" J', f.>

n~r:li:r.:-'IlUBl"I ill':! l 'l'apurl"~IoI;I.:lw.ft !!l bhc vr: ,;rYilkk.iJ.bl I}ilBn M. f1mE!d :a,d.1lIIla bid!O;l YW::lbrUJil~ ~ii .. ~]j;!'ofl ~l:I<.':lljlel f!e!J. mah:lu~me~fI.;: mnhlliu:'ml:.lii bltlnle-nil -aU11U' mIl'S!!' mi!hkWn cihlmi~ur. 'M.!:-11 mohn bu \C<:a!:;', y[!~lJnn kLl~uk obnM.lij,lit n dM:lY'!, 45 g,Jf1i!! II:'I.Uirilmiilir.

GiiQlr'tik

lilt"',. tm:mm

4D.d:r.ula:nru1 n.e)'~ Bit' JIQvala.Jnnca
Y1:lli~d.·
(lk'l'o'llll, \'el!llik 1'11-

d.in:le ]k1(,1 " nri"klt~(iklerin yamndai ~ nk ;§C!kildc IUI'!'l.anlm Rl Ji:e~i::inin bIi.!.tW<' L!ir ch rnm.ytril 11it::~ ~c'l I!'l li.k. Bel.t'i:k"} OI-GU6UJlWl, yambJ4>n'1)'1d.ll ha Ti!'Io;'I!~ :etLiili ~k~nr ~ nwtttfflt GI.'Ii.u1acdm roWo;adder;li'fll !O:rJ.1';,o,bll!l!ocgin.i IHi1iI. b v~
nil'

:mlilu)'fJl':

rbnNJk,

)"uLundco

Beyi!i1.L.u:l.d..;!

sen!!Si ha
~':'III~II~I(;_k ErId'1:tebin ,"'(! Jar,

UDxI

l

'I'(!

I..t~ ,-

ToII!!lDIIIl1Z oOTI."~InWl

bll

Qn"I1U!'I mill!! ;r.i1iplllo:tan WD-

k II~tLl'I.dll
O;:;JittLr,

cld

~(I"'h dn~i;iJd!Jti"""

)';'~Ll:1,

~~
~I I.L JlI ~l

tJ.=.rn d
iI

oa

'"d.

u"
u.;,td

InlLs.~

Iormlanlll

o1lYill'I.JYilbll.rkT~~

Bl'!Ikan....".ru::lJ'1 Lt. V~,.,I",\'bi·1 allamak
Ilmldl"'r1 beh,-,:r'l'kitr Frtkal ;lh 1i~11l("i :iI. dam 1i1orIJ'T1'" 1:1.;) biT ~ i l-, F .. un ...Trkll

thlj hw:uw;]kL,kamm Jiyl;n,,:smU'I, bldi.Jn!end 'Ilt116e J.: tdi..Lmc:~i l<1,I ...... mLIh-

temflIdtr.

e'n~

,

Etti!i

rirul l~ar..J.

~ mci ( lamm IH!'Jncn hfi' nll?-mlckeU L.I.alL)'~tt bu· lun,l I ~ll1il .·ubhe ka.huaru, .Alm1Ll'l' "'ilnm blr nilll'!.yet ikiyi ~("Illiyc.n
lu

yctw liIiti~ir?

hilki bItakahm. Yairuz eV\'e-!ki gi.i.n Bqvckllrmizin n,lltku. bi.lttin vaBIlTUlll

t.'lhkikini

fiklen

dahi bu fa:iliyct~
gl2;'

*"

Jml~ \'C her mcnllt:kct ~'k hi mfu:a.deie L~Lrn
lur.

a

&> '] nci kolon i .t:a81iyc ",hmdLl~'l1 lU~..LtJIe.kdl.e yel'h "c ee:ntbi her IJn81rdWl wbnllQl' bll Lm.aJ:taDl 1", Bu. Dd.lmlar i ,'dde Alrui.llll:u:'I1'l en b.:iyuk duo mAtH olnl'l l'I'lusevile:rJ('1l. h lo_ I a;,1l r bl.lhtmll1;U son Jefa l{.,l n allan tngilK"tcy': lrat':ll1 mu'''''rin lakibinde 01"... ~ .. t:lkffiJ~ . -

to::

le.ketimi2.t!~ oo.zJ misafir ecn('biierin ~yct:indcD buhseciliIdig, i !loy:lMi ve hillWmttw In1 gibi faxli ni.i:Dd.e dail!lla dikltaUi ii
anlatarak : - En uf~k t:I::;ktn_hk der'hal

tmulslJlann ~ir_

di.k.katil'li ceJbetml1!ll 01E;qvekilimiz mem-

Iklerliy,· ~'Ilil}'d VI: bd"dh"'Yi! br.i!h hlL'!U5i .d.,rel", III !l40 no"lll .:.'t:ilmmlu ;s;a_r~ iuuc iluno lIo6 11mbk 5i1.tLIIJ I' J Bwll) Lln.h~_ h&r u..:rkl.., UJlt::ob ~~ Bwwn 1 rnilY')l1 lirasl bdediye v", vU- yet ~r[ltL"~.1I1 )'al"I,(L~,,1 ~,.ll.Oi:I birr h.r-...o.n ilk mekltob !fl,tlalma, ] J'lIilyc;:.l'IJjr..'SI MI!1l:iili.,.okIlY o.! ~·;J,11J.iu~ oh".5I..aJ~eye, 500 ]'''111 lIt,,"" lLY, tr I;>i ,I , 4(10 uo:i m-illI~JiJol'llllE':TVIlIM"3f m a, 1.5 mtl'-';iI\ blasl I 1'1\,'I)Y, cl'ktnk ~'e tiinel nhrel"rinin YilJ.>llca:;:1 ~u!I:l1' II;)tlilra. 1 milYIm m.alSl ;,1.1br' idare...me aid HI~"al ~ tl. l"'1nllyvn hr [d .b€']ed iye ~~a Diddill'. 8=1 1 1\ 'Si,t ~dl' e:ttip !l'e "n _

a h e bet;,lDt'l'I:bulJJDiugu iBT1" 11< blIU1~L ~r;'I!l'i!lin1i[! bir )(:~a i1' kal ml~, ~in: .iI;.. ~kt,"l ~o(l~r:J meydaOiL (Ikn'll:i ve gec;e, IDabkeme KorKi.tlrllnr;l,IIt giJT1lruk :JmbarmR ao;:J.Liarl J1'GI1oCl!'.r:'C')'1 a1';"" ro6'_', ~b;'m;l;m, 11:":1'W:id11' kat! 'e fiDt:an.1 l~ .~ .• r ~]g'I mrhna :ll.i:r:u • Jiwtldard[l J'ururil.en, :kC'!ldieLni d-II Ii e ~kl:'i5i .i-:.Orm1.loSt •. "L1!. ~ !;i. n 1!1\J.r!. demesi IIz1!line, l(,muzund"l<J ~'111dlgi yc~ k)lcakml~. k ~rI\ag" bi) luml!itJr. BI!k.('i 4! at !l::IIId:3!1'1 kO,<lJn!:a. All, IPl!'m:e~,1I"aK, I!l.i.nde bil" ':~LVnI \. tJll' Ip
~ ",ldl!, iiU o1utuca sanbr> hTm" mu"" bu ,IIlJr~Ue ~l "u.s! ~t.lndii.lcl

Ah, ~'Yelki z" It h.kem "intll

2Kr{1II" J,,1'Kt tde _ 'ilare:ket I!dI!I1 :1~kt'rl -lru\ I!tle1'm -iI!ZO;:lIrfile Bd~ (i'l' auru- mldr:'lId..h!Y i.InIdmlZll.gtmla ",.~.l<:, dL.·m non ellti"i:llr<I.:iIDII.. dli '''Jnesuli l~in!!:de)( (' h;lr-net etmm IULlm j,l1'idlll,n. u.ah ett!ik, J\1tJtllIRD kllvv~rdtn n"e~ bir mild-lllftnm rrul' dell! cQ n~'1 ,Iii:IIItma...<lL !log kcJ'l bu].;.lIt1UliIc!."'-. bil' ~I!!lilkll!t f~kiI c40 bl],n:l •• f.llifr.t kr:WJI ~ann U';,oJ.lil.aa IlIIIhml1!;-u b~e ~I. '"J blr m.uuI 'li'l!I'I:bi~ 1..- 'I!e 13t'o1 .kl1l!1m, tteriJo[kr ZJd h.rrbe d~''aID elm

"Eo. ~'ela ~ik.", on:iUS-I1Jl1)A tt::ahrl'1i'IU! iruwmak H.1.. rn~k. p kDt blulom. 1m' k;) I;' bill l'I'Iet..~ ilel ide Be] ~Ii. \ru""HI.!!rl bul..ufluYO.rtl,LII. Eu i:!!~lk<tm~'len :d,e!ll wl!rirnizli! )'01 ~1B"Ig..'1. bOlt! .. i l'\i::.:I A1m:uutll"l,n Be)!:ikfl!llatlh ),l!'lleL"lli :3n1Bdl.k_Glnm llBIflwk. "Bile, '·c..1 ~illl1ell r:ml1 derhfll ~. Bunu mtir..iLmb y;;lpbk. Den1.;:e !Udar yg.. riidiik. Pl.1lj sskerlede d IU hh. Ar:! ~jJ~ dil. mu (!clc)'e birli1cte odevam kmdiI rllli de be.li!ber gl:itiiTmel'l'l.i%.i 11 ~ 'I'! 'bir ~~ BeI¢i.k.ih ;w;kcrl~r Ile rdl.

.,k

Ian

Alman Lay}'OI.reCi..I,=r.i ~()k Il';3kt:m u~YlJorJ"l" ~'I! 111':1 ::l~llctfi bekh', en :l!:eln.iIleI"ll l.o;."IDl!tler :r'.."JjlITIJ:k. iahYlJ:rl~rdl. G' llen'len birisiD~ Dindili, 0 d~[<!('~· ~'lJ..k i.dti{ ki, bllihi.riwd~i Metil de;;tel~lj,orduk. 11 l: ott ed~ en, tJilrib mi.ill'~CnJlJ" ecnu..t. ve mal.:c~,nn~k·drn.l1,1 t lUll) i!lWderini "e dil JI\ elde- I:!llememl':S1 j~U1 b~ll depI;il.mm bcrh " 'ti&:l.l i. ~ V'lQ'; lie '"r ,. dGk_ f ~a kOlbm,y.~;"Ibrl!m, ~" me\'c:udlyetimin, boul l2tmi!dir.;,miz hi> h:1r~]re ir rn 'wlycl1 lie I I "'f""Lfi'l~!;: cltli!'l!le goriil:oe11:' -,i ~ml oQll!lm, Bfi,.li! Lloir ~·a.;,:jY'f1l1.· kr:.l ill: ah:t.lt olarak OIyr'lm~ml~ l"~I'I]j!:.'ldj];.ln;, htl ,~ kCawcl"n k.'Dul etmedigi \"e mi!ml~"'i'!l;nnl!ill rni.ia:;.:::cselui idn en i 'jd.. f,' 'eUi ulan li' l!~t!."k"hll m _'uelyetini t:.· ya-JIll)' n. mw ,Iive cHik,

1t;J~~:3:":L

(lkm1$bT. pold mdu j},1 ~ kII.m iln!lllnJ lJll!orm:lSUlI &1!/miS H:l.1. Bil:.i derfi;)] ktlb-u] ~t~i, Ki!bJlIcr.wde :-;. Il'll~ lmplil [dl. Kr"l, I !iiJoI !!lflll''''! ~1.tiI dil ell~kllliI .. i(<lI!'!'lalo< ill. !fir. O~..b 1 1;, ,h~ noe ,rursa olsun .asku1;:'-11 in 3rBSnlh ~l n::o>d:lno:l 14:1 k. ! ir.iKlcrini 1· t I ~ II U_

'I':

Hekl;i, Mdi~ poli~i haberd<! [' 1I!1mi<;:. g~en memu[' ",e bckl;'1.]er [.;1ri)l,.ilIy:l <"~ltm1:;!''Il-, iXIl!~. fili.yl IcOI'kI;ltl11~1{ 1~lr'I !;Ii,. ~'I :>Y.lr. at"'I:j', f.II.kat larn~d8 Abnt.-, Imlun= m m~ iHuiD<!. c~y run'. r. NW,I ~ yet, flli. (lj',1o:lh QllruEl. n biT .' 11<1 I k I J IlIIe, de ~b.r.

tIl' ~ya

ell a-

rruziP.1!lI1IC!',S1 lP,mIJi eUltl l:ab3.ilOilUa imar nareketierillll!' 'tlr.
~l

tJlkd:i'rdC'

b;(l~1ni

u k-

;'1'bnlaclV,;tlr.

Ht'rhu.n-

Bi:r

('Gem. Buhl;ndll

gI bit' t~bbLl!;;~in cldutd yerde santlim:ikt:ttiae l!IDin olab.ilir3imz. ~n scm'a ~:nla.:n.ihl.1'(':; etU: - Y.a.l.D.I.z \'atanda,o;'J:tnmlll dla bu. gibi ahV3ti hilk" t, -ardlmcloi· maiamu "4 II.dF;:linl..

'Di.l:u, U ijd,1] do.! KaI'lJ 1::.B:l h.m I!!d m~ar11111 i~'t'r1 U1t' "'.!r~1 bnl~ yali a.,yhk bir 'Of)CJJK: bulunn ~tur. C(J~l.Ik DIU'UIIC"CZe'Yc ",nde-rllr I~, 4cintln t.lrat"nd~lj'\ t>WOlKI III i;; h.llckln<J ... t lh.klkilt ... b.il,l.."Jnm~llr,

ill.i, dun ilSliye di5rul.mdi oC~Zil mabkeme ~i.a", Y!:".i.lou~, m~dlil..lU!lnC"1 yaUwlm;tll-. K~,w:bsL. u~u iI3.iW ,h:na, uyu P Or da kald11Uw,. gi!Ce Il,VlIlldl ml, (Ik:n'mk icin YI!:[' ;u',amaia bil~lnd.rIIiUlI boek:ClDm ::;O:R1.o.n.m..:;:,1 ,.;r.<:r1nl': c'I. If(Irklol~ M~mOIK J<':ln boruy.a tJ rmllFup tara~il)'oJ. Cl kh '11)1, Jo:QI t u ~ i dan ~.ambtm i~e SIlkl:Jlldl~lI. biraz Wl'U'a d:l ;) :dmLi!D';htJm ~o-yl~m4iir, Mtilll);;em!!, A]jnl~ ,1;11'11:01"" te$cbbil tli;Unll c,lo)il ·ormu~. 1!uPl ay on !.Ill I rl • 'T'I'1;)I~kll:rn \ (l!:'l'hal tl!vJd[ eLLlLILlL

bu-

bi rlk:r T I "I!' 'bilbmisll, ijgill mrrnJe.k1!1te Bdfikolia ~lIik hu:ru!iUad~ kTilbn (I lcrdli1 }:.~ k~ hcpin:lJZ 1(.-,,\ C!tI~ ,!"~I .koyrlilk.
D~yJc

Kral,
\'1:

',,.ledlklerjn1i.zi

k;Jbl,1

aMen

Ball;.l lrr:!.lJ, fl_T::l> i

-.I. 11 u~ 3L'brlalOlffi ill!: bl:'l'I. ural bllliioUlldJl.n bit lit:') rI:ar

.m~!fu.m ~t

J.I.;;Ir; "' \;l:l: g~-e~ ~.'k: j,,111 hu; bIT ,"",YI ihm:d c:Lmcd'k. On8, Gw:tUfl iUenIH' oS 1 d::,KilI.:lId.:i \.;]',~bjjJ{' J 1~ burl!kel chnek I ,I;) ,. ki\lm&~ h.lZ1-

liIiL~ dU~ln cl.i.Ilc ..:1.. • l)t.I 1~,", 'lJt IIT:L~llda kalmak fikrtni teyid e.:rlrdlti. 'o.'C bi>yk Ii.>lr ii'llJr Ilin f dot. I 1 :lltJruia illsn m-eml I«!t~1!' lJ::I.ir,:!Ii Ili'i ro~ ~k.b de";rm imldl1111!11 i!..J.A.n'1olr ~Mxllii.till ' :d.if:l em benfmJe Tl!I~r Il1o ',MIa ~dar :D.!]~iJada ~h"hCil
I~ \'~ tIo!:i1l'o'1

kattAm 'Ii(jonrll t~r cUi!;,

U.dLl",

'.

I

lir
B ·l'l:lk, ,jan F"r;:j.n_ECLya k" har Lrl' !"In rJtrJmobilkn al irc zlI'1111, siJW'i.1l c,,!.Qn'!obill"r JOa.n..,m I _ b l' gok 111[,; !rol~1'l orr.kii,llIIU L Fl':tll.S3Yu lal'!ml~tll, l3elf]i1r.a lSk.d kl'lat\."'tinde bir ~; Ahm.f] a).'l.nb.n F[ _lZ lopl' lan.rl;( S :r.;~ICk, clbi •

Bu ~:r.

gbzfu:n.m:ii

dart ac:ma--

lIdlr. Sir l;i.in hilkiLmetc yardlml,:l (1Ialcilmek1i9n, bizden oJa"ll Vii! omllY:[I.tI. koniJkODl.§llnnlZa karll ~jmdideD mil·, teyn:kha; ol.nul.YI biE '!,nita!:) borcu bil:r!lcliyiz,

KU~DDay Um I
Aluracakhr.

C~mDy.~~u
r.
d--:
ve

~mniyet l' yinleri

scknn1e -sak
let'l)'lc

I J,i.n;".ik tey-q~ uaeAlman l,rdu:.ouT.ol. h..:.b rl r yetI., Inni~l rdir. MOil!'! .......ar.rn.du t!"{,tl ynlunu l!l::urmal: i..iz re oIan g-UIllI lH: lIJ<;:muru kly~f~tu J~ bi.. a·

iI:.~llJlg1I.fi

b lfil

dam hr.

_:,,:alm1rmu:' 'lJe hClnen 1'1.

rn;oIllml~

llu :In:.r,!ly "''1:1 Bdr.i.lue, ~OI1 DC!'o·~I tuLar".k. bll" koyde. b;',yilcek 1m' lIlmat 'JID3lJ t:l....if.:.il,i dii"irnnll..~ tti, Hr:::-iiz :-lii.alart ha2lrhnan '~ll do:,,' :l un m~lll~ I n I nm:)~n .. A I [au)" U 'ovlc tru· ihtlrda limI"om'lUlllUZ BoeI"lka N.". Ito· yllal bt! a ~lmc j tert ib eili~(,I. F,.kal 1ft lhwflC:tII1 tlflnl'lumuz r:ibif IM~k, n buhuHh" ... rnm· II k h t1 yo.l k;irllf:lm UJlUt:r1lil<::, iimillJld{,y'i' ...
"II'

C ·,,1 !oI" , W:UVI:I'&i~l"ie' 1Wr.:fOl 1, klontn 1'1 l':liruj IIILl1 i.k~t k .. llruU • .!HI,lt !!I,.!IO r1Wd.1I!!Il!licdoe yun.l!lI1 ~mlI. l<!'J'h :.J h..oIJ~rEl. r ,,011Itn i LULJ~ ye '·...k·.:! 1Il<.Jh,'!lm~' g...Lrl"'"k i!B"'.~1'l ml!'L4>l ·il baa;b; ~1"'flL', olGlI'I <lll ..L h~ml:!1J 51'lld.i;i i"IT' Lli'ulr • jf'4lpDln Lliil io[.,\t>l I',.ece I kdleril'lden. i.;lrmin y ..ltl.t:-' ql 1'1111 ,,~ 'rul!!Illlf' ilI1od ..d 1,1:1Ub:;:lfi1ltlJli"~ !lId l>dam", to v n 1{1 .... ,11<1:11 .. ~~u~ &J ~lJlmjj I! £I", bLHlU.. m: ~>lIn:cl.4 'ft1klJ 10111c1i1~ t. 'LiL I!(ml!l'1!:'k ig..rt: ... p.lllS v~ mYl' leII,lIJllJ1'tlllllt1,;e llhldlutE.il e)
koam~lr.

bWt ~.

Arlk. rn. ·1 (Husu:!;;i) Eumlyrl MildtirlUgu S. 2 tiil--rii. l'r_ Aroanm AJ'ltalva 3 Uno i.i SJ:n.t.f Dllliyet MudiirlUgtine; 1 JI bill oi)" t MUdiirlti~ 4 bll ii m.t.f niy t Mi.idilr!eIl"JDdm Z ki \l.a· 1m mezkilr '\.'i1ny~t ~, ~ Mi.h:liu tliSi\ UEl: Edirne ~ Unci! !!Il'ruf li:,~:'U1iycl :Mtidiitii H.uti !ntc:penin ~]'I,"aR ,1i:md! BUlIi Emlliyct Miidiirhigiine: Afyot.
Blr:it1~i snut Emn.iyet 'MullUri.i F~ik ]{Qsa.lm ~irl1" 1 we' IJ:lU' Ili)'c-t Mih.1urliigi.ine; Sinu.p 3 Un'j ~Imf

En.l'l)iyet Mii in·U Mehmctl T. f ,'cri·

'MA'ARII'TFi:
I

~ Tl1!lJJlLl<Ni
1 LIIl I rlnl!
rleYiLm

V Irib

~
~tm.mlc !ilI1l

\'dJIinin
1....

1l:I11<lJ'l .,

All

Y&LCt] tl.UI'I

d

~ Lid i!o;l ,Ld (; k.rioili. '"iinl! ~%IdtT 1nrt.D5iye d~ 0:1.1,,", C'lt'KLrllit tl":!i .. ~m4.1J),ilI ~ i,1.imlll tl'IIlUl-e-rn"ojn ,,;1lU41 IBll ...~ I!>,lar~k )

DC!
I'lle'll'

.;)I,m\lllln

H:gJ'!lll

San
m~murLD

!uilil1l lUlrd4l 05

I'

.

"1Bdi
kilt1 .. 10 00

("lm.'ftJr.
III I Lh..:mwnn

Ipi
I

);',l,llleyin

ImzJ

Il:IIf'l"rm

d:d
B

J.

-r cydJ,
'&'1I~1I; ~'ll d ...(" til "'_~ m('.l.,.obl "f'll IIII!'rIUiI IlUn.JJ d,.lilYHlJ.e. '''elk ,nll\idJlJi.k ula-a bl'T n 1111 [ rr; I fl.';'"' tu. S<:r"'d.e LJlI.~
):;J

k1!
ILl

ve UQllilJIrlfi-da,
1J!'lhr:;;umhnl

b1,! l i rllH.>m·

1 kc

1S!7.:1 (.':rdumll:~ t

u.

d.!.Lflu. biiyuk Ull"" ekl:ul I"'~i'il- Lola uk-

nin ,r\fyolll 3 i.lncii :sun[ Emni};;t hi· dtirll.i,riine; ,- k I!.ehir ::I ~inciJ if EmniJWt MLiduril N lo."CmcdL.li .... n Un;i:nun Sinop :I ili.!lCil !iIUJ[ EJr}iityet :Mildi.i.r]iiiil.~(!o: ~ J <J. ~:ron :J ii n ~J ii :51 fll f Emniyet ~Wt.li.il'i..i llHW,1l G~h en in: Emniyo')l Un'lUhli MilcilitliJ~u kudl'O ~ !lunda 1111,11111:11Imh.lDaJl GOlira mna5· 11 ,l-'Lll , miitli1r' muav:1l1Igme: Sh'a.s J lin ii ImC Emniyt'l lildi..il il P uni KonUl .Jlll'l Trflbr'1Jl 3 tln..[ smtf •r y,·t .\1 ii, 1ill H.i ~lLllll:l l • yi Illen ltt" I '.dd'l Iklintll f'lnj"tir, \\"11.:.111 Uir (Ir' Ill;

F':->rrLZ g:l"Z ••lekti bu , !j~~ -in mi.l_· lY. '. ;1 QJ.oo. bl,11 ~b.zlLm ourt ~ :leak Illi.o.r oldLi un ... y!lll!tlyu Iur-.

&'In'nL

Iilr.hnUJ

tL!.lrimWlitli.!

~rHI

ll'

, ""Ok ~ L r~,
I~'lrr

~lll rlLttdlT. bunfill1'l ~ t I ~"L dcl' n~· lIIld eLil,d1.-:r, Vi'! I'I"! lrtu ! f m '\ 'Iilrl I!lTotlH III
I

•••

~.

1jlIl!o: ~rll")' \'1IHllr luIJ Lnr:Llmi:l:lJI u, I·
biT

Kar m ml? Yen
l

mi?
Mumd. M:D.Im lie\' .11111 On", ,-Inl" k.ublmd(' me~.anm;) kndl.!l' ,gt.turU)",Q1'IIhl, III1J.h.l rsII1ml ..~l1r Beni lIII[}n~dm Ii:!lI! kCl.ll:ll pillrV'SIilL blll]'uli!Mn:i.u.m. 1!.fllk 1'1('1" ~rl lillrl:l1mi~tim. H~nJm 'yanl~11d1l ~en bHlm Illlb rim, h~pLmjJ!J klU.dmlen ,ul.lru .•li, AI. lilC I) \'1>lc dJIUolffillzdlll1. KIJ rllk m(,l'!li• Ben.! lIN'rl
Ii!Il~Jl'I'C'" I.l!'IlItm.ooJnn,

-

b[!,y1lk ..~ Jli'4I.T &:tin! ' Ul:;Jmm ('lJllljl~~ ... .IIId ml!LlV' baamdn nl!2'llilm. 1I~ Q nil mJ.hl~kl.ln llilYlitu ru~)'11'tlk: 'ci!k 1.1(, lri \Ie In] bil' ".i. Mr .iJ'kOOIl~1 VRr ~, be"h:l;l .. :p~W1Qll1;!l" bapulii.=' ktl'l:lIcllk )'!llilJ11a r '0, bli11e blr Hr11 bIl~ krIJ ftlb- .§lIph::<I:siLe b.i.r dllm.k'IiI:!,o,illll \:miI . i!:3u kClo\pllUu,;r;u.JII bl:ndl .. 1!1 d,t il:ndm,yardll. MHo'lI'wa:dan bi.rl.o.l.n b<:if!l M_li.ly.:tl 1<LI~dk IHEI Scnjl'1ll idJ. 5cml1o". !] Iol.I:IIJIdIl !lID: Pi'km~ ilM5a 1I;l!ulilkwl til!' :IloI nUlII, .Ibl.I'L kJ" .LrCIk; • ~b, ir-l JJ\d,,· ..·, II gti..!fmld.:uh.1;I duilJU. bitJdyoJdlJ. Bir.l1. {ll!edlliii ioeJnilc 'bil¥LI.k in.; ':OJUJ'!1} tUlnJllu LafI.ILl ma'lOucIIy~Uib, W:lI.1.n d t,pn D:wIImrUli ynll Dr..- ;.o~likhl ... S;1~lI.bl' rk k:dl~lfl'l;:.'IoDJIIIlI.nk!:!Cbr 'ttm'!Lm~ ,.. Birdm boiu'k: 'hlr ~I.ih~th"'ilil'l l1l11<'~llr.: ",,' y ...nII'Hlil uluo\II!l!I ~Itim ... :NIba}-"1!i, "lit"; 'et dohl bir iiUluuk ., Giln ..~ b:lhp, orll;l1t a 1:1117.11.' bit _ Uilll 'I'lInn.m.~. $,;,n bOJll.1;;,.1a.ne dill" S'.::' Il,bk ukur rl'!, 1:>1 IllLi~mh:dl'l;_ ,Iltdk ,.lm~ Knnm ,llII, ycnK~m l? (l,Jrllol:ulirdll" Du 4;fJl'Uk. r.. trurnuzdu n Ok'll.!J!um yuw;!~, 'Dirka.; l.IIIlIi:ilili harebiiyillk fi!\'Kklcr ,.Illi.alu, ".nLhlNlmi.:.e "'~ lie Iwlilirll, bu. Ci3Tib ilil.(lm'" ruhundu m~um, nco t 1.1. bl~ .~)'dtl anl"~irll,k 0, bY,ln11r bl:r I'U' \.ru-dJ. D;lIClII m.:lZ.Q:rkln cLio bcLlim Il:ln ~I.r Ilal/;lIth. nU. 1, rI~·$Ik. h .. m~ il:!'l"llmJJl'LI.iU, YIi.U:IIn!J, bric~ !:UC' r.',~~Ln hl,,1 "111:;]1c rncIU1,:)j "~''lrl.fd •• P.o .. m~m. !.1k:11 oylC' ZIlM~l;lrdum kJ, !!&rl.'lrL lrilc ~dt(r"In1~ tek gUzt'l [t1:.:JlI, kiJ.~ ~ <li:,t.,,,rtlu.,. Bu ndam klmdi.? ,ul< $1 mlmqu ij!;uleyim cl,y.. Y c-Itt md!L'lrkmn. OTIun tlll,YllUfI<la BQn d.fihll rHLl1 C atlr<I'I' d(011,0. ben! "an b~ y'B' tu~tuJlWiu. IIII1lbm!~tyn.. 1Il . . yg!d.J ko1!r~!l, r, eve GcllDClye k"dor ko)1i.OaIDIIdun;OIl dolru J'~rill'l!l ii.r b 1~liItor;..'1~"rt !.tiL h liLlI, ,Ul.llklO!l nclcr oldl.ljUt'LU YAlUft::l eldlm, fnkilt, e ~lI!rdcld ibon,l h;]f.)[cLlc ~"lltln,h. M~ lee'" tlw'klco~ ~b..r.!, nc d~ 'II'!r~ (I' i1 lb. blU.rdlnl, nir !;OIlb.'1h:lf Il>till:J.3llllft• rilj:iim i!IlUn N;IlHt ~"\'irmclo:' It ~ i '1g,~l!.bll IliI- LjI..ct "I uli, n jolcca uerh nse mI!dI. Ottnr.:unlJi bOilif(c dolruodUln, bitIl~~o!' _l)'ku tlrm "til. F.~jmh.lJfl billko dm ... bit UJkudon U)'.tlllllli ,p, 1I111'!uuuda, U2WJ 11,l.!arL"t mt!ll 1b.>1 ~ilYI":Uim. 1'Il ~mll ,dlkti, 8i.L Y'lTnlr, CfJili!'f N(! klldlllr t,\,ml~U liHII'lIYOL'U1'I.1. pLnL!!Il, Jildi!' Mlrlcri.i'i mihn~i, k:tlmnini ~bit"''!, 1111,.1) (jtt'"- knp.w IlwJ;.J.l\U.I. Ilk tcui.ye U G'IfiIIW~ ••• Po'I'Nmu, ),aDIJJwm .. bl.lru.km· kllhldl M?klll;" iunl'l oiO~ ll:i ....ll, ~b:r1a oDh;. iIlnl:, Ii &1.1; ~ dudakOlUu.ll:-.ulII ,.,,,nllI "fU'~k('L:J.<I !H,lml~lun. Ian" ~ bo)I'Uu, b 11. bu ,!ilrI'1 d~ Gclcnkl" Ru n.;-t('rlKl Idi. Ol'lJ,llM k.llISe ilbl!J,lfIII>l~ia,Lyc.roclu. l'".liru MHI Ill'IDI~, Ulnumi I!lil b b ~\JlIInl~"', MrnI]l;:~IHmLIDIDd..1:rdli. 0, bit CI.l<'i,jmi,J{!['tcn )'il - • ....ki RuSl", I IK lk 'ill klera ~IY" ,ocI_UllOIll.!". mUalm]u gltoJ 'LI'tr n1!.li ... Ye}Orl till, Cel'm rt ~~"(!or bu)'UIc bill" gih1.Ilan .iI;i W;,~~, Irl 1/111 iizl.e:r ~ £ ill Il" OI!dn k Lp lOB d'li adllnr. hoL RUII~ pdaril'lIIIIe dl3m1~1ed£vilm, til :rc til 1;,111.:1\ bllm. bu Illrboii nerC'.I'Ll"ri I) Ij;(!b mlrm~ ~ Ad;~, n;:nJr;; n:nk :pmJh~

'OiuII.

IlJi; ddi!,

v IIlrrl mdlru, 'II plh'rfl.ik: ttl!: (M", $1:$1hn... k I\WMakl.t .. Ehmdc I" nbc a 'It, <lh. lie 'ihl d nizc kOl,tufD, til" lilian

Y·,tI.

In mnlil

U,

ko[l;.ultt;

Inc

ho.::YillA

Rl,bi
-

b I'll bclWyorllll,.
bnl>BWi%, ;'Y YJ'li1lU bh;orlllk

nil'11n~Jm

her

!.!y~ill'i
YUtCi

gu...k .. imle !

l:lfl.'tllYl'lr um. tHuktn, f'Jcruoo blr blilluL )'yklilplll1 jo bro"lrun ~~I.Ir.. ,I.I bL.l[l.lt.l.!l1 Ii,lnP •l~. 1111111 l.:Iir 'lill:"l hi, mulnk ,Iklm .. BIJ~ ltllll.-.r" l.unmcn biJ' mulek., Bu, Sc.W.tI, .. 11n IUI]1 1 idi, Bolt':t -Oo;:Wi!'. ~I!Lml tll)'f.! i ill' L 'l"oldtll, Blrdon 14krlmL d Ulldt! loll" CJ 1m ~111f1.1, ir m an yo\. y, va n'tiL! elm ..kte i~k Sflb.IL1Jilik1.a [llubctim" b. nd. n vv I 'l~n]'iln l)ll : \ n Urnll;) kim nlilu"unu brkl~'m, ':(' ,od g~ldl, llC'oim kki~J( Md.)mdi, .~,,,h lUll iklnci ke .IIU:f\J.Il, lIt'1

"lilt ol'lI1

",m

ocllLi

'r.rlni

r fe~b
iii

~~ii.gayer
..--

o]acagl.leb.fike1ttl1 rg6z .. ,cmune ahoa,ra'" so!ucan

-Wesirli~~rB~ual[

solucanlanhln
-

bUYUk.1~rde-vG~~i

.....

\ ~ma.~,an VI·
,.

(a.vdahdu- ...
I

"

nekllmlerlmlze
"'~!!I~"tot,..

,.-

1

ha'lkunlZa lavsl)' edUan ilstahZa 'he'r e-cza'nede -lbulu'nur~.J/ __
_
n , __,.

_u

';ao .kUrU$lu r,~

Kl'du:
-

'

R~ irti,w;nm!il.1 ~ rnllhrun bir ~tl". !IJUkt:rim~ UJ:pe:r;::I.im.Aulla 1J.'1.1 .. d;mm f]lTIIIII,

.t

'iC;n!oI:hih-ock miJ'ill.m! B,I;t IIUl k:rlJll !!Iii' lMe-dd i.J do lIf'Cirdim, p:1".1 Il.!r IIIlId "'TJI['~ dUli!.l nl!yQ'}'1l;lwn, 'line GIIImi ll.iln::k R:SinJ du"dum: msinJ%1 Be.ndE!n De LsbyonUIl l' IDiIb:I bzJii lcrrAliud etIn lJII. ID~ v· rInttu ell~1ti ~llel ime IlIdlID ... : ~ .jlrJ[It~ olmn" is~"Orwn, d dim. .. Elim..i ble dost diJ'(' kubul r.dln, ,,~J.mltum. Ii<!nliimde IIIIl!IU 'OJ1IiIlQimi:n fMJ;;,mdil de1;lldlrn, y lnI 1,1I;UIlI LJIII.IJ], QIlun JiOI!'n1UrrIl k'G;l' edic, S0Z-· ..,ledLi'ft, fl'! sonund:l. ondlUl b.J,al.m.u'i dlltQ:mo1n!l ~OlIT1c!lio.l. ri~ l'ltim M,I~-

b.m mU~I!.L1I iI., VUI .. MlIII: mHDlC k~lJmizdl! dlllrtnil iI r 1m i, atlYBlnWT1I~ 2J. I!IIr:tkl~, 1lIl'Ml. uZlIn ]1Cl1ll1.J dil~~Ul!,Mu.II I'!( l r Ql.tl.lk, • ~ [)II'!:J II" lllmlJ",UI:! ay ,IjIll~uk 01'1113[' drt In .. m,z~al'l;h, relml Dtl"(!I}C:

Hel'hll~l" Btl !~!'K!!li IRU'll'"d;]I'l, t::r.nc 1;,urlu.JCi.m mtj tnn., O,...I.ah, arn rna • r ~11L"F ildnc:! dcllJ "eJHJl"I.!l ,,,lc'lI'Icdim. \'I! ~~!;!l IZtlruLlJ'rI ..... hl~,,,ulfnla b;;J 1I:t~ kal,tlLl'fI. 1.n~m dir Ill..o bl'r m.llllln IOlil1r.', },,1I.plltL b It.:ilU'" 1;1" U:}I or;ch.I.'r J..: r.>ldji, .. :Burao1l yoL..Lnlilorln 1.011'1SL Dlh:u.llr. Lid III lllrdc.Jm, Onl;U'il I,,!!' Ibaln I.I'Ur Ibn8 u~l I'lTItlJa d,Mn! nru olulI'um "k"t Ul1[!yin bJ:lI1:J. AlI.lh, mn wyleyin bu 1utan au Iii Pl'nim «1o;J..l'UTI ml"" toyL'Ilj!I!M·m.i'·. No dl,. vlffl, SiOykytn blinn? _,

Ibyojlu dllll:

'lI"llrll

"'_1Io1~rlik iiiIlJl;UU'Itla,rl'l

..

lden

CItd,kJ.i

i't"lIl'J.IIma

o_!.!.1P,,'IoI ,.~

'"

lLLLl"b", ;W.rtE&<:.wklJr, 1B'Il bleb.:! ilk ()ku] mo;.1.UDU oLu{ak 'it! )'.11' lR i 'IanmmL.I..ota.("akb,I".

mAnlJ.q

l.rW ..rlr! ,~d
1an iIi!! oirlll!.1

..

k.I nwkll1'b v~ 1k.1 IrtI.o l.Ilrill'lda ~!VI

miJ.rut:...atlw'

il:Ul ~LUDIl"

Arlldlln l.;L..-k.~ :!I~. L lli:e.lh • 1:h.jy\'icLl!l'l .. Olrhlk~o haY ~IJIU ka,:u,.I::i0I:dum. f' 'II: 1 gUll r. tJ'l.c";llI,;lmdcld Imn ... 'rll)1of,lNlu, J.:.I.lb ild"k' troyO .~k ba;r !'1 I;liIhr.m b Hilde', I!ILlhm DPtll.l nil •• rtllh)llldu. Nlhal·t. bdcl 11II:nl!'lbk'bIt k, adLlf, Stili'" lie bizl k ,.,1 ... .J .1)1.1 &elinll. Ok:ollZ: \'C l(:\on, t~.k ~nlil K:.bm~ll. P.\bne b.II,YtliUIi'iLn l!lJl o"lf'lk gIEdlii ¢ilnLl lL1iLI lInullln,.>()n.llll I), t,.. r Ill!lal'l d,r.-m~lc~ h, S,'n"IL'r!n k ..lIr~ QtlU bJ • k,ll d'-lIllJ. r;:lI~~l ...st I'mj~ll K ~Ibllni, n ..~1L1Tnl"l,:t niH,III" 1:]01.11 \'C~d'"i. J\l(;:~nhh:IIIl, I
JlII

'c"

bJlml~'oMluk...

Til.IIllC wn hikfiye;sj l:oilU:illjh. Cnu !.ir k:l~ Se"J(' ~.I. dU oo~n~k F"'ligll. !Jlu J.Imln Ylirullda 'ULL ,llrr'l. A""l,)n uzuib. ~IU I' 1':!I;~r, ~lhnlmde btJ~,', ~{:\ .. bini ~'crL.:I1'I!U1 .Im lIulLI I bMiUn1 dol,! B', orJ(;',iram m~ I Yei'l6~lIt I, I~

"'Ir

P~:l:l'" ILl!; o.:rlik :ldbcsmdl!n lmu, oldu!tum !~I'hi vo!!.i.kMLn~ :n~o'i tlHnl. 'Yc.!WnJ. id~tnll1 IiI.lkn"I~1 !i'"kb.H·, r"t~;-.r k.lll'; tnlll Gt k6YLUldfil t4z &rLe~ jIulIlirmd:m Mwlolr.l.a ~ DIoJ. un All :J1tJ

GUinn V.rol

{S""''''SUNl

un'

DEMi

• 'W'},

JKTiDA,
E K I.. i

A iN

IE'

_

maI:i.I.'lln
I!I.:I ~

£l,l1(:i6 dof::n.I:5U

\'~~

pcndiYI!
..•....

k.ldllr

sOrb!'
I

de1.1

l!~Jn ~'Ilk me IIddW1I,,Jo 'l}u~\I.uJ;: )'uuu Id. m
,l

bl"lmd,

clurdu,
dil!~.l. bir
;ii~ -

I!Ii!I!IH. Dal:u!

lAgImJ.a

I"

.!'l!vgI.1l
e!;lrol,

mC':t.)r:.na
In_lei

1113 IIIdlm. ~.,Cli!m'd dlnlemcll:, IUp!tmu 6j;r'1!n.mu. istIYOr'SWlIllZ, aolotll-, _ ~ JIlfiId.,. tu iU'.il:: nll.lkl'iglin. 1I~IoICURI iII!'!I'i li!r'(e inl~l('n, Ii 1"C'l'! tlIefillmi ;mb~ .• dinI~io: ... .atmJJde, ftr.i..t1 ~ darl CftT'ilI mlnimil!il bill'" I!\>dl! dojmu, rum, 9v" babil'JDlD Jt. ;t!ka~r,J.f'iiIlki ~~ llil .. YNi :rwmil 1lu..atr.II', 'I;ju ,,,,-.In\ ~lIIkl ~-el' p 'bllJh b~ dilllll.ra .lwn:m~, "'DnI b1r ItuII! ~1tII I<-oHIU11, rjll'lldin'r. IicIDn bmi, kl!i:!,l;ib~ be; JUl.Lfh Uk m iii ~ lo'I!'.l'dili!r-. Or.r.dii .Irtl! de 1kiid.l.I'dm:I. lel' 1:I:i'l:'~.in 'll'1I-:;kfl B ~, a!do~ 1!;In llu..q mP!kl,ebl Idl}.

dcna

111f gll!otu

pol

I~ I. '.l'l;!Slm~ d~.'lUD .·th; <- Kq.ke 0.1''11'' tek1"tI.r b\1lmlt~a.ydun, I:rUyr~ Tn 'Lld olmasa hi m o..Irodi.. lliJi'Igi I'DI \ard..lr k1, blr!filil ldGllllm:: II'IU llbLi OIl dIn 0.1':1. m, Ln. Ben ~ Mflc 01dum .• 0 !SIr ,-"I. :uk(!r c;Ldum, llu!!: co:oph"nt.d~·, !'Iu lur:J t::SU" du~ Lu m, YlllW"<:~ li!!IIiIfl!!'lll<! Deler t ~tl"l, :E",m ~,~ h::l,uLi! IN:I~u bi.lk (i ~ I<,;IlTml bi:!ml" kalnll~h. 'iJJ!1L"1!;O I'l:!~e-II ~'!'cLh:, iI.ll11ara tiUJ bU' kflt;; mll'klu,(l rall:lillm, r.'lk:ll~ W.. jl"c III- !i:e~·w.b OlLmwwm. I'!u aKU' k;nl t W:UI'l .Blli'Cll ~,,J'it"l. bL( gUn Hwlilf n Itll:rW~l IMII~' ne~iodc rub ,'o,:t buldu .. Ben de i'\J.:l' esir11l .k.afttr.j1 Y(l1d.:llJ nw.mlckcUnl: ttl! ttilm. YLILIn1II' h relml ~ol'lltltlm bu iz: \.OJ;>nRn lI;:wu~D1u~tum. 11o::..,,,,l I:;:, e\'unt :n 1}'T[l Duhlum, .• Kilf"LYI ~:lldun. killb11h l)yle haII m'h,Y(l£1d Id. u hcy«:J.11d. 11 dftplll!.1De.k km It;.:a.plfl lut~'O'rdW11, 'iDO p.!!Dl::ocrcl~I!lIi!Il b~l' biilJ ~fLf!I, bu. b~f[lZ. hllsu blr Jul.dmd.!. lctnl~en ,gelaJ blr R:!(1~ .I::wIl"&!!du;o.; t\gn'l:~ .. dH'I d iI C d. 1.nk."Ij.I.• kll(lIYL k~rllk -

• Iabllono"1!'1 !hal'

1C~,aniQdiB

tPost .. k..ruall U:!f~) G.t_

'.at&obui

buhuHH'''
-r-

~ ..

Ma3rif

Vekilelinden

Y :'II

a
lI~tI.

eM I:I'IIM Iit1't [ l!;:al gikleri

ul'Iaf . 1d3.l";!

BL"~'lnct'!D zl'J'lIde bk j'clIri n dUDUlnl11'11 In.l~~, l'EDI(i $~ rich. lEleJJI IJD'IllJ boyn:un::r II.'iIrllm SiN be leTk~ c LaS 1nb!J ltnr~t!tsiz d)• .Irr.1~· rdu" o Bir 5Cj! IillI.:l.rn DIJ,ao b Jll nm f8{km, 1I~:lk'l_n etrjib :I~yn:dl:r)!<!'1'11 nnoemLn. bUiirUn bile 1ru]1iI; i]lldiLn ilL trmym [IU E;!liZ]er J nl ['11,11'l1li t:Jbl dUj'dum; - Sen oiilrnedLn 11111 Ml"lud: ~!d'J.' ... h &i!lll~rl mG,l.I!lIIIub ]1fit!' jld!:l!dl. OnWllI! -.;gr~.rkUl odl!l.fm bi.rlLldell SmTh.a i[J.k'lL BliIU" V:l!l'I.J~. hli1lJ.lLm.I.!1 'kk ydihli S~ itLa ... FakAlt yorum ilclrn~en k~ak J''U.k~.n ~iI'tl.. 131.1lie ~. Annp!mJn .,pima!!. lit: !II Irken. Id1 ~ kanlq1rn II'!!, tuh~[J n3.l".II.rl~1.a :rilziIJm,' blJ~~. arll .. !:lapldan .sollat..! llrliul.l .. &v1n l~lrIlIll ~f1l1)1';:,m.iltiJllDI bll' mUDIIlmll ""I ~d.J.. (M['~ dui:,{lm m:1n.2.:tr~ ,or.gwn olan da.ribmlL blE ]u,~ d"h.::J. bllUllUf, b'C'oJ I!ril£biJlUI'I aflWllll,,trrrm~ll .. M<:rdl\l~ ...jerc kCl~t\lm, Sen.llin)"iL bel'l.ur;Q Ul!1l .lil~ralil k !il1lx!bl oi1rc o.mek Laiiyordum. Oo;i"l,m.l='11 hllrlm!' ~(;hhm. bl:.)'I:J,at!., DunY>ldrtkJ ll!k emeUm, a;Jo:UOll'l
I

A.."lUTI.,

fyti Ui'j

J!jy,angcf nun "

Haziia~

I

1---~..----------~=~------'111!-----------Nafla Vekiletind,en
~II'Je kOl1wnn J~: ~ _ !I.!:JrWadil Hum ~ilylDJn lIIi[' l'i1IYl! yataj;l Be M."Irm:ar gtI! e ;pltJbJJmw 5tnellyrl1JilillJ 1(t:~U b~eIJ. (11 Ut1i5) IJ ra (68) klHl.l~iW". 2: Ektlltme ::!1I/6fl!l-4C! larlhin[' ..- iliyan ~1J.m~1 gUnu lliI t lfi de N<rl.ill ViI:'Hlcl:i'1 Bu lJlerl ReL.:!1.it~ nL ~Iu;ULm!:' kol:lllis.,)o<lnu II'dlLSliIlIdu k:o'Poli. tan u.'lUllle 17.apLl.:i~. II 1 L.(::Lclll« ell.$lhQ'!: ~:ill'hmmesi, Mukavel!i:' IlNJ~i bllYl.mJubk ~12r:~ ~ prlr n.IIIlI1C111, t!lnn'l ~.a.ml:! \'I! prcjl!lcri (1~ lira (281 k:Ul'1J~ ""llI.l!biIJod .... l>1J ~lrn Ifdsll,. jind,en
''I -

.Qcinen

~KesJdes~' Tg_I!1 K.aunaet, :nlan~ , .

I

Kurele!1elyap.~acakt'l

ale b LUx ~cr.

Dinamik hiT glizeUige malikiyetioizm

kmin.dt

mut:tob~d

mel ikesl

i!lcndi.l>Lnl iI:mHJ.

~1I1mU.

6 Sebeb,i
II ICi eazilli
RU,

lIi!ll.anlyol'du. G3roclfltilm mw.lU.llro, ~k miLlhqtI. A:rak: liInm kct;_ld I z:J.n.ni!tthm, ii!!lrull.Z Cil!:SoHllin <11-

bepgi dill e-Gn ~Ci.ITd moda.st. billIla n ku.l.1uJDu.n ,grl:,a.doeWrteo gti~bilirn.i.niz. :2 - Evve.lce miimkilll old.ugu zanoediliniyen dabll iDee ,'e dahn..1:miif .. Bu Pu.dra. "Hava.ia..nUJt'1louJ1.. Wr. ~

bin. )'l\uld Lm '., Derl.Il .u.d.iJm )'101: ",ll!lmU u. 'D'Cdn, d~rln ~<:inl 'I~l:i.li. &ilde~jnl k"p.:l~'h, 1t.151li, 011;"
3m!!:: _ 0 and3ld. Ylk,lI!ll'l'U, I ,tll'(1g.1r'tI, i!!n];:rlrn k InUmi un dl?~dj~, dl!'dl.. Tekn;r l.kVllm cut: .-[l1iWJi :s;oauk k:mul.ib'ul'll LOf.il';'lI:hm, npklamnm d1blndo.! p[!mb~ bir kD~t gIJ.lo.m: I.H,li, Illi Wlib'lUIII tI~,,·rit'ld.e S~nih:l mil In<i:~' \'t" daa:.uuk yazllanm t:ll1I(hm. ~u C!:rIlnn 1C;l!ld il ~'Ikm:l.k: ldwniih. 41e t~ bll' "'~1 1'1'0,,-1 hD1JzeIl)d3n ~IMil)'l:n ml."1\Ift'l kll.r,lt, oltul'()rul'l1: Si'nl uldbl tllYt". alllll:m ben! J.;il~'Uk kM'd~nLI! IN1'ill1t1ln:1.1. EUer ~... ~nmCseJn, '1:'Ii'l 0"=111 r;lla1l3m lr:'ilb u.uyoro;iu. GldJ:c,tk. ViI!! loffilf1 lII:ru huyntLnlC:I stl:ro!:celt 'kJ.c: ~ :11gmoiun j'9ktl.l, fetburI bill. h:dlv::tt;L klili liIoul rlUnt. 'OrtWl, Clgw:lUndlr j lenin ",'arb~ ilnl t ..t;:ll,.ul oCC1l!relc "iII.~lym'dum, r~t, lit! • &llin lIddlt:inl &runcto, D!!! biJyI.i '011' hal ~1 ..dI{Pmtz.l 1'1 1 dllEl.. YIl:tWle bit'k:amtL m. A:rilJ!ll.KiA:o, bi.iyl«e !;co1illmek

il!:r.:.ilhneYi: gi... ~bllmek 10;11'1 iskk\llerlQ t8.51.1iI) liri!. (2.fl) ku1'lJ~h.!lk m~'l \lermli!!d ve e~ltmenLn .fapllil pl! iJilnden en ~% :locka £,Un c~'\lcI dkrimIl:l, liIlid'!.l.!l:an ves1kB]lI.I'la birllktc blr dlleko;te' lle Nn;l.; VekAletlll m' rllen••, e4~rek 1m . mohru.!! aim k ilzeI'C: 'leiii(n nlmalnn lh'C bu. 'l'l!5lkllYl IlIT!IZ ~tmell!d !j:l1'tbr. 8u :m(lililet 1~l1de ve5ika laLcbintl'e buiuDDl~lfllll1nI' ·1<r.i.J1m~'1l i&tuak Blstl!kWerrn 'L..:-klli: m ktu 1 ~rlDJ. ildllol!l m ::litdeodl! ya2l11 iii nllen btr 5ill 1. nveYUQ kllchlif BU ~1C'L'"1 ,d::lllglllii:' ntllkbu~ I1IU biJj.nd~ vumcle;rl IAnmdu-, PoawWi o1orl !l:""""-mell!l' kabw cd,1Imu. (;!~:;!B) ["IJ.Ol~

~ma.

e51nSlnJZ1-den'eyin it)

Oniver.site
Tab F&kiH~lnd'''

:3 - Yew !lelis bir kaku, [ihnsanln Midi 'hil.vali8indekj
I'lII..

adeta
e;i9Ck-

BLrlndt~rlrl. gi.i.t~1 ~crC31 lulan 1st 'f'l~

~rn'l"b"'"ll t1-Cl(entUgL "t:;'I.I~h'r. N':lmzedlL'rJ.n Yilbruu;1 dln :im'!iihD.nI J UI4~per~emb{! gil[)i1. !I!tl"d[l~BklL.I'. lateklll ..,.lh IIlhl'lat r:lpoy'u, 5 r<;i~, Qr1]cgJ \'0::: ilg;,1 hoy,I.I-'clllLI teOOI,,;·rCll li~ll!I'Jle (Fi~Ll!r tedrls j~b!rI kall!ekLlr,) Illl 'l.'y~l mm tJnhln,· Ji::r.d:li." r~lo;klUJte ITIUI"iI~' I, tim], ~' B~)

Rekl,iirlugunden:

-------~

Ierin t6kwrdnU Iilils tm.i~ olaca.lun "-8ULUiJ' giinl'labit kaltr. Zi.ra. WI! dli.m;de "KI'BlI'!B. M,pil.l~it... ,",uU. S - Gilz.el "FinUrLat" ~i.i. lIIe rii:zgi:r vo yngmurdan, M de t8.Zl'B. ed n kl\t'iye-Il mu ir ol~
ma.r..

Inhisarlar U. Miidiirlii7 ond,en:
I_
!;IoI1Ii:::r.khr.

~nm~i

MlJo.:IbLnce

1211 ~Ut

IbUJc:

~'ifl"

a~1Ik

rlr:ill.tmc

wll1il~

It - IG yet klymetli yeaI, ... .. BiiyW odd;) :ku ulu. .,...-

U - Mtrhllmml!rl bm-cll ~S3,7:5J ~ lIILu.v,~kkllit IemJ.nELI.:i. (l'l: Uraw. Bu l~e F.lrm~ j",lJyenl<!:rin (2.jIJ} i,jI';"I (1;1, I \I~\J 1.Illemm'ntkat temin.l.lt VI!' koou. III Ell'lllme ;lO/VT(19<W (lU;em'tN! !(ilDIl "'lilt Hi h~ K .... IIn'kl ~Vtl~1D. 'W _" oWl! im'ilJl cUI£! _illdll' blrliklr.: I!!-; lam!! gLlnLi ~:li.J!im: kri.d,1I' I.umlsyonll milTll{~'-'Uabtl)' wf pbe,lnd.ekl Ill.im wonU~nuDdaJ YOpWlCllkbr. n UU:lmlhll'. IV - ~d.rLn rna ~zU (lll',eo il\lbedefl p:ll'm1lZ: obnl:lblllr .. • B'll i t:' bid (-!5(li') V - :EkaIluncye !~ll.rllk oocccoli;; fum tar ' rtn..'lnte,-..Ln 'D UDI!U. :tDlldd~lnde ~I.i ~IIIU ek, lime 'Uru.lnd!:1L 0(; cUll ,f'!.,\'eUne karllIT' I1uz fen b<'~ e ll'.nn .. l('rl V4J IC UOl!rinln IIbllluni.l muta~IUJlm1n vcaiklJ Iiilm.I.l 1!'1" t&J" 111 olurum gIln VI! &a;:r.ti;e.. ~.!i I'tilVtlUJlll p",r hrl]c- blrtlllil..e m*,zklli' amlllyo:nlli rnfirdl'ilall r... U!HII)

I11'IoIIl"rnmC!n ~ell (J28:!l lu q i!llrm Pe~eI borus\l kHI~'C'.I, IJIl~on ru~bl, duy. tl,e;. ;1Ik \1:' IltelJte w-m:t!brUmJen ibard '1 killc'ln ei.·"'lilk fl1E'1llcrnesi (19/6I1MO) 1!;i11m ,oh~ C:!lI}llm\Ja gIll1l:i $iJ"t (1J ~ Oil blr(f~ ll,~YL.LlfP;lpLLI:l Gllr IiIoLI'II I tI.l,.,lllI.!O.~l!kl " liomislrDr till'al'mllilMi IJtlk cl.lii.I.tnio u~umll ::J[]Lm alm",o:-~kLn.

I

"on·· L"radl

BJJy_Q~ rik.!..am lye ~

Devlet DemiryoHarl Ilanlarl

-1"

miL'

6 HAZIRAN 1940

Per~Bmhe

I
GONLOK SIVASi HAlK
6AZE'TE,Sl

I'ders Var;
No:roo!lll.lO.ldJ --0.
'l'~~

lIN ._
... 111

YEN1 S,~ __

O~uDcii VII ...No. 753

Her Verde 5 KtlYWJ

Alman taar zu diin bas a

rr
Frans z ordulan
Fralnslz ab'·nesi Degi,iyo '~Almanlar Bvy,slki T aarruzl arl nda 5100 Bin as or kayhelli ler
~

.tIra

m rkavemet

r harb

eleri I 8u saba~".gelior
An_l-:arA, :. (A A.I - R.eU:'IC1lnlbw- tsmel L1 'nu, bll ak~m 'htannlteri do to 1 U • ~ "1 rels vekill Bana 1"arlH'In, Ankara Vililis.i Tandogan, Hnrieiye Gene-[ Sekrelel" rnuavini Seyrnen, Matbll' at Umum Udu.rii .~liDl Sarper.

Cumhur

B'

i iz

Nevyork 5 tHWlIIB.n - .Alman ktn'lo'Veticri bu sabah erkern'len Hitlerin ernri y.evmisile Ihl:rlikte cenub isUliame:ttndc 20a .IIiIometrelik bir
cephe i.i7.cl"inde ~ g~er dir, Bu bl.af-nu.!ara 45A.1man kaslrun ....
[11" ..

i!'llir;tk

~ttlii hlIm..i..Jll cdi1

"

daha. ilk a.d.I.rnlaI'lnda FFUlI>lz !'!1ii.dAfaa. kuvvetLl!ri· ne ,!;a.rpm.!91ve ak~ 1!;adar dev8.m eden ta.acnJ.zlar1 neti«1Sin_de A.im.lln 1M hi!,; bir mlilvaUaki)'.et ka.zana manuli1anb.... Bu ~ istika .. meti bakklnda ytiriitwc.n tah.mil.1llel', taarruzun Pad~ ifl1::ik3Dlillindeolrlu· gtl noktaslf I:rirj~kted.i ..~ Bu t':1.1 re ''1; 1 n ,J \'.~ 1.1..1 '1€l..!fn l:l.r .. d::t.!l bomb~ !"tilln.!U I uiIJ m.t!:IiIIi bu taar ...
TlI.8lTUt

m kl..rulI'.

ruza

[]o~lango ... sa~.

Parlsdeu gcce gelen baberler- F'ra.n

Mevki Kumnndam "e Emniyet Di-

L

rekWni dir,

tarafmdan

uKurlanmll}~

__

l

j

~lZ .k<J'hin~inde ),e.niden esash bit d~l§iklik }rapll::Lcait mef"kezindedir. 'F.:::tdihlt hakklnda iEleDUz m;olumat yoktur.

tSClnll: I IIIndi uhi1u!e)

r.
l.i;.blr

ta~:.t;l
I,
1: ,

I Il}

hr rbc to.dl

girip girm.edenilubi-

U m:

Lahsi
.LTt

.irt.k, iuuiyan~ vLrw

l.r, Ha rb l;it eLmeden nauharo.:bey..: ~ hun dl,.m.~d~ moda Da.r eo gil' ne regm 1, tlalyanl- I' mi1k rrcr I'.!. ar VC II".. d<-r ile hal'bcballab

araruu bu ahsam oerecek
ussorni beklanen nutkunu lbu ak,lIm siiyUyecak. HiUerin mU3vlni Romaya gidiJol'
F avas bild.iri-

r,' • u, ulWl:iJ iced ediyorlar. Ke.Ddl1 no hie;; l.lnu.c blr ~y B.Qrm.ad!~ ~d lc, dtll.u.~ ayJ~nberi" mUltt.asli, .. L Hell vc I'~IZ, biz muharebeye i;i.
1 J ~IZ

RaIlll.a, 5 tA.A.J

llm

aksine olll.rak I ~;; n i.I:

lIiIwI;B(l:tm.m.m.

,for:
Hem eo. l.!lllum iyctl h(>kl
II

:yasetinde dlln top~
Hliifij-

olan

UoZIr·

ri-

31 !i.!'t.!j M I'll r.rd'o)

11 ! d,yc

haykmp

duruyor-

!t;':o;.o:k [;nc 1..:;:&loh1""..,a. gire£CkI("rl h:lL.ltc.k rm I :ar.un'! £,Uni1 EWltj h I ale d {'Ihm ' T,nna.mcu kendrl nn . id bir- [I'u:eley". b>llw. dUD)'1"1 ch:d te uavet ellnenm 'We lnrdiy I an~:rm21n1n mii.namm. dQi reSLI, ~11]IYJJlI1j cruz. Yoke:!. bu. reklnmCllJ -lll. .}~tJ~ Ie .u rZUSUlHlb yew lnr ta.17:1 m~dlr;' 1 bu ~LilJ' d an lbaret kalsa idii

u-

••

I

I

'I

.I.... I

n

l' ~ !.:n ve tef.Jvi. (lI.hi-i YAU;:lN
nblfcd~~

II

:'I in

rttln ..: '] L:.ntll

Eski Deniz Bank Br'kinl mahkOm oldu
Siill:pazann(l~lkj
SB'liYI'

-..,

billCl!.SlIlln

m.l1Iga Deni7..bank tarafm an yolse Dlatak satJiq, ahnmasi I inden m!IIZDUn olun Denizbank ve dig~r bazt

I

mUess
o

eler

til"

arnnd

(ilenu:

n On 0"; ll.i~II In I .. nlf~~!:ll

Kent Ladisias'm Mi,\had Pa:,;aya g~n'!:!~rdi9i mcktub

Izmirden ~Ialyanlar
bmi'r', 5 -tA. A...j'
d.irl1d.igillle II:a&an Sa.hB. ol"iei liC$..r"t umwn

gidiyarlar
Gaze telule
'

-

~l:hIdcld

TUrk

U~pcl, 5 IA.A.' ~

·A,... a1a-- hamiidiirii, A\'~a CllcllnJ.co. &Unw :w.t:ml.l ~

gore ~ r'im n ~deki l tn.ly.w t.ebnB.fIJDdam. bir gal!!: ka.dJn WI 9QCUk dUll Kwant t gele-n t lnJya.n bandH1.tJl bir v.apurla 11.1(. ..

1

Pam_

nlm.J1ludu'.

h.ou.g ilt:larn!l:don 1"~/iid!llrin mokur,.I.

(101 JC

lalllt

.iOI'U'ia

Fmr:SI::Jafl.

lrll!r. "1Il.~Utu·i
'II ~

Ift~ >II~I' .i. -

Ta a
ve para or/uk getiT,"
Ii
ln 1.1h:!l'c, ~ B.~d Frnn'a.dl111 daha DI.Z bir .QCklluc lli.llli.!i.11D ~LI tnrlD olmnsinn ~len, d'LilJullI' dUg'lI lhtirnuller d,gJtihndr ri tiz~rH1 bir ihrae iniltilnml d

I

I

lc-·· h
--f}-----

Churchil·n son serA h:!ldiseler

n

nln

.. lm~

yapllacak
uva
OJI:~ rn~IHL'l.J. ~['n !"111JflallIlda yrtp1lwl d(!l~ uHl..Jh~u.iliu I!liln kat'I euccsi min t, k11t dllml~11r. Bun

ha kkmda i b -y
U ....I..r
nkJ;:[

Ii

all
h!ldl",,,. h... bl. Zir fl

I'IUi.lll EI:tlvckI II.I<KI ......

UDIII. 1I>Il~ 1IIue!;ctl

"k~.T
Inhat

lerin ..
elm
N.aZlrl Hor

ehete
..
Ian ,YilpLlactlkllr.
'l:il

monifahLra. iI: 1"£·11 y, pun Ilakk; I tanbula j;el ' [,-Il' plya ad In muh W' 1'111 rn I alrn: "en bfl I mi. , hu mey: nda........' lki gila, Kl11n;: n£,]u h unnd: mnnifa toptw'l
lIP';_}

be~I~!I-!l'ILIiI'bo lill,

Fr
IU. lIltf

" .... "'"
m"lt~'lk

,Imalt..ddd
kJilVvB.lfi1n

1n.1LI
ne

"I!

m. h~
kur-

nl bc;tt'll

"]..(!)"ly..,,;l,,,p

11m I Il'rl! H'I

tl'l.1;.d

e ..l!yardll,
),C f

Bu I!Wllll.clili .....lllhiy
"" ),11'1(

til bl~
llr

chz'

d n ;IIO:Il!:."k. .1,i,",vln

cbemml-

De-

bu

nuzurun

n:nLihanhl

:132~ tnkbe gir1058 Lane 1 eiuB J AUf-I·lll ~mbh.ll~

III

Jilt.

lID.

Mu tatn

RI1;\la

d

be~ bin d~n tc~ iuliteler btl "D7.1,'dli1 J m 'ljl koyal;:llk KU\'V"'tbc. d~lerdi., DJtl ~.. Uzdlm. OU!p" h .;kn hii.tiin bir !{ rnri olliu. 91.1 Ii,oI

Inda t.ayin .ItI.Hlen sahad m ttl 'le lCL.l.'cllhl.r m.ak.amJ.ar Iindnn m m-dilmiljltir,

bunl
lUi. g"lrN!

gl[h[J '0

£:o.nhm eninde, e rune i.17.,·rine im.d cdilmi Italyun paz ru

.... Ir.. dl. Fllh"k.lk.. bUIiID. .. !:l )'noIllml! 11.'t'~.·t llcm!"c!1!! IkI iHmiH "II rd .... BIrillel Illtik.ilmct "iotiI1ltb=r I' JI",llrd , .. rtJn .. T"t:lIL.i:..r ,il9l~1'" prO....II"nll ...

tXTISAD

i.$Lf:RJ :

ahnu n tOObirleI" nu I a r 11r, I11I5C.!il, ~ m hmdan Comou.[lilles rn Il'll,.:'lu~tine ks" Jlri Hanri lII~~mIUlmda rlarmm zaptlnU 1'I'lLmi ';ilnloJ'l la;,l -IJ,I lel eu men"l~t

ngdt reden yenid n halit e~yasl geldi
lr
I~';rn

Cj
ya

di
0( fIRIldJ.k

mru..

stralan L \'I~ rya. devrindc muh !if baL.uylllnr, giliz ~~nnin fila),,,,,,;II i lcmm zimllnflrln b.ru::ITIrin

~

dJ.

yuzd~ ;n iBtpfHl:ljhr, lddw.,Y gill I", MU!'If.afu 131Ial. bu lnuesiruu muvatf uk [Ji,.llJgu gOIill _. ]'l8:1:C'ne, manit: lura llh~~lln:r blrmill; . DIg· l tan bu mLl'l.:~IrfalI~llin 1:1'" tilt ' ll;(6)'1I.1 37,5 kurnli 11 l8Wik labii 01 t1lki1y ·tnl' u ~ uhahl» 40 kuru i.!!t.eInllj!. mil I "" .. i:; U'r Lekmm bu iyat, fazla. uhlu;unu uysnsen ehrlrnlzde bu] 1 n Maiin[ Ve Ieruesi iizertn de haska mal :lI.1.n;a I iii Hasan Ali '{lie 'hn nn.z I djkka31,5 \'fiet:egrru s< ylemi:!j110.1 er-l lmiljtir. u iiJ.barll].. 11 fUll it lir, "e[(ili yaztlI untihau 'rD~l.nln bir nil Ido, 'Lnt.t.k Tic:;[.cP.lMiiclu.dilIwre d.lllla vc l!s.n.sa bit . ek.iliJe tedi:line ~id("rck hiWiM:yi :l.lll;].tm~ tekkik ulllollln11u;ml emr('tmi~ ve dun sar"Jilr aynl rnues ,eYi!t glti.L::l"ck pt'l..;i;:l.,·hga bnh bu tl;:'Jldkfll yupilmrstir. Bunun gki§mi~, !;t'len knntNli',rltE:1'(}(!o de, nl'llc€l;jilpdlil, im1.1haTl evrakuun hj-,:; ayni miJ.~Q e sahibi, I"iyatJ 12 kubmstn )·Il-II.L .11: not. tilmarU!f ulan di~l.:!r ili,' emprim nla mel dlgt goriilm~ti.l . resin t kill ue; tstcmistr , [ .• er b.r if Iu.a.ll rill Tutuli n bi blt~ adli Icc l1.U>t: Eili,in . d.iIn, 3 rJ.l nunua. .ill meshud u.;lanll muhak r'M lJ9l.ihi k~iLl.unlln[i gore a.."liye f;rnWH:il tez.a m:'!hlleme.:ilnde ba:'!ln ml!jt~r, Mw.b fa BIIit.L HakxlYI ~pekill.Y It..IJI'E'tJ~ rlr,
11 :llll':)k

mC'kt.ad~.,

,\il "liyll!.: .toll" Ii~"h oltlnl'l 1Ir.rlllnm.:lkt:ldll'~ I.. " y,. h.rt:lU... hub bu 11"';[11 tgtllL~ 1' dClvl 1 t'I .. nli:r: !loll' 1ilill."dllr, (J d" A.lm;on),iIId'f, 1] .. rrluhll!l'lb dnlat rarDp. nell ... d.l1l11 .'.l'"."ti .. ! u~n'tl, .. [J~udl: lie Irlll.d"n 11:1u y!;rMtk m.mckl .. dlr, Bli

bahl blz:Z'lt .1.1' ..... reJl ... 1 It bull" ke .. ell51"'11 mtn i 'tslr "d,,11 btUil ., dl I"r i.i:z.c" rind!: • kUL 8d~rR n k.Irl1llnda", SOItI'l1i matem dly"n mUOfilffilklycta.II:IIIII .. ln I!I~ """ elill Urilri
til molo:r.lIl~~r, ytllnm .. li;htl,r, II. h 1<I"~Ue "
t I(.!

ililtme.JdiOdlr, !-lalklf'!

mtluheO'etl
cr.Jo. "Ittr

...a 11.m.o.n;ll-· '-lire-

!!u

millg"""l!tln

La ... ULik i!'1IBJ'1 blr lanfll'ld

'l!'

"'.t'n

n IiIllrUI~·c.i

,,= kgl1-

lra.1 ~dllm".I~ir. Demol< ••!! hlltll.£lmal:l"fln II • .11 ",• .aI "t!"IIi'~lcrl !11d,ulllu IIlb, mlllc\c .",I .. t'" khr, Vak'lIIf.u liter II'IU",.U 'lie'!: \10[11. mllaHlb~ t dtft o!:~I", Ilk m~",lc'k.tI \I him b,r " .. -I'I}'o:.~ Ak lin. it,... t d"m. 1•• , bunt ... , Hkl.llm.m.k:bt:llr, 00 ll}jr... If

I-c:rl'" ~n bloytil<!. \<uVII'n
bur.Jd~d'.r. !.hll h~r[l

",cml:nu d ..
.. F.~nl:l Ole

24!ti:1'I

yon yapm

k

uzere

l"lj'asad:'lll

m:ll

topl yaIl! l:a1' ada.m r;anne.de!l~·k kendisme f a eb.c-mm.iyet ~'L"fmedigin.i, ma.a.rnlliili Iazla fiyat istemOOigini. rrumifatu.rae.U.ar illrllgtnd 1'! tl , .kend.iJel'1:I'Il!',
8fLCrl.k

II'I;~" ll!'rede 1II000rUI!'1I :IIkJlliI m~1 V~ mlU.=,," hiJrb (;tI.1il'ltl ittc lIurillNP" 'It ctm,,'k. t"d r. Inlllllt",r" "'!:I Fl"'!llns.llid;ll halle, "~~IY4!l" t , aU:11 te.rtiluit htlhn filllldlklcrl UlnrI n Ib.,fTllyal", 1111 Id. h~kjk ..t qldu.:;~ lilb -g'h.tcrir"rc;k ICilb..d.... r.,d~ lrhkl.r
B.. rtl.kt;,,:l.n "1I1~J""',lr kl

ta~d

rln \':.1

ki ola'

[(

kJ111'I1!'I

hll Tllriyeti yeni~ bu hlllmsda iI

WeblelL!', $.~ oil: tbpa. kadar tnal 5uln'lak I:iUt tiye lIlukabele elmel nin blldirild.gLo± s01'II.;;rtli;jlil', ~ahidler dinlcnil.d..i:kten SQIlra. muddeiumttm..l mua,,'LW Necati Lik og-ll.1, miit..a.l..eallull .sOy]~ IIU~. bn.zl d-

'nu-

br ""T,t,.ril h.i.J;~h. r,jLll:l!;'m loll tiE:dc ... bu)'uk m k.;,'IIoI. t.. an h .. r .. 10lit. 'k:iphy:llt ,t!IIIII':Ir "~I"J:I ni IIU!l.n., b yIi
Jlilm..·I1I.1.r,,, muh;ak-

Inll

I~l. 8 ..,,,c·

~liJ:du. ", IiU"W •.IenPl

Ku

.he.tle.rm

k .... IUol'~~d' I""h-ll v~ ~r crdcclilkll!ll'"inl It.lin '" 1Inl:'rl yi.i~ bjnl"rrI! :ulc.... l !o.u.t:iIr:m. . . mu .... f.f.ak IIIlmlill •• b II b.II &>,r mu .... r. iI".)'el ,1 1I!4I .... I't "il.bihr 101, A m .. JIo' F"1""drClJl C"I'n ... tnde1<I h.rlltin ilk k, ..mu;. k:lD!iii'llllllaJ'ai I'!!IJLtcfH,I., ... d"

t.,...

,,'I.
~J'''

k,nd n"II_,".

I<

rTil~l!'!

""""1 .Im ........... r.

A!ma'!l

'''~n B

..ChU1"-

dbi;lt ~hji 1l~l:h,l" yen, b.r ""vnyc. .irm 'III: ORred'r, Fak.n tlu dn'l'l!lI~ mlilte"fTlohlr bii,.iik bl~ tl'le..-p I,,: IIIJ"m~k~~d,rr"r·.Z1~:I, UII "'l!to:!IF~ber"r,h I n de b"_,,.,n ci'l! 1!:SIl't~rl'l!!n ",~11:"'_

dir~~ n buyukdl'.n

iIIll

I ltLI'I"rI"r .111:.1111'. .'jl)l.nrI~ri VO! i.I.. ili1dJ knptillfl T !tin koUdli ml!!ll 'BlIyl!Ller i ..II(1,·U IdUlj.IJmlcn IIICJp elk iilXr..l lar-dlf. 'T1{h::'lJtn [I 'iO bin lira. ltd,! r,

SO[lI"Il, lIlutaRC8KI \.·c-cllile, mWlifatu-ra-cJla.r birtig;nden m:J.l.i'rm:.atm i5tenil· me.si.lle, n'bUli fatl.rraCllar bi:rligi reJ.Sl ile umumi kWbinin "i! maZI:Hluan J,S-

lL.:Jillr, AlrI'IilflluiII
111 !lWt .. "m~k

1[', '

III.inii

rikJ:-cltigi a

H:;Ufldi

Tc pba~J.n santaZnUl\

hid! sila.tiyle
J..D.jt.u:lII..... .

celb1.t"rinoe: \'e

Kalin:

hirli -, id1\ tb yr.ti inti hy.h!
'H"

tar

te-vki fille k tl r'a.r

ri1mi!'j,

mubakemenin
r:!uma

zinI..a.

f!tinu

devanu 'i"

n;'\-

\'e-

j.,1,I!:Ir-ctl-c:rlS ''PIIM.LI: kl 1:"'1 n.;uck"'tlc'l'l bi.. r"!.-k"r1, Ill! ·a.lmrYI~'1l1.t'r, 1(" .~.'" ~,,"jJ:I k!lhl"\I ~f!! .....W~ ~~ hu. !!;ir t;."k Io!c!.I.) ~Grla;n:htll Iio:Ifir v .., n'l1no;",),IOIo: ... 1'lUoInhll; Ill!" "rell,j .... rlilr. r;[lk.:U m "U nil; Io.u"",,,;;th!rdr ",al~", ...
I

" ..1oiki

k.r,

I'!;H'I ;;ahtmliktiuhr.

hart! .U-n.

bul .. iiiilillindlin

bOl''''''

s::J...aJ

on bii.'e t.alik

It 1 1 yenilmU Ilk hilI ..,k .. .. br Y' \lu.llr. 0 015;[1 kill. muii., n m 'd~r 1.Id r,

t"

I!tomdl-

ediimiliitir,
Zoe

",td.

'0,01.. 1 n In :&Ifl Pte'"

b!olri

-

dRlllr.

g~r;
h'llDJilJk

111 dLZ. iI.a,VoI'lIlU

_1'1

Iilltk.Jl'lId. ttl.n;!;!iII

I~

DoIlI-

rn ,'e rlil'llllz Dlii.vasalr: ;;'ollarJ,:runtlak sUl'ell.e ka-puh olmlUiun.n T;qCmf'D.

mev;ru e:rmm b'uJ1H..m6:n mlilGrvem.et
ed.iyo£'1ar. Zira.i!runlart.akviye lul..aatnn, yiyect'k madde]eri. !,'~ DUilJ,z.e m<"yi, hil.\'a tariki_yle .alm.akta.dtrl'llc.

.JB.I.:w..z
.1D...Il.Sl ~

ihiiy&cl m.i.tie.lli.b ..k:u~

,oo~!Jti'r.
hi.lci.im.1e
"1..lU

~o:rpli'"

liarb

~~I!:

,,'lidl!iAilll! tNlki.kll'irl bliluiD.w 1\1 !-MIt ¥~141.1

1 I't ialilol.:LII' bulu",miillolOj.hr,

I!'d~"'1Iti: Iblr

"'''''lOp1IIlI,

H::i -

~

f~ da, nm.b.te:Df
tiro

Bu mUD l:e
dan

W.d.i.sel!re hikim
1'Ie_ -

.

eamLdIl'

oll'mlJ: i '-

cri(]

JmH"Gtin

lI'a.mlt mu1m emett.e.m. bi 7£ !ti..Wdi r .
BOlll.":'lkl

'w

B.

yyi Le sUr'atl

I w-

Ltl pO .. la, iIII'I.ti.l IG Itt lI?- br.~L .. dull J\lusL ri' Llil r.. \~ l;ie..kil!t JiJbuy. k bijl'Lllt£1 \"!l~ iuneJ "~i h ce dig,lcd iiI: I r;lmil11' 3I:iW' ml.ihab olunmu Jardlr, "Ilinkihli es~~lil', V(!-kill:t rain ll1um~U ul n ~ i.WLIl muVllotuk •.-ti u!.w:..~nl\ 1I1~ bU.. 11:::11 t' 'fIUlJ'lIlC'*-tir. Blit~ blrlilder i.ln mll!r'i (I!;:I.11bll wul ~)'e>ljll" dc' \'~k!i1~t b~.ll!l to.iJ"lIll!~J'b, 1,,[11 IY"'\II' 1 A:' " ..t kIIIhI.T ~. mili:uk,,]].Nle-

,,:m Ali Yl.lu~1 dUll eI tetkikkrinJ: II:lu, ,\ IW. b"-Zl llse 1, bulwunU5 1

oeli-&l1l

,e·

Program) )
1~.3ll ProiI"1im. Ill:: mllftlla.f! 12:15 Aj:J!}.l; I.e ml!teorolO'1 ~ rio. habM"ll!ri.

12.50 ~h'rlk,

I

C;::tl .. nlfU; lWIm. K;am, bkle,
OIoU1)i'''-I·t.~

VJ!ciht.,

zed '

BuCIlo ~

ki lJ.iit LIB
itlr Bd
hirlenmes:ll le~ltike i;I!

Mcl::b.vct &Ibl:1h. Hill Ttidw!.erl. To;u:m \ e Sad! Yava- At.alru,n.
13.1::' N1llll>~

.'-.zJI..

,..

I)I!JID1_

!'iii deur

IIund I!' ze18 1 '1)1 netT t ~Il Jii~ m~li!.um ill etmrkt.ed.ir. DdL."<:ilY1=:Sllj111llt mlidurlu-;' Ibu :siltl "r", ,,.,ll 11 ~ Bp\' km;Lllliti ~N''''( ~·jftl.Jlllndl!n biRI m.lm l' I~ gelIl"t!1'ek ~-mill I. tti. lfil U~·. :jimdiyt! k:ldar Yl'L,ll 1 ! lkl~to Wll;ilClIll bu .lIill ~ l~tc'I~ l.).l.lIu:n IUl t'hlrL!Jf Il' it H de.!! II m.kmblktir,

Emlnu

~.J[1 t-l ou Mii.;LI • f{a f mm:.Jk ( PI) . lItD Pr .. ·r m ~ m-eml!kl! S ,3,.-nn.. .. 11J 5 l\!LWk: Sol..l.si.lu (PI). 111.::1 U liUrik.· RUt Cal:. (:'\ I 1
1"1

olm 15~}.

S[lpnmo

Bu<1cl~'e 'I'UzUn i u i.;,l~, 1 LIJ'lIhkj!,t.t";Fa:nl Ii<yeli. IIJ,0I5 Mcmh:kl:t $;l8l :o.-;:;.rl. J\jans: .... Ci1 b.~bo::fll!!rL _F·,tdre
J'CI"lIan R.e l

m

l·tU'J uh~ii

~1l.OO lI1LlLlk:

C

,IIFll(lr'

r

11,

E';mn KtJj.lUZ, ().,u:r;m!ar:
Tok ..

~,:itb:'lt

O:::dcm.sc.:;, J\It;'IIi!~

..!v:w K(Jon~:a.

(IE JEL K
fi YLIK

'I 00 ;Cur", 1!JO ::;;
:I-

"
,

A
A I'i

LIK
UK

"1-00
HiO


"lei),"
Hli:lf

o

1ynJ;!'

n. NlrCrru rt= AhJ::
IIIoL4JIDEI

0,

" I , lOgo;: 11'!e :2 All cnk.l.film on .&,~ah: r to I delJ1Lr 1l~~lrl!dlll! mahlmdllr,
mrll<lAI' meHlkl<;etm t Vl!mlk!1
~CtL~iJ

i!'l ,"-tblul G
OJ;

I,,.r- ll'i(;!1 " 2:4 Ruml ... 't IJ. • 'Vii lIl41J -

~OOO

::::1.:31) MLL' ik. J I F.' ,i A~W'h
:!::':UO M Ll2

(,slbh Rild,vG

L < ....[It.). (I 1> . t ,
(P'L),

159

Ikl ~ fwvel ' . SoV)'i wploma.b LlI.vren~ ve SovyeUerJc Yugu-slllvb.r aJ.":1S]'JIda imzn1: an ,. IDl i!-OIddak n" abu.,nrun Leat:i OO!iJ.c:liffin.i YUIIlL"uk Y'ubndU;i l'-e&i:mdlll! dipfawatl lie if H.arici.m ~ k i!:Da gorliyoraunuz.

l";:.k~t bu.
lll;) i::Illll

,1'[IY,lllj,J]..:

2~:'!~ r ~ O:lnlli!kel s:DIllt ~rt, A.~ 1 ~~ 11 rlw i. ric ·,t.• ' h 11\ l'lhll, I:".! biy ... - "lL..LHl1. bOl'f"::IS1 (FLY ). :''':"J 1.11Jl!1ti:Cnrn.:md (PI). Yilln.Wi..i lItO',:lrot ve k.

i"~

C:nharui

Kant Lddisitisl Mithad Pa,aya gondl!rdig; bir meklub
IB~II~nrl 1

Ahlnl~ya J!alib gel~~~J takd1rde IlJga.1 ettlgl memleketleri tahliye I

A

retmiyecektir
]ma"l.u,

I

'n~1

ilIhlr!!de)

A 'I
i
,

lIu('um istlm amet] ,A,) GlIrb muhpl'el1e iniu \''':[Ii :lfho31 b;~la.ml!iil1r, 1.n. o;l~X - F~ unsta lu"" vetleri Dun.li;~ "quc~ nuntxkaatn L I ~Il" .... I!dl?r etmez, ll.le 11in bM)iwTIl:l LldaIJIL~I, 2{)O' kiLo.Jillctr lit: 11ir ccphc iiaerinde LaD'CTU2u c.:1!ii 1;l1'!1,\l, KlH arim ,·cnni!1 bU~WlmD,ll:a· tJ rr, •. lbal, Ianhet i aliaan haberler ~ure, AIm II r:J.OIHLI7. • lopC;:llJHl.n himay{'smd~. bllhil~S3 pi)'ade tUrLlflfidan yapilm IU:nllr', D..mck ki, 1.018 kl.asik tunrruzlanLl,-': mii"lnblh \.)ir taurruels k[li~LI:'1-!t" ml3 bulunuyr» I.I~, 0- znmnna kiynsen ~'t'2"Ule ycni ~nli.~ p1ko ~ll1ril'll' hiicum crlen tt'lJ,)'~rt"ICFm islimo.lidir, k. L i ffi=1tJ:lfilill [)[a_llau'tin~gtiJe. 1:1 r hill ileum 01 rn halartrun hnu -u IJ e ikml:'o·ccckl1r. f' I. J.. I th l,nyucdill1'!L"liLiir J, 1" lonra ,'C .. ~rb 11IlLlut.iuudu. Bekikn v HollnndJnLn ;.;1.11:~8Inda ahlug-u gi· obi AJm1tll hQl,'u k.I\','cUcri uz.1lk mm· tllkal, n Q ITIb:llLhu.IUfL etm(,ll!'Ii~kl' • iman
Pm '. 5

t

., iki sene evy,e,1 yazllrnl, olan bu mektub B,alkanlarda, us ..Ita.yan politikalBflnln nasI. va nir;,:'in t;:arpl,tlglnl gosl'B'l"mektedir
Fli~ \ "'-SI:I.

ka. Htl1.Inn1h. BelljLka gibI

Norv~

lP~

]'a;s~li

Tl':ItU(~~

I;, \1·ll

mu.Ll11!l)~d:inn r;JI"\', !i (.-\. . \.) - ri, 1If1l7.rolD M~· L1uIIIIL'rIWIZl' 1~1i. mnhurt hoi'm'D M'Utr3 ~ hnzinnadt!, '1;:-ll1ll l a ril'di 1~II"",H1."I'" l bliWJi: nil ~Jlt:llnl ILJ~lJ,\:m muhurrbo, :\ .. ga_ll'lmlllt L"II'.

hi~ill:riJ'miL~ (lhIU~1I '\'e(,llIllll hlr
ij-

l.'I,,~. .

ud.'n,,", I'I'l'nn~1.: 'Il: J\i~ I h' nun nlsulun[lll;1 !::1(hlJ'fI('nmi'i-~ir, UU~m.:m. hilhn,,_...m 'hml \' la:H kllnl,flt·1i !la' . klmlnrlall Inlrhi.m , ..it ul r h:nN' c·tt' g('f;rmj~lir, U"~'{H uIHmlli,,..~i ~ilibJ].ri, le btl hlicllIIIiLal' lluJ'durtllnl\l'l'htll". I\'rul;tbnmll, tanJ.ll:lli' tmrnJmilim ~(.:iltUI.lt'l'i :uurmn dam, i~~w I'llnli,; ol~ 11111!.'I~ir1 no~daln.l!\llu. l'ril'lI"jill;, MIA·tt~ mlll;IL\'I'r.iIi·[ I'Ibnddf' \ mt·\ rlIl'rifrl IlIHllml3.L:l t'tml'l- It''lUr, SIlII 21- "11:'; zartuulu I 1>:.1. 1.\1'\'\ l'ill'fimil hii~ iiJ,; hl:l~l~ t"fI" tJUlun I)'IH~IUf,

•• ' J,;~·IlL'faJ..

muhLdif

FmtJI!j_~i.

C)lidlnlllOI'lU nl.·n"uII.Jill

lhin ki~i mu· t~IJ

zaH
!.'lI II

-r 1,1 _,:_,t!l1nl(7..;~INlirn Hllng~I!JII'.
1\1.1 \ ilk i-I. run

-'u_l.i.IIiIJllD[laIlii)lfi,wlIn
1:11'11'

ill1t-hllbrl

\" Mla."''''

El:l ~ :Illl~
Log'll

h "'11m huill'diTrani'lltl,

j 'j IlIill1l].:IDa ,.aplhm blr llth'!JI11I M Ul'ri ~(IIIa ..uru.", ooilu d.c ILlmro('htl lll{mln])ll,<h r, on... man :lI:;11i' 'l.D.;\ illf ,·,rTmlljolill'. lU,h ,,'Ul,'in (' nubunda bIl.\,lL Irll'l'v UiI'ri, pil "r ~,jlI. II "mba 10iI' la~'l '1'" Icri " !'!iliL ""I) r. dlit- mil" II {' IU-

~\~~ldll de'rcpllil~J_miz. me k l up If!i7.;. de ylm.i altmlIJ iki 5~n~ evvel I} za IIHlflln (,ok 'hmlIDlJtl§ !f::Ll11!ilyctlt!'ri iL· 1 den Kont Lfl.di.slils lnrarwdan 01 711.fWI:!} ~'ulI1lt Ttirkiyento de gil, A\'fUo panln (In it1.Yhlm sjyasi .!jJl.IH;lycllli!riaiJ -n pt, dLit bu.lunan merbum Mithat pn ,Iy gam! rilmiejbr, Kont L!ldiBlll5. Lehisla run illy:ml i~in ~n.II:jmllktn. ve Avrupa P~Yltu:nt~ Iaruidn bu ugul'da propngamta yapmnklCl \'C' milhim siyasi ph9j~'cLlcrll;!1
&oriL'jrnekle,j'lii. Btll:l!lnr mf'Y8.nm,dEl.

~lilh,,~

Tll,1,lrl'lI'rim I, 'NX'! 'IiiI, 111\ i,J.;~lI~l'l'rI·lIlkM 11.1 him iii

miill'rinl'
linmnl

II 1t"llm'br
IIII~

) :'pml,:

If,

II·

\'11

.°11I0Il .·,· ... "'lhf1a

Illmul· -

cht

_1.i::.nt..I'lr:tSIJH.llki ~IBkc· .... H' l:rplr:L~,ll ll;a,b'r]clc mtll"fil'{'n, m1'tl.l cb"llin c 'r[,y~H erIe· P~I \'(" dennli&;ill(' oll'llak or anl7; o· ilmi 01 n ilk r, I'l.SIi. 1'I1uk \'C I·t
f.;

mm

\

ri hlJrckal.l

Bn, c\"'"I,·{ ~omrnc 1'I~1~L·il'l;n m.

