Sakibh

s.ar.
N~n~

IUhsho~_Q
NOI ~"

1
Ii

ICI.,.!

LDL 19~9

TIl .dndl IVI.NII II"-'"!!i •• "AMIIII!. :I

~I.~I"

12 in • Yd, No. 8750

HOaR.YET \,1 HAKKJN YILMAZ

O'DAFUYIZ

•• I

nu en
••

uldu

Amerika 'DeIngiltere Iradiseleri ga ,ndan'Dedikkatletakibedigorlar
Duruma II'fi'li harb, deDllemezse de bar.,I'D k.orunmasl i~iD Batihlarm Rusy. Dezdinde 'Dlii,terek 'bir te,e,bbiiste buiunma'iarl! muhtemel go~iiliityor
LGJidn: 31 lA_A.)
!i.F~.f'III

o:J_1'" !lilT!!,

In edna Mertebesi
dier 'Im,'l'ambnnd.., mW''' I;iIJIl}: DlIdmdl.l, '!ilr U to; .,:I l!\Ireder. II~ .Olltl I!IS-

ko-r-.d:u II.l.J.nJm
ikllT. f~~ :rATa qriL~

UN
,,-

d&Iw.""'InJ;D Q r1l1~, Dill PlUl'mn. ballt; oldll~ I !ilterllli'. Vziim. df.n, 1Ll'P~IJJ, bujil.aydlLll. !lada~
b ,. -rm
iiD

dim .1.,1111> ¥ulI:,..ll.r Btl.! 1I...~ ... 1.. lDIllnim btl" bll hro ya}'lllJIIBn,br. 1'rllolli. 1r'IPMt'" ilru.e~eri b-Ji1[i1.II\o:ii .~~..-l:uu:!<ia DO'IM m.L.ofl bilLIill Iri!r uytil a"JVmI,l~lI·. &:III:NCI: Iii. (A.A.,) tUl!il«l Prllll:» _ D'll.i~ P",i. f!lp'loma.tit IIlwlliri Ed"-1kI1i !if, K.(IT-.r,r blliUri~r l - 1i!.1llliYllHi k~kln.F b~t

R IU
...... --~--~-~~--------

,•.

I,a"

liiduti'rHLdttfaJlf{f

cdUd:1t,H blidirile'Pl

Iran
~=~

OTdKmfldoll
__

m.

RUI
n'W)'

u~ UItltll.i.:!Iil!.

YYiiOIIJ&V¥I!mg
"'Iill~

d.t.

bhlldll' IUJlIDlI m:11l'b:i[til dnMlUilJ \'1lI'Iht.

HilI' birlnID ednaM. ol"lllIl1I:!:iMt "'~ ~ IDI:\euttu:r. l(e \;d}'t ·imce dtmokr'Mik geT!kI'YIII, ~rb (rimllll, Yu gel la" ifcl.l.:rillhif Cl'tiu.m blJllo eiI~Ii3b.nl aku'!'!>DD liu IrG~ Ik~H, lngili&: M(iTt~lJli All"].;.l(,l't dr'la b:I'-, Clroda g~!lM""I11~ II.5t.!I habl'UDA geI[r. Dr r.. rll, IJ:I II:!:a&lplue, Ba.k:D.n1~ ~Jlt:I"~. :r-:zarI1ift baJtnrumz 'I'Iiirlliiydie 01['00 Um ilcmo.llh.!.l.., btlkllin sUrm~. HilI' ~yll1 en Uelri!Oi

I.nm bildlrmClk\o>d;r. ~ h.ller "'~IIJI kaycUJar bll tu.k bi m..1I1.,r;Il;1I h ... TIl lroffeth-ri '1'1' I'~~d. III) d taIlri-1 l~

h\llllll,!lulld .. men!

Illdllk

..

bW'lmduklJ,l'Ini fnak{~I', AIIl.l"l.m..n ~l d. ,...JiJ HiI.Q It&hm..iDl r

rOt"dam;,

biULe ~
rcldor_

olJlll~

IIIn de,

eno

bl.l. dlllDDknl sb""~. n ... ml\Oluda hev~ IIbn1~lz, ILu "adly-e elli bdti be, J'i.Li.

kwl.a

U,,!1I

gc,lt

duuill'kM!i.!5-Y·

d:s.mWim.m.

h.blJ bill'

k.r:rfiset

blule

"!til

eVlill .ii1i1J1: Nm1~r

yw.

Avus urya - Cek hududu kapatildr A:vusturya
Ii..

dot&IJlilllll.talllr. !uldlfllJ ~ I .I.. JDII:.1l llOO Q1Jnnn~lIodlr. ijaa 'IJ'I:I' 'k.:I1J1.h.JIIr (Ii! !Uml iii.. I, .!!lI. 'li dr!)
H :.._._~

IiCI.OOO

I!trd,.,_d..

"~i

'.h!J!"" nJ :tu.llilrul.t&kri1lm

I

Ba$bakanln d··n Sivasta itabesi
- Su ,h.,. hul IIII1Il1D B.. t..akan !['cmlC'kct b"l,n.hlll, ... io:';n {,om 1 .. tlIill lIl(lrIl.Simtlldo blll1.l1l1W:"'tlr, ZIinCLu bildirildili:iM 1I"i-"!!, )I!D~ 01.. t ".. r:'Jld.a.i; 114m d .. kkiLrl1 l' lU'J""Ull"';. nlllir S",tIJDllJ Ii ]"~ II Il;i"~'" m""!.lJr l~~uhllu..luLhr. 1!I:lIII:I.3k.a.nm IIQntmmtorl I'lILIlD. ,(,iii ~"'oiImJ Ii•• I 9>1l , ,d., •.
... 'III djOI"IlIlJ

Inr f07l1lt ___.....

=_~~
- R?~-e

Izmirde
BSIIan

beyanname'
-. me Com hurl'cl;!1 .gJcy h·
dnrPJrliua ber,anlD.me
yakalamdl

I

.un biri

bu l'o!D, bh.dr;u ¢k I"VOlalbtllr IlD t;yak oint. blum, i,.~ b~ bj

re. FnDu..

'L"3ll'rur.

eril!;a

Vu-

Son hiidl .Ior, !;ek""leva"y.da komunioll",,, za)'l.rlad.J~Jna de~:
.

drml , enUr.

..,..1 rak go lel'iUyor
~0:_A#i~ D;!.!.n.rl!.tl

bi!' I'Hcll!l \P-'J'kI1 etmf:'Z. .&mma ba ~Il lIerl de1)lcra hill Ul"lll";ilJ.Jl.i.u: lid Dilh:'Itil'!!: lJ.llll'n, ball! fa mllDdan ~

lie ba n~ o· n r. y. a·'s·'· .1 a c:: ....
1,m'l .

Ba, bakao, demokrasi geH§lme.sind,e ogretmenl,e,re d ii " e D V a z i f e I ere i Pi are tie cI e d i k il : UH a I k i.dar,elerinde ,ablsiara bag:(,aJIIlDakfeliket 011 r.. "
s'.,.. ~al
(T!!L.! 1>11111.1

:km1r, 19 rT'ele!onla) - BanI.kuyu. ,8luiitinde 11100.gijnh:rde :11ba~m erke[] IIMUeri.n.de ..:uddft V!:I H;;;l'!.lI:lardao Il!l,;ei1ler. duvaelar.:fa, CUmhurba,lulDI amct: Ia.. yIl.JlImm.t1lrte ruUamuta-lilrlar. PaUli ta:r-ml..lldso yaplloo Ilk, b~ t.Qjp .melicl!IJiodl! Hllyrettln To-

~1l11. Ilerlililde

cl 11

:ran

1m., bl!·

ker lsmIude bins'! beyruma.rnel~rI duvnrn '''M'ken ru<U!ltU ~·al!;B.I8.Il." DnI '!ill!! Ilillhk~rn{'YI! ...eriimi~tJl'.

<....

1&ll<h-,,: !Ii fB 'II.C.I tQ~" tJ ..hIll t.d'l".
..

rtll;!"trr'!;j

CskmllQuk:J;1l - A'I'tlIll,l.IJ

1.."",,\.IDllfL,r. auMi

Iti", 1o:i IIU-II htulu b""w:

Il"irip

'IILk'UUlll:Itlllr-

Yapdamlyor
Lomln. 31 lUI, (UIIIII]A.,~. tury.& ban!! llintJ.dpnaatnlll 'LIDlIIIII~ Ip ,An I~~ tl!.llblt edl!till. mllhl«t )'.nn .OWl I!'rmBlrteillr. Jlq.lb:Jk1 l!llI~mllYiL m!!uk!!lII!(i1! (EI'ltlfmtl 6L • SLl. 31 d J

blr

~1Ii]1 Ii~llmroigll edllitl I'ktedlr. r"I1tl· I:Imu me. blltilo memlekrt 1 rtmJ(tIr. Blli' ku.l.Id mill>etnl'dlleriu1D. (;a~dan Kdlm oliltajuu bi_r ta10m .hII ve o)'lmlub m&:lhabJaJr dlllnl.la.~iihill tt..lJ' r.:u IddWar U.ef.l 1lIJillmtk-

!lOklh:Jo

I\l, anrrn

Il.CliI,J t:n8.ll1lttl:r. lIn lIIiJlI.,d
(D'Ylml

!IIltinb

lil,.

,...ldur.
!It (AI".) V,,_iqlollii!,

D.o.h& r...J. Wol..n.k 11111111liii0
,lUI .. .

Futbol
UZlmaDI
Mr. J.euvell raporllllU verdi beyanatindl W'CJd. eUiillDi. lDt,liiizQr

Ingiliz

VIl,iII~lI:

SD... il'd

·ited.lr. Bu IIIIL}lJ.oc. D ~ . e !mIumldlJr Id, balk, ImIlJi·dllIl.I:I.nJ.. 'Ilop\llrlvtlk gUD~JI!ra '\'I!! bft&liU I'el'lerbnizl ~.dJl.!!.1Jr,

dJ,,-e lern;l dlll.ler, MeclJ.I liIjl'i'iQlIde \'t' ..iUDmltrde IS ]ll.du V~ dJ tl!1' mu.lu.llllcl ah ~'e 'I"Db tl}'ledIl 11 1.a:)'!Ia ULmodl. Isto·
InaiIbtWIDda bu lIlahishl

lIut Ifbru!k MddAIimJ P&tlil'l!.nlim d. akt:r(iDdlm milreme I!IDIiI&UrtLJ'do ... lOb. yurdum~

~k

Maarif Suras), liseleri 12 yda ~lkarlImaslDI kabul elti
Karar ekseriYletl
.,iJuun t ,In (HulU";) - lIW:r.i I;Ibll<.llU! b~ ._, 14.,30dOl.lit. Lio.g. (lULI"Il,elLct! .. IJI!!Lcl1.11 \Ii J'11. ",Jmll!EilVj

Itte

e:J:!.

!Jorl c!t:moklitil de41~·

tdm:fi:lhUr,
Eld. n;rrllJr

ra!Id t:1!U,melu

UOH)

ma.:!l.U.1'gJ...

d~{llmLslnm O,g_d.II.DJ Bolli' ItIht. IU. .parlELli

ktlrni.:rlli!iluQ~

],19"'lhiJe ..h~ :

f1!l'QrUl Q~!,I lflI 'b!;l ~"'9~" Ll~ molJ..lE~itm .. .r nP.lldi. Tqp]qt.ia IQI iLlI.II "l'lI.!i.ahI DHEIl"'lllu ~Ib _ (IUlllml :JilL6 !Ill. ~ dII) I
!Krill'll

11f'II'

l-

l&IyadA tatb k 'han1l.J!UJ:i lIl:cUm ltir. Zatfn b!.&d!l tucu. mo killinnJar doludlll" ham mr.k.a.nun umuz bile a)"DtD lJj 0IIJd1. \'0 ie-n:Ume deii-I mb:lllr r 1 Ia llW~ :ra,JzmI t.ir deni

'lJ11' mat.bUBlli li:.s!llWIIHIlIIII WI Mil Ilnlnlil rl.'.ll t: 1-

~red

D. P 9 Eyliil ge~,idine 80 1 ... bin, ki,i hazlrllyor
II

Lomita., 61 (A·P) - ¥qgan lInerl Blrftpn.!lJ MtIl8t11!J!'GeDel Lolldrill, 31 (B,B.C.) - su .... Stkreted Trygvc Ue'ya blr mflktop gtiml~l:'e!,ek b nl u.ledilch:rL· Dilll§lerl Elilkanl N8ZIm EI 'Kuda! bugJlD venUgt d.tt:lt'i:~, ':rorklya ;BI bit.:llrntl.~ludlr, iSgryum .AllRIII [ijI!.IllUII!I. OtfE-D 'bDkllmetln 1;0, yeo I SLU'lVf! IlUkQ. T[JI:II, '1;lUgll_r:I l~y:L1l de:mllktcdtl': Hetti. "YlIiii.i!t.D.Illtoom btlf'l.ll\ k&vu Ll"m.o.l!~ bl,lllli1IlH!.do. i-II r {II:!" 1I!dl,. ),orWl,,. deme'ktedll'. AUll • 31 (A..A.) - YUl'lil.t:l Of'" dun .. GrummOI )'OkllllJudtiJd Ar· ,MwlIuik; bududl.lDll ,",urnusur.

.SurilllB Ba,ballanIlJ','''' 6e,J/anat.
I

'llClmstin! ~en Boi!Iu!..a, g:.e'~!i.IUQ. luultfJru Hill et;pIt11t1.r. nl.
vUul! rilell hi!!ktlmet 'lIutll!l~ tao
(OIlIlI]1I11

&!I. Ii S!1I1, dI')

etmi'lc

l'eker,

m U Hr1lle~ \0 Mrn)'d 1",1" talblll t&lUm bnWl bbld.e de tutdlr. lB46 ,dan !iDD!'!!

C,elal BaYill'lD da demlokrallarlB
balloda

bu ka.nu.nulIkl iii gl,irdn. Di!lijJ, q..r
,(DIM IlDlI lb.

im... k10llJ1I'I d!l.
Vtflt
i!lhldllltlli
&

g,e~eceli

~--~~ ....~~~~~~

!I,(l. lit rl;!l)

Am,erikall kadlD

................-----

3J ~T,I .f9nJ_.) - lLaslrn,,d. LJ:1I1.1r!! IPlI n!1I: Ii,;""m.rl' <l.,,, ..,, D, l'. 1I""o,L t,;].,lutnl C..a11ll fI..r •• , "..

lEw!'.:

t rm

bUdiriliyor
""'lnar

tllb1:l1ll"l .. gE RU1ILlIl.<> ".ad"r 1uJu.1iJlttr. tD'h4m I' Sa. Ii IMI•.• ilt:)

"1.o1.J.ll.l,,

a...Liru II"" ~'k

.. ... ·un IDODU, d·· Hilmi U:r'8'nla,
-

.

(DQ\tI'iI11

:s ,

&

IiiU. III ell)

Valilninson ba II soylentilere cev bl
Ifill hey
Va.lI.

IIIlUOO hU!UlilaD

Dr. Liitli
-

IIt-dsr

para8-1, Dlfllll'lmanl vc
lEle.l~Lli)'1!

'\'C
Ur

,evi o1m8dJ,g~m tloy'lii.yor
'I.I ••

gor"~,tii,

S"!jil:lI.!1l1.

"us

Istanbu_ Radyusid bu aksam yaym3 ~a,lIyor
naalJ(jo
.mfi,d,liil"tl UQ8i'U'1 I

Ra.!i.m Rell'k. Erhu;i

':'tl:JrIDluJJI: bu ~uuao Cumhu rbD kaDl ulillet lnl!!nll, dll.!!!. l.I~l III d.~ Olt!l blr m(lUlr~CI Heyb~JlII" d.ll4lla, !'elldlg~ t:"e~.lll bur!I.!Js

L.!ltrl Klrdar, IlAlIO IiltUll~I'd{l"b~' kn yL"m l.iLY'i'C~ bUtkjlldll (llic::m bi!.Derlii!r !W![,~ll!tu;l.ll, lal1i1lbu.l milt
blllLtlW!1J

RdJk Jl,)-'ug'l.jl.l mnd& ~ habn· n,.~rl'gui~ lI~lkk!lldaAi b~y.a"-ld~

dlghevgi \Ie ,1ll11la)'U h:~1UU;I dmek ve DUili"ildll hllJik llroJllia-1 da dola:goo. bl)l!~ ~yIBIM'a C.H,P. gend UIlII](ag wlUllWml "t!'rml!k m1I.kl4l.d1lyle blr g td Um:... o 'I:aEMl.IliiIML kl'U""IIWUbIDLlr. . dO!!.tlll\ll hlr meldlllP Il5frd~nnl!l IIlIlli, hlmaln Inl DilVIlU Uztr!..nf2 Hll[]]1 Uratl'lD Ur. Vnll lun! I' bLi mckh.llburd • IIl1.iU '111l1nl 11l4l, itlll! 111r ko klllll(l gldm latlnU, 8.. l HI d hlllillimete 'I'l!rdl!;l mal looywmll.l mllmlrii!lIr •. '.IaIOr. !!JUI'lllrmd. IIII' pl!'ndlktcn Il,Ynlm1 gilLf, VO lunlaFL ,lrUI!i'g I II !,nII I. III' It!! !!lui'll IIIF CumburDllI.IIl!llImm" HiLmi 'U- m~lIlrll de fI.~lkli:IJllll.kt ,PI'I~ 1",."lIii_hull'll ,illlA :rflrlltn 1Io1!r~1Io ~IJ!I IIIlJ'l .IIIIYl~1 h ad la;~'lfr hIP lI.11Ubll.lt!tniilll' ~ IC.DIM iii1lJI Ill::!• .a ILl. III II", rll'l '1.IiII'nmod'ln tllrfilll l!.Ilru~lIr!:'1ndc i!lunllllklllu tnhm~n cdilmt'k 111'. Ili.adJnln 1i~!I.fII~ .,... ~lr. 1l.ll,l IllUI alrfl.l' 11II1.rilla, [i:lb!1u:muur.. ~n6n"', Pi'mlllll~b Kndl'kl!!ytlm:,

.LIell.dJlli!"1C! klU'ljl

ga:stel'-

ell".'i

K'aa t -IIelr ve t.. pIlarI I
ULJNA'Y
!llltrlnlll'l.P!lhAnl,1 111. 1!ot!'liU blr

T.Ul.ul.I'_U~~.'~J IiIIHIlrLJ LLl

BIIIJi_',

~~ ULn~

I"'. D .11.1&;, _Ill

K

"1)'."11

_

&&.ntierll'lJl'. 811

' 'liIn,

Jnu.IlI"JI no.<bi"IY 1>11 ale, 11 oj n .l.birr Il Du 1mlilHbt;;e t. r 11 ..... 1'11.. ,.11) ,,,,", 1 I!-~ I~ l~ ml;'t bl1!ll)'lIC'l1kbr. Ln. Uti 1k1'.l1I Ib tI 1,! rll ~'o8\1 rt.u!lurli II ~ r. Iltfi" t;.rt~i: '''"1.1'1 "' 1.'"I~ Ilf. .-_ ll,dliUllli,e I ' ilL. IIll" .. ~ '''n ••

--I
~n'

:.\rt.M~l"k 1.1 m. kuliflIH.lI(:;1 Zl1!']lll oh.l· 11(· Gl:lmll'J v 1;1 tl!lD mDI l6rl!' Jl,Lin)':l d6nmU Uk. hum.!,

mobil

muh

(1I'I('ltll

yann

Iblli:ll
ill" )

0

,I."

IPd

iU· 1. 1-

IEI!II iii. I! 1111 ~f'1I'I 1i!!:!,1 Illr IllIrrmll II. lUll. ioJnuiI1!!r olm ill,.1 rml, !J.nllm klndl li.. bl'llrlll1i lIlj'lik Willi 1.1111 Itm~lln.! ~IIl!l'l)r. '11.1Ihl.r &ili'ipllrll>JI Iilnl,!ijlllllrl!i'Df; mDnlkl., • mU'... ~lIml. Ir& dll rt1al1'liU1l'1id~n MIIII ~ ~r,[I.IiI, II 1'''-11" 1I01llr. 1111118 I dlJ.. B~bnlmJI. dll rlnllll loilgm'l1' , U • U, blr iii 0 1kl,I r.11mill' Urli. i!!lmll "IJuinca II 1I1~- -I dll, ""OF, MIIIUlllti .. Mi III tllli Ifllk J) IGllnU.. OI'I)'.;Ir. III" .1I~m rulll.d. InLrIJ Itn.r~.· IllIln, rumlll!Jfli.! 11)1i1nat r~ln ".;am

iii•• '. lI.1hllJ nnllr. 'h.nl .~r mmlll tlli' 1)"11'1~Ilmlll'" I~t!! ~II.1J11t1.,1"mlii'IU, 'II'IInl 11110,.1 If~- 1II1l1m.l, Glln3lll11r 101 Ib[rn mffoo IIIr!l~lI u~.kl.1I1I1'1j~ltU. Ihrtdilrf.1I1L IlO .doll'!! 9LI;;I"IIII. Il!.rl ",11011"1 illI.III 1I~llliffill" 111.ml~ I r. K d'tnrn J!iQl:iIII 1'111{ rlDl" .'I'''''''lIrm •• , rm• Q~ Im Ilil!ilulnl I~rlml;. "tI"llJ~ulfll Dr!"il.Iol'fl:loLllri 1~1i'i1 pnoril, !l1I1lI ~11111,. 1Ill1lat ..rn ml , NIItDlI'l! ~.b IlG"lln.

Iti r

Ingiliz f'·,osu
busabah Ist"anbuld.a

.r""

rll'lII

kurtulII' •

tIL'JAll!; l.rDJir ...... 11lI

1l;<If.,k

tophUlh.lI .••

It ~~I!I

Ii md

IIIY{iiJ..!l&W.I'l

Ij,< rOll. 'fur k IIlU il.I.il1d • tA"rUJ' ..... ,,- .....:J•• n,l 11111iMI IU •• "li.lU. LurcJh elL\"1J11~'''~IJ ,~,.~il.llr. £Ii IIlI! l!"~ ,fl" rI,l" lu L.ril,ll;.t1.L~ ". I ~ilhll11 ••1, ICiu'''c.J.br. l.ngJL".nll~n AIl:~"l'IllE t1I,J !11M Mllr~lt... Al"rl .q:UIlUII. JiH'lIilA,mill .,;tIpl 111.111 1I:"r.u .. ",jill" 01, It ·bi- mL'O!UIIP N ·Wel;lliU, k".nn·M,(Jlli III! lir. SIII"pI'I!lB dCJIlrll),O!ri, AktltDlI ft· O&u'II4.- ,[ .. nil _ b "" Jf) IJOIU l!,oIDl1lUU OIi'.u.minl1 is .If Art· (U .. IIIDI iii • I • I OIl) '''llIml !lJL, d. I dlJ' ii, '" LlK-llI:lIld"I'

olmUI·t.rr. I(UIJ II atLfl1lll 1lmf" Ofl(i.!l tlliiur~ 1~lj~1 Il!b!illlal' HlIJI' !tiC' IMIILJr,. I;ltl! Itl'Ml'lnl I:I~ r,lllh. ... Irlo,luia:1 lUI.. It f,1 1m kRill f v..rnl!. r Wr."111m ba I jJjflll.iJ Ilrm!tl!n. ~lflIj n1hQll ~ tiLl IoIl.dJri GilIl.... J, . kiII_, III 1111, ki,ln n bblnJ

jlltSlinm I (I n I [Ill' ~"_,ul.UlI.1!J IIhKtjll G.. II~lIr, IBI.I IIId m 11" iIIlLIl"" .. !:IllYi'! II JlIIIIIlr,. :1:_011" pg Jj,lpIJ 1Il.lllnfl~ KUI Jnll Ll~ .,..:t'dlJ~~ I.", 11m IIdtl'1rliO II!.ci'llll ~I, I'1UIIIgIIIl!l kin .. " In,l !Iltl.lfUJ;!' ,1UI~lnll'l ,lIllllallnl fill II.!!: IllIGu'kH'l ilind nl nll'l< D grllOlll',
I)

Ioadillin

Ij'Dn.f'ldJl mD\llnl

ii'I

"It·

In..

blllr Iii 'I' - Sir ~•• Ibll'l, Irllll,lw, illolllUI'l IoiLl! J.- nml.l1l1r, ;1 An •••• Mol] C1Grll~ ,1I111ar1l1li . iii IU. IIIJI)

II_UGU'~
Kadmlar bolu1e i yasaku amma ~og.u kadmlarla yat1yoJ"du
D~ml'k kJ, 1&1% !;llul1IIillk II' UYOI1lUblLZ ml1 I'll., h~.r bLrlo.iz. l~,ln r!li PI!I'';~ ~rnq.r .• V. 011' kIiIp bua •• AillIDUII bLH \"I}rdijl. blr b· lip OWl. &liCC - b4r l'l!iv11i bit· )1IJtl LlnGo rdI. Klrll !:llIIl.!I' Ill' I'llr gG.z. I.tml:!l.. nit J ~ln' 1I11.>'u..tl1k.1~rin~ ,ar'dlllt. BlUluo II!. bcrab.e:r alto, ~'!lkli.mIl. iIlt! if9' ,ruldouk. Alili blr JmW Q lduCunu sonradan 1igr ..nd1Jj1mLz bir ad m, lJl:z:1! mllti!'mlldi>~n lIu ta· -

'-uri Ki'llligil Fa b,rika 51
I'

1~lln :murac,aa
III

iii' -

t

o
yazan:--------~
d"li: tIoi\IiJI.
IoIILmlrua

• I
illr iiI nil 01.1 oIl!d,.~ ,LI:I" Itu •• ,
1'-"tlirll.ri

."lI .0d.1I

a~'le

lfIerkul.:De t I!W , Bundo. IbIEim l· ~lD, ~ t'lPycni blr hll)'ILt ba"h )'otdu" .KB.'1hnmnhkfUnlM':I. t n· III. I!dlil£'(]' kovul;t. i(;cJil~ blr saIendu, SniomHII Lam orta )'erlil" 'd~. IIlbah ~ gllrW FWJII bkr !lObI!. yam~r!llll. va buu.rd d~~al on 11.4on Ikf dere • :1,. rQlciln.ydl, BUDUJllg, borabar, cI~mduln \'~y&tl1J;: "'<'I:lte:lli• Dl. gijrNi ~htnhlTIll ~lll.D i blulcrce bi.'btaaurloJ n;u kl!)'TI~~1I" )·ordu.
KIU'Df:md!l. kampmm m<!:rkl!.l kestminde, ilk derll olamk, eapiler 'I.'e- y ni{eslcijlel'le kor~'1

Ka:r~gu.n!hl. hmpu1la

\'enseden, bici burada
!adenw ~ya faIJrikasl i!,"in mlirar.aat Hi kurm
N fl lbO.ll1i.. oJ Io"i!I!J'I' ,,.. .II !:iLl] s'" o.n • .J...n:dl ilJr .... t. d.~ ,.illy"... DIll rl1."_t <!,l"nil:, m.,1 .. 111 r!!b.llauo, I,l.t mall .~.;" to.. llU I ill, mtl gL1.y1".oIl11.·~llIi I t .. mL,llr. ~fiif1l ... , .La &Wf r;lIn J"IIII(II mu l rnlmn~ iul.ftWI tli...lll ,. l.r,mlr NoJ.,.clc. UlU. I'll rIO ..,va I mli.lillu .JIioI1lY. k h~11t Io!' LIrol !n,T.

sat
HLkt I' d. J'lI'mU, !Mihlll j,1 IJI.o1L1.1.1111. .)'olll .... t".11 i~t.n 1"'.1. ."I"~lIro". (. ilriyutr'l rO', blHt ,dn. "ScI"1lD _ 101... ,Ilin! lIullo.:rJIII
~" .. " JIImitol'll .. r ... ll"lIIlo ~ itlll.lllft-

",'1'.

Dlyord u, Bu korkuDq :au:nltil III 11 • bl blr milddet lllimiiktcn Ion ~ 1'I1mU lokvl\lu \'C tat-

\ ,II",

nnllnu:u.h

l.! bir '~ I :
liuzllm,

ne

yap.!)'OniUDUZ:

Bu, bOyle aim!!!:.. Otm .. '1II'Ion. kftJl'lp uluJDne ~re YlJ. bmak ]~Im .. Oua dllnup bg~;retl!! !orClluk: d~,

T

Bu dll tlllad 1!!:!I'1 Jll!. 61l. biro Iulhp "Illoll· au IC'CblDizl!! IltanllCl:, SoDn e;:a m!.JLrlM'1 kHMm keyaf. blr mildd..t im '1IIlIbtilllUL. ~b t)
kl!.ll!&r ..

-

DoiitlllU bu Il!ul, il:lya.dnlh: haIJumum gdmijH. SB.lum.lD d~ dllt f:'Ibl bllaket etmege bm;JiJ Illdlk. rjim3zle me gill o.cll®I;muz
IUl"!ub, • tcltru YllJlImlH. Keldi. FIll: bl r Ibllkiddc.meye Ul:mm gOImed{l1i I!IOroll:

taler

-

Slr:eo liMIdevi.;
1:1'l;'!IjJl1~~

g~Un:yJm,
~

um. BUII.Il'lfrn I indll PII~H hr giJ i ihlJyarl1lJ:" dB VII..llh. A..• kada§lnr. burudJl. 11111:Ilk hlr. Il!11" mk(l.la rm W.$Ilcllll ~jllil· €inl U rl~' Ilrilrilk. blEo ih~i· ,)'lltlJ olm y. I.lIhli~rli!·o:!Illloec. Bu:rlUfi l'ltD en I,YI ~; 1!§l~'RliIlIZ:1 btr yULlk yap!£) bal!p1m1J.n flltlIll. koymnll. Eb, yalllll bL\'IW N!;LD dq~iI. l!l..bt.akurull'm L· dElI'!. Ifll kUI1il~mlllil. z:or1mdll}~c~II, GN~Ltyill. 1lr~l.D!.lzdl.l:l !!lblilt::l?rimoa ,>Llulrmad&ll. ba:jllmlZJ Mr aLln}'. lI.rllrll.k u}'Uygreuk. FahI b1Jl'l.a D~~n UhtWrulilll . n. bir l'Olunu hulllP, "utudllmll ..un I!jJ mllhrem noktlll Tl!lJli kadar BokulllblJiyar]IU"(h. o II 0:(: diS rd. clurm.CI,UI Dr ~'t\g,dl, Bo!ll ~l;'lml. kovu· 6'1l n ~ U o;U k 'bir III1!llct'r,j!.~i[1 e fi rIyamli~ UYI.lY';;oril:llm, Bit' nnl'1!. mllthi!! blr IlI1llUi ile uyrutdt£l.

J .. ,·,nl ... bll"... l1121 !ill" nLI'.I: olm. .. - i~·il "II h",u.. llu ) p,I.n('"kur. \'11" ' I, I". ,nU",,1 I",tl.. d ~H mll, .. [Ii ~n' TIII'OlD ! IIrlk-lnn .. J.. 11."01. 1..-",1 I nilt.h luirtl:r '·"fml,hl'.

I "" tor. 'lu I I. I ," I.

I",,,,a.

m .. "

I. d..,m...!1di phlhll..,.I.II. t "" hU'luu, 1IU:tl.J:i. tLliho.,.. .Ih .. j",{111.11 ~iiI "I""" TI":,,,t'* ..... t,,·,!! k..nkt.IJrl.'. h"it I""d J.ki I!k d. ". D1<lljllo.lltll lad, L II<>I ",run Hl ~ ·~hl'lll. I.... "iml" 'r"';(l(! t.ultoil.",I," b,l) II II r,L.. l.ul!IHU.l' ••rue. b!Ltu.lI 1",.r,'llc"" r... ~n"'D. lI;"r.JIl r 1l.I,b Inll., I I~ ',,1"1.·. I nll illl"ld !I u., In' ' 11.,I"r \ ..... 111'-[ J ""W. b.. ktl.... .~ , • ymJlki )'1>::, lJ"u> bUjCun. .rlu", "i.l..,lf.., k", .. I. ftl .... I, rillill b r .0.1,"1 I>",,'r,y 11&',1.1"'''' ~11<lrAI , .. ~'Ei I,.,.r LlNt', L.I 1.0,,1II .• .... jl; rl h,.1 bir d"1 IItd..

f'\'"..

,iL.-

r"" ~

'I:

nn,..

T .. rol>l1l. II..., ,",,,,"l.: or"

11."~·Ob
"1-

1141

AtaHilrk Bu] ¥.l"ll'lId~k~
I!!lll:Q'ydllll

fad~ Iovl!:'f
edildi

" ...·11 nlo'di~i hi,f loraIn twl;ui~~"II, n dl " U.I;,e I... il! 11111 " IIiI' p,J'unrlg oC",k" II:j~1 lC'l1i.kIH • twclliJ:l 1I1111J1'1~1'"
1o~1 "I

n,III(!IQI,hr,

('~1l1l)"llll

~")'''~I

.11 t,lrt BIII'I'lIl'moJa. ~liFLllLli., ~,.J..l "".n "bir .·nd b \ull,rarnlo oldllnm'kt n ..... ,'10: ~r:al. dUll nolli. ) rilmi, Ir'flrIIl'HIII. milt ,kip "', if • .JiJ.,..]I:. nin .. Ilurulcril'1 Nr

1010 __

......

---

......

_

..........

4:;-4'....... .. _

kllfYIrlLOIll ..mllt:l" berodo~'r. r.rJin Ili~.",~iDi tI" l...I••• JII k fI1 Lllr~Fehll<ieJir. T.rilu ,_I'~I)' L. d•• ·ru.:" \'" Nm,,,. tl!ll!:! u:mlJ llU! "lnlJlk. li... f ",. I..tr ,.·}'uir. HIOtt .. '"n <L-mlp'IVi! \." dllOLnl • .,nUB
"Ill

Imr

1l

IJI'lI.dDl;

o.lLlrIDek JlIiJ·,lillll" oJ."~iJolil1l t. .. rlmhtmll. lilolilli,lim. l"III;;.~ rtlUll
c_ I:m

0

r....r,.'.

tlrJ!1i,lir.
-.Ill-

Onun III.! k\,imlj tc..k.Wi bid l~vil1 'innltll. tll!moUD liIil' I\!d. Ue c.,°l'l" \'erdil! ~

-

Te!!leklctlr ~deri.z".

E~r

,'RI"!lI1 ...

&11

BilrlUO Ihcrina 113.1rn. blL~ID' aliI' b-ifLi. Ve sudan ~k ~. m~c!"n eli[1d~ iki III.Ddevi; oldu

(Ckt, !le.ni.nle· gWc~lim l) :BOnrlL eLilt;l ko.ede-kl UotUk Il'" dEI.~, !':: tot rtl: bc.o.i ),·atD;tatIJ. d- \'~t etli. G~dll Sonnbig. hi~ Ruaca bilm ooi&-i io,;iD 1ld.a.1bID &oyled.ikknlJi uWrilIYi:ll', dca·
fln.'!.

1I101!

:ru 1!1TU~rek ll:Urtldil..lld ~: - Pi.Udiom CrolJsnit.s-~ S1!1R •

11 Ide ~'llnlm.1za. dlllldi.l. Saod \'11,;It'ri. ddi g,lhl )'1!megll b.~ !adJ~, Faltnt biz da..b8 ilk 1ok1IiiJ.~ I yu t:m Ilia ~::l.hI; bulll.miil.· daD, pkEi. !;I1l. jlefel' baitll dog-

,:rLri~ctl tet1l1k edl!lce, IIl'Yll:~"e Pu, .1.1", l.o.k." r:a.ddul "d., !! 1f~.."nlD, lIlr1.l.[dligUnllil 'I'tl b ~ .. [Uril-'l Crlat J:, T.I ...4,",111 , In nlbll.n d 1Il"llD t!lya.D.1Il 11- nUll"'" 17 1'. I 1"11111, bir PIL't, I'liopur U.k., hrup .trillirilldiltlini.ln lar'kl" le.i r.ntuda tl.l1ll1rt lIir ... ,1""" vElrdlm, }UTnlo,k b'lnl~ojll;i"d~ .. iIIkonh)' ,10:.1"1 Ert ··i glin, Jnwu~ ii.mlrill ,,0rnl< b,)ji:\I!rnlll('Jf. ".-uld.uguml.l }'aOIl ya,"J~ I!Jnllt-

i,. .\

b.rn "~ ondn 1I ~rh~l i1mitJI]:o. bir )' k:
m~lfii fla hillde

lmmo:t(' cltim. FliI.kat o.
Da.§ml ~IIL-

U
yar
1D

1

nmi te Rektorii A.'\1'nlpaya. giciiY<I:l1l'

----(l--=

kiD

~kni

ba.II1ij'OrdlJ.

ti.rm.ti~
oldu

~

• Yl !J.UindeJ1 ~~hm" Ou.

w.n1l2U,

b!%im

giir 'biJ.j'lt' ;.E:)'Jerm ~b~ 1II~'",kta Yfi~Ll<lilllJyal:o'lill~ ul..at'Wn. 0, Bllt lie lJu Eli:i:zltrime: g.:\t

w~

wu SelI..I.m.uI

M~ f,r f.u.t ..... W[:o~lLtJl~!U.WI. itti. - Ya.pi.LCB~ml:l: 1II ~tJrmBtJ';L oir cmtico:: \'(!L"e-~eiiillli bi~ ummu· .-..It .od,.. ld"" h,i! ( I.'" or i l".; ...jj. tl"ard I!! ."n.~·1 ·K'·UL InIlLlII.I,·,rl 1 1'0rum. dtdi. BLI b•• ,s12.l!k valu· t", I O"l' r (', 11;1 ::;"'r~•• I.u'[l ..... k"n,,, b'OB!l~[ ~lil, m rnll<llorll "I<lu·u .s.1 nil. DOM l!;ilerin de j!ltirlik E! tIi.... ""I,.i'll't.<> d'JlIULLlltur. hili,] tlUti lr'1[j]"F(l!,~ medikLeri.ni kim ldah oo.fDih.L .. n kl .. r, ~u r& ~;JJI,mnlarJ IlIlkk .. ",,, im.n, .. otUm3rt.,31 II1uJ>u~ltlllj I,l', l~ tdtllj,Lml. d,,p 111'-'111 i j.'. rn.. !I1'I1," 2 !:,~·I.Jld",I..... c ,_ E ... ,I!.mrna ~,loaQ ·et [I!h· Il", \"Ii !1IIILol~I(,L. n .\ulr!lu>·, i'llI' £idc <'Kini B~l'kllliHir. Ototr Eimet. II pjSbULI! cLi.rektiJl1i1;,j. t1~~ktlr, nUn, l tlrdJjllIL pilril)·:J. mu II' C 1... 1 '.1'\', .1."'"£'''''''' lDubtclJJ .... hirl."l1i 1.'5'" r.... ·k. bll Ilr .1 lL YI!n1~ ma.kbuzlar do'!. var~1Jandarma iJ..li di kul'Jf~raJlBrIU.. kllolllll.('"klU', dl .•

r"l'llir.L". m'Ql~ 'l'e ta'l!.lI;t"r dll'" • Ildlr, D,""I~II t.l! ril'ld. t.. riM ,,,!I.,'yVtl liyoi .:uflillI.d.. 1>1 r 1".,.10 tlll' "Ill.XIloUilllll.lt .... r~,..,IiW dul'uJ'Ilol'. 1.l.)ulbonL (t "i .,..rBit"aIIU' Lou ,.11 zr,:ill nil &I,,'l.I.I'''~ I.rol roo" Ifl:r 'l!'lhbl, 11.. I~1~b. .1111.",nkllr. BOlli. Elor" Oll,.nll, mui"I!, m~ .. ~lIhh" ~ ••,,Imlr YIlJiJ~II" IlJQ l000Q, T,p ,F!' LIlt.. lin "1 <II"~ri ilrl Llr b itlln hUiliWl Id," 'f3OiJ, Eo;J ·LI:!'lot ]1'. ~UII""Jltl SJ(i, .. vn.m-llil Iltl>rk, fl. ~ in.. II ILkh •• Orln.1I F IIlilh ;.... 200, ' CI 0millIOn", .. wI. It . ",lIl!,Il'!lr. T"rlN .•• kulull 8l '01, T..b.b ti OkllllllLA I,.rt .. 13r", od .•m IOftIW, ILlIIIIDlno ..,f... IAlfI .tlILKlllI.Ur. Kn!Ilnr!!J~,j rIO I'!,JIIII .. , I}lllc.i.ln, r'I:!IU,"' DJi, f: liUtl" 1..~laIl,.~k U fl:kim II(>n Lllu .. , p'.!.!iJ. .. .III ... Qhalilnu • ..., rol 'L,(,lot ... lin, lunlllol ... m"",'~I"lill.iJJ ,,.tlll ITII;::uet Ba kll 1111 TI"" kyaYIl 1,.. llodolfl1t.; ". bt!d ... I. .11 Ili, bilm .... n p:il" <II lill)"" (.lItli. ""rLlh ..y"r. gltti J~IIihll~, I "".,II ..m<Li; IQn fik, • ..., F. " WlIJ;<'.ilLdll.. l"Lla~lHo.II; ITI i.IIIi ... i,!,'mlllln t,'I"yil e~l.JIL~ u • .ttu.kl," l~t...IlI>LlI:. Jl.1I'1~lo 'J J' N't "OJ I tl..:",. 01", I,il.yc.nu. E.nl I;klr l! If .. ~!wIl[)01T1L Buum rod,,!. no<I"h, ;r1l' 1.... ""11 ilu•• "al, i lottlb!LI'i~II.I!I jl ... h nl"U" I.j,"~ 0 [lht dl~ 1 j" rt't T<,iBi, i~ ,.n.fl.l'.k 11,"1'<1".. , lI;etuJ.tld.rl k.-

On~v r!llteyc

bUI yd

iI:"rilru:z.

EiJl

d...

0

11"11111.

II.,

Ill! 1I

!lr.j"uLa.I:I, b.II&'~.n milll. '.;;illir r u", L'JJ<".1. 1110' '.JCll l, l rL!dull", juml pbDtLlL &&1 ... , ". "du ill"" illiB ... 1, •• ~.'Lllr .. Itluil:,. b.... 41. ... ,.lIl1"! dl>,!,",,,q ~"t I,it Ilkl. "'I" blllr. c;:'tJ,,1. d'n I~pl uJ".ur'-lIluf.r. Bllnwl!lll" ";1'1Ilol ~t1 .." l.i&1o .. r! LOIlilo ali'" J.. !t,- .Jnlrnl. ~r,.k.,'l"! ""11<1, ,."'1>1_1 i~ihd; d .. " IIi "11m 1:1.1 ,OJilft ttl k.1 Milrfllrj \lclli ~Llp .. lo.t. 11 it. roL LI idlllt, O. f.a 11.111 !;Ib, 11I1,rl "In !Ie," 'I ku I".. 1011b r. loll" I , .. .Jiil .tJ.llokh·:ril. 1110 kio.. "lI .YJII o.&IJj 11.1.. .lui. rI>d., ordl.lM nm 1aJ1lrlm. d&!' ll.d lutl:llrm.\l. LCr.Ll. r. JI]~c ~.tI .. r ...I,,~imQ ka!_ rI.Q1 kJj,. • mlllr'L, ~1.IUI,t<l, 1&'J I.vrlli:r .. , .dld. ""fUlilil!:lan .il ilk or.... iI.Id,]"J.... <01.1, ll;UIlII 11.- ~1"'1&h"I .... I.! Illlln .... LlJp lEiIi lIflnm, il l II&IlrJlu~ umilttm •• 1..111 ILflI." ~.~ ,., II,,:'. ·ot .,~I.&m 01 IIU~. thlnl. Ik.IJI Knill.... I All tUlr 1IIIUI.Ul Dnlki i, rlilillJ 1Il1l- I r.l.lot"'U; P~" :t1l.1UI bu ... ~. ilildan Itlh111t1 IItItftll ijlrmi1 1_ "._'.J f"1"lI t·' LrIi eli D"L!BI.... ."-'J~1i ~ t:.l ...... 1[1 1",.~1tI lu r I Lfr nftn' IJ'"9il!t .u1L~Ut,el.-...u I.... .lJ~.1 I "Jl'l!r~r~1HI W~,Ii'11I. M I if fill, lid" .Olln., ruiJ.3.l,; \ .• k ... pt.:loIl. b'L~' If:ld. ~'n. , •., p:n)·rttl" ~.h'·I~nl j 11 .. 11.1... I'1"Ll.IIL' .. If! 11'1 ~1-"UiT 11.:111.1111h IlIri1!mu!J. . I ~"hlli Ioflkhli: ... , !::~\rLlrr,rUJI. A- 1{Or, t.,r,.r Lbulto,,,,1 I],;. ~nrll:lI III 1iI~'~I"II, 111011 • 1~'1 1U1IoI,llI'" OJ Illl.ll 1.1,I",u J I~·"II UJIo:. II. r br .J. I' I; 'ol Ii.- 'rmmzraTii loon I itl"~" Ior]'i mIillJ;rYJI I.'r II.ba.oo 1.1r>,... mil It ILlm r ~. . L n. "OJ v. • I I I, ,,!.. rl ,. r I ",. IL'U.!J: IlIi ""mut. IodeII _ 1'111 MaHII" dUl'lI11 ,.. ut":Y' Ihlrlllll:l 1:" . n~''Cb I • iI L • f.i.l III Ii I emU.'1 ...trlod ... ilu o!" u., kn .... L<of- In • • t I • II 0, 111l1~.nu: - .. "" 101:1 TJ:j,1L .. ,L. I o!rei II'l I I k I!I~''_ pur r I'r! o;"'C.ltl·'Il" ~nlo~Il"I"'TlI1. ,. r I{II... lUI_I .. IIlilr.1! ~ll II!! II, .. • P 111....... J1... . iloln'l 8LLlI.1!n Il'Ioimll ~ii.ltlionln:l.ill llii lli&o1m'.al.l.D eJt.r. NoI..Ioc,m I[.! " 01 !'loI: ml'- m... l'!,J11J1ll IIBI 1,:-~ hili 11L>!0Im '1 J • nI!:l I••• l Iii. 'tllinJNl Ur... ):1I IIJlllnl I .UJO'iI,r '" ,h.r II". "'Ii "If' ilull1ntJll II .im- dlr. 11. lA ltiJllllil,. .'LI ... II Iii ra Nlln M.C3r ~ Im i:IIi.r. tlHI" 1~1'1 h, ....r l"'rhr~'I:U ~u'ukiuin."~ 1",1'. I:.u h IL 'I I k, ~ 1I1'],~ It'' IMQ¥ULI,~I !:I(lio'rlnllf ordu .., IiIQI'1.::1n... .I" U:~lirml,llr. ll''I Jnl h 1111 r....l', •• l~ , ..." cl .. ~l"~l .nJ, r I< r I i:- ",:Jrl I~JOIII I~II'! AliI\.IIn)'lIIl1.JlI Ji' in•• d~1.;I.JllilJ LIMUliIl, If .. , LJirln"~ I.'" l·"rl,Jl 1I,.. I.I..d" SIfII.f'Il'IfIiO mlH.hillulI helltlltr' p.. ~lIll1f. ~>L.... e,. l,:FiH:It, kililr, ~InD.· .. 1l .;;I.u» 111111,11bullJJII ,1,,,, UrUlmlUI. ClI'mhUr I¥tlt dtnlfldB ],y IIlLlolll',ttl, ri,j'''' ,U,i u ...,f '" h,llulli b."lrjrliI" ."t.'t,,~1J Lllr 1,t".Jj~ U., llll.l)ll'IIiH totft.lI!!lLl1lr1 h.,. ,LIJn3J I~in a-.i "". ~oJ"o 1I:lolllld f. ml"dlloJ iKi ". I.~h"~illlori 1IIIm K.o ~.11511~L .'J 10.1'1 'lr4klt A'I'fll"OIII ~D II ,,1I ..... rtJ,:ro. nil 1'1110;, ",oJ I. i ""Uon l..ltL ..JirJ •• I .. n r .. 101 .. ,ni .. ,!P:lI mill 11.1 r uliullmll, IUIII:lII~!/I, Wli b,. ~JlJlIIr. lab~ 11•• 111""'1), '111]I rJ, Imh"I'!' 1"lI.i·II'.. 1/11 110 "Lm.J.. 11M mU!illUI tlPDl'I.v ... run I,. Bit ~ ill'll !"klllf, I,'tmku .1t11l1.i II, UII. _ ....... h~'I"I~ 'l'e fL''!' It ], !'fI1 I...." lon..... ararll, 1l:1lltJ.(l11l mElleh 111 II 1111 ~. IMIklll. dit tJl'lIlntJ ~ IN d mIn poi IfJtl.l (ilf!!:lll, I I'I;llil IHablt. Ii r ~II],10110.1 iIIl!!tqLlI1l IIll1lI dlU",n almu,r:. DJI'I den] 'o'eren i~~nd IHin, .. SoIYlllIHllin ~"N

SIYA

derd,n IIllr liiQirI !!IiI"" r IIoI.r. [IV ... iIi loll tlrllllJ I'IIIIlotlluo ."IU' r.I~dlJ'l I ltlntl'llh. trill". I I 1f1l!!1I1 bUllul ItloIrab kaI:'f3'i!, "tl . WI It! -Ilarda, oIa,l LiU II.fI

It'""ll

n.._nl

T 0l1tan ]sl~hat Ii. z 11n ." ..
lI!ojQ"I.llll ll:lr~1II [tlI).lI'aJ<.U.

If.. \

p.ri.,...,""".

~'m

.1'."

,n

t, '""

,0)-

~,I,,,,. .

lIt"-

~'"'wr.1oB

1Io1unacI\k t~Jebc

~Byrn"l

i,

Ii.,

kll" l.. rol '"

I. Illilo)rlllill

) ",I)!

.$kJI bnJd!! Dir dl!.D.=~ )"3lNd.JlI!.. El')ek IBrill. lco¥'U§WU. bit" adl!JII. Jr5.r:td relim. SWIu m.JI~buI.I!lriDJ iBil,e !d~De blltii.D 6'ji:fII.lal'w bl!l~I}'ael!g..1II !i,(l:!j'ls~~Iim, •
KO'llUJj

-

htanbul.sf:l'gj~~lJdelli bir ,h~ycl A r uplo.ya "g'lid~ror
lat.anLmJ m,," !Ani;"
't .. .l.ind'lll. t;.,1.~mI:1I0 ~m.;a lna;,111 kr&' 'LB.tip .kOMI i. fll II .. "'1'1 a.tllll' yo l h.

K,olt.uta!'11 Albay
It j~lld~rma.
~i:f.lllt
jtp1mil

oldUi

1.l.ID(,111

lill ... t(j,~·;. todiku . lI1i~l .. " ..,It rI mi~ M Iwo 1.IJIIIJLIl:'.

UIl'lIl:IoIUISUlllooar,
VI!

t~·

'''''"~I '''' m
I;,r III~"

.... , L'JI fIllI~llhoo", t1<'rm 1'11;,]; ~,· 1!n.~ .. ,I"t" II" " '111, .. i ~jJ II ",_ •. ,tlrrll I r !'i"r ..,... nl 11... III. "'nue J u.'!ad lirmlJ'i It@wly,llID IL P • rli.rI, loi7J b"w l.;;,,,oIl1l1l!' J, iii dlf lurbirimn:i ol.a I"" iV I IInmJIJli/;.. .",.1.. r·,JiYQl'. KL,,.dlmi~i \ ... biriJ,rtrlli I o:J "co i;.-i l .. nl rIm k, 13 h.a ,tJ ... nl"

~lmllille "Iili. J1,Iulllflly.. ru I:Iy3 "" t IId.lllerln l!lo;1 iI 11j ria mli. liLV)! JOll il:lllll< .. 11 "'II. 4. ii.1l<o.I ... 1I!II'!lr!:!1I1il1 !llnl •• ~III mll!ll,.. iOO UlI.Ln.rmtl. .. ..!'11 d r 1 oauluJ ~"th '1II'I!rJlfoIlIIJiI mDr ~bt:l '~l:ICIIi1'[, 'IlL bqllLn m.~ ". 1.11 'I, Iml1 1'<II:i11 !'PM dlllUlar 111114 III1'litt.lIn utlb. LIUlIt. I.J~. t 1I~IlIt.""ili .'1'ril!:!l i,I L. :rIll lll' n.tiN "'II_mi. ilblO1r. III ~ lu' i1",..u ri Of rull HI, i 1011_. I}!~.mulu;u] rawllr "iIII"~ lar 1.1.1:1'11 bo .z.:oJ r i 1.1' . rill- llilr .. I :I'JI. hlf ain.mnuml,flii', ,aflU[ m"m. iedi,l.,r AI""'.!l h....c ..I.u ,~:,olllflt sll!r:rll.n ptlrilip il'lfll k.0fi""" 1,11, r~I'"Ilo. n,_ ~i.iJ'. O;i1n'k.iJ 1)11 .!I!fU Iii f II.ipiHlI Eli .. , "li:nlm ~j'~i, U i tiI)'ln fI!:I~rkll'! 1111. ilnl. rir .:",r]..1'1 n.nbl IN> hlli""r,J,r ml~gf!.llo 1Ii1l1'11ldrrtli!. B.hn"A'1'ICII iiII!' ilDldQfUn, - III EltlU'll s.... D1ioro [J] c: 1'3 I [lllnflll bir 1I!~loIIm', 8nllllmi •• kiln 3!Lu.]ul.llll1ll1 ilurgu51l lIi~II!1:1 ttl ... "IIIo.IIW" i~1 lui •• I<.m· hplld to!, IIlrll_n11'1o, jlH:;lIom tl4r t!;;mlt.lnln bI;ll1f1.11 ,,~ blr '111" 1__ Simi'll bl.d~1'TI '1'IlIP ]IJ;I ho .. !t~, fll;. I,ily'" rw. B!!'.I'clull \I M!hn U II,.. cll!l.:!U;! 8ikl"~ IU!uol'lll;!11D b1r ~rlhm4jl 1'1 If I1,.JloIlllllllll 'F311f1 ctlm!l 110.

oj:rdrnenWeri.n

-t.

m.~~~

milhhotllilkilfin

..n!lDr"'r.

ccttI

Am FI",,;ill

lilt"". ,.

'~!;I!. "uo::a.

c::

.,-6

DOwlel 1.,lIn.l11 ArolllnC;l I!i~Uil. 1m. b "I", In'll , bu nlnn)I~:rut bLllunm:nr 1:_".1,1'111 IIllll1 1ft.... tim

alr'f

,..."if ....,.

UllL~·"nal. I3vLki .I" hu v.h'moiJ". J.?'"k",t ",.hltJr.lIBlJtI. b •

10,.H.ul

It:ibn 01.1111, b~1 ~ J:,il' lilr:lill ... " II.' -111....... {III I,. m .. ],1 'LJ'I .. k', l.UJ(tI:n n.111'" r .k"I"j.,"in i~lLd" "L'~' Y'Il,h, .,ud'l. rol ~ "'''II lI;:n·.k~ r ..r.!tL I.ir l.,1 kilt I\I ~'rukt"'il.I·.i adll.· dJ4;;LI'tJ} .(1 I.oIU, L' "Ill I,~, .h, ~fuom., ". I R'r iliw ."'1.e nIl] I\'\ It. ,du
flO

rd:. ttlt bbnhri. il~ mux,..llx-b.
H

I!ttl :

! ba! b.a~ deJUek ki. siz 6}'l~ mi 7 A.ola YLr, siz her !3el'clell oDce. K3.· r.!ig I • ~'mplllln mahku.nla. mIll E-u bunu 11 bn kit· maLJJ.DlZ, bur ;J!\ a.o;llguuzUilI.D. illw-,.liniJ:r .•
AlIni!lJ,l;lJl.LZ

as. .

w;u.k'. HOOI.lI'l! mf:I'IL II. ;[p.,.k{j lou ~~ PWli),·etl.: Irllbotil tttim. ArotdB.!l llIidec.ldl·rdir . .!io!:)!dil.,rl lIl"'m.,;]~ ..irk temf"; '~I" L"rruat.nin ~k - 'den, lemliz glyimn'" no !Il"".,..rk '" k .if delib..o..b geUp klLr'!lml8 !Ii- " .. 10, III hI •• ..-. 1m i. io;1l1 iN ia haJHnm .b.k -id T rio; n Jt;itdi t hilDA urdu; .d K~fldi.&!Il£" makbuzJannlll :rods e;:l.ilmfsin i i!Jti~'f'rI Alm:l."Io J II lulullllU misi..n.il:? ('t< ~rdd. B;)~b. llllldik tULgimi gi'loIrtinc:e. e-ebinde-n maklnl:lan: ~" Ku.Jia.yl'U mebt:sp I.,cc:esi k!j.r~p b~l1ll ,101U1ttl. , ~cr hillil'~ I KLZlIIl)' Derul'~1 K.•tl,,. .. ~ :jU 1,0(•• i beru Cl!l:clel'~n vet gizj~ce IiO)'''l 03"11" 'lUll , ... ~.Irr~b:l Il"fdnol t'~adib.lrJl1z. ttll dehkliunhYQt, :no 1'lii lI!LlDwiuro..k. hi!' (Mi!Iit.1b (Te. Ka'F.Jj G kli.blpLlldri, Ciuu.~· (. I) t .. rh1 <ltm.,lll"_ :';"_"L :!l drn rin \'t :RZ.Ih I....nnzllil.nlll b uJj.~1 ,b" I:. b,YlP J.lJb"Io'l kndnr del' blr me\'kii '1'ar~h. OIlL'ln!1 IiL.&.Z<!co;(!l. o.NlIL.IL rut • IrIcda. lI:y:a.si rnllLl!kitmla.r. ~v, Ii laO. Iml.l"blllil...l. lad~
n l..lili[ r>d...:rkJ .. rdi.. J llIJ'" I.. b,., n"SOlm'lI '~mi!l ,;hgi i lId""J.. \i]' , l' I'Il1va

mm.n; l'I tek.liilni

lSiY~Il,i S.I ..lar, :rnrIJDy',"l.n ~Jltw. t<'rEi "~I",i~tir.

011 I....J..•• h&Ti>.ILl!'

lath

!II't

blJJunLl1DnLI,

Siit F albri'kw!JI
lim)' [j bl. p, \ol"Uo .ii' kurma.k: i LiJ[1:'n lo'Nllilllo hrma 1,,01,)'.. lilt ,ml ... ">a)'io. ,·"tll",'

EI,JIlI.. r h .. kxI t.t.1 kf thlo.!," J'llotmld .. ,':;Ir , ...... rn"hkL'n""'IrJ" "...1..r<l,1 ....... 1I: .'1 d.'Tu~r Ihlron Lft,ll\nto lo;t. •• I ~l>1'It.rL.AT~ 011[11 I I' JU~'roll .,1 01111;1-LI1I ilui r !UN"," u.sl",. ,,,,..

to'.

~r.
lJlU

l\in

jh~J.lloIol b:l.,l:J.DlI(1!lnJr,

't' blr ~

r 1tull.ll1ur

b..l"u

r ,,10;,
I ..1:1, ......

,,,·",7.U1],,"

}'rI

"1,,.11, .. 1m
11110 It

,
h'l_
ll-

"'lLb""", i ,,",-zui, d" rn .. d,,,r 'f.,aIlen '"' ~nLd.nlmn .. ;0;;" ",d .. btll",,OIntbl'drr.

I,.

tAr mti.ddet da.ha bk_zim· Ie mun!ll! .. & e U..iktl!l1 !!IGMIl. hn bllLd~ ,!:ok bu !'!.ala I!!\dlll.lllr DLdu.gumUla buk.tottmi:t olacd II:

:s:. kI,

~

te~bbi1lfilJ.nuL·1I

razgq;t..i.

I"~

Y i;'slr.m.'I<'I'.I;,r .. '" INI'ILltor.lJ<lll ~T'r.Jl"'lli

lilii.,.f..dar

il "i ILiLLl!. rl·
,.
LL: !I)<.l~,

tal 1J1!J~iJ;"

Slrtmmjl
!:'nll ..... h .. ln"'''' r;;.iilllrht:;1 !loll

l to:,lk "tl\ll' ba.J,u'" t' ....... "lIldl> d""llml, ""~I .rlll ol,ll1llBi, 1'Imi '·~1.'1 .. 1'I IWII·t1 .. OI t; '[1110 .

Ill~ :''''

l ~:

lo~-:'01 m 'f

el't-iS1n~n
geZHI~
1i1 ... "L

kL.,r••
Inll

Filift IG;!r fl. 11.1 ti IIdllm1tll Ii-. 11m p'!11t~ 11\17 Dllna 111 IIJ~ kl n. U!It,UiIII.,lltnn .~lnaUI ItM Dill.,. 1I.l11!l1.,,1Y 1'''ftiJ ". lin ~!!' IO.lm:lll!l'u [Iflr!nr:lan If'! ~;'II'I YiJllh'1111191 " .. III' '~[r 1lI:U- ill I _ ... 1m:IioBI ~~I!'!I!'r. Ij;r;rl~ IfCIIt II ,I n1!I!I'I1I i 11oI!'N h j}lftJoJj II. la",,,ml.. 1.1 IbUmlJ"D"1lO1,DllI'l:a'1I dr li ~ lh'l!lllfn cr..1I. ~!I; mlift.lJl' 11'1. IlliJum IIlJkl,_l; II Idl.. II AIntDI, 1"111111:, iFr A IllIn mtlt IN 1•• 1 !lal uardu ; ..~Ikarl,.1l !lit !.!, II ~ lUd n 1Ilm. ......,..., II\IIk n 11.1l1li1 1- II I:IIllyarRlt !lndllft elCHOn INI'WI I t 11111111 11111h>I ~uur iDolr IIQlt Hr i: bi"' riO eo:M' ollalllml.!l.I.1 bmun loilllLlntu'n ~'. !!IIIIJ I mwlO rJ11n!l<ft!'
Ilmnulj 'Ie I II'llin

By U,

.t_...

Hamntinad.ll I:nI!i LanDI dohJ:ll. ru~ ae:rbest blrakll ealdllCa ID.<L'1 nl Il'tnll td oIkglllerlll ~\'l'lI!l,i

,pr.

111""h" ,-oIllJ""t" dUJII liolr ~i~) d .1'",' l"lnll or. \'il~t, 1,11 ,iil,LlFdi n ~ rl dlkk.a.~ .Iml~ \'co ElfIlI",,,,,* l\1'ldurtll~moIt
,muon olit.kllltllU ""kmr '0
lLf.

,I

hlf" nll~

Illn. !~III~ I

'''.

"Ill

CIlLorook

,10, i«!ndl"r:I "Ir t ,tlooimt h:L.!l. bttl. ole",.,:ktiF. Ih .Ilrd, LI r."1'1 .,1<1".1< k InolJI'I 1I.'r ~."," dim Illi.

.. nrur[ ulp t, •• l'P ... "(, ....,0,, o:Il:ILJkl 1 mlml!oIo.IW, u.,-IiUl1li;lII,dI. 'I' fi_ •W I n;it.lt "' . , !!.fOotk ,.!- W.rIlIJor1l.ill, din!!'! 10"'" 1111"';1~ Itli' tf I 5ir ....~ l:b •r! ,~Hjn ~ hrlL\~L~(l ~~ll!eFJ JI;lIm.n lOr.,. t!vib 1[1 ,,~~U t: I~l IAI r 1 • .., II ~m- Q ... ~" Kadii~on _'FLI :11111 r S."Ul.Il .... "1<!kull.Hld,SI

t,;o.lr

rMJ ~

!£i.!. 11

lriI.~lkk blr l.."aJ'dl~ BIll'3· da ma.bkUmJB.r, -iYe!ll ~u- em· 1rI!. beklct.llirdl. Blr g;m u.U.ktan,. kamp) telkttme-k 1l.uN", fQla ~ b' kJl1l! LIt k3rI.I lutIk., Ka.dlL. eTte _ b-~ rna.bJlllmJ IU". Ibn CT i. )¥U Vu'ml.alll~ ve.nl.$ biz !.tl.a'lill:, k.!l:rll!i.ITr:I U.1ltWr-dt!! d.i.ml.ar1a UI!'rli1Ql'la.nh.

Flrtn]St'
:&1 dJ ..
Iml

mIil.Dlnrlrt'lI. Hal\,Jl,lkl k~ndilf:.-i, ~trdli "ilU.nd:l~lair ~3Y1lmb. Ge

yet

l\1U)'9.~J;I.

flO ~

du.;-

"

I".

",,,r

kontl'O!u ~

mllnlt"b

~li,l. i ['J mhm dt!... nLtu:otl .. blll'lloIl.llJr.
~1'

Ii'U ,,,,cI.a I In. £. I: ,.,..1 iir:t.!,J Itulu.o.mrl ~ IIlliI. rlu ttl'h loll fllt""l rt)'1J Im.tlr.

EI~
!

we.

·tIII. llndHi

e:rkeJ.r

bir

IDliI.!!l.-

htBlnbul

sergll

!!'

Jltlll tlrn!JI!lda

lcpllnarl'lk.

Ga~lI'

IiI.iu'

<I.

.ha. ka.dlll' ku mIIo:r Oo)"'!lillll:o.5t· 1mk!lmnl biIJ~ bultJ.:l'orJarch. \'nlkl..

:rLL

Acaba bLz oft, bq pJ 'I'~'J, 0:::1 ag bu l:Ja.htiyw.r-I.r 1l"Q:. h'iU b.iJ.ecell miy1.r:?' Arhb1r I Ii pr.n.ItmJ., III D:ida.!J ol.milib~!!!I. CCllLCI:I.J:w!mden knrt1!b11l rillemil-isT

Si,
OD b ,

I'Itr

11k tI~n
~~II!rB.

I:llo

k1If"ll.!!mizt,

'I

I

KlIo["CIbkulit bada.hgl liillU;CIl ~[tm~lIte ulan !1.a.cLIIlCEI Ilill ftrmuull Ciddu te!lli1l11 fno;i. hJi:"~I"" o!IIollrJ"lu r" 1,~IIJ.lol'l ~ ILl"· 1111.kIlildlkll.n aa bl.; ~ll'rlt;l1't;lr'liz; BLllw.u1J 6::'. Tiliik. allimlU 58 l5 laD .,bt" liO/l>u"U .. r n...~k..li[](l.. ,,",iii dll. "I'iiirk Iir.&li.l Uzi!rlndI:R I»attltl ''II.h I",.~Il::IirlJilllii;l ClU.ll JL.i roPlrli '.IfJ K.ampLll. ttl'!llimalnl!.mC'a;io!! g1i- 1J.:I!,ber 9]mIlU!jtJl.', I<1Ji L,,,h," [LlU"-,,, !L11Il.ml~"". lHun~lIr re, erkek: m(ll:tltu.mla:~m. kilflluJ3:oyh~ bir TU.rk IllLlnmd.11l13 dall lki iudl! h:Io~1 11k ""Iuml''' LflT. lar tm.r.IL.na ~es.i YlI.DlrtI_. Urn flillz1a. ,p&r& llil!Wl ooumek'.eltalyan hall'ltedll.TI H.<Ilbn.k1 bcD, imo.I.BrollD.!;Qj1ldir. Hat:l]ann ~u!yabaH l'.u:riiode;~ 29 ~;1'II'" mlll'llU<lLatl Iii, loir llal. aWl. kadlillarla Yllth~nI goz- ;aUm plY~1 gittik~e bl!l!'~t· lI'"ntl YJl1'l.II i:. 11.XI d.ui le-rlIIIle iordiijlll. H~r palde bu le,D.IlJ~kt!!dir. Dod.Je t b"ll ~(hL<:Ct!lnir, mUkillllu. ll.obetl;iJ,erit: anI !J- lebili!n JIlIi~ lue-d~ 1Gmriye t!lb.- ,.un w , .. LL... ly,." t... """,LL.r. "JIl;r.rlcai 11:\1. mit o!aca.k:lllr'" . 'I1il ri de bu rneyed. aJUl egk· Ilii PIIt Ifi.3U ,}'" .... Ii". r.1;ra.n:t ..... p!ylill:3:dJ:Ill loplanmakb.~.ktir. (DiirrHtI 'iI.I:r) dll'.

"'"

.1:5

h"Z;lrhkl~ul

,I.ll

-n

Ie

llll11a

I

'Hh~ "1IID,1J',,t.nlJ po nrillt'~

,r.

i?' rkAiJI btl' 1111>1) ~IIP'l' ~Ia,.tn. .. aint.k!l 1.0..111 L' IiI liIJ b!Jl L,rllld;m r ~

1.1• 1..:.1-

Illmafa. litll:'cblffillfi, d~dJ., In:,!lJ., lab ya:rm. P'l;!ld NejElt bo:!y. SeLmLn de II. 'II iyi h.:i7:lrJ .1)11'. $orrHd.p_ ill nUn m if tlo.:riw. ,gi.;o ijY·!lunlll! ..

l~!Ii;IiuJi:

Jc~erll ell;! ufLru:!(.i,... d i'il Ntj'it "~aIl d: n.I!.li.&.tm O.sUimd
Imr.l:i blrlll: gel:li

(L.I.n::u:n

tN

dLI.

(
1-

,,,,niL

I
Okul miIdilrJerUlln YCiI",[hgi :!]ICIJI r, gidi tuh!.Jmlyac !::
~.I.;1I•

iJpbl!!Itl

SB.b.aIHan

mul£

gil ~Ir-e-r, Do:gil

mi'rlU) telliri.

HAD RLER I KlS '- ------~_.J

tol_l.l.AI.l.ir.

B
V,nan
=

YlIH

HO/f;j A N I
No. 87
t1f!.dllt

mi S!lmm! Co:!nl: luz bil' ka.hkllba

~ERVER BEDJ
:nq'I!i ... I!LI.l"IIlIn:o. hl!['!ii 1,lar, Iili,r II::!" I'It'm ..ru Ao:lII.ya gidel)<:J~'iI, R'.1.I:r.tdol.auo. Selmirlill. fjihJl!lIU ~'It 0 blr buhir.lllodl, gt:llp

SenE g~riij'jte l~tI c;olm:agLlD1 iblllyoruum. lUCII t.-di,6P1..l.m lieD deJ}. 111fID gJ.d~lJ.m (I d1a.kWf'il I5i:nJlll. f'1!'1ti. Een ilemJ lurabilir mi;,1m ni~! gldulZ. F:llrat bu, G kadltr lilzulnSlJ.1: bi~:r Iri ...

g~ti,
~

!Y'.

~Dpbotl!h;,
Inn

Eve ye ) loI!t~n BlI;!dn;'" blt.mm I IrJodiLD I~riye S'lrill V!iI ~~, [{,j k I 1111 l\1~ad' l)iru ntn.• -Ir, lilltllt b1alr~I"rmdlI b~ ~ttik bir mubabetle yllt\ldu; -~. f gddJDj.z. dedI, ':;0:1 belt; Uy"rdulr, fl,'llliiD ()1lJ!l Ne;radm r.IIh. ~z 6~d ye banllD dedi II:t~ - :atlleo.:: h.i{( lib:um }'(!Jr hu111\., Il'IIrln billIl'l.oLI~"Dl UnLl~IDi\ • bill". [)(1 ~rI r m_ru IiIlnJ n [. :y ,ba 11 d b til. ~~f"rer. Litzuna yvk. . tJ. t [.l"{I.r itl. - B Iki l IIoi blr I Jl!Il verlr, It ReJlm lIedlT Clghlrtl? 1:rL i;ltla.. 1:,11bn Viii. ferab bh killb,
1_

rite"
-

N~ja

BeclJi)'1! bUlIDln
bl'ljJlIIlDQ

r

kal.

,
oto-

1... l"Cl:k bi.rrtef bJ, l~m!yof'.llJ. OJ" 0 Ii! diYllIbildl'

16yAll

Ben yanD
BUYUI'\lD,

lirim d~ ..•
1Iiz;i

UI rm"''!"

11ft'! Ill, kl"nt.l .. mi

Di r dok"! QI'"rJ. joJQ. hlfotdlg:1ni lI.lll t 11,

li YIT. d~ill, tA:igi.i1l mit. _. ..d ~'lhDi7, ".' gl~liyi.m" Eah1.!,t. ~lilugurn~ nneHlm.
00-,

o belden!::. ~Il.odi dot ~'(!!IiI~ge! oJ blioyaeagl!b 1"':1. N JIlt I71Tdi.:'!l.bl.Te dol1;n.ll:Jl"<llc:

-

ai't.tk

htl"

e ttl: Ji;vet, d~dli ii!;;ll!l!Iell Banra eye bir fDlllicnd.L1Ioarlm.d:. oIl'c' tttC'k. 0 ba"k. • 0 :.a.lnall i!lm'r tmcm. Fa II.t)'fi1'I.D. y.r:ne!;~ bl' l.erim. S b bta.o gelinint:i!. :fJ.a t I - ruz dr:~' m rd~~. hiZDIei· bw. btr ll?ldoll elun, bi!D Sl!l DUn.! )'01 nm, YILl'UlL k&J.ar bir II"'}' m ka.lmaz II .mnill. Hurll.~·a ~dinCt:biru:& iyit tim.
Hedri}'l.'; l1.1i.Jllm Se£c.m bakil rll k ~ gtil i!.LD~'-:j'(:n

BlU" iti M1; Ifi LViiI? Nl'jat bu r:nhlD rU:~lIIhndlln I.

G 11]·LW~l', Bc-driye haOllD aalonun kllpll3mlll. kad:;u' ge-I,di .. S!!llDin Nil • ;j:ull 1101-::11.10:: Inpl!llnn k:...dn.r !;i:Ililrdi.t. B.':I it IIIlIlar" Bu deJa Nej:l.t G'o!'Tl'll klZI Im~ k lild L ~ otIu. dRkln.f'lI'B Ol'L~n d\ld,lllliL"lIi kOfl

- Tl!bii. .. ~edl. :N~,l8 b·y. !: blrnlc"lila]ulln 0 ~ nm.

ra~t

ataPak:

- F.\k,\l ... fBI L !.:'sillsi gtbL dr:~ibiD • CeliO; k.U bIT cc;§yd h:unlc.si.ll! ilavc< etLi;
l(orllu'I{orum.

-

Neue-n- korklolj'Or.!lllnu.:;:?
Si!d"

duro ....

b;li..- de;l!!lil! 11ll: WI!"•• Do>nilndo:nlJt'ri buml dU!jlin1.ly.:lrl.!l'!l. \":or. l1'ILil1;!ji;:It'Lk. S~S\I'k (II. j:ilnhgl ,I; ~il IJll. H"}'lL" N(.')l'It h... ,. Af, ..dini:r. b~nl. BI:I1c1 ~ .. (I ml.J\'e.iwi~jlil b u..
Jst<'l'!!"IIiz n bl!:Lmll b;l'I-

:'11 ,,"umll.1I.
An.kuillYoIl

a~ Ii I dondiJ

1l r liilli<.ld ~U;tJ 1io,J., DchrHI ",J. 1111l LI )loll! ~' .unn.,& D;ik:iw, li\J.. [.'"Ilu. I.I.Llli ilik1- 'rokl .,k l,t I. A" .,. r.i.J"i. b,}rt! .,Ct Ifr ail J r ...

r>"

Sren(l1n ... : kl.'in. dt'glI.
lam

StlkaLS;1I.

rplelif
b':-lIl

o:Rtt} If'.

il~rlI. mUm· !m l<rl!d n ,u,)'u-

IkInIU.

k ...... dl

mll. FA.lcolt !i uu::ll riyilo;·"tim. - H:l}'1l'. b"lY'l", .. Bt<n b'1~!r

l! ,(",. IhDIL.t'tvh:rlo

._tr ~

.l!;vrll;
1:1

ali!!!:

elinde
IlniUnuz.

bEltllil-

-

T'9.bd. roM .. dedL
kllll,

GC'.Ilt;

bll dlJ.r~iJ)u 00 !fa.

blltun

rahat!!",

l1u-

d{lr tllDH II ~"'ilDLiyJlkl, Nl!'jat
g;;l~l -rinln "~Ilo ooa bi&ktJkc8. Iii: ne 1IAf, 'tl'lhl% VI! fer;WlLk n, It lel' do!ul'ordu_ Y mck l 1(1 Irl!ildfi!t Cine 'pi'jj1~~ olLD m:r,;; lamlIJtJ. Bi .. tc~C!ddiit g·'I:~n.likten !!011!"II lulkb ~

Nil 1,\0"r dl:"di. ~d.ullnl all. I'll 0\,'(1 !l~.lchnu. !l8.lIba. Omlu CI CH.:I b 1'1lL2. blr luballi. V!\llllIil. t:;.irdllLll!n illimao ,!~. di.

m •• J kclq!:l g1:-1iliJ,;1 ilkLmlll:l, Ornlila NL!nDIB.1l11! kJj~illi:!lU. Olldao !!\"1{C!lki vspuru k.ll.O;;;Im.na b.!k· k lem~~1lI mechuT' olmll1jtu, .NeJadL bir:u. {l[lh'l o::~nh lie 11 !j'fH G::IrUno;:~ b '>'fo.:tili I g£:o,1~'Il1",o;Ii :

~":r'd'ill ~Qr!l,~iYIlI,.DI. n h d.,g. 0.1., Villlan h-LLmml.l:J,nkQ~k.1l·
)'(Jturn.

dllJlLn

J:l u J,],

DC

Eiilmlmi Sonm CUnli:tl

dr.o .sLz di!i1;I L milo'diniz?
-

ITd.::n ~.kl L~ ViL • oldll~unu Idd!a edfllj 1l11i'''-

Il(>JI de .g.ll.phi1}'o:l

ltt

to:
T

Uhn.

r.II. ... dm.i:n Wlr. tK:n _. ZI.l Iblamur' yapiU:l<:, nt, y!!mc SIJ'1,. 1 cn<!.niz 'D 1.. .iJ IOlll1l

\Tllrlm ..
v3ntu:~
),lllrLT'

nc

C.il'lidl

li;iirahat

~

No y lnn 13)'lIf~,lo'im, de' b n hll!ltnllg.IlIl!jj, in I miL' dim, S!zde blll~k L.l 101)1~' II.h. - No.] h' .. " - BJ, Il''''Yo ca.omu. IIlklhyt)rd.u. ~i)k bv.,.k., .. tubaL" i1d..,t
lIir "'~d.::rID
OJ

"In

divt-nrJll L'1l1:lliI.d I Ill. Omm cIA hi. II bir tu hillh, B:1Ui!L 'CJik .ll(.)tlllc Ichi.m \'erdi.

kw !la.roil

Gnll

llrl~ ADlerlJ.Hl,ll
n' .•ndL1'llW
&:.
Q

m

Ir

Llnl
d<L
j

rL ,lL::'I'lIm clU;

- BllifOIrllUlluo:ki. a:iJCUIiEi 1I)'TiUZ.

OOIJJ:1

c:iWlli.
\

1.11 ilu ....L·rLlmll l .41.. '1'1' Viio )Ir.

(I

,Itt

- Dllba. iyi:t' •. , IlJte bund!ln 1"Jrk,;!yorum, 0 gUn EiamLmidir. (, t" 1 gim kal"lInm d ..tlliltlrir. GQII, ri d.alao Nerlrnl'lo. t,iLrIl!h: k!iill .. l.I"vllm Btli:

lI:ul,f"a;njlilu'i leLdLr.

C- H. P. KilIf], resi ,

-

utl!'g1LYL:'tdllYlilllullldcnizl

Wyl.Llt

\l1l.f" ,ciI;Uyd.L.

tlhvllllJlU \ 111'1')

O. lL 1'. l'" k IdH.I~,.·t"" 'f11l: In bm~LI}II(·~t " .. ~~)'Iulu.,. .....w .. 11,11'1 ,....1 o1u""'" .ol.",lIt r.

rMh I of" .. rIA IOlJl1:i .. j Jlo.l<lJ' "'~'f.Iia.J;al oil"''' hUll' m' ,u,Ll.nit. po I •
[IlK'.

r, Lal

D

Illl1

~~I

''I.

Elr...n

UK9

-~

Sleriin
Kanferanl.
li;onferllD.ln db)'ftmn Ugillilli 'i:1:lurar. Du. kon'~f'&Il.I 1.!4_;iiz)Udllir. YII!Di Alnor: iklL. lngil t!C-e VJ!!J KrL;nad.
dllD

llkokul
I

V~llI~a-ll·1i1l. (1) h.)· C3k u'iiiu.z111 mali

:EylLiWJfli bB," '\'11' tkti4adl

kitaplan
Bu sene kitaplalrda Bsub cle~ildik yap~mayacak
AlIkSl"&, (EUlIUII.I} i'lotl· ml..l2dek! Jill oku.llard.;a, ul;;utu.llil" fall: ola.o k illlptll.fi.l:l Ilate&! MiJIf Eg-Uim .liIildllrkilldcrin!l bi.ldlrll· IDI~, bklLlUJllDBktad.ul'. Bu liJlUoJlll' gore ilk okulll!U'd.a. ~ dilrdl1c.·

h-~iD~ bqhnlik ~~ldlr_ Fni!lpom ve hit; blr AI'ru~ devletin ~tlrllmamt" oLmasl'DlI rns-mea V mgtoD mi.U.ak~reJoedniD 'Drtir lerl. bfitun .A vru l.liSl, ba,tb diin ~ ILlikadnr ed.1l? in ·iltereni.n donunyOD'I,l OhLD :K;lU Q!L, llimdidciI .&merikJ\ illl if

kllblUAIllQ et... ·ct I!dilmemrurl dii· li:aU ~Ii!lrer. FiJlbaldkca li"nlW.'!l MIill:re NUI(I milsyb (Fe":) da Atluhgi a~ k. IImmlI. 1;1, daba ~~rad!!. bqka 'VlWfi!"}'11:!yiht.lU~1b' ""il' millilUcrnl'.a!il p:\rll. fcmu, m~c.

hi,. birinln

ru:m!ladlr.

baUl

Av.ru:lJ!liWU·
Fr8.mi1lD.J1i

:n

B~yjD "mali mfil'e1el:lle hak~ki bir hal f:8resi
hull!!lnma.!Jlk~
18i~'am
&g~hnmIi'19Il'

.mulIl,pkbel

dUllY. h.Bn,. itiu d.iyor
.. .lilll qol'olli.
li .... '.... I.(l", ..ti.tJ

bir

l4?mel a,tJ]lmMI.jI olmlLZ."
1:;.011, mtill"!:!'l CripPI

!Cit IUOI! II_; ogra.£,y-'ii.L!lllldi!L. !il1'!G1I1IldIJl: :yn'pdmuj va y..:-oiden. b&s:Ll..IDu]ltu. 4; 5 lncl ellll1 'Im'li.h yW't b.LI~1..61 kltApl tllidEl.k:i dt:tL!f~Idik.IQr

PW""

-

B"'l'ill

at
u

~A,A.) .,lJl:lij~.,d

Eita.rrIJON

11.1!1in.tD l"illl.<,

."WII.l'jl>ll.1I

"II

">l

Jdt pial"" dcfittil."ilm1j'l!I:rek. de,gl~ltk.likh::r brn§ur hldiQda b.a.adlm1 VI! bu kilap.l9.J'l1l! a,r!!.lan· I"r biirl, kurTu~i:a t..Jt [j}j. J na on:utmn!jiur. Bu Rill! olmlLll· ~hll'" bil'lliP ),ii.LPmll bWllnmaldadlr, iJllI' ...h.ad.a IItt. ,.o.J.il e tJ • call: k:itaplB.r l'L9IIil yukan ~!!!D.. l:"iDi lngiliz .MalIl·e Bakl!.D.lI B-IIllekinlu a,ynldl'l". Scm..'i:lhlll !i:4l!" .U edi 00i1~1I; olll.ll fiJ,1I\' ... fflJ.k.i~ "ll .. t CrlpP!;I, \'qioglDllId.. mllttehil nljlllll g-ilil'l~ MlI.I! E~t1:n BUllinil· "01 L.-adllc~ Inl]'u.k !l~IIrt..11. OiJlIlI, it l i a.hi!' «phe kM~l'&1.nd.. hlaCB!t· g.mlll. gcl~('tk :loll] i!;;ln 1>~.I"bli!lit r bl- dl ..." mall ~."!~lt.I ... u "lIl.ll.l 1M!'h.,1 hr. :r bl i:-o'il!. kltaplu bil' m,ll.dd.e t ~IU" i Iluluul.ll a.dt L..~", "." ~. 'ku~l 1I~1]. Amcrlkl, altll'1 def,;C['itd :vii 1I- 9'4l0M !lb edi.lecektll', ,. .. bllohl. If; .. bll:I;"" L,r t ..,.,,,1 Do! d• seltm€Jllt'k kIlTlu'mdRdJ.i'. ~k!l. 0',-, oI'II"'''~, Sir l;.~IIIJ.. ru Cn., .... "WI J cgilh:H'Dlli bu. talc: 1:;1, ~lIkLkll't· teo d<:>l!I IC d('llc:rlni dil.lUrM<!k m~ lluld.Lr. tl lbuki Amen1ca.. SU:rlia'iD kJym~t lnd n tl'll:rili!t )'1l11ilinn!lnl isttml"ktedk. lI:LIImllflh Mister Truman, di.in b1P Londr , 31 (NtiIen) - Kl",j DutO!.; IL.I!r1jyutk. ,gergi.n hM-:llo'l komUnlst bJ'l'Uklerrnm )Iald..,. biJ'.:J.I yumutml:Jt!r, ~ .. mJ:rtkll Kong ,g-~t.e'el'inin kalabahk: bir ku;.m'1, makla oldl.lltlB.n BOIlg vunma I L"iD ye"c i bir h ilftacbr Illurem~dl SUIT lt~. lim RiOlO. ] QgI.l ~ere i..st~k:l..~rl allyhind.e ~.ld· ted.b Lrlt:'r Ill.h.nml~lU". AV1.I!i!U':l!,lya

i1.i: elup

11.1111.111 ~hgl'ol!l.&lli.. tr.&.fiBlI.tl !lnllJ{Lill' Amerill;ia¥& ha.wl. .., "Lmill,rdJr, DaviD, bar..lletimleD !'Vl'~1 ... t ...al'r", d..,CJ.i,ll.r k.: H ..rCl bf~ IIba... AcnuihljlJ1jr T!IO K. IUd hlr .. l.. Ltr-likl..6 h.!lhID dIJJlJ'a.lI ..

Dt1{ini!l :!,allill~. n~lygllB C.;pp~ de Ittl ~YillJ.llh t.l!tdilo!. oItllli,til', l;qmln;: 31 (N.J.'n' - 'fJo .. ill ih,
('npl''' lid 01:11'Ir' u ,llIilt.o I mul."<'CCll", .. "-.. 1,,... ,hi ,..l'lLW~l illI hlL', I!. to fit m; ,L;:;rdir. Jj!J, klLrilU II f.t, hrr h ,- t jle u:ilm!!'l.ri.ndl)o m~'l1>dm SLAhord

:1'''1'1''''.

I

An"."',
c

iI"rk.i,fll"ll'fiJi Lilli."..... ,,.bJi ... hadlo "abm,llnL k!Jcllld'lt. Mall ],_i>EoI"nli~ H~bocllidlL'l,
... '" mi_II'I,
r<:]"r ....b

..

"'!>!In hsillr,''fIn
•••• 111l

bll. 1,,,,-...~'11 ill;'h,"k

bir

-.J

;If

Hong K , ··oug" un Diin
Savuumasr

hlld."hh.

aerZe) .fl" .. 0-

Suriye .. MISll·'
munase Jatl

seller hasn

..

Ka:ralkolldaln katjG n hll rS,lz

}-

'yakalan,d.

Hong Kong'dla lngUtc.reoye y,~ eitmk,lerdilr. ml!1l'l, J:1.l:yijk: BritlJlylldl. ~k mU· dim et.me;,v:i luIbul Hong: Kol1,G' a. ,lmd.!· &IIit 1I:ll..rJlltI.IUlI1'lIhr. Yoksa 'VaqLIl- logilh!udclJ gtllD Is.onC<!I'IlMl, dllM bl!,~8ng~C' ye IradEU' 20 bin ukel' ve mUb..l.m1 ta BiI>'Qk BritaIlya. ..r~Y'bi~e dou,~ mat gtiDd~ril.ml~t1r. l[(ln to'll. ~!:lIlikcd.!i m!!'gl! Dltl.hkQm idl., lUster (~Radon, 31 lA-F) - DUn p. vic) an n1i!!" ... Nlb:lnJ:i.!I. rHB.lI:r.t len t..lgr.a.(JiIIl'lI. l1azl.mn ~iD 'ko~tmelili, koou,!Jmebrtm udeoe .KIi.otolll'LillI 110 m.lJ llu" I!akdi n mall ttlulllklil. ks.lm.!y;I.- muoil!ltlui 1 ral( l!Ii:.rasi bir :!iJ.liJllyet !l1iI kuana- Ei!j"iDds buliLlIDlJii Judo !iieh..ri.a..I .1gall etmiglerdic' •. Bu hobera nantl!.81R1 gO!ltenDtktedll". ~t~n [D· giltel'ecin i1mJdJ de mil.a1l:erelll'-' nI.ll §1imdi, KaoUlofi dll. telillM}'1l IUri mall ilIl nil ~ d· dllMliJJ buluams:Ul1rur, TaMiYI:I l14."'IjI'l'9~ m!l'ml!!liDc!I!dir .. 8u. llJ1'etle biltll.~ dUorlldakl durum j;1hdi!!D ~ir~. Bon!:; .K~r, Jl (NMell) I il'(-l!l!lir. tcg-Ilb. ar~1 llt. tngtlll T.nhlJ~" c oedilme-ei 'III ~I buz KII.I1t.'Q.n 1l!..ti5lldi l'eI'ilr:iiMlL dt' ~1.l biUiill Ichr:lnd~, tallHye e:Jnllillll1!i1l. !leb..£~lJLdL"bir pJ.r!:adu". Biji .IlUT'i!tiC' nD i.d.... ~J1lnJ blJ- bn!.ll.lI i!J(!fl di·, Londm. biE :tAklm lIol3..},ll!k.l:ir ,O!! I8.!aCII.llUr" ClniI:I I.l..II: mv,r!l~~ll

d(:UI netriyat yapmaktaiibrlm;, Bu IUll.:l.rll1.Mi6.trl' Tl"IIm!l..lI'll!! d~

Ii'Ii1J

Yeni

ZC'lllnnll,

hWillmetJ..er:l

m.

k;iln:1 kOl'S3nl:l'nn pirl OlliD Lj Fut- Lc..m etmi!JIil', )fMapJ o!J tweak ~pb ed1r... Alig)os.,'l..klKllJ- :LIt mlbs.ktre Li, b Ik 'bll kOA:.:r:lID. etr:lirl!!rinil! J II[ IDda~i ibtilii IIDJc&k Mo it&lllt edilrn lnJ tavllye e ekhlI;'Fa)'1 t\iIJdirU'. Temel di:\'a komihili.%mlli

g rebllir,

o1..a:.oYan !.ill:! ShaD,

Ibu me1itleyl

';:in komwni tied

db.

A 0, Ila,rli d iii ~oelJ Ie
ka'lilga

yi.i~ilDdell~.k~UlkaIllIIl
31 tHllll1.lln - Dill· g!UI mllhllll!!SiDdll giliillU.I )'!Il.,(IJ.f1 hi.!' !1;!Xuga .m1i.Dl olmak lIItly,e.!.L· h:rle ~ugu!l!l BUl!ai arlll:i:J1l.li11. b!.i.
Arlind'., \'e kanb 'bl9R!kh bir klillgd olmu,tu't'. 'Bu 1ciifllga.y~ Ahbu
j"lli{

T:rumaD'I'D --

A~bhn. Ali 1Dih:@!o, Sahln Bm.lmll"t, fI,a}'dBr lIlplr Vii!hmll11 Atl Ullo kiirl'm.l.ilaG VI:: bir.blrlmDi bl~kI • ynra.l.am1ila.rdu. A:bblJ&\'1i!I Alioin ahhkla.l:1, Yafilar tl!hlikel..l Dldufu. hilIl, bunJ d.~

Nebru'ya bir mesajl

,

bubl:ulD.C'ye kllJdl,lilmlillj VI!' dlgl!!J:' l!I!rl i~ li1.dleruJf1e beykil edll~..,~1i; adalete It.nUm edilmhJlenilr.

OZEL
L
(YUVA ~ ~LK
alUml D'KLilluli. t..!i..ui T.,!; !KIm men mU1l111J.,
IoI-d 'l.,!(l..i' qi:ll

Yl!m Deihl. ill!. A.A. (alp) llli [1 dtBts.n bUKtlJnc11 t't ml Oz.-D.311 Neh['l,l'ouili

L

SEsl
Ka,ptlu

YATfid l'J.TllSD:

}u~:n.."tj.a

.. l'tL!!lr Ti~Fel

ORIA ~ USE)
b,frI!J:lll:lI!!rlle 1Ilrw1 ~"WYi!l''k, U. l:i!l4lllJrnl,gl:!r. -

goru iWe1e,I'ii

kU'i'Wll1 blr ,Lrfg ooujolcbr. HA.. DAl'!.PA'A

mItAll1llAOA.

'l'rtl.a:Ulft'd II Qilr ti!'yil:. I!m Call1llt bu. bu.!lu!!lti. b1~ blr )'lIrulmlll. bu· 'Iunmamll!lt~ 1'. ;a,e.,II..r.rd Ii~V~!!l'f!!1;l 's1m[r[l,tJ, Tl'i!I~ IIIlLM'11l1PlUrlli::!i!lBtI ~bt1y(lU!l. tel Ilil.:tl cdUmf'loIt.edLr. MlILarn.nrib" Tr"J·"1 mllLlUl'l." meslLjllolh fIlLndllllAnI· ~um m~ vi tutuldlllgund D bun.dB bu yU:di~D olduk,.a mtJiil· nuoiYi:t.aIzHk ,libel I;a~pmakt.·

ml'J{lji IIldl~D1

iI,.

Ih.r,

IS,iYastan

Hac..ea'4
"iii gidiyor
I
SiVII!S, [HU!lLl.81 J

-

01.1

YI'I

SL·

li'lIi11ron HltI:CIi II: Id!:'~kh:ri!L 1>1) ~'LIii, klulimh crju'llil M_'ll bll1m., •

lJUi:", BUllllU' Sl"'llstllLkI. mUIilDI:I;::· l(!flol bitkmitlt'ri1il'. AlIklull,da· ki. pi3-IJ&Port blUlLm Itlerlnt d~ 'tekemmUi eUil'dJlk Lcn, dulU'il. H CiIL bartket i!d.(!'(:e IIluLllt.

Ye 1]1 ~e.bii 11 ha f,de gl dec:e kWe.r
Yeflljl'n.ir, (HuJoI.l.il.l:) -

~Ca

Bu

1".

III~ ,,,brjmIRflell, 13- \'<lItlllldl,lf HIIO::el\ gH;r[il!'k ~urll! oIIyr~hmlll!lIon'" Bil mild!!!" Ct!:("1\ !I~m:lr'1! fillwrll,l'Io

IMlull'. run' -', WILr,I:'; illiuz c-lm,.k lay (I d m tU YO b~c lJi:;nm bEl tJI" milk '!iii! Icabmda olllmli!i I::l::l.a1 nLlnrm.lllk. h;;ln ball1enin mull k yetklsj yaf'dJ,
'" lU.aEl~ ~Ik dU)'l.Iyori3!l.I; $I} blr ",Up Ie hllliCcnin ~ ml bil'Uk,ll'o I5Q!'I1"II, fiki1y~U(' blilunuyu,1 Q h otiilg. ruytlu, IJc.rll.1dd f!~z.n:lI Om-I' -i IILiIII)'dl Q,glu]l.illtl'i 01.1 II I'I:lill:" Unl hM!,i'lt:nm.....wt. Sllliti bill EM V kkElIL C!IlU ti· JlUOIl kll.UI, DU!l!cldl) I(It'U, H~t.· rN..i Oilman Illlild~ Wlhllp HLl 'JJlu· ruy~rlilu~ SILad. Ubc:)IduJi:llh[ ,11rJ
'U~lIgmln

h;in Lu:m dlJ H.1IZ1'L"lI A~lfl clm!:k IJ;ln YlIDlnd dunn,lk w)m aJdugurIll
nUll

mc.m .. IYC'lIii bUJUll· IlnllyJJJf

l'.1 bu,dt;~'si
\lcrlleC,lk

Ir,pllklo

IiIlecJi AIlLuiU, linca lelldl. rk biHcclcrl
tm.ll!'ri

Kemai'pa,ada altlR ,araya'!ola:r

KAD,IRCAN KAFLI
~rt
~ , ....

Tdrikn. No~ U)
mliDla.ldll. b~l'IIlJeJ:". MellI!; til! 01
Ilnlq.IDuL.k ~rdll. o!j:Llm!,il.IIln.lo IJ] Iyor ~lItc:

aim l!IlJ..tiJ1fi )'efit- ~"Il AI.I')'\I:! bl.l.l1..1 ktJ.rBrl.il.!iflP om: ... Qio l n' r,lIlDdl.Lm; ~fgAiDb..::rI.mlZkll! Illnb ..tJ ~ l!..'bll.Be kJ r'll! Omil'

w:
~

va£dJ;

Ell IM'JWe , d 'I.!iI.

Abd u fl'il.Id-CIlIITI

W.I" Ibru I" ~~i[.

18

.no a.hJ.idu llunnf! ~ ,6re!:i"gi· lilt: ) "min lekJJr e lti.m.
Etm~di ml"1 Clh:iJm l'"UiW ~d r. di. j.'(' .art k01LU; ~"'krJl!.. flor 111m, )0 J1t IL~III ee ~',,-b.l Y('I'd!. 'O.;1Jn<;u d",! loilid d h>'1UI;l: ".rL>1l,2, ")'I!rnln L'iUlo'orum I. ;t"mt,'P'II.H!U llLkr klllt'lD"O:; OllmiLnll IILlndum ~ III h .-c:dr.li.ltll.kl "'I! lu'rltul: II a l)1jJ1
tlt~.

-

rur b.ull<l ri TIIJbll.' 11m gj}z~ndi!D kaJ;;l:Jl..ILdl, DI111 gtlnl n;;:e hllhk I. ~ !;dojl )lol vi!'~ifJU, TiIIJhn II.twn iodi; ElLI.:'~ld~ Irlnll, Yl:!oi b !krt:· !io'i j)lf k5 o::r...Ill ELltllLP.t.an bllf !t.o.'lj I!:l I U' Gltl.lmm bldlLllll, Se.1..Am ve.dl, H rd. Oam .. "t'll: V" S"'I'keB81!;1 m! .. j)' !l<'I" '11: olla !I'!: r iIli:lB.~rdl; 0LI.InD 1ft I ric clU. Tlltb <l1J;~I'hnil' dll 1liC'! mll!. Il ak otuILlu. SU"fiL bBml:l~(j

ni.r:I

d..et~tlrllmt:IIILlli!i

i.lJlkltc,

01,-

Hl!ozroiIJ ~ml!ri.llll. o.tlkll DJbcl'dul. JIIIII ~''oI'lnde lJIIab but! Lu.LII.!TI.lIl!dl,l dJtV1!i1l1 mill g.o:nlJmelil1 VII! blr nl.lk· m.., Il:!~hl ru:i!iIiIlI !~~ 1111«11.

s.a.1.d

bin Ebi

VIIf.k.IuJ Ii.rUk

du, I1IO:KidllJ klllpl•• mllI. GIlIl'UP hizml!lIlIIIi g6rm.~g!) baz.U' 01 111Ilu"d n blrini 'i1lJ;;ud.; HillIl'1CU .A_. Jir" Gtlnu~rdl, Birull< b<{Ij.r,~Hlizrell AIL Cddi; ]:Iu::O:l....t~ (JiflIi'l!'l.LJ'n 001111 k~bdl )"llI'lm dn )'0;1" ,"cnll; Abdurrn.IJmnq DlMn
AlI'l. T,!lJLlI'I biro Ub"'lI'dnllflh,
A\'I'llrn I'!i

\1.' d1gllr b<!.konilld

:n. (MUIlIlIo!}

U 2ruli O:amn..DJ !l:lI-ye~ yuruu. Jllt Vtl u)o'811.1 dll,'I'roodl: - Ey UbIly.du.ll&b o~1.\l, 5I!r:l..1 Zl1 rlliJ,m 11111, lit.ctll4'n hlat II!l, J'l..l!! Talha Dnuo bQyh: kon Illj C&. gmt .liI. IlIIlJmamlljjll. Stlni!l~ - Ey .Alf o !lgtll , berke •• iI~ Il.a, bLB't tlJ I'll I '!
I.timtz .~ .t~im ljloL lekmr ....

Biat jill! blttikt"n !I{;IllJ:1l. ',lno N d!:lonl:!' d. Im'e:. 1J1lI.,lo!lllmm t'!:!l. relLI ~

I,.

UI:oIlYI,hdlllb.1 ctotirrn ~! dll.mL D.a~11 01 ~l';Il g • tLrdJ I~r,. s.n. d. or..: - By Orner Q!;;JIJ, UlJ ):'dulll II (;1! 1'1".

ITIUhU.rIlZ<'11t1 ~Ilkmlfl b:atl~ oliunk ~hll"I':I." lJl~~kll "" L,.l'rL girth. Sl:'llm Yt:nll!cLt'1!I on rn. dr.dl ki;

Zti-

11 n

"m"IIIUmlln.lllnn bocyl, blr dilc\ 'il !l'UdJ.Y0J:'1jlm. t.: 11

Imttfl Mil. I:"" yr,. bin .']:l.Ib~ 1l~ Amr bLn A5 IIr,~r.b,~,111I1.r, U z;fcU (D,.milD I<;j. fH In U, .. nlm." illl t mrL"lU. Ube) u1111il till dUn. t .til.lzrL,LI
1o~1"1' bin

Talhll. Jl..L!I'IHl!l k alrnJ ~(I; bu.lIunl b n t. '.I' artl" Yilll~lilCa.1Ii: hlr liJ ;:'-'Jklu; h..lk M Y""l!lI:,zll. 0< d IlOU )'lIrtl1cakll.
T';.!

lI_b,·Ii Ge~ blJ!hlOI.ITI IrJ I !TI, - Akrburn Om!;!r lJ. gfil'dcoo l1l:I.111"11, 1I!!1l t.uJufimm..RaD diu, 1!I~~l-, miD !l'l!..plll:mIl1l1Il.L ....3iIlyet bl.l)' u r • mu,lu. - l:;d, J .. kllt.A-1i h M11[ kJ, b!lnltllm, mcclt5t~

IIOrdU,: - Ey /Il f91l.1lJlu,

m.1m g6nJImJ

I'lfJrdu:

&ad na '"('!tll ...t kefll

Aliclt.: l.dl. b n, EW \' lkltwl
o[mU4,

IIE1·

!I~pin

~ HlI.hJc nenu~~ f Jl' .,. D rbl "',llm u La , .lrdU; Mr tlilkl lIanr.. ul I;Itl, On Il Jnlal;.,]lkll; Ltl'llft hi!11l: top. ]l:I.nml,ll \'c luJdA b;I}'l"II.w ,)Ik.ipl),wojlJ; bUill r [Jf.lIl1ncflt. UII!I'l yl! v,l;lI:lb,.['] U!:rcJ I:Idt:.IlJ~rlnlli mull.

dllfn,hrn.lD lJin All! 'La llillctmll· G'lul hUll I etmilJtir, - h IlIdlm j;,ulur'BUi.YI Ijetlr I • t"",rdim! Tulhn'r:Hp! D1J m,·rto;,.... !l0 r.ln1 1:1 l:iliLn Ulr..fll'j~ 'n bett'nilt..di DWoild rlM ~nt1l!1e l,'t:fill: Ilc'll~~:.

ndm& bu.Iir"lIkt

n 11'1 ,.;:kerdt Ab

- E'I'I!!I~ - .iBl'n d... ·r.LZIYlm, hlllkllllo blI. IIglntl knl1ll L 1!1!1"meM! KplktU, Iml!.iey" 1'.. lclulJ, 1~· ZYD ol",ru YIIJ:itl; All hUm yllir • dlDl 1{Q bIl.'lllnl.!\r dJ.lcclJ, Bu 151" ...... AbdulrtalimdO 1:0111 Avl m~ 1,j~1 !pl"rll. C;lknkll. 'fal. b !Un h n onll. omJi !l IICrml U' onlJll d.ui 1'1 U "B;Vi lI",blll clUgini gortinf;" "~'1nuJ, B'oCul~bir Ill!fu,

lien !I~ph~ UZl!'rln , Mr mUIII~m n OJ!IlDHlirmliz.n.m \ I!I kuillm .iI'ikl(e,):;n",y! I;Iolrll11"LIU m.. ~IlJJhLl.l U.. ! h riD>,; rul'idI) .filiill.l rm('ro I rt cez.alll luIJluhr, I!ID..a b"lII Ioi..l1k~mlIjJlfJlIIl .. :Ylj, 1r',,"Ucl~1 dl''fIILrn; bu III .~IlIL· hy~ {lltur: fll.'l il,-.rRln? [)",di. Ublll)lduJlIIM "e~'np \'cor·

b o!!. U:z.llnUl Vt'r!)'or, un :.ufcmdJ!"i alllllletl!! bU~mtdtl:~'1I • rH.! "k1phl!m yoklur. H :I;~t.l 0llmlt'IJ ~J1IJu: PiviIlIo n.e-dir! ~!lrul bin Ebl Vlllilikll8l hlJrJla.e. 1[111l.1I1; :: \\1'1'1 IlU!!ILI J~1lrkell I~nlrl;lti<llll, t;oUrlU oEI.'rhul dl~HLIfi'l.~tlJ, t IoJr .. ~ l,·krl\r "l'IIb~tllmlllll IJ 1OIcl.'n!l1. Ii ~n:tI OSI'l'l~ll or.ul ~alt'11ij II h. HfI!!'rt11 1I11yi ~I'tf.lltdi; h ;J.tt.u.n IIftnm. J'lt' I.~klldl n· 1 lllyQ'rdu, hnlbuki, f"k R. • U Mub mmc:u, gen.-Ie" I!).n,un ~kl OIlJJr ... I, mli3llilIlnn bLiyUkll!nnl -

o

'iln

Oil!!.

II>I>nJu;

OmCfuJ:!;lu, nl~in. d dik· II!rJ ilrll I",i,ml old" tUln1 UI~oJ>'dull...lh bllbEll>li'l1il IUiI.· mUl1-d~n en d ~1I.IrmllillllJ III! Jillh';'-f1e "...~.l'''InJ:lllUo ll1llu~uJ1' !!Ill: hell J.;(lIIU~lllldlln[]l, mL'rnllW 011 iHl',)'1 o;;ltlUtoC[l 1't~bL't lilln"llrlnio Ii Ilrmllz; [j \'t: .II rkad 11111ll!LI rm. t dIm Ifll1u;'a 'I'.:rllLII!;'lni allll~lu; birinel hIlLif., Elm B.o:kirin o~· hI AbdlH' nml)nlll bllrlLi gor. ;:IU~u.nU, ~i.JphdeJldl I I e.u~·ledL Dllb,II\UHtl I:illimLi Ul"rllll~]'1, .'ttiKi d "0 l1:dn,lbl ; 'llclud:l. lJ,!llf" un" d"dl kl,

- Er

iliutimllk ~:er~ AnII' roll, Ikl p.h" olII)N'1 I:llito;;;c klldro dhdlnd~1IIo I'l"g; DlJti;L:H1 "a;[J,.I!!I.JorlDB. g-d:rirc1'1.I1!HI.'ll· 1iII1IumJ'Il mi.llJllAdcoyl Umn,ur. K~ IlJg, Du~undufu h.m~i'! I!I~ do: m:l.lllrll1llU J", oil tLL;r mlllpi.l~d l !1.rruflll.r IIn~hl[lm,,,tll'. 19150 bor~ kmlrd!l: ~)'l olm clmllZ bJII'" LIIlo,;O::!Ilnln hUlrll'klilri II~ nra I.- CI3~ klml!lfl'lr.r i(l!mIlLplIIllll)'U. rlllco lull 1'1'1 klL'i:llr. i'""l'oi blH<;!:de ~.o'k n~1t hiull bini 1'111111 Elram.~' gl!'ol!!! cll~l]d tn~[)rFU!1!U" olmll.~ bMIlPiI IElrolr. ~j.DJdlll d.lIIVml kll..r 1'1 "'Jlmlll'll.., bullWmll.lkt dlt'_ bkr ~kjhJ!! tlltJll InUt;(' I bulull' "'l'nk bUtt;1! Elum yCli'lml!' Ar dlk mami.lkl herllbt"r !!'1.l),lcllUI' ~"II:: 1{l19 as !TIedl ~ h:vlli dll 'f:flkfi.lllJUI ,r.l)rIlll!TIcli:teilirlC'r. lb.

Mtirml:Jc. l:al!r~dhh·~.

hmir, 5J lTeldoIll I - I.z:. - ldfl.h)'( r me1:HJ 1t(:1- mRl'lD K~maI'p ~ Ih;:I:"nda 0 ..... cd(!e~kJ!!'B Jkl oyilli ;ell!: va D~Fi! kOrlrl"illJdO! IlI.Itl.n mll.~ .hlikkmdl.lJu l[1(:colu· d!:'Dmu rtt~UIlc:ml$ VEl ilu m.n.c!P'Dl

'Iku

.v1

r .Nobe~i
AI'~<Ir"'.!<I
I1t'\lo.i"ilt

e:ez.anticr I .6<. Y49
ZiYI NlJr~

~

r r~L
RIlIh~ )~
I

TAKJH ,[
IIh'IIlI).N

d~:
d~1i.i

-

~hli. A rLlk IiIlZ rli!ij O;.lml'l [] 1[1 hili. t, 118~ Hz.. rLnuJli bl .. blr ~~ph~ ...

Ey Vll-k~iiMli:ihl, dedl~l'I yr, III. at D:.iblllIlirL 11111,"1.1. bl DI ),lIl('glmdeJl .'~I'c1u, k~n. ,cJ mtl, II g,·t;tim, !lIdddimo }' • mldlm: .., I:IJMd.u. bl'n..i Y I tlutlP' b LltllJ.Lln IKlydill [';col dll I;ldl.lrtlr dUm, giJ,lIl1.hlm dlllill. bllyU.k ¢I. hmlu.. S('lIdl'llI I:lki.yeb.im 10k, hi nl hJj,1l1(li'Clb~lUlr' ~erilt De,
umr.'licflCI

,Bllyo!1'lu
~I

I
L l 1It.11I
HUJU9i Osm Yrfll Tllr n 0 El!..

"'ii:".L".
tll.I'.'

,

..J

')

I~r~

",."
~.L"
III ... 0

?oIl" ,LID

~9

p.f1·m~.
'119 _ ~,,: II • [l,~III'

illll .. J1

[.'IlU1I.

"'II~II

IL~.1111

rn.'c II~ l.erln d.l!'

1Il1hlllD!lull" kdmllllil'lll, OU.ILl. rum klu'l;t.llludt.L ndll::!:yl bocJ,i,-n. mC:j'O!.11lu c;lCj 1li1),)'1.I..ll e~ [[l~1iI.. !!Ill.

Ub,'ydulillh. J:,ql.tlku'Il. kill· ,1~IiIQIIIIlIU; It'O.J.!lll!i~ L,~en I?I~mtlg-

CiI

)'1111."1]11).1] ~

t.u lundllNrllH' mllhlrn .I"',,,rdQ cmllllrll dIl1l4j1rlill~ dD, H..n'!n'U O~mEJn k~odimillo ~"'lIC'lldlull1 l:i!:imJIl ylJrlimel!. II .. kr~ I'c'mlo ol'lml,U; il~m ,UUllWl

',y lJ ,')l:Iuli h, Ilr'hll: Q. "''''''C' 11 11l toldUl'ui"nin- ~m • Jill elduSuU!.t b1111'11Jl11,d"gil rnI'"

IildllHoIh'j,

~11r.tQ:II

:1
I'
'I

;

Scllm~~e

Clln~~ O!!:L. J-k 1.1111 .... It. u "', '!i' .. L.~

II

1.1

U III ~l

~~
n
III
J

H H

JII
II III Jo~

I"lo"'k

"

III 00 1 ~oS
II 157

.... -

.,'

.:,-

- ....--:~;l~ - "-. ~,'

_ _ -=~.' - .
• II

-

..

• .-: .... ~

),;t~~,.... ..,;;. __ .
. ,I.

,r: -, -,
~

- . ..
.....

~~

,

-

. _.

.-

.

--

· ,.:1-\ "
4

'

. '
'
i'

..
C,

-

I

'"

-~

_

I!I A IIJ..4. n

1

~1'1I, L

IOilD'

Veni ihra~ me simine girer -en E~
lb:r~ itiD&r;2JJ
IIU:vUui HI!
blJgilndmM

YaWl!: hill
I.HTlnA. 11.11)·"D.

Jf

lJ-e.hJ'iv31]

n..,

Te!rik

,0.

97

(irtLm1li

Wl.Cak~J r.

~UIJ I. hd"l.llofJ,'

.I, I'JIU\IJ.

I !!i1,uliR

11 31 ]li!I.~· 100 .DDtill' M.J,5 2fQ,Ilj' ]00 hullllJ ~I 1M WI 1.00 II'larilll 10& 64M leg tu[ ft hu;p ~ f270 100 .!III.lftb, fHql. ea &&7 1.00 CtiI.()ll .. ,.u .11.. 6~ 1 '1Dfp. IIW'. n ~G!l IUD EUwlo U !iiO,QC I IiII 'b!i¥IIll ,.11 rmIl 1lL1WI!JIr1 mT"U - .£n;urIlIP ~ :iIJ,~ ~!iLM B,,,, .... R!!nm1 !iI.~ 211.'10 l!ilI.'O· 100 D.imu.,.l)JII I ~:U.O 2!),ilIJ J~J lkmirJQLIl U .~.! 20.35 1M Dallli:f;pdu, m 111.7.5 1-liLit Mud.., 1 .00 OOJili lli II I",d.h n 2IJ.W :::..J,~

'11-.

1:....

Clmdnn Iilllm1lilDUl. tl!t~.... ~t'1 milll!.ahiiIJin iIlbnlW dllTU.m1l. de-

p&n!

dulJg.

tlu·

~ V,ol [

J::i>l!'1:i 1.;.1

mrii"hlh.d~l!IlIlerine "olerl.e~
mllll&'hyet.TazmjDalt -]0-

mll~ran!lr~flda:

IIlIU fiyet ., Hlll:!lui miJie"e.lel er 'Ie ,ahi~JI.I" ttlirBlFnullQl~ ','. Icyalbll.'t yevmiyeJeruldli iIIIIUQilyd b'll.dudu .. TUlzm,li9at ve Yi!lrdnl!lllird~. au denDckhr. NII~lJikaWardt.l fIllliIlll.riyet.Tab:ul v,e ~Rltbj,ka.t biEdcdl'e'riDln mllll!lnyeti II,

YCl'miyel erde

ta ,I•• m,\! h ..L~ !SUI .Lm II illl .JIIL 'blllm" .. dJr. B,lhaua bll ail>i D.II1.1.1 itt! t1iIl, .. 1I tolr m~lIr "" hi '1:11111: m1a!r' dolu lJat.llll Inl9 Labdlllll il .... I.iltl'ilmn I 111 I: mOil I!:lIIlWr. & . - pl&nn Dill ImDiIIA Ill';! •• f t•• oj aHllllol,lJilF, ,rl DIll .. hpahllCloSlylll.Lllnrla ~fiah m.,· [flul ... M •• " r blr iii.'" I.Mr ~ ,.1· .amlMdu. !:il; W_r !ley &:1=410.... .i 1IIc!ru1i]-.Iii i.iJr 1All.. IIJ~1I enn~. :lu. rilGll:c. bi!ruill.ll!ln mil- dh. P'kmtl b"IilUn II1IIl;lhlldllPl:I tml.adl)ll!.a. filii. ,lIdcnmck~!l', 1~1l- ,.. t'eL" i.m d.. itJ,., .. .dil ..JU ioU· dulleR midlnill.nl H.un:fI 1l1:r !lIo!l .-.!i1. I!"JI ....I.il.~ni",,, ..... 11 j.tilu. .." kU!lru1mad~f~ filii, mUblm Dim' ~~n. Hi:!II~rL1l d", I~HI.o:lf!i "'!ll.rJ« ....
Ie.nmllye de 1111. untllll b.,glllruIlll .. olm&k-udrr. P-i),'&Unlli. d.arbJi h.iDde- blllua., 11111111ilIlUL_ ItRlchQ'rI!.. K.IUU,lLM, r,n.ulll

bllSllan.Jilli 'ilmulaiwldUi allciild~ ct. hiili tIIClye edilm mL lk'. ytilDlK bmlr 'lij~ clU"anrun YW1&DIItilUl.d:llJ:!. bJr bu. nnd

hmk

. l"lJDlr~tk,
'I!I!I

:t.t&J:ibL1.l 1.b:rnC&~I~·

.,ud ..

-...._- ..
, 1..1.

INu1.l.1ml •• i.lublll:' IIrlRrlag ,]m1llt!lI'.

..
fl

.,
•MIl!'!I.!;! Jtln 'II..,.

""

I

Ca'ZII,'F; )' ani' gl KaralJellj' DurSU.IJ'U da POBl,llh Ahmet'e
-OdL midi:r, lI!Iedlr? Bliyle "'hll r;u nLL1r mg hlg' - VlLllllbl bu l'o!lth KilrrlJ ,ij. l~1!I deiJl,:ttI brnhk ... B!;I~'Uru.. bcIl1un& kmlr.mad!u!.

"era'

IJD

tmtr

la.".

duiu
l!lnll
lI]llUll

cin.

~1:Uillli~

...

h!!ill

bLr mmandll

!:inl, llu:"l~[ltI;J-

!UjUj

q.rd Iililli ,.. uil.rl.u.
,..
III ".

n~
II t

m

:m.GO ~.M 20.00 i'O.1iO

filii) }.lJk.....,

ruur.

11

1 9.5 I!IO ~ I!O • lillolil JJulinoli I 15 ..!iD lUi.:.£! li.. lI.illlii.1IJ II! 75 ~. 715 '" .K.IIIJILIJlADI lI~ ,~ !!.'l.ll!· 1~. 1.)""li I l'~ ~ lIN.!! 'l~hil, D ia3.0 ~".jG• H!t!l l.ti ,ru.1 I 'Il5.1'O 94.10 "". 'flllII Illn:m!PiUlI" Erp.bl ZiI.'S »'00' [ 111.,.. '1oli 2O.1.:i m 2ti lUi :;m is 20 .• ':;' !I. 40 ;:;~..,,(] • Pi2..5·

".eIi

dir.

t'Ulllku~ q,l~vj!jm ~V1Iml~tJr. 1I:UII:I..hI1J m..lIm lab!!!.U ~. 1~mell dlr. FaJt .. t, piya.sa.lud illbu .lJQk.u.nhl1 dol:JYI.iyll! !lEI! I f] yII[lllrn 11: }lll~ntD IllLiIIl~J1. h.li:~ IiIL dtterl Vtrllmfdlsi 1.J:I~·ltnDl'tI""
:ml~l.Jr.

vul),eti

cia IUllllllyeh:rllu:iea blt ,111<5- lId. bu l,l<!!kUde bltgll.lilml olm.li En'
billlbl.lU.ln aj:lrll!l~II".

.Alll:IJJ1llml
YUIII.II. alaclltlarl

kllDU.tliic
Inlm.

IOfie,

'U.IIlIUlQI'I

111:' ~

1I!l.:?~. l!OO U!l5

Y1.:.u

.t:;u
Allan _IILG 1:_11 !l . '" clilui lllfUll,
] I

~.oo·

191! ~, ,.rli K!!r' jJ

I.JO rosoo 11:.05.110 lutr[lO
llXt
I"

Id roil 23 00 I~

:rJ.,so

l(llll(l

2~

:!c!.2

".Ic
It

1_ huId 1;11:111IhI~11In II.JraJil! Ijtl'llt!1I1"

R" .... Xul If " ~!I
Ali

e&d .. ltLlIl
lu

.hull

.U

00

.ii' ~

-.10K :a:i

1M

ilia

.' .00 i(ji.OO, .liS,,,"'" ·c~.W ... 111 ~ .:'150 <tl"l!i ,(2.~O M.iS e;!l.OO ,l2..llI 42~

""J.~

onlli IQ,P :dnd;. 2, 3. ,Ii, Ill, ". ",nd f,lorlll I" lIii,ri TOtMT, -)'Wc:.Jl I!lITel gillLd~:rdltl m'lhn IlEd.rlilJl ulr elme. bh; Ii .ip mjlrta d. tanht;,.. 8 illf!i rl1<r 1I.1t; bir lit II i IJ. ... .-Jilit ., hlrndl1 bea.l~ kl, pnij i!j"lel'lP' bR!llun.k 11 ,]" !I-II kid; m""'r I.. r LmUru1l1 bul bilt~tktir. BII b;].. 11 I Huhi (Ih l. ",kl"r. F,I1.n1.h.io;l "lilt. III' Imnd&D, l'u.I;)IEt m.1lf!rt1 luah.t· ml'!li:tedir, AIM:a11 m:;;kaml .. rm b~ om ~ YC'Il'I<Aill i, n1'!11 tar ..r,nHI:I rein:h: ,s,e;mw VII rll!nlln h~·U.Ol· ILillUrldJln:llU1 •• r-Lt,I'. if 'I'..r":r.i~ r..· ... IUIDlll dub.ll kapblmJ.I\ 11Itt.Tl.- rn~tL li.u~ •• 1, LrIl,!mUL il.. l,om"l1 ci ....nn.llki J.ir .J"I" ll.,ltI.:im jill milIIII~itedlr, t~bl'k: b1M:1k lI'ud:"fi ftl'dirml!lIi •• r.~'ndlL ,·.lll RII.unbn Ij." r.,.\c .,;:ito Re-jimlm 18diJi 'lhlj:i1!1u k .... buluJlQJ"G:n!m. 'l'ital'lI:t \'C EkcnGmi BIl..kanllgl, L :rell' Ii: I duhllill. i,dYIli ,'uilJ,'el:li tiC&!' t njJmlni tidile IIIHar 111 m L I " (Io.i 1b 1I1I1II h,11<2. DnL~u .. \'.l"IIIi~ve ll';IHrrd." klu bUID"h IflI i",inlll ~1l"'fTUr 1m .... il. )'1I'm.' muOmal 1 h:lml! i. Tu;aret v y rlilio m, k ~.:r,il1;rl"!lu!,;. .,"hll~f Sanayi Odasti. SUIl~.i :Birliti, i u,..!, IcflJl idirl t,,,y'll toir tlllf".11 PIP J3l3lgl! TirE! ret Mfidurh.!J';il \ .... T'J.~. mlk U.I,]"" ~·.. ri .. .r" olliNlII. CR.l' DUDtp il1~ mu.lQ:mat, I) !;lOC11 fdlrlldll iw Dllld.m h1clhl), toplIliJIlI~LlI:. Buu·lamm rliPorrul1 rt •• r..t,rcihl.T 1:.ual"ll:ld.l.n i't'll .. r Ankar:1'1} yoliarulllllrtllidH·. t,ml;" ...lj] .10: n1"",n, ''}Jk •• 11, 1111 •. rn""lrL LI!:r,~ ~ ..,l,.,IUr.i"1 i,~ rill n.. Peynu:' lbracI .htlllo.la bJl.li mlmll! V. m];jwll.tl~m
III,lI •

t iyt edildlf;l 4 rhal ~ID!

tl.ktlird vpil'~l d'fti~t,lr~kUl'.

b":r~'11 ,d,bIJ" f*JlON ~I<!h,nli.l t4r .. rea1niDI !t'MOi II ,..llII'lnl 1t~Id.urf ImOJ b"t.,,"n'·K!! m!!.h.fI.~ Ir. Ji'.J..l rd[n IfID "nh.l!: m....,I, .",,,. il,:inlh,kj Iii. b~rk • !H.r... llJ] .111"!i~•• h. I~~ mo' lIfIJ'iilJii ~lDlldWt.,., d "'''1I'l1l1 I I,Ilul'llinlu,. _Y.Ill;:rll:. 11:1)1, lIi.llltt<lI;' ·ili" 1"' P 1'0:10... melllrch-{ 'il1 1II11mlulnil p;"rljlK k, ". ")·.~tJln Ilmhnlnll;Hl, I:;lrl!i linn. IODllIn m; BILl .. lu. J:urlU1c 1.1111 h.aJl~rICi ... t~ blr b!.f !I dAII il.l.i ~dfr'idijn d.nKl IUlYllillIU!l:ii',; ... uili imunifllr. .,]d"J'1I rapa ..... .iJ. t.fIllDII. Ihll,JlLlOi 111./1 II> .... .. Hilf1'ij! ubil.bm.il ~l1.!In ~ K.,lItlllirnl' n'",111 III ie.1>1 mol"I'(j. Gl.llo, ui'f!l!m (llu .l.ml!i1T' ,!lQ<1J rll{~" II~_ J(llotll', . .• _ Q mu~hLd"m; ml!!.ll"~kot. L~i 1!UJ'3. ~ 1"I11"n. 1T,I1J11I"htll'"~" 't"k rnUi milillll'i .. n 11:,'111 IOi!lnM, ntiff II.nDde '. 11""': II ~uIlhl ~",. I,d dollifl.ilii! I!1JIiiIl"lii<ILirl"orn I'ii.~ I'UI il'N'.a;lu '1~1 Iillulur.) r ~LllIIi;;lilti. u.lIl1udlt. 1l8.!l".tl Illllli.r~ II. til !.I.t· lIIunlll Ii", m~rllr" .... i. i~i III !; "'I~ilnlfl !!'II dl!~rn Im.tln .110' lI. baM jlti it'll 1.71"1 l~JI bJ ra.J:I,mlli II i (}. ~lin 1ll .....JLJ..It .. t Il.~JI L.r· ""'Jll •• 1i.11 fm 1'1 I!!",,,,I ..rbiiblll~ J.n:prlU! rOlf" 'hRt I~ill !l1L;;(I:.ljlo a,L''''J'"_, '" lI!1Ll1no dim1.:!If' (bll lallm. Il1ill~I.IU'." d'IIcb, :rolth. r. 1I1.!C!'Itai Il'ib.UIm(!'I!l'lru" <I", m~.rul.·~ .. t ..~" lC'I'Dli. nln 1111 IIJ'h81ml "<ll'!I IMmll I..... !ill I BQr~ii !erl~rd..L ".i:.Ind..,I111' ,... (v.r., illl'1 fU." IJtn.rn,~ nlllll"l.I. ,gd'ii!"I II:Llnil~HI.r~~n!n tlll.o r~nil ha4i1lr L,ilit.. m.t. tabi ... !tJJ!'VJ'liIl .. b Ii.ihy"ti·

~. m..lu'"7.

.• PII'!I!I!I

I· tIQ

,liil'leldl 1n;j'i~!lUblmrlln ~"'I!~ 1l111l1l1f1f; "'." ..... , mu.a f III Lrn D.. by h _m.1mfL1I h,.~ ... ~IJ' IIl'R~ ,....~.". yuLl .. ,1 " .. ~.. i..minall ~ i;;dIL'J,'1Jj lI:.rp, t)u m.Ij!~~U.~!11 ,"UII1UmIIM 1'1) lll.:r." 1.l.. !Ifi!!.41i.i:!l btl lit> :II ~ • "I'lJil!rt,l!M ut t'{-k ,.. ~. lil.~1 k.,il,_'., II" oo"Jual"j"j .J"ll IlI!ajlllJ'llnllu lfIu,h iI!I_1UUI1 IlIlld.1'Qiill t.... ["hll! 1I(,rFlIiI 1I!l1'1~n h .. llkLI:lI lJIlumq !I. U, !lUI. y. !ll;ld.~ ~~d_'lm t 'iLla ;atiHbl!S«U, i'II'Iio. d4trn lIir m~It!lr, r.llnd iL, qLPpl1'1' dQI... rtnt U ''t'lmmll "J',lilIII.l.J'1 y.,. l Imr ,,,,,,lUI IItI\Ot ,v .. llhr. I,.. t.ir Iiad, 01111'1.111 !fiH!li..i&11 Y<I "'Inun! n .7'~ll" :paItIJ...,._k 0.1... ", lr.

I, bir mi.hi.&lidm

tiu ibUkIlL" - l'!irll - II 1l.1 I if III Ii flhl (IdJ:n i~'DDili ltd ..! rJ.lmill mii.ltl!ll&h,iii:l1 II I~ ill -;:I.., J.,I f .:r..... .1 ...., .",. , .. b inJlot.r I1rr~ t.'l H, ..:Iilml. )·lt~ldi., 1l1.l1l,1" IIl1illh"l!I ikalmil lijll' :.M:t .... f.. tl'm o. t ..,,,,11 r~b.cl'iJl.. P'illll'iUJll i.. ctfJlj 1IJ!.!..'lllIIllftWlr.i. W:r.

' '.fA

'1111I!!III.I'I, r.'Q 'ml., ; .

!:!:I.,..

1Il~"!!.

,lnrlmJ.IIr

'Irdlmjlfl~, IIliFrll" lI~hll"II*" "grllim liIlPHI,!.llInnl1! 11_ I'mllirl

~ill.I •. l...lImll unll.1I U& iLiiMn]", l l y.prUtn '1111 ".. rwi il,1lA5.Li ,I.. "Jlt.ili ,.'lit we • .I._ riM-lr. ¥L1I1iII I>lnlll i Itltnu. Ir.I.1.LlI mill d•• llillii IlliiJr.i. nu hlllfi-'U IIlrl!l'rtr.) I 0011.8 IJi'lIlliII.;,.t .... sa Mmtor.. :J _ Kam\! ~!I~jJi.rl If.• mil .1. '" r 1IJ.;1'a.d".JI~r. m il,.llih Llr iTrtl L 11'trl ,.t 315.11 1I)i11l llanlln. IbJ mil- I"J·'PI i... .I" ...... !lI.llIm uldlilN

(a.',,,

~.,.t

Ilhl.rlllr. 1I.11i
loII~dll.

bIt .u,..
YlplJ

UIlr'll!"11 ,~! M!:!f.CIlIU" I!1I111111 lardlml .. i'~O!; !l'oIIltf"lnll lI"rl M rlllln 1iH~' ClIlt f;

:[Will

bli.~a. tiki!! or lou

!pl:iIllll'1.D

111.1" !1I.

bt!?

-

iron.C:J:III

r'a.d ••
."Ii:

.1011111'1'

OJ.

IUllnll

m.IUu Utrlnl

".1

11"

::rub!!11

mil"',..

rurl
kurullf'l

.n.nthlll1i!!UI

'!In.

..... l .. ~ ~ac. U~ 'I'~~II 1illllILI!Ul:t In..!lIu .'J1l1lnl,ll rnilli"U..... ~,,~·u 1i'"fTl:J ... i 'I'll 1:;",,,1 .....

Pomu SanAhm;e Iii ""her I;'ll!lmJl'j dij'orlar. tatilIl bulIII 1mI,~ TIl!l... f'mlJ.-anWl: d,.IJ, .IIluk<Lrabk bul
San Ah.ml!tJe KnrB.Deli. lIa At nll\lllUi!. 'Iun'll bird en )'illJilllnplllll ,~Ilrt.lnce Dlynt hlSyret.e dUlIliHer. fi;an .Al11:r:i e t :

-

:Kim ,000ab:J? BIllir:aJllJ:l o1aca_1t !J rhaldc- 1

l-'.,

Ki.1.'"ili(uWla. biJyh! kepa·· i~li.k ol7l'lllll.Z. VElD!:lri .'i·.ill gU. iil!"~1iI olu)'ornlll'l. -.. Canw kendl ad!lml:ll"\ i!l' tl_ D'!l.J'llUQ pe1d!'i'iUJ me}'danl. ~ ~"IC=l"I ~l.le,tJn:ntll!dIlllll!)<Qana ClklU'd1la.r. I>'fakeal

.mddl ,gIlnt 4f111, 1II}1Wj! ~ !BlZ: bura)'a c;rnq kJl:'C~KIlI II iJ, dddi.
iII!;rnLm

gU_

K

gUru

1~d.iJi:. II

d\lBYa. bL"llJIIU'l mLb L1.•. Enel· Porrudr &'1[] AlLmIHU IDl!tetU. Alaturlm
~m.l1 ruLlulJ}lI.lLn

,t'I'g'

Ill!:

- Nt" anyonlun '1J.u:,.dll.? )'e Aordu.
~

dJ~

boir lI.D ...f 'lJIklilr I .bi~ ..d"m~mi, uI...... , JIlII'l'II.LIJLIJ hi. I klld •. lJIaL. I'o.h I.a~mn." ;:101.. DI iJolilr. Bir ,I IIr, [.lorl.IUi III ku ........

e

I

IlIl~U ;1'1< ..

I",

'H.

i~'"

I~. "" .. PLI'~I If I!!! bYmlD d.bfJr..da "la,. h,,, n I \.. kua .ilo:ul'bJ. n IJtllim t 1(.. 1'"~l1t~ w..,.~" '~'II. I' 'IJlf'h. tPII'r. .. l1ull)t;\-i, miliUm .,ldll~ 1J"l1l'G b ••
m llaii),",,!;

L.l!lIun !II <;d, fLl",L"rJnt

\'"".Il

Itt)'l'

""IIIl" .o.~·,,1 (;1:.011'.
• ~ ~i

.ti.diltJir.

"'r;!

Sit.n A.bml!L k~lanlll g;aUm! - Akb.ru. ml o)'n.aJ!.i.1n fle !.. Htirdl gH )·I!nne!. Bumu f1l •. ~ mel·(jtllllldlT. Sen p~)'U" IInndm 'n:ptc:m plica! Arn::lVIJto~lu hJ..;- I!)rah olma.dan. ),3gb.nm.aj.a. IJw:Ililw. iSan
Ah.m!!tJe K.ru::abelB.llm biddeUe-nne b~YLk allmdan ,gli1ll,rOl·dd.

~ :rum

lIllO,. CUreice Blzimlc mi?
OIUfill?

pm.

k=dj~i~1: hie 'b~ pebll~-I.IIID klr II I!i(lr·~dttuu .lO!t·!edl. Ha1ll1l)l &¥iIIlI!1 .Du:rw'un pe bliv.Ii.na c;airu Ir 1i~f'm l: Lr;in ,"oil: liik"al et,. mdilni tay!Uye ttl. I>LiuUI:I .pUWVILtlA le]jn~ 00nun luuakil tlilgunu. rat:ll

rI1~~~ rok

ll.l1:a~lduiPJnu.

dlfini,

y IIUc.uk

ru:r-l!~' p.lI:
oL

bqp.t!!hI! .... lU ~1IZ.

b bL:.D.a

~1I'1lI.n

l!Ii.lm.ilmalQ ~¢libtdl"Cl!~I}

.5Jnlall)' 1edJ_ ·VI:lath

Kan.b~:iJ.'·I. San Abm~t e: ya.ImJ. Mr ..akJItI olalllilg(lltaih.

n Jj.lmn:dE. lI"lhllt ta .i41"&bt-l~ va nuip. o-l.a.CIlj;tm Ui'lle lit ti. 1.
b.:nbuJd.!!, n DeliQl1IlA1llD I::il~llil JDuvlU£aki!!TeUI .rlu't&lJtrl 1J1duilmu byd.etIrJ. yi d,,· Ilillllmad:L.

gun,

ad Lllili1il

° ya Se<l

"IJ.

m.'"'a1!l1'

III md,Ii.i::. i.Q ,llrf P~liv.llD fie }'a~c-II? KJ>;'l.r-.~lr i Gr.t1ltnln i~.1 lie ,.LIII'· .,1 III' tg.· roLJJ .IIIoil .-u."Il .. I'jjin DIU- ~IAlln 'il6~iI IOII'lilrlllln'nrll ~1I'1l~f1 III Ii. I' rw;1.1~il! L111.i ,din .. I.r j~mq.". 1 m~ ~lIih gijr~~? il .. 1l11,k.1l h.tml'll. (·u"J.,h mlftlll IUthr. !,ILl "..1dilvl!ll, !jU .urll. "n~'IIII.I", SlJn:ra birdeD gillfl1l1r;: d'e!'i' [.lto. lrlil.ul ,A1ilr .. i~ Il8url p:i· 1:,,110nlliI bJ.l !ll1l:1i.Mij:i;i f),.,mr.'Ii Ie ""rllen IlJ'jftrnllln ml.I.ilT1 I~II!" tlltrle", h"anMn YlIllLnda j;!I!!1iI llJak Ii:llJlallI bnri~} pr.ml, nn.i. \''''''lili.iu.i ..... ~ tll'lt.k lIiu"h.,j. if.d".;1 .. 1..1l- 101h IInllla,Y;1lJ ~.It.ll.I'H,l1J'm'l\~ II.¥ 1111"1 '"11I1j1' bIJ"j{II ,1r •• .>JI<:.JldurJ OO"miflima. nltoghlna. 1:JLk1ldl: Ll" ll.l1lldJl'lIlJttJr. ~ 5",n de mi b~:1 ,t[lrelljli!·· 'J,Il,' C~llIIffr.il. ru'~ licr.t 51 o"uBoIIi lir. 1!1IlI.J .. ~ IGILIUIIIIII .i~IJ"I'1I i:I, ... , .. 15 lid IYlcf~"r iu...t. lb- ".raln 1.IIlii lilllllul!.!r. IHlft'llIt II'; fl • .J4)Y' .....'.i;; m,if~~rl IFkr ...... "r!{lr. tt1!111i::!IiJl, ~ ,gJye !lonig, UYQ ~iI.t'lrmiJ"<>f' II: YUAIli.Jh .. ], r. !llInuluhln 1I<!1~1'1gl'lJ IlmrcHllr lilLmlIll"Unlwglu: hi hlt"1.ail; 1·,iJ.lh toi •• tlrf·~la, nrwi 111"110". ttl - "laAu,ill n r u,1Ir1l:1IiI,) ; ~ Evd l dI~'f otUp li'erinlIIiikO!r:r"dl~i[ll dl'>irurUT. mlnll III ;H,ilriT!.1n ,.lLr 'lIl1rIIJn. ~ ~l' ibl..l BeIer Pomo San BGiiiQl 'Clrnr 10 fll.1 ~.k.lII r; II,"rt.llnm IIlildJ ..Uen ..v" I IOld[i dlif'l mil-.in !It/": • - 't'1lr;::lim il-lRlIIIIJIU tar. linda" "-Ii katIul .J,lir "riaorh r IIIUbll A.hrnl!~ di;lndLl, AI3~'II!\: , - IDIDm, ~ilalf!J!. hut till "'t 8 t.,11I f"'rl [gifl"C!lln.'" ',anill - Kiru bu b:!J tlV:t1l be? D.wlln'i'il "sri lnib.. <ill .1' ~k aWl t r' bir fpIzJ", ._1'11'0 lJ.ln 11:1\m[n1l1 !110m. II•• ,I!III!!, ft:lllra ... , dlllum, ell. diyt sordu.. Dr, 1,lr , ..I!I' d( II t...m m " •• iiG
t

"" lord"r. lIjr Ll Jl!.iUllli fe..-J ,.pm"k 'I'" ~k il "}:i.~l.,.",! m ".lIp {!,d'Jjt •" IU iII '"~. ","VB. f~.t'rl." I
1.:1.

i.,.

..,-111..

LJ

",m,

:f[l. •lull "...lInll mii~Or ~ III , - itllll!'! (i!<f1'l1l

I)illn y.r.d.!nt

I 'S(l0'1l1 "'1!i11r!a IkYruml.JrI 11n 5[gll:rlaril.D.,- l1illlll:t1l liil••
"rl;ml~a u!i'lu'ilnIr) ~1II~lfIlnlll (Ifl,an

Slit .'~""lIl"FI, ';11"0111111 \"OdD Ig. 1l1J".I" li~ ~:III'lllo:' l ... ~,l rd" ".,cak ~·I[(\rilt. mlfrlJdlll~ ",J.." "llh,!'tu

I,

By
-

IIll'll.U

'bUill

~
yarun.&

bIIh..L'4'l.T1 q,i,rrt pe.hllvUlIll

da. o:nap.

lrlI

PfbIi\"anl.a.:r!. dfdl. GOreyim 8l1J. ~l b1r giJ~ Rim bin .. Ilakahm Ihl!fJmn
HO!! ,eldimz.

,i:1llm.iJti ~

klf1l1C,1: - BIlI.Ila Ali ~b 1"'8n LI~I'" ltt-! dl!!yip kati..
~n!:I:!,

En

kinra

!IU'a

Ani

VI:Ito luna

a...vul zuma.lanru !;1II1 mngi1.. ~hli'3.nlar C:& Plrli rl!'" Ylillmlljl!. Jl:oyuJdu.L9.r.
1'~d1cltl

Ve AUSIW sun

Ltc gttlrWlI!n

,nl'. ,.....

0'1' Idb De ~aJt

T.abtl II iJJ'IUII.

Ie- iyi pcJmV'l'apb_ Ali pe.hlhl'a.n ArnaV1lhtlglun&

etmtje ~iW~o.niu. fomak Sa· n Allm~~ KDnbelli yle- bey
• Faial hal

Il(!hilvlI n p~bllmIycrdu. Diger1~Ji. ~ dilkl.e.tiJJt taklIt

t"r

UJ. .. m

tAz.IIHI:I;al,[!Jrk.. blflllC! Ilk. u""JO
'I'M!> U.~I

San Ahmd

hjddttL~ etvap

blitiln !'!U lill'li) pelrev y;.pt· lioJ'llIl. Olllin "benlf hare Ket. to,.!' ce)'Lan ,..c::",iiLiil ite a.rbf::l. ai:lallll' duhal D.Ul!.r dik. htl ct'lbl!ttl. i&rek

It!linrl!'.

dJy6

~lII.mttlll.U
0

bUlI-

HAC C A G,ideceklere:
AKTAN
15 [YLOLDE

r~Ll...

R"r IIMlOJ~u

u"uJ>

'Of;!J"d1;

tanJ,,,;f.1" ntk,1 "'!!.I
!U.I:II.

~ Ll t ira'u wrurldir.
I."rllll.n ioill

d~'1 1Il-

VAPU.BU
Il)'IIHtJ rL..ni bllinp

do

.;rn.i

I d-

- N~ bilelt'lm ben?P i:ml.2:e ta.kll il.!!•• bWi bilida gelinDi'] .. Bq ])f!D.ll'i-1lIL11Ii di~'or~
Hl~ bOyll! ba.!jftl!bliv:an olu1" 'Otlum, lien. m3de;t;!l.ll:i, ;gil. nijlllek; j~1.iyQnlIlD. oed 0 d.esle· y e ~1k..rnMIlll ! Af"na'>'lI.toilll lSalrin bil" lav:u-la ~oe"'n(l'1:l"nli: - Er m~l clanlnd bu pebU van i3ti!tlJp yrrt' t;IIr01r, Dt:attye !;lEl=.k i!ll~ydi:m. ~III.11lnlun. ~n. ba~a ~t~;II![I.k iF·h..dim ve I;lk. hm.
gll.l.?

1m. ;p;.rmJllt;ll1l"U1111
S!:",gd.:J.D J!oJdali

!leun&.

yi5Jr.-

'I'r'a)J,'Ji.Ua.n bol mLll;l~nl. P~f· b:iJI'" s:elm!'~!! ba~li!1illi.!;1 w.t:ril'Ic,
fil!iU&l'olt l't.rinll: mil!i!uf.

I.r d. II rd

."J",lm .. n, ,. "1"[1 hOI h.lrlnl! o· ...
Aft.lllllllmll , 1.l<ro., .. i'cim<;'l;

i.. "!llllu". "

~n mr"r"btl"r~ ...
OJIIIIIIJ IN.

Dim air

..
KultB )

~OO
~lll&.1! CJ.Iji) .rLi C. H.I 00 1I.. '~ rll .....
2"1,) 00

jf)t.O
'~.2.S H::El 6W M2

~o

cti:gfi.hlilk olmu,!!"Lur. lCDeklf peym .i2 II... Ilrnulln muamde: gar-

"~ hlr. bllunla
li,.t11ml~'l.i'".

15TANBUlDAN DOGRU C~DDE 'fIE G~D£CEK1"tR.
dill

00 .UJJ £«Ii

Diger annan ihra._; mil!l1 JJ!. Ii V J"ib:llgi.nd!::o kll~r P!:')"DJr i fl.l:lar~ ,·U·tls.elmeii:e J;.J~-ImIl~tir.

10.r..ru 21 u ~iI mvI,l, Dill ha,mriA m:rI!'Lmc:J.i i.1.i uJJllIrJ~J] bll.b• ..dibJ i;i '" m.ddt·nll1 tI r l!.r",. .1.. I>l"" I (I. rn.u
;i~trIllQ
'Il11cll

Hal;JJ&tJmlz;.1I J.I~l2jn~1 Jl.llIm;"""",c h:rlne k!I<l1!.r bfkbl<;<;1C Ur.

t,

Ilj .... rill lrll\fl'. tI" .o;nl ..... I,·b,lir. JIlIu 1>.. 1 rtI ,hili. .In}nl "'g" •• rI i("d, • "" • .. 'rio" c1.~rud"" LI"iIll.:!'')' !J'l<JrllL 11:,,li"LI' i". reall '011 Ilk \."~:l lJio; ,glm[l.lI •• 11.115jj,,, , .., ~" II "rh.hlr III <io 6II·rnllik: i"lLb.IluJi.

-

imP
-

bql.adIJIl.I':
!pea.li'll"aD 11.0 g'w:.d Pl!i'j'

hem~D

kOliUIJj'

~I.I

I'!\' YiiJllyor

"Il,

hu ..

~)'l; n gtD.i

be!

;uphyor !r'III"

1'11.. ("
l'lll •L

11.00

Rr~.Id Hamid ..... ~. ~ ".ldi !!M1IH.1 I I lar , .. l'. :t III if
.... JnqJ

21!HIO 29Q 00 ::1('::'.00 2lB.OO llt1.00 2!!!!.OO =r-t.OO :13.5.00 2M.OO i:II... m b fijill 4M
-t,5;]

"'il.,.o" ht.n.nblll S,=led ,~'~~inin. Ci;:!;vetll· mlDi...,t1o Tl!Tgi IIlIt,nI.U cll~L.Dd.ill11.1"j, oluflk Tub:i:ollo \ OI~llri:.vtl!! t~.b.- III~inn.!la1L d.i:il L1o!i, \..~n t.rar
m .. ld\l ~~ !I'U l"hd~mlO

. Meyv : C. I I k

m~he IiS:liil:n

- ~h

.'

!"''''tlml'

ohllli:'ll

t lillie

HI

SII"Utf ~!lit V~ LlvIlU~ olaH.1!: ii,a"da.lo:i IIl1rr;lud!!1!I t(mm I!'dllJ : 'I'l1.pur 1daJ"l:bilnl!!1!, GUllta" Yot~u :!';!a!~"11ka.r~II!IIl;dlJ lktL nt hMI lI,ll No. 'I't1: t2:137.
Vjj~Jn~ SC:I!·.oha.lA(I!.ITl_Ltgl. Gal.a.bBJ R;.bltm ~1l~1

21 III I cuu!1 Ul 'RAUn f.!lmd"!l tid 1:<0 l1:11fJII11 IILI'1Jl 1.Ie",I,·rin ~)'~lA '.41 mu fl. !ieelcm,i b Iirt~.Ji.lf"llir. Lngqna
";~IlI(!t!l!Il'i

flllr:ld .. I.Wckli.irn IJI.....II tI, i~ .

T~l; Uj'!I,I Naill: S('ra:'u'!l A,a",,'alr_!1I, Qaeal" Rll~ h>!fI. C11a1. l:l' 'l'~I: JJ1Z-G yt hmtrd~ N~I!. Jl.CII!!I!UUIl §.... tiE:~1 l'cl:

:n
],'0.

No.

£.S,S

111i 116 ""-l\IlI .Fr. (~) ~OIJ 100 • HIlI.m "PTlIIii,tul'. S.. 'J I.I.I~ ..,,1 17 Ii, UlllmlftlJ'. Ur.1 Lk IM,",Un
~[I(I

ple.r:I h.aJllilllO Tc!lIIlHl'l h~\'"&HsL IJdanllk F:l LI mii-JUri D'O. J:l j Raf,dJ~ ~lin.!.rl M1~·lt:mL.i· fu; TUrkl~ri \'e. Til .. i)'eyj !!Ie . u;;!3r "di"Lml btl"~(!s bil.r. 11k dtra ~'U,["t dljtHHl ~klyorum_ Bu jliharl.a.. lstll.llbuJa G~li1!l1lJ beolilin
..

1l~1 d H,uJI1<!,

H~

,Q III

\r"t»rI
"'1Ia:~ R~ ~ d \"alJd .ilIlhr. R.,,a.d LI..,1J!I
"a.I'r;I Awl',",

~i(fJ
UJ 1.1(1 ~;OO rof:I
QfJ

til:l.OO

....n..n. [1m p;id<lT DIJU"ik 1..1.1J1 ~lll"'(,i!:'JId_1I batu1!O:hlmellhMlf. 1]:1[ Illlfl~ akhmm. ,,,l~[( hhulll .~IiIIlItLaiLi ( • L10luTlutll 1(1'_ mu'J;"h .... m .... 'm.. m"r1.. • Ii;I.aJl.ilIJ IIIcnQIlU.r.) ; C'iDlllllrillin bir lii.bl htiliLll ollJ!'aJr LllllJhl.lu.u'f bIlILJ"mlU' "Id .. _ 'r. 1LnIdn bjr II. deltir. Bu, .. dll lo·;8iJ;lJ.- ""J:iiJl'l n ... r~di1dijj;1 1~.IS IJI.)·lh rt l::atuD h! lk.iJ1: ,"I! temll.=.Ia.n:lalll 'tOll" mi IItnnt:!'(; Nktim, m&.IIU ~ellu[ istHllde ~.;:l~g;m cmmlDi. Ibr!J hu", (lhld ... .:I..... TlLldu:-. .QI;"n.sQDR UI.l)'ilda riniAl !;oll; LlItt b'll f«klini IIllillaIua ilLLiJri l~tJr .. :I3.ilh.il.1WlI 11'111.11ifidF,l'l, \~ IrhJ.ll'ddte i, !I'.. r~Ii" iii 1-.U:[Ijl1 lrmill ~~"I'a u<:eModt ,JiNliIl!!l ;Olllll'tli. 1:11·O!lll~i ,:J"tllIJlrl~ g.~ ... !I('I.... iffl,' n r:ac!ll ~'I:iPJmaIH;ldJr. ~ t I!lUJIt;&J.dMl T6 lI'larL"IIrl9lnn ,,~n;tI!>D1.1L •

rmuze

h",d.."

"'JlII"-,, tII"m..

::m:n

l'ilIJlI hlmlllt!i!r~ t rlhmtu., ,.Ur !II' u:rlln1l'!n mi;l~lcsl\ildrf. 1 - A1J..ui nwjQller. iii WU; hr :Ii rlhrp 1'iIlIIIllllrln ~fhlil .df· liM uU;l\ln !UI~rl. 3Ha-r~ milrCill~rll'l' '014 IEhll Ylitifl!I~rln. '11l!rtr~n It I!. I hw·l~el.!If, ... :!jifl'ilt yeUml • ..-lnll lIullll!!J!l 11 ralll!" (Jr.!i'P, q Jr. rI!Ifr.D_ _ • IInl.I.jIi'IH b..lUbi. m:Jn.~I'_. a 1m If4I
1.11)1 ~

M'a!lifia :ill -

Io}aJIIli;!l

lII.i1!.lIrl "':II'

!!"('1:l

"" ~.;lllir.an,

Bi1.k ~rmu.yjlr mlmlIl, k!J.I. ;;;tbn pe-hH""anliU1l!l hl!pi;s:i tD a=

i n. yapa!:ahn~:y

A.m;m oglum. 1:1:1.1 gur

\u

degildir ..

Harp Okulll Komu,lanJlgtDda.o
j~llJi 1I.1I[p Ok 1iIu. ]_ ~"utlD.a a:a.£lei .... }'~b IBfl.l:I.n. I.!IrIYlII.Il 15!nnc!lo::r IlImKUtn·_Bumm J.,lD Y'.IlkLlJerdc:n Ank!l.l"lIId. lIuI'JJI ~D dogI'1l:ikn dOSflIY& ~ 0.. kWWlii., ADkba dt.ClD!1IIt!wl.IIlularm d& !!UJIIOI1d.~ J~n1(;1Ii1 Uk~II.Ik iU~jrnl 'II~ 'i"Umalan fA:l:lffiW. 1 -!I-I!! • ~~ ID£n!Unt

I!'E!'1'I!n iki mllllllo! - GoruyoniDl .• F.u.kal p~VWIligt.Jl ile iUhldl@'Llll mi. mi)'ol'lmL Eko h:dJKim gllrel}e

0""

I:".rkarun.

J!ili

~'rilgi5nll'jjBn

'.ll'lnIIlIU

.II(1flll'

IIIInllll

yene:r'l!lI ml!'ydanda.o clkanbiIif'o 1~1". >f~demln. bMI.i bu ! hdu utI. , bu bdar ehem.miyelm... rirll)'.o:rJ.:IJ", :r.-ni.... l!lT"!Ii1IJer bir el·

Onla. da anCll: benl.

plnlyor. - Sen. pl!'.:l!nl' fil.ina. ne !::ab. YOl"lilWl '!' AmI ~n§e b 11:! f'~;o reT j-"8.pmak. !:lIPrnm II. bfl pam t:i:m", ... lle!i'e!e ~til-dir. Ne YlIp;lLll.ilil' 1:Iu l:lMmma.? - O~ (lrk~ B!" ddl! f~1!" !IIt:tLler fIn..m:YJ.! ~ 811 kllillD~ nJ.1ti"ill~" Adl KIl. n.b1!1iI.. imi!!j. tb.ki It.lit~1I. toel!!.}' .. lbenri~·or. ~ YIli;1a Ifilr ~i WLYa.m. rhlll lito... Se-n mll..I Inrak la Imim. Dunun..... IIII .. Ba.ILa1.I.m bu RuIn. ellli PE;b liTao:k. nda (I ne yapa~? YBilt gur'l'!§i de bece:rebtlf;W mi? .IW_ l'ailJ gUrr,tl! olilun. yaj !!i2; ~I! ollioo klmu- "nu l'JI:llemeL

-

KIi~Uk

pe.Ilr....

£l1:d

t;

~

"1m

'I'I1II

[,tl..1..0

&pt.ll;llihlen ~aj~pname]er ~.~t ~t, Ek~ll~ BUallhi;{l' na.lhaJ.r u;m ~lDldlYI! iI.,:dar ra.ptl;I.o tal P!'!.!UllI;!JuiD_ydulll". lll.. tJlI'tm. !ltn IDlIU I.lSli.!nd.:~. HIL" tacir. blJ"lIial;'IDlEmlelu:t 11;1]1 a.flll doldurmu·
_

IIfTJ20.00,

liO.c_] It::: IJJ
~ilJ.OO 175 Il:I.OU Hu UO .trmI I~ luiiii'"

~~J.OO :.lO.ol)
IltD.r(I
];0.

l~
lj',!j

W

'IoImhwl'rrl LiHl~ .,~ lu.k

i~ 140 lllinl.llfl

,,:'J

'f

,W

I.,..

llrJl

.L·ll'S 4,j 76 100 IJfj ]07 QfJ IJO ;'W ll!l 2"lW 2'.:.00 II ~ U_.:.G i;.lu

I". Ii '."ill. Rn,lJloJ. '"k • IIdJ.kl~ 'II rrmlit 1l., d. ~r !lU
IU,I'I !l:f

~.m ~oo
]:1.00 JIJ [Q ,J.N;

:lJ 1.... a4 00 ~ «J lIi.oo
12.~

11 00

1I1'!I'ioJaJ"l

'Sti.1 ru

;?IJj .~:J,J ]000 •
1;;11 -

F:g, ~

G~at 115 r.xl
210

1:..'000

:n~

~------

__ m.a.~~:

lli.drolik Eleklrik 'res_sall Yuptll~JJacak
IUer BankaslDdan :

U. I t;Al~!,J:l4IDe b&Zlr"~IP .~.IIt ;lf r u D.t:E.akilU • flu 1lDl11:1I mul':u:~~ ro!!111 ~1J~IB.lo·O[lCtlllaJllI 1!'.lI)·UJI 1(.1.tiH:~ 'fiOgJlra.k~adJ:t. 1b 111l~1LI!I aUi (tId~lIll1jt! ~u~lilldqrE.I TiI,;:J· rd. ,.~ Elcol'lOlJll I6akanl1gl, m.Uc:l'! !i-.n bu mlldlkt t,,"\'d lJaurllUlI;P roll.naa Allnilll;"aya !!.i~ Wl!p.:I;J.. 1K mu hllnIlirl iUI mu m!:'!udl!.D doku!! bmioi, It.al,yay-..I II. :uii. kinunll 'hi ail bull)ltllfllD-niu d.grt ,bUl M1 g__ liIr n Umu IN!n.f.llIp'1 , MimU \e Ikl<;.ikn~ a ait taJifPD J .... rll II 101 IIi'fllPi:!I..ili Irwf!t!'l I11CJud!!D be, blnini ibtlol I!tmi , IWIftfi' h 'r 11'. Ulrvri ~G.I Ildl:~'1f I )l!n:delJ ihU)' COl. ore 1IIl!pnaLII~ g ccund.i .. r ubi]). bacl ..l.anm Lll ilGi.l.ilu~ aiM!,,· ~ _. "uJl.uul.1t1 rU.rafl "')O.I~· m.ifjli. Y C 1J1 taleplJAJneler j II ,dollali'll'l <1.10mb "1.1 II ,l'!IiJcSi!u~l f 'II~ uuru~mll taribi btl nb;tbl1.i.o It>. r"rtl1i1;lji IU~ IJIlllimll b.,.l<ilnl n c. bar",o b:tlllR-maktadl r, .'5lraya gw:li'ol.grill Ill'ntll!tlllirili, 1;a1l.1I11 m~mur. m~~ \'I,l iJk IlJJNlri!je ,kal1hi'l;).1!1: 1<;11.1 linn", Ii'I! I'lUIIII t Utl!lll:llllt~ "''''rl~QI .. 1:18IriuDilO Itcm~yone.ubn: \''Il: b~t BUi;l'1i .fM lid~.rr.flrj!'ll" lalt13n1 Ira kl;t;]m tndrle-r bLlgi11l ht.l!lnblll Ticant. ve s.:l.n:l~1 OdlUiln;!, ko~.o- :MiIIlfiBI!. \Oil UllJj:alt ~d1lJ'.nnll ",rll\ illmaloi UHr. 'Il€filan I!4.Im'lllk. L:8I!: llln.l!r. hdihll.DH OIl.I~IlUlklo;io i.er (bu gUIIClltlJllllr. 1111n.1 iII)'''1I 511· dU: d n l~rtib:a.t 3.1111~;!lIlil i;d.t.lri!{ulnol'lI.l llu[U mJ!'iI\url~l'ln II~,MlmI&br, !rliln lInLlt:IJklaNlln fall:. I.. ~·.ya . dCMIl!I~ ¥li'lIci'i' l!iiiillalikfurin II ~ Llk II. llJiilili'l1 i!.1iIl'"J;t, ilraO.a1t1 1.al'iII. lJ~r,ea ill II" ~gfll:kllB' mil UHnIUr) I

1'1lB.d~!!re tl.leFD~r

rille bll '"Ylwi.l"r''''' tili.MI .tI~ (.10: 1,,1 m..-ra1'1!1II jlbll "'illnk '.'1&1 lIlI!u!i.h!IDD 1Ic:!'11ll he.IPlm.mll>.1 unuidil'. 11l1li& "dIk"bhl If....,u .• IIUg '-Ii :.. oi maLldu;"d~ki ,iofi IIA. 110 ra t.. hililld.. Kid.... Habuillii. I Ie. mIInd".j liIu..lII.bllcwlHe I QiI.IlUn 1.-.11. ..... anfl ..n da .II.HI .. "dilrcrlo"l iT. II.,~hI.. fllrr"ll.IlI ill]. _i!cU-d!l!l.j· hlJj 1>1.1 011.,. .. ".:. .. 1 i~b~~r. IfJhCld. '1'.1 _ iihlB lIIf1itl'l,t1 ot:!.,_ HI< )'1~ll.n liJ.II114i!i :!lUll! ~m" 111' nl'llljifilift rUI.lI:I.' .1:111. ml.,tLI':

:3 ~l. 1" llJ&bu.I J.4lerbM .1 A.~ N.iJl:4rlhlmlll Iiq. laD~ii .1~ Eyl~ IN.D illrIlDll IQI'I \I'·uUtcl!Jtt,lI'.. Klt.J'lil. 'lilt kabul. i~UI ~~ 01&1:1 k!lgO WJ IIIllr ikttt;ll:Ili:Irm UI 8)11'1:, ,III EyUll iIIi'!JI lIirlhlOI!l :kai!i!!r GlcWa ,~d.rtIJIDlt 111m I ,arttlr. III ~d.btell I.iI JIOIIIr_ i!:~rnIGrlTI I~lmlle.rl ,urtlU!lmK. J, ._ GI~1) IfIIrlla:n:
&) T~k

ttoitlQ ItCli.~11r11i ~ r",nJJtlrlra "Umla.!llilll ~ilPl tan r1ri!l!rn-'

r.a.r Il\! ~111"n".ilii [l1l1ILI11l11'.l; " ~ V:I':ln 11.1>1l1li11 rl 'Ifr~ili!iruhn k8;imUli ,111I,"~r.

d('. olu1', bit~r .. Karabt!li d:& San. Abml't. :Poi i)u lIrii¢i.k [Lorn pl!hl.i. ....a:mn .u:c:)1J1l:llTI!.k ortaya Germ e!o.il'le'l'e kendllc:rirtf! M:,'ag. mf~~Jl olm· maE'ma pe-iI: lena l"I!;rIem.i~tl. adtl!\ti istiyo:r. i.5mr tlbayunLLO Ql~ilill.l.!. Y!Un~ !i=ll,!, ~ VU' lilt ita ~bli \"I:IMIr tloedir OgR le)·Un..
m!! ! AI:sm

-

Dunwnm

eliJlaen llt:~Y

~~:

1I¥~.LlI.IllQ\Indl IIILrnlLk I"b~\!bl\g;,. bli.Lrm.,
"I!

(11'11

n

m!!:f1ll'p tlU'k1

- (h:be ,deme... Yajh !li=1!!~.:iJJl. ;lIl1: 1Dedi.kl~rt 1I"dIr. &:rL~n hlJm!!!jll!D m k.iam: dUn,r.nkl p Jip gi!lemu., C!wn:;:i, gik~ (lHli~m hasIIII.IDIII IIL-mW l·ere IiLlDtIlll: de:i;il ml? VlJicut II er yailt, illter

B)

!l.JIIO

~UII:

I.m~ Si';'

rJlllJi
Jllmd&n

bllGalil.:'O

~@iUJ.lj.

(o]g1D.l L.iklm~

....'.iI

Tum Ci!lUI1.u ~r}. 'CJ UMlIlIr jJgqt.lminl, biUI'4I.rt~_ IIDn;ra yilJqQ 'l5gJc. .iiJrn ,u·.d!uou.lMl lima. n~ q I!iH.d& 0' T.I.II11J1 o1Wa:r d& Ihtrp OIG'ulWlIl. ilIliilll ght.!llll"lIir, Allu" Inm~ !~ oCifrl!!l..Lm1 ~f&~II.IIl.J;:li ~ ...~ t1:iuil;1;U Qlnlll.da I~ laL1m-l.!!!'4 l:iilll.wut1a.1! ,lIJI'tW. I)J SI.!!!k Wrumli! !~Ili tam ~I'!I!JIWlIl nhhJ In.rul':.l ,a. lUI kiil' IU~I'L ,I!~d;rn ~~ mruhm", 1:1' J U;r1U.b !MJD.t n;po:ru ~.

DabKovic Stevenson Line
P drloek
2 /11 !P.rt. Tllijtl:4lJ:, ma.l. ll..buJ. ~dCl".

- Buoll. bdl 11.!:rm:fntlh dedi. B6ylec", pebblol1lnhk d'""ini 101. iI~n almJ.:ll ulQ1'I.lm. C~lr IN 'I'1l1.i:l'l!t ~l.!IlllQ~ - Pd ill Ci~1!:'· dedi.])up. limn d.a Atun I;'t. pchJi1i1.ll.3. 'II'I:!J.
rtrim.

Arna,'u

leg'!

:

.

)..p... ODua
j~!I".

bUllUli

h:rnJ

.. hi aba.
B1.I

mu

Zat.1!.II giint hll-fI£ kw," t~ll!T. \ ioll~llt )'ath

'I.'.bemml:,'eti

JerinJ biblIlLi§lu Vl:! Kiln~" bll b.lll!!d~ Halt. S:!lifB~l1 ill: n. k~U: All pehtivan j1;rll.5LJllilild

IiIl'Ilda.

pchlh'war

pt.!jfl!\'-

Y.1ilanm<ll l"!j.(1 CU!."l£ V'C'blh'ulan
l""'Bllyan.li

grt.inll.

rmLifti ... ihdJp glM Y A.ma ~

i>J.lii ¥!lIfUlL IbILlrmli '11'1 l:i J'qm&, Ih'm.!mlf ",lmoJlIllr. flUlirla.n dab. yAfl! Ig iLbDlilloAZ, NIlI1III ,cLl%llarut!!!. ay 'I'"e gt@ hcnbl.!a 'will ~artlli1" 1t Tem. m·_m la.r[b! ,rq IiAll. uyilir. A.J ¥Klbw~ til. ~ Ji:QLII f.i!i.m!" oluJu i~ln. JUtli -:fill! ltD ti.:\l. kdw DluolIf.
AlIk~.1I11: ~II .uCWI~1!Jl. IIQQI".' ,.Ipllmt, ~1t.m(!JcIJ1 lIc~h.I 1IdIIm~. ollll )"11'

"1.ltot1i.l.ng K:a.nlDPmya, SilvulJi DurS\liD rchli\.ItOl da PI!fID - Sa-

~ IU~ taw aliiad![ ollnUf'DJdu, HuitJ1D gCirii &n Altmetlt Sr'll"UJ.l Dumm pebliVllll .. ra~u:td ~~b! ~!li.

n Ahmeda

Hlillr bu~~~ 11liv;DWI da. gi,]rt".i~ halriklLll::l1. girr egmJio· la~ LIl~a 1!O}"li!illll~'~II .' : 1I.i;; ou- b.'i!!lpehli\·u, yU'l!l d:L1' prb!i Villfili!. hdAl" Ml?

'lie ell.

Rili kar.L.\ucak ~ID. di~eri )'agl1 gtlft' hirer iist.u.dl 0lan 'bu pehlh-m!._rm U1I.!lI~akl lKlp~ ha' teD brl'll~ lm:nklw ta.hri ~ ikct:li. de ~
E'erQC< l;ulullUYOrou, (De.ftIDJ Var)

"il"

FJ n~f" Mng:L btl" JI1IJI:i!IJ!t blit\llJl~1lJ. bll.llJflll'J .t!i~~":f1~1. lu ao!! IIlrndjdcn 1:1"'.1111 I!:k ~ I~l'tl. bo.t vuJ"BbLUrler. ~ In,n kUllll!lI.l bll.ULm..l~~ ... ifWl 'I' rtlmcziM ;v. ~ gtr.HLrfi1~"dn IIotbdl:r. 'el' .DI!lltr Prti&r ukcr'lnc ru'l:le1"rlndo:'H V,g Ank.IlJ'aU!II blL_, lunlllll.&r B" ...I1 Okuh Klr.llmJUl.lI~ndlUl 6." ,,(,lIlIi,. I,f. UOiJOI

lrans no
GUDRUj
~!l !),w

-

.III.

Ill"

hl~lm gUnt 'OOylll: ••

lea·

!:lIt>

HE
9r!!

A
AII.~nl,
I",Ln

••

,

:l - ~i~/g'9 lilll:lllbul"g. B:nm.lD.
RiiU!rdam Luollr&
:.\liliUJ

I!,:.c..

Jk.ill.l;l,l W"lI.9J Ijjllrl I<.,.:trl~ra;. 1I'>)Iilna;rillti l.anlloln .. lill lillir "'Ilia. R ~IfJll'n Iklrl!illd; ... i'lt'mLl Id;1n[un ".
l1.iJnll'!ll!'-

Ku,ad.asl
1 -

IVliilli )!.gitim MemurluguD.dan
",',<.

ta<mu..IJ.

m ..1

duo

Un: 1;0

onYBCl

T,ek.~M.ell Be~.klaf
d(:'I':.i\~.n:llja
I:W1Iu4iJlI

I

spur i
0: ....

de';iD.,

SIAUBU LINE
J';;U!) :jlm:'11 A.r.n ~JlI<Q rn unt·UJIIJD .Il.U.ll Non~ij; DIlJ1Qu&lJi
~ I

~~ltiJ,.en ediyor

.:t· kapal.llutnilln
li-fI.!9WIIFri I!!l4iIk.'
BCfH.ill-l"
.mel

htl' ;!ll.If'
CJl,;I~!Ir.1-·

1 - '1, Dlb.A. .. IlJl1~ ba.g1l 3Urm~II" kl!lAb,a.m clcklrtk • .,Lralin 1 ..(11 o;ili!mw .. li2u.;; J &J"1~l ~ b. )',.rllll. l'ilr III g-rubq a.a.lU1 iill.ll c;oilr, "Li'k k ...,. iJ!iall: ,(t:riluu ,ClJek.pI'n yllpt nln1:MtJt, 1- Iw ttdcll )3':I,10'J,'1:> IIrMII'.

a-

"""t

~<,;>c:1 u!.1D. UBI rl IU' ,U

I:j

'J"ti,-

Urlldlf. '.11

_

P(:f

'U

r. -

I',

filliltbll2.

Illul<;Ullllld li3

IIII&t

11 ~',;; kaLla"

B:mlu'.JJI!!JI

g,,~ J1 KUlln ljH~ \mull "<,Iilm<.:IJdlr

kri 11'1 lUll WJI!I Io.• nWlRaIill!:! I mil' t nlllUlU' .... ]lIIIlU ffi1inl.ilil1Iu·hllll 11.. . rar~, iiumliil.r IUIlIIl\ilin 0I111'11In 1I1"!lII.U b ".nul III PlOW lillllllllilr. 1.1.11 inl k..nullll1l'ln.1I 11'111'" ... .,.111I1l lI'allll b 1:1.1181, ~ - ani UnunlVII h.Ul'Lll.m 110ml'l'OnlilJ"ln nICrnur ol:mallanl DII'IlIl!flllil I)u e~r. ,11 IIDll1!t1L1lt~ Y;lJld,,!'! 1 1'1 Ildtil Itl r.

~I

'I.:~Ullr 1f"

L,-r

~."d I!tWl

n Bir

II.W .. Ul·ilJ.b'1.JJI¢

I!Jl

olllJ:l

l.'l~kh

~IJI

l!!!L!.i"f !;.I.Imll, IlIWll U~ ;!!.I'LL1M O.u,i .. ln ona.n;ru itt, "'''''1:111'. k~ ~U Vii p.l't.ns.ml! G,·r,.:41n~[l 21 ... .a;1U1.o.:! !liD lbUklfld~I;t·1Ub ICi:L l~ 1:0... mUdd~U. clllllJim"1 .konulrlll.1l1lur• :iI ._ KC-!:Lr b.:dcl! 141100 IJr!!C1l1' It·,u·u, gl~ ID."U'II&kkIit t~. nl'L. I~'t'll.ll IU~ IJ.UJIlIr.
:I lhMJclJ.

.a.tl1J.51 1I1;;~311LLnS~I'Ii,iJll! l.;u(,'lJ:md.a

MiS
NI!\'york

HA
SOll:!.l

l/Y/~HU

8 EyLill .1"4P ....rihlrt.j! uaJ"hY&II p rtll!mlre rUnU

I'ln m<!J \I. hilbul liter.

II'LlLrlu tu

KaPIILJ

1&11:11' '.Hfbn,

Kw,m

1M!II

""'11>.

t;W1D

• .,.; a'll_

J 5 rl_ IlI-plIUIUI<;!;l1~ BalJklJ.JJl.Il In.: alt.lLr.
~I'OBt.atl.a 'Ilkl

.... L. ntilru.

I<CJm~Vo;." IJ tJJrll1n.JJUj

.s:t~IIurJl'!kr

IL~I

7 - 1:3\1 ) " aj.t iIIJ PIII.ITIG (1",-1 ~U" mlll!_bt:- ...UdIJrHj~n(£rn Leoni" I(:dil~blllr.
t:J -

iLLblir.,. III.llnJll.)''K~.JUIl'' lin. m'J1c];;1IL[lc,,: .I:la.t,]-:II,. \'" I',,'~m.

d>"! KIoI;,II.diuJ. AUhmLl~ ESll.l Halllrull't D.lr.JJu MUll IE"toUm ~ ud"'ll" ..... II; pall zarf u;suJill: ),~PllM'.gUUlllll tekJU .... ,,11:\.llpillnnJll lHiil!l_ t; l>IC~d.:ri,r li! blrlJJi;tl! I.J{'!dltJnLyl ... ma IiIlll~lJl. III.Im till" II&I!,L C'iyclm~. y41\1 p.:;r~"IJ;.J;j(; gUnll filial J:.! !I-I! ~i .. l;'ir ni,·:t· kOr JoI .. ml~1J bll'Jl'&nlI~IJl'" '·~rJl:;nrDltil.'iClmlJJr. '" _ 'lcltIU p;o.klI.lpllln "" tll;J11inat a.k£<;luL ~·ara ~~dn[! .luLlm
lJ I; D.nila m~ ltlllphLn IrDHtlldOi ala.cak POJIlll. ~II!I gdnd".l'kIO!I:ilJl!iiT.

~t

C.cUUI

r

'II

blJUl
)1

is''"

I

nit

:-ADA GORmON
:I. -t19j:J4.!;I
If["

0111';0.1.

1!1,.I:o I'll L!'.ln·!tl urlanrl1!11 ;;..:. It lliif:lI'ip'. BlUil4ln. tl' k"'1lld'" l Ii F::II.n II rwr •.H.ill :I B!1f1UIIf fskel ""ilK 1/1i!Ni.lIU k. fa.:IQtbr. Bu rinrrda bo;ol;;. lm'I.ii "'da; olr(w.d'lg~ ifi" ·d;d. ;!.IIHU dDl tndl6Jll.IlI purkttl atlIflVllar dq. park! ~il"lrlll'l ddf,iir/!T. Bu ftlll1irl!l dr.! fl~~mllll'!!I tll'litllT"ak bl.:d07 1tdlila· 'j,m II lIajlLu d~~'!"I [J.$I i~·lrI D~"IIt.;· yoUtl!'1 Jtuoll ..lloipJllill nu.:;I:[11 ,hk' ilrlrliniri <."1!!.rk:hn.tr;Ji=i T!.N O$..t.~.

C'tI'

PIIJlIW .;:rp.;. ~-!1i'1'lil """,)"1' ~.. pUcj'IQIT, Ana'"

L!:ri,

Bu J 1Ir..~;::r bu,,"
T

all 1t.1l:dmle DtvJet V~ a.. ledi) \trc:l ...1: ffilla·r:afl1l.n, i ailllILll. &It Ola~akt.r. 1

tl -

10 -

l!LIlt mr.l<'Jl1u tJJukllJUlud" "!lna \'"('r,I'111I'!:II., BIl.,l .. Inal~)'1 j';l~"r yapmamllktl. '.,),.8. dll ..d it:r\(I [12:>111

,""c,'Jcm",kl' .ltll'ao.ll. IHl1.li:me::ll. 5 - bttklllUin liill .rl"i.llltmt)l'ol glr~~.J~rt l!:;lg, h l&r, IlWluti cLim bi:ll;cllr Ku~I\d,,",'01lit ill ElA'H1m !lo:=mW'hJg"l \'e 1:. lII.r MI•• o1OJ.l Jl!1tt,,~1 llhloJ.llr!UBU. 1rno.1" IItlfJ:lj !:ItUmMuoIII'!LI_
j[<'Itk4t,

riM .•

IPw.-

C<"'lLihl AmuLl!lll

k&b·.1III:"n 11ffi1I~ W"Uit Gdlt.t.a ~
",!WILl kilt:

lUll

EI '!.:".'l.Il ~am Ml!zklJf r"~i!1

LIe ,,,st~r lirnl~r. 11",. gl.ln musJ.

&.IUi!r!

(I!I..IIllmLk

8AIi p.

l:eIL "a.hdtJ·!l.l

g6f·dh"lJlllr.

lI...yllp:!'L U:W ~UlII.. r,

m

almd: II¢I:I~ YoIru Sallll'Ill II ~ bIJI 3, lID LJ Nr&JIt.. ~h': 141\1"11

1

B._ ba og t
... !W'

(Boll

'~iU' 1! 1 ..

'UO"

U)

I"
L

.k JI'II ~kml!k _\.'~l"I'll c h,"Jl ti':>'IlZ .:k·

I

l'B~

Lat.11

1 1"~III4)

, 111 ( ".A \ ~ tt tw,k,u, Il!~LIi"'lIjn I,: J $ LilL"" :olJ .......... ~ll! F,kri .. ,CI (,'dlllll1l1.,,,, bL. l,,~,I. ' 'Ll.d. 1J.i~ ""L1I1. .,,) I(hr,& pulln,L, iI!~m~.tJ r Ioi: IJ mnl.,..LI ,."IIl[]oI" ulil •• -..k 1" wuu Lil;yLl Iel 'lll'-f" ~"I .. ~;or_ S1!o LwdUi 1~1[l"" l,ulu.r>J3uluum.ll. ~nll" d \I. ""Ii; kr,i.llt t.ir

,,,,I,

~'*".

Bu ~1'I1~I.ib.li ~ltr~ekl.cI'jOrm ..k lrtn 1I.Iu!;k;.tdll ~11 b-hiUll,;' eaildumle, LrIUl'l\'ay .'r'I:l'IU IIltlindlll 100 kWruI" metre k.ilalilt hlr ",rela 15lI.-1 tiu IIldlll'l" 0 zamandnu lk. :rJ1 kad r r ]au :tHO. iiznl~ btl" Una yaptu It: it;ill JmtIrcl~ld eviml 2'T ,.SGU IIIlI)" &lI.ttllll. ' [(M ~Illit !IoU n yUb.seLdl ve ~e~lth Vll?.l(":] I 1111 arusmda till IIJI.. u~r-II~ilt.!!k vak~.m tlo (lhll~d Ig-I i"il1 "hm )'aI pbl'8mlld~' J, Idd;ol<lr,l r.t't:.oP I:h1l1dt;'Jd .Pf!J:aJo-1 ~al!nllldJL[l M'L.ln~ mlldde !':ikr-cdIJo:-n d[~l.r koJ'karl'lk !!!mlnk IilUI:1 VI!.' IOtlllD1 LQ{.[ia] ]~Um~ na l"e-~1rU1 o'all Av-:rti BI:l~~rg.an 1J.inht'1!! kar a ;;!ilmlio: j.'.'f- [lilo ,.lr1herl'1r !:t1J ~__tilYl ]l1l11:e I!t.kl!n ben de, hDNn atlcm ~[I ~dl Ill!': i!!ttdJ,C1ml aoyltdlm. d:l daimll kRn dnn!'k yedik, l:iIll lu zat, b n~ bil' gum 'I':J.l!iO, bu_ iii d r J;:o .. nip dill', l311n l{uru"~$llH'oJ!l lr6miir demnrJml ki, o;!1<'1I1dal'"lm b:J.I!:L'\ 01· P'" I ol:trak lrulllH!dlgl araayi 21 du 1 fl· an ~lifo.. rJ bm IIraya aatolilk. lIz!r (lldu:gll.IJl lI;yel rice rllt en, e.nll'lt 11 r- nu ve b ~ }'Jj~ Ilr. 8nUrLr1511m ke In J'E'digi E'lunektt'fl b, ~kj! blr bunu ILl bll('i:egi.ml SoI:i;.'ledl, 21 !f~ .'I'l"dl:rm",dun. bin OOCI UrI), \'e"~l1!k bu I'Ur!lllyt hl.-rlnll\lI] h"ffiFiCndlE'r-L kllll'li ck- satrn I3.]UJI[] , rnde ~ 'l"I!f'!'1 bfnim Hima bi"r BeDIm Ankrifdd(l, )'uruLm~ 0.. m d I I),-..ylk:'! eJuDl!k gfrmeJ 1:1 ill; ml<'!ilk~1I .gO[H~.r.!lt1_'illdj! bl:r k !hi$t!r. .1t :I r )I\l:z!; rail Io_;; l:jUrllJdm 'I'~r' Rs.!"mrn bil,/fr, h:" t'llr/II,:: .. :I 11.11 11Ion.11 iiIDl!l'iu 11\a1lm:1dL~'ttl i 2: - Ni!lbch~b luSfli bir um''l[J, .~;Il bil koo~rll.tln ..r t',~lDill!llJ4'1l !ilrl:!11 mlillluriydl.m EoLt:-l!llllC-o'l, I,,· r a f.' Il!1.l5tlr~fdad1m, Lanbulm:l 8aYlh uIlg~"11i'11T]d"T] f.lir; bir blu'Ilfail, "Al"mm: 01bitt olmu~um. gibi gC<;~[1 Ell!l1.e ha~hl;MU":!llld~'I'lI%11'! mal bevilm ku- I!lm Slr3!unda tedll.Vi ,0 :un~'li\.It .hrur, j;CI i ...'".raJ .. levf k.'m biiklbril:~ rl!ll" j,lmc:k L11':~rclLoCldr Vll g:dtr\ell .... Lurk "lIl1..lIdL~. ~<I ~ mr I irdi~[m v~lI'llfi1ml a}'il ~:a ka.dkl nl"9.1UI1I .Em'ak Kn:dl ,l"nlolln I L('II.. nm'1. bu • 5~~f" de blldircy B:mlnsln3. on b!l!lj bin IIra}',,- ipa· (l""nLl!l 1I11r!;:t.ml.,'rTl ..... , rLttI 1111 a-n ... · 1!1t.tLnbnt:!l. g~lme~ "f 'l\a~~ \'Uitdlm. 1T1Ul--f "I . '-'O1l1, h~L!'>if4 lr .. "mill dD~lltluiumufi ~1~lnd~.l ~ ma.l f-'llzlcIinl odl:!mJ:kll! m"~' y~ld", m,,~ .. ri"}i1.n~d"1' .Iilojorim,. ~'e d"-,,,'let l1i=e'tind!e (;I\ll:!llrl~~n gut m, :a!dl*",m !.lent vo;! ml\a~] - dall t."'I.-. Vrilimll 'I'tilrll mml ~~I'U'jI~ IIl1fllall ..n :11.,-.1. sa ITIJ( eo1('blldi Jiim ·par:& ile b, 'till' c:"t1-Jih j_ Z!> 81 UJn~I.un Ilatlalmll ""j.rdlOl K:>Ir'l1l'nll'1da m1.1l:2vlI11 f',:eIi~ r.irh~:t g~lintol:: ~ 'iJ:l O'III.Iu,r il.. C'1I.h~1Dll B"" blr I!!~;' . jilli gJ bllmlljii.m, Onllll B; j'WWIa Qro; 'bin hu· tam Jl"'~"L~Jtl!Mlill :;;;r~r is'''nI l!l:lS ~o!lllndit )la. elmli Clldutubill l .... "' ..,,l,," .. r. 1:,,1 ... ""b Il~",i-.: II[rl gi!lir'k IICD!:1li e\'im 1, bll'ht.anbu:liI m btl mild.!!"" >,i)~ II; ll!leU~ k I!:li b n'lh]~n1," 1(, blr: l",us"Ildn baJlol. Nh. BaM vuda'. ]"OIJUIILD Bo,bnr. .. n m1ol1.l.,I,£ lin. I... R :fi bu.. " d'CI'''n1~t r. BII liuo ... JU • .a. 10•• ~eJdiiiml~.ilk '!J "III! .41 (:4rli 10'" Bilk ....1 Siu ,.llnr. h '!' n'l Illm~bt, ,"lit, ~\miIL.t,IIt.

~ r-:':l; L'~~n Ill!;.;). aurun 0\.:, lI1UIi" rll'n Mri-'-P!lda 1st ubulun H~~lt, I ~q'-fiIlII!IJJldt,!I clmusum: ~ ft[ld~'o eovJDln YIIIlI[Jdllln bll~ uk Lr';U l!l'1.11n1 ben PI'llrrill' Im~ '1 _ \'nrbk. l'l:!r&-ilii lE'lmillmll.l... mllhlm b~r ram udc:mtltlil lne-cwr k 11. b.J:" Ru.ma. su I:!lr 111"11:1 1 r.I olml!}lm _. 2'.1t.1 gOl'"f', bu .I:~·loed~lR'LnJut DII!!!!:10 d..Aa. uk!", n.ell!'l' 'V~rnll.... !:ill, tlaha nr'kr, n.tll"f; ~I .. mllIIMIm! rnaJ:ii:ye'bnde okl::ntll I,,!JI, batJ.l!!e dq5m~.z.

mt'iI

I'

IImll:

~tanbuJa !lllkh llUdl~II" zaD, 3'u1i1!oC t,,'_,illD:I ,j,':II.piJjt:JLJ, L1<ioiIl<"k~ir. mcrnulluk h:l} nmin ibu' k m.m I~~lrdi~iln-" t;ull: u:.J. hre l"'fl~lilfJlL Iii: ,"'e bu m,u,,,,· (I'e. du Uf!"" I!V srlblbl Illlllilk iii'
.IllfJUllj[!

rtebes·
<1:(1\1

I Bil11>'n.ljl

I

,r,;,4,."

m-

I'll R". k

"'f
kl

a-

Idlln.

.. , sliloCllw" ImLuJ' D'llhn •• 'IU"M, ("'Ih-ml"r, ' htl! bIJ1, ."I.!olo;" .. , hlJlir .. _l3qJll\Il.
lJU"I,l.ld 1I:1..u.b (l.Ul1Il.tm.. L"l" .:rnl'lllli, ~It
IJ'II'.

li.~' • kt\oI 'L>Jl·lloUJ I,ir ('" ..11. w,.-1"111.1" ,,1 .....Id CI Lihh'rrle'k t-(ld.I'. 11.... .o!<l ,-;J,l"-", 1>", t<[,!b~.J.'" HLlo!"'~ .. I'ii ,.. 101Ll':r '-', .. LuII].dltLl 11:" - 1..1(
l'lr KUlliJ ndllr .. d. ..
~",Jld",j "U'JQo

7"'"'1'1 ll"'"~'"'

",Iennln M Kim, hk {j,,'n b"~III'J,i, ROll, nUdo II. Ill..",.l, t.'lJ.d~ki· ~Iv

to! bi LP
t t,

~"-,......._ .

v"n~.tI, 3:1; A.~ (aftn - RLI"'" ya ue YUIMlll.VY& 1Il"IU!.Il!llaIU ~
nl!J:lletl!)th:nD "

d iJI; Ila-Uc 11 • IIlll!zt Blitt4Ir.

",mJ,.r

8D!].·1

o

ini

n-m r-.. l;ooJ .... unol IiiJItID tJi F.rlt lUI • • I!I.wl"-TJ .. •u I..:L ... ~ "

B unn .. rio t-..qpJfUlI .... t "-wi rrn !.L.-. Lg.mj,.. ;u •• 1l&Cli ",lea n: If' " Ir. Till J.J , .. arll.!u'HI I"'~ 1lI ... ~ Lao! 1'lJI8 Blilkutllol'tlil. b!mam mL, ~ leln .I;-cr .. 1ii4!n eodh ". 11:.11. n,. lD".lHJier.. II~Lnde fill v~ H..Il", ~rfl 11"- lOr • .&mo:u1 II'~..., ..... Inl:lUo!fl!, d'r-r t""N~1Br - .... '1 ,'l'l II limn !t' [ ... tln. ti:U'l,m o;IB. R~ r:I ~ • "~d ~ l1Iilfl:Dor!k bfr t.,." te rrtL_
llmlllt'lq,.oli:I1I ~nol[p'_ ..

t-.._

i

LDadrw

itru

~ktoMI'f

Sll ~API -

lOJm-!!J@ "~lIIIlyol!nmn linn Il4Jdl~ Ii'oft[]" K&!, Elrlptlk ~ n 1l:igllt~.r" )'11 Y'I,f;I)~y •• .loII.Il. eLllDUl h!u" ll.-(!& t&tbCc rnl!~ []lrf'uJ':1.:n ,n.181.1 lI&I'o1JCL IIl1l!cl!kl".r!fir.

Read

rup.

.r..

bTlI
VI!

ynplln I!n j,llvlUc. l tt.~'L>:<:tlol.a.rdl: vu.ni.a<l1 fill uut IliA dI•. l IIrIL n ""'-. GI!. tlu Jru_;I\,"~ Im-In~ m.U~.1p bU::;-Wt lIIII HlfJ2" pl!i~ doll Ir.-.-u"ll'\le-UI! rlll fl'. _

sa

T&l11'

i-m

1Ir"",,"'" ;ill ...... tU<>lt.d
IKdll .. .i

tAn.tJn'-

Pru.'I---1m

IIIlaugunu orill"" maknmJlrI :lIn'kll!! I!IJl"l.!p
AJ1ll. k.,_ular IIUgllildi!:JI. a:JlLIlnlD !lLI:I i1l1g..IIlu v~ Jr.1I dnrumflJm_ dabI.

lrl.ll ~

dCl;lfru u..~"""",*1AI hlI~!r •
_'ILL!~

',ulln

bUdlr.m[I'M'i!Ir_ UOO IDII ~J!I"_ TUr'kly.e hli.dlldl.J.irl lUI

funu

~"I'!l
Qll&n
\QI

b ... ""lI...-- ....

r,,·

~un

Ji,manmll
( - 'ta..J:a.fJ. 1ucm.-) bur 1. .!E'1l1ftr'1n: Jd.u!!Sialbt k Aba:lI: D lim1rDu1a.w1. ~II.t.ir.• ~mitu 8,30 d&';~ ~!r'. a~kla:nlldi!i ~ 21 p!!.Ie 1,. l.ct.} Le ~ • Selima},,,, rlell de eyni II.IIY::.d& 'lOll &to;: .\"1. mul!;(lb~le: eel Lle~lr;tu:-, Cl:lillner hm"U!!I!I''l:dll ~ M it:JJllC!lrtrr, Of1ltllIl'3J'1 III trtl!!mG-;; len I:!uma. glinU CumhW'b~ B:WI rn~nt DDlmabab~1i!' om:!", da k~

!i!I ... n indot

btanbulda. ' rt l!!l~bua2 rUJ.diaL m""'l1~ Ball Do!!"l .. l~1 D.,I~I ..tl l\erkiill. u tTlIum J{lrd'lr: Bn.llrm YlLol",.." Inn LI SOV)'(!l r~.U. ~ ude lIcllmri Ali ~yd" 'ken, ..yJI. \lem.lldc lJl b'r._.:lll ,,[]i;,t .. la., .j I'IIT1c kal.l'fll~ ola..!L H.a:m.:li otelin ~ ht!nW: blT LI'I~~~.'!.}'iI. mllllnlq].V ;;Ic.rLtl! biT i nl'dw. WT,
!PiIll 1

" .I.

Inalltl!)

Ref! ' mc¥u:tij'

0'.

U~mffa"" 1f'I..,idiJl['1
~(,lJc!,LcrI

Hazlr ve Ismarlama

barl, nnuasm nJ PI' ,:O!- KerkUlc' Wb::i'llllQ31I Lta.lm:l 11; I'll ~mlll' ullo,'~ tJlI~- kudc ~rl I It bir Dteol, t..r hl -1 !II .• ,. J'~d'ftLr:iI .•rl i'31,':lll" than, 3.lt.l::I.ll " diiU,·1O HI! Ihaillcri BIIllanJi,l"1 K,;mh .llJl~Lnc"8 aabasJ. 1 bill d'olli.Lm.llr r.."l lI!)'ln 0I!d11e!l mUdJet: 1<;lnr.lo bu I • o. ;r T. j!llJ1 h.sz,rIaY .. lllIY Id' r,m l., .. LIn dart I; rtll>: ve amnfli I;j.~ d el't_h'de b biJ,d;<.1 It" 1liIY.~l&rdrr.
11111 loll .. lam
1__ •

LoDd: A~'101tu.y.

:ill 111.1..n;I1't.ed

}>reSl)

-

1'j_1l@ rollL:.-.amm ;jr;~du ~ml'n; }'er olan n ljimd] Ul.ellil~ t Il: 1du 11"1 dl~dll kalmllJ !:Iul-

)'iIi\IiH.d.,:
lI'm
L ~H''''.Iil

l~lirra1

i ,:.

1:1111 !:-ile~1(tir,
)"011

Om.:miral

"n1m- .....

hit"'. If.
!lUJn

" ~1!", IIoi! ,.,almJ_,.

