J ~ ..

N ,

1

TegeKu,vel $urubu
I; Ill....
N!!ruollll~nJ". Pt.g 1 11 Til Urnh ~'rENI 6111-'1111<

IBrAN
rtlll.m'

u
n7U

t,

19::19

HORR~YET VE HAKKIN YILMAl MUDAFllvm1.

--~----~~--~--------~~----~----~=-------------~
I'

SayHIl

10 Kunt,

GENEt. ZAFIYETTE, NElUHAT HAl,. l.ER1NDE, DERM.ANSJZLIK VE smlR ZAFlYETLERlNDE KUIlJ..A.NILAN BUt Jru WET :tiURUSUDUR.

e
F aris-E I.-H uri'nin ba,kanilglnda yeni bir koalisqon hiikiimeti kurulmastna t;allJlllyor
$amdaki Turk ,I~isi, sukGnet hOkum

l~i$leri .'akanli In du $am ver iii beya
Sadak cI,ediki: Sulhu korumak baklmln Atlantik Pak Inri eksik buluyoruz.
co 0

~, (BB.C. - A.A. - NnflilD A.!P. dll!JI JmaIW'llIl.k: Wnmtt" hi") - Evvelifl GUn )'IlpdLll hUkmn t dMbe.ilnden lIonn iBunye· LI~ brILl 'I'I1)mu!;1 blr ~eldllgUml, bulWl..m, lnadlr GE'len yew DIlOOf..

Il!l' ml!mlt'kdm hlll
h dlBt! Ii.kmildl"ml dlr,

btr l'mpdo gi'J.!!t ·];'b\~lrtt·
l'I!

Pa:rHlmephlonlln

'I',J1l1bl

lr·e-Ill

11 !OiJJIlenn f'lpllm 1 b kJenmOl!kt 1k Ud.iJ.rl till Il].rnl"! ibl.l.luDfI n Albll'" Hlhnlll ZIIlm'I:m klLr ko.LlIl'!I· }'OO bL1kilmi!li kurma~i1 I:s.tlatlgl

..ur.

bildlrllmektedlr, BUtlin bU"bld d.... II·,It'ri dUn .lIi.li. iUbllnm normal OloJ!8alle mIJ balflam.l.§lardlr_ UolveraitelJl~r 'o'!ni t""f'jim Ic:bindo nUm, rlil' It!r yapm11J!mrdIIr. So-It·,!; (111m )o'1'l.$ajb Jta ldil"l.l..Jru ,tlr'.
I0Ilb

iye vukuntlllll biiyUk bir dikkulle lakip edli) Onlll. brUIn de)'lemiuiJ a~e'e kani degifu. Bizden €'fycl hu iE'mri V;[lk,j'j 42 de'\ len UlilUml~lIr.,
AIlkun. 51 (Tclc!oDiIL) AmeriloULl'lI !:idl)'QrsLlDuz, rlle!'1 B&.It!llll N~t1.t.i.n S&d:lll ofad& oe gibi temEi.JLl..ard!J. hulubu aktam a.t 19 dB. DJ iJlN1 nacak viii .11l!ler ImDnj.!lc:a.k:.51mz~ ~a.nlI!tnd gudt'ci1m B Jdlfjnh gibl Ameriks)'&11 etml, ilOrdJJkIITI .aulilen ~~ Elil"le:lml~ .Mlll~tli!r Gen!!1 Jruru"l"splandlmuiW'.
(Ilflt ml 5l1. 6 1Jl.

1tr1lDU).IjJ_ZB

MatlJuat

I

kanunu

ISAM'DAN ,e 01 Bay 'In yeni I iLK YOLCULAR I muhim demeci IHiikllmet darbf!&~ "lIasd ~'du?
d.)

DLII ~ hbnJl -

Htllllt l~yilil.edilmiYl!n bern pJre Hi1::ml1 Zfllm y{'nl bU· klmnd.ln l( !}III1iJlfi t..em~lIdla m G 1I!l1 balrMJ Fill'll! li:J - Hlln·!!~[]Joe· m llr ~lrnL. 1..Lr.

T8'V1i::I! edae

IJ

k.1II, ~ii.'r;'I""J Blkf.ll.l rill 8",

Silrlya

CItm PI

1L'rm.r-

Tica ethane
kiralarl

J! YolcfllarlR

ve. dlullajs,tut.

d',lnda kaldtk?
: 31 Hi
I.JDlI, i

,""rdlc

(1di!ll

-

ZJJ:r~ K.ILIml.I!.III bJld.lD P O'l:pcl Ilqkaru C"IU

e b

J1aJIi: f' I miiJritlerlnlll. hlmm yII!I hlI:f1L.bm ida.milil Iiilchllml , Jd1 '1"I!ni ,-e.c1 ngeHer tllwru.... mJI:l..'i~ !JQI kugpuu liiJ'bh ,Il..rrlu lJtlidol' ,s'iikrlj lJ6u(ll, i)fJktuj" l"C' ,}IUh.'lIJ.l.'kili ;Uidh~~ INIYlIJ oldll"ru iOylnu:billi'. §"1'}i\uJ"(ljiiu'ntll ~crl ~II'I' c .t up ~'f'fij[Gl'! ~ IIilJlhabirlL!:rlnin nukl 'le tlJde bO~ h:lltllu1!l t:u r& bmll1llell I Blr ID uddt:l evvel 911lkattJ{'I I!tmuimn .b:un-1arum, ow t&d11 l'fMlJ I ,Iori.l'lt Mill.,t ,r.~I"lodl!l blr01 llulIY.J.ms.lhgma, dot. b".IJIm, m .. lb t loll·ltI bll:ifitlfi floktufilill j ,,·Jigl lI1I .ltl.!iI . lor1u~ m['l[lrg;hl 'J,i u1It1!;1ar itlo 1tiiII'IIIDlr 1119DIllmIl~ 00> doill.'r'l aIll in YI~r,l"'lI m t ~dCD b:iL2:1 doklQrl _ .Ia.o. -111iii Il~trl I:lJt.a.drut blr tallrir ml1D~ 'lM.:hlc rm hem hal 1111 Jlt!.DJ LlI:! , Id'nnali"e &d~e o~1r 3/(>0 Mug-til mllh:lHldll rmDLl me.sJ",1r: mr neuplarma • odIlm tiNmh::rI..n i!H.I!o tlNI Dr. MidI:! t S:lIJ.,u· bUYUR; 'I'D!"I l' "tr'di""UnDWI iOmumi hllktlmr rin ... o.!l;lu. bf)'Rl'latia bllllmnl, bWllul'lD. mll(,luJdl lal o~ 'j !Jl!llrtmd{tedit. mu.elu.!flu bey 11, t dokt!.J1'II<'kl!;ocn:kU~'inL JIlI)'J:\lr1li I!lmtbttDIUnm Im!.lbll kadM' torlB.n!s Askn.]', Ii mutnd"tJn~kl.u v.. bu OInJ.a1l tiiLl oliluiar I.!itl"nll1 Hi oldijrlil!'il =mrM goriJ.imll.l;l v.. b· ' yakul 1M ZIImIhIY;U II)'D.I J'o£!jlm !.I lmda-JI' 8jilr 'UI ~lnl!, bat. tanbuJ Ei.ibLn Odar>m!1l mah~y,·tl,.ki tLr IU<;t.IlD
tii, MU"!oIJ1lJd

, blr

lilD

li.'J

"

Dektorler eresmdc tart1fma - elevlendi

~a1kmma programnlda kesinti kabnd tmiJ' r
V'B IJlgtOD. ';U lAP,) U'I@.II B11!..r:lJcUl. Trumon, A\'I'Up. KaJ kUIoIIIQ; proi;rnml 1l,;ln iJi If' 0111)11 ,fi.5BO.nOO.OO[) dolnrflk tululia Un iI:!longf" t.aJrull.D.d.a1lo uynen l!Dbu~ I!dilme, .lldlJ Ulr.l.r !!tmJllUl". Idloll:.a.d. ,baflahk b".&IIIQ wplD..IIlJ· IJID..m b\l koD.u ya loUJlll.ll eden I BllIlIkMl, bu paramn p.l"1Jgram:.trl tlkLblki Iclll IcrckLI IIlduIOunu 'll'Ll l.mJ]!!1 ~t In oR.D bU:.o'il k bllr !hU·

---,'---

profesorlerin
mUlhakemesi
Ankara, 31 j HUSlllii. - G"rn' krlnl kolUyo kullanmaktan . ullIi illI ti~tlm Ill'c··iD~l duru mil' ~'11 bil;UJ:1 de dC'I'nm edi.lmL~t!r. Dinlenen 0 IIlldu roU lJll. ...
b.dL hec

"IIJ"":! ~ 1I1ml!r':hib lddhatndn dular. D.iIi~1UUIl en ontOlli
.;)"l<lml

1 nnll. IIUcdile-1IIo PlI!;! nil buhlll-

t.lImk.

iii.)

&1, II 611,

1'Il;o,ml mmdlw.
mmldlt.

Inc lcndigioi

~ylcmlltl.lr,
pml."'-

Tnimnn;

dClI.lkllmm hl!;blr k ainU dcml!ll~:h..,

'Cah"m,a la,kanhgl i,in
gl,e.en hey,et
snueu

l'AHVll\mEJ~ BlH \f APRAI
;=

),'1Ipdmn'

Tenkide
-

--

tahamm··-I
ULUNAY
1J1i! Illr 101:l'~1
lIiilM ,~ IrI'mll,.' , IIIIIJ' tI1~Io."rIl •• ,i" 11A1.10L. lifO

lir Yllda 4,

l~l lnd1l !bile l';II!Jl~ ,~cldl:'th (ofotellLolu rim An km'floll!l. mah Clio ,00J 1_ Illrnll\ll.l bWillmlllrt lIlLi\ I;IlIp;lr- muclJ1 ulmUftll, m~ D~h.ul"ln S L-llk MUM du II 0 Wid k(l.:I'ItIAmI 1i,.,"lInlM'll 11 milL, lvdo:ill gll.. llt'_ .!jIllkril b". r1.1l1ll ~., Ii',"lnilli tI,. ma.,~ mul'lMs.k1l.k loll" U rlem~, de- ZttemlZ!.l g.!!lLd{'rdi~[ hill' n, T.IlN tZmlr h stritlf'lJotl, 111._ DkllL.,ll'" UD,:CnI nfllJ;. bill' lill,),mllo m ktup~, ''f'JjBlc IM!. den blrlD'" t.Ji)'.I~ ('dUrl"l It JiLl }11abUlir .. .!\ 01.... 'JII 1I<lkia. yun !.IlL! IDd ~lkl'll!ltlll"l -Sit lIlli' NJildlgiD! Ilj~'II} ':r,"k bu gl_ Wifmllk Jl,ulr«iruo G fll'l IIuuz.."I' ~lmdidtn bgl__IllDDluloa ~-klJltm 'Ilbbll l&-bui y., ...o I 1A14!IJ- bJlt.'I"ID.Ibn:limU':lIirIJ h'1l0dJ "d.,mtl~'lli'I'lmli bl'(Jll'lUh ""0" 'r"-n b"'_" rrilll DIlI!l' kI, ~.Jli bi- bul t:libb OdalllnlJl l<cndl.inl ,(OnIMb Sill, 5 Ill; '" II ) u"a .: 11'£e%I7...... •. tI' .,,'. ",(I IiiI.DUDIimJ]][ dll 1~I ..t j. ;;.;;;.:__---------~-:~---:,:.:;:.:.:...::.:....:::::.:...:...:.:.:..::.....:.:::..B1rkilll JUm.li'nb .. ,. ..,horlml;r;ll., dUI',uol'nluil'a IIIID1lk jnnrJW'· m (!tq ~lInllJldii.o kIdi .. bulunll'l C1bIlrllk Uub.llLl'!& G c1 I IIUII f:rll'jF" r fiaUuJ'j m ~.1jO ik1ib {i/jUmi Ur, ),Iml Kg.llul"l1 Tl.lInf .... er~ HlIllm arm. rt!udoetUJtr olin ", ",11111 )'100 ".tirlLl!~n Ill"'" 1'11.,1'1- 1'... _....... .. I l': .rn VZIII&~~!Il, biUdlrn rer k' lupl.ii.nn", liif!i,itro;hdU II, "..,.~I" bilL • dl'~ n~r.J'lJ 1i!lltl1l!Oll cUltiiilll!1' 1\;111, JunlllUliur; 1I.11,,'l1Iknhn.i!'U abrilir. ntl!ti"". I ,.1:1 h...Jdl'ti u ddrll dnrrO)'l<1f"Boi'Il .I·-.u k ~~'JHIl' !'ol Mrmll},,,,1 r 1ii1.i)'UJ!: iliLdlJ- I dJI .. Ut, l"IIlul:!!l t .hl'n~]nl i1Il',liIl!!.r

milyon lirahk
k,a,ak eiyal

~liltindllgUlnUI.fI
OUllltiAdalJ
mill

U"' ~

lII~u.
l1~lrq

u&t:!r.ill

t;.-JiftU' ~uzodI:n J:""r~rmtll \ 'CI:n1P 1.1111. dellloknod lD"m Il"btl1."lfIuill'ld !'''<II! 1811'110 h£ft." "yll'lTl tldl!'. 'I'IID< mAit.l ,mt'lg,nlll lllri' rcu kt.u.unu ~,tr<;c'Iinl r.Jn 1o!CI~D1& ~e (j lIndr,[l, iIo It.b-_J tnL!t.IiI1!! It.)'fu IJl]),~,,"(Illi.UI bh· de'lIulkn,Uk ... llln &hlmlljl hlllyll· rn .. ;r. ,.,kJilOl !lliJzIIJ'lIIn 1.1'I1d n I,ui:til!! ILl. muludi'l olur imlill , I!Iddi d,CIlIDImiAI , 11,,1011 Illit"lffillkl n ,A]rl; If bll]'nn flI:l. f:~@o gtkoldl Yll.l:.IlllIWi!. Drmtl'l ht 1",1L1'lI D~Im.nl1im 1I1lt~ II_ I fWJdu romu.z n.klt m:lllm!l lind.. u mil JliI t, • Ii rUiJn'JIII llIoIlJ IiBr prnJii haZlrl-iMhtJru .nrgimj lit.. fill. • 1:1.1)

,i1l1' ,,,:Ian lIilkiimleri

r· d- 8'· T'"ur" \,ID en II,r ailesi geldi!

1"""(1

Zenci'rli kuyu Hadisesi
..,~

C:nl""'ii BIIIIIl;II.IIII~mHl 1.11" ·'1 i.l 1 !"Llla mlll ..~rnif r lifl]UJ'lIIun ~:n.l';m IL bllr[J9 ul!ld" 1'1 1I J.rItLLLI; ~ ~ hlU'lll C'l!n.e, I'l!r,h n llul ,'a,

.u......

pUN
f;;lOLi

1]111 ,Inn

u~ilfLmtll"

gl!lmJ.~lIl'".
!;lilkl'Hia bU-

tJ<'~d

'uk'!"" o may'lll 1II")llllllrgtml. D !r'~d :E!lll!lktr.:.Il. t lnglllZ~ 101 z., uuk.. .I, I D .... ILI Vnllr; Mr. I!..a I· j;U LAlli, rill") r Ul.. "){klh.Ur, e lukdlm 0 rna), 11"n,1 b I" I;M-,rU,.,n blr muJtaJ'rirlml.u IU ).p..

~""m 1<"",,,

Mllkll"frU1!IJI

II, "IWlnlln hlolJiullul'iL.lIiI· blr mutl" [.111111 IgU· I IklknWlllt. :IIlh~J1d'l'I T,,"'m, .~IP Hr' l.:ln. ~n dlll/ll~flnl loB 1111fS.~•• ~s_n. ire!! 11IO 't.Jh.1I ail ;I'k bll" ph.,)! ..
_ ~"'1I!1'.n ci-l!1o,m.l~ mllllr,r A,lIll,"':.'. In 1110111 HI " itu m.. iii' III J]1~1l1IOn!! 10, 1M W[u Ifill IiII I.,J.,II Iii d~ rll.lll1lr. ~,IR.'''k I3IJ WIIollldll tlli'! 111111Dfmn, a 'ilil' Ma_ It· ol .. ~.. " III nli.D 111,1 .od'llll ..

O ,,,go

lu... lllr,
iI!I'IIru-II.k lo.!.llU 1[T'll. H'~ tI!II 1I:I:r1'" nfr m-It IIIl ..n 'II'.h.l1ln
"lJn)' ••

~IUl'd'

1

bnJIlumL

p_""
!l1I1.. i'lr

l!oai>'i'i!Ii.

lleilUl, lUll U~IOl'ldoli .. 11...... II 11.11 I'l .. .I~ 1l1li

til'. (::1"1 h;!JQnl ..

IN""."

1"1Il 1~lr'I. "Url,'1 .. 11'11'111 !!Iu n~

n.

lIiz .~Mt"" ..

<!."

r.

111:1" o.all I

I iol II. WAIoI-

)'I?U.l ...

l. I!dlll,!

(I linll

nll~l.!I IJIILUfinlU~lllr: B! rl"-:>lli. M.llt.UG'1'" lrtlllU .....

bIIth

Iir"I~\

u)'~

~'LI, IIU' t:rllrttsUI'Idll, M ~ b"lnnin..!t1i1t'1.,J, 'TtlI'IfJYill
(,Il.wgrHl Sil. I III!!'.

n

• Manll,log!lnntcl. .rill d~,. IUr mlul,. lIuO 1o.IJ'tJl .laUI "I, 'IU~ 1"11 ...." :lf1l!"U', PII'I'III INIIIII Glur Ill'll!. mll!i . Om '''UmlllIlIl,. IIl.II'1 ilJIo, tilr 1I_1'1f,,"Io.,lnll. 'nll.WI.11 I.llhl MDlillVl;I(n 1101.. ,. In].ll ~!"_"iJi u.., iI.1!IM.iI ml\!l!;IliI! ~ flU I ~mlol~. ~.lu.m"!LlI loll.., alnlllllJ!". ~llflun CI laW I l!I(!lclll. :II!II 1lil!!II~ bII~1U '~m.1!i 1I111!ilrnl~U IMmUi. ~Ilml'l,nl II.. ill 1d,1 tIO!r.ul IIIlhllrl,g, nlL!iiBrl lorll Il Igln JIi>lId!l !!In!1 !<,~i'lD 1II.1l~unllli.l1'la:1!r l'I1l1liJ lli I ... ... Ill:' ~1I1! IUI~mallun gJi'. !I'.,llillil ;;!if, IMYf'l! 1!1,.hm.l11l l,aril.!1!! "lI~tt:IIlI"llr,J!' !GlUlIIll, 1000!'Ilo.liI r. 1m, r,i'tnll.Ii'"
ii ...... nlrrill ... in .. Inllkll

'1)00111111

Il.., "

aU. 'r

!dil)

t""

O[lIfU lInllll':II

I!nllfilD.

~anl 1~ln IR )'lIpa~iI:'U

Ir, .UIM! H Ir laJj ... I;t.m!trl IDlnmun!ll
1I'i,l1l.

Du n111o.,,,1 II. lin - ... (Ir;.tl.)
lin

.~ Inil ,11m.

R~celP Peker
/Jl4fjun, ;lIlrllrrflll mellt lu j lilr,"ml;dul~ ko'{j'iill~fJ'I'Iltfl' dlalt'~r.N"l'k
{Rll.lu!i, AtLt rnftn 1I'Ilnl .Inel·II'lr'L·n lUirmllo kGm[1I YOII bugillll tit: IIUf'YIl·lIl'llInna drl!"WD tlDl~lir, E\I\·dllij d.l1J1-e0~1'I. B Itj:r K.n'l',l4i1on lIoom bug-Un l•. I fIhl I Ii k~ KUru1, :l!.1.rumrui; Saoy· d! \', e.Elkt 00- mUdllir m B.yjlll. dill,l"nmittir. Y Fmld La;plruJtld dlnll:"li!!cckkr It1 ValllJ1d ru.:ep FI!Jurtll buILlni!lu;u II'OJlllllnm k.. All kl.l 1"11 , :U

1IIIlI! I ,I,,,nlli.rc !/lIpnJll 'lilt I! milt .Cln!itl Ibunl II' III. bltl.m I. 1U1II!! I'lilr' _)1 ii:I.,il n. delll.lY1Jj&julll1l~, lunil 1iI.~ II l&jflan_1r. IlE I .Mlllllm mttKy>
1I,llIillwl UnJ

1M. II ,.. ... 1

Ilmlr""

l:!i,

h h.d .. 1i (lllo.lIrm ..

SlIrrlll r.lllllmon

mnl.1I II "'IU.,oDllnl

'~"filj

UlIlIl '11lrd"J·"II.l!inl

rllol,nl1.
"Ir;!o,,1

l!ilillin 11,lIlLrii I"'I~"

II, ".r1iI'l'I~

..nMIll
~II!1.1\1

r..1:1 I IilIiIWjI;l" ,
If I i'I h, r~pi'lk

illln!illi "" I!ftnl:ll l:!lr"ll~ (II Iii mlJn.. nwl! I mrIl"iut:lioDhl! IlJrblrlnln-l lI1i.:!Ijil •• " "'1'1.1 1!~~11011IIr. !II,dIolJ~ 1

il~~!~!'!

J

I11III ~lIrnil.fir;ljj

liolill!il IQn!.!l!iI,i'!

nlr .... IU!rfll'l!lIi 1

.... ![;;",....t
IDIUlft

IDtm II til rf r. 1~!I"l)grl,a" I

111011'0111 1,liill'litJ: .1

~I~ Mid.

j.

II. llIuanu

I

1 brure

.&1.,><1<-·

"'I jl,I>,diJlI

.O....

lIllIdw mun ~""" .um]~ kiil- ... 1I&~ todLl,. j".,.lmi.llm. 191.,."'1 .10. ~.'.III',j 1!41.lo.,iI,,"iD .' ,,,ulld .2: .. rllr1 L,r 1(",kLun_ I10IlJij,i:rl. !.olr ~ l

,. " 1d ...

L,.,

r

IKTI

A..................... ............ . S_L"""""""'AR...,_II __

1

Butun DiiIDyaYI korkutan me,I',lum bir 3y
f;evlreo

.,

I.inyi"en
hava gaz'l
Im!i:'

I

~

dli/ 'tII'prW'!.r;r1l.1 man SINOIlEr Lfld(7mrtll1. 6.11" 1fIt''''~l!'t k"," ""~li/l ~.ap~fqll_ It"m1Plil.:i il!/~1 "lIr b~l~ 'k_.tr1! nhn;,IPldtm lin·

,(m I'lJUlj 'I'd ufii_ rJ; run .1IIi1do(;a~. V,aDmflmi, tpf.llt dmrk iJUIl'C l.undra-

..