\nU!i'll<c k. da-r nbn rll111~-Il';.;_'il.dll·, Nd11L ell~mmi;reUi bir m~Lni tc<>kll etm~kLl.:clir. Cc'~en luHll m~\lill (a klj'Ctli nsked h:uckaU mUte 3.1~lb. Fra.O>.lZ]::lI', SOIWDc'in ~iJrull 111:'1 :Il.l ~ ,'rl::~mc~c mU,\'llffa.k olmu!'[;:\1 dl . Somme'in cenubi kil'!SllUh I "k m"yiUi in~lct m('vculmr \'C im ~nbm'\:m
TIUr!t

fuhrikawr il't· '-lIllnll'InIll I,b'm it') (II II i.. .... om.ll 1.d ~ hU{'IiJ'D It'lllli \1;' "Wll· 111'1"1 ImllllmNilman '~ll·nll ll'~Ii'l", B!J. hih IILmtIr NlI'd ..mtla. mliltlim y~'m:,I11Lt. IPILi~"hllLlL' r'lmHlI~llir, h._,.",H "' \~'lIl'l"il'lliJ:ill H'rlil:~ oldlill ·dirl ma. ~[11'I!:I1 ~I,~I, ...illdl" Ihi... I LJ!, tli'~l'f i.. lft~ ;, !luB' l" ,~ h\· IIt'~ililllhUII dtl homhoi ni'~rllau '!lllmi~'lir, Domhard. 11 D \' t HI la,H·;rrt"'lll'ri miz" bU):.'~11 lIul'rn:Hun bid p.·tinrleo l~'ri'. !ill .... 1·"I,t~i.lnml2:aU\·e\'1lU Inti 1 7..llhl·ri?-lI t" Il~llmlllllll~! llrdll', .'\.I,MI\.N

i':u)eUi

h'i~'IIT1,I;~r ,IIllLrllhllllo;hr.

m:';i'in~ 1 huU(:l
IlinH,"I~

k1l!

tHhas3 tankJru:::t. udJ1<13ya '::011eJ\'el i:,li l(ucuk o;-m['lIlat Ia i) l.iiJUllijl.". Siimlille'un ~er i .inrl,· GtU bd3'l . !U'H3. dogrLl a"'l· l.iD u:wn \ dedn hel'Lrl~ldeJ:' \'Ilrilir.
~:31i 11ark.t"'1

~.ufl.[02'~

l'i~!an·r·iDli

I~ nIl"~lfhl,

J

(~\.'\.J -

UI'I-hl

~11i-:Jic Ui~l.ml;Ll1hgtl

lddi~ 'I!rli, ur:

Bu :"0;)1",\11 , f~kb, ,}inuliyl' ku.dwiootthj '\UZi1O 'ltc knld~~lml1: Fl'unsiZ QCJlh ,.....ntll', yf'lli i 1aar,rll.l hll rek~b h:J ,..Jullll,la, M.:U \~ lke-,\.!'tl Tt:lIlI.lm ~, lil1l. ,~l (.:1 .. \,. - l\lrnkln flf"ilUbrill h,~A IrJltlnthltlh~1, II'lI k~. ~h'ilL1uki t 'h i.fl,i UI""iThlli~tir: HI ~I~I ol'llluJarun.u ~PI '~ bilr DepLle' iiu' Iff! rm.lI~n:. ,ordu.'iuoa Im~f t: rrul'JiQJ g:f'\'"m[i;:Ur. J.l.lu1lte~11 lti)ll;laJ]lI1~ h1ll mt"l'}!;illl'f UlI'klJ"IilDiohli In~ In.~iiULJC Lul1l1l1i-'II \'\:y~d l'mt(, talnill I;,tlil"mk, mall o",ahl ile lbun _r.)!'omda Oi

Jt<llY:Ji~ IHl~11"13rnl(lan. Koroll d(! Val' ... ll:~fi:llti italyah lI. krall Humberl.e !IUn vmniyoClani h.rtit oldluji;u Sibi )'u.I. rill. J ~d'ynd;a_ deill, A,·ruflada ,tln. n"iOOilll bir ~ahsiyetLl. H{ll'1l LiJdislas, J{orcnli ]Ir gtil U>}Hikten sQnrEl yaoolgl melt LuluJiI. I';trd edi!~n flkif'lC'r lbiynmn lnillmfI si~'asetlni uaf! etti~i il""11'1 I;:IJk milhlm dir, EtI~n olJug-1II glbi alll1n~ il~l ~ene ~n'~J d{' .Ltalya, r,;Ilkunlllr dll nUS lLi1[U2.LlDUn ~ rLmoll. Ina mt~haJi(~ tL Balkaillardl!! Rut! • ttn yan Zlddiye. lin.ill alltlgl Dugweroc bu mcklubu ne~retl1iie}'1 ~O]{ fa.yJaJt bulduk. Bu mbhim1 "esil'UlIlln Ille!frini mil:mklln hila'll me-cbum IlIiIJIil.d PJi~:lmfl mabdUmUi aarlJ1 B.ll~r Ali "aye:!:t r lJ"iit 1111 t(!. t~kk Lir ederiz ,
•• II

noma 1 3ubat ISiS Alt~_",*. • " . dUn :ak~wn[{omallll:dor Se1.ll.t' nH"4:~Dli [1J lie uzun bil' mill&k.tU

:"';~I

lU;'lld("klcl

A1J!'1'1..:lJ'l hi.icum

mih·

Di~el' tun HaD ugrclnllllg,iuC' ~4}n~, Fl3ndfi'S mulHl.rebl'le ine 8U .\lrnan fLJ k:'HII I~Limk clmlMil', ]3u llrkaJarIl:m ou t ~u ,.. j 2:11 hll, \le~ tun~i d!2' mol:"'rlll Ilr'kn hli. ZII hll fill.l1llu 19 luJm~n li'~,~ bi rj IlIslJ~iiml,~ ni }·uhud yu,l"1 ) tl,iI"I,lI'a lZ3.}'laL \'~TIllP" oltlu·klnn taIUI,i!1 ~dllmeltleLlh. Almanh:inn kuJLandlldun jkl bLl~ul;: milyu!l aslieJ LI'~n 100 hHn l(i~i kn) bt.!ltiJIteri samlrnakbulr.
II iUHin !!Ifilll~ a
i.'fl1 rli

dele hovat ",,'f! OIilm mucadelcsi ~lmdi ,'c isUk.b Ide, men[ur :plflImlanmf![ 1.u.Illllrkliku lI;iJI :l''i.rbi hiilft D iyi \' Gl t.'} 3 r I kn La 1"1('1 u. ~'e Pf!,fi &i
dii.!i'mll.fI 2lm:U:dnnan jmhi! c,tdifll· lceye kudar devu.m edet"ckiir .. ZllfcMm];.: kNldilerme vcrll~CI;'k clan willi'

ilalyanlann harbe gi ip girmBmaleri
( B'llIfm.B kn 'd!; j~ d.e'I"WI) ki ile. Omki ~day~ Mlcum ctmege hanra.hllYGmmEjul:. 'Oni~] ,da bizim i~in bIlkl1:at,cn bir ',",~1 '\lir, F k...t bll mCSt:te hicli:lir r:umnn uJh \'orl 511k6n i~il'!.d.e ylI,lJlyao ~litki Akdernzde bir b>liJ'bab!§.i u~8JldJrmata biri scv· kedeeek bir ma.ibjyeti ilLLiz degildil'. Blitiln lliinya. meselelerlni hall(:l::meg-e Sll'::l seLWii vuk it On1kJ .alla me$~" leili de kUl!liIL'jWEI billl', F.Hkat Tilrkiye. Oniki oda il<il1" durup dll.t1lrkel'l It::i.l. )In ile mevcud tabi. mUnasebeUeri ihlil etmn.. Bizzat Itn!yanlunll on bllnll bkdir ve k:91im. .edeceldetinc Ijubhemiz yoktur, Boyle oldugu JUlldc, !1!J. mada btl'.e: ir leca\rU m ksadl atfetmil- ri .neden ilon g lmi~ ol!1bi· llrt T'urruz; ,,'e istili p-oliHk::1-ElnJ ta. kib eden d~",letle mw UHII ~ltl.n rio yakthllklan ha1.1rLtn~cak nlllnm ~i.¥yl!! bir tef.s i.r 'Il9 izab a]dOl ~eJ ~ bilil': ItalyaoJllnn k~l1dllcl'inin 1.'i1,'. klyeye tecavUY.: drnege niydlcd 'l'D.ldI . BLlllU :rrt132UI[' ""OSlelll1ck lfilll, Tih kJyede It~ly. )'8. kLLJ~l cit harb llflT.lrbgl buiJund~u ~ayi:I, 1m I;lk3l'lyoLlar, Sonrd. tec.nriiz gc:r.illcC', m.tII2Ur sOrum k "e giJya mC'!':l u blr .ru~iJJ;]faa)·aplyllrmu:j la"TInI lakinIJlil k ]~in,AlI1Hllllar Non'e~~ tc~[[ 'I'iiz e'ltjkleri zaman, miiLLcWdcl ill Nm • ve\:i i§&ale hrl7.H'landlklanm maZCl ~t DlHkillllilld.a tk1 i siirmedil('r mi"! UQlnnda 'I'e Bd['il'~J'LL da ~ya O!':llttrm brw 1:1 fllgull mi.klafllcl I ill gir~ diklerini [ddja ctm('~]jJer mi'~ I~t(' bu mi:i,lllo.':re b.aJtlllal· 1LuJY;lfl.llll'ln kenQi ti:J,:fi\,lUz_ emclledllL Hr1nu,·].;; i~iIII bize bir t[lklllfl tSllorrll2 nir~fleri at· fettikLC'li ioJ.ldillDJ u 11 lJili r. ~

dIlrsi tC.lj!kHe(h,'c(.'kllr.

BUttin Alm:w~

~ ('\'llli

~

nm'IlS

'" mlat :!~mdll. Alm~nlo['

F'uhnaill umumi k I I J;;L1II , .. , fA. A,) - Fiihr"r \ e orull 1.Ja~kLlraJ:ln t.lalll lHtaaln ''i"",lj,l.Illl.ki ~ml i )'1:. ,'miyi
Llli.,:li[: - C;l1 b ~cp~Ill:~si nsb-lurh~['"1. [)iJ.jII IWI{JI t uiio;;mii, hlr. B\i~riik or· d~.Il,orm !Ion !1.J,l,I!'CI>I C'llr,lrl to bin

itallya ararlnl bu ak~am verece,k
(ihrj tIIp,lIf, 1 In~' uMf...t'l!~

~' ,mm~ nell, inin L~IIUD s.3hilinde kilt' k hir kQpni ba1'mn HakiH!:!'rse d~ huyilk bit chcmmtyeli ludz olan Lonqtleall l",t l'\lyO~\J iLe Jjimendifl,l tl I kontJ'(lIii. bizirn elom i"Aeuir, k IT 7al ].;:ma!.l1ln btl l!Iehre do· l'Jlrlilgii IJ.C ta)':Jl lIaJa.:r viau kll!'ll1ln· , l"r n n: lutan t.u Ha.rn .;,. Per· r Jll ~ a nl£iln d:l ruc\'zilerill L l slih et rn i~ler ve 2.a ptct.tik It'rl y rl r.!J'ue leJl" lJl~t ya]l:lr'f!J. kupFi.i ba~l;'ll' Idl.clIdc ~ilmil':I"I-dir. Oi~~ n~hrjnin ~ark l i"!nda ."..!rn:lnhnn b~lIca nil "1 ... nil rJ hi i COUCi' 0 ma08.un • c.l.. n ('I' ;].,tar1lr, E:I!iI;)'!" IJ hill urn b A;lcUe IrrDrT:!Jm g~')llt'ge ml,wu fak ,1 1 aI'lSC :1Z a"a~I,Jll Aisne Dcl.lrl • nm labli manialanna rOfirparn.k kl. rllile k Lr, Bu ucoi.r mlihi.m mtida!ll:l mt\'..il~rirni.:W::n 'kllridlr. F'1U.NSIZ KABII-lES1]STWA EIT.l . r s, 5 ~A, Ib.\'H~~ ajlln:U

A_' -

h

Siielimite: g.r"tj Il biiyi1k mu I1llnlJ_"' 111~I;_jr(; buLflllJ<;tllL', Aflker1;1". ~i~e l,Jhll ~lil~3'~11f'II Ilududl!lUz idi= I Be!ll 1ll1;~ill;1 1.I~T.[hm' (lHHl,A!lk!!I:1 lurihLfi en ciir'ctkirllm~ plant emtal:!!:i:! r.('£:W'~tin~~ 're iru!;.:ln lmdrdiLli :1' ~all ';;lj lieU.... illi~k latbik ooi1d.i, Bior , 1:01 In H'.\ i,~jl tle k~riya .... fc\'kalade oce!;ll!' (luPl\ullll 13. )',lpug,.m:.: ~id c.1 Ii ntuhr\l,'b<;;1 Inti, I<l';inI ilti t1evleti lel:!lim oh[1' y, i'b: I cl l1it. Ii'r~;.n.c;mln ~i.Je "I k'l'llnl 1m)):;), ettiniz, Ingjli~ sefui kUl.'~ietlefiI11 m~;1ub H:yil CSil' dLiniz. "C· onllln A\'J"up:l. !ula,.lrIdall konJUJ]'J;!,. Ol'du· mm b~lf~n !,,:~jz;'iHarnbrt J{:lI'.;tda \"e Im\'{!Q., ::..dl bir [l:'lmheLle buyf[!~ Alman milleti teo de,'leti i("j~ giri§tiltlct'i h!lI'CI;~lle!rdc bkilJirlcrile; Yll.1'113 clmiljlcl.Hr" Barb fi!ornu:m 1 i:ahr;l1\l4i1 :l.:p.;kc!'I";:l'iI]j It r Ic("Uuc i~UI'ak L'tIi'llomi,l(I uir·,
)'lhUnlplCak

Frall3LZ \'c InSniz. C!sir edilmi.lir,

l'adllf ruk lir. 'l'lrlbm

S:J.lIIniDl

I

-

~I ttulY.J.UlJ], ibUmra, "~~1::i miid.tlha .'linE' dElol.r '~aasl1 bit MfE:l.l" UliiHaz ~tm~m~1;Jir. Dalla doCrusu ~"tLm Ul Br:ftD LJld~-nesreiliLltn tebLig. de bll ookt:l)' bi<' temtlJ! cd.ilmem.i!J' tiro. Hurwnla b~ ~T, m~cUisin mbi.· m:el1l hi Yl1 lmil~1 v£l.!:iyet 11e me.~gu1 01maSt !to.lynmn mU~In.rib "aziyeta ge., Ig. man I~Uii1 la...a.mm.WlJ ...."m e . l'Il~k!(.'(hr, Filhakika DU!:l0 j~in nil ]·1ol1d::u- ~hCIl_lilliydli olursa o-lflWJ her hn~i hu' kant" imbll:ill veYII i[~ ctmck lrin n:ulda!l" InecliBlnii tophI. ~ mag ihliYIl-::; YQkmr, H:lkikaUe ,,·a?iY-I:'teaki I'ICZ k tii muba a,..a trl'lekLedir, t dipi tl'lstik lnllhfillei"de oldutu kRdar RD_fun cCIlebi mahfilJcl'Jntl de ll:;n]· y:mm lHr~ isLimlci bfiyUk bit' ih .. limaHc bir ~LinJ mc~lc~l aduedlJmck. kdir. i'i',1 ist L iCOlli llr'lI."IlmJ.a Mussolinillil1 pe~mbe ,LKfoaml Ven~ sam)' 111111 b.aJl[()uunda h Lllka b itaben bir f1l1tllk r;.oyliJr"eC 'gll]C dair '1:111'~llloi.!'1" ]llC'!:li .rill dQlaf{ffiDhtn.dl . I!itlip)("

u.

memD.t::k.etJeri zaptede:rl.e ken, aJ.eyh .. lerinc galeyan eden d.1lny~ e[kAn .... ml.lllliyea.lili. k.iu:8.WJ.bilmek i~i.n da..im& !jlIl t.ezi ,000000Yil. atJ:yortar: "- Do i!!gnJ ho.J'f'keUel'i~ mt)O bulundum, Bann, dedi k.i "itIlIYflJ:!! v[l,kk~. Slrf lwyat ve rnem.fl,t mn.. ll("ll.lLikalil1l'.lt M:.a~yavel!ik ile ~tham t8i(l~ giri~ Qhlugumuz di elrnck j stiyell] fOr bbLslbi!itiin eldarn • ~ karlJl .sevkuLcey~ m.w~ yor!ar; ,"i'y!l~timb hakikat ve ~ kiler cld!~ etmek g.:J.ye..lli bu yeria.yle m im iyct ilzeriule bina edilmi§tir. Bu ri ~~ cttik. ~rder.t SOMa, blitim Yf)1 an lUlIird elmi~ olBak Moll:ya.· bu ]rum b .~.utru:a,"lZ V cski.,' ~ .. W_'I'D namerd kih;iik haridleri C)'Lu- h.ibluine il.vJe cdeceg-iz. Y, lIsa bu I'Lll, Et~r bu biilyuk adamm tiki· ve topl'akbrcb. gij;;:iimliz yoktU!r. " dlY>;limcelcrin~ ccn~biICI."LI1\'erdik]er~ 1m propag.l(ldanm zaptedll memIekHl,t'dekl efkiirl umUlJliyiolYi. m:J(1alar da fllmlil!l oIul".aak bizim meIl,lfiirniz lie kabilU telli olamaz. BiLe w.Lmin edebihrnllk ve herhillLgi bi~ isyan ~lini[l .onUnii almA'll g-ibi k;t1'T ve umlllJ'li hir suectte sO)'lij'0do hiJ' U.yd:UlI tl.rilir, Bir ~ok: hod~· yil1'l ki biz si)'.II.sctim.iorllllioslYLLt tizc" rine )"Ilpm!yonu:. F,W7j muhal o'ia-- bi!Ji~; u.l.> J·apm.aga ko.lru!tsak AVl'"IJ.p1l )'l:ne ''Eb. mn.demki ha.rbdell I'iOJU1L bize toprMdaHllUn. ma,llarunw iade samiml bis.siynllLmlldan §'iiphe edecdecelc, ''aMill •wlOlilik tisl rimizdeQ ~hlir. Faka.t menafii.mizi sagln:m istiIadc- ets1n, a~kerlcrillii opraklanbir 9ur It ,Ueude getirccek nhvali moo_ gecicsln... iye )u~iinelulirm~y l'Ia gclil dikt.eIl &oDfOL hakka1["]",Bu fikir belk. <] l'ma.J ltma ab· nl}el 1I TllrnS ih'l"Up::UUfl cmniyct.n:i [1;JoD_ lIl.cm.leket..i1l efkim l I!lwniYef;inu..h;--b .;dersck bU!11J, \ljmen c!iii:ge • m ~ :mnn!llJ.nyu:~ ai:r.e. A\'U:!'lbll1'·8.)'1 rle ge:fII~ b!r k n"..nt lIJilinc de SelebiHr. lie IIi ~l s.evmedij{iml7;i !;;vyl iyec( k uelililltilbl .... Ci!Q:l bu mI.Hiw-? _\.ima.ny gHin" Bunda.n bi;llll';r-tmek llisili.rat! y:l i~alI Ct.mLj oti)tlgu tojlra.klardall, lo,n tl.rm.::t.k dcm klir, Lil.l(n k:Ll'i bilallllft hakikate ,,~kjltc:ek m3dir? dl)·.ebiliym-u:m lei biJiyU.k bir impro Alm;'i"Dln,nn :lkllb 11 (min . oldu.gu~ t'JliuK olarak A,'US uryanm muba:flU kabul cJe 1.:.:< 01 LI1"K.'lk bu. 8U:IlI~ .. f:IlJllSl clzemdir. Menafiimiz bul'lu itmirdi.r. \"et!., eEVIlblrLl \'t1Tm~k imk' nsll:l~. IDgiltcre lie' Bl.I ~iyasctimizin aksini jddia e~ l-lllrbi ~1)tllktan, Fra.ns.af1 rnaJL\'~t1 ikten .0 I"a ni..io. '~Ilkr tu.mam:ile :JJda.mlyOr'lilf', A\·us· dah;l, ~e! kOrlduou zcngm topnk;· ttl I y L,j1 imha i.;in ftueYlll'lI. veyahu.d bn tterkct.:.w :" Ona z.Ucri ~min ed~n Pru5J'::Iya 'I,·e~'a b~r iloiisille hLrrJen umillLc:rin Cll muhhlLnlL j :gal etti~ dHr-iz.i uzaJmall: ke~ndi memlekelD • topr.il-tIar.ln se\'kuc.e:r~i ebemmiycti, mi2'.m mlNHl_fHne kan'jl suikasd I,;tmj,!~ bu topll':l.klarda buldugu ham maddc tI~illeKtir. Kollartrnlz uzcrincl' biri"C yiyecell: dCll(l!,-' 1l~1 midiir? 0 birin en ~a2a1l iki dti~man bulunduir Ilalde ibunlarl ni~ln elden C'lka:r8W";t IS,ilftb: I; In ..1 loiIhrtc:dc) Nio:;m ileridl! Fr1WS8 \'C bgilterenin ~'cl1ideg a "kI:Hlmalau \Ie k.:rtdi!!iin., kQ~ bar"cll:ele b'"C~m~l'ri ihtimeJiw derpi~ Ct1n~Hl ~ E~t'r brr UsL'l', DU topmk:lu o 1'1 1m ,,]jade- bWllfl.hI.CfI 101. 0du!:l:bnru m.ul:l::J.kcma kilidretillUCIl lllr':1!:JI 1m ihlinnl cbo!diy('n orudam ;J,ci:? kirns.eh_'l' n~.zdilfldc ~ir yapabikalka:r. Ictek O~Hn ban dcdikoduhr Ti.i1ki· Biitiin bl..J~l~n du..UL.i?>'...ck ohll'SJ.~ yeyi mUUefiklerille k~1 l'an ~i2(: • A.1.mn.Dy&bln g:,dLb gcldigl dhrL\l c~k bir istidadda gbstennel{ isti.\'or. h:a.rbdcu SOLlr3 bu yerlerl t.... hliy@ cl:irsa d bunun Tilrk!ieref \'(' haydec ginc imw.m:lk -;:ok: b yiik 3aCd .'Jlyetine dU~aJl elile siirtillll'lek isr\ln1uk olur. tene fl mcmur bir leked!~1li ibaret 01. MURAD SCRTOGLU duglJJutl lOiloyleriz. Ne memlcketimiz folk· ]'llI1mlJlmiyesillO J.ta~l, ne mall t,e. .fi k.lerimize k~ I:m, yoldll t~minat \'t izahacon liir:u:mll olma.d,g.n. bi~ji· g-imiz haJde )'Wl1 hes&b yilri.itj!bileC'('k bO.7.1 ya~Mi cl mehati Ic 1.:, f::::t A.oktm:., :J (A.A.' - B, M. Ml'~!Ii!d h:lkikati 8'\j'lkc:a iblwu- etmepin ray~ bugiio Rdet C:uuteJ:'in 'bqkaUhdad.;l.ll hal.i ol.mlYllcag:. kanaatitLdeilmh luplaml1'nk N.afla ntrili geneyEz. rnJ Ali Fu.lld Ctmsoy'un taJe:bi ilu--rinc Zou§Uld:!lOk ~ Xoah.l arasutda 1-.5 C'unki.i SOn gCirdiiiW.miiz: ]tJl1yan kilom&:rel.i.k bi:r !la-tun ia~3.::I1n!l. dair gtlZetelerindo1lil bin "Tiirkiye gUzJ~. ~aJ:lUJl iIi,yih;lSlnl rni~!lt&eeleo .miizll.. l!I'lj [1{,'lyor.. gibl bilyiik br~ s~rll~vlla kC'r>c ve I::~'ih ('yle-Illll~lil', He Ista n bu] gil ;reteler19den b:U;lil;ltllfeclis yin.e btl i~Li[w:uml.[l" bl:rnelflllI In a'w:all;lerilld~n bLLl..~eJiyt.L·. 1~ mile] Sl.bhJ: muklu'cl~nin l.!U!l,hkln~, tilly.:l11 gfL7. ~i bUllIlaJ l l:dliDhul dell'ld me.Jllurlan 3yh),Iu..nran tcnl.Ltbu:tlInUl millll?rik~e:ri askeri sahaunki ha%lrlIK~lz!tl,lunndarl n~ st- hid. 'Ie 'udiiltine uuir k&nuna b!lgh tnsnun II ynsi ha.taJarlnUa-n dolnYL bit' ml1a~ ccbe:lm Ma.niC V~Killeti dc~iJdik yapllmo.t>lIla a.id It: unJ];lzesi §c! Jiud~ gil .. lcrmcge k::J.lkJ 'OT', lal"1 bbul ftylcmiijl \'t Tlirkiye -liNt~ h~\il'i EiI>.;)r, TUD, \'lIkit nrka<l.:l,}o

BI' ille! Mecl'isinin ielima~

lhrllll'2:1JlJ

II, ~

lied silcu,!r'or, I' ;Li}"m. g::r.zete-,~Uill bu harC]le~u Tiirkll;Ji iri liihn!illnlC'Mr.rq ilel·L g-~!ui~i ~LilJhesi:l(:Hr, Ballst'tLLigi mwm!~jc[' Il'llihunir-leri !lin a lllanna bi1~ g~lit1cmi.'j olacllp :_ts.ikiir olao maksadl:lI'J arkl:ld!a~lan·

b6.Z1 ctimld,~d.1li misal

Olll'

tiC!l.'ret VI! tedij'C

anlJl

m, u..n

Iller

.,

rak

bu'l~binQl tll!.dikine- dair I-Nlu.n 1.:1" yih~, d-a Dirinc; m~i~'l ert5ini
~'a~" .Meclii!l eLmu!. giinU topl

JJ nacllktu'. II

~o[)llI)"1I

muka .... 'IIIf'l P.1Iiyo-rlur
P. tJ.l-;,
J7'r:Ul I~

'i IA.A.)

-

Saliihi-yetbr

Re· m;, ILU1'Jatagore, Fl-un. I[J n: ..el'ii r~.... ik:al1'ldg Iltddl1tlU A.I· .. 1 z kll<ll:a n, lL)an hliCllml.iFl kSl":aUjll')da mu1cu'emet eylemd:Lcdir,
;1\fi\I3JtI

In::>.hlllll'',lndro

btL

n

~w. 11'I~lIidpr de ~drnk l"wyorl.u 1.<I1vjm, 5 (A.A -Salahiyetl r m h illel'dcll niT~nildi~gegl;ire

• 'Jmme

!o'"r:J1Vll.Z

m{~YW!1\ mWlll:.l'ebesi!le', kJ t 111 a I"J yin bo naber .lngi.l.k AIlIk""rtel". 1ntoJ&r'lI Lla i~irnk cyl(!'lfJ'l kteillr, AmLelllillf'l j kj hra[J ndv, baG :Z!Iil"h· Bu~, garb cep,hesi, tellU']11I"' hlU1ElJketo c:~il'< llk riafrL ~ MtJt _ IJ arabo.l.ar k~nd.idil1Jl gihrt:JZ'rmilftir, M:IUIJIlaflh, 'mdJllli bTrzu'bh anIDlUll gO[l!cek: 'l.l'e y~ ~ ymi L hUoc.:umu \In v3J.Il[l1Jl]lj oldulfu.ml fll'kalar Biz ilWilIok ed Hr, Mil· bilrhr 11 IIi I;lir Itmue yoktur. ~II hUrri)' j 'utnmd~i.lbloa-

J\!'ill d~r, A r;wl;«la b i['•Co~ LI :-'e ri2r tJ:l ha.:! lJ'\d!l iillt'.Li::l b.i~· ~'o~u da yumlllnrnl:llltlr. Mt11tlimi:dn kulbi: en den!1 .... 9W11ie ml :l'Jilknm Im,sile (1nl:1l' jell! VI;! :;:izhn il,lin sarpl,i'Or, Fi1k.a'l bel' ,=ar~yo mllt'aco.al werd; yern 'I'e d blii iyl biJr dlinyamR Inr.;ydana (·,krnllswa min~ ol.uiayu. karnr veren mgUtereDio. \!Ie, FranaanlD. pltito=Cratik zimamdarhll1 IHrrbir.. d~ilIDJI1l U<:U ediyol'l T. A:r.:lluh,rJ, yerille! C"etirU~ ·ktlr.

Nevyork. [) Hfu5usil HiUerin mUlWIlli He _ bcij ki$iLik bil" he~'ctle Romuya gid~e:k \'e lIIu8alini H~ bir giirti me y:tp,L ':.ktlr, f~(lo~e.'e~t btlgiin Mus{lJifJ; ile telefonla gl'jriJ.!j9liltJ.

ml1;n

,tretmesi

sUitmi) l'lll.'l')

ya bL1cc-Jlal~tlen ya bll~kLL bi!" §~ye ham.

"~

.

Venli Fr,lInSIZ Vakm !Jark Ku mandan. Ankaradal
(DI, tolrarl 1 IJ'ltl .. hlr~"I!.

Herhalde, nnzik giinienll!!J bllhm.· till.guffilLZ "'1uha~J.!akLU', Halytuun Fl'ElW>il 31eyltlodo .huorbe. gH-111e5iAk·

lolllnnmaz, Tiil"kler mijtl~filderimlli'l h~ki1iaien asl:ed b(lzwl"~ Hya poli· hL.ta balnGlllldl11l mU'J,i1;l2£! cdilcce-k Mktatar &orselcl" bile :'ill wr daki~ Ira Ifl.Tdn owan iler) silrmiYeo!l'ilk 'I,'eJ JIlunh,n,e ll'lrmY~\lli kildnr clvanmcrd, eci'b \'e :l,oiikllek. kllrnllhnlidlrJer_ HLP. tau ~Ol' ~'liF' de miUt,::,liklC'rill1iz~ k f!<l ancJ:k se-m ali dUYa.rlz VI! kemHIc-riJle Y81mz. tesanlid v sRJ:d-ll\t llislerimizii be • y :n cdetI11iris: miiy,@raa C-lttl;;leri da'I':I]Y:I. imarunouzl. nlihai I!"ilfere ilimlld 'lie emniyetlmizi ifnde edebititlz. 1. h.ll-l\!I'lil miJhim karaclflf' iHihRlo: etJilek: mlCeamde buJllndugu ~Il gi!nIrmJe bu ~akikll.ti B.r,:Jk:~(l, ~i!cJjnJlle~i M ...zife leUlkki Ul~,
DluUe.fikl('rini

leri ,erefine ziyafet
(9i11 IOJ ~f' 1 ln~1 u~lf!:d~) ..

alkan
Ziyaft:t

--1I~

I

hsad hey' 1-

.. --

lri

sonllDd.o. tic[l.(_,t Vel CDdu:)1lw.t1 8, Andrtlill lair nutuk si:iyit.'-

Genenl Mittelha,ll8sei", Huriciye VekiiU Sa.ruoglu ,. genel kurmay bEl~ nt manlPJ Fevlii C;a.kmo.k tal"almdlln. do. bbul MUmI , vc bnd,ll. .Lui lle m.UlikMta bulWlimutlhLl", Fr D.Il~ kllll'la.n_1 ~fin0 g..en~ lm.rmllybqlum1 ~Q.], ~ '!;g,..

tiro
I

mfJlIUra IiV ~
Genend

:;j~

veriImiiI "
btl ........ ••

tan -

lIlrf:tt'llh~ JlG '~d~

c1.,~niz vaziydini b!ll~LalLMail d~iiljbrmek m'fur.lcair, 8GY] \'.!ihim bk ihl:.1m I krnr§l!Unda. bh;:bir tiWleft'hbUme mwnd kalmmIHlk jc;:~n liIimdld III [lqlk ",r~ J~a.t'i sureUtl oo)o'8n el· nwk meeburdye-tindel,j,z:kl. 1'Llrkiye mi1ttd1hle:rHe imtElJruI!Sl ittifak B1Jtl;. ehedelll.iuJi)etii ~llkilJn_Hul hUJ:'tl hnrtiM lilldlikbr \I'll ke:oditl w. dil5elli VWfele1 ifadmn bil;bi:r ".D.!I!UILlIl !l!':eri k Eli· WZYiH::u"i:u-, MenWoJDJ pek ~yi tab lUlu. &twltl.i: ka.bil. oLaDi YO G.c::tk dlly~

mi, ve c:zciirule d~m.i~lir :k i: - .Bir ;;ok ~nel(,;rdell.beri. Balkan lA!:lt::mb" ~rek C'k(moOmik, ge-rek PIl'" Htik sa.bad.o. BillkoliJ1 mill"-,,Uer:i ara· 3.lnda. Q!Jirhji l<Ii.'l':tiSetini bJ.retct getirerek 3.,;,;1 hadeine \' rmay.:I ~ h§~f, ltugUn, Anu.l'aD'Ill bUyUk bir munda hub vuku :;ebr~
keD, mqnl ba,klllTIllll;:,l ~'e JJ1~JW,t

lel'illliz;jj Hlll.l;a;H8 ki~·eae rniidaf 'I. i~:in bel' affiani.:il'ld!tn dnlm .ziY!i.da ~e et.m~li}'iz_ BlilkllD BJltantl e'l!onOlluk ·Oflbl'yi i9'tinalannn il}tim\; ~o.:.rl h~yc-U\.'r. me buJ a.Hke:r mezan'L'l ~\il(~fl 'l r'
r,

0'

ld

Cabi d l'

l'1N

~ tl
vilflYI:'L

diriliyol"

1

Seferl!ulll Mudl1rIUfl,1l biHI<II tehlikelllni "'Iocr vcrmek Uz!ll'C y~nldl!A 7 ~bit t'an;aV[]r diltU 'L1 almlstlJ". Bunlar .I!hrln muh1.clif Yllloormc koQm.i.lOlcaktJ.r. Dr r taTr.fdllil lthlil("l hI~r Yi!rID<;lJ< UZeJ'1! 1llo:ll.OiijJtil! U.I po I.cr taNdutd.lil1 I.aII1m1O:'Ik 1I1zy}'.nr- cnun .... I.. did ill< I,;t'l de <1lmm ~II'. ViW}yl!tL:! boi!l«l iye kaz.ur It'11 he:reUc:rin.in v.· ...nujlr'ct fll~leril1il'l l;tir.. k~ bll' 1\J.F.llllflh ),apWru{lbr. Bu k1.,I"rdLda rn.sll kOl'Urun;l VI:' ,4erbcrllk lnimlll't lIIrnilll'ld .. ,. bir kaJllr~Tans I/~·I"llmll;;llr,

POL1STE:
BII'

-

A be. Kalni..nd,YI yen .:t dan 1Kl[lr:tI, kon'IJEI 11m •• .lD:iyc a<!] klir muknbeJcl'la buimmnea Ado_h Hahl Elmir1cndi_ VII1:: ~ 1J.. 00 1:smai l!.. Sozt:ra. kozumruru P2Y edertz, dedi.

SOyJI;J bir (.'1rpLDW. Xa.lm_ ve kGl"kunr; ioftSile bu niirn.. attL: (Smiu ftI') ~
Mqt~1'l"lTl Yel..( sabah.lt.

. ..

~lril")'erdB
n'l..Idd!;!Ue.I~rl

111l'SUJ
kom
~L1

Ahyr.min

M A NEVR.A..S I ~ mauevrusi I;tit~u.iyc karlar, h~yi'L ll'lll.lmly~i ilib. rile, k];islk, ce henin s ulrey~i bir tar7':ll.L l'a- ~ 51" in! CLludtkuk eturiyot'. Bu, --~--:;;;;;;:::::.........,..,._.....---lm
I

AI

\

l'JIlI

vermesinde

vardl?

"

m.:I

Pt::;ini kolllll.Jn Ki.i;;;ii.krrtw;h.rap!l~dD r.h!h med, ....... Ik.i 1IIe!:r!' J.e.u.1'I1!I b-ir 1Kli<:J k:ta A tl"'~Yl yuk.il"~l)l~ "D b~ynundl1 bulW'ltitL ~ tane 1l<.:.,.1 tiLi:rerfle$1 li!op<rrl., ,lI.IlIl'3k k.a~- I ml~lu. Ati~llH'n.iD li'ik.lY~tl [b.~1? ldcb Il'led brmt:ll yak'nlilflIDJ.!j-.. bcSI blryerdEleJ; Abyyeye I :I(!t! 1:di.I.m..i;:, Meluuro b_oil.l<kmde

Ismail de: - A be, sen YI.mI.Ifi.a kozmm. ko:ay pay edemeesln 1 Diyerek 1MI kesti, Az kalsm kavga edeceklerdi, Bere.'ket ~in easgmn JOud.ahale etmesl. ~I'ille s.wt,

na. .",.o.!oiII
rtru
dalI

13 Nkm l!l-tD I!m1h ve 100 II MU'_ Edir:!:r.cli Ih.t.IYa:J !:lie !';j]jlm Ali~]

nun iil~1l

buldwrr.

~r.lN. b.oJJUUc.daki 'iULiIIf li.3bebu rru!:ktubwnlt ~i}) clmc.'}'i :r,,"i-

Ewelern.ltd~ k· d.l .tl.\I J'ctimi t...tkiliIit !I:\Il:ylm. Ben Men, k:a.2.:l.:iJnm Sub&51 1<11l'fuld~ 1313;n b.iod.e d WI] Dye 1m

.*o:l

twa!".
hmai I &oylcniYIlJI'dll:

~ Mig!!), !';:lkaramaz l!'wruru titdun be!

or

Lol,.ilIlill Bila$il~ lr.oJ.yi;iniJ 1\ elyeY.Im ~t'DnJUll ~ ~, hlltbam. Kkl.!1DI t-l Im;tfl IJI:l'DioI~::rl Ali,.anun .. kI:J~ 1w;U "I: lefri-

Imda da lid!
bfJ~r Karilgijz

i<:i:~,[J.

fJJ,omm

)';U;.m

.

J:;.n!-

fa sil h.

~reti evvela, delinm st rl na U! min edilen II rum or.' heblr iUBm.1JIIl. kn.1111, ~lldQlti rnuI II

t

l l lestnl ,kiye aymu li:, sonkikie ;~yI11mlJ J-::U;lml:ru'& 'nnl mi.H~.tki h :s:-Jdl1';:' r •.k he!"
J

'I'rrrih bize buou bir gun blldrrecekttr. Jt'akal ~imdiy ... kadar ~iJphl!li bl Il'uv!;J.ffak iy~t. verecek g:ibi gOrijnoo b-r iJli\rlt\'ranm btl dereee r:;LiraUe muv [f:1 ~dy,tinde maddl ba. ~ lumdam tnr unsu r hiiJurl1 bir rol oynam.l~tlr- Bu cia, bilyUk U1iky~, a.glr ve .hafl[ ...Ll'hll flrkalarltlJD . is·

l..aldl=l"

G<inliin mii. ~

kJ.zan! .•

l:;_j

bn,-l.ltl>mJ,fll

Gr .DM Wke-n

r,

-:tJ

Bostan~ ~vltImdiil. K ·Y'iliilglnda .lIka''1 0-)1; '~IlI~!l 28 numllralI eva.: mmili:r 0Iarak oll.LrOlrJi lli Yi.l~uuJ, lu.et 0 tl"":J.'I'd~ t@~, 1I}'narken dl.ljjmOt, gj).,;Lint"d!ken b;IlJ~ mL~. H8y(].rcp<J1I!I Nilm'bln' hDtaDiilil.til.l~ k.tlwniti.il.k ted:rvt rulJI111 IIlJ.nrn~JI'.

FlCly&. dUWtU
Et~nki£Y1J!KIe
I'adlil.

tlmolldir,
ZlRHLI KUY\, .ETLERE
A MAN hakkm
Q

mn.f;iub

tmeh

t1tu!'~1'J

k!zl ulc[
iI"l).'o1

JlIDT&.\.LJ:dI";'

Flnn -Il.:r:ka!;'lodll -4 1lU.lnili};f;1'aJ r:I buc~ Yl!lfmrbkJ b::Jll~de oyn rk'_·'1 ,u dow rua.n.
botulmllk uzere jlo;cn

'J~
·u

Me:yt:iflt\d.ac CliTe..., devam edlycrdn hi tarat dn. 1mkibiril.\e bdurm~~ gina bi.ieum ediyo:rlarth. Yusubm kollnrs UZlID oldugu iC;in A11!;Oyll enseden ba~yu.p eliIc de kisbetinin l.J:~dali sokll .. l'.nh dikl!l' QUeme;!!: ~yordu. F'akat. Ali ~a nmmumn diki!} ellem@sina ehernmiYiLlt 1leormi:yordu. 0 •

."ili;ri li'e Al..tI;OYU Vi!! r3dJ.lfi IiII!~en ,ok Yl:tlo:Ir;<!.1n 1~I:iJt1r~1pc:hJi\l' ..:'Ill 1 .:01( iy J I.aru;ll'illl baham;J bu !-t.ql!caul.1 -III

Aim

nh:r

'dr~
III uhl~l

$1 ,)'kllf 1:1 ~ Idiil
.

-,
._~

b,h_ y~
J

V12

lIS biJbo£rlcn

yaZ:rl,,~

t

wc-eI'

S;)~:m Yeni Si.lbab,

udpn

l'Uijbil'!I'Iil:Y

YQpa.mtYlI.cagm::i 'r!Jfislilutfillil

[],Li~n;~,

yeU:

ka.!l1 jill. iih. h diki,tcl'l tutank h.a.SIIllD.l 0nii[Je ~kmel!. !;e:n,gelliyerek dU_~i.ir·
n.lclrti. :Nit.ekiln d"2 bOyle oldu. Ymruf. A. l.iIfOYil lieker,ck 'hludaw ve altwa al1:1. t!jtc. yarllll safl..t,l ik giir~teD SClDra IJIhayct .il:k (.leta c!iU11..l~ Alu;:o alt~~ c'!utr;I[IIUt"t iri. Ali,'o. HJta. uu~r OO~t:2 tn:lflYlP kB~rn. 1i 'lie knThlJlmall: istcrJi. Fakat. YlJI:juf uz.unolJariyle bas.mlllll. cri~, ,D~t"lml kiBbehn arM k:i£ru: ~nd; n yakahyarak: zaptetli. Atkad n "husu.fun mliksaw

manevrs d~1t1 Jlii~ • iii! lm ;van bir rand man ''''oa)-et tarsi clan k tela\{kl

TABIYESt
Bugiine kadar 118.I'\lkit.t

aill'n:k

kurta.·I.lrnI;tJ.

&s.l.nhrmf7e

k.alrh

haP-a.

Irllrnl~·h;j'.

~fhaJa.nf.!1L gor I;l'. ~1l1J 11 VlC IDo~(.ir1ii km'Vetlerini nttlH'k~iIc 4l'gi jk iki tarzdQ isUmal ey J~I,lI'kleri I;I.flJ"B.lllv(Jr. rlk de'l/~e ITHlVaHakiyct, si.irprim ulann, nllrckfitLll

llW.Wr oldu~u.z vaq;, pfir!:a m hi at J1t..i te vir ",Wei nls'betk: AI-

Bir

ii.fii.rijk

III

..

It tl

tJarma vc l{eno;.hsin~ m b;.eme T~ ~iJhane:'ri Tiulm.lc yolbrllla. dl'lf,; i).U:n bliyuk nr ti,dcr husu:rtLnda az bir 111-

ziH taluLkkuk

e{mcCl:1U:Lc

ba:;I1

im..

Fatlhde SII1£IDa" .. detl'liL[J1! wlulglndll 3!:1 .own u-ada ol1lC1lUl F~Lhull.;rh IDi:;li.l Alii'll" bLlYUi:Uhik ,,~ i.tr'J,j.Iiiln;i.ili.lk 1'.n.1,L1~1 ll:lb!!T ahn.oll~ biT' I:ur~ TlltLtn~·}hl.l~1 1.o::rlib I2dllrrrl, AU, Sultan. Vl: I~;m aClmd;1. 111:1 k::Jdmol u(iin.ir-:e-a:.lv~ J' !)aTk~n ya'korlanrn15lir. . .rdliyeye TjImJ hr.

dB, hem

EscaL.l.t \e

mi.idafa:l hathmhn

(;n~ lie l"~l11ak

SollllHe nJl;:\ I,line

~er.
iI f, nr~.l~J.flJ "cr•L)111 -

Agtebl h 1m l

r,

i.htimal
UPUI1 ...11

19 mayl~lJI[llr- ki li J1 J,-ikai,laki

Dolily.we QluleaT),Il; makim~li llahjd· It-flain ~ti.pdl,n aZLlmi ~....i. :a<:J..eyi l ar~11),§ttlr. BLl lUSlloit~ }'S,pl1G'! hw:e-k~t Polpnyadaki ha,rekiitl klJ.['ak t@'ri!!:c eden h'Wliusla..rdun hissed.iIir ~L91'Cc~c1c: ayrllrnayoI'. Hilhukilm, 10 v~ 11 mr.L,YlSlH., m ~ l!:dar1J:I'l Itl.Z.la 01· rr'llYU-1l (:.1I:-1111 \'C ]J'I.otijr Iii koli arm. r~~J1frHl blr !;ekiltle yollaroa .ilcrli!' u'klnini. hendlledni te'l'kife ~all~ai't lntaJaru dagl1.t1kLu',UJI g(Jid.iyonuo.. B,Jill,;ilS 15 maYI.;iall 19 m. ytl53 kadnr 5un::n d!i':\'rcr:k. AIm a.nl <l.r, az
I;: 'I.~\I'~Uf!de i~gal t, J.ya girillCC- z.u.lllt .hr-

Jl.IAHKEMELERD£
K~lhJdJ dUli'tl-"l::iIDIIliI_8I" .Emi.oQni.imlc Tloln~ay Mill P~.cc b.l~ l~ti L":iiUIO'r.ilt IO'Lb •• Il E veriye adm~ bl:r kula kilmf,iU dilllk.iionda r;;iJ~ Ziy.;l
i.lroitSln~h. &.OJ 'It:odI~ E;i1T· ... i)'em .. !.. ... Z,~·::l11l1::1 ni'-lIlll.lltn.a

k'f'lmmell'd.i.
Thi peblivan da a.y.akta idiler ... h~ rIr)r.!lSllliBa.n dola.n-ugtJ. AJlco. h~m:m c'lilldcD lrurtulmak .i~ill YlImJJun pert~e]erirJ.i g~kJ1lJ'ie
YUij.llf ~ah"'i} IrrllJ. l.l;' £1, hUmDU .i!J.1b.na alroak 0 d(:u tel1gcJ.liyordll_ Bu h ~mcn iki. dakika k;;;.dsr

dO~iYl KnvGa (lkml Zj~ ..._;Erlvcr~y;;&~ :,bal<;] ret ·tau(. &nYe'I~ye de bw'i! IJ,;Jk"U::l mlllt: bele elm[:J. Ziya .dll Ozden

hit·

ona tQx.at .... tn_tI~. ,lIhlO,f t, IkJ,'Ii de fldli~
;,'<':')'e lIeI1IJTuc-ll!!rdi.-. Dlin illli:oam SulLi'~ahml!fi kklll(L ~1,J111 mallk~lT~ind!! y,I,) Wtl m'-lh,,~etneleri. sonulld .. Ziyil di)vmekten 25 liT atJr-.p· t., h:lkar.:ItWi \I'; Ci.Ln hilPI - V.,. 1 lira para CU'&IIJ.. , En cTl)'e U t..hnk \~etiJl~ !iQI,"mek ~n 12.5 bra

ic:i:rJ

.'

P

mi.\b:t ez

z.o ntJnd.l

, l)<U1IlCR.
j.

t:

merh.a.leluill.i ~.del'. 11. 15, IS l'e

llil.1A Gaml - Ar" {n!o11mJ;1 oldugu .Oil 'b;J@Tf.'li:_ ,im aldt:ld on.wL"I.rU1iI.,zl mirt1.ef.ik gr
ras - BouJogTIc wml.. ~b tal~illYiln
Iba~<!' lcill

~. l~~lf

l~U\-,;rltJe-

:-rkarak., (rt~i glm Sed n'da, .[]i ha:stl "3f k :Zoll;uhr lakaarnd:J. birl'.aq kiip, f·.it>rler_
fl • r.to;ln~an

JI.cr

ril1tn bh' 1n§lll111l;:,imali gad)l~'e Jug nJl 8o.rumfr·ltl 511;i:' 'lhiJi .till-rille SNo"keylemelf l~ al'1nl raJ. h. Ralif mo· t~rlii mi.it'reZf SImrn ·'!n sa;; 'Sahili ik l'culc B ulogne'in cenuh mlJ]tal!~n uQID u \'e :.'ii'll 11 Hin..Jc de. ~.t~ Seille i L' t ct' .. de. il liyorlar. 20 mayl~La _f< 1tr ·~lil \'~BoU IOg"rle'e .t1ognt 15vtatle de.di;pm. ~LThlJ Ve moWllil ko-ll ilrm ~rmali ga.rbi is· tili.amctinuclii b:l.I~cketi ha~l.a.r. Bu UD&llJlllrlr1J h1lf'\!l:eti g.J;rbCc cir:)~mu. ba :ual diT. &i, «It! va"li 't ""erU'1 "et bataklJlt olougu i!;ln ;;ur:;li..I Ie a!J.i Ii milr lH]ur, 011 ~iJn i~CI.url de du, Dlailln mu~ hare'bc fmt],'mlzi y.(lrnta~ \.C' B(!l~ikadaki ",i.tL~flk ku\'\'cU ~inl Fran::liZ ord4lrlruun InSim kUlllsi'l.lcIl a }"'ll."JDag-:J. n.JI"rafl~lk olab;lrr:cl"lnill1 Hl1<':binJ n<U:JJ iuh c:lnllrli? Silna!d. ki 11l~lli;1; - Franf;]Z, B~h:;:i.-

en

rnct.oJlu bil' tar"dll. JHII ek. t E"lmi"!enllr.;::I \·::tkit pano::.er - DiVJ.ji.ion~n'l£'r, bir :rarma kilt· lui la kil etruiitir. Bu kllVYetJcr ay· 11; ~ Tll ~Q. g rrii\ji ~bl:1elcr tizeri1:lde gUIl!Jc '~D. .ira yir i lIilomctreliJ( .Sl!;., !a ya ra.k, V~ mti1t 'd.:_ bi r 1 ~.LL go. erm -)' en ml!!!'Vzil~I'imitde! g r a ~k. iler.l..l'd.iltt. Sun~ I ii ib t~k ~pla.n. ya bCllzi.n ihtiY!!.(.L"U tcn!in v~d da, l'eni bir: lpzyilt ZJ-lrllllIld::t.h:utrlan· U1al~iain iUl'UyOJ'lardL 'bu. 'tlwak. lruf ellflU.lf~a motol4k1l:l ve. yotii! otomQbill~r gtl.Iplan ve maWrIU k-- i.ik r i50 .erindo 'a.tllan. fief'best k . 'a aa1dJn)'nr l.ardl. Bli IIID.BIlrI&r1n l'aZifesinin ncr 01 d\lMu an] kt~.w:r.

0.: 'eet

mllhk .... 1!'d1~l.o;rdi~ m

Jur

IZI

Cer.~t- fllrrrak
JIm"

i,J-le::!'~

b,r 11'1hi<ed dUkid.. •. t;Ll!;o'o[lJ;l

,tiren." (:ckd.i.ni

bit

:lcl!.hclll:re

dev Il'C etti. Nr ye~ AJirQ galebt- ".ald!. Yu.subm elrnuen lrurtuidll.. Peh1i-c:olar tekmr l~a ..~. kUllya gcldiler • j"UJ 01 Yuliillf, keyiflj idi. A.li~o"Ki-

~.h:~rrne 5t~[lkl.aJ'). ~[U.i.' Cl~'dil i n:keLm .il. ;)filii w.cnml~ uj"ElS1lJfl~I]'lo t;~ndl c ..!:.etJ.ni t'l!lui!r &~'t'f'l!!k dill{k.mdan (rkme.n ce.].-etin wmd~ d.ih:r loL eek' btl1l.1n:Llj
HIiI"(:'YlQ .,dlLrd:l,

Ir!i b'I

pell!llo:'1;r1U

ttL Enfl1u

~jn

j

n

.!lJjJ~'e
i:-~

• i!!-

kn.zall n1JW.S! a balm .. l~ma 1 'I

zQrluJr;b.ra dibiDe

bOkrnll~-

E'Iinrrek

baktl, -rir; C" D.- Pol r :i i lUit.ihi
f~dlJJ'!II~ {
;}!~f'l!I

f, S\.Jltan bmed ,kilLet "uih .• hkem~dc SGriLlSU f:1P.L!r1&Jo.n t t~"kil £'(Hlmi llr.

otir.l

S.5 lli-.a... ~~m .
2t
!1g. ),.Q .. ')~tI."

C.JiJdo'l

flcWrd:!.

br

10z

Va

-trw.

dilkk;il,d.l t;9ta...'"IIDJ1 8.:1 liL"rulrnl dJln SU]1.lJ.ll(lrunN il<.'"d sltln ~fl 1Il0h kern,;:~~ '111;;:prll'il.J!I, BorglllFu .... pllolkt6n a 150ClJ:'.a.c 1e>'lill ,HUlmi!;Ur

""I;[n,_

.... lUj_

NOT o a.: , }""~IlID",n LlU M ..lnubuftol ; l~1!l<k.lrlol!~ ~-dll!r'to'l Sc""_ ,":>jYm'lllml ]I"'" ""r'!lhm_ E!a;rnll:dC''1 1I'"1~r: 10,. I'1)l!'lotlubl;r AiI~t!nLJn It" ,,·."It ,,1'11""1" \Ie "~rc:IJ 'hili> GU IIlhllNlm. ,I. CifH! CliJ. I'r c .. o~yucu
111!1)';·.i.Jblol ol.Jr_'~ ~ .. ~~<;

Balle

j¥;-

:q:wl:f~rmttl...
.:J':IU

1 ~ Ook ilcriJeni~k.l
\'L"Llcl" in muhteme:l

HT3J:L&tzm IT1
J'iliIW'eud.iy ti

I

tarib;5inin tatbikinll! tm llI}-:tD 'lJnill dnn I1lblll: In.tl~cilkl.lt'. \·,mi l..'l.rilfG'e W-~der
\"3(;iIlf'~m

If;dJ~

in' r;J..kanruyornu. $ioirli un fja~·a JI ka del' {tm bh' l.'- I dii§ilnfiyordu,

der.:.j'I~m
'(.;.!'."Qrllil:.
I

M.

flu,

tlHLlbLJ ~)ln~n
.I1"'l"It""'i1

~t

Ol<u)'"cUI ..rlmlzm

lI"or

\"Ir
I.~I

lIo!lide!!'~~
I.'

u ..,hlml,,, I,nr q-::ktub 'n

JllIIm!,>k l

iI....)'hl'T']"t , .. Iii

,"~r'z.

On.

i'il!'t!tdM:l!~11'W

d~ JI.

t lc~l~

hnJoon
'2 -

. 1:IIwWual vra:m.eJr; tN~r3.1:iannu.%t11 ge~i

un.
'dl

B"Ulul.l.n
rlll

i11:l.;;J.:a IlIWl~D:yQ.!U\'C!'a,
gdll'llcl1. il1tiy~t ku\!-

oh.llJ.~ al).i::l.;;,.tLlrur.
miitlim.

l'arf,(

Lcehhu[a. Ut.~ 1l11'lDd.a ve

ka fil"t1buoun
Sarpe;n
bilflliYIJIUZ.

~r·rt...fl..Jt: i

nc kin

El-<ca.ul
l'j i'lti
E

,on

l~ i.. i.Jl drmriryolJ1 i..alrl'ib.i!.tt.a bWUllI

lIanr)J..dl!arln.

rn,;·mb:r.r!ara rn:dik
bLUlliU'Jl!I

lntlun~'omWiem -

laC'

rnll~ :

I:i: 'akkuf
b.a.f'jalll~

B\I ~nll'1n

eLtiiJiJr:li liJ lG

3miihim

bL.h'ij[;: L.udr ~iW [CI'Hlil'i ill huq.:nlet H;m n.u-i !tuv\'clli bir 1':> k.ilur. -3-

ruz;
DJ~ldil":

e\.._':SaU

cJilc dogttiiz. Bu
U:!'.IIl]OJi

JUu:~tl!\'li ~t r.Jl!lda.n t::llbik mdodiar ~SUlda WJi.h_~z

ma}fl.s geL'csilldl,:

yr.Jlama, ,}imI2Ildlr(-r lIa I rlltda g~11i~ mik:.~t<r nakliyat ~'111J1'tl]{ Il'.JI tl[l,;. Sommr'ln g ri indcl'l uii:~m<intl~ i.... t~i.;:ih.

15. a.kn

BU I .I'l n

irisin
i

d 0-

In r! t il!l

,.ll'hC,k

d'li'

I

-

fa bultH1J:nH.5J1lrll1Jl (.~·el, hill I !."~d eLtnck ~\iin VOlk~t ynl{ de:;ihIi. LIJJ1"l\nlll.J'U 11'lh"ilt..:rt>Ilin cenub :'<ahill~Ln~!) H.aJn.r ~,:::t~Jn 1)1:1LI, Fa de
Calall'1 ~;;"(hiliJlr jlltmnk ml r!'rtc1muojti" yo~ kumlll"ltl.ml'lg,I'

N hyct Hi lJT.lYl~tan i ib _ I'D lUI Qniiode ~f!rkst bill: :ili ~u i~L!I, ill'! • .de - CAJa:il;l bilinc d. ~J"u Yl:'.J:lj bl!l:st~ .. hiT' .isti-sm.ar va.;J~ .mu~l~r .mi:mferid :zJ.r.bll

bIt" LJ P 11 r..:1 t~'y;H .... dcrill in iy

.de uUi'~~ni

1)wlirw.L..ltt Ll. Egl2'T b~l
ulurM. ~ok a,JiLbll ".1;;-

u,c:ul t{!'i1rril <1dl!...'i..:tli k.t "rici lir. g"ll' lKillOOili.l~.w.I·

y

digim ~r~re gide
CiC:ll~

il'el

isi.!lllc ij"liril,) {)n.1t

ka.wn rarta
eijd.ir;:t;!Li

med duo.

be:)'!!

nnz;, Jflnjro AhelHii~elj b",kl),t)r-

AJ 1111-ed heym j . n:1L .I\..J.",~'pLl f4olkalrxW.

oglU!r.LlJ.~la birliklc M~r,hfll1'lh IJCYi YI1.pmtlM,'l· flCl' • Uiiniz 11 r mJ'i!" endi. .fiBkat size bir taVB1Yl'do bu bmmQJ:ij .. mil _uadc t-del' mimn.iz ?... 1 A1ta.yn. Adanadnlu YDyhuUfl 1:rava,st . k Iy g-ee -c'ktir. ~llIr 'Vc- ha.\,ll,Hsi (10k Im:ald.tr. Yalnl~ ya.yhl.daki Vrt.y. m I.w:yiIJ aVll'LiI1 ba .... !.jolt gl1z ·lI[HJ;I. U.31 Nitcl[]m. Adru:JAh ~liI' ~uklor aM.a d.a.§1 00. f.lI'MDlJ tavsiyr.! cUu~h. Bu ~bcl!e< hu}k.a. blr ,Dokt.a dH ~a.rl~ !fur. Bu cvde Veysl bc~'in l\Tij..ler:UhLi l'UmU". ~nl'a WlU1maYJ-tlJl .:i J ;IC· n, 'V'ah J fl~Jl,1a

_11
IIl&.Hl4

l!l'tirnhllti
f •J

lU~lb \PI
LJZ1IIJ

r

n bu'

.!'.-

~IJ

'~r F.LdDglmz

i-il.hJ.t

·iSHh·.

n i.Wd 1
knlbilli,

Ryfl
I kI

l.J!Jnu: 11i:n1 (ii-D't'Dl.!l.o.!'kt.inrz .•• DDgru unu sUylrUti"Ifl 1~.JI sa bW·jl.f;1, v.

·r

ljot.:ugunu;t.UJ1

lim tlliha. llll.h. l;lh;lul:_l t..mda luilw~y Nll1u,et ib

:.r.Ih.mnlzde ::J.~I ·lncL~':;.. [].I", Ii, mmi ba· . Y' tamr 11'11 If! h~mit'l et1"'t'd~ l'rl,,,,i"L"tf't rihcm bira:t; ;lMbi tavJrls ATjDll d

1riW- •. b~Ln
-

J.:I:aha.t.ull 1{.... 911 ~ _
Ahaym nr )It!. guniliH'l hTll$lf'l!l \'e t1 .,

Vu.v J bo·y mJ ltornr Ahmt' bey U:-"

in

(0;>

Ura,.1

I"oi nhirl!!d,,)

.~,

iyesinin

ri '"'", Ii:l2D"
I

t, .... lUlt'lldl.l-

him. ~i~mi!lti['. Mllhk,'rne bu I!$Ill', ulJm. sanrna [L'""all kal·l:-.;llrtr'lii. maluye-l:ini sabit gurnll"mi~, ancak, bitL,1 mLiallw bJ~ umuu IY.lr1 lnr un lid.!. tilraalln ahmrken len h Nil'n tedklkaun rn _ lU; ~ Jlt",lInU JI t.allli r.. It y, l ,tII ,~·!It l;~ htid.~c • ~pllmad'~1 "t> bmn III tasarrura g'CI",;.mt..'iJcn htu ad \'.:k:·olt'ti. taralm uuz. lil!U.lml, ..", b,rff d:J.1'1 sorulnn suule ccvuben, humrua !:t,m HII7. \~(. 'un. !:.Urduk;e hcrh M' losa htr miittenberi !iIi t.:lf <1 'IT U!J.Zli!:!" d@ bi!n1D1 ~JJJ, I1tib.ar cdersuu . fa gcc;lL~ ve JflO.Oflrl hrndan fu.7.l:1 I\ilrmou;j mtJ~1 I UitliJ",uflLlZ Bn-!!'r.be,flln ('clildi~ ve bu U;j ~JK'T Klll~1l =mdWl, ml'r.I",mde d{!gcri oldugu irI.arr bullwall IIJ. rJ;:o;wI lJIJI t-ellllril,f,;:: •• bedeli ta bina kiyn td me tevafu k ettiu n:n.!I;m,

tanbu .. It''~; stad

nin hi r muuuctteubci I devum edllm~:kL[' olan rnuhakerneleri di.in :111, ITTl f,Pti,.'(;

vaki;

birJnr'i flJPr

t'!;Zl:I,

ma h-

kemesnule uc licelcndirrhnis, muhkeInc saat 21 de acilrms ve karar ll!( -

mi.i.tI..aIj kli.:r Al.JlLunl ...:m buy ill> t I}thul: rLlLC", TIe AlmH.lllul' mlirt Fik '<jC:hirteruie i::Jav;:uiall humba atrn ulrlar, [l'uYYMe z;iyar~tleri. Hazikane iadc edJlclt ve 3ol~I.U1. g~ti, DUlltJJ1 aRlLco.
scbe • r.I1tikatKJlc,ye
I.

uf;ram!1li

lUlI'~! 11-

su i,

E,,'\'dki gUn ~Iglp. tiati.i Almanlar, Purise billl hombu OI.Lmamml bir rnuk;ille1l'Ye atfa.tiyorlar. Ag-Ik Alm~U1 ¥h ii'lcri, mtiUefik I~'r tm ,ifln.U F1D bl,mbalallIllI::j> ve buna ~~'mb VCI'Dl]~ lcr, li"~l!at UU izaln kabul etmiyea rmiHcfiklo. hernen lki biJ~'ilk Alman 6c.1lr'ul.i VI:: Almanya.run en biiJrilk sooayi Il!lerkezi own
.1::11

Alnla.nl t'l rll f"ldal'l I'a.r.e..e. yaln· lan nLumn ' ni blf' t;; Bn'UZlJI'J loa~lltI· tlCl i}Ckl mtl C i2;J.ll edU hymi de '.1 tiytl Ilz. f'llhO'~lhn m l!k ~lrnlLlI H"l~ikmih ve Fn:IJ1!'lJ.d1! Almanlar bC!Jdlerme vasil ~1I,lLJlur. Bl.1radaki kuvV() led artik rb t I~. Fakat bu ed I', h~ rbi bi irccol vc)'II, n llo:..'e::>ini t Iylll l!li rnt It yette dcg-ildrl. Holl"IHI:tYI, Belr'IKa"r'I, .Mm~ salnlIcrrnde ba21 lrmanla n i:!ilga1 ettiler, Fa.kaL bu mUl.'affaklytt i11 hurbe Le-

~-o---

mustur. BLI lehhk~yi ta Im etmekle ortadan
Q

(Bill'

Ulr.lllJ ,J 1.Io",~iJ

~"'it

~.~-

A,,'Ustu

'VI

k.nldlrml,

Y12

DU7.

"TfJ t •. denbert 'lTlUIi un.ve Poi!' rUn manevi ku\ '

tini talllml~ olm~kh~rw:d toe~aclll[i. ftw"~Ue d ,,,t ve muttcfikimi?; kluhlJ11Yl Alnulnl
l'

I!lmuo!'d~.

Un!. ,I 1I!d" 11I1 bu 0 HUll ,"wl;ly"Un

rn .. I.LLI~um

d
linK

glne .rek:ildL ikna it;m evvelce
~Irlanml!}

ha

«

1 In -

ede-

Du

QM;I"ik In

I,

;110"':'11

I

1!i>1T'AlIIln .. !.
I.h",.,,,1 ~pun:.u

ElE.L.EtllvE;f;J-NE

11:"".. 1111'
b, .. ,.~ "en;1

15'm

h "-

k,r. oruz.
[)Il ..

mlu!iPlrr ....ni

ilQ;bul .de.bl!

Ie
~"'.

o",urt,t

ulla '"
I Im.a

un

•• 1.lr ;~~
Ilk

Bu 11:11 BII .Iy,,"" I dlj.,

.lI"I,,!!

o· b!,l

d.y .."e-glnl .. bart;lur_
yll[:l,llnc';tD k...t:I,,"
!;~ .. r'-"C

g;;

,~,,,(1

UU"II t.:krllr':rrm:l·

;artd'

i~LiI<,

mi ••

!il t...i.r I'C blldJ~rrn; I ~I lI.a~1 nmw y,'icl ve L:lk,.ur dmcl~slJn'hh' t).~1erl t.:I.l.W l!I.iell bu m ltWI.lLlJl bJr krsnunm ru::s:r.DU" 1.111" ~, 1ilunoedjl~. TllballBitldill "VTl; ..nth.' bl r .;IoT].;"d"'iLm"'-"i iJ.. Ji.fI ,":HIlln1Zrl It~'et~k mtlk nJ:w.,n ~'rjf1TU mnn tUgnnLz IIJ'm D:J.l'ITlY! IiUfCl1 rnev~'II~.hs~lm.::;.i "'~ Tlll"li; Itfm'I'~i .l'li!%dnlli" ~ ]uiI>Llk. "~ bcr ruDm:lin dabJ wlullllmmr lID ~CSI b 11'tm'lld n ~nr1!:n ""Y;:1I1I 1;jf"'rT' n l.11r h illa!dn·. BunUI1 I..~ntllt ki b.ulJ.:IIkilLr;ilj bl!: Jrere mrn:3 bllrllnnek de 1 rilo!.brlhll>; 11;111 ;>yrioil hlSRttlk vo; l,I.Y'le YllrLtI<. Ytll..~k b,r m;J~,d uJ(I1J.n ~IilliI.Idlgl 7amen bn.i_nrl,lIl Inatlill biT ml!1l!ni1l h'ln.'lI: !l1I~'tlll'lPl=n :n:.lI ..",i:lnn ~'!!l!, 'Ii', r1t 1:e'1II:1" [ ,,:;mmll !fnpwm.;: I!!II 1!!t1UIlI'n'.)'I!t.!i1Z btr yaniLrnlmu. t!imll~ ve h ul'Idill) bUyill(k.r"~l<\;Ji Ii 'HITIl ~LLle Ln' O!IftT \ Lh:tU!' huimu, cre bullU itO:rTTtektHi muI iYl1r.

olan 1{C~it rill rundan b:.u)ka, O1iidiiri.i umumi muavinlermrleu Tahir Ke\'k~b tarahnl.bm miihendis N~'et T{i.I.'31mgil ikill!~i bir raper

tan?im e-Ulrildlg; ,'e ilk raporun Tahi Kevkeh tarahndan yntlldJ~1 netirc:s;irle 'li'arJlmt~lJr. Mahkltme. bu i$:l~, mulga Dl:'niz· bank wnUM mi.jci~rii Yill~td Ziyll. Oni:;.le m.wl\'.iW'Tahir Kr::,'kI.!"O, L!m.mti k;illb Sa.dwl Galib. Hllkuk mU:'jfLviri 1B:maiJ k<a Cam~ ~'e mi.ihendis NC~lCt
Kmmn&ilin v.u:t.i[l"yi sUli5t.imald~1l I:eza kanununulli 21 iJICl nYl8.ddesi mu cibince ii"er 11y hapisll;1rine, bl..lfllar dan Y\l~l,.Ir Zlya iJe Tahir Kevkebin CC2&. kanunumLD bi]" madcle.:ilin.in defatl~ i1llidlnden dola.yl ('~..:,alarr.mIJ. ya· nr,;.] ar1.tlrllarak do:rdL'" bu~uk ay, lsllh31.i1 lsa lie Sadun Cali bin de Hl'L!~ d.s. bj£!. arLflnlara.lr Uf;C. bu~uk ay miiddcU h~[lISlerlIlc, NQ-~et K~lmgilin U!i. Sauun Galibin

t10k ing-ci;igJ cndik, Mi.i.t.Lefiklerin MMkt!belesi n ~iLldcttc D1mUIfillr'i' Hi,}'] ~ bahislcri moC-Skut; ge~IDf'yi lreya. SliLdUl 'IIi]!' ]2<lh.la gosrersann, l'tlydlkla.nm 1C"J1 .aaberlerden Paris
II

bombaladitar, bomha atbklarml

AInmnl ve bir

:w. bin

nu-

mc~·j ,add cd(!n Alman membnwmdaJ'l boil' jell ogrc.!1.lIl.Ek kabll de£i.l.-

ru:r.

Ai B.f'llk tayynre :barb! lIIiittefiltlerin mulGlbclesi .. lD'J:'ulln.rm 'yI.'-ID taarA nJZla..rmJ da.vet edl;lbilir we ha.vn hnJ:w bi l~Iyaswa dellatrJ fldec!2'k g-Ibi 0t"i.inilyo.r.
.§U,

'HaWse

~lgmnd.an ~1lmnJt1l'.

h;.)( ,,~ hai",kll ya.zdlb ~
ill.iilI1il ~

1,,'-,1Tbl!'

:pIII17.m

[·II,·lllY
\ ~fl.!tl

It I

y".

.1'.IIe il

1:00:11,IJ (:,1:"r1!;In bll&Ur1ktl olu 'II b~ ~klmo:tt"" lP.~Ll~·o'!-"' I J::('-IIC! Il,biT d~""t;1

"'U'

~-

alan b[r~ mlirda, .bmian 11k m.a.hkurniyetlerinill t12ciline, Yu. llilmkl= VTI]ltm. suf Ziya, Ta hir Kevkeb v~ hma.iJ klJ ~tll limll yenll~ g '7M. 'la>L:III'Iilf.h bl2 dUn Dldu~ !Jib] bllRUn de astnnbuJ SB.DIlD mallkurruyC'th~l-inili tedlme kuh:l nTInlirrm (;1;1 , l<"ulmrtads h'lTJ !:'fl.~''''.r;1:: mahal olmadlgma 'lie dig-er ma:znUn, i'lill JITI)k JIlr!! 1:I1J~.n""'lct' llllhl'!J.I I Ll1l.di", ~,,lair Ha.mdi Emi.n Cap, Malik KE!\r. rumN:te dl!vmTl i!d!!ll rnutm.= bJX \·:.ltan .keb"Rcfi C-el:ill Bayar. M~l,,-!{l:;; TadaI;I ~J'i tln.!! rih'!IUCUl!:l1I;(;. ~L1 ile~'k mer, Ziya. TtlTIer, Atl! bdlil, Cemal d~ l,l.IT'l!.lb .flldu#!mo Ililll-le ~ k, -§:ahingil'1l)' ,'E' Sedad Er-olull 'benelFIO:nl ~ ~rt" If, ::mmnn oJ.lLo~ o:vr :l.:bm
!SUIl

iic;: bl.Ji;uk rLl!-

t.

of:lunLl ~ "'alru~Jn ill T klJQrloi.r.

\I,,:,'1c v ill.' bu
olunTI ••

t113!;(i

an I.;;in 01rn.;dJuf'

leline,

1>-100 e-r ku.ru~ mahkemlo! mru.railDln sll~lula "'dan a Lmnlasln.a, Allf Odru ta.raflllda.m 3vukat Ekl."ern jj,. hami v1untliLsi}'le mtiddeiumumiLige gonderiJen d,,-\'ada m \'Z1.Ibabis 4000

kiu .. tg degecek biT netice Vennemel Ur; be11 tayy.ll!rC ill;;! RIll '(!ruarm\ Cir3 we iayy.arec:i kaybl:ltllWk muknbilinde milyonlar d.egw.-irule ev l']kl'iH~k, mil Okllinueli; .. bir ikBr degiJ, bir ~ .. .l\.lm..anyonm son Paris t3a.l'r'l12'1ll!Ili&. 25 tayyn.re kn1" bel.ligi 1nhaJ.t1mk ot[i. Hu l:il.y.JIareleri.n degeri b~ ~'on.a y~kJmhr. ACj! ba Fmll&J.Z mel!kcine lie .zJYUll verdilm-? 1hImsI A1:rmtnla:r i¢n uzu.:n :mmn1l 1il'!.m.~h'l!ll _ lacak ve tanr
sir ic,lJ:
z

~il11diyl' kadar a~lJ.! $ehi'rlere h:tVil turrUzlil y.apllman'lWllnJr! bi:r liIehebj d;> hunlll mUsteIzim oldugLI feli.a.~

d.::J,hlr §.'·y yok. N~JI"'Vl'l:ill b!lZl JiWII nlun Alma.n· larm eline ge~~rken blllnlan_n ihgi1tereye k1l.l'm karadai] ' Ii! ·1lI;-l~'.ada.1l yar1hl:c.:lk talU'l'"!lzl!lroo bii.yiIk i§e yaravacaklan sLiylclI.l1li~ti hti fly ger.Li ve hoyle bi! ey olmadi,; 'Cilnk:il 1ngH.L re ona gi.n-e .hfLZlr.ndl. Holl!lnllll, Bel ike Janlij I!nhi[leri AImanlnrm I-lin ge~erk~m ~!t"-":I!lib s{lgull[J.m.nllltkla hUllll Imr;JI da tc-(l ...l" j aldr1gmn. iUbn etm.iyelim. Almanlar bLmdan aonrll. ne j'npo.c.ahlrr:r', Dl" Yl1pllbilt'l"~ ler1' 111; burnda. F'akat De }~npa't]ar a )'ll. p:rull.ac , bl! hunleJer :I.ylarOll t1~\'alt1 edemez. Na.:od hi Be1r;ikay£l. \'(! FraD.s.aJllO ijimaline yalldan aklnlat' b.iJ-l;I,Y .i~e ;O:B},Iflwrn15. yWlmm )18.rbj hepimiz.in bllc;lrgi l" i hlll"blerin silr'lIme in mi!)tir. Alan&.n.hw.[l Fiihre:rj, bUMl!.IvaUa k1.l'llUeri .nihai hi..I' mU'laffr:riyet gihl jlfill ,tu; .MilIetine i.h; gUn, til; geee l;)(lyt"8'In yaJlt~I'Iyor, bllyl'nklBr astJl'lyo..-, Ijmililr s-;:UwnyOT, Cihan E:lLbini y3.l;l~ olanJar biliderki biz bll bayraklarJ ~i:lk ,gtirmi.iJ.i, g~inniIj1ik . .TI.riiksclim, Liyjw .lkl~, Biikre!JiD, :v'aYJIlvanrn Alrl'!lanJruTII eoLme gcetigi. gimJerd nldugu glhi Framll.2: oru11SllDUil yar:!li'J I;;J, iki ru:.i J.1anJ JIm hIlre bQJ:llnin be8.§.UI

airi nedu"

H{'niiz

.a1trnl§'milym

Alm

-

ile diglill" dheUen bir ~Hbu8 giOl Rus ya., RUEllaf;Urdlgl yilz hlllyOlfl MOf> kf:i£ tle bi.zi ~zyik altmda bulundut1llbilir ve A\'u~tUT~am.n takBimini Tiirkiye takil:l ederse bizim bu b.direde elde roectgll'illZ ehemm letsiz menafii b!d.,nrfD;' il zerine a.slla",:i ~
kW.cma tok bill ('di,ml~, Alm8illyn belal hl!lO 'FIIntnti vc b i r i1.::1 . e~' dll verebll.ir, Faknt Triyf.'flteyi mc;bi[' ZillDaJII f~dll eQemez~ lru kOt.IU;I'I!'ID Cermanya bog.llmamak igin C~JI.ltJ dOluzlermd hir menfe!' aI:JYfll:aU.lI'. FransElya gl·lince; Dian b:u iki "Demokles.,

iIi

olrnIld1Et

Bugunkli hnH jh~tie papa icin bir
atmlyaca(mll,
clan "eo

eblisa.Lib
ernmim.

.Illlihal1;ibl!~i
DlIe\"dfLn

a.IJll.akta

~'I1~e JUl1"ijl Fr'fiu!ia. .".ustury yll ~m naker gi:inde:rip ~lIirl JTI m~dilillf' edcl'EC: bu lull bici VU1!t1.]I1''1I ile- bir :lyak ~",,\re.l anlaem8.g1i. sm·ked(!Ol"_ §lUMl bilmeJ.i ok; A,l,Ius1ur-

Y !lIn UaIya.yn ilrtiyllCl \·m'tI.lr. Huml_cile 1'$ -i dostluk l'P "ELtoni hisler-]e mel bcULbulunduo!mnuz'Macaristan..Jl1 Slfr.v denizleri i<;ind.e bDguIm.n.k:IlldllgunU m l'IariiDden g-ijr'diik!;

./I.vustUll)'p.

mizi

zjyade HtmtJi Hurtal rna k istiyoruz.

ladliJ., Verdwmll

d~iiLk

liKre

DI-

dl,.lgu ~iinl.e:rxle d~ I) ZEiI'l'lErnki :miiUefiklerimiz.l.e bitWd.e hiz de baynm yajml.lya ilaVCL cd1Lmiiti, hitaa.bul !>lJkaklaI'J halla l!)!' iki kel'1!. dona-

ilive etmek i5tenm k.i blZ mU!kll.btlini ahl1akf'llzm AvustW']'Ullrll a~ hUSI.I~lJ!lda 'iJir- arum ![mllt;lleme:aiue miisaade edc!Deyiz. Trn.nttn 'o! bu.d 1zcmm (WllSlI1l iiiLiyr.n·u,-" aoeme](ie A'·II.stUFi'llYJ >c@ri.hrr.dar e k --teme._}Uz • .bien:! ki bu mahaller· \fusturyn hize kendtiligioden hir heI

hp If a Gala fas81l
1:;4Jg1ll1kii m~'vkii
Ill] i<..

F. 8a ~e ~
i iii Bu kile1tIf.i hubo l unm &"1'b;rn.iY'.. Kulkhan VE AD .... ky:1 .!;jJQr .ldillJle!; ,~bTolk ~llJ" ~ I1U1.l~ci:I~ '\rn1.a~1!IWl ill:mt; ZlJIII1' kliLbIi.H~ rf.t.L1..I1n! 'l..lII'P~ t>IJJ'~t1l'f. r',i-ampi,yunlnk KlIp;;ifilll i\!;] l!i ~J11a'U ~1\'I<m I~ FJT!P'}'~P 1m !llaf)tanmll !hi<&'iii! ~. krLlL
fLlI!I,

dla onlarl dURUndiireCt!_ •• ~ ,gi:i,.diUlleri mukll})e]enin IJidde1j onlm tnln1"k eli ~bilil·.

ruzun

tekral"ln

rurdd.
Eu bayramlwrlfi
mathk. Eonunu biz Ul!lU"

Ji&:1lJ:l.!.IJ

bUnm9~ Itt -

:Md'
mak
im[..

OtlillcJiiltdl!1;l!ne

vi.i H: Im;:.:;e]~ rl;!!

,kh.ibilmu"

__u p~.a.('

g:unu

5Jili tb
ikmci

L daircgj n oJ (!of! "luHl.rak ltlmylzi karbiJ 0]i.i:.zar'e IkDru:r 'ore"nDl:!jtir,
CJ'QW1Q

yarma har,ekeli' nasI
Her

alli mru;lanru Y!Jpa(:akl:Jrdlr. ~kL l::a&nmlD 31 m;!rl1.$ yacl 'llulli

me lurlluv:l..<;:J In ilk ~'iinU, ya.~ oldukJ.an birincl ma.ham rna' 'hnyJri heyecahh ,e gUMI olmq l1~icri:le

"&i_
I~

let mUsabakilS,1
~l'!ilU'1

lki takuTlo yeYiL.L~memi~lenJi_ Bu ha1l:J. yaJ,lJacak DytrJI mill
JJenjn bugilnJrii
....l"n.teresa.ocIJ".
rlUrumJ..l

..B .. d"i'I ."...... Iyni !-

Bell iii ",.1 HI.IIe.-

ttilmrl!e

ki.idB-

:rmJli kiimede .bvari
en lI~ride.

~nIl61l1I1;oi'l: Tl!'rllzyesl bt.anbul 1~1 ful'ikls IUlID 'lb1 l.;' ..iJo!lnd-ilio 9/6 ... .lHllJ]IDZU' gLi.ni.i bIZ' obiJIikll2t 1.1I!IJ\'ik ml.L<."Ibrl trlib

r

,g.1'I:3n 1'Il1'I,ZIRrd~ 1:mmIJ hm m'f'nlivenler _ dml IItilerC'k y .LlmJ~. or.a..d..Q bulill mID gJIDy, pOlLS! Sadeddin ve adliye rjmiibmna " Luk~ Kao, tum- oDbu.3l mlmrion, R1Ilm.dqla.rl -' Dl.I!i. ,da, yaMlm,iyle aylltdmlj VB adliJ'eyi teTketrni~1i ...
~m@,SoEIt@n1JndllJl
--Jilfll!-~,

man,

aejUl

(8"1

till"lIifj

4 Linla] """i"c;d~j

iii~

ollll'Sli.

imdar..az

mr

OI~Ulf1.

dii.,?j--

mi.iddet

her \,raziycll yilksek kl)'fIloelini HulaBiJ. d.u bU·
calma
D ~

:mii.o:uiriyetini
gijsterm.i~_

ve

;l1In FCIlcl'bab~cyi bir lPU01.fLllfark.l.a ~jl:l ec.l·n GaJaUB.iu"ay. ms.!_:1 kam1llI"Sa,

"lwmtll~tu:"I'.
:1-

ROOBeVe~t tekrar re'~51'" cumlmr j)]acak
V'&lJiDgt.on, 5 (A.A, ~Ye-nj reishk devresi ;i~in r is~~iimhur I&criose _ vel lin .iDtihab edHe.cegi ht'i !'llU'atte arua!J1llm I!ltll". ~ ili:&.go miintC'bilbbuiwn YIi!.gi1neva.z1fesi reis mua"-.inin.i intibar,bdan ibaret kala~F.l.ktLlf. D mokrat padj~iniD kaz.a-i1:~ tab • miD ediliyor.

fm.da, :urbj] flrkalann 'II~mal9.nllda!ki blayJill{, w~n U\;llrult hW"~ :!rete iijtirik; «len veyn 'ptk hcimbal-mm.a.nl!Jll"d buallDaD 'I;;OK mikdal'da itayyaril!ll;irm lIa,zlrl;:u:h~ jJ~rl yi rirokinhn. aayesimled.ir ki cchllle - - ~, mllSl mlllllevrasmL m.iis.lH!t i;;Iir 'llmJ.. Cfi)j'e ba;illyaDiJ1wi,§iir . HAV A. laITJEb\''lUmlESl Ha:lI'bden evvcl.h~vE!. onhtslmun YD-

01· ru.k. hll vn

1i.h;.t.Z)1' multuclies..inile ].;an

OMUSU. hm.. hirinci 'pliinyuaID'IklRdu. :Bn -emu,

kU\',..et.l~l!'i il@ mlJik:re-

at. blJ_fi1r ~
1

~~an lii.sbm.in(Je v thiLrekid:1I. .cU"~.M.tl!:dir. FLANDlr'l.ES

mikya!>ta

d.We makamlJllda, beynimizde bir an].a.mL .octk.esiJ~ \I=tmilj oWw, Et:;er j TmllM lIDMf)i.;:!Oi A\'LlsturyEL ile beyn.im:i:zd~ mue; hi .m iiDa Iw!la ]l.ImlI kabnl e1.mcm ~ 0 i!H..r.rlllm iBab.ri.ef .... a.. dak i tiCHTct i il.;ih~mWn ~ifiJl"6Im~s im nlllza rl diklnlle almak iBl.t. ... lrim. Bu J'lUSlWUI Kant ml.ilbreca ve avoJi.Y! Ni~lI. lnWJt8l:e die lh.ir )lIIk m,~l ~nl HI .. k j5hlmiJjl~ . e' Sir ;ugwitus Fagel'i1J al~yhimJ%e vel'rligi. f'aJ)Ilf'la.t hlgi:..l1.el:e ile mi11l,1. m1lDllZB. m' ni. Q1:muytur.~

j
I

~1.0HA.REBEStNtN

lijampiyonlugun

nam-

n.~alibr. J - ;Yuu yelu: T"pk 'jll IiUivri yolu G.z.(;rln4~ "e 100 killlJru!lftllll; bLr mesaIl!: d' boWnd~ ynplL c~l(tj(", ." - Hu yan~la biT- ,. 11 il.~~!! k r,!far d~ :lbnlilnl. b.iIm: m!ldal,. rll~k1lr.
5'~I
)'n:I Y,hr;i:p.! Ittinik mUllol)'l!lfI

tedi ala ~ktJr,
HeT iki t.WMJjj
I

bUl'lrJltn son:ra Be_

k~

Vcfa ile iki~l" ma~l v: r: MISI, ~4!'rken tl,.·llir ed.ilmi~ D-m::u.:l;U"ia aym 16 "t! 23 ilncle ya.n.eak mat;lar. Vera dem~ydiro, [:J.kJrt BClllktaljil
lo'C

"'I!:_

Id"::ek:

0].11'1 bi1;l1i: _.

Ic1!oollerm

'iill1:lttm
mlli.J..llclQ!l'.l

1;:Lnm
huldl!'

~ J3t ..

'illl:urlilnmll>

:e :~ii!l

re.'k Gall!w:n-ay. ,ok c-

m:r

gemk:.lFenll!:rba.ht~hlike nlmakla

Mlslrda diplomatik

temaslar

raber, Jm iki tnlum

_
........llu.uCA.]j

glu
(A.A

J -1' i mUOmnnt

lim ;:mnhafil, B. Btnfford CripplHn, I:ift1mw s.efui nlDrltlf B. Se-ed.s'lfli y4!f'im= blJPm Fo:dll~i ve kcyfiyebill bqiliJ IDcbllliDIltln mliWZlJll b:;J.Jrlsei;1ik'Ceihrl biJdirmektadir-. • - e J.iwyuml£ ,.-WDnIiw. :r::lh't:I!m
f"eJtai' Mdll!~r Ht'
j4!'I'lt"lH~ U!I.IUkI'tr,fl." tlr[!dlllni) JHIPII ['.111d,·"".!II edllml..! t~olIll·. l'Ilrmne 'lrD ",rJ .)'!mid.",., 1'1I~11J

Ka.hrre,5 {A.A.} - Kaililrnde dip]oumtik: faall), t de.1'J1mletm.ektedir. mqve.klt Aki. Mabir a.qa, JH~nciye ImUftlu yUksek meIDurlarl ile gi;i • ~ 'rde tllldllllillWJ;I. millea llu ben toG'll tbQ.yUk eLgisi H. L:!JliUptloD. ile UZ\IJ!J. baomWilkit yapmlij ve iI1ihayet tlalya. ~"l:i=1i B. Mlll2ollJ'liyi lIahui etmi~tir,

Isvio-r. _ U_ _.

11.

.Iman 1ay.yarehrr'1
~,'5 tJ\fA,) - Ordu ~ k~ mamwrtll.gmrn Iman 11lJ\'n UhlillliIan, ll'iinllil Un lSl'Lgft Rl~i~i We I'inde Ul]1IlU lnnhr. 'Miitll1£IlQ Iru.ro ],n~1 tcr:.yya iloranml?, dU!pnD:nI kimJllulIlu hr. Glovelilet o;IV'rum.ila B6e(!nun... iI~ 'Vf'yl:! il~ yubi.ll!.C1 hiy • i
ynrenin ,lil lhgU sululm:Lktadtr • .Bir

t'~'lnn U,. d .... U'JIl.rla 1,k, Ililcr" LLI]urlJj'\1 Dltr"!:,,, {<nn
kl)j'un

n"
mil

11'1.

~,

Illn

.LnT .L.!.tIfJI-

huhmrtu'l.I

h·,!t![, "'~I.O-n n a:l.ldu.

1'1I1~lIlltLlr

y:lplll"r1l1

m" IJ.rI~tll-

1111\' ilJ['e T)IhHu

ilIm Ll",llU I •

Iii ~~, iti·t~a1.i 1myrlynm~ ~~lhl ~le(llg'l rnilrutka~ .Bl.illumd.ur. .:ru ribirine gnyet Z1d nazariye1er incri siirtilmu~t.ii. :ID-n :mill'rit filtkl "r birer taraft.ar '1n:llmu!Jlu, Yenj ililiil~ bnzi ta.~tli.fta.:rJ. D01LlIH~·t ilc liir~ ~ikte, fazla.. mikfiaor-da J.iudretli Jmmbord.ln'I llTI ta.!!'Yareler:inin .)rlliru.:l: blU.;lI~ 9& hmhi JIOn.WlD. ]Inn t1r:ji fi.kf"inde iiilm', WlmD. l'D1OOllhll iJ, elJl.1ti 9.lIIane mrur tBtJo.r1, ~yyll,-,mgin 191am~'~ ~;lHi@ lhi~ t <:ill-, \lC'B.i dahi hnde Id Em!I l'Illli. yo lanh, MiJcad,clen.io. %I.mI.rotle i ntiifri Ie ~ rm hn.kkIndan geh::ii. Ha.vu OrdU:MJnUn monuk] Js.\imJilni jIj~ _gimler-, ~l~n itibaremw1ulkkuk ettir-Jl~j,. El,I'vcJ 8. , eskidcn mlinDka.'!a m~'Ii' J'lJl.I 010.0 tayyo..rclerm rnuhl iiI' Ih i· I I:l3S i!ill"rillf' ayn.lmru;n k ,yfiyoti 1Uk :kinule: taraCmdl'ln .i k'irr Ilihjjiyor. BUfidnn hlliJlm. lw:ru Im\'l.'ctlr· rifRd~n mwit.u.kil ho.vll II dmlllnull bi h(Jrvlwti ihtimllii hlI.1Jiseh' .. 1.1 rnfmdun lcyid Edilmemiilir. HOl,'n I \1\' ydh, ..inin JrJ.ru ]m.Tr.:!lwlll,' bH le~li :rilll'"C i hi!!" z:ll·l!I.n~l olmmrtuf. FlLJ{at btl. .zaJ+Un l f("'k8tad~ Roni I "E! IWVLl ~ilahlflln Ii ynlll Ilikl.ul IUl8-I!!l.l~r1l1.'l hi,bi ollllj:ur. h..l: if l<lyy~l'(!liJ ...r, ;:; 'I! kCI3If1c iJlI> dii§mBnlll \' larlllin j1llfdtm:ini v(' &i> ... ,
1'~

gi.inu sa.at 8,,30 da Bll~"ekJ] IB_IF. Rt'ynall.d blmfmd!l'n ~illW 'at Fr-I..I.TI8lzJarn. bidisel"'rin B 'II;:II,,-p ornu5llDlDll.
tcslimin-

mmI~ARI Eaaynaa,

dell SMrn land e@'de a.J:mlJ li!bJgy Ievklll.ade :\"ahunl litlkildtm bah8et
I:Dli:gtir.

-I

11.1bu. SlJl."d.Ie Almanbmi.aillulIJ$I:II". 0 kndar ku.vvoetle taz Yik ..II0r.e1l r;rmru muU.efik o;rdul~.n ~lJlIl'rI!l. ~" .m1 i", ill teosbit edilmesi diqiIDiU _ IlIhtitn faa.l!iyetilll arbk 'Oil" mannsl k1illnlln .. ~I.I.I',
yCl

lDiinkct'k

""_".,...,,, . ...dhl:iu gE'm:tce; SiD:: mab ~ reJll bH Inn'lEltt~ di~Jliyorum i1d RusyeJ ile ittii1L'k et:leniP:: 'I"'€ya;"I1ud I OlllUIJ l'ii..u&l.r,e.neilile ArD ....I1dlu.,oiu h ll:1~ " bi.r ZAllUlD llim.p.k ~t "lIlE\i';iI:. .. ilL Opiluu.\ecin e,."MUitl 'e" . Ru.'>l'aya itliIak tflklif etrncDIx I Dr iJ'f:flln taksinUlJe mini ,o1'amauhgmuJ!' urette s Arna\ Idluk ~ mmdimiz :r.iicuo. l!ul'R.b.i lir. Zirn R Ul1yminlili lA13riy,at Lk. IlJlWlIle ku.dar rm.1re"ss1J,id:mWline ..mi.lsiuid ooemeyiz, ~8vul!1llik Ml).tlko{' I • ]~EL kal'l'1 :'I,fanuwa ibo!" .sed, 013 rak kllla~kt1r. IDnh
a.zm.ill

Diilfillan. ""@'kl~lIJilltii 'ell bir siiratIe ma.nnVl'W!!llNn il;:ml"i sal'.h&Sml yani yulmrl Oilie'dR l1Ili.ldafaa hat1Jrnt11m kmlmEl&lDI mi.llenkib 'k1sm ifilllilden nyr!llUl miHh'ftk sol Ce.nru.ullll H~!}11 .s imalt" d~)griJ tu-tT"..('ke'tini bi tire f bllmi~tr, F.lkat 1m h It" ktiu BiIlIlWl~ Il.I.dur DI' IInill!m:!lrnl~k Ii.atm gulcI'l z.:unrm {!, U;lfimdu kum!luda muk!lmmllz bu fa, IladJLiil 'Gok fsidcli biro Rlm'lh" IAl.radl.' etmi~ti... Esas

dr) it:.

riicud IMm

Sn

bUllnHl!1I tIn. A\'i.!.~lu ...!o'uUI;)' n-

miltlo!\'akh"1;Enc. Ve bLi

e' ,

mlis ton wdi'f'. Billll.01'Hi.lcyh \fun~ll"~ ya b.i5re stLlllirni ltIir ~~ UZUlLI" Vb)' fik&

riode

~besloorgi jlipheo

VI:!

taso'V'l'uI'-

i.,m

I'l'rthH:1f'11"P1Z ~lmtli

omme ve :Ai!;.'ne

[ll.rl !jlH:al"![, ~"e 1lu:.l..vnwn b~ ka tarah lnUt"'l/e~lhl glaD arZW[ll'IIHI mmtv Bel edtbnl~ biz: dC" ClJltIn iIlil'llQL doi:nJ 'l! iilin Yfll:'dlD .. ~d .. i, .e tRkmil siya.5l!'hmi'E IllJllltLD Jbnl ttir ...

ii:a" L1ul.;,
ITIflnl fumJl~

,,., lb. Lmu
l~iJ
l'il~k

n.mmt ram»-

i~irl lrIiltLm tl"d-

birlM'in olmmls olli~I~1 klllYVetli. ve milti!llH1 Iii!' 'L.:chJu..yi iljgnJ cmekte-' ditlC-l'_ .ASg'II'i li~ hltHo. zarrl.T.U;:I~,I.H·nl:;l1'1111Ci }'l'm biT' ~~kJl 311UB 'IIj... mli,~[Ld"I(lnjtl I ~II' Uerine rijlimynmlll: [I'm haFf'l ~1 l f,Ull yctmrllzi c:()k t '- I kl nlnlul dli iill . "01 mdn kl::,lJya-

,t'Ut.es;iJ,i <! I{orenti He v1Iku hul n.' mlilillrott 11, kl 'de.r'lum ltulywl.ll1 tnkill etrillel~lc ol(Jl.liu aiyns6tin mtlhim ll{!!l:CtIJlartlu or:;.:r:tmb bulufl.uyorum. .Btu hnsu.rtr; h ti k Ijllli,~te: d~ bir ll.ll~rnf r:el<Lilll. M i.1l'L kat rn i,UllrndIf', n 1J\
k'l'e ~~ri

h

til

,to • IIll

florl·· d
?IMU.I

III

k,ymctluli...

r<.:smi t1~- orl~r )'csnli tILAlnoali I n-

\Ie ku.mund

JIHtHl'I IHlIll.-lanl1Un

IIhk Illuku:mall .Irml dl 11'1Jlo_,chi

c{ll~ 01

.1

1.

I

1,'11(c

lu.mnmill!

mctn

i (l~ 1i!,rI,lldilr

c(l l:cJ

II'.
, I
,J

Hi.llme-tl"'I'.imin

k~kluliin.iJJ
1( o',,!

r'JQ

tc khnll{'rr' r-..tfalm1 eden. h' nkuk tdifu

'l';lliL fUr. cmnslDdit

ulgar .. Aim n kUl1lll"
anla!jlmaSI
~lIl,).rrI, man

OOel'llll,

LrillisMs

a.an
"hl!h LI!n!m 11IIuru. lUi

u:lel; wyo .LP.iI~ebombal"'l.hmrm

~

dan lillaJ.1l!llmyyudud m uca~h.tli.!J.~ m bil" mevki [llml~lr .., :N lhu.!I~~ to( Q!ciI

fi Ul..li.. ~ ~ B .. ~_gH.l' - .AliU1.ilr D.I1.lo.i!mrli:l1 1l1cili .i;;;:j[], DIu.. huh'lHm:d iiz:cre bir
du.ti

l1oivl!Ult.c !tailln Laburu n - ij ~ I Iftllliln

OJlo:3.An
rT'RIn

et baD "mlZ3Ttnr'irerin
tIlH{ljm t'fUi~leri
:l\'CI

IWVCm

a

uo

S[JfYll},3.

tnY}r

AT
~ '\'::doldUl"l1!. b.ilkfim!l!f: b1D.lwn.t:n liUJIn rirnt:lc

\il'm1odJI.

b1fl.b~
~_'1lI'1

rbi

arpkJp OOf[;

drdJ ...
bl.l1JT1i1-

mm.l.Il )cUlbiI'Il ~m ~d1l i!;}y, ~prullJ'l' :ulO,f1l. a~t:Jkllm ~ snDDlJlJ bqmlI &~1: .. ~ Hi: Iiab;u II.Jl1 d 1,1<1: l>rdu, &

Vozi1",Il'!"wb iilJTI ooldu ber:ib('Nilt. 'As.k..ulik bilince T'iIU' ldlml:Julll IHIti, B:J1J.:lm d rQ mad.:! ..,. )th:i'NI'llll il;.iJl :'L~m'm],' ynillu 1I"i,\aD.:LllUk, :ll ,)'iliilJ)'I'I ~ild.ilo:JJ11 zamnn Istanbullu kllr lIDJI, cliloifluJI'M. Vr H.:J.lI1i!1iy~ ric YiI r.d.l ~1. .rnk:lL 1'1"1" 1'1!1I:hm<1;i fl;)loirnrlllHl!1 p.:onokr ., _mi~1lm."
OUI'1I:..n .mltllJrll' 1'\ n uznk gllnll!!v a liydt ... Oihyo,. ~'~:I;U r kt.h luf. t:!11' ILl, ,I lc 11,1."1.,,,,1' kl'lh I,'l;.kclill !lcJ.I klfl!, r 1\1, \JIlC dGi; I tl t\ 'Ip ktl.lt.l rdi.
1'1 )'4~ ';!'<:imHl~ IIUl

lu.