IUlllf'm8.lm~ lluL I:'dtl~:n[ u.~'3 - Rad1'o e-¥mln ynii India r<i l~mllJ'l 1m. 'buy\!lt l!.p.arimOOJ ban jl'aJ1tLI"~ 0" B-alan )'11rdUlI1:o11:! , y..,n_ n nu",m, yu k.arld !z:l.l::!. e.ttiglm i1. IQA ~ "f'1Lr J!H .IIlAo:1all ~ 11:1 1:4']'IantttliJl'ln ,t;Jldi}o~ k .r bi, brmim r.J.iI;y-o. ~VilliD ~'aPirulll I P, V • .K. IIl:Dr.uuuuJ<!I lI~nyuuz_ ~Id~ ~LI b,Jd[kl",Tl; Doilll!!lerl i~CJl .r.. .:clolJl1' WI! lmnu,m.nJar-a de~'&m biiyUk hir apartman dlilgil, b· ftAlW.t MGOP., YUlrB!llt 1KT:rs:,T VII T'.!CARfI."riIEZlINL' 't-I.nbulun v-('! hattii mC'rnJ~kC'l' tm'k 1(lhl!Jlr re.MLlll j]_~'III_C:!llJlLI_ 11.41'9: Si.!lL&llhama.m, D JIlIl PiAu t kat 10m rnmn blot: bir yi!r-in!ll! ku~jjll: &>ir !!Jt. rVU'n bile yoIW.ir. SUI'l)'pdl'ki },PDi Radyo [:v uHI yallJ!ldlllci :1''"11: kar'o'Iln5ill 'Y agtrl7'U'IULnJDL bia.uWc-li Lan.dllk lWllill ~'aCl't_u'dt~1 berkc:t~!: lCLmdIH', ~ t1LJ"~'" Ill' J ~ ,I lu bUy6lc .jlsrtmallaJ:l rdmJrl 12UlI'Q JtiU bit ~ 01clugu I" I r mlilJl olduglJnu lli£l'U dllLrC~Lndl)f. yenl Sm,Yt MUdimrllnin tB.llmofr~nml'k ,!!;J.:.'oI!t kolaydlr,BIIIlIl mn&lIll lemilll m:JI();.aOiyLt! h~. nm!:nl .. VC' umumi ('fkIlN lL:lngl bi.r d ...\'h ~ !lUlilinde If:~~I,. ~tr... lizdllll ritl b[jn~ buJulmJrn.llllligLDI \'e bu b.lldltlJi.r·nizi i - B4-1-:1di'O)'~1~~11. y"drJHI "&fI'l~ft pOllJ IqrIl.kMu IiTnb, 1lJ.m. me'nldll II!'llr IlLlkill!lli:'rde hertnp ..t..I.II; JC ~dl [H9'!»J) Jlrii I k'JrIl I'rdiye lI'IJl'Ilali lekMI-:r h, nt:'"1 I" DlJamdl!! l!C"e]i'aa I!'1.m~di !.:ktillme ITtj ~ I&l.I fIlnO I.:Ia l:i ~ - Vilrhk vc-rglllli Zll.ln:lIundl. giDl dB lIozl ID~ Ilfi_yc tyJcml.' Ill-n.lll!a3c kt>rnilYvI'l tlr.r.dmdan ;l'IIX'lllIcilkl1r. llr_ mhi1l'l bit P8l'tl, odemt!ge mu· bUE Jillt n z~nl1:in !bie Rum' Adl E an, d.C"I':"UIIla, yiil;.s.elr; hUll '2 U l '. • .=1 '<Lil', MII!o( ... t'cM, ek~!!rn!:, B.;,-;ni!1r ar6B),'1 lIatill alml oldu - ...r.l I, L gtJ .'.1, i'lUu.L \' t J&t-Ut .I.In, p!f :.It, II; div nUl aktnd:l ne!lred ei:!fI b I.cldia.!ll.na yulUI:ndll ~I!vap ~l· t)lr b ~'lIoDAnll'de Cl1mb'll.rbaJlk~I~1 m Idrrrt LiJe r nAk iOiiJnlYit 'HlltUltlUtil hi!UI "" 1 ".I.i" Hboil Za:tnr iI~ D r~btill II U dim, T .. kl'arml, Iil_zum g~.rmijt'U !I' mJrllg:tlllle (6rtLLi!t:"IrtII". un f:I:lr'J!'U~'IIin. nll;ill id~m I!'{.HI- rum .. :l - Elt:.UI:.rnr}'e k:ll,ak et=n~1ol 1...,1l ta!fpl .. rln 1:12 Ilra::lS i'l.lrl.l~dil![orin.i1l vc bunll Bit ,lurarlIrlll l.dtHl!->I.I' V,lli I-'~ Bi!'11!"ti' i 'I I m],JV6,li:k~l tcal.nat Yl.u<lld.igIrttl tiall m bw: IDUll dml!~1. \'I!I '9tlll oII:Clk1D1:iacat'lill bi I d inni"ltlr. l;iI'J:lI1<:tlHI [iI', 1..I1UI J!l'lrti'.l ylhr:Jtla UUrct fId..::L.I(n I!;&j"jll. hullolntlui'ull. .... d.&1r b.t~rL UmU I!I!"'_~ I', ~1uJH.m IlJnUnQo!!l'l"" I _gUn,.,,1 larl<: 1.1<; !l'Illi ew.l vJl:l.~"'t malc.L. I" mill' ~&l ~l'Tt-ll; 1!JilErn veIJ_k~ '_Im!!llfl fa yullllrtd. 2 n~ mad,..:d,m ~"n • rt r~ r'! lUll! iu.y4uL lUI 1'I 3&tayli&nn ;f;un kllC I 6DIUUnuln. h... rtMlllllll. L Itln" aa!.I' lmI.&l.lI1'.n Iil:ntlr_ l12~iU "(;-LK iik-llUI.m. :t'[]uyIQ io;,U_l~eb.aJJnd v. ~ tJ9,~ :J!alJ)'dtl! be, Len k.ur

TRENCKOT - PALTO . PARDE~O /' PAl.TO PARDE')O

BIl mild&! yarm _'111. um.:JI'Lf •. dLi'. Bl(tlh KiI}'lULklill' llu. n,'11I 1I:oIk.J1~t.LlU.tlili .A vuatur'IIIIlL~ ~'ur-"",.l! 1.o.i'.:mIJ1.D,~1 R~~I:rul'l mml!"'I'lll.dl),.m

Imlm!L IiliRli b;,r lk:tar em' ve 1U'11.nm .. .udlir. R~d'y.o (:lJitl iii !III t'llwli'aJd
O;llt:i.rt"'l(l,ti

ISIIQY1 ;.!<jP Rla'Jf]VQr. ~" !i!i'IIl ILMlImI:Ji1r c;a,nlnl !J1i1k Itln h!t"I!1 [~jI!IIU~or,

mfln~
Kunu-

da tI~k:tfr, GemileT2 t'e t EfU~!de "c,lO ill! IT,36 IIl"UlJIID balll

da~trJe

taUe reZ'ne-lil~

u-,t

ook'Jr.

Y.l:ll11llU

I[U

clu (§,u A II" n It·

~.l.

A~lk Eksiltme Ilaol

~B:!' '!:Jirllli I IlncllllJl) YuuaJl Il.!uel lmrmJ.)'l, dun, korni.l I..Llof!rl.ti.GI.3Imm . \ls~ (;,,,18"l!sinrldd ~ClD Itl"vziJ 'rinden til. 1 larllJl, bll !iuntk tJ. funet IHo' taI<U'mln Aos uehd kl}'lLiUJlld 1'1 ~ hudut 1:10>' ~ DLdlJ~lnnOl bildirm~~,uJrr
liIO~rlHI

J:inll "~Ii.~ kClI!D1JI' I'!'!MlU iltim~lIt UIQllk, ilW!l.Ir. P ~Ir., ...an11w.... I;dll'~cd ..•• 11.!l'dollnl' Ii~ birin~ 'Jp3m.H.iI an· oar. 0 nm;,n n 1111 mrtll~,•• 1:11runllil bUllJroJIcilli I i'!Bllmn Fr~_lIII: .l'Illy.1

:r\1,aa.ril :;'dI'CJIlJlI', Jisderiio.

llil.aohll[

Rad)'OIu
J"IIyli!JiiJ

bu

12 J I~. ~I,kal'llm";a SED],
kahn'l
(1!1.:1'l! I'~

alqam.

batllJ'O'l'

eUi
lua'lI
!I

Yoldll cldark.n k;u '(1',:1 IIlr jiJdmll .. IIl1' lilIIwll !l'l1I.. di!n Ill:3n Islnl ~Lrn~AJ 'oaraln Odtrilnllr
i!.

'11, tr:-.i'lld"{ll!II~ n.,.Ul!;iJ
", !fUJIi'l.

u

"V~l

Ista'q Lui Emo.iyet udiirliiti Sa tlDalma Kom isyonund aiI

J[,)3k.!)l:1

"'ll"IrIl,:
l;))i'I.ilfi1;1i11 i tl'llL!I'~ In:Jio mninl iLlllm;]ld!: roau~tli!rnDtil'lllll 01 Ullini' ulrlrn ilnl..dIii ; llI[)mO¥!I'if

c

U!i.llJlflh l.t:JmLril, J!I. &,.,'\" (Ir(l) - Daili Grllphk g3:1.f;t~.:amn llildinHglJ'l~ gQ"-", ArJ]n\'utluk DI'I.!jbaKIiI'l.l ge:. 11 I ]j:m'r:"1!' HDca Stalin n~ 1;"'rueme-k D:'Lr!i! l>fO!lkenI'A)'6 titml'k i!;in mU aflde j;n",mi(tir,

l1li !i<liI-IIIITl

tu 13ft.1I IMlrlllll~:
-

forn l!.iil1lSIM
I'll

011' 111lI1l:nlln ..,a iirllnd Ilir 11",..",1... fUr

at!.!!.

.",uk

.1I "',. ,tr m"·'~t~ la r
KTal Za90'U

i!l

~'kUI' ~m.ln
1I!I.... S<)h

n
llr.
1

Kahir!!', z.-amil I'ILardlL 11::Ii.!T ,l{llm!lcsi nln k;UnJlmusl
l)ftl~'I~.

" [~bl :U /L_A. {a.fp) -

~.

In'31'11, no d. I ... II r m.n.",,'.11

j'iI~~"'lir
1f1ll1llo.1Ir, n.:llll'li

10.1 l1u
'Y1!!~Ui'1\lr~,

I

(:<1m

!1tJ,VUt\'f4

finrrillo !Ill!'
lip

n. IltJllU!-

11;[ kl.lrl.:t.

IJQUlloil ,~

Milli Sara yla
A.I.uI ablilllo;akir.r. E'IYil[a'f4;" ~C
JI

1 ..dUl"! ugii oden

Tekel

)'i I
MUdUrlUlQndLl

.MUll .s.ll.l'"~l.r Ci&n ""I'llfl~4Ktk.
j! .I:lu

!U'1!i! rLmU l!lllt 15 ~ 0 ImJlbkl'l.. 1A'p.]I!.I'I.e ...Wi Ql!!.fI ,!ul'IIl15_YQn LID' hll.

b:l(l!nrll'l'i~d(:l Dullliloln Kral Z~gc:o dEl. oJjIllrumuna bd,rl· Irll'!k iJ~r!!: di.ill Y"'}'l1J.11ldIb'l lr.:~. Ilgde 193'9 Elaki fhlYIln t",-cal'iI' :z;l:LJ1d<!'1lml I"k m 'I'U ldan.!' m,~' k, rrnpm kt!nll!i!l:i ohll.li!ul'lu l:illdll'1llJ."U:r. Kril.l bill mIlD seb!!Ue bUr ..." ' d.\:nJo a.t mmetl~ rli1IIiidil. ArUb!ltluk ~in )'rnl b de"ir P.';m II: [~A!cre 1I1yli'l1 {iHk G3~.elrn~"1IL..ln. bUl.Uo ArIlIl'>'UU&rl 'b r mUll b [rllk ,UJ:". lIuroto.;ya dfn'd ,etIn~;(! .....

... ukltru!l311,1

Iru Ullc:r 01 btl:..l.

I:Ir' y; 111! IIr:""I'!'fIMldii b"ltul!luk".Ir", jillo;lITllmllJll,. bUL .... Ir. UI;~.It.~'" I~r-. JC'~'~ "~~rCWII !<m- 11l~[I'T",;L ~ I> p[J" li ml15'OD [j rl, "", ... If 'I'~fil(>~lHIkl-1l1" ~::I"II IIldtlUlIll"H:III~tUI~, "L1nun ..:l IN I; "11 II",l,. Lh <)1. IBilim Gllllm Unlp.,'l W. I!,jjTll'ltfll1ll1- ~~iJli. oIaUI. FnPfin 1I1111['Ilt U.rullll'un f nf
[Ji!ii~Llrmlrccdl muh.llkllllilkli.l'. PQII., IJ[J klllltU,lnI !lIJ11jlJr LJrll'll

11 Incli!l') h.J.k.". J Iri "1IJn;,lIIl.. val" ,·~.!lI. ~ b'n 1I1( bir lo.aJro i~III,:l.ll ,«,L.II ~r<llmC',.lulll t".,r "Illl!.] 11;01;",").( li. I.nm .",.j~ •.;) -,mm ",~JUlI ,," .. ndL llii. Ii I<ltl".il" XJJ';.IIm-·"",,._'t'ld ri III ,.... , Frc:,,_ Li:s",r.rl " .. ~ utm IMllWl j. urp ..... I, n It.:!.~JI rd n PHf. Oroi'! LIJU~ Ihr""", 0.11 [)i 1ll,IU) tlIl"boa 'ol'(!h~ill i I~ II:! j,;. lout rb' !.')IT t, ..""ltI !I'''''' ,,,don !"~,lildi~~n -"~I' iJ~r )'U ",Il",!! "~I"''''''II'''I ilO:>J1 .urdLi I". Iml1\1J1 []1Jl. ~lIr ,." LIlith 1:" 1.-r'lI.rc Ie fl" r l ... ~ff "I"" 1,,;;1[1] .nl Ltl, B"Jj ,z" .l-B.il.: 1"[,, til, nlLl Irod,ll'" toMlkllln Y\ik: lit t ,I in!. I L.iimllci bo.;,pnl m'lfnod _ lin l'~ tv b, r. i ,,!lirlhlH'.i IOUM! li.:rlia "udlmrorc.'" "Orlll 1. knlllca 1ll1, 1 ..,,,,lillllL -t .lnlh. )'iI" ... ltillll~iDi .. ,~ r".11 ,,'o,lLl~'11i II ,." bu i ,i II ::IlIlHil ~tI. r""t'Li .",ilm. j"'n ,'II ,t.JlbuUi y..J 01 '~U'::L1I1L1 lUll. dU. !;lir [,~~~.. rJ~LYII!
IILlI.o.illl 0:.")1.

kim "1'1 !!i, DT~~U C"'" ",iJ..j~

lOCI Irldall

-;'A 1>-.. IF ... I£:o;r:r."'rn.tunr- ....

'm "r"liII

iItl&.tI..

iLL

I dm~ I:ld .. I!(l(ll;"~mi.

iCllII nrti ilrup.!a,da jprmoJik, .IlI1I hu ....
Aml!!rilmml!l r.!<lI':111LD ;a, pijl; I
-'D rI

i 1-i.
ill.. .11:10

r..

(II'

bir ltaJJWUIJmllll". nl'. G~..,t rl.llblll, i ..lIIr .ooillm .1'1!' F Ii,,,,,,k dii;+r IPIIr ,1Ibt1l.rindal I!>Ilb,m • diNl"" r d;1Dmu.J.ila II t II] 1~ llJ:lIlHLXakt,r.
o!..

III iI.Ur..k.tJl

No tiJTI' .ro.l)lL.a.k D~ 1t fllb.t R!I' i"il ,.!Q!Ilm~ .. kUr. E',alJJidl t... u. l\_q nd1uItL .. W Ll Iah.IJ.n]lIll, Il'uiullou. ,Jr

1~11!11':lUI iIrLJlII!]!'_Ir... hn.a'II!IAt !!l"i'.,diUI

,.,.,OU

I.

LevaZlm Allm K om.isgonundan
l W
110

(jILl'l C'.Ilr'lnL,... tlllJl 1ij,I1:1.;)11 d!G'" l gUiLU!1'_ d, MliU &o-r .. "lM MIILlllrltli!'iJ_ ~!lINniD.Q.l_ .. 1~IJliJI.jjU, .. &~1oI: .. I<al trm~lf pfte~ L Iill.l:nLrU'un11311Jc.o. !O kl.lJ1Jfluk mlJl ""I,Lf! .1JJ:l~ "-1 lJax",t WUlllin D)I'lb k.r.Ylt. bell'aJl u. 7 Ill~~ D t HI II KIJ..-liir 1t.-~l3yolll"" 1o!t1TUiJI'IITi 11!il!lmiilIl', tJ2ZU,
.:J 1'i'L]j, d,aJ,r

ILl ..
..d':Ql

L

OJ;r; lonLiy ....

lA;:1.11,
ua;arl
io

-

j

Blliiol!lDjIl;Q
l

"",,"n
III

UO

'hadmil&

1101


.'
tM ~_

,._
....

HI
U

,
t

ElektJ'ik Maize, esi .Abn ea
IbUifl plI.I:~h,kl .. J&tm 'U. iii. RGy-n 11.. tcll1Y 1C.Iil&. [iJIJ

C."~

Ng.

t.

'JalIlan

4.3S;U

QI.m.a~
III
I!JLC

.:1.00 a,;!.!t rut nl ,1i::1I1&h.

\I'D

<:; kamy61l

da1,,110[10 ~

!P Jja;._,l' \.1:[

1 Bel
";0.:':.1.'
....
" I j "

diy s"ude _:
.. ~
1)

I",., ,

m.1< ""'no'"
<:_

'hi rI,j ~'i dIU, 1n.)II.11i1l1

J",m,". L,

,I.,"

Ii:. r,

l - u..~ikkrln
.)ILl, C",u,bbh, j -

a
¥l!YiI

YU'r'.ynatoo,

tn-d.uJ,

:til mm 1 l~J II
III ~Ij
1>

E1l1l('lb~r'l'dlr

]20, 00

,..pll ..u: t.&a

u..tLlt~"rLn Il<!f.'_'l ',~~", l'r.
]1J~9

etJ'ruJ ~tlb-l!.ny'" lIyfl
Mat. lO,~

f
~

1:MJ
200

~

'1 '?

t:;:,ol!lId.

IhniJ..Iul"'1_1,J.o,

liEkkll"n

4. - "PIIZI!lr.uk ]2 .(;;jl((l O;.n<'1 '\!.i.iLlllr.IUgtlIlUz
6 f)IlMlUlle I II,
I

t.."1I.Z1IT>

p:! r11'1'1l ~ ~um.I.B)r)nUIr.d

.. Yllp"lJL.(I!J<t:r. Elrrll.J.io..

1.:1
11)(1

•. " tlla

.bl 1JU.tJ.r tv <t;; mm buJuJ' l.d 4 mm t.(Ol1; t. n Lrl 2>::1 !lim

"''''uJ rala
'!rI

I,'II~~I k!LJ",1 rlll,lll.. liO)'I"IfI,-",lolNt tup""~ ~lr; ~h. I- 01111 "" I,ll L, ron,.. d., rn I I.., I U" ,1.. l,'fjrr.", '-"h'uk ~11 1I( 11:" I, r'~oOtIkr. '}II.1i. I-i, "llll!:1 IILlkHlllflJdll "11lm... L' I,~,ii;~Pfll ,I i~r "Ir <:111t' IOfhytIJIir, I T'lrl"lp dol'" kldJLI .L.. lt.t .. r • .I h AI"~rli~"oI .. ,, ,I.!, t .)uJ. L.Jtt,~ •

'Il"'.

JIiL,
l' IF'' akc ..J~"l''' 1. ",til! f'lIlIIldtlplilol

b~.

r'ln

..."_"_~~,,,,,

!;l,Irak §u1lirtmmdo!]

-

:rr \I", .upltll\
.. til,!. kJ..m~n_'

e-

.L\uham ..... T,] L, 1ft1.
11;11 IUUk IM!dtll lin

.. Hlrjl) Ura
27 21l mOl H!
j.

76u X 2U Uk

Un.&1tiJ. ;;:X:4.J )'Ilm , 2X3U lUll,,· torI [.1;1 mm G ..
~

.ww· •
!j;,n

.,---1'
1. TLU "ATI U
• Urr. dJlm.Jlw.lLll, ",;Ie ~t-

JO 01 lnm.rnl H"~~IJ Jlr dlr, T - ] tr)r;]J1 r.c J1,_lA~nR. 1l'1n!1HJ'II't, "" l~n ".lI&no:la 1Il~ '1' Z',lL ]'lfll' ak~d."nL loJar" "~"I'I • ln-p tltuml"Rk .r, IIkl n _1<bia.1o..; • 'Wi!, I;r,uumll kll-ll'1~tllLl1l .. 1'1 ~." Ul: .. r1 dLll"\lmlnrJl'u "ll [-('fIr' 1(;~11l'l"rll,· tJ "I'll iIln loi'l! "Ii ,Llt~ U!VIlZ'1'i'1 lllim ItOnlllJ:;,ul\lJJll'l. nrfir U&r! Ill .. <.l'm111',
J

ilJO >! :ro

1I·'.,,...:lfJ

..

..
IILd ~ k ,bl(l ..
:J

",:;:5»

"n
..

NO NJ;JA. "m HI. "

.....

l(oiCII 'I'll U 'yUlIl'Io

",ya

'_'Rl " I'II'11,d, t .. oJ.L'qkllr

p,lII,u""

lIu:ohaH. 101\"1 t>lli:l;irUL.:J ~ili "':'lljkr !>l1th I\,L\I'T .I~[]"WI III "t'n I",or

ad.

t il'i:h;I"H

.!!111.&

~,n;;:-£rt,
I:'!'n

'l"lpl~11 I'Illrll!ll rfyl blrllJtlo

Gilchrisl Walke,J elm.
I-hi'. ':'I\J_f!l~.JcI,t

M

ad t "bID/! t tUIpl4l\!J
mu ,_

h.,'I.-I
IrIlH.L

"n~rlylr;

d ,Vrlrl' IIiIg-ort- , III
)II'J

N ..K
• L.r_ LJLo,~I" •• ~""; " .. I ,,''',,'_' ., ·1 Ioi yd •• ... ... -'::ILIlUi'l,;l Dll. O.; .... Lllilltl ..

,., t U'llJ"" klll!'lli)
D,J t b"'5(fJl adH bll

.1 If.I i'l1'" IIPCIII \!,>tC, dl U

an, p

I.",.,

bi I

'------J

T,oI; ·l'2\J~1

"'~.. l-..;.K.......... _Va_kl,f_'a,_-M....... __D...____gu_ila_.......~ _J 3d __ .... lk Ud_Dfl .. n,l a~__
o'--'--"'""·r \:iiI\l1".

.'foI-

d.-n •• tJ ril nt

flli

I ira

rlr

·yi
tOllJiLlllIIlUU JI A, ,~Ullit J JJ!tI, l~rl ~ lh ULJ n flL (,hI' Id'~lll"l! ~bIL, AiI:I !luk: !'J.klJ LIt' t~,kIL <'wlt'o kOIlIlI)/ Llk t<lpl UII ..
LUll

J\'It.:J
I. I

Il'.i lUll Ii r

J.. ffi"I~I.J.1o' IJ - n.

I oLic Iru,..n \"Q h .UJlll'kldb'l,. ,ull"r l~ln ':lOt!] (1!' lUi ~g III!.d I,h-i< IIh~r tUJel!9I' Vol lid.

I·J 1.1,,1 !"1C!r1 mUro(ll

'ii,

llki

Ii-l' ".
'I'i ~

..luh .... bWIIJ'IUi r""""'-l .. rl"l..
P--:'iI

lID_ ..... _

Ii

tIl

.;al'tll!iII lUll ..
If.

f,.",,,-

u .."

d"'k''''''''

III U ,u)l'.J

I l ... d 1111 lIo: I 'I iII'k tI.ulld i

l.L ~! I r:,u.

'1'11 17 ('tiMlIn,r,

p;\lLt~ doli-oil (l11H1 m'Ir.· ItktUcor un.! I 'l~rL ~.,.JI.LIIIMI DLl. l"'fI!UI'lLd~ I:mlurMIO! .k) rdli:'.

t;ytliid'2

'i.',llll·!l.l:1[ln.J ~"

IlJ;rz·.·
I :. too
~JII -',10 :rAQ 0

"'btl'l.,.,.. HQ.-npgru
GIIn.l1:ll, ~ 1lI1lo:dl1: AJlen Bo'!b
1lfillik1 ~ lro.aIik:lQ

Imdt: ~

PD.()(lRA.lfi If, ...,.."

A.NKJ.R. 1'\UI'I08U
U)J)

9iFTCiLER:
Yiiz selle-den fazhli I crilllJe d~"'II' i g<'i}irmit

,
ve

HAC SEFERLERI
BA

-•

l)lduliIll",

dUoy.ca
ohm:l

1,.11

ft.1l.I11& ~

(J;l)

mfl'miekctiodzee
N01'-

biiJ"uk ibill" Iil0hret kazo01D1'1

LA

D II

me m ~«'tIl... Clwliillt daJ! r

.. orloi!~·
(p)i)

p~ t.f. II, ~ iI:!lIi Mo..:iiI: ' ....kdU' 11,0(1, RDulu U,11 UlIIllI: BalD]'! 1Ir!k~. ~ fi~ (:pID 1I.1lO

',00 ~Uidl lI,2Il· -'1:11111,.1

UMUMI
K., L.
pO' •
-!Ii

C

ACENT~.si OL.DUGU
U~ak'iarne her gun bir 'UtMak BILETLERI Izi
han
"II!

ZI

ELE

lI"tIl!.
141,00 1 'I' ~

~

OIte
~

IWOII orlcltlltl'llll~ •• y. nponl,
mI. "'. IlmJl;U.l1

.-U'II1lpI

(pll

..... am ,mgT.'

SulUinLilimll1D

A.~il' E£endi

BACI NAZlF t;E['EB~

MP"'iIZ8l1l

19,00 :u. s, trM ::IiD!,Ui &t:mLat.! 1i1l,l!l_!t liD',:IQ I'm..[k:: T'.lft~ I-~H' w,ad Mll%lk: ZfI,~ ad 1;l.I!_,ullKUr 1II.1:11'~1 10,115 It&dyll guetul JO',II0 s.rbut ....... 20.&11 )'1U11_1I:: (;lml&! ~ ~Ia.r UIWA«> j[u~lY1 llI, e Ko.IJ~:fI,: fHII'I'KWk ~m..

1.1(00 M. a.f,W'I, UI.OO l'I:UiJ.j{:.DHUI 1i'iUJ!11IhM i!tI. «l :rrr.atk ~ Ji~PJ.llf! ·JackII ()!U

Ac;da'!l~

a

prqma:IJ

BeyogIu Adu 5iuemall
••• M

yqbud (TudlOl lAd. $il'ket~), Seyabal Aee.l1fWlI

n.oo

III) D,!IIQ

b.l~

_,C
:11,00'

Ul.1aIk: ~I' CIr'l) 1om.J.!k: 'DuLl m~ {p1'1 Io!I 9.qm n ~rlH iPJq;nm Vll IQ.PIUllf

:b!IT.umut. IilADY'O!lU PROOfidU 18,11 qgl ...
1i'00tLum I!~"II

..

j

I

Y&~1i Br'kek

I

I

.

.

I$LI TE A LISESi
~H U1'UJ\l1!
.... rlb.I;

KI

I

'l'aW'l1: K.

,
' .

mli'~

Yuva -Ilk ..Orta •Lise
DW[!i'lI.o'I,.&mIL\lI~~~ !kaYOLN!;lI.q~nmIJl!f, End : ••••••••• :

r.

'ftj

L"""t;llh.

'"'

~[J

]"'.00 &b!!rlal" lD.2J XO.DntlJl cll.t.uLlmI ~rn!ln!l l'tiilil'l:1IIL tOllFiil;;. JIIoY'II1I!fl1l.1. 11.. ,lam .. \ miJn Ii t;_'lu. J.,g.20 MiI:ait:: irilutW] ~14iftbl~ nn TiJ3'1! lIlu.ilUi iu-. 't!~u. :8..".1:1' Ilnl';~l!. Pe~~J. BII.· ~, U" 19M, Qtf ~1rJ1I1. ffarilk ~m ..l, IU em~~L UiM ~Iijl.ilo;, Vala iP.L) •• 00 M~il!;: FuLl cHieu;k&r kilnJi, I'ulill! lie Pie ml~,r ... I !Ih-~r~k .,,' itU yaro IIjklill~ ~. hilli -'1' .. k im- l.,bLerin&1II ~PI!. lICk. Bir liD IIQrmL'll.IJ!m.o D&li;!IJ iMim. bml. - U..... IllI1i'·g It"". klm &Ii Rmairi, ro,"~ rii";.::Val. Wl.) ~ •.su MUiI!, ....rlol ... , &:i'l'U;r"f1 l'ilKlIll Ii,iq Mull~[J, ~1anIJ!J"; w"B.i]'l ~lrt.e Il"m~'lr). EJII in Ong .. n ~KCItilJII}, ''ljCl~ (tid), ] _. Rn~ f"'1""n :.1 _ f4u J'iirlJ .... 1IIa.! (H"r ....

I~======~~~==========~~====~~ I I..-Ernin Tan rrrm i
CAGALOGLV CIFTESAR A Y'£ iki Eylu:l, Cuma a'kladll

VI' YlIl)&llCI i1!.l, O,..·~tlmln.dt,1LI b~U'im. HII UIn'llmU!II QII:rI !llmlum~ AI IIoi:II .)'trlm1l ifU'llui'. lfll:ra~qt ilUUII!n l:iu glib I~J Wi, UTI ,. tItr neih!r t&lu.itlerlntt i E,yotlm~ k&i!I&I' MemeU.m-lc.f. I TI!J~rllln ~ &o6fI'1' I 1 ,.,',

oCignncl kl!4o.rcbr. .

B'ARt;ESl ND,II

P~.~ - hli .. '"

".1;;0 ",Dill

Hi!

K ymetli San~atkAr

(Zurnazen) Emin TANIN'MIS
San' a" lIagaluun
IJdd.iJnumii

mUnas,e6e,ti/e

46.,. Incl
f~Ir'II.'ki~·le

Rail ...... J: Illl!! hir 1(!lJt D[bnl ..lib bu F,.llImU (hmMI 1)0.:19). .. - Kird'li ID~!f' pd" M~HWII3IJ oldll.lll (hILI. 'l~t) !'i - !I",aylj h.Eili.ollr l6.kDIlii, IslAl<'IdJo OItU t... f[J].J.n ,f! - Nihau"d ,,,.r.]; :a.l!Wnkii n m~ IlDlltmlllil (Jt:l.lum lIoca ~ '1 - .Nilll'l'uli e nln: (J ul<:.L 15• • ~"'" kal ~O.m.n l'4ili1t) B - t.t.nllb,,1 Ti.lrkiidij Adalar r.;hilin : 'ZU:o ,)I!i&ill:: Balli: cllrlllll.ri; A .. i..
~Jd.

P~.O,
B-

MImlIt'keUIlIizlD IUI.mda!l" ,AZ "'!Eo sOz i!8tD'alkiUlarrJ!lJ1l Ie !mIMe geeeyc htJla.caIi 6Im'mruimmn~. yrl l!!1mlt"rID!I riI b";rW1I; bIt &llirprW karp ~IYJI; b~ - ;,.[1,)'1110 bUD 1'1!.1m~ !!mllII h3tJrl.tmu.k Istorb M: Ba 'f.~IIN: T,fIlI,i

Ua.D.CiCDJk"bt, B[]

A Y '.;1 C; E G I
.Harman
MAR§AL PLANENA

,dl.l!l' ,et1llmcmlJ b1r

gcew,I!I".

T~l1iljn.lz.dil

SOZ • ltZll

1;a.:"-d11ll; edectTalinh:.

u~

b1Jdbmtk bt.udik. lFillbt ~ ilna lI~tik. ~~I ~lmillye kadar ~int' t om.-

Bic;er
sxns:

VE

C-·'g'er
DevIet Denizyollarl
Biri:uci SIDlf Li.ik YOICIl

maltisa/a'r,
GORE. VADEU

1I11/111;.,t; r,
YAPLLMAK.l'AD~R,

Idal'esiaiD
2:emilcrinde.n

Do. r.m

AfUei

ta:rilJflfl-

tl.!1II. ~1.35 ..Ju~ik:

Iwme F
Zl,l!Q MIIZI.:

11'

Hectolr n..rli~tmroti'1t1<1 tPI,) TJU:I'l1ml~ l'iYnmtl~r

ePl,) ~.4,S JU~l'] ..r ~.DlO Mtaik: D ....jJ mii .. iii U'M ~,30 ~~ta.CIII bPI1U~1 ve :J1Ill'tlikl
PO'Oj:MTIl.

J'OHN DEERE, ve CATERPiLLAR ,F

Istanbul

Z

R

Cidde:- Hac Seferl
'YOLCUL.ARI
me'li'oCultrw-.

it!Jiu tel'lipl,lL'iIlmek ~edjr.

KU OVA iTHA A
, "ST.IUllS'fJ£ ,T~p1l'brJ~~NtJ': lOT> ,1"•. N. NrJ: 2JUJ Tel: '2058. A..\\'IlARiI G. N,r~daJ(J K¥mm Butuan: Ne: '" " H. N,o,' lO(}S•. Tel: ,21466

ve I

A

Lib!, Ibirrillli:~, ikiinru 19~1Id kamlllll'&lui lie

Turk Anenim. Ortakhil (C UK ·URT.AO)

,GDVERTE
i~iD Dliabfu.z mab.!l.lhlrlll
>Ii ~:mi. t\lekke "'Ii Mnl.iJne

YI! ayrlca hasta.hftlDCSI '¥'e doktoru

:UJ'B II'I!H~.inlll Q.ngpa Ii II.r Cldd'e'de bddI I.'cclrlir. Yolc:ulSil"ln 150 kiloyl. kador olaf! zati euolal'l PUSl!llJ.t.,I,D8Cubl' Yerler fOk mudult 0ld,1\:,iiu iG'iD derhRlI Siirkecide:;

..3ube1et1

Acentaol.a,·f'llmll'oi

I,ZMJB RBRl' A$ T. ttl. ,. =-..... ."......."...,,....-" ANT Ai I.Y A AK MR' .«lIlt

Antalya
AID:6IdolunIJD.

Um,umi Nakliyat
l[Jd~

TilA. $.
m.yrElClI.tt't
ed,I~[Iu:::.s1

.Itt

hl::f' it::hr

,~'Ulbe

\,'1;;

ii'cent:eler

Unltl

rica ohLDur.

KONY.J1 RM:WI! CUJI'BAL' ERE(JLJ
(IIo1llJa)

ADANA ll,ua

megdulIl

P. K. N,o: 82', Tel:. 11iM

Ahmt'l

aiJ.ZNELJ.

Antakya S. J. Er' Okul Alay Sabnalma KomisYOD Ba,kanllglDdan
.Ill i>4. !l<<Jdjo L.vo kiJrW,li

v
c
R
IUf'ffi:SJ;z HI 1m

T
E

RACCA

AK1·A,N

G/~hC~hL!H~
vap,uru
bu~ket edecektir.

O. loffiIht.alio

Iw""'~

lll.wo i'an.'ll

If..alll glP'l1

J. f!!lo:'li
kIIpmJ, ~

15 E.}'1i1l sant 18 Galata l'ili::ltulIlI.ndat1i

c
Ii
I
G1YiNl'IIEK (ly,11l! J.H l:.BTrn\.SENW

R

C I D DEY E
NAK
lzmlrdl!:
lw1Zm

Ihld ... mil; ICLmat IIOlno 00
YII a4lyllihat. _lIdlt~~

Z
1

ao.Jal.li.. lWIl.lI!I Q"'des.I 19, Tel: t3'l:16 JiIIJ."m.n.~1It&fJ1llI No, l~. Tll!1~1!l1lJ 8.:u, 3

NA,K

,'ubasia

Se-rme VEaU ye ~NtGlUl kUID;!tlf,b.,im1z..
,OOU!EPEN
~.r~M.~g

~h(rru:

K.a:~

.~ ~y~ t.,kaLUI! ,d~ mUP!'Iocl'i! ,Ji't'.P'ltl' BIlPJ,flloi :f"!:lm\.'G!I' dUnII'ch No. 0111 llfhmbW

D,evlet ,Orman I,letmesi 'a _ay .iidiirliigtinden
1~"
101'011 o.~I'" :.I tllIl.BJllndll

Emniyet' G enel -"·d-··I·...... d ·• ' .. Dr·uguneo '
~Il t.tz.m 1 - lIrt.nnbw'dg, .gilJ~ 1'1).lU> 1'.......... ,I.OIYOUlU l~ Ul I.l j,.aJi. "llIuL~ll mllna.sJp VII mU.Nlt. bIIr b~ iIIS.tJg {!;luuu:lIlttu, 2li!Ib•• 1iI'.!I;lJk SQBi)'iIl Y"r~ BIIIk&nbltJD,;:1I, Pl', \'1Ill • tor1f~mllllr h;ln Imb'!!l !!:.:Ul~n oIIlIJI '1;111 nL1ll!!'~ 'i.lol'~ ~ '''ltlll~J~11r.

t1~pJ;!U""mw. m" ..... ~ -to Pilor1:j ha.lJIi,l'll :.":t/l!l,'lfUl la.rlhlnd"fi IUbluen .. rU.mntl tJliIl'"l!.k, "iI~I~1I. "Qnlmir:ill'.
J.gJ~lm"::U~'1J ,AJ;tlb"1JI1II. 'l'/IiI/i1iD kipLII,DlLClI1!. 1i1lJ.r"ambli. IIi'\l!lIl RDt Hi homiBycn

r!l1m~w

~"JII

115 gtl.n

"II i<1lokn&r

v.

miid!.1l!t'!I

dI.. Al!:dAuy
~.'I>~f

bi;lloGli
p",rtLnln

i3 Bu Ire a~,1&Jl Od"lIlek mlktJ!lJ"l MI~O(I l!!Q(!Ijr, BiIIllIiIDII ~iIIilt ~UI'UmUl!Jlm 'Lalilill!i; '!i'J!! I:io!:d~ tIlkd1r! (]_el lfU(lLIl'IIiIJl,t'!:O k'l'It1LI ,r;!Ulelll!l'i; :Ml llo:taU I.rIrtl.rui!1~1I. .yarrLMaJifW'. 11 Y.o.Ii &(I].K, E.rcnktly, ,~ fll.ll'i ·Mlllr. .. ~ RaA'lElrI;l;!, _ 'i'l .... ~IIHI,d!lm le:m'U-el'l "iNd Ol"b'lia. lIot'kan
~t\<:rull!l

Or.llimde )&JtJ I,,~D.kbr.

JIll1hBommelll bot:¢~Ilc:rl ml,UUr" lmar.. 'Io.illfi: RE AD, IFEnl I'lu"lJ"ICiIIl Du:tfillA! .<Ilr, ,YEll'll ,ABAH mil d!llllfillf] .II !II ~1I11·1 J~r,I dIIn lIw.u IILItluU
1'l1o.1'l)'1l1i II U"l1

1J-9 iG''''ii~L ticmlrult mlkt.Drllu'l

lLlflllorilltln

~I:I.sLI!rIl.

Mo,j('i&

.M ........ 'oj mt1l O>i,.:l~Sii
_iJUU L!.

:r",,,,irllU1
.,1){)

l'c:~"k

owt..cmll

JJ!J1I If!! all fllftDAmlCl r ANi.atll' Orman Grlll:l l!.lUdUIIUg1I II~ Al;erku, OmLB..fJ. l"tmuLndI!J, q lBt plnl B.n.Il~I!kt..1'I Lblll.nlmn x...t 1 ide,

~ lIlO.• 4IJ K.ulamonl ~ ,Orlllabl.l.l:r, .. -l!atcklJler1lli ... mllr4!:'-8!II.tlan,

A-R1:, bl:ill ~

DIIor\m ~Ielm;)

l.Ul~ rIUkt~rIYI" ml!i!~

qIUJ:ll"'mk,

'I

VII uaUiII

."rua.rtJlI
_

kllfmb;ylloo UHa _

IsLo!klJllGI'la blnanLI!L: Ilmt, 1IuL~. oe.b'&ill1. blrWd1li 04" ... ~~Q1 IU, oIIlektrlk. It£iJl.)'o vo dlB.er tuLwt II m'l.l;temll:IJ.b hakkm. dll< "t:r1l.f11 jlI-.LfmuLlIII tllrllltt tlJ11.t Vi ,a i'llAR hlilv,l k'MlLf mllkL'~pla:nn~ ell 'IO!:!k 1~/l!ylllti/liH9 1IrIhIIIllII' kailar Elnn.l)'\ t G'Ill'lel, I>mtlUrIUt'4Ddii; Iltili'ild'.IrDllllal'l .... fUIa 1Uiliiit, J\ibJ htanbul 11m~t. l!IiJldllilU~ ,lan.!!JlJ:kImI:.(t1J:lo ,Ifj \!'W'Jm.11I;n lilli, ohI.Dv.

.ue:,,1"

DU
(ub,

LI,

KlI,myon

Fort

MiOOt.I,

2'6:t.U.

I l~v)' ., 1 ml:l(uT I!OI~. 9 IIIlIlht.a.r . :1 pen!..:, 1 C lei!:, 1 p"nl'~. 1 J.!DI. 1 1!IIyruLk f!3&l.rlm:s.I. ;I[ loon!., 1 Lor1lJIlVlll .. 1 p;erue, 1II iio. nJdit.ilJJ', 1 I~VY', l Ino\tlr. kllh..l,

_:IIJtIT

-

C'UMA

Slihibi, Sal. KW~o~lu
lillnl
Nlllruo

2
YLCL
I'(J49

niP t:Y IN

1i!!!1 n'

lege K,uwet Surubu ..
_

'hi IIIrnII

I

lAB AIU

GENE::!J., ZAF1YETTE"

NEKAllA.l"

!:IAJ....

II II "f' " N- I UI L 'I~1."QBI BIf~lU,

LElUNDEl.

DERMANSIZLlX,
lWIVVET

VJ£ BUHR

12 loci, Yd, No. 87 S I

HOrutJYEl' VE HAKK1N vtLMAZ MODAF,Uvtz

SaYU.ll:r 10 .K'l.1'rof

ZAFlYE~DE

.B.m

XULLANILAN
3tJRUBUDUR.'

to I

9

5

a_$31 yardlm Ii I .• anR 5 k uvvetl yeni YII rak,amlarl
u
Tii'rkiye'ye 1.20 miIYOD, Yunanistan'a Ise 267 ml lyon dolar tahsis ediliyolr
Pll.nm, A..V:nJp. blkmma8Wda ' "ermedii~ de: limdiye kadJuo u.mulan.
Dcticeyi 'lIlID'I!I~lhyor. RUipilllrllB mi:ib.ill4llL
mn iIHi

Bu kuv'lJ'etler YugoslavganlR maneoiqaitm bozmak ici. z maneoralara baJllgacakml~
Titonun emrinde diesilih altmda 6 00 bin ~sker buiundugu ve bu mev,cuduD sar"atle bir ,milyoD.a '~lkarliahileeegi bUdiriliyo,r
1

~8UIa:n

--

Pre3S

. c~tl"ad. 1, (A,A..) B d'lplomat;k ;mubab1rl Ed..... ra )!:"(lrry botldlrl,YOl"; a l'ugcml.av .b!lb~r IlI.Im~ !Dab{ilIe. riI1ll'1 bLldirdlgiDl! gtTI!!, YUgD'J· Ill'll hududu bOYlHl~.a. me-vz.L I!.lml!ll
d Qllk !l'ai:mda T~hmu.n monevl· y:a.h[];1 ibo;p'lllli: 1.,:;1111'bll' ~ri Imj,,!·

urultOO.

Plllm: 1 lAP.) _ lI"'r.lho.tl plin. ..,.r"!IJ 1i1;i Aft'IIlp .. t. ida.:reciJi. 15 milJ'1II" dIJ1.n1:u Iu~ Jlm~"I'f.W ,ranLm'lllllI A9ftt~. k.lldj kf~ ,. ...,Uk ;ro!mu. ttz.Fm ., mll.... fr • alamlLwbm boY"·1l .tIlli,J.:Mi.r. I~II: A\<mp ".., 1.1\0111: &nmi.W

dJI.m.i,

o1a.n

RillS k81"1I. OrdUIIIl,

ku .."VeUeII dll'

ba.IuIII1 IYfDI GlUIll(g ~f. !Ud .. Jdu ~lit UZIID_ Dogu ""'lnhl. ilDm ~ D 11k m~ Drs. m.. ·iUH - amdIhr. Bg ,i.lAyd merkl!lldDill!. Zam Su,i!hrl ~ bi '~rd au:! 1lalln1!le ,[J em~!!ewe -Ilpkl I!."umhIH' tmlulUJl mllbu:rem.Un] UJ t:i~ ba~lJl ~IbEl! 1kl Jii:!kIa ~. (III l.'nrum d~_ J" ~
iDl, &Q.ILke her dlI:I.!Iadu

Ii5J

(lhll.tm1 is:~. II

:liil:l.

~1~3~~5!i!~
Dan Irlim &ulG
g~'~II,"tmh·al

B:fI'I,!1~ g;Jlel;'cnttnr.
IAr'ZM~~

ii!l'JVI£Uu. pn.4a I:J& bnn.d.a~ b1l' IiII&mU wkIroJid'.an ~Iia I IiIl~Ju. .& I.l&c.tik ~3ika IlLaRC;BIII svd1lD.1 l~ I!.J~U 'I'ru~ matJ'iln Mk ri ,)'llli'duw hI! ~u dlLHlm do~yWliI vW 4!bD&ktamr ., 'iI'!trkI;re d II 1JU I'IabIm Jlo~ d.-"iil4t!NLii:". 1aJ.1 AIM !I&n g Rlrl'tte :lQ'II~. . 1i11iP1tl ....lIill Jik~C'll~ , "1aln ha,lcolnuLam O:r m1r.al !'fir ArLho.r !II .Il.lliftap bblJl etl!ll.rJ!;n G. Pg.. u'jlll jr;gl:lllltum-d.U;i II. M. S. N.,,..~(!..tlil JL-u,.IUJiI...u ll" nldr a~ 01 B. lrl.. s. B'IlrPr .. jirlu. TW ollJD "bJh RIUl.L 9 d& I.i.m.nnJmml> ~L· m I IIIIII1Il!. bnnmlll. prd WI, INlmab hC<D a.r;J.k nn .. ..J. midcrul, lr. mll~ll1trt IIWJ, mFIDIt;li:et. lIi_ill' lI:=lle" limll..l>llo ;.irer"..n .thrL pNi! toll' !l.hal!lo: ,,,Ie hi, mub.:ur Iili AIl1I duyulm..,. ntilii U~~ml~1I.l', Seli",; m31'U liD .::ni I TIll.. tol'lamub.bci DO, San.oo Ju WafutIl.JJ. Shin. ~ ~~I&k ~mdenll. I&JJl~.tjr. CDtlI_ffif '."" aiO, IJ de)

:;~.r .~:= g.·:-emileri dun ...
ern
~I'

nil t.IbIlkm..IQ, \cegt; oIda

-II • '·. ::== I.D_g. I terenm Ak d·eDIZ f-IIOSU
gem!ri olGn ~w:4r ....

. ....

I

1-

d!lkfkv"'_'

sabah

,g··'e.·.ld_'i

da .....--~ ---~, Tekel idaresinin Dt\'Jet KOlminfo,rmlla :ada 30~o se.ne ilerisini sergiye boykotu ebilrneUdir. --------bOzu$uyormu U.M'iidiir. TekeliD. Istanhul sergi ..
s~ '"'

Ba,bakan Sivastan ayrlldl,
DIll

''* .,. IArnavutluk
~ ~ atE

Rb'!lkri R.,1>erj, Mi:..rJolill ilb bu t... , lIiI~t b~k.llDJ :i3'.uOI:l Jar:! Il:."llul.., ~1'!J1Il< l!i wm Ilmkl~:ri b.i:r rllJN>,""", I<Irll. IdiliniIUr" AVTlIf'\Ii IItll.DlI"m;~ I"tll.liji 'I'e,IiIiIi1.LLr.I!! dAIlil 19 m"'g).I. q~il.!~f!l.,ti dim ppl1'lL.t.... gl!.1i bir: (Dal/Mll ..... II 1&1lI. Ii Lit)
11- II .1 . -.. _...... •

mall 1>11 i;ornlu, Aml]J& Eo I!;o~olllilo r'~'rliii 'l"e,'1.. li.h G ne]

.~

Iud",·

K'uil

~i1.

ial1u ~

GUna]bya Ejj~e '"

I

g.ut

n

sine biit~e 'imkl.lIs1zbglodan i,tirak etlDedili,Di soy liiyor'
iJ:)!o'];I

j

-i)--

YllgDS]a"J,a

ile Mnavutlnk uumda gizli giirii~eler
yapdJl'orID

Oramira.l Pover'in Isla.bula yaptlgl bu zi,yal'etc', _i.yas'ti: mahfiU.er biiyuk ehoemm:i yet veri,orlar'

Eili.m ilS"!.Ild. T.4gl", l.I.. ~.lnr.o.ll atll.li blJj'1lk "W!! T.lnl~ 1m l lilaf!h..rhJ~u iatir.idl: !IIIIIInmLlk Jo:rIY1lll nrrn<,lir. t.tolJ]:"" _________ ~~

.,.,.,m np"mL~

ta~!I'b'b-iiIU wrime , ll~ ~Lm I.!'£i llaIa~ l! _ lL3 Eki!lllde lIir miW Udlq1 1IIItJ"" :r....oIilM.I!I, (N;,fen) 1 E.emt~ ,llhi 1l;.LI~ 1i'\II, lI:!Lhlll Turk ilJ:IEl.a- ley pst!l!leriJUD Trit:;att'deki ~ (Dum] .Iii",. !J ISD. ill dO R.l mulbab.krl, 'l'iraos ~hrind~

miifkrak

I MIlB'M'1IIUar Dlld .. rWJi

ile- Yug:o:!ll~vr...

-a,..

,I

_

ofilia
tlIi:

I!lg

dtl;:;llDDI:i

tInJ,

df.DID

~q,

to ll'a.,li-BkI!IJ iScffl'IeUlPli GitIlQI~t:I!I

Cl.lI'.It!m dcifW.l.r'.

V~)'aIIIII

DlIln Jta.l.fa. we :~ po.rlJ bcinfrlmlarm~ !iII ikddan. G~mak~;m ml.lq4 1eluc hi.. !lOB critml, I!eog'llllfr. Jlu DlIIID.I",kei", ludl! 1 -0 i~ to lm\i .... W e L umiinllll !par ~~br. I .fMla oi:lflJ;sW llI.zte IIbI b.krilim. ou W mll!'"OIll 11.111 ili!;:lmdll II:Qm iI~rl! LdJ we _~te 9Dk tW WI' lIlomllnht ann.lg. gNu. Ii"nmu,da, iIa dll.fllllD ~

T,l'IhllkCfrl m&rII.Z

Openti

med~i:i i~~1] C. H, P. rstaJnbu~
S:11i'1IoII, (Td ..fIJDIOj - 0$' rlmlz II 11~bwuftWi BIt~hidt;an '10m "tiio CfullLlt.ay ~'J ... ll11b 1'0 lIln ..m om dll llll!' konll~m!ll }lBl'lITo.k m htdU I!; meaL"I~I!:r!lrn 'blIiIuI!ttmj§ V11 II ~im ffii! .1""lnll t4!IrulII l!W!r...t .h lkln J Q.ndIl;: bql.a:rmLla rU1lr1 "'I: "J!:dan.I. klllnlll&i.ll!r'lni Jrullanm admm lrte.. mJ, VO ~I]J_ Gl:g",kt adam:uuD 1'D!!11II.[HIIUllIIl I,il. 'lill} _ '

liii:biyah orlan~,z'CI !lu:l~ID~elr taratmdllll Q!lriJ,ki.il I'uiyeUe .Ir~.kdd. 1
-

artil~t.le[iiii~ ,ah .... erg. lid'lm" tl:.J,kil,lt! bu

u.

m iiI! P'=lt:: ya.kmda . tJog,J..l1 d kOllli.Illomtd II Ilynl cat Iw. Ilyltm!!ktedlr. II'll filutL birin IIi .. Ve I!ttl&1 G6r~"Fl'anIIm ..e It.11-y~ temMlcnerl !JJ;i lJil"iJm~t .~ l"QI!ldo.lU milmkerelerd nroil'll~ VlWfesl.n.l £ormti!Jlerdir. Hiruolnlo.rmd'!IU .blo Yugoao Ia.VYIllfim ~!!.vuU'IiI.P nr~l I:I,t.o I bUt ,\!l!!il,tkte ol!1lJiu I:i.:l:in.di ablll:.' !k~ '1111 klJljjl.tk III~DJJekfti G:1lJ'~i mllJ.!Itw boil' Q;Ucrll:mtI 1Ii!)lttuiu d~ belirt.:iLl.lD!I!ktedlr.

gi50riitm~leil' YDPlldJgl'

......... 1

rey

~.

ermI

'!II.

~edb", Ora4'&. ,ill!. me'llu I.... Upe blr!. bmimbt P:1.r!:l", m uptur ..,fila 1M. mf!m.i~~ ile" hlgln.UD '0'11 A'rfifJi.kada ,dg. ti,yl!:l 711-, llriom iim.i, arl'I..Ie:ri IW:UltIJ dJI u,pJtadIr. 'II d'llhllll .... 11'1 I:m Qchr ~rlU "'11 1k cl~ CI&Jda he bu, III ldd!ke de

At yarll~,]al"1Da,

_n

iem dtlo CWia'U.a}'ID billil:-WII I mll\ cut JikM dtmCllnatik hlir
etlel'l hi"
IiIr \'e _ mlica.dil!!lf!lt;tIIiDrUp Iidl.ror. H l' ~1I.rlI~~ll1II ~_

tekrar' miisaade e.dildi
a,ilz. ~ok ac.de veriJen
bu 1:an.l'i ~erl!:lddjjt
Vi!

,C .. H. p. ~~ I. ~ i I!of\ de ~~t.rl4ullU'. UJi" I ,... ISl;h,1' iUf!i:l1II i&.tw H:U~, DW! Tmflfl m&l(Lll'l:a.ta I"~", It~fi Slrn El1f'" H..tnr • Lu.cmlll:'l. l.idan In, SIrn .E.rJ"'lIr R.lnr 1 _p flrJPlI~i, bt.IL~11U1 IO'jpl. J'iJ II uk, LUI un\ILltlj Ii • I SI1. I eli) .. 1~1i.1''' .", ,m • -I' iIltI ~.I'OI'1.nr1 ij.eM",,,lI: LJl.d" ~tAb'~. &"i(mcli;~ 1~ •• So ...... k"[J1dt.,~i ' !l.ml1LA l>ej)ilil.lll IJJI b,c.r t b"'l'nlJ-r. ilu,,~ oJup aL", g. dubm m,1,,JniiJl;ll,,. oJWl b 1,1 t«r~P..... ruUII..b.lU<!r, lfuill il,. .,y1&ff.Ij rIru ,..,J ""n}'ii.i'i "lwi.ll loir hIIdiol6E1 h!i.w lnmalo.li;I; 1i'<J 1:;", biJj..,1I ill , .,,(1 ~I nlo !r~bll • .,d".. :!Ie LiCtlli

IllH"llllll'

Rusya, I:ran'a bugday vleriyor

C.H.P,. Oeak
K,ongr'ele'ri dun ba,lad.

.:;~'i!:=:I
lmtm 'u:lki:~~ dt'm~'Ir!'
D..

Il.i'mn, lru.d.ak.i
~ 100,000

TW_i

(&P.) -

&Q(otlllr

Bill:

huliub&~ da:r'llibnl mUudil •• bl! 1L00"'l .... ,,[;jiI

dGlnm.!dmuJQ'f. 1I.l;IjI,

D P .. klsmi .3<:;;iml!lu'c '. girmiyec:e,gini dio ",e,IDem. - vlIlly'eh: b.tdirdi
Klimu ;;:l:~,unlcr!l D!!mD1U~i PllJ"ti, gU-mli',·tegml, dUD \'nty~·. to bl[dixm1ltir, IlJ£,,!!'.r alyMr ~

"LaD II I1a;r .. b iJ.. Isii.!;l .o.,ill~n B. k.ml AU .bill .... Dl'''ma brJlbndn.n

fw~ o~i

=..... .,,"'' '-

....::..(D_n;.;.;;;.a'II1.;......." ',;;. ......;, ..;I:..,';;;Il;.::._:II:...,I;;.:;::!I) •

$arkta
,d'e.,a
D)

'ill"

I IPud_ «'~Il''U
~ IIA. SI~ ~r.

c[l'I:ili,e ile
l!Il r l1!.U.d~t

kBlr~ll(l)'ol'YZ
CVII~1 LtIW L-dIl~1I \l'c-

fUllyO,.,

zel'%ele

IIIJlM.II.1i.IlL'!),b, bl~t: koiblillIB1 prni l I'lldupnd1i!i dl!;t:j ,lIaJtilu, IiiIrkD..!'A :fikir \'11 hili 1l!lIi.llJL~Ulma. de\ lIJiJ ede1!lIlrter, 6sJlI:'llara l&run~ llu • .u.nddd bi'loK.il 9011 '5 rindoCtJl.l'" Qi,ig 1.1.1 ItltA!l'Illli !Ill L:t.Y!lIYII !lInd.o au Ilar JDi mEn lip 00ll1uC,DIIIIU!I! 81i. I fill. I dill

Ut!<l' nl1l lilt Ylm~Jl.rm!l. pl'OJ:l'llRIl

bWll1l,;;l\!:'ti;a

I

;IIel1J.dt:liJ. mU!ULlil ~·,rtlm~~1..1r, D1Jn VliIILylol>1 1I!t1"-'ll lUI" L!!.!:Jl1.mda.
I\C.IImJ

r:ut
l1li

Y;liplLIl18..lllfld~ !;ILr mlllhu_r

g<!ic.ltln~ co

¥Iill""" G;u1'l1l

tllgl hl1<.1L.l!m.".kt~dlI;. ~..u£lml.l!c Cni.lmlaJ!I!kJ JllIU.f gllilU y,q,",b'r )·"pIIIICKtJr.

~I".

"~"''''_'''"''

~1J"LlI: II U .., ~., ..0..... wu nlli· ti 1~l'ill j k.oTnrlll.nm bill iIIIkljll.l1llL ri.m;"d""uU;I,M ,11,_1 ......~ <jl lIadlir Vilt:'l·,~li:: b.lldl~l~ri Ill.Lm dlt l)!li ,1iIId!!'UJ ,Wt.:MI halL! ,iJi;. ~ .. r ge.lml!!k~·IiHr. _lIIib.ll !)Lmll'~ur. Ba..u l.uJltl'il1 (IIID'il.lml :I. i!! :sO • ., 11M) h"IH llIlt r olJIlWu bild.i.ril.i:oUl"_ ,

I'

,._

,...~ .. _ _ ••_

_ ..,

(Oa1l;1ll1:11 8:1, So SUo I III I)

Istanbul Radyosu dun a lam yaYlnlara ballad.

D.. . Diu dilnkii P
I••

~ Bill rh~rn .kQph.,n, Po! omYIl
!i!~

Odemi, ~ilebi hidis.e,si
- ..
Ig,rlndllllti:L
.!illli

Ce§mem.,eydaol top I anil 1
Hilltipl,er'Ie gn:v
IniJt=r'In. dururnlJ

Ulaslar arasl '·kpSI. 0,IOJI •.
ko,ngre,si
I

Pro!.

SIl!&ri B"d~ 8~yll~!jI1l

Etraflmlzd,aki tebliikeler'
ULUNAY.

S
,
I

l¥JIII 1!l.~I)J,"llIlnul (111\1) 'Iili!! !1'I,t .1i'1.!d1ll lliil r' 1I'II~1II1II'

*=

I I!.muml .1k~1 mlU')!I .. loill: 1:I1m&'II IIhll .1I.red I ~MIItIIJ'tlllll ii E... Ii;r b'll Ut 1i1~8111ull Ii ii' 1M1lI ...
r,ljl
d"

,wi

~lin;ntm IIf,In lIItRmlI,IUM fCI .. ,I QI~.I "'I!IIl!. IlItln1nl .,1111<11 'Iii lunut U.OPIIIm1! IliIlP'lJ'llill ~I'" ~IF'

·.oII

Iirlllt!~MI!:

"lr!lI'Jlm

!'11l1l "I,.
ftl 1:1...

ill "I,Ullllnll. ~lIuJu 1111:11 Udnl III! ~l'lIl1ftln .mln ~llU,ulItl)',lotDi!l" Im.IIIJ1l1rl EI, r baJJ. lSI II nu II Ii_ I!fl~ ., r 111IIl1'i1 I ~ I )!IIm.'" VII pI. plir!!.
11

is.!: pToI'f1;;nr SlIb,.,i 1..'_ ift Silln~ U,P. ~\:~mc.m~'ydfll] DoC;],!;! 1 ,.,;.('II§Y.iI b.Moiin ..h'rUPQlIlI Imdao 'Lcl"tlp t Jllcll I,),nll It'pl 0Oidj"1f F b dUn. 1I!LlI 19 t.I~.,lrdpllllH!!, plirL IlIt.,nbul tJ n I, rlrlt "I d.llfM L! H klill]l'c kuruJu. tlyclL'ri '1'1: .lc1'lL:i.
L

:hu.l~kll lerinde u llurduJ_lr

r.

DI nml.n

n~ I!Offir'U.

'_'an"lIl

ml'U'lfitC'i

t 111.'111-

lfIol!.l'uJ ".Illlr ... Y !trlilln); In, ..mnlYllt ILllina llull11lm II itll' "11.1 1 .. fiR y.h. ... ~1 u !lIm Igrl III jo,llm.dlr.~

NJjll!~:lnl

Ii_I!: tm I; dilhJI

do '1.1

lIIull!". lilut .. ~ .. djl "mit, CiUfIBlIl'l:lln.ll Il a Jbllioino .jtll .111 1Ilil.jlo;llli !:Itr ulln nlllmnUgll iJillr
l,hm:Ur. I!ldul!Ju".1 !1gm'!1lfil'l! Ill! h.IIII.IIJ "'1lIr.lJr.
iI),rlt.jl IlIi1 I:llr ~~

d.'emz.

Jiuu.

1JIlIIJJtlyor

oolLk tlil' dlnLl:!'yilll kUUelll bu lunmu!l~ul". TIII[tl!lnLL iBliklAI I'fIllr I

h~lr
n~ll·

JJll

Un
'l-

B!";ro~lu Jlr,;ll :Uil.~klltil Nlya..t( l'i.lrkily IIlId" Ie, bd.Ud P.orLlltint !l "',h:tJll bilh:lim L,lml til'. E. ki :MIo k"~'11 bu),llk lei I C;1I1i(J K":Jn In SOyh mr;.:ogJu Is : ilJ.ilLrll komu lilt !,c!)l d I.· r 11"1'11111 11m J.U-Ult t ~lllJfI.' I'~ m"mh:hi.,l iii illUl1J(lj1.l hUkUm IIf.:!1I buIIlJl.n.g.m.
jlk 1I~i1

mi ••

IIlrt1lleill J'illkoLoJI I"'ot ..orU 5u.~ ..I EIL!I.~ Sl)''' ....~ II lJu!;;l.ln "'nlcllr~ Y[Ll'nllc ]lIi1YIi~ 1.1 hilT('It .. t ,de cle. ~Ir, Pror, Mr, Ii.Jl""I.II~11;lIj,';~ rl:tJ 11 ~II' "l1ll11d~1 t, lZll ltll h. n.tll.l~~ h 1"~ID. dill ,IIIIIH,n loIIyl<l"1 tlr; J:l: .t;,)IIi'L11l1l11,ru'J<j lQplJlll .. c:u,k LlIIl!I D11L1~tI"r ,rUI pJllkl;l t, ~_ nlk IlOn~r ;J n J tl nt. II LInL."i!4. \ inln t"lIlalll!l.' 01 r"k II "._ S m. UJ ,t, I)' t Jt IKQIbJIIILlI" !lilLr IJim i.!lr 1:ebll J ..

.iJ...

""'kill 'gnlm ~nlolmiulll!llm iiii' nlJoh.lt;)fIoll': 1M l !fil,lok'DItt 1I!~!lul . II,.· v 'Ilmilli blr "uUirtuJlu. mil uri M ml~".111l k"llUl .1I1.dI81 1(Jg;~ tilr~1 ~ p.!rlill IIlr r.I'lmdlr. 1111 ilUi!rKlii IlrkS! rl n IIlrll rall'l na mu fill;!! ,Inltll rl. IIIlrl 1 1111Ifl ,glln... dil< ~l.Ilm .. IIlanl Ikl(ldlm lililo 11lUk

,El'll!lIljr" FUll I 11lL! (nllr!lll'" rnd) I )l p.!(L!!lrmlil -h .. lli.U.!.r~ II m~ml~101ll111'!1~IfQII uiulilllrllll mllllalar laldllt fbI; h U. [rill l)"'IIJ'II;Ji' j,~I;!I[1n1 r a- 1J.!111l, p:tr.I~III'[I In.m~n tlDlOn p.'rUlu~1I I,jlrlllo.lill blr ~1;1l;a1l(!I""n), l'IiJ ~ CiOl.i I llur"l;U! 1!;;iiIIIIIlCtr.
~IJ.II'

0" k!ll 'nDillfdllllU

nrl

lie,-

lu Ikg'J'l!m!~ b!ljflG 1"1 nllol
Ygl!u. '~"'m l1~brlrDl, I!~lfl

[i.,

!LlIHhgllillr.

II IfloOlo'l!l

II U rJo"RIKIJIII lIarl'l

1111 I

nlliU-

I!:I.i.mru
J!>

illtltufll.Lm

D. muitr

t

bi>J:l1"1I

.,1r

&l!JI

I,Jn ml""d

1'Ii'utn~ I r~ ok In1hJjr.

lll.l.

J,(;h. llLl.l.Il"tLlu J40.mrul.l UJeJrAml

I~\

rllll.1I'l1l&n

ClI¥d~,lIIYIL &!mall

,I .... , . i!i. I II1II;11

uu- 1ll11jtJ.r.

1:1-

rtinJEi IQJlI Vt'ut'tl'iilnl

IJ ,·c

(It-

IL11.h.ldeiJa hub. 1..o.,.lrll, I:IIU1tB.... I"II.nJdurlt, ItllllIDll".la Pllka _ '1"'01(. Illl~, CIIl.III.I~IlJ<lflnl 11m ffih:;ll'l!: yli[l ... t CIlI:1blb"olll.nru ~uUt.1It; t1I,w£ LIn.

r

"'"iI.8L1llIIu Itl'1l1 ... U dil Orm~ll1If!tll Iul•• ulllln, .I~ loillW.lliJU bt.IIlIAl'
Inldl!'t

1111 ilUtlS!""

!lmml'.1

oil

I,Un ....

I:Juo

t"l ~~lgt(llmlJlnl I oil, C)l11U1111J: ,"!TIl ,In UItIUIIIII.u I II!! I:ItI,r !mlllo. IIJ~J"IIIllr miilla Ir.ld' _ 1IIi~1!! IT.i:iril,IUa I!;Ur"iJ1Ur. Son,... 1111r"11'~QlII! J;lUJllio IIU 10Il" h. !~ .. Dillin. ~.UIIII'L I'ILlfI'Jr.1

'~nliiW II .... !ltt •• Illlll

_._.rlliMI ---

500 ya\akll
l~

••
0,
.

Zii gil" rtliik ve
taeilet ....
Hur.1II OrHll" II rrllr.lllflli buPlrJl kg U,,,1101 "rl:Jm'lf,lm 11.1<, mtl'l"lprl#I' I!IIIH. !'iI~1rUirl I'IU' Urcl'lr.i!l trill' ..1I.iP

otel i,i g ioikiyor

h"'j ~~'f"H'
(;](];p:r-I'

t;+rnl:rdl d"l'"tJ ., ~'tlirill 1:1 "I"r ,k "ltd.i JJ.t.<'nl"l1 IIlJulcr;I,· lL.:dk~n I j·fad,· Ill>.! Il"ln! tl,". UP' r.llijr pr.,.

Ii'

J.au.r,bllJ • l"r.1'

.. ~t"II1!>b'k;I~'r

I" or If:.lil :t1~11 b::'JIl'll'lllp CLIIII rt. " IiIllnkn. ~ I ~_ l:i. D lui,y" m J!.... h.. ",., :N.,..I~~ :mi"-n T l1aJl.f'l !lh t r •. lmb~ .... urr.:1'1 lI·n ~<I"" 10 • I::'. 1'.,Il, h!'.L M:I"rl millr.h.l~I'~1 U ..~, dJl' 1 ul",iI G ~J>I'I\II ,'.I~, I'(oF&, mI..", ell III rL.m I:uuleri .... ~ 1:'330 . 1.1. ilt, "'" ef'nn.ul hlLll 11.. 1 1'1 milk I l~1 liifh I'urklln [II''::L.Hl" , •• tum 1tU1IICf'i illtl~ H - J~ lfIUJ!.)' 11 ,.1md<lrdi rl, •.

MHld
:feh'r

PaTtisinin
QCBI'g'l

Yeni

i1i~11dl

Illm Q~r... ddn ,.i r 1.&h"1 lIiilL i '". ~Il"rrl •. \ • ~IIWlar,' t.. Ilr, 1.1Iai.. •• Il •• C - Inn!!! VI I'Df· 1,,11. ulL.tm IU'l&n, Ildll~ .;I.. ~ bu. IllIl>Mi. .. rDcla I rl 1l1U>d.i Ju'_' I" lI.n ~l.. n 111.1 l'oUidlm. e lilLlllrJl riJ.:.oh Innulm,.O'!'\ r ., .,.1,. iinh.,., Ijlowl"l JlOIIIIlIlU" cl'dull,krl IIlIftl. I nn hcrrblmoJ'!Illo ~"Ir .noll, baLa .... !l-rad u d.lrlll1'. ' • A. Ib:!"1!£J!I" Im.J;U1 oIIll,lnlll m'''''tl.i~ Aim 11.... ·,111, 11l4J1lua'da. tial,l ..'d& I......... _ ...................._ ............... _ .... _ ........................ __ .;:::=:;..... 't'llir> .61L11i1 • ~ ,uo.,tlrrn... WU&II mllht 01'111'1 Illr f.:!1 UC!l~Jl II.... Of' IJIII"'11t .I..rn.riko.·uli. tllrv" u.11I" I an~ d to II' lllUI L"I " millo rAarr 10,1 IJoii 'i'lm... n Ilk -.dbllDf I IIlnl m llr'l1 Ifof; m ..I'1IU 111,,,i1 ~!rni.t ... ~'I~ml' [] a.g 111 u tJ U" "I <;,IIIDI.11 T"IL:i ilJ,;:'rl .. d!f, tI.Ii.Ii',,,,,IJ ..Ul. lI,I'IIQ[."1.I iilJIi. d'~~ioPrI IIUI. ,,<·t1...,nll~D I:b'l-kh,U.' n I r I;1ll1mlla • hb'lIi "111 lIII.m. _ 1,,1 "', ... ,lo,. I.HoJI /orr, Tlkll,d.o:.llrl.u. _[Jlllnr Jilldll 1111 I'll lin bq:lnriJ II I'IIID {o'.(f"<I\'>I"·.i,,,d.;, tIll n .K rt5, 43 .. ctiw .. tNIo. k... d ..l, luo IIII!&.I!l l"Vi(l1 t""rlib.l :r I..u-tih, diJ.n. tI"~, .li.a. ~ l,iII , tu IIorda, II d.... mill n Ii41&MDl malt !ill--u..w r.li~'.f1 IildLl.'l'lII~. 'Oil III. ILD P.r~ Lh·" Bo ~., .. llIom (LIlLI. ,1.1.11[110. "11","Ui lii.loll~ ris,tmrl. ~ C! If! IJ..[ mil'. A • 11M! .. "',. IIIi.. W,,'I,' L""I ... 1il1i1fl t.mt.J'lar ''!>tldk!llm ... I:h' I II ,u btl li..im cl, rt c. IlUt" . i' aill 0 aJi.ui:lllililfn. IIIIlnl'm, 11.111 I""lcef Fcac .... DCi ••• ftlHlII£[ ~" Du- JI,....L .. !.n d n:!unn.lt.l& Ii rr.n.ekoo l.O'Il ... rr"k (old uJilr. JI.- ~~ll'Il"1 .. hg t.,r'll.a.rt.!a.n t...Lii ~"IP. riAl Q.r"tm'.~.. It: "TIP, u;j;iD _ p.. ll:llInllll ~II\.I !l1I1 IIL"m"bIL'[Jti I,I~~II ~u: "'. ~II [lI4!,;!tn 1.111 r, I"... tooonn"'!"rI l.kmrl ... iUIJ JI(lIlIl;. h.lll!o.h iIolllulrdll Lnlr. \L- #'tlfl4l11 I1hulIlIl .. rl II~ lj!dlif~[;d.I.Jl;'a' l.rLl .. Wi;.III!l,r Ii;. blJ i'atiJ. mil:lo. ..rn. ifu ul l1li mlllUubul1aiil 1I1.l'(1r Itli ,.hlllr ,'" .... n<i r.iL,1i ll)k~lJ1 m!ll lilt I· "",II, )t i rrIlI, (lh.lJd:lIlr":U "'~rl ..r'!lk • flJfUf'Jn y;...u'U hlfh.. 'III IInt.rlllnl I>u "Iln., I; iJlI.ulunll:, ~'old.aD ~.~,~ '.tllli~li. r. ""Ii: bJr ;.I,uliL "ld!Jm'l!!'i< ILlHl~,lll 1'1:,...-",- "L,.,,,,,lilll.,n !lrun~li[lr. bl:J t .... r1.i.J~i hlr Ii(!F" •• ,.m.,...,,, "1il' ..n 11[111.0. hJ:lla I Slb~ l!.oIIaLII~Ir." i· II.. rtl""II1u.Ji.. ta, LIdUoI,.. LtL.r1J h. 1",,,1'1 J IlIIH"hlu.r, \ Ir..1! nhl II. Bu il.~,.", ],olo;.'[J..1", ,<.1[- LlJIJ 'Ilkui~ .u J,u~'lICIIo~d~ lun 11& .. (~I ...," JII&l, b·.J" .. 11..,rMI llin' I1Pij- F.n •• !Irlnl fill'll~ ka.lluJ IIHl'I~' 1111:111 IJlj<'r w.rllll.l.r~ ll....a1)1:1. Q"r'ltltor, id mlUl :J.rp," b.I.IP, t"oIJ dl tar. ..." , I.t., 11[..,." ,,1>1 .. rI:D ·",1",,, I.io ... ri ,l"rrhu'IIIIJi.Ij, . IlI.'Jl1n 'p, II:fl iI.(Jr. ilJlrJU IJtJnl rll, plrUrfll .~nl"lIn;tjftUl, ~r • .(' •...,1,,1,,"', II~it! ,ILcr..; Olti, or I~ani.cm, i. l1,jil;,., ol"m 1'...... .1'1 L.~.11 I rlli. nIl. unJ.a !!d, bJl • l!Jyru ~.ri:1 III l1Ii1'1J1._ lI'h ",to '!II OObi.!IITIIHl LII II •.l.:J1~xli 1I11~ ... ,t. ~I 1·."r'·Hurlo.rirJ']"D, IJ .. , J.~ i Pill' ..... ll~t. 11;1.. !l1L1~..h IlIr ""rifl •• ~II bl r jU'i}t.i ~ p l ir. Ba,knn Truman'I". 1o."!l1I1G. 1Itm.l1 'dillmi ••• ~ Iu dJJn .Il11 I, .. ' .... I., I", pi t"ulmdJlln il..,( 11i1"" t .' .... vld"glllo.111I nlll." 11!11.:"rl ". ~"l1I 1.lil1 Itbll'ihol"t:I Ilbuffillln!'liin f~liI 10.1),1'11.1ur· , ,b. rolll. 1,,~nLl b. ,'11'1;; 11111 II." r. f1IDrnj,!Il"IIU r • .,.,m:ll IlolilWl MWIltlkur UII .IOj,,'I .... ~u"lfirl I;. 'CIt! ill Itlmi I;.lIlnlol Io.nml" .:I'.tllll1 ~ 1"lm'lll, ..hr L'" \ ..h.tllllll". 103,; Sell' i. ' - do.llln .' "t(Om loo" I'll .",,. ,III. t1 in ft rl,l - linin tUI"~II~r\rJfn bUnu I!I'I ~uU Ii l'IIIrrntI-II tL.J.II1 TlIII d "di i Sn.l III Lln.. ID.I •• "0 13 """ II. ... . .I1).(.JIIoJ,'·, lid l )I. f~himlfl .... luJM'I Ilill I r. J 1\1t. )'UI l,,1! li,h'.'" 3l.O,1JOIJ 'fI)HI,," IHr I..... , ""11 h,Jlrio kh. ..rlo It ,,'~IULlion ,Jurdmo. mrli hi. J,o.M•• n ", ultnn i1.. I.r ku] " ...... ,,1. ."lIi} .,L1.. 2JII.O(j1) j(llo!,,~ ... ".llht"'i 11111 ~iJ.. 1 I, T Jh,· J oJ. ,ftp!lm", I, .. UlII.:Uol bU"I~ulll t.!'.!I!IIII•• Okurl;lT IoI<>ri.tr.,.', .... "d. 1111 .JLln},· ttll g...orl.lhi,-r.r,JlJ.. U .. 1.i>1 HI hl'1l' j~' jCil,i, ,1.111 r" dLlrr,rl,llJlu~ .... ft ·,·k Illll to ""1 .amh. ]ld<1.iII ",-nil , 1 ....~- mULli t.,I.r !'lfIIlll &Ul'lJllllm.1o. IUIIJII181n Ulltllrl tl d~vam Ili. 0 Kiln, m'l) • :.:.00.111.1..0 i,.l p"" -r 11,,,,[1 IMIfot.rJllain bir t.1O~1 ~1I,I.r ... nll,r",,, unlll .. rrl.lr tlLtIIl&fI t<dtr \i •••• slr.JUml, !II I s;;ryllll l'llm tJdiii:lli:,oiTllirl,i ,M.UI lum bLr I..... ... "'emi, "ibi, r l.r< ai, •(&d,. Inr, ';""', hi :S,II' Id"fllll ( _ IIlI!. hzlJ.llft. .. hI1U~lU. ~n'Wlr. ,k[ no U," m..tI .. "i ... 1" !I"n.llwlQ 'rill'll IJolr CilMel UfI'Ilyttl" ~n IMr.t .... IJn,d.,rlL lL, .I'U,·.I"ll I>~ I J;. l'iIIP,·d.an Inr hr .. u"h" Clull . t it- hrmll'lul LI~Io 'c i"..... n'lil , W"F"''''fl''' ...h.lm I""i .·"HIlIL 1I,{'rl'l.lf, ~i 1111" ILIlLkulli.I. Icuntl; .. i JlIl,ilc-r'" L~Lll. l'IJ.N& iI.· ill i. hir ."cUr", 1".10. Wr, I As I" • .1d,.1t btJI1tI' 1i.,;,l",II.. r. l..I'llf, ImJtJli~ 011: 1m-Kiln ...,' \'I!;",-,J:, t>llllll.ll IlYlkri,." 1'.'II,<lIl ui h ~.. lJJL)'li 1"ll~lh. (ri ,.rt.l;~ t"I","nl r rill In Il"li~" R"ri. ilh:~lJ. UoJDI!.8 I ilJrl uJ,rn.lIOJ.i,' - k"I\;lIlI[' k.,,,u,lulll,r. IUIi"k ILiL "I ...... a~.. c .. i~~il:leri IildUI''.t'~"':oJl I·i .'>:"lrD,,.~r. ,htr.1 "ir 1 .. k II"I~pmDofrLI'J I "mI.l 11.1 1111"';,:]11· ~o.rt·llIltli11 ,.111111'"mllU'1l!J. \.'lIlOI1l[·ri II. lJo .., ....11 Y .i •• i k.IL".]" <I \"~1l1J' 'l'llo.mu, 111<1t.:.mio;iiII (~~ hil.II., i linl" I.",.mll' t_1YMJlUrJlu. dl:1II:1~IIJlllo. k .. r-Il IuIr"'u",,, klll!!iJ~n"1lk h •• 1.011 i ~ rI.il" 1<'011>1 !t..r.l IZ"IJ~u" J:il(o- I·.no 1.:1III1I,hrlR, tI ,J , i,-i mn;l ~(~lulD ~U.linll I.JII' hn .... nl.. I;Jl.. r" I Lol' iJ.hy"l du"rll~'j ),""j l1ir WI>' 1'1 In ~'1'.k.0rl4KufnJ dl)en ~l.!"'.lt '. mi~h'h !old ctI~t'.· ni Ulllj,i} fln!l.Uo. bi",iirrll. (J rdn .. t •• IIiLi in'Il~Nill ~IlU"lIm";,j." l"lllc,nu.1l.Mi .k>il;HdI. liu 11I>:r1,~h. F.k.I, kl!lrl J:I "n i t, a .-il'll Ill" I"ir.. t.om "oi "tm.llt.,r. bIt 'Gldl, IiCOI< I[ua,u .... U~ 1.l'I Ci;I(f UI:I, li:a.rk .. " , 1111]1- JUJ.a, n iki 'ID mm', I'TO 1,1. HI I) 1Iu.i ,tiliII ..... , n" 1:11'· Kllz",hil",'. rnd~l> ... L.lIbll' .1. "'11u.n , ~ mhlr·ril .. b .. lilor" '·.JlLilllc ml1' ifrii!.nlll 1'1 (m j n;iilm l' .,,1- I~&ftllir. ... _ '!IF .. .... __ 11A;ln'rJl IlIlIIlInllr-. Nil.llim t! -II u ________ - .. :U rcnl:li'Ml!. il:.dJ. h.r..ItkJJ..d.. !:ol,r kr riA k.tl..Ji.l' £L11T.t lC'J:li ~;vh:dder. Or&- _ !h!plmlz u!.:I1Ia1 lie lualm .ll~l'11m IIJ!I'tl·Ib~""il .. !'. HII 11Ir d I·I L Ilr'"" y.. 'Iltt"l:iIi, IUllaIUJ lla['p('moml", !hlnlll tlurt,!ftrnaltla ball_j 10;. bilp " illi ~'!I lou nrT'II, dJur hir I.m" "mill'" "hlldJ Dllo:'l r,nd ioli. An~ .. 11 mllO{anil.~ Ollm',QF!M. ' CII I<a· bitl \lfl~nP1"a.j 1D .. l~ .ddmi,ti d, oi•••. .,. iUl,.kJlT.1. ~'L 103,1,,,,,,.,tl. n"tlll 1l1nr.ii.r. "" nlhn]ilr iJllr nI'l lI!r IL8 hJl>nJlI. I.!.o:rlt h~,rd'IC'II' I,,~rn .,::I.:ml.... , I;lr ",lIl1uill IlnnlilJ I '.,lruadrr " __ U..l;ili..JU". !l1\1'C'{I5Ii, ~hLlI"I.Dj·- tJ~kHI", brll'I~~r, Ullh, I\ldb dLfiI.all' I',_:;umb!lF ..n, l'I:JIr 111-1l;e tlll r OlD iI"d.nlrY' .WI,J~'lt n ltu,loull.,.." 'JOt,. lriJu .. lilli, );"'~L'ni II !H.-lillrillI:JJ..fI tl!1I.iJ.¥' 1klI ,r ~ ,.,11 "'I~i.J. DoJ.J;I~lln. UI1(j~ IlH.L:Icmd .. biro I. Ii!,,""kbl. Ill .. ...,"c; ... ,Io:UI Te 11.1!:rn.J IIl11rv1UftJ;J;l! .. d"nbit" l", J(L~~lldLk .. h'h.IJ~lIoliu Iit'Jr- 1'1[1 lJ.il' II.ldt'l'di. 'l:'irm; Y11,h~b ri mil l"LIl ..... IJ~ !I.il,U', ihm. .t"i_1I dr· It; .....Ii..1La lZ niln 1til.81l1n, ll.&,mul, 1'... mu, mur. DUI>J'1i P ...rl.i 1I~I1 1<>1 r:L ~l ..hii· b]1llImlI,. 1,,1;['f.' .. Ih.ll-.llpl&nlll I,,'.. r.d ..11 1.I. r IIlllli,li.u.t ilh.;Jl. II~ ~"'i1i!\1111 1lI11l .. Icll.1"'~ Io.onf f"I.Iln Ir1I nt io:Jlbul ~UnI.."Vn.I". I ElIli'J.I , • ...... nilli!l PIIl!,Il:!,", "d .. , .011 .... ili:j bu m .• Y"'~i'n t;yhlll.J II TGdi.mtl~J:j ItitJ ~D o:.tuli:l.ollIl n"mu.'" Jun!.l\l. PO.op_'dan L,r !lA,llll' b,lrlimr,n'rn. <l., b,r ",r d~Jif YIDd.. Ir,pllll1m p lid. ~ ;.t ),_ 1'1.... ul!. I.,nll<'l mi!i ;;Jillll, dlll:lYK;fA .. I u" bani'" <I" R~lI;d<:Jil: b.,h,,-li<'8k[lr. Sirlik 'Tu.k £rt1[o1l Ill' II 1\11 r 'Ili " ...... d .. !!cier II 1\n uj' m "'I'm..L: ~;11 k[jIl.i ..,..u:i~Jn& h.i. III ~. Ii'i ,Lll !q • II _.Ii 1'1111i<JI1n' I[l!nel iL·kr.,·!(!1"1. DtJ<lrbli Ir mill l ..... dutu ..... r n;1o 11'.,d" I.. k.t buruli; ·Ii. (,IIIlI!,\'IB k.-.•. IUI'j! bL~ lol"!,, lim" 11It&n ...,1n:r... I;ut:m Hlri ... .,... luli FUo1d tim J,' Jtlill"l,·ei!,l. min, Mu .olllli'yi "'Y r"t ... "",'111,.'" 1 I.,kt, "I ",:.,1Ii!:.n I Ii"e; nl" I ,'i~,,la-II! liilnlll'llnlf bllYUIi ;'10;1' ;Q I!'dol I flld, Ii~' "I (', k HI ,H.d irmilln •. u IIrd); fU ~.ct al b,hreJi, nuru.lunu 116 ~"~I"LI'~I r.I, dlkk"ll ~"J..lIL"l.;"·rJ "i ni!" '0 ·"LI·i:, 111111., nlLl' "~lc:!d~n I'olil.k mu L~L'n l"r I~ I"iik elmek "{llm .. l, '01"''''0.>1. [.1>1 [,Ir "]1", '·L· 1..,1., ttl>:L 1""I.o.t.1"~~H. LIlJ1l kull.. lilr I, rILl ~:J!lIt>JIIII~ 'jll:; 'ill Llu.n 1I~·J.~1 briwu=lIcn II.r .. [loihk .Jir:b~ 1111) ,U'Yii ,~.,:uJi, L'a.n.1 ~,'IJ);:J""QNl,~. hlt (III11Llil-k,,'I'Ulin imr I (Ilk I;iInlo.ll lI.11lU IIl~m"l mr.-l 1"1 111I I}i:U' ~. l tllr,i~llr. U y. [Ill dl~"T ,. I ~;, H .. "Lr.l11 I~Jj d". mill.ll~ I n,,,tl~';1' lEU'" Ilo..lrnroh.l 1';r1c; !!Ilml" o~l.ml III,... h!;l;lldo:;[1 rilrks~ 1m ro••ro, l<.o... old nile "'lolt;h~ IIi"I lI'Oklur; I !.II YQ1'uIQ,;.:tl,.!,. IQ.... [1]11 IlIr,l, I1bi"" l"iZ"l"fir~. IlrIJ,111II,h~ !.oj.., Q']. blo.n'~1,=","; • aU" 01 ".1I;",i blnd;J 11",:- Ir~r'nr 'I.Ie>rCD:!101 '. 'oiIlIU Id. ir.ti",_:;:,·dMldILn ,1"r""1;,, l"C!c hn~]'J f,Il~" ..I"" I, Iri,rd~ r. 1m """"'. of" llt,], .. l; .. c>r .lri.ir lllJll;l,,'IJ..~. mUfrH. ~!I'Ii!~, :tIJ~ IIh.l~,.. rub.,I,'rllll, l"..~ 1.11 (I.~,ri 1"I11"""ral Jr r.. UJ'.,;lJ"r, I~ I"lld(lkhrl , 'lIll1'n ,~e, i MI!I ca.r ,k'lnIlJl ..fin Olllllllil.ilIIlorlin:lJr. D.~tl!:t;; I ;;Ilil ~lrro8111'11' lekr .. rbmu.:,,, f L ,.IoIL1. ""·",,,01,, '''f'lilt.lllrl 11111"~ II. []"'II~"'" Blurnil da v.nl KIJL" ~i"";lJli".J,·I<' 1J."'r""!';I~, "lloaa 11'l' dDI '''1 ..... 11 "':01,,<1, ~1:' td"r, II 1511 nlu, :1'.1, mfrl. .. ,baIr :nUdd. t ~"",'1 Jd.a&l&k YblUJInj~. la!lriloill-Gt-. 1L!ec:l'r l""lB, W:lnu~ )"'"(0 ,."nln"lu Jodi. Mlilil I b "" d.. f.. l'ftin"liili. l)1.lul"lll. ~ It U"lflll) u... YUkubylUl n KIa lIi.chndtl. IT tl.~ ji:m,k bir lu.!.] .. loulultnlJ :tlfldl .Ilnth&[] muLlJl.uli ~,,,di~,I< ,.,k ieJ'M&1 (I".8;I.IlI.ltr'dtn ., "1nl Y!J.Jloormda ~o<; W~ 1 IIJ .. lUlltMIIf. NIU!lolm IIIII' "tlMn bllol ir'" h.rl. II'·' ]11•••• f,·tI,·n Liur.lllrtn .. ~" (I!fjir1. 1\,"1111 ,"lll ... r I'lll'II:I(I l'll!;lII. t:!IIr k.lz.nln l~ci b,r "'I,n,te- !llrntr. I"~ libl r. .. hall1lllD I!IU.IlI!1 mu,' Hille !.!tlu. Teo:n:.h~[Jin npolu D· mu".k~:mlJ; 11.",';1 .. b:I. Ih:ror. I .. t.in, mill! n"tlc;eI':I'I."n Qtom",bil ~ • ,.. lIoIailillT. 111'< ~J.! 11I(!1,1 ltl.l.kln ,-IncL,,,, 1,:1""'.. ..1", "fifl ,,~r"I'I"', 1- ltll I..old, "''' '·lir-.II['II.'"1~II r, ~ " lilllrU "'U& i!!!UuJ.[ ~ilrUI"'1I klJlJ:[l,yoncu :'fI. .. nlll!. !1, I IIF Unlr"ArJ"lI. prl;i1cloiir ,'. Ii nolL,il nbal"I'll11 h"ro:loat 1J':,·\irm.c~. i!Ifo,u 1i~1'1I ,IJ .. IIU" .crt. ImC:ulI d.rl .. ,iloi j,. UJ!,lilrL Q'" 'Ul!IfWI.UII. {luo IG I.L.:..J"CII ::Ill .li1!I!!I'km ncr .,.}lun OIm ID II l IlIlIr U.· , vilil ~.g, ~1iI1 ~ P~ •• i Ilto.ll{ll[,~,h,. l""u[I" Ilj(ra,tllar •• \Il.ralr. ,n ,,"""l, 1I1('flhIlIn el,n"E.'dLr. !lye t:or:~ mahk 'm"J'[1d~ deVll!!J 0:. zlill Imlll ~;u]~ Itm-Ir "Illr. tLI BJ.1;lrn,t n..~ur. bllll([~ 'H!l~ .ih..,LI"II dlJrdul'dul..t.1l. S;lnro. '.WU1 ~larlO4:l!li. l~nd"lLlI I:J dllmlltlr • .... fIuJJ. t!~J.Dw. '['UnlC .i"l>m;u1 Y'JI.- ""W"rs,ll< I;f"b.ldll.r" ~~"~lLl. tnJ .ra- tLlI.I-;~ ~·.. It:i. <lrL!!l,i"r.J .I ..l;ilmnW'l!ttl I U"lln amoru> J: Diltlidl <lLli" '.:tll'U"· I.!tl." 1Ia.. III!1rl.~i kell".\!; i>'LbJ;-_;nd ... tN"","1l dll;. z,ll·ldl u.ruL'l}hlnn i,iJII.lol u.LlI"",m· r.rll'mr,!"n, ~lll~m "');;I1I,,~!o,n '11 Klorl1n1J1 .. nt:.r;'Il ~1{I;'l"1.LII llll(!"~ CgMPtu~luC dnrrlml. i. Ill'IIfln l'Ie.r!,'iIi l;.il'iJ.f k(lnru J[lJl, '·~'fi'I"f!i(l(ordil'. ilL" 111'011(;1bi,.. L..I t.Ioll~ fIIkl'l'IHIJJlI~~l1rdl, b!lni.u.r, u ta,ttCl ~In·,ru i - 'J.i:c;rllll! m~I,dll. bjJm!!.l olan.k mdJ.. t[dfFlI }';optill. mUJllihr .Ill. Ilo!lUi'1~ 111!Jllqe IILllDlILlWIilL1::1. ko.n.r 'fcrll~ Va Ii ILot,Ldin .I.lll!:il"[I~.. h •• , I~rd" Hllptiul il.n .hLn ..'" 1,iltt.hr- I IJlIJI~" l,d""'"ll1l1li.l ... b"I'8~"r, I'rla· 5Ift!!1 !'"lJtUr, 1I1.l ....... 1f1.oIIimU ... 1;11",11< otomutlilin .!I!,bIb1 MI.hran IIlnknJl. n>c l B.I:l' LI rUIl cAl.au.J rio ,~ luk .Jiq,* r 1I11ymJ rln { ~ilr, III IW IW 11m .. m~t;r, 'i'II~ !:l jM.lilllLl tilli'l~1I .1I1J~1lyl.!-..q'"" IQ, V"lI'''~Jld. 'I'6~"I.d IIu fcQllr""",,. ilk mektep· ib.acd51 (j,lacak Ita 1VI'll] meldeD Urat··l :r..t ,hl"3.tl atu ... 1:il~1uk.·adi I Lot Jt.lt !DUll, Ill1lllll(JIi4Ii, 10. .. I.l Ir.N Itn ur· u:cn~llg. ~'. f'llI.~b'JI 11.11;, •. .l' IdlJW Dldu .. f' kilt ~.,HI':'1i HU"Il~t llf; liIIl'I ., "' ......Ila mlw'un d nil ..:JilJrli,ll!rJ1f. \rlll fi a... illlJoUJl Ofli"~u~t('li}er bUlgl:i.n geliyor nllll.ln.llWl IIo!ratcr ol~ak l'!JnlU II In¢l~ dlani .....I•• n htnnbilld .. ilk tid .. "'I1in rl]4d I 1'111";1 U u.ru.hU unts l1" ........ i~1;\ "" -lillU l:ell~', "lilli 2'9 k. iHk mllrrt b~'lr ilt' bi:r mU Ilole 4!H ¢In.L r.o.i.'l .nt1.ir. I rak Qnf'i'r,!llli ... mf} I .!IF La.r ... :i:ililn' M"di.Jrliit:.IJ .." []1UI'm(.at ,·Ll.,- tWYIlD. mektep u~it. Duru~t'lll- cb..LL'·lIlk.1t·m .clt. dlUp J:1n illl11llrun .... ,..Iulnl buo::iin ljeh· r...: , lIkll·.IJ~ L.~-'r'l'1'IjL 01 'Jbnn.L; I h. Tlmb;1) g~IC(:,i'ktlr. Mj~rui.r t~al· dlJlln,'JI!'..o;r.j lcln \;llik ~l'I·,m':l,tut. 11iIY1II'~. DIi"IL17. Leylio\ ol,.mv!lLl >-!iliJllL Osm.ft[r JUIII .. lulnJ:i' 1'1 LfrJUrI ..1.:1,,<11:1 i 1 bi].]lfIlli.I,·"lIr. WII\ ba"'r'I~ll~" hr!m:~dc S gih ~HhLllJl ULfi dll :':0 "~~1 :.li!; ~n1i:l"l l!Al!hll I I. YillllfMlY I1J I!WIII I· lllr"'IL!Iol ~"llil,IUfiDi[l o!\,f'lUI S,,, lInlnt;J. ·Inrd ..r. !!!It.. m~J.i:t;;dJ.r. m, I:UlUrnIRrini. IstillliliLLurll UIIW . l k"u..1J!Ii:" g:"n<[~ lut-i<t.r. n :\1·; ru-r· lU· "Tu!lu:s., P.nn r.IIlJ.11 Ild.lllz: 00 1M I I.;!lo;cllr ml Idr I:. r.J h",t:.Il ediJd1ii;! (llk.Ltnl". L'" l\'I:r· ' logu::;l1 ~gleneell1:nde. 11.ifI' Ill! III!ml~!mJ:l III bLilyn lI1;lll.~ ~II... 'nc·... lcu ""'Ild~r. blr ;lJllk 10-".j Imanl mu;da lee 11~ I ka. ...ga rnil IIlhifil 111o.:!U 1I~l)1'W: ~I m!!ll , Libl IL11 ulnL ... 1du. .. I,,.. Aml2l'ikad!l1l I51111n ahrwo Y~1'I1 V4IIdo.lt A.=.Jz. '!'>:~ .~t .""cuLm, m.W.fBt ... r:r~HIC lI~tIln 'luLuIJ!.In. Kl£smc: ,iJeker gt:lnlleriJnildtl'l J!lO!lUn~UBIl 011.11 FlU;.i,~~n.'F1krl v! '''~ u" ..t adLarm Odffiinrr II Ilfl nil ... ilL.! mi 1I.lln I:IIIIt" CT~!.I"IiUIl~ j';{:mllli p:u.'lr gijnu .1. da ~ II !ND<; I'! :"i . "1.i11.11 ['as.mpa.s8t]1'~ bBl~~Hdl !llnlorl llI:!l1JIIn ham n ~'!IllrlinJln "II; If'l. d Hi di! limaIllrnl::lI. ~"'lmi1 DuL.... II'sda Iikul ('(\..1,[1 Rl _!.:lI'~".In'' m.llaIP rill liU 11rnIIIl>.irliU' Blr muddl!l !:vvl.:l (JUnJuruJilll rUlrlUk , m~? ..... ~ ,L' " m·i .. Lit ll:aca.kt.J.I'_ 1lJi~ IbulllU; lJumlJll I " I ~r.l.llI .... ko.:llml! ~l"kil'r ~abVann.1I dun .I. It.~d 0111 Icn'jlial I, • );lcnrr1 I!' ~LL I",.k b.lJW. IIIMI !II .l'UI Ironu•• cTarsus. gl'mi~J 7' oJ"flill .,;:n· bAb Lan I tibR.[PI1 yenidl"D b !II ~. ~rk.l yl1.dlnilr![1 • II l ·'1t hlvga ;ot. ...~lullm:ln m I1.r. hoc ctlUl~lcrthr. 5h~ .Ilil r, L7i1.".';: ~J'l mjll ul Ii nH[~tln mllil ~ Imdu 2'1 ton 600 :!}llll)i):l. gl.inii hmi ..e bi! ,ktLcllmt.e , ..., >"-i"h<J ,,1M RtlJtI' ,ap.JIU.lIlnl .iii. III~ mJ!JIlIIlNr1ml,l ~ ·ta..sl ~·ll·p~C:i"\.kl:.lr. kLlo "e~me geoker tiaU].r:rIli'!trr. 11111 biltCin h 1111" , .. rail I~It"clillf boP"! •• h~ 'dl 1Jl.i ~lotI., ,Imau Fl1f111 kOl1t.roLli:f~ Eskl ,11 glhz El'illil blrbl rtH'ln.,. 1J;l.Jrrn' r w.t'. dl, i, ~0!1 liJn.n; ~(~I QLmP'i'!1 IItl,1 r 11'lI> 10.,... 1rnl e!hf'"'1t 11 Ii 10 IlYIllnliC.. NI!Uc~Jc FIKrL ~ lIL1l1j1 t <..gIr tllgljtt",unll'l '1"lIrlri(,"" n"l.dLod ....,; (I~l j .6 mi, 11 .,Km"k 1!.I.l"'.!!ttu YllnIRlil,II'11 r • , l ttkl-..J!.l"· ~i ~".JI,l .... l,\!l~i :l!iu HU~"b"n, l'I ".lI. ".".,' \·,u."t.lflLII"" k~dt"Llll,ILTdtl'. T.. !'•.ll:lK:lJta l-I!.r Hilde' 1illfny L III:t".",,~ktlF.~hlM", .. ~t, ~ I> ll,u"'lr 1IoLJ.,"UJ!l~·_' .h..lI.J'1J.t. llLt.],]" liln.mtlt'f. lIDc,l.;,..-ihtli,LiI'. ,m.d ... .:J. I<:,Ull 1I;.1~~ iI; ... lilro.lJ .. ,;I. H.aI.. l'i'UII~t Y~U"Ili'.n Ii"IIor I" iD~ sou '_'f'rdf"n An".r<1~ •• IL:ud ... ~ "u(:e,,1i.1;r. llundtl.O b~h Hi .lirnck Ill.lii .. d.d."L Ii[t,hmfl Cl!mlll Tl!til", .. ),n ~IU r.,. alll.w.u.1i fll'lD 11]1pl"n !Ur,lo;" mllill!Jn -\1.1 1I~1 ~Iln tl!.H.ll.Uf ~du;[ Ui1n !Ulliiii.hkl .918

,WIJ,

~uJ"".,

r,.

I

,h.

.,r-.

.<!I'II"

r.

1.."

~1!i'"

Ill.:

Il.f

'~i!.

t'

S,elldikaiar Birligi we bir' 1111 tling

Parli.mentolar Tiir'k Heyeti diB litt:i

~D"

T

"''fl"

---0---

~1'" ~ ~

..i,.

:I

I

.1'

IIIU!"

11."

H.," I ~

"'''U

=... ·

.,I' ....

IIU

gunu

"".V

'I!;., .. ,

"iJ

*

Dlhl sabat! !iii!!. y1jziindi!.D h· mnndll .... h".lao oi:blr batJa.n ,s:eml l Iertn.iLl li~u:dcn .. ll.Ile bI.lJ. kta. IlkJ.iI,[ oimugtur. 011 yl.izd D bll" ('ak ntandll) i:;lerin ge~ \r.almlll

Ii ilHu ¥, !"lIl>lllu.~ ~ p.LmL,w, Bu tlhllll.... nunt! 1 Enu ".r I> ...... ..

,

gJ'

n Il!rtl..... lI.rllua .. llllol,"11 ,.lcmrll Idl lIP1!1ii. Yii ~'I" Ion In f I rUlt;'l~ HllfolilU'lrul\ l' £lIlU lJI"lQdlll" rile .utiI ed I...r b.ltlillullt.
Ir ..

1kJn!l1 II&rnPJ,1I.l j'r1.llte&ldp &!) t C&~. rlfLn e l"brkm.U.ln bUtLlD 'taIl trulUf

EylQI

IIItJil PiU&r

lilt,...

Kom.· el' mua ini.
Lu.lJlli
IUlinJI.II .. "

At''''''''" ulij)1uuJd

II .tlll1llLh",

w.

"KlI.U.,

"a

,bIll. IIi rLtllll-

mallJ/1m .. B~n.tII oB'~('d.f.c. IlQo!U" £,o!k'lbLlir bil!lim.? VilthlD bir En:ll~ lu.dllr l;"(l. li:b:ih!ce~ini !i1JyJ e-;:h. NeJa~ i:\'ll' G\'lUI VI: I,~tahal:t tllr

rum.

detll.

Iil~Jlinlc .ode

kOD!li"

I.n.ml.

~'I

!lfl/~t!",I~1I..K1l b.J.>I' luH8J baW!. l'tImllthru kll!(lh'1JC. Vi! makllat hll.li!I o]ml1" t!lllt 1:. d:...J' 8UD\~;;:, lJ~b~l J:rI.I i3ylL!?
mL '\ lll:llm DliliHII b3.1lfliol!
ylll<lIrt

t .H",.

J;C::tIl:i HlItlo.Ul_J.;jl 1&.Ilm

!lI~~ ,fill

-

-

Mil" ,~(ln..:: •.l1 bUIUI ml1 Sabll.lj.l ~I* glutAal!ll!llpur.

cilLO..... ~ !u;an ..o oklrn&t:aIr InrS.IlliIr tafmn"". ..r,;hm Qtt. UI IJU elL. lUdl.a'iJ'l" ..u",",,,,,!i.u:"' KOlflli 'Ir irloL:l" J!.l.1J. [l;!lrLrlcri 'l'Ia DtWurL.~tIili:r. riui :;,;cItro .... .J.IiJ. .. t I!.JILrtl:l.. lmml5 . ..~ • io;; ~"Il !"['r'LmLltlr. K"1l11 ".r rnLi I.k~ 11'D.~ ,ijlum '" Uii Ill' kind. ..iIIk!·~t~ JJillff t •. !,C,",,"1.o~1W1il& m\laYJ!!l1.l!l"hpnJ 1tiJ·J. 1'1111(1011 IJ.lr (loldor. m1lli.Y~n"j'G fC'- Ioitu 1.L~limll.Jt.J.r, m;n

1m

':u~r

ILI.II':II

6Ld.1InJ.: c au.

l~lI z.tp. I1l.UIl.1<:iI~YII

BliYbh
VUllO
ZllV(l~b

I

~ERVER BEDI
Nej!!l Bus.lu. Bir

HUllA AN J
No. 88
- B£lluDlZ ..... all;ahi. ell: o:nlL~'Ir. nerk~Q bile ~"!'iln~z t.l~j;,'or, i!;iniz.den gel.mlyuc ~i"le.
dil!terini:l: .. N~ jat IiII.l!ltli. V"'rllB" kop[ li:,'<l :l'aIl~!iiI}'fJ JI,J. Nl;!rill1f111 IOtiD. eo...: oJarak .I..ell 1:1 : Selmilt1 (ohJi.JJ'wc:k llitcr:;e-"
IlIl! .. Vlldll:lJ I'HIPlr.tJ.lh l5ij),il-uJlkL"-

ye-l1lt'l:! ye(il. KI11bUllil ullti.rtic ng" IJIl' yuk ~·urLl.r. OllU en d· :t'ade .aLtan !;I!)' arllk iradesi:u
!labip oimama!lll}'dl, Bir' !lll.A.t J!lj)nll'li "Ilt!an Jlt:l.1l. Nej:J.d~ d.ik~!l.tlr,: cI nll:dL Arl,l-=! 'tIlr: - l)·~.!;o-.k i:oo'i •• d.yorr.LlI. NeJ:lt l:l.::r !'oI02~ I eks.lul:l. j} CL' lUlL. VildaD }riOOf!; !IILLli:t!=elJ d~di, Den 'l~ bllau i:at iyccdum, - Faknt rnhuro. ~or1.i~'[)rs'l'l ki Nerimall. dn. Selmirl de lIuh. yoorlnr ~'a2iyetl, -

ka"olnlh Vi! I.:£:v~pverm.!1:e t. .m:! lui o:tmiyarmu§ Klhl btl' mUfltt
uUloukW!;l !iionrl!. d dl lei: ~mlr:i lIjuphll t.-dcc It. Er.1! u!L.r, ~iiph~ ~tmcll b:.'i I J, Iii:: '!icj'i :o.JI1J.lD.!Lk, u ktl. . "i· b II;lLr. !ija nil ina.umA.1€ .~tt!r. \' e !S<.:a :wlfr~~·Il. i"anr.r. Senin Ei01.1Irr. oLh:n {I kllffil3 Z. DdLJ,:1;;! ;H.e\·i~ ...r t.lDl. 1i·~Ii.:l,' Selmln J;"llgllI I,,;!" klz d,o;gllo.:liI. B;ti'kL1ld.ir. U.lli.ltJH.hr. BCD 0:.' J 11all'll,rilim. Seo...(.hkl L·... • nln 1I01.Und,m t.;llemaz. GorL·cilol·
!'IJF],

- &0. ki.mdi!u.IS-nmdi'Jl~ - S",lrnimf~D.. - Ya.n;a~n •• - B.:a UU!Il!41ID Nt!rirnll.lll'~ SdminiD IUUI!~JII ,ja llir d:MJ..;-ik'l·

da
ler

a.,;a.rlm"

N .:-rlm, n ben 1m ::,e-

Selmin. lIoe hri{lr lillild.ll.! Ne tuhll.Huuz, eamm_ J:{u;c,1flnp b.13.t.LTll'IL ..... rmilyl bile lInlJ.U.uuu.:l. Sir ar",hl 0" oogu· CU bJl' I' J.Wk ~ktil. Sml.2. L.I. imdUk til rt IICH'il'ji 1Ii'i.
vt rLtr;

.tiaj'Jr haytr ... &otuk al· gw..Lll!;:na {jlill ~gH. Da.b.. dog, ru.BlIi. ork..1rtg'l, ~Lmine' :In!J1il .n Llui . wguk B.lmJa ~ ... rtl Ada. j aptulIz. ha! - x.vet. bl • "f .... Bi:zdl!!. Sel 1l[· min dt: IIULiUlJ !Juno .. I;!mll oh...
I1U~.

)-'",I8.n mlll11UIIag:1 dilltUL frl1:11l ku ...... !ti \'(l.~! t.ll. ,..~ IWyhyd;nllrdl? Yilrm· ho:! LI!J.llg I bit bi.dil!l~hIIkikat; ortll' )'1i ';ik&n.ra.u., N C!jat Vi tda n"n hLIC!Bi~ ..::ebl"l!'n <.Itg-il. k .•IIJt:D. J~UI"i"k ulmi!l f.;R}'I~JI1.:q, IDLY I"~ N frmum 1.1~{] I kl: I!g~ iz \' .1l1an Ii .n LIlli Bedriy to I'Jlmll 11 d.~• .I:ldmHldt-lJ If .., b~udo.:l] de 1)'1 LIlIm:,' r-'

bjldi~imi bilml!o·o... 8"nl.u WIlr,;lIi1Jl\l1l i~inde i.lldu!;"Unu btl· miyor. Glln HI[ k,!'hrne lie Iburll.;) llll!li'ii!t Li.. t:blhr ,m. Bir ri!lkol! '.- ... r· 'malt; kifi. \""IlJumil.n11 \iL!kilir. Vildan llYIl~a J.i;nllrtL ~
D~1lI

mltltllT mO'loru ..... c;~ m 1;.B.111rt';' m.Ut ~nu u!du~ .ru.,11 1'tL,~ dd"lnll r1.Lh"",t ",~rLLmlCtl.., Cef'Z~ (Hu.5Usi) h. 1;);1mI' D·Lg~rt.r1l!lUI) 13.h",·I,UJ;putsnJ&l~ n ;ijt;)mll1t.J:1l~k( alan 1.20 bt'~'{bl' 11)'.t JUIlb!>rl..Bon i:>lLilnL!o! JJam1J.ihk lrujr..~tinde IflJU:otl mUkhllcrlk e l'"il8>l r... li ~llI.nnl1a Sail DR.! birblr' kBor; dl!'fa tKJ~ ilC!nblro? dll, II~ I/!I:' i':Hmll~tUr. s.s.L. lli!ktl"ik; motcru din ilo! 'I~t> il.1fID !Ilndsln OLIlU~ zulduktall Ilonra bu i!l!rHl Yin"
nPlllJll.m!,Ur•

l.d.LILdlt Ii!lr 'tqrMl .. kli:1!,,1I.-en .!lllJllfj <::Ie O]llmi.ln mU!lp (lldl,l8u bIi.&

sw~

GeI'Zf"ye

yet.l("k

f'1.. 1:.: lrik

Ia.r ml'~!!le

gld;~"c·rum. di:dI, bUlluet!j] , ['Ilk ~e:lo'lerlo,!

f\............HADERLER K.~A .....,_ ~-~...I ............
'\,'~ir,d

..........

_

..........

-- -,
.........
1;;;0 Il. hltWlo

i

G.:r.~,"i kl.I1Lflh t.a b1r"111krnlljitJr •• Bli dumm ~IU·IH·lDd bele<llr~ Illedltl Ilt,jl~l blr kllr'llTla t7000
linl.ya :..~~!-i . (;1"'1 mCftGl" I!!;t!"Unci!ktir.

*

ki

l'":l.Z1 DIl.L'::

,.ini yllpl'm:z:. BeD J:lCllmini
l5oriinuz,

i;'Jk

-

Fll-k. t Ne.nWIID..,

k.

- H .\'D[. l:oJk. jYI IHtu4tu~ d~~lo o;Jouucl Cok Lyl .IJ)n.ldJIl., ... T9JlJ.iJ, NeJat. ~y, Sdm.i.ll del luzillr.Belli e~ljltl. E~tr 00 (Ill- ~.lHI !IlbL !o'~ . ]1 Lllurl.rJ;, VIl'h:il~krL: bpllmllj 1& yazllil! K'.!Jd~lln.i. I\bw.mIII.Z )'t're l.l~cell. Nt!rim D b Im.1 ku~ii:k 18YfJ.rrJ..:ar ekeUt?ri}'lc: IIH';iI.r ~(h· ha
)l'l)fdu;

IU.

-

I!::aUyelll •.

H"YLr.

k.iJU:y~n "'ei\'eilJol! ci..,..

"l1de • rlro rrdll.ll ayn Il::h. EI/'<J d,:)m·rkltn zinm PoI!riIPIl' b~~II·Uod .. .tJ. !::t~JrmOJ!zdl.[Jl .. dl. BIHUn ullrurrn Vil!.lan~ "'--t.\~l:j"Lt. bufJ[ biT M.!Ile: ber ,,·ernle.k Iu.:.:uo g['ldigind~'1 - Ht.;p .., tr.!!)'"lr. dl;!d.i: h 'J:" ha~k~ ~Ar ~Y' dii~il[l.!!mi}'f.lrJ.l.u .. nolml<.:t l'llnd~&mb. Remll bqlllil !ill" Il!'}'e bJ'lr Nt·rl."nlllJ t:.Il.IllaDdl;. Vl?rnLl"lnu ~I!; tllr laydasl (lIm ..... N,·j l b!:')\ dt:di .. IlfI.·d~ ..... dL~[H .. .ullYOI" oj. Vn:ri)'etl 'V.I. .Ini,. iii.... m .~1li' giioruyor!luJTi.l1; dA.llii anli.ltt ..".a. b~lld onll bll~ " i:legil 01l? dab m k loll hacol!ketl!: le~' ~.lc. - E, -gfLlrL111air.., 2?llph~. till rill. I ~... L I;O;UIr go.llh::c,,"k n Vllf. ~!,ylJ-lul d.. J!;llun;:: .. Olla. klc- B~lk UilT lP'Iliy!H'UlIl., fol'l i't : - HnVlr. rlcl. ,,~..:rUD. - ~ tud.! S.cJ.miooelll ,f<! Uyo>

mu~ unu~ UIlll.D II muni~ ttlt]!! 1n nrn m. kt ali! lud:ar Imldl yrrll LIUI! KilDblli.. IIIZ.: J1ela i;(..yl«il, Dflcr YIIo.P I..J. au k,:j.ya,r t::lbuk d~gj_liebilJ.::~"K"lDtzl ,hi;;:

£.I.WCZlm" At;Ik. koaullLug .. m i~LD tckrar rica i!'d'·r1m. b~n! IDa:!: ..

N, ]at oCevap vecml:dl \'e "tip·

tunu.
-

-

HaL1~L vlt4.)'ttl ? AI mlzdll Lir t<::r-llp oldlJBir z anlo.muhl.rl lli2ltIL

- .lkn I)ng till. .)loll!. lr~Ure'J~ gim.O diI. St-lmini lavh;r(!)'~ ·ll·
&in d ~~"c 1.f, ...1k: I1lde~l!k.

A LI;P r !5l1lmllL kll!nciA;Lul cleo hlL!r"'(!'~Ll dliljillrcn b.ir cl!!lnl'etle: - \o·ildll.n I d~l. ~ok bl1l.illflln ... Kalinl dur'(lo, blr k!'h[l1~ 110;).'·

-

Ni"l.ot

NJ:"Jot.

li3mJ.:di \'~ Ul!un ",1Ic1t1et h ,uketE!i~. kahh. belld ruhu.nda blr fll:'tHIA. 11~7,UhFtt ",url.. Nc· jat kailltl v kaD:1.JIt!de IJIIo'JIJ. ;r.,tmnn olQT'clu: - DU!jlin 11:1,dedi. g ;)'emlz S~lrn~ni r.... ·IJ;re,l"!! c/;lllde ..rn~·,., DDU bu ~(~ bl!oim lKIJ.Ii. I!tmL'W

!H.i.. "t:I!JJjn~tmiyDrum, U ,~~k ar;lkg3;;; b.l.r ku .. \rUdlln. NC'JlldiL )'c.n gl!:de IB.kilt'll!; ~tll"Iil'll.: - S,m Qn'lHI· halr'EllulI bll.j·'~E' mull un ! - HI1.)'1r. B",D. I)IIl ~'O ru~

- f"~lLJ.! ..... BcD. Nerlmllna Ikl kcllme tiyll:l·lm. Oad<l.D.110m .. ,her litedi!>:imi. 'I' 1111£. On.un he III 0 II\!," dar di.iJ:.::giIn dl:l!lld ir,
-

...... A.nIa lIttk.

Ehi:.ilk bLe gUll.l.Ii:t.t

ml ~'ar(

G"ne tliulu!li) - ;:,!lOp .... lUd .;enf.aIJLe dolrundurdu ytlrU- kJl,lJ"I>"tlr. o!Il td n .'cl .. J::dr'-'lll~. Jilj. YB..Dilldl. 'tio.;l'lDdldlk ml1dllnJ vt) ... T" dB. Ar'[Il E1D1l.Il'mad3.Jl ap rt· puill '1"" I", !l.k:irl,j J tLrmlllu .. 111- IDA..aru mlM.Uf oldu,gu .blllld~ lila... ad D l;;1kt1. ;)8 .".ba.rlllrlll1!1 >II 11f)!lI;)a.m1I.ll oI!l dml lerdi r', Bu.rud KaPL l;;l.pamrli.l:fi N~jadJn keD du il t.k",l ,Lll>hlilo carta. D.li.I.l.l kLl.rma. dl!rnl!jin ea .. w kCLlIliDfl Uk lIo;)-lt:dL&i .fey I" ,,,..t. _1:I1i W"lJ1lldr. .. TI!It.aI iduoIli,.,,, m.1.II1~o.l.t. kl irabnlt mdnn blil" ~&.h.41 Il)TI.old.u; ~BI:I, oo:,-lil dell'lm edi!" ::1:.:.1 toll EiJtlt. 135 tO(l 111;.... i'I.I tQD lru'a.k tapu ml.Ll.M.t'h:1!I1 l!·lIpIlJlill:~· m~z. IELiH, '10 kin ilolI'II[IlI"lI \'CI l'JFl'l't'I hr. OrtLl "Imilln: tC!md.i 1l~lIml!i. ~~Lndo! b!r lIYlllL ir:abllr1!r'Oniu, llr .. Ka.zamlil 1r[!lkl b'Ll Jla,ytfh IQNe zam.an'13 ROu..:r L ltllJ'be ltigi b,ir ~1J.Yl I:I\IIC IlmlJlJr• 'i !11o,n.. r War."""i" JlIJYIJ.k~.. I<. lI,m ('II)LII),.I ~-Dk me.mnlJ.nalJ.ll. lilii!y i, "eD.d.! lr!IriliIl".!l.l r:J.i VoQI A Iltlli· ."t'<:1!\1.8 "n'llir CD' '1"1" r i~ Iii lJ.~t~iil YNlnl.. ~H'f '1<1 hllys[yeLlni b'.1h "u.p, dUD nal!. iU'mL, r. ]1Il~'~r g1b\ydl. A.nlJyordu kl, VII t~hrLm .... JJi.Dmu,IUtl It'. " d~~d~n D~ kadfi~ UZ~!~~ Uur 11'0.1.. illJ:Uoli,n lilli B .. LIJ:rH .. , 1111 ,,1.1".);1 cL.~ltk .. t» ,-ii' keJldl kend III'" 0 k d r J'a~~I!;" .J... Ui) !til' h~'"v"'l! roam ~'m "~IL .. ·· !ail; bu~i1c 1:. I: YlIlIliuGC I:l.. i.a 1::t1;;t!. B u. klidillo ()JIU ynlruz S..!!I- Cl!< lil'. FIUIIl,.lr 8)'1 ld~1J 1:.1 ~ J...kd.. t..lh "i rio. ~ ~u.ktlr. D1i.c.dLllio,IId·dildc rlnd~D, mesh!- hll. Io"JJi.l' deilim .,J'C<llo..tl1'. \·"I·a"lI: I ni~iIl~ Ot.ulu 1..1 tlndt:D, ml!'ml1l11IeUnd.::.!I, gil:::'.!1 Inri (ll:Ul.)'"tin~u I"~,,lik I!;QD&r.&J 1I"il'" :!.'O K'H.iI"", I I>"LluLml ~I. .. ";i) mukaddell lbulJu~ ber I<Yat 15 de l.i~ liIoi . di!D deilll, il;:ll.ll,dil Ir.~Ddlmll!D "i! I~t JIlin'.'!.. ., .. LI . to;ti.:' I f.J b'Jllin n UL1>n '!lUC\!. C.... 'uf,y. riLltul~" i 1.. lill; I ri dll.n ik..a..tJ la.lfI!I.. J' IJ I"c. llL~'1r~~"tI. I(D<l\' IllI ,

I:l:l!Ia ..d'in.1 til) bdmll'. P'lI'lna~'1.il:Ul llJ:unu

L..L..,L L:.kip lL~.d'';'h "J!;UIly)~ ".I" .. .l':!i .. ~,IL.L ::J5JJ !oil" ~iblLr
41D lrilu ~ ••

z·... uTUHlknlu
'I

up~II' .....
,

"'I!

Nl:j

din

rll.h&ullicl.

J

*' '*

* *'

e

"i,

'*


1

SI\ ....P!\ : I

Va,ina'on
Yolunda
log; Liz :-J1ll1:y I: Biik~91 c:dJl],l'
a1~ Ylplhca. 1I.I:lWil bUJU~4, barb IGDrlLSl, l~ USlit dilllfll!!l nl;h" bir !II!:inum no La.!!1 t~~kil ",-tie(.;!kOr, FrBMIl ve d.i~r dev1!!tlel',

Japonya,da tayfuD ifeti

II e B~Yln, ,,·;....:!jlogllOl!l. YOh:lDU tut.mu:::llll.rdu, Am~rlI.:DI b~ Pilth"ID' Tokyodll

--_..-

SOIJ) ¢\!' ydldd.

Almanya Avrupa Birliiine giriyor

S.r'best rekabet
~l~r:lti~

Ib~n e¥ hll,ar-a lIignd.

no 6tt1t0lti d'!ll.eglfhd. brm
YOl'1lm-, '·llUm1dll I,tg,n" hLdil'" OYI'lJocag~ lJ4!1me n1f.l riutlyd ,,"lind£ arlq. l1:fctu. do~!.gt gl]nlera. .:l'['It;.L"I Hakim, ,hn-oof.lgl b4'r
~t'kllll:ll!i

'I'd 1:'1Umum Mildli:rllI. d~.I1!nbtd 1'hiI"IWJo

~(UffeJm'. Balitlll1 - XIII'@I'

rell:4bll'li

l'uyorl,a,-,

r.ag " hft{'b ~'qanu Ii. ha.rbi dell ileDm uc;uii!l"de u,;U oIdldda.n mutulklutktlr_ Am.., bu oJlunA g>l!lm"melr"'e lIukilf'u mubulUlI. Jl!lI'lel'Dl!k ~rllrjdtr., YugQlliav),ara kII~l tiili IIILr t ..cavU. ~k .l!ol"dur. ODgruli:::i.1l liIot;I"llYn. An!j:looak.mnl.a.nn bl!.n!I~"h! gL!\;mi!l!ni Lt.:llLl:I>I!tme!\c1:F'(!, b
J'L
tll!'lfttl,

,re'k. NevYQrll:. 1 (,A.A.) -, B1it~1'I Am.enklll'e. ~ Coli.:L.mblJl. t~" vazya.!l. ~e~~\re;s_L bln ~~LIz, b'L rl g~c oIJDaIi: ilzt::rl!, drUD lll:i dl!tl!Lrl &11 'c tihjl!'ki:it' blr tJi,n,j_'I. Ne'll'Ylll'k hl1.bcdoI' biiromm, tarit 1!1lJ.;~!:melf lklmd Lr. flll._w tcmjo., edil~n VI! A.r;u.r .. t ll- 'II. k . l kuvveotli bjl" ba"kl ih!;lllHL h::pL:'~lII~ordurnuz. .t~r~ I r Iidlib, nllklun1i I bllJ,,'i!rl..r d~, 1 Ilt, .in~e!t'nmdkjJjT', s....... - Cll1dl1l. ba)<TaS:lllllZlIlI ~. klhll'O I
mr

m~m~HI", Hat . Ache~lln, Yugo~l "11"0.' it.lih 'll'erilml!!c:e I:t~I ndLlb b :klUl1dalli .-ivllyeti tie tt1t IlIJ !!!r'lemi~tir. ADla~llan, mll11:tlu r 1 durum t~hlikeli gij.3te.rm~) i~ID buyUt blr pNPIlJ:'ahilia r J)'cti !i3rlOhLII YDT. Bill'l.:! 1B:t.I.r!!llJ n YII! 1!!1iIlri Vol:" r~ll;i !ill':]J'B.Y1 bJ!)'e-ca.n ,~ td3,;~ dUlIU'I'Dl.f-r-: kO[l!ydll' aJD!l, bLlOUD nl!!tic ..' .... rtod!!1i endi.:le dllytnll.k IllzlfIldlr. MII.t.b-ullltlll gap!!>L; ra ogJn_1I korillde !{Itmelr ve a te~jrn il:!:t:'flIl(! pdrol Ilrml'l'c d!!~ildir. 01:1),-

da.rrllg~ Kuu)' KortlliD. GUney K~ kulllkl&'tIDJ. 1'11zufliiI ke!lti ~ r~lfl!l lI'ulrcu:iYI. ha..ztrIA.llIhi'1m !b,y lc-rni§ VI! Gi.!lJI!IYHore Cum.hu.rMen 0, 1 (HIJ.IiIl&LJ- $sl1r~· EdirH!.:'. 1 (TeleJQnJl\) - 1'1' SO",,,t Rusy., M ri!'!j.aI Tlto'YIl b1lkllWDJtI T'rwIl.8!O'dilD hblJ m.ltd" (ed bir c-inayet ig.Li!IlIIILj, ca£C't 'I' e &li:On.O.IE.1 Sn kd'Dl "eau t )"ildll"rn II; j,j;i[l tebditl!:'1' ~!i'ur· oldutu. aclar i;ab!lk lJilib .e' l:efJ blr gCD.1jIIdam. I_I kl!]iyL iJldth- Oiddi )'lI.RlDda bukuDhlf. tc:tk.I-· mILk -du-, wlrlltel"!', Amuikil lie b. ne !I~l"fI:Iullli L1J~e-althd Il!lVfl [[JUt VB IUl.nJlJ.ll:JIl du kulaklar'lH li.tlllJDdirma., il: ve dll§ tieare l va FnL.IlI.~run In 'iwrek bl[" bar~lu!t el:mi!;!tir. n burnuDl:l ill!'ami~tar. 101!c1 ciliA- !I nByi UI)1UI!l mljdltr1el"iyh: Hltl..: hath talnbi lCi12 m~kel'l."ll:J"JIp yet bAdi!lelli §'b)'le (JLmu~lllr: p I'tuli Tril!ky.& mUfetti!)1 gIdU~IJ zijm fiatJan tespit bu~un~OJikJ.ac1 JIJ!JllmllU!.kl hllbe-rl~ . BIgLl(Ii;1 atllhmut ~enyuvaL !:c,cli bllldl!l. bu lill.bah ::Il!:lul.DliUl!' gd· Ii blU l m~1'jh DI!ii~ltti S'l· vc ilin ~dhldi. k run Me-ryemin, .P'a~lIIIia Wn indll- mi:gti.r, Bl!I.kllll aut 10.J.!1 dll BE!bru A~ 11 )'l)lllDhlllll~tJ.I". hmir, 1 (T!!'lefolill&) - imLLr Id ](oml,llul nnm evme gittl~.'ll !i<l:ii~1C ,aloirlUmJ.1 j:luUler U!]ThJ1LBE'I-I" dJ bimilye J'I: i [] SO'i'ye liIzilm 1100 Jll"rt1illle.i bidiS'! Ldlll'1: iabCJnoeilllCktC' ...~ k!ll.rilllnl'll. bu J:V' ~Ikn, tn:ii.fr::-l Ve :IlaD[l.YI Ci:llbL, tl!ri:! blr !lOt. ll'ei'ill!c!i!l!i ba!kklnbl!J'1!ti YIffl:i mel-.simln ilzlim bJI, de Flltrn::l.DIll ,g1:1l~ IJ'glLl lie mil, he-Ledi)'e \It" Iloorilll e~ilDI, ti.lc;CI) r ds.ki &Dylrntil.e-r' de, leenilt dremini h!l1;iit ve .uRn I!tm.~t~r. oueb.eUe bulut:l..lDlIBlDdao. ~~Irll~
yamtaktullr_

\Ill i'l:tim 'l:2IiLnlmllml ~IBrdlo~, (;'Unk:il i:J ll~t\$5a. ISleJ linm aLtau lie doll! "In durun !,JI,n I.'u:cltlll"~phir. B~ Uk ;:'ri bm,\i.. lui biflea.i, I [1j:jL.lIZ lLf1l!IlDDn dl!gC'; wi dLl~llrmt'· m,'lI: !!!\e:llElI:t~4iLl"II"IIL~ IU btl'1U~ICl, g~"b a~' J.Andlr!WR gi!l:'l ~~~IJ'£L.mI~nett v, ;nl!lm ;;:~t~rI uri \'l.cl'gi "tz.iJt~·Dr, Aml'r.l!d tanfmil n yapIL:lIlI.~ baD l.n.vl!l~1" k!lqllllIlda aU:rhnin d~geYin1.lI: indirlJlc )rapt! blle-ce.ktir, BIl_ tAo· "i.zlet, Arne-rill - sumRyelenmn, akrUn s.a.buH! dAhil ml!mlek:cl· Ierc YIl.t:LrJ.ml~'dlL buJunrDllBI ~lC ADler-ita gilrnrUk tllfir~!dnde ~ir m!ktar tc iL'rlit;ld'l" BLl noi(t:alarLD \'1.$ingilJ'oo.ll. katm.i Il'hl1'1I1C21g'1 Ill'!: m"m.~kkllil: !i1!g-LLdil". MJIllI'm!ltlb (BeviD) ill. rn:ll.1i:t'tl fl.l.· ElI"Uln re/llnt ,UnE:.:; L Vel .lr.lll~-· ~llond.B da (SJl~'d!:'r) J!j Hl\,I"'teiYIl N,u:LrJ Ml!.ter (A..;he30n) 1.111L'k&dl'llhk l'fl~mf' i, k;)lIu~mo,ll!l.l'"JD. ulkunu ~ok g~nl~Mi!~~1ri: '\1'1: :IJ(Y'IK.ored e bilr ku: It si dhllllLl' d.a clr IUIIlB.Cll.lttrr, 81.1 surctle il!;ti5ollt "'J! m'lllye leh~ike mj bqgo:der5yor lie polilikll blr biltiiJll halind!! \rali'iDgtoo, 1 A,A. (lp.!l) L tkik II! I~ tlr, Bizzat Ill!;llBa~kBLn T:ru1!llB.D., GLlD.ey .K(Jrttere-d~ Tim I'.il:li ciddl biz- pu- nin \'a~l!!gl:on d ..il!lillli kabul t't· te, 1!Ji;i kabln~"lnID mELli ve lle- mi;;3tir_ ti!l!Jdi politD:UIIll t!Mlkit I:'d.~ru Bu m!Jllih:llttao .liDm',1I. gIl.n:L" dolar n.ILIUlllIJIL erbut 1"t::lrIlJb~t .:;;1ere bl!lr'U.llt~ buhm:D..1i d;,;l alll!!l old.utu-nll, Ibllibuki Ilt~dln Truman'a. gIlm.~y K.o:Fe CIIllll.b.ur:!ISbUlOUl m oJrl\u. "Ii! b l.lll:!l..reedt· ba!j)lalJuCliI iiiii.' m~ktllblJ.llJ~ verJen biT B I (;11111'11: te:llll:.iJ I!ttltiIl.!'

"j!

Kudor'n! jJUi;t:~. dog.ru.dan oorjl"!>11/{L d'ejil, i:(ola, .....
llJilliedl'l'. SaY'''i. Ti!i~l."l Bitk41l1 (10;1 VlJ.!imi.r III"4SWJdiJ !:tIll' rdd:i !lef l:lIl'fl,jildil§lu dogl'U al3i1 lril'il, bill IlIlalLPnll1l1lanrll~!I'LH nI~ d'iyd

wlinill l,Jta,,~ g~Hm. mt.lgJ!: ldYIlt: ~ugll iJf!,l;lindll" kG!lIiA~,rrF>l" o:l.rltnl!r.!oIJ S~r!!l~i~ ,U.

wILt

(:<il"!:mo. tl!hlJ1Im:r1Di t'r<IJnlltiu StrBlaburgta. BIZ !iok i~te.II;:II!zllklll k~lIamtiiLaraa Q..a. AImIl.D.y8.do.kl yilluek FranslZ komiasri, Andr,!! mUnist
rilDe

bal~ lti.n.!1i"'
if;tJ~,l;!li

Fm.ilo:c.ls

POD(!ct

A..l.mIiD!i'UU!J

olrnlJ.'un

AVrlIf'.LL dllI."\llctlr:muillli

ko-

FilkQ~, m~{"Ii!! gilli!liII til,.~,," Tflkd BakanJI:VI l!lTtlarifl d.c-gnl. Mr· L"Ie1ibirs 1P~rt:.ytp w-Uimfi-

~lIhlmlll!ll

dr::-iI'~l"klt'dl-

~kll~ bJldl rmillltJlr.

Mersinde feci bir cioayet ---011- --[lk~ ki§l'),l Gen1: biir adam
ij!diilrdii~karll.sl[]
11:1

Tiearet Bakam Edirnede
Gih;,e;.[

~, bli.1lfH\Zl !iQ~J1~i ilti" r i~· ~1i5r1:nd!!ln, :Ili!dl.!l;t( ""IS' >'1m' ;lI1~fll'''''laT1l'1dalll, ,~shri .I<Ik MmMli hal'Q~..,~arn!tkm en. /o;:!a 3iiMyJrl den !'it'.i l.d"""~Il!luJ':I!'rlli n:,,~a,.. htJ:d li.,il'ed'ir.

l'1"..

a:l!'I!1.t01I1.!Hd3 n,OI'lO,(iIf10 dan Jtu:'!.tt A.meriili: ii!~ g~d 'taJl.rff!eriIl" dftilltl meli; UZtr~ O'!i~naffl. hon:e:;ikr"(!l, iillill'·IT.!iUJ""O!: t.JCI rn_tdr oklillllf't IIil! dlttlllcekk.nlir., iZl1,tjm,d",.; Geor;!il'ii! W~ll.bI9ton Ol'ltll'f'l"Bitl!9i:n!l;\ayrlol'lml1i:: "2'or" .1;Jt:kli~'IHi oIJg(I':Pi.clfl'!r1 aiJnl;~r~~Pill!.ll._

Hil'!s.Ji~ jlfllV~(lr1l'1l1u

~

''''"-

• •J

E'ilhueol:D
sebebl

:lbiI1U..I

dJg:L.nl. S.ovyd l!lill'ill Ildt.tc.d,a. bu-

dI...

ed.lh§lnhl

Ru

191110

tehdi.'~eri

1U1lB.1I

im.,

bilitlre

Sicilyall ha,dudun ,gunluk e,mri
Giuh.!!iIlO Adada s~I!"be!t !le~im 19t1Y'Or
Rom II : 1 (Nuh:D) - Slcil)' b Imyd.ut S 1!I'B.lon; Giuliano bugLlll gl.lnJUk. bir emil' ne§J'I!tml;, ve bLl g-UnlUk emrinde ltaly.ll!ll. lhIiik.u.mo tindE!D Slci1r:td;'\ s:erDest lIe,!;lm • Ie!" ya;pm!!.!L.Ull i!!ltemi!i]trir. Ctlnmk ern inie' b-ellrtildi~ioe ,tire, M~ bEiyleLikh: ktlldl"lli lie ..dl~an!ill!in IIdl1!.'l !durc .t'd~[l, kilbW~'culi. klm -'Iltll"f" u.o.!lndll. bll- lar.k ;)o'apabl·
I!!'cl"ktir. 'Gil [[10k I!ffiLr !lay I J! demekte ~il": Egl!r on 'be~ Ci.l!I'Ul' kad:u' btl-

~

'0

pmJ:'i!:ii'. !IIt'!I'!l]llle limb

,lFoto.:

Blilil":lJ.ilIL-

"lent

G~~~i
Silba-b.)

veril'c:r:ktir.

Billlll glJrc T lIlJ.mJ.E'a ~, .8 JlJl.I.mlJlrn 600, D Ilum!ll'a 62, III nll1llJC''J 6::;, 11 nUID(lrn SO kl.l.1'\!!ltJ.IT. 0l!'ilmleri, tIl,']!!l: oIBralli: tesllm t'dl!!tI tltLl ill! kilodl1. bir kUl'll~ prim
_

I

Ame" IiII ,d11 relevlZJond.1I gil teriio:n bu' Turk fi111l1l1
.

~tmeld>l'!lli.l'_ Fal:!at NE!ryem. krlClillm r;! 15.l'l!!!!'la ... na rllgmen armQ")' blr gizllc.e ~:t.tm'lmn_ evint! glt~ m kt~lr, FI Ollll!J gUllli. I;.f:JJ])m'lt h b~l"IilZ. olnrn C'ye &dmi;i, 1:.1rllilm I!vde bu1am_a)"I,?c~ bem"ll FII tmaDl.n (!¥lD eo gJtIlIl§.lJr. l{llfl!Un! bul'1u:la gi'iirtiO(!1!! derira bi:hiddL!telupllmllli.

""Ii'!'

[III. C'e'\'ILP~rmt]',.!'I~oi1. topuiD ttlbd1i b.ll.l,Ih 1'l'if.8.ele-lll- arruz gflll"(egim. FlikOlnd kuv h~1 g5rill~Cl"gimuVa, ri.ndeo. biri ollilLl pcynirciLigin 'i,- vetleriM ~Ilim dlrim 5h'9.,JJ I>Jacakhr_.t zenDd" dunn bllkBlO, bll met-liD

e-~ILII.n1lblr :bllil'LIk 1;J.:1 ~ IlUr~D l:!lr konl:l!frnlJ ),.:!.pmllJ, Edll"lll!'lI'iI cLtorJomik bll.li:lmdllTt dert VE! djl~lrlerini. teibit !:tmi!jtir, Edu'ntli1io.

dl!~er

Vi!! ill!tih~1iDil"l

.fiTtUrllm!l-

15ltltr n :ruml. C lur:n ~1 I bek'lIl mr gUnu. tl!li:ra.r Ar.a.tu.t rHmimiz ayDI 2:lUDI!.n,'.1 Dl1.mDut l:eJt!'IIi~on 'tf'bekesl t~ raiwdaD da gb.9teril..:;ekUr.

LlDodl"a, 1 (A-F) DLIII!jl.!rl \'e t..'k:tlaN.iI:kl k.j,lylllit"l\dl!fi hlil!:i'l,· kulaklarml tE'lilllTll!k ~uretiylt ...a- me t un OOI'r;lllll'lll1 IIll111ilyacnglDJ ....Il Bak::LI~hjl l:al"ilfmdan dUn al-llililm o ,1ll1llD1.:1jOr. Cim!.yetl mUtealL:~'P 1Io},[,lca kr.oo~ lI!;ml!l.k It;llre'tilc yl'Lr, b<LJdirHdllglni!i g'iire. A tt~D1ti~' p3l1thm irn UI]J1Jml:' 0:1111'1 n ikl .:levitt ~ kaO;;lIfl. k~tlL. !!:rtt"8i ikib:lb. YlikG~ dim tder;eltil'l.l ve \ohurnLlJlk dafJIllJlml~lir, . ten mUte!jekldl Qillfi k~nsey 1j U!,C:l'!lhDl lI~yt!'ml~tlr. EylCilde V~~n~toDd'lI. JIll: LoplllniJl1.hi:nut \'t'rdigl Ilk iflldfd": BUbdillo 1J.01U'11 Bak iii, Edirn • tumu YllN1ca~lJr. fmk lliJlerl I!;QNllltlUl!lum. u temlzJedim. IjIkmrll lataDI:J .. iI :ada.Uultn 1 lamamlalD.yaYlDlaml!lll' ,,{). htlb z~}' AU I!Itik; lI.IIJbul i... ~ft bir mU. kl::;'lLyni [i!mi 0.1hI,.rr m. c.ezaml. 1"1l'l"IYlm," mB.mLij alan <10 lI;ilometl"l~lik. d:a(i komnell 5e~mek J)IBe mmlR ihall!ainin birklllll; !:liO!! It • g.;fl!te'l'e1l:ektu r: It 11",

Urmile,

F~I1rI:'I>'1Ve ~ilfihd~ndllgi IWrlU ,gi!i~Ii!UIld.C'n rilrt.lh~'nr[l.k:
k£Lrll!lDI

bll;a~lI\

~el\e-

"t·
'1:-

dEl. borrumu

l L~ID mil.s.l.aIBHm kOOl'll"fatif kur m~llln Jiiz.umUOII i!p.ret ctm.il,l ,'f: I:ru YJI hububat. darh~1 ~I!hn mlJl

A~lanhk:

D'e Ii' letl.er'!

,k'lilfliferab9'1

l

'!Olk.ml1Ji~ S.Y'Cl nortl:laJ
1

TLtQrJUn

1:>", muh V(;m.!l L' n kokl.lndcD- G": :r... .m,~ml\ll rJ', V" muh [1Cb~DIJl iliOn gil.meriIlJ" bi"", Y 11110.&11f dil 'laClnda, ~ccI r 1 IIIi'd VII! f.tn~IEL hahll<1e D. Ilk I:IO)'IB uzu.n bir afls"-!J 1>«:, 'O"l"esu·. AIlgIOJr.llk.<D.I:I all!m .n~r. SIl'plaL" Il!binl! ;IlIO:ID(I:'lLhllinl G>I!k l' ,,~ ~'lI1' f LL",r I~HI l,'ahim n~ticelO!l
glYH:JI,

"~B h r

Sllvy,·l!el'1 l'Ill;.ll i,

1J(,"3..;.a.~1 tllr .;;!':h: hl!l.l\'JI, I,lz',m IIII1Jdet ~IJ:'ralll.l.

!lJI)'J Im'lll; 1;ol<1:kr',00 !l>l!1l~dl!DliiE!fi mL"nll~' btindilln uz;a k kalmait h i!r 'Ol;' I{ J,-

.tektr="

IlIaI',

bt.!,

Yu

blitlUt

J",.I',"I·l.:th:n"e

da r bir ,polUik adllm I i'!;i[I !.:J.lI;e· !let bil~'iik bll Ilmh!:LJ I' I.e~ -jJ rdi>!r.

~ d~ .,. :)un mi.iMd:

dtlg1.lrabillr. j( rat l.ogo
• Ello;i Ji.nL!Jvul
}'Iilr Arlll\'l..1

s.hn r:de:
KIli.h

ZllgQ yd. kurulmll- Ynlrul. AVUlIlol'}iild'l. f!'j1?'I'I:U P!!~· iii uz..,rml!_ a ryi! I:lkml!~ lie r(>l Iillynalililrinm h~melJ htjl'!llhakikl at (J'IO 'f.:L\.k Ii., b•.r'I!!jlllt: fiot'. SO¥yetlll'r uhlp ~11Un If. lBt.::· .DoliUsmm ~IILiLILoldui;uDIi '.,~'I ml:'ktl!Ciirlel" ki bLl noktn ht'lIlJl c~'lf'm~,LIl". (-'ilh .. Illi. ~go, MIl,,- baLll!diJ O!I1lI!I:IHilir, II'lllmi'liln l~!::ivii::lI.lI!; .Q<l.Yllnm. AVUJ.tu rvn ~fI!!I,,1 r b.n.ilI. luVI: 011 ~'u.dl!lI La .. If.: 'l:.iih'LJ.I'I1 k L)o' !lICll'tiuDUD. bar!);.'1 ~.p l::t.1.H.& M... I:J;.lrn",~j go;;::'!' ELlml~ blr Vilt.a.III1(!· ~rllli'l ... ta.h.II:"-: rol,.. (,'!I' oj ica l~' L "<'l"t:l ir, BOIl billlJmd.a.n, Bi:.jk.anJ.Ll~-· d.>cc.ci?l ride .... 1i,,1!: t.!Il ~r.imdj 1". . 1'1 y~njdl!lI lIti.l["J~tJl'ILr.l!dt: bir fLrDIPLOMAT I tlnlldllJ, ~~u Ullm ltknl" Il!Jh.I:II!l'L'
Kl'.lmlll!:liL

A\ru.tUf!r';a, b rl~\ 1~ln. bir eyIlbl. :mn rn Lthld OLilr.il~ (kllll lui ,Io'a.rdllIlcllllnnlL tJil'~a ~itmifll, u gU!II g1!'hp J,;lILU, raH.at m.~1L1l2; lBul tJ hEUI rJ a Ilml~ !i~~lIdH', AV'lIllur:yadall aLI.r.Ii1.i:JIll 1.lli:m.iIl:\t h.akJmllla, RI.I~hITlil Bilt.lhl.IIJr • .;I.' ij.iI!;1 yuk3Jn !I.mln"!mlilj ,l; bbu;!,u; 4.:r·. TUrJ!1Ju~:rl:mdl! !"yrUJl.d~1" YLlJ!I.LD ~m!l"rd~, SO'o'), ·tLl?rill J:JLn~"l de t~.A:ll't 01 U n.m u~ 1>1I.}'lI.b.lllr,

i:1:;ubl muLl A]mLlnYG, u~ Jlpon>',L, I.ili.k liub~2IiDI[I 1I1:1.IQI!I.!I~nl, k"~"1! nlfl M)'l t.sLZ ,a~L!Jz ~llmJlI! !kIIIBI 1!!lllIilf mUrlYY~D zaJ!IJJltlla'fdll. ko!:n:lh}' " cI .. :uok .... tJk flU]{(l.nl~Uuje ml.1r tevzUnI k-Ilp!!k daI1lgl "il" komUnI.t nll1'w.undJLkl In;:mlrkeUer .. .. IUIWI. III1lJr hBrtlLnlJlJ de kQmunlni kildigl iC'![] DB!\Ika vIHl] ..<!tL~r'l~n II ~'I tll:rl.G kllylt_!LZ !l1II,·t.,iIS l~~Hm kE!pt!.k giJ.ndel"iluu"slpi vel ';Imen.l.o .,1m I~ Lc &lill <:l'~C .. tJ lIUOll Hall iht(rBCtnlD giderllme!inl lilt fDl,· L,.~ r 'In I llr. le:rdlr.

d.B.r yallLlllea~1I1.1 '\Ie Edlmeye GIlha ~I ~b 1b:'llulamild.I~II:Ll~ 1I~·~bL· nin blJt~1! dlirIuS'! Oldu~'II.u. I'!I\'za'l!.'rinrlPD {'mill II!IDi,tir, V LliJJDFrto.n , 1 tA •• '!.' _ I ad"pl: IIfL!~h:atlib;;:1I EdirneHler dih:~14,ku Tnlm6Jj bUlilln • .l!DIlJ dUJ'lYIi Lerdl!l blJlllUDIlUk, :Edim~e l'(II, TrumDIIII

--~-.(j'__--dpmn!kra

~rliill1.

1111

nAJ"IfA

b~KJ 'V£RJNDE
~~pnHll[]dl'dLr.

Eml'l~nll[ldC', ,lIIclfdllndn, 1 ,,1'.. rlI.fG b.o.kitoll 'Ell:Illll Pn~'

bt&nbulun m eoL Yil~~II' "II tltlrtbt. Mrmi'llldu ol!mblLbam JJA! vllktUl! mU"lI.I:r~k!!n k·.IJ':tI~, J!lldugum E JiI. Z Ii. K PAZ A f( .:I lIIIn'II'Ih!YI pl"Oj;'rli_ milD IIlmln.:!nU MtI)'illl.lllI)do, 0.Im.. Imll arm ukl f<!rlnde 'l!'rnl'inlz omDtdl!dlr, Teldon; :2 :!I Sill Q. .Bllljlka hlt hlr Y'l"iIh (n(lr]cI"Z v..
'1:'1::1

,vI.

,LIb

m

!fllk to",r

~bSSiD

R'U h 1111n

Hlltl~.IIi S I

hd!li'Iih:

klllbuJ e.dl~lhedi

aUI'll liYan ~lLlll 11" r~t'L!l •• tlILIoSI.. .tltl'lUl: ltL"tmclu l!akartLlJI r If' I,ll

Ankua 1 UfU-lua'11 :lj"J.J<'lI Tdktk ArDm. Enstl tulU u ••• d ".\1
dll!,llI r,,13 v.:!):'11 kll.~LIl C'lllIl1.iI, lI!)t! l. iBlr, Y<!IkI ~Lk lUI .a ... yL "tlll.'~Ji!I gil: "lI

Bunull ;::,t I 11.1a.8Ur; &,nln b.a.b.:ln km I nRl' ,nil! 1m Ilium bl.l" ar l:tnd;1 "'Lr~~,m")1IJ1 rtdl1mdl: ;::Jm~1 !La; lJlu]J 11.'''''''1:1 .lo';:rLrLl.k t.ul un· ~:,.ill, Dl: I'J. J;old~.~1 r ~ !Ill" ..', 'Il hi!!nim rtj;hWl rdJl.l}ulrl lit hllkiJnJ vcnrdl? KU[lL1. huknic·clcrdi. lfllZI"t!d Udm;tp Lir k.llt;; 11;[111y.. HU U. uu. unll '}'<' allldl, I!.IJU fKlrlll u,,:Ju AWi;Jrrafim II, O· • ~" I AWullolQl, S d\n b. • ,I B;'~ 1!1Ih <J h U Rldnnm 'I'(! J._, ',[-IILII ' 1;lrtll, IlI"f.'I~IJl Liik.Io:;L t1., Ii I Mull, Wl"\l~· (all bij"lr,!l-'
"'ILIIt;J.

- KUI..lEi ~'I:11ll1ln~
~N'1Illm

Inl

YIlJ'llilul.

d.iYl!t JIll

-

KI!i1l1l &CrL'klr ~

},cl

t;:k.nLll
IltJ:ml!'''

sordLl.

Hilzrdl liln:

() In.IO bllJ!lf 1t1l111n~n

.I I'a mil II b,rlJlJ.' It;l.mr "crrn~JiI I':':: bJJ; lu~ ul'U1;, Hll.lrl·lI OHm !'1 ~ "oLd .. !! JilIt"Uo «Y( d ...ld.l, LJ .. \""011 I' Dl'1.iId c. v·iI;iHtt,. rlll~ gi'n: <llyO::[ b.J.. tu k "'llUIU ohm, '-'1<11: kl; 1Zllbj;"hrLiI, H 'll!u~u. h;lIitl'UCin. d", 11'['1"<: ,;;. III( MI,"mtin hD. dokrn Io! I'"~l n'J" 0111111111 H ~zt 'U Osm 11k!. 11.I,hrlll' ~'<.:rill'QrJu; h.L!III bu km] kl!DdJndeq ~v~dld 1:11._ 1.U"~ml1 (LgJ lImLl Rlt oh.lr.rn ~

hLJLo:rnl,ll'll! Jll.i! I,)'LZ. I !il~ j,JJ\liLtl fllJJut dL. h"lcklm 1!'i!n.L.JL~Llr,

(:.ftIl'ILl.)lrII ...... nHlel: bflzll.J.rJ d bJli:jr:y aby],,~"Iill1l'r, \'ubot: s",111 lIJJjnjn, I!:t' mi.i!lUhOllfl, ltmJ1 bt.;yJ.! DI.:!.IiI .. r. HtlZl'I!li li..h du. H.IllltJ) Ona baktl, ~
!lII!I(I~"'r-

U,..,um MLklllrtln

'''klf.-,rllL

1I"ll<:!p~

J"dTU!te r DILKIJlI llUkll.r 1II1';!1~L 111)1 l!~dLBI Ilrl.!!'ndflo 'l"'_lIJ;lm~ ;,;!IllIIL)1l1.II u ...."'mLla rark ~rmnlrllr, Linr .. 1I!1< nLI:II 1I:1II'1)'.II "dUm IJ1:II il1 ''C18 J.h~I!.., l'tllJU fUimll.G1. I:~cl ..."k i'1!JlII~Ll

""I..

....er 1:
-

H

Ey .All. ''''0 Di' dllrllln' r~tJ All (J,·rhB.1 hUkmtlnO

IV(Ml,i!:o:> 1110.1" Lt:U,lkkr ~'.Ip3.'oJtl ,.... Iall aD~~ IlII "',, ll.ildl'iid~r L,l,_
11o>11li. lDill.t

\'~f<~"JIUr.

RlBlia .Il:olh'lt;trr. lJ1,rJ<l.t bLlnu rtln'tll,

.NihIlJ"" YOl'du •

J;ul'l.drni) eJi IUJ.II"r " !of, aCldin tlJJbi.\/111 I::nlln J:',~. bh" llr1.an Lir l(JlLllb.JllkL. dol;rlWljt u; "lIl'I Ii ULJ rt !;un o'vvt'i uo

nu,

-tl-

J,1'l d rn

1'10

k JJr nil'! Q -IUntID JI"rcgl JlOylO:lllyorulJ.

I. v-

H lUI 1I O~I'l'!.L'1 !ja.hill ,clk n III lll'lL h.a~u bulun
ORill.

'n

nhll~

-

II;lIlldlll'l

t;y 111 III bO:rllk:l~I'1, bu IUIlUlriI 01"nin .:>ilu U.
~l!l

Artlr bin Ali ,dllU!; H'I<I~I li ,to JlnLI'l J:.t .. JJ.~I!I.'r1nm Yt: i~h:,Jlkl'!l. olllln IIJullnl .!iuyltLfilt'lr'i d1.l:etwr l.'<!lnml ]tJ; U1!fh:lJ !<OLe! ItIlJrl'lt I ; r.::y mLl~liJITIIUJLfUl Il,"}". ;jun I~.,[ 'IILI II kt~t "dilen I:tlr klloI'ol'yl DUllill] Lu" ... dmck mtin I II' t1'Iil[ulr, U it;,lm(jrj dUijm '1lJllr Lh rL I' 10;.1, ,Ulu Tlkllfl onull P"),, • WL"Mlln dQ"'UIlr1 ,un In, til.: lIt! k"':"'IJI.!, hil'bltl rini nlcllJII':!I ._ ~" LJ, I u;hlllr.; I\lt:th 'Ill IID;:J"n \' tlU do".l'lllnllkl" n Jr" kllml tlr, .,·pill h IlILI'II~jJltI biii},I., 'i' olnt fl'1<11luLr.

Ih~ln llO

iIIJ'= III - GilI' <:U V..Ulil
151;11'11
lJ

J",.

GUnq

II;

:!!5

YNllkule Z'0Jl Plap.!
,_ NOZIID

1::.;,

O,Jo IIIjpdl
~,[l1I:

UU
I

,b"y.Lu.II!!b'll ("'.,,;,gu;

.!t'!!lIm.Lk I:'~rl'kl ... ,

U u:r H OllIDFHI b.,. z:U. tLL 'o'l! Mlkmllnll \'..:I'dl ~

UL'~"''''

Q ... 'd!dar -

~"' rl.~'

21 17

l'll

~,
U

II iii i:J

:.l 11
11

"

~

1 alii Il 0(1

-I

2_

,rt.l"JJ.

U1HI

::::::3

Fransa'nl Tu istten kazandl91 ara
DI r cA,jiLDo IIQoI!"I" .. ""... ~'r"I1' I.

lK'liJo

,

~

TakSi ...ve ta ~b~kat gid'er'leri .. elVik I"ayesile Veril~D ikramiy T gehr vergaslnden, muaf - Bekar VI! t;OI!Uklu Dlukellefler
h·~,L !;l..llrul>[lO .uruh rll~IIJ ~I~..• ht\ In Ill. II. rille ~l'r" " ""' .. mi. 1'" ~" IIlll. r.. Ollrlll· 1111",1<1"11 ""U"r d,I.'IiIl'"1 L. hr1lr,.k, .. I... M.d' lO - T I~I .:rMI ~aW II 1II"iJi ':l11f1 IlIr.llllu 'ill II1ILlIlliII III:' s:iillr 'illli'li jnd.n mU_ i.'nadl,: I - hIm VD ItI'InJ, II IJ 1In'.'iIllrl, I., IJIlI, IIIItJIl'iIInJ,II 1111,1 !!Mtllli 'ilil mUlihlluil 1IoII~III'iUnIlUI rU1I111 0 1111 illJ;ir 1(l.~I~, ru.!ljilU.d ~". 'l!a. ,".lIuIII .. lliiirnifl llulml"fgr

=,
.' I
"'II
I,j

111i!an: t kJ blr p lil'an

Hagd; KarabeUi, deste II tiuVanlllllJ' btr en eooet il'ilJi lJiti'r
[)U~\3U I:'l P ·I1.lIVI1l. ~dil.!li~ Ii all ruyort'lu. hCIIIIJd~rHl.I blJmNUai !J.11 gtlrf'lJte J;wrllaTlKl !iiI' OyuM dllJjI'l1('fll... lo:::ln dJJrklUlnln ·k" ~:r.I huddH'll llr!ot!dJ Q.d~.

,lI

T rrik

o. 98

~ O.... M
... ,II~ • II.PAlI.l,

I .arM ]00 I 1
]00

•.
fn.alll

1l..:t.tI

lUlI-

l'CO 100
]00

"'Iii

I.~ flo 1~"",.Jr.

'I'&f"i]
.:.

i.:i llJiI2.6SI. Hr. ~ llJ.:! MII8
aD
i.'l8S:'l

1011 bri~ !IV.
H., Eahdg

HIO~l>Ilb,l'_

71Iro I ,ro
1iB.'OO

IiIfII..m 'fU fuil imwlilHI
1i';i
·l'

,t

:Ii] m.w T.llY,IIII
W.OIJ

~'I'

Enllnllll,
EnIl!'lllll

JiJiriucj r,ll rid. tiQ;lJt r(]"u,;~ h.l!," 1'1,··tl.'n t"~"ill m.'Iiilad"a .. ~nl~k "'I hlml JUI"~I IIor.nll,j:".I~"11 a,<'llt ",n:M.i"WNI ClIl:I .. K"]l!'II1!J.I!I htlPul !Ji5 011 .:I. M • j Jtl.. ,.1,J1I!:i'! "1!I •• 1,I1II!1> 1",1 Itrun~· rl mUml!:~lldur. 1"1 f!It.m1l1l'l1hl J (h'l.oM ~.M" ~ 111 i " dol ~"IDIID.'II "h,1i!Ii. 11 .. I.. " j •• 'f.lUlIi till'l~ 1m h[t.:lllr ,,1<'''''11 K.Jkmma n '''S.'! DIS.76· . I"J't1.1, ... ulIlrlllll m.11 i'111J1.1111'1 II'"'' n - ... 1]1. ",10 li'd. b...!..unlrldri,lI K.t~'rlm. m M,a) u.5 00 • I"~ rh~.r i,l.ri .... r.. I"·lltl'I'lI' U,· t1. ",1.11 hil"rl ... III"L1,. 11~lrA It.lrnl·' INS "L'Ih~i J DII.'fO IIIUO· i ledis~m;1 rn i .Lol" Ii. lI1luL1Jhn!l, tJlwli .Il- "'n 11.1 rall.1 d.Iol.!!H d....rT'II~ l~ dvill 11 or; TO Wl.'l'O· .I ill II. r,orPI Y.r-. .. r. 1.1r.. b ~ .r ,t j {,.", !:I.'fli, dn~ I. hlrl fUlI, ~lldl''''''~' J L9 il'i~F!u.1 m OUIO 95.00· !tun ... " .}~,.Iln& Ranl,;.lll111 (ntt, ..... OTmhllllJi I Il00ndlll. Nldllil! 'III lip Il:IiI yalill I Q- ! ,. 0" h.i.i 1 i i\ P.s 110 WI.(IQ· I!..'II I f,krllJ II~ ... !,·;ld, n , ..iI i u •• i kl."fII;l.i Illif ,.1 .. ~.lll, rl 11.'ln IIttllliIlrl I IIr liar,,·· III"hr. 1,- ",', b llilolll .. nn 1P'~rl'1lf ."l"p lilt' ld" • rl ~hl, I.rti.t. ~ ml.1 ro, r, II'I!.F r II. I J"lIka" ~ mil,,"LI I '.l:iUI 1lI:l'IfiIljJlll~ 1Jllilin mU 11!m-1I1r. • 111. lI,ihi 1"'11 lui. ~Imld roJlr, Illk IIf' InNl ".lCIl"Ii,,,t..:lir. B"Ii~U.lnll ItrlJlIl vtro,liltltri ,h'II"i),flt'r I;, .I,f· lll.'!.a 1"1Il~ flU~ 2:l.UI t~'l'l hnllJ11111 iJ.jllnlril.hl . 11.nt.llltll 1'> .. h,'loIl18il ,1II"nlll,'h.jiJJ i L.... nlr'lIl b,,,,,kl;"[ i~"•. .I;lll[L 1{ln fu. 1\ .,1Ullnl1 1Nj!;~.' 1o,1f1""''''II", .:U'II 1:1". 1ft! bn.1liJilli llD.lI:i !!(l,~ II I Ii." r. d I 1 10 . 1.ln r"h l.:"I1~",I" • "Ii II ..ddnl" :~ I1(,U I". lLr .... u,rl. I ,1111mil '1". I~ 1111' •• LlI 'o1Irllin !iI.mllt '1111hUll. f'i !I'~m Ill' Mill! UM.J.. 1lO.~~ tn7li ,. "t· O. '''' r~ '11' 1&1:' IlIon ... ~o,unrn.'H !llbl I.r.r Ila JI-r 111[111.' IfIllarJ ,..1,. 1m nU'i'llrtll. upilin I]"" I I", J11"" 1.1.. I!I"~ '."" ')'-(' 1"1"'11- [lI~dll. I I 6_,II' , [,l""III.I,.'I " .. ,,1'4>.' .. "~:r~'f IU jL·oII .'MI'lJlI;Jll I .. I Ir 1>;>mi,.,(I)1:I1 JV 'ii .... !tuG ~ O illdtm.'I.~; l1li1 tiT .. 1;'1 L1U1J1J l L" L tl:r, .o..minall;! '!l' ~.'-!l, 1'1l:1J1 ~ .. Llr. l·.~u ~'nl{' rr'.lld ....d I",,"rll>.· 11I1".,,,I;,..tlll" ,I.l,,, JI'full .~kilt1" I ' . :Ii DlIOl1flfib:ll;, 1I1i1,." "".rltUI 11JMn Jb.o.h d, W 000 Inl"l al· till!' ~innrll [';>.11 L~l'rIlJdl<!11ll It I 1 L • l' "I. II ANld!DIl,II D. IJtlI,II CNp!n -. , Ir'l n"~11 ..,:,,,,,, "", I:".J m. :IIdm .,~.~~ Cl'!WI1J 101 !Uti l14'flll ~I htl kJi[lm • ~h'lnrl. IlInb.n. ~~<W.'lI 'Il ~lIg", d"I."I.,h ,I .. : r'~nlllJun;JC! illl :11' II' i 1tI~,Iol"I.... 1 T... ,.inu 1"_ h In.OO]1!l 00 mbu litl I'CI "IJriII! Im!)ln. 11111 ~Ift I'1t'''IO:rI ! n 11011troll! yO! &111.'0 (IV" .11" ,.,1. .. KILlJkl"'fI "'rLlllllJ""I('l'l 1i~1I1 It,1 II 10;111 Ir ' .1 I l. ' MIlNI n ~ ,00 M.&O • kl 'il'.r flL'rJtI~~ .. 'p£, Inl g rtl(1m t' r.11" I II1 iilui. 'lilllrlllll .... buill I f!n 1,Il''''' .". ali I.. I I"r "'1 .rnd .. 1.1,lnt, ldy, ,r Jj Krloolui ,1'$ 00 (lUG ~Ift aYl'!lmllll"l1 hllind. I"rl lin fI ~Lm"1i' k lUlIohll',,' I'" .to P' ILlr., Ini .. ""'i[:i. illf;illll .. ,ntnlld"J 11m "" ..... Z,t." kllIlKd" 11'I.'a,IL~Ll, ""'"h,.11n 'L " 11;' 10, I It III I~JI .I,ln, I 'lib ..lilt< .. ..roleJ, "It'll ...... Ill! UJltll'''U", " )"'111 I•• ~I '.nn. 1J~lm ""'II"')' ~ 1 ,_~ B 1.5' lTI'IIIIIII. lilulun! 111., If I" !III. $114dnn bil<tl. f' mn ~I,.di ,.Id-I "I iJd""f" 1I,1""lIH,r, ,plla.n Il,fl'll 8hjrrl~,.j. 2'''' 00 :r.ii.OO· rlllnr \·t.l'iI:liJ. n !II11ll1 {I1.. b·llr • n, 11.1 .ir ;n~:.nl" ~~'" " 41~ 50] d.J1l luJklllu """n .. u dnrll I lIlabll<li l.'li kil""< nlll Io.. ~ ..]' .ilL~' Li· ]600 W.:lli Ae!tlll t"itLJ' I.. I",ul\ " t;i 111 , .rllli 1 Ii r;\ II I,,~ ~f'. (11 "11",1,,11 ~!'~. 11Jr.:lut"l1l1n :.'".] 011 ;2.3.60< (iii'" olO' In. ..I ri ~1"llliJl'" 1"",I,,·t, ... lJAi LlnHI N.!:ill. III - Ttl!>." '1111 Iilillil ..... I","~ ri Iii r "'li~ IIlId I~ ....ua. ..nIl U 111;111 ) Krtdn 1'OM1'p 1".'rllfJ.rll. II.tll""I., f.nt.'1 'Io1 m .... 1IIII'IIIIri 1t111'J1l1 I 1:11;;:;1'11 ,ill)l,.n '" .- 'II~ r tabid., W"'i 11.~'ru" I d", i,ir ~". tB!I!l1I :1111111111 tlg,ali"!iti"lIf f'IIOr "'~¥IIf'! IIIlllil,r. l]il1.,ol>"I,., I, h.~..!\ "III"Il' ir",I., d", ••j liilllndir 1((l.J. 51100 m~OIlI IItIl'l 1IIIIni fi:lll",!UIi' i' HIll ]65.00 h6 00 01" l.:1,,,,h~lI1V ,.. ,,1.. I ".<1,,[1 i~r,(lJjI •.n:· t~L .. il:"lir ~c"i!:t~1 """"",,".1,, ,Ilu."i IIInl 1I'1{hlJl!'lIlI'1' ~II ,·11::\ oil! " Idlll ')1 ~1I." "",I1";;Irll'" JlUI(Jr'li 110000 UN 00 d,'mDL~"llk HrN~ ,jll1lil,"~u ~I-r I('~\'d" "hl1l~ ,,[,It. U" d IIIl!l"ILhIII, I,,,IJlIlllIflkl,,dir. I'j'L."lo.i"~ h'l1["...... 1:1 4Q 'ttl! f.lJn!I'_f 1 lIIiiU .... Y.liti>iim m41"'I~. I" ~...r.lrI. Lir 1 ;].1 "lmnlh··111.1 g',nl .:i11.1t.1I .l<i".I .. ,." MUll" 1lIlIlIar' m hll1N" II I.hllllllll up .IIlJ d. bulu· IBN'll IIaritII -" 1"1 ,IIU.'I U _j,1I 11}'I'I,Hlr lUll I) ""nel u m-tmllrlu:I ,11:1.,[' I<.r ~,u 11! fllr I,;IIJlII"I,1 ,·.. ,,;:i'!NI JLllIrl' II "~'i1L .>I~[j lli.I ....t .. r. 1· III I I. 1 1111 I 01'.",.", .. nll.n pn!' I r ,{ z,1 h'l"lli l" l'rldllJ .. II"~ (milll I' J.n.IW LiT PO!'.,' ""'("illl' Itll..l.. dllJl,I""I;1~· ..... :.1,'; «.iO Turk hal ft1Y·__ 1 i' i lI.if.r,dln ~,I!plf~n d ... Ill'!.;) 1,,1 " \ I I.'Il" fl',I ... 1I1 1'•• 1.. dir. l·tIl~ .. t 1I.,,,,"'l .. rJ:I.lIIl1 11r :It., ..d "'hl:ll 'II ';;t.'i •1.1110 mll!!lIf; bun.,,1 ilIII'til1 oJrmcl lI"a rngo. , ..r~"i 11'1.1r .. l, I,m.l 11111". I Iii al ,nrc.. i~'ill t'IIJ"hll:l' h'I~J.in!.b I Rtlld ' II "i ·U.8.5 <II 110 mlffl rm .. uril!'" mllJlllr1l3J11 1,,,,1111 1.111,,11.. I~ ~.flb"lllil Ill.",. N,r blr r k • .4,715 4.r;.:Mo ~ a1JIlllal Q!dulu 1iIolllrll' • :uIIII~a r rill O~r.'! lIci,,~i f,J<r .. Or<)~1 m01n."I""Qmll 1111 II, n .. ,,1111 il"Jiri"Ji il'L 1lI11".'f~dl.OO 4.!160 al:IJr." \ID'tl}l{l lllli luhllll r. (11111II" .l11"r .. ,1 ll'II!"' , Ion Il l'lrl,r, hrr j ... '.l1hl'" , ,·,,1.1. II 'i>l nil,", IdiUlI Jl.J.iI .. !!'~ 42.00 taru Ifl)"tI! mtmurlUI dll'lilJI~lliII 01111- l~1l1d, .. I~ .,.1" &'~ll'thll"rj ' mll,ILI.l- ~. rdllll U,LIU'.lI1ll ['If nr,U;1 !,.In· [.q_OO (;92.5 l"IlLli• n..n 1,;I""11I1t1' bill 'ItIIliBo]",1!J d.ahll III!" " r J:u·ful,r.. "ld,kl'Jr1 J i \ lJIi~'" 'OIl "",.ll~1 iJJ1"t "diJ""IL':!;, <lUlll .I.:.H11Ii Gu'd~1I tlldl r.),; u"d,;rlll III iI, i IIIIl ~:ot..I."'''-II'1:J. 1I..III:UlI 1,.. 1;1 lJi,.. I L.'I' !lull'li,)-' r "1'11:1113 Rt'. "lul~ 4fiBO lhrl<i. l'ulI"'~1l I"].'~ !oir h~l .. 11I ...II tic. 1",,111 JIll <lh. ~C1'Jl'.' ~~,IIWllmlh.. _Hr ~ - Fl. m'l ". ~U'I ml.lulllotlor N.JlI,Ib'lll '~.'!.s •un4 WIt JIIIIlIIbr i'lHllbrnll 'ftllr:IlI,.IJa 1M :lir" fI".'gl ~",d,· ,'I~r' h,·,o .. ". "Iml, ""," rIO .. " iI'~ll11 "ltlirllllllifl" ,.IjOO ~ .·jCf<l ~. U60 Inlll IlUll.lna~ IIflItcl,. Ulft, 10. Ia II ~ II a.~k~,Ir;d.nI.:l i<".iOlI.lt 01" i'O.lhr \-"Ti,l!i il~ )1); ... ""1,,, I hrll,~inl ~01~ ,Kulr" d II Ii 0C6 lUI U,llill' ,11.131 gl JIll! ID'ilaiim 1",l;;illlf:a Inul13'1' olohli!.u "'IIm,1I "j _14li Bit f Ii t 'Ida, II i.. ~lInIl.i ~ 'tl~·dy tttllUi 'It .• u.uIF. II 1ill O. 10 OIJ H~) .1111". l p~: milt , .. , LII.r. ,.' III t't1n:I I'ii NIlIIII .1, Illbllo.ll doli.... lrlll-'11" ,'. tlrTIII.,. i,_.,.,I· •••1i·~1 m n.lh.", 111111, lfl'i1an IPiirl.,; 213,1)) 211,00 ,,,Io;,.bul E'.I~r bir h .!.do II~ "I"i~:(:1" ljLl 11'i d'd... IllllI'llli 11 "iIi .. I ""u' II II. "" .. I!';.J l,lrnJIIIJlI .. tn.·w. 2VO.OO " I kdimi..d"ki .p:>n1 ,." T'mo;:rlll Id· do" .uph" ..~ .. rlltil: ill" cl.. I\Nt. "101.. &,,, i.'11 '1'.f'mJ" .Iur· ~.OO i'4~ Od nUIiiUfi bir ~n •II! all) bl. luuh 11" 1l3'!1 "oJ.... hilI. 1.",I~,rdl'':';, 'lLIIohl. "'''.1'' COl"" 11 "ddoo>!riru, mrJ(J 22ilI,00 R. !l'jIlIU'I 00 lUlI w.dU"1j J!l" m ... 1 ,"ubt.9 d.jj,il1!lrdl~. llJ.llII~ dill "It di'lIl: t.ir ill!'I~ iD!;lInlA 1]10]'1'1111,,· 231),0i1 2a2'. 00 ill¥lll"

1 1 III miff"I.;;, m ]9.li!i llilU dlJ'u [ ~.&!! 1111111 1Iil.d..r... III ~'Iue, 'rilll Jot ikI..t... m 3) 110 ltJm N1,Ld.r .... PI :iiiUeI

1IUI ~mll'f ltu 1Jic ... 1ff(lIQ n

1 t-I! III Jl

:.lI.91 •
~.'I'O
JIG

moo
:J).~

'flO.ro

:10»
20,811 •
!II,}]3 ..

llU6

lilO.3J • ilO.te •

L"'tlm I!"IM' I, In.IJ!I'd Uti lilily"" L'II" -lld.l", l'f!U1la;yJ I.b.••• , ..... rail: IIIJl m l.:tuL.] Ini]YJ:)rlI d"lnf t.,rIlliLI1!.II· D ril" i n illill<i hkr In Ml I. rllli IJdd""''''~LMIJ~. Itu m 'IAr r • 'J fidll I mi ur ll_r.I1,JO!!! ~fI 1ll11J!,JII, kB.· 71" 1""llllUll. nrlhr ••al. o;].rl'·' "'11 IJ rJ'blnrl, 1J~t4t1 IJ bon. 111all Ll rliid II 1:I000,I!i!iiI..,,," rim II I ~ Illl.mnrJ\l, Knfill,IIlI" ill,['ilr. n,"~"~lfll • tid". Ri.. ,I lil'lII r rln 1iI.03·I~.1 illl l!tf"I"". I .,; I .~Il I.k tlIrl •• illO lurl' .". I'll" II DldI\JJltI:l 1,),1; .. rlb& 116:1 bjf b- .... U'l"'. binl:loJ;i m .. d<l ,I 'JJ'" "I IHUil.lI I ~rp t.jhtll!:1i h.p ",,1UJ:iIll~·I" H. • d,,1 rll1il1 .tl, hkl,,,. m.HI! Fin, • hit iilltlmlarillo II' Ill. &.i .11111 kt Hml", Lulu".I, r.lI~ 1>.1 III ...,.LJ:i rl ~., ri"lTI '"u I 1,"111,111.11.1 ij I~I lII.uIH~r'" ,...rrnll)"i IlJ1irdfr. TIlk... 11IlI,1Il.1 riDill, flA.arlilrfilda. ylltllh M ""dial I ,.n!IIU""U." r... dllluuU. y [iltillmj,r n ."~""II.r. illr,alojl"" '% hal." 'Ml;uin~ I:.lUldlL];! ~nr.. uu.1~ mil..",." blr mO!LlIA.. n1,~lci. ~bgr' "". "11I1I.Jliloiit.u. 1ilii,"iIo d.rllll11du bJ'tI.. 1i1,l0l0 "l"d"l1 ".!'.I,t.) L1<J!~'lli......... IOl, UJlffil'lll!. F. H, 'I'D ,!JIbi ~Ji Io,~ _q.biL" 1'1 ..[dill t<dilol1 IIIi li.i; Wdlin. II flkrl iiihi~ fllil: .. 1 I"dlk, I.i~ t!<l't. IlklliLlll ,1>.1,,.1,,, •• di •. ("iinki.l Ji'ru .. IJir lIIliJt<l. ,11.- ,..i I I 1'.ftulLL IIt.Uri lItelir "rtMI· l.lIlIi.. "m, J.llitlir. I iW'IIU I 1:a.,.....1llib dd ...il, bJ.illl "rid ' 'i In lit \ !i 1I.1l01I" 11 ,,,hid, Mil t I ami! blr ".'Id .10.." '" W~JIII'1I m.l· fir ... rr ... t'rk, ", ... ,kl ""~ I",. I.rdull lI_d,l!1III .. do..i. mo.1.IInnll Icilli U".1 I nil ol<:'lIlllirl. liit NI..1illlll m ldil..tlr. til 11 "" ,.lltl.1I: 1lI:,,~ {ir~rdlJ !'I.lluuo ~ir L1l1Ilml1.i~JI.1J1l1 UIFI'IIH l1li ~"ullpl.l UII bIJ .., 11&11 0IId 'l h 1'1VlP ~..i11J (Od .. ~1< 3'1:1 lIII&flUmu I ..kip NlIr"rll "ll1l t.ir Jill! d.rmiJ (lr 1'f:r. I" [,1'11:1' I .. blr '" luno. 1oQJ'lflut Ju.:,-dLii ili..... UI1k ."". d 11 btJltdilml, b;]1..I .. aalLll • .Bu, 1101 I 1'l!i~ mllnlU rlllll; IlHI. q I,h" I 0IllI 1U11'''"~I.,mll'' madl 'U 'I'll 1 ~r illi 1L'1l>~III'11lo ,,~h,l." urn. 1'1' hir rlrk ll,b'~Hiillilii a.,l.m!lk Dillr.

----_...
I.

.~

BtiyJece "irll,! !l..lo)'lI:D..1J.:~t I}[urq LLo;; bCl.ll!J.I"U pa.1Ia tQJl4PI! }"J Umlt o::d.l,YQI' olmllh. ifa.k:ot br- D. gUn)1lI liit1rdj&lm lliJr-e, 1'.1 ell!. dLrlr .•
,~~(( I:E~med~1l

r.

diJ, ..II I" r It'llln,
h:.nrull r LIlTII

Iuo I • ..,..r II IJhip.~.fI,lll1l"lIhl"· (111",1-

I'rollllJ~ll.1 J)"IJr.~lIiil,r. IIILlII lI,hlo; h nf,,1r 11hL11.llrlll II • .ti,·

.,;I.r.
ln"11

l". IIln
t

ttll IIIllni.ml..
Z,r ...

",t"

","u

."'.11 •• ji.i!rl 1i:'~lml'lrj .:I'L1 I' f..rlll !..JIo... d .. un [l1l'1. JJu 1111,,1 tI~I' l.olr 111111,,"10. I,it 11.. 1.1. ll1nt",,, "r .... u • rl1nlllJ; "Ii 1'11"." of IlII I ~I,,"
lik

GilN;fi

,,011.:1.

H"

III.""I'a1'l
<
I

:!'''['rl~g
DlnlJI

1

~1111l

Illlit"

""1',

",.t!

r I k.r"hlp

'III

Il1IlUhlillilr

I

i,.

I.,

I, IlIh)1' V'II wfut 1.1.(,1110 11.111 Ilbl hl,zmll ilrl diJIAfLll'" IftfJJli') ,II" 0111"'1', IIIra.m~lUIiI' II!I ~ ItlT_ill :J _ . PiX' IIHtJiLIIlilliIl .... rln I,Uri ,I nillfl \ltrll", 1I! ••iill~. '11111 mil. IlI1lf III m
iSlK'f kl,lJ(I,ltrli'lln .. n I Imln
VI

"I!f 31 Dlr h1DIII,ran,. I, U IUd.. III ~"IlIIJTL f rtILTh III I ..~ ~Itil",111iI1Hln I eill.&1 "0 i, J"fiDili kl .t ~, l.n"l ... ,HlJltumtUn, mIJ10lI d lit ... .I1L.:I1 .t Ill .. l.. bu 10 rll r till oJ", .11111 "~OJ1, ,n,.1 'I'I! p,(l n.~II1"'l'dlll ).II~IJIIi· d.n bll~l.", m!LA ,rll.Lia i'rJ;l '. In r! t~mul rllil"I'Il'II.~Il ..nl III'dl IIUII!.11I.tI.Ll1i m.,nil'rl i' ~,~ IIii,lJu "~I.:ir ri'liJrill,lr-1II !la,lt-!!a. "';1]1:1111 :1::1. ,lIlU;ll:IiI !I".~III 11[1111' ,I~ ~ti'l il~1'II od~!lrn! tU1<I:I!IIO! It,1 Ilu 11'1"1 IIIJm:IIJ!;'1I.1'1 1.11 .tgr ...r,II,. " ~unm.amlill • i1r1! iii), Ilulwlmpi I :I] L.I l.. rAJ!I'. P.1111)!1 l'n~El I, I AlII IAiP I .~ mlll!l~IIUI n !Clin lI.11.fl"loiulrl IIIt0nl lIit.I!,· [Iii! '1,1 "" .JIII U 11".'11 !ilIUII, ,1.11

II"'lUUIIUIl< 1I~lI1l

2m i Jr. 'lok1...1',,111 I tI a;1.

., .,to
n..I"
~ .. blll

Ii,,,

,.Iyr. Itt

lLtd .. ",1t.1 dcr" kr.l. tlllllll (OWl 'litt 1,1_ II bIJI1mLl ...

J.~1I,..n
1111"11<1 l~lJ"'''

Irita.!'
il" 0 .... l
H•

..t11

PvmllL~ BlI.n AJlI lide f; illlo(;!l, kllndlmll!n f!min wllmlr gilrr~ RLrmigtl, ,s~11. et nliOliI ve W'V • I ..I.. hunum )'okLLlYlP Mrliz 'yu mulDUlkhm IoOnr. L. "h n kn.11 ktnn )"lIkallidl. Ii' urpal1l~ J)jJrElUD pen inn. lUI uyun:.'4! riO dll.!JUn.lU. Ve del'M 1 I flI'! :» lo1ucdu. Sara A.hm!)t bunu ,"ok. kohl)' \I'" rah IIIt'l:lIi Yl,pmli;ltl. l)prll\! I'J pthlJr\llln lIt!mhlllnl lItol aliti'll'!!: )Iullli!! butune 'bu'den 1i,ji,llnDl'l'u, Htmr-n • lrill Jtll 1 WilDrhlnm.·

Ballt bir t 1'n11..:10 bu rg-ilrc:I ~yl,. yanm 11" mala ~yrwl:r· ken hi!" L r.!ftl\:cI da San Ahrnd lei ;IVIUIIi Du.f unun ;'Iir(!,lnlll tt Icidiru ~ npl!,orUu; 81\'8IIh kar k C kl;l .. D!:g'4)r Pomak S Abm·tlL: )'Oillllkbn jl;UI'!'1II lin IIralll OI!OIyi:!1 btr !la1I:11t.aun.l!Iailn gl·lml!. [<'aht ugh gill""~Ix ce n-mij'or • Pbmilk Ahml!~ r,IiIk LiwIll'IIUi I3r 1d.upJ1I bl;.nzi~~r. Isl.allIlulda bH 1i.J!'l1di:ajm ~'l!:ncoll~kpsh

.lllfi,n

,1_

~JIj ..

~.l

min'." •••
k_r,~ru;:

mill( Ir;in tu Ind •. Sonl"ll H:'I.:III'"lulup !ll)i'llfia hlkmali: 1 t rll. Fa kat !iilrIIllI blHUn yi.Jcmhll1,u bai·
11I)"I,p m,hl Iiti. Ktndill TI PII'!I:l ~,.. LlIID('k leln ~n Lire.1t l.mkan Y rml.Yllfdu,
kl·

lI...ll )'0 Imnl,. a - San A.I'lmdlc DUrllU.ll :l1';8;1IlIJ.0:1I. wr dl! hrakuClIk tPil'Ji'fji
tl)rtlp

i.ljW rmil Idti'l U'1!IJIJI un IllptllUilfil ' i!~rNl f' um'lt,'nl

!lImit.. II "",.I h~

~~!"llint Dll,.lar,

'1'..

""''D1

ill"'.

'YudlEn h811k.umdaD !lIebl.t

l.~"

L'' I

Qll!r W!I..'1ll1nlfln IIUIIi nadir. lfA4l'i1n1rIJ IkI'l'rlJ]'IJIJ... rl ii' IIlHbo.l -.anl.r. ~Iad" fnllNlo lin I .11~r'D 'furloJ~' cl I I" J. 1I ~·tSli ,j~ I nil aJ i IClli I.Jlhlllll~_" ,.olI1 dfll' ""lktllC'li!l'i!!1 Wd lIill!ll'ln· !fen buJ. dllTtl<!k Iltlllllllitlir, Ho,11l1¥" il.i Tilrl!i.r",I .. It ,. II "II dll'ml Uti)]. ,ilo.i L hu1mll".::;.Dg :ytIIh""rlIIF j' !lei "".dd" h.~ll,!l(!tll:llIi li:otIT" • I fl 1011" Ii. lid doi!JldarlH. l!1 olma. Inli~.·11 f 'lIm .... lmliK il 1c.IJJJl1 I. I

<J.~,,,..

.a... ,~.rc

!lI"ar,

III n,,11 ClillulllVl nil n1D· kllllll.r I '!JU1I111', fir .. , .111. IIr~, 1Ii1~ 'NC! tlf~1

"JIl~-

t,'"

1".

blr

,8th
}Of""

L1."II.'

,.",.r. ~

!flll'" 1111 ~O Cuklll nil mLH 11'1011 r ~ Il Una .. at Uri. 1I.11,dlli 1IIC1 Urll, )Uldil 1~.(l1 IIFI! ~ i 'II' MI 1'l'1UP U", 'l!1J'iI dllr~ ~ aulOliu •• n IIDUka!llili.r I c,Unll, ::1.1 IU., a!l'''i liI!.I! Ilroil, )l1'!!1'" lUG IIr;ll 11 ngl ,r;up mllrlliln rblil CO' au "Iu ",0 ... 11' !lin: ICj)OOI" U".II. .~d:l 1U! II,;!" l'dd:o. 1140 Ur,,: (H .. Hili. LM!n1l~iIL'B (I AUn
OUirmlfDII1I Ii'!illrlrfl ,1111111,..) "111:1 .. a IIMil"PI ".Jba~nll, IOfUi'!' I.ilf\d!lfit mllkgll.'ICI b rUkle (I~lir III MI ,c1jj' uC'8ll1ilnll tilnh lellrl bulu!fm .. • M~i'ililr ~ m..lI:dDl'lf'i "ltl I.llllllm.I.I1r' if .. 1101 ~"~I.II.I.lIr Iil~1 lilO.b Iot"llllr.

1111 fiOO 1111111 -

81r

l'Iiunu gtirI!nl1!", U Ie, ,,'Unl IIlim.rI Imrakucalil: hae rhli\'a. rumllJ ~'!lIi'1IIUrtl Ii "uIIDd. _811 tutulup boelJam.}j1ll balbldltJm .i"n•.lu:U1h!.I".
~1j.yl'~

1'.1'

blLCligl mi?'
Yllljll

tml!IL Bakillm bu :rio' . rette Po ~In ,;wafllI} I

ad,

<.:ilDuIt I14;)n~

r,:.

wit:
-

SIVa.ll

-

r
j~,
II

DIlI"WUlIJu

ne

til"

San
b.dl'l'l"
fj

Abrnu

yrmli

II rall"ca'k~
gDU

'ii.
13..

Slva.h

[hlrlU Ul('

,kJ,dJlll' ~... Qu

DUr8"\l:rl !

-

Ilk

Imnll'l.Ivor.hu1l1: I!ldl! ~ !.'I"P dtl!jHI

'Ilk yene'oUJr.
,L[IJlnelmh·ol"\Jri'I.

l.1i:W'n

dl.
~

'FlIhl.ll1Ju", o.:He;ri IUIo.'l·d~. "I gil "llt:lJdu n~BJI UaU1.1n! Al'lJ.~<l da kalkllrnlYO , iBa.kaana. to(! k b r 'i ~ ill!
,,-U~ud nu
RI.lld1 1ij1.1'A'yaga

II 6 kadar l!:ollY d til •• lyi ,J.'.l'.iJ::!J uU.iY~ blJenl II' ,rAAllr.ak ta. yapa.r[lIrm~ Fll.ll.flt bll' k.liJ~kutll ru.r Iftrnan mU'~Ii.H:a.k ~u d orllll'. - ~~Il\dl on pir e§ .PDm~t :i3~:n Abmtt K ra b4'1.ii lie l' lJid' cak. 011 IImbf:'J' II b ~hlIvllnml 1IIl:8b. ? - 0 da bllf Ji'ebl .... rum"! H"rhlldrl Iyl i.rir pebliv!HI el,-'
m~8I.

~k'l:l

"'i

r YII~lI L'1lr 'Il y:IIJ[lma ~

DUT'IIURlln

dOl"'"

III

Dl.Jrallfl i'}~r .. . h

k.llldI fIl11}'or. nfrrcdfu lLltalil~'

v~r~IH till I 1!>Olirl." !rU~:;UHr;)i JIll I .tarn h~dla.r! :l1"AI lilHUrdlI fllIIll.jQ
bill k,II11!l1;m m,Urll.lq Il!I1"..II. H.I k(l,I1'r I I,' khll II(J kum i. "n ....

-

OJ

,. H..

.1
I

!lull I"1',!!ll ,.<1 n QII - Yatll ~relll
D11r.;Uil

-

01.11111111p~hil\'",n E\O~~. 1t1".'rIlJlllrll'c~k

l"lIil,pc:~k. ~

KUl fllJi

Dur.
or

kl{"~~4TI1il

k !lI,li"

.'J.IIII,.

llI!:t .5.IInnada bl"ldeo;li. V~ iSw;[lm DUrf,lJnl,ln kuJ"tulrnak H~JlI ya,ll11' 8:1 MUlll teeebbUlI1!l!rl ~. ~1 ~ knl"dlkQn I!cmra p, ~. It: snall.ii~ lar;:lll: $1'." 8il)'l yelden kaldlrdl.. \'e s:an.lrup IllrttlBtIJ yn 'I'lJrdu,
, 0.... 1.\ I.., IIi ria n"
,Inl:,"

POIlul,k San, Ahmet b.ir mud-

~hh"'''"l

I

n~Jd:Rn JlJlnlllll.n In]]y i"dl.l: - Ya.~;a. Ahm~L J1 b\.h n!
~

il1.l.rltlll
l:"ll ...hlrl",

1.~li11"J" ii .... II'plll ;U .'.IJ l.llin~
"!!

t, "UIII "

l

'II,

1;>1' I d.. I I." lin

Inn'~ ... 1,rl ,Iu. 1

A.ferin P[}mak! Sl"a!l1I l'UtI ,:tJ!t "en 'Ilu Ill' 'It'IJJi\'tl lIlu.!"lI!;J !!;JUlIl I!:~Jme:i

,_ !ju haldfl 1P1:;",l bu ~"1l~ ~ym:lI.'Ce!Lz_. - llIuola.r Ill' dj_~! blrbll"le ~ rill' Hnmu.lpr. :elr lid L!I~l oJ· ~'list n r:onra K<lrabeLli. %n All mtde h;rhaJde ~!l ede.e;:·1r \'C Ibu I~ b6~'lece IlOTIn tr c('k. - E\i.t. 1:11fll i\lr"'l1 b pdtI1vaolan dlllllD ~ylt. <;iCt gez."r. Inmi . AlI'h.d II dolile.an btl" !..-l!ih iUr~, 'l:llIIUIlI nllr 7.lI,.
mg Mr 6~iUDIl i:lii,el:illil"llnil;l. BDj'l~' blr . !l'f'hlin.n fcJU'il ill I IJ~ I'lllhH~·"1I .1'fI.h1nnda anJ.a.~8 ...o.k ,"IVIP:!" y:a:p:LrrIJ ". kmot;.n.a ye-

c.aJc.

a,l' 1\ ""I ~T", 10111111111111"1 Dunm]:l, ll~hlLvlln ~ bllli.",j.,,,,,,, "J~r ...k l,.llrnIJ"irlJr - "i(J.gJI ,"rell k K."l1JIoflnl. IMI tI.. ,unll,I., ... e['i

I""{'," b"

1 '';11, ... d. "'" '11",1".1 hfdlllft:J "I1"",1IIr-. Ala I 1."dlr~1I h'r '0 :""11 "IU,,), .1 ..,,_,1 I".:il) hr;o il ". I" c'I

nn"""II.lI~~ I Ir.kl

j

".n~"

I)

0

II:> !l;; !lID \'lLh_., ".

~.·.l' Ill. d'r, a..
Icmld.

u.,

to.,

PoI"- -

.,1t

.n"'H,·I,i r'"" r 11111" Illfl!lht till .lnl • rlfjd l ""'I.~I<. l-tll ch '" lIif", 1u!1~I"R II; oIl1l~jl rr"fn'ht \' i I" 1111l;i1l1lCL Ukll'Il"!. \(>,:uki1Jf. I'~li \" ('llt'lJkh, f ..H 01111.k .1<;, ~" • nlpl ... iltlf., ,'hb'IIUi, AtI('llo ~,.. lit
il1.lI;n
(n·j.t
l"I .. ~!.:dII

\

II! III n .!"• 'h.J~ :l.'i fuullll rll,<11 [,h'!.:rJ. d>"E,I-

n~

!!Landm Duraun plhLi"' .. n1 SL\"{I.~h OUI'I!UrI gi,il~r .Ie arai.a killkU, EIlc:nll! 'nk1: - Nil: }''''IUi) m, beccnnJJ,lorum i~tc!
}!1.pll.

nkucak un

Ill'r1ermi,.

l:)olilm rowak

del' glbi

bi

&

l:Jareket

- Swm ~ kurnkt.a bi:i;.']a fi;:Y !ill lmr. - E\r~r. Anlloliloluria p!'k yo'k lui' Illll.n. Rumdlnde bel' Yfrde gijrilh.iY1Dlill_

n ,Ab·

mede Y.:l~I[l~tL. (J(Is 1,;3 blr t...VH··

b:

N", Yil.pldtm r Bu ;\lilt,,!; ~r akhm I!rnllyor wudlm! dtd~. 'S{,1.11 ~b)Jk: yendi[l~ 511n Ah.rnfr~ W 1t;engll,l[Je ~U tllrlll

'\t .. ~.K"U ~

i ... on ",-, l,;"rn-.'I'OI

i,t. ..ta
"I!

'u

c~"ilbl
~
lI!elll

\·C!rdJ.~
j-l cr !,'Ur"'I1Ln ,,",odu;mc

~"l{~lnl

lU~t·'Ul.~lt~

11~llilln\l

d"jitl.J ...

rt ~r,JtiJ.m \ :lr. 'fa
}I/D~bm Ilm

11gillql.:
, k,,",kUI;JlIct

bl,:n

,ii·

J)".llllr

~.

'1'.

,.Y_

m,oo

huk,~rur.!1Il !I'K9r I;::~ltfl .. r,"j r"I)"D k:.J II •• ml~, .. 1illS ~ ...... 'dU .. 11.1""1 2 ~""ui: ltailu
Ollll1 ,·..IiI, l' II '" lu r,III"r di,,, I

d

sell

~ni
~

)'1: llerl.lJi!.
IC.UIB.UC

-

F..lJj·

lIa

I".t;una·

i.·_

r..

I~:'

,lllb. r.1 ~oII<'uk ~'·lmla1.l.. 'i.tt.

LI'liltir.

- .l:JucjO.lll SO.Elm ~ll!arllll. A. tal .... lioyIE.n:i:. BJ,f runt d&· DO. kerUp eder-l r. Sell ~nle k li'!.-

aln~

1•• if~
Prall

,I

"h!ki.ll
rll'&QJ

,10 • 0Ci
111 100

..00 'M
]!(i.