; N" 1(,............
L

11

birlf' i-

~k1Jd~t

hafl!lt.dol

j.,*t:'IOmIYB

mdlU& elbe ttl!' k1 nYlw): kal.m.:l· yn!." tIl" BLl takillrde !IIIYD.lli get'

istlihsali

Vrup.l'llil

,·ktlDYI!!Li.k kllLlKlJI"

oc"" rdm lIi'j biJfJiik ."'1(." r lin rnU.rue, -i1lrn. blJrrro. rl fl. ~rmcl denizine kadm' Il:omm iii" Jltdilll mi.illiu/o'" • l~' flNUl(l "ClrlU' I· rml~ !I!]!"ruJ"". 8,!1 mtidol'ilil P1'flI1TdHUHD !1iJn~ F.rmulli 2:: Iflgilttcfl' 6: RtlCik(r 3: ll(jlfll'uifJ [,c 1.m;: 't'mhru'llI' 1 tUnlC.n.illi
u

i:dilri!lll1I'J

f'mt'Jni~Grl" 1

... 1"'. ,d'''UpglH(~ Pl1f~rti IJ/JJlUk l('il1
I

£hiliiln ~IrLmMI vc ".u.lWndn. Hrt..\b,llU1i/ar!11 iin.ilml1zd ki '~11 1'011:1. 111c Milan'lII i'f:l['~l dUBI Ul1PllaeCll- tee rubdl.'I'dl' pill, Lt'm.m'll., ~"\'mn Y1Jg~1 ''l'fl ,illa.,«tr "uJUjl{l'l:'fIIl1IZ ,D11i,lrrl Bwllll.D vddU Ikbl~r'1n. iltriye liIrd~itI II ~l~ llydllB blr1.i]:M'l.:1'llJ .. k I!;t.lmizdi!' d!! hl1..·OI.glW fltl ~3lbd rl.mc~, lllti"rnaid'r-n ~ltlllI: ihLlbI.pl.ltnd~ mAde-II. Idirni.lril )ert. I, - Jd~ Q 10Y' i!;ulllll'ulPt..llll!11 )'Il1hlDcl'~ ,. ~ r, '. ~a~'Ddutk, El!ouom~ \'010 I:a~. lile Lu yUUl~n;I'l' kI hI.'!. !PIn- Im.l E. T, T, ':"d!1rd~rln!."1' imlll!laIud,' bAll

ruiitlrrt'k Ili..
[-ill("

klJJJmUc". ~lll M'~l1Il.!;:a ilol.a§a,bil,,·· ~uDdi.Mi.mi.u; I:ritlir" H!lril:~n llh!l] edUece~ e;Bundrui bu." ,lngmeN. i!ll(j,h- giN NI!lan Il)'l iclnda .A.l.mIl.llYII.- ~'a hill )'B Fi'.Millt vcya ltaly(," SLIt iml!alllarile mUtemlIDp ~lll- 11m Anglo-Anltrikan ~p:l b~Uge- buduUannda b!!UI NSIIlB tabl " • • Eger U;.ilncil dlm~'i1- S~":lJI- nllf, sannrii lll:z:I.IIdml.Ca.k ve ilL.md~, M':ar~ plilmn dahl1 laellk .. m 1I0nI"R, bel' hlrlll klll'I~' m.n kopllJlUL mu!uhil!.fM h, he.r iblllldllt'l bir mi.lddl!t aDCll', IiolI.stlo) memleket teml!l116Heri iiIlUnd~. "lin tall WiI!I tIu 11.:1UlffJe-dolJdel..w;:B bl. b!'ld:e illtlJmlllr!eli tunrnuz .1'] E- 850 kilomdre' II,lImUB hn,NIr(Jt ct ~1thlll gm; hltlbKLl5JUI!lit tl!crubo Illuktil!'. Hu neU;::l!!lI'i IIgiliJl!r Bit. ~lndl: vulrublilt.c.&kbr. n ... ke:ll~ tlClni :GoiIrt~dlii •.'V'a.mplrt, mIll l~1' )'ll.pllaMRlIr, B:l.l. kcri.l!behn:'..rl! lellil Zi:lrillld.[I ell;'l~ ~4Ilbil\!cekll,!ll'lbu ,m~t'um I!ol' IIIU:I!blul'Ubl.um- IOD, s:I.Btl!lD mllllH.'1;m 'IJ!<a.kle.n.1l1 buhm.lll.ak: ijzl1're. J, Kern 1 Bl'.l'· ni UII'Iuy.olillr t.i Wiyl0 1f1 !'fI L1.til~t r flB.!.: olund, alb 'II'~}'l!! ~I)'Ii lki m,blinl! "l.lw-ml~'i. gl).yrl!t edt COI'tI..Sl!.d:=Uil"l O.!l3] SWeymlli.ll S,= bll'~Tro.l' ml.fl.la.~i1lr. , l"~uflDda. bi'il M.I'levb.lide :!iidl· ttktlr. !In ]."ilLlumlo. Alm1!l1l)'Q.l1l. bllirelu!~ Ie\'! ill! u.-r,llMmlj"R ~mml itmi.l1 BI1 u.reUc: g.lirilmrar J:_ bllilt edc~ 'klerdir. IlIlabiUril:.J A\rrup.DIlIl. 19H A,,'rupnBl, l!l1N EL:mekl,er ne:dl!IlI bozuk lBlI p.rip id!ll1liYI i1l!ri),,!:! Il.lren \ro ][939 dB oldlilp gthii. a.Cl bil" KlSA HADERLER ~Jkl}'o[, 1 gL, A ..·a!U ~ muMLa· emriv.rdci ile kalill!ll1~mllmAk 11%.mk' ~:lD. birli ,gb.1i Ba- mlnil~il'! !Sch.rimjzin bn.g igellltJeJilnd<C' Mi.Ul Eg-11:im B~ka.lJh.~I, me-~ mld Yae. W!lJLnrin'. MAc. 1m klUt!ll ~b[l{:kl~rlll Ib~ 1l~\:roM' yL!.l.U.Il. DUr! bU:.IIItti olop til. il,'hbu: SI· nUnda yaInlJl defi.ltllr. Vql.ogloD dJ:'n yaplln.D ~ikIiSl!tler- ti z.eri.ll.t' M bl:'kll)'~[L ii~~tmc.cl.eri mu.h· d!l o!dutu hull" &iYU! ~f.elu .-...-_ ....--.. .,-_. B~I~IJ'C Vlt Tllpl'all M1I..h~u1kd ~I:'Ii.l' \'lliyttlcfL: Ui.yin. dme~e lot Bllel bi.F te-.cwtI haD..l.ad ~ I!mllm.llll O!1[i~ .'ut,di t~t'kik ;;,tm~gl! bll~ ba,Jam!'Ihr, LoD.dJ"adahldlploms.tIann I:of'u IC'lm.LI1I!lrdlr. dil, Am!·rI!ItJ. Ho )i!ulfya, UUlDdll Toprak 1I1l!ih:!luHllrl G:[ld BOlbl.C'\'elJ ~ !f!'rgUill~ ya lIbahl1'da. ~ Nlldilr!l dun Bele.;liyeye gel!!'I"~~~bl.lt yo: or1:.Mmd.ll lriinh biI:' uk B~ledi~'(l J'lel:. m,.:t viII; NIlsa.\' l3& milm.c.er Ollrt,81 1btmmlin· -0:Z:lm Arda "il llr.lIsat hli.ldiiriil Ili!' d('n korlruyor. Awkalllll'l" f~~ikooUeri , mii'lol t.em " ~Lm.["Ur. BUllu mD,lmkip. Diinln s:irui bir ~ al!IPId allrllyor •. Avllkl.l ~tajyer- Oiil lfi.id ril ~Ie Ikb..s.at lIiidun.i Bf:lIIltlerindt'k i 5e~ kald.!tt Ibu~enle. oN 1m'li" adf!d'inin f -lWi"i 71tn._U:1 !i)e'hri 11 muh'bel.if l'o!'nh:. bULUn :!ibinleH ku.rcall_ brill;'! d~Yi! flrmls!"1 kontTol etm~li'lndi"_ '·.n -lid mUL:- ....a.,...1B'liar· Fin. "'''. .......,.._._ _ . . Ankllrado tta:zl tdlild kbl.lUilJ.r l:lIld.lya ....: YU,IOslaYfll. BUIIla:r1 _~ L _.. d" Motiirlii t.ren y@"nid~1'II , . 1 dill ~_ ya.lII!OrLl'a 1!ie"·IllU::tllZ@ ulLdan birio~l.&l Qlcn Fi!l iIll'I • ~ ;~ mild! l!I\dll"fUI hla!Jh ...] bll!'09].l is'eJeriere hqLtyor kosl.o~k.)'"&f1 kfl~Elm.gLl~ijmLlyt ~bDl .!ll'i,..dIllt IDl,:m Refe-t Dl!.vld Dellliry.olLa.!rlllllitBI], b:i.Idip~Tf;!'t. t:dl!m. ~m b'r ~Il~. Eill:kirall' , bir lII'rlmqalllil.ll& J.D- l"H&iBin~ iC"i,lil'le:l'I!-vl2;,'>'OnLl y.&pll· ILl Sw}'et .Ruy&'IWl t!llyittll~lInn, wr:rJQ1~ e'1J;-jj_£lfldtt. ISW, -e'- lI'Ia.Ii: '!lure '!I!ILlVIIl!kl!.~~11I !ll!fe.r· O

"rmu,'ln gU,util' 'UIT~~.et etliliiru' .Ollt di,ji &Vtmlpirt'lli cull! ,01'1 sillkm muo.:=om I'll"',d.-lo:nnl iki miilJiJu' ~Ii;;m-IflI-111J ilifF"'! f'rl~n1di.r.

ordl.lnl!!I rm· l'rrerf"!dir. lJt)ridall Illt~kjJ JrrgiUcre bc.r,mrlo-n tJir ruildrld i.illff nmte 850 fti..

bl:rUgtnln mUtlo[1l:l I:clii!n yQIIIIII!ID' u:U!lJrlcr' !;.Onlt.er .. lnl>lt I!tml!k ,1iI.cr~ m'''l b1.l1UflD'l k"l,a4hr, Du hll!nJI!.r."1 Londmd:l btoii~]iUlIIll~tolk=k 1..'I'IL~l topl n ~Io.r!l. E. T. T. ~~I\' I mUdl!.} ..dnll1 I art • r t'llm~ Q ulQl at "".• U .• "1iIJ'11.l kll ril • Kl'm:J.1 DId.)'J.loro, T'l~1 ill" 'l~ an t~mmLl' 11.,1111bll' ~ • d ir i 'bqkMI SaddtiJ:i QzlI ail.1"1I1Ltll? .1Ii1cml'ml!llerd..il", A ~ r~ HIl\'::1gB!:1 i dru-eal l~knik: dal rut ,(13n.LI\iatihllllM· mllru DImak l~ bFUijk!lnLS.lUc~-lfIrln l'!'i.l,..g d 1,,- EJ& :C1I~~l"r1 Bakrtnlr~milL m, ~hur nccle ~Iillln b':-<:I \ti1~'ilk ku!''\reUn tir:1.lr: I!lrci~tir .• .I.U.lontlll'UlU, 1M tkODruDlk (1!!tmilmt'.ullle!rl, 1r.~1(~I1Il ~j:mCl,1 <JeTOflla'nlt,llY'd gellm:k )".111:1.1' 1- 1a.~JDI_nll'L B·.lInll .!tnmullnl korm:u!l l1mll.r UlIlnnn blr_ "nU'~ [[]l.ldrU~- .;;iudl3 m;l..!.I'1'I kOllluru Iht.Nil:a'bll::i tUl:", GIlY~ Fr,[LDB.'l. II!;! Iml:,.·9.}'1 )':I-

pmgT:I.lDUJI

ma~'1 J,ola.)' w'ltlnulc I· !;In, kl1lbil ohlu~'lI hd,J.r blrllk \·11 bl!rnbl!rllk Yfllu tu tu [. mlik J tcnl)'or, Bunun lilt bro.r~~hi Bcc.d!J.lI \'1:r<Ji. F"Llhftkllm hl· oll!! bu \.lilidet !;Ok 1001 mC).'\!8 'il'f'rmlll dc~ldl.r, (l\!lnri1k blrJJ~J, t r:LJ'L"I vl)hdeti. !lllm ll.yniyeU Inhnkkuk "tml, drgUilir, OnUmll:r:d.l!ki yoa ko.dar Iru lI1LlkllIDf't~ d'ilhn 1JSu1'l1l "d,mlnr nul ("Ilgi IImil., cdilly~r. • Buml mUl'll:!! (ol.flr::l.k !"J;,1.1lJI,;.l Ill" J Luly Ikli adl birllk kurmak C"1Is i J1 ~ll1dt''IiI.irlo:::r. HaUl Itlll~ra· D, i!ll' lie klint Kont Sf<)I',.a, Ame k AULnbt [13.kllru hnz.i:Ir glderJull Pol.lf'~ ugrnml!j ~'Q F'r'Ln

burma Di~iD ya ak.?
Urm.li

Uri \O!"U nnmuz - blr :Qc ~Wl'" nb!1l .. le, ill~ ..r ,c:llhlrrim.i'l:!'l ~("lJnU. y....t.nn ;)'ernl "" - MI, til tll J'l!rill~ dl! gq;odi. Yillnu II !ill rbeHl olll.lilit.rrnm )""lllII.l.IIdiA \ I!!rl ff. kli:mu". .lid! talh dllllll'r1n ili! ~ ~lll oorj\dlk n bu:t.tln ll'1l o:~

,.It -Ilb.i:ii&n

M. ulutIL.

A.mp mkderl Turk h.iilo.iml,. e lin,] II /jIb!1 burmtL ilJl Lb... Jtu ryt:tml!lR ... n ..w.ndl. ~k.in.. i nia II un iIt!NJIImills 11. r...lnla, b b i!1un ...k kadar 1101 Jell bu IR-<il"l il!..l. ku~ \>1'. ... '1-'!Ji"1 l'" mI:!:I mk!! nal r.. "In~ i!Atdlll !!lebeb:i.nl bilmiJ'·"I'ill'l. ml"r.,lr1lcliml mn ol..ru.

.D..5Ln11

M:(IrilI vernn

Itl'ilif_ Bu mU-

nil;

dafFIa ~1:'OgJ'lllmma

~n.

'~~rUe«fi

FoJ"'ll.l]Ill,

13:1Jlilimle

21f, 1ncill~rJ:

II Bd~

3~ Hu~. r\lclin

IIJ1Dda:;:~ LllJI:l'l1]bul'G blr tlim~IlI' ,ritLm lIti mli~tGoN!k bir ordllJ.l'i!'1'I t'llU"le~' lI.Imq II',

memldut 1Ia!J ) .... Vil.1!I tell: cUmrtlfc wlp 8.i1. mll.t'lcn k5mil ... 1m bil~iM g,_.,tlrm~'~Ur. :F'l'Iln!<l i'It!-ullanllillIID )lerJeJi"'lIh!1 lin· le 1talrll. araamda in~illilu "e 1C'j18t.ifll"ile lm.kinl h Df~lltl- }'a h('t' hang!. bil" I!n~lc m ~ clhdJI",
tllrilUa.D

\'·receklerdir.

niger

r

l

1

*

J

Bara Reisii'nin beyanat~

tau! Kr'eIJi [[I: YlP![l.!;t.a 1;lDluomli}tI!lI ~ (iJl!'n 'kaldH':dmlll!l olan l!Il-lltii<dLl J::t.ilim ol.mak. IlJ..Rti _ Gt'l'ek tllpll!lllJllarda.. gue!(;. tun AnkMIl. -H.il.rDarplL§a - .A.n.l~dic tJ. ~ec 'I""~ ~c~1 diu: 1:"" H diier Lemut.I"lmdi, ~.... '3utillll bT1I. II.( n.da IS ms..ii.iid..an il.ibll· h t.i~kQlyctbllded.ir. mevmJll1' 'unl.a.rd ....: r!)n t k.n ill!:'m.~ye b~llYQ.clI.lrmilei mahlm m-m lH, Yo" 1 - AdaJl!!t. &iJ.rl1ytD.l1I Ph) 'i, go lrr.VY& me.aell!.lIidir. SIAIiD, bu- ~u and. BlIl"Oya 'lI.hti~ edne· nll hAU~ebUme' iplI Tiooytl le-. tel< d.:a;1l"l!.oio .m.ti~takiJ bir IORlLl ml.dl!lIIrkt.t1l b !_l!lf.J!. bi.!' '!;"~ka.r :;Ql ,eklim:1e kl!lUBmlllblltt~k unda iIulun.madJp kwdi1'". Zits Ti· p.roje,)'\11 1.t.h.alL to, Yugoslav JtiSynlltr'lll.i I{clll!.k2 - Alo'lIkd.hlk .kanuollhda. yfl lif bir !bayda loo.'I'\l.llurnuli:: iate- pdm"l!J g~l'\I!kl!.Il d>i!gllf.k]ilr;i~r \'C rniyen t:lalt hi!: :u:.fUiIl1lrr, D. ~k1elln.i.ll. h:&blti. \I.:: hu me.)"l"lllrtEi komilru!9t 01-dUgunlU .inkir eLmc> bJJ.hasu. 1Iv-ult;e.tIarlll bIlClJJlll.!1u. me"kle beMber her 15i!I:rd.iI!D. OIJ.i:-f: I,'t· g.d~iini ttttiUII t 1!1ttlia "'I~.Yu.~!ll.il\''Yab ka.ldl~.m b.IIl'kJ f • ca.k .bilki.1JnlCJ' buhIDdu.ru.lm&.J.I, mllku1'l. 'II'¥~mi_l,'or. Halbuki r.dJ..m.Ili.f,lJ3. N_fiiIltI ib,dUl \Ie 1110110\'&" .Mll!l!.ni.(i., blr ):omil- !all andJlm ;'l!Urlerl aJ'U11l1I Mr n unin t&ma.m11e aleybjntledir. de y&rd.Jmlqm& [1,1 1I'ODIIIJruqI. BII _ebrptC:D dokl.l1 0, TitCInun 3 BibllkMIlli:t Mee1l.!Liiilde
Imdo.

nn_J .. 1:l.4b.li'1l

bulwlt£!J'Or.,

mc:mlek~t dUillbL~k1 duntm'lllDU g('n;~kl~IUrml:k ga.yco.siIc:, milA-

laId! bir M.l.kelilllll.j'a bilkCUIldi k.lITIIJ4I.k CJIll!liodedlr. Bugiln Yugo II. ~'J'a.DID hudiudll oo}'1lnes., lil'lIk mahmUz. "'Il! 'j;im'lilte aeslerl y!l"u!l'lmiye b.l.,lam4ltTl". Tit", ord;lJ.I....nWl a~CI l'UIi:..IIJrt, Q>:te bjhni unLlp kE'limin~ Ilevlo:;e~l'n11 bulu' !Jural'.

mUakl!l'l:Iilne bwrmmll'i{ Q_~J'I!! 'bnlulllLD i!:~lir \7!!~ QI1I.l.!1unn ait I!:BaII nrgi VI!. mru! tDa:rtlll-

mda. &,-wtlul iD.;t~odireJl hil.~rJ.nd~ I!iiiiilk .!I.'!.1I.1et Mcclbl mubn,i.n~ I!' lI~r~hll tl!" l'Ilular te,ehblalel'.
kUmJI1:r
Bkl ~ll.,mr!Ia.r-1J'i'!1~ rnHI!!k· dll.~lllinmn: I~"" rllrd.all ve- mtlfibet n.et,i1:ell!r 1LIm1!!l buIDIlUYOI"Ul.

"&

Bi r .aaa.m ~ Ih c lauk bll!hm.du C;OC:lIK Esirgeme
me.:nfaatin~
'Cocuk E~.:r,(cm\: lIlllbulllt:rkcz.i;md('o;

KurumlJl
D1wi'l) eile
Kurumu .tIIIsckl hlUl·

Dlger l:H'3ftj\1lJ YU:StWIla,vy mn Avukallarm. bl.r t~ml~t altlllll D~I len Balr31l \'~till A.I~c Deb _ almmUlll1l mlllU...li:il ~btl.)'a.~ .. .u· · Ll!'f, dahu. g~1Il n1c 'I.'udlti bll:' d.Lr•. :lUi 111.& bc:h~mt:bl1l Ii:ag[ana· ol1hJita, T!lto hUieCtmetlni t'IJ':"i,·. CIlk tH. St.llJ.!r'~r_ D1e',cuuun g~tiIJ1mij"!!" .;ah.gan J{omlnCorm.UIIt, 1100. ce; istanbul 3Gl~U~ rn~.nl:Lkll.Bnl alb a!l" :tl!.mlll:JJI,tuytkini !!Ilt!; dn~~: JL~~~ ..laJ~en dl! arit.l II;DY~l!'mektcli. k!lD mll:.· Jl!.!t!l' Ufl.IIinJD . diB.l!llj DlIlQLtmttbr. ~'ilph.~ )i41i: ki d!.d.l IilI!Y~UIl 1MbJ.. ola.rnlU.. lrh:m Ale.:: Beble:r IN 'bey.lDllltJJ.r 1"LJgoa ~ekillU'Q dlhl. ~k il;olc !!.vu Ii: !Iota ,,., , • Ihti)'l.I:l v.. niLr ••

ra.e,,~~~
t~l:!liI.l:o

bul:h

... ¥}'alUIJ

jjoH~lljtLDlI1

f'Da.t t.1<'J:1l!tlll!'.
Am~rik..

:IIbl.l-

!I'I.. Y'ugoslaYyll, Irae. "J:)'li.. Mr gLl.n1.l1l . t l~ tc JII8lkh hlbgi bil' lII~mr h-til'n, llilpj~it :\1li:1. uqO yapLlII.e-a_lrttr.

l!.LlIj'I!lI.ll

Fiolalldi-

bni

*

tab"Il!)B L liab.t.k .lnduk. ullnm \'1} bojflZ; mLlU:bu 1.11 D!'. N!fja.t Fbi1...... 1 11Un.lllUlmu,1 mo:nf,aJl.ti!!lt be!' gUn IfIbllll(J,1'"! Y.8.t 10-12 II.I"W-_B,llldii. CIliilLoKhl. ~!lblli..iti ;c("cli. HtUk l'art! ml!l'kl!l!i kM,,"1 llll/'!l NIJo.,
11 mUII.),II!Dl!!haDRiilldli: jlll 11.1:'&IIlIIIU ml1 yeneha..noNh:tde lid iiI-iL mll!ltilblllod.e mll.lIl'l!ilJiI: v= leo llia"l'l )'1!pn:llloklll. ohlu.llell .a.y~:l b':Uka bildirlrh ..

K.ZJ.I&y Dl!'rl]~i. KlIlldJ ~'tlhk kO.ng'1'!'SI cum.art"i

,LI-' \. bbilinde

Aile- p-

~:rLbi g.oruJmHYill".

Kot.l"ll.nl..dd

I"

dill

'urn'!'
iyiden lyiYB Bu
EVl!t ..::(ell'Ui"fl..

1M!" Yoii.!llarmil3, bit IitJam 1. "

gi!1'i(:

~'I!

'It'Ultlrd.!. F,lIknt

.fiil'

"Ihai

"y!...

kl .ml!tre Fni"lij'li.[]dll'ki I{t'ku'k·

Yazou;

E'8al lllah IIlId K ARAK VRT
dim beyer.:JJdl, U~to. "LlIn.Iyor, Gi.w!l bi r kii~kU \ iiniLr U!Il1.kta! Ged.i.:i:e 1I.Dc.lk mi.ult:n 11l rim garnn:k, 1{e 01,1I0Il11 mln ~iflligiD.C ait bUDIJltuk. mcjl:U-1 o]malill .. ln iclir. lki U~ 01111..11 '~ kl bit t I' IIld I, tamlr- e1t1rdl, §lm dl ),' '~lhfLIll!I g1M 11'1111ni~~" bure.d:l, ! - D~m~k be}'~r~ .. dl "''''lIlll. I!'i' II d!!fi.l? - HlL.~'•.f' dClldlm, J'1I.11.In..da 11'"It!ltcdc IltDllIQ I 1I\I,'1UI h'Lz;ltll~ L :I p1hror. - Yerlillir kl~ (J.hr")r IInl Lill· g.1lII g:i'lrll ~yle OIl ~ EVl!!t !l!ft!ndim Gedil!ln Il lei 1, it (:D Z"1l,1tin .. iL!ll~ricdfn b rinltl J,i mm tilyGr. Ol..!lmab[J (II IR!i.l. ~~tlf ~ ..r;~r. pi!: Iiml""rii.I!I'I'1 .Ll~ -,dln'

Tetrikll. - o. 41
tilmlg, Dl.r i.ki kltll1 d U!lInm jj,nilndpn ~tikl~m. Bom:B. am:llk

Etrall ~~TeJiYI!D JIo§~~ byalarm golgl1!llL ~Ibnll:i, d~rin

l~'rlrl., W;: mt:t:rl! bo:rund.!l k'i t!vl~· ril'! !!;iDI! ml'lilap ciJ, m.J ~r mu llCaMi.?, __ NI"~D bUi kdi!Jt' iHms.ly.a.h ~traf'l', •. Halhu'ki, ~!I'Ic

Elul:m tLc:rn n. \:Ikly .... m<::NI. .. r '1r'"C nll!nI~II!. "U:-:c:rLIi.t!1: yott 'Ilk hlk~ kum~l1'Idafi YIlIJJ1mItI, IIl"'CI'I!'.cri blr k,,~tUm hJ.~lJllil~d"'ilIlr, Uz;UJ1

ooyu, hyL[ kemBkU

mczar s'iikun \'1! hUrlll'U!1. ,1...1. f)lk, 3i Ir lIg.r kar-an.tlltlanl. Itt" ;QJJ\('!lo:n, blr Kurunu·lUsLa.
!Ill; kill!
L l I ~ ...

bir arab:to1JJ. gir"bil~mi l!lr 1JII d
}'olun b3.'lmds du.ruYOT. BII' da.nILIIl dil.§.mU:Jj, kl8rnen !III.... • JAr! )'Ikdml!J, .l.i;ind.e hi]; lek ye· lili1i almlYIID. blr takun ukl, Jc~r pl'l: cyll!r10 :BoIiBSB. diL!;i.:1I lti:lJ.g,,· I~ti ill'", biulbi1l1in klllt'anllkltq.
ltI.J,ij

)'i.IzU yddl%L'I.I"l.:n. dahl! ... '!'lillli b11" IilIya !;l!'~11 !."
Kll[llYl

t;:lII1.mwa

l'IilCo:t k..Ililml.

~'C!r, Ot'!lmobilin

OtomobiIJ

\t;\lUlII'l-iJ.R

deli!r.anll

ba'!lml j;ivinyo"l'_ .. - I:j]t-e- I)fe .. dLDI dL~oJ. I.:h-dlil buraln! '" Eknm. h.iJo~Tell>l!' d",lik(il'!llnlll rl)zllnl' D;:lkmdtadJT. ¥lIbu tl('1.;trl~i de ml yook

Kl!hllkltrlni a.ruml\! 01 00.111 r kt, t!!1tli roll'1 t~mlI, giller yll:7:H.I bit" ndam knpWJ 1\~llrok, "f!I~ I'to:afms hut;)' rd I.. llllillDlITI Ek~"mi!" - tlU!fIlnI" e.r~ndlm diyor, "bf y ... ,mdl llirzl oold!:1'tlr. r E 1U:1!III g:i rt;,'lI:r ~r<t'.riy.::, T3 Inn pml f'lfLl )'Uno I'l, l(:' mu: ....... kU\lUk blr lI'1il\:". Ilprld,', Ut; ,J~1"t oo..!I.J11ll1klrt I;.llntlln ! t it.h l, bir 'IIIl!.Tdi'l'lI!n, ve I...gd ..