- iI1flLll't bllYim. •,,:(_tirdik!r. fib:brnlJk.

kru-wru tildlC'lll'l

..'Chum

!hmdi),I II) k. d,u 'l'nrl.Ji,dult, l',uhr Inl,',ll( HI! GllrnO::IIlJ:l!J ~1~1.;:odIil:Jm h~d,' Hu)'lr. dl'dl, rill R!.i'9 S'UIIJiJ I t€'dI'ln ;II Lor'(' JilI.r:lc-r.i nt, .';lhmll J;:i~k J..all!l.Il" rnu ••IUI"" - T .. bil! ClInt u. 0 L l~m , \lL'rdti'n_ t'ltl tt'rtiLII! Dtdd n b~kjj b,1' )Ii!' n:l 1mIY.Jrng.m_ Dsfrrlle.n nd HI ~lkl'''. )"ilH!' II Im<li'l ll!":lJai ~n ",11 bahl~ ;l ltd, !?,~lo;~ flJ.:::l.I11 diyl! E;mck)(!;"lll b..roViil J.lldjlr ~f fie' iI~, (I' k~rhlJ rm "l1n? - N, (l.ytll:ro, I.i.Ji .'>1;11, ~'rll. 0 klMJrH iJhH !d. "(Kilt I fll1'M!"-' ~,mtLl ~kJ,h,.m. \'!n{' hi, IlIb~}'" MlIl'Uln ,'Q apknrru

J\d.u:m

ne ko,rdu, iii lll"l"~" kapndi, ddL"tln lillcrinde k1Udlcd.l. lI"llZ 11. me durdu, Bir mf! d. f;(l1, III 1I~ldlt I'OCI"J, ,ki J~u'ldaNl\il Ilra.; mda, i"nl; W)da htl!. :lJ'lmnlf. bllkln, eU"rl kelcpfeU U nd.-u;n .,irdi. Kollon "muxh rlDdIlTl

rbulru

wli

jfll.nII,

('t'krrtL'c('.,;;.i.u n~ll, ok $(")'11:7 blr .:ilfft.'r ~ikarJfl Tt'llll'tfl!ll'lm

'''illil

DII·.m,'

IunlllU; [,'1bJ i:u'k1,fO, 'k hi.; KilLk.nu,yon::l!J. r.fO'~Uk kcl;;:p~dcrl

b ~1

"nC'

cllil~ l~'m

!J
I

j'

-

ernlr "erd.ik14:n .s:'~I1!'rcll; Ow uru ..r:I"

rm

.,.Oli

ull~nml1llrL
!>OI'Il'1l

~dill.m..

d1l:;;!I' "Ill !,Artt.lalY1lyn Q~nrdulllU hlilrJ onu Sl~rd'l: • 0'0lIl bQyly, Yi!IO.I,kh l ".,~ BI,IIIJ1l' h,r :id.:1.l"I'lI.tl... 1'.llll8lmll.tDun uLl.l!O b~1 boz:uImu:tu. YalllU. ~ ai11rill~ Db' 1 kJ.ittavoa1.l nn t;aoeml,,; iiliU!i.lOl u!.lllm~h. &,.""!i ~:t;! Uf llu,(b1il7ord1J, 3(1-35
......

aun

aki m ~oUk

~r,

~mdJd 11 ),11,1' m 1 ell "ltlltlrdtiM o htal'lbuld:a - L'\lur,m, m izur ~I}n.ltltl~~ 'Y fill'l I <'I .ni Ilkl,Jn.l.m b,1I ('Ij"r, lunD. >'iIUlI':lI111.'l bllirr.rllr· ,I. flyl,' I:IjZ!!1 .,,,,,] u~·oJo.l'dll ~I "'Umali:1 doY:1m izdirn. Ill.; bl.r Il'!:;l.'(:' .,kltmJ.,n 1'1<"l;:1J1NI ~J.lll1dr ~111 Le'I$~ by.;! I .r"m,,'('Um, Oun I!thcl gtb:..:;1 C'tw"bJ~ ,.U:cllrrJi. t:\·.illndjjl:und '!'I l'kl y,l ""l'Ir:il, bmm'" 1:.~I'1 r }'ILlIld.'\ Ilh i].1I1I:L lu.tllt:l d.o;1du. Ev t I1ny milstilnttk! 'CQCl1tl~1 mUl en u(lyil tl , It.! ~ 11)11 OnlW'l ann:HI: o~ L1% t.1r '!dIm. "l_'!l'iOli IUllel .-Iron k,glL.I Illtlrl 1'\11111 :J,*,III~lyor1'JI • II rUJC I r1ru hie!. t'I vurdurn, E.lim lu~.n kllllm,,(h7 Alluli \',11' tll'DI'I,'r: "LctIt1 Uf&\u. bil'>" ,dill o-lurl,;cll ()ldur<'nl ,Il:d.Il'FtmIJtH'/' tl'1\:Jn hI!' mimi ~lkll£nlbdJ z.JLv~lh .ie'''';

~l!iILUl'
JcI.o.IlII~; ~'WU'Hl~. r d n [Ihr.m olllnfii'; Dl..I; Ol!Jll'. nlur ita'khy01um.

.Jir

-

tI:.t.oI

de.
I

),lLJInd wro.h. Bli adam, [.;;:aflH

,.a:;mu;, '" .
AdlilfH dllLL.fl
D:.l l,;ijr 1i"Y'

ldJ'lI£kcn

b q:-akl..

\'U-

'.;u;la

f;U'ylIYtmech. 1k>iI,.,t,1.

k.Jnu~ !lILI Il'" tu, • y"tl'L1l, ~arw"'l W.~'I:I'Ii1'l: istemiyt' 1;,>1- MLl~timUIic ltimz, I" <.!'Ul ('<.1'l:!~C"1; allzl!!!!' ~d.f h:dlkl rI Sl!Itlr .. cl Ilm ) 11'11,'doi!'rllldi.l. Y<J..!j'd~ unCI iSUyl~m,~I..i. H~~l DU kndllr" 1. lfti.zl",rltll ,l::c:n~ct"Je dOjJ'U C'~\itd" Yl~ MilrtaoUk ocl pi tirdiondm'bcn tlir l'Ie Willi, UZUII L.!!lI: rdcla a1am yf.&;;ililc balunl)' Ii bu IId.1lms Cc en .rtL knrtml uncal h1.::mbl.lu I unlltm~ .ibi .dj, lIynk a.llrdl, ~n"~rdim, Bir nju ~1!!1ec:~tnl n JIIIDdl!l'llll 1m;;. 4"" fJkm.alan ,jQyltdi 1 h Id V. Dyda lIt'rl nOl'ltll-l. 0ruJ ~ Hi. ~t3bl!: d~ bir b ..{. IhIlLim lh: ...'lIr!IK J,:d ctiJ' y~ dll·.,tl Cbl1RI! d~."1 In". Lir ~kr -'illcdi. lUUb ~J.iodl' ItJltulau IBc,"Ig1R'1 koc>lcllPDl" dl)'<e beniCI!:'D i.zill r!l111..-u.J ~J.k1 QHJlfld~ b!.r ~ tell!' "") ....rdu. J'·.l'·t~J~ tI ..:oolL.:.D hilyr1 I Oi H;11:Jl111I:!lr .,e'rtnlj, w.1lI"Ut; •~ ~ft['ll' ~oydu:. t:A~ '11:>3,J.l'dlill, Iiarlm hfr i N'Ulkm nrkQd~7 dE-ill. lpk nLI buldu?;p Arlll: 1.11.J ~iol~b~ I~lGdC SUtJ,i,li UIn:;r filii N.Pnl killdantl. rel'l "~ll'IlTdlJm ::; b"h1ur !lad!)!" uyumlliilftlm bCllll' ~ LI': r.rlQslAn~~ b:l.k t.ll gccc !;ok i.11du. Nli"l .)cL ijJdl:h:ill UIC rll ,1<- Fl!Oqun Da.run. dC'dl. 11Iblr, ~, Irdlm V~ c hilh.n 1J,'!lldl. HI,; aAdm N=-Li m.i7 mid dl'l\e:dijl orGul,mml1! k,1r dll~'n~a ~ 1... l<'lii.iJndl. V. ·rdl 1L'~Hlblar klir !lUld,1 mll"'p.;DI' idOpkJ 0 1m!! c:ub IJlr hr,lli" killdlM. K ndl kcnd']'fldm - ot'- b< , uland," , v~ .. II:lJndCn~f'.rL h~r ~'YL imulL; ~ne(hr I!\ 11 Idin?'
tlk-llfl"

II1.Ip ald4rmL1~t~. P"llItc ir til." ''M"II\EDl4i-

Sa., nn d T'Ii"k. ~ ... l\d. binicn tikillrlL>t'Y bL'!4lu<J.r. nk I boI,~I:1t:.~.li, Baliil.l:m.l .. l!;",r ok_Lrrliiy du, TIT!1n1llllllt ~Ik~nl' :i.hl1'l1l lutl:l.l, wllreltl, N'l"d't'Il :iJ1ffil'i1 1'~~1.J ~11n1 ilZliti ~ek: ~I;nl l'illi~DI lin!) QQiru. I!:KI'T'.hn kmk bit· !l1!l!l1e dCVlm 'ElW: Er-t£!;1 l'!1n!'h1'l1lllls1 <IlIl~ !'!.Iwrl1. Kri ·101....111, airr • yUri.O'o.r~IIJc. OrIn her tllr":ltl I rlYonlum. D. i.scn yulN'~ bllktJ.k<,;lI; ~ l, Bvr-.u.dQ Ini;:rUk: blr Uic
~l ~~k buri!l::u:l <£W'lID ,.. nn y rliW JtLbl lmJ'm1'l Jl:lllrb I'll bclll ~III. 0 gU~ Illndi7ol!' ud'~r ~.<iIkl"'1I ~,dllnlb-~uk • rAIl k llllrumli:

r

\I rdl'

.e~

s:..

- &k:! dedl. ~u OJ:'t.::Jd. .. l!1 lu!dJ"" N,'Ifll 1<:",.I1n? Ne ItmILII~1 illy£! <IiIum, iBenl

CtHrt.e.rdlll

bur. ," ~J k'.Ki1 ['Iii lRt.k~

t

-

!I1m.t.Ien \·\m.ilinvs;t. dondlh'll, 1I1 "Lm OOJ Jll Om:!.., b&nI.I 1III:r.n...,.raJ:lllI

b

Su~u

~l

ilj1c

;).1:1.1-

on.e- do~

c!dr,

ml.l~lum,

bud.ak.I.rn t.!lrh tid.: - Sd.I.t. tledJ.
~-

I-

K%l!r t'OClIfun. ,::u.~ IIU. Iw. IUtill 'bunlnn .)'I1.k. rlc:~n m"'~t3l'1ll.k ~-

nIp"rtb.l:

ned('fl Iildll.l"d:UIl", btl Willi blrdiCl1 tlll'cd.i. i¥llc::n dreg UYilD.JrI Ir· !'lUI"d p, II .~I\ iW.uIDJ ~l.IIr ndl: Dilmt~rurn. hkBlt oldiJrdibD •• - 1 J:l hie YQir,W In:.n.imt GldGrWKlU'lItl

ILdmnm

-;rm~.!iu tu "'.. <;ll'nn •Dtl" Ie' t;'Ik t,: "J'd.ln la;r;ln DIUj'or, ~'Il!irdH YI1irilDu gdnn ...h 'm IImmJJoCl.:n hDt'l(l;w. eldun., h:mJ ~ AI. L I LJ";!)' ~ 1~[Ch.'f;cj;l1oJ ~, 1'11 1,.Ol"dl'. W" (I nnkl . F:V d'i,.e;;~ yo 1.."1.11. II ,,·dl -a.elecl'k. (11'1 I.Ictl "Il~ ~'!J\'0l1111 ~'kl'ff(!lo:1lm, Vc b,t' gi,ll'l l@.!gr.:;[lnl nldlm, t:: Ictt."IP Ifi1n 'b.lldiJ":i),()Ny. SIl,lu

-

a,r

ntl'l.ld:'1 DnLmJIII IAII (l('" Lil IJU. Ormn, iPn h.D ISlJ~"'H"U. Al~.'k: klUl~ Sir limL:\ z,HudmJ: il;w ~~I;1Il'1 bu th.lif1,l.D,",,'ukl1 ~ HBmdlyr dnhfl froo..-. "...oyl~.eli; !.;In ~lk a.ok "0 lIurtl.klcr RIbi ~~k1'lJn;
1<;Ln

-

KlidJnil. lyic~ biiI:k bn lL.r.mti:I I Ltl!~rm k drn, .l.I.l:IIi.J::i bllllil,flDl ..

B.r hall... !flnr" H.,mdiyl
kDrd6rll
1-

\'1IpUTd~

all]:l

H::I~ f~ kadm go mu1

~!

GdnJjt'Qjilo.

{ikL

unJZ

Z3lT,ill-1 b.lD:l:

1 ali,
jfI

V .. I W
k, Y

Ol, LoI;,DllW!.\&

ll!~

AdJun
'WumLJ'UI'.

bl:l ~

dtl;rm.o.m1!ll gl bl olmi.:.'llR

t:l!vllh bikk.

~ -

k.cl~PI:!I:"i!! ~

M

P:lr)c:f.lt ] n£!rooe t'Il~~~ .. rdu (1) He utell~ Sizo:' eider;z, dii'dJm, \'ok, g(ln III c gldemem. Nf!d ['1'1 ... olnilJJ m~nll]1 S",lIdYl

b ildJ.iin

bd1

.11,

U l!lTlAiwm

. ·]'i;::.odilclmnl

~

bl I iti) Q-l dIDn,

1~

OIr;a;rtw~",r,

~::h:n

clLerll:ll>n

t! -

f1'k~ll_fLi l..klb Il'!iIl'Qnlu: saflfm~ Ic:ab i!du nrkllduJ! :Su ill rn~r.ltin bl.l lhl.iin ile bkl' dt.baa i.ll~, sonn !;er &0>,)'1 anI til..)' 11. ~ IlId:un1nr g,ib. !) r.uu 1o:.;)1d.u'd.I, .m1.J..,rtaotig.Irl yQ.z1m.:! b.a.k.1:L.. Noom "01]n lIiiyluil: - ~ .. ~~m1 :;.q:_vb~~.m b.ayIm .. d~o.4i. H~. ootI.;I,P'IgJl;lOci 11 m Ul.li. no~lIl.:!I kad:ll' anI.:JobTUJ! • .ueru. dr.Ll!!';r-

B"'1 hW'~ -YIl",

kHldlJltilfldr:n

t:E!lml!'l:Urn (H F'.ui-.Qtll!l
(I

nml!'l

)1

1 ~lIImrFIl,

- G~~ )'~ bl.oIfild"ln istanbul, !;,i!:lC:n. hi!!' k~d'n11 ~l'ru-5tlm. t; k: ~cvi::;iyQTl.IZ, ~_ nl () ~.IIlfardl. r ! olAldi! • "1 m h::'l%.II".,

di~~r k" .. bil ""0 ,.W!Hdiffl
r"ldlim I,,"
~ nn .. ;:!lyarilillm,

kti.. .oI!i1i!; Illnl.r

"tdY"~1'I lIofid~I'Hd~Jhl
R. H

~tCi1 mi' lliJ.7D' dun~ mimi' Kl;lrkJIJUIYlll ~l J 151km1u:o. Hem bu o,lr Dll: t1DoIJo',I,:t lei h.aWi bclli d~.
sinU. B
t;;.z.

z;J='~

.
...

r..e:c

I~:lrvral ~dl.1nllJ JtQnll 5U!fllm.L

Jen 1111.1ad:un .:!.mlll Ink.lr ldilsLanlik bun.LI d~ken,
'1IIltI

edee.~ktL'.
d;JJ'(! anln-

Pd Iii:JIII!Ildi.:

liQu-, inll.h rtmlYalUDl. We inkAr lin IBn! J!:\oet killJ.ID. mII,J IDlJd u.~ JOl"km han(eri •• 1li mtm~iDIn im n.a pLaI1ml. K:I.rI rru bl!l'l 6ldll 11IItim. t.:..kot. 1.iiIlIl1!d.~

t\:l i;WanbJl;
1nqI
1i'!!I'

.. d.;unm

k~tiI.l lhlPll.Sl .." ;),1:.1 6Ozleri1~ u:n:Ll

.. '.

-

gibiJdi, 1Ld~"Tl('{i~ .&imlO;
.(W,

bi!3't4n IilPIU kk
iIl'-

Ht:f

~imd..i biz.. ill:! dl!l'd crt...J,.... &lbl$l.z
ben mW1mlU'k deg,illm

da:s:, 1:111

...

s...LJ ,

i 1U)'11:.

501'1.1.10>1 litlldilc

dinli11:'C1:&Uo.

roll

n

~d, l,.ada dogru.!Ju. ~~ dl!iL pc: oered.en dJpf'.I bllkll, bak.1:L._. Soon.I~ (j]giin blr Edilr flnJ.atmJ;lIa b ~

lam: I-

Sen 1Iud1! IIkud:cn "!;'l)k !iI!\'dlillI1 bic .-k;;tb.IIM "iJ1'[h, am: Hamdi. BiZ !lyle! 5e"iIl:iyorduk. LIi.l!,1edikh:rim.i.Wcn, ~~!W';luimiKL'1:D bJ::;ka DYl'1 I!Idm :!l'o~lru • .!ilu '.'LJ • dill" [J Yillfln !!<J,,~,,0(1 I~ r rll. h Lr.; 001'm dun. J\!nl bD huyu 1!;1n onl.l Ifevc:rdlm. J_\lllriIoiz lJ1ribirine '1;0k: UMLIi.b. 00)'1.: m-l "bIllde: II 1ii:i illk (at; u k!~. bir ",IJICrdnm' b II 1J.izde ben Milardo ldJrn. Ne nnnem olldan, llC dc ilnD' i baJ.dt:1l samcQi. Hu gUIiP;imde IOli,'1" yil~J k4 I-

iDU-~~i:ra'drr~J--.
·. · _ Istanbul Belediyesi Ilanlar) I
1. • ...::....

i~n~~!'nIZ~r-tte~rtnz 81jy'· ,Ii K ii~.Efml'\I~
IEliN
CI

jf£I'!IN

I

81)1'1tiET"

I

Ol1iversite
nih

Rektorlugiinden:
k:t.!

Turk Hava Kurumu l~taDbul Viliyet ~ubesinden
N'hnl.llle rtl!! I:ti-:-e (1) mi.lyon til.Je .I:::u'f. :l" pUrJim,'& <:11i;; I!k&illmey;a 1I.u.mua-tu, Muhs.mmen 1J(...lc~ (11000) hI' chI'. H H:l.I.ir:tn fHO L'wnn IO':LII"IIII1.!.",t 14 dcrrJ'll-l. DfQV!I1 r.,k ",,]'(.11111 • l"u\,::Iltk:J,l Ul:llc~i ;F8f.jll.:!iCUt:l.r'_ Ebfltmt',fe I~lirilk edece.k.lerll'l ylizd.e p) bu~k lcmjna~ ;J"'~edlo bl1'lil<..11;:mmCir !fUll. YC IOlUUIJ VL: f.Jrhwrncy:L SOl1Tlek u.1.iyICJtlC!I"l[l dl: h,"r giln C,j~"Ir.lgh.Jr\(I:lj...1 ,"-ube mcrkc:.do,· mtir.10C3!lU:I!I'I, (1H8)

FiDAN
!to".
n.,~1.
-4,4395

lF1i.kul't.e!;utde .malcom.[ d.[1~1" U Iti "~IItlr. K"n:uGI('riF.l l" 'BIlriIncire tlU 19-iO 1i'~1x: J;ilnll )·up1l ..n .tlTe I t~hl~ .. I. slnhet IIiI!Us tez,k:c£e.sl orn~.I>i ve ilIml hiiviyd.im lC)sL.::rc,l •.l.}krili~ (I' 'I' ,. ri~ l}kl'l mJDdl!llI i.Jt I'll: ektir.l Ul. I:'}'I(U HUO bflL\lD'l" k .. Jl.11 r·"ktorlute n.l rl'l(; ,U;m.

•r ~

IILJl,!lJ.l

rrl!!ll11lun

edet:4!'~j

bil -

nu!Uii. I li:mwyi Rmk.klJdo:: nvm(.'I'en lI'lktu. Sln,H.a blr p"y Ql..!!LI, mlioLlimh(:f!lCD H:J.ITl•thd~u MlHlT 'IlJdliJ1 m ilIH"'ut Illirdl. J1nmdl i] k::.da.r iYI ...~ do~ hit" ~·fJL;l.Iktlli;Lti!." ~u~lu clul"d li, BI r 11;''1:1:1. I L.h:1I 50Df'u ,yiru: L d. \>4(11 t: - H.:IYill bibnhen blr l'iI'ffi;J'Jrnlf, Uu;J,O cuk J "!.II{ ~ylel' gtinill ",trt:n1y.}r_. ~yj lllli1nt'4!' Hamdl I 1..:' nbul ,iJ :Ie'1 .t i.... rakirdlm, b bll.II b"nl ror) 0 I.IYbiliy~rdu. Diyebilirim ki, ben1m ~kUlllam I~JI ,'10:'111..1'1111men IrUln1'ljJ boJnil GIl.rl<.'dlli)'ordu_ Omlll [~In ~'IJ~].; i1l;:k t.. fiLie"l'1eChll, K'l:'l'Iitlm..: IlQI? l6 lira mn.'l.fla k.l' ma:muriYi1!l buldwn,

PIHI_m•• , ~rlnl1" h!!l" yepll-lr. Ev: SltmdJ.y f! :l!ilw;)' on y.-1ftI. K.a'lnm:~ hl~ Erlp

~

'I (
-"-

Asl!·erl ilk i~deril
IE",lnlh!U Y ... UA"l!~rllk Ymmd I'IlllhBldb ~ Indi!r& Tmgudun ~
lulU!

)

Lt

K tIl

t,

MllJl BI£i1 ~'C rot.: robot Ttlrk Am;mbn ti.r~tfn.lll 'l"ergJ bQ''CUl'ld!l1'1 delayl '" Ic:::zedlIHl 20:;1:1642 numarab 'Io'e A. E. G. markllll (1&0, iK'y!fir Inivvt!Und.ekl clektr"1 • 10 HI ""'m~..... lDoWtil r. Vlrmtl)·c Inw..u h it Lled uprr.::.UrUk'in bilmiUaYOOD $lihlar3Amdnn tJ,Ub ob,.,lllrm 11!ull~-10 snu gu.nl.l ,s.llIt Hi dri. ~ Vi!! e'!"5Il.!I !JIlWlI. bDIu-. rul..i!:I TlllJ1i,rUn bl,Jlunii~l.I &mdcm1r DJiloollC'3indc lJ[Jmtun :;:!JIt:.II~lIU:l.lil. 7. 11 nWlLEU'i.Jl.l yuk·1l1 Id[1 IEmI ,)'uLW bulu.I1.l1.D .llruUn oklUKU I'IIllrulll.. Ij:l:'lmderl il4n olu.[Il,g". (4022) B ..IUri:.fi, TIi~ 19k~~I!!ttI"lnb.ruo.b:~ 6~LII:willmlll'c 'I«IlJtLiJrnl.i~, K~it beI:SeB 4!UO Hro 3 k:1:IJ'ltJ VIi! LIk: lenillJslJ .l:'!2 llra 25 It!w-~r. ~5"dpolm!.!' Z.d:.!t ... J/l'ulIIDelU MtIl~ dl.l.rlliill Iklll(-mimtc 3rLl.h:.:'lIktLr. Un,,"! 13/Il/lIMO ~tmbe gilnti IS;]Dt 14. dE' Daiml Enil.1liTi~·lIrJ~ yalll1iM:l K;tIr. T!Illibll1'rl::l ll:L!:1.f:.ffiln:1. IDllkblU. 'o'l!lra mektublilrl Ull II 8iln e. ·.el F('" ttl!.: I m6dU1'1Ul.ifute IIDfinc BIlL:!. knnft d\lh'1:t

II:ib' mm.&.nda ~brJ'1!

mllro.cao.t!,

Ankarad
mta.:peVi - .Kigutamk .~ TUrk~,
• yabc.:wr.a. dJ.Ii gatilltle, meemua"
WI

I

Hamdl'llCll be:£ hflllc II1~Ktub :niI1,m dum. fhn~ f~~n.n.LJld:!",. lT1~k\ebl'l!;n ~ok ~1( bah:i.ediyoOTdIl, NJh3)'l!t 40Mtir ;;Ikb. Onu Il'I.:mbiilila bll' biIJiiBh:wele

"."

AK
.iI· c:m : ...
IlPMkinulai

A
ve

.

I

Devlet Demiryollarl
>-

Mull ,u,m':[1 tofl.., eksillmesi

ldI8p, 1IIipl:ri,!}.Iel'iJ:G
pBDIldr
,..
7'elef.'

!iQgru.

ya-

yardb'.

mi.al

••• lU:;!l'rlI.z;l
JId,

.tayd.a

a1a;JJn

bglahanedoe

'bft' wn1I -

a1G_ Tl~~

V~IlI'llB~e!!.1e

~~u:e1lE!!.~

l.i2

l}oIlbJd_

~~

--"''';'_f!!~(

=-.....

.89Tl~~~_iiiiiiil-..
~

Erika.

lde&l

(10 !lul1':='u olup 7ft/!HO I:lIlIlll .uniJ .'nl l50 C!c l;;.l~ 1:l]l1] [If'lItl "{('I'll 5.ti.Q;Jh 1:" d lIe ,I.:II ~;I~.. '}:.!,·'1UO 'lL(1!J'(, I:'IH m.'t'l'leUt dn.'!; VI!' cb'i.lddil 465-0 :'iLode-d IWlllTpl:I~'n I:oml('n Imum u&.:rim:! .:k aI!.fI' ~J~ olmlLkh kl!Y'liYl!t illln olun\.lr. (~t"l
J

r.~~~11 Il91:l

Ih

__

yeddir.

S:lllhibi~ AhmNl

('qll\~11 lllllll

S.\.&ACQ(IT

(J

IJIIJ;uIl!t1~g.. ~'<I!J': t

t:Di Sa:ba.b) m:wtIru..:.L:.l N'!;iriya.t

Mtid:~.I·U:

7 tHAZIRAN 1',

A
O~iincii VII .. No" 754

uyu
fiI. km'"'iiI"1in:i ba.t; e Win "41n ~l.I " UeI'iudt' binu. dLlfTllillldu', lIh. ClIllI'CbII "Dti· ilk IhiWJH'!I ... d~-.aud4 tutlUm:na.Ii . imkHm .ka.Ltm!:,~ 'hilr: impar.1loriu· gun dl:"ni:dA'f ,:1$1-" diyOi~' '!."IIW\

••

••

~,- ... .~-==-.._. "· · ki Alman aarr zu uuosarf ed rerruyor
~
-

-

-

Idare Veri

'_ ., .

--

.

....

'

. ..
I

1'ZU2I'mI~

~

HerYenie I Karat

'Churchillin nutku I Fr

l J.; Dltin~ldll'~'e "' t'~ be)(i kadn.r IH"lltl:.JR deniDl ~gini sC)1lli}"0iI' Iii bizim WJ lDciltellYde hnlnnilu ruMIlZ :Jctin1enl mlUetiD rrwh ··i (II' her hl.mi:5itJ:iLrimiz ocilhr ~uno lieJid dmdrtcd1r.
BI1~1lin [n ·ilteR
U!

Franstz balvekilinin nutku
R,eynaud dO dan mem
General Veygand

re

SIZ

rl a
ar
---0

cum eden yuz': • edild· I

yek·
fcdaJ,Ui:r·

p£.Irc bi:r :a:w1ii .ira.M, bir W> ve k::Wnt..rnRnhl.. li u.~. be 111]lmut'Rmlir, Ye.zan;
Uw.eyiD

Gale-

('ahid Y ~

U

a ngiliz kaI:li!: ermi, ~tinill a.aim ve
6

ir-o.dain

lncWz :mil:
'
anlamak . ,..

muharebenin istenildigi fekilde' iterl digini Fran"z bafvekiline bildirdi
Parle, €I, (A.A.) .~ Aflket'i 'w)ld; hakkmda HaVM ~~dakii t.a.Csilib
I\fermek tecfu-;

·l.J(,yenl

"'lam ~ ve D
r

,n"'uilugu

ba,'~'l"el-rii],II'.

CbW'Chill1n

~ 'f'1An:li~'ntoda son ~6~'leWti nulkU Jij.:kaUe gi:J.2:Jen g,,-~i,...meljdiTI r, Inpliz bo.'l'"l\:kjl.i garbi Bclli,;ikrula ve l}J.' ltLill ~~a~J'':'yi!ll! eden muhar -beler- Ii ikklrulB l~hat verdi v 0• da k all k lm ro Ut e LK lruvvet~fLr1.)ar i Inil ve n' ~ ill anla . Katk. t f3Jk Alrn:l..lli ku~tl rinm her fl. Mllttd en miidh.i~! havadan W) Ik ('HTl':h'n lngiliz ve Frausn a<.kcrJen ~Hfl eephanc ve yiyecek bulan:.aro.;tk glbi zl)rh,lklnr 1£1 do kill';; IL~iYQdil~·J.l. Wn.idkll.2. alr v a.z;tj I;; l • dil L" Yru hHJdi f) ulan (Jnla.rI kurta T"IHllnilih ve ne kadar kahran UI 1I.1- g()st(!~~ler, harbetse!I'r dti9m~lIl:,\ ga1~br:. rJ~C2.I~rdl. F WU.Z" t.1"iIIZ as'ker1en ltu ljartlar alunda 0 da barb..'Lti r. .Almanlar v 0 ilarm p~k;inc takrlIDlii mernl kctlerin mathuati mahsur Fl"arum!: \'C' IJ'lgl J1: orr'l!lIan1l111 tarnaIDEn rrmhvil br>hlo,; Qla(:ltltlanm, :rahud tnmarncu 6ir dU!;,n:l."kk'l"irll llan ~diyor 1:'Ltdl.
Eel ika ~ WhfllL'l l LdU}Ul.IilJ nO'11 t V@ lEUk· rahd ll1i.H.cvdl,1 deflT' bir ilugyan ve f \CJIU'lIn U.I 111ZIm miylq_ ('yle rarp!.II)tl I.i dahn 11k ~lmh nle Almmlar v • y:u'u k I! ;-\nln ... lZlan ilk:).])· ~ I. l1erh,d y lk'lllO::ri $uya. irldirdi~
yaJlet1I1J n

~i.mdi Aisne n ehrlnden Somme nehrtne kadu bMle.n biitii:nl ee;ph!lf
iize-r:me sirayet eb:l1i!J ohm Dnt.h:J.r;~beIer diin geee, AD..manl::lr ka1"§llannM bu] dukl o.TL nmknvemetj b~

mm·.a.ffak oTrmada.n, hltama ermioi ~ tiro . Bidayette pike yap;rn tayya"relerm yardnnlarile ve muntasam ]UltlaiJ' haliride ilertiyen tanklarm VC1"digi ruhi ,Jurp:riz arllk D1e"cu(J degildir, Fra1Lll!zo ask1l"l"1eJ i tahl<im. edi~ kOj'le:rle Qttr war i~ ·risirld.e mub, kern blrsurerte va.2.iyet llJml~ olarak tanklarm biirllIIJUflill. iutizar' etmckte , Ilo I"! larJ. g,"riJr' .... nrmet derhai att!j:
t,lkatmn~tad>fltu.
II I

I'

ef is et :noniJ rimize g Idi
• gelen bii u retst• •C '" bir seoincle kOFf·land.
R~i!:!i
looni.iJ
'wnhlmU'nhU

[lJdl-

I

to blJ at du

h'r.

l1rw ...1 hl·Jerl zaft:rin y::mi FrnIl-

y'n tek tiik tanklar hurb sahasmm ('OK getjl;~:r'il"le kadar sat kmagll mTll\' IHuM Cllfilll.l~l.arsa da. hu usl bir SIlr tte tecbi:.: cdi.lmit; ask,·r1: gruplarsmrz tarafll'rI~D taarl"llo:a IJgrl in~~1 erlilwifleniir. !;lll[1he yok ki Alman kWltandaDJr g,:un 'kat'r o]ma..~1l.I tsfedi,fI n1a§12 bn Vi" hen'is biitiin Alman jhtiyat• 111 i~tLrak etmemij bulunan bu wm I I 'harL!bC-,lW! mcbd..:inde bulunuyoI tz, Bu ..cl'ii:bll yalI'llz muhil.r beleriD !}idd""Ur.:nmesine tJ!ejil her iki cfDnh iized.nde inld~aLnll da intizar ~tmeh kllb tdB. Filhokjka bu sab:J.b Ii.§a~ ::5omru(; iiz:erledc- tlUi}ma:n DI rlu~~~a l~€sii tank hlicill'l'lIan ~'al'lm.l"
(ii~llnU!
l il.in~iI

Milli

~ef

hmet

beniool'lerude MllIi MilJa.fan V~kili 8affe-t ,A.nk!lll allldutu balde, hususi b11" va-

dli.n

saat

0111 birde,

krdlr. MiLlJ: Scli. lstasyonda, tstanbulda. bu:hllHln Maliy;£!, lkhsad! ve if Ve lUI.' ile lstallbw Vali lee Belediyc: Reisi Doktor LCUii KH13.ar.
Drdu Miiretti~i Orgeneral FahrecJ.. din 1\ltay. !slnnbu] Komutam Ishak

gonteL, Ankar.u:lan !iiehrimize

g-e.1m:4 -

Deniz Kcrnutara JUilddeiUJllIil'ilJ HM~ met Onat, \ilii.yet ve beled1ye e.rkiuu I istikbal ctmlslerdie, MlL1i §L:fimiz, hUSU5L katarin 50 .. [luna b~glannn~ olan hU:sw:il vagoa .. tatll1do.'rJ ~u::J bi r,ehre Ile lnmisler, kendilttini istikbale geJenleriQ. ellerini !;lkantk hatarlarnn :SOrIm.tt' 1I'J.r, H!I~darpa~a nhtmuD yanR§ml~ olan Deniz ollart IdarcsiniJ). rOle... va• PW-LW8. rilcib olrQaJ.! iizcre ilerlerken
iiltasyonu a~lcl\lran bmlen:e ki~i1ik
'i'Q

Ami Alc:dng, H3rb A.ktl.deJlli..'3:i Ko· mllt31ll lUi .~lJ.lad Erden, Dok~or Ge·

baik kiiilecslIlin

eanJ::tn tezahllrn.t

£L~ \'L; 'H~U,,!: enl li:.nnm tamamerr imh I 1 ) .yetl!m'! gec:ikm~irli iz.ilh mN'I)lmH.l 1.1r- hL.Lmea. nlll soyliyc· cd·l(' 1m rdLI r. Corri('~ df'Ua

~;II"lr~dc~

ten!mem{."Si lu211m t'l I "dJj·or. CUnkLi m .h;.ur 1 L !la [., ~ii.7.i'l "'e gt rli ku1.\ 11 I .ml~ler~ Bundan b k:1, 'bllr ad::t i!<i t:;:lbuJ!; [)It lI"1I1eniJl bu:,U.I .hN),miydJ Y JHrm~! Ingiliz Vf' I'i r.; lZ ku\\ C'lI~..m! imtm if,i:'l kLi· .... It Al"l.Ul lll\ v' ~h k;lrl imi::i" Boyle hHleli. r~ 1 L uo;.,m !>lIrenni~~ AIIn:l.lliar b~J tlo.n a) lrdJl(l!l.n Imv\'c •

ita

ya He
'e
(j

araSID

a

,I

s Diin
Romn

-esil
ildi

• 1

Y na. gem·I~rinin. Akdenlz ,se riJseferl

tali I e~jldi

··k hava
rA
A.l

AlirUl, 6 lH1:J~\I~i' - \"1 nan hij kiJm~11U11l, Yun;:m \'DPUI b.rm1l'l Mc:lcnl:l; ve Al hLDtik hmonlo.ll tU~I<'md::J. s.eyrij~I,t:dJH t.ali! et11g-i lml:1~r
hUInI:-;.tlr.

_-

beraJ Sil.rcyya Hidayd Sertc.r, Parli J:dm,c Hey 'li Hcisi Tcvfik F~1u t &la.y, Eolnlyel. MUdu!"il MllUif r Ai;; kahu., to.nbu.l{l· bu lunllll mei:lu!lhI:r, gco.emlLer, Un1""e :;ite RektoriJl.

a.lkl§lill'ile "Y~:], ~ Varol!" Didnlarlna §apk[llaruJI ~lkararak selfimla.-· mUSUl'elile mukabi:le !..'e illifal

bulll!L'lmU§1 [lnhir.
tS~nu: .'
i'IC ... hlnd;;)

SABAHTAN SAB

Iy

kri
flU j

lb.

l.,

T

af! Ida d, 1

fa. dau

da, lW.Lly.mJn hlr haklu!lda fiI r ,.
J:;Cin1 rni I H. MW;(lllnlllin 1m Jk Lim hi nlJluk irdd cd('('!·gt h, kklJ dokl ..a}'j 1m ll" eyyiit elml rtLl 'lit, Biltl J( is

UAskeri t rihin yar.51 a Irslz Ik yi.izlinden~ yarl51 te~abbOs 'Ikdanlndan kaybBd·lmi~ muharebel 'ria do udur .. n

rt

IT

EVI!!'!Il::i. sa6Qh, .lUal di>riltf ba:;llgQn !}f!ni Alman i,QlllIl"mzu on isliLa i:"li rH' bUfiin FUUUllrJf.l I14'JZlllran hur' .'t ~h ,i i/~ "filfTII .. 'm ik; miJh:. "miti lank 1fIl:' faY.!Jtlrf'yi r;~11'1'1r- kr"fJ,ki
iJZ' L

S lncl

it.alyan kliringindeki 'Iacawlrnrz 3,5

r

mily nu geeti
mu.nlunao
3oCIDnI.

OKUYUCU oiro« «t.
va bir ev
d'
5 nazlrun
\:11:' ~

Yuksekkaldlrl md bir yangln
aCI SI
ki~i at vi r ra_lnlla I.ry a e e yanddar
tee ~1Il~.11

Siyasi faaliyetle'r t:ft 1101111'1:1 s.1-rh_il'l1111l1

I-nrrumnu..

~

IISI(ima .... .... -~ 'k-III1~·-$-a-&-I....-.m-e-c~Ye'i ....

.... H::I clindcnbe.1 a )lC~~ I!"ph~"dll ....Imiiill t rr.llll: kllvvcth:rl In. Fr IlllilZ ... I Inlilllh: mllti .. fllii ku'V'Vo!!th!rl jI .. rl'!ltm ..~. IMoyulmulflu ... billl;l1ml~ I'r;ontl.

dBl8r~n ilhra(;1 _nudildi
Iol.Qn kli1 ing

H.~bIR
h rib,

bh'in~1 &:Iof"

'I,d.
""

h.~ Ikl
1 mn

m!,l~

a ib.nin
ct, nl nle t

.;Jt

Un& 1 ri
~411 I"mh II J~

val. hola,

.t,,,
'11i'

l1lIuh"NlnIItil

.:In .....

Im!dill

v.. m_1

..,llb~lInd
m",u.

..
, .. ~

bl .. t;l!klill Il)'l'':l:l!irlllllll)' I-llld~or'ltl !i!lmu

.11., i>ulunmu

ru.Lklu ~allp_ak 1 lzrme ertrr b~

bu mcmb,llU:t.-

YiUf;1:i kknlilirmul::l

"'~ Diy"", t iOlaml<'id" b:~1 IUrprltll!lr ::IIrdh

1k1!QIII " •• 'YD' 1lI1'1"~1 1m. !lid' ~ Alm.:Ion 1""rnn;UI blr t&lIlm ,ul", tllk,nn.,.,- r~"'<I:roUerl I~. Iinol l.k;r.ar JId~dll mlillr, "' .. k;n L.I •• f,.,,1rJ aJII:·trf h;HII ." In t ,. • !"II, .. nd .li-I)'~i uhild..kl "'~I;lyll'l:l!:"d~ 11:'1 I'll Lipho.mIy;:.tl;;rlfii, dillo. doilf'unt I..Llkr .. ' 01:11101 !'Im !"'uMfUli _ ..kk b r ... m~ a Ir. Vilhuz b ... Irllh d 11 ,10 I! &01-

h'.,n,

Fr;UH.::I",n
[I'.)''''

i..tlhd"t

1.'tI

Io'A2:lI","

I"" 0"1 1lz liIb. )'

Bir tap balnry' :.;Ull.u. 1lI0vkiioin !;,zlcnrnc1:li b rk!l1; bin metre j rtifa ~ dan u\j;:m tarussud b:lyyn.rel{!'rine vea. y~nieki t· r: d mevkilerine I ar.}1 aneak l :t birk.!,!:

Ile mcvclId anI&f}ID1I. IIillrtim l'-ll'l.ne gure bJukaj fIlikta.r1 1.5 milYOlil Jir'~)ll
3.'lLitt

1..aklinW

ikl

ta.rru::

M351mlll

kaundaki at ,1YE!YC liJJ.iml~ nlrJLJg~md-l11'l('\.".cii. alc~i kimti'l,.! giJrnu;:J1H!;, kx!1l7.mlc.-r parrnym
list da, ctrn!1 lIirtle:nbirc. biT-,~ v rrtu

JOe!

lII~lId~r_

8111>

11111link "!tTl
rn!!'F:IIK,

bit:. I noktiliar II. h, .. bd.

!!'IuM"lif

rn.NI'II .. k.t.l~rd.
b"KlfTIIln!l1'i!l.

c",lu
h .. r

")I"

III'IIlun;;
V-I:y;II

I!ndllill

li.b'P"IIldlk II .. "I!' "'''PII!IIII
lili

I 1', IIIo!'I,d n .. n .. .. kbk

t4

l ('

kkill 00

mub~)jt

bir JfOl1'tis
bUfriye

VHiye:'ll

~Ii

I-i)l;rndlr.

It srnlrrdaki

nt

Ih.

d.. "'~lcr
JlI::Iloyo;t "t

I lilly...

..

qik

AmerLka

& .... ,.

~ Flu"l'",.j,r.

k

l~7aln'" .eln IiIllnlllr<l,,t.:II"mdtg_, t;."lr. I Ii '!I' tt d:.,
AI

v.

bider,

l>u m"ml"k~tm I:II~

)i e
n mu, e I}chrJmi7.e ohm oakerlere
n;J.kily{!! knl] rtna laar'rnl:.
)' i~f'llcr'l~n

dl! I." .. t1"b~ t

ve
DlgCl" 1 ya~'Cl !;unllel"itnu::1Ii m.e.1l!00ilc:Q yi1z ion :uparun Clki ptJ~ ~hlLli!u i in lU [ ;;:onrl lLl'IJlI yop't1lkJnrl bbi.i~1 _ IlIo!'D

if Jnm §C.

}'l

Teazik

d" dill h~n"l!: k lalli,
:Zlroi

h

rb
DIIZI

),lIlu". em •

umumi

cturan

17 YR§looa

',lly"t;o ;:nu",I'I~1:I

III:~l"lI~1

I "'.

mllh\Y~ttc 'llirll1l, ulicum b.yyarccili~llIm. mudnhe) nin en muu air [.cdl rinden bid Hr. PQJ ,nrMl.'l hareIt l halinde hulun rn lutala.n )'ollard mrhlayanr v 1 '''1.1 yi ormnnlara i1tir: Y ill eel U hlieum laY)'llrel o)rnlJljlII r,
Ville NoM' e uudaa Troljd -

don

kD.l:;rnn:;a \'~kll nulamatmslar. alevlcr nrasimla fl·ryoo e-Lien.::k y~llJru~lur dir.
¥lWgiTl.

..",Icrll.::n de oldtJl<~ her

mupliL blr edlflg. rcltr. Imn
ICII'i:'HI

".]il.iy~U.

hOI III IIlr 1'1

d1~I

.. tni

ne hu Hie -B mRSI i.;"w V",. 1 t bu
CUll

m

J~k

It

mO'

~lIr.

Ca! l<:_ k !.le.smd rn ~lU ila I~ n l-fllkmi~, 11,01 \·1('r i~lndc i --: ,y. dlgl h,j

)'''

1,,,.1<; 11.t1.)'oI!ilHlr. F:II.lo:.:It" .. rlrm"k IIle'nil"n lIIo"y'llY~ ~..I.mlCk liin \I !llt I 1M • kli .. V«! j~d.:.ldr"k 1"-.. mIlIP. CaytYl: "IIIlI· 1,," Ylliid. b r t.lIk,i'll i!ItII"II",. 01 arn II • . Olp! hl~ l;>u"-IAn I&yl !Ha lie raJ
I
",dill

luval

!LIIIII!:!1 olm"k.

bkr

1"I.e ... ~fll

helrn'e uu';ru ytirii.yeO ilk 1l'1gil~ mo)Ltjd~ unsurlarrm t \'](if ed~n ve 11nkliyc yoll:lnm I~~ ~fI V tahviye
kl!~'Vclll"riIml J:;~11l1

iJIlrn

h('~t]

rI

nI

gU.;l~liren

,is ,~ lw;:-a.rnamll: Ilr ~ ,kkul dmL:! olllJ1o bl:r:llIderin Ii:l.'~ IlcY'i~1 ~Illih l~illtlolrL c;I(!-

pm, trnfn sirnJ,:oetme weydan 'efue aondlirm tiir. Tllhkikalu tI vam IIIlItlc tcuir,
---ull~

l)'iI

IIIllgt",

blr

bk.m

1:"1l~1I r
blJ m nll.PI

r ,. cr-

bulunmilkt.ll:hr_

Ifh-

onlnr olmu hu. Ilu tuYY<..lre.ie t·w hnhh;.&.ZJ1' muhu.n:be iml II bir rill uytllyacaklahilan ~m.in olnhDl".

io;~n RI:lIfI-III 't.tllm<l:dll~n " ug "~<p'"HlIl.l 01... 1,:lLrnl" ,k",1drr IiIll' ""YiJ 1" Ill: rdor!lll!l"" Nr'lI:h I i!I"]'J I-bIIYilI 1111~l""l<t, ..._ Y In •. 'i!.uq l'i'!wio;:;!b i d "r Ik.I ~
l:Ut.lM k .. ldlrml!k

"il~

IiL'm strntirm"

da"
YoITud Oigo;r k,lll Oil Bllb bll .. 1l0rllll.iyor. I.iJIr"r':;t"
'.I~

SIIl"yet
~!ii'l<o:,..un 1f"~I.ylOl rltan

l'Iul)'ilIa.a

nli1_ "'0 """denlz.,,,

prlil "1I ... .lI ,Ie "

8..1 • :oJ,,-

""'In

j)Jduglln" to::mm
'P

muh"fil~· ''''u

~l;lIh,._ Ir'li .-.: dlll'ni SOld miJn

"'t-

HI,.el:",,1o. blr :.. ill

'"(!Io;t~P'

-g,,1 lI"la-l,.

1!l"' .... I!<I,F.

na I
E~..... elki gUll, Si kill.' 8pk::u~ilik eden Ret}ad, eme.iytt 1ki.nl>'1 §u'be 1JIi..idUr~ miirac~at edeNk JllliIllJ.ln a.nIa.trru!Jhr : On be§ J;Un k I dilkkl1Amstidi ad geldi. mmle ahbab oldu. Sl.k&uk dUk
~] ell. ~

e.. "b"b:f"n. If"r ~IZ "~huind kl hilr'" fu )'-=tl~1'1 :11'- slnd:ll .y I. r .. I'yet ... <1 .. j'c .... ·cn b~)llil.; ~lr t;~mmrl"t kannmll 1I"lunrnJllu.:.dlr. ~ .,..1
~kan~ mi.Irtar ytlD.n1,§. kag.cl id o!arull: puli~ miJ~
nu"u.Q:d pY"1'11
j

lI .. nle. II..I. I

li,...lIi III tlyC;1JOlf,
IIlb:lerm~kt.dlr_ SAGAY

rnea.;].t e~.
Bu nUVi doAandlT1C!lligll dJzdl~c.ilik cieomeJd.edir. Ru dlzdw::lIar dl1 ~ kirt-iilir. Bunlardao:. hiri. m~lIr dLz.. dal1l, . dLr, Zabrta, Rcder -

dlkh.at

111.,. ",egh!!

Dr. IRE~AD

V.ILA YET1E :

coup .....,.....~~.

r -r

t;< ..

,........

.._

mi" ReRd~

~,deJlrQt:irt bllCkm.

para ynpaa
A~,·.tl

~r
bJ

~bcrlik

IDm!ilrlu"'lf1

btl

'1 j

3

~"J

Bunun

i.iJ:miDe, dlim BUt onda,

:rt:;.Jlll-t1k111 l!tuhm.an

t.urul1

e I~

liimlddll be-la, koydu. iki bu: uk: rdi. BUl!Idan.
SO.nr;ll,

iiI_; d ort
BeEl

tHmdeo.

p i' )p!I.(1mll.Ji: iD~ro bin hra k:tdar pam. m.~~h;'I" .
D

,rU;tidiJ::llB Fawde 'Ta.b.tam.ina.I'~ki e'1I.I elrnfuu1fL ~l'l:Jbat ;allntnL~. '1'~ R.c ~ eV gin:llkten ~DI'. bi IlUrmi.i m~ud yQll.vak sa.blkab dizduCJ HJibanla ,. -, Re Old! kandumak i!iW uUa.mhklan!:l alrte para 1J)a1kin al.ile ,bur ya.k::tlnDrn~lnnbr_ Hri au AriBtidi, Ibugiln SAlI.iye-ye verileo k1enlir_
---JoIHI---

,<in
kwil.::.-lm:lcl"n Behlul

I N~, II-li I rR101k

r pn.".tL J-io.-u.lllniI l;Ui;m,,1.numt:31 tQI1 ti:r.!! J.at-U1 tathl 11 III 1\.1 IlI~Tll .' mudd,-'l hltam 'bUlmu, old~uJl.H" ! urn llrU.ifil.:m.lJ tDl,bilcitl l.ii!lti Ii.! b l.lIn;.lili;:~ ~::lI::Dr.

I:LJED1Y£D£

:
1.19IItullMlllPe-n D\, ne ),"0,,1-

~::-ihir'.n~r
1Iln,"U1lr.IIIl1IIIl

hti'ki.r
1 Wdr komitsi !tiio mut.ad ym In.. d ',-am clmizi; '",C t(! , r;,lnll tJr_
I{, ·n I!~ l1,t:lt

mm J... I liyt" tnJEdliitJ ...
VlliiYl!'t V~ k:.. '~13 'run \'nndtlh ~,1:.!3.0fJU It. I. )(1", ulh I l KT1 ~Dd

murakabe karl.ar

lWllll

"MIU 1'B-.

iW,('te k

~l"ymca,'11

komdte

inti-

a~Y.lp larn.ytp 1:" karla para ~w dum.

beIj yi.j.z lir~

pE.NlzU.RDE ::
DfllIki

1''' 1)'lffi'I 1JUt'lill ill L~ b;~ !ld1i!'C~kfu..

11;

WiIIt

""e :::;r,. --

li&yc~iIlf
!I

F I(a.t, 6ol..lradan. o:Jlan.dinImaktan da. "am 'a lJl ?:ahlLamm ~Une d~e'ktell de korklUIlI .. Ha.bt:~ V~r1yorum. Yann, Arll'l,tlolmin , ene:rd!l!'ki vlnde: bu ,nl! r1 !S gaJi.mak ili:.e1'e &iO.Ile:jtik. ZoaM:a. bu iki n~lkgU2.Wi, p , d(·f,"il, pamlanru w
OO!.ll'l.nllil anl.lma.kta

Program.

)

12_3q Proli:l'am "'~ memlact ~ I "y;U-l 1 .:1 50 Aj,:mJ; YC me uji b.. (Ierl. 1~ _ 0 M II:!tlc !!.luhl.cllf prltdar (Pl.,. mlttderl !;,ilh.lp La ~ bu L~Uliitl.ltd ...'1 "rolrnlj 1 meoJu I !Dr IiW MlItlJk1.:Jk.1 p.::!lru!;uouu :11" _ 111ll1~ctJkJI::I'1Itr_

R~dtt ya.po~eklllf!nlimUijI,

~'cnl1q,-,

:mUJ.tirI'!ii

~rlWl:

CiinltLi.. bunJ:ua ~\lVel de bu·rll{ Hlk'nIar

$l!rIlicU
II

t,mzil~h

13.;)0/1 .... 0 I14lliW1;. g- J~1t IUU 0 (PU J.IUIIJ h, r-o!Jl1 V~ mmnl!!:lu!'1. tJJill y!i.rl. lUI' ~iUzjk.. SiIl "'''' -.. (Pl.)_ JI1.:30 MutLlI:: KIIr~ Dl"ojT.(Jm (PJ.). HU 0 ~rd;:ik:

I

ben.ze!" blr'

,,::I lElT.ll.u;

V L-.;ln~

Co!vdet

';-8I:I~"p. -7erlf' S:t11
Y I,

Ut
A A

~L.tj(

1+CO Kuru.

-..O ~
4{lQ

bu, 10; illller, buy Ie pam y.i j laca~z diYt!. bazI a~JJ.tg· ztr.l're IllU"a vermi:tI ,1Ki r a dn "e. 'd.h! ilficl f tzla koy tI IDi_. Pa.nl I' a II\I!" diye, rna~7QO Kuru,
I

llCll. nlrt
I,IgLi

ti iWiJ;ril'c IdElJ.,_,1 g_1!.l1 bu :;.1

Ohujl !"lIar: SlId! 1I~ llU" Mal I~k~t ~. t mdt'<1rOloJ' l:Jati!!L'"luL
IU :!LI ~., Mllwk: .tuzlk. FllS:IJ

Tokil,f.
IJL.S VO

II 311 I{ l'n\~:omll.

L.tK
L.lK


II

!to

,A'i L. ~ "I'

nO

HAZIFlAN

" 19,0(0

110'10 !'ICJO CUMA

L}~Lk

IJ ~I'U"l!oiI!iill·.

I


AlImn Oc-~'l!:t RdBi I!.doJoll HIUer-i1l ~"''''I,rl lin" I' ri Ilw,o.:yilll Cilbi.,J y ~'ID LacalmdJm JUl.1 !.Uk k 'JliIk ynJ olm ... c w@,e 1
{ {Cillo 1I7.la tu n ¥p- L~i 111 l.I<'.ill"JJ11! t,_ tlb "dJ1L!tI b t.ltlibl Ahm,-;j Uilhd K It.;:,t>, VI n n:ln Il~tlr. lid ~11d, 12!5, cLldl1 I .;!l}U kurutPli".
L:

kmm U.7A.iID lLlb ...efl til U:lI 1(' r y",ul l.Jfh!:lt·.l"i d i;;ilHlUnnl hal.LrliJlIJIILIf _ lu'. 1,lr
" 'Y' !!'!IYel

C Li l lw: C.:\ Ifd I~U.
O];mY.J.III· l\!uz('Y'.l'~ SIImIU". :11.HI f:"''lU::!m11 (J!jbll"l)~h:~). 21 :'0 Mil ilt: K'iJ!;iIl
CIt. ASl(m).

·leerti rullny.

Jr.It·1'i

oQrkw:tru

(~,_

Ne-

., . .

-degi§iiidi11er ve

.. r r

manasi
iyilesiycr

>

nsa miinasebetleri

Y~zan: Rai' METe

'Jard~~~i ana Il:!I'

lar.nni n tic ter.

(B~,

L:IIl"Ah 1 I I'!II I ~ hltl!Jdl'i) ..

t.l.r, \.k..<Q.:rn k:J.d3:f en ~.:1insh Iaa1i ~'elinill bu SQ.h:.do. 'I."iJ.kUIl. g-elooegi t I111'1i.[l O;.lt1ilbilir. Alnmn atalJlIU"LD1 o.i1n dur,l'lI"il U~ O!1lQ ileri kJltalan •

ml7. g'e'l"i I,.ckilmi.llirmlll", Fakd b~ am:'!-:: b- tabiy. bareketlnden i.ba. •
p

'ttl , DUn du~n~anln
]QlInO

sahue
L rafmda

!;i'll ·Hi hucum • te~kl1. elmi~ nlM. dijer

au.

CCI1:\]lt _
tj;iI

yani Ailettft nuntakasl.ll!.liL ve {'heM ii'l - Des • '011me 'da Alma.nJnl' blil Gabah ,,"ok e:r ,. "~l1dtn muhtelif -:.a,pt!l,pek ~k ba-

g

FIU.NSIZ S,UllH TEBLfO~ I'~, G (. \_.) - (l ~ ~ LIlib tebligi: Mubll'li't"~ lUi sa.bab '!&'1!IiIda J\il""," be'!' ~hl1rll~b:r. Diiprum , .ikj 0.hessa 0: ~II SQmme'tln 1 e d.lW gustumi~ "0 onnb iLeri kJ.bw.t:In:JDI_j) Il:.iHI 6\1wtau g~ri a~ muelh
Qlm.l!~'!UI:'.

AUL-lN
Berlln,

nES!u.I'I'EBUGl
.1lm.Du
@i-dtll -

G (.1."\.) -

Ian ba.,kumnnd~:UlhiI
kiltunlZ

tt"b~

~,ll,or:

ts yalartu.

kuvvetli bi:r tM1 Tu7Ala bu.IUIlD.caklar'l tahmln elllJm ktcdi:-. AIm I'Ilar 1m tJ.!lITul1 n '!m.n.!llndn. dUDlUctl ~'dPln gHI~eleri pek ~olc kuJbnmakla.du-]al, Bunun neticesi (}lal]a.

b rJIM l'! fcvkalade Almanlurm buradan

ate.~ ll~ml~Jnrdu:. BomlJid.det1idirVa.

r::tkmuhartblil

;meydal1l

her ti.irhl

't"iiYfU jmkanm: klia.n k~sif bil' durn;] 1 t .!_b.'lk.llill i1 e n:ll,;~·tnn:lur. A. tlllll . ~I!(hgll'n ~ore, Aim ni:lr. bu Vl1SIto.
ilc. ke'l 1 Lallrru.7. flr'k!LIann Fraruuz t p 11 unllD hih 8Slta "'ndahtrna liUl.r~ Al r uIJ313.:La c melt j'in hal'a ta suLlarltll. ill' olmak i:ililf'DH~ktedir·

itl ban]",. r"epbe;oi.u di~@.r .1ri4aD' nWl. r!'e~rim..izi ;J.)'ll n mlwala7.D. ~t i'''_. FEl.-\J.~SIZJ..KJ 1 nmLlGJ Pi!l.ri...~ G (BLlstisi - Fra.D.!Kll ~.Uk !Oek kW1Jand:J. IH',." illin ne~rl" tip n.l;;<';''lm koMi ~in.c 1m: r. JJ. \ dur~ AJmll.D l.ill"'\ .·Uf'ri sabahl.D ft..{\'D1 ~timiL"1I u.lt~[l.llm, k.:uln.r 'Ilu:rmn.oo:n
[IDnll1.l1Yfi

nllY(' Ii

Frnnsada di:it~ b~lw.ll1!'l OlLlD It lr· metodik bir toilJli"l.d eer ') D ('towk Mr. ,lIlrdoh;-Hl'llZ u ull gtU"lIi.du ber him hi-lll ~ I'IIIf ka.za.uiill_ ,~ I roD'. Du:mkerqno ci'li'W"lmtlJ:lIi ~irll"rin 1IdedJ. 58 bllie ~lhn'l1~tll1". ;'11 I1JIltf:'1it
v

~,~i.;t.!;:;ld bu l: ne de olgunlu1l:: P r;;ln,aJa vuk 1,1 tIl at' i i j,;lCk-, 1935 de mekaalze OIl fu 'k:l n~n tl,!l'lkii~ llnLi 11 nlarinm , fl:nll netlea let a1t:l::t e bie ~obi"~ buhrumn lrl.l!. ltni t:lvsiye ediyordu, 'E't'IDi$ ol(hJgw,dan tmllsdm dedi .... , ibaret iltMlldlr. Frans da )'·.drll.l inNe bu tavaiyeler, fie de ~yl'll fikirler, 1m ilia'1d,l{ talebenin tllu·:~rr,. sanlar d~';11 ststem de de~i tirjlmi~de bulunun gene <ll lVcygondtu fikiyet ftl ...h(;t lnia £(lK diiltiik olm'L8I InL"leri naaar) Itibar~ !.LlInrrHlmUJb. tiro FrIl.Il.SIZ b:il.~vektl.i I Paul Re~'mlbir taklM <"il<ii.ye-Uere yol o.-:;ml3 b~ ud] kabi!1tdi a zasmdnn bazala rl1l.l. Netice olnruk da 1940 btl.Tbillde Fron hm.rnakll-.il! , le-hdl.Ue ikti{a etmemistlr, F01k.1.t .~ SIZ piY.::LdeBi bie; beklemcdigi uir zaRu \/l.1:iytet, ilzerinde dikkat le 11 ..... i:la:1!.n:J. yeni zamanlan .".~ LMiy~,;la· I'IHUlda: • g-erlle.rindc:- zrrhh otomo1'l:'I;,I.1lliz:l lClI,b el~j,ren mUhim bir kiil .. rnu tamamen ilI1lnru.I~ }'cnl vc ~'erU':: blUer ve tanklar i<;i:ru1c yilz binleru.k meseleairfir, MUCLlIimJl'l" ayn.t.. elemanJa.n gdloerek JTrrms:J.LUfI WjI. ee AJmaIl. aslterinin meveudlyetlai d 13"I~J:' ::llytli 01du:;ull bore, TII~IIJ ~~6. mall "C slynsl mc ..elelerlne yeo habel." II.IDTi ijl-if, Q(jgtin me~te-bleri.mlzJe muv:1ff.ik 1Ii bir l'f'!:h~ vermek 1f,1em.i~tir. Yem htka binedl.:n Dalad L~l 'n..i II cek:i1nlHjI Dl.;!be1i bundan seae {!";I'valld llir Alma taarru 11'1 In b~lll.m.J!;l 01· mcs.i r:ski ask.cri si!!lte.miJ!l. SOli tadi· msbetlere gore ~ok dil1iHr oluyorf dugu bir zamand:l mu.]11m deSi~ikiik. yes! V~ !'erine yenisin~Jli ikamesiGazetele [n nesrett ikleri yi.izde elU lerin mahzurlarr a!j-ikfu elmakli b(:~ dir, '" ~ '" muvl.f:>.,.' k n'u'l nb't"eti b[ldd.i satinr: b r Frn.nsc ha!')'I,'ckklillin hnnlretiPaul TIeyne.ud i)s::;!"eki.tt:t, harblcl ,,"v" a(,1 b i r rak J.MJ Hade It rnuek.-; ye nezaretiyle bell"~bel' JHlridy, ueni cesurane blllmfl.m:J.~3. imkan j.'okdir. ~Il TlO!,c{ilYi diJ. hemen Hi ..... eoe tur, En nl1zlll \)ir zamand ... ill' 't'Ie!""al :i::OJ.f"di:n.i de deruhde ctm-Gktedi", Bu

on

{'iln.st.(':nlliJI~
~1 ..

llnrb

m~~ml1lf'",jJlin

'''·eyg::.md'] mi.Hldil! nrdular bal')lo;;ulI'Ia:ntlClnh~lUa getjl'lle~e };Uo'1.I veren Paul ReYD:luc!'IlUI'I S<J1l il.:!'d~ l1nd a

SOl]

,'u.;dI{'uJU mnvaJrkal

QlrrHHU

~-ok:

fioht'll ki:

esus

o1.m bilgi

ile f;lnm.

m~' ~Ulii-

hi.iJt:"IIm.~lIli"jla

b1l1Wl111HI,;:1.wdJ.r.

m

ler.

It \' ~,'ki 1!1llharebderrl1 siddeti karadHkil l'de!l ge:ri dejjldir. ,lngiliz ta}'Y.are kllV'lfctlenni.n rile mlls'\'cneti

eruJ~b,l' hk kil ~r' ~ i.l.z t;J.:ll'W'k ",fl' p-Jar ~k]i Jifj , ~ n ?1lr'..lllJli r. B 11 biicl.!lEi tara hHraL ~Ii.'ll 1:mll miJ;;.tBI'l ...000 lmd' nit. nll\ ,..tIL Rlc,-zjjen Yf'~ wi::- alan 'F'... l ~I:t I It1Jl.ah bu bwLd;U1 ih:i Lll1r.l :ndJ~'Uil:l~an.I:ltlann .onlin· l de "f: Imt an kIl'lh! tao SoI.'IfII'B, tnhrib!iI
de'\-::l!m

b'l1~ri '1Udiy'" 1J;ru)Jll' k-~bi.t t'lditmeli"li ti~ . liD,,,'a_ mnetlel."'rrulll oN,'Ilhl:! g~ri· '!Jnde lL'Ierl toplanlolhu1 '('; S'!iI\Il.ln bombuWnI ' I etmi~tir. Bit_IlIJ"!] <;(I!il I'D meJ'ked Franso.llill. llir t;o!i !;'h m~ fllLiyctli lAyyal'l:l m.eyuanl:lTWl. ~r ~ IllU'g It rb .... ticorct '8 IIDmIlUU Ye ,5 iii G had.r~ a.rasmd.lll~ ~a'-e de to,~1U~r niD cl:'.!.!lIbu l!l&rki tj{'\'~hll:inOOWmiilrudilld !.an llJ"l': 1m'".-dnnJ1H'1OJ lIi'yi)1, muv ffa.lnye-tli'i bOD ba hnlll, .WmL'job.r.

~tmi)lt'I'dir.

iJe lmrek~t (lr]etl Fr:::i.nslZ tayys.reh:n dunhiJ mu.halebwe. gUndi.iz1~ri At D1ISIl 3skerleril'le karl}l pike Ulsulil ils W, nuzla]' yarrma-k ve. [:ieee t.ecem • m ii1e:i.'e yOlLM8. ve. koprillere bol'Db itc hiicum yle:mek surr:tile biriDcL dcrecede bir rol Tr~ elmiillerdir. Al~ man t.ayy~1 .-Jeri de bu mllll:lT baye i!jtirnl~ r'tmi~lf'r ve ge-d m~vziteri~ mi..z..i hatta pek tu.ak meaafcl~rd;: llI)Ill\)[llaria lJomba:rdllIlan elmi'ller~
dir,

im.i1a ~iJm.l"w. lngil:b bl.YY';i'l'OItQrillnln y.o rl1umllo di.l-,lllD.WD g-erl tw.i ll;lrnll, m,iinll.ble ;rellimm ve tah~ sua m.Jl'l1Ll.n(,'I"jlll~ mmaUa!nye1le htlm. b>i.rruDlllg etmi~lt'-rWr. 1"11113D layya
FmTt_..,IZ Inn-v~IIDri
Fe

l'i11"!cl·c..e

t::wk

DlII~ifUi]O tuyyaM 11Jl);i!ltJ 1JS t-tir. lh.Itt_lI1?rd.'l. 49 tallll's.i 00'1.11 Iil1Wl*," rebosi OObMrn~. Ulan .... I!iJ,Yil InU "] dBfas to~)l!m ill;:'! \i'o!'i mi:it~traki~~ a T:liLI" 'ZII ibeJinde tahrib e<aIi~'ma~t[lI'. 119 ta)1'~ ~ 1iH.~~ril.lil tlij.umt>1n1~1in". 5, 6 11l17.llran g""~",i ,,:!in-m"o'C ~i Abmmya dHhHi.nIllt" ga~Ti lL'Ilmri hedefil"m ~ rulYU Ltiirlml!anm 00:kim.r etmil:jtir. m~lunW' d~rn{'ed~ za:riahnuz yok1:nr. lkbi amhmg i~ rind& IU'Cf mnlareJt'I'i. D1b; \Ie fi~ltlflciksil. l:IIoUanL1U.W,..lL ~ ~1'kcD tOPfa knl,'\"ei1erimiz taTilfm· ,dtm, i:n.dirilmok ~d~'le i.i!; dii~ di1~ilrdUk .. "'

n

D~

e-rinln .athUan

bollllJQJ.;.uw

D'lto-

If:.iO tllntiaDJ f-:a.zladH.S6 dii~ ta~IfY~ dl.i,.q;j'lI"~ilmq. ., laMsi !.le ~E' 1l&'<Inl IIgr:'Lt'dl1'll .. ttr. B _ nretIe ltiJiyiilli: .4..III'ii:uJ II:tm~lZlWnn UillLcii

Hum

derin sebeble varthr, Be~ikll ve J:i"r:tIIS:tCi[1 yu uti giindeJJben ~a.h.id oldugllDluz \' k'::dnr ve neticelel."'i meydrma ii' lwkik:lLleci '!;lkarIlu~tlr_ Frallslz rtlulSU I.ii.ytkl H-;;hile bugll."I.)(ii h3Tblenn LcublanWl gOre hfl?'u'~llHm:.1DU1itl1\ Bu.g1_inm leri I}Vl,'etC.c g,j,k~n ,'(")'a tahmll] ffien mo.hdual F(3n~v. askel'i. ucal.illin suzlel-illC f."Demmi)'il'\ \'erilm~mi;!j 'l.'e bugiinkil li"tll!l.!':l;> b~fj\'~kilioi.11i so.zii·, ne &om" ... l!Hf'J h!Jrhl 1(1-1 de c:lri 010lD harb \l£U lI!;ln I\: 1 J,::Jri~ ed.i Imek i~teo.ilJnj~tl.l'... .. Bil'1a.en:.l ~yh, y.aruIan ~flsa larIn l~'b'~lDd bu-aklllnlJ.&l.I!(l., oo;rok1ugu. nu.LIt kk'lt: obil bir R.istCIll.iD id~ mesine "'r usa mii::;iU1~ de edeD"1e:r.di, Ak3i. hulde yn.lruil I1lUvafC J.kJ) ~ t~ihli~ Ie I' deW I.. htozim l'Ue:I", ll.:lllEi,iel'keUel' de muk..'1.dde.di.. 1!}~ son FranslZ II:lbinltSi ye-lIiJ.e-.n kkrlllllr!i.e-n zam:£l.J1_U., bllh:Jss:l :Jske.rl '01'6 siya.si ic:t.bl:m d~ilnWmU} \'0' GBa gore de hfll'e,kct etliJ.mi~tlr. 'Ci.inkii bilha.;;;~ Ul35 denberi Ft"JllSlz ClClllIusunun muk:idcl.er~trnt iJ.lme edell Ddfldie'!'"'rUll kalJin.et.in ~iC'llm~inj
b:t!}kll ti.irli..l tefsll!' el:m~':;'e yoktul", (PauJ. .RlityruLudl mali,

Scm zamanlarda 1to:lyall lOU'afLan va sablk billwekil Lav~llD. hariclye nezaretine getirileecg; - ve battiL SOIl &,iinlerde - Fn1Il9LZ c-UiID.hUITe-i8inin bu husust:J. kendiBiIe :mliukerede bu1Jwdl,1j;I4 ,!Jliy1endi. La\'al Frarum:, hariciye 11t:<:,I1' ,line
lYllYI 11,rbd'en rR11~an blU'l g:a~rr~l1e["m oo'}a gil.medtigini ve halta bUJ tn.vi:zl€1' mlJliiabilinde 1uzak blJlujl]du~[J.

muhtemekllr.

g~, lm:kl IT. Bimu::nalcyh bllgisi:l; callil t;)lebe1el'il~ Sll'llf gt,:;irilme.si rer llie mll"a.fr:Jkiyd.~idi'h: nlsbetlnin duha :... tiksek OIm:lf:1 'Lin I-; t mllreeC":J htrr, Zir , olmdugll !llll.lfm r1ers .. 1 rini haml'lmC"J .... clall:i yiik1rek 81: I1 nih g~~~ hoi, l' ].'1),.] n 'lli~ bir mu\'aff' k.iyet ~~klcIlellie~, B rnlar (I Mne sLnllJarl.!11 ger.s.·1 I bi'le milLeaklb s.e:l~!('!'dc: ~;]lIIf'l'l knlm;lg.l ve l;iyak o1rnawkhH'I h~11(l\: Lit sinLI 'k,1z.a;mU-.l.Ian neriCf';c:irHie b('lld Hel ide ilii iii" slnlf k::ly~tr'ne.ii~ nHih~Um;jurll!.iI". H .. Ui bUFlUI1 ll(;llllni b yatta bile ~a·

~etidldig-j t.al~d.i:rde !b

Wy!1 He milHefJkle:r o.rasmda ~ok Z9.YlI bil' ihtimale ra:;mc:n hMi an· Iqm, imld.nJan bulundu~~lIla. irum· ru~ lazlwilir, Cok y.alunda. Ibu mesel.(; de t~vav;1lh ede-cektir. Fa.k::t,t IHll'
:j:O'ydeu QV\'~I, garb ClilplLesinclc balll· Jayan ycni AlmJJl laarruT.l.I. "0 illl! i!'liI~tice~eri ya.ln!z lta IYDmu l\:Ii.ish.1i:bel ka.ra.ritlrJIla degil" 11:.'irbin mul ..addera.tu i.iz..I?:rillde eso!ji1L g i,I n::lte-

3e(' lrl~r II'. nil1~l€'nalevh by. sash mcmleket m '..Iel:!witl halhni di.i);,~nlirken imtihan slsLemlerinlll, h:l.ri.netilmcsi • t:JIloebeye miisMDaha gosteriimll".lli ci-

k

he-tine
rnek

u-e

mue.ssir

Oll:l.C'ilktJ.r.

~ltm('k. m~:mlek te iila.!'Iet etdC'reer:-!'5jn~yak1n bir e{i1f'ii1'llL o· h.u-, l!]f~ltketi kUl1J.iLr-fi,Cll.k,illln'l "0 id-a!'11 y(i.k: ...enec4:k (Jlan ~iJ;;tem. imtL-

Imkkn
:tSke--

giiaU de Fml'l-'lr.l htr ithl. mun1'fukil.· ~;e-'Iti l.~fIni'~HI".
'\" l'W Fnrns.u: .k 6, (A..A..], - Re!,-naud kl.b.tnesinde husu!e gele.n dCg1§i lik: oakPari~,

b~'

Ne oh.lr.l.a olsllD. FramHJ.J.a • yew ;1damJanl1 • !,Ie ,'aziyetin hal icablan'mil. uygvlli yen.i bll.- n.sl;;eri idarenin yinni g-ilndenberi :Y3.CaU:.$ e:.er ve ntt(ce'eri thill.a. ~imdiden fI]-lihJimd1r .. De):iJilJebili. ki bu son giinler Fro.nSlldl!. s;~rlleli:'r-ce bo.!lB.l"llamIYiUIi i'¥'el -meyilll.&u getiri !1'!lJstt:r.
• ,. ill

Uk h'i~!.QliIliV mU'I',IIIH.x!-; o'bm:wl1 an"!-:, I;) {l\"l.} __:_euter R bildiri~!.:fl":
] • '£ - , l't mah:.!fm, tank hli~ kar~1I ya.pllml~ olaD. Frn:n~

c:wnl rw:
131Z

mtidafa~

tea>isat1lu:a Som muha·

rcbe3ind~ \'6zi ~ e::.ini \.:1 mamiy le ifn. , tmi!ji oldl1,ganda.n ,_ (jol:.LjI'l beY3.Dm m cmJHln iyet ~lmok Ul-tlirlet.
Ell si;lbabcelefli bir :1ske-1'iI'apo:r, bi.itiiJ1 isl1.nad fwUalannlJl mul-o::(1:\'(!. • rn~l dmi§ olduglJ.Wl !';e dun ak:;am

~ph

gc-risinc sarkmagill

muva.ffa.k

!!lor rI hir ok t:mklann tahriiJine ml.ll· v lff. 1)' t ha.ell oldlugunu \'C :zaten bn l: Ilklarl beraoer hlqbir piyade 1cUVVL;LifiW c~phe. ge1"isi!lle ge<;me • Jrli~ bnll.I.lltlu~"JI'IU kaydetmckLedir.

:Yu.ba.rebe., bu sa'bah aynj llIiddetJe b"lnmL, ve hl1.l.ta c'I!.D:J.hlarda 1;.:13· In "11 g!2'n i'l I e.miljtir. Filbakik::t, di..U:lJAmielli., PeroLln W AiieU,e tar~fl!liJ'mda ii.1O bi.iCliDl y,a,. p11m.J1} illen A1manJar bugiin aijaGt Scm sat! ULD.d.s. da. hD.CUble. gec;:mi.1 ler \'$ ~a.mpnny .... tardJarrnda qOk ~ddetti t"p~u ate-I' aI:lml~la.rd1r.
BLUla

mevru t~kll etmeUe \'eo nui1u,l ..Il ruilt l:efikle-r il;;in en u t.e~yik. ediej. m.a • h.iyette olan kil!l.IilJan "bl1yUk barf .. lnntla b~vekalet 3u.n1an bildkmek ierle l:eharLi.l etlinlmektcdir. • ]andel" mun.!IIr"beeioin ask,er~ bil' feU,· tedir: B:L7''tkil hariciy(l naruht.'mI. ayW , kct mahiye:tmde olduguna. dailr CaUl" ehm taI'af'Lndu serdedilt"Il idda.::t i1.k zamanda m.illi :mUdafa.a n!lZU"l.1iwI dertihte e-tmekterlic. Clinkii D.e'l" Lki s.ay.:Eal.a.rda gat!e l;;iIll"PDuLldornr, Bll 111 C'?..aret de harbin a.evk ve id!i.r-e:!iiwl na, m.u.kabH DlIIl'Ikerquc'l tcrke;ltm.et~mjn etmektedir. B~v.eki.le lnrtc:i~ muvuflal1: olun tllg]liz Vie F'ru. y@de Beaudoin, m.il.ti m.ilda.fa.ada. g&:nz aske"l~r!.ni.n ptk miihlm olUII mik: ne:rJ1 D~gaulle yardun edeteklir. lim h(lkkl d "eri.len rakamlar nD. Ma1iye nezareti umumi k tJbt I zan dikkati celbdmiyeeek. k.ad 1" BouUtiIler maJ1ye n!IJZlr.bguu den.Lhki3\WcbarfJt"rle dirilm.i~tir, de elroi:Jj-l!.r'. JW,yan g'nzetelerinm Pari", Vii! Fta.nsUl aile flCUl~U billfwa g;&1..o1l1inL :mlllnabiTlmi mutteEH!: ttll • ~en P-e:rllOt Jyn_i "amanda bi.lluiaa.! kQme'tt merJu; il]~rl.!l.de !bill 1:l1Jt,lulD !'iveeki 1S1hbv)'1il l'Iaztnna.:n "ElZifesin,i gili!.we r;eUr~,ng.i.ni ~cldi~ eUikler.i ill'lj· recekt.i r. YeJ.iJ lI'r.cll::L vos:.t istlhba.1"' t a bll.lBn:i&:!:t u-wn uZIldllya. bohsebllekto IlD2lrlIg,_llu, IF'ro!l.silrd:nIDi mlzU'l1ttw: Fmnsu; . lngiUz efkin illl1lilllijo·e-1II1, Delbos J1uUi.:rif :nubrbgmn t(,\.ym siDdOi endi5e baW, !jqkmlik aHl.rnet· edllmi::]erdi.r, [~n gel"llJdl!itioi.i id.<Ua ey!emektedir AlBlalJ Lil)"YBn:d rin.in. iler. Ingill(!l Fe !hi.! umu F.liUJi8t g ~ telet"inin Berlind.~ki lAndi-a, III (A..Al - Haq ~ emmUljIahicLIel"i Almanynrun. n.oSkeri si DiY!!!l fl(:7,n~ler~niit'i VCiII1it o\dug,:.

;Ii ve .a.iy:H:~ id(ll~Yi. oele aLmak I (l .Fc.tn· II:L.DW bUtlmi ku E'tl-.-:'rinl hrule ~.m~ et~ W!: kendi n.e23reti albrn1J!1 harelret etmek ~iyle Innniy~ \'e 1l~..1'biye n.ez!LJ'eilenne Alm.oul1l1"lD si3~ temini a.n1amllJ. 1m delnu icabat.rm ka "Fama.~ in.saml:l:r gctirmijti •
• II •

I

,0

FlLkat g m.lihirn dreg~1kliL;. 1:l3.l:'lliiif8 n~tmd., vukubalmlJ..!'.ltLJr. Harbiye :fI!7.r1"l SUir~ta, P'atL~ ReY!lau:dcl.u.r, I'\LkBt hal:{il(aUe b[l.:rb~ye na.zm, din kBAb.r miraJay OlllrL genera.l Let Gaul-· clUJ'. flu zat 193-1 denberi n~reUif;il ~er'i pserll2'r.iill g l ~ek mu-

- Fnl'1~ - Llgille(e 1l1atD." ::I.j"danooriMetn il),klL(io. IJg!"a)'<l.!'li mUna.se~Uer ytnidr:n. tt~SM e1imi,tir. Biraz 1Ii:1' Itusyamll ihram va lSl'an iize·rloe M.o&kturaY4 yeni so-fir gi:indcl"iJmi~ vc mWHlsebdler nOTmal bir §ckil ~'l", Bil" ru-a.hk W£,,.ZUl..! hahs.oi;;tll 'VI!! d!dl:li..1.iyode JUmMya.run i!J,lne: )'<1.1'8.y~eng. mu'LIa1d~.u: alan bir Y~I!Ij_ R'1J9 RU3Y'o

d.,a, b~

tOOR.vUzLl gorUh:netniljtir. Ru.sya. AI.m!lD, login vc FrnlllSlZ
menfaaUerine
lerio8'll.y~n

,de.~, kenm mer.if~t·
bUr siYaMt 1;.a.kib ehllck-

, :su::

IlsrebeJerl.n

IJllrtlal1

iJ

OrdUSllRun

y.eru
billnllSll

anlatun.lJ. F'ra:n. \19Ul hal-bler:e a~

tedir.

OuW:te ge~iJJDez" kUllveli pa.-

mek~u~i;;;ekuv~ vetl~8, tIlyyue ve lW :sil:Lh]llnna cltemmiyet Wli.Im.'Il.'lini l1araretle tavsiYt! 'titllli~ti. ROU~l de 1'1 a, i1eriye
]I3UnlmllSlm gidcrek Fronsu IIH1.allliun~n uJilua.-

ketsi1:lik"
etmiIjti, serle.
FraJUUZ

hbiyeslni ::tid,de Ie t.eb.ki.d Faktl.t a.lb 15.il!l"Ie .... -1 bu e~ eT e Fn [l~ruJlI. y lol.Z. ~I.tgwi.l.

ba§'I'ekiliml'l n

Z.3.H

dilckati-

nAZlI.r&tl bll lIo]{L..ada dA. Al-

mag hikw::nl;i nlliL iea p e<J.er. IIlgiU .l'f.! (fl!,.kt

i.Dt~J1r
nsnnnJ1i.

ediimek

lluUm

Ll)ndrll, 6 I(A.A .• Devl.Qt nazJn Greenwood dWi oqam ooylcdigi bir Du1.ul{lli ba.'jlu:a. ~n Hoylcm:iFfr: - lrlUeti.mizin .8Zmi mizi kmnnk

;sece w.yy~ meyt!fl,n!anm gar bilmek I~io Yorkshire, Lincolnshire \I'll TaYluja nehjrteri boyunea Norfolkun klly ma.ntttH.II.· Jan ~l:crill(: bir Mtkta.r y:mgm ~mmbJiSl OJll~ru bildirml tir. Dafi i,.flplrl'l" derll U f abyete
IDWllJldan

biT tebl.l~de.

.Alm.aJ"1 laYYll.7'\eler-inin eSllil.ijIIllUU 'l:telki de

•~~,,,j: ~ IQg, .~h~t~liIol

ni. cBlbetm~ "Ire [;RU "Ff., !'i IlI.ln (1..:;]ken me$l"lelerl" n:tmut okl ril;-;buu yazm.s";a s~ketmi~i, Bu kitobda

I

y.lllL'!1Z blr Almuya, R.usyaYl dlil. ku", In.iJ.o.nw.r ,biUr VI) kU!i-lmlnndJrm.l,ta.r da. .." Sir al"a.lik • Av:rul_)anm- BalJ.-!anJa· :rm lBulhiilnU l:lorn'C-a.~ id.d,i;;i. c;:dtlt!!l. Ru.s.yu. blJlg-OO i~inl bnrl;lllIl ii k kra. L1..i 'If. em.iD bek\:lleriodell bin ol.mu~U.l". Dolmz ay C:V\I'"@I hqhY~IJ dl"'.LIiWll daha nice kanll. I:Ww.f 'I'e gnr-ib pe.rde VB to.blo!anm. g(jj~e-eegiz. M,enI, atlerin o,.t.adn..n kalk D::ua..lifiil, ' :iJ:l9allhtr.ll.'l degi.ljme.sic imkiill Vii) .ibHmal \'~r rot.

h:.r'll h::tfiflr·trne-k J gil l;Jil:i,kis notaleht!yi 'lJ! ~tlfi ili'lli!I;u'll:1'tl bi]emu\'af~ f lK yeUt: 'l!.~fJ.bilec(.'k bir ~~'iy~ye g~ til-mel. ohn.dHlir. Bu pre-asibi g'uzol1imd.en Uzakl* t! r m ad.:.:w h ;J.r~li at etmeti. Un tihu.n si~lelnltl'riru M.LYill a.tmol-c bilgilliz taIl:!'b<!nin SUlI( ge-;;m~sine imluln '\'erer~k ,1tolhlld:J.n lI:J.l'iyyen gilmi.yeret Tllil'litetlleru"l'lh:,;-cki bilgi I>is~m.m yijl;-, ltme]( }'{.i]ur:la silpm lJ)TlZ, Huoun I,m yap1l'.::i1k", y evydi de.rdi t~hffi elmektir. caba bUZiin~ leil. 'le~nin sevil ('si ni :in bei sene" 011 ~ne e '..elkii blebelerLn bilg-i 3&"{iye:siD..w d~ni!lJDdadu? Bu. slIkulll.n wbebi ~u.bhe yok kii tah."be-de de~i.I, bir ti1rlil i.3ti:krar ke:s .. betmc)'en ID&:U'iI si..!!iemimizd.edir_ Her senil' degiOj.fn 'llJbir1.er, ll!ltlabJnr, milf!Ydllt; pro.:ramJ, mttihan §t'killeri, der.slerin IiIlUJbitelii !!Ilmilam teni!. gibi hidille~er. bil~ini ancak bil"Di-. rini takibel'll sene' OOseDe elde eden \'8 butiiu bil~lleri y~kui";e1'ine BlUnt "run bi.r silsile halind.e Hl~r:but olTJ1.:i31 1Rz:uo &t'I.m t.nJebenin z.ihruni k1l11~
tlil'mD.!:!'il ~s.:!sen. kifi boz:ukluk bL.lrfldadl:r. ve 1,'aiidir,
!§t.&

I

HaJ'h'Iuki bu. iili!l blli nEi 'fn.mu- basit 'Ie J.olaydu.·f Doo)'l!.da. lalim 1,'e Lel'Giye .si$tem~ Jeri artlk DlIiisbet b1l" ilim o]a.cak 11dar k.a.t'lle'lnulj b1.l1Wlrn;J.ktadlr. y~ ni b;r sistefn icnd etm(>ge lil;tul'l! rok·
tur..
I

(tllI'rrntJ'w.rraeJi
de biiYIi.k bir
mill",Uir.

dn'tlm)

vcUiE. IhtW4l1 diLIymalt VI'! dllllemek ku vvetim kendimlljl! bulan bill' mHrd bu l<a.ci:u'11l ilu hal,nuyor. Ugradtkl.al"1 !:Ill. CeliLkcl yUzlindeH Mll;eri h[lI'~kcl 'lie le,,~1JbUs
kll'kilHlyetlerini

lngii~ de-viet :i.dami::Ifl. Me .I.ngiliz mi~le't1 hal~ik!1.~klH~1 bt'IYI.'[J gii:z:

hizim u;in o.ni bil" tIIl.isizli.k \'a.k',flSIDa r!U1,.-eIlrru~c-rdL Fak.!I.t ya.ru.Uj bir he!Jab f b_~ !IiIur lLe Y;;J.I;IllI;j bir h~
]I'lI.p.nl11lilrdJr,

mukllillemctlniJ i'\iLn AlmanJar

'"'

~.,_

m.i~ "'e LificCllnBhlrde bir ~vi.o ;PlIl -

lng-Biz balivckiii

ol~\_Iltk, bb:im. 11 Un:1yctle-ltitmlu hla~;ya1lmJz. bar. hin icabettirdigi tlUtUu gayretleti B!lirfetmek: itin biz«! n1"iUJmu bit emlrji venoektedir.
'B!1:e.;L1'l~ ~!}I

l.lHt'ioauy yelli blr haJetl

silhalo.nrun
ruhiYIl

III kend.t!iii

J

in "

,gQ~

tenn

b:Jl;lkJ.. bir bLlSrlT kayd :,hl~ Dl6rni ~tir. AYI'ca. Iki iM.ictiDl eSII:l.6InM inti11kll. ;::..~r y~t'lgLIlI bombaln.ril lrulllmll :m~lJ lI'C c:idd~ .IU,g,a.rlal" yapmlVW. Alb. k:ie.:;i ham yarala.l'J.tllijlJr. Pam, 6 ~A_A_' - Kontrol ediLm.iI) malUID[lta. a1i1i'i1l eo.lilliiyettar .m II" filler, dun verilell muhteW' alarm lija re1.leri esn:m;mda" onnnndlit mmtar haalmla. yend.i dlh;mu laY}' Irefill dU~ ,ll:rilldUglhtU Ib Jdmnc-kted.lr.
lIl.e:rkez b'Olgiifdin.dt:l

ImliDlu.k

il}-t.Lr'.

A'l1l:Ul.ll.l.arLn
te ragmJm.
zrm okin

gOstenliklerl millU ~a.a.llyet:lJnt.i

fully

..

U~ tayyanll.la

d~[r'ilimil.ij

L-!;:in . ~

C1~bm'b!

deDi!!! ~

flI1IlOlde:fMdIia

hi~ birinin ekBi k: lijInj gijmu:dik. 'fi. I ito rua , I (AA.} - Ch.urdIiJl'i.I!! (l lid gwnl ion.a.;jwuz detul~fllI.!tJrui dUn iJkij..iIm tt.J:jJ~ t!!U!.tbu:b lit'. rbeat dewokmlililen u'amW!bl~~in bit Md!se tei')Jdl etmiljtic_ Fa k.i i tih IJiet g, zetel bu. nul bijyilk b ...· kt _ mnmJyet!l;'1,j . le't'lUr. lngiUs iii"
In • ""illlc.Ui;ni.Q bcyliLO tl

oliilugu mublcm.eld.1r . lIutlmm:!n ItaJI~ il:ftlllrStrl

mAb.ltalec-e

In~liz ve. Froru!l1z kUlfVell~'ril1.iAJ· mn.nl:lrllt ,G"u:r.ii ijrli~ifLJ.~m vo ('Ii ~Itmdao det ede:rcli: "Or~llmU7.tl ku.rti]nJll~ gilnlel'Ce d~vam etmi!1 bil' !I.m~li'ye olm g 1DJZ !}II ",a]u il1.erir:le gi):&ii.1I1W: iJ. iJ~ l-!!J.rWl.rIp' lng-ill' r,..y~ ta.~lIY:ln biu yumdurrn m[J.lldill' k1 F'rnn l!I:oda 1,f Se.m.i hgillertlllg J'iy~in.i de, ilk Belt;ikadil olllnIn!" mua:mLm o.ske i madW:letirn dl", "lieu ret elfY131m dB. bir flll~l(etllf'. °1'J..wm orduiltll :z tw;ly.obilir ve \,flt BI ' mlHaflicUSllla ]omi~. Bel~kD. OmUJlU ka.ybe1JH. kill gelebi'Lir. mJ !l tiro BI.'I d rec.el UtillU!.U edlien lOlls-tobkelJi hnHRnl'l bl.r klBm.1 ortadoo Feb,t lngilb \P v!Jlcill yalru~ mom kuU(llll.lirtr, miUiD n-J,!ll!Ictie I.iQUlnim. JellletJ mUduill.lI; ilLl' jJilUfl;i, cdil.f.'m.iyeb'lIlt-ti1ll ~t;n.tt"'lik m~tjectnjyLflI !:lUFJm ~ ~e&W H.oyJl~YOI", Gale.be brlh:y'1Il v.a wn eUude<tlLr. y" by.radil., yo. F~ tlSo.~ t.a.mTW. ile' ol1ll.C3.khr Ye, s,ene1ercl d& .bemen h moo. p.ek y.okmda. yeni I lilll"!le bile,. h~1.J 11lLf' lntir'lilJktE::o. bk d~1» beklefDek~yi_z .• , 501:1tn). tmtrrltm. C"~11oc ktlir. f;Unlru, I Dlaksut.t .renil btl" dil.n,v ~tIr, B.u dereoo Ba.Wnyeili blr bUllmil . [iII l!TfilIB 4&n, dab BCIk va VRhlm 1n. It 'u - lngLUz milletfnUl il t.Im!le li:: ,t' i bir blIJ],i!lltCI.etd!I.-!II" GOriUUy r

n UgI"lldigllll, to-pe!~.;ild('d dQldl.lnn:J.l~ I-:-in biT nliJIhlc-le ILinum OltilJglj.lnu a,l.k(Olil llirDl' edJyor ve 1e]~I'<U'1'iilidi~ye a\'·
\'e

..ara.

oml 1l~llu;:a lilin I."ttiyor, liyind ...n, fir d - kiirllgll\d.lUI ,'a. lan'll neler " lrledigil.u gilzeke i.~I~uyor" ir 1111l... 'Z:lt fo.'re :mcLlil: bOyle diirlisL bir o:Itiitilnce, bhyl'!l s~lim bit" hnttl hal"(·kd 'I'e bOyle saJl!IlJm::u. Llir hU"'\'~L m.:luevl)'e I,e ira.de 5.o.yretllut,l ....'LSII olaliihl·. [
k"l'It.1lsin.in azmimien.

)capamlyor,

ye'D..i dti n ya:ruI1 leess uilIiiD Ii k:nuLL Coo duu:We kodar l'llIroo del-Tam d1'dl::Cegw. Mr. CJuJuhiIJ'in. ., ~O!J.nd!lJ1 j 'jittiii.m-l:l Z8.II11ll1 bl.lnl.lD doguJhlgunLl inwuy&n.tZ.