.r. (1\;3)
.I

100

..ll\IliA 11'rlMlllU'

n

ill \'Ulid .It Il"a JUp.Ji Iif.lllill YUll<J,
.l..allu&

FIl.1Il 10,00

&'l1lQ 7200


",1"IIIiII

.00 M.OO
_"ill.

1;iIJ.oo

1.1111 II

.I.. Idno.~DI.." n .alii tt'J)
1I:"'I.,rmllll.hdn

,,'''''''Ii 3 ...
I.hrnll:lltna
'110

':;'1.00 2");'!OO

e uiJJ.iLIJIl I .-

rll.

in I

• d· G·· d- egl1ylr -II en Radyoda ba do onen fakir c;ocuk ar musl -k· ·'·1eser, I· I el
O"~u,,"lilnID'" II",,,"" 1 .•b,r ~. • I'..lit .. tIl .. KaJ I III • 1",)"h'1!..i, R .. d,sil l~:r.I!lilli lIh ..h,rlo. Lu~u ••} • lu,u,llIoIII I. 1, - ....h.h·]J~I. illl..,],,,dJl, b 'il Nl II; 0111 ('nil' "airo 1:I1fl1.l1nil'n ml]nrehetllllle Kill i. 151:1 dl\ ~,klll bit irlhhlJlol. l!:- ...! k"hlll.cl,lU] <"C"lIp bc!ll"']l ~ ncip f",,~nij.. ., oMIl~ kIld"F t I.lidlidk t.le. .. h,,' .110., II!'"J, bl. ,b.I.~do 1n1J.I.IH.D11I I £rOloIJrmml D. ~i,,,di bllfltlu t ..[1 Illrl1l_ 1:1.11",1 ~,i:r~ll'rnll dl [1,<"111"1'1111 UoJ:l1"a ,~ .. tfi>l1""'liD {1I ..11 RlU p) nnllndll L an.t .. r.J IUjfolllr.L rfi. LlhHlt.! bu hn bir I L,II> _ ki !;i~ Ql1'!1 I,.. I~D 11" ,J" Ifu .Iun"" u~ul'l~r"'"u~ldll ol.i ~" kllu.,.. ,It.; Plut,1~'rem "~T tu ~"i I>u.. tI..", (iVI ,1..lf III JIlin olla llIin.lir ~dtl1 [,11,,,. ~', I .. I." 1""I,,,.lr.h~·'111 \'" kumJ "'Ll~bi.r t!lJ.Il;l"L1I1J:1 ~'ill' '·Yu.tL, , .. I d' "". Illium ]'ol.tur • IOJ Icrt " ... rl dlj.'IIl' " .. ,")L,.a.lII". ,1.,111. bell'fIl D a:dn IU ~nJ I ~ "I~1It!1' i ill d 1"u.li.:~l\rl'll LIllI r ia - l,-dl.lti[j~, tONg, hilI!" d u,u, f. iUI·tT, ,.~ •• .u.tUr DI'1l l·u Ill! I'd D "", ....... .ul, .. d ... Cull!Uh;. Ba. b~ l"rUI ~ ~"nelil, b'llld"""1 n,ul,. Ot.,. ~du",) '.'lllu·",Il.,r., ",,,r,lllrllll u~Jl, I.. t.& .. "col.n ... r..iylm .. ) d h. Uln, b lfi:LilU TOI.],5"WI.l. r';~I" I.""lm.. : "fl i D .... ri~" 1_",ndra!lllolu ,~t"mj" 11" iliali, ltLr b hili (" lll.uri~.~ "Io"i LI" llulLl It... , JhIJI1.~ 1111.01 ,,, hill i , rUI"," \"01 uWljl' L~li!'br..UI ... I i ~): I5:it 1'1I.1.n~lDlh., mll'-I 1".·1;'". n. mlll.lu ..... ' .... L... "' .... "' .. ,.lLlJlhr" F". ht:llJbul u("rulloi aJ..a.llllar.. I,.·I1,l" IUIit Ilaro.t,,1 un ~""n bO)'lll ~'r!; ..... ·!~ !fI"'~"'p, L": ...I,t.,,t.., rEc i~'i"oI Olrfl,ltllil:lmuillI, .. blr ntll[lcldln LlJUi Kurt .. hl un ml4~~' \"11]" 11", il..:ilLi d~1 Ibulltill g"r.[JI - dlL,; .... J1IIL1 ,,,,,,1:1." ku:j!.I.'rkI,1j ;JutTc-k yan:lunln.r'iltl 62 HI erkell ve IfL 'Il ,!""i LI~r.>(:"I"'rl!J" Ul'1~1~1~, a- l"lll I"r u" ....:li .»k~r d II [I~,h r..tHo ((4 diJI ~ II olmak UiI..e ~ 1016-tiiklr 11111\, .. ,.1111 ... Idlti, "~Hnu '" I,rim., _Dr:Ugll. Iii: I:wnB.~n. I'ltililo.:, 1;0l";,lP " 1,1!lrdtlllD... li.. ,.d toLl I'"""r.lgll~n t.rup "J"u \'1} Illmrp~ lcn~i fihlmll1llr. ~"I,· kOrl'LIQw;.I,hk Iii.. Du kr {I:tir t..~I.;'nl tJ.Ji ... ln1l1", "".' till Q.llk ~rlJl;" I1I",o.l'~\J' ,k..le i r ~jbi \·II!.; 1l.:IJ:LI.u Llu 1.11~ II.. I "R~ 1;" LI Jolin, L"I krolJlt.JlJhal rile 1.0'1 I·J,~orl.;,r~" • ki lin Illl}' 11:<:1lllli lmadllllf .. ~Ir 1>,1 ,·"il_" '''r.. lIu.ll Eo~lc.rc,,,.ilJ. l'Ir LJ.! lA,. L t IIi L oj.. 'l61!; ".:,n 1I,.f..lL .. HI r fm !A oJ .. Hrdim: j ~16 ..... ,I,~e .. L,'.,uI 1111!lllILkI"n. _ l!bul .. d!l!l m~lhJ,]r I r L.tCT ~". mlllD bll ,f'(o)·"'LJlo.l Ll·u.lll "Jd,lI "tl< ~ !lIUl1.r ""1' i.. !.jJ]'~ lurilli ~"IiIl"lHlllrJ'" hrlhtLu.. ~[I OdiJca~ g,,~lii";!;{'rDis~ hrlilll Itl~"f 1,i,lmril'"l!l!1I bIui h:lh,rLU>lJ 1I1,uj,~bll Ill) L.llkilnlt I.h, hiWJo ppi7~~ [liU ~(j!'\urIQflu'ddr bU.lmllun. 1I-ir"i~l"fll" ,f1O."u-t.p;hUl!l. tuh.h~ill1 CI,·~dllc,looLr Io;i: Jjl\lLt =---0-n.y[hl.'I". 'i!.·lIbil h",~'IIlI1;,hl1l .. Ik .. 1'1:1,- tlN[l diye f'l)k ~I • .,1 "I~rh,'r h 'II biT ZOllpldlL1c: {HUWli) ijehri. 11I:,LIl Ii .. IIlllllfoJa'll "ir~ i~'I1~ ~lIti, 1[I!1'lItk:lrillllll .... 'l'"lIrd.r, m:run .. ~~rI" i ml~ tUc~ar vo 8EiD.Eiyicileri caret 1>i r ~ultor I:Ilill.l.. T but ill], b~"o!p t:a.rd!llld.1Io ~e hl!T VQ Ssm rl OdBllULdn. IOplB.oualr; - .r.....L.m, iI,·Lli.. T~, ..Jlof 1>1 meTA 11IId~ r-II!!IF •• lI",ml! ru~~, ... Ii:IW;nonal. 'Jil! 'j['~c;lnt JY.&Ikaohg-lnta lji"LIll :ill.Im .10 da IlI.l<l""1l1Ill coll1.l1 ir TU:rklll1 J'f£flIiIl 11IIsOI" II! S;tfNIIU.. all.t tl1!ltbbili;u, Iluwlll .rm.IIJ)·jj fOODk ur. t'imclL 1Ii\ln:lllld. bi!' ban BII J1.., bi('lUI itLJlI'f t!!flllttUmI.l 1o'Jl!J d~rletl:llill: ml!vzqul'l du '~I' .. IDl"lLidir., 00110<1 lIu 1"'1.0] il.. t;.lII lUl ..... 'i 7llJfI~IL·, on )'il[itJ,g1 a:m.ket 8crulanol mUn l'llDr, "oJ ~lIil 01.... h IL i ~. .. II! II; .. toy... 1~.ltmk In, ~IJ lUlU Kilt.rd.r Irq:.J:. I!dl!r~1c; c~"'Llr'laDdJ.nnllil>J.r. J~,,"ll1f "" ..ah y,o bl\fnt'llJ1il,,1 m Ii· ml!lJ.ill:. 't~m"lII .[I rdili. In" ... ilik 1.il' dlr. :r l t ....18011l eIHL~roir. NitJ!kim, ,iJnd.i ~I:lt&j]d" ~ ~i1f.. t;II), ili>ri •• , rlNAd fi k· 1o':",lcC<!1I ,I3UhlU!lB Od11 umwnl klliJ b:i ~Il ll:liJ.d"ilOJI> L1iIiL"uiILlli, fiI , HI L.;t.-- fll> ul1l.fI.Il"rtILi ,._ lu. .. .I[r[cJ. _ , NJiljeU. Mu.baJtI 0';11.11 'lIi.ilrlhlldrlTL gc ~''''"11• .L.. mg~ b!:'m., .. ::rIU~.1 olll.JI.I ..... "10' ~iJr.lli "" ... 011,)"(,, It.llihl.!JJIJ'' ~ "" N ~I)III!I b,.im Anll!lr& r.tl.r~ILI tao L,r bir 1l11J"llId,...."... 1,0' rn~v(1J~15['-1 II: li'l!rgilL hfLtllDndo lzabFlt vtl'ril" , .., 1 '"I'· ,_ ... t. ~r L,III "rt""" "". llLIO "n.t .. "'y .. I:1.... .JU -. Inll!! .... Odll. h.ca:CJ.IldFUl bJ.r M:LJJCII 1[lF! hir d.{!fll billl ,u.lunlllltLI1'. '0 _ tkbi!p' fjf~t i11iJlnlii tlbi,hr. ~ILm1l81 bLlllllbUllda. 1tI}nu IIlm_ \'.ll.hl u......J.I.b,l,cLk . It Yu1t ...ml.l j ,ud.·,lll; 11U<tIjj:,m n,u.r, br, itlll burll". "tI,<i1 l "nl.}I~, Ihll:n If. 11111'. 1.uc D I". 'k, a r l'!I rn.1i;"rnlDf d 1<1. IInllr:;d, - 1<t .n if: .' 11 III "fI,-"N g" gUnlerGiJ b~Jrb.~tllI'LL!:m~1il 11:1111 i,j.. i T r.!o;irllDnD tunllll,eD IUlu.<llrnllll,lYi1.dil' - 'lalU,flJ:i lit r ilia l.(irG be b. Z YIL bl.r 1fll.Q nynm ,I !:ok aUliJim bill illil mll.bluC!m IILllu.o dU.l'o l'IIl"l!'c1, .,tJil .. k, iIonl:Jlk will tin l1li h dogru VI!! aJlIl.mlll J J:;JlnJri III ku.. oIgldanml, h.kn,r t..rol.lll:lil"'I! " J. olun rllll! .. id .8~rl" ,hl,en bioi n" tar ol IIlII I..lr. 'Jllfl IlUldrl)'a be,l&Jw.. .JLlJw.IoI.u1 I I..'iluIIiE iiI lET Ai!IIAT~R

kuc:nkht,
OT.llll!"

1111.illLfljJlall
meyd"nQul

l'1lD ..

halt tlJgd' GiIn,m bUt d~vam ~un~~ne o1dug,.[lu am:31' 0 ~-

!:,LklU"k~11l

- H~r nr I •• H ..h.ld lID'" Ul.IJk S n AI:un.tle Karnbe!.ii bi2A! tlu j·agh gUrP.!lln In f'lilclf'rf~ nl, ~a.nterec:di'l;:rtlir. Gi.LU'1 bl t no, .. Yffil util demtk! - F'akat Knll~11 d.a Mil.. gUre§LlIl b.iLirrmedL - Du u.r"k pehih- .. nla nl! bojlu"I,.r dill' bill? - SIUIJIU cld!U gilN'i -' P'¥(lT, llU'mL gilM hll tLgrq..].'ol'lu Ilnrhlrlerih: .• HalbulU bu All r~lt· II1.'&D da <I larm ..dam!.. I.aUiIibu.lcll.b bt- aber I:: t.mi.§ll!I'. - Du utlLk hlivUl lIe~ye gUn:t'~!lr scaba T - HerfiaIde DI... tl)~tll tllnl.n.h_ . E'L"H. de ..1.,e pebbivl-molr, - Pdll udeD 'bqa ~tb?

~rra.,ka.
-

Pilmak

San

I:i(t olmaclliJ, k~i.a. A.hml!l ~llu.ITIlJ ot·

miLO.£:trkdll.
,snull
I'\'

mahl
SlkLl I.JllJl

He ..lres. Pomll.ll &lr:l Ahmd]e
DIlr5JU!I

pehlh'B.D!l1l

duo

Inl kyrettlGindt:D .aliter ~h· U'Illlntar-d b ltan tnlt" 0 mlll'IJr • Fakll.l me)'dll!llda
It;al'lrl 1i\'B.n ~1I1cag6zlu

CU-

DIll" Ita'!:
lI:m.ydj

Mt.i

rblt 1m ,gi!rq! iOnl ylibeJtU:

~bl1Yi1U1l11T!

BU.uia

ball I!;

1111,)00 It:.!,OO ]iO.OO JI~ l&:..OO 1010.00

"00

I(ilr.

I'lli

~Id J:I .. "KI ".1'11.1
An~~n

Ilila." :KIll 00 2'IXl 00 ];&l.Ui1 lllllOO Hil. ml

M,.ltllln~ 1>1 L..ti r. 11:. 11 i me ~IJllJlI id r,u.illl! ~o'" I,," . IJir um.n lJi&hll~1 , .. L.. " nli.l!lrrdllJ IlHl II "Kllm iI,r.u hlLlr ,j[1Il_ ]60 t"l1 rlttlll ~..rLhr.

IQDI;] '" 1It'II~1

1311
!Ii bill'lllurl, ...

140

111 r>1 rl

1s~anb1]i fUccar Dern~ini[l Jz ir ,se}labati

Sa n Abml!t D1oI.uu Q r,JehJh'lu11 ~a~'Le bdyle on cfelliiill:a It-iJJ,~e !!,cnlllilti. B'LI11.a. lll~ IumilOJ! hil.},. I"l(l !i!!.m~i1ig. .b.alde dlge.!" ~. lw "al~ yeni!il!'m.edi~Ju·. i:la.Dil, Q~:m K(\,ro.tIoElillHII, AlL tldm· !:lain bl.L :fum.rU~ 1'-110&1" pr:bU\',J," n~ hila ml!.blUp edcmeyi~JoDIi i~
~Ilyan ka.LIIlElIDltltl, ~u nar;;11

Dil alnu.1I:

Onla.l'a

iJlklMl.

~

peb -

tao

g«1't'~inil:i ! - Knabdl., lilDtJna rut- gil 1'I!!11! ~ Ib,:\,'d'i ~. bu ! SM:I A.hmet·
]e ~i:J:d.Jj

Diu,

- Ii&ydi Ka.n.belil! Jret~r Ill' ., W!! !!:abu.ll: l'LIt 1!!1inJ.! - Ciil:J;!~ 5I!'~ .rEtm",k i:6tl~ 0 ru%. 0yJ;i31l driil! HoHnl.l.I Ka.MIbdl hi.; h: mnIldt.ik1 Ii O)'Illli lC:ili"t~l YI.PiilI" )I Dn;lU, BiI' . butiill Irun/l!tinII
"of'

nrtJ;

au

boltli)'OroL

bI~lan.

Pcm;>l;: t.a k.,·

YilrdlJ':

~ta:~I~m on)

koymulj

bu,

Lmahk :Hi ILl
6
J

44:"[0 .: Uil) ]07 00 ]tJi;.OO
!I(

1·...... hr. -.:. H~1t: bill
1:&111

:lI:J: r.o 11 J)CJ

00

:110.00 !N.;::; II GU

I"

"'Li'lmLJdlpltir

H l"m~D 11-\.: ~';h::l lIil ,I.. ~nlatrn llii. IndIlL PQlnil. San:Allmet de \"aL"di. 0 ~adt!l ;,1 IUIt::;llli; ~yle h~ah ..;;Ii l·ordu. .- Kiirnbdll bir,az OlJTt.lB.I1m[l.;k l!itiyol'. BellJm SWB!!Il.J.lJLlJ"o ",un!a ylllpll&-un .;tJ.1't'!~1 I:J.l.tlLmt·

,.~. -

IIli

.:r..Jo
.:i350

~oo
:!fMl
~.,5l'J

talld'MI~ 'I'd; ......... 1<11 \'~wihk
lillie.

T.~
]1 ..50
10.[.0

In·~k

11.00
EOO

1U.:i

I:r III

6%
UI:illliafj

t\HUn UJr:C'IITlnrutu

IIl[lElllanll f'ahrinln leteblaihlll 1J!.i be Ii!d i YI:! bti:i kallnnlll I,'e ';;oJ,luk ,EIIkl~lbe kUnJmu b"~kl\.IlL il<!J

'Gi:iDen

Ui\lsulIIl) -

Gtimm kaY'

11I1~m!dii. Belkl r.LL" AI~ lPi1blhr{l.!l ken d Llti ni 1111' L"ld'<l ~'~lmlemC'.:J I· ~lll 1":&l'IIbeLH>'llL ~·u.I'lium.~lJ.r.,

den

en L:'I A.li

l"c:blh'[l~

~'enmek

IUDD!!'OnlU. 'Jure-Ie iIik d~ Kal"a beJ bbti.lD k"u\'\,dl ill Blkl ba.m:alell"l'f' ba~l~ \',;, bii. re~ ~hlol bt.r anda ye nmell jlxlIilla GiTlTli ~ti. F'slkat h~E' ~feli.ode hll kiJ~i:i~ daltt= pelilll';lm u.!taea. ani ha· u-.Iu::tll::rhl 1l1(!LJ;;' Dyunlan I.>Dfi!. <;Illmnyor \ L' tell: nt.r 11:111 ~~sm .n
kiliyanlu.

f DeVillW

\'w I

Conenli Me-

Iltin

7;)8 lfir .Ii.i. 7~,l~-;' fm )I

CDmll 10! '0 I 11. _ lIV, )'«idi,
J l:l.OO lI!l.OO ~O

2IJil

( Bala.st ahaBCak )

Panca:r miistahsili ,ikiyet~i
u0

Zong;uldak

r"

Tiearet Oda~1I

Il,.

'n:~

no- U ;J.IHrnhUj·1 u~erw,Ulqdlrma

.B~}Oglll hek'!;Herinin
lrmenuilJl:'Pf
,B(YD9lil l-L'ksll nil",,, ',Ir ,..
iIIIC'II""

F,lIb.rj"ktl'u.r~ 'llO'lI!lul l'l!ih'IU'uua.I'rld'fl it ·el~,.e aUn/~r' ,iIlfI.rm~" i.t,cn.rIlOT ---cKet 0 {HU&l11.iJ - KI."~, .un.IclIpnl, lpqla. M~ri.. pan.;; r jDli!llahlllU, U.lU !I.lt:ilpr1i bhllYonund .. PllIJl:lI.l"Ql.WulllDil ~a1-U11 1!Ir,'[J,IJ," :.... _ uJ IjlL'U ~m. HUl.lnl d"~i oellkt~ll lOn.1I: bftllm 1!.dU~"k .a.J.iOO1I!:J baJ aJjt , OpalJ q rt tie ... \m IUlt"'culu. ~chlrkl!'n bllyIJk mllPl!kill~ta DltL r"t:o"YODda ::1 Mul"lM1Jm~J'l bi!!kl ht.&f:I ~:lillOO~ )rUml :1,",,1.)1 liln ibJ,:o'l yII.z. ll- ruJ: kalm!! if ttuiLrlll.l". ra, I;.~ 10;1 Inll,J1UJ11 !20(;2.,,1] I 1111 blll LlL~mll IJiil Ur.. j![jl ~IoI.IllJI r. ll:di.bl'l.llll.ll ,I! ~ Deli', lI.Iflll Uu !;~ke:r rI!Dr.1~Ui ,ll'ketini.l1. iDL!l.luIuI mll.. :l - ijlltLJ "m~.!1 }.;Ol)' ~~ 0[1 kakmlml,m 1,JM.o.IIll! ". rUlr.

Devlet Demirgollarl Ankara 2. ci I,ietme' K omisgon undaR

Bakaltiltmdam temenruJeri
~f1

Bali UPlil:(i 1,11" ,(rIll' (}''''''''.!IUCIHII''':· da,., G!rl~4'liW mll/dwpto, Ij" il·

'III

~Ilol;;tll.rtla illdlk. Htk"ilp. ibi6 WlC'kb lq riG. "'Mil !la-ill. n ItfIJerk,.· l~rddt;t.Ndd d~ jwi'{d" tetrl~ I lIa tlllil.llktild r .. aY(.J!UIlt.t L Til. digindt;w, h.dliJ,UIJ1d'.i.kl l/J!'k!'l" "YI1l«rQ.:.I"O"," t~"mbu!dill'll E· w1ti ,imillitmil bq" .. a,irflqttl .!lJut 19 !til ii-Ir ettll k ... k- ml), uynkku!J1 t'(nldljt'nidCli ! 10 hro ..1illfjl muilifa ,idi. lVcrl1sn an hI, kg:.; .B'~tm4:1k!8,1:- alia. fa: la !low. IT will ha" Io:t:t .,I,JJ4ti !l.', h("(l1S oo:t bekrf'fIl"jn 110 lli'lllii li:tl.dol!r ,nail:, <il,hk:r.tnl'll .YGitj~k.... J J ". ....' 1 t ,,.,1"11 .. 4, (I U'tll.... ..II "'~~lJ f.l :I ... , ••

"'en

(H.:! 1;joiJ;1;rI.ul gl,lnU: a.a1.. 11 t1.. lhaIJ:.!j1 :ll.pl!!l~n. G&n t.lE.kILl~rln It'''!.IUJlIlP1 t tlr",lll1" lJYJ:1m tJl.. raJr D'rlBya.eaklan UI!. ..tI r:!n. mUIIY)'ert ItaU~" <llr Rat ""'"'1:1_ "dar .lwml )'0". nrmel I't \I y .. "llkun4e 1t.q.m~yf" Ir.1 Urlt 1t:t'l:t(ii!liI: "lId JId U hLUIlUUIl 0111. IiIIIII: 141*"')1 i:oIJ.nd~nl1tlClI Un~ijJ
.. 11: Ey llil

bilYU!llIIIl tH"g!LDize dllmBDLel;l1 • dlr, Su ''1'111 ye t klll"lllllntlil mill
0

ffl

~"I

~\l.n., Irk
HII"IIN

L'!;or!

b I' rt 1I1ig~ ~I;(,O y!;lnKiTj 9!jO[ ~ '111 .. 't:~ 31!¥ntPJfJh "'(1 1,..1711.': 11;(lb. I,lh:

'Mlo 1I1oill N_ '0'Ij',,[) 1ll.I.rJlI~ ,,1. ~r el'1~. ~
.,ti

l' ti:ti.l II U
1],iI, ~

!l?

t41.ar 1.'6 J!1IUU;dIllJl.

B~y(lglla hoymoLamltHilo r.rl'l dmdl.[b, If!".

frcn

roluili I'l mrw IIIU1.Dl1 pan~ 1; .k. m QllJgl! 1Um('trniJ buJuJlmakt.o,. dlrlu. HI1i oimllUlJJ Ijniimlhdeld ~CJlI!JeoI'd m IJ IlitaIl5111D Il!t.~~"onll!r

!il~ tlllkrJol" . Ian 'LIm ",.kh:ytr. BeT u-ihl II am ,i!i' ." llu UIiTlJm bc·lcn u!:Jkll~ ~~ra~· mal. 1111Q'dM.l!'lHlita I1N ennlll "Ii!!' &:iii: 31. jjl,l!il J9 dG olLll'fll
••dll, ,I :iJ!l~ t'1I!jlll
I e

d'fm'

!fI; r~

,';1

'.n.. l"III.

19M

_e
Ter

nakU
ri i

ft f!de n:e"

z
allil i.1ri1ll, ._j!lt .:.'UrtUI,WlL . .Rrillt IJllrblu. FlU'iJ1I: :1!:f:"il1. MilIlIJlt'l lilrrUt. [ilKmd l.'t~, ~r.n elm'. \bLlulk.ll.dlr Ayd(lffi,r. Nr Jill. JrpII'l!lll'. ~dl llte!", C•• ·t1.. ~ Hi.,Ja(:h, ,n,_ kI.r Alll( Ill. N ..J8.t OZiIo!i-. lJuiw Soytllrk, Hl\s!i..iJIO!LtJn BAYi:'!I, !;lid!" iii 1.1, Le, R..ctLL AkIllDI, ~I
TIJJ' h~1II BaJl;lLIJ 'I'n 011&1 ? ..... ,'. ,'''ur. HU n:.L (yi'Il.",1J!'crlllun .....,.. , ....... 'Uner N c~d J{n.n!\JJ.!;. 'l'Uilllf u~ .l\.dlllW1 MIJ" .. f~lIl. 2J~

a

11>.CM,l·,,1l1a l!".L-..... ~<'II j,i"""'O'iik ~~ tiI~'"~ <'!IlIffl; O!J1lID .Al!,Ll!I. oSlivifin ';Illlln, p TIU'yal.",. l'oi JILLOZH, M..1l. m1l1 Ra,ran, hal O:I~~, ~ AlWI ok. AU Unll ~!p... ~ AdaJll!r. ..\hmt~ TI1:::.r. HU&,unt~Lm 'lard'll,
S_ CA\'LL A .... u ll&)'II, En" r:oll Ya· lr'I~

.... .... 111. u. S&.rJ. lJ. tI harp Sot. .a. '·coJ.at 1I01IC
ifI,a" ":'1' A._ Il<Il.t Ergtn.

L!!'fdir. BUt yli2ld~n taJqmmwll!ri. iBlll taQf], >l1ncl~ 'ka.hul, edJ:a btlrcrnW1 IliIh{l!! 011IBrn.anlmr. ~:rm ~ _•~ !I;o.:ll..,,· ILl TurI.'1J.t .;'orult ..... li KW;lli~'I1JZ, 'IlE.ri'ld:i:kJ l'ot[lhl1 bi!ll:rI!l!nk ~ J.iIJi: blr 1zdili1lDl tdml.Ll, blU.QlIlQI A. ~ Ertul'Pl_ BCkir SI.tt',n. C"-l!li!ttIIi. ;,a,nllIJ'l, §Dlllan ~:I'l.cmJJtI.r ~ II ~ BdliJill:ktu toll ~llmllU!l k1.nl.mJ.i, '&Il CiU: JlQli~ B"I!.oa~,[.r.M l'ii1I:.f~;r... 1!rl'rp ,s". Yd',t,a S:'l.1lDtlll, 'IiImllI!l Jl&grJfm, .o:D~T"'~yt ~k'" ""'-_"1:.11; e akp .kad&r 25tI I :r.. _]~ bh' mllI8fiu "". mmI I'il-OOfPk>"' HlLdrl I",-pLlr~ln. \lI::.uhan 2:'U lnlll ~ lI.ri bjl' iI rJIa.t -.Jil.~ rnl.!d",bAI Ih~n []otu s,.\l;rl.:::ruIAII. ~~ ;Ays::1l1l. iekt!'tl:a l!ll raiD olmaalm&I.uI~. DEv.I4 114wm bill! tm.lepDEJJ:n e kalmJ edIll'bllmbi~.r. .t l'u 01. t)a JI~.lIcJffl fIiIl'JI ,s''l. TLl~~t !JorllBn &i!IC~. EmLn Ci!y T.a.lepn Ill' bll~ 11 III! - l1Il run l1"iln num}'Y['.]} J'iN,Uafim]" 1,:rU8(ta[ ylll"dlU!! plD.Q!L f;'. halt.l i~1 ol"rilk tf.hmln t"IWalia h1RiJ 1JilIkIru!&. P'&rU !i'e daD llQ!AO QIIO! J.l&rial.o.I d.,."I':~~ tf:1m jt"roI,' ~ LQtrt Ui,lm k, ~ (linHi. Mllrl::d1:tl!l'. lelllm;-li!Li. nIT ~~nll." It,ua\")'e::l m~kt:~d..ir. pr ,i;"l'!lm IiIhilSd Cl&IIliI " !&rl. LLdU;. HI! -r;:l<;11i11' h.lultet e~I!Il' M "I:lP DIImM, A1J t;1lkJl. Ne.d Ala.C'ILII, tI. 9t cmmmy. 11.11 VoUtLrLl g'llT' [l1'lm,,) ~I. ft\UII"I-'~'''H )'eni yd cakamJul YtoigalltauYUltl" k rI' .etf biliUJrnk ~ ~l.!r.&r lI1uJa ... 1nDidLL rJ;rU 'i"!! tem!Q ,,10 I!ll r(lrf JIUIi 1I11.b Y';k. Milll. I!JIUTIr. oCoe,jel I!,;l"I;n,pll1ll C. e.. dun ~ rl (I III 1<I(lLIIn:JJfl .. ,1 9'l>Imlld" ", RUma, 1 (A-P) - Duron 1 ,- keUmIlllu:r. cilmlIlIm' lIGIiIU- mlUl!ti"r:i o.&lm .. JJUJl'I.~ t;;n lar. lllr GIln!!rI, CIL:am At • ILlPJ' til ~IJ)'J<:mjil rdJr_ Mu~1Jl Env"" 1 t".alt! lIlt"iln ,,1111... ~1l~1l1t'. (Silt. I fir, 1 Innillll) !t. n ABtT:J, 1111<!a1, Tri J. meM!!- lLrm.. bIr ~arQD Uid&D 'U ~ IDllt, Il: lllT ~". Allll Tw'" ,,~U, 1>t. Sauelll.l1 \:...:1 ut. A. ~ ;mn\'r;:r p.o., blr IWt.cnll. ~ 1) T inr.ll!mn c:!:mIIUUl ... rtinlI",,, "1 Ol lll.lI!!dli, MlI'jolin'll! B II \,,, c.In1JlUl1r ikaynaklarol' 0'1.- u.ulilflurlil ib:a~~ J1~ IimIO'lsCE1. F't;lLbI l):l:l:lL,k~t 1IIIl'1I1l. :\<fIlCD eniJ, m Un!! 'm L!IJ pr",,~lp LlilllIrlJf KalIul oedU. rnn I:-:no)'111 .ru.khl.rJ ucticelul'i i}uro [eUJlI blr bab!!'.rIDd." Mllr~a] \'1. Illlltye~, paril'lar borg1, 01,Ju lilr kumllJ'ldntld •. Fa. L.uonl ... 1 rLdJiAlIJ, dlhl ltI d.. lir! • Il./JG l,1"~ &fI Y k. EiVI' d. ",~~ m ..llr. J\,~t'" &ktdJ::.r1 mrvnt ~t- nIL I I {,l,,,m"D _"-marik..I, illlllT«it1.fl'iotl 1'Ito.!JIuI! ollflJl o.Ihnda MO.OOO me..)'~ ~t. r an:l!IIIIL .bIr llIt ~ umuml 11}':llIl!tl bvnlli. ,ki .., de.' llII ~ mioo~) ...... I"ll It no' 'r, Rl!;pil l~. 1. . t' nr1t:'ul, n, Avnl Att,UI;, Will In ",'~d!; ft,13 IlrttLrumu..s1 -Y i',kll Il- uh.hr'''",,1 mll. yu ),Ib.!l" hr.IITI;t.bTrDl~IIUUIl:. Il.lllitBCIbti1ill1:d.u;;"~" imrJ .tlrmfill- ''':Il.rti hll' , lnrlm olm!lm_' e;. "l.bi.'lil'ld .. _ 't;....... .. elll! hlr ilUT1.!llltllL Clt'gIHIl. :s""lnb 11 lD.'1Jl& lJUb.Lflu". 1talb'!I, IU •.:d· II III tll:Ull':-al. AIIIl!l~Tllhll<lIl'I Duru. ~AtrI!P 'YllLiJz. A. Z ..... L Rom, bm .l - 'Ollllll n..ll.Ilz Illr 1I&riU' ~,,,.,l'-tn~- nllp<l~J "U.llliF bl'iJrw.n .. t .. : iI' l.UJ'. AjaM, 1!'ul~Jlla.lI')'lUIJD tau- !llbr, 'Mnbddnal \'11' h::wa1J blr maJ'!I:n !;Ild\lgu !hHIL kr>eo. Ilil r jm - ,e"... ItIIrLJ ~ &.> ... .., L. ~ tllTk. 0",).1]1 ~ \' _ 'lDrun, B::tIA1III,lIJlI. Ak!!HIY. Ril'lll.l, ';'TU,U.. 11",1110, AY'I'!lJ:1. !;,nllml~LIl ~ nc!a llilrum.llJJj blllio.de, bu :mICY- llil.DJ1ll h!:WM"VoI; llW)'al:ug _ pljjraiorlu:l{ paJ&m pll~ !lld::l •. H[~ ."ri'i;li Il",ri)'.ll IlA 1M,] ll..,Jl:t.fF. ·t..~11j, 11";;:' Il'oI Til. ~eI-, ~[i:I:I • _ Sry"l-"l'loer l!l'[H! ~~nmlll 1<::Ud. il.. li.lh,!i'''' .. lI.o!lomlk M.J-a~i.fo~... j],- IlUllilll:l JIII:.r·ttll!l ilh' JIillYJIl:!:l klttiY:I lDmniu:na.lll'l1l'. 1",,. lie ~hlUoLInJ ill I.J'lI.I NlllI 0'!I'r].8,.. 1:111 lldlloflL .I"d" m rUyul!"-" .. t)tiiku./'-'I!j. -If IJ ". .i1l11lT ~ m ~d.Dl :[e1JI'Il:o:ll k . ",,:. _L I .'---_. _.. I ka'!. >'iIfltEI!!'! U;:m ItlllYI\)'t. !;'ldI[:I y.C1Ik d,'ro~!d .. !0111'~ ber ikc'I",r. ~ t;:lkll. ....]!lbllcci!ii~1 118..y.a~!:mI'llt!r, I v.1:iJ:!l:~ A rLIIl!I []' K"tb" AU:f, IiAl ~ ";YO. Jalli !7. jlln: :gIiUlJ:.aIilGI; • III 'UO ...... '" n .... IOI!-Il Ion LDl<1LI .... , g'IlJml, gl!lb Jimn'oI!t .cyr1kl{!r~r !;I';I. 'ill tln"kn. "lolll~lI It.ao,,,,.UlId.i~ik. Is..tr .. ~1l1iWI blld~r'lIll&lir: dLl'}mJ.l'lllil.i. Il~ bt &.-"IIr".lJnlll S!Lil.b1!.tt.in ~11~lIlt~hl, A. Vlk$l'l O:rnlen.l, lha&J1 Ar.., HAS!! ~ mi, 01uaIo.hr. ..t"Il&oalil.YYllnm dlliiW ",rem Il- pt.k IllULk blr 1li!dlll'tatOr. lII.Jlmd CmJ.al'. yhan :-,u.nl{. Q .,. Llrl(o.n. HaydM' arn~lJ, )tIL bcaI rnDEll1d.l KrnllI.l A,)!glJJl. Jt.o[y •• [jill"di hr:>lIk1 tL'lIIJ!' LllIWI kil,u o.l. 1'.~ .RW,rQI:W..aI r 1,.., A","mol mi:Imi tlJJtl ~tkIi!1!~llD. att blr rElloor bPl- UVId'iim. t..l.,.L ..t",dc ~rll[i.ilDJi'tl. zeriDd~kl klil1Ilinform ta.7.yikl ne- t& mminua n1rjg I IIIlII a10' wI PJWn I. fIlkmcr OtE::l:n. ~nrnll:t !:in,u. 1 {a.AJ ..,b&iilD ". .. 1. 111..:10 tL.. h1T 1."ll'ltmll !lubc.1 .N>U ib J'u tJu[md.. Ullnllrodiloki .t.icceiIlile Yu~~V)", bLq;ol!: !II- bin. duimldujht • _' EIi.lInil:ynr. :e YoU IJ.lcnilGlll!t 1. Sill /G JI'Itk.:: I •• ,,,"1/ Soyer, 1!'<!tli.1 ~ ~. H S:tln) urJ1!Jll1l t dlF_ S~Yllhder Y6li111n h :dIm I mii.dYrll .... varvI('Ll .. • Tuncer. A.vnl C(,,!o\wn, lit 5c,'11l mUdUrU b ... lt:. makn.m.ll kllla i:lLmll>lIda ! I toIL lfallm('11 d"IJI.r lID" dl!'li hc.l)oIII1fl ,ufl"rbl!:r dmJljtir. TitQnun 'bu Buod:m uulr Ii mmnlakp.. VI!!I &tm& t~n!'lJjl (Imlal ~;k' rl!!Jlo:nmu .cr@cdctu·. . 1UIlIl.tt=u- .... ILu!.f.I.: :er± ..li_1r lW c~]jI!'nl.r1 JUhllMA'. Alpt("kUl. rI~n Batulr., iflnlin Oz Kamal It Un ltu.Jya.oJakl t..tklkatl I"n. L"iIm.mio}t rr un takrLutrn yUz In..-r l!:rli!'Vllll U 1 tiD tell; 1111111 .1Jj JU'lll ~ :rlle 'V'2 llnlllllJJn .. ~t d~!1d nil.., )Vm - ]j jJ;j .II! J '!a ~ s. ~J!j'! ~ Jill.'" tAJ:pr-.1 ..BAllin u:r:l.Inb~.;I\.. '" • Al arU1Ild.& ~dlTln :.!!oynll!iutr!$ln J.lrJ9lin iIIl1l:illI :yaP111UI bir hnlJll) ,8 0 d~ 'IIlll'IIQwt'llr, EIII k1.!\ovr.t. d1!CI" fprmilUllii r ... !:Ba.kan. mlliatIr!!lilllmt, vall. ikomu. IL IIJ[:l~ :fliP .... ; IlUmJLl'Iai IHo fl."i., r .km It!ill.i~ Dn.,...:n. .B. ·~mIULltm IIlIZI.ml 11!ill tI.1' ""UU!hua~5 g-curtJl tl)P p"tmrui.1' tUJIl&J'l iF H! (!tm.,+lr: l~ ':eID'all 21 'pl,yade t1Jmen\, S i.!lB 1111 ilml ..J ~tm i ian, belmI¥l!! II!I vilAyl!illJt "'~ ~ ~"'ri ""WouJ> l!i ill 105 ... ....hrn('l A~tar. or.n Iii tql11. u.i". (8 .. '.... _rJ ldI f:r _'a, loS maL ":I'Il!IIIcb:a1Il:i2rllltte de m~al:1J,! cAl'rlJT',' hl'lY1!ltiyet ,.olulld.a ,:Qild:i'r. Elt'llh lUmen, 2 81DI:r mlJhiJl'lD I:iQle liIydi i111~dlr. '1', II I: :1Il lld.iil}!l! 1fIo!mI1IIIlJI"n t . .1 ilfo Sllik...... 1:'. Dr.V 1llr .bUll' blll'llruliJ h .... <0.$'.".... .. o.oU'lI'a& :5 ~ .yo IllrujjJtuJ:' • .I.o~illn ,l;i1tllJtlr-s~ !I~)'ill- iUflr.. hllU ... .IJllIlill'l, b.n,lamlll,ta 1 illin W:!!illYlVli lillIe. mUtelmln.JlI VIa- JilJlrlrllW llJi;U1I &kilt IldliJru .hclu!- 'm~JJ~ g",ldr, U 3'11 I'Lll 1l!J yll ~ VII buill I",n", 'I"!I b.allw:J l':II.iIFt>Il~a ~ 1la.lAr J~l!r1I:i.ln l.a.n~~1 1'i:~1'1 1l.lr Lll! ..illlo. n R<I~ .. Ii ,hnrt)""'" b;(J1ltlydJ'. ~1J" sllv.orl VI! llltihldm birllklofTkllo mf'1J1il .B&.Il>. PsrlIli1Dilt Jmb-.o Maohlr K ffil;J'l, ~Md AJ.!ka~. c~ I!tli~ .. II1Vf! ... lo.ild~ItoEw .r.tmni.tir~ .lIaa.I.I. L.mtni!llaM:llII gl!'ttRIJ(!~~,Ur. Il1':;;!' li'" io.. dnr "l"'i;;~u .. H; A"'L .. iku.rJ ~:leD 'DIlL1t!2:a;tdddldir, mi.!JIJ.IjDl!!. 111m IIT!l!I il 'C.I:llru D 'II D,lUn,r rt2;~J1. ltu~fa. F.1t~ n:.eIl. M. l!Il~)'''n I~<Q''' mill aJAl!IUttI:r_ t.I,;; Ert.ui. tn....h<l! 11'1 llAIIIn 1fIId~dll 1;110>1.,.". h Bn:)JI'. Sa.I:Ir:l •·jlrdl m ",,,jllll bs.lrn ....h klL tllWlUJ1l11. be1'liLbu, gil:!'" sJlIlbJ&-. &lmaz. ,DJ\'rljJ, 1 (Tder<ll'll.) - SUd 1:51 YlJllorllllfi "Li.1 iti ,fIi!I.i:iIIi.laftm ... O]tP. N~yuzJ tpl:l"'il!m.ro!lu, AI)_ Ditn ofN-!I ki;l""<l~,r.lorihn :I.Utl. r~D YQkllJ~ biro :a1!f teliliH elmek lb.1k Pl.~ IriJCI!iuplarrn : Sll: t .. ~,......t.n h,..,kd rtL,,,, fi ,ba- nJJeli:!'ll'iJDuua biT ,. ..... 1Iwaik dYlll1:l 'E!ayn.ktllr. i:!lv~r li:.'::!rl1.l.k. 61.10.01.10 dcln..lI;lI; Y(fllj TIL Ml!.nlulli ~tliir.TQP"I.II D}1UI.1". JlllI.at, y ~'llil.ktidu::J !rl~ 1bb:.miIll1'l! d.ah& kilo .i1~M:tlLn CIJ:n.aJb!i' Ka.<Ig.:l&liBrmI c=;;;_;=;;;..:.~~;.;;...=..:.~ __ ..... MfJ"",« ..r JUundn. ~..nl"'ll.m.D illtili lIu!m.I(oIl;",ll<lr Ii ,c'OBlilvlllt'11lt ii:ok. ul-'Idn baft~I!'I- i)i 'IltPlll('kn Iilm ~, Wka, .__ l>lr ~ ... '14 }'''-pllrnt< LD,p - I!. rfTu/~ lIikul.,. 5. .nI'l1t .;l, ljiJtcm,.llIll atl::t. dIJ tiliilJl a!!kLln!l drill IUa.rjwiIJ· Gillla,'oudir. Her 4: 'i'LA;~lav e- demelt bLF d~mlllhk 1m'!' nlr. dUc~k ortaokillllJD (I!~ t:lntl 1 1ne:llla) .....,r'''..'1I.... ,· AmII1g;an IstuyoDl.Lnd& lnne \I1,[J!!'Il IPS' 1'1rw..JIl .in.l.11.1da. ]'L1hul Dtmi.. :rlndeu blrlnd!l mr at IE Ii- 'Iik 'V.II~I te.hlll:e Ibm-. A_ 8&h t 10 Ongel, ZdtI ClkJ,fJok. :Oiliihne llnillyc GC-tl!O D. P. tir . .lIi:ikjki ....Lm ])jTIq.k' .'im .i"lA I ,UI.a" ho-i.tb'.c j;.~'k, bulurulugu t&bm1on ' - d:& "rih Ii!t benlUl'leh.il naIk' Par- ~~ ver·' -= 3_.~ lla y k-•• n .t• .-0' ; '1]S&glJk moerkal.1J.!n m"Hnl .. t'r~, tstanbul mLUen't:klU SaLamol;Jf1 lu)o ...,.i .. in kuhnl ...d«r.i;i t l<lr iJ:.edil'. Bu IlLIilhIR'1' j .. in I:' phJi.M, hde:r:lJ!.d ctmtwdi.. DlJ olm_' • rtf 111 leT: '- Ada:to. i§~ mf'Bcloi!lline mtllJS e-- t..~I,,;].r. A.,rn.n VI! 'Tem IleU!)1' Meda' ledarik.i. YUgcl!llav ocdusuDuU '1'IUibr. IUubalID1:r. lil!ogimilU)ru::r:u. (1I~tA ...:aJI J ~) l J"lmll Hom~rl Sdlll: CIIHl. Stl clers jIIflJditllllU' k.Ii.II.U.!lUDun kl· lie- '&UI)II' t.d PHIl' JlcoJsLo.mru.w. aL Tthller, I..,.i bg ""n'lldalri .kUIlR tu.a.?lU<l1 1mr§1la~lIgl i'llJI~1I.Il:Iml!ii£lelC'l'dI':1'l da i!!t ha.!:!!IIa j.,"lllWaDie. R!l1k 'P,JiJi' tare i:clIg111i iH!lirtti.ll.l!:!b on ....I. h rJlIl olllll'lnEltrltoLlllanilr. h. (I "1/ iflL1o:.rf",," (;. ;m"l A,. 6:f) Il',a- 0" ..... 1 jhllJlftllUft ilMIIIUI 'bil'lgLr, tilHeil' :fine hlI.rlei te-llllJm ,tlu'fiiDD. P. 1llD l'KiYI! :gIn lii.lI.k:Iw1J tn· ...-!lr1l71rs-: l·.tLr.uI: 1 {AP_1 Du;:w. 1..... Th'I'OflJ II 'u»· .. t. """ot..:cil~r i~!I B!IiI"ba'l!!tll Jtil:ttrml! I l"oO'I;Jl8 illlt!l.1!lkrrlt b1~ hio olo DJJ:IliL.. Il:in mih:lld;~ledi!U !;!:k i1lllIl1• uir 1I1J~'1& 1 qlH "lllIl,t Ir. li[ \lh 11111 "I All TIM":" N D ~It".l Ij. ir Loni! m, :1 f A.A. ~ - :R~!.:l"1 etmfudlEL dn ~lm.iHki gibil amJ 1.rI fll~i~lI.d B.L 1 H"J< m .. " (iii.. LlHlIll 1 IJlil.lIlI!I) Tllhll lnl5.rll. M. 'Fethl Kurnl. tbTlL. ye~cgic..i riiylemi-'} Viii yeni £e~_r I".., 1:m1l""lui """'1.11 lr"l:Il&'ln~mdll YuZo;!llu.v p,mli;:si 0111[1 otBorbllil' YlI)lljacakl:rr 1Dl! 6y.!1<1 ~ e YID' 'I'd lraa'D ""'nlmht .r! .""u." m In1 to,n Ik:rn. FCL~ lik~"I·". XlJm Adl!fhg1nL lI!:oylTID): 19t'i'l;ell mml vergisi tJJ.UlII1UIlEl i~<lnUe eh:. bu- HHD - WoO l'.n.I'ildDhll'llJnJdu.ll.d ... &nl.~". bugiinldi. !la:'IBlDda !SOD.R.U.B_1I1)1J:I,. I.a. .h1~ bll' dY'Im:mhk, hn",umillt u llntlC:i"IoJ f'n.n' Il urdi Idan dtmtt YIlmv. RLZa "]0:'11. T~"m Unllil. takilh:r. 300 imn.lI l:rIa:d;un1l. J.ir:! ruw tatbilill 'b.c da. bll-llnk Dk,aldl It ~tin bir iMh !:O~Ikluc.kll) WilDr. '!mlll r;e,"'!;l]:) ""1Br:m~Jrtedll". .Borbo'l kiD E(llTtnr 1I1.wlYO Lkbr" 10• rr"l:Ill Dij)tm'u:" b,rIH<i'P'lll .KII~ C 1M .'I.7.~ E 'h.'!l. 1kYI!IiII E"I'lWd~o IHbAr~J1. ll~l(!dt~':!! I~b. kar;ill,ln911u.~ ...gU:U tt:bi:ll"li1. JL!r.!ItI.1I pIll .. , ILlLlI..:.i .. 19m. r..o S10Vtll It;i''~!Itij"a'lIL m~ele6llmlr E'Yi!, i;O>'}'H - Inn batilllmwu. deritin Nup,n, HIlLll A.n"'~ _~ t "m~..mahllllC.eklet • C.lU'. cu~tirY1IJ j~l" .!l'·J1IJm:rlll tIlb.;. I!!dil~Il.A· Yugollilirlvynnm tlurnmuTiu mUd,. rq il~r 1~I2I<!k"l" ,,\.dc1Ja.nna d.Li'r bKt>ru u u. B yr:l P.rr>lfIlY ThSl1n Ak , ~~ 'Se~lm-d~, tc1l&t.Rkil .dny- htIdllrin uahri4. SOb o[[p"'llk kqnu§lmLlUdo.n liEd- m.'nk :n. ~-.Rl"dIIDalOJ bau d~IIQtl":t'III i"L"" fAa dmcklctlir. 7 til • 1rnl;lJ] A.pay, C\J bm..t ~. panik~.lI: II!.r.I de¢i>.kllmle.k la!'aft n d~gii· k~rnm S TOI ve .salabaltin K,·.- rilr.n ur~l llakliu:tm "''''nlP&' ilt.ti.1Ml1 oS lmJtrl FI BarbEI' . .RUB hlikWnl'linl, oS'''''-' bldiJ'liII Cr J!.tllr"~ _I.mi,dl.L C.R:I'. II 1:l!g.IriI- tI. I( il:Er.:Cb- Lndm. t:a).a.VUl. da ~1I~.1 meleleaini IHlll'r. "hlrliii / .. UIo.ca< ...... t;;~I.U"h"" .lil,il m"",lrl;,,~ yetlere dolar ve hall'lill fa;".1 lo.r gi Baa!,l, 20 ytUldl!L"!Illit edt- Y"tkili Lir & il;ui f, 1"",1 :r: mOi!\'ZUU !l!du..:k, iktidBr _ pI!Ttia!ltll'u ... lIi ........ ...Idl':bl duii.IIlm. WI tl1!lllin edell hir' pazarllklD%II Iiclnl ; - ..t, .InLl-q HaJlJ Er nd<gn. 1I11k't:ic. Bu I.!betle g ~ nin hU meseie:y'i! genkUgi klLlhr l ..kl. r ..I mf'\;r.-rlh· , VI! pdt dl! namllskli.rone olmwalD I., aur.o1P1l.1II Y- 'm oUo...dJi.n', ~ f. ~"I/<li iiI< ;r...", ...... 1mr.t'o yok:1..B.mDi ku rulu !:Ii! t.op1Elnti )'11.aDem vermedigbii lio},ll3Dl.i,lu'r. (n :kamlar dolll.l' ol.rall: miIYo!Iula·· I",bllpl@r' ylhUnik-n SIt)"'eJ:I IbrenftI!Io XJJ ,nJl.Jd. Scrrr"t.J.:ri!'! 1~ D" IIp~f pnmUrbT. F.I .... i, QI<I'l~ti E.otir..!l. SCETl EI1' cUr. 11 IrlJ]Iil ~d",r, iLl:!. .... '''In dt!i:nl.iI ..... tlya!llnll ml1le!!i.llik Yugo,l~. i!l' n.T boJ".It~.Ji6 J u}:;]1lI'l kilvlik ~. S:'lhd'll ~", U LU1't A" Dt:l'nolmlt Pam, hiikOmeti:D d.,.;.'r!lYI ~J'(.j, ''N .bJtI:1T V~ Q)'1Wlt:l!r~ ha~llt t.PIl.nkil: C,B.1>, kono,de:ni IlI;j"" .. i Hraj hnlrl 10'1,1~rl kBJ',. idb.il~lI;l Glurumunc ~I}lri alllllihmll 'L1lI kuimlu IJ&IIoi .J. ,;,rknJcoft I. ooiIdD Illi!! .. CI~ de h:"lll!;ner j~ofI d., forms- b IWl'Mdigl yenl IijeJ;;im k!!.bllilll 11 hll'1liL ..." iJ~'UMU';;' d<l Wpll!.llI'DI!itO .. d('~htltmi!' eoln1!ll<11. ~tb'lm et'IUIoIIllm!aio oIMrr'~r' ~ (B~~a"ah I '>"1" ¥ C_B.P. ow lI.ongril!leri, d!ln ~ ';WIlLU. ..."j - VII ta~ltil'iI!raek M:itljrJ {lIIr[d •• mlkl:C'tlIil:. All BalltilIIJ:t. .lIc:m:I.:I .D:u~, Cl. 1.1.oed oPl'r~1i II:;!I inul C. H. P. l<!~. U.!!HU·lI!lIDl \Iii lfirI!'fllllo.ratl l"!CI UClaI' ia:lf11 linl, hll,!llnmlJitlll' 811 arada 1tJ,II.t: :!l,g, 'i:l,IJ tm.J. kiJ'ImoJpi." 1 JiDLvoe-nite p:r'lQfe!l!lrLI.IlJsv.. t.I!!jkili.tIDJI., .J1.1,l ~,8 Duli!J $an.c<, It III c~ iHllH. !LilltHhr \'" li:l!iy•. bn IIT~l II I !IIJ lPilirUnln milnm1'UII J'- Ilrbi-' ;.i.ba:ray, ~IJ' d! fi;eLimpafil. '\Ie All:2.'m.!l [erine. ga2~te. lJa:w,uu lann III, Jl~,A1 I.ri m.d ....h"" "yu"l.... "E'~m.i!~ir. t 91 22,!l lIm,fJ dan I!!lnlj:D IB.llm. 'II.!1J!I,~I~1II .dU 'k'Uy, li !:It SamEiIl II ccakl&rm.l~ llikillal ",rtad. L;J" [uL;y"t '\'lqC. '!'UIt:lIltlllnL goi!inli~n:n~§ VI! tUw'1!r1IDti 7(1.1 2,58 [l6~ 1l1I~1I. ~clc:rl YDPiblD1lh!' 1 dc., HoiIIu.\ [m _mLil.i;li 11;., bll.ruk 1ut.klkln.l kDIIlY~iII·t1tmmjtlr. 16:J,ti 101,3 I\'G1,8 HllibulliU Ilh m:!lllll. Ih:lwmlil C.H.P. l.Jtan!t"'" 8of1.;l1fib"PlU"ti kendi t~~)::lih5!;i nd e 11[1 li r m~n In" !lid" dem~ilI11~1 crtiil'. .. 7 .!.. IIl1nlerlii 1'ItI1"l"':t1ll III. !lamalo. ..Hlni:l'l !!inrdan~ ve Brn" A.D'l[ Y. T ~ tiQll&pMf lUber "1l'~lIIqa ~I", bu IU", htr fUlkcl ~::Lpm~ta 7,3 7,3 I .s:rJJldtll ~Un!l JaAI;trr"il,h 1m unBIl,gij,n VI: rlll:1D merke.il iJl:ilil~ mBhIll !run Moll& Ollrbl ~ sali.biyetll hir hey..::te ta.9.11.!'I} 1 .III). m ...~"" ~ d Iia ~ bulnl:L*!1 nl'lll!lllT.dllk. ~i1I"k tQ'Plll.oai:.u: kocg-rderlc. lo'e- I2nik' YuD\'II!' yollmll _ GnitiW B, ~. 1 I ~ki:utu. a..w..mll"tkl Ie ·H:irml!kt.cdir. Bu C· hllJll!"'71,3 9l. TMllln~n rllllH!.iler blkll"S.lll d., 1'1 VEl !l;lIt!lti • IiJ~Ldll ;·B.ZJbth:r. O· m<:n!fld'.!! l!:Jn!l. ta:tlt irl!Y".-.". brdan E}'lUL EIIDUUil. lladur hlr 3(1!i',2 100,.5 mile." Chill a !lill] !tall'll'l), I !I't a. c.II.iclD.LII bl'J.U1 UR11In ~hl!Jl]lI'hal re llankl:t etta. 21 UommWl I:IfI.. b~uI l&fl IlIllIlllUi :l, Til llJ !:n mu... netice il h nmlllH miimkiim gurlil. :1.'1 !i,2 hi aaat '7 &0 II.Jr~'lJla Umtmll \•• Iltm.lllmllly. d.i.)'.:In I'l mllillar an lumgr{.'II!!TiDdl!: bulunm lB.!"!. ric n.b~da hlr IIJ'Q. .. ~. t.1&. melrten1:r. ur,1 !Jut !iU CIIilUk: LI.n'ioU! onU<! k.I G. D, kJl dlr "'1I1I,.llor, hllllll! l.Iuht.&n !WI.I F ..]c. miInDC!., .. I .Ill !IIrmit~ r (I1m:JUr_ niger tllTaitnO J ~yltll cumar· IIILVUZ 'i!Jmn~~I'u) ~nlli1de Inle,,··J.! ~~ ~. ili I:':!,~. m D"tu""!I'U'WJI IOL'TII.~ 9jllN'J1 (!lima gijnll ut ~g tal giinU. il{;ll!dcc. MDra II lo!t:J.bI!ltJ,,~um 'tll1lmIllCl'l MO 1o!1luk M.. 6)..1 ,~B,8 r.,IUUi'!IUCrdl ~. CJI. FilUh il~aJj Cocr'f'llhp~ QoCllb'l Hnde bUlill'i ill,;e ballke.lllrlrllUD ~IjI •~ nl!. IIdlilWild l"'illollYlI, !l.II.hl1 yOltU ~ ::!(;l,l 1II,Zlh .lIn moll. na "1I~l' 000:8 b~Di! u:!dR. m[1d Genii. ~1Ii.ul!r t'l1:zamilHI}LI1 iljtlriudyl.c r~Vk81 ide bir lQ.plantL 00,5 I~ID F,rlll'u..... MIi~IOp "ltllI, I II· :I !9/IlIH.I ~Ilmlll't~!li !;1I1!i1.l, Slid B13,i 1I!Jo'kln ola~ Uz~~t:nlz.e 1P![!lordu. ;): lHtg,rak 1l1.l!;:l!!' Il~NlndLl kODUI 101 fll..!I:JJ lllil'.II.[JI, ~.1o.f1.ac!IAi II mil UI' 1.. :I'~ 'ylllik l!!i! rilb"rt .. : dnoyl!,l'L~ ...k hi. l::l.:l[) dll. Bc,ik ta, llc.;e!ll CLhilC- uliUt trr. BIl tnpln:lhd<l t""" nllIdl. IiIjO IIlr ,um;l/l n. l'I1trrllJllll' nUmli O~IIg. ll~~ merkez.;lIde, mlln~1n~1 lIo:Zmfl.thTrl, Arulll'l1m !IiJ<lt Fly! lll~lk Qtml'k1.e bulurl.l~.n k.J- 1iJt11~II.I'iI ,'112.(; 111, f'I~ !!Ill .r~n!~~r.tlloi .i11a.rDllnl1'111'- llQ dll FlIllh .31':..',5 hlz!! ~~K~' g,qli,)l1l\1;.II ml.ldnl! Ilr;csl KceI, M. mltAni.n Ii!' b~lr t:lu1~nal:.a~1 u.11<11111.., I!lli I1(J dClIll!lIe.r • oa= 1 SamQlrll -------------~I t8.rrl )'''II!!I. gnrl ~..II~1:arlllm. iI.:ri Ilg but lk: tt'lerkl!zlcla~dmBltt.arlir • na·lI.ln klll't.u.rll ""llin,U2<!("n J;~.;~rnj T('lu~1 id3if'C'sin;n rll5ll1o!l~ loollld,_, do!:, nat IS de Slll'ly.er .I11;~slKi'!f c~ lnl bJ.ao;lm I:; ulmf!J.1 tel ""rhal 5111'1 Ilnplc "Imlllllal' inlUll!r.,1 ~, [I! a1!iIl;inLl .tu. Fg.k t mani!l~' IIIl Hli II~I l!l"iI.lI.ut tUlrp -"'nna ~.;burnu oeagl, ooafr nll~llIId,1.. 1:lt.''''r;i.lIl bO}' otu r'ILlIJ I.yill!. .'"nn.dl "0 bujm mll'lill r,lmla 1I.J]'IIli, lulu lu , lull 6oJ[ l ,l'fL(.:D.:t& 'Dimlca ,LduIltU. b[n.. 1B ~1mI11 1 1!!iII lID) IjUU1i-ll \III illlmll!lor- mln.r IP~ nill Till. l\IU~,.i:h:-m'l! ~"lilY'lIIilol! )'1I.TlL. ~rI !Io tj rut m\l~~8«1<·rjl\l .. L1Jrujlll I",rmrgn 111111 ~~'F111a II LnlDllr. VBtieVt'n,_' In.I'IJ"'" A.nPIi ~l!ID.!ll au ~nal\ brlJJt~ iT k .. h.a.1..,llUIl.i11l:1 mlli Uri d<J •• B~ il.lhl,;le blru dilh.il IrQrj~", RI-' .au kl rro> ')'.,1uI1 ILl...... ~i lIioll']:IJ:!'J! h- lal:il. 1iLu ~n",'l! bl.z ,)'11 rul r.n rlliPi li,).'1! Glll'm.e '~.IIIrk~.r. I-IOrri»ll!oi' 1l8mlli~f.'!~1 n"c I>~(~ o;'0!1 Arut.·nJlII !3 yoltU, L1_ dg"lIIr~1 : 1uilk "d"nll,."L"kinr .~rici 1.'-'1111 "rhf~~" ulJ!l. .. " .IlogT~ ~_ lJ.ir mf'II1I~"'1 ~Ik tllUll" lrul II'''' ii;<.:mlll'llZoi! D.l<hk. AnnA grll'llllL W:1n~1 blhlirmi~ dr. "[,,1.,,1 id. rWln"" ~:.lr. kIIHIID':;I) nWl :1..50 y.tllk.. nln 1<;!II.[l'ta.ll1ma~l ,'('~lnl It(lo~ ~tl1l" Illl' IElu, t!!nj ltD I I!II II'. 110 1I!lll' ... 1!3,iiJ h~ k.i.~,.,. 1!&.l:1lj.\J. k..,.J\ ..... II( J.j. ~ :ilgl1J;:lll!l1Lk ltv 'clI; Orr~ai II 1I1i,lln!!m~iJJQ'!I Illln gamJ nI;,t'!l. If.i! IEUIlII.I ~~j'lt IuiIYlI !tIm II) I • itlkrl· YlI.t:u:vJ.) 1111yLi bLr £IIIk 1!!.kDk. IIr. ']"",11:'" i11" ••,...",n 'li:iyo i~1jf ,Wi!JUil Ck!'1l...w.~ljnrn.1! iTJI,;IrIII1]'i> IHl oI.lLlrlk. l~lJW1CiIL1!.liJl.TII ItlmllJlh'u krt tJungnlla,nillC&II 1I19i1!11nL IIoL"'<lm~ , r"kll lil!m ile 1 tWlloul dl 'EiJ:: II1UltlllllvJmw In(UT.f~~ III 1110 n'iIlI'llIilIl!IIUI'I rillI."~lJdl:l'jlln. tltlr lh' mlll:.alma hIIUn .. i"I~ \'1 lili ill,) li:i me~..,ut ",I.JUKU .,,U!~"lnd.kJ ",15 P"lcnYIIJIYI kWri:JlI'_ ,tdcC'd!!1I..blllfmll),i;I. !Jr. Iilli.1I I'·~L"" II.dllililrDIIlrt.di., ,Ii~, J.'tII&lclI"r PoloDyo. r~ !!III ~'JtlL'I... 1'11\11111' bhlllLllnll'l 1. ~Uk~l IlK . -lMn'l 11_ '<I bu kllTt.arma am .. I1),<!.m 12.1 I;'fitlLrl Tehl Ulli'lkm mlld .... iI II"di Eli •• 1l1i!3! , •• b.1 .&II.r. 1)1• .!oIl VII Sand ... Utli&U.n1 de. D,U"" Ihl" I.....d ...... 8"r1I~QJ) bir IlirJc - ~mLlmr)'~!l~n gtt.ll!dl. .HlR.dllloe 6~1 hUll IIlml!llll" I v!!Im I!4Iip Zcmgul &kt.. yll.tlli. dc:1l. I(]IlIIL d"r.ha1 mall k"m.,l.'" ilL ~ yo!! plJp ynlMII I!D... • llJ. 1'I[IIhII)ulIIil.e 3 gull. 3 ),!::c" • raJlJ.IlmD.yan 1I1f1mtilill', nInli ..ddo 11: m iII~"&IIlJ iiU". l{un..rdd'llhtIL ,)'gl_ !IIl!.mur • .Ayllk ItlI' ltr:n;tl: lJii u.. CUJlIrl1l ,1IIII1idl!tJnd!lfl'lIrtIJlj,~. n~. !l!!D1t..~ 'i!IIbldai d l,!r'Il,,1l1 filu:d .. I;Ln Idr~!lot"IJIIJ iil .....1D\I)ri. F'ilJkilt .til. ¥II II!:rliBt __ tt. !JI"'~Il.~ 4.8 l!i l'~~. TrlYIlIIl.c, Nt\'Yl!lrk ~~lIl 1i.gtml. CI'I'In.Ilkem ~~n d~"II. g&"ndJr~ >ltv I.huI!lJlLlD 4I.J1DfL.& ,... m&I bbul el!l.e:r. dw.:Jl!l~L IIJJI!)'tkl;!ft ml n~!llr mlilllk «B ... 14:•.dl 1 In"IIft~1 mclili!itl b.o. k .. 0;.1111 r~ m"!roil !llItlr:!k clm.dl[. r. J;!t'o" 'by :tEl. VIClkl E:UIl lLi.tunlnd VIII !JlI 'Oi i:lUrl mao .bmJro. _tlJJt ItN;Iarru 'VI !lILt' &AU] mll.hk~l'Iii!l g~rm ..i:'Ittm.. FIr II Illa Cmn.lmrt!(ol: t I:IJIIIk ['mr~tl!1 r.:li!ln~J bWDtt. l~t'I \lent iLlnimll. kllm'lL h~.)'1!lI rLl k,~l{ I'IJtb.<lJ "1l f ltlJ.fk [VI, _hJlII" l ...ptl~ 114M Kl:lrIlg OgN.IlIi:lrLlJl lIer tllrlll. l'thtLw" , i;l1IIl~ I !I l!itylltllltlol!n n'llIt I>L mtil!HillllD lIunra 1>,''1'[..:1 BlI.I uu ,g." !i~1 , tJtaJlIl81 i1~ llll<llr. :M.IlIILi!lI!lh(! I oILO'I biz" Il.,ynLl!!i 7.o;rbnyhga VII ~dol!"Pll /I"'rp
Ein. lok.

bLlCTI, 'Osmlll'

"''''[1.

HU!I~yu, 1JUn..:

a:

clilani:JU1lJ.:l Sl>;'TU.'Wl<! r !,I ..rtnm 'i:oM .bowl( oldlolglll mllltilrllllul", .:Mlltlirlll (U :zi umZl ;I, wL!;le) ell. "II &em IlilJ!!l'bilOc'!IIl"11f11 bJ:r 1!Ia.r~'1RIl. !"tiJd) "W,B~1.l!.lnt in.lll!llJrrlll· rJ m!.nN'r.llIIJ.1'1I, IJfI!]ll},FI.CJlktrrlflF. tin L~~klJ etmd::t~lr. Dlter 'In. tJr. ~IlL. UIII' 1I1l £:r>k Ikrilit. H~~ R~larll'i, 1t'Ia,,":l'!ld'~ IUItilrl' 'l'II.1tii.o li.&kerl .mU~tlblUl!iI' l1'lIIg(ll" :U" bL.'i' k 1111,;<1], ,.lm!!H. rlrl', Allke. r Mudl"lI, 1 A.A. (Ulllted Pr I) lll"l' ududundl toplll:[lIl~" blldtr" LL1n{. b'j m"V;~lLlJ 1"1kI~ Ulrn'-lI::~e Yll _ Ylltklll mUlJ'lIbLlI~lI, kll.nall:- Jen tllmJmJn bill" 1-tl1, hm .. I "'"nl 1f'Jh[.hl[" !.>ll"m~1l Ill- tina gon, YugDlllEn,. hudut b"'''' • o.§~....., '--tt! 1- ~"I He I' mly.el!l!g "I I"· • I"r ... t!,'ID1; iJrn..cktl!illl:l"t" l!:r.iJ:ldq ~~·r ... \I:,n"'!I!UI!:riniD t h ... nL ilul ilrml!ktDdirler" BUDd 11. £.~'>'I'llBo:!!i!.n I\IIlU1 'llIIIltlilliEWl" «e '-~ll'n" m... .h1r e 117!lJ1 tI:w.Z,1lJ. {Wl'ilL"I)'JJtllli lnh r .... ,. r ... 11 tEtuE.lfll TitD F<!- baliQ. hUdnt b&,l lIin. d.ovru Ua I1ldl pJ.l1Ig1 llI!tlcl!:8ll,t> ,,!Sr.l- jlminl dcv,nnpk It;Ln p.u:bl: ._le.m 11!l1!li:~ lb.!I jbtlYllt 1i.1JJy.. mt' IT, rIIlllIJlll'~ln.ca.k t.rlltdiL1:lt Di:l'l!!til'ld~ dC'glldtr. H.Ii.kJ.m DI iii \'I!Il1ui.n.ilc.D lIlg b lIedI1:medlg-ll1t. I lWV1UlI.bU' l.'II~bi. IllllotIJy.Un. kanna] 'lIudulr Id, U~iR c!a de IIIaI'el: oiU!lm~!lIr. rill Wh,t( ~l'Iikclik. ~-.yWLIJ 'VI' mllin ~·t J3UlgBI'LlltBD.d.ll R= br !laR'tI.Al.an:n hIr£lutll!rhd d!!!! HUn rll_hllI~1.l Lal.tdlrtL~ I:!lmhnro min If>plllOmaldl r.lmIU bIJJ1in- RIIIoU j~!!I bUytll!: blr hllVa kuli'lhl~, {11J. g~'ilLll!.!!lljnil'. Tnh!l,ldll~lL'I lJl'" mlolb.Il.HfDlIUl mvUZ'· ... rtJ kll1l~ C l!1.va-dl~~ olduk~~yr:.n ~ ... .III}'WDUl .Lul,LJIJ1lIll- bI:n te~\'lk etmmk. ll'~ ou;go"tleu.- Lan jy~dlJm:t1i:ttdlr. A Vi.). MQJ1 1I1'18,tl~ t.l..W;l!l, h"" ..... utf:llllO- iUrm{'i( 111 ill yaplJ!Ill jll"!1'p iUL4D- !l<mln iliDn flJ1"I. pi 110;lil11411 !fenU, maUl 1IL i>n!T1!/"" kim bll.,,'l!o tJEdul.fllr:JruJ:I .")'1J] b'l:r ,tI1'C olobW.;>:~ 1<11""' lln.Kll.. LlIlJl.k'l'[or I Ln.hirl ~

h dudund~ 'oplonon Rus kuvvefi
IV
ill.,...
L" .,

ugosl

Dii,ma
1m
Bl!.p~ HlIlII:

ve'i::~,,!:e
I'u

1000u dun
11

yb lide

y

it

i!hal

)"1".

l.ir,!Ii

ham

IlT dDgl!D"i!

t.

1:1 bll~lIIhh'lllillil'l! "1U;g~ 1DJI kJ.n.d.n.lil kar nniJu I:II;)d.mblar. DIIDlIl1I Id MI, d,).·1IiI bY-

d!lVllm _ liIUIl1!IupIa.nna yapll;o,m. ~ua 11 until.]' inuollnllil bi!bl!lBl~" bti:ol..:rllld. I'JIIl1ltmlll.11;1 [b;U!ilJ.;:rnnda JII.i.IU' JDIli,j.'m1ar. JY. e. k ong:1'1II,m In" .. ~u ,,0 .. udiS JIIIrlI Ii lr I ilim ,tl1il.rmQ.lI l..tedi"J 1i~ "'''''-+l DU1.flh.llpIairI, 'b" J~ • binlfuo.m~iJa ld.ucu.'yU. plU'_

CWllI1IJj'bo.flgru hm t lJ!&.n, dlln Ti~ BllllnI:iilIb ..crdL~i JI'!!;FkJjj,rl..:!IO'ri f1:~"ii"d. iaf.-h,.1 k:lHl.rla. halflli' Bl!ldkl" Alm 3. a,. $rnUtIr. L1l!1ntl. 11' lII£1I I.., YEidllIl itli.aUl.t f'i!ipmllk ' reo oiIhl.b. -11"IIIlInI 1c1'l>'I.iI 1~ 1:1'.. 1!I'kJam .1tcUl' !'u-mlllll, tnraf.hllC:II1II oeWl!!lL II m..~ AJt..I.}'11U. I!'fi......lldb' l B:!:ko.bll~ 1I-el!'iI"lI w.11fP1I~£'TI. Cb'~.naJ;JfimL,i;!11 g(I Iptl .. Dtmiljtl. 1m,. Trllkf.l"da kIqJ Y~.l talepna.mJ:lr:r tIlJ:J:i II~.' km tAl.blk",tl lIJl!otlp . ~ tan jUl:Ui.r~1I Tdc:an:t 0Ih&L t&r..... nnmlDora ~lrD ~~ ~ . ~Ilk fl~ kab~ !:dllliD~-"!! ~1ti.IID.til. tULiHlIi.ll' k. ~'IJ!, 'Jlllz mh~ bUfIlnlrril A.nluudlll nll.illL lW!i±a.r _ 1IIllu:lli!r. '!J'~~ !;~I.'Dk1U'. nlan koZlillnjanln dDlIn&!tnlll.ul @ndl'llt. ~I!n ta.l!if I lerini 'b1l ..1m lWVel v

iii'"

"....m-

IIIIbFll!lleyJ.o 011D.ncij V kI Til!!:"IJ'ct Ooi!llll~

III

(!~

a

_b.U

dt,c.

:J,

,llfI

j

h,

a ~<T"

, ... ,,.,/,,

a

-

.,._~_.

ui ;.n ~

D. P. nin dU.D.kii
t,opla'!Dltlsl

Itm

C""'1I.~,

.1".

:t:rafl,ml,_ ....... _~i

,,,o!flkn :

tekUikeler

''''If

mn

.'1.

t-----------

Odemi§ 6ilebi
hAms
..

~!'

Acele Sa Ibk

.Araa

c..

.~,_g

rS. ..

Ottend

»

~I:m_

no
1\

§Myl!:) l~nllm ~l1IImL!jUr:

ILnl'!al'lllliillrl

dllo'l'ct

cl ,,,,~,• D".1iaiI

~,,,,,tz

1. ~

linden

:i! -

11

ml InlJl. ILl>! ta.nllll. yllrml! Iu", 1m l..,aA, >,,,II.lno:III11,1 )'dl~r )'e nlckn 1:.1_ 1-1. !d/lH!l 11~1'I )'QIH~ •• O"""'I~ l-:"I1II.lnl" ",[l.. "rL~. ;.kn";(1 b",ILlJl[lIIlkc.Jd r. 1JJ~ .B_iIID. AD:VJ:l'II. rliU II I~III>Ll .... !l blo! li~dI r. ~,\ ft nl.'Hm f ..."l!iuL V ...II II" TDk.-j :J3.iIJl1IJU Or. ··:o.R'''Il~l·'''c'·r'''..t'&rI]!;'· Ltmdn. l~1J!I&r.. l.!iIl!JI\lm1 1lkS>JJ.1 !dUIn rtl !yeUIU ,J FlL<.a1 :jL'rill .. lll n B(JT.!:G"1 lo;:l!!lnL mil I :~ t:auU Nlu. Bl1lnLI1.l !ltn~II mrtDh]; II "rllllJ",In.1tl II l\nnn (,;<'lII.llIl Od~if jp'ml" lI'IlJt!I,·~ T~lkJk \" .\..r 'mil IIltairl 1It1r::,tl ,,, r,,\ul 1wIk.k" .. 1tI. lr'lih UltlLil.fili Um'Jm ~lIhlllJ U Jj,Jl.IIo" Unbl 11",..,., [ Jj, l1lJu11111Ll., bllhlll.mU.tlJf. IIi!> g ,1(Jlnl*"l"r Bu.kIl1l~ Mlhal r BII ilCl 01- Ann • J..','1n .llIln I JIll" 'I( fill. l,tuhmLlIt ~ lkllJl LIllJlLJm.llzhll:. ':IIIUOft 1.1I11"1'Jl. lill'".I:l 1 dtI ki-ntllJlI:l, r. I, u."11L'~ izaJ 11." 11 1[1<.1 1.011' tJUl.Ur, rl 011- Kupum Bil" \\'~ lI('yrl. rt.- 'IIU ~ ...~ l' IlI'IIItm kIo.L unm Ji.kt' • . l!i.n. lInoJi.kLlllhll "I~"I r 1)111;:(- .Bln_1Q'lI Ut~' t DI - nilIII'! ... p 1J.;LJ]1pu~gUUk. IIuptlUl " "l·W' J.'!lUlb,:1l .llt'yu.tl ll~' (',"nhIH ~lc.... ' JIlIU. 11JI.: \lI:mul n 111) UI1.nI I~nlll" J J Ii - Otl"ml If lidllnln IlJ,bll" lJl blUl y..,.1 dl·Jl1.,l~llIkl r PJ l) It 011.1.· 4 U;1l't!.l 1114Ilunn. Itl n:I&\l "L}ln. }·ueJrtJr. I.ii. I ~·oltlk .. _

ttllklilr'TIolUD 1'Jg1.It'I L1aklp etm"~~11 .. I Ann .. lOam'" ntc k.~pt!PI1 D .. I 'u,'Y •• )'n~t Illlkkllltin totemll LI1~ I rn.U"l'lmLllr. ::lIl!Ihlkd'Lllam'" lMIl dlJ"d{tttl"'r "',-rreflll ,lIkll!!lEl" I oClk'!Iln"J1 1Il1nrn.~tlr+ , {.Ir hmm • .ktllihr Uti mlillll.lt!lM)l Anna tL'ml-''lin, n""mlt j;f' IG ll.. t.IrH:d~ but d':~I.IlUdltfl.r )'1I]111

til!:>

HE
1 _ ;/~/iIkt\l

d~, lm!sJ&nnaa tmljll. IfIj. lunill":ll'ullmLlr. IIlUzG\ &il"ill;!l.
mI~br. Fazla

DtllmU~tul".

C'nlIJm& ....
1l1rt

UuLlb.

I'~"

il S

.tZoo~dall
Il,.

m

YICc.· I Mllilurlu....

1ftl:r-J1lli

bAl''lImI};,JlUIt

II"

Yeni Sabah
Kr.. Sll iLk 11. ln~.1 l.~

nn.,

1. lOll
rifJ!j ~"O

1]

,oc! 1Il.00
JltU.lll

i.am Yfllla llUl ku "",_"'E.lJi.!U Jlo!!r1nLl"cl1r. ~j,[i!Ir_ iJot!D.a1rl,mul ...u.lya:.tJ ,. Od"IIU&IJk
..lpLlr.

r~ •,.-

1. .ml ...

N~\'}"o ..k J ~Ln n~B11 «I )"Ole", ifllJbuJ rtt<!r.

;2 :I> 3 ..
j,
'I

]0 )

J' l!o

~ &00

auG

yu~ II.!. ",IIU r, rnllhwlftlD"l1 g>'l" :Ya.R v <J<lWn F<:Jl'lilI "'ln1: [)lulU tla 1-

11 ,... ~dLL

t·lIIlll"U"I"

L'I'll.ll.r.lLjl11l~~ll"~llr.

Ek¥kI~~!r r1 ;j;1 tJl:ylll1 iIU 91JJ !lnll -1.I.ltMId..n. .hmlo.gl\lIlo ~_ .• .:t:II, ~ LI riko li:It.a.nLul1~ !Jw-b1y!:d'l lruLl",. [1tL1l1UJMII. MamIM}'WIJ iIq_ ~III'" t.i& If p~I!Llr. 31Efir\1I-IJlo' I h r hili. kQrn.llljfoliln.da gBrwr.IMlr. :! TI.lIpt',rin ukllr I1lc<lCtuplllr) It kllnulkl to;;IJr"I"'l'li!lI .k.Ul~ 100MI'll,n Ir IJ!I.!It ,!,1I; lin, 44.,. kum lIII o.rmcldrl. i1:l11d '1-t W.JIm.n.
• Tlln

2-

Ij Odrrtd, I:L'I'rlI&IIIIn ~II!I I<1l.1rL41I'dW. 'l'.... ll'OlU y k[rI'lJ'llWdlr. t ii.iI. !arlll II l mali:l.) (I 6,lLrnl "m"IT1'1Io trio! h .. tL IlJ;JU] .... ,!iil ~~ LJ!It... lu!:z.u·Llklll,rlL 11 llllI.K1nll ~r~t.I !U:1l"rtrur.. l l- j:jpnlJLm, Iilltlunr!Ulol!iJJLI'. An~II.Ic. cQW IItIm-.mul.Ilu. "fr"nll~1 b~r bfLd~l!y. 1Il~ ahI.Ii VIII'm~ok I~lll. IJlj:ydllnda IIl'I!tfIkII ~. O<1l!1hIII~ I'''I~ .. lI\a.I~III.C1nl U b'.L l"ru~,lL hlm.&~ .... hili! ~.... C kolULrl. :'::51;1bin UrAlliII hu. .. 1.io b~l.i WIg.. WdLo.llU"I'rIlo m~rillUl 'I' rllml bill' lflllldmldl. 0 ·mIatn l,u,,"n !Jl!'kUd Illl' Dr lu.uyoC.)"1Igoll . haiUUr VII II il"I.a. ,Ir ~..t.luJ j)JIJLJ.:a.IIUr, L&r1lllmllU tlill'nLr L ttirl ~~"It Ll!'. i Y~l SAD.AH _ B~. li!";I 'ru"II..I'l

60 THON UNE
C.lIolllt, \I""tl'" I ",lint.> hlllU,1 .1.1\'(1 Iloa r _WUI
Ill,

B

'S


I
j

~,

•.

~
Jmi

lI!10iNE
I1Uril4l" ,

min

,. llAD;
Coonubl

GORl'HON
l>.. Il·Jl ~".f

a

ih'nIJi. UOO' II .VIIA He
aylill. t QII~ ~CI

Ki"'1

Eerulll
liiIilm 3l1li11 liiDII

I<r.
" •

Boa •

;~'~Lo(~
1M

.3, !I.,IiltlUI AmurLlU I .til

will .N.".Ij, .. l, 1;,'<'110 jdu" ..J• .o I IIE§AIII FEUI V(JZ.DMCOI OIIJIIIIIIJIr I iit£NII Ii II Ath ,~",lIj~

a
:l:

12<> t-

T

T
TOIlt.

It h~Ln ~h...tl!ol In l 111111110. UtI! r,..G .... It J i:llF.:klm/i! (I] I k!ltlv,
l~f()nJo;/ll~i) WlIl.a.rl/toll!ot.i

la,

I'Iln I~Lmll!.

AIlDa

)'o(;>ll:":IJlUtntlllll. 11

II I I IIUf-

lIIrlL

~11 n.;t~ Cllm1J,nl.l!'. ..

t rl!ddllL VI! IlnlUU llll '.:1!LIJ'g.. ru:z. Ali; YH'I,llIflf.Im ... ~ m: .. L[n! loll-

;:;rll! ...

d

I.

TIiJLoIt

l'~ k..,J.lI.r_

y.uarlruloolll . "I),

!!.L 1\~'I'!l1 ~. b'IJm'l'Il1ll tt·plk p rll.uJ .. ~~ ]:"U.lt IOIr klol, mo.r o),um .. h .. JJIl. li'Imcm~:It.iJ.j, :;'C.

bla tILi' ...lllt ~ IcJn' lJalabI, -.Id '1',,1 &i:.lO.n Iin!l'~!i!llIlA\ i"ruk I!Lu I Ilin .. TI! ,,: ,jJ 'T1l1 t:

~1li11

I!'U"'~ IIHll:fl:!:.l!.

,san

BUd""''II! . illar

~Ii' I Iii\. Il:id..ll

!;Dtf ·li11
~ :R.AD'toJru !I' F! OGlU.1iDI

r. ~~~;;~ii~;;~~iiiiiii!iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii~~;:::::;;:.:;:S:.~H:;I;:.:&::;;;;:;;;::::::::::~~~~~~::::~~~i;;:~~ ~l ~I -':.rt:.'--

_oo~

':....-=~~~

....

m

Olf.ll ... '1'.10'1l1JDk: B.tIt
I.M
]f.

."1J1fJ ~ CPl!,.

B,

.,-an

AI

'.M &lIoIirl.1' l'lII RI{'.. a];l!:il"ll, L,OO Klls.IIc: ':r1likWu (E'lJ

t2ll CIlIIUn p..rogmmJ '.:110 IiftlIUI: htpW'll.1l~!lI d~_l. ,,~ )II{ldk: Op,llJ:'l!!~ M1lIJ.k1llr.L U'~).

.:U!I 1'IlI.Illa:

l"1il1,PIU'UU

(1'1.)

ilUIJ M~: 1Rem&I, :Jvla n tV. Idllu 1I.0!I a.Jb,:rl ... ,1I.1~ 'lIU&ik: Opl!ra .~.I'at.n (PL) D.IO 0,,11 .... tm D,.Il, ~~I II.lt.imlillv (I'l) 11.00 :lhn npDnII, i.};pm ~

32,10' III. I. ~

U.I8 4~

;,00 KA,p&llI,l'.
'1'1 ])N¥cIm

l'f,N ,lliWI III Vn!piim _00 M. II, AT"'" li,.s(JI

m!. NQp&mf,

lQ,OO Jot. B. Aya'I.
1',)0 ,:Io[Ildk;

lUIiI IIIULfllu Dt.fi. ll'I~ (ft.l KOCI.lIlfDlIl tllJlo'l'~ ~~I lII,t.!I :IIl:1l..dII: ~ (PJ,l
'I'll

.

...,

y,miMIl BJWQEHM'J

Illilifirillr

'lUI5 Qt{mllifl Burfln, 1m TaJgilJl 'n IO'.OO'~; ~}(jll" 20,111 Rd)"o Olliirttool IO.M! rbYt. bat. IUD MIJ.Ic1k: 1_ II.I! ali·J.lt&m y"tb) • 11.011 n..un.. I al \IIJ:I !II.~.,.n Ilaa;: ,13,00 KI.l:iJIWW ,kDl'lIlIIU!~ !,l~Wl K'D:!l1W..1 11 1111 M.tWiI: DIIJl.I, m~ DPJ. 1, K" II. A.1'1In \"II &"00' " 11,l1l(I ~ U Xl.pL\iJ,

Il<f"lImlv,

arm

iii..... ,. IJii.VIlan

lJEIJ'OOI.U

KAIU.IIlOY

_ K.ltDm.Or

OZEL
ANADOLU
(YUVA, ~ U.K R..nt
lIII.II

LtSESJ

----,
tJ;uu.,lIb1A.GA.

II:.

Dn'.umULRAD"YOI~
pROQRAMI U"ln Po~
. (AIIJi!U'I. '"

..

OR1'A ,,_ l.mS,E)
-

ok,uUa:rl!, ~!IUIJ'c.nm1Jl,tII, IIpliltlil~rlhl !.!rllll fI,llcelc. IJs t.rb';l.taU lI;uV'l"W 'blr 111~ ,~dr.f, ICI..Y:iUU' bqllL1D4lhr. T,Il: ,lOIS!! H.llYDAM"ASA

Batlwkf, IIIU&1Ii:~ DPI mIl:.lI1 tPU 1jI.:IO ).I!1Wk; K1lJiLr ~ Slii. 1;:;Ik. WJy. n Pll"i.hILIl ..!Ugnd.,.b.o .NfoID' (I'l} I~'OO ),'IIUtIoIC: B~ tal'kll!er'1 (Pl.) 1Q':1I JWI1lI: ti!l!l'~. Hyteym: "nl.;rOliWe:I a-.r I,ad l. l!II~pwl P"'II"-.cv;i ~!!iiI!r ~J1e;r JcillllllUl i! k~nlJ M IMItIm U~!ttakdLr .d1Il!n ..,..LII.I li'i!I I!i!!:el baD ) :i!(I'{I:,t1CU/iti S&h ;:I' Nl!kytm u!uu '!i!JII!::1l. fIllnll.!!1ulnl I4IUD liO lon 1f:1iI'"oI If'LrI11 04unl.rmm ~Il IUt 111 te lQ,pAlI IM'f I!!.IIIllU tl_ !hal;fil.l yapl¥;;1lk:b.:r. :nil: l4mlnl-tl .. _ :bnmlJUII lilrllk 9 IDILIi (Sad.ullllll. II!~I 'w 11r. iIIO kuru~t.lIr, SIU'tnIl.!!IIul bl!>r ~ Tu!!Lmil'llq ItombylJndll. j;~ I - SorLllmUID 1:N!!lJ. )',,',M rw.bUll'. hi14k1.1.l...rt.n ~~_:u K!IB "lJllI,ttlm 'till' ID.&t .Y¥~lIn. b4&r :Ll.k. .RLtD lUlu .. LLmti Atlil blUl!Q, m~:ktllirunu muh,tC!vl Uilillt &aJ'l1EU1l :1110. -IIOmtr cdtNi ;j,ftlcg pi' tcm1nll-t ml!ktulr.l

III 00 p~o,

&~l1!'l .... 'P:rQ.Il'1I:In .b.1:&nbUl)

...,1.1.

istanbul Jandarma Satmal ma Komis'yoDu Ba~kanllgmdan

i AA BA
Vi.desiz tMiIiTi1.If
de Uframjye kBJ'.a1!lQD. tali1nJUer,;
(j

Til C.

.1:--

l:L~ap!1iJI'131 Agu..stos 194'0 'IOek.llieiD-

\1'0;,..

Jq.. UI.e,
J!j -

Alu B.,)

mllyll.D& 'i'1!rrm!!ll!r1,

(un"

C5ehM.1: !SI,,..,.)

\'.dl.l1!!

11:1 ym:'d1ml1'l&JJ

6-~ 'i! -&.>'I.J'bI~qlll o:lllr'\i~th ,I - '({8:llk ~ , - nJl:lt ~[ ou Khu YJ.l h!rI ..MaiJU. Jill,. Kollu,jfil&; JU.dyo", ,dA111' (1m m:rh)'1I.G Ont P-.-of, 18.1IlI:h l'h:

not. Uacl'l1lelll.)

Il.oo Milrlk: 0JlUI. lI'1'crtUr YiC ,Lf'y~,," <.PU .,~ I'!~~ !FUli dIleaD , 1I1!1rtJll,;;1!i. lnimlli _ .. ; NII...... I:li.lerln rtJImum: Kill ,pyt n1q1l.lla .. ttl: T~m a IIhmlll' Git'l:l1:"4!; A~C'I' !l!i.!:I:-Q fldcat: (MnUlmO 11m '<'0 IN fl!rd~ g1i1~l!; b.!llm rltUI llU~eJll!lt: S&J; 1oUruI-

1'"""

:25.000 IJm Gedi.tde 202 0', Uesap Sahibi Stililj'Jlum 10.000 Balye'de S08 No,. BOseyin ,5.000 .. Gediz'de 513 No.,"' W ezibe ].000 ~ BH:li,s,'de 10M No.. ~ Eknm 1.000 ~ Edbne'd'e ],319 liD. u ~. Zelan n SUO lJ.kti:pr:ude 7041 No. " Arif 500 " Mar.q'da 414 Nu. Ismail ~ 500 "Mut'da 24 No,. ~!ebmet
<I
.j

U

ifjj

!iii

;q:

iii

,..

5

Bu:n1art1!s.nba$a2:)(llira
Jt.Ilrunjy,~ ,de mnbteUf

He 50 lira iUu.mdn. 4!'i3e.det

,;;:!!bw.!Jbr.

lieder d.kjj

!i1l1lB.p'

l!Ifl-hlpJe.rine

p,at 2l.15

den jUbal"e1i

(1.2800')

Klymetli San'a.tkir
.

-,PO ld~lII;.: KIf"T1Il.<1 IIOl!l.:!l~: • Re m.a.jfcn Op, Jltlmllt!-~
Bn.Il.mIIl UJM; 'VI~'o>l97l~3~

"I,

'

1'-·1

23.:ro

J03tph SzLgdl (PI,} Z'il.u Rllbuler !~,OO Jo.Ul%Jk; I)IUL! 'mft~gI (Pl.)
iPntiJlnlJ1 'kapanlg:! kl I' rO,!;l"Am
TtI',~

yann-

r.DRI' I
NAV·GAZI
TR:EvtsO··· V .ap1lrll
lSKf.NDERUNDA E,yluM:iI MERSIN
Ye

( Zurnazen) Emin TANINMIS
San'al ha,yatlluR 45 .. in,et g,'d 6ni m'u m 1i1l88'ebetl'le
'Hc:m.I:llketlmil.h.o namdu SE.S, 8AZ 'i8 iSOZ IIlU1i'a'tklrBanmD btka.ldyle bUl;niieaMn'. Bu te.IAaIMc l600ytr bhlKU r;;aIl'atkJ.r1:a.n.cJ ~. Dyn bdmle:rhd 1tl1d1l."Q1tk btlrlld&. FlIfg,t P[e111 bllyilrk bb I'JiIlI'lu'k1e bllL~A Innkmak llil.adl,tcr ~tmd'EI VlILI19I;tn:. N(iil;~ ge-c:l!ye i~ttrlk ed&CdI bll.lJlafi:i:rm de<va.m1.I.~bk_ ~obz,il.&kI :m~W IM!IJII" IAfllll'llrm ill)nnl, geleee .. h:ld,h .. k "

Her yemekten son'~a ~uncfeJ ~e~a di$l,erinili Radyo/fn DI~ Macunu' ile
flrca

SABAH- OGLE'-A,KSAM.
laytmz_

.'IlI

2,

MARS,iL V,A 'veCENOVA
R0 V

r

C0

Vapuru

BA

$

L

A

D

:I. -

IC:OCn.mArl

blJ'lkb:

2: -

~.

rIOt; oS - Kt&ld.1l I!I1r"nko.l{e'l d~.:.II; _Ahlilkt; j - '[Iii[ !:iiI' m; ~ kL; .5 IlZaItfrlytt:: til V..r_ ' m~: 11'111 Jdllm e41~lt; ! - CUzd konutm.; 8 - T~hl'id~n gll.m'lrUl
mem1l!3t;et,

r:

,iiii.n;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

kl,kla IuIbI!!r

mqlU'1ll
Il -

mlJ1~UI"" rclJI' , Tan,!;, h1tLl>bIl!. e!l

z-

"

IR A A T B A N-K A 5 -I
'!I .,.

T C"
".'

"

...

v
D' I A N A
81 ;E:v!l:Ildl) IIokleIllllJ<!lUOil ol:.1p III NA!'OLt Eylllirut

ST
Vapurg
W'I. 'II&t

HAC,
1-.18

Z
Afiic. Efendli luUI, ,HACl

ELE
NAZlF 'CELEBl

I

..

UMUMI ,ACENTESI
K. L. M. U~aklarile ,lIer gi.n BltE'F1ERi,Nlzl
SllIblln[uJmam

'.

"

.'

_ ,._

"

r.

',

hi .. U._ak
MagaZlli!l

VUI1lIl'..

'II'!JI.AfII'II!uI~

"'SA~~YA:
!l K1:rmLZlI: .li'l.o01rufL·JIr,l1.! 'rl:'nlndelL

Iu.1maklan blr emu fllur; Blf ~... bll bmL, j - ~; 15 -- Kb~U: s.aJdD clUJ't'UII: 1'1 Y'!lno.k!>!i.n kfll. iwlll IIIr iL~ ..k; B'llyilk K.&YlII:: .. T,.~1!:I.dtII 0" LmUUlli ~ Ilgme.lr mln&mIl "ellr; 8 - N ... eLk Ill! BL Mt&: II - KI1a1'(]~.

m~rklr:

1, -

Tu!e)'lI:
:! -

l'!.Ir4umuZlff'l dor,i kl!"II.nIlll )I.)ljll11'. liulunlln aaYIi'! rnil~hl"ilolr11!111 Dl!l!mnUl1 'aG9il1lrrmlo, Ie'lnonlinar tmTlI blr prlll'a. bllll) lI~r ,,,,1. In,q'1 ll)Be~1IU~!l1 !l.luU fUll',

Lced.kJel!i

~
1(1, d.a. .... qyllyl 1
I'lIU'bl

EVl.

,AW::Itllill; IIl,tU 1l:1n mW'Jt.u&.m1l JI bftlltt

ARSAY1,
1'ARLA.Yl
Begeudikleri

-a-: ';

E~.AY I

,

1949 .KRAMPlB

3' 0.000 lir ya
¥UKSELT,MI3TJR
4 Ccki~~,in Imr bir'iuae

TlIrAI.Nt

I ADRIATICA~S~··A~di
tlCL

MJ!.RSn ..l'A

tdlleck!ill I;:Ln yolcu

P.IRE-

v~

(I IlLNOVA

ve yahu.d Beyogln AtlB.iI Sinemiliitl (Tu:rhol Ltd. :!joirkeli) Seyahlll J\:ceglUl

Devlet DenizyollaJ'1 ldaJ"esiDi'D

..

II

NA'" [.

-V~i!llI·G·· . .. .•

AZIO· NE '.'
·····.·1·· '.

IZ
ill'!n

.

J11 :riluci
1

SUJl'l'f

IR VA
i~!Il

Liiks Tolco gemileriode.o

Is,tanb'ul - Cidde ..Hac Sef'eri
leI'Up'lcowekledi,ll'.

uu
ml;\lCIltIl1!l.II". IIl!:kli,)'C'Ccl'tir,

,25 ..(JOO"

10,000,

S ..OOO IIrallk

1,,,

II.IltlllU.tlm

II1LuUhil~il"l tltll ....~

BtYtlUI "I a,uill!l.a
Cad. Mil. !I, TdQlltl11

0131135

l[kl'a.l!llycl~~l1 b~li!Jj, 1000 1.1, ..... ill: ,50 Ilrti IIJ'iii!iIRL!iI mubtl;Hf mIJk,L"'li'.;I1I«58 LiLrBml_"'e 'ilmhll' C.ekfU,II!"~: J::,tj ~'I,jf.l!i~. JO ~1,"!lI',u:l. :U Auud6B. dO Arnllk i'l!.rlllllnludm 1lW".Ili11lLlllul< i~lq k1rthtll lj'lJjpllll~;)"II,.ln UO"lln~ ! Ioatl~r .... d •• 11 I.:l rifLi) IH!wlllnr11i11DD Ur:1II i)r.rlllnrrl:lk n tm !III!!." ~Irj ;.kltl. ~~rlhin.,".(for r:;I.Mi.fllll t\lkilifo mUI'I"'UIl Ilmel!, ,Idl". c;iJr" AiOnl mtlr,lnt z.... llnllll MUI'IJrlnd 100 Urlili .. 11 1,1.1:1 blr bllll.. ,..~II mulul8Z1'1 .1l~!1Ilgr ir1 r II!:>!!It~ 1~ln alfl'! ~Ir ",WI numU.l1I Ilrlu

Istanbul Jandarma Sabnalma KomisyoDundan:
Ilur", D~mll1 IimbllrJml.z .... l "lleUm«!!; \'c ImILl& mlLt",&h.tJJIlYic: W IIoIt film." ",MUlDeb lI,d~l dl'lI,l!llb&lf"11.U, di~mJl'~ !.mally;:; i J.9I Jil,ylill g.UI .~I rlJ.n,l IIIlI T3k.allndtkl kmll.L!VQc.\Im'.l;ldlll lira UlJ.t l~

Liikl!l, Lirillci"., tikinci ,smd. kp,maTPb,.-l i.e

GCV
'"

-TE
"Ie:

VOLCULAR
l!iiIlDUDIlL

:!mllaf~z, malb.a.U~n
GLlmi. IIlekk&

ayl"~C:. baoll,t!l.baD~!U ¥e doi.':tu["u
kDdllo!l' Chl!h:'u;

kIIpllb ~t'f'

IlJUiL.Ltmt'!II.L UlI MI kU!'1.!11.tur,

YO]

C';i

la r I ~ 150

IsttllUitLIlG 1tiIllL!l 1J1'lllla.~~tII',

MuA.!unJru!n

il.eU,,11 J:2500

v. :Ilk

k,i lO'Y(Il IUdl:lir ohm z;,pt'l ej.ll' I:de.rl PQlI'aJ,'H~ taJ IhllCs ktJ r 1·1j.'1"~1'~Dk mahdllt (I ldIiu,ru r~iu dc:dlnl Sir ke.1l ilie ~

\'Il' I\h:ilit.:e lil~'il.lletlerlnlJl

loe.mJIna'tl 93i1 lira

SIllT~ kIlt'l!! ViC o!l;;nuna rni,lly(i)llda IO:rWilbWr. h.t~III!:(".lfi an, ttmmal mab.uld'SJi mlll,kblW!l V"ya biU1IUI IuIfiltl:. mnkru.lm w JII.rt kti.C1dmiJll. yuill GlAilr tilt:l#l!lr! b,a,Vi tlll!m! ~~ dt mm8J '&Q,tlndl!n bLr luI ... "'fV~l.l.ne klldu lro~umlJ:Z4 bU-lWlI1~. .11l14~3)

Antaly .. Umumi Nakliy..at IT. ,A.~. ·'a '
~1
An!Mdolu,rlUll

b

r

§di'

1,lIIdc

~u,be
.rH;:p,

V~

aC'l!'[lt

I'~lHl~

..... , .. U:lu.t

c;:(,hl.n ......1

!!!!!!!IIaII

olUil!lur.

:3
EYL()'L

1111 UrMlI

'I!'I'IIiNI

IJAIIA"!! NI

LtJKS, AVRUPA
~ m!.hlan geJ:41

.IT.MIUL
nrll'ari I Hliiil-ll:JI

R sya'd. ~ocukl dni lrlal yar I asker,ik ogr n·cekler memnunluk uya,ndl d
Moskova Radyosu Ti,toaleyhindeki
Yugosla.v,ab.siyetleri, tiimeDleriDiD manevra

1949

II iuei Yd~No. 5752

HORRIYEl' VE HAKKJN VlLMAZ, MOnAFIWylZ

yaylna

devam edJY'Dr; Tiro Belgrada d,ond'U
durmallDdaD, yapmadan oldqtu yerde e'udi,e duyuyor lal'
-. . -:.-.,-~

hud,utta toplaam.,. Ru!
.,4'f -v._ff_..... 4~
.....

B,UDunia beraber, ik,ti,sadi kalkmmannsa temin i~ln,ikinci partl olarak Amerikadan istenen 200 biD ton bugd,ay bedeliniD d,e tiraj hakklmllza ilive edilmesi temenn] oluDuyor ... ........._--

-_ _

ist nlbul Valis'i

I

rU1'....MftimI,r.t- ••
'.'
.

Meselesi
d.i\ ~ IUrilip ,duntlrte ..-,a a:tl.!.1:roblJqmt ted! r. HWriImEt n.1dald bllitfut bymabin \c
II Dm1clcrlDl,

BaI,IIUl: 1I (A.A.) cUnilM PT. •• ,. - lIa.~;;~ Fill:!, ,[.11118 khd.i1:J~:t;",. -.ldu.IJ~ .. ra.k Bclg;l1id: .. dO.lIo""lI, V" ~"nui .. bul" ... ...,l1li1 lUll t>i&Pt. hli.>{j,I71 D .du;_.igi ~'" 111rul\'l". f,oarij" "J,M,.... fin .. iliur . !I:ue = .. 1 lito, Adrl]llltLi,'t", kurii" byiAmi, iLdll"'lIn.(lD 38 loUt .,"¥><I di>;:,muttl1l'., IiwllUJ:I llill ialili lli.r.iJ> .. !!JiJnl:llli~ t..:ll>,rJ .." ,,1m li.rttmJ.l,!p 1.,,] nna mii,,,h...all' N!illlllih ••

.o.i!..

.,ludIi'

[iphll!l!lb IiiII bl.r: imD'1l1d nJw III ~~ad WI' tI6~llll kaydeddiq .Id ~g

;'.¥.~.V+_"_"¥.*.4~."_."!'..-"f:

.... VT--:.ii·,--.... ..- ... Y'~.N:.AT

(DIc1fUn

Sill, ~

;I!!. ;Ii d~ll ..-t-A""_.VN'.¢

..---~.......Alaskada I yapillacak
I'~A
e :GUOI!Y MaI;8.riBtRndald Sovyel I IPtalarl1JllJj IllU1~ketli meIl1lebt;, OUlill...i!U SA. I ,1(1, 'J m)

mU'him beyanat
~"";-,

I

,ditll dt:Dl~k. ekme'JI !;Jlllde ~ lliotmJbuJ \~ll \'110 Mt:dIre rcJi. IIIl!:!J. l!:bm I ttl. Irrta:obulrllrEU' bo~e tu til ekmPik yiJ'"Orf3r _ buDlUI kocb t.IJllit 11"1' iao. b lwe ~ &it oldll, Ii\' i .. '

D-tbp vald~ 1J&Idu '" C! !!a.Ii.h.L, eO iDhiliodl!l ha'l"flll:~t ctmi~ nl5.D U. bliyle topreIiiJll bII' b_~UetlD. lffio 1J, yib-t:lliilmd b!!bmm~.JdII, pck UJi'1:lI1I Db:DI'·ILC;[li;m~ I· Plitt ftmb ldik.; Hi.1w.n bOi lI!. bell iluliltta YIJ:g,l~ VJ.lin1o :s:1b51 bir III!\i. dt ~ IIDI vo l!Iti.knIir degtIIIDJ p;;ib1 II'llliwlft.!3 edilml Idi. B.aJbuki k3b ntoiJe; IW"~I ....IJLiYlIllll!r --ldi bl:!P1Bir mI!H:lJ.itu tt _ Isimlm h('!"k~e billnmEk11r- binblr yolrlm ~yel'Ck b:glu bn I.ttrllJIi'elII )(f1U't ada. mmlihD dla DllI:ln-um f:tmtk l'n-. hm kilnr'lIll'rnl.iI.&D \'ILZSel.:mr lldlr. debl. Jmblom~, bb m.e,1 Jwmp.wJ ,'e kOlll]llo knrnldu, Gm~ bIt Jki.k&n, pr.e~!eJ'B 'I'~

lied!)

VII.

ImIl!Illdf:

:rerlerludtll

Illr ham

Lowl\l., 2 A.A. (lp!JI) - I..GDduo gilll!tl!l~lD k.BD . UnO!! (Lire. .

manevr'alar
-------0:
I

Amel'ikan ,ordg ~efJeli) AJai!i,k.".~ tetEi

Ij

C···B • ·,ay· r O···d,eml§.t,e .... • bu g -0 ko nu' ~.a.C.'·' k ... a:· ."
De11lI:ikl'of14f'ih. I::mfr 111.i!inll'bl
~.
u·.·.

~!:la'l Baya.,.,

!:fit

ttutkllltu

Q!:u.yQII'

..~ •••• ~.I •••

B -. d k· erllD ,e· -I Rus yasail k a I kID e a

I~.~·
yonda

Ba,bakan, Erzincandaki aksakhklan tenkid etti
Do.A'1I seyahatil!lde,

BeNab~tiDel,;lk~,.m-JiIlr ::
(A,A,~ .. U~lt',J ilJlllliterelll: Kunc,a,~, Bbl,I bDllIl'l obii' lUll; gillle IIULd.M'1.' 1 _111. AJuk ~'& gillo!:ceklerd;:r:. KuHnay BII.8k.l,uIM'1 A.LIl.ska.'d<l1 I en tiLn l!lirecek bir I'.eftiJil 1501:'.:\· I IlIti yapa1l:lki&rchl'. PnuJ llWlt ~V\!JWl1L Balor::lOl JoJ:tJ.!lOll...I!ilihll hLvvetlHi il !J~"J:ld!1:IeJIi re

V·~Lnga..oD • .2

~-

I Giioaltay.

kiioDl,elre

,.akla,Itlgl

ha'lde

doidugu kiye Ii ziyarete gitmedi.,

meJlelellilri ~ I. '" dmek D1.~k1ll'mllY 'til, leD! 111611 tow..fi!!In mUtt.:Wt kOhl.ul.:i"illill. bi5l.,:e.lerlnlD bep bhrllktc.· ttIUI'! E:.,]lo... .Iloi1i

sadece gelen hir heyeti I .~~Elnle~£~a~~~m,· Bbr::
r.r:_ir."!I'""II
I

kabul,e~t_tf1l.-i;~
.....
I

1in1. ~rt:ktlr(!ll bu !icyilh."']jtlfL

m1~iD'.

lur~ mudbLMIli Ylll"d rog!.D I bi~J j.

V~iillogtoJ:!, 2 [A_A.) .I..LJIi~ A"me'.ri.ko kB.l"'iI. doeDiz ·..e hili" .
illll:tmll¥ bBljks.oLu.n giioil Al9~k!.rll hnre-

C. D, Psrtia.ioin kale i o]prlilk VIli!uflandllrlllLD

aa1i.b1ydle \tHat; eut BIl. d mi~ o,ltuu bir bay a bay I '.8.~lyor hakika1.e:rl perip hlr n..rlymt !dI. Bl.r BaJmn, boIr "a.l1p tohlDrt a1., him .. ; :I (T ..t..fan] ...) B ..... b" c j :r1!Tl.D ~I11) Od ..mitl" J).,mol!; fmd& boluDdorD}"cr ""iii me!tglJda.lll>en DI.. ml'~ttllJ, ir; PQlihk ~ 10, ra\ l"o.nlliill. bil ~'II"~~ lIO't..ln"I1Cl ntI OIl OD ii:l:l!rJll e mI J:'~ tiyonig IJJ..,dJI;,,, II lialin ci:"LCII. I::i.u (DOW' lfLl S • II SII. !I 1:111)

iDE'

P1JJl

be:r'ell:t:t ~T~ II. sulp ....... ~~ du.1:"Il • WI de!., lo!!addw. etmlnrdu. lDualbn bk mil.dcl!et.h.... ~~ lie, ,JI;a_eafDI bL 'bdkIJ bhr:ilz da.. bptdl b'kr ~Idldll 'I. ilI Cllmull .M .~ BIr BoIiiaIi yin!!! IWU1:[[Dl~lD.tr.I , -!:Im mi!..lt.a.m1anDJ!, yilkl~ml!il ~
I ledlgtn~ bg; uhU!!l .. r Ita bl!DJ. ~ her lUg 1eknJIJIyQnJ.%.
11'8 Ik.Otli

g,~."

in.l>-r

~~

_

IlILllWBB .InN. :t1~ hllabcd-l! buhm8 ~. .' e rak; EnInC&Dl.ll. UlIUJ.sL uvadlgl gee1U t. bll. UJ m1 ntn d~r'lfI bl.r ebU1.lr '.l;)i'ClII adela hiicum euiler 1!Il)'I.IYi?r~ vU&yd ffillli"lIl'll!l ffl"l • ill. BUJ:'lIIda vU&y tJlJ l.I:J:t.lyac:! .. n :e.r~t", ~ :l \A,A..j dr'B.~ _ Duo ,l'l.a.llkmdJi mliUiIll.ll.t l1li&1'1l1li )'R}'JI. Q. II:IoKu Ab,,,.nsa. lJ;Ij.];"lilld.r!1I bklill~~ Jarali O~Cdly"yc! ~tttJ.. IihlrUll 1;1.. , mi!ll~ll!1erlB i{\l1 pi..,.,. AlmllJl. 1I111l1 biil~.j"a oILi"'l'llit :ril1(1" Z1 ~l'Iemll IlJmre8':!ULl t.l!rlk!t aU!, Ve blua't ~.k, IlolbiUl VIl< k.ii,. QU'" ."['[1 n.l. RI;I.lu, dUll lnLldi b~la.go. t.oc~h.I rh.II:l' ~ '1<11 IIllldJ'mmll '1:cpliJ r~.Il1i'H: blt'LWll 811m1 a1~~[]dii "It.ikL!!ri OiHII.qi,lC1y.o.JillllLOl I::!u, Y!:'f, UhrLda. ;loIIo)')O,na d4ftl "II« i)!!ol' 1i<i1~ ,,,lll!li !loa ko.~lLIlI... (111"'¥ilml Il",~ I> SOl. I 'III,) Ilr ;;,kin (Io",,~ ~1i:1 .. li kd!1Jli'lIiltmt,L[i,l\l:hr.

kmdl.:!llll.l karilllLYIILD Erzan..

1ru"",eUerl ~@:~IDb"
II:l!t

ed~el!k1e;ra;III'_ &§unJar' bi.t hfl:e. tLn>ee:lr bir terti" Ilt~· h1. !l Y pma.k WI' II r. A1a,,~ I1Q:lJiIk mGJUiI.,-alu;r Ma:pevrllllMl -CiD~mib:di!!kl ~k 'l'e ~bat; ll.ylllrHld Ail1!lkalit!. i,''' pll.!!u.tbr.

,,,;tdJ.

11'1'; ".I(ln. ~.lL.I! IWi .

6~bit

ll~ye

i~in Ru lar'ln

.ldLD.rnJO'km.'IlnIDl 'liIUi e. 0'"
U

I

IIMmIJl..b

Il;alrt&" ltlmf etalw )d. buJi.t'l.Iiii. diirl: nI ,eV'lo't1 a~. 1dI, bo bm.-blll qll~. MrIDc&k ri1iJ ,,~ term II!<o tWmIf'Z VI!! h .. W gWI 1u.p.1LII:II c.e IlfiIIID tdif'1idl. RLII Ib.onlar, tbtlQg,] ~ 1~1hlr! Hllbm da ~ ~pl!; ftlll Kud.r'. tiI_r ttLrUli bham· mW eilem tedlrle • O.D.UI1 mil "'lali!: O(mIUri' Sdli ell'l!riod£.D , il'.llUll!lIlmttktcxllrlM. Teo.11:111Ih.k.mUlO hv .. buir. foijd,.:r1 ,erlDde

InoDii

I I

a:.u'lill.

aleyhindeki ,afi,le'r

'Li'se!lelrin 12 sene' e ';Ikarilmasl kararl
1~"g_tt_~e;,:~1c~
"...ff'r...'F-A ..... _""..y-~~

istedigi para
-'.II"na~ 3 (91;111U.i) _. Sm7"i • rim. ~ hi~ lJu..,._atiII icim. iI""m. I..";
p&r:a. l!;,,!dulldll; m.al1l".",1J..IIb. IIJ.'HI!~· !l.t. cUiliim Da~I~~ &Wj II" DIN1."I'i T('kili C\:mil ~t Ihr~l; LJl<!nJlt!1! I'VULllI Sol".r~t!.r ........ mo. r de trOUUlljn D.BJ.J.ino u,lu, • ...Jil~J11 , ""'II!Ifi.IIII.Mllif!D D'iumh Im,~,"~ ':"1>1' .. 1[ tllltlJl !llditdiiiiIll o)J I",., I ~~ r. I

:&1.=

kac, lliWbuJ _rgl_Mjje TI:i cl1n. l,ttloril.lc etml:"lllczolnJ ..atJ'.wuI,lu'. Boyur. dU1lIk.il koofer,oD' 10M, 4talilrk'ao YLlpl.i. ftL/1aWh Teli:1!'1 W!Il.um mlldilrll, d&.~ ll:LU:tclud t, ~'!!; ,!,'!o!llom- inkil"pl8l1'da D.lliiil~1 JiJilII"'RffDik oMuJ6utliu anllaLU ~L] lilt dlJ kUID:i.lI1ut.1!: [}g 'nDUIllr taklllll 1t!1I~ :Ll.ftlfclil:>" 1!.Lllt p&rtIJI! Gio'ld I1l1lgk.lfjl p.11 t..,_~ ,,11... 'TU.OI.[,[ .ln1:mll6~ ,F1!.[1111 ~hr. rIg(lm d!}iilulttlau. d:~rnI&)·.1I edl- H1kmct l3ayl,ll' v~ 0.0:1 P~~r. Vult u~kl l<II:L!.W BIIl:.~Slnd" blru kon

~hta.oblJ1& lIlel:' .b.&!J.g:I. bill' \11 8 gtlil pili IdlU'l ~iI'~ IIO-~ rt bl biblJJ etmllll hll~ !lllmdi ay.nl. lila.

I~

H~'kmet 'Bayur'uo, AtatOr'k'e dair k,onferansl
ErmI: .~UII
&Ii..n~

--'<J--

rnmrde d:!\larlara as~lan
afi&in hakiM yaz-an a[,aJm)'Or
Lmi.; :I: rr"L",f" .. IJ.) lSund,,!:! 11 aiill ,., .. ,·1 JI1!lI],kulll IlImt.i.l1de d.u ",rlu .. :t'"p.,hnl ..~ "."I".i .. IJlIlb.iY ·tl 1Inl~'ImI'l.lr, HOI. .:li,lo-rd1l JI).,'I'l!Jl l\..,i .. i AI.. )'uiAi) t.orl," aclilme.' lliLl klOl'l"u Iljll' 1I1J'kl,.Ui.:.D 1o,.] •• ~.!i1dl.!i;. "" rill:mll.~tlr. ~'li.ln,t .ri,iu. ~~"I"nll& Uo:iru ,lI'II.Ufm rlLl;il.!Wl 1J.jr_l~bl!lJ1hl J.... "ltu ,,~ttiii tldn[j J"m nJ.1"lIlm!lktv
Y.I"I. "'I" ,llrlll.llil hili!" d lII"IIIDIl iiu. II-h,l;olk. ,I ••,]" .naUiO 1i,,1t bY~Uk Ir t.""'J &OrIUiI"iUll.J.,C M k__ hili!!' l>1IIl bu .... In y"[lJd~1I t"lIlub1. irltlliJ ,]ofIr '1''' IitiillD lmJ.l!lli '1 11m11.1

: Bit QIIlL\ril:~ Si.~e IPro~'esiruniu h:nkitlcrJ ~ leknlLl: gu.;luld,e;r Da:!!]~, 'oll'l~enc'cek? - Bi,!' bab dut yililD1.yOI' - Ma.k ~t iini \'er,siltede.k~ ~zdlbJ· ml bir i~wn oulemelk mi~' - lUI" tll~e'be[HQ sozleri

'ilsel
dUn ge e

ceDm

(lhUi'i1ll S_ iii &1:1. III dil) , J\qlt

II

d<l rltll-

I

(.D'alr,:iiill

ft, IJ &'0. 1 III)

Hilmi UraD dun partid.e melg_ old.u
----.{>-

MiYlIll ~ll:rllS.IInJ:O, liJll! ~9b U':q 12 Y\ll! 'l:JlriuDllV ,olrnl.i:!il MlgUl'I btr IillL'lyl ve !!~r Gl!o~i PEl!;: .fa.DI.l.n .blr 1I~~'iI,!]1Jj ~I;l IProf.:-didl. bil' aUc bu!bUI. blr egrebQoeJJ, bh IilnNu1ll1t1" t It'bnl ""0 bolE' 1"110 ~ nuncli .BoUru! t1!!i bil"'ylfi bu md"'Z:.1
IllmJmd... l:evapl.lllri l!muln.D ilj.kolldl"l.f Il!lmektl!rlir.

ve at' etli
JulllI'LfB, Z (A.A.) ]19w" bul Uo.lveJ" itoe-I t:'IIk~ r.:kt:i;·1J SEUD.5lHl mllletv,,::1LI C~[[]il B~l· 5el IlUgbn aoot lEi da .AMIli d.h III 'eviode .el'at bnl§tir. C",nit.
ze,!Ii )?ELI'LD&';'10 J'ill:lDlWlH mUll!'

Deniz Harp O>ulu 173 iincii Yll mez,unlarl diploma a .dl
I

.rlLlllilkin,dlJ'lu.

~DOOi.i Je l'.aptlgl kOiDUlme i We VlIli mes.el,e,lbe duir

k[lyd~&i)'crum. Pf'O/tJ:.sIM dillor lei: HlIyntmlD kIrk yllm) maadlo ............ 4
(0... Inll Sa.

kOIlu tum"

V!!Nllltltr~

,sm.

&kip HI!I.~)b ynmdq
,tBkUr.

lull.dlrll.a ..

,I lIal

_

,., II

italyan
HaVaCllarl
iIi

bir ~ey 6oylemiyor
B~ 1111.'1: gtImkn~f1 tebl"lmlzd. bulWlIkrI C,H ,p. G"II.I!], Rn.a'k&il. 'l'oi!._ IdlJ fHim1 Ur_. 111m 6,1\1IHJm IOll.lilli, C,I:i,i'. U lIf,,:rIir.fll:im litlmb~
putlllll!r".lCl m1lllim t~m lWIJillrd.n. itJlIl-

4._ ~

TiKvUmEN BIB fArRAK:
~ ... mg-777!PIIj!II"ZS

"iii!!

lise,I.,rin ,tahsil mUddeti
ULUNAY'
ii_FIr III I IJhI ti!'lllllti'iliil tilr y.nll IIIii'I IlIl; .hi III ' NU. ao Nill II III tll~lr,"" 0'" lJrnlll' Iflr n. !IF.. h IJkurnaJ. mir
INr 111oiU'll.' rdu·. I 11111 mUdd.llnln IMr Imal i:llllt;!, 11I.nII!mlllml Ill!. .mlra" d re-

un .~ I d-- g,eIdLi,'
tiLt

lunrnllftur.. _ Ur&ll tI'J. 6ft1.ft C,H,.P'. Im!M.nI !bat ])1.I.ruM!Y y,t) 11 ·!du. I,ll

n

IIIlt u~ =:1, dll..a 1>:!,:W!.l_ y. kllta.. Y G"imlil . U~!J11!-310 IIlI V. 16 6''''''1it'1 Vil :2 j,--d Iklt r taiIu1IJII1 Jl.ti"iWr. Kalil J:i ",gln'LI't.Dif!I, AlbroI' A 1· ocr-till MLI"~IJ~I. bugUli 91,30 !.Ill. ttaJYIoD e-t'iJ11!11i1. lO,lfi, !!Ill V:tIHyi, lfl.4.5 d ~ 1. J.i'iI::i orJ LI rul.HI L~i~~III !lYlue't M~ ... 'kt.lr .. 'I'orin d ... ltu.t
~ D b!l\'llC Llllrl Tt'llrHim

Fi l

h~l>llll IUoIJ

'rl to-

(Dlnf111

all, is 11111.:I d.)

M.

nllimt!

VillM.wlt ~.hl[1

nJfIklllll.-rlrli"

I

Arnavlltkoyd kOt-oakoldan

Rum Pa't'riii
Atenago,rasln

u,.

IIillMllr.. IFakll.t _11m II'IIU un 'an" lilr l In .. !II mDIi.rnmll !l1I11,rr, ¥... hlit dII .plill iIIlwrd dl!rlil'. iihmi~ (a)On, • P n~:t till Illr Il:Ilraolmlll! !!Iu mr.lo'tflloa dlnm , od.n blr IIlnll

I.IMdnlll.~

bill' 'l:dLnk

koy"~\il1l:11l'l'Jlr.

Nuhun gemisi bu unalmlyor
l:lOru(;li.J.o, dl
If''liI'l~ 0 :.1:

CA,l\.)

-

'rep;;-

I

karclD ....

bU'!iUZ

..I soz_,er....
-----0-

Icafuflt. ............. _

Mt'ye;, loilmm.! lJll;ril"/l7UW lIiJ i'fll!U .uh it' • ,lit' ild «yaIr «.rlMru.I blr (I ·jh I'
{mJrJ

In,in,a;."',null kencilMl[Je h~d).r1J:l elUgl o~tlB .:IlI4.dh:1II
dolaYI le?~kkB" 'dDyor

Igrln tU U.nBiIIl! IlImlrniall!i,a 1011'11'" rn~.tllil!, H~11I<1iI1!1I ~llliji.allan UIlOJ'1! ~1I lI"f~~ !II:rl~ar IoQnulmu~. 'O·l)!Iu'll.!Drl !fIl" ~IoulLlllonn v.uo -O)I~1l l .•nlllolillll~rum 1011- DkluUu' I"I'!''I'' U!IIU It,Q~IIIIJ'!I~!I'DrU.l.
"'<lI.'OI'g 9ilk ol!.LJllrn.:lll. IIdll: u mO!l!!illtllll ~!Ii", tj.t.~a 1m Iotlr:, IbLi III rbllllnilg olur. roOloGi ,ClWi! lulU-II...

ULlllllur 1iIt1.r 101"",.111 IIkumllll.toln !Y.0ifUI II'Ortlli 1i.1I!l\lpnil.B~ 11IIUII'iIU,lur.

N!llllltkDlln unluml Ihlln&lnl .. nill millnl 11,1111 n 1111 h.lII'fl,alfn hillnollW lUIy I l.I"h""lltulnln 'I ... " r1I~ 11:1"1 lin!! n mUlti! !II k-lllml'"
Ilr.

'iII" ,til.

mO!l11111 Dg 11IfI~ gpo;n mld"IC.'blm;l1l lollJ 1"' 1M 1I/i11I;trll1c1;:t IilrlrKIl I n~-Ilg"lIc!fll ,1I"m;U, I.illr. IlloLln,J ulIaU-lllOl,roll 1111'" !&IISJ', ~I'I Ii!mrllllo,ilnil da Iii! i", !II' .um. llikdlnlltn ;u~.1o. Ioi r~1 '"!Illig IIli.I ,"'llnIDoIII.il 1;ln . n JIll r u 1I,v
(G rl 1111on) ~INill ~lInl "DI'ffi lltrli
'f.

T,n I,! II

tU)!

IBm

1111 1111

I,

5koJ •• llk IIml d 1tQJ1 1iDrin. IJMlIoi'IP
ie'lo. glal\llio

nOt.

MoiI!!l'

.UlJ"IInl~
Ii IIi! [jIa~~
QU1'uil

11f;I:1iI1,.d.i'_

n

w

llill'!. Mf:ybl!l~'da

1I'll.lr1i!gPII

ditll<mbtl1 f.C!wt

f'ICrtli!~III,JI

4

fU

MT

itiUk

••
ill· ~JIt.'JI ,JI,.JJJilldaJ

mlyo u.U bit- ko
r.LL .'i!mdl oEI,l'lLi~'nDe.

nH..ij.III1'Ml!lF1rdo1, GilIA:IIDIUl "dUm",IrullI:Y dogll l "Ii[llltl,

':f"~if'I,

YII.(iimu Itwro brluw'ji ,M"ClWIL

S"-r',

NiJllllfP i1111i111l.11 '1lUulm U l{l !... r~r." ¥'iII"t.Ii IIIh'llIl\lIUl1Gm UIUoiInl muwlllnili 1,111:1'1 ill II'iJi! I. Fnt Illlld. (E!loa I 1'1:1111 Io.nllo.),

.r:!~j'""".

ri~]nlla ml"'l~IUn (I i!u,," loIIlIil 1111I I iluliJU'l 'ilil! ~iI'~ II' ptfoellUJljallfllrt g{l11II11Ilt'.F1!111 h pa~ prO.mll, ilelHIIiJr. ,IIUn Ii'I! 1!JUp]. 1l~llIn IU~ IDJ;ro C [I,lIIml _Ito I. ,iliil. Ii IiLlJ

5ehrimizdeki Sibil"yada her kadm evlenmek j_~iD koea bulmak sorundadir
:&h41g
taYlm

Tehlikeli

F'abrik,a1ar
Bir i19iij, mantar tahllTlraSl )'apan 70 fabrikaJllJl derbaJ
kapalllm:l!J di

Suzreri
FI!oJ,; blill.lrnll nun

IKadm hak Inda Hz. uhammedin
10:1 II' .. , ild,lillI.lr1
1)11

Nil]<: -

U

Stlnl"ll b. I'iJnl.l. dm. blLbrI.1· kl, ~ilIlLfIIl:lil bW-"G.IIJJlU rI i lef. blre, ml.lll'.-,UJ]l~dc ,mC'mur ol.ra \'1Il2 g3recf1;gimi&l .0,)""

lemJ U. Xu
BIUI I

n I

K.on.la.DI.L.II

oU O1,'l'l:,lmtLbll

Lid k_M'!nIIBl~ ohll·ttl.l; ko.l~ID, kil;jjtt 'o'1!'r-dL S!;mn bhe 1'IIliil;iI: bir ~Ol1:iI ~'a.ullni.l. On·b. So ru:lla f:, 6[k~Y!ll kllp~l,,· 'n.k bilmt't1ijlll.i Jift,yltJrJ., ~IU'tlll, 13M"" I!! Ii!:u:t"' , bk ~I!'ylel:'

II! l

..II

eoutle

oir

IDckLiEf!

b~

I!tmc-

h.lI:.-

lieU bir mllblc~ml;yi:l Jiluntllr; 'liT j"lprat.h!iI bo BdQmTc!hl&.1J " T"rre rUll t'ut]uk fl_ !.na.)'Io klUl J!k.mll.¥, pzll!d den 1'.. 1 Llkl.",l".IIl1'llLlll, komllY"" lIu'kur4 batmJl!lI. Bunual bo- r;;ILllImlllnnnl hll!lllllI bill rrtI'L!:ll9 ur ~bl'r, bllt'iln bLl I1lgI!DJ!. '1~h.r.. YII,j,1I1.1l to!Ut1JLI", IlEtJtllol.llltl. II'tbrl Id" halilrundil IlIbNil)'tn ~'Elr e· mJida &O&(! ],i!!odi'!.t PAU~CI \ j! p .... d:r ~.flll'lc~ktli 1aY.It!~mlLdiia kullAnllin \' '}'I!. I'll,· .'!'I!!Ie.g blr 1I1IIcar olrm KQIJI- i\'Ill !l~MI ~.. bl"l:k ... ~Ul.IIJ1.<ln,. J lu'l ioLtnotln RQL1Iiolr!rrt!!l(]o"I!i:, dM n- ",Ub'~II, bunlB,JdiUl Illl.mk !lOD U l{o~ 1m]], lrnIa b,:]o}'Ju, .t<1yil1 bit bU· tl"llil 1:t1L1~1.lLLmj~Lr_ 5 l'lJhk
hayotLDIIl l'Cllunttl.,

m.UlI lk Illro IrLrltii:'orlIWiL. F!LUt ~Itmll YQHldD. Ohilll kb t.ly.flr Klem Q NlklrrC-"L~. hell!linlD bakku!lill.ll geJi)'orClu, .t,

Il1l IIhlE.llIlJl'l' riB I rl ri~I!~~ IfII4! liIol!l1.l IiIr .611111, ;.111(l1li tlliii'l~ Urj 11'. mldulJ IIHiI t'dr ..JIIMI. Il'l.d' riIh.it.J: ...11 ,Irllt.n lilr .ltlCI ra:1.I:iI
)lilYK..3TIJ lI.oparl\'la~IUln (!-dlll!rh'l

Illr;!:!11 1I1C.~1Ir Ylrlrflr.
"'.IMII , 1I1rQ-lt 1 Itlr Ii)! •• 'I~lrlu .m. bu.

P'. I..

Dh

III. lli.mLldtiuJ
.lrllItmll'l!.lU!

_ rur

,lie I •.".... IDMwJlur I

·1t.1LH', lMItuul~~IIII-

Un, 4bUllnmtzl gl!iz den J;~etrdUt tn lIonr3, foni tho Ii!' CO.;d:l"crt k : :;Il, pt_k1Jl 'V!'Ldlqe 'th· yab.lirslrl'iz, dedi. Filkat

tllfll.lnmaill K(llIi l

!:all~ll.m.

hlr mlr

IlYDknlle

111111'llfL. burada, Yold

i!ltibdam III tm e LmkAn yo 11.. aurum

un·
"t-

iii ~J
I

n,

b,III"J~JI il: ••

t:u[{u

dili.i.1l1 ww"kiI.J
LTlU

Brut.;)

mlitemadl)'1I!1l

Omml b.~

'rID!! u-e!ine g1dlp ugradi'ljlmlz 011.1" \"afr':!kiyetsi~lIti hik~e elti I!, B~I~'Irklll)-ilreldl .d, baJiimae 1IC'l\'., rdu'

He.l,)·e liillrcrclr, bi!1I.J, Ell.a rIBd.~ rl u.rdll. nered Y'C, ga~ l6a~-'I, ~d f'kli t. t;ckmr pli:m .. bilm+u

gConntog, .kenbit GlLll"llmA 10k-

bn haLinde dlcl~tlnC 'Iu..:lllr r.. LlltJ.!I'It:'1 llM r Ima karm. \'akUy]~ mll~UlID I.u.brl1<all!'·lh MUNU kw,I.t~ • H.... bIT 5Jljllip oldugl.lna i~I!' lIlm L l!L=.~~r • I;Urn,U ~~"rl ret tdi yon:lu. .0\ Im'tli!.~a.Ja .:;:ok !o' .. nglnlaJl'& bu JT1l'Ldtlc .~~b(!p o1malc 1.]l.(11lI!", 'Fri!l,~on pes i,)i biJd~'1 .b!dfi'~. k(ll'kudB.n • .fIJI Lnt.hr, ~rurn IOu; !jU cU,mliI!krl l;krnlE1r", du- ~lI-l'I]lM""lndll \'tII l!Nrll"",L~k InmMt:

man CermlUl~\'l<;: I!.i:lmdll. bJr M",caJl' ml.lh~ml1l! ~"dt BkI' tor-

utelrL'lilnin ~fi

BUJ'omu'T.u, .;;e\'iriyon3u.

btl)' Ill!:

Iaa,

C::p

Til·

l.~·nc-I1.'I'I ..,
midl;t.dlr. l(oml'l'on
hemlllllL!! ._ "unl.&n

.9\1

t..br1.K~IIl'!'!l1Ull 70 I
plulal'll:l

mllflti,~ m'Il'lHlr ;,'PlJi.

IIra:!llLCIllil'l •• 11fI~11I"1", OOllilaillili' I•• hlg ,gnr ~DrmflllH'. tg·lilill "l'1li11 !rjl'l I blr!'1 dl"ol unlr Ilr t bmllrllfl I"~BIIII'" III ~~ WUi'I' IJlII, 1i1l,,11 blf I.... 'In~l ~11l1l Ma'lIne' l&1Mi F' loll ... lIunIKln blrln~1 kllmlM eI.JhlU:f!I". ",mllL,. clu ,",",til I ,·1., 111'1 P en bill I;lIIlt. lUll', Bll1lnc.; ktlill, .tm.IL .ilI~r j!.lr (I, bill I'-Ida. ~ waZ:l;I Ildtol;. Ito,p),t .!laliJlK.llIo. I; III 11111 'I!I~i:I" '1'111 ",-1oiII, _b'~"", lIgtinc.D ~., Ikl",,~ Jililimlirl 11.11.1'111bullJ nanlillr liiJI;!' 11011yOIol illr OII'lunFl.lklllr, rnl:l'II {1~iI. "'0'1.1)1' ~U:,'o,. Ir hJ!. ,uJ:.I.lmlU Urltlll! lid !ii[rmll ~. on p.,nu I' mlJ: IllduRunw illig Itlll U'Iulffian'll' il'1I.Jhiilr. "'81'1mll Zalcl Pahlln Kin Ill.l:nlll"!II! .t::lFII'i bll.~unc;) Udm, elt. d.. dliLOilwl;lru ~.ml alii nd.J U~yJh KIllhllk. llell:rU lI[r r IIIIM )I;ljlllI. I.dl. 8ulul. k.1i:l11tII, rIO. t, .... ''1,' " mt;'1 Clli' lI'i.ln},li'lin, mttln.!r ~,. iU lanlllnll, !l'nllll'.tD rill" Un' ~t. 111m. ItIIl, ,11"'rllll IIId,;mlnlM ~ 1M .rll rl 1L:if,1la nn'lJ. Ur. I!I u ~~ II klflll'!.!iI' "",ruJlII~., "mHliI~n:IJ, Pi. CQllilur I il]nlC", pnLl munanll'il.rl, mKm~ .l!tlJldii ulll",nlu Id" ImQI1IIrIu 1f'l1"I ptlk ~.i'If'l11 c;'urj hlltlln It:!! ItLJIIO • rG]!IQII1IyOkIlIJ)'l.IIIW1' 1Il1'.llf. EleQ. H(IIlfttl Muti'f!lmt.1I II.... dlnl",; l1.klvmln.1 1Ib:~ d. !lUI IMmr .... dlln blr Iollml if'I1'I1 dtr: ... ulK.oodlrn, AUIII In .ull mI. !!II' '-'fll;Clld Ir•• 1'Ii'lr)llkl:llnl1l 11<1 .~,.I ~ .. R.crlm I lCild,m n IIIzll kol<u!I'L!,. .C.ml'lt, ilnalUfn .1lIJ'11I! 1"1'11 .!UnliIJ(u!i'a,,,k

1110" II. f. ~_ 1iiI11,kan,

Uyo;:l'II-lnt1rn 1:l1~ rlllt, Iroll'!.leab bit II.rkll.i.1 /llml

1IIl)'I~ltI~;

,ob{ot~

.",.\1

nr

Iillnll

IItfi'lC.

...,.

11.1111' If'

.:.. Pckl. I.i~· at r;ibi bir \"oIir.HIiII \' u'bmrlm? Ollll, Creta SMLnI.aj:'lIl. VIl!ctij'l. uGJl IIUI".b iii bagb&De~1! II; a. 1I tm I'll Gldu~nu. f~mdi de 'I:~ktar elk. mnltl'tine h,,'uljlD. YjI. ClIlD ilI~1l_! EJJ,~'l~im.. korkll1l1nu,tu. H
Hk

n ru~d 20 kop~k ytnn, bq.ladkl r. !Ba!o'leI:'~•• ·lImll!' 8)'iI& !lit] ruble t dl.T btr p:ll'iL Ir~k)'Ordiu. BLI ltnLbb.:, kU~ b;r gtl1i.hl
kl)',L!IIID" lm~II:O I)(UlIlC>i'h!ri tJ.1!I!!i]' l rI b'IIIf!j; P.IOII~'[allU III 1Ikl.lli bil' lil:uJlHltdl,il)irb~ D'I.hldlm !.:'-

~I bl'lt, Butml!. IiImEHndul ilt t.lalik bi1rO~t1Lld:.u:t bir PIU alml)"OI"d.um. r'.1k:!1t ]939 )"IlZlpd&n IUbn n, II;}"] C (J tad I. L rin f' ~aJl tJSmI IIll"lda ba-

til rmJ 111

rurdu i dlhrbl.b.:!. DII!lI.IllI;t~ ·11;1j'lI c B Llgil n ha \ II. ne giJ.:t1!1 de-

rlH:dl!Jl olmll~hlr. 'l!!11 trllll.L. dillen' Ful\ll;ttl dodlo. ~Qk to::..'1 L·t~ r mtlk~"dlr. Ea. <:n bu mll.ddtll)t'I'Il bL 1111'1 [.,lo'd&!il }'(>k'lur.~ hl'p

"11

,I.,

BugUII1
K&tl.lll
IU
IIoktIll1l MWllEn

1st nbel

511

dnu'lll!ll
!ie' .!JII

~ekC'cck
l..Itanblll YU Inrlndc
B

.r

IMrulM'dan

kadar

WIl'JIlULUI lru;1I,. l.&nli r HlI!rnJ.tl.r.
'i:i!klJ.eo;:dtUf.

bll,.

Bu m'Lllu:abeU", dlln g~ce hUm liIul yUaII .UI~ II Mrru f,t.r , Bugtln
.. lLl'klnb&i.

,8, C. G Vcr em
'. ~]8~

Bu ,..5.z.ler,biiro ~nni bagJl'1h:

idE-til

l·tUe irk ile-

'If, Il Ylr. beD till ogtr me-!>ulivelio all:m:l. ~rmek lEt!mcom. -Bu:nnll killnJhDdll. bu ljle mot' .,.1 olmaJfu kalltms.jI:, hi.~

kllOA.1lB .UIYONU.Ii:l. ]l'l,l1Ubc1'l'11~. m kl.if.:l.!~ cdrly .... talu;lm eo dHmi,U. fino odllom mlb.k(imll'ln; Ib i)'u btl' .kl!idInilI_" bn~ • ne\·8IlmJ.iru Y!i'. l!:azl!n~lIHLIIdlilli. aydo bir miktllr ,,'ermel\

Llr~tb'll1'. urak ~Iek

de skIt
!'Ill:?

Atllca 'Iloo~n ~i:j.yl<!' dll'Cr~l'AJ'kI!d~nn, 'LiUHil [lta t.cr.:ll k t L'n sonlfll ~:rt':"IJl I"It gibl

koo

deJiildlr.

ga

bir mabzl.lil' ol'llb1llr? - ~lz r~l,yeo~1 bh; bLlmi},m'-,
lnlIUU .• Surma i-.llmpHl.dil,

mn1 r 1I1'11.alDd.. d~nl1 1'1>, !l3.ri bit h!!9t.al!k hllkllm ilrllyor. D~ri~'le ultd.~n 11m leler. ~lk 11Lk hu;I:a.i&nl~ .. rlar. Bu yU,..du til~nl r '\.'O!yll butUn !til 'ill 11m mud4c tin ." kt'S tlrilm lu.t!il.at '1"111'\ DOgl'\iE1.I beD. ~jjz go'E! gCire d.... 'flJ1.l bir Bmth::!ri, hQyle bi, ~ pll
deremem •• Bfi nil fidU1illl lM.! 1!;S.~t:ri.rIl,. aimlll!'l.C'l'I~ ~Iil\ mp Greta).'0&11l~ lin,. Grl!!ta, biniC'Dl...lre ktipil. ~ bl rll ~ au bt): 11 Jl;ulllU", la,., tG.rLu Ihbat Ii; ldelerindi!!D Um1UD1~Ie< l'lIlb{'r.i'i2; bulundo .. klan ir;in n:J.stallna tllluluyorl&r. §~Ie ~i)~ le! el:l bUtiJ" ml1'ruki~U k buJ e-cliyor \";: btl i~de 'I:-iI<II~ m:!ok L!tL~ orum. I]tun ylLlnr lIiiirell !;!din. m::lhkkimij·t!l ha.'r'!ihD:t l"agmclJ l3l'lletteo bi r zotn'C :Ioi l'Iyt.e'lmelIli.!j 00lin. t:lu uil J c aana, dUl'Umq 8111 ta.tllm •• "'!I ,>lkarmHJ. Btl .'JTc-ll(!! Gl'II't1I $Ol:mtiLg. bil' bo.!y~.I!
RUl>

bay. Brf1~UOl"e~

mc:kll:riuiz: iyi mi":' 1'1'1'1 i.lfe-le1I1're \'IIr111 Vi! bnrdret SlOMa. d rbaJ i.l~.e tlU; I>lIl'1tJerindl!'!ll ~",y~ r"119UI~'WJl!!" - HBl:T.lpta, kcncl.inlzl! bLr n, gi1hiili.lz miill!i~i, r;.aatlere aim· u b-uldLlnu.~ .mu ':' IIlll!Jbr,
.Bu 'evlm1l aile haylalln. UeT'ber~. henLl~ ta.nlllmll~hilllJl

gDrdtil u~'CrIDdI. BCLl. bil" gilD P"I';:JMI nlLr alVapo rlnnn isk leyu mlU!. ~RJ;lanmL kcalii'motk Lli':~va r I~ slIntJIlI r~ re, dll~lra EL:e\'imli bi:-rb~r~m!:%I! gitLlm. 0, b~nj bjjyul! b't Dr:nll!:~'Ollorl Idar~:;i 1I'ap~lr tit"" Ill3.milni.lo't'UI!! !tiU"!I] I YJIi",& ihlr· i'[!rlericd:e :t'enLd~n blUl dcti"I'k. du: mtl~r ,l.'1!I"ml~tJr. 8u ill"il1h DilYeni i~iDirden. memflllll hM!;.i) yo] wlnrl rn i.l~li:iil d!l.IrilmmUIUDU:' Plllda.m? NlJ..Iid, ~'c- lardall kurll!.TIlil1.k i~11:l vapurl,t-

m lIlBI i IIluYODU a~m gil. k!lf I" vN"mi!!ti.r. 15 giln BOllra fa;!Liy: I! gCl/leeek' 001BJt bu m~rk ~, i!fl..,nr.l muhil h.aJk.11UlI kollL)'lIkl11 6 ]!B.f1m, !II n!l ),ardlDl t:dtcckU:r.

kg-ht ,'e SIlS)'iiJ Yru:dlm kanllCl, 8altRl'lInllnJ Kct'nik. l'Ieml butablilDuimlll D-c-a.

i:!tall),

0111111

\f'J.

,dIlDlf...

.llM.

III r It !t!ltn.t 1;,111 I~oillt )Ollz ~4]lhl INOt! bc~ilL' $~l' liIl! [ngnllll"l 1~1t!l:litl tlrolr. "'IIfIU.llI'Li In

y;I.I<nllllo.lB 1:01"1U"",, ulnlll

iOi'! Colirt Olii131!. ulU'. "Ado" 1.'illIlF' dl_i"i .!l:ll11a~ Ilbl blr Il;-dbtr. mllr.taiIIl .. aar .•

.n.

.8 lUll

lirH dol.andl~an~alr

~b}'ledim, 0, bUDun Li.;;:;o:tine 1~1IlI oI!'glloe:rek: !IIIIll'LldiUidl KaTl.ID: olln,1I! i:ateml'l ..l.rli' DiLIo:n, bm a.ycl.l. 2~ Ie b.u.ru~ro... ln: dllMljtm U
"I''''·f.

kt=r nJ.h. y~-

c..'-

cEn I'I.l1J'rlln[~ ".r 1111111'm I ~ I I'IIUI "III!I. !!Ui'1illr •• 'flUE 1111m1 Pty~1 .lIDl I ... milnd'il ka.dlnl;&lrln klHllllum. iJiI llJl:"! rrtU Il!nIl.,lnl, 1II111.1:r1lTl fril ru..,
rtrl'ltJ 111'11, 'i'lJiII'[j~ ~grl!.illh,[!L1!1T1ft1 i!I!nf1nifii'lfilJI 'liil IQi'lWIUtnI , 001 ..... II., JI._OUY fII 1iIl'1.. Ilt.~ IIIIIIl'l'i11I d. Imrlilhr. 1i.II'U I:Ilr ~,t

['torlk -

bll~rdl~ jJlj IU.' budl'lllll.lkhf

Ab.·

I:uklerg )'ii.~-l!!bl.llyCIl!'UIb. if!II.HId&n bill '0, bUl!luid bir odam ,;lil

Tal'iDl Ba.kmu:mD
Ihinkij

11'11 " ••

In

~1"'4;" '&mJlill~:rI.L; bel eJ,to: lJi eY\'e1 111~IP IlDlqml.mD
,!I
III (It uiwlu iI~rjSe 'I, rll;; 1m fa he nurQlln·

&1:1 b.iitirn tn.nanD

nltnIl'l •

-h;ll!c),e gil"dl. Burl'l5l, IDlJ Ii gQ1'ulmrmil bir pl.'rl$l'Inhk i£bnleoydl_ Gr~tn. drrb'l fII",ll}4j:aib
.hi'

1:abuClillil'lln

idRJ'~ l2ltigk

te g ·ti. M nmll.llda dibllgllllta 11l1li1.1 I:.tlr hale celmi;1.i. Arl1k d riler. I lrt illl!' t.emi~~nip t=J.anl,)'or, \Ie k1~'mell~·~iJl!! ,1Ii)rC LIUlnif i!diliyordu. f"..!1 n.a ii::~I' ;jC.e, ; ~ l.i. t.i.sLill mQ:rill.. IIIllntl.....g"ne:tlUli:in .ltll t!I;ta[ltl~.Oo'" i(:' it'! m:ti}'.eUncle !::a.II~-

arLa1.Urlru. itltol1l 1IIc111!111i,lflJII uftml I .,t.:e' rn1o.11¥.1'I1 klllllU'l ... $eh.r.mLz,ie gU1unaA T~ tlcrmlmllkll ... Ozkanl C!tTfi't Oral. diUJ b~l'B.bo:III II I.iui M' met 1110 P.·, rlAd!) .i.I I.UJlIl mtiiJUr", beled.iyoi! 1..III'l'lft klUifJnd. ,I i'! ~i'lLW nd LDhklar mlidUrU 'lie Ifhir m~c- hliIllI prlt 11. !llll yna,lm: liai ...u1:Ll'l.lldnD E ftm Am.ll~. 01dhllllln '"erl Io.ld Inlu rellr111 1:11dugu haJde DIi!l'illuirrl! f1d.acll~nllidl1f1.1. lib! um '-"I~ ItllJ _ ~q.. nlL ~itrn~1l VII! I>Imd& It.al~ adDn 1:<)- mD.lilIWI IHm' I. IIlWLr!l.m-", l~D (ld.:l.l;lhtll.r Jlltl.~hl\ulJlI Reiii li:oIlllllllinn _" IJ!WfJUI];l '" bwa;o hell:'!. iii! l:ori1~mUftUr.. •• tII~I, 1l0000U (lJ«'I1M T;u~1 'i A al'" Ti1l'IIfi BllkaZ:lI. bu I"IIAIL t!:t:. IJI.qH'i ~a bi!1~tnm6!l1 11&1_)1 1I1.. nlilr .... I!'t m. A.in!.C'dan ~rli t3h, 'I L~n .1!.:tdrnl.f1I~ ~II r1il, I<!N iu:r\'l! 1,,:mgrell!C1 haldnnd.l inh ... II Q£nLl»mllll lin",,1 ".JCllnlilrIlIJl Ii" iJo,'iI • .!.aI .. t.Jr, 8i1lrll.D, orman k!i.lIunu tit!' I.rillml"" rutH " tlLuull OmlIiC' .. ~.. -f<l!:IU If k~ I lUI ' lJLnn liit lnllik tlltri "I UUl rJI !lEI I II lin ,,1I.i!! "," mak "e kal' IIa:!'1i M: t1!.1n.UlI • AII;lh.i 1.1I111Idlr •• bll yll ME.'dllhn "11I:~'tDI; II 18" lJu 1IIi.llll'il blrlq Ijr.1 lin.! it Illilkm knl!J.!p,ukl m hrukll.t UI' Zi!l~ 1lE~1lrI fU In II:! r I Irdu~ mininc .r1l~1~3«tlk t!'dt [rler '3J1- lu ,&UI[ir: Kjj_'ifu] "" -II~n••• ~.~ 1'I11o(l:\g,m \'I!: lfiil;i1k ., natk{lflam UdlHII'II hlil!.llHi tlMIIIIiII;dll"l.lr; if;.... illtldai IT'11.clc11f: temio cdjJl'c:eti~1 birlQrlnl hut Lu CllUllIilrL.Ir. ~iuUIIII.· Boy!rm.i!jl.l r. filnl blinwri[llrillol', 1i11111 .inuJlJI arm

telki Jed

Ul~l311

."il..ltlJlfl1r1lU'l ...... --I Ill~, lII1'Ili'1 111II!;I!!Im dt

)1'."

NiJufre\'IIj'dcn, t. rn Ro. plltisin.~n f'_ItI p!fi. Semion ~,,1lIB.D

1Klal:'" b~'..m.'II'Eluo. VOlli.f~ a,kad ,;1ulm' :r.",o • SLbirak. 0kl11uDUJl Ii~l.ol ~ direkttirll. Kle·

mioo~'j!l'deo. rniJhendill Grei!: ):~ lJi 111(, l! II(:~ Nj!cQlaya :f.ula';!;yII! hen~yen ~!ll1Ilordl!ll jba~lth_ Billlll\ blJ R.j}'Ii.~l~~.hkl'lmi.u
a~mfLqea)'l. V,f- .roInf'IDda.

.............,__
IJ.UU.. J

H!\OERLER
1

I ........__",,---'
KJl!,1 )3
[1\10

":Lilli,

.1l!11HlI111I1111lir, B.trOlrl~ rl ni

lil-

I

mlhm.n,
h,m&lIFI

bI~lrle(lni l mlilull1l ...

101~[lI!l'''IW'' pi
uliItlr1C-rIl,ah'r'

!km..kJir,

1L.Ddirl'.Q!l..

liA,. M

mllkemmeliColl bill fCC
1lf.an1lJ

'I
ti gi;i1Bm!:!,ilill1;, .B.alll ~yll;lc IIOr· IIILllk i!lti:lo'nrurm liWlo, Ve rico. ~di·
YOI"lIDl, B~nll

... }.I.l~"" P..L..a

Catllea beledj,
'1nF mekt~bu

t::ii

cl~.tr

dUD

.. II. b. b.l.L L1 11 J "riD .. IIbl!1lu. 111m ailr i>i,r , .... 1,) dL" e;;,~u l:;lfal luut;,.ha:o~s"''' ifILL.;hnII1'l11tH•

'·.llt~,hU.

'''I~I.olr

aturnc

~,,,,:dlill

lJml![]~

00, Ncjul: bLtlUn ~iLidircWI3;

d.~tru ~""lIP

'11:1:1-

BlJYlJ1i
'iaUD:
ml.lIiIl
II'lmllll tl

II f)A • .A N I
J1N~akl!Ill!:

Bu:!'urunnzl dedi. Wir dli:l"in bit" nefes. l U lIUliro. orulIII:

nlchk.

~ERVER BEDI
- S~ciJl'ahah!~ elmek iltlyor ilum, dedl~ Wr ~'~r!l gul:i~'()I";6U11u.z. lJ.iJ.ih ];u. !: IJ IL gd.i.ri 1!11 , - tliIYlr, donf!bllJ nm. Aed~ olurum. G I)' d&IIIHLlu_ '. iilfJlld olurd uklan !JUri lin, Zit'1I' E";:w b~l;unak i!;ill fil.:clu
I.'tm dJ.. Nil! ad.; h;Lbr ilordu, IIIram .et.tigi Eliga~i:lOllD. bioi' lid ne1". ~kb, di,l,illlllill ~'e de-di~l:I: - Ii r t;;y.;kn ey~'el l!li:l!:J~n 3 z.il dlh-tll K IhUylI£.IIldll)'lnl, Gt::QI:'t:L c!1.!o: &iO:,lJ]lel.f1:,n:l!o:l,j~lU.tl LIJm.. 1 BUtJl;,LJl i~ndf1:,l:dim. H~I!l 1I1:ll" 11'1:'[1, ILynhr.ken, o :!.Ul!'~ .htZl!ym

BlJ:IltUt (.IDA 11:11f!}1 N dad. .tIie;: h'tl. =f duymamlOU" I:!dlu S~ ..

btte~kU'!'
Z til r MUll bu ill ph"'3lDi JJJ..I.;f gibi dil'\'lJ.m I!!th:
ij,ugtib IQ. hilkJmllD.
1~1oI ID mk lyl D ....l/Ud_LI.nJ VI!
!;~O:.

Ira Ua

N

grl.I1n i..e'Mr Vi.idaIlUio hl1Io::w)1Drtim.

}lit

"ell.

DI.r nlUl'Jl. j riJJIlllgOL k,a. at i f'IE,r",d I

II)

'11.

u?

~ , ..alll.k.u..i 'li&cct: h;,l •• Be !.) L' h -', I;..n;l'-,nbll'e ')10.1 k....d (' U Iltna)'~ dll t>l:ml}'or-lll.
N Ir II kuuulmllYI ,jiiI'jU"d(1, Oilibln of;:rl:Jlocc,!;i bal" I!j>e}' Yll.1tu. }"tllul.t ll ..r blln I 1:Hr UI'u.dtg:. l~ llIi t.Uf'lLltLI" rllb~Ul~ it~LI ~'e daha fpl h.l.1oti.u, Ill'. dmh.k dUILmm II! DlIH'al!ak .0. at 1111 bi.E ~ryo;,ordLl. Nllzuc;,'(: ll:ldo.Jl I:al)l (loIlU ,,I:-(:l(' i:lI )'IC: -Irmilk i!;.n.:{partmalld.a~ II tL. ia4i;"t d 1lL1,~ kilF)'l d Dm 0, Zdlrl'" ~ar§I' lqU. Btrdeo e dtll)·j tt11UUjI'b, r .u.ldin ",. to:-I'I.Ikiu, yLlrilruljlm!.lc \It!' ts\·ul ....w. 11.:. itidtJ l' rdL ~ I!J t 11w.rilu... 2.!I.1j r ei'lldJ b.ir

" Jrllioll

he.

~C)i llird

bir -

itun

}'ok_ !\tumkiinlll.J

ke.Ildime dabll hz; DUt! g(:~c. milsl!!'!>.

,ok

mC'moWl.

bu

1(1-

dirORunuz, dt!gil mL "! Nej.at kllla blJ' teredd;i.ltlen ,",fll";!. ctv:tE' \'~N1: :E:\'c'. Omdak.l feenk l!.:'!.mElnu I:tnirOnll.Hl.Uil, d~g.1 rn~'? Noi!Jllt ZAflri.o IJlmlarl IDUl!d L'11o blldigl tic ij.J.!!Il-l'i.llk C.::I;IlP

-

Sl.z. .u.1:J.IlY~li!ki

)'allj'D.

gi-

l·.P btF.J lI'l: I: !J!.:ex: - £.:!rel.
-

lI:I~kt., "I",,, \r"",,),," ~rN.k~LI:I.L~Bo U.th.'!''''D 17 ;f(lUml .. .Ali J:oI-.o ,&1Ullli" WI r " U \18.:;11 .1" Lt. i!." 11\', ~il~d"'[j"l1ll IDchtcJiJ[, PlLZar gWh~ DEL§I 1 ilJ{, rooruL "'" ) ..,.-1'·.IILl1"" .. ~..,r IU ",ttl> Yllol'llh..nml' 11010' I:A.llavvul"lll.l"Ind III d -, blI.hllCll.1 .. Proje!er, pro~Ict'... Mernl 'kc L~ ~'ram p.lnlni. II.. "} IMlmllk 11- hr. UN Adll(!(. D.lLV!ltPll411, Kal'lg1jm olllllnl .. Dcruber terli:at!k.l>iniz; 1"lI1I, l;;:a.!IlInp~, I y::IIIIIJll)'II ,-. lP.u,.fik adalal"mdll.Ilo biMn~ gide\ eta killpil"ri IIIrl.Smd ... IJlr l V~f. t:l!k8ini:-., Qrodu. bcrnber } 'I!j~kIJl>llJ) tlll'llU\'a.s1 ll'rtllj I'dllm!J. hall' talfhdl Y&P~I DU? Y'&.J;Il..i.. Ta.bll. Bim 0 me<:n1Jl1l1np.

Vdil .kl.l fD M.:! I FIJ tbo L

*

.'I.J.I1r'Ill-W'l.IIdlln

a~di\rll"

~,,~

! , .,11.. 1 Gtuoi!1(LJ:1inil ·~.iUltl ".110 n. J7U' IQJ'lLI nLillhIll.J.l>HJ W.LII:'l .11,!I1 m.'" .. _"kil.i!ILd ,.Llb.mlJ.Ddii (CJl.tu.lw LOLli; m'ntl"l1 )lIpt[,_r.u..: ,m1,;;], L l.... Iq oE:ktn..kIHdR ,il..,,_ "to;'lJ .... 11 " c .... 11 u.. .., InUlIa.! pl, 510.) """",U i1l:'. uitI y ..... I• .nn bar- Ik' i d" bal,J".' u) 1.... ..Lt>1Wb1l il.I.. I u.,.,

Y.I1i .... h.. ;h t..,.,..C:.Til!l:Ul..."

~.,I;.

'

z~

tir. Bt!!}'n~lm 11",1 !Utl:lal .h'klt'lll!1" ~1I'ClkMi., Vti. IIto.Lh"'[tl oyn f'I,enkllr • Bu
[JUi~ Ll<r

.:tynan
A}'UI!II,

mi~

k&l101o.!.["

kah iyj io;l)lkhm • .Arl/l.rllmlier-i munta~1!1!I lIyky ilL:jn:n 1I!!!)'1ul1utmU!jlum, Urall(liil;1ID nmllll iC;bndu allin'e kQnutmllk ar-Lil. 1I110U kamr ililline ,g~I!I1I" buldum, T~n:ddi.i_dilm 1;LiN tljl:h I oj zlul Ohllu~tU. AI1I](,,, Um.l:m korkJnuyorOUlil VI!! korkmllVQrum. Bl!'lli glynnz. 'illlrHI. biLiNi IhJyc:m. ylnc docgli!!ltiLir. Hrlilt bu f~rJl.at. AlI1m'L ha imda Iken Rir.1 rt1hEll!llz i?lMcge kllftr

\'<:1'41:
-

Ent.

- Sfln'l"lI. ;fiz rifle 0 f~Mk bll,'I1 Bu rnllaabll.'kIl.I.o.n 11JI1!Jl&l1 b1Tlnd y~tliJ. m:1.'r·ol\J II'trlRKdl klZLa~rul L:JII:ioL .bu('.mkrl JIt .. 1'" I!dee,_'l'lI~rdlr_ nn dJ.ru!n.l1t !OC!f.dlLul.t. - E.... et. 11k h.l.fl.ll kl.llT"JI11LG1n1l11l-f1 pr.:)I"r,n. Ve ~i~~ bir Il'llj1<lklljYOI1 &lJal.ru= PlldL " l;:~ 1111 paQr:

'c:

OmdB. VIM:!,n. hir gilt'l, !ll. :lin ilzl'ril'li:ze :tmnl; .. rle ~ r ,JU

- E~'N, Z'\.llr gilldi.J !Ill falL.NeJadlll hllyreti

mii?

b::l.!';IRI

lI,'l11lcIU"-

bii)dlmi.J~ ciizll.rimlen \-e yIJ;;:;lmull !;i:zgl1f!l"indl;'n l:-t~lr~r.

lIyor,

,ittik..;e

,.

1.

Onu Kordugfi

ha.kb

Ilil.rLnd;}

IIIf

.. njfulll bIJi~·ortllD. Bll buhmn1.. r htnde hf'" ZLlmuo Y:H' B _ men I)Il hy.... 0 geee r.i re' hac"Ir kati t, fIl milo &DylI!1lIl«diUl. jju. cune k::.d r d !;ok ter,·d~_I,t d-

~'erdlm.

ti . '.e-j t Z1[Lr~ h:!,n ",llll b:J.ln:!t'OrolL Ilu dlillf,.u.n VI: llliIkul bal
II II.:, !I'ln!!! Llr b('''''':''lLnL

DIIJ''I.lu. liIg~1 U.nIJl ki.llilrlU Ill! Iwl~di k Leo 1KI1l1 iIo. b.a!llJll ~glr II. It" klll{.iLrnl \'~ dedi kl' B ~< t'ndl~ 81:zjllh;' bugun tole 1,;1 IConu!jmalt i ll)i()l1.lm,,, .. I!:ger 1I'z,;; hok.ik;t~1 (Lolat'lm;lZ!i!lm, il.lmi" Ii\! 1~1 'r iTl!l,1n l'a,"lIlll Ul olal:.l!glll,

ml me lLl! .::d.t),()n.lHllJ:r:. Anlal .. _ cllttru, fupu.lnl l.l.n1l1t'lc.g:lm.

du. ZMlr d ..ell kl: - BUll 1 u n ':It" I "dell Ulre[l,di~i"

B::I11'" dt1gru C'~\,IlP \'eIT.iigiOlf! l. 'lIb Ill~oc ll;!l;1C'kkiir ",.J,·nm, PI~'
DlUD o1mnya.r.:!.kslnlr.. V.., L!I a ul'lrtl, bUllbiJtiln ~ ~lr ~ 1.1( 1111&, Ir ~aD Vildlll! !III:I:' lnllb Li cLmek ist dLtJni de ~ ~ tolH IILI'!' - :!IorllMli,

utYI)f"u.m,

!ii=:, de-

tll,"IlIl.I.'Q 1!ut.lU1n..

,slzd"n r!~

Il'

-

"e ba~ll 1m ;lIn dl!inti. ..

J ,ao Q.a ,i\,dli • [i nl G"~. 17,30 da V.... - 1{.....~ r DL. Lm. HJ bLl· Vel hhn.n '~eJ..kurii ,J;t:n. I'd!: .)'1Il<:lrl k IklyonllJ. Zli,hl" v • U",,,,inl t.ltt~nL ~ el, ml!fL h~1' Il~DI itklll.l i~i!l.de~ If' 110:1 ..,~t'·"1 LtmLilln : Ac'c,l" elmL>~ill.iz. de.,;ll, hr. ncr" m.i~n bat!, ru. bI.I)"llJI ~".\'i i}j;ren~(\!-;!>il!lh:. \.'tldan 61· ~"cta.1 11 ml.loJlJ.ro l!i.&llll.L lI'11:u~ 'I'd IIU 110ll) L!J.y.e <"'.lI.lkJ:oII roe hl"fli bir df1'ii~ gt-F.intililne (;11- \' h'[ull \(1 rc.nJno! IjUrlUI. ~tlM, ~ :.;r ~Jrlni,dl! i!ll! I1'di1flilL ilil 8l;lyl~di rnl! Iil~ 'll.Lr~u1e IU3.:I; MlLN.3.1n. L IlLD. l:.!.ld,,; \ t<!lJ>I'I!J "'j! tn.eklup - S:d~""'dl. - Orll.da. b~nl tiidilrml:'k i.tt· 1 tl.iJ}' t l b111W1.... &lI; bUs-Uk aalru&a IrllrO.lI; ,,4, b\d UI 1b.1 de db lCLiii Labil. Evot, EtJ,tlm ,,;tid ... U I.'i!f !'I.J liI - bul III • I elI' gWimJsiiyol" ~e GUilordu. 1BJ>O~u:aru.... Y" ;r.;: .)at aLtik lqllll~ I:Jlr b 1'· 1..'.J.LUn ( Vetil J II II.llk iciadl onJu : l"~cldilll"

I:i gc.("!! Y.illdo. k~dl[lIz.

l:!.lIO @

Ui; g ..el' c:l gil, hi P,-J.mLlI1. B~r ~,tI N.), t ~l1Il:fu·"I.;l:\HI,or lill.l \'Llt:'uLiu lltl>'rdlroo

~.

S lI'Jr"!TL ...... I~·.

_ DIiVUlpll-

b.'l,'"1 D.IU....
1I'!ri,

lie! t,,1 'bo'il; ... ~ ilH.. ...,1<'11 J1

r
Vatikalnln

SARAH SABAII!

lilr isleji
"'Ii'lIotikilta Kqdw;'dai:l

11.1"UL

t.ond:rl!, :I •..\lP I ~ I'lmn LoTOQril ,~"" b:PJnJlll-YII l:I!l.rCilu:t.. 1I"",.O'j& f'aprulgm Iddiiltllmfi ,gtire mu- tiro ii.(!.Jl. Ha.;!h11 'Urd1in Xr-.!!b Alulu1ll1h karldca !n1!,kll1lllarLD liD millllmYlIoJlCIki dUnl,lJilu ,"J~OI!.n hill. 1I1..,!!iIJ·1II 1t1.du CGI!'!l1'Li Fl'ml!o.\<·1tI ~olri 111 rhti1{1m1lJh iLg-illlulI'iln Knll.!. .... 1.ire !A;L'\iri~.n Boo",,]' dYllft~ "l'Im Uk o,."lott B.r<~ It.... 1:1_ dLrmektedll'. HalbukJ. bl.ll."il.Y.o. Il.- JI&"I!.II Tu.rw.l." ~~ll!I.d"tinl!bill"1 k bur I.a Wtil. ¥ lh.l ll)l'I!oftUrl ~MiYli "'''' Arap !Judi 'IIey. MIilaJ.Li.m1lll tdM In'lIo o)]];iim 'I'~dC1.,Ir:L«dir •. M.h1m 1I1.tl.!p d-fl1..tJerli I!Jn.JLllJ1& diilia bUyllIli; billkmUl urg= r!~Id.ir, IlLOn N'!I.k Ali Ert..J..u., kl>a.hllltin til .. U:!'1bI1 1.~tl'llJ1I1it blllll!J]i1; tq DilnIm lmIiII! tiLl lot'cl~eil!ek e- .&Jirl &rbrf' D ..... n ...... ~ 1.fm... kII c<I.. bll,,;,ctfl, gUoI!k Ar'A:P vtI ICJ _'i/aUl,aullu bdar Dbjl'ktIf. d II] I'll -t'[I!:I··n 11,...,1'<1" ..... to ",k yJI,II.um. ihplomlltll!r '&r.!!lt.1'I oillblllr ml bUemeyi~ U:r.uD MIl"pi,", y. bli!~1Ll .Kyltmi~ lir. 13.11" !A !'J.!Li!I ..u.yt lImlJtir. 1"-:1"blm tOm! nll Idal'l!8i VEl 1:11- rmki d"",,cUlda llJipan)'a devt tt bqklloli.L glfiJ.A. dlnloO.iU k alli.lt llh'ILrl! garp blklmb-E!ti h.lftatl- liLl!;!.lf (,,,U.tI1IJ' ,I"" c.tin "J•• L""l c-lnL- tllIII enfll bpanyol lI'oi1Imi1&1lIh1_ alan IrCln<:~ Fl'li!l:kO. yoohg,1l. mllikaddtl! Mlllkll1D1anm, '''''.GIl.l:: 01l1li .... l II~~~ ~l"bi, !!i = moet d~ Y ~'11!11 P'Ylt !!l!1l:!l'l~NlM ... Uteadl. tamamlyle tmnlyeUe tu tm.llI!blr. I"J<llllll r.",L h. ,Ah[!J,{i& C'o,l.a.1~UI KI.L l:ilr p.hSI mull !IN: 1I.~IdL I:r Ilhm E!I=lC.1li: b:l.tdl1Cilk olUl:u Iilr1&.'- iJarl"lflrtn,CI d" .... ~r.1aD ~l(l.C.ll.j;, (",Ii dUnIlllkta olup, A!r,,-p "",,,1",t.!.er.rJ1I i til<;!loluCBI mull::!.dd~ ()!ao ma- ",ill edilm.l!:h!ili:r. IlIl4IWL Kul.lLT ... iloe.FIII(l1!. o!loa'b!l.. t.o.lo;l!.O':rllpl~'" 'l;,LL• kamllil'· M!J<i3i.lmaruflJ'l!iI da lru.:l" HILII, lII.tlmi. c}n.o .AllDill ".' ..,lO lUJlffiU,:itu:r • !lidiJ', HI. Fill ",J~be.1" hl.lm ~. toolr..ili- YAillndo.ki loa,.II 1'«1,Ii:It1 ~ Sun .. k"'rl.bk }clrll,p iJ<llile~l(!r1n_ .. Jemiiie.6 ell an Lihterem 'i'1! mu&1lion btl' ~kl'(!'l"1 !la, ~nYIi U~ 11.ind" Ali H. giiru~c. tld..rdl1'. de:!! dID va:wdu ve JIJIIahLD RerUI l3lrle~~~ MlIJ!tli!:!' mli:zal!:l!reler!ndl!l lJIoUn J\._mel'iQ. DJ.~ml"k'l!t_ !lmildUr. ·Yllhud I ldan&iniD. :iii. lu1)'h! Frll1llkon\Ji(l tarallilol Iltll;&m rutij'1ln dmiDI.'I kal'!JI. hlltmllU'fll etallilerdlr. g&t~rdjii ihtir:uJII gQ.3t.cnncme'Ordfin Knill :i !E:y11'lltl1i hpan,. .. 8J Ihtimll1l beltl hbT:ll gcleblllr. run Corunna IIm!!JIl.I1:!1l V'IU'IIC.&tt !!J Her 'DIl b.1ll ~. pall1~, 1;1U !lokta· orada bp&ny.. l!)l.~'~UL Bakam dA., CDt m.1lBSIIS bul1.l.nmaHadlr. MIU'lIn .Artaj~ '1:.i!.... ,e,:1I111M karlll&-

.iKlrkluali: ~ (HuJ\!I; ." ....u.. mj",.k .. dlLllldli bildmyor) &1~11 rn Lllui!rl'Jr ahllbll(t III AJ,i,yi .8\11bocd, m'l.i.b::u-ek mall: a.mlano miJ~i.l.all'" "iI~lrlrktJl b........ _pa tleUel'llL"Ul kOD'l:: ...IY Ug,o!.rlnde dill It..flIII: 4Ji lilJ';Utuir. !.lie Anlplll;Z'lIl 'I'll ne dEl I 1'"".... 11: .. Idltrlllllkt... ~r~ .. kil1jn dllfllllll."". !I'..nn &ill' Y.IIbudileri.o b u.ra.lll!!'11 nnarllt:t.ru I>I."IoA m .. bk"cI\l.ill!.i .. d ..... D.C, .... ilO!lt'tll· ):EI'bol II t:mtml'i<'t.edir.
.Jtn

Ilserind!!. lAli"aiI.. dw:mu~t'lll'. BWgdi!i gibj PII<P)" Ar'ap - Y .buill 18.'..:!L!ll ba!lhy.D;l~m.iuu

I 1 I • lie r !! r' .ill l1li 1 bir .1 a. r eo)" d Ubi tutplill

~Joro!liU, dUo. M:pM. Dliil1!kllidcle. !;I:lMtI.In"

Sa·bahattiD Ali divasl
Bugiillkli dY['iU~mB.da berber H.~ 'D din~enecek

Kral Abdullahln
lspanya seyahati
.5,EyICiI',de ilipanyaya. Vl:'ir.acak OI.blD :niUia KraL,
dUDU~h~"Adana "ifl:lil'uru iJ.6 e}'dihal cdccek
n .."".I<t!r. Mnt.c&kl!;H::11 Itrll Ab.;t1llIlIIl'l P'rilllkl;i lM..aJI.n'!trl.n. ml1ll.teme,l oLaru It!.''Ml(O~ lld..- lll:l Iru F£!hlr ... CIYolbHIl~lkl iIIo,yn}',a 1!1f.in,j.., kll.Jbul cI:UlII~l<tir, KRl lL.bdylllllh, bUI1bIlJ'e '1.a.i:lIlii4i fl.d~cktJ.l'. ii~di.dSl ba.llumU, cm;!_lJ!lnl !<lI..lll~f1k 1'C1n hllZl'lilill lar )'&]:nim.o.ktlldll'. Sanr&d11ll ]{rllJ. bPlWly .... !'It1 .... kj, A1ra.p aaJl.ruJlJt VI rn~e'nl.fftJ .. ln. bqb~a ffil:rJoJ .tJ.,rt
01 " ICorlolla, Grllllollda "'II "'!illli' ... Yl :oyarrl CllO!~i!'ktir, EIrP!lt1 In .. l.

Evdeki

hulgu_.
a. u~~,

I ('dtli,d~ itjo.,IxIAl!llllfiitlo: ~
]I'£Ii' t1~ rncildilfh ... Il!lIiO iI(\(fIi!; 1.l4i1l11ndqlonll

lIId:n. 1icj,I'i~mam.alalilJn~ dill" ..

Z8tUI'!!'H

man ICc,Jiltnc:mclm:1l lilY£lI'. FcrilMl !1'II~jfil ~&-. dar wml"i.n; ,!H:v"n btl" rn il.· l~ WI bul'uft'll'l". ILl 1.;1.4 hmlll' amma.. ;l1r:dlliTli daU'ra"mlilk Ilia biT l\.iI>II:iYmct l.>cI"k!J.m:nin Mk1",,d\II'. .DIi:nllUCd, ttilkdir

..a,.

b1r·

!~t.lilli''' mIDi ool~!1iml: 111'1:f'lrlo nG kotmr m«f1H It'ddir. l-'lIk~r hir ~ fi.I iI'Ialwtll
iIItlk'lill:
mi:lliLm oIiI"fUn.ll 'ilI~1rll.

Jrlrim.tlllll'

."Iilk

g.u:",t-edlerlil yap'Ll" r6rDgm.!dl da.:rLbJ. htuu. 'I'I! h.iid!~I!O". mllhoJ ler1nL l!'ue~l!tLnl !flb'1.;:ItII,tl!', AIitl.~ iI"f''-I~. 11 .. ,IiW.,t HlI,b!!r sJdJJlmlU t;:irt. UrdlJ.D KrlllL A 'b!lullah, memt ..k;\t:ine d!l.
n..c.rlil.en, Doj1ill GIki'!'Y

Br.liiliam 1IIftl8'I:n.biT Iirl~lIJ\ val'" 1..'" biu. Mi· ko.bint4oi11 flip hu.... r.m:lull . dogunl],l'"'" mKf,· SIiNlIl Ba.r"ak«JII. !!Iuyo·tgl gib'l. dQ~ ,rlo61'u!.ia ~. aihnda ~11l .. JlllIliiTl ~ (11\1111'" lepJ4y-tp, bi.:rktilill ciklr' gl'fi" ~II 'I'i",:1111,;:kt'f~

8g~tUii.kl 'lIt4i-

'Ill"
d<.l!

min",.
frJ1I"

kU
j

~

\,1I1n". IJ.er ~
o,lml~rlt1lk·.

.rl!orWi y.a.'JImidit& rll.e .aeya.l:i.at fd~(;,l:ktlf. [(n.1 \OI! mal)'4!tI erkiUu ICrm. va,.
1l1lrdo. l'"r lI.ynlDuahl"_ li!Iu Jl!yah&t

J<~di!'lllrl 1I.f1· glan JJ,otIUIl. "'&p'.1

L

..

g-em1yoP. OJ'dlln Krahom SAnC!..,. dB. ~C'C4!lkH.. 1{i'il.1.m, l",."lban TfutI vaoP1.ll'lanjl.!ltl. .IIfy&. hllit ",tmfitl arzu ~Ultl b"dlrJlm~
,.. ..Ilr .

r"naslntl.a

,Amiralini bugun kabul edeeek

i.inu lag.iliz

~3raiLiiJl1 selrk,el~igi :

Bulgalr"Alman Avusturya 'ile

,eni ticaret
an.almas.
FraDIo.Iul"i ~ :: (H.I - Dun, g"nlt,. .. il" BAt. ALC11I.IIY .. ara
5L1i'

bar., ,neden yap.lam.yar
~--~
llId

~Bbl'imi.z.d.(l mllUO!UI I1nrll~ Itlo:!!u mu.r!ltt.ebah dlliu hta.rrblllllD :lJlI'U hiM Lf yeril!ri.o.i gll.zmJ,le:ri.1l11:. I Filo !Iubaylll..E'II !jill.roi!ill.lle 11lg:Jlk I bl.ly!iitl:: 1!1~LII! Sir Noel (lbnrlu;a d.llo sece ~t':!!tl'Ol:tb.II:m~:de b~1:' i!illil,til' !,!'ermil3ti!r. FiloDWl 'Ie Akd('m Ipg!l iz tllInm :5lDll!. Itamut&m Aml.n.ll Artbllr Power bugUn Reiaicum' burn ziJl'llil'llt edGc:ekU.r.

dll-II

tur)'S bani &h!llI1!J!IJlI.!i~(! i1;iU dort d I!...~t mliza irere-lerlllin, RUII l lInml, ~liLJB:r.I ,,"1Ifl!I(r1.,t.O'. i!lh:kh:ri yiU;i1n1ie.a Jiu Ilnla.{lIIa, 11l'H ."ll~i Elrim &- !;'1!D.m a~n'l beyalll ~tm1~. .JlII.t.. illJlalllUlll' IIll!oll titllNt .111- ~lltma~1l gi[di~·[ll l"f!iLilJ,ln." ....JO'li 1J'I~.i:l'c'liIi..L..di.r. 1$,. Hr. D~rt dt:'vlol!'tdl~le-rl !»I'l!an Y;\f liil Ii) II! d"" A."ld.: llB!)1 '''''l,Inn. Iu,d"" l11"r'l 1Jo111J;l1IrtI., n I!;mr,I"lr;;h 01 iiI!In~LI:iIorl.l].a, blr- l:ig!'l~ aruU.B!lm D.-. nil !I,::J30}JOO aQJw t!.Jtl!Jnndll e.m~i. IU hll.l;1ll'lltmililllr1 j~ifj ve-r-itell mUil
Jo'(;lli lk'l1rl!lt IL[Jla,ma.nwD
Lm1l1-

Londra, 2 (A-l') ..-L. B'lIgiilu In· 11l1l1L gU~~I'~ D151iJ1erlBJikonhih. AVQ!·

J8iDdarm.a \Ie pl!lb~i:n

te\'h~di me!lelesi
A.I!Liwn.,2 (Tele!.oulll) ~.

mlibl!,lleolo"lIi

derFtf

ctmekLoedw,

let duo !Iona

Lll'ml, Ve b:lr~1S RDd· kaJeme IHl~m.AVU.8tUfY'

bit' t.oL'Crilbe mahi)<t!ti.Dde 01.I!tll k UI!~"E! Aokar.LdJll pali. vazl· Its1 !':i!lI'IDI!'k i1Zi!fo~ btl' jll]:Li:!.I)ll"ID& bi1'ligt telilkil edilm,; ~th-, A1IIClJI~ I 'Cliik ndil.:tlC<k !;:Clre ja.lIodil'rma Vii' polil ~uv"C'!1~tiDll:L te¥h idJ 1ll'UII hir InJrnI' \'e-l llelilektlr.

dilik

Sim-

N;t"I!!~r ,~lJlllf

1~aIJIIll!!l
~

Ihti va ~dl:::l:l!gi59 mad
elim

UJa,~ rma BIlk:QlI'I1 Ida.
:leya!bat~ ~d[h
\It!

&1'111. !I (Ai ..!i.)

(&1:1(.0.)

lic1-

,~:!kona do~~~~
Ajans vm rodyo bj,t:/e-l'"lm Q kadBT mllbaliga.IJ, i:ld '",!!' birb~l:'i1:11. Lu'l:ma:t ma.b.i,·dtedlr ki dllo Illy d8llil.enc bllgUD bel-·I.]; den )'Il!!'. Ui; g'tIll enbefi. b(Ullo !llgl1i~ A.kd1!Diz. filollU Iimaml1Idyo VB II.jaoal.ar, RIllIo)'lLom !LDtlli.a.n.mllll iI.1'm.lI . .blldudu.D.IIi te~"iii: ett..if;i.nl V~ glizelA Iml'llDU)'or. budutta hadile'ler oldugunu h,,- miFaH, _gllZsll!le.rc ·",errui'i Ihim~Q' bl!'r ,,€!.n)"Or-.du. Bil: bu lIi.itUl1- tot Aml:rik velngHiz lilalanolD bulunmllla_nll1l.1l1 o1.Lclud.A. 0 u~'\Ieul&nmU h!l·W'1 r· ,Akdenizde 't>eo!l.arilz e ttil ... • br. Coli: ibU1rath bir !ill .kuJ l~~ ,gll~ 1lit.U onl!mioi nl yonll1.k. HlattiL dllnki1 nLl&ha- mlli 'lie b~ balm II iYiIIIl tl!l(irl('cl DUma miJA:Ldl:.Dle !,I'~ win .I:'I!,I'II,- blily~k oldLjJ~1l_~Ll i1dill II!tm~.gt~,

bang andlll;imIliSll1lD ll~nU.z tealJj't Dim;lrl Oan.y, li~t, il.rll<'I1t. dGV edilemiye:a. i) mll.ddl!.II>l ),ll.klmuh.J,,~ li.llLl .. , .. b .. "n "0 Ior~ .... ,1eJTi k.i ihmMID pel! Ijel'il!l IItmlidJgu1..'l dirrkt.o.lo r.i.. , ", •.• "Fo'l(lrindm lI[f~tlll,i !liiylil'mil! lcnUr , BHilldjg~ ,gibi '0t,O', glih:r!!, FHlMil. HI.I!ilY!l. 'lie Bil'J.c.-

il,u idi"""'roll~ Ililln~mm bllJl'fl.ll hilill rdljine Ir~rll Dl' TiulII!t. n 1uiJ21

dltdl!!], ~'u mI!Jtu'.

Batlll

diplo.ro3U!lr,

,,.oll .-Im
~i m!l.h b~tll'mll
D':III!I!t

AnE.!U'a, 2 (H'l:oUIILJ Uerina'l!

UlII']'urrno\

-

D.. ulJir· 'te&i,,~f.I'L-

JjQI'Du:k ~lo .Blllr;:ilIJ.JI e.rnlll K ~~Ij.· :je

iDli!mi.yoUon Gc"e1 Mil· !:IlIa:'iI.GfLHp Giil.'!l.1i bllctln bll[' tt.:-t.:zlkml~·llU'dlr, BukilD tlln

k1k 1.'f'.yahsti!Le

!I'll: Am!!ri!ka. dllf;l~lcJ"i bllkan1.tm geceD Ra:z:iI'.IIllid!l., l1'al"jf!iit", Awf,ltury. NrllJ lI.udlll!!}lIDi!.1I1 bllkilmlert bd:kmd.a bl.r IlI'E'ol!lip PillalD1&1LDI. 'I 1~llI.nhr.
... nt",d 1&l'llInl, tiI..1I dAn" k..6ul "lmocli'illI Lildirm.,lIO'. 1I1ii.n.- kilrma rll 'T,q, Allltrikiil l!!lliAn .. t.,.. illl bir .... nr.f III " pli.riJ.k lI.un,l~, in4l!.lI hLk t<;~.. "ihl

ve ~11I~i M:i1~.i.1 S~!,I'lJStll\ .\lIl.. ll'lm:mkw 0111.0diioldlm !,Ill dOIl!!.d,akl 'i' gGJ:I [(llJrill;alB!J. l.Iurlc.dB 111&b.cl:k!kler yapacakhr,.

fllbrik.a.l~!:,j:rll!!.

Ada,p.iilZ3fID·

Yll~OV.!!i. kaymakammliD

..dilip ocdilmi!doiiii m .. mdll!!ok.}IIo .. lm,,'II; iltiJorll!;r"

bu' mcktubu
y ..ni 'boo ~loQlLi n:lIl.dtLrlui}.tIl. :

I:llililtulilm "u,bl; 1:bar. edi)·Qrduk. Hak.lJ etldutu.zDuz. nllo~iliyor. CilnIi.ll l:iUgUn 1'Bbn· DID 1'1!1!iID1 'IeVTdm, Sovy.cotleft.u 1rallJl. )·[lz bJ.o. too bugd.ay 'IfI!o1'0y~llni

~etml
Vi!

me

oUdlrmeo.ldl!d.il"lI!F. MU!!uuil! bud u l .;a£pl.ilDala.n p,erede bu hll.b~J' ael'ede?

Amerlkalllil. A1Wenlz:I.I? aliklllrulmaJ;~, .MO.;.'!kO'l"M.lll bir COk pl.inlanru &Iti.llt , et;ml,~. ~iJJ Itiblllria Sc.v}'l:t radiyo.au h.:l' ZB.m.&D DE!grLYlllill1l.l.ll, Amr!'rlkl.DID !i'all:lD prk Ve Aklie1iize 01a!lil II1I1H_lI1a bUe:'lIm etEJJ:k.t~dir.
FilbiL'ltbkili.

N0
(YUVA ~.LK
H~
okWl..lln
~I!Q

L U LI
-

Esl
J.IPIi

VATIU
Y4Tl!SlZ

l
U.

I

ORIA -- Lt.SE)
y1JlISi!k,

muilod.!l.. ~trCD~UCl'llio 1111:' lriu. OfAf,ldlf. 9A.YD.ii.ftP~A _

,1IAIl I..!'tklH.tl

!mYVoi!W

K&YiiUU' bqlami,atlJr-. lBR.um.lAQ..\

T 1: GOl..'la-

:n

Dognuu. Sovyt prOp;l.,ga.n'ilruak~I.I;ad&, &blllar

,Arnurutluk,
Dll.IlJIIIl

YYrOsla.!,~

p:L~llda 'I"~ b.elt cean uyIlolld.lfmrU t& i~'l bl:r )'ilrl§<i. gm Imi~ bu1~·

oil!, pro-

,)Ill·' a m1 yg ng,~.fOr ? y
!>O.lo'Il'c tiler'

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

tltaniowl O ...... '<> .. i.lll.. 30.~ klil 9-..1111 [J IL'~""'!lLIl il~;; 1]" i.I ~,l1l.tiffl 'ir.ifLti Iii.· ~lIl11mdl!.iU (l'!!JI;>I" .. r!! .l1ilcir~ iii. l.'ii'ltI",lU'laorilfL ol.oroolllil!) if. ,I d.h ,'I'1l.III mll",j"r"",,,,ll.lUIl •• nitdllil i ,,,,kiltlill ·ta ..lllbllll u.y;, 'i.u f"k.... Mlolor[ra. r.... d. lI~llJ .l'iIorlllh l:'iI~v&·-· .l..... 71 &' lu- liI.'~m~ l.tlk~IiIi~L l.iI])iboi y,.. r.·llDdJl.lJ 1II~"p'n .... J8Plilll]~LJ'l', V;.", "un ,In.J. iJ Ii",M • .:I;ldi~ 'i'!!l:'wh) do'ktQr Ylllo'll' !l. oltl .. gulIl. "0 k..ulJa

]-

fD.U

i.le.r:i

i1uyorlu_

-

A.rna.vul.hlliu.!I
dill~.ICH·.

Sog-Uik bBirib ~~ l.ulim.,Cl

tJIa.rellm~ l'ito

II[FI.I llld

4
ij,

·aD~af1m.[l,![N lnl1W.n.Iannd!lll

RIIl!)lIki.

t!ll.bleMI:t.i)V\Itlu.Ill.

10",11111<1",-·",,0. _ .~ IlUI hi,. ,..' 1.1 m&lilm lor,,, .... llili:: .I1:ooill.llltJ'1I llddi IJII, m kin bu hIl1ll1..d11i;. l!I.bi 'l'IliJIII"-1i tihkik .. tt ,-,,,,I. i:Qnm 1 ..... hiir "'111 .. 11 I~inQIi 1t(I1ij,1'(it Jlllr.,ll:rl JP""J'~"''' "((Illi 1o ("lInl h,irunu, biliAIi, d~rblil lUlI1:.&II1Wl,"l'U H,,'

·

il;m{1 h.l~lIm

!i:u,t.·rd'!i:'

S~VI'lI':tlN() fUlIU!lliJ. b.gh
DdD. ~ddcrinimJ

lill. YIl-

heziml!!ti, Yugol" 1l'Olt· M 1 h:r Tnima.ll I.kJ.Dcl dYlIya IIl.'I'lann. RUBya ilOjo Ilr!ilarl BBltJ.a.rbin~Q b:J.ljl m:.l..1 y~ldiioU~"'1.i DliISl bl1 kl1~" memloeketl mUII:tSt'bl:tI:loh: \' rdigi bir d(!I!'F';' ka.nllt:rda 'i.ecrl t el..m IIji V6 UdlJl Ji itl lIotuk h· b~ dc. d.·'mokl'~i. balumda n lor !:Iii d~lnuna 180kItrlli g.aJt:b itl ~'e fillinmls!'HI mu~!ur, B • yatnw.'ktan klU'tuio:'le8llm Olm"l 1li!'.IIe tlrelt[ll"C - Iilll !;llU'l!l.l!rin-ln ara..run.all Vllr!t· -IDi IIudl! !·tw i,U.r. Ca.ntedl I, ttl' 1mIM. BIJI~:I !IIl.:kli k..::inill.liyl~! lIll Li.:J!.llm OLanll!lllll mIL[].ilBI o!!cil,' h~l,-" Aoal'iYilUIi;; c!e-nlll:i )'G1l1(l, Mc;;.a d,Yt 50rdu I!: LEI!'I Io'al!;:it. l\.meriJm IU;)\!Iulf11'L :roan:hm I:or.all?!li t;ok ClJmhlU'ba.!j Inlllll. klioi;ilUl.ll1t:h I:i il- mUmkUndEir, HMi~l..,~i[l g:elilllIUll leuILana.rIlil;, dnhm o!m.llk .1IIU!flillll bl'lle_me.li; I,)'f all,U'. !log,lk harbl[] 1I0ilR I!n:ll.l!lli Ci!oI?mcl! DIPLOMAt hr. yolunda blF fllrmlll bulmllj--

'UdiLld"".hir _ 2 :._ Y.r ...I. h ....., olumllOl"i1;:; Imom!!1 no ill! i,~.""1Ll .".11.11.11 .. ,,. !l.UIlUIlo riltll • ~hk lI1!:'laU rll l .... hlld III YII· Pllu1I'" IYri"j k!!.lI.m .. ik"D bu B I.tik vw:roti I:.ollU IJ; '"0 ,." .. bYl ilili ...r ~i_r II.rat.:a,:r !:Iii' II ... ·)·(',. .. 11 F"clIO.,D b~t.J.urllii lI"'nlILlil~lk",)I""1 IftJ!I'kur """It" II" "~~I,'~ill! .... i.. n b... L I '1&1,,, .. ,,,.,, ..... III..dihrlhtill', :I - c....Io"rtll •• " • rll "1'I.lom "".

"WILlI,

.[,,'I'IJ. "",rw,I.r \'Jl1j1:ntl",11I

,.m P
Y.

v ...

rab"
nI~

h,,,1

'II"Li:!,ull<lo

'lJ<1.J.&

bllh,II\.IIj·

1'1l1J1l".~lr.

l"vl\ ... ~ Ill" lu.. nl l "'QII ll'itLl.,.1

'l'1"un:
gliut I.. r:

KADLRCAN KAfl~
bLllIJ.ma ....all

TefrikB
dulll.Bl

No.