J;UrU1Ulli1.l.nden

yiJ.Ill. S1.ln.cvJ.s .)'13 nB1l'BlI: e-II.Jlu!rl.::· ScI],lllst, kumtlll rell,gi, l[(" bu r~DgI..n Uurindl! nll'L"ikuUld ~ I.l.. et bir L~~dI ~lJ.pa..o IDrlllt§ml'i III .. Ylklacl kle, ;;:.k.i table Lard... ·lull. . \il' l'dll.m. hi r orL-III;;ag IIBIh:IIA:k· BIIIIl bl-'lIIdyor f:lI;r.m bu 1''Ie· ~am!". Ada.nun ~<.i!ltl':rdl~i nUndi!l dlJ."\lyefl[l~.
_
k..lIIIIILI'l

A./';;MlrilY

A,l~l!Idllr BnAu'UJ,iI

.• YeDiIr:a.I,1 S Ceml.lcrllt~
B..LklTt::5y \-LdLn

('1m

i~IlUl,

un ~
-

~"rQr

h~mC'r.

tcolm bir !l"t;JI!."
",tlLY>OT

ttnl!;Nl-

Blli"fl!U ml !IIoglu.m '! - El'o.:l ~rl!.nd.l~1! Gi.ri.y~T;' !!I!!ri.~... Ekr.:rf! r",

J;if".,iJdll~
Br;.r!l.:!llt

uu ehric? - Harlr, -

lJ:itill bUl1un .. rend~m d~~'or,

tTZ:Uif!dll! !1i)·9.h blr no!kta d[J.· M 1ruh1ll.m~!!,an, bembe)'lllZ dUVIi!

hi_ILl),:. leklril! IiIllmtldl t(cDdJ.m.

ya-

PoI'ki, bu ooyefl1!lld[ y,'dlgin iN ic.arj 'I' 1.t'ngio, bu udal" U. lu~l.l1!dlJ.;lkUn 1,lr di'm. null ntW'LI)'or i:1U.rJld ..

!

-

:Bur.d .. oturmu~'lJr

d~n-

Duyw:un! Ek .:m baluyor; An til. , lam ."k R'Lfl h- Ihlll!< 1<•.I~ijk, {' kal yeDi bo}'lll'l.mlJ l.. i., .hlll"lm.· ~ II b2r I!\'ln 1I!1lind.. Ilurr .... ,hlr.. wiyo.r iII"Bi~IB! •. KlIll drf Y!l1r. SillUll. l'oluu 1.... ...,IIU;;, •. bIll" h:k 00-111.1 ma.l'Lluk

!.iLrl,1. 1l1!!1.I'ri k I.I~Uk I:>ir eM li, dt~'h! !llmdi!."
'BII" kIl.i:LilPI.' .. , 1

i-;in

, ."lo>y ... t-:; "

d.a..ll<''': ••• ttl, mewlmln gtlul !;I. 'poI'lIDanto! '". !,iI!IdDr1ilu dolu, lnilltal 'bi r 1.1'11Allttn'tlln. lIIm. IJrln.md.n, 1D1I.Il" Dlb g"hd.... r1.n.l d.ohluroo. \tol 1~11(.. 00 ... YLH ml!.!l!PII ... Vi!! m8.JHInm. 1I.1t1.!t1!.l~,~y"'!rlII m ufil'lnn i[lU11 blr k[u'pl~ 111mb ~ ~'lI-1l.1ycr. Yl.lk:tn IIU ~lk:flcap 0&'
:to!' edl''IJ,

t. lluninell

Qhlll:.

at1l"

1

NU' 'I.N 1st!!

Askeri bir darhe:
oJlU' te\':W edfun{]lli.l!attl tanlnm~ llyuI bull phUJ!~J' d. n-krtDd'a ,,; Iu.pDol! almm!;ItJr. Slkl~'BDdlm hu'LIm mem~l: eU. tliIl ~iImlI' \foa ~ M~~ o;tk< ma'k y~ lIi.oiiDIuJtuF. Hi! b.arebtiJ:I ~mda Gel!~l KU!l'mJ.f Uikam _o!i..lb&y H~1l Z im n:tdu:'. HUkfuDllit '\'1) ml::;Coliio!. dt rinn enin. RIllklill rl hl:llill ..ntJ. deg;.1dk, CqitU k:&~n plen lilr111 tiWll iMyleD.lilu vard ir, BaD b.yIl~r::Ji £tin bu~..Uk S,.riyo baR'ketine pt!, W> IlllUD all!yhind blr han:ktt U1"!iIlSWtb

.ncr! 'bill' 4&1'1111 emu .v.. ':.b:&&D o:i~u.I tc!!hl!1illdli1 -w c. baabD .. Iiu'J'hm ft! ba$
d.~

Franco'yu devirme

Gnl. Clay lsreil B. ,Milletlere ,Ruslar1a
kabul ediliyor
durumllaliall

l_D_·.,_P_B_rt_i _Is_ta_D_LI_d_K_.·o_ng~r_.e_si_, ....
-8
1

Man, tlinell
200 Inflillz SSlIiall'RIR ,ge,,'

1000 rozetln imilli i~ic. roo:et 1;Ia l";J.iJ ,.1 t'r. SlmdJ IWnWGl!Iiil IkOll' Loli4ntJ~ a1 I.IU".J ~ BOUm ~.., .ut4PLARDAN ~tKA1I'lI1t' Vql11gto;,Et: :u (1\,1:',) - DlliIkl1 !11M l.1 !ru1!'\Lfl kIdJf edUd.i~ bJ.]. III t:l>liiti g~iyrn11~ Evvdl bu Iillll11' ttIIm.IUp 2IDO pullment.o 1JIiI; ,simdi de k(llDilnilt !' ·A"'~¥. 3l (A.P.) - Diln II'Iu bLr I:lP!n toptjUl!:Jsmd.& dfl~tII biJ dl bu teklJ!l bbul Ijilllm.~y{mllt kcJ.!llfrenmupllm oku~...to db IlIlU Infllte .... .I1Il1rnm~ 1.I>n ..... latt... LLtltle~ ImIUllIUll krall iF-o _ .s;_ mDn.Gutta bnil.ID.Ll'U bI~I'" ~1JnaD m""l~d b...Qm. yardlmcm olonyan SCi ilIdikala r I'IOR-t balJ~~a. kuru, 1 b'lr tet uaha_ O>'V~ Vllrllmll bLr t.aI<JJ-1r ~ i"Ho.Ii.&IlI, IoHtitltll. !loRQ .UJ1lIIio<o uk I!e.n G'tldoJ)n, MII:pml!m. ii"fUlUlII'tl M {iIlI.II.~ (~) I:)I!IIa ~ ,fHl!<II'!JI P bill:' mu. ~ bq~.'lk1Ul1 kl.b-td fod11m.I~Ur. ~lI'lece ."" ""u,-alIunu ORy.Dl'II1!I! 4o.n'lMl1l. d1l;:l1lnW~ dmtK .utJ w .. 1l\tJ.!.IfiIill yll.t!1ltlHlI!riII PoIIWim ~ 1akhriCl& L.llrek!e'lc: Ie" ti. I hll.h!I'O!U ~kl!l~ .. W1'L.~mlfi .MW.at Iw~U.rrtmll .. VII.~II va mmllel!:et 'II~ tlel;plln.tnt.i:l. ~MlU:li.u.'k .:tUrilmll'. mal!am.Iarl t.IIro.lm· i,~ nlud., ~apll. .. c Io!JljIlI.!fOll. UN • 1JII'l:br 1~1n 110 llm veril(!~elc ~J:i Loadn.: !1 {&..~l (JpII ~iiI.[I. iIoore 158 I.rlel lUll glaraJI I<a.blJjJ !l!!dlll!- I:!u mtmlt:ket v bMl!ket.. Ir.lJmnlTlI 14", • din. p:.Cl·n y:.LIlI pll}'lIlmLlIJ. Yl.hu- mod. dlll"&!i ,g~ CUI. t.:o!.<LI 200 1I.f'Q, e·rilmItilllr .. BWIIID. llebe· MLft1k btr mcdenl ~llU'Ctlll Dt',,· 1111 l~ :I'U:' t.en .mw'I bllw.lui! gill'o', Hili • ~1'Jkl.l lIo1iamll'lW. ,1mdl_'u'IIDlltii ml§1ut1lr. b~!iIIl~ GQmhllr lid: b!aI l8.ordlJ;Umu!'; zam.a.IIJ 20 k'lu''Il1J Jrl)'lil yapa!'l'!lfl m~t o~,1I!lI hp-Mlym nndika· ;RuU, 11:IIl'iqrnl.'Mlllrtlukn ya ,. dL ILU.h(lmc~l knl"llll1.llbl'"rI t"hln.1I oil beJllUlAlU t.l!JakkI >ed.l!ldL'klc.rln.I. Arl,p diLlUQClk1u IU;LID mll.ddt!;. bl1 • lu'lr: tekUfI l~Nlb. etmll!lenlllaq U· ter;okH cdl1!!:1:1dell!gtII arlrlldill1Ji'Al'lllllnell.lo Uv(!l~rl Ui.rAll. l&n rLt.l.l lIo.t..kHl Fl'aMo'l"I de· lurid .. Ne\l'J,'orltrt& tflpli&na~ o-l*.Jl r.a.k ;QmlllJlen mlZ thAn Yurdo~lu fie Atom I ILIlI!.!t.Q 'b'r' r ric. II I,Ln yt:!do !Ill ~rol<.kJ~ .... rt ... m~D1aatlutne mQl:B-YI.r o1duIU lIeblolD bll 1'01C1l1:'1"I11 virm"}{ (lI5it11liJd gIi.!lm bit mOC&d~ c,.:nel U:LtruIUAd.. mrl~1t ,.i\.m~rlJt.Il w""l'IkktUcrlll1n b Ibuk'l p.Rte!\ IInh1bl Tali.t SUm!!:1"t! tT1!D filII IIlIllB.r-.if t.l! klt< ,I lit, n.IIiI !lil., y\Wi'rcll ".1IdIrt1n Zalft~ btl. r.u Uil.ii.iJmlI. tlUkllmLa- 1m:Il ~ilm!!I oldukl n, Imye gtrl,mlitlt. g.nd klle.lar- Hm· tle RUIt')'aruD l.nall l.akbml d.:stll;'Soll')ld I!IClIi.1Jt,. kluulJl1ul!: 1 tekllfta rozctlllrlfi lkongrernlz,LD ullmJDm Ibllll e- lilkrJ h1UdlmelL.o Ii ve bu Ip )"9 h..n~ olmllik !h('ft 1>1)[ 11111 mem 11) ~41(:kLerlnl .BuZl~llnfl L1Ave ~lmll· tr mcrl"'l. kAmplann..t.&. buiundAlk ~ I'lnII ~1.I.y .. l Mu~ Lllnm Iirl~lLr. I ruJioilZ \11111 ~mIilM1l rlA)'~t, ken. ldI mUltnden o'[i,ea~ IID)·ll!di. lmel!lbiL teklll' ~dlyorum.. Ea- U,L rol.t4!rebuo!C4!1I; dlg~r 1.1 .A... ur. I~.k('uefl!t'!ki l~lI.I!ro ~'anl]&J]'J,eJu tuluc.ulmlLJrtadJr. Digtl" mellba.ka.bul MJlmtlJtIr. rupa. mI!JIIlek~tl4!ri II. [" 51. _______ ~ -----~-----llIf;rutOI U,d!liJ. WI' mIWkL t.mItI EiU 1 r. :611 :rouUel"bt mallicol tabill Iml ~e1'l.ler.. fOnd .... d't:lI. ilI'I'llIarrnllll. Idndll.,· 111 ,;a ro billikis buyiik. Snrire II h!.1I1t:r' mllll~ hllli.UmlorUIi ~rlllml.., Vii ka.Uyt1l (l'UtnUJtl.cn cl- ~imdl EmlnliPil );n"m'E'RiPh:1 ~"Hm.m&llL lJIl.I!Zll.1.rt1.illlLr. t(ijkili dl!. Una lie §amdlilQ 11011 rt'l fd'd'rTl .,./Illm....al!!J l.5t.<::ml,kl' km.;Jl1.... IIL blgL' 'I!lll~ hlel!tml,)'or. madtklal'u anlqLl.!o.llJtlr. Yin!! ha- b~t1an o1l:ull!l.t.'lIlrtlro. M. T. J\. da "'31Tifl h1}l'lum~t dacbeBi ta.~rlll! rl:k- diT JII'dI. • 1lII1;J:t't iJ; i:nde bir ba lo bl!llllbl 1oI'a'l' Bu. .k.oll~ lq . znptJ ,o(llruoura..K~ril'le ml!l~du- ve ill! k'l,eblli' U [l.l1 IiID'lUJI ..... b~rBib.!r bLz; F'JlO!td.a.m Il!llI Id bunu Basm d ~~ru ~bu I ;gijn::nl!"' 1{e:c, d!lllcyl c ila.r IIJ'IUlnj-!!.lI buJ Il· dc:::;l~kbem~ge malLir bir gay~et:I'~~letmit El"W'11lr. '~•• dlk. Bu ~Io I.;I.li. IQrI'cJ1l1dlgJ. bn. '1111111 A.JLU.r .. : 31 (IIill5lD'!J - Budap~ ,frLJIDl!l.fil'll EmlbMIl _ode·t!g~l!'!rrlL' A roclit' :u (HIllIu.foOi) - Bl.Ik, . ~~jI.~lI.: :n LI:lIllllIbU :lladalli tiro )'Ok tnlf Mm",lU!r DUnyolL &t>(ttLl!! t.efki. • til ~11;llJl Ag~ AlUi!.\ i!IllflkLl~~ BY. ~t hID!'!Wl'lcrlll" Ibllfl<~ r'llyet ct· rl1:ril~!1 US lim 1:1 ruru§LJ.D a.ari dl! 1'1 Abmtl A 'bl\~I: t!!lIiJ.k. ILrll1l1.11 rm!Itllll nod" I1I.ll.Ill ,. F.1.b:t lUll il~l, \~ ~t~lill' M Larak :;'I!lrtn.., NIUI.m~W:ll4 1lra~. m!!!l11tJ I.Ddlro;jl bunl.&'rla kmd.Lm!1lLta. tmll! 1,lIm 1!~I'UIN kQmlt ... 'kt ... ·- b'lj"'Kon~oI!Y] )'HL hl:!1~ I",(hlll tJlmlLm I b,r hi, ma kb u:t;,mn yo Ill". B-1W:11118 ,00 '.- Sa.}'U1 I bqbJL! . k IlmuruUl.1 Illll.ll I,RwlDU ?A.im)Allkara. 81 {l:i.U!i.LaI) - BltilQ o!lI~m~ytz... II, I'~ I!t~ ILlJtlIlO J[lLytfl~r! :Bol!.k IUl. III bmgtJ t~ltkkl ~lnln. W.tt')'~ Muhablr lly 'llgtn'l ,,_ .' bitlU'llll) ..p. Y8JolZ. 'b!r tarafL 1 diBe. I:I!ICYlifi ~ .... I!ltlr, Silt. Ibl rna • b U gt>.'bl UBU III..., !lar.Il''BL .·1 blld • d' ' in ifad(·.lne !;fir>!." bu t'i!~bbll" ~e 'liaykn ImOllnl:lDU incdlyl'l!I AII .I 'I' •..• 1..I_ • ••ltn .. Ul\" a'" .Ii~nel l!rlutll1l'll SlI!rlrd !I:' tnnuml }<AUI' rnWl\inL Abdul t~nl.D m:,md.ll. 2000 kilirur Ilrahk lol~ek 0 ur mil • .nU ...gLO .... IHn l!!tkikk 'I:8luI.n \" r. n E' 1')1, til ml!!F.~t t dl!lDlII!i:rn!':iyi r£'rkstLf A.kgikii.n bqkanlJ!Pl'!dal!.l <lI Ankllrnda fuhullia. Iell Zekl hla:r KalJ1N l1;U1f1JllII J1Il.l!. iruJunJ.n LaUIIII n lilll In rni!l)'OD iflini bitinrck hrwrl dt- din m~an vc yIn", nl'l'll l~kLlnUI1 ··riiJ·' b'J.l' ~ f' t §Il u)'Ol', B unun II.J'L p.amu g'I1 CUillI'· lya z.a.b thrm o.lrwlm-... 1:t'IU linnek VI! te[es5\i..b b Hl'lIl~buIu- gl iit 1&sanl''I Ad"ld B,aklUllDIl TtlbNklllaz "lJP~llu 1<o","r In1 Brt1k..!~l oel('~t! lI~vkil>t, FLI d Ke~O!. tii.IdJI IIoUltlDJlll reaml M..I' !l 1;1 d~!:>e 800 liram, l:!i'lj bIT' seber> \"e ",_. ! ~ -'_I I 0..... D.n~ miieadede II. VI!' IlU' t:ima.lIerl~ dolu bir tevd.i. etm:llitir. By proje yrlCB .L !!Il:Illgt'. ....n ....,l" ..- ftlllrullrl Il~ dl!g:~tIrtImI;Ur, T 'FLlrklf" mu.lla.l:!lr lIytll~1I! l::iIey1x: 11:' ·.~'In .:-i1ilmIJlndJr. o..lD cl~1JIL 1Uzwn yokken klloyleor rauB .......'ll ..:.wlnDIiU f } mikr' 1 kb bl.l ,'ll%lfdl .d. re-l'; ~ afft.f ederek t~mh 'Ire hukum~lCl d~ 'BTud h~~t.JdJr .. PN • . .. I.b 110), D !lo lnae (:re u n.In VII Fl'Smli '"-' ",bUlla I!' ll• .do aJln"loryuml.1 ~~"'''11ll Te'll' • Stht':!'j'1I. Anderlmlm'm J\JII.c.&H.: :U {Bl,.I!nsI, ~1!1ili PII~gl blldmlen ~tomf)ob IlItfl'l, t .kongre bl.kktada ~ld:1JkL lr;a. ~e Ell!! ulJ,-· I,.,..r ... l'.Il'm .. li Ib:c:re Sl.pt!k. ",lilr[[~ nil' biild.m~t t~lci1 et-. ". . . til nil; Ipmll~1 ako;l! le-!;Ilml,ltrdlr. lilt oldllitll h kleJ.oda dll.b..lll,nl;la fu.lll.I~liI muc&d~li! artt.l • I lrtlr Diktat.Jrlllk lI~ve:si ve Jl!'odo! halr.tmll!'~e haPlB' '!;'t).'B p,enne. 11i).~Ultrr. B~r Icstm pa ha.h \'~rdj', !lolrn~l{llttn.. t&y1nJ i bnrl..· l!. Itq1arunIftlr. !l:. ''l:.hIor MJ.LA nIn:n lI:r, Dlill ~ dllllul :d~c. '. .. . l:eUIIJ veJ'mlit bttllwru.lJ.llla. t;1l;. , III. loll. gltnl1 a1u:t.mllJ b.a.zJ m~· -~. Go Lf'peTIID. Ario!ujal!d I:U1Lr,lI'l'tlll' , J''' i!!l. kbYllul;Jtur, !ddl.~ 1;'0:: }'olrtnJ", bi!~1ti5. d~~~ d1r h&~kI ""'1!ril:C:lI:kL.~, l&k&t 1I'l{1.rll pAIl(; .bJW' "WLtl~rilI~. O't.III',n ... mLirllll nD mBql dJye g<latl!rilmtthid !.1,"'Il m.1JVI!t:bl. 1)jr bb· _ ce.r.a.lan dla 1r1iyii~ mkmllhtl'! .. tAulUJu',9D I II i~yr-Lisef eo" t:J. :~lu rni::D.lut [[lU' 1I:tlllnd" t1J,. ill .~l hLoJ ,p,llllklan iIlIILlll.f1lrruLJ VI 1110'1 ... kuru lat:llk Wi !!Ill.n.b ~t IIlbn~ll. U. [clI;je il!dilIIII:k lI=odir. Y!I!Dl ii:.llJ!lun

tesebbusu

Ben 6IJrio'lI Y8'hudl rehl,Relerinlli
1)1 kalJelc:'

8 k rk" den son13 Eminonu iI~esi ·1,1 _oy mtizakeresine geG~·YO
.w

te,e.b6iisu

m

I'I<rI,"

2 d61dO'r"mUZUR

rnflnsupl

tei"

se,lldigi ilyellk

EI,iler' a,.aslilf/a na/dll'er

af

!

t>ek,

t,,.,

mum! !:iC1:lmleN ~[1UIaflj,1i: mllLe~ tin dUdt.· VEl bJte:kl~:ri nnn~ g~tI· ~zt1 I::lkbgt DIiULIl bUill m!lInle~ktll:'. Gen'i: el~mv.nla.nlan IUI"Il!...l'1rtFih=;'Bt bl:r 11 ~uLtmB!i Lerekk!l,p eden 00-, iki I!.iyn~ I"a.'r'- NirltlUlLel::tB dL. 'IMMlya bollyLC! tinin do bLl bl!l.l'O;ete yudlmtl bir m:tdde. lionmllml!jtlT.
~ll}"o'!',
!lO.D.l'li

AtlM~ :n {l'dsW[)~ AUn.~"1! til Lr.I. IDmir'ID C>lid~l'4I i.& • .JI11n'_ bUri...tI I'UUltll1tU.bn'LI. Dd.n'
g'(JIIIl'I.LJ

iIl'!;eri l:mzim ~dj]i~,OI'

ri "jI&'t!ImL.lIllir. '

d mll>;LIl.l PPmJ,

\'" iii • ::l :F~nllm.l~

de-u

oldugu

10

1r~nb

CUnldl ~
g9lkriIal' I

Bi"lcd:iyc bafknmDm

't.i:r,

A.I1lUi.n.: .:u. !I:IU ... .311» \!: &ftIl.. ~ IlIb]lttll Qro~e.m. l~ tt. .. ~ filII Wblk cdU>=:kiIr, YkmI ~ nkh IliU'ILo bl1riJm Imbq kurup.
t.LiWIIk.. Yi>klllMl. bLal'hk oJ, .•

;~~~:F..fJi.::-E Zaruri,a~lklamanmzarilri cevabl
U 8{)OO WI!!Ueg .30 lanl!:.J IadlI

hiikUm~t d..l.~,t ft!]eyhlnd.1!i 'bu· Lu c.anlano i:rOld..-:'lcriAtI l:!{I.ll.'\rno. Su roil'S ClNu1llmtl.BO pel!: gok !!'IIii!!· tlmnller o!dugu ilidll bir& millet m~d.i&i kilnliiBiindl) m.i.Il!:tvckillerl tan.£.lllilao tcluurlMunakt.a, :l'a'l ka~ IOrutnluI&r nll:yhlallia cicldJ \'a kesln lilt hill'Ckct &iirilJml!m.~·

fllP,Jm~bi'· D~"tr l:a.mfbll lrul.aldn gil a<i:"knl1h:1nr; gire: b~

Iluhllbir Dr-,yOntZ
Ac.kaTa,,:U ~ (Ho.swl) belBdi)ii!

k\l.1 b11.

-lim-

lJ. ~ lBJiaD.:krn D.. d:a Iilu..tem.~ m~b1WW1M
AnJ.akya h&bt:r
V~ hJl.dbderl

IllAI4: Il6cul tell l!Sbl:l=l.a Iil.~" lSI utllm.uJ ka:mrlaftt. Trn1slbn..-· 1~1"I1t ~aklnd& l!I~~ Ii::aIlIl1l' ua. Ll11.0CItI ~JqWn~~
A.llliull

•. I URI! ...aqlillDdB ..... 001· HilIlnil her Uil'm 1..emiz· 1 Jilc lmreketini OrltJ:m.Clc: 1l~l'o) btlyl ~r yolJ.11i.D1 N.plD1~tJr. Sw:1.'1'i1 dt.tmda 1m hBcL'~a b>::· bii:: 1;'01\ lIplti U.l<'=~ >ll.ld.l b ul.ama:m.l§br amm.:l. bir Bah rI hiikiim t tI!ljekkiilu Am I!ri.ka.rl FL aliilta \'e clikkaU! amp Cillln dilletadJ.r. CAlbru u}':!.rLUt b:u-~hdl1" rin. bela b3.lLMgt'~ wviJl' chrnml)Bc.ai1 muh kk.:, !Jr. Belli blr hiikilin \'erilm~" IMI hiidi.::t.i!l,"rin g!:]j~meaini 'lJli'klem~k i=bi!dl!l'ek· tiro Flllca lie de olu. Aa.nuni ~·Cll· Jtll"lll t.J ricllJd !IIMJjdan. bir hliku.· l1'e~ tbr-ocBi ptk ma.ll:bul n.s.~'Lhl'l"· m~i( lhundll', Ha.am..u.fih na:r;.,n if dl.lrw:ll (I kiLd.D.r Rlii.TIi'ljJll~·bilir Id, bOyh~ t.i.r «ITa!.! lItIieIIYl')'" llizum hnEtJ olabi tiro !jam :h ill( ilm~l da.i'be:si.nm L:Iqbuglllgunu 1 p;iUI Atbay Hi1~nu, I;m Mr>e'k ~I..in Ilrl dablll "I:: mUll oLdlJogunu 1oI'C ha.rt ..tro bl!:cbnngi bir ku\'l'clic. !JU \lI:YII bu f!!kiJd<!! te. iri Cl'lm'iJJ~LDI I!Utib. dm~Ur.

te idi.. Cllniul. blrlade i£aiYI! }..,.
"dUm'.e&I.... 'L·timali' gJ

n·· ..' ro
DVIIJ

s:tldm SotFLD 11~'lt:a1l1 U«de ~] etutL b~IIIIIlD ki.lldkt! lI.;utJ.t lev'!iJs HI! ku· YlIMbnl k.oJd~W-. Bu he ~1 ko\'U.D. Il1l'Clhk bugU!liJ. binay I 'I.eikltuta lIM1e ~tm'!1 ve l:il!Zai ta~bat i in ha.nfllklA.rn ~ m1\ltlr.

bildlrll-

~dt lIIul~kten

..o

mBhlllll

glllEClclud-B eah~Ji.Il. U'.udq.lanUm mubllbir 1LrI:l'OTUI. TaUp ClIDIlI.Iann rutm.i.J: Ya;J. Jalc1"l MUdllrlUtaoe

mllinu:.IlIII.t oedll!rrk pril6l'lflU'
z::L

DPB .• , ' 8

6~cnm.th:riD.l

rlca -edmz.

tai'lbtJ. blr P~()gnmLI:LI~ .t .• lYlolC ~.I;I gl,gbu.. f~1I'I:Jt;1;;I1nl 'l-abl~ '1:'1. md!. Ib;~r,~llin:I bIll' b~;,'j!t.l ~WkllJl. J,ToII.ptIl"il.!ILIWnIl kar~ 'I'~til'mlrtlr. M IkUp ~, tlJlrdmll or, DU!lkLcl, dtklrIII mUkh&B:ll1ft olllJl crdiDuytl. prtlt~ rl4!rLkD 11!~i!.kkll!l ed ••

f'!hJ.r

w.,b.rm.oamm

nltll

y.~.