BUlUn diin}-.1uI1i kibul vel.:;,tbik "U.i2i 3it;t~U'Llef'lkl'l birioi. terd.h i!'tmcll: \I.e bunu mUDt.azam bir ~Idldi) t Ltbint "'tmd~. dt2'rd.i kjjkilnden lHL1 .. l<:!'lIIl h~ lnifid.LI', ELL i<ltikra:r ev,'e'l· C~ 1L}ilt'J )'\llt::!.J'} ltiC'l"tuUu, I lmtib:mJa r i ~m bUlt lin d iln.y-:uun
ku.bul -re lo.lbik etml"kle oldng-u l.m.-

runkli, ing»l[z ba~\'ckil~ e<lebiyat J'apm.~k It:in nr[jJ:'flJi.iy~ ~Ikml~ bir poLitik;ll e$lIafJ d~~ilclir_ tlillL!tin.in
:;tzmij

kullry sistem.i pull" tatbik edllim .l-'or UL Sonrad3.DI orlaYil -.;J.klllJ bir (' k imtiha.n ~eJdn{'n tlltUlmll§ olnt! bu dog-ru ~·oh.l. bozoll[!ii ,'e biititil bun· 1 nn Ol"til"t'sinde bugUn m iif,fahe-de
et,ll1ekten
nl'1 f Il5hT11.'b dUj'dugunl'lL:! tl~iz.d~k:iI

cc-so.'rd V~ k~ill'.omilnh~ ~a.l1sl1'11(lh teme!lsul ctt.ia-I'I'II!;I L>lir dedet ndnmHllr k~, ~n ,!~lin dakillra.l{a.hm:h j,j(' HhhdiD], limid "e imwuw
Its.ybcLmct(sir.in, '
Ii

in ue!ll n.i,

rna -

sisttlltP.

dI[1, IIldtlk \'Llku

n~1

lmlt.i.kIliUl"rla

kDI'1II:t,maldJ.lt lcorkmuyol" \'~ IUIW ge!en f$C'ylt>r;intamilrnel1 ynpll c gUll \emin oo.iyor. MlltlelHdcrdf" ,g:.llebe a.zmmin \'j} ku !''Vetin i D nlama.k i.;m bOfl "ekilin sog, sozle:ri m..eri.ndc biITiZ
~iddel..
dll.rnllillldJr,

E;ki bu' lIumlliID oh:w. MiJRI'i[ v~ ki IIMn?".JI2:!l, b u.y Ult tl.~rcl.i'n eeasll bil' "cklld:e! h.o.U<!dilme.,;,lni bek1~meg\': h k

gelm.i~tir,

klmaz
,. Iff

Vllnllr.

Imlibanl::rrot'llimll.

'rr.

ClmrchilO

lluyllk

klyct ni;;~l"t1erirun dw,ilklligu tJlIgiio. t.atbik cdilme-kte olal!! sisl.em .. IltnB ZlIk oldatuDun mllnnkll._ Irn· blJl.l etmez bir deliLldir, I :rURAD SE'RTOCLU '
tur .... Ui.Ul Su~lu.
I'tl

BrlI:.1Hl,YOl. MU.lilI.nda. tutll.l.UIIlM imkil· JlI klil~4 bile jmpa.l'nLorlutll.n d~
lIoizie:r C,lJU"1 d iynrlnnn!l. ¢kJlerek mii.-

l;lmJsimlz

:-;H"lL1'r

bUTliIJltQ!-

)'1,1 ttmeKta..lir.
lngwt.o:n~' ve[o"rll..ruljJ. yekpi,!r ILmlU ir lde, bir Lk k:iilt- 8.11;

*

kl'ldar QJ"I.dOoU. d vam roll.eujJru sCJ.yIUyIlf' ki blzim do lncilte-red kluluuduC"wmu cUnlllN.e mil1<:tin eft"MI i~d~ 111.0'1'

cM!eleye- ht'L cale~:;'e

_I" ea

rOOak rllk ".
bu

Koza

In

y,l

21inci
li:WI. b1ih' dcr

KOZIllIlllI kllrtl.llU{fllDYmI. 21 yuldJnilmU ola.n .2 ha:dran gIlnU tim dl1kkflnlllr, mr) , d.aINler. t..o..rnt bo:~io., YQiIliJWderle n!li.b:Im.i;tl.

1htiyar ~ ·tellI:Dm dl,:l. KeJ, h:mWl,
1IIm'dn~
, I

Bu gtiDli tes'lt f~ bcl~yc ·Oleydl..1l.lDD kylU Ve 1URLbJ.l.J. 15 bbil II;jf"Inn hAl!k milt WyWlltte1!"to tn,lDlDmliIardL. B~edllye On e ~VII..I}I;J!Iardo.n S<l-:1 in 1nlr grub1m. ba_ynW: 1J.SD'uuriyic b.l r. 21) den l!l.'Zlo. 9Iilitnkle.I' ontla oldugu ha.lde D1 10 ~rm Omunniyet alulna gidUdI. hf j dAD 'Alllti.l:r 'b lie lda kOl1aiuk an 801U"II. lstik1IU mu..:l'liyle m I ~ IJ.gJlanW. Kii.miyll! en II ti bu' rln acl.anw ve bundan. 8 r'Il dR. y l"nblan.. CUmhuriyct ve bu Cumh ycth.1 dogurdugu iDl J.lQ.blart W r.'r Ml thk"-an 1.'Q ra ,Ill g-UIII Oe. ,.~h anl, 'I tnill.i klyafeUe . 'Ve emn.f kwumlru1 dB. kilJuli i§lmini
a

-

ne 0 - AskIya &UIIDMOO ._ Alll. ..

0

_

i:gm,

Yli Il.In:tia. Ant~

kida:

t:Ilk oldu;gu

teyi Mar .. dmLemill~ - Topuk ke5emw mi Yu:l!UJ!'? - Ali~1 1m tc:mgalAra. gelmu. ~ &yvan1 qu barl .• - fEmail to- A.U';D! hl~ b~brll ilstue gellr rm '!' ~[D kur' a.sJ 0 1-- Ne olaa.k ~e isel, ~ !IR~ qIr&illJ~

O~

1Iamau

Bli!J'd.rl.o.t'l.a .• K1:inteyi qrr ...c abt. AI ~an I!:llttW YO}rtl.lT .. dOO..i.
);IellLlva.1l

olroY-cu", Ililiiy

..

cfutte.ren
mhrL1al'la.

I:lUaledilderi
mulVJ:flD'lI

knmyon

ve

11.-

r>ctIn:dJI.d 'fOD{"1l. bu uiuda ~ ver<iD lI~hjdlerill . hntJ.ra h. ete:u :IlJ.ezat"lw; lilli. I::,eIO'!ll lderkoym'U;;!l.u vill yni biBle "0 ;J.![] h I'k. 'Iwl.tw.lle nrnJ.a." nw do~u.k J3Y:I"r.'hyle. gi.imllLzkii lORna een vennielerd:iT. GOl: eleyiu de '1 Uu! i t 11 I'll _ bu Jw.:ra gil.q.kri c;:wlJ.r:Miiran bl,l' roilr88..111 vc' 1 . m.manda e§ine ~Ul!llJl'llYa.n bilr Ieaer alJ:lj)ll i lie gdm.t.§ 0 e!;~'" Ing1hz. m~ !;l fl W mubu.nid !t':lZIyo:r:
¢['I

bJr g~id

PI'

1Ully

elk

k.ut:h;de~.bli c-Ostermc )'3n~ln ~Utml. lardr, Hole bu su.ndJj mowfboUlll'iD. ( ), [Svt'"l!'Il L.""h'M). I \ 'lribus UJiltis) urhhfaril bir dl'"illnlYfl:rin IJll ilti tOl1'idooollln torpiUelu:. k b 1ll1.tma1a.n v y hasara utruWma.. l.a.n Gl vaki t ttB.IY-liD deDiz~ilik muh!tjnde -elvelelee yarntml§l1. B'U muvaffnkiy I:.lcr ytizUDCI talytW.a c kadar b~ylik !lh' !JeVk ve. he}'cm:n eer yanl bl Bat..erdJ ki. Ci.hs.ri 11:l rbi e~J1af:llnda .h.a.J)Ian bahriy t muhtelif tiplerd tOO seri

tnlnnaerk

Akd€1'lL~:{)

~e.r

abiJiyetiDi.huJ

~_.

tlireD b.i1aJ:n 1!!Ju.lm1Uitu.r:

O. 0-

me rdir. Son z.am&n'li1rchl ~!>.C tng;l]z.le.r l'tal.Y8.Illarn blr milk" Ie 'llIlmok ilze (7QU ku.del1l uzunlugund ve aUe 't4b) 1Ia. (47) mil siU'atiDde fi1eYl"9 muJ~ dir lekncle:r ili.§a clm.i~erdir. V,a il}in 6Il mtJl lilJ'Wl. Il Li.rati ~ tekne-

nl1y:liara. a!b.klar arlly dlJ. Yn ulnya gelme-wik il;in ~hbu1lU g _ mi!J, ye.re ya u.m:wJ Vi! 1Uili1.a.ruma hi idi, A..iI.i;;;a, ~UI.lli lW&uJanm bozwa.; ~I'lIYOtdu. KUnteyi, ikide bi - .. ta~liyeT It .hmvalfUlwnnaga. zoda.ordu, Fak 1. K~Yuauf) per i.cJ.emnlt glbi ctUll.l3'o.rd:u... Yerultl 1 "blle Inplr~ dwmr .rdu.. lhtiya ca.zgIr, eaki DIIa.YI U. ta giliile Uti p.ehli vam ya.dayQ A li~ aM iyet L!;lUJde i.d.i. SIDlki, .~ 1~l}rdu Ali~. bambInI iii; k i;. . 01l'\l'e i g,n 1 yddi La.d) g, ve. kUnteyi tAzel.ed.igi h :Iili,tiI, oyun-la1'l !l-ar~bu bir.ibki de askr y a.I.wnam.:I IIIrdln~ duld flIP bo;albyomu. JU:,l ts:rruU! b bir lIk P ii Uu c pi 1"1; AJil;OIIllli1 gw'!lilt c;np yanw. lJ!ltijl r uUgl le:m.ailin kumP j . AdBll Hali1, ibM CHZglI", I.at,':ma e.g! • YUE>U. TO UlrtBSI K • Ismail oldukJn- km9.!.l }t;f)Tkma .• Bu i~ olnuya:rJ Yl!rdtm ruJnmJPll'. ~1lff!rfun d.ii~cak, gu. yere ~yl ttilcr. _prcle-r de rn~'1!; :lo'1 - lM11t1.

"'""!ltl~y
rally _'

r:o,\"I)J':l!l.T'l,

pehlh nkLl
dil:lc:lkl

8:.

t-

Jenn denizeilik ku,lililiyelindm Icdaka.rhk yapmamak prtiyJo el e. etBu.so eif31:.em lI'ilolorbotla.no evsafJ, bi~' e ylJk ki. miJthl"eIID tutu.lmaMadJr. Vi!! bU! yW.e.n :fa.zJ.. tar Iii"'t ,'ereook btr m 'JUde miijlerd..ir.

lardl. Kft b.:rmr.ilill yii iI 3.!h:1na e.bnir,t·. ¥usut ~UYQrdtI. A 1b.lil se . cimleo kiic;til din d~t!. EI:hrdeo ~1Ee Ali.~oq1.m U:n de ynria <:1 01 •

. Aba.llyi

a";;lyar-

mot rbot ~~
'\'e

BIm:ionn ~ogu 09 kll.deln 'btl) lUnU 35 m.il si.i.rnti de, tngi1i2:!erin "11&bil motiirboru • t ntiye ~ttlkl ri I!.!w.Ea. bt-nziy Ii t knell' 1I. Ummni Harll ML &9Dfa. lLalyan devam (lUi, SOH ~~\e-Iomn m~ ri j Sf G9 kad m boywnda. Ve ,aaatte 4'i' m{J I!IUrat lemin eden 2000 beygl 1m tiode wotOrlffle mer,-: 11111 ('!ok }'Qllu twe1crdk z. Bun lanD bell rinde 45 JilantimctR ~ pll'l.da.. Jkl [' lorpldo kQVDID, m.ald neli Wi k vardJr. 10011 'lie 1939 yIllan BIoI1I8lJlda YIlp!imIJ} alan bu mmf iOOtlann dahn muteltltm1l1mniD IICIl bir iICD! In' ~m Ii III~!I edilrn.q ,,,lml1' lBrl dB. 1Jt'!k mn.btem@:i.Uir, l1.J\lyanlar b6b.riyalcri:ni2 ELi.:) he t!'y.i derin lJi.r
babri~i injamJli1 kl.\~UJt \'e MnUi mot.i,l1!"bot

etti"dL

~.

~

ra

Italy, nlllnn b". ~ almBle ve denizci.IDI: :k.."1.lbiti -'11 rt!Jbelr ~~ elar elde etm$ maJl::srully1e (l.OID ik.ud m bovu:n-cl ve diordel" tan OOl'z pid kOYQJi\ y&Il bJr motarbot m~!t ettiWtm CaJmt lnl tekneDiD Matte ,. ca.k 34) millik bk iI.c& temin eyley~h~ldjtini dii h 00 ohm, IbtdWlUYoror.. HIltta. bu teknenm flli.~ rnt.inl artlrmllk i;;;ln ~i maliinelet .1Iro» ('&#I do. Dgnmil dI..
!! I •

Itt lta1ya.m
bncia fih·boUann YoIWlax ta .

e£klln.umlJDlii,yot!
e

bil"LLi.n tlll-i~

kay(! t.mi!;l oJdug-wnuz
"M:a.L'IIa.,

1m. HilntJi
dn.!j!jI Gin

.mQI

ketumiyet
tQ1!1.1.e

p'" - 'He muhafaza

!!l ~

IIHl.yl

gil ~ B:<l 1""e' e:zareti ooyle ~jr 'ileklifi 90k sotuk k~I8m~. TE:!iebbus Gahibi birkaJ;: g; Il lUi )'11T1 !:;nhriyc zo.biU bll kUt.'til<! VI! li&"i k e1ETJc Inti hI! AwsLurya. lj man.l tI.rJ o.a J.l:llJ"'9l ~ ilt:earl did akmIar Yilptilar. .Bilt' .!'>~ Adriyalik dem..i zmdl" 0 zamliJ1'ar u.t.ale'le mahkllm l'I.fIly n ,1f)fiaIlmH..'!mlO gem; zabiu ri OlL!.. Kava It: 1.InDl!)b, Fatal ijJJ1I eli tJ e ay. octalIta taUI, hliztin1il perd(- 1m germ~ Yi.1lru~ elnlrtaki tr:pc.]erln ormn.n.l;iJ, 1Il, ljiIiril ,iri I UWl trularm tnmr:w1Jlt! karanl.lga bltrtinmem n~ mJini olmu!fI:.U ... E t IIldaJ~j gOlC· l1li. ttnrn ~ gjbl dunm. bUyU bir
PI"'

oldWdrJ.rmdtJ.n ~m hwrufOta rnaattees6Uf kal'" ~ir Iilty 6oylenewe-11. bgiliz Ill'ltl~nfl gelince bun18.l" ba.tlal'igJ ta. (00) kadem u!.unlugun~ da 43.'5) mIl sUra. Lind_e, ik~ we 14fl BaDtlmetreUk tor-pLdo ~ova.n
VEl rnitrD Iyez bl.l.Junllll tk l~

Bun.la..nn lta1Yll.tl 1.tQU~!l1l DI1Z1l. • l' BUr'at ·i7, olmalafilln ml.olkabU ha· dmJ.~Mn It;betle 'ok t.l .Diz~i !elwellill' aJuui:mnJ Ijijyllyebili~ iz, mgHiz mil. HliJJ. m,to ntian sen. dmiziyjf! D"I iWh LJ r IHI!;) ~lya1 kurf t"zi ynll.lyla kllf'YolaW!
tt,l,lm~tu.

dan. aptmda ............... , t~DI~ ~ . Imlhru.k ten mUe6Si.T ol.l:l.bileedd "ina.lifbt'1Im1sb.l" • b!mJo.rtn. ~i mah.rnk en iddia. Malta RllIIJlU"hn-r.lfi'. "'IAY~. 1m. mlk~ m&ZtTt 4:7 m.mJlt tl£ft dft'hal dUfe:r. DiltI ,ge:J!Qil c:nne lA kli.r'll.hi! lI'&Pl:l.D. F - Irdar mazot tBra.smld gemilvi.m..i! :mehafllliliiW! :my~1>.: olrlqu ,ciddiyetlo .Il'awoak ~ botlutD. yir kUili b betabel' bu. iddlll.ll.!D. :I'tIlI.lyaa eGi.1DiIkftr. . YIDli ~ llDlumJ_yesine k bit pro da olmnktM ilcr'[ g~meJllem de ~l!l'!i'· D.'enwden weak 260 vetJl mu.iJt:c.meldit. bilirl8l', onm. Y ~ IWlDl.".t: btL Blweli. bu. a llra.tl!..iJ OOknclmn. bim bu ho.rfi,ke:L s b;i M!'Vi bo'Uw-m :o::n.ak.i.nal.erl dalID.a ytikyuUn. it:IiGyred"rl I:'ken ~ IRl ~ . oIinltle &eyir i in ima1 edilmi~ d&n b.lil1nualllln V,I! ~ CihIm oldWOnrmdru'i s.Ura.tiodm dii~eHaibJnrl-e old:lIbt giblo bu ~~ rl .ta;IIdIrd.e m.ti~ycU rini Ikaybe~ ~ eaki siJJl:em mtw.a::dan k dt'-:rl ,M.aam dll dcrhal b ytik Z3.J1U"1!l tevaitl ~ kola.ycn g~bijll'le4eri hI!&- ili\"1,"'(' t'-dd.im. Iti Imrhden C\'1'cl in;!llll

Itlll·

IIJArla. dWlliiloili modem ii.aii bo.hrini.n dar 'Veo iyi miidafaa. edl1 dlcnnden g~ , . lkiD ve ilhtim.al yoktu.t. ~ brnftlm bir tclmen' d cili bbiltJ. ti bo· de milteDlWiJl., dh. 1'0 b boyunda 'bir td:ne ~ om . mutn.wasd: dereceti!a dolph bir denmie bile 1li~:I:I:al dit i:! ." A.k' D. alelllm bub kib. iC'hI !!Iillkm biT ien.iz Bayilir. in bh' kru~, 'bir muhrib t~ ~ plan IIrir deni.z bir mottltrbot ~:ia. f.l.rtuJ.iJ.b tefflklti ohma:ln'lI'; hecll!l tell, • m.ilnhB.Bl1"lD1 yiIbek irlirutl.o ~ I'6tmck i1;ln ~ IrQ _ to 1"

l ti~.Tem k.Ba,. oytmd.a ell idL "iu:mf I:tn k ~
j

"

)'~

u.-

Yueuf.

kurtanm
........... ,,'" M

~Ja.

,.

hiU

Ali

"""u ~dm
_

,kfmB.IM!!d. -

iiP-

~JJrntlZ?

i!;'inde 'a lu'WY01' di. Ai;o, hu;mw b • Jr1:1. k bir b :Ide !jdima dogru ".ii:TUd~.
YUmI, dan3; ~"3de In&gruT

Mmla.r- .sec~

i.I"

'-'0

haJ alml~tl. van]:],.r t r'" Y ;,jJ

eydana geltn pehD g:itr or.:: htt'dlfar. idi Alit:o k

I
!
C!l.1IlJ olu p n bissini vC'rdirdi..
Anru_.m!
Ii

I

~

( Sonn

lilH)

dem u: kCDJU"lID

tI

j

diblDll~, J':I"!.'T\~u.n ia.de~iI~ ,
1M

ID-ee sesi
uti.:
:n1 ..

~I.mdi

hill..... ~
uta.

go fit' rmcfitc ~ndJb"l ril taUl noktwu It'U.

Ve i~te bu daluka,

Deni.,u

Otc.k i rle-

Sevimli
-

bir :;{':';, mllZll.f[,·
kI dE'" kim Al

Ot

__ .

uyn.ndI rtmmml; ls;in Iifa:! ilina.l biJfd r5te.l'JU)'E'D. a.nn ,har elJ!.iz durara.k k ry(,4imn h;.mdl.! D1l..ijlI .IllJ.FJll uyuyan t>fu;:lJthl ~yrediyord1J. Bllli.lJ1 1J.."l;yn:l.J pkl'lc" r1llde top] h. EiaDkL O,glu! Kli~bldlli f?C'vgili Ogtll nradEl,
Il

CPCugunll

oIlimw 'c ?nyonlu : HlL. k.imtrul rwn,

y!

d -,
1.-

du II.kl!Uriyl!? lUluk doJmn ru I.! .lUI cl.I..W UZWI. UP..Il.n
Hor'Y ....
glill

k,
U}ltil ••

l'I:W'

hidE!.! •. Flenbll.J:l Fi a.i.h>-LLnli"ll1. bti!'J.~k btr 111I1e 'e Imi~

I

~

l{ ~ltlJ\ta

b r-Bduki
b

.b:

u.lr r"rW':.i:y .. 1;.t ~ lIevam. Veo

q1ftllk _ blrnz etti. PI!'I1meg(tltkll.tiPl"-

)1, vrum. 'de? - Ot'"it\_la.. BH..h~ benlJJ'r<! ... Of"n~ kadru Jliha.'~t '{)r,;Uj~ln: JmV1,l~\l QlmrJ..kli:l beraber. onu.n
pI'

- O't 1u :!nIH.'M! .. - EJr ~. n.n1am!.Yl' WIl
annt.
nCI

hi!

!iUDC1tI. IBu.r

m ii1jfik nazarlH 10 aJ tJru:Ia llIyUl'<Jof BI! IDl ri.i.ya IdJ (l..Caba?

aa

U.

Bununl.n teruber.

OOCli;"'1.1nUn

tum

ufni.su u Ilaltik' W... Ii~ e, karyol:.unn de-ulIriD t.utun.rn1..Uj (I mini mini e11 Liild b. rn got irilp UI'" tnek ne uvlrl! Q~I uld]. f'erihon, gayri il Liyrui Dll..imbl:ri· ynye dogrn. dijnd,U. Faknt 0, g llG ouncyi h:iJ.;JLa,';l!} bll akD1.llh l"\,iW PsCI:I ~ lib. ul.ladan (ekilmluU. o v. kIt, Pc liltiJJ... g.y!!'t jh\l hi .. h:.u ~ctlt.l... UrfLk po.rmoldam

nl'fi\ bu k biT yaIR Jl"I,ftEL hL.niiz 1:H.ru ru-nlyle ah.ll'fl.lllaID.llih" Bll1l1n bllnlar Ollil hfLI.A hlr Ii .vol.

de

h@ofl(ii:.ine b.i.hl.lI\[h~1 htlbtol" d a1 Ir t J'I"I.

kal~I&ID.~

tmJ gOOi goliyornu,
h1rtC1Ji
tI b"tillii

LlI,'.Il.WUl Altay

He .

kUl'mum..a \Ie b~ konuljl

kaJ.lium oJlffi nii.lJe.r, gffi" zllmiuden b d&h~ 'i'Y'.......,~

.... .bl;adln

a,...
_
:t

Ha)-Tct-lc sDroL! ; - Sev·rll y, VI" Sl'"nin ba$a. oi.. aDell dlili ml VilE? - Ei. 'f. O(l!ul bah. mJa beTa.b.·! Ci.tLill\l": mrlm:; SII'11g1ll; Al t-:,.

!>InLn:

r ('1 tH:fl1l

:

Ist"nbul

a 1111? di)·I1..' so Ill.
oj ugund:lll

klIldf!. 01

lL

o.nn~m!..

'{lID.!
fiJI g&~] .l.mi

_ _
-

Ev"1:!,. tlrin(",l i..)it ann~n
EVd ..

n 111 .
~1

.f'~ det

vanh..

Fn..kat

klol.lolUh III

ciw

u.,~ L

H.ag.t.trtrl &Ilnenl .. saWl!:,'~

Yl

)

7 H.AZt:HAN

19.10

-,

1Bu h

--0---

ell miyor
f, .:l iJ nQU .... k fll!ld,,)

n t arru-

(Bi, til.,. "

1 inlll

~hi""d

.. '

(Bc.l1fI l.a... '. 1 ind ,uh ;(11.... 1

Galat s

RelSicilmh LLmllZ; benl.b:crinde bnh:wall ~\'atl& mrli..lrte Olev vn:puruna r-:iki"b ulUDktal'l 801ll'a 'Ij;'l!-Pur na.rcJ((:l ell rk n uL:W.ma.. birikmi§ olan: hulk 1ekrnr a:lkqlur ve ''Ya!t' I '\'1t:roI1.. nitlal aril samimJ te ii· rlltta: bulumnU§ltl.r, ireDdlleri de; Yl s I" \'ar:tJr: rauka Je buyurm lanbl".

I'llQa btl nnsur.

0 Imilk

'U!i:~rc u~lll ..lal' yall-

au ULJY1l1"'!!'I()f, ~ehrin merk I liz zerilluo:!:, evterin dlU1lla mil sili'tCrc~· sine ulil.l.~lar ve karkun direk pikeIer y&pm!~llU'dIr" 1 ~l rinD

Y.i!.id n i'W,l u.adi '\I'~yeti :t:l.llkkmd rtikbtnll.ll l r Jl'lHd~ l:ru.hmmlllJctA .. A1M~Ln [Jrnpagnncru, ~k.ilati ta:rMJnUail yuyilan haberfere gew!}

t ElIII"

til ••

mikyas!.a.
I"

1T.J.l1{es; lmaJrtaWrJ3I. O

Rotn:a., 'D {A.A.,
blldiriyor:

mnyn 11 Id:ildii - Ilavali aj::J.rull

ItMya knlllgw aahillariui, At'I'Ia.VUtilllgu, Dliist~D1lcke im po.l1lb ,f'I ugu ,TC r.op:rak.!:Ii:rutl ill" I..u. wen 12 til il gil! Iii!'Iligrnde bi!" IlUlltn'le!'J, sey r jj~~[ er i~JIl l~nWre]j bir b:l1e konu.biu.Jl?il1r. Bu sallille-rdeki limaclar:l uj'r}lrnlLk istll' 11 vapurlann Dl.iliIan.de alllilalan Ve Ital IIIl kOBBnloshanelennd"11 ve y: 8!"k(,:ri m:'ikrunal.J.ndau t.a In III almalar; lil.ZllndIT. Be}'r'User! r lmlindli<\
bLI1Ul'lm!l.kta

Yeh.iJ.inIII u Pa i3, G H ) - FrOJ.ll!>.l.Z Ba~llufH Paul H~ynaud diin u.!}ti.t'!1 bFltUn FJ'An~IZ rsrasyonlarr tarllrmdan nC-';;rrihh.p ll:iir nutuk .. ,ylelln~1jr. u.

Fnuuila llru vckili her ifBYdom e'll'V ..ki gUlldcnbJ.ori d(lwm cdltl!l biiyiik A \mun taarruzum:m 1!rL:Itl!I.nmr.Ll an lat • rttH~, lehhkeyi nsia istlhkae e:tmellllek ie.Hb CUlgllli, Alman l.ehlilwsi· el'an clli bilyiik hit' 13 ~ Ill' ctld oldugllnu k"ydl'ltiklr'lL'I i.lCiIIll'a barb
bJ.lkklTIda mIll t m-lUlmlt.
\I\~ •

SOLDAN S.A.Ca.: 1 - Bir :311ih, him, bir rmta, ~ - BtJ.sit, usta olmryan, 3 -Ieab eden, FJ' n izca ""'~Ylr". - Miiu.ad6 etmeyen Lam iz,

5-.

l~i.
tlhi fl 01 ..

V"'I'1,Lomk.l!u.I .
TiI.r'

nwl(;' 'em!!' bl"mjJj 1-.1 bi.h:eclitkl'du·, Tllri(l)'e bll'l.IlCllli!1 rn u
'}'e

me

I~

iUle.fiklere top, 600 bin tUf'e veri yor
(~t~&f

etau till. tirnanlar a dognl gtt:rn ktt: olftn g nnler t hlikeLl nun hl.lua.111n huanduna hflflgl :::;Un Ve

trr, F.'ud Rtjl'l'Iau,l AlmAn l.II.anuziarl'run F'ran.All ask·r I~ri i~il'l &rtlk blr

ba.ng'i saat vasil oIaeaklaruu, by, linumlann makan:u .... a vakli zamauim
(Iii b.ldlreoeklerdir,

1 In.::iyi,".d

,

LUere Uigil ereye

n.'III!lt

vc :;;ur4i1 <llm;a!C u
II:!'...

.,Im ~~
Iardu,

J....dar

t-.""

set [}.l-1l:am1i o}-Un,:U -

, • i n'l'lo!

...'.5tillZl'l"iU'lda ,·:IIrI1.;!, .• Ill! r!.i.eklYO;: buin(l.I'!:jllldl! dereca oIIl;ml·II· :.u VI' 3U h rim [<ir.1 Inda ]~t8"I11JL - Ecllrno ruukavernet, <13 ~,.rlit rnu b.Ik' .. 1 "I

2l !b",ir"nttll

cod il'l'l.,,(:-k tl

L.

o,:lrm.m h .. ~ uru 211 11 Ii ..J>l1rh, 1:< t n.blildan h~<ll.!licl I.'thl('Coc-k IILI" ~D E lslnnbw 1,isl Icl
..,1 .... I, It,"11IIfi;i kb,dll.

y""~J":

bID. tlitck bllecaktu. B~ ~ilill1l:\rln pc'k rrwdcrrt alma" makla oornber filyJaJJ 'lair !lIekilde k ullamlabi Ler"f' k.lerl beyan cdiJmelttedk i3u sililh~arlll yakmcl.a AIlYU " pay naJ.llin. b:l~IaJ)acagl i.iJnid olu.nIi1 !Uctad II

1111:; otmazsa 600 ve ~JOO !;i3.1'll'n_opu verilet

rikadaki hll7::l t. 1.:111 ~ II rl ban:kct t,1 mol '.. i bildirril d.i Panama, S IA.A,) - 23 bi tonluk Conte di Biancarnonn I l_}Iill transattant.iki Amerika l:ml~ik dev1etLerirle aid bulunan Balbo limanmdao i!i':tn :[llli.te kadar \i.tllrnak uzcre bugiin ~mi,r alml§ oldugu :wyh:nmC'k
I1Dlfl

~i.irpri1.: le ikJI ~Lmc<ligmi, nil.e[.rim ;ki ~1i11 durrnarlan lIc\'FJrn eden Alms n l.lq;y,i-limn ihnld tttikl~ii netteeyi v(,nrwklcn U2J1.k olduguuu kaydetmi.lt VC" ul'..miiitlT ki ~ ~ Frnnslz ordulart ba§kum::lIldaru genC-f;11 Wey,ga.ndla bugiin konWJ
tum. Balla. Jjimalcle cel!"eyaD. ed

t;eciir.

~

i1.l! mektellJer I 1 t&h~ fll1 Par-is, 6 (A.A.) - Bll" ka!; me~ \'1,:

oianLlllr 11 ~lir<lk. CI-

tranSlZ

kah
"Hamburger Al..man ~tesi

a.skerleriruD
raman

llID

Balkan
IIIW1

g I.ke~lel"'i lehlr ,edildl
Did"J~ 11"'0,: '.,;I1r"1ITUi'.(J
.. Ill ..

Tl'I,gehhitl .. admdalli ~ullla:n :,!'a:l::makt.:l •

yn.ralanma:sml mucib olan Paris mtn1!:akaslIun born· ha IUlnLa.IU i:i~..i!ri.n~hiik (nil t r'~u~i&; mmLakaElfld.filliiJk m ,Id bll(;!nn ka.~ pt1ldn· a"IIIl'!. k~ ... Venn i!<-llr. .fi,r

fe-be bomba d~mcsi cliklanu tilnH~si ,'c

bir r,ol(

1;;0 •

harb!cnn bu ann. Kadar ki mki~afmd,~ll m ... .mnuruye-tle bnhsetti, Brlhas &'1 F'I":1..ru!IZ asker] erinin g1h;l.adtji buy Uk IjCcaut vc kahra.o1:J.1lukt:.ru::l mClmlUnjy~ti.fti blldtrdi, FrlllU1U iJ~\'ekiH netice olarak FI'an:;;,az halk.mJ. mOl~ini Ha:ybelme-mt,..ge tiavt:l elm· nab.:U: zail:'!rin bir an t;:VV I kazamtibilmesi lI;iD her1Jt:\.-s1n kt:ndisio mcwu va,z' eYl)' pMfI!j.1

7 - Yalan. S - l~l.k vern, dilnJ 09 - Bir uota, ~ptc.dilme.iil gijt;, yer.· 10 - ill <I(rnak. YUKARlDAN AfJAGn>:A: 1 - l'::oJ"l€ klere takihr, hl!" luiI'll')' ac;.ar, 2 - t_ ,stonuna. "le., gelse i i o ,biT e r. 3 - M~h'lJi' bfr n m. r. 4Ana bIo.ba ve ~Qttlkl' I ka~ ptlarda butunur, 5 - C.l.l ~ dl!:iil, bi I" ha Ho: :R&-ir i,

Iii '7 89-

ThUJ dlJo"til. bir
Zaman,
~~r1"I

not;

cttka'. 'ltr-tl~ hulunur,
blf I.IZUV.

Carnllerde.van;1:u-:,

10 ~ Eski bir ~ilfth, C' ito lirke-n }'aplhr.

0011-

[EpvFlk" gjjllkii: buJ'lI<1mnll'l h<rl7ij

e-ttig-iru kaydetmi!] \'~ ".'a,Lan it;in ~~pht:d(: ...:arplpl1 askfrlerin
iC;lb

.

Y"l"lml:j:

o-

lin
kUI~

1};>lll311ol.'"lIlv .. lC!rc c:n·!~Hllhl
RW11I Lrl}'.,

.. kw"JlLen I';Urc ....-

dUr:

,

l:5Jll;arl

\'I!

krlm )].b"-T":p:l< >' 1!.l~II":If' :ronrud.nn ~,·d,.r.,. !y'lnl.
COIJIi]1

der\lhdc
1".

t'Lr",,~

I

II

gur;;$I"rm

"BiZ2at l:'c.luh ask~iedrnizl eol Imilami'lk il;ln nJ.smm InYIDctini lamruakLan cJal.a. iyi til" ~('.y yapawB -

i 1.-a1ruWl: lJaorl1 hllli Roma, 6. I"A.A,j ~ 1iaJya Loprll-k· ]armm oil" klE'llUlda l~lklarm sa"" . di,irU.lm~si i:hti.maJi kaq1smdn halk
J~lkl.ann ,~v!l:rden cilljan SI:t:m n:l

I~JII tllD'~ft' 1 11 I ru, I .C!'>\ 1I:HLd.um.~ 11. Rumen (;111', .. d".' nu. 1ed~, "yo ~ lIumlUa yllDlJf:l Olr mtl nllplil, .. InCI B:Uk.an gurq;I"'J'iui h.I<1I d' i yall"mJya~"llrU!il ve 1111 mf'!l''' '" 1, ~ II 1'I11110rro Olmil:fOlll bu t.lnllc l~nll "~lldl!l-LlII blkllr-

yn;.
"A! I r I'lnd kl blockhauslann~ dan Fmn"lz"lI"1 ancnk '"e SDn k~v • ,'eUerimi.;u dl. I:->e mi](la.hllll;! ettirc •

g~~1 ·nligi ~N!a:lli t"ll4;dir et.ml!'!tir. iI'I~ iTili. !a!t II rr h~r~lun faaJi:\.'l'ti L()l'Iut';1, 6 IH,lSusll - lngjJt,ere h!lvlII kllv\' Ilc-ri bugi.in ~inti dem oklraJ.! TJambLlrgl:hkl :l!LSkcri ht"def • leri bornbanllman etm1!'l1-rdir. _\'ll I~ hr)mb' hr']~TI bir I,;ogu beddle • rm i1 Lk:r k btiytik yulgl fl1
C'liktJg. 11,ii:~~lhl!de

1

'2

31~~~~~~~~~

4

51":"~"":':'~~

R'

mfLlli olseak malzemc l'et ~uilrru~til.

tedarildne

da·

fi

Hu I
"'111; ktomol!

'bJI;i
l"'~tl":1: Org.nlz.ill.,lloll k(o·

rek \'€ en lanna mil dik.. ToF"ln.[ I
nui<laslnda

~'tletli mlll'ill1elc v:J.Slta .!.at Jffi!llrek ~lkatabil -, dati ~J1ris"i. bsr i' ad

{l.l:&.l~ lie Ihll:ra u.ra"'~IlIL' ~y'ri.i,<;.Hof .. r kl'<;ilili lhll-a, 6; lA..A)

e-dilmi=F:rr,
IAhl'ib

Bi

\:0

OOn7.in

tankhlrl

ed..i1mistfr.

kuro

r:r.tttBlndaki ~lgra.mlljbr,

Malta i~e g[mVI:Lf11JJ.'" seL'.:o-rleri inkl-

-

-ZlC«--

t~

Franlliildatn memlukutimJza arekal eden h,1obeEer
An"k\ ,ifi lA-A., - lIiimleTi .:l-1Il. glUR' ~';lZI" tnlfob mizilIlfran.sadan. memlel;e [rJ i:uol mlltev~cihi!:n hareket ~ttikle"lJ1 ••. H'arle~yt \'c-ka-

m 11EII1l"'~Gn: F~" &slkl:'-S
b.a;k :~

Ju'leJijitlrdmi:jl

mlLralyoz

"''',1'

s;tad.: - \fd..
-

C;.. l.'!lloli=tr.oY

T,·

1, Foen~rbilh~,-,. n.'
<It).

1)

Y~n balt,t:'l" r.Url ~'u - S.arl'llh Du r:;on:'lOi'. I - Dt!pl.iI.ur.un Ir:ii J rlllm luLann d~lti.l'lIiil.:- buj!tllle k.,;i<t~ ,tol.tk~tc: ~llfol'i ~r-b~t dLoIIL1U~1lIkml'l(~h!1"l Ip-ta cdllall~tiro il. Ymi k:o;ml" Cl" ,"linT.! ann ~T11 Hv:Il ~i..I.(ia« tll • :l - J\~nI'pll] Bat 13 Ilr Ftrll!l'bt!h,·eC 1:i.tHa1il.r 8 ~ h I I Jr m , ya~
paCilldardr.

Mliiijnin yakHwulan ...t.ej ediyor, Frlln SI2.iar a~ hyor v i1erilllyi~imiz.e I'dft i Lu'. Dltild,l;;' on om v yi.rrrn I. lllllunuYl,r \~e ate~imi2. her" !Je'yi ()I'tnd. n kaldu·.dagJ. l.'ekHiir ki ilk Frau&lz C;lkLyor \'~ kcndilli ii. .zcri.l'Ic siHilm:'1 dilu n 'kih;ilk :zab'te aogm aitkin bll" toJ.Vlrla deg;I, !lUak13 uimkAr h.Lr V~,L'.:Iyette ilerUY' rek si:ca ~SI ir,lfl utet:l istiyor. Dir;;cc bi Ub bir adam. olWer VC' yrl [""ab [aJ. arai:lnda y~lIn) z kaian bir udam IJh."ld..rcye d 'am editor. Bli AI~l n Qbii:su mll,ralyo • ~Ilnti p-a 1[' '{r:\H bir ~Hni: de kopa rtY0l". S ghlm elile bll a!lke:r bit' tah.rrnca ya.lwl1,Yllw, g-')jils go~
blr mUl'udd tle yere se.fllmceyc lilld 01 II AlUitlll mlraJaYi. takd.ir
ka,.

Rt.Jffla. Jill (A.A,) - l\faUJIJ&t, F,nn 91z ceflhesintle yapllal1 yenj Alman ta;uruzllDu bilyiik lmrflc.rle il.9.n etmekte, muharebc:nin snn dl:!l'eeooe

Aim
HI] nD!;. Air-es, 6 (A.A.) - Gaze.. tplt'r, _ Im.:m .;afill'! I1rllgu3oy va uronun t.urpill nml,:Sli iiz~rin.e Arja lUm tarJ11nl
ilIl

biiytik

b~r :lfiddctte eel"

'n

ttigilli

letine malilmut

gelmHjlir:

t-cbarii!:t ~'I"'mekledl . Almrul 1-!l.lmanrltlnhgtilin F'ranslZ l!II,Uanru ya.L'·

HUBIl'· Ergcn~. H wid Boylu, Sa.ff('-t Erhililoglll, Sfyfeddin Bud'3.k, Emill 'Ultl!>n" Vedi l~meIl, Esau Ta • mersoy, Nl1i!m 'ddilll Ell:'i,] , C~mal U1uand, Admm ErJ:.tmen.ol, SUlld YaS!L" FnLma llinuutlg"UI, tSlI'mil Tincr, TnlIsm Yul~l;nk, H1UllZ1l.. Batu'kI (jm rE 'ci, un 1!1"I.'e-tEpirdmn, Slib P kini:d, en Rona, Tahil' Tasan, Fazil 0..:1 IIIb VI.

\'erl!en

pt'Ot;;:sto .notaSiol ve tti,rrUllI[ILIJ!:

reddeU.1i;mi ve Arj;,tnlm hiikUmetin~
Alma.flvaya ICUrn elli~

i~in chnde buhmao biJtiill ,'a:saa talai'D. mUr-a~t clrrrlcge karar vel'djJ;i ihsn.s edllme-ktecli~. Gazc-tele~ GOOQ kad lIt layy:)ren i11 har,~- ta i,tira.1r e±'tign.1 c jy ~lle kay-dej krnelttcdirlel".
n1fi.1(

yan 11:J ~liphoFJer izh{)'T enlia i' Ln l'lii· cum r..-dl!'" bl-!' muka bi1 protesto nil- • Uu:;., 1. ~u.j et'tlgmi bUdlren bir Be ... I 1m bab~J'l tJE~retmektl!dirler,

fu~·

~

I

~

l'

EfganistaolR bayraml m '~nasebetll leati edi... tsvi~re ,erkanlharbiye !en telgraflar re]$lnin biT emriyevmisi
Ahlmr11,6 {AJi...) - E:igllllistamn ~lli i:Jayrmm mi.l.aa b tll Reii:1lcliJMurll.lllliZ:lli. $aJu Efgftnl :tan A IHb.uI-L!ti i:Jil:mayuou. Mub cd ZAl:i.lr

~_erl ..nnl zl. an'{ et1i
Loll.int, 6 (HIlBWli

lWitli~e'si but;lin Flauder den !n;-illlilreye

ecpt

sin ..

g-~len Yillrah l<'taD~

dar atal ed1j'cr. Bu miieatl~IQyt !lea~
ve

h yecan dUj'a.r'D.k, biJ t"!iuin 1'li..rJj st· klyor. Bu In ar ~erpm birdWjm.ana. ~L mucnddl: elmekle irumn gtllLU'
duyuyl')T' ...

UG.rii 8.l'3lW'l.dn
.......I~......... fll' ~ ~O'

..

g.uo.ki

B. rnl!. 6 r A. A.) - l:;:v i.;re- e.rkiiru lIarblye rei!'!1 gmcral G!!LiSMII, I'I~ • rell!ig; bil" emri )"evmide. hvioJ;;i'elliD. 11: 'iIId~nj mlid .,d~bilooek v!u:iyel~

mlker l~riru ziyarttte1:J:ili~lii .

~&'Vh;:rQ tByyarelerlnirn kal'u·.am ill1hgl
B :rn, 6 lA,A.) - E 'ncbi memJe _' ket.l.. yaYlmn h.bt:I-lerin hiliiJ'w 01· rdu el"klinl bahriymn e \ ril hi bll1J.erd~n hi bJr d re tAyym_-esinln €'Cll.eM t0J;lrrud ·1 ~riil"
Q.~J:l u\madJ,;-l o.nI~ImI:Jolll". cmUlen Btlni.'l ~ltIs:i hm1Ylu?cU~riQ krrhmm.LlllI .. g<ndan ~I'I 'lyn,J~ b:illS('t1ll4;tel~ son!!; ,,8yle dCfm:kh.:tHr~,

teati !'dilmj !jt:i

f,1i'3nsada YilikaliJnillil cas I' r mabkDm ,oldu...
v-c["l'l:l.j:Jti ~1J"'(lil.[lTJ i.llumdt:f.I Fran s~ PIWR kaul-r ntllnuRlardl" Fukat hlllllliLn blr kw; a:y ~on:ra AlmrLnl' ~ulh yapmu [(HI, V r1iiaYI 1Jll2la~ l~ mochl lye· lld luuwlllr. 19U :I'lG; - i icinc1 > • ~ruu mudbi6{1. 0 a TIlda m ull.tc.fi.f.tl~r :1. yat buluTI£ ve dl b • ~t.metlclerdl h hi Imyb~lIul" ula • c-~ Dt.irt ~Nlelik snb!1" ve hlU'· bill HGIlUnda cli.it.. cr!il .. n tL-, bbij '\-'C tulrcket zal.ClI t _ un etu, Alm:mya iki fLyUirtnben !II~n Sol;1
l"Iahlu:iyor. Pu :'lIn.lrhr:l., mudhllJt Runa mUlkIlV(·ml't I'lmr'k,
l".

p&l"itJ, () r A.A. D - A~k er! mllll kc.mo b~""en ~ t.elfld£ ed~ olan !jI,)kiz_ rat->u nil l(lndil: MlIiilm ver ~ mi!f!,i.r. nOli kJ. I •..lama m!lhkllrn
",'t.hhnlljlll'. Ikl kl I mi.icbb"d lruug-c, ChgCI Jk I J.: 1!o!I de HI f;enl" kilre~ "c 20 Helle FI JiJI r ya Yll.lt lJiII.:iIDD.lDagu mahkClm g[mll,1 r,·tr.

ElgQ·~. ,..Uii1-" ti M.vh4m£d Znilir :Sal Kfl il Ef"'.ani8l.amll·milli b4ynunl mti BQ. tV'tiIe en hit' taDrikl(·n.mle. bl:l'l1UII'r.l!l"M IIkre

roilcrlua.a ebnl'8i Illmn ge1dis-in, bHdJlmi~til". Swir lurrbi 15101ire milldillli beye{'ana duSJU rlTlCliHilidir. .iUoe:timl z yeo ni 'hart! u8'Jlerlle slLl1l~ maruz G{aJm1yaeaktn. iluca.rlur IlaL8Jinn-g'lur IuhiudJ.-kii
oldl.lgunu.
VIe

te

Drer

mlileUnin re a.ill ItakklndaJli l~mennH('rimj :sunllJ'lm,

;laU lllllfrtiell('nnlTl detleri VI,: k.l!!ide~ E£ga.n

~IJSl

saa -

~VfJ['Ii'tgn III ~kt :;rl.b;iirndn

I~:yli

vigjrdL

r'!."'ll BudHP tn::J.Zl1"1 Kant

w,

l>.di,ror

(A.A.. 1 ~
'I'

J.on, ct

('salty.

H....ciye l Ha~bLl1'glHr k~

lI(,au

td

rnnhk - IUU uli1l1.rnr

Dr.IlI..l1\rln.

Fr,wB'd 1. Alman isl.1l bard..t s,;trviGillin !'Itfi J'lJlien M~!'I.St.n bu.lunma'k: ,aid

tad I r. M 1It1i5na' WI ih llBa.sJ .i:lavll.clllga rnal Clm ,~t'lgplrunakl.ll" t w. Mal1 • kuw, blr IWI"'U('nbL'n Frnntilldll kilt.
k hllhad ~ rulnn illUbbar:Lt senTi • Hillin d ,1M g.n! IllHll ~tmi:flil"

TIlrkiyfl ~iG'WI 'Writ J!.'l..'{dti'JJ:l 181m.l Immf?yc.: Ek - tlruwuza UH.ut1cdr lebl"llde· rIDden delaY' t ckkiir e1.h:rek kendilC'rmln V(l. dc.~t TUrl~ mill('linin sEta. !l.etl.Q.ri ~Q.in en ilailJlimL 1['mL!I'I'Iliyau. mJ ar7.e<]~Tifl1.

bin

ki ]i'll"up gand.u

lllu.siration

~

..

m (m~:U!lmdn I1lka.n Illl..-ita huJtkmda o lJ lll-l(l P tis.i lnafmdnn '\'If'rUen ikl i!l<ti~nh riMm' mebwm.n m~ti· !Sinde ya:Z:1 ile I" vab vet1!l'!iilitir, l\"Ollt ('lim!;.?dcmi~l.ir ki: A&'al'H'll Habsburg]"r lebiful~

Do!!:' 1 n knn Lvi n:'nin bi T mllhilfilZft l't:: I,mil mud a mel husu,!nll1d.~ki azmllll blr ddlli
1.1'. '

t.

um nyan!n UU,sf"kler81 ohm i1imdl
Bilkre':j, riYQr:
ri3

I A,A.) -

Havas bUdi-

nlorwljJ( t! l.i.lhil'

InJ;i hz. '", FI'

, talebele-rde:o
A11kaI~,
(1

Beif;.il"3 ve Hollandadaki
mlyan ail t r
(A,A, ~IIurtl'in>

haber

ala.re-

rl If!

];adar ol!:Ur~

rnlll,·jJ

Bugiin bllli'l1Zi;ll':t ITIlJ II: vf'mct, fKkg, yann l!;':'f' ubus VI' 11Iltf'lwt .. , N ;If.lOlyon un 1;1';':'11 yc rllu: gel! rak>cek.
lir,

Banka ru Aranlyor
SSIS
TtlnrnJlII ll'!mlr

k'alt'lcr nr.l!lr dildij-j dogrudur. ELl 111.1018 b ntbl:!l ("lddt bir pfop8g11nd'l )";LJ'III.11 - Idriia t'dilrom(?z. Ar:t<idtik OHo J"J:JI"li larun ~'cni hudlidJa I lull,]. In la An:!l!TlkaJa bpyanatt.a bu11lH rd"URI hi'.

Litvanva
YI'n:'hm I([[I, Fraru;:,

Ba,vekill
A.l :ll.li'Ilotoful!l

"'' 'YlJ

ff1

I uir Tllr'k mil

•...-,., Jlli,.

k Idin(]I"': HI1J1an!I1l Vt: BI·h~ik.ldlik I 'T'iJ1 k l:i. IcllC:,UHLIli bir '["IlSDll m[.'Dlh'k{'Le don
mi.h! 'l"t. 'b~ ~mtJlIlJ h,;i1'l d alman hn~l'l~r 1lJ: 11... dl!l!i.h!tllc l'Iet!fI'elillnLlf! bulllnrl1iilrt;l,du. l{l;!ndilennd~n till' habo:r illl'lm~ml~ 1.{Ll'elJc Jmldl illC " •

Abcar hUkClllll"lI JUu£tnI110n\l::J. Mncar hmllllJlal Inl JIli'llb(lI~ nlara.'k gi:'i~hLt"l.'n bil' 1130 Ita I,;lkhgml TiabJ:"r
I.lhr aimilli. Pa.ri£tek~ M;J.I:'~r :o;i,;fir-lJ.ll hu.dj_s~yl Fmni;ta hUkCimp'ti n082;dmd", pr·Dtcsto If" 1111!'Se memur e:tnH~lir. F'lm8a IIUkfluleti btl lla...i'I,<'lII.I1llJ bl1l'1I1· Jhll~l lI{' hl~ bu aJiJuun olmadll,'UIII \'1:' lJa IJrw kli~ rtll!~ cwldigi ~[ll an YilT"oIII\1l bi .. h· ta ('!lat"Psin 1Iu til . 11I.r11'1 ltakiknL6 uymlY!ill bil' ~ 'Irlld~ l.1 k llJhm bc:fu.n !.wl IItL:>tiJr.

IZ cel1"~me If, T!}.l ~'a. ~11Wl. rem ,,\lmal1 UUl.fI·Il.:r;I1i'lUn Alnhl.n}'a .. [uD barbl ht'r nco ballruiLI1 L IlIUI1;>", olNUn linbalml·~ I[adal' bltil"Dwk niy~tillJ' ()It.lu_g-u inliballu blr ktl~ bUdll'llnll' k lo.: Llir.

Inllll'LilJ(lll t,e< kIL.llwr!.IIIl.ilIGIII.

ua12

i benum
I-

he.

'K:ltU_IJ~,

I} ~A

Halkl HLtndlg,na ;;i.)re, i:.'Skiden :F'('Ilonyada bir kl~ Hoporl.rlnI'ltrlrrkeri' ohan Z:lkop.llfLC'tle lol,.'dn\,i eJitmekt • IJI..r.l.n Y~ll-nLaAlrtlrUl pilot!;,l]"' Ilcillil twnllD11_ I iyilC-~ltu~dL'n l~phey' son

lehid~esiylc JnU( Do li, b

knr II, kum,l

dll\tf'1J ilmrlJ1\' J... lh' n)'l't H rky.!i, t";lj\iyr, , kl·r'J,·r'l'illfl tj('beblret VI I'"di~ h ldlp. nID haUInj h~S"l I.i lmrik UU! c _bUb i cJeccldir.