~'2

llLr.u:;!, ImkBn

=I lL',l!.mSdl

u,",ap

bo

kilrJjHulId.a Iolrru.;

as

ht']ltAt tll.lld I i( C!ttl-

mLitJ., Y!:m!!110 'I'I:! ~iLm kll.l'lUII:I" Illr] I"" 1u!1f11Lllml'l },I.II.11!.1(la.1i: iill-

- Ii k &lJyll:!fsin, m~IIIl,4l'1n 1It)'I!

l,.'y m~1l.1-

"ani r, ks!}auk m~ml.l:rler. yEl' 1:'", lOt-til rr, lanut r.ll'o'i1l'lll ra n1111. 1:10 inn bJ.lil.an uHh I gl'I~
~11,l-PI~Ordu, Mumlanl], •

lil"k!Wl; kelldJ rum y!ol. lUll b1l'lIk:ilmll!lml Il'mn:;ttt. Hnzr.e-U OjlnJll.O ),o£!.llmullI!u;

lam. ollh& kl.b.b!iliIi. mine ltDI' af'WIlDB yaylia1'Lll: kilt .klJ.t )'tlk ~ aell!e •.",:,-loll 'ILlpho YDIrtIol. H;(IIZirdl QlmllllR devh:i hUi .. CluU run d.ll!Jlhldll; lallim orcll.L" I.iJn dogud..o, HOl'lUlaD .... ,sLnli m II! kl:'hJ.liDt, C;&tltl. Llb)'~'}'1l da,)'ELn m~It~I; .kU:il!."It11l KillIJ.II d~ llln·· rua YUiklll,!:IIDI,. oI:'!lrJ.l·lI'~i:' UPlm!l.1II tilrili. trklilo
lianliJ;l'I i:ll'nkr:i II.IYllnnul ~ltl~ L'lmil! htuIUh'llI'ONU, Bu IWuJ~ "lkdl·rd..'Iii~
'lit.

gozll!'l"lnt kIlp.o.dl, L' kin uyuy 1II1j10r;
~'I!I

I;l'kU "'" ba-l}ml lo'
1'1

)'il.lIlllln

kO!,ldu;

.d.illjl1n~il we: )Inn
CI zamllnlli

rU-

Ha:<:l'fLL () m mn s;<:rvktelll h kl \ I, cltl.l halklll. h 11fe)'l':) 'hdm .L Ve 8l!~in.i dahlL iYI 1 lltnr· i anrak :rU kt~ dur
III
L

III l n b
. U'tll'1}'ord F

I

Ihi.! amJ lIo!t'clml h.llti'l'

~itn::li

1-

I IJ.zreLI Osm n, l-lil.n';;~1 Mybammedi lo:l~1 RlIIUYl: 11(: i'.:vli'D. mi.lj, ~[Jun i;llli·mll 1J.:cnn" Ji!';"'r !lUi! 1JUlmu G1iIIUm'lj, ollk' iLl • mak: rctrlnil! erm IJtl. .I\.[JC;i!.k eo dll .aiu[Jw !Ja,lj.IIJ1 ludlnillriu 1''11'_ knml,LI, V(l halll''' lil:~ 1I,,~lttJ i ~L I'IlroiJ.i:l1Id'firt iLMLW,1 11lr~h, Bun-

II"
tI

timoili.lndu, M, illne

p.ip

rtl l(t:;:a e:cmlUL I;;o')g ,h Ic>,c!o r II; 1, !ll(l;llcit , "-I k IhU~ lJ,~a yctml!r "rdu. BUllia.!1 b. 1i1a .lU.zr tl 0, milD ,)<'UL' olur UII ""y .• i'tl11loCJd'D tll:i::!'.rnt!.11I ilz,,I'lI1.rJ~ GUnia t1nd .. 11lIOfll'.9Ikl. h..'1I[f., !jj IIku.r kllZljJ lU !"iOlo ruJ gl .... · OP,io;H" H I" .1f!JrJI hal'l -nlll blr i;V v ·lkHld Jl dElh'! '!I ii.da dUr(ll'hll: hUltJ,o (I!tumll.ill J:'·h:.IIl'~lnjn uyI{U] U III tmJc.J ),oklu. FIl. t Io}II CIIgmen, H"u"{J 011n1lltnl Ii·L IJdllnt bHm(!Y1=nJ .. r r!un bll Ii",n k.,lini til' .I:HJ, ,KOIt.!1Tr. 'mf&iU C;i1ballyurlud.L H Mnti 0 man ) atill RilmdZI. III kliLliltdlkw,1lo liolJ ~ L "illlil .l,;lt • tl; Lur L ~ Ln.fltlll:l ~ ILp11Hltl(! t.U. ytlk lllr bl.nll hll, ll.ouyUIIi: ",eI.ta' n !,'iIl Illfilllan VIHrJi. Iyl ddij;;:JJ.'

nU(wm J rrrclu.

taka.l lIIyuY!l.rn1Yorou; tlll'lU dl.l L'lliJ.fiC~ILll' "'(I j!l itlhrg,1ar &ruimr:l.a t..1Jl:ah),ordy. Yli i{II!'Ddli!;.1 l,ln • tJrLigln1 nlJyordu, Eblll Beldr we Ibm"r \flU: ftl~rini l.iil.farl II" bi • lirmh,[ r, hilltl lklnt'lill. bu ugyr d "hlUlk liithO::lllo~ ,!!rmLtti. Ar.a u~ k~:Ild II (lolur dl!l'cce-.11nd-ll i 1Nl,,1I.1"1ellh: "d"bll~l::~k mi) JI1

tUrlU

dlJjd~il

~n·

~mri.l,.,LI oda yt!nidlln,Va tl.1: H ~.lr~tJ Damnuln b.o; b:lll~ Arrnn, bUyi.!iII. blllllilli Ebi Ail; o· nU!!I h!Ml:i;uuOm@rl"~, onun babll. Pli Al'ldi ~~mll, 01111.10 bllOO81 do. Al!1d MIfllfl.r·;;!.Jr; I.r~!I'llk IHHlUl ,·hzr,·li P")'(!,olhmu.·nlll uitl)'ijk 11 1)" J AbcUlbDlIlIllliD'lfl klll{illr~

11_lind!!

ik. d r.ld

tI.,

uyaDlk lInlmrlk j;ch'kti.. HUh'll 1'\')'1; mbl!'rin VL' r·t" 1:-

J.mo.

MUnl

tcl~bl~ml'k

I~Jn ci

Hllzl'ttl

O"nLll[l

il:l!lJdi.ainlrl

I;:::-

11Lr<J;Jon bh' .;.ck IfoOcukJi>r.'I ",ImU.ij. l.U. c.u..riYl'leJ", klSlc:kr, l1!1i11.klllr
llict dli!l.r r.tll:rnballll'lll. b~n·il.lxi' I'''' lliLIkl lylL"IJ! kfJ.1 1lo.I11JlI.ll; hl!p. III do rrrah Ic;in"'", y, 'll),ol'lal"(h. H ~r ·ti Ul!IWt'1I Qd 11m .. .;:dllldJ!lJ Zi1llU11 1W~t:"'\'1(l 8 cc d· nz".rI1l U ~ ~lI:til; I{W'" fI 011 m", Ii b IIL4.: ",Il g r Vii WiUI)'UJ, ;jlnl"~"ll.h:IU It.mhllk knyortlu. Ull11I r hJl.LLl" birkil\: 1I1Jft! 0.k1l,Jukt II .O[]1'Il ,g. fl'l hilIUffi[ N il"'JlJl ,·llnJI ~i Y ".C'i:;1 yC!dl; h'll JIlI';!lP.IJ. Clnu rJIII b~1 ]{'I{; li:o!U:mr 11(>0. .ottlJhl. IlIIil li,j de MUIlIkI ,lIFlll!l, u.

bLL Hl!kir kllL~lIf' ileid, 1I111)1rll.oe110(,1 r 01 m IYiU:<iJ.~lDg; Hazl'<;!'!l 0Imr Ie ,dllf I1'l:lluEl;,tll, ,lidil, ';;ll" Ilk blU' MUll k:Ll.rnmIY!l.~IIS-lnl I _
:d,l;'or; Ilil,lnunill. D.!;11i1)1.r:

J'lbrnl d.i)vl"'l,10j' Qnia.f ~. bJ [j 1m II; iI:",r"ktJ; l!Iimdl YUlliLLI I( oim It hElYlrhdlr~ IJU

D y~I't'k J'iirt n

IlIvun Y

yordu"

SqnJ1l.

-.rill:
\I'.IIIIIi¥oI.:1,I,·rinl )'>.1-

-

Orner'ln

P C'.III~l.m; !;I1I!l koefldime ml!k 1I L.1ertj{!m 'I'fI h~;r I,ll! oOllYIII gib.l d li'rllflllC.,gun.! BII ban l.l1m, mtilliLtlll' LLlf. ,glJlfJ"ljj: L lllktl L..de Yl,lni hfllll'll. n l~1 1111 m lnrllllml k()rpy~t''''~I' .uu, 1I Ii; rJln~n IiIIhlJ l!i:u!}IPju~uJiIl-

H ~Oll m3oekll'l[l iJlUmi J1n"'~ vi d'll u gib a1mill di! b3.~,1 !I' rl,'rde I )'anlar ';LlmIl.IIJ. korio(ytlrln mU.liJm"lh~ IgL k.i111ul .,lmi~ buhmJ1J1111 nn nIL! .Jlnlc nile donJDl!!lt'L1 mll.m k.U m.lll.. H Lilt'Ii';UlIrl 11.11; zamllllLIH11ldol.l d~vll'tID k!J.dnI[[ uLrt B-I:I rll"mELd.I~1I1I gob!!" l.(>rd il:'l 1IIkdi rdo!l t1IlIJJI 1l1.'ltyll ~'m nly!!U. bllltllbllirdL 1Il1lZn'U O.Bm~n .o.ILmlJ IJk~z ."hl,]jlf omrtlDQ dllJundLt. lloer.:1c IUD. ~'D IIi/I"k dl.ll1)'.l Oil ~lIJIlln d n mell'ut lilr ll.damdl, Eilel"'lnl g6g" 1lA;1lrak l'lllvlI.rdl; - Ey Ulu Tllnn, unIJ. )I' I" dlmel 01, lmoda[1 8(ln rn. lim gil" II hI ,dun II0I'll, lli:.crlmtl aldlptJ I .'I'IUtU ID.I~LYlJ.b Im~ k i.. kuv ln

f"ttl;r..!' f .. l'li'iIA'''·'l'l.1 1](' {II l t@ 1)IU'M v~rlrh·rd.: ]{lIr"'1t'~ knblll!8.l

J';ILhndan H,l!7.IrPU Mull 10m diD Il>C1YlJllld .. d.lr, r!llliiml:i:LQ Hv,,1 A·

boylt:cl)

hllm

I:m.bfi

hNIl

IJnB lo ..

,·"tI

hUt'lln ArJl,1I !i,.lnmun Ilbell. dl 1!i'<:I:' Klll:tll (ll".u L"n lisf lin JJII}' ilr;)1 ih Jtln. Lm k.n.bUt!.'I'e mellllup 0111101 r .,011 :Il1.mHO lu'ndl ukmlmlllr.llll II ~'Ic[]Irml n::h,
Hl!Il!r"lHI O:!lm,lll mll.!i.dlD

t:l7S

,Yllm!J1l tl ul:t!~I; fI lilrutln .Ii IIZfL'1J MuhllflU"q .1lL'nklz b!!,I} ¥ELJlDda LI·~ .;:ocuk I u: s.a It ogulllH"I kull L ~Inth 111)11 iJ • ll!ILi rml'l1 olin Mil. lImllo'nll1. r nlll.t!~ "U~'li~'ordu. Ollm,1I1 IIwylmU l,.I .. I,;ot.' l111, gUzd b11' ddlkanh [lldll: '(I z" \llIn :Jm!! .Mallly ..' u{! e:~'1t:1I I; uZUIl1CIl. blr zaman I!IO[Jru bll Ira.-

din I)I,jU v" Oolmlln
l!I

;:lui

kII'dl:

\I'

t

'I'L:'r,

_'[l'-

N .. Iff' iJ>I!Unlllfi ,[!~<llr II
lfIIU"U O~fjl"" hllilHWlI.k l.;ln. jI lU~1l Ul!:lHlrjjl, yor..'l'EllU jil-t:nnQ

yu"muIIYQJ; l.iil7.1uh ~1'lIh,lmm"t i811 i'Cf!,II1lJ LII.dljl;lnl h",] [j 1: iJj n j;~m.1!I bul uII '11,)'0 u; :l"I!JlMlITI Ll'l/'It'ilmc k hleJ th'or; IWIL!.UIIIIJ.U J1ilo'J k. blr IIJ l~,~
oIIlnlJIl. Olulfb"l~

rukc=ri rib bill ,!I,eOe dG! b~o[lbui ~I:l"guhrude L!1'rblfll'". It!r1.' l.L b l' hz n kledileml)'lIi!Ic anyordl.l. )"lIpllan .h !tot Ilk kllru!llId&p Amr IltI.mli bl. /l,nk ...ru, : (Hu.:U!liJ ..lil~ I Ele iI!md.", IlIi: 111.1:.11& D Jat ••• 101 og-lu d0Pnu!!l\l; bUlluo l<;lo _. 1'iII)'iI. nukll .tl):l'arllLljotlnlnn. H .It.. 'li'lt '1.'&,110'ID id"Un~c t.;bu AmI' di>'1! &nl- bul t1crga.tl, I"ll:ltu:-rh:rj k"t1 ,lead r I'i ubb'11i! " ulu, CtHb 011 h~.ordu; b!JJ ~tJC:lIgl!l n. tilrnU~ 01- cl!ll!'l'i>'I" l:lfCiB I ~ oldil.gu m "'!lll I"DCmUll "Up~'''!IiII.)'W . (! ~1"Il.) IU ilo:mlD. Kllt.mll" dlpa ~If' hI!lJitAJiML~!li c1,,'a['nnllL m~a !!ill.. lem bl[].IllJm ikmlll "dHrmelllll:P kliElL! d" ... m c:dlYI,lNU. n 1Iodll: btll' Illii bl r hllVlJ z Yllp~lmll.lt· tlolUJ'LIlI)'le elr Il~JlIl1 dWla btQ.!!" Hnreii Mulmmml'ue t;'LI;IH. bu lull. .iwJtLellktll', ~ f1Z1'~tI HIl.U~;;o! .IIO~£iI A,I'IIZTCU Do .lIlir..,U" , !J~'lli nlfllld.ll, 1\\1A.ll, lL~lJncLLuli1riilk l'1l1i1!"'"U I!:. I:'IUn;. glir':l ~mljifOn 1111 scyh" bl.l. HI.! 111r lrnJI.D ~'lmi~Jt'!.til. t IL'I'~ol r;:~lt 102111 mh ttl~ d:J.i1l~ Ei:bi.l Btlkll' 0 giju C'''UH' dlJnd~~Ii :<: .mllfl lIJi~IJ.L i:mlk'nl fill. ImllilliciT'! k:1l.IDlllltcl b '1'8. l!!!rf.,1 dHd.' II r,;J'j;"lrmllf. brpl I bUfilJ hl)oll ...Cfi l!Iarurl!. .!rjr"mIY··~l!'kllr, bul utm"dlk!;<!:1 l ~nmll'u ki.llkm Il!It IItblJl sl:'rgls Din !tu 1:6",:'~ ml.tl. I'I.i, II bu b \'U I miinhillill O~m 11\ Lin Alliln'li'! S-ldi :0.kaLml~ [I;ok!.ll'. Sru:JI.'I'lD d~uli:" dJn(!!. bir hal I!!I 'l'n!n.ll, liI:lJn: 01£1 R4:b! ,'nlD Inzl~'dl: I I bl.k.lnh \'1' !l:L'h:<:~ h lid l:rll:k-rl I'll. b" r \'L'r iI Hwkl~ AE ,uk ta[lII"ItI.~tl. 0(.). m [1 bll' ,g:fi 11 I'm 1.,11mB ~Il' Ii; ymol? IH",·Jlillo.:i( ltJ"hll lll"l'ln· LlI" ku.nl.l~uJdll; O~m In. Kuu'.'I':lJ io;lridl' h iLnj,:i 11: 1';:' d h 1 m U nllsj 11 !l:,,)nliI,llnU t.~ In ",dem!,)'orj jIoC-. bllblnl LinhLl~l,lrt.lu. Binoel Ita,· nll~l" m",,'ut o("m,l.'t' III g Ill: a· dam yC'nLu.I'1i '1'1 nlrkl:.n Itl d 1\,1'<lnl)'onh.l \ bu Lin pck l • !i 0< 1,1 i{1 i;l,cr.1 l( lid ,1(9rj toii bir lllllth, Y"klloll Uollm fI ~w Jj Glbl~') l... Jf'Unu uj hili 11'IIKlfa 1,,1 B<!vlmiJ, Lvi hll}'lu. if. ·Id \'01: 111 ,\.I.;. -"I. Z ngln bit' ellul'll" oP~'I<[lm •.,rll • SIHI'IoI,d,yl Sdmllt~ a ~C. l~ u~l" t•• n kJ1JIl" \"O! luu.lml r • nlo: ill. }~ 11.1 1"U" <II 2'a.,,", "lipJ H ~"I[,I L-JI1~ ;:lugu II: bl IIImll~ r.I n IlllLl ..:tlulUwk '~l h 'i ,,~ I i.;ln L:iJll IIttlt'l llnlilllr ~'C OO~jOlfll' IIh·rlll,,·Z j~I".:l.k .r}.I.:l.M:'l!r • l! 1-;:Ill .1.1: Ik~ll;Jl. c..n BaIL

I

u"~e

, IIlIYA : t

I)
dill
.'W'W4jf_!tl'.~.4i-"":"'7.,j."f~

8..-1.1'1,

llJi<!!!i

t_._~~~~!e~Z!.~-.!4~~~~ ':!_I VUolO ithali yasak edilecek mi? L
E~
!!.lIm
1 I!!rlJU 1148

r"""W,.w

- -::::s

cI"i.t·~~·.·~iN'V'b

razan~ t-slu

blf

pehlivan

t

eJnku No. S9

III 19M3 iiA.A.HJ U.UlFlIlDL'R

Plyrnm
'Y(I

dlJrgulUlu.r. MCrululi.il.t 1llI1.-1Cll..l ~ok. Mdl!'. Stlmer

'I

Trtd riUdelri plI.r.lm1,E,

T,.;J ..,ill.J.... ~r~' .., Tlll'lti,. tAo Iaklrikalar mlllemDd.iyen ItO' Cuan.!.o~·.ll M • .rl!: BmloM!I!II' 17. e. cllJlgl.lkl.ltnmlu ~\I Mlin 1iO' .lit.t 1..uIh1i ,po [falill il(O:OO l,..l ... ill, 'I'U u.rg ~tAn IiloiSt.fi 4. ~) n ceU J!: dogurmIllUa4!"1', blan· bulih 'c diS r vtllIyc:Ul:'rdeJi;i l!!!l11 IiHiI r. ~ [hp.liLIo.j pillfillo -. HSc c f. brill.IAn uga._Ti hdro hill (1!I.M,\1lI?) daD 1I~.Ull!.hr. A'J. lle n bi.r [lDllIiI lie ~iDlWttll.. &.Il 1'Il!Hum.l. UIIl.m .. :r1;!~"'" bllbuola bemblll' )'in!! va.zlj'lI!t 1'Olill" Ifill' - ICgnlll ylm&e:r tel1'i1lJd edilml!Dl1!1!i ~t1.I'. 1 ti~~lhl lUU U.U Fabr1.1miJ1no dL!l"LLmu.l!I11 l~!rn1·· 1100 I:k>t.'l' !l8il.:M 2BlI.6'J 111M bllrm Vt' :lum !UI!oDMIIlo blJl .]00 ~ '~lO'J bO& gilriqi.l:nll ~l.iyco sUmu Ba!o'l1 ]00 i1a<rm 1M ~
100 UTk!Ni JrUQ'l
htillP

Bank mUrtt.S.HiI!h.!rinifl. ~UDl:hl mil hlm tint' Btdll m .... 'I"~ulhrr. Filbrikjlj lar 1:.eui OLLiru:JJ.uls. 1I000000U U,' h.jjm deVIIDl etmcktl:dIr. Mnll!IIJT' !IS hllJl drguufllll Irloklu Il.Clmak.·

iI.!i

10) &lcib

sa m

72'i1J

100 C lAm 1011 ~ni~ Kllr. 100 Ea.udlll EIhIIII, "

III Il1O 11

n
'ft.1u11l.1

~,IlO'

es.IIl)'

1: a),10 20,~" S,_En.anL~ i-f lI),~ ]M] Dorni:r'T(ll!l. 11 :.oJIO< W.OO lN1 Dtlmi n 7),.2.'!0 '7IlI.M 19t1 Dlt.1:l1irra11i m. Ui,~ 11.'M Killl II ~d.iir. ~ . :W,fO ~, .. o IId1i ~tJdoJ_ II: ~J.W 19.110' lfilll ltiidoJ m :30.00 ~JOO - illl MiWloJ ~ OO.o&.:i 'lO.B
6iTM-EdllftU1

"'." ]'_~"_I
r:ro''''

~.,o·

"I Ialdl tlamn.n KalLll.llIa irt.i1l1"iLU 111~ ,155 8Ci A JD41 n.umr,r.lu !if I '~,65 915~ Kalln.u.,. [JI 95.i'(i 05.7,"' .1!J.llml!J U!I '.00 lI.S.m 1!MS 'h),rili I ' ..-0 (15.;0· lil48 TIlb '1i n 95.M ~ 1919 dt.i"k1Ul ] 115.00 9:;,00 ... !Iil... 19C1 ';.,jtll. % 00 9!i.OO'· ~

n.~

"" II&1II1 l~nflW' F.._"i tt".'~

~Il)

Dewiryola \"
ANllGlLI

Dnnir701a

n3!! Iltrg,inli -<IIi JiI !lUI..
IV

~.l~ ftI.~
:JJ.i:i :Il. 'j':i Vl.tO WI'.«l"

.z

!DK~"

D. "filil CiiiI.IIIU'

Turin].li lIl.OO 1l:200 ,; til) u.; II Rc..rl ...n .00 N iii) :lor LlIlI.».-.1 01'"...:1,01' i!IilI.OO 119,«1 Ilflltlm .... J.I MtlJua lBauba. UI!...2fi 11 .:25 • 1, &nlo.uo 2<I.3IlI £l!i OJ • T, 1'ie&;r.gL.BuW.n t50 lim A.luI Ci .. '!Ito U!.OO 111'21;
~ dqj;irmll,,,lori 2!JJ))

Z3.15O

1111lJ

IInII! 'raMlJ'I :Ill 00 2!l6.oo

18ll
Am.ort.l
RD~D

If'.5.00' le!HIIJI
lOt..OO
~

Ie::; 00 2~

.....

hulll alfill rn;tlUl LlnJi. ZljM111r eii.~ 4070 4A,;o 4lic~ ,iIl3.50 •. 10 W.Ol "" ,1,1).110 H,M
iI.5.ll)

Ti11; al Lmll
~ &ll.Jlli

to

~

H.&mid
.Ao.-iJ,

~

£uJplll ~

!'sui

~

t:'I1.t; 4.2.00 MI'. 'I'.I!i

FI"aIIII_ XdIr
N.p:!t"vn 1 • - A.

O!R.Idloll

.00
oii.fO

01.9,10
tIiI,QII

I",IiIl.. L.u'lll ....... U"-ll t.iilml, oldla~n ]'111 ... 11.11 U iii.1. ;tiI,",I, 'JI,,~: til. ,~bo Ibdir-iI."'" 1'I.. 1<t. n l H!J Im,d f. llaIL-u.J.J, . mllli l!..llliir :will!! .. bl,k",ll .... Ulb •• l..t III 11 I ,. d. n "ht.t~t it ret lul .... katl .. d .. 1:''''uk. "llkl'''. JlUUI Il"'.~a ill)) I.. dJlD i L,llI" t 01.. , lull;. II.. ..lmI£IIU •. 1.t. n j,1iJ lliJil:cr lIir j h.d .. II.. b!;l "",~ .. Io JU. ifr -1.lrd,Lil', liJQ bib, IIDlI.f1Wj IIUt:llr", ~~,IioUlI!'I.J" l!. 11Id IU. ,;11.11'1b.l0 !jr.J..I; Lj,.. Ii:UIrLlIllt l.d .. l~t M.a_dd.. 1l"14,,,u .... n 111o.U ;-I;.pJ l! -1f,:"~lJkll.r , .. lirilld_'!I! ;I) U I(!- fillil 1111'!1 III '11f'II.J!!! leI Ulilulan itJ" ""f!!i mllh&J,1I dnl1jliln] hlrn.n.ICIlLLi t~I'lIIr_g .. ~.It !tic ,r&J" 1liw rili. i~uif'.IIIJ 'f.pI;!J J'..allli:l •• nldlil: I'IHIU'!ltll.tii' l'iilj""'lNII 1I)oj;lIIimll'. ''''1 IIllq 1IIIM!clft.i,.~ .. Ib'llli:; .Il.;!j!" ",,,loll .... Ji.lJlI:IlIlku ilmkhd.r JU.L-I :or -1;,~1;I!.l1L. 11111I1Jl!J.H t.. rt. I;nr u M • .J'd",nn J....!!lf mL'yll1llntin.l:hr. M ... • "IiII.11I!'!;1II RIo" rrr r!1'i.plirrin!lt.1'I IlII'io iigdCl JWII dn .., 00" Mil Il;r ry b I..... 11111:111101 ~u.ll.b"l' ... ,l'llol cdt'!l! on d[,fli lone IIi'" 11""0 [!JOlin ~I(lr I!.Il.- d, !>!I I~~II: III~il!i[l lIir tu.n;nl rill ,lmR-itu,lhr. IIj..:!" h..JJc.1I ';\.ii!:I i Klal A~ .• iru tCldirim.i ~I'''" ""...rIll"'!!.!> "i~~ iLile ""iii ..d!llllil.'ir. O .. lit .'itl;' '!;'I ...!ll'it i J,;.,linlli hi "Iarllk m il~lI.lJ:ui.gl'Dl'1 ml1d I.l r-llJ,til ml.l!lkDl du rQd. 1,J d ..li.... !.-Ir If ·1ifie II'" ar ... iIid<lldlij ln, ~JJ.Iu;I'.nl.!I m'I'"l" II, J.OW,,,,UlIllloJ., h''''~ !Dlil'l"lV hll.ill- ,1'1 ;; iii lr...LlJl LJnl, 1;Il!llllii Dulurullu mil ..Ilril'itlerunelrtedir. Y!I'plllIll .JlIifLUf. d .. all ..OJ.IJlL (Olllru{J dim ........... brill ~r 1D.li.i.W., blkkmlill I\, til I'n,1I illtati.tiklerc gi!lre hMpltn fV\'e1 ,m " "i'm.('terdl~. •... 111 ~"'!lU k.1I>1mbill bu1r.aJmll •• .llu"L !'''f r"i i.u&l Ca.hql","' t.l·' UWm ,n: • ) (oul dla.J.a1JJ'd .1· li .. l, c-<::n.M.1lI Lqloil ILiltll'l, loredId liy.aUIU1Ii D - ifD .u ria tl ml!cll\i1 •• d!lIJ.1.l&!lu"., ""1 ~ll1lirJl,l.ln.u.:r. "til 00il .uti. yIi_ lmlt a_la.n mnllM, s.Ume:r I hriJ:uIJ .lIlli~·YIOD :li,"l' k.l.m'In' ,p;,l'.r din!. .,pint &1 'Ii.~!.1 m"dd.. I'lIlklllu Jlir li.i.Iu itilidn C"'" lii.ll!l!r hllr'c x-.u.limc. illlnd., lIu mJLdd~.nin B&aIon (i :lIa II!1niHlflJ. mil· YllT,JJ:wll.Jun mlJn! ,unugg ntuk II f· ~ti1lioo !.~DJa..IJtL it..i IGII ill: ; il .. j,i.t1iltl "l'l'llIk LUI'lIj Illl" ,,,Iii •• .It ..... !t_lhr~ Jon I"",. ("M', '01'111-.0 ruhuu. O'iND d~ mO.lh::l1dJir. Son nI.nulIIIlR.I'Q:g b1r 1.1' i~ .. 1:;[, ht,!li:i,im 111111" iii !II .d.1JIli, rlkr. U!Ul"lil .... iln •• Jid,r. .," rr·.ll ,,1"''''J.·.n '~kIIilJ'L1] .. ~" -1'- i..o.t!ili V~FI. bor ifj [q"'MI~kLi •• IniU:IIr fJllt IndJ!I"IR~ YliP'lrluI. mwd J IMagill!:liII Viilll!lrl:ll.l !'!'I_Ifdl III 1"1 ,K"ilfl'!,rO Dl.r lIl'Iuli:n.,fIS t4l t' Li tul"hllJll... 1 !lolllll• ...t ... :J'lilnll! liabt IlmJa mgmNI d~ pl)-'i1Mda 1!" .. l".flIl m!lo&rivd dll ........ 1t.IM EO:~ Iii H-Eli illd.iri", , ..r"<lIk, dj~l)r !I(J- nil. n 1''' lI~iJll iutl'rr.mi,"!l!!1li lJiJ:' O)o'DIJDB. mij~dl: I!iililme-· l,r]:"ri t.m..IWl!lJn ....~ .. tilbi L'lIlu- ltl 111111-11ioilt. 'abJr'II, mll~ell'lrl'., dl.l"n m:o IlID "till lo OJ i r ""0 rJkmillJ. rl. m!.atil". B'u:!:ldn.o I!lj.jj.rn lI'lmidl'D 11- 1l!.uiI mb. ... IIJ ta,.,m.l<t&du. 1111- blrJlU" lDiLu-An "'-'!! !1:'!IU!l!([I~r raw.. lirkl'd .. I". h"tI I!.I,"'''' .IUH.ti.lI!llult-. "iII m~lf bir diilufn.i,I". rrn.dln IliI.kllD1 1(",.11101 IiIIVl'IQh ki'" lor "d~L to lI),klr. bi .. MI 1'ollllll". cv.duk belle.liml!mektedlr. YIJ,- blilu I:L'L(!1 g_n'IC em,."pt. n ,.llla bllillllnla:r ilfAll~I) 111 lfillFJI11 'M. Millil~. 3. - Inlll.l'!r:nJ:lCll' '1:IIi1~rn Ell IU- ~;rn ilidirill.ic. 1. LJIIi.u ... ba.Dlill OaUlm u1;o1q, dUt.iilCI!!: pa. [Vt.i'II'f..rJIN, Il'QllIil illu)'Inllr, \liUII IIlul It.Iiiunu- •I~I'N.'II. .iI<"lir '''':111:1..1;11., !.&1i b ... LU n '1'_ QllllI Jll,f~ ~O ku~b.r1 Red- liI>i k'lMuiu l\·j_n i.Huli.O"', mu.(i\lJ t :I!.II ~III"J 1(Io!j !i'fliJi da 'UI ,141m dol Irr orllum aapJ1,g"l'<ml i HlI.. mlll: dllrm.l1f11l_' '1i\011'lllrl f'~!!1 I ~Cljl'lllfll1- 1II11:r, allllUl'ilUIi Ii:lN II'VtI IIll'1n II il ...I..I~nll ~ \:JI.·J .. lli dllnLttd .. ,rl IlIllIbr. lI:-rni Y.pIi~ 'Ill! pil.!!IIl.Ilr ""II ilul.,m" III" dlll'ill) If.'il! lI.~r. ....1111.1 it irul'lll iDf.&rna.1iI l:onIna _ torllir .. d"tI. n I'll Ii\il'!! "Ii n Iil"";_m in.. f~tt 'flurI.ndtD aIlIIaeak h!Utl b.MIit d .. '1 t"tl~l'" D lmr IlIIIIliUlYDl1 IfQJ;il' 'gl'dui:ll dlrl:l1'. d,nl Ii,,;:! ..., il!u; l" kiJ~l!m "lirmi:r". madc1tDln ma.mclilioU bl:I~ [j,. [Illkim.IMJIl • ._ql!!-mu l~.i.!i t.:nlfllJl" Nlml IIII' "'B"l~nilnlll'lin !'I'~DI 1111111· 'il'Iti'iIJ l!.5Il1 UJlImU Ilimil ,Ii!- ""Ie bi" [".1:1, ddn I( (!1I1 fl.-tO... .." lllta !i:na.1r hbil dtgUdir. Hl!llilz lIr. EoQ II!IJ''' bn mill"",", i ti • J!J.u- y,u HlIJiIII'U II. "wid." olllltlll'l 1fI~11'mllkU,n mlJD.1 IUILIhUI.l.J ulanl.anl;al!l .,n", ... nt'l._ D",.I r i[l I 1I[to" kq urtIDI!\"AimJn ~!DdA bulc!l.m.a'llimbit 1u.11Jl~.b,R iltUru.:h.a" 11110 ,-viIJlilr l'i:aull'!U,.a lu~rtlM • .!Ilme ,lIni'irrliU. •1.t .11I"... h.. il;indl!i .P!f11, .. l.J Iliu yu. Mel'lim ilul~t:~ ynp$ veo .If i ~ l'.lil Iwrnlll'H""E1 l':'il i"d mudd...; nlJ f.·;jIl];nrl,1. ('j,JrJ[·" bltd~r .. I i.IIi' ~ill!: rll.tJan yl.lk~~cek. 4111- Iii wlillld,L.' ku.g;;,.l ilk r...... c~ 0- bl'h'/mII.I!. Illak hllu! fYIIU VI J.""IJI> bl.llruJII Ylllfn.ntl.,.i mJLd..!..da ............ [h~Io:.- hrlll" .1Ini>,)·' 111IiIlll"llk 1.1IJ.o.,IJT·. i1". nIm billbululIJ gU~~wktir. 1I:.ri... bll lIl1'11.I&.n h,ll;;k !Itm"k 11&, to!lour "llI;liIr tElb,1.mct1.ood.r 1 - ],{,.. n ~ l!lll;],:!'iII m .... bu r Id,ID' - Cf"CI:-':CU lQ<';nI _ Ynnlil jhmel blmlml io!:dCll,' b. I'LlhlJl" "'Ull kil.llllli ".Iii ad"'lllILi~ 011111- Inr. mit-. bean imll.b.&J.1b.lIl~ ,!",fj dW l.3i1U1I! YIi!ii pili .... ~ olur, •C ..lIr U!1UJrlllrlnrn 'HIi'J III 0J'illli b'. d;;ribl~1 ben ~M:t1k lith"i i~i\J" 1.!1ilI1~ .. ldll~!1 :2 -K.rn." .!.m .. ilitiyarl.nnn. I,.. hlJldp muru~k>tUenli!!kl I.!erl UIlIIi. - Blrl~1 1IlilIJm Oyl .. ...., nlllll10rlllDk"i. 1i.[Lllll bitk. halcl",. LI"'Il"i nlld, .... lm.lI:II,i 1[, rl h 111,,1, "I nn1,u", )'tia. 1:1110.1. ml! )'lI1ilI v f:r:mJ rcDl!'w wund bir I.I.!IiI ,....J:)ilm..~ dlhl 1fl~1 TI~!i1'1 III1IUIi! M..J ilnl ,)Idoj{u U_,,, ",..In.l l".gjll.tJ"" CI [, \Orn~ .h"IO"l.," IflIUll lllLU~Del:iia:Ame 'lllI"IIDllJIn. Sumu MlIlIlI'.. M ~ M.r t!;!l"rll tiarf !.I ill I...,. ifl4h.uh bn j',,!dll, bir 11;"''''11 m...d III bIi..,Dlll1liL"lIli ~ 11.11<.1.l c,nd milt (l,I.lill1r Bank gt!oel milC!lkliltU, mUtt: - 1i~L1r, Ima.~ r,urijfllli;rrtl!l'll (!~iln' IIInBI'l;I~ .~•• i Jl" IIp"~l W.lI ~ii-u .,Im..U!.J ,,1.01011'''11' I"alll 'Im .. ".]n fJi _ UQ8:I'T Iou:~nJ; Ilr, haallJUl Ii1IWlaRi~11' YI:'Ptudtf.l III dQ~ :I!II - .li:l ndi m.a6!l1' GlI! .l'''' 11.IL Tu rit I/iIo-lliJid"""!l,(J, !ll.m'HlII, loir <I i .r~ .. 1" ",(11("" te flI 11 .. 11 p "'1"1, 1111..... t@k ~Tt~1 y'll.nlll It. MIIIDn II!!! ~, D'I'OIl1llnlnrn 1,lltlllmo. I ~Lkildtntt, Illl Ind riP!! N~vll'lln il.1t'1i'i!1nd4 mil Iln.kj.r, "" ",·Ilt eili'I<'11 kim', .. Ii. ... d" J _jr.tl~ til 1 d.nf\1 ... -'il'lI "". .!!MIln 'iI!!! Cgbn'lLk l'l-I'erllJdlll 11111,• bUUmtn !o~ edllIoemnde irk.IIIHn. pUrln, .Ioil IcW!I!!ll tI.I.lllm n.ll- ".~ .. n...'b.l, nriL..rl .... ni ,-,,111>1;1 [' iI{, rif~lIk:l. LD .1. I!"\ 'Jlil ,mdiri(uinrlof'll m lrteCWr. Munlelct: dauhilio.d't vI! djl~ Io;u;.n~[.., II lI",rl !l3UftoG N' ,III Jmd:41 meIIenl IhIII 'If~ It, rJ r. DI.tI bil'.l..a.tLnlJ! .1.. llmJ bir hi:Ih&s&.a S (:1' Bank dtpo.l.airln- .. I\! 'U """'11. &u lIiI.lIlI •• , 1.1.11 Ill, k; ~ 'lUI ",.lei Im.r:.wi.u<inl.l II I... 1"11,'"[11 ,[ Lm.." itJ1 ,·IIlL·rorn 1,_ rlli" ,.IFf. r _ I ...1 iii.,... IHIIlel< It, ,tJl'loIIl1UIIIII '!J!!!'lilwl '1." dg (kj nelik yiJ,n]u i6.ti,hlil.k1.n5 "II!II 'II'~ 1;1~1t 1M.! II1B'iImdl mm"ll- J •• .a: ..Ii"l' ,to) ... nUlJ. "" .ll.fl .. 1m _ al. I.'" jIl ....'fU illlllln".":n~ bJ'flb '11 C'a.1\ kidar ato-I{ me'l'cut II' lalll"" 'IIUklllll Ii~rof!i'! dgill1 klltiltr HI1) rotiJi! IJIIlJ;( r.L:.. L-!.rllll;i r 1.111,,' .,t- I. rhlJ r f>l,.III.r .h~,"dn. 1. ...1..11 Til. 1111 '!!II ,.utB'lII ....m. nlfll ,lrkUI rdll I "!l~I"r' '1'""£"; U 1.11 itanmN!lUIl oliiluWl l18ylCl'lmelJ:fedir. Bqim arne .. iiDuiII 1111111"", .ni,-., DIUIJ) It''m ;0.$ I il4j !Iu.Ll-dld ~iI [II I 111 dfl!!.: l a !II IJ J .... r.uq rnu'" .0'IMm11l1ll·I!;I'1 n ,I,. n 11 rlfld;1D 111hi!:" )'01 bu11iillam1idlb ta..ktJNe ,~Il, u IIlIflm jni:llr1milll.ln u.lI'illl.ll'l· !I'"'' gO bal.Jili1e HCjl",h,ril(l JJII.yiU-' ~ib;""., ~Irr L.. bi>.lJI!U"'1l1 kuJJ"'.1LI.6LI. dlkllUl III ....... , Pl'ls.ll ~1t::;1rr IiH3i1l!!; illlloifl!ffli:!III~r. lo-:iIDHl ithslini y&_'Iiik i!tmd, M- ml.1m12:l 11'l(!f M IIlNitlill oru .... ai(lhlllJ.~ ellll', 111""J~ Il.IrJI.1i. !l;l>ru oJadL, T~wl 1i·3.lII1IiG. ", .. rIll UIU n k.1lm.Jftlil' dan I.I'tBe.ak d6fi..r;l!!! h.om I'.Illuld~ ilUril 'nlUlII iiI 1 hlltmil !l!liullTardl'lII \111.11 hnlllhlc JII(I 'd"'I,I~ ~11 I' .IthAlli1e 1'lIz Vi!~ bill" aYBirIIL' mll'l N1.!!i'i'!luliflll n 1111 Illel= '1 - ~CIC:I.!lu (ilml'U1lu ! d'lc.~ G;1iV" ri 1,,·.,,- ~11.ittlll'TJ 1Jil~,1.1'1' ,1110111111 rllMlJ'lIC8 .:11 iii UIIUllif !fel'rtUr~n 1l1!!l III:I'IIJI illUllJ"l.Il!ll I;l!Ir. rttl1l1 u-I lb.q. VUC1Jdc: gi!!tirmutl.r. pll ~I\'ld" lJll'l:llom.k lUL'l'litim lLcl .. m:li\ Ikr I ~l'In 1iJ.z.1~!1 .rib.llI in In lUng •• I _. laIr ~tu lil.n~l" III n~l p I[IJ,d~rIIJrJm liu.nllliol!i!i~ J"'ln!~ f1 ,LlIo.R~ t:rbr .~r&;:j i k""UDlll:ltle u<;''lIleii IIiIIIJ.I ; . n;~.n IJIId'drJ" kuII I JlIIt! I Ol<lmna u:;,sul;lnlr. IIIbm.t '~rINl'~I".n 1:1 mil.· milli ",olinn <:11 mtihim m .. l:1:I Z 1i'1]1... ~tu !!1_nJ~ 111111 m"krllrft ... Llrl"k~1! "tum", liltllrl 1.l1 Itct'£1 lIo.'1fl"nl ....ll"'__,_. j nd.r,lmln Ul'gU" b ",..d." hiri allli lir.iII"i .... 'Jnn i ne!!! 111 11 ; ..... L.....II I.nn"lllll.l"" mc).Tllri Il"l'li. Almuya p:lem.ld.cl:imiMC'n I.aR:I.e.JlilJ Ug"fIl. I)LI !.lIrll~Ji rnulillian ''''..tIli "111 r,I~1I. d"i: ..n U .IL\·I". ftit b tobwn13!1', baIdi)'l!.t Vi!: dl!.ri .. - " !lll1 I ~Iu III.nllf 11\1'1 ~~Llllr_ J.lu ruin b;r II L:dl~1 dol n' eflo~n '8 J;;er:i'I iI~n ,1:1dt_&. Itlr. tI"I; ... L'J'n ~"Im., hululILI\OnJl(, " k i;IiI ~; .till lJ'!.Ulli Illlid':k, hlr [I. 'k~ lUi II" i~ i~ pan a)'mllt! IWde DI!' En liZ 1I~lm II.Jn, 1l'!lflrlln. d;ar 1118. jKIlnl"l",d", iiy Lodiji,m 1(1.i,. ,.Iif ",'y yagII tobum "'iI! lie d~ bakJiyat I - ..len JUIII !1'fl'WtI>! glanl.lr "I W.m inu" 1o.1.~n (,.-, «(>;IlJi I ''-uo I t Illlh; ct. l!lll, I!IIIlBC!lIi1' .~~mll de • g'.j Io.n[JUllU .I!:~lirl muLaJiI • ..uorll'1I IIlmrun W-. A.m.cal"; mel'Qek II 1""-11 pN!)1 IhBfar. " •. 1.·L1jIJn.,tj,-~ "'Yil. I,) Ii 1""-' ni ,"ClJr. 1J.eJ.'; "11 61.11. i j!<lir ui' Mr li!Ir.k ab !SOD 2JlIIIaniuda l'J'l'WIait g6_ ilil •• 1:1. ma ... llir 111.1n ~mll hir II.' k" PI., iI'kUJ";:i1l ~ IJIt II1nrldlJ _ 'il"~"~YIi l~~"m iI:!!ilJZ\O:";'I~ 'I'tI uunlnrWduguoden memlelct1imiz:. I,fler-ao b.. III" IIn.Ir.II!o!lii Ju.,onl!ll 1.11U~cl",:'hll' Ii.il.r."'ran "J\ jl~ g "'II 1.., ~ llei.inl Jo:o ~r'l'lW'j gdLr llimJ '~Jilr. nlUllllllllt'll I-lilt.drIUIl,. ~ ~11l IIlod.nm'lld'o ~"'1I • .,.!ll,'lIilrIIR i ~III 000 tOIlJ k.J.du mal a.lwl'llir. 1!1lrru:'lllL !I)pt[lllll~ hlllllr.lm.lt.!JIIhr. 3;!l I,"nb.d<·".·li;tjl'. A..l.mn~lru", oD!ntl, :C.aBUiye, il~hm a!il1II U:lftJffill Klint 1.Il!'J>lilbnr!', 1 iIL<'i ;m"rl!tl" ill< £-31" f"l1'I.lII buld:irn [ar, u.m 0 ·...e nlum. gibj ml!lldde1eri \- .. br:ld'.aki 33 llC!i.J ","a.r,;!'!Iil ""Iili"t,p I",ntm!lli t.~ lIl~Vll.llu JJ.~JkI.:lmlf. ~i~r h!!.!:u m~DllekeU~~'tl'l te.l1l'i!:l< :to- I;i~r i'I'Ilil:JLl.l ollUl !.apllrilb.. d~l klJ· 1>1"1'Ui.l...rl!l .lllltj wliri .J(! l,"rl lie. m. Ju.lt"';llll~ l.t],;k I!d1r....-d; I!J:I u !'UJJWo. k.hn~.hr, IItramt(;J!lI.rutu. lir ilm; .Ilmd:" ocrneh"L; bnlunllu. ~ .lldl. Uoe ,~~, ihnent ~~_ I.-im iJllillillli.ni[l IIlIr.Ur '1'"6 IVtIpla-

10." ril'll .,-Ill n.~IUD. J'Jlllid.r., 111 ... 1... "Iihpll. bllmlu",. ,lim'l oll_ l"abI"L .nl>l" lIJ.II1 L IJ,c.:Jj jtl.il" olD 'UIII KCllt! a,rn.IJk hllt".I, 'lIh IQ. li>~ilIiJ.ulLu "11.J..~lIln, d .. D.l.t:IU. Jli.!' d'I'w .Uiliiilld.'J;r; 3:1 .,' &.Ie Illi. b.", ... ... 1o; Iflil>nm. JII.,.Jd..d.1P Ilild' L.uml.. i ~~ ka!..-... .lor. h . I

,

En BIZ iJie~im indli rim,] .. lDdirim~D b~d!JtIQlrl" Buyllk M.Ul:t Medii:dDi~ hu mevudaki Sl;e,g., lndiJ'im miktj)~Ig,r~-hl.dlr.m ha.ln~uldiln ~o.clJldilil" VIC 'tllcilk nY~~IiIDI]lIIr.ll!ld~rimdeD l1:ilifadre: ,i"1n_8.llrIa~, I~ kllll'lIIeier. "'U1hilehf yerlerdcD LlIIilf'd la.nhuIIi duumll., G~11f' u,1I5urhu·ID ['I m:,beh Il,can !~iIII.:lan~
-12-

g6.ribll~jl
/

Az eeue} Qure!jen pehli,fJa"'ar:~ sitte, lJumruh lJirbir;,fJe gir"t;ler
Jil"lLlv1JLaglu lul.rnil' YilpmlY!J]" dru. l1e.!i~~1!' mUclll11U1i gUr~ljlil.:
bll.8mllJI Q!io'aIIYOl, Ill! .OI"ll!U~ du K~
YLI IJ(;d.

I

k 1"1;11 ':1"'[lJlldl~m.
I,'I!

"to ~

gU.filJl IlZ.atl!r'ONU, Ka.. bd.'lch~r hamlc ,1 b~a gldlnca yeni.d.I!D bll"' b.amle yalJmll.~

laUY(lI'. I kat bLr Qrlll h~11l1 Ilt~dlfi. It!I ya,k;llJlJ}·IJ.l:lI'Yo.rdtJ •• Du kll~lltp hlJ\'iIIl'1 clinin. Il.ltm .. da ~I\'il gibl kaYI:'r'lI)rdu,Haml~lel1 ~ gHUlu:e bllcuml:'nlll 4i1h~ ;t1,'Rdi\!' l;IiddeUl:ndJ:ri:.'or Itll I'!ikml!!h!rio! dllba. Ilyad~ IlkJ:.-!j1.Inyol'lil'li, Fa kat !liu. u!iOl.k pllill5 .... :n].1 'b5r tll]"! Y. ilJttdlgi rlbl 'Ilh;:!m!f.l't g<fll·

Ilctl!:r I&!!iy. iI('t'lili! :\,'lUII!!:! ~u Tl (%.:1& g-lJ.r~Ltft haloe bi~~y !r'l.pal1illldlg-ma. ,go re KIJ'!: YUlllrllln da 1.I,tull ~11' dan dO!IIYI neler
1<:cnm1,1t:.nh. HnlbJ!ti olduguR.J11 'lIlhyordu. If!. ekrar llIYl\ga klkmIDI{ lat.ccll. AJi pehll'i'filJ bthr:t.. dt'D ll.ltmu" lrf'ndlliD bltstlrpehu\,lIn, Ktt~b

QIJ.

.j,.

~i~"'1>'"

"if

ri.P yeIlJ!miyOl'liu.

[an VII.1Clt tU.s'oIHi.ln Z~I' '011" dufilmR. d~tU. Ciioklli ;:mdi 'her-

Ifeleo

I!'IC) d;l.~H!1!Iyalntt: bldlk

miq'!!j' dallA. olrlu. All pehllvlUlJ bil'd~D ,g;!lrc" uulClIlil dgtl!itil" Iii. Ve 4j'l'IIP ImI'kmAk ~[D d.d:M!' U:il.(!O Ka.a.bI!o! nID benne --=d. WEI gilll 3.rUJ&nn1 yenlcn 'lJ:I!.IImen U~

maklll (li!'vllm tdlyordu. I) cia hill!!ln !!orluyonlu. Itt!: III=D D.L'kll!l]m~d.]Ie

,·10.

"'".0.

p_,

fI.,.-

ke!! In-ntillerlnl le:y:rrdiycr Vf' gU. ~ln btr aD ·wel tina IlrIDuln.i. lnlyordu. FII.k.at llrurm. ImliiD. nIl v. I'd)"? KlI.nLbp'li ellnln ~l'tmcla d ..·ii!o gf .. krl k3!!,1.D 1m. pe..blhl'lI.m hi.. tU:rItI.
f"lIJlclilillJlllyordu.

tl. V'e 'bDt.U.o~U'pmm,a]anna mg. UlID y[lI'ilr:Ui.k· ~ 1Oru'lL Karab I )/1 Inm!lch, K.!!!r1bdl maglup olmu!J\ D. E-

vcr,5U gotiil'll],e! bir pk.Llde ye-

J

.n.".

"I

Ab 1mI' ),·&.!mJaIIL ~Cll'fe: b-iltlyalm'l kJ.. nnflllJj;1ln bit' tut:.u.. !:Ie )'apaeajml hlli!!'o.du~ C:"~!l 'bu ~kildl! yanm !&aI'Ll e 4a.r d.e-yam elli. Hall!: bu. i~kD. b.iqey Il.DI.il.maml~tl.f'l.kU AU pehJJ IlWllJ] 0 zama.n.a. ksdar yap bp kl.c;:Ak glJiqi bir Y{IJl.a bt.~ fll.kncak birdeo dBldJitJu we (lJt Ita~rak I!:CI(,lj Ka.rabt:llL!>'~ altJllili illdlgw gorilllCl! he,kel!l ~It]]!" ~ dt. Ka.rnbeJit Jal' i.'Il:l' ylhilltuyun, dOlLl::bilml!;l \'(1 yil.ilc1e y'!l.1: &H·'I.L1B ttl nDilmii':"kte2!l bu ~knde ImJF'luJ;[I,bl1.Jn..i ~ U. KIIIlfiI! gii~fle iIIUlDilmJlo'"OMU_ Bu yum ru.k ~;\4:I.r pehlivlLOJ na1811oll.lyo;r da kto.d.i.a:in:u. ell U It. Diliili cta-kll:i rwbiDi bo ~klld.1! k.olayca ..ltma I.la.bill.•
j'lli.idtll,
YClI:du.

nIImi!JU • .Bl.l, Ilklm ii.h1.CI!Ig-- ~I:Y deg-tl!:li l!JJLa, haldk t I. !}-d l,l'ul :wn:I.B!l:llnll" da gfireilllD biUi~nl ~r'lJ:nltet davul 'Z:'Uf'mIlrn'H[1 111::11,[]]l~ll!:n:il. Ali pthtiVlln da ~Ubi. ,lIl!t t.eme!'Lll.U1Ill I;'Il.kmJ~tL• Fakat al!:Y~lI'l:iler, h3,fUl. ca.zgu,

b~em lLev U V6 SlI.n Ap,meil. pehli'-'1LD old.ugu b.ald~ Q bihr iJI.!llmlllli ka1m l.fill.nh k I, IcimR iDl!! ,!illu!lhj'ol', nil! de bit' hal"c'kHllll

bWUIIlUYGm • Yillllu:; Ka.rabel
\'Ii!

~vu.toGlunua ~ W~

gc;ri dinmu,

Da-VUt.oglli d" beJeetu' Ve u I!:vvd gil~~!1
Iilll!f.

0] IllDUU· !i'l.IElDlll.ltlL AI'. .ktnditlllla 1m Lib ..

1P1!blJv;;m.Lar, m!1::r'daDJIlI 1GIrti!._'I .... IIgn ,1J1e. yu.mruk birbinlLiI! Kir-

._1

t"'t~

)-...r

531"! AJun~,t t.l! bunu gOrU..ll.ee ~t:rI £albL§1 gibl I!,;!ldl. ym A §l!'kil.de buyi.l.1I Dir hsyret i~in~ 1'Ii! hull.ma.Jl Ko.:: Yw;;wa: - Baka be,! ~,. Gi!in:llln. mill Mo.UJ deP.te pehUvaru? K:a.r.J. bil!a~'1 DalLl Illtu:l.a. eJdl! - lyi old'll. Cafil ilvlaDd! ~ rnbi!li. ~ - R!:'dl ohIu bl!~ Tuu ... Abe blLIlllI.f' o~'aq gijrt!3 rapma::la.r.. Cldd(

:urtLan RyrelU kjeri ~ bir nytlq sUrel\ll O.IJbAYIPcd· di bi gike old.lJi; Linu a.nl:l.[h. Sagdan oldan. Karabdiya £atm~ boI.JIacl.t!il.t-: ~ AYl-p tlr Ita.r.! belli ~
{>

ADt.ak 0 I!{lm__l.ll Qrtlao.'r'a yliril. yi.lp kaliPYOI. t:ulupn pehliva:r;r 1~1'l ymJJ.I&r. HaJk da 1.1Ic.a.k

-

!;Jt4.o.m.Iyaf

mlJ.$U,D?
.IaJJJI.

~u.rulU1.' mlJ ~ Sc.rt.io
lIJ.l!

Drl.
hIe~...

-

Yaza.kL.,r "Lno
pcltlh·8.D31!p
II

by

kad>l;r

-

PehlJ?ll!Ihkl,'

j'cnmr:w

h

uq,c

tntarIar

b!!'!

l'l!"

II J!f!hll\f.lli!l ban t;llt:mall ~n.ntilJi gijlfterC'meill b~' .. - BIl'1ey anlamlyc'I"Um Vllll·

-

Cldd.i olur mo csta?

BII A~

la.h !
na!}

orta.dlk.i ~i hili. 0:1 ::mnnetligtndl!n Ali pehlillllIJ!n bu. B.l:'lIl;] IgcDol, d 1I1L~1'I1 Vii: Kill ra bels}'L a..llUliCl.!llJ1!llru btl oy • Hal.~

m.1!I~

,cOw,
M5

n.oo

RiO!

a

"'.'1'1
M)

ill.0IlI

11&7'

~ ::ruli PilJ.li.ll C.

1(1'.00 .1iI1lbJrU"lUIr :1111.00 ~.OO 2f!l,(I! ='00 :133.00 ~1IIh"" 4,.0

noo
OOJ-OO

'1!Ifii

t.lIl!t ~

.:m.00
2i:300 221.00 :235 UQ
IJi':i

IULh it. fmlJ;!; bu ba.kamd'an ~k ~tln, b!.r ~nl labiil, .,tmi,tir. M"dd' ,1lIIhm.. lihum l!ar.miQ'!lI'UIII ..• 1111.1 Rlh da.buI~d1r. Hi;! Ibi:r Ylmlt. lhraU:l i§Jerl bamb&:!b li8.J1la TUU Imrll!!lllllill i'hm!!.l 0:1 WY1 br;l[r~m. E .. lil.1t; iJlII bo1~' ~. Gb:miIlnuun~dJF. M~ bir' Ii; 'i'unuJ:Il&nls.1II 1OW1t A.J:mlllD- ._ lftIlIlJ:lrl. aiL. !bekuJmti,IIE41..a. Jar d_a lioJil]c abmJ tl!:rcih Il:tmi!k1e WJ dalu. JIlll! t::'IJU"r.!ri, 6 al! IIl8.h ... '" !:ID-Iu. ~lmdl. ~ da &jI .Ill unlt1 t!JJtbike b~I:ulOlll.!!"l gll~ ~ lml!'ktecUr. Bu mt.m.lekeUtl', 1.1:1 f l,yaI:J.&T.1DI.
~'alltcl!ljBZ1 EL.~ '!lynIaJI;]

i~""1
B;1l I!-M'l!.j;'i

'IIiurf II( li~ llbiri iC'llda 11 lI.i Kcl;rillo d. rolduii;tlng .IlIl1 lm.l .. riD. Dkuyt..,,,,t..:rUIliI .... .r1t:1II !i!d"".gim.
1m

belj t'tm I~ !:!lm ..s"J1r. 1I111"yh DU.... "n .emf.. kulla-

......

B.a.m.iill
Ci~Ji

1lUJi'iEt5.Jc 1i9wt aJil!.mncla
BUIIIUn
'~ 1'1!'

I!tmelll!'

~'Dll.t~lljli::!lIu liI:JJJi.l.At4}l IB(Inn tE.kllI1H

'llim&lliU

t.a..kJdm

ecI.iI.m ekte-d1r"

Dotu N. V, ;t .f.~
J...~Jnmp JI...... lm Fr. 1M)

"35.
116

~

ll!I

100<
i:lJMIItI'

100

1

Hamid. VUJ(I :lillh ....

~

8'2.00 '"0.00 ml.Olli ~.OO

&3.00'

n.w
'&1.00 61.00

.k;:maD. mUllI!lId d&hllind.e ~ vrl~B. difer mem.l.ekeUcJ'dtB iIIk- to ~ ,oJ'~nD yap.lImIo irienm~dic. 1II~ fUP I ~~h ]d, eiD,mU.Qit fiatJ. bUdirri!, 1:Jaogi lIlil!.Dl.l.I!ketac IP top!llI IJJaJI"IJl: bp.al.ms·lrtadtr.

batlarna.k

l~m

1Il~ I'finj] g;i1Iibi.llt VI! y,.]ao&in

BlI l~barlo. dUDYlili lPiyat;alan-

1!I"lIhI' ::1:1.00 :.m 00 HiO.OJ ] !f2.00 ];~,OO 175 lJ5.W Hit..,

kip 1!1:rnIck t.IU'!.l.ntJ \'!lni1r.

ta.

AYlIlkkabl

Ihlra~1

J:Ilu:.IJAl.ii.rirni~ lillll: 1_pr1i: b!i.r~k~iliJl:i m ip.::.~'11 til] ImLIJ.l'1iDJ i'Ln~!i.lJt!~ tUJ" hY.1l Jh",,'dll, 00 B6lLU.,) nl'l ; "il;;}-&i I.. iltiJ.Jllld •. relhb"~ nl:llt'l~lcril "iii Jl 1:11 w.l< I!~,,'";hl m l~
'l~n [I

(Hulllii

au. liililill"ir,,:r) -

HaHlI blrk 0; ki 'i ~)'l-o IDa.. itl'dl.: - CidtJi ~:I iltlyOnlZ lP~hI1v.ul!ir! .cltld.l tutlJ.O! O,..nlll' gWq iatemil'O!'oZ" ~ Bal'W Kamhel ] h..l..k )fer dl!n d.!! vur Ali pl!h.lhm.IlID ~rb_ IJ.li !I'ere~ ~ H8ydJ, Ahm~tpclili ..a.o]B gUHilrk-en oyuo g(i:!iter ~ - Ku.bn.IJ1: bu be 1 IY.rabe1.1 yen- d~ hI! .. meb ayB4i:a ka.Ik:ma.k i.3ted.i. Fa· kat A1. peMUIl il:Jem~lI be.l.ia.ll a.n1!lI V~ b1r ~f.l iLt :t£llmid· n.i tskL'a£ JfiU:illn!l~'1J.D ye['e el[l .. §ilrdiL Bi)y1e lidi \IiI" dellte ilia.. LLvll,DtIlmfmdan WLltmlmah. Ka mbdAD.in \joll: gi'LeUOI! .gitmirti .. Kl!ndil!lHe her ,gUo P1ba a.hruD durmaclim, alloY ~tml,lerni. Btlna. Jcanllik adamc:lgts blr di!!fa.
liile
&gilULL R~IDI;

C'iI ~~

iel'l.bl mDrlll:dl!!'ol'du

yEl:l.1lmltk t.t "ar. - Cck aYlp Ka.mbelu ~ - BIlI'iUl gllret ml!}d.."l..IJJ mr, emir ml!:!I-da.o I ml '! - Aferin. AJJ 1ili\lIL.Il! ~ El.i..ntl ~Il Yl!'DJDJ!k. ge.lmeyin· CI!! IE~ :t'11lll.ruga doll melc II'lulr m[J!~ .6u. ~$n.nl!!.r liB Xa.ra.belB.Y1 uaMaYMlar a.l"IIMJlda ~D1.1.11: SMI A.bml!t en ijll!ll~ llillLlllu ~ y[}rnu. Meyd:J.DIL yUrtlycrck ar.Ir.~~~ln ~lirull.e--a 'lu :'tdil.!I!!tle 1!'ll~kluYO'r, Ilynl zaman. d..t!. I'll, ~15%l~rl loy!ilyolldu:

~ Y:a.zdt: be Karahld.l. 1iIJI1I.! Rem e:ttiJI. bw be! Hi" yaban.Cl blr Yfrie yumruk ka.dar a· dalne. ywnrull;, atm.ak ~na yabf,Lr on be! Kar.i.bdiI hichlllt,i.ndl!.ll hilnkil:r h~.Il.t ilIIgll~'Dl'du. Bli kaid,1.l'ruk biil' JjJehllV1ml/ yenilmek ,>ok agt l1IIJl g'It.mlttl. RiC!n~'yor, b-i:r Pli' iiD.yi:em!yclrdu. OII.UD II-r.I b.c!iaIr bUyllk bir te" 1!M".u ~;IJ:u:1ao1dugunu KOrL'1I Sa rm A.hmet kendl.&i:nl t,Me:.lli ,I!lmd: llkumU1lu duydu: - Abc' btiyle< bn g'ibl ne ~ lanm be! Bangt pe.hliVIl.Il. Uti l..am::DalWibJr be! Oldi1 hLr kertJ lite~ YIIiIiIk 1lillD1i! li~ uV&aY' m.I. dom.!!!!: llnmdJ.'!'

dI!Pldi.He!~

Lad
H&.nid

I~

L'II_

,~~ d
Ji,lf'OhnJ

.00 ]1:10,00 1,0, lJ.S CI;1.mh:ur'pl .IUIO

203.00 I~.OO 111j 14U .1~.25

L~r,dlk
~~
~

lJl'!IWl

B.:yoghJ Be~iDC:1
.
han t u~
WUt

luk
it

IM.OO

Hl(I.OO

No~.erhgine
Id.

~J3.00 :HUfJ 1 111 II •• :l:'lOO :l1 7.5 "' ,lrl 'It II r& 11 00 U.'!) 1iii~1IIU~ll" ... r .:1.111 .:fl' .CIO'
;:s:;I,.50

]J .. n till" 1>1 nct~ 1.i\II.WI ...,,;

ita r1lJ1HBtllf. ill\ml'n
iSlJ.d~U III

c.a.d~kal:r"h~ Bo.lfo.r hbLnbw l.V1Ilk.a.U.nl:l
.... " ~O~

kOlluiIi.J;;

Iu

c.,'m ..

I.i~"Ui '

uDdllW ~ II: ID!bkh l',umhk Bik~.1 i( I{rAJflI

21 00 11 .•;0 ' ]0.110 J J i)J' .,rla IlIJO ,all [II Ilal&J'l OO,731:U:26 :1:.1_1,3.;.7,111
IiICmUl

3:).00 3-j..M! 21.M! 11.73

TraIDvlI,Y i~~de:rUle hu ~~kornur pili II".I:IS: I
Yl:"r]JmI1c~e.h. ml:'

Ko!!mo:'1bUr.lllLll !'[O)' ",den Fi!Ul, • ho.r koyU. ~'OI\JllU1l ¢ma kadll~ ill'! ~k'l" III,lJllljn (;",11'00 l,"~ild .. tld.al e~ ",'Vhm liIIS' 'I';!!. hnu 1 . bUl'IJI4 !.oil' .. II. fl Iou,,,' I. I'll I L Un. cli.en Hnc. MclmH!t (:UUJ~l"w l,,:lI.1.I1 dutl. 1')' 1lZde tla.k0J10 br!j )';;1D~~l:llli R1.'l·I5t lli.I,.a. 1.l.iki'll'l.t [

JI!J.Ljldll! J.~.ro~"'111 J.rOJ Ii .. Jriil~" J.h""ju""

115.00 1:..'U r.J!l 21M ~HJ

Y Urii rlukteki TuzUkler,imiz
HukuJ.. 'I '1:, l~ilc .E["nlhl, ful.l. I 'h,.d ... H rk''''', Hu!.:uk lb., .., 'n r:::~",11'1 l:T~Il' ,'1", n, liu 11""ar 1>1111'V~[jj N&.ii D. wi"" lour • hluLIl l ~I)fld 1>1e<:'.j~ WHoIl' 11'

\'e mU~"!,",lllnLl'r.'1 !rip "(."~NJ 1>1 ~dlli' pldu. :a.u.i A. r .Ir~tl \'I!Il'lL" LJ,n" mllWI<:rIi 'I'"r"I>"l [fiuilo.o. llu I'''r> i [eIU; ri 110 bir J.u.1I1 lJAr:'llIl1n dllll lllt!h3all 11, a .•~ b~. _ lJlllhr. t.1T hlydut J:ilu. J'r>lu& Imhnt: JUllfTILlna.:hr, lln~II.Jir 11l;;~c ll~ ilhr. tlkil ..... kn'1l i'Yfln [...11'11 liir 1m hra. b~lIndl! \.. IIu .. ~Ue !EkIllDl!f~ 1101: ml1" J1\1~. W",'.U!lJ "t.,dllld" "'IIILlIdI blUl hil5/! lalIll':i;-J'& ~l!llikt", Qtur i!'il'ijL;I<>dcr. I.IlLklll.J:'lIl~ bLLlnlIlIoOc dtUt.ti:i1 hlr mll'I"~"=III.,.. tllBIin IIr.g;zlrJhl IIl1,tmld( "t!!!.n. .,LIt. H"'LUlI ~it ...... alll ~ JL 'Il..!!!. "tllll !:tu II If nlimmll .lollk.r&!' YllpmllJl ~q"b bi.clly .. tJlllk. ",r"'~IIlLI.:t. t.lrlifI)lQUndl; glJltn.duklu-ul.l kIItll'lbar <!t l&.rl"rl (I !;..d. I' ~Qr.l ur ILi Ull1l tJJrnr>' tJlD. B Ll 1i!.1;JI u.1.J, IJitllttn \'e. ., .,.or!... Vii 11.1)'& !.uJ iuDt:lLmq Junmililrlll!llm,

olIDl c,ba!lm

:r

tI."

I'''.

vek!llnll!rYltl

ha!~ bu k.

OJ

~ ..

:I.

ld"r,J"

MYn!.

1IJ.,~ ...1o;11J ... j

Blir Oln.:Yl6('>I.lII lUI !;'LL';lyor: ..G!:~ giL" flrll'llllJ'ayrta bb kl;mfl-l'f'JiIIY!,!."~ !fI\':'i!1il'~ ::!l· d'um.- Jki 'rllmL'1l1l1;'! !:. 01 Jill raiR k H.dUtrnl'l4 Jew-a,!' pQ;rasl IlcnJliIlKl!!,~tl1.4lel1 Jli'III'LUI ylll~~'&l'(,I~ MY"' Ir.hycrl4rd'I. E~'r It..~ .• dillilal"lm da9n.1 i:.llc W .. ~d"'O!!'f'. '1.Il! riM.,.. fiJ nil:ll jd[.lri! Jl~" ~:.: , ..-,.. meld!! o~d!'!l!.l kriml'll\' pam.:r·,! talii,sltle fHl..nl 01&(;1 ke'S'iYUI"iiI'r •• t,·

w..

0.""'1

d.ann,.

na!:dl'1

'lH"ni,;;1

rk!.l cdr

yIJ. 1.I:.B.r bl y

llclll-<l&Il ilu h!lUgI

Kutuculaf
eSDD,hmD g.aaki
dtl:::~ If'rekCfl tnm'1I111

"i,".

d~kdhlli

f:d~c'·

C!n.ddes~

!Plr tJulUl'llh olamIJI~&gt

n bUitUm

kl

",j

"",,lI'II'lI

},k1.,,,,

"'mil;

t.ar~hlldu..

lIliJ~tt.r".

HI dl.flt'Ii"B .. e m.I"J~"~k.li.i l ..1r.md .IIi In''IU1 cI rL ihLi •• N~.11 l:!ll ~ • .8

b lI.rWr ~i!" !ali r..!la 71:1 JI rllJ'(l. ... t ". Iinu!IO II I' nOah 1m dlllfl!lt (II! "~iJ:·1I Cdl .. ViII iJ'L ~IUlJlI.I t"!Jim ~ !1r..a.n I1111 Ur, full I 1Ir::! t•• (",&'1 IlUalH. 1.1 bo" I ,ulomd 11 ~ld;II, lllliW 1!!-l'arJJ.II.u iadulqJria., ltiilel1rn I"'ll \II' 'J iiWdm.nlf!r", J'lrll:l~k.. dil II,lir, t Bli uli .. b~m l:flnclln. YUIu.llllr ~".J~vl~t m."IIllI ... l,bu Ilnnl1Dll! 1IA."I.'.-.lUme\t: 1> <. II" lI,r i t:IllJdAI'lIl1)'1i. ml1'bo.!' "lmil. nut. k>"Edlt l' ",.1j)l;1 J.;(JliI.~"1I1 IE". ru Lall'P "hl1e y"nisallll':' IIt1il!"1 I.~ 10111.tebllt IIIIWIUI'. ~rJlu·. MIi.rI(:lIL~; Rr'~kllll~ I'J1Ijll ""lId .. 1 }iu. ij~ A'Mllta.t J::kr"fll Am;;f.

Du llioll.\, " }'d-'l J'ii:r.lcroao m •• lli "I m!J&tI IIU[lhlll.z llUlI.I"dill3!lil<l:m bu rlilrJ"i_u L"J.j(; Ill. Illll.bll.LhC1 Il •• d k.a.bJl \'0 !.B.~rl kanll....a VO! ;),Ol1'U ... J.lUJIn..aLJ tlL .. rrur~1la llol.;)'1 mU~"'~ III·" .1.1 I~ C,,-'I;' ,1f~1"t!1> It.aJ.l'oln iallUUmaluftli ayr~ IDftLk'lll ml.llllJl .... nrlllln',l Llldiil·dtlktrll fIII.u.,tIo 'bkr .11 VI! IlJdLII ltulln 1I.11!,,'llk ~ .. d .... )otUlitltJrirl 1].11 tJln a.l:O.ll"1;1I,) l!lllis<it m~kmil blUnm£ll1 illm~\1]da dun nlt!h. ~il.ltWrm lu.lm f"'''11 m"I(i~"Cl illirr.1r d oJalllk LI.Jl%km 11-11.",11.111. l~b!.ll .l1I1"nll Ll.. \JtI lor .meh'rU-cn !Mr r :n.U~hJL.l.a L.il'7I -:"'l.Irn_ II ",I 1,,1d,.. lil,t,.. Jml1YI to Vi! Y~nl ISl!bilh gll!atol!!"r la 1i.J.

,,",Ill bq C1i'l!.lllle de a _ kltYlljJL-uann 1.lahl m·~I,.£i..!lLrnl' 0:.

v...

IlIym",U

1 ....)..

I>d rdil( i orJ til'

_.. h,IJo.l.r.

.lial't"

anI!

UJiJh...

teme.Dn~i~ei
1l'I!!iWt4btml'
(lj.

KlAtJ.l.C'jJial' Cad, e.maj!rlm mliF yilZ p jml'ld&liklil" ~oJ-

.. jli.::/!!'r

a:'lIrn~WT

L·lI,Jd~3"i .....

"iii

iii"',...

d!l di!kklit~ u.IJ;tllylf, :811 (:(1#,,I,ddliliul pillil ~MtP'llli bf'1 k~1I'i I Ifl~iF fok Ja:Ja fJjfktilrlia ~',f3'1 rlIt a 1:' iy 0 l'lij VUIn' l !,I'!I~·'I'Jurkt;:.dip', PP1~at Cr.l~.. ...r: I'Id~d!!f!~!'f'j mh, yu.il glirmrdiy~'I!i'~1 'jet l,iB !.tuyil.k "'~"'" rill r IIruri oIOPIlift~J!",
ttylli pliri!cU
!

'tI·

Tllutld.J wdJtlia lI,r ;1'0.1. QlmU(/tYlJt.la'lioJ: toprc1.r. H! ~(l~1I1iJr II WII:i ralla '1·' 8t· rnfklt'lli:-. roll'" trlll1lTI l'. bill' ~apilnkl' Illyini irill llWrahlll~ rlll~\Jn .uikJudwi cdPldflJe'lII.:::~ ri-

,(I

catrim ...

I E'n.tlI.

1919

I'IIN"I

I

Hikmet Bayur'un Atatiirk',e dair konferansj
UIlt:Jno~ E!:l1W'. AtlLtUrk n i.nklltbl:1i1.1l hlllklnmL.II I.I~I,IJ) I.li{UlI "ennl-l'krl1lr , Rlkmat. &}'llr o:A!4.til.rk ..e Uiltll kQnl1l~u. J:fn't)'j t1.!1~'If'~I.BIl"l'I, U'II ~. ].I;11!.'1. r;I!LI""<IlI! bII..D l~yl..rLlI!.!!. Up» m~~'irulli JrIlIil' .. rUl.llLn d.unl.J \l1Lh .""~e.ll1m. lII' lilt: Her kI=i.'kaI'P. mHitt \'!!< y.tan~ ... •Oi!nllLnlJ Imp-.a.rll.tIltl:.lt"l.1 bl. P r, Rtr Lr1kllltp lllLlll)·It.<;;1 ka.. ~1U ~ IdlWb~rl pru~)'fn, Vi- lill ((Jr, En lyUk btl<11:kp ..AlAtlkklw • lIy.:Uu ka~bru.n v~ }"lki.LlI. ~_ Illkl1"buhr. HoI' InkJlItj,1 1n111z..-mt'. III 1>,r1 1'1 h1r d.v.l"tUr. .,LnJ \'.tM~ aue, D,.m~k. Ikl .uldll Yllru.£1 ImWer N.J. At&mrk de\ nnw lllIolapl.&n lLt."ll.lr1e 1nkJ.&bmll. "'._I:r.om,·... _ btl ) llulm.1!, 111mI LJ IlrlJU (It! 4n x.l_ I'll \l'Ur..n"',,+ dmljl:ll'. At.tUrlt: Induo.1J. Bu lnklhlllJn 11IlH·1I.1r~ 0]. .lCJllb", blitUn llIi!..I bilzl~ b v.. \'a.rht"l du.;u d~llll zlnd.!! bll" <lent loin IIJ·U nLJ.JJ Mill. OIr:lIlt IJruUJI lJ.\Ij'llii 1111 :I'l1o ~rlmu~olmu:id'r. !llJW!.p~lr. AtllltUl'Je InkU.4ln, ~KI.J . Osuuu1l.i dc.'I.U ~r li:u1>t" mcm k\i,,"ntlnl \'e J ,pi kuYV..:;II~rm~ II. 1"'lU~r Jl;lyl>e4<rd.L fi6DlIJI)'a, Kl. fUl.!I.O laltUlW. lou::" ~"~lldJ.

I tanbul

Yeni

ar,al

r.nzu

(8Il-fr"r1J.II

J

I

foIlt I

Wl.,lm

memnunluk

yardl uyandlrdl
iI.......

I

elrl ~ '"1"c!!a.i.'l'''' LEiJ."rln<'hln O'J kLkl.ll!! bt, bII"ndli. ISll:fItu"UliI1. ..,1:It;!. 1w.1'w-1<t1.l. AtalUrJl; C>J:mJ'1II. dill, Muat&l& IKcmilJ <!IltllJ,fU II.lI!d :rI)"eU, bJllk.. bLT'l~ 1~lr.!oJo! yHl! ':i'Il11I 1lU1.Ietl. lItlk1.lIl ..." TUrl! ~n~ ftlu'I'&Ifllk!:.orft 'r ,~ld", ~ttl, .MlIJltrd, IlQ'l 1~L1l Yllpt I. &I mUkailll .. t 11\1<1I.... muk v-rk.:ll V1I 'II.t.a~' W' Illp dLI:I1II!k.1Ir,' detU. t1'I;n~Un llfly'l; 1:1. '"fllrk erctuBUmiJ1 ,glrmr'lll bunu II II ClynafllnJarll KI!rIl' ~'aplhll. 1~ ,i' ~rtr. .Atilt lrll 1i.JL~,i...lIU!l1l "'lilt! ~ lI.l ... tlJ.rk. d~[I kUlfo: i'.I! !Plll'lli1<"Q an hllJdLm IIUllur. taUJrk flllpmd.a bUyllk blr II"I1k~\Lllct" mlllfll ~'apanlM1 m.:k .I ]ft btl bll)1llG: lnlt: it!b, lIliPtl. II"" rm II.Dcllik TUrk C p'rriJ.a bu.. Y1l511~Qlt ", blr millet ) HIIt1r.:blllr. Cful. "UuIt: InliJ.l9.m Irk I: < u,ugldlr,:> lIoruyo.It Urn'" kll &!1 ak bLlytlk blr mutpt ~,Il,tUti MUI"QIILbcfl Gt:lIcral SIIdri. AldQ b1r a.:l1U'n crJ}"nl~ ltJer .r6- g&l1. i,"1U1 .ll!l-Kl.n bey, ..., ""m.4!~11 • NbiUr. Atl1tllrllln tn"!ltY1 nUt\JMl. dt'J:1 ll:l.ll!Jllo!' btr IlDn",~~ ~'~I • atratmlbklL~rlJ1in pjj~ euun f1 un.

1...,"J.il.

:n
an

ki.rlr:-rinm l.!alM!tlni!' lrwLmlllurlhr-,. D.l.hll1;ln bll"" t.llriJl d. rt~1l

I,

'La1'al'mLlu
811.)'Ilm.ll.ll1

blderl

I>"u..!II"iLI"CLIL blr toll; .. lUll ..... hdtll d~-

"""II"

_~_'''~'~

---~~---

illik

III.I:ICiAn Mnrll.

ss.a.brI!t..l.Jiin

'1', ..."tal!; !!.n1!i;1 ~;n _ Ir;:r& ..
INWIl

Macaris tanda hO.DUtSU ""1 uk' . ¥.
J&i .

!.Jwr.
"'tatOrk1ln HI b&ru: ,....".i'l. !:rer ;ml1hlm kuudarr Ill!!!~, ~lk",. fa.,. J. U~IlDI. II II to dlilrum .1 ~-.tIru utklil: .l.J:I:Ie:.!1I I. o )Ozo;l~n bfilUR ~101AplII''' ",,_ la 'llML I lllllklia kll1b'JI ~J1mj,llr.. ALii.l.1Tk~ loa J.·U~t..Itnltn t<:-n1l:il
11

('b!.i.I tarn.1I
l'l:iode ns!!~ri'1i kind . ElJki

1 IMldU cruhll1mza IPtmlllk QI!li!lle:ri baka.."ll

r:1islplirulizlii";i lCD-kit ;,tm ill' ~'E! bu· nj!. mlJ !:.lab bir 15011 nr ltec~~i'll :Hn.~blLll, u.rI 111",1<, •• - yml Uul I)~nrtm;lltir. ... ~ri ~Uml~r bu yil=d.." O.m.nll I VI~'i1.l'Ia.:! A.A.. (R~tlIT) uC\'I<!>tlrJI: J:oLr Jc.a.;u .... '1" [;;1:1: kme Burnulld 'I1lti'lr ll'IlJ[te1.'!ir;;!!vrel~· 2ILklLr "''' mU1~,~ I""liJh, !finl lIet 1I:d.i:l"I:k bLI" r;;.::oIc. t~~ld."'l iDLed.!
II~ pi lI;Il~1 I'. VII olilcllnW~·tl b'J ~1l1 l b "lIn. ~U eldu JilII,' -I'j. uk Qlol~1.&n 1I<)ru'1I, j,"aUh we la\ w: ~r j:: bl ,a..h..Lll.r dahl blr I~Y Imm··

III". -'l1d.ll MlUL CymhuliYfU kurllu.ktlUl II(HU. Ill,. .. ;:1' oJi.rM or tal1." [..:ll." •• o IriUl..I I ,UT. I Eu ,onlll.t luJmZ<.lIl'. E:~.I' t!llt:nl~ b.lr 'Cak EOrell~\!.lerl "" m~u.tJ ..- til'. y n B41rB2lI". rllb~u...n kiI-.mr. Lo~c!u... 2 .A.A.. (Ba.&ID.· ~. lnkl.llp li.lIlk mal &IUDU.l'. kill !lUI) w:aC~H' ilJr;:i 'lilrilil m-c-l'· dl'.r kuVlo ~U. ldue> II'Ilr'tta:r. Bu uL lu~2. id '" kurl1hl lllnlIlfld;;rh d.i~lI m....... IrLk.ll \EI .. e=l ve m~ ..c.ls. } IIrmlanan bir lcbtigde iMiJer ". C".lI1lhur.lyet ~J1I.a dD.tui. dllrll.tlJ1 r ",nd mU!jahllrle edilCD t;a.ll!1ftl!oo .. mill .k.tal'"Uy.!Lc JkrdI. l. telml%Ti~i nln de... ~tilD I iktilr ol~ Din m~n.uunll Mt'r1Y"flIlTI; pl ,'nm I::an!l.kkukll.DU gel:"iktjrBW'ld.a.r:l bJ,c .Ic... ~ yfil!: yd Ollc.e btl dii!1 bUdlrUm~l<tcdir. DOn bir ka. tUn IfJ!I 'ada dLI!. "Dn:!r& 1~J.:r1nc [lUIIIDA yI!.~ ~.r lcQll!liln L!Iot KUI,lInhrdl, A'm.JJ=l"'lI, eUn! Ill)" jbGtl,,~. VlcdAll ,.., ,,1I1A!<I}'at rne.se. pa.ft.i6ol l!ieI1 I'll ba."k.IUll }'lll'dl.']'· l' 1 ~·lUI-tJ. B.ll!oJe k.o)'u mLlhalil Clljl R.akOliji. l~!:.lcr Il.f;:llliftQlIrkl

R"jk, bll if }'ar!l1laDllca..kUl" • Ii! bd.lll lit' M:a\;llr hlilrUml!:ti. Sl:lvy .., kitslllrlD.lD bIl~ II: !;.Or s-&h:rl ;>'1:1 p m.II.'E. ~~IlP..h1t..l1l~1 lInHYCI:C'tlll1 UmH !lmt'lrtcdiJ". ''.Ihl!!.'dkn bllZI ililrilllBrll. go!trt, JJIII,:ILE' I)rdu (1;11"· ih ho.,l1u lau.il.lIk Il-:I!IS!fI'I.ot:l'1J:Ii iII-

(,11.. , I.,.rl 1 In.e[u) .101..,<1,.. 1<r Iru mIl! ~.r, i~" I\.h rlJ'l)init 10.,: .... LIt iU.IIOiJ.OOO dlJ.lu ..A'!n:r~ .ikh .. ..u I,i>irlill lJu ... ,· ful.!!I, ... Be lTlohlLh ...".,,'" &J ~ ""I' }r.'·I"II·1l. k""~'l'1i, j.nllt .. r!I.. "k.. 1)011 @1".hlt kir.] 1La~ Lr.,..'II. ll,.~ .. ",u 1I",lIiI,.. UIIC. CII.100.0000 Ihlliid ... 1l'lLcdiii hl 11& 1-'" .l\.llarlok; ;J04ru.1.11 .I~m, i_Jill.. poi ,.~,j""1t • IL ..:I... 11 ~ '11 ,~.j lQ!11JIlV) ,J(llII.r tl. tr IUr.r •• u,.... I."T! ntapa. I ketla:ri.,1 t.irl)irII" tl",.l h""lil 01.i.1" .. I>i. 1·Jj.rdlltl.... I.. nn." ,,. _ ~I oldultl tz ...... IJII1I1b.kl:Ld,r. UjliYorll"1>U~ Iri, b,., IlLl"'lip. ell hid. 1":11r I,. :I'll c.. ~l .. r.hWl yoo[dlmlndiw ,",,,,I llll. mlUl 11.:1.000.0\.10 moll" _a bir .1'ii1 OOO.UOIJo L1"In.I,k tILr J'lIrd,m '.1('101111, 1 dI .. 1m .. tillln. nll~b,'r. ~UJ.O:II.I 1""11 do. bu ~d.:r Apl'1'l:IP4 dlti .....i 1.J"rbti .. ,.Ii I I..... 1",llk It.i. I:."ou~ lutan :lU.I#J.OOQ' O~>.diDd'1lt.. 'lUrlra I•••• 1r.. ,b."J Ga. ~~Ia: .hL • ..I!.I",],r. JIll iJ1.Irltt I.. 1.~..:Li· 01.1•• t.,ldl:lt .I.tuq ~m~1 ,,,·llth... .I1J:I.M.(IIXI lUI lo".lJ 11. lur.;<.~'I.I'" _I •• l~ ... 11 'bI ...... 'I. fllru<l ..IiU"oJ. ... "' ..... lithIC"!.. D' ,. ..!I il,tiu~lan"" iIllllbt. n.r hIIiIi lunitll' 13.2.uoo..OCO ill llrli.COO6XI II ••• 'lmhlllfl1"'J1'LIlf~ .... [pI" ..... 'u,IlJ ....I .fu.l<. biI~JIIJ .ullol!a.. .. jlJ1> ~11I11 ... '11<1 ..,. ..... .... I' Irl.,Jnll.ul.. b,. " ••,JII\I.ur. 811 ll,. T'· h.a.kl d....r t krill .. " H' II H,,011 dot..r tU~tn'" I... . r ~ .4~fW.h; 1511'. (J,.;.,,, ""~," i 19J16 _ 4W tl". II' I ... .:r..... 'II .U.., .towitj rti bi& .fl.lnll 4'..'.100.000 dlll.,- iLl.ll.lI,' Ill, .md& ,'m,HIIIs a" &lIl liJ.1I1 IncIIr. r. Tlr>ti L.l.ka.lmr,,!.1 Ik I! J" il p ... 1>11.~ .... () L r • A.-ruv", Ado Ii Bu se n« I] 1J1!7I! DUlirn ,.j 1li1!1Jl1"J. tl.rlni<l TurkiJIii.,. ]I.'" blfltuLcll"t k.lk]I]JI1ul i~in l16..aooooJ !l11il. rocllllm,,'VH IrIa "~II bp, In, "'"I,or blr lui 11 J iirl'Ul1l, bul,.", Inlnl .... br:llllnmlkl!WI ... IIIIILIDol,r. II" h.lI~Inll ".'fd IrIJr h" 1111,1.l11n1l,~.I1.llIlId~mI 1I!I!l1iIr """"nl .. 'I .n.k~ mI Ii td.1I ... 1.:11I . Lo"d.,,· :!l tA.A.~dill." _ A .... I rHlI. l<r~1! (lil'u I3lln.l'thlcllli' l" .... fliP» i JiJ.i t!iii WlLrll,.l ~1I_~alU:iI!~ 1.11 il.~I".. """n,,"p 1..,11 r.I~~1.1"11... rIl;"r"nIlr...ll p1l1:u hfuQIl ~ra.r...],: l,,:.oJ1. t ...~.oj1 P"rlJilc~l II ,.~illlili" Ir!IIJrHI. ~~1'<I!l'1I ~.JIl).i, olllJl " glJllI.r ""H,....,. u, t"1~·Ic~i,.l(l 11l1mDfl t.ir .uiFIi ",,11 b L."ut.,n rnik(.arl n 1.11:'" ~lrill 111m o.!r tjm, bu f.I,LLIo,,~, I 1II1d. "tIl1O!miS<b ,. b" ..d,.~l" Ullin B~lclUlhp ln~l'la ",rmtrk'l'iin l<61k1l111lUJMI.kl l [11.'" hloi .. !mk.".:; b·r ""'.'" I OJ ."r...-J,_ Ii.... InIlbn<l" d>:>I.JI.1 At'...., f'lI .. , 1D1ll.J~Illda.d1F :l'''I';)~ ~I }'al'lhtul ... .I')"aII ~ .. bWlU !;ill ci .L UJtl Ilij:Qr Ill, '''1'11u l1'lYull: bir . 1lliUli til" ml"l.r'JI ... I..n bur • .J.... ' :&11l.1,k .. o 1J,IL.II&tl .t... lin iodinne ludli .. hUlrWir.8t, .. iJ, ,d &l. bt~~1U kadar Jtl1j'rd • .uidmi,I.:rclj r. l.I. TII.k .. m II - r.J.; i.tI'd· i •• "'.nL~ u:illi IJildiri;i krir IlIilbll,i ii1.em.. ijir"J.liu k~'J" u:,.1'I'1 VII Lill.ll"o, lIlit i1'1~ :rIlPll.m.Jdl r. I)Uf};, lirl] b..IIJ., ,,1 10 G. 00),

1"j'~~

n

,t-

""'Il~.J'''.~
1':

,.<1..

.'r ;."
J'

if-I" \

Trii\j>J1 ~L .. , .... I,n n..I'",1 l(HkXJ.(IOO, lu~ Il<-r" H. 000. 000, 11.l1'~·" .:f tJOO.
0I.lI)
1J1I-[]I1""

~ lICO.OOII,

H.oll'1l.rI

ri,.

;t

*

B.nkn.l, to bilk. tlnlftr TUT~II.'t"J!II (j1ru~1~., ;)ID 'Ioi.r .rtodl ahillil :II ~ f"Oli 1.-1<11;11.1I11"I,I."hr. Bi de lJ,(J. prvi"Yi i~l"mtlt; UUe TIIr .. I.,.".. PII '[11,I.;III'LI kOlu,!I u liun...fi.1 11llJ. .. .Ii k'itilik ~Ir h ..,.et l-'ntl .. r~ "I !til1 'Ut 1 ilitiy""l IIrl i~[D, 8 w11)'btll..... dirmittir. t;4f llr ... t.. liloll j "ttlilil. Tir ..j lu.ldu p,..,j r61'. bllbut ... silul.-.n, lui • ..,., t l ...tnY;in mernl "'rjEl Lurn]... rue" fd....,,111 1I"!lIJtlI ' •• 1.lr;trill: nntn,l, "1,,,,,1,,'; ;e,lt,ul1 J'Jh.tur. Bu 'cn."i I.n I"Jirri;rl. 1[1l>l.. illp "'. ul ..h1 tfl' 111m b, r bu.uli)·,,( L d.. '''' ilgilid,r d" r flu ,n" ,rrl. k, t I~" bkoull"fm;n Ill. Ir,."",,, ~.< " ,rrl iu-m'1EU! !Il1" 1\ .." ..tJ~~ ) i'!l1l b"'t'1li l1 ,k .. I,ir m"m· "\ I~h.e n.I,I .. ,,~k "!Lilt, nrdlf. J 0"

0·..

.:;.JI.I,lO), 1".17'" 1 00 .Q(JI)

r." ';' ~,m.OCI!I, .' 'I'tI ...

I!iIA.OQO, ,J'n,nu fi,QI)J IJOO. C'oo'l)t-

!iIIirlll.ltruaml 1""10,31:1..111 'I'IlUlIJj"J't II'Ji!:N1 II .'0111l1li \<'''''ngtOIl: ~ lAP.'
(",r,ll.me 'I tir~ hij lEil11Jjlin.f.ll

rC101r n

IJm.u.~

-

y_,dq

';.01'

I~"

rlniill bildu-dl~illl1! nis hd~... ·
I

Hal; rlBtand!ll.ft )'11 .. 10 llll"w_ Atatlli"l(. Uk lIrlllllle nad.n ,et n T rna; b 11;:11. Sail j)l.:i.r~ d J lel"ln1ll. d\,"lvt lflcnne burg da bulunmllktllaLlI". kat. unlmll.lWJ.l 1iG1..lII1, DtI.-tl!t ... !lIl.r.nl rim lW~n dlh 1~I.r~11I: kin=tJrml!l
I.

_ j[ll.rmIIiUC.

g6r~, Laz.lo

M:u;a:'

Tlml'lr ",' 'I,; nll'

13. I,H!J,)I1U!lUII I, ,II .. m.uri.I(!lOlII.·r, Ir." i"ri .I,ildir. l'an 10 1>,,1 11lrlll~ $@.III! WOk I ur, ~II Ummllcr III· .'\m rill IIrl.!: .., Irnulilfln' III.. "1111 I'ft' 1111 l.u mBaikl~rl hil.ltII lkar I 111",Ini..
1.IIIIll)rl

I.U UP"",V

ellrct'6.;J

,,!;i,.,.

mil}",,"

li

,. 11I"tltlllJ"

t ill

Doktor Sfmscttin ijGEl'
Bo-aJkLq
)CfI. ..

ba.Il(c.L iitncm.&lll Iog,r,:woda .NO. il. loIull.}Cne ..uUi!.rl: 1"1.:1.1. e

~r. r.'umlU'le l nl~rI yok 11'~11 '11. III :'ltond ..

Il'Jlm.

blr IIIYlll1lt

I'r

iii 11-

",III!I'.
Blta. w.;:r"~11 ArllX 'iiiri[l IIhudlJ. VII I Ii Jlj"(!~h. i~nclijU~; EmsU IIJr olilu~lr;l1ll A rlllllQ.iJ.I! I

'ilInlm 110.1
tiHldr ~Jjt 151i'UII, h·

N.lt~!o:lm dUI Iflt.r1.elk Inll;lllp Ji&Elmtlk t.nWeru.rl" ~fltr'J1L1 l:'~~~W, Flllkilt I:>u 1!l.!Jilll.;p ytorl,;,l.r:Ioty-C- kad&r (l!JI ~} f11l111 ,h!\·.LU. ~e !'riu.&k.&.beln.J. ~url ,ilrdtL.
L9M ", bu 4Jlj ql.,rinlo11 Wnl11fD I!t ~lnmUi u".kU~'lC da.lr enu" blr ),:L;{LfI Wllet 1l1=1;ll]]1LUIDLIl trill" ~'1Jrhastoll& cdcmil:-u [. Tl1rk ul;lklAl mU~""aell"]1. h,,,,w:: ~'f1 v l 'butDJI .. lam I.I~I .Ill" l a Ill. (Irm II 1>41 hUlll)'m'<:iJ .. Eu !'!I.r ( z.Ind.l't!ll klJ1l.D Tllr"1J: kAliramanl'tadJ.l' \'!!' tI",,,d.a Atattir lntn reoyt Inl!;t:r e(ll.l~ ..... 0 .IC1 ... IlII 'I"'.Jtk!lln rl tiJ-, wtnn UI~I~·~-

01;;1.1111v"' ,KflU lJ1nill H3 l,IJJ~iL Y'lh.l~uutll.lJ dUJI H"l1.oLo.Il.tllIdI"ld "1I,,loJ. Iii"U'''UlI'. 'r1> 1[,118 lf~ ,,' mtlm "ll d....,. !urp "loul''''1J b,t;l. 00 .. n,· tOr,." I. 11'1'1", Il,.afl ... Fillni,t~r.
[[i.>Di1.

LI .. r',

[11.""

DII'

1Il.

:;;.11(lIIH(I" I

1fiJ' HI~, •

It.
w

:U.iIliJIIU" e iii"Z,,":.Ll.Jf. T!)r;'114 lb.,,. .\I<",J."u," "'''''Llt
II. lLkilllll
11lI.'FW;;Cl1.PYW,1 Prj'U

MI!l4!;utt

don .. n-

• S.
• 11lq 21 1·\ lulu. ~,",'~ tit.. ',pI"n ~ • lIirl" ""t ~hll!!\I"r 11:' I ,1 "IINhlll.i1. 1llllr. '.ilo .. t • t.'nli S&\'y«& I Jlu ~ .rL'yl'"I. 1.0"'1,1 l"t1d,1 ct ,1(111de .. LI"rILTI ,U':".l'\ 11..11 IJlllu'"I1I1\ k;",1>UI rllU 1"'""teJt,"~t"'" Ii., Ii" !l:r;>II{lI·' ~';a~!'ft"" , l~ r. It" 1111111 oj",;. ru,j,_" d· i4r11~ 11 P.I· ~IL 1M L3Jl)'1If~ri, OOrl y1b: I;~I'I I" r 1 I,...., I. ,,,.d:·IUJIJ I L'.!'IIya Iill1lrm"tl. .

knm u .01 tum • m ,,·,,1 t:I,. ,11k 1.1"GIll•• ,J""l~ ok 111 n .. It 1111"1 11 ktt"'.n ..... wji"IlJ'r I T"'c('~,iD T:l1 !' lJ:toa d,. b,du"u,.,,:r.J1,4. ~t 1'.\:JI,J IL" 10,""11" d, wI I "Ild<l· Un. il"=, hizmelU.n.dJJ' ..... tAtlh"k 1.n1ult,bll'll,' O~I't1"nll lm~ .'J"un r Id,·, ... IDe: I, fJ r..:, "J.;r ,,e p~rl!~rlrJf'~I'Id.B..J:r. a}'l:r.ILn l>lr o;!h~tl't"lI'mQ I,. p t'll' I1kl=,1 " 11:0)1 lil •.l.r1 ('I I)Jm!WllJ lr.!'Ju1A.9li,fjn1n !i'I1,ho L.tddi\1 nll~r,iI8 t., .. ,lo.mld, ~I< A;,TI,I" ya Y&nIllmak gn. !!'Ind,,!! "" "r. " "I .I"'"'1ll 111)' "I_ an QJtnf&l!.l lr..lfJIIII.ftII&X [~.n ~·1p.' loay .t·,·dll Guul. ,~t..lr d<"1F" lrl met 1;I~;n1Ull, . .Ii dJ_: ,. r ll"l IkUtlJ.,ElI .IMat or~'i:i'''~TlI",,,,,
Inll

ndl lab«tint oIiiifoO tl.l!~ ~dl~a~: ,.II'IU!,!:i1 m~'1!.hpl,,~il.OIr:1Ir.lI 'Ijll.lnill. !luu.JflU IIldu.ilu It Ur., d:.I"n It( Ile'k, laul lid "Inml • 1fiI'!..I"Q~I. MM· 1'\Il!' Ar"~liI Dillll1J.1l I iI~nU,."r, (Ilk I 11011LI,mli1ll UYrIII III 11 1'1! rlfi.l. "H6r~~eIliiMl1i W~Il.anlul" ~S •• (Iii W )lUI )':l2!m:ll111l11L "II oldukllm lIiJ .. !l3rih, mIll I,,, Ar. ~ lIe "'1'\1
blr ~)O.

'I'~~.,
V

Ba,bak,an, Erzineandaki ,m'l aksi...kll. -la_1 tenkid etti I" ,..
bin
,nl.llllmru:illl

,DiI. Ioullanll~n ,K .. mu,) IU. ltlr kill ifill b,lImalO. i~in l'uull",lIi1 hillllmin
(l]i~djf.,..l· all~l) .. 1111 bul,IUh.

~j~.llImj'llr.lu. LOll.' I!.ltill:!In.J ~un

IIrll'.

IiI.!i!I, !n

:;(!.,,.,,,,,;

o:"'Ph~)'1! IJ~llJnmll~ll.lr. BIlUl.o "'I.lIh IIII!!mtll Vlitll:ll1 fI11.hh. 'I'In~ 1\11 hlLllf ltuhl1'lmllJl lollr,'umut

"8.

• 1U

n aonra. Ort..l Pmr

t

"'11.1'''

ii

P.""

<'Ttl"';,

l~I1·~. f:1 ~I
\lr;

..In'l"l p~' m~ • Lu I\r. .... kOftl.raJ"ull " M,l;. a.rka.

.-

S~"'ltLl I!~·tl k~rlU;'"

Cumllur~yet
T'lI.hrl 'f~l ~aL.ctul
Or.

F~hiriKurtu U~
daV3S1

Kl.lrtul1lll1l:n CloIl'!1lllr'l. 1!')'1il.n. Q!I".plalUll lJI.m ue, I.rnucdnet'l do;>h YI III;;lI11 tilL II dlJ.'ir~ .. ,cI'tln ..... ~ t ttl U) un. u A.s.U,.. C!:~ ~,~ 11 IJII \rtr kalab .. lik; 6rillJ>,1!1 d~ ¥L.-n.ed Iflli'. ee-l:a" ~l.Idl'" "-M!'IJLn bill'" tl "".,_., 1)C111~!Ll'1l '''',..\ " or,' D 1uIlD.1'I Turanm "~rL.I tl r~Q' o;olt':1ll 1:1 tl'll!"'" 0111" "crllr,,'~' 11.:1'mUJ \ hAltim rpUtlAhlI )rdr .Iin'll "i ;,all " ,10, 0\"'1 111111. t<Jr. nil IllU,," r ncpD' .Idundlild rnQt J~If\l IIIiIr ll; ml,lar,hr. ltIliill.1r• \<:'1' .. ,1 '1"(1 lull~ INIJ1L Mil id1IJ ~ HLllJII lJIv,t. rtnllli b,Lll~~l<ill d<"'T", 11:l1il:i~ ,

muhlun IOguk bQl (l U]. tlu [J ~hlII.lILU.I:m I' I,.;m k.l"rLr, 1.. .. '>ut tI "'"HI I '" ~I Il\lr, l'" I rL ;)-IlJlIII"rl ml!jl. bu Y'i~d;:n k(l"o. bI nl!. mo;- lllr .I.~ y... 'm) orll!l io:llt1ltllJi'lulIlJ 1.Irn rrl ", :.r u ~'",id" IrlD • w 1 H,nanln I~l "II!! (iI~1 tI~mc!!k II _ li c" hl"rle II! , "kllld ..... yI 'I"'rll B:t,rLlrrllIU, II .. IInkanln bJo •• r,I""t "II" I filii, t 1 :1 ... I.;,nl,r... Yu' J1V I k .lI1da OILl'.Lo;UI l~nk..itll!l'1nl mil'lin" ulr'UIi I ..k ~ I. dlL .<:i<;~i,oi1) Itu tca1tlp StntlyUhJ Il""zlldl. Bll,bJ.. j~., 1.0, n 'J'D .1" rJftu, .t",~1) II I.>klJ U I kiln bunt ... ." dll. '-"WIldt _'UI. I;j b _ l'lhrdlle ,.inl b~IIr4'" ltr ..In kanalll:&ll)'lIn, Ll Ill)l IT mub. lril' 1!i~!I )"'111 "':!,"'II~.·Jl1n 1"rfTI Ihl~yll~IR..r' d.u,.~lr[,j"n M)'le ta l<'gmul f'.11ll1 I ~•• ,.t. 1,,1,1 ••• 1('.-1111 nU~ y~rl uljltlitilGnll, 1 L.[))· 1"'''"I~B IJI.un,,1I. ""I!:roal."tld"rm I· 1~ ),(11'1'1 1'1'1 ~rl EI:!.... tII. rLI'I j,Ultfi. ".r Ill'klLd".I"n .. JIJl.. lut[""I"rL[JI m'.t a\ln..mJ[lrlflll lit:"" "tlnekL~ mll • . , kl!U,r pI!hrtJ>nu ~vl')'erdi;~ .::li:r; li.il""t,,u~h •• II"",.· 1.",. bBl:L IILffi~1 c;,d"<:1!k9Iftl.z,~ U'"' _ ~ Dutld .. n IQIJr.ll b 1JJ'uk ,mOJ' IIIn IIlt- J n.hr;:'~1 Hlrlc rrll, ~Idldl." I. b,," If tI r,k,r 1.1.)'''-'' (ol "11" II; ~& mtgtlr ~f ..", LOI,latJ.lI!i1 uti. Q.!IJ,,,!,,. r' Ii. rl 'Jhlul:1 ,.,m tnld'fJl"'! rlir. Bur~ll.1I ~Ilra (l{.,l'll,"llJr ,gull ItnIH.roJlf, 11I ... k·I.,n ',:vy".k·2 C.\. "_l "UJ,ilnl I'rol. 1(11 BI!. ttillUI-n I>llrdU&1I •• Imllr .tI I' \u~,1 v, n'l1 ijlrl.·tm, 1.111tkeU .. rln,l.,.l mcmJlun eld.u, nUl' dll "''' ..[JI~]'"o k'.rw""nol, rd,· i oJ lin' oJ .. I,· "lIi \'Llr"'l, dUb Jj;r tlUllllllr JIl1!Ild~.ll.rln((ic blr . U. h dlJl."T Dlll1&lJr,llIt d II ItJ .. N ,.....0 •.1111. D".II, i,ur ""'m.,,,, lpLL~1 t bl"!kll.lll Imrulmll. 1"' k •. J L I ......., .. '"
iolU:.&t

duro

.BI~ "·)'}'&.rol~rd'!n LJ J1Id .... )';8.41. yor:nIJ"U~ II:"lbl dllll}.lI.hln hc'rl'Ut

I.,.

i

,.r"d

J1!.!r. IJtI 6
••• KIWI.

~Ur ... H.;_rvil:
mlll.ILlt

r._-

n~"Il..rt,,,
Ii: til

:"-J\·~,,~I!.I" .fIirli,,; IJ" i'1l~<Jftl.\'~· •• r.lllm.l k~ In~IL;I[1 ,."ftJml.,11111t i.l, ' • mIIl~'t'tlr. d"I" .• , .IIUfnII •• ,., IoI1VOOll ]",. m'

I ",U.",

r crdl I< n,Jlm!..:1 ~~ m'klld~l~r vcrlI', !tD '.': .... ,,~n mnll dUMcr ~k ~·rlldII!IJTJI~ Z&Illlm l-rhLlb:{!llI tA kt'IT Jl.!il Iii! 1II',11.,1.r1:. (mun 1~ln Ik11 i1.. lli'nlmllli l.illIlcJ "11m",. "'lIZ \'" IJ.ml~!l, IUlrICi! karl'l blr. ~,r.l .. rl,\lllj I,ujjl!t,.,~t hlll1nlill) zl1mre. I"r m"n~.ai'fl~1 vilrmly r~k f{l fl"" 1"0> Ilh n••llpt I)ldu!l:um·JnJ G:o!llt.:I"· 1Tl .. liyli!.. Ea~r ,lrmHF~ 1,[Id"r LLnb~r ma~~ rl1r]lI11 Inuh,ln.1I TDr~cL~'>I!ICUm1nlrl_ )'(111. oJlIllY" Il-..mlf.ll, II.rU~lIr.1ll btlyUk '1'(1 "'I'd'll bl~ r11eY~! 1 a.unmll' Uf, bun'ln lU"lIrti fUnlll mJllj blr1I11mlz:tn F"U1II1l' t.I t11lklnndlk I) CL

I.U""oII:r. I!Iklna "il"~1 1'l.I1~1 IXIF'I!_r lI)lI' b~r IIr.lllfjjlll Ilrflmar !I~pmk'~ r III (l~" ,1 bJt ",:(If! lI!1n~ iltiwcnlor. I\r~lIJIiIIj.1 'IL 1.1 II;11l"BHyor. bJ.a:II11' IIr~~~iI I.lhill ndfn I r If In ~ 11111 I'ln IU!;:tlEl In fiitultl· Iu Ilir 111m .11111111 Dlmu1. 0 .. III"D,! " okll U 'l~dlh.l

bllm"~

8.:r

If~

"'"1'

_II

mIIl4i-

lamlhl
:iii)'.

Il!.mhn
blr ung"

I •• cdllHllllrr mILl.

n .aru'lli I ~ II on ! illi" 11:11· I !illri. cohl' tdllllll' (II,

..... __ llJ~bn ' .. ".11 til"
1,'11ol.1I11

(fl'illdar-b, lcnd,
PaJt,lS~ I..(J""'~:;: r A.I
f), .tl,., .iJ It;l!JIl ~. del "'., 111111dl.1"lIj B.,b.lk"~1 "",II I'llfl""" at.I, ... 0111 jiil,nil' it. .:_~ __ ........ ---_-

i - Gilitt1n. ~ IIUII>lCI. Be)'. :;: !rot GorUrtn mWklu. IEU,c R!lt-a., I - II:" rmw, la:k1~1IJI rtlt'\'$I1ll. , KiJr. Modllfoll. r;.ll:te 11.1' ten .. u.n:l'lP IuMlIU1, Blr h • ..., fI Qlr'un.~ ... 'I'U'lII.nuen alru.nuru IklncJ :nIh ..""", HI ~1!J11'. I! T rlLn.d i!i. ok·t"\1~ (kt"!.ln) 1'!l.Ml~,!11I1 Kcollr, Ff.Af1ol' 1lI1IIIQIIU blr L~.kJ. T S hil boom olln:r.~·A.I:1 I.dlllTl. S I1lr .1lltll'~t!. mil!, illt "'.rfln QIU,ln" .... ~ §.... l1iJ<, .1L~.'.
YIJKjldR.UIANI ItIl,Ai:l:Ili"A
I

g~,tt~
illl;;<JI' II

nr"t.:'

<I

II\lIdulla I,ttl...

IJIYIlyrm

kl1,.,.. .. 11I kRna..

Ne~. utr1.lllI8. 81~ n~I:& •• III Y'IUruloi,. HDIJ.y. " U't Bnm'_' Hnnl.ltm .., :Ii DoiI'lW. Gayn l1ot!ik&n rUUI'. t ......... CI r k'Jhl.lu. 1 - ~r.. I! Ji..J!\aJ. l.l I' not • " - IlIl k, mg, dul!'CO! IlilelL,
III

1-

Yellll, ::t ~

D'

1"Lo.·"Ul"T, Ba"blll<[L"h

Erl.lm~6n

0-

YlI.I!m~)'

mo t~rc:r1.Ib"Jl!rJ lTlll"l.rrrlk OIUfll... t ..brlh ~ 1i11Il.11'ln.. ll<'rh.1 8"~l;U,'{;r81 nl jljtl"dl. I'iUr.ll.d.·Tl tl .. lkj!'i'lno I'r('. l~n ~l)g,kUlo [::NI11o;..1\ILlarll hitll-

pl~ru:1k l,ili'nuk

Yfll,~11'

mUll tJl.-)ltlmlli • r IIdlJ1 II: it_" 1.1. "~"n.,l.~ ,hl;;; kml!!!< y ......m Btl It""""r;;tLl dUl"llmg Iflllil. hl.:!'1 H. rno:lIl"oi \i "dtc ~""- Sh.· ltlyl!i'I.' -

Ill"

Bll:lfll

.01.......

,

ft

"'m""'lL'tko-\'d l<arako'tdan
UUI )

11I4J,'

I,

kaf.ilD
(Bit b~'IF
),1II,fll1'

hlr,slZ,
· ..... fl 1 lin 1Ibti)

~'"lull,l,

~1i...1"" 1.1• •

"hW:wnl:mlZ

1Ih. . ~ bu .D41U' .m&:il&UJ1 I blnc tb~r ra,PQr' r1p ..imwJi. RiIIl1d.
~porQ.a k~l>d.l1L1 "d,JH 11.4 &oJ,;IotdJY(lr Wi:' kamllt U ygIl' !III Itomo!ll. iIIllIUILI c r~_ IIJ f;j .... 1I J<~ummlln ,J!l ,III.~ Trl.d ~ Dill .. :rU. a Ill< IUnh I'L ·.LIILUnLl" llLt ,,1< bll" UtkllD 1l~llyel~[ kr. dOllI,',"f. d IJl41llr. BUI UJL~fln" h. .'lklm !II' I-:llln-: • F - nn. ~ ••.., II<\~IIJ.nhU"J • .aa Llr IUrv,1 ..I up 'JII'''Wlbn.t .<.It Mill. Usl tJJ( Vl u!t dn "11."1>I>r W:UI'1 dur, h!")'l!U 1l.J1'IUITII}"UI" llillu. .iIII i!lIll!I I.e r lH r. L~[I.ilt. 'Olr' ~lr_ I b.ld h!c, flrll. d··rn,,," r. I;i.l~ II.lAn llii.~·"r. "llrJlllly" UoJ II "crlilfj

III :fWUY twAIIIAQ

"b!J'~

l ..ow 1l.Il, cevaplllrm 1'1" l>1r I b • Y1'll ~ L' un II~ ..~' punto h ril,'r _ "I
.. ul all ft! '. bUll., a ri!t I"lmohaan " L'.l'MI "" .. Aba 1:I1'jpn t>lm&d..t. ..... to I JJ ~Inln &<lZl r1 illrrJn1;1 zap ~"~lrtmJ.t.lr, ....UI'U~.." I, ftll.ld.aI,1l "o:klLlnlfl WJ ~I!' 'rn~ II. Mllll'il0 d" Il Ij III I bRL<.l UI 1~1ll {I l.'J I.I..1!

I'" .. []II, v. "II! .... ll ..I!lI"1 t 11~ lillril err] I'llu.Im.Jti.IT. Bul1dlll1 ,"nn d"'''IL''IIl1l iu;om'llt.oclll k .&.Itl ~UI, kIN, "'r 1.,,1 II.. }"'" ,tI"l !lInlli.rI ldI,rik , •• k,,,,,hk , nrl ..... t i~J1 ba)'I.r11 H \', rim" n1.~.1' dJlltllll ... t1.lIi" I",,, 'Ir. It .. J"'Jllllntll fhi\Ji i..,1 111 1".1. .l1r. rl' ,... . . ~ It ~:nL!r'.)0 1iJ.d,,,, C1U.. ,I u&u.uIl1U.LlJf. . 11ut 11.1 ",u "lid" L'"n~~,"hjlllj I .L>lil UJ':..J:u o.ol.r ,'ill O';;,...·o.·JI,,,11 .f1<~"I~ ....... 1 bJ~ A:1>l'1~ n:JI'1l 110. 1.0.' 1,··,., ""fl ~1I.. ln"'."r, 1J,"I~ n.rl> [!lIull Ill •• "" 1<", 1"" f", J'd I'rl". 11Id" I).t I~IJ r;('J'i~". ~kl""I' I jl.h ..... GI,¥,'1Il't, '" h.I"1I .' "''''' <I" ,N"II!"(IL .i:i • I I. 'I

t

L.l

I

_ ~_~_~

__

~

.11

I,

,,--_--=.:D:.:":.:':U:I.:.::I,:r

"110'·

Hlf"IJlti un .. ~m'.. ". IL ~" • I.J ... jIL, II~', ;Lml\'!'U\lt.ll,. t; ,td, ... laoO h.rlr;'~·l1;'lJi .. I". , ill .1",11. 1.o1IrilIiL Ill. I" d ..iuhi<:!l"~1111!:ff1n!:'lIlLll lI~tn~!'i· ' 1;011. ~ ,n 'I'j! mll.ltlJt 1 In~U' )11 •• "V J'lIliniJlI il It,r ''''lIl~'I!~ Jt1",. J(Jlk.~!!~ L1t1-I", kll.i:d'r, ltr'Ii'f'l, gltlul;ullli iIoII)'IIY"D'I! ahnlllUl. 1.11, ... flllIrll \,.,I.~l,'~ "mrl,,,, "I, Ill"" I" ,,, .. I Tu,klrll.,a " rdtm &lld 'lil :,'lfnl ,,~lJrll1l:c:1 Q1Ul,!'i'I. ["1<1 l:iull.lftllnlBl'1II dm hllrll)'1I, g>el",- 1d<1 " I,lllJ.tllr'llttl. .. I iUII.k.lu. rllrkl,.""" ). IHI.11 Sir (lb~ II,tll 111) p&r,AJ1J.Il1cl1. r"k ~oI.'.nl.l.. nnk. yWls("irn In f"Ik1 1., b,lti, ,_,,1111', 1 (l1.. il II )'r,," 01. II"lk"u Yl1r,j,mllilD ~IJ( n 1f1.1oo 1,.'0) dp-Jn 11:\11": "II-r duytlUI11 • .\(:lIl1.tll'll lL~l.r III II.lmaJ.r1n' lIiyh:-dJ " .1" .... 11" 11.I',. ,,(.] I' II.. J IIlI bLl .. i)·" Ot...kt ~L'p h""" 1) -'hu 11 .It ••oj t ,]11 'r- I) lJ,}n Iol,.... "II . " 21 1>1 "tUm. , ... ,.. LI II< r,n ... ~l.~. 11101 •• J. loiJ ,,,1 rJa ...~nl umtUcr b"lll"'". ~rWtljoo,:, J!: 1'I"all1bll!,1n )''''P"'. it:aJl1IIIII. . II. I' _II ki R. Uri''' 'i. RIA' ~cuh.l"rl .III"kgrUIt lIa"Gne~1\ nl Lr:r;lno;:arl I ~ rll ui:JlI P,. n. I arm i"':Il'£I~fl III' nn ~~. ""~, t 1'~"'l""'" , tUrlu'. .... I M'1r IU1.ll.1~· I -An, :.I j U [.tIT, _ lJu g'cillr ol",lIk I U~l1ltLlnl '~nllIUr. m~~ 11:.11 1I1'}~',l. <'", 11:1 m ..m ~ ',[ " •• 10, 1m ".1[1 I.) )'Iull k.no I.I'II! 1'0) l.J .. d. I,i. "'II,Ir,,&YJ'n! fl!luln It'I,ll'llM ",loIU«lI ('11 11.!f' rl.rd...!!1 IfL' rUH' lijlmdc 1.:;'" h"lIIIl' "1,,,1,.,,,,1, ... ~ )1I1IU,)" 'fulr' ,," II.." III )' 1"" d"lo.I"rrJ"J, ~~Ilill ..... uh II y Ilfl"L.l!. " ... ~OI! "1'II,t.n(jjllr. ),I:IJ .. 11!-i"l..tmI!J'nln r""I]"1[ ol.nrnltl,', 'II .\k ....... " .. ldui ..... 11<1 1I~'IIJo: d.u. 1111. '....ukl.rl, "· ~nt,lI.1 1),.J1II iIIGI1Il',., ~IJ hi "'''rfiICl~~til'1 hbl.}' \1 );111" ,rrnu, !!'I).lIlIf'·C!·!c IUrn va l~~ IiIiIrllr .lt1 ... I,,'~ I~I Iolillll.t.I"w:" .lrlI111'111,. CIt'" '1\'11 'JI""'jl:., ~"'~rrlllllilir. D.. 1~!.U..Ir, ~u <:llllhlll ",,~~! .tLt~ilntlm~·. JlqlHiHIlII Ert\ltuml'l d!>tHI f<t'lll.llI'~, k, rll.k (Oc"r('II~, !.;Iir, lL)'ul. T,:t'lltrtll' .. bnl~ Inc IhU1"'"1J1 lLlI\A (I"\J1.:rI dtl, ~J",r~LJl .,11: t,,,,h"n k<>rll,ll " (l11""N klll,lhmm.JJ.111 l~lJl I;I1)'rt'l illrld.I,H. 1J1I'~<" I" ,,1.11 '".U!ll'mnl UI ct.. ltlm . .I .t;;;1~lrJ1Jk 1It"llI k';'~_;L II'::' '" •. ,..... ,,,.dll ~"'. Ilr" I "" II lI[""111 II '" I". ~ n"u· \1~ 11 "~Ii:" ml:1n 1!I\II-llll lc . LI)' ~." 'Indllt"1I.11
l!lr..;!Ull'tltll,r.tJm ~Hilb~!tl 'Iliunol"", IIIIInnr, EnlnalH1I.1At'11l

o !..It' "mollf, N.o!ko!ntill 1I'i:d!i~ftIfJl il"lIa .1I)f"'I~rl .... F"IU~I

I,J;.IlloJru I :;;: Ol.1l C., _ M" 11",,,,11. r ~~" 11, ~ ... llk~"][1 "t•• Tlln .1"yh(1I1 rI nt'IJi111llfill d....nll"1 "lml,llr. !oI\'I. "r'~1I; rad,,"ltl'HI1I 1.11 a-'" D"1rlJ".JLH"" i, ..... ,lI~ •• 'i'lI"""I."D. tl TIl~ .... ~ ,II .; k .. 1 '11 '~I' "'I'~ I ''''11,.111,"\ • (I I k(lrl. .. II " ,..... ''',,' D'IIIJ""''' I• "'If •

lHllo "IJI.IfJ~

.r:ril'tb(;l~"'l'1

~lJn1Qfl,a")l'll

l'~\I:

),1;1'1 III bUkllmr ~ mtl1'I~1I: \te hu. Eur. tlli«lln \'it oI'rrrltlftY _!lit'S ... "It bl~ 1'14rek1?le m~)'6 .. 1lo ""~rl'Dly"," !;.~tl .., Ct!'11tll mu. m~~nh·lutill VIII hAl rnu4"!or.a:ldir.)

t'

L.. lu"r

~.llId.,

I''''~'''' "1'\'001.<'"0:0Ilni.tlllil
I.. "

C:b~"""nlll I'",rl~: :l t' lJ tl"'I"I,

'.)
I'

lIU,hl'llln IIlp.

",iiUM _ .\rmj):1l.
Do

1<00

"b'rl~lIi 1
~.-1 "Ll

r. I

",...iW

. lJ

k

, do·'

••.. '"l.. r I •.t!

<J 1 .l. JJ"lv.. 1i 1I ',rlldl·,i l'J1IIr,l"

jl.~11n IJ...., ...

.,",n·

.

Y"'~"'''''~n

."'~1Jl In;

"l

Yeni Sabab

~~___

.1

I~r

au
.,

tATUnJ
1.I;;;u ",I r...

Lr, ~ f,J", ~Ol\ lUz1Ilmlullur .. I I

,P.

t H!

II.

tlLIL" ",tlIJ'" l,!1UI'.

Tekel sergiye i,tirak e iyuJ"

~tJ.IIlt.1l11 trr"fJ' Islln 1111 Itlll )·.IClIltl. kL ,,,I.I,,,L,'8 ... u'r.,dJ: hu '" .. ,,1111 Anklll'"~l!hl illtllJluk i~olu PJ" ltUilU. U "lCl"tq Uurilldr ,loJ n , 'Y J'"=, Jl.lrllY'lnl ",,>,1 dll(\~I' tK>I'fll Kn:ini:~nlD }"J:t. ~'ll'inilllL 1.1' I Illr IiUlUlr .. '''r~''''i 61.du~1U. I• J - 1 J..tlfi; Illl%.lI'j 1""."Lp"l& b&lgUlI1I" ~"'.l.I"'l:lI"!JrJ u!"& IwLlr 1'.1 !k.ou.I<, llJlll!"vtr\Lll 1110111: \"l , :""'!'In!l. Ii'D,C!'i.aa lItl..! u ... oj" oJ'Irt.II ,~ 1I'!;j ti1:t \i m"".tI'JIJltJflIIII.:r:o lJu 011111 ILlllln'i:)'1 C ~lndC1 n/,f:j,i\1oJ~~ i.&rQI I m'l-!!II Itl _ • 11m l~m.l'\lfu .• II(.J ('III" o.I~'I'(lnl ,·ttl,.rlJll~rllJ.I lit 011 Y II". 1 -tJL1"" ZfJ [;Un 1<Itid"h;tlL' "~11! .rltJr,IIII. lennL E,zll'l.c!ll'IlIl cOS'lIn J,,,I<lm(l1ll tII lIiiJ~1 'II .... tl )!:t, nllltllr. t u,dlltJ ,.,'....l1ill)"ft.c, i nul 'In It OIlIij

viet 'Orman 1§letm si' t;anklrl Mu iirIOg""nden
aile
~"Ilt; arLltrmll U!9JI!l1.l ~ rkq It:G I' rllllnllG l.artl1lr1. rlw;1.lnyat' Paul t,.:,! iUllll

~I.II , inCI

H.)·r....... "u,

I

:I. 3 I

~~

" "

,"

..

A B,OI N j;
'l'ji

r",I'II !I I

UnotlJl
~ 1(,. iJ

;,: IIIl
<;:wr. [j ~

11.1. ctJ'

; • ill II 1.1. I~
d11l !llarlllil UI' ,~b1. It" •

limlili.

1.opla.nlli::.a.h kU[II I">'i.ifj II 11 II
' j n

I

'I '" )'111'11 1II.

b

Bt; "I" m~lrl'Olc',jpLlnl4Jun1ll1 jJt 11~1¥lu I' !;I-I:I \.a(ILinaL mlr.

M IIradlr,

r~r
G .. n~1

Plu1.1 m

l(!n
~lJrILl~n Kll.l'tll.J'li-.

::J z.tanlmJda

lllll I III bli Or ~rr

!I.rii!:.ltffi

AnJlllrru'lli.

Bllfr.nlJ hem dl.UI1.

Orman

tnll, blr nlloUII I,.JII[I dll)'. nou, "c Iftl~F' (,1011,,1 [Ir. [, Ii, l$ull1l1 II ia t ..~ dllil, d 10.1r. 1.},jL!."IL ,,";1111 Ild.t1lJ [;0;" h. k4i r
Co;.rll ,,"rlnd'.ll )II nl.lr. A Irl,Ii.r,·a
J;r'll

hi.

a

""II.

,,0(1
1011

1101l Kr. " "

:1000
1II11illi 101


• •

J _WIlli, II.

i IIIJ~III :3(1!t

A'Ik;~",

'\I:rIJI:&b!IJl'u.m,

G

<I~ LaLelQl "'l:Itl~rJWrI rJlIla JplU~, r;crJ~e'" J{Ul"Jl.lnlu, U;:n I.f~ ncr.. dUkl, "Ild ... 1J~mIJI;!JH •• ~ - J (0lII!11I r!:rl peLlI t::l.IlI u n&LL'I 1.J.k Urn I.l v. rI:o<l a' 1o;.o[,,14IIY"'1111 ml!l rll(:ut.I.IIl\,
J

llJi:'

1.1 U\'J III gill !rIll': 1~ln bfllim \ .... oJ hllll] 1.J rUIt'inL '''111'' I, 1,1.-1.1rlnl' y ~\llm 'c~m .~. bll L rillj d, I I.ekJ me! I !cliP ,,(I T. F.tr.u.!lrrJI.zI '. In!Il l,hlllo,"' ~1'1II11 j' I~li' I,."lltr llI!'IU:r.ll¥'" I1I1J"I; ..J. ID..IJ.MI I.IJUIlI.uJ.I I,'''',iJlf, Ji.lUI1HI Ihl

t"

lal

N'I'.n~"'i'
1'1 I!: iliAD
I.!i'Uj

ISADAI'II. rnlJr.UI9"llnMlI IlIIMd'lIIl ),Cfl lihn rltl ... til 1M

I

iJ",,"*, 0;10) •• ",. II'UIUNc(JI DIIIlIiI j '1'0.[ I

nut

""

Satillk Ot,omobil ve KamyGD

I.Umbl.lIIll

n" iIonJ"'l'fJ.IY,

Akgazl. Beledigesinden:
~

1fIlzt.! brilll,..

"ri1!l-dOfi!C

iJrua

lID

QI.n... nat y·uIIJ'"1.;llIi !fUJII bk gtobil Ill. blot 1!I.amYQII. qon k/inWJ. bilkl1m1oer!J ~rnl.!ldl '1fI!c &H lann .. iI'JrI,LllIJ NtJI1.C4\c·jr. :Ii ~ !b.:t. AlIYllll!1 !'!1I1~dj)f" d~~ .. lridl(l [lfIIImII El;lmlDyM bl.llUll'WJ ~ Y&JlJJIlC3lrtIJ.'. B - A~lH: armrn'lod 8 IQlfl~ 'iii -ttl, Jl'III'IHtI t:lo I'WII.Ji mid. ]1.-4. d., lj'ilp·lhlU,'-.tH· • 41,'I'IlJJ;plertn !;!rttJl'.ma,rt. II'1rll:h::dcn iIJ'lll:.l!! ~~rv!.I v,I.t!m::LLI!iJ'~ .... Il!II.lL<;,1 mlll!Yklp 1 UWii till',hlLU'~ oIldllm~lil;d 1.U!.rndir. ill - Vua.lUfr he..r rUn. B~led IroYII mIll'Wl .. U" .itiW.c'billr.
.1 AJqIl.&l B.:.l'db'('.JnIl ,....L .... ,llIrJ.jjj 'lfUIl ~ld!ll~

'''I'M

""Ylh

leker 'we lL,okulDlarld.lr

'8 -

'f O~,

Ber UWI1 U&rI. tJllllM, put 'Vol .1.111111 blll::'llml. ~!UMOU lIom1._yv;m !lW ifl At'!? ~M"IhIlJlL~t. II!Jrtumr. 1tW'K.!M1

allIlI)'

a.

IIIUIr,

.II'~B

1I~7IImn

!\ald~

~I 8DIIlU. :I IU)'!!I, l i!!I~tal:' 1.1.0 '.I, I iUll!bliu1 ,.nu, :1 !lifJkl.~. 1 panpt, 1 1 ]g)l'nl.~ ~It.ll. 1 l'a.nt. :1 t.orn .... ldI. iL pi!1l~lj), 'n.n!lll>'. 1 lcv)'II!. :II m"Ulz- kolu,.

Karta) BelediyesiDden:

Y,ol yaptlrllaeak
l~re

.s

hi! ynl~ rh BAII~KAPr BEYOaUJ

DabkowG
Istaabul Universite'si Iktisat Fakilltesi Dekanl,g.ndan
II 1,9iB/:l.949

Stevenson Line
Anlorllklll
ib.!PI.l!lal".Qlh

~lI;rillll J..lu.IYllm. 10hl i i.o j 1n.t~1III illt tl 8361 Jim 46 klmJt 11.,;:'1,,1 lJ~cri ...... !l 16 IlIJo IIIl1dd;:,tlQ ..,,10; IrUILm",y - ~1.ullmt'llJ. Bill hill II"I'WI kmlll.roll iii? lira ~LIIP ihal .. l. Iii!;) J!lLfAr i ,!!inl:! Ultlll !Ill K.a.thJ .Baledf!!,_ Itai r.<'tLin~'I' ]I'&l!IliK.hbr. Tilolilll~. 1I'l-ll mU h,<lnd i•• l!1iuu.r, {.lI m'_rnlJ-I'll "~r",... , .•. u~ ~ bll Qiibi rflll, M~l:IJ.lMl 1111 l.bLrlili !l'1.,Ii"<"~!D.1I diLl. b!LII!IAj IbllU'_~F.Il elj "<11' .iglOo ~il!l oIi\'Val 'olin I .. ~;~i '" mI.iNI'(!_IIlIH .... f:.IiJ''''~ bt.~~.J. ~lmll.lI llr.umd I r. h.lLm.'''J util]oef ~j.1DdIt bt>l!ldi:r~ .[".. 'JUfli~tr:ldt"l .lul.I.blli r,

KARAK4)v

UDmO'1'

I -D~_ _ D_·._n_.j_Z~Y_O_lIa~_rl _ il_,a_n_la_.r_I_1 _
~ehir Hatlarr I~letmesi Miidiirliigiinden:
1I.efl:rilerln!!

e.....

slsCbuJCl! Paddock,
ldmllilllJillUlida.

(

Lik,r. J:W Ilk

dbncllil

.II::nWl'aJUum

:i!'i' EytCll ft9

pu&l.'te'll
IIl.mI.

IItmIl b.n.tll8.lllLi:4khr •

Pin, 'rrhnt.ll!, I mill kabul u!!Jr.

Ne¥yorl,

liLo

a - Imtlhllft& S1Re~k HatrencUi:fUl. 11 2"UIII DUli Cl.lJiDiarliYI M, .. ~4&r I'slrultJ!f1",q ~ beY!!III_Uarlylc ~_j'~iZluJ 1m. ~&n ~IICI!tmekrt _ aylU ta.rI:h k.adv IJrltilIlJi liM'!;Ia:rUlll Y-&brmJl ~ IIJl.ID&lJI.I'I lklmdlr. 12,11

T rans_ .• rin
,~rlil, HERA
J1 ~ JA,ll(;lil'i.l

i 1'1 i

LI

kmit Ill! Inilnbu.1
b.IlfLD-nacal4.tl r ••

1~

iI - (l~mI.nIIl bmlt Ill: ~ yiIClI,II I.k.elelu O"!I'JlIr~M 118 J"'r:r..za1'dGn Dij~krd([ 1:EmLtt..l!n Dl!glfJ:tl"t'ldl:'r~1l HlIlr.a.l'llllr!leLdm :i1ll",,·.d:&II B~}'tKtldiLdM

v.

B.n!YIlnrl • .!!/t/BU

\&rlhlIIdlU:l mbMen

gl!mJ.

IItanIrnlJI&-n ~~it el'1ec .81 g1In ve Qllill1o. 8~lIloenlmll.ur, lia:lki:! ClIlI!l;;;irlut klllilull
:to :Ii

IIMf

roll IlUI III ~ltll 'l'e il'OgHil!l ~AIlIoo.n V6 htanlml)

.I!I lmiJJhan IProgro!!!llll.lJ1a alt. b!ISUI1U' , - II.. !'M":lbt~1!I _HI :I:!l~l!,nJ'I ml... llAn. olllfiUi:'. U~!llU

Fakl.l1tt!1011 ~tlUl .r1lIlI~ektJ l' kwJ.l '~II!~~8'L Ogle

'I!I,~
7,16 8,10

'" ~III 1!l.11!i

rn

U,H
ll,::i:'i l&,'~
3lS,11!;

13.111 Midi"; H"iH ockrt!ffl. e'llf· I ; (I:'l.)' •• 15.:JlI !lhlk: Film ",uLiQ_i !PI. ) Ul.ili IUiiLi .; Hr.li "." ..ltr .. t!I('1F" len (PI.) 16.00 lffi.. ik: lUll !~rlo1ri, ~IJoII.I... : Uakkl n...mll.lI. Serit ~'o11, S..Lf;.In.ddlill P",.r, hmlld t!;e.llt:a11i:r. .~ _ .,.k pt-tJui (K""'JlOI~ !t _ I ..lnlm. , _ Thlll",(i .. ., .r:n:llli~i. .n,lll M~ .. i k : St:rlolor no lIJT'Ii<lj!l!r, Okll:rlu!:: :!If ,,!1i.I'!ii~ ""d!II'UP I _ i'Ii~HI!rI;!I! 1;" .III'A~ .Ntc'"'l! Yilru'it Il!mai~ (~r.i' r~li~. " _ H..t .. LejJ'Or 1Ii)E1 nnLIl '!'II. tl~ ),.rtlT tUI&Ii. ~D' I enf t~ ..) S _ Calli'" ~ ... oL hrdan
,I -

18.00 HabuIt'

Sji

UlLA.
Anv I!!rll ,

rL l(1t1I'IU.1I lI!amburi. B;MmoUl.

Rot.c!rd.:m 'M !,.oIUU~ fCUl &cl. ltarmilillllll mill ~",.. ul eilu,

S,TAUBD LINE
~nme.U J\.m.,r1kl!), inl.!!l tll.i;IIm bilJIlliJ.ah

hlJUI
Ni;i"'~t

litiS !Novyorll

H..tV
'i'll

'1IM~U
1~11l :mal 'Il.btl! ~~f. yoku

agnlamt
J. tiplenm ~.nJrnayl!j Illlr,lImH

BA.~, DI$, NEZLE, ADA.LA SiNJH, ROJJIA.TlzAIA
•. .11:11.1'11~
II:I.IiI.iiJ.l

Not~ z'~r

Ktipr'l;rll gfinL!ri

CI.ol"lltllI·UJlj

s DU"~

VIU'II 12,3d ::W.l,s btl !e.(Ju YII.JlIlmIl-YIlI:I!I.IrtIr. niJMm bcl.;1ui l'1I~!I1"
ghlllni

K5prlld~n all~adllllrIili.

iII.i~

DIIJ...-.Uakl;,>"U,

irJ;u.iJ.&IlJ.!-

KaNa,17,m 1I :1.8,15 .:iiiL,SG ]; .:i:;!,ali V.1LI'l1 23,115
10

UJ.IWI

y

:l!O,OO
21.3Cl ::ilJ.2ilI ItI,ZoIJ 1.00

IOI.t&!la,n

mllJl'~.
.Dtll't, S:II.I~ "'1'1 HI! gthul.

:l kqi!l .... l-blUr. m
ClimIl1:'iul

.Kl!.r"'r.liilrll~ld!.n llil'll'm(!nllercden
hrnJt4!

Kal~adeDiz Yiik Postal an
'("tJJ

cMt"...,. (;l,d_i,ul
cTUrk1.l:t

GORTH.ON LiNE
c.,iI uLl
hltUi

D..D'elliz Y 011al'l ve L,lma.nlarl I,iei:me Genel lVliidiirliigundeo
Jlll'loeu ,g('mU~rJ'1
pr(!grllm

gtinlllri bu .. erH.~F· YoU pitnllyac-ak!l]" 3 - 'Uel'et tanrt:!l!rL ~ okll:nUILk. KOprll g:I~"'I"'!1JIe M'lmlUtR. S:B.ji11] !iolcullLl'l!. UAn ol'lflur.

;UEbel

!!hl;r

A 1'I'~H"lI; 1I111111 ...... m lweI: b:lI.ir.a.h

n ld)cm~

ULLil;J.!'l Illllnl1S.Cbt'cLJyl~ J<lI.I'ailenll:

it'

bulun:1t\ gU!'Il~ri

dGJdhn.dekl !.allt

~Wi I1a;!,Lill~n
lU1;I, run her

tel'" ~n1I~.
J1"'~11

~t.4.5

MIiIRI..: •• 10,1.... "'"' tiirlliill"l:' (Pl.) :J1LOO 1\fLPoJJ.!, ...... &k.,.m ~r-ll-ll1i (A" ... ,... ,"'" ~.I:u.bClll 16.151 PoILlIll.~!I TIl p~lIJI! UJlO Ha.b.t-rl .. r. 111.20 IILdik~ Dllfi .. mUli1l11i (1'1.) ID.!iIO ~r""jk: V.I.l .. (Pl.) r lIJ.Ji Muzik: ".IIi,I... , en,."",: A.kill Ar'lll~ 1_ LlU.r Im.lonr ~rm il!l cRicu 10 Itr .. .r •• mil;" (ibr&'
IlIlJI

M/~ADA GORTIiON

bll!;'!lI,lIml~t.r.

BIJ Jll:l:!ltUillll1i' 27 't.~Jii""u:.iIdlin 3.00 ~

'Ank~~ '" t.~""",,,L)

"",lit,

Istallbu.1 Giiml1!iik M'uh,afaza Ba§miid iirliigD SatlIllalma

Cll!n.ulil

:I, -i(1li/!l1I1B Am<:r1"'1l r~lr.I hb'Jl ~I:I'

8l,,~ 'l.b:i.Il

J9lM!bu1d3Jl

It:aLtII,r,ln.cailhl'

Tekel Tekirdag ~arap ·· F a,b.rl-k M··d··I··.... den ·a51 u_ ur ugun
F~I'i1I!tmuda.
Jki1.1L1 jllf-Bdlt1lli!n dlf,!lldan 15 gUn yBJHlr'Jl!l-l:.Ilk

1'111111

Komisyooundan
MOO WI" mlt,Pgi!!l J<4mlb1l lI.l;lk pblltm :uuLl1 I~.. ntm. lliJnlC!&I(. llr. Mub.mm~n btddi Jl3iJ. !,lTD<, ml.l'o'Ukat b.CmJnIItl 1M m. !It;) ku. f\lJI[\U. EkIJltmll 12!~/94.!l g1m11 !II;\! t 11 d~lr. $iIi!!'tn&m1! bu g1,ln !roo mIBj''Q-ll'.J.n1IU&da i!:!l5nUL:'bilir. lIItl!kllle,ilili GIlI.I.a Ibhtlln olldl!l(l,li ~,,"IJI .Rmb.m ham :11::l kata ; ki llomLJ.YG.m:llmJ.lZ1l r.tlI~rl.~tI&n. _ lll.:l-Gll _

Gmt..

lILn~1.I II!;in· OI!d 1".11!1I S .. IOI'!LI br:a1i!lmdB f'riIIU bl.J] 5 HRI:li to· 1'111'Dkh"ilt'.a!lt. 1'..1: .wiln'l ~

Fula

Iba1 lli"

:2 t8nJtll" J. tD'!Irrd.1iIpun[lr J VI;) l Nt I:.II.t) ,g1!1l.II"rJ!r'hl 1'1IpLIn.n "ll I I:i'll P<li.ta,l(lrLll r .l'rogramJurJ tDyl(!UI~ ~ GIIB~tE! Zig;t!l'lllde.k.:S.:lc ,. aWl, Cu'","l1n, 'I'Tabzfm, Rille \'O! HiI>plI. LIlIlIi!I~r-:I~~; dl:on~l" !il~r, Tr' b;;0", Cltke!". GJr~-liun, 011'<11:1, FIJtu., Ony.:-, Silffi.!ltt:!l. ShlQP, !:r1l:tI ,Ill,

Be'"

ohm fLil flllJ;
mlltlQ.p l:illrlmll.

jl~II.3j";lIUJI

o.C1k """'~lltm~dll
mU<;ItkUa tl!kru

prllAI'l IIkum

VII memur e:,' l.ltC'ic.ll "Ikmagartllmtl-tttkr.
:bail;

Cllle,

Am!l8nL J-

l.'~

Zl;>nlii

hlak

l.lk"'!l:'rln~

U.!l;nYM'llktlr.

yolcu!u
"' -

pll!t6.lionna fLlJ·fjl1l{lYIP yllllmz Kilimcl-enl,,!le

YUk

g1d~ '!!C .ceh§te SI,!I!ffU ko.t·iYl!dc j(I-rnar.a. yolt!UII\I BlmaeQ,lc:lt,.

st'

ub

lI'lI>p'Ia.e~.J<,

.'LHI.~

~mC]4!['l
'1'1!

ha.yvan nllklJya.ti YII.Imz bu ylJi( poat.aJIU'Lyt.., !1lg~f po.9lililJJ.J"a 1·J.f~ttI Id.lly~~ 1Ul)"\'~n lIImmB.l'IlClJI:l,.,. H.-,y"lI:r.I IillkIlYiIi.b III:! lI,;:iIJ >;'lI.tJl.lid~l~n hll,f'l'llr.l 1I~¥kJy.tln
dIInliljla..tulerlndllk;l ups.!! Ig~~l't'Ii:.lne dllUIIU d bllYVllrLlllll'\lr.l..l ibll )'~rli!rc UYl::tm umllllllu!lll. Ltldinnelerl bU. 01un ur·. U!QS!!t),

I

,}.Ie kiiltiiD ('u l;.orllrl. (Udi

l>i MWF «-Hi·

CIs. ~"iJk PfI:tI,iUllrtn'fl S ily'J!1I(I:o!, :I1rn1J;[[JmJ1!:~. b~Kl~~1'I
IlnGllIL. rka

f.,Ln l<~fII bul~lL III 2IH.H! kirsdu-. Kc:rLt, pre! .. VO! !J:lrt.I'l .. me hlllr gUn :r&brilU. muhul!bl!!1:mdc ~'I!!fS T~I':!!l OJ::nd I>IlIdllrltlpi !DIll t tl"lb~Blndj! IG:"rflL ·bWr. Ao;'lk ~:!ILltrrll: 16 EylCU M9 CI!I'[!.a. IiliInU .&.IlBt 10 !Jedlr' • 1'[l.Ivlikka.t tl!mLc t D~1<50 !irnm. L.lckllecrln b.ill.rli g1In v .. MBlt. hi {arLnout!lJ gcn~tJDCC U'il glli1 IlVV~ Tt'k~1 CienClllIlldUrlUtu In u ~ ~ d'Cl!lLnd~D iIi.lac.o.fl Ilelga Vol: dl!r-r lL'Ilruml\i. b!zlgelll!r1e mllraelll!.t tme:.. lerL. rnli13 1 t!:I _IiiIP.

~.m.1 ~) 5 _ N ..ri f.irlo.&t .Jlayat' t.l]'oo klJ ~:U... mlJi. Cdu.l.lhll h Pit,..} ,
oil -

T

Ornl'illllL:oll CI

..

r ~IJ;I

dtw. i'Am.J
YA'IlSlZ Ilk. dllllllk.l,(.dir. d..., illOiilmen

d.ili fii.c&..kim CY.. ari hJm) i!I - 'Vcl' SlIo.i:r "lI.&hur tor!.., T ....buri RBrik Fr.r ... !;!) !III.M lIiI.,Ir: H>lCtir orkntr& .u ....

E, i -KOLEJ
tE.r.III:r'~
n Fu)
."h.n.J".II!l

iii I. Z
ERI.{EB iliPUfU b.1I:t!Ddc.l)'1I -

IISfANBUL BELEDIYESI
NI:"'" •
I~~n

1LANlA,RII
ti:hUkll h1mbl!.lJ k-ocul. !~lITel ldl~rlpdl

iJ
ala.k~

T
E R

c
C A

lui (PI.)
11,10 ltil.ciJI:: T~u..., !nImb,,]... ( 1:'1.) I] ,I!Q i!JUIJ'l<: F.ql. 0: I4.bil:l:l' f!i.lb> P..,I'1W"'A.m!Ul I mall! r..Fu.n n.n.-

tkt& • ~

iiirilliu:i

ilJlLJ!'d ..

York

-

1'hIlI.Ih!:I!iIl!.. ~B."ELk

till.

LL~i1J>J!i1."lIlta b ... ..., • ., Ya.BANC,,-r n iiir ...llilerilli. ujlJk
'!'it

nIL

1I.!l:'!JUIIliDIl

)'al!l'<ll '\Fe c:;)'i!!,

Bey8%lt l' n!."Ul kulellinil mu~t'llr.
II olmatlltl

QtOMIlUk kJT'~'
y:ihG"11

11 EylOJdo Fa-rr,g .!i:iYII.ldFlI.

hll.nkd.

L:dt';t:-kttr

fJt,k ~lI; illlllm nru

'i"!lh"ma.lllril",

J'Pm-

1.'-lI:el Illr .., ,~l IfIIltiJi .~ • dohnliirlr",.. ru)"U .... ·il". : Gii,'u c.. b il"'h!. !.if ;n r(I{j i.elin -T.II;· ,"im. Z.... ;. halo) hkm '&l",,' mill! &mAlI d~il:wdL·rl, .. &u ....
mll;~li. ZI ()!j Mii.uk: !I1"c,hu.r

~~~~~::~:::~~~~~~:::~~~~::~~I _O_I_la_r_l_i_la_,n_l_a_r_I_1 '1'__ 0_., . e_m_:_,~lr_' ....
nU";"OEU .. tl..d'i<li IIwI Tiirlo h.~IiILr. TJ Toll UIl>D.

:aJ1tIlil,~ <rtn: Glillata y",", 110:1-111,I).. 1.:!U~~

Du [t&mba.:!lm fa! DICl!rn olllin geel! ill.o glunu.r. n2~8J

w..

R
iUPH.:ES~ Kl IIX. OORI.'tEDEN

ruY~

~N1Z

Z 1

Ietanhul

hl.loo..n

~a:r

'22'.
13.00

~,.~ (Pl.) H..horltr, mii.;~ (PI.) :In,,);; l'r02:,"m Anlu ... ".. 1,I:.u1llII)
loi1oik:: DI>D
I"

landal"ma Sal1Daima. Komisyonu Ba§kan]]glud,an: '-

OYl~ Ui:!

--rI

T~l: d.2!HH

Oevi'et Dem',ryoUan Merk,ez 9 uncu Satma~ a Kom;syonundan
1

S'!ijme ·YER.L( 'I,e INGlUZ

kum.qlari'mlll

k.A.R..UUNIZI \lEl'tM:E:J.1NtZ: T"r,:ih!l.llcrnk>!lll t-ililn!ltl~ dll tnU.lJIII~fo ,apl'll.l' ..tdll'C:.I: Korgkoi;iy Bdbek Tmm,w:LI .dul"DiJ' ]IlC1, n llfl!UiWl

1-

60 kin lnilo;e. kUr!lLJn

lI:!!.2.~ K.!'ahl,

yeni Nejriy8l~
.ED.&EUrA.l'

1"lm VI!>millt.&n YlIZlU u"nJzo:minln rnllbaYII.Il.u j~1 klJplllJ etl' lIGulU lJo: d!B~I!.mi".'!' .. kOlfliJJ.m·''lIlLl.f. ::!' MlIilcmc !lin mu1llLJruJl~11 (j"L1.. U l!!i.I.OO[L.~ JIib: fUfI'll bJn VI! muv.ll.~ .. t te"'ln',t~ r:l.50.Il~ Jf~dL bIlL .LIl:1ll~ cllI ilJtlll.dlr, 'YuRs.r!la, !i1ru:blll1l1eokr ~.b£:lI llnl 'iI"" .... lI·I,~ rind!! 1I;1i.JimtL'" tllLJ' r. !I IITII.I:kill.b,llnu..., An1IU3
'It~

11~ •. iJlIIIi Uraya kA~ UCrdl~ bl.. .olcHtl'~I'Q IhtayalO vii.nI.tr. L.t.eklilerLn !l;yUp J.g~I!lktlllJ. Okl,llu Komlloloolliln:! mll:l'a.;utla.,;

.LAN

oUEl!!U

lIf

YdIU",J..'E'lI

iJlmlill

••

_.

__

I:I •••

-I::.III!!

t.l:l.:ll-)::!8.l5lr

,

tI&lWlk VI! ber .Jln.~m~ ,;iJn'l IlUHli\:1 dllha kn!:,in )OM:! "'11 1l.\·~1. lul& >L;lkmak:t& i!!'ln." (f;OE8rVAT.~ Il!ml ,fAUt ~illll1 II!! 1It11 Sliti• mld&! ... llneU :M:... rtt Ijllra,l KG. mbyGD mlLWtcl'clr-rt - ",~1~ I::W.lL' J1n Slrel l1c li:!;ml4l'm. - Or::a. 0:11-.11 v. U~lcTdIl mllhle!!t ttdr.. lilt - :r.lu.lllm '1'1 r-t1tmcnl~rln ltllJm. m ,r.. :klw - ADtoll)jl nert'LYdltl. .
Ilm. l1:l,l,bly

rAT
ar1t Atl.arl Yet-,t.ricileri
ve Sahiple ..i Cemiyetinden:
1lstaJ]!ioLl.I lit )'ilirtfl<!nmn [-(!l!lll.l
p'(I",rWII

gll"dan:

Ida,,!:nrf

:1. ri ICTa

!J~9/1.:!O!

mt::MuTlu-

J,Ilruul

"J EIL!lUtm .. AnkELr!ltlll- .!Idars nJnll.'.lImlll [Dalzenu! tl.J.l", .. Ir.ld~ lop .M~rke;;:; I). IJJII::'Jj S tlll. 1Unn. kCllnlayonu.'~-11 10.,9 ·(t19 pllZ&l'toi!SI
,ii.l.ilt

Elektrik
63"" l2-lI

Il.a.lzem.,esi Ahn.acak
:J ~

R
.~':-UllD!1:1!J dll!v.s.Ia..
p&Zi&r._

dDlllYI m!lili~1U 0~U_p" iL~11k. arttmnll.. lie !>Ilbbn.l!.'!u
B"r OO:rl;tn.II

tl -

ial.llm

taI'tJ'IIil'l-dr.lI

talllint!IJJ. TUr· ldy~.nin EC~ ,1III!rl-erLnlll yw "II! II .. 111-" "Irlc:rl "011 .rlI.I1I!!lIIII.lgUr. l!:oJ..!n1 iI'..t ulLld"rdnl!J tall81YIB ",~eIilUlru.

~

-

~n,

tuercUr ru;I!;:n 65 lira luymetb SiDger dikiQ makinlUll \I'll 65 lin .. lIuymeU~ ·tRba.~ ~a1I1Il. 6/1.'194.9 EoII. I:L g1JIDli.IUt: Jill df.'ll. 13.3(1'1lI kadll r I Fatih AtHlaJil Nm:'-el.t.to.l'e.kkesl
=to!!. no. dl!~~k ru11u."lJIII. ill!! lI!l.tllll.c:uk'I:J['. C&LerU~<I! .glll]
lioJl!lItI
'M'(I

I~~;;;;;;~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;,
:t
110

l';np".~L;lI.k~l.r. .IILLn~un de pl~y~t l!Iflt l~.JO]l kllde.r wh In!!l rl Il!Inm.mr. l1~lO, gnm.tl ]6.30
T1LLlpluln tt:ldjfl4!;Ml~

a"

LII)'U1 !:ttl~
Jelien

¥DU<lll .. nru

komlliYoli

1IniP'

a.ym

!rUfL

Adapazarl Belediyesinden:
Itllo &J.u.r tel:I1i
";!i2:i;!if~
mIn

nh!mlll nf .•

Ku.,adasl
1. ~ ~I

M.Hli £ii tim
~"'tI."J mllLlll<1lllOtLl! II.I~ olup ~I.I~ kIWI J:illb~y Gam!, nll'J"~ lIa II.1II1KB~!C 'I'e:, ,u-t.ruIJ:Dc ~~Ng1:r.Ite. Z"' JL~ gUn rnUtlddl1:i ,!:k.llltmC}'CI kg.

ZIB}'l
All Pa •. ]7.fi.1I oK. IlgLn,lu.tI IIlfI'l, o~d~Jum l..erhlll tnJ(c!fdlll HJi .:. t.t1I. YotnbLn I ala., o.f:Lt'tJdll~ ,"d.~dl. 'Uln bUkmU. )·oktur.
. HA!o.dI!'K.\.kt",Ce.k K. I1o!n 'li'211i D. lu HamU 0. 11.l11 ..tlI11

11:"11& IJ.Llkllmet~" \I~ ~~~,J4!I"! 1il1~;BJIlLIJliJJ1Wl.n,. \lll.ll~t ~'!;!!IIlrn;u. loe.ll 1I1!,i1iL .I!ii<:n::,!tn£-e mllBll.!!;<1e I:Illl!lduglllulilh ,rPl,tlK>IIo J'1lnn1U rtlnU "/l'IjiitIJ tJII, I-lI-&I. l~ ~e V"'II .... 'J1dld(l bat:llaolU:&kl,,,. " :2 h .!r'~1I.

Mem.urluillDdaa
(,1I'l!r!"r 'Ionl m·.l.UI,,~

BIlEI.Ue tekUf

e~hlen

!i:1I

y[lkaek

Y_,pdac&k
yarJ lJu',nl

kO!lul.r

.III1dI.o~UJ

Pr'Og1'Illn,,"r.I
:E!u ;neYiIlllllll,

I;Jl

1!i!41;v liB

!II4!\: k&ll :In),!!.n, m ..rll.~lllafI ;ol!: ;ltvkll ",I>IIr K\lnlui g"'~I'.:~:IW!l'dll'. A.lmll.D t.e<.ltJ r1erJiI y. p.LiLn y-em te lSl"r": H~Yln .ti.!.lkJ"".2'DI kQ~uJ~. dab. ranllthkJll
LocgkLl etrni1lCttdJr.

iID(.'D.

Ibedel mo.h ..uz malblrlTL Plul!lIm· kl~'mttlerllllD yIlzde ':1':; JlI

gUb:lt rln vc: .l1li: karl IlEtI,pl&nll kia-wi! ko ula"l"

bll'LmlLl.Bl.I: 2- ei llrl Lltmlu!'I 8/G/9'4D giinli lPCI~l!:mbil) I)YU-I laUe l'e il_Jrll'l yeHle Yl!pllaxak SfiUI ellg, UI'In olunllr.

1111&31.lL«lIlnL1] Si:J£Uk bl!l!;W8mdll Loo ciIJI'lhUfi OJ]lll't:ILI It I. mG'I'l!ut Agwfl.oo itll! liIrLhlndm ~lllr'ln:n

IIi ~ f ~ ~,IIJ';t7li ilih·t .I!!;~!.IIill:1l'811/811 ~ dtmLr-tlll 200 M .k1lQ It!1$U'' lt~ .. .mID to: 'leI m~b'1! !!o1ploi1. 1itl 2X l Ml't:l :!IN ,e.tl..,t kll'nl~ Wul-l!li 2X"11 mID MJo ~ • ~ 2X!!!li .. 00 alfltre luole tel 6IJI .In1'!l. Ii G A 00 ., ) 10 23 ~NG.A. ~(Io .. ~ ,,16 ~ N G .... 50 II.det kalllv tpl.UIlCLI :liS mm ~O I~O

~O
It;5 :100

"

16

I

lkytellll"",1

mUmJt;fin

kilUUlll~LJ£. :il,ll! JJrll 8uba,y

lilt..., blJ~ 6. ~ 'tllboetlt:n 1110.1:-n, , No. 1':1 ... ~mYoll mlllly<rn" <!ti2; (Ia.rllml ~ybJo~ 'i ~l1l!!1LnJ tLJac" f'iJ"'~ 1.1",I<J.lnlnntlkrnb yoklllJ'.

l AYi

3I'athr.

11&1111),11.;il'llI btrNJ. l

".~ D-a},lI.nlo.ra

1,5 U.

'Tn

Allid IlUIilb Koru<!.,

.. " " W" I!,i:lrl ..hlonlt f"pkAh b.iIiJ'Lel I!!.nllJ. ULvL plSllrt&a lUi' a.:npu mao. 'Cl:nj;C'U!!rtyl~ bLrl1ktG "'.d~~ col!OnJt IIl'pI(lIlI Jl~,L;1 lilllLll "-,wl JlgQTI,.;].:n 10 limP!!'!" ltilJl!l. "l:n~lIl.1erl,l1l.;! blrlllcle. ""d"t Cillo". ]' .1!;[1f~ 100 an'''~''I1~ bl,J~I>"""rJ~1a i)lrlIki.l, I!dL:~ !J11!l 11 ]<;al'fl~l lOID Ili.llip~l'Uk torn-ll IiI!fH

h.

hI.1 IJ"I~Ji "...

rnIJI,h-llSlIJI

I-I,~i;lu

~ 1111iii. IUllal!
I '36'J8

DIG!. till. l. 1.tllllft

PAZA

Soh "bj; Salo KI b~oglru
I!SlIMI
!Nuruatn!_nIYI ~1I1 If

4
.

El"LOL

'nl lodrIlh UIIINI IABIH., II,IT'-HIUI. T,I,f[i1l1 ~'Q'l'i!a-2"111

1949

12 inci ll'd, No. 3153

GENEts ZA.J:!'IYETTE. Nt;;KAHA j HAl,... LERiNOE, DERMAN,Sm.L.IK VE SlNrn ZAFtrETLElitJNDE JruLLANII'..ANI

IRJ
am

Jege Kunet' $urubul
IruVVET SURUBUfiUR.

i§ GI.Mustafa uglail ve • •• Inon 'ye cevap ve,rdi R. Altug tevkif edildi
I

Inonu.niin Ege'de "muhabbet havariligi"ne t;lkt'gl II soglegen Ragar: "Ege bo[ges;ne sadece gelmegi bile zaf er sagml,lard,r" dedi
.................................................. II._. ------....,_

1943, te Va.n,'da kurluna dizilen, otuzii~ va'ianda,a ait div'aya ba,land.
~.~~-tabliye ta~ehi redde,dUdi
ve orulllrn y01 JIo!!termek "fU~u De 33 Vllta!llda~ kUl9un,i dizilmh!tI. Iddia edilodi,ime gore bu vatand~tlal TDrkiye n.. h .... l!.ruloda n bs.l'VWl kli,,:Jk~111ID yaplIJlllffiI1 ' met ~·ardJ.m -=tmckte \'e gii:dermddE! il!1n~r. cnlarn 3!1)~

ISaolklarlR

~"AJ'f;E

:r--.iiYft--=••

W'...,...

.~.",'F.,r...--- ...

,

SPair imUcalde~lesine kalrl$tlglna go,re, ten1kitlerin m'ihrakllnda b,ulun'mak icabe'ttiii halde, k,enldisi, ,de"let r,eisligi Zllrhllo,rl arkaSllnd1a sakh,dllr."

Owp nl;~iIld(! k.ll.t'all;Cllaca yanhm el'

enuinde

AokRra,

" (HUliU.!:Il) Val:! vlli)·etin.ln

1~

B,a,bakan Erzurumda dakoDu~tu
l1iii]lleri B.akg,n] dB. Erzuruma geh~rek GiUn a l ~ayla gori:i, t Ii
Entll1un:
It;lIg

lIT k beyza Sad hezar
Dl,UbID. hlr tek J1Ilmor'III J"IIlIlIU'thnD b~iuu lI!itml'tf" hikllmIlel! ,~gr!1!!kIsrm.. Jt.tJm1b !!di)'or YO lt~brJJi td&hLll' Hl di,'aya, tlCL l'lLmqna,. ~

IF:!!!.

Da'y8 I"
bu
!!!ll!il'll'

&sJ'h

b1rblriDl b,-.nllyao ~tJj R&Oc l'&rillI h!J.li.funefl!t> q ~t.d. Dclz.!eri. .hilI:' a\JUldli el lkI tuWlw: biE' .b;a,klI!dJ.I' _ hl:lloJlbl.lIlJll donDk l,~ glhl 11_11 bk LlDnlm hIJIm 1'011mB lliom:t'mnu" 'Oil Ihfai; njim·· J,rlmiz iii l' gilo nc.u lu.u.yll. t:ij.=. re d,~i5'll'or. G r.cim zerJugu bll.•

~g. yg~ p1d1r 1h1:!; il ' m be j)1.; DftiCIl Md. edemunell!iI ~ mt1'llJ tD Diall: bJ.r ba,al'jl Be:!in __ I b ' IIU" !lOUD iiurine. ~ blr fIdD.mm dHnEj'" uldtn ... ,pb1 ail'lbyorUlI' bu. rnM haIl! meml:11. t - I J'ftJ ltdmnmd.ao I'd~ de tesrUte llytk d:ql.hfu.
~ II
b.llJAlldir

'am d1:jmlr-ilni. imi, edJ,yor. RlJk PiUIDiBab.!llbn!l. dJ"
,,'1lnI
n!,
Il U

kU,

OJ:]

I

lIdI

ITi to i1-e.'•... ,S....tl- a_ I-I' n '-I n-I- Ilooou Ingiliz • Ami,raJi.i ·' ...'.' crasl'· .4~d e orl ImlC kabul etti 9 ..
~ ~

· '. -.' lik Surlye 'de memnuniyetsizfil yeniden be irmege ba,ladl
I ..
LrJ'lIdrn. 3 A.A. (BI!.9111 - Ya· ~~:ai.e!\:~::::~~~~eanl~~1 it blr YII.ZJJ'1 yn:Ylnla'P'l1!J!Jr, Du, rU1yll. gCire. SUJ'tyedtl bO§lJutslWo Luk vo memDuniyelsb:Uk )'",ul deD 1:i!!llrm~ge blUllaml!lbl'. )."1:'111 (!nV.!ill'!l s,a'. '1', 'II, "CI') •

1~1JI11':S (Te!.MD~lo.l - D~ lfI..,lttll,t P'Il'l'1i .. til Od~mi,t'" "Hi.rdiJti 1'Ilrti bi.,.,.11D11I II>:'L1I, t",r~ui IlIt!1l1I.uJwnllll.t · iinro hmir iilfol!l().lir"tJul hLJ&.UII bill i renle b!;lPIl tld~Jlli,,, IOLlLII i ~J..rdi;r, lro~dt! ~lill Bayar. iI:,,]]..:;1 idB..ro ku eulu !iu]Jllrl tI.. ~";;cill.r dl!o blW.'l' lnJIlLlltmll11 IU'dlr, T&cl saat ~.3D ~ kmirdcn ha.u .... t iIII.1I ilmril~, tr 11 lrii~fra:I.h.,,<I ki i.. :l,...... llLrdn t"(J ~ -, kun ll'zn.hii rn tl& ka..,," .. 1I1II1' 13.00 II... Odoln11>& nrm]fhir. ~rl"lIlll <0(11). mi~ 'ItJIIIIY(lmmd'ttn ginlrii IiIll.d£L1l j. ,( !iln!!1l'1I S•• 'I' .so. ,:I ,ill)

'tl~.

~L;;..;,...._,..£,,

__

""'_

Emrikh

Org.e'MJ"t2'l

Mr.I.'I1af .. M'IlQlal,

:J (flllltuU _ .E!.. ,b~ e~rn~ttilJ GIJnII.1Lay bu ... h...b. dill;Cl j'fiiDI!i bu "8.~llda!llrLD lka- .....'l~ 9' da Er""'nmtl JJ:elmi,tlJ' _ 1)met ~t(iii Hlraapol VEl EJlgi., kt;.. ~jjl!~il 01'0111 III iir(Jtt I ,i Ol'l::ml r I .\Ie yilDij mnha~8!'11. eUirmlglcr ve b'.1 mu,1 IIqrlo;~L t""!lf'l],dllll OJ~ II" '" I" itd IC'(ly(JI!" yab1 ild.klan 33 '11m- E'.. ~",,1u,.II 1"rcfig~ V(!J'l,,IIJ 0l:1 .. ! t.1.nda!jl, ):l!;llk~lall'm ~~tigi yel- DllljjaJ!lt> j~.h:.n Jhklllll J-:llIin f.T1';~ hrn go~~rm('l(>TI lr;io fraTI budllgil, 1hJ"II,j.,rlllt B. ItJllll I;ogvk'lli. Ad .. du yBklD1a.nDdll. bit vlldl}'., gO. Ian, ~Ii '1'0 GCl.. ~ull r dill blllollmur Hinnu!:,h!iI' Ve ylll!! !lIMn cdildLRi- ~tlr, B:>k.nl.[ 5'''lg ",,,"';:141 11",,1,,1 ... De gGr,e bu \Iata.lidll~nr by rada.1I ..... .t.. .f"pbll n t4llo:ill"re d......m ... [Illi'i'ilml " IMliI!I') d.....,lol.nlir. Jtt;kerI ve milLki milimmlll.l' 11.:\(Deli.aMI.

aill. '~ IS;LI, iii

[Ii)

MiUe,' Pa1r,"si Balklrkoy

lokali
Diin merUij;mle cu;l1ul'll BakIJI· Mil il~ loha!irltte rwluldffi'
,"oyleml;'

Duhaberl we.reD Londradaki Tlmes gazetesi "Balk, yeni idare:ye iti_ad et,lDemektedir," diyor

ltiU~t J'&r~i i B 10: .. 'lOj oI~''''II';1I arwu JIIiinau!l1Iltil~ d iill il", 1"'".1 ~ll1 0'.. lI-i.:I' to.p1 !:It! :r.rlE',I.Ill", P'lTlI a:~!lll bil~H.ru 'IDkm~t J\I r, Gll00rnt .»1hk.A1doil:KI, FIiL.t MIIJI. r;'uri Ld Is, Ahmet Ta.ht.alnbO) bu r 10""11'-

:e

ID

-yIiP !JIIIo11

DOl'.

I)lrndl u lian.nbk ~I!de 0_Jda. uf1lkta, lIlak blr qJIl1: Jtit. ... oii...., II.rtdr bunu.n ~~f.I:nJ o p111~ ~.iJl kimI!!r ~'e ibliml;er

~a

I or~W'rI.I:m illllimodul. t'Sl) rnlifOAlJlk !lJogn[[lIl.11 dqgm no Hi.o,~ .kI:I~u.r ,l'lllb'IIID' Ie II; tiraJ ~ nrllmi!'!il i.knrm~ yinl ~ RIl!!ye IlJUl,J"II,D !M.-' Ie ~IJJ: I!I; I.k h&llLI olmw!I 'li.-. Qrmo Dnlc:t ka.!:Joou:·IUibk..
el

1'.""...,............ ...,. "' ,.""'
111' b1J:'n~'tlc
fllll'klliml~tU.

oskova, Ti to rejiminiR yaklDda devrilecegi kanaa t'inded..ir •

Gorii~me :Slr85111ll,da ~Dg. ihz biJ.yi:ik el~iside
bu[ullidu JSehtimlzd& buluiI!LIDl hagll!'t denl:r.dll!fi dUn 1Ii!b:ilh. Amiral ::lit
koymu"ltLTd!r. bluot ;lal Qe'lengi AMd,-l'(!

r. rzrmm

POWI!1' ile l:ii!iI'llbcr 'I'IILc;· Pan. i.,," nrn,ltcd PftU) - :F.i1.!'VU'l: Uol\'l.'nltuL jrolOll , Arthur lJim.libld.e:!llJ:li3 ,gidel'l'k Ilir 1k~lenJ;: Iimlt~.~rl~rIIuI~n D,I'_ krLlley JoIJ:l.U'iU· U Ae;olo.Jl:II 0 J\,.mJ!<ri'wl!lI
J

....

~'it!l_

.""""'"':+T~"• •
b!1lomlll~lJ,

V'"'"'

hazl r

1011.u:a.il.1Tlto TUo'nun

1111 btr keo.dll

mLllMcatla

llugil,o

li"rul. MlII.hu, ~

Idmlel:ll tcpJddlir

lmar e.tml

Talll6ti.1e ~b. kmadislfil bk~1 <I!!:rnbyor1100J'iI lceodl:.dll- f:t:1"II!k A1Ikandn gil!' nil; A vnpada nrdma flde:nll!!M pa!.tl._yt Jik edillyor. rllilllt blloWl.l& da J.e:l:I.fr:ffientmlf~.DJ Ba,.· bII bllH.ilD.kl Anllunm_g ~,:,lclli,..
01'.

VfI

m1mItt1B'I'bik'

"..,,"""'..,.o'!!oI'!.....,_.,..,,""" ~

ne, Bt&lLn Llfl Bl"iilIW'lPU] I)!.lru;!"" [Do .... ml. Sil. j' Sih • dll)

Amlral l!oymu!Jlul'. Oglr lU:erl JIlst::lZ iiI: !3 i!h tim lz· ells bl!!lUQsn e.slkl tngiJiL bllyillt el·
S~r
,(DGlJlilml

ki m Ie r 0Ia,e a k '.'
.'. ,"'
i .'. .

Ara. ser.lm· e .' " ..~ .... C H p.' a'd-aYI
Pllrud,e bu mevz.udo. IlUlI.chdcn nU"llirdli
go,rulfme.ler
JlklBIr

d

I

I

I

ir h "M .. m& b.iy()lifldc b,h lm'11,,1"" di:r. mil IPMlillftln '11ii~' IIIiPUlnlll.1 htillet PlLfti.i rt.>loi>y bU~"1lI1I Ort.n.i<i3.r ".1> ll'(!oIIldl,1 I<or O<:II.kln n ]}1I lI:liD aa.B..~ 10 oJ. tijlC'cl~ B.fl1JI~li.hr. .. 'Be. 'IIIill"'l::1:.atl~, 1:.h ai,.,. I I'u, 'It I J.«'iml.re (lldlli\lll.,l(O"
Rf1ip "I
........... '11

:!1m !HIIu.crJ:

III.. ]'a,pan.k;

frrUr:lil.cl'IID MD i~lIl1ri.

i1m;tt'l',
III' "~II

Nuh,un g',emisi
EnellD
ell lIC'.brimi~.

;it,o'!I;""""'...............

~"""""'tIIio!'!!I""""''¥IIi'"' ' '_~''__' '' ~~~~

Ji[..matcllbull Hugcur:I1, &.iL. f, 6L!. :If ,dO

tIi~
,J1Jl'.

di,

1I:illl.ll,~I;bli'hi:lIll

1!i1lli1J:-

[]]trrnal Id mD~lio.jl)tI. emg!mJ.III ~,e vrtijIada. (ILS,. wHIf:~ ncr lmal hlr teJllldll! li!llllll;u tlu inwt,,¥"CD:etio IlC!i' bruigli b! r kabln~. - _ !enl.i bkr hatannl ~)llaIII!Iyac ll1, Blr\! lit Df",let!eClliI eo. 11 bll' pli.olsl'llll IFJ '!O"!iI~a u IIIildWII mtbLldnden Ilm!['-.td QlaD bu haidcD~a. t.efa.ll Yr~ Unklin buhmnmadlRmI dil!:liY.nebillnJ.nh. o iiJoorfll Anad'o1];1 }I_JJ&lWrun buIDJo ~Ir o'luJ lllirWli'Ifil 1i!.:·Dl:n llJ.·(frw::

H:arb,ten beri ilk YU,go,siav 11d• Uf' ag' 'I gel. I
u
.. -~' ~ I

a:~1"n

y.ap&hyor

'~I!

hUlr-

..,"" h .... J>i:llnfi ri.&1Ii.UL • Alh.7 AI,..,. I' to MR!;O'UOJ, .!i.lfI. 111111lit Yilb itl n.1n " II Iar;Vf!:I b~b.D1 D;r. Lu.ll! Kif!lu'~.J)'D .... t IItm:l;:llr.

[W-1 "i,AII!:I()', d.h.a.

IOlll'il ltabu> cltilliJ (!le; fOfdll miJrdti~ipi !l;i111J'!!t elm' lir. IlJl,~l.J:I hanwMI bngw. I .. t U do Ilbides;) ~tl~gk 'lcttyuuI..rdtr.

bir tiirlii
b,ulunamlyo,r
Sef el"ilheyet

'-]j]-'kim-lIJ'lrfLilA

Yllp.LIB.~-A.lk-kl_!DdI blli,~1lk blr DIlhIl tg,[m.

.Lklru:i

clhD-rL biltbinill

lILImle teirikl

t:l!I:u hllWIlta

d&~J.arlm (IIl .. Jn~tm Billmn ii", 'hiI: ~l'W m~1I.i KIM iukllll'tr( ,b kgllar.uyor. IIIlbll.lllili btl!lllH ~kl.llll ·t!kan linn lliamoilp \"' UI~ttnIJICIl Ilimn!, IdJj J:.~rck n._·"'"kr .. ~ Purtl O;O::.DI, 1I··rrl. rj- '11"1I1L .... ·tlll to: !l.1J1L1I • "'1'1 1 IY'Iltlllll dj~l!1 &UI111!da1' te ... -kU;;hlill "'J[ 1i",Iu.tniJ. 1 mIU11I1I1.·l"lillJ • ~I hI!' ,J I.,llIli\ Ilrlll'D,jJl, ,,~t IP ILllho"l .... .,. .. 11"'l duo. In!,Lt llij..J II m rl'2m· DI"1l up 1i.1'~ -m... nm. ..~~ •..,- ". !tir tAll.,1 nLi ,,, ....I'l1011', t ,kilall.ll I ir .." '. • J ik lim ....1 , I m" •• '~ID t" •• ~. "l' -I ., ,< h~' ..,...,

m ,"1.11 edell

gercll,bUfiIlR

arka-

liII-

D•.P'. Istanbul merkeziD,de
dii,n yapllan t'oplantl
~ .. ''''11 liAerl';'d .. ~urtJ.

1Jerl HI!: ¥u!loo]av • ~lJk(ly )Jayllo m('ydrlruoEJ. mmi!J· t.rr. 1J~1I.k, II!Un)IR fulbol mp.YOD LIliA ilk luI" mlll,;lnI ZIlIGn1f" te YugOJI V laklmllla kalr~L oy!lam', o!1l0 Fill!!tln tutbolculai"I' ru ml!DllckeUerlno l!,eit\lrIlUktei1 10111'11: Y1Jgoslavyaye. di!1llll!kh:· db. ~D!BIII1IIU!ill. J, 511. :l. IIg) ~--~~-~~~-~-.

IJ~'J

.~.

c.a.p. [uH:,·.at.
\/flJJ

1'I~'i:iml~r.o ndllY [8'i;!Jtermck i~iD
iji~'I']"4! ll!l'Ilmiil" D::!.ijiIMlI Ifl:n;,

ba~Llldm dldem. Ilt!ri aUrLiLlmll!r' afjJ.lllDda. U dUn YIrJ·bn~kIHlj Dr, ~t l!:1'IH'UII))", l.a·

f.u.rcdcUn

1I)'~;II1Abf ,011111 C On1. P,I'Of. V ~l:'h:ll~ C~k3y bulun·

mnktndll' • Ogrl:'ndlGirnkrl ,g€iril II"J.brcd..!lu K~rim yo AM ,ljdlll1, ILttm7_e'lllklerlnLD lI11n I!dLlmc9Wl. istem ell".-

divasl duru§masl
DUll KukJ.8I' liDdc

Sa'bahattin Ali
devlIJD
rden

jgll!lDl

U

llZl u kl3D

.p.eri~DII bol.1:! ge~dlL
~S{l,;:juh:d PNU lPubnbLn

Edwi.n B. GreenwoJQ, Dogu .8~ dngrnul 3. ~~pll("l>iDd! !Ii ,giln sijJ'leo )'orul:lII lU'a~l!,rmllll],r.
'IJlUl mt!Y~Ldl.

ya~ttan

.Atn

bildirlyor:

dIllFU~Witnl~,

cia. Nwum

:;,ct.iD1belirtt:cdl:

h~rh"ll~n

blr

ijuUlel' dikkole d'eG;er ~e1lel' ,uylcdjJcl!' hin tnl!dlrde, C.H.p. l1Jer. I'rof. A\'l.Ik(Lt, Al'llh1Lde &l!iilll. TIll'bl!lll:'i tluafmli.!Ul 1101 Ii~h ... !!t~kllyec:eld~:lr. KII'1YII.."LL .:J. ttlllllllBI a.UN~~il £1- lihllOl.:ri!;!1 lu,Ub.u.l!tt ~i:J:g_riIDlzi c"a.,p, IIkrl. kllilot d~n IIrjuUl!i4lmlZ )'gLLJ'LIir) ao!ll- dllnlllmu.1~'. SIll~1J.D ~n IMaILntl:il. Qtu~t.rI I1ln ·v.rlIJ'.II.1I!IJ:l~ IIl!colmll:'tdo, ilJfJ.J:ru:~t"'II ml.lhl!.l:"l'h' S!i.1N!;l'lfJ,tt:ID Mltrm Il!rdl!lI bit" klllll'l! ru g>eIlE!1 l'in:.rkil· !l:il'llJ tL.lhll!Jll1\.!ll bu f,llbMr, Alir C>I!. 10y1..:.kr !U'1dlnd!j, ~1ilI.l'I!i AU EIt"(1lIICnml

cm!ill'C ibull.lno.m mL~hr.

k.i!l d1inell ,I Jl.meriknhdnn ml.Ue!lllkldl ill"1re.o]ojlk s!lrC!ri b.eytt, !fi'> I.!l:c. t:!mi),j, g gMt!!. tti.: i:!!iiJullIDO:=t.leo t1rm IHlllm::l1 J:l'N''''k~!L d,l.~li1

Bunlll.il.kr. br1'raber dUn bw. mt:'i'-

!ill; T, :lIu.

dill)

f& 1t111h1l<:flI.~lIll'Id~

~

Uf.

(

Jib I:.Lr -iii.:) I'lllUtekI lu:ydlklu ~lIk ..t ... ibl.I.z:ln On'litl lI:ia Y"CtIin I te,jck"Uffi- mful",dif. /I ~II 1Idl~1I.t"D IIii' 'Iomr!:l Mlirll1'l, 8];1
l

I!u 114!. (III Ol! 1J1l1)'or D dll. Tyrko;c

lI':!-k:L1JJlI!n

.~ij:tj~ p,lJi;!o ~plll:ag.
"'111 IHlIiIl

==:-:---~---~--...:....~~~-~--~-~~T- u··- ·k···. U, ,en ls~er •• ~=:::~~~~IIIl~:~;!
~ Q:<IluilI
1I1D.r. .

• kuru

l>ik Jil

"r~'1

,iillj

lLul.ln.mlll

:r-

eld& 1ll1l'l"ml,uEl

11Ili"Il'l.

h:- d· I
dll".

Floryada ii~ ki,iyi ·'''Id·· o uren.·k at'-I I·
,A,do. P,ilij C.I}ZUIOS'I!I riga bl.r .'!l8.b~ko.h feci blr
,elJilllyel

I>ah !J!!>lunll. ka.illnla:r

yw..,

d~!,I'lIm l'IIUlrn1f-. klnJ.n, ulin!l~rl lilllIJILTIi:U.D1l,,,,I:P1J;l (Dnllm! S: • I" SUo 1 1f4l)' "lIMllk.m~ ....!lUndl'll I'v\l1!1
.;k3cl1ll g.m~ k.z ... " 0.1,.,,1ll1 1Ui".·, II': ~[ till:'
~~~-.5w: ~

Jnu~Ii!~· dO~lI YlllJlll.c)I'I1di;! bullllJ11t I1mldtlllllillcdlJ!', lI~,l!ji. M:r "[Ieu' ;;u,(DtW.n11
.- •••

$•• 1', su ••

=+0-

••

'%2" .. ~...,...........

iIIt)

IR

Jt\PllAK:
ULUNAY

Kehinet ve ISiyiset
B "~l!_"....... InJnilJlo I~d
"t .ljOl:l.l ~g"lllII'dJin blfJMiII I!.ailill mtiNUUIlII g~U""I. 11:111 .. DDlnllkF.I!.J~1 liliftll1t.liulI! IlJlrOll!l\ II:lfrrn, diidi'ii:! LllIrl toll' I rU1Q ~11!JI almallm 1,11'1'1111'. hl D l III1Ml1J !)I!!n ,111111 otuz I'll'" (ii\ii lIorh1nl G~~1'\IIbllll'ltlJl'IJr. ilL! ,"IId:lf II ~ lot!. .~-

ia~n!t . I'fctln!,.l!!!rdlr .. a l)imdl !: tU ~k fl. ... trlli (l Dlnr. lIn h&amllll' nlhll1 'If I'. ....1L'IIIIlfll' da d~rdir. ilLhhllil ,ranhm IdIL!'1:.·lrtI JIll [11ilJl.!.l, dUl'! Ur.f!.llIlI, \,f'rYJJU IIIr d I!-I 1iI1",Lri blJli.1Il Ildl~11'1'!l hy rlb~t1 I I 1J.11" d:JJlII bllJut,1, tDII'lohr. Z. ,If' .. ~ I>!,;, rll .r!ld~ u, J(iL"'lr"ll lilt. tllin ~'}Ii.I'" by o.wld:l.~ lliL';'ilifj~ d !i:~m, r'J 1.", ~JU IlI11n~rl~tiJ1 lim!!:rl:'"-! • 1111 'e lIkulit,:!J1 .,I...·lI.ll:I. ~., ,LJ'J.I lthl' 1,;~J.l:>J,11.11aMII" 1').;11l1 J.a..irrib I.:ll.cmi,,;.·. .' ~hJJJlI .1"",,"1l1,l;I o:ltll: I!d "'I 1I(,'l" .ruin renol lJi'l I,.. , ~ ....".LI J,;1rl ,Ja-,;llIn ~n'lI.mllIH", I•• lka.JIl I,. h!!Cd, b .....-l'lk"izlill '111 I.u .. ~ h",II11J II yllbc'l, aram)." r IUU ': J.;.ll kad:LI'U I IIII' opt ('!:' I!Il\Uulfa."'l' t l!!oll AUIlDHk ~I:,I,. I:wa ',1.1.11 irw)'1!1 <J,IJ.JJlU]JI.!JrKI YQ h:..J. ~ilIll' I. 11 fILl. 1 1111.1

mI1J~~~I~:~~~;: ero'e",IDID, "bd~; a-:c

) rdmu. li!ih~j)" bil:l"ilk II ~.mhn.l)<"ll-

WI..

'b. e,U .•eSI

Iuror 11]0I lilil 10I ar,1 ny. .lSlll "0\110,1 ....

ill!

1il1l~(,h

I!olt ... ~.:Ji~ r lirlm'~ fllr IIlII bllli.m: Itl h:lhr "'III 11.1)1>' hi ll:o'lll'1i!rm bIt mllill hJJ\IIJIlt. t , .. dar; OIl ..",m:l"N I!l 1<i11llr 1111'1111"n.

G

Almanya'nlD · .. esk'I eI·· ~Sl Von P,apen
Ilk
---{l
(i(.{ (j filII I

J!~. r' IDes '11I:!Iintlcn m In kEl~ II1,)1IUnd, d(!n Ill;findl. bl"nklLL

I'nmi~, gllidnilllllD. lifiloolarlL.· d 1\ D.blkah Trabu.nlu II run,

EYI,'elkL liooollndu

81:'1:1 Ili'loryu. Ada pi ,j rcd blr cinll.llcL LIj,·
~llulD Illr wll~l.:dIL'rr...c1 kllr \!~'::rillnQ!llIn::t

h... ""tlllot 1Ii~,ljm"jl 11111.:11-11111, UI I'll .. b !lrMu I!I J);iI6Ir. HllUnl'lII'll n Ill!lm LkDI Imina nil al r 11111 ,,!aMk.11;0 ZllilL:n GI, .. I'JI "'.... brJ1ufiuWOlf r i 1M lUI, r.. UIili.irJ, Mul 1fI~'lilmdLlr li'll ml!~UL~. H,g_I. ~ur an mlllj IIluf, IIUlo.1:I31o I .",;nmm mCfhuldllr. 0' hDldo I~ln ~Drt. lin_iii I Illii'1l'l '11tt1o.1I g~lI~a~",I.I, r.t!b!lrJlk tliacelO tolt IruJ I bot hllilulu 01 ~I dgIJj~IIJ1I~ IKilolilJ; lurd, b nlM llirh;a'~"" Ilrc.IllJlmlUlr.
1J.I}I;lI

klld" IlldllrrnU!lllilr.
I"lorJo'.o.dl& i\d'l
]Ilaj

tldl:D I'jor.fir TlJ,t[ul O~cUlu'l 11il!.lnlllbl~1!1 lbMn VII.:' ZI)'ll Ii! 'I!Ir~ 11,;1-

un1Yljnl.r lI!IIn~II",rlnl III. Ufijlll alm.'url mlll'lI rll clilm<l I'Itl r n 'II.. rllUII.IIG ,lIr1l"'IDml.l·i'illr •• Cllnll,. lIr. ill' Ij,ili51~1 1.1 Lyil I!,lrk I.an~ Ill!>" rilin I IIlIrlI~ 101.1111'1111 \llIIrmQII,IfUn;l1

,11".:1II\.HIlIlu

".lI~.

I'rllld(l, Ih: ft.rkll.dalj,
f.L&.tliD
I

h~· ,tlLlll

l~tikL.. ·~ bj·
rJ

g.1 r1I.OO Hl.lTl.lIIUII

Imll.: ,11.

flK.lldr.l'

,

(tJrrmla UIJT,uldu

I

DlJnkU

Con;P1<ic

t,.l[j~

mHI!f~n:l(,[" looil' :I',lIp, .. t "~_;101 r

Alm;[lll:,'lLom I); lei ItIIin.5JY 1I1 Vt ' HIllcr n TO:rkl)'1l MI)'Uk cll;iJil \'on POIpr.n. NlliIlI I10'1 tl mldt'IDCl mllhkem .llIde S 1.1,)' CII~U' i • II k111111 .. ,rpt.tfllmitl, fnklll AOII'

",!Ii

I(!y/r.loo

J

riL.

wUadll11nl

tlll]>Ilulm

Jill!

(Ill Q'Illll;!l. !l • ., Silo ~ lila)

tuh·

L ml~l(.rthl'. GIHjlO[L f[lzlu I)Lr 1, III g.'Urmi!jt1r. H(!"obm til., I oluug IIU ,0) IIJI"I] I'iILIJitl'ril'r ....JUZ.ID G'I'SOO Ulrurt. blOgLIlI I.' k n k U" mll,tni,'(l 1':011':11,:!JJ zd s·'I'llmll~ur. G"l'lton IIllru· II II JI "rhQI.! <!;I1<l1il~u nIIlILluo ..lD~iJLcrcllI" Jlnl t.J bd kllJl",~Llr. "'1 n<lilll~ ;j.bh i,:,\'vr:!l hll' k"I~lllll rr~~!1 F-llubll!tJ],ILL 1m AiiulIIIUI; Lrnd Lli D ~'IJ hll.p~ ~ IlIbhk(jw tOBlll i;o:.. ill" i~ "Il MOD b~r t'uto!.;· "'lmu~ ~ ... nlll'II,I:mn >i:I IJ .111:111\ilkLfi~L•. Pr.dl LIII, 1I11lJi.kfL! Krnll· blr .!!I1lb.! l!.t.· tIiIr. rull bU~ U-k rll.%III.I1'. j' Fatll: .top J

Ingilterenin, miistakbeI

01 i! 110l~llllIlil 1I1i~5l1illlu. r FII!(;l! lullm IIotkl. IIImlllml I f'IInnnldlr'. ~~rll IJi'LI !i].Jl f'!ul!l'lth di..ll'l,," jlQlIUliiuln.ill 111'I1jjll'D I;i I!~r nlQ ioIITI~a'lIl! nlulp olmJlmlUU' 110 DIIlImU. 111I[,,,rll, 11:1\1 ~1'111 IOI!nr na alll~ ,ftl klmu bll.ll!'l!l,. •• tillfllr. t4:11

15:1.1 l~ir~lli .!loLl

raru. iIL:!ldl 1111.11 k 'Ii IIDI'I 1,,1 ft.moo .. !iiJil"'Yt.d 1'1-

...
111'1111111111'.

iii.

1I~lInllal1 i;a$ n.~ !lLlI If Jillr. BUilliLl' d_~ b~r! .. IiII, lin ~plii! I'll '1I.lI~ 1"1 "Im&onln IiIllJlIlljtQ.l1 !llr. ;0' IIIr til' Ill". 11th tl1;lll "GIIU 110.1 lIiJn ,lQIIn liopl !flIP IIlI'lIDa I I,Ylam ...

U~~',

Dllbl! 1<11'.1 miJ~g"he" OIlt1n",~1I;1 ,Oil ",,"'..lull 111111'11 d.. bundlln Ib .. "u· ~II'. 18uDUfttli hllnal IIU.II... ..III ... . f,UrllDIUrl 'I' DlIll)'Lnl1! en uz.ig .illOll"lI~~rnl lIlIIll ~lIl"IIn ~n.liII.I'~" AIIlI.iI"-

b~.

,I!I.Un

I 11]i.·

,"un

,~

If!lp;Ual~r'lil ~g!llWlIJllI

,sa. .~.

'" 1It'l111P" - '" t~IUa i6.~ 11',
~!!I!

I~F--;I~';7'{~!J~aT;-;i;~-~f r.~;iFJ
~,,~~"'~,.----~ ..~~~~

H'lCJ.

Vliefendi 'Kar§lkulubplerdeki erkekler iiksDl"el"ck uyamyorl,arru
T.r1iLb No; Vllft krio 'flItmlllllllr: r Il.tim.
Bi!rk

at yal'I§]al~

til ~

I

ba~llyor

G" zel Sanat ar n mensei ve mahiyeti hakkmda miilabazalar
r ......... Ya"%,an .. ................................................ _ ............................. '"·l':' L1ilozof Rlza Tevfik
ora,•.
d..Lilirlm Qa l'IIb.rrc~i..tll'l il.ri.ki, ll1"r(.Qhr.u ~k dill." " kl"'kt,,, ~1J1lU llllbill'i.l d''iil, tal'I&111l olm JIIID Li:r" ~oj.l"i .rani 1I.<'IJ,1, L_i .'",g,'hm biJofI !calViI' \'o!! if"d~ Mira._ Bq ri ta1rJ.11l1l1l loJ.an1 ". t;I. g1ul'dil' Til ~.. Ili oir lilt! ~,.~ mi,ill,hll1.11UI i<>J"!II .~ &L:o'.t!~m' INhl"r"'t~ I IJJ~,l'tJJ, 1(l!UUlrUIlUI\ Y, ruJ!lihll:ld. M'II ,lipEl(! IuJlIllr .... tI halu. "'lI'at~" !;II ~n, ,If' i nedir j',._ No 01 _.], r"""II<hr1 T..:bt ..t unt .... "iad. hi r tx.-1,t h,";'-Ql:!ilD 1I,nlld"ILD h..";~1 rn!l",.. ir~tll~ ~w.."nmL!.l .lrntll~ Kulu·. YQIIi I ht.,U.e linn __ fl'IlU .. n er ~;'rIJ1"mr:c. Nu D.ed .... (" .. d. n,~rl".Ir"1l11 lull.iL[]; ilh 1.c.i II, II" :.luno.r !i.i"nn'lII ""RJ;lui, ne 1Iir.Hia' 11'1 YlIptJR,1 J ulliin Il ,.keliJ:ie t.t..n.z+.I' brr 'c!o!t liulonlbilir, nltt C!lI ,.llth' inlll.flilinlll ,:ru:z.l>i D ~no!!ln. 1 nn"~ f"~iI I~ i:.;Jrl1ntlnDJI (,l2:Uj}.IUIj .I'll>" ~il]ll,,1' glbi iplilld MIlrlttJ' gorlLl"f,;· 'li1'. D,."I ..rin h.... j il'lIfL1ilD ."iillll'ti· dir , ,", ill]'llDlrl "~nl:!l"'m'll!:l ~il:tl ..1I.ri glmlll".l''I;h h\l ciiLr:I~!ld.u. Uh'.t ..1.,,,,,,JII£Do.k~l,

T ek partili ·'d I ar ve Maarit ~tit·dBl
I
li.fll NUki lI'.. r~ II "*1 ItllllUlmd _rm IIHiInIII dari.nom IlUn11l1 IIIIQlm Nil,. ,1'111'1 i, w I*".ll." l!ilml..rl" 14IQ!llIlII'jlnl l:bln blOUHlrifll, ,IQ"rlll IIiIII'IUn IIU ..11f1 &llIrrll ,1m UlndililUI m,a,i'!l.lllI:_ J.llnur, wt! rut !JIll, Idl1llluill. ~ 10.,..., _II.PI Iltllliilll 1i1..,._ JIUi]! _ ;I bn !iKlt!'~ p1mMflf n... - kr.Wn .1tlllJDl ny J!UI!L_Ii'iln -.nil". 1I1i~ bilM ftR1l11 11HF1Il'll1. Hi_lk 1I1i1:III yl"ml 1Il"f.tlilUniill llilll! IUlrll! Ii!, muill! "iilrd~ Jlthl:l.a IIllmll, 1U111 !(1l!1I~ 1.'ir.u.r'I I,Ur'" ,uml, &~I!l"'~. II:I'J M\lllmll .. 1 hllklllMl~1 M.arDIil.1 hrUI"- :Il4B ~I,ar ml!b1l1 lliumu I Ii.. ..tlfllrll lIiI 1Ii[lIiGmllI.ft ,l'I.3lJ"I~~ 11111 IYi.nuJ)IIUI bilwO'11. blr' IIIk,rr '1" l"-ilZlm ICoinllo! 11111111.... ..a'1I111 ~Ilc.i' lerGl,

,11'1., iIIll Um ""'I'!nltwlt

!lllmto:wrl'IUrn!l!Jl"

Lt. PltUU

illY"

tJmjJ bir c... iiIINII, II<I.ID

elUiLnI 6&-'

Ii: gtI,D -;on.ra bane. !bl:v nl! dire dll J(~tLrdi; BIJr k ~~, Bu, klymil i«' kloillervc li;ut1ll!un

!r(1IU..Ilk.llfillhankli~

!fILII ~k. dllb 'UaHlnd.!l. Q, \111 b ,!III~'fLd dlillfiD~h.r\.ndn b.hset.m'~!: bqll.dJ~
id'C::l"

fIlliin.. - -

gl!l:m~k 1,

;tt'l Aln1EUI~rMlIlt bubo ~rm~. II! ni bell Ic-dih:llIlril!!i; bLtUJto IllIllt. I,!!':dnl fliUf!J."1Ii !J.Elgliltlnli! bU.'Ub· Cluk1...rmn nnl II ttL, durdu. (I,!ll1II
bu

dlWn'llltUm. Ollie,'!!
kClDsatiml _ Ama

iddIJll1

k&l'1'11l!ll.da

b.~ •..Q kn['lilu,t'llk

r;lkll!Ldtm: AJJali ,ukIlII~ dyill' :rlnn~ Siz. Hitlerl bir ill!11ek ml sanr)'!)r'l!ulluz:' YllklJldn. li!:l.ljUYIlI:'I;tDl mi.ljdcledigip.i.J: 1hUI,h;i hsrtk<lt., :z'1lI.m b1l'dildali.Jr er I n~ d iJ.1UI beler,i,nj ibPJe d· JJ:n·lden blJljktl. lit' h:.-d .. ~llll

1IiiI.~·

DI!I1M

IMIYI, OldUtu

n

IMmllJu,lI-

:r

I!debllir? BilUlll bu ~CI w:Je:riIEI! n~· ,men bu am~lif, HJU{'re k,1U'1.l1 (lInD I!evgiehrl :mer "1!Ii1!1:I lle I:E.bar tdifCe.k ve benl, hir !liD. ~1Bun. r nflt blukml)'acs.ktI t

ll,tri,lin bOlgeMllde 13ir g;Iln bUro ..-kUqlp'lmB., dhllianlUD ydlli hlMItan gDI"IlllIIesi illln. hie; mUraCAiLtta buill'
nup bululllDJ!.dlkllU'lJI..I
J!lj}Jrdum.