Ohu'go;gtp, lUll 1LE."J..!IiA& IL.!I' .... nil 1I11.hi.(~y,r!!l.1Ao.J.lIIIJ" a]ll:'l.. u dIi. I!I .aIill·~IU: bk I G w..lJ ~o~rnr. Ub ..li kDTlllnlhl.l,',

~II' u:,iIl;..

Rnrndl TIl.II"iDr'm n,d1Ji 110 ml.r1dlk !n.fi. . lim IiIII. !AJ"!(l...J:lf,

.ekUi',

I

llil Dc·

Aok:U'a • .:11 (Hu!lwil)

iliihiyDt

Fakiill£'~inio
ruoarlo,§h

BugUd l\lecl.i",le

UVll.p-

mokrat Pbrti m~l'keEine: goe[el1o mil. himat.a!;'6c BilLisln Eruh lI~e&i.nde j.mciAimil b5hlk ke>muta.ru

kW'lIIlml.l!!ll

JautJmlacak

SOl"ulllr

A.aka~, 31 {Hll.B'UIII)AbAn_II: :11 (l"Iu.tuJ'i ~ - JIJ:I.ka di.ilh~mLt \'~rel!uin6 rut; Rerrm blldi.i.i.al ,·Iui},ct. i!tt::i;i i~jJl D~ r.o. Univen!llLeI!l lh:D.lltosu bit:' 11'Lh] • .a:o:ru:l-Lln<L ~'lInn :IlI.lllly. - ytll'cglrlll IDGkrnl Parti Dli4!kaC.L NWillD 01· ) ,.It 1I'tI.k1llt.!.!I1 kDnLW11W. l'Dlund& 'leI ~hamnl"ruu bltlrtJ,tlll ",~ l>ej Li!' Buk[ull Cil!1fIIp 1III!!'IIIcekti:r. Al/'nca hal'lL Ii.IClll'rI d.eiI"mLi~tllr. Hlidise bLr t'nJdl1lrnin ltunmnlU'l'JlI !t·IU'II'hIJln.1lJ, Nih t Brim I' r~!I· B~bllklln d(";ri~ le Uril IDwrlFi OTITlIi,tur. I olMDk kOlbul dmL,lll'. d~ lstll(]1U Dltl.hkocmumc:1c:, IfoD.. omt. Parll !ru mltel U 'rin Ok ndlltlmL~ ,l;1!ft yenL IlA.hl- mUnjltl~re Il.lt olu!I ht.anbl!ll u. d~ a.. iy4!ll~ dtmnutaillJr. YILt l".3tll1t4!Blnln It !rQ klLllLtn I Itlll lir' }7lJI(,'lIUIldD. yllnIIIII dosya l:i.r Z rI )"LK )'lB.kmi!a MIi!'l:UI!' r,-bn"bJ.kkmdl!. Fatui KurluLulufl lSOl'Ilrllr ktlt. FnJ(IIIl~liifj program \' ..una [,1:.\' p ~·eN!'['[)lrtIr. 1I11:liklcri Ul.hcr.oll.<-r" 'lutrul R~Ml

Alri'ICiIi, FIliP! !'li"I, fgll IIC .... nil', OIllUJ! ¥!tII. "lAd C . 11, !ltd,n NoIdlm. $4dlt !Ufo. ""'Jill 111 .... 1'11, R..ll), .. !mIt I,. hMiiill IW.!'iI, "till SI!]~:I, IOU.y .Aldu:r. M:bit."':lU~ I!{!,n:lnt, e .. h11 KlllttJl. F,IIIII1W·, E ..... I'iIln.& till'tlllg !!"I!II UII'lIn.llllf f;lJul~ a~liII" 11[1'1.tUI, f!lr 'l!iI IIlUiJ~III'J".

1.1- tm. JmWm ••, b'lll Illi;-um. 1.0. nil .. dDluniQ. .~, o"",,uTI IIlfJi,·'Ol.,. ....~ ba.L btH.r 1 ",milt :bllir , , !Ill!:! I>1qJ IliII:ii:l l:'a1:runa I..In:ib dl! :lI Do Q~el!l bla!lil'~I, ~ll!de ]I I) lmy· rn;,q d" ~ iIoomim bntl.mllakbo'l1ml.S.llll.J:i, ~alioM! hO"la '_'i1;<llAir \)Ill klllllllm. l!l-i::tr, SoIl gtlruilrolll ::i1'(:'o J. .LL_ d.- I... _._ ,.....~ htll.nd. kalilLfCll.&k uliJ .. " .. ti ..; ..... ~ 'L.._..... l~: 11I1I!ID.JUI '4n.1J uU ..., lilli........... ....-nld.J!1'L l500 hil!lt lIIiLc.mq, ....... Wi. Iii] IjIlbll"'IJlIJI b..... Ii. bpa.blem .. rt.t.1fIl!LuI IIllN:iiN LU ...,I ..... 'bedelln;;le!l de bey'Lyot olarP;)i.L.I: rill ikr;im toIJlI.jiim ..Id!.!.. «lir" II- I. bol 1;001 btm" o1u bi:o inUoll. b..1Ii de 3() ke3l1mJ!!ltill", Blltu!ll bunla.r L,.f'L.ibd{o bir hluli ~lil.t.d.. bir ... .:hD baWucila 'milD jg lmkil1 iII:ilk roobn0t60 IIJir tILk::un um!!!IUJ hMekdlel'4ir. tiii ittd .... .,;I;L"o (IiIWloem)!'if hak- IlltliLi. V IbILIl I1ljNllru 'kabul el:me1llrml I..." ki bJ.. i.hldii.Umi m m!l,l;ll ....' :rmi _hi!!: baoyaIar 'urerill) .. :ci[l b.l.th~D. .ebeplerl de bUl(dac~' ... [~ .di1. llYiJ10U' di.,...rbr. lilir. :u~ ~ lmlUlI -TIl. 1111 (.J;:lk_J

d.!ID ba~'Ir.i!. [:nili:hq d 01.8n'lI; bir ILi ~~"OrulD. I; ,,1m "l"rJ' ~,I. n.tliyomWll YBl"!h. Do ~ pkl ldll.- Ba[I tara/I I indde nkl..lm u.I!.ac LAlla Mtbnarl> ,\ I.. l1II bl!;)teti tarafm~fUI kanuuw: o. m..d.. [IU Dl&k11~,j9 d~ha. I:lp..h, la.n.1c U.tl!j& !l:lkan1ml.ttlr. Sonm .Lt.. "k~ll lLli~£Iu ~,. n... d.n =?>k ,ilkIr- aN ULiini r.u.t}'" cYirml p1)1,1WG"o bUtt1c.rmIn &!I1lt1 lJiodt I1l1n'" Q lrullcnili ." .. «llpg !IIIu-. l.oIiodi., A~~": & llIu1all..ztD.ldii!l" W:nhr. 11k paT- kip m.l~LDd.o. hlI (kiia) _ DtiI, l.a1MAhr J!!f"""labLiD ll~ri."Jbar"'"

ooi:l:m~, IilIb!M 2100 Iilll:'tt~1l)oib·

l.d.ll!!A.bJ.lJ
dulll

.IuiiDl.J

~.J!_mtJur.

fur

III ~

III.

",nil

,..tra

1Jl~"

=_

AWlirHLlnoan.

Milnip:

1.11: ~1'1I11:b'U.

-

BP.l.l..·kQy bidlal!.'Il

bakktm·

Iim.iIo i~1Iluhit.1.fI
['UL..

Wl,'1r, 1;'.1)(J.....

.~"HI.. l .. T".."ulI ...t.,1' r lu· rdJjl.Hlr! I' i'ln.,.Url ... li!:l' ~ hire 8 r ..II; ... 1 J,,,,,.
YiIIJll .1 I•• lifl
9:l11'11tl1!1

* *

flrO<! • l:li,trri

* *

I

""~!111-

dill 1Zllh!l.t W!IIeyim, B1I m!lllt'~ bl~ ti11~irildi. Mall rap;!)r balt· ilLmio I'.:ri sLlrllll:'1l 1II01daJ..n lifo ~deihk. Fnk.t i.l idM-i!I be)'ct:i llc:tLI:'t! : tibllril!l bu hUlu.a.bi blr k~1 ar H'l"ffilJ ilJ'llii koni; rt:.)'1II bL' l"lllCllt,~, kIli'iU' \'ct .... ' Lir. Sl· lin bJ hdtUlSla 'I' rr-ee Illi:L 10.· r rl\ !l'l."", YI.'I'I[ Mf;il ,11:;1 fl· rl! 1Je:'1I'11 bu 8U"1.I til k r r ,,·tr mp"j d& 1:'1 uyguo Il' rlilmU,t f. p-w.'1 i1 GiU;:;llr:

bilkiJmlari:lit ;;.m,11dt.:r1rBll, Dr ra. I!twi bJJLllqbilm.ak I.JI.h.. _ ••.

IlIJ'ftD ol.mam!Lk lu.bil tI ""i1d.i1'.

iI""ot,UII nhat ~'r·,l~, 1;1";1 ... o-lIlrUI Rin..J f kid".. l.J 1111 b.@f "u.[ It;ir (111<>1"<1111 I'JI.Iuti 1:c3 iltTl'm.. ...J I'"nlir . Aulo. tak:dirkirlann II l\d.il<-nod b", 1Il.....ltt ... m Ik~ hll 1.11 I",do I.. nn"~ iD.'1.ur ri mtthr·.
Jj~QdruLo

l"IIlh

.u-....

lI'"

1Iullt: fll,. 311. (l:IUBU!li) .1111 RaI'Ll Tnthn ItJ'Hll bl:!lIindll 1!ll"1i; r ell:' loplan.!lcw.. Krl:llhw;; knJlgrll ~IDlI1e TtIrk d !!l!:'K~·E( iJ-ll1T1lk l:all· ri.k L,tml"k II:Kr!! bl! iLL.kprnld dapr(~11II1I JltanbuLa. hardlet 1I!t.ml,IT.

,,11'1 Clli:d.illl iii 191 rl 1~ln ~ ilUFII.'IIl!lIr.

Allt)'oJ 2 ~·tI L!:l~ hL'I Yll.!tllnl!lr, Ikln'!:l
100' ,\1 tin PI }"I1IfIlC:fIc~Un1

n..bo-1

- Egeof IlBrtl IIIley"'i!lf:!~ bir .1.1 :,1.".. t trrl,llm\i,_ ..c Icenl j] hll
hu:;c!lt~ jeRp
l'!!Ir'

hir

1'(!E':.J

L'!l(lblllbFI

<JJ,.olII.

\'[!rm! VI! b:l!lI.J.Imll.~1 iUo.ulrnlyalllll. kl Bar Eiotr b~

lorluar

l$TlRAl{

Ii:O:ElFtLER.

fffiren
f'rld.HI

r<i..dll. para aa oolur iI..ur..a
~:LI":::lftI!!lur.

Iwu..n.r.udi Ifln ~ Cit· .bi bit hAlIll d m..aull iJwtii .1 .. \ ...li,orl d~m',lllll~ JiluJJ.1.ln daJ:J " ....... 1)1 l>ir IfI ·Ii"' .. ,._.1I:1 .. m.Lll11l 't1J r,l<.r1IlllLd.. ..rllJ'Orum, ~"Jimi \'i II lIo ~bilci h", p\ dOl ~'''III "1IIr I ,ul.m.n<L~1II k'~ 1",1,. 0111.1... LItllil)""~ bir t,I ....... ".lllt.hi rJ"mnl!,

llibnm.

da 4lDCIl.K [l1l.I' I i!!,)rfi.~"l I':n n!lnm:tal:i p'" L!I:'~ :.nl'.hi~'f'!i :almarllilil ormlll h~I.<I'JVI ~o!l' 1& LLI IU!U·,

"\.,l('1

i~z. ~lr (

lHeJ"keiO VIlI-1l1'11gtoDdia.
A'I'rurll.iL bin;:l}k dl!JlJlc-ri !J~. ktlnLlln !;limdl J..m~l"lll::II.ya \'1l.JlIIIIl' n' ornda I;.oplllJ'l.mll!! lJuh.mIJ.Y<lI'~a:l'. DJn~ pol1tikal!LnLn I!n ra "11mp,," Iler:i V !linEtomlur. Filhn.klh HiL. lerin harb

:. 1o.! DYllnl dll:mmi~"~ti Ik'in. ci 171 baUii. O:ne1.l pliuta g~tl. M.J.r.!jJ.1 ynroUDI, barb YlLI"lJWll, c..dllIl'il ,""r Jdml&ma klllUlnu, ~U. Blyle Amel"ik;& oii.Cuzur.!!J.ti. .IlI!Ili11 lJI.ID,·a I;<::V'dmllle liUUil!ldlgini [j;{.IJ!tenm Iliit'rnwl!lenlil'.

IlAo Uigi dildll d.iuI Uk :aunlL. !IldlkUe bUr:um ~titib r<l.:n Amerik clUnri.l milk d· a:ll'\cli,l ~'G bunL! Am;,rik}!. emperderaa tilZi!r ndo ok t'l ~l oynryliD j' Ii=lnln bir IIleU ob~1c \ !Plld'. dL"1I14!t ldu V6 I'..n.s,. Londn. ~ o landlrmakll dlf, llir<!l1,'l1 "flb,nuB

Y~IJo;I\ouU'Y

rt mi o~illtl

Atlan

u..

Batl~'11 \ 0 Pakta. trmayUl cilt:lil:' gi. iiIJ:r'h!l'Icl1tt BIf'Biardltld bLL IJC~' My••t Ikl~da ltal"l'Jl dtmllkIlUll, Ie-nlu u,.'r'a=gil h,JjLlYIlD muho.blldl b:dtlltlL(J;JJ g!:r'.:-k:Ur,

DlPLOMAT

(HunlJl1ll nH v' E~l'>n4l!mi EkJ.1r"'l'Ig Ci:mII S;tit R.lrl.alll, i'H'r",l>frlnd~ M. 'J'. A. !.IZITI nilln '/11 b L Fll ~1.:.hrl!kI1l'fll"l oW!lgu 1",ldl" y"rm R"mnn'll .ha.. rckl'L !.'IJ"'C-I:Ii:~Lr.

J\plc

rn,

.:n

n~-

1

C~DI~. U1.lIta.r hrrknln l!:l)vkle oku)lfi1ilU~c('8"l, bH .. 11"),111 I~ . loo~r~I:"'I, ~lddJrl!t 'II" olgur1ju1t~ II.,)'bk IIUJoUkoelml hrbl:ll 1Tl!:¢nlUl1oIl. 6EI IIlhlra !'Ii;] [(lolf!.IJ.

h' b,ro .. tI.. h" h'Uib ,·I{'III.,. ll~B i!ihl.. <In.h. ,!I Iii\.ilUd I t1nEulIl:U:tUtrl IIII'I--~ v,,~hd.. 1" "l S~I, 1,,11 t.il,j .. I .... I.~ Li['C.L;r~.:.. k,r" dlthll'El"" Ali! .... II E_ t.... ,.mll. ilrtLk m~I... H"'~·"ltn";1;,, 1>11 1 mNlck 1 LII b;>1Im!, It. It",,, "Idu ' 111111 t .. I.tir lUlt-. lin' 1110 1111",", U tiao l.11 l.,.LU ~ dUt!l.RII" Im.,t.l'. I~ibllil Id,rilre A· da illlll." etLim. ~o.>IClLlI'" 1>11; 'fa II '" !(IoI,!it.I11l 1." .. 11; i!',",I"1''' 1>" ....'WIi,D tiln:-'" imit .• D'm".11 nu IIDII. Su."" n.io;; t ..... l- ol I,il.,p;:k bl.r y. dd~t !5;lf ... KII,~III'IIlILl. dWlo ". I •.1;. hi.mol \ I., Duh.n,lIu,lur. 'I: II" .. I· ru,,", brum tl .. fllul.o .00 II. .... ,. .. ~., d"rlll,}, "tul,a"'.1l' 1'1., b fllJlj! ..... In.. jjll' 1l~!!l.. ILHl """Latall bir vd .. nl'll 11,:1'10: t:"rl!\lMu. .1" btl' "iJql"'!liIlIllJ "". II,' .. ,,,,Iitihu tllt.il' <>f1~J[I~1r illo- DlIJu.d .. I)tLi~i Itb',rI.cl"Je &i .. I'f1dI .... m.,... j,i1L"" ,!, IJ,rctoT"UIi_"vl'f"k Y oli.i ~or... ~.. .,.ta I'il'd '" nil tJi~nl.l.o.. I'" , ;1.. ch..lIl ilY T... ~"lo::oh I;IIIIIb1ltlii 1~1o; 1,• .1.11ulu;ok rL..:l uru "" ?'In..i i In! Iml""L"'~ , II.! LIWa, I>rn..........k 0iI~ L 1"1[,' ",II" ~I.J m" lIr. • l.I .. hd~~ I,.... l t.1r Dluol. ),j d" illUld., nil •." IL!lIILiIII>U''' Il,.dir l' BUJ.ul... lh~ 1.1' bud.al.I,,,,hr,,ttU; il".J.u [,o,r J.hill ru ... LIUlIlilII II 11 t.i.r rol O'" ..W.m .... !'OJ" in m L1. ..... , II.... ' 1".·" uo 1".1110 ul'

11.""

t(.ldJ
1I("l/h:.ali,I:.l

I... ;.\L..t,rul.'
\11 r

,\lc .."k I~ 1111",
Ii LI

r~mm~te ilI)'MILk 0;" nn~mi!k lI"yt.an U)'I'Il<lrn lc I) I~Lfi.y",

VIl'

nYiltt.bnn iJ.:lO:1I[,;cr'j.jllr, ~u_ etm. funlZtlak1 A-rn.p b'i1' g\l1I Uz rimi. ~ 5aJdlnJ ~~:ir],]J. krnlll'\llj'q. AllIJ.ll1n .rL! ullin" ku'u IUllk ar.
2;UJlU

uE'

dLfl" T IllndiJ.R

bt.:cll!n, .o.}TlldL!l, 'blr J,;,Uml'lJ, -.;_,ld1 uli~y I;JoeklLrll[ l11i

IH~tu.1
HfLfi'eU 11~r~t'Il:u.'rln

IffiJleulf

,1fI1sIn.

?

oIllJ:l, mcl{'kJ~rlt UIliDlIIMIICk Iftl I~. ti,l'InllJfi! BII m.yLI1I bLI' i~tlr III

All' l gu.}'~t ,:Ilt'k:L. !liiy-

U ILL TIUlII'1, HilZl'!:t..i !Jubanll'ned-

mll:t;rn~:

bQ§ka I1r7:UIoLrn. Y f UlfLk. Alla.blD I:[llirlo:r!ni tu. l nlioL YIlNIJD II!tmeJc Ii Llr ... U

d

LI IM1

ra

rdlJn kt"!IU. H. llfu·

11~ kllID~ Y"llr!lJt;lalrlk firml • ~ ~ btl' kapl Ull . fliy"nlUfl? A• ,h.r 1O"'aldl. bI.i~IUdU., yaprnk l!llJdl i glad konu!}.I,IIIlj J.1ll:! r ko ma., IlIJ 6g rcm.ll lor ; ~"'! I nar 1",m1.1. Uun Ir..Lr zckl diktn]L't' tliW:l kolrlllu 6Loll. E~kJJ lIVE I,'iII ~lIkl llIJ.d.]n.gmll II'Lmoil.l';llYIliHIJ kl:l!.I 1l~.l::IILCTIi L1I.ilI~ ~ LJfu!J. dinl
OUI

MuitammNIl IIUI'IlH:nJn ~'e 0111. Imvu.mJ.,rt IB~m~oln ICHpl.:J.rm· Ilancl!lr. AlIl!I.nm k]LAIiI 11. bill 1I)1malJ; yt!lmez; 0[] kilali' A~, L ilill l!ullLllrmrt IJJI'I'lI)L v.. J:l'JI:rbn.ml!!l l ll'hl·yl d., ~m r"'dL.... He "'..-1 lilt 'I'l;l nt!t, t1'1! ~tlirl :..lfyl11 nde tnpl mIll' 'If" I birll;;t t,ttLk'T l:n~ r11'1 ntl t1U~i.J od III 1(·rilli V() n dedI 1,·.rlIlL .,at.. l dl~,·(lun.fl' 'lm adlm .fUII111 r I"I"II! ::! nl oc.,;. ;II Ir lit '. iI r ml? M"tllu:lrl''[ d13 ,j adlldlr, }, mgt·i III boi.l.tlIld.· dl \10 b.lngi I II 'nin I mlnl "I"tll.· y I k,,~!lu? j-{ Ik lI... lh I-;:In dog n ru roldm "aptl ml'l' Srnl llRUlmUll g'OrIl'J ·rl.'k lllllh! V(l r Ell.tnll .... Hurlr ml? V!ltlalll DurIL,.I'Hl bJ'O bJ ri 0[11'1 ",JI, if.')11( i.lt 11,'11

~HlmBlIItI!I. ~1r"ltnnd· Y"nl"n!"n bl,(!- 1J>I:!1"r l:1ulw.ndlJ!fll.i'I!.I ~d n. lLilldLJ biro lid LlnuJ. Iii~ blr ~li I!e blr 'uoD.rn ...k Lliln d,,· eli kI.: - V UI • ),iilplli:unl Uol:rn k Dz"ro Y3pmmm, dunm~k nI)'4!' Ulo B(ll ~I!rml deglUm. Ah ~ \1C!~

. f Ik; y"aII ,., " ~"nlru IIIr III'] IJ.UIUIlIII 11l'''~ I ,).u I 1111 IiIYIU.illi 'II itill I"r ill'l>m ,I.. bee I'IJ' dllll.l.llrnu' ... ['",lll!1lLD I!lt l,1"hll d ll. ".J,r. ILlliu. wuud>l 1w".II.i"", j,-jr r"l Lolf,;lir .. Iii,. I("IIM ji(Ll.E.t;LKJI tJ. 111"!ik duu), nUll L'IlI 1Ii.I.... Lliib ~1J,;il,lu'_' dlltm .. ,lilr. if":r 1,..1"", hi, "I:l '4'""d ''', •• L",yu~, m:thlu]"'l " ",Llb"Ci1 f'i~·OIIIl!I1:!Wl ,.jtIJ1ll11 J' IIUJI1I;iI tI, U1 .... li•• i\ i" Loir .f,JLI.tJJlL Locr~ [", t'UIOL" ...,. ... hl1..:1" doMd i,..

l!h.

tK

r.ul1

~.}'111

[11.11,1

t. , I

djlrll"~:J

rtll 0<1 ..

IDU..Jf

(:f..1 llH

1Il"~-

gr.

!':Illr Iw.il.!;~ Illr 1.msLUm-.o..J. ,1!"'lIdl
ddndL\llLannd:tQ >!."Uil!l dill! .. Int:.lki.!m II.lmayu YillIlIlr. etm",J,I mil lnU.Iw.m, LaJaUlIlim evvl."lkl .L.l.

""Il

m IIIIl.rn
Allab onu

II1lI

h

Il!l

Lir "dcUir
h~kl
0

k.I

Un 2;.U;JrJan.l!ld.an kurUlr..... Allalj. l.rn kor.a,u "0 Allah 1o cu.&!lml bUY4!r.I pll'lllut r, i.am kapBr. !1D("rI i( Iyllik l!;ln. ;:.;J!l'lr. H;],z~ Ll Oml!r AIl,.'r'oJl 11-11 B(iZ!l':r t", lIlJl'lll !lonna!!: IBtlyordu:

L1lnll;

-

'!i'i)luu

=~t1~.c t.1!'j,~h"n Uk

rllJtc CI'II 1;011: zilill.ll cdI'll, aynJ.J.o !:! bCIl:IL~t:tJJlilc j!l Uyc.cdj 1". HL·r b.:. lur& AIluli1.;.LI'l kllC LII gol!Ill" ~ .liel' hJ'LcI1B.;Ufl I!.ntitlt AJ I 111111. t.>tlvck.kw' o!unllr, O!ly ODll;Or, ELrhit: mhil~ "e c:m.l1I olrnk rlUflj ml'cl !lllll) ~t. htl~Lt.ltrtnIL'l dL' 51ndJ. All I'Iln y rdllllilo ill .1 f' rrulUr<rnk, dQIIUlJg1L nruvy lI,!n d Ire.cllit \'11 liIu h"-Ufligi .Iltnll k lJallero(n bat;lh, blr ~'y ynk· lur. ItL hUy"]! J\fu~1 J"" mn 'r-l.rnfl III 1I1rtnL, ,,!n.l'lll1r 1111 IMIrrl"fl d!!, ..11\ bJ.ll" B Vllh"l.... J.. ~Ihuhlllq !;llnlcU l:.Iloyl"m lauvtJlG; blr anJ!!,!, m.J.zhl( I,'r:: hllJlnn h,'Ln" "llllIIl~ o· J.111i ~l'hr:Jt!r lJlm IIIIIIl Gil'. L{lim

ow

""r[,.Ijlfll llIi~tf •. R,,'CIJI ... U Til' I'"r"u .d r ti... .,~d, '.rlh .i,. t .. , .. il b,ll ... ·n,]],. "" " Io.nr,. ol.IJln- "ll..ill'ld!,. J'RR d athl.:. 'l .... ·"I,hllll1 ~ t1i IL,ri ,lIll" C;;'" 1".I..fLIl1> d. hi", I.i. .' ,..~ (,,' dill Nlilml",i~hr. 0 1)1,1 ... 1.;1 -",<.I"lb lllql tlL.lI. b"fr. Ll, rilLl ~I"l"'!i ~bo. nUllo]" 'utl.r ,~".,,,J.Jr ,,,,OJ IoL<' "(40;; ",hL. ,." ul"h mrhh: .1[1111,,1 1,IIoe l ... .iJ. IIll",j .."mJ, IIIILLlIt""

Bill" irtgililz.
L ..arull

IiloslU l~mj..e geliy
J 'litO)

bllgiia
II" [,Igtl.,
l!l!:llL-

L':"mir. 31 ~T,'I Akd ·ni:r.