dl.!rilmekh .(Jlrl~r,

''I'EN1

SUUUI

"1 RitzmAN

Btl

Bel~ikada ka~an taJeb:e.-r" lerimi.z;in isimleri
IDVIIiIdl

~~~ ._

I!I~"

"._111)

l~ ~Io

I Harb lclnden ::=I1=::!~~d~~~~;~:i~~f:
~
ne oldu?
0~
~O~ JiU'2JIldim

~ j;Qylcmi. Mt!\OOU, I!adUld.~. ku... ~ blr GeY ru-d£mlldIJin halda .:BUgWl b~amn kL%:lIeIH:rlLbcrdlk:. l"iil"1fi Illlmml ~,*"I~ Be .. ldrnln u.i.lo!! cnndo(!'!,'ilm \'ill":' duiil. lkn _ ~!e ~!lmt."lID 0' ,l!IudBkl I ;[in('~li!'1"1in.,tw"Wln. Soma I ub"enillm dIt!mi!Ir; Han\CU sdld.1Dm\i6-tu. ,tm:Itm. ktl!D, I hcpsl yaL'lnmIB. 80=1'1 1i.LUI~ ~"-;Mhc~ lo"_fiIium liM!iIi ~i koUmi] ~JliIl:ldiirli1£1 bUlB nln.u:du rJt! enu se vdllL I 'Dlo. R:ImdlI CIlIk ,~I hIa.Il aek12 i,..n lc-I:Idk oI!d"rdim, Z;;n'ulll tOCui£ b;rwn:l ~Ir ),Q.J!oIlr Dil'l hillil 0 -",roIJdilll ... ''' ~(' In .'t'I.I$. rli.ln ."lk. " Soma li:mdi ktll1dlme ml.lhllllu:me! I!L ~ IUrrl Lo!f".:JUNdlk, 1II1ye ~ddi£Jni D30roum. WI!. ;ii, bilnlm knnn., Qlrl1J:iunlll bil. mil iIIb:J,JdI bfiyJc pylen bauu . .>'l<l'L· • H.i~ dN.; •• S(l;O:cI~ <>1'1 u hun}'" ~bt JUt ,=";11j:1I'1ll1 . El:.JI.J..o~L klLIDI blonbuL~ ~orldcr kl!Ddldnl. 1il~«Or 'mi3'lii. lb,yl&" bwlta Y<lP"wolih~i ldn ilL:. d.l H,umhyl id.a~·ct ctmi". Ij1obJb.. $II b.a1do!O Idmil'l knrlSl I!.1JdnlB.1.frlid Fiili.lt moLlnLum hl:J' i y.,I;.[Il., b~ ,golin ~ oll'l'1llStu! .. Gdclcnmi deh;l!lIl!' :a.1;hm. Arko~.m i\I1im il\I8ll.l, ~ 1=11 n;1mh, bir bildiml.!:1'1 Y;,_I"~iidJ.l11: .li!r IU':IdI b~c!'l. - $;to" buRl In ll.1.I'IlW Wi ::>iIyl...,d1? de· _ Sip(; talmllllllill! bll1l'l.1:!11 Db' ~i dim. Ar'k;!dil~m kork.mlll:l alb;: SUicfu miili tl~lil'l IIZi:i L-taitl 1.c;;t.en sl~ RI.,~t II 11'11 • ~1J)'lcdl dt'otll. F1ak:a.t saua ~J'i!lIDU Tolk hlI:l.I.o ~ot rl fI IJJJI' 1IIli!f

:&iIdI: .,. ~~ ,~! _ &!iIlDr.I Ildmdm'bm ¢rk':' ~lB ~ uDiIIII IBil.:mdIi :£Ja ~ kW ~ .;am UpIII!ft ~ •• 11& ~ weak

ilr.di, G!iz.lmmIu !ikUnd~ d~~1jJ I'llriln~ :lOlolb r ~!:kt£bd!l! ilteo !'Ie d06U tlK'J.i.I;bL ~n ~.kJ!;I btab.b\:Jla. IIdB m.e _ o!.~J.i. O!:&dg, tniluD-'lIITdulr, Brut(! '~ii J'1llmi
ni.IfI

lU ulmi I1O!Lrd~~AI~:Jk dedim.

Xmondi1Jltl
lillm.tHnin bane

bir

fQ

rmlllmIll'Qrd.u, Dna
anlllU.iIIl,

~:l'lJI!rltl.kl~rihI ,aim!!

Olllcrek.:
B

Rak
1l:J

1,1.e,. Ik-dl,

uaril~

dan .,11Jo

o.h'IlliumJ Id 5aDlI lkocL\ll ik.llEiql,

bw.r. -

tIiL kL2. dlYi:i:r. i!:'rlltll;t~11 lIrlCldlim. Sir m101o.'''n Clbl ),01~ ,ar If knhv.,den elktlm. Bu~ b~llWl U'~
k;!_mdlUIII h"l'TcUC! b.tti..JklarJn.J :;~l!.iYQor '"

du.nl. TI·.:

r'I Ir~.rakolo

klil<lil.um. cio;},1C!l ...

rni .lli"al' cLtim .. Ad .. 11l:.11l.IZ hl~Jur!i u '1ul;kJorll ;)jilye>roll. Jkl ellie l' Uz.il ElU Jrnp..adl. III Ud.Lll:!t g,)f kce kottiJ. SanT'" ctlulIll i:L~.I1." ,diU, '{Ii$-' 1.1, InHu'I'fLI!S !l"6zlf'rilli PtD~"TI?:!'!l dogrtl ~vlrtlff lJ.::JkLJ, baJ!.h .. Oij.~l~fL .. dlCl1 111~br I.hlnn.:adlill iIIIluyor, f"an;J.kl.;lirmill uze:riJ:KI.m ),III'O'achlu'Yo.rdu, Dirden birc yiilind~[l l..illktl .!nWitdUi.!n 01l~l'111 &arLldL Act bLr sc:ac.

....lr

b hI c.li M1m ittir: 1 ~ lEly~ 1i:Ich:! ada. il:n.lhmm k tilJebem.iz \l,a.~lnlli J{arkiYIi1: VaJm. ]ilrtine meJu~'l g,elll'l'lLir;ti'l'. Bu tale lebe:n.i.nistmLeri. ,1lou:nJa.rillr: &mi V etiogl'l!I Ml1wfer ~. Etem I'ok_g(iiiZlfi, Ali TokgozHi, Nl.zm"I Sunay. Hayrcdd10 OzkuJ, Raul Hamarol, H'ii..socyin O,z]ro!"t Halid YaPle] I R eelb Ali S~foglu. Ce:rmi OIrtUrl!:, Kut..u.y Nec.dc' Bdi.iee Sakam ,,-.e ~i S' bahaddin KocatoP9'U,. ldJetind.en
I

Jm.t:n.ra, 6

rA .A..

~

HrnciY,1l

v.

,UmuJ Merkezinden
MiiDak,asa s'uretile
'17 T kim 18k 8th • rabll ko,ulmu
hnacaklll'.. .Omun. • VB ,.arlnamllai i~11III tlkaa ,dar.arm 11&1'11 I Iilnbulda Y-ni Pustana civarlnda Klzday haln1Rda IC.Jzwlay dir k'ltiriDOOn. mm.racaaUarl. _ ~halul13f6194O talrilil va saal and. yapll-c khr.

ID~D

~er'. ~CI.

tbtaJlim CUllI, Diger bir 1tlslm

YuslJ! tnJe~

~

2: ~

-

TlIonn

t;OL61

Iein

(,j1lC:ru

!'\iJyltlYln.
b3Ji1:J1 ,

1{

-

kooroJos.h1~"LlIDuzd:3Ji \Piz.e al~ i:igre:oi!mir}tir. "'!lWarm imml ri d l~blt edil~ik(j a.ync.a ilfm edil.e<:dtU:r.

&k iI~daki

tlUlllt !{ III

tit.,

sU:!,lil'en

d(l~

~'Ilksa .... 1IDd~ m~'"
mqlJt\

1.:I1l

REiiAiili

I-IO,NU

bav 'm@;t..nLl~.

,f(;.

:It amine hlq

l:I.i:I'ini i<n.rurun ,lrtloBU,Ol'lliUTIl. bilmll gUla}

IT ~,::.:",",""~~~~~~~~~"';:"~~

bQali~,
"!lUi

en

.red

~III:

~ WdU"YJ.'ordu. Hernen lliinm!l!k, kD',;IIC~~ 'k,lrlma l'ctilillDck ooi.l, LArIn bO~ilIk i:i 3'.'I'dum. lulli;J.1i;1anmI. bolj;:U,loD. b LJnli) dl15ililmc:dcn

cowkI;uunm ne ~l.Je:)l!luu l'_~~~&clmbirisHlel
-~!

I'D,g. '" 1_·'Ite- r, ey'," e', ' 0'" a" kl,' e-' del e,' ,',0' , '_ , ,I" k t' Iarm ana,t- t-Ikl I 'a ,Iar)
~ J'ilrl. ",.u;teIHlnll
gtlnd c"bl::l1 F'rn.fltil!

sahneler

l4. alum h.lhlra:.t eslIl1\ .. IWldo. 100 ALman eai:r edi.lm:i1lW'. Ev~ ~~lta.a.l!.N~ ~...Jl__vcl.isi tUn milU.Jik ycdi lu.l.omcl.rtl §arlunda buJUI.Il&.Il Bsed.ik'e VIl.SJ..\ olm~tur. Di1n. ta.I.JU,. raW. memu:r i1wlJ.woln fftll..lJy~li !~ ,a'lauflur. Klrk bin kUfiLahmin edilen bir Al\man Jru.'IfI"Cli.n:iE bulunmakta o]~
de y;qnlms.'k

" _I'

Narvik'de

Nfrr\"'ik, 6 (A.A..)

duna doiru

gidc:n.

1Bv~ l!ulduemir-yoll1 iiz.erid.-

vaziyet

i,.l 'bilmi:l'~N:lum. BIlJIu kJl~l b~lao ,.lk.ariIiD b~ llil SfI!ilIiQ'~lJJm .• o-d.i.rI 5e>o·dlk'I.!I!IJ ~ru;;) ~"'I iiItrn (!' dim. R..Iu;tadJ,l.II' il.I!t lIIe)tL :In!!J'e dnldtrn, t I~ (: Qrlml ".tdiJrmek i~ pl.io.. '" II.-urdwn. E>,~t oiiMilrrnck btI;yordl.lm. UllmU km..,d~iir!C't ieln muluikkall 1 ~1'miill idfm .. Im:mIilr bi5yw mm.;mlorch icidden u~
pell:

rab.

KM.be~+
L.IJo!ldr.dilrl blldlrl~ 11~VI: bUllWi

bi.r

di.ll;!niJ.n

1;IlYl"Dr~a.l

Wrl-

rLIDJIL

a:tI

,elaii.

1Iyoll r:
tl'!g:lU",r.:mln t:el'll.J.~ LiIlsv :rled il'i! tli:dlkt~, ... dollifmuD l.atol hm:lllIl b(ll'ffiburmm IlJll I'dll~h F1a !.Iib.I.lll:rIIld~ tI~nu. ~ tlo.,.nn if! It 'bF"'lnclnlll!:l ita: II' rl1~Il lJ1~hz k1lnUlri tbrlll; t'filljyOI"; Du :-.!I'I.;.e:rlenien DutIIl, kl"iI]I'a: !;'lkt.ll!:llIr I ~1:hu"lcrd.~ ll;k;;,!1 td.il'ml'm Ur" ~j;-e feWCr!, FM!.n:SI.l ~!!<kl!rlcJ:'tl'lE ~~II.k go!tfi1ne:!':1 I~n hullia h<!'J'Il'C"llli b~";.JnolLrud~r d"~'Llm.l$!>!f,:.hr, .DUhL!J:1 il>:.e;nne l;;y111'1\ ~\ Ift'lfl Jo..;jJ;llI.::;n E"u 11!11!! 10,ra ~'~'Il rt'I LItl r. II ~1I~lI'lo;:r ato:!:j' <Lt'tIII d II u,.kuauz i:£!\:lo!n tI JuK'l.~r ~'IIIIII:.I..:I1(;fl :!:Qnra IilILilt lill i;lyklil \.J.TI.!Yi.>'llLlm4:I)erdII • '[-",,,,,.lL=, :o.;:!t1ILI~r'l'Id 'kl bll ~.. bJ.rI(!l"dl! 0II'UrI uJ811 ¥'rarurl.l'.l. Y'd I.Iblu bl.r ltllnl~ gimllnJ.U!R::J

~ lit.

ILluJ5L1lo 1)1111u'I b~r 1I"<llru.~(it .. lI oltna I IhH m;ll:i.rL,1 clufllnl!l"i!k h~r..... k..~mu~. £abllQ,fL .n k~Y'13 eN.cn lL.. b~n:trlr" ~im!.tir, BMirelki\T Y;J"'nuUm Lnb:lF\ I.lII.'nllC Z:J~ blta lD'ii .l.trm::U:m;l blr~~ \"e ti; p.a.l"a iI~'" Al.m(l DI tl!vk it~ Fr\tl\' .IU.k olm'-U (

bjocrnlJeU dlllj"larmd • y~U1.d!ll ~~ detlj IlIlLLhMebeler O!3.CJlitI t.a.b.miJlJ G:d.:illt'Iekre&.r. oSiimdi.de[l b IJ lntaattn
'I1'wyctifiin ma.zi.k okl.u~ !'!lO)':oJ!'1!l.inK~ ted.ir. ~inJJl.ldeD v' garl1da.IL fi_iddetlB Wyik ~di ~ek.ttUir. Lorondheim.'d& bulWllUl. Alma.o. lct.;,larl'll.3 dbhak. ~ debilmeh.'ri i9n egi tEl if..li.kamet" bkribe[l 150 kiJome'he imlidadmda. olan gll.yct 'l.'aB'lli \ii..r mmtakawr.
1."nCLlI ill i!"lnd"i'I,: A,.I1.'1'e 12 hul

hIT.

A~sl takl!llrde lII:",ndtl"rllll ~ MIete:k i.e!!: k2!..irn ~ tUILilmw'ill" ... ftk b!o d~ !Joy]e I!IOldwn kI~.m. C I.'¢e :rlll~ niIIIiI, dDi:ru k c.II&imJ hilem..lf~ M~".r ~mn. SaJlllDlil. lI:II.I1:anlt l!"\Ie lk<ld;;l1~ ~tlim. H~ In kil.nIN n b..!>Fli! ",".J.l1:1I 1l.:l..",Li .... tadaimID. '~!J!le ~eH.fCIr, $:lnll:j bt!rumlll! 1lI11, ~. KlIJiI~ ynv~;;:a 8.1.1:1 um l:Iabxb.Jaum. :&l!adlvl!ll'l.l!ri. nuLl .,u,1'illi, ¥iU1 ~ r;;.nli:n 7 F .. r~ dmm.. ~:l..1cI1 bilflll1im blr ~ varp lmll,1llI:IJ:II p!im1!C1!!!rini. ~gi~ !iOlll'iIbl~ilI!1 :. p :IwJ..I..od:Lll S;i,,)'trclti!lIT1d.U'. UI'nb.1rull ~ lun.da P:1rLW.I)"~~ bu bl!,;lI.k rl....mU5!DIIU t.!-m illi.:I'~rdct'i •• o In B;;hJ!:Jor]1iI';'cn iHi.lcn~1 ~ mf:i;l; 1.mLik.. :saru.l b.i~ ~ir" .jiity ir;memJJ!.lm. Uyk:1tJim blkmJ~lmdQ ~~~.ak i~1n oGR.."TIJi oil!!lrni$1im. BI~ iI!.liEcdc P ~1' <!.in' CJd::LJnd.iuJ ~ Huh$ lo'UYoL"lod>i t ~ ..yl rduI'Ii~ SI1SIJ)'!IIr'du. Y3".-':lJ yavlI~ odamtza lilll·tUm. Odil man 1:I1:r an1pu.lle ~:rlJnlu. Vikudumc litr.cml: Ecldi. Bu. 00a 5ddz. Yl1 on .: ~a.nmm ge-

wtk!jiltlilhclill".

"crmekl~ mC!igul 1)1J1n bu nt;:!k ebtllilw i:.mi Hocnerdir. FnLIl£ll d::lhiliJlI! n.BLLrl 1[Ii:lJ' ManGel to ~lIkl:H'U'll11 InUb h VI;! te,Y:llrkuzlll'loJ;i:ln dob~1 BOoChe:rln eb.·yeyllinj tcbr'll!;; ftmi<!, oBfTll f.<ll1lllndEl bu :zekl )':Ivnl bcsi1!b.wg, (;1001)) t 'f!fild.]o: oil' kwnlbara 11~:I'bl tii."k Inun [);:.r:;JLLD k~,.no:;Si.ni Bocllerc \'er:oJ~k
Lj.z

1m lib IlnlMlOl

Hul':iJlo!

m~r,k,"~

-MUdd;:l; ;l.tc'JlCIll.

F",~h SaT~;gUz.el

&-

,,11-

rmrm;.

slin I~Wirc m;LhriUcd O~~ld.L :;.ok.io.k No. ,.4 "",,iddoel:!!ll!!yh: C~h': $L-hremll\i :t.fcllU: !MIron m:lh::U.lef.i Bl'l;nt::(,1 .~kak NQr oIIfi, d:.;!,
( ik:une~t;J I'Ll In CoilIl'UJ ) • Mlh:td!:!l 1I11eryem .. rmd;'t\ m~~B - a ~de1'A ~fiiz 'i'e dlLdu 'Ujl~i i Am~l"ik GIizcl1ik iIIk:.'h Cc:W nle.r i"tine ::I!:~I n bo~ ftrna cia \l1lISlM ~l\ onuha) sunil mijd.dl!ialeib Ei:JBtitillltrl prof~ m!:?~ur prof. 11t;:r~g tar.ilindan t, rtib ediln.~ te'!Jlll I!'dlJme~ fu.el'll y;u;ili r.drr...rnc £;00 tNGaa KAJIZl'K tJCZANESt Be~·(JogIlil. {wiliul dmlml~e d,e rnumailcyhln m(~1lr ~m~tl8.l1m t~rk Ill:: .;..<;:fl1tl me~h.ule &ittiiltiln bl',J'Olaile lad!!! JulmmD.!.L i.izerine- hl..l.ill:LJ.lL u5Iulu cmlh.nkcmde-ri li:iI,mm'Lll"lllr.l loU, :!.'!.2. lol!l3 'r'C iU tmCL.I m.'l[td~erl!"l!i! toC!dLbn. Niimufl~5inl!! g3re (4) ~Im kil·,td [()uJ1'l Y~)JlLJ ,1fTl 6.1 ;:>r.:" cl...:Ll1.m~ kOrlmu .. hlde Ia..Iman dm'i3 JaJ.'£~l1iJdJ. Llc Whlill,;.a~ pj.- I t1.ir., Muh3Jl1lJlJ:!rI bl!de'l (1DlQ LIini(iIr. 17 hdZU-= HI·Hi paz.:. r1.('oJ 1 I![lJt U ,I<lt 1<1 de FT1Uotinii .!iStcri£ c11l...·cr..i]lC \']1r Ik.J..wn mallke-ml' di~·:ll'Ih~l'le.slllC' n.$llm:Jsu":3 ve 9"l!llJ 1lOlK:s=.asl !'<Ipllal!OIK \'C: IfQ;;tI dICer gOrulurSfl ml.l h kk<ll lhal" i yapJ!.'lcJ;k llr. Elc II l::r'~ l,lir.L1OJ: L"dNdclu III ytmID lIru.'i;uk lemlnat :I~~~.lc tml.Llitlc 1lI{,.zkil g\Ul VI;! SB.. lt", 6~2 rmrnat'ad::l ka:rrtll i~bu d:lV:lYo mildve artn;Jn1LtY gol"ll"l ~ltril1 de her f{lln C.a~lo)lJ1Lm ....,kl ub~ mcrk!:lJ.nc mll~ delaleyhln (15) gilD la;wdc ce\'ab venne[_oil) s.inc &.lCiU \'uilm.i$ ve 'bcrmu~lbi k:l!L'lU' l";)~:jIatl .. n.

edJ ~tir. Sir J~i&.rnFriiJlSlZ. kit.: .bl,( L da trim.! i! b.l1HHcl'Iln d.m.rune ~t[lriJlmfl~ttir • .i<il.dllil .••· ~; rlllrm nbtunJ IIInnda ~llerll~ ~ei.lk il.!'8Di3lar1 I~Ul!k bwlliif.. },l)'...... ta..,k bi
ITI uam~l~

Kar aydm mftden 'iirk3tinlin IvberrUIOli"i
Bah ,et!k, .:; (A.A,) Balya :Ram Ayrllll moocll ~irketine aid 1012 par1;iU, t!'Dllik f::trkcti t.M'a!'!ndan vi-my ·tl"

~:l'(J["kLrd1.

lldrda.n S~C'rJ bir I:ril!.l&! ,maills;, Fr;msi1:, 91:'10;: i l~~ :t5k.~rkh '·anil. SIC kOll!orlo.l!l"rull.,lIiJ:I. Flandl:'rili:rt GeJet. 1:1\G11,z k.:J'I"a ordl.L5unWlo gill".; ku.lan dll bulWJ UYOrdll. Frnrua uh~l'krlDin ,I:) te(d,lli::leri 1::0 1I!,Y!'nI d1t:t,;~ " Qkt.l , 1I:)\'8dlll .lilmak l:!1,.1~'I'L.fi'!odllkl Il'Iyr..,lI~r Ldt. Bllnlar: ..S<lmI'tu:'", (enuL)lJnda oroldl nu }'<! '111":" diy-e

.... nd.ril~i.! oJ;1'Ik 3'~laD roil;' u

Turk

Han .kurumu Istanbul

vilayel

$U-

b:bcrrii edilm.ili]i\ir. Ell emlike .Bit lL'"Ski! muamelt::EI~ yafltll'~l::Ir, Mai~ .zeme 'le demir ak!>IImJ .cia. Etiba'l:ik 1..J:L.rnflodafl :!\.t.I.'I.l,[J ahnmaW.

besinden:

Ispartada gonUIiU haat bakICI kursl,arll

ro

lin

IIiIb,g

idl.

:;;imd.i

lie m~~-

I

oln<.:aJo:U.

On hl:tI 1lI00Vj %.l)'0IJ 1lI1l1,."t.. :It calitl~. SDh~ k"l"Y.;:;l3.d:a ~zG.l )'1.Ikal"l ,au rlJrdu. ca~il :ran' .'1,,11;. l'!1orm!deri dJprl tlli:m~ AlII ~i:.U' ]I;llib~hm. Ellmil!! ~1tl1'ld:l bcnen c..n ~(;\t VLll:UElU UZWl. u.DJII .rii:uHim. ..Di!iJ1ek DIJiIl benrl!l!I1 DIl:::u - lib. ::kJ:n.t~, kDklanll~ll. 0 HilD1diyi kM"tmta ber::L~~r JIIll,)'or l"~ .. tltUirl1. Ci.l..miJ:L:nil!lbml bir halD JDklll:.;mLftun s=ll"lld. T~ c:1m~1:!I Ililn~rl III:.aIwnlun. 3rubh kA!:L:ilIS bu- Zt;:mbl:"'k twJ.l.c !TICmi!tsDI iil"IlS.ULdilD ~ ~rar:J upbl!lln'l" Bjr

:;.oruYOf!ardJ. '£'1II1".J celJ.hl! u2.enndc- her U~L k1.:mukrlLLi.! Q~'h.'lldJgl

~e.:fin iyi ~It.. \'11kit yu:.:J.c-ri

an

!:tlJii) ordlil. "" SOh,l" :I!1'k",rledn .. e D lhill i1 f'l"n.SIOZilU"ln d",ruz ku,"!(dkrin.~ l.iJr",1 dtlyduk ,l,)rI millDct CO~ b~i.!'LIJLLu, Du~rn:aLl born 'b.aJan :.,It Itil;] ~ LIl k:ldar binleL"l c inJ;('Inl
fi;'~: 1!'1m<!'~e mU"".JUak 1

lijflarL.'\, 6 (A.A.) - GCni.ilJil hasta bakLCI hemlli'l"e k~ dun H~ew ,"'ill de: val in in h ULUnI. He ~Imq. vc
kUftiilar u lrJa.,':l131l1l1.1lIJill.

flnuhal lie d,....d~y~ \' i!.:il mahlmml!. divanlJllnesine asllJl1t:l Oli'IHI"'-IJi mumaikyh Cclihn yul;anda yaz:!h ml,lild",t mr~ .tll'liJ" d;h'ilYCl nSIl!b \'Berek t.ah.kikat I~ t.nrtn, ~nJ.man :.18/(;11111'100 oeumJ. ~L.i.nil I!iIliI.t (9.<lO, 13.110 !!lh.k!l:t:n'll'mi:zde m 11M... 'lul~ V y;;t lUfly.ni 'Iboir v~lUl gl)llt1et'l'l'1e.'!i liJ.nJmu le.hLg 1l!!ol'nl<: &{~e:k i.l2Q .. lli'l.n olunlU'.

vam eden bbl.yanluln ln8.kl:Dd ~r.

IH!.YJ.Sl

Ku:ralant de· elliyi b~1
,

FrBn!lL2

bah.ri)'I!Wcrt

~

brr se' :air 15\,h.lkm
_ A~m!lfl

yu

"l;m l'lgihz 'Ie 11 kKI'lda takdil"ti"n IrlLlyoLdu. ol.b~lSL 'ban a: bomb.ardlIlll~n t~n·:'1n:l. 1'1,

,e 'UZlI1:Ia"rh.
f1l'amJUJ,

CLitIk 1mtJ1u. Hl!fIS1 0 kad"r ... Dlpnii.1 !lie KUnilhi g I{!!.I. Dlf kill'll <1tddL II.TiJk lIestm oo.:ml17.11 kllElar l .. k I.qb. A.m;crnlD sui: - N!:'Ii:dl!t~ Nil! ;:;ldu? di:re $illrdlll. - Riil' de<;ijm. SiihCJ'HI boEadm Iror]!:~ mila. Z;av;:illI kaduJ elk r - Deru br ultul'r1&Z d~L ~:lLr, Di·
i'Il bl:ra

ber 00 vo:::y Orl ua::. dakik",.,J" bir (SO) In,.YilI£dil;: ~l"!It:)ll,,,. l,alllluL:;: ],C!cum I!diyorlarm, dt!dJ. Cenu..lui 11 \'f! ~bil OIJo:.'1Ulriitto[)JlIJ;nml~ F:!rupl .nn tjl~rnlC . !,>"lnkl bEr lIlomb;.t Y:lto";lllIllI dllsOruyorlan.lI. BunlardcrJ:i dID:l:JU!ll!rle dli~uniJilJ'onju. Fur..;).l d;urnfl
!;c1i"YIll"tll.<. R. A. F.

·k lretl ·
oniversite
~~

K

ay iyeden:

!

'in

:1\'1::1

t.lyy.ll~I(:JI.

kaJ':Id::lld

anlaL1YOT. bem
11l'nd;

de

I)

:anI "11-

ksoniIDI

!lIL;I~rilygrmL!~

gibi bHckdll:£ Yilp!!I'ol"du, OWeu !lIte r;i2lsiD.den Y;)lilar bO:><lnd.l: - KilrIffiI hi!; "mno!! uldtrtihlm !;I-IV mfistantl:li!! ... Ev ..~ hi", ;)'t::.rmc" BiToJ.i!. durd!.l. M.Ud.;:mi.i1iin :r. '!:une baku, b:1kll. 5onra: ,lkll.rt'n I Sln i ~':! dedi. Baz.I ~;U'd:Il" V3JrdJI". bil$kB..L= yatulld:J Kl"rJ<hknm h~ ~;al":ln, ";odin ~riJ[1 EOslerm k n l.Ic uydw-duklBrl hi LI~" len Ku\' ,\·rlItndirmek II; iI Cdi~i gdz.d b(r de kadl • terirl~r, J~ Hem II til: ;)!mi tu j~n birl olnnu-§. Den nil! bilJrl!llrn, Mcklcb IiJr 11[lr'ml" do;,"Tulllkt31l f{l~ITU yJI'I 00 a.iamnl b,ayab . t hnca ,.31:,"1;1

t',yy; n: d.LlI bllt..1ry;:)13H Alm:ln t;)!o'Y':'LeicrJ I! ell eUe, in, Po.It'"ll.l';J. m.11 roiYIII"I .....» ....~lI:~1 r, ltcnd'lerine. Dund.lft "(),,ro Inglliz !;Illih \·c 11l},},dre r~bn~::JI.IJ:Llllm Il(!(C i.:,'ndll& ~·"h.lLk.l· n I,l)JCr uu;i 7::l111'::'.,
Iilkl:;..l.:lo:LlII.trdl. }'n.m"I2;L:!rd ;),;1>111:1
I:

'Itt; C'OOi~n.loekl

iilJrnlJ 11 i.m:len ~.lmJ nruk mo ....yete gi III~ i te.oziJJl mill trul bk ayLtk kart allwoema.nJa1'\7illnlZ !ilIl.bb~ ~'1_lm!nlml~tu'. Rundn.u bu§il_m, ~lI.Z Dile1i"t>imini .Ro£'ttzi~dt:J, ~irn:rek istc~·en ~m yolcllhiTlJlL'U\a mahsu... ~'evImlidc ofrtrnk IW.nnnu:ruo.n itilul m.il S nyMs: % 50 J e kada.r tfill ... t1J Iuut Wi abnn(:llNulamruzm Ibn se1!l~ dallj mtll'1L': cd.i![ew~i \'oiil l~ h.1l.7.iirambw itiroren d iia.uhga 'I.'lIIinnlaf~ ~didM ilim !l)[u.n,lIII".

Reki:orlugunden:

.. In bLLI: 1 {,Jzlil 1.:"1' LUll l<:Iy\'C <;IIYO::

c- AIL.h
'Ji I fOC ~ o.::r;rn

]:)L.l.C! tI.LlI<I .rnll bl,

o;alj

b.lr ll"'rI'; I;avu~ dis: I'e;, [, rn IClh:dtl 'L:1r,)'... r:mh 01 .:Iycll Alm.:mL,] [}iU'!;JI p~ L 1,,'::1 ~d ..:~!; Iltu.w I'll L['od":~, wyc iLn .: till. B.I" gj.J'1:1J, Li'.. hiJ I H "I.,rl, dol" .k.I~llh I. h~"lerlnin dUm.

'f,b F;)kulte:rl~I,I,! i11"1~lom. rJ')~IIUi~1 ::J!;!.II:tIr. Namzr::dlcrin yab_,l'tel· till imi:J.hn.1'I1 3 Birim:ltc"nn HHO pel'~''TI1h!! ilj;l.lrIU ;for III~ llibr. I.:;Lekl;l;:rlr.J Iht.J;).t r POlli, :; [ol.o~r;lt:, I1Lfll.!, lc,I."r",.1 ,}<n<:J.':i \'<: Ih ...' h.1'VI}·clhh g..1st~r!!1'1 r. krLle (PI'h.· .. ic:ilils 1 J~L k&l..:mlDLhm I \.;necoe:kLLr.j LiJ cJllul l~U tOlrHl.l.oo::- kad'lr Li!kwrIUG!2 t-lli2S)

Oksiirenle re AN PASTILLERI
urnum

de vardtr

mu

Iramva
Ur lUgi.i nden:
nr1'l.:Irln

PillIIrllk ...:1 1 !ilcllm.l l:l.rIl1 I li 0 :;! IJ • '.:UI lill

a.n"tl 15 10

M u ....a k k:.t tel.., I'" l:. lin
1' ..

t::X1.!ltm" §-c:kll
,[di.

K

,.ill

STI,kl.tl ,rrll h 191'i'/'HO


I
:t 10

1. iO

!c!
IZ mIEJIl/ ;:aI;'

'L'(nlo

,m

1j.'Or LLcc.1m ...~. ulu~ _

dLlfJI.

II:> II;!
1

';jot IL \ (,! S.1!~1J.1 IrL I~I [I d It".-lim oC..ullm"k
..!Qn ~ '11

I

I

A

Z 11E:(Jlr:I"l~
:lIlli/DolO
l'rll

J :l Ii 12

lJ

.:1 '11 ":'UI1

Il:lV-

o t!),'l1.QU~·ll'l'ilu. l~m gUllcrirnl k:1!'1'~" t' ~.rn"~, poll I~ • .I1c-lifl be ~ rHkolii! &u~ turuteillli d:l ~ctd ..n' A I< d ~:

2fill 1, 1 k I.: ",0 tull k ...k tom \ " il~,'11:'1 r Y'-Jl

H!

.aDLlel'dl'

,11ICltI!l

MCLfO

tlilD

ted I Ik I'ldited "Iii; ~_

1'940 KUt;fik Ca r i Hesaplar

,W
~5 ~LD

..

[0<10 !:!o HIO riO

_3

11. -

,• "
..

=-

'10UI1. :l'~ L1.!"i~;;I), _

iKRAM1YE PIAN]
Snlllhi;

I\:~ Itl~!

e

HAZIRAN 1140

l I $~ _r_akyad.. ··e_f
Cumhurrei.imiz' Halh Vf! Ordu ill! tema.larda bqlunuyor'/or
Is,tanbult 7 (A.A) Reisicum hillr t 'Istaohu'! ,ve Trakya'da mutad 01 n normal seyahatle .. rinden birini y,apmak tadir. Halk ve ordu ile temas arzusuna ibtill,a. eden bu seyahatin siyasi hadiseJerlc alikasll
yoktu,r.
\lilli $eJ km~ e t lni:inii

id

1m

vr
IaGIJCJ
.

r

iki glinde 800 Alman lank. tahrib edlldf Dan,k" muharebelerinde A,lmaruar 21 tayyar'e ,kaybett,iler. Alma" . tayyare/eri clahili Fra'n.o,,}lQ Ingilte,re_'Ye bombalar attrlar
V.
'F'a.ris, 1 (AA.') saliihW,yettar ~ Reutn mllhabi'rinmi

a1iJ8'I

A):!Ji1D8- do.Crul r:naldWWen.

ma.l.1'lma.

til. gOre, F'tau&a. Ul.qrdlm !Illluha.n-bI!mn.in. imriz ~ ayni Dla.nLk

dev&D1elroi~ ve bUcu:mlanmn Ijidde-tine It'ajvlen, A,nm;:mnv, ihllha£Sa taz yiklerinm. !(Ok §.idddli oldJutu FranBIZ. tertibini.u sag (.:PJ'!II!Eunda, m.iilii:m Jleiley~lere mU'I"affak elam:a~lardrr, Balaryalarlil lI'Il I:::iJok dAfi tertib a tJ. ile dolu Fn.n.n:II ist:i::naill n ok eahurna. kal":§II, pi,ynrleler.m, OnUnde siden taaklartn aym hiictmllan vardrr, Fh!IISIZ istiaad Ilokt.dnn, mulmre benin U>!,luo.cii gilnii,. hey~ti umumiye.silc miikemmel ~ mukave • mtl tmi§tir. Yeni:deu. to~u a.te§i"

Galib ve Buyuk bir Kumandan. alan MilU ~efimizin boyle muhim bir zamanda Trakyayi dola.$arak asker ile "temas etme si ve vaziyeti kendi gozleriyle gormesi herhalde memle\'~tte derin bir memnuniyet ve itimad hiss; I: lid edecegi ,ubhesizdir.

ta.nk da.fi tertlbati ve tayya,rclerle bir ~ok tan k tahnbed.iImi9tir:
Abhartbeuin ink:ipfi balamlll"dlnn iki uuntalsa ill-'ut ;::tme.k icab eyl(l • mektedir: Denizden Ham eiv-,.rma k:i.dar 0 lan yuka.n SQmDle ilWrimd.e, ak.].lLD'Ia dogru h:it;; bir yeni AlPIm ilecleyi§l kayrlOOilmi,ti. tkincii mrntakada, 'yaw Oise mmtakasr He Oissoll5'UIiI garbinde, fii malinde bini"/' da §m'kmda ~
D.~

Mo~kuVil radJ sunun
Lomlra
).

I alyan gemileri e
I.

Vaz n :
j~.;_hatllO.rtmlcn alrml yapmtili l'e gt!'l;:k balk, gcr k kcr ilc tc:mas cUn k uzere 'l'r<lk: .1 Lf' ~Tlr el LI.. ).fuhtcrem C"' -1 uri cisinln h.! ll.1;'l(:i seya· hr:.Ucrin ..' ~JI<;klUbul If)ilU,fum u;;m, bizlcrbu \ p}' b. !HC;: bir fe\'kahl.dc... lik l;J.<j.IJ ,''1.'1,11'' etrneylz, Fa_l~at tiha.n vaziyatmin kC'",bcttl~ lIezakct i.;:inJe bu c v liUli ccnebl mem~~k~tl rue lU.rIiJ tw-lu tei rr ve rhumallere yol ~-!:;=t M1 tcllm;n olunabslir.

Italyaya Ihtafl (UaslDiiJ) - Mp"'''Q''a.
1

Ajs-

md)'o~unUD

spilt Ji diin

aksam

M 1"Ii:J' U

.1:"

I;::

rt

~iII"t tRUny.
mutad

m::m1t:"
se-

k~l

cl-illilinu"

IlIJ ka.cl ar ku "....etli, .m«in v(!:miilh:hlJ culunurlaraa bu U'u!if' ~'ID Calli d l" .'\.I;QL"IIJ

takasmda, AlImn:n]!U' , Ailet~ , g\! ,~m,,-tlfak ,"1n.u.L.ela" ban !lok~l.lrda .ru!Ulc;'e, va:rJWlImr drr, Ii"akat AISJlifiA g~ctil1li zool·]a mak bah:sinde~i biltw tqebbiig.]e:r
WI!

i ~i: m~dl1D

l:Iilhs.cd~rkel'l

hal-

L r Ulhutla bWWIDlUJ]; • '~ri· L,c:r demi$l:il' ki.: . ,j_ Sovyet Rns)·tl" k€DC'i.ii ,emniyctJ j!;in ba.:u. de'll t ('rin iliItikJ I ve 't8rna.m.iyetLerin.i.n ~lz.em 11) dlljhI kanaatinciediJr. Ii itilm.rlit lSo\'ye yanm eIbIIi 'eti . aliBmdar bir meDJ.J..ket taarruz: u ~'8il'.ak olursa, u taarrus n red n gl"lirsc ge1.,in, mii~ ooecegiz. blJro."" run bUDlJ!W~ liZlmu."

bitaraf lim.aD. a- a r •• • 1 Ie
Mal.tadaki' son ita'yanltJl , da memleketi terhettiler
ve'
talyan sey-

Hayfa
-

_ .....,ork 7 (A.A..) ~

I
Roma, 7 (A.A.' - M~] Bono, eenub crdulari gruPlil kumandaru ta"; yia edilmi~. 1 lb!.lytt.1l ~kltdnin IS' . nriycUih -,

Mill.i SI rimi: ayni zainanda c-aJJb ve bU~rUl. bH' a.:uman(l3.DWr, OnWl. bo~'!e miiliun biT ,,_amanda T:rakyaYl dola.§l1l'ak ~..';krr de I,vrnaJ! elmesi \". "!.'aziyeli kemJi ~oOl!l ,rile gi'jrmes] her h:tlrJ~ me~l(!kt r.: _de iI'l blr memJJ~: Diy! t VI: llll'l'lad Mi!'~l tc'.'lld ed~
sLlJld!jlr(!
81)"

,ll'hez",dir.

SfJl ;J.(,;:]rb']' hu Ilnc.ak

H"H-it,tt

bc~ hangi

fena

inr

ttl> 11 l.e\ r;LI i.u 1 (:trnia ~l;J.lJili r _ QUnlui Tilrkiy'-!'Iin bi,:~ ncl!tLiLod mi1ma.seh Uer at asm I'! tul~ii:l ·UJ~ politi k:!f!Jn en L:. nu p:-C:lhlh Rulli ve gijk{mu muhl(ll7 ..'\'11 ~ll~ mH.J,tIF. Val.
n'Z', hi kim. CJI chdl(l t,;tml)' 'n TurklYC h;111~h:1'l

Bel.;ika e Ic;imiz A dun ,ge, di meriha ordusumm bir h••lm tay'L Eh;i, 8eh;:tk dakt la~ebBIBrliyare ve h.arb malzem de mattef'" alm.amakla mualhaza allkadsr mizla IQzul'11u kadar edi~iyor I de'v/etle:('in emr;ne verilivor pn
II

I

lcum y' 1001, {l~1k deoJZde bilti,i_n~talyan vapw-la.nmn tiT lima.aJJam gilm.ek i~in emil:' aJdWa:nnJi D'ilgiln bildirnnijti:r. K.crlpuy,anm ,Neli'yor.ll:ta.ki mil. ~ diIrii iD.flln Ver:ra:ndo, dogrocl!an dog-Rom,~
alL1!:Q.Il

.

01,1

emir

BU'

Roma,7 'lA_A.] - Gazete1er Frau sada.!ki navdat d~£i3ildi~ ve B. Rey;naud'nWil lIlutllrq h~k:mda uzun mu-

limwarda olan bi!~ V3.PUl'JIIl~ b.vekeUefi de i~tal edii:mi!J old"

aJ}'lemi~w .
A,yr.d:im -, , 'l tA.AbiZ'

D&'!I~;W-

'J

,

,~ '·Gl'i.laLaoj ~6V8p!rnJ1 ek-

ho.hir m<:ktup Vi! te.lgrnI noqreb:nekle ber:Jbe.r heye1.i 'lmmm.iyesi itibarlliil by, bWilusta dogrndan dcg:ruya W~

intta.

tmllUlD.laktn.n

io:tinab

e

mek.-

- - ~'YEln

~

Be~Hl:a s~iri.mh:

Nebil Hatl ilun,'
Paril>d.c
II

kliJ Semploll

~T'I!;Si1e

~h-

rimi%t;l gti:1m.i~tir. Nelli! Ball !:1WYOBcia ail~i, Be1~ika ve pari.de bulll.Lr19J'i Webelcrimizin. ve.l!iJeri tar{t.fll'llian he yeca.n.lla ka~WIDm!t,rt.lf'. Talc-be \·elLl,ri 4jjocultla.n ba.l&ilndr. s fir I.JZUU
,1S.>nu: s I"~I uhlr",If"1

~. Iliim'
~

karlm ve (;ocllli olan 150 hal,olcusu lie Hilyfada.n lI.arek!llt:

ttaJyan

biT vapur' bug-lin ;yeni nil" Igrnpu yi..i.lillyeeektir. Llttoria ~nm ha.ftada bir ke-re ya.pma.k. d~ h \' sen" i::;i diln taW eo :nltmln tta.lYIlfl KaIm:ld! HIltn, 7 IA.A.' - Son ltalyao br-'Iesil :JUgi.lll M.alta),! rerked.iy(JIt. .''Bqinti l(ololHl" 'k~l yapdan :mi.ll.
caddQ

1.4::1.1mamak i~iJ'l r),' Jr<lb 1"1 n hl'r li1!-lu , k'tlbirh::n ten: IrJuciL lizw ittLha.z et - 1 t'k1_l"n gel I uurmJ'l.rr1:i)" til" ... azife bllir. r:arbi Avrup J'"l all ~t etmekte alan Imrbm - Ifthhlijt Ba.lkanl~ reolii._h~L:..cr! rna.' I blr:';l.l-li6'1 ~orlllilyOI'S3. Imln II r. _ £Ihc )"Jk III en bi:iyiilk anun 'flJDJkn hlrj T}Oo~ltZb rda ~ Isbulr a Iw, \ '\11, Il"'Lin \'C imdesin· cmi •• mlltHEldr], llY;l.ruJ( bir 'rorkl~ ~I 11 mC\C;1 I OIJTI:J.S);I..JJf. Buhran bal}Man!z.

blr l,ebdHk

~r.

Uhim bir layiha
Davlel,
momlllrhU"1 maa~JarlnU1 tOllhidino ail ok ~ayih~
Ankarn, 7 [Huaust Mlihabirimizden) - Devlet m.eilDlirl[].(i maas,;Irlntun Le",hi.ill \Ie teadlUij.ne • Id 3656 nul1Iarnli Ji::anWHI. ek IliYlho. biidcc enci.lmhlillce tamwnllUHlrak lII(''Ch~ll1 paz8irt!':1Oi ['uzn~~in~ alI.nrw:jUr.
--<0--

tOOirJer. I Pelt .,;:okolan Paris telgrn.fllll"ll'tcb, Rf!ynalld'nu..m it'i.utk·1.t Iusllleli '1'e 'bit· .ha.ssa. Fnm_S8JlIlJ. .A'\ITlIpa.mn her milletin. istlkJaH e!l!8:S1 ihe.rine ttkra:r in~, ~a<jlllil. i.mkiln "er..ec:e~ mes.12-1elerin halli an!.lSuntila oordevaDil oldugun do..ir mebzul tcferrlid vaniH', , Asked vru..iyeUe a.iilkadnr ola.ra.ll. Mes:oa.gero gnzet{'sinia:l5ker~ mil • Dclikidi e-zeilll1.le §oy'le d.i) or:

l

hi! ZlrlI an d ~

9'iJd
.. __

Ch~I[lYlsiJe lLfoJtn o.bo.lbi w:raJ.ci!.lflll"IIDI bilmile.n

~eg.e

llIil .-

ecIDm:i!:llerd:l:r" ."..~ _ ,om M .. ·""_.,.. .. "N\ ..,... .....-~-"", • ..""' ~""'~ ..., .. "'

Uzun IIn.rh l!ultuno; kaJ'¥L JUm:1Jl l:ulfekdinden :30I'U'll, Alman k:Um.a..tli .. \ d:iUlLJagmm ba:§lhrn .gayretini bil.l:la.<;.ga, hangi moktayl!. 'Levcm ,ooecegwi £IJI,la, mnk ~imdHik imkiDslZWr.
- "" .,;""' -"..-.-, ,,""'''''' .......

Lim!'}

rJlduJu glinl",rj,Jc TLirH:

hurJ:lcti or:Q~ rc~h",l \'C belT'llk biT C0ru: !~ l':akiid ''aziyclL b.kdir OOip I.e kab cod"n tl ,1birlrori alma.!!a inti vel; I!'I v ~;ph:'fla baS'WI,'1fl1 .k.a.t.'i eu:-

cUm -

l
I

_5
frilnlil.k barb Cn buyiik '!'MiembaunlZ gij.mrlliklcct h"lII.le.B kuruttu. BW19 muka.bil her ])'omlan..ll. s rfolundutu bu 12_mp!da, bizim de- fillli IJiUdMruJ. ~IZ anti, .IlU;"Jgl ka!'l]llu.mU: Ilzcre d e-,"1~ t t.o~n iTlJ fla "'~rgll(1ri ~olt toobirh:ril'lc bll!) '"Lmlu. Dllvlct dllireJerjl"ld~ t.ll~nIT'llIUl'lj lDr'tIWyede, otomQbilli"rde "''0' m iHc-ferrik mUI·a.n o..rda. em ~nine c;alJ:!fIh,YQI'.

Lil.YlhaeUI iiOn ioI.li1lg. !il:ki1 I1Udll:r;
3656 VI,l 365'9 ~Y",II kilnu,nl..,r3 t&bi Ucr1lf 1 li'~y~~ m r1JW;IInmemu r i i'~Uef' • i do miislalld~m 011:111 dB UlI!kLeb ve
W~cfoa, i rAA.) - '8, Roo· sevelt. kQot,'1c('li.:n. O!""'~ \'12' donan :madaJU f.:u.[a SlELhhnn I.llrl.t;azalard.
gij~l'ilm(".H .1114 klllda '\o'ef~~

1
uilrllck W:.<~tek()J]tn:y(! ~i:r Web gun d rml!ftir. B. ROOllCV It, bu ~~ni[l hang; II~dl:'fj gliitfitUDbi bildilme~Ur. Fa kat Ilali.hiy€tlo.r m.'ihf'illeri.rl kana .. aUnt gore, bo),Ee bir DnIm llrojeaimn tru;\ ...bi, d-erh&l, mDttefiklrJT em nne rulibJm 'blr bru'b m:Jl~m9:;1J aioku v.c~n.nc.l' J1etlC{: 1i:wi ~elrti:r. BIl atolYlJ.l", lUlliUSl rlrm~ ~ mlLtt.d~kl -re 10 lLo.c.1.khr • N V)'ork, '1 (A.A., ~ Am~ri.kB

~ok tel k.nhr sillei kanunu :kaza.da

"1

11

Mlzrabl lasarruf yedi :naehle g,e~erse,

r 'toe mub [::1:;0:01. etmesc i li, mnhakh~k kl film " D.... I'lm.l'!nr k~ rdnd I: lml!J nbt ktl. Ti.irkiycnin tedo1ili ~ttiril k iya!' li Call(anl.U1 1!:L'ca.vi:iz w istiJ.aya bati~ (!.i;vl Ueri.n hunl ,.. _.... • r _. '_

Hh,nu: Ei In.''

Ilhl'rur,)

Beh;:;ikl"ll,da bulunaln lalebeler,imlz
Ank .. ". i tA._A.) u 11.1' I'll tal"br'.tr.Ii:tin iaimlli!ri
ediJD:ti~t.l
.IiII'IR

di~Br
B I lka.da

anli.hiyet
:IIlfiI

bil" krLllutJ i5LiYl'ii:c~ini bildinninUr, B, P..o ..
mi.ih.immal
Ile'l!

hi..iklimeLe nka.nna -

1simt~

uu.n ilan

.ll!;lBglt.lllc

ya.zfhl, U1.-

I

_

-

02n-elt. hiJen tayyn.re 'Ie
mllg;IL7.'!iJl.l:",tl

•I Mil'-.

p. i_:lyango da

kaz nan num.aral,ar .i .cisahiiemizdedi'r

k [j alii. h_iJ"f tm i hal:!. blilllilldui'U.n~, In.lmt 1.,'j !ukl.Lr g.hl toplar haklund Wylor> R:l.ltihlyfiLl bu· IWlBmadlg,ru ~Inv (~}IL"ml.111'.Du B.Illihiyeti !l.lmak ic;mdir ki n. noose " ,elt. btl i~~a dc'.!ftSinde k.llbul e -

..

--

Ictif'mizill de Bellll.ikndA bulundultl'ddnir liar.enye "" k~lctin mll1Umat c,dmil;ll..ll', Hidayet Aylu.,r. ,e mal Cilili.ll.
Mn.rt I\k • IIu.yda Tan!!ug. \'I!hid

ir de

m.ilwl'l a 1 I'IlCllllil"iyeticro
iiI W:'iTllf.

Copu:r k(!nSl \'0 lki ~ocugu ~ _~mbcri T eddln .A..tamaD.

l~in

ahnma.JT1

biz.

arb Balk dogru
:11

....

'kln~ar

iister

-lir mi ?

a

uhakeme edil. n Imuh ___ -- r r u~11
thLiltii.r l:uwiliyonmrun l{alay iizerUlue ilitli1Dir J'U(lmaga Lc~clJuW;, et Uklar.:i illcti£.csiDe va ru.rnk huklarntd, btk YJiIIpJlmak [jl:iJ'1 tuhkilll-

r

,OKUYUCU
Acaba
h kh rm
.. Of'hl m'l!lrtJ:'b b,r tnl"b.'IlndJ;n k,I."., Ie .. Ii ",n h ~"k olduOIl I:\U"I

r
~"fI""'011 by
."l.Ith\'1{)

Eski eserlerm
If-I

i=nnsanln
[iEI ... ...... 11l""11;d', n
~~ tchcll"'ln. d"IJOnll'l"'.

YBziyeti
bugUnktli Hor
r'l ...

m _. l<.1nl.d t'JI.a;J

h'tiLf.dH.

I Jl.J:lI no!ir" d
mill'UZ .. I"p' k",,,,,,,,Ut:rjnl F

m u l'tC:HIo; , II Wi.

Arkoolnji mi.rzeJ,o·ri muiH.iJ'i.i A1j~ OJ:;nnnt l'~ishgi· a iunda bl.lluna n ljehrimlz ,~k1 I($r=rl ri koruma cncuUII.!nl 11 y ti bh- k.lf..; kero tJ kllila r cl.1l

Iil' d", 1"I1t1,'hu'nl.;o, A Im.il!ll

.klilflnd

.. \"
ill tl~ I

r~u .. olI 11"111
"o:"~bd~!'I I rl II I '" "PilltH!;;d.,1!'

I • ~ "'''mlo:.'"-l

Fr r.

n.", "u ..~IJ,crl"'" IIJ.hllrll til rll l-<t" ,AI..,
Cllkl::lr, b~r mLJk""'''~mtll yuk
MofJ ....

"11
IlOln en

tnrthli L Telnps ~aze· tl;si: "BULknn1nrd .. yakin ~r La" serlevhass '1.lIl1ld. )'a2da[1 bir basmaknlede dl~'Qr kr , "!tn.lrr1Il![! :t1w:.:..g. l~al'Ur haklunda :io.;iml~bull,lIlulan g.l1.yrl munyyen raZll-et clnl:),j-'ls,ile, biililD n.ililro CCJlI.LLblJ ~nrki. J'I.\'I' p;.l.!j.mm her' j;un d(:gl~l'l1 t<!J L h larin a taJ,.., llyor, QI'ada ila e fcl.l' bazimn
dLl Ill:Uib l"1.:!:1- l.l'yan1 (.hkka .UT'2'Lle § g,... iil\iiyor ve g'r muhasamat Avrupauin bkl ktsrmm \'0 nrl<i A m (\·~~s1i eden:C" dl mlY'ti IIIQ liiilJhcsLZ buylik ulan blr 1111;1~fln • dJa:rulI lasrihc: la .mu..saa.·

tez<:\.dlJ

Linde OldlJgu munasrm if:tdc eunez. Sm yc lJlatllllt\t'rnn wnd.o>l daimn, Bnlkanlard« ~Illhu.n lo,lall'll,.~lrli ;;0[' mek 'cki resrni at ku IdLr; fukLt: Rus ;u;kw_ i tedlJldEr 1 gi;l'ru IlU §.e nazu.r.ID, A \'1'Up;J.IlLIJl eeuu bu >;IUK LSil'1I1e her ha.ngi, i'lir Ii ·vlclin h£'r tiirH.i mlidabaki!lim.c kar,l blr ihtlya1:. ledbiri gJ'In V'>fi;;ir edihneei 1 tm dnlektcdir. lk-r ne olu.ff'1l jljlo!n. P.um:mya, hi\: d~ilae ,muv.al,k.lt 1111" miidd··t
ltl;lA

Un genislctilIDL>si icin ZHhlll-ly~' verdilrt irden Ilny Li 'I Haynn [Ji;1 Rupen Politi diln adliY'j.'e rerllmt:jt.ir. PIm kldq,)';J g'lr , ~RlItl'
L11l;J

tine gldcrcl

tllrbe

nun Ultl!n1

Ik""llIl"

bllb" ..... ..Ii< )!I~U'rln ~ ll:O:o:l!' ",,, .. tic bll'~.f'ICli I ". hl.lulI.1 'f ~11"I'~n
~lliu!:;:y"n)

ziy tlenm
I'IIpnl'

~I!flme, sebil. medres ibi ii.bW.lll(:.nmlZI.I] son 'Vate kik etmrslerdtr. Heyet

I.t,kblll

~hcmmf)l"(

Jlrz.a-tmc

I< ill IIIIr. ....... lI •• ro '1'1 b,tln .. Lilr
.tlmCl

Alm:onl"rJ,l

L1f.[lTCtlYII dIg, haldc, fI1uhLiilif I:.arihle:me. IW~ IJ ~fiO - 3110 kUl'u!7 ian sem'liml hW:'J,,f k,.t.Ilty lop.lam1 -

olo..lInmlltttur. 1~lII-llnlo

1110.111-

bu wlkikl r n ucosinue

geni!?

orr

~i m"'rh~I""'nl.
v~
]:1

1;!1'I1.Pln .ef,
II".. i"ln

II~'I~)'I
Dt I ~"

.. 11.1 ~~",IJ01'1: II: ~n1:1 I.IOI·r IIB~oIIdll I'den dllg'ru b;"II)"
'!II!'

tlll.b"'lnd.,"~m; Irntl"'"n.;Jr1 l~!l~J,II.I!: &Juuliln lJ",,<lijm,

<In ..... n l",pll:'r1 ! EJo"'!l)
n~~lcc!IMI i-l.lpu," glj,lI,t~rll" 1:11.1 rla~1 flPlio;

tir. flu kaJ.aylw1 blr' mildd l snkla dlkUn Bann: ljy:~tlarln yiik 'fm' suuiC"u bi1isWad'. :;Jl.rJ kuru!}111 10 iW"~ dn fiyntl:rrl:l t;::,hn, Ida ",en bu vaziyet l.t'Gl)lt ~dilmi ,tit.
!u
SOrt;USLl

.l.U..1I1"n!1 .. g":

1),1"

sHah altmda

I;lIr

milyondan

~OV"tll"'F "~t<l,"iml "",i "'r~ "d
nn I'

~t.n'" II!!",I '~dr~. I~nul
<lotrac Ibcnlm ne 1<. .",d~r 1t;1"1 111'101'11" blr • m 111 ti~ l"llhLlr t,1MIt;Kt mIJ'cul

blllyorLln1,

v'"

(;lZ-

fp !U'keri LItnL: it v l~ U , [huy.'ltla.rml!" bLiyi.lJ.i bu ki5HlIOHl .'1iderbi.:r li~i!l'le bln~~ z::lrtln "-ormi.i~Ur_

ItIlhlLli:: W'lH:Hlllhl.c:c,

'lit',

.nd

bu tlm,I

!l 1'1-

hazuuy:.rrak l!oi:t.'I.I.riC Vt'kw ne urzedeeektir, Huber aJdtgHnlZa giir~ heyet b11hassn cvltulm tamir dllnn.cl,te otdugu 16 mCI asra atd • Ilm» [' Sinan J'.aJllSI 01<111 S ·IDlnpa.')8, camn ile TOl'ta. ~ ~m~la Vn.1u!:laUk, Cinlli camller ini de gemu.lcl" ve yarll {I tamlratrn re lOlasYOJ1 u5u]ijm~ ffim'ailk 01, u~unu

.u-

F'.MI.I

:t

film

b",..
,,, .. ,,,[1

,grIl1fOl1IiU;;u,"

...~c.oJi:It!.

t!llm",klo;JiIlr,. SOil 11.lk,lI,l bu li:tI Ur'I'n yjh;]yli~ ",~"dd.

Diinl<rrk

"'" bit.

F,"JIIl,.. 'I~'" Ill'll Montmedy'den AI:lI ...ovlll'. : k;i,iliir AI,.,.. .. n kl.l"· ... tlllrlllin ",II.,,,, g<l~I' 111,. blJlundu 'o'1!t F".o:In1i'lIlilrln b T~k bIt e ...-.
IoIrll:tll1

kill

cJi:i15tr, \rtil eil .. dcn 100re Ir~ I kiN t
Vel

m"u..'1 Elu

m,nl.&k k.yb

I.• ," .. !\~II"'ICI'I'~" F'I nd ..i.' "mut
rlJfla,r.

GI il.

e mI.

t> IIm.llt
....

i II.. lOb Ir

... :

lollr.:ofrndoill'1 tilhrill
'"' .. IZ"M

I!tI I",n h.:.rt.

'11''"_'"

II..

med

yapilin~k hirim::i &ulh

i4cl"
q~Z{i

SuU.an h flu-

dilnl:ll

.. ,~. rJ"~

t;l ..;oof,,,,dnn

I'rl;Ll:ll{'(:lIu:,kli FIe

l~tlIW. 1Jn:, lii1Tdd

U U... U I!dH~"lnl!

V" ....,1"11'MII,'-

tit' C:lmiyoT, Alm1.lwnllln, TUl1n 'l-'e Ii:.tlkun me~ulo;!ke-Uetinr.Jet! Leltll,"l:.hile ,~ ~L LklJsadl ~a.n.l!am1l'l lL:12_:mctm t,"

nun :mllmnda (

nul:l -

l'ki
1>1

hti]{(. -

. el me'rkC7.l~rinLic m

b li~ iJ

fonli-

Diger t.ar:ildan, slh~i IicbC'bl~J!' !lolaymilc tl;.Ckltell Har'l"IYI,1o 1l:1.2U'l U_ Cafcneonun B. lon Cl:!llrtu t.nra11ndan is LihlB.fl , Di.lkr~·Il( IllblIlcom bll Illi.rn.i t&.iliH'fumD 1~~~mlU'y:i:run haru~i

vcriime,bF.

SOJ"gl.IRUt!rl;Lf;lrlda,

klklilin
hllm rlf

k!!'III'11
),OI<1UI'.

ve fakal. lamimill'l go:w ili8t11 bazl noksfLnllkla I j~1n ... -nIt:Lfla ,Ida lntl1

~nln

d~

111,,"011

I

B,,:tl~ ""'IIIII'II:lh,

bl" VoiIl.'),1I!1 k:.rlll,nd'i> h"kCl",~1t IIt:If,"11 blJ AJm;olJllIFrn muviill.kl;y"U.... ITJuU,dll< II'

Aim
l!I,

I! "'''~

bulun"lIC1rdLlo

pen, kendminin

Pnl, yag ten'l:kellJrini

)tag

tic~Ll-eti rapU •

Ely

I

"b •. d

M LldU.IU,gin(l

1;LIl<dlm

!CHi","n ,tlk". fli:lpiltiligi

l~l1Lmlelmek

}'l!t!lIn1"

ImtlhiU,lllIrlmlZln 1II0di.!rlUIiUnl! oj:Bg"" ... ),.Ul!rlml " ratm Il~i 'i.. k::ortm~m]J

""."dlll
....

u::iIl. biT mlkdnr k~Ll;\y "':1 Lrn uldq;mJ,
falmL, bililmr' ten~1f bulamnymoa • bunla.rllrullgnrnak Imkiuuru clue edeJIll Ni I gull, IlTIilik, kIllay fi r Ilmntll ymrBCldig..ni ve clindeki ku.lay L.Lra .iyi !iJBi \'cnliklerini, bllnun 0· ZC:l'HIC de, alliy Batmu1a ba~lfl I~ Dl suyl~. Hiik.im Rl:!Ft3, IJ_I hll'['~kllll.iJ kala)'

tl.eal
Or II 1I,d.Jnl'"

i'I::IVOIII! lIu1urlll(Ju. .l'ln~ ImLlh"'o 11;I:r1

:liyaset.ll1ir,
{;I

ie

~

t md

mnvil
~'ur, gar\)

1ru;:J.n

tuma .... mulea fikrl Itiilr.im bLllu.nuve m !l.l:zerrlc cihellindc-n

g.

[JlUJ.%%.:! m

z....iat.a t c:ebh'CSH!dC'Jti

mal

W'.

k It!!:;"l
-

LQ.~ 1'LU:;(la kuv

n.:l rmm ~ n b~lyLJk kYlILlIll Kl~u. iQin FI ndres Ve Fronso.d i muhare b flm bn Jl(>lll'i;>~'e munl hi alma m ill I An'lp..::mlll h:L a bir Dok11 nl bll' tee3.'I,"me cin.,_"111ek 11 lUllm:;uiIga gorU:H" yor.

ilI.hg. l.u;munUll 1etnin edJ.lme.sine r gm n I ynel..ulIlc m Llbuall:.ll ml.lllelif s~':r'mi~ tnT ~k tJi:fII.1r~ere mel!Zu olmwjlur. Ell" a.£I kll'l Ruma.nya ale Yl.Igo IJ.vY3 a.rasmua mut.clwbil bll YilrdlDl 11~ILBl fikri ta~VVUT' oollwgl, fa]{al BelgraJ. hilkumetll'Jifl bu hu w::rl.Lki k,u';tnnl

hili el.medigi

hlr d -

ul .H.
jlDr.

rio rnw.lli1trib... t~ic ug .... ,-

Lamu bl' hultlr; oIUI.IJ{Ia.ruli g'QI' n heyet llu.olariD dal1.a l %1 h. • bil . in

ml'.dp.n.,~, Vi!ldcw rut! calTllleTll~ di ~ tB hir lurum £bid t1.HnIZln n,ulll.ac;L

H!rm.,len:IJl·. AY:lZm;a cnml,l~ I'.umi Meh ~UI.Zrlll

dlkk;Llini

Ib"" ka.nu

1:11. \lIrilltan mU,U;U!m a.rilllrk,;.n

VU'.lr'GIi
tI;i1l!

• .. khnt;lc

biinilluoll
IJ.,rm .. lt;

";1.,1.,
fin
'11',";1

'ii""

dld""u.nu.1I1 ,yul .... Fr'lInll-lZl;orln kuYv~1 rn"'''~'''' ...alill
,Idl V .. bun", Inl!:'m"...,~ 6.",,1:1;' I' n " ."lInde r,nd:!, ..'_ ",

l;Dmbon.llmllm YloIkubloJrdil. nCfllIl, I~k l'" •• UI mc.f! !
61:1n "0: I;.<:b ...", lIen.,n!!
A

V!!rlh:u.1I b.nl .... bu, der"l ..n Il<m.IJl~ k.aldl 'mil bUt,., 1\1 rk'l!:l. ,I r m " ,..
rctler v .. t~"JlS[Jtle .. l"lndoed,rl ..... Ad:!I",'

m ydarr it;irt il.::l'b
tiro

erm ytl('k l.J,U['e twrll ler'i en t ~hbi.isala gu-i:jec',.: .

Vi)

illIo:

<:elll ..ttl.
AI, .:Ii'll

m.It'"
.. Ikon,1

Ir

nar

ket

1:ot00r.l.Izl bli

to

i bli
d~l'Clnl

m.ru:t.illttJHn

luU!:'n
11

9"nttnl~

Inl,,1!r8r'r'1t!ly.tI!rl",

I

ttigi :iJ.\'lenmi til" Bali h!\2Lm. Yug I, J) 1 a;J'Y. ya hlr.; hir ,il'3l. ri h t. h -IamadLg,

11 Ikltmd8. 1 ,I 'a

r

mdan

vcrilen

ve Bdgradr lU U §i!rki ~n!l(:k ...tl rlnLn J temm Uil. Iklua ~~ l!arbm cmam kaIJn:JJ~ Itu u un ~ da hiikim 011l.J\ tenn, IJD.rki 1lkil~nJ2de e<~el' bu il]til:if vukutmlsa bile, d I !}BnsL1ro n1.:l.11k OldLJklD.rl 1[3Zlll"lll'l Oi.;lHl. k BaUtfLn];lr:d.n itevoessti Da.;J.UDI UJ!'JvJ:n kunqt:leri9 g(1~tl"r • ctml~eccgl II'; kij!ilicllc aklugu r.ta;tle~ uddo,;ri )'l.:;,me rlc~it bt.ldur. FrLl;;a.t bu yalnu: AIm.LTlytt meL if de' M.tigiJ1i

~f1'e I~lllw:'')'oOl1i j!1'!. pm ak gf~riftii~. [lupenll1 t 1/ifiTie verrni!1tJ r. Bundao ~ka l-:1ra fIYlJI.tlnll.~ yilll.selt~ milli l{orunmB kanu 1.1nun bJJiifma hal~Kel etn Jl. IsllYcn U" 5lyi de eIlllll)'el I,.ll nk ~ll1k bilrosu d~ adLiy,,,yc "~I'n'I~,
l'IIIY8..'lallllld mrrl1l'yL·ti:n :lnuak, evntkdn b:;tZl lloMS(lriiar g,'l"iiJJi.igunL!.co 1rll::ra1' i~lde 01Utl'I.I1J~1<J I",

lI.drel:: Bakl kit" E'I . 1'Yllrl ,11 1:'1' "~d 1], N() 71 B "mY~ Din '';'~N I SASAH - A~1a.iJ bu l.l~be idh .. kll mrd'r! Vok •• f1lu":Jir:llio:. CH:tIIl"),ln h~tl(lJILIII bl muv"H;aklyc\ll;lli· \I In '11'1 dzrllnU y.r.z ;Sll.c;ly-etl~rd~ mL bulm k II'Lc k ilfr'7. 'V III" 1 c:ak t. hklk:.t blr ikl· ~ b,r ~11"'.Jb Vl' t!'bllMek 1.... 10;" TI. UMt.fI etmhl QI", U,,,d"," m..kllm~ ;oTdinil'1 dlkkBt nAufi"l ~ktnc;tl f.il)'diliA
dla~'nd" buldult;,

Dolor dii.3UYOT
Starlin
sU atle

h .. r~I<Cldl!.li1!l ":ad .. 1 hed .. r lulrn... I Ii1"1 lI"ro,J'HJ),gr 1:1mI81~rdlr'.

-DId ukmUT;!Cili

- i'ln~

u~tJl~ nil

iki gU mien b8ri yUll!.saUyor

F:! it;; t. IIU t.u

a~!l'

lffiJ.rit ),enidelt
ludl"'.

~ ~ll \ e)'e J
ll.fanlye

- MAA-RiFT.

.... 1ilin

iClm blT k:Jv~ lazIDl r,

IJ lbu! I b kika1:Le Y Wu iyu. i .erilel rindm fJ1an de" iC'tlC1'd n billniTl mud: balcsl, Balkanhlan AV rup ItJI'f1 ii stiru' on II: gibi .... 3, I'i I;: bill ,i ,b biretil:t! tevli!l ed~3

ri I!tirillm~tJt. Bu t1i~ olrn:U.iJ.fl llt.,:~ bir teELJ.dtidir, j r,h1i ~. k~ ~ )cd :rtizd ki uir ih' In mudahal I ~aU;;anianl ki umLlIm \'aziyetin lizel'lI1e derin akisler tel/lid eo("Cek S3Ilh. bil" Ihtil ~ ile ilJag-lan iSll

BunlBl', .!Jahmudp~a.da.

a

ema.! Canet, \'e I11l-

biILl.".

B

J

ebe1dell

lJu ntlO

nkada

en

mJ!l.olan Titrluye \'c '\ un nj~taml 'rIa,dogrudaLi doS'rij.y~ tcsit- eden.l.iyoeanlwlmnyofJ

rim Ka.n.eti .I1dmdnki iln k 1 elL: '10' Cih:1Dgirde Ka.ra lIf caduCBlnu.c numanw. uza.tie[· flparlmanl slJ.hibi MIIZ er &}ikardu·.

li~elerde OIgunl k - 1ihan rln 2 da ba~.
u im ti.h.nlara 2306 , , it: I"ak edior I labe
. ~ehrimi2i1e tulU[I D :-esmf [lUSUs] n~ L:ka.lli_yflt bslllrn-inin n1;unluk in'~ tiluw1arma. ~2 hUlljl1U'1Ll- n itloaren ba~1aIi8eakLIl", J.faarlf Mi.J(lurliigime gelel'l t'l!'l'lmi fll \ "I mala na.zaran bu sen~ li5e ol;y,nJuk imtlhanlarrn.a glrect'k talE"bemll yekunu 23006 U!I". Bl,Ullardan 857' sini irolihar-lura h.ariQtcn glrec.o.l'k olan.lal' t··g~ilelmek· , O1gul1Hlk , , hntiblollllan istanhlJlda. 6 llyn 'Dlln~klld:J. bulu,n,an 6 il£eUe yap:J1ac8.ktll'. Galatas.! r y ll:o;eo;md~ yaptlacak imtihaplara. Galutasaray Ii, 1 talebesile b(:f' bE: I', aba.t3,lJ, Bo gali~·i. l:tJk I.'~ ;;}i!]lil'" TerakJ{i lis,;-si Uilebc...~igit:'C,t;l!ktit. li r<Yl.s~a I eurt!Bat Y'l~n. re eb.i liselc."rl d. btl. DlektOOjt·"

?iyne t hdicle m::rnu mill erJn hadi,-\ll.tr tMllUndan' wr sii.rp"~z,e dti~lil'iilm~1r! k If;in tffibit"ier Iro. k a deli rn ~lrJleleri '(' <!mniYl·lle.rinin tnllIr "J L"1 te. akkl,gd '4. IlJnmtil n (: k t blulir_ El'I r. ydah en rnl1~!ir bir, Liphe&i:r., IrW t~ k mUdaf alaI'! kill Balk.~t1 J~, Ict1erinil'l hC"(BJ al'$IDda mutLu.k. ,olr ~D:dtr. ~int ell cUr eU'HrI~n 4.ereddUil t ir m - c mukteilir Wdulum. kLld tli blF eerllle le...ou;kkul etmi~ Qlri.~r. Mn.~ him £JWugu ""~hHe bu fikir ~ni de-: ~dlr. fo'al(: t ameli ilIlh!.!'la h"allediJe. miyoo Ball n antan tnm bir tcdafili l,ttifaka taha\'Vi.ilii. n1fit6h,);inin tet 10k c IldJj1 Iklgru.d kaDfcr3.nBmdan bin btl fikrin hls£cdilrr dereced te-rnkki i [I' d~ gi:iMllUyor. Hoerke.s ·kend.i h . bmn - Alman. yayakoffi'JU lnjeilk lII1illetler" 0 Ju. la.:r lltCla ,.\ ne-tic.ete:r Wl'IIl Uj 01:011
i :;.likl.;il
\!oi!l

dun A!J.k;;Lrada Tiu·.k BlU}~·i!l<:i.Ii Bay 'RC!'ilk Sitydam hi.iknmelmill her tlirlil leeallilid.i bertara r i~in r'aJtjtlgml l'T emnlyEt fI,a. \' SI.WD baZl ecnebi mi eflrle.rio faaliyeti He bozulma,,'Jn bakttguu :beyan etmi i_Bay nefik SaJo'tla.m: • "BugUn bal-b hnrit'il1rle bultm.lI..Jo ruz ve bOyle :k~lltl3.k· isti~rClruz. Ha _ t'iQ1:e M.flgl Z"Jm d e hangi D1ellll 1<!Ie th~l'l! ka~ is timal edib..cekleri bilinrniyen tedbidcriD almd.rgbm bUme~i!limiz dlYE" ilftve' ctmiijtir. 'B1I.I.s:e'bebden, V'atarum mtid:rlRalSl l§in si liilia HUI11mas-n meebUT cb~,bJ.lec$nj I:nr ~ilm 113.7..ardan kuyDctmcmek luundIr, .. BIJ s()Z! r, TUrk b:iikflmec~ mme-bnin ~arkta bu.sule

KcmaJ Ku.neti He Hn!r'lm Kane " LMrt ::LY enrtI !;:~I LJl alulkJal'i hllllda kj1'(l'ell~ bLf ~()t4nu 1(1] ra beilel • ]erUlI i:l.J'tUn'naga me.cbur et.m~ler ve kiral 1"1 ~J'filj:.jl1:1.rdlr, Anuk. bliln. lard' n do fie 0 zama.r!l kuntLlnl't: yapLhn rnilli korllnma kanunl.lnun bu h aki hi:ikrui.i m·-'r'iyete gurdlk~n 1IOllra, bugtinlc:rd~, yiUrnek n_"·.rtla yedi. InmtUriit im;znlntmak ilstt!m:ljlcrdlr.

I

Paris ve- dlger A\'rllpn lat1y"L If I" mn ...e.rdjJ:h:ri malumata gor . tl hir jKt gtin rllrlda Ame hn tl I ravia mi.ihim bir -li ukli,ik b;,i, 1 Ll'Il _ ,. s ling de bu msbet d hill d.e yuJr.5.e\m.i!jtk ~ehrimi~ •,lflkadal· . m• knmlarmda bu. lmsulOfln oademi rna lum01.;lll y::m cdillmeF.i..tlo ra~e-Il Amenha ... Avrupa ilL.-" ~~ Y;Jpa.I' lic'i·c n mahnfil o.101Atl,.fJ,. J~n. tt).ID:1nla (i!1 garit'lbii bl !ioUI ttc y.~ki; Jl["l< 162 kuru a k: ~IL ~)iTm~ OI~11 doluI"tn 140 kuru 8. 1; r dil;'}b'guml oyI mekledirler. Buna mukabil sle-rtmgill yiH e;1 mesi Amerikado. \I.: 1l1!iplt~I"car·· Ind.a mali blr ,[1,111111.1 H'Y h d miit n lcflkf\.nrt ~LJI1bar kat;: gUll 2arfmna. Aln) j) ta UZls..l1J a i( i: 1 ul,l'tle

.. ,g.::!i~M b b
~or.

r.

rbd"k:,

'!i!11l1 muOl.llZllrr'l Bu rnu ub~bl"ri

l!1mltt,r'. ~ 1'0)'.

mulf:H.u,n:ll arJl;1J dev;1Jm ~Jcc:c:~ ..
de VI ~I muily)'cn.
~tt:! ~;JUr.

SJ,Jnun :l.ll

f'u

"'crla,
'IIltll ,,,dcn,

clddl

lu

ir IIlIr"Uf

"l.Il<wl.

,,"'Un.
m,II"r

v rl I< YI! 11-

t,)Jtb.:l1 0: .. 111 CIII
F'rolll\l,Z' '11.1;':

buglJn
J'l"I'HIt:

11",
u .... I-

y"lo:liln,.hrm~, }I!tJn
tl;t;]I ..

11141)'111'.

.. rtJI-:

j~rl"'T1

" .. rnet! lI,n:rln 0:: "'11L1I.il:~ ror b, r l~:Io1 i' ~r li'l1! m I'lbll!!t r r bl.r 1"'1'1'
~"LlrmCeC!

F" "'...,:! muk .....

VlltU.c!c

tlit,li:llllljl

g-ilrulu,,"r

H.;Jf],itl'.:td:llkf hUCLlrnl.llr,n;'l

Uk ..r; h;hll ".....11

c:l~r F"rillllll-

~;;r,.

.,slemtne:
hltl:lc.t

lie: taM'"
ed,l"c1:-

iller .. " clJ klc ro nl lie IJo1fet ed.yor, a" "'Irt.ll", h nul: j,nklpf rHI'lndo:: 01.'" $kcrl v.;J:»I:tel "1I1'jllllnd.ll k:ot', bfr tn' "o.)'len .. m~z. FOIkilt U"Ht",t ma'ul'!!u" n;iII I "," it'I",ult ., F" ........ 'zliu·rn ,101; 0l' kg]",)" Alm.nl:lr,n )'~I:iJ!:O.nt ... 'm lerm",O" link\! V~ ~foIIIj"l ".lIr I.,nd .. g~rll ..m'.".n~v, Iil "'~ kend'lc...mkt

!lin,

,,-:!l'!Ut1:orl .... 'Ij,1 y;'U"

ruT.
gih

L IC!tmcgf.! baIil::i..lltLalo\t"1 i1Il.' ttef'a.inde vukuo. gcldig:. E:anl1rl1akLtJ. • ;1Jd n yi~ t.... ebi n Dlt'mD ... 'lrmrhm l I;or; 1J1 Jllalumala Am fik' nlrl

:mulw,vam

ti"i-I~tI'Io,I"'f'JlI

m..

"C!d~ Hilt'll.

lor.
aJ,J nb~ltollen '.Jnd .. Fr;tonlldi!""

MIJZa.El'er
rtirnyll.

.&¥b.i do:!., in ltJn. daki· diIJkJlimn kir!l.SlIlil 14 IiT'fLdIlfi 20
~
kimeuJl

em

:I.Mcml!j:~ bunlL 'ta.2l

omuyaa.
tahliye

P de1iyi, - n.lIr!lak .,JiHrkluJdan gl m..an..!l.V

d~n\("si 'tll.:;int kl}"l'rIetn~j .:J.rtlu-rrlll kta V~ A:merik.'1dan yaplbcll.k LthalaL] kQ !a~'la§tU'mak1 Q,thr. 13llna. nJuk.,_bil AJnerikaya ihl neat jmkanlOlI'I bil' pa.t amum

IJi ba.~ ikbsadi g! ter hilkUru~tine dJ aor,;acaktJT_ DOlal'lIl

Iru.... VemUel!Ise:scleri Inbllyilk bir kreen

J.!rl;

I!!.hl~t.,k

Alm:llll,.,n l:a:lrrll;z" " .. ,. Vilil.ly@tl, d,kk tie U. toiT m .. ."iy.t lIf do Gr.
FlE§AD SACAV

Yew
l:t!!'.ldlm

k~erio IlhLre Hc)·l'ticn
Jdare hi!IcdLr, 1'o.,N,IPdilki .Jden!~-

YUill

IiW'llJao. birli.klerin "tlt- .•,.;un dm Dtln KmJ!tol'tlekl Omt!!l'abld 1lI1!r1iAzzl~LJlide ~nifBtura 'i.'e
LI ,,~1I<I.r1
_1

tml,";Jcrj..w.n

Id rc

beF*-n

inLihi11:1
tUI:1 1:P~

mi "'dl1l' dallll g ij~l~"\mekteili.r.

tC(j

n!"l'~lHde
hli!,Y tlJ1,2~nlilr ~Qlen:hr.

ma,

k~
kil«at da

li'ne

iBalkanlaTda

va

yu.km

Blmun fHl'kkm.dllki etJneJrt edir,

tah -

BEl.ED/YEDE:
Ott- c.:ilerin
S,t, 'I b21edJyey.'

Bir lllJr.l.CMlj
1 SBh,l1i
0.,",<'1-

kar$mmdaki riBtikleridir<."

gel bileeek ihtimaller 'l.thniyeti:n:in k3nilrte'

U lInrm 10 I{dd;or N
Il'ly,·.u;~. ~

su-;l s eHi
BaW:r.esinllln gelen nne, is~ ve ~
kcru.Jm18 hajjI b

elmJsl'.'L lLI.

b.itarafhk

Biyaset.iniD

ta-

kibi.ae de 'am. etmehedi:r·_ nuntmla Ut.raber .. Balkan dmrletl.e:rinden bi.rj _ kar§1 yap1lan li;11lcilml tuarl'UZlJ.n dlg-e feli ilJin ell vahimltehdit.llerl tazamm.1U1 edoc~ ve hopsitii, er, ba.ngi bit emri 1,'tl.kikaqtsmda mil!}ter>k menia;;t1eri il;in 23J!1arunda talnnin v org.ll1J.izeedemNlik1er-i ~yi (fez-hal ..'iicud~ getinnog~ mecbu.r e~ bl-ilihUlir. A.I.ma.n rH.JIJiyetin~ mi..ivtl.zi ob.rFlk tta 1~'W1 v goil1-i1nut"o) ~Ol !l ha m ti. tebn.cir. bir ! 1C'i1deS~ L: ltllS}~lII f~lli} ti inki af "diyoI'. BIJ OOflUtlCU de",1 I'n Bll:iI8.nlb·a, hududunda. .., K r:-r aUarda mii.him km",'eller Be _ fcrber etmi!} oldugu ilal'l Milmi~ti. Bu, ,f'Jsl!:o'l"onm bll rl'IlnLa _larda ke-r'i f iUIliYli:te derhal ge:-;mck

mne

Viiksek Iktisad ve Tica .. re.t mektebi kadrosunda miihim tadilatt yaplhyoT
Maarif Vek"1 ti 'i.i.kiiek 1ktlaad l'e Tie:u-d m. lei. boon k:luk' ltWl.da tOLdi Lit yapan ,'e IU1.umSIlZ g~rUlen ba:.l] m~\.IriycJ.lerin il 3.S1nJ. iBtihdaf

topdan

mnni'ti ill. -

tebde

imt.i.l'i~m rOlacaklaJIi.olII'.

fo.tllra. bLdti Ihk!o:tw:t ~kly
kndQ,r m:n.J

vennam k

kem~
manifatura fn Bi!iUin
fjifto(!

eden bir li~milll Pro]F=sl h<l.Zlr~ Jr. Bu. kaili"oya UaUll'aIl 70 lira a&LIi Jru..8~lJ. mudUrltik. 10 lira 3£.Il ma 1:U1h muavinlik, 25 lira asli .ma3§h iJoj mw1.lik, 20 lil"& Wli]j ~ :blJl' mu.ltliK, 30 lIra :u!lli ID:lJL'}Jl kimyahaDe a.slstanbg-.. 20 lLrQ IUIli ~Il 108 mLJDJ11mlik kalw.nlmlikta. V0 hadroya. 6 hrn WlIi mnri.1JlI bir, 40 lira asIi maa~h blr, _5 hra eli ~h SG .mu.aJlimlik, 2S iJlira uli: m~h ~ir, 2Q tim. aeil mlJJlfi.1i1 u!j katib 'Il(i baalJ l'rIMlW'lugu ll~v-e olll.nma.IItaWI' . Mu.allimlik uhd.(lIIl.itLe v~ri.I.cc'k olan mek1.eb mi.\.dill'U HO lira D:!IIt ~ kam ilr'reti, tnua·.'ini ric 75 tim. rna _
ham iiet-eb Inc -llI'. Yilik..~ ~ ve beaNt m kt_ bi klldroaulldn (.ok Jiiyiik d~~jltlik ya.(lan btl lmdii."Q i:iniimi.izddti t.ctl~-ia "en.e, inde latbik oll.lWl..C1l.k tt r ,

ee:.vam
~

temck RIl.J'etiJe Dlilli hiikiimleriJul; mu- -gi iaw He lkj gUm veriJdigini V~ liye mal1Jlcw.eJ.indc nHlhadlgullJ ya.:zL1lgJ1W2
ithaLal!i1B1 !io[LlB'to-

L;tanbu1 1HZ Jjw.3indeki imtihanl!lIuz lisesi talcbesi ile b~rnbcr. E-mil!1onii, Ciimnluri)'et ve AllJ!1dlm 111;,:; Us i toJe:belcr.i, lst.nclml l 1"kek IiiioeSmd,... ynp1.laC:l1k imtihantara ll>bnbun. et'kck liee&i bl'b ite birlikte Vefu.. DIlf'ij~ aka, Era iye, 'LlWr10.1, Y u.Q<t Olk liseJeri Webcleci, QPettevniyul lise&iDde }l'u.p.ilw:ak im -

fa.

lor ot}10!Uer-de y:JpLl.;; [I JI iU# t.:' HI t lUll I, n. Bl',)'(lF;:lu mmL.Jkaslrtlll t~mil L'1:hlIi"o:dJ'Ifll H! 1m .sutrdk k':l1dilcri "lr:yhJrtll LLr lilltlu.izlik me\'!'u[l 'J1LlIJ~U'IU i.clelL;;] ctmlsIllJdir. E!lelediye l,'lU.iYf'tI ledk~!I l'o1,:{·,·:11 t I ,'.

R".m-J Av"ndWi; ..-rJ!'iP. Vehbi v~ a.ll 5, r gil" Jj;wk rnll I, nTumess,Ii tI 1 \11 YBrulC. FmwkLiyan ii ,., SLi!i'lhkJ ma.hd.IUD.larL, It m:u, M!h;J1 Nil> ,hJ.Hii, 'i'lt,lraltib:. Haq N Jb ,,~I ....

'I

om,,,

I\1ADEN

1 il~YA

B~RL.IClI

S.E~ I M 1

ELnnM
Bet diyc
1'1j_~Jnd lIo:n,

~il

nilli Gern!' Df't;.; iyof'
Mudw-l"!I:\i
t;,d.I,1 611 ym ILi

kl~d
blr

kmc
~I

I'i"-

ynp.m::lk
,I(

uz l't'

1.i!dklkat
40 S'l:'rl

vapnuld.a.dlr
,. )"tz.tjt'

1!"eni

yUzde

UCllJ. S,ri1:4 ,~i.Ul'~, Vt:ubl :K(j~, a.."" El.r1 T h..siLl. K:laD~'llt NI~:rall, MIIIS!.iJ.lIi NL.Lm1 ve il!!rOO Rt!.Hk. lsfmwJ'M II YTI If'1nllil HIIiIo.kii OW~IUl'. mth·~,k..iD::

Jot 0003[11 ~YB l>LrIi6l 'dar'C be;re-tjn", i/iWIliAr tt(Um,slerd.i.r. D(lldiK HoI.IL! Scu-r, .~-

b

d

yodan

iltar

u

Program. )
II, ion
['IT

uI olarak mu.h.i\kHmil'-

tllUIfi D.

PE:ll'te\r:WyuJ

rYenl·
Al}O,r.,'EBEnELl
Tj,Jrlel:; ..
$E ~£I..I1( i!i 3 AVUK AVL.IK AVL,ltot 1400 KUI'Il

deva.m. ediLm~tir, Ma HJWldi 'iI'QPDD.§. DimDjf~Wn ithIiJB,t\:,ilarl biIrJiji r:eiai RCJIlOli A~ bi:.rlik kiltibi Maz • b!l!1' GWer Jdebmed Hulflru Top _ b~ iiAhid dinlenild.ikten S:OIiro. milddclmm:nniniu idWadmJ ya.pma. It D~in cclM IlatiJ. edihn~tir. tlgledEm ikinci oel.sctle, miid deiumWDI \'inJ: NeclI.Li l{Gtiika:Uoglu icJdj I'ISIIU slll'detm:i§,
~i.l!,

dila Jilla.tu.:m!!J,

birLilkte

l.iJ:r.esi Webcsi.le bliUm eenebi \.'e ekulliyet

D~~n;on

plaroru

Iuull'lnmJj't
In

tIcT'r.:d

8 6 a.lO C UM.ART'ES I
IJ ..1IJ PTtJo.!l'rilm
l:J:lS I't. i.:m.'1
VI:!

tru8bcleri, H:I.yda.rp~a li!;£sinde y~uk imtihauJ.:rra yaJfill. 1fuyda.rp~£J. lilies.! tal~be:si ErcnmlCl'ktebleri

ijy Iw: lisesintlti!! yaplillca..k larl! Erelliroy I-:.LZ lisesi
birtiktc Cmnhc gi 'e.klerdir. .lKtimllnlco
M ..ur[i
\'I!,~lJir

lIDtiblm

_

·betlile kIz JiB . i tl I~beHi

IHilt ijiJl1U Bursa.,.:l SJdl" In" i't.hLll::tm.s.:u:l l'im~ Imd.il.T BUnH:Inw im::Ll' pi tuft>! ,1.1 b~ t;'l'Itt.· UIT L hnde t.mritllldJI'l h:UIT' hml h_ nLil'llllJ Btl J I tlj)'c:n li!r.:lImd:m muvlihk buJundul:llll:llDn mJIt dlliUl h·r~rn.I" II plilnl nD h zlrbnmmnrn de no;'[jcelelldLtml~I.J ... P~[):'It lll.tua~ bu: ha1l.a kadar fkal;, m],lrr.

.,.ubJl~ o:den

. Illy",I,1\:

l!.eh

menle.ko:1

~13.1

~ eo

rndt't;l-r.r-]Ojl

~1!t ..ay:J"" h:Jber'c:ri.

Sw-

':I'a.::>.u:l'r
Tl!iJhirllo]'

*

W AIuuu3k
mt!kll!b

lI.lu.strLfJ'!,

V,d-ii'llcli Vcl:ll tIC' ulli!1
UHH'l'W

BilWm ~ Dl.e, talcb

Jslenuljtir. .Mahk .Mu.sl:.a.fu Biliilin beractine k:!rar "'ermi'i. mevk.uf bu. lillian m3J'lQturacJ bhliye cdi.lmi~ _

pllm.1 Sl 1,1'.' ffi!::< "'"

mUoI!S5...--C!lerdl!' t

1;1 Ul k(iomlinl<!n 1103 Kklft.J:I

Ec"~bl 2700 Kuru 1 50 :. BOO
800

til'.

O:"(I.5I.Ir ~~c!ltlIL c-tllll.tI~. ilulllnr I:i~Rh bli1un ".11 "cl<-'!l'e tt>[)l "e tiltlll , IElen~, t r.

,-11b~1t, Vc:k.llcte

lloCh:diy 1 6",,~'hl, l.lul}llnliD I ;]J..l!t I!dt'n vt! S;urp;l~llb m ll~lmn bir l~iJ-,,~nI lctl'lll ... '-de-n _'I,:lruuj mIl •• ~n h,,' len, .• h "I y.'J kioU'.orl:l$hrnm;:..J. BUliun p]"'nl:ul bcl~r.l:IJ·'· 1m ,r m lIllu,'1 ~t.I I r' I ,,!oil"]"1 II • .ulanml ~ lie

-ttL czarltgmdn DiI" Sail.rn.5.1 1.'aJldl."·ol'

miB

htnnbul

knl'lll!lollUl

:2a,.-

'rt.:.IJlI

uhJfl".::II1;;.

\'e k\llnll

Prost

lllr ...llIl.ctUl
t~lr.

mU\,.')[lJ.

~ul

n lrak

vilolllinu

760
4(10
lfl,O

~
II

---".1101(--If~
'l'apJlluJ

Ii

...

..

IUa:u'ir \ !'1dl1nin ell 'Idr-ri !jdlrJl!11 e hulumm., If Vel, 11 n .... s:-.n hI! lllt;:' I hd II-;I "Il~ d \": n, d -

• I·

I'll"'"

JtLlI~,u.m
T<Jp ;tpl
iiL

ir CI.'''l4.''~l
~It

I: '\ I i ~un

11.

Ie

-

)Imum

Him-

~ HAZI ~ C .. muU'."",i
1:),,,1': 1(i.O

RAN

U40 Y,I~

CUM "'RTE:.EtI

~oplnntJ
341 1'1:1 ~lJI,)'.de H.lzllm.illll rJ!' ~:-ldd~.. i.!Id.e 19/1. Ru lUll, 6 )'I'I'"ui,;".kl LQruT\u llih:mL ,.;lJnn:! Ql:tr:lk ~I'IJllIlWJJI Sl.Ib loitlm C..iJI.tll r.ltlTLi , L;ocuk bLJnldm !l!yn:rr_
TO 'J'lIlin.oI, !.'!v.:!c vlUhl1l U

13U-25
I> •

Rurnl 11340 -

MIII!;'I'" ll~
H, .....

"':r

""I\B4TI

tiAAT

Glln
tH.29

kelt b~ ml!tr 'ILl. IwhLdd PI!D~~o:tJc-.Il diJp.:rek £ti~Hnrle:n Vl! 1 11f1~11#1 yariiliq'lml , ~t.u-,

q

U
,

.c~1II

I

~tlime

~JI-

mln 'llWI.-,dm vWJ. m1J~"'il1[ Jfllltil>: NIhadLn .-iy~ L!::bud.;, miihim b4' t~()lt,n.t.J. tIIl,t111~tur, Do Il!pbnt}f8 [~"lJ'c! rniJdUrU Mll1a(r,er Alw.lIII, h-tanbul d~ lrurnant1;m1 bmJ, J "rklli,Ji \T pc< ielw",r VIl: ~ldo~' i ml~dUrlHI lJi.lrllk t-lmi~lllllllr. ~'m1UwlJo larllr-

\ fLl.l~ tlt~11 ",,\lan NI5<lr.ta~L Inl': ~'1rl~~k I;o;r.l.l llu_lnrmtorda .l";U' Lllhmm\J ~'I:I:'. (I,illcdel\ ~o G)., 0nl'>'O(:I1i~'-eili:- moe;;gll1 OIIllIl.,1lLLr'. mel ..le;:lrr.
Ol"t.ll. ITII... Li!ruIIl! k

1:3;'iO Miillk; Fi:L!;il. b~~'ll. 1-1:;10 1I1,J~k: 1'UsiU~tJ.cilmhur o;mdosg r. J bsan Kum:tt!rl. 15 t",/1S,30 lI1Wi11;~ Cuh.:wd 'Pl.} 18 00 l'rogJ ...m ~'c. ml!lll1eJc.rtt ~ t yat:l" HI n::; lfLizik: HflJlf mliWk (PJ 1. Hj,:1!J !llu~: Rlidyo CII2 odle ..rt 9' (~ .Lbrllhlm fugtir). Hi.lei IUdzdr. 'Ulunl:lI': Hilt In P~rmiUJ, 1~d.m ok .. leo, fl.J SIiJ] C Ul". IlE:mdi ',1'.., kDY• Oll lJ,}':IHlar: ].l.m.;U:1!t Sa", k. S,:.lj.Yl!l T~I.<lY. l!)", 'AT'''fitlo:!'](.",t it a~ltrl, U-'11IU U mj!.tl!ID'olO)J l"o.:I__!"Crl.crL 2,11 LII) ll-hwk: I-.l.ilk til" u1cri \'e i:lo)'\UI I .• ' I L J batL rna.. :J &U, :! !;:ura. Tanllcl1: L;,:ldl Y.n'"" .'lj,~iliman, ~O 1:1 :, t1lJ~r":1 tCum:1tJ 'DC· t'lcl~i _ '" ,0 1I1L11lk- Fa It h~U .. "0 :;\iu iloL: KU~LUr u. Ln:i (~el~ NtC'ub Kin).

~!! "0

Se, b

~;S

,!It.

--- .... '-

~:.!. jIJ McrnlclroL .5;;:" ',)'i'rJ, 8",.,'1 "'"_ h r Iii' t, ~r~~J, C:.:!lbilrn. - k1jI\!~l.d. J..ITD bl.,. ;",l - nuJ!LJl bClrs'.:i!'l r]\"~lI~ll, 22.ftO LtJ1~~I-Sroi1(kneb, dill do:: - ::--al.,
(S3.:Jt

,

lub;-

Ju" ve:rilJJmfJtir.

'

'ur

mor'

prograM

..

.. IIp) n: I. 'p;I~

esinde - A degil arb
Vflzan: RaU METO
riyeslne aiel harl, lcvazimm, ......."ie • fUklefli.' \I€ L"ml'lde bit na.fi.Jk. Bjyase tinden lliynlDlJ.5l .• 1ta.lya. ve Tti:rlriye gibi- harb bancl bir l!!lyas.et takibi n i muvaflk gorilrilli'ti.i.-, Her ",aid! ii!3a:r~t. c-F'glmiz Amlwkan Enyaaeotltinin yeni d~rin i&l:i!baJooilll.den ~li:i'I. bitr yn.z:unu:da bnhsedecegk. F~kat Mr lw.~ kelime lI!.Ie yuka.ndaki. bra.'fUj ~hemmiyetin:i a.olabna:k I;;Qk bydlihdl,r •

soya
(8a.amo1c.ikderl dnmn) tc.'b..Ilke u.fkumuzrha (]I kndar ~k Iizo.~, Fabt tor kOjrU..ne bil' oik:bi.nltk i~in!ll' dIWJp g:illirt VC' ilmI.:JJ gOEttcrm~ aH-edihnM, fei - ketlel" tevlid. edl'bI .. ILl". Bagfln sm!rin ve t oJnn ?8l"ki ~ h:n'zruH .~JI bic I:IUJha,.
rebHi eei ~ki[ t!"iebllecek ka(lill'

rR\
~ t~i,
!:I, - f'

un

Fl':lJl!'::.ttnJ

bir ~(lk d('gi~ik.
utdu.gumuzu
daha iJeriye

hklcrc

pbid
Buglin

krrydetrni"tik.
1 ,"'~I iI', .... I~ J,)

aki n kllm tir. Eun n baskn. orta vc yul art Ai • b(-·d~·.ya i ReUle! n.' /'d.[ign~· rmntalII11um:'l ,('g-leJo:-u soura, I' aastz : me";;:ilt!'r~l1e [.;llr!iJ cart §iddNLl t(ln~lJ
~t,!::q,

gld.Chtl1r.lZ. Fr:a.ns3da ad Ii bill' (M:.tt) tUW:U!1 esligiru suyliyebili.
riz. ['n:A~SIZ "J' (A._\.) t:; rb Ch!'pil.esinde muttefi.k: kuv-

ulnnstrr, .. 1!:ikJ. Ib tilll~i Frau .. ';;";)d:J, '[f1L,1iil~<!.I:uli: all , ., l A_A._I Pazartesi
,

r.Lri....
kl.Rigi;

IEBLtGt ~ t'r n..... ll lil.::;.am
Elt"l D~le8 amhtili.in gi.i.D. liym 1, ir, KIt.alam:nu. 1i!-llI iJeri .... d~ e tn dii..,mn.n:l.

&rU-

nu brr 8eh::llc Itl'y~ti vektie i I)pIan k ve 1)" toplantiya m 'btL san reisler i de i~titak c-iel.:E!'Klir, elcika ordusunun bir f,rT;;3.SI lop tanur k >':, ku.da harb :;),ah:U;Ui.J. gi. decektir, rens ::;::,,'1: I e de- Nou dll~n Bdt;i.ln. dan I;'L~IH]ga rnuv.1Hl!k olaralr Ed~Lk;J uruusunda "azi,-e alrnak tulebin
do! 1:.lUlllnnlu~Lur. h r~twlere
"F.,;.ilSCn

Dl'lIi/. if" ~"'lIlllI "10 (Ia'l lim h:.Jn-l ..•• ;oidtl .. tI. d'1'1o'!lJll r 'Yllthl"1n,J, , kllla kullt~ln

un'lt" DlU.·· vemet e;jIiyor. ep lenin It'~it'ti lUUu.:ni~·i!\..imJe. ia~ri unsur nmn:, d - .RlaUlll L"UIJd;l'l'1fhll. ...e piyn.dt':!>inf! ~] 'IlTih:'lcrini iii!!. e-!tili.lell ..ou,n;, ...nliih" ~"rl t'l!'hlII:mi't" l"'nlir. !Ii uknn B.n"'ll~" ulmt.ll .. .t::im!b.,

son ,",.k nla H'p
11

mu. I

-

l$tll"aJr ~tmc:kLe" ll,U. -

I

I

, l;_ilu la~"y:J;l'('koD"ini.

L.)J( Ir:.. i I A_l\..l .i I:uhhri\'or:
Diink:ii gUll zarfmda

ne:r.ll·
1i:1.·-,],

tngLIL?.

I

11 • '·tlf'!·i

dtt~m.amn fo'rtHI:.I" uJd J ruul1.Lk3le 'I.-Gillan Ilurinil!: !.llU \'7JiL" h.ik- ;;ifi':U 'li.i~rul1r1 mi"nl'!~1 i..mJm IIIkLl'Il r'" .rllll~:tlr. ,,_'I..J~1 Alman 'I, bi.r 1'1L'tlI 1L11L:<nl r, giJ.iz t ~.~.- j .-jti~.luti:-l\~r ('"ece HII\";) I.d\· .... ell rimi,f, r1~D1J\D }g•. - m,ll tn;;ill? ~mb;J,r 1m III t.J~T. l.U.l2ltl!'liL bu.ul., , .. l<!lplil thlrnladaDi I ·r·l. h:nt. sahnesinin 3£ :,hlllLldihlu:t!U;'J KLlaatJn1,

lIl'oll1l'l.lf", i",ll"iUai imk.h_~~1'"1 _, l.uhrih ru'1I1('ti(>O hlltllLrl1l~Lr.am. !!i ILl :-'lHlU,,:,lunilr'. I tirillul Doktala nlurL. IIIIk.tl\ ['"111 t 'Im ,kltl·dir. ili:.neo lIu"nnd.... lI ..fIIlai • .,iddeU~ Llir 0010 • t..,u-dlll1~lill ~ ('tlll .. ttr. ~[jissDn:;u.·n .,;arILIIIIJ,1 Ip'hri ~ :-r0\1'1. i~'in hiT W ..... lllifl ... ioL'"r...' ""ll " hII'. I'nk t '>(Ii liB RlIt:1

lliW~

J a.m vt'< "'.~ rdtliJ.nmll .. !(Uti Samme rJi.'h'l"I£Li.o l'ot' ,-\l"'II~ ill" il)i!';,Q 111'hirltlri ..l.r'.Jrimt.lald liUlW~11I ,~III[JIUIJID dIa ~]"pj'1 i!'+Jlldir;;'~ tarJ:dJu. ve ml1li'Ilii· raki.v~t.~ des iIID ._.tnlt'k1t~" \:v...,. • ~aaillt tklilhin 00 _h ~r;lnili" ge· {i1m~l!ir. J\.lnuw , lIu gt'i!t'i ~. ler-'fJ t .y_,\" rill muv (fo,.. lidyt"Ul'! btlli ~~rJ.llII.illl t'rui~ler ve fup. ]prlnt' j DIU} .roo. .t..l.n.w.n sa.hll mliduJmII opJ:uell, (i"roIl<;;arbD ~ 1';,;"'I'il",,Mudu tird.4:H bi_r t1ii'jUUlIIi mehicrhotmm lIll\il'ib ~hni'jm. ti lJu;,o:i • ran t,aril_jjin.]e du::-mWl. ..!g~·ia:tJ 14 ~l'

veller )'~ni bi.r U!.biy IJ ulu tatbilk ederek Alm.:mll!r,l J.i;.lll~l kuvvetle mu knvemet ediY-:ll"lrlT. Ne'l.ireyi EJimdi!l"'fl t;lyi:1!L etrnege imkii.n ~1rna.makl!l bem'ber AbnC!_1l_laTin y(J.~IlI')l mrruii(i.i d~
gil, ~J.li!tvl: llilnlillalQ,[' kal.'1l.l!lnda bu •

ortada gerginJik v:lfll1sr,.
Bo. lehdicliitl

herbs
a.y~beri
o~

billJ,'OI':

~U_DdulUarl

m.eydaltdamr.

a

Hollanda, Belf:.:ik', ~imaJi Fransa \'e bilbal;)>l9; Maull \im.!llldarUlln isti_u.alia n,lg1:lIoe-o.Fr' Ma, ve logiltel-eniD rnu k a 'I,'ell'H~t hildcri lunbnak II;!fiyllil dUr!;llm, h:ltlu. arttl.gnn i' cU8. etmek
kab.ildir.

Yirml

gil..ml.ellbe:ri

Fro] D..BlZ mi II etiibi1d.iJrmekten

l1.e en a>C1 bak.ikaUeri

Yii.r.' Oh11J I;J

j'

robe-Ierw

HI

~I !Ji

'"tiriilmii...mr.. tlolmz t4II.eJt"ll ihil.ft'Uir. :NolI"\t'{d~ t~~,~f1.'~""rinliz.
,tiVol!rl rn. ~"MuDun ." mi':o ,·dir. Bell'lin.
rnerl."I. ...t

IWIlrD. mulllll t'!lP1:1l 11!:&!i1i1 M !.I1lnLJI.D y;I)'y8..r~ 'Uiyia.1I

r...jj