Iln]n bill allllAcutl a l;lima" ¥.u:"g,~ INI.ldJ, 1i.. ltI !liliJlltI'lCIYIUdl.!Jlmllr il • lHylr ...... 11-1. o:InlllutUi': "lJI'll'l 11,1;1 mill!! dtJ;fld!lr. • Ib: bit. ti<:ll'llulz;l'. tlOI tU~1J I'i" hIlll!lI ri.ll:mM 1!ll!ll!!. ,du'Ili!'I'l'ofI ~k !lulull lIilirll.U.!,tLjm!'u z~lf[~n IKiI • ..11111 hInll.Uulni 1i\IIL1 ~Ifir'" mil!. I;'n dwhllrdl Ill: _ IMIIL'tll,dl IlirrIll: 1'.ti!l4Ilin ofIrmamy~l.!' ~ 1n_ .... 1 demo Ir. ILuIl' Ilk '!!It'VI'",~Jnll .. yll. milia I iIi!l,lJn)'ai"

!I'll'"

I'ilii.

Bil'a enlan n daima umurnl l[tlu bili~ltlk lerill.l du}'UyoM u:m.
Si)'w IIIl.D bJil.Ilmlar bDtilm. IIII!.' .1IJD1}'~t.lErun: ",.!i;mIl'D, ij;QgU. :rJ;ll!mUI, bU:' l:lIrtlll~'1!. IIlUll'bllll. gid.f:!.iil k im1;dd'di. Bu yfuden ,gir~ileak !I'CDl !lit' tell~bbils Bi~L11

de, bel'-i biic:ri)'oIttc k~YU!iiD!!.I.lIln JbUnlllll biJe ~'ril. ,I Fak.lJt Klt.IDlUl Ni..IdlrevLIO Dan". ,!:ni b'un pr~11I!.D1li.~'Rh:I'm , l~ mi.i..sbet bl' m:liuye h.n~IWlmndll!:lanlU ll4l-'ltdi, au. 12a.h, beD.! lntDmJ, t:tm(:,mi::.lti. }trilnd:J~1ilirlJ, 6eneci~~ b-ulu.o. dum:
B<UI!J. !l~'It- gelil!J1" ki s;z· lH, k:LdenlllWt to-ell kiinillit n' Zil gOI1.t:eriYDI'IlUOIlU. Halbu-.:J

E", b..f!.il. iPli,ilIdi lim.I.lll.ll1lla, OCDl"bi bllihnh 5 IKmi P[mil ". yLikl.,r;n; tah1;y(! CtUJille.rdir, Btl p-",;I~rlo Ii 1II&1l1.l»lJI.. .efe:ll ithai 1:IaI~ lI,n IGlanl[l' ~ 00 TOlIuit III.&n'l.i~, d.I1j) Um re.lill: ~k, ]00 t.o:lI .1)_ :[1. T., N 10m Il.,.,il' TI IjIIlik, ~, 2JBI llJ~ h~~, lvllJ L.lon dniIliri, ltiOO toll. Iw:i'j Illlf,d IUo.ii.ll!l'U, .wID La!! 'bO~7, 2711 toe pen"' ...... o.ou, 13&1 t_ ~illl! ,.!P, 11 S to.!! b<:!l'I VI Pill bol'lllll., tie t!:!D 1.ldnIt. of. Loll 6U1 WI wtilr. IllS (e,1I. ei,mmto,

ooe

"Ulrll'" vt IUI,llrml IInnnll'l1 ~ it. !'I. I!!UI.u J ",_lain! 1:IIlmh·IIi';:!~IIo. 1ltIl'1'k.l II "lin 1<1, dLII111.11lri k Iff.lllt Imll IlImllknl! GlIVI'!IItlM'tr .rililniill "" !ollift..ung 11I1nc! dOl'lillJ ,1I11'.lj, fll.!no ,g,i 'I i'l fI J:II1rirl!lT'llt 1I!!l1Jl IfD If.lIlI 11'1 !l'llUlltlml~ n~lti Ith!l"~1 clmEl),ln i11l'i1'!1tlll' llI"ullulti l;ili! ~.Jl:llum~" ~1'IiII1! ,11i 1II1C! I 10.. hUflillillfl1lf1l:! k't

"u

IiililUZU, ~g lI'Iol!Il.dl

IYlMtil

dlJfrm

ben • .:r'ilk~k Sovrd §Unl.:9lnS :rn ii r .!lCiJllt ederelll, @\'IILIIII yel1~ib~~1111 g1irdii.rnJtk istiyorum, HUrD arludl4lrLnm. hE!p bll'II l!, bu nhlrdll!D 'I,1'1U&e~cm 011
:IIuf;unda L!l1ra.r ettileI' !joyll! dtaller: ve
b;J.l]3
IJC!.

dl1M, 111'& til_lilli1ft' II •• dIJ'llriin IUnl!l.rUIl II'IUIl.3'Ulidl I if 1'II.IiI:IUfil,rl:ll" U Id.n ,'kll lIa11n!iu 1(lit l1li 130 tOD lI:"O(o!O iLli.ril, 3S lOB ru- D~. ",urI! I~m nt "Ildu l[btiI'l1mQ,.. dlL, T,~IIII n mI,'uUpl klll,l<bl L11lI1'IIIl, 2M WI!. ID'IIIfLk l'-I.iildl, 2i1 tIln. 1Il,i,J'i!.i'!' .. lmsI1.r tll'HIllil&l" lie IW!r ,-dy" ,'<I Ilib_p, 118 loCI ~iri, UICJ. t..oa yaptl"'1Jl:rr"~ braITItt u,m.l!ll;' 1m)'ii.~t. "-v ~m.1II Imk.n,nl liUIUllG1'i'l'ill •• "n,l,.. 0"-811111mlliul IDIl~"lilr ilJlIllnetlenu U~ tal eb,= i:lan ml.lMII!I!!I' tllN'i'hlrlne, ,.. 'nl MIll 1IIItii It tlrmli1:"ratrut .rlilll "'" ~r!'iljil! Bl!j~J' II ItUrnllml1l. iIUIn liil

MiU

ILIIIIfI)'!iL/. lUirliurryDrl.-'I'

-

HOi'leo bir mln~ca!ltJD,

n.i diillll. mU!J1Ill1 bil' dlll"lmlll Illk<ll ..'a~ LDdllJl lIIIi~ IJ1ipb eDJj o!maIIlJ r:J.! SeD b I?r balde, uerede lJu~unautlll:lutL farkHldlI. [Ie~~~ Fol.kl't beD, ODlarm V61IiIII1~iI"i filtihll'l;e IIIlIdInJ etmeli:Eli.zm, ~I-

'Ct~'erD. blf dMihlm itnl;ltU~ _ 'Dku lum!.l!ldlQ ,dl ~r ..... II I~io til' llJII .~lImell ~n1unl[,,; II1rkaulIIF I!Ienl III r. IIIi1nh."dun 111:1 __ MIlr111 5.Gn .. !ilye':!Jnl CII bIIn \II bf!nlm Ilb!ler I19SGfi .. I..... ,r_.u ~;ttril'lItIIlI'lID, liMa. kkbm ..I, ...,.....

'h.

.uri'

lim PPllmlt! "fOra tGplsnillUiI b&ir.mr,. 81r 1IHl,.,.lBi !IIf. lIB coJ.1l"
ilil,Q'I'1t1l' ,..... ~n 'ro' Wthuki lim") .11M1i ~_ [.1 liiltl IJlfllntl, lilt lIN uplm'1 1111 II UIlUIr. yallllll-,1 -ilU hUIP;-i M IHI E.tl tll"I BaUnn .. II ikMldl '1iIldrYI ~ 'ftUtilrlnl tdilfli. , !ldtlllllll o'Ianl.8'1'1 I _ lr. vi n[ ~m 'IfI:dful k.Mdl.'M II1mg rm .nU 11',1' llltllil. IB tima'l<tBJ'l a" nlUlr. O!l'I~I, IN 11r h.l (LJ IW. MilOl ¥!ItI'mldlll tlkdlrClI mg'!.!] mil" ILiIml.r b' fl!ll!'IIn.DnfI:2J'L1Ur. iii:!. .. ma'uli,..t dil mUlti Cllrlll,U.;;lfih!l'. 1'11.1 IdQlJru Il!IIj hulmlli'. OlJnlil 1111 IlIin .,"'1",11. ~.k'00 kutll' ftU 01nU!lllilJ't IIrrl ,!!II !palll

ti!si -

Ill!

:ro~una

dum:

bab er-k~.ndcl1 GliLelleu bU.· g] Ltim ve bill' ajIknn !SOl'
!!jilnl:.!i.!.D1I

Dlr istidB. Y4!.rmtk nlyetindeyim. F kat ben;u: rw;;~)'l lA)'lki}'Je 'bibr" di - m i~r-. bl.lcu. ILImanea

YUk£~k Scwyd

(I)<.Ir3.1i ~ a.zabillr

lIlly-1m 1

Guepn'DuD b:t!j aj,M)I, bi.I }'ii~ bkr c~zakel]1f! eeVlll' verdi: - Bitta.bi di:tiil mi. ya.!.. L!t.idllnlt:l Yl!~dlkUl.I !lOIJI'Bl lutfcll
bulla

g~tlrlnl.z.

,_ Siu 15t:"!Jrum:

moll' tty

edeQ bir Ilne:m vp. BeDim O'1~ rcde oldugurnll bHmiyoT'. AynLil OO!!, da bir kartpo8la1 gonlIIerebilir miyim!
Elb~tt.f._

(b,hili .8ormiU;; Pot:!ioillm'd.a Ikwm-t

HlUillirCoM K.1FLI

BlJYlJK
Yuan:
Kim

~ER VER. BED~
ayn.ldU'.

No. 00
- PekL .!!h.mIUi b;l[lll. tiQ; ~ap!:JtLDI .nL'l".[!deq lezdlnk 1 Wir h.u.llnL rila.ll:u.w: B.n'I.. \l edJi. iota 1Jy, ~olt: dc.l"io DLt me.seltdii:. Sizilll :val.!.. .!Ie. gidLP .;cldl~i..Il.lri l~bit cttim. H:aHi 110 ka~lWD 6.r:J.lloi:leki hI"IIE;11l I.tHrJ.II1l ga.YBt Inee bk taJElj> lQZU .erp[:rek a.yaklIQ"JOIZUI, 1% nlibH.u Ill!ilm. VB~t1yle 114. lI),red' c;&h~t..I~ i!,;i:g, !n,1. 1,lel' , 1J.lrll% AkL.m erar_ Dabo. blrljul[ lJlSullcl" .kulisndJ.m" Hl1: 110, dlJrxnlld..im.. YOkSR b.e.c. de Ildwna.
Ijjlltl.i.rabilirdldD. - D ..mil k, Iti, iI~ , de 0 de~.!!i i,r;ltmlll!i PfI!ljell Lncl.tD. M.bsttl.l.!
A}'ll

Bl"ydll!Jldd ELl kadIn dell Zlhr !11!i::tildir, er~ekJlI'rj .li.u..kIa gibl du~ oynatmllatan. V,I,I('!plrlHt1:m!!Ill!lll _ J:l }'l!t~Ddi! dedi, emin 0 .. II!Vl! IlIIl.D bJ..Y j!om irtlw!dlr. lunll", kl. ~u 4alll IUlldA, lIi~ o.e, Sabnru rl &<jn he.ddin~ va rau btrJ. dll Jm,'allmmn en In!';I!'ul Nejllt; bll' cl.JJ h.1l ,gordu: d..!ikikiUllllill ~'~l~nL!. ~il.Dk:i..i - P~ki, a.O,)Ib!yioi; a.rhk, de· de, ben dc, btl' kBd~Jl.LlI. mee mio blllDILiIMlrdu~l1u.z Bt!l'le.r ~ nl nun, !I'll JJlJ.;.' Ue,n.ce kurb;!rL 1)1· .eden biJiYQHlUIlLa? mil;lIt:rln ll.urtulmanl~ l'0lUD.U Zafir gUhlU, il1lrLc bub, Dultn k Uzo..:rL·Yiz. BOD"" gOd rim Nt:J&dEl. dcgru • 't"Jiil '-I?IIJ.DLIl nhlk Lu: PCI" k.llldu-arak ceVllP vlordl! detiy1e ib!.ar e Ltl ~ - Sl~ Y"'lJtJ,f;1 a-;:ylL'cdeD bep lici blum do. l'ap'b., dO!dl, Q Dalm ~IJc kallluIRI!.algllUZ:! ,adetm.i!jtin ii, feeillik Il&ml.mlllil. i.iJ!ltllme Mil. ZIl.fir h~p' ~m1 BaUllyarnk~ !l,;erl" bIlocLl.m I!tti i b1l' ~D ~ lllr ItDlJ~ l!!: Lbi Iny-raod.!: baln Konu~a.w.~lm, NI~j:11t bl!'~, jmllLJljacog lID ... dedi, bi!: dJ.kIDtEl f.J1.C' glIl11 ••• d.ah' I'lllhl rll olmaoL'Zl .rICEl ~d!l • Nt:jal B:''l!.h, k.rl..llPLnk Znf:l. rim, Ela IUl.dlD beru r,:lldlrtmak rlo. Ii~o:jj.lli.l ki!lltL: ilZI!l'\'ylll. Sirin d.li! I\.kiDi::t.m..iz bu - .lljte "I!lDdl !:lld!rabiliri.rn., I!h:dl, IIlihl rui l(ly~i.lyo.l"llU.Dw:T o:t.i.e ktl. Sunu 1;IJ ~!I"t:l-'lm !d, Vild:l.t1 Il"Li d I!gildll'. Hamdol. Z:ilir, NeJ&dm g&l.l!rmin Isun, IIK:Il Ii la.m~1I!!1 kEl.!OU'1JJ~. ..in!! lb~kB.rak, b\l.ll..i.D lIamlmiyedLm. ~b: tehlU'l1d!:u ;J_[lha. uzak. tiylQ orll.!. ti ml:no ';alI!:!'I:

ltIylL~l bunlan. Bll!oil"! lIya!:il klllll:tl ve olu.r-

Ist81lHul Jonda-rrua Satmahna

au

Kumisyonu Ba§kaohgtudau
1 _

ht.&nbul

Jl.I1dJLrlIlJl funll.il.I.h&nl:Ili
b kl!I1f b1l.d~ ~11 j;&I"JIllDba

\,"o!'~l il<-ln~1 kami.ruD. AI:J1t etalltm!: I 7_iil:lJd

!.I I1lklj.'....t. .1>ln>l5lJ1 It,,!: Ll!\, uiltlHJo) iJlra It:i1 i kUFUILU,", III&t 1::1 iI. TU.lIlmlldU HD.Il:iI;y'IJnl!brlJ.k I)led GC.Ii"J 11;'.MIl~

ml.!!,-t!:n..I .. Y&li'LllI.I:akb.r, l! _ fiB I~ &It mukavclC:, .II v.
(fmDl IlIJLrlMm~l","!, projll

Kks.ut:;ne,

lnllJ

i1H,u:

hll'lbu.!;;lIlI bunll

mlltcl~nl

".~I''!:

ml

-

ta

z.'ttb: _

IIlLL

.Illai

'l'illulli!Uerel!!

de-

VB ....

L..:

- E'miD ol!.J..nuz, dedI; lllize IIe.Nllnln. eIL mell tererr1la!U m, anlllt:abWrim. m.~JgIIl.i.rl H,

He y~pm.o,k tL.UyOI' Nil cUI"oU ~ NIi! guip mLiha.l'yjJo~

Ill, gidl II ,geld! V~ Zllfldl)j o!!IlUn.. dl;l dUJ:!tu~ - Bil nu nnlllfllmal iulrJrLll!

B~11I1 tlldlkDl.l::k l!!h!cljiln~ '!' - E\'e~. I'll"jill lalODili!. 1l1nU'1i Ildlmllll'
!lEi~1UY'l!ln.lll

e:n_.

lalJ,ph:l"'Ilil U:iOO) Ura, :m1l'.';sJ<., k .. t ti!lll1lnlt )'lIo1..i.rdl,trr:1I·'_dm I!1aJ,dnl. 1b.-;.; ~tmu! Ui;I },IJ.""Ja TklL ICt odll.lmdl!. I!IIY'llli t:)!iucdIllBlllLIII 1l1ll" OOlg~yl IDlotn.ll tliJrUI I1itJlllltmll! gfull.ln~cm. talli, iilidl!ri had!! :l. !rUn ~....-.c:l Vila) et m.I'~lfLlI .mUM_ cnat ;c-d1!h1k chlb'ct V LIot_ !Ilm.IW. 'l'G:"'\1kMd .. ~_ !.Dcl madli.!oo }'pdan ('vrll,th gllr1lp okSlLtm'll .ILI'LDJl.m~ ..;ntlll l'~' k.1II~·da ,CN ,l{iibul "tUg1nll d l.!'
~11.1q

l!I"mlI; l!o]!J'!!~un!la !l~IiiIClIlI1lr'. 8 _ I!IIU1ltmeya I.U.rA.lc cUTI!!1!: l?i1

prtl:llJ', a'II.o
ve II_Ltc, ~ljIm.f.IyQl;lll

t - httkWerID tl

JellD.l!larl. ........ ' 11&23-

5~manlln Demeci
.. IeTt!k, l bi.lramllLll mil!II,Uokil blr 1l1.llll"c)'c mwik. oldu~ulll!i IIllllilm ih dl liIoL.tik.a bah!i.itldt. t2ln9S

E'rn.n.sa Dlei~kri Baknw, dllo. :tWI:IIDl,)' '1.1 I bl:r deme'!;t.e bu.luU.1I111:!jtlU",. B kUl. san lILt..'\IIi!l~1I

Gelibolu • cineyef
dti, il~iiSide. biri:n de yara~ nd!

Bir ik'.~ly'e 'i:iI~ L:1_i biicl.lllw

(;in Komiinist liderinin tevkifi

5 o'yll,ey'en,e

C;iiWUN IRES

bak I

blr E'ra.:c..sIa

~UldllD

temJIll

edddlgill~ L~~.-ul ettic.mi;j ~C ,A\<rup mtdiJlll1' IlIDm'l#Irun hLo;; ,do l.flnn bil:' I~ mahJ..y<l'.l:i 01IllIDl)'acaillll lzah I::UIli.iW", li1tI.&mil.l. io AJJIllUlJlil Ill, yak ulIi.Jo, A. VI"lIPIl lurlJil:ino !!;hlll fliLlmaltGir. '!!;- ~ nI hUI;.Wo'l: t ("'!jI1I1l edill!Rk. l1l.SJU1o b.llIl(l!Y'uLI tJ..iwm.IdliI:(:.II.B lJQocA., !loIlyle bir d,a ....1!1 i;m milDl l!Jtl.m .
~wnlloD.

rasmd.Al illtUii.lli d.i&va,b· dece bu iki memle:kc:ti 11· gilr:ndlrmedig;oe Ipnt l!yle.m"· IiI', F'r ~ "lki Ao!;:ll»lI.iI:!lO'lldl!\,lett ~ biT IIII::VI m.J.)1l-lle~.1 , rol Oytli foI'iMlir ~( hlr IUdaJ. elemi!.IJ..I oLblli.lf. AJJDlIlIJlil.dll1:l

kl~U.!.lil mnli II 111:Ua&ifi l!onfl-rnn:llna i~tiriik ttm1~teek!lf! de, lnlPlter<l Vi! Amegide
Vii:

tini

ya.lund-a!

V~llIgton'l;

rin rm,

Lond.ra rad~-OOUDIl.!I. dl1n k.bddJ1'lli~;ioO gijnJ, IlUl !LilVz&l'loda baZJ Al.m..uo.o f abTl k.a.lacl-

pm

--~~----------i{1.II~H;[IIQllwa.! EOkUlm loe m!.l..balell!t et-

18 da.n i~1 .l..cgillr; m~U:I'll, halloO. t,Cloi.lzime ~mtJi '&'e l:Ja~'U blrpaLomm!jtn.r. Ei;:tat11l eon aeo;:un b'\lllle:rind;: .gerd' Eh~ rI !luyoD dtln olIl"l'I UIl1". g"rek. i'll-#yaJ i a tlar, gof.:.n:k NoIlmuoi.~Ue.r ,,~ Hhe:ra.llu, 5C1".I"h:diklel"i 1I11'tllk 11U'-· dA, OIl!P iJH; I dtllILlk ... nl! ~lddl!!~II hlicllmlard!l hlllmlJDU$lardnr. lB'II 1.&hnl:iJt"rln, tal!UE ml!),vitl1' 1"1 anl lao hon. n!msgll b.i.~1•
'&pel;; m

kl(l.di yle ,g6steril~lJ!dll bir

am

DI.anya. baklumb ~o.!ti.hLiYIi u.. 01_ ma,k llleumu ii:nlloe. ~.k.r.U' !.Smr ill! bql.a.ml~larw.r. Rll.!! bi:lJgUl ell!' yapllan bit' :mllma)'~ \"~ Lopla.obda bBtipl'.lt, Dogu JUmall tu.!dl.l tlarJlIIll'\ Illb!li '"," kIIt."! old1J~ ikuMnde durm'l~ lanh~. Ballda milli bll'lt:lllr O.U· RU!lO Mil pik b1ll.l!SQ11'l!: ~tu"r.iErm ~gu l!oQlldu Wild" AlmaBya i'!;iIl till a;.r .:I1.l'Oe11!l1 ihtiv'l. eden ~-I! bUlb $l!d: eYBlol'Lierioin, ellermden !ll.li1ruJ..nna m Unc.t'l!' 0"Ian, IiIjr durwnu tasvlp etmeleri hayri!tlil ~.ca.k: I::urkeyfiyett.lr. kaldl .ILl Do~ Irndn~· 1l1nlldB.1l ~-a.I:n.u: A1mall!l~J' Ili!Hi1,

;ID;:!jbr.

lngiliz

R=et!:lltri,

AI-

dunnat'"

lIel'be8t

Ikalmlar,

Poit1U:.o;WJnr d.:I

Lonm, 3 (Nafen) - Scm umanl- da Douv.re ~brlnill bd.~
diYI! bmBBlllo Ilvlt.llen lanD l.r1oo.l artDl1 .. 'r.ill. Bel.:;.kahIfulla.bl!·

!tD~not olamIhlM.

lBu-loe~lD~

mUidle. ... e d

hu' dliikUrll. ~,i1kul:
Bj.ll~i, YJJlrtlH' top.lll..ntJbi.-

TJ.ndll, till dolru~ mUlct. !i'1: m,~lelll l lewil .ohlnml.t.ta, {G.kat
)<

karla bCp.c1l1lil .1~il:OI.I.dlu' oS llene bt!kl!!ml!!k !oru.lldadll'lar, ~IIli)'llIIli)~n Bt!J~Lliawai' Ise mR:.jtc.riiYl! g!!lmdtc DoLlI.'rei 6i'1:.rI.r.dl! 15 gUn klllm.kta. ve !jJ!lnre da

le:ri.l:L be.lirtU ..h:nne

gt\re. Be.ll;i-

nlf!nmt'kt(dlI·l~

ti -, ~ t.J!:l.I.ni 1lI~~lI'llen, berba~81 d.I.!il: ml:fUim l"DllIlma.mAkladu Ot~l:.D.beri u ,ookbl. ltirazl&n cdIM:~IU.Y[)r ~e Ibh Ju.nm dcltgel.tt rltUf1:i.frl.l.a1<lA bqllldt. dg Milme-

"urnllob
Ankara,

iiuu~'r · K

fl81dll
!;I~

ef.1;~ 1 ohlu

HEB A

~ HlI"liuliiJ l'Iln.iLl!i bU5lLSUJlda In'&' i!Cl.ifol'lEU'di. da biJyilk el !;wginE! lily LO ~..me.u rI'~ .Iet b&k1Ul1 v'= A otaJ.ya. -.nili .... ~Slmdj BI:rIl!§m~ MiHeUu .!i!I],r.! "",UD! Norulmb EsMt Slirl:'d'jll a.ebdul (Li.!', 11111 telUifi Un" t:1iym llan.r-om.m.e.a.i bll~ltl:r~ rin~ iIlU ea:B.l! k:a.bu I !!ii!'ilfl'l~~b:r. \.'illlJ.! lophmllllll;1 b:a.~llll!llllICl!lJ 1 '::;115. takln!! .)'I!oYlal~mm,tu,
bLr dak!k.:JJ EilI.kiLl I(ldlh!ukti!'. fi'l nI.kn t, delegelu' lar.!~.lul.3i.D YiI kendi kendLm.e !'!~nl IJ.ua..lu olnm.u.f3. wyAhll1 tefekktl,re dall!!..iIga tahFII cltma.ta_.k:tu. haU.a diMWer.m ~ bubmd1J1ftI Iru Ui9) mill ' ttIll..Dki]erilli!l!'"l tu up ukn umllQl,i heyett.e 'l;w>l1ib1.r d~jD dlJal~n' ~1rnm2,t mll"a.fg~ gihil.l.mem~ \lit :'P'IIIlra dA ~ c1ti,fimaz aukofm ve !Ill.!. IriIL "eltll ll.abuJ 1!d.i1QL.I~lir. B'.l ~}JJ!cFr.ao.m 'l'e 50\'j'l!t Hu,"y.J: U.!.!.EorU ILIIImll:lwm. VS111]rtolll\l[l dUlulJcel er"i:
_::-~~--__;;'_~----:::.I

.!l -1t~/~"'''

SEKSOLOJ
ct n s L
BUI

S,'S·
HI.~bufg, lZ-

UA
L~I"
a.", ,",il'r_

11,I"U}9t9 Sr;!,m..n. AJll/tln r:m&l ~~Ii'l!1.Il
t,Q .. d...

RIJ!1:.eJ'dam ".

Coe~,w din

·cLJ boilmJruil.a CihJuId.J.Amc.uul.JIac·, fil!¥iy ..t, aLltliw ~o dalga.,.zuolukl.il.lUI b r gUn dofJ."i.lJticmH UJl'Dnilii ko!rIIldaD

~ 1110

mut

BI Iflll'e
i!lik~

rMe
"L

em

UilS"
.

I
,I

La; rn1UL!1i

BIRINCi
O ..d, p~.

l.'ec

CiL,DiNi

(I lDel,

T AMAMLA,DI,I
JI)~.

L 1iB,'151 III!

STAUBO LINE,
HAV
!W:ntm,ru.t..'-'l:!o N;!'YJ'IlITili

v me:tbe~

.!i!Jllk lie

r'l'1

Val.llllgt.(J ~ b\rl~l'b! GiUletdt.··.. ltrin blldirLl(l. -. l: gore VqingllJll hu nmctl, Ruy.a ILl'" ai~ mi1llB.ll4!bttJennt d b.a DllrIDBI I'JH haJ v rm" :1'1 <;<II'!! flUI a.!illIlB.k ladlr. F 10:31 A.mel'Jka L~tI)Or II;l bll norm· 11~1l BlrI~:Slk v.c, ...Jct-

lenD I'Icrha.o,gi !blr !.II.B:I [:EiC d ~j1,1 tf'1 kta t'lIIilmrge lUIla mii!i:l. l olma!lll • .~futd lira hal IiI:: RUI tllIkr.m~H, Amc.rIka l'ilId}'olBntJllI, RIl!l bnlluna laJlIIrill ~ttlil"i ne;;lr'_-

K.I:!rLm Cmlr&y (lDdnn a::.rucruttl.Jj:m~ 111.0.1 olmRk- On!" I'r.;!', MlUiWa iJekL,p TWJIl - Prof. Dr. N<!(ML<tUn JUrat Y.IIra: ~dl.rl.al". DiAl~y~[!, b.a.I.IJ: da tlu Pmi'. Dr. ~iruJ.li.1 HlIkkL Erf!l - Pntl_ Dr. Full Hall'lll Snymrt'l !flllyWan, I1l.n.IcytDu:rcolt.rt :Il.gl~- I'rof. ])(, K4!;Ull Lm>.u C;;Url~-.n 'PfT;lf. Dr, SUR!' OO:nm'!!'l!U dMi ve IfiJ..l.akIllllD .kU.iagRo.U.LliD:r. lBurlll'lrt Oncl!-l - Dr. SlIIp Ozcr mtkttdic.· VIE ikiot:'i k:dbir lJDlIk_1II., A.ml!!['bMlI!e.t]~1'nrilbl ot6ril1.e-'U~r'lfi en li1(1ij("1'1l [fl 'kll.lell!1"l: ka lIenri Amini ~K1rkJ In S~ O;i¢ul<w. G.l!Cl.IIJ)'dl~n n-.l. INi.l'J.!ict.m II EvluLlH." .. 6nl'ck.I dlHI mll. liD ~Ie c5rUliDll!'Flldjr. JIg Ilillllhlil~t, I.I,lUJmf1 arli.1ill_)'l'l ~:r1.ugi jlt:thlarl'1.z,hk I!:r~oI'llin U n!lAmini tBtlliflnd.!!!o 1.1~,a.r olwHl,a flU",beUel' .un IulJydl - I(ullmn '''f1ll.W1.l fl"!'L~dl - Guc" IMllfl.ml!l!n - C:ln. iBu,1r ll.nl"inf' lI;}Jill!jH~lr. eu leom, ,b.ir Dt'V1yoM miLlLr VI!' nO ... Il a.bf!.!tll: 11!!JgtJ. gI,Wlilm,;.1 - Cinal latmln blill" ikhCP 01dUlt'J ll)'lCoJ_ l!til< t ctl",," - ¥1I'l1.e c:lrull)'d _ m,l li),asl hll.ll.JJarla, G!ltlif.ID~k .;uJu.It; - Iilvl<,nm df'n One" "eh,'re Cifl jht ..... llllr& IUi"SlI liA.lldm aim II :J!.{r:rut btl' I.r.(b_~n lrIMrllerl loll HlIl~ l.¥dtUir, AUiuiU.II lPalrtlol Imr.Al.B.rll11J1;1- - PCllIl.at hllJkJullod.&. iDclu bl1ll1d~ -. Om, iunulq c;J.JLIJyd 1UIl-'IIIIllD df'o'JdJerle e¥1oIelce ka~rh.>. I;! Jltt.-;J .. rlllzll~n klbrJll Of ,1IN!lul. - E.rll~n JliZIIl 1:1 ngl l'.tI~tl!. tln1mi\da.n 0'1: kaber verillr ...df!l vl~llmrll - F!lJ.rt (·tm"f1Ln nrllll"L (_'jfIJIly",t lIif"-' 'hh.u', hi,. h~r baya.tl dlh''''Cl.lh MQlkoQll'~ BWI~III'Ll.n bMfIi.n lJlilLII lOU n ilI'k:fll-; ilt! Il:oTOlJlllmi, ,.~.plii IIOktall ~ ... D!lb.I. ruLo bult;;t mclIDlLli.d.. ln E YL trL 1IIIIY~lT!'~ ~tkL.k <I!,II.. ~ :rindll' In;atlil dUIFll~m:l'!t:t-I~lr. itakl '""!t"'! .. r ~ .ltunJiJllJk r'dtJio ~ujlJ mukabjllnLlLl P. H. ll(l:5'l' C:Illllo. DIPLOMAT ~·.IILn.d~1l tunln (!dJLl.J:' nyaUIlrI.run, RWI IrUtlel1:-ri l.ii.r

11~OrJ • l.s:oUQvadQ.A aloJId:u1. babL:..rle.re go!!!, Amerul1!ll1U'. oe

dlttt

on prgi'eso,jr\o mo LellL5!iJ~mu:m ~: Pf". ~ Oamao lJ.zRIofUI, O.d.. f".Ii'cl'_

FaIl.rNI.lD

InHIUj, ~J.,.r_

... m mill lit! rOleu

GIR,lION UNE
L~ULlhl

AU".t.;i"lk.

IlUJIILnI.lUD

Il...Ul

lfit~ 1;.... , Jr"'1

101 t

ADA Go.a HON
I!/lJ, ~lJ I..LIl

C.,nlll.!1 Arn1"(UI.

bIT.....'uu .

li~'".....

['~(J.:d.ll l.!!.tI'lilli*
C;~!l.at.:o ~

Jl.lm.r.. '!~llll V.!L"'III '10m! Iii 1r'!li1!',ULt'lll li'rmlil ib lUI ::I UPI!" I "ai l!:flU 1'IIt"..lLllf. T,'I: 1Jl1jttNl
~ li:y 1:!~bDS ...lm, h 1 m dOl; ru !IOyl('ml{llir; b0VI~ clduG;uOil ruk lIuphl?m k IllI'Iflml!ltJr, U h Ic!" hl'mcll Muhflmm d'll! illnmi kabul d1'rlt 'kl~ g~IUI~lndll B<!v~~I, in n'~r ~1l.lllL,lit Illba rh DI! o tlln.d!l fil"lUi l~ MII'ham· Rl erJ, l.iLllJllda 1-ti1.!:r.::11 A.11 tol UI;I,g-u hald .. ~,.:liYOf1IlH"~ o~lIlnll 11l1'lLnIP,liil1 1:'"..:i.1 E..."1ru B!'l(lr III! men ~'klkll, P"'Yb"amlrnll Y!ll:n[111 gUtl; 00 bard II!' " ~I;. lilonnm MIll Ilem')'Mt'~ 1i,'klM~' bu~rll'r 5li Jodi, II: r~ti Muhllffim ,d dOlJlip 0, m,m:lr ,I(tl; O"m.im dll. [)1lIl bl k~l, Tau P ••)"!: '1]1..tnu Und;: 11I111m J11~1'I1 gijrdl.l; Il'ilr:lt!rlnin L I gUo lLl.rO!'llyC!r, li.kl[l I!~Ddl61 tJ;YHim 'ml,)'<Il!.-.lu .M iludj hl\l1111Il1m~d d~r!d Ll i IQ mw.W, Yl!1!11l1J"t1. O!imIlTI ~lfllg.u 'Iill1l<tl; P<!'ygumb.L!!' utLln.lU If"" (I :Uu lil('ndl YlIJJlm gti.h~rNck: Olllr, t.y ILfiC"nnjh.! DcdL. OIHl!l"" :z.ttln h!.I"LI:r n blr ILdll1l'ldl; III kilt .. DEI P '1gamb ... lno knr: u bi.J.lIJbUUJn. oyr gill l11rr In¥LJ' rnlnndl, Anmk 11.,.k1ncij drfll. ~m n!thb'1 IilllI f1. 0hlll'cliol• .tlaF"etl l'h.l.b.amm d de<]l

Tehn.ku
lot,,1 J t>l:IU htp Llil'lJl..w.; I§oG!nrB iI;i:lfmdan )':11 ~mil hatl;M,r Il'ii.oo Ii . ~lnnlor"]'''I~'' ljIlyl .. .too!: • E,:,o O¥mli.fi, ana ~yl~ bLr bdm kwnel Ol~li11kk.l. iiI' lli,'!l. on dahiJ r!:n. If"!' lIIIil I.!~r Ji.ar.hn lof"nniiP;l clunun; ~ d.t; .. .Il. nd II d b.a i:,.. 1.I" gj)rmli~ 110lul'_ 0 iuhu ili)'Ie..gn&!1 Vol!' 6yl·, iyt ahllt h Irkl, bJir P<yglllllbll!C klZI 01 ~n:kr[Jr_ buymBAll..1U11 l:lIlniJ(t.!" til II r &lDB. 1IiI!r'liy.,,:.imk~, HJIlJ~1iI ogWlannwLn Abdul.lilb u.{:JL.I :!of". h· mml·d''!! P('>'!lp.m~rUk goel.dl;

hu.

1.J

It.r.

-

haJjJ:l dln('

.. lIikfJ.l!1:J.!!=4

bil..!;4U,II1 -

b. il'lltJni. h~J]li;li ;a,P"11i:1l Vl.I.rDmlmll I.J; DI..m"-filn i,b. babel'! YCiktL.l, rn n bunJ n balr<lI1na 116)". IJ!dl V<" 111\"1 ttl!: - Jo~y hala, 50 nln ~Ienn tftamLa.cak bl d'~'d[J'; yokl!: til-d..iklr rirl ,II., mlcilr? - E;r Olfl'll II, ;J.na bAb,·f 'i'elI'eYJ.!nlu, 1001'"P'lIl:amtlr'r ~rldl; rIlorl-i.L g.Ilkl rd n vAilJly rl'llyer. lo'ak.t !Jt'"hlrdr hi~ l",yl LIf1jfY r.Iu},mll.'jlm, SJ..."l .. ml iJ.!~J"u ole;! ~uyul.m.i.i.i.l1II1'l k*Jaln.;OO!l"

Ot!m n h }IT! lten bak4kil,hil_ V:Urt.iJ All b Lua!mdll.n .1l0ll1111"11.h ,r'r'C'k P .. ~r.am.b!>~H' ~l'I.clr riJdJglrH akumlll) V~ lillmilfli; D:ir 1I.I11'l'I1111.o IJll1:rl1 ,," rll !fro bi II _ yordu; IoIlkU Mrklr. 1I~ c:jYIHIIldEl blr [P~1Ir.· mbc.r ~llc.ml" d,·til ,(iI; HilZreLil\ol'uhamm.et P(l'lIilm

liT; IImr;ll ,gIZ.l.WJr, a-UUy ISul1:ra 11'ilkl Y QklJ.r. UamIU1 bll..ahU.lUn me:ra.1!: I;UJ. A bdullillbaglu MublL!ll.med ier• ~k 0, d".ftC'·dl! )'lI.lrliLkh, U!lill, ,:1 Bur t,""Iivo,QJII.r blr Ild..:Jomdl; III rkl L.:t [mOll e'_Vill)'Dl'"dl.l; yiU:ul!1d.. our I LhhYG:rdu. Ol! m.ilJi Olli!. Pe)'g, .ll'.Ibc.-dlgl Jl:W;;ofH _ kll j(oII.1GJ,g lll"l yard u; .. ld.L .!fa1:&!l'

Jim lkelil~It'I;E'ldlrl OAmnn I:>U m"~u tlZ<'!'nmf~ tJJr III U,Lld1:t Iio.h baluLL!) ko[1 u ~ ~ lu_ Ve oncian. uJ'nJ,,-,. Q.!Imaru d riD l'tir m"ruk ur. m~ ml; .lmdt Htu.n!'tl .Mu.bamm!l!Llel'l ~!tUlUl dutUnL·ml~ uJrdiu; "J]UIl II YOltJnl, • .;zIc:ri:r.1I, goO

JlIHUr, Elbl2t, IIIkin M'lbamml'cl'IT! ElI."ifl~ !'Tl'llh1lill[ Iwl:tn! 'I'm b"!l'

rIJ. 1 rim.¥,

11;00.1 ATlIp kl!lv.mt klbul .M"Gel! rnl? 'lui din. 1DU.~iU liru.m~
ynYllAcal!; !Il1 ~ 1.lIhy..,. kIIdm bir da..Itl.k.ii. d~ ,IlrIlCl'Y~ dal(iI1; IW1Dl1I1Zg~II;}'tJ..IU· D!!, IJ(J!I lIZ uiu klaro baku: ~ 'Yok Joo;mn QIlIlD. ,I tlrd I Itt din IllY;' IllU Amfl ka'liml lI.n ve 1!II".l!.azs..n.a.caa ; d hI! b, kl!. mlllttL..,l";I d!l 15 Ilmde erdlr I:ktlr,. - B)'I • [!In, bizlln elki In.J.D1a. llinnll~ 'l'c D,uUnnml.l! 'l'lU"dlC: ""lid n LII·rtkL.wnk ktll.IJY ~lm!J. ,UI:.Uu; DU l3.ILljLnII~ klJ'I:I,iJtlJ

M DIdo l,'t: .ta.du.; - 1:1' baJa, Il>l:iIY"rl!>"l!l:~b~r.

bill' h.l!.ltal .l:LltJru)'Q , l'·~ILLd.I!'I'L me ",Ii YQr , gJ lull!;!:! ,h ynD ILllll)·o.rillu_ .Hc,lI..iI. kllDdl JJi~niJ..Yl.l ru:i1'.IiJ~YOI'l:lIJ; - oliimdJya k(!dl!lC' DU!.l Glldu lill burui:lrll IiIJ k.kllt etULe-diD:' DI~ fl.nIJU. 11LI..ll u nil!. !.tol"lIu.,.r mll
Ham .1 bI C' I Ufi (llmllJ.k Ptfypm krllll!: dAU1!I1 ilCDUl.k 1~I.n y d.lJI."

IL~inin ,~"p jfelmtl'lT!'''l clm'lI!LY'dl. Acab[1 ;!!1M" Lolr~in CL'brmll,U' OllUmll'l lJ I' (lEiflm o! LD OlliIrUli tJ."LllD. \1"",11 tnlnl1d.1n lid· r'''m~blr 'Laham, '~l'fJ.dl{'1"( Wll' In nlU OO!;!IU'-::UDU 'l'Jlkll Vil-lut hLBB<'tmlYar do:~dl; l"iil I.l~10l"lIllI'I Ui&ruP kc:tldJ fie mirfll1, bll!":lkIJlt:lfll'1 la&nll)lIIl"lll. b~t" 0Iu.p elm dl~nl IQc('I'Yl!n!k hU.lirn vl'rrnl!}'i 00 ~Ml k cl'lIr dU IlnmU dl!tHdl, u mL.'~dl"l1 ,gi.lvcnlih: 1:1 nll!n't

Mil mllh,im mCI't'll' Abdulill-h o~J!J .I.o1I,.ili.llm.lllrl:d·'u p~},I':" 'I.11.'r.

lll'Illl I c: .L'"llibil: '!:tJCklllI.U_ BII hocBI4p<;<l. HiI;<n!u MuJBmmci.1in )(,J.lmll IP'-'mdiJ. bck<MC Juzl .'Ilokhi kl, O£m1Ul 1l.ll4IL dama1.lli;i I:;Il Ir~fib eroc!J.il-ll'.tI ~

1.:"'-

ollllil ('~m(;r VI;! gUZJ I ylil!iilldc" YI.lh1u~Lkllk, p;ulak ,I~'al. go.dl'rim.l • I me~ )' .nlnHn I I ~" h'r hAllind , "', t..lvnlldn lUi ,}·'t v.,NI; mUll' lll:o];ln olmll'ij,' lilYlk bir IIdRm 1Iil, ~~j·11.l C"~'1.i.1l \'cn.lI; _ - Ey Alfano!,;h.!, ~~II [li{llh 'I'M lligil!lln, b,'f I}"~ III 11.lIIml \ I.l lIl!rkl!!l.in l!I~n'\Jn.Ll tJ.llm~1l. mumkllndllr-~ bj~Tl'I(!di~.jlJl llrem!lk ~m yunlillil'. G[im.qen. l"litm~Yl:m, kim-eo}'!! lll.yd iliLl'I "'''. Mmrll.n Oirnrl~'Bn plJ II Ii. 'Fa [l.n.l.l.t; IL La fLII: goJi! r m~UJiI. ~ Omlill'.II.1 bltih] - bi Jl].lH1J1lli.r l'ILrjml~IDrdn \'1] yiIJo bWm .lfi Li lruta.a1 till' b!; pti.iOIf<II1iJD tt'kddl.ltBlb dL ill kl: EI' Ebu Beklr, hll.k ~y. lfndn; bUIl'll. 1I1'ndboi bHdi!ttm

j'l1 fllkkaU .. .i.I!:LIilr; ,

rdmll';

fl.r.!I3.U

ka-;ll'111

,

'flloH

,:c-

01 mabn-d .... bilirh.·r.

"lI..

lorm
"YI

k iM.JYIIIC1DI uyuyord\I, d Onun >rn l !llfln tl:OItu, Ku.·'

f::Un<!ien1,.,,:ri bill rim
Atnllll'illD

'i'1!

llJ.Q.. rlnm

J1Jnl.I!lnElI) Et'Iri!L1!1. i)111i1, biB. jf1JIJ \"0 gil ~I .l!cnulllmll.BIJoeo m~!!hu r ala.n Elm BckJ rdl; Ilk Ilk:

inomLl}hH

"';!

hL'l'kt'I!'

I'i:ll:'lJ~U:vt!rJliJ.Td..l.
OJ

o

riNi, maID, Ha%rdJ 14utlll.mml:di.l:l JutlanD.! d.a dll,Undilll: Eg, bUylii I Ze,YMb, EI I..., b:ln .Rebl·16 evil bUJll.llUYCNIJ \'e It-l'1LlIinlld hLIj( blr '1:ll!UWi.k ,Y.olli.u. llllll·

m1ydJ 1 Pt'Ylfi'LmbcrllgL I1iI.J.uI IdCIla .. trur·iI, .A 1Ill.b.dlledlgll:l

. OI!lI1l!lIl, hal 1([r!D\ yapbf! 111yliTl j un. kkl i!lI![l II~I'II. .K1be d-

,Ni'l>ill'l']' JltJdlliLlIh iD'J;h.l MuJJlhm Ii!Il!d'o, blc \-to I;jJ"tfl.k!llz oll.l!, hf1"

l.nJJ.myor dlYf Il>on de l.D IlIHiI1ID lDI. A.mn bu .I.r!!I!1l!l canlhin dt'~dlll'. - lIhId"mkl ~yledll'. l!I.{l du.~yl

r ,_

r NiiliJ~tci «zaneler ,_. r-(
4 - '9" 1949
'I
;

TAK'Vi~
IEJ)~I lUiiI

) ......1
H.<f'

~.Jl
SIiIrJ.m

J!umu·

Jl,k~4!.i'Q,' B·IfNllZlt

Y <L! I=HiIc10 Ii' I :SUmt..Jl
GUne"

4
-_
(i; -

't:-

nn

gtlrdU;

o

rn

t]ll.r,

HlM,...dan,. .~dl)ll, UI,II \I tell, thin!· v eh'a.rWL Dlmi.

I,jl.kLI. OI"ll(11!!<:bu lkJclrl,' l YII.IllIlII. g1U..l ¥f .dim1q

'I'II.Dn

Leheb'lJ;l IIlIglu Ufl.!ll'Yl', IIcllncU kkll, Ommll G!lJIJUrD 1I Ih onuo: .IIi.!l:rlll:~LUte~'b.:'y(;: verml_jjtJ.; .~A

d

kw. RILlLlY'C'!I'1

a.mC,a1!l1 El:ill

- Ey Ebu Btk1.i". 14l:rl a1llir .ad1uruJm. "ok 1~1I1C1" illrh -.Ln, latl gilndube.rl brut blJr rill"-

hldllllell! roe!} ba.h.,ettll~r. &ann o mB.n b-3.rdt'nbi;rLl dl!d~ kI:

I:!~II:D. lflteD ve ~n:1'I Ulu ~yp.mbl!-rll . vLlncllllJr~ o dII. m&;:!.JIl8.trJ halt dine cog,rmilk l~drr'. - Beolm bundllll IlDL~rLm -

Bf1ttJjl1:.l
Em..ntm!l ,Kw;IJ.kll];

l

B

Ec. lr i;,C]JJU

H1Jln'll2' - 111.111

'CDn:

~n
LI5 ;sJ

"adl kEi~ .I:.:e..

ru~'iI-

li'lJlIlur,

:m rm.l.
Bl'lI

rak. iHlJ"dl; J r.Lncie[l 'l:l'km II; v'" blr hIHn'tl<..' bu,tll1l.m"k, idmulr'Or, i1uf!;U Ebll Beltlr arllllId til-

(] I.! ORIlllUllli

IilIlmdlllk gl.d~d1I': IDolo u. iell!u:e 1II~1k.I1li ya.Clllrbr • mUf!llIImllkD ;oltLum: IIlI!O ;;11:1 .!'pl ~r' !lJlnllhu: Inmo LIIISJ

k..l:

B:lUlmp*
BiII:m~t!lUi

II! r.k~~ SliobLW

Cill'l"~

'Ii

'l"L:lln

Eli' }L[fllno~l11. Ulu 'l1ll'ln tl::l IHl-nuk I!lmc" ~-

°tL"

lkI.nllL

t~.tmlllllEl ~1!

!l;lil1ml1'lijlL

henl :menn"!' ... 1 U.I aUlJoil
'Il,a.r},

TOJi.IMPi
nl'lkrllJlar

NUr.het Dllnt
lUjbud

......... "'l,,~,
l.""1\!1!]{

1I;!' 111
11;1

:ll

ImDIIU,1

"

4!i

.

D

l~
l it

iJO

12

3!i

!Je

'Nil

IA,IIIAR

·;ok • Ek ..onoml __'VGI,zlya t

Amerikada yopilcn
para toplcnnlan

Tefrika NIJ'. 100

Kaf,ah giJre,en Arn,ilfJutoglu' blrden p'il~alara'
BLrllk bl!Di r l'Il;.QU QldWll1 bl.i' lli'Bre•. Ili'll.ht (11 All ~'hl.I.... IUD .k~ik:I~rlnl 'iut!l:Lp.l!ULm ~~ ~m ,rIillioWL. - Ni1de:a. r nI y&}1t1 una ell f - Bllml!.;r;alll.! Mr 1111"'pdill~ VI.ill.na 1"anllmek ,"ok lL~nmR gI dI)'or A.h.met !;IebUvlUL1 - 'O:l:Wm C5lmm! heorh' sUfl!1I1a1 gl):rd.U. Y&nm IiAt ~DdII fllo~ ll~ CI)'l:lM IibJ Q>'lilidlD All. pe!illVii.iiiIlII,! ilmdJ ben r,;111J1T1flm
O!1d:lll

ijllkB.I'J,!".

-

Sir alde )'llfJU Eltlotltle YSlr!
J!!i.mbel
dJ.~I'.I!

I;iUDU

l

E~

~ Ik[l.' A;lhl ,- Klp.II_n11 1 St,,:rUil. ll~ ..m 11.38 ~ Joo DolII' is:i:,Sll 28:J,6j: 100 .... cllil rnql 10.2 00lI 100 Wlori~ 10!l 6UJf1 100 l• .,rf~ r.. 1Ii'! &II 7210 100 Jnl~ikg, rnJIlll 8:i SS7' 100 C' lI.",lll,vlIK" It. (I 00 100 u'i~u Jiur" 17 88,00[lilIn '01. Tihwilit ,.., h.bll IJlhwliiu:' Skn .. Er ... rum T .:.'tI.fiO Bi""".[~J"1IunllD ~-7 :,'(1.11,1 leu Drunr~.ulu I ro,go HIll J:)amir.!'olll n 1ll,2.li 19-11 DUllir10lll m It.CO Mill, Mud.a.llLlI r 'W.~O lIilh "ll,Id r~ U 19.00 Iilil [lid,.,...,m :20.00 llilli MUQ.llf rv ::0,41) ~iiI fllllil IlllkrtilMl1 Ka.1 kill mil i8litl"lLli> .1 1I,j.6lO JllI11 Domir,.D1u \'1 9,;'65 K.lI..ntnA II ~.BD K.:Jlullmll II] o.s.1:I(I! :!JI~8

mBilcto. V'll ltu 4'ivldu,q~TgJ!l,IilD 1.8 EJT1[1de PllrtJtiI ~pIUl.~lIl 010 !I,tbAdI IIIbIrUIi kwtranJllldaD. ew.L YAp1l4cti.gl A \lTilpilidlJi N.Zl lhn!!At tAllirlartmb:a pll'n huIlia! melltuplnrd.l, bUdlrUrnektll • Alba ml.lllmcle~' 41r. !lu, hllo g3re, IqiIh; ll:l"'lrnlWl A.l.tm mlla.melel.ri hllLl"PIiltlnI dl1l11.rlilc~gt kiiyfl:lo'titl bll 1l.re1:l. muho!au. tm"kttdJr. Fllltl{lll"dil U.h.akkull: fltmlliklO Vii bWIJ.ll Ill.iltrIOMt! d. \'1ldD etm.ktedjr, BU· Z'UlD "'!l fll1ClJl!'tilyoft;JI Uzilrillll:b du" bUM kW~jl tliIlt.JimJl:n dal1l!i. I<lI1Iao rttlm!l.klAdJi'. lall?J! k!l.l'1umlilMIr. BUd Lf.l1ldlfliil!l gllrli, [bl~ btl.' h,gWterrenl0 dWaluMl'ODIil i!etTIl ,gitutt rl"'AY_II!U~n ~er r11lII ~
ibnt!.111;

:fII [jllcM T - CIIlllm. boI.Iyle olmay.lWlkb !:Ill it! Pomilll!lc S&l'l. AhinIllJ.e ~btll. tutY",cUtL ClLzel blr JUre, hYT*eeekUlIi:! .lml!)!
Nil ,lIlIp Lim, killmlllt

YlIltlJ)! uzU IIItt;!

,uDdqlW.

Biln Ahmoedll1 emllll all'klldlllfHW bak Qna

a.

Wyl.

iJ,Cllllnl)

Hnn.llhimlI;

lpg:llb;

UnWJ.

gilwN

vrtdsU I&IItlll l-'(I.P!ll;g~tl!!:ibu.dJr. Bki !!la, yukB.I'H!!! bell rU1iImb n zI~'E!l dolll},ulll!i;IIr. '~,IIUIlq1LIs Jill'SlllDl III .g~le, kteJC:l clUNDliIil ike. I:Irlilemernelktililltr. BIIA!ildlC! s-J b!, Ameriko. til !Dnrumdilli blill menutl.

- Olmill.! Il~ gLlri.' _ lIIi1.ytllD.1L .ElL ra Ju 11 ben! .. ,Bell. tu tllCElf:tm,,, - .!jimdl O!1:tMil... B~kB IIII' va.k.Lt tulal1!llill "innn Wi. 8'f,ire~ vn.r, Ben SlVa,h Du!'lllUDlli kllrn.gl.lre

]00 EI'lldo

II

~,OO

!!Ci.N·
:.'0.00
OO,S6 1~,&5

20m"

II olp,rnk, girUmiil~r di!lvnm ml:!t~dlr. AI nhlnra Frnnndan g;eltD mlllfllnllltn gGl'~. I!l!Irbc.lt pi yM&da Fl"i'lJd1l: fL1tlJ,gl. Mr h~ 1~lnd(jdolllf& g~rn yllrroe 12
bClllnd& dihpolJlltHlIr". Bu :rl:lzdli!!Il Fnnlba J'l1~8li.IIi.lJLnndll.bJl' dnmlEIS.!:!]'!l d<l!<~.i:!IlIDegil"'llrui]jl ol~l,!h ;!IOD nlmall blllberk:rille!!l onJoI!;Ili. mtfbr,

141·

.t-

I yap.:Ll'!Jl1l. 0 zarnan l(ju;. digin, gibi yen.::r, rah lit ec1eralJiL! - BUI"a geM Blb;il:me lIyku. gInni)'ecelt: vilUahl •• f£'zil eldum
Re2:i! olacalt ne nr! GI1r-q, g1irt:!i!Ur. HI:i!n burUl ,)'.a.bIlIlCJi bir yer" .;;:ek I!Y1P oldu. Jill.ydl E!lell ciur.rrt.ll, bl,lll'!Wil... Cabllll! gI '. }Yl. AUJI hi.!' (lrab.a~'1L l1ea gi t! YUilUi' da 1I~l'liIl )'ElDl!tJUJ oll;lll.D! bel -

kuca.ic gOr~IIU~ce,~ .. Sen de [JnYll11l YIIgh tut.DHml InU:lut.1D

tutu lLciIklad 8.o.n Ahmet Sl~ veIl DunlllDU )'C'1l.d.LAll peobl.1~ valli. da Kar;!,t Il:y...8" IIp rd dl, CUlFeu I'omak ulllu11ldLiI'. ~jl;
BlWlellt, JLI.~·a gilme-k ~'Clktu.r. Haycii. I'ehli'VlIlilu! DI. ruI .ZlItnlllar lekfiU" bat pchUvanllk ]J.avaaml VIlrurllllr • bn $aJ"! Ah.mtUe Arna.'IIlI~i ~ ]111 IIiI PI}.!JnlV Y ]ilDUlga. l!m.ellLdl. lar. AI"tl.[JYlIb:l~lu !;Gk ~zel ve ilhJ:'.nktaf bir ~~",,1;1 Yl'IP JiUlfti. Soin Ahmilt buna :D:IPitabll !lI~yle bk YllllLII~I,ldJll'l ;;;11rp1ll. nul "'II! haimlm bl!kl!,:lJIIeg~ bl\J!Jlll.m~. ll.J~lHI boylu P"'!!I~V-Y6P

_E'lu ,~ ilIIlZilr HD gtlraf.li UilII ,!:'di.yordu ~ Bq, l:!iI!liI1lviiAlik J'!;l:rJ Pom&.k S£Lr~ AhmetJ. ,All pebHY'Ml

m.~

rme

:lu.a
U.OO

m.1i
SS.6.S DS.G8

!.lI,1(IO

Takas'LIIl tiC-ilr,d
Son .n~~rcdi'loCn
~]tr

I:.ir:aret

i.nlillfmdan

rejiJn1 deii}tlorll-

I
j

(;idl}'(lI'UDl. ntnIr1~')D G:~!I!~

FlI.kal

All

1'0=

Tg.b ... ri 1

~,~ !!iiJ,,ro"
~,7G

llij,;Oo

l!JII!! T...bl ill tl 95,~ "'.5.66 UH~ J.. tilrD.u I 9.:;,00 ~.5.00 iI~ (.iz;i If:ill~ ilLilli:. £15,,00 9".00" S""o.s UI.t!~ 11d",",J;tI!!t!' l~ il:l1l!lJli 22',1:5 .:23.00 19J13 JUII;I:D.iJcl.i 2O.lfi 2O.Z5 ~IiIU ilI~rj.f :::>!US 20.75· Dufill..,.oltl IV 1il:;'".-4U 9i'.Demir ,,112 V 98.25 ta.~· Anl:dlliu iii, Yoll!i l!5:filjlU! 'T.I,,·ill r 1·2 111 00 1112.00 ~1j.(J Hi II '~lll!d]e~; 6LOO GJ ,,so 1I~1116IIlI Ulbed,ori mm Q!) ,.)(il
~rr(l,.t

rnJym: fimylenditl bailie- Uid! !B ugnml 'hr, TBdlhi.t. tlh:ctt.nI! cablll 1,;011: mIdi.!} i;I:Lh!jil'ldclI ~Ylll~ de, 61"illU iLhbli.t.o. clogrugldUme yoll1n~i'\ !l'i1pllml;].tlr. 1"enl ~ ItLlde. di5viz dln'l~ b,~~P.14n.1(),H.k li'e dnbn .!i.Z lthtLIU yaplLllmk, btl" koJn)'ml blllup m .. hmlZJD. iiahtl' ru Ilil.gl6llJ1l k j}r'llllSip-L giilillimt k tk' Ilir. Til:'8nt 1""!!·JUI!I.i iizerllilde C!e~·
~iklik: fllpllDJ.I:r1lCa~1 aOyletloigi h.alde -blrdellbin!-tadiJitn. .ge ~ilmu, OlllUlSI, takl!ll~lllln da. Um.I dll' diijilr,-oil'lltiJr, Ticlln:t V~ Eko npIlliBllk()nl.ltlnill!.ki llei1H~r -ht-r ne kll.dllrfLH.lt d~ti.lk'l:1! t&krlSI!I. tlt:rtrNI.l )tei" \''I!'i'iLmiYIlL:Btinl Iddia. eboek tl! lsel!!1." dB Ellliamllgm iltedl!ll be ri miislek!!1" !;Iir
mELli'I

BlIJjkli baM gil:sio.. Orndll r~l.1dl","1im bLr iro;za !:Ikar el irn !leD! Sen mel'll,K eLrne! h.ayclll gi t! §l.m d.L bUD QDQII pe,a.Ull.nl '1:1kaprWl, YaltUl dJlJ..lIlen mtlJmml.Ill a.W-IUD, (llul'. biler., f'OJrulS ~!ln Ab:met b~ ~Ikil-

,mII~

bllle tenezcz:i.iI eJ;:miyomu.

.Nihll.)'tt ED BEl enlley<! R!:'ldIIer, lid pthlivlLII araaindaki vIl cut fukl lPek .....lkinil. Ali peb IIvaDlJ1], 'bie II atB yaklC bi r -gijr-e,ljtell, BOllra dJpdiri i!lurnn Po-

ga

ma

mi!ydam, Ro.manlll H~padl'Ocmu idi. BugiJn SuIUIIJIlG. met ml!ydanmlJllo buluudug;. Ii hada. kurulmlJ'i !lJsn At meydam, tibtt'li dlJr.
BIZIIIIIII!I

At

San Ahme~ clGtruca Arn.rr. vu ~o,glunull cllru luttu: KU!lul'll bakm,ll Ali! d~dL Du K:ullbelll. bOyleclJllI'. Ife:r 1:iiEll), ~n oo:Uc d i lerim. 81n& ml?

dr: a["kad~m IHLvduktnn aonxll. dG'jrLJCEl Arn~V1.lloil:ILJIlUn i'i(j,Ii'IIDli ,gitci. Anll.v~h'ilu 'meydLlti' d 11 doll! 'I~'or. CIII_rr1 r va bil.k~DI neyeti jlc ko.nLJ!fI,JYClrdu. hmolr SII.I'.I Abmedi giirilr],~.e lIIu.stlJlar,

SBin Ahmed!! kB.r,1l QlkmaJ:clllLUt g03termeai, bakikl8ten, IlJ llhi.m bir !ileycfl. On IJn bLll ~.retJDI h~rlr,p" ~kdll' tiIiyof du. ~n A hml'l ~lircl:lt! ~·tlk But b~lAdJ. Sa.~ll !QUit "h:ldetil I!l!!ll!!Il!!h!l.F VEl llJ~pR.n LlI.rla ba~rn lnl
l{

~=ete koy·uldll. HIIHruki Arna yut.(lg-hIllUr!. ~l:Illan, &n Ahm.dill @!U~, di1'S~kl~rinl til" Ilil n;~ II

1115.00 111.00 .~0Il.u.5 Il'. T'itJlToflL lJa.llli:,y~ iOO W A 1£uiI Cimtnlo J 6.00 Ui.2>5 Sarlo d. ,.jrm<"n! ri Z3,OO 2.'l,5O Kndl 'emsl!!,. 1903 X1::?00 ~.OO J~1I1 liJt.oo 16300 .l\I'IIQrLl ]O,:WO IOHIil E 1,Ipoc ~J,ij 'J:R Sh~,u h,uIG! .llm l~ilUlfl 1.1 r I!''' Z.1~niitIBr :FiI •• IllllU H.2S ;iJ...LQ :P.t .. ,04 II,ILIJl.I 41110 "!H.~ }I:",nd ellOui ,jJ.GO lIolI,;;(J

JIi[~rk".

1tt

i'lIIQkn..1

.1....

dell'rinCie Viii I>IlQl"il ~ok bUyUk lui hi VUuMa, lIabiiile 01mU!J bll' rer-

ee..

mall

I(a\lg"d. !:tkllr1.r.

O:C1.lo. II.dl-

g«iyord.!l. Onun iljin bu Bert bUcUmlua mukabele edelDlyor,

Bir yerin
BUII-

Afna\'lltllt'u 'l:i: -

omuzl.a.nnl

lerl

J3allio.D.JIJ

t1~a.ret l"\l'jLmi takl_p eO:('1Itl P1,i!J o. ~ bu 1IlO:z!e:r~ !mmdumil. keyti-

ltD, hu I'Ildl1l. ~~II~IJ 'IiI\Ikullt. bll1,1tb-a~m!l. m L1ll.Z.1i.m !il1I: I?a:e,r
oillcal! ka,dlll" !i:~ktu:r. BizBn!]l dc\'rlT!lde II)' ku§ul:m

yetini r..fI}'1.rI lma.ktfldlr, TflkEl!i~I!llr, her gU.~ gazct~'Ll!'ti .. ltip edert};: "e Anlmrndl1lD 111~D habcrl~r..:: ku.l3k verereli: bit kiiIh t.icardin Leltrar hortlamBdInI b!kleme'ktedir.Pllh.e.hh,itl artor m,.IiJ b:dnmmd81!. takil:i!IA tieare· t ...1:1"11 r p:u;q16nm ... 1 tc.ml!nru III· 1 hmllcmk b1r hildj d.eiildlr.

Ill.1'ahm!

- H~w
8E!fe!"

HIl,'lr .. ULr i1jt!.lf~ yok .. oyle :[a.~ pre",e bq

5a.di:Ce Poma k San A hmedla. hikumlanm IItl8lmll~ b:d:lyor duo GLi revten anlay:ull:u F'(Iomak: San Anmedlklli mll-ll"-S:ldu:1I~~z!I'iIekte C"Rift:me-dire:r.S~n AhII1e-~ bu ku<:ia pcobllli'!lni kellin!!";,

'I,,'e}',abut RQmlld.a

yapl1!lrL &r

dl:oel1 .(ll'llbfl. k~ul8n bUl'lIda }'aplllrrclI. lmp.a=loru msh!iu!i Be~';r y~ri de ytlll"ek bi;r' }'i'J'-

- Olm:u:! All pdllivlI.D.LC QII be~ dQ,kilG!. lllticahl!l etmeglll
hl).ltll'l
",all". •

Bu ani;

c:I:l!S'lr

mijebhale

u.i.n tam mlLDa>lllc ('Z.m~:::t' k.III'<U" ... nni~l.i. e Su !luro:t1e- arkJIdd. L KII rabel-

de kurulllll.l§tu, BiZJlillfi Hipildromu

1'96 fL-

Siln Ahmet

direndi:

limn illtikamtnl II.lmlij Qhl.l:aktl, YokQ. !l.1.de(~ eletl5e ve lIrpill!. ...urm l D V 7! ~«e1!',ye ~ Halbu.ki I?omak Ahm<:t p..hllVIIll., hi!; orah ol.muyor, rlotD.H \'j! tlrplllldan b:a;1kli bir~~y yap'm.I.VDrdu. Su lOll £l!'lIe Ali Jll!b!ka!ll (lJ]be.g: ylrm i da kikll dUTDll!.rl.llD !lii! d E!tl~ ele1l-9<!ll!r~!! lll:plinLa rn:!. dogtip. tllrpBllld.L 'VI! ad.uma"l1II yumLJ!IlItlL~IIIB IIIIII n1dtrlrtil.[I I&(lDl"l!. GUr<:tjl t tla. nmtmlld:a.D.
E>Dna

Muamele

ver-gisiJ
1;a.ll~m ...

hno1ll kurulmk!ljItu. tngUh ~IliliEdl'i:o A. GI"OS"'enar, r» HJpodmll'lll. lD<LkJu[ldlt

il

.. kulJ'JII, Im~!I

d".Sll 4~j
,[;!~

is
75

"",~,ro
.j,:ji,M 00 00

MI1IlIIII~le; v~rgisi kammy:r.lUn 1l'!111 l(ti [I IlltaDbul bl Dl!f~6l.'mm

dukIiB mu

f[lJ!l~

oil:

~1>I!'r

Si. QI_ lIe!!-

mu-

Giirel; POI'll:lIr giJ.r~;idlr. IUrdD luran:ujlr. Ollll~lImck (11lan !r'oktu1'. H8mlIIDl 'i:llbLJir ye,lle idi.
e'

mel

bi:r nyun alm ll;a

:1k I';;h ..

bJ.i!r;;EI:cllg..mlll.i;j heyetin

A-jll

~:!,I(j,,~

42:1';;

lnR:iliJ. GIJ1JI:Il Fr ..... Kok
!I."lIoloo!rOIl

42rJii 'liS 00
4.1},(I()

XIlI

docuJlo , .. ,Ii ,NiLin C,
11111;;L

1., 'tra ",

4400 67ii GStI JO.oo fi qJblrllljllil"
2l':;; QO

,16.00 '11>,00 i>?!1 BIflI 11,(10
Z]!]',OO

~.r.o

'IflOO

la.rJ iLerlemiIJ, bir Iwmn IDadde IeI' rn i:i z:.'lkJ:'re 'llhm:nmk: klllmi edilmi§1Cir. J&:omisyolJ, ipl!lldJ kurnll!~ meV111unl1 JIl~'~mektedil'.

Call!jm-Illn 11 ne zaman BfITIlI el'eeej'i beliu b.eHi olmB.mnkb berabe!' lllktp ed.ilen ~!)ir, kOl'I!i~yonda bulu!l.llll !lanl'l.yici hfYl!tin memnuniyeUnl mll~ip ollll:<1k G'IkjJrledir. ~JaLire Bak!l.nlig-tru te-m

....................
Istanbul Ziraat Okuiu'na' Dgrenci ailnacaktlr
I.stanbul, .Ziraat Okulu Miidii,rlii,giinde'D
:Jl - UkUlil, ;;J.dq "artJ.s.n: • (li~ "lI':.1m!1Z!I. pLlrJl:l'1 ~ Yllt.1.i <:J~n:'l1.d lIJ1n"""Jh lie g"<!rl!ltll JQr'tlal' ev •. Tl:lrldYII CUmhUrlYi!!tL t..colo.numdu Ol.:nlll!, Y~I 1:5 dien 1lI1l111!li1 U dl:'J] V(!Ju A!l'U!illli:l :Hl,l'fl fLyl I~imd~ mul!tl(!1lf I,II:rklLl" n:lc Curn]lUrJ!r',·t, Vllt.a.n .r• .r~ gJIIII!I milk, boeden! ka.bjJi}·,,~[ ZlC81lt Ifl,c rln" ua,)'druJdl lluJunronk 'Ile Y~ml !i!!:!lblllo g<l,2;et'l!Jeril~ t1tm (!.... LLmJ~U. 01 ta okw Ll"vh:\ O!ln",V'DI -kuzanmlf olmllk, il!u!l~rd"n iodIN 1l.i.m1!.11l11' OklJ.lumu<=Il iLl'J1II !l:Y.:I&f Vii! ~ll.rtl"rl<1, II)'I"ICfL tI¥ IJ Ylltlll .. Lwr~ bgl'llrIc. glml1k "" Yllpll[l~a.k j;1n, y IjIRL :>In..... lm kaz:an",uM:. allnmmll l<ararja~lJrllml~ ve IHI!'j,!! kildrosu J8.'lblr]llJll~l~r" ,ls'lc!ltlUu:!n :.l l{ }'Jt h;m g'(!rodl.lI ~J .. d~l': HI. 9119 11 lIllii;pmma KIlli!J1f" .;*u1& bll.~ ,'urmmlan. l126115) DJ1ek~"YG bug .. olllrlllk nUiUJI kAtll1J, ql kllg'L<il, on ... OK.·JI lptllm". d III jv'Cyli. dlp["Ifil.n, yr:nnt! g4!Ij;e,:.dr o~Ul \/l?llJ.kIi.!!'J V~ IiIll.l .. dill -i,.Jxi3 mD¥lIlo.. FJ.zlk - Klmya, TaBL!U DJlg1!1l lk]'""],,,rJJ.Jcn )·lIpll ..cut,r ;,lullld'lI foto,l'al. DJ .\)mav ~lJunUil1 kll.l:anarUardllll I'lUITI.."':lsl akul~.11 v~rLL~k . (111m A) ilJlml pllr~u; YIIt"1 \I ta.haU ali.".,] ~; ylldli'. KIl.¥ltlllrR 1 !'[,I~n.!~n ~&El:likll lZI.t )·UJ, Ltllme II" Il",Lll IUlflll1uilllr. iLtu:ltll:!l 1H9 !if.lnllndell 10 Ji:yLul Y1li ghinijll" !I:.a.d,n i!l.a:i.I'rl","L If') SmllY"l kllZlIlllllnlu olwJ lI<:ktl111 t.o.raIll'ldu InId"Yl!.fIil tdl~L:~,il;l "'I: Jlt"f¥mbe !;;'lkl!ll...:rL d.;vaJ •• ~t!n~l"\:ktlr. 1"1 bk lilY"]" ~ ~l!:jdl;'li 't.o.m t~:J~kktllIU bll" bulllJJIlll<,yl,l IN'~iuil:LUi!IiI) 1!It~k III akn bel,c:,,",rIJlI tll,nllllll1lllYIIl:ak okllJ II .I.-4ndl!r:n .. t~rI. hI eckLIr. J:l1ln}'.,J~r:1 ~I rlNl.~ 1~lc'~1n1!! dV.,.d,U olmli)'anJa. I;klnJJI!. ByJ(U !till' 1!:,.uiiHl'ld"n anra alt.-lEI gond"rlltlUerh, llok.!l1ll1 £tln. illlbL!.l edllmi!l'f:["l:kli!l'iLJJr, oClrllen beJg"ll:r 1'>11t1IUt; tljr l~l!;!m fapl.lm~lI.l:'altbr, J::::.1 r oll.2J.n,tlU~1 1~ln 'lio3HU::1l ok'Jlu:U""'1l blll~'u.rulrnMl blhllrillr. C, 'l:,m~'m ",mll\ll"'"1 bl&!HI~II,]1I EmLn.... "1I HlIlkcylod.! H EylOI NuT: 1I~9 ';IIT~rnba g'\.InlJ TU rk,e .• Jlol t~ITi.llll~ "'!l 1" IEylOl lin PCif- , ~ S"", ...h'r& !&lit tam \I d ... b ~I.... C.n,Ir~II', n

retmi!JUr •• Th.e Hippodrom of Con:t.t.a I'ItiDllIple And. itl! IiHIl :E:o:s:.i!.tJ!I~ MOlllllllonl.r.:s. ndmj lo..~l,YaJl Dll e~rdCl BlZl!.nli Hi'podromunu.n pl,illlt Vf! "Liliin tarailii.IIDl \'t1"Di~k1e-1l ir.

AI'l'I<lvlltoglu; . - San Ahmet pehlh" III hllkluhr! dedi, Hrl.y.di bemell. 'lull!'~lllD' VI! hasmlPl kolund [I lIJta' r.a.k oruya d:otrq "illkti. ClLl!gll" \'~ h.ik-eom h Yl!'tl 'bu B\li ne bii;'1.m :lilll-mdl? KCDdlJ!liDe De ltadar gU\'(!niyvnlu" ijlrlldi bulk l'yrctUklt!rl gi.J.rll'!}ifl, "YIi."!j OiD.'llldlgHlI ilD11Jd.t· tmch-I'l, bu kll.c:lJl£ pebli\'lIID.Ln lto CoR bir b~ peb.hvllnl na.1!i~1 olul;! t:a. Y'.:fleblldlg-ini mliDak1l~ !!dj~'o.rdLJ ; Olul" ¥y odegil.• Ufacllr It· damd~ be! ce83.rete h ,,_yrnD kalllll~lardi.

enllmu:k

i~in !!iddetlJ blr

~2.00 ,29:..00 243.00 .~~.:;00 Am, :l'.tIJ.OO m.oo ~i~... li " 2315.00 .~J,tJ,.DO SIrIIiIIU !ilYU&!I~ ">IIi"'l!:!f :0.,1 ... N. \', ·1,1} ·17'1i ~ f "tif '!lila.l55 LVI~rQ f ....oll.l US 119 Fran.,. ,1' 1', (63) lOt) 100

:R"1&\l,

lLa.,....

ail ede-nT~r, bf"f liJ.a.ddcyl mUDaka il! edip oetieeyi almadaDli diger mEldde,li~ gt~m~m~kle ladiJitJn u,!lllol.ml .. n:u~'u tatmia edll'r !ile· kildl.l omslllDn g,llyret ~o!Jt~:rmek tedl.thl.r. Ma.li~·e ER!ltam blUilt komiayonun ~ll~!I'I<).lan lie )'EI -

glImck istedi, Fak:3.t Ali pchliv n d"'I·:mJ.1"111{ bun.fI me>"dan vermHli. Pom.ak San A.b.mct p~hli~':!lll J;apr:l.Z a.l.cJ.a.k tl?JK bbilsi.lpii be:;! alb deh. tekrarl.s.dJ. Fakat 1"l11'r sefe.;rin'!h~ bllfjaTiBiZhklllo ka.r,pl :liltl. Yl!vn~ ra~'a:;! "a~l:';lIldr. big te uyJt' u.o~ bkf dw;tB reb 1i vn u bu.~IIIW1~ dlr;.m :!lJl1Jyor ".~ bU1l1l
l}IIo;.l,'r'ONIL 1610 ,"dllsa lnanblilda

Ij;apral!a

lundan me~Jl:ulol.D:rakladLr,

,/bl'llstu,rya
Pamfe

d,c an la5mll
-

Ya~h gijrc~ 'boy\!.: m!!' .. Bil.i..LD b~r d('ste p!:'lili\'am PUDdWli.!l. g:eti rtfi mi. bir bar; ,Poi!.b.livanl da yeller i§te! YDka.."1 Karnbela 'iQk hi. kim. gUre§iyordu, Ha.!llmm dur-mlld.al1 UJIII.lYorou. Nl!'l.'cuC! kllrakur.a.k. giirt-

tdilmi!} ohii. Tltlkll'l!

llra'llit

Ilwn.uer

~OO B:J,OO HI.OO 12.00 6ii.OO OO.DJ
J).!l.oQ ~1,OQ
:21);).00

l8:qll!t:i'
2':),00

lEiO.OO 1612.00 110.0[1(1 ~1~ 11.5.lJII uO,OO j\Jrill'lll 2'Ya. Iyliili' ~ 00 OOJ.ilIO' l1 mld .. llit.l.OO ll:i:l.OO \'1111;,] 110. 115 :lIJ ,.r& l~ 140, C1Im"_r.'illl iII.lInlllrt lilrldt 4C1.2.:i 4:.l ro r~ .uk Ub.UIiI If.l9,OO fi • 2]3.6Q' ::n tbIJ Y .. nm lira I!':2,OO 22,76 ~,,~ I1lIi.liN ]100 11.M

Eh,,,,L.;I ,,,,',dud

".a.d

Avu!llturya lican:t \I'll (idl!m!! anla!jID ,Inui lS agulitosta imzalaD ~I VI! 0 t.aribteD ltiblil'e11 yiir!i.r I'Ligl? g] rdigi h.ll bel' llhnml~hr. Bil Doola ~rnber muhtotvlY-<It1 bakkl.Crl.a ll1!1;!n u'1.; mlllu.md iLllDJ!I.ID It mlilln', Bu ILol(Lll'1l:l1I i~.5GJ mllyL!u· D.!l, kada.r dot\lam e--tle-eeld.iil". Pi~'(1,KII)'l f';ok ~iJ..l.alLdlln i:lgi3IlndiC't-1l DII. uIiJu",mIlDl!l ne ~n iI15i1ih:n: t.eblig cdiJrlc:egi ~I'H!Dk.la. i:!l,kh: D"

kai:lIillnll. tanbuldakl gUre~lerl! gin::cl)' J«jylerde kllot;lik gilre§lerol!! 1~1}'oniLJ, Eg-cr Ko\: Yu.su.n lnp tut.1l!lli3rUI. Rot; YUlluflJ

s.rJ8.lIl de!lle}'~ muUilkll nlUll NaSI! DLuyordu !lit 131
0'1", tl02

... tyl

h~1E'"

h~lde yenerdi.

~i. Elcndl!l
V~!lh

bu ""I!.~lL pu-elt l !lel.it DUrliIlnls, tutLl.J5& uii.
buny oir' dl!l. ikads.

m!:'

.Ell-

J;.bmet !liDlrtel'megl' ~ 1';J)P r-ait te~e:bbilBleriniD. n-etkr::!IZ ~:\lma.s1 kl!'ndt5:lni fe-

lJIIDI.ll$o,

~ilJ'],

~'el"1!

Il.BI

C)il~arW.
EJb~ttd

bllJde

1iw:1ll"lyordi1!l.. Ne bl-·

I;!imlu

bO;:,'l!l

lu1.1"lI CIlk gi.i m= K:U mo"ilULl'Ilhk.lar Dl·

ml:kli!'clLr.

mIlL - .]iimdi SJLr1 Jl..h.meUe tutu. :ojRcaklsl" ] - S~n AWIII.::t Clr;;ml !;:J.buk.

'l:im bi'r pellli\'ILl'llh bu? '!lJU;Ji_~ h!1YOl" all; hlUlgl (l~'U'Il1J. oIIJ:lcaglIII c:a\':cdt:1l c.nhycr VI: ona go!!>'[e hemC'D k01~lhg.nl DUlll~·iUdu. Herbaldlll 'llot; iyi bir uswd1l1l dera. gtirmll!l o1:1caktL IDe DO 'arl

il.. lI1..

,

, .. t.:JJlIITIt:.ll.IiIJL

IO\dd,LUI )'IU"PJ r •

1 1', F'.rl"k bir .. ~'lh.lJIi ,.llln II], GfI,l
ltlllSu IUllal,tda.!I

Ji'J~ n"II:II' [,..~. pl.I .. 1. rd"u r.· illo" ...li ~r""lJ."k ,Im~ obit; dlm'LOlt, ~'a """Il<'u Il'l~ i!~ m,'~jtlll "LII rmu~, K~[JdiiIJ.d"'~1I ~11B1 ron. knJn[J tI.ldrll:':3 III 11Ill.Gdliul.l "'"ndl " IJ"~ ... Hll Ilil",lt;Jq k'HIO'JI)tll'le &1J",Ii..",.k "r"'~lrrm, 1<<111
tli"ind~D .c,ur.

,J"il;m

.. 1.u"JI .. S"'rl'k.

y ....~ I ';::'C' IIlL

"~h:IIIlIi!lI)ierai'"

"'~ihil nl>dl~ :Fel< 1Il",h"b Yi ..tnililr BiI....k .,;rnml DIlMildll ]irkt ... 'lM bill kiilf" ,u"",d'r.

37.00 &1.00 21.LIIl 11.60 1Il.5O .5tI~

89.00
1I4.1j1jJ

111111 ,loll 11111"1

00.13.8,12'" l'2.1J1.Ue CI!I:m~t 1J5.oo IH.OO 110 212' [lilorrn.ultil.r. [I~ iu.ltllr

bu ~'\ i:.wli, 1""l;.l Ii \ I", k,,."'''ll, povlillllil. ~1.K!1l ii;1J I .1l1.~lIJJ .. r kl blr.li .. cd"Jh.:Jl.r, R .. «'1\ p 'k • ID.t, u.: \1:' oj' "ill" tlplO .. d ""'ll Illl'III' di,.. dire-t III it, [Jj ..... ) .bJ do 1LlptUJIlI,iJ,

• ~~""r:I1.<JI"
1:1 dill

DuulJn 1)110811lJ"li~.·II·I'J''''''''illi dU''''Jm''' ~ ,1lUl.. J.<)1l hir w..lI1 .n."I~ kiillmba.,]" • 1..,- n. illg, IIrrmit, N;o g<ir"',lId' ~l I. 11· utllrtJ.IJ, ki ot J",,j'~i- Italll pili nlfi kollLJi;unil LIl!, oli;lIf",r. QII ,~nlld'_11 1.,ll>uII, .!i"~ill<..,j .. 0,:.1. ... ,. hu .u:j~,i w .... ·"l.,r., r l .... JI~ II lUll r'"~": ]3:udul,<I U~Llli't luI ..·, ....lIL 1;1111.IIIun bi:. 1I.1>1 .. l: 1!:1O:r.\ M 1!I~UJ.IIu.,,". ",10 ~~lIl .. r. ii,,"'IJI,Y .. rl.!:O. KiIiIL,hr dll- cw.lo.tllJ... JI',r.lItl kW;JJ'Jm,

lV((~1

".~ tDllli:...,,,,"u. II~LJr,~n~'lJl I!i,"rnllt, •. H,. ,u.IJ]"IJk r,ll",n~lll> li"URe IO'-uk .JA~tlr[Jl",1 l; icr;lT" "lJtJi~, H.'r rle!" n
llUd"

l':.rI',

l-j}"_'IUIJ>

.",b-

.> nl

'J?n!.lY(lili illllLI1I9

""lli,

.,

Politi

ba,ll III

lug",al~

181 .......Sec;im hanUIUI

-

1rz

VB

""'''II

naDUIS

ier;n;zl. I, Il.a I ,I,;;, I

at

~f:,yahal Ie,.; bir

g""P,ffTt
ai,alUlh

- l(1o"e

1 I~

.hIlIDIUJIl',

I,I!!. m"l.r ol")"l>r rI.. l~!i.b"l'j"'J" Y"I.:, .K:lbilleJUu lito iI1'1uhim .... baiYL'tt bi;lJ"Ie iiii' iLhl"l .. J",uoC<! bll [Jle. '"I" n[J.ul ,l"lI.iI11~Or~ JIIIUhlif.:w , .. nl,m, I· L be rULUt .. tl kuJd t '''' id.j"~!i~ ,tlllr-

"" ,lLl"., d mit: - Bir mlJ.l<'uuJ ... lI>;"'un 'l'lIr,1l \'ilk tiuol,,1.1 ',n',l O.l'iI>l" OllJrmll". Uu~u 1kt~IIIU' I'ml;•. tiD.! ",'IllI, uklJr uo I

I..LAN FIATu.ru
fI!:Ulllk mnkt'll '1111ilnll: 1 lD~1 AI'fIl, !iI!UIt:biiIt
:10 '"

'5

~.
:i,. 3~ 'J':.
••

8... DOOI 500.1

111<'15"b II'FIII'"' lit ... Ill'Ul ,'TIIl. Bat t.J.k"IIIA mur.·,u"", ..I"I! .iUlilleU" ~r"J' II-'rm.. i 'Ii ...1';'I I_rID clio "a,',pli I 111m I J"lu.)· .. il. NltJlO'1. Etlmi teakiD if''':
J3J1_\;;

Sefim kullUl'lu:

... Bwl .. k.ltL ..
if \"

*

It,,,n.l'1}ilt'm
... ~jlJ!L

r.,·k

~Qk

"""11

11l<l'Ic",d.:
9,.0-0

1U,,,,]ilO

l .. t Ik

.. t .... ,

"l\11'Cl11

ILu.OUElU

~d,",rMIII,,:Ii

tMd" .. l",·"

ulIllt .. lmu,

Illli.

"'01", A,

do.

,1"llil"" .. k:1

ilG m'.' 'el@lY,,. p,o~.

-t,OO
,300 IMI 1M

H.d,lui-jlll k lUll d l .. 111m.. , nilI<L..trD 'l!alll 1..... ". ~I mlf". Bi .. rU.o ILoltmllll rulm, .• :;0."" 1~'fiDi y.LJ, -

1(/. !Ill' r 01>;"

ilk

~

~ ABO

~
't,

Llnr-.

,'0,

'i"u.r CI~II1;." i'lcaIw c!dd y"", ""'VI!., !luu L·
1111 I.nu 'tru 11;0

~ .._

Glbl ,,,d~flil iliLjli([l
I.b.,gj p'.li1m.

lOr:!. \'(lr",e,i

u."'n-l'II~& ".,I';f<)l

d..h! 11111<"

g ik ll,nd"lcru" .. i•• ll)ri· m bl, rn I IIIl"rllLL gOru~·or":!:." nip y,lwl:ln 1".li" iJiJ.MIIlJ,m~ aililtJ. ...

H Dr

'*

T!lrklJII !lin lUI. , iIofIl Kf,.
yUIl 1,lilO
iii,

Eiinlilll
1'8(111 illHO IQO
..

1<"
j

~ 1111" .~ • 1 &,l ill III!I t

I

alII

=

""""?

'I

.l!h"" 01 Lrl" Mi1m DbtJnr.! tl),fL .. I!I'Jlr 1"~lr l "'I' ,,1)1 tI'OCllILlLr : flU &<;im kU.Il.'OUUll ,lmdW h 1.le kI \'eon 1>",,1 .. a.'t..,.IH·Tl,-or ... hoi J .. j)r.. r .. rLer tIL ""'IJ'''I'I,U, Bu in. YIiPIDJJur. Ilk Ii d. ilflJil""''' 'III~'11 II· telnmel"nJ".,. '01:11\11, "."!'(llurlllr rlll"" L1m, IIiI' ,!lilil 8;ol.i'" <ill Dalt" .. IE I;Ihu Ia"ru 'l'd""C, lor r ."",m ,kllllLltilu rnA ... q !Ill •• IIJ1W. , • ......,,.k !til:' ... ". 1u.~"''Jf'' n~l' L~Io((,"'ijt. 11:.. 1.....10;. UU!J.f11I1ut qlo". DOll!! f,.rI!lU ..n ,lmdiil;m 1.1.., ~~ I.!!k.ldlf: ....ll'Q.t b,£lIw'1I ~I!.l(iLil" .e .. 1\1(1. (liu r .. III '1:111.. , (lii.I iiyanLI B' 1)&1.".. ;r1U.lJm~l I. &1,],,,1,;..0 lih.i,¥ot:Unl 1'0lrdll:ood.lk blltludulldll fl!!il:lDJ;rClt, A.r.a<IlLioJi ru,,1r 1'''.IP!l.1II;

ki

II.!-fl

la.l.nl"uzl:u:,

_••

"d

1I':rh:ofIld ....

",,1I .. ),

lill.wlu • "rl.lll~ Iu. .'n! 1"-~J~RWlI • IInl .. Iid.),(lJ' ... ~"IIi", •• Wpl" .. i iQlllt 1,'0011 I (}f1Dl btl
.tJ.:JM ....

-L:::JW-"

",reo ,,'mp

b,,,,lda

yn. .In."

NiR

I__ *
IRrmda
SUTiU

___,)'
1.1.1
t.Btr hdJb.

).IDureea, O'~. Mrlv)o'1ll DOllg)BI.I!I. Glarla O:r&nlLmll' \' Blill WilllMnM! R. E:.. 0. ItUdyo· :!'Umlcde 1!I~'Ilamli1lttmr. Htdy Lamarr, ,Ray MU· Land, Mtielio:ofild C!ire,l( va M.IIIlJEI Frocm&l1

*

Iicvrllel1

1:Iu Al:!:!~rlk:li.dtL ,;;eVUI; cllltlL U iii: fUmld:!:r. ,,'CIIIIWhb m k -cliD )'ll.dnl Barlimrll ~l 0&1:'1·
!JDD~uD de;!l'dLr.

IUidlyo-]arll:lIg

~litJm'

olm

I

I!.dJl klJ!,I'b-C!y f1lmjnllll yddl£l!m' liIur, MelEp.utc.~JI,11l< Imdl ettlSi
bu renliH

..Copper

Vil.i!Itllb

", A.Bb Ylldll" f.ilm Yin I:&nlrunllJ 1llgHll!

~nij

GlI~try aen ply.ec{L c1l&1l1 ITot> YlI f'IIJge a'ltriBklfl m~!J:guldilr. rfhnln bB.1l' klld~!l [lJlll.nd g.1 Lana litliITOnl oynf.l, makl,o,dlr.

*

John

ko:rrJl!!litWD

FIlfiQ.w

njIlibl'~'ll

'night II'~8.3~. (B~ g:ete ,lIut 8, ,M dn. !i.dh f~lm~I:Id.0 kendlilll.
i!llo
\1'8 gt1z;el Am~rlbl1 G~l"IIldJn!l Bnroks lta.~ )fade. .1\..nnl!. MagnanI i10 birl1k· tL" blr (11m !:~vlrnt('ktedh.

mu:mlltrlrl
blr

NiIl'e.1Cownnl. ..TO.

ti;

~!Wlrn.1" t~r YO

YollipInllhr-.

Sacha

:f1,ldlz.l

* ~!l"

['01 1l.1fII1:'mil:lhr.

hi :rn1!:!Ihul" 0118,11 gotl:!l!!! 1F'1"II!Dl1j~ ~'1ldaJ. DOon. DOoll !l.k li:i:r £19,,,. mood 'lE'elll!gm:11 Uill f".. J~Il.Ii:ii.§t,.r, Crlry GraM ~h: l!!t!I!I' Dl ':I, B lit' Noel HHiyt'!'Ib ad!! bll' fUmCl", orllLllml~liJ,!!'dil[". DiJ'II

rlnde

*'

;a.dilm~~.tep
k!WIodJg.

1;;IIdm

roll::·

mlllva£fELki)'ct,

Bh- 1!I1!;a.k:kuaalillda aloell 1J.1l}'llk rngiHz akUlrQ LeaHB Do-wllrd'ul otlu Ronilld HoWDrdi,
Ml~bll.lJl hUllJ' Cu r.ri~ Ilc IJ.i.rIlkte • My .B e»t· hl!r l'omdhllm. ad.LI fllmdl!! 'DylJ-IIml~tIr. Bio:atrle.e.

*

Dcni on Du ldli! Grny

campbell,

*

"~I'

VI!

K. O. Idm;llm &cl!lllol'yi!l:S\l Jolm ,,"e-v(!r .Noel Bilib ~ l!'IlmH r n.
mlimnliaD

HartDI :tn'l~

I!:IIU"c ~UlgJ

bill

n.

B:IlD.u!lfQ(I, 1;011 b~llZ~}'I!O Ro'M3ld'lll !I·s'k mda In:JctLterlll'illlI eo I!i'i'vilen IIrtlSJilC'rindl!ll boW e-

I e ..~

Ame;rikll.o a»:triiill JlIJIle Cowl ~Il'i'irme,ge b3.:r IIIi;P\1ljtlf, Bug-lln Im·k be-,

*

1ll11l1mlljjtar.

BUi'Uk

mm

~'::I"

J ~:UI KIi!Dt, 1>lfstg:H'ft bd'Cfrd ve R'IlDR ,AndBr!OD, madill t~vrilml!kte 01lm .0 dut, ben Un It 1I11L blr ifitmde
ll:8.makla.d1l'1Il.r,

*

!i6yl~nl'iu!kt(!dir. R.d·

Bauru'un
mllln:lrJ(lnll
mll'J

*

R!Jo' ha)l' 01·

'lh:bi:lc

hl~r£an, Vleld ~Ot>rl!!l H.s:rb adh 1'"0
I!.Ii1lRlc;!ll.k

o lifll!: l!I.kblr

fllmbl

vd·

Yuk tilmde "\'OB Todd, CregQty f\~ck. C':b.arles Lauligbton, Cbru' tes Coburn, ~thal 13:wrrymmi"e,

.... AJIrlld Ki,li:b;;:~'1ItI IdMI!i cP.Ii.l'nQine Q.!i.t:e- e.serl Ylllli 1!!!1 gilzrl fi1etlel'ind(']] bllt o]lIIral; lutdedilmeUediir. s.... blili

~tl-iGl

.Al46 Valli
81117L:rt~dt"l1b~;r ,er4I!!YCl g~f"lJI
R.~~t1TItlrlJ

m~.z:lm
Wili I;g:m~, • •

a-DCIlUIJ g!lul

oiJrlW

Mic1rd .. iii: Two Gu.ys 'Ui·
FrQm Ta

3lllTgQI\

11of'

~oylet!cJl r: Robert :SlOlllltl 'We LoR"ji ~ 'Gregory Rs.t!l:Ef Oymyamar Ol"!loQn WI!'Uu. Latimore,

.l'lc'll'"i

Vidal...

('l:ltfte'Ugi

" .n.. 0: L A. L. DwmMd \'e J,J kill BOf\l!tz

r

lletrer

Nancy
Frank

Gulld,

A.lnm

\'alantilll!

'F1I.I:n:trtll1,
Cor

. IIt.~Jl: D y~ Butler, O.lo'illy;;mlar; Deunis MO ..gull, MWluc~ JUIl!I!. C nOr!, Dorotblo' ~'I! f'~I1Il.'l' Ed'l'a:.rd!l Neo;'l; Rukh operl!t. Shioi)'D: Warner BrQ::I.

Ade G_.4 SMilt.. Kt'Q Enc:LlllmJ Rt'JI; Leo Me: Cue)' u_ T.ll~al>lar. Gary GOOp..!t" , "/Ln.ll Sherida.n, Ray Couto., Ed· mun!! Lowe, Joan LofTlog ,"' Cl1ntol\ Sundbl:rg S
Dal'}'O

*

l

~

N l'e MaJrg.ot Gr\lh:tme_ N1l1,lj; MIiI,,~ra: StUdy-alill: lIJuitl!f,! Arti!lt!!

------------------------

~ lldyolaruldll ~1!''l'i.LeD .CIlCgnh ",db blr drllroda oynll-mJ,' tu-, $lmdi~1I lrad r ytldilz In:i'.

larmda bulun iD )Iill-'t Cowl, ..OlJce ~orl! my Darline. fllUlLnde buyilk bir rei oII.ilPli!jl!I', J ame.!I I>JIISOIl. MG" , ..... ., •

gibL b\l~rilk 1l.!mlltl!arLIU" rol 111ml~l:Jir. Jean Gobln, k;",od-lfImll' lid ke roe l:'eji.a.ilr1Uk etmil} 1)lan Ma~ eel Caf'"IJ'e nil bi.rli:kte !I·enl b!:' I.il.m. cl;[Jha ,!:1l'Vlr.i:mekt~ir. ..Ll· mall KlZl. MIll'!r,. adll QIl dm'U· dill BllllllChE'tte I3nmQY, OIU'I!t" til!< VI!J g-en~ Ylldl E namZl'ti NicO~1! Cou"cl!\'ln iliI!' rallui vlircllr'. t!lllgill:z: >'Ild1Jl PatKue, Fr.'lnllll! film operatol5rU Andrf ThomB.1J il~ ~"l<\lJ,mL!Jtir. ... Me,dC'll1'ine carrol! l~luU' mm ,"8virm~g~ ===bll!jlaml!it1r, __ ricia
tillbe:'

Va Louis

lourd

0

*-

*

I

Batun Amerika , maiem i"inde
~.., ~ ~~..,.-. . .,;a: ... _~ .... ~ ............ _

NevI; Komcdi. Sh.idYIl, R. JL O. Radm Adl: A.c J nnoccnt Alf'lLr ~i!'nllJryo: Lou ElrE!IiL!lw \I'll

*

JO!il!

pll HoHman

nRiizgir gibi ge~ti,t romanlRID itchell'i'D mubarriri Margaret oiiimii.De milyonlarca insan agllyor
Inlldkn Ioal:l.u IIJ~ tnr I'OO1i111l II..'lJolp ~1Jru,.vm iblr f.~hl IlL ,111:11 II <Ii lJ~aIir C IbJ CIjOll. 1'111 ntn mlJl'IlI.~r.l"1 MIl. Miir,g,lroIlt Mlli~htll ~B~nl~1"dB oiomllbll blr kli"
l,lImd~ ,lJ,lmutll.ir. 1I.,al perll.lOli na1t.tallillin

Cift rnl~sle~, s,ah-b'i y~ld.zl~

a"'Ji: LJyoo Bil~!ln O}'lJlyanlar: Fred ~rllC: Mur· ,,-III}, MadlPleine Carroll, C'h:uJe~ P..ojl; !":s. Rita Jobn!1.OD, LouI.!I!:, A UbriUoIl. ~'e Nail :t..till'wbJ:'

.F!:Ll..t!.h
LiLrllllnll
J1

C,ibi Cg~ib lIIms II Idll-

IIIB~.r>l:[IJIt.ili!!ll UI11iIII 1)1, biDlIlo;:l l'lir~ ,.apf!lU~ !I. "":Ll1'I"'r~I~~ IUM ~fl)r !Il:r';'\lIIl'ln \1",'11'11 O~l!>nlli!l;! , ~fl'i>o~, bulun.tuiu l.elil:lU oCUlnl,I'lr. hlen akll mU'" I III10n •• 1 :l'lrli'HI. IOli'IIi!)'1l1'1 Gr~llll,l Hilill Inunm tllm !liminull lI.rlm:!. I)lmol!~,3n Gr"llwlU 1~"d'~1 In:s.a'lnn
I,D

y. N vi, .~

Clliiflo IClt1i1l Ito Y!llilan "IBI! KOIDllillI.

k.lm Illd~

wnw i)!rtll II. IlInr.

n~

bl.l"dgn k;!lh!o.ilio;olul IIovjnln l!.3irl'lllliJI
Mill:illlllrit

IAU",,", ILl ,I-

Stild}l»li:

Ad!:

Ulht.td ArUj;la, AllINI[1,_m!!llt fo.r
VI: I!:JI:

P"gll}'
::; I'Ulr}'O

G cl)rge $.2-

....1, v. hlr GMlotlrjldl,i l!fotlrd. hLi:rla I , lLorl3rlnl 10.1 r· mr,li, -I I -Utt.gll l'IriI!. II~ ",..,mll.:l nil. Jillrlo!MIa kilo dlIIIIl.lmI ". bJr _lln,!411 l';IIUjjjj iMI)lUI'Iil:a. IrU"

fill !i;i.f'D!'II1

fI.:! 1I1~'k rill I'Il~kfrlli ajlllffiIJllr,. d(lIl'1lenblll"l

l lelebei §ohrellerini muha/aza ede· meyeceklerini bilen bu ariisiler ilerisini diifunen kimselerdir
!(3.Z1Indlkllln

Mlu NII~ n, ~ltiL gMall
numildil Il'iblflrltDn

~Iirnlnl

mil,ilnl,ua,

,.1-

ljU)1'I

M.nuu,

p~ln

111m:!.:!UUIi!ill1 o!I~. !'I Ame.rllLllIi'! !i'illlml,\I.

I~

oS.

U~ mY1'l111' [: JI ~lInnl! enlin, ""\'ilL;lm HI;lIi:lt.fil ~'I! Edmou(]d
GW~I:IJ:I

'II.~ln.. IU rO~1.31'1Ii11. Mnn;g iJ~1

IEMr 1111l~

linmnl;'!il, ItIi!'!Jl 'I~t!lldil H"IlI~1 ..lllbDiilrdil:rlIIlrjli"il k~!~og imll builmm,.kl LlIILr,

Nen:

Fox

KOlll!d5. St~df05U; 2~th~.

Adl; Llll1n~.

*

CeDtury

loI'l"l!; For Tho: Sll'~(:.r

,.or: B~rt Kalmar ve tl'arf';" 1\1I11j-' ~cll.a.ryo; PhUoibc "':: Hcml' n! fU.IIri.J.Q S"ltUlr. R~J. [,l'"'~'!oJ Buli!: •• O}'nl~';;J.nlar: JlJ[le !fllJvo!!r. Ra)' .B!;1"r·r!,le (}o..don .

'~ e

fHiI: stud ..... II: Wilm ...r Broil, Afh: 'it'll :::ii.r rllllt'. !>tV laal.oy :::l oa.r) 0; Osr. r BJ"odnl!V l't!!JI. Gt'orgl! Sllerm!Ul (),lo·III).tl'iI r lJ naJd 0 CUl'ln"r, eb rl ~ Coburn "'I!! GJllriR D~ lie'\ll:

Ri:nkll

mlbnlt:"Uulilr, Ellut!ml!L ('hu. bU ,gIM llJ.:lilllcr II~ doluchoill'. HI,
zamllJJllli" J!t!llyonlal'
kllZ<!,nmllj

do. .::II 1l~1 1I!l all' .; h~m 1_· rm.tl V<l i:al1.lilrti:a.!'lar Hid [)11 g,,hm Dmlerci!i mel!tllba rIi~O!il kol!cdiLc ..me UklL'lC~. bH 1!l1!E,!t~k fir <l>'tlll 'yddu.l~ril n~ dlll1I11l.1Z'!' I:llln.l~,I'", I1.li:r '~Jfdt:11 ,;"1' vt:], ru-t!lthti.lvD. ba~kll b i r 1j.~ dB IDlIv~HiJ,k Ql.jlbJll:~ ~kL'iJ':.u I ,gilste r mt:k 1U.l.u:fll 11I1a,jlrl~J:'. Fa kat, me!!!:le dna Y KIIUI,.lLI l lkll!; ediU!f:Jo DUDUD bil' k"p. d&~1!1'lI zi)' d~ ,j.tLyl dil!Jlinml.' •• 1;,1:11 ILori !:ii.'ltUg1 J:6FUIUr. H"L~\ru nil hi.. bir IIm1se Hen ulden .maio d.~ltkldir. BI,IgLln Golduu 1,;'~"Jl.l'llrm blr 1.11"lilltlfl l/'!!1'1.1l. UnUhiLlu.p gilmlll!l

talilr. CharlOl"!l Boyer HoLlvuna leb.B5:!!Shgn, illi - ULnUlblI!ftar,
FrB.ll.k Slll~tm 118 Cf.l.thl.'rin.e H!I!pbl.lfll. pclititllil ile me;,gul iJ'" lu 1'111. r. Do!.!c-III:!I F.uir'b Lih Ju· nLI;I,r"IlI11 Oll, u:!ldir dlploDlAtLI~1

c,1lI11!jI;;orrnu§,

dl! ciinUo blI'lDd~ Bollvul'uD Illt bUyu.k JUidln 1'"1!jisOI"11 1111'. AI· 0
mlllly,pdl!l i!..kolltine S gllB ill! Leni 1leilclllllhtabl: Fnn:s 'ds GtmL.lline .Di!'lru: lunlmlarrLln dll b\l:lo'lik ~j i.9or !r'et31j~cl'~ni bht elmJ3 clE"~lIIil:r mldlr! :llltelJ me:tl:illr 1I"illllii;lrhlru.~D I:OgLl !,!!" ...dce artl Ulk rlpwl!j

!\.1m

billi",

b.:lId

Lubibeh, Otto It.:mloger, Wolf· gang L!ebenaino!!l", S~c\'en!l yo!!!
Raoul
II!!I' YIlktlyle

WIl.l!lb gibi btlyUk n:iisOl". ktorlll.k ,loiLpm...~I!L.Il' dll' Sir
L:J.urenroc

d.lr.
llIugulII

B ...n~!lrdall iii· dll dlger Yl~dbi\. lann 1(;<Joty. dll IlItAp :l/!I.U!lak \'e· l'l.I relllDl ¥8pmaldl. DCrtllU'-

1l1lJ.J(kmulILr.

"1il'r, Rooorl

Ol1·

Moot,omer!l'.

Or·

~D \\~l!ni!'9. Nllrcel P~gliern., ftJI;h.llr~ ""'D.[)l"f, ltlol:btlN Hllyun, RI!~'m!)l:Id RDU tll:::1 Il. \'L! Ci'lIl1 K('Uy hrm 1l1ti!ltJik: br:m iiI." fe.. jl.WdW!: >' piilll II Rlltkf!Jrl.u 1Ir; • 6lI1.da bul~1l!D1 ktlldlrl r. BII VIW:'<!t, biz;dill d~ b.ir.1l bOyl!! d<!"gll muilr! hLh!iin Er·

lut; nil,

rejl~o ..

oLrn3dllll.

f\'

'o'oel

'*"

IILc~ I1rtl!ll bugllo. pllnJj.iJ.H birr clururnlll,», bI.Ilil[l[Dakladtr. Bun. 1:1n1l v.il:.::jyetjne dijll'm~m~k jU)'''11 Y ILd.u:llllr, lI,condLl rm' t) I!"

r

!lId(lrdil, 'Fa Lttl Attr:tI'l!."I, Fe I'd! Ti!lI'hll', SlI.DIi A.:rll.Jlo~llI, Hadi th.ln !,Ie Milmtll2: ~m'l:r 10:11)1 tll[Q !I'~ji!li:lrh:rl.miz ell:! hl!J' t ml'IJII1'l AloIlt>r1 ... lI'den "'e!:llI~r m,d r
lW!_~.-~V~-!'fiiVrio¥ lIiI!"II!!ii"i'1

i;!. ~~II,
~ 'Ill'
n

I{om

IiatLIJJlsl. AUI. I::III~I! ,\Iilt;k

•t

yr..

u:

I mUzlkal, H1VI!!rMll IlJtl!"r-

,A 10 :Il1,lI.iJ.rC 1.".l1lmlJ.1I, P~!""oI: ~oCnIlf)'IlJ: C arlu I!I 'nelt

Es",.

-~ ..

!~ ,IId

IA· r '!i !.IUIlj{, mha) t Wold) l') m'lo Y .dll .P..l!.~ I 'lOt! l' . b n J to 'JIi rJJ. oJnama~ r.ul ~lnll.l_UII
tH!rJ

g

III Itt.ll 'j

,iJ UtJI .. "niUyolil.'l ....;0. I"ID Llr IIIltdtldt':L
~ijzd

.L,

l 1111 ... \'Irrnt:)'.,n

~!I.IJII

IIlr ..

IJlr

hll~1I

I~inc"!!

Ct[ ':. ...n cd~fl 1H.~ LlmrJr. WIIII-, 11m MoJdt!JI IJ", H.:;b"rl !lHtchlJr.o

d!i o~ ILIUIl.ltlll1:ll r,
dl'rd~

,... !iJlrn ;[utlilJ"rmil!l i!!1 b~yUII: II.JINII hjplcl"ldil'. ZIII I.tw. gllyl r I'h rill IIIYLlrmfl,il-' bli)'ll1rldr, D.Lh .. 1~lmL ,gOllilerFrJ'd I' 011 n ylre lu t.aru.I Lrllhil IllliId II J IlIIO .... iiI h!ll..llInru. .::. fill' Dt,}' 0 ",J rl 1', H IIru.kl hang! l r ",lui'll, t>LBllJl. h jloil.ll Inl:lb _ UIl "v\<c:!d"n In:llliln'J:!1:1t lmUn.IilZd1r.

1iL1:!lI. k cdjl1JJ]~j,;c bull. . mnktll.OIIIlf'Jur. Erkdtl 1·ln ~G;;tt r jWl.rIUCol hilVU "tmt!ktl:ltir· Ill!". KUUJrufll" IBIl [11m aml,1I -I, moo'»' mUt .. h&III1LlIll~1 1."i1J1 mc!!' Jelde:ri '·!i:IYQrlllf. L lUll fill ('. COl .i~ II ymtlllift dL~IDIili1. ~lIIIlrnl' bu 1D!l1I1J~IIf(hlj], Ilk hlllTll~'IlI~ mu \I ,ffllk [jlJll,,1 ,n lII"bll I:K! It; L~lIl;l· fill I t. Hu.rhl1I'U ~tiln ..~ I·k IllI H",H L3mtlri' Him ',millJgindoc It] U i.Ilr If'~rUbB 1!!(' .. lIrdlklc[l I! o I'll 'ill, [;,Imdmk bl.l I~lo'n "Ilil !l~I~l II',. Ii},"i 'I" :rl)'ct.. Blflg G ..olby JI" tau! HfOllrl.·d'ln dl' b. 111 1Jl I:I'ldi, "",,~k t, CrQ by, J 1 'I" jj lof .on. JII.lldllflJJ cI k lU \'1: bUll <ill )11IHlaf11l!; oldu. .\1 ~ )I ur ly bu jl'Ulj, r-di tlrlll gL' b..llj· h,ml~ l:mlumIYI;11". Mlekl'Y Rno· lillY II, ',pen('".. Tmlf'l1ll1 u1l lHe ~ . II}"I Lnklit l!otI<'(:"kIN'~ tf(iyl~lllm H~dlr. IlI!;ot:' ~,lIILm.ml:j; 111'll!ltJudl'n "II t rrtl:!lll'k !mhlb.1 oll,nlPlr (J;l'fI. I'md 1 11Il"1l1!11! 1" [<,101 11 .Ir, 'I Il:b~ L l.t!ftblllriz, FI?'!'i:idy l1'Io,(hrn oll(l· J!lkln~n It tICl I>uylhr Do';sLt'k.,r. lanndolndl[, bll.Lur"'1I (J'llAr' Din Sllz.el bll' :11'".1 V INI!". U· kID, k(,lldJIIIIlO IlImlcnn Ii Irltl :rJCIll"'1I. hnJoil'h ""rm~dlkli!rl 1<;!Il, bu CDyh.,rinl IhID I elm.,,· li. ij!mdl 0 d",",ll:n JlJIJ'l;Ir. B )l"1Il! poerdtlyil tpr,k f"tU~ wl!,jlrcl~ ',11.1'1 LI!i!llIl.l,1!. YlII.plloCIlil. ~ d Ii, JL,1I1~ n gUilll'l ~k fDm nolan ~ 1l1.lJmk"

.. ikkm:h,

Lili Pal UII-"l"
inti hal' t-tli
I!o... ~ 1 .... ri;l""'1II IiQn., GIll.', i[oII!U \loll IlililUi Yllill!Il!Ulni!. [I

"1.1

LIII t'illmar Irll~hlml.l.udll

1.1"

li"'~i I~n'" h"liI',dlnll 1~1'I1 'IIil,mlfLlr. ."!;(i!j'"mUUI ultldll.lI IIJ,~ 1l'Lr~ flml.;!II.IIIUi'1ii ll IolDndl"lnll ....w!lI .... i i:l11'.lIii ~III! IIU!l1 'I<;]'dm ~ jliillji 1111' IlIrilllniJ - 'll'lif.l1f1!1'
ffi61.1'1l

II\Ilo ggA"i"1Ii.b
£OJ,m !,.Ij.

Cilil iJh,1I nl.u~, 1110
loll 1'1"1 111'1

Rn

II, ....

,n:u

hll'iillll.l n IJin,iI 11111111 'I~JlI" Ilnli gt~ II LIII, bnl! Lllndr;l iii Ud.o-11HI'i II , •• 1l111 IdlmlDI" liD Io.Q{lIiII!ii'lJ lllJ'll~J1I!t"

loW".,." in O!.:ill:l lJl IiDftlU b.· IInii1 .. m.lOl~ Ii rLloI:oil'l", l:ilInltn og~l· ",in O'ldlJli(ili hl'l..... IIAln!ln I IIgr,1
8.1!II~'1 11::r"I~nm~libIJJlr. G~n :iiI! jnlll\~r r!JUII C ~I .. Il..nillsln i'lit i)1[.itl!Unll IFIll! MH· rlllm'lIn ~ill:i Il olciy 1:11101 I","! .. ilrliuCl,nllr Lilli II" 'Im~rj !li!Irl Iii!:'!.!" uillii lllJil!l!

on III rill~ RO"

Rilou n' I" IlDdll' nil (I(.n ~I, Allin) II!!II fll~

If I lar.

"'r

U.!UI! 1i:IIIIlit

Ih

• II c me

~ulLlU ... VineOl!ID prJ '" onLlk"

RlU

">I

Soli ,g.. l"n 10,. babe,!! 1:011 .... , . JQ.lll II,;foJ. .... HmJ [L']~kl~' ",1'11 '1>"-

!.;lms.'11 Nil .., Ullnl r, ~ i1~ II bu 1i:J.!I'"d" L,,~.aJcgl[] ,1.11Uu 1I1~.·Llkll! nmJ IlUlU10 ~,jL'bHrm!j.I!lNII', Jl!.d;, CGJlW ~', lobI! C~um'i\ld

l>l,dd·ll),

l-'j'!l'd",r,

h'iU,r

,1:'·oUCll'~.

l~
".

",Und 1I),ru.mll' "II blillllll mUngkli.lIlarln 1.1;",lrl[l' "I 11I:n
!j:rm'll~~!.h

... "" ......

... _. W,.*,,"'.,...,..,,"'_'

,

Ede6i teikikler

-~

,Ahmet Hamdi Tan In r'a 01 a re "Huz
---v .o!.itn ~--_

K,Z Or'ta Oku/
n 1st. Ve,rem SBIJa,l.e,.negl:
Jl lil 'I!.

..
ANKARA B,lO 1Ii,~ SUO &J,M 1C1.0rJ RADYOSU
PRCGfUI.Jd:]!

"

,M,ezunlaTIR,a ~~
It!!<Yll rr~ ImbuJlm ~.l.D.nmlll' .._ Ill'll l!I~rl }'IIJ lllm IlkuL& IIUlhLl'Jt &1ettQ tllNincl 1I.I'Il& • Ok".iJ IllllUilJIL 6jtrl1lcl

Be m!Ji,e Ohu/a Miidlirlti(jiindell'
l'!tu, a-I;('!l 01"1& U!nd rnUIoI.D11 oOlup dB. luL,.duu y,lIiplum~ 1I"'Y . tlnJtllr lllLLlJl. malmnlolt .. lmlllC I UymlC'itn .VerCfllo Bali". 8!lm!j1ri! Okulu MUdUrl~gu - li:renJt:1)y snru.tor)'llEll [J 1I1!61l"t1ul. ad:r~IIn~ b1Z.Zal ...~)' .. :1'l1li:) llii mlk=&u.l.llw-l, - l2m -

blr (pI) GllnUI] PfOI"nml Dinl",yJoIll ~k.Jl!r1
1l!r1~ Tt"rn.U MUz:I~; AI Ildlrl,;

PlIoUr ~ 4/D/tl't9 M. 8. 1l)'ll.n; halloe;rltr ve hi Vii< rnporg lIt.llztk: ClJIUJ b&l1i P'i'1:11-

rill!.)
l1li.... (:lI1!:1'o

MI.l.dJ.I: '.YlI!ml1~rl.r 1"1I..k """ BI'Il! mU:<l~1
(;I

rra pot,[lUrllel', YW"t1:.i!,n •• !.aIer

u..oo

I~,l~ lJ,lli'i 13,30 U.4,~ It,OO

n,.!iii!
JIIIII.
L"

v ,ko.llgr. I Ju uaeu illd.l!i.. IIlUmIl adJ"'.J UzJlI: KDn~.k uaJ'k.l!i.r M., ,S yll.l"1 ~'I h&bI!rlU •• Mlli:LI<: PJUmw,cl' (Pl~ Oil!! 8&zci.uL MilL11t:· lilw.dU .. " (PH HB'I'a rap"I'U. ak,run ~FOgII'IlmI 'II" kll,plUll' A .. , ... VI:' progrllJll
M.1l::!1!!:; &IGIJI fl r"r:;St.r~1Jl.. 'Ila.n p~1l!' (pI,

r !!il_

,,10: ItiUy~rl

h;:ln

:m ~n 1m.

jt;. tr3 m/ltL (;vlllllli

l.ouyunLiIi. vu LIOj'~

~1ld.l'l.nIIIlU!1I1I"1tlclll

ru.1z

Iht

ll'Ylu)l, elmu

3ti50 IlNre

m/m (lUi..

18,0j] 1;1,11.-'

]9.00 bomluJ a.o.tl~' ~.I'nmlUU d!qllnUJm~kicdlr, • l",t~W;::rln hI~ blr LordliJdtl WIUtinJlm ~lmemdl: UI~t mlli:w, n.. HI 1[5 19).0 !lOt ... e ..i~ l,•• 1 m ~\"'Id .t.loJ ~ tu Unl Il!.tlr..... ~.sIOl!,,~ l~kllntnnl kapatl zan: I~htd.. ]0 E)"lhl Ilr~f) ~umnrlHl gUnlli (uat. 1.3~ luu1&r To",. 1l11.l1l'd ',Iq CerCI; ~ub I tltlllJ'mf,>Utlll lta[lcrm!:h:rt rig, v IJb 111\1. ~
J'l':lr.

MIkIk: e.a.rkllILr II, S, ay: I"j \1;0 Ubf:rlu C~I,IN IrLIgl.lll :Mib:lll:: bu:e I Nlhav.rnt g~icId. JfilZ ,; ~kl.l.&r :Milidk; HB.1k t .rkDlm
~~: En.rer KIPII'Itn.B.ri1IlJ1. fllLSll) Par.ar

U:ZIl~.8J
'l"1lJ'ILLII ....

.*
*

IlIlJiIo;;JJ,[m:I.1Io

"1l1!~'l:Ills

~100.1

II, ..JJIC bLI" tr."I]:l11l

b'J

k~J.kIt!.

J"fI laurllill.

1!'!I[!}u]Jr.!jjqb;,

k:e1YlAlli 10101"[1. PI}·anll4ii. ~Iloll .. 1111 FUM 1"llzJtllLY ]] 00 do! 1I!lllllibl1l~lIn :t.IlU'lI'k~Il'l! hmJroc· ,gLd;::l:"clc \'II! aI run :lrml,ri!llll :kis. ~:1.~g, JIUlrIoa:: ~I}'MO MloLB.n r pU 1~1Lk 10 ~yHl! 1.1<1,;1 !:'JIll..IrtJcl:l gl;!.gU IIYt, 18/QOI d.c kmlrdm wtlll.nIIl! .21,00 JrHl:l:i.lI:: llI.c-nJ IT,IcJl;l@r r ~'IlHo pnl'.ru; !l'Llnl,i JlltllJllbula. gelecrSlrtL",. Gem! hmlnlll: IY!hhtl [ki gQn 1&r- 2:2,00 Spor IIi1ItI t OiWUo Qllborll
:p·.nu hlr l<!1oi1rl.1J:l. l' Eyllil UII< ~r~ba .
I

I~ <!dlnlz.

I .sIr . 1o"1IJI11!taill'll!l.l

flntll!

'Ilfh:H

VtflillUk

~II!

,gld.m

YollltU1&r

klUllrl.l'll~1I. kl!.LlLlllletll!lUI!:T.

I<;:J I 1l<:!!ntlllllam.;;:'11 I

rnlli"I![OMt

l'tllIml'~i

.k...

lZSOl

GIlI1l', meyr:la.m fp!!bllvlIIII bikl,r.tErlI 22,23 l(ilzik: Dim! mn.l.I~ 2!J,QO P.ragnm Vc kllJli'U'lL UiTANBUL RADYOSU Ii'ROCR.A1n Pa.r;ar - 4/9/9-19 1l,51 Poc.!'trlDm lio;thp VI: prilgnm
{J\mW'1i VI! l!atAlll:llll j

n,Ui

rI)

..

~'Pn

eIFrl!:!MRA'lt.A.R blrJt<;~~I[]di!' I'iEIl l"llZA.ft IIImt H tOil Ill.au .. ktJj~ll<r blr Itjll r[l"J I okllo,llll,lc\!_ m".IZ CAN ltJ'QJ!lI"1o ~u.rlUfll., 1c"m.a1'1 NOB.'I.R TEl< 'I{A. Y I(J.D.6L!.IJIiMlit'lla~ll!I.rllbdfl.l] ttIUt.:!fI!kJ.Ilj k'l.
• 11~ Jotl vm~tU I~II
&!I r1ILlI.I,IItTI

~oJtl!.i.

SAZ

B.!l-ll~rlrr :13,20' MIUlk; HUTlI B!lrj!ti( VI AIlIMI Rolh OflU:strlL!U. 1:!. 15 M~: fjilliflD w tUrkilH:;r 14,00 Sa ~rh:r1_ Call1rllla.r B~ lJLI.o.y, 1=etLin CUrti.", kn~
l.3,00

11.,20

l-Mll.l:lur pi!.§.rm :g - ToIIik.lm ,1I:c;m. I JalJur au .tm~h IHi kolBrkil MUW!: RaJk tU.rkillo!"l"i, Okrl l'1Ll'L .\.%1.1'" 'r ib;l!!D. 1:,1Pm A"

3eJ:1"~.

III Ozbc'1l1l l-Y~" kllllJl

2 -KlrJii.",I;",I .. :l - T1.I.rnll1ar "-Emn.tltan bll' ~Lrr; ..

r.

U.bl'lUo'A

t,.'A ... Li\Jr~
LOUI CUn()M ~ AbdnLLQIh 1'1l.,;C!

t!o!tfl]' -

riJ -

Iinasebetlle
Yazan "~' Prof.

festir Cem:il B iI seil
AluJulbuk Kema,1 yanik

I

H.ID 16,611 i!l.OO

lilr:;t~ lilt OY"JlI ll!IVrII.!Il }.[Ilza'l; !JoInJ m:JJ!Ig1 I pI, PQ!rta1l.Lll a.'i:'LlIl ",.~ fJrqg'tan l.1 Ltl If: D:J.n:!l lII{Lf;igI l pI!
M!k;t)c: J,,~dWJg VILlI Be~t. Hl.bu1er

150 -

lIlBran.!lJ

ouk

ocilk

19,20

U.S~

"0;00

!loven SIlrnLt "F.. fIill\on op. 81 c.APPIIIIII!o' r:; !an Ecl\'ln F1sd1l!!1" (plya.n.l.tB I KO[ll!§mIl: !;lv&II kgn~~!l.
mlln&:!icbl:tlyle

1I"rot,

Ccm!t.l.

Tekln' .20.115 MilzlJI;:
FMOJI:

:C!nU

SIn.aI:I;II''IlIrI.J:r

~iDO
;'1.111

20m M

NJ1%!i1!: Sole

MlWJI:: Cad Krr

SlIore ,... . f!,..mlar fllll'l<,U:;

ny MQ~!d1a walInda" GIl&.. rI IiIflt;tllJ n tplJ t.1U..L\II:~ Full. It'e: l'l!.V - 'f"lll' ah:.r:'''' • il.an;1 l'UlI!IlIrn[!,I! _Mey:tml'l~ )l:Jymll • m.l bill • Nt!lou ",ell:

" ,.~

To-

Um _ • !:itnun g'lbl - C&nfo\ II 110 Mil%Ul: 511l!'Jnl~ ".. tIlrW
. I

su: I'Cmtto!

I.

~ il; !tll2:lk: Kalm;!! mllzi
22' SO

J,,"

".

(pI)

-

{p-a

-.

1>~il1:fU:: Sam;:m, TriNlJi I pH
.1..tih1k:

HUID~

H1llbe.r1"r

DMl!i

m1lli1tl
pnn.kIJ

I pU)

][!.p&ru~ ... "

]!:t;n)!il"~

,
II
~;'

,

BUb".

.,.

esaS1D~a.ticari~~~'Ule~D tesbi ti : 'urumlar vel'gisl'ine tab. olaD d.,gel" hukmi ,alunyetler
~
rilllir.

....

HiJ btirl 11" II 3S "ci m",ld" jl" hlUllal'dlu, )'.1".", m1t.t.'I'1i .:letclIl.T lI.. t. IJI..... LllrID. P)'llIl!.t, .j~ 0ruld""'tI, 'llil \'I!o .ir"liIi~ Il.lum..n111.0,t , kum '\6c ffj.kll illirhllll! t i,ll!rrn. l' n r"",h,.;:!t dlund", ~"' .. J.1ii "U'.Ih l" tllJ!lIl111 lr.koI., "!.Lmlr: r:loliunlr.. Bij~ liII ~" I.. r..cld.,~ "1) U J:l~1 macad rle:Jl:j lie, nLLL.!L11i -.iitWll!cl'i: 011.... LlUIIrl , ... ';~l;.. i ,,81 IU ,i '-011.I< Ia:i Karld,1!" lJ III k IloUJJ.LlJlun II m:u I.·.co ~k mu~lwl gllln iii!' It.lllllr;lI.. "rndd ; ."'1);1 do- Lr;r.u ,,1.\ 'Il 1.... - !II(':!'u u.a d.rlr. <lU[J ",.1110 J",uk ..... 1." .. 1m.... m.. .KulldllJI ~I."~ ",rbJ.r.IIIIL ol!j kQ•• ._, II. rJ)t'I' \ \' "2. l.... rumlulll,;uuU m.J>tln ,'rk t IlnllklarUlilIln "o:m n-j".ld nn I. d.m Ii. Ituntrl", )':J.lru;c. 11- dLL.. tcrrkl"JJD tlrlt;_lO~ kttz.orll"II:I(J n ~"r, I "lIlIlI11"') )".r .. lmllll!lt .. laD llJlI~ C!lduk! JI kllZ;itht.'UIo t't.ri .. ;J.I'i·l, "u~Lrn hdllil' rn jJ~t'lI IJ, - d".jilm'I' mfi'uILluJ_ ... n"t btJL.." 'r'liIi 1o."l1u"L:rr'~I'l J!,hJum .,Idilio 1n<!.,1l 1<DI~ltif tir.oJuctw..ai·[ diller lou t~b'rlol J.;on,,- kd crd.l<!n il.., ....Lllm!. n ILdI Ii .... ""lJ J'u!.tnrn~' 11 ""u.!Jlm., l>a",l< w .... dll ,'rkHI"rd" l.""m,.,.~it. ~cr'J.JH~ ".III. dir. (1'IlI'Iru. ll,.. . r"'h"; cl.lo' 1"'.'1] a'.lo{!, r..u.li.l'<,tli'r'lli i~ltru.~"n . I», \ ·1]11 ","'110 h"., J.1I1"nlUu.lU.ri.ulr, ~.]JLLJ:" ,"·trui~ .. lulI.IJllfi IUlI)ll'" ._ .M.dtl"'~·1 hlilii ~ ~J",nllk !.I lin I! - I" drj:Li, !lul ..... "u"!!lC"leJ.r.l"r. iL..r:1ir, .{'ll", u'~'l\lh If,,,lIr .. ,. it~ir, •.~; j BII, li !'ncmc TI1.Ir;~"~'Jli .lr.1ll~,,,. " .. null UIIlin "c'l .nuld, ,null lird·,! !.tu Frr~a..rirk .. t fpB.i.I}"<!II.. r."tifll, ,-I,I.m, dl~ r ~""I"~ v.1i"" ... 1 li- ,irkne ... t" ....hi" l ">cia: 1J:i",*'lllj)'~lI ~.,n<!t ,rrn(Jt'rJ \'. brr Ioao.:r.. ~ oj- b';lr.rn arllkl ... , ;1(1 !r;lIir.,l..... Y' ImI '1"'1> i;uhlll III> II!, II rod 1lI .,t.tq. • 1,- bill tmit 1O..r~·k .iJiJ.,r.:lJr. Haki -I I IJ kuaD~1 rIC a:I ilL' ulad"" J'lIk· 10.:<1 I,ll 0111 , "r_11I: bu I>r.:tl u-i DOLI I .• r., r.Ioli,j,1l .... }"It}'c1"lllr.~. ""I ,.. 1'.f[JIJtJ""; .u:cJjrl IL.. 1l1lof' D 'II"", .. ~ Lid .,.u.dd"llllr ~ hltrn~n;ll kim olll.r .. 11 It:.. k.ul "tD.O~ IIllkjjJJ JlI.dN.. t ..~ U<;' Ildrmlllll y"klllr, t;llrI~~",d.·n do~lu. J..i'.'on!J \I....; h r::.tJlwh. .di I!itu,.....rlit lirllt:l l,Ur,; rWd.·ddrJ'Ioi.''''1] 1"'~IIrIIO;> n~"Hl Jrrr:l~ki !wmundlteJ J~rjklrrlll iI~i J" I.Jm li9,ijlrJ ..il:1I1l1J " •• .r"~"III"~IIJI, H'l~u-j iR, AIl(JI1,;[;I, tillr:"Hnl" tLlr .. ~II· iU.rr.lum oI)l"LI~1I lI:!Of'" " .lin' mu"r- .,n·m dilmmlllll!. b"llk·iLl .. bdir. 11 ,,1n ij.... ,.ul.rn1l ,,,d,,l .oJ,·n 11 1 IUl!dd'l]i" .... n rJIi .... ",d,. bin:LI~" .n "n.!rJ(,lJilto \' ll<i hIJrI1&L kll~1J1! u itl"Lml' 1U'~ 1'1 " .. 1.rJma.o b .. I.Itt;u].,,, , I '\u.ci<:n il .. 1.}Ij ,'" .. If..... 19dilm~ l~,ltr, l'rJed 1r""IJIlUIi!l;, .'toc kJ n!>d .. , 1,,~I", I'JlTIII... d""llU. r n~.. liijj.. ~o'jii;tr,'" ... ,~, Echr "'r" lluw ",", ~.,kd .lul, ....1 i~I"I".rJ" ,( hal l{il1nin talbi.llrld <In mllliu. mllh Ilk mu Il,·' ..ok[J I.llf "I" c..J ,LI"fIEi JI.Hllini .. u birr d., t.u ,nl>i, .. tll"i lu. ••• JmdtIJll n I ....... wi k... I'~"r>r;iI.kI" llii" hll ("air: "ill.ln'J. tLL.'" 1-'sa hull. ..,i Bu (Jl.... '''n If do I'.,,, .jhl'..r L,r It; • 9 1,'~llJrtJl J.,II"r lulnL,Ir" ....... d .. l' n .. I lia 1m Itl.,rl ),L" .... hrlll "'UD'" len ..., .. m I.d"d'F.t;Jdl. 1~1" q !.Ill1a.

- 13 ~ ub rr,JII, gw-uld .. ,;:1,1 II1i~J" .lb uri lliI.. dtle, I,." l"rlli ~i('ari ,"' ... ,,,1 (a,,11>'1I.~~1J, dntJIJl 1f.=..\I~r t:.lml \ •• IUnu .. III "r3rll.1rn., n",dcLi J~' Idlr,clerull h,maJt.I •• L"':I1.,~ 11;''''111111111.11.1 h". ..j dud.;!:. m!lii.mdiih Ian.:!'" i 10;""1< "luII.1r;1 lk~ifil IOtmL'm'~ \L ~...r r. '·(!'lli'lll"... I t'lr! tllla"'~1 t,· C fJ '" Im"J 111I11'".ftlcr u",u.lldu.m

---.-

K.

, II
~

LtaribuL Erkel: OI'UI l'erzHik Okuln
Y!:ol i';ipnel k y..unll bl!.;ll-=!~hr, SiJi6t~ I!.t(!]yd '~inu.l 1... EyIllparlJ1

11lld!:nltIDIII"l!.D erk~il 'I'll luLdm ~tIlRtlr:r1
J::;r, 1>UIIGlIJlLt: H.!:r

N' ..... .,I.

Ii. d ft"!'

ru ;r",de II

d!ilill d4lij:lltu.h..,..·b~ kqrma. LJ.I... .
[Dlmlll, BlIll. 1:1

gUn Hat

9 Illrm J8 ~III. kadl!.ni,r,

k!lbul ~dj](!c~ (1271'7)
SOLD'AN' .SiIICA I. I. _ h)'LIO:! ..i.m.I!k. ~11nrI.

",.mll1u ,IilDIfiru.tr. .J1fml~Ur. I NI.l1luI k,.mll!l IllIII m.ir.tm

To!'Ecl"..n:

tJ4.n

:2

--='

ml;!-

10 1;.... l .. k,l;'11 ..... kllrwll)'. IT.! b"r ~utlD"', tlliI'o_l" bir l.. sJm, "01;1 oJ b.I!r t. .... ,& !.t,r YIIJI iJ .. ir.,."p n.rme im.
J.r.irl1lJu.~n 1.~III'IIJ .. l,r. H.lnkillL 10, lie.... It:,n 1" III h"UiL" k· 1>. ~ ...lil .. L.r1....... 'rill 1l11.1l':U;iI."Lum L atLhnllInll.' i';'11 ~~l'\Iiy r" l''' .. l',j,j H)'r> .... 'I[';r[ ;J"lro.'\-u1*" b..d; C!lrr; iiLint.k _lmi't btr .... i" lu m Vl"'ll l fUI1I,,- t,.ri.l:ij bilu.LIl I f"rr'lllil(J 1l~[rrL n lo~ltl.rJ .... ,... IuLI...r., '~llIim u, mlJlta("'.1l ill> lJllIl."lI ..r o;tlmlll1 i<c.. o.. r. d ],'~i<o.', d,,~i1 ~.Inr" h;~iJl1 lI1~il:Il ... 1< tlmitill, h .. t.ir ~'IIk .IUIJ:'Ij '1.<'... ' 1,·Il:I!o~Ii.'l"jrr.jl] oim.l]mi kulLUT ."\"~""' fwJyl" bjr rJIli"cU~IIJ1otll. 'I'Io~'LI:11Imilu.i~ d,,~il"]ir. III l1J;;Cl t:Ylli'lda '1J!:'iI.1\1 I!IIIUr'!!t,llI 1•• bHI, MlIIlrl. _ ::li' 91lnfll .1.1,iiill II'DN 1I 'fl kii.1Jima, IIl}DbbU,I.iIIl ,II 1!:1I111 tI'_i'lffi, hRll,1l1 dll:n~! IO!!Uodli 111410d.1l1 11I1,tmler! If: lind' I'll m~lHi. r.Jik.br. au ill!lIIem I lilod. 1,IJji Vel,. I Ill'llpJuce I ,IFrl'lmQ !!ll! O1l1nan d. I ,ju lIu fliJilo.tl1'!r !lullrllli'. 12_ Iitielmooan II Ihiclrln 1_ SIl, lib1I.. UI'III! (jlun~r. il'jC;llr\l klUiln~11iI !:II! I1.Inti. 11II11:i!1. lIeUm.11 IIr-J1IlolrILI;ll, ii'tIsl 111111 lIB.rlonl!DlJ1l IltI:Bl'lofIIH!Lri'i\6jrf,g, .. It IlIH.nmII ~IID ilL! 1oI;IIIlIH'I1I1'I ifl! ,m: Imll mlldl .u UII ..rl I'1IlI!.OI'llIrln., ul'ulu.r. Ilrslll.llrl ~,r,!la.n, mlhi:lllllll. mill!' kUI (01)1""-'11 r blln~oltfa il.:II,1I1 ~ulblnIIu,ltUI I 'C!ilfdl liunlar,11I II".!Illl 'II nd kilnr'!~I.IIn Inlllrilir.

I,_E_R_K......... E K....._.,

3':~pl'lU1.!!LO>.

_

Zn.m

b<!3t ~

!;1.I'l5kI:rl.IIJ.

YIlf'IJOJ'II 1:i1l:' mektep, <It T.,r&in ~I't Qrl .....

IHr M.:r!l.n olrun~!i

:s~~_

,.'''ria

Lll.,nJ- "...

Istanlbuil Slhhi kurumlar artuma ve Ie S ltme Kom.syo,nundan

li,,,.'

1,-

tt'"

~'liYJlml' hnk:r .S1£" 1!.~Il .. ~ _ 1dlk~k dllClui;lll. )'3.:w:I .1110 bIJ1U1i .... , tI:wm IllJ"U" [; ~ .[11a.n, :str k:.unl.:l"· oJ;Jy'~DU,. 7 - .I\1IJ,.'1. .a.n.IllYJ'i'. iii - Kbtl.1l11ll, U1lJ'.. i,kn.. til. I.l!l!! bll.bI!.r lKlI!JJ)'ot!D. lI'IJK"'R!Il~" A:50A~IVAI 1 - OImU, 1I!.krub4,:;! ~II YU'liJ." BlI: illIl"fio _ .. k1IDrJ~~. :3 Ter.ll",J!l!!.D (lkunlJ.r g6z.c:tle!i en m:IJ IInBLIlD gillr, AltLrt.. '" f' ,'IUt klio btonbul Jlo'kakln:nl!.a. iazllllll!. .. E'1II!1J blr Met, ~ li!hr l'lota, C..hra.
fillRll.

tu..

rut.
sa.

WIt

ll!~l'Il!;rlnn.

110 -

H..i.ta.rC~I" ",LIlL'. S -

I!I.~.

7-

cunlli.l:. Tr!'1"!I1n"~" ckunUI'

bIt" 1'l1l.rlin

olmJ\u~u

l!rtan'blilun ji'Lyllyo ),Olrl" liir.r hillo"fin ~JJl"'Ju. II - Egki DLr T\l,N!i ka.hJ~ !LIlL, Tll!mlllk. . lDli!.n"'D 1)y.IMl.O"I1II;a,11I 1'1:;IUlgjlJ1lJ~
11'"1011 ,J

w

,nrl'

II,

"II

1,1~.

"''''!It

T

.IN"

~1",j,J"lIjll

"h"lDml~'(ltllll Irar;","

I.

~£~AD fEYU YUZONCij
Sil111dJII flill;lfl l' litlll' ,UI

ri.,-"U

'WIg

J.J.~.r

,:rn

buuuLl 'IIr'

nllJ.

.'jIll.I.JI 1,;:'1;....." I:~'. DunLl . ul"'o,:J,It;I~HIu. I •• '

b.

'-

0"

I' L,

{;Ilk

,,"1<'.

III

uuJurl" ULJI r"

lil,um.l '"k lo."limG "<1 r,kr.l.l'J. U;"mu], "Y" I>,.fh ol'lTm"" 'Ilre\il", IlIIo~rL '~Il.... 1lI1". 1!1II1. ,·d •• , ,pm, " Il,cr .. IIII" • '11 i !JIll' • I_ III"I~: bl:lt.rr.OIl tlnln,l!. ti.ll.llll-

.. lIENI

IglllldJ ~ AElilioHIt fl'IlrfwllJPn.:antll nu.lb<iU1

~.u

"'!ill' ,

e il ayar, Inonii'ye cevap

verdi

uYek BB~la sad Hezir da'vi ~n
rup

NuhuD
liiJrliit
,(Kill

gl'm

1..1"

bIllIUlIIUJlU)'OI'
I;J•• II I IB~I!lI)

.cia Ararat

zivvuiyle

IU'B..IIllldJli IftilJ'48.D, il.a,gtD en Bl!k y~1&hIl.. t;lkm1lf;U', mJgiIlll!I'lCi !.Iiyya:l'ICcilUin

bo~ .. yll k-

IIImi o;:lIWlDI bu ,r:Dl!"I'kld.iI ~rdl.l.Ili· lennI dd'aUa it..~ IIt1al1 o.!mAllUlna njm!!..ii.. ~ S,8ULI melirl u-tlfah Dll l'a,Ia<l.!!! d ":;'1 r leY 1JgJoD8mDall,tu. ~!1 ylI bll. e!!!;i klt}' III

leI", ~n

III;

,

~da.

_ JI(

lann Himl!dnJi lID ieUip, l!Em.l !}I!klinde blr IILl!ydatla '!;llr.bg.m babe unnJ,IDI1i. !BuDUD 1I1bbatJ. Y1Lnll 0( paar r;IlftUI

IIlllqII ,,;dUr.

Th.vkl~ bu ambabir, rll!rJ'llDlu'\i:. It.&IL IMIIJl.I:ill(yJ. l:J.Jt&p dJ~lItllil'l'dJ.r. BUb...... ~u.k bid 1*
:rJ'!I~..lI d:JII~edir'~

A'rk>l!OlogJan. :rd'abl

~!1

30

nUll.

Arkada.ljl~r: Milib.:mJ.dlyen parlimlz VI! lrriioll LIlIkll bl.llo'lt.Iok vlI.l:.smdllJiI k Llth"II!,CI ndl'll babsoluJlIIUl.glI, ,-& bunun !'<l.· biynll ylLJlllmaga bal]l~fldl, ~ .... 'lirl;;i. oyh)'C)'iru fli, rni.u;1akiL "J" t..wda!J1:J.nn li<l.j'19,nl m1Htmildi yen y!lI:~l!ltm~ge I:ahllm k 0, E'erH m"'i'l!udllLlIU all: go,tI.:rmfil Inak511dlyillO old1.lg1ln!l ~phe }l0lltill". MilstI'L'kil til d:ll}larll. ~ru V~l i.. <lclliLdl! killll!lillmEl~1 kl!D bu I;!LC' rr~,!! t~bY'eilliDdl:lI D.1I.§Ka I.Uf miilla uilode ttmn. ~~nku mill!<t,lkiL ~'ataiHl;:l!il!Jl['1IJ bllyii k d!:lietiydLIl;n acjunle r de p:!l"timizll! ~e, aber hlln:k",t ~d!!:r~ld"l cDi r;c.K 1); bJiyor \'1: onhHl blzdl!n 'Yl"I Ilarck .... !I1::"kttml!k te llilt )Drlll~ Halbulli JiliIuS\3.kil ...atandB~.:)r bllmerler ifii ki il.;tidlmn onll1nl'l m~v!l:udi)'ctim:ltn I'I.llbl!rlillr OIU~'J OI:t!10k:r... Pait:ill,lI ml!'>'cu~ ol:m!l; t I~ baelar, DcmOIt:I'Il'l ParlL ~ " 111'1 f'mEIlJ:;iI: mucadeleler] '!lIlmu 1>11 Id1, ikhtW'I'1lJ ml.L!ila.k.~1 \'11l;andll,laron mi!:",.clldil'd~n; b~r dd il;i 11 liI:lll rn gd.lle;:eg; IU 1,ruID.'VIi,l' dmi!'K mumkLin IrQurdu 7 lI1i.i!l'..l· kil li IlI..IIIld'l.§la.nn bu bll.~" kati Lo' lJuL:\cJ.khnnl sanmnk iz'illlt "C akl] stlLmi 1fI~Io;Br ~trndo: dl;ID' I; olur. Ihllr;t liU;:LlIrJj ,Ia ikt ida,r" r il' 1'i1=M1l g(l.ii.i.l'uIIP'1J1: i:!I'it:miyo;u.::' lBugiiCJ.k1J. IsllrapLs.n II\l!:IR ,,~ gcrililde .. imi'Zil:l ~'beplerl11l tl!~k.1 C!d{:ll, lin ilL VI! ona b(lgll ilrti.sadi I!Iabll.1r<;llliki blltilil billa, ili1:rJnl VI;' iSl'&!L 'bir tar.!i.a. bLt'ftk:ll(I:H''WP, h.ht p;lfiml;.zln Dlem.J~k,ettli! m~'Ltt iradl:';3i.i1li M..klm K.ilmll!oi; mi.J.ca.dd~!jm d..: ml!bd~ (lIILl-a.k 1l.1J,....= rum. 'Cfinkil i1rtiJianc, bu lloDU~ ma.md~ anro.k il}M'flh: ik:1.if eta mt'1i: ml!l."buriYl!!tini!lc kiUfltg.m bin bir hak!IZ VI! kllnuulrul h'l' rekeU 'ri Bslll. olmll.ml~ g.bl 1:'6" l~J ilmegl:' .,ahfll},l)l'lar. Bu IiUrl!~k cniunll::delH :IIe.;irnL...rde Til..:;: nUll~ti[lID hu lllrunJl. hllkh olm,1lt La. do1. hn I': 91:1: clJTpk'la dl! iktid,;uln mUlIlI ..'1 \'D.Zl~·etlll! I;~ 1m hizatla imi~i;!, ;;Ib;, go.luri.iLm ,'o!: j_~tl!mlJ' o:rm:, !IIuh:..bb,,!l !II! hU!lUrnl:t Dubifi'L rl. !l;~~.mltr' hakkmdukl ilerl '1:.J.. iIl.Wt:len TI'1i.llalj],alar, KIll'lUIl \>" hill.lm(-I kcli.rrll!l~n u ]",c(' :!t"l'l',1<lIII!jli.L£ ve liOn :')'IIlC""" !larlulonun LiitilH p~ I til I'm bed,'li, Ep: :,,,~ ah.lUl!Cinm hultulu nrcieil, l!lll! ilep bit nokta)'u "'arID k iI;:n dLr. Memld\...,t umumi dk-.rLDIIl. b.illdl l[" b.~j(!'.lZ:L, dQ;;'T'II Ih: E'~ y~
1iJ.~'I.rL ~Lm~ktl'

Jubinc fiJyeWi lfiniI ab.Ii.tb l:vt .klmRll!!I' olduklan hald.e.. balk ~'e ,1>"",,,,0 •• ,« 1,1,.1 11.1 IIkreYI! 'itimal I!tmemll'~Mlir. dll'. Yi1.· IIJr IrAllliii' fl~llml KI _ Ill'll, 0.1 1111 1J!be.p'Le &Afi &elc: aJlkl!ri ml.'!!:lr; blilil fad btl' 1O!o:J!tl Il'Iltill.l lmll'>Il'.;,lorluA-'JNI ..... "11r:li Iful olilll DlInY1l 1MILl' 'ill.ilyettewl:. Time!! muJ..a III r ~n... I:ilre, bu '.'1' bloln IIlIt13l~1 leln 1IIIl.,r. 'lor rum'IID IItbL'plwndl'll ibl:rili II~ 1'\1IC~1o. t~dl:ll r I('r OlIFf!"... HllsllU ZaimJ.o IlC<;l:iU GHrdlUt 101 II hfl.lnYA UI. 1Jl"liJfi~J b.likUmttin b.llk.li..tn.J:Lm ml\h!'llm I!:tl::iKiJ BL"il1!'YiII11mJtn It"'li I(I~" UlI1riil< ,.llloli'itU, ..1 R~;rcth.lre ktiql llLiun&jl ha.~. II'nlNIIl!:lU 1;', l.eioro1r (l1:i1l"iI,1! pol'" ti lJaf!:ketth·. Filb..aJdJu yec.i Illltldli. b.i1kkJ,rn.!!:t de ZlIim hiU:iunet.i R1 bl l\'o',UjJ.;lI ;I~lIl"lltll'l dilnj'1! 1I1~ UIlinll] Ioillftkllmi ,.I!ffr. Bill IU~ BedtvDeri i:el:im ha 1Lhnd.an m\Ol:! lilf,,~ll lIr.u.nlla Ililw IoIlrk Clelfl 1M'! Tum bi["~:tfm!l.kta ve oDlan:D knol. IVlla lIultOnl 1Il!~;' Ublllll}!! ,1\ Is mtdilltrini kifl gOIml'lft,edho'. Ikdl:l"ilerl IkIzdrean l!~be'PleT!!I<:D U Q111 Hu llrutl;! dclJulnl rIMa .. HI bu.1 de, k~ndn~rinl!! lanlnrrllYlllJ. parli.mcni:(l [lre.liiirun kUltldrl'..1 1}<l.1 IIlll!Anwldll!il'ill~ ~r~llIu, R II ... ,.tllln DLlsQnkll ..ad,.I1I!1J 11;1,. IIiD li:ildHlla;ro l.'~mDm.t1l olmll(ldu'_ Bu durum<hll 'l!riIlen k.lJjbi1l!l~riD, b:1:' il~rJ!II 1,llHIJa 19filollt:iirdllt!r ffiI'l iPI~II~i!.rd" d.lilmD, IMIilJuUl lit- h!bU UrdWle, ~t.1I. bl:r kmul u'llm~1I I.Hij':J.i<1 v.ardlr. lIIun.UiI dl!. lrd';fII giiw; etmllllsfli;r. .f.I~ i!Illl<l,.1 h!l;~~:lI b.iJiltlllillrl, '~lIkliLilN!I kabil~lt"nn bir .In.sm1 lee. tebiT.·:!" iii, intlkll n:J Elll'DRkl1l t.>lu1lt e to] LItU~lr, EilI'f 1,1i'llo31ln IIH ~Juqlnl bll- tlr,

KehaDet ve

Suriyooe memnoniyemiz6 k
( .... IAn!. 1 I !II.)

siyaslet

~.'~I

sil'OIIUU, nil-iJl~~1 1'j)IoI~Jlnli 1I\i!111~ IQ.JIlI. ~ hlr(l:~.iI 1I.llillolil t4:lClft fA-l1 II*o1v!llillf i~ 1111,.d~ 'IIi1nqlo 'Ii,ulltrdlft 011:11'10;

tIb,1.I1o lllr !lIArd. Ulel'lm llm 9ikm.llI lur

Au se-:imJ~ C.
IIdG}'J.

H. P.
I j~litil)

kimlcr

olaCi.lk

,lhrlloi"lIl. IUlIltnll1 i!!.;!dll.

(8;1,. LUlItl

1I~.'Io. , II!I'UII

,Inll

'tlOki

III

OI'B

it

\'.lll 'Luth KI ..dar'm refi.lkaUlldl! D!.l]mr.bitb~i." !I.a.uyLDIl. !;Ult:r~k, Rl"LSiC!l!m.bl1I' (oodi'y(i l:i~"!I '"(![ dm.l-'ltir. i1u. DOlllln.m:lol. I A do:nu Bllvkomutaru Sir Art ur powel' de Rf"is.t;IImliur.l vall:I liYlI.I'tt:llU !lD.3.t 11 de DollMlRb:1Idllljje !IafJl.)'l ft-

~S::li!J taruh

1 IDl::ld~ J

,IfI I2.ibillne tiddd.L~ luraz b mektl!:, tru iilQ pa rti it tMIIlnhm' .Il.iI. VC },Dkl(lmA ku:nlllUIDB blla· I;ll:n:RI>LnI iJ..... ·rrttk'I€:'llfl,. ... , Di'lild.t C..IlI ,p, iJ,;,tyllgl'ek:ni. C, B_f'. !OCiI.k KCiIij;::cl(' ri dev::am ctrne lried I r, 8u aradn clim doe, ().mtdi, Ovayellic>l', [;lbilSllll, A,.elk,

mg

My kl!yil, Kaea Kirtt;;bumu,

• Fqa. Y..~~ Fetekoy, Tul',

'il:'nimllhDlle, Giikc~rl~..e VI!: KiI,h. koy liI!:"skl:mmm. kOIll,,-f'leIi :yapll' IIII!l'hr_

d;) JI!.(Il:ilI!JtJr. Gijriiijm~ a.:i dak: kn !lilrmU.~ VI! mU:mIn.r~e 1n;:idll:
Hr. ouyLLk ell;;lEi Sir N~~I ChaIl~ tl8Z1 r bllluDmu:!jru1:'. &1'1J}'d&:JI -lI}'l"'llir ko::l1 II: elld~inf: ilt'tlsB.l!lIL""J.·
nJ

--~-VOD Papen

,j'IIIBI lI,;Lii:lh 1 UIIIIIII!!U

I:IL pr!l:rl hir Rl'1!;:J.dK~~ I"Bl Ar~hUl: Po .....!!:!. ~I;! ~\lnp VlmIliijtIr: _ Til ..k~.... t-~ 'II!! b;r Rehlte

Btl. la:rlb t,e.ll III'lI'" iJk del.., Afcstolul:l AJ:D.l., 2'11 lilldtL Ahl!D..'illI! yaplli.D ~y!:J.''''!)'ll.m1~ 11'1: mil~.l EI t go&ltuUifrl.Dde lII111kl!Jal!11 l:I.ms g6r1l1'1l111llJlUr] ~i.ye cd1)mi!!jti.
fJ,1I.il'tl:l,

A_P.'nirL

lol.ojTu

cum.lHll:':.1. !;!'lbip t;Ck t3mllidiT,'

olilbildlt!1

iql'1

f'll:ldRD

_g5Dduilec.

CI.
L

I!'!L2idalri ~, 5lncla. allmII.Ilur.

ttervU,1 I:a.nb&riDd 1IIIyt'i&Dll lliY'l'"'t ~~r

a,

lM~1I

1 1n~lde)

Tilo iJI,r,
tSal h'nll n lngg" tI('~ ~II~ (!V\i'o:.i,:rruu HI,,, d. 11.\,"11ffiI!I i!tlduf\lnu i!!II>yled.g1Jll blld'tDLI~ 1J.r. TltOYII gli"" SQwy-a;J;hf, \·usc .. liW)'tIoy ... tll.lll1.l.l. ~I.ml¥~. IWtlllt IklL'Itul-e.n oot,.>m _ jtI ~clJJI aaeal<U ... Sr..a.Iln ,Tit.oy1.l':;'* kU~Wo: g':',.m~klC "I! )'\lmru:U IlItlJ\U& tz;I1'lU! Ul\cJ"Q~kkdlr _ BW .. q :I ",fl. I m.H,~<.IJi"r.;:·- J IitomJ.nlgt;Jft I:c ~., IJoUtUn YUji05' lILVYI!,!;la Tn" "'~}'b tAJ'l btr be ,Uld Ira.!. tt~lillltJUilinl.r"'!.k:~. OIQlI~iIl:.!. YlLZm.II'I& "." De ifIC:1 IuIIa )'8 r<!'1It'I

bududuna dotru I;:a~l i~~ebblh;lilldo: bu]urunl.li1ar, bu1'1 u.n iU..:rl:ne IIrkall!.l"lnd Ii 11 Il.tc~ I'd.lml;j-L1r, Hiidlse ,[Il!nbi.ud!l b.u.. JrCictl;oC l'~plle.n !llr tflhk,kat [I'" lh:-e5Lnd I! il!lW,=,r bil~ID,d.a ;!l~{:rn L II'I4.!suJy~t iral'HLrl '-I1'Cllmq t.L. i /I. rnd.J.D. UZ.Ul1 1S1:1le-liU 8~"t3kWI!. !lOBI\!!< nib.l.yet !:~ n !I,'OI:' .t:.II1C.· .... §1:hLr md.leU'e-ldlL b.ma.il Bakn l,;o.:\'Ik tJiI1lCIUQ:LIl. BupUk Millet M"dl1line btl' SIOzhl t_Dru .'c.rilc.{ ilJu l1iii.d.i!tDin tekraT U1C.-J~Li-

lnlll.

ya.

\'e

5Ct,;tilE'kt~

:':!LUI-

...tIlBmi)c~et~ooll! A11 n.lmm !.:Ii 1(di6"im k;;L~lIH mEllJlrOrUDl. Bddt-7<L1:.ld1: d~LrHII "dea;g I..;.

I!.ILIali!o Y!L 3 (AI') :Elul:fu1.1i.1I Wr SllZUJ1li!l .. ",PHI,;"""', ¥ugo ..l.J,.... .!i"dmltl ~fact:~ THo I:'~JLtflln.L1l ~'0!!1 kIlld;; dC"(ll~gI I:ll.l!n'llrilllL Lh:rL A!.l': ill'1!!lda~laum; ~[JlU~\nr. UluJ.l bU<,lIIlerl[\ \'~ i:L~d~[~ .. G.u:;;t~, I.alI]. blr nrrlPllIl• ~'jI,lJ1!1.nt1 1 \'<.' manalll beni OO}'1t! !IJ,. lekri.l( taolnkflt El~I~m!\'sL 1- tenil· bai!:t:l bUlll 1'1;IrumJ.u1 t! Uill, '.i: II • ";:Ik ~'J.! lIel kOt1!1~J~a mtdluI (:1' rni~ti_ Bu.nun iJ,I!Cl'WC' ,fB}1IIWJ I- £o;>~",,'yu. ha!;"rL"ri.n1l ....,'MULll.tr. Plil,llli. ~Cl kDnu makt n 13u, klnci mbltik.ilt l)etle~~indc, I) :1.<'Ii",-llt...tlj ...., CIlIla:om .. ldt 1En."Jlmlzdakl]cl ID ~ilhlli VI! d"r mlln oIQU mi1lttt1.,i bu1!J1lUl elIi~jJl :1 {A PI - y~gOII "¥~ ,llmIe g:O)'Yl!tlcr.1I! bu- l.Vnfa t,,1- m~ till Or8'.,n~roI u L'lrll tu!l.· dlln ak 11111, RUlya lAc ulllArlilda 1C>"I"l!.Ie!ll l'~pllml~ olm ~~ n b.iI.l'!lkllfllk hUl!uL t'lli.kJ~riIU gor' h, Tilm,gl!ncnlll R&lIim A1tug. h~ gL mekl~ b3..tl.UYElI' clu._rou,m.. Ii:IUYII~ .tlMy $WcxD SiiJ:di, ytLl'bl41 v# ~J;[I,IIJ,llrImft mdllloekc1. m~!!h:le.,nde Ve m'!.t.'1· \'{J.bdtt '1/12 tmll!!I, toplf!.k ma'h!lul· IIW!..1.&J::m.i~lldIJ'mlIUr, .Bill hlhU,III', EI~tl.r.ltL IOItUI! lckd.imi.: i~i1l. gUlel ,'e m,=,sul b~ Lil .1 o-t illl Antall'- aube!ll till y~- :tlllrnin ~gn blr .~ . tf~i1 .. 1.i!lUkbaLi!ll ltD'lllllllU glan Jl!lIjc~kl dek te~t'n '''h~e~ct B~ga, Sll- M!.l!itod1£, d~!IIJlr'Dall'l .kiilkJ;c~lil"m>ck 11111'1;l'IIlIe:r'bil nlil: [I~a [l D'lIIl "dLl mllllllT

me!loi i!lh~D.IDl ¥ozi:f1t miU~h'CkL11 th.a~n O!gun cllI, b die!! hJU;.lunda b,,:u :!1;lklanllLlIlrI;t~ blll~r.- "lUldlnu .. bJIWlmakta.o.:l!.-.
I uMer:li!l di Ld[!:f' Komlll),'" [lunda DII[ ~Ikfi.y~l kOIl~\!' 011;1,· nk l'~e Bllnlln bE1.dll\~ umumi ,hofty<!L~ IJlI'I!~di1J;,lI!jo ~',e. l:iukCUndh:Il f, lidill""In mli!iIolUer'i nl!JclunJ,1l

t

!Ilundlil. kl.l~Icl.I1cilui~~ mUllbl::l ~ ... liLli bln:ll1:lLall:ll tlL'ldoWlil:kh: 'IJ-e"11m ed~i:I;~l:il. Hil.d LIlC'L~rln bl7-<.:. t~k p:trt~ :ri IIn!y~t ind~D ;;-oetlir 1;''' il'llilllnr It'ml1~iUl1:riDdidl Iolmk 1 ..1 hBr"kel "'I!! C(,1I1~ macall IJe ,10;:~1!,rlcJldlr:ml!k v~fnnoJ.a Vt! y1l1'~dlJIJ;oLD " inllan' r o.JogumlL!:U llib t ctIDI!K IIn'kKRlflI \ ermC'omi tt:m<:fI!!i1 !!th~lml:zi lIu:runlDu:r.t..'L H•• dtd,'n h\llll~''i bk II c!uym f..: l.ft)'1 rl'L 'Slr Du,:;uk Mfil lIil fn lIuluk:· tlll'l BOnn, C~tEd BI!Yjlr IllkLII'"r 1I.II!..91ml11 blllkuud:m 111d('k i!lt~..JY,,11I1. ~<·lml'tl1l". hltll8),(Intilln 1':.mil',' b~f'l'kl ~ I Ul'n fhroC', 22,30 .] L Izmu, I' I~IItolmu!Jt;H. BIl}'lf, yarLD, ~..~~Iflf'~'~ C Iw:'(: 'Ii; I ir ,

pll~fl I!jd1.crinIim RiliU BaH h:Ll£ l[l1:'1~ IlbUIPu mJ,J,bIlJle.mg ~nl c'lV ~'c:rLl..amJ~li1' _ U\lilUn k1%s.... nll ~a· IIoIk11l1' pu.tembl! g'UDli ~ OrSllll:!TlJ.l l-Il!.ldn Akcjtuzun ba~kllolt. ~nd;:. tl!'iJekklH C'o,]c,n\'c durLllllllll ynrgll::1 olnT'B.k Deniz kl;l"",eU~rl komLltam OrwDlml M;:hmet .All '1.11g,'n Vil 'l.IIk~rE )'nrt;'lI. ~e\'kl Mu'Judlll1 milr.::1dnp bnlWl!ILD. 111klllll~r bllrurLlII.!). C:11!~n.lrru!JInrfl
Ill. 1fI1f11

D-~baklm
~

E'I"RII!'IIJIDlldlll d!lll

I-nnu m
(11111larlill , 1"~JIlI) illu UIJ~ - ,e .. ,b .. i<1W O\innltlll, t.UIIUIII 1'11' lie l:;nU" rum U 110 loll .. bir kOlUUlJnlli .., m.~tU'. UlltbWD, nu~lrWJ.d... ~:"'". nlIl,WI Lllnbl , ,1l1ltJIl"lllld,n b..hEzUI"OI: ~

""p"

Mlih 1r.

ITl,C'rLi!!IJ

!I-._"'C.lhk

mil

Ic8Ud.j", k ',~' .... ur~""k,

.(mr

.'"~u

dumvkToIIlJ.

lI»ko:ri ),-iIIfg1'l. j\lbllY ~.:!TLr l13~diJl; ''11l:1I1 (..;:l "Ord1~, M.Ll~H:1!ml::,l.'1! !Ill tlllliar 1IV1lkatl ~ d~-Io! IlIj:TElbtr rnl,\'!l:uh'D I:I!Urll· !rIi1:'h:fdi. :::i1lill!'C1!i l.)rgl!nll."ll.l II.{I1~ll!.,b. MIJ!;1H1i !I;!!rJil.Cs1ti. FII'kut ilk Olilllll.U ~dIHilnamj'd~J'1 SO[lnl OrG.'('nJ~1Mu li1f Mil~L!!11 aa le\,Tom!! ellll:!Ip:re'!J1Ii:; rpl~h kIf [dilmi~tlr. Okunnn ,,~"'IIO m~.J 8aJuILl J kl,sE ildi.i I"tn TUf~ el'za kBnunQnUn 155 In· IIIrJ1rdln, :I (A .. I OzcL lIlul, • d mlidd~!I1 (:",r,'~111"C ~"mlruJdlbillrnII!L1~[J) Pl,ri'i' mbD nb I,) rl~mntnrl lJ1.Lel'lmI Iftlf. 1 t nlmldi'fII I.fll IHI. Toro CIl;IIr"~ll!' b.,· ~nh" dunl nudtr. m pr~RI :loli:llllml~ L' Int, ~ (lnlJ 1."1\'[1,· :ynlnn. ycd('k l~KmC'1I Nl!coril!)t BIlflndrl IUlr~~i,I:ln liN.:n L11~~r bn' 11:' :fin SOTgll~.u rllpj1m~~"'l'. DilnIr,'nlf ""n"lJlI1llllhr, bll !tllm nc' Llll (unit! gilllll ynpdnn clUfl:lgcm"1l d,1 J!L t~t;,ucn 'BUM CiUI 11(' yLtr· IJcl.'lIl[1(l~ '110; kb;l1 IiIrt1u~LUI:'" bll:jjl '\JI'lIhdet d~nJtlllmj!j, bu~l11 .. 11 dw 11'1jmadll 00 JlJ1:Ja~' §jllk r'J UDU U 0 :5lh,rl:l. 1!lli~np O!'iHlml!jUr. Bu·

t.,

Bene§,

- tid
-

:rl"l~, 3 (A.-F)

BUllin

L.o· t;l.lnkll

dUnllllmlulii

Orgcnerlll

~I ,

I!I'Illnl.t ttlf bUklhnfllnllJ klJIllro· IkLnll Id brinn, 10m vdf CumIhur a~.lcillil EJ",QLd [l\!II~·IIl.:l liJrn nlin bll'lud ylldoulimllndl;.l ll.~ blr I!W' Uu b hsdmernll)lir. 'C II gM:l'lt.:h:nlldu bu kotluduc nil;

MUlltnfl~ hlu~lllhnm "0 AIll'1l,. §lI.krIl SOz("Dm ,u'uk Unl'l t!1l'hll)'c titll!blllde hl.llu .. muil'~lIr, iail:llt bll IJltdlinL reddcdLbnl tLr. Oil' rutmll.),i1. [lM!;fIrlul g1lnll .. at JlQ fill. de," m I:LlUl!l:!oe!tll'l'. SlUllldar

"lkn II~I.;rUI, ltvlll 11'"1111.k,,1.i, .fu'lu,ll.mc,i:" I."m d. ,lI1h.lW. ."lnll<l .. _~" l"timL~ ~IIL b .. JloIillIil r. I)"LI1 li.rn II:;I;U bjline~ 1;"" .. ..... t..~d"ll.:tftllo r~.'I't"ri"i .o!rL...~l "I>I..l'1l!!;; '1')",,1.1 .. 11.:(JUIr<IlL'IJUU IlIJk .. " .ltr md! '''' 1ll.,.'loll'J'"lLl:1l 11. d"Iuul .. ,,1.lirrnl'lu"diu d"",i.lir. Bil I ul!. .n, . Ll~ "mL.l, 6""lm .. 'LlnUJl" J....&.IrhldrllIlll"ll t.U.",tmi H) .KIlIIIlJI ILI:... I" 1 .IIkL n IO[]I ...... Lu til IDI.· .. "&I.... .. <;lID k 11'0"'" ~ ,mil hi... t"r wll" 0.... ' 1""lwl.l ,]o.ILr_:' d"nll.llr 8,,~b.dlllll bind" 1<I1lJ'tI, "h' ndll,11iI' 'UIlmJd.Ii. IIUIUll1"~'" IJI"r41l11! "rilmo:mtlSinl, Ju"ltdin .... W ..."l· I .. (>h.lr 1l!llLCi t:. •• bir~kI, Ii;.Jue,l" ''" ... ~'Il[J""~lDj, :f1!J.,.. ... 1 t,ll<I"I<I''' k..lidi: ,",lllJlll"~'ICI' I>c,tLrtlfll, ... : cn,,1Ilt!k n...i~.... li>JlI"k l.oyY"k ~m k~~l"r i,1 d,r i u 1I11h tIIJ. dt",,,,lu'llIill;C [,~lIk It.. H"tI,1" "",IlhbJil D>ml tiC' .. EIUIij:I"L o.aflJlII .aih.u. 1,,11<,11: "~lJl!JI', S,lO01 qrllHIYol' 1<1 Lu UTL','~& ~,tll." I.... LII", d ... u r.. lilia.. ..Lu" '1I0U Inl.ol 1>01"",""",.1, ndLr_ II .... lrf ~1J", klir !lII'.,c",a ~1L.'[Jli).'h J)'" "hlOr1.... , Dij,yl ... 1 J'LI>lolur, L ,ulollf:u.l InJII"tiD b~"'IJ"':r i1dlr. ~tLUlrotDiIi

WI'

\lUI

~!unImU.iJr.

'!:ud~Q! !IlIkerl un

~111l1c-dlrb:r.

d.._ih ;.!~El1lJ~r.

l'ENi

BASAD

4E'r'I!..UL

)~ ..........o
'

lIt.nbtllcl!l;<I,.

Ll.oIUI.'i')!JIU
I(IiIlcl

badb'.

li~ndOl'<!1:;eBIinlII;, II:IIl,

HAC

EKIR

-

"'l!~llirfil BaJlO~1 DfiOIlUJ

lt4IUJ{()y

U:nm61'

HAC,CA. (:AMAI.IK
Iv
TEI.EFON

Makineleri
klldlOilrHlIlIl

II J
GORON

'GIDhCE'HLE,RE, AKTAN yapUrU,
IlILIIIi: 18 G!.lata nk.unJJlilan

C t D- DEY E N A. K

115~]M

h~ket

edoo~lIti:r.

tW"lUn " .. uy,!Ul.l!ot llt:8l1&gJISilna

lild DO

giUdihLirr.,

Oalala, Ibhtma. caddMl 1111, el: UJ7fJ T bmir4l11~ H!l'L1mIfG '~!1IiL NO. l~ Tele'oD &Ii. 21

,EniN
GETIR.ELJ:M

NAK

,ubesi1

SaRra Karar
TAKslTLE

¥er'n
SATI5

MATA~ T CARET T.A.~.
Gaa&ta. RIMum. Cad. ~kiYolclJi
~e'nlJj:ep.d1! M~ mRi!!~I:
B.ah:lIJ.l!JI

TOKKIYE

YMUM

mOMEs,sl.Lf

Gallta. Ktin!k ..Uall' eM. NCo.61 -

"1lJ1U.1 TAHIR

llAN

i Iilleu' I!flt

T~I:

44995. Ii btobul 4341:30

ANK.!l_IIlA'd .. : AJlliF SALl'UK.

1'0 till, 'Cad No:

~1.

;Kuvllefin~ _r,-e~eri in..saj lIjI' ~ay,n,&gl "yegane gldam :

S,A]lUK DiiKKA
E1'nlr.l~nl1 y~!t 13kl'tNI S&r rl!l IIQkLll., 6 kllPI ,aaph k6Ii! lIiS.{lmlll!l..nz~rlnda :2 III!!iISI hulWlIIIII dll:k.kan 6f{1jEH(i bi... I:'l.ll1mle IIl1ltll"U,ktlr.. 'hJJ1i' olllllll!lXln .5ultall..B.b _ met .Ddnd SuI!h Hukuk .Mflh. keme:iL B~ll!lUlp1l,1ll1e J:m~n".. CUti.

Dr. :ZumfiJ Silmi Oz;gcn
IIG h;tUillIllliUl
mtillllh;IIR[11 IEl.,.u,ltLi II ~;licUIII &ilhrlll.i!il;; __________________ J CI@. "~, 3, nnrM
t ~~i!l

I
lie

pro 1::k!, K.'~eDilBl. N~r~ 1I.. n
J:il!.lllaDw I!!lt

re~ ~u.bJIll1' IUl.WiUllll 8e,)'llillu A5"maume5Clli i\T0' I1n 'rotl: ,OIJ.24. Mat 115-19

"
j[ -

Her yemek'@D sonragund,e' 3 de'jo dJ~e_rlniz'i Radyoli" Di~ Hacunu 118 (,t~a tn u. lay

SABAJ.I-,cJGLE-AK$AM

Bu. )' HLZ, kUl'akhk
rekQII'UlDI!l

Burdi.

VE
Dk _ O:rtlll _ Li dllm."ktfdil",
pelr. ~k

-KOL
I'D)

{Edvbif~"

,.mrllMma

5,jUUlcM b,rd. ..

Be:rn1!, ,:} tNaleu I Mete· .reoloj! bblgiolcrj taraflndaD 11...;dt1ll:ndl~Da !;tire, b .. )'M §imd.Ly!.'! kad,ijIt' hydL"{:hlNI ea l!.u.r~

hare)'
Z1llIt-

yaz. iIotikLef ilm.i Elde. m(!1,"cuil ic- _. b!ti ""1.m!il~tW'", me'te!orolojik ar~tl1"1n:1ll!l.ll' li'iLpLldlgl g1illdeablui }'ini 18.64 9'!!D~indI!DbeIi bifle 1:Iu.ra.H;; ~I:'a bir ;>'RZ gqriilm.::ml,

ml===~~~!!!!!!!::!!!!!!::==~~~~~ ..J3 ," iif'iht Q5r~!It.d~,ertbtr ti. 'e'l1iUk: :s,
!~~~n.llh ldo.
.JNi.~~;n

IlIIJ1t. III.Ib.:ru :IilA.NOl Dtt. i;i1l: ... t~;[1' ~.rini. IU,ihk. T8 (;II;h..ml!.lg,ril", p.lt.a • dun iJ~iI""e., MUADE!,ETI lu,l,ld' a..,,1 '=Ii tiJ&,g.,di , I'd 4U~, r

1.l.II ti~aaiI

oiinoItl ",",""

...

O~~U::a~'" lil~:i~~~k~:'dllll
kD.1'

i!'e'-

lIylDf1Od.a kalrrngbr, Ell )'Bl! oe:s.nlUillLaa tlilsblt edllell. Blt.n..klaI 19'17 )'!I.U. !:Li.1!l !'iiMillll a~!!ImJ'It.lr,
,flU;

11147 n:o:el!!inin

WAT ON HUTu'LAItI

5a.It

bAIi!n.1ll,1~ m. 1,a. fll ZQ, In ,lI " 'I. k.G. TL lm 1', h If'
H EIl.YEIIlOE A'RAVIN I Z, fiilt I 150 lun.!1
!Jl'!I~1f' S1I11$.D~POSU

Tav oc,agl almaeak
l.irai Kombiil1iJJal' .Dail."t'&1 Rei li'i;,iode:n.:
Te}klllltlm,.z 1J:iUYlJct !.ilia 13,0.00 Ik.. muhlllD.m~l1 (JntlBl JU1111aaat U,,&O d& DIn vu "kI!ll.l;m.: yolle Ud
h,..;

ZEKi
I:

CAN Gil iL CI
"If'l'''LL1d~ .::l!Illln I!l'.kro

add ill'll' !llag'il, U';!ljl!il9 lin IlmKlLkt.l.r.

I~====~~~~~~~~=~======~
mtn! QIW". d:erhll!!l!:l IIlvLletJerL tf!illn1.
'I'll

'I'og.JoJbllli:J.t: ~1,l1l,mlLll I'DUIl'l'lrr

1r.lCllJlll

HIll!!.

VA :E.F N1YE-GO'
IlE~.1

I.Z~

'i:dC!l"~l, 1H:rllZhk

'I'll

teraovet temm cdrr,

iii:I".~~~~A~;'I$i ~'U~ Mi...... iSTIIJoj
..