'i]IlIi~HIIl

fiUP IInll'll

\'e ma~ill

gL Inll.::rlll'~'c I:j,

t!4h

1"[1 IrlUh·¥kkll
Ill'll!,

b!r

~ 10 1:l11'ln

Lim:Jnlml14 g..I((I'~;

Ill·

ilad:.Lr l~iLhmilI1Ir.

~---------------------------.~-------------,

Dini

BaAisler

-=--..:....::....:~-~----rl!f J ti3J ;11
Mehmet,
- ~ llyUk 1Irtu.;,oa d. !;JJmc.ak mlHm?
The'!.t

bri, erkek

pen,eereye abanarak eUerin' gozlcl;;joe siper ettiler,
Q.4·1
c.1i Uk h'lll!~ml!t he,lo'fl'll f1J'1lBll'i' )1'()NU.Anlmd hanklll I:r; d1.l- ,dill Mit.Ilrlr N Dtam'k kalls· ....... 100 .mnll '1'6 1cemUdl !'Iim m )'1, (l'l~kj, dI.lD!r'n. Mll,(Inluk (1,~1lfI.lnU:t) gtlk g6l.l('ri .om'rl. dj>l'Ilr:~ li!ni.IDdl.l ik::wlllDtl'L~ bh'U!lr ,lb.· ,bJl.U'L Kll'aoli ~1iI11I!rldiye al:ill(;htl dUI}i.l.lle.r-.!.'k ridm-iru l'\~mfit.: 'Y,[lk, 'hill' I~~nt YiID' ~~ dlto- IIJu¥anb •. A~·r;t !JUillm:o "IJ IJ~· ,ill. 1m. bD,ltllm pfdt'ri or~n 1..1.. db'd UmllaLz Um3tsb; balw!lllnr. IIIb ve P.rllI n.!!om, gijl[cl ~Ull ~t". c1\, II'rJflHi mlmu- ...krdr-!I Gg n~11k pt:DC rll penoMJI'iil d8lytYII1m lItl tmm dn bllmi!lC 1b.I;'I" rU: k nellL rlnl Sl;!}'fi'1lrn lnKllbWunU)'Dn)II. WI.::!"Nun. PD 1i.&bdmmcl.l1io loIr""r kah\'!l rlm Immmlllo.m muvnll I: olam dJgm,tlil,el", au d"~LlndW r. S. my" kadm A'll S'I,IiIH, .&,'Oir ... t g~tujt huG e .K"mllltdillQ (:fendinin II. 11«1 bell urW!: bIr 1tt!J.' )1U!yml\ IKidtmt·mllll \·.il "alnl mM 'I'l1}"l!tind~ ld.!. A~ l'e ~~I'l ItqlJ I!Ii,tIdI IJbUD~..::.1, 'b'LnUl IoLI.l~' )'D1IlAtll'l1 tf!n..:d'dlll; 1!'li1n'pmcll bo~ gVUl!<'l!k dtrllt'kU. I!iLi d~n hllol!IJI1 I~to 1L')'hlbl A.l.'L e· SIiU'l tfl1!1Di bDL1 li:Illd8.lJ,~I~r - IH'ldlnln, g,jjDill'~'I:i;1 111m I:IlIlIbi dm 'b1r\n4J;! II~Me ~kilo"trmi~)'tt1ndeki ~'lIl[~~ ds. Dt~(!U~ U ..&.11m !!N!tb mglUz ImdlDl con(; tmlndl, HDdbio \'8 k'l!lIdl1ilni llilqhlrl rlll.rblJll.i1 bill.' daho. gOEil· 1.I.I!:yMm til bllgln !ldllmlllall.M iili6 uy.:lUl'al'a;k Jtl\l'!l'l ~'R1lftj'3. hak ...au a.llim~, btnobuJdll gilnJUk IllllUliIu bPrnbtor ir nim; ct;lgh. ollll'llk ~'Bl'lntanfl.llJ .o'\l'\1i I~I ItD• R-Ul! D m rmu'lil n ~ IIIL' 11 ell-.l.im nlll, 1101!Jll'll &ell B'umdo flinn Sultan ·Mu mdiD kktnl m gt.t.irt'

yopilccok mcdcr
rnONU
!!IT A.D[NDA.:
A

14 jo'(!lLcrbool:'
1II1 O.lIlLlllIlU"'~y

I(IhAlI[lJIIN II • l.t, Spo.
['I!,I.[I

II'

'(11'0

r

VE. ... A !):TA.DltlDI>: ]0 A'i('mdJu - ~l.JJ'Il 1:ii KllrqlJ.mrtl.k - To.til bYIl H, OrlAJlollo,ll .- l>l.l_m1:'T"~' " Ann.oj~hl - Ey!Jp

O;:IONO JITADlN"DA: loll IWJl.k'" _

,'.r ..

1JD.l1'Dt

'1'l!rili:'orrllL

lld

er'lu:'11

!Jifm:crer"ye nooon.rak ell rin.1 g!5z1 r1111n [l r[e-me !lip.::rll!dil~. U-e:rm~r BIlT'3l'ln lilt tilt pm il:ud[:rind~n 1IIrta)1L ail~tn birlll
dl!n III

!lIU blr gu.:>ll·do (Ikll.c.ak mUIlDJ mil LI btl' Iia.. wttrd:11:1. 11'14!det umflcRk 11: d,llr IbUfUllun :kbr1il-

dllJI!l'". 'tr.a.ktaD, g!i!mi.IE.rid UJULIlI.II116111. IdlllgdllllRll Oama.nh 'b3y

b:lr

dELm ~:kUCl.lll

&51'-

RUn!) ks.plJrn1;ltJ •• Berkl!- ill mll:ru'ltl.l1i fklireCl!ilal b \"l! cftcsi Ia,. tl!l.h t'rr-..,inn bw;kma M~:sI
'!).fItJil1.YlDCtl, '" carelli

i!jl II.I~ndl!lIDlri

h·rUp ftllli!ij o'hlI,lCu[Ju a.IlhJlBCIlkJflnrn J d.U,,~ne"" ~ '.\JirjJmiu

m~ b~ytIkm~ruil!' ~lh".Illlli~;LlL"· lu.rrumlu a.".s'ilfdu.: d,u, Se'lin; \'13' h~y.ealndIUl ~'R-BwlHl,,1 Ali, dl?llcjY4l hlr nIIk] n dDJp dft.lca I1.1II1IJI,IlI 1lli.o Gondtl"l'l1e}1 dll~llllyomz,
,"<.:fl~

Do"natlm
I I

1;111' dl!l ltioLyl!&nllU"dllC. oii~Jell!Fml m!LlIllhbll.r- ettllE :1£1 onlar dI!DJ:Z!l! lIul1lrat IDmh!!ULd'a n.ummO': lIVll"J'VS dllJul~ mill! VI;! mercan IClWlII' I!r,Im It ij'lt't !pell~I(JiI!!.iUl d'alr ~ ALt BJlZA HAYIRLI kr 1'0 b;)l'lH:i'i 11l1l:!: do ~17U~ dlfi m!ltktdllyi obt!Ol:Y1l:!, millrldlr '1m c:mlilJ"m S'lUIl}'mflJllD EmI~lelID JllI.ll!'dQ Delltrl;reoi!!D mU'h!:t1l1 rlndl'l'I ~ikmll.lil:l.lJinDJ i'.fmLD eto 1411'111l1cr-dlol millkly t bnldUllln wlIllk. V.I;! S1.}l"t'l NemJ.'i'o. 10 VI 1~~\_rdI!1 llAl'chntl illrdr'y III ml;! )dtllbJllti metlt t.IlA vo btm 111_ 17 >nc1 ~u rium. MI::MI (cnnl? :bn.rrlrln !ill] 1lk1~n de lHadUf lfimdl h!11I 'l'eldJI o1mlllt IlWJ'I ri .. iz D.a.'l'Dda Viii SllllBymaILIIi b etUm, !Rynen Mkled!yorum: , )"g1l.fnkr mt'ln!'IU mukBd Ilkm \'uml'ililll: cnlal' do! bW :r Y l!Ul erln dm~Td6 dil!lltan d Ile .eo trutw bb' wzU'enLg -eoll mUmlnlrrdto I1l1lLUl tu'tM ollLfIJ m §'hui' knilllln I:ml')'mn.n bl!DlDJl. Ki!!Ij;I:rabt mlnll lm'kAil V rMnra hnmdol8un !:It'dit r. , Inmon I8mlll::undn :l!llkllme~ mlmT (l~:r'lll bQ gl'll'l muam leSIHEymIlIl Davlld:a. IlUhL1vv"'t Plfibef ,'II krnlm IbU~attl vo ae- 1:r ttbH b~i"bUIl m.s:anDfll' &r.ll.- Vt.' mWkdl! 'l'irLB oldu,iu I,,!n Iiel(lbetll!'ri 1l~1L hoJfI: IQ!l. fll!'l'e ~Ulrl:ll ~r'J. IIlllb!lll'lli'l dll blUllr (II Ill: J:!:y .r:!.[IJlI blzt!l 1ID1)d11! lI,gr'l! I ee n.lIl1uD bll' heJ!! ,goeo\mICl SllJe:,r 'i'1! &ll.m ol!):n ~n~'bl Hlill lnrll- tlJdl. Bi2iQ "11'1bl:"BVI! .m~Mdul.' IInIlJli mm~hl .. ,!"dll! btr t:lyll-'fd find" wkll l!il'llmllf[lna ll'JJldlll ."e!"ll~ll brl' lIle,l! vo\!Fili:l1. f!fl1iJ 1::111 tIC' r~.rml Llil lIlrI fll~r 1..-Dz ylrmj n:rLIroblllr mI:' B~I' Illl Il('flhln 10· np:'!'llloi:li.r bl.r 111~j'ettll'.1 SOF~ I 1,ln Imyuc. llie:mljt yin! SU· Ral IIIlu.un: HiI1I:l' \'e nO~HJlon p[,hJ4,.'nL'Il 1:2 !lei. A}'etlnlmor.ne.ll.U 1 Vlnl'll'l .i\1;;.yhlIlDIIim IrdUkl:rd nkllil deml!'li.tl". H!'i~bu'l IIlflo'~l2rln: .SUII"YlIlililla da rlIr...-:i.n II~kl'ilni ibtnl VI! hu hnlo.lr.1 lu·nd' mlln }.11!},l;illl'l·m 1;1It1.ln 'i).olll'Ti· I11liMhhair luldlK 0 abobtan (Ii IJ h. lJW inhili.llL' l'tlLrt!re1c bm. }'d fil(>mi"~e r4"~dh,rti 011111 ,lll I, 'tL' kd~r blr il.~'l'k 1S~I~d~I!Io!;i11. merin & rvdUnl gash vek ft,1l liln dell ve ,.Z1!1c! lie tnmnn:lllj bah,a kIld:llt lib. hir !ljlhk liOi a· I'l~'k ...eo lhU~~ u~IHiili nr! lIr. Ha1.tI!J SUleymaTlo A1 yhille - bnli. O~m • l'emlt! ,klJ'1 1'1II2a'r ve Illtihlflk ~t:m""k !lIIr~le Itm· lb. yall'lll: kendl muh:Unde d!'- glIDI aHondt c1nlt'rden blr KIIIJI'II ml!Y! Izeal' e'tml~ OI':nIH!r'ol". SIl'cumn dlill'lyaya. ,Il.mll oL - Rob'bl~nlm. rmrile cnun oflLlr,j'Ul muhM'l'i.r. SUlfl\'m 1'1 AI"vhf" mak U~·ro lrl.lrdubJ V~ b::l~kll. h!l dli! .ilfl~rdt ~altct onl rtilLn hu !l1l'1i'un Y"lIndU!l!rLn 1lT.,LI dclltll ldlmdJw!I 'kIl:rIQI dl!. hr,,~lmP'lr." hlll]gi hlrisl 3llbymlUl!l Itlil.al !!Imdiyt' !lillodll.r glP1j,p ~r.'~~r'I ml1. • kllr:L-ile liaBli1n.k 00 mll.'L~mrd hll1l:1l elmiyerek bll:lrn il!rmammlz!ila;'1
1I)i'HI I.klll '1'ull;'un, 2:2 [{ilaJm 9'~9 ~m:'l.bJJ. Cilm.

,_Irey amen JSB _Ia se allel ve israfat iSHlt ellDek coiz I 'Dr mul
Y ....
ill. 'n ;

badan getir eski me i !
_II

,0

Tdrika No. 40

viran ara
4a JQlmadL t~tD.de keDd15I." tmlye ode ~
b!r

H:s.U.A bu~rm

BD.ola.r.! ~ek
I!olll YII:r'dW

'I

'i1

1'!lJI'IUl"til milmln \li2 JJ:illvllhbhlll'1 'l.'ygru:nbrr ~..,;II':l LdI kliU'l. '\I'm hun.!

mE!U 0 Mmllill'lll
e~r IIU: do

'klldiar

IUl blr

bl!

dmm

lindeld

!.lil.1JbUII1l

:t 1D6ot'Uc. hakil.lhr. Gall IfJJm II ] 'Pml yaM.ll 'KIe..n'! Skail • Ii: .Brove ~ Nnri .lKoytn hIUlLtllJnll!. If'dt - YJglt hd.lnllHlI'! B yItk l,tb lIle Il.Ualtlk. tt.Ju.

U9 b~,
~
-

liJrcak 1

l'eYCRmbelflL'l" C4:l:.IilobL 1 ·llld.u~ Qa'bi1lT1' Hununl'l;I. bl!!rnbPl' SLlle), ..,~ InliJlnla!" ArB llloo te:l;'· PIlil'l AI'l.'yhll!lellm YlIlmz irnean· KQr ilk mUlU111a'l"llIlIt IIlf tii a,dalet.l ve bLlrUIn ballllU':lll hlra d'l'irll 1\1 VliLk,te kadar ,'hh; rlns ~anD u.tI!Lhk1 mB::J.!!irette '¥'cr.rU. dUn I:.l'llnnetlo beni.~r hUwnum vl'icl. Ib1 Jdp\&I'nln hlUr:lm'lyell IInl. tl:lreD tottsu ~.fl!.7 va milne!i"l"l:nw bah lb;lLdlillrililL tarnUu·mll.k' [!.. D~ ummlll!l ~ill '-'e' pl!r1 nill'Ilil!r y,Bpb nwo.Iekel pouarksi flahabmJ me'll.n Fl!o!:ltml:!l hhll'yarilltrod'ir. De- MlIl.;m mcilllQ1dllIil batlli. ru:r,gil· I - I.... I'IIk 'fill< heYI!>I:".anlil IA;:l.nil!l boekl4!'l'! .. _.... U'" '\'"". ,. ......_am.....,". t.u ...~lJ·II'1,- .... ruhD'1!' ettith::rl m1.'i:!lim !i'8 1l"I1.'I • n l'e bin- 1l!J>l!: b:iyv.a.nhm hAki· R Qreletll l8e~clI ~TI. ~ r.: UiO!l!SI 'v8zjfderl[)~ bll.~l1 anlyt:t Im!~ycll "UllilU R:l!lra'k oollU1 em~r . ,CeVIl;I) bd'!w,uldeQ kl!.!l?me &It- :SiIbDl1 EU'j.k dvanndalll,1 Yllnl, Or. VI! !l.r:!!IlflrtIl.yerhll~ ,gel.lrml)i'e' b yapdIJcak I!II 'll"e8'ii!1,I.J«l(,1c yol nlrrngtl, B.lF Il;lektlolp kIlCldJ [iz,e.. du lilar:mbm Okul1.H!UJ!I ilk mO' dati resin dc, YII'pabilmek: Il;hl Inti m(!~biIT' tUDJ,tlol'. b.l~:d~l"I.Ml:ndil IIrtiliIUt. DUi.M mol! ~Iru_k ~~bu.ll: a:zaraJ!: oku- ~~,t y Jllenl.limmil.eo 'Tiil1k ,",C, lutk ylllfim F'e}llflmbnnn zUml"I!~dl'lI blrl (flaD batH! hll; botr Sir de :bu Iil.t:ltlcyi Ku 'tl111 ba.wl ~ Hk ycaysii H1l'dulIlIts. 'aiaj]aw: l,m",riliBll. IIl.1bt1J'lAn 'II Milll vNlIlle mu,a,vell.t"t! tubo. I!-lmi:'. Kl!rimln Iri;lllihllllr. ba.ttlra.k LI'I~"· Jar. RIWI'.lJklu tamR.:Dl!, mubn..H'ip1k \;Il hell' ~ h ''''0,- Mil.daCan B !raIil HiJ.~l'lil ~IY iiyellm. f;uh:yman Aleyhl tl!1.wlu uta be.ldwkh:r'.I hnJdo ,Ill hlB JD.unn. fd'IIll[~IDiliiu haul!' lbul\mmu~llU"dn", Ordu Do- yip sneak ijrdugu. nmbll befit' • min Akll1a:ra hliyn!t '\IfT('1l. v,. h1l . mll6bet JuLrwn VMBIi1IIm" I!&hu ektedlitf~l'. ~ ilcha- notJm OltllhllldB TilIrK ONUSU- liIe Tas.yv~ I!den blr PeygnmiJoe- yultan:!o'B, holbtell kaydt::djlardI, TaaullllWdAn .IhmJJ piA Dtjooll m\'ll:~t DI'aon l!IIIIl!yatl lim nun !(j)'1!ldl lIk defrl. olnr.ilik eep rlr:il!j:tn n.llLl!ldDluJ[' LIlli balktn em- Ipn mflclzatillol Cenalll Flak bilm Nr "be O!.'W11illl&,dtl!in:mLl§tIl. meJ'!! mll'OOli ~:FII:li'~ eifl bane Uzt;rinde iMt~a da),nll'!l: 'valllli kenai ze"'k li'!!! ibti;a.ml lit: b ''''''--'1 ,,,.,.

AnbYlkmldli(?

Okulu
MT

biT ffY~l,mlJfl' kUl'a· II:l1Ilintti 1IlJirmL"lelll VI' 1o"EU.L[l!h'l1 h'.lmJ.I}tlr. Bi'i~le loll: buk~mtli IIflAm "Ii! li.l'l.liit 1l1nld ..klll1n 'b~r lnl'NlD va "da!J.tltl. kadll.r bDllmPeovgamb ·n II.tl;J:i)ij!j~"ndll" tin dll Imlunlln bl!" peY!l:llmber na· mU",!11 VI!! mU\fllhhlt bilirl .. r III 1'1I'lk:"a.n aTnlh.hT!l.a !lhllm olukl
'lI..Il!ill.

UWW'lLuJl dl!kkatifl.1 ,cclbctJ~i.n! Bu gl1'~ 13:1.tLneyo... e

:va" Yfin~i'11i MillIe doldul' • dun, Nil yapacak&m r.azIIl.llJ.DJ.? »:!t.c:rim VII.'!". Dtlg,Dn. ~ bl lInl'lwl.lI blr. llogWr. ),fati:!llp ,Dlanl.lu'l! d.il. bo~ Ij(:vlrmlyor. lEiu lJidiU' peb 1.11100. ye'l1Aili!.. 1" lmez .mI Eayn 'l BtlLlti bUylIk orlada. j',;,ni!n .,Cur, - Nil 1'1IpalLll1l. 0 \. kit de QdlllU YIlfll!lIlo kazamr, P.ctuulI p hl!vll.'l1 bUj'u k Grta gLlrftJl~riDi d kcla.yhUa k i..B.nth •. HeplJj blrblrindrn 'l:l!tln clan bllBrml.arm.1 1mbiri arkal!lnrian "illnll;~1!: )'iJ:adl. 0 lIIadJu' kl Meb met ;ni!lll'ldrJad Rl'k.a.daJjl oi!idlllkrt QJ;J1JllU: l!;ln dll.h.n fIl!!.l1!, y~r!Jl b'lp t.erkd.l d~nilil!bqir. B!.IUIn. II:'Jl'lniler I1Lm.di OJl.U 'Y n:illyorlard.l. B... m u Ml!if pC'b1hran kimdJ? KarlP_ III;); 1::1' k:m h1tmm][l1'I g~Z a~lp Jtapilsm efi}'a, k:.1d!lr bir za.m ndr:. .tll' kaod:I.r kl)illy ~'.:olyordo? 1311 BdBm kl.m olllbilirdl' !iimdi herln II bg milh/!('!r peb li"'all bali .'tH_rn:!. d.a. t;lklp \11o:..mlyac.agml m~mll: II'dlJ'Qrnu. CazgJr ba"l OIlll peblin.al ::.:nnl dlljarL ~lkfil".lJ.H: ol'IJl:E11 ODe. al 1!o,,1 I l1lf'ydanE!. ~'~Innl:.ol polu rIll poE!'Ilnzabl tat lJrlJ'orn,lli!r _. C-tlrtllllyor I.ililiI1 a.rkadaljiJna dondiJ = IIJ Ceolibl B:flll! nu lIyetlerd", VI: ~ Abe Mebmet, iiI.! wrnll RSlnlll geldik~e Imljh !llIri!!liJ!rd~rabad.an gl!tjr 1'11cnllm ~"kl m~Itl a)'etler1e de SlJleymll.!1 AJe~' !;linl! bhll<!1ii.ml te2lriye ve rllmrel cnOburil hrm,'lI. b ya JlQtil'blyanm btltil:c ell!l.ll.f1 celll~llj ra): lC!!!ki bir )rI- bet ~Urdi ,,'e bni:: oldu~ hl1JcKLncia 'il!"kt·Ddi!i.d!: Vt:rdl. Muhat.i r ['ehli.Iu:ade.t eltllden 1I0nm. yu.kllrltla .. all U1~'Unup da. klabet.i de gjyehuLbs.tsn bddetti~m ill It t I ",11 IloEl.'klehili: blr lOoretle u~'lJ]a- I .l"l!k ortaYIl I;llnnc:a "[J:T.iret birdell. de#i'lO'i~ti. Son d.t:k~t! mll.ynn ~1Il:! zaman ~ElbrU ve t('b
nI

~

Abfl, vlran m~n!lp

IU'Il.bp..

lJ;l~ Q.}'l. htlliU:

dill

:g!'!.Ib&eir

ioCm

mill!:~ '!iiE'llgdUyu'l:k kendu.LnI .nri ultil yellB "II'UI'mU~I.l. UehPLct bu k~ U.PLlDU dll, .arhk dO'I.mak ~m I»L'Ul vll1l!l ilr.lh.,,}'!I, Jul«ltJr:ml.t \'e- c5011 I lo'l QU~I'~t .]c:nn online ]a 'lam •• tekn.:r Mllliuin b.'lJjUla Ill]" U kI. m1..Lhi.idrpd,II"3 1!llnr i h1l.ftlillD Lutulim ly, M!!!bmr_.l ~am }J,lt ~ v-mI bakrnadan leknr wrdu: Abe jk,in~' 15(1W ballgi'll

y!!in.l ¢mi.1:J..1I1c.rdi kl pl!blh;llJ1 lIk rnkibW ...L bill' ~Jj)= Ellm-e ve

uno.m ~maa.