~kirllniye~~ 'Ba.-i'lekiJ (Paul Rey· Du.U ) c"rn~lki ak.:ptl!lki III u.tk:!LI..D_da ilk dc-fa [lll1J'ak nikbif.!: S'ijrilnm~ ve Ba~""lIru,:md8.D gc-ael'al (Weygandl III til'R'lin.a.tmdam ,ce3aret nJarak islJkb~·
Je ces!ll"eHe baklla.bilecegini s5y1.e -

.ad!, lhmm

i,

ill

11l~1)-" Non'ec
foil'hrib ot -

Ila.oo-

milflitr_
Flilll1 S:l V~ lngi ltO:I"eull: l"6.en DJ9bj_ roildli9lil:: hil\'m!l1 Yl.l.hHZ, 8.skl'l."i vaaiye-· t in Y:'Il1a ~1l11lli.yeUlil11 !l: 0 l.mI.t:smdalll) lIl1uk :-i"'em~:l imikinli:rrJIllJ], artJl!UL5J[]· dan ileri gebni)To[. Frllmm: ~ logiliz.
I' phcsi ma.11~"·'i ve siyasb cephenin de gittik~e kuwe'U ndigini gorerek ees8.ret ELhyor, kuv\' t hllluyor_

t 11:;ildu.lll1l

ii'CA."LI~\ru~H

l'tmi::-Jlir.

So

J

21 ..nat

r

h1.
1

k..:-t. l,alindelri
h'L [j I{

kol

T'III

1 si-

;''';:' rhoth
n.[lkg.lt'
1i!1f1111l1
nil ....

i:!:'a~ etmi!<lir.

liU.lk4a_N. file'rm 'u 111. "IIu. liz loOn dll D

[J

veo miif nzb
~
, lm'l,'

ALI'ItI N H..H· TERU(~~ 'l' (A ..'\..) - . TnulJ1urdlllLlu'I ~1B.!.'lun!lWILmL!i';'. 'lu~im_ikU 'cI11il~1 itmftJlWl1 :.!. ~dHki hlllK--ri v I'ifll ,)< • tedllr:

:(.1'~

JnilrIliz

Itte rL. ~ bQ;g

Kll,- t<.l~Y.1re Cilolan. RU:lr' 0 ;.r bilW(' d~lIIamn irtibat kllUan Ll "C k ,k: m..ahaU~llni q~'A!m~n 'n Jil di~e-r :h..,ketL hecl eflcri bo IJ1 b!lt'll1 mal] r-tmi!rt.u'. T~:'o)'{I[-C ],_:nnlll'~ell iI:; i,.;1 3..• et ['tmeml<:tir. i'lglliz Srlhil mliili.if,~, k Inn" 1 n. bgln m~rbLlt t:~n'lIre1 r du,mamtJ
d :\01' r: I b 'Q1b~rdiD1lln • n:.~~tlf·. 'I. i Fr-.ln"J7 Kahium>illill liar..t!.l.t.eri

aMnLI:I.lD

r. \ (.,
llIu~n
In

t~rrill-e'l[,}ri

~ I'M I"roin......aw.
taYYlllrili
Ie IIarI.D.Jl

I,h'r'uc,

ha To':!!,

hi" rihiuIJ Ill~.'ftm eml~ Vii ..am blm1.1 loaHI. kI L!l.lafl IIItI I1jIIUL"!:! t·;o.k'lfli .. HII'. ~). '!:.f ~l ':l'lU' ~·Ut!rinin
l ~ II i

hn.l.PI '!l lhij'llh1R llli.l,.l ill-. •\) ... \I.\.:'i

ta \ ~on'~i lI,il~iiiriil-

I' t~:-..l'l~ l'EBLtG1
b8§,

r... i." 1 (\. \., -- .-\nI:J o!J! ,,,I

h"curo etmJr Ie Nir. [Il!~ili:z: bo.m ~ue~'(_lanLaFmtIa II. dU.b'U g1{jj, (lO buyUl. nU'k'l:a.rda Inyyare tahrlh .t'd.ilmiol, bu!km.dm.;lu tahmlo 1)1I II 1:1 1,iUi". 1II'_t:l.~'1J. d.Ellfii balta,· I _yr.l.bruUro idd tti :tlt~in61 ra~ Cber'oou~ wl'LmIlIlli,!.Iifo ok bomba tm1nnjhr. Rdlt.muu ;oiJdeUii JllDgm· Iar \'0 in . " r ~hed.i) e.lilmi!t·
tit',

Ne olu,f'&!. olsl..l.D, olduk~a siy:u'li

iddJ bir

asked vwyete mgmen milttet-uder,
c~pboo.e. yell1~ lbu\,(l.'[f.i!,kiY'fitl~r clcle etmege mu w.:lif.k olmu.§.lal'dc!:r, Bu~lard(l"D birin~, Rusya ile mii.ttc, fil(]!h" IU'Jl:.Slncla:k:i m LiIllaoe'l:leth~l"i1D. noF'Dlw bir ~of'lIil almasma., diio. j~!l' ret. ctmiitik. Bi.r digenmlr.l!R d~ Ou. ~ giLI__o hahsroe\im.

bi. yaptIl'IJ.ktll.wr. Kcudi~inl hub, uaAme-rillil mbittef.ikleIIl kruuitlle Elid rid DiD eden Italy-a t:'r. Uk gil;nlel"d'.'"llsi.ffiltlan &abJ.rnk. 01lJart nladdeteu. himaye etmelU iktila amiv!:)!'. Ff;I.~ ben a.kGli l!Iir tehdJd Jr~p;l.£'ll ulmusltm.t ALm:myalia -V\; bilba.ss~ lta1y31.- ' bIr. Barbe ticece~im, t?riyoru~ ba - . hil. yU.f'1D gl01 oziel'le [tn, ya· yem blr mllal'dn. bu.J'I.IW.lyor. AIlQP ftl9'e!eye vermekten bit' An hil manyaya: '1.'08 tt!llyaya. icabm fIltm hali rudch~1 y)ktLlf. Oyle tedbii'h. lI'Iutt-cfikle'rin YIlWD.da. half'be k l.Tq&jttl..h.B..a ed.iyor ki, t.onnal EQlrclw.,. bil~ni_ halbetp-verlyor, bunl:u1 bir barb takih etmek lhl pUr. 1'1kM. meelisler tDpln:mp Dar. Derhal $;oylemek lEinnHiI!r l{] ..i\m.,e.] r i1.J.D edIlecegi bekle.1UIken bi1,;; air r iJmn:lI~ )'e'1I] ka.l'Bln 1t00lyoda biJy& ;jICyiDuLt ~Lklruyor ~'eadm5wdao yibir l::i:dciiyetJ.o. R9.ZlI.f'I d*k!lt.e !!IIJnQ.· !I,l) huhi:n (I rhk bie gUn. m elesi 00]~'O-a.na hi~ ~tipho }'uldur ve Am~~ d'llCu hakk.Jnl1(iki eayia!'u basllyor. nI..IJ b1l. k:u-:m, ·bir.l!z da,1talyaya. F'ramIaYJ. ka.r;,1 ilk Im~n harm· d~HL ciddi bir ihbr YEI!pmaJ!: iqiu I!V :7.11 b gl .. -eo ~ph~ yal"ll~ c;iln • hfllml9t1 .... LeN!!' ltal}"l,mw. h.:I.l'-be girmesi hilt; dilnyl. b,r:UW1,j· b ''''nij·ordloi.. 1 San l·~tmi d.ti..-t sR:J.ttc-nber-i ItalYM pa1itlkd::lll'lda yern bin' w1.~i'ilkli;;e :p_~ l11)'4 ikmnJdlmadl, ~illl,ji ikind toil" hod Olma;1I'b!, y, 1nu. O)'lilan3ot:~1 ElY'· AI.ri!l!g ta;l.n'IlZl,InUll ba~l..u·ruJ..'Il llrtt'iI: Ia.,.dallbcri. s.O!!'leniJen piyese aid. d~... Itm1.f1l1-1D d.J: 1~ kan~ac$ :lama korJ.J.lT'\D )'erli ~le1"ine yerlt:~llrilm",,;.mt nllll ~j kaua~ti.lti "i!rdi. F:lkat lWyaitlil yin~ btl." ter,;:ddih:i. eser"L gi#gtirllyor. ttsJ.;rm cle-ll.iz.Ierioe hrp:il.riilizy-or t;;ibidir, Bu J'old m!l.l..bllrebeIcr dokWdUgunili fta1yan sBmal.J.nn,-e kal'16D:m.k hle; misline tOil.ddli edo. tayyal!"! tttljmleri yt[!'lll(h~1m i!1iti~ d [1m",,! -, biT h3.rek:e-t oldugu 11:n,. i yOnI7.. ltalJ'lll.lll. ID3tS:lW h rb deg.l, Franitaly Jl politik 'UUIli r.e.;l[:it 01-

Itd.lya. CUnkii he.ljl1l pek t.ehUkelJ bir oyua v'l}iDe&~ de bl.r tm!.r hill""

nertdeu

go&W.c~

dugll.fiu,

Jtalyalll

politikL1SllI1n

hal

saY1 ~

\'e Alman:":ilY

dol"Ybll

yan m.cmuUermi bli.tUn merua.E1L1Ii,>I.'e ikreih etl:Jgiru, kim.se inkaf' t'demez. Fakat lbul'l1.a.n r'.J:~men" lJiz I talY.Hl
miH~t.IDi.B Frl!.llS3-, Beb,:ika. Almanya

\'a.dilerwde

yiilmele.n

]r.1lliginhmrn

A..merikemcfka.fl
glllikc;e
AmeTika,

ale" 'i'e dllmanlarlB' b:.igii.D~ lula... DJlYa.C~~ da idd.ia ~iz. Italy J:I.

lImlUrli)'

sinin

Lond'r'.1., 7' (.1\ .A.I - 'ru~ ,; gJ7..eilf05i ya::I)Tlr: oi I"1 aa.m~ )'O,brI'lL1li. IJII.: kl I{~. lilllIe-rJ-en or- f;, !;,_ blI It"r!) K-"1bnlcsrtiro Bu V;'IIbirH: 'ot:"'rL !; 'is dig" r' ruiil:!A

miitlefikle..y:u-dnuunD

]eb\.ne di.6n:me-lli,
manevi :sahu.dan

I
I
1

nu
o

br.n
'lIiH'lJi

l'iiff~i ~ahin(!dC'

~n l:fCiytiit: h~kim
O[HI

t<;a.'"
ba~ zih ~'" 1·

II r~ U~klb f'\L,~.ncnll~ttr_ Bu lank III". tm' tl "c}kt-ll' l"l~nJ:il:ddf.i 3'&.pll.3.D !;>l,Ir-=-lrl.! Il~·Lrtll"_ uHu.d.... o lcltdd:nl ~l'ldc t.unIj,UIII;:n I,n:ll Lmp kahlll;;l!ar·
d,f".

cek

,,'e~' hl.l,J nnnt1'l.k.,t cnkl.:trcli r. il~e\'ill':

haricill.O!: Qlka-

Bu m.em!ll~i ..... .l1syet.·tmiyen ge.. d~
miler·jDJ

a.t~

"cL~1,:aktu",

·'lnw'l'.c. ~il!

IlClir. Eu

niyet.

t~flel

~w cttlgi

uaGl!I!::'!'1n

stn tel';!ndc-l'I

cl,dl:<t milhimd 1'. N till genl'Ll.i Wc]'g::llld, PIiOlL't ve LID·ral .\brhl'lrI i.,;imleri 1,'Janslz or· dul I'HHl H!h.:tru \ f'r~j'oOf'Sd, B. f!;eo:;. rut ,_' i 'olln (n~I'Ji ve :a.zmi, Ih.h il..i C~ [I' c

b'l!,Ye M bm bllturuTI'3.ktadu·.
Sgfl

h~rlJ

~n,'_;::;lI:1aa

FLIIlI;;.;!,

WYO-

Lt o;-'rn lilli de h' mle k~lbi~j)'etil'Li de i.-;bM C'~t:Si r::ilii, J{;U ""i.illierde ~ijk --nu muha[il~'-l el::J;.I1~gie liie~ n.:Ue ' b: uml1 k=llkmugl da biltii~i1'lii gus ~rmj3
b: rb T.-· d,u

it'_

-a', Id
anall.nndd

ktJrbiUllar

I IJIrb []

v nn-ek. \ ~r-wek
bir

l~tinao-_ imkii_~Ui otan

';;':.:y.

i

ilir Fllk t, m3k~~ \Ii!'Y!I. lmi:au :r.:il~.j. atl De- oilina oh,lJIiI. Fr~, l'l.!Ja ve bu. yt.i;J,.;; Bnt.;;"aY::l dernQkr,,~iJ 'ri y.·ltdi • t. 1'"1 in y:\,.dLm:nd ...~ cmin ~1;,Ln I 1 ]l: d II. l:'" lJi ilL i y 11..-iiltl('~,nib ihnp. • . lder. Sl. I I I .Ie.f..li Vi :;riy I.!t P . r is. 7 r.l .1 .) - H vas a.jiJ r. '1. run S:lUi 1 i de \ I!'ruigi h!lirck:i.1. biil~~ni: ~ce unn.lmi 'l'<.lZlyeUe hi,~ bil o;!'· .~ :<Ii1d~k o Lmu·21.L1jt.J.r. B'lI nL:lbi EUl\U • r. .. tLcn Fr:l [1.11:.1:11· bap,'I~.a. j:.lim::ld nok f.:oL rmlD i""'i:'''11 l~in iSlirad~ etm~ •
;lb~h ~dl..ltla De1"!.her il· m Ilaf .ler & ne flunk-ill cli"'pb~ ii.zc illuc V" "'. jld.·U" It::r.:Jr bll~l ,1!Jti .-:a• It. r:'Jr "-tin:l.d nokl"dIl }cnid ":1 M'.lc.,":Zl.lii nlab.ml1n:JJ.~ malH~ b' l!.In·J l\1'J. I.
IJ'. Ell

Fl'Q.1I"!!I' .... .R."",ve.tjl h,oll.t:" ~ll'd.ii Puns, 7 (.\ A, ~ - H!Q,'i'u,!J: r: l'lIIyl"o\l " "'.' :;;: n ~r to' nllri Yin III tai II 111 B. Reyn' ud. bugUo g,gled III ~fira. l'al'i!'l. 7' (.LU - Elp~.imbii.liin llyalll mool18Ll'IIlu Illl'du eociimeni btl. ~ osn) eiih: tk'. 1111' C n1ekte cla.n biiyiH. :mntrJi(i. ~yaf!j tho blll.u.nmu tur. IflUI'HLr-'b(o ba _I I i';... illl, m:u:, .j hwa,- 1'1 giinu A b .. h ,La t 10 .:la, Gener:aJ. , Bu. i~lim q'J, 1 orieiye @l'Ieilmelliimd"D biT' heyel d~ i."tink ey1e~;!Jti.I", W\'Y;:'U'ld Int.' 1 ~ t ill cmri ye\-mir. B, Rey.m:md, F1!i11.!idf'e.3 muh.i!r',e.betJi bllrlin(li~ti['. j Ic bugtiD!kil t!II :IT"1.''iI..IZ hfi.klnncla Vel "F,...-,ulSii1ILLti nLuhfll.l"c-Il-{::.l!i b.1-s1u_ml~~ mtlka",cmG!:til'l OFgDJIi.ze edi.hnel!J.j bahlL' . PI!" 1" 1; l!il Ji t( FL (11 [11l:t !rSIIZlIl. me" 'sinde tam izehU "'@'Inli;r ,,'e balen 7.il~lltl1'7,~ ,[]~cli'\f.. ~tml!~tir. Fril!Jl )'li.p~lmllkta olaLli .b. nlr un i[lki!jool. S,1: IH' U5LIrIUU 5ub .. yl n, a_.i:l1.~imennil iti.m d olunmasJ ,,,ebe'bl@ri.:ni bU· l~ri. erleri, €:nllmm ki, memleketi· dinni!Jtir. ni"in h:Hlicllar laruImdan ~e<::t.vl.ize o rdll 'n i1m. n i N~i. mu.ttd·ik kllv u@radl :trlJ ~ormek k.::yr.ycLi her' ne· veU\lI'in dil!rlQ th.Il'll faal iej b.iIfIiKme [edt: till.! "lULl olmmz sizlC'l"Cri, Hrj im3-eli hl::Hlilrille" Canli<ll1 i!jtiral! eLSli:m.;':'L; l.flr mUM::l\ .ucu.c bL.![tmm3.ga I mi~, ll.ltnc.n te lbiderden daillyl B. ~\'kedet~~!lLr. $t:rdh nlJ.:>limi?in mi.· Rcyrumd'YIJ tC'brik eyilemi.:;l Vtli he.r wLleti, tl'·..ut,t Vc ~'e;;;ur~lm daima ..:a· 1;'.[1 Ll<:'lirl mtlli 101.1.1'. \'eUel"ifl lnJkmma.. I(,ri cld . ifUigl[li gO!'llerfll:i:<jltir.Ii'.-~n.. :!"IIHl, lih:umlu b~ttilll tmerjl ile dev~ .'1ll, 19pnl •. ,11111.1a!ti1"1 lnr suretle 1 tl.l.· j(;in lesd.nliJuLui gu.l'lierell temiuat ~,LItW111Z:. Y~IDlIl tlt!n~'t' bakll:m:. Ge"" i"1JI i::,L iI', I'"} d.. , kum , 'ld Iw_veti s'li l:1kviye et· II' r'hiq mi.,.h,1." i~'i ~ III (0); II In bliU.m ~·dbil'le..-i alrrlJ;llItlr. l.. OIllJltI, I lA. I ~ aeLiter'i1J \'.a.lfiHH IIZ1i'l akiu_"i. I,iii Iycll.:rli'iin 3::iKCd muh:.dm·i bildll'iyor; lWjU!.m l"l ,.'t:: O;IlU~Hlrnl~ln , .lll,u_,.· Frul'ldll: nl',hhlJ, Yl:lli Snmme-)..is· II, Ei:t.:ill ... .;.Llljn·~ lJJ.fthdli" ne rnulliire!J.e;;linut". )'~a'l1 ui':lu1J.~rilli Dj":~t:" l<ll ~fL~1l PCI ilemJj~ ~buml, =ilmdjd~tl J1;lllnk hil" f'ilLI'dL~ gijsler· iki 1;1 L 1l1IJil:Lrebcdcr'l .... .ll£,lLr":~. r.~·nl,:l&l m I;!': 'b Ltl'l..lm.l~ LJL (J0; l"w L' l::i Li.(111i l~Lsa IJh' W "'yg' L'IJ, eUlI rl.: f'HII o!.:.oaIlllc !.U~'.i~t,11 miiddct :O;,Jrllml';:t 'll~[ll' c(lilen tniiJ.o_· J.lL J i ill mun 1 rjb 'Wlhl t tt"I:: t-":;:tu"LII .

maddi s.aJ1.aya: il'ttikali milltefiklel' .i'~in bir mJ.lw(fo.kiyet d~CiI, bir mnzflJfel·iy.:::'l:tii', Am~rik:nl.1n mi.Ht,eHkteiii :l'll~:! YaJI'dm:u Yelli bir §e1riI. IIIlmlrl "'i; ·di.in A.merika bllklimetilhlM'triye l,'e: balll Jye n£"mmtlenDe aid askefi ]eVIlZlmJQ. bilhus.a. l:t.yyarelerim liLMl' h!.fl 0031 eden hbrikalar Va9itiilillue nl~t~etlkl!!ra 6frbal satdabilooeg1ne'
k

rar ve-rmr~tir.

YUikartdlllti kar ...rm tltem:miya·ti . meyd.amd.II..dJ1". AmcrJ'ka, ON\! 1'8 b~

milletii m,ede~yet mernbo.l(.lL-andan birt oia.'Il tt.aJyamB @:II, bi.iyuk t,l1tietliim.,mrur, kelere IIlIU'ilIZ ltaln13m11L~ ~Jrlll. nl:l ltal,.aun F nuts n:y II. kg Llt(:fO ibediye elb':G'i E!Serleril!! ki:Uc: wya tq ~lJ.'b1J.dI milUeflklerne.fl y. 1nLi: biI"l !!~ Yl!ftmnB in'IWib [!tm eehlll Kol.aYCILI. kyhin_dc ll~rbe klYa.w ctme i h':111:J M!y.in:::i kalamaz. SElII:I.II.III.DJ bil.yiik ni-,!,beHe geru~h'!t. A.l'llilrcl in ber.i kllntUDI ve'l'eua:iyeUi met gibi '0;1' lIet.ice \·e~-ec'I!tir, r; un· f~iZDll ··ve omUlilrelsi- y&J1n.u bugiini.li. kiti bu. bkdirde Tia'kiyc hUkilmC'd YfilMlU dejU Ibll.?illllD ma ...Bini de i 19 ~e'l ... wl 1939 ta1.'ihij Ank:J.1;1. dtulonmet m cburiyetindedir. mu.ahedenli.llle'5itU.m 2 -·::tei ms,due.J.I F~fZIDi.D. !lube k'acl~:lk hlLkk.wucihmce,'Th mi. VI! IIljrJ~~t krill· claki tmW. 'pek I:IZUm ~redd,ijdh_'d i· ILk il.e ·lqri.ki m~ai. eyUyec-"..k \'C onra.z da bu, e-beb en ileri ce1iY(h'. 131' yeddi iklidanndll. O]ll:l bliti1t1 ;' 'MIm \'C bii lila n1ii7.a hereti if nAb' !lI1L"l'O'

yarllm etmeklir yOh':llG t f!liller rneydb a';i)'or. Her Ii Icle. hu.lya h.liku.mctinin n.., d~~ii:Dd.rugi;rI1i.l, tli~ mil1:"'a.dla Myla; garib ve aJ: I~ eT'r.u~ btl" pDlitilu tn ~ kib dtlgini bUmeyu:. Bildi~mi7 FY tt~ ma_buah ve It:tlY".m de\'lel acJamIan taraimdan 1 aly:a.mm J:mrba. a~ IDuhakkal. Qldu:;m.un it'D

AIt.I!: . '1 (ALA.) - BlllgUn dok.·, MillZha.. um.enlq ba.ltanugllltGo. lop]uuan Bi.iyUk :M~llel eelitilli. ru:z.. Dllrned.e meveud Til.'rkiye.Suriye clos,l lllllL;: "c iyi ko t:J'fi~Dlllk mua'l.tedeeilo b}u m.l.IL:ioe.deyebagh probol'i:QL]o.nlli tillS· di.k:~ne. orl:lil'l S'lJbayllU"l hll'.vet.ine milhtOf I3l6

B. M. MSicli.sinin dUn ku i~li mal

ey1iye:cd:til" _.,
~ellin. .f:ili slJ.Rfte

Almerika gayri muhariblikden t,amanlil 8 ayrddl
1

Fn.w;.a.
'l~rik.i

"Ii! in[lltc-l' .. it.~

mudJifldeGll.filcnin

mesai ettIJeai .i'iLi ~u l'i!Jaddeshnia t -

(Boll

'In"'1 i Inol

U1'i,r~-",J

gii1.Cl.eleri
f.!lUldan

!"-au.! 'ReY,IiIi'l.lJ:d'I1Yn nllt •

"'e

Fl"ilDSlZ.

ka,lemetuHllim tl"iii I't~r.

klto1.lI.nl!Hll I'iHI ::!Iilayi!jle b[lhsetmet·

NevjI'oll"i: H~l'IIld Trib~'M~ ve NeVterti 1-111UWJ:tlLIlUi.l1 dordilncl.li m Ildi· mijl:lc[~kle['181 de-si'll ill bdi l.in.e sai r :ktH1UBliyi 1"10.111.· s'ork Times gazete:ei. 9i.ilrll.Ue t.a-YTare 1,reriHmCt;lin.i jsLem~k. rll!llll al ~k o.dlJi,rve'kille riB bu:zu1'u lie le 'fe mtit~fiklcr:i1l1. bugtiDkti harb< rnuzakcr-esinc k.lll"nr vert'rek. it drnM cl~bbcsind~ Amenkayl dana Bj'i mUn!hayet ve-rmi§tir. dara etlikBcrint. I!tra AVl'Up:ti nazi Medii!), p3?aMesi g-iini.i topl;ln~ -

ealdtll".

Lituanya Ba~\lakm Moskovadl
l\tuskO\'lJ, bJldi r iyor : LitvanyJ.
• VI;'

7 I A.A. ~ H:JW~l{lh
VIl'

D. N. B,
1£;

b:J.rbllrhiP alll'lilda kalmlJi b.kJjrd.e nC' kadnl' lI1i1hil1'l ollLlr&:l. clstlEi llir'bir ihtiy:J.t 1.edbirlLliu ADlel"ikiiya tel!dl· ~rden kllrtm l1Im'y:n':ll;!11l1 l:'ll!dirmr:k.

yin ,ettiij:& :,}Il.rt ll(']f h:.mgi bir A vrup li, delJl!el:itarafmdan Fra.},;' vc Ingil~ ~ereye bir 'l:l"C:1t.1lz 'l!kll !m1 esi Vtl ~WllWI Akdoem~ nunhk "mdlSi ......anS::J. Yilt birl~ik 1. ':'Llh~ln .' n5Ol'Alkl..t.l'" biro hulle rn.Wl!:ar 01m~~'I(tlr. !talya.WD AJ,p2er iU.!rill(te]) F.-un ya tN·n· \'i..izi.i: bbilidir Li A.1rdeni>l; MJut:ll.kll. m.oa F~ii ve L~gtlt!lnllill karl~<l,cll.kian IriI' hani. 1nt~ cucrek.lir. B'ilIa~Jh, 1t~alyamJ\ 8iil:UlIl~1I1barl,Ol; ~c d!l.ir i~iWeJl fQ.l'.'er '1'11I:-k'i:e~i QOk Y!l.ltlD:i:J.n a1.aJ..-dar cUuek Z.!lrurmir. ;e;;iin k ii, OTUm harbe I:;i rD181!~ ne kadar yakl~]yol';.l TOrk~ j'eWa mfiU:f'~ikl~rin-e lindon gwoh.n .yardDm Cili Bl1rctL if.nya ;';a.lk:!ro'W·L
,.b
I)

udal'

plnJUl~}.'(lr

fll~~I!!ll"kliil" •

tffiil'ler.
if!Chllri
NIt"),!)1 k. 1 (A.A.l

Ill>[1,ili.r, :S.~hjlb·rirn" \·.I;ll1:..':'ffl3ck

~~{' nllu
L.)wJII;j !ia;-il.lnd..... !!jill;,' ~lkm;)
gemi:lHlin

.. (... ) - Amil dld[, g Jllbj,.r~li, :;"'aii..., bat !tIfl • I ar.' 'IJlOJJ. 11 bir l'j 'I.; r i eil Ie ;k lCl'aliytt f;d.hiL ve :J. miLdetl rllLI:!! ,),"!I.!d.llin.e

Ian. \':.L.7.i!!'~tlcrj a3kl'IU Iloklalillda. I.hli]m:lnm C",ot._iri£~ I'ltaa.!.ml uurJur· mu~Ltlr, Bll ml.ll,are-bel]'" !jlmwye ka._l:.Jr mi:, :IJlade ~Jll~1I b.tI'I,,: nokt:l~ilH d.~ DU kt"yHy ... lei:!Io!lL ittnlekh.'· t
QIL

i_w:,1i,

'Ic~ 'l;nJd,,·ih.'ftI ZIVIlI elle- ... m yElP' milk iize n~ bl! l'.(1 13: 111\1 () Ie n \' y. P1 ~L1
clml~]; ..rd ,1.

A 'i1'i;IO'U Ii T •• \'!'IIi...~.. li - MstisDro.l !!.~.

\'3sa1af

11 Hili b <:1 I~okt
1::111 rrIIlL~"mCIU!1

1:\lI"lfIIU,

"" !:I..dl 11, 30n iki J; !I znr[ul'l:1 cerc)<:(J. c(.],un bar~kil!~· Lm ,,'I-' IoB.bas:llil, L:ulkl:o.rla mUca.d.ele~ mefDut' !;,Ibn i:n13llsi b'n.lp]-Ilir'lmIZJn eldi! eUtk~. I r!c.ti!:edeft memnun 01dukhlI1lU biLdi.riYClIrlorw. r.'Jlhllkilf .......... llIn:1 ta..:l.m..JIruJl bid l·etdden ~ h,.... ben it ri ~ijr-dlildcri 2,000 tankt. m " - i.lni.i.o L brib ed.dditine Di"'~.
k k gi;iTij He h~kllmakt.o.dul. kayd 1t!i,YIktlr ki, lHlVVeUi i.tJtb'rnd nt:lk ...lI:lll ' I'::l-eveud o[nllYkUI mah III:!'T;j~ lmti,u"Lm1l7.1 c.~meg~ mu. II: 01 n di!rJrIlr\n ta.DkLDnw b.i!,ibir

:t';',erl: mllhl'j!Lct",

Ilma!llarlnHI

Blk!e'h

fl:",lemi~C'c.egini lltbH~ ctJ'QCUeuir_ T~~klLf.Llal1rJl nlm.. hllgllLz rcfako.LlI genll l-!:lfll"'leri bu rctml"Juiy~Le th hl1

dijP,=,HJH1o. "l":1)::i lerketnlck

kill! nJ· dol!:l!lm;i~e, med:JllJ'l -

Erzincllna Ithall ed.ilem klJzal,ar
Ank!l.nl, 7 U'Iu,<;usi M LL&llltnU"iruiz.-

ti~II)

-

Enl L" ~'lIlt

Y('!' tl.!UI:IH'lb fI L m 111-

yeb

had.u~ OlrlllHjtl.lE.

bil" Li€l'l!1llk w:~rnl~ an@'~u

d Ji'lldir.

eu

mellllluJYl'l,

_vdye

J]ezr.relin·

d~ bUl!.JIlhl'Il l'nllli

3 mlllik saluJ.f1 mekLe 01 rJ gl:"mll
DIS]

g d mi.n velevktl tecllvLlz. e1.de, ~e;;;r lamfrndan
h.lI'ClJDnlLJ[J

isti.-

del~J:Jr.!lgini II d,· l"tmel_ Bu yt'ru hd t Li !.C!'indeo sabil 1 al i'l!" yoktur, di.i. mUll 'f:r.i. k(iz.:mlltlak ic:in IKl'a" dt. I ~'llll:m. Ft'(Ul.S1Z mi.i -

m~ddall

K.eyhyeol" uzl.m buluWlIl ll.'rLihutlfllD illt'blJ' ~,.umWll

Galn,ll:;l Hm:lk';;'j', Mc~'ut.liY~', Kollarl, '_I'QruJ, kftl'lll:lIlnJn ith;di \'i.:klller ht:ycHnce knblJl cdllml~tmr.
Lokai:iLn,1

ayyell

fj

Ira. n

I:'Olilmll?mesrnl

r.tmeIr.
.nGm"

dararulll Uti. (:IlI'ml
~)"U'I',

lteftlbtl: harekete

Yl.lkaf'!k, i. l!8.I!ul.dIlin PIJ mln'l.8.Ii:Ml'!. DutWUUIJ..1

mYdl,
olup ~

~

\1'8 du mIlD csln \·J.Zl.'l'~Llruil! oJu,yiJr. nc,:.k, l.l.l;u·!UU .!f,e·

get"irmck iimidl ill' Alnwnl"l'IH mu· no hd a I'd 1. 11 tlc:rCl:e miidlll:'} da.-hlilli!'r V'IoU mak ~Hjbl!JJydUlrJc 01 • tltLkl..trll1l blllnl.· Bugula! y ~ rJ.iU;;, a.lI'llzl p~r('[lIiH":t kaybctmc-k. e!:lK'U

\·glm icabtLtirdlgj lembir mtpnJ'l'Ilin, Nl'vyork Tunes C'u~el{'si. bil:h:~ik FII:k t -On ~,kik Y k dar l~I.I:I'i.d· .. Amt-'nk,;,lda. med:mri 8f,;lu'Y'i I:.~l;i'll gi.~. cd,,~ Ili Tikl:iye DlLtlel1C'rUtLSJnd.:lt mlilin ]It me9ln1 ta'\.'siyc c~11yor. ki ibW.ilI1l1l"ln haJ·.,llJ.klt adR1el \ iii ym guget~, Fr:am:ad:lI1" blltLscaghak pJ1llD5.ipleti dahi!in 'il hftlWdtlm~ f d;, 1l1~\'k~i d.lidnrda. bulmHlnhnllJl ~i miJmk\l_n o-!(,hD.~U k:.u!i9aUnded.ir. tb:ull_;I'eH Id h::tlaltlll her 11e QIIJI'5Il t:LlY,IUIIn nl['{)eniyet ... iI;\~~o~to1 c or l1n. Franl'mr..:n ~J1:;-:illLJ.;tli 'V:'I'2liy~ .. kll~l .Akdelli:ti J.w.Q 'I,"e at~ k!l.l'gl1:!;l In.\' II I..... "lmam;:;.k am rnUmblihl d~ • h;inde blr.l.l:imd.k g-ibl kr m.~sl.lliycti giJd'1 JI"or Djj~lll:rn 1r::lpllcrtn:.t naf. ietiu'Jb ed 'c';;i L.midini dll'L.h~1 7.>ll'Jl..lH, FI'lllfl<! (·...111, I uhmlll ' Iml:i!]ldru bilttio 'D. ahml! ['~e-n. muhafii2':a. l,:v, I.jt.il". n,,;-bir ,_WI;.Jfl bu Il.Ibu

Me.seT~ b::).:~Ic:,g :eancUc- m i.i t.aleutn7 i:m.kb ·yoktt1.l'. Ti.i:rk.h)·e tIlilibblialm.· ni miIdriktk, lG(jzi.i.n~ sM1.lkhr, 'Ii l.!ill menbatinilll \'e va:zif~ lI.winm daxQ line uAbrte !.er iw. b.J.::.uw.

"'I

~'JIL

I~ liO:JU

"l,Ju..:',

I"

ILl!'

gttITta

-

elrnu

is1cri~.

fhi,,!1'.·
Illid; 1111 II '" ;i,l i,.. Iii til

C~JLEIC t.\L(

IN

~.

~.
lmu]l'Oi'.

~.
F1lI~ t

d.ILb.a I;~'k. :m.y-dlUJDII!!I bu~
.... l'Jik· YI -- -'II .. 'dk.I' I'UU

J. . un}

nn

~

R'1.. '"

I!

i

" \J II 'j] MfJlorlti

plya.t1

l-t:~

ne.~ blltn.'I3.dn.n ij'!rf.,l m~ttvceci!1 hulun aid Ii;rt Inn n t (~ ViiIJl1,l 01 I.rJJI,I.' k 'buIu.n:.w Il:...mll • YJI it'flDIrHye·

v.,I~'i

II mb~.

d.en ulclu~1I 1-:'«111.'" ,t'll~.nlmiyeh hmj'; li1egih1ir H~>I' ikl l:ararlll biljl'Uk pl. , Y(lde tbti)'o,tI(u1 v nlu'_ fjlH1U doll lillY liiJtm.~lklianPihr k.i, Fran'l2Jw-ill (Iii, Lilli -'ok ;r.LrbiJ fl'l .. 1 n • eml-l'i lr_ ...

7 1A.'\. ~ - ~:H' ~ll, A[J'Wl'ik I1ID ~ 1u.l.tdikL"n_" .j.... rl".r..L i~Y' 11'[11"(' \'<!'I er:("gi .hDJ~~ri tIUH.lmiy.'d.: ADl1?r-ikIlIHn b",dte ,J(i~n.l. ,vii, ·_illlC:.ct~ 1,I1rILIYW i1 N;:1L1 i '''Cti.1I i.~ tit'. 'fllt \d-. If t"JP\, II U L:~m~r1i LI in f J.Z..
\. l'lt:1~hm,

~uu giitt.;fik:e," ,f;l~rnak n,n yu;ulki kir'i.HI ya.]..;m 'ItlrnC<.lli, h3zl I11Li~:i!ludlel ~
_'\rlluill;a
Hli.!.NlUWI

".:ll',an .
I,Ul

l..L,~L
fl,

rlll;:::I1:'1

t:lit-~l"df!tg;lI'l!l

EW'I

1.[;Iltfl

f'''~

I,!m'~

hl!llm,I:n.lj.;I.I·

~hr.

w

muessesel
'\_l1kflJ·' .. rAJ.) T I,li,:/t! "\ l<
1:'\11'10-

~a

f

ui::n Iol-hiJ1i r-rl ,1m I"tlr: I - N:lof.) idYllI mil, mil' I'J·trt I krlllunu il~ ... v(' b,.dJJ:Jr;: rl 1 b.r.lirall t 1fl;1rI ~_ ~ rlhigclr" lifDllI"'o I 10 YL'J'Ull' 3M<I .IYllt lllJr.lmci IIIl J
II

ca,sa]~ koltan kll:ri ohlt..gunr..la.n d(:Hl F\ 1 1fa~u.lu EiOkbil. lbsrn1.n1l'l altrndnn dart elli kD.~ f:!umtlc aI y.aia ll.
ol J.mda.1l ~o:tli3l'1.

Knc

1J:'lUf,.ELZI

u..I:iaklrjlK .. 'Fa Jrti_n1e?
.i

A.ijJrn rolldi ylL ...• ~
I

tI.itte

illc I

n· fa
!run

elrnustur. Yf'nI k.Jnllll .j_ J'ilili r " ,r,:zt: ,de III y; )Jllml¢u.

tl1lJ.sl ration., FnU]!l:~ mI<l1'lOT"rirl~nd I'i Ceorg,·~ ()ud;,rd B\I]g~.q.3.TdU!3.I hakkmdn 'Dir

"L

gore

),8%1 nClil"elfliii5lir. MuhaEdr, :lBi.!JgR' crdusunun 1878 1l.!uillmdcu itib:,1l'Cl1 gedrdlgi ~ t.ck.bnillii .i.z.a.l1 I(:U ktel'l onra. IDlo.i'b SODU ",azi,ye1 ine g(!lfll~hLcdir. ~7 ria a.ni ISH t..rlhli "NcwllJl 01 inm aakeri bukiUnlcri DulI dusun a.z, bir lillkta'l":'l. indiriyordu. Jttbud' usl{ctlilc bi;Dnplj kaldmlml. n. Or,lu ancak go~i.ill[il'er araauidun \.iicude gelirih:ce.1l:li. Suoo), ve mtml:ltlar da dalul Olmil.!k w..t:re or" iii I ~OOOu ki~~'i tct::-ww Ll~mC"zdi. 811 I l' orduya aneak l"irmi encllk IiII - rnLi dvt ictn yaw lurk y~wa kadru !. bul .-dlliYQrdu, K~ilk znbit 1; rl r i~jn nsgari on ikl sene dun l!itl. Ie Il:(lllcn mm'azzaflD adodi 3J bin idi \'C ill ¥kJWc t"a,ks.im ed Itn.:!',{i: 01l;IlI u::in :?OJJflQ. j:.ndaTllI:L, pob' "e: L.'~mTLiJ( menmrla..n icin 1('1000 'I,.'C' Il.l1ld Id Il'l.uho.f .. ~s. l!i:ll] de JOOtl ki,p. T( p" rnitr. l},'i::iz silaln ~ok, ZJlS:tf 'tl nnlU~LJ t~isi y ~- cit·
ri
tl U

T¥lJcl BlIlgnnf'tana Jj IImtJmn daha clUlJguol.l \' ]lc(lllU'L 1!lI.emJ . fu}Uer~ :Il:l-'1I1 tflnkl ynpll:m.ht:ni w:l drum lnumt.u.z:JJJi1. DU • iMf1dllg,rn1l i,ij.IIl"'t."t de lhrmdlI'.

mao

beyotf.'J..Ia.n ~il~ toeaBUlumla

2_

Yu," ~,•."IJII, ~
1'11,1

'H1"_
j

!.""'

1.·rdJ!n
~~.bcmIL~"'" III1J~-

lI1.iu:l.1 bu 'u:rll!lll 1.
I'·~
Me

It!IloC'lBrln 1.1

11..r~lI.i IDrllJJ

"l.i

m,,~.,r.'Ll.

un, E'lD
'·(;.).1

jJi;,:r.l1.t

'·:.fJhr""

g;...ni anl!mll~, Fa1nJ.t, ddcn m g-e-.titill? Eerifgiogm. !reI!: u.'y~.£L~

linden k.urluImo tL • Ah~ Y li!}CIlledi. Yusnf ;ayaj" az caadna ve q,'ten g len btl' n' a ",al1adr: ~ Haydn. be!., A!i~ 0, Yu.rru.fU'I'I nil< d.cnwk iJrted:i-

Y 11

He kihli£ idii ~'l Sfma cia bOyle ir
rl ~"

at

"I

!lD..l.§1:! ..

~BeDi

- I1oiru..
dJIBa b4
~ha1 Ne

-

EL. Ne de nhra ihtiyatl* .•
Ahf;QWI 0!1 .ltiilinle yec.i:w:le

I

- E&er

BIl1gar OrdLU:lh. bLl mLi.m.l:u; mua. et aa,yeMl m utduk~[l liri.ryil.lt miktarda la:mk, ULW dafti topWrile D. C. A. y sahib olmu~tw". Iki. ~ene evvel b '!!Un hi yok gibi duraa ta,yynrecitif;!r riIl'lil1l'ulif ti111.cl:'dc 180 tayylJ.11eye mWiklrJlr 1ti bunlarm ur,;tc ikisi illi sal taY;y.a:r-eleridJJ". au BillknDwdnki bl.l~iili ti.yy.;ll"1! nrovcudu yekilnlarmdm:J brrlHir, PiJ."tlIll1tt yc ,tii}Ul'19csi ~me , ok eb~yet -verHm Irt.redir. Aym .za.mrrnda biitim u lIIlab.IDD.U!ile im'J.J!rte Bulgnr ornmmn Almm'lynda muallim de gcli:YDI' mu. B ltlW1!l gll:li g'urimtiym·, BUlI:;s.r
1)1;

IIIWclc:.rI Jlh'I'I1.·... Jrulan, ulwlf'rll1ldlin VO uti" m:ll,>:Wll~nruilln ro.::rl ,1lBn lor'].."mo ~'I:1]'C'1;h oPl •.,.1!:' mUt .. ohMi ....... "" bunlll 11'11'1tol~j:L1nL .!J1,."l • .JU.bc v rib m..,.i,;:mala Ir'IDl VI'! I:n. 111!.t lJl, a -mbg v 1:!II'1klcdnc.;u. ,dUll d~L bu rnu ii!IU!1ll£1D mallnrrfJl ~~IlJl m.fkI".:uaJ.a .... '·~rRl no r"ij ,.('lId wtmu~Wr K~·z,;,Uk Ior"l.I Ill. 1M ,..rpm~liWd:lTllli:1.lln .1ol .... ... nd II1U. y~ r- en l m.Il!" n I11U , __ .:J"r .:J ~ ru 1."1" HI mu 1v,c'" UUDII glln)n, lu b:ipt~ .:II."lln .... "~ lI'l'flJ 1mDunu rJmci m:nld II.I11r .... .IIk.rllUI] \;, .II lldlJ:T~ ::lid mJ'c:.a;.:.;..diuuc I)lJn.:;ti m.... r:,... U;II 1'l1dulJ,1.I dUrdl.hl.l..u lIu.to..lC!ai.mill:, :I"il, nil J i<~ m;].Jd.' ,I" Ie lliu'rl!ihr ..
ll."m1'!l '11, .. IlJrlJ VI!

orwJ;.n:n:l

_""

0,

:aJIr mi. ~

askly&.

1Ihrd!.
"',
biijilJl

n.tiya.r prm clediii e & Oaliba, gil.r 'bere bitecekti. lil;"Aua maj,lllb olmaama 1mhlw

W)'W".I'lm ....
vaUIb,

¥e-

IUm
Kara

O'l -

ofIISII.l"Idl . ya. bi i.
tID J kulak oluyordu, Heye-

m ntiyotdu. AJi~o hasnuna bir Pl' )'liJlamo~ IH::t iIli ,magJ.Ub olmazdJ~ E yirciler1.n kanaat] bUyte idJ. Adall Balli, BeyllCUJ.a

k

gel' !:;e keJc &.i:ll.Jn.q P

dJ idJi.. d

.MM.u :
- llsta 'fWiuf lrnrtaIur .1Ui.W:1. - 0 -lum., AligO tID G Wm kurtuldi ian:!lOlil'1L.ay*

Jmn.n.il. \;ugum .,.eriyorrlu. MemJi11l:1l oa.tIla il!.iJ.lJ y.r;n:lll<
D£'lIW

I

her.a.be1"

e
-

pmzdJ

be!
Byl

SQIl . lle AJigodan

mil lloris

OnlulRr.l.ll J!leyeti
'~ mi.ist.a1ikc1IIl

me"cl:n·liI~l ~ Dltl\'kl blP .... U:JJ.aYl

Bul ~()O Ilin kiiiden lula 'IlIir kll.:Oeyi! Sl"j !J'bcr ecebiHr. .SiUiin bijti.UJ ~j t~h17.g,j:a ma.l.ik DIduju muhilka"k de~jJdiI.-. lhrekat
,l)rdLl.8unon te!;1kiIiD.e hmwcdilmis
L'1l-

all

Qa"'bp uO.lI,'I", dej'l"'l'l~ rln,

Cl1

wlm:dli:in u'f.!1O.c.lIc1ti1ilcr. bij:'t ~. rn81 'ffiromUTllnlll

hill(i..inllcre, t~im
1 )"~

'.k

vardu:-. Piyad.e veo ai.iv ri M@IIli~ber t.I.if&k veya. J..u-a.binW...'l-M, llaIii madI!oeD. mitralyri:clen \'. Saliw ~ Lo~.a, atu m.akine.li ti.ifclderi ile mw.cl1ihbr. "P~yarled~ lda.:lrim mitral}·ri.zleri

l;i.z mdu· ki Bulpri~bt.n

ta&a.1Uldan

db

bUlu.nmaktadJ,r.

w.fLann bJ,J" ~u~ k1.B..m.r .kl!fi~ gei,;me.unrilltir. E\.:.mnndanlr.k lID.i1.kD.Dll blil. vrumrcti I.fila.b i~m u;r!L~mnkta ve bu ka.llj s.tntfla i~i]l tnl.i.m d nelen vii Ii: ucl{; geUnn k b:.o(Ilr. 'Haail:Oclerin b1lZU' 'Va.:t.i;;' t..Jnac, B!llgaMa.la. wn cJ:eTbal CtTP~lI~y GokrJ: b i1« ii 3:lk~l ~, rlldlll'!;;iI e.s.1ll 9mlfl1liTdo. 'W il ol:ntab: Uz~f' ihtima 1 ~OO bin kil)"l. rm:IdesiDdulil". Ell mlktar, :L!i&e~ bali
ril1 kl~'m.et.i lI:mz:rrda tutWUl"'S"[l ~] '"

o~

-i

~~r'

lU2

'I1.ti 11_

TO()q:u. mu.h1l:clif model ci1fi.hIar:i on dok ., I;":!'I'I 31 t~1'IImuz 1!.l3S maliktir. Bunl !U' El,l'"Ull!da II a kiJn 0t.:LI~lune ~.a(h.1'· ';JlIyttOldildi. B u t.a lular 75 lik B:rnpp, 75 Uk SC]::Itl@iMT r-ilu; SChLnil,d~ b1..lmernteket ile &1l&.ll ve 105 Uk sa.1Ira obhl.6 topLll.ndJr:, kan m tMtl ,iurU.f1l'1 atl!l;;1.I1da proBur'd.da. e~~i mR.lz me nisbcLl di;· tuKOIJ. illl.? I.a.uIiL Bunla.ra gO ,~ ger Balkan ur uln ' akine nisbet! BI'l'~an:"1:l tl az.ala.t'j askel-i. bahri ii'l..ba. hacif ir. u da NeuU nllollie\'e 1:1. 'L)' llluile.alJik: hi; k iii.mleri Lah. hedwinin askeri h" UmleriwD doln.fif c h i~ olan Neuilly rr.,uahede)'lSile yapug:. bir all iiliI.meldir. Bu i kl.s.mmJa miJhtev. huIIIllahede u.:ZUD Dluddet Billg:mstanm. eragj\t eW.yorl:mll. BuJ elini bag:la.dJk tan SOIlI"Il pdi ana g. nst.:uJ, j iden hakild bir orou.'a istifadcle.t temm ~tm~fu. m. -k "Imak hllklum eMe etLkten BW.;;arist.anm l'D.!LLik oldugu me-· i!;,unr.J d rblll i~e koyuldu ,e Cr) ~9.g1 ild 5eJlI::.llk bir mil ddet .zacfwQ,a. ~q.'l- tl"'nl mW:z:eme, Al..ur .. n,Tll ta.rafwdan, toJi'~~. nm m~u1]el' mllkabilinde Y.ln).l 1nJ\'t·t netieeler !!!'ldeetli. verilmiljtil". Bu UJ. haJibrLZU"da Al neelluri J15\;:erlik hizmeti tekrar ~kjj itSiS ~I iki £en~ olm.ak Uz,crl' tc",wt mii ~1iUli. Kii~ . Mbltler h'l.lSusi mc-kt 'bl fd-~ sh.jlai1m yeya alaylanD. dahllmde
ta.lim kun;lilrul.l m vaffD.l·iy~tle bitinnl§ kim~I'h:~r iIU'& .W r'I., 5~llmclltcdirlcr. J:I1VllZZai [ub Iyl.al, bU_f,ilJI bir luo:ml i~iD. ii~ V"i.i

dnkg.a ci.ddi hu- lnwvet te!J,kiJ etmek-

hm n lunaS 11ilr,.iI!l'SS!i!5c:ll!:r, i2-t:l1J !I;.JJIID =Ub hllmUnO! guce 1llol.O tah1J1rll )'liJ ~l\l.l:J u.s.rl~k etfmJm~ <;!ldu1.~ tthl,l!a::ll"ftrnli= ml'M' hlIm "t· J.iII'fl, v,~ ofmll.J1meJ~ I1Bl'I!l"-' llirirul nm- k,mLDUITI IImm1i.Jl!:l :mUDllU!"lAtl del'l !me}£: IfIU'Ule bu ddt. 1 B 1 J iol\"m yw I:tJi'O,lI'l-ill kachH" M"' )lmuul;l.J.:: tle'>~ ~dcbillr lcr·. v

yenlcd.in -. HaJ'lI .. 7'wn Ccnc:1iJ.! prazl "urdu. Ne mit. '1JlC gU.zel ~pnadL Kim ~ lrurt.La1a.ma.z '1m .yti_!"'1'9.1..d.a.c._ - Afenrn koca YusLlfa .. - Ha, rtO~·le_.mimtakbd hllmuln da i olsa hale "\"I'rm li.. Dog-rnRll cejrl:ie pe}llJrar. JrurtulamH.'Zdl. - 'Yuelliun pt'hHv3 (.)]u[Jgu ga· riilily l:'.

- YII~ biT ~; P" :' liD",,? Gijumm~ ammo ll'i1TJ'

InJ

(1r:r

_

yE

,a~

maz. ..
-

ylrnz"

B!Ui Arhll dil h-;. L m.zmaN,., ·Yl"!'1Jf, nc (, 1 "f!all Rum dana b!l~U:fl bu, 'Bene .rd' nyu maglilb ~dem.. f'r. ODd.. ~ ik ek ~

.mck

"aT.

5i:! -d~ f.o(:h1il':lIl' yor ltI1.lS11f:, rSf y.aplyor ..

ed:ir

b.>w •.

nm

BuJ ariStnmn Ihtili:hn Balkan yaad.::J,mn.a t..c'l!~~i.iU t.aJ.i<di.rinde oy., e.klini lalunin

Yc·J'tltl~ milk.i!llcl~ilL mUf' ~ll!!l" • ..k:JmWlUJI iP 1.arihl:eD 1JJ.~ ~j. • Qo~diJklW". Ilnd.i.!t dim' ·r.10"

'" -

Ge
I"

I
iru

~

FiliL:l
I!lttllt ; lib

Pari:> -

lW

.,:m;i-

mYllICugt :roJij_n

lm.-

kansIZdu'. FWlakika .l:wIl1§~
hi\, birisi .BulJ;l!I16ta.w.
YOL

teho;lj(1 cbnj-

d~~i.imnjjya1". Sofy-a lJl:ikimil'H de, mulm511cmabn ba.~Ia.Jlgu~mdru1l.l!i:r.i SO.1!HWa. 1l&dar muna]: i;r bn:tra.fllk muhaIaz.a et • 111-k Hlt.edigiru a.lenen ilan ocmeld.Em <!.5la va?; g~ern.JF."
O:lUl UlFt'rrU<l:lL

'I'e

\'t~ctn'~:ml.'e'£5eBell r I:"ffi .... ;;,dFe:S.inl ~ l,tI~J m v.ruUOI.l, ~e ba,;:lildJk1m" • hi, ~l ";u;u.,,,l;ttullliII 'lC~1 VI.: .. ti.d.., nll'Lorr d.t.klaJ' _ mUl:! wrr Lk lu.! '".:01 :Ii (! J!j\,'i :rml-::dJilnru, !;k[lol •• rlru , 1IJ1y. t bUI:.r-c \II !l: m;k~~I"I'" .:lUr~I'b: I..o.Jlr1o.rm"i!!; ve 1 h&Z..iran lB-t(l tar.lhiJ:dc U CTU1dc I.il '10 Wtl1klur norll'ibi,
il"ul"'ru ..l'l"
"', ')'

)'Bnyor:
ter~
ve ga.Li..b gt'lr. ... If,,:fn f bozmak istl2dig; W')' dw..ma mUf"31.iD:rur, "Bu 11k ~.:iT'pl:ll1TTlf.d~ lmrb tihl!! C'sinin \ e :;In· hl:imJlln 1:!k bar bed, T y;:,r lr: Nu ·.".ci m:t:n '·iy." kmn :. Dii~-

onu
mal

lH1U II baJ;ilHdl,

'dii~Uli.IIlIn

m Ui!"

i\I 1Il11l:!~:t1I

'2im Ht!I'2K

ir en.·.o.nt..-&11l "Q.u."tw. ~WlnIOllMll c -r Ipl.Hmen::JlaIl
i

mlll1 be

c

5 fIll ek

:il:'in

flU':ik

Ide c-e irilel1

lUun~on Kaza:",
tr:larc:~illdtki ;JODI nWIl.a·~ K:.1'fl),O". 1\1",·" J)·d r.lY'HLd.., ~'@l JJ .. ~nod!!lll 1II~: nUlil.al., h elektriJ.r llire~n,e C'... q,l.lr~l~ .1.!J"l:U,mif, I.Il41 a =:ayl",t oJ mlnru~lll·•

·[tt:rm
1o.J~r!1
I

i!:-

~ Tll)et!'

'U'O'

Jl'Ittro:aklb

mu;on

.,]I!"

$'Ornr

E1c:mJn

E '11 'In: bil' u,driwe

lbulul1;Jn Sa Ma.-

jc:o;temJ1. :l5KCri mcktebi·rtri il nq.et .. Lt lethrlcr. BUlIk9.f)n orr k Emlm. ": 1 {I od nUr t.rn !.ediT.
f;

kii.;;uk

tlek

~ubn 'lan te klL suba~ L lise t:at

M",rd,\

['1'1 1Q'3Yli"lce

T. a ytik ek mc'kt 'b!1 LI ~ g ,..ter aramndan allrrma dn, Bun lu m taza.m hi:zmetlcrim vedCH: suo bay mek.tebler I'u:r~}''3.pmu .[,:].d'lrl;rr. Si.llh zrununlnu.J, askerl kmn ..et laO b.i.rl ki:)1Y~ ya..kn:lWr. E Ilrua-r, aIt.t piynrl

ci& bir heJ1d;!'k1;e.. 011. • - r eV'IIcl. 'I.a3 l1r.mlan a.lillimd.lr u;. ill.s;m kclu lilIriJJ.e,~k j.. ~TJII y.a t,u H~ bt~ 3'l.onlllrL lo;!iklitll.lI_ , iJlln n kaslu 10,. .. ~ fttindl) b r ,aDn:.a • ILl Go r:l1Ji1.I" Iit:}t;i.z 00~l': !Ii.: J [: bJ~lI.l; ~·.illtil bu]lIfl~ y·e ~.., rtm , ,I..n·k. }·O.. ediJdi,c-l !1.oritlmll;(ur. J.l"d:'I'Ill-:l, ~a!:lU!p r..lUull lahlUkata rot:m=, h,] c'm;;!y!! n f.lilHiI b'uhT1~dlil tlbl. ~.!!>~'!11 . k'lIIl' . d oldugw1\J ~b' n; t I!mlt.w,

Mi:m~eUm.i!l.h.~~fI kiIlliyem mill~ ~~L1Jr lmnk i~ ~1IJ'Im1:i.i;k blrktq: iIJ.!:Ie dent"" tmnul ..,dii IKI\LfnI'II'l IncD.i:I tlltil[l hl'mBl.:l:n mU~ ,l1Icri I::ilrha'l' ~e ka!tH hrru:x llU~talm!rLn;1 gld1."Cciilerdir. iClc..glli.z1eor ~l' eimlizc v . 1..J Olaf»;; IdLo b,q.Lrul US klJl'lJ3 dyt11 t<.!klLt i!!tml;!'le.dat. Su (1YDt piy "lllllmnstV.

JnUJ:I.I.tiz.amUII 'l.fil"dl..kJ..i

dofft bJl" ... rcl<
!iZMo!

iii! J:lH!cbunh:llra:r.
;5111'11'1 'K( ... dl~l'ro

kor3ruy nryoL BtmIl C'n ~ '11 bilflll n • A,,'m mm.nnda, onu_n ro.dz;:r eEic eder ;;ibi gOrum:tlg;., 1-rr;:\.. kw,.'·
l'Bl1l'l"inirJ kill-Ie hnJinde lmmbl!lrd: Dlllclaruun' 1'I.:l; kLl!'ball YilIJh~m bil ~

t.blil-:,

oh.rrlll .

BunIl f.. :.r1 i$sindir. Za¢:;:::l;.'m ykllnl n bili. iOl'tIZ: Col: az.rlJr 'I re.g 'en kend!int snkla H tekrar mulmrobe m~' ._ - ~
-D
J]

V~It\ !!rftul1nl mKilll P _Fat1.l:l Hlill:ev.i ttil;l 1lrVl.i

ini koru~ ['
mallsm ...

er
u:-

lliaturlilll
~.u:1LILI orl jJ

bBtm.;I,

IIUIJ

:l

1:11"

If'U]

DtlJill

~

au

d!!!niz lIIUU'IAII5~
I

l!Iili:W-iI:wl1m min, nllrnl.tS'tw' .

dabl! m_41'b .bir kocnlEJon D.-

l'1'1.JJ1.lOI mlUr ,11 iJ.b muul.i.Ti1.r::· Cl Scrwi Bnturrm) luiym pl!'[lwl, SJ.h:bal V ~ti

IrItkJm'1:i'.'li:airulIUl

muil!kn.ld

111,1, iT;l'lil ..
~L_,CJ

r

f.; II
"",,---,.aur=

Ell k &Ii;. tnl'; lIaplnclBCdll: . '~'nmHl '!II'ctrJ'; Ir.J ilc m~gul ohtmkwduo. Bu "l • rn u,vKn1:lde bir n:·U, k....tI.ul.aD.a.~}.,,'o: >i1l0. klillllcri
dc>,. hluCoII!8i:'lcrJ :IIr •••Il.nda '
;j"'.J ~£

'''Vh

v.e
tle
'-111-

1 11 •

t, ilu

J::Wl

0(

V\'el. ! t..I ...:len za•.

su.

rini kap';J'dJ'<l. " ..un :utIlI;] t,.", ...... l~ tahftm ...i1,b'i% lr.urtllllardln I' 1l'I1llJt.-U' ebedL irtiJlln;,1:u, £~Vll in. C"ndl."~1 b ,{hi., (8/6 ~. IIllt __
FuL.hl<:

dC\'w~ 'l! ntbjt,r • du- Inlll;;h.

pilLe. ~ur.

CI.lI"hlJITt'i.silnlz

l~el

lnull,l-

\,1-

nou 1.'lC,nnlJi
1JlJl1<;! ~1"lT n:'1lJ'

h

J

1.:;-1

ni.u:lun de t·, ,)It" ··nhlli"~lde blihmmlll1:'1 I ulil cnl(.'lClIf G ,I:Ilm1ilki bUJ'iili \'I! •ad ,·(,lcl. "o<lIl"m.. d_ b.'1o~'r:.,"111 !J'~JIIl;f 1,l1JIllJ

la..

bi!
-

:lcd.

~,k'i.

I:lil e-ge ~<i "('[I i ..' remer. .Kenilin . Lenncncn ouu blI'al~ gec;sin
;;lm

-

Ab~ ..

hem

de fe-

da dii§ii:niiyordl:.l. R'lyLr kQ~a..~1d~\'.'[l aramazdJ. fii:i,vlc bir !Wyi 7..ih.W.nden:irmlJDlc.k Hi. ztmd.!, fl:-~n~ 'ncugununliikmiJw,n dan, onun ~IW(' djyc nprdJ!!J. bir ikwlmm Ycysi ile 1J -rober Y~luhlP ~Jordu_
kubu1alr,ly[l.Ca~lJ1l

l\(lli.J'HL

I TIo:-smin 00)711,1

(;I

~

-

'ntrl<&IJth:
·!'Idn!'

memnun

U;.

CiIIl.e',

p lih.n

1I.h..:l~- _ ,

77fl.lmeal ~P~'l~

1]- dlfn tllill1nmal;I'J

ol:::l'ai(

(~1111 l;:endl<>me bOy

lad;1

t;;()~ ~iJE'.7
i£'filJ

gUnl

l

tiy1e ~~ Ahm ~ nay n~n bu ~d>L'n bu..hse.m.emiFj, ':4IlZlychizo.lu.!un J.;.8!1l..mW.! i.] ~ Hem r cl n !rOlla.:ol diyo h6.1A lm:Ilu.lgl ~ 1, [I"i ugil~ I)('r.l ber ]I ""::I.InlliUm lehru' t ib etmi~.

d.etJ1.

llaUa
a1

\~

.', rna
I,:t1Jo-:rH..l~
J

-

IJ-

]t'

m.i.iFriJ:

bi~ mu;'1m~ll'de

tmfl."U1.l1JllfrC<l.

rab[1ndt&. ~Otk.rn U!J'lol

r.a.t:.t..
$3..IIl,i,!n

ti?

Allay bu &jiyorn.l.I:

Srradtl

iuulJ.b..nd

<h.··.·a,m

J)

!n

~i

ijliyorfll.J

')

~)'!'ll'lgJ

z.amlilldanbcI·j

a,cuoa'lbl..1Jl.

Ennde13

llltliJa. nl:\ &ibi hti.di.8d(!F olf_QoJfft.Ll. '! 'l0'1 a Ve)ai, kendisi hal{jnndll dava r· ~ li (i mot kin B..I'1 n-: 1l.hru~1 ? <l),Le }Il, 't . klldJ.n ade ugm,dJm J '.Il~ glb lI. I al l P Iha.n ooy~(- r,lr H(-,viayu.

~ Her t;o.k:I~I' ,i 1 If (..1 I fia .. kiq,'1ddan anII"ITI¢ r;1.~k.lel" l:j;otii"ij yordu.l'll. Lil.kr!rdlSL!I!r:J l:.uJ .nolttaJ'ln cU All;;ty gen~ Jrad.J 11J.n b8.§ll1.l Lu.L:t nJ:s: bU.tUn dlkkatiW k.endi ~ofil te'kmck iJftedi, Bevimli nilZltrlannl &lI.IIlII!in1n giizl rin~d& I iliY'L' ~tti: ~ bteki _,

bJr r:WJ len.i!l Pcri.hamn k.ubilldc hus.u1e ~L(jH('Cgi jH'y~carl "e tasir , ~I'.. Hcyec:m iqensindc klLiEtn gCJl~ kauu:. oglunu kollilfl ant.!>mila lultal'a.l; . ll2.irnii QJlUJl durdu. H rl!l"ctl : - Alta}"Jm t1emm gl~l oglum di. yui.'dll. Ser.I. y~l.tll b(mi!l1!lLn y vrum .. h..k mm dcgtl.

1;:1 nokl::..!a SOrnl'4,"ll

t:.iJ!!6h

.iT.i ;';LI-

dutu~m £-·rllynr ve bunu bu"
da ~U1.t€timn 1 foIl·},oruu.
Pl.'l·lnan
r.lelifl(, \ t'
(

l1 ha bil.... H br~ U
A To..

ile o~J

II ~ .

h.iJ,;i:;I~ lar_.;_:,.

birdcn

].:endlsini

Tiffit tnblatl
O~lllna

tuttu k(;·n!fujlm'

r t ~'Tu
JllIil ..

d

r.l;al..

v{ dii,:.2~'1

·('CU=!lmlll~

dll)'~~ i,l~"1l

Uil~iindiirtt u. ba
asll]

IT.C'mnuniyct cb0o"<;iim ~tmc~

k;:'
1;.

1

bu meta

JL:n he:m~]j hl

• ynlr

il,;'tJ.

6Inanta;::.df. Alll'lcli.k n J. Ie. bi!" a.re"kd fena 1

("Om"r
I

1,- y

j. ... m.!J.;

oLekj ~i gill£ , hi ,,;eniden !:l::1'DUuu

Yn hi,
kH~ giin di.indu.

..il.r~
SCiI'Jl fl.

A1L~

seVID!; i~~l'isilld~

),u.zuyor

almazdl. Oglu, d.e elsa, d.Ylla

gibi JW Niliayet; anllesmin MoHar! arn:smd;~[) ba,.'Iolfil wm.t<:trak si;i!J,'lemli: - B",baru bu kadJ.n an mmdi r, diy~rd . ~u r1en bi.1i.yordum. 0 ann'n u"'-"~ ld . Sahid wmmn ro - a. -1!'dJ ;I~uy Ii, ko~ kim
DY.DIl

veh~"l;l tJllml}t:Lltl~I.:n hirrm t 1,'- :rrlUbabbct beaLeID.€5i I..:izlID.gt'ldig j brl 1:l.8.lllil ill <1n~t edellllezd.ii." YanUJ'Il, dtelcj iI: ,dJ.[li1 W'lJ~, IDlhslltmiyclLm ... Ge.n~ XIlDeui:rl !],udr} l, l"l ~:,ru lpnrei 00' ru.y lIak.i..kn.t ol!J .... ;b,'ib n Hud bir bhffi eyi iz:J.ll rI, Qrdl, I; -

.:11'1$ ogl1U'lUn gl.:t.I rUl \'e g"ll.]dii.
\'!1'l:L :

1m

•t

:mUl'('

;4lU i

J,urtf.ll: tf"kr.LJ

"'illi.l:Li.

n ... \
o.f!-~I

, "t,;-

bilro.ty

·I"w..

AU ~'l"J ikr.>u gen~;wne ~'am ~ lmluwna..'<L il;.ah UlilUUl \ cll

WLUJ.lIlc ..

ha ~de

rza-

kat ~en

mm 'nil! ,clru

V'll 1

tJ. m

4 0:-

e

I

ae~.

"

TInlZ

goda
lUU.oon Utn

g


sualler

dun geldi
(El"~ l:.r,dl 1 incl • .oh~'~dlll~

(
) .,,, muAlL
k~~ CUll
Ildu.
IU I~.l

so ..muslu r v~ !>EdiT bunlnrin tlli:~~mo[! Lal minlrti.1" ccvabtar Vi?rmi!;l \.!t t.clu.ljI edecek hi.,. bit" ~ey olm.llili ~ t;nl delana l5ooyl.tlmJ!';:tjr, Bay Ne bi! Ball l'Iluharrll jmi<re !ju beyanllt> r

:to.Octo

9559
Lira Raz:nw.n

_II ,,1>'111;,[" IUlUiUd. toll _ "111.'. b 1Ju Wi.VII tt:l1~k ~ik Il'ClldL
1 mdE1 tJ!<IIJI I 11 Dmol', kJ;lL::!

{J1..r1lk ItclUl ~ nc.' K btr ba~hK .J'oldl!ill sor ,Ir,. llCli.-kco b..OO n ·I~·t~ ~tuaatw1 .. DLL

tm.,.

tlUllIl. d"i:

1jliTl111

~:I

m-

A""Dam

"alw,:;ul!:

mWl1IJr

b!:<J'LJ glIIfI'l"ClII:

:0' • .I! " 1 lJl, ~I

32B01
16.000 L.im R:IWJ.It:ID

e Li '~'Ut'n

t.nmmlillc'1IT'1Jt11 Ird

ut

"YO! ~.I<t!.

li.llJrd]. D~F-;cr au l)o,.t:I tnliUr1l-

!1r1k:llmamQ.

ta

bl~hJnll1u§tL.lI·;

45359
]0.000 I.ira
lIi.:Jl.Aun
II

,,_

Tu ..kIY· hudurllar-mu

gird1k -

ten fionra bL'yalllllta blllullIDag;1 sanii.hiy~Hal" d.e~llim. Hnriciye \1~k:i lL.:ooclel:L emir almndan hi .. blr hu .. susda size beyanu.lta bl,lhlIP1.mliID. HI.l <>1mil SIll benzern cld,edJ r, : 1", t,I"'.JI!I'd.1!' snn~ Trlu~·a1.:!1Ik <,;I11lllllVU1.II.

:!':~a

111, d~ Fenerev:,,c -Lrt" h:-

b!Inle ny'"',)'''''
~ ';.1l'paD

v~ ~
~

~1l

ukez.j 1\'TUE''' ,"C
~p;IIr i on

m:>.lLl.:l~ .h.1I1 ,Ei:irf'.1I ~L !"enHbab",1!d1! :Ie ~t= Ii) ~ bIT !1.W.·UliT)lli!t "''' rd,r III 110 d:a: tJU.tl.J..c t'l3"1,mNllu'onlU lllP Io;"ntrolll t.,.li.uJ.1'IiiIWdlr _ ~ ~I b;al::i~",* bu t:lloI!i II,t:! ~t;fJ. bU' meJo.ia>dll'. Kakoci. Ul! I',
I ..
I; All

l1lr.ndJr_ Ild.iL kllollY;; ,:~::hl,ol\'t:.:rn lllf~, ~l,rm:; ~,Iocd'''h~..d~ InlJ1un ld"rl

j~".

hI:-cd lit;:lIi" 1IoL.lJJ L:d!!I;"'.,.

ll:wt!t. ~ze['lne bn aklju,m All banelwt 'lJdl:yorum. Tckrar PH rlt;.· avdc] ~'d~ll .r.!Lru.iYI!t'c~rimj herri.iz bifmiyorum, Bu ciliet nUkllmeltell nhn:agun tulunata baghdJr ... Briikse] seflr1mlz Nebll Ball Bel" >r,;ikamn j:..;gall esnaainda talebeler-i • mille IUZllnLU de ....~l·:;;irlde me::guJ 01m;ltl1h'1 Jw.kklmlll gazetelcrde "lk~ln yazllllr ImklrlmllL demi~hr ki: "_ n3cn sefu ;:;Ifntlle Hel~lhta hii111'1 metinin gittiiJ yel"li) gjtmek rncc burrvctinde oldll~l.mclan .I:Jl.Lkumcti t.akibell Rl'h IlItldlln aynJdJm. I'nn!>12

kumetin karaya

a.I1lv 1!J50i' 22;123 32~9'7 12.3G7 ~9713 Son 'W.:l rn..ka.fl:Il O:.lti Jlc mhnjret. bulan 51) hilcl HJ()O hr',~, 00Il Jki raka"'till 6{) die nilI.a.yet bulan {JOO blh::t 6fl
ltrudu-,

5mm

8607

"'"U. e g..tl~l~ '11k IOZIYln ('[) 1.... ,,111 • uyu 11r· i .rl ,)..r :'~lnllIin taksJ:m olu_,.urdu, K01 LI u..:&liardll ~di. '{1IT1lfi .. ·(Inn nUll c\'l • L,lln "n~L'Qml.an AI .. rmm111'1 tan Tid kalio brr !:' YI' !Iyunlu. Ar~ .. Lr.l' llofii.1IID<bn j(ei-1lI,LJlbJ" k~pl1ru'd..oi DII!tII'()rLar,
1"",'1<:: F"' .. <;il Jl'IrC<I

Inrh.

wmtmd.n.n

ktJ r: , I" r I Ik.r~ It><!", aerm bIT '" Ii'",n:: UI!I; 1''!!'T''llllL,lh, ,8""';,W111\ :ll;:l'il.llldm bJ'lls11e oI!VI! .ReJdll 1'1 , V.tljl I 11.1i114'llrrum. K_lit,(! I<I" dl.u\lyord.u A 1'11';;11 Ilelkl gfu:tonc ~Dlamls11 U

"'r

!Drl

dili.Iw:i.Uml

~I[j

h.

~~r.t·!,

.,:al1iall.l'lrdl)

yur.h;rjOLI L'eI~

LlTLme,te
habr'd
T~

QIll!.aI.Yot'-

liml,.
evvel I """I'll

J:l-d'il,101

u",1'IAL!n
'il! ~

·ml'"JJ~t . •

CQtUlkl.iu'

&l1_.j_. i.ki ~

3G llc ollJ.nyc. blLlau. 500 brle], 10 ll~' Son ralmnu 9 il(' uiha. et iu.L!l.1!! :illllO biJet 10 lira
firU';1

bileUe .. ikrarniy

run l:.!Una -

mnnn, nwI biletler ikTn.miycnln yat"IS1I'II, 5 te] bilettcr ikramiycnm 5 te 1 i.n.i. ] I) da. 1 bilc:Ucl:" de ikr'amiyeni:n ILl dH 1 Illi aJ1J. Bu ~ldorJe bur hi let yw: mn. biT bile1 yirl'lli '11m. blr' bilct LH) bel!' bin,
biJ' b;ll; ml bUl, b !5 blkt De~ bw, Uti bllet bIner. bc~ y1JL bilet aItml • =:ar, 500 billlt lQl'.i;; ..I' , b ~ bllJ bJIet. te. a onar In1l. ikramiye ImZallUll. lLr.

J'dt _I

h~

br

[",I

LD

i!rI jii!!lmll!&!

'Gllt.

.. .J:m.!!k.

ttl c; ,n

I r Fenerbi!.h!h.Id beklcr l!',..ul1.~ Pck
11;!1!1,QltsaIWll

o,r:lU1 ..ulArdll'.

.a.r~lL! harekeL dl§IIDin 5fObebjbuduf. }<'ak:lt I:Irul{!l,elde l~ulll!1duw,.rn !<Jr;ldB. mural.:~lat ~d n t.a.l,,;:udc-runi.z10 miimkun oh]lI~1I ktlllflr tIllei}gut 01 :..

In.i.;) Ir:an~~'< Lub.llr 1"rer IUln,l,dl~ lu I.l~oul uyurwr 'E' bmi I'I'jiJ I1lllam~ J;~LI 110rl[)HlI ti"" i..u Ifl;'L':UIII baW:,.h ~ .... rufnrm YNl1k ,.i.~IQ B~ I :lllacl d.lglnl ·ri ~C'kf'rk:1!a: let k~' .rl. 'I LiJr;L"I1 lioi!!)"lIl\. dedi. Uu II'I.ll.U n nttt LILml~ti k!i D~~lk" 1<:"'..... lm:c ) "JI'!lI ~P1.81 a~lbt 11,1. &Uk:!' yllilu blr ado m C;:I rt I, ""[IT'· IILI "'l'-m., b I r j W"cttth! ~'IJowrrll~ T .' 11'1 ;muoa 1ilt'ld1. .':i tn ,g",j<hml. teeri buyun.JJL, d"di, Ar.lu".I:m l'YII:; [I 1}I~klllr:mu ,.en: ULlIIJlII~ly .r r.iUIII G u~- IJ 'I ~ C!diil]i'., 'k;!Iod::u 1111..uklcmhm Ol,'rCi 1 U4ad.a t.elJoL'Icn elf~ I , ..1 II .... 'J~ w..·1!n IOOnra I:: en tI<l:mm~ JMm [OJ ml fin j on t61l'1ll1dl,)'1!fl .. uJuIb*
c:t['J ('k I"
J

del:flrm:u ,ll, AJd.inl. E';(![ )I,,~dm16tL Okudum. 8~b III ., kasa i.llf[) lit· tm'1o:&f; Il: 1 c.J k. •• au milddt>t ;':.IlJl"fmrl:l g.·Lml)' ~..lJ";IIIi:oiJ uh. BaI do!! Itl IKt1l:Forum~ S~Allenn au k 1dar ilg,r iIlf:Ch/Hn.I [:,~lrnl}omm. Nl~y .. ~ 1.,1e! tam am i'1I [ kk1'rl<J !I!'I-"Vcl btl ece, K 111m ,-dn., ""Yrti d.i.k.Idi tJ.a lId I.. \I f' Zdl tnT l'eTl !>urtllme!lHI:' l<;cn.gb'di E.I.IcririHz, 1!!D.cnm.l2.1 d .. d.i!_l;;~;L. dOid k t "lfI'Il:ti bUl!iu ','j:' SIIIbahil k ....r:h'f I)' I )i

otleri

ll:L'~1I1I1k.

.. •

met;uul'

I

'eIlIHl~1\

Kurt.ulduK!.iiO
'I'~

Jul.

ra tlrmd m

CW't lt1

dum. Muracaat p.{krl talcbele:rin eksernini [l.asaplJrt .... vizc nluamelc f.! lenni yaptudlm. 0 l',snada bankalar karanml~ oMugwfldaB ke[ldilE'rine [l:ua yrLrdl!'TI1 y::tpmalr im:kinslzdJ. Harel;;et ed(·dll.'rI Allversdt:11 kom;:(]lo;!':umlJZ Ji'eU 11 yl BlliJcsel~ ~ag.nilm t'e l:!jlen ItC!]Ui~bnQ< uevrettim.
Bllhassa kalan lahi:bd"':l"imiz(" nid

"~D

1MIll.

Buk.
NazlrI

~r

7

Hi l.kt.._ild

3 ptyade lsye<,j huciudrlllda kvkif olun9 ..ak cnterne r.flilflll~
'0'12 1 aVC} j-I::I.I :'L~litlst til'.

isve~tB ya ala a para~utCiJler .
Slokb~lm, 7fA.A.l

d.ly.c'

-

ltllyunl.lZ
tmEJf I

r

.111 I L II ul \OInh
_ \.

'.'r. "m1TL
'IJI

!;ol';

r.~'
ik <;fl'3b \·ulii. ll!sb-li i'llo: ... leri
IJ.tllli1;(.ll"11Il-

til .. :(;ud<! 1n .In I ,m

J:l Ll mul>.allt! ,,"
p] I

1.,1 C

B C'aru;;lc{Jv, nwna.nyamn ialjIesi baklnnd:,l. tlhn. n b !lhca t Jbirlen lliCO\';,;Ull b;)l:I~edC'rl!k. llu nezarelCi iki «:~·kkill d",l"ia i!;L:\,e ~::hlece,£'ini beyan ctmilitIJ·_ llLlli.m nez. rt:lIcl,n
c.kspCl'lcr"uldt'n r'Jin.L ~

VrI'·illj .. SI1'l'lo~11"'" IlLil.dac 1.i,l d!
Die

!:.Il.t vI

.!i4n IJ

310[;1. RWi'HlI1J ar!lll

k k iI bl i::tLilt::wt.l:i.b,

F

~zil '1 Jmin l,~ne 1 ~t: m 1 b,,, '" . 1'B'lc
Ilk. lo;;.-d.l:LIL sayc::-

kom i:J i lItl~ h k-

,,'U
llel" ~Wl

Yll" .. ruyac;,;,li;
j':onlnrnt:K

Sllll 1 d.LI dll,~

-lll) In

n '!nUI'-

lard L'L'"UTU.' J I UJl.illl1(>mtklt.· ul.s.a. g n·ktll·. Cll 'U ~ r'Iherl ~;«: b-l.1[l II; rna-leaD! (Ito
mnlllUl'c'll -. ~e OiL;,!i.n 1.UI Bu 000moollll't1n w('llllek~ll') -...:.1) LJ :.:IJ I Lilcia bir V1lk oldlJg~llla :';11IJlu:' yoktu. Fa -

.muarnelclerle rne:sglll vhnru;lIu bil In rrLu:tIt' II,;: djrdim, .Binaenale~'h al.iika gosl!:cril ruemi~ d~f1l1dll".Nt' mmnJ.!Uns~ )"apllml~t1r. Ikn Parise gehuoce 3<1talc bemizin l3eh;ikad'lll gelmili (lidukl:lrll!u lJ,~~ndlm. Pansu~n lUI r~k~titllde", b~' ~Un eY,\lel ue '1' tale'b~ g..,Idi. il3uylffe -Sekikau[lT) Fra1l£ajla ge~mi!j l;'llebelimmiz 37 ~, bliidu. Bcll;ikll.daki !idiT_ Belt' UL.:.i.trc-tZlhnjy(~ti il jcla1"e buttm 1.al",be I11,.;\,CUUUIlU daha n'it kacdilruek Icab edeI.l 3.mrn~ mi.if'~"'!o"· dill' tal.;:!; 'ml?. kaJUlglJll bilmjyorum. lerinde, bv}'le I It;J~I'" bir ta:!>iil'ruf Ci.mku hm;usi SUI ette tahsilleriru ki.!.r yenn~ 2arar L,'!,'lid t-der. ElekyOlpanl I' k mlil rini ka) J 'tlinn lril jdJ3,r"e;H1m u ' 1101'1,ar,ab!lSlllB. ha.wls.] nIl. B 1,'ikll'Ll.Jkilt::MJ] l1~Lyeti ZI rcfilderilniZln iJ:Lk1ldIf;lm okll u.k. .!l;.!,ldt •.nd", rn;:durnatlL'rI yo~;'ur ...

Uuf.h.uh 30 kllumdrelil\ bu- ro~,~n:de bulumm Tornt:truf'~'de ogl\'!d n !!QUIa. baV8 t4,;hll1:esi 1. arell \.~nlml~hr.

Diger cihetten Z ccn.cbl tay~ ..are::lj B{lh!!laen eyaleU iJ ..J.;1 imlcn ur.mu:ltLlr. l."ayya.re d~fi b~1tn"yHlal .. mJl a· t{':!,'1 {' lru e:si w..er:m e 1;lItn ha' 1a!'l il'rlsi
dem~l~

.rUZ{Ir' t:"(UldIIlIJTIIZ ,I, "tlam olurldT • - 11'1.Ililh (1~..-lil Sr>nt i IIf" ,·k, Illi!;;.

,rl. da

f1\,.la~u
IIV "
~; ~JI.L

\'e

O,~IJI, tuk~ I

Jill

~Ir',r,

1 lOnll:l

!JU·,l

"I'Ll;!

'hl:'('h.llld~
ll~L'

,,,,1.:1,

11;.01'111

~I~ ,'.... bl!pd~n r:tlllL:U
l;t",

OI·~.lll

OI;M,;_'IKI;:u;· lei y;n"fl,!!lll: J;UI1;lll h:•• 1.:_s c"IIflL' Idj. IT uht;:,.nn

dogru uzakll'lf'lTJ1lij fakat il~n

1..J1 I ):0

""I)
,[I

"~'l:'1

disH ...levler i~inde ~·e.c dij~mii:dur. Bu tayyal!'lillin mlirt'\ Iolb<lll Jwmu[' hallnc ge~hr.

J

~"KUm

•••

O~'l~

k'du ,,~

tin lam-lillII';: ~rz" erkfilllh.u'bI)o'('nm il'lncl t'eL9I 1.1~..j 1t(jI1~Y"e azadH. :l'I.oJe'lki.r i,t7..(u:c;l P..{Jmen ~koMmin r.~ ,;y( nail" ' I~t-f Lt, t fI 1 H: kuhul eth!cc Ii 'on :[1.0]11' JnIoIL~'me b'ln Ttl'ml It t

~mi

en

-~---

ya
uhlr~lIe)

~

bir ku~mdekl

inzaYl

Lo..ml-

HI". br"r. 1 I Leo mi.ies5eseterdo UUlmi "cya
kat IIL'Willimlik

muvak

bit 1;1 bLUdLtlCD

kat· b,mlarlll IHI ~U) uk llllmJ olilll mail.
mubJ1
Jell

rU;Jsr:U1

Yll -

hl 'illl
hr:1

Satm uhn-

Irul.lli krd,)JlI1'ld!..:'-1
1"1l1l1tott\m[JhIU~r

1•

) .. tn ,YOI' glbl
~'l.'nIrJl klcl1

se-

cclunll meml. ...Lf Mtl.iun.llih bu Ijj];;:!!;meralu l Ibizdf' umwni gLtllljlr'. I tl' tak~i arabalan, Hu;: b,r mt:"ft'l]~lH:tttl bizde1d lUHiflJ lu.k." LlkSlli;'l"'e ra.s1:.hn.:!.m:u .. Kot.a p, rI"ne afli4k'J.., k~,rirull!:lim tatsiler d 1"_4IL
~In

lli, on

biJo'~verdJg'L bu t:l.'

Lrr

Llf
DlC~

tabij

1/i.I.Zly~1

a'\'u!':~eJi

d crslr. j 11 1112 i .;1.1f de

memurlanll hlTILZ ge0J5 k..al.ma.srndarl miite.-eilid zamr, 0 oil' i.kj otomobll.deIl yapllacak bsaITuf d.aD f;Gk fazLa. olur_ Devle idaresJDtwk:i bOyle- ticarl mtie8seseleriD ill ~di.l bfusbiitili:1 ba!ika. bir zili niyetin h:i.kim olmilSl ZCLl"uridu·, Oimyata pir-ltH't< giderkCII. e\'deki bulgnrdall oIruamlLk lii:zImdJJr. Irngunkii fevkLlide l'aziyetml!) 'b!.bsctm1YO!'Uf, Fa kal LAbi i ;r.a.m Il.n0 0. 'iEll"'.2fa k _ ~'iIlyan tiT ,geJli§. itl fl.Tr.!n.in bel s.ufi)·llun WrblY 1kar tesin QIJIIJ.~ gu bile tectii hJm.i!;lt.ir. Bd. hal ferdlcri da]la k i!llihsaJe se\'ket DlL'>r::!.lnrt soyleten bellti hIl en J. r ve bu bi2.im i"in de biT dfu.~ . 0 -a llWr: ~ok 1 I.."IT\Ur srnei. kaullllll kazada.. MIZftLlN . .,(Ij u Me ~n.e.

r~ gider.:CH

S!}hri kar:-;;lhya.nl~r al'lI.5illda ulan Ba.,,·3J] FI[:I... tl},·, Qlu.uHt;a !:limdi va ." muleeell' bir nalde ~~fi:re hitab edeI'fK: "_ T.ald:II~·lerimi.zjbJrakJp &itme mcli~"dini7.. Onlarl. nleligul olmallYt1lbl .... Tn.1 beler'i toplillYIP getiImcllydull?:, Sefir olmak itJbarile biz sizi IDes'LI! tutUYOI"UlI:" demivtir. Nebil Ball bu !'iO-zloe.re 'IIluytlk bir Il~et ve Ciddi:lo'etle ila.h~t ve Ci!l'vEl.b \lerrnl~J', SeriF; Bel~ik!\.dil. kalaD ]~Of,lSOIOflUmU~lD ol"ada. H:.[l1:1Il talebe ile trll:l"'gtil (lla~ttr;tru ve kentli!lini.n Anlr(lrad .. bu l!il taltlb df:'Ccgini floyleaul;Itir.
-----0-----

)'upanlarual1 ytili:sek t.a.bSil gfueo "Cl':l bkl d ('~ tJ:illSll ;orenleriD J11~l~~i bLlgilcilllI arttlJ-mak maksadile }n'l"ulun mckteb ve

mtiessesdenlc. muhl!ilYllik yapimlara beher ders saat.i I~ Il n IiI, yl ~ lise veya. om dere-c e l.l!un;m \"eya. rncs]eki biro tahsil kin ku '\ll&'11 111 >kteb VEl Jrlij~:;;c..si,;'lc:rde' mualhm Iik yapamIanl. da (lei S saalj i~in iIJ~
I iHIy1 g~wmlltk U7.Io.:'Tc ~Ei.hlJ Ve.ki-

leUerde talbit edil~ k rmkdanlll kadrolarmdaki nHUaf::f'eY:l ~ret ' kor ~hklarmdn.n tCdT1~ IJcfdl '. eYlkbL!iI',
Avukal..bk kanunllna

Balkan E'lu'lnomi D'alegelerine ziyalat
Belgnul. 7 IA.AJ - Haridye .Na·
B. (;inr;:u Mark~vj;; di.in akEjaM BaIkal) J:\ntcwb f'liol'loraik konseyi .. n.in S JDci topl ;;[nl1li1mai~tl ~k ed.en itumeu ve 'fUrl dele-geCeri ~erefille bil" akljiam ziy.(~ti vC!rmj'ltir.
zl"l"l

kat vcya d 'V:t ,·ek.i.le 1 I'I.llls.1 rllaln"'~ .si] Hh!ill etmi~ 0 I nn, II na:me t.:nrihindcn iUlJaren a'i HaUa'l"11l

weriz.
Al1t' vur Cli~n~'" llliTfhlmaL
l!}le.IL"C: be -t,e \'1.

Bit ~roinci mahkemcde
TiLkriboa:J ~

tile 1.'asarruf

l;,Inn g~~l'.

ckbn:;-.L.Sl

Ruma yada mUthi, yagrrnuiiii1lr
g- In- Ii, 1 tA.A.J
j
I

her- ii~ 'lie dav!l vckLllcril'li'l1l heT' dart :s.enehk 5e.rbe9'1avtlkalhk mloil1dc1.lL"" ri lr.i.n bir vrCi der>Hej'f!;i 1)[$;).h edil· mek :mretile dahil o];trlL]N-ckltl itl a· '\'\lltatllk derecJ:l>rJ. ~);bll. olunm-, De\tJet Df:I)izy 11;1l \'e hnl;,m];').t'l r te~kili.t.mn aJ.nm.cnk l;;apt.an \' • bemi. 1'1\' lunisltlmnin ncr ·tlermm aym!e~
rmde bwtlarm ream" 'l'P hU!1usi l'ull~l!elerdll hakik~ ve hi.ikmi ~hI5-

H Il{jl' ten M:mcrL",rn b.oJd ~'1km~lcl" S "bab ,.,.:~ll don.i!.· ~'o:u:r,tllhl, ~ II'L"'" bll)'illc blr <:\lkl QlIe gwLlfl,..... :Su:flU .anslJ1dllon bohr

',In

fool

1',cr~51I1'

odll~ ,1 S!h'dl. V'l'Ie II~ rllki(,.IIo: ].;:"J'I11 kaf'lilll. ll..,h Uyl.l DI'lnU;:; I'lbl. ".. r"....,l ld'rJllk1"rtr. mIn ilt., In,dJlli Oil III .A')'redi,lIordwn. P,·nC' I't ~hbmcl' 1 k 'mli;!J'~ o•..,r.JiJI_ ~lm{b
.... ~kl"rJnln b'l ~rrllt b.i'I.I tllll:1 ')lordu. 11 l..,klJ!:.a"
1'1('

11(',.., L

• U~.lJu,

lD:th\M

"",!!om

.. ~ ISOLI!)AN

1. -

Bn

2-

b,l~ sL i~ fi -

_

D. N. B, aRuman

roent·

Ir .1, Jill tar

I,io'r

">1:' .. 11:1 1

'~Imc:'

l!(I~ek-

tM. -1"'1 <:d liz.

rdll.

H.'r".IrC' I..: LJ.' lye ~
II
11 -

ADLIVE

CERICESI

~

nil
!I ,jbn" 11

Iym
oJ)'J'"

til

yllk: ZJ ri1iilt 1;01 ~o,; :<el"".

m!!CIIlu;t! LnLTI
l'nUl

th:'ITea~-

,L

''lr

I

J

:l.lr;o;J l

!!T

tJ.::iblT1". t ... ~:re ~

~ .illi 1~[Jlllll oroin lob .. ika:lll n.lIliDC Elkan lillaild YUn!.k LIZ'! Li.lm ,nd.. ¥(iJctbnm~. liJi't! b J1t I o;C.' m<lllkcmo,!Sin!! vcrlIm, . dll., m~".kll_[ ollU":1.k DlUh.l~ ~mi!d )'fIpllml5tLr. Hikmel. dlln }"l'JlI:ilfl muboll'k~m~l'I(lo.J mururu ... "!m~n Iddla ~tm Ir. I'.Hhid"ill· muml" m IJuru ~m nfr1 mevz:l.lu b:i_fl! bllll'i'I!!Bi l~m. 1~lkl',dln. ,ildil •..ellen uu;;. ian mllhkOlli l.'.tllltll'TI leon ed"n :i-P!'';'rl h"pL:i ,.,~drl,'LlIl.n ~lr bllo;I>k ml.:ilJ k,:,<i.lC ZlIm:in. II!le 1I{~'Th.:ml!Sl IAzlm i!!ld'i!Iol l~, by iddiillYiI IUt.:r. etrnllW:. tdJJlil ... ",.,. !'iiIJfllrU Ulm.ruu v3J'id aQnn(!_ mt;, phld]cnn ~,J IfJQr;~k LlinllmJ.Itn~L i.,.'n rnuh '~l'mr;rJ ll;']_I<:" gtin~ !tnrli!unltLt.t:.

so.y-

rulE"'"

&Jl.tiil'

[II.d lL~j

'r~!Jh~ Bdild] i:.r:

&hp;)<!llllrlt.(lrJkl Sal~ .. Itiro;iStnm miJ~ D,"!IIZib.11i1t: t ,r"tllL,II'lI1 100,,1 ,~IIiI".k MIl JIIl!nl!l!P Ida] J]'. J)1· ... 7.i)'" ,k "".J< J1IIld"n L:i1'Jl rI .11, ,'Iune ii"I1:in d.lvarun i,}innrl li!l:_r I e~ I 1 hl.," IIldc n Ll"cltil[h"Mitml v . dt"lumurnl VU:lJJr :i!.IYIl Onici, mlllVlnl l' h r KI!: I. ~, 1[ulwk Hill~.vhi r.. '" ,II I I CIoRi. muh(!IId~ ,Nljjol!'l KBlIIm~1 VI" ImUMJ I:<.At.", &dun G:illb b II:'lnIiQ 'Ii zj ft'J'J JrulilltJm-:lll!ft.1~ muh~lIr IoIllfil I~,,, !ir1J1on "o:"1lldl~'Q.I e¥-

"Q

Jar rL~mmdil Ilyni i~l 'nll' S:~(,"('n bu ... m ~t mi.i:dd~t1erinin tah9ilJ C'r-iIlC gON:' Ylilll.n m~lhl~ll rkl:Slmlarlndu hijgy.IU:1:behf'l' i1i..~ V~II dort Sf'!IC;l!i ir'1I1I b1[, IILI1Ii b ohw.LSlut. Klir.;Uk Vnia:!jit~rfi de·: .,j~j besab cdHme~{ slm~tJle de v.'illli.yet bllha~ v,ahimdir. Elfda h iI ohbile&'klcri dCn!l'elcl' tC5b1t ~k llLlyl r !H) ::J.ltlpda builrnmnkt<letlihr. dolT. Dereccleri bndirilrt~ i.i r 1Ii Dlf'mUf' Tuna nahli'i ta,1I Jardao 1 , ylUl 1939 tllrihinde milS ~ Bclg:r 11, 7 p\..A,.) D. N. B. tn.bdm. atop da_ 3 saya.1t Un bildilri~'or: o.hkllm:ma g>Gw Yl1plllLn inllbal( ne'I\mll 1:1"'1'1 nnm i'e bll neh .a k.a.n ticemnde uCNtleri .,\,C tier ~clc:.1"'i rel'l&uJal"lfi n d~VIlDl etmd.;:led.ir. hit etiilm~ olanluu m('jk{lI,' ~al'lu[l hi, Uzcli Eelgrn,d !:i\l1lrmdn b'Uhl1'I:r.I irhl.i.kmiine gQre \'crilmt'kLq ola!l iil" I:iffll, t'H::n:'·nn.1iThfrtdaD ytllm.n bU§ ret mikdan dnoo yUhM'H cltrc~Il!flt:, metre 51i , [lut ilnctt;e till: ra~lnhJi memu:riy te wrfi 1m 'iy~' kmlor k!1yuelm' Lrr. mfikte.Si:!'b hllk olnrok vc.rihr. lV)lUllll l>u. II.JtmdD. kuln.n Daimi uttl.'U.i kHdwlara id IhLi. ~i;S~:;e lerjml~ vllizlye\' cilhhl ~mekLemcvkilCTi Ilamnala t J{bil e!1llilldit. cr>ye kadnr bu kf!1I11U<t blL~h (. ••h't;I
TlIlfa'lll I1ndlb'aD

bi~ilirijl(ll:

yaimurlar

:rim b. ml, .... 1,111' IlloklJ wi.rd •. HL b I [" 1'.1 f;; Ip')"cl. If", 131IrLY-'\ li~i'T'ine k ..lk.ll ..... 1;01",1('1 ml ll', Ik: oIllp!'1 ~I"'IJ. d" lDbl1~' u)·ku. 1111: til: I:!i.I· ~el I, m,ml b"J<LU" !U,'!,-ah ~O:l;11) 10;,1::0:1till 1l1iL11 n rrlLllfl ~c\ riJm-il.". l o,]J[,!J"rl
(i"

'l B!II -

U 11':11:, J{utu II ., \"'1" I. - Blr '" IR. F"ynllJ IJL I .., .10 - 'B,r .. ....lIljbji,
1,.l;':I{iI.

1;:,11<11 BUI lnJ'""

11.•0('
T~lIr'lk:

~

(itt. ile!" dwr,
t'\".

ttl kJ t]{~ :5f'\'ll0rdu rLi
Ol 'gO;>(li bUnl m. 1ta...-al E1lol 1!'1,,1't ;yukrln~ k~ )'.11'1 '.I bl'J'i IW "rllnl m;1.un. S:"-~tn11!JU. Go~ U 11~)'('1:I."la IniEt Itfl11aJ'fi1"du. Klz -

Ar;>d

1:1

""

1•• t1

to '\r"UK

I'!~I

gwlll(

- 1f1,~.

)'a\ ,,~

1\:crJ

lull

1l11J ....N A$""C,I:

'_Ir
_

Ik'

£:Ib "-<'Ie.rt"I~1 tltlJl"l"I,~tim, T~cl!l"'r L":ILdm. DcmclC 111 twr 1:1m,,..i, oJ.lml dil7.d~l:l"L, ~i!:d( kllYiifL. kll.abIllrlml !'~lll~ ('I:t~'1l IlzJlntz..

-

o
Tt,

m~W"

l:,1Ir h,lr.,.k0t!!I!

... r'" I, i

l,.,1

,'.I ~'!I~ YO' hilt U 1]1,

~·.I

b:;.aloll. jO,!.Ei'" Ii.Ll.lktlm. £1, mlol!

.eo-

., 8g-

'tl!-

11) b ,i(mO'Q!'1Iun-".:'t
t

_

Nn:in

),IIL(111'"

K Irl bl<"lrn,· - liucum. KII'ml:t;l - I{(>I'" - \"uz, Blr IInd"l IQ 1. 'i'tr1:'k bill Ill) Ur - C,ol r('llgl - ScI ""11..1 n ].;,,1,. I, "Iur, ,Ifll" II'L 11(' SImI' l'Jr i lJo"\·i"l11" [D!wf.!~ bldm,(l(xWIII lurl/i]

=, -

['11,,1 "lllIIIII. J~'I' 10, • Tum

1"" J;o:tc;jl, b:.l !ilfilde! in? Gel fuplliruJ

J{~n,lIm~ n,lIb .... lIo n
bll'

4 5 6 7 B 9 10

k. h.

orv

,;;;"18,'in muysUakiyeli

de YIW.U

lkn.dUi]UI'

it i d('ld ih I ••'

\r~lkj

ci)k"

J l:io:;mu;:t11~,

Jllurld.,.',1Jm1Jm! U~, 1Il-lue mec]~ ~Inill " r.He~ lilt., .Wen,I'D.M;"LJU~
h!'lzllllJmm

rl"

hldtArllld,:Ul

ni ull:inll!t. K..Ilr bu tal ...
mJldllJ.lfl.i1.J.n, ~ d: 1('.

t.(.'("%,,. .. krt-, ... un 0'n
k"Mn

m, dd.-i1.!.mlJ.mllik..

on ..e~'tc Lir ruah.ul. 7 I A.A.) ~ Nf.ll"1lrrn,; yu~k kUJmI.Dda.n~Ir;rnm. tebliti : R{)mbBTHemn ('1"Ilubundnkl A1mlln m.e... ilcrinc 1~1'11 y Jl~ r t.uylll: ,deVBIIl ctmekilcllir. Rom lHm to ,l.ma1Jndt m j. " [1 if ~rlemeJ. rl_ .. JJl't\"'1.i) >d·
tm'~)er

m~..kileri laa
la.:::!Wk Cl!mul.
P~yi ..
['IL.,nfil~ 1\1('7 ,r.J .. u II 'Or

L ir p~j

- u.Wu!'n:n

gil!! uzulilu. "i inC: ~ j 111:1: klalw ~ ...... Q lflin IIkJmmliL ;!'1I.:t 11' I\:('Jwcn.ia !,Ir k~'jC5ll1ii1..rOI11.UI lJ~ kuullm.
E,1h

h-. r

001 ltWII '6ctl!l'i ;;,~!W.!; 111.1 ol G lr 141. v.:.-ll1t ~en mt:ibuc Tf1:f1r r'!l11lrllllen,u:iI 1:1 I-lfl~ • n P'IlFIDIII ]Tun)"llrk .. iluhullUl me linl'l~ d'!'D kt'IIlI.klm1 ~ 111iU I), ...~ 1 1 J,l:tuI:. ill'ttl ilml~tlr" Belt·dly.. t,wlwm J!.. mlll.J.n,.l ~ m8nmilb bir ycr .Irn I.t Idu,

l

....... 1
SI

IIIL!

,l,

b~

Shb.:.l~ln

tJl..

kA·

I'll

):

u11111.

l ~C!\: }'olorum,

L1:OIlU$m k

~LlyOnlli1. Mu:;" '\.

t.lL:r '.:;;Im<lmnurl I ~ldl ~L.IlJn

I, nil
a1Lln
I

IHoryerde
I
"

Ba"lIliIlarlmIZUl gizli h!Ya'l- t1urlnde kullilnaca61 la.-yet Blhhl, ufak, yumu,ak midst IJszloridir ..

FEMil

VB BAGlARINI ara,lOlZ

Devlet DemiryollarI iliDIan

I

KREM
,..,pgn:

1'IP.rn.1!etinizi y.aparkeII l\!drn Dltma dMmi>

PERTEV
PudrnJ'l sUll.Slk!.
V;p.2.01o:n VB rdl)".

MIIh.:'tmmcn booeU .Er.lo wa clan J;:SOOndOO som du)' 17/6/0 .. 0 p·amrl.e.!l ~U 01.30} ~l La! au ~'1.Iki.a Hmod;u ~:;.ad;\ Q.)r bl.n<l I d~ blliftdl!'Id kll.D)~l'm Wl"lltllld.~" :1~LI.: I!.1t..'I11I!nm wrulIic ~.n.lLUI nh "'<.I~a.il:.tl!l'. BLJ I~ Il:rm>l!k .l.sti:renil!rll'l iSG Urn 6.0 k:urulilul~ TD.LI"l"I.l!;[L:lrt t!.!mln:r.l ~'!! lL.munun I..a,yiu ctl.lilli \·csnikD.cpirWrlQ I!bLl1.a'i~ gtIn\l ,l[l~tin<: kn.dw.' II;.QmiGyDD;) milrac.'ai:lU,m I.htlmhr. Ilia l~~ IIJ.d an1Ailmdcr k ...miIo,)'!:!1l.d4ll PlT.1:!IIZ- (l1.UDk d-iliPtLlmn'L:.:l.adll:'. (4'l4"l)
tiJ~ I

akmuma. m4ni elur,

tolar Yajl.J
1_ fI,lk

ohm tOp ve

An'kara p~T. T. Levaznn .,.,d· mu· ur 1"·",,". d en UgUD'
.Il Tan.llh ...dihl

ooi2ml

il'<lI~illd.,JI' tI"la}'u

lOIJ.IJ(lO

rib;

Ibl.n

"-~~

t~k:
I

e~ltmeyl!' (.:i!ldU"JJID.I.stlr. l'M'uh:;iIlml'lll'1. 'IJ~oI!l -3000 .. UoJ; DU., mu,·i:!.kkal t~t ...:I:25~ Ikl 1ig. ;:rillllJ.l b-eII Ii'r~ olllp I!k.sIllmmi .:r..I Tcmn:n.bi. 5l4IJ ,;!o~'bIl &IIiDO aapt ot.] h de AllJIuJ.'m~ Eviilll i1partntllllllkUi i.lti:IW!;:\& k(lPll8i~diLltl &ir,lLen btn'ElC-~ ir;:;:ttU'u:I!"tld P. T. T. lii!.tul :ltlnB 1I::("I'd I'"
)'onl.llld.'J; :t';L~lla(,;:iIlr.h1".

:l _

hLuilll!1'

mu ...~.kkat

l.emiullt

rnakbuz

VI! bankn

Irminlit

m Itwbili::

IUlluurl

l;c:s.lkOlhn.D.1 bfumlcn mll'rli;. &un \'0:: !hi tic G lU!lD.u;)·ol!lo mdN(.II!lL ~k.I. iIir. " - ? r~n(! er, AIlI< I.d::t T. T. lcvl!.Z.Lr!1, b;tanbulda V.uld.1:! hlnJM.'lI i.!dn<:: li:atl..a l' T. T. 1 \'!.mm di)"I!IIYllt ~I).e mihll.!:rltrk.le-rinden bedclul. IJlIan!lt v~,

r.

~_.

Dr,. Ihsan Sami

_
l

om!) (
.1:'.1.

7~1

BAKTERIYOLOr.
Um1.lllll
~ :UIlIiJIerI)

l~

L.AeoFlAi'uAF\1
(\r~v.I lI!iloD llilih'\ nil

-1..:Ihl..LUJ.11. Z'n.:l'!D
ve

mfllitD.! ~-

Is.tanbul Etek'trik Tramv,ay va TUnal 1,lel,meleri --- Ud·· 11·· ... de umulm m ur.uQun _en
.

KILlm

Jl<ld

'O~~U911!

il

PiUii!rll'k

...~ :loIIl'r!ilrln

to
'I

Oft

:utm,i)j It;;,; ~kl,'iin ~1I.t, J;;}Iur:ll IJ1tm mlk:rgol\o

~.'I)'II.m.;;i;D, ti· t.: ..hlIIi, id.r.:lf, \' N 1IaIili~"l[

1I'!;llmll r.! U""lIkkj!\ hHnll'1i1t. t~rlhL d.:l~1 Ur.. =22~U-:Il-:-:II-ril-iIJl-IJ-hi.J-m-.rn-t:-n-b-cde·-L---------------------::.....-11 7. OOOIJ ~~
hL~1 I IhI

E"'allim.