",,\Jl H~M

~~:=~~~~!!~=~~~~~~~~~~;EE~

bkn _:rmda Ekl!IIlltml!~ alan. 1:1\1 eJut\ ~lIll Jhilly":rI ;;:811 JllllIIarah Merk!!:'1 2 - yapllll!:'lIk Ankara AlIlUrk aU 112:11lira DUIWlltIrIilt. ~.m.loo-.
lui Zi:r!lls:t
bIOI!.

b._-----------------------------------------

B~UI ~'~r'~9 )'IUCll1rlLl~i:!" td&r"enLn :rl.bnbp Korll~ Mlliklmzu. fbnl:a c4lI,,~Ur,

1M/iSM

.Ili(ylh.

a ~ TIl'k:r.J1k. ,"r~..,Jl. llkl:,oe,MUM[lIcltL ~\I~e-lImi!e:!lI fI"1 c:i'lnU.\!.r_

bian~u1'dII. ZirllllLt. !'ll.l.dlhmS;U-lldcn. Re~So vilil'lli:r, film IAltnlM.iAi dt.ym 'y.lli'lu. ....

ueOl~ -

Kt4&IiJn m -nUl' 'iillI& Vc 1ilIIyt>'1I.Ill p.w:! "Yl1'I.f.nQlJ iC 11" fI EyICLL 1ii41j euma runU Dcrnokrllt PIIrtl tnntmtlan bliyilk fill' Pohl!II!UI g'tllil! Lu'L tutJp M.li.11D1\llI.I', ~ I'ICHI lkhi.mly~l'T d$bll!Ill!.k ol&D gUTfDluc Wtlln pth!lvillI1Ilr' IlJ..vetlial f ,

Kelaa"da pehlivad ,giir,e,leri

I
I
,

istanbul Sergisine il'tirak
Ed.enl.erin N,aza,rl 'Di'kk,atine s '

DURALIT

.....

~~~lkAATAI.·OU'ARAD;j§

~\ti.~il"E
.. l.GRD~

iNSOLiT
Te.criid Levhalund 'Te.rcib EdiinIz..

1~~~~KAPI.AN

!8UAZ dillt.empi!lr flat plIoi",t., But. .. iii.! 9J01J pi.Qt, of

b
up

IIJ]

Oi]Hw:ld.
'IlL!Il,tunUi

,DDn-poGiIOIlOQ'

Ems,aiinden, UstiiD".Ur.
S]'patri~l~,r

Sera:idlc te:lllim cdHi,r.

AV
P1iIIlt!..

UPA CIZMELERI
\Fe

Val'dlr ..
T. A. O.
_ T"Ic:rQ-fl; 24.lrro

SAHiBiNIN
VAH.RA1t1 ,GES.4Jl
302, btikHtl
VB

ssst
OR1~AKL.\Rl
449.14

thl.l till! ud II:ftI~'''iI iii!! 1I~~mod. IIp.p'L1 .. Itb .. opt • ...,.. I1i1t 'fI'Il'IL linn!. '!I'ILibl<.lhil:l!lwd H . ~!hed imml'olll"l<:l.f llil.t! r lUll tM.I'1 rJiu.,.) in !il.. II.Il, ,..lIrm .....u-r, !'!O,AZ di,t.l;iIPII'" l.I gIll' to U~ I.... d Pfll'l"uL-II 110. ~UUjjU,. ,{...lib W o.llIl;I "!.,,.l,
'lril;Wr, anIIg_.JI;y

tloo

Qf

dL,trrmpb .sUAZ "at 11110 ...."n(urll In L.. deli' I 1;b!Ull.. _g".. WIlqUlJ. P" ... t.. I)n.!f'U]'cr, . IMtld 111 cllutcmu ,J" ..'eU6 I.>u;! n 1 liJOLllUlt, PiIIU i'! p 1.1, un d.. cui lilr~ ,j' CII'! ~l ... , I",."" la ..:"ujl,)\I~" & flNld, AN,h'lu,' ... \.,~ lUI I"""''>u .. u.~n JlII!,~ t b",,. L r.J LlIJ LI rlt\Hlm J" I'.'r L,,\lt di.l ."itu L1ilId l'. "'J.I"l, {Jill~ :rilleL r ~ ,no ,]" 1·..... 11 dL,mll'!) [" s-o pro,J IlTll , LLI deth!wl''' ,sll AZ O)&l uI' "[1 "LlJ I<ui ,,~Illl u~ lILL" ,J"W>L> WI .... r-, Itl., Lilli .1'IJ'LI> hul"

La

1''''''

~o"d:",

LASTJK

AYAK.KABI,
Tdl!';

'i-.J] Il0l1;, No, 1 -

CALO;

cadlde9~ Beyoglu Tel:

SOLMAZ. COK DAYANI

ue

YIKANJR

Sahibi~ Sua Kili~ogJg

Bllg'~D il'dnd iSlIhifcmwzd,e

!5
EY L tn,

h:la/WI Muruaun.nI,.
'" .drl!illl t'rIUU ~.rAlNlltI

Htu
clUi .Alib ..

11'

So,s,yolog G6zile
HURRlYiT

19~9'

'Il.III.!IlI'l'~ Ulrtl~I~'N

Igra 5 dakat

,

VE HAKKJN YILMA.Z MUDAFUY1Z

Mi'lte"ve I!mperyahzm
Y,IIUIIl
=-

Hilmi. ZiYiI OUtEN

y

'"

••

Ho.st~l!lel'e ka.~ :& lan ~2 y.arS!l; iliHeliyor

Cij,z1!:Clpe III cag,.lldia kOlliiu~iW. Ekrem AIIUI.~ Bayna
~adzde buiunQu

l'Cll"ld. If' Ji!nU'djn

1~1!14"'I.... k IllJu·dl~lmL.:l ;

,mill ~ToUrJlt

,

[: PO RllS
-., . - _ .....nor.4HNn ..'"

f!INIrrI'i~"""""""'"."""_~_' -. '. Feuer Ankarada Demirsporu da

Ord'umuzun hav,adanl
m,di rm B ta,tbikatl
A:M:M't. t (lIIu,.IIl1l1i) H!tw kuvveUerimiz yg-,Lil hll."1I11111:1 m d1mLl tatblkau ,~p!U:.8ka!lln:lllr .. B'Il U!.it,b1bta B.iulln lIdLtmt.INIllkn dil Ida I: Nfllm l~UIi".

'Ci'nayet' yeniden kabarlyor
UU.JNA.Y
!!Ialill lI.JL,aJml~11Ir1 IPIIBII.I' IIi!II .b, f'lIlV!!, ILiJUiI Pi j!.lf.IIIi:lln ~1:I'[n. IdnIi lIJDI IIlrlllni Ihlil'ill'iH. .lUlTUnOn !f;akl!ll 1M lI'-I11"·1I1 Jr IIOII.IIi, m lillmlll_", bl Ioq .1 !ll" Ilfl'llii1'I#. .. LITI!f. ~1'iIIJ 'IIill'M!!1I~ rl I"''''''" .. II' fIjlnul'l IBu 'll1I1Ii!!!1I1! ,~.Ulul Uo DU)ID.I!:I Ina!!. Illlrtllllnl _nnll,llr. Ihiili' I&lWntI utt1i1loLnllir. Ulr InDO iIr_ ii!tmIJt~r. Ii 1I.11I1'.nbiII,l. mlr ,I, ~ Ili'lrll artll.J. lullil d,llMIR _ I!IlIlIJu lIulnru, KIlI'WDJ'I'I yin n.J' v'h!yl"nu [.Ii] ,,,imU AUn:Urll-Jntl p;l.umUj rr.lRfl" mlt •• lllii, !IIml•• dar I p~lIlJ'dl. Dlllk'll II _tnt IU.rift 1(!l:llIl)'iI r.liJ;tl. ,IID.!I Ij'ft iii I~I. G.'1'01i1 IU:ll15lt,ar',) IduU]dul Oil' wlou I t~ - Oill. 11ii! bID r 101 Pc JrliUni .noltlll ,... ,MUltl Ii'ludlr. l'i'urilWiI milIi;' Rilgn 1I,1iftl; Illn. i!lC'IIIJ~. Mn.t~,,11 r bu ;.Iltll!!:Ji I;Dllfl-lllodi1, IfiiQIIII ..dlllr, II, li'gr,:;nll hIli! bl:r mabl(li1l11:1111i1!lrlll'Jd'I:IQII d;dr IIhn!ji ~t II 1.8..)1.11 !ll1inILl~I~r ... llIki IU I'll II &Il.t lIlt!.1Illrn adillr. i U~~an{l~jlllllf1l1ml1Jk~IJlllilin !illIit 011I1 ..... '11 .... -i

0 yendi.OsmaDCo§~IBol"do d.a 1500 vie 5000 me-treYl kazandi

.. U I!'I~"

ingiliz FiloslU
~zlilDire

g'~mek ,jjz~re
UIUi!'t .rarlwltr" Or~,]1.:lrd'e !i'tljlt!it!i~ ld)1I'111~1~ I
I>iIodJk IIld... n. AJm" l T .. ],t"kl~1O bI. ~ for 10. ... "11 In, )'ur'IIII~I .. "hr. u,,1i Am .. ,.ml f' .... .." ...,tllt: ) oc- D ~I~r IIoIlI I. l~ulljJr, ..~1 l,l~ d "II'" i ill 'JI!.i rIot r..ull l r, l.e!.] no t.... liltl.,."

l!l;lgl8"m

.nl.llJlLlml.I.,.

D,JIJIi illllr-

IH 1111111.11; wr.d;l I

hu

I~ O!ji\lJ!,lml!

b U .!W.~1.l1.J J imam m~:;r.fhn!l
":I'IJI)'oOl."
Dill ~ irIllI.i!I'C'nl>~rl Umlllllnm:(!& buIlmAn 1nJrll ~ tlIi;1.11U II'lI .. Lgh brrlln; nlllt""'e~I"'" ILni&llImu:dllll y~tlj' _ Fliki ilma,IllmlJ:' II. ~dJIt mllddl!!tc" bdll.ltl:m.1.I. l.D.ruol'.ndlUlJ u1lmI.,tI!i'.

I'I
- It .i!l!.m II r 'CQSuPI.n... Sen IiIIrlll.d,l, 'iIlfl~nlllk 1Id1rx;e1L IId'i'UII II fll n Imll!Jl!!!, lin !l1.1, IIJ1l11\1Juw rll-

;:1.-

I.~ lIiliill'l! It!.II.E n, btl) IG "i:lpllllrj 8lil, ~lu ,1.1, I ami_Hi bN.a'blr - -"Urn I

1I.ii'"

rl1.. \'
0-1

lu.ri>

,Ji),,,rlt.r.

Lli. ~

I."..,

",I 1i,,1 U.

IiIll-

"'-"I-Ml'Olf'I lk m.GQ fvCft O...eil fltJ IMfba.'J.ce l ~ill, GiliJt1:kTbI:rj~1 Qil Iri." ~'" d/;!.

i-akml1.

C"mancli

IIU n!.L

1!J 1I'c.lY'HI ii<!~lIl)l'm,jHd~ U-1 IYI1ZJI., J!j, incl. >IIil,!J/fj];JDJ!I!UB.W.rJ

1I'IIll.llII.rlrl~r '~.I'eUM y .... ,~ lIi'l!Jllll11n~;; T\J.mllmh-1tI llllullk .liJlLnllll.!] tulllmdlUll ,;;;:00 kI._ill.l4 :lJkr
U;(-liIil, IUA'!II

rJ1Ul

UI,r .. k.11I1 kiruullliJlI ~"""'I .. ll.. hull r INIltL""lld~'1 L.r 1<1!. .... ,'1' t 1111, )oJ"flio .. 1i~L'g1J~~n!"'· (,D,gll<lt1l1 511, II 511. I IiIlll

D(!mal!. I ~Im an I ~. Il!ilirml,Ju. a.H4!O IhI har IlID'Im IJ Ulooa 'II IdLAI Ibaa 1'-111 ~Ih ~nO d. "~!;!lnUl !liliilaili 1& 'lmll~i
lIijlltM}I1i.

,I"

I:;il;rl~iII II ..rnlll~i 1~ln palrOill.u1l mit ji',iI;OlIIUIii.ll. Ihl Id.ll'!l null mLdtl'. ,,,,IZ mlg,r, _ '1111<11111 IIlUllr, milbr~g:m ,"u!JlJlr. It . I< IIIIlIlIr'l' ~1mDnlll Q.itonlrlll'jlD1 w grdI I l'IJM.. 01 ,:mIlO ,. .. 1'11.11 plJj 1111'110"
fIIQI~I,nulnln r Ji' 11m, fi,ll;~'LiII rllISll G-1~-D1' dB I:ll.!'f~ blF k .. n"!tll,

lIl.mo
IE!lr

~[r,

liab!rl!l"

llYn II~n iii r ."'Iu ......,.'" .~IoIl.lr iii J!lli' :ll'Orll'l. II;UIIlI ;imlllll ,e 11 '1II1l1 Sil.. III SLL I Ii II

'iri:rlIrnJIU:.l.I".

Y IIU

ae

Huber N e:u.maIHI

... .. UDlversl,te
ikmil imtihanIarl G
F.kiUtedll
I

""'_

S'' '0'''' ' 'S_.g-;r;g~i;Tz 9_I -_-_-_-_-_-.,._, ~! i ___.. _~ e , "J ""'' ' ' ' ' ' ,......' ,.." ~ ___......._~......,"~,....,.,..

lmu,··1
Hazr,et .. 'OIDer i k i t ap In r i yaktl mr?

" Y L It f.

lD'l.9

Otur ynmDlo'!...Nob· teiden neye bu kadar ,;ok,korkuyorsu.n?.
5 "'tl ibn Inldilln, otd u.a.Um ~ w,,!~--. QJ.kK.e'k '11'011 isuut' eclecl'!KI'lnl: ~bllJl.l .i5Ii;\.Ip kopll1'nca_1;

il e v

imt~bonLIIJ

ou•..,

~L

llilltelc.rlRlllI h&c.Ian len
Old

21' Eylulde ba;lan_ ~'" -0:Di'll~rI!Illtclcri.a_ mubtclif ClioglG d!evraJ imt!-

hazubkllVrl

bqtoo-

'G IJ !l6ijk DIIt j : I1I:j hta. md. l'C!a: l!:tlr tOpfDi ~llU. ~. ml:l~lrll~l:lt!!ll J~IJ't-!u.. Bu I~ b:J:. lli"Dl~i'~Cl.lUI!', em.ak blle v~.[1 " IIll!Jl~ SII ~1l.I:di! ben der-· n h..t 1,-uLfun" bs,!lJ tldlm. MIl,~ mtldiYIi!D t!lpol.lrillr', biwll. ~t' rlIta -'l.tLQ.fl .!J'1Iib.nL oUR.l'dA"I .a)'1ltlA_mll b bU.l'or-d1l.lll. Fak ..t t.I.m bu Sinda ywu !la ~dan lo::\jC1'I biE' lIIobetd. 'bi!QI

• t FGkUH1:!!1 Dcln!iQJ1f1. ,M d1!:Wm lJm.LIluI.ntartru.D ba~!.J )j.'il-caj-I gtIn.tl 11M. Cmul:lfu. au il gQl'ol Ilh:lm b!!"llld" k.UIb.lie bll)l"flillil OIac~1I1C'i !~lD ~mti JUJl ... b f':II. 27 t')'IQ1da "~llI.fi!l!(jti..l!tlr, HllIkuk FIIk"~ tl~!liod, de I.YIU

lktl..l

biI",

t.l!.rihio

'I~km li)"l!!f'l!'it: 'b&gu'cb~ _ Se-nem bdl1l. ornda 01 l-aplj'OnaD! Yoksa fld.Rnh,1'I
YRoooi otlllTdll1'l. flYlrt (,,)(,11111'<,-

kDlltrol ettl. Qllrdu. K1z 'Ill b5f' I:1Jnil'~ [llbi!ld5l, D'I yllk bir 8t1.rnLl~ ~p:Wyordll.!I;.
dlyunamn)'lp b.t&,1m1 k Iml}'Or, le.-iml ~Ilme~ ~Il baun

dell 1m. par D II, blJ.l:llI n!l5LJ ~aLlll· II,fI~m gosLcrd.l, SCIIIl"Ilia~ma kfl. ~ Itioelill mUtemlu~i~'~

eel! kIIdnr kiST' mU~Ib!? Nl5bl!t~illilJ 8;::IiIDd~, Pro!irol] I biT l1r.:re'beyl n ~n mutcll&l.kkl1l1 ~dJiFlL '\i'ElrdJ. C'a'PI\~,,! !i'i!rl"e !l!liI:t'J.-

!In'tlbanll g-il'roc.ll I5g-rem: i Ll!l'I'!I gI:rccekl'rI dl!rslerl F Wte 1("151ni m , l'u .. 11I!Dlloll bildirml'!ler1 v lmtlli I."U hi... IIIllll~ d. ~ Q. J'IruIJ'.I.iIl ",.,ldiRd. J'QabcJ Hi .... h barJ;io.nom. )'1'tJnlma!ll VtaUr lik;;Ji kiLlu Il.la.li@:r. lfaddi III"nk j~]er 1I.ln !IBm. milrfiQf1Rt tariM "fIlflit'l'7ali&1l'1., miD t.i..a. mulan d.,UlE)'1I11 (lln'r~ lnbit ~'ilir, .1111.. lilt! t.,il"", &&!.u.JI""Ul, dllJ:u'lp 7'ehikV'P1 irl!'l"rii'c-ao hilk'l1i1 I1hlllll .I","IJ d~",.l<liT, Du ikfl1a.1 i'llllil\tE!lian Ilh,"f'~. '" Li.. id."li )''',Tlllu,k VIJI'I ell:!) dCl\'ri!91 lkmll a.mUbnnl<L_~. i:!ll !j\mu ~Lk~ III*-" InIl'HIi't: F::LkU!lt.e;&!l'Id e 12 ErlQl ]1-;1. uk. h~rll ii:~1ri iluh.LI. ~U," zatlnL gill'LL!: b:L'III~'nC'8'1I: 3'1)' ,~ 1.'1111,,1:1L....tJ_dllrl},nl E:ylOle klidrU' ,ut'VWII eiiloi!'C,t:-lttir. Illli.li r _ Ilil'f"'k <l1l11'1I:ry1!li It C"'~l.&

mutadir.

kabul

lI:tJ.ilC'C1!~1 :r.l!..DliIoiulI

wl~AIII bfii· lNrl ~:r,-~LIm' .tLr, p..... hl"bl!ll ~ !i&.Uill b~V' D Ii~;m. mlllat k;.,iJlIIIlI.ai!rla L'..I ikll INllwl_lllIIuulu. .D.i&im, <lnG 'PR I ir 111_1]11' Qlll'UlA!I.II.lII rJ. ~tag be n.dUII liui g.liror. - i! L I'll umpt!1711lli.m bidtiri t fOil; ud !.or,l.,,[ .. ,Tll.llrlLlla ii~],l1!r, B.w1In t1jYDrl&r 1I.i: dJIjJ~l, DIp.'_' ~'IliJ.WLIJ dilt m.A!WIJr. .Ai.J!>1 !!pil Uu bu III]dll',l:Jo tu""..u.., u....rU JDl!ol<-' ,.. ;I,u,. ~lmurlud.n_ 1ll1l.&l1.nAa EO''"' d" d1l.i.l1"~,, !I1"ll.'" ... mliildl ,.wI ... g.rt'n il<ll !.1LJIU:!I do.-r"i ,,,:J. 1l11111ili ml""r:r"iLm ,~ll.!ll .In .1'. .~J~ ... ..LI1I'H IllI m.illlllLIJ I !lir Idna:! I....J u.dll h,tmu.illl.r: N"p<l1i!1!'nun F.no III il;tillUi rlli.l. ru>i d -1'1.1"'J"1I "Till"!. 'tt..m • .ti, Amp ordll1&... un !o1Jl.(IJ ld.ealtp:l P-'" r>.J\1l1 i 1Iti.(jill", "II ~

m~l rln!!1NI

.. of. Hilmi Ziy~UlkeD
fa~an.·'

lI"d .h,j'i"ml"F" "- ""'fJ~Jni'i ollllll ~,

I

1."

"I!!

."m

lektrlk Fi1killt:elf,rlnde Hun] Imtibilol!l.T'1 l'!l E}'I !11!ie bllljhYIl1:.1111: VI! 30i!:r1Illdl! n1ba:!!'l!t bu'lll~ktrr.

Djg~r

MJ

rnaruk, Mallie

u.c

'1'C

E

I.." kiJo;'''' lhilh,ll;na, dI:Jf[Mllhn ,I ·.u • lii.I<llll'lLn .... y>!'rd.. 1111 I iMi yetII' bl1,.' .... m .... tlld.rlllr.

_",i .-",...

mcC'buliyel..inde ka.hrordum. Buffin ark dQ.&.llmw, beaJ ge~lTJiileniL Balbi. 1I:3ylil old!] g.HlU tn.bmiQ ettijim t;CZlIl Mr tn:, liuJJlJDHi Us1:\inlJ!!l' F~kirO'l" • ~u~ gibl. !iW'aUl!" ill! g(lrllYllf •
d'll,

___

I' __

s~lInd:L bir ~ol:J: kU.LI!LI::n. !l:I!Slr' blr to", bWIl_l-u 1Jor\.a!uodl dLJrmadan C,";:tji'n.hyOr hudi.
T r IatIUI 1I1UllyyeJl yerl;:.rio d{'. bil.)'d.k. !aLI Illpll1'l"1 konmL.LI· to, Bunlardan bir t:aaI!5lnE }"".:l'':
1'_"Ulll, Suy" efjlC:l'ck. tlpk1i biT In~k ~bi, hJ'l1!. kIIna i,!:me-

~i;l~Jta lllloil:[si dn.l:iti d. rlldlll'. 1:Iu.1I\l1 'li'0rll m.ddl rlJl)) -'r")'Jlolill l!J'iJi b.Iutu. IIIbwJ1LQ Qmp"<1111litt aill , ..drill" """"ran U' i Uklllll..... :Ifi.. .....-mp,g milletlllf b blDlli (ki !li!Jlll'l.,!I,I,II ~bJUdlmg le~ltil oo;:,r) elb;rttt; !l-iTiJlci.j, s"rut 'r'O bUr,l UbllJi !!.Ci tl11n1l d"lcf'; i,,~e b~h1l'l",1l, lJ .. ,1tII .u.Iru!.. 1'~lIlll1f n .. :millot Icr :i(ig lk:i[l~ili. [.".... ,1; bafllj:' .1 m!ud':o. nnlauilik ulr.:r.hm, iki hLlfnlJf.I IJ,jrbirill!!J !lOOt:a dlllllY1 L~ 11:1,dar ~lLkl",b~I'!illl &<OHbi lIoln.,lh10f.

Acaltm

1m ik;

lIl"r·

S{'

bir

h.:l. lEld.!m.

.ilIum kil"ll 002
Lopriigl

Ft~lDln

Jla~;nl.:]."l I!"~kme~~ !:ml,-

dibillirleo

\iUdl.
SiJOril

11n:l donijp d:e.~lanmlillll
~J".l.llliJ

i'lile U:kru i~i..alln b.il di~1?r

ktl~'lIldlIm. Flint

Ill'q •

d Iml!i. gerl

Yll-rckum, ElrMml, )1ib.\lll O'l.l'lf· 1111 dl)lM'll,l~tLl. TlIm bu C'SrUld:!,

FJIl.lI dikUdi "e bl!.n.i dUrlenl:: CaPBIJII vC!r bab}'Lm hi· .ELITI! dl!dL, I

bU~reDbit Ihth-ar OJ-

SClera 'lltUIilIl iii!!' S'i!sle !WrCu:
TLtr-lll!)'"

oturup

taUI

Keli Iil~nIll immWi 9!lk kulwulm m" .1.ll1l1 illi ~-uk Y-~I!i old~ ru zan· 11'"1 \ll.n.d,nn.lot",hr_ H.11bLl.i !nilI.. tt IJ bn,1I-ti, ~mi;rli' buell-illri ..d \. ,,~ki ~ 1i11l1!'dlio dl!. imPlorllJtorluklllJr I ~ J.lllldiill dojll,... d.!IJ "mPIJr:!'.h&mler ""rd,. YlLl[]]:r; Olilar b~olllkun.d,,_'n bilk JJ1ccillg1' IDub,ll"n:I" I."tld il...ribll 1lI1!i11:11ll. ft.Dkkr rU.ID1llardJ... Bif i'Iird 1Tl 1l;.r61i111i'" ~iJ:' InJJm ilH· IlCl al, llor; .. i>t"lliI"l'Ltll kJiikma Ill!lllll! IIJnrnk: Trq-.lm~ •• lu..tt;j, dilio. ii.J'WI C>ami.J"~ bin.Yt~" .. i d" o:"bl ""1"' u.bril'l "lm~i i[JU'(ltiyli lmNlrntod ...l<llIT dni;rd!ilir _ Bullll:rw. II.Ji,,-ri imp r torlol<1u-. ..-It baniAI'll! i,flllda doillllD IIl&IIII'Ji '11ll!;fll. mlldtl; ~-,,' .b<tl ..,fuoYallll.H d'i. .,1,," "~!!.l~mhlf !lc;nQ.!,ili.-, .AhLkId:. lii~ il;tjJila.r,
tl,

,ilk

def,& 'lin 1,;1)g

A.tilli
~_

n

J'CfltLlI! - Eve~ [UlIl.1::1iI.~ IDi.'!IlpHn I!llIi!!1Iillll d:I b. allll. geJ.di.m. Stvtmll ibUynr_ lrnrll..b
tdLl itl!

bl5,l. blr

~ Y~!!J'G. '\'11' qpllnn OUOIII'll. !'M-1.1.Jm, I:arib .rrtllrl&TLl!q.:'L bll ll""",ry .. !L.J::u:i.i1> nIm lIorUl_lIIc~
dtr,

CcPp.,

i.liliiJ'*.I:II

bu mw-

III t
-

Yokstl mj i!jIe-di.J:L!
1ia)'IE_

RV~~.-mi

k.JFP'b, .bilyUk blr

1lEb1l-

SllInra, i.bti~'1IT iJalLm:l gel'!'ll £~Lake hikaye etti.m.. .
iarkJua

m1?

0, ht:r b:u.ldll oozuk ~h-~min nrllllii 01a.:;.a1l; ti, kqla &una eiilip f.Jlldadl: - Sen Ru 1Ic:G'ilBi.o liJe-giJ

fi:ir lili!d'1! ~ Jli~~iIf ko.!;!hcdnu· YDnmldll '~ar(l't IlII'lltiy!.u b",~IoS 11 Jlygl.lIh~'lL ILihlU'et Il~k(!rj !Jtill! ~li'Ik· Lilli ~tihg I til llllIu>l'o.torlub l'I!nlld:iij 11II'k ~riilm"Jti1r_ s.u'~I!, DaN, htelid;:;r, Rom.. ;mfJ rlltorlukl:1rI bUylrdiJ'_ MocIeniYllt bllblllludn.. i.,in Ltc" ".!IlLIII bil' med!nQ-~ti Y"1-

.....

- R&yu:', Alm~Dlm. Verdigi:l'b. b-u IJt'W.pii.Jle-,int! !mba bk hab I~Lle, bGlm I.e AJ.manca tCIIIUPlllfa bq!aiii: - KDml1n.i&t. mieiD ?
Foat
ri!l~Q'

D-eL,Uzun

nisi a.kid~oIj
ThtlYu rlidllJJdl:

baglJ bldrm. HiUef iktirJllfi !:Ie ji~~i bqJUlI AJIDy&ftIlk ml

y1l1u

kO.!llll·

- EveL !'let phyol'lnC.. Kiml;iili.r. seD Itll' lIIl_iuu:w gli_ij,Itt pVrmiJindlr~. ~i'y_ dl • ~1p~-dLnl. Sa!QJej at k..u:u.dL!L. AaLba gu..e1elel"ilJ:1 htdia I! ttiik1_" n gibl, 8'BttIrtI::!lJ llitle.r J~,
.ll:0l1WuiD
DIU!

yar'

ge:a:.«l'P.

Ikqkl:

HiJ:I.J,~

b!!:m }ml.lektif ~ifqi klLd.i.b!IUI.I. zona zokmJlp -:a1.J!itJlar; kabul t:'~. medim, lite 'bu yilzdC:1l SlMr lo'n ya 1IIlrmd.1im. .BElli !;'!lll:ugu.m.l.o. tarun. memJekette kaldllRr .. ZUlllll ihUrl-l'l.Ii ii.C11W hlktL

Vutile

&.rllZi!til!lj

RuJu,

~bMl..i"'ill.r

I
dlnllk VI!! kllt·.i dB.I1i.Jdir, Thti ~ ma:.i.ll!r 1.1 Ul!Tin,;'le );:Q[lUIUYOrw:. Faknt flir thlilfial -Ll&'eI'!uo iCJlDBji c't i.tl~l!~ !IIBSUdUIU L:I.O-

.- l'.IlbH:., Bu .c-~bi m£i!!le!elo::lI' rlYII.Z_1 .lo.rnI !iIIe?'(J sUme.r.. A'II-

HlJflJH
y. U!lI1l:

NUblANI
No. !U
nelli ibtirallll!il1l
tL[!". Wit, DIlzik 1"0 l!H.i: -

bilim;' Cinayc-t
~·Yill.'1'

qlun.i!r'tct-ga.

;:,ERVE.R liED.
L~blikC'lI~}' ..!!:
!Fir ~iim!!ll.e- ttl·

- NIi.nI.! Bir b:w.:5e 1Ie lUi. l,-oCIMfibl:m 1W1il.-rmizle ilmll edecl'gJU~d('-1l I!mlJ;[, tllISinlI.·~ MI.:J:kl d t:l Dlt hlid iJ!;1l illl ••
Fgklll

m~.

hmJ.nie,

KCI.nyIld-!!..

'1'0 III •

m

-

y"'pac.!lIfLml& h.a .. ~:k:el::i[l an cmaYiilt dei;llW.

!iLz.l E5zler ..ruh:

JII..IJ.l1

e;ul!I'

bilh:o;,:c~Jm L d4: wt:Iu..:r'(l<rum.
N~] t. d.udaglnLD Uil:lI.oda, §up [..1;" j t adt "d I!I!L rJlr IIU.kIllU!lle ~il6tu, I.' lir dc,,'3.(u_ I:~ll..

Billi.I-Q 0 da~J:[J_1I: hayallJ!rin bir lao; hl;1;kll )·olli:. bill" l'!!l. pelj~H \'::Ir: Bl1 kIIdln. gilnl '
\'0."

tunu wilil. Y3fiLIDI.l}tI.~ ~imlil Uy lC",riDdcliir. 0 valrnlllllli lIyrl 011' pai l;;;;;llJJ~I, 1:i1.~1!;,s bi.r mki!il-.l Iky.n \·t,1I"... 1!'Ilk..at eliU hinllr ...

-

Ne

~'li.Piloogl.m.lz:'J

bllml!'t1.i~irn ]~iD

bOyll

bl!llil;:; ZWln~-

dlliilt&rI I In. I..!.l ." ..... ,.lurILl.1 r .a:- lUI J.,'lI.mll (110111' "to Ifltllklrrl .... m· 'Ou II.. ~"pL.'lJ•• io.J 11.111 " ,"II l"k .. llI!rd mod .. IIi' l.i{'r )'l!t'JIlI 1 "I.k",d ... nOl.1 ulli< 1m ~.'rIlLi1irjz~ 1.,..lIr.,. E'IIl" m•• III kI:JIl!lldlIR 111:;1,; - fi J • IIr.ki tli'l~lml1r iI~!l. 7UL.L b- i!!1lI'JLd& .~ Q1T U lJIIlLi>!i I ...JP1I . r~ . kurdlll.l{l~ olilN millltu.. 1 ~df!''' ~,I eWl!.1I l11lfflY'" I r11ltlmn doiuJ imp:tr.n.~rlakh,r tl..D.h1. j 'J!> " •• j tJklilill ([..lId,oJ !rIl]]UiJJ,· .111,,1'01,14: tIlfilirdl .. ,-Wo.ft .. k dli(:. I(fbf.)!1olltinDmik Li, bir \oI_dl Ltlk.u,~. .tD]1u.Llldlln 1",1II ol"k.il"r· 1"kt"F, .HYFfiJ'"tln I,Lll'r.lJ"lll.iElilo [;;<l..iin dn.!.!", ,J"",llmll oldu, 1>1flhu .. h .. liill 11<11 J.i;iloill'll g.r,IMmd~, rn u1,.,....... mod"m rnun •• 'yl" mill.~ d~lIll1ltu.u dlt bl.'''iil'lo'J ili lr..d aUkUm, Li.bi. d;" miJ].~ t;ilm.o.k l'U1b1"1 .... L.b 1;1r ~"Il· rIIllII "PiI1r ..~ •• fi !jlll~ I( ..r!.lllllr dr IIII"l ,tcuU.n krllcliloO.uld1> 1.o1,I"dll•• ·: d<llr. n,~. Ll.i..iJ v" ~. I.·!:!.... I.!,. I ij;i ~ibr.. m[~II biJ,~.iD1ll .!iJIl-1i m.itl_di tu,.. "110., a.D. 0 ",."h iml"'r.torl"kl,,' tlllmlll ~iI'Wi'_ 1Il~lloUllili hi'r'rl),,,t ",III .. bllol.nluoc[lr. IJltllUi 1>1 If. ihlrl!.1~YII Il~ili ob.1:J !La,. Z'LlmMillnIIU Iillu d~ll Lalik. 1liIii..I!I.b~I.Ii' L:~J.lii;i : 1· .... btJ• fllJ'lI millllll1>1'i11 tltmUl.lld.i.D d_a~h,ll'1I~ ",..;l'.fLi:!F"liD iLAJlIolfu.1I d.. ]iGirl~r. l1f1l'1.flll.Gl'lu~D w.J"lld~1 1IlIlIet,,.. c"1[ is l I kl •• ,,,,.-dmll.lllLl l"rniu ()d.,. _ Ifl~ bir mii.l! ~1i. ,1'Uj;i I>:-'hl1l1~ l.molk 1~;r!I! tJ". J;!l! Dhl.... QIJUI!, liD !llLu .... ol.i!ll..lI, t.1r ~!114lM (Six", III <>ol.l"lli 1IiIII4I"! 'I'{<ji'. 'mndll.l .!fliJ"bli JI .rOJJ..kif 'iiul.fhlJn, ~tiriyorum" dt". 111"01 "l'Il~ior.JNir', YIlCli ilHlft.n "'":I:. ~OJ Ilktl 1>1'l11l11"n flJ'l1m. dJ.flnd ...1.i i )'..l...."I;.rll1 ,lIll1.;1l"lI.rl f.iH.rll, lliim),lflL:.~r 10 llYI',nt t~rIlJIcD.dll." ";"IJII,U,d.,,;::iL<1Z;. IMIl; p ... l...." E.;;i'r .111 .. ,1'1.1. IwtJli ... L""-,""11 rnllb,y,lL<I'II Ilttlr, OUllnl .. !lin !l..!!11J1~ oe.1""J"!ll -.I'LI'~ JI.lrLPl, .. I;n. t.ablill ,.. ~.Ih lll • .anlr~~ ,ll'iIIll'dp~ .1111 I nllk'" hill, -I1I1r likrlJl mi.hl&fIl.I11»- mllru.a.:l!t<~ Ill'UI.DU. £(Ih~lrll!l'. £aki mlli uJ1.:,l-lJ~rilld.L'lI "'~'-dir, GiiI'WI~)lllliln1fIlH)I. .Qla"I'j Inlllli hllll! I1J'fllI bllh cJt:~II; il,itl!:rll dr8yu r.mir .. t!"i'i d ""',.. milldllJrili. birlllr. 1.0 1b,,] Ha.I,jtl~' 1111. liI,l'Ih feU ,11t.111'.1e billbtlhb mil al,ldllil1i 1"..q.I• .ml1u, b.tU.l"i (m ..tldl .. ml.- b"m.em1,fclI lou ",ru-, lJlrih .hi~ ~B1lLl'Il.·1~ar,1I1 dill y.alr.lldlll r,1III' J U Ill!' 'I!_ manhli _lair. 811 IUU------------~~-------------bi.r mukaJ I.r .'''' bp"t. d '~ a.:l.bl1l Iltll'l~l. \'IJ.D -i.I lrir mill1l\ !lmper,.n- )'1)1 YUIll Jr.l b;il!l hI.... lD'~ lUI litil 1;II]n1! Rlflill III4Irllum dill 1':IIz.. liElill Illl:flLtL<l1l IIIPllll1.l4 D 11:1'",..{ IIUlWll IIWWmI M.r.lhllr III1HIII Iiedebtlilr, :r"huL orr.1ia!i II'1II1 Jrnnu· mM111i NI)111 blr Lr "tr4mll~nl lilbilir. lJ'1I"rfl1nu uledHLirel..L fa HI ..... tl'T.ll~lIr. HII'I(Kj(j1 Fr'llrui'Z. ~IL Yllrat ~I ald1.lBll hld, Tiii'lI:C Il.1.it.1I UIbIMI, '" IUI!i MiII;Nl. imP&MIQrllllliMI. k".tI"",cl i " IIlml,rlni!lll" I ljiil'iili,YIl.lllJ111 III.('d>l)";u~i"d<)n I ..."'. nllIJi.:In""U~ 1111'1'111d.... rjj INrllloln IIiIII [n(il III:I'r:I!I"~ ~e !:ill": ._.!-~ hhMllo.r imr'l L'Ilt.ilrlJ.lIiJ;u, rrk Rom!!. i!I II'I'I1'IUllilih, 1!1nl ....,.·IL WI1 Ilirn "lod~tli)'dL[]cl'lI Il(}]UI ltCJro-. k"'<lQJ;l1I_luJ nl twll), -.npl rln IdtHul& .LiiP, lI.u lUlg Ill-Ill UJ\C(I Muluw ls-tnnJn:.l rpri'tJII!G ~lmllll'd(,11 Ankara 1'D4.11Q~U-1Ill urw:ftu:rnil muh.:!llfth:;, MI~nlli ~Iui mu,III ki.i.ltllr gll.fcJi.tl<:,nllil"" .alir .. lPirthJ, ~ RalTt. alat-urkQmlitljt da1.iG! ",91: I/ff DUflml'lird" ~!'Irr la:rllrmlll':!n LJ:(;"'" mudd.! millEi lJ.51rd~~ kl1ifo['~l iUC'I-i, bLlJilll;: kilbul l!lllrnrt QIIl\UI ubt~ rl 14!I'IItk01llllmaiarUl, kQnle-rC!l101ilillfJl! kiddfrdm!UJ1lI!, rnarllD"UI, Fnltl5.i.l kiJltllr Juuin<!QII II........ NIII~alll ~1i'liil'l«!.a II.. p!;<il'D"Utl [i.. jr t:Jli,.liil:i, il _ Im- .uill [ib'lkh,. .. tiYafwotcr'l"m iN op retlt/rtf!! na.klfnl. radl/O mWmulka.!mrr: IIlJt!'l. rwl1l1ll !M] Ilr. ~nj;llllril<ln III DILII PlL,tto:'110 mi 1111"rj.]jr.. 13i1. d.o ;>.p \It! Htrhtllllnl i ilr.mdrlullilkl tCTI i(jil!i 11t' radYIJ ilt It tin rltr,fof vrrillJU!sin.i isnyar .•_ III l~ rIIbcllH~< tl K~tik : '&lllIdolil ~~Il kl[lIp If4I h.liIJ..tlloil,lltf D d.... i:rr;Jh 1J lil ';:.:IIllianl ,J~lci g iliD1, idl~fe NOlI Jtlna III 'lliIhr[P IIlInl leri!ll ..... I11. ...1 ru.d~·OIU d"ku.:: #!In 11;1.. UI'J]ID . ~r mugli. 1I.IRlllIIl, IIl.n~ ~olllljiL O..m;,nh n' In '~r1Ild. .. dur Yiikil",k Illr ; '1/ ...... lMmIU4, 'l'int,. .... llllrian Ingr IlIh"~'"l illi: dtl\'IJIlJJ I.nnn 1.1.aJt1ml D.d.Jal.iyl .. I\Jlkl .... ilmllr dl;l, lIli ,]LI,.,.,U<I, "I. 1J.ciJ. w.md,.I-'JI .m· r;.I UEI' 1..:il/iC]) ,l!i!BIIo.IIJPldlllncr-~. L~ru1J,e Y"ll,fllllliflJl.lI; b!l1hum, uuluIi muUIlIl", in",,;-,. .. r" 1hll:Jut1J .par 1'"<" "rl"iI~11l dl'"J"'t""l~ hay&lmd., n"3"r, &Q.~dIO)rLn;1I n.!ooi ij.,o"vinli 1iir .t.&-. uulu" ","d,,:ni r ,,,t,lisL lMt li-il' ftl~r" iJkl!JnIIiI!riJl k~ pllt,nln PlDlimu. 10" llir Unllndan La::IiioG-lUl1'!lpS1IrllllliCc~i'iI ~...,.II) 1I1,~.,,,lilT' !ruI.llIJjll.. BJ"UIIUIIl" I'r ~jlpmD9~llm m!l.M~m>ll1 .,IULDdl~l oil...... ,"p.ll$nf.ilk "lelJ;1 I<i.lltur v...Jld!lk~li.1!11.Ci11 D<:raJ»r 'lDO,OiIICi '111111; .t'I tiIh. dul.:p<e.ai>: .,]ur.':m .... L"!lldl 116- dl kllJ}'1t"diliyor_ i!':Il'Dl S"', ~11 bLr "'.II' ru', I !;,.",lun:o"~illJ,, IInD'~I"l'T, Sll11'1 !II ttill, n~lIl1l(i'l U '1IIn~ ~ez;!· mell i..l'Ul!l611: bILtUD rlIrlyol"-lII 1". [,,,,iI,,, I..u llo.kL .... wOJ'11I LUll. clh: nU1l1.i. t", r ~ imp rlll<>rl~ """. rli'l j!tkIllClwErQI &lrill Ill'amlll.il l .~ t~'lL,,1 rc.dyosUIlIl. gore IlfIUlann>L, _ !'itnlil1l1.flDlJI ,;- " tID cl_,'flhr. !j.u li'l! 11.. 1 irl,ri 1I"~' .... t- loir ll~"i ~'I.J: • Ifrp, !ldlldjt , mnn )I.nid n lLu:rulu-&Ji. vlJllLi:lIIll;I ~nt'~,,""ill'z._ Hcl' ""U<!B, Li. h'rlU IHllnl,'miYf'n T "111r11111{1~i i:llllllllonllm kur e&k "Iurb.r.. eru ' ~!l da t&!Lr;r y~"-IIJ.I, 6'1 Arilp'hmr k.llln'ldeD • .b.l!'r IIlI rtnu.Ilw..1J "'Y- lIZUIi MII,11Il"1! mljt \' Ir.tJ.I bnILlnr..!I ,il.eni •• n~l;k, '1'1110;:. , INn. ...rlik I..... iiktrndltbt,. z:lbllCi:inC4 U[ao m IllIim1>l'llf d"lmlii]'of. at&!JLul hlll_ !niiuu .tr;.dI billl J:aJrulIlIIAlldJ~ &l.1i1Afi h.i. ... "J ~ .. t'F .. rhu·, ILUIm (1.1 '" "Itapllllrln )"llUldill' r,oy.1 Ilb.llill,c:r IImlll ....k .. "d'gi l ..IlJJiml~ B-1 un_t. IInufi: :!'irati tic. hiD k;;i nl •.bi ... [".lOal n i:;vrUJIj; lnllLD1 .. rl bon.~tlrR d;J ~jflll dllil II ~I1)":11nm.d ;&tr 1Iilr11'rLllln fl!rk•llLn ,butiill ,ebr.i It :D- Hin" ;-.;;,-., JIliiliil!1 m ,.hLr1!l n,d:ro lle 1111Y", .... ut1."I,rllll:r1lo " fill 1 Ilytll'l I' :rllmIfWd b,DOLJ .-uiYl!ttll, .. OJ'11!i ki '!!!In... ~i- 1I.leti .... 111; !~FIRi Ildedil!l un..Ii:.aIIt.IJI_ I t"UIl.~, b!iJ hsJ" gdlticiyl'i , I P.J..o.r llem Om,t ./'1.11~ mutrumlln .1 ....b-I d [ICII'. gi,jjilio. lit:!' a-kul b ~I,,", B~1I'iia. [.taz.bllld.ii m"bim IIiI' ~ lnLdill!"rtnia, b'lml bn~k.& mill, LI. nl1, vmuml ... nln tIttlna.1 r.IHLli'W'! ~ un. bu..lis rl!.iJY(1111pl.. " !'IlJLI!UI11:1 unonllJ 1Il.ll 1l._& tlrli:, .iUi Li... r~'in::,"i ....... ~Ul. ~"kti}oldilLi WI!ltmllk '1"rti7b1 Ro- r::u ~rll.1llII1J 1111 ~ltL. &rl!1I1.lt:I.UallJ Iu.dIU dLnlis0MLl.rlil1u" lci!ll'-"I1~ 1iilgi.lo;jI·';nkg ~lIf_lIIrll' diPI m[1]l1.llI, lLIIt..ntnm, O.I!IJ.I.nJIIl1onll, 1I4I1l1'j] !;)(1rLIll}I!r ~r: 1[~1I;a t4l=iili,. , .. y.lJJhn ""111111> bu Hiiunii, oorloM "'Ii;ror. Rad1D uA.-Ln.:il~to"iD. iiJ&.amst Morr-iJ1,(!lI ilim, ,[1~lI'I I!.IlU.pIIllI'LII'IoInln }"r hn-em i6Y,tfOIl'll.110 pn~'t&iI:, ~..?oo n I!u 'I'IlUlld.&,ILI"Il.Il.tmi!l 00l!m1l:tJ:r._ fclMi"lI1. !YW1ly._t. Til- RI:!'.lt.. ~I>''']JLII (;j LmiI;i II'ID..nD..iJ.fil,fl b11' mtAl ... i..... Hk Ii~'ri:rlltl, alg.lurll:. n1ihljit1 It!- .bLI I'Iicrak1J..1.a.r do! '1 ntiyo, t ..lcTi,... i1b ... DOldau jmp.o.r-. tDr~ . htl.- '!lanl AraP 'IM{lui~1I1 :!dun. ~~ dill' nI fJlf v-"nn l!~1.Dl1 biiti!iii t..aD- ,.-011. IIi]" <lIn. yL.." l-t...d" gWl~ldi.. l llin l"i;selu.i .... ELl THill'. l'.Ilk",! lil1 1I"l.I~II'''b ,.pll aIm H&DILl CHi rill bklll....... .......ullld:l..ll IlIJrin'l'l. m,d R-' 4 - I;<..! tlralrDllitllUlll!, m'uldfllil D1'-.1]". Bien a£>.r Iwr.dmu., lIl.ikt1Ill,1. blr Iti'!llr '~l!I'liml~ 'nl J':lIM'" m•• LvJDII11J"4li'_ opcr U,,1'lIL ki;iJ[ ~lmn d_ I"ILII,-o liI!nll muhar[lII' ta:nJ.~1. _bllf1!l~ Iii. llil _1:1 nk.l t :rl.l'l~ IJr.r 1l1li Bu m.l'Q !b.h~ ~u:a LirkAl; till- iI.~ DUll 1nD. edilil'"Cll", ft:rlik ll ..... mL PPDLIL" 11t.e.1iI11 udi< nil l~i DIi _ ttl.ll r iI~rll.'r. iEllJio luk olduta. hAlde Anbra Vn.J!ynIiUllli f _ l'r<1~runlu 1lMi_ omdUi mil.&HI!~ :1<[, ~el Ti" " mmlll MnbIr' - llll!bn Jlk d!:wlr 1111Wll!t" l>ri:.a.ol.it.ll bi.lJlJ.mnJ b-lIhmu:rof'. ..:1__ ,.§IJIP""'TLliKmI II ur'kE.r rindll K '3rt'1 IC m'elton ;::W)'rI k~ RWJV _mm"....-. •• _ (d U. d.','il I.J.L1IIIIli - io.U ......11 i1:l I -.,. driild' lr D.;~ Lu m1!..-":llJ1>lrlLflJldll muhtelif muhtllllli ~hlI.l "rIt L.Lwbll, gu.1>I ... m .. en • .;.ui ..:.~ ... mllJUiI ml"ll wuilmUltle m.ml nllut41L' .... ~., b:u.Uj1hl..IIIL. "UmAna cilml!ll lIluhaJ'rirlu-d"'fI yt] Iialkt..., otma.Jr. 1,111 ~ tedbirl iii .. ~n ~1Ii'ii1, l.Jer lI:ol 10 m'ml:I",.,j~·"hni b..7ID"Ui. lbf:iI_k l!ir jiJ..l'i ","yeti tara!:wotl Izm!t • "" l nlml ~II'Nl.:l1ImLlII! t'M811:lIr. It 3 tt;l( H;w-eU lIufiU.LfI idtarinii hruJD to<rilbo y"'~I..Il-' 1u..Jwo1.,.llJll..II..I.I t..I~p "ihb)tJr. ELI "1I11if1' lI:rnL Mlirl i,ran h tJi,li'Iil_ n mil" ... 81 }I'm" &eJell' ]~f' i Inn )-.ll'.atl LUJ n,dycod&D Il • ..,bi ~1I>r )1l' 1~1 ;:;9 1J'!I~ b'r to.l'I[!!l m.. h no I'll!. Sud) ltIn E<lIl V41o"-<1I';[ dJi &II~ I~ di_gI"I1l~'Io: i&-t..:!ijhl..r'1lli IOrdQIII, !'(lll.i till" ~m bl!.nrLamall. F.I'IltII. :1zmlt, il e hwbu! !lJ"'WIlD!il ffBnllll; ~r.!~ IUm Qt.fLart ~1I. aU· 11:1 IU~UtI mi,.t.AJd"ol p,~1J.lD 1..111- ramll.!!' IIlIllWL.oDlnidu kurtu.nlmah. IIIr,u. I!IIII1i1rlh~ I!WI.llOa U.r Ebulrllyan~ s:tbahtl!.!:l itibalf'D 'l'ELP'lJ' IiciHl .. ILfJl.Ji:btr- IIIll<ilt nl't:UIL. Mdl• fI _ AtllC ....l.a.d" tlhlu!{u a;lJi d"I1<1i'l[IQ, Doni K HI" itml H Idu..n ".. K~t" i5~erl erine bll'~lI.PacaJd:U-. !"1m D1!.-..plarL .U'I.!.a..mIlok hNll ""-\l1L ... rr.u.lJlb.J,,,j~ I' r~lp "",lweIl, J. Cumartesi ve ~IIJ b~_l_" fuo;u(i'lllPi mWillill tar.II~" d:tn [J;2 1J..iIi'iil'N"l<. hem d" .YDI tIIl'leri Lun;r· 11 Ii ilaUkmcJ 1"Nt&i:i!1 liel 012 ki:1 ~a- liig-e:.- gtinler j=itte..o. .u~ !>Ut ([l!!. !d:ll.m!!kledlr. mll t ol-a",d. .." Lmu&rrn bir I!. vi "'nlD",1l k~dil"rinb "*tin .ua.Ll..r IilltiLp(ilfln l'''~lld'Ai II;;]_Id;.I n ~ eG,(.i dll Mnl1epe npuru harekl; l· biil .n.Ii.I npmltY' dab. Fa_dab bn~ ... ruJm...J._ H"l""DQ ct> ..... I. 'rI':C ·k ... Ie De&i.rmeadere, IoIWiI JII KaT ilrso!l. Ilk lar "iIt; !l'ilkl1mii.(bJ"u 11I1I;:[g 1011.1 IIdl)'orIOlI'; b nun-l.:l 11«1.. II!;yorum, l..rua.ra cnu .... lip hooiye. r vuilmeli. Yolon, Biiyilltllilal lJi:t p...... lIIIIr 1JU!!J1Ii ",Nlk. r .illLililt.r, kIl'-!I I _ Bum Lg, J1")·3""lD.ril& .. LI.-· R&lb'O I'tud,rowllld :!'1Ipll1ca lill llCi;pru.YilI glde~tir. _ tll.-H .. m1il:i~ 1t.1mJ,1 ;:r r ,. rilmcl.iJ:l- 11.",,; .,~l"uccJi mu.l k .. o.r 0010 (;cnr, Dc,l1iiiiht KOllrijd.~D t. 1'1,1!I 010]]]dI:Jln,p W'""'-1IWI ...lmllloJ .. banL<'r l1ir- uJk '1dill"""Di I,,-I<~g"r lidecai' de klLlkRrak BuyllUd:a_ YaIo~'1lI.. bum.m !lJ.hl! IOI)'aA" ...rtunlwH..l llmol· gibi., nmllllii llul'Iir"-.n ;fQIIIl.lII.IIIDlIo ltar1imllrsel \'I! Detlrm~ndeTe yo ]il L1. lJ..!(lrLlLdti Y4I '10m 1111" it[ i r 1I1i ,1.. b..iJ:lL>f>'i !IId"",,_ I'll ile hmlte ,g1!1~cektic. AlI]lldoluyu ~alkuldn·iiil'I. ] l"riJ .. Y'lI,illluk: !lllJk1,," \" iii -,I", ""11 - tJ "i"<'n!jtelu1l", ,-..11.1"'" 'm,,Cuma.rt.:ill g'i1dlc:rt l.:rn:rillE!l.J .al.&n.b\bl Tdoill ()IIILf¥"'~[ 'I.t. r;;ratl,u-LDUa do; bl1 I)Dlday& ~!p'. fl'>l""I!;Ill'r rn.d,:r1;! ill) IIrTrrdd mod" :!Io.llt 13.U d!': ltalka';::l!~ '11 L!I tI!l. ill· }'l!lI "~film~l iol.l!D.i;yI>T_ 5; ll~d:!,11 '1":!.Illa· iyl() it ..HIl!'.1l kt!lli!len w.gm,-;lralt htlliilluili. ~ L.:! 1I.i.r1i~ ';_\I1.":Muyu Ji'k, .." Iil!B.lJnIl'" dJ rilU' li;o;m 1'!.tIli, i,;4!lQliJl pr"""J"j" 2 _ Ji'll.ll;ll :I!'1ult..!.i.I k>o:nu !IllLb.na mllllJ1'J',dl jJli.i..mlni Jin.a d4lnltol'i VIIrn· lE'CCk \">1: pamr gij.nleri de klIp:r'llil...t..... !Ii:!'1l-d" .lU.I.I..tllmU!i "" b Hi. 11:4- "",,11_ Bu.n.l..-r. lW~ Liful ikimpll'r bu- l1en I!I-8:.Bt 19 d kalk!!.r&k ~lP'lIli i:s- W t(j.h.t o:l<ci~t.ir, Duna sOu, Dllh'olII'I,l. ~ ... ·IU", ;;;.. IIlI!n" II Imld",lw",1IJ dJi IlI'O-Ii .,d.liyur. ~1r1ln.n1; ~"k "cw; IllItJ .. rJ.. b.all..iI. s.~ ktlclere ugrodliltan lionr tmr.,· DUfDlliId.e1ri rl.TW JQnUmLl. Alll!llmi IPJ];IJuJ"J1..Il.OclAn..o AIInn <i,:r ...nl,- tlLmlll1, BlItlu b.lb ......" &. n~l.,r ,llnu-te gidecelrti.r. dotWlnlL wlilit.ill bDllteltri"J" .. ;<ai. lfl .. hi rvd,ilmooA ~'_,"",Dlli wdihlor. .... iSl.rurla:r. 'CahjDil .Bak DI SiV1l8'UIi (i) ~LII'.Lr. G"tl,ler, mal"u.llin H.i.H.d.i.I1u j..,;o vnl!lJl _ U& 1,tIJ dUD :!,ap~lilm u.iu.J:te..we tahii ~l""J tie .. ri. lIrti. J.i. lir.:a]j .. 0:1 .. hUIIlD.lI.Jur. ][5 l!".r d k.kAl>IIi, ~ t.ltl i:.IIl, 1l.. liA!",lu bu..uJmn1lJ": 'I' it~iJ€,l'e hilPip dli, DJ.<IM .. 'lel~ri u...wd ~u r ... U..roJ.I". ... Dlm_ 10 d.il.ki~ 11!r1rnl",,,,,, Loo- .r"-"';),,, .. llI. ... ,,, ... Lu .-.wlo .lD ul..1i: L;itl,1doIrl h"r ycriII 1 hJ'.... 1"'''',., Utniyar. I.ir 1",,;,,, t~o bllll.,.mtlJ '''-''IJI b.ohli~ ..... , .j, (T.llefo»h,,' ~lLf'" Jijr! , .. Ml.. tl rlla, nlL-rul dLlTUml'" .:l c:'lIrq .. rL",.i "J> l' I' iU.-.lU.J ~-.IlrUII l!. lil_ minll'l tll.Llc.nan. C:l.h,-ma !liU:.:mJ twaJ:II t_,,&lIi~ ..d.~!;: DW iJalJl'l!J'iltll'<o 11. ~,m~ niD SIr(Ll' !;' r Jlldy"sj I,,, I... llIe.l' l>&&IrhJ',,=ILl.ar.1 ""]I", .... lotal? l, dyle i§':;i Slnemn JIl~onullcJlI; b!r bill 1; lli... rnd,I)." Ta.l~he JiI[rliiut .. T<l'" B".Ilc-t JUlZ(l.l'Im3Jilllln !It! • BII!YI r. f&lUlt till, me..5~IQ· ,boll!jmn !t·aplD.l~lU' .BaJi::J.JI • bl1 rill) "IJ..nIi.r. bebl D-ll !".IlJilor d~gil'l1ir. Silt\.bJ Din ill!kli It;I'l.n.flliu, k:i>llu!1mli$mdll. i!l~j][lrin '[ll~n[L\.~ '!OOk.l.'ll vUdandL UiLthtlt mlil,J" - Zannct:m.J)'o:r1lm. Bili\.ldll tin11\ bluldan b!:lirlc OI:L plj:Dll a~l....... fnai .nefli ;gu-u:reWe mUkilbdc melld~ni.n ruhWldaYlL V:i.lw. • llaC[L~lDl ~a.)·h:.mlf, II:I;;:ileri.o )'1.'1." ett.l. mil 50;.,;1 VL::;!oCl. be..nn oldi.ll'mc:k. :ml!l tahritll!u .kllol1ILmlll.mlll3.I'LPl ~ ISA HABERl .It - Six. Ilylil s.a!mey1 yill' !l!.l..Jigl mu.bUkak; Q.egil.. 01'1&lsti!ercli; IOD.eriul 3O}o'le bit III'- \... ../ bil£03h'in!:i;;:i mi .sanlyo~ul111'1t dB. Iill!>U10;.3. bSl<'o.l1cr VIIr, BUllmiotlr: ---_ .....---_ ........ - Daba b~kll biJ:o !} ,It d~, ",'rUr-k milk 1nln pu '.dar •..., lar bit taammlltll:1 ISbilL iltml..:t.. H ~'d!WTa '"' III "l! n.~' CII'ft. 3.IIS'l1mI blr bil'llge 13tino.dLD.I ~al(:- lu "'!JUJ,y4!ti J!;tsili de imlJDmilil :kil!l mlcUr!. E,'lilJ rum.. Illl1 IIIA_. A-m.latJm:z. lEUr Gi..D y~t ifjle 1lm1!d.2lI ICt!W J.lIj m.i.~'~n birt;o.k de\'Lttl~r IDCvcut· ~t l1l.l ..30 .J.~ ~-t e kn.d. 'I' O~~1Ul ULL~ - Dalla. t'l,'Vel, kabuJ: L"tmI:.lL· tw-_ DUIlL"r ilk f'lrsatts btl hlrU- r .. .ll..hll 1l lDkliUlt lllu' bir 1IiIl. ~Ill .... Qli."lhlbilir m.L? liniz k.i lIiz:i:c dl', bemID U'l k.uT gl dumLll'~ ggratmak i!itiye~I!WM' .t" Y~.lIh.'b.-i - Hfiylt', fnk:J.t Vi'dan !llrt turtipl[)I'll.,tlr. B",~''''

r..

e.tI.!!ludJIl..r, fJi.IrhJk" BMlm Dn.iI.iIUIIliI I!H "/1iI .., 1.. ;;1 0'0 :,-" r .. llruILlo:l.r1!l! 1~1 !.tt'r1"l>n, r. . z:u.ull IdlQ ,.1III~llr. III""'HA."IP ... u'"' il!1tl<,r. (.mIl'OOli. ! rn 11'I1!!"lI'Ir~lI.I_n IliIurlW lIIIII,ndiI, ",rool!qr ,.~" Ido.ll,'Lu) ~t!m b'r ~ rnidmJ,llIp H .rl "11'1'. i:Il :rilnm .mI~ I ~"" ~In' 1"liI m nlo~[,,) him ..• ~(l!qmIIlm:l. III RIMII. m.lilflj, ~~ ,h I 'I) L 'hi~ .. ti Illi,,,,I,, ,,"'II~ I>lIil-', ... u.1I111l1Iozj", I.rlma,:;.ru!, .r1~~L!i.l1li I.:.".IIIJ.I" lir, V •• ~t mw, _ rl.l!i ~av1 i:!:l,IIDII 1r,01 !Lll Imldrr. AnCoill !!iU! '1'1 um1j"u, r ~Ilf Dufllt "Ii • J3iII!lrn olllnl,r leln m:Jllm.rfLJ!ili'tOlI) f.rIl.JlIl. day~U, mllllavi 1I'lIJ''UM. ..,J.dl '~11d.. IulkuJ_ M UIurun diln -- - 1il1i! lid b~e '''.ilclll,. kltilii: 11"• .b1l-m,fI.hl im.rlll)]" mdnl)'l1 ¥lIhlllll..l OIlUII&1'1I ';r1. iLhJ ,.,.,i <l!I!I b&!"1..!1 Li .. ,,!!l!!.ml.!.f. lf1Il'IImhIk ,INrI ~ltIHMhrI Mlill ~ Jh,,".nl .. L..nl" I,mbtll Imwk 1:111 1IAI.J1.11111\!,ru~!Jj;grilil~ 'lflli Am~ ~"nJjI'l~lrr J,"II.B-f!" bu Ilu n ... j~'t:u"lI rll1lll14J"thl!l lin iI.I! )'fiil' 8111 li0ii1'1>1: !Jrl 1i.••• l.dlJ~ir, .J "nW I:!i!.I,kl' "Iliul ILakIl ""J"1!. hI .... , 11'1... 10"11 .o"'llta.thlf_ JILl I!l.IlrmtwJ!, bA,Ir~. ..III ... mJln"~I'I.m GfIi!iI1"Jln II~ ~ Ld! ~n.. r.u.JIlo OIlfll!fl II.II. I~~ m:,~;nt[;].] -" 1Il.(J' I111111l1ilWlimlw . •......k ~Iim. Y.hi In! lid JIIIIr- IIl)nl'll lI[rml, II'Jmuldilf • IIIUrr ilUmiLl'lJHIrIU'I f.~IIiU &11' lliI k..IH bil:lllIlodi.ll .." roU_un ,.. d. ~rI'fI liIo('J'nd. I)hj(! tiF "LnrILt dc- ili.lllm kllap'arlnl , .. Itt'mul, .. bQ.r~rll"ml~r!1'I R ~I m, _ui 1.[ mil ~p~tI..tQ r ,,"lj,"FI- ml,m ~ buIOP1!o.D dllllllllr JiH' IIi (lIm1ut16r m !it1,("b tllm ,hit&-< iii I., ",bllll' ;Jillitlidillil llll'll'li 111' lUI. I IlC'Illiitlr. rlllil.llUl.illl yi..D.i .iID, .ilMlH IILrIi' }-a- 1m 111P1]USLJ1'lIma'" 1IH.,-.tI lman 1I1riumm. I ... hut mi IIlit lnLIiod" Io.unl<ili "Ii buIilnL'Wu 1:1.filII ulJlLlIrJ .. r J'lIl't1ln1J~1aJ'; ; IHay .. k(!llodrrl)!. k.II.1.1lIl.nl!l:l.'1 ""rll t:lllrin !II11U. W I,nd.illii ur~1iIn ll.Jlttdd ..", "11 ""'JII!'Y.tiz..m iUJi..uw. lI.ri~ Likln; ElJ.I1 EIJl 1111 klllllLllJ'"l"f'''; fIIll r~ ,..llLlldl"nl lI,uml:l tim. Ill! tilblr~1iI ~ilr1h] uNcJ'" mll!tdu L m",-mlorl' ol"rIlLtQII,. :7110- Il!JO)'! Pll.llll.!fltll muh.= I"lIt",II, klu", I .... ,rb!;:lIII.it, k.! i<l1._'o;i. her UlIl.: II MBII.l!adlr" Parll'dlkl B'nl r"a'limU 19,uil 1lo<;ol.;Utlk or..lrnu,l~.Li._r. i:I~!t> I;:;rolfi Dloprlllrlmlz.dlln Strrr 1!.I_1O'i:!J ;udltl mall.tuplEl dl),gr .,IlIP 'rnliam 1(10 II Inlltl.ll'Lm inklH""

"J)'''

'01

d~,~t

all}

,,.Ltl

b..

i.LiJoi.,..

~i"I1'.·

'.in

Istanbul radyosundo,n halk neler bekliyor?
,.t..

.it.

!...

4~r:..,-__

,aJI'.

I

T

r


I

*

vera
1111'

!i..:1li

61dlll'mll'It!

diyoru.ltk. 'l,'l-ldll1lo 11ltil:u1l' ctJ:uJ· j'e<:eir; oldulfim,a gilire ••

:ll!Ld.EJ,

bir-lmlzd{:JJ.
lI!:M

Lr,ted~gl bid ULf.lo

:i1lw,il}.n. lJ]iid li.hlli.

B.t;'
'iin

kadLDI:tL

1i:1[I,II~l.

j,lcm~lI!i

,l~

ill

hlll:_a 1tB Il

I u rtulmtlk

~. _ ki.

81l bdLndari, . g Ira.l(llih miJdd~*. Ilt:r !Ie)' l.ii:.kJ.c:nf2l;nl 11:'. Bu il..Ilr ,iddetti blr ihtil'.olIIln £lnol "en':~J kad.BJ:o gt.tul"l!h 1,,re~lIl! dii'lii::lil1it1:.

IOU] bor dc:atall karla!"

or• .KurbanlOLr kllna .koymu~tur

}'!lratm3.k iatl· arl)"OI-. BWlU Q

lIlutLilka. aeVml!ai i<lXt 1I1lIWdir. l:kr mtiCaslO IIIe,,!:;~~ ILk dl!g:Hdir.

m,}'~.
21:rl
-

-

He:rtI ~d."c~k.

l;Dem. d~ ~t.

m~ illJldl1rl.tll.lrllo :yt ~'1l!t:tur,
-

:Z:LI.ru:r-e·

e!!:m~ muull· I!u, me";:
nt

'" ClllI.'I., ZU!irill yu..zi.lne b k~t.

M;allim, fBk[lt Anh}

tulll J1.l..IlilJUZUDtl:k 1ij8.r1:J blldur, - FlLko.t bu, ~'l;).pl]flt:ilLk bare kfto bai;k. _ Oou, 1It-'10, :'I"Uklln ti~ndHJi:::. - If.a:fLr_ Pek rc.llpbem.
ESIlILLIIl

di!!". .l\ra~'1i nifa"

.liQk~p

hD~U~'

su zluk

5LlSlulW'.

deg !1tinllnlz. P.:iru.m.
l-InklLBID.\'-.,

bJ1l"i!Drlinu..
!!il!kiDi~I)I"IIUDLlZ?

Nejat Ql"du: Vii mll lhlinLlillll~ Y~k

dedi kI:

1'l.'i.J..t'?

FD-\>r!J.t w!,;io. [lDI~tml)'Drsu

r;l.ko.rmll~;t "flil§:l[ ald:3.IdlIr. SWt"rl b~~kllhl.l-'LDa lIar,1 !'!!.::\.imsi:r. \'8 1 ddLSeJ olara.li: ,c:05'b~ntu:'~i! ~[lYl'et t!dllcekllmfir, Q. null h;;1o li.[I!I .!I~':1l r1~ !,\'II t.a,v!;iyeT!ll bll glbl !JlLl'liltllDlara hi!; bir zamao :,1lz vermemeni.zt]i ....

likte bu. tf>pllUJll1J1>

H'l1unrpn'

.... lar b~

R;tOO

m,. ~ ..r...:~...
...

..

Ol.,']"ril .. "If

l"r. l!'llki mu q. L.. U,....~lll 1'1111; bal hir , ..... II: ' 1~ld~

n. P_ li rl;;(' niD uu.," dLI;\;J.
tl, a6iHml:lfi.
I

*

'If.

.It'"

]
d "~,,

,r ~,r,I"<!.J

me ..
Ill'. 01.1

,;I,'apma&ll

NI!Jat

hllJm:n

de;:l~ Ill;

- .Bu lbtiruLD telr b~di[!J. a~)'dl, m!:'s!:!lt VUd!l.n y;tlruz: ti!:· n1 "e~'tl B~i Il vs.e-ylii. ~l'lilill!. 1..101" hUll, u r L:IIKcl ,Ilnn.'a. b!!llci cinay(':c I< ~dil.r ~dt'rdi. !E'3_k"t bo ihllH.lIllll 0 'k:L(lll£ dl!g..nl~

....e. !lui nlk bt:d :fled 113([- io::i, hj~ bIt [)_1Jkh iinrlnde toyu) Q'!IYO(" Bll.bit blE fi1nl' hall.

Fakat IH!Il~ltr~1: I1h.:n bir iblirruun oeleR mWtte<l'l' oldugu.nu ,go:!lienr. B~n tmddr:iumumi mu avirn1 lkc!lJ cin~. yJ:t i~ler1oe bll.kardlm, Sir lai.d~
ZE!mElZ,

YEL'l'lIyamaz. Ya ~UcCl;!k, ~II mtli.lr"':C:l!ktir. Raja] d~. !'Jl~K~meyioi_z, KuvvtLll hil.· j·Ii.IlU!O ljiotu hCLkikat [101I0I01',J::H zim ad liy~rn i:IJl tuh.bilild 13 fie nO! .''lJ.J.\alnr 'i;ill\I] r, .EIJ na hlllll·

~l.Ill~Uil:lil_«? ibriJ..'1lIilltt
:&UBU.

.AdJly .... Dlhill taribillde ~=ill ~ bu: i.b.Llralll val' nil!
S8.

-

ILIll"I.Il~lm_ Ond.ll11 e';"IN:l. vildan ,l:lIlkk.IJJO ' bit iftlLlD. hi.lJunil \",;;rmc:miz lll' ZUD. OOUIII t.atbik 1I!kIJ. {lyra ml!!ll!led.lr.

:;)Iz,,: plllnl.Dl1

""1'

D 'me ~ i!iti},llrU.lll kl, ViJdu .bak.Ju.ods ver~L";.,gi1IJ.1z. Ukmtin h tntbik l'ekHle D-llikll.1H,,·ncd.U.', - Yillli (j bize S l~ 1m ~i!ke cl,ktir?
~ ]!lVii!t.. ~o.nr.ll
OriU

Hc!:"hnldll bafl.ii bulllJI unlaLm,U: li'iji.JJ. gddi.nu:, d~1 ml! EI.'P'l:, ~.. lrat. •• jad

N~en

Bl~!lkll!l birbirlul!'li
ytn'lth)'~D tbl5:Ududa,

Jk"dml'i1r

I<Jnclil< I if1l.l.1l M! nu III.&t JiJ m d. ~lIt .. , OKJJ. ~~..md. ar>dJ.celmd.ILlI bB '" ,illlJ AI lIld.Db iJT .rut l~p-ifl.ci. j;j.
11 ,

k""J::r.

J;"_J_!)

",IDA.!"

hrilunt!e bu El.ll b;lImzer vakilIill' lUi• .bnldo var(llr. QIm:£ii!iaydl \ 11diklla bl!Ii.1.ol!"rblr tiP' vilC1!.dll
I!:dmezdt Nej.nt, Upbeailld~ IIr~r

.iB,l.ImiYilil"\Ilfi. lklJtI ari.l:rur. bulu.nu.r, Dlin:!,'nDlD, Fllillyu

-

SU:, Dil'

bpk'U~~u olll:!"!ll-.

ViJld IlD.lO

hlt.rek.l!!tJerl~de, Id", -

nlD

hi..

aevmf't.li~i.

Inskanml'l-

dJ~

bir trkegii 011111 nnl!k

i-;l11

~D

JlJ Q]lIllyor, RIil;Y1t)1I. benzey~n llayaUl!r Jjjlll.dl! bfl1i.lIlUp)l.... l!.." O)'le Urulil-dlyorum Id" bu

On d1)rl lent:

l!lu gi:kcJUm. VI! mbayet Mdiirml.lftll·. \flldan tiplmle blr .tol4J,g

"I"'OJ~h.:r lrucdug-u-

LGlzl~DlI¥Cl'eIl Fl.kirl£r'Jnizl
i1~IJi:

:

cUi·

klLCi dertoec.
dl!di. tathhlflio

m!l. JUl.dur gldI:'D"~1l: AU!: !.IU· Bllrlan gijfi!lyor' mIlBUmLI.? F<-LI" . udilllz ki m:allki!med~ylt., SLa d , ~en de, VUdanlll bi:i!I }'UP" 1hkl nfil IIl'l!at I2debill!cl!k d iIJ· ru .dfl.:>'IZ~*1lhitLerimlz vaf, ,'e tli1J,bnml~ va.l'. 13111 lmdllliD III
ZIl IIlllih

:Z8.nu:etile

mlh:lClillltl 1.le.f .. I'l biz ID~ ISldUre ..'l-

KI..i?
HIl)u' y.' I!'VI!t. <;'.;1.11;: .k_ll.rI~Ik.., - C:o'~ b:uit, llil,jan. ~1i'D<1I BililL, VI) Kendi k\!rll\lUUO 1)1.,.

cit

fh·glldl..Bir wabwli. d~-

ZU£il' (]a~rna. uy-m

bulmlJyoru.m!

1loI:~'i.l1)l lfeniL:

lehclit II'tti glnl 12ib...t tdl:n.~ k:, ma'hk!'me4t:1l bl.r 1d1.m hUIorQl,il aill.bllh: ml\iiJ. t

c;ekU~1nJ, bll"i

lilmla

ce'k. Jir,fi ll1.IlotI I!.rl"llal'md anhD.:)·1 h:n.lrl ),'ll1il;.
Fakllt, Mitha:lll:l,

varml!l.

degtJI

m.:. ~

!Xu ii!u. htJ',-ti Jcl.ul idAreAi 'rd.",;:! ...,T.1LPj s:&m1lDJ: bi!r' ljJdr i~tll"W 'be-IIHf "brilWUW-1J ili,Llt&l:i hi.r· Q1 .rJi. YWlIJ"l1l1l1 J'I!pl:J.rlJllJ;. ~.., .. G'!Il.i~ ~'ord.ll. - .·Ilkllt~. de<di. Sill biIli}'l" tlJ.tup:lutlHdu. "' i"JJlJl.t:ua ihlJJ.~ Urilt1:IH1f11 kQI 'bll' te~ebl:.il.se ruben hmrll!lAlUrdl!ol:.!iru I!,tit! I J[a.nu-::t.n mu,,", r_ .. Y,,~j:t.:!" b~ )'11ki IIIIlm t..J>l'Tl.m.& mil d~tllsiIli.E. Benlr;n gl!I:l_rdj • Ha:lld!l iJll DUri ye bu~alI: Vil illlL dnlya. ~!II blrblrlt:rlne hUcum [1'1- i:J.I KAd,.lcI1Y, AG.I\II~d"ElI ~.k 't:o,tm' glm buhl".unilln !i'll k.orkul&l'~ m.i:,I<et", DeUel-de DIir~fe lll,.a.tlll, d.. 11 }lM D49 p. il",i .... tllhenU_rc ge~i'l"IIll!:miJpioiE. iC.g1_1' 11Il"ctl-: ~l.i:UI'. Vii WI II ill kurt'Lllmnk 11- Hruid~yi bll~l[ld&11i lr'Rl"rurunt:)Ur-. n ..nLi.,-;]$I", Nun.' mtlI..J ...:I tly[}ru.m.. Falm:t O1UI aldllre:re~ Halide illI: nUl"ir yt. dnd:J.I:,1!. 1111 !lwtl&l'1O-h mlif tY.I.._ ill' $i. deg-ll. ,Eli. hal' a.lJc b~.. !.loc:u..k· ilco )-~IIm1J11r_ lIM' Ild )"'!Lrllll 1: d,,1ti m n ltITN ~ UIl 7iI" Glll. 1ilIl_rIJn_llY{ll". da bUtllhJl..lJo":"c gl;i;nderllinjiJ,et' _. l'ir;J,,,, t ..."in. il-tw. lJ p,; M'" diI'. ~ i..W J ~r k.L ri~ IIl-u.uUl'.
Z:iIil' durolJ. DtlkJ D Ita Nojyi ..:"a gilv.:ncmlYi> ... l!!D.dn'l

.. !!.1I1:1ba§1 mahlLLl ... " MIldE!. Hu.n.i:l.a.p lokafl..ndil l8 .oil· mUM ~~u.raD Halitl~ Bill' tCPIJ ,\Ie DlI:rl ~"a 'IUf1l'k!;1 e>-","'I!lld g!!l:a il'" m~eli!.&iDdl!l1 kll.vPf'iI

"v(I,

"*

~!!!3

1
. .

3

...•.... A ,,_., ..
'.,.

-

.

-

.-'.:'.
,

.. .•_ ' ........ . ' __
"

Titaya 'yardlm
a
Ti'toyol, ~ yo.r. 'Olil 1:tllbri;J;!I ~lterillde; _ 'bll' dlk l1b:l'lkUllIU, IlmlUl,lII.YI llHri· II. alQJ,tt ¥lbl t:2IJmU:.,'Ol'l. do-B1rli;Hlik /I.w!i!rilka., 111UI'Vt!llictl lf~!l:LI.:lll lllil'hk bLr moavcneU dl!l,.ej.IT,o!;~-

mlYOf_

)l:ILIlIlIUe (250)

Ban..

(Export
mLlyoD.

Impe!.'t)
dg.lBrl1.k

bLr Lltikru blJe, bahll ~eV!l:u\.l 011l)T(tl'lDul !. Bu nktmll ort.nya ntul MOIIr1Id)"Q1\l,

K~l Farukda, Isplanya'Yl1 ziyaret edecek
llrdiin Krab A.bdu[laft
bugun, fspanya'da olatak

«;inde bir yang.nda b··- kisi til d ..
In I
yandl, 100 biodeo fazla l'ehirU evsiz kaIdl
AYI"I,ca ., biD ev
'" (A.P) l'(iJ!tir gll'llLl KabtGIlt,

I SABAH SAIWII

r

,I
&"
),Ut:l,"liI:i!l

"II~
~Jtof,lJ r1lI!.

Sondan ...

0- U
1111 • [""

B .. lrll M~II'~ paJJ.Ofllft,. rJ.Nlitfttl.. Argll~ hdill(l''''M1i-I Ilfr.Iblr_' liar. 'oIIIl'mt 0.1111(,11,. IuitJ.PlI pill. B~r i.ti'd~~t Uds" JlllHltlla. i'o;cUm 'Ziti 'Cbtl" blrfUflil P yll'411 bir ttl 1~?lIkJcllttr!l" 10" r4, haYIiI# pa1wll1t~l~ IIgIfW'!yIR'

tfiJ'L!:niyo.'

l I. prnpagacQ. i';l.n. E'RkillIll1M giri!IYIl , {akat muh~1I:1ro.It 016D ta;rid', Be1!p'adB, AirLll'dlHI }'1lnh· L. Ooro..Du.., .I (.&-1' J 11r.lilll. mmm nB],'lt bw-.cd~"I.drr. Halbuki III Lfl!::I1Il TUanlm. k.. KJ:-ah Ab.!"lhtl ..." l".t.Z.!U'~eli ",ill:lO bnH.Tl .l.1luoti WLiIl,u."b"ti,:rlii lrer;JkolL milo.llt IJ.IJJdl!!lel'mde.!1 kntiy~'ll. bi!.llllL.l:llw, Lr. ]if[]'L Air , &ynlmadl~ 'ft: y~ID.I2. Mo-abCi:1. b,l.:nrw..ln.ra .J.L1Jlil.'Iia binat .f~l!JI~oj, dJ~l,t~ri blu' illi UlltllM lIaliiDll.B hulumlij"gll vo ,jiitolr hmm!lt muba~dl.llkUr. D'IiIl. lI.k~. Bel • iii AJiJ.nQ llirl'c .k[],rlllJ.,.M-lih'll. gr.t IUl)'nillrl] hllbu1el', bl.r BOY I!rl~L.n.n !.I'SIloJ"I> ,.lra),i 0I.1I1I.)1LlJ il .. dtl.IILllenUyi dll '\"aJllIll til: YlIigo;osla". yanm llu;yado t'i.k~t t!;'l.riJ. ;.,. IAmy .... t,.,..k ;~" .1i",J..ti £011 'B i.fll! m.l MillcUc:re 'baJ vuroCll- 11; lr .."malt ad .. _ llur.r Lr.rMl iI'·.nLIL .u. IlH9 ~~nol·"jll .• 001I1""l.... d~ Itt ri",ay!!t.in. Bicl~i~ M.11leU1!'I', L"lfs-eriyet ap ilalist me.mle1>d • ,,0."'-"1" 101_' ant 00"".1<11,.. l~rdeD oldL1iht !lI;in, Ml!!IT§-8..I TIV rJLnI un, Ilf.Jr:id.. IIl>llillI«' iP to blr Soa) Illl!!t ·mt'.m1",ket ilion m. h!l>l,;lci yaLmd .. tlp.lIl7~. huaSo\')'eUui, M~'le1blr bt:f ... s ~\. h~ ~rcrtklLr. t

Jr.-flVIII

o1mUllur.

!humid

a

l!iJark,,;J IJ.aherl,,1' hi.lr ... LiIiLlIt "'~rdiJi bi:r hili."", !!,<ir"l bi>.fb icil1dol lIn'tl C.... ni!l bl1u lJ.JE 01.1l. Ghllll~~[!liIt", _I.-u bEl.fllt blzyiJk Ill,. .7'~"Ii .. lOOll !rill ;;,11Jl1I,Hlr, ~.:. 'l'-oDIJ D.. ~'IoI1:'"n ;ranIllJ' .... ]00 OOCI .l<tl:l r... l...,.. i .11. h OlYIi.r.
1,a!mL,!.Jr,

IiII gut.. 11m.,k.... 1;1111 ... 61!l1 lI,loMl:r,
Iii:LJ,)'UI:I

~m"
tt!l
rID

Dem.Di\ 1rI. l;~im IIannijJr ... ; _·lJl8bet.

1.:a.

do

00'

iIiIn;Fllh;o.l'll 1:1.IlllllllD 1:rli.,~bJQl I:IlmLl,1Ui1'. Y"oii!' b,~bM..lII ,.:b ••", lll!>Jl'lIQ-OoL1!I.b, .... 1'1.rilt ahlll.gJ (llild" 1... r1el"dti 1Jil.Jllt JD,. un. 14!b~b;:r.~ "".ml,tir.
[nh. o.ll.Lll.dlli "l""rhl_ (lUi, h1n hLh·i:reti t<-.. t.it i1C)l]LiJ' 'Il dill:", l'CH .. t l<lr f! kll'rbl!1l.l.ke adu.

gaf\iI. !!len/uri!!' mK~ ka'k d'~. "la.oolrul",

~rlP1oCI

c~a~:!Iacak1d",.

..

.
Pr,,"')

Oloml!·r .... ,~Jnda. :i'iU1L'''_ ki,1 ... 11I1..rri I> InU-lulmfl.k icin k1lli.dilul·

"",Ita.

CII."~ 'Sicilyob haydul ill!!IY!JI£I'
Bi.iktlmeliim.e
m.Ql
-

pa.ballya

r._

kllY'f'~ iI1tmC'k kfl rQ.rl cd. b('nlU; tiI('~~lml!!! •• Gor-DHI}'lJ-T ~I. Tito, MO~k{}VlI.

f. (l'cl ",r.. td", - lll""nid ... i til'lLhll.~ Hr..elL-!! ",hm H..n.nd.... 80 :!,et ~1.l\1:n RI,l.y.,,11!Jl 1":I~hLlII1l 11<10 I t-iloblolJ kIJ!lt'N:!l"'!I bllgu!!o Dam. 1!).l"l~jlJil I'll isik'~ IJPIIirl. ~1ln."!"tI ~ IIi, tlnlm11Ln·. h;o:r d"r.,.i ci. B rl ",d" '1'1''10.1>1.1.;''[1 )O1l1 Ameri!ill dUns,nmlliS'i Jlo(> Blb, ~Io.blr;'m ,,'lIon ~"[,,. I""lolill" ~"Jji.j. 1:01;: AlL1,,:fik.fLllr ByJ."yl",n",11o II.tIJ",le b., " 10. tljh .. tom .. J.,lln iIJ t:!llm- I , •• t.iJ"Jenb inibd ..m <'dilt:liIo1.... ,,' L,," bir n~.",b'l[" ~;;'~·I., d"lDi~~Lr: I 19 IIlfllmo.iI; nltllti_yl" I!.. k"ll.ll~o ee' .BII ........... ,,,j Ir.. IIlti.lr.( cMi .~r. ... II. ,,,r';nim, Buttllil 1 11IlI I>i L "tm'~tlf. .•:!IIp:a.lll)'ad~ : l.in<Jpli.i rnaoj.lJj, bit t:Il.lkta,i"I callDml1 ( n 1<>J]ru. .1" gcri di>.IltlLet. jiL-oodi.Kill.i miithl, t iP;l"o.l.. I",pou t!!Ni II\l dob. J!.tJluona, .j, (l'.:Jill..u.i) - ij",llrlmi.· ~Lr. Vllllt:j ~illlly.,~ tm..ifiiL IllHilIllkl i>,1JirmJ1L.r. 6imdi 11111 iBtiiL1l<1nt d Bir AIll~rilt:ao lilosu, duo ]a- m;[cfL,," ...... ddl ..'1 JlII"I.... ... Li.i" """,i., ",).. l'",I..ri. I!.illi illllD Iwnd"I.,· dl! Hfs~ ..t"llr b[IIll1uJ {lni\'troilr~ YlIJNI0 ('QbaD !J"m"" Y.lI.Ir,,[ii.liljlla 'I' ~, ihllli i~ l(lfi.i, ilrl r.ici.i"'n ","1'''11p:JIll~·3.CllI blr liml!.DIIU _ .l.iyan~ It:i J M.oru ~ii!Ni:r c.-mil Bil •• liD ralLIIB.1l " rain JmlJB"lM.II k&1im iidlioLdlliu dan tal III b ,;.,- 1,;'.... IL, U~II"<u. rl" .ur'all .. de:'l~[il'il:lil"k... ttml!lolr_ Bu. misafirllge lya!lJ 11l1.jirll't:l!!ll;t...d.ir. JUIllu:i II 1",.l.ornman pl..i l,,1;u teiLJI&!! i 1m un iigl.. 'iiii.",a.!!11:l1 [pvt.- mi,t.ill', ~'\'I'tle:rdt': b!lyilll: bir ehcmml b-r IoIl'noB 1<OI"'·~i nm"'~ .kip Hll"'I..~ ram (:IIm,i ~rll't:l k ..l.dlnNev/,orl(tii 12 dllkikll,da }... IlitfolnnllYo ..- LbnandrUcl t [II!. A,.kar.adlli. Ibiil" JHU:nYO'D
lIQ.r

Vie. bUtUD Il.sprill~rl bl!:f'1illV~ etl:Ilek l!ltemlYQr 1{9 bu.J:lJII J"Il~l!lJ Am~nll:adlJ.n IriIIll rardlllllillf ~M "SFTWfll J!I~gC' ha~liYDr. Bu !3artlllL" alb.l\· t.&dlr, da 6:1 milrOll dol:rrllk blr :VIIII" 70 yS,Illndl8i bir Ingilb dlm bulduk di)'e: bizkm dl!vl;!t ad mllln.mlZ'In cflIlMB!!II, puf1!l • ~otoriilD uezakeli IDUI, I)trnfa b'ii,cil'!:; (1tmElk Lo"tlr ... 4. (;'IjlflJll) 1"'('IIri .. I· ~Lhfi'letl..oe katlanm[unll;! 01...,111:1milk '.t""'LY,,1I ,0 r"'l,ndn b,r ~"rDt· nnt'hi,o ll~rl gel il'o-r. t.. noJL!lYUllanil!t.ann. ~-apll[1on YlLrdlm. 11"-,, til,. '1lL,il11i", m.hkrm".i dll.II J Il '111 1;"",., ~n. <'CLa~.ili.1!. ~I'" rio 'bile n!lJ2rMI li'at il::at Ibtilodlll',

Ile.r mi r.Lra.noll" lI'lI.lLlIIln " Am. 'rik"!l hnrlo ,i"",i!ill.ill. Jirl!,l .'J.br:hLllIIu k.. •• ,I"oo..k i~il:l li';l,,~IJi~lI.kmf1rutmil '~lr.rilk <'II~ceiL J8odm&.ktl!"h,.. BtiltJn ,trbir her il<i ",Lyll.l'Qt :JIIi."n. .... bocliJ'l .. IlIr hnl""-" :rn.~n.m nk.

Rus SUhaYl m Iilteci degil
CaSll1SmU§
"i,r nOo, '" IN ..l"u) - RUIj'.dll.ll k.arll ~lIlo Li. mtl.d.dd "<Inr.. cliiJ",u lI~ri .LGnm e 1r D.E1iuau.lIILI. irJ....a.r NI~ &'7ot ."bu,y, .B uri,n' liD I;.ir oj &Il qld u ru ..qla,dDl4' "'" Lir tmm.b d L1~tiju prillf!" A.mmill;&D • ql-tihbutlt I n·i.iJliLIl li'iYlliJ& 1Il111:'iI;eo<LnJe rnijhim d~gl"kJikl...r .f!l..DLlm.!,Lrr,
lin"

Rusyadaki Italyan harp esirleri
Rem&, -l. a,,"!, (lp.t) -

oJuyor

Itn.I.Jr .."

I;'."],,.i Ilie. ifinr;llt b"hl"t.llloklo.n f~ci IiIlI'U,mdllc lnhut.l~1li DI,i,lrn B .. Imlll KOld SIoru.. "in D"
Ill'"

Iillkudj.' 'I>Ii-!LI."ILlIiI" JmlrDlt'i,n I ...,Ir'.lomi, JIl.lCluiI;L bLld.i.r[ldl!l!I.1.6d~r. Ii!! t!EUoll.k~t. I.ig Dr.llill Ly"ril!l. t~ki!l bini 1j,n~iff!!!eIrU r, Di,ij;ol" L.a.rart .. " blr ho.lJ!l.l'l gu.llDkt.i, Gllllllm.Il'yu lamllt if ill blJ1t,,\rnQt WrllJrllldu" JI1ri~i~EII !rill!.! b.<,HIII] IYdJi. l00.OQi),10011 IiTl)w mOon cl<lu&l:lIl!u :J!L.lllluktnm.
~'.'lll tali:illilL1<I!III kurtn.lliiD:

S:ieil:r.1.J h... "du Ilnlli.IlG'ulni ""

P.Jer.m .... 4 A.A. (D'cit..d

I 3.r9Dtcl[l1l~'"

,.a....

i)"I.u.

S<!>vYllll. i' Birliii. JU1Yfl'" .... trdl>l'unelilu

llulLlll..m

lurs m.daHolanda konsolos

[I11Wl

Icri .. 11:1 rcfmleokol'tl",nt:l"

M'Ilh .. birLenll

b,Ld,.ililoo i~rLll~

.oJ"

"~m...J,~itrj

I(p}'l"m'~ti ...

ooomobilLsoyuldlJ
~II.I"I,

Cemil Bilsel

gtimUldrU

'h'l kl!.rljllnrun1 !}Lafdu, ollunill.
).'!i!

Ami rali tlYlirel etmi"ler !ie

k;orl

"e lJivil

hlp.anyol !!rkln.l,

Dellirr:de yiium
dum)'a

Jccp"le

~i:I'k

tspa.nyn, 'II ikt..a.li5-t'11) Ide Ida.rt: o1uc u.r blr memldet ol~ugu '!I'll
m.!kIJl!.!lebdh: btLJonnbrulllill~t:!~re taN,;I1J1Ulld!Jgu hllld~, YBPlllI.II bu
I;;c>k m;in1l.h gli-

masl, Birl~mi~

1lt!O!.Bkd zi~'lll"eti

ruol1~'or, E.!a.~ec bugilD th'dlin Krall AbdLlil3.h d • I..rJgiltrl'~ diJIlii!iiil Gc fr:JI1 Frac.ko)-'u :IIi~'a.rct I!d ~ I!k nlagan lil!lru Du'rn!limle B!:'rli.D 4. (N:li11'1lil - 50~'~<et liJ k:a.T."llll.h" til·_ A:rap hlJkijmdll'NeV'- YO:r~tB rll&l!ilmiJm. nil L~ nevi ruli!yalll!"C'i rolU oyca AIm3Jl,)'ildac. ge~m .N" "lOrk, .. c\ ,'\., (_, p) - H.fY .. klll.. rLh.1i AboL!ulkJid.ir ];;iIolb n - gcali o.ltlnaa!d ma.!ll ibHmnhr!den fh(!mD\ir<!t!-'! u. ....j]jnin bmg~i Pl:lij ~Ilrul..o. "ol 1,i:1.,tinddci .... trll.tJ;tu.!!1 kJ.rJ.l'l!!ll1l: l m- babel"ll!l". !I{,!:lmlin itJ:llncIlerilli.D h.J.hlWlhmuyor'. }r~ I I"L lIorti"".'l:!d .. jill:ll[unlll ...... n ...,t'-1I" ~.,iII .,g,r YI r'*II!Il.LU1'~lr. O,ilu. bll ibolgl!de kukls bil' billdlm(!t GIiTip hir t.esadiifdor !d, Pa.ris Wi! r;lill". D'II1l1I! d ik-oi' ElIOtb ,,'I; u.l1J L..l"t.r!!Il OrillllllID n di- kunnatll. h;l,'I!rl~[!dDlda[,Dm boil· 'l'lldYO-9UilUO diHI !lkg,a.m·k:i )'&~'IIIII hulu :ru:sWul II illUlJ 11 1uU,.1 111- I~. r ,f"Lt.Ll!",nll F"nbu h.ddtlr, lar! cda. bildlrd.l..C'1 ve"b.il~, 'F'ai t:l1'I'lI!ekfe-dir. . dii DI h-k-- 1:1.11 bir Sultaclnln oglll @ FrOlJ]J:adM " otgJ.~t laUIlr.tI,r. K .. ".L...r l.illL ...LU il3:llIh Atml! [lYIICJI!I. I!erb~st lit! ~?Cl],.II!Td(>a ,rdi:iIlU,t., r~1.1o Ill""~ I Ir III ~.iI HOI, • mL!'mll''k~tLn!! di5wne'k O~re bl.l te!lk1I Ii'di'll!llI '~IIII"~ DmI;!,,,,11 d •• rc.no ["hiDL" Yunall mll.dalyut I',erJlch t;lmJ.er ij{lDUllildl!l gill], t•.,.IIYIIYol "~ll'I!li1l bulotl oolilen ~ Dlil .,lad""t:l t... rn:r 8111" . pari mentol"B. luilr i mlsnllmlJ yor, Tht5mal ill Fila SIIIlQ,mm.n dJm l.orh.uJm Itlu.lIlf_ AlI1mlolll, A.A. (lIfpo) lJ!'u" .. "i... o-lm~k lI7.efle RlJlIlllt"ln "Alnul.iI (tgl dll Kral Abdllil&b. lie !:illtrut run Kudl,il bqklQli.QI 1,1 (;~\Q'K ,,'l.calcbr.!Locdx.dan AlD'Il habel' .11i!:w;i.NJ1'I,lullll, Ur-dW:i D! ;.1"••. BBalk CumhurlyetL~ pi It.e~kllC l'er, AbdullablB !lllim HlIA!cLl niD 'VBziyeU, fU g!lnlerne P~FI!"!l.d[r.l jjj.u.h.!joklal"l II.lllqdmaklD.drr. ';OJi: !<!!CDI ltuhl Ab!l!ll~ mevkilni iljglll etmek l.leditlcl nllzik oldu~LlndaD, bllylo UlDu • G~ra"'" _[hill .m.<l.bl!.'p L t,.¥di 41'1-~imdiki hlJill-co So,,-yeU~r D')gl (II!! blldlriyo .., O'ama.tt.lJ plI.d~· mJ mUnl'l1m~1I. \'8 tftIblrle.rl1l Loll Al.mrlll}'ad!l her hidlg:! hi .. liqtl!l~ lan~dl.ll hLlUet, Jally!.i.k Mll- draDlII dUru.mUDIl k5tillE-m-ek dQiIi: Bu~ sSt V8ili mU8,'l'ioi may'!. .iUbr-D ;)lm~Yllrak: lE1ld!kId MecHsl tarnfl.lldl-:ll., :!I<!Zru Illamll!'llCafi Ik.r:l .a.llrWdl.l. 'If' edlldilrte-n e;onl'8. III ml.k::i.m& 11.11' :rJ.etlll:~ tettlfJer l"I!dlfoolh:li, kll.ZIII g;e~ilrdiJ ler~ .!fibt laal'l!kB.l ~tm~k~edlC'~er. ell: klml, UIl'[]]C.Il 'la.l~p ~ • Dun Vehehl'ldh ,I.I ml~b, MLlll1" KraluLlII 'l:!Ul b!r • Bdtit~ka fli'lillgt i!IIli'~a'm, B<J.r .... " t T"I<rf""l." .- Jm.~~hl!l Y.. 111 bnllJt.ll.n KitU madc:g ~W'L!nll~ m"1rEllleri 1I00z:lJmll in ~e tilllylll.r 11,~ar, j' apl ~dl. j Btl'!ltka .Ma,HYI!IB!D.bfll df1ct"(· ,,~dl' I-O~Ul1Lm. iild .. 1i ".J, "'II ..... OJ )". la gtl;ilm~l:I1l!ll~. lIu de"!!. .. a Hu.ltilm~t. f.Il.M(mUD ;1',,:,1"".....1,(>.. It: bu! Ll.DAl.ro.k mtrnl~kd ~1:1UIl1Un Alir.lllllc.o.l,f .KGBt u..i" b, .... iA, ol.omti'UnlitI'! Krahm n m.1l ji!'ilYl!l!IiDe erlljmc <@ mUYB.lfak nlar:::afi v~ &.:I.gla.m ohlugum,u ve h'!!rMrigl tr,l.. t.i.t 1o:"'D$t .. , ~... rpm'f, o;ot.:m:lliboU o1a.a bil!!, Milm AL~lIlJnds rna.- bir l'!IymC't i.Ddl.nD! bllhlll mel" n vi nnl1l% vp lrudretl ild.L;.ap Zuu Olmad.lgml gll.Zdei!:lle're i:f'fl' de etmi~Hr. !:d~hileeL!'gl. t:Ql( II plll~1idiT. \fa~lngtoDdald kararlar, ne ~unkU Hi & KralJ ve !.'[L!Jl1' hilld.imd r"l b-iI)'lr Mr h3li(! rlz .. clllnl~ 01111;10, BPl.,l.ka.niil kend l par:n.lil rl~~t'rLni mu.hBf"d.m olfetTml)o' wtkl~nllr.

"e

A,d: .. r.. , " (l:Iu "on - D"" , _ Ihltob.o;r:, I 1'1. .01., ([I ",I.,.) P .... n) ."-1'1 mL:!lD. 111m.!!. f..,i 11;:' ulD 111.011 il DEIliI'i" :rtl't-!'II bi. j ""1' .. tnllUl~,li 111 'I'~ IIJJm)·t;io 1j,III"iL~I~ •.., .. 1 mu,hl.r m _ E'tJ(illl:l:l'. tilJ"ll .f"l'rnILk I~" I;.;f 'l-apclJ,.. m~'U' i.ti k-.(!JJloVtL];!i !S'l"""Io·1.lI .. 10 bli.t!l datu. 11\11"".,11 ll....t:llLor Ct'IIrlu:; j .. ~ Dr[l~1!;I!h!lo 1.1.. ...,o..i".dck, l .. t,.j " lI.r1l1 dllll "-tlll!!lLl. Olr:y.nLlsUD!ljj :J5 ruil Y"'~ ...1<h1oL n ,.,nr ... 1L",.nt. !lobll !;;,Ut.I'l1dllll !l1)1"1I ,"",rp"" .f";k~1l I;i .. liilolD.f .. nLn. fIUI"U!)L, ..~ l.lLlni tr 11.." IlItl:e lL~"IIYr ... IRlI,ln..J",_ CllrLillo IIii' III tTl! .. ~ri frr'l.u-"flllo n./;;lLvl"" ..... B''' ... 11:'0 ~~iJm;l II gr,; d"t:l,hiloleritri "I l.kcrltkl~ri 4... !l."lm<:,1. .. ,..t;l'l", ;1'. bi rk f It II DII klldllr .r ;f.. b",Uch ..." deoJ ,m' ,Ulr. l~iDd. bulul1.A.!Ii ,folL:-lI!.r 'n cd(ot'l'kJrnlli .".'rI",cUllif'. t.&lieiaiu UPI 1 ~.LJ!. "plnrn.ir:; 1;11 • ...

tun

j~e hlksi ~arpl,t.

l mil; lllLUrlan;l:R t~bll'!l.

'IlI..!i

Inl!llr"llion!l til"

Qi .t:iilm.,hr" ulan
Nil ... t

ToLr.!. kia.:rr:lo~I!l1l JlI1~'b,,".,.

... nIL

pir ki,,~,i~d.iJ
of fAl', ~ LKlltnn hflfta l'!~flU b!.~I~l I.8,I) pilloUr' gl1. ~ 11111h~1' 12 d"'ki~alil[l bL.J' Id!illnin ~lduglll tctlblt I.'dLimililtl r. Pa zar gi.j nil -I!'Illni~iI!'ll rakll'l'Dla.
NI1'v-yol'l!; rl' glSre, ve:!Iaiti nal!li;:r'1! kaUlllll13 dEln. 1 -I Jri~i. 22' iCi!Jloo!:''lI1 tllk, Vi! 1.2 ki~i d~ muhteIU -"a.:za.lar

DJiin

A.~!'UI

l!i'allllJ'to!

Ilv FroM!i

~eI

'!I'Ilnl'Lm~EI

ttaT)aYrJ .!1im:n U~ ~J

Bulg4!'

m. iiU!:'e'iriribl bill' k'lnl'l'

Mrekdl~

Erllil .-" ~cltr~mi",-r:I~ bu 1Ut:lll"

1I~~c iolHlulIll"!I" 1i'lO ;;""'"rILt", r ,,;.,.1 .... ttll. i~ citmlUir,

I'r"'f.t:J~

Kukl.a Alnlan hiikiimeti.

nl'ticl2lli

titlmilllllilr.

U]8~hrmlt BalkilDI

Afyooda t@;lk~ld;er

yopb

~'lrl_ ..~ ..

0

MyVll, ·1 '.l.1uOYli) - ,[,,,lid!. !J'" ,isj .... 'IlILr..:ln 1!!J,tlrma H.Ir...". K",!> 11]111 Ur i..!Jltim e.tlrnmiUl S-.lr !"I4Iruk fI .. 1l1i r.,l1\L>lI.n 11I,,1l:l'l.lrllJ,nmllt itL..I~,n 1.1 <lhrl"l:rlt, •." ru.Uar· ILImlll~r. Elok"n 1m ..,n.d.. Ali Culillkli,.a"nLo rliP ...; .. r .. ~ "I.n:li~tir.

oLV

1\1

13aglllrb."L AII~ ,{llLl:inO'l'u. nl1lbl 011 1 manUl. Tl!:tmlln e l1I.i A.1iI.Ilm 1:i iiII:!an lNs.eybJ. Aallmm Iblri.defl H~ IIil.IIAsl!..l! kiM 'bkr hlY't.w~~ !IOn , roll! .. ",riot; ~ltfilftll'. CI!ruw:lII~ 15EylOl pu.a"tL!'.I1 gtLnU

~~::aa~~~~~:
1l.!!,IT1li,l!1 kllln.i:lJMIIJI lom;,Elt ~(,

1IO~~I~!n~:~

.kIUrlIIU

n,I;!.II..l:Imeol

rne<:;EGiJJ!'Inli.

nk~lr.

'it....
P'ara

Y iiri.ir'l ij'kteki
TUzuklerim i,z
Il.k.u.tlhll:l T"Ulik KunlllJ I1'IIki kl~,!oILl.. U.i1k'k~ H(L,.tI... 11,·rll.1111", t]",Ic" k Il.llI~""iFi )0:1< r,'.!!1 ErJl;ij.... lUu. t,·~",. "'110.\ i Iii oN iJ.ii on, mo., I~'n.,ul I>"""~ Iiledir. .. E nJlr. Am ~ j "'....f ",..1 'I. my, I"~i>" keD Jllr~"n"l1 1'Qo [Il... ·,y"Ue [ k-l",,, 1 b.zalrLllnIJIOI"l'i ,b~i.." ...1"11 iJu" ,.:s J.ll:I'llk ~dL ulindl) 15 1"'111)' .' H,,,, ~lkl:t1Iot:'lI''l.,..
t~itl<J" Pro[L""'! "0 ,,{!Tot"'"'' .'I'''r"IC'\l" [aI''', ..,III. ..LI.. n. .... ,j.,,,I.·l ",.,.""ulna .. t"Ilr;llrltL ..... I,.,d '11! lr.o.I.~.br&1

t.u!'. Flll:lllklka. l3..1~j liBnln iktlllA,U r-cddc,!d~Jdi d urumu r;>ok Iyld ir. .Amol!'n k EI)'A Ilvdn edl!'ll Arceriiu. mUtl!haE!"~tatrol.llrurllda!tl A vt'\Ipll. PJirlil51 lkl'!: lli:.amD. bu iladl.l' lyl b'l:" mB1Lo ulldll, dLiI'l. F'~!l.IIZ MI.·- cilruma malik ii;k\m.a!unI, Ill,! ml!m bu. r l.D!.t1l ball] arl bIT tr::ltliI Jr-llCtio l!erbf'lIt ¥C 'li~r"IIl b!r !K' ), Ii r I ,V mgto[l kullft'l'lIJll!' llJlat pllHtil!a I lakip ed"rek 1'011. topl m k: iLr.ic.ind Q]dlllgu..1J.i.I kilmetin Iktis.lldl 1,lere: mUd.atlale gore. bUDli Lak"ddum ~,.hll1"..k, ainl! IDO'VdllD vl'rn:irmf'sine ntt~t· blLtLLn Avrupa ~r.tlilt!1DllI :1'1:- fIll,Hr_ gerloermde indirm~lcr YIIII"lmI.Uflu lur tic lngLneri!i Vllzl'(iOJ [I!teml~tlr. tlilln hoo:uJdujtu Jl"linfLhl tr;.;1 Pa.r Sosy~lillt fO:!lYllo .Pbilipp'j]] Ill ... thin .. Zlmni!1I ytlld,'Wllile bul ....IlY.J.1ttoh;lu[!J boll hilil'cktl!t bir ;;Ok buyor. dtJci!:el~rlb !li4ddli mLll:!rwl,Ifma, b!:d ~[ tl!mv.ljltl.ir. E ,1.IIt:1I. lIIgj11.co~ OlPLOMAT miaa' :a... lhll, bu l'lIrolW(I,D I!u 1IlI" II.ld... .t:lLImt 0: , 1A.IIa.btru:l Dl,1}ita tllpaca.k )o'Oktulr, :Ml.I.l1llImmcci ODUD. na\l.!U.dllr!1o Dc:mc:ktNI hLr no geri kltlmad.. &: 'L'IU OiiMUitlD .lI.IImool.a.rl I'Ullld!!. I.IlI.m P-eYglUllbor~n!l ~ 1!1I.1\L·t \Ill 1alu: Ilt:.ll l!oiIl'nO;c r nl!ml!n ~l!I!J'!I!tn b ~t.a gd!.'IlI~r ... r· ,lib. SUUIl. '1:0:11: lIl!:U1II1j'41NlII. 'J31 r l 1Ir.-1~ de Ultbi!i I;;! r,t, Ebl MlIl1tt· tL Uu nd~m blr gi,l1'J. Hri.zr(lti Muhammllt Klb~ylla .... c:d(!; nC
kl!n b.orl!1 I!!!!I'kl.dllillllDorllo!!' Df!or b~r: 'TllnlrJ.larulll z t),nl!;kLlld:.

ha.kl.!llld.il~i.

'h:klii

Untili' olciLI ~~ da UlvtI!

-O!U.D'IilU'"

\

D.,,,...... u.s".'

I

1".",

!..enh,_

~1".~<L.II.~; lJ(o~it Lfl, :--;L"'. r .. ,M~I r ,N.... IH 4 ..l.l.k1i~j,~k.,.1'!! AI"t:L~,
IlDli

kOllltla kla.I1 1!;lll H.(]jzrLlU ;;p!! ihIlJ,U.Y!:I.rau. FJ I!:at o-cl!li"~ Di..n..,tmcgc ILmlrrli )·oli
Oamu.D
1;)11.

r et.rlk&.
l(~rdJ: - By AlJdbm n:lIl.11!.l. ILii,Ii.,I,,!~ td lyyrum. Sl!nJ.D dJ.DJ.D1!gi!"i:n!l!k J,..iR nl!! ;:r·t1pmall: J1iZUUdLF '!'
CC:1filt'

No"

1,4.

B~ ml.ibuft!k ad ID" Oamac LI:I M!.IIlU tam mtuJallilc kalri Ill. tLi:l-rfu lI.rulundl,lru~·ordll ~ Ul;;rnall

;Ok tt!d.kb ...rll:r:ldu \'e kadm· I&r, M~k~L'>de pl!k !!:').!!; IIIhm k~JriI le!:'dtll \'e !fIi rlYLlluQ!:J:I baZllil.:n,
bi~l" Ikl

h!.r~". Yenl i:I.in )'Ii'l'q laitrnt Ill.l" ",etl! b~r I1crh!),1J yolundaydl'
bUm.m i1;hEl lJIrtlik glzJlll~1
mljh.

~r

mU.lUmnn

Kl!Jrkr l~ c. mlillltlm nl.iU'u dll-,~ It aLmd, babHt etmck, t.lb11l I"ktlnmlhll." Ylljll1lU: .&dela
il:tl.... ol.mu ~~LL; bl:lJlllllint:L blUllIlo:"] " .1;).11 (ll!Ireq hOCi:II'IIlP.' lJ;lnd'll ~IEI. \'lIrl~i!)II'J.o!l:", fliltat mll!lIUm"lihk.

MOlllUDnnh,r 1 ln .. llekk"de bByS;t lmkkl kmm ml' giL ),(;1, Kilh.lflcl' bilb!!I!.Fl!t \If! l,lI."nceolill b(!Z' 'ii~DI~dlm tCELt il!tmeU aeJl~.o ,illn
Ylh

illl:'li.ll. (}!.icLr[], tlltuLII.D ~Uh~. "~ ) lin: Al'!II.(I !!'I1I latJlJ.i hllklll:Bbc kl ¥ u IjIlurlDDk dol!iill, bLi tUB ;ll1oJoi fll, bluUn. ~n!,!anIlGIL 'I'acn. 1IJlIP III liIloo;;m ]UI. !l1ihlLJ.m nlu~ Boi'di.LI.!l'r:

Rg lIIHI liy ill .ng~li&
I

Am'ilElfil'Htn l'iota.SID1i reddieUI
H h.r,.., " j, 4. \10 J'Ji - 8"1,, II. lI,m ;rio IIi> I..D iJ [.,rUIl III 1I.o1Jl1ln.:rqll
......dL IIlg", oll.lLlIllI. f.i 1 111111<... UI

l1li1ha),
A.nk.",fIO,

1"etJl:i k ge aile fi etc el"I yQt'

III bJl.", ,gc:.rJ.d.e I:llfllk 1)'orlll'rJI. 81.1.billI lI.iU:reU Muhummo!

011l~·1}.f"

ll't?yglllD bc:rUgini rt bc-ljill!:'l cltlu;U nu td" devlL]:!l! ICdl,rOE

TanndlHl LJ:!Jj iI.. , La.pllt:all; u (jIm dJ~U1J. beJ:lil:l1 de ellHUI L!'I. ~LlI 01 uiu.mu candILIl. lIoyJemlr,ilr' .Ie

kl-~

Uc. vaz ga(;~Y~l"l,jl!rd.I.

I'IIIj bir 1oerab.!J II:. h:ias,Hti; gOy Ie UL'd : L.J.lltb,~ m ill h., Mu.lL.s.m.DJ.I dI Rr:Bulljll hi, Huzl'f,!l.l Myhamm~cI h ..ow. IJD. n~ aUanda I!:IZgLr:I ilumlunn LtlILi ~"-IIIIId!IL OW AU lie .ctuz ~,kerim, lI"l!.tll.'lIl'Bk IgKIlLil!L1,l bh' lei..: YII.fjJndl! o!arJ EbLL Beklr'e ~ ta& da,llEUJlll Yo!!' i}J]LI bLi htl 11k4i;}ndll; .!'\: (JjmGk it;in blr.lllmJ(jtJ. Ji',£lJatt - !]iJJJIL olunw:: ~ o ill}ll.nmdan, d"wnI:ml'l1, ~A!Ja,1I J)"d!. OtlLilr alII.: hlnlir! JUJ.a..b. bJ rdlrh dl~o!l 11 ...- f,I!lJbldlz! ~um£ll!t.a dll\lllm (:lmi~t.l. l.l}l..G I) Cell bini "r:rtill!!r, HILl!I"l:U 01 ZIJ.IUI,q Ebu Btklr br:::4t'lmi Vc:· m LD, i.lim Pi:lo ,. mb"rl~ Ilk ri.jrl~1I: 1c61eyt u.t.m Ill.lnl.:i, leE" 1m II t;d"!oll!'rio d(lrd !i.neD.U tilti lit bLrnkml"" kurt.r:cn'1ti. m k !II re lnl Klll.1r.r.lI; El.m Be, 1LI1l1.monJq{L kabul c:d..n k.1:IIU'-'lll I!l.li:l.t tizo:rirl" mil IUIIII&Il o. lel"""'.h Hilbb b'l 11:0. htlindo IanLH1.n biMlIiI,;l 1:,"0:11. k3ml&rle. Ut.r>rfur. Illr(. \I.lll yiJ. • -10 ~ llnlll~ 1111.1', ....., rln(' bill' lLd 101 "Iu J.,!.l!llulu ., II r r II: k!}I'IlQrl<::r Bi:lIJi.lm:c:.)'e ,ltur~,r!J.'11l ,bUyilklerllltll:-ll loll' II. 4&1' I} t:iUlru.md Lu~mu-lllllr,j ..

o

l.actiHn Ollmao,

,gi;lnlUnde

PlltJ .. a I..iiPffil1 kl.l. iIInu' 'l'ckJl u II" HUl" II Mu.bll.llm1i !l,'e tlirl h Imro:!tler VI! 1~lr;cDc~l .. r y~. )'oDi'la.r; b",lc k.81~1f:"!J \'6 cui. f-tlL;re .gnp VI'FmLlkl"n U!vk du YUYllrw rdl. Bu ~d.:i Um~),1'e bl.ll HIl!I!{, ki!iJui H.. br-':IL~BlIlJ.'1 blr giln 1I1e-v Y"jf.llilIU'IIJ ~.nll 8ti-

'Ollmlln' J.g, IJIUIIIIm II (ildugu. nil. 6~ l'Iel!l KUl'el"i bll~1tl()ri coli: JumLl.ar; mllmilUBL (iiI o~

iIlli. VII OrtUD

Ebu TlUb ¥O blUL ak"-tJ.a.I!D.n da HlJ.h&l'i1mcd'l. IcllrLlimlktJUL l!I:~rl kafml~·grb.llI"··
InI1.BiII'l-!!l !"\la-mIlJil

l!!rdl; [ kat Ara.p!lI.nlkll"£lb ... hlf K!lyn:U kUY\'eUlydil, nltllirim. mUlilUmmlll1 klLbul !!tmllmlll 1;11

glblleri eldUrec k.

(lib. ~yJeYtll 111<11 mllllllL '! D y.crek lU:erim:; IIllhlLrd I .. rerd nlln 1;.Lld 0 l<udllr ...... ~I R 'ZI'r.:lI Mu.bl.!lllJjd odell 1IILII! halt gtldL o IIU' .. diJo Ebu J3()klr fl,UIjI!): .... Siil: III kl.m.I!c)'.L Clld~.rUllu:z kl .1Ill'il1'.l :,'arlltlilll L AIIQb1:u ~..
dL'.r
I,I'~

duo Buylkdol!D. iDlIdwtl(!rlni ~!rI: ,Il yapl!tIOJI.[lrdl. Ebll 'flUbln [I.. lUrnU Hl.lutl Mu]mmm~i bD~ ,bllti.ifl .himl.)'L!aL:z bl'l' Irm~ll_ .. Dilh:T Dmca.LBlrlRo:1n Ebu L.e b b Ille ,,':[L bllyllll: dUl!m llloJ"I[;

P)'

milwdmizlo

6.-Ulllile

OHIiLi

d"ndl. Og-uII&tIP& ]ll!,lo'gumb I"ID klzl rml bo~aIlUIoI.llrlDl lfmr tti. Utbtl ve Ulq:b~. lIl.uk~6 Ue

KUill,"I'I!III ku tu. U~IU IlIII , ,tJi.lll.z.. I,;ilnkill .:111In!. elml' ~ ~ "llJi o<lL". kllm -II 1"ll!.ilm .. W t.!I"&l:!.uJ"'. 11(4-.&.) - 1!7 .01U; " ....... rLlI.d1li1i. , ... d.J.rI ..II,I. .. , BII O"tuJ..tLII. , )'ICC Im- b'llkU.mdm:'IElrL ~'lLr~lr,. Jl~III .... ~I~ ll."r ilu hu!ciimu L, r~"w.Ii.I2:1' 11111 boo "ill ~t:lL.LII "Nj: .. I ... tlu iliur~IIJLW Oull1l' klt",p I.."hlidi.rlL'r, (Iutl& t..!,p t.." LIlli tmol ItL!,!J lm t1l iJdol' ilLlnlLl'Ill '" IIllt t,I IIlIY.;I,\.o I_ m!J.lIu.r. Aillln .b~plllhi bu 111111110 .,, ,n ",j 1"1ml"1IiJJI t.....,.."m ..u r.Ji'lIl1~tL~" IJIl. wWbU~lI..cr;. f NilI\Dn II: tldoll.n kurta!rII:l!l;,!\},1i kEidil! en,- ll" rL"J'''~ Il ~mloJlilli Ilc'l IlIlt bi:r oJ.D .. " .. d I., 111:01>"; ali l1.cl , .. ",dol... 1 ilcor,'·' II) I" onl" 11])1" cl."'!l" dl! h u 1,1 n;. a t...lii'liIIlU.ll.'_ hltll!llUmilnllirlirlfi (if! 11111 oI!r - "'" 1l",,\I, i.lliiLlo1 :!'... .. Ikl Ju,lL.'tl. nN~badl. EI"'~tli1AlIJk8.r".da .. klik ~'f! d!lrt kllr.!,ll. ll~E.lh:e i:t.i- IIlDoIl.'!" !lr!lo.IIIJdl., .. ,I.IIIl.. lIOi;LIl, h... !brll!.rHhlar. KIJ'rul.(!Y'" tirtlnm.,· ....1" ...1,1m" i I' -.111 III korui.,.oli. .!.hk .. r .. , ~JljJUI:I j~ _ ll ...d.. t I.l.... 0.<'11 klh',;lik blr I!II[Llt hll.llnde I t !'ililf!l 1".'rLIl .Im, 1111 ;'L"IIIV,I"rt.:1.II.l. .11llt.lh.1I 1I1uJun<:.l Nihlt , x;. l\1'kktd,,1l Illktlhn. Bunl r "I' iii.... rim 11'111 " b J hrim.1 n dDI)II.U,hlJ'. . Ilid OBm!LO Liil \'nl·l.lJ. H u«tl
]-flr-JIlt1Y-LLL1 OhLrt J:;tiabC-·llbt.ll

-

N~r(',)'e gldelJ.m! ,

-lI \11.111 .Ij -. &J1_ 8.41'~"lJi:it I"Ial"d!l! hlll~_ B.ilJb ...kg ,.. r;li r 1b.a1f"I .. r bu !Ilr!a l;l l.I11d .. AnIl;"riUa dulioe 101. I" "
11l~

".1

t

Ummll

!.h
-

h"moUl

[)11Il;

GUlll1mU bo~dDIII·r. Eb U... Z.cYllcb'! 1I1"\,lyrll:dll ...

Iluklycyl

d~

I, .!ILr: blrbl-

dl.

~k fIlll'l"mcde)ll, .. mcmur ttld Ll" ~.I belllllU. mh.aiJll1ol1. ol II l)'ct ~ndJ VI! "l'ttl!: gi:zIllJ k 11011(1 ilrrdl. If l.(<lU (} m.J.1loI1InmU!ll QI_ nut), h II: dJn.I. kl.bliLl et~U:IIIDII Ita
iLlI'l.

.Ikz~

0.11'11111) d~lm"r BUfilll1lI

gLl(I:l' Ulf.ll'lnll

K!I~rcti O!!mLl.ll ,.,.:tI('III . hfilaBllnm . a6:,.'],c(Ukh::1· ",I hllotJr:la.dl, Ruk~)'II'fl l,lL:di. 0MU!lliirnolJ.nillll". KUI'I:'Ic:rln , d)'l!lI.l)rind",n D kad r bE'~111!1" It:!
HO'Zl"utl

BIlij.RIIDI'I~I.

h·!.~., :".Jlmllll1l

dn~ch'lIElyrl katlllIluzllDl ! ,("\""_ D,·dl. HIlUDll 08m LfI, 11ll01JlD1l.
nl !.Ill glitUI'dIl. Oillor GHtil!~I!l-1I aaorll HIl.zI'~11 Muh Lmllll'l yklllJllflilii dl!dl I;i i :

t~NObQ'l,~i

er.ull1el~r '1 .) - 9 - 10.. 91 _..Ji &
Zj}'

Ak.:ll~ru~

NllIrt
I

mlliUr. .o1)'D

z.nlllnn bn mrlll:. ouluJlI.lY4llrdlli otuz bel !I lfhmndalll Irrx lid 101 kbb,ll!rinlj ot:mf"dL!~k boOK'
IlIttlrdl; 1l0ll.ru

&<lp ...

II"

I/~

lilr.

hLddi.tkl'L nrtu. MlIolilunll'iL-dL bl mklp Ebu DlCkl ... 'liullond,llIr .. Akh ballCdLLlIl gldllic yJJ I! .llr dtll!;Ulller, OIlU u.ncuJI; Ii: fIIH Illyundan olanliil' liLln rap !CUkbc bln Ebl Mil ~'l (n'r llr· nUt. l1rlllm pt!1!;l:imlbt'rlllo !~~ lmn~ ·",c h 'It:v.rd edt'r.llcrdL'D tIJ!dugu lie: t:I!,n ..Iu-[lbllian d~

lffiga.rw,

m.ll'lill evlol!JlIdl, dh!lrn'lUlk ill.., ~1"r.l1.

1l1!1""n·

Pl!ygJ.mb~r
III ijLLrmllk.

onion Irlh.

11:1'

ChUla", ve D~nim Ir; li1:lto., P~n:.g_rnl:J,c.rdl!o Rllrir,LI !IJ. bluet ('dfnl'1 rd i r , Gldc..nlcr ~r-IIllmdll ZDIH~'r bin A1{'I'~m. n m 110blo 1>1 Iz;'ur,
Lilt AbLlllllo.Ih biD M~II'ut Ibi. llIJt~ bur mU~Ll1m"fil"F dEli 1;)1.IIuoo • )'orlllrdl, ).UillUmnnl 1"111 1!1ml~1 )'LlV, !timI8,1 ,lItl.l idL ~.Lr:1I n d I· \',,"YIlr vahlJlt ~~~~I! IJlnmi~ll'nh_.
(,1.1I1~ rrJ'1J III11~J'

-

Bl!y@~t~
lil:'l1orjlll

'ClirelkllFi
ulloljLUMIf hhml!!t SII.!'&t 'i"1I1 fur n T"-",,r,llr!l N ~111l I.::e. Y
K-l.UIl

.\~Uj L~.I.

'.:!3,
HLlrrl

'5
l'iI..:i:.~\i-t
III - A'III;

I'~[II
f\

Zdkl.,;b.

112
U;

lIk1'1

8... tJ.n,Ji u••
l!.u.alk6!1
" l"'pll,Jlll

CUD'

HI,

\,lt~1II

tuml :Ii'l U ,I
;,jl

UIom

bll"ll dri-gdtlrt..!U.. r-illird.1 ORlll n h~r derollllld" nd"t ~1i:1,'do)rilill

vJn"

-

1

Y~t

gliUlrdUlc:r.
~

J).'dJ.
!lilt

Piln;;il.hIYIIJI bu vu.rurjh.l.I.iI kdtIl.Iritli; niUlk VIJ~Ulil!JIlQ"" t:Ilo[' l'1.I

.rn EIk LL

m nlJKm

rh'f'r J l' L bO'lkn Yl!'rli:rLl -I:iLlIlUll!r gtJnd.lr,·
R II!LIl

yU:zDllLe dJ."lllm~! GorllllllllL bllnd:k1 IlIlwnLl"lilr-ri 1r.~l"l r Hsld'kIll.UlI) m(l.m·

.!!ILII .. ~dl"'!l

'l"apk(lpj
11i,ldii,Jru

Y1J;"lhnfl

l:lhli.~, Ogle J"IIL.a1 l!.k '11 1( u.t 11 1111'11'1

1 l'I II 'orJ

!l
1iI
lj!

'\0 ~.5
1110

.-

.~ t

U

1 9

0:;1

:"

Kuleli vokosuu hoztrlcT'arihien bir gaprak

Tefrik
,-H;]z.uh)'(ul~ ............ "\

'0.

101

yanler ve bir mektup UEAIRA A.RSLA NU r v••••; l ,.,u uSiitlii Incir I Cema.1Ye.. er
iir'(o' hfldile.ril" <LIllo.jm.1':1 1Li~'" "lm.iM. filiI,. lJ.oJ)
n 111 I~,

I

GUZ£l '\IE YA~lN"S~

Pomak Sal" Ah'n~eIJf(Jj teertmett, eslill bir (Jii"f!~"i idi
Ab
:ljU.iHI

blr

i:m.lIlIrllil,

1:1 et

",&&dLIlr..,,, J:'~ml1n, ,l\!r ;1".... ""1& u.m."'llJd. f...... ido. _'!!lII, nli.lllD.allrill, '!>Dil .hCIIlIIINIt', r..y .laf Til fJL!t.<:llinl" .rt1]J.... Dr" .... TI! ~ mil.f h 1oo1l1",1 1..Ilno.!;! ~ .. d! ~'llml. blb.1 glp ,d... I"', Iuo.Ik aruu.d. ....,'o!lhu:oIIJ~ Ill"! ;Oil' 11l1~.f<ltdl1, ~1I. .. tl1J1 h...IIti.",.! ,' 1"., 1lJ'u1 n..irl~'L"" ..,.ill:" I!I.g bir I IiI..,.,
•~ QJ

iill

.... " ........

Til ....

i1 mll-l:!lw

Ou1l!ld-l'l'~ l!<!y~ kd~J1thn mUs.talL! bL. Jl['~.. til: Mull LIZfrlnl:" ~i!.\'ru tIIn.leldl:'l' ,Inn btl!m'len Il:.,,~arc,·~~ PlIIi1I!1p(;Iam Ill!!! re;Bim<l~ Il:llrUJdi.l~ litbl III,IIllke o:dUml~tJJ', CIl!HI~"n, r~rtl('~ p,.,_..I. iJl! ml;&fml I~' MlIlilllPt.a.n ,l.rl.l ,.ld.g-. ii.;u", ~_ .. aYlllklll.rL Vl!!! gl.!:o::1cf't turtJncu ip~:f.le '11 IlIJ.Ii:aIl • rtlp -r[.,ml Il!rdl.. !!i,u II jrlD,,~[oi :!>Plrlilo,}'lLIll8l" bill. armlL ltll !~ltnml~t1r" Zar(ln k~. Pr """ idi: to U,r!.,J..b, 1!11Jl,,1.ru.,. f'.I.k:IL 'ir.u- blr JlMm1l.ac I<lI!!tnl'i:lrldll ,lJII"vulak nIlrlaruu .U!llr .. n II CI;;~I(!"r \';1: Za.li , .. I.g .nil! hLP" A.liJ do!!llm- CILt bir ibmll llbdliLmoc.iilin li'IIlr' •• ¥1JI\I.a.rlu k!!:JlP :rIOn.J. v.'rlni%. AI. nolfl.nll-<' j,n~ IIlr1ill y~prh:nlllur. S~ Dili idi.al, lIu.rl_ l.i!\,ltil., PQ UUi Iu,,",r-Ar edil~ru hEr ~1I lilt II ~ \I.1lt11 JIHR~ PEl1be In~,' ~otill .a~'>k mS\'j 'li1...~kJl!r \foe II.OlltAllir ~." eilulrtm,,,. Ell., ,y-.e-e p~t ~,.fn !}U.Llir • l~mJ:..,J .~.l.DIJ.IIIIl!IL, liB, hui"ti,,) 1ult-, liU IPlnJ!ui1 n ifl.l itlt .., mdh.ald,u' IIOnra. kl.z:&n.J1 p.J:tII(:IIn.la.n ,LA"i! iii, lA illllllt .r"~111UI __ miOP-tuiluT.. b.t1I1J!lI1IIl.&ruJ .;:'t.t ~o..J"",,& ~lll'.rl. ilLll.!!. A£II:' Ilte,te 1J!!!" lo4lmulil. t\,r. Clldl'ltllr:. Ef.r=yu- kaU!n lI&l!rt1ll!!! IIi:! h.o.i~ti,.nl.a.n11ll hi_"u,,,ill, ATniP. m"l.rILie nt:tit ..I'.I'lLl" yeo .)'u )'c;,,1 b~r k'Lrn'~la.!I ~~lfl'ld~ ,go. :w...... riQ~iin IIp,ll. . JlIxi.LlIIir.eci(, Lf!O Qidlili I:t.i~ Jo)I.,u" i~ k.:fIlIWDl"lndJ..l'~P lr'l,,:lh: ·y1111Z,. ,I .mill ~.1IJIll.1II" Ji'!:nt~·n:1( ~flJke "tJl! .rami ~~ J:.oeLlut. 1I't!lt 'Q1'u mi..1lo till d"b, 'ah~ VI! tlllen .. lru.·U'''' &.lu lIilll.b.oJ'WI ~ Pa,p b!l,ho. 1l1';r::", .1I1",-",rr,,1I; oJl-lllllJ~I". F. A;' H~IlII.].u &iino1'lIw k<Inlll'lIliII, tiflll.{'ij:fI lllu ..... ' .... '!!Id.1I biJJuI~ I-J' {Un ...,.1 dIr... el odild), DlIaiidiji..llll 8'.1- DJ'ar;o1o: lu.,LaI.llld.. :8" tiltr .. L"lid" i. lI!m ""'ra. U.mt:& Jbg, 1'...&Ji'l ~ei- iii; !ioIi!miin NJJ.{NJRdrn , kllrta .... m"J!, .,_ kr"'eriJ ,b.~d..ll IIhlli'J, iii:... .lI8fin 1ft; Iuts.t. ai;i1luini J.ap.dJi;J .. 1"&t'" 3, Il:q ujkDf.tilMtD Itigr a.mll.ll lloL;o, IIluYdn .,oI.II bu.'

1:1I'rJ. t."dikl"rdrg b",IMI.I!:IIoJ"!!D Il.. III ,,,,,h r~ "oo;:"llI;f birlllliF bhf Lilli' h1~r"t t ,Iullll l"ilj.t"T', Dif g.~ ..i 1!1 .. tiii !,k~_R];1!. iii ,mlll b"YeJiII 1 "" IIIblcod'lD. &aIL F&llJjruD ill iI Itu 11H!!lIlT L h Abdw.lpil! {tlih"n ~~rill t-IU'I. Ca,if..nlt'm iii d'6 DlIIlI'_ Dl.h'un. :J"l'Ihmd.i1 p...-~ Il!;tmll II"lIIIiI tel bl '1" .. lUiLlIr.", ~l'llldli. OltJellI!.ri Ab!l1ilm i.J..i iOlIi· b .. '.,J!A • v ildiJu. (',all; IItnl' 6iP. Ato,hLlHW t.ht.. ~MIIl.tll. Il!~n. mlilll b1ml4u tim iti ... n (l~", LLibud u~i YCIlifCiri Iin:ra,rn1;.1I.IlU1!1ul.l1'~ fuu.l A'II.dll'll.ll bll hafl!I",t, Ilir Il tf· P'tiJ'Il:umlil!f In ..IIUIlUClnll hurmrt. re i.lila&! IIIIt.lllN~D, lIa_,t& :rIlN. ,iUiU .. ifu.t. n iliIilt. J,,,l,,t ..... i. ~1I!1I1.,ill, r&lllJ_m.u:i]" Iu.r"hld.,. drilllull i ..... l, ihlu:!> Ill.dr .. !l .. r, U' 'hLw.I.IIlu KlI.!.!1 IuIIJII"'lld .. ".11J.. .... 11UIII'Ii RfaJ,,!, .,111'<,1" '", .. ,I.TII"" iIm .uldiiilloJt'll, J",.. b.... ,;J,,,,1ill cJI{IJ' d\tllillfll2Jllli, ,lldlfl.J'JJ:I 1,,'t.. l.u. ,,g. klli YU'UJJII mimi '·!OfiI1l1j,lir. SUV" .liWllJhloh, ....... tutu......., bulll..l'l i.r.IJ"., m.h~il1!I" Giir~CinW:C!!i .rill I14!J> t..lifltD dil.lfliwt;a d!", id a!unmnl:lll,l.nll1", 1IIiJ'!1d!41 "",I'r. $illldJ-r bdu ,,-~ 1.:1;1,. IT. rYeu& l .... G! I 1kikin1l,]~J:t iliml.o!r: lIi'.b "",I&flltl' d. );:.,. ),.g :i>ul"li Tal!; B_ 5ial'\I'mube.l; li.hu.:t.,I, H.o &II, ,>i1l.1. blUJ:r3 0111., 'Hr. b~t;t 1:.1 N'ugL.i h~] Til 1hII."" m .. !tu~Li 1'I!JT .. I11.D. blr ",..,1.'11 oImHuIt~.k &tir f II.dil!l!r. To 11II1II1(1 k"IIb1, h uLl.lcltr, f'~I'ullA1 ... r""ili, mu.JnTi$ Rii~'=J"iD ..b"lj P p.IIm flVrul IIhll."S.md [,u .f"....I.i i I. b.. ~t1k hoc" • oj ."ft.laT, .. 1 ".11, " .1111;'. lIunlt]"illidll Y·lltlml, 1111 1i"P"P. ('1>glo!irJ"m f'ap, !hi ... E'r.tIl ... Ka lII"lhlF' bu I·' ~J"ill ".atnlun ~£I,l utilI! ~iL""PI'n yi<. ""bb,,~~. tiuu.t 1I.. lIlltJ,t""I1Jn l!llt.i· irn.liL ftlili g...i, I'.Il~1JI11I l, .1!ft'IJJ"nnlli u..lIilll "Itl.,,jj;u·nll &~o:,.. "all!! B".. r~ bt,..., iID.lJ.i~ QIIJLJ"il RIo" . t.M1II~t ~llilllll'li.l" irLi.r.Li m.J';;roeL mi. ilI!!IIlIi, (l.3!lUtw.:!"1I III~r1UJr:JUIl b'!lllllld~l[_llll IlJ!]'i& plm ..lrl~ir. lrinbafl Ali b"y, u.,~(I~1I 1t..,toLarlD'll t.luta:p 11 • II EyJul Inib· ImmulhJ:ll.n. lidi~. J!I~kdttn:dr,. B:.. bllli .I·eodi. Mil tab. (1);''' .dime .ruL1I:I'll 1.1>0(1: rilllli,l'" B., l .... fllid .. cu· rDl,t .. , U' bL. di· ...ri i,t;;;TIiP olnr.mar. 1 i, rtl.i •• , Ir, VII '''.1'[ ilw d.ular. Lb .... , 'I" Jk.iktll.l m~rlr.iolImlm"kt..Jh·: I ~I J.um.tl,J.nl.ll"l d. l4!'I'lirif rdilili. .1".1. .01 Ii:: ~l!li .f.,"di, '" I.r, '_~f rtle.m IIlllulw"""11111 iii •• lldttubym Ir .rI1~lLIl Irrbbl hoi .. j i"ll~ill~en flliJr..d .. ,~u"rt'k dr,,'''' ~"CI n~rm.... "lll hI~l'~·lLrn~.m, :I3".U I'D lr.ullQlilu. u ...... t Ill" [I C'Il.1ll. ;;uni.i ('11'I",k.III""1I1 hi d• ...rD; 'l\!'.1E;hle bani. ~.h~doUl b"J .•~""n 11".. 11) ~~~ftd,~,- ,",to ;QUi. 'i'Ol'1i.1I0 bU'1llb.o.ll~lilUl dJ, N~l,pr 111:«: Lqj.CI !;..I"~r;JlIlI: m~JUl,lp iki nb..,. Iri~t,. il.il ""\L'~ U~ ."mhlori SW ...... ' .. '1"I~li 11_ H;h~.r'1L1'1!.~ .u:~tjrm~lI: ~ill y ..... " .Ah.tt! .. l .. iqlldi U HI1<:I ~"'IIh.i 1;" - ;J!:.fll pU'. SIlj!;J,Io~ ] l ~ 13 l'4Li:1I It;ii, .lb.nll !Uir!!lLc ... J: RUU]"lli 1'.,. ~_ IlI.lllW '" dnl"" l"J!.PII"~I, 1& • H". rm DailJDP!lfIj • '1'.. ~!lf- fJuall. (Abdul) ,- eIj"lin da (ki'll II... ,..JlIll ,&m.". III • min:Jlum~.w. 'CIII iili .••

d"JI ,eni 11!Fl. r Yllllli b;:,ru.I""1l ul!i'UI tl!,.,odpJ m.kl&da ~Ii.h cLag !oJ.lU.ZE).ffi : r&n,lIl1lJ!n a1dip b&a 1"'&1'1 Ii.. :aM' Err. RW"J, 1lL-til' budal" «lmtl'llUe.a. aU b!rH'II P (Il. 71,60 ~cn lill.1er i t.'Itljlll Didoll. Arif LQ l1.li .... 1 Cod. Jlrlll}lgt NI.J.ML" flA ..... " J"!lluldlil 1akk1lli.lA1.i ri.. -.:r". l.n pl3rel ",uUrl!. LlII 110111 .:dmld,1P1il oIu1li!ft!ic.ttldir). YAPJl.ilII: Bc;." dl.l.Jl !Pd....... Y1., Ru1ll1ll P&f. StUll IId!;NI~, kIIyn ..tln, klllni In. h, .. . !,,,,jq Illu ihknu nmimi 1r:1rlul ,fIk&yl[) 1'1:111" It.... Ayn ~"h II 'fiQQ.JWI~D ~.!)il~l!li. ,~[I] b11l1 blr' l.ILb.oLktEIC 1'I1~lLHlayi ".-JIil1.Il:ll .. )'1 IIZiI ;It\.. p t,.Inh.,I.., 11oliU1t.r1~"'fi1I Jlf~ • iII1k !MIil. uLllp lilt..!rll .nil" min e • ...,..1,," ",Itmd"ki ilDlfl 'Hi ruiiliut~i din. :Blr ll! I ll!.I,m kl'J'''".ym".u.y ~ i.71D r~ra.i ~bUHdIl. iki II(! hLim", kIIda.r 1111111"1 lIl'\Il'I. lil~.,ll:n irldl.li1rl, 1II0~1Ue! "Mly.·tle ~·L)'II"!. .r;"ok bJl.· . ,.,rltl,.",br,) "1!'tll.,lum.k kilfi

1>11 ~llb~I']_Cld.A; nmill'i.i!l'd~b .. inn.1i,.,'>rLlm, 10. !Ill . Nri "~ilddili;,,.-

P .......

litl!' ba.IIJ.I'II<l ldl.. ,0 L • ,kl.da:,.' o J.III: iJ.1!;t1 , Fnkillt daJukil.hu' GI.~I

tat"llsl

KO'lAY P[~ETE
.. ,jjlli
.... '111,.-

)'lOr. 1).1.1 UIjlIi;~lbl In·bIJ,,aD.I blr UlrIU baAlIfll.Dll:.'tordu. BLlillUU iUcnnrl igl yin' dt·m:c
VI! Itrp3Jil.ll.

yorc!.n.

Illr ller':11 lIU.l11 V(;' nl" • ilya,~rt Jt.<ll' rr,ai!" i 111;11. Bo:.']!:' blr [Jl'l'Ih\1 B Il.a IJg • .~ ml!J. oJI'i1Il;ri hilC! blr :tul iI<ldcJImen

ruhat

d:iS.kmeg~ kal'lU"

YCo'

dl, Bu lIurdle Ali ,llehllvlUiI rabat I'31nnil. ezmelct tI \'3m edebilimi, lyiee ,rum .. aUlictilA IOD
I"i!. r;!~ In\HI:1 01...

b,

lIrlr

ve

yeIE.!

~erdi .
Bu. Jmmrill l~lIml"

F o..IlI.al berl k t hr mt n e; rrrrli .... "1. vc: kl'ndiaini l'u'de T..3.f'td.m;!jih. A}ili::FI Jtalkl.f'II61lna Imklin Ilr.rmJ.l·ordu. l3U!UR %Dr' h.lmlLlfll'l, bJjUlIl ;ayrrl'tl(-fL bn. ~FI ,Il"1 di}'Ordu.
...umIlUj

"'' 'i

.u:

v

fumda Patllcsn
P1:!,-nJr'
iJl'wml.d,lII Co.L &arm

m·..1;;.dIU blr

l4I.tJld!r.

kil, Ii'OIlHIi!. :san Abml<!tIltJ oj", t.D,cltft "'Il LU'J)lJJ1Lan1 1:m.aLBIiII, hn)11'et.nJ rnuctp o~mll'Iu .. N'~ iDllBl'lffllZt:1I .... nl'y[Jrdu. u Blo.l1~ (IJ ll,Yordu? NaE!IJ Il)h~:.or(i ~ '.a. \Ill !1I"p;JnI3C"Jll lIo;,lI~ k01;'llI m~)'d:il.n hu l;:.lIdar ursie l;.lr p,·hJIVIlI'1. d:. ~Ulil gtlm a.iuledlyorr]'t.!. :;iimdl San AhmH pi!hlJv;[I.n. k~ndlain1 bu e,o:-klldr: ...arJtedebHl yer 1{,. a!l'I.L~:l ~,:lJkl})l'l Lna !h'" K&rnbfl..iin1l'l .fiL-ill'~ AJJy b!T

!1ldckliL

U~.II:T"l;Iin

IQlIIi

(lJdu~u

bu

0;.'1-

"II.

MAIl.z]~ME:

Jl!i!y yapalil dlflnl solar gtbl 00' luyordu. iH.alollll"i Karabelli GiJ II" !!ill"ken. ~yle yuml'lJlk kmr ,pe.hllv.[ln.o. bil'\'jcy yap' mEUD~ eldgglillWiln 4,,1 1r'1 hndislnl ne IknJ.l~r lI)'lplamu • III! kad[lf JuJ1C!ll!. ,g.j!,rmill!h~ 't . Ha.lk bu g'Ll.I"Cl!jtell blr§cy ;II];!. l.a.lwyordo. min'lll ht!fJ boyl!!! dtMc ... li r;pilola !I'U dln'8om !!de· e.

I.mU.n

bl~:i il:1l~11 ~·ol'd u,

Porn:lk Sari A hm 1, I,;ok L..! 1 ti1t. II, tlkJ blr Iii ~n~l:j idl.

'Ilcr&bcrll .. Slim!:' ",mba kBfl8"l L<!:mN 1 But'laJ.; (i(lmlltu IIUYU JII KahVtl k .... g,. kanblbc!r :I. Dl!RI ~t Inc.!dk kJ,)lllmLtl ':h~l"i!_
, G11!1 Jl_t.lJcanlann API I11I!b_rQU b[,- ~".k1Lt!'l k~!jlcrok 1l.I~tillllr.Ortn. !HI ..... yu nk glbJ .... w.r" 1~1 Ii... ~cUa ur Clkar.llr. ~Lk[UI 10;;JIoII befall!: pI!)'otlJ • lU~l1.ilJ'Io:II .• Y APILII"!jlI! Blhn}11J, t(!jll:ll kM.l,lr

6 pa.then.n, lao Kr·. I!-cy

cl:kti !

San Abrn~l 1r:Il;!d~J:l gUr~.!j-i 110!i!rnil"llli:,.'or, neden bu. yum. k~ar Pl!'bli"'illU blr c:ldl! ye:nmiYOIld.U"f JIj. h!:pt£1l maaka-

~1*

!LI

rollga ilDnmij~tiI • •
Dll;.'i'!.nil.mO)'lp lalillLu;

m

J8 C:.1!rtI. BiJ.'I'JIi! brr 'JK!~ Il\' lI!~ nil IlJI olmuEjh.. d:J, !!imdly.e hd!l."I: m1l!~l!Iul JcllJml I. BUJ11l 0.1" {'I,"
akll ~rdlF@m'l"ortllJ, Yudelcl rnUc:adl.'l~ on h-'ij

Zam~ bUtlin blljj pe:bJiv.-::.o Ian III." miltcsdl\bt gu.roll Jcl'i .... anh. Hemf'D J meg b~'pE!il,1 i3.!:nyordw., F':,,_ht bJ!: birill.r'.>I! biJ:r'lo;! li:llr ~~vlkJ.k ve 'll1lt."II':.I: f!irrne'III il'jtl. Bu AU pehh'lnUl mubOlkk'lit Ifi ,;;;:o'lt li!llJdn til blr pc tr lili'Rn ol~

baglnDFlG..l.

b:::Jj

"'I0.Il 1>,.

Dinel
.rLnlllll
In!."

y.r

"lr. YktinUfl.Ju.J.iU'. bllll!-r. mlll'(iIlDO:l. 1)'1.. ", YtllUru~W', ku:t'llrUm fl.a ~.JUJlt

lkN!ot'J UZ.l!l"'II~ ~ dCi-

It,.

b",L•••

111)'11II!: bcrnbu doli;m~ r~k nlHr. liar [tbl kwlirmclI. '1:1
'1IH!1I.1I

- BiJ ne bi~im ,gUU!} be? - Haydi Ahmd IIchtivaJ] ! )"J!ni1i'!::r hUmlru! _
miUllin

dak i!fad D [;;).21 lIurdll. A.rt II: FIIIII01If SilI.n Ahmet pdlHN,PI Il.~ kadar lli!"rt VII! UAt. bir J1i1I"l

"'anla gill'fl}melrU oldiJg-unu 'n
tilIlH!!! bulu!Juyorilu. hill }'3 G:!i!Hr tarrail Y!lililu.
T

Ill' ' i! 1!~1Ilc

)·enlll".

tE,G"(!p

]lf1l'fl1r 'I.~~:! LlU-rID~ hoJlt

1111;1 'Irmll "(!nn~dl!.l1 ll,l;1; ~'1Ilni'!:.)

Yumru.iI Ll:!u:ia!' rulll:JIIl dl,ll" elE:I1BI! ve lll'f.l~l!lli! ~~gml!H. DluT mo ~ A(;iJl1ma:itll~I gilrelll hrti~~nil"

-

~'{LI'

Bi.it'.ln

lsro

t-"""'.

Dan( Pol-maca.1lI
l.I.iU.ZE~1E : JI. H:!p". ~u P 1 KOtlik IIq 'Ii ,Sklme ~I!ll

ohJ.I'lm.3SI
d
),1IJ"

bit..,.

KitllilL

~II

Bu Y:lgfl ciirc~ ne billim I!f")' ? - DUnD,IIdan c.z.:i1'o,r Ali p!!blivlUl.I! gurei! yap Ahmel pebJj.
V,all!

I!tn'1,,'et.illi 1,. e uaL'IllimJ ~rtJU·:f. dijkmrsi lii.nmdl. yo~1>11 0 -::1:-, l!I:anblElbm ~lcibetin~ u~r.t.ll3. eaktl. Niha~'et ne yaptJ, ,itpll, ".r madall:i lIlyaga iiurillde diSrltnk Arnii'w'Uto~Junu IIIIm3 (lUI.
bildi.

'"t.~,.

1iJ,

,II

l.o.r....

-I

1/2 KiI,l:in irnJl£l k"nlblb~1" .1/:.1 KLbv(! kll.Jlg. :inroul:1 'b~licr ll:i Ihll VI:: :k:qll1 l.arIom III! KaiJ ~ II iI;1lg't )'HLi, bPdiv '!I PatJ.Jell.n YJIJ'.IL.Ili1: SI!ltI.l'l n!ndl!!Jd:lJl', yal(];a "Ily~l braJl1 I"M1JJIIr i~lft., yr~lIJllmJ'Il k~ b&al rtlcr mllJ'yll'_nr;;z NJjant uj tlomll1~U ~ k<::>l1~ ha:fi!C "'t~el ~f egI!!' f'l§ir,I~. Dltu L~,*,l1in alu:1l1 ~elLlltI" SIIyulm p:JoU.1;'1IID1 f1

1 D met 1'3<:1: ,ltlj'lIml!, RlllydllllilZ 1 BU"d!!-~ i;lt;!m.pJI".! .ul·u :I. ·!tablf h~l€1 tQl

Gij~en dnha. .'azl a.nl)'an lar i!!e, po:mall San Ahm,'d(n m Ilb.Snl5tao gilr!::, i bu ~t:ldc dOk· :mlq IIldub'1l:lla kal!li ohcu lanL ••
HerJiJ:'Irde bu ufllil
i!1'1!I!~~~1 I§llr, Uri III k".~,a rl~ru\:j 1I~1k ~_ ~ 1 JI!!l2!1d.!r.l ll1c!( ,I lor 1\Iu: illyI:' 'JlmirtJr.
m

lll!hUVBIJIi.llQ

Pom:alr S:m Ahmed1n bu 00dii. takdn' etm~k IB.I''tIi dL. CUJ]IrU .Arn::1'IItItoglll gJl]~ bii'll hHvanlD :l.llllld:tn klllK'l· bilm~k VI! .anu o.lLlna !lil.abllm.1t
YOlillllli

"'C"II-

~ld(,:L

geO;ir~llIIl~ lli.

blr ~n.i)~lm I!l'I.lIliJl)"lfldrl1

b111!

'~-1..

..

"'01; :

Kisa diye,gi
i

)u

Idulrln.lll'"ft

;plblYllH

IIJI~·

11I!lu,yolltd...

u.., .

e 'Isd",g'm-z p ifade ed,eli
&;",Ji"il1
UZEI) UICS. III

--..~----~~--~lilt I'w.PJLf:UI.'1 i.il:"!! IIIl'ilIane lilelli. II'II~lir. K",n;tlrlllTlna dBhn kO:)lu 1'.;,"niL

.. .;: _II :r~~jI bl r iII:'JID:!IiI' ! " • UIIJ1~~, IJJ !!l~ ,!:ok .!;Ilf j;rl nn!1k bJ:r l~umil,llUl kuJl ..,ok am orl..)'& P.al I:! pIIll.IU II~ .. pllke tum ml~ r, F,iin u!ltIlo,ll!kl di~r bit IIIJ" bl"i ipt!JtJ~ iQTI<} ... "h lit' hlf~l!r k .&6skl"lIlr, IiIIl 2:11 FI.I1 .Il.flpn~ no IIImEl!! G"or'UldllCUgillJ 1I1'~'rJ kc:rll. ml~r •. Uti :Jo·II..r.!dcl!.~ '!;h;:~ld~1 :zarrm

f' ,I:

Zao'r

Byl,d; 8",)"u hdn Uz.. rlne fil'nII: r",,1I: JpC'.kt~rll' l!.J I<:'II':JII aUr. 1..JU~lto
rurnH:i!:I, I'II];1lnYiLIa.r '" n, ),8..1'_ ... 111 r V""'411, nlYnll.!J!Jr ~oY'~ mawl, "" kU'i'tlk :natlJlr. I:<!I"~ 'O:-.lI,I;1.:1i. R .. ,umO" l1!irlij"n · kul"", rl!n.k Il>or_ dilr, JJi~"'1 l<cl.l:llliell J,I8.l.fl I mII$L!J. .UIl.rkwJar: .PL'tlt", "delil .zoc! U. z~rinl:' e8.l1lt ma_1 blr I.lp~kk !;E1Z'. mil L'11 Uo I,! ..nm'~t'r KClll!.rl:umi.la (;C!nI\I~ll.rll1'll. 1lrI !!'Jl'. bol'dl.'lr I~o!:
,)'lI gill r._lti
Ii.}'ftI

lWJ.1'UbelillilD lpti Llal~U· ru alm",k istiyoI' ow.all Ldi. Q. nuo it;in ,lddl!!tii b illlllelerle kNl dl.Ji.ni liogup e:rlyor'. !:I.Ir:"t }'!!J.!_. mJyal"du. lyl.~ yGrup emk"te'!! !"()Dr:l dB. ll!lIilii Y~l!.ectkti. Ali peblh,.tIJn d.a bund.a:n aGora bir drl.h!), :n'll~ll.ll lIi.!!bet gl!'!;ireml· ~ "C~k. pehliv.aI1 Llg :m r:u. 1l:Ll"' dlgmd.ain dol j1 bill pi~IIla.[J oLa
a

1I}'It-hl!.l'

I!} ilegi"ldl. S~n Alm;lI:diD bll, !SOJJ h;l,fa.n· e..rr ilzeri [l!l ,on Il tQtanlax. l'i"e:JIiii !lini l:lll"dir ('lUlu. hle arb~ blu D.a.mh b~ ~hJh;an 10;1:1.2: .. 1
lJj

bahElyigidi n yfl j:la"fI fI

Sl"ii:!l1.ermeie ba.!j],lIllm~tr.

1il:~irmtf'dcl1 i I JioDa e.rdi rre--:':. bu !!:Ie a!f[lt:R 1I1gmll7. mkib'1l1

I'le-r h:a.lde

d.ab

901(

'I.'ioifit

eakb.

Yf":neultl •
1ili'1LJl

ffi1l1\'hlen ,!I'"Il!JI,lrc I{I

¥me bu 5lradl3. b.i.r bareket bii hill i!!:')i:rcilcri llleyec:ann dl1 !ifu:du.. Mi1I;!!.ma.diY~D ~lt gil. gO! !lim~k gib"l bil." g@ Lie YlLpmllll \Ie lid p'.:r.;ay'~ IJoLN.e:1l! pIe- ~J!,l!rmigti, BL.iJl,JjJ lInll/.;Dlek l.I:; IDboyund.uru II \illrmlikta il:~ ka.!;an Pomali San. Ahmtt. &1"1: Ilnfiir aii.!;JiSp ),eDilm!.mdl, i~m. 1rellowJ!inl ~r2.A;)1" yiUii.kQ)lUD
IIl".IJIJ.IJ ..Ifa. n!~E!O

tlr.

kii;;;;iik

pehl.iVaIl,

kllljjbl

&..rl Abmrt p-tl dll kanl blJllllnuyordu. tc> utlle . .Ali -.ehllwlI al tin"..... !diI. .Hem.i:'u ozAfijP ~l tllliUd.
BUlIR Finrnak

r,

Jiardan

'lny;li Dhll'ifll. San A bmd-.<llo
mati bOQ;il.lttl l"!l1t.sMl "tem '~1b
"'I:: ". I""~

Arnll1illto;!i;lu

da d5nUJ!I lUll hu
'r'I.
1101["').0

yel'e

almage, yarlm.

mu'lt'arrak 1!1I:at.

IIlmu;.·

(Satlilk ,Ernlilk)
Iilfllobul

DkuyLl~uili. ';UI,

L,l""-f~r

Dll::f~e['dadlilDdaD
I~

~ ..........

SIb1lklullR.,.
~]Q1I)l

JQ,['&Il1U p.nooJ

M&b. KUlllm,
J't.DJ lJ:

lP~u IH Ida, i

"~l

l"o"

UJrJ.lJ,

BeYoflu, CTI!.JleRflJ .o\Iim •. LJlu-Mit MIkII. !l!Blcj hll.... .ta.n ym.1 ~.IJlIilDne.9Cit :r.I(!. Uir~ SoIl. ;JQ5 ~ :u pandl uki l~jl1 )'rnJ Ve t.j ~ ;W kQl u,w 62, 60 hU iiI\lJciltbb c-'i1n 2{U ~1I:n.
.t;;;Q",nk lIt!u,:jLllill~&

'!:ogumn:r.u n ,~r,.,d ~ r<:j"1)·... . pLltol[lr ka!dJ, .E·~~I.l;:' I' ~'" ",lIi~~',p :J2tLtnhm d..:glk Q]m!l.d, ,:tEl I'il.l.m~mdllJil bulunrn.ntl,. b'J~"'Hol III l~ ~yd IJ.rmll ~!r rn [J1U'II!rn IIJ:"II!! Lt1 \'<!L b3.51l. a p!!i.ltil1fL" ehmtzt!lr: i.) I ,'~ ~vJ~l, E1a.Llnkl mu IW!IIJ!]]jn dO ~a_r m~"'1 bunl.:ut.lan i'1.tlLilillJ ci.m.·'-1; I .n n~ r g1 O~ UiJ.dlldlmL2.11L :" LL/iLJ. Elc,",k.lnl bir bU<;1.I11 Ftcll"l, [I,ap.
o.L!I.Jl 1lr:.smlZ. E~<
,Of('

tu.
iSl3

h~

ottlr.dlu "'e II1rl'tld[l gi.m.tc.'tI~:;: Idn ~1lJ!'r1]]~ iIl'l"k:RJrnl\ i1:a.~.~ ILi: mec.bu riYl!!tiode lG:aldl. B!r' ~k .k..I.Inselu bu lrllor;Li..I: E':i!oe-r gilT~~ POtnak l.I:!1ul U 01-, ~l\IH'anm ~i.m§llk gibl:i daJ lIi]l.J:!JI .... Irla-ea Abmet e pl!liIlh'rmJ ~UI· rnll:sap:ll, bu 'buib aAllk dll!'Jtu·
il iii: I':m. 111'11. na aJ~liilm r!llw~lama.ktal:l k~III!:U ..

vc urpan

lirell el eo,..

f&l!.lJIHlan10M'll. dCloyunl!!:u O'j'll III bu r;o-l·

ell. Jlflr.a rl.1111 ~. 11 fi~hll'l1'll.m yemnekti. lil\Jjht III dfllli p:u;'lI.}'lo alJJr a· dlill ArnAvutoOg1u jilt-Uk 'oir yilJ ~i:Il oIonllp kelldis:i 01 (6~1W "(On Tt~ Bgnu I) kadal" iuli I!! kuvveUJ y.rpml!;tl lei. Sa..... A.1l.

:rm.u

i!rJ.l.Ivit:l:tm:&"ioi

kill'bl'del",,:ll;:

u!!t In!l'1n·.,iJ

)'''; .k.

n. moooy.lll

llfu

i:l1.!" d.. !L

,J:'iHl·:r.!.:i11Fld~r:r. l.li'c.n~)

kim
"'I~

Ilk Y&J'IJ1~ ·<~t"OTJI."nri: }lap.-:IJ:. :b r }leIII: I.:'~'"rll~ I~~"[:I )'.t IIL111 DJ~h IJ,r dd.lf.a.t ,,11k. dm!, oaltHi.

le.r.iJlJ ala.w:a.cIJ11lr. A~ojriD Mi. -po:hlh u.JJ ~ YalODo k'il~Uk • pehliliaD !, - !5im§ k gibi d&ldt be! - ¥n'!-ll J\.li pehth ! Brlllllnla. btltlbtl" h1~ kim .... Sat 1 AhIP ~jll d illUkilSIIld.a 'I J. k.n. ka.lJrebilp(:l!~i nJ· n ~;i phe "t
tl'l.\,('ir<du.

,p

Jll'm.

1, hi'l

il:'<1'l. ~iHr V! PDll!Iak San i't De"llr .... lIl". m:l~ ilf1 !YI)'l'

Fa.ka1 ~L:",

1»lre{ten

eY\'l'l

~iu Pam uAi.dd oli!lufualll iJ!fW. etmi!,1ti. Pomn~ u:aull.l gO.
:Fette de yenHi!jjlcr oimak Iiu.wlt:h. 'i

1d1lRtMtik Sok. :U:1Q -.da, :!I ~i.lrllel ~ SelIl ~, klPI "*Jili 1.2 M2 il.I:'al.. atm,
t, [I~Vl.ilJ!1~ Md., Jh. IiU, M 8.r.e1

lB

"DUL,

iI:iOL'IIUl \1QJ

mQoli ~J, ,bo<w.llltiLjito

1;:_

ut~.L!~_

aL Sl:tk. U~j'

t 4J111 M)'"Ih

2.J M2

aq~

lienJ. cv.

\Ie

tal

Uum

lOll

"rl~c:' J.a.Ji11 Ili.rllWIC oiinIU <]p;rt >.ILt ~'" d L1lr. J:ldlml II,. pI •.nn&K ~lil .. I""i~ ZWI kr.ltL<!l' v&tdllr. YnJ<., "~p
t..coj,;~1 Unrln"

g;!J1JI'lI

".J.~

M

~nrl Ahm....t t:oIrUillil y.:.rl! Qll~!llelc te.iJ.hkh.illi .u.tllltm.e:.L

:nrbrun yere !(l!lmc-s;i ~'r\li. AJ.i pchtlv n raklbinin iio;tJ.nl.. giuno::di, A,ong;l. ~rllll;.aa't
!;:II:"Jllll.d.J

a.~i

'01\'1yuk ~n dilL! tI a'm.

,,".e:

U1HI.nu

'I,.

r~

CQ.!fI1m~It;\IIIf:r &elk ..,.LtJrma j), i"<LtJ.1I (lklllnlmJllUI. 1!1"""h ~·Llfll)&4ttlDdlt." ~J,Jt/hl dlll..lll LIIIiJIII!!Dttl. lilY l;mtl" .1'-:Uri.!!: ... b nl..luUw tJr.
)'OJ"

YlIU"n

.lrQ1 IlgJlLl.n.n tllU
J~

l~p.po)l..bdl1"

v.

jJJ

f .. iI-

'n<l"JI w;UiUl..

'i.ddlnL4il.J< .• ':"11 ~ ...r_ 1.:\ II;
'"'!

sa,b'dIUd kit

mudeJd~

lrilJ!JL.hkrtll ['-iQ larlb,ne millan.

_g",'f ~l lllminat UlIll

mal.llL1~'

.I'L

I,'

nU{IUI cl1mllftlcrih::

27/11

J,' •• kllLl.l IIDI.l dll.<I iJ<, r.Iu:rlLeltd.r, 000,,0. d.k'~:~ blizUlm·J. h .. LlIU'l ,""I.u.nulm u,)LII r.

k dar

&.JJI!k

illldUrllll;umidd

kQ.... 8YOOIiltl!.~"'I1';1

U:li1::l)

1'~~11i-f ,,\;"

.i~urgtirle
ftBdL I~l!:hl

1'[,~d!:n

Y1.Iih\n,lab.lIB.

yu ,.. I1a.n 1

Is t.anhul Jan(larma Sahualma 1 omi'syollundan
111'J1j

.I.. n .e~·"rlL<ljl'. ttevcrLJ.:"riu IlfilUm:l ~ dllliJILI: 1I,u.r .hr. C;:,pkr U"Ht'lL UJ.k I• ~~"'!I! M:1i])II.1Uillil',. y"IIrA '1'1:: Ij;"j> Ole n",.III.rL",llt LJir p.nr;:DaK .mlllllf~nd<l
111111'; 1111 \01:]' II m I:;;ur.

otubu.5
11;1]),,",,(

) b r RCa. t .hIiKKI mia ~lka.yeUl;;:r Bir ai\:"!,,,,.r.-urnu.:d.at~ ~!iuJal:i.
mrkhdl'" ~I(II II; ..BIII!;!IiI.(l {;t/r./."r l'II'J<l'l~!ol":" i/m:.!, alliin"', muu.'nJI !,<.od;""1 '''ti'~~<oI'm.l1 trl~<f.ln.ukt I l I. :S~'I gflrlf£T"all ~"lJIHI !4Ii:T!'Lllli/lrr,

3000

Gct
2:

ali.> IhU!J rI

tlt!mlr

k!U)'L>I""'1]

IZJ/U/U-19

C'URl!lgUnij

lit 15 111 kapa.L. 1 S!i~

e,HlIilbnc"til!

TaK!!;im AYllzpa

~!I.u}"'.1 Koulld;,'t;!n.m

I<:~ }"Ipllli<:. IIl1.r. Bo:hu
Ur dlr. Dl'mlr

Jj;ruy~l"!1.11l m:J1lIlml'n\'i)

t

Iltl 110 lie .. olup

llk

dort )'~3J ('l,k~ rdmasl her braf a
1.l1eDlnu~illcilsizlik Il}'andlfd~
Mllit E~tim ~UraSllllD., LiM U!. hllili ru S !!'~»dl!ll 'I!ene~'e r;;~.
,~i!.nllll:!l~,

kmltJtLLl

oJup mlloDlul miL. :lJUrJil ~ kll 1:i,.r'it"o;.iiI.(! J. M1IlI.VCl1011oII(]m["lIol1unljll. lL"t ,gUll iill'llJUr. tI;Ilrt_ oIi..J.l"u.i 1:l50 kurII.JIWc MalYlldli"a ffiBlkifUZIJ karplJgmr1 .... o:tlilr. 2lmkhleriJI MIiI l,,~Y,.tll lilt Millunlilfl .'l1!il<bu;;:u ny.1I1. ltll.fll!~ Ju~t Il.Ic t I'"n..,!t,~ubu \'~ !;loI>r1.n!UII i!d" .) 111 IIIIlr I}tclblek~ hI.'I'lkkJJ.!' .... ;;';l;rtlI"nJILl ""~lHm,. sa.tmd("lI bJr ...... 1. oE!vvtLlu." i.",d&r koJl-ml )'liIn.. v~nn"''''lci.
1'I;lI"Jr·olllllan!\ J1;or~1lDlimllndert KO.lIll.yg[Jda

li!itfin~ul

Un..iNL!l'iih!l!1

..........

.. . ......

(~)

lIIE1hfUkrll"ldf! ma.Jtlllj'l:tr. UlI.h't'rl!llll:!
1!mI!II.SUp "bir

bi<;

h:

~riIkar§lllio
ilad.roso'm

haU" k ..t'ert.iirl!.'rl!lt"rl. ; Jl;;a~1o::i1~na !;Icl,.:.hth /la.hid il•nil L-I \ I fmmtdol'loI I1I1;rhn ocddi (,iJf'.ltIt~ llKh:t"d~;. HII tid dw .... ,t P ~.t!o"T'!i= d !iauk.i:! t"cilli.jji i c;f'l!ap.1Itllll~ n1s~a n lu: :110 plhm 1H11!l;:rl1ill I/lol'~ Ill!lIIlOCm JtI!!io::r li'!arl1lo: ~!:"I1Il" kf;:o..

,I,"

diiu!lil'.

YII:!j' rJ

tiln,,;

zlit,

tjj'Cl""11I

keL1l;jiElile

kO'!I'LI-

tidp IH'u .vilk!t 17. I~. tU;iJ\;i.r:1JJII ~llJ~' 'It battl,;.a!/!1 t ('I'm"", /a"-·at t tf"'II~PII ,,~ ;:.ot" 10 I ,·nl ",'il b iii .fr'l""'1'11 y.u/{ "ted," ~ Lie. Merkt:;;,: if,HlklUI \.'tya TkoJ'ct 0.~(J..I'~il

,,10'1'1'

~['.n. bi!'

.Ankara Di Daimi Komisyon

rkad,3.ljlmlltl &i,)y~i!miljth : o:-LlseleTL 4 Et'oey,t:

'-l1mJarl lilkaoo

di~

T

Bo§kanhglndao
~fll.M~ l III li!.k ),"!lLuJ>1JII.:rll,l'bm.e.C:llK

~I'rtlloer
"lup

kElp"h

;!ill-rt

IIBllUle

I:.JqlU.IDCY"

~lk!Ll"lI.m.t,tll'" ltoI!a U t.eOJl. llrll. IK kunIJ
ICI:L~1 lllrfllnl.1..J.

l·.JZ.

J,1u.h.armmo!JI lhal"

'i'I;'l.~ 1Ia..

:;! 2f9l'9i'!fPl!qlllrlllq

~u

1I4.III..LUl. r4.a D&1m1
'OoItUl

ltoml.)'~nda

rnllll..l;&k~'r.

•taw
~~

IhalO:lfQ

qt.iriLk

,,()<!ct:ldc:rio 'it'l(,l'd

"t 1~1y1Ji
s.I BJ:nkIUJ

lIulLdon :y.rlterlik

,gUnl r li hll.MI:J

u~

,gfjn uve~

nalkr&GMtI&

kQlllbY(lO

lJ.~k&.nlI.£'lnil

'I'~rm~l!!l'. JII.r;-tl.!.L I;IlIr1J.lLl.r

i.-l:oam'll

mir bll.lQ &lnu~llIrd1f, EII8a1.:1l .e.Vlrt1~e, m~l"Clilit pr-ogra.:m LIl U~J!'lerln iyi trd~b.-.. ),Mlqtin:!m1 ~'te.ldl!.r 1rI.l d.1l~1l1l"'p. Unl Vl"f!lit.: :!iClIU!.tOElU. llir IIlPU baz!.rlrum.Q V'!II b1llJ.1lI .lB:u!!::WJ~a giloJ1dl"nnl~Ul', I 81U,11o ml!.lI]ohiili~UudCi ortl'!. tJi'rtUm progf"il.IIlI!!J'lIno bliytik bh' lIhillllD!yet \lerilmi!kt ill • Lilo prClgrnm_lm.fllLl IlIIlih eL· meden, de1"8 ytl,I..D1I Di.r yil 1ICl.\I' L I Y PIDJI.II:, l:nB.&n Ilm:rllml.eo Ill:r yl ~
koyamuJan
cIYJYC:!IJ.el

&1awM1.arl[U", srumlanm,

ortB. ti.."Iltl..al

pro

drJlQr~. ilil"a.tdt tllSigre ti/lmn.rt\l

b:irli"'erj rll~ ril~J'/llnm.1-J

Illi!1.il.c(!l~

~n bl~ uI..::iydl bdll"tcn Inr I/IlN ~'el.lil t<'PII"1l !{rlpll'"I1.e mill It., dl'\\i.ri!lll t.-rr:aoirJn jj'f!~'~1J !JIl!fG !IIltm~'U~ PI'I ~CUIII" 1,;ll!rl1'l~tlJd I r1[o)1", ;&:'~ I.al Ii' ,Url.t tI4'· .'!of Bd)( l:, .d 1"fI(j 1;'11. t,l; 0 !I' , Onll[ahot
k<J{li!lJ'"'

kr,;

BJ!:.:oIkt!J.~ ~;,_

'1'apIlIHI~

.rw~k...

Gel'if' ,

vergt81DU hUI

ail
iilll

)'aznfiU:

PII J~tdll!.lIda !J,n~lnmll!A:to Q.ld~. g~hdtHl. il.: I ofol.ou.tUJI do:! ftl/l.. Wi cd lme,HIII ricC.! cdCf"\l:,. _ Yin .. EIIlir9alllll.ITJIIII alollAjl"u." bar dj,ff:r.;~t:dt)!JiII a.lu 1m. ,:teA!," II.~Ual"& ''''<IlJ'~ rW ....!Ida II ~lIrlUlr !HIP

D,gJm1 lrom.l.yam!l;!,

dlr.,.

~:solm,pkt!l.ll! h3c 'l:e U.r!I.I! ·d.:gil

.5

fiC.1i

,uhifendzdetli.r

giln ~mi~bl L'llr.IIlNui !l J,ln ,a,rGd~1rmUilJld[1I nCIII
fILe,r.:INir.

~I.:~nl·

~dU'

Kasllrlga

Yak.allyor
~ mu.

&e.adl-· 1J1.0Ill. hil.b.l" L.. luQmg.,. ru- J1&I.I, d,..., .,,, ... , " "",I Ut.ig ~ II Y·,ld". ~in!'m DmI! ." ........ ..lr, 11IYld.1I ~lIlJlL'll!ii !.Gp,lIII1t1r ittiral"yll! 1~~''_I]\ 11I .... ~1.UI II'" yillp,I!l1"'Ill .... II.!." .~lIdiJuLlllJ' b' ... Pfgt~~tn t(lP~IlIIII1" ,"pml, Jr. J]~ni" 0J'"..,hji1 rolii i=.b rlma.tir. 1'!lplnnhJ''' bir I!.ruill lril10t P!!or" .ni'lhl Mlil1l l(ili mill Hftull \'.,[1. ti i ~1:I~1!t.bm i;1i!cm ~ Bl\rtJJ d. Jrm.iI ~D1I ...,", li ... b.. ~uillll U~'i1i.l:l 1>!!lmi, TlIl liloril,II11I'nri bill' II:IUd.dllt '~I'i J;I1IloIlDIlDlUJ :;Pllm.Gllii;lm, h .... Y tUiJ1' ~tml~tif. hlindo !;I Ld!;!fi:",,<:hk.l hdYl,JU M".h]IH,l GUlli., .DU.u.WJ.UiD. hltllil WLr] toI'h!.!lt'''Jln 1['11,11;4 .. 1. ~ 1t"Jl' lil1] 111'111;- ~uucl ..... bah•.tl i

4*. d"g

IJ..clnCQt

Q~1. U dQ E,.tkpl ",dill (iI:.) <ltD fI".11I

&'~i

I'-.ilm

:llll.ttafip, (111.1_ oL- TlId: il~'i., boil: bir
miill'!I.~ o.ImU"!('lllo;tlr
Jo

u.m.- ~
i,
",L,.

"'if

&1:1 olr.rLk l>oknlr 10 ....... a.,'I>a.n. 'il~dl!L, «cuiblat' birliiiaim !Iiyu~te I<.. n'm .... okhn j:ldjulll.I.P 7l"

mit

l..lJJ aldll;lillllll, ",nikd .. h, ,.1..1
1'1Ii: 4-

dt..,~.

Go,y.i •• miml lMl!OIllJ,rl. I.u..nl!dJ1"tneJ.,Jo d''''T1i,t''_

i,e!

Cin~y,t:!l "eD~de.D
kabl1!!nyo'r

D·· geeel k· un kanh facia
i.kJ ~ kadlill olmllk uzere

BeJgrat"w eatilakal
(B1I3 Dildllt!P"l
~"DIIl""

Tito'yll. nii.ma,.i~1
1:J'r.iI'I1 1 1l1l:I.111)

.a,I~ !:Irr uk8J jl. !i<lJ ~11.a1.il~~J;11'I1 !!.iII" '~lr~1'I 11>o111rlnlJj iii! IIrm"'L tlellri/l I.iCi kl ~b 1Jil.li'1'1i kllliil:i' kil" 1;1)' ,"t!NlJ~lnL ~1J.1I1J1II1'I11il1bIllil;ul"'1f 1t11? F.:!1o. I i!':Q:I.!II1III¥4i IllIOnltffn 5!I h!. I1ont~ !~l'il IltiJt IiLIIIII Ilililull I; NI,.I. r,n,. ~r.ml!l. 1,lnda gil.::"11 it1 IiDamlarl nhDio ill tIIl'Tll, I)'!<.I!I nln'!IlIl'lll.rma, In 1I1J'l-IIYQI"t!":I kll"'11 'IInlmoli 1»115 mD !:I.lIh.il11.!lPJ1P; z,ll"I. !U~ nlr mtlJl 1110..011l1li hil... t~.ilIr jl(in&l~ co.llIUr4ll!iLj t • KlinoilnilFi ~~rlil::l• .,UlIUlIl I, Illorilol5inin m~"'~IJ~I:.'oIi !ill!! bir (ubltal ~nl;]J) 'I'lU.ifg:!lnl ~o~U:r. AmL'lla killii ~~LlM.:ln dr:lIu!l: Illn~ ya.up diihil !iilll h~ pLnen 'IliliinU, lIl.r r.ilIl~'II.i1rr I'iYowl~tHI'Hl.ahl.lk etrllufcn II.illllln ~i'I .. 11lt11 al;l 'f.!< bunun SQnlJ !;:tIl' n,I' Bu 1 1b:lrl~ c;m.ll "[J;tll bu • .'!Ulln II1U·
IUk~n'i!J;lnDe

hr·, lki!~ibu;.nkll1lndt
Ijllll ~ _... t II:I,SO Ll

Ycllii'ClJirdll

il,

pi

I'll liil!rOk
IItlJK!lId.i".

It;lr

mll~l!li}let

I-dl1'QiOc ill! (!Ib.l loB'llifIlCLrn

IlLr ~nimol!iir, i'al\iit bpnun bir clll1ll'll Itl (I",tuMi bUrn Il;:a l1li~II erll':nCllglff 1!!~~ul1R'lf!I" I~-ri~ Ol.lIInB uo!l~ ~(;!P!1. ;pit:

slllln

'ta"itllilll.

~"~IIo._..

Toplhanedeki kavga
(6+1 LM"II 1 r,~I.,.}i

IIiIUilll kD.i;llIda id<l J'U&Lindul r',i I"r Clll":I'd L1i11h.a i I~"" Nil: I;,moribL 6nj,"~!4Iilanc mi" ClltJ.·"U., d;i 11;.,.11", <chi IlJd V{·t li buLIli>dIl~ loll UJolir ll .. l1a~ r IdlLUllr- a k "li:lf aur tie .uAl.nUJJ...1 Tilt>, flu-lill Hit oL II li'!ruf lJT. Hi'lli", UIJY[" ,"1111"" nr: :rhld .. rtmn kill ..e t ,f"ld. bllntdilI "' il, du ..k III IIctr; A Llte'in .... muill. [lIt'Il,..! I"t>rmnd'liiui lOy1. Dlt... -mll 1':" rni. bir d It 111 , •• , t"rtip tiro BIl,,"'nl ... t.:.~ber 1'1.0, ' ..rnI d,m ,." IU'k",LlllIslanD I"D .\. cr 11&1,1 A;n iI.s , laluifrdo 'rllllCo.l .... o11l1llu,";'71" m ..ruL tu ri i1'l" hl.lri)',.tl.m he!l'lll .r,"UIlB .lLa.dllrk1::nJl.,..i mild. rail rj;i, 'I\"~"III U" k.i,iyi '.)~1Tml hr. cJ~in' IH!lirlmif'li'!', ~Ul,l",""',·. ,~, !" .. r .. e t, incindll . r 1uJ.OI~;r"",h.lI M.l.tlM:r, '!iiUM;lJtI \,-1'. dm11lor dco mIlB"~'" itl tr -" (,(!, ' 1,1< 1.0- da k:l!1d'8:J .on.dtl., Ti ~'! il .. SWlI lUll" fll"a i~m, i;.. '-',,~lrLL.Dll1 nllr, .'"],,l .,.1<1 dt:i lht.lMllI bLInd",,, rtM.!I MU Oldllicn "'~N. '''''',11 bil" mii1ll.P11U:IIII- r'IT'l'~ b[. pre lI!ip m ~[nil lI'uDlld.t-" kal;1 I t. ,I" rm "r flftD ('i1100J"t 1nl".. <'tI,i:;illi O;-""nmi, oIllnjj;lIllI!l. ~UIl n r I"om" ,,~uL::.mk h,,,,,klDf ,jylf·rn.ifl, r; t't"lriImi" b,r "nd.", ud l.D i i rr, u.vqln..fUi!'I;:! ,G~Clerlltflll', I'illllOrt"r bD k... lillo) ji. .. mull"'r. l':'ndm, .~ (III ~ n] - SU!l!lilll Ti~Cll "III .A1ik..r IIoIm,yl. m:aro! m. p..,tr iIUD nLl'K'lI1I; gore', )1 ~;aII1 1", I molll Hi IieD"~ ",.i,."L1 lion ill &.Ig;r&d t hlrlail1lhki If""" tc.. iJ,it c I" .. mi)-.·o lilt IIIcil'C ...... n' \!! ';"p!"cm!1ardiID n..... - Y~L ~." k.llflInhuJiOn ~, u.a.&r",l; iI", . n.·ol "';;Ll' .ihl;ilifl h.o.ldullu aWiP lill.tu..a ri'pqrn ...nO! .f~r,,1 ,t"......1.;. Dllhlr .dlldo 1.,. .ii.'..J.. \'qi:rtidOD ,IDlIid!lllll_"" J 1"rl 'n" < 'rilm,~I<'Idi:r. Vn.Ir.""n t.1IlLr. 111;1 11!lnll.[. Bfl'i:l!l W. .lE ,,'u,l! """'lilllion iki 1.. ;1 oil.. lh.MillQ'l (pi.! Ls'- ~. b!\"H.i!IJ" itilliJ. lfujai.iio .. LlJ!;jI' tid ... Ioil' lirur elm; ,1....dir" I"Qli, idnj bil-":';u;i .o1''lDlm~ir. "1",i"d., di:r, V...r~ :1.],.1' jj qW l'ufl:l~rlJ ]..1.JIlab..nw~il1" ItlllloLnJ..,..!I; a.c.,,]. YeDi 'fapnI'1all"1Jno: fiiriik ill. l..:,J..., ilm r.p,lm", bllft.d:w Ccrnllol':1,'" La- t .. hILIl .. ill D ·1 ilnu~~ (.11m? J ...... II.... (8:1" 1111'11 1 1liliiii011)1 .. MllLlillff.r 6~.. . lnr. luikri bti"',,U. .1'1.lIel1 Pall'iUsmiu liuu tc!Gip 1IILm..i~ ti:r. D,~ ... t.uG.lt II ...kli,le I~mil..,-ja I!IWb r"-" 't]"ri bI>ld:, Ilti& nba dmf .. kOOul~n y..wldo tllhLk 'l'PJrdi ill I Bil'll ...... nUI 1 lllCI d ) Am<;ril,;"y .. ",dG lL&J.I D 1),"''k. ,,1.o.D l!!lInd"", ~ ... "" ",11.11 : "d, Aldll t,1,l ILII"'Ilt1.& "" "diu_,.kll it".U·I"'" hiI" ..t!>laCi <In. ''''II~:.n ~'41t·m'.I.u: .... """dJll'lJ1iJ!tLt. If! nlllSl lli>y]i)1nJ~~": olIh'IJ,hli ):;0 u:!ell <l1'1'",1 F' .... I1~ Amel"i.Il!"" 5iLtijiilll9 ... ~1ioA 1lIIII. 1",Ik I.... tla. "lind",,, 'dfLN;ri nl..Zim:irl<m.n t.~y.~libhfmlll." miJb.n.k I...ndu" b;ullan.h, ,lo' .. b bit. llk :!'U QdI1l!JJ Ii\.ml;l~... J Jl.i ....." II. l!I.lJ n, ~I" m,Ucl;n h"" Ill'''' rI i.a... t1 t ~t~ il1if d,lml, hlln3& balill,;!. ~c,)'i "umhllrl,) olin. ...... LIlJan. I.CNlrlL pmil .... fU~ Wldnk. Ji;.. ,.,ri b"ll Ii,r ..mID "b.dooc.n I .,,11. Hi. S.... t'iI~minki,r dJOiiI ""It Mki idil ...I'. II I1U. OhIl.IlI ituolutme IDllll&l1U;: uulLoL iJ'i hIIrvlool 1em I: • LAmar" nm! , ,rlkttl hu In,lIuql..... \ I'n!D IlilWlk t:l11l~1..II& .... rof ,dik. Va boIIl ~il'lf)r., l"i~lIli d''itikllr , .. lntrr, "'_t" !liLl"U! hir :rapgr ..u-dik. ,nuhslif b,r ,d."rlu'r, n t lI. ;Pllna&- IB1J.1II !)d.i I 1J]ed.i. '1'. 'lij,r.n •• .li1.1t k bu ld , .. ( ,r. '\,\mi<u 1<"',,, j,J", 1" Im,1 r .. 1lI.ir ih:aln. M\Lb"JlIoIon ~m,r ~.lim ,.tilt ",. .,kL.iJ-,·:l, "",l"IIil:;, FnJ.: .. l 1111 ~ 1'ml ~om ilyau i:i1J.ldiKi~"-i hi'!" f,,,IIOIIl'1,j Inl';ra ....... IllIIli ...... "b .. b ....- ItIWU bi I mocLul'iJ'll .",hull; w.-liil dti.... &III :I~1IliWia II .... jn~"" l....ldliJ. bL·~"'!iIiQmPJ bil.... mii.b;l,J'''a..tic..t., II" d.o b.m.ionll,;h. l.; uD.~,·."'i n U" 1111, k~L L" h""l ihuClI:l bnllllll1l,1l1l- c::: milQr'u tamir> tl.. mtlq ~h~lII ..k L.o} ". 1I,d.JllI 1mi'll...... 1.00" l<ili .. t~ I!wI"liiiiod~ u.u. 1...,L..J:riJI"' ~.....d dll 1&.o.~ ... ll"nJir_ l~ ",i",I".ti. l5imdi " ..mi1~" YIl'G but&D ....... ilid.., iI!ooJlI.i I:iu ta;TO saJ&N. ""1,,":'l,,. Dir moUlrullo 1lOrm.J m ml.1t HelP i>mrii 10.15 IiUINjr _ BiIlHtale II lIu. ,n,...,lIkt'l"_ UIl;J:;UIlo diklat..!l'h.lx..i1i iL11l.'i1l i 01 a "k! 0 \I '--ult~L1l<l "rl1l (I ii .. .,. tabmLD. rt ... l,d.1iy.,nJ• ..a " birili d C",W]l. odJle'bilWi. L"rloriJJ, JIU,b 1I11,11111P hII .Jlllrrl, r, BII .'.1.... 111 ..... ..uruIuL ~i. oll1JlG1ol.1~ tlllm.i~ bY. tpl<llll.t.L.n 1oQ)"'" ~ , b,LLr~t tI.1l.I !l'U '~mIllI; J&...mUll'. B•• Hi]]C!~ :l.b", :;l IHIU1:101'o,lI ,.d'!i ... dm

-"'''".''1.

II"

Hw Iili hir1ika I~t'inr'l' 111""'; ...hnl' oldllkl.rull h"dinni, VI L", rill" ilk de-h, "In..-...Ir rqQ.JI.>'\'~·_Ll' m~yi DO. "IlQi, iJl~tI~T ~icd .. blLi'lia 1Iw!111 n <.<.1,," C['~ni d ..... "'.nollJJ it Lir, Tilil - SOblUn IhllJlflllln ImJqllI :8,,""L(]c, .. .!."A.. (..r.ll~ - .I:b""Uli ttll+r ..... l'I'"ieaorleril!tl_" K,rLl!l!]l' I". M.. lL"r'" gure Briom ..tUII".!. t,,'r

"'.i

iii,..

,I.~

tm

mn

t,,~I'I'"

[11'' '

r

un.......

"a-

liI.T.:

P"rt.tilfll'

!n"ml",I!"~l(l

L.iQ bit ... tall'

JAtm
!J!Il'J

.. Urn ..r'

~""Ill~ 11" LOLl

Ill! ~l"[r.o.lI
..~iT.:JI

,,111,"'.'11<1l.h&m m ill "h"l-

.~""t.,

Alem d.lg1Dd& r;~!Ulfi oll'mlU'l ,a.[i~p~1
M'Ill0J7

""c "I.. ra.k J{ .. lIIh;.JIo 1Jlil'"t"~ktlJ Ahm~[ T.hl,'k".~..... 11111, \11 ,1lIlIlln soylnn.itt,r:

..Urtmolo.,ii:, Oflll-U>L1rI..cIu. 'fiLII ,lkia;L,llll. YIII.iII''Ito ,;onil:l~ dorhul l-.kil' I_ r ""llodwIDi" n YUJ.1olLCUII I",oolllru, m .... i~iD I.HIh, rl r Iltr, IlJlII IT, Dlill
~ill

Doktor $emsetr- OIlET
Br Lift b.:LtI~ oS firlem I,ll. "2l51nWi. .NII<, n, .... 1111'1'11 v"C.ll,-n.il m r

-"
-)

MW.l)'ch LJLIltl~" ~ l'il' -?1 • lu,., '. 'l.""I'1',,!.rt .. ~l ~(,fi )'ok

r

Yeni Sahah
lLAN
IU

I:l_.

BIl,:ltk nlllil:ill o~jHd: l~ ~II 1 UiCli ~~-ra. IODnhmJl,

2
S,. 5

I<

t

J I •

1iJC


Jo

300
~II

e,

!
Alil,IONE

1~

TYI'1l.IUI ij; NlIII!. bOll II Milk 15011
&Dill flY' •

l,n~1l1 I Q!! IU_ JlIW I.~ u
f;ull

I
I

• ..

'I'EN'~

!!lAnfltllll

.Ji.NKJi.R.A

PROCMIItl
-

RADYO:sV !l/P/J9i'

PAZ.All.'l"£SJ

'-"6

F-.brlklLlruildn. yllopl'nl~ II o!a.n Iljl WI:.! I..t.a.:.ycnu "II mrllllllr !!i\'J IlOIlO! JftlUI.1I1,n lJ.'O,Lk IIIIl.aJllmt'llfid" !I1I11UOl! ,lIrtl!o.n ball! I.LI'kU <;IkmllidlllndM. I n; gUn mtlt!l&t!'l ~I:'kn.r It&nLI'III LIl.z ... ~ ,~rlUml.llt!ll;. J"L~ IO:ctlt~;;,!l.1:'1I J.Lrlllhr. ,K.c,U-, proJiI .... 1I,.rbtLlml bO!r gUm. Uilr.r.::1I. mLlb~'''If' ..lndll< \fJCy& T ..II~l G~n"l ""1.I~I.1..rNtU LrI'~~ N!Ub!'lI'IlIIdll ~rlUo?blllr. AlOIk o&!!.mrn!ll HI lJI:ylQ_\ O-I;:I.eum I!IUnu umt ll:i ~~dlr , ilU.II!dcka.t h:P1.lnll.t ~1l1.Ml 1Ir"1II.!l.u-, lIItllkJlIl'rln b.Urlj gUll "II .aal.

Tekel Tekirdag ~a'rap Fabrikasl Miidii ..:liigiinde.D .iI DabKovi~ ve la:,rfU,,~a ".W 1'l.A
II ~ prtnllmi! ~gtn~,,!J1lI gUn 1t~1 T ... tCI O~1L1!i I MUIlU ...IUItU I~"

~!!!!=:=
~kj;;
N'L" III

ALMA
DIEUTZ KARA MO'TORLERi

DEUIZ
15 -

(l_.

benzlll '16 muo-tiII, t!ll'".m f5.8·:frU-li'i ~ l'P

(NIl M OTIDIRlER~
l"am Dlul 'Ii! muotbl ~h"J8.D 100 - 125 - 190 .... 2.51

VUIZUNUZE TABU IBltR GU1ElLiK VERliR.

t"

Fi~dcn luI.

1Il1I.~1II" !l.elrll VI' dll r l~l.Imtu ( 11&1:'11

b!!lgeler1D mU.rKu.t

"tlne-

tillY

HER
eitD/IiU

A

iIe:rKi..J'

Hidro ..Elektrik tesisau Yaphralaea k,
Iller B,IJnltaslnflan
."1
1 - hmtir ,UlnIl1 'baI1i !alt,c1 ~Il.d buI. d<l!klr1J[ n.nirallll.!I. klbl cr.!J1In~ lJZef!ll :I. IIIiltt ill! bl!yglrllk LlJrbJ!II rrublil !litho &hrlll.tllk, yIlkaek \'111 l-cak ~:rl LLm f,:hir .. b 1t.. I!!r )'llpbnlll'£"lI.ktLr. lItll!l kC';1t Wdcl.l. 161,llI:l!,:!,i:i: 1k&chr. I - G~'lilcl t.~lnAt ~,:u.UilJ ij,rlodl"', I!I.akbUl! mw. ..bLllnd4 J!rI I~ B l!yLDI m~1iI ~r. .@mb"~,,S'\lDiJ. UIIIt :lt1 l'i) Il.Iu!.1U'8M!AJ.mlU ti!!lIm odllmllllilJr·, 1'1 - Kap.IJ.I t-ot.kw ratlan ... ; .,101, llil ... IIlUlDIII, glJ.!;!o .... t 11 i CI!r; 1IiI,1MJII.~&k B~ e..taalllm.. llorn!.YIIIBu tar-.rlllli1ll.n ,,1:it~WlJi...t.
·1 ~ ZM!Il!.1' III -

Istanbul Universites] Ikli. at Faktlltesi Dekanhgrndan
1 - :t9t8!l1D-t9 ~~ ... )'111 ,rIkz PIWlri.ol:!:l1 gUlI!1 ~~l!lll.Ilc:llktu •

!!I,

ULLA.
~1I'gwi[1 ,",U,

DEUT,Z
ZJRAA'T' TRAKTORLERI'
liO IJ;e.)rglrJlII: TIiDI Pb.cl
\'Ie

12. U;U;'ilU ~li!lIfli, BI.IMiIl. &!lIN;!' •• I\oQlooJ'd&m \0.. Lort!:!.rl; D.l.D i.it~
lIi.rmll.!IZ
11'I!l1

!luf{il' ~

cl.lmem l b~!hll.l1l-.rUIIII, 21 .lIlylO L IJItlJ

STAUBOI LINE
~1m.a.1I Am ..."l1c& muntl..%IUI'I

SCHOR'C
ELEKTRIK MOrORLERI' we ~ALTERLERI

.lI - lmtJblWlll. I'irC'~d! !:Ii!fn.I)~IJ.~.r[n Ii EyJIlI Il~~ cum.lll"lu.l Ilk~A, mill!!' k!i.tlllr- Fl!JAI..LtoCdi!1i Ii2lLC.11.kllln bl'lI'll!l !l:ltJt.lc.ri)/lg R1nuli:lerl 1m. tlh~l!l.n bllcllrn'lt'lecl ~ IIJI'" wIlL!! ru..afU' tn'oLlttLl!ID toll.f,;IDonlll ),lI.tlrrru, bulunmllllLn lil.rJmdLI'. II ~ lrntlh.llln progl'D>I"QIDa IlIt hUW~lM' Filkilltl!dl! II ~ I>iIIIL"<!('ktJ.r II - lIu li1rlbln. Hr.lrlikl mUraruUaTlri kal:I":JI1cdUmL)'ce ~I Jigl. .LUau U~ 6LU2II1lr, (128111

III,U. Nor'lll>C" b.ll.lldl .....

HAV
Lbn~nll ..-la. :

Nev~eTIt

lOi:m mllLloVI! .\ii:llli:lll

" .. bw

mtl!!.-.

o
~ ~ll!Il ~v~ c:1Ik

~ohtElll he~'glr kq""",M1tnodtl . T1JRlUl".E OENEL $J\TI3 ACEl"iT

SER TiC RET T. A. $.
"\
~

I:

M~

,lu1.

I""cl.km"' ... -":l-l"I Wbar.o. ~Y,i~.ln .. l'" T - D!;I lit ,lit ~Am. lIO,-) lira III o.k .. bUlnJ!l &~ iW'IJ..dliLflllJll..ni!ltm itI~ lI41Iill:llllr. II - B~J ~. itt blliIllirll. III.liY.ltt .... ·killY,1I '!l~j'11 'n I.'It.Ilm. No'tu 'n ":lug munJ'tHii !i'"I b~1I'UI UIl'lla:n It. ~.. ut
P(1I1U(l& \l~

.htIIlMlll!:I;!.

do~~~llB.""".UI gi:lni!<I!r!Ce~RJl'Ill:

rttz;!c~ ~dJ!!,~
,

".II

SO,RTION liNE
C"wLlllj AIII<Jrih, mLlnL<lIIIfn

HAC) BEKIR
v'e

iulUI
M/~

IM'C'Il b:u.JI"AlJ

AIDA GORmON
D.J1i/ilitl
ml.!l

I[elan'da pehliv8n
I!ol.alll

a-

Buh

DIIIt1lte .rlbu.tu...

lli.iikyt. Jl'lIlIlp ytop'pl.liIlIli:.i:ta Wil. 4Ilrdlflnl
=

91l1'. 1TCI:l, _

L,oku.mial"ldll"
,

CdNIiI Amrrlkll I~ .k.abtJl ttl'!:"

.. rulll ~~IiIu;&' ~u .. 'I'll ~IJ:I pan.fln 'Kg cum. (UllIl DIiHl.(lGM, Put! ~1iIIdaD ill:Ure,lll".rI te.rt~p cdllmJ,i:!F. g(I r~alc~Wi:1ln pe];Jl'Y&lll.&r

giirea1eri
mllnWb.U.riw

bo,u.ll ,...11 daglLLf ....

2'iuLIin

I~_._D ._"_iz.....

tlli:r~y~llIr Q,vtUldJ.r •

y"'""'O_·,_111_8_'1_1_118_·

n_I_la_r_I_1

~ehil" Hatlarr Isletm esi Miidiirliigiinden:

Ii'---~-'
- Khutivn:BIW M U

F ~I tIIi'.Ui, IIIIlm.ailli leln: ClIlB.l;o IIII!Id .10110 Ilea t!}INmd~ "'n.llill l1an IJ tlnllil I~lif'" M~'nl'" !It i!"~I' U'l'M I~

r.r~1Ji

Lillc

Istanbul Jandarma Satmalma KomisyoDu.ndao
1 .- 1rte.... IJt ""~ C 'In: D'lmune.lcl'lnc
komlJYolidll.

I6N1 12 IIqlt
llLBli!

Ib~ .~

m~

II Eyl1Udl llmat1Jml%~ b~hlllnl!"n

maoUcmc5L

!kllpllllI

_ _If cuillmell

.L1i!1 U/lVit~

P!l',Itmbe g(inU.
ol~tlr.

_t.:It

d.'Il Ta'k!llIJ];'!.

Jt.yn.;p"~&kJ.

lIoua m'~nIlmmC1l bll"ddl 2"IlLlltl lira 20 kW'\Jfl:=. wap·.ll'U hr. Cl<llifcli'l,)'<11 - .N~ • I'~rk E'.hUad~IP~ IU i'!O~n IN'~~'i.i 'I'll ~,r;ry8, lI.tilll'!llc 11 EyI(Llrl!l b.arl!k"'l 1:'t:i('I:I:!'l!itJ:r

!!k

LiP:.mlnltb

2Oto 1Jr!lNo ~

dJr, $1Irt:n:lmi!!l ue OlJ.mImClcll:i Illtr g1ln ko:;nIIiyomlA gll:i'Wctletr klg-idl :ll~ k.Ul'Utltu.k m!!l4l1ftllle;t mukab!lJJll~ iJmllbllllr.
2h-teklU'!'rIlI Uk tC";mllllllt mlLLlrrmo!ll~ ml.Rb'J.Z1l.l 'ltI)'&

bl3lyj
It;IikUf

BAlRt;EKJUlJ' RE\,OGLU KAMJUii¥ JiADlUlIl'

kdllll"t l!&dJm.m

m ckt'Jl!u

YI!:i:I~ dl~e;r b:tl.ftlL.1i :tlI,l'J, eksLlb:me H.8.lin. .... Ih:lI. 'bnr --t 'tl!"'I'tl3N 1I!l4.&r Jr.oftl.i:.lFO~
'iI'I!I

[1101'1: JUot.ldmds..

IJw,o

F~la: loil/.!"lI<!t II: II.. Ulolliitel K4ra.k,ti¥. :r~1II1 JNm :II ~1 k"~'1iI

IWldll!'mBlIIJ"I,

~InJ.6)

,

,

Gilckrjst Walker et
Ltd', m~.a.3~

to"

ADANALI

Tel; t2!i1H

K
~n~l~rc

ZI
z.et:~,
1:1:1..1'

U ST A'Dln
Lbt ~·vtIllT.o. kllo'o'vct klll~

bl!o.pUl.rmtl.1lt!

tlUi.

k~rllb. IIlonIU'r.LUll ,:,a1u ~t:l

1nIY'~wr.·
k.s.l'flflnc. N~ 81.
Hii'

SATlLlK DuKKAN

B (,YII,r;rt Slrlm:'1
T"I'dl~1

J.rlJ.'!'IWln.
Illlh1l1lll.ll!!'

yllo.lllllda. ·tri!m~J"

YVIIJ, 515.

rHllfid'!l BIlt.l1ac~ktLr. Tllllp gtuJar:rn Sult.a.na.h • mod 11o;Ind SuIh HukuJl; J.\&h k~rn!nll ~JI;Ikt.t:Lpll~q mil rl.-

EmIRQ[lli 1'.a.~ i.:llkele L, Sar 1:'111 wka:.k, 6 ~Pl uylll :luig.., bll!lLl'ldl!l, ll.%.l:l!tm:Lc 2 1Id1l~ mUiLmIl,ll <lUk ilD S/'IJM tIL-

Traml'll)'

)'flnl2llcl',

ease,

,iJJI~ttllJ
12~, 56
'I II 9'

·
BA~~. nJ~, NEZL.E, A.nA L/!. sJNiR, ROMA.TizAIA '
~J.lI.I.

D.,f. K.ema.l N1li.lI'i Wmf'iII
BuClkl
fiii\!3j

IlYlllll!:!l1 Il!IIt ..... IllJi..

Istanbul Jaodarll118 SatIn alma Komisyonundan:
D~mlrl Illblll'ltru%dan "'~rl~~~k. \'c im:IIJ1 mllkah.bldln~ lilt. gllll!!lk \l.R~ 1o'1!I DlJ.mlffi'r:l~rin@l IIl,)'gtm rnunUltl'l:ll!llylll.tilll, (:t2:l:i!JJ ,g1.ylm ~t VI! .Im'tll'l' Mill Imtl.UY~1I1 lfi,eyJOJJ1'!l{l <c:um IlL ,gllil~ B_t .lEl Il~ ':il"a:Ii!;a.lmlloekl Jil:omhl),.::mUlmw:d!l. 1\1I11'1II.b. ,mrt euLitmelit J.h!. lIr~kJ..h .•~ 1:l!I$.l.g ol~1I uJd:Jl', MWl 1T.I1n~1l De(ld II:J.t, I.Il[Ite I>cl:I~" ,!tI}'lm 80· ok'lll'Uttan on'beJ 'IIlln y'J..Zi gfl'b~ Ilf!ii, ve Ilk temlnllli t8J:a JIM 63 kul".!!lliJ.i',) kAfldl ko· II'bIB)'ond~ g.tlrilll!hlllr. htcldU~:rLn llk t;!mLrui.t m!ll.l oI5l1..11dlgt makb"lZU vefl!. buLk .. kdrdd m~kt!J.~1II W Ul!.rt k.!Ll1(hli~ )'Wh dlr!l:er bol..scl~r1 .havl Ldillt lAm· l'11L1 <l'k!llIunl! lao.tlrrd.!n. bll' 113.1U 1!V\'!!llne kadar !ro. mLliyol'iumuzda bulundurJn!llal'l, - Ul57il -

t

b.lW:iICol.M :LI:lllehaaln.!l ~I.lJI'1e4Clt Hili lV2 ~Trl: iWi!2fI u:s.t lliI,.l1;l
&)'08,111

I

lis,
~~Ierl

101l1lka ..cle ll!U~hlmhn
1!:"~.rLllndeD

~--~----------------~
'lJ.toaun Itl :IJ./A.rllhll:lll.J!!fi ~Il liiailM~thkl.

N,BU L

uu

OIllYfSI

ILANLARII
1.It1l·&d~

IItitJllull:

11'".. ,11.11'1'1. I!:IlIlilJJli: '!i'III.uu;.
~.!I!JlflIJ.

~

d'el.er.'bli a,ydd1lllo1ll'1Lk 1Ill1m1J1~ur, 'l'cI:hm1n:
.§M"lllCm-ai. Hll.ll.lD.t!lti.t:

IIJUll'IllIBJII,

~m

~J.!\Ilt! fie ~ 2N Un.cb:l'.
blll&l'1'I.d1).k1

.. ~

1l-N1'.L!i

lIS20 lira ·ve J.JlI UI~ Mrutlca

I)lVl;JIr.lo'glum.R EklcdlYi!i
D ahnll;:;ak

r.b.1I.

'"

bUldllrIllltUml. 19lEly!lll/tl't9

.. ~

l'j)rm~!Ikbr. t 1:1 ~Cl &ele~ llerkd

I AYi

J;J;j!!lD

P&i!liCl.

fI'IbI.!l

IOLD/U,.
SAt;AI

Jlar'i1
[XIrt:

Id:p.l.mi m!.l"'i'Li'(~~r:J,~ lIIuladll", I!Ut ...... 1,1. ,illiIol!I!!l :l kql!l iiIm!llIlll[Ur.
~ ~

lI!:'lII.Ia.ruU.

~a."

I( Balast

a,hnBcak )

Ko
1) SAn~
ATW

1 - Tr~r.r!"'mll.lt.; :I: -A.Ji1It:Ig. mall, ~,,, hl!l'rt~ "ld""",' ] - :101"", E.:t:..rlu; -to - li:I..,2'f \?GI)'I1;U~, Oila illJ-..;:i - 1'il.!l.I"'1I l!i1m: 1:1_ ~".)'!I,~ Ze,,&:m bUr J!:i!rl! ir;llUbl!lll; 1 A. .-..,tLrmll: II InUJl ':ILI1!, IlHna; IJ ...... lmtlbtLllJ, Illr 1.Iln •• 't'UKARIO",. "", ... 1';;11'11:

Devlet Demirgollarl Ankara 2. ,ei I,letme K om i,sgoR lln dan
1t~BUm fl!lllcc~.k SOOO.il.U

Harp Ok·uiu Komulanbgmdan
1 -[J4U - L11!i!:J .'ISrdlm o yIlL 11llo HII'Qi IJI!.I.IIII 1, "LmiDiIi lJ..!IuII-da ya..u.IJ ~lIctl.lln ~fL!t'}'M ~.tNWa"l;: jIo!mitC;~tll'. .E'lwnm 1~1.ll bh,k,lIlt:.r~~D AJL.Iuu.a.tl. bu.l:mllnLElI"lIl dogru<illln &lSTlI".)'1L J!IwtI 0liI:Ul'lULfii,AILk-llJ'II d1amlill bl.llunllD.la-rm dll. bWIIIl.IU\,lkJuI. ),lIrdtkl .kt! rUk 11IlM:luJnll bl lI'.lnnrdl!.l'I ~dl.1'. 2 - ({a)'lt HI k.tlll.l Iflerlne i AItJ;ii.G1I 91.9 lm"~dll b~1fU1~[,..1( 1& Eylill 1149 ril.< ann 11m ¥1;.-f1 .:i!Jrt..l!', Ka)'lt!ill! .. kabul 11:10 IfizumllJl gla!l. b&g!;ll "'!II If idi"_UIIl'ln en te'lj .:13 EY1Ul. !HID t..rllil.n.a IftWarr oku.l:s. ,c.ndtrtLlm1cl ulrc_. IIMItUl:. !3" t.nrlhten ,IIoO.DJ'\ilI gelfJllc fin 1.111:", l~.rl ,IolIiJiIl,I,lUJmI!ll., III - Ghr1, prU!in; AI TU.!rlli u..yi"'.IlCl~u ~ tll'k vel' mtm~'p !.l!irlG

llIml: :I - BllgL'I, g, .1; ~ - Sir uk!!!!; ,jim!., Avrupll.. <I II l.lmJ. h. r UIDIL.IIo .Il..... ltHl ka "_ ... n blr nl!JJlr, 4 - 'I'.r~I:<1..:J. !J {"-

1 ~ IHr k,z

:i: r.o., !l¢;lCI

• ;-;:.. !t'1I.. , I I •• K!,n, .100 • Uu U<L!q li<eaJlUll 1:128:" "Ii: bllllut, ",apall 4&rt ll~ $il;trn 1I... .nlU,;.ll.kt'r. lo!IJbIlDUlL.1I IW.h,.l L"Jl.lm CZ71S011j .vlnnL y~cll Mil I.lCil :yUz 11. ,~I,:."',,,
inil..Cl1:1IJI1 t20~", IIJ i1U bin I\ltml~ Ikl Il["& "III kurugt1lr. .I1lJjru:.am~1I1 k .. rn "YIlD l1alcmlndl!n pll1'lli..!ili!: \I~riJJr, 12 E)ol(J1 !j !;j raz"rt~lIlgIlnu M.II.l 17 de. lhal~~J yjJjprIJ!lC~.

YER.LERl =

la..,l. 1!l.ld~.l..rur b~r 1'1=, AnJ.u. ,; :i - IHr bllliffm L1"Uf1ll~l' m .. II1.tiiU1:, ,;:,,;.1; e; l3:r ..II ,.d-; 1.. ,,1, ",,010: 1 - Ski tlj'j~t. 1I.lIbll lie! iIll&Il lOl,L,; B - fir. ",,(1"11 oku iIoUIIIII ,1UallJ!.r· oOllJn.J!', 1Il1!; bnHIl 0Ji!; ';.III tU : II u i'llkllfrlo II""", ::iilllIII ,Iyuue I••
lUll

n,

::i ,uWri.r.l1

,<:

i!.n.n. lBl""fm~rll'!
'"'11.I.)'y~S!

kn'lIJ!llIlI

~lUlfltl"'!l

ulfgun

g~&r1lJc

.Il~llIv~kl.lJom

tl:l.K-l

'OI,iIIUeJl 1l1.r lI>~t I!Y!ldJne

. u pg,t.o. ll~ goillldunl"I",r1 r

Y.~1a. ",a.kUflOt

J.. ... mb¥~r.I.I;l

•.i.!J:.1I i!!"j;eO;;lI!k jn2~11~

I«br !.Ioml ..yolW 'i'crmelal~ ~kJJ.de .La.dell tI1&IJhl.ltlll 1;1111"

Blblll{ l'CI.!t"DDlUiD ii:IId. No. B/ll<6 E.M:INONU J:I~vi b1D1W. ij,rd. d.~1ilJ. 1M! 11o~daJ,.1 .till.

K,apa.11 Ek,siitm,e Il.in.
Istan uulha
.1 ffiololorlu K.t!!loLI dil'hk I WLr.lJ)lIJ tt..d.)'o

liUc:mm~J • IU Lls,., blllime. ..... oJ;II'II.n.l1lil; ImUhanlarJ:fl.! 'Ij'~l'UlI.,a Dy. lWloID&il; tm4!JWlluk ImWlallliU 'bi4Jl J1Im~ ~a
....!:<~II olUlJ.!!,r a.l1llo[nu;.LarJ.

Yludlrhk: . iid,iir I ugund en. M
"~J ~LUlY"J'LI!H i:.<!lnllrllUnLi JmUanllullk!u. U ,JjIlYl;:; "1cI"'~llm1!lf" '!;.I'lInlJ'"~lr. ..
II r""'ll,
LUIDII

'CJ LlaI!I~r IIINtl.mbr..l 111m ",1!;\l.l1l1mldu
III;!,nlllr dg Harp

'l:!mrdLk~cn IOJU'II. ,)I"illi&ek 'l:Ifre.. 1i11rlrlil g..:o;m.l; Vl!l (WI4II, olUIRl I
Ol<uJ=oIlabul olllJlW'llU'. iLnl;l\.1<

~.
2) c;.a.gl"~l,!u:ak bir bdt.. v,~
nt!!w,1iiI rallll'
I:

Jl:apaL.lg,l

bwLun ItLD ogremml bullkmllD1ll1 Illmra.k. \!!Ii oklld:J • go o'k.uI'IlII •• IUlt.a kalmMrIl11 bulll£uni-k "l.iiCttu. OJ 31i*'lk ILLll'WDU i~ln. tAM t.!lIfkkU.l.m IIIIILIIl It:uruJ'.1 O • ian bLr a.a.kCll'l but.alW:lc!l.('n l"'IllP 9k1ll.W1!i. ilrQr)
kwulJ iIIlhWll.~ I"lloporu 1!,1Irn1;iL. IIJUtmi,
'l'iII

i'ii1m.de
b'C'II<II !..

ii"l~ ~(lIS01· tsWII IIIW,l·lOle:CIJ JjOlJlMlJ.-JID 'IIJ O<J :r.MSO"l·100l!!jgiJ li)iiOl-l~O

e..:-lIE'Ll llJl:iWU)

Ek<!lltJJle :.I -

IJ/PJ LHlI l"TlhlnLl"
LCI,I)I [I<I'1.lI; ....

jl:lJ.n1.l But
MUII.V.r".

1", d<1ll~tllnlrul <,,1<9lnmc',

Ile.)'UI,

.E;, JJQ Yili§' "l
Sundan

2.3

yll~]]11

gLrmI?IlIl§

olplI •. dLr. b

Ml.I ..1lrJUI;'\j .. <.LIt l

JI<>mlnyoP"l

l!r.lml.l:i.n

YII~II~ ......dJ't', l

lI·J 1~1l"~l "Hal!

II'unJar..tu:

J::I.lol',no;hrbll.

LII, j.l~fl ~~;[l"'L, hu. u.&.I "" Oilo mULd"rn d'6",r ",,,ril.l{ J -~Il.IllJlh \' ... k.k

r .. nnl ~atllLi.lllldt!rl, prD]!.! I!... bULa""_'UII ~II d:lUI!Hn1ilf 1lL!t'lll(,L:~tlUr,

!'l..

rli,)"atJ 1111,,, III , .. "J.u. ,MUR.A,1l I>EATJIIC!LjJ DIIUIlI.. ~af I IIAjjll1lll ,,,Iii' 111"hill'l.11
Ihllcl'~1

yO! LgUrtl.k clGn~k I"ln I..S.LI~1(T1ll t'~l1:U ilr.:thl< rnu _ L L mUUi.t y ..llrd'Rlnll LI Ir lIlakbu:.: Llile_ drn~~L V" (lU9) )'lIJllllil 'rJ'l:l.rl Oi.lol.l4lll4 1I1i)'th butUllLl'j!l:u!111l dill< ....'I.!Nyl .n!I.Jnll DImas" cX.Ut. me 'L1r••ind"JI luLl! r:UnI'!'rl tlt.le l:i) t: t1 "vII.,1 VIl:lyuL mall'lJIlmo. mil.
; t "cick clJl!y~t ""II1i<!L'1 alwJIo.1 \I" yuktirLi LkIJ,el m drJlld~ ~'azJl8,H""rILl",. gijrl.lp ..k. Urn!! gl1rtll"mcalna .. Ylli.i:lh kagllil ~"r!ll ka.bllL eUI~I.n1!l 118..lr 1,1120,JCl.I'J].Il..81.... bun .. a~~ 2.00 " ;lillY." k"nrm mueJllln...a h.;!;!rIIlYII"'lIg"I.l~kILl' l1iilltn"nlll tl/lclj~·Jij cnr:l1ll 1;1JJ11Jj -.n.at 14 ~ Hadar hi • I:.LI.nDw B[I:I'Jll~fbll !lll.1d.lI.rllllo1:tl.fl~ ~'~rnnll:al J1I.z;u]]'iJ~I'.. ~ JI7Q!lIt. _ >;"

all ~a.;-, NIHI,lI c~lmndill I:iclllbdO!l t&rm ),&ZJ1mRJ'fUilJllnn U Tcm""if; LArlll:l )'q !'llltl u.yol..... Ay )'~'l.ml!l ta glJ,n. kgii mllJDJlII o~l&r 1'Il1n!i'1IIIIla a)'lD. 011. k:l!l Imlnal 01WIllf, Aoll"rlLlt !:6!':lIl.[l glfillltl"n 1II02llf6 y,apLUl'IJa olll.n fill dlk-.ILnn·!lnol kllbw !ldil!:ni:"i, F) lil!r ha.J.'.gJ. blr BUN!UI bU~1lnIi!1m1!lll bwunllll ~!lrl!l1e'. l'l"f d~ 1'111 11; 11"11;lk'J!l.1\ gLrmok. .'lIm bat 'l"lJIabWrlC-f. i Anc: .. .II: kllt'l kabu.llel"1 bUtl~tL1L~i:ll:.b;ln ~'I:rllmc~ IL~ d&ho. )'qlUI!.I' II:;' .... Irtill 0 .. II lwifarJ. gt18term,;L~ftJiii bIlj!b<l,i'".

toY nd

0)

DI£tr

~cr:

lIuboJl!!rtndm 'i'(I Anknrada. tiLl;;. IWlIIJn.Lo.r .M r.p Okw'.,L K1T.ILIJ.tlllnlJsm'lllll.l:l G!jtr'll,u;:b.JJlf·

lI'!lrtlllf Il.IIkari.J.k

'•• ~fl

"[gl.1I 011 lUlU

Ju.

,~.11.11S!JI

S

LI

$abibi:

pi",

Kwl,,!;ho;lu.
N!l1 1'1'

Ball 11 Imanya ile Ie/elfin
.muhaiJel'at"
1 l.lll,~ ; &.

6
EYLllL

112l1li'111 NuruD.ltft,:lnlYG'

dun ba,la.d,

Til 11l1'fI1'" I Y N I SAI"Uhi laTANI!iUL
'1rl.II;1[I I il:OllJ3,-i!..!i1U

1'949

HURRIYET

VE HAKK.lN YILMAZ

Saotmma Bakanllgl, Ba$hakanllga h::D~:.:""J:e:::im~ verdigi iihamnamede, f aciamn idari I I JJ I · I cep heden ae e ['e ,a.tnmasuu isie di I I I. I
bild~.:~yor
Bs'yarrm ll'UUw, VI!!!
yeDi Qk'l!der~
".. --

.. . Ira · -I es•IIk artioir 01r n dIZI ra I
15 (Ti!iI,r,fgruIlJ ~ ,0'. f'. Cl'!' DtlI ,s..,.l!.aIilIWl (! IIffiIIIrtul g\l.1l1l. O• ... miD-toil 1'fy1J!dlttl JJ:l.lt!LIr,,J1lnOn m.nuLi olu',1.k Qullfttil!l Jc~""n1. ClIlklai!Jr C.H,.P. ·ill.!!r nu~ 11111 del'« ~_ 'nlrl;rnm.,Ioi:t.e. by. II'JtuJ!: 1ID~nJr iIla. 1i:'.J' ftinllrak ok'l.mabHir d~m~ t • i1Irler, Do:mDkt .. tlar I.. ;·nutk'.11 t '" kaJ1d~ 1>1Ilm1lo.kt1lJ 'i'lII Demokrat P linin lIlITckotli nl t.s.avlp etm!ld Clil'" YsJrul! bll.l!l d~m!lkratllU'<l!& Dell] lill.1lUID ~1I1rl<;t.a tottkl"k lIIe)'Vl.lll4l.1 Jl.D.kM'IL, ti (HUBll.!l!.~ nU3 Y&P*'" Ctll'IM!.n:ytB 411. e.I!III:B1p eyer. ElELilt'J!llndo Vao'lla Owp il~I!'II~nlia 10,,"'1 Ilkamlll Kfu1l1mellm!dl.~. U.t.&r.!l r ~-hlmerwnut.kl:! & mllh 1ii:>t'II!Ul !:ra"fln !;)lmildBlJ ku.rtj'll· lillI 1i!1i'1i.~1] 1I1rndlJ'!I! IU!da:l' ~11iiID • .na. diz.iJtll GruJI !le vata.cdalll UAIaeaiade m1:'auliyet1i"r~ llij.~l en iki !ti ell H.rI: 'l:!u~uk D.IAnk t.a !tIt Dt. ml!ktEi ve 'bG DUtUkl:& D. p. l]eil 1 ,gl!oI!I:'Bl,2 mu~'ru;mf ve 2 ~'edek 'Ba.fkllJ'lm,1'\ VI! P,a,~1II1 ~In kl.f&llofila.. II'iU.bBS hlLk:lnllda Mill!. S vullm~ nnll!l !lD 1"'1 noktada o.lllu,g-unu ey Sak Tlhjh tlU'Blfl ndan ba<'llrian. 'Il lemo&kt!dlrlelr. ltbi!i.liU1l1m",,1'I ip • II" !lII:lretl BqbllBirlm:l mun.lf!!.tdyd. I{ 1I11 .. uuu;:; 'D ... ~ml 6.~. 5 SIJ. :I dlil C'ulJll:t~rlyo!'t Hc.J1( Pi!JrtUlln1n ea.m!. mi" t.lllZllll fnil.....p:tlnl l'eU d aUt. ] m~llllr. . lkIni:! MlJVilIllllkbd, llitldM plllJ' ti.t:nJn IlllLlil"1lI111 h&nrlldlfi. en polJt:i k.ll Ul.J»)c.IIlnl IIJullndti !Jjir;ai

In: 0

1''...'.......... ..'I ,.."............... , ~ .

MODAf"tiylZ

ra I

,

Ya Bill! .Urn loll htdoDbul .JiI.lI,du. t"L .. lo;o, lJIun1,md .i bllil rnd n Id. ba_l'(jtJ b&tlam.,llr. ~o;]'lhu '.'t! r, K:i:... iln b.'I' .... tim] .... h.lll' 8 d•• ,1n I 14 Liru ]iJj 1 ,.u,l1.u. .. 8 cblo;l~.,hll ful. tU('H1 11"."1"'" li:rr.Uuj tI kilw ~".hil • .,bnml.k!nd••_

AI-

l:I.. h 1:1 rlin

iI,

lrrn~

1'43 de VaD'ID OzaIp il~e.siDdege~,e'n hidisenin Ankaradaki durufm,aslDa dun de devam edildi. I 5 oye tiler arasmda Receb Pekerin de ismi g,e~·yor
1111

Trakya skeri tatbikatl y. rln sahah b3$1 yor
-

502; dUello5U
, OD

U,

~u Walta.,

p-

imp dti.. C~~ LId .H.a.b..tI, Nlh&t Erlm ¥D ..,i.'\kot: ''lIilnn.
• \'I!!

I

nlJl ilt

!ill Ilk bli.:r; diii!l·

mil!l I;oIIhlt

01mD.klJ.S:t ..

uyahatJe
If

l!!.n blJl."I' bg It.e tt ImIIirndl k· Ian dJll. muhJl.h:tef> S'e'!'Jelulnd~+ aI ,,,ok ..... b'ye~ ll,fIIoIIdmlL H~le ",J11 "., l!c.~~ n:n I'1lrti f.op b.[d:al&rll'lJo dhet OOIImduli,,'e

b;a,1LIWl:to fDPbklAl'II n~'-''''1i'. ~"JI ~hil!" I rdA YiI tlwan i(jp ..

Ankarada dun yapllan ava manevralan cok balorlll oldu
,

£U.I!~l!ilertnJ lk.abu1 (l11ID.DIo:U'I11i:. Ian [gI:IltrWiI!;nI.a onk .... ,,6rUsla D:1I:lu J'IIJI!l'.m:!.5I!,yeDi I'ltr t.alr!;m b~1n tftrl:Ip le.rin.lI1bu1:r1a.na.jI uli~c.Wn.I gyaodlni!, T~~

lIa.n! IN

I!!

b.rJ.I U:bn.act bA-nm iemlE
pe)"'d
.,.mil!l!]~get a.b~ bg l;ib£

QInw!!.m btl 1m Illonmdu'. Ibamafil'l. B bll.kim yudlDJ· ~ Anbl'1lra. diDlDWfiII mii.-· ttaklp Cnmb g__~1Wu &l.JICi 1-· '''Celil Sg,yaI' witH .bullunlel audJDt dii!tiill1(,,11 IWniin i1D Q h ,. 1I;r6 1I!lJ'~fe-.r y&p.m1l&n. 1tI EiIJltmuo I!o'vcloo mufri'lleri dizgiJ]~iyccek kud.r.eU yiP! kClld;sil1ld~ yn.p~ D!dgkl.an iityw'li ',il!! Ieroa...llU'1ll1min i blnkolJlre bulawllwiIl'kta ya. me .. ijnden emla olm.amakl:adtv" r ~ 1... t1dJ I.di '0 ~ , VI!! Ii I mtUJ'. ll'IIDe1.1ni.lillli Be_B;.al;l~ i nllU'~J~ DWI -=t mltbr, • :fahaitinl IutYlrlamoiill. maturIQr. HUll d. oJ. hnJl'''''' i.e1'D: D ~bWI:I B ,b - ~OIlUUfilLllB& ~r "'..
I!l

kII!IanD

!!kild.

akan Kars "ta Kararm btbik ~ekli[ll~ • ·· Bayara hDC. e't I•/ ,d~I ~Jilli E!lti,.'.
Bakilfll.J~nm teb]l~

4Ylla 1~lkarllmaSl

Ise • L• Ierm

Iki D'Sa.kfilomuz Etimesi'qd alabJJllda yukledlklel'i
to,p,

~

bkiIUfii'i;iILiiLWr,

tak1l'iyeli

Jeep

otoIllDbili" erzak ve eephane ile bir' taburq Konya'ya iRdirdiler
l:J.., J 11l1I'b.t'lt.l.:n!
llt"'Nlldijimiso
~l:I8' 'utbibtl, ll'nmt.atillll, lleee.l.knmI&]' h""" r"Li lI..I.Hli !;IO:r& -Lbe:I.. rill!I A.m. .."ri. •. (DU.&n1JI ,&.I..' Bill. I .)

8" fTOl.blUIer~ ,gOre btr mlilddelten'b'II.... RII.Il! PlU'tl1Ll: mruJlltl!fiI i::I, ot"l1 mfl..nuu: s-Oel'ln.!!' ~l!~~ v,eorme :m;J'itdlnD .IIlIk!ll'llk, hall!: I!fUnrun (D~YUllI b. II iIIU. " till)

'1..... "d .. J'iJ1llllcAibllll Ia.l:i.ot qr~ dii;imi .... I!cui tlltbi.at. :r.:","11 •• bql'J'lIell.kbr. T"tLikat.. I!...n.... d~nill birlitle:r-i d.. j,ti rlk w~w.

konfera,nsl

'Va$ington

t

I
I

tClhaldi
lima

mu:htenan Ciunlmrba)~ ha"R mmandlr gil mmtakll-

lj'.., ..... lt.c

d.G Ial.kJi

eya.h t PlmI.mIJ Idl. 'Du ,dmlokl'atfum en keli.l ohl.ul:l.IIn bill I'J rt ~k11 etti {in. dm., 1m1ill.YI Iflce b ... ~ I~. IUDli dc,)mmUl olabllli. nu. 1m. I:!DmU, IIa)LC II b-1ikB.olo II'ID{:yg &UolJedJjt hlr outlru:l:l mllIl:QI_g. b&
,dBg Wan.l'oru!: . .!iI~ettin

... d p kaplm zesln··e
lullgar

';I1olIUL11A~. LuliO"" 'EL,,1l!, YIn r rILeD Wt.ab.n btr lronUl!Il :faT

bJ:id,~ndi! ~HLllJlhilbJ'Al.1'"' CDIV;mJ1 S;!I. III lil. 1 cI.)

muta4h bLlIb r;OJledlkI o:WJlI' left Dllto1dD.rnidsm. blrfn.. de d1ICI:fUIl kI: ilDtmokra~!i' Eo I "alliInl ad Iaoill mmi3balk P&rliUl~r grl.:IJII5.I.cll!!1' de, lor : d1,.anllL OiImbmbn,Q-. m buraAn EI',... Vo hilI' b..ral. t.a IIm1m.t "e ~ IIII' bbuJ &:I!rdll.. »G ~ b ~b Wllii. ollila.1 I. hilI'hang! bir e!H!blo F.l1'b;tm_. ~IDIYcJ'~ull. ilDl~u hlill!YmDt 'IJ:I.Ii.bIDreri1Lca ban boo w.~·vc ntilltdu 'ii" I' lm!!!!. D lib 'l lie 1'luD.la:n:JI varlt Ql~ 'tclM!J'l1l,J:i dmlll '11'11 ~ J'IWf - htl'Q d.n 'e:nhh.li d'll}'Ul. mil: .~ mr]i1Lri!uIo ~II' IIbmtall.!l4&
~ IhalIl
Inm I Qhn II.IIYI!"crlar Vfli

aIliaf.

'Giln.

bir sa on a~lhyor
Milinoda kan,I,1 bir ~Qrpllma
ye ji~il[el'gl'alll~gdll

bnnya,

Konso!osl'ugu

hadises,:
lonBol,osluktaok~llrm 11k istenen iki mutteri b~dis-m 'tabki,k edilijllr
Sflhri.u, ~ III llll.lWI_u 1I1l1,prirluil)

II!! blr mcbill' hfHJli lidll~k cIIIJI'N., HaUl I'artl. InJlII Wllm cddnltJm~ 1anrI.!,b IXiJpJrr \lIJfllJl II~ demolm!.th.r ...r;l'aJ':i u t HUlet Il'&1'ItIJll'e:r ~ EeI!l.k \'ey
(DULlI'U II. II, III. II II1II)

ll! olma!rr, {I .1I~rYI! murtI adn.mla~ ~nne.. blJ' H'iJep mllUr'l' n",l'-

Klsm.i se~im Polj!ll 'il~in c. H,. p. adaylarl
se~im8 i~tirak ed k ve
TlI'J)hl"l "".111 """,~~ill,11I 01:' J ,FII] 11, r "l,r[Ll", iii rlill! mllM.lI'1) k,."lllJrl, ulU"r "-0 IIlU';rlItllrl". 1Q.1.. 1l11- IlUhlD "m..UIIIU T!l1'1c wil.~r;<!<.Ttl!"k 111111 d., .~lmIlk kl~ ..... ,,141:1i1:un~ t.!a.-I '[DI'i'ili'i11 !Ii -. iii 1iiJ!. 1 1::11)

olen1!!i:1l' vnr

et.mIDl'ec4 partil~er vffilllyet.e durumlJ bjr.d~miler
lL.tmD 100j "']"'1> i!rip lIirmi)·to:'o'k. InLlli bdd.ul1l'l .... ''I'''' .'.:r0.1I1 ,,,,.ld.Eli ."rjlq p>ultl"t dill!! lL,,,,,, '"lIoI!t 11 do ..,no. lI.iIlIi~L;w, Vil&Y."lci i."l!!IL !;O"!'ll[ll".!!o I:"~q., ill. H. 1', 'i'tlrlt 80.,.1 ~l'1lJkMl .PlU'lJol, 'Idr!(ile1 Yuk. 111111 PaTti." bl",II';lml :rei BIRe ·l<ten.. r.Darno!ll ni wl;. ldlu ..t l'Jld"j. ;IDlit K~ iII:JJim.. Vartlli., LllMl'iLI. D molu.t (III nUlIl II,I~ I BU •• 41'

nLar,

Deniz E ba, Ok lunda . I·· d··· k~'·d:-··I,oma to~enl · _un··'0 .Ip
I

lWMQ 6 a,L I United P~III" = BlI~ lIUll.ou& cndlb.WbtlJiU1l:l. d" PQlIij \Ie 1~liImlibilatLnU r rl\;llll I d .. Ibkkj1Ui; Illi' 'liUP1~ DID olmu,tu:r. OIrplll'm ..yill. Zlrbll C!!tomobill~' diet l,Jl II ctmlgUr .. OgJedm Me.l;',o.'011 J yllIIIJ bu kanflkil ear.lUlnd. bl.r 1i'1J1la1n VI! lkl ItI~Jn ~ltlUa-u n• nli.J:i 't,(oyll 0!d.1rn~!J 1I'1M 1I.~rl~f d"n, lIIgn;nllJm ,~tlt, Kllmllnj4t 'I~U"rmln 'IIlu.J:"!~b£1 'lliu k.1TllkJJ to;; iC.IIJ!ILIIlDl,la Pll'li.I fII L~'IlUu m.lillUr'ld:l UI:tc.hl"r V,i> UlJl!r OLomL Uk Iillfl.l::Ilar k'lLLnnmJ,IILNJI', I N IlmEyl,I;Ul!r1n POll1l~N! (h!J bii. I!..."" l:~rno:JI!r1. UUf'I1'I", ,poll. kuvy"t l"rl )''lllArdlL ba.rtkatJllr kUrmlllllLi' tI kllmuru.t J ~LL"r. ml).lUn II Wl'eIit Iltql o,!;m!llLr. --~~~-----------~~~~~~~-

S,ahte ~ocuk divaSI'Da diiD,de devam ,edil,di
Or~gkijy
,,~klh

Sto.nn .iUaluo.[ adlllda bir JhilIlUJ mliltml, ,pm1l9 BnlprUt.l.llb dilv
b'r ~illteci
.,.

IItldn~ I I!l. ..
IttU:I.

.clki Itt"
11".

1I1l.1~iJ,tD.1ii

1!)111:I~llIm

M.Jbl~tparll"'i £tllU Ba!jKII;Q! ,mkmet Di'Y1U' doUo a.lfP.m.Ii.I ~D~ Ill.:bt;uklb-J.l.k; R'LI!k~C[I IIIrnk OrtaJdl1 i[l'1I 'Ill,lfl.hl s~·~lAm :ti',!, (If! t'Illl'1JIIfi'I!o" bILl' pr~lJlJ Ankm~t 't1(1o:m~lIllli'. Hil" IIIL!lilbi !liokl.r.r A.ImI O~ur. F"tmfl LI!!lI81irL mnlll!i'l ID.ftLkW'd1llll ,...IMI r~I;:.::t1ndeD o",," ..~ pnD ken&l.llJ\ Ml!llUlat Vel ~ ~m,LrIii Rlkmllli.. 1I.01'l'ImiI. 5, :&0. 1 U) ' (DI!tI.lnI . I •• Ill. :.I "11 HI!Dla1n; FlDm~1I Jl.b.K!YD '9f yatll-ll jjl;'4!1t-•• -.- .111: -.....,. 4 J!LhndeU!!1l Mrulil ~u1,¥'!1 SW"lI1lD .a ilnlfIIIllllHUI" , db ""1'1' Ca.a

lie SOVI:'. a:roljlli'idla hutl,ma o~do ""Il 1JlI!IM!P d~ki!lUr • 1i.1 r..tilfi.~!o'!.!IlI\C!e ~'C'II'l4.m t:durru.lltlr.

~.f

COIliIrllJftU

'I • I 6~. 1 !tt)

Yurdu 9illbibi

Dr. A!~m. 08111.1I"'UO

Hi,kmet Bayur Aokaraya gilti,

'I

biiyiik yanglO I
Sanat Ensfitii,gu, yancb, ~araJf bir milyoD lira
)',It4 .!i lollo A ) - I Ir 1,00, ,i ,"aml, 1;, I I.", II tlrtlrJ" I,LI1,Ik h, ••,,(j~I.r 11111'"'' . ,I 'I 1)''f",rl.l~I" .. I!,;rl, .. k ~ 'll1>l "n.~Ull' 'l dIm lI.. l
IJ'J'~rll4h.lr·
11b.

Istanbul, a:b'ltaslnln Diyarbaklrda miihim bir ................ba§a,rlsi .......
I

Etemktiy, .Ku~i.ikyall CI f rilld. bir I!Dbddetlenbcr,i lursu.hk ji',llptLlll ,ebeke y kahllnd.
K.adllk3YI

_-_

F'e.nerbah~,e durall " ,Prost
ULUNAY
,fl ..... .Jlq;. t ellr al!1.!l"UUrIlJUfI .ll)g~f. ~~Irl.rlili'l ftlUJ'\Ill!,'i'liI IIHln'!'III)' hlUII'l1D tIllM 4n[ll'll 1I1!!lr Lu.111·
mg,_11 1b.II!1i"l;J'IcI~

TAJ{VmIDE~ HUt YArRAK: ~ ~ ......,.,..,

H 1.:1'11 C!11,IjW".

OdI!!II~1 mOtnt:! •• fum r:I.IlI~fnl.n1ll1 l

mHlI "'II'"

J'l.II'~ •• 1"i:il,I.II .. "

/I..J'I1i1 ..... " .... I! Ii' I '1'1,1'1 IIm.Il I dlllllt_ , lilJ~ .•

Pili!

blr fOI ),lUml,'llm. iUJiI ,til r _1I.i!l1 b:u liP 1M ililll'll!

lJAi'lrt ~.II.)'lpi pulll'IPto

dUlQ'l.p I~O.

11111.1' u

10 -

nD.HrJ t11111.101D I. nn, till " !III I It'bLnl,I'I I-.tl r~~ HI_I ,I~rn !lI;zlfil plIO m.ll- ilml'M,1 II:" ml!follGll!i~ .d Ilml, III iIli umilln IlJr Iklnal )'I~I II. 1I••• 'II;lu "II it. IIIIoJI~ U.I!nl"'.)1 Id,aJ'ulnln fig IUto;UnlJ [",lo.lllr 11,1 m1111m. en!!"" _u. blf' II'.iIIlII 1,1)" ~UI

""n

K.I:II:k~J'

~

Ir

mcllA)I'

mUtilmlli~

.Un·'

Iqlp plLr.I Ilbl bJr ,10 !ill olu.rlmUI. ,iII.I!J1ll1lr I IIfr lm rI Il IMInlQI ,1111111.1 utili[ IIlO1iIIJ fllli III .Il:rlllllll.· rI

,1I1I~.1'1i

tlr.
II a.du.r r !G111I1 ~JallIlrl. !1;!11; III ...... 1111111 blrlllrllr[ni 1'1 ;;Il'pm .. ni.m "

t.n •

11~'lrrill'! 1'1,11'" ~IIII1.Jlmn. It blll!.ulw don IoIl1l'lu'lu,. 111111 lar, (SI'l,.· IIll.r) I;!f )1.1101,1 • .arnln .DJ:QIIItJITJ"'! !I~ ~a.rlLllllJ<~; lillm If-llr I ,lilJ~:1 i' ..~ ....
ILnll.::t ,1I11Ul'llnln m;rn III ~QIly." • IMID 1IlI1I 11'1 sting, li'l il!l''ll~ln I "'If" ,IIJ1iOlDHlIk.tn":~

• lkm~~Ii. U,W'!ii'I~dun. DUn lJu I,fn

Og

LJ.J!.i.1

U~U'>'.l 1t.ri~Il\,J i

\llt.r.

I.ir

kllllHlUlil111 [11'1101'"1110 ~~UIIi 1'111 nnol 11It:l1l 1Ir11II"mill f ,I!plllri, lr~n"lglltl ,nllllUlilt Danl h )n'~t" 1'"1 Il"rk.6111. ,..., Jim d o"'''!lUW!I!r I,[ t urrllilr ... F rlMD II~. ~r~'I'III)f iI"I.lU i'lift I iii J ,!S1'i0n1l l"ld r lUI II im 1 fII 'K 1_ ! oIfi,IJ.nUlmlh. I j Ilml, IIln;;· ~iln .. b r mlUa!> mlltlt1ll111 flIlJUil1l ..,11llII miJr.a.lI.IIlIl t!l1I!IH 11..1'1110 11 -1" ...

un" blglill'

1i<il.1'i~. "iU.'~:li"l

IlIrtlrlr.
Imbll& II11'1tJiH \HIII kllla~h ' 1IIt'!'1Ii"

Welsi160 p'llrlliil Ij111. iilr JIIhr In II 14111 ~m r ImSn bitfl.ld.r ..

Daf"'.,
IImm.1

~~~\

_/rgn~It.tl .. tJ. baD1D M,. , l"IIWII ti llld 1BoII~'rDdfidllt)

UlH\.lIII

tlu 11.1 mm 1!.1140nullU

boL.,

maa'! (PI"'.) .I]).o~.u, (illTlllI!) illn tllIN IjDJII!i1l. 1IIIoI'e Uilrllnl IIlPII- :II "I ,(lfaJ,I.) d n ilI.JlI lJlii'" (Dllr,IIJIlW ,b.. Il.,I ii )

c,!IlOmJ,

11",11111, tlUyllolll.lZ

Pasti:irize

Onun siizgiin veremll
de bir iimit
1'..
l1li

t;.

hresin-

,slit
merlkezleri
~ehir M~cH.l!IindeR a.,·;~.

iE§lgt

sesiyordum

Hid anslanmn mensei ve gelismesi
B ::l~,,:··~!~~~~:,g ~I~~r

l~~C~~~~~hi.~[~
V_ ~~
I
H~. d ~ .1
a5 I DID
111m ""Ii<iUdll.