he'!'
- $IJ kum~ll'!r]a ~u lfle.i;! ~ll'l;>ruldum bo brlC'lrrll.lbk. W, ,. Kuzum Jle "Iu_r tJ;\!:fl" 1'!1 itll. ~ kLrl ~D t:;r..tzilp moOt" f I~rjn ijIJllJJ~ b g l ObUrllJ boynunu bi.J. ~ Olur agnJ Bir 1tI llii balk, bu nkll! ro. lm1/'1'F l "cT'~n giir Len :1.l'krl ::.rC'l~.u.·ratl peh]J\'am yl'"''1l " lnl'l, hlr k]~m baLk dil F;"rip WI Eldill alao ... 1mn DI !:rkqtIL &rill:llil.. WlL w\~dJy(l.-.ilu. KU1;illI [!'rIlb<I l1khm tllclLm ~~iUl ku~l.al'!a dflloilujju gi,b.i IL!'1l.ba:rUll. 1],n u dO!! Qe!}' tli ba~"nnfarm 001':1, nlTY.Ull-, II! blr ]103Dil) 11' y~rill(' a.;:;1I.Dli1l~tll. M~Nlt obdilllert b IHlvtn. aoJamc.a:g.z ;j.'enJ blr top k·~aJ!.II. .l1Itli heniiz (Q1memil!knll Id
3tay~

halllllll ort.'1l1~ lnl -b: D Ikll'llann1ia D m u.b.:lclr ]lot' b lL\' .'I.mn tit: in c.l ha.amlID de. },et1m1"l (J'dIlIItUlIl
ap.lruBu~lU'l:h •

mlUu.~j'Yld mamoola.n'(l.!.\ ml Y0!lflll ,jj~ 1l6yl e~ iei-lerin ~!l d;JJ~5l.I oll1.T! C .. nJ1.hl Hll.!t1l:1I. '1'e om.ll'l l{liIrllon'l ];[-11dU olur:um

t~l'In!llill Vc mo.kemlliJ:1 hl.r 1/ Jjl!U~ M iltmtt;: d i1 l'iUdl. Elbl';[! \-'" potu r i~jll-Bl:raz o:;.abll" clahlT.. yell~<ldt'll bill'll! biro pehli ~'Iln '1oi.1c'!Idl.l m.h f!~iiz.! oi;:.', B6,.loenil.li.
I:lk.il('a~nll. bir;: kim!!!!' Intimal 'I.'er

tnep

minI! lIli in:l.Iulil!l!a.ktll"? :§upht> yQk 1U bl'Uiln ml.lmin \Ie muvl!ll

m('zdl. 0 2'.'Ullill'1 hl'rk" DU lIlUh:u:irin }";l.Jn;m blr p kLU'I'6on 01dugunu. anill.dl. ~imdi !lnlan l II bir mj;.5t'le m£!l;gul ,;,wyordu .. Ac:ahll bu milhad... ba§ lllt.mdll. n, YDl u,~-

SUeker mIlD,

hplmiJ

ha.!if,P

Slil'ey. belilesil!J (!!Inlt. ~II

ml.hpua ~,padlldJltg1nl

ba.p. ill! ~~:tJer, YCI'kU. dofnldu Su.ll:a.1l lfll
~l!y:I

I'Il.d!a
]qh~,

bmllwdu{tu

R..l'iIIJ:,.'I

tell'm1!

lIu"

au Iliki tde b!.r UI:dl1 kllJ"llJ". gttmlfll~i:d!l Pllr;.

mJ.IiII: bD.lo']u.~6!l8 IihLillId,

KUI'ilDB)I' B[lIlkaru1gm;!. lB.li'IlIY1!dt! tI\1Ij.U,.'!I rc:dl.a~!lll: "'<1 U!i'iJra.k !U-, bulC.lllIilI.kWLDJ'I~r. Urn RumdiJIde- .... .:tnr..r: Y3rrr:n::: ~'O['ULmalill. yavn.!l flmO.El ;Ic.ab Itymlm _Ale'YII.L!O.~eltimil si?filheL .I.ItI bouba.)·iglt ldUf; 1", del"dL, ~Im dl l!lll'I\iHll.D.a ba~, poeh- A~ll ICI.mE'r'lrL!z.1',l1XUL JI;IIon.tk, ~l:Ina :11. '1ub~:tu 0:1'011Dil" 'C~ !SOD d",fl! olarnl& muJi.!to llvrmlat lI;!Iiilnndl!. teriit~ yew, " A][1j,(UII tElf; ~t SiUeyllal'iIm CiIk'lllu.:ndn 1m.1JIlDm~ ....e _bind ttm(:~_ v(l.~~r la_~1i lila. !:ire IIOrdl1~ ill.uv\o'oJ:tJ ~I 1J1JI11I.~aHlJ. mill ~ Jll!! &011 !Ill.. ~rtlaQ-' iru,gtm 11k larHIID. rileZ-!l.Dl~~'etmi! bilk .. g(;1!t;;>1"lIft.eIflIll.il I!-'Ik_lnl.lmuml ~~~ Ilimma_1I e.l_be'l.~ mul.'!l.f1B1:ill: .IFlii.,lll d~ hI.~..u IJl.UIm! Eas.61?'r:1 kell(li.E.i de i~ln i:~tiJ:!l!iewk! IIlp buRl' WlJ. Mliml yaplImlJftlT .. K~n J1'Il?Tii'ttl. gw be agu! 1t·1'Ihr ~ lltU~ck Va !~a.t ~t,i'i.JiLi aDJa.nu~ jJil~!I IU ))Qlurla - Hir ~y ~¥~ ~ Bin ·,:mn.L.yC'U m:absll.&3.!l!IZ'UTh o]an 8IJbi!l.Y~.Il'l" ytn1 telJllI!kku] - SdIi Ii de 0113 ;):0rukl.!llI. bRELkd Vl?rume.s.i.ni hi.iJkmelmi~lll. t~bu bil"y:i ~ I!!cndimhil gtiodl:r'ilgfire.1J t'!ltm _tau. \ IUf"~ ,- It!nhg iUnidim V!ll'. \1'.Il!IiIIbr~ el~tte bMu. W!lJi.imae- t!dtn Onlu Ii)ODl!bm ltI~mda. VI!. ~~t la;amd J:l~~~~1b~tnll~L ~i' :'" La l~ a. hij1l:me villnt olan Siileymu A- ·d.igioi iLukl!.s bakklDda. li:wn -c~ .u\l.k. ' i..ni£ 0Ul.an tut~kll!ibe'UDi td~ti. . TUU1ly.J,J Ali.J:I.in. blr b,pllL 1- m) Yen! bir minJtk8fB.1 IaaJ~. zitI! Bil"l:c:ekltroJr. RIM blr m- u~ce gUll cr"9!~ '1.'e, fennllgJlI.lriliybluli!!QI i!lllrli 1111: J1lIn adil&'!l.e ahimane shJltinu ibtiulll!a Bn:.!\1 II.ltliill Lit; I;ift ~lkmJ.= ti. tumltm. K.i.m :u.an~ dnd!l Bt'tirtnk m~ Il8U1ne 01- mye iI.'!:IiI;.BGBmID :l:fl.ll.n!:'dl!Fek mm oODIrS ~lll-'il(!;u:k .o-IM 'i iH b.r, !dn1re:;'l ~ bUti!!! I!~m~ Ilnldin'ilktell f1on~ _ Sir sene 1!i!brlmdB. kOY1Jut, nIl '0,;'(1. etm.l~ 01ma'l idb,ril d~ IfIL~dB !SeD. tul.a1'!l.1?l.. GUn~'l ~18.I' bll:§lADI.l1% aTlr8dll.~ tt lIfIo )"l!:.Ill.egtlUl g5z dh- liJ.~m.cu.aiyelJ.o ibuU! kllEII dtpo J!oHOli1etl ~Tetl!lUrer.e1[ oQt1l:!.lLZ 'be -! g.ondl!fldi,,! lliitlllluell ve yUnijnden. Y6vruhl- li irij'rnl!"mi~ bir kltabL «UI ~ldu ':'1 yin!!! .!Idwlfrill ~mda Je_"o:JR 1Iu: KeIlJl.rJ) IIU!;Uk bil'M!Ii:mdll. Cot I)';i olUNiII ·dll15lwr1, ve bu kuJ'B'Il1l mnlln1~ o!"di!.l D IrLrm!le)'l 1:fl.ill.!llfe ~ l"lei.iJ.:"n"! oldil1: nnd liltifa.i:li!I ~tm("1I: U::t'I'.~ 'Ieo- gunds ~i.lmll!,I!i mii llollbittir. :aJI:!)'WI'ILuta 3ru1.II Jrubbe1tCaZt!'I!(,'I Sf.i.leym ..n pa:p.ya lta mi:llge:lerimletl Ct~lt.a_Tle depc]r.rl~ Uuk yo!dlLCl g4!Jmn~im. t.arlll),l 00 Kur'.'1Ill Kerim I-li insam.la:r fI- Ab~ bllPJ alb Ortiill..:n nM' al)'Oi'dIl, B.!lIka ~g. 'lBihaka da i~hftmHr l'e !km: ,fodiHrrdi, M tlIY~!l eW:iI!!!:J!k1erdli.I:, GU111.et,cile-n .so nr-ll. te ha.r )'l!!.nlll!"1 laIlo. ~bln!J gjJlidil'; ii.!Mi: yola. !idKeiim_ VllktirQ, da kCl'llllo lIabfbinCl .... :rmcli 0 da rasmd~ c Jl'I'ill>{lv t~ \"11< kllMjlh"li yah plirIJJJiI kl.tlllkl.ll.J1. h:kmtm!l 'Oir.leri l1!lil{J. d.dicl! bi.ly~.)"IIJ:l AIrt~rilrflll \l1iJ1l1l1loIat'JI!lLO mul'".!!. y,o,lrI.an "am.ukl a r d_a.nIJll', Ol;)uril a.ru1E Hln'l ~-dl:t,k ta'1.arIil.~',1dop l'lI ... ld b,ll~e gel1m.-·!If'fll: ..'L \'t" i~lh:l't~t!41lH stW k!lrdi'[l d I bl:H:iI!Werli pb:i p;uhrllll bJ l' m.belo! J:Ia.l'lI~'ao.bool ool!:ruu k!lu, ad1llll kati!e ett~kll!l1 tu It:1ITE'Ia.rIliIllh.l..oJ!Si.rkl'clde '1to..1Yilli tt.a.nd,llre.ll I:Ilr C!!' lIIah'ibi[]e t!!;Slim i-dip klJoytlclll Uk c(;<L~~ma dll,lo1!t c:dilin(':!illll 'I",~ k"h bllja.mlrO~dlJ: Cru\gtr Mia b.il' ~e.r ~tJUm.' -)'till. 'wtm! b.ltnJfY il!i!lIyle.m.i..-d1:1I 00s. li;1a..PJHI,· IBr n'le'll'l.u1'B._FIi.h~va, etmtktcdAr. ::;UOIIlL 19n~ yonlu ~ IDn'KIll! ~ r) almaJl .~til! nu Ijl!kit VI! tilu,· bilbllliiSli. "a'd!! .'"fa (!tm(!J'I,S~~'· Nl!m hll.alJm ~f1.Y1 ltlll,lll'lamBIt; u Imd;tr ,gidlp di.run!tdjW. Glil. Eu }lJ\lI"llI!!lmllJ] mcmill (Io]al=,\r IinplILl"lJ.Ilo llIIllil.a.nnd!]JIA. pnmu hi: bill rl !r·lIl .. :rl n1 n tut u6Wjjlll1U, e!f\li,'!'Lt:e ret dahilindl:' m~i2Ii! ha.lle!:liliIddrG'i IJq,£eI"Dl"'wg.. kim.aeln ha:k· Ii;J II, kQIU;!)l U,lIlrl11e dll fiiDI [Ii11t:"LJ. 1;taltlljlile l.3k Lp edli!U Idlfldl Amtriun el!]lbno.!ll dl!p!) U'llwl.I.. lIB dllloha hBYU'll olur dc:dj. Da - kmdP ."IdIiJl!t yllpmll}'1, gordajU plrlcll.I£U U)'B.I1dIl'1lllfl.J, !li91riC. bamm Glllillt !;;ele'l'fk:. f'lIerlui nih!. blUllio bllgl.nl 'rio! lil'll1 Ind. !l'a.z:m.I tl~. bou hi.li 'um \'o! bir lI,ottlll.JKUn jntilm:mml alma" '!"a:mIllJ,YatI pamuJdtu, d"n bh· Vllt Alt"}'hil!:l!llim ter Jollm& yknl;t:..ld.i.l~r, diiJiik palf;aJl, bDl paIltBlollounun Ilrwllll hvradLklMI ci1~i lIer UpIt UhadlL.aIW: II \'e- tllsuik bu - ~\1l11'I·til!(l1.:: i 1:'11 ffe t:fIIe~i <:miT mQu,1"1l Ilfl.kledilu.::k HUl'lJ1:f'ssmll Buru,k; ~y Iblla. h~lilnoa. c;tpltrinl! a.oktl.l: kn Am Tlllian CelJbfi.ne.!Ioinl ldlik lila tiel am lIurllldtl t.... }'Ur~u. k· edn to Kur',uli '{~rlm Id ('bmizMitmi~tJ, p.IIZII·rtnj l!abl!lu mu!:._ YEinn. pauJ'l;ihr, 1ofelltubu. dmek, glb:deQ CeI;lrmek ve ye- 6nl1"l'ioe !;l"v'kedHdig b:&~Q,ml!j.llr, Voe ~in,;; SUT;,i Enbiyll.DlU 51 de \'f! cnumiil;d .. luyaml'h~ kml, r la.It h;rr ket b.rarmd, llOl.ilu-. mw: ne.-rOOildillden .01lr'3; g!l!C.z nilf'g.timl!'iI: imlt:inlBnllo.l elde i.t. f 1" yanrnfog!l. _llC.i aYl!ti kerim le!l"inillo 1I.,)n.mi.'"l!~o!k Dl II mr mc"i ttl iluHl'idifle )I,tl"!ne :r~litt:o Deoil! ve 82 Tatb1.k p1i.ru, Slll~ymsrL Ei<lUI!. - Ali t!t.ollliyi bkr;mt g6rml:'gl dli ml!'ktedirl~r. Cd~kle, 11m !,yi IlIai, l' i Ihr, d..,o.i d\: lullnll Ii \-am ·L· K:IiITln1 MaLIt:p" IIl!':I.Ii gerl.nl!.ri .SUlli!:ymIi.YI, Lo;;III b.iY4" bjr p:hn!J.r:cai l>iI.lldiJ!lli~ nE' ml·l<tl?(ltr. DUn b h;bll: \'lll''lIr ~,~ Beyaglu ithiydtrl ytLa.'igtll'll, db B.!.Ula It k1flltil'l. drc pBLlIl' !l nl1,o 1IIn. la.'ll:zDm edilmlll 5;tntim PNVolBoki CIlIlIlo nunJ :11- !1il,:,alln ..::l1~T'1 'l'''i'imaanl~'''. hnkkHlDlda ~!I!III ~'aKI IIHri 'iuL"r!lrlapcall:_ Il:lljkll birE;'ey ml \ ~rol" mL, Triirll o-rdlllmncla. et'phl\.nCl ill' ll'1otor kLIlIll1:'i'J. .pamukh1r 'da tll- !jitteUi ru.:r.gin tel!lbil' IPttik rill:; muU~ u klmsey~ b. Ha,';tl '~'I!I ,heyec3.rI dltl'1"'1lil:J..n nhinlz. ~ II.ImIlU bU.LIl!lnfi.ll11 ii:inem[l. bir lJi.llmen K!pad;;;lli~ E:r1!1i:1i~L ci\~a["JDd~ "i;l.I:II.llkhl.lL !Wl'll:!l. wt1- Itur 'I1'n.un I!mrHC' mu bu['k l1.alllll- t'j1dr~ yllrlJyo:r \"I~ ,'oLunR- .tJ~ nUll Kl1'rlal J!"Ur .f"'Jl!" :!i'(~(;lIlel"d. fJ.o:m:; tiaJ'afil dagrll li't>I'r,;jI, .v~ t'dl}'iJl'. ;mginl",rilldoll y'i.Irllyol"tardl, Elili, ~H"1f"1 \Y1r ~ t!rn~1 '~e>!f1!11 II'd.euktil'. n] Elbilmi~ti r. k<l)'IJ.oIa.n moUirull 'i' 1-I1.§ilik milo' j~.lS ,prlillt I!.! ~-11'14v ~ir ~!IlIi.lfi rd1",b:'l.tmd:m ll(~.oi.iz l:Hr hl'i~r fi jjt itt"' Ii" I"'llldl71 ffll:j').l:a" '1'1 !-:c·' IIJlnl:lm1Lrnl ti:lr. :L.l'llnD iJiU'E'silll!;:~ 'II!1~ hiT" ~at - indfJ yr~"dt, hu~ digW baj;>l:r wdll, G,'lUl: luzm GenA; Ini!. ~()f1,'U klli.kiminin nil'" dltl.lGlIto ~)'a.n, ollllll, bLl tlln ;) 18b.u.dll••' miJ"i::tlluul ~Cmdf'riJtn e- o]dl~ wi. Yine C'\ 'l'dki gi.i" .I.... atJ., "akill' hili kadar tm9lt]:!II:l: Sl 1mf!.d.dl ;,,'ini balll~1l)rmdiln J(Lfllll'l I) , lilzltiYIIl!luz mll.u- ... liJnn ! kip, dun ge;;; \'i,UUC kltdllr .lIIa§- il/allc.l'o ~"'e8U1dckl 1, i!>dt,I~ gilouLll!';,1 di! ~Qrgu hik.Lm.l Uz,o'l!'lq illIliLlruIj C'laca II: ki: MlD Lyl:udl!. uJIofll.lt:: kOijkii.n 11'0hfu.lllar )'apllllIjS8. d_[I, bl~bir Il~ hOEd !,lI'l' ko,,1;.-1J yo IH ",~{ftl '" 1111: fellir yapm~1t.t, .. bll.li Ilalm 'l.n • lde tili!mI!EllnC: daYaIlIdlg. 1I0Id_:1· - Bir It:~r'lmlfl l!l~JI~'D1 b 110 L!LI' ..,lde edl!mcdl:1lI d!.:nm"lStur, o!mi CllfTl tilnkil' ugf"Gm, 411,H~} iyi ~..: ~(:t'bL) ~i hi!' v Ilmda idl. ~O§k on ,~kl:r. .IlY Dnd~ gl:rll'ml'miJj<f.l! drill, Btr Ik-i l'a,k'oda ,ld Ilfarl' I mile .k..JIj'i·IIJJ~hglD!lIJdl!t<ll, c:mYi!UBn: BEHCET SAFA ce Spot!k tclilmil!U, n~mo.!k]r1 Iefrika No. 3.3 BII kadllll 13 n1,}'OI' III Ii!!"If/(liyc~} gillf d.D \Jl~ gd.:Wd B,- ~mkla~ Ko.YDlakamhgl. nll'l.:'t etm.lftl, lfIundll.D dolall Ji(eHLhat ~iitknn m'lt :r T .hlr !jlPokl7t (ltJCOI":l" t!;fW) .nlat Vii! rmll:' All ~I'tf bt:y, Uytin,_v:J.&1 ~ mUl!4no:l~no,Il; hklyt:ilt b.1t' vo.ld.!eri He A'l4!.LiIml All .'j~rdl do' III :MclilJillltin ~km '\'11 teLlIj JlJ).!!i b.,y V1Ul2tMilB lpctl!k I!dil· ninbllT mektub'll ..a.I.U'~ iIln,i1", yo!a i"' ~.Infill j "ore;' - lin) jr .. Lendlm. HcILtll tRDI.riM I~ )'III'Jj'or, haUl I1lt1l.alt ttli, ~Lktl yokhl. 11 M.lInl I" .~ni!' '!;1111~[lk ILIlH'If bki' mIlYllncr !>allmlll', .rirle ,lo'lkl{· 1ll'\:!Ii i~ln mw_lIrtroye gtri.!lild.i~l !lJIvr!l ilHr !VLIrIq,.., ~ ,,&naIicr 1Ijlerlle ill! m~gul '!!llIlIi!Hdu, ,t'ama~ Il>u'[1"l"dlCJmi bab=,u MYVii .. li'III.I.:~a.; R!I,!I",aklil' t.,. YJn{! npordllil a..o.'1L"ddlJjum lenmi'lLL FEI.~!I.It air!'u:] L vaz:iyc! ~ 111.1 AiDI fl.llilitsl"a.k derhal .;ok )"lIJfllIl;ltI-'k biZ' 81:'111(': )',dl1.ll E511'!tmi!lfirl"l"~'- §~ko dl.lT-" t~ (,.a~.:liCl'" J'fi:hm. 0 d(l. J:!lr:).r elmL'dJ, .t11Jlf;l'fI'l -tu. /.H'''111 WI QJd!K; nt tJti~iJ.1ri: kiu1a.r tcbna bu Ill- ~.n: on >d i:JJlIl~ kitrDtDlD illll- !di: Arhk Rnr.:ltell, ]1"1ZI~ iJ;].· W, po~erin 'k!c!'! bin lIraYl Olll.o.rrl - KI=. dt"clJ, IFnI" I;'il.p'OO U1/:IonlllHIII ~[!ldtJ 1t:-RIlp ,lJf1h'}UoMlOJ1l€,.i. de Ali I}I!T.I h>t?;)ri:tJ. ihlUllbl V1!LJ1o m\bnl hd!l.I' Ali ~n!f DI!Y lJile· ;rad!i.e, ~i' - Nedcn ~I.i!ll'~i'il[ll{ l!lirmtdl· Iii IrnI.mMDH;ltl l'C Ali rlne oo.~nw m.c\'kuf tuLuylJY~l."IfIo!lkl"'[I oh::L[I \:p'khllUIti ill! h.,1'!l.!w,.11ll"11'1ul {'j! IfmJt.lrl.do!"r";n.;Jj. !1LJ'l' HiI' alllll~~ "(' Mr ;lnhpatl C.~ten.iz.iJl31 3~ gtIn 10.11 di'glld1. 0, g~LHI [la.raJJJ..D. tB E'i:clklL h"-II rill!! i:ltip p-.il.rn)"11 ~! ijere:l' lI.ne,ak ticani.lMlll ",Z, l:i'!lJlI(,lliz -bid aydmLlI.tacn.lI ...slnlo go IjllPdl !!.nlll~llIl'0'l"lli1Y ~ f.:orl"ilI'~ ire ,N11.Jtll·aabi/r. Iii 'I."€" mf~elt!.!rl mi 7 nili:il'fLnlnd.ai. intililL!' e-dl'] lBqlkmur.nm kl?ndi hf'[:Ibm."! l;j'kmi1iril"Dll!m.i'il. oLduiu gi.kli mubaCRJlrl .lie o;.l1cli'flillYO I!!~vd!~ met· !if! hl!lk.l }'tl.ntldJiPm,1Zl 1l01lYlHDVadll'l!"t bll llntl'llT' aydlnlAIil.llk h.ou':<Ii " tn"hLII.T bh' bl~"a [OM oui.oln gl! ~a~n::_.J !lib': ,,!:bqJr~.~, 0, .M ~iljti. Kann EHdi.iktoJ!a 501Lr~llinin bli.liJ.o lliUr::i,I~m tat· .Ru. :s...JlB. lzah !:'deL' ml.s'inlz? .t. n. J',On:ra OOf81.l. l1l"t1(hbl AU ~. ((Nll/" rtml' lHo~1;" 111,0; '1 ....t... 1 E"·.kd'd~~'IO>·'k\?nhillmb kn... 1- r.uti.ufoYIld,€n ~k',) ,..~n k . hll.'ihlt:lI .ra e;e1'V4!liDin )'3nllml Luz.ma ll!~ Cmil) dtn (1)1. difi l':a.tlrtc a min!! mubUl' ldl '1"0 OIl1Jn lam,- All. 'iIoi!),l!fendl, b n ,"ok feo I'Il'rt IlLr kl!ro dill IIIUt::v, I:t~ l" mll~ bu ~ 1m I'll I! e t'· n - y!l1:1 Jr!c,l"ndi; ,. em, ) dciJ;rlti. cia prck II.Z jpal'll. ~'ar- ki?lmj4l, Melahate nrmi!lU, Fa,f'lllldllIl l"rlicillhnd.le t ..hdit fl· nl\ hilt' tilllldl!ylln. B~lmpL""'nl.!: Ol! JfIe-k Lo.tedi, zt";)o1inynb ladrlnln Eli. (''11''''', udollllil r.:('"'L,~ fI yeUnde olmfldlgml otlgr nmJ1} 16011.11'" I miJ.h !' alLln.1J! !11. IDdls.rlu ollu t;~b:riylJrdli. Ik:s.t 1l0l).I":I y:l.\'B.§ )'avq IbLlll1nb", klld.'l.~ ~~ oldum. IBabllmm lunu)'oniu. I!lhhaU e.peyclI d tz.·lrnl&ll. lIJJJ.· lIHllf/I I rn, 'fIikLZiEi IIHl.r:mldt olan blr kiJ IloIllJ bu mil ~~cnin i',3 ~ 9 I.< "'!it· 1!I'u)lonfllm lie rdi. SIlnunl1l. b r. bl. I' bit lit'ardba& 11('1"1' t Mmi!l, bir klf!.l:; yll ilf;indo B~ -ytio)'!lro. tJu::hi _Jlljkm ,,1..1 ein :r,.l't yUziiDden ftlul r.. hl:r k!lf IlPlr.1.: It ,~. r('II,HDunla bl!mbe-r doktor bl ...1111gi.ln (1111011\pv1,'IL mi~c .gmi hI! rot- rl ...mdo h~i5.B.hnJ, dt'rui rt run !.'.J.&-'18'1u.mali.i pahnm B.l,hmiJhlm ttir Bel"l'!I!t yoll: IIlmuljlu, b r b Ie Rtlrn 113, dil!ll ,glM blr hal likeLcr ~'.;indjl<ini \'0 ~Ll~hel1!r Itl...l•. ..,.", IJnJ,..J.a 41 rilC" dabll i.atirlihll.L..i. (1I~,]n.h ~a F,r· d!lm. Karlm ,'w\'"ld,n rtiat 1- !'1Z !:hrll~'ecI!Jc Ii' It", R~i Imt'1!f 'I,ll, If I b ~Uk blr Bf'y lrild!J elmcl, .'H.mdi, tiMFetbB.nl!li!nin g"t.lrdill. dDa)'dll liB!!... ... 1I:o'.'1Wil~tJ.. r1 1I)'w:uil.l''lhg.OI tigrL IIdlm, OnUliI l'I.~r I",. ,"Orl!!.I', (Ordu. ,11!j. Bflki I:t~ k80 Ll"ltd [.. rL~ d(' i~1D. m(lrnCFliill U till ""I'" BauknlllI1ill toln h.ui.J.bl oLIIMir. dig! kiu, lUi ~~refin !:tflJ~ mllll-' ('j:'( $1,.,l btl' B5·ylu ,\h ...·U! lil. Ill'll rn.."Ln, 1111111- Sorgu bfiklmi bl.l gUnl., r! bo!J mlluim alrn.u~. l.bl..imall ynktlll". ~m"lI1I!1I.hl'llIo)'1 f' blr kadILlu e\.,- 0'051~ anilL 1"1 ikmlU Yr' ),IPIlH.!'-1\ fiaiqJ ...... lJTi'lI)(lS<J) f,', k l ddtukrl" ~zaran AU =iii :rllJlru k.ilfjwyaclI'k: derecede de· n. lIal ml!lI bl.r !ll3klD ao~, IImnui!llu , I"la I!'dll'lPJIc!(-n 9rPI-I "'1:-' .(ll:\;h:ll1l:mdt: I~ID b;'l"lk(1. ilor8'Jll;.L- o DaDa 1calfdjl ba,b:'Illgml ''',., !lolrm.llc ~o~ d'l!~lldl. (L~m:a. k""'I!lL!I~'f1nU!ldn let'kilu L.;:io "'!yr. rt r l;.eyln l! LIIk.;...<J, Id boL~;.\~)l dEl g'l1<Jl. Omm lIilrdtiGU b:iyat ij:u1: t, f'r, r 't'l 1'1' II... ( , ... r'l "11"''''~ 'Qnr '!I-Wann dD"y<:!"t.o f1l1rl1.kl~dLg-I "'0 h'ml:r: til" 15l.1.retlfl Un, dmill' .hi ~ Hl.rdU: All !j.(oJi"f'flJ1 gijr<1 _ Bu ba.rdla:lIllizdfTI 1:101.:1.)'11(, gibn liur!:' ,Ii!! mi.lhl~t \'I"1',Jdij,,'i lJ!n iilah;. bUyLl II: '1'11ridJlI:a IIlzu m .r".~ rdll\'i 1dl. ;,II"" III!; dl:'!n g6rt.11I'nffl'\!!nlru1l1Ul tir, Bt'ni bI'ii bLr !l,;,~'d'n mrllh. !<Lllild,)1'Ii b;1i!l]flLlI. MdliJllU, "'1:1 y.:J. L,~iJ, lm.m -cam lidiHLJt111(i1 ml ~ Si n~ hMiI!n LeBfi~II.'1.1nl dr:lfL .i~in " ,," I, "'\l r if' BUflLlnl., t", I'fLlr.Kr /II] !lltn1 gljIf!t.-r1.'1' urdu. R,,.. "r.;Ir, ,/(1', T ("II ~IjI ["I ("".1;1 ( dE"g-HI'1J" lJk ld 1:111' It:l.yll d~tleml'ljtl, Y!U:ij rum oetmedl, Son doJ!T dl mll~· Illrl~Dm~di mi1 !.'U"Il.rSlt ha.L~ gttirm~"dI~ilLd~n .n'!l be)'!n ~I l"I IL nfi. d,-~Ildl. BLlyilk r..~ • I I ",.,,,.Ml'lrI"'L I -1'1;11 ,'dt.~ BLJrluf'lla b!:rnbcr 1n!l"ldllli de Ilk .. , UY1flnmll), g6ZIN1 ~kllrn It ~ _ HIIi'lI' hill bit' f.Imlnn!, .. IDB komierOOIlDlln ::::2 :3 1l4!J mik}'!lRt:J. IIlp::ui!ll lly~r, ktn kUI 1IfO'I l11ljt dol ado J,'al]lfan, ,hH' '. O.i... ,I< d I" ....... d.I1!" 0: En ilKs 1lo0kt.aJ.Il.ruL n.rdmlB:a· SU[I.ll '~k m~mn.lln o~dLlm JIlJ.I}tJ, BeBbelll ld geru;; kudo. 1M""' Be..c. l:raL~:n. bu m' . led to do-· gtic.'ot' i3 I ) ,h f'lI.poru l.lurl'l(, ~ ",:"/' yillI:Bek. mrulra1'L, ~a ~Iyu !mull) •• , ,II I J.'ol. l.'l "I" , ori _ J 111LJr hafEl.l I!Uren illl!ao mil ml \'a tahkik.ahn i:lerilJle-.gU· VO) 1:\1'11) da 'tnhmln edlyornm. n viyat bUabi.ltu!ll bO!luktl~. !m._ '''-d m. IIi J '-rl"-I""mDlltllll-!1 ml.lhllr Ill.lIn aLmml' E;'i • '1911 /,,,,'1 ., l,rH'afl'"k n, t1. Arn.cb Ilil' oon:;]andIAI dill P.iI1 1".3], ll'~t All ~(,HIm \::E'lI: If t rUm lru blll)ln:a pf1!uLp clarak Uilo'm, ....... i",.m C;; 1 u. ~ ,,., ... h'" kid .. y ID~ hluin, DIlDl10lziD tilUmLln ouom b!!,mbe ... bllllllli bl~ bUginrum. Yo.lru.z tckLlII kll.b [cdll- uf.. 0 ,,-,-CIl ,·1lWl1 h. . b lat.llrl!:>ulda ",i i. _ ,!I'll B" "'1'1' ru.nil.'l'ord .... [akat bLlyUk 11,~· te rt Jcar.J~llnhbfl zaman pambhlll e!:miJ D.I..!m 1I0I"gU hl.klmi d~1) "Gum ba.bllD.lZID nud yllfE!. I!tine mgmrm babnl!lI'Iln :II'I11 RUm d.lJa 1 .In bl mliddd dlllrak. KeyfLr"Uo 1 ~ 118.)'111 J/llIt li- blU" "10 ,I. r t"~IIP1.I,'" !lor!ArIa oofY.iilanm Jt:ap.,'lt1Ib II11J • IlID Ilereltr Vorl ldmIem gllUg!. iii ·ll'IluUn bl!l!a.lJ1aruu da soBz~DI, ylta1 lIwrulil halo' lInl .IIDoltlugu .bnkklDdlI1d k:mfl U lIL'il me flO ~ l'. at lI:annilu!Jmn 4 In I II'IllddL'81 j::'i!' i[,J,.. Il11:,·ortlu. ao.I.qiliiJ'Onlu. lldd!! blor llitlJm· Ulyd1l1.D1.~t.I. d' n. !l~.rmllk llkwnuou bcUrtlam PIllIIIIWl1 la~ l1ftltfl bt!1.lU u,",·t ,ttl> 't"Itln-e1l ta .... nbl'l'll, riCA cd r. 611YM •• Itil - fol h J!" l4d!j.l1l1 Alii m'lkhlm ollln ~Il nill!ta I. kl"iD.l All, ,fjt'refo dtLYlY!l1ii.Lfe~4. t!. tIDl 10001}'Orull1. AmDUI kl.F.OI hlr I Un8.t'1ID • ,~ :HuSlll!l h ..YlltmdM tmfi'k,Sorgo hMdml li!l.I!lilll mal.!: d" f" Id".,j tool 1 Ii " uk i m\hJ(I'~t". A-;L llinml Il , 1'!.1 ~ On bet KIInu'l:Il"ocri k.a.Ba i1!'( ht Al,dull8. J1e~ Jl(I.ballYIl mId i8l1mB! fI.1t. m&lQ.r.rmt., IIliIomll: 11Mil Il\l bl!ol'all mldH'1 'M] mill 'I111.1flnm:lll.k1 :tB,porlll.l'il zi.hJlul .. k
\'Ue-:D