~II

~

u.

.. and \Ire, ~k('r, klorUr, kull<:Iyl 11i, Dlv.:m'1:\.] ~~]

• hu$lcl

It

18/1JIl1IO

lS

Pol

rWl

ie;,

mUcd':l.l'l:lnnm IN!1u No.

ns,

I ad ..d dl?e-I UlOW"!lo ::: O/', J 94.0 6U tHJ ... d > Oi:II)m:.bk kompl .. Yllgh eattrnl.p'Wr lie ::mo Il.d~ mubi~lH k

10
Kap:ill In.ekhIpl;:]. 11)'11\ is-

loJ

ve

iC'mck

hlUiI.ililm.ci M.:I1l1iI ru:Io!;~:

O'tllll(;U

Sl,!lh

Hukl.lloi:
'IF>!

Ti:lhiJ:'

_

Mchmed

CDrl!r ..'e ,Zoe.Ilra

JliHo!I'Jjn ~~l~ VI! Sllllpi211n IImbu..-.l:J.nnOi ted5m ro.ilm!.:'k
(lute.

Mnktlulmin p:r!lIn 'ire m~krdo:n mul..!.Af'I:I.f i:iIdukb.n iK.il.~ Aya.MIbaWt Klt;b Si.oaD. ..u&mda ,c;1ti 13 ve ~ IS, ka1:1 L ve 143 p41.iL. VII 31 p.1nel hWOBJ"alJ.
bir ba_Denin i2al~ m;zrell;: UJ"II.I.I amnmdiOlo

~I;IO L!ilR ZGnS:uldoiiltHi i!:till~fil1l!1l 1Jij[l VI: siij,IItl>!!.dc l!;ofiW;jlood )~Ii' (,111ll.-, Lev.wm rnudijrliJiilmllm
ill ,

~!iiO It.ifl kQlk aD ton kOJo: I.i:>lLl 21/>8/!)~!J 1I'.:J.l.:U'1Jk VI! tbale101'l" yW;.jndo han ~..m.w..o Ii ilDd kOlibr..d" toplil.Jloijl!aK 2HI!!' dti;rt i:

11

idIIr.mi.n t!l!dw:lk

M",im edi-

aid p,rtnmneler

P'llIrll!iIZ

fOnibJ:D ~

m~",;e

0IiZ

ohmmupur.
HI!Tdi 1IIiil.rnli;r:~lo kI,fm~ muhamdfin ::ril:z Umnr. Bll'ind "pi[ IIrthra:l:im. .Lor. ISotO tarihi.rUl milmdii~ ~'r· J<I~ Pnil s.u;iL ~i'lo(!;jD on Hd,]',e }[;;uil:llr t~A ~lrur, .R:tym!!!ti muhammeneslb~~ buldlilfU takdk· d!! CI (Wr il1.a.Ici liahYCl.1 )' pa.lcenkhr. B~ u.\d'HI<:, ~g, ion nttrr.nuJl la-IIhh bilk! kalmak u.ze.re em bq fWl m dde&le 'lll!mdid cdill!r(:'~ i.'I iDa I)<e,ik nrt1S.fI'/940 t.:.r.rli1inr,:: n,l1~if 1'1Cmlle r:(mO ::a.'II\ Ollid::lTl. "0 IIrl,e bdu len 1DImK:Lk Vi:! 0 gUn lUll ~k artb.rana.

lebihr. :l P;iz;arllk lcm idcldl. IIlilnlarm .kM u.nI ' lk ve muvil lurI. te il'llltlacil-4! il.6.n !d.i.1m £rln ..... ,.~tlcrde 1: ilOlRh"OIl~il. bo>r hulunm I f.U, kllr:Lh 1lI'lel;:tup)a t!yat btlyen· , lei 4w de ~m tlUnO ~nflne- lI:~dar tek.ill' VI!!t.em.iJ\aUaHII ldac~~ te.. dJ. ~~ ti lil.::umu iiln OlWloW', ""'I!!.lioI:>
l!(llony"

A;;II~oI! Hwkuk

H,illklmllgli"l!1!~!'!;

nm

,.e.k ,,:tmiJ:!

f[Qn.:r·iild-il

P,k"C' dL,H~ ude B:III11Oll!L

vukllt
mdlll ~u~

HiJlk.I K:1r:akuDe
Zlr-:l:lt

A.ti! .'I{.~UI:.i 3~ brr.;:t!L.mI;)1l Arl1i3-

blJild. .. ~· au!ierl

m'llrl:lrmd:m

Ziya

",'Ie

t.. talcada

me-

1I>511.1!1"1
ba.~kitlLb

muhiL,!;ib

mesun;.J!t!nd~

.llilnl of-Ill tMJl i.if'rne[)Q Osman
tv! Hatlce

Hlmu n K.:m~ad:r

Dttu J\j]m~ Vii! Ali H;;ydm-

fl.;.[.rnd' ks,,!eyb];:rlllle:

De-

III !In: sule),man ]I; '0'0[' H: '«::[', F'ntih HoC:.:II 1]\"0[.",)'$ IMlhalb.'1i !-'Pllti ~, l'eru k:apl Na.~ Ihl. &ok 2'1 1:1 Yld . R~ Be15anlll m:ihkel:nenlfl ,,'I)/3~3 sa)'II! !!!\.... Ic ~ hlssedar oldugunuz e!lki AlI~i'~. )Ilx';l O'VQ:umahallm, K~h,'ln~ lIoklJk atik 2,4, :!1J=1fi:, 18, ~O. 22, 24 redid

'TLi

G£tJNCIk siGARASI CIKTl~~
,h' mb"ko.peS";'lIfl8r1 de ~d l'IU old .. lIahle heJ' .S~I!II iiltUn i~Fyaldshli ed1nunclmek _ml!ndu b~lun ..n

-INHlsAALAR
,

10AAES_'

if

_

1.lJ.aI.l!'~1.ir.
tp@kk !".ilb..Ibi ill[,,~lwl:nJ~ i:U1kT GJ.6 k,;u1arWlD I:;b\l £-'1)'1'1 r,,",!M\I.l ilLeri!'uifld b :tkb~ ·hU!ru:!:lll;! .t:Jjz \'e m:L<m:lb d::lil! olan 1ddLala.nn.t e'l"l"nkl mihbllelril! Jirmi gUn icim1e biidirm.;dui ihundJr. Aks.i haidr ~ tapu I!"il;llll!rile gt)Jt 01 maod_ jI;,'ltq hi!di!.ll.!!iln. p.:r.}~ ndan han,;: lb.tu:.kl.wrWr. Mfi.ta:'d..im
)~¥~ Oft.

mi,,'eI-.kHI il~ ITIihld(ll:l:Jle,l!I1er :iI.raslt1li1a ot'du iiJ.i~.m~ ~l4Slru teahhUd '1!1t:ikleri I!·L " beddIDe muk3bLJ aldlkJlJIJ a""i1L1~i;,[J1 miJtt~~1 ·bf>1'!;!.ilon hiJlk.lumla b.a.;ID~ ;,ti'mw dim gerek ;qlLlv,c1iki1i gere'K I'i!IUt}t;It:an1!',:!,hlcr a1l:JbI.oc hDtllm i.st1lu.ll O~Wla~ (ilk k~1.i"h=U ,<"I I.lk::e~l1e llll:5t'bile Y:lln.az. mlolvltlt llinlill'n BSll. bon; \"e iic'.rcll vck.:1-

~1I1l,IAk

nl.LT'!'I:l.Tru

l!o~Q'

lIcdi.gindcrl

b kerrs ply uk lelmi lath ... ",.,

siN- .neUigii iu,"u v~ C;SUZ GEl.. £l~ SiiiQl"aSI'l~, plmakla bel"aber me\'cul ne, ...el"deo daba l
r.ce biE' sigDI"3 ;u"ayan liirpki ZOmresiilni totUQine .;8II,ml~hl". _ Bu e\'sal, '1dlhaSSDi ba.-

"to

Itt

..'~olf'1!l

o1D... :k 11532 a

lira

II

lruruI

!tugil.a- h.L>s1!:d.arbra 'I1e del:rUmi 51:11cli.k IavU bede1.i VI!

l.iIalc I:IUhJ Ye tapu m:!lSl" ~ttt III i:ij1;cr~ye .'I,ddl.r. ArUDma prtname5"1 i~bu lI:lin t:u1t11n.d eD., l:1ibilrrtrn milhkcmt: dlwa.nhaIu!'S1lle lallk ~tSlLr. blib Ol:lhlano kJ"ymeti muhl=tru!ri(!SUUD yllule ;redl 'b\!~ui!\l n~ I)b' ilCtt~i bilmill!D iii gUrJ !;.C' caatLe hw.bul SUlUo1naM<'Lced~ 't.;ip.u bin:L-com:m .n kahndil liairci m:dJ:ru_'!a..":'.I.ngil SuIboiIIbm~ U....gt\i SiillJ ~Jllk1J..k m , br..; kll..ab.etlnl· !;I4OJ21 Dt.!M:IorJ

1l!n~ 1 ~ oli:l!.llUnd.iln ~1Jod:li:l mOvekkill I:!isWliinc dlJ,:;en J500 lAr-a o!!2 kun.t ~un. le!U.ilile mOtl:lb~~d 922:!I ilia 10 kUIlJIl' % !II ~",~1111 bLrlikte lahsiline k.. ra.r vcrilme;;l hakJunda lII~m d;rv,l... ~m l>utlel.Oaklz. (';::trl rn u.ba_kcme:oind.e~ mll,oilld..,a1)J1;:')' h:,:rd!<:"i:.hl lWmtr.lln Ik::II:ne~gilrur:ll~"'u] l Qltl~mLllan l.e.myiz ilii.ml WI~~I Ii;cil.d.i.J;ine U!lrum l!!bD.:lt. cdilmi~ ~'oL" llill~hl.bJ kaciI.C la-

mooluijb ;)r:saDJnl%fl]~1 ~~)'lI.IU b klilllda Iii!!!!r Jl[S.-c;ed!l.l'Wl:l ~11:'1I.1rte iI,er iklniJ! ::011')' D.! n-l!! .lI~ LLo:o da.~ IliIJ.l.!ILtin@l]J JliIop 1100 t I.lb H8.Jtu raitm£ll bulunm iid:i£llil2; mUll.J7l?rn 'Ch.lnl~g_l1a bi:Ual!:ib !py;,t'ooLaudll da"':l.Y11 bsk.l1dl. ?.:ipb ~wk Ii!IklJ'IElu.'l';(l;J\.I~oJJ1 kd.i!\TIlI b;pdl Gll!ldl, 20 Haman !HO per~mbe !!kI.lIt ollda maballinde gayri ft!Ue'J:IIrulan k~li yQpJ..l.ut."ilktLr. Nct.iccd@ @bUvu-

,.au.ar

uara'illiD!i31!_ 31'3011"

ku{tan

3l1Ji:Jeak rillpOT"- ,gcioJ'erUh ..J hiilrlim

dig h,:i n 6ELIl\lCIIi, a)'oL .. .,....nda onlarluda siiia· rasl ulaeHldll'.

ver11eceJd:ir. Mtlddet:ll'llil~ di.lekO~ lie dcli121"inizi mahkernel"1!' bildirmed.itilliz wkd..I.rtIc \lOikJ.il.larJ kB.1Jul c:tmiii ~LhLl:Ilk!mlZ. Nil ~ kffll~nin iDl.ullbk o.tDiIlL-w zt] bazlr.lll'l g...O l:.[lf'llLTI"J,b~ SO.lIIt b~1(.'" d\L ru'jm~li,[l t:e.lml!ni<! :I~m 4bu murJm!:l.c1.i. C;IYlIl, IU:lIiI.H kib~ m<\.It;)n:l1 n a ktli m 01Jnll"k

lel)irlfit
2l/G/'9liO

1)U

[!I.lfru)

IUl]u LrnIl4LII1I1'1t1';1rL uhalr~me m e;ilntl nat ~ 'I':a blralubmo1
mc<IKu.r

i1~r
"'ara!'

cibl

rnl bl-"i ~n muddo:tlt! Innnu.JM " olllnUll".

gld"L'\illo;l;i[l

lie

m:ftnI::aDUan

run o~LJlmr.

bWUI!1mllllu loml.crmenU

.... eya ilk.si

"C 5i1i1Ue blZZiBt mu.!ll1odd:l~ IJlr v~lr:i.i t.ak.d£..-liIc IlY3bLnlZda

KUn

muhak.emen.ln
Din l.cblili

h:ra ed.ilcrcgi d:wetn;urIcIrull:t.mma kil.im Glm .. k dU,I'

llit 11

OIUDIJ];.

(8al'l$ mUdiirlugUnde kapah zarf usu~ile sahipsiz e,Iya Sa'I~I)
t --

Ist.anbul BDmri.iklsri BB~miidlil"'IUgUnden'

r:dJIIO: 1(l/6!~O
M I k:.r.. FI ~J. Gr.
c 1:;1i err Pey

,L K. t

LI, 119111

K .., 17

~-----~ a..-Ii
11..1. KI". 9(10 00 Kilt ..

A,'k".reJ

E!;~"'liII

dn.. 1 Dll!"n.sm::d

p-'hrnuk

I---~---"
Babt'ekapldil. K.n~j;l:;;:'!.:H·, HIQ'.l:-cd.d.ln 4 ilnctl V ..k:L~ bl:i.wn 1 i.p;:i
I

L~tanbul VahUar Miidur}ugu tlinlan
.If.IYmm4!!1' L.ir

I
.yll
!rC. r.

nkarada

I

117t/B J/!!i
04Hl5 8lii/80 :!IIIl4

1007
1+!2

l)OO

6l0:n
lU3!l

65 150

al!lo.z
1151l

00
1)0

J p!!kli
Ipek

p;:jftHl'Pffw

mo.:nsu

Cllt

000

~Izr, ili ~muk

kl:ltmtl
m!:"A:lu.oL:llt

EO(Q Sl:!tJzt!cilu

t
l!i3 DUk.kin 10 :l:'i Ii

~
117'1"

fihril~ l:i!f6t9-410 LK.AJI:
MN

lO[l/~

10'1'0
;t253

300

11505 lQgl3

25
i)O

6:JiI

00

BOY:lll\Ie Itlcmcg [l;U;C'lil.l~ onm
fiUCiI.!

(% 250dm

u

i]X'g1. hllvl)
mt-oJiul!iLL iplI!g JUlY).

61a~

lKUN

5-BO t!inslcri
k::.palJ ,;w1\
u.r(

8)8

~O

ilJII~1

boyah
.lIZ

Pillnuk

{% 25 d~ YDkuJ.da mll.lka, num:lr.l, tJegl:Tl, rnlk,l,itl !l.4.1111 ~ Ii<tJl1u"da YilLlll hflkUmler d.1:ire, Ind." Gi!:m.rilk alii mudurlugulld .., wi,.., kbr.
\l1Iil

'I.UI·.

VI!

~ ~illie

Ibt.lmlllde ~Idc

y~nll gUnlerde
R~1~e

lMD No, lu k!l.'i'I\.IIJImllclblnc~
Hall. an.E~~u

"'t~

/IJ~iI., Alli:l:nda:r C arp.m.b~, B e;orc!CQ;U: Carp(Ia, Cuhaoh;m CibaIl. R:J!I'a~fl. KII.["8 Mduned

Cl&iilj,.~.!

!Fet!We
U5ct katta U kUb

i
~

,,

)

~&
I~ ",,97

Odi.'i "I:' tlU"'~ Da'di.~.11
Od"

5
.oj

00
!!5

3 00
1 50

I· .... ~z~.\~tl~ •.. .......
EJ.;kLrll~ td;:uc~il)deil ~OIh, nl'UnllS'IS hunyoet U I. Ye~U'l1 d~.II.
(lIl;lmdUIl

h:llipeyj • KCi.t1dc"JJ~ • Tfuk!;e \'e yabanJ.:! dil g:J.zele, mt'cmull., ltitnp; ~lJl:~'iijle.iflli l"1l, ~logru ya· p:lTl bir y(',dlr. Erll'm H' Idea.l yLl7.1 ma.ltind<:ri :.1!'1.lIlil .:l'"'eIidir. TdcfQIl ; 3';'71
DlilL ~

~d
I
,

Dlcili~llnl

~
)l'!ihldcU

IUslI' blil.elmI. ... ...._

... /
1i!!D~

fndd!eaJnd

dDohllindeld

nn.ilim ml.tli,l!rl~~n ocr gtln p;:;.ra,!Dz !llm'llJbW-. btck1l~f'l'll1 ("I!y:trun. hlZllllmd:J gil5"l.eTilen pey MCI$W lhlltl ~l I!HIY'llil S!,.i:lUnO kll~. EurJHi:Il!k lI.t,ulwtti ~ ......tl V!!.Dl~1! },.'It.rrnfJl.'1..-1 ~h.r, If"~CI1r.i tekl:lf '1'Ic!dublarlle blrlj[ k pcl' ;]k<;e3l. miJ.klnullinru Vii! ::1-11111111,..11 5 Yl,lkandEL 1JIZlb 'm1"II,Uer ]d~ ~ i1z..J!re 1'I.r'.tu-mslan 1Q;11;JI1m1,u'll. 1b.a!t'~ ka!u.m(.(:a Yll2.w v,~Uu..l.anill L'r.llMIl koyor::lk 'I"l;.LI!1' G'ilnIcr,iJHh: l>JOJ.l 12 iien "·"',,'d Mud;}('IQIle' m.,kbb.l2 .... ullr!LJ1i~dt' \'crmcl~d 111JI'i."'I:llIb _t 150 'k4rr. t&l.cklilcr C~"Ii'llo(!l'Ubqb, .ls:lanbU..l V'-l~ ..-unv. TtiUi~ fl'l1I.'ltI1.l1~I~mllnp.rt;lJllfl:l~~ l.Iynl:m ycrl.e1'e l':l!ulml!el 1::::II:'i:bttridlr. Z;!flliu' ihi.l.lll goou. ":Jat 1::1 de ~~h~ ~EL1o(lIlUll'ldfl lel:"l J2/Hi.1zlr;:'l'J/9-10 l;'aTfQmi:l1l ~lrL~T R~~mildi1rliln!'!th' ,",,,k,r /lkiJirh~ IUI'~~I-nLn~ Ml~rllc!"!IItkLrl. (~7·1:::) Ol~. U:lH)

, !i ~el[,1"

l.JIlrihlnll'm lilt ~l)1.d.'\ ye.ru Va.Id!!l blloJU :uml..n b1 :M:Odd.eti tclll'~ ~I t.wihInd:tu 8ft

ie:m:: Te:illm.l

Arn:'YlIlkflyu 'I*D' b1"tl isl(d~i MaYI' R<louna b&lr_ II Mil~az-!lo

::!fi

00

\,Dr:ik~ml

k"ybel--.'
(:;-.kULIllll;

z

Sahibi: Ahmoo. C'e1Jj[f!] .. d.Un ~'I~ Ne.ij1iyat MLld~ri!l: 1'I1J\,Ctn ~F.'FiL.V [!a.slld~g-I Ylfol"; f\'~ni Mi1t'l:l~

hLlkmu ,.'oklur. II;h:ktr~k; IdOirellndll montl!l'l' !Slcll No, II: !I'~52 1S,i.lkrii I;.nl"i'

M,iiferrih ve Midevidir

"'mt'IJ

t!o lrnnrulli"bili!r.

.

inkrbaz,
MnJE

HazlIlslzhk, Mida Bulanh VB Barsak T'Bmbblligind8, . ide Ek$1 ik va Vanm larlnda
VB

1Sa~, B lzuklugunda,
mark!':

BAlt.SAlILIRI

temtzlar,

a.1J~tJ:n:RDr ~

yOll'l.Illl:!. J\lAZON I~m

~,~ lfOROZ

fta dikkat..

9 HAZIRAN 1940

I

IldBra Veri

[PAZAR
O~iincii Y d ...No. 15fi

··.. bh ·.·· le azyiki butun ce.•. eIer d arth Alman • . . -I '. . ulan r BIZ '8,_ karSlslnda A mn
c

aO'NL,OK

,s~vASi HALK GA,ZETES'I'

Alnw.n~'3. hi:!:IiIi.r 'UI.IIIlm pJobe eodem.i}-.: ' ·I.tir. VaTillylin 1:I.I1hg, ~T'&

:r3.ll. W:rtl'"ik

Am~rikula .'yilh:

Ibir

uyaruldl l1U~ul[\ ,~tirdil,j;i (,'U,iRus:t'lJdu. da !.taLl lmptrdannr..lblr ff!1r,Ltd

Lemu~Hr.
8.Z& JII;

Di:ise~in Ca.hlll l'Af.&IN cercyan

I

eden \.'eB:a· tedkik Vi! m uh akeme ka b.il iyetLllc malik (JllLllJar, p<."§indrn l,'otl'rill11il] bUkfunJere !baf,h "'C guzlcn kapah kalr.ruyanlar epcy turct, almacak ha~lcn teodill ed 'billll~I'_ Almalliann va enlarm gW.i ~ }'il a;;:lk taraftartarmm De turhl ernel besledikleri arlIlI: bi~ lti~he ve t >reLltitido:l mahal ka1mJyaeak suretle kcndsslni gihtenniitirAlmanbu111 l!rl hirinc i k uweti ken· dilertni magdur mevkilade ,g6sterebilmeleri idi, Bilyiik blr millet sair milletlerie rniisavi bulunmak ve miJII hududlarma malile: olmak iab ederdi, Almanlar cihan efkanumu mjyesini kazanmnk i~in bu noldaYl pock gtizcl istlsmar fCttiler. Hatta. Framii:t 'I1'e Jnt:iJt.eTerle bile AlmaJ:ly::li. jh~ ('!~t g~inmek Istiyen sa.fdil ta fa.rLal'lac bl~ld1.Lla:r_ ak3.tAlmu,yllil F bugidnkii zlhniyet bli,kul\u:1I1u m~ru ve 1.abli adtlolunabi]~ek butiim talcblerini lslihssl edip de HiU.,mn MCIi" omllj'mda btiyuk bir :sara1D ve husuaet de lzah e.1ihrdlJ ol'an .iJlJ~arn. cobir '!.p. ~idcll;t ,'eo istili polu~ka.smJo akib ct.m~~ ~~ytn~ dfuJy;mm her tarafu::tla. d.erin tilT Intibah husule ~ddi ve bir .a.k:sWi.· mel H:cnd.isilli g0&.te:rdL Yalnlt, Ie~~ki scrnpatlnin yerinl ~im. di karlm 'w~mu~tll. Bu korku Ilil!'l;;ok memlel'lC:tkrtli.: Atmany:1ya k&r'li sU· ter yiiz go. ilmcsi ve tamita:rllk e4ih;rt~i gibi bir w.,ir ya~nyonIu.. Filnakika, bjllta~ sene .e:vvelme ge~ }.j i soguk,kfll11l1Lkla.

t?:!!!. otUJltincle

A ani -r 4000

YI

I

aha

biraz ile

r

mil n ilnsan ve 18 h··cuma ge~tiler
T oplaela muce.hhez 'FraDSIZ ~:ayya:releri A1man

Almanlar milthif tayyare zayia',l kar",slnda Norvet;telli haoa kuufJetler'ini Som cebhesin,e d"iyor
tauklannl 'lahrib cdiYOl

Parls, 8 ttl.A.. ~ Ha.v.aa Mat 2·' ) de bUdiriyu.r: Yalruz 150 kilometre gem:i§I.igUidc
blir eebhe ti2;erinde, bu FlBbah, dort bin tank VO' bir milyon kadar iaun hiic:wna qJkD'U,tJT. A1ma.o as . kerler:i, ec.datlan Wtomla.r gibi, omil2l ,omnza ilctri yU,rUmekte ve tehlikeden
(I$III'II~: .31 Um:iI

MilHeJlIii:

OO-j.'VddDmi yi.lk:;;ek

l1<li'1'11 t.!:dll'~

-.ken

ve lI.Sbri ulcint Pari ... teti

lion~dc:D

~k(!n

Iwdye kadar, jSbhr~f edilen ve b~yiik.d~vlcUcr arasmdaa ~l~ giistenlcl'l Alman) a birdenbJJ'e I' mildhi~ blr inn .. 'et hahn de mevkt

haHoe aermaktan (legH A1ma:cyamn Inn. " linden korkmuk . yilriilllden bir takrm Alman taraftarlars :l)eyda al1ll'U~tu. Dokuz. aydaubcri devam OOCIIm.u.harcbe AlmanyaJan korkup da ona. NeVYCl.rk, 8 ~Bllumsi 1 -RODl!ll.dan dosUu.k G'{istcrmcl~ S!.ln; ile ha)1l.t VEl a.Jmag babel"leroa sore 'M'W3SClli n i. pa il::bklaUer ani 1:.!J'ta r:m:lga. r,al~ alar ~ gUrli'i l:iirl1lutuk sO!t'liyere:k ~-;In &CI bir iil~5 te!;kil ettl, A1r1an:Lta:lY!MllD tale'bl r.iIl!lS iljarrt edecek yalllll bit' '\.'arm.l~ bir yQkDJLqla dciD"iii :miiUeflklete IIJU] ~ar ileri sud~rdilgu milltllcri~l hCP5i lie Alrnanrerek Iusa bir mi.'ihlet vereceklii'. ya arasmd1l. dogt!\.L]~w. _g-a.:rantiJel", mi3aklar. taahldidl@r va'r idi! Alman Do §artlann ka.bul \'cya ade.mi kaya. bu doslluk miinasoebeHerini her ..---" ", · 'u __ devlcti ayTI :.yn a,l.1ILY.lbilmek i~in ~l:r wei olarak k'u:Ualltll. haanlanlJi nc: Icrcl all'tl;'!;; nc aktJdal'l vo munakemoocn. mabrum biro m~hhlk 0] • llil.lklainnl g1istcren en buyiik deli], dort 'In., m i!;<I1 ile s::t!Ji t 1011l1u.~, IbGl ho.kilcat kar1?IJ;lnda hali Almanya.ya tl~7)1.!!j iLl ctmlo:k lc orl1..If1 mTs. ve il;ltihamnaa., k ·ndjr(,'I'lni masun lmlundUJ', _ ~il"'c 'k! Fin. hUJ a. eden k.avim1erin rc ce 1 tl!!'rHl bl.ll11nmalmllr. Falla b..11j1;a b!r sU'IIlf insaJllJar da1'1, 'Ii •• dll, BUJll<1I' AJm:m n l.iJerloio IJm~:-r1 beet'ri.Y12l ...e Lli.inya ic;in lie bil,hk bir arc II)f(tu}~}arnll biUii lll,k. t1~.. cdc-rnemi!;lcrdir, [h.lnlO!.r hili AlmanY;l il(l {lr>f'L g:e~;.nm, It kabil o~· (hl'~na 1~;J.nilllrl('r [hlbllki bilitiln haL:H:.atlt;1' obJd:1 if mil~ahe-cMer i'So b~t r-diyl'il" !Ii bEl:;:" hir ,eye I atiyco - t IJ.;111y.oI l U1"_ N ryn;r.::ll • Sosyn. _ II I 11,.. ul}!-I olalJilm"lt i~in ona koIi'
W! II

I .. ~Y:~~o~:u~'a~~:~kU~~y= ,arln enm

5

-

I son'
.'
. .

t· .k lillif'e··..II b· d· I_I . Irlyor
.
II

A,meri kadakl blltiln otomobil fa,b~. rlkelan tank ve t, yyar· yapacak
Roose,vle tin aran Amerikanln herr tar • linda bUyUk bir memnuniyet uyandlrdll
NeVY(lll'k, 13; (A.A..)- BUtUo mat- I dImIeri g.IttUI:l.:O d:aha :ciyadfil !a.z.'La • buat, muhalif lmII1huat d@ dahil olIz$m 1e.a.Uy.etLni .i5liluJAf etmekte ,1IIr•. BtIi WilS'W'lar-a ikal'$, bu hafb bima.k i:l;zer~ fLooeeveJtin muUeflkltr dI.~C:~. mlJrur.:uun bit ~iir terre mlimkiia alan bi1tUn malzemeni:D. vl'rilmeslne dWr ol8.TJk raruu ha:ra-- lib edilmi§ ve btmunkar~lU'Dda polis reUe k~tlr. Ro(!u1,leltin b.- ' ~cUeri. Alm.anlarm oturdugu bi;ran hU-8.1I91 va umllml biltiiJl mekt.ep I~ViIi'!INI'¥5.'i!iY'"'h.:nA Ri'P. ya ilnivG'rsitelc-rlm. t:ezllhlintiyle takviye edlLlnil}W'.
fWNIiI>A"'IiM"ln - rr "'.

Amerikamn Miittefiklere ~ g enisliy ..T ce _ .... _____ ....... .. ._, ' 'J i'

Duce, italyan talehlerinin ygrine, gelirilmesi iGlin miJllefiklere, k~sa bi'r imuhlet yerBCBkmi~
101.IJi1n.c gUre tta1y~ vaziyeti ut'J olarnk taayyUn ~tir. Diger taraLt.a.n it!Jy3.lJl wrnltarh. gilc tarulan Laval ~~a. .y,eniden temuslarll bm.fllnl'lW]llir. Roma, B (A.A.) - Her baLta ys,..
""' """"_ • ,,, __

u..'l.larl I!timaye i~in enerjik mi.idaha. Iede buJllMlLak me<:'bW'i yeLi.!lde k oJ rm~lr. ilmerikad8 Fr-;ws- ':ra "'ImlPati Nevyork, 8 (A.A. - Beyne1mi1e!l;
;'~-$~.IIII!"'fM.NJIrII¥'I'ti'''.''''i''''''''''
"WV "y .... ~~,"" ..IIi."._,,....... ~

.4mGrllmdawuttenlder

niJmU

,1ebb1e ~ !if1i,t BlI.ealflo Aires. 8 'fA,A_) - BeljlJnci 'l!i:o]akariJl tedbirler a.imm.e.sl bakkmda, lDebmlllD m.e.tlIsinin yalJuz &elriz .......-"""'" m:ubalif re-ye ~ h men h m iii iitWalkl~ tasvib ettiSi k3:.II\lD. pt"o~. b:hlb~. HitIercl Ve Ca.~is"t ullSW"]anil FrI!.DS1z to}l.raklanolm istilaa.w -

m

ar

I

Alman naZlrl Gobelsin h.a~bden "Dii"m,anlanml2:a Byle hir ~orap oruyoruz ki eUerini' klmll.datmadan bize teslilm olacakhu".,

~ .,... evvelki 50zleri :

e

Fiyat muraka,be komli,syon larll 'faal iyele
l

geCI,yolr
OJ

Bu hususlaki Ikalrarnamo meriys,l nIll!vkiina gill'dll
.A.nJ:.i;&'a., iii (Rus:uSi Mu..h !tc:ilrimiz. doo) - BiHtm,1mII vii~'et m,~rkc7.lc~ rinde fiy t mllrakabe komJBYoEllarli kurukllMIDa daiI ll!i:oo:l'dbiu),olt iIlcy.etinin .k~ bllgUn hWc(Urae~e I:.g.t~ I biik In v:kiine kO'D.ubnu~tur. VRIi1~ri.D :riyasell:i. ILltJuda _ kklll edecck 0-1M bu kOlll'liBYGBlar T1caret Vk&~ ti.n:::e tayin ,y'Uecek eli!! VII fJ'.addle· ]i!1"11ImJdlaJ.j ~ vlpera.kente 4U~ [jjfa1:l 'nnI

ak rjlm~YI

l ;Lbu] ctrnt>k ." •.
1.1

:;I:.nnj.r. 13 1 b41>'1Jor:lm'-~g;o1 'tKlyun
fI'.ty.lrI

I

rJ)illdl~'1 j r nJ;lr :tDlrak dil:!'! ., mnn t!Plu!:1 I 111('~ilu'JI r. 01'\1:11'1:11. m~ Mrb •• ,t'. t11.1JnC' In,tlllm~ g~jrp dilnya. _~ "f') ill] I' ':&1211 Y .. II: !.'l I.

(Ycni SabrinT n ir ~~yatm.][i ikiod YJ1UII 1:1 tir!rek fltUnL'1il yibJ:1I1 gL[", mi:) bI.llWilu)'{I['. BUI ru,~beUe d1la giU~11Uizin tl'il1riJ' vc J!'2rtib lto.dro~1.I. mz. dal.T~'ni.le1"1n ~l1r:likilc bu mC'Bhld ;'ltq!lpOmU.llU ~~.'" "'Y, III Sebal! .. bu I! mmu tQplanlJya Llj.Urnt' etm.ek m.'M emufc bulWllli'U bIJc.ihn.. If' da\'ctlilam! l4it'kkiiril hii' bon: billT. -.'

,

.

aJc1'pnrlll,m mlOllClg 8ya]C!.ft ~t GiUJ.ndEL bulIDJ(Jm'Ucl!.,ldl~. ,Bu sw'~'i:I~ ih:Uk~ I" ibi11Bt'ieriD'in ij'n.1lin1ll ~mek iI1erc kat,'t a.d.ele ~kbr.

~eIb~t Gd~1I:

111'&

0-......
'-

AiZrrir'ird'l

"QI1

l,g/.si
.-~ !J 11101 ~,.,tilaiI!J

-.

y

I
lOksamburgdan, Abbeville", e kadar uzanan muda aa hallarl mUUafikleri yeni mesal 'r r~ISln 18 blr kmaadJr
t gijsterm ~ , him ve c~tindeLl bLongv.'Ydoeo. !>a.hilQ "i(- nllmune \'Cl'en 1of:111t ku,·v..tI selillometrt! bir imC kri "('31 ij'kil edihili. duhn ir ene haJil idr ve til [L rI'.ll..l nbc'l"i lIilPilmJt;I pIDiad~. 0 mr.'llardu bLC ibliya 1'11'1· nhra iLnhkilJ'iaunWut lbaJju 1m' li)t;:)' li ndc- i.m['llJru ta:riull;''II.f1 hCl hriL~gi. bJ r d,;g11di. DOk LAda istihOOlll OLlebiltlc~gi, Ut· A,!,mtlD tnaf'l"illWll u ttm I Jlu]'l.!lL lllbarirlc bir Ifl'upa lmwctli kismma olm:-ty.b bufiL kl.sharl:11114ebir I~ yal-aml1.SJ mi1mkiin rmna dogrn. y PUrn.:tli1filnh.mJn edileelm, '11'1 lngil.iz ordwou dort piyade bili,,nll.e.lum ~rk sile bit' sey- ~---~~.::=:........"===",,,.....-""""'--~ by vulmbulmUJT f:l r {\ rkiLd."'tD Ibill'liZ rctu, b [L1·· luI'. Eski ".gUiz har b· -~ye millZlrl !.:a.dun mada 13 I'C.. Almanhu'loa.alun dlf rll'KIl~ ll'DilLK \. HORE BEL/SHA _) li , .:;ok a.iln.t· w t.c:'3ki1 olunmu,· --~----------L Il::iert k.a.naliIEI tu. Ancuk bu Iirkaluru son karara Mcuse'u muhl.clif noktMI.rda.ni, geJ.\lIdaI', tuliru ve ldblYc [em aagari erek Ikh,iLku.}'D. itT zam.&[J t . ·!twt \'.: l.echizal "ii:ri.hnI§tJ, mlitteflkL~ .. i:n I:m ~c . • tn!!ll.12 wn\Ullly~1 ~e: tnhJ.tJa.rln bll.Zl nukta

( e V Belediyede yeni bir IrOKUYUCU IheJel le~kil I Ilunuyo I DiYOR «i.
Burada bel6diylyl .don ne, t. ill letkik me,gul I aca

e I T ephanede bir evin bodru mlund a §ub hal i b~ c sed b undu

'"

H" rriyeti Ebediyede
ahrrlar
.'"

i

o

llmarh

-

zannohi,m y

ado yatan

Bel~y£ riY85d.i turanadan len bIT kM'nm onz:lnlll bu haf an ltlbarea her [oIllZB1'l l;;l gilniJJ beLediy
re 'i lIJ'al~.viniLut.G Alrnoyu'Il

rl,,"I,,:1 II "Idly ..nll 11.1 m.~·uilu
"~ ..ro!lIIl:ror":II; El;n!;(I)I'oI: UIJ;lC.. 11'1 , r
m

lI1"n~" ),.11:, nil,

.HrI.Irrl~·c;t
}'tLl:

bjd"nl 1,.; ,lIrl ...

..

ny

I!

!lIn

trD

O"rul:lo;..a.u

J'"

I

J11tmdu. bir konllilyoo I:.oplanncakhr • Bill jill I::w:bliye rcl.:-n m:w:I:i.U'l('!"lle ~ 6,1&Cl §Ub' lIliidilriiniin i!ilbrn.k' ., bu kamis ond11 0 haft.a. io;ln~ beledi~' yi mc~gW eden biitiin - -lin' aievziru bahsedile • uadll. rna. uat yc· yi ILl' 00 'n fIk.nl V" zunr bc-Ied.iye Imljf~ri tnrufmdun vediem. t.e:ftigi -~'I'lan, :ulMai heJ ~lyQ tn1imn.Ici:uun~illlin t.il.bjki ~ II fl.l1" d.a ga:rille:o: mi! killtlt zaillmi b lediye ~~inin tatbikl esDmHn· dn hlllkLJ1 DU.CU.:li kll.ldl~ I:n.1.kBlZlLk· lac DU kam.il!lYUD ediler -la

BI!I"dl.ll''' .. 1r(

101 adl}'or.
Lhlsnm

(iii" rIIr.:lkl.J.rl hlrlQrrnl inV"MIIIII lUll .. ' '1 IiAl"'I .illilliilla
I .ta" ... I,

". blr

hl.lIT!

),'lI.-I".

.. lliJ.I Itllmjftl. I
li'i'1uk~ddi!!l IIII'd" ;!Ill·,. !:lIn onl.llfl iII::IIrml!n .. killfllrm.Jhr. )I.nln ..

I~.. b
!ll1lr

bld(;nll'l
:r bulAIIII
.. 10. loIL1dr

Or!Jm,

I I }'ulo;.

.,1-= .... m~lI.h
Blr

I

";!III

b!rlll,,-

okUY1JCUlMUn lIoiI.
I>t-

YENI
1'1

!;IA!lA~

III

OI<:"'!r'~t~mU;;::\I ku ....... eHI:'

Y_I !:Ilk I'[jlt y:ll
IlIbll"li mt:~Hr;Y'I"

if. lra:d I i' "lIIh: 1n 1'111I:!':II.

iO.ll<l:loIj.i)I

timid!

~m-81

kUll\'ttiu mulJa! b~ka me an ilib~u.ldlr.
'y.n
Li~

8'£LEDIY£D'£ :'

~.n.--ft!mU
m!)!Ji;irlll

Uw .
-'iml!i'm~
lerJnl

OJIcIII."~CliI~""

P rl ment niJrl tnitWl. .l!llralarmda LlTir I:J arb ",~ k LILJrI(la l:i:!gdlz tt [1ki ,mes,!lsifitl-c uvu:uHlta, I1;,lvn ki.l\"'<Jt~c.n cilduslnml2!c \'c V.ii.:.JLmlLl.i ml.!ubal nml7.Jn ,LlelllL.! gctu- , it kudr • 1Il111 ar ..dl.:n~gl lck .. r L"ililiyor .. m

g;Dot batbnln ;;;'Ilg r.;C'!;IlillrrKLa M Ie il.,... !luheuM gll;ii arw:undu. bir ~eb hgtD o LmlJ..!ftllr. Bunu.nlil [)~m~r :mI C n:lr.l1dl'l.ki Or .. rlular VI! lngiliz h li .rI\nven;; i1e Namul'

Inihay tleDiyor
\ 1;!:1111 l.ia mWij:

n-

kma -i
III

---11111.--lIcuzl bekleniyor
gef
tr

e ~ uzun lI'I'LudtJ ct kalmu bH' ins n cesedi buIUrlmuijlu.r, Cc.scd.J!l bu.lundu~u ev TDphatl.!o'dc 'Hoen Tub In uka....·'TIF1~ bulunmaktndL~"'\'f,! m trilJ bJlr hatdedir, YUlliJal'l l.ll.llidkn::a naznra ccs~d Art\-IJili A "dlIlInb adlJ bi:riJImaiddir v h ' f,lu. k 1~'E.' 1'(' 'Y!W !:'iml~til": AbrLulh It :t.flf'trartl{!.J'd.... kemliliIiru uzun mi d \Leiib i tllfilY Duvid i8mmd" t.uD Jan)l1: g. ip ('IkroUt Ir s en II b 'C _'erlc!l mittllt. DiHid, Abdullah He y~ltln.rnukfa !..~ IH,'r ilrlliY.9rltu Abdulluh ternin clmektL.ilir. FakaL g-c-r~ r-r.,k luskalll.i IJIJu~dao. Ahdullllhln til hareketini takib ~tfrllcH:t~d'r. 1'allri. ben bunnau b 1>1'(11 ral::u-md.t mr. k f1rn::i:Zhl~ yUtfuid 11 lkan bu' Irnvg'lll ....,tir~illde Oa· vi~, Abdllll:dli mi.idhi~ $~IlCU.c d(i,..mi.i§ bU"IH tI dlyaktan 01 ill'· jIH.i~tLir. Clnll,l. Un eydana ikma· smdan korkan Davw, (;esedl evi[l bodnJm 1ci.t1!! al;t~1 bu' qllku:ra

I lyle

m~.IfuJ. olm[lk.Ln th~\·-IJll elmi ~e d.IIkl b'j f.1 Ih' mU·. zt DLrlrill!; tloItnl~l~e I~nil 1.I;odlnrwr lilltll i .alm"III ~ml ttr, Bilh» a J1.iJIY"n Stlhltll!r yli!! mll1i:mlelo;~k.dni:o a;lhDlL'1'lnlll llliJ-yn "ql:itl1"'~l{Iril WlrlWl:I tll'bljjl I' hu till till mOnll1lwr .. i'i1ut I' de etsa, HiIly:mm \ JY~u., ir rnek ~jl..'i ve b[j" ... n I~ID (U-~LI dll.'1 ht,,-bdc, mut1l't ..k.I Alm rry:lflln \ ftc::

rue
~ •L

I.l

IlrWmcmutedlt
j~, UU,.II [[II. Alrr I bir Ilral:rtUedll'. F, k .. i Ji.aJ'lid • ikcn, L
II~lI'

ptll~

r=

mo,:,''' I IIIi7.t:ye d.:nhtl i;li.r. till

dt i(U'I'..c!JI DLr IlQllln'TI
buJu:nrou

e hell!
'':''lIl:'n

II.kcl efilJ1.d~, J!,.:iJ.yiffi In .thL ,LI, inu
U Kun LLr r"l!vl;:ld~
Diln.niu.blrLO m~LLldl~ mLlUt!l'.k

d,,_

U:.j~ 1'0, n.tJ ~ t)uyuk blr !t;<JZ<! ur, BUild

Hol~y'" ,,1£;1-

dC'i'iUIl ohlllmr, k:t. ,Ill 1',

Otul}k,lerin

-n~I!r(l~Il~'-',

muu,'~nC1l bu Ilk:! iJI1 ~'k'j;~l hr. Fa~o' l mil 010 .il!lI!nn muu.:;.:I1Q' Urilm,,CIlf'l I;, rtlklllMlndw Ill!~r~ 1 KunUnr.l~n II _!lrtl'n lIIJulJ,)'l5Iil! bllrt~ fltlJb,,_ krill ~Y'" • erlllll!' m· - do: olLlnmlY r.::<lKb£, ~ri<!!!.l JtIlnUml n
mWl

1't::II~rn

1~rJ:tlJ'

m~lIklme

bJt g ur\
1>

ln III ia ki

hddiml'
l:I:lber!~rc guo

m!tlt~kah..!'!"md:.w

I, 1'"1 tw hrrr.b 111;in lilDl'1I.liI 11 Ily" l!;:1l "'!ll!ak brr kil i;
H"

d

1" i

,Ii tll'

lilr

takdmie
l

I - 1 118 mis::t.hnr

lu Lllt: 'k II laya·

llJIxorl!!ll de uks'

I til

b1 n."lc<lk (Ie.

1 Ilave olunU}'on!Il." U 'iTH', b~r j (' nazm Ifn.tlyLe ~ nm ulduk '8IPl21. llir ~~'Iy"yc. dwtJl.!!.!* olan urdli jj_ ..c'.. ill. ,~cfrt rn I.!~'l VilZU cn;1l1dcn s::J.,}<Ur.~ Hitlenn <;'t:ltoslo,"uk,·:ty .. ~Ul.I"1;il oldl~ La\'1J Uzi,lnr'l~ lJiH~kt:l~ gc~~"i.ni \'e_
U mUfill)'

1i:~V'Zlll!l'lndi: ktlim Frarunz yt.i ~I.: k: k u \"\I'kua glen

..)'~ n

biibj,"I."Si.

L;'

dk -n

katl- ..HI , ya_h'ld da BI ny;,e.in mi.un.kim mertebe en bilyilk kUlmlm IDu.iIaiaza ey!C'.met1 Il.I'ZI1 iii!'d'L"l1 i.l~i.il1ciJ Leopo!uu.u yU['Iug-r tru;:)~lk dolaYl:'llY!C .ullnDl olabiJ..ir_
omll..ll:o

1 J.a.ob'll1 bell'l1l,r~jlun f1 Il blr.ldc: I h: 5~ ~l __ (lk.m~L'J, S\Jde.· muv .. z,e[1<.:' I'tIEidilril Net"Dti t't!;r:iJlfic'l~I'i dim ,:rehrimlz..c tJ.J'JJm.l.tI:l.ir'. t,I.a~ '[) :mIl L'I'II! V~ 1l{!ti l.!Ira:llru::L:m 0IJ"!'!1!I'f k,p '1LI1 '1'1'" tmd..t~ go. 1wUl'lil,t'Wr',

J~u1da

lngtlLz

"ldipru

L.lrdu!lu HUn )'l.:'wdl1!ll tc~ki.II es II! Ikli1n B('Incli y. lIl'

H8.d.iseler f1l! kad:-.r.1' J'Iahol;! olur-t;a miittclilclerifJ _ yx~ tim iyi t:\'k ve jda~ 1!.!ln bunl' 1'8 CJk~a bilk m :lk .mzlln Lr,

re bu e 'IIi mall. tJlun g. ~t i}'T \'0 ,'crimL oldl'~u nl;i 11m). tlr. I\ya.Fiay Anatl.oJunu~ mu.hb:l[if yerleIlll.' d~1t f.ulll miktilHia ma.l ceWigt l!Oin lH~lirl;ay \'Iit 1'[1' Ey Hal'l 11.. tru h zarf.!llda blr' te.nez:rill k;iyde~~ir. En iyt dns bug'ua.y 110:1''1' ,10 pllmilan S,23 p01'ayn, nrp~ lalUa 1'1_20UaId.ya Irtmi!flil".:Btl !\U'bcbIe ye 11 ftl,ill!-l.uliir. pi :'i'Io 11 a dakiilme-- ~ Aiyle: knlQk fly tl U1ill hir mllidil.r· 111fil1Ml beklt'rwtitcdir.

!!lrlll!l1l.SUI', AlII'!.

j]

"

t

ana

ogrerlilro.l tiro

MiittclLk! ri Ti'r.lnslzlada h'LlbatUt olu uk lnglLl:.:;. kll.uliln hr ;t.lmda_t1 AJnll Ii bl! UlDIHi k~1 i;o~wril'n uk tvemet generol W yg d'lI1

n

It.:

'Imme.

oo)'la!!"lDda

yeru

b,.·

bbt' tu]nriye eltr1~lInc, Punsi ku r~k 'lie Frunsu: kuw til!...' 11111 Ius· 'ilU kullr. ani yorma.dll.n Imlal[1 tel. mIlj~Ir,

l
I

bii dilr-u.sUi ~Ie l:Jir nnkH ;l~mlljhr'_ ~!e lngiltere' §lmtli ru 13~r III ele kaJ"'§l.Iunu'-l buhJllmnkta.cirr lar~ General Weyganilin tuttuty SQmme ve A1sne bnYllItt.lukj Y~lli ~n,t Bel~ika hlldndlrlndrtki blri.111!i hattan da.h.a IlZIllldur. Bu hat, e ~elrjen ba· ZlJ"Lamm~ mtithtf [balmd::J.n ~ §imald~ l:mlll.Ul:.ulfugilu \'e FrIl.nSJZ kIt;!il:.!.f1!1ln yardIlIl.IIldKD mabn.!.lll dur .
Ayn..j ZlI rna nda MlllllJ li1llUl:l.J.a.n dij~n ell~rine !l:el!!:mi,tir. Ve In. Gl1lelVllln, mu.htc:m.el blr i.::;tUiya k!U"~I kendi~ini miidafa ir. i:n , m~. nndlan daha biiyiik U.lr II1Illi ihbyat obuak saklkml1,\J1 la..amillr. Ingil Lere-ni!:!. mi LJj v:wf min bu iris mlllda. en biiyiik biT e[)! rji gOster_ mesi iktHa eder, Bu' btiti.in milletin mll.tlult tenriki m .. ini l..a..u.mrQUn :dt:I'"; ayni :z:am nda aariUye!lle ~-li.]' li ve kabil'lenY'l lngillz heyeti 5.~eri,yesinrn fEchi lu:La \iT' yalidm te!jki..Li:ne c:n.h§ml1Jan liWmdIr.

r-~

Ri!yrlllwd.

(" ~rel

\'oC

kll:raJt

ristlk

Ha tah
dond~'ol'lar
Dunkii Scmlllo11 ckSPresll·

11_ aziYB11

s~r"'!"I·UJni1.m
):~1

Co:m.L \'as(1 olasluk. M:I:1IisI ba k"tiD, Bwi1 nmlZle ~I Ir, Bund;m •.a I
Lrenl!o! PLUUte d bickao;; tliocb mlZ SI."I-

~;Hlbi

.. IlmanJanllil

rlu~rl.L beYl2!U

AJTll,m sdlo!r'lYof:!::ioL

~1€D"1

ittlll'

Llgmz

,arosmi1a1 P~"$le l.dMilde iIIo.du n n B.rQnm MIilltI.1 Arm J S \ I! F.:IrZ C e! ubevl, II.iU.J:l9d I~~ v~ dll!kol" 'Krll" tab5lJ1niJ bitirelL Tank SC'I'ent'l" ",Iroo .:l.il'. Halo' 1'!iril: l1I...:omndll buhlMI\ UI T'IJ,k tall' n II!.e Till d'}'£yt' mO ~ec"cJ,ben D::JL'1tkt4, rit.l . ~J'J.c-ml ill I , m~~i.r,1,mh.r

mlIl.EI :,frill'

IEbnllul
;)IE!

ItjJ!~aS:1 a!lll'.

01

[atl.1

l:1U~dllY
.1><1 _

Ill!lnl1~ okJul!r'lLdl.U. Dll.~

mUI'lt.'~D

Ankru'ndnn
Tiea

I r a Ii I rediecekl r
g~lUJ.1. abedere b ~tire

~T1

1:anD.u.d.iill G! :,;lcnhm miinia 1m kuvn~trerJ g u.:b.tI1Li, olmasa.ydJ, mall.)laJlll1 bu IDld1arcb<1')" s(Jxtugu km'Vetieri Ii' '","I1$.;!..ntalarl I Lizerine ahlmakta serb ~t OI:H~:"JdaJ' \"'e belki d(!, §imll~ yaptJkLLn gilbi muazzam
J

KuntrJ,J1.iJ(
~ til

ni:mmn~!!DJ\;!'.illI

.. h·

bIrd.W. t
1:1l~

Arp;l ~
:trai.l 11' I5n11~ ltl1l: arilt!

t;rpLllr

Dlzamnam

- Ind ~ bllZJ

lit

)'aptlrrufLu-. :jllIDdi"'~ I~:Jdlilr AV'rtIpadaa vr: rie~klll!! Y!!I"li pl!kklJlLr &bad Vc-ldJoI!t mlml,ll'l,l

hr. eat ti1~

1!ltiyiltlnrULlr

t;opl!i.un ag/rl vakit

bll'rlk·

mw:bn Uzerlcrme ~i.lllan, caklanh" Alman h~ef'i bll-Jkn.bir Ilokwcla da. g~rj tlirnklbw;,lll.r. FlamlrTerdeki dilmdar ]J;:u\'\.rellerinillJ pn.rlak ba rekeli Be!(Jika kralJrun teslimine rajmEn ingiliz beyeti se(eriyeamin bu .kri'mlrllfl tammnen kurtuJm:-- 1m mUm Un kIlrru:§br,
r

l"Blmdun tcdldlr ~k d tau:: J.allln.akfa ~ ill, :BwtflfLrl !lOru ol IwDl.r Ill",.! ..!arm k () 11 kCl VI;! dnm,plgmruL.!!I Tj,~ 'l;"1! SanllT! Olil I i:sra'trmbn ,.iiI,UJ.;j,<.llIR:Ur-. Elu.rutn u;in

_ l1\1.. V,'U Ik 1 Mirjjl~'~

>l.

()InlU~13l'-

eIlftindEI ~
LmD.J.l~

.bWDl'L1JII

mu

bill

~
VI!'

$imdi muU!eri'klliH in b~l1cQ sev l:atlC'eYJ.1iermi IFLht.h e.lml;l'l 'n lilzH11 • illr, Garb cepheF;lllu,' tl..'da[w lJu' harb yapacaillapnil llIallml~llIl"dL. Bu BdeJ. azll"lan ci;ll',arunlall, mWrik 'b:lir telikki jrli.
Fuk t Inr mi.1da1a harbl,
milLJa1a a:jllrlHlt-

Va..kit ge~imteden, elde m~lIJd bilctimle {lBH:l.:!-r I! ma.l2Jt2'meni.n Fran V Sl2 kItaillCl_llll takviy .. n gO~rtJ~ mes:i liUwnd.lr. iik&e- burgdan Ab. bmlle'''' kadl:U' l.lzanan Yof;lWbat, bi.r Frarunz V(l If'lgl1tz miiWu ba.th Lhr - I·i'rWhlta, 1nciliz i~ltr:i Iti meIIa.il>l ni bi~ tiLl' fi,ey Inramli!t. A1manlfH'1}1

bir mil.l1ld\ l1er11mit Jii.O~ll11rin (Ilikdum.JJJ. edJlml~.

2.2.mo 1~10 elllli"im!e me~c'Lld i.1dlrlJmesl tebtl~

BIJ fL.J:!ll..,l "!luydte 101'0lllr lebedd~ '-'].1Iwa ~<!'lmemLibT. TiJo>Y~ m"IIIICJ makmelill!r , 28 - 2.8,5 Dl."MDularll[' 2&, Orhi.mmlillJU'i. 3" - ~.lI, M,.... in, ;]yarwu

l3ZIu"lu,· Ileyeii rJ in t.aS\'ibine arzedilecel{ bu proJc1tiD. 1 -, bum hlilinde Wtiki. )Uprn. kt 11 kilm. olanlllrJlI imJel i Ajans, ('ad& yo ve b ~ tier' \'tI.Sluunyle btitlin memJ0«l:i 'Ian J.ilecdillr. Bu lis wuin it;mi, lt~ua lisle olaeaktrl'. ~irnIii),! k dar ilttik.lir i·llpllkla:n l ~bit ooi.l.en.tIPnll nukt:an 29 [hlr, ITul1t rII.dLi makamJarda ti!dkik cdiJ.m.ek~e ol..o.n dnlHt e-I!i kn.dat" d(5)'a bulun •
ma..kt'"••j;hr.

t V kii I L til' }ii'"oje ron ktFI all , Jiuord.i.nn.o;:yon

Il%

III

BUyiik bir Iim:ia
komi £IIi mudfuill l"::Ik dindlD.
k1.l W~UI\ILlIi

:y WDlImI'l

l~ - ~.5

kw.'UO

f.;.l

Ulrtnda satllm

tadir. • Ii!,in I'tlLZlI'lnlr L[lhui rL ri
If I Ir:iI'l'l.lJlLln U1i!)Ji.: .Ltil" illl!j' "L, 11proJi:'lN-

m~
~

y.1 LII 1'1'I]nt tIOC'll.. ~t lin hlr: t.vvl.i!ntI _ 'Pilbir mikdAlnillil t:a ~1rIlbi.lS'Uk
\II! LitIl1m1I

1, mbu I d~gH"'llea . nd1: lundLIlr;UnlBn Dunlal' P'~
HI Ve dl'~ !old !:uw

t.lz.11I stCl 1 1:111 ~ Y. doytil·m ,_
'In bijh~1D1lr en-

tthrull'l:.niLL ZiJtcn I ~ 1 'Ilrun se-::~I:: de d Llt'S1! ald'll L:.n'lr. I)riliu' nlt[ h J'b. de iIrIi¢er gibi m~u!!1 I:!tme1ftc,l1r. iU hr.K & I;;J, 100)'_ ilL! :ln.1 M II 1 ~Il;.b jJ ltlamilLlliij'lu. Bu _ L,eb", ~ Ker;, ~Iy, I, ~I<~osar;h'mtilr;r[n kl!.lir dn 01!f:. bLi .Id Lilioki lno Ledkiki, 1t-dlYllll me" sl!!l~ll1in hokild un$llrh!rlI1l 1! RQ,I;llli bi.lkllinl!'tiJlin I 1M!
te(ILllrk't'l

"

U utih I'tml!kt.,tlr_

plrtl1~

Dr_

olm Ikt,,(i'l".

1J'l1l~ !!Bcli;!J;~ Ihtildlr Ihi:tm
1:~lthJ,

bid hllklw:u.la rilplllU1 we b,hklbhru lrr..-rlli:i1{ l!dr;:-

TinIk~

h!l:ll'llarum~hr.

J!.l:,an!

'i'~km H(l, Ii!:l Ali

$i.~t.eml·ri \)1''1 lilt, bu mikLafll. sliIL 'ml l'UJin d J1iLind' ki mlktaroa ask J'in bu·
dl'gib;', lunnJ.
illl

yaeu.k

tczanuJlun

edl!l'_

n HI ddi ve n d I'D rut strnad bit" ku~ ~'-m8.malQ1'1 IUZ'lmd.J..r.Flanddet" clc-ki beyeti sef riyenln Fran ~ 01'1'111:lIyleyanyana, olarak g:I~tigi ~l~ i, dQwm.ma, I..i 'U et ilobn "eo havw It ~"'etlerinitl n;,;[, dum idddctl mi.ida.fll. edilen ir rie'nti t min h;m yapll.a..n
b~ka

DoWS>n Inrlmi gUn =ilnd:-t d8lH kr! ,,~till"l ehemmip1Ji ,Dikdllrdr! dil. :nu~k~ , bUJllI mu vad ,o.I.anI !!'to!l'1iruD tl YHkl 1ml!ldr; ,gld&JJnmQ rdunkil niiW;'Ill\l~a YIU hrl"u!;C

\'ut".:'1 ~tlrHl I!: liondu iI lI"!1UHl ~1<'Iljl.!" k r,ll.)'~ I iK(' \lOOt k "~ L.albriJ:tI1m.n I.ms _ 1 llI1sC"";lktLL, 1117 "n. t.LLul~i' li"',kl~hr!n 111011nahi-

G mrUk eden cekilmiyen mall I ve' alat Clkaracak
An ra, B lHusu_l ],luI. blrJlf.rzd€o GilmrUkl gddlJi 11ldQ Iron~lmentolarl ~hni)f~n \rcya her· bFU'lgt hir sebulle giimdiklcf"do.:n l'e • ' ltilrni}"I;!n ba:z:J m::llJfU1 a,lj,J,l~ad" rh'lr ; hfSlLbrnn mlLli klJll'llLlmfL kall(Jnu hij· : kiknJeri IihiN:SIIde gill'ruiLklE!-rden , bu mllll.un ~(.'kmck ir,:in TieD] Ve- . kiiletine ~rJ.ahlyet \'lmIDl -"l \'ekil· • IeI' Heyeti tarnfuulaIl k!\buJ edilD1i~ i
hr.

lb.lbuki Fransa aslL Maginot hFl hrun U1~ L5lTIda (i ,It,,r,d;'}r- tc ~ n II: ma im-

miJ~l r-ek ga
hr

ler, arnn
et
!Ql";1-'

ID.Okt::J, liiLfindilll

~anll1 bd:]cyen mi.l.tt.erik ku.vve:Uere ~lham vc Qcek kah.t-arrrunca iii, mie8.1ilir. Fr.truld lie Lngilte-te Illilhltleri J;lbi t,lllar mu.k.a\ met elm~ge.
YI.:.llD1cg hazU"dIrl

oldu~1r.I AVl"U.PlI r.i dJ(ll VII! bO[SIl IwbcJ'h!ri~ den. ;ull;:lfllmnk.tadIr, EvntLKi ,"11 (:I~lny ~}OltmlEll'u!ldlll 'blum, ~:ln:1l211i 14(] kul'\lw ~lIdJr IJIJul bll' olto1."r dLIiD 1315 hJcUip J.m.. liIal' tlll~mO:Jlw-" Ster-lirun .fIJI ~dlll~';[ \ e dgllcll'I dlJ.ltDminI! bcb'1) j'\,,..,,;-rikmm InG~lt~r(!;)Ie I>llloI-"'j}I LD~uk ,,11 h ~flrtll(!1 Jilin mull bmrimdi1!1 tt"tl I 01 , UIl·1:cmID icin 1JI1)1l'1~n nlall
I ,I ..nL1tiLliruikt
cilr",

yall:lT..

Y'I mun tnZllnmn (1 btk lli5 - HIO
1 !i -

-

J

1"al..Wt,

ttli~

\ ,din. P.ll

t It\yU, E£~,,"'II'

ffde I~O 121'; - In, KGnva Kuu,i1 m'll m '(1, ~ lI.( L'n HIUilu,l
I'md 1[ ....

no -

til

~O

10 nkill'a. Bnl- L:lO IJolu, Cerli£:'1, GIf'Kll WrnUllll, Sr:oirullblllu, n m I, t1!;:-tn 12(1.1:10 J\T;J.nlln lOll - lID, ,vld'!lOIJ - 110 kurLiS' ..r..I:I-

~kl:"

lI' 1, 01 -

TI.II'kl),i!

J:cn~bl

&f.NELlK 6,

HOG

Kur ...,

3

A P.

IK

71'>0
""00

~

:2700
I "iO I!:IJO

ult'1l1
I

_inin
mllnl Ankara, 8

II"

dl-

diplDDlI

gel ()..

LI " AYblK II

u,c


1!!Ui

"

"

rthl'll
(HUfllillj

cak
lLrLlhal:lidmiZ-

MO
PAZAR

:I

HAZIAA.N

:2 C('-mu Ctin, F;ZANl

I'e "''': I nr.'l,?7 Ay~ Iir .. Yol:

Flu....,'
1S10 -

MlIol'l~ 13,!!

deo J ~ MalJ rif..:e goriiL 11 hizllnl Lt:e. ["in~ iirlllmijl.d(:l{i ~el'ie mektll.b kiUi.h
laITlllLl vaklHlde )'(:ti~Urilm(?ll.i io,;iD_ lIL1' riT Ba.slm~·lllint
SLnln UP

Dl.ill "LabId ~fll'Bi!lc 1m' mllddl·tttnI.J I i::I[l1.k.nn.Liu'cb bu.1.l1n111*,!.;1 O. III FJ .II~Poll! Harll..iYIJ N,'um·tj leflr·rlmUon. M_ '::;:,1_ 'lCH}'(l ~hr[mize J:elml~tlr, Fronluz Ulfllor

1m""
'I \ nl

,I.;

til Illf.

Illdh
lL'aU'

ulu

l,u I:!,ooi
Tarky;"

ll.:}lIlllld.J
m

ILnt"lI r m,
htilf'JI

r

hLllll!rdl:'!1 • oil Ik

gcun,;ki!1-

vi t limanl 'I va demir)'oUarl mamur~ rlnrn

\'Ill YLln

harcrraillal'l

ltnl!l'l!yi

bllll!1llJ~l, ~hr.
BLlo":'!oI

1-11

Ir

n

f'iyntb.r.
l'Ilr.rJllm:1.

Ankara.
71\

r:.AA-r I
oil
I

gu.nli.l:k mesa.iarttlI'llrnli.9l Jm.l:1I.t •

M-

CaFI" ~I;,ml 01 n klrklrn mill, ] _,I 1.111111,,101 I no - G:, d '0' 11.11' :1':: - 34 111• l'US II ~ • JIL I to Lm I.;,,1:111'. p, ';;.1 r.::;.oIlI'tlll, IhrrJciJ.t
.11110

den I -

B (HIJ~Llili lirfljh.lbil un izDfi:~'let Th>miryul]UI'1 "0 11-

i';.1.g,t k:ldar

halh t..ahLi.nin I, tlnlmi!jlu. J

yapl!mfLl'Il8.iU

1:1_ 0

11..41

mruliar~ memurlannll \'erilecl!k liardrah, tazrnmat ve l.'1hsi:-atlur ni ... znmnamesiDlilJ blWlOl ma.ddeleri l~dl1l cdilmi~ "lC re~i p~tenin bUe "lIJd~ ns.haS.l.ndn ne"rt'..dilmi~tir,

t~·hl.i~:
til II :&k';'IUIi HI'I ~!I"lill J uk II I ~ "I 5.inJl· L-~Iun.dll ~I'I I Utllt Ikon .l.1111I_ II ;:,.urlar, il('rw)1.t!t'I"~ni 'Ir lrrnu L,,-

Bl1giin1r:li h.-bin
I

souu ne olursa

du', ik'rl

muff~'

vr,

h'1'l

hi.r

Ill'

halindt"
f~l'llrm
10

1··nrJ;:""i ~
JTllI,;,l.irlllr.
'''~I

-

I." I I 'II. 1II1rI1~l-

I
I

Iw..bw
(11.., tillr.llfl 1 In~1 •.:.",~r"del

kJ...1 II l

Cndwni I:t'r~ i) I't u.l njl uk~k

en

.jyad~ s,lrboe ol.anle.r,

;en :ziyadu'

f'tIIris. 3 r A.A, J 22.30 wl:~ biJdiri!iyor.
Frnnslz

-

Hi!~·a.s,

S:::lat

g rbiudc,

,ul],aJIIll

ve

l;!iru litll1d.:ki

'LalnL.lJd~!.tl!1II"•

~)'1k I-mI~hlt'i.l!'l, li'ruu;I'l: makineH Illl.ft:'KIL'nn'iR ve hDpli»'lrlllIO nt~i ~\tJ..rn.dn IIp r let kled:lir ALm 'Olr. Ha'bn.b ~rlLkla bo.t':lbel", ~"rnmm!, intnlanmn dim ak'illlli1 i I!:ilmad noktal run 'LahII:!!e ('1mil.! oldu.kl.rl Amiens ve RQve'1.I1I l(!emllnlD:ullJki mmwkadn.n 11,,;·j aWmI~l r 'lie ooll1a BreRl neh-

:J.s'u~ri !lmbl iJlen. df!'niz.dera Chemin drs 1JaJn~·1i

bugiln
Ir::!idor

sahada )'fI plll!!11 meydnn muhjlr~be!!li~ nim bll harain ve blUUn tlll'lhi.n en biivloik me-yda ""'1.1.111 i,:besLni t~kit
('b.ni~ olduful1u soyl;:mektedi.rlcr. AIlmanlar, l bu 51:1reHt' lyi mUda{EI:B

de'mil"yoUan V~ Lsla..l!l),ol1bltrbllmbar011111811 ~'bi l utulmustur, Han H nmnlnrm LIn. b.,.nDlll"tlll11:tll ~HldJliii bi LL11 i rilrn("K ted Lr _

NGILlZ

n.

I JUII. muhakk k JH ltit. ly~ bi.i.riik' lu r iukIlab ':!' "If ~·'l~tir. BUgUJ'lJIodl Jfl"R'I1P l'e g ),'t'kr b kank nlu:¢a.Jr:' tp'l diiny.U11 , ala .;tgt kh J ;lgl YUI "HIn t.OJHpJUI etmek m'lmkucu.liiT. F.vII ·1" AhlJ.~n:'r III J btu h:ub en ~;i1lb (,lkmrlSl i.bltmlJ.linl tJCI'pij e.Iehru:
Ell t.aktllrde
SI!'!1

\f~l 30HZ iU-:TtNIN

"WLIGl
IIilL" It 1I.or.w.-

di.i.n.vrtn1ll bugful :;:al1itl

''''i'

II (A..i,) ~ til t.'hli~~ry(l:r:
<'I!!LII':I!!.

I

ll;llJ!Icii eden kIJt;illc uh:rteUerm

.ocFr1LD
.1

m·!J!.rl'fl, 5 (.\.., J .t:k
Illdj' •...,~JJiu

]"nl,IDuo" IIII,irgJ.

t IdClD
\hRJ

kalkntm:J.
e~tlkt"ll'l

olnC-,lg,I"l..

Ili.. I ~iiIi'-

I

!la";n

ikmnuim.i

th

A Ilmoile lit) NL))"ul'II 8.[' smda tests Ntlm~ ohtl ~f !'Ii mlC'lzil~["c t;:a.I1_Dmlijlo.rdlr. Bu rine Ua)'a.nm1llk ~tile
111 "',\11 ktit!le'~('['ill1e
1:I1I:;]1~!1

edllmckte

clan BresLa. cebh~liiillll

in-

mal ederek, Bresle i.i.urmde. AUM3.le-

detl! Oi~' U:r.l!i ir.ude NoyolUl. l-Illtll.llr 01Wl !t.!I.htlda, Fr nmM. 9!111:Cri mll.hfiUe--

seri

(It ij)m~-

~~.~==~~~~ Vakayi karSlsmda· 'Turk •
t

ttl!. sil;jhl:'1"U'I1 atesl dClj:IJ.'L!'I~leve a,!l1 in in g:r.rl kalau t'I1Iilrof'llrbn Lt kurtani 1;:ll1lal~d('t, muharcbe mLTdanlDEL bi.i:rtik kIl.ylpl:.uu bnlrllladla.n, btiyi.ik f IhW!'It.lr. 15-20 metre yilkseld~1l kdimenin bil- 111sail \'~ t mk l~lilt l:I ioin IIcri illtam 1!11o;Il1a5ill"hi,ldm (11 11, piyade hiD. tdnu!1l.J.r, Bu nuntakad 111010['1711: klbli,ln, BaaeD bulucum d.algalarbfll miIT, lyl');JiYil!Il. topill-rll) Or nElI1 vc ezcumJL' y'du Zlrl11 rlTkuyl ih= 1111u nklB.["[1 htiClml alen \" loWl r ij. l ~ tiva OOL'1!l Alm:1l~ klblhuiIlI;J." yinni (A. •• ,I - RL'UU. LClLldr " re .r'i'ne bomb lur alan FrnJ1~I7. ...e t..atm !u"b, y:lll i i. tel ubcoll .:100 brn k.iRug-iill, .... Ia.bl.'>'~ till tuncilra. fll .. hIn~ili;.l. ba"ll kUl.''1'CtJO:-l''lnifi kiiiL.1,ui ~i clal",J. It.'i Lllr.'lYi~1 ~I'. ~\i~1lJ1! iiu .. ~nd~ liHel'mden b:lchl'lldigllle guro! dtic'l mud h;;alcsi dola.Y',Sillii'. Aln18.D.lonn de, bL[~Ok l:I:;r,' kl1'I\'Ii'UH1~ bii) i,I~ b~1t" 1lI1U111:1 m{rlLurli.i ci.lizi.illwI.lorlrl<ljun bir It" yl plan ntl.lli Z2.ili1ldlr. '~n:.l.yI1~icro. oluumu:I;ltur. k~'CI, 11t.'rl kol mii.tw1,.Cleriau Fo~ '!I-Ji"ranBIz I.;n.at~l"l • dd~ 41zJ klan• "Bu. I'li'l LI"U~;III~ ~.ill' IllU k!li I~I~ wlB.. .LociI • E~i,n(v:l l~a.dCkf' iled .!o'oU I ~'II~ I !!men, 1 1ft ~tddetli muka[i"nll1~l;.; kl L,111I11, bir ,~.ri c,'e;1tdr.ne 111.[ Ir. FL1kJ.t bu ~Tlll)Un mUni 'f I~ bil JMjjnanlarL;a m~v -I i kW"ta..rmilLk h ~ ~k~tille ba ".1 m UJlardJ r • · rruriy.:-tt .. 1~ ugul\a pi Ihi'" .' IT • n lid Irtaluw III IIl"I ~ dnW.llIlbrl m::lllru~l uulundl~lgn ·Iir Paris, S \._1 - Havas: m.:l Ll!reddi.id ~tmeJJ,J It; di • Fa· em~uelel \ ·l'C'llddu.r_ FUI1~;t; l(l[l~'JI;';u. \',tj pi1adh~, kat. ak~ dog·ru. Alm.rn kiI\'Yetle' Yelltden, .;:lUI'3SI il1tar edilftl£'kl !du!' Mnn~tan Aisoe'e.li Jar gi.d.eD aahlldu. ril'1i'i'I bu Blkt ~yl1l.m kl1'f11SIJHIIl, kuk~, hMen yapllmakt Clan luartkit.lH!i mand'J.Jllak, ~'ri ~ekilm.-e emrl vcr • C'Cl"'Cyau f'd~1l Illcydl11J1 ml.lh.ll.nlnesinilk SOflu~11:lJ.1 bakk.JIldu. neliceler i;r. de. Fr:Ht,;I;>~ huv(l kllV'l.·eh.lcor:iom Iruth mi~ Vi! till emir 'U!J;n~ bL:r ilJltiMomla tihracl i.;:i!llJ I1r.Di zlln.mnda ye;rw\'e hal inde [tljjei>~ if Ylittilmlll3l. mD;~a.r }I'm. r~lrul §otu. d~ olu'uyu, D~f nikbiJlhk gJj:!lt-'n:nel!:: olMalct3.dH'. FrafiSlJIi hrura lIru,yY'elleAlrnanlaT', yine bir('ok fue fltlca~iD vlljltH bili ~fkenciLir. ri, diln. 10'pla tankJara. biicum etlnt~ I r Vel t:1.1"'Lr .. 1"" Aisfte i1zerind dot! Salihi}"<!tt~r malllfillel'. hilJo ve asker t8ha~9titlerini 'oom~ sid, -tlil 11, r tallrnua Ir- t1mll~1a..rdI r. p.L!md:La Of" 11 re'kAtrn. hc11.U:z '. mall e'trn1~lir. -u..v~ l(oUt'V tJen. 'bJlQarpl"Ji'l'L I::iT_ burada da. '-lJiddetli 01 Alm Il hi!cul11u (llmi::l.IR::Ii~\ ihtlm lini b~ lrluU.ellk tertib1en 3.l'IIBIn& mu -e b llJi noktMuda,A.lma'l'll&r de k ydeylemcktediir. ISlzma.ga ml!n·~.Uiik 0111.111 tan.kIB.1l' gru:Aisn ..·e \rarli1lli]ar ve celloub sallillinpuna hii.!.:umlar y:llpm. ktamr. Dill} ... de ku(iik bir ki'ipril ba&1 tesiB etmi~• m::JlUll ge-ril{:'tine, lo'enGdelii bl!iyUk bir 11'Il1111~ li:.ebhc~iue u.lmtJyor ! n.lil'. BLI kOJ!lnillali!J .. halen!}iddleW l1;iidr.Jalle,)o'i.i-,lrcc tun infila.k bmnb.a.Parifa." S (.-\._.A - SOMDll" ~b ..) bi!' Ftdlhnz lIlukabil hiicmHu:nB he ~t \ 'e b,il \:ok yatlJ::'11.'I bQ1lI1'c1:JJo.n YII.gw." hasi.n.\i~k~ fel'k·lI.iiNe tayyul"e :zayiutJ·· d""l ~kil el'l~mektedir. M'lnl\~ ve bli yak zaI'arr 'Ie tahrib(i. t nl teo:lrilz; elt;rrne.k m:li.kiiEulile, B:lH;.vil. kL1l{lo'e~l~ri. karn. kuv\letleiLia 0Iu~mllil1l1". I yall T,bllbollili Oeuvre .&a~te8mdle, .i\jnh~ slkl slU .. lte i~blrli~i ylpm1"'rtl.r_ mrmJarm Norve~ bavO! kIllWElllldli.!JlAlman 119\'a kUt.'lI'cll r~. dliD, bU· lh.va kU'i'yelletinw. {.a I'yeti, Almao DIm, Oslo, ·t.::tvo.:oger VI! Barglfn ili;. Ifil.lSS;[l. k~ifl u~l;Iml!ftir. B1i.ylik IUlD llemen :crHerimle Mil:: iddet1.i l-erind buillfl.an Wttin bomb r' an m.jj{a.anl;:l fllyyare iie kel3ifle:r, oilolmuF.1 Ur. Fl'3.nll'll hom :t>\JlmIIIl my ta.yyar~lerinw So.rnme cebh~!ii Ii!' b~ sa muhareb nle'ydanln.lu itlemeD. Yllfc\eri, lug-iii!. namoon)IIUIUI 13yya Ceri leril'lde \'''' Ii'J ~l):iS,ill'll mer l<t:iI: loIe gotU;.nlmes~ emrini atlm.l!j ohlug,;no. ret rile SJoikm irtih 1. halinde-, bulut ve No.rvi14:. oolgesi iizeJ"inde'1d nkmbaJ.indo 1l.VC] t yyar-elcl in~n hi. ~ garb lu!jllnl~'1ncl.a yapllml!jtJlI". A.I 1:a.T"a, i,tbf'B.J( etlue.k u7..e.re az milIdvmaO! b.tlmbarrurnaJll t.ayy;uele,['Ii, P,Oi.-· Ola,: .i!iinde 100 ~l'j'I!J-et~'k Cilolar ha.d(j, ta-yytlft' ahlk(lnuldiJ~I1U yJ:JLm11~k. ri!;lwlot:':jkH eltigi truytik demiryolu lind -. Allman. kbliB.lJ'~, in~an ve mnk ta.dlJr. m-e'rkez noOkLaili 1'1 1 Hill tll. (i'l n de.mi.l"rill.lgllla['1 "t.i7..("!·in~ mu:n:.zi.'lm infllik yollautlll. bucllm etmi" yeo PliriBin iKlly.a.n 'l'.u.br,lUL'i ~i.YhL il:li.vo{' NlyOr' , oombah.i'I yagdn IJ[Il,laldlr.

rinln "rnuazzam., ~f~LLa~ll l'erdikleri bi r bne urn )":'Illrl1l ti ]n.rd1'i:'. Bu, I;'liIil

L I1dr ,!1 (A_A.) Amir.:dlik dal -esi, Il.lLk~('II;""h mtW.\-in kr IVnzor Canl!lUti vUlilirUntm bir ~it mr.:11Ll c,cmitti t rmd in wrpllleTLr:b~mi OI'ij bl tli" 1"3 flttJ ~ml. hil.i:I Iff"rl\'kt.:J'i r, GC'miy~ t'Hpil isabet ct l;r2'l 't!1l111n ikl ftUhlly '1..''; lfili ~I" olmil:;LLh-. aunlf\.rtn llilt'll"t"I h"bfonrl:H (-di~Rlif:lllr. Ge-

~)lin 110' In" f>l'"i ~iin l1~r 1.' 'l~-oail ItLoIlu!bru1l!V\:;HJ ,n r '!An. dlu...namn II- r:U l'yllhmll]B'" .• 1 'f) U nliilwq- I - l" llil.r1.ru ...., I U' '11I1e. g 'ril~ rindt' Im!rlmO.Hl ikri IIllnl.u.l_uIIJ I'd I~ I
ZJ. ILliIl'.

h'MiSi·

ny3. bir deta tngilt

-ce

llc

DOPk4prll~l'" 1II"'n.~11 h.:a.'-;& II ngin biro riltlH.u.. ,. 1m2Jr-.m

Il;'dl'fh.-ri Jditihio

b9JIIII~nhrtl!lg

dCllli .. I,["-

Nh~lt" imlid~Ldml'lII; t1'I'IJllr -

yull(ll'l. '!WJITld.· r •. l nlwm iIt b;nk utlk taIMl, kllauit ",eo hlD.k h."~:.j'lUluni r-r1, Votl top {nli'fk~ tlt"fallJJi '_>l.t'·I11.1dik
hir "~llrotl oOluhnrliuoon 'i';]il;mi~.
IIIllLn

\'Wila~ IlOmh r

la~'J'HII'l'lt'''i -

Ct>rlin \' ru;;,larlml \e> r. 71 I brik 1'1 ooml4rdlntlt1!1 etIn1,tir. Tl.I,ry!lr_·lj·rimiziu [1t'I,,,>i " lI'riJl<' ().jRlnil~hirr. .,' 1,\_ I'l 'EHIJ. a PII~, II ,q !LI..) ~ ~ 1I,,"timg, l!.k~ ~Ic'Mi~i: l\lltltnr· .. h." I.h;mil'h>; {'11I·nlin DWlIIl"5 ro.ll""nub& ('"""h"llin I")' 'l~umllmi~!I!imh·, htiW :;,ill'l. I. \;a.nI .. I,. mli<;Ur.
01'104"111
10;111"1.111 •

9.Ou/"a Avf\l.fi.JJ k 'ra lisiae k ra IU.(.1lbilcN:.lit hl(.bir. d '~'l' kr'l.lt'IIIY.'lI',lktre . Bu vaziyd_tll 1 ;;tl,t' ile ,qhlrllgl v .f' It I tak.hr IJ B·I .t-;:,. ,. •• H JIMI I.f. glbi 1 viet 'riflt h
11,,"jude

l!< I mat

hu.,. ii II

~\ v rupa

h I"iw

H'I-

de~!

I

U:J till" ver i1t~~.J ~lmirt Iturolill: t1evkllerin thh-:.l

olau !:Ii ~
.le\TaHlli

11

.@"M-

rnemiz m~~bUJt:rd.lr.
orr askeri
ir II.ktat(.lra

AVI-l.Ip:'l!da

l<ioJr.

uz rille mUe:.E.tl1lll

nizam hiiknH'd c ·k. blrl»k mu-

Jwl

D

I ~i

\,1 I't

('lmemi.,Ur.

,\gu-

dii~m

•.ul.

r ve 1I1II,'(}rll' c: iU;31t9 .Alm rrY . I be.KI.~rn.·~{, 'l_lnl3n halkm; 2. 'r......
gifJ el:.mek i! in kole

letl

~-<..l~l

I ':l"1 Iki.iU rimiz. 'lW",I·\li .. i "U_!1', _o\bnllnYU!lIll ..,in19Ii ·IlriIL<jiJ.... lII·f1ullll Rlt;h:ilmiliL du,~nl.w!1] L,'l.Y: Ia,.. fiu!' :r hrikll'l:ll'uu" La'y;''UN m~yWmJ:w-llLJ, b1.w } oiliantl~,
bllIllholV'lti f!:!lllll j_I".~ '1'
mQV~

LuUa

nUl

.81.'0:'1-18 IH rioe bu", i "j 11;1 ill_·t·f 'k, g'''',..·ftUu1 .\.1lm..U ilt" ~(I,\'(';U :.&r,,"1 dal.ki hCoi..." t.T]1l'1e- il"'-'·iI"iu~ I,·k ...i' ·t mi.:;lir., ,lir'h.a,t1a i 111l1l1 .. <.1111·1 pi., .. de 'flflmlwn, hntt.u. ginlli";,,lir. Kin \ ,tIl IMl1l1n Ia<rtlli InWIJ l"~,. liiJr loJH.:u ilc l:ak .. i,u· II:'>Lihni.r, hllltl·krim~ :l;\,.~h;t WIiJ1 [m 'lfi~, .1t ..", 'I'~I.'oIt'Jiluflru
0il'1!\'l"LOfJ

g-iL.m ~:all!!!tcakll

EOyle hir [.;:oJ Hit L~f.;;-':nl set' igi La IcI.hr,l~ be$trIJ"t I.~i bUilU klnnak ~'G
~:elli,Jcl'l hli rrjy~le )ca:\'u .ahilrt:ld;; ,rue: olactiLkL~r. BUlJIIm J i,Ilt.tk:lkl (ok d~

,A

'.C'

uil\luuliID
Io;~'

rub. I 11110 1~'.", n'l rimlde b..n·',)'(1 ta)''_re I ri, d Biz l ",I.imd

:nt-IL"

n1u'ha, flrkuhno

r~ liI!I"

."ff

'-iO.J~. T1lrl I[...

I.. ~

,

.ll).Il..:1

nl::w b. nllJIj

r

~~-::rn{',;:;i I IT.lmgeleC't!kllf. I. h;lki rn (,Ilac!.l.k ularl rejlm, luvvditl i Ir I rtillm :.dw~ ir;:ill, yme :Ln'!!l k 10;' IsHn:'ld t!deeek,

Cu"ku

a,jll"lnnn

Avru.pay

m" 'enwmytll.

de'lir

...e k jjif

ucu:omn

)"Iln~lIIiz. d,hw~

. lE"'i'GII..JZ

J!&pml')tlr. I~ij' [ y'I\Ji,:jti • lL\'L·l 'E'lAJ'tI!!'II:(

TElGLICll
l...ll)nliJl'B., Ii ("'.AI.) -

ln~illi. g~.

IN-VB.

,haVIl

·!l'Yn,tt . ~ g,- yrt' , re1'llidcn, FfiUUI8td:JkiJ miitwfik oW\dwal'S mii~b I:'fIk t.e¥~h rylc.:llDi~-ir. Sir {'ok kt$' tlru~lln ra.pliJnlj ..e :abmiIU. maJUm'I!J1 "iaJ'f'i!'l'Jrulo
Idlr

~tiD_i_n 'tebligi: DUn bijhi.n gll!.Ii

..

trJg;iI.di

~k

bombar-

I

'M'IIil'l"'l'!, oI"tUhmi.:ftir. Bir [Uk !.l~r'I!J, ruijnmr -Ie "Gi~Iu.n, J{It.li;:U" 'VIe 'iUlh~1 hl.Dld ... 'k oll::LJ"I1Ul. 11u,("uml'ii:r

mlao. uw

I

yal'~~iu'· ir d~!lllm nt' tlir. nrt...
! '1"Il.mmn

t.Ja.~fl"!'<i
b)

tllj''iil.il''ijl[iUr. Du

huy-·...li·ldJ£ hir hom-

m:nueruU

~b.

~'II!. d~malll 11i'i.'Na.r1 . r~ , IdIil noktaJ:w'1 fur.eriDlle d'e"H.lII.

o

UlUltlrnj!tur.

ni~nlI.ald

demiryo,Ju

1M.'jJn.ngIP~ -

HiUer tek eebbede ha.nl!:et trn~k ktisioe sadtk kalarak 1'II1wmidane

Sovyet.

(Baplloa~lf:rJl>jj

dc;i'ilm)

I

dlL y dfl-D A.lnl:u. l.l'kl h.;ilt;1111:1 otmak: l:iZlmd~r. Di~l"h:1!'i Alma,nlll.RD budef!ll olm.aGli.l. manl.iiillllal.lrlur. D;3Qyle
bir telakknyi kabul (.....:Iec~k kmUar

dostlugunuD yeni inki,afla,rl

cayr~Her.ifli Fratlsanlfl hayuH noktalan ilierine hksit' edjYOL

Reut.er'hl: ,·ltl'llljl nUlhlmtit
PaM!, 8 (A.A_) FtllLl!I!SU:: :Jl!!kerl

i<J.k abiLir. l§te Be~"ik.i!. kT;.!Lh gOzilmIl.· run olliind_e. l' aut 'o'El.miUl;takil ~e.mmk !fie oldu~u. bllm mille~ 1-1;1" ancak mildala.:1 :sil:ilnna sanla-

nu.['

wndra.,
Gel~

K a:fkals hUldurlUal"'Ulldakl ,a·skerlef' nDrmal hadde indirUiYDr
8malum

()l:ill

libt<:il!3U, bu ~k;fiam Rreute. nrLl.Jlhabi· ii'me ~UJ ibeYl11latta bu.lunml!!~tu.r; MlI.hlil"Clm devill.1ILIied.iyor. Neliceyi

'Iuij'IJ inl 11UrS1a1l' i!~ n:1UDtl!IU, \' bitr ~'nk iDil1l&.k v . Y!M1g'1~1M ya:pJlIl!U:!itJ r., ilyniJ yeonle. ~~r tw~ Iilli>rIJu, mit mJ)'Ude hU.~wu I~i~ltr. .'"be't.·iU~'de hi.n.:ok lrulfLlk nl yu.n_t'akarJb:m!:j ,;e mn'lll1'e me;l da.rnn:o. n"k ni;t kwM Uia I[llunmu.~tur. ButUn. t~rimiz colli III unm ii;.odfu. Dipp ::I{.'IP bemfuudUlllYli molanD.ItIS, .-Un.m.n.y.1mI.III $Im lIi~i garblwcf!o ruIokolri Il«rd!!JUC1'to IIiirw»1 l' ~ ,pmn,klrWl'.. B"IlI. bYf';I~I':ri.mi:dUi h~~

t~ ~. e ~ nlan dilil.yada.n C:ok [a "kh olacak Llr" 1llgllizl~rlO1' I"nUl IziJ.r, 19B harbi .. nin ~D.lIDd.J ij!tina.ru eltikle-ri t""'~-t leni.e.n hakikatL'H kari de c 'e j:o;t.f de eltiler "11? Ne k dar etm:u, ~l!>Ol;:m~ltr. "ilil ~ Sl! r bilt i\lm 11 mU:lt lll1ekel~rin'We-Her, d~mu.nn., Oi-.!il'";rn .'t' d~n \' toprtLkb..rt[ld:J.H::!5 selle muddllilU t~pt' leI" iiU'ri Dill ~HU.1".It-., ",,~.:J.k ~ktl;: ne I{lI.dar len.leW.i eld~ ebnl!J bwmmk :imkii.liJiii ft>l"mi?Hr. C'ii:.l.l:uuIarm:uz,r:u-1) i ..:JIm adlDl HIi.i"':a.J;j,fl., 1:ru11.l1l58.1ar' ~HI~ bll l'mthll, lid. ld'f. iTDUhilkkak ki bllgUg 9 :;Lyd D~n d'!~ elmrkt -dilf. ljir ... w. eden bar-bill h Bil e'Ltigi mild.hi~ Ua\ kin 'H ..U.e-nmu. I·U 11'1.1",I'f. l nnsr.!l.I18.f'lil kat kat dunu.ml chr. V. !;Ii.tJLI-Uf' dii ... nLJ.ru il:'J:Il~_'tp I.J '\ _I n ('11 rbiD d.a.b. ne kau.mr devam E'deee:dt"II,,1; bih-i.ik bilf' fu.aliyt't ~1·.It"r. gi ma.lUm o!m!llllg.. i in ar:adlillD ~ ruJ -w. Au~ h~ k.n ~el.krimiJm r:t.r sitgili~ arn.cllll \'t k()rllnm~ blhlmaYl"I'liDde UO d~n fli1.w. 1:B._'V;faft, rakam:l ka. 1:1.:1"i':U::\C ldLr. ku.lillelui, bo'tul1 rdl[lli,}n elmi_,:!iji'. &lI91D11iJJ.1Ua;y nI rWl1'l II hit IIll.!' a. .1-· B tn ~I;_,,!e'i b HI?? sen~!lw.d~ utaJmru, T 1:1I1."i,l":Ill'l g;ec~i, ~I'fli:u ".lifO'!!· dLlocek su.thiin ~artJ.ar1 Wbia.tiJd lanndQJd. ru.hl'il...a1a.n II'}m 11.0. Ilmall n 1£118 illlrind~ll O;:flk falkll ntaQ]rtll". e-'_i!'LiJl". I'a"\·yD.~ii"i"iitlii'n!1 [''''psi Bu f rkhu-I dil~u.nec I.: 0I11.I.rf>a.k ht.r ii~1 riqe di)omi.i~hil"_ ~..... v,jen ~v ..elmi.1tterlkhmn aUny&;
SQIU·3.
I

~\I'e ~yltnni l~rdiir. Dlio 11" 'O{.klllIILiUli~' i rlr run ~·RIllUJt.lJ., ~'unIiJill It r;ulu. la."w (IrIb. moen .. ley· ~il"']Jlli~ik. 41f1l.:1I:.InIIII1IZ,it.~n\li ruikhu:,hrilt~ t;Jyri mii I u1\ "lit InlllltiM bu ~,,-n·!iIJ IN:"II!.ttri_-.io[, nJlOOik go....r!.eriiI-M 1"t;:ka:m ,!k r iia· rine, bir' ::;f"ri ~h mal!t''' 1':·,..1 ~,a5J·II'IILik. ltIih d id .de'bl 1m "Judi r. 'lIlfkllbum:l.l!'ll diti~ nil l"Ok !ri1:_J! Uk m,-i&t venUnni.. rdiir. Dli ~ "lk1, OoJ...;,,·.n .....,-!i.!a~ be) e .' n.i .l'lrJJI.:J \ 7.1 r ILb b~'

Uf'lK bit" ..sYl.n O<lr't:k-·tini. . 'tJlJi}rn~ u~rulldJ. ~"£)11::\

jlii

-rd",
CD

u·'

folk hal"'eketi derbol \' m rL1.lll~I..su;; bir' !}ekilde k J nl~ til -; f"llktJr. lkmc, U1~trn3.1i d.api"' OOf'H.:m. l1li' h~1 bi miht~flkle.~ ka~f:Iar.ak ohJl'~
i~ r~..a diiDy.:l .ne ohca.k? Muhakk':l-k teessiis e.Je~k t:J.U.IlYl1., :l91S .,

~ilyilk Harbden

:0

L~L'-1t,J 'fEBU(,1

Yllzunden Ilarbi tam
'n.1~lcri i!;in dUny;]. mel i~i.rI dt:caya

lIb:rI."rin wnwni l..ar-.u,,~...1 11, A.)- ~ ordubn lmo...,..!ml
I~Dl_n

ttJU!tt: OlJ"dulanmMiD

n

s.ervetleriom hmliRrve-Uerini bale,.

mile kaldrnLbU-

bll..n".ki.b.

m.

mO'QI1

'I.'II! ..\lo;le - AiIOG.1)Ikiw~illl1Jn

il!i.Lemm dij.nmU§etir_

mLbund& mlll"a.UakJy~'tle !.Ie':mJ )'or,. Dii.llruaD. ~~ S<Jlmn ...·uu

em·
l'!!II-

oe-

sin1 etmeJi'i dup til elm Jeri akla mU· l"YlDl !:;~liyor. lkltu:i eill milhim nQkLJ!I. lirI115t;\kbel A"Tl.Ip:lnm dll. harlts.-,
5!LDJ

tiuaen ~m eseslara azamJ ik

tngilliz J;az.etei0ri~e

biHrIt;r.

~t'!

i lien bu Wnuo ic;i.odir ki illSBInllk hissiDi dul"an kavimlerin mU.Lhabaet ve scmp.aUsi de 1..amWTW:en wiiltefiklerh:l bI;.
• rabeT klulumlll.yor.

FraoslZ "e fugihz ugurda !;arjJH}lyorln.

mill~t.e

la gOre Tii..rk - 8ovyeni inkil18.fia.r K.ay80\')' t lliiku.meti t.n-

bilr.r!iyon12:, falr~t &!l.YUl.t py -' 1 D'leJ'IUIlmiy"'Uir. Ricat yoktUl". Yal.nll we\'zuu b bsolam Aumale N'OYOIIL h Ltl uz-ermlfl str-at jik bir bMluz
geM

:I:~t t.lo~LluguDda

sekilmedir.
~ ..'ekilintin uulklll

a;lmekL.!ulr. rafulL.l,LTL va.ki
rlf1@ ilti

.KAbaIk

ll,J..'>ebbi.i.sl

t'1"

uz£-

/

OiIJr'llall!l da arllk

d'lla1i:tr'da

Sinyor

Gay·

llerva)'l bi..itu.n triitiin Ibir Ui.rab attL ~imdi AlIIlerikaYl bLI ~hdlde kalkll! Almanl(it, ve lULlyw lar uza.k bir i::.;tlkbalde degi.l, pek yakmilil. A.mel ik YJ lr;tili 'l"d~bilir h:rruifj! BunWl kabll glup' olm.Jyaca~[JJ milnaka:;aya glri ·tel!;; degi.liz, Size: oo1'le 1Jir siiziin tlelalet cttiJii ruhi ~lult!L J..:.1Ifidir. l<cfL,]j~erini bimz ku\' .... cUi gijliir :;OI"Dl~ gurur 'lie Eb[IUIt li ;II~ \.(<'I(.I::u·)rttJn,hl!:lr : Ve nlO!

aid i~1erihl"_ SovycLi
ni.m

Lilrdf, Kafkasyu l:rududl.:anllLutab.:n nonl"ud hod<le iinwil" I

Ottawa, 8 (A,.A....1 Umete ]tiMben mdyoda. bir nutlllt sQyliyen bttlj,,'ekH :'dfi.g.>kenzLc King, Ijimtiiy~ kilo
dar JIlJ'l.l n !lOO'n attl. 1 g-innemi§o 'Ire)"&. girm.ekteu kil~mm.a~ ob.l'I m~lIetler arMl1Ida \!jr ihtilMa mUoCCl" om:JIlIIlL ILluhakkak olall harbln yeni safh, Ina. dinl ... ·)'II·klcrill.l.l1 oriilrkatini e "betmi:jitr. B~nkil
Ra.r~lIlliZa

8ir'liiinio
VOl

muh3J.(1,3

Balk-lin sulhiltdumesi il,jin go.s \'<u

terdlgi kun'etil a.liiJ<a km mE!rnl'l"1;ctler1l'ld.c
~11 nIlIII~tlr.

i.L1lUn. B ...Ih Inll de 1£&['-

Dim 1.JliHin ~, muJlllrebe laY)1irlU1hare~ DUllllbLko.'O!JI Uz&, rlnde nmrjik lWlliyo' I'mJwUDUlr tar. 11 d~D m. Bret'tl .diL~lirillmij,~tiir. BWm I ~ tl ,lImI" JiM! hI.) .11.ft"Inl.z. bytphF. RngiiD r;i..ifuUit. aJ'ui til .if.W!o llll-rnk~t1e1i' ft1[adlil;)!:_;'I;.iII", Si~ndh t' Imd~ WIJIiBIiA bEiI.. ,:rler. tJ rt30 hizyill.1 Ii kl.th.l OO[1llHmJlIII.I\D t n'WI"l" Jl'nril iriliJ Iliii-5--1 luiilll.ll. motor'lii !_nl, f,e-t I{'!"rue I~ur I·hildi JlWiM ~ !l'Jf:lci"oinl gb 1.N'lIWkt.J = dlr.
Ierimi:£ I'·R..-\.N~IZ

nll~ alUn:u_,;trr. Alman ha"i"l. "II."rI ,,·cUeri. ~ hiu1J dl!D _fl.bmo fll.alht'tini hl!IJ:~ vi II Cctmif, SUDlI'M'U,1Ii ceouhunda., IU<bT 1::1,110 ~t4;iih."I·iD~. u.lw ri Imllan \'e Lih~l~
ILhi'illJ1\Il

§~kildi;lnll.yet rn.fJdllll"iyetini.!l n:l:zan itib.a.ra alLnec!:ljldu·. E~~n bill bw'b, d bu.nu.n 'i~in ~1km:i1d1 !Ill? .<\.Imany& k ~betm~ oldu~ mu.stemJeketerioi

"'~ .Uma.n ukmm
t:l olJu~

klsmen oturmak-

luium

11iywle \'eo lOp.!11 III v~n?k lmnJ--.ln I:Jnrjl-ha'lL.l kl.lv~<t.rpq-

IlIl!!,..II"dlll'Q:rn mi-ftir •• \!lmnJlj ej

"r~l1eri. yt'rWl 'VlIkln ~"'!(jl'l 1mIo:'!'U l'Iln,.ma1~mihr ..

toprak.1a:n ger:i rum:Lk i;;LIIi ::tya..kl9.nmadJ !lu'? Sou\! 1 .\lm:anI.J n,. D.a Ilzi.g Aim :J. n ~ h ri bUglbU kiil h,1.'tan ~lki d~ hakild ::;ebtbleri olnl al' r ML= vif!lOoi!eleri Qlmadl ml?
iji.i.pbe yok IrimulLcl.lkl~r de bu'"

I

I miktuJ'l
Il~~
,"'Do

Dl!JlUkeI'f(u~'d

U.bh,;,u;t

l':iii.rh"riD
Ko['~

SS !JiM) lil;._.. ·lnu}l IT. .

n ,., NlJl;ZAC.ETt T· rJot

esnrulltl .....'II;bU Ju~iliI. I ' lDu')'d ul:.u1. \ I.' ~~Ji J Z!lD13n d Ii o DomTeS I m I hllrnlmn1ll1li.l1l edil-

niger taL'uH.iIl] Sovye-t - Yugoslav yal!lnJa!)llllQsLA.nkara metJafiJimJe moernnulJi},ctle k;'LTHllllt.mH~llr.

bllhassa

demi!j.tir ki: t1i.i~malJlllr f);~' yern dUlJUfLrtml.krdka -

yeni

kllicak
2.1.0

OIW'S;;L esM Vi!

bkze ~rarJml I~in ~}'L!.ta ,cPJl.i:lnnoiJafl cmLII olali:lillriz., hQclg:illllll s('\'kile 11IIBkiJu bl.r vllziyct allJlbJlirlcr. fo'uK:i1. bu gfinilo. biiyi..ik dC"'lcLleri yo..nn Auupn.ya bil,. yahlld

i'":l.riB. .8 (,\. A.,l Ua.:va. tti!:'l.J.U'e4:i bil cI.IiFi~·o'r: Sou i.i.~~Iill F.:lrrUUIUl h:,j, OL 1::U\'\ ,(11."i"immll mullan! IK·lll kii 110 11,,1ind.o l rni.h1a11 b le~l l..toi'!l~tlS_":.tI lI.ii 't!lHln I.rI 7.Jlth 11 ~;:]LaliJrllltl>, it40Cl ~'I/l jVllmE~' IHilhaft lTI\

JUi.,o: fir .
Aimllofl Ju,LV~ r
11\

'l'ltn~ri.

lI~nulD

me,'Zilel'ino hiicu;ru (·dlln:-l;;, .Nar\ik rh':u':Lndnlu ordn h'"*'kklil1eri.ull' ,\'1lJ'. WID etmi~lir. Sarm~larY:.:1 .'r.:l.'ilE!;W.l.IU·

nu. dU!;lwilyo:i:'Iu. CLU.;w: dcd&J.w ~ bUIlu J.m.irtl·.r. Binaenaleyh. :\,'llnn. h;ln hududbn de~"mez J:Laribb.r. ~izmek i.:Ihyo:rnll.k:, millelieri.Q )'a~ .. dlHl:lln. telP o.ld~ dlk.katl~ tedki etrl.le-k 1"6 tl.dud bll. th.!"1 fll bUtJa gO-. hli ~sbit ('imek Jtinmdlr, •

MURAD

SERTOGLU

Ma.ckenzie
lUtD:ilevell'lu

KiIl.C'.
1ll!;l.;miyel

Kanadwur'1l,
Il;)JWJUt

Aalbllki dUgl.i11 .Alma.n gurur ,'e kuvvet;i,n.e ayan8.rdk AmerikaY!l meydan olrumag:! kall~an Sinyor Gayda, Ahn:a.n~ Iar g:J.l.ib ~lliN'ek olurlarsa, 0 7..amu:D ltalyaDlr.J da b~1.Rli. J:lC'lcr gel 'cegmi p~killu gOf'iiL Fakal, boyLI: biT ihtim:ll He k:J.! ~lf;I.llmlya(;a~1l1 l:;Iimdidm
bU) ilk i§l,.hall:!l..r.a. d~IIJer'! J![,m.li8i.r~e mi,jJde~lyebih!"i-.:, C'tlnW Alm fiya hj~ilir ~l!l.D g;ll~be ~ lilly ,·kbl'. Vi~k:lyiin aldJ~ f: rey&ll.., Bu l ~:ilik Altle.rik:.tdn triiytiJI blr uyanlkllk hu ule gpLjn:ligi gibi RUl)yada

WI

kim ke§ilc{'l1'k Inr mUte:caviz Almflnya. learl'll_ IJIda. ke-ndilr::rlnin kl.l.~lilk \'e zaylf' bir va.zjy,~ lu kabll.co.kla.nw dli~Wlel"{'k ~irmlhlen llLl Lehllkcyi bog mak .,aresl n i dU!}tinweie rnacbuc _ durlar.. Fl'RI ~zlan!l kab.rnll!lWlCa mukavCll1cll~ri, 1n.(;.iJillerirJ. g.:J.yret
V6 y.mi.H'll.I.liIl'l bLi~i.In bC-!'ieriy~ lel::lin. de bir· mlic;;t.deledir. flu lDluco.dllloemo cl..h.an§i1nu:u bil" UJtihlfla ba.rckeH ~kLind.e :Mil". fak 131m, l!im clJen ~e ~ yan]llm -y pmak h~1" wllIelr.lli b I"t':udul'.

boyUk bie e[l r.fi, ve iii J.de He beys.rmHa bl.1hlllUuiunu11B:W-Inthlrtu. SODtnl. 1JUnlar! ila\'c Qhnl~\U-. Biz

yem

ve esld dftnya arlLllilaJl-'
biJ.lUlllUY0nJz. Memleke-

blr noktada

d.. baD

k'plrdanmal,

l'

",,,,lid ct -

111 tlr_ B'I.lD J PJek tabi.i gorm k icaal '[, g,I2.1 J, jirl.lk IIIl!."tll r I;_(JI'k Idlk.