Okul

ve meslek
"II'IU'I Plilr"'·.

Q!n:l dWI!!)<fD

I d. hi; blr

'DhlqIID. ;il!nd~D I) iIItiLlllk I.m I!. - Adill De! - Bo.rlI Ht.IW.k.. T. Bl'n.b ..dlJ:l! •. Bub!.r liIll! B.U !I!! [.lip iblL- lalm l StmoltJ ntlltet~, 1\'1I.!!i lTi!.ll b!!.nbll.ft(l

-

Bwa'lr' ibu ~~.'[J

r.m.m l;)i~un

aolw.WIln

.••

I S1!D

bnrnmu:

[}aom.! JI M~ln.'l

-

D&

ralloU~

(Cabl.Ik,

Bori ... lnal jill, tc1!l:J.. mml dJ; -y) mi.sin'!' - E\·~t lLmll. btn I.:ok (;1!nk!l'. d£yim .. - Zlmu-I yok., YeMm! ~. JiJll~flbl raOLLlJl ~'ebHirfl'fl. Fihhl trLk Ga-oris, tuudltI ).11,. ill m!Lhln1 mluJ &n.I1.~k,. yif!rill! dtgt,tirme mu,·lllCllII: (11· ~u~hJ. !;limd! oDWlia 1:1I11~a \~~rm mllh 1IlI~ i k;pnfJ, ~ 1iyor, r IwlI oUJ!n tCllllu!!,orduJr. !kIdl, bil'mllildet 1Oru"a bllIIIIi d' nup: ~ Gl!!I, I1iAt~ II: lllkh blr mlLjorll t II din1l1n, Bubel'

I b p. tenmirl!ill. dik. GlIltrtk glBjorkall!.l'IIIUZI )'I.kt.Lk. Bom's ~!Jn II! menikla IQrdum: - .so'Yilt 'b,u!lytI.'ya goilltU 'l:oli (lldu. rna r 1Jd .fll o]uyor. Zakn 00bUll bir bllGNk)Wl hlljili; l~ ge· !;'lrd\m.. RI.I )'8)'a IilfJllmll alb lilY olmtlmlfb kf. blr ctLa heJ:i.l "kif edip hapi Elillror mUSlin lid, B~ber, bu 'be~ rum ilk: mshkll.:c:l.:iyctillJ. de defildir. Litu DIa&i, h!lIIil1 db. lUI "",1m:; Y.'liijIIldllyken komllni9tllk !1I~UE:~It ,lOul!. :wll.btilm oldu ~,.. O!:.J p.niti l{ill.1!: lliml-

d!

i.

.tw..

101, 010.1."'11 ~"I!i 1 I!Ib;,"" nJ'&Wl!ll: ... I r Ii. ,"illJu{O"Il~" -"~& WlPll.· makl ?u til: lJ1L11.t!kr.dir, 1.1.1 b~akJa. HoUllirid! e ru loB .oJ.UlId 1IJ dut.IHd ..1I ..... Il'IJlboh b.i~nye b.lnke~ cui farMI hirlilI..,Ill" Ill'tn.u m~uu' I ar d.,• 1 Itt .. f'IL,m., n.!I'.tJ ..., mli.li .1, snrm [, II AU • n !,"Tli 1m"')'. k .. 1Lt1O,. ,'IiILlI "uiii t r ... k ... Ia,,.t;. ~'lPlurLRna lttizl\l , htllub",ldll. J:Io, J',lIDi ,.QI\lqllda "" &.m4~lII4ro Otm.1o: U- dir. Ioll' .. n r .. , butIJ.LI l .. k".1c "'1111.• U, ~U~rklll III ~ mlrllOlli kuru- 110,.. 1l,.1 ,I ".h'l1nl!l 1I!""1~i, _.. l.i. I.il ... [ ~.. Irlt. 1I,"m~~ ".. " ..I..k~t I .k~lr. ~ 1U... l.i.ri bI. Lll.!l"-ll In. "~'."I!>.kuu_h r, H.l,I Itor .U",I. I Yl'DIJlC,IIr. DUiI" LI" ,lo!t.l"'" TIIlIi tblJp, U"lt~ I:IJ... 'f. lao I.;. '"in; .....riJUlL,tir. l',;l I."r.." r. IN rMJqJ.artat I "I t"'l,·ik irLu, diln t ,11!DWy"t 1r1, Hill~ ,f'U"I, m~l.IIl J- OIII1,Li hll d,~ifl roO, ,j';,JIi 11illi"nrl \I,:.J,I.,nl1' .1I., ",t " II , ir."O,,11I ,]11 .. ur.kI. hI i~roo,. It.mil,tir. UII·"tlm.1 ~il'l!J'lm.iIJH~. F.:Lkd [I'i,r t~rIIrl "SlIl'Il" 0 11I1rt .. LI,II h.l1i1 .. r lOr.. It d Eo.'I<lifj ,J ... lrl~hi .1 1Ji!i1.. "i\""d 111, ,,·10.1 .al", L .~n. lll: :t.1tuIIlL, c-en~",..bltJe. bl:tim. g1•• r""l"l d,r. 'hbiIlL.I" ..,.., "on1 • - wilili I.,. . t~'J\ ,lei ',;:Ir'C'k<aU...r ,Jti Lo .. • . Ll IIp.lI! mlbkQmlanJl \' 1~1n - dill 1 non "".'11 Nn"~)' l",ifl'r il..til.dll iDlrl.rdl1l1 .. lUI I,ir rl.",., iloOll bl.r 1I"1L~ ." I)I.LD !Iii" hl"lUlIJ'lU ,J .. uu,. 1>1111<1"",114, I nJlI, Ibtl} yo~ru. ZiJ;'a g:l- I bi! lI~mll biT '" rklin .. n iF, I '1 Y:!,IIIr.. r t If I IIIYOrduk. Sol:lra I:l- d .0 I di,. tilt", ~ [!lij,lihll .10 lUI I a'lll t'" illi" i<irlJ,i~IL~ danD" In 1(.01... Ir.1 r,",lu,IJ d"n,l,'nA1"",111 !.it l<1ldu!1 r [fl' t <,.1.;... I k,"11k de,l'lL ] 11M ~. Yl'I'L1I k .. ic,ri &Uf~. l E .-pLm d. otll):!b[· ... ;] d~ .,,~1'1 bir 1 ..",,)·. b I 1 lnk ... VII bli. 'I 'Inlll f",~kw ,..,..111 BharlJJyorduk. :eu lurnUt! ram' yeiill rIIilIhlr. ~url.f: ",Y ...rlll '11/ i h, IIrlllMI I W, fU, 1 K .. t .. ' I ... . r,,~rn,. yd • ronda. '1!I.1:lIls. blu l tLiLuol UlI'Llhrtl IilprnlLl j J.LicJ .. loi tlr. B L !l1Ul-'l bu".,n, CUll"'. [fLtl,]i " IIIlLlml tamunllu.ll&ta I;'s.lJ!jhm •• "Ii! J" cE.I. "l1lIi,. DurutIL, tm iL· ~'" ,IJ.IU, 1'.1" Uh,[ir.. trr.-Nidy" -.1", Hal'!lJIb.flOOt'. i:sc bi]~ li bL£\"'Q.k h,ml .. ni"l ih ... luo.nlD Jj, uk, i 0" ~"nlJL'r BI "r ..t"·~ lLol filii. 1m WtLloinbnl!olerlmil!: n.nh. Blttn bl hll NIL'"" ,sh,II.tr!1.T' <".IIlnn.hr~lIl' 'I'IJ 1111 1:.1 1,~. j"!.,,ro'kcti \'&rW.r. ;j:!I oMi ;:m].arrl.an Illl lllif:l!,;!~ ettlm. ¥fll. J ,,],"'10 nlonr"t .. ';i'. ,;or,Lli C.Jn.I, u ~.. kl', 1 b~ br''''llo"h ." 3] ..I I LJ.I'II'La ,1.11~JI;}""-~m\l-!'l1JJ:l dl;tW: lQ:rtnn, IJltl!';I" 11 11:1',,0, UIl ... ril'! 1l.1almnlrtll .. kt:'LL nulljp "II""IO<J~I"r Iw1:>lrluo ".1~I1UQ'l KIl'} b li'a-!'Il!llD. ~Lg~r-0-ill1i,. Lnrd ~in LI~, dJ.JlII:I'III!N, ilk i~ GtlrlJ11!ol'll1l ~ ii~I"f'~ jP.t 1.1"L1 Lt· •• l"'r!:me ,-uayacagmJ ~)-'liJ>'()rANnuno II! (H!IInllll~ YIlII'tI'l. IIII'1i lI~l1JI I lJllma.k]1II ,,1:1111 .. ilk ilrlhi "'('~ mllllllt.lln,Hir. d la.ml. BlIDun i~in, DallillDl Ellip blt,h.yJltll'it ... 1UIl !irL·nl I,dU )'11, A.fi· """,~1ir U l1illl&it·t 11'll~ d.",ltLr.rllllll • II.J millftJ;JllI Ode ~j gitlim. Ol'ada, bLI' kun kArn, Onlveraltllil ilIulo;llloi, F'1lR.1t~ B'I d~tlll I)'li Ilk rni"'l1 In 1l:I!. diD 1.,lul 1,"~J<l"d,t. illDt tJ., l.;etdum fll.brlk III dJI kendime I~ stnde Ymriltay bBlllIl.I""J IiIl111 O~y\l T'''J" r,,,•• o IUlLilldli buldum. !!Iu II dll. giJu-1 b l" rUlt tUa!lDdu Rilot 11 d. 'l'uJle- Iii, • ·lIi I.!ir ,"ok f \.,Id .. I. il ;; 'L- lolrirJ k. (llll'l 1I1ut ir. Lord Sin idiJl I.. J..... ..- .,ril r l.auw..l r L.r rolt 11.111 ",II .. gene .k 17. t I' Mll3lm1. On un- ~I( 01 blr !lulUl!ll1l II.~Ilaeal{lIl'. ,hr. I IILJr Bu. t.oplMlly. k!Ll.llacu olanla.ra flilfd,kl 1IIIIIII,..Ur.r1 ltlil ,] IIhncklll ~ nne T [u.nllJ r..1~IP e"letldlm. F ... t bu k dlJl1J''' - '" TIolTI'l'lUliL ~iili tIIiM Ilj n 'I~ I rL det, UI'IIn IUrmlri!~~ktl. Bir d!l.l{ctl.~' I..rl !I'Ci<l .. r!.h,,!,Ur. rl'tg,. Illr. D"Il. ....... 'D .r.ratJlmtil, IllLI mll.hIlJa:r..I •• ,."itl,," U -IDo.k iiI" liD cllll.i , 1,.... J1lL ..., k,a.hrlilllu.LllI d:e, Guepu ajADkn, lMlfil, ea· til' ba. arumrL nulkun. ('b~rnml. r. tliil:lyalllLl m.h'l'ylll1'''1 TO llilIlIYoI!t .Ut"l~ri ill! ""'[IL'''' l.or, dlol! "rl(of .IUllllk l!uljjUe tl!'l"ldi' I!tUJe!I". GU- l'<;!t Ilttl!dLl;nol!k~i!'dlr. irJ Ilrlh~11I ~ ~.mln·jllrl ..n : ~i", uirl>r ilho.m bYOI1~' bl,1Ul drIll, y&, b~, Ut~l" ObueJ beAdJi)'eci,g yu ~lItmh hllml!l I. Si'l'Ii'1I11I DIl k!lUtli" illU.... hr. lBu din. "~KI. 11[", 'f!nill n, IILjIiblDJ!I gizll I~!rel" (lIrilYQrdum., __ ..... ..... •_ llilt ...1iId"k' lI!ilbtJtt"rlll ;lillil mil I ~ dlbil bUt; lIu mlllkn till. Ru fiJ'1!J)"!!. !;elmil!l.' I!.ll' 1m. ;lIJ.CI'lI!tm bir~. bl','1P h.liljlll~ tim.". SOfI'U UklmJ, uydurml. lUr bu~ul: ~'do.[)beri JUIlID e,1u Mal'lll'!4f' klr h,ad,dilli ""rnl,tlr, mbn 1I.ma im.z:alatmag,Jl, k lktl- I!.Cli!l'1I ,..11& ( .. lili dllll .nlltllm ((In (It D .. n.. u iltm kll.u.InW (llmil tJi wmll.D, hllk:ilri bile ~om illi [!It 'Ili ,til" .!Ldl ). t!..j,,..,lcti IIti .",L.M .." i '''1!i'nt "ld"iPI" ... dD.lr t hiller, otduE;urllLli ght.enlim.. 0, buutlJ ICibllrDD IU'rm",1 lI.1~illlnllllo b",~hJ' bl!lI(ij~, J'O'd.!L ].n.llIIiNIo lori!l.erme b nl ~'1lIDnIkIam:lgll b CIIokl.,iltr. AdIiye.mlq ;r~ni ~Itm. M",n.;' 1~r Ultnr,- .. I;. B,.k.li, p!I 1"'1111011 hMLlLliu.n YlIpLirnl, 01"" !.it "" Jadl. A:a;m bir botll. gibl, bU- Ilk ~ indio 1:: ,L1.nu dir l"HI. mWI'KlLa& Gailfn, •• I"l.tlnll k<ln • ')",n "~u,, h..:rrkelidlt. Bunun t d.", tb koridorian tmlatarak hiIIlllt IWr Wdini!l kl!lGlnlm"" nL it"' i'tll:1l:lOOQ Yilksek l'lcsreUc "nc~ i.o.d~ ,."plII!!I, I)ld,,-

tit lWer. (leiil beD hu'-yduD, tabt. IIrl' (limy pro. 1.111n:I!A· - CCIUIlti olMl RlDyn,·~'II.Um 'sUabu l~kll!i, l"ilctfifiuJJ.l)'i tit: kDlr.!1I dBil.. Bir ,gLIlfC.ol! blldlldu '-ft;' , Y Oll'ay& VII.I'lnI:: , bYyne-lmil 1 kwJ haQ ~ f:kkUJlklUt bqvurnl iKAI1IId~ uhlli. 1.1. IlJrln!l~.I.J Y ..U.• ISII.Il.atCl'J'oIlmUDJ!I )' tl'f-rJillIlr • .&01 :u.malilds !ytle,," Urn, BI"R U ~r:I daha hnpiae )Ii!'meden ,!:aI! i1o~ J.i:uIloumo;;:!JLk

d"'] an

;I~;~ b;:~-:~~~
lim GI'I £!JF,.to, Clin!lD..

~

t'll~Un.dl

1I""j

~:t:.t~:~ 11.,,_ r~,&.
7iJ1
a·..... dll
a.<'I

'iYl"1 dol~Il)!II.'lml

IqnJ;lI' H.I.mt .. ri R.bindr nAth T... o.l' • F;lIl1wuill:.llll:t LlimU b I.. ,IIrl .,oeri.!l.I .. i.J.tl u LIItI Lil r Lir L.t .. }'" I, ... k ~ ,,!.hli~tha., L'III",...
ftlLI't F",!q,t I>u 1I",I;Ud. [T1~,j'lF1l ~rr' u.tl:n ,hh orlm~ .. -

awn.

!.r

"rn.,

IIwlzUl, ,,,1111 ke I' oj nil",

!'I,

,.~.IitL,. .....

.I"III.J",

,.ok.

,cui

dli pI

bu@:iin a~dacak

an

"LIr-

H'''·

"'I'd,,,,

rin

bill W:'l. centllm.

Z:in.

Pop-

li:A, bili gi;iqlbyW' •• - f'cpk dQ kim?
,YBblun:1BI o!elatil•• Popka. .korkllllJJu d~rne tir. J!b.b.kiJ;rnLLQ" n15betqlIe • b tUn (ilD tarlll:llll. ~rtalinda kLIDl a4an. chu:duk. Illn il;io. bu del t4km4l~. Yia kru lQPnaP ~p!llllPl.1I gil to!,'lIld'ilk. Bton 1Ie;a,dJ. keo.illme do ~UY"'ro=! .Kamlmln lull ~b)"1bU!ldta Je!l.l ytl IIl1.ftll bi!" ma.bkCI~!ti!fi BIHllrIJ floidi dt Slbll)'1l.L BliI'.iaqg 'FU ~udu buM DULl tah~w. eod~hlL;r!~ ElII:' .ualik bjrde.ab~.

!l:lIn

-

EhlrruuJl

11Li11k:i~~h'k:

bir !tad ~nClJir. Bilk 0, W.ltL bl ~ fudi AmA bJ%,. gel. bl:ru d:ilia
dinlenelim. .sDn~ i§ll.J:D.i.zl, 'b!r

ya.z aUnll b.\llDJ. l~ril)'Ur 101.11iUi!! Sq. CUm adorda !jirrel

mi.l -

Kutum
Ull lallIan

Bori!:l, dMllrL
lllteeell:!
tI}'I-!rta

Itibe.

Dc:.rde.

dunm

h.mm1edll sona e;rdi.rir:[z" §rrodl ikiDdi ,gllDe~inio ,!ilOl_ i'Un I$lIdan aitmd.a. BO.£.la·!.e y&,D
)"nna QLllnJIUIli etraf1 E;e~ edi.f(lr ... du.k. St~F , ... tm QTUjltll bir taJum I'tll:DlnJIL b~klli'!ri doltqloUu, ril.q:iinQ tH:irtle, bill' ge • IUa )'UJDUfSlr drug-alan hali1!de m tcmadJyell ~}'orlllrdl ..

)lordu. Dlz boyu r1U

gC-~Ill4!Ye.n

Ta.tlaya. ~ v SB.VSj ~ hllz.nii ;;0 Iunt!gl! b~lall'l!!Ib. le· ll!rini ~tinnJ.J olan Irtahkllmlar, ~'erit \lthmL§ yatJrorlardL. BeN'1n I!lici ok!JayanLk. ~1. nJdAndJ.rn ~ -B!l.na, b&tI1Jlda.n get~nJ&rI yinl! aDlatma:f.DI ~""am ets~" Dtl Soll,anu aylc ml!I'!IS cdlYiii" rum kL OILubi yqwda ikl!D Oll. yda ltliilikii411 oY:l.ugu.n.u uoyJllya-rdun.YIl .onn.1 - E'l;'t, 03 .... nmbkUm (tl. m flUll. Filbt C:.£28m1.lli l'edi
yilinl doldu.rm&k uz,ere bulWi.

dutum bil' SLrndli. Yel"tDl1: tutul dWII. B hll: lIans wri ClIllIl. QI. d!rdl •~ Irtlk. IHimU ~ ni,~ uuodl;qlarl.m, le.rnBK ge1l!m liyoNLUD. Baua. D!:'lDil.)'l t.ek~

luhl~ ('.I,1.n;,llr, R"diIl'l MI.lf hil' imt;baD gliili~eri ~r..n .-I r. Lu !c!Uiri, .!Jib" u~un o. YUl3AJliRl .. 1I. m.!tlllh·rindli old" metWdu. F{ltk t bu mQkfl"~et. YtiluI" Ek .. c(),ui ". lk ..r.. L ,,1m • HI il.. <; • ., rm ..," .." s,iLi, GIiLll'Y Himli.t:a.n uahctl .. b!lrlfl D<La r:liIi,mnll YIlPJl1tl1tl•• 1UIIJ ElU. tI",,1"otJ~i imtiltal..t"nll.:1 Ui L l'Iiir. F~,j lit b'1:lr.di,,..l... i 11I'i11 hi. fln·l!> II.., oL,n~m.I" .. 'lledi. n,,~lllr& S,lhb .. Limln bl)%UldlL~1I1l& rag - EJ]oiIW" l!",I""n","1Jr. N:i=L~ ilnli- r... l: 0,,1 J"L "'CUll ulTII"lllllll nlt"~· !JJ!'1nd" i "r-"'-'T. Ilu 1< .. <.1 1,,1n.. , III It'J]CD, iIoekd )'1.1 ~P1ll!lt mil.hk(lm b"ln r" :1J '~'I ilid"l1 ~,:; l~kimilJ ...uJn.r d~" bl ~ lilli 01 "1.o1lo1b" rllkIUl'~ d"llJi,LI,n rl1il .J"IU ,tIDolIi. ""~.~"'" h."l,)'lIledUlp' lllb.fH k.s.mpma gonderild~'I'''II' ",I Iio;lir, NrlInll.oI!l t .. ].,b~ Ir",y Hr. lunm mu.!,,,L1,·fl!! ,~!;.r,;-d,. rludi • .:IlldJm. Bunna'da ~rd~~m dow oJa. ]- b'yliild .. b.. hill.!.: .1:11<. I>...t d.'1~hn, I.~ ~Ul'h".tLz. In, r 1:1.E'lJ!c:rlm Inu: yhk m!IJh~Umiiyel h~).ntmll jI; ,tjll .Illl~lnu. '1101'; bir td,,"ik I". !lad!. Ilrord !!lIlIlatmm... BuraTOfha.Dl!!dt=1:n meJldilll1 d ka.l'§tl~mIllDIt. nfO iyi Me t,c. k i lOS }L\BEEtl£R ~ wilt t·tmi~ti:. Mil I,,,~,,'tl\ ·n.l:.illlllt hul1t caeJ':l oldL:L~ Em; hi!;' Jcim. vgaSIRl lSPB.Jl! Dr "h.1l lU c:.IL, "~'r6 N D,ll" ]," .. ~ \"_"""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.J d~rl .. r :':'. m:r.nill I o:H.. rclt:t!1. V" lIt· Beni!!J anlamadl~mm f!1lrlrmdll lki« ..... I'GPb"n.·dll rul" ..Lu,\, 1 1.;;- • II· I" d.m"klir. n" ..!<rttl tJ:ru_qm? Biz ya 1:I:m~.! komWlilJtJe· I,. ... hildi. '" &JLJJlk gijlri:Jl;:n r BeI,;JI.'rO 'i'llI ~I 'dllr,I1'1I :2' Ill'li u n (!l'nl 'lOll "!lr\l y~ill: '1'11<1,1,. Akd~ rLn, . II: Dr::Iimiz~ ha.I !.pilY· Dotmi...,...... [II. ,l I,; ,lor, :'1.,lJ,- .. m ........ k,,~ but~li 1111..z.rrlanml," n !iii" dill.m.lJ: nT. BBk. JIdmI%. m ~ DW"IILoIJI. Ali .R'1Ilt. 'lllr~o1l!.. &.. L'T, l!1i~~ :i md11>O ..'00 biD Iin.oltr, ouldlr-I hlllrnin c..J.L1m(!IiL"d1l'. B!1 .pr. b.r UUJun.." "," loi .. 1I1l1kulliL n~ ~buk anlil~t:tk! ,~u muha k - Lill Mll.II.6l", Ditrhalll. C.... .,L. N ... n 0[,.Op Idilllo.lrilli B"'~":1D111I!nClln ~ I>ir hllr~k~e ya~lLl!Ln (lUll .. ' tl"b"ll." kB'I{ ti b12. dunYIIYI bDl~ik:I(Z.fllilY, R,!,~ D,rngl', K ..tlr1 l)iI hq.. !:Ill IU, "IIII!(JI.-t."q'r, E"Lmll BL~I,d ~ D.Io::I" Fru.IIII .• riA g3zll!'rl1e g~!"!DIiYQI"!,l]'j ... J!u- iI., nlJrTL~ TUlIIl!f f. Nn..JJm FtI&lJ"it Tnill 1Ii1(!'Ttllirln!l I!, 1t:ill1ok o]ru lCley.a tdllinme!.'lr1:D i3ncc, gll, bIr ~Il d\ill Idliy 'ye ... 'i't~;ill"li;l~r. i(j;, .. "'lm .. IUm, UJ>!!:ili."", mit.~jk "' IlmUIII" Ilpra d!.bs. :i(;clil:io.! &llII. lildt:· ci I:tlIh (~I!.,;IiL ~~lIbnt" ,IIIiU". . k.p •• bl ur.b,"l i,in :P'~m.i bpllei 1.:1lY- .:1, GU.ll'"1 HilHi~alti'lltl.t.h, Coni!> Jli.liUnllrmm Bb.n .. Ior,-N,,1,.. d"u OLi1l DIi! ~ta. wy@ (~billr ti!l'loir ...:Ii1",i.'It en .. !H'il;l. lIihul(l.ilollll .. '•• ilrilieL ~ur'it. Ui;l"fldlH11J dll • tp,dnll .. '· .... 1 «10 UJlW ,1"11' Jr.hl .. - d .. .,. d, U.l'UIl'[Jllia li~'lIIml', .:In'R;t .f,II;m,piro"u.· Il j:jfr !ullhlUiifl.li',~ mlrim'! HI,! IAllmdl! glkel bir §SL" ""II"rrl;r, U1'IU.mflm :r"llili!'Dm~inll '6 ('~'IM lll"1k il~, k~"w. 1l11r!l!trirod 1;':1"1111,," In, J'"''1i I"r Un"'"'' RiFlI"J1 h.f~ _ p["l;lfe~l, GtUllM:J, j I~rl mtnUoJof,U .. ,arl PIa.. i>All"'i.lIi kl IIlUytn'IID.. ~ 't· f,~.om I· I [j m ta.l'it.illd.n itibll.r.m h-tJJl"n~"a.. _, b1llar~ !liyl~rI:i:IilIIJ;l? ~DQ~ IE Em':l"!! \11J.hn l"rUILiI', L m', 1"" 101;,~ik lH!lt Dillall1J'l d.. 3 _ Jillq"pf ..... 110 Ulg~ill y "Ii ~1ml.11~, lo. II! II hr. ~u b;r 1~!II'1U. ".,nlllu , Bll .. ,. I "",i< oldu' La.. ~'"n ~..,.. i~ll ~ l;.la y\lii;,IIoI!k .I.l&YlI;I. Mbl ofm&n DU., It.anill I' In!! .... m." - Evet a.m:Ji bllgtlD il'l!.zllll.tel bllnj(~t dti bll.,IAlPltl,r. flisnd.lillUliiD. fund.ll. 4. I&dl'lt, "00 II> rec.l. 111ft. dlllr 1I1111rlulIIl, t~rlil!o!!rrolnl llil olil'4ltim ysl. b.. ,md,. :)' iJ" II I'!'i hll. kliiuk ohtnnlll;ii .. J!ori.mi,: .." yuttugu_m i~iD leiUn Jrunllh. J)or~ aLiJ1 o!tberi L'm "1111I,.m. "\l1g \'II b .. r' nrl'". ~""lll'1il' n. de",i Jaml, Y' l{13U .... n('L"rin .." 5TII,;ld1 •. tii~~i • ~iIlILlll"'liI [Ier_d. mil" rnrtilr .• Foa t l-'s.I1II" tarlllU, IIIlll& n n'D hi";" Iii"" .llin uhllh aut €I Ilam. \'& moo. "-""'!II J ""'~I1 • .r.~ IJJ- "nI n I,,·y ... ,nil I t i.~l",,~ 1&,- tiD ltliUJik llll'~ d n~l l ['1111 L orln' wi 6 ~ J;·r-.;-B.!lI'l." &10 m tN!cL. HallWllt bilGe. tHl urm.1!. ~)'I. d..n "11 tum ~r0lr bit1!:i- dil .. , I.:ugiiz~t !iIl.l'IW.BnttU dimetecegim. u.s. umn mutuo:-cciiJen Jill1JlllltlL&ItLlDIl (1111.""" "I mk <I hill ... lJII ~Ik.""br. FILl,,.c lin ,Itr R '!If" g dLlnlHl, tllrib) ;1,.d. t:rllle.a dlrl'OlJImrumlliIl\U.']1111. " .. C!I~" m~<l" 0] :It ZI,,·tlr. GikD~. ufukl.i! afll' IL~ bs.h- dlliD ii:rl".Jblll~. UlJ",.laIL I. irn.W OOiJIQrdu. Bu rI """ Dll ~ll'£l'lJ oll"illl1c~i 'tiD Jtlli Ilr • •• IiItr ~ liI!Jl:enl hllrrilfjt mGillil. oJ ,Jllrdu. N.obetl;ller, bi~ l1nya Lo.r '" I):CnlkJc.., hJl.fj~~r:t "'''3'1'111", d. tlLr d .. lJl"IItL.Jif f, 'Itil· ..H"rd" o,:rna " Ilia ".I'll gtr,'rek 1>&1" lini .Iml "II! ,(:liltI l' U dUloiaJ'J halLlIl bunJill'l r~:I.l.IlI~ d.vko)·dulM. ~crul(l i"aDYMI.II. yIl. Kild.J[oy .. ·aha \'iJ.pUf'U n urn r<.ldJil~kL":rdil'. ,.",11. t"OIt1''',c:,~ l,lIdlJll r! UI\In" ~'d!.:ora" It' :lI!faml 1111. pol'm;J1<,11 .s~t~"II~1:'I!1iL ~~B bql;.dak. 'OJlUl:l. 1U%g(UJ, .n~lerl ,.. It. H. P. 1111111 f!'ll!'l"""~ ooalh bil.,\,,,. ~"kilLl" o.. "i ,,In.!, ".., il'L'C'ltd" UlnlllCl !'IfI!J'Il,..k, ll.'n" ml"lllIt ~l.:Ilr· ] "'~d;u' u~ilr. vl!'remLi ,!:duuinde ILlmidc: bl'!D.. nlrhlrl!. !iI"~""1I bi •• h~. tlllll~ u.. n .. l, r:uCIL Helld'nl 1I'ol,b".ml!:il:" "",~1 .. V.a pU llJ'1 C.tirC.lIi~gr"I. 1}1ICh. d~ 1I11r~ rrgml~ u}'I!'U lJ.iJ:o LgJk. Ylllliyornli. II.y,,1lJ ~d~!J ,:It]oc .. '' ,11h1niI .... !'U:n.o "",nl'Bmdllr'l: d 'fl ,ille. Ji!h..!,lIIIb.·N"l. ml~llr. killiH (ij",gl;4fhu 11."1;'111111.11 N"[mlll JlOifhml1 t,lc,riM {Li~ b'r' 11L l.IIUfI crutllflbli~ .... na. !l:~lince. yfll!'il, I\!rb D:;( gibiy _, !.AI r..r1" ..• ''11'''' Koul, kll)'l11"~" :r Film " ulllau ltudu:rJar i"i1l idiR!, ItlthnHml L""lL~illl g"h 1. 10 i il'll Inn,... Ibn []lIllt ~'!I'lci II r1rllfat b~lam~ dim.~ Get vwt;.. kulQbeloe-nm.i:ze h g Ill'! II ''l!'I~!lL!l !1It"~~ illJ' kil~ 11:'1' u,:;iiru~"":C"•• iUJI Iltrni,tir. 1;·.. lJJIUI ~, k~I' d", j •."t1.,.tl<:-lti '"rim: II L.a.n!" lIrnltllm,." i~L':.mdH, Hilil' ulJUl1ln ur, 'Ill! mill mUL:UbLi tlilml Yi}UIIU'dlJ(. 11110Io:&d:J,r .... b "'n~ckt.lr. s"f lid. 11': p.".ul .. 1I:"~'Llj IJ]'~J.riml>"n]O i;;dI"rd I tlI'l"'I h~'rn ... k Ii: 0:1"(1 I - l"'lkDtY~!1IIYl!-I' 1\1< i~i" • iii &c1J.O[)r .. gn'ln I:IU !.SlIrI Irl. Q balirTiludl:"ll GeeclC;-1a, lmnl tahtalann Ii. lil.~ l",.ird.lD bu..~hlJlI"'<.,kl:Jr. r~ JM 1:[1 ml!lrt"aj ((iinii ~:oIIt H d" 1" ..ulr. lJu ;lll.D~ttllii h'Jo:ok"t. d.I'1I "'",.,,- ,].. Lir mrl"ii&i bil .. ~i"'l. 111 "-, ll!irI~if. Ju ;IIIIIIII~! "ilblnUt.! uri:lle U!:llmIteB., tatlJ lbillyila.Hir "rugos,hnl' ba),rllml htmehrtl ~ ml)r" .... i,.~ t."nl111ri ri- J. .... kJ~fII Iml 0111Il10.,rt h r ~LII . 1.. llIu.it.. Hi.cJi ulh I· ilc d.ml lJf!ni:yuIlW'1 J,ldtltffii mWfiwlu:fUnll1&t1JIIlII IloiIId f1 Itlnt. l!!IloIInm. rn. IdllU. BucdlLD OOl'Le 1I.rb.k T1I lUll".. Ik, knol. Ih~, p'.Crl", ilt.ulB ti<m ..Io:I."uir. BII dall 1.0 oJ... r,lt d. ol::r... " ruul ,. Ud. Ii' 1'1 " jii yapdull I Itki.ilfTf! cenJp K,odircan ,I P/~l ~ biJ' Y belli korlrn ~I. d~rn ,.,1 -,mrnq ~IPIUII"'td 1111"('rigor 1St pin, .ma mu ~ fidanlltn, Kt.dtko),J .. in, .. .,d1llD"kl~ oltm fJ1~lIIfi1i ""lIn,,:I" nL .. t!;"I!mLl ki Mal .. - b-all ht.J i.oi dojl ,Lud <llllq olduitWl Pm. rinaJ~ ki btu' 'l::qMla lnor liN b!l ~!Li1'1lnI i k"l~ ; Er1u.1 Ill,.. !:Ii· }, r\l.a.rulll'. lfIb'llll i:;.1~ud- lIamilt:, dLUL Kfu3ik ll,nCt ~n JILin l1a.nWa--, •. niab.!"t.&iz bir ~dtll u.myan,t BeJ til.." .'''' time" i1.ti .... <!doo bl' .,.,,'..m Lh :10 •• 1<1" 1'.1"r~d.;r~k 111 .J'PL1I,,,,,n '-..[, .. '1'1 r 1 Impllb g-iUleruom 5~D ,g~- bot.:JH.1IL ,'IIoPa....Ji.ILJ:'. ~ .. bllhJoIJ'llI Tflp DIl:l'elilld. tlll'll",,,,,t.r..UIIM.k ,[I .~kim , ~I' H' I" ... .~11...., illI!'. ,~ , . I~n "uIlIO'!"<! I1pdll.n t h,rl.l'" b.., J.....i s..;11,t .\nd ... lo,il.n; .. m1;. "'t lll, tl 10 tiJllol8 Jil.iE. lJ.ir kilt, ~nI.o Jnll- '!In .~rn .. :po~ .. B.-t 00 L:P'"II i,. B,,) ·,lllll"ati tq k:J' i!.,"I!lbilir~ m21.!bk um lann J;<3.pEWli't lll1C"'" (II. TY'" "I I L1 II lji---llln1"la" rl"J'~tli 1,.r... .t·tJ......I" 'f ""' ' l Id """ Q ]'r:"~" ... L ",nur." .. d lr ... OTd ay !.; n· d ..,I', .. .....'" ll, a~ ""~llIIII ~"d r t:.mb.''''ljtD~ Lalri blrer ~ ki!1I1I1!I"!!k u fIm ,!:I!~ bani Jill J'a.Jl'I • .c.k n Ilk, 13 1iJ:.. ri nJ'llnilll!l ibb."",1I. i~IIH.maJ1! lLf tlr, • k:i mlOLo.IIJ.I .. lD,d", Ii;uUl toll'lJI.o_ Rt. ,unlar1 &o)j'lr-mi lLr: ~ !lalpt..bU[..qJ. bintr.l.ti.r" culldilro;:!ctlr. B""I"~D..~",,~ Dl!Bil'l'GIJ.n .,,1,11" I~rer _ Y"1l1 Ill"", lI'dll'rumoa .lI:iII1Ii· b,'f', l';1LIl 1I:u.l:ribiniJl. kt~D'II j"I l.hl!J' _ IFl!i.&t billUD blJ.Dl&r4.11 n brB.n1!. till Leui ..lu.I:u.ki.Lr-. Mol beY.ilDIlI.liliml:h:ri BarIas geldl lenl!.Wt '1 Ekimd,," L~lb5.'S3 ;rllll' kJ, I:r IJrutlL"r.L. !Je~ooi.fl!l .. ,kanl 'KLIl, ~H li.'Itlill1\! &<>.5'1,,11 nl~ru. liiwICiD ne-! Defi1 mi Id hell, hC'1' gUn ':;eldelun ahc.a8'1 ~Jn.L w,u",ullollmelmlll do1ld... ",. lnj[",i IJJ.tbU: a,JIlOfClDktir. ~"J::nldltl i~L pru[~t<lll&ll:1eilir. II ,,[ ll...-d~rm" LlII'. I:... ro;1 4 ON'll> BQfis.le bgJ.ll~k ve DnUIl l'FU ]) "lOlt Hallli ,l!I IJJ Ii Iun UhlJ; n JJlllrlddL 11> E,lull •• ,,"'& rm1l it" maUal'Hl te.s~j~i O~""IJLli~Lmi.. 0 .... tKoI•• j,:!'" Femt o;"i'l"BlntollJo • il G,r 1:I.o~ m"l<>rLi:i. ,.klla.rml dirui),e(!llktun! I{ kili C.... mil Srtit n rlilJl olLln ubl.h dir. hi.ll1rr Jl'''~""''-:'1.D'' d ir .' h,I)'''!1 mcJ.IL\D ,,~mi.i bu 0",1] (~lIolll)\ lI.~jj<111.I1 iki yin milyou ri, ,,;~.. b j;' [..II; 11.. LU.~ "i I rrr"r ~,t~ri m<Jdu'T!ii.l (,C'.hillIlRemrh b~hyan ilJhl It l1lr.nrl.lJ II f"hrul:ti ... li~lmi ~Lir. leN .. ('IU,,,,n m ~url~r., (,.,)IW.D .. IlL... , I"'tlli .. tou.. boHJ. ,,'u 1.8 iIld.", Ii lIY!'!iI.mLi& ,el~.kLit. Ia:r olmu tur, 1:" l LI\Jlllu ",,1.11 li~~ki II!llAJ'1I II. kl hI 111" H1!I .JDjllipliD Di:iJgellinde, BOl'l..Ile "r~nlu.k mal iUr.ali ,.prl&c:;.!tt 1I1L1.Lll..nlH .. il""dlJ vQfBI ..lrl.-.d.r1"r . bi~nil IDIUL to]i 'i, 1 liu .. , h.r.LL;n;J.;r. 1;"'11''''\1. ~ IInl_ .. Am~l'iln- bUu..Jllki, bLr'llktt:' ~il'dii1m !lOll iJll lB.}'1 m.th. f,;' !rltl' ~ Iru.a milit.iJ U.kl:idu MilJult 1'''''' m.,l.;tebi Amt!'l'liklln ] ~, b.yramE .....1 0dlln bu.u.._ ... ""..L.r LII&U11 jr r.,. Tefti, ~lfii m rlllkt.ci· dU.UnUrk~.n lWIB men!. gtm. dert .. Laca.lI.!aruli t .l;till "'trnrl ......JiI .... it'cm ; I ri ~ur..r'Jldan hi!' "',,_ iJr.r~lI' I...u ..... l$ld'Il"Bi wUI.lurlu"lI Ire. llml kiloti~~ut. mlldlir]uii-i, t lJ fmrla lauJil.a.IlIW' Til lu }li iJiru 1;11.' "'It ...... ,m mll<1urh.fr... H~r pm.1lllII 10 hhI duJi,JLLi; .. ~~ ,~", ~ lil"k"l'ti;m Nt ~.rhp" ri htorttil",r. lffinl. a!:I;j'I. gceelej'io 1:Ilh~ih l,mfOllll...r huu].&Jill nr . .(}I]IiIJJlU:I 1.1lf!D A.m • .rib r wi BA3' n>ml miilllL- Iltil lITl'll" ... '''lJrIl 1;nf r i'Q''''~ ~ I~ri mt'I'ku bina.::ra. t I,k" mu,]UI' kurulllir lie biUerle y;lptljun li!I.iII '''lIJllm"" ~"paW1p u1!llhII.Dll· n t ri G!.&!I ~luo Illlig 'I'!! iop ,.d ~ 1<'1 !!,71"," L\,LIJ lm.I!.,dllll .. n Lu goiJd"rUi,iiu bu... . Iimt!id,," Iwstl.rom •.tl1ulIl..n J.i!til. !lrm t~hl'Dll.ad.okl '&'.... Tlk ... bl lut Jim L .r~okir. BLI. hu 1tll.lDiL.. lii;liu .JUIL ~~lID mllcadde Hlitle:r"i!ll hat,n" ~ ~ w.nrhltLu m!Jdilrl~11 d .. 1,;'I!tluI TCl'illIIX! mAllard .. D"" uyuo ma'lrl .. rilll, 1Dlr'rilil:nlik. aar,;".lIn 0- t. rrr .. ,,; .. l",t(,j!lic," bir EIi:IJIl l"l:ihiII. l"ue.~In.i Ila,plUUll]' n .rlm,"~lk&ll n btLli i",k!oo IJbkI mrr.n tlwa:p 1I.iJjJ;o. I1j'&mJ;FOrum. J[,.";lrllJ" t 1n.1~,ub . bill_Iii. !l1Ikblr la.rdl,.t itiiriUIIIJ-eIrti.T. dug Pt,.... ,..,,, ""'~I.. lLd""'ll.l< L. r" IilI.WU k..Jrl.tn!o. I.",'"" I i.r. r.".IIlJ'''''''' llILm"t.ld •• Tflhoil, ".Am"",l" tL"'fi!;""''''' u" aI."",,jj: •• V" lu,." mJu 1~ ..."'O!l<tir. dA eml!us.ioL g(5nfRKWn

gnrdilm.

durnum.

Bu,

LihUlnLl'I.-

ttl<i!I'

cr.

""1''''''''' ~S"·."II

r I

""

'i.~,

'*

*

I".],; Lkllr. TIll d.uLl ..., ~~LIIJJl LMlor. 0111111 Jo;rJl,t:!jll' "" J.."Ije" b .. j "Irt1.m lou 1J""tJ"lIdl';rirn. IIltlllY&C'& ,t.- rlllllnlPl1 "!!UII\J:l I",ill bu ",""lOIn 1Lhlcilu uurr.dIUIJIn" .... "Ulr 't, dnllttizl r ~t1.nI!lr I~JlI II 1!I'jJ:n ll-Ir II.lt~lo.!lOlltI.il Glt1,,1"[ Ptt Ul~~ Irlrnl II' IJL 'III 1II,1I1r1fUll L.e0"""1',1" !;!t11ofL"ol·.L .. ",I,,!:l !J;.nll t !lr 111.0, II, ,lin l.]mrll~r_'1J.J1 If,] !IIlfJ~I'11l< II I I:Ilr' !lilt ~HII' ,,,. _I, ll.lI'~JlI, Id1riJ."1. \'" ulllell:1t.J DlLH jo'. Ilml,,,rI .. In'1cil,C.' k..un· Illdl~~ Illml 1iiJ1li)l1l.l billJlUrlm. birhirll'" marad ..rkl'lI. KUlA! ut! J. 1101,1,111'. Ha;t1.1I nll~ml I AnIl"l.1. Kltil.!U okW' ~111 = fII11UI d IUlfar .:ldOClJ ntm d .. nl - Dh",t -N"tTA d l!:lln wlla.cL lr .. " _ NI,ln I:b.d .. U bl)rUl 1m II lIt.r l:.nh'HIiI llap.l"ud.:t .. ",li lI .. r., ... 1 1I-1lI ,1, ., "~rdt'1I Illl' meillotor. -'iml,.. rrilolt7 ... jr IllIr • ,,;h.atl. it< ULI,. EiIII!III' lIr. DlJI " I' Mtyardum. Ar.!oJ rt uI.. ~K"Lb.or,,", <4 .. J KIIR ,'do P ... Ali. 7',,~ ~(j"dllrJ', IIlnmll III flll'! ,l1Ilr .. H. TIlB An .1" 1_ jbu Dirl. tm'llf £j.'II)LI r J a!.p i1t ,)::u .. I". il.Im41 JI:II'::''1..4 r. &'1' iii ~I Mill tll11m NUdurllJ )'rilrulIIl Ult. ~am.nl dl!! bt;t IUlll rut'..,j" 111\ l"rJICI1'1I1 J'"I,t~j;ilRd .... t...- 1&1111111 "'lLdl~n lulilll<u.!u, dL~ blr KllU:r[!:I alilBit iJlIDBI Ju,1illi 11111.1" - .'d.or OJ".,. !$1l1lN-Ur, II I'll Jhl"iilli" blb"-Jll7 ya)l'JJlIlIr:iJ. Ii' ~Ir c tr., tlr. >'""..l..;i~i(I IIltu,.!c i."clJlml,LL.. flu ~ III. ~1I"'al !In' 1Il11' !Di!I1"L I Q'II" '. 11. 1m. bI11r:1.1>. .K u••" d D, 1 ~Ill;[ Ildiibtll ,]ro ~1111" nJl.,uJ> h~ !II", fIlII'IUl I dirLlI, bll !I.e, ... 1'10 .. i~ ,,,11> .ilim d. ".,,:!J r, Ih.lml", j. IJU],. ~:rf·~.n l'lam (l.,pn.1 f" bnl~li, 11IIll. ~I!O ,J1i1 , rJ,,",L •• i3L1l1 1[1.rlolL I:Ilrunk I.. lI,r,,1! l!l'n1Dil ~ at'r,luoI! Am' rili.. • C~li1icrt;l. ,0101011iiI "'~:l11I1o KillIII.~e d Ibi ~jy~l' lIIi II II .. ,I. ~I i]" oj.. KI1L..iIoiH'lIt D .hmm dahta 1:111 "WIII'~.1 .. Hmdl! bM,Lr.nIJ 1U ~HIljlJ.l'llm~ktA<llr. L ,tmIU'., i$lmrliki J!.n I~rlili Ifti - hl'" 1ili!1IIIIllr Illme f 1[, IIg liIllK"rd"lt. ,JU.I, [·lDmlujtuJUJ...... .)ltlJid,,, ~"Ddol!, JlUdall '''"IT''''','' IiJIl!PLIt IHIIl l' 11'011'1111) il'::"1 ~ Ul;!., ... ~ doS;ru.u KIAl.Lk ,,1ij;1l[J1 r.'1ln ... ~,.lH d" Ml" il" I.Fmlil .,dilm ..;:. !"JiUiI!t 111 Iil •• 1<1 Ui~l! !.lIrLlII.1rl. Inil' thll'L H!Wcll !II .... moclr.lI .. ,~k~lllImIIUIl'. BIIo!iJIl tb. lul.: I> iI III nm hap! -.klnd lilm II! .cHIli rill. ..I~.tlr, ( n <:V\' I III'''' hillk,n I "'!LlLm L. I. tlLlllt· IUmi fIRlibn. .,l Uru:iJ 16!hLr.). 1111 d.n't~·e, l ril .... m"tit,r §,III Mlil iililLlunl Hilmi 1",,[ n .,il.r n,"d l.u'LI'Albn D Hi i mllli HLO~ O~ "llIr~1 Il: .irdip lrlibnl<tli •• lIIr&]mdm, blJ' HIlili ~1"'lIlak r.. urir.:r. ,11''H!'''''' rlQlllfll dilli,.. k1iltiilwl Ill' maltlftnl pUrl! IIU kHa", III .. Afll!Jt !lel'!"!) 'lJ:rllIl,I(I Hilldt.!ILJnn 'tlII1 iI"L·lin., tlif bir I.Iim ii I",,,tid ,- I!lnnlm:llIn bLllr,aJII]'~"'." :II1l1t.~. dO.:t;UIImiILl dA. lJ<>Ii,lol mlldllt :u: D..... momltLlr. Dnl ..... r,.It. I!lnnlmlnl ".!I~i!f n.. ... '" I.. ti, lliIi.i].oIJ'l".,u, llr,k ~nlll!.rm ICIl ... ,1'111 minlCw.! 11"11, t;~rl. r,nr.J!, ~ m .. ~n·mIlLdi .Mlddileli ~1inIt1u.n U!;Itil. ~hmQI. u!nUIi, 1111. Ir c-It \'01!I 1II:,'Ii~IIlC!kt ;<1, • .Ilu Wt.IlIUl lOUllCli, .. balta]u 1111 ~MIlIlD, IMltlln Illtul .. II NlJrumlli:lliplll' de,lutj OlldJIiu io;i". ~.. r'lI" teth~Jdef' ya-plJlor 1.IIIft bullJlJllL:lI .1.U~ItrIn4y,r .. .1 f..lGII. tin !bIlA ipllrL LltIJj1 ItIld m1Il11lYlltllr1 I... ""If,I. I", .. 1111 tl.. --.1ImtllLl'll PJ'lI "!'Ii, II, wi HIIl:L:.'nilll Du Id ... ilo: dUll 1n lliittiJII uIJ'Lu M"Ui lCi£;itim Il bilu TilL III BI1Q· I tullm bcl'llll .. rln .. Ion '0'1 Glr. ... b"FD""1I LIIm.lll urn.1l "" Ill.... I!i;-' lI[Iloiill. d'UlI ~ •• hrimi .. IlI1Inl, mg~rt hllmcl &uTellll'lllI, n_ Ibil .. LallD biJ' R m.lI 1m ·.Ii.. III Imi tir. Rl:u.ru. i Lu, LIriD " ~L'II. mn.iMIII 1II111rmn halo ow. mln'nLm"h ..I.b .tmi,tir, III. J.tdDt- ... 0 .... T .. Iti"., .., Be, ·1" IJa.. lon."i I!I'III m.1I111J'!11 nU, 1o'!lIII.1I11IIIJ In!lIn"'d ..... i;<'r,'"'L.l'dr 'l,n liir 1:Jokt.a u.1" It""m.,tir. B~"iI.I'l. busilll I~ J~ d.. 1111alllJ'd .. tr , uulil 1I1'I!II~rl 11111. ... !:I lin. ~>11 dll,~ I,m., k..m U .II,.nru- i'llilli I::i;iltim. ml.l.!urll'~'Lnd l4r- 111_" 1!:"'"LiI h.anr!;,nmU'1r. 1.1u.llllr., d~ .~r&l'.t, r"'~",b: -1.1 ... ilerl., J,,,, b.. !11i 1.... nH.l1 ,l"llJHlnk "1 TiilM-JJ l!'Ii!nriOi alloll! IIll'tlll~f'ln" mlL_ILht, 1I.l~ .JL, ,,·g.m, ~'ill \'(1 ~(L" :;iII", t",..r."JD." "II" ... I'Jlt:u'l~r <tl· ml!ll"," in~m~k. lluHlnlund:. olanlil' 1'''1P,1I m<:mltklltl"rJ .. bllij,I.1J bll' e - rR£md'l !Nil p,~to l,uhll1 .. rut'r. rill, fTjIl11t11;1 1&t:rc~IDr allln~,l 11111"'1 IIi kli! i~ rr'[,,,t clnnlll!lrUllli Jtl...tlIl-Ui \I"Iiirl1, til' II 1"I'i 1111Ililim Inl$ !lulu"h"'llt" .~dllrular .. " D.:in•lLd ~1I11 i"" ~ Anhrenor.U nlI11;!rm III !110(;i:: h Ul;!! 1'111",.~ ... rurL".,. , •. E.,krl~ 8,Iltl'efturl.l .,IBl'nl't lta.ly.s. II.J'ld,iitll P",.hl,ifl bU"OI~ t);:'i""riil III 'r:i'l'.tLII ~...,iln'Ii'1 n .HIDlh~t.(l;w iJpl"o;:t .. Llj~. "'Uteu1.O'tarCltJi... 1!J1!.1:ln IKI tH!hnn. cnl,nm c anIl~ d~ i:"~JTIl] I "",. rtn,~ I•., ·l.• lLt ~, ." nQ"'u.m IJkh:~kll BP[1r W -Il hllo.\ fI.lerlr~ IIaIlaUlr~nln l'allul .. "m.,IMim .r.i ulil' y;lroim I, \' [,,.lir<1 bLI )'olllll'1 IJ.~II.~U" ,cluLmlJ:0 ... IIllI,- nln h.r [Drill mer III W. IIIdI4<! rU....m1L" 1~11l Wiln JJIrJI d",. I..r. 0- tlJ" nI buIll" ~ !loIS. :. mllblt' II ,,: r •• rt1lt'Jlmu, !rib. .,rl r,l;"Pld It I I tlr. at~r"ml ill clWcleri 0011 meml.llt1I1M'oL1I Iluh,lP .. n lUi' :\lam hb II)'" ; f! ~a~ .11",,1. 011111Akdt:nI.l. IlL.ldlull blrindl Itl~rl!ta ~k 1;I!.U,fUIIIIII'I. T rk 1I.IIll10nlni 11,'11 LuIIl,)", !lllJd'ltlllll,l, J;ISllk donI l!Iotl~AlI I!dccek ol.Y! &II::! kl.eHll( f.. ani 1Ii!i' II(l GIUl! PI ~,iia.nca mll!l~ prrB.lpr." &.Iln&JIu.nrJ'IIlL ~ hoaIk. "'" I;4ly.... ""ltll, 51ny.or MUlflnin B ...~ l.k,1 .",rCrinln, rnl!mle~tMml.l!:!ll!kl 1".1 .. jli1r3.nLOJ b~LJL Imwllli,ti. I koll.nll;tli'idll ~lIt':'ii1nb.:!. iII'IqIB.nn haV!! ]l'ilI1.21o ~illi.r;n Io.IHl,lmlilfiN !lili. .,.. !l1"ml k ·t;', I,.. tll.... fu"t1." tltt>hl f-llru ~I!l Iwlrnhl! 1'.~l:alrtlr. rill larklll'" Ifl !Wrltk Ihl.~1 t>;;J",,, t..n.ruu." 1~[J,d.ar ",i,nli U~fI,.nt.1o.'rL-' lUIlYlI.1t i:!ldbl ill atldl.:mkn mlJ-, mJ/'Iil~1l IftI,iI1iLq lJulunl:lUtl.lllrI Mt . .• J b. n IIUl'[ Ilr ,",' h:~..I(~I[f1IT: Q fr i' .. II 1111n;u;. "''''''', -",,:I'l Uti lit Ii' '" I ~ _ COn:JOJ,l.n1 IIllruplYld ~ t!;!rl ~ J ."', Ylnll ,,,H1It

B.iD,h,lilUrl. d llY..,. f,.. ,bl,l. ,I d.n, ..r " .. dan '''''Ii o!dutu!lu Ii/.T,dulden .Im~;. l,,1' ",[I h .. l1 ... ld .. t."r.~!l1 drrm'l
pk
JnL,hll'.

i

.. nml,l ¥I till ,ml!l,t!fiJ b[r IliftJlilillllmli I 11-lJm.. a Irma illfIIl,!1 1MI _ i!II killilir q'limttl jg'lll~ bllJm i.l.mllk.lllIl]i4I m..h.u.I II:lblIII!'. Bill',""'" t'Dndmil)'Ii~"Io' n._ Glinli "..-1 ,111)11 II' r~.·t~ll1 I!lLiI4,!n fF.ln,,·plll. DIWI It !:Iii !:I~ Irllll 'II In IJIr teN! ,_.Ioi' II'I.rlll,; ~1'1]ilrdlll II:Irlnl lll'lll". OIIur' rull! Wlio CilunillilU", )' l'dt'I'I.'rt 110•

~'~~=~Il~~ I~J!:'~~~n qk~:
'l'lrml lig UM IPU,,"

krlavuzu, .•

II"

Ii.","

din

11111m[ihlM

.ae.A

IIIIIlr

,,!:I""

1J1~'

Jitd,..,

:r.1illi Eiihm.

,~i..

~I'

nloto r

I"'

I

arl Za. 81"

I

Ia

'*

r

i

*

".0,

~":r

*

1J.I.b;,..

.dania biJl':wi;r['( o.rtadan. k-ailllra,. bjlh, Sl:z bu karnn. UWII. d.t1-,

ill/fIJI{
Val.
Lo

H 0 lJl.A N I'
No.
Q2 ,)1rmJl.k iat ~)Ior. X-aUr h<li!l'rI:t etmedi "'oil iletJj !Ii: I::ltJ~ Ie bir!l yl tahmin eillrordu • Kula;J.IJ1I1. ala bo1r PYler .;:&iII'lllHIb. E.utlb vllLC.U2. Id, \rjJ iii';' ldlk il, !liz; bll k!.l1.:& t I J:l m lDlz. - No ;)'Bpabl '!"! ;rapar, - Kli
h.ILa Evlenot:lTI~ lnl%. He!' 1J&:t'1 ~·a bUmlyo(lioUnu2. l"liLbu.'t lUlu'" tU!I'craUlluz: ilioelmll!1., V.tlcltmlLl Jma tletildlr; VI! Llll ~o(:lIk. bd.Iorl de, VildnDln btl 1.1l!JIgayr.li tao 'riii JmJluinUil seb1!pLf!rilllJeIJ. 1J1-

HI.YI:r, (:l8;(1fr .• 0 :rnJbnD k ..d&l' 01: )1I.fjllrdm!.Z? Yaml aiic.ec-lrrdfIJ. 1IOlU'1l 'I"e:nllIJ.i:t;, d~ bitD ogl~ ye.m.eillll 8e-lminlil lie ye::lik~n !lOOn. Ii.:k ama ytl.l.l)'a ,iU mY! Evct, !abl1bhL:ra kBdar 101- 8'l ~j!iim. Yal'Ln Sclmln~ do"'· tlJra. IN rmem liUIrn. <.;litilll~· YWDJ)'.U·UH VI! ali. UnerolH. - Bualmuz, bi.nI~dl). br:=n.o.U· ,!r"1.m mi.! Vlluslll bll' miJdu!'E 0)' la}'Jm ,ml! ¥OIUia. 81 tlld.:l 11ltt.1!)·im. SIDl n:d cevabl Vr:nn.ill

HYOI1lUDliz.

II ~

5.ERV£R IBEDl
Irli LLirb:
J,

Z:-,([r ~:lI"gll

oJtdi. j!OD~. rlbJJ8Ugimll bu' mnle~ 'l.1. mJ.dl. _,11,1 adenl2J~, K.d.Ii!}im. • 'I!J l Ii.. f ga. kalktl dLlyoruw l~rml
~'1!. I

II rl

d..,tru umt:ira"':
onu~ro

"1:

Biruj; Kim doli LLDeyulI. - Hay tuy .. FlI.kat htt-Il ball111'1 =;(llylli'rQl<:o ~~rlillnm. N-I:Jil.t bll.~'H'IIIl: Ha)'lJ', hI&YL:r.. ALthl!., l{oDulJtu ~!l ... mlZ1 b('udilln b~· ki.! Ili!;; ~im:lle bilm;Yl.lc~k.
1l1l~1.I11D.

li!yan I')J L ed~yun ~ ClinkU. l ilpW.::Lg- ~a g,}[llilin > ok.. ....

R~~ &-1·

mill h~.r 81:yl ,tliEtI~dl}'Q!". Sel,miru dllll:lll't'U .tlvttll'lIl~· ylnLt. F',~Ililt 'V,ldl!Lljll VEma a",·

pj:IIom gidiDiz,
Bli

kruD lu.:r fC'yl
gl.i!1!1 ~ BIT" ta!;lln

ph dh~ lID.

ytr, dL di, rli:oI. edc£ 1m. anJama)'I IZ. 811.lkiB bt'l
LI k al':l:w!u[l'
H:iCI'1IIl
T

I'hhr. Vildao COli -hem IJner, 11l:mdD on JJlly1lk bIT kill b",·
1, r, Y'llImz 3U:h.L ha,l:ilUDlZ dennun AOIyatL da lcllliJred..,.1ll.L ~'ull;lIn

-

VUoiIu

b!lnlllII

Il!,;TCLlI(.:oil

UIII' oturdu.

Otul"UDII%

du

til,

p~rL.j'i tL1"dlYl::u tllll bederi:z. - (,;'<ll!uk dcgUim. Zo. Ir bey I Zllll" k.:lllunLLk: i!;in 1111 rn.!.I· V
dl: ailJ. fill kDcIJJ. ytllG Jl)'lilet etionm. L>tl.:r!:t'n~ !l.la~U"l,Ja bLr yoer d.e g,J,ru~ilr'ia, BII'LlZ t.lllbll. ohirunrJ.~ SIze vn.z~yj)Uml ~lldliJIlllk If.tc-

Ht~tlf;Ln; 'lie d~k:lol'B. gjLm~k LcmbJiglni !li;·lel'~oiz..

rul5-

Ill-

IJOlc

LId

kllli'~.•

dir.

N!'Jl!t dl. otUil"Ullk dl!!dl kI; - B n d [l tlu Imdllill g, ~ilrt. de..o bu II Il. lalballUlIl. 'llnlJm. SlJ!: I:l: t:d!.:u 1!V'l1!1 'i'1Ii!lluD l.il! bide ,dim, 8e.nim \,:l.{.I~'~Um IIi:zi.mkludl'n rillhlll fena, dllnll. Irol.·

'l

VUdac. lie ndhnk~
:rum.

-

W. Vtldil.o dallll il l'I l!i.il bllir mL ! fL bi. ot,JugU.D.U lbiHyoUIlU

lILra I

Zafkr b

dogru

-

- r 'k':',]",

dedi. b!)o G.d~3'lcnj

h ...,>o !lU!;UfHl-"dL.:D

e!UIl llm:

k.rll!!lDda 1m:. BU nihay~ bll' lo;;;d: m ~I dlr. DatJa OIDUl' , UILundUIi;Un 1. ~Ibllm' .ku unla hailed 1 c. io'dlkat tH,', un 1I;Lo oyle dei. I. Arad ba~," k kiLl" kadlfL hh. 'VIII': £IiI' 1m: var. SeJmlo,. Vlldnwn kil!],. tllruYOl" r.J1IUllIllLU. t TaIlIT. ~II: del biT" kL:';;[lr, - llito 1tUum imu DlI.dllD. a;ourlSel. I
j

nlJl~. bh:, DihB.'I'et

hu

\'iillaJl

j{:\d

YU p:1I' , (t':dult ~u kulJ.nw.. ~r re c ' nnllk blll.ll; yQlc IIIl1dur1:

uldlirmei!: h;:;11

- Boyle dii~.nml!ylll. Bl.lllin bJ.lJ:iI.:1I' IJ urm!iI ID.iI(4.nlar 1,:1 u dU.. 1l1ilt!l:l!k !ll:yL~n.!l.r. VUil!:Jll . fit m ~IIJ; hil' dmdl. Mer kest II CuzLa me hlUDcUl '1'0 ll.r k~k!l taua uliru. oldluga un.
f'at't 11.1:1' Vt:~ L'" "'TVd MJ'l.ll e riD! f1. Vo;:, 611b t 1]klrlt'tlDln eIIIil'Ld&.. 0 lard,'11 .kui'tulAma.!:, .Hi r de, NeJ.a.t ~y, I.lt rdlr.

DiJ.!junliullz ki. dedl, bJ. ka.dw Mnh tI 6Jdw-me!;tI te!j",ebllB elJnll3tlr. Uildt!. bl,' c i:g ~.r'':t !n(':,>1i 'I"~:U". rl,n:Ii.!l1J"1 oj I b.akun'LL K UilI1 let~lItlt .lJJUbta ..... r, Blr ku.rl b!l!l IlN)'or D. Bir \'<:yl1. bir!ul"J kuru II. ~dkL qizl:. t! Ml" IlkLr.Ji

rlm. NCJllt,
!!OU II

Q:'ibi lorlintlyor. D~tiJ, 1 Ul:iuz ki te-nl ilu:h bn'
luI'
lI"

1]]:11.

imllll 0LU!k.hMlt

£.:lmln m~IESi.n1[1 IhILLulJu 111l1.1.tl!. t~ferI'1Mtlyle noJatli. ZlIiir ObU ~kht· III diuJl)'ordLl" ,l5ooudoo ~tJ1
ki: nu:. 1)'1 kJ bunu. hIlDa 8.l!IhLttl EVIlt..

IJ It . UI~ rak: - 'r b[j. rkdi. t. lIjurwn,
k
~tmi}'()rWD.

N!'jQt

d.U~u.n(i211 1:.:l~Wl

w.

bl -

t"r dclllt

oSl':!;

~Illrn: .. (}.en.

~

FlllllI.t :mit;iJ'l bbl.9L ;etmh'ar IUDUl:, 11.1b\! t.ehlill:~, ;!,L:II::iLli;: VU.

.... In.

Ut: '11m nil: Y1l !.lin:lllUl: Y

IJtIlJran 1<;ni.l..-:yi y ..rlmde ol11l1~1111hZ
11'01

Ne y... ,lIl.ak hlctlJgl.m1 bl.

~ r ",nlllnlll n "ISHdi la-ma ee • S . i 111l!"!lIlh) madl, An.:!- LlLJ 6~1 n!;,;'l. der" Illz;. CUnkli !bell lIl:r.IIl[~ b' .11d U LJlolliJld .."klll'. I .. miL"tJ" cUr!!.lwo,l''Jl., ~ (TdafcDla) - WIlL j&,O \,kiU'1lM:llil:IJl Jill ('Llnm b .. L"r!amll!l ,·e vakit kll.z.unrnllj olu.rI'IU konul,Ima'k La li:"orum, Lm!Ia BIlk.anJ Dr. Kcm&l S..t:tr. I"I'~ I,M! LJlu.rn.k t kdp ~ 1:Iio> ..~ aUDlIz. NI:Jllot bulJJl !j:qU'1l1"llk: .ll.i. J.h>.~,. IatrtlJJmn . <l.u.. 1l11Lol~: Do:vlet I)emiO'IlU:Ln G~,nIll MUdll.- Do~" 'l\':JoelikUr ~lIerim. - EeUKru ruUuliI, ..lNl, h1'u· miul. 1;'IIiLII!." rlI ULl u.:l'tI.be-r bit 9~b. h ;lch.rlm1· cw.il.,. lur.iJw!uUi ZlLflr l!aJldJ. :N~jAt ka,PL ~'B l'UIlUZ. aflklll.lli LIlA d b" rr.l ... .,]11n 9I)y- ![I! ,!;t?lmi{tlr. do~ru B'h;I~rkelll dDIH lil: B('i.lrl),o hllDlm dogrul1lu VI! .BlInD, L)LvLl:1t Di.mfrYDlI ..n I.. rllit~,., . SlanlCl yann tll!~fi. l:ib ~r ~uUlJ)e bakarl'lJ, deodi, Iti: _ illl ~, ""IJ.~t.. til" ~oIlJl' ""J'll1·.w.J- mlliI L.u.hcie.micl'lylll )'lJ.pt.JfL tiLl," gUll bul U1illlJ.iJ.I.. BUI"Fl~'a lieU ruz. !"i.elmin 1I1lD gct:LJ U.'I'Uni.II· lie '~[Il', ,hi", IQ.IUJY1llli ~I 1~ II' II:QIIoII!PD!ldll, ~ nllilerln n Il:yL~rl· zipm yoLl:. tetcrll~o.iz .Bgh.: !t.!!. W If~bl ~Lr ~I?~'. ~lt ~il~w. G~ 1nIJ.[Il nLLldilrliIJ ':011\1'111' rm" J IrL~lI11 oi kltD II!I. tJ !!rloll \, Kare VeI'III eol(te ml:~11l1 bW'IlIb.el' y(y ...llm. fO yaru'lI.D.dan SOll11ll (In!! tbla. ,•.IU'. IInk"_ Ir; nn."tLlIi 1IiI~ liy"lltlu·. lwnrLnH!D ~rbc!lt oldulil nDlIliCiy - Hny,r, b~n tiiLE'elen BOtll", IDUf Ic,;in:lhm; H:i~ verdim. y:IJu: Etil' D .:lit. 1r:1Io]'W1 "'" ) pt I' I ~ Il:rn!~tJ.r. t1!01l do.i:ru 1:f'lirLm. uyuyamn!.il. Dllnkll. bllii nlz 0- I~ ..", IrJAIltr:JlIJtlln ,,:klilr. Aklc-hlr, & (Teh'loDIIlo) ~ ~ !l3ekl~rjm, DD. O:;OA do.kiLDJJlU •• Anne.l· LHVi)killt:rlnc en we C.H.P. mUf~t· 'Z:tllr g1ttlldeH ,qnre. 'ejl!lt ll~J eruldcn .!:t If l T.rmu In.· nil!. )'ine UIlrll ,!;,irdl tll hi'!- I blr rerahllk duydll. S lQnn d~uI tmill. B~n ill! aynl li1c[r i':'r'im &Un 1i;n!ll!baml g ltr n ~!r~dU. rHni:l ev'lle~ Ii~Tcm:llii aCf" ~d"rl.m,!II. 111: ko \'1 nde blr KOIlU m ~ ILI''''!!!~' ~'li! In Joerlll olll'rllU i'!;Lnde. hl'~'kd g1~ b'Y['LC[ldl.1tjca. ilU ,IIILlID. BLlitlnu:, IIUC de I:ilillet!.l.l! udH P1i.ira"flu yo{) J;:I!Ddl.JI kal!ln!;'mll},. klmlldnmlfl;ll' \'$ Jr 01' ~'e a-QnI,)'Vrum; nio UII t:l.r f old Llltwlla Il.Il'l~ VUdllDl1I il!~ kl~T!I'1:I ll'<I1~1l aynl b 1D1.~lLr. OJ'UlfllL Dl.iWe'tJa flYIIJml.lIsmd;J,'DIl~'UIJ " .1')

-

Evet. HJ~Ieee.

51! IfIIln 'Hlp \'Lld m 0)' l'

ll",rllL"D ublt tdcli: tillnir' IJ.md;~",I",~q1yo~du. FlLklil ....lL u... :!'Ili""l'!!l .. , RII III: lIIilllrill I, IriI 1kl.l!lnlll. ittiI8ln "lldnnJ1'l 1Il!!d,- 11':.<i "lL~l'tert' ft.'1 I"l' 801'"llan ~lJ1d.r dctt'n d.egl.lu Dlle- m~n.C'n tUmu fl.o t"lon,..sLuucll 11 10" u~l.tllrhr. Du deme.kli. IOU UtiYlIIlL" &t>JI'h;r1 !.ilj]'i]JI. F: J" ClIolalll;h \1'e ~1L!;"l"itIJ 0 - rur- "11 1;" "I •• ig IL~ r.t!~ .. du. $I]llul bll tiD bu m ~eTl1 !lOu nlll .... 6,,!)Ali ,i (l:lbi 1 ,L0nJ 'll~l" " r .. (muoll, !.II blr ..k,',J" l.t Ill' (I.is.ork utmllktalIl ;d)'ade cgltmdirmeg .. bB.!jlamll;'ll. dilro"kt. :di... ~Kar ... ~., c.!.!Jol ~ U:> wu orl Il'~ Xi[ u ~t I1WOL' d ... Id Iii:!T.lI:& urn n b\lrla Erk9l gUt! Ka.d~kG}'Un(l 1H!'l'!-' I.•n.d i1ir~lrl" yIlPl" fllls.lI~"':mlLnIL 8ilti .... ·akat onu S<'Im[n <Ie- I du::"IJ" U..",UD bu IlL'llulllr 1 '01'gu, B~dt'l) m hll1lJ.m kar!',lllamllifL. ••••' J"l' '" II eJ'red" I(o}';r lwl1ude 1.,,,IUIL"I.IJ IitCl '''. bIll bir i 1'1~" ,JiIpmllAI L JLJ. LtB. kilo;i.ik blr IIa..1QD m 1tt~!llrhiI. ~,~, lI!!.IlIiler:i""ail.l de gi.:ro:hL,,·, ,,,,,, ..,,1,,, Dr,,,,,,.,l (;.lr J.urum iI'·ooc.k I'A ILa, Ol!!!. h:J.lIrlDi liiri ",,,bMI~ m. ~ un. bir i ",i • •• t>LD Vil lIl.~~ lll.r1l.m uin 1'111,,11 1I,1Illol!i fl' J pmul'" St.'lllr1l d~d.! k1: $elmin blS'lllC .onn ~ Ie- don • ,er, 11:",1111 .. , IJ.UIllIn d .. 1 1Li,. .. Id uaiaJ
L~EJ.

QC-Igtmfi

M~Uet p,prrtliAtm.~1Il Gih~eplI!!I dii[licG topb.ld~SI.

!WHet PaJUI1n1n!;Oz\"~,, ""I.t'~ da dun au.!: 1T o:J.!! bLr toPlllau r ~ piliru,f. AbmeL Tahtl.lWJa .:: FIl&\ ll.nm tanJmda.n. l' Plian KI)n'.J#MII.. IYI kaab&hk bIt Pact IJ kr Uud

wl.lUit llt! QlnJ:i!.w.I Na.z.Uhmn
NJi"ZllI~
kltl,rlulUl

!J r •

u.rll.lUlllji:J

bll,,,,lJ;J bW1cr~~ NazlllLlLn1Jl h! tr 1 ,or lie C'Jmhurl)'ct A1uwJ.dA tJ 1lY-.L1>; t&r .. 11 ppl1m'::IlJr, J:illyllk At.ltUrl> illYi'I II~ wulra.r.t ve or .!WIILJ.D. f 11hlr ad.m.!. mbulI.t VI! l&&:Im t",lj,.·TlJ llll'l ,..,kllm.! ".

L10 t. bilyl'&lW

.-

IIIILJ.t.lluLLlI
IIl~.[k..LIIl

UJa~LurIll

Bakam ,·e

cn

~;
Roma'clla EndilG
MlI!l"c"~ 'l\lO'DUD, Biifli!4lt j\. m~rilra -WIli:lDdWl bJme.y.e g!:il'IPI:"~e b.!I.!2lam&ll.l fill .l!.fi!Iter TnI,DlE.:Dm, SlJI"pllnl, bll"' lElL:r1b. ye· rllme!iniil mUu.e4e eylem.tD, dUlL bDilh)"aD m 1 m.ilJ.lIi:~rtI1U'. Ro.lD,IIIY1 I£mD;mi}'I>e endl!!eYIl dll~fJr.

r
I

SARAH SAB~

Urdiin Krall
IspaDya'c:la
Kral Abdnllllb
La Comgil~,

••

Trumamn nutku
i,~i le,re hi tapla biiri'ye ti tarif ettl
Hallkao. C; ahllDa BaYl'amlu.da,

-hen,nemin I ka IdIlrnnlall'l
m&oC"~ ollloli14. NtJ del "",,1r. ~aUM vm' J1I!UJlil""~'" Ifill I' Pok.(!~, Jjlo!l\P"a ill mUle a.llll/aP:lwr, ck.tmya I!!Jt ,.maUl'll 104'la !ViI.~ld1l!PJ ,fORni, fakatkri iire.tilip kl'Nllllf'bd Coll p ~ mDf",fuCi' Il!r~'n .. lo'Q'I'Jar. Bj~1I ~ ba;1na: gr:h:ln lcol;tlni!'},mn Ml~ 1io!P, ~k ,I.rir IfJ.l"klG, M!IIJIf'~ gqmejlll 11~ Ifl1lmC!tl11:ll'l1i hall"tI, 1Il~ bt:"!t~!lIa.i". BGy!l~ 1I":I'1I,unllrI'I~"kIi ii. il'!.'I.Ioo.l14k 1!.I"na ~"k j]l!'.il!lOri1olt.c. Ikfkfa, dmif" fl. a:th~. "J,rltlr g!J,Pjyol'. m:~P-Iq uard1!111· ~T11 !;,Il"k,. l,(:ii ~/il. Mdq s;nzg,. r:Uk!rhlin likril'lll.. !la"f~:!Ii va.:gltglikIm 41! 11M II. C1J1l1u dinl~", 1111' ~!1G ,tbol. :IIt'UI.dI!, :ll'dhg ~d~ lm'tlll l!;Jn!l!"Jlt:l! IHmiluyOfO! iUlI". '"

d., ~

Iflol ll'a,,~ d~ ~illi !lll::~mll" g!llt~~l"dt'l iWJ.Il~ !.ill'

P:lttabo\lli', [(j J..I<. (afp) ,_ Dl lahaklc.uk eltlrebl!_ec~1L klln.S A.A.. (alpJ Am :rlbdll ~]JJDI!. bayfllJIlllllD Unl Izhar stmlilUr • [iral Abdu.li· ,etinA cmgb. mllclllr. blUum_D.11 mUnill.ll!!bcliyle.mlli~tBaIJIil:II.D. '['1'llillfi..D lilerdc y ......... ",llligtoDun, anlal ~'Tilto)- JlLIJd Ji!I.ripd - geml.i bQ,gU1I aaat. ltram •• 'll!:~ Ie.ndlika.hm. kollfedc· lama ,ka.yd.c!dildlat I1_Hda &0' )I3l YD, Sovyetkre kaqi UlI:lj1 otlll- 16 d. A& COJ"Og'n1!! kl3rl'l!.rlJ:J giro rIlllYO'D'II1;)a,kaml FblUp MlIIl"u;fJQ p:rOgnunJIQ enfIu~W!; ~b!lbly '~ 0&11 ~litiJI.iJ,da. Inwvet.ll bb- lst1" mil VIlli San AJitOfi blnl1:ldl!lti baI- !!IH:- IAIoyled.lgi 'tI1rIlUdeli! bUytlk er.ec:~i~ ~D~'" yapll~l~ uryllu' tarnl"mdA.lll teJ;! at.e1ilyll 1111'!.ail kijil~lP.~ nlttgiib &lI)'ID .... l Ibt.ll!:lall ltaJYIlll' ttttap a;I~ teoJdtlere blhllk,hir entlJl i.I. llm tel. dll UrtIYOT. (;ijnkQ IliU I!I clilmlll!DDII Ih.r. Bqka~ 'l"nIm1l..!l, bOOlllih:t1ne ,Iirf· liIu lie!/" 1)1 vel.'JlL'IU:r: Oklhda Yugwll!.¥)'fi, ltal).. illI C!!mi.nio BJ'IIl.md...a.I I~a. gl- deJtl IIl1aum etmlifltJ.:r. IlAiIIlf1 dn-ecedil' kuVV'I!UJj blr luyu.la.mmm'&~ Ika..u.rll.;!lk~ rl nil IllpBI.Dl'Dl hub !!.IDIliIU.o" men· AYlJI:! metlllllnlt:l lnBmen tl:.ID,- dl)\'lL,lIn biill:JD. h:Un~t1g!. ,21'I)II*", b.aJwnd.a.'ll IIn('I"i'ctllttir. (6OO.ow, "llP' gemlJITllllil1d mlU'ettl!bllt Krnt .lklIer IIDIlGl18lJthl tppllldll!il.l5(!'d~ dcell!ll]/lit1i.lJ blr 1ii1il1i1Ji1l.lr,. HOI'I!Ulbh nUuc1 mcvt:liIot a-li!utu gltli Abdol'l!O.b Icmldecl !jlkii.rk'ilD hn1i'1!P~1 1(eal lI~im.I i.~ilIi 1111: dyet.:m.ru.ntIo!!l dUunl!: Ifoor-ln&bu inillt.u.rlll oil' milyona ,lkU1' dlllicl u:11LmJ&mU: URn! gQ.verl;.eprop iIPldll b!LID.li!W1 m'&blyeUnl II1JUUJI kurt~ demekUr. '!'II.' 1Ilb~1l!Ccgl bkr bakik Ulr. H:&Ibu= t!lo.! mcruim c1ls11l ruilir.Ldo o:IU1"- talilllD bu dm.ec.ln.!!I, BllJ!lku If,ib:l umulD'lID 1M IUL&dI.I. ld It.alyn bunun und. blri kRliBr mllktl. VB r.ditmlda r.h coli: bllYll.i: Trumlln ]tFJo(B. I!!I~Jm mil.~del~,9iJI!l hlt:~ hllPak '~l!mllk degUt1ir. biF ,k\l""Yetll iInIIlIlIr do:tIlcJll' 'Ill! tFlr kJ&Ia'b.n.bkblrllunl~ bw.lllDIDUn1 u.yBiirI.nd.1l lli:amrubllo bnlliun, HlLrnyet ayw za.mandl. d&h~ ml U%UJ! :mmanlv dEl BIlhlp oll!l!IIU' tachr. m~Hlliti 11. gi!l~CI!II:yiar.... . sui ve i!lahll }"IU'II!rllhlr hllY.n )11.. l' :,uakbr. !Krill. gat n,:1'O d!! j'illl.l' ~lJidil !lolIi]'tIJ prognnu. ad Vai1ni't0 , bir mDf\I. ~l!e'!'al t;lkmI, V bU~1k OnU'O:rmIUIlll), !_=:..::;;;;;;;;..;,;~;..;~~~ Ilyabilmek mlna.!llnJ U'llde -- T•• ~ j'rank:CDlIJiI Umnnlll.l"lil.a gUnderFnJ1i:o tlJ· ml!ll ve 0 clio N!'.llmi rly!!!etle.r 'ill S'ilymlJ, clan ~DcriU n.i'mdllD karflllln.lD.l·li1.J'· En] ve tl!:lllWD' olmui1m'. Amerlk .. s- ~~] Fnnlm nru.n I1IIllI III IImiFall, I. DYC! ilrlrlrn k1oImllD~ lIi1ll.l.Dl1l!\,~rdltl :r.ly.altUi ,citmQ Vt kl~"h!Jf'!iJl'. HoJk ilJ'l'dlln Krabrub~r,fITl!tJo!1 . 0 D.0 ~u mjlJ1l!'nbeU~ bll.tlln !lehir do.. ~11.I.uuk ~t\!lllk, y.tLpllm.l!lib~. A,.. a..11! ~IlU!lJ Fix. ml£.rlkllllar e'I;'V~h:~ rtakip e\.tilclBo K.raD. !Qe.IJiln.'! Fr&nloOo 1If:!'",r klt.IUllm te"rtl!l ettilrte.a lIohCa otori poht.lb!i1. ii.Ii GOII: t.e:Ml!dere1i1, mfibffia beled~~'ilI biDUJn~ gjtml,. l"talbl [11m ~lI. II Sa'l']"etlfrt! La C4lIr~f'. ~ A.A. (afp) !kk. III ..cut fill kuvvillcrdttl1 1!!.1"iIil'. IktlenJ Prmco bu nb b I. at n fa.l.'d.aJ1!.DlD ga kanr ... rm.l~c'b ~II e VrdJin'ibl I.tp.ll'llya ~~ doe Puo de C1ru'c:l"ak.L J.bmetgAo zi~"OrllU' • , La. OarCgDiI, ,~ A.A.. (alp) _ wnd Do~ Atll.l!tUi: ve A dniz.

m

~r... F

pm,,'"

w

v.

Amr,amco,', Ira I Fransada yeni C ]-1'" yl. ve hiiyiik hir Y
kabul ctti

.. If

.J

I

I

h·lIllun

ku~

lDtldlnL!I

1St-

b~p1erile~ bin. lie, I'r'Iye.!lli!'deki lwl)!UlllloT , 'lugoolllovlu tB:ra1i:lo" dan lea ..iH: n UElIT'l.lZlM' yapl~rub haiOO_n.daki \0':110 ingtODJI Vi!r~ bJ~ teVIII]:1 "!;!l'IDfDie.HL VII Pm~mllalWr. JlI.rTJal D'it.lllll gautc!!li)"t~l Tito dalltlugwua Aml!!rilial11arm,
la"
II;

i!rdUDUII '!lpan),a ~1~11II1,OIdU Ze1ll PfI¥.nlD b!JI ~'lJD. L1I. co. J>aklUl.l ProbJ.kol Seflnin hu.-

IDUUlm Am'lra.l. CQ.nl:)ny·y~ bbu1 rogne'l!. geleceiil ogrenllim !Jtlr~ etmll1tir. YOl"'1ll l!~If'yll:l rl!pAD~"l!Jol Dl!Jl~en
VI!

edkll.lIi d.ellJz kl.lvve'lJeri

k..,..

dildt!n

lim

1L!l\ay

Junoerik!i

dl~i!illl!rl·

ruriyJ Itlmil!.tJi&meillJll '~eral fiam:o')'1! tl.k:dlm ed":<!-!lktir'.

til

HIiz AUaVallolll!!lfil08l.11.

Komilltam

P;al'~i!!Ii'i t.li ;i

1.Lulya) .. ctmdp,ri i.l:ltimalhle .P'~ij Dr ugiine lilli'll. '''lID b~1 fnyat edlyc:r ,. diy?r 1!:i: Ertugru~ t.oyig edlldi .TltB biltnn diklatfi:rler l1b1 nlba ib.ti.rDlar wo i~t1bl!.l&.1' Anknra,5 (HIHIWd) - P!!vlet' bllSleml!ktedll' \'e her ds.klkl. potiya.trOOlU te:IIl1ll1lerln;e. E:k.I.m. 4Y11! milt de~~lirmek kll.blliyet ~I! !lag, tHblQ'eD ba§ll)'llruur. DeyJI1!J:II.dJlI!lIDdlldlr ... 1l1lttlyatr~u gene]. mijdllr .. ckilll,.. gtn_i, il4 'Lme]rt.e ;;r]IIJD ;KIlD8I!rva' Va~iDrtom kOliiicf"lID1l1

lro..a.

De vl,e~ 'Tiyatro:!lu gl!lllel IIII' d] II iI b .

U.i

Pull, !IIi A.A.. (.til') ~. lint! BllI"li,fl c!'i;fJl:anmUHWl k;u.rm4Y h;qkam amlr'Iill Jl:!jan:rCi'11;I bUllgg b1rb; lIy e... eI1ogili:z run!. v nillk da.ire.SlD.1I Ylfl.pf:tft Ji)'RJ'Il1U
ladl!l IIbIJuradirlt', IngUiz an:a'llIA' tan f'iIIoau kIiImlitam Amira[ 5,'1' T.hoderick Mall C£igw blill lIab!!:ll Parise !l:elm!.~tl:r. Amln.l yanD LoI:JCl"8ya d~lI~ektk.,
-. •• •

VlI.{iAgI..olI

k(IDJ.I!NI.I1n.

bii Ul.1l

tunr .fiJildUrli Nedl K1zlm AkaB'!l,
dUI!!

k.B.Il!ti.nden :a:l'.. LlmJ~lI:r, tiratro!!U Jl:!I!lIelmildi.l:rmgun!l! bl!'!:i hill III gilT!!, (Obs!!lVcr) ~d' Jetlllcliiti glb! fl!lii1 olll.~k £hJ.heLIl I:Heai di\ ar kl, tngjJtp,n ,!:Ckfa· Er'tugrul 'yl.n ;edinmj~tir. Idr dU~ tUr. FakAt 1m icil: Amer.kodo. bafta 1i'e U)'l[l ktJul [aydal:anma.k. !.Ii. t!!nir~ bit muka'l'l!JDet etiebillr. ldilinde ilellLer lDill 'HI t rUn .Iemine ~ll!Chicago.li A.A. (United E'l'~.!I3) rck l":1.lobyl!: 3'l"l"UlabHk' 'l'e 0 !ill-Cbleag'O'da p.s.ftll; ta.UIl GI!!l!:!~mAD Blfh: ik .Amerika It!. bi.lyllJl: til~riml,l:' 2'2G kl~l muhtclll b~z.oduk.lara ll:Iarl1.t ollLr. I... n,.ti~~!iDdl:' !llmll.ilili'. ADlCItka bugtlD. .!:n:cUienlllll'l Nt'oI'!i"OIk, ~ A.A. (up) _ Dil.:I
011

Hcpal ell :r:cew~ ~ rnt:"~guld.ll..rla. ,L(DIl,O,raradymiUDuD \'1:.rd!gJ

1ogiliz: g;II: ·telerml.

)"iIDi

;~ga.l OOJ.)' ....

rnretil"le-

bu umum mti.dtl.rIUk

YlhlHo.

1ioa$l!ll!k.'l:tI

vcDi: .. lt:L

Nuhll1lD

sem l6'IU uoeof'Ucy!!e

ara)'lI.uJlIII"

_

~..lI

yi.lkliJ:.Lmi~t:Ir,.

m'lvkl1.oll! dLl.!!}'1l!o. )'Ii lng;lIiz IlnLD bllldrtl ld.L SIlDdi Amerika.n1n dolan hWm a.J.'Io. ~:l'lt;l. Amm.III, bu bildnu~!I!'te 11) a. .at k 'b Un I.J. \·e Ollu I~i It;! D ~li.II n l!!tmelld r. oba BU:;'illI: Bi'" t~;L J abll~o~ e:: kil;c.r!:.k. ;draa'Lidl k t etlendh:b. You birkat;: )'ll Ilm"tt t .,;-megi O'!f: aID,l'jk yi .. e
lkttliUDblllf.

dolitu..z:uJLell.

awnl.

balta. 1I0.IJU. I1IliJj e,II.I3aB<mtia. kll.. zalarrum Olenlll!!rlr.i :ad edt 21S'>e ri1helm i~llr. Bmlll1rd!;lIl. 224.·U
&e}~il!'fU

Hangarlar
IEkIIlLt",.""ye ~'Il d~po

Y,aplml
ll!lV.a,

k~hLnCld.n

.aiImU,konuJii,n
hlQl~iIIrlan

l r4lr. ; 15!:«tnlm! Y",;iIIHlt
YlIopJml oll1p

m~ydllll\l ba.
<:.m!1J1

BII DtV"l malulle!er durtlmull nl! kJd azjk ve ~1d~ oTdug:.tiCllI gtt terml: -'II! ]o'eU!l'. ~1'l'Ii! B!· l~ilI: DevleUertc Itar"!jdlkll f;!JalillrlLklll.r1!1. buhr:l.llIll1 ha!J.oIUI:!II.r Co18lna g'll, elilni .·a~dlD".

.,,';1

kongresi

:

daha fada o;BlI§m' hthr. YI'mi m.!.sal aa.atlert kabarllca.k. fa.kd' giJ.naellkler, bull muvm ol.ll.rak, ytikBelmiy«ektir. Bu fl:d.akfil'hk g.iiz~ Iltmll"8a, doTIU" buhr:lnma ~ ra bulllM1l.1!J1 ol~ktlll:,.1Ki li.'..1.lG!lmet l'I.Iiaml(lI'UUD, bu bU:Bt:aU, aii~ I~ "1Inr;II'I !;g,)'J rmde~l bilkl ~ o.lyo: ... Faknt hiI';;I] ~riD. d!l hll31 d tl· ~Wlnll:!l~i "'&00111'. OD.llLt' blHY~fl!U k:1 mi!li,·e.t Eiatl !la.dece .:ug"'!c UI:· !t!U He tll.(!},}<Un I;'~III~~ Dl[~r ,[rnllll"r f! \' lIIJ'dlf. t)cfi!tl!l!l' i<.:~ f'I

kk."'(l, r.aml~

k!.'~U:

Dedi!.Ll

1t.:!!2,tii5Il.1:li b~ !i~ ellJ Ikllli" 1:1" ytb; ell(!lr ;POll1.!'Ii 1'!lnl'='~lU'. ! - .lEk~l[m" gfutu: ~:lvv;ll!~!J l.rLbJn~ .uiJ'Il},&n C'IIJrlJII.gUnti A~k bylng.n Ed" .... Milli EoIllIOlIt en )i':didll J\nkj!riLda B:8j'IHtllrllk. :aakAnlJI'i tnnMl 1'i:1r!dll ::!lo,!llCO \Oal i!;!Lim ~~dY,fLutii~ l[~.1.J'D"DU ~I!e Kl>prtll~1" Fb:lIl1gt ilda,ulldl.. !ilQ'llicler I!!U.IL:.rI]I! IlCm tllyonuncll. klpall I~ mu.J Ill' \~ ~'d"""1l1 F ..h Jlut U!'1&I1I1II ~'"'PJJD.~Jl~t.l.r. n ~ lII"Ji u.ym. I I1"~ If.

I

H1SaJ

AlRk.lTa Haber~eri

I

*

a~ltn.L~

E..lULll[(l1ll b~1 kuru"

enaJu:
'tlt:'d1cl~!!Ilt

Vt:2n~YEl

m.r>kllid

y.a.turIlBCll,il: t:l1.G51 l(irmi k",f,;'IIh~~ldll i;l(l~~'~

~eclL I.Irl.
lii:apL"Wer

lo",nJD

*

ed~'::-.~
),.YJIIio

EItDIll:!"" .. i< LOIOr ... "

.... T~r>h)~

B.Lk&r:lIil!

liUJil"Jl'J ii:i:hl. No"

diJ 'Ullil1
lerin
~3.

1'I

ve t.av. in elille-a "!!e

biro!'! da

L mill 16.11.o:lIh1', MU'I$ bbul~£ln kllr hadlerl. erltll' k to!] I, 1.:1" ),'Cl!,'rllk beigesL II.lrn.ll!Jjrt. II. .IYQolllJ",n IiliIsderl c!~ blhdll I!i l.:l.ckUkrion ekalLt:n ~ ftl mAlmH] ;'a L1n~ mllldtkalnde \I • alunm lldlr. ~...r~~v~w!d~ IE.kILltrillI .. \Or Kmtl1 Ii~r JiIl'!il~&1ni. "'1I1~r l~d II mhkall\n "on~!'III, t;;olc I:Llrn I~"'t pul Jl3.ll'latl,-,a. .. 1<:: 1I1.1I]1.~1 IrnDlllflP zarrllll"ln9. l!1J<:'l'rna.,~"1 J null! 'W mil]l!'tl~rar!l.:!l1 ,,"'tin Mr kurua!uk
mllkiJ!:'ml:! ~lln'll.l-'or.
!lHllS I mIll,

liI'rmaye

\'t<

tOoPl a·

M .. 1l 'c!l'L~.I' ~UI:K!.:!!lnd"lI !!.lJ.rlau.Klll". PCft~n.t, :K "Jl I'" AIoJn.bJl r n:l'llI B !:k"k1~rn"'y .. ,Glr"l>!lmrk J",III: ~!;l",klll"rlfl Uill yllma .liLt Tl.r&. l<I\"ht. '~~I"k. !'.._.o.l~ """Utin t·· JlIIl ,·dIIDII,tl r. ret OdUL b"lg~ .. 1 U~ :.lJltilll .f.lo)"Lr.c.!lln II (:.!::;,~~ .10) l/inni 1:1 IiIkll meklz ,'111 1l1 Lkl 11", "Ii kUF'J'}luk ,.,\:Lc..L Lendn.t 'I'li:!mll,luL ... \'e btl 4 ,Gllbl Le:knl:lc lin 'm hm ill' I,L JYI Allfctt;.c ~1r,JIt'111oi \',:,ya hlnrt 'VI!! d nl'tlcd l.!tim ~b&t.!l. J.·jLra r b!:IJrdc:rloa biI LLkt>l) I!k~lJtnt" &lLnUn;:~JlI !,'n p u~ GUn It''l:!, (taUl s:'mI~1"I har[,o;) ynfl U. S<I.)'miliriJ.k Ba.kJInlJgIJlA mU..'iJeIl' t RNll81
It -

a';;I]Tl!II~ !::loll h..~'Tlo.ya~.lI.~l~ ,

..

YIolklfJmolJ mcJrt~lal'ir:ll

Stli,,1 "il ..ILI~1!. IIAtliU'

Papa'DIn

bi labe,i

:

iuJ..r1"tl!'tnd!l

KOOIIiBJ/'Il't:I 1't"laLlltlnll v~rrn 'l~rI UL.;;umdLr. f'o:l~II.;j" ol ....!!,i< K"CoI:lkrnl!!l~r JuLliul lli.bld JeLl.lI!m~1!I Ki!ytLyct llilrl olllRID'. UZ'iOJ

Ji.~,k 1;,,1"'"lLli aumru,k "" '1'... I JI I<."h;ll:. ,,,t,,l1!Ill" Ifl) d n..iI flll'Llt~1tZ [I'I0r'i~lIrlllu l.t~'k."'''hl~ln.iI i'(lbl"'~l 'Ill'~' iii: mY IlrlOi~ll IU 'rI 't ... liN II mu< ... r • I ru nllllir K."""J; t.,illli olllnm'll~. . L!;I~.
" ..

*

:Ii' P. T. T. If~Jlicl mu.<lUfli1ii~ ~l'hi. k"ILl L,"~blu KBdri GIln"'''il''l ..I. fD"," t... ..Idlll.. 126 liro. _ Ii." .,10 iL'lah " JI' b[]IKiiJ I.q m.ud.!irlu - 1,j_.101 L "tli "J.ihD~,ti1'.

'f eh'I,ku.

"u.

OkUlD.o.glI bIfL. !adJ,; blli;' IJ bit till!: , bLr mtiddi!ll ChIC!.I},OT, m _ mJdUbn CoDJ.Slcnn klitOil-llnn& ~'c.r" UuA.'YI ve ~lltld lI~ihlc:lI.1.1 Il[)Dt~'~ '!. iydlhiJl!:l\ i11i111Dr!J durUDC" ,!ley-IAn bltr fu>!! l buJ up k lIrleTlII lcula.kl.ll.rtJUI. H~.r U [ubrunm,-dLn Millml 'lAk1i ~rk. [ k VI! on un, j{:t.nd.aJJ "'Ikml gI_ bL KoolC!I'I!,l'I:k Illyl dedi ~ BunJar yUk .,11: gnri.t2 t'Ur Vol! 13 fn ' Jltl ri d" ulllulurl• IIMlrl r bu
"of!

"e

.'Om 100 IU'II JWI ., -: .DIhDJ.ur.' BugtID 201 Id 1II.k 1blJ" k ilt u~Blt Ia Cldd~')"!I1 hilI!l:'ekct I!tm11-tif.
S(!bll.!ma.fi~
Amlullk.tli)'a KldljlOllr

~

J(OIl~'!J..

ve

fi ~ Tele.t~ nl .. ,I
II

_.

l{o 01

clVIIHUd

II ,,~,

lo'l..i..fu'll1C

Jc:~m£ j h;Ui JillI.k1t D.trskIYOr1!U,. o:Sll; dl' gl:ll!'1lUul.lz dl!"lkl ml Ltll

Parll, I, .A.A. llllp) - Dloil'if< .l~..i Baik!llil :I1I.~1!J.,ert ~b.I.LmIIIIlI. ~IJ, IIlLbli b. lalJ.llt e.M d!l oM ",~' ~ ~-, ml!k ~ Pt1.r,I.lItem. lIynlwl'!oh,. BaJlllD. c~ C;i'II~ to p:mt" ~'I'I Nn~'Dl'k'a gidO:li:eldlr. Sa~IIJ • .u.o.. k"IUll E>iure SdlUDCll;Of. $<;.1'1. !DDllln'lll g.ay~uJb ti ~ 1\1I.1:1r:l b,lliIbuun1lit \,ekfi.let c4ei:~lct r" _

aLZI~:riD IlIIndllfir.

KLU'·I!.n'1Il 11011; i;lldu ~UD U llo:"dllH kl;

Blz tit! AlInhH1. !<'iU'lIHI~I)'tLlllbttl6'ml Ij'[l Iioldi.l)'\dU unO hSl1yor1l:i:, lilut bl1 11!lh'l _ I lJ'1~;t; Ui:I onm, ).l1lmd..ui. ~lloe il,:. hilI. '!Lh·rll'r. HllllUltlfilllar SClrt'n!n Dltm~. lI~m.h n ~DI'I. mnold" Indllcr' k lirh· n dti J!:O~LI tnlll.~ ul'du: ( I r; bO.h~r." ...r.l~I'm,lll. nls _ m:l..Zhk lt hfl(laJ~m , bl.il.cm I_ Jlr. 1" yg"rreblrc .. ruk d'r InllJIl bILtI!:L!lI, ml ... umm [!no ~ !.lu!;mnnh 1.1, frll )'u.nhm l,J <
fll,

-

b:nni iItJ~ l!:'d!lt·r. H.a'm.:ti fu 11 IDfll II I I.:: Ntian !lOr, I!llIIoln LHil lUI' "tt-Ik~lIii Ildl1olll: 1Io~'I'ln-

"It.

Hill

I

41

do,iurmp_o, n I!ltil<llr IU,.,1I d. rl!L.t J... L... ;H.l"r -II J'n.. •• I nr.p n'-" cAli! ~. ... t..l t.tliJl .. ,llMfll..1I oWu,iLl .,tldF'. (:elldcr tim _t4dlr . .M ,,,dur: Y!UM!dllkl mlul til lr • !hr. 'raJ-os, ...... "nul) ~ L VI&.Ll Ilut.DWI II lI,J'i:I.K bl.r 1l.."rtlJl III ; " llJIll.II .i:.u&ll 111.... ll'I. •• iB. dllif Ih ,.. T 1.;01 ldar I, 1ut:1 ""m; ,Iili in lao; ir mU .... 6k!i.l.n b.u.ri 41hJ. II JIll 1I".1IrJ' Jdu U 1111l;1J.~l f rlld.nJit1 tiJ,.:m.:! .. ri lll.J.Iif~ .... 411,1 ,. .. ~ i.!'uJul IIl1ll}d. Dilul"lnllil. blr 1:1111.11 .. MJlI Alibi II!:~II I.Wlk I;p1rliliAI!UJ mlirl.llUiU bU.~ij mali MI"cMt n - APIA - .-.alII IlI.In ,,1m 111'1[110'mlilU QIIlllIW! t.r .. IU, ... 11'.. .,-IIJ Irt..1Il •.IUIU ] te:rkai lIl.SIIlL oW" ~. ml" eatlt Lil~ II. MI- I~ la..I! .i.mJf ". Inllill !MIDI'll aIL". Indlrl . "lJlcll.l] .rnlq,1 • .mU'II,tlJ'. ZaU olmd l..Io.d[,d" lef.Ql:ill!h lullllni.r. 100Dol&r 2J,aQ':lIS • . J'1! Irtbn 1.&h.I.la.l1DLlI kif.]'.uir loll ... I •• .lhJ1l1 I II bo.npran ~lkIlo bYl ~41 .. II .I~ 11... dIllfu! 1ra 'bI~i", mli!>-'lm,lta 1Il1lbwn..1 :rtUM'dI1ii U:I"I.. 100 i'n.ruu hp~ liiti QOi jJ i IIlL1llin.! _rn Ilirtu'iI1ll4ri.a. il'Ulll EllUl mllit 1m.,_Ld11'UlJ! ItDJI d mLk' 1m i'lDriIIJOO IMIIS r 1,71'1 blr biln..lIllII :J&I!tIl'IJ.. 1.Jh~1 ban!rm"lIr; ......th IIIljlmGLfI oImUl.dn. .em If. 'l'u..iJdJImI, ollll1lb1 Qil,lllll:il .. :1.00 ~ t:tU.D M 7!liO ml~ il:iJdi:rJiiJ Ult, 8utJ 'L.LIIIo:&willi bill m .... ~~liti'i. I ".dd, blll,i1lllljJ !llli II 1a.ldJt;l 11.11.. , 100 lW l. 1M 88'1 IJtIld .. wtlrLuill bir fa ... rD.di:i! 1dc- k.1l.I.Iok .b4I .. bi~m "D!II 1I1IW&.I11"," 1!!!1Id!I",~ h blr l..".. lIll..tn 100 OPlIiIlan'k .. II 1111 tJr.I:a E!1I.l..... EU=b. l,l,lrtJ'a .,Ji__ IHi ilion...... .lu~ t.:I. If",d, h.lilamlill.il Idrlll U<I btl ... (1,. ,Illl! eJ.U.:a It.Ir 1I!fIIL1, I,m" l' bt· ~ ho ~LJm "lil(!! ",. (IIMICIkkllnllJlI ;;Ok- j'.,ru~Jml l&iLdrtl.dJl. I. 100 li.w:. n l1>li.110' L .11 blloil.J'ilm... KIll 104- r(li .. m!llod,UT I!tm ....... JI HtU IN IU.Il". LLII.iI!U'I liU"u mo..n,r 1~1,",~ ~1I1 II! 100 "..til 11 10_00' ' dIP, !liu, l~ ",IHiD !!Ia. bbtllu alQhWl 0lil EII!iIn! p IIID I I .... lUll u m IHIIt.N lI.hi~ • ~ - T$ bDt i&'IIlbinln kfndl !n'i ~LIILJ:pi:.1J '11', 0 MId. f,q.!ib killl ... lI~k IlInkllanktlT. .tin ... II. .... ~kb.n"., ... ,t IIIfI ll,bID[n ..na TIIJ. hb. ... I,ll JIl," AIII' "'" hIIII~" I IlIIIlI:g g" 1m iIoft'lUilUlJ l!I'uill. lUII~ LbLl.lrILG ",*Lorfil~JIIIlIIIliI Wi! mAlh L.I' G _rtn- It.J'b rt n. p. IkrllJJllJll! <I"ll Ia. ltl.ri 1'111'. T..,.I • .,.m'la .. ,.., b It Ilmiltll:l 1m m,ul II ,11111KlWIlrom] :'IJMl '10.101 I I rjlel!llyociE r lu~d' .. ~tlP ~r I "lIW!.kt ..d.r. 8".,,, •• 1~'111 ri"d. ~'Ult ,1dI1IUI a,lIliLlllr. I ~II~. lJ... I m_ - rqmm li.? :10.'10 lliO.1lJI• 1.1'•• Tt Im~". d uTiUl IIt.1111J 1l1li1 . ~r!1'" 3 til! ~ 1 • II... , rl}'~I'1I'" 'ill ~l!!IllliIlf""! m J 'oh'l'.k hlll:l1 lI!dil . II mJdJd nihl Ilblblto. blrCJllk .n~••I,]dM' lIN] Dt~Q I :Il.W 00.110 I i ,!ltllll lIrt. II ~tJ~ h.. 1!a LUll! mill r1lll, Llarl J.. l.i.,.tl I,,!lr • .:I - '''dIIiIIl Mil n1'~ I Illmlo)f' auT hl.forki, Lo1I "'''D1o!l'Di)' ~ rtltr. j Irllui 1,,1I'11I!J1&J. ~11Ii, I UNl .Damirs~lll D :!I).2t;:;ti.$ du pI.tur. Suai l~ ... bu, d&I&., mu, All MHHIk mKburi,tlful tI "OJil'iQiu IWIDliYi kln; .nrLlUill!!i!LI!J bjr!.l.iu IIl[hll ... '01 .~~.k""li MI!!llII q - DiU !'i'Ilh!.I~rlJ.14i lUI 1k.tn.iJ:70111. 111 ll,)1ll ~1iI'.I' OJ _,.i Jr\M. MO lIIIfl,rur.lJli: bir bJ'daIJ uru, 11li0ii 1'lI I..umlll.llll&- riIJL[1r I bqh .. Ilir iea )'aJ'IIIIII.J II.'"I!._L 'r. IIbII i)1in!V'ri Ttlrto.Uu II, r.hD!lI IlilD IldJ .. I ~.m 00.4.0 :re:r IQ'1rtl,~ Iri'IdLJ'dJiimdcn Tlkll t"l!!! &idl~ II..'bIII "~~nJ IMtLLrlm IIr - 1M:;, ,.pllkl ..rl II"" • - TDldbD. iIUII~lbll!1-l!I. '"!nl" "'. n.. i" •• iI bir i.. H llllm~l'D PM!!. nIiImlj'kllllr ItlJJl Ildd ... D 1(UIO UUIO 1.3 .. b.urlJilna b..~lo.truJtJ:r. flu dr I. 'IM'~ "JIIIII Ila,ibl.. W&IT l.UJ- ltltOlt pooultlimrlln r,l~ !~,t:I. CJlri "..,.110 II;;!',11i .1. bir Jl:tli~ lIt:.,t.l.h~1 IlJI· III,UrJIll I~l~p'rrl!'" lila.. .IIJlIhll'l 1101IlillI UIIIilIJu. )D. :»'00' 21.00 1l1kcMllllar li~_ '1".Ia.~1 lI!llliJ 1m ~ QI t. b.. bl:J:h.l ...... "" [tll.ull l'qyP II'IJ·~11I1In" N!l!.i,.wlll' 1t!l111 AJ:IiI!aIi.ra1l: ~"",kllir. :r1l1,,·t .... D1.I ~lJi.rnk ~.- ~.I1iIlI[)r. kU.llUnU.ar IlUj;r.!nl .. Ili.l1I III lUI.... IV :J),4I:i:IJ ~ dlI.rll1.l" ltwbul ,~~aitln.il tuUr i<'u Url.uiJ"~i. _':'"11'11 ,. l:J.tJ I ~ r:m D:i: rrnC"GIII :rUfl.l~!l.rK.1!i~1I111 ~ kill. ~"J''' 1<.111 i r ,.rl.. I.d. III.bl" ... b y~I)I!:I'IC) b'~tlrrl:'lj .1IruJj'lI!lIrnul'l Itll ". r I "1lllr.U:tIA anDd.o..II dlob 1Il''':'''~IDOII tlrD. Jci.D blr iiUww.., U_IIU!lJ,m,. j tlrr ". ,I - till" U.I,11l l~rllJ '~UlI_'1 'III .. 'h"bl !:t;on'11'J.II1I ~-UiLi!'". .l:llIfrUlf!'oIlI I II) Inllul III I r. P'" k!L1I .......... kn.I.ll N,m M.'O· all" 1.0 Jlelmilllr. D ~rl.r u...:r- I&ltb SIIlI.mll buJIiIl1l1Lk.....1hr. liiii',11 GUIIIUI 1111 LII~!lI1I.1l, will l!1tnl .i?iI;<;;. hlr. l> .. r.III'1 rvt.il[J1it'" , ~ I'll lubi I 1I111!1:I1Ir. .lH1 D-mil'f",l .. 'l] 86.:10 ~ 10· liAm'" rul!' burrlU'&rlD ,1,,11.""1& B nD mo'l IIW .Ia..u"g 'll"IITI(iai h~llrm[liion II" un..cl,.k h iiI!: m ,I r.t:n J'lli II n~ll lam[I'I.lI!1I' 1(1· ~i111LIFi,. ""'.1''' .,.nu:..11 k r 11]~ J,. .&.1 n 96.M ~.£5!O ~r'IJmlt .. ·, Till. liUU< 1 llI.llblll k.Il,Ul.IIU Ipr. 'ppIllUI .,.,.allllBm .. liiHerll. AU IIIIrlll ~ulli III ,pi, 1- 1t-1.Jl1~D;" ~kiafin .. 'bfr klJtL'ld oliLnk n,lIIl r "'''liti I k..r., In'lln 1 t lD KalliJllmA III IilJOO 00.00· • ilId. III u.tI I!!lf ~ ... • e.tllibllud ... lJllelll!i'li au,....., o.ldll IlJlln 'I.IMI .'I:lr. Clu1 milblrllli n~lI rn",I.1.I('r; II!! t:. ,tl •• rll lui, r r [!I.i;~ .. 1I11'11'L1, •• I[r, DI rr d,m llHS T&brili I o.:;.c1D~,$). ".rmuh, {'~II~r. lI!ln..ll fJ.)';! ""l. uhf Vi .... ,. mJJlat u,llm.ill.) ill ..III i...('Lklt!!1l .yln I'M ,"or ktlr. llNB hlnili G ;rul.,m b liir' kllmllllg !III nJ lu m nln uYlIUlllnlMIIW laCl ..I r 1 uplllnlltf.. d~Ra, [ ri h.('QP III ~I' '['!iil.Hartn OII'I.II"IIJ~III adl L!lll ItN!di h .. "llrJ"dll !r"r I!.ltr. K",n,I""" 44 nf(i mudd,.1 ilr li· .aW1 III p.m... YelJiJ tlilepnaml!lic'T hhl 06iliJJ.lDI!iJ.i m.!'l!~haHni li33 £rpm, ~.J"II 1!J.J.(J b.t.~moot. oluU. da lIu Luln.ill.&· •• . mil It~n!ll' ,Ir.'trlfln 1,11' Nd flj" L IJllrl"!! "rh·u .. 1I: ij,2 rt f <lIr; kn'."D~hLrn lilt hll~'J",trr .,itlJ.saI! likrUIin!.i ;.(I.1~;zo,:.lQ .. lmP'.j !.rib 'I h.. I,..:llLli 1II.1J.lclltf !oJ ;[lrmld.a:ri t.llftJlld .L· IfI.11rt,dPlo orlalo,~rl U:uIillD •. ~ilflibli u 'nodd"l'll.. II Il<r. rdu. l!!d .. ~i 11". hlr m" "0 IlICl mldd.~ jl~ Rlllir ... fIIillI lliid&l.. al.'!'6 OO.1'tl· i¢;ll., ihlll UJill'fi.UlflfuiD .:rUlcl till .-;I1t.nl~ .11II;W1i:r. IliI P;lf ' fl'! ",.rjti e~ZAID nnJo ID<...... r lIJ:i~11,;IIollllllllbll r.t :2 f.lrj mo.ddl' Io.rlrl t1. JkmiryClIIl. IV iI1.t11 Ir.'.ID· J'.m La! pn_' ulI!dum].ti1dI IDN\j SJdbuki, t.~.ri r I.,.H'lr,d" i',·ra1 rd., ..iU" hnqno ,UI i.llilii k.~'droillmi"."c .. &ill. I1.lL !Jiitnlm I'D!]" I un ..dilllli~ \ "11li rn""';J,JUllllH ..I.;i..,Ikmi.,.oILi V tll:1.11I {IIl.~. E,.Itt.L .. L biriod h iPl .. 1LodJIII ,tiHrUl rioPnk bi.illJII bMLi .-r1 ... hrru~1a. Ifuultle ilil' m.nD.r ~lboIl oJ;I'I('~'L; tI-- It'~J' .., I"!jtl!('r I'iilouml, r 1o:.LD.[I~ YOl"- d~Ln; I<'d,d .. dtll IOrllLtk"" III 111.. .1'IiIII! D. 1i'~11 G;~" Il.4krv 'Iiau L Odt.,ccll! pil:nl3l.&liJUi'lluMi:u, nilhu llui!l.Il1klJ ~:!f- d .. mal"ri I.Ati ~ "u,lit..rn II(Hlrr. 0.." 1(1.1 "~rnII1IIJ,.h'n IIU...dm;tk r Muml"., &I.m" l.."ll1I1U)·"n.., T.LJI r 1.".1 III 00 W.OO 1..... 11 UIIll1W>i1 EJ'likli~ .. r ... ucirl. ri L&bi.i piyUlt I~kd. IIJ l1:"ril r "',.. lilkip ...IN] Ijir lllildila lr.. n'~i .. !l;. lil" B~lir .., r'l"~.in;1 jfll'~Ji11 ~'ml,ti~. Idd8 .ID - Ihr.~,I 'Ii I tllll "'III Ui_ ..cdlui !.t.0l "JiO riD l(idtrnlill Warlim yLUu ..d.... pi! hll tul,bl.itL .. Jllti,:.:I." .. h.o,. Lleirin d!l! mura! hl.Il1 ..dil""!)'~iI ,r;.1, 1111- !:Ill mlJh.lllld, .. r.kldki ih.aklmlUdrLn '!HI mullll:llin illr it ... ~. II ill I' . M.un 0 .00 ~BJ lIllld.hal .... Imh:lJIoillliunl;l.fP" bil'll'l'k ;I',,,lde.i PIM IOlm"'l ....ri,d _, I!!fii tl.l.u If!tm~1i: Yclll,,~~i.r:li IILli} r Illl!fi millllk'l", "hul tLtl'£i 'l:b.m~ r.n, ~IJ~llIf. hl.zm~1 "'lnlJI I 1111111 wi qtJ". -' ~ .., iJJ<l-ltOm.i B - dlr. .lLj~i 1Ik1" !l<'l; .... e dflj..l2 d m.. J.d [nllei)' rJlmn.r1l1'"k .,a"'l!Irl,·nn OIl" • rli I plr. 11'1,IIr~rnlr~. llil.l;an ..n VII lJ!J.OO 117.00 I~., ld iJllC1I'~m l..,.." ~k11i 11,T ... .h1tIlL ldi..iii hil' i.:J .uEJu,c.J" bi- .. in a.. Lit. .il' dOl luuJullcf .. w~nr It... nif ,.ulmll LIIl II! ·lmC!" Hhr. D_ra if IttlftJlI tIl!!ll 1I1L11'1 1 nlultOO iZa ':bm dDla. iii !.mit 11" )"".icII .tol t.lr..DUI"" bi$ ..., .,Ii II i'~11 .... !luI IlnwF«!'iiDIl a.iL 1LI,...t:".t 01 M.lilda. a Slnfan fHI .. 11 11'11 ...... ~.rd t, 00 ,125 du .... 1 <"Jlk ul"1l11llJ'lD b .. lri.lkl ibti:r~ Llil i kin 1t1"1 hlli,. ':"U.1 D 111Ld~1 lllk,lird" m.. orilf 1o:.1;"li, III - 1;.111'1'" 'I'IJ.~ I!d~n ... millil Wilklilu l!.alJl.lmln Y¥lvIOlflmlS;'lId.a, ~"~lln t. rm""Lu .1&.00 Ilj.f.5 lJIhiJ;'ll'Tl 1.... 1Ifl!II'aJI huuwn.lli>'" _oI4I.k b'r d!l _nr" .i;JUI ii.lmi,- ruri ali .. , j;i,lf'nlr.l~'r. I,l'Ld t Imi~ 01- 111110111;1:\)11 !:!uIIHUII'I 11I.~~[)t. Dn;trm;Ji tJlDIIUI lInlil .. 1 <IIdllflltlll III C"ol tlIIor. Ilti;i.".... .. ,.,.; 23.00 Zl.OO Um,i"l. .h~l", .r..... !, muoIe.d bor I ... teI! UftJ'I. iIi.i .. 11m IIImll~I,.:r. du.tu fl.O:.-ilhir. '" uh,hrmi '1Iffli'!ln IUllmLnaa, 1.I'i", II .... rami,. II.&( I(liIId w.n lrC.p·lo.c ll!h.u:lliII dC!- lIir ..I. 11111Odhli;A;i ur ..r n .j,I .... ~f gl' brr ltiml~lI.!1 F"Dd" 1m 1 - bLll 111~rdl!nl.ida ,~d[):an Ij(:ul 1 - EmillloI!U", dul .., !j'llJm 1;)1'15'03 ~.i.OO ~lQ3lO looJ'llil. IIIllncuLin ..,ki 1.aI"I"U&.DH!m&.lm IiLbtll ,.!mlJ"'.~ IiUQ"UIU Till' 1'ln.1l0.fC '~lL o!~jr.i IruH,lrll" .... ' JII,fIfl· om. lI;Iun'IIIII'i,n ~.ltilm .nljJ liiHlIII' IIItUm. ]Va IltJ 00 lG.'lo.iilO lui iI.a J:~r'. .. i-"!"II1~. ulbl.ilJ.i; 111m mlhll iJe Ilk hkul"L".J .... hl~ ~i," 111.k :!,Irl>t~ 11I"lImll ~;:!pll!!1'1 Iw1Uk III m.alHm1 ':Ii E.II\lIlI~. I'OIpllmlf himl.ltar I!UU• .uad"mkr Yll-lllInru bir i't TIt grl1!1'l~ll'1ln {ilIl.arUm !!I11IH11nd, II IiI~fil~'I.III~ "erllm Pl1';! 11'1 ulnl'" ""IIlD.I~ 111'),00' IO·UlQ AVII.l!tu,),,1l I!!iO~a!JQlB!!im .. gJ. lI& tahla Uf\IUi,ttjJJ_" IuupJ. lClIPI!Q :m. :~U d dURIil'ILI..D& dtl1l11ldljr_ t.LJ l'lIpmUI j~.n~~d~1I ;ir J1fr.,·" IIIl1'11lera 1Ia1l1llrl' 'l1li' ~ill( I II' 1·:nr.1Ilt Ri!J'l.lti'l:Q.rj m~.rnf rru: IoU .. hlll.IM11 ~~lere 'iuDnda ~:I"lcdiFm lIP"bi ofl lIGi iM':r .. o;I 'I'IoJ'd.r \'!Il '1 IIlllit.i"'1l c,i ol.:ln ~Ol!.I!!nn!.rnlliUlBkl ;11iiI~i h .1 .,mlll Ytldl!CF1 ~, II UMI I..JnlfI!J I.IfMU. T.uki:.fe Lli lh'ultllJ'71" .. OiLI.C,u (bIll.! Ilia :3 III!:~ r,'kr... aiinL.JiI ! n U}'II; ,ll;117l'i tt,;t ~oc,,~ !.I~ ~11 Jrl lilJlliln!IiU IUr.H~ 1MlIIII'I:ln mlfol;u- IfN!cl"l ~'1Il Illlltatlll(lI C,lIluln •• Ll!.liIiFlJlI]l 'T",'" 1I.II.lill 14,00 ,",111 rlll'1lUl '" Aiu.l"l.G.al.lDIS m.ln! iU. 'trw t.lrcddut grLlld.m "ldIr~Io."" 11 ""II bllllly"IWir. I .Iilllt.i It ~1'3 KIIH dihtlllllr. !.m~ IdV\!! !fl6IIlhl h,1I.lIn 110 (kl.· R.epd alt.IJU 'i£o.aJ 46." k. n ... ,... i -Ill llie'l'lIIiilJ.ci Kimli, bu.- b1l..filll: bir nllb I. .u.t..,....j.tir, '11k bu <,to .f1!<~o.ltCI YO;l'onoil .. "ni..... Du IIlb Ifludili, PW! It 1111 II [rinu. 1itii1',ueorine, 13:l:r~JI ft'lIMUr Iktad "'1111:1111 G.4Q 41>..50 I .fCJl' liel/t,l d~1IkUIIIlll mel dm[1I IIDIl 'r........ TlIlP uuL y. (Wotang InJl ........bill... "ill, I\- 1:urlli,allJl oIi1aIUlmu), billlmli'idiin IUlJIiI YO In.mlilfii! tI.n:licjtrJi ell ell ~...... U 4,Q «.1iIJ Di '~isdM il&t1~rf Idtl'i rdil- WIII.mI.lI c ~ - 310 madd' II!.I:-iodll t'1 iKiJI1I iir'"'lti ~'IICI" If 1:I1nIlI 111m.:. 1,ln ntllC!llmdl j, til· 111111'11501111'1 !lll 1II1!iltliilJl d",liI)iISIiI lU1 lhoDi' &:l.!ill t3_m mi,\ir. TiCMl IlI!ill!.!I botll".d .. "lIa bMriiIllI ... dinl D amartillllUllll"'LIl b1J ~icw;..a. ~ ...... bllil1". flhl fIllilljll ~Hd~ ~:frM'. ~¥!'k l!~nI!!lI, lait!li.!oal. ahut, RUDIF '1 ~,tlI m:m tar. b&lUL OIIlJW:U1J:r, n:uw!I.r.&u :ti1Lm1Ut1l lIlCUIIJ I dl" KaJd.lai, <.Ilir ur!ri.j bnlJ.n .. i1<11 ' ....1 ..... Uo.:d~ii ll!.rihtJr. C .'I'd I II' l'I;akloll, IlClG1, !knml)!I. ",1m. 111' l.qill.:. fitI.711 Bl.ilO dk d -III: dlhilirub ,tll'dma.!. ,... liLD m.unf ....'"iii .i ~(1mimi~j; ell .. "",ill "'.:~-.u:u miH deh'- ttlJ.."',,, ,.Ill.llr •• urllliil bir 1TI~lIu hil.&alJ fj]IId' mulYlolir IdIJlI'IA< G £i J:i ~,~ JJ)'Ii!!l8J ~ I IJrguo u IlIaI1w !ldjl~tU bdirimtJ.ttdirll.i, la bLll idilllli,Lir-. ... V.,.rl!~!lk L~ jk. - U!l~1t 'III!! mil f.BJ WDIJljlg,. eM.. r,(I'!·· ".pI1I1n M~ml!r~r_ 4P.oo )'e:nldleD 811"tb W'U.II 1I.1d'ji KlIWI .Lr ..n.o. I:uh HUei' b..u.i ...~ l~jD bl" blr rna tr&b ZL- Ill!, 1I1rJ, Itfi.nllo eld(!l ooil~iJti Fli milt N .. IXlIJQJ:I 4.\.76 «'I.OJ iI ~i 0I0".... 1I1,,~ "ii. II.I.dI bir ~~~~~~~~~~~~~~~JV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... In-i.r.r ... l!I.. H.:2.'!I "'.liO i!!Pn'1!':!'1 &irm11 bgl'!kl!m.~ .. , Bu l[~1.;rI MKIIIiII !'to5 ~ tLlInm, ,&Jno m>I'~"'lc";..>l. 1'" II tBi..'o • klAiMI 1IIflIII.L!I,I! y.. .... ;go .Inil6o& __ a, 01, tili ..."........ ..... _ ... r.l.tiD ." v u._ ~ • .u... rt f'llilit btr h.al~. - IIIIf Ji"UJlLr..h.iII.. Ii1Ilh _i.aa.,I( k.i:m.e 2Hl.OO 217.00 ~I.. gI.J. .... ,old tau. ifant adiISJOO ~.m ir. 1301) 24,;.00 TKi:.rJuimia .... ~ I0:Il ImW.d _ .00 ~.OO J'1Il1ll& _lI!uUmi.d. iIIhPo.d1j;a... . BoJl,.ood (Jl.I') - Ne ilieUl, :1&..00 110 ..,,.Ie.u:,,.ltt. ... lIu,1llI dUQn ~ ~.o\ blll!D 1eJlb&r ylllll!. Joam II d wlill4r 1'1'" lr..!J.. ngilt I ",j dllrnlfid..., huJundil III ]A J.ie'. I'ilbtl.yt't ~mi!!l~ [I B III UYBt: ". .II!) -t, ]),,1u t.L ·Il. nil ". iJt_!o:\oI:!..l;"l r. rlLk ,oldu. ~ ~OO I "f.. ld,' Va.in,g;loCi mu" .. I"'~O'il'rij !1!IIl.llYlt.i1.a J(i1:'m, lilt Bea~dl!m. b£ri ilk dEfll, lW J20 ra FrallJCII Clt.:mJe:fttim~1o ]iI;j"D.II[i.I nnll.aa .. ,,%.i~·ljj, oll.rtl.k .ru«I< ,1il-lIttioiD .. (l!.l!l ,YII 1[JJl 100 Pro I~l} ..ui 1E1lnJ.".. HU.J'&.D d&b d.. q,:r bd ms.hlI:tmede-, d1liVUlDI ta·

~!.3li7:~;;.t;I~
·.lGm __..

Tekel'in Sergiye i,tirik hazlrhgl

r

}'aWl:

Terrik3i Pomah {Jiire,'idll', "as'" bUIlIlRdlur,uh DUFur'
Po.mr!1I: ,gUiI'l!!!!1Ddc lie du ru,JI ChI!I!U!.II. c3.I:r.dlr, iBu ItlhrJ.& BUll AIIm pellU'II1UlJ.D vurd.ufo ~, )'lllif1u.rukla bLr u.w.Uzlllk .t'Qk~ 111. Fale.. Q UCa ell W:1e bOyle !>ll"ljf)" bllm!!), n ylr ilul;n tm IddeUl \'8 J.nll ~ boo YlJIAdDflJ.k k.., ... nd" taM.mrnLlI n prll: !;ab ltD rrudl. HI.klhulIl k_n A1tm!!!t [i>\!'hlhu boyundi[]crutu C(IIk 1yJ. do lilI ar » mUIl.u· Vo b1lll1:n kUYVtUl~ de
fU r)Uil:lllJ11J NYllilldW"li!l: ¥UJ".

Ti.... b ..... I.m i ~

I'lf

kahllll.l cdi~w,mr,e~iCk 8dclllc~LI!IE'bnmgilllBll"idir· I'tluhtceMf yLllaru bOlunecek
()C-lIi1il[

======1'I~I,Giire,lmlz ,sterl'e
OJ i

kDr ..
-11I !;'diL
1

Uii!dil' .. HII.H,Si

ild mcJer
,.,

l.iiCll'st

,JlaClLkhr.

..

.1.

===~====,
ad.,
'ilI.
b.a.k.

Ueyclu J.lk'~'-n Inllyordll .. BDI,,1.lI!. [llbilllllfllO 181t1ldII.' I1I1i ulI.lIlI "<II mu"IIUI "lIlzly~ dllJIIInlUfO n.kIhrnla llzoedl1

Hh,)'ds ~ I1ch.II~'n r Dl)'!l blr Ilan "til.

IItmI)u

,..r~,

...,.1 ....

I'.

I14l1d~1

1::n1~..

..d ,.....

,.III". ~"

II.'

IJtm.lrU. 56yl!l bakit"lyorllnb1 .... 1i..- illl ~h.ilVJ.Dr _ M .. 1n kUrU ..· p!!ultvni, I. - .t.f!lnl1, AU PlMJvlID r ~!IIIrla.k SIU';I, Anmtl ,Pl!'bli"''''n. AU fItIhllv!l~ua iRtUM 1j;E'lmfidl., gtlnlnc h~ml!ll. dOgr'llllllp .kLlkt.I..t.Ll pcWVIJJll1l. IIzerilJ.a gl!.hnl~1iI nrpmifl 'Ve WI' :t\.Arn IIl!PjI SD!n Ahm de (elll_ do-

II: I:I~ d.&ri oliY)I1l1D bu

_ In b

I 'VI mC!)' • na

1m

,em

wnm!itiu.

Bil

"u •.

'.~"IiI1'"

pebl1'i'litil gil:

~und

M.fl!kelile All dl!ml!k IIUyor.

- Blln, IUtrlDo Jitmeit! te· Clt:u\lI t!'lmedlm. Sell] bfT %4:cwm ZOf d.tJru []']fa I"I!. di.i!lili'cbill.
rWl.. Haydl kBilk d!J.kiu't!llflIn I~I. Ya,pa~atllJl l'~nI hUctrmLl ~nh:ml!'g~~lt!ll!" AL~ pcbJi'll'll.IlJIl ibu l:I.i'll'Ulnj k~lItlll mn.kmu "lmHd.J~ POmM SIn AilmC!t de: ~rpmdl ve: - e.ydL b~ luzan~. eli),_ blr
.!IJI.nI

Il.litl'l.alrta 'Il'" 1d11'r;I.I'du. AT· uYUWAJU.IlLlID )'1bl.l met.lDor :11mlll. rozlni adeLl YJ.I ¥' Il • 4&n fU!s.IPU)tL. ~ full tlll.lll II Y la· ltammUl, de.me)oTell .lekiz on IdJlI meyda!lll Il.l'laYlI.ra1i 5tH AbJa diD ~lII yUrlldOl J' VI zer· 1!l OOYlWdYJ'1:liu, Q(lU'i.lrtAIi: Ill· gvU W IWllII 1i:1.l:l1Ar1ldu'. ~ma..k 11 Abm!t tIl)'l::- bll.·

b'.,. r»'

(tygo.umu
m'l gUr

1li'l)'(lcJu. : - Abet

"'i

OUI.

I

m.

.lm.,.

;r,

.1:1..,.-

IIWII

"!"i.

iPnmaJ! San A.L.m dl.o bu 1lB' r'Mlndi:i da batlca lIDaBalli.r m"v Cl.I ltd. M pthUva.nJI klZl:loJo dl ye hl~p elmek.ll:! kendl!li.nl 1IU !;ilmliYlLlr VID OIlU Ililldi bil" ukllp telUkl ~llIIedlgtni b!!!IlL .:i:rru!k 151..l)·Oordll .. H('ndi!Ji.lu! ~pdlllvlI D J dll!'(! h1~ArDIl"'1.Itojlu bu hitab 3um· c~ ;.'~rdc g-IHUm,,~dJ. bii~'li! 0 buH ~:ylete ell"mnuyet ,....i!r~e.ek kmm.c.lardlln

.J.rJ.:ai, A.lI pi!blh'.nla. m.:J! bi? N*.D. a.h!UlI!l. (lOll IInmdell beo! B~ da kendl n.e ioIiylu l:G .,.p vn'iJiDrLa.l'dll - Biz Dllrilya gI1r. k'yret" !!pege IdIk Hall:illkJ, &en gil.
adam .IlI.. nl Illr, 1m.!! emu gOlItCTlD ge II Jln ..

DI Iu.ntlrsJlI.~ b!ndUDJ:I."t I:>e!

ew.

be?,

RJDU)"OI'II1ID,

ootu.

yonunJ
-

Abe

I.B'tt!'llmlbo

-, TilIlI .:1-

'liEt~ al.z..o- m: IrIn'!' u poel! edt. be!

ZlJL"

gclJ~IlI'

la"
tap

!2tmlyel1!k .kIiID.n» dlye hi. !!ttlle'lllndtltl mini: bu ,i4I,

- .F'~.,IIJan bu-aktJg. bald", blllYJ.UldLlfiLtU nedeu ljiiimnedin?

.ilI-

III po mat (,ehllvllnll 1~1 II dl:r:I \"I:~l'. mek btlyordu" Ofiua i.;tn kaql luu'"I}'a gelm~~~ilil" d11l1mJl.!ll ~lr

Illnl bu i(lIdl11"u.r

deiildi.

,oren

Ke"tLdi-

"LIftJI ....

iig'

liU~dir~~ ~

"i

' U ~nglu

blouoorer

!ro.ht

S:m ;hlil

kl!!liEli;.inPii

muLrtd illI!:a, horund miflli. BuD..IJ.rnfmen da bo)"l.l.l'!rJuru
mihaLuD2mni gi}'!lt Im~U1 mUUle

IfI!D h!!mell Ama'llutoglu

d []g.ru g!!1l C"oo}-1mdu ruw, 11D1'do.
p:'I.;3]lIIn

lL.hm.et pe!tU,,1UI n]lLnrnach. A.nll'!
bo] -

oldl:l.

- Nl!den !;oZl!!yilD? Pomak gW-qi II'tlY0n!Z be l Bu Ilt'i.d3 t:1U rl hU m hty I Ill;ll rn vutc -'unu ~af.l AIl~ Dkdin rHo tkll alan adamla.rm l&t"LU.ln.B. gI.niIJer. ~id nli mUDS. b,alar '_'l ..dl.]ge lI!an1flnlu, bOyl'!! ~re~C' Ilatiy),rn mUIu.de etl:Lli~'eCtkll!rini, San Ahmr,jlgj tdogrn gtirl'f!l:l'" llli i11!!r1 ~Ijrfip ill Llrnycrlnll"dl_ dn h:~rnd.:i.'~rlld dialt-yen ~ mil· w~otllJ. blllil"DbLre IlrlI..I!: mllda" :I!.aIe ctm ek .nm lID III ,;dr:cli 01 • dUi;:uDII anl.adl. Onlal'll cl[]gm yiirUd~: - Sl;!; II: n.;m ym! San A.b. mediD Iu " l".! Ii dl. - Am n, n ] oll.lr? S~AI ,~J IdllrJ!:td: be!! Glinl b.li" .oo'il. glUAdll". GlluIII m@}'dalllnda OIeuk. cl!Jj1l pelillvan~bjt ylll.r. Eg£'l' fi,. h:a:k olul'Elk bb: cit.! !jehU "Imltl Dlucuz, Kalier bi>yh" irnil.l deriz..
- S~R PII~iiL.n btnJll.Jglo Ilal de- ooyuodu.ruju ~ourll~di, i'c:.I:i. :!:1van.lJ.ga VHf' 1! I'OIll gUrl!:g inde wyurtdu.

o 1!am.1I.11.I'I

kadBr

1!Ie~ !;l.it.t.:rml!>

rugll d;')' y~ pa~81111rJ b1

"6JI""'~

.If."

rak:[[lLypr, VIII" 1I11V'i'etile ,;;:ekjycI" QII. F!i.lmt S:l1"I Ahml't p'hlivnn

"t~ ....

JP'

Iyl' 1I'1.IrIl'll1l n bulmu"lu. Bu VI.' ill). YI"Il'"e dii§-l!!lJiI'

em

Pv_

o.z..Q

Imkiln. )'0 tll, B1drnt Gak]Juilik bir ujr.LllmadlLrl lE.onll'a ArnlulIL.aglu dI. I;Jg !3e:kiIde POlllal: San. A.hmi:t pebhm,lu yen dUliijjT~miyj!o;1'ii

m

o.

D1lllld!, V(l pa~llIn

bLnLktr.

275 kilo aglrlll) bir -Ihayvftn zor tallya I .-r,!

Aro~vlJjt68lu I 1"1 blrak:· Gll&I.I ama, buna m u.kabll Po • mnk San Ahmtt pcMivlln h.i~ ol'ail gihUl:I.milyor, ad '(1.111 doldmmu§ oldu"h1 bcyundul"Uiu bUUIlJ. lmneule &JkmakLa de..uti

ru.k

\"U.

rba:ttU.

iDllnLp

S-cylrci1111r lPu lluiYi!t Bloda dcrilElI ~nnagll.
;:11111[';

~u.:.yordu.

bnjl' b:i.i11l•

dllrurlll!'n de bo)'Unduruk ¥1J.rabUir. !BlJ rnii.d:a.b enil.e r;;oli;:telIekkl1r Ii abt pehlh;1I.D Ild:unlOdaB SoIL!. tImet peh

w.:

"mm.

livan bUhdlr.

mLZ

h",~

-

~:z
",11.1:11

Ahmct bcr~mdU[ucIlu!
Ydt'l Bo~ae.llk
IllJ.liLn

:pebLivll.D.!

:tttft.ilUili"

....,...

fl 00 12.00 ~.OO AQ.OO 2~ _
:20),001

B2.00 7:5.00 .00

t$..oo

:nzoo
177.00 100.00 142.00 ~.OO
:')1:j.OO

1'16.00' 151.00 HO.OO ilnu I
UJu

"rUI.1IIdt.W. p~ IlmumJ ........... ~ i!I.. IIIo;!t~~ B,',Wi 11,,1:1110 m I Ii. Llfn'" 11m "wi bir 1l!1'1''' )"IJD iI!b.r. k('I". Jjl;l dllRlmllD ;JUm P:aI aOr~iIIin:i loalirt bir ~k. LAdrle:rimilll, d~)'. pi,. ... 1".lUIl ... dlll&,aJil~ !II"mltthJtim~ dll nll ... uau.... • liubt.i.Lt.I _ ... IIIOR-' .... 11' 1"1.,,,,q,tU. ....Tm.aJ Li. lkaJ" Lill " U.n1a.g i~.iJ.I~b'I""""; ""1~

1.""'11k
i~ I. ~ Ii
l"lUlIUl

....

I ...... 1~li

It ilJlmlan 44 00 " •..:.0 lOiiJl} 100.00 :in. ~Ull 2'2-00 W,OQ IlJiO 111..71 IlUJllMuilill 1_ ai'..oo XI_OO' !l.W t:HI.liO

moo ~

:!M.OO :910.00 !:!S.OO

lMI.tedi"

".00

I,: j tt.. lI&Il4.kll
'I.,;II

IUUhI,h

zr .00
lei",1 JI

III

l"lrmfula: Ell ·:r.i II a:ruru

IDahil...t.
lOOC 11 • lIMi

."1"

Zl'.ro n.liIJ 11.76 lO.tiI .B.DO IJ;.OO ~5 ilO.7~.1l!l 'l':J_I31.T79

11~ I, II: ~a £15 00 III DO J , llr'IlU ItMyolanJ:ld , btt -Y41 210 2I.:.: IIl1Aln.l. IDrmu,llU, HI.>Jie Liar 1.Ie Imttul"'Ulan iill II.u.; haliDe 8",1 dL Call: azJ. ~Yl:lrdu, 21 y 11 d. A1mm.l. kl'. yak] §l.F.lU, .ba~.lIlldall

film1nl1l~,~eWl W 1101 aldJ. BO)I"lrcr, Dn'tde~se, Am~rj. g tcm~;<lImahlu:mcaiC[le gitme .Ue Dd.letlC.l1~k Dl.!iln hiJ.n1y.:t UVql, .Joall LealIt:·1lllI. Illb.i • yetll lketiedendL Hi yr. 0110 jill nf'o'c1iDdec. IM.~ ] r. DotrOlt ¥brit:Jde JOll.D Br",drJl iamile doga.n, "Il~k Joaa, rWlil. ;0. "lI~k yllala, & hJu:ye It 1 i!tl.d..wm gO:!iterml'Jli. Hi ya~nIld:a. J.lren, l·il.~ndIlD 1M yUk ,o.lvmui "'a ikablJiY!lti u.. )'elln1k, Glirry Couper Illil bl;r. I1klc cYor5! 1;3'111.t!l. V(l J3m..;& G.gnell' till: bi:rlJk~ d.t! ,.Yulu:o Doodle Da:n.dy;o til.m.i.ni ~Iil Her !.k.i filmin y:t ldwall. C r.y VI! Jimmy, bll -se:rb:rlyJ !!.ka4 ml mUII:.1fIl.lu:!1 li..azarlllli I ..

~

Ali rel1llisti}'O:n;U9

£allcEl, flllu!.t iemyiz moJiJ1I",~1 dia.y.u.YL .l'@dgetli • JOF(:[I, flavsslnl Darn.~~'!l gO•. ttU-dU. N~bl.~Ttt, WUDcr ,lrlu:l1,
Joon'UI kontr.a.u.w f£libetm~~,'l

-

?

ArIl..a.'ll'Ut.o~luniin 1m bakJ ~ IiJi 1l!rI ballu lu~ndli!ille Dir lull d,a.. Il:a 'fIa.glndJ •. Bu lIulytt ~&I1Il.li.l.lJ dll. oc'l'J.y N;.lln.o.lllrm ~tili:p git
mekh:f.1. h !j:1'."1I. I;El.rell!n klllmfl.-

I"!l.rel

Cili:ikll yaP,ISI"
gUn:!lid1L".

:~omalr

Oldurm~k lIIi

:pc! h liVII.r1I ~

,kabul etU.

II;,;Cz i:.oY'Q n.o u ru !;:II Ahmet p",hliva.[I! - Bl1'&ktJ y:1 pa~nla.i'lD ! Ne dell coilunlk)'or!flJn boyu ndu.ru •

!h- Ca:zgrr d.. lfaziYl!ti !l~h'le lI..u[a.tU ~
Yapllll.o (fUr , Pomak

1ta

JOllJl., 0 devirlerde toll. I5lk lJ Ij,ClttigiDi a;iloyh:mll:kl.;) ve ljuolal'1 ~Ialle eb:!lektedlr: c- Su il~llcler ;z./Irfln~:3, ~o! •. r..e<k BZLbl.l' ~ g~lI"'elhte luunIn I:I.ak

go?

peIJliVliD

kmds.

t;;ol'l:

!!I£)'ll!!l'

W!I:rJl'l!r !fI r~etL kPll.t1ln s1\Wyol .. ['II. l'tlI!ULlJllar )'tWIru, bfDlr.tH~
kOlLlul!t ,'Bpam Lyan 1I1r; O! hild Ir n eli, DaYMHi h~11I"dllm(:<inc DUtIl, bu lllekhplarUl ti.'s.lrini \1'11 Ii bis&Iltmekteyim,

og:rUld1ru __

Pom I!; San Ahmd. btl ~l"!!ilar_ll dll. tlrrt".::rc:~h..-mml.... '!<!rml)'ol', "li'a~ ~t yeL.iIllL t..:.:zmuyordlLl. B~ ~tl.i~ds Mrekl?:t. r;:tmckt~ dl! hEJ.kh J.d;~ CUllki! ci.rc~ PomaJI: gll.N!llydi·

Fa.kat

ii'r~ dlr. Pebll,,·ull.Tlll b[]yundu.lui. trurmap ha.k1&r:It vlLl'dlr. (I mJ.n. k,:!n gihel}e kim.8f: u:n§' mallll)" Allpeblivao. d.a San All weodin oo!lt'1mdW'flk ''lI11bQ.ll.m I.tB Ill! garu,)'or. KimSI! Un ltJ.lII,.
IHD!

sU·

Giln!l 1i!lvlllll ei1eeel!:tl:r. III '"'11m. \'.1)

rat-

Nil1R.vet. tel~~yo]Jda Iii ow- Kit)} d m '110 ~gIe· Lii)D .,[I'ltdl I!;in 1ki !_O(!yirdim. Bu lilmlndeo. HI"J..

.'M

Tarihi lita, oprii tam·r ediliyor
Tar;I';

I mmmUll

"

bcotlz 6:J;"S kd<l .. y~Ullllll, itenillJiru ylld.J:zhkbn (!. demi~ d.~gI1Lm. 'KO "il":il:eU Irm ~iLm', ~"1 midir ~ R till <:"lil til:""", 1i~!l lilo Jil:lfh~m' !:f'r .I,tl •• III o!" il".·J lI"!c"l ..r'1.I1 gilnnlJS. intlird3ilnl. ~c1dill. ettl. hkL.t.lllla bal1.ll jn.td~m li:t.nwlft.c • un. bi); L,..,..... IItCI. L&tl,!l'ltiih.ljjii Ild Njh:t::""t~:21 ya!j11l4 eeUDelC, .i.etil,[ dLr •• IU.~·'p l.."l... , J'~."' ILIU\"tiltl dll" L" 01" 10 d.. nIL" lin "r ,... I!rJl.'ilo ;r k... c aMinl illili etU V~ kll.;:ii k ~cu~ .1'mm ~~'IID ZElmand:J. mUlilsJdl· tl•.[, U(1hvl.Iilli Ii"., - BoOr'In... n d .. .l'lt 1.1 ,I!rUD:'! .almnh.tllD tll;lI:in,o;T""" olm'u imF.IIIIi.Wgl hubaoc1 bl, len ntm lI;e,,-trm k Tiiyrllllded'l. mLl, .. UJ.LlI.lu 1;]. ~ !rl •• 1100mb, .rU"tiinii IlJPI't et.rc.l!j i~ 31le, l:71r Let ~lr enc ko~libit" kawn lillatiyle !uhL:d!!biDl!~c trat Y pm&m1Llll ia(l ,~L\l"inl d~ tJnl bildlnlL IODguldak - Kozlu yoluoda kaw)un kendi.ine ~
mll&l'sfta.l'"t..IIl

.:.Jmlll:rmya.

bn~Jitdl., Etilo;l m.ahkeme

tOflffll.llil bIT Uir!4i .II'Hlll:j'mak h~t~miJl:C'1\ lu:.!I9 irlt: II PI kI9iYI)f" ... iIlr i1j~1 r h... J -01- IImrtl -r..'d,k ....r, K ... !S. , her bi ..l, Warnel"lJl I!jirkl<!tiude Ml' lIir. Bir Ii,,\, ~ u.. 1"luluk, batt' bd- tnrll!in. l."lm ..~lu,. ,se.neCle k ZII nlllbm p:il fllIdan olZ I'; ~ 1Jr. <lh .It.~I,,'l<; Li. buJuuJll illl"" Hu ".!amm bD.f\L J 8:J ulduiu haJIliaIw tifIi:Jjn dU. Jda.amtrllb, tla "i:.'h~ I ~7~ J. dt>tlur. I!:\ ll, tum

"~"jpdf.~lIi "

mm

[,!I,k] .: hill: k\;.

.£lahJ 1e.s~

.~~.'er'niD :jI~ka...et
"",Jifo,g bir ok!.:!.n.j.C'ltm1+E.d..J... ~ Jl#lmJ;ll 1'l1ddujtt(;l; Bfd'1rl1tlJ.. .iL.v. /II! ~ddAbuile ,iii r.l.:ftI1l. BI;I1"1[!4.t· .. L ... 1Ig, pi:et yiI .... i;pli~ fl1i!ntku.!INd!i >J:" ~ yopt.tlil~ ~mI!I ..otWn ~ k<iy£f I!:dil~f"~k f.thirr dUlIlmr'kre-o

.b.aldi.IDdo. b.mr Il!hlck

~ttJ,g~ ~g,brl Iii lnal ~ odt~. i44f 11 ,,,.II'Wl.iI ..

KlJpriJnh" lami,.i Ill! bi,.. InllHfJtI /ira SllF I eai/,igo,.

Hoillywo,odl'dan geJenson dedikodulara, kulak ver"nce
rUmiol

l__ S_i_R_e_m_Q_· _R_· '_a_h_- B_r_l_e'_l_" __; I

Ii r:

KOllmYOIJIIlIR

DiySg'l

~e.murllllguDIi. bll'idll'ile'n blr yok:u hay F_k d~:lLii \l,e ,OJdi.i

Zcm;t:ulililH (1l .... ,,~ •.1 _ n'lll j,[L hI '".11 In' do '" m;-I'1'l1l IMuo;) [leI! p·t '21 ..... In,'ndl J!;mJQ ynhm.[ ~u ,m<la. 1LI1U1'D.ellll udUl AlII B .. fGti. ,.1.:& IJ.r r..1>l~'"1O k,u,JI.:\, wi", ..., '" L-ir I ~~lu1"., kalll3'''Ii .... f ....... urlllJo:uI1"n.j .. ~it, ;,lmh~lur. Jtrm"I".
D.r"k 7ul,I., ")"11" ... 1< lLlr:. .walilld . I.!..,.

Ucr' tle-rini ~er~ m~J"tMlir" 1111 aradd kanur.~ 'I)~~e !lIeC~lIi1" old Uu. cA.n'l.II.'II prJml:t ni d(J 1.''''''ll!l!eTdi.' /l;JbriM hG\!U bIr 'l'llMlt~ lem i'llo idmd. "~il' •. BII lI-aUeritli ff1i.iu g4il'm& ril'~ rica e:dm m.•
7I'l"!J.1L.;Q;m,

_

- ~~kIl:l" /abl'l' ... "te,/

me~'

"Il"!'"

¥

.ild

'il:

r~.

~"f..~ D..w ..k.ij llu
J;. IDJ'IlD

}I.)'.r~JII'I~ds.!1 eHeL, Jean li'ODta.mlQ.nl >·oHt1,,1r. Illl!! IuD'." Have ett.l: mU'lsvaZl. kLlmrlK J!!an, ly1 blr B.ll:I..!1l~r fall:] OILlP, <1_ F<Lkllt, Pe!l r:Jefa lJyll!D.eN:<[..in. Ji!tu!JIW: ,piiUifi iJ.rt rre!!mlln- bUill!! p tollkl.illl.l.ilnl<l. fala bilk. ~lmI lI~yll:"tJ1 b1r riel !Ie de IrJlr ~en d"h.o. 1;,,1 bi.r miyll.l' yoJ!tur. nil', n.rkad<l.4l.a.nm bn!t'n!tlu I~ ll~da!i1lll4 blJlUllUrOrLiLm :I II'IlUywODd. 'AP.~ S ...n 11,;1 d blr makladll". • :I.:c . )f ..~ln (.tlUBI.III1, - ffizaMJd1ll1" dnr hiliI'll I e-kUr. teb!: .z.anmdn. tJUHllilU .I.i,;&dm.ll.r BllIull.lZ Jef!,111 Fuut Ine, bu L~ ,HlIIlI_Y'wood (~P,) -. giliz li_ _J;d JIdan I . tWll[TlI~ SCyhllll Di 'er l rtIIUan koprlillUn tam1- tl tkrindl!D JeRI!. Pel, - , k.. zanci D nI meak sardagl IDda nii!UsUennden PblJa C lvert. 1" m n - ri IUerine 1I11rulaD bu tarlhl ri miln tlel;.",l.ll1! ka~IY:1kil. Ve' d· DIn )'.IInl5ml blr dUb)"a lUnl ~In 1 r ,1Ul11.t1}'or: mount it!i~y~lBn b blJlB ~~ ·1 kOporih imdl ~lJri.tk bir L.<i. ar 'ViliiyeU~rle mi!i1131tall:rUn in.ll.l fBlUamBktJ ydl. I"nm birill;t.irnw. - E "1lA& JdC!D :t mlllllellll3; LIlddi He bll'lLk~~PO!i~ MUf tU 11m gi5rmektedrr. ltopril.!l.ilQ t - taa u ~ra.tn.ull.llilll l~~n hdui [l I!n )'~ brujl dl~J lIim'[Ul, Mw.. P~'f ~ bAdllleyi mUttakJp. taJCllg;l k.L\.r- lendim. ~i5 lilmIni 1lii'\'Il"lD k liu!:l:u Limnm' iIJ'ulI blr mllytlD lira ..utI" dar lcltiJDllln 7 ml!l~ G"t'oi,ligiJl[le bir dUnyy. him. 1'!;l.D. 10 000 dolo • !ll Jlgi tluymalla bt;lil:u1Im: J - &u Iz;diY8C1_md[l~ lJ'Ij'v!.'1 drl.dlin il!"lml!ltlt", . dilmellted[r, O~i'~m.l.igimiu gO:lr~ ",e "Ill metre n:inmhlG'llooB ra Ih1lYI'CI Dld.IJ~u. whmlo Cl. 1Fillrmm birj, WIlIJ. 1I0DU blr rlllc~ wo.<l. I:Ilr ndl.mlyll!< ('~, I )_lI1!J C:lJ,Y4!rt, 1[1(7 Ie:n.c!loillden klJ<lI!i1-1;t~n. nimbi dOrl 1I!!Y11h1rakkat. b L" ici:iprjj YI.II~J.I.l.mI~llr. PliiU. BII. j'.IIhi.l'u:l:l.a ~J:'IIIIi.il'1I: j~iD. ..E. hu.l1'~ lJe blten :Illr Lt!!im alit· It:li1.:C~f".L1ll.II 'I'll b~. yU .l'.8IJ:mli[Ol llii tidi Hollywoo~ ,gclJl1l:w,ur. Ie demeitedlr: .Blr .rUIH

HolI}'W(!od lA.P ) Sir Gok 1000 daL....a daha Ihl,iyul \o'1ll". n11i Uci' gi.kil, .AnD S harid 1I1l. Cevlrm'l!'kte 1l1dLJ.llu dIe!' ilkb:1 l3.cu b(l' e£"l..ek harp gl!li iyim:o fin rd bu it g!u.r... lllmlni bittr.;:e.Yilrirk..-n, odrumu t IUn dlk.len lion J~1ln peteTlJ 0110.t i lull! IlliIl~di. Fant, duv dB. 11- .... 1 kizltWqi ile hll'liM"le. dimy 1 !JIll. du mn J'Q.toj'j r.illil.t". bildj iim z lUJ'Unll. bajJlJi)rll.a:alrtlr. illclUc (Qot.ogr--dClardan dejildi. Hollywood. (AI'" - lo1lm t; Dunnbld I;""r;lmlli!r, A ..rupi1..;! 'V~l!'ktl!l1 1If1llndlGI t.all:~e, ,_u11!1'1l.b .. 1.t! t;lkuJ.;" l!:!l~!j, "Ie~tI:nll· Yl.lll.U .YI1dJ.Z Jr:an FGlLtrune 1J:l, ~I lllUl.J.porl: re.llim ren llil. bWLla blt li.h:ban baiJ;lYlll, d Btl huPilIl.Il!l, Ann ShcrtlUl Itl<y- falUltQl.IlBi h9.l]lJam:l!ilnll ill.. bir

""yin Eh'i,'QT.JI Ldllll'lI.riod~kl ..do J"lundiJ.J:i II'~ rl!·g

Jt'll J1

II"

"'l[<,IrJ ...~ l&1nrn i't'.h. J.1f ;Uh ~IIJ)m,roll'UI Ulf LiI1ln.hu<ilrl I1.. J •• 1l:!,(Iob 1i.r1.,.U1 .1'lli ~ I ~t!• .,rl klw

'It'n,lch

rill allills d1hll.lu,tllr. JJ.ulll..lli ,."r!, .. oJ" II lr • rf"lt !I r..I."Ii" AII.u d hldmhI,. •

b.l.l1UklP, 110011 "Ji:. 110:0 lIilE"n FIl~l. ....LtW, 11mlni ald.m:l I,'e c!",rhr..L III bUlril"a· i'i'lU~d'LHlil.k DIm~YII 'bMlndnii. _ 2. lkllDc deh, hlaya gittJ~'lm zaman, Dan II. D ak.,nm luz· klU"i:I~olm Oljvla lJe blrHkt ,g!tU· biim partIda m.Ulyui;~gllD lri. Biyle tVltntL"glml .uyledl. 0b 01'1\1 t nUiluyornum, III:, TiUrkll," MIta II.Onra llliao Ah~me Ile f"

~. baylUtfi. JMlvaUak g-,nm 1I01I'h:\tl. E'o.:1l di<: i!"mi ohm DII Havillaud'i

or~m.Ut:.:.: ~Uk t.l_l' ILi .m dUO~~'~ gel~Ii!Bgmi biloomm lioykdl_ ....["IJ.i:Ul.IIn loyl~h.:rI iLYIlt'o !:;llitJ.

I

.

.,.,g.

i"

'Trakya Askeri tatbikatl Soz dU yarlD sabah ball.yor ~. fIIBl{. ~ jlNiUI m.I. lImIJl 1 IIIlI!dl!) 110 .... loiollil elliflrllJJui d......... , ~ I. 1,I..nlir. GlDalllurrnllll' '~I)'.I! AI'IUm.odI.an hl!f'lh~ .iLl

IIDSU
,o.v.ffl'

(.au

I"ulllk

t.rd!.

kl.!vu& .. ,,~

l~llll

..hrak-

uFl!~

0.....7 laln'I:!,," h9
Lin tuum t.!Jt iii ti\lhl r.1'Io1llilhhi.ll,

11oI'1 ill DUlIdi-, IJ6J'UWI I!l"il'!il-

dUoditt £5-mr, iII.'DI ~I

'11'1'

rl:!iIm r HIII' lin t&h.fma IiIlI'iltka _ tmlld TO
kcinUHUI'II I~.

Sabte liocuk div85IDa dun de devam edildi
, ......t..I:lI,1 1 lnchl., g. \i'r.ldU. lrulhlumed'! l!)u J.unloJycrl .. nIL :I'n,,-..on... IfoWtmI' .-....rna 'On'lll' lI.a (1!llI.l, !:lUlu,...)'_ i'I.i:Ime.a

ililitli

!:i tA_""_) rn .. D.akLIl! 11'.IIJ~ ~

AJJh.rI!.:

MillJ'
'"

fJl1.l.1o!Mk L.JII. t.

I:l.IIiU.a.

G• .,.t~

&'I'IJ_g

Ir..tt. L.. n dJlt.i.JII~ll ~D""" nd:II,. I;l~

-a$ba
(0..., I dtl)J",

u m.m

~dUlcll$1 .. 1 Ikf1 lI'"oIr ... oe.!i; S!;f. nil lh dfili. IUInl.lD 'I':IcllilJ:l _ BI.I (J, "1!1lo\ klllllllllL l.yllmlJ.k r;; l'wnUII~flc tJUk!n~ rlr ~Iz>. de. .. HJiI!I L!l,r- VJ;ull wr. lm4l}'1: Iud_ mlJUr. bot 1)11 IIIlo3. ~Ir.f' olgJ'lt\,lr, don. _ 5Ilo.l; ....llloll lMIVCIIUD: .\' vor. SI!.! Midi, ml.lllli 0 !lEtt (lta.ID-.:t blr hactl.e &o.turur ~Lr'. d.::o4l, !lie, d.!!r.!!lll t.ltkLblit J'I;ptI.aa.il.lIn 41 G~ ~bm !i'1! BatIHlliaiD :8'11 dll~oC-e lLil 61111l ltteltlj!o_rJn IIIW Dzerl"r, l'ICi t R.I.I:I.: \iaWd 51ar 1oI'1II!DId. bu._& ,rl!-d~ k&:r&r Vl!l'll.m~MI ate.dJ, ,,B8I Il-!Id~..-tl:t dttmbJ!. d !!'oIIl"llfllWl )'8 OI!TaJl ~rmlrUr. QI.mulD., ~n!.L.II HldmI)·c-UnIl ~ s.:.,,,,,,lNII rt!d lIt.fB', a;a"'Cl d.!Ie Tarhp 1Ui.I-II u:uyIIClIIlR'lnl PI.&.. l.o.'[I:l1 lebnella lurmWJhlll r tarll~::na:r& J>'a11 Blf)um, i;11!W1h&!1I oMllnk • J'!:rot! iem!l'll~·Drlln'. hlt ..t 1m A1lIk 'I'l!ki.l.I.~I:'L"l'Ulmla If:mlnata. UltlYB9 oM uju ('~1l II ·boPl' ol~u, EvnI1 1IQl:i "'IUI :Ih,Ul ran IlUdlrfihlj, 'loIJepb&ldallll& b.I.t Ya.r-RloDol, JtlI.I ...cWLInUl .l.)I1.!:,AitLln I~ nrmC"!<! Ikcre teUd18n.~ ."!I 1IJ.l:Rd.!, c;Dnlltl kImII!!IIll!I ) u.rtkl.,. UJ'if\ID 1!1"1It'lllll J,pnl !\"lLlkI..l elOJIll'JIll&l'lllll ll'a 1b'IO]' ~m b .. hl'i'll .4 _JmBlI.IIIk "ill ka.nu:n MM&; i!ra:nll -.t l!!i Ulllktni UJo-U " ... .. )·a1l. albi...l!ll, !I1mBI!.. hlil" ~t )'0111. - Ben Ilm C-:>'::yJr InbUJ}'llfl.. r'lld1tLnl ~ fI~, Y:dllllz lJ;~i!D Jl!J'. ~ l.f1III ~LDn'1iy !<;'I,!l".r .. b1r 'I. lUJe !loa nib tam Vll - Jtl!!lit 01 II ru 1M lP.-l1 If..pt'T~8Jhm. [)o_ dmll!li. .im..lt!In~nolll banrlilD.tJ1A;o &om mile ,.,...;-1 rl'Hl"n WDIlIIo ve&1 "k&ll!.niI J.br~ .lIUr.t1Ie nWlI.I cl.D;,!lLIDr. iBlJ IflkillYJ. !l6ad~ Ikfl1JT ID i.ih im bir ba:pI'J1II1 ,dm kllbu:l IIIdlyllil' 'We Mkbma to- darn -.ll[1m!LsI m'llrUkUn OlmllyW a dl,ycrcll mb,·~tlUl.lnlfl. Ilak.IJ old~ .. ilfr mUddJ!tte.nber-J Ruflllll, .Ku:Il ~1!;i"u.1cdtMk l'ftL1 bl.r ~Im. bl.· tfI.;p["ak, Cl6d.c-p;!, E["m,,,y, SudlJ'!IIi III 11.0 Il h:uninnu!I bc.ll1louyni'. Va- I\![1U -IIQyt.dl, Ml.lt.:- l<lbeJJ AIIl!D Oml.f [I:.d r.1 1M KlI'i~ cin.nll. .... Ilk -Ilk W pdaa:l.lr &ef 1Wl'U LMo:rtblrut ve- ilJinc ltlr -+Zo .. ltl 1ru1lu[lIn kollfloi: lDygtmQuJ Jlc.Ian ILL. d:l cdutli: ill. IfmnQD Jllro,ic:tlnl, .. glJLtln kI.)'IlD~~ blr n~ln ll..I.}'e-t m~j'd.a.n.a ~1Jm.t.r. lIiR':EI'!tlJ IAoc.tllU"lp M"'~ hiphLot"lm f~.rl.l kudfdi.1gr} bqlll ~,KlIIlC1IIlUfl.lll bit p'tl!!.k. tua.l:a.mJi1amdil k:YlulIl.lL,brm'll, 0111· da I!QP";r<l'r . Ell [lU),1 ...eTI1!'rl[~- rlllt1.a.g_ Yllplla;gl p 1!!-I11nl.i.t v. ,~.1:iII ~l:iI Mura II • ~ Dlrlt ~e9Jr111mm tJr? YI!. l>3.r& Ue v"JlII. ha~". 'bm_ kc.nl.o !th!m.ul.a.n EmnJ..r.t JkuLdJ "0 gslKc:1l tfmPIII,m hl!kJl!IDi!dm it:1I vty,"",ut '1-& teamWoe &cre 11]1 \I"(! iljlllbe !o{MIlr JoIuoII.,,·lnj Bllml OnD j'lml \otlh.ll.pllI.l1I b~ \ umlllktl!l'. .L'llml~u.r ~ 1'11~e tllZ tlu uclfU!Yl l~ IIoWli ~l1aI'esLncl!fokl Em.nlJe' I:i'Mr.l!~ b.rII..z; tLUrml;K b.tlfO'_~.» dl. WI eb~USinI bll'1j.Iu.nk, mcmlcWI: ~tlb.YI fnll,l!UJ .lD1I:l'11111&r,1oI~ Q .1I@.I'e-M.0.·0;.1 nOll, lll.ll!!tli l'eddc<!eto;}I: k t h.ayCl.[]a. .... rlm [I i leM ko e paiJ!;:HJI .lhlll Wla m'mu:r~!l111 lnln. .1i11lim.Di'k y:dnl g('!l'm~!ir. 1·,· lerM blr v=~l'ct !;IlmlllwJm~Ii mlllten!ik!!lll a1l3ddU1 Url.lbatla .bt'p m,llIetlD e:rru;dyetle ~~ hiE r dol! Illrar c:ltltlftl lR)i1lD "UI. &t dol! yak~Jlluihr. BII nn.<1i. ~tlLlU'dIIn ¥lIIt.U 1llIo :r..nl bir hUkOlnifH b:IJ !:ie~!tl!!ll A.l<SUl il~ta1. ... miD... Diiri )'1.'11111 Wiinb 'IOe lIIcl!a.har i.I!: ~I:'ldl \"'!! dllrutl1lllYIi nln In!lnll ma,JI..I.lJ,p[n ~ yqlaIJhlll_ lebPefe phk kirl jlrlPl mI'!' nnda 9aI.III ~ .. dl.ndm kllrut Tekru" l!!t!ol ILIIIL &&111:1: Y I s_.Utw c- lHr ~-a.ka.D.I.rl III.Ilh.L)'cli bn.k.II.J.1l y><'ka IlID m.fl.Jr, SI!lU!]' IW"'-CIkJ 1~1lo IIIoHhl IuIr. dll. l!I.ylun bar fl.;! \·um~k I !itlit•• di iii\! ~ekil t.;mn"tU .!!al.iru n.b ~Il\. bu.. fl :SlLllodlYNIl ·clhlllll bll' 1K'I'lll ,.un-e.mEN nffi1: .. U:'1Y1K P'ilUl. flU nLlTDlJ.l)eL IIl'UdJ. almlya I rDkA.!'l Ilrlo .. 'k fulil'~1I: III~ !;i1&r:J, J'G1l.I1~r til< \'fLr ..... LI.J,.? SIlTJl.ilI& IIJIA:U !l4.... c]!1.. ko;:", l~rtlb.iL~ Umtl F("I1If'rholu;:e duWgl rnllfl<l&fL !:(;v;rllm.i~, illn~ b ..y·.... !:i;~ LHl ~b1 ;n.I.,.,. s-...... r M,Jtklll. 11m I~i .. dll n.~lotr Qld.ll~ IO~~ Cia UUI~bl!.l Y1'p.l.p :r'lIpUrn~'1~IIllil \'e PUt!!l tW'. loOl"\llJDll.:!IL ~DgT ... ghibLUr.> ttc';!!. S'JJ1Url Il2l':!rmc B~an, 1J~lr.t.ortl :;:Ilk \'08 t<!-nlli; lnyat~t.lJ 01&0 Sa. UUnlAY lI~yl!! Inttv",p dtl:. illI I!lVl·clI. k01l1l~ btcm.mlll B"1oJ IiLll.Dtm !F..tmll • ...u IIOlI.l'IlI. hit;: li!l kIhk va. kiyalc.UlI.a' (i{l.,e!l.r()jf~ r '''Cldlll I Met ,..jJ'·rtlk) d'oprftlUJ lIUIydlll ~ li,lo~yHL bIr §In [I mC~'Ili!ln UUJU.aWld .. limit.v ,. ~r" .. ""tllolcdi .... 00, Ifli. 1i5f1~L11 dDn),lIdakl bJ). kudmp m\'1,ml.k la1:t:milltk ~E"'l:ll J~r. A.ocalt It.. li:onf"'I>".'" Ilk J&rr;DIt. ~lIlrll!rlfr! 09n slknl1odlr-.Fa"lllt ~ 8\1 k" ... h!ld. )'("01 IlOgurUi blr ~llllD ko.!lU§lll.IIDDd.u blUbfil.!bl ..hm I..:ahil""'till~. -ll.fru:nl~.nmlk bir \111Im~r b:lkIMin{f...., IIHrlltr. ifl!dm bnll Vllr mlydll tll.p.hclo!ne:Jl rnemurlar. bn!!b!.oJl lum ll\d~;rl ..l'U a"liNyl •.d.obile'~ _ BI.z bll ~ IIIIl5U mlhftll&o.mlll '. l'U dlOV'k. lJ~m.Ifl.udIr ilUIi!)tilli ml.'m.llr lit WCf""" IrfLAII"\' u n:"...ni_yctl.:. p":rl .. ,dmu.ktad.il \1zun 'IMIrlli IIn~ttJk. 8&)'& IIlr IU,[I IHlfiIl*1t. llhi!:IJ_, .. lIir P" B~ l11l.4I. $alIII. tmuu, ~d!!c. rek f:tnlIni1!!.k.llel!'L UM.It t-mck liJ'"",I~ mul'llfla&:!u.l oDitlbtLUII.••• it" i'l<k.t ,I' iilE .... ~ lII.,,'I'lIiii lIir· .l\,JII .,~IIO f lIi11roili~. ~f;I'II'1"'Il" II'I3IULnm lfollZIl tr,el!llimize mByl1ll Imri'.I1mQ& "1lJ.fll!llf&ll ~ 11]11....:-, 11m 1f"n..IF~t.I, Vtl.lLIlPndll kiJl:umflkol~ll'. ,Il11II1 1tO.n1l1]~kiI~D Ulllllim:uml!ll>" II§r~ij"'1:I hiJ.lriJm "il.m ...II;tu old~T1,I 1111 ' 9!l!lhl:o !B.~1I, I'IIllrln dkGnu b.Il"I~II'Hlgl'l MI:L'h·· koyan do!'1: kODl UD~st d!1l;II ;:&m~ I!Un41:.C1 IJmiJ:I blrul m~. 1L11.Hi dll<i i~oJ ,,~I-.rl rl••Ci.lelllLiJl iF. lIuym.ut. ~ 1"1 !!.iJfJd ~III iru milt" RlllIr, II'I~ 1111 ~ ... nlfri.n 1<!lII.II.IliJ1!J WJN! ...... c;c'l'liei'1llt Il(! 00111 mld.',," IrlIr'iWlmtlf firo:!lllur. h"'ll II nJ~lu, Imlr )'Uk~'8mb I] ,11 ,,_ toillti cil.t"I u''''\t' ·botl 1,,.. t\1r. Arll.k SaJJ..h.[n by" ~ a.l411~ UCl'lMaJm I:Ib_ bvrarli p.:>iilU !UGU ... ~ br;r:. hr.l.:lu.!ld .. l,lr "111 nlll)·" ~ tllP.t:le blma';IUJ, lIle:ndiAI .. (IUJ Lanll 1 lodll.) "ll~ una ",111"," l!Iu '" ddll mrrllf" ltI,~t\flhJle..IL S&Dh. b"il ljl bl.:r etc• rllm ., ... ·~'Iil'di,Jir "1 h" b.lLl 110 na !f~lIt lD IfI K.!rdl' "Im;il )131" kaslP kavuru!Ks.rn Yo,.gl lea ~4e yapuk.lanru IIinl ct.. har 1< ~ IU l~lt "',kt ..... rrl.m b.. ula:;dl, ILQtIi::l liD _",t IIlr 'l::Iilll!fDI ,;de':!l ohillj;'lI iln.Lll!illml. hr, Bu ml-Ju,. S "ir ~11'" U1{,llat •• bihr. tIIllt.~HIIII~k ml I 19 I,ta !!'" nD- S-libah I!:dirn~ye gehn l!~beda-· AlInllb Y·.l'll tl!l'U tb 1"''b<!D _ Y'i.i .-h' k rnio""urll:U' .ILl'll. mdl. a· IllImlu, !on lI,nlt blr ~oI!l'tltill 'IIIu" de.ll. btl ",ete~'!! meDirup dirt 11.00- nln. lII.rgu !;]m1.iULlJu'I. Y~nlKapL! •• 1111<11:"'11 l;u;hi II 'ltll ·,t.1M: II. 1""" v.. hmrU~dlllil cnhul IIDfdlJld., Ill'liill.i.st.irl Yun"'l1 huil.udll 0[1 D /lJb:iyli~118.J:"illlkllgmdl. 1(102 l\um!l.rIIII t Ilk 1",1 lo: .. n[, r ""IDorl., llillili. lie"TII BuJgarul.il.nfl ko~lEl.rkcll billd~· II e~-dll otll.rM 2;] ),QUldi! I:Itba .. JI.IIhiitiJI !ill! liM. I.I n liJl!.L!m!!lY tll1llL bdllll,,"''.Il;Iu illi,,_ul.lllflil:. 11"1'· i\JI OO:LmMlI.J.i!. Ii ti.lll'iallll!l tll.l Ilin Iil.'hlloio m~ l )r; Uv '0'" th,ri I:M&fludruJ, ).a.ka.- j'lfl NII"Ca'tl GUmI, bmLt.lD ~H r~~ .tmt-k ~ Baal Kul~ ~ IinLIlLk!:o.n ~ild.i.r~lmtl!t.!!dir" [Il' met It'11i.halJuJ.rIollll lo.ul.lIn:l m~1 IIlu~~, _ .I3ir 1.10;> IJw[['l.,lo ...t. \"'" yi ~,.1f. lie.f~rh'. L m,ILI!l!llld .. 22 nwo!U'll1l! I!'i'doll oLur:Llll is-lm<lIIl.U Ir.ilm'olilll mll.1"I1~M'lflli:I.i!. fiLElk d DI;],1flfilYl~ lrt'.tl. mil., mllolali ...r ~I ~I""d .. r r i)'"*. "~ •• ~'iVfk~ ml!on lutur... tlcar~tll. A:~rupa. ill:! ll~~a ." ~l)" n1U1'l 'Iiiriil~1 Uil1tirn1l-k_ btt- dl.lri:llJr.undELll 1>lg l.li>iklOi IIIIU1>k.U.C lulcl.JJ.lo. Un..idl)'-D1.i l!lt.:a.ubulaiIHI de:niz ycl~· m"'~g'Ill bulUlle.1l 23 y.,l..i!.nM. 0.11 lliW) !IIldlr'l (jnlilrm d.OI!).ll L~I'I Jl" 'ILU.d. ... lJll&l "'lin .. kr ..to',I:o",r..• IIIIUIo Nw1 Eu~~ ve lilll'lr,u-tHI 2lI! Ie ~,,\j,p"mnktild.JJ'. ~dlliII'l!l mJ'l rail I." .\Illl'flk..im ·".!n.utm, W 1111110 ~'~JIl[l!l. &Jl.IJ.altl~ Polat ya};a fiLII St)Q Ill:il.dlsenln g:«e olll~.J .I,'rl, " ...1.,.1, U '1'" , ..... 1 b k r.d ..r11!;!:'lJlnlln~. 1-4111'[r,3mil3J II 11.lnd~ biT r!\' ~l~erm ek eMf'" geceleri I [I.I,,·Nur , 1,,'~!I. III Ulll1mll ,. ,ij~b~]CeJIln ,lm . ka4H IW!III. m!1rk d 1',llrlll1llt ul'lmu i1 g~ 11 I;LHrO!ltc buLWlMal.[Ir1 artlk Yl!)lclJ lIrlll~mflo t.drrl P, tapI'Mt.I1! I;lturnn u'ld 8plcl1'i:'I~ nuna Kat!rlllUI lIu mL1m n ,U!!'I tr-enLoriml:z:ip '{ulllni ariUl!tLod'!D d!!:D. )jubLddl.Dki ev !!m 1.1 II.. 1.1. tllsilt ..rr:ru ~ui "'ir [k.....t.& bul .. i.IL~nl&llll II.. n-!lll'ltill", rr..lyd Ail 0 • ' giJndUz; 1: !rllm~IU lllzl.Il:Dllrlu DiI' nilik, dlJktot' prolcJllSi' .I'a.Uu E.. mdmnl', InKilil l;r ....,1l11I d ,. III' , h.r. H.!lliiIIk'l II I 11'1.11 l:inllnc ".' Itel'c doh ilLnlDtmJ~tlr, at aU~h.s:utlo .'iln.'II1IA III blJJ. Il ...... !Ifill r J, .. am fin~lnl" ~·,~I.Nrltllm· .. Illu I.mllit "Uln.!! II um.n mOBir latlloOt.ul gru:~teB!ll Lo 2'B YIl' lL.... I{~Lto~rllJ.;.t IBOIlru- IIOklgm.. 111.1 ,,",!Jlm .'5ae.larrn loll lr(lnr~r"l1 I II I'm:ml 1 IIlr !1."lr y ..p:t~QI 1~ln .~ [ah I!Pldup..n diii r \·erd.ig; hD'btf !IlL tmol!liII kQlJ."IQlo31 'Ijlah~~ B4m1IlCOli I "'''~111 1"'Dulll nlrnlyD""'II1 u.rliloi ml:!rlil ufunll iiI lDn~al\m lit '1llur, nm ",\'InLl~.n ,0 b)11I 1INJ.Iik" 1E:rG:IJr. alO~ tlegiLdlr. 1 IKolrni, lIillld<r .... A~n~ t5i::-rI'lUllllmlu! l05rl Ilillk!lyjjlll BB.idat Cild.d9.Ln.d.tt ".iIlH .llll • E'd'irt1" Vl!!!ilJinllt !;.qra IUlh 110 tl.Ji~1 IttlrJllIIl 110 Uumll(llna II-a; 'lIur(li'!'I.ar IlHdJ ~W1 Ed1rn~ VilllIl FnE.h Ill!!!;. bi· !;IJ.U1II,da I!lDclill IIltll.i!rtJ ~ '·Il..illli~"f1: li (.Il It.) 4.0 ..llN klhlilllfl Ciljll'j 1IoJ:i~U.E I-I1l'1lb~ tl.lUU I~ d I so bakln nil II !llln!::u'"I. b] &!IoE" n.II "v1Dd.H1 ~ MD 1Ln.I.ik, 'Bapt Pn.lI» _ CIlI"l.uri:)'tllJ;i ",..U,rl00.rIIl1lmlt, .. ~a.d!l.u.I ~ DliIJl!Iui.cl.1I OOkitor }.[1Lo tlr: kUI uoa dizilmeli tier! 'I'o'hourzy, b.r r .. uJl.I "O'I1I':l1ml "'" IM[]mt.llmlilf. Fl.lo.at Mil jJ f~1!1l c- SOIli 11'.0 pora. g~:rc NE!B.r"Jo tllrm o:!..mi!lHl i bID "l.I.rIhk, Cl4l.l~ !.Ill. IORiH N~III A".oriku iJo iklilll!·pedll Fl.!a.t EtlM;ml n e'l1lld D ;m bUll ~".llpl.l!rJ.nil .~~;HII"I Mllrl~11'1l!k tiya !:i"lIrlndll. (,0.:1'11[.rllh I In Iii' ~ YI.IDI1JJ lopro.kla· d 11 lo;rl 'Il'rJi; lit. iic.lI; .tloyl"ml,hF. I1nh!I: EftnkOyd., Ka.rII ~ !!:lId 1,~·mJ: Itl FlN1tIrlI~'llGI, IIlm1i1f1Jn hu ka.r.l.hg~ verl.l.mlttlr, :nnca h.:m h ttU'Ldllll bll" mel.J1l- dGWl.da Whilrrv, !Sir- ti, .. n"rd C,.ptn',b Nobll.b&UI!llI ] ~UO llr.hlE !.! f mllllkind' illfl;lIllir; mlll,UI'l Bu auntie Ld.&r:i cep.b d. IIio dl! ellen dn.hD. naafJ biJr JJ:lullnlg I}\' )i, "lulla. "''111 ]]1 .. 1<1 11.. aalch ill" .. ~'!DeW q)'. "III mil!: 'lu!I1I;Ut. HI.) f'I _ [[rill', Bunu bllJrlIJarn Ili.l"tlll' .. I.ml .eLi !.it' b~r ., .. ~llLt 'I'" m.a· y.t:rg1l8.f1'14 ,YII-p!.Lmlll!ll l~'Ii be:· krlM illml.DIolt ko.D.llllufI:ur. B1lllU Ullir "Iilllll. d -;11... 'ltllhl"iJllih,mu " ... k~l! 11ra. t"rUm Iii hod.r .. dQ,""", uril· lli'tilml::kwaJr. Ridised'i: IIJ ...il ld. loin 1 Yuan If:tt.:dlcrt '!J' pm.,:r. C'~ ~d e,'J}'JIo .. " IlQ mUI:II..llftiit ~O~DO1&li&ii0 "'"ol ..n Ylltlnli ka)·uo!!ol<I.rJ1l.ll ..11111ltk lIa ·itI•. l~ikL&I!II " .. Illy.il. t"'k ....'. rQ dbetiD.d~ meg,lli alll.l'l..l!: Vim wei.ler rill: Idll!lllJ!'" metre i.ll!rld!C.!l w U ....... IJiLi,~, ~ T"IIQIH ;;;a.ll1JkJ&n !l.nl ..... m.loallr* 1"':0, Y.I.« k.i bJrbLr,cUL' ~\'~II m, dtiDmltl 9:~!!,llWI.ii!!le:rIlir. NIllI~~~ 1'1qII!i&II UI!: ~ trl .... II-"! b&hal. mlltl!k.a.it i:Um1l D"oiz ErbDi Okuluutlo 6ni'l!~r'lIl lallil MlJ'EUfiC:u wi I:le~im bilrme' .d..J Ell, 1>11 6'1 .... 1.:1.0\ )'IJ lr..~ Onat, O~lfl de IO"~lInour \.., ... ,,·.gDO, 3'o!d!I.D. HIlt !l1''gtlW.Jkrun n~ i keyma.iu.l:IU u.lldra: n; {J., oil l ~n.. III • 1I1.:mP . k1Yfill!llI , loc. kt'f_LO ;Ikm'~t.ar, NI.Hul~ 1fhtol: yeX· f:1)'i& ¥IIi m~oI!"bU&lI HilmI 'I'u n,..ei "'" jlUldl'll'1D bi5- dUlUldi diploma ~Un!'D. .0:\ In"rd ... lll..llJ'oI! n.li.. I Sll.yd~rl' tJ ~~Jlld.a .ndlJi)lla.r1 luI'. K.ritm-In ~a.-' .•~ }rlnlm~!iltI.,.. l..lmil!I:i c.o.d.d~mdl :i1:t 1I1lm.:rlll! "" .• V:iarl Bc.yrllilly .l:4f.LnIUUI L.il..llL'!1iruLco "",lIIn 1j" iJ !Uk ko.mu.ta!kl Tn!;.."", b~Li.m~~'u. ~llIn.rUt!. II!! .lo.t.aD.bul, ~ (A.A..) - Bu gllil rl k .. ~"'ll 1Xilil,ti"l". 'lplilo ..!!.lII1lriu.a $u dBcklka.dEl. lful'l'll.IJ W;tlt1llCIOIWl" n ubrl orkin iJ. LgI .. I!~r li;.n ij;()jt:o.:1"llm..,)I:-Wd!r. Ell.! ~''''ll.tHI. ~ur {Baffa .... !'1 J tncrl40J III) otuHII "-'ol Kl,pwlQl,Tlldl. cirl] dubal ~~ klolY\;l.lllCU. M!1l!'.lIrn,p v.... p&n 1I.1bD .. gil.arun&llllllD ilo. "'111~y[) 'l!:b!!1l:1 D~m.iz C:l!dlldl ErgEllit Qkuhlnduj !;,7iI&IIU J.I~t I>1.mL, "'. ,s"nll. ... .... lIorm.r<lliDill ,.ILLmlll1"'" ",j" :rurdam I!'lIrLioi, 1;:,. Ii"kolL K",~iJ.,.. Ini dllil !:i~Ddl.glmlli II I tl.lhl. hl'1lJrIIlflllo .h.;,,,,,Io'l~ "t.m,· ya.rgltA)'du )Cl.pll.l~"'i RoilyIMmi:l!. 99 ~rl:~dD 11 ",Inti" bltirl!lr~H 1I m" blllUIllIDllolilnR' I"1If.lnl. d o.l"» ~,)\ ". rt.iIl klil;<lI'IIIk/o!;lllfll.1'I. 'iuc.on mlll!.ami • Il.nLm )I~III.k •. LdDICi,Lil', A- PMI iIi, 'hL.k Illul,.. r.._Ur w, kiC donn.nma~·11 I1lllmk2 mlln.u. eb!;!~I- lii nlui. M.ul,YlJo l!.t lULc. I.... !..1I1D.1oa Wi.:, lIQr,"'inl u1"" IIlrmllY k.nrllli ""'-.1" I'~ dirt l!1!J1;:"1 te.... etml"lf .. d.JI·. '\ltjJnta~U'" ...~yy.r k"llSJ.Q!Il::1iI " ~ u'tl.I:"J.!1j HllthD 1I1,;11mll1l1 L.. i.l'l. Tti:rk ve Yf.JI. 1&0. 'N S~:r1Ul 11'1 DI~q" LllId1;!n t.a.kl i III [' ttireo )'llIl1llml "tlr. b,~,hrml~l .. rd.r • "'0 •• dl ilt .. i .llrmLl.\Ul. r "'" 'g1ilJ tlJl'i:t DnD mllbl1DdlsLeri \:ELh nktndJr. MI" Ktl.mlltl IIrrmut. Okulllllr "Ill ku .. l.nr komuwn: IUUll p.~c'·f1 Pl:k 'm ] _ lliu"Q 11.0 ·'Il.I.:,k, tlor .. rli' Dill: r t.l.11.u..ll, Bu~ iiI! liI! ~rLttfleln.. I;tlll'J'kJ ... lo!!lblt .,.nl" gUlDIU I vrilse>f.:re T .c~un Tals.,Jim ~11 lnl' "wllo l:m blildillil)'e lDuDI:Cl 'Tugu.miraL LI rnL&k Iltl)'''III« .~iD mU t .l'1L1. U.m,·"', ilohl".kil 'fllltll; ~ ... I T, C(lr~moo IIlj~Ur'. b4~!IIllDlI1U!nkill r.• old'llGu, dn .3), L"Dtlit'1' DTi;l.IJoLbU.ll· 1111I:.m Idl a.mJralll!'[';n \'e Li.&t rlil· Illr. lllL r.rtll', Ilo"..,-.JI ,\11..111 .. \ P 'fil.', ~Q..iUkl .. ruI D p. ,yakiLllllI.nlll lilt. 1:;.,-'1 bir!:ok '11IJ.tM!.ylu.nn 11 :Ell" 1;)"1v.Jo..I" .,Jil .... kiln!! tl l.r .,1 Turk II'P' ~ 1..:"iII,.(I1 E'lirLi j!of. 1'.. 1:.I _ 'Ur, lIllgIiln KlUlJ.k4iy till.,. In'' y"" lundl.l~u. Llir~llIc 111m" 11S,a!;! d.a Da· ILLII r ~.'D IfIll l'rl,l .. n IiI. .l'uillk dll ..n !I,L<lLnllllnUn.I n.~1 Int •." Bu1gar !kO:Jl9Dlo' rl.l~\tl(!rdi ... IUl; BII.g.do,lIllull ~,aldlgl \'1:1 o~_ lIU,l"111l1],mit oml ~r 'll'" 1, !.;<or,"JOJ (!".. P 1'·""("lLi,I,·rulr, , BVo tl 1"1 !Indan dlllt'LYi blllll1t1u.1 rI! IJclh:rJn 'I:i'P blr lig Ll.d n li;lyL.l· W.llnill Midi t'si In~[m f(~rull~rI I, 1!:JI1l1lyd Jt.ll.ldllrlIDll, lkbll:.J. !)U'bl dild.·!"! l.5t..ild& l.Il;],~lylo bnlll to· ;:1'"/11." t. ulell"ll~k.LI~.... ur S,.~,,,, ""nil! ri ,·~"n'I<IIIDn. 1.1mUdUr VI! Y!llf'Lllm~", LLIl lI8'lIL IlL... ;!llLlijllJ·, TYI~ "'~;" i 1"1 I". In.CflIDI fll1",j, rt ,); n-L ... ;.t ]0 00 dl'l .u,1 ...hfljo MlIoI'hlllJ.II m II.Tlllin ~C!I:iJ.·lk ul"rill, ~,H.It~uklltcil [}kuL mUdfirli ill· .'I.LlI""~ !,h.. W;tu"",,lI 'l;<Tih"ruLUIU ~ I ~" •..,.. i!; I I", 1~l.IrlL" """ 1I1i,J.1 ll.lJr'lI bop:., 1>J u k<l.ildeT JJltlmn Jtl H1& bl.!' 1<,.;111 r,J.,,, 1II'I..d~II!111 .I;;, n.~I"I.w ••- d" ~JlI"U"lo.Jr.tll', ~ ,. .... !tlll.r hl1-111l;".'!i ltull.lnhrnk. ri'li!lIlOI r l.I:Ul tI~uUtl' VL'rl;lloll;l W !I,-r.'ll'! TUra &11 III 1)."" ,""rlllt ".,.zl1 II!rind I!i bit4=llllr dII. '1111 •• Turl.~ '!. lit 1,.1. r.,,,rll Emrl~yd Sondli~Dm lit·, 11 zUfJ!.ard Sii r ''.fY CI;,:.k· lIId .. O. U, I'. Illll "I 11_ , I,),~ BUI"!l8 ~ubes~ dUD ~,Idl FlA.' . HI mlr· B.T~a.d 1 I).dLna omut.l· "".ml.l l,Irb;kllul 1..\. 1.lr, 11.. 11.' nl I n Dill lJUalitctlolm: I;ev 11 'i'.r r. ~, ('. II, l' bu "' Iff,I.,,, .Iii ",4But·1t! , Ii (_A...A..) latan"LLI komut nl'nnll Va ~fr ·[menLilt· "':lIlli 1 <llr, t,,, "rol •• k • .1 L,r ",. F..mIll d t;l;'J.mlJih bugiln JSm I~d i.'ld J}r, r.:olli L1IITUO"", Ahr 0'] ilL, ne "ijknml rlDJI be llrUoI Vil n b· bit' Itu~ I.!l:ml~tlr. B.o.:;!hl'mo.!! II III. rO: ]000 riLIIUUl TUrk Lt<)1IJLnm .lIln rll' I' Uroj. I', I. F",hr~lt." l{, rUn IJ 11:"" t!-.l 5-Ulil 1 !.noel 1111) rlL, .~.j'] IJPod .. nlllllil 'rnbl1t1>i II lid I rI ~." UII' blul' U~·L1'" ohlu!b bllttin.ll" \'. t'LIG t II 2 r 1111[lIi'kll),hr, 1.11011:" t r Ilnc ~1:I11r'"fti t-~yJI.'I .... ~I"J.ilcl1ldntLm 110) £':I<'bl ;,'II-to J1"Lklll\eIlJml"'n ,!!DO I< 5~ "c)I111 Li.o.qli, C, TT, l'. J donwJIli:l (,,,. m'llIlh-, h"~lm '1' t;,·kcml Illl,j'b~HIRL "'1~o 'II, It I3lJ nd o1Jl IIO.'ll"1l tl~lIUllr 'II n kur .. • III,",I\L {Llq ,.,lnLi.k1'l .:ik1 [nln .,mE. 11,,1'1, ~Irllf \l~ IIhlrtn.. 1:"... 1;. ~ I; 160 II!! !ar komuLnm TIljj:IlillLr-llil 'I'k ltlll mLl ~,·"khl[" ;rr I', l]~e I'''I'II.ILJ". nl~~ F<t~UlId A' I" ~ l ,'Ill IIIIIIS Ii L,,"~m .~; j 1111IIZ,)'l'llILl},ITI.,\Jldllm<'lIll!kltrli'ldo bll. J' am.! Nliio. I'J 5UD.l1 'II •'~II Idlilia "lmrkh,hrl , C. tf. 1'. nliu tCIlJ~rutI tmhLLr, A o 0 HI Ii! I """llll"m,j ~'U t~luldll HJ(oo. tlr, H..II:.!. c-It'd mlH ... lll1lp yuril~I\" · UM!l1 a y j, Ttl."llI.1 IrUlml1 IIJrllflIH 1I),lIhn Ii !1m. llilll" WCNioltld(;rl IWlJra me-.,tilloO, KJ. DC! Itr. !!IlI1olll; 1\1Io..tIll~Y2 lJIicl ".1& Ortlll Oku. zuni I' Tu Bmi .1 Tllc(·IUn TIlo~,,",,',"l101o b"I'"loIlI u. 11, 1:'. 11:"" !!oOO IU!1d.,. ml Itlm 1\1. II it ~ tn.l h, l:!:~. A, II " J~ClD a n ·1 t.a.1.".1.1 " ,iii lim' 1I)run, y I .!''m n tar..rmd.m c Iplom .. 1 , 111 dlpl ....,' "'1 t~l),yb lwn, '<:101. 1600 ~ :3 1t!l'IIIio iii Jhn ,." Iwt. II " .... LM I" , 1. \,ililim "'. Lbr n okul ~he; 111· ft 11-1 ~I ,'r~N'II:'mrlll'" nUklllll ulu ... I ..,1110 BM I t,r, 1111 III d ~"r,'II(!lJ,,[' ll,lr.rmd n • PIiJ.c"l WjJ'I;lU II lderlm, LJ~I JJj 1I1tClt ,um1 He ,D1lilll""t· ILl 1.3 ,Ylll fTj(":i.i.I 11111 "" Ildl :lIB llmmlaLLr. Nto, hi l"lIlm!l CiWt~ I Lu J.ne. UII "
(j

il:urllllQ' ba ,b_'l , Orll.nOTAI IIMu. d'lill .._ lI~""'1vl! tM..tJ.D.I!h,tIWmI, ..I:'II:lI.n ~,ILI {ltlrlJ.III-III, uk.rt LMbf. .. • 1!d.iIKlkllE.. "" H II, :'Ir "IlIUJl.D:In~ O=m otemeIbn, ... w .. lunollHllilil 1 biro !>ilI.. h J .. bah 1~&1I1. hKnk.-t liu:i II• .l'I..PLW!. u'Iblka.u:io • ..,. ~.,_ fIli.1 rd... ~l~ 'I'uif!llllll.!uk bID ....... H.,~t .ollldA IltJJl.llllllnl:l i)yl"""11 b"'m."..h. ..J~ .a.:akh,n fJ_u", hi,. & u: II ~ " A.) _ l:.llJ.li ' ..... 11l:!il.1 ...... "ll, •• Horinfn.tl 1M iir Il.I&.I.in £I .. kMIl J1nn,iI \,'Il.101' i~1 U.fi.llulItJ b ..t .. rull ,~kl;llI1. litlA.D. IZirml ml.!' h...I, III OI'ft~Il .....1 Abdllr"lllh- " 113!i7d'Ln .. 1,,;,U, 'hllt[U.tlA :i.kiQ~i kl'li.D ~"fi.l G1I.rn1Jl!l lnililo lut 11.00 ~11Jlll .IIBn I~ Rallj'io ban.. " A.alaraJ-IID J1.ol".r" ; eJ.m.i''',r n !'tInl. U~I,I.Ino, ... l.a&1 ltllllUlllr ;In.IP''' .... k hir mij"ddat l!.k fll". 1J.I.II:l.llilml. ~TJUIblrlii,itl b htlm lUi.. I"'~~ DliIIf9J'1l Lanl:11 T&O!,y ~ 7111__ 1".1.1'_11:..... ".tb.i.~ '~,ljr. t'~~ .. ,,~ Ihnrllu. T.~blln,' lu..u.tl.'_n1o.Io(!II~1III1 II.I.n UII,fUln !:lAD pI ...... ~H H ~ bb' b,.WI J. .\fll-rlJ;1.: I'J ( A.) _ ]'lop" L...~.. I.t< 1011 u$h."l1]JdU' , '!.\I!ibt Jun.rl..., rilo 1;1J .... ~ll i."i&ic ittir.l1d it.. 1 III ubd :JIl"lhm hlmlNIIoliD t.'11 I, 11k d~ra I)I.,.r11 muharel.> ilOlrtltlloll JdD .Jll"ili~1 "ll~lJlUlI.ar1. bJ.1Jlr... "II'. ,. ~ .. ,,~ 1{1J>1h; hir k1tanl" u,llk.lar- (]UII..u.urm"1 ~tim i,... luum1 I It.. 1nm; .. ",U llerill .. ili •• 1 rl' d.." orlAnl:tu,tJ.r. tl.l!LU IIir ~ T I il" l y. 111tJ1,hr, lJ"llliln ,....pdUl iL li.uftol!tl IKIm"~ 1M 1:1"' ku.". 1>11t.uthilcat L.\..-i1'"" biT bllu.lI. Ill' ntl bC!lut!1.1l1 .... blllll.... 1.1 ill.oI Lc1 IJ fyamn Anbl'adan uyll.1o.1arll- I mlJ~~r.1l a.Ii'!l'lIf<i.m~ u.l'll,f1II!1 .. g "::"I,yny " .. ldo ,~l.lliul. """Il~~"r, iuan .lIilmbtir. Lillo hnlll J!;D' t~r. T"I>". "., i" il,'ili A[I.... r.. iI Llt mubw &111<&11" N[;r;.Cl.tio"ull .1£:.,111:"',," !.j\ltrl fI1l1.bm. I!:ur".ll.tih, T ..t!J!t.at llIlon tU"~tj uwut ..JJo:I II. ..Ih, • I>lwnnIlL ;."hr ..... loilll'lirIT'" talimJ.· NK.m.:1 Al-allrdtl. ri 'I' 1 L\. DolDo u~ Il~ "ITIII~1n""" il'Jlttl1. JiJIl u.'~ib1t1o. tVIII, 1..II\'ut.leri Ii"" fIj,.1 i' ",k< ... h ...oIu.hu tli :""11; ...11 ..• m'itllTlI I)tII~n~l\III Nilri YiU!'ill.t, 1M .. IIIlltt." ~I onl1J mi,UoI!llitL O1'2.. tlenL .II.l1I.. 1·· . n"-r. E!iDI"'~'I1t u'kQri .. Ilm" f r TlIll;u-nlI, Oelitl]JroflDllo)' iitim rl I~ 1<" II aid", lki fllD lmlind. tlni," i blL,hll] Tilml[ell"r&l n ii,lu. J'lIof"lm, 1 I .. "" 1Lr.u. il. h.ll{.llWo.Jl lo.k .'r holh, II, hAn kII~I!!l>Irllli· p""r,j "').1'1. t"l .. lr '"~ l.J.t:tl'}'. 1(""1·" ba.n U~lUI r diji ..l' I:'!'f.lNlIIIr Aml'rilUlIJ rnnyu nUl '"Illi ~r, 'ht";· 11... iLLIoI!- • If rI p,rd'm I"oa-.H b ... ,1Ii1lll.l 11<"""1]0 ~llllnU u".t 1:",'",.ller din<l .. oldll~ rl l 1a.a Hridll, uhrl .Jlllnilm h"~',,. r r£o .til.." K(lJI}'i1 h.a" .... 11.111.01 de'ti bl-vlI\ KDl1!f.1I. hB-'~IUil !lllfn,. Felt· I 1< I.,,,w'lo: t:.y".,1.c ..lni!:lI<f a.. bir (.. II: II. " .... If L"hll;!mll~l.J7lih r,

~,,..lIm
Ii. J"'P-ilio

..11 oo..Yt. 1Iill nilli. lliUAt.t_
~I.r"

~optan(!]fi.k

dtm~lUul..cb ['IlvrtnlJn bU-, ~ll:Lil'lll k&l.d.uldk.
~U:)O'1ifjJ

I.!JJ::I".

1i!aJoJwD.
III bl!:0!!1

V~m

8!!'.11
d& 1~'I!r

IEllia

y
"01

dan ~no.!.ulbl1!1ilUlt!!

Y'lUBUIIl

.t·

,·.tJ..

rd... ~,'II..u-

. Saruill fum .. Citw'M Am ..... OIIl1r NI1mt Brim, if;tlll'ke1 A.d.. blnu. .ND .... &yq"a kI]kb ve: lAD _!Oil hllUmirI! :aflD CumhWl'l' - Bk 1.I1.111am or. dedi. 1I'1!t'J.l.c.l.ci ~ &tlylllluLl ,.. Illltuk· Vull.lfl £(9 triI tar U dIll!k.o;e&l l!:ablJ..I edll .. ",1.lJILd·u. BUIII.I& "rile ~.ii III ,~ moot', mllhdefrt llId '!' 4& .... mflllZUU bllUi "1i..l!1y U- laVIII& .z.I.lohLJ 10;111::n.aI!.iIftlilio!!ii telil:JOt Im~.. QUdlal !,fend In~ m bn ~ II!l R.l.IJ:ijll'llUlo .k:I..muleo.l"e:n 1IlU. C 1"6ftM dt. B:IIl~ illigudll lq..kt.;lI Iilllrldil beYo8Lldl1luUUlt 1i!m!l!o her 1I1Iil)·d muliimnd!ll \._ I-ahlll]o. a~t J:Llm I W datum !:Iem~l~r VNID!l.kl!ll T1i!J!HU.Id.lli'_ haJl •.• h_ l U.rtnJn Tlb'bJ..A.6Palin". ~arlb~ ,Il!! bta&blll """ 11 Mt:HL!lmdecn IOI"'Ilh11.LliIllI bllygr_

urn.:lanl.I.

.aJ:w.c Jllrlt.rtc~

!Ilb~Ui:!8' rn1~ _~I!l'"t h 1oial'lllEh1I l~v.d rnllrMa.U;"ttI. 1111 a. ~ ~;. 1II!1r.A.j" H'IIlllUllW U 1!!!.1IAffi •• 1111etUIf lru.al lUI'_," rll.lliwl BLlll.h&n.cl.1; ...... L1ok1:cr A~ Cl;ll,lC1.lll v-cklll.rlnlfl:fi .. wal &41 l.'I~: -

I,te

.1".

e.t.'"
dl.l,

IKII Fa.r"kl~oo" bl~IiIIJ. nuilWl:. nC; .IiItlttm,
Jd.

[J.llll.JtmIl It~.

t.

.
1oII.1"'.JlU

.,tH

Itll

"Ii<

~",],f,~.

iIlI!JillifIwte

:r «-

dlJd;)'ur. bel' I!tn.I.md&

mullAllbll b!o:rNll b'r Ie]' IW

II

Mr.

MUt&J1I.I.:I. IIlftIl &II~" 'bu. hu.u&J..um

."WI: mut(!ollJ1JJ[ ~"IUI HV .. IC!! mCl'l'nl.lI k!a3

1Jll' UtJ k~lI.m, M)'uyoUm-" d;1., YQ b.,J.aI1l~ lUI.nlllfl'UllldJi ~ ft. 'fDc.d1l tar&C11n& Jlrnlrl~ ~ m. foi!:l~fllnl klllac: .. J-.b ttlll!t.e.!l _n.: :hi: IIdc.llml.lmI.Udn I'll miIti !IIlam~ 41! II , LuH4I mll"QlIUbahb d.QfIl4l.r, ,BLIl m~.1 !JJ :rIO h,WiIJd. '!dlJiM •• ,.'... t..a af1tUrr. Aeabl ~Hlbll1r mI,-.I.!: '1111 tl.I.'JmUJIl.illk: Uti ...,... dlr ir6:rtlm~Jj; e to. ~lIlI bl.! mllklHma delly\dle .. I p.!I IIOl{llUll:luI ~Je""'" b""l[1llo..1 .ll'L1k.. t&kIp inlytlImLll,·Iu.:hr' C-l~1 .1)(,0

,c-

cu~ ...UII,

01.IU

....

'II

'''PI

Qfd .... .mll VII

IlI.z.umli lI.dAr

fa'" In·''

A4U)'11 Nann.

I\"'Y~UnJ

.BII~I:I!'

IIL&hJU·rnlll

1I:&u~11 1;11;1 bi! .... IJU I]" H rtcHfJ .... .ak lrl.o!!dJ.m, .

d.ltflI.m.

01ctlljumll"l nokk't.!g·r ptdLl', u• .'II\ll) dgJ;U:r:lfmL ilIoi~ mob . asm'l'l-

d.

00."

hot,

Demokrat PartiniD kararl,

n,

,,"'''!ao

-

- __ --.-----

.

wr,

'n

r;"

0.""

"'ill

.In"

C.-

"...'IoJ·,,~

a

KI

C, H. P.

qu~"

.""'It:

e

'U

'11gU

1:;",.1.. ,

va

".r,l.

Yeni SaL

.e-

ZAY

,.

"".11

'Z

"

I

HI

...Jt

RACCA
~ RADYO.8U iP.flOOR..U.ll
s...b -

61DECb'KLERE', AKTAN vapul"u
SlL~t.V,I ma hrri:mJ

l!i/llIig<

100 MU&J;k:: ~kWar

Ti,jl~

.un.J

:Mll.SIII;

III. S. '~.n

_ Ban~
VII haft

mi1zlklm

C t D DEY E
N A ,K
(i IIl.'LQ,
~!):

11:1 Erlll] IillIIIt 18 Gal.atH, nhtnmnda.u. bll.ftlket ~d~~ktlr. IQII!IAI JaIJI
1~'M!!t Hllntll.ll,S'ln. :21

li!:lbull.l'

,iI;lO

io,25

I!!I,H

M!lLl.H: GibJ.'I!Ili 'PNfl"Ii,mI ltwK: Orkertn
(pJ)

:'apof" (:Ill, lftJlt' JII;I1~iU tp-lJ Mru1el1

VII

Rllit~ ~d'liMI :19, T l: UUO :EiI&lllImfn 1i'1T1II1A1 No, l~ 'lth'ltl!l All

=

t,Ot! IUI.O
Q,:3Q'

)!', m O,ll< phluli

,U.QQ AU!

WllJI&I: ~kIlK -. 8,. ~ '~I .tI~rliU t.(~,; Ot,IW mIld (pi.! PJylillo D. IIU. JlD~ b~. l'iaWII
(pI)

&"PWI A£!l..t!t "iii P""EHm

NAK

U," G&IU'II
1'.00
:U,,N,

KUlik;

Aqam AGilIi

J!!DinI n

11,00 III ii,
1,00'
IWDkI

-,y&n

"ill :pro,nm

~ ]lUia.b!r tpl~ ,lIdtlJ:l.k: ~dl. IIIl is. IIpn \I'!i 1a.~rllr' Oqm~ Jruglill MllOoL,U,2~' ltllslk: FYrtWi ,I{1,IIOI JrUSllilJ fJ,M-lDiIv I'1I.h1im, 10,115 ~II 20.10 8I:r~.t Mat iAomIlL!Jl. lZQ,30 IIl.1Iik: tml!ll ... RIIJ t.. U) k\!ru!!U; ~1,1!! Kooll.pl& I~ h)O MU&tk:O~,. erJ'"I'lU I",) :lUi!! ,KcmU,l'Itli {pH 7J,0IJ Ml1IUI:; Da.u ml:l~ .alI,ljJi:i II" jI,)'an VII .tI.:ih_rII!l~ ,u,1XI .P:ro,p;..m li'i b,pu:LiIl'
li,liO' J.'IOO U',16

iEla.llUIJ6l'lfubtil~

.!!I~

I
Hr yemek,en _ sonr'CI ~iinde? defa Uill'er;n;zi R,ody,ol,n Dl$ Macunu 11e
f1rco,lay,mz.

.,_
Rollo

SATn.IIC.

VK.6PECI

PwiUlLtJ:" IiI!!,P I" lermaVlll III.porUIliu.t.o. hJ.r ." MJiI" 241 lkaI.lbl'!ll Jyi It;~ 'till 'lW'm.ii ~~I.I, \,1 1I:iq IuWIIIlIu'UI bJilllltt. kWiktli". Aln:lllII:nn Irkl1Cl IhmltliYII q.d~1III II. Mo, d& ft~ KIAlI~o ~raUlMIl.lIn ... ml!:nI:&.dlltrJ,.

cia.

ve

11lF.I:CI -

SA,BAH-OGLE-AKSAM

.

leker

ACt

v,e Lokumlarl.dll'

K

(~

NiJ :22 (1;J.rJ;i IUpiwQff J

KQb bH'I1"",ruill!i !'rlll bn· iIolTlUm "'rlll/,if, t.,fltlf(ffCd" '#6 ml.trl rtUlt~IDf'jll~Q, lI.ulituu/'f ••

'OAMMEXAN'E"
DUMi\N vEIlIC'iLERi tlll:u,tanlll
kOllllll

Umumlvetle

evler@.

we ot@ldftlik

!ele. VCJlolllhan4!'.
ClJI'I~ra'ml'l;

va; i~1;1 paw-

'!JI'tmh:mno; ml,!tbCIIl 'Ire 'Irlnlora;

.w..

rr~

...

de'po. ambo,

ve cm:li),e_

h3,~e:sinel we'tlc!'lri mohoHere 'lie nOtli
VI!JI!>ltolarilllO m!'['SHCI'''c,t

R.II.I:I'IlQ!lt:!

f'R.OO1U.JII

!II&1l - I/IIJ'lIO UI,~, ""',WII n IIrQ~ (Al..AkH"

$amlo
f Ttl
lcTJr't' klllIlltudlJ J

l!:ar$1

goret

olan blHill'il In amilfJssi:rdir:"-1es.lri
,ae'o!am edi?r.

19,00
lI,~

HaB)erltr

blMl'bl4ll

No. It

lIcati ,ollJp

hattalilrC>!i!

10,0::1

)tlk 11<; Ckorg WEl~h'l. !.ara. llInliaD are-II. batll p'n.:~r tp.l) 1I1ldk ~ Strkit. '!'e lIlfkLllu C,11' J<(mu,-a;I.: OoKUitl hiIJ~ m1.lll.&NbGW~ C~. BW'.ha_ IlI~Jtmk1:tmIl.DJ ;p.J:lla.lk~ 1liiu-k11&r V~, til rl!U • Jer. IlkufB1l: l1Y.1~1l QuoS1 - BW!mIDu lI.!!vdvmw.n, cZ&vU at,Lr ~ lM~_ met iL,P.J 2 - TelU 1:d..bllI!!.m f'lllcll dtAhu£ prkJ. n:..atlf apl II - 0 iJWlm ~U gtiuIDk ~ dllIh'.H' lUlu.. um L

~~==::;;;:;;==~==:====~===:::;;==:::::::::::;;;;:=~::::== /s'taniJul Beledigesi B,Q,kanilg"n daft
~
nJrnh:l.a ~L.II: I)nlllllllO.LId IQtn 1Ii!&I U)'Ih ktLrl'llll'1D 3.
tt,IkU I!tmeJir: lU:.!!~ 10,30 _
'{I

·'CMlKm'NE' II. '!wtl~U1.EE
1 .... ~IfIi .....

1'- n ..

NQ, ;2' Killi, laJltd I{)(J m' 11m dllfJfJ! b.~}',j" J't:~/udf III1NmuJmllio fllvui~hdl',

!'U"""'I

IllIii4ll1.Il.

higUlol'lII.

LI!!lu'c

•rl!tHE:I"'N1!'
D.A.H0E&&ft
BflYotIl!it, ILUlllH.OY

Dl!ljillln

Varlcll!ltl

---.............. ,,"',QlulII, a

g~l\er~u'n

aCifiil!llllrgl!'H 'tJe 10dlulli

~-

® --.
iIIdlle~II,.: ND" lO.I:tl

1Br.

l.UU~b .'ItJJJJtl.n .lo'l.pl.!-.cBk IIhI Ic,.I11'11 llneu maddUlna silu; Utt,tm Ikunilla.mtl B·tll tarlhJoII
Z'lI!IllltYIm ClIlIIllt.

Eyllll

Jiln'll

Ill.IIt

""all,

DIllmI Komi

yon Ilyl!!l~j YO IIYILIl plU'tile • .Ia mllirt~D[I.. Mer~ 'b.Lna.llID~ (1611«11 ~~~~~~~:~~~~::~~~::~~:~~~ mad!J<:: JUi!tlnee IIIII ofu. ::

£ADm01"

II n ¥. Ar~iriadil;Gc!iClltl,

rla~ En!!! UIIlI lelnl In 'rll Qli

: l'I..n~",.o~., ,. ."~Cl1' Ar~,:j:liN~. H : II mc"llI. c...",I.!lI~h!lll' Codd.,l No, :u ; k:ClIQ\ r, M"nrr.'ollp"lfI ha,. N".~3D
TIlIi.J

II f btJrrl' f 'I

!r,·.~m
WIPmr

: S~", : TabJ ..

H

7.
i!!

,,_iIKI II Cad,
LlJ.llllljj r
II'~ I.,

: e"yorlr... Set!>._ S.,l",~. "' .. n.

Ca.dd"l.

NCI. 72j

! rl b~dll Note, marll'dll B:eJedlya MKlIJ!II Il.!l:InWlib! killo'!I. l:~kl!!:>C~!I.m~~Qr (12928)

:.r aLLm.

Cad.. No. I it" ~

Be)'i
t -

Su,

gWII)li!I

blf

bDkm

I'KDaet\hl qy.[!,) .!l - .IY1I }'CIIlcni 1M!Q,t

y:)'I!b=m

Nl.!:'l,em oH~. wrkUJo l'IUJ;lll:: Gjoe=~Q RoAJ.aI, ...s.t.mll'&".... OS'I; r.mmia.n 'Ull~rUlr. Sir Thoma 1l.ecr:_ bID liilILr~.lm!1! Lm!.dra [U.ltr monLk ol"li;utnrn (pI I ItlWk: HiII.IR tU.tIfWtfl Ml1!Uc:.F' I, :N~.~t I_ II !;Ieri.l,Um }'2m:; bir 1Io~~1 J!J«~ - Alk .tq;l - DU Mml = 1E!!!l.~ Ill:r hll.i!i d.:ab& ~ T&IaI.m '_ Ce~lL OmrUhi

e~

!ll,lllll,

d'&

y..plU'U~

1000 Melre 3XIO Mm2 NKBA Maden Tetkik Ie Ara ma (IDstitDsH' 1000 Volt Yeraln Kablosu Oen el ,Direktm~ugund'en Sabn Almaeakn»
,Eh:rudn

!!ell ibkr 'mlcl;b[nJs:~ 1J1Ji.lkr;;lIkbr. lat"ldUutn ~ulikle J1 olma!flbl
K!!!n;jjaL'fI1I ~U:.Um~a

b-.

l'ilI IDlzel "-IIglol:irkr!Jlln t.I.m.LI1lmjen

IlAbyM t.lii.Il!fdU n t~e("LI.

lA.nmdlr~
Yml~ek.
llIi[l! we !l!Iati!1Ii

I· :E~T!! T. 1,letm.eleriad,en_
1~
l'IiIfIlmC!1lI

g"Jnd!.> Brllt 115.I.cmln NjJ~ClkUr.,

lli:"iI ~vml)'o

..... Cd!!1Jlm~ IElllrDrl.IJ. ~~ It. IltU.bl .l:el1m ~I,~y.w m&l.I'l Ublk: Petu
Sl!ntl)D.L No.

-

-<:i~1 gtI RII-l 5a.z; __

Cerk..:lVlkl,

22,t~
23,00
23,.30

Cp, 'j.t morall! - SprfipUny orlw~= kU1 (pi) HaJll!rlu JIItb.:UI:: DUlIr mll:;!1gt n~ll
Kl!.rul, ya.nqll:l prQ" ....i\':I;i

6 d'fll..l!il!lltpJ_tJO New.York Pl:Illl!.H.

::::=====::;:;====::::::;;;;;;;;::==:::::=====::::::;;==== l'rl4-9 r- 1
I

lilcklJlel'in. U Eyllil 1!H9 Bk,fIIDUri_iI kadBlr AnIlBrBda. M~en Tit!.. kill: "ill Arllml. J!iI'itiHtIJ.11 Cend Dlr'l!ki.llrlUf1ln~ 411~ D!II mUra _ t. ,EVllg ... kMluJmlijllur. :a: - ~lLmelu rtm!!leJ;1 \'11 ~1'l4I. y.a::w 1I,1lrtl~ ,ho.b a:!d~ ~ b!!l,re ,brcu: a _, MIlVQ!IlIC.t eln:J.cler~ ~~. (Il9tl)

YullarJda einII I'a miktul kdel llzerl1ld!:'n 12/11/949,

J'II.Z.Il1

miLIZe!r:lD 8l!IJO,~ UrI. lJIUI. .p~rtclli gllil\i IJIILL 10,30 cia pI!.p.1hL!1Z

llertfUll ~ohNti

ISTA UL Isla y nu
Brian,

Le"'Plml;!.an. U.ret~lI.IH hlmlllilLt1 031,51l l[radir.

~:ng.8n

t!l!d&rtI! .00000r.

TAL
'ill

STANBUL SERGISI
1EK!MPEN
31 EKJME

5. Jandar018 Er Okulu AlaYl SatJoalma Ko. Bo§kanllgmdan
1 - Anlakyaduo J. Er Okul IIJII)'. !tll!'.rt &~1,_1iI: !l!uJlt,m£')'e kanu I T-IuIlJtur.
2tili blllwmndlL ),ilpttnl&<l1..1iI ODIlnRl 1.l.3YL

0

A 'DI
MODEL
AN ,AKAR
ad~ lSJJI

10 MUHTELIF
TORKlYE 'lJM1JMl A~NTASI:
Cwnhu:r1,ye' ICLdlMly
"UIU~:'

~lllIr!.e Kejii'

2il

£.),111J

"-I,,

I;l.lmlL gIlnDl

!tlI.:lt H

iii! oku!

u-

os

1Llm .. blnMlndl,

iiJ~tlngJ;n1l

komJ5)",jD'!.L ill.nlmtJ81l.
I:t],s.fJ

y~p!.l:IJ'i:lIkt.lr. k.:tml!fYI;II>UIv!;'

Bul.an

flD.d1oeVl y&nl.iJds

l(~D41{

a~

doayEl,lllLl'lI,r

ll'iJll, okul

!!1I~on nlmn.

SUGAZEL

lIlJ:lII.d! lIFj;1faJ«lUlant

istanbul Jandarma SatJnalma Komisyonu Ba§kanllglndan

A~~&~~~. w~t1TI ru~n~_~~I~. t];!I\! ~C-:II~ 'elM,,;!! lBI5I98.El'l !;Ii:lJ dClkw: b.IJ:L do.lruZ !fill: \. ... ookai!ll, &lku:z PIr.Q, ~lqjlm 1(<<1.1 Ii:lu'ut OlkiP g ..'i:W;~ ~!)mlDlI.t:L nOlI b~JI :b~iII ylli; IImou'" 15- ht,ckl;ll!rL~ JhsJed~n en ~ 11" g1m end bll. II<' lJ~nnr ill~lItI IIaL§.o.rd!t-1lII,dW ~vn~kl mll.Ebll~lerlllll I;Jrllktll n lI'JIII,li:llmma. mUra¢lllt
I:ll~.:e.k -tn~ ..klll11Oy"t.crllk beJgMln~ ,'e t.,mlru;l TIJlI.kbJUl..:n '!Ieya b.a.mJ'[ me1Ct'!lprJlli".n', Tll:.&n:t Odas] vc lkll!!l1~ blrllkte ;eklilltme ~tmdo!! I<Omll!)'ODII. mU!ra':II.,UAn U n ohillol.lr. Cl::l~~l'

a

• __.--------.~~~~~~~~~~~~~~

~=!!!!!!!:::=!j
DabkOIYi~ we
\"I\I'UH

i

i

L

.~~."~~CI.':'r,1I::jj;W:illFlr.!!:iJf

~kjl"

JUNr..uu

I'll

tLnlilllkl\ul

mil C.h.P,1i1i1

l!ial(llllli
5.0 LD.M .1 -

U.!!MlNl l1li.111>1:."0

1 ranSlltlrin
til/it

It-ad. N~, 3. UC:,11 Arada blr, Bllyllk ''''rtl •• ~

n~J!)cn~ .u~~

HERA
iB-7/ill'l 049

BA~,

n/~,
lmq. d.aIm.a

NEZLE,
iIIILLIlIiI

ADALE
lA
~

Oklml.lM41 - &ya.!l1. "l.Bim~ li'!i\!Ie.'.1\& ,(i;.:til', ~~~~~~~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~ Tk&ret. 3 ~ Terallldcn Hac.;., pi:lt;Ce.It:I.:.nn. &l!{lI!l'I:t oouek lui, mllk.lLd.4LUI teltLr. t - Az ... ~

S,rs liLt

lat.IhIN.l,

Bir. '60Ttra1ndfR IJWCI.& UJi.!A }'4Nl~1I,U mAnUln!l,

IItJru.

1::'". lli, 'iI' ZaIiomo:!l.Uukta giM!:'=-t'1 ilk lIIltlr., S - Kabll. ali.U'I, G~",~, (l)ef11 I! - S[lt VII!I'U', ~'O;;O:I~ ibll ~gC klMlIUI YIJK,iUllllI'AN

ZIRAAT
lslediklerl

T .. c.

INCORPORATED
NI!lWYORH

IANKAS.

J2.. llll'll/lI4_i.;! B l>url, W.g:I.n. An erl, ftlilt.acd&m h l,.oedrA 1~1.r!~ t.,fIDUlI mal ~I~yj NU'.

SINIR. ROMATlz
I

~I~CH'A~

"",urdumu~lIfll dolir! "'oIl~I~1'I ilill Yil.!fll'lI1;l, i!)!,jlun.ln 1liI!ji'11! mLl'tlorn!rrm! mmtnUii llilil'bll'rnek I;;ln 1J(1'I1.r!!l "1111 blr !lBrd~, hUll b.!r 1111, u..QI lI.jl L IlliIldlkl'lrl ,~ rtl.

UmaDlb)~zdn

hU~U[l!i1l

1%r;-kl, itellil • .2 ~1I[i:: O;r"rb&n1l4a karl. PAr~j, l><lI;nballu-, 3 - Tuztndtll OkWlW'llfl lIQL Vf! Ifll At mlnu>nll. leill. AA_na."Olr kit 'Ptlna. Ii - r&1D~ b1r t.L D~. Cut. - Blr erJl[..:~ '-mi. '1 _ t-.bWt mJ&r&k, HI" ng!& 1'1 - SInmit. 1'l.1ltUl& !fJydJkl~r1. I 1'1 MrrbWIIJ IrIIr ka'~Jdnllnl[" I

EXMOUTH
"'IIiPIJIlii 'homLwellcn I bu4l1Jt bktll.in lion.... .NEW. YORK. BAL'r'broRE, BOStON y" FlLADELFfYA. l;1n l!Jl"ililfl tl~ar1YI!I yUklJ)'l!re'IC hud<d ~dC'e-I: IrtJr,
I

GUR1HON UNE
C!:.c.y 10; '" mil" kil\ mVlli.;!q1:!] Iiollltt hv~ b:u::4J1Lh

-~

ptl!in, mL1vaUakl!1~tl

EV1~

M/Ii:ADA GO'RTHON
~ubl Qt1Itll-l!l ,&.n1l:rl.1(& l~1D blr.d C4~r. :mill

I

"r.llal'ln

A BSA 'f 1, 'l'ARLAYI,
Deiead IkJei'1
EdinlMll

D1f ~CIIII.

h~ l' A 'f I

II! Ilni.Ci l1li1

I mll!b'!l;lJ PI nil 1J11~.mltH iUUtllll1'llili

1949

UI.R,AMIYE

'TUTARINJ

FUlII; Uhlllt I£jD GaI.e.t;a [I.e.TaN,. 111I'.n.,;~ :l 'Llnm katta. HA¥l\l', ,.IlRA;BOClLU ·ve :;;lSi. 1">11 [I ; tt!hl3.:2'»11. d·()

~ taf&ld.., .tmaIf ld;ci: Ot.1&lIo tiIl!I ~.afll1 ~il U bM • 1111(:1.1 limb! Diil 1'IL!"!i.:I!t. T,.h 'l·nUrVf;

~~o

~


25.060,

i
YDKSELT~U3TII
1.0,000, j S.. UO/irallh Q
J{J

Kbedivial
UII - 3~~ Jj m.ya knd.1r IIIlr!;Ua tI r .ueklrlJqlYD lbUy-a!;: Vli.J'dLr. htclcillc:rIJ:L Ny tip itI.-uhk1.1ll 011:1111.1I-tgmutllllllfm3 m'UrlUlllal.llllD I 33151-liSt1:i)

Maii Lime

4 C~ki~i!itiq h~ lbirilDde ....

l

Istanbul Janda:rma Satlualma
I(omisyoDundan:
!)~rilltl ..."blU't:Il.l.Zu&n ..... "rllw"k

Khedive hmail
Ij1IlP',lI'U

Yl:lrlii: )'ol.i!-"

Isken~iI!rili'(lJ Pbll O.el!ltll."

NBW

~

LE~

ilkrawl)'ltlll!r.ilen mul]~11l tI"t"'lItJ AEIAD lIilL.lI

I.ol.:tb lIJOO llIII i1Je ao ILhrIi 'ji'1.1.!1lDd ,mIliifllrda tl5~, lklL'lUl1.iJ:!"G Wi"dill'

\'II "~ylll alllJ'lI.~

y eOI Ne~.riiyalt
1: J:;.'ll .w.cU1 Bu 8.El.Ylda BG.Lt.n1;LI;Jiel:hl.nlm t'!i.' -nl Adll.m·,11 :yol'.n, RI:I,;u.1 J!l1:"1,ln ];I.lr ~'if"'! yllDld!., Dr. J. §Bldlllnin "HLt I n" ,p.!ilk .. lojlll~ ~,JUttuun .... InIIII,DO~.!.L tUJ11!.J. tlr;!< niIIJ fl k "'~Ic'rlhl

w....
lUI

CII"ili~If!I':
oJ ..1:l1 i,krlrrll,.lIigr4'1'"

28 .5'abul. 30 Mn~1I6, 31 Ag"ll.lillt;ill.

,An:tJrk

"'iii lw &II II!l.UI.c~ldlo!ll

n
IIlLt 010'11401

Eylllldll

bll-l"",II..'t ~ee~ lrtiI'

S',ATlUK
~uUI"I.L1 :r"-l ~.'"

f'EVU
I ~ Alb
aUIUUji

'fiiiZliltoiCIiI
n unnUpIWIAIIl

Dlliid Iii IlIr I

.."'IiNI

IlIlililIlU'IJ'tI II I~n klt;1 dll '.PIl.aOil Ii 8 rill 1l,;lJ", k.ollllll' 1I11(f1l11l tl.und "f.umlla 'jgO 111'1liulLlnm f! fill bu Hlik;, I larl (11.10.1111 lilrLl'lillol ltIi:llr i1a>lamh U ...lldll mulII'!'!iza oBlll1"" klfl. d cf. A,pl mUdll_ t UII'IIftd3 ~N !lluln!!. 100 ljr dlLn fuia blr b.IoI.' IllY!, mU!oilllull ud.nlar he!' &1101' leln .,.,., lUI' kiJIr'. IIIrll
nlJlllar II IlIitl.i!r

fMl.LiiJu. adct d,w"boylJu dilDllrI Im!!.U:II1J.III EylOJ 1l1~ oIAIl .!fUn\! 111. IBIJ!I.t 15 l.<I T.II,klll"l<I~ ~Qn\Ul1'.i.Zde,\ )r:.a.p~ Brf ClDLltmc..-1 U~ lIi:II!kl.L.lm ~ Illito olunlLt:ILk'lLr,
lI<'!.Idl 12I:1LJI,iIII". Vii Ilk t!l!mLntJj lin ili .. 60 kW'qtur, nli:nu"l1 komJliyOJlllli. llrlllabllir. l!rti!l.tlU~r111 Ilk lrmlrlId fn II1Ilwt1I. IDIlkImnl 'Yel' ~I~, iii toJJ!it melrlu.l:i!ili Vi) la.n kJl.~LlJ.IlClIl. yl IU 41£~~ Ill!l,!,',ch::rl \,,1 LuI.tJU nHlanru I!ikBJjtme 1-!I!!!.t1nJ!lI!l'1 'b!f II.II,[ 1 i.i.h1llmm"D

U::'l'

!I'~1a !gJrU4r Mn.' G!.;Ua~ilI E""lJk~. 1'IIni l'idtl Jill l.... lUO'

ULI!l' 1,,,,,.",,1. ILk. G! lu.p. ;!!j.y,"

&l.r

tlo-

Gilchrist Walker eL

[0.

IJ!Ioi-.Ltllil. !.l1Crl-r,d :;j ij)dfj,1l1 b.al,Vi II tl kLi.in t"I1/I:1~!l ~ ;rlhklda .,.Ul.'lI':lIJi.w. 'l'allp oJ&rdJl,r n l!:i U ILIIILh _ m'lll 1k11l~ SuJJl H LIJlIdI IIIJIIiIJ. ~"I!U lio.c:lt~upllgll'1" miU'lLCll.ltl.

tfi

(ja.r:t kAjt1d1

V"

ru~. IIdlI tablil
1:,9;,th'i

<.Anl><lrll.

md,lil;Wl1

bli.lllJULt

P.;L

.0.11 •

1MIl, f.I.IH~~m.lbllU!O

.. -----

••

------

•••

_-

••

--II!!!!!!!!!I!rI'

I !lvn!Jn1l

kadlU'

kO-IDbj<CIotl!.IDII.l.l.d..

bwlJ.ll..!l~

(lHIloS)

cli.lJu.

.. t"nk.lU",r. CJulI~1 k"JlllU, rll.~.lli. ~'a.T...... lllyo oed ru,
Hll'lIOiuJ.

(Dpmba

Siibibi:
~""I

Sara KW~OAld
1N.1oI--

in,g,ilizfilosu I zmirde
h:m.,! 11111~ l~l"'" & f 11 .g~) ..b.in.! AJ'ilHl.,. ,I Pow",' in r~r. yrprlbj
It'iI

7

UI LdtIIII

4IVlIIII ."II\HiIi!

Noil,. - Ciilll.oo lanJ.bOr"

.I"ANlldllL TrlIII.JDflI~'5-l11

IIrb~b Ht...uuld&D Jillrn;;lI!iI,Y.

a-eIm!Jti::l'.
.l.ml.lU"

&milaJ, 1'udl-

HURRIYET VE HM.KlN Yl.LMAZ MUDM'llYlJ

8aym. 10 K11I'1II1

Ii ~eJ1,I

InlllJnl~lI

it~

y t

.. .. .. ..:1'.,I-nonunun ae ou I'unacagt t·a lb'.·1-k··ait a,

dU

a

.-

I I

~I

y Igltay Ba~ka 1 Yeni dale Ylllni a~tl
Dadikocluya
Pay
_Ii ~kpn

sanl: ordumuzun modern siliihlar) kullams: da mii$ahade edilecek
I1i.dn~J
Qro]] noD t&'I!:~lkl;t i'ltIJk}'tllJJfi y;l!,ll'~BIP, ali" dlll:i. lliiJll!:!llfU:', .u ya nll- ublLb
• ...., •••.•• -II

Doler-

Sterlin i'htilafl
Va.,i.gtOD

Batl Avrup,adaki 100 biD ki,ilik 'Am,erikaD ordUSD da, 15 gun surecek, biiyiik manevralara d,UD ba,lad.
1(X)Iiilli~Wd1).

kett ta.tb~pt. (I ,41. !b. :EUlu ~11U1li11 !1!!l~" kaUa,
hr. VmJlllii. m.I!lIlln:l!o.ts.
1t1li

~

iI~'
l!,.o

Il3n.

ClldumuNll

S
hIIo

.;rm

• III

odIp.J've
~tmaJf;

. IlUll'kmd8

Ieii' aiRha.1kla ~ -.i)yhid1g:li IIIII'hlkbi ~_ liit.lYOT. 1m
I!~

6iinal·

III (..LA. ~ - Ad!!.lt!t .r111'bgii(!.LlI '.l'ilu Itil WMILII ~ml''I.Ir. Toi'~II.d.. D."ld I1ot1i:illil Dr. hkan llrdImal'l N"Lhllt Erim. i\IW.~ &I<NIOl F\lII;~ iSirm II, C. B. p. Hknlo!!ri KOlQ'1Ii lIJilL.he. . Idli T!orlilt imt E11.;r, m~Uelnkill.ri. ~vl'lt.r ~1I;,bm HIkI[J O~I'iI.i;. CumltnriJ'n &11& ~l ilUZlm &rk.:r, lim .....,!b.lter; , UDoVDnI Sa. I Gil. 1 !I')

.lnb.:.: Vo-ultuiiul.

.......

~

_

dDn~flIrlg

!I. ~1IIDb:

rlbl, llii:!i DD~ ~ IIIil!S:r: HamIn~ h1Id. !:IJIreti " ilI!I!ar ~ !III m:uIlI.II: olmama~n, .• BII lkl 0) . 'bedihi Q'I.Ida ilm.Ci" ara:ri.dit kI Ita. kma'Il If ermCl" b!J IdeYfidl IilBrIa u:rum.-lIII!l IlletL ~k.

mlh1.'.ruLi!,

i\irII

C' H' Pr. p-r' o·.p, ,a.'g' a···n··1 a s-a.v,·'aKloa d I:~,l~e::~ ~t!~t~rInl~:: ~E~~1'§;~~'erim. I""o"c"e'" d· a' yl da k t'I~ldl BugdaylarC··· K······· a ~ kt
IiID Vqin,gtOIJ,!ja bq!aYiL~{lktll". KQru'er-u 11!tlJt.lt ebntk
I

TatbikBtJi Cumhur n.. bm , Im! t tnlinll "'e' dl.l.11.IlLbl.b 1J1!'I1d· tIJlze gelen .!:iaV\l.1liW BakAlu '" BUs:m1i. Caltl'l". ~E!.el KIIIl"IMY B~llanl ClrgeIleral Ablturralii.. mlU1 NUlll Cllrman,,,H .. w, Oe-~' IIlI Ve KIl.nl.l!lll.b1J, "'<VittleI'"I komul:&lIJa.nle Aril!:et1' ~lh:1I. 'l:Iye Jert V,I!! mis311r Alll!l!rlIlHlll,. lPgl· Eti'tlcl'ki gn". Aflibrtld.q. !flip1103 Jl:.r;uJ(j hdbiAatl1tdg lAI.1:I.mu. 8 U3.DoiC.) ~ IDnltll!l'l lli Gt!lJeraUerl bikip ww:lder.. ItlQfMtl1 Orq",1'l.~~ Alldlllrraill:m-a1'1l Na:/(:k; ,..tlli~1:I I Ey]fkldo bqlMDIW, nra:rlq'h. (Hr. (lilf!'I'!I!I'f!! &1, !Ii ,0. '!!Ii)1 lwIr-eUk MI'Uo lkuiM!III tdV!:U; IJl!jiior14ir' {Po~~: nlmLl 0l1lD Mall i![o:lllf~~, ya· .

koufer.B!U ,bugun b~lby glz,/I oltlcak'

lllll&n

kbl.la:ID~ dB. m'llpbedc

modern

~'b! ..

Gonaltay

e-

dI1!1:ttktir.

r-

ElaZlg'da
va I!'Lalar al _atm.. III
iBSiII'D

GlJrii,mele,r'

" O(:lI.tlll1i"1'rlr.lY Kil.!.wI: ~ (A..A..) gut ~ .11. MI~iI: IIIktn I Ero"Jl<!j,fJ, d~JTGIUJ:iU TILD"~J II· ¥.ili Ba.Px:I~} ~nlmd&:!l blbo B~blll:.n, rd. - klliw:I..lLilu '" ~1I.d.i ini •• lda.IIU· ;. Iillkn 'I'uDc.u nli.i liD 't.ir1ilr.to
Tut=li I!&in'Il1l

11lnz

di) or

~I

I

1.'1.

ahY8

Nazlfl

Sir

Stafford

I.. .... '. ..•

.•

.

•.

.

..

-

Y'
"

~~I~~j~~i~;~.hQll1~~! til.'
'(IiIUM" !UI~5 SQ. 1

!Prill

T. illt: (01 ' ...

a...

Mustafa
ugla
o

(DrllllI"-1 Bill. ill, Ill, ~

d,t_

'. . '.

..'

"

-,

'.. '

a'

I

anla &IDljJgr. :BrzqIWDIla aO)'ledlgt IIDD nutullta. ba.k.uI da. Ill!. DIIJdaya fill 'I dlJIJJ" Id: flulu.ltret lliI!lriDe tOjl'Lan ~e [lUlllLcruhl

kola"

I

b1l;y1lL'di:lm. ~ lid 1m 'tXIl,i,diE-iid!!IU :lntllm. \'iii lbiiJ&bdlllmm. mrl!imli!k_l!tIn bay- I iii 'fit ~ balmnmillloo, m1f. 1It!!Il,.ai&rm bpa,omUllU btiI·, am rftlii moerbUn~~i:r, fill ddkodu b.mI1&nm Q,p1nraJI: I'm njiIW Ji:unua,k TO yU.b~1t. .-k ¥Jt iIBUlI 'q IQIltdwn:Joul fth~:r dJ. I b:rFl!Jd~ I:!l!l[ll" aJI,!!UIII'lmW blndlaunell3'1z. KIUQ IhidlAtoi!JI!" 161 d.1Id1 'f(Io W ' ItbdD lib l!:!tmaluiulJ'fI mm!..~tklte zure bdM ~n dol:~DI 1m (k~ I 7Jl1&rdJJ:' wrwll. lI'~ 8E!:u!!0I!. 'JlIIttm, lift.• tebdU lloillAlW'te:m !:! memlw tdtll Jalmut 1'"& 111:.
\,tfiD.~

."'~Iu

dinlendl

~_W'~;.J
~uruyo'r
,

.. ...
~ik

'I

a

.vlar KrtrUte,

rll'!1mur"

Qltmda koMI

d

:Am~

II.

Milli .Egitim Bakan. BaSln,a---~~_I verdi Izahat ...... .......................
Tllhiio
,oi

~ llmwulJ:l!l. lxt~bJlllI'r.J" WI lllElhlbW teb!1J'1I. KTII'Ilp!1ll"odljio I IQ :O.~(l9J.n.IIlD inj. IluJJnd. bg,lll, I 1!!g kjl:i!:llli d.~lInnd& "l'1J1I' ,,10t.:., duo ~
CiI.""SO;

od.~tu

htu.1101,

kmi.r

fllfilolll
II"

1~"."d~

L""i'"

~]~
(a,Uml

Balllguogiu MuriC 50l"i!lllmdlll ..hulBO klll"'O'la.n ve diler meBl"eleleri .uLBlUI

Tiirki'yleye bugday y,ardlml
DIU.

-=

-;:;

28 .... -

't. iii IAi

11ft It,1i

n'

.

~ tI.)

-~

~lItu.
I

DImUI

T'itoy'. a g..ore dooy_..8, bir harp·. ta",,~~I;~. ' t ehl·keSlnk :.~u:~~~~y:~~.:~ · en ~o- oza:kt dIf 'ag.' :r
IDI.
101

dum .. n.rn.tlll kiifllfOnu; illJII II&lk PwtI II.q daD ,.~
mil

Ilk II l'oru:, dr.mckn.· n Wkrtw~.

1ID"

n..

!IItbrlmWlII lotto. ~ItUm. tc.:llQk .d:m mlplII~ mot. MUll Ettt!m, k IIcre1l.r lL&kI!m4a. 1'p¢u,g1en 1m.kuu 1'.:lillD B&.rigwtgiu <l'lln .... t !)at VoI!r.mljlir. 1ft ~ KWI ~tLtun MIlJJ11rI!.!tunl1itl .1lIIl olveJc MIUIf l'iWll.lmlIIi I!oD bU 1iIlplaDWl np&raK,. mJl11 (DD',111Y II.... IAI. 1 dI)

tid ru.nda!ibul laiIk.!erd -

buJ=....

Kud4r, evmden e,yl .. i!.UUH 'lalld~fit habe:rJDi telnip C1tti

DIlIkut 'i lila 3; mHyon '999 hiq
dolu a,ptlm,

'~

be

Ii.

HttHtl:' •••

D

olmuJllbl

)'a~

1.'1 lmounQ
nltU:I, leU

u~ ImklkAteo

Rl

dem!llTf~ il,Ht!t.l\:ue1JIUr 0111
rO:IUW'Ii.1l:DI-

_

1

Hacca gidece ler vapursuz kald.
__ IIIEi!!l~ .....

V'q;n,Kt<Jg:

I (A A.) -

iM.OOO dDlLr hrm Hlld" Iolll\dd I ...,.11111"11: 'il.uN tiJ.p;iQil,. ..,...llh~"IJ! I bLldi.ll:Iiltit •. 'Illrt.i.3' 1.1. bi.hk tv oJi~'~
0.

I., birUi~ iw II IIll,gtiD iNt.i"(Jj""

.!kit,a"

id

ll!lIli1nl"hUIU'Ii

130 :J1I,J',LUJlI .. I'dl )

YID IIIql!lLliIi.a;

De:nizy,ollal'l
vapurunu
Jl!.l
II .. TIlL." ~ .. fu.1

II. fmtl.). d'evt t lllto:r'1tes1J:t11 !I.IlHrna.k IlIt1Yf!lI nl lD.o tema... >Glml.,Ur. Dalll l1e m1lleUu Ilfil!WlI Ibozrrt<l~ g,JlljI 1.1 Iljrm vU.cudU·
iii!! lm· !!IIllm1,tlr.

Id,aresi Izmi.. vermekten 'vaz,ge-stl
r.
It "

..

11<"'' 1"11 r~I.~.1l ~_ mrn~,,]Id.ir.
_

llLli IG.OOO,OO[l d.o.l..r hr~.l:id d[r Ii"II '~h.iJlinlDo ,icn.diJ "ml-l ~luwll 'I'~rll:ll dl;lll!.f lo.b.li ... 't!i iIJ.!5Z'j,6QIIJDOO dill." llUh:n." .. tur. Tu.
01 D

".d..~

'bl,l,""""
"-

.1.mllri'"

K!:lrtl'lU'.Dlie:r b."rl&:c

t'e.k&t 001 Dbli nqrly, NClvyork (A JP) N~W.! Kl)mlAConnulll ,irlllUII II Icr oDd tu bQlarul.aJ. tnf I· YQJ:'k 'I'lInl!:lJ p:;e~1Ij by;gUII, 1.P Rllomlili: baJikt ~t:i:llDetll!! It,tiell ilL 'n IDba.t H:silmlJd!i;.bdf:D bu r"~ TltonllD ;jiYUI~II!!w¥"YIl (tin-AmI 1&1 •• I au" ,. a:-) J)ta. I1..li1r 'I'll I:IIg~ ~JiII ell

Ru -ya'lJ Tito'ya kar"I. miieadeleye deVB'm ediyol'
e

I.

QlliJAI ~ ,y.

ht.ml~rilrt 'r~"'(t.e ,,-apaa.k. lan b\lJUk r.. ydJ.la.n Itayl,,1s 110ml hr. I:Il!r IuJII trl II:peLIIII.I 1I;.l:.ralmnm b tay Iy In" IIY! - 1I.'Yd) lIarb m~lI.r dmlyor.
8t
tltli,

hldli'll!le.rl tal'...tNlI ~11Ij' I;(J(lI~mil1 phad II !i'1! if.M.l!It. ro~rek, [I:It rtl. Ulnhll: ilU)INj'!I;nn.. UD-III'M!l1w l1'il' II! ,~)i~ 1 l'lI kdill clIiJRiI!ik C r Ie

Hur Yugoslavlar.n diinki.i toplanhsi

Yoklama 'k'uraluBUn
to'plaDmaS,1
Z5 [yAi.de
topia'llillink:
arill sc!;im V!'Ili
Vii

I;'I.h,Il;Illi~!m mu},l<Ih. Ilf[ wrl(l~ ~II u~ It ,'r!<",ll(l~' f ';' to .-.TGIoi tt_1II ,i~l-g hp.tr'It1.:IIlR IJ, i,Ludlr. DllnI ...dUl Agtsb. IlIklbII 11J....li . de. ba,I~t. D~JII,v",UII'l'1a. 1II'lI""""I' bUt!ll'iIIil~1I'lii JII.r~it :kmil II'.J;oIHlLl bll i,.. ~Wll ~ddmtltir. ijirk!lt, '1'0m.Ql!lIullual'l biz fI~f~ n I:1OOt ,,u!i. 1111 ~,Il. Vljinrlil !boa, :l'ill btJ:l 1lr-&711 }d.
(DG!fmll

TARVI. TlDEN B:J8 YAPRAK ;
. I·

•• -~

lo!I'arlji

HPIH'

kiMll.lJlu

Itkll-itfiiJ

ESk-· .rim A D,'tro·'''no··ru'-' ,. ....._ ULUN AT
.. __ ••
. .

_

LtU/i Kudal"

Baled~.!Jt!IArid

I .. "

II., iii d',I'

'C. H. P.

!11'~,

lli! r baret ill ml!mldcei a.lll'l' bI. D" ~ ... ~",nu"l,,;~ 'I.'lI.1I,)17"'1". hlJ Ill' rtkillk 81!.)rclJnl]ll BI.'W>. til, I,,,, tlr.irillml),l>4:ek ),iII" ~ Iii,., ....... h1"d HJl'lDb.. ~ p!I'lI Dldl.llt.ur.,llIr, It til blz.z:d B~ Ii.! ~jj, • III r.rl,li olmak Uiblli"'
1ml.:Jl),

L.. ril ,,., bllc-um

It " ,)nl1

IE Ji
HI

11

J'j,~ BiI)'1Jl:fll. cQIF1i;ll 'iotJolli:lmli'le

"Iyor

Qn.J.dnu

!lIm llll!im...tl, ~ E,-I[d I' :r IIIHI I t lU .u... Pol!I"Ll il I:!1n,l<CcJollltl .. ,-oil.

ad.yla... !l!e~i,lec k, o. n. l~, IDn, II): F.l<Lm ItnmJ 0-

Bir tl~a Ivay'a ytld1lI"IW dii~Lii
~----

,1]1'1110 IIIllnllllml ~kLl~];JILII~ mll_ Itll'M'ldm bf~ d'k" rroo 1l1'!1i'Dn!1I'DI ,1I_Llrrlml,. 11111 ur_ b!~i:liI Ul!flll! ¥1J).iil'llilrJIJ 'blol Illn Ii, mIni, I_II Inl 1I1n1_it Kkrlmolhu' l.lItU,,_. k. 'Okrlm ~Irr rl..l": !!!l'IIm. 90, Ull1.111 .
oll'rlm Ii dlrc Iblllll.lyg'UiI"

D

Filui:

IDIII IIFl,.. bu 'IDt'I-limtl'!
lIil iii 1:.1 11011. Ollllllia IrllraJIl':

fllililmJUI~lIIl'. 1111: 11Ilrkl r kulWiiJlhlL 'II.

£1b"Lm m" IlIIlr .,Ulln l"tII klMUifl1i jjlilt:llu.n IIma!liilr. tlu~
I1ill1i i1UiQI "llIl wrmlliitlol

l:ll,pmllwtll'. KII'IW'il :SUII':In 6D1IJIIII", IPI .... Lm lilt (II 111m 1) I h.... ,. 1I11i' iilil DQIi I!.IIlfr, II I ·rml,. IIH~. !lillQ IlIIuU:nmlllll IIU biill 'la' lftIr'P)a, 1,,1, &JMr 1111" iili lilJ iiII'

l&1II.to ~nJhllnm ZIlM\' nJl:. blr 1.c>,[l11>L1 tld..,.11 'li.I..r. T'l'kl~"'LI~ kUI"L1hl,
C. D, ['.
[]I, ,J~ll''' n. b~p 1."'11 .. I..n, IjI l.ir Ill. II-I U,I'liorJ', T,~ ...~ lI...lolllllnd_ ~t kILil11 iII~Ul"kr..J, II,' UtlLl:IIU!J U iII:!IOf ,. twir. I! I m 1!1I.... lunll I' ." ~ II: b.,. 11:"." IJ '1'I"'l11i I.. Flej IwYIL,.larld hil

Am"'e ,.-,ka·.da n
iki denizGI 'tl

1111 Il't! Ifllrlmllio 'J{Il'II lmflli IlldllFnLl1 ~.lIm ~ilgil'.

.... ura' ;:II'" Ul'ttllll Ir.rKI:.'

bl It:! '" it:l!."lu 'lJ0 1.t.. ,I,~j.Jllr-u au ciliu \ <I 1III,1t~HlI..

UI-'I';I
lrhUlIi'lto

IIL\ld,· &lj 1 .:1t,dtllllJdnlg,;-u. .....timu
Jill I~

bD~

0.&..,

E.lk!rllll Jill!) III " ".!IDYIII lID.n llamlU'I'lIk, 1~1!1',. ,.lldtl',1 nl ii>1 1Il:a':JlIt,. OJ!! j,l1111'i1nl 11.. bit r tl.l~Ak!1 mQ~~g.l1I ICiIlWler.

til"

e.m!
110

IlO !.~II ]'I "liNI 10 III 11m 'I' lM'ubum Irk!l:a,ln' IKI1IUmln b.-. IliUI lIaL1•• ~an IliII\;lfUI ~Jill '1I1];J1' '" til bLr IIn!l.IDJUn Ilii rll'll IlI'1l lin. O!iuplft.u Illnr 1nI blr IIldumii !;II.. . IbII"I:r,11IIhbll bl~1111)I'" ~iitllrm~dllii
Qf1UIlU !llufGIl IbQ!IHI!. lIfi.'jllrind 11

Iklb.,

1.1:.1
Ul,lIUII

·",!i..
II.

KLt t rI,llr. nn U.. ,L .. krmb';:'
i'lIbllrlLU.i.

-r,a.'l

'l'JILr

.~r III

I..nnd "... I' ~II \"\' II< bill lIl..f'I ,nul, l [D, u. UlnulJ _I;jllii,g re. bJ.r ~~ul1nr i!llII!DIo w deditl:ln.unJ II • 1Io!.!~' ,]I

IIfnI n DI:Io kl.l ur

kotm

~1Il.l!.·1
,p'!

r lrtUhlJ .fYDli~

~ idei N:!i1'I!!oU..w,J

".,1.1 ,-u.ktlt, S. <;11J1,!pIll •• :rIa ..,.... ,1... hr. ~ uw.liy" II. r ~ fl.~' .. "1II1llr.-utiJ,ilJIII I' It,,,yw1..I1i1 t~'illlid J 1,;111 m&u..t·Ii&~ ..!wi_llr. B1IIll~, J.... UlIVlLIrru I ,Ii 11l.~ • Itt)
l.< r<llII"."U

GI.I\II(lI r. A~,I.I dCIj,I.llo,,Ifl pt;mll l.am .. nl. dill lIu _l1ll\llI tulrp 11I!I<IQrl I In IInl'ltlrC I rllftl Illr io.,mtl ". hlmmblll 'oj.tilLr ~ hJ.1i , bMil rnilmllk'ilClird lid In.· 11m, uiluntlaltl 11II11if! i:iiol IIIJISla hJllllnllitl~N aiUT ..

In'''lift'. lIIul •• hi, If:I~r I _ ijulknl~~'_,11 blr ~wi:!!.U' i !'Iln~iIIlr

mr-

G'n' 11(1r1l~,mgd'G iihtran Ii1I1ILW BIt! I.mlndll "':rill • IIDIlI IIItJ,Jar Ill' lit 'IIUelll 1\1 1o.11! ;Al"imli !lilln. lilt' II! ]'I 'II. il'lIr it klltrrll mllklllitli IIIHll. Bq_Qn lIu mUll lilg~lIn ,"11'111 Q I'llf6I'll UIoIll mit-lir. DatU rngmJp ,'Ii! 11IIItUr !I J.I. ~ i1Il ,

,n

SA 'FA:

'Il

Gii,niin
I, . erleri

~~~

o z u l ar t n da

-

......,AJ---~-~-~f

~

rldislar, yikuttanbir gi i bir hi s e 10k
lfruttan

kabbe
u §lard

'Ve yapdan t "-II r
1st nbul i;!lh,ml. udll,. :ril i.;~i l<l:d'lII! iddiala.rm

arih
d IIa.b ltv '_'nllD fiiI.~ i!q:ru II III IInlDll .. irInG cl>ti!'\l;1' rn. ."lmlmill I Uim m"",I,,'.H...-l1ilit 1.1IIrhuu,~ '...

H~:r I/Ibah, Iqt.Lma.i:JoruR ~I· \11111:11 Ill. "DC , III. ttl bill' .. I kb 1:l1ll1Lm3,)'erollm. iil:lIQ m 4,., bulU1~Ll' ter ISlnd. U}1LJldlm OO~ IJIPIlI!i,I )'Cni u.k.. 0, _ u,glSII;OII u lV, ~tJJI.B.dllt'II )'10 1:l3r rb Dn1'dL. Su.f&rllll Iwlll.l" lOilTm n! s1garaJ.lIIfiInIjI -1.h.kl:I I~ku;o, tl'i'i!i!C'UJJ aIlJI.da, pili 1m J~d!rlo:rt" ,d~4n1ll nrkBmnd.l1ll kUlarl;J. dollJl :tilf:fdlUldl'!. tvpllLDI' I.h ~i"-m.hlt yIlDllteD gUn. .I!!li' l'on'tuk. 0 gllnl!ll'ld~. d.illlilllin ~1 f~ dtllll'dd •• psin~, kl.1 Cll1'dl maAP'illl Ita· r Bons'Ln, hlUllalLk dD1syul:l1e. If lm.lllti. ilol"i.!! hana, 1:1", bh:d C'1t bir bI b:D.k fa.zla bItIhbK\I: bl r ammnda: batH! ~ Vilnil, 0, bu tmtlj'h7J. ~ I tir mIlhk 01 ~~ ba3 IQrl k.omlseri ol8.R Bena'nJD mao 1111~" ba mlR dD. O\llLlJl!.1~l~U"1,I hektmlnc bon;luydJ,l. Hllnu'ln, habel' '\'CI'd1" K ~e, blil !ilel(· Il.k gi.1JI.l~rd, ~ k_g 11!I!111 ik IhUyan! b!.li llir ~ti. ,be GilI'd) I!.iIAh r V~ hill' iKnfkl.Is11 olu ..... "'unll i!1:&timd.~. bWWIyit.lI l:ijr.:tml!!D 'fflTdI. Bir !:i1n bu durarak, de I'lmll b5.l" 8Ul'dte, adamlIlr. &nUIlI1: knt.l.L:uak. bel" bMltll I.a}-mi aJmaamL ytl:.ull.l~ blr agntluL m b!. Gili-t;;~ pr tl., F:1~t b l:mUr.....h 'I.II.I:I)'I!t, . Jum lOylcdUno•. lil ir .raIL ... Kat· blr ,.olr,; iI:IIIa~ kndairOl', w}'a.h 5~tDtt:'n bane. :II>1rtl!l~ cDJtmn klSoklm!lltli:IIlJ tabri1r ~dl - SiA de, la Alm.::mc:a. blr j'o-niu. 8Lllllat"liltlfi blWl BrI. Bo· ~k.l rsi~'lem~:!: [T1~i.!UnU.? ris/den btl.hl!~4k-i'kd ~yl{l d.I-' -0 y! h!l.J'! un. i.8b:.rs"enjz; rLud! : C dilil!l - au drunm hft.rtaltk nen:- r lUIibb Mcyiln. ~ prlu te. dr.ide? Hele ,11 IlibIIlLUl yU%e' btl :rIep blrdua. gUlel:'rk mmldafi km! l r, bImIiila dJl bile iltlm c.ks.ilc drill!, •• [L!;!I! Sl3 Almm:a. olclutuBir 1& ben vii. Brin., bah DWI bal e bir Gllrd .r),1." .au p q£enle u&nqanlann IiH·a.~l" bruyommw::' DOfru,IIu hltynl.!. Il.!I h tt.lmllg-J, b.rn.r Vf'n.ti k. Be Vf.! bd!. Olll.Jnt. 'rdUk kocam rill'in. kc;llR), \'azi!ll'lerd.e l:ll 1IdJu'\1lI t.a.rm. ~~ ,Dldll,iu ~ ~ edlliygrd~ I'll; FJ prbyt l13)'temm ~ b,:oJl, btl b.JLltaD 1Jl,ilirum ¥..y _ . dPiUI bqga dl,l , IlluDLLfiht Imtabel". ilt.lm~ dc, biibGt,t! g'idl!uk kafile}'& kIL tllliiIIL lolaitlu'llDmr, hU ~ ODJroullllll:ll ,DIiI:I.Di okLutu ~bi, IIIUIJ}'UNe'l! geW:! rrlli~mu. deriadeL_, lecektL Cirul(!,'cttHI m,,\'kfllt lidBu I;: 1, Ciimi &r'lJ:ad lung bll! ~iJnIz. b~i h!!ti· 1'IlII~ .•1adl. BorL:.li! gO%gOu geBirJ;Q" a,qamJlanlmn .liD ; !:C - HaydL bakahlD k~ ~ tartI , Ililtil' I;'ift~ ~dll.iloda ~f3J1.Iann bfjle:Jlint luibtIm& drmelt: ~~ti i~ .l:'lJ l Bill" bu eluiiktl! A!:lk gO!. l£il!JJ.Ltis:ini levt1l' I!: tinn ttl.,;"nh! Ji.llii~ U.l.IUtll yok! ... E\"lddl Berin.'yo..l .t~1 pllakUr -. Eo rU, a:!lk.Iil. b1r ~d.a. Ul! ce"'IIlP dli. dmdu. verd~ ~ KomUnist alf'}'b WI Ii'! Il;I,IOUe - H4ti:l' Mmfe lrul !lIm!tlJtl1m YJllI JMlIlkOln ~ll!:n Kalkn.a ml, e[bcttE!k.d, II !l de IriJinfm' )'1111 ti!tr~tmtll, Mu ~llj,[hl:l - Bu dB. fle bi,im Beg~nltrl anlsttl .. Bir gii!l Gilr· wo gibi bvvelli v; IIfbbaUi bil" ei! siLlib1jOrl~ir85L bir miina adamIA und& i!ilil! ! k:a§ay glriltillt. swyn - AI· B tr:uumu;ol'!l.'l.lI, (!ol!:mPI paktJm.n jmnllhrnak liz!!· let!"" ~Glr!. u bulundugu biT !iIl'B.dllyd1, 0 Bu I:felf bill g ~. lesinl per de .Hfe yiiJlu&elt.eRk bayktr ~ lJobl!io;icig de l'.lit~bilc~8i j'lik liek bir It!l~ l"'1Vll'! iJtirdu: d ma' . bql:tdt~ - Bu. doaUu.k DllIahed.e~, - SeniD b&b;ryll Ilidn gtt. biz5m btlyftjl; St.'lfuLilJln;~n g da me • .iaotewj1rt1 anhy[)l'UJID. Md:mylne Wi' 1IJj!;ri4fr .• Ben dojrQ;e;ulI\ Gr.t\.:l.~'a ku!r :!,1I.p:maJrtlJ' ... !m SlI,liu bllyt'IiDJ m ! 010 I~ dtill mL'! B il' vt&d.a Q~'II{l. 13 L1 s1i!!:lcl!' illI:erili~. mahldill1' D'ia-I,plin 1tH!i1~t.nd.£. lI'Ll1b1ida. hum Rr'PIruIan Iltr Iktlhk!lhJL ~r' mahkCmJ. Imfilil!mrlll mnl"tUiam !qIptu. Balp lett. bidded Slbil'y,II}'1l Y~n Uw -Sarka libld~:n, bl;nlIc. biI.tL~ye gj.~.e g6ad'l!'nae~,i:i intbuI, lI,gtma.n hal!iruD oimrLdlguu tile U.rUlt. B.glZ:ll dCtl<tJ1yorall.. Berki!lli., l;Iij ~ .u. ""crt bir Iwrrnn ,..mi: )<ii~ bir !!ndlte kap[iQ;!!l~. Bon 'f ben, mllktlgJm.lZ:n. VI! bU. II,pr: larla f k.uida,'d1t. ODUmIi.z!k.., ~ ),iU: kapld n ~Ik. bir DlIWI. u. Eoril; , azifm l:: babljjedelri ynbo.1ru .nz.. ~:n!ll. lew cliiIL otl2.f1 aYlk.J..lnu t1:iI. AI~ ~le ~Ui;1 kU - ~ ta~ blr kn tli bit' r'l' ukl mttu~n.l':lrr, cH:r;!~nmlftnki, Benl melnllpfiz. Wr2: _ :in Ilstlbid~ il~iJ'GnM;;. !ri. ~ ~ll.l vit:ll!tt!.. :EIm gmpta, ~Ir; bir !l'i1]~e SOil l!.1:II':lEl ~iJljl~ kLZl '/urch. 0, liab!!t~i:cin llDk~ ordu. .BI!::a., 8CTII 1!liD U" 1lI!;jt1i1nl ~rlmCI!!. I!I fJ..!1DllZll ~ .. aT' ~,miim ilakm::Jgn kO~"'DIldu. FeI9. glke, ~k ya.bnlta b'lirriydc kB.~'U!j;l. ~k oLd· ~ pe:iI: iYi. bUi)'Qr'dmn. c,'I.lc VI: b.e;yatta m~8'llt olaw81&: ~ linD. IuunYlmlil:::", Uk. meydan 1Ull..l.nIl dirildUer. Sahr,:fll[n " dell !Itm'.i bJ I"

k1Ibb~lr'~ Ilk lI:e!'" u i bllBem, J:ter ey >'OlllDdII. !tit! • drtl. i'l l!e·t bUD a blF tUd' 1m-

H

-JU .....
,_ ..... __ ..... __ ;;... ..................... _ ...............

l'

-=

m

n.

laru"Jflll '1'41 'Ill .t(lmloJk. lJ'1t.loti. j bJr V<.Imtlifili:ld.t!fL bah • ca'Vap ver.yor ci rlio", 10 nmHlfakinWi !"1'llLm- ~ dn",l1, ..,;m II ~.rriliiii l i.i,.iJ"lGJ ILakIanadn. ~ir~m[ 1I11i'~ • t>.l:Jllr. A.t:.$.10 l!.e~JWlm.D :rollmd..fol llMm. u , .....iI:~ lM;~r I.r Iff~..tbfi rtI hr h.WI' ~t![",k hi ,,'Il_'l!I d bum. bnt1ll;;(lll~ik f l!U 1I:.:.ll'"rmi.7~f. 'l!'w[rlll"l !lima, olnullir, Her :l'.IIJ'm n b.ar ~ .lIm Imid"r......"LLiii;i hldrl~rill .lal PI"If1liLllILiiii 01<.1'11 1IOr. oal.IU rl ,.q..tmdtI.n cb. "_1 DII;~I"_ llt. r i I"'II~hh,l ~, II U'. .hr •• ltlll if' lIi1ll'1l l Ei~n LublUk _ M d rlu~!.ilO'I1.I tJllLlIb mid.' uJ"" k (flU 1<'m.:iJli \I!!ki!lllJOO1'" •_ lLJ ad ~ Q. L1".. JioIijI. J'btn.l W. uldn.lt.;; .. ~~. Ani 0) ~,rI rin! i. bl "11 mti...Juib. I IIII.IDOJ\, !Iit iJi il:iilltl.tJa=,,:lIJ:I dJ. ~lll'U1lhmn!lkh,rlll', Bu .Il>·..... I g,L rinll! louH .. r.. rill ,,,I1,,,,~rc. 111 r.rillriml .. fJ~I~:r'D 1-i!iit.1I. u 'l'~'f t I i,.n.htl grAn d..I.!.lllot:lniUIiU U 11lWJl,ilG1JIlic ul!m c.lUDLIitl"J:'jD~ hu- !g!l.ilt.fUIJIIi FltJl""lllJJd, .,dT"lml l<!'lll1il'l ·n kilo"", .. >:Ill""", r;<>k .. to.lrk'11111 ll1~ild. Jl'..a:h"""~I'~lI'. h~"n1tIlI'J.a z.rJI ..... i.llm.tj ill.iklil 'I'!I kmlL[] it" Il1.l.lLil n.ni mllo;tllb:ifl.fUI ;;~~I<;ril, - rt oltlnli,llIlu .~:I'lrlf1d!;.(r :rll.lltIl~rflr. l(iOO ia f~ri ·"",rd.i.r, Hi:!! brr,ooi l ~ Lird'¥, Ii.DhJ'l'1I ImLlJlI"f) LJ, IIUll!: dllJkli!l'ini Il,rolull.l<Jrilll.iJ.i 11'1"., Yirmi ..d IItnl! millifr~ OOfC' ~ J!'rill!o; ,." LkiM' dallflO .... vll •• lln ..lY.1l11!rI IfO bu ·~"f".lI'!l.cU"l'I It &JJ.ll LII,,bu mr rnl... I"r tim •.HlJ;i duq,,'''_'], .. e rd~k, [1' .... 11; O. . nill ADJlkal.l'II. niil'u et- kil, !._ lrf!Jli(!ID. mlloltmdil. IIILj nllIli.arul bvv.'IIu,It~· '"Uti!. D ~M.rltiTjl.a, ml!stiiI.: DDmln- mlJd,J a dnlm kll!mrl!li III l'~uriYIlliii[ l!Iu~l. ilL .. ~liII'·, H lfr PDrli1pl'lln I",kilj 'I'll b;sz;! nt'l'~,Ll':k ,tloll - tiDUfl kJihrlarili" AiMluJl'.r.luin, a []lUlor.ldit:l Ed'dId, f$",iJ. S.. ".i Ilbi IJWJIli!1t;, t-. r ..... it.,ht .. h!1') hi irma uillo IQ'may,u lIIile tli (tlLblr; Plij 'Isnollu te"lIif. Ba'mdulltd. !!rii;Ulllirj !uri. ~uJIlI:ul"k edildi 1M, l11.rlTt.!J!ok"lJui.1I iam,JIII lIa.'1J, !III! rnrt. 1'11lC"",i.. n "IdUIUI111 ldd!l 11air li~ gftu eV\'i!l KBoJ;\i.ju •.eJ.;· dtln HII.J,Jdllllah hv ~hltllll!l.l:' d rc'OO'fil&tC:ede Au p!i:lmd.lll. mlJ.lte~1 l.int.l;; iJcrlllL dill.... !.i.t LIn bir nrc:r" OlilJ:'l!lK gd~rI bnmru 1.bMn" Ziya. ltu>tiil' ~llJ'tlhilK.Id.o.mh 31'Lll,tI, CtiftllVe liIo!6r 'iUl':gudu In!; tI ;)lU'll.' Iah Jl.r.F.. rj'l!i';1l L<.;ltr"",i'I(G prJ i;-I ~ldU;rnll:.killlUlI., :pUj lI!1Lnl(m' tibw~l.IIm Duwyad.1!ii i I m Tllrlr -

..uo....

I•

".LnM."

r.

111.'"5"1

H~nIiII, dill:!. .. ~y~ L!ri lru1'tarmo.li; .,o,y11dnn'lUl, t'nr. verih1JLg \'I!' St:d'LlLtlahmlJl 3 'Ilr:Ji' 10" i..... Eicd.tkl ",-uiy"U._rin. lOll ell! Sulh Cem mllihkemul1Z.de k:tM hila leI)! UlJl~'~1 ~ dell ~lIOi'g\I)!fi.. I'l!:lIdImIftlr. ~I'P
BMUD oKIrg'WlUllda: c- Bun'!lT' bl1L& !:nrakl.a c;:umt ~ttile-I' DI!tI de bir.J!lil'lig

r.nnun

rJ lIiml .. r ~iiI[lLJld., biCll1!I .... 1l1,,b\l· 1IDDl11J!J:I ~:mitl. d_,~ "'. t. dlt'H:I "' IlTtnmlt dlmlmt.l:a. isl.arli:"II, ~rli1[].·,
llillldJkl,uurJ

e..hNtli

lmtiD',

!!dIll] 1l... I.ib~l U'

i

*!

ii~ Ylla indirilmesi
IDah' sittler ara.sl kuruluD bi)']e 'bit b,~,'bbUste
buluLJaf,agl stMmi,]rijr

den in;;:a,gun Q ke~!liml mlldf, t",lili: rLllu,t faa. 'r;;ln !i.Il.ll.l.dJ.m.. FtlLbrt (ildilr· n"j till lpn' mel! kll~i1ey3:pmadl;m~:. tlie:IIl.1j do:-jdi:lill',

tIrfbill .",,_ Rill ta ~I(I

1Iir.

Rllt"lI!'l

t~!.I'k:H edilel'ek

n~ g~I'HfC'rilmL.,ttr.

\..

r Is'

'" BABERJ.ER I
J....

D"rk~ll, l"t .!i.1l.l!.d,,1c. tronWi.lt [h.. L:E't!J~'JI tLWlillil' LIk liI.litl.u"l) ~ot(irD~= d" ora.dp,ki ht;!<',JIi;o.:rLJI bllun )'c.p rn.&irt.LII iir'h;HiI&I~l'llli w !.,,,t .... k· kalLlJl enC. Ie ilil.bf kfl1tl.ol-'L b.1jil nL'Ul urur'i OIdUl;tl!ll!.1 Ill' n I!tik: ~ lttrinl ~ r.k::u, bnnll r.g;II11!ll "loc·

""I.,

,rt-

,. :rUm &Ilm~ lKm.~ill t4II:w.;l.Ol~ fliiilmit !;!itq __ 1'1 ~"u.rt. durulD"!lP HJt.tlLdlJ'lJJLn S!ll'~ bc!:riD bu~ "nlu~1! " .. ,10" ,iktli:r"~ tmO!t'; rtrm filmnt:!!,IJ" luJull&llm., ltlciit:.tlhdLlh... ~l • .rmd. Ii1 i I:!hlmu, ,r'I, L~Iir.IllI[ 1(111 t",lltir.tI~.1 mUll. - ",,1111 tlIilli.f,,~~in'll l>ir uilindtl'Jl ",.. .~beti 1l....ltlllfD .... 1~Iil!ltr. H.J1tll.; k .. I"lIIir1tleu "kmll"'!!" .IluinuiL:! 0CU.. b.W'i""'It· il.. ri _di!.r rI"l. lJUdu. lI.anll"'~nlIi. I.K'''iillll E~j)o b.r. e d"nm, Sa!'," ~tibi~I tlllulA 10 ",,"unknhpl:mmI', tar d'", ;ri.t:r; tI'It 11,., d,.t.; tIoJ'if "' La.I~ aki ILr'l .. wa.... bu\'T nti r ~,Ilun, [ ,..illli 11'" ;ate A,'nIl. Il ltanllllb.n tim Ib - !lJ"lQ'o«iim" till!; \"w''U.dll IJ:-Dtirilmie idi. E <-, iJ'- • .. _ .. .. .... _ .• .. .... i. OllJLll.llI.J'dl o[]nll ,\,ndo d'I!,11 bill m doli u,tlk ..;ld~ ". Jl:"':rrj IIW.'lllollll.) bi",imindOi ~ir lllruld.. f 1.o11w.:. ... d,. dllL.i Clillkll: 1.lum .i.ru..LIt::.!!t.... tIllla' L,nll II"';' PJ'rj lI>.U'ol ,un.".. 1I~1I.----.:1-am J;'(1kl,ur, .t!ri.I,n.t. tot r htd.( "Ol nnn Ilk§am t 2(j lul1l.rmdJ im.m, i It"l:' III I t= ... ~i d~·· Nlll'llQlilUliUlJlyede limb bl r lu.vaila],,; lQ.d.t kl'l'·tl"illdA miUdju ga DlmulJhu". lLd lti!!1 en~rLnrl!l br.1 m~'ll.ld~:r" ~J[Lk"Jd"& ,,,~,. ",.g bll'n bJ'Ii':lk (lldu~ 'tlFlld .... ~~tA IJUjbm d..w. ,."ktlll~ H"I' ",rUlIlDf, il- d!l:cllo ~tmtllcr adi~1!! 'btT In.~ tedilir, ~ti • .: Olllllur. IuLt • '10:0:- b~rler'inl !(B.CIlamJ la.rcLr. ftllIl rfl:~nn~; 1'1', tE, bh> Umn a bu udl!lle. c YaI1n.IL_m mlllklDilllu m!!4 t1t.Y1- t ,nitk dllfi g~i!:e1llI!!ri torlro Vl: j_KIna ~"n. ilfu ... IiIllmek UurG ~inde bl!"ll;kmlgtll:' • ;:fri klllo.ii D.n1J]lluuulzWlill ",_ bi~ ri, ~l:!iJ;I aidllP bda.r dLitl ~t'" i,lim flkhlllli b~lllin"'I, d 'Wi!', Am .. tal;'l!.filt drD nr '!'I mll<ld§I",r .."' bi1,.~ !jllllu: ),ap;Jl,l:!Jnll. d.. :l'1kl- b~~I.~Ql illiUlm i>lu.,mll, blllL:lIlLilljlulla Il~~ilj htnm f!hlnndo. u,l.:... limvL loy"'I!Ua "'" 1.1' IIllloil _I .. tlqUllll. lIel.ilJ.at cdef'. Giil'liliiyarki; Mll~* Ulld,alon lIll!fb .. t lD.rll,m .. it. lIHIl!1l k .. LUI. iLL· &_ l..tllnb,,1 Ertl"hLiUJ'all~l tl!!!llll bi·. m1A 1l)1t]m. !..ulollg,kllLll ,.lUlIui!n '=- I'in~.,ilt:I~rl i ~,rolt dti'ldo" DII II!nI'& D'lIrua.n :rapm.l~br I.... tidll yl4l.lDi, _. Aoltlll'llYtIo lridp~i[ and! 'ID1lr Il)rilir. Dim:i ~lli.kli.;J n lJ.rWmn m« I.. F r'i¥.:wo t 'Di..;iler dUll ,

mrIiliI.

ml m<:bJe

-

iI;m COl tll'll~Illt'_ . Iii !r!U L!;!l'l.d'ril'd.. .~LJiiln l;in.J¥1 .naJllnl :zblilrctl !Iml .. 1101.111'1 d_ b,l!" lW:lI1I. lI!lZliJlll mttlt.lu~rl.a dl ..... ::IIt. 11ltlll IHI&I M"D'Jpr'

d.nbrt.rl

II

1II!Iii,u,rr.rln I tla

6fjt1'1

tL; ....

Diig C]k,tl

C gllloglu.n. b.adie

jJ~tlr 11,1'11

litj;l )'fl[Un ." Ulii~ft· t.Udil L:I:i1rut plllt tuJm! ~l'Idl.!,.on· ra iI.IlJllm. hU,l:1l1ultll'l mil IIlllil i!.;1-

Iilhf.r.

,lm'nufLTl.n Iblr pll.lr

d.bJ

"':..=======~:i!!!!!~;;;;;::::=~I· S p. 0'..R
enis't:i er yanD y ·t
'uDaD sana g. idecekler
.. UI'.1Ib
iJliI~'

T"~~""""= I

blelt!1N' 'oil

'.l"l"

QI"VIIUI!I'... in!!jll&l.,ln ~j)iJ,I .:!'.[!' b;l'.... lU3bl:fl1 nlMlLr i:![lml r1Jrl~ ; dllli(ll,ifl ~!'IY I. FOIUI t:III tllrr ,"11IIm III lJ;!flnl ddddlr; Ii"IJUlnl3IrJI! 15,tll'fBrllll 'M8 bJlu. It" I fIIl),0:1'1 r. H lIIl!r Du NMIIioIIk.lI lIII In" A:niBlIDl b'l ~lrltmliJ 61Dlldl, In.l;lIII!l"QI Almanym

~lcr.. i~1jr,uk., ... m.- VenD <T ...r~y" \,jjL~lm. PlLri .. l:> mil!.t-

'*

lli~ic Sti~:'i1d.uI :1I.~fJlwJli r ~!lll~~U-:L. - L~~~~~,,'J ~I&y •• iI.1.ih. d ri,!~~ "k".:mdli:~r'''lrdl. 1J:;,;,.;; .. . i.F' l ll ..,or ..LU ,'. """ U HI; "~~lm '" , ...u..... u 6 itllrul""'JnIQiu. :kil'1 0" y= ~ II:' •• - .... t.n bir InJrllmcl'uF. Orllil ,b~l' Ijk~ Ml'- bmca. kli.nwilir .....1U !l.lu:i.kIL.k. lI:aJJLf!mLl i.r.llnl t! ~ 1(,I'l",billir, FreaD.a'lIm Cumb.uriyllt j'"tlJlill.i.k iiNria.1a dlmll.ur j.... 'lI1W;11II1J1 ~l YDn l!lnmm
ft

,,"1 "'lIntI' L·r ••_ In.1I 1iJr\!It~!m
~.

Io~"

lI.n

Ilk

1i'111-

.IH 11 Inri! IoOl:j::iII-

If

It;]

m:mIl.
mUi apta

11' ~!::!
k1l"lIr~ If!

l i:rw

I,. ~
r~ lIur niL. ~1IllI.

)1IIuj

lW ~ ~I)~ IJMfcrl ....Jcili I1l1m.. r.t.H~i::lIiI lJJi Uiu. G1Id",' P rliJ.m"ol.o!>mllol& 'bll;ll .. ddJ Eml, . mi .... . ~ 11"'~~:old'. I.o.rnfti!o.lu.n .... !!;11m 3 "lilE!dan f 1I'!trn~1'~ o;'IkliJ:mI!l. ~1.- L;ii ....... I ....... _ .,.. " . oJ ILIl nil ;,k..f!.f r S<i;l'1(OIlHeJl, lawre IJllQl, U;il"llZlnn, ,YCl1~~t:Lr" :811 ,d ". h"J>l:t.I, d{l[] (lil'l!lldeL:l. IllL:l debl, '~lli . .dim mii.b t karus AuslUtA $6nll!. gidlen ifI.riEc::gtl~f· no "-:, momi Fanl U,bndkru.., htl bUWr. B... 1Pf:r ,I. tal.,p .. iirlrl olmIJl d£D yilbo!!l11 ~mi'll't!! ti~el mIIL.Id to]llAmm:n~ n,p- CIB~ l.Jill), tiloh .. W'XI d .. kal'l!!llln Ittolmlll .mncUlru Nibat S:\y~.r, UIL- loa l~ til[l"l bulull~"'LD "1,11,11 bir I«Y' M .til'kmi§itir; ro d.ili:t. ~iI!; !ilIOn g.~ bul ·nmil· cLilele:rLn 4 ~l!!. fjlku'JR.111 Et1ikhlG'1l -DTa g'r tottl.nL! .md_ il ri blr miil' 'I'-ri ola.ma teklIIiDe., bh.'erilite II! ,,,uk:p...,.!r fI illiPba.1i. kcoD'.JIW'II, "" .... mp. KJlldJki, biMI. ilk MiU.t M...... LetlIek okullar ILcblllt. Sfu-aYII i!lti rilk m.llrL&1rUl mal IH;Y&DIULm~I,,";rtj liDiidill V<! htJ.ttt1J T"IJ.zim",t dM'~·". C=~I!I:!:!el'. lIidtI~tre mubulelll:t et· IIik abuktlr. du ...... ~.J.anlllll. 1tanIlDlud.a rtJ. • lIlc ledi,u 1k1iyt mMIirJ 14'1IlIl, ""J'a; hll k"}'It no ~art. ll. l)ajJ ruJ.,. ElIia.vn hu ileYthu n'ft:I. lJjUl tiki Earud' Oda.a. t.illJtl.LJJ.t1..n 1"U'uo:" mUIr t ~LIi.I. l:!l..a.lal l:l- reI' ltif ..,."t..rr& 01 t:lp, l?'lI\,lL.On,r1ll ~-!ll 8, '~m. Ibin:!, Ve 1.:U:!o:r· IlUlll t:llImam.JtLl1;j!J!l', . .

* ..

'~;r.

*

gol g~iyordu., So hoaru.u., yer :reI' ..,gal.: n d~ti •• Cml.1U gOT •r zJimll.!I'j).i , biJl'QInmlz;e. ~~Ir~'in ganJii&Umla rnyll}'l ublt:J.k:' - Urii)'or IllIlIiUll &Or!.a, dUn gl!o~e, kuru. LablAl.'ln. LlZiillIlB.l'3lr ,!!;ii2le-rimI yddu:lara dlkLim.. Bi;ly JHI.! 'IIYl1yai.l:ld'ml W' {D. rtiY3)'l

Diin.ile.lt!!djy~ce bUttlu bQlg~16 t'l1l ilIlD ~ltL~lcr l'i:i.llllnu • :niB !~ §lIrU toIllanWaml.d<l, bg kgo.ll.l rLll lumtrGI I!:dil~r~k 14 flnnc1 e-tralInda .o~ tJa.n 2g .uu,kn ee~ya t;arpll.lhlwu.r. I 1.~'Ii a.I~yhU ~O~tu VI!! 1m. lUI .. 1.l "bill SHu,,1 Kim.J!!> EQ ~itiiEmilliioU, ikeai dflhiBrnde yapl lu~ ..mo.:.W1:1M. ~air gayet. ku'{ \"etl, mm:ip fthtpll!r iler.l dirdUu, ~,.u.o. d,,,. 0'1. Ti"O doklorno t.le 1 n tet'U~erd!e 1.8, !;'L1val bl!. UlI, Icr_ Fa L .nl!l:icede au. Dnr •• lwIh:nlldllo bir £llTIIP, L100."nt ~"f[.l 2~8 'irnaeala mUMdrr'e edilmi~· L d! A1"o.r ill .. 'k.uiljp....6. d U:~ m tir. U':q; ~ gii.fiW!rilealulD. I· "11 -,~ "upullu)' .. bJu .. Ifc qimr, uiillJ', h:a.!yan !bur cd~n .tmla1"olmnuy~ Bol'ill•.kan Di,il!r l&raftan 6jr'f.Dd$mi:w Tal, J. l"r. iJ,lp'lnn ,~ker h"rilla;vema blJl«k ..~:" IIda. [)j,ar .. lr ge!! ,lbl.el~ ". yila ~ dlll In &D St;tnra T.l'ku!l au I "5ial<Jriu[

~Vll.r ~

m ~.m:n.t ~IiTd("

lIIJib.

d:mJ!1!;

_"*

d..!',

£\IT.lfl'o!D.~rl. fll!inml:.ll. b~· II:UI.n 2'J 1I:i,[[!l: D .." im rbla toIl'l'e . f'UP" Lu b blllil~ ~drei!ktir.

Bell

__

• ...m~ kan~. :..!l.Llt fit} ~ ~~iki:L..wJ~lPnL'" ~ ~ 'ftIWjnLli 1".".Ii 'jL-'-' -_"l'l"U!ll ~1i.:Q-l"~ ~ti .. 1._ .• ~ mbllltiruhn ~ ~. '-= _ L.!• _., diI. _l",:ol.ta, mhD. ~. - ...,hi: ..... GllP"1ILUJ'[]W" ""'" Bti,= Iiu iI..UmJar; ~ ,a _ ~ h~~ ~.; ..... ~~ "'!!!'Idar. -. bilmtttm bt:k:o. IIg ~ tKlWD '. b..,..umIt ~ tIIIIi:r~ 'till.. "Im!"llp. IID~ ~i.i:i;i., bmI.iItL IUr ~. I~ OblilnLll u,,! d.iliIl.- Ia\ t.t.InbulUt:t. ~ ~ durur! Err 1~. oOOan Tijrkq ....d.i tcliil~. iilo iWt.u. ""., '7 11. BEr (uk ... .J1.n d1;liwa~",J= ~. d3lul :r iu •.,lIiIIrd.ll \'I ,imJlj J'crrlli dllk. .IlilI:.a.I1II ilD t fuJ. ~yl.odi. To:: ~_ [1I1il!il..-. &lati:!'lI ~ roInr 111'1-1 !In D~ d.i; tM: yo.;:m:J:I p.~ t~c.i.lfilo:!ri ~ .... m:I!aI'l. QYJl:'I..u.ktu. B.i •

il.

out

Ii1HIf
Imt

,.t1lm'

pup

~'I ;pb Itm

D i.lil -,:II

n Kl"Itll'!ll llllorI oldutynu drdLlm. ItaltlllDftJIJrl!.1 .rh il'Iui:.~_ .... dlilCl 11:1111111 ilUlllI!llolllltl'l .,. '!I11iu....

-'em. ~

&uNl~
[nln!~.
kiln 1;11,,",,101&

mn!D

u.om

Iii

1tOI~1U' IlU ..... lu.. t..u,ip

".I'lmA...

,.,.".<Pt [fill
\'. ~tI

iii
t1ll'
tl'1Jj

flUlo(lk

!:oJ'IJ

!K;J.b(lttJ.!ji ~Illc:rind[! nia ~'numa:=1I; 'PI~l!Jibr_
B1I 1;3rp'~n'l1l. !lie

Dbll L!L8.hLlb.. armL\UirlC'rd~D IIl<:kt"I'I",.." >Diann liIx.mdll"," H.IIomdiye ait S9.l'ttj;1LD:I mDtii rtl, H"rp.o •• l"Dr. lirs.mm·1 ""rntlll
~b.iJ' 1i'3PIlnI

h:[llll~l'l' n.uU l'utlliiCli IorJlw::.n" .,.rlI.1:I. ruHe tp.~ bdqUllllSIl r1.mi'~IF IlL: 'litaJrun'l l!dir bh tur.

g51'QWn; Feza, kaa.mall bir tl!" kml k baIind ail'!' :!.~r IlOllU.flmiu. Yddazla.r, yikl.lttan bl![' kub~ "'c\lde Rtlrect:k !>adaT blrbirleriILB u.lmImu!llarda. GQIti

biro H!I!~ ilftrlne, ~Uolllt~ ku'rl,l ...." IiD~ iL IDlld"nJ ... iwJ. u...:..J"",,~I... hm 1'&kaD.l.J,ll'R.m~tla, tloD ~"iunlL~ Tt:lrud,r. Btni. lIikhm:lm ~'li ~jte ta.b~Hllfn iiiI'" yIl ind.irilGM!:t.a~.. 1111 ~lIt~m.::.l :In:i;vn:tleurllb~. E'Qnn mAbIrfym lu, mel j;6T'il1.mJ!lItcdiJ'. 11 II til I!.tu n, l)ll! PTtJ)'l ml :rddallafak, y:mlouz.cb.m. uzak..LtL I:llu ~
.~;

.....

den glUI

Do d,,[11 11111.G'lD nctilltsind!! Ili'id,,- III nlle!1uJonl"m. Sa.n~a.m_ DlJ)tOtii BRm:ak. tan ~ "l>"bi1.tneli; i"l1 ""',,lo. 0 unu, 11 .... mtJ" .. ~IOL1l1l, ;;. 11 1m I J.iralL n.r dan hafif ya:ra bn1l, ~t ..r,m i!<li"eo CfYllllll kllJlI<'ltJIJ1'I. b~rh.allgi bir n,'Ii1t y ktur_ I{nUTUl'l'ln L,.nll IJ UIJ D oldtJ~UIIll dlJ,~

Sen Jonllilell1'in

balo51!

lilt"" k:.bul

edl~-orn

111,10

um·

gil rn:I~nb.!!'i ~I!h.r',mliza~ buhllll1,.JI NapfJli Ifnvl!. OTrnhrJl:I

o::tis.:,oler IkfllJ.egi 9 EyUi:l CumrL I:IwU ilnl."n:lillll h:W~ll !:Im'a aub[lY ,,~ lIk~IlmL 1'Jaa.~ 21 dm !labaha ItoI.Wd]lllcr~ di.tiiJ. !lalit 101ilia hllllusi dnl CaddeoDCIllta:rn Mtu-m.ara Ytlt: u,!;-a'klaJ1i..k .iNapoliYI! mi1tl!!"~(l!l - Klllbi.'lllLiiIc aikprWl!I'lil dQ!u. bi.r b Il. ~ebrimWlm ~)'l']1.ml:!l1 rolf. k1l" b.aJ.oou tutiJll etmi§tiT.

Don

!hIi JOJIa! L[semw.ell

n.,J' llo.i t<illil~i d m~mlehtIati:d "",I< ... odar l"'I'UlL, 11:.. 1 k III!JI..YU tv
I1oU\,,"f;ll ~'mdiJ"1l ,~tiril! 1.'IIIt't.kl.r.ini b.nt& 11l~ a;:rrlkrJl']<t .. itt .. lum",,,,. ("r.. tiL,J ...tilin.. (I I:IIW"O dllhi 1101",~g., Ir.u.:t r oJ..mklllruu I""J .. Illil~nlir.

yUUndA:n.
dry

diven. ~p. 9lll4U'a.k illlll.jJ.n mU'LIdJuLJ.'Yoril[Jim: A.h! Ne D[ord\l, ttk.nu- irmu:IlJ:l]1I. D vLJ.i1l.bi1JaD.!~ llDudh'fDl.n. b;U&o· .1iIalli;n., .gld:gidlll ~r4.!:t..,

ajL, .uJuJordu.

&adi

bir m~r Bl!!o bll. ~J:'

. .tyrod." (1'11 !}ddi ook. BIi"1'I krq)lmda r;t1l9l1Mk.. N (II, limit. lio!!Htit'n If' l. Arkamda yUIUI il><Jl!JOT.' GtSk. !)it kurpJlI kuoor ~. d7!)l!1~u mn ,rul<il" ~~rr. DMtU golfOl, b(lglf, bG6li".~ ill rb...... J,l'an1lllo aifflSiOTl,

UrillllJl 'YaJovaya
Dtl

,Eidl)llll"

Ru,1iI, N ...f'U anrna
T"rk miltlli O~g,.

tOre:ni
I! ,g~lllL1

P~:;Ulllbe_ gU,nii.. bU!!'UlI;Tiirk mil bit' ka.!; banyo IIlmak ilZeTIl, yorJ,D li!t-'ett;i!i1t {lr. Rim. NIlr"un kllbl'ln Yalovllya ~de~ktir. de 'bir !I.D.m!l. tiinni tlll'lip ~tmiI '0, rt1Alllk lallrshaU,e IiQOU, \.l.r, JlU.t li de Topk:lr"1 Urall, fluna n d"')Irmda, Ilya:ll dljllllda. tap 01 OcaltllIID:ougmalElr yI.PIlc.u&, mil1t:.l!id- 1 r ~ Rua !;llru levt:DIer t ~ b~1:I l!Iec;:!m tKi!~lii t>11!.JJ; Cem.J bJlJ. lUl::iI. .Ilab.li!i glde:rck Iller hwnun bnn.:Ht J!'de:i3ektlr. b ii.tll."Blilm .R.D'IIc.aklElHIl r.

$ehrlrulzile bghl!QII'q C.H.P Ge .&a-kan. Vl."kill Bilml UraD,.

a~

ASI T. A. O.
i'ltulull lilSUNEI!IIL
!lolll.tIL, Il MilIll!" (lId!, llIi

il:iUtl~.

llimar

bMiR
!(~litUlil Cili.

a

BllYlJKAtjK
"{aUla =

SERVER B.EDl
bati,

ROJlANI
No. 93
h

gH.m.~lIioi ~l '1/ i1d:a:crllT, d"*,,, mi? N "j8.t b'M)M ~!l.tLne. d.1. B LI.
Se1ml.n.irl dolcLora

IIlUkb::J.Il, liaat'lt: I:.Ii ml!JV.ll,llJ, bahI', .Ben sizl dl" lI.n1uaJyoru.m.

aoYlt .rg; eaarul. ytllrtL.1. Yill. n1:1,S B.:dri:;e ha Cft&F1! nden r;dltndlt1 1 degH. ,selb1lOl! klirJ!l d llu (il'kl n o)''1.l1l1a,
JuiU'
I'

1111

li

ni.;

lLl~miyord.l.L.

YII.J.s.Ii.

t&~

C;Bl'll

dlKJ
~J.

I~l ,b

Ikat! In aT cde~

rl.:zJ.

Sib 'IIudin1z hElna, &!Imin'c kll.f !Jl- l;\kaye. oIma;ihgmlZl ~[jyledN, na:. AI1lk Vildan hi.kJyEt,!rl bIt. m Uydl, Son.ra ... yin ill n so· zila narekf" c iadlm;a. Selmi· Ill. dDlrt.Qrm. gtitllrlip le na DIs..

Jj!m.:l~

1llld.11~[im 1 In ul.1.n.J<.at arI..1k IJII aomillr_ ]{a(a I (!zilece' lnr ~adln Q, Nt' J.:ubn yl4Ll.c.c ke.kiR blr dikkllLili! b~Ju W,V:hn c.UJ ~ Bcyl!feDtl[ ! &:ui. &o<rliYQr-

I.a.mJI. Btl! d~ 01]1.1. Lalill bq l • • t .ncup b I" fi'8l~ uV:IIlI verdi ~ dum. rnnn lII!"i'I!Qe. hi'!,; bll'1n~Y - EVI!:t. l!:omJ [l kaj;m:u: ... ODd.! ell!] jI.. OcdrJ,'iI. n .cum ILI"~IIY~ d(~ ru ray" loo,Ynl'lLlI: 0011 )I1:!llam4 ~ Ill~)'Il!J blr u.J!a.Dd.L.. i~o..I I',"ku Uyor II f;I1 mi? ','11; dr4l ki~ - lLI.mme1'elLlli, b~ buD.' ~ • ~e: tint. luul:m! ~1l.I biJ. II lttr.m.am511 W rica etlerir.c ~ ~;Uiil aJd.alr:o ~a L:Iluvat'tak <Jldll En. olunu kl, blr ~k I:r.adl~ lnanwm 1,'nll b.i Dnun Illmlmi. Selmi.nI IDe.'ut etmektir. Arll.l'o,lUn. H ttJ. ut:tJ'\dJm b1.l'3.:l. ya. glrebileee k <lngfoJ[ ~rh: fillica· kc,lldmt.dr:o. UOWlo bakluArla ren.ill. dcl~ cdec iim, e.min IlIUtuiZ. :Be
,·yllir dlr. If £ol"e bi. bulb harekdlM v, r. VildaQ mes'L;!les.i. D1m kendjm

va

l:aJi;h'! Yi I m.L Jm~e hllu(lre!!l taY:I.(!"I. ? s!h~ulI bLlJlD an-

J.i ediyorum. B[L~cck ~.rW. B..Lgmw I;e &d.nye h.a:n.m], hli.C.1 lImllakJp koparm''11I!1'11Uz. Valu'l g("r:;' J8rak it:ndi keodiru: E;Q,),'Ll:'nlr tlk~1! I) viedll.iltlliZ illtedi ~I IJl b1 gJbi: . oynar, ,Slzl de: imldak glbl tlii.n· - Oem Irkl, bu kaWIl hiLIA durn". baze m uAa.lL'!.t! dt)dlI. - BirJC!Dbire Ill!ldp kOL,anr· 'Olla dahl}, al~ak £ellh: ilil.\'o ~ak anLl blia.oiitiin az:dll"m 01· etti: mu mJYIZ? Sizir].h: DIIUD iJ.Clunnd kli - HIt; Carli: :!rot. Eio :111' son. bog llLl' lia ~II; li:L1vveW dernek. Tn QI~lL !:y bugiln !JIIl]H~ 0Adl!la k~r dl.igum cilmulji ,glill Jw. SL.:. ynu, alda.1:JJl.a'Il, "".'I a 1LJ,. bl;r lU rill I onmiYPTI;LmU2 ~ milHlI. ~DlI.jIYDr:!I;'I.Dl.;o: bu dhU::. --: ~lInlLln SOI"lDlL:r'mu, at:J~1lD !cn:t. N:.ulll!'. 0 if.rlt he'!': Ie'll an .rne!(lm~, I~ul.a, tllruklDLZ, HL:'f la.r, h~t tl!'m.l!hgl I'Iil.(llir, • >;~y tllil:elllcek, BU'Dli !lab-lf' ill.l'"!I.:li:at ~n ... .mo. Slz: h:mrt bir 1J.:t 1l3.da.rrntlll Hc=drl:"1!! b :lnLm Nl.Iadm BD .. ll!t'l,'clinh. Si:lni.ro.d" dur~.uw 2.u.IlU.k,·sti li'e bu IdHOIuda onh
gtirte«:-lIlJinb:. - E'akat Selmin

bJ.crL

~el' ~

Iylti'!(; dii~lI"tll"Ol"

VEl

rum. ~ ~ ilrl.eQlgl ~ d~1lA Elllir, Wmi bl:nIm lmql lIev~ii. UCLr!lIl- ,Y1I1I.dJoC~dm, aCizlenm ~ d n hi.,; liphe elmlyc:«.k. IDl evv~ll. 1101 nmulIil:IS. dotru e~p IIMm apr !JIm ka.ldu-]lI1 ee.drl,)" hamll] ~ - Bu iIdJl deg:[I. N't!!Jat ~1, otlum, dedi. lil'tl..lI: IlI1 \'1ldawl J:Likzyetl tamam~ bLlmelldir. - BI~lIk_ BuU\.n ImYCl7I 0,

.

YJ!!:I :

e~

atu- ,'11-

- Blru Il~eb:depl, Nej t be)" dr-ill, ~lindl. Ijllllldl hIlUcd.ll· 1Il~8i 1:B.zun. - Simdl ml! - E\'ct. Burada. ml! Eve!, IIim1tl. 1:ru melli, ~jl\t t:adrllm ri.i!!i.in~ b ~'l"~t1~ bllkllruk:
Ab!a.m.LYorum, J!l'driYe hll.Dlnl

Beilnye, Ii z'Illlll k~:
-

3D}'1DLl

tJ'IIun

Lid-

V&desJI,e;

.. ,~

'l'e

"..deliY!I;

dah.

FAll

getiull T!!lsarruf

begbl.J'llDfl

fllzt. 15 EY.

H.a)"ll', h.a,)'1l' N[!Jat he)" d~, Il kadm!l, m!; biT ielr' a.n· illtm~ P1H:mk:Iln. IJI!' ··11iir. ODII

lnOlhndM
~~.

bl~

!rIfll~'C

gl!ijl' klqll)'lL

LUL 1949 a kp,dar YBhrdml1 bu un n b,-r;r' 54iI LIRA • knr" .. DUmal'lQJtc bIOi,. 'Enter .. D.Il:j.YOIID,l Fuarmda ~I:lt:i Il!"e~k

tI",di.

cH•
tup dml...
---

-

lek mrlmh: B'VI1ILdn, evet, ~lm~. F t. Vildall b'lZ'lIda dill. Siz. blr .melt •
on::!,

ill· oy· narhgm. gtlrdU" GnH dli1J,f1aLI. bl r'!.Ill oW8f'l dinJl,l.' tlr. duo &~1Il I ~llI.bUinli? s~ lmlll ml! Nf'][lt bu. ]j:atb;,I' p..ir:m blr bar 'li'etl Ihr IlrB.!1k. ~ !111m. Ni!'jat, ~
h...,lfee t;mc.ll.n fi~it ed~mtl'~di. Ba ka

j

19 EYlUl
Mi
2.-0 ,adcd

19 9
.:woo
100

Zacilfl ,:i"O.k. )'D:l ca1l:!\lrtu:.
Vlhlo.cll. ml ~

kim' Bel~ de himlllt i". 0 ZIlmFl.[j Nl'j t bi.r i'upb ... e iIlLL~lU. y
B~<::r 1tl~1l11l..D ark&lUn 0 1'1 dmle~t.:11 In 'VII..rHa \'11 un, ~ 1Il.lJtt;;i il;c, Vlid:m.llI caliu.:;u alii.b lli:di H. I'b gi bir c,vi,n hlt.. Jbet!l,iaini pile We ~tmnk

~oaded

II

aded

E\.'llt. )I~ktu.bu
"e }'1Il!:!.ca~

bl1'n

l-'llllayac.:~blDl_ Pt!!ki•. ~ fnknt".

5U
Izm;r - 57 J 0..

oolalTIa·

meok Lubll. , Sl'kll1i3lll nlll<lmLlrunllK ti. 1!C'l'e Q ld~~nlC!U. "oil kendllli I~ 11 blr o.lf.l{a:m .. LJ:I kll.lmadlg'TllI r~
;)azde~k!ID.l!,

.Im.kh= bfJ¥y clegildi.. NeJat ~YfI h !IDa t!gildi,lll¢ Wile:

(ll)gn

rap oluYDr.
-

IJ,.Illlyor, ba-

Lllmu.z.kl,

Selminiu

h:.}'Uw,

"'111.-

nI bali t.m cok lo;;iJl I;if'D kc.ndim C~ 1.·11 IDUna"'P gOl"dl1gllm. til= !:lar kllE ibtly .. r !?d..iy"rum, :sLz her ~i!'1l bllmfYoL.'tctlllnUiO:. BflLDcniz. dli! !aydIllJl:ildu •• Emill OIU1Iuz k!"

ru

fl",n ~nll olmadlIDnI

-

IjUphelcrinil1 dQ' Hll!e.l:4eilfLm, [h.yr", bi.; r[)l"Ulmll.Jl'lm~.

lnll!. fedllillil"hgil. rnzl olm:1~;], ~ oC'a:';L.n1 lten i'Ckn 1:11['lavlrlll: Yoi~, d~tll. sf(eder 101 •

NI'J~t. 1i11ti1lnrhi...V~ld .. 1J. btI!Iy-' 1" !bar meililup nllraa, cUrh&1 :n::kcte ge~eek. !i!:j~ %O1"!
:y;n.:zd!rdl;!!:~ lIII.olu"t. I:Ilck.luln.l

fotDmfla.n

::>clml.nl! g.Q!lt.cren

a

Ice.nrltlll: tIlZJZLeU;J, N Jalh ,3rllnoo aqmli. Ao.laPjllml'lll gIl' iiu:lime aO}ll!di "'8 uz.JLkIq.

- .Mf.£di!ninb:, bLr tLl.lIllr.o.... D~kte.lJ. .DnrD. ye.rtncl.e.D flr1IJ,dl, bir Bl!lm!r'1,i~ kaPUl1li ,j5D Ilfl e geldl 'I'I!! ll:al)am «: Ittl. Tn.

l

Te:ldoD;

Gal t .. 4466B

rru

bunun

!lith

azlJl.

llZ~1

ru

CUll mnn,:)n·I.rD.1IZ1I1nIZ,

hJl.lduntiakl,i.lphe_ l..rlnd~,:I. ,jl'gl~, bertlm .tmJrkulldOlJ.IU !lill?h.t"Jni1lo;!~ h<lmtr;:diYQ'
Vlldl'lPl

glirull -: - Pelti
d.o.hll

tJleglL. 1'-LI.1.Lnen dll!~ NtI,!jllt rOlruJ. f.aydll.!ll;l:ug

dog !J tiL

et I{. klZlD nibUllU biisbliot Ii t cdel:ekti.

aU

t.a.

.

1

1.1;.:1.: I::dl!C1Z.
i:J.L!.UID]

~ool, D

balde... Blmz

Bt:dr-Jyt'

~,b.1L k .. t' ~ bUll

t'fe t niZl.n.Wi..c. ~ !;Ilwll titr, if. hi!' liWe: - P~.k.i... d~l. ~·fILa)"lID ... by hay." fuJ....t ell tilO!l,rwl'lt ]1I::mulllne Btll"ltmcl!: \'1;1 izall ...t;o meklir. M...:1uU:lI...

N~jadJ.D. ke t lltunU. c rtn Betlrlyt; hamm Sl'$ k-lluwf tt. 'Ona '.io8<u ;tb.rDdii. \ B bali .

utIe

J.l:u;:iJUJ

-~t!Yll.i"'I'

FOLKLOR ~R..l.~ilfj\l n.Akl Bu. :tmla 1:111 III cy,m lH.~ ,DJ'l" lilA, ko[( ';I,Il, de.tult HqUrm& VII alUU "tkrmttu-. Ipn.tb ~. Dr. S1lb.,.,.1 tl'nvc,r, 1tIlI..bmut B, G ,uUiill, B&dI • A~, All RUIoJ. r.J., dllln, Bay 11" ". ail!. Lo,t!.L 8&l"L H:tI!JIlI!. tt. t~l.rcfnm:un III£tu.U ¥ Ll!!1'\ \"!l!du. p.:li'jgl, .1UkJ. u terU) L "1ml:!! d.wiJ. ,"o~ D.!.tDnd!lr. Yl~ 215 It'u'Ut t!ll'. li!ll.IIlhl" '1:lt.l?~l VIJ Ullll.Jllil'lll~ L'" t,];ij b UIUfllU.

-rmut

TI:i._rk MilU

KII!lu.mu.d. tifretmen B~ Go.eul'lJ,A ~Ul1 Il. nIDI 'F U!;C!I.!jIl.· ~ llli lila) l!,ll!lIl.'1ldll1i. :iblU'Bt tTilrk MlIlI Ilestalll: Uplamll), etleri.n!n UUlId! lIrIlIU d.t lnti. tnr 1l1ll:l1,tir. 20 ! nellk IImflk "Ii! flk:1r mWulllll lilIAn DLL HI!' b.u: Tilrkll.m. IW httrls (ltU) Qq. I:i~ l}I:'»ZUde ImD.I'IJulml!lltu, Ok'lJ,)'1l,t::!I,·_ I<lra bi.. yll ~lA

ugurl.m '

De:ltll1:n ~

"

r ISAlAH SARAm

Vl,

Bchkesir
kill., tngUwn: \'~ Kmali!!J :"'l.1Il11l.ll:a.t VII.IJIniWIII tD~4IIbll, o.llcyntllD ilrtllnl '!iek me)te de\'&m edl)'or. lngll!.Ji 1I!1.' Ii},. Viii Ol~lll~rl a.bolan, !Jim-I III Amt!rilul)'(1 V!U'1P11 bnlul!luyor lu. l~tLmu derhal b~laYlI.eBk -. tar, ';e!llt.!lvs hcyecan UYlI.II.dll'l!l:l
AmUl 1I.m&1I.1iil.

KUlrturu~ Boyrcrm
C. H. P. Iller, g,t!~iI
re !Dine iinilfak

lspanyol Arap " munase
.bpanyol
ziy reti.Bi, ikJ laraf mWOisebotmda
KraDJ. Abd1l1lall.
La ~nJ.1I&

Tim,arhanel
nll/,I'li" lit!
Q'mlIQb~ ~.i:rdan oli:!. MldigjJ'I. ~'l"'ti.}flilr" .B1r Cj.

Aih~

filM fQ.;

~Ij.llc:Cin~ j]~hl1:l1"r., M, IJl1hL~ 1I'II'I}i!"M;~

l.Iyll!1Jt.i.lef dDlu.lim.aktndu-. !.on • Crl!. kaYD.akll b!I.2J. hll:b~rll!l"{l gilI'CI

8i~.i!IJDd

mevcul:

d081Juk

Iliil-itn 1.6 1iJk.ridcJt. I ilI::I.I """ bUIiiI kiurtulabilmff. hlW galt blr JIm. tod.oJl!l1'l! I.I~ .11 I)irbolrl!rill!' tGlI'iqan aN· lJmlM yY.nIlidm. diN ~Jeri• i4tn(:h til!! lrurdQ·m.a,. leii'll!! Mline !jldiyo1'. Can

oe,~~fIII·

MI!I.ltt'

mu

eden ISpa.D)"!l DI'lII§lerl Bilk at MuDn 1lrtBJo', Kca.llo hplLl1)1'lI \'0 FrllDkoyli. Irst'JII !:ok Y~II blr Ilgl glllUrdJgJ.Ili d~'If:m~~ '1'0 !I'11n!afl ~Iive Ett:l:!:li~tir: cH-I1tlml tTrdUIIi Krilhlll.o :£'1 l'riretl. m-eml-e-lI'~tJmiz!!! Anp mU I~tl."'ri IlrnlJlllld~ m(l'if~l1t dO!ltJulI: 'flil I)'~ mllnll..!ll!bl3t1:e:r &~yu(:ti.ndl: mokn'l: Partlli1.ef' ,g~Flu:lI. m{iY yen! 'Mr l!J.erlll'Dle '!Jci~klJ ttnu::ktt Jillp-onJI ile sulih ~ t1Jw tiloldW"ILD. DO 'biollll'OO hllLlt:, dLr. Bu akYlIl!Il!!ti 1I!!l1laiiD. blr mild V~iDgt.ollC!A: tDctlil Bar!idy~ COIkuli. teEllihil;ri!.t yapml!j. 1!81M'l dflttenberl g.dl."tirm.::kts id1k• .A. gl!!;Jde ilih N:!Zlrmln, J:lPCIn Ue )'B.pllacd.k tok k &b&bll!: olank lulh mdtlesinl Ilrtsy.a. atm&ll rlk t'd~tI. D. 1'. !lIme birlC'~CJFI!k ae.!I hBl~· r;oll" muutemeldir. HahUSU6 Irl 111 clu.l.d.decnien. 'btr ~ gil tu ,Jl.pon ,abAEilnda. ii~lktl. d;e.akmllb'r. Gc:~It; -n: min! Cilllt~aJdp 'Cumbu-u.1lmlJ - Olmll.!llDdlLl1 'I'e bUllin huriYl!t mc-)'dnwndl, :bik~'ilk blr t,pl. nl.lfurllDua Amcrlkahlarda d~Ue tqkil ,,1i~n !:la.kin i~tiJ:'l· bulunUJ.!I.5lnda.D az .. ok iiki:Fc~l· kllB he'p bll Illfuihm: Brld1l..Ln~ll. B (AP_I - 1ng1I!Z &1". dlilklrn IYl!t, b)l1t:Jm. fSl't.:m, IHI pal'lJ.:!!I, ml<l\!!upiuln.I'I tLELLma /lmerilfalllll'l'lD l.ll::l tllm!lI mill . mllletlnt;l.lr"" sEizil Il .. ddo, h:k.- 1;;:I1~rln.: dO .....,.. i!Utl .. I .. ~ lllzu IU.Jl"J1I mu.b.!I.a eol e...'l.il'1 ~ mil!lkoit tiCAI",l 1;ILldirmU lIl!.4L 't4I«I!rd<!. pol L't "til "'eo II.nla~m:llJal'll jlinlz etUt'leri n1 nr Mlimi!jlir'. Dlin It\raltan e Ey]ol bny· !T1lhtakbrl ~"Jjl!J u"lm'Pr' kasll.!. hu yiiLlle-n rn"iJlt'~fl IIIlkl;hi'Chl!: oJ:~hU._t:"ZJrL~ bu,hrlalmltt". Ian ~e bl!h~m!!lud ';011:: lal"B.fh mli I;ILD. \II: emm. fI:'1m!,ym Ii.!!. b!Jg1ln 1rI,ellLz T, ~".I'l O!1u1 liiil."'~ III vc: blld!ld~re do;t:nl ll'itml'k l!l2I.1D i!J. LlouetJ:r. Ogl e-Cf'l'l. 1Il0.D1'&. D. P. Jngll.1z ~C1 P.o.rtal lldn1, h~r lklblj. rmt:'l n 167 ~o~uguo L!lQ.nnet al d.!', p&rtInln tlfcl~ ..k H~lmIW:li: gl!'ldiCioi 1srtU'11!. Uoeri sUral.) Idl!lri. j malwndur. Balbukl Amerik.:1 lion ill1~DU ~'llpLlmIQbr. 1:JQyU.k !btl' m"-,!, k.mnmllk m~!J!;lfrolii albnda.k.i JiipCIn~·a. ba..z:I. ,\;5 rrl)'1!tlndl!i oldukla.ml.l l!!."kJlllf!.!llar. Joe Lour,. kDiUl'lyl

elmt:w1er rUbm:lli milt('hn,.~:!lI!!lllln'lI kfi_mrlslji mLib.r hll"__ :LondrrafiHl. !'11M (.:Ii.BIlIIkca.!r (I (TelE)(ocU..a) - BLl ti,) .!ruIe bl!m.lD olUl'iI!lU!hm.o. gl;l. .gfuJ ,;du-.I:P'Ilz; 21 met kllrtului ~.;:, 1m teJl:dl.l klf Oltt 311~(I )'dp' ydd6uUJroIl m'iilla.e;IIt!1:Wil .b.eyeciln ml U!II yl!l'ml b~, II.fRi!lmdB 0111" IJ lair s\IJIl'O~J~b..r. w.kbr .. iBan mlill ma.h.fille$' bu ~ebrimu:d9 buLI..lI!.JLD. H. 1",11 C. am~I:I-'~niD " (lllsoC9!.o:"£1.Inlili bi- lliHeh'l!killl!C lo.dell 'I: kl lIec"!! le b bu \', rl.}'Qrlllr: IB Eyntll.~ b!l§ am Ccnnnl K.-'U:!m lbalp, Am l!'jlra.dau gclt'll babe:rJut Generllll 1u.etUn ~§I.a.rve III· I: 're. ~,lo.gitiz B.: J;!:u:lllll!O. Bil· G:u alb Milletv kill 1;ribllr:ilnrda ~ II: B ltanraDlD Blrle::ll1l. _i\meng~ld1 ~1..etm1.le:rdjr, C. B. P. krI Jlt bi ith.!fldl blrm~ te~ldl Uu I "e~lt f.::Jmine i'lltirtk Iltm= et:mulnl teklif' ed~.f:kl~l!'dir- J3u cnfftlJ'.-Iv y(·lJI orlaya a t;A.D li,'eml!"i1!!Ik D. P. IDe. 1:!:.tynk \'!.I FO>II!UIlrl· ()ldll.~ul1u tamin t'dM Cwn.hu:rl· Ie Wren~ ka tlFlll ttJ.r, Bu.iio.llU' I!o~ yf'!.oI;1 blr rlJI"llau'ol[!o li'i.e,D.!IublJ.- rlWlld ikI koltui! d!lgblil~1l8rna. IQI glUillu blle bWODU)o'o:rdli. De djlr,

1.ogdll. Ura!!1 11!'~I!ri.D.irJ.d~U·

yepi bfl"

ilrel"lelDe olf!irak So.fUterjiyor

II CAP) - 'UrcllIo rnp vo hpEl.Dyol mllldierl, III"D)I'& 08;111 f'Al!li Nail l.!1JCJI"~llill 1r.ll.1l'!il1 glttllkfe t:I~M .fH V~ ·1iI· \'C .!l[r1ll1O maIYetme.llJmi:m bu IIIJ. Il,[!,j .co9t:crml!ktcdlr-le:r gil[l, GI!.D.et"lllolFrnako i!.lIJI'&!mc!ill,D (lIo,uyll, Arl'lp mU1~tlerb'10 ban • La Corunll &:lvM'm<!l!!., Ge!lff'll!~!1 ~ID gllIl'13.IIU- ~ilmt!ll b bJlllldOJ il lI.II)riiyc:alndoe tltlll l"ar;g~loe I!.h· blrll ~1 Y'_[lI:!l;iaktll'.:. konulmu~ltu'dlr'. .Amiral Cmwl'1y'gi Ilig!lre~
Bu mUn!l.E:!lbet.le gn,!b:!. :refak~t

dlti-erikado, cUi SrlI1:!k p 1IJrl'U"ttl1l h/Q ~ lI'''pm4. lialt, ~eln.dt bt.r;YIle ~,:li;ai!ld blr ~gm t:kbli< ,ol!pl'I'llimaA: I'I!:III.:I~I~ iUil~ ,Mr ruM ~a1 •
tl1tf. NQ.B\l alup'3 lnUI(!t;i !lfl td.: kiJUI !;'ii1.PmadI6lI'lJ, ~11!1 t:·!!Ilh cd'.l/rJl': 1:1114 ,ttt b'rIa. 1fO~di; vilriillMl ll.eT •

f,:a,.!)I,

"

tai>,G,

Ee FelTol S D_a. CAIp) - Goa !FHl!.k1;i VIII Ordlln Krall Abdull:Ui, El F'err-.ol d 111:: 1lPU' nU yarm !I[l.bPl ~yo:ro tcoiee.elder
ll~l'CIl V!l IOru"li

"'lIIJlII'fm.a.!ftl kdlm ll'UJNlmltuk

lee". ,

G~I!lf)rnl yo. Kril.] AMuIlI.bi LII, ComgJ'l~'d()'D El f"arro'l UB..!!!,!UI! tr !:Ilgnd dlil Corvlllll~:t k:n!V>l'd!· rii 'lie ,gldl:'~~'t]er v~ Kolombl,;lBI gemi.:!llo.de Amln!.1 ICellloUY WIl(mdlln kabu] cd:llecelderdir.

rll .ColQmbu»

dll

Ji..merlkWil 1ml'li'll.lI(IIi II:IIUi.!:'Bkl!l.rdll· •

Bit ilfI, dlJ";t!.k3illflon lJa~ ... ya)!(alo:,UI~ l[!o/& m~dd~lG1'io nil lJt:k1P. A 1f1.-~~ab .fCJffj·,
Ifill .rI1(: n1.:: f;hli!f£f.tUi

,avordl1i1.

,deWIlII'

001-

irll.n

l1-6derf,I'I,1

tamalVlfhl

~tMi".rip;l" ~!I"4Mj~.

\..
Japooyadll

1(8I'mdvi~""

.

"" J
Ko-

II~i Partisi endilede

Yalova'da bir cinayel
Ylllo\l!l. ,6 (Telefp[]la,) Dlin t!lI:JllID il ..em izK.IU' (ll~U I'lde bilr oon aytrtAll .Allkllr!.11 All OilD.ayni!', glilClt'l otele G!I!lml!miJ~I.a:".
HI] IioRba.h 8,~1!II!!!filumda
bOo

.p.duw" lar
-fI------o

,A~'1U!'l'ih" B~m~f.Ii: Dl!wldfm (J't.ltH hu:lI' EI~7.;.aIl~ .i'il'aT'T~ S. :il''rrul1t:J:i11 kocJbiJl(!SI'h'l!Hr I:lram. g.6lillmill:l:f .. h:air. mltl"dtll.ar (Jr6~da1P1i .!iIlOdJ; B'aUlIllma Bak,:uLt LQ"ht Jo~'1~on; ~L:!e'I"l.BII'''UII iJoetHI AlCM< ..1'Gn; Rm Tro>IWJI; Am erika BLrle)ik DMll!!1t.e-rl i;:!'tl ndllH' B(lJkJ II M~Gl 1,,0 d.IIHlill' W, HDTkll!:,Il: ,8=illil Bg;l;~HII /(011111 . '"yd'e-r i!II B'II'f-fOl}n W Tom Olark, A!(!Ih~ 17 d.. rold<lf {!loQklrI" lJoiI,IlJ.- 1<. Iflm Bl1m.", JuiUlw A. K1iI~g; Po.ttii ,I'la.!tI'lIU Jj)J,it" • DOndld..\c n; ZiP'"GilZ BakGnI t1.htl,k, 1', Bra,mCin; TiGar .. ~ Br.lhllli Oh41'l,,'.1 I!DlWII41' toLl 11 ,hkallil Maur1o:;j J. 7'olm!..

'IIok;"D 6 (AP) -Yaa:Llo bn:»' Iii sdll 2f Yfl.IIul.di8i blr

bnyab:llu, Qnillld!!!ilil 'tllljJld.l~'1; illi!l!'rind.a l'tkl.rlm Ht!IIl!11!$i ,Y1I!11I J i!''OIh::lllll.rl ~elJ.l.r 11011:1'''" IIl'l'I rI.(iI,o, dol [I!!jt.!rmakla. kllMDnla.ll;

JSI(lIJ!L 1IJ'''1qI1 n dD

~-l!

h "..~oJ mi:ib;1.delesi e.s.Ii.&Lfil. o:l • m yallaJl IIlli . malar yapmakllUhr. 811 C'lhl"t \,~i[l~Dmh A.mer~kilhlr.r.J. gl:i!l.terill!t:l!k Vi! Uzll Dogu ll:ln ~yI. VI! mllh:b~r lilian bi.r .1l!t~mID ni !;In IngiHc rll V~ AVTLlf!i\ r~ln mlisait oLm.adJ~ S~
r'lllac.:JJttu.

ml!1llleokctlcrile

t.1Im iki

wal·

3] Dillin

a'ill

'emilie k.omuDlizmwD birr·
:

hamle.!ll

Cenubi Cl "de Sonan. e-)'aleUD de lri MUll lJlJlrOmtt Imvvetlq'! 3!:llmB.Dc:1I11 C)l&D ~Deral. mtl'l:~ !,!i hlllrllmete kal"fl lsJ'RD ed~lr irtlklillm! 'l,"e komi.ln;Jtlere Ut!·
1m!!:1!!!1

Ntlr')'l)1"l!: 6 (Nafelll ~ E~kl .IIlP:r siklet: d !ley. bok !jRDJ piYo Ja(lQDya,", Batl A1014111)'81 gu anlll.!jlln::u !itll"" CeBl!liill \lzeril'l U'lIUllllklll kal'1!1llld~D ,~ alml~Jl.1.I Jot Lo1JU, W1Rllf"l;iE' OIlUrLUda bir kakU,Io'l ulen fl,1:!ru~, de 2~ H1'1l9'ti 1nL1"lil~ buhmlllu'J" t.:u. ti c-a..re;£ .j;ln~ai:l!I!IlUU Botlir1:JldigiIU! ~ijrtl bll Il:~tllyl 1111 Sirnol:lo'l! kadar l{t:olll i6.tyle ~btl', l{f[]u )'Mru:!: M&~IJf>fi h~ul e,J.~· Fnnkl\lrt e, 'Al') - :1IaI?P Tl.lIkllultn die'i':lm E!dJiI1l'lI!k~, lelllme'ir ih:el'll: Q k;liG11I tallp ';Ik(:ckfu. sonrulnlitl, I'lt: Ji!lPO:O - &tJ. AII!ll§lllf'. ·Ya.!~:1l0 ·Ko~ya!!l. kariEiIJ:IlMly& tL~a:ret I!.ruqm!i!.iIlmJa ya ko.tJl nrillll:llnktad.lr. C~9I!t .J.\cU1 nil, IIUt: YIlVElSmodll:nm~5i iljiu Tlbbll ka.ldtl["llml~tr, plldttJ dUb b.ildirilm~tir. Ekim 1l)'1 !!OIlunl. kalin. mllhltl vf)rmi!!ti:r. MIL ludde 8 t.nlJpt~r bitl!i!yle evleo[leeeklilL".

tad ..!'. lBu ~~~Lti1cyyur u!druncLIM"1I y.oll.l lz::ll:t wod.f1. blO"I. \'Illo~r{l ..~nd'lrl ... adam. C1eodmekt.cdLr. Y IUO Kl:tbaJ,ollli'Din )(JI["I!lI, k.oII.II.hlllcciD.de 'blr ce~ede t~CLIlf cUUillJi bu abldl~ i!i!, aile IJIllr~· etmi!jli:r. Cl:sedifi Uze:rlnd-e btd mn mi.Jtelllisi.p g6rmemi!J (I!at:Jl! ki, t.IIoIIIDdvi,. • ~dl'lrn. ateyhlllL" G, ttllger! 2 ~3.otim 'U%un.)Uiunl\{l mr. birr' be!lanma d4vMI "Il~ml.IJ 'iI(! :!lee Bu Jng'iLlz 1t'!:1 fil.ctl.Blf>ll'i e~im~ 1111 bu;:o.k yarmu gijrillmiil)lilr. d.i!limoi 'blrak3.l'lI.k Ii,g~D'u!j.t.lr. J~l!'delL evve.l YIIIJt.lltt IIQIlI tQptg.n:lI· YilIpllan tahltlkil.t mltlce!liml!a JI 1i~::!llill ~ekt~dlr. Se}'y.lf reldam~I, evltnme1c ill" cesedin AIL (}zbny7ack'a !l.it O~t1Ll td;g-i~ e d(;lir +ab!ll b.lr relilam

Yfiriil"liiktelki

Tiiziiklerimiz

il!i.o etm~tl.r.
Frarurll I!:omiil\l

:r':ra[lU!i1l II: un fll.}'o3Jo, hllllitdte OI8.D yer'll l!olIlueiJt1~J' :!!!mdl ha}' Ll I!u.,v~m bir daYIIIII!1c bulaull;~rdu'. Bu h, di&enl[l !1b~mm!}'te't.l '11-= ilmul[], h·r' nIta. takdtr II;llun du~undaa. V lng:lDn konu1Dlllla n ,sJl"asmd3, bu bsb.5~ de temELll relu oaea.g. eIJlill)'or, 81.1 ...eail~ M"ul"8.faat: Beljlikt.l!.' SPOf c:." ilt Jl!lpOII}raDlII dUhIm III I!b'allu:a dl!a] No. 1'14, Al.'lIkat El{R!Ji:~, gfudl!l!I ge~iri1mek ieap c'dtee.kt:r. AMAC_ l{D'DlilnjZl1l CiBlie liIuvaffllll 1lI1;.· ralc bil}'l..eo )'1J}'l1l ~ ca, JlI.pony.l.Iu'I1 ul 1~IIl:r, ..tdddl~ I!&ql geiru,' 1;1\1 hlildeu mlltlet"lulr olmamOl4ll'l. lIC1i:rler, : ~!I!I1dl.lI gOrUJmi.lj.'or. Oa'lll! i~i[l, BU t!JJl bo ftd EI.J..zle-rdI!Q ~Il 0,11 lI'IJ:mz gueteJuJ LoJidriil. ndyo- la"lIl}'OI' kl. tfigU III .A:ml!lii! S:B.luil dufiLmuDo ....ahllll1et:lDI 1.':1filIll.Ltt H.rdl.f~ hlilibaYIl gilL'l!!, A- IIFlE:sn, mT'rilmnm JapolLya. babllindl! !;ok Ilml,lru-dl£. V ljillJgi:o!lmllmkt:r Ie-ri, bu. kO-fi,g'l'1:nJIl bUtiin varh uy~nlk; almA.IDI IBU!mi:!;l]u!iir.

BIJ eyalet mlJ:rt.:J.k:amlll

Hi:Qtill tCinj
1,'I!(lliital'lQ.1LIl

J~l,lerl B.lJ;kl.nhgJ. TetI!ik K J • rulu t.i bllJkjJjJ HUltI Eard.!· Berau.c,.Bukllk Ill.l,avlri E,,rem Ergllv~n, MllBt!!:p1: lIu.1 rd NUl Dm.it'bya, kt.MIbui Cl!EJl,.'l I MeeHI!I U~·eJ.I Ek.rcm Aml.l:jl:a-"_· Im~M mUlI'tierelil:M d~tlil!!I!1!Il ~ ~ mU'i>'ttUkl 'tli!km.il .cl..Ziii.m namd ' ri lbtlVl. ,i:ilHl '1m. ~r U~ bllyil\ cllt hldiml.c 'is I.lrJl.)'lB. SI.I:IJI,I. IIOl kl.nlmL, lIr. f'ro ~tlr v ilir ,t ~"Ier~, Y , Jll~lara. Avuklltlnn. VI!' D~vl<' I lI'I~m\J~IiU'lnl. t n::llS,t ve terlh ko]ayhtl !:~teC'ilir.

I

5 hDI lilflyf!
llIhlplllrln.l.Dl 1.I!n.m1:l"~ IklzUlmi!J
~y1lktlJ.r;,

Iseyrcdile-ee,k,N'<U
lj~nsla.1'l

I I

Priiqur e [I.,!!!. (AfIJlJ' H"in II.ll'l.Oddtr ooplMm.!!. mllli id!I'I"e-.!I1·
I

.;Ll.rLIC;JA,; !lih!lw:il!:~ 1e1i1r,I.:r 'bulvndu.ItU
1u.yaIllC"

olD lIlmi'i.)rl!sl
~i}'lI.tE'Ct.!IIUIlII!ll!, ,I]U11

1I1.1':1I1!i'li'i. ,golecek cu

I m:n.d,.e!l!!, PmqiUe'd~

II Ik

&MI.!It
r~¢il·

g'3.!iter1ll!~l!'t

glrllj bfdl!ll ,5 be

,~ed!i:r.

(

)

..
l;iu 100 mliltol!rldrnbh1i1.ii 100 Uil'~ (BmIUr

Ruelar

bk ta.li.im (!Sir

Japoo

na bWm

Dlm ktaru.r. Hili

Jr' ' on"
I

1-

lI"'I.IIIJ),II'

JJit&,lrUI~

1l!;Il"rleri e Jyi~ komiinizm l@r. hi)' ve lkl.nl ncdikte:q IIJnr .. , bijl1l rl mt.m.le r:UeriDC gODlier • me l~lr. Hu.nlarm DIJr'umu 1..1:1: rind!: durulms;;a. t!ltgQ', ~'~1.I1i maktadlf.

u.a

temu eLmedlji III tkunda. h p chili balds gowDlhl ii.k:mi baPll!!, dD bulundurDlllljtur. Yarto. J3.:1.'i!ba.kfin 1I,lil!ter Attl __ nio LLliyUII: bLI: bitabe lrllt ehnlB.L 'b~kll!J]Jyor. MD.IlJJ1aflh bl=at iF,l':;'
rels.~, BiL~oo.l!alllD I] l!;uUalLlJ'llJl::.Lr, 11 IlH&c.&catu d l

'!!!.

-

~::::;;;;;;;;;;:;;;;~;;;:~~~~~;;~;!I ,
.01111
IklmiJ
Y.1IUi.
1(1

Clln~~,

(l

13

30

~

III

!Ill

IrI
!l

Akfam
Il'i'Ink

19 311 21 0'1'
til

tlil'

11

31

12 1 31 !,]I 31

Wi:l1: i k

DO g'F'esi ,I

gl;1 tl!'rn'lf!lldlJ'ler. KOI'llUDilflokalml~1 nl.lI"., F(! ~'f dahildoa In ¥ loIe knr,GlL,:'Il!1; !;l1fnnnu.1I i;ltO:~'~llh~re ~IU'I!JI, Dlz..
m

AvtupB. pada'm,eotOJU = • InI:IH~m3e. lijII] Scndillalar!. mn )·llhk bllru1l; kO[lgn:ai du~ lSlruburgdB!kJ AV!"L!!1:l. parl_ • lB.~lld!. Ri)'''!I.l''t ma!li.iGiUnll gel n mcoto!ll1, dUll akgam. itllialdA u i mild, n i ~11'cllll.!CI1 liir %>1' parlaml!'Ot.o ~[jk ~bkk u 'I I!. 11 bLr Hl.lluk B-:lr Elldl~1 bir 'kllrill"la, azaZl UyltlD\ Ikl misline !;lll:ar. 1 m t.r. BIl l:.J.le flore. Rll 'r, !;ok ~..L- IIlLijtlr. Bo~L~~ AIlI'UPIl Blr1e!."IDta P clOWlent.oSiJ., )'l!IbndiJ. daba 11;.... blm • .k, '~. rlml'Tln, IIrttmnak 11 Alm!lllyarul!:. bllOl!. Ii) en I.lcrdJeC"lile bir ,li'UH- Ia.b 11_ oluakbr. hlk]uodakl JIIwlltl: leW ~ -1m!! olma~llll Ilh:m~ml!k ijUP!'- d.avc'll [l1l.£ Frall&LI mUJllh.li.l!..!IJ~,bll + tll~ mrml.,k .. te 01 III bao;hhkia.lb.ar;so.M!I:IIl'a BId: 'lilt. ml.l.h~l~ nlp'LOMAY
yeo. bit.' diD
nJi

~i'i:.I.~

"

'iEtblCm

Pcrt;&'l'l'

B~Y'Ylt
BIlli~J" B.rnJlftlil!l
I

Yililll L~eU
Cem~ ~.aLilll'.b
Yeni Mods

AtMoy

B:G.d~
irrMlm PII~Q1

Yeal Turan
'lI6dLkul!l

B~rt!g~lii:J,
2',I)JI~pt

,N1,1get Cont
!

lJ'"kli'ilar

IllHmli't!l

Te&ii ka N'Q.
TnJln 80riir'H mub~!rliil m~lJI'Y.l.p tl. M 1),1 :Jer bollia.
iIIlOo.z. Or!l.nm 0;0,110.1 il'u~ tal,mt. y.;.rl1lr .Nl!tqJ. bLze 1,;.... 1{ J [)t1dlu d bulun(iu; bllyli 1~!JL"!l!r ~t.

1'6

iU ..

vo Clew InYJ.!IIQ dot!"ll, Iu:h tIou:ll rltUl~r. K o.nrlel" hld ~yl, ~jj:r.!:Jl.lll.Ck., 'I:~ gt'l!lml:dUu; ,g.. ri .;,c-1;'inn!!lk l~lr:l LUj IJ:t:LLar !!o[ll;i.erdilll:l'; (flks.t
rulJ..uJumll.nlll.f kl.'!'IYJ, 1Il.rdI1dllJi'l ZIU!II [I h':l.I:d>DbD b.ll.Dr" '1111' mJ hlJld.I.LLar: l:il.mlilu· Vi;! dll.lW. 1I,,11(lllllr.!!iIl Illire.rln" ,11. me LLJ. uJaJ)tll 1'.
KIII:""

dllfLlmdA kallYlIua. d1ji!!:, m u.sJ UmJlDlGir )'o,nl;u:g, odJYQrlllr. du, .Kllb;e~ bUyUklel"lllW. bu.ttDI ~.k1J.ll ~ .rO LtltdciIJ. p;o.l1'l.It.1.lmll bI.-

ll!

Y8rI.hml&n

ohly~rdu.

H'i1Zn!U

t.Ju1t!lJ1lln(:d

blr

mild.

d!:

MOnnl ),enld<':D

gii~ go:-fl:ktj·

roc.,

1:1 IIi !)Qrdn, MU JUlIl8.nlal1l de· til loti: - T. Icr r 0 ~II ~t11111.lnU~; Allan sin kfJru.un! iazn_U U m D bir h"kliUo bol undo = - Ey AllOlJhl1] r<JlIIII'l, au: do Or,.lI1 ,.( rll!:'lI'hl'!f.l.: U1lIiJ.run kJ, m\l~lbil1mo olill ~: blre YlIrJII'!Illi.ll Q IlkUlIlUr y liJ,1I1I:. ,.I(n .;a.
bul( )n) i1tr,

u.lulw'r .l:!lUlIUm.n.!!la. nn H.at bUkilmdarlla I!;I m!li nanlJeU r hI1ll 1 nnJI w,hUke. Jj si:lrdlUer: ;;:Unllll 1J.11I1:U.mds.r
zo::nrim :l<"~ dtSI I:.il.kdl~d!~ ~ir ~,rJu Lop. JaYrl1"I.1J: j'lU\lbU.t4Jl lGl)hlkl&.l"I.. lUI. 1;1luJ,bmr Viii I4e k~.., !bo;:nnll ylrrlJ.Yl;ttk orn!(l el~-D t;U,1 bUll' ,-

mAnh!!:1

ve

k\lvV"lll:ydi:

[]JUI!IIi.

bul aI"i:'ltk II.llcl!l~drl!

H.q:r t.t Mllh.:JinrI1M I!~V.lil" .'rrdl, D "hji)!] dogriJdl.lr; am b"'n rn tJ I Ifl mur QlbwAihm, GI'. Ir nULl;! nn'ml1 t'mrlnl b diyorum: h~r n bu¥urw-la. LyJ':' mm. 'Jz gllimll. V" ral, lUi tllu! uz! .IU IIJlIDLoJ.iJ.1'bl.l -eicr duh. liIb.l.h ttl- r YL i!I.!1rJ I II II{J ~r. r k ylnnl hlr Jwdm .:.!mu"lar" ,dJ; M..,khl... '1 1.1,.1;1:' t-~~r gl.llj~ 1 IIiQ liilkhlar; I:lv rtIA loplllJ](!llilr

d.l. Bu I.akdLrda BureU
D:!'"ll'H1 din( tf!Mf!lIUiLr

MUI:III.1D\'oIjI

l<en~

dl dinh!1'f b ta.ri!lJ.
N' II: j un~ nw lqlYIlll Hil· be!) bUkUmdan Adm.hl, mU •

lU.wanhn )'u.a lyl k rail dl: II:cr k' n 11:01 yhlcial'l gURlcnlJ, bln:r 1,1-; )'olu tutaralt Ylq.rnl.llj itoYIIldlllM: kllZ r..U Oilmllrl UC-;J,r, t. l'.lrJjllyorodL<; clll!'
de .rlmll!f!J III lIelmtd~i1 1~~JIo lIIIub'llu.'iI

Kl.Il:'cn ill'II1iI.n milillllm.llnDnl1 mutLlU JilierJ. 'clirtm~k. 1a1l1ot'o 8 lli!.nil; :wr.i.ll. .alll.l:il1i:.dan:Lt; bllo U [I [",In .6.Jnjo biD AI_ Ammlll' btn V!llkl'. 'I'll AW'IIlllJ:i bm Ebll ke bill: blr voir .Iler.tiY!:IltII:rifI &bt! U1.kI!.Io. ),oll&dJ.lal". U; ~I~ denU; kIytlUl.dliiu. ,ge.. mlyo blndlJ.c.r; yoldA Afill" ".0 ArnieM'lamp b;tJler, s:!lIlbnJ '0[. dUlaiF, k!U',a otUJer. lUnm!l.[' Il!.lr'Ot )'IIllnl,lkb Ifl.l.rbUIli \1'0 I::I!" .lIE' bkr gOD'OU., .Am:I" bm AI'I ka.lcllnp' d.L"D.lz;a alU; AmI' I!'~_ m IIII 11 1I"II .. nll.Di. lIarJ1 ~tl: 1.a)'1:a.Ia.r \10 )'[]l1:ulac ye'Uli p kurt r '. oJd-.r. ,I\.mr bUriWm IUlrii . rklL. Inll kJa bat dl. • lr ~Ie:r fIa, I" Ulkeallic III, ,. II I n mllll >'i1kaeik I 1_
j

dllIp ~mIQrilmelerlnJ. h\tllum4a.rdnD rica edlyorlu. Patrili: .. eo y\!JIiIt:k. P.1II;t 1lU.' et"'''Ji "<!tdll,,r: - By hIllj hlJikUmdl.m 116,., ~~yinil:; lib 0 ~n. IIWl Yllra.un "",r1z! El!;ll.;or hUyU,I!: clIvilllim .Ne>C!I· ~I~,r, 0'1) aynJ ilylert dyh:lliJer: ,Nt: i din Mlmlerillc:
Slz iLll dDrai:rtlz?

'l.utfQU!!!1 r" BUill· a.kll!JIZ, s:~nl';. LtoJ'dlr; flmdl Metkl:'de 01 0 11oal&rt, l:Jab.llJlal:1 ve krnb J n l!Il..lyorll!.r vo blu te3llm.

I:!.emol!'[l hePll

.:n

v~nd<l konu g.alilll ~ N· - l'uln 5jok. gil2!1!l 111I t4!. ri:\-, 'It ...a.rdJ.; aaL.il. ,Ylltlllld ' Y1rmudJ.; dlmDda bile fi.1I!Zl1" l:iu. lunu.rdu. Bu c:u;yc ,1'!iLlel'den ,Amm "Jl'C'1: begel!l.dl. I) 111 h: Ic,. ",I" ~toltt.u~ bub. ba.kl'lltJ II r. till nuo tu-turn ¥lIrB.:m.Am.r biD >\1

Cnnr':OIIl OJ] ,.u.lld rm1;tid ,N'!':i!1l11'Colt lHq I, Iilkln be:m tmedl. Amr'1 u.Ilvdllrtr n siln nL nl! yBpmlllk J _1umg!)ldlg1I1li dU.kU ••

, LlI'id.Ll. EIi\;lyt

!)ldUnnt!1i:

dGgru
VI!;

co..,.,
,slid:!! l"a:i
(lI!loI:H

.lII....'.<IIn

Jl'IJ

ulm.o;1i; I.. ln b" bH" d.U· IIU~dll ~ IDlv.unGIIJD '!ilk Ip ~llIOflr jntikwm.

dt!jlldl: h~l(im ba!jI)'ll;ail:mlil !)l'iii! hM!eo:yI I!>nl~l.B.rn.k ~

" .... ".. kJotl;!! Lim 1£11'.

~

l.jm II.r,

:E1fN. lWili 00 :il~ lll,OO • yllDl

kaJdlklr.1'l I:'II'!!I g;i."1I1l1:1!! ar.kDdUI. IJ~ d<;dJ. k1;

BlA 1Mil.:lim1l. !:I11']co bLr !ilar )'iIpll~:mlnllfi kl, kfIIIl dl!JoklUml)'tIIni!k. heme]]' ~1m~1I'ec~k. !'Ikb 00Illml!lIl gLdlp ,~.I!. hdlrllpllLi" !:C -

J2 lol:l !lOO Um.

DW
iil~II,

.ll.6..0

! - Yi&IIJ'jd.!!! fl'illt~M, m\lllJ;lI'lm,,'I; IIio4c.U v~ !;~11C1 h:mLnal:lan "[Ide JII.3 'I'G 'llo;LlIJIJ kliPru. I&r1: L.l)lLIlII, !dill mllbAJlu, ElIIIIt«:.kllr. 1: EkaIlLm~I~N Z1b _tlcrdo

Ciya lI!l:rm.t. 0010.1' d~dlJer kl~' H~rke.8 k~lldl k~v[]]lnLn h.IIID1 da:O& tyt 11tir. Bu CI:'!l[I· ,ali el, 1l",1'llI teillm I:'dlp f Jr:l!:e •
YI.:!gdlJdCrm k vo Kl.Il"t')','_n gjJ. J1lJlJnln] a[mlll!: mIl.D"lp~ll. i-11.lk LlmOIl.I' W b~lll ..n!ll~·

- Ey Ammll.r, .tIU1IkUn!lilll"ln t My!: L •• 1'1& ti!!K.r tdU"dl" ~k 1I,e bakU. OD.unla do,Ul.lk k'u ~ n1raru:i I imilll IlItcdlJrl l.I glbl
VI.:! kol"y~ b trnnege y rdum

k~el!Jd

at mUIElDdc, UtedJ,

DedI. ~k

km b:I I blr k

'

_Q alI-

ol!.ir, Nn<1fk'nlQ l!:!lndll~M m h.
.IIdl \:0" gUuI blr ko'-ulu ~'1I.r ~ dlr: ood.n blflU; l.:at4!>,::I)n!ilcorir' , II .ml'glli DllIW dl'ml!kllr,

NC'cl.ljid~n bill' adnm elerek mUiliUm 1I1_r.ll1 Ill!n gelo('ttlerlnL billdu; bll' Junya 'tori dJi: bunlann 'rtI.IIIDd HILU":U OIlllltrn dJl. vardl_ Alillm DuJU1'I. dedJ .111: - M"k.li:Q'd~n cL~lh:r' !l:~ldlllll"; bllkilrndnroao Sj2.ill g~n gtilncl '_ 1"illp KLlrcy.lf oluJ:tl"~. l!!IUm ,~

~Of8J'lO.lI'lI4'11 @,IIJ.L ([lli'I'Il y.,Jul.nttlll Ill2.ll.larl.nq y"" hLmnbWll. Jtlll"bl),cWI' 108::!:5. 5 .. t.bIU.lm itQrnJ~)'o,nl.l !Ui.nllf'll'hJ.6 YII,pllacilktu. , 1U'\Mm~.1 h~L' ,1lD komIItY.:IIL!l.. lortilt'bUir. . .3 TllUplecrlq rt..,kJU I'i'Iclclujllnn ill; kllDUllI b(!IIl·(!I"rInJI l!iullt:lt. liIlr L
VI"

'IJl:!~ !Ie.1IK

k!llJ\l,5yqR!II

" .. rm~I~1"1i.

Ulll.lncrl~

dl:

.a~

m
du:

-

Bana. Jlolj{hnlll[ititn bt"H db!!1nl:l.I'IOII 'i;.e1Illm. ct!l"mcom. D...:lllttt'D !IO[l.1'I!. 1II1~111J1."<l M!r. PcygJlLlll berUk. !lIb
I

HUiIUm

rtl' kllz

L

Ha.bel2

lllke,ln-

plI.LrLke h dlyoaler au.ndu.. lIIr; I'Inlam tI~dil"T Ill: JoiIW(!JJ l:il:r ta.klm lJ.pilnll lo,anla.r l4"ndl dluli::rlol 1J1l'lldOp b1Jmya !I:!!lmllhrl'; Illiilll dll'llnW, d(l kl'llJIII IIllme1l'l!.lJ11'r: 'tlmdJ,fotl
kil.oJllf

r

v..

mr:dtebl 1lI~t1l:'r - - !UJJillDIII~'" lLdmdn. bLr y~. UmLilir; []]tl.h l>L Hlktur. - M zhetio bllm~dig In.
I.:

kLmcllr v

-

c:dt!1I

"1L Ill!. LID s(;\nd!:r1p II kcklJd.u.n btrlU 1lIt.c{1l; ~nl"i~(1 "1:1'IilJ:ndL Y\I) g~[lj,:Lcnlt .Ji.mr. bin As .crtCl!:g1 1I11.1l bora-, \1oenl1do (II kokucilln bi!" roln; 01· C1II8U. t~ ldlI IIlr1J.!"1I gh.!~rLlk mUMm Vii ~lJ bir I~ t .. Ln bl.lj{Umd"rl .. S~f'lli!tll('k IIItlldKtinl EI yledl,: II b!..'lr verdll(lr e hll. kUmd lr ~n!.l. dcI'M.! k.u.Lul I!lL~.
/l..mr tI dl Ill: ArlflluhJ.!lunl.il AmmIU' btl • )'IJ~ blr lIlaY8lJIIllbk ell.!; Wn C1I.ri~·~nlzlilo do:., Lluk. :lnudu!
BL.ifiLll no

Ammllr

i!.ldsl'ldl; hl'di)o'tiler

Q

rlYIlYI.l bll."

1. .2. i!I,

T!IIkl!lU

lil:eAln

lllAJ.mlo t.IiIl~1:llI
II.

!.t.1~n

10 ~

Ii' neill',

Tlllkait
'i!'lkAl~ T'g,MLt

Ul)!i;klmj1l-t!l'

kadlll,l'.

,.!)~

dllme II I ~Ln.lij~ I.U>'orllu'. Noe CIL" i! : ~L b IJIJIL mZ:1 IJlmfLdil: :!'Il:kllt DI;I1,... a.Wn mc~lJt: bl1ll1l clmad.t,tln I ~~Iecljli!'r. N!:..::<I m..:-;;hilblnl.: I hllkkllnl.. liIJl III to n L!I~ tu klan 'i'6 II:. I'i.Illlkblll BIlJJr [Jlii LI<L •

4..

WOcI!Jl/:J:lo.W 1II/li1afL/!I:-.o

¥r:l .].JiIlJM'. YII -.kdl!!r.

,LAN
Vl'l .. rIIU!r ok.ulWla ~ lab!! ...11I1"U.l, til", Allil<!!,U, IWIk rI ",ol.'rln!!;' ""itulunu. Loin 01" r.IL Illd
~rI "0 1)'1 d~[.<cd" bl 1,!l1 lllll.1i. IIII,~I!l!&l1ll1rlnl ~','rILlI,

1, ,1. h
II 'hi

lp olaw

)";tl'

IiOom

l

hmllUJIII~ b _lr]ltm[J'

t1L".III1

L"llkll

, Vllnlll VU'I"cllr: 1II,lh:
.1><11 .•

iii·

lJI

1'1 !loll no ptk olin' ,"',.

bilillm

1,lJ(1:1I

.. '"

IrILllimo.,

I ,tl 1I:1!! na.lIl! "" rlll"im. 00." I: L lJ;a..fUll, lIor~yl1 ~k!l11m: III!! oldukllll"1 blllllJsin; ,I· bt. t OJ:i.ll. goilru .nl) ,g" .. ~kall ,,;.0.,'1 • l,ll'. Van 1113.1111'1 1K!1l1'l1 Lumy.u B""· III] I'l.l!:ll'. &.I. dill Kdln~. 1I11y\l.1Ii: ..JJ.•
JIlI"I

IItj II I.'

~IILfilllr!

Ula. itr"JI~l

knb-..tI fdJ!ocrkUr. 4rlJ.... bllhmdukt&n
)'arllll All. iIlM1,r1lLdL'1I tlil:",nillr.

Utllo;UmlilaJ."UI

80111 0. rrl .U1m rip IU'illanntilli.

aclaml sitU trill 01 r llaJij b "II!kol;lDU \UI1U',

Dl.lIur Gjrl~

-

~te

dill I.hilt cdllrsln '1 .l:i::a lDilbJu.s ,[]1<.II!!l, liD•

Gll'mllk IBt":i'"niLJ"llorl:1t ,A.nklJ"1.>d ...I,atorLn 'iJt,lul ~IIJ. IU~llil~, bllltk .. ) d'. leflll> bulunanl.!I'~ A.., iJllbolerl :a1!~lo!.anhl'l.nll.ll lllo E .... IH!I U.fIU1LI"!I lm
,liiILi.lU' mlk~l!.lItll!!!t't,

~~.2«1I]... U:!lIl!J. .

r"""·~~#itiA:.~..J!ItJh·"··"'JJ.l'iIPIi"·

•.,..•••• ~~~,

~

I~~~:;t¥

Ekonlomik
;e-e!WI?-"ftnet;--

vaziy'et
•• -·i1I.·trVr"'''·~iI'Ia,.----4,-F--=~

J

I
iic.rc'lle.li' • u.er Un gE'~~k aglon,!ID me'nfUcolll!?ii" - El:nekli
-llG'"'fiI'

Va,i':lgton
I~

Mali
81411 d it!ri i§i ~
'¥irn::l1

r
f,iIIIl'ufnulau ...t·rillclli vc !u y J 8igo.rt aida" 1I'e pirimlcl' • Gu1UIrU
1-..,trI., lI'r aal.m •.

rika o. 10J

muzokereleri boshyor
C:;eJdcr
I II,IDI .. ;.11 1 !!!.un.. lW Doiy 1'" ..... 11 U!ll;.(9 Uill.~· I18U2 _ !i!6 • VIf'n,gI:~[I 1nlIlI mll..r.M!ttale rl lbugUu b 'JIUDUlA.d.1..F. Toptrm.b· m ard& AmcJi1ka V'III lnslllcrQ II, Ibv&t:Itr davie m~ Iterj 'tltolli VOCKIA ~ t;rnb!IA V I'ou!ac- ~l!,'I'lnde glirilJ-

=====,II
PIiIl'S
VI!9

lIIy~nlRil'11J

Pomah Ahmel, hil'ia gii,.e,lifji '" c,ef,lms,Iz peh/~'uuJl' laf"gama.m,;,I,
Arnllvllto!Jg-llIrlUfi bu UIi:J.n!tJ, hlllkm UzcrlJJ.d1l !IlVko.lAdu _u.s.bet bJr t..I! s.l. .)'II mIoI~J'" dlfl. bu ~1!!1I11 ~tt'Jl do.lay~ .her· n k'll k£.IIdillDl ~Ikl"hyl) : YaII'" All jN!.hUw: l - Mnin All P!1l1Uv ! - Tam flfihli ~anmli v lliI.hI! Selilen ~lu! U~ordu.

100 100 100 100 100 100

~
lI'I~

~

~f""
il.rri~

kf'Ch I'rulp 1W,.a. fu.D,i:I
XIU.

L..

101,1 ~

~hhh.lIT II' l{ilLi !I[J.JJd! W ':lUll Mill! MIIJ ",Ii." !IV. .oo,M N.~·' :;.. rl1l:ll IIUl!.l'I~lm !R'... !l:LrllTlJl 'kl.i.io.1'II'" I 5i4 ..'JJ< ru..:Jl • lNl DcDliry-aID, VI O~,i'Q 1I::i,!'~. H.Uu"..... II ~.b-5 ,;:;,~' Kalbllll:U. IU lIIJ.OO I'6.OJ,· u.s TIIh .. 1i I 9fii.W' ~,IIJ· ]at!l Tab. ill n I ~. f. II IlUrlil1llplJW 1m Erpbl ~.'ili il.OO 1m 1.lt1"LJllJ.nlJ :XU'§:iO. ~ MJill JJliJ .. ru ro.711 :l(I. '16 • D.mLl'}<>Iu IV m.MI D1,~ , D.m.iJ"J'llu V !L.':l . .n 118 9iJ • "IUKllIIu II. "',Diu t f14I!II: '1~,",llu l.t ]11.00 n~.oo II) on.adlvi, 801 00 ~ .i'irI IliIti

.l.atJ. Dtmu-,.r.l- m:

)"1

IN!

'", ~nrm'"
T~I
~Qto;l

(man I'll nIMIIl IU rll'Lllll bhlliln
3) .•

103 M!!!II IZ 'mo III m <IS «I n 68.!Jj) II 1».00 20m'

lti

'iIIN

I
II'

~.m 2l.n·
lD.1IO m,1IQ
](I.i'.II! lUI 00,61] 3I!I.OO lD,i:li· lU5· W,-liQ· W.W· 2Q,W·

~i,.JQ.'o;l

l!:lLlI Ifillhr...

no<iF.vi
Ilod.ll

1i),1l!!I

w.5Q

h

~

llPlttrt W'OO

lUlOO

WI

R.:;o

zoo

T. l'i!:al' t. BmkLD lWu C'l ~..... d' k Illui AI'IIilI lllOl 19lL .A DrII.
li:uWD

400 1:l5 Hl,tiO I ,;5 "',00 ~ W fCll4l¥1 20S ,Il) 21).1 I'JCI IG-IOO l\Io!il;G J.oo 00 10:1 ¥.I
~'1) ~

.s

Mr:IIl lilt'" rII,Ilm Llwlli. Zlrl1l!,1U "rlAl't .1I.ulJ 4-t 00 4.(,20 R Ii ,"ll:r.iJ . .5.!i .0.(;."] R~ ... 4iI "-1,&1 ~ hIT..!'iI 4S.al Uii.7r:i II'1l '-3.00 t::i .." ' AW t200fJ'.l70 ~qiJia m.oo ro 25 'C'a.!du ~ ft.OO PI'G QJIi lOOk. .a.ro 4!1 00 N .. 'lUI .G..OO J"!1;'D A.. 'H.1!i toU:U ,KIl1f*' dqr;lu. 00-& (,fJl ... Yoill IIlD foil] Pililill 0., 1").0111 :n 00 larN

h.... oild.f clllmIllUII.J.a.I'r, 1. nr-I iii 'l'e ~ l lro\1 l .J",I"L". "11 ber Llutlid,," 10. 'It~" ""l&i.l.n ... rJ ,. L,., 1'I.o.r'M ,7''I', .. 1iII I1IU- T 'n mliiJili.oll " .. dUll'" I ill"YG m~ludQ bulUDUllkJllJ'dir. TIlrll r-lnlr. r, 'pI'"",""," Im& ... 1!Yili1 :I!!!~Aa!Ul dm utald3 Aml!rJ· h _ 'f{ IJ.lIu.J.,e; ilj! t'llh.~ m .'ul bya "!:m'1 bu]u.nma.ktl.dJrJu. tu hth.tr, A\'IrIIJI!IL plyualannda.o, a.Iuuo!.a rI!Jj hAoI ~'.llill'li .![,lQd h1Jili l.hf ma1Il:roJota aJ ,JOJ:!!tlJlr, do· m.li bir lMw-eHJr, JuU.a bqk.. yUaa~ dJlivllJeJ:' ~..dr,i"J'i lr1JlkI. '~j)n..:k. all'll'«ll.&6 ~mk mllAmeJo odJmll.Il.I\Ilw'. ~ "'" !J1l!tld llW UII: luam."d. lairj~!to d.dn,il Illcut1 nlllUll!rir, u'nl\ll; <lA, Alba ,IJluiimele;s.'11 om .Jo:I" dLl.~, ,"Um mllJl.,L!.rllll; "..... !Son.l'lbLl'ude gem ~ i1M;l1tIi! Ibo!t ..-le" fJiPJhn., hillollUlt m'llli:.iolli 1111.. layan IiItm ilpt'iilllbyo.nu, JngULa ....It <;do. l'''~ 'n!711 ",IIi "'!l¥A 1 rla de ,dlkk ...t lIU&fJ.DdAn II; !!IDII 1 ...... 11 1I>0:o.f. t.; ltdllltkkill oinm II mil\, db BoI'A Ha.!l.mm IUIIIl& ....,,'" belr,:U,7. m liJj !l'"I ....iJ!i!l. Irutalmlila 1lW'i UI.e.rlJ:lde~ yapu. .ttl roml...... j.t~ffio IIIlMillI.i .",1.1 .. i11 1&1',BmnIyet Wd1U1J1lU1l.dm,eD l!\lJ1 bL' ILi.I!. rJd.I! '1i11.i,ji ••• rinilll m .... , alii t, b.J.lu. be· ,dc.rilcn Iiif..l:ilUW tardmliLt.rl dia,. Iir 0.1111 ~a :ro-UI11 IIlM(Jn.I. t'f>.io: noD. &Iii' il.i I!.ml., !!J.u i tili.kDl;,UUll ~WmilflH. tIltib Ioi. gL.Jl.d, •• Yl' Ilt'lir '''011:' , ... ""IOJ' bDl.i!.1 n,J'" hUk1ll1 r~'IIiI ..r f~rnllc.Jll.nm ,k'11' I do iun. .. .I'im",i j~ln .<le.1.;'11 bir •, " iII ." .. ri'1e 1J!lJ Il..numm hn~j. mlh.1 l!!'boop "'t!'I'.o;:~~ dl'likllr. lor1",I '.I",d'1I1 TlI:uI .. I.ri ~'I!I'mlll' UA l;'G WIIIlIIW:cI:I!l.IIIW 1u!.:ll~rJ 1l.IJodcl<lItilk 'n~P1" 1I<I.hOC<!, ir.tl..,.IIl- )'I!J m. "blJ ni!lflil'. ;;:oemDye-U,film lu~JLle]'~1 ImtjiJa. (lao t1a "",1.. ,.lu"lIil ilkr" '-011 1.:•• G'rrall. llI'nl rDi'I !:Lit ll.bl tub:!:t!l~tur. Her IIdt>JJ lIu,o II ~ h'1:rnd m~lI!1'iJJU,..,"1, .. , 10IIIUllfilll ,'~ - t!;l',lln II~I! -.nil CW'f,oImb_ ,fIltnlerl i!:J.-;iIU, ImU - di:!'tlri ,m,ll k nJlf' tll! ilu l .... 'modill rl II !I1Irtll Inrallnd'DJI u~Ulln ~~ edlllll!ktedir. 1M hod.., :B'g iknt lQilo.b,lmaPill'lll IlD l,nllrU~ "Jla~1'I m Jlf ,I. Dliecr lU'aftmJ ~lll!riD .Yl!V.!JI~ Ii i~in OI"T.1k 0.'11.1.1 ha.Io ~.nill IIr LIllp'Jllmmlf'm .pjul.Jd Imllrlm ye.rlul!l~ :DlIl YBP1[mgl lIgUi IfQ i. '1'''''''''" db, 1Jl!la;ry'l!D 1m •• IIr '.liIlhhliil.n Ulnrllli!o.III"' mfktl1' milly 11 tulimdnn )unulqb~l 7 ·u .. t..,Kh .... ' ....IDI tlrt " ."l'DU • baJde bll' JlJ~l!l'l, rj,rlDCllru' zamm lUI', 1'!'jfu. II J:.,r Ill' 11. iIah.xl ... 'mailill III! l1l&)I.1' 11<1 I _ ;:''llnB ilTiamo.kttih.rh'l". . 11: t I!a Jiirtmlarl (lima. III A!hJ;lnm CUll i!l'd reilll Abdullnb Dz.ou.y. U B'· . _" •.,." . '1 . , d • ~~. ~ledl!l'1l. lktlj;ll<t X.leri M •.i. Ii'......~.. 11'1:'1 ~nll' ILlrn' 'fllrl< IIIDdt I)lm;Ul ,:1I'IIIOJ; dl1J'llliU 8{lt lk Wit ),.!'ijdil1r &LhbJ 'llL IL,nda. lIil1u~d~., • '.I Em.!.11 \I'll 1~":l1 .[go,-I 1_ I' _ V~ - EN ~ mill .,.,.uill II (TIIJMlC'511 .. t"WII'" Idll~.1 ka.lImallll'm It;iU~nI'D\r ~~1I1111 lOgtlJ illl tcmua Ji."t~ ~ill;lyet lIir duloil".I" mYI.-Llk ~""t111U;1 r, , [l, 11"11 !;t1if'fl~m~Jo fD,I'j,I!" !mil I, ,~ 'I.'Il bulullJ:Duel'llf. Y~!l.I t'lmlek (I. !lin, !bUlJlaum 1'l.7I'1 ,."tm~ , tll,'i". Illm, hlll,ll. n,unlhk, II.IU,l!. WI atJi, it!:ill:' ..-io )'tJli d.lfilM':i I:UlllI,o !le dolrtlo1'Un ,,1<.I,w ....."rd ",.nol 1lI1,.111111 IIlrlil1 ""ll'd 'III!I!I!I'IIII.II'! lllOl gOro .h•. rnlaJ:im.a!jll, YeAD.Jye· :rlldLil hoJtltt, .....' i!l iK i1..r ""'''"''hlHMI iIlrD:t1:i1 tUIIIIJl!l!irl Ii Inn:! n 11!1' yilltseltilmtdiil !!;III flJ'l.ooeJW J. b.. b... t ..ILI, .uhllr I!U" .... m.g ilolJ'lifli ... ,11, ~.... II pdm bu nlI'd 1'1 lill EI}'n~ klr ionln C'aIf,f'oI ..... d"Itt"FII YUlloli .,i.it I., (1IDI'lII'lID 'lfr!!.f'kI'l't41 .. lin .111etmetd ueIJ .. ~L .1;FJ11F""~lLr. 'lira 10.1,161 i~1I .all n I, IIFti.l i ell" Bll'llk lII~milnerj t.rJJa iPlldll •., .. 1~1loj f' ~ l1iIIullnlll! 1.ll'lirtm.lf I! III 1 if;Lrll1l11) m.dlkbn .aJda IJCJ'i:'t UJ'Ilm', Hillier BAnk ~lIi!o] MUdij_rll.l,fu, Derdln ~ IiIIa-Flnl" 10"ln ndl, l(!Lh" II. lfCI! II"UtI;II.t'rI 1111)1 t-Jlh ~ rblil t ~.c kD\.Jden !lL1ll"1l. IDa" .11»:1 r 11: iC£lll: tlil'!l( dm. _ rJliu 1J~1nJl fmlll'llmc~. III III l tlArJnda yen i"'ell i.!:ldl.tme ••mdl,lll, bll...I.... IId.i. Lili oJ;! ...rei 10 ,,'.lnJmIlu. 'II' hoC, IP<l.rJlli!l llii ,IIo!ICIIIlI" Denl· ). I!IIUllJyaeajp Il-et.i.~~ 'l'U' - duli I.n.. dg£n a.lml.,h~l mul.llo,il .. titJ.d.o- I r i:lI~l'FUIi R{lniinOn Mrl:l U!i'ltl lie ml hr. H ... 1'1.h1. p.ill\illima ....... rillr. BUH .-At;ml:'o bill' fiat d"o:IU., Ill! IL.l~'!III' £<orl.olu1u1 loin~"lir. toit d,,]. 1o.1ll'" 1I,l.·1'li1 llit· lil,b'ih )lIplhJJ ~ l&II:dLftie bu. m[];. .i1uoll.tI HILlnIIt .rb~11I1 '!"lIIl'Hn IlIr~'",r. '(!~ l'l,)"ma~" i.onl..lo n ~·.. I<i II r. ;':'r. l!1I 'II1r,lHIIII IGiIIn '1101 111111Il1011 1lI'11I11",. ~(!niD 'r;u'lU'Ulii I!Ihll:.u:tH·. no .. 1,., ...11; d.~ilJ .... ptlfU,ll'l'lrl ~iiIJJrtl ham ;madlle fiaoJ:].IIIrl y~. k,o,:W I,ir hi.n,,,·1 fi.aliulnll tIi~ ~ Iol!III!H~' lJiide.a, "i e.!!!! e Gfi:.tl!l"lTli. tL('_ f1yrU illliilli q,n q4; ,k,'" UDa' d.lirlill !;'lQjr IUnItllJ .. ,1:11"1" m.!'I~ ",1r!'litj ftldo.