bulp JUj.tIirmw lIJ eho i8 rgJflkAda ~ 'filninde Idi. ~1l1yert iFe, hll!l SIllIe-~'mI.rl pll§a lll!! a.n~ .fi:krinll ~l Yll~l§Irll" f!'IlirllollYOMU = tlAc.e11ll 'I'l:ipf'ylnl.: d 'turn,. dl!!d1;
IIIM'"Q]I1llI.

fB.'ll

Om-

l VB hrt.inlfacll: I!cbur? """"" ,D....... 'I'll ""liTe, 1:a:l!.!fIr' m'l11 '[ll'fl. "":'or-bu _ Ntillll "Ill .S~i, iSClbifi_. 1111. u· m ·:f!'>:::w.i.b hum.a. ~. bkl)'I1i1.- ~rler, 'f~lm \'(1 terbiyeyil, .Ame fI~hll!FimJ m!:,cIIbnl.:l~1 ]!utll'llIllte ul! I Cal{Wall hlld!JrmIi. ~i1tijn biJlljtn... _.L ......r"' ~.-'IIJ o ....,_ yetht illluu"J !bril!t ...11 bil.)1l'dlr.Il iIItIil. Ll'Idn, '~1Ii 'liwd!!!r: li11lJ1JIr1i1l TUrkiyeYI!! ~1l.'r~lm prog: !PIn (IIIDI)' 11." .... • h. _ ......_ ...,.- ~'rnJ t~ ~ Q • 1l'1III'l]1!1.II Il!lUJIIM(!llo Amel'llIllo Om· SA !III·' ..· ..... I. .• '\'~ I!lbhlilllI.!IlI £i.irn~~~[] Jl.ll.lam utm.mJnn Ii.~_,arrl ~lm.~k k:t: lbi'r ~"e'lf• drtll.dtl". _• ., . LlI'1'iI! , ll:IIR>lYllollllm.. , .. lOt: .. ~'etll1m m~~:!I]1I bo!;&l"l!J,l ;n~CJ.k tedirlu Coli IV! IJlJirSL1uz: kl, u.milll:l me~1j .,~rlIl o:B:fab!tim Davut v~ ~r:lli VI!',beYI!iJI ~_tt..m. Hi.lgtm Ame~kMlm iUrkl)'t'),f! :vnr. ~Ilmn h!l;dln ~1!w !li~1Uli ve t.;- SLI.'leym4!.DI. ~'1i.dI tt 'Il.M'i orfl r kOYllhnJo.n I.:lmflnDo mekmbll.m •. nn...Wd lD.~m co- drm pr~grBm.J.nll. ltrt.lnil.i!llll'lTilIf1f; 'hmaJ u:knJ1unn I~bllrlle' ve bl~ blr- Ti.D-IIfIi.ll olUM1'I. ekln bakkm ~ IJm~l,;r~ ulli, I'tlndllf m.dll51lln.a mubblU tipler-.de c p. t&rn{'!]IIl 4", -Ilrt Yl'I_t'lIl'.llB.t iJllJlU, dAII tabrlb Ji'btJD Mr Who
l~

terbiya

ga~m~Ue-

runQA

bIltlerin in1l!fldlkl.a!l"1 'i.'f! im:tll. d U1cleri dogrUi yol Allah. VI' Kuran'] ICli'l"im yoludur. 0 Kuran'. Kl!rilllj ki yerin VI! giiklrnn ve i"'il'ldekt D'lo.b1UlI:niut ~er1i"i' V~
...

Kl!n my1JQJ;lr pcllU"il.o ba.r.I Illb· 'na ~11mD _~i'i. wm. iJe tutu'!j .. m'il!jtll bil •. BUi giin:~ de. ancaK bel!; doli.
lea :l:i.Ird.i.i.ruhacir p. Ii.,.:.n k, • lnl!:lDd.a serum!! d6nf'q bil! ,Ill J>lhlinm bi!l"d nb!re ~nr.lif!'[]i.rI }'fN..: 8lrt lI!;It\l ;o"l!.i.mkl! bulo;:lu

k~p

IlTl!ba!ilrt:l

-;:ekip i:lrtE-I't'k vlmn mtr do~ golururlet

Ha)'lr,

~$u yerildl lII\1dr linde 1[1.11O<n.'lJ,. Ihllklll ik~lafl:lL
mumlnln-m ietiu:lalglil:udll:.

"

0~.[!

hi;L "~ 1IlIV1;'j1tl mi I.:j;i:' BlJ~

ii krcb.IiJ:·(: k kiln,ll!11LlI r;;lka£

l'l:lJr:l n"L Kerim oyLe bir %ei ~I~'hiyei fuzim[qj_lJ' k.1

0
I'I'U,lor:·

blililiJ

eJ'mdlm...

bane tullm e.dilmlljtlr. Amer.liilllha !r'ilkr;~1iI:hn Uf!lUI.ne u_muan.la~, 'l'lli'k I,e bl- dahl, tekrmlq_l. Del: oro'llBUDUn tt(l'b1lJl1iJ depollU"lnl ddl. bllku Bl.m.!l.i)'1i.h glizl t:r1.n.io gullP 1l!lnh&t lM!JmDlfidftJI Tii::k

~I_
l"I'~,

VI !;I~ndll

mal Vc

LI!lJ

01:'

'CIlmlo blUnt!!,

In...<>cll! VI!l'"1 len KBra'l"!I

tf!tva.la

~bdr.lnIDd!! tlrkiiottl blll'lIm~ ~. HilLfif uf' pert!. g~11"t!'n KJeQ.fit) bJklllJ.'~Ji"l, ~~h'l' u.&>'" Ip:roiiti l'tIPU: - Bailrelog;U ,JJJI d'<=:ndl bu )'11-

~1h.lndj!1lL b,l~ (Ilk !!h.'kltml dl!g1~1ll .ViI! d~fi9!irih,o 'rey;r,sIIa. nn .fn~illeriD. 'l!!ogUnkU. gBriI-

tmil'vc !'!~1tI.iyl~ri ~~l' RE;lf "I! \la. lrnamil. knli1.l1 ve kJ1l1aaUne 1.1)' • ,lf1lD. ,.~ lIer cUo gi.i~ :reni null olmUI3 Il'lbi t~ri.H,{1%edir 0 lI:UI:'.El.Dl da bil" hWdlm vtrmi~ .. rdl. On Ketim. ki zamlill %:WI11l IllriatiIMliI1 hltkilmlerinl! biz eo'Ill'lai~ )'.1111 ilemind.e d!: I;IQliIl' p:!,i! ,,1iLl' k Vak'lLllm Irureti (;r:re},am ,§.IIlyle- ~4!1"BIln ]!:".arlayll .13 Ciyon gibi ['lilr: ~Ct08 vakU ,=o'OOn!ill o\:m h tPr-rti!lt v.e mLmm pl'k (ok ikIlYU.cllll" IIl.l'fLlJ.iLdtLD lIIukLL4. ~"'. IIrolrr:i bUyl.ilc im[l.j:I. ve in:RJola him zatBl'!la.D. d:C!lfllY~ tal'h~ IIElCl'Il- liu["wu K.e.rim "(t Il~biyyi. muhbl DI!'\ru1:.AlotyhlMitl:iUn1l. ~Iklly(lt ll':r~m efendJ..miz hakkmdak.l J6~ ebpj!ll ,\i'e ,,'alli:L :;r;nl:ll.l"la.'ko)'UIIJ]c,rm ru ~l.eriJli !,I'i! ol.lYU:!ill.annl aaldnmlM!iloeH]J:IYPll!!ien yekdig,;;rtnll mi.i. Y:1.1O!.1.!~1I:r'a:!n J<eri.mitl • J.i~·ete,!:lib. o~d~dn.q Dl1ivut Alli!biI:It)'YeT. -bil" kwnlfill iJJ'ilum! aJ!leUm k~ tMJ, hI'Qine dlMgunLil f,FEl Allab tw'ai'l!1lcian: ne-

Cill!: bil.liLm.larl do 1JJ.'TIi koillyh~·Ia. Y!:[lr:rd; nu ,gii.r"~L,,r i'iin DrtB. ~'B. ko.o.!l.n 00 iHll?rl de oOldnttu gi,bi topllrf.lhilKI:'k mi !.dH Q ~DiJ, d>J.r i1t:!iit, ki.l~i.lk Ilrt.:l. ve bl.l.loilll;: orm. gii.l"eiluill· de en :LZ Qa dlll be, pcl:llh'unla tlltllt;lm ~ ...1:: bu:n1J.nn c p ini

M!.!ha.e.Ir p~hlhaJl nam! dwrmtI.I? NLI.I11 Jldp.a'ilUl.lnl l:Iirr:!~n !.larip kelJdiaiW kahol I:t:.ahbm:l. )'i!~
r'il Y!ilpl~tmnl~LL? Bunll

b.ir tUL"< bIll'Ll bl.]lnlllj

lE.i 1In.lJyam..amliu bile, .• Mthmftle 6bllril han]
6di.J.Iu. ~il!ml.eldl!l
~·D.dBrdJ.

me gul

u.. Bu

p!!hun.lllar am~lnd.a ~k kU\'veUi, !bin cel allll1 pt!blinnlar ~'U'dl_ Bu Imdar !P1 r>'!llelL &110m, ne de olsa. !:lira
l·O::D~

d~ lili'e:r bini!' o;llbuca.k :ienml~-

Nilia)·itt 61m IJIIl} gUr~lenl gl!lmil}ti_ 'Va ID.!I!.I.'dE1.D.3 iki !..nne l!!~ pddixlln l;!kmLJtl, Bnlllu, ky,vvlilt!eri \-~ u.st:.n.hlkllll'l ile mu.

"(J

.u-...

u-

I'l"~

Karadenlzde
ediYfJr

----~------~~-------------

.''''~i

l"1Ih",1'",,1'

*

<

tumllll :D:l1Ul1'i I1I'LP1NII vari!lat. ..i b&cHmden dlI11l'1 hl:liil.nk lill \'0

.ollllloU!lolu" kOl!'li.iJ. :rtIobll.lF.iIJI, u.ruidBl, mlll;t \'Buleri, Idh"!II1'I'I; till-

h.poroll..

Ittloil.t

U"'~o klkl1 tahldluLtn. nJnC:ll 1!.f']Atrg_~ Iliioh"arltell ,mil· I!diro.rdu. 0 h.1'!1f~kilLro. bll!j!:r !fa·bit lo!ii:ICl.II~'t .blMil.lIl.l1:l 1I!Ie~

-

H!I.)I'II', C\1.n.l.zlo

w.~Lr1dnhJ

hLloIll.lfl l:!aya'lL

&i~LktM [.til. Xllr:!l.llt

"j!

8. ~. ~Iudilrll

81.!J(1Q

("lnkli ~ J.J l ,] ,..I(",,-,lol'1j• blt1t~rl !hr!;iatlJ"

dllf:w :rrlT~ iif!r,.r.r frihmi';t !.i'<J.:'ctc.lO'ldl1, Bi"l"':ri~ AmeT~~(r..nI1I oJ1!J &grfiiPJi .J'j9r!l.rtoil'~r!~ (.Hi9 L taplonl ,,1!.1 Tliril,t[y".iI ~lt:m..!ilil ~cll!'11: .laic) Ef(lilll !tall ve FUllf 7'~kfn;P'.I Anil::nap rl'.fI1. drHiii y«;::1I1iU-:1!. YUkal'IMkt I"e-.!I ~r:rI!:I;S', tki ~lIkbclllt;Jlu AI'Ilt'l'ihtrtiolJ Co1ornoja'd'1'l 'k~oo9 In.... l'l"f!!ti''. w:ki i1ri ArmrrHtm. ~;~! ark~!\ll',lf' !J1I'W;lo tgJi:fI'rl",,1.(11 rjorllr~JI 1.-rOO-ir. krllp

MatlJuaL
kUDUI111
f>'''J.r,oail:.. rr 11m dl!'t'41m l..'lInnll:tDllk ~lmdl II' !o.lrm~ lll1() lIu 'I i:'IlIeo lie. ttkmJU.m.ll.k milm.

'~~inden Turk ailesi geldi blr
JI:ifPu:nW ... kim.! ~10
~n",

--~----.-- -l;I!rl..m "clil~1 hilo)' tl

III! unlf

h~r ....

[den l.milllllyetJe ur"rcm::U 1.. r, 11011' taJuft1 gn.rlp l pItt,

kn8a.ll !r'.t>I1iM1 Irfllr. l";'oJumll:! I - 110 ~ btl' ~lI1I. TLlrI( I)lil~lI !;;:m oraJla. o1.ufTllakta:n :!L},.Uc, 'l'1il Tlkll.lllJUrnlJJ m:rlltrnadlm. K1:nm kUJtdltr \'0 b.ir.u::ir. Jiullnllr, B~r IJ]U k~t.a.~lnLlIUI a,c::r('nllfrl. tu.),1I1h;r.Jlt ~ ..1Lrd 1I;1ndc. YllJIlLgJ l'Ialt!1!' ;;6rtI. l.Ii1illiif'd ,diliiftiri r~ b. l::1IIn14ll!l.U'll. n biT a.~It:lJ!Il;r. fmI.u.D.W: :Id be:ndl!ll a.aru. ~)1 n.lrkJilin barpt.l!, lI.'II'ru[l1l. nilJuaun.. 'l:Cl ~:rq'l!Ir •• IiUnU1I.nll! rI!iL"IIlddIl'nlU lUll (!dill'll1' ~Ia.n (uta Will". ~:a.blp a1an by 1_ TUfl~~''I'~ eun y, k.. ,1H p:uii Im'llUl IJ.ekleou:ldn o.mUr.!te- m~rnI~k"'lk1 .",tl 11k 'Ok tlUl'1.LlmiI- ~['rlUrl:ilD{k Avoupa phlrl~rI 11. tIIr·~'lflUr ,-~ H.a1II: F.oL'l:l!l.~n1nkll!pr !l'!o t!~1 (I~ ""aU4 Ii Lllyllkhr. a _ CJli An..rulU& Ddt nr m.ld,r \Til IhtYa.inJn Irll!lml! illlJl tnilH.u' eo ~ dah, ~l. t;~ ililyrt lDe" .."J "-r n.. J1) • rliIr{bllir mi '!' !l:1I11I4!' .f!I1I 1LnI.<I. t;" Illc b1)'1ki&n I!!ket Ill&nk tua.".' ..r d.11l~:;'[. projeorl ~'iJ:nd. IkmnluILllst.r ,'e k""d.U<e hal gtllUfIQ 4:~brl!l!lyte C\>lI: IlllyQk 1;1 r memlcl! ~ oilln --6 ~llIlet &1:tiM dll blur liylh M-II!f~ ~ - 1UI]I - ,!j;ek ve 8'"rr-1C t;lll.dCl l:ocri "alml'!' y rl, r b IWI(tubanrlnmall "11 !I]o b.!'<anlanl jim, I(j Am"rfll"hl,u-.; .. ['ftX ..,mp.Uk ~ pbl ~ meu nI ~ rlN ". tl.l kDllL .. ettl~mllz Jl!O' hr.f"I 11- eten 11'''1'1' bl:lol" 1I.lI~ IJ t.uJ.l!lCl'. cuttur. S'l;i:rlJnthnJe b'!tlUl1~!lIllWlbd.u .. , F.J.ilol :nfl~ ~In nu dl5'lIn }'1<1e !ltn~ll\ :;;;11!Ir.gltEl.~.Po.kitl ,II b ... ItlIn IlllIllUUl:WI n~~b )'oli.'l_1 i'!I j ~11!-,t Sl~_~, lUi l" hl!'lu \'t.,'11 b~r ),1iI( jj~hh1.t'r h.l.kUU.tll!1I l.u:11 11 ,,1...

,Ii.

rlJlbil'

D r' m ..mlflllret

Wk~ • ~Iyetla .mlkllode!~ cttitfJ. F.kllJl a ~Lltl. kiI. kadwr y.b$n-CI ve iii Judo bllLll:!n \." ka!oII,"bWk ~ 1>1 mulr.Hta r bulUDlI1Jtmn ~

"~j;..w

c~
III

""f

ni:D

1!i1L~(ra..1' fL:Jk.liJu:Jda.k1

~~ . lLaJItilr pa,ktlr.l A vrupada s.ulhlll 'e !!mil-yeti kcruvncak bijyUk 'blr miid~ lisLtmJ

-

olar: It lelll.k.kJ dmdteji~
bUJJUD

yn.rdlOlJ1 ola~

A'Tllra

&ulhUlIll

bUyak iDanE~·Onu..

'·e

Fakllt.An-upa lulIl1IDU Vii' eml)!Yt Hill Jill" J;\il olank. telrilll(J ~t.tlgimiz' r;:in 1m 5ulhrJ .kQr.wn.3Jl.i:

'bi.kmlinilllI1
R.~

AUal1lik Atlarnljk

bulu.ycU'I:lL
TIlrk111l

pktim

I!'~-

-

nl.~in girmfdi! ~ .\tlall k lJaklJDl hanrllJ.'ao lILT '13 i.iU NC.Ll~er ta.r&lulIJ&ll
}~lIm: &imall AUi'I.lLLik hu1ltt8lb!! Jhtll· lin \:lkml1!llndon 13 ! III rvv 1 taplm.nml~ ob.n .ka~n*= hl~ bir ..~ydll!ll. Ji. bndal" rJ~!i1Id1. VI!! bl.l1l.cplantlri."Di .iiiO~ m~ll!lu II. ul'inda ~l'UtI[]](j~tll. F'aht,(fl.'Cf a.nllllm!lill 50!) l1ULrll.k.li1!' rillruyor ""I! III 11& kniT'll Suriye IIrdlllulli me-nau p bil'liklcr i1e I.&nkkr :!jam lSokak!m.nm i.,p;;ml ed.i.)'Onlll. ·Illll ...~ \'l!rUtll bil.r e_de her 1cc£l.Jo ""Dd~ k m.:u1 '1'0 aokaldllI'i ,tkmBIllAIIII l ..LenlHvor,],u. §e. hirde bl.l;.1.iI!: bLr 1m t .nll his ·dJ 1[Dt!IiIUf Sot ianb.q C" ~ .. tank bkJjklfn b Ie Ill: p.a.lrrnl y.pLyor. duo Dlgt!:r Sllril'~ ltCh.irINind~ Ii 11. Ml'IJ\lt Jd.1t!!cil.· r1 dahil j atJllrl _ ,Modlin • "mlJl.ml~J.a rdl J,.,[ !!\,Ier:lla' nhyor v... onhl rna lI:ilmlB rl t.u r>1lind cr. levklJ' (:,d.rJlyo:rluf,lI. Orij i n: btl nd<IJ1l .Oln'1II ~Ii.n. ... HlyC)r d "0 !}1I1l1 I1!.d.l'O!l1,l !l.nl.hQI!ta.n blrbl. ~ ri al'tlll'l QoCl1'\=litill!!l) I:!cl':lnnrunelu b d(!n bu. yoltlLl haukel tdJldlgJn1 h .. lltn. imh I.'dly~J'du. §ilJJI, 31 (..... , RcuLn dJu. babln blJd.Jriy",n

~ Vl13 ~i:!dtJ ~Lk6 n "'II! MEl tefllr:l5'oI!! yol &!Ian yazL hill< kinds !!Ie d~i.l.nilYQT8W11ll":; - Ul dahl dahl! olm<r.1i U!:I!It'. lI'urJd~'e Dlljitlerl BakfilLhgl. DI sOu:U tI 'bir pu:iI:.!! yoktur. Gauteleroe ":lka.n blltUn y'aZJl.l1Ir

!.:D't IniLbdut blr coi. rIfj j-';1 ait blr it.Llla!Jlll1 01•• rall' lU'Ud11m.i;tir. - 0 hallie blr .iU:cJtJriz C11!''I''letJ. Dlll1~ halYB pa..lr:l.ll n"91n alllldl" ~ Sa hUJu.i bir tuLm ~pJ trle I:z.a.b.a .;al.I~"maktach]'. moll '\'8

Ill·it

Rrid!!.cJiJlo

XllleU~r riyey~ ge-lmLlllwil ..

~Id!lt:u ;un dl!lE!g!'ll;:'ri

Birh:~· d 511,·

11k in ce orullTIn 0:11\ tl!\ kiI ~dll d.it:ll!'l 11:'1 ~.o:;:lllm ~11anJ ~iaa :11 liIonra bl.lliLlli asb o[m.ilQlllL guriil,rnU,UIr. Yalwz ~;!rn hB1l1fI hul;:Cr· m darbc!>! kllr!iiLBln.dll ilti lI"i.!O·

.bi bah!letlftmiz
imzn I!ahibinr.n

f11f:r'l:l11

flklrJufuill

aidir.
Bu mlill,llMi'J.r=til!

)"aImz d~Dbl!d bi.i~·jjk hie- Ija~][rnhk "I Zira .\lbJ.Y if d1:- h )'f(.t. I!;illdi!dir. EfIlBn8 Za.im BI!'...-io Cumllurhill-

!en slliLhb h;rnllllhll::

lI:anl Il~ ~lJk 5lkl i!!!ri [i1rri.~~ n:J.~ b!!'r.lr:~1 lLn.flDdan

.i.I~.

aoat oLduJ:f!1'l1l'1 boillnm IIU ieU.

IJ(II§!urnll 1 illrid( _ tur. '!ilrrkiyenin. Q,II POUtl.lr.u1 tao kj k' din" ukl!'k:L1 bil- gruptll I;; am&nli!D ru:1k Vt .&n.mSmidir. Uri IilInlun JiLhkoyma~'a l"lIoebbl.Js, ~. r·olltl'lr: • Buytik ILiIlr::t MuJiiiin. r.ilam.ak va g6rt:V'I ktltfi} 'kllll.. _ dl! belErec. SOli t!!mb\if'leTil4:0 an- malda.ll IIII.IlIk !Sul).-er Jlmdarlru! 1qt).II.1:'ajl nun. milll bi. mAlI]· b!!o~ ~ ~d ·nnd",m. l:ktltilt Jiyl' :Ii y~'t Jr1Ql!IJmU5W". ilo liUI~lIrB Sargm'ln tlllru mUIBl.IgUn !!:<:-IDr.:;kibylliOI r:L filli.nil - Ye !'roL harp kUJUlmda !Do dUo. 2' !loti lI~f CUilida. bl.lll n- Zl!lm. hllk(bm<!"t dllrbo,:i!!~Il~Jl 1I1iUI' ..
~

In] kIU!;LII}'Onlunuz':' DUDY~ln hugiir.r.kii ~rl!1I.r1 fr;:lndll lillllhll '1'r}'80 IIi.Ii.bJIl:o! Iri l" wwwLia .. hl oerdirmt!k gi.i.r;;-

'TC.TkiYIl b L1' taN'] r.l;ta uS· ndlg-J t.&kdb'dll k.mr!li.1LI liIan D~· f19loe klB.dIr dlhd.l!1I:i b[Ullo In.d ret nlllltnhLn iii:: mll~r~1I. e.d~!l gt. Imtu1lund QllDaduem 1I!'.;mmill IrlIl'be n l~ildil yoktUf.

Til ...ldreollin

"adYi!:ti

III!! alui' ~

OIJlftlr.

ndlgl

Oir lnt"ml~"r:t tllltTruza IlgkriLrde \lmum bw:cht htl t'tIl a :taman m;·v.;:uL :.hdi 'IC.::ibl!l r lll.l""1.n ~!T.

Sfib SUJ'I:!,,, QlarlllrJ. h.lllun dll dl.l!ilini3il.ld~rlJi.z oi!'!lt .." _ Surl""
~

icl4Ul "IUrilJl.·o. ~·c '1''lIrk ",'M kll1] mmUH ~,j" 'l!21J. \30 1. ill, 61, ~~~. 240. ...G Vt' 70 1114 Itllld·· I ,M . I I Lr I..Ilm 1 u II. ~illI~m!'l. nntll III .10; , ddh1('jI~ l.ilt"lUyr>r,111_ - l.a...AI] d ......It:1 inl b ...· z ..rk{,11 $(UXU.u y Pi' 11 1",1' .101 mk !.4IndltlmLl laltk ....tl,:l bi!,IU Map bll ld,Jhlln.rl r 11.1 till"" hliI:C'I'J'('JI!l'i':n.in H...rf ,"",rJIlgLl flkr.:. dUI"yl IlnlllUilur. I\t'! d"CIIlnl:l:'!' Buml!!!'! f!<,mr;t. f1J.r.1. .. I.tu lI;;J,IICI, lU1l1l U' '1'[. rinl iI" I" llinl' \'ulirL pit<o..,;mJ"l oli.lll.h."1Jm.l ol!r·IiYI. 8 ~I.li:lml""~ Im.IIL dol'gll.:r.. Bi.;leoR ['!I'_ !"I,k dllfll"rl:'mll tii.lik .'ldIJJ:n ... [nl ~'I I tm • mrh· Irn 'i2 ,]"1']r la. illt, di, Bt.MLI[l llb.'rill,· t!07. IlLm Jruml lr. B h'l~ua tutld d~~·I .t[ mld"r • \'1·11111 [l~'lIklJt lrt ..r. Em[n; rc.ml ltmllikil "I .. mlimkf'!I"",I".hlJJll..1'1'11 mulld ,",. Idfi.... v.;u:ifc' ~ balun "A.rOl.P d ..."lo.: \I'ri hu f11'L II' "I aliFIULlnd. vulm j,ulm.Lt d!!\tl~U bL:z:d 1'1 r .... I"-Ul IliIG 1;1.1' old gunu. rl .lmlrlll ... IiU~1il OIH.II .. r IUf1u~o"".r, till"" Inr'murin hllUhll.~~[]]at k3. - So"'Ji~i.I'r I' Bi .. ,lgiJ.· m'Lillll.!I- nUDU ltllkllfl'!lrrlCD gi'.c~. bu elM !;IUIDllf,d IOn nffillnlilirdi. ~"'r· 111'1\' .Id .. I!VYt-ti:'rnir.:'ll!l idlll''.! mel'nI IomLlakL'f1
7

Jd bl.i)u'k b l' tblrlrll.111: lllli;lp tiH~"G.rUir, BLI I)J.a:r'liiolr Imld"o.d..I. t'lllllUe m(>~'cIIL ffi<lHlIlliit gHulor. I~rd • ,r;1k.:J1l11'lrdill1 (I)'[n cl"~lIdlr_ - M('\'cul bul:l i nl(l!jffi;,hr... lJu .r.:IG.'l m 'Rla 5!r.r.lal~.:i,] (lnlr:"! Mr 1uJ#(' [IJWJm£l1Il dq~'il m-'ir? -)-I' ~[ill.irIWl~ oJ.!J.n S iLlbaJ :.a II IiOD m.nlllfilW m::L. na,llJ blr btiJgf! lLllJll miilll .dd -

'1'\1"_ Lta...,Il,

iiphl!"lIli!;

...\ I,;rotllfllh· Uti". i I'll t'l Ktlv.:J.Ur. ill:: bI..bil!t.m H_,llll lIl.t:'rJil~"E!Umbdo w.1i:: Blk lekLlI"l"llm ~n I=r JLDIm.l.m~ ~d&ma) b!;!J;UIDiD d.iIl~yjd]f..I" ir.r1"1D~1J. 111- !!1 AmJ'lrL .Iyll.!l' h.\lllUlltL bll'llill!- f"tmt"lttl'dlr. Blr k"lm Ilu I'~L h!l!'II:lml t'. )'1}1·. SlIjflliI. m~I!t"lKtllll1mlZ ti.lli11w.1 nil:l.jB.ndornJI!l. AJ'l.'.r' tom .. - diJcc" I;; l'o:riJ]i bdJdi.rm.lIJNr. bllhllJl.Jil bU.l'ti.It hI ~",n;!~, ml liu rulllll.l gtjon.mllr'(tr do, ii.d1 d~tli· Urn) AlhY.1, &ngtp z&m ,I~ bH.k~~ SI~"ljI(3 1:1Il\"....·[1I1' I~rnhllr;[uq biJ. koduillm II; hlal"lllk. HIIIl!t Jlc~HJI,1 i UiJiao lui bil\:r l:iftLlk b-ilil ja.nds.trm. .UD:..~ I dEa. (,UIIlDul'ordJrildH'bu Irijr,~. >\.Iba_l.' HYMnli "'ull I1mlltta. Y"'~lIldan JJ.d('t .. 1u- l;lInill,lbId!:'rI hllCl.lDlII g ..~Il'o.r. Bu tiu.. ZaJm I!:"ri mJl!bt"mIl'Jrr kurm uIDMI IrLarllr_ Qg yllzd,'n biT (K,- aIS!1 {. M"dlll IIlll'llnllL1nd.· .• :,>·I .. nI)lJru~ cia IIl1ihklann hY ...,~ t- ilzt'l'1dir. Du m hl!l!!Det.·nn )d. rIIP3Z11) kurt>lmlJIlItUJi. Ow~" gil" "!'1i1 \'~ ft !)tlc lin Irnlli . LII;!I.. rt L '~hll .. dild..i.ldom 1I01!I1"il Id- 1iI!il'r-i II 111l7. Ytymlort1'1ml dlglrnlli \'r; il. ,mt~ eltiGimill'j Llir hr, mUIIY"lIrhllln;' - Hlllltllh8P1" dJ oKundll. E(:[][Id" '.l.ll'1Iid fin umeal,·kd fJffllZ. ollU_ }'dl bl:>llr.i ti vaTulr Ill.~ llnd.. RCIozh'r ltoJlomohlld" bululllm 4dml.rl N"hI;. 'alda]' TZIpu yin' 111IU.r w< ii.!;.llIllZl idll1l.zo Ju.. ]I]:I·or. \rll.klll, blltlln he'k1mltn' \"L hUl.!lI~ tJd .. ('tlDe~ mnka::adi· h' b&)I1~'1'lil' t'I~nrniyor. bll' 1I.lIlm hI' l!'1 thle'. HItJ ~rlitl NyW m,' lrokillit't Ub:lflzh(;:ludnn [JI!'~ Mll,'1., .. n"l'" J!oI!vk",d"CigL.I, dJ. '. .. lllmit'l' W.yL.'dJt "cn[b~ycl1o. Ii'""k.Ll 1JI111'1'1l IJII i,I~rllL Ilu. m~v&1lW J 19i1li )'!.! aldr:tt}'millc L1ILl!1iIlh;lprl.blf .1rI",! Knr'JIl!t .. t "'dedI Dot JI...... \'(1 ""I I~II; blU~r.un tBob~·II . n~ . 'tnl:' rl ~'1iLl ~l.J:uji'>In :ty.1'1 1Il""iC1~1L'd du rl! Qtomo~JLd"1] inlll'~ 1',l1<u~ N~·r. hrlro'L"_ ML.,,! il.!, ZoIiI;~1 .a.d It:a:''HLL O~v., I~cmhnl .mud" r !I. mIUW\'rlll<ln· mlDl I'llr~'lnd.",-~ t1.!I.YJ' lIurlildl'<:llk k 110111.1 Pn~ rb.L!:1 fill.hlll'alliin 1011, IHq· n,>'t'u1:,j];nr,'o.l un1uI bll't.i' t.·rt. Ql.lJmobU I!l!u.L&!!h!;'l u.mllil lOIlJ.. IIOkllt1l.illl ....o:l :nl Y' f'll JII dQrrr. batlw We r:I'-Y d,'!;ildl._ :au !'lUi: IlIhamM' VlIlRltgl ciM .kllllrmmdt 1 ] 'rio buklm hlllkil kEll'!Il 1I1r kl\' dll .. r "llInLl.w:r, iJ(. "1 iIil.d.h 1L~lI"i1Ik k"l'l NOI. I", Il'm..... kll;!rll'"n 0 !.ill • lIItJ:\ol"n bie- Hi:i bedlahtkl lIlI1l'mII1I061.hUl,·h:,!·r. i;[llllk IJ '!trltobIUn rk l f)1:ncH"lIl II: mil· diu" IlIldJ1r"l &la.h1!~".1 l.:r. m • mbOI'llBCI. LIII•• -" 'U';r. (11)<.11'.HllkCUru:1.a mUm 1;1 i KuLI.. nafl }':It~kl"!1 'kh, LI~'lln;
UOU.r.oWll .. a.lllfldli

Du.ru,m.a

fill

ha~~dlh'o

Sul'iiYG bq!lrJIlJ

§:UJi:

IIU "JlJI .. H,~ ~lI :b)"U .Ah .- I.!md .. (1ik~ An ~I.JJ. tjj. lIIIl!m ~imdi) ~d'lJ ""1;, [I'!lrt teru L 20 ~r (ll1d otur. 1m: dalrn.l. gllillyor 'l'e W!h.I. '1 ~rl4.. t1r1lU ~ I.~hr. !lnn~ d"mo - "J memle- mUQln.r kll:! C'lnLi dotmuf, 'I:~ l<_lltrr.o:J( QlI.~·gr, \. ~ 01, IImll, Iri'tltrftnlo m"bIl~ !urnllln"'" In. ~ ·U Iml <- BU CJnd YdLfLtk"l r E IJ> cH,m •.1},,,;r. 1iI:'(l d s!)t,~- Kilt 'Hlrl;: 6lli.rak \ fc Turk tl!r lyl!!lIl I c d~nl~ []I? dcniliyerd u, Bu t t'. \1klorl!' kal11 .Y.~ .. , n PoWI ordu _ ll!.JndL l~rW IilllJUDd .. Y1I!lJl)'IUUD Sun ~ Ul'!elolbln, &1 ~ ytkl~r rllllllp lJ!;mn mULl ~,Pc n c}'Q ,Ilk. ne~, lUll OOiCD Jm.1IJ]~,"n;j~;;I:UI1.CI: Mt('n "'eta by tid blllun _ kI Il.~Rr LiikWnlrr b" IIilm'jl'nla dllgum 11:'''' ~1[l1! g~llm, yt!t1(!~ _ lan J!JJlIIl:'II. komUn.W!Ucrln anI)'l L:; • tillIIl'a b&Jla.mlUl)'hl! ~gM)ra Ulkbt ~IJJI ,eliimr.:'J,J I!d ~ ~ Li.... Oru.il.& hemorn IlC".r l~ g1rt1lr,n. rnec1;l\l1" QWuJt. S" <llllilll JIl.l!!mi; ~~ llJ.te :II: lIund.ll [Ixu el- 1~1illii:: Y~lltlm. tllKH o!dum, me- ~ UJ1l ~kIl4tl 1I11y1k blr. :lnl&ll..,....1 III; I'r ell!! iJlp:d 1~1'-1'1:" ulj,'ol'1llL Mapn'l.mutadll'. Onr.di!l ~(!n JI,II. h .... (lemld h !:ill' b lllllllilmll~ iltulBit' ) IM~ don milyol:iJ Alb oIaJ~ TLlrII.lY"Jl!i Il:-elltl"~i d.... I ~ f. blm [L illrIlbH,,·s '!I'I 'iurnllilIU Ii'IlDlli' ~ lBU •• lIll ... raU_Iil .. blr hind ....-..pmllk li.Mlllllu.1:iI!Itl J;tUhk Itaf;nk _Sa. thk. iEI u ,g U tI hII.~lI 1tI.kl. IILII hi!!r rI'l:l1ll 1i1.l munil:kE m..Unat kt.l 610111_ C ~ Jrdjg1lnlt. bl '" - lIu I.nU.'lfl I jnt,id", "lIdM p.hW ve :Ii lclr 'b .. mi'ml _ ~un IJI tiillIi lllno.UII :rl.!ilit fII!«. I;uuuft dol.... dugt. kll"'~Lh.k J.a. 11 I",t !ktJ.l;tlr. KoIIJUnllU nil tl rl ... lI"io mri.I~ Ii kDHQ~O '0 I 10 110 "b 1.,oe Inl}c11jH r. m6lylil e:fOODroIk ,a,flLI t>'ra2j IIti ~ ol'lrulkts.u Ibll r \II lISIIJlr. - IlCllJ taMlI 1 fnc.d doll'll filM .. !"'? 5u-.;111,)1'1.1cezalan· Uldlc:!lfll lJu I¥ bll~ilklllyE~ ~1Jn1J Il d Illl mllhJm uyi!riillI. 'O'll \1jl til" r J,ijrri, c:ti ml:'dbt(,kj c J[ iikUda IlulI.laDru.nJm I IJ- drniJ.llk III! kad r ,,~.mt5e: Ii! Ter ,nUh'n tb o;>l r It "b~mml~ cL "~r .. 0;"&JI"~I·d.n '14 "J'{c .10" _ -I d jic.Jlr, l:ed.ig!nll b! bar!,l1: ~. irm(!lt!.ed[r. \It] dlJl'i.bttUgi.l.nLl muhll.f~ _ c-cfl!'lI.' hllrrlleti~~ Wt r:J'1!! m1J bu1lm1naktllilir. !'I: lItaolm] .... puru JJI! "f~d bu 1(1,'1' ,(m. lisUimnlr IJllto.. , Co.. ub !lll,lt!dl!lnda tr'~lJ(ht ~ctI t:un1lI! Bu \'lLIiIyet DttLAindlL E1Jl:lb:J le ... korum~k ve muhter'm tlil- Ham i 1 bLrlrrl nrUJT'1lmt~ blJ dlmj"L1!1!n. 0-1. <:_ $!lII£fiJI.fdiln U¥rlJ. ."ot.~"Jr.!li. OdullnlJl, "'"J:ll.a.Dtum~ Dr, Mi~- ma'll: dili OIlaBn .l':Ll"lId~ cb:~mdlr, m • .k I.li;~.!! I(;Omrtlk mubll!u .. t ...- It.W.y!I.)''' rdo.ilJt, ] 1.Jm~1l '111'11 .1'11111. Srikllru!l:Jlll'l:! ~11 1I.i:a~ II ~t:- Bu dtnin hribinl :yR.UIeU; otrm Id!lh. ITllhnJ';lIn Ql!lu.::-u 11 U Ltl!' mQ Ill. o_dLrl ~InJ1ljo;,~ n.plo.nil!.n blrI1l.I. "~nm, ola!! !li- I;ariJIGIDIn Bu)'LLJi: 1.llIJd H!:dllll (:OJh~lIlla J1I.8_kl1n~I'~1 j.~il'll t(lMi' hill. !:"c11rlJmLJL.lr. Bit: lumlL,.w'IiI:U ~':II.,,'ml!'3 Ii-' ~~ nil' hek.iDl.i Dr. ~W(l[i..l Hiwn TI- I.'utaD klanr:tdljj !:"U "~lr iUJa.mla.n G.;.cJU ••• Ill!' ,~IIlLl", )'1Ikll.1rtnan "'lIo- h.l'1n41r1 Idl~ll, ),illlC wr. I:W,.!UI ~r'o mlll11.iu1n1 un;iui{. E[zt' okudugu 'l'L .m.IIlJl..rt lltmilaindo :wwI ~ qy!Ul.bll lit Iu)"me't.l« mil",'on 'blr crlIdi ,,(lcu], IOlrulIdw. U ~Yil!.bl T;'url1: blt' mlJbalccmc U)'llruli~iLl~U 1il1lM'II.D lln!JJ"II. ba.i1g olms.lrtad,r. I ~ ~ ~: Anuml bal10li '(~ra{1 I incid.. cdj.>·m'. di:' b~!.li!o U)'tLilr. S I kurul cll.l.t, f~ 8ugUn mllI!ltllekili ollm 1Ll- melt 13110 irui.:J.nl renth!!l C .. nub hu,dllclu",~. Iu.yv;u', okI.'O'lr.li tU.SHU 'l!omUIIl5U~r k1l~.nI.tn.r tlL1l YIn .Dr. l>.tidJu\l &k:Jro~lu Cera BLI lKIl.io:-rlll y IntI tarlb ..i !j8!j LrUJ- filA W1.. n'~nmn 'W£I u.muncJj 1J1lI,,1lIfLl1 • B~ ~ ~tllI ~"'lJlt !:dl!Wlk.J. 1f,,!O 1" Ct" ! GVB SI,,' fu.l'i II. ~l1I!ltahl.n rlndc<u u'. 1111)'0"-; bD. mi:.llll~lIil!ti m.ijgur Q I:&l1Ir. d 1l11h1lSSil. buolu.J 23 kll.aJmo:Vo:)'O lIrOti.llcml!k rn.;!. qr1luI)'le krul ... "Ill" r m"~IIIo:d Stl lu'U.lylt aUf~u U:,tl:l tlclll't :k~Ilc;U fIIeltll.llkt· kell ciddireU; l'lllw.r \'0 oomkJnJy- bUy!!!n fl:"n<ll ni)-"t11 IUllu!am da bU • tLnln ~u,hamo h.,It.UlLt. n~ lL'kJl~ fU ~ ;mll!~' ,"'m ~n]<: flfln Jo heplml.rin hllrmll't N !levgbdnl blrc... ~tlCI.lm vull.! I 'lil'Mllyor. Wf(!- rllli; t •• Iff olmul! ur •• k&zonmllll. BugUn.:ll'! 0 hUnn~t rai r \'~ya blrll:_&C fC!mII rn I. II ~I' Il.ill bl.i 1:1lI1n!IIl." blr h .. y 'l b.:Jir. '-Il BI!'I'I::I "k'IHmll dll'gi!l(ir, YIIJ]lllJ1 I.hlll da. hi!" Idl.L!eyi II.I['he f'j) re= HU"Ol'lldlmLz. ork UJJ~'" bUn;>::III.I· Ch!l.U-chitU"iu JiIUI.k.U unlla mIU\lZ Inr111rur:.oJ,c J lsJ:lll kulUzLlluUtu.w Ih ...011 dll.z:.-IUlm!l91n,1 no. mLln~o.lUII jllnnlL'k"tlm':toll~ !litedi~L~ I::ib.:;tltt" 'I"Il!!'. I9UlrslniJ! ILnlbl:!:; hililgi mem 1~lidlJ:!. II!ingL bu ....luI.dll. C!!uinULkI."J, ghm rnU.Pd lei htkl:mlill;, II~klm~LL:rr. bJ 19i \'0 [,,- I;lllnlR ll1'n;:m_lJ. k;dEl.bllir? tlUUnh'.-:rn 1;1 J'llclrnU~1 lifT tr'l'H\" zlld; hutll':l!lIl. dll inFlIl \'oC JfllS!l~ IlL mil L!!tvlI'k i tij Jl'C'k HI blUr t.:U1Lkl..rll IU •. mi.llUr. l\eft;U lrundil d "1:'11.:) ter •• Hll.lklll iLlmat \-I! te- III bl.lJ:'lln 1.J1l.tr,ilnnelt:NIl ~LI~\o· 1, Q~Ltb,Lin!1 .1.1'hc.aJr 1101:1 Gibl nnl- 1".1' ild('lI!. glJruili lZ blrc r I:LCtk <Iu IlWl;"iJ, ."" l~Uukl~ rlnlh n.tk'L"JILnJI ... n' lu meakltt('fi '!iok :d;' d •., h<l.Rto.- rUIDulld(j;.hl'. l"1Ii~ UYJ.II..lIlU, h",.- l.Ilr ".por Ill.llJul ~"&I ai'll fen l