timizin e.kek ve ko.wnlanoJ.fI. .imIl.Dlarimo IJ'jlb'1 va ho.yatl 'fen[l~ 1m welleri tar-arm d~1Ji liol)dWilil.m.eoden va !Jili'riyetleri Naz,i hQyrutb.i:1nJn zulmi.lnll'l kurban gitOledell eli" '" 1 K:LI1lM:lanLn hIM' kliUesinin yew bilr Ca.lni!l. het UmOJllDUI. )I"em ];n:r Du~ rque n18.c tIm Buyl'nl(llde
memlekdin
~~

~,;LkanLmHj le' bir L1li:::mlJ.lI) k"~\·arorii· t"'1JHTUllnr ~'I1Ilinot.1.~ 11·;tf;L- Ill! llil Lomba isabfl {'tnit~Ur. huil" chnt'St.ir. UaH' kuy\ I'Ue-r:imu.ill lG.ir Abl1::m derun.lh l,;i'lIu, ...i, Irkl.llSOli giillkrrri dUij:maWII iI.IlNkatrnLl~ ilkmlR ~im'1!i "-1U'khul1(", H ldn IQO Im"lltltl ~. lirllilih·ri Imn~tkl k k1l1"l1 hi'll( bir d Li~maD. llllum'ill 1<l"iJi\11:forukUl/l·Ctlc1'iDIWn fwyetio.i j!;l"ni'l; (Iii h.lhnlll:;:;llr. mlkyiJllLat. Jwbiyl8.jl l.I'IJll"hr. Dii~l.!l. I_o \llJ1l,nya Ih_hjJiml '''!lPI Eyve-1kli J::.l'i~ hombar 11lID all l.a.YY3.. IJiW 1;1' 11.'1";.1; lltil'umbn, L,.-ilI~ ~.lcZ'imiz hall'b I'oo.lIhii,\;IllIID ~eri1erine mbrw,d:;L scbehl,lo 10'1~,ermemt~tir. Hir iil:d(letle- fl:Ul.'I.Ifc~ g~~r 'k iR~ l.ioJb. .\.Jm~ §{'hrlHin t.lr .rlah:lIl ..... iml~ nu rim, !lr(dllll"l, ~bl1l.~l:urif~r hll(.1l11.rllU :dd i:iolmii ':)ol oombard,miUt dmi~h-'li'L1if. H.c)lil tH..yDU~mD wntiDti h.'1\'a · .. iah, . n.~ rn_r IN"imil; ~~ , giufilliU. bk '!,:Qk dlln 'a t'l.'1}'aI'('Pl' b~' o1nll!::otnr.

:r.... ptltLD

Ing'i~jzlorjn Mos kava el !;isi Bal k aln~all'd a
Sofy&, g (A.A.) ~l\; Lhgi bildiriyor:

-

Sofya

l~'~ili~

MOllkoV8.Y". sefu- 01. mit t.ayUl t- i~ len E_ Sldford Cripps. \ linadan hn. c 1"k -t ?dln"t'~ .,\;lQi:ll.oo\'aYLL g1tmek ur.;e>n~ G h3ZJ.f".lllda Sofyn.ya gelml:}tir.

u ~ U~JllI' Y:III;a.rn.k

1.:I~""'Hi

Q,rna.t

~e innJ?,:I",lIr.
Dii:o l..,akbw Ul: I 11i1I'11M tJlJY9.I'f'Jt_'1i"bnk. hirblrtnJ 'b dn.l.gn.-h1 hl\liDdr. 1I'f)[[liWllan n, t,oplo.fr'1 Un.

k ii.tine Vtl ruOODI:I. l",r -

ruc

OlU!OfUJD.

B. Stafhmi trippS'1II sorr all hiQ bil" \'[I.!ifesi rol!tur, M:.uU.ll inn, Eulg:ar m~r.ke:!..i hukunlE-lmdebl.LlunUI1~ndllll bili.st..ilade, l1cyl,ti vdril 'i'ci~ 81 1"'ro!~sOr fllo.\"U \'(' II l iL [y~ \'el~ilr 8unJ.arID hn ....~la"ll '::1rlllj.I1J:a!u.1 I\':l.9 POP!)1,' li l'iy:ll't t I ltI ~llL B. nuda., 25 lall' i h \. tJan ( I,i!m b.Cupps, 1\' ft 1 t'.QUU t ilu'l1 Dltkr , rnfm.dnn Illj,;!iir'ilmu':l. "., '.. ! In!;ill'' e-ltlsi Ilez 111!1~'g II ll('l: Ii, Yl"t'dl" tahrlh .'dllmitf,il". .• :e'"' bllg'tir! D1e~k I" ebri" 1'.ly:l·1lr(' i k" litir. ::t:.;:_;_~~ __ '¥.!~r.:.l len " r'tlk t (;tlnu 1_

ur.

:m

r g zl1fuharrir
fl LmdII.D bh- mi1rlti;;l JrII.:l.l!.I..e.IU' ~ ibltt-lIldeJ1

••

--------~~-------------------

ka
!libI'k:
l'allurlia

.gaSl
kuv .. \l'e~man.balmg ruhumllZII daImll Ia...hib, ,anal ilzim Vii .....d.mLz. hal!' !Il;Jman h:lkim bulunillilil!llkh Imll: 111"'11
4I""am&tr)~o"J ~ :JW;ll"Yl":
G' I!IpID

hm
IBu herDda
b ,Ilk
I:

-disine eeuab mahiye- .. sure mukabele diyor ,.
18 ~
Kc;rkm.1 ba .-fllkiardl
1IdIAd!ll ~p H1t~n .n IIIlInml:doen )'illlniumun


Ib..

et:;'mj>:Ll Sabilin Zd!m~a iS~rtcJ..hn hu r:i n1esi.nc r~ebili.JlI""(~J I nn ~mU8.BI sah1bf l?~ B.';11) iliklL".h k~a AJur - Fikr t ve ~'Il.~ili - ·'TO.I.Il.. W· mil unvaah ~'\r nl>Hlv ilc mukil.be1e i'1l1 n mu l'u'lUI In!laia. d... et edelI'I\.~k:

un ClC'akl •• n .HI.e<n~F'1 hDr ,....l1l1f1. M!," ,... rHn Hangl lIan. ~ 'IOurllClltun"" ....... Iml a.r'b 1111 ionl "'~ S.Uk lu'Illl ifu"'af Ihnlm ~Il!lll'nili d!!iIu.II~m IIlbl lII!!r-n.d· dim ",.,.t kim lil.l o-nri ".m- il§r!!ln!l olm_ kl f.iI. ~ ~Oh!:!d. hJIIu 1Ii~' mlg.an til-

~jI'

.f.

- ..:. ~ bul ~

WIft4a

CBI'Il ) de ~mCll .li:I11:11il. II:i1nIJ Ii·, iHi! iIloiRI ~IiW;l)t !!l7~t ld.n (L:i~
yollLO!l polilill:nJl.IJl
;IU

w.ru:

.1iIdrl

ya,.m
1c;indc y~tumz ~a hfldis&. Jeri &'11 Mlltlfl.faallW.n lie b.rlIiIr hl1yU,k. WI"' eh{!'.IJl.W.tyet ka.b~rWtini V~ bu h~ bel" 'm.:lJ.letin., kur.lreI:i lev· kinde denilec.U: ~ h.tz. venne.. ica.b ettlii ~. Du. tI:ilm:r.La ,ailinya cg,:m~ meden.i yqamnlE ft Y8:Q.'")ltm,ak ~ ,cana - ,duy • m~ buluoa.u Tll:rk mill'etio:in QV mUdai'WlSl . l.uUide de pri k:almJ = J'u'·~~ . Ell.vvetli biT' hn.V8C'II11gm bir m~ 1i!ketU11'laye,tfi: llO.k:tai ~ III! kfid3.l" IIiiiliim o)d,$ ~u:rc3a. aym :eq,,'ek:il!i:rniz Dclrt.or Refik Sa..y.dnm Ti.lrk :tIa:n KGrllDiWiUD. yedWci I.ru1"UltaymJ. a:;ark:e!l verdi!deri mi1him mrtku ayuen okuyucul~ &De-

r."

ek-en)
H~

rmoru:!lJl:IL!

tutmlJ,LuD'I.

nmil!f]Z;o

m~-.n:uu
JJa. dabIl

Imh[I

1IO!m!iCblb ~ ~~
ra.!ID1ar m.azan. ~ ~
lIrlo::rq:l~ )fetIm Mil!II,p:II~

d!lk.kattmi H!1b rdun bllr k.1lldI: Kroll .UerI.nl mar~ti,

Zekeriyn hannn, I'" ~dk insaf ve wfu-i.ivv U di w.;,.inuz - &dadlQIZm i?l rrua olJ.\lgtl bu memle -etle, 'Qk ~ oleran 1 obit bu TUrk temiyeti arasmda, asJrla:ren istr.dig,niJ; gi't:1l YIi1&i:rnJ2, IStediJ:,.ullz g'bi dU!zUndri1nill:, t .. 1l~ gig] It..ikat cttiniz. Sizi bir kerrecik olsun iruca ile JU:iam edaa "Mubtercrn Sablha
QJ VC ~ 11: mert olan, kendi nlnr« k:u'~ ha) u bahas»

,",,,.1

C.m.

Dan.

III,

~~!'''

_l"'lPl

!!~I'I

I-IUo..

lit.mc"q
1)11111_1."

~CI~
An

",.'.mm.an
dl! P'II'1du-

ben"
lilbl

d.UD},.da • iol II)!,pnll

o' ..........

fo'l-""'.

blr

~

Al~

i:IJte bI!D:im '\fMIullrulktan htr mMt.cva

~,

z.o.J,

1111111

tIhli!l' dijw ~ mD.leru! ~ ..anId. AnUiII; bill m 1IIl."1W no ~ 1l'l1lJ. DD~..mJ,y. bn3b,.;&e:.;J[?_.

·riya. SeTk'lc oe....Bb vena
~~fli:.ill.h

OI..l.In ."bk
EI~oIJ)'"J''''"

di!lkllll_,
unill yllliI,

"-hllI'llIIII'lliI
rU«"m.

"IIPIIi

&0 da-1:W

"~&III
_)I'1lo1i1 ks"'lit I.", Hyn,'M

tRlebeDn.dell MiJ.hla.'r Se.nce.r '1:8/1/939 I;ari.bJi lYeoi SiLhah) to. hunu !illdd,*
.te ir"Cddctml~ ~;
~l!u
VI!

Hil"II;,!ilr ""~I<I.. d'r

~JJr "'lIkl<.

,....... _11_

ce'l,'bllll

jU

clii;ma(! ile

IJ !lr.ll'

"

rxn;thl re'fet

ve rumayes,·

'bit.irlDi~ti: "Bi.r
TRaml,

milictin

,.aaa~,

oi (1'11 asln I]£kinmJ)'eD TLirk milleb tnr erecik olsun
t:lUJji.in~ilill.ize ve

!LS11
sizin

U.ii OIleYI -deh~Tai"1. mil.li mlU"'"

mlJ!.rllmln JIIll~_I~1I

run·

del.erini.Ee mi.ida.i1:1lc CUI IDI? Su: Dj~ mole kllyn;O.§1Il:tk lstemedipnw. AJ''TI 1:I1.r ~D.Bt halinde Y~~l.DlIl,k:t8 h;:n\.r" • 8\ 'giniz ,., size hUr-riyeti ,.;t"'daDa. mega ir h,J.j~iil~ bIT rniidaha.1ede buJundu mu" SIl; b'iltl,ln iid.et ve-

Ilarversite C:!m~gin.in flUilletH 'Fe ~amctli TUbul:ldan fey· z;tU) 0000 btl e eo. ~l'Id~l".Lb{:ri bUr- ve mUsta.lcl..1 ~y:tll. Tlirk milletmin milli vic. dan 1I'e imam'll tr:rmmUm eden m d. 'Bblru 'ham."",,,' bi um.del. pbamet War&k 'b Un gcir iill ),llytBdJ. Buna knI"-fJ1, yDlru:z: mr kip, 8abiha 2ieltenya 'nAmmdll bir kadm mUD.IU: u1du.gunu i1a.n etti: "'Vata.l) da degi. ;u-• t!8..jI'ri"tk da d g;!Jir. m. illi azv da d~., dedi. .&iyledlkleri: . jQe d6~L'i! Prn.luu.Ia impa:mklnuk de!iU - _1k."JI Im.da.I' be Dt:!Ii.r.j dqi~ti f 'i1 e, A..II'I!ruwiT-LLIa ~hmt:n n ll:IaJ"Ithu-, ·lieitWllR'ilD line! :;ele.n, Jmttfi. ill - _'1th: .... tJ.. tel:l'lan ~ kill ko'llDlmp. miDet.retin mhmm l&&l 6lieu ~ IWinc geIiru1yli .1uub:r ~ dhla degi~. Abdiil.lmm.idia m:aqI, :ferini mI1Ii ~ b~ 1m ? ts&i:kli.1 bnrbt, 1stilrtil m:lr'I'IIDl do~ 1IlI~ 1"Jl.l'm1fl D. r do~ 1m ItiDlZctio ftI.. ImmI ~ rIm....ugt.m A mii· te:widld tid '. \"e bami ~.. bu,."'UI'lIlq1';, ~

l5t.e

,~yneIl , 'IIllJetkriJI

'buQA b"tttiID. me.v udlyetisilyle:r-. Sabma Zdie-. - Ilwt. _8, IiQ,>b"' ....... d ek.le wt.ifw. riyWlllll "d~blllr .. dedJii ~la-in ~ birisi, Ii ceo.net g1bi w:t:Nllma. ~ krllh Lo@opJlO llIE"tooa. il.iIim '>T ~ ,!!la.kl~ ~ a.l Mn~, ._ctw "',11. l!'" :I.IIfa ui!n..T3JlI bb- v.imIe. pnh 'ba.yragmuz, 100 de, go.n.wl.:f'ri het.!It~l.ILj. p:II' y "";<n.J.l~" 0 eIern·-. J"f'C'lUl'" ~uJ:Ul.imet1e dD.~d1!lHlillnik. Lv>l!r t1!IIli:m Ill.m...< 1u>J>~--tin ~oi ~ III l1I ,J.m.LZ, Db de i.IIn.o.iDla dolu Il'i5g. bnb .,~ bl'ynil.ll IiriIyiJk b~ rru oynlmu.~'tII". !lUm.1b ebediyen ~ktir". Ne Iti'l..l.mn te:rcibell _k ""I! idBre dti!ti 'b\I 1Il'!.l.~tr>' muhBrE!bl!5i .b Idyaba.ncl a.yalrla.r. De ytlbmCl bayra.k~ 1Qr,t.en I:llk biT ~. IJar, ne de yo.b<J!DCl m~1.ar el:iediyea bmdzin OI__,.-nrk.l muhn.l!!.1"i ~ miibare.1r. yurilda. g6n1Jmijrecek J, Fr"~ ~H! .un b.b.. AmulkRdo1 ft j~dilmlyooeJrt.ir. (Beattlr) I'~d~ -otur: biJ" Am.~t".i.k:JlJ.. Allah <01 gUn!eri G:~, Y-il.~ ]II1.r.I Almti!llarU!I tiI..:11l'fU7-"1 g~l..lkIeri h:l~ DJ] llelU doturuma dogw-sun. 1J8.D1l r.in.i nku_Jnmf'!I mt:tha.r etmtt" ol:duiu 1"ll.lJ 1ilD.bl.qmodiJ. hIlii..Io.. ko.hr:iiman TtiIrt mIJilctinoe It~ :Biwri KIlIbJ;'b KUIaiD I:~btdi.yen iz:mJlIlil yoktnr. Derken
1(11 iman ede.rek

urtmn ~etmIlD.b. mm~~erun ILId lI..;;du Ill"ag[lld", !:Iii' murab 'it :l'ck. l'!II.ha ,A.b;rut.Jl.lAno 1Imll.irD~ mCIII. leDe IImILI BeI-;Ik:t:r~ mnhvftlruek i~~nhIl~ .~Irtl..ir LAkl.tl m'llUdLk dil1"U!'~ tb-in "lIllia~ ment:~ kollJ. Bclci.~ ~tar.tI!,.S I~ lmruld.ar,

-

m...ct

I1.l

~b

)'1\:!~~

,lIyo.l'1.l.Z:
H_

SaP.D - - KUI'1Iqm)Dn~

~.

Iqg!.;

TUrk Kava
Jruru1tayml. toplMi:l&.IJWl.

yediDci
bu

~\ylJn.lID.

.Kunill;aYIJ]

l:i.a.....-am. bii.tii;u dun· J'a.da hem.en her :meseleniJ1 baJ'll.G.a Wl.dl&'l b!..r Z1tlII2I:IU temdM etD:tft;i, her " da.ha Ia.d:I. rn !:and &lilt dar ed£ •• On B-av K.unmm. GvaI!l I!rJlCllJr tirmek ¥e TUrk B2..va ord deh. 1m,,"'. vazil Ilion lbi.r' -.n~bui dahl. - _~e~.BlJ. b..nd1a.~ j dlr bu!i GD.a aa.ba e1:
~~'l

ek ·... yfJruz, u Am
I!a~,

,••

r& Rl meli hulla bu"'"oW

;!J)tl zpl!dd l n,

'Den -.b
V~

ahur ~_.ludl
mllIcti
;Zl" en

fllol.DmllJ!:dll Ild". dOr-lirOz ~u y(!1 kl ·k YOlilillilli'. ~Dm bllm.ylm, yU.Ur IlirJ UD.llllr JIll '111ft ... ,_iliill. hrl",1 li0iiIicIUl,
lI!I!!lIloI.Il!

Ce""I'IIt~m

.r.

cd:I,Ii m.lI:I

.,.lIIJm

yiilclek.

iJr-

r

Ok;Jmwa: VI! klMkGCII b.i:r :uta 1i]'l.Ill". J..biui;g t.mnwmu tIabn- IIlmc1I mry.'I:m.iI ~ b"u Amerllur< vatanda(.mm. 2lhbbJ.i __ ;a ~ io\I" oil. ku".,. t ~ bir

Ck 1Ula:bQL-du'. Bu

It,

III

Iill1 \Ur .A.i!M-~

gijrerel!:

s,ehr'i

.~

tU: • ytrd mtiya~ t;w.

; nyctJer

rclnhlar tem:in etti B n Sailiha Zc:keriyo., !rii!: bilrriyw vial na b:u~.., nall (lllU .:3m\:l:. Aalri.anttn "ri bu mcmlek~lin '!fen d_h'i &aI1 j1-)j ha;£.-itd s j ohm TIirkler. bu lJ~i Yl _aru, },;IiI!m.2 ize dt'til, btitLin ll'iilllr3 ve mer.h. bI~1'e rum -. Ir y:mJn dart bil- lara· lmda zulme. kat.1i.9. IBra IJ -milieU TUrk di}annda aVI!'

Molt .. ,

10<1""... b ...

~

_

nefe.r
iwdol'l'!lo!,

~hld

an

.. !.glll

fIJI ........
1;11,11

mud ... ~..,......

.. ltll1I'1u:'-1G1 d. ml k,U'.I_ OIbh" b'Ir,

l!'iI'i'""
...

'Utllll,...

"I~
III!!':

DoiJ·
...

IaI ~
bNl!m

::rvwd

,1itW

bh

:a.kl.l. ~ itl! ~

hnkIndD

g.ha., }lw1Id

~b:i...~ iD~ l'riIpmlQ mJ:m,d.:l kcn!!imn

Tlirk.

HaV1li. K1IlTD"UII.1W. 00 Ri~ag.I·

~ \'!t

!l.~r... .,

ill,"
D~II

B.,vl,""~
DII611
GlhillJn

.ll,
_'II

1:1.... !unl Q.I'MI', .... kz:lll ~'III. l .... n bll': liIr, "Pi!! !ii,)!'I!R,vl!co.n
l!ilrd

,n~1 'bIJIw-oo_ §..imdi mlWUomMi tIIm!l1ll 'I1Lr miD.m dollu;n !mr dmtEm bioi JilarL~ ledk1Jf edIe:Um~ Jbdeh PiIrl5Ii gezet@o my.~ ~ I'll!. ~
~I!

~~

mJtL:b.iiFilim biD deta dab"B lItbtG. ibb' I..rihm- ... 1JC!o'1I~ ;ynl :ruI:Ii kt-

...

mi.1
l'!k.IMR.

r ..__

ytlN!k __ • )IiI1mu1

~
linp!lal!l

cD. h.rti 1ru'-""'1:tk-

m3n

br" ij'et J JI.rJllJl'ihlrWr.

Bu-

~n

~~ hu ~p!!a

..,..

nu

.inkir

tie s"

~ l1&k~ . ti3t -eUoer"I!JI ... " o'dt

tarihiye

mr.

8abiluli Zc kUIJ'e sm.cl, Elp"cl: Eo il:W.l.lt::i.!LIlI!! i.k±nti bi.r risaJl!: ile, Ll 'cy.a cevab! riIm:l:esiyE6 ceq,b 'Y.ttIY[JI". Cew.ba. t.TVab eli ~1 - imiz 1I1Klrmcu rnml!mlu iD: . liz. r' rcl Edi bUen cktu

'Thin guel j ".1 ru.s.lnrla 1 -llIlal maqrnm;

0111:......
I< ....

<b "

....

ytrn
iIIr

,"'1'1 ""!l1I
IU

-p"l'llll6ib Ie.r ~-r'te)
lOy ~III~J hUll
..... I[Ie't"

ue~i::r .., of

-y111.

- 35}

(1)

rn ... u

, Ioo'I'T.-

g[JL

bu

KIm

"",t
,_"

by cotlll:
""U1I1'!," U rUIl. 111 ..... 1 loll led I

Bunlar n bi( Zekenyn 'bu. 1!:t.;zleri.
ox;' YoUa
lDllS.l,.

~l! ria
"d·'

ml

Bfiylii-

bun] r

ma hiim-

fiu

tDII~OI

.I~n

11.1-

i'lliCial

(f:1i1he-

Huk1J.k.

lllD ui:iht,."'-ltti midir'l Her ha.l.bi.z,w .... ba_yr:tg1'lll, vn blIiml e iBl:ikliU.iTIJ Veil hI!- btr [eTein ho.VI!If!wln.m aJa.tmyacat"! !ri?;lc:r~

Sabi.b.e.~. bu gibii .. pk~ ~,·r:evablar e;ri1 ~. Bi'm yak!tt:1IItr bOld.!:", iii d::L acale ~ V'el".Weyi el· gOrliyornm. ~ ha. :mahn If· tini.d1r. .A1a.tlirk. tJdtidjI ~ bu m.ilI.min rWmnu :IfadB ebmcdig.i.ai JId'l: bir mman ijyl~. Cbk1l latikW ~,omm liII%IIt ~ ~erJdJrdfk....!eri ~ ~tJ.. Rrlld.eki BI}yIlk MIllit.!IcdIBi UmiD,. dnde, iI&QJ:'tf Vek'R'I HIm~ I13ubhl taraJ'm~ ~:mmn.n, Wtan mJ:Det nldH~ 'bernber, -ddetti alkIaluda 1mmmuq,lar .. . Reye kouula.re..k Bijytik Millet mecliai t.a.ra.fmdao ~ bhu..I edfn~ 41ktcn ImMIl. dai. m.~ tJtra.tmdan "mil1rrt:izJ l'Il..bu.u. tI!rclhn.w ole

unn.di

dDl IbCIndt N&.'?Ulm~ dojllm \"I' llil ,. ffbarill W'aDeV't 'trir IDnhlv!!t I!IbI!ll biJ" (J~1IIi Clumill Iu!ndlJd M!"Il1tmc) Wd.l.l51 1tId.~ LErun Il!DIdI:rB ~ !ffik'\~ . ICIaN ' imul.I llIm'.'Id~ atd biro ~~ll:UI: ",liln m. tulWud~-

,de (I t1ereCf, 1l1a·nlil'eW. oJdugmm ~~ tutarn.k, kurultqw,. uWi ~l'i lietkik edl!:l"un. ~~ euel~r' i.rim de dikklrtl Iteiablt rIJ'b:neai 1 ":.I!m C1iliyol'. Bunu. ~ ~ e1tir:mek isterim.
hi.zmmJ~
\y\~ .. C ha" gene I::H~ ~1e:ri:u- t..dL. .&IS.I..Dl u;JhI:r, Yrrli mun.l .. Ioerdftn Rhnm.a.kta 0 b.Y.Y.M"e ~ 1IIini.. kald:J:nmtb:r. B1HlWm mUt~ Dd geIiir nouanmw, TUrk vat.a.nd& IfP:IIdm HII'-va Knrnm, II ms.BlI suretiy1e t Jifi ~ l!I.akkln dald fimidhniz. gitt::W:e Bngim lm d'edin.iD yB.n1l'll milYOhU ~ i:fI:I.ha:da. a3y.1iYEbilici:.m.

~~

alut!mtl. da.

aldJil

Dimya. mill.ril:er:i 1I.f'U'j1nd!. 'i:ri.:: d~ p:lklerimil::r kanatwz 1mRkm..~ ~ f;m ,C&t:iii:u!lRii;Q·yetbfi b'!tttin.talbirllerl almalr 'IiMiiD ~Iere -~ \"U:r:iiIak m",bariyetiDd~ylI: reti lb~ v.D1:m fern:m ........,._ ..... vtl.:lJf ~ bunu Jrurnltaym bu. m i7~ h1r mes Ie 01a ~ rak gdrUyOHJil'i!l. Bu dU§i1nffme hrrirl d i~'n.Jt ~ k tim. ,~~h. lwrultal - biT- Rre ,~~ .be,~lat:inlD her ~re!Ji:PCb!n ~~Q" Ie- kurum qaT:!lIjIIUllaI'llJU

Hilkfmlet. ~.are lIlll1 ~:IuLl:im:

.._ .......... -,;

\4Ii,
-

~yu.~LII,

111m

lIIllabn.I.:o

caJlilr
~

'-; wiimkiic. oJ;;; • , ~

.,.~ ve !ll!'or ki: ~ b~ kud.l'f;~ ~ wIlerdir, BUIilIi bwa!a dllh[l B~ ~ W~ ...nliR .0. _ Im'u;iJ

("1Iih~IJWJ~~ mu""affnJ{I.~'et dl- ~ hf: . _(""'rille ~ ,

ill:UT

_

~

IIIIl111.'1=.

-'II iUilataua"b.;.
JfctiI:;I;

irde mahkum muhtekirler

n

.. m~ pJ;I.!I IiZ1m ~

i11bar:ik filhwnuu

!:I ~~

tmi!~

~~

m ZlImVll

dalma

1Io:1hlb.
hjlrbr!

Sovyet .. Yugoslav
yakmla, -as:II
Belgmd. 8 fAA l - Betc;radd i'i Jrj MId :RhIs. sefaFetiniD Uze.rmdem iDlI,paratorblk: ~ knldmmu'flbr. Yn roeb,vya. ,1J]Wk mcl:mlilind Ibu bj.. iJJimI:I ynkmda. Be]grW alBin Sovyet a!tO:lliUllft murah.lrJ8.IIbi· fmI. bI.b:aW edtl~ mrm.edi1mek tedW.

K1D"1.l!m.1lIl

~~

~

DIIi""

gOriildilJri;;e, bmpliarcU ,y-eti~.kabW tlI r;ler m.e:i!'i:l.le k.etht her Mra;("u y~~ milJetin yar yiliiOi!Ceg1 w,.,._,..................

tIDel6r

d

rn cuin knhtiliyte yet l.Jrt.isaD eden ~
(San;.;:

r:i!l1IiIJbir :nulhi~
I

ii,,, ..

hl~'e-Ih)

I".!l. 1

her h3lde b1I.rD.hn siBJii .l-Ull up. enwn ![,;llgID. PW I J"l1f1 c:rirl ldr Yown da tiirJu olrnalrydJ. Fu'tlJI];

mt;:rl

g~t; b.dmd:,l idi. Nilmyet AhBeylc mwmDCr':ll1 Hl;'!)miyor, D-

m'IlIfI

diye hitob .. l~i H
Uzll."l"llie

:mat vrmyot'. b!lUl

ti ilr,,\!, y~ni ,. '~l n~ 1 yin "lmali th~,'ab !'!I"·:ek. BIJ mevzu 1:I.IlJd.-mda Bifa.lt1(; ynmWlr"llhl. 111-; hir ~'erdebumaJu!ruj.t oJm:ag. d..ibJUminii)ftt.t Fj_Irunry~..J:J hi [.kj 'h~'1 l<;la~bul· kat ~(!nl: kadm IroJ;III.!.ijDlDga If!l'[li da ik~g karlal 'ruv 1nn I-J,e~t~ buls.nl Il.rl:w,o eVdl2'R gi1:miijt.:l. nklufu ~~ 'R 1;1, pVlnd", bU.lmtlf\b.1. ndismden maJu.mn1. III o yaz. l ('10k gill-el Vf' !'I, nk g"Ldl - I'tI ",;imd.i, ketmedig-i AJl:s.ydan w.a.n:d!l. 51 nr-ru yorctu AM" ik: oguJ ml1t.f;m di~ V"'yt min istn.nb1.Jll!a.kf h: I h, Jill. va-kitlen I (II do r;;- "In "rI lur .l""'U bil It lr.imBe-yi glIrcm:ilama nol. vor, nnllanl I'd gl:'!;iyordu. y{_.rlar'. k, _ 11 ,Ir r IJrmBllIYi)rlarrb Bl1TIdan ba ka, ~ kadmm trma.A Alt:!y bu ,.. In I'". il n~ m r k bit..emedig. m vzula '" d 11 biJrda J\jJ.I.aJii "LAtin Iw.dlU Q b:t.hAetm('~ v ( ul oJ[ btr mfrh.-1i3i:!1r 0411 g [II' krtdm da ('jg'l.u. m1n iAIIk;h;tl 1~ end ... IJ bnr lSb,Tharo,
I IInd(+ g ~ncn bu t~Jr.l.bl
\'C1'I~

, Alt<.IVln "llll1a~1 h;ltllunda d. m>lM"o.n~ i.;:in ~I('n IHI·.';tlI ri nb)o dH. elieerie, bl,lIdda P{'t'lhuD It ]"tkf Uvlye-

main -

me\"'t'udl}'eti

haleti
k&dm

bIr k. ·bQy1fl! biJ= r'l11d o:rt.ndnn !tal lI'm~ il;m 1: . I bU i:1h bir :lti..llmd r.'.:kIm) ~ •

hli. Gea;<JD seft:r Ye>. i Ii.~g. ;,'1licnn lki seJll'!}'J nnit "~ biT ;: -"aJ"o .hilda. dtiDya yuzi..inde d.olaijnl.l1j d.U1" muetu" Cc.n'l;kadJJl,Vl"j'!unin (In fie •
ynhaJ:ini.
"run ap
Il[~

du. rih. nm ku.nm arUk: ll.t'i 1 . "Yabliz no)" bl1!'.ka err klldJr11a j'<1lJiISa. bill" Veyw .haj. t:I.wla b<ir rol iI)~'ID:Faeak~' il'~ d~iI idJ... Ol'll! yaln.u; oghunm b~bn,,"1 [t~arnk t&.nl • Ytlr'dcu,

I I

rJfiI"ilk

k(~!lSIrun \lhm

sY
ridnl

dI.gI. bu ~ wt

mudd l fU'l,,'r'm

tt.

~ru

III:JPtI,IllJ
~lIDdikl h alii!!
I'l

l.mn n!li\a !arm, hi

rJ~jhk

n'

.tfA.Zlru..N

1 fit 0

ata:

D

I

e
Dcmirr!iogtu
a.nll.kkrt.kde..imar

I

r

yr
karan
1 '-

aca ~l i ~---------------Bu macia iki tarahn ha,( hatti miihim rola oyn,y a

ki

I

• urn _. '!Ui l<ilM~ lutnu\ a,.1WD ' muhlm lIo!! E!!fI h,,~ ocanh ~i'~~ IlUm bllllt.lnk ~ 1I.:!.l' .LkI L;.KIDUn n ~~~ klld~ 1,";) .P '!t.~ Iil~ ,I,.,t.1 I!'il&t:n 1 rI~ ~':'J.f"I~ ,,' Kla[ I ih.er.i..udl!! by.!: ~I:I du:rm.:lk 1.5-

~{'clc: bU1II1II I,;'lo'" wami "rl:uau. l ..r ~ k rlyl! 1<ili!mll!Z, illlWs I1iJ.fiar ilo.:.c ~lkarI1I.c •

d:. L bdllam.

dI.~I:'-ba 0)' G:1!r1y1: y:m1 pnhm c1.1tl<·ln~dirlcr. Ifni".l'bah-

;rels 01 ugu ha « reketleri birdenhirc yUrYnrekte, er balrtliiDlZ yerde bir ~Ilik ve b'r yewlik g' ze "MPw.aktadJr. Beledi"
gti:ndenberi

$ehir plantn« aylurt alan euler istimlak ediliyor --~-----Nrwm

Am -rlkadaki biitun otomobilF. br"" kalar. tank ve tayyar« yapaca
Roosevelt'm
!IS
It

dn \'e-bi:r mas&.rila oturan.J;! oyni 'bir ot'kada~ gibl gi:lrlfi. me~rde bttiun mU!11ar V kOylillcrle blr arada Ikum.l oluJtR'Q I,lay iifildiktcn soara k~n:9..
IlIbuyct v~lrir.

·b"~··k bit' memo .y
uhl1'CLdlL)

i a In
.yet

nyandud.

her

"'ta.raf nda

ye en'
flicrjik
eUmClllde

m ve

memurlan h p g 'n~

blJg!l.n J..Yi ~tr ~n.ler!Il-d~ elur da b~ I{do&h:.ttl...W:en mil» ~d oyW!J.IJ·IIIl rut L.UT!.I£"i.aT i'ener b.lit'"' Um ..m,M! 0 ,ISII bir e.eki1dc nynl:)-"'El-cfik: VI! M.P Idkum eQ ur. ~er r!.. ... n 1 rDII!bmJin v cITll f<:' i' ta.luiLni.l! haJ1;.rm p:i.iL!!J"1 fi: Ilrk.:!. a kal.ae ·w.
~'~"Ii:r- ~

Egl7

dan ibar~ttir, b!nHalil 'iI'uru", b· aet A.yka~. A.U KtiSaboglu b!ff i~timD.iaJ"lnda 'Ileordilderi kll.larlar hap
hu Lu::gan iman ve gtiae.LIigldll.

elcman

<;an kkalede biiyiik bir stadyom. ya,plta~ak
'Ca.nn.kkaJOOE ),ELpililcak olan !ltadyom ara:lliIiJlin istinUal! mu am. Lillii tan:mmiailml3 ve 35000 lira earfiylo stadyom yapllmamoa k, far veri~tiT. Bu stadYGDlun in asian ykHlda baslaaaeaknr, Gelibgl Y V" B i gru:ta.ki stadyomJ.aruD. in~l d' ha.yli il.crle·
mi~tlT.

memlekctil!l

G~~~l" baf' I1l. CD rlrdd Kadar ~Id Dlmam oj<" I b-'1 ill"" san kLIl1llD hlKUIIi ~tlJ. J ~I!rinln p.ubr glme.:slnt!h.lll hByIJ lmUrll! ed«akt • Ot1.;ld.:~ £(lad'!:!: \' • II: "l)ll,'1;.'tK 3lonl.ar k:U1Lonnd:3 ~bah!;i!' mud.i:i~ b.:io~'U ~U11 davrill:I.aCa.k. VI! GlIuL.a.&n.ruy Ila.l:LtrfDru m.u 11 t)aJ:: 1(1 ,:1;;1111,;, y.,kLDdll.DI \ e lIi.aDlliC tanzen lI!di.1irk, n m Lt"1c.c cilll~~t..r, G liliIil.aa:rnym Ik] ~e:t I 'lie. diWel n;;-l~ FCflerbah~ her an rne~;guI. , :!dk ad! ~
)iU'd.U',

S~nclet'l'e :i.1;~risine ayak basmaIlll..§ In lie Istanbuldaki Gi.ilhllne Jl~1wI.a benz.iyen. li.rih.i L(Lf'l a rusHl lnngJlj~ baht;:. w san gilnlerde yine bu eIl.cilmeDin 'Io'erwgi kararln l~lim}ilk edihnilll lJC C3.DD.kk"ah, hILIkUla., balk bahcesi olarak lerl!:ewl •

ata.

sergide FrMSanJD IJ rb4e g&terdigi. gayrl'Uen.a t~tir cdildigl pavi)'oD. blr 90k mi.ih.im Ija hs&etler huzun.. ile ao;;lUH . ur , M~(.[r pa:wyoDda.; haIt\m bil'" I'Inkta.:ra. Fr~n Valmyde kurWu:junu gi5ffterf:ll bir tabto konulmustur, flu rl!'Si:m, lJ.a.rseyy .. ".:in ruhunu l msil etmektOOir. Aalk,. Frawnz. u:,..k ve 111 et.in.defi :sib,,lr'i.)le bah setm.drt.edir,

btl fab.ika1arJ da aililli imal e~1 amade lmlunmaktadlr. A!ncrlb~

~

Vu.eington., 8 IA.A.) ~ ordlJ5l!Jl ,l'liI:JJrinde.k.l fabrikaJatdn. eG.[iI"' b e ·mialiJ'b....w <:Irt"bnnak uzere gw." ch:i milrnkllue. Z saat ~aLl.~mabLI" .. " r men If; it veri1rni.!ttir .. ill'lwrlka. Jhi'npa.}'a

yam do

gUII(]e ·.for

g..fd •~
VIJ.Rl.llgton, 8 (A.A..) Harbiye m ~te.::j3.r Illua.",ini. Louis Y ahnen'Dm.

n:Ul1tir.
Sndi. bahce hallnn en birim::i me~.lI.Il;:ddt:!:I· sire ye-ri Qlmu.~tur. 'Bi.ihm

Yardlmct hasta
knrslari
$ch:rim.iz

baklc]
biiyiik bi1'

bayanlarinrn

1)[("

d

..,1 Irl

I'

I:

k.J;

!o'TI ~ki1rle
I.J~

:11oymy::m

IsL:mu\l1

IIdo.d

..-e

Fcnccb .l:itc h.1!I!' nil <1= O81at~ ~ k:l.l.sln~ c:ok " e ~Ik !rIk dlQliWliI. t:aksa d.a b.ik~'ml"rlnL daM 5~cl!; Y;lp.aIt OI.iL1l Ga.lat~ilY 00 en rb~~e roo ml.ldid..1:a biil ~t!J1iIl r:t Ib wat.mkhl ~ rill!ilL I"n d~.a hafii olrnasl r:ll:lwyn;ilc (Ly..J n",tJ c-ey.L a1ac<J.k f:!t:lIdi.r. H IJII:nln bllDw i~ l.o.IwDJ.n y.a.lJ::Llll k:-l1>lhy('ll-erl K7CM'lie d1~ ·",m!'oien "1!lpIKa'k:lM'L bl!l"ekeU!J'" nakkm1i1l iblT tabmmdl..l". ~\lW".La bilRk.c1 edill!I"C!k 1lJ.~tllk ~iJ~'I:~ l'l:lnl=n1Cil bam 't.memc;yi d:lIl.ll do~ blliu}'-QnIl'_ CLLnktk. her ne kBdar ikl takIm da £OYUrullll odalanm!1l SOil 1.iLIirnatli I!IIJ<:WI' rn~~'U utl;'nnd.:- .,li1oll;.,k!>llnll da 0yt!1:\ yuk:l!ul.;) fia ·~yl..... illiOln~lz. gtb. tamamue ~nli;i 01 blc:aIctU',

A

i giiD. Vera ih> ~11·

Be~ilrta., cia
kJw-

Bulfl.ln i'erJo:::rl>:lIIl;~ i!Jtadmda, bUJilL1: mill;"t.an cvvel Be¢lot.J.lji ile V~fa da araJ[U'\I'l~ n"L1I]l kii.mc malmlll m.Il~llirln!1I llrnlt lsinl ,.o.JlQ klardll'. I!4iSll"';a,~ h~r ne Imaar Vef:l(um lrnvvetil bf:r iakm:: 1'tt!ln2: 1;1 ekt4r ~!!! de- Vetil ::;'mdlve kdd B~l ia,:J ~ lUlmB muV;lU:l.t olmua b· cli:lbm.r. a.. itlt..1 rf.;1 I m &I.. l"t!!l'" ik:i fara:!' IClll ~l!: dddl 1.. Ukll::l .li" l' j jCOlb ~ b.r oyundW'. !BlI. 1'i'I~~'" I:\'\r!!!l Gwt:u;ccra,. V1!!! Fe! nubah~ B t:lkLml I 1,;c,r~ilasaCilIo;]<U"dR",

le:liler tnbiabn temiz havasim bu bahceden almakta ve baht;;enin muhtelif yerlertne konulan oparlorlerle Hn.lk.eVindcll verilen mu.z.ik ne;lr1ya. tlm biiyiik bir :ze:,'lde dfule.nmekte. yaz eglenceleri l1iJB topla.ntlian da bli ba.l:lI;:ede yapJ.lmak i~l'I bir dam 3"eri '!T.e bir tane de t.enhl s.nhasJ. yapllmaktadrr, Ciimhurtyet mc-yd9D1Dda Ebedi ~itlimjz Atatiir'kiin heykcll~ri etra.fi park h line- g'l!tiMLm.i~ ve do", tarul beton it!: ~'apI Larak ..lliidcDin etrafLna biil'iik rQjektQr 19.matmla.rJ. konulm~ OntSl ad t€ bir cenn t halini alm~, 15 hir plafiJ.na s.ykln ala ra.k e\"I"' lee In.~a eJ.ilen evler bel mye taraJlndan ,iotimlM!: edikJldt Sll" rctiy!e yll<t~:r.lmakta va Ctim.buriye:t aJ.M..I genj.ijl tilerek dart Wafl betoll jl~ ~evril ektl"Wr , &OlIO lim~'fI. istim1.ak edilen bab. c;enin ik::Il.r~ISlRdi\ki .li.rlgiliz ltonag._nm n J apllal'Agtnl N~!m Dewircioillllldan sordum, - Bu bl yl kamilen. yrktu-tarak
blJ"

vatau scvedik.le a~.lacak clan yarbem..I;Iire kllJrSJnr na kaydedildikl rll'li ve valimjz tanaflJ:lda.n. da bir e;ay z.iyafeti \lcritieeeg-mi yflZlDlj-

dime:

vilimiz. ve ge:neral 1llu?..affe.r Tuj!savu! bll flY ziyafetindl!l! hazll' bl.l.. hmDlU!)lardlt. Vali v.e gvJCI':'I.liD. tuklar kadmhu-1mI.Zl. turmu§tw'.

tun. Bilyaniatla

,bHdirdigiuC' sore. Ford en sen ave. tanadeleriuden bl1'iEilli muayenC! etm k 8.tZWlllilU izhar etti~ cihetle Drdl.!!dairesi pnzartesi gililii hunla.rdq birlsiru FCird fabrika.sma gCindere.eektir, O,rdu I . eJ3i, Fun evveloe !fa.de< tmiJ? oldugu . gi.inde bin tayyare v rib vermlyecegim anlamak m.C"me-j,; l.ewr.

N ork, .8 (A.A.) - Amlr I J...eh.. reten blr 'I'ransatlantlh tayyarel'llll!!l Lizbona gel:m.iljli:r. M~am:J.iJehy I}iru.-o di Lizbon limaruDda kmllHWl Iki torpido ve dort muJ1nbe yeni harb genille.rinin iLti.bak Mi:ectini l:w.yAn etm·. Lir. Amiral Amerika dona.n.m.a~ SLm.n azir o!du!';mu soyl mi!Jtir,
B tnnLfhrIn b,_
aImi'iit-..i.k .) evyor Tiinin Ya 'ngton uhabiri biT Fran);l;;: t.'lyyare g-emisinin bir I{a.n:ida liman'll1a Ii lerek 50 adet. C'urti!':swright hombsrduna.n. mJ'Ya .. rcsi yi·J..!t1i;·er,cgini ildinnektcdir. b Nevyork., 8 tA.

el ri

ba

m

gam

so

'ledikleri

bilsbutiirl

nl.1co~ -

Hem;i.rel.ige kaymcdilen 85 baYIiD mL.l1ltaz.am. yiirtiJyilillerl A.tatiirk.itidt.:~ina: gidetU Tllrk kad.llUDlll ilk ~@l J1giJ1.i lwymUAlru' \"e l'f&ta.n ic.in her (ColdalnhllgJJ y.aracak1anna "fl ieu. blnda oeblLede de ~a.uI.a c;arp.l!i" ma~ hllZlll" oldn.kl.arma dair and i,,mi='ll~rd.ir'.

I

tara..Lrn

padi.

H[llk~\'1

binaI

lI"l.

bir brafln.n
k~JlUua

b~ldiy~

at li VI! ,L $
YRpb-

Celenk koyma. merasimini mliteayino :ayni ~doe Ve' muntaznm yi.iriiyii!iterle u.skeri ha~ta.llElncyc gidilm iii, o'l'ada. geneLal 1t.fiJa(fet Tug!;i \:"Ulu.m at~li h.ibbesi dinlen mi~ VI] generallin Ilutkundall SOIUIl. I se p~l.a.n.m.l~
kib

Am~rik.a.da. hiJI1.lin f),\ronobill .Eabr:ikli::m slli'l.h ilJi&l ~kL.!:r NL!'!ry"ork, 8 (A.A,) ~ Cb.rJ'sler I abri.Ra..rumn bi:r milhendisi. yakmrla C1tomobi.llerin in!}a ed.i!d:igi :mr'atLe bafii ~J lann imalini.n de milinkUD o.InL"!.qguu sdyl Ir, Dig l" laraHan Gener:al Motrs I:!irketinio reisi Wilson, fa.brikalat mm Hendllerine mUIi miidaIaa :it;i.a vt!rt l':ileli Iter ilirli.i. vazifeYi d.mlhde eti:Ile~e amOide bIJ Lundu.kJanm bi.Ldl.rmi§tir. N t>,"j-'ork Times gazet.esinin bitLdirdig,.ue gii:re. ditc::. bi.itlln oWmo _.

mtiltefiJrlckomis.yollu, e"\'Ve1c.... m~ seJ.a h.\'ec; g ~bilbiwallarc sipa OOilmi!i- olup yeW W.§a ~ b nan tayyuelen alm.ak n.iyctiD nulundugunu llil(hrm.i~ti.r.
Bi("L~ik Amenka.d.a.ki,

rin milbayaa

Is". e<:; del. l"'tin !tit! ~OO a.d.et muharebe t;).Y).'";I.f'a5iuin i~t& ll.m:w!
eifiImek ii"t!'I"cd"it. Ii' "at bl.l tayy:.:::reldJin miiuoeriklere \"Crilme.l ine isYe[tID riza gi..;slerecegi f;uph Ii giiriinwektedl r.

5
m" Uef Jere krsa
(8:1 Gmt', 1 In IIi ublf.JId..)

Lla. beled.iye g3.2inosll

l'acag,m ..

O. Ferw.

-

Bu.nlann

yilpl.tm aSi _Jiron sene--

SABAHA

l..m..an propaga_'1d;1 MitlrI dok· ~ tor G\;ibel£, Q,=rlka de-vIet ricalinden. me~ur bir zaLa, ilu arb ba;;:Iam.ad.a.u e'\'yel:!J1l sud ri ;s(iyle '!{ti:

.OCIA

o kadar. ki Amerika ardu.sun1.ll] yslnlz e.ski dI~~ }'~yeni sUa" lon, tayyareleri de mii.tt.et""ikk'T9" gOllderilmiye h1~~ ..Bundc. bic ~ olma.diiIm. bilaJtis Ame.rika j~in buBUSi bir menfut bulu Ilguuu Cwn."Du. manlUlIIlI!,'1 uyle bit" -;:orab lilWTeisi Roosf'V I ~ 'o:derle A.meikuy ki n lIecu:ti. kllluldatabil.erikahlara ill.;c. etmi . -; ki{'('", ne aynkl..ii.ru:n... f!iy,c· mu.k4·- i et tme.k d~! -gini asia gas! 'I'e~ Tay~ .. reler 0 k:t.d:ar ~lalk dea . ~., H.Dttit l~tesel.r en . ilJimode o]I.1Y0l', ki til cU:tJan el.1f"n ~1l1a.m.ly,iCl1o:J:u-; ell eri ne blI kacma.kta hl~ bi:r m&h.tur i;OrI !ll)'U • __iirda;n ~eye ,·';mlt buL-lmlldu. J:."UL Wen ~ g5gi.l:sleri.l!l{! th O~ter ltanftau. ~. bu taro yanmJ. olacal!:tJ:r., ba.roeketiylc .A.iJIta.nyHJlL.... ken.Jialni Bu soDer v,e bu [~iI1B pfflpa.ganua brtacafbkta.JJ lnhiraf IIttmi~ adm-tinealahlldigine !lallu bUlme ehcmm.iyet vermiyecll!~ ,r,~ Ur;;, erikahIa:r .A1Jn:t.rllann I[(Jrbll" makllm dilill b\;oyan eta. 0 halt; v talArl;. hal'be glr ek mut,[ik (:,rdLJl.vJ 'bi. harnl e fl' glta.- d bugim mii llef.iklere eD c;ok: muh1;: ~ olduklarl harb leVUlmlm gonI!a.kl, ve bir ru; hn ta J ~.Ddc bilde.ren AmerikanlD err gUn a:;Ji: Li.n A ,TI,lpllya hiUrLr.il olac.akla.n.na gOnd~rm.emru d b lde:mek lUzlmclJr. IIB-na.nt ge~l!!rJ!. Ammkadn. Clliun &rbine JtnJya dokl.lZ Ill' milYfJn1a.oCa lUm3n "'Hwr. btHl!asorrra gi:rmi§ti. Onul1 In.,l'I'iliz ve Frannn t. arturl.a:n. g;.:rz, ~J,.:ri oldugu SI.zJ..ar1il.yarduw !Ba.rbin i.i~ ~e um· c'i tlll- JJ.c tnpiZ. d~malH d<J. bu.n.l.ara • 'UL:l mini" olmom. Fak l Uli ~c ttll n It e Lm.i.:gtir, ~u yi.U.dcn (ll"upa&C!Inra Amerik.a m iitter . n y.a.nJ1! gUl'ldK. lill.lngiilz ¥'e tlZ Al'l1enkabda harbe gi:rinc tera.cinin kefcsi birIl,Uemir (rluyordu. Z l.en Aidenbire sarkn l"e bir sene sonrn Al~ manya teslim oldll,

r

lere mitc"a.1tkd elegiL mid1r'? .~ HaYlr., Siz oyle dlliiilnmeyin, Fe:vkatad hit hal VI! ahvaJ zuhur etmeill~ ta.kdi'l" '", g lecek sene bu vaJrttlel'd gazinoda otur-acairn:J21. Parti '10' Halkev1 le\.hlllariyIe bele.. diyc oWli le\"Illl:t;w g"i5n~ dii~i.i:n ...

Gtiflderdiiim fesim yanhmcl hem~i"l'e-lige )i'tI.lj.!a.:rak dlm:le b~h)'a.II biLya.nlll.l'1.mI.7l 'VC vali, general \'e .retmen1e.riW. bir anrlH gCistwmek ~ ted.ir .

ot-

ital y n tale.b,lerinin yeri no getir·
- Aw.ertka haaydB. 1:10..)flU:

karetet

buhw.du. mil? Bilwds,
gib.i tabur

ay,oi hir .asku

halinde

51ze ve

Biz bOylc kOIlWJmakta !.ken bpIdf.i.'!:l J.1elam vererek U\; gencin i,!:m
girdjgmi ~.rdum.

Yur bazl olgelBr~nde zelzeleler o'ldu

pJl.ma.kta olan ItWyan
\"11. "pO~t.:1 aervisi,

mm tak.a

Itlir d~fJ.

tJund:m. boyle o;Ll:caktu-, Bn PQ~

reketi Diter

tarih.led
b.rnftJ.'t:I,

bild.iril.m.i"y~. m~m..IeHt d:w..Ilia· ~tll ..

olliyamn no.kull n lIQben:lD.l' edi Imi~ \'C rna ::;.la..batgUzaf Jia., l.t.aLyanm QjlHlck.i me.aalii hii.kk.J.ndaki I];OktlliJ'JiL:2[U In! b~ttr. Ro.m:l, IA.A.) - B-Um m~hur ibideierin liava hll !.lIIllanna k:t.np muh.afo:mS1 i~in hU5USi ilJtiyat tc • birleri a.lJn~l kararJ~ 1'aJdJ)l kalJhrJlma& ve y l~ro nakli ido, mweler hal.ka. kn m:l1Jit1". BlT~Qk s.tS"m.llkJ yaIlII.mJ~ ..

I

Bunlar-

l:Jelc-diy'~

ellcilmen

nzalnrt .., Her halde lIleml~k~t

l.il~ merin-

de ~QriL']mek fu:ere encfunen lruruLl • C C, emlilerini rnhatslZ etmem J.f

i~m aynayr1 miisnad0 miyerck ayRl.aca.st: memleket ifJle.ri hep Cu.mh.1l.riyet gen;lui uh " desinde. ol1hnm:lillkta ve b'cI. gi!fiJ;ler:in verimli l!Iln.h.l!llllc:li olti.rU. Illem..leket· te hUm1DaiI D!.r iler:l~e seferbe:rLi&miD b~l.aml:'!l oldugu gtizde:n !1a.l.O' m·amakta.clu".

nlw.m.

enerjik

Anka.m, S lA-A.) ~ Buraya ge. m..I.'}tIr. ·Faka.t, Ih '·Ie otaD. In"Unakal~n malilm.a.ta gOre lii.i._n ak am 2lJ)[1 l~t, czcu,m!e RQlDadan BetW::i.e, Mf,uli· He 21..56 a.~da Tok cl \' Gi ~ ride, Lh~bona. Belgrn.da. mikrcse. 00, bu S.Ilbab.l.15 de de: 'lgirdde Hudal)e~teye yapilao ef.e:r12:r i.p geii!lD )TN s.a.rsmblari 01 • ediJmi!jtir . mlJJitur • [ ya' b:trb hazuh~ Za.mda ·V"tikan. 8 t A.A..) P~pa. 0.0 .Zara., 8 1(ll...A..j Biri dUn Ilk· ili~ru:1 Pie, :barb haJinde 't.ii:tb:iik edii~B.m saat 20.50 de I;-okljiddetli v.e dj· me!k. ·Wwre iht!iyut tedbklt"rU ahnmaE'el"ll!ri 1m .sm!1h 2.3(;1 ~'e 3 de orb Sa d:e.,.wn ed.il.digfnj bThlir.mi;ti:r.

de ba va yoiJan rntin.~

ttl'.

~
I

Ayni tedbiTler\· ... ilu.D.da WI ::UlR'" t

Canakkale' koy muh..
lalrlarlnln kurslarl
kiloy mubtarladlc: kitipleri1l H:i..l..ke-\'i alo.IiWlda gC1;C[IJ Y1Llnrda ol.dllIPJ gibi bll Yll du kW'S w;:.L.! m:l~tl'l:". CUmhuriyet TIi-rkJ~ koy m.uht.a.rlarl. Cumhuriyet rejimioe 1a.)'1k bir Bur tte bilglli yetiJjm e ve ed.indlklCli bu bilgilNini k6ylil. \"at.lu! ~I r ntlllsuual~bJ.dirlar. Es . klJ eLl kb)' lUn liD. nllirm:aaJ.LIl..I a.n.Iaya. mlyan mlilbla • lflIimdi hocam \'C II.... 'U. kat! olmu lur. R~ ieB-:J.dlll'cUi~iniz "biT MylUyli mldrt.ebt~ (JkLJyar~li tiil:l!-lil giirmiij. zanm .JI·rsl nu. 0, m~i kn.uunu, kuy IU\llllfilillU e"'Zbc-r1 '1t1.! tir, S Kallul1lann madLl!cri[Jl tl srih etmek RUI· lIyl hllbll'rlfri 11lb,ll ed r. 'Burn.don (]a anl~lly"r.kJ. kahrnman Turk 1 oylUili.i VI,! I l.JbLan g01;lI[((:e Inki¢ etm ktLMJ,jr, H~r 1Jr> y~p.i.l.an b~ Dil giinl Jrurs .koyllbnU..zu.n ilen adImJllrlfl yO ri1m~ul'Le baJjlJ.cn timJr.Uc:.nlen ~iF.i ol·D'I.II.1jt.u1l;' •

tux.
GiresWHlla

Bunda an gUn d.ev.am od~n

Giresll.n, 8 (A.A.) Di..iD gec(' bur da s:at 21. de klSO .rure.D b~-

ItaLya il hat b mile buhl.n.abile~k lI'Ieml· ketlerm diplOJWI:tik. miLJItI~3iJ].erini iskiio l<;in &i.rJ.te - a.rili .p'ar.lymdu dllireler hazuiamm.~1:Ir.
H.n'a EIlunl.urUla kill1l"l ~~ \"auzere' ba.zJ. :ma,tazabLr bD~Clll~lmJ;;tlI'. Bit ~~ mcrdi-

m

tir,

1

atik:lq k1itfiph lIap

ill!'!',

m'

W.mJ.. ,Pa i in hUSUiSi ZUhll bir Slima.k yapll .. :Ifi8SI du:}u n iilmii§ c; de p m.iiS8.8.des.ini verm m~"'"tfr,
''I,.'eaJ"';;!i\" dajres,i leksandrlM
\":ttik.1.nl.n

tit

bir hareketia.l.'".l ol.muljItu!".

cil~i gurm
V~L'r \'e

budlll.l

G'
GLl.:.m~hafie.
I,.'C

'lumede

8 CA.A ..I - Du.n gebiri satl'l 21.1:!l da IilddeUi digl .... -

de~I

Papabl"l l3M'11.y••

A.merib en bilyfik yan:hml
ma.k

u.ar g~

il"tIlJ

btl d,·fn'
kaJ:rnSlllqIll1·"

-n BeIer

yap.. kl ka-

l'i ~.10 da ha.fiI rumak ii.zere buf'3cia ill zeU.ele obnu~l:u.r. Bu Sll'b·lh du ~_At .2.'LiJ d& vidukqa id.d til dl~r bi r sa I"!IIQlb k.ayoi1lu.nm l:-.I U I. Ha3-U.l' yoktur. -b SIV(l.S, 8 ~A.A.~ DUn ok. m burad::t I!illat 21.50 cl dipll1:JI"I [elen

Iw ~nm m~rl\czin.e bni~l~tJr, Kil· Loph' l'Ie \'J;!! U1". [der mulad zaman~

krmek iJur.:' dblvarJ. n It! mct.L~ .w.lilig,nda )'a.ptlntrgl musla.h.kcm ' lrul]llgl[l kolesini Jd.Ji bir ~umk tEl': blkltj eylemekledir. i
:1

dan rlu.ha qllvel
A.nwrWllIln.ki

II P3.D..III.ll1""tLrl{nll)rut \lD.purlan

li

111

:. I.

I ••

_..

• ......

"abao
Londr ynda.

imp'3ratQII"U
l1-\,A.. ~nbJ.k H be:;,

8 {AA) - lLa.! - , :ran VI"!PUI kum.pnnynlar.JJlil.D m mur [Ii rl dun Tn . eye hare.ket 'e
So:].n Ft.ll1d~o, Iaz.m~den "Lememe" i:;;mi.ndeki ". trtlyun yiJ "3purumlJl. Oregcm de,'letmde liJlIJl .A.s.tol"iaclllllll.l.lua~ be )':'1 n e LlIllJtlc rlirr. wnka suhnndfl. blJlupan "Ii' ·ll.. ismm~l dlger [111' l"apUT cit! (nuul An1~rlk ahilh.:rin.ilt bu' IiJJliallin .:...I ... al llr. ,Japon. . h.: - 11 riJ~mf'll"ri
(:e-nU~t

nu Alamdu
UioPflI'atOru. Haile

• ~ I;i,...i 'run I1.J buJundugu ,. ya.h.ud l~ n~

re
le

isvh;lre-Alman layyarEleri yeniden t;;arpishrar
Bern, 8 (A.A ) ;u riJ!iiai
•I

Uz.en[] d" \' Llkna. gel n [haVa.
ikl
I dLi
I AlmB.1J

-

15 si1l}iyc devam den orb ~iLldl'l iH£' rla'l~dll olmustl.lr. Iia 'd,l" yok-

.

yny.:1 gi tm It il::!erL.' yult:lu oldugu ilak kmdn y ...ba.nl.;l meml~k lh.·rdf'n w -' lI"ih:n hab rlerin. ILOH,lrau'l, him' -1~c l:U:ll'llZ: ()lr'l~"u biltliritmektcdir ..

lill'.

Oi ilidBki i ~aat fa·'

ali

Bugiin

bvic:re
ve

ftJ.flllJ V

rme

Ul~r

Ir.

f!t'll'p!!Jmal.an~da

iTti

ba.f;I.In nb l"J yJ,iZll~ sek 'rl mutte . (~ !~m M1in Qlif'l Atru:nlia ,efldl.rl r1~, !"U buJ [r fl -rliJHt 11 l{LJltul.

,e

hn 1I;;:rt: I:.an'UTC vu:rel i il!,yyru ~
_., lor,

m~iI.ir. O~ f.ayll.nlla.1UlU.§1: 1.. Bun larlfi iki~i.WJ'l Y1lJ1l.Ian m 'n:n.i yarn-

MU • mlillR-fikler IT l udy yunhmtn i.' 1m' hr.

oJ

k! nJI'r! gayri

y .. p.LJtn.asnul.J

Jltt,

Aam:m

bamb'jrtiLman

tanr[,l!"e-

1 I:'U:I..W JIlIII.ret Ldlil.l1

k

",11l.lll:rJU.f-

Son d ~ '"'Un blllmW),. V l1i

V

:r!iiylevl Ii hi= kO)lLiilf'I" bQ- ma-'

u.mir, S (A.A.l - fi'L~ .. y rei~1 rlokwi !iili;ameddID wal, dilll al~Ank . db . imJ..;.e gel~ \-"e bu dnb Dilriliy gidpr Ii 'Iz 'Il'den hllrnb ,cl.an ktiylrf"ril1 ) l1J.l n kl1rulDHl.m. i"mi tedkik clmi~t.['. KlZ1IIlY 1ruTUMI1 u..'I·.arll1thlll iDjkHi ClVltl"Ulda yel. ~drm ",'ilptll'll urn k ih; ktiyiln HruJ m~llU 11 QnCt' t... . "u[mum&. iNIlSl~,

ololo(
l{(l.
!II bil

Litvanya b ~ . J iii Ue gorU~tu
S l A.il,.}
-

]{"\'II,

Tass oj

Tokyo, bildirlY ;

(A..'

D. N. B. ajull!l.l ~i.Jn. Japo.n nlji;lvi.niI::!,ti ~yaret

Irly()r~

llJ1lYiln ruamahalgilzan

yo.

HI.U'Il;LYiJ 1l~1.r

edcr~k.

dH bfiiln.1I:

Avrupathd(j \':l.2.ifct il..:!.kk!.n·I~rd.:e bu.lu:ru:oulf.u::r. billiird@me ~O-

[)omel a.,itl.!ll8lnln

lit Atolotot diin L]L\'an:fu h(')'eti "'e-.bul~ I'L'ls1 B. Mt:".rk1i;1 knbu.ll tml~til'. Btl IDii.I fi.katta T.....i'l"R Jll)':lillt'l M ~ , t kCil\"S. p!-.;iri B, Matkenei[J i.l' ,Uh ~"II , , )'llDJI'l S;("I\'y~l el~i ha:zll" buJurunu!ijIIl.I"dI r.
-

(Sir

Haftal,k Radyo Progr-;;m.
Olmyon: T.I,y; nCf!J $alnllr. U,JO/14.011 Mihlk: .Knrl.jjlk.
( 1,).

....
(~:
JJI].n,

1110 J'ir.~l).lU "·C ml1u.l"lu:t 3;lii"li: :ll'Nh lZ.35, A..inms vc ml!'trori!ll(lJc~hotill~:l i, I!I:5IJI CiDIr, CaI:m'lAr.: lhIiliru .Oo!r-man, ~n ~k:'tt', Jb.ol;m GUr. Ffumd.l TiII'~'. OklQ'.: ~ .. 'li'okBJl'. Al.kil. $01 1l.J.0/~'iI.:3Q MiJ.zjk..; l'l..u(\1k orite:>trc t:o. I lilY n. (PI.). 1 (:;lEi.

halir

1lIItikit.i)r;.

J ·isale '-"'uc,adele u~.,
I. rarl

04 III nc U Uih I red'l!! I

HI ,00II Plrca.'!"lIDli \'C ml!!'fl,lli!'ket :&;1l1t ay-u. UI ,I)[, M!L:lk: 5011)1.01· 0'1. J, 1Il.l0 !lHI:rJ~~ .Rrtd,vflo a:t11 orlu'~lrD!;1 (OS!l!!. lbor,l.him OLjlur). SoprllllO Hoodl (! ~umi,ln .~IlI'...ki.I~. is.in MLI~.lk,

ynkt9. dd.nIcnmCl:k lizer-e Mu.ar:if V~kiU taru.flnt11l:tl bir d~ia deha meclla Kur.!1i1l'loouc olrnnmlJ.S.l" leklif eclHmlp}, relsle bernber bi1U.itflweblliSluf a3'~go. klllkDrak biiyilk. blr vecld ve h ceynll. J[~~IJI e Ltiklal mi'l1'1!l] biT' def!ll
daha okunmul} ve tekrar I1lddeUe oJ-

,

bey
Vii)

tiLl"k Akif.i!n

d.eJ.mo. Ofi~ t~vfl'~cii.llk4r mnumeh:-

tesLim ede'.IlI. A1cirdi. Bi.iyi.ik: AlalIlIu bUyi!ikHlJcI ~mu bilLir

do buh.llfllllni"l.l.

Ratti!. Akif Mu;;ud.Jm. atruLbwa a.vde.t.iruie bwstu.hnn deyken H~~ T!U'1k Usmrnhl1d~n ziy t t oh..l.ll Tnl'l.k UR b'.lI" k.ru;; hu.zurunda buJu.l1dugunu, !.'{!I ALaU.lrklln gcr~k M'ch mt.li.l Akif, gcr,(:ok tljLi"kHil mrll'iil buklndaki .yUDm(,k t vcceuh ve ihtismldugu Slr:uJa BnklrJ

Neclb A{km). ~jLOO PnJr.rillJ1 vc j"i\C'lIl~kd UL.05 Milzik: K:ll'J, Ik m~itc.

tal'll I"r.
dUJ 001.1,=,

1...·L'vdd Call1J.

\

"or'

It!!.

fA.l~~

.kUjllanml~ll ,

o u)'~n.

UI,J.(t

1WIc:

R.1dyo

O:lil! or~

Dinhlm i) ~r), .blimklle,

SDi>I.1i1Q

Btdrl~

~

HI,;JO MJJl.lk: o;:eb).
HI 'LI

r.h'nt~1(" 'L SJI(11 1\, fl, lit tmkul., I (5111"1 IR<:'ll,Jmn, .'1h.n~
,t'

Btl suretlo Ibtil Ud mo."!1 mil]<:bh rooooB le.rd.i.run oldugu MIU~l
1I1I("CUsil1lllM j-'lUksel{kararma

gtin evv I Alilll..irkU.n

;r,tC-llllek.("L&.II.lJt

j'ktinl.D

me-

19.15,

KQ.rl!.,:~tl,

!19\.(5 :llkmMcC't OIyarl, ...:!.;rn,g !r'e mil!~lDJi b~,\.Il.'r]~I. :ZMO J1I! ~I.; F:l.w hcydi. UI.4So Kmu uI~,;1 ~T.u-ih1..en ~\J'ffil::!J), ,1,00 M1J:z.jk. OILmI..'u: atlk'kl Ikrm!lll, latddln bkL!-, lfu!;m Ciii', till~md~ Tok.IIY. Oku.J1lnl1 I: OI!lill Tol<!:;""" ~Ihnr .. t Jr, -"nllri'll Kl!Ir.olo. i·, 5ali.YC "I'olmJo, U Aili~ n.tS .a.t~lc Cll2:bllnd [Fl.).

~"J.'

'l!;:Q]"ot"'J1 huberlcr}, :l!:!l.OO flld .. ik. C"I~rll:u: \ eelhe, wl'!dtlln d~\ G'.Ij! lur, Olty)"I.D~ 5a.t1i flo" II!I.
:lO.JO Kor .....~Tn
1,

etrnistir.
AL.alUrk, £",undcril(m 7241 mallj1.all hi., bin:n.ii b~gCJl_lIL~d.lgml, yalru::r. ve _"·.m.lfllzbu btiltliJ.l rnml'lilJll. l:!cgclulij-lPfli her zamna Eloylem k teyBUyUk

Okt~, CI:V~

20"jJ,
:.11.10

M,Jf.Lk.
KOIIU,III

l'''n!rll he-yell.
~Slbb;]L S;]1aU).

di.
($eL

21:sn .tunk: Bad)'o Dr, },.• P I" orrus).

orlq!slr!ll l

da

He . ~wyd~oldugu g:Ibi edebiyaUa At. tii1"k Ibilyuk vukut \'e' 'vk 5LL1Dlbiydi. Abi.din Davcrin dedi,g"i gibi

Iamu b,iazal wiiltig-~m Vol! Ibliiyi.l1!: IIfllriin hal ""'1[: 'h abnllu :sorilUg,ULUI, HakJ.u Tn.TIik, AkiJt4 .BciY]L!'n:l!~ Vil A.kH de Ibuncl:m ~k GlIUfloll1ru.JJ:1fti ill'lm.lo.I~, bUr!!Il!! l ve ~k.kilr~el"ioin AkiOOJrk.Q Ilbligu.l HaJek..!Tnnktall rica e~ Ofldan llOn.na gi.i~L ri !'~Ia d .~ 5U Dtizi n. ilave et.rni!;ti: hhklul mal"iJl .. A.h, 0 glinl"'r IllO rn~ bcyecan.1I gUnl rdi I 0 I}iir, .mllew. 0 gUnkili. b!l!y~eiUllDUI. bil" i.f!'i.desid.i['" Bmbir fer.o.yi JU,LTiWJIll'M bunnlan ruhlnrrn llitlmbl1J,.r lr;m.an balail dakskalarun bekkdigt tJoMl:' ... ~ anda yaztla n. 0 ~, r.I b>fu:Jlerilll, I I Inymdli ~ir iIlabrasl(br,
Ba.mIml.

:tt.:3 0 11.,IDII1ckcl u.1Il .apTl, YO aj;lJ1'B ~.buiIiel:i. 22.1! AJdJUi ~fIo!Ir ~"r~ ~J. L"I.oQ ib.ik: C'.ft2band CPl.). 2l.:ul~llJ Yarmk.i pL'O Ti1I1t W kapan!:!.

2_:U.U M.I Ik:: Luc,l{:nnl" l tl"'ll'I ,lo.l!.1Jtn 2~.:J1J MO:""'I."Io~L (I t '!,)0':1 r I, o.j.ac.3 kll!.bcr lerj, ;,."d;'(, oh:tm - talr ·11,,1, kMl'lb!yo - IJI.II~ ... l lH.'1'Ii':\'~1 (11'1~'·o L), 2.j!~n !\Hi· "Il; CU1bll.ml (Fl, J. :3,250/2J 3~i Y'l1nnkl
plUJl~.

OOiILllI

bilirdl, AkUilll yti.iJmek seciye.sini de her zaman lliutllJ takdJri ile- lI'~ecll2'rw. A.klf
de una 1(0l"I"§JbilyUk. 11i.i.riIR~Uemute-

ea.~

bti'nzed.w Icims

'am

yn.z~'!:!.·1

-

F'r~';.m

ve

ku

1-1. 6/19..JO

I'IIIA

10/6/1

() ~AZ,\.RT.ES1

lUll Projp'run ,'C InCI"I~k~' saal I!.,)'lIfL• 11..35 AjIil1:5 ve mt'h,'O~loJI II . leTl" I:z.:jO· u.uc: MllbleU! ~:!TkJ.L.tr (1)1.'.

11.30/141..00"'il~k~ H.. n.! mfutk
]IJIO Pi:"oGrnm V!2 m~ITII~el 5:lal 18,05 M.(l:ill!: Oda m LH Igi (Pl.). :t1l.J() 1I'il:iI!ik.:lRl.LdJ I) C:lZ ork~1.l:UI.

~Pt).
~·MI.

1:':.:11.1' PfoO~liim ve m'·lnl.ku saat 1I)·:JrI. ~::!.:Js. A,IIlI'lS ve m t('{JTolojl habl!derl, J:1,!iO 1111.11.11., Mubtellf .m·klln tPI.). 13.:l0!IUIO MU"l.ik; Kan51k rnLizik (PI.) HuJO l"'to~am meml(!ioll:! lIilliit a}"~II'I, l!l.O... !I1uill; S 'ruon i.k miWk (l' I,)

,·c

{.I;lI!!I:

1bn.b1m

Ol.J:U£). Ram, Cev~~t K0ZJd.J11

1!UO MllLdk, ~: l'IU1i1!ll
\l't.;nll.P.

HI,:.m Mi.u..i.k: CazbdD~ U'I,!. 19,10 I1HliIJ~. (::11;'1.1 r: l";1l-Ure Io''-'I'f':m, I'l~[lk ~rJ[ l.;olJ,

1:<'1!!1':;,m,

Oliuy.lJl:

~:

N~

)l'7.n Ahin:an, Radl:rP

h1.:t'i .r.Tilzii.k: z.e,bclI; 11II"il.InJ:'J. ltl'l!i Mcmlr.:kcl 4.i)'lt fi)',JrII rl.

$l<lIKi9n[

(l:zdl!Jl.s..:$,

..-J. IiI

veo

!irt.m. 19.4:5 !I!iITIl~(!t :sa ....l d:y.,ri • .l!J~ \Ie m ~Ifiji Jb;J;hcrJc:ri, % .00 lIIUz.ik: FlLS!l be-)'!!!'i.l, 2iUO ~~ODIWTI:I ~Umwn1 .~rll-ij'c \'~ bee dIEn krl1,iJo~i1. '20,",5 M LiriJI;.

mCI~roIOJI habcrl 10.00 Mut-Ik' k'
:.!O::so K':'I1IJ.~Jl:l, :.!O.'I:I IIhkdk.

l..l tI :n,tl,

C.. liJnL;][:
fLk
.·CL"!klII.

F'~h:1l

iE'i2l'8.a.f1,

~'Hlr

h:H,

Re-

Itgs~le itJj, Hi!:; bir def!l. ~rD.laru..:"Iaen ufaJ,c bi!"' tgbi'l"M bile vukua geiJT1@'" .iJli~tjr. Sr.:l.k~l"Y~ ht!ir'biniln CD heY(i:earth n-iinJerinde, A.n.I,aradan uzakln~m'l, ~QzWme leblikcle.i z.a.mamo.dlL Akil o:rt.allg1 l:eskiu c~:rke[l .$OfIe d~yon:lLl: - Tl,;!!hL'l4l mahlll ]t'ok" E.....-vcl AlIn.h, (Ina U'ilustaIa KemwE), onW'ii ask~Uigi:ne gtLvcn.ilit. OrnL.lmuz w!!all::t.h gal"'be ~alD.r,.k. B1ipD:l i]llD.nlm liar [2] o gW)lt·rt y yalll \liitiio 'IfI1eb!ll.~L'l1' bLInn §ahi"jjilir, BliUldan IH1§1rn A &turkc suilcbUltt" buJunmak i1ze.l' An· k::til'aya gelen U~tara Sa..girin butilrl rl podd.t'Ull h~I'hangi blr suretle eJde edet~k Dabiliye Vek:iJj Adrian

o
nU

liiir bir
kimM

daha ya..ztla.m.a.z..
Onu

()...
belli
l~lI!

YMamSl.Z.,

de yazamam...

Onu ya:zmak

o gii.n1t:ri cQl'mek, 0 gUnien y,~~m~ Ui.zmJ." 0 ~iir.nrttk b-emim deg,hlir. O. Dlilletill maIJdIlr. B~1li:m i'I1i1ltl'le ~ 1:0, k1ym~tIi' bcdiycl'lil 'a:ludur.

Bu.nu. Bii,y!em.i~. \'e go~ler.iw ~ yarak yatag..El a u2annu"t.,
Her ikisini de A:Iln!h gBni rahme.tlenD€' mazhar 1ul&lII.. ~fEDm
{1] Elu rlule)'iIJ! m ..,lo.ul 1" ...d H •• ltl II)C",:lIk

.B,ir Komprime Hayal Kar31lig dlr
CAPAMARKA
... ..

ICUI'!11IIl1mrli",n IQItllbl mll!illl~r<erl'l
m[l,nd(!rnI!.1HIIi

Ahmd
Ahmed ..... k~r

Hanl!t KI~be'lflnlnJ rl!.llU!!I'Ill'11
~lrl1.IaI'~11I'I blllnul'll

~;

CC-"'dl!t CU11u, Ki!ma.lJ N, St'.:l'-

h.1II"l\; Fubri KaI,!~ ,l.z:z"edd~n Ok.Le. ~ N..bile RAlf. :i1l.ilOMimk: Mum fo.lk.l.D["~1IDl1iZWI ;';r-

Ukl.l.Yun.: 1\.1ddC 1·~kJ:".:' 21.00 .M 1J.41 J:- ~ JI:l.lk TLJ.rknll;lll"l. Muz;uier .F'lrflth ,"'I" $.IIIr! Re.::ro. ':!j ,10 KQfI~m[[ (81bl.iyogra[YlJ~, :1.1.;10 ~IDZ'lk..: Ki.I'OiIk Orkl.:'lit.ril (~t: NI:'= OCibA~kln>_ _:!2.lU Memll!Ikf'l sa.al • fa1l, ljI}ans b.ol·berler[, zir:Jal, ham - thvil l. k;l.mblyo - l'I~kul it.OI"!la5'l (Fiy:lt) . ~~.!i.O MU.rik~ ClIZh.wd (PI.). 2.l2!'i/:2:.l..Jll Y:rrmk.~ pro,Kr.lm ....e- .1lI.panl~,

E:n S kllJlk z8.ma.nda :size e... bLlyiL-' Yiilr'dlmcldu·. kalo) i, gJda., lezzel ve ne.fa.sct baklmmdall tatmin ewd ma.tu,}' ti vo yiiksc1'!. C\'.3afl haizd.i1'. M.e.rcimek, OOzelya, blJ.gday V~ s:rir ~rb.li.itk kompri.rnclerim:iz:i b~r !'erde bLllabiliJ':';.ini;.!.
.-

rot.

SoleU

Y"ilVU

A.Unloln.

:111.10KonU~;l
.1Idk1:D ve miaik: II. i"fiii;l l\IDioU ) .•

(If'!.ll

... 21.30 KofIIIli4!I"bkdinu

Vc tEI'tija.l bn,g':kl'i3 fI:ill] Bedi.l YO-

BER.LiTZ 'Lisa _Okulu
--t ,. B u un
1"'J'iUHIu.ea,

'I.9... illn! looillH!I I:tll'lll~ir. 'i";I<y bu 1_1.l r,1 gl"rr!iJl oll-Siydl, t!1~ ,iJlI!'kc: )'olo:, b!!i"l1!
ml!l'!!llftll!k~t

MUSTA·HZAR TI .
.KUfutU., t:'irilti: l!Jilfi,
CIZInC" :l~lk

'l'bnCild,l. ~illi'lkLl

lI1'1uhtcr"m

m~d H.I~ln ~~~dl mdUbul ,,",!II m,y.,,,!il!!li"ljldlr. NIII pnli bl)'II''''~lmIZJI!, ",1(1 rn,UbA~1:t .... IIt.nlmi.l!ln, n.1I da Irtlkltl .
111_1'1"1111'1:111

m~lml~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

A~.

I. NIJIU

CAPA

]l;}dYB ork~

(~l·.r:

,cli'il-tmnlnl

II'tcml)"cllc.Q1 lii-

inhisarlar U. Miidiirlii
II~'

blldlr. [:2)
&ilh1JI::

1Z.30 bei·leh,

;ay:l!'"l. II,j&I:l.!l lui. .. I!!.b= - 'l.1h'o'JJ:lt,. kam~ b.lJtQ - 'Build ban; ~I CFI,}";.}t) " 22.:!IO II:lhik: c.mo;u'l~ (.1"1.). U.lo5 - 23.30' Y,l!Inllk.i pl'ogr-.a.m Vo! lta Dr.[ll3t,

mil JJ;et. ~lIl

15/6/1940 CUM'.ARTF..sl
n.30' Prolfl'aTII v,~ ml!lTllol!:.cl ~wilt Ely-an, ],U:i AjlJ.n;, "'I: mdll."Orolc-ji hOiberl~d,

Malo!m!id A'k.IMfi 1;11,

h:m.)'ltl ve I!I:r:rlInt.

;;.nrimLml!;i

mlltoblnc-e

12:'

~iU Listik

th.J.lhnc

1ngill2ice, MuUUlCl.
3 de.rs. Ayda 4

ll/U/l!»O SALl
lz.;W f" 01"1 ve memlekei 12.35 Aju!'I: "'k! ~roloii 12..'1Q H[Wk. .lII1M•• babQlHi..

13.$0

1\1~.

IJs.a.n 1ru:n;;lD.r.
Hal'tada.

,k Dotoru
--o-~

0

"~Id"· U,reD
I .

m.at

C:.Jl:mlal": C'evdl!t 'C'ag!;J. Fahrl Kopuz. Zdbtli B[lrdii.li:ok;hl, Hayrl Tiliner. Ok.Uycn.:. &di1c Eri.ol!n, 14.15 Halk tU.I"lit,jI .. i., ~ .r ~~ ... \'C 'S Sari Hoe<:eb. H 30 lI'i.!blf: "fliYnielJctlmhur (!)ef: mhsnn Kun.oer'. Hi.I'::;/15.30
19.(150

li.riI.

~ Cc\ld.I:' C~&kI, .f'!lbri opu!, .KmI.id N,. Se.rhl;l1'l, l;a.edd.Lr1 Olde. ~aJ'; MU5t.'l.fu COIglD.r, A.zize T(j~
1iIIrI.

ebe Naciyenin muhakemesi
,a;oll:wr Mehmed Al.iJ.i !lI!!Jel oda.smda. tabilllC:a. He Oldiirel'l. ebe Nacl~in m.umn muhalkeme:s.i.ne. a,:;,.. cezada d!.!VimI ediJm~tir. Bilzl . den) !:IO-

11 M.UII~m,""m t.e;:'ld~ 69J.'i'~ Un muv3Kk ..t teml.l.:lll Gl li.r",dJT. mEk.3ilwll" 2oM/1OoUI f'c~~l!lTlbl! gun J .. t I~ k- ~ ,It 1 I;C" t.,.<:'\ ".Il:F~ ""'_1I.'t au'b~i",:!1;:ld a.lmI ](om L'I)'on.und~ !I;J ~1IDC:.k111'. IV $artniime E~ I~. ~b.ede.n pan.51.2 abnlltlihr. "II I:ksilb:nl:jO'l2 lttkilk cdj:"X'k 11rl:1131illr "r111;lml>nin 90 1I.I~U mould ~111,1 'Jl ~1i tk,o:dtme gan~ i!l~ ~ tl1'\ll:'!'~'" k"du tul I~n ,....b(' ..[ne \",rn){Io'l'i V" It'k... 1mc!!rIntQ kllbuliln~ muta:r.amrrnll '\'esika nll'J'Ullan, !"yin Oll.m;:'n /tU1l \'12 n:>ttll '" 7 t ~e JlliralilirUe birlikUlm£zJrur komL.';ycm h'iu.[,(ea Itl .•rl. (6)

bll'l"ld~!'!U (Pl,).
ailil.t

ADka.ra, 8 ~Husw;i Mu.babirimiz-

MlIilik:
ffuJ.t[

Caz!i):mli

1;).30jI4.oo MUzik~ 1K.a1"L~ mWik {Pl,) !B~I ~iIDl ....., 1'liI~llklo.l:IIIJ N>IIt ~yarJ, ~1.i05 114(Wk; C;l!b:l n.d. (PI-). ~II.lO t;ocul!! !I;UI tI. l'iUlI MlIzIJc :Fasd tll!yeti, 19.4!io eml'eH\. SlIIt ayaJ"l, ~i n me kGRI)oji Iwbcrlc.ri. 20.00 KDlftU$lTlIl (CJ1~run s;a.ali). UU5 Mi:iDk; Ankara Iradyo kfu:nc ISS .l!'

HI.OO Pr-ct;:r.ura

vc mcml~ke~

lIIyan.

MLi..U.t:

rt.1Uzkk

18.30 MtJJ:J.k: .R.'1dJo·j) lbrah..irn O!:cllr). n.oo KQDW:rn.a. 11l.15 Mii;cik: C;lhml;lt~

en

(1'1,)"

Qotk~tr,,-.D

t~I: I.IiE.Q YE'-4Utn.tf501'lrl'A KULU:UIiIINIZ~ SiHHIDl'INll.l

mclduiblar

'VEl

istiBabclcr

okwu:lluik -

C~'d('l (:,.11"',FdbrilKopU4
BlI.Sl"J Ottu.
~~

taD ISQnro. llaaeki ba.stahanesl eel" ~ tabibi AJi ievket e'beNaciyen.i.n dllJoktonm

Z~Mu BaniakO.l:lu,
'rmda~,
1!),4.l Memil.:ket

aUl.

:n.oo

f>iIi:

II'!.qc-U. Idiln: cd~f1.: Mcrud Ccmil. KOllUSJ" : (BkUS"tlcI 'lit' blllkuk sa-

Okuy:aw::fr:Arlze Tilizem, M:ahmud K:Iaya.l'l, aJ..n:;
Y!l

tol" Ali 'i[.e Il~h otmruhkllU'lD.i lIok~ka bi'riil.e eVlenlllck niyet.I:D

mc:-

de

~~IQj~

hat.erlerl.

21.2.0 Sl!J!bes1 5.i1.1!1.t. 'Z1.lO KiW1<: Kil~ ~rk~l;lril (Gel: ~~) So:Il,lrano ~di~ ~I]

N'1l:J:;-

2-0.01) Milz..k. Calanl;.!;r: Ct;r... ·det 'ii;agJa, FalU'l
R;},rrj

.KoJ;Kl2,
,Ahmo;d

~
~tl berlerl.

KmllI:kct. R:.t ayan, ;,j.ans .ba.z:iralIIt, ,1!Sb3m - tn.h"II!iL, k:lmb!-

mhtiJ BiU'dllkoil'IJ. Okl.lYi'"ll'l: R:ldlri:l' Emn. '20,20 Murllll;; Balk mrkil.l~~

tiner,

old'llltmnlJ Na.c.iyen:in bir ;giln Ki~ .r.emit;iy.an i.a.mi.ndestajyer tliill' dok.tom "YehmedAli. bwmi Mm~ aL~ejm:I .. dewgi.qi, d.lIIydugunll :ifade !l:m....~T., Ebain ID.z J.\:af'~.i, Na.. .. ""'--_..lI Al' it . ~_1.. II

ciyen.i.n

ro -

ruaJwl (FiYiI". n~ DzIk: Cazh:md (PL.) • .1.3.2SJZ3."3() \annki pro.&am

"naa

Gtln;I!3,

lhlgu.nlll, erke.k k~ii!'ri

m-..i~

.I

e m'jil!i.U.D 01 -

2I!I:10 KOllu-91Ii:l
20.50 ve mllil"r, r.,UiZJk:

Gioinun me I:'lclul).

K.GD1l5

mn -

D1va."

ve

st'-

C<!l.a..Wil£. Cc".dcL

paD.qI

12/6/INQ, ~'AJR.5..w:BA.
I:LlOI Pro!fIriml 'iC ml:ml~c1 ACt III:!I':U-I. ~U:; N~n.<: ..... o¥l"'~l1'orlJloh baberle:rl. 0: 12~ 1IL1l.i Mubt.ili I ~Ylu.J..a.l" (Pt). Il· - n.J(l/~""oo Mibik: Klij!;;illt IIU'kC:i5!ot.l (~: 'Nedb ~ln;. IIIJMI Prnr.ram VI!' me.m1eke't _at 118'1'J, 'l.Il.a:i ~u~k: C.wr;wd (PI.'. I&lO M .dk: Fa.'ld, ne1 etf. U,.w 1(1!m~i11 (D~ pollnk::!. ~dlsderl) 1 ..10 MImk.

O~~ ~~~MUl>tal:a Olru)':ln:

~r.~~.~ r
Cal,lar.

C"<IiJa,

Bii!iJ'"i

K~~.

I

'"

=======================~=====~~~ •
Isl.an b u I ~mniyet· S aDd" I::' "d'" ugufl_en 19l M U Ur'1"".. •• d
M..:hm'e<1 "tu['l!1m~ GUJOfltl'i Ile R.tiJt, ilbd:ltitinln ]~1'l!U9g Oll!"l;[]b No. :We Srul.tlIp..J1]Luillll ctwil (liS75) milJ's klll"fl blrlnci der~e ipctelo; ,edlp; .... adeslr,.le borcul11:! vl!TIDi!dj!:imlcn h"klnnd'l. Yilmlilll l.3k1b UUl'knt' J2D2 Nu. III kn.nWlUD 46 DI::I maddm!'lin hl.ll\l!U 010 mel mllddl.'$lI,e gllre .atJlmli1Sl il!"aL~hm ~~y l(:a.lRIP1jn Y~Il1c,lliJ' lI:llliyesintn K5,.i.~i mi1balJe:3[ eskl. Rum kilbesl )'e.rn M1ra.'1yall :5O~Dda cslU .... ! ~ I n, Bti !l:n )Ocm 3( N"~.I.," Ik.I "fiLl k, rt:ir blr klltq nb~b b;:lh~U bic 1:\,'ir1 lam.4IIU IllII' bu~uk ";1:/ mliddpUe :l'; :lritQomll'a lmnmJ.L:ilur. So US !.lp'l.l ~i~U Ii: 1"I,)'d11'11;1 dre T-I.g Tnbnnkt"dlr, Arlhmwya ttlnnek u.1i,v1::ll ('250) lira p~y ,Il~:h.~l \'e:rec-elttlr.M.LI.l.l IJ=L~1;u"rmu.di1n ltll'"lnln te-Jl1.Lll;rt 1111..: da ~l1btU oluliIIW". Blnkmi::o; I~u~un HIgll be.led.iyOl" rE!&j.DlI~Ti n· kLUil.iy'l! ru::umu. oor~l!J;)'1"I a1ddlr. IIrlbrm,1 :rHrlil:.JJ II e:s I I ' ~ar~hlndo;!n 11I1),}1 ....11 lo!'-I:1ld I~ t !.me-I-!: Ull:!(Etll~n: :II:mdlJ!; I1l.i.kuk L~!!!r~ !!;"'r'lHSlnde Dll;lk bwund.uru.rllll.~k.11I'. Tapu l50iclL lI..;,yt[1 'l'en;I~I' ]ll:zw1!IJYI b~I!I~ll d....~i1rlnlJmt.'<:!1i.:' "'I,!' ......kilJ :!r'8. In.d:l V:JrdlI, lI.rttll"1'fl yo .:Innl'll illanJar, 'biJru::!rI I'.cdkik i!'del C"k !!..hlJfl::. ,lk;J.ntMl rj.m"ll'nkul h IUncl... h~1 .m ot-rcnmi, .~~ V'I! j'llib<lr 'Il'hrnW'. Bir.intl arnl.rDl:t Ci/sti'lO \.:Irltohw m~ od,lt pazarle61 t!un· C. IOj,lundn ~llll ;!~:m[b!!lfrlllJ'clI", !tlil 10 IJna L2 ,.e bdar ),apllol('wdlr. Mu ...tlk.kat Ihale JDpllDbii!1"Le!!l ieil'! tll!k11I i!dIJec:ek bede:.lli!i krrlIu!m ollnrMi! I 1('.1 li:'l.fm gllYl'imi"l1kul miillil:'Udiyl'l.!erilc . :mdlk: IUill;1[1jml I.wmmn.:n gefQ't, all'" ]miJ!U .~hr. Abl ltakdird :"0]1 3 thralllri Iaahbfidl1 bilkl klllrnok ~nrtlle 20/0/&4.0 ~ :rlh.mc mlli;;)dU ~ilh gW.u ilyn] mahc.ldll! '1'1:: ,11l'D1~ail'Lk S[[1l iirlulIlUl ),upll.aC'ilkhl' • .£11;1 I ,nltLm;i1.dn IlIyrlm('l1kul en 'i<>k ,i,<rUlrillll:l U!l'lllbJd~ bLraki..ln'i:uktrr. ila 1.lrl tllllll i5W!1~ :rH~ a;a'b~t olml.'l'iln IllBDISdnrlill' Vol! irtitak lIft.kkl I!mlllbloerlnJn bu h:Jkllluru \'e bllll51..W1~ r.~bI y(' m~.f(" d:lll· icddi::'lilltllll n~n rorll:W!ir!lm Itllllltl!n ·)"innl 8"IJn l1;ind~ c~ Inio1:Rblie'llIl, lie Dcrl~r d.illl'l!IIilz!!' bllJUrme!.ia'I'.l lA.umdrr. B~ 3ow-rl1'r' h. I 10:1 ,lrUlll kll1.r!Ilrmen!.l:i ~l.anlal'l,l IM~.I.rlrl 'titlrjl~ l!!ieiUu.lic 1!.i.Ibit oh;tllfo.n1,.ar ylL:I' 'tI.ed linin ]).'"I!i']dl~t1:l.<;.J.t"il::liln bsri!; Icflll1d r. Da.~i"" razl~ m[Jli.lm I IIII.IIk j5tl1·ImlClill fl!J9/:l!l.tl dooy. NIJi• .sil~ IiIlGd!Jt1m!J; Im.lruk ill'l<!ri ~rvblinel m.i.lml:&a.l ~tmcler"l I1iImDw. il1I:I. o.IWiW'. I

i5e 1m ~a.ndan haberdal" ol.ma.dJklannl fjlly14~miilerdir. D1ger bazJ ;ahid1e[' iC;in mahkemc t.Illik edibnilllil".

cl:1A2~u:~.bm Baal.
:ll.<fO M.eml~k'lfl OOlit aYBl1, ajCi11.!3 h:lbe-:r Jeri, ;t.i"l':J :.t, e:sb;a.m - t.a:hvl1 ~t JoiilJnbl:,-o _ nukuL bonaEI (Fi),:I!l'.
(li;ent'bl dl!L~-nI.c - ,.alJKlftaslle). 22.!>QoMLlnk: Cazbaod (J?I.). (Sa", 23,2,0 '1'2 kad ...r }''llinR 'l.UII:n <,I, 19~ lId, 2:2,50 KonU~lli i.21J SI:"lf'bui; u:l.l.

Gayrimenkul

Satl, Iliol

nU "a'i d.:1~

'~n.

Calm.lilr:

Vtti..bE, Fllhlre
IIk::"f.

Fersa:m.,

Rtrtk

23.251%3.3(1 Ya''1nld
p:II'11~.

program

ve kn-

Olclol".Oln: Muz.aUe.r

lliJ.U Mmtl<:,kd a.;~~ iI:!i'il.rl, ajlkll.!1' ve b\t.1t.:n.l1CIiojj b"berlUJ. '!(I.MI M.wk: KIIdm ~c~id k.OD.u.r'J. C'll1~ RIi.Jc:n Karo, V~lhp, Cev.;kt, ~~ Jar, FaIlrl Iil:QPUl:,Kemiill N. ~, 11.uddi;n ~I!;k. tlokolJ ·.,nl::1r: ~ ~1t1;l)flJC\I ~['II 11~ .20.35 Tcma.il. ~].J!iI S!;,·h, I 2'I,oif'j w.lk: Rlya!etlc mhur bonll.olu ~~('f: 1 tI It\in(ul. 2:!;an McmleJ,:;oet :la.t ~.)';H!, ",j;l[Q .hab~1 j,;''', F.1t J .. ..~n'lII'l - Lavil.ilJt. kllmbl~ \,0 - nulwl bonHl~1 ~FI)'..U, 22_'lU "'il~jJ. C .. ?b.llld r PI,).

)
",.IoIC ...111oI; 1I!1'b!:.llnd'c'n:

u..w

KIli:!lki:ly
!!,e hllber

tl"dll';;;Q¥ ~bi!5!nde

k::;yulll

Ik,.-n

liI'ubc:. .

...crmool!l1. 'kuum ikiimelg:IHuJ1I ~ 'l.C'rkcd!:,I1 htlhl<il.ITI lliJ"htbil:>J (J2~ ~ U Mu: a K!l:um r;~llll HUsey11'l HLI:.nHUyprun IrtnnlirL.Lldii ~i dUe
Bel'(ltIIU :Sul:;lt·mlol adJ'l!IIiinl

~e dl!TllaJ

~""t.

ra.t', ~lI, ta~":ldll 1 e 'buhlltduil\.I lig
fl.", k."}mb

n..

$lbl!fJlbe mD.fum ilA!18rnfill blldJ.I"mottII '!ldl-

,u-

1 __

[';1
1

il110 Qillli\ilr.
m .. lm Lidill'Ulgu 'f;!illk"1

YUiillifi(;i AIII ..rlllo! i15Ubc:t.~nd'~I'!":

flr"'kw~

bh,,'1

Irl"

TI:l1<;ltunl.Ur.

T. is. BAN~ASI
19 40 Kii-r,ij k 08 r'il HB$8 ph:Uo;
1

l Ddet 3 El .'

::!"OOOUr:.ili:k.

100D .51J!l
250 100 ~.

= =

=

:':000. _.

Ilr.:l
" " .. " " "

I.LAN
~eb..rtm.H1;:;l. ".l:i:.i.rI~.Jl $" I d! bl"Y Qtlu BllY JU,pIic v;,Ud~l mu!;evetllye 2!n,rniil Sa.;idC't iPiUdlHl b~llil.1'D IDlikEil C'dm, IuyII1l!!!Ui rI-'I'i!ik:l !:ill ka bl ... v:llrl~~ kanunl \01.11J~ndiJt:.lI t II d lJ"tcJl" 11rta.ob ...l 1;Iehrc min~ 0&kl. I man"III!'l1,lI r. Ll lUJ"L.: .nlo.~IInoW :. otInMIr ...... bouil!lJ'8 mWiI.c:D.I!tL illin 'Dlu.m.W'.

:l.;,.2.5/21.lIJ'

YOJrLDkl

pr'Jgr .. JtI

¥C1

.ka-

1 :t.!1'JI

!/G/IMD Prov..m

PEJJ..5.EHBB
YI!!

U.:J:i, At.ms Il L.Wl!,
Cilinl.l.lr:

mem1, .!:it sald linn. ve rnct.cilroJr>jl I I.:Jo!'-rlm. }"oer3::m_ V..mrl ~u&,

DtllKAT

....

50

=

:!I(H)Il. = J 0(10 ~iO[]O, 4000, !)2-~O, -

:UO

~~

=

= ::1750.

I

-

lKRAMiYE pLANI

1(4!itddc.r: I -5l.1bot. I l'Io], .lIJ>., J Aj'wto;!:, 1 Lldncl~ln l.arih1lirtnd YilPil-

F.Il'I.e

R..

crIIUI.

10 HAZ.RAN '940

O~lincii Yll- No..757
L- __

l

Pazartasi
~~--~~--~I

'l'~)&rnl: Y1illd SA..8AH

hta.n.b.I

TELEFON:

ZOlM

Her Yerde 5 Kurll4

aya
.\1Ul:u:t3-:1WD

irid ar ___ adasiru da istiyorlar
art

i...-;tilfr

:')te~

~ddd

" .t\1nuwyll~>L yarrlUrllD ;}Je~J(' oyu!l.m3.ktnn 1'1~ 'jlil1 hir mii.tl.o. ("lin

I""~thl

"Io..kovada. !'k taJ;dir edildi. (UoJ.i.i , 'lJ.S.~ I'HluL • y. U:T.min l!.>;Jl g~U nIlS t~l'r..uJa.1"l (la uMui;u 801 vlklerec m\'\'hul. Wt b' iI.at d·!i1·
rbni)"'!(:I'gi
to ~ bkL'l

iCad

D

·1

Wr,

ra> Irle>'ll
I,g)

Amerika

CilnUJurijleti

Iarimn ern ni aldl!hrH 't' bu tehlike:illn yalunda kendilet in.i d.! tehdul erlebj[ e'!ini anla r'lII.ga. lm~1 !llll~lnrihr gibi g(irUDuyor. Dllrt~" nlo Olc!;.mdc beriatnde daha hhla l!azl ub..!;i)ar. AlmMlarol. bakmtz nnsrl ku\"I eth i:nn:jleY', cnlarla iyi g'L",:Ln.. '1}ch Llllf~ ~ Jt<yiil d u ru yorlar. Almanla rrn klr'/\'Ctli nlduk tarmda !1iibb~ yok, KUru;o bunu inldir etm~mi~tir. Fakat Almanlartn kuv-

ll\.. SO\"yCU~'I',Alman IhtiraslD_'limul bir tebljkr. hali-

hede e

yaplan taarruz

·· h aI ma k darr bu t un ceb mo xa .. au
.1.1

•• ··k.·· zayiat ver-. 'YO -I I .. iI az I ,ere - =.:inki$af edemiyor cebhe inde
40

kuvvetleri 90 (,rka o.larak tahmill Harekata iftirak eden ediliyor. AlmanlaF bir nok,tada FranSIZ mudafaa hatlarrnrR ger,isine porofiitie ".her indirJiler .. Alman Jo'nanma&1 denize aClldz
IN'GiLTERE

Bir ingiliz tafY'I.re
gemisinin balliDI

s
ij,

\'cth olm ~I (lnun L3I'afml. iJtizaD'l. }l l bir bl' 'lra.fhk muhaf:17_ll etmek i m asla Ir scbeb l~t":i.D et1ll~Z.311-

dogru degil

.5 nlcr onu

arm kuvvctlne imam. 1::mrs ire lllm:\.hlno. 001 ekmek i"-LCycnlcr~Tl L:l'rfIIml tutma It vo.."'lfe 1) 1 . mi.J.k~Ur·fLrler. -c;;linkii bu A.1m:ul 1<;11'''' U muttcflklere kaf~ bir I:> lebe , d h~{ gl.i.n ortadn ne U,ljJj1~!tD 1:m-hi.lcl.kUr no dost, CUnkii Alman) i d leri ~oyluyurbr: TJ.• v In 1"1:1D.!l ' bi]nle~, di·
II

is, !Um

J b J ud I1r 'Ok,1 \T1.'cLn..l r, I)'orlar 'C 7..ayUl rut lnkkl cle!;'d, vazil'esi I:.L!ur,

lundu';u'lu ve 1l'LI\':l'nfenill de kU1.·· vetliye, Y".nl ldw;:mbu-a iwt· ten !ban t nllugunu Hail (,,::hYflrhr. Bin~(c,:l.le::,h, b1:~iiLl sauLt olaa ha1;;11- t Lar 'sIJ,da. b1.ll.i A1milllya t.a..reflnl iltizam nck [I' iu i Hen ureal r Y.l dunyi:da 0.;10 bil.Cl1 -l'Icre UIT ~od::H- akll erdiremlY~.o :ahmJ.j' 1n.nlJ:l", ya ).Jm::J.nlara S;l.tL1m~ bo."nlerd!r. Cnk ".iklir ki ilidc~ik nk.a Dcvletleri ve bilhassa Amerika dk1u-J UmIIJnL).'I!iSL arnk kCfll:li:sini ll:;ipLurlL5 ve A Im;lr"l te tIll kt'!'IiL'l.ilidr[, k. etmi,,;,Ur. Cumhur relsi RoO<.t:e\-Tclt'UI lore Am<!n} II dcv lOt a, ornlarnun Ot.eU!!D beri bu h-klkaLl mihlrik elduklariad: stibhc (';1;111 'm!:z_ Fakat /UtI ri~3. efka un.C;illlyel;1 Avl"UpiJ. iljlClillc k artgmamak ve h:ulJu.::rt LIZak IUllD'lak lkrinJcJ'dI, A.menkada UI{

Paris, 9 (A.A.) - Sut 15 I,lc H:J. • ftU Aja.:rua askeri vaz.i)"~t .baltk:mda ~dakl telgt"[l:h ne..~'n.;:tmd~til!"~ A:slIoe:rl' lIIlo.hlillenn kana.atinc gil .. re,. bugim, I;ok mUhlrn bill" giin ataa.ktu', Her ne hahasma oiW'SJ, 01PIn l!Ietiee aim ak istiyen lJI~ab bu llir.n lmvvetlenru muhan!be hattwa sUrnriilij Ise de, dUn iI1ilcllrrl8. ~ ko,J3D Fr 11."'1l. krtutari, bur;ijn de mu. 'beye ayn..l azunle b.,'l~1.3mi tal" • d.!J:o. DUnkiil pddC'lli m.uhareKle:rriclI M1nra £Jl ,iddetL Alman hiicll.miu i:.:1~
lw);llII

-

emn yevrnisl
--Dn .. --

:~8ygana· n ..

cenuh

istt.kamet.i:nde

yaprlliH:.

AmJens'.itJ eenub b6Igesindea MCiye. u-mag, iizerinCle Beauvaise 30 , ~(Jmet:re kada!" IDt'I,afMe-h l3!"cteliil

C.·n(!-ra.l We-ya g nd btl sab:i,; 1 Mat] 0 r;j orduta(:E.:>nu: ::l IJII~iI ~1'I11(il<

P;l.ri~, !:J 'A.,/\..I

-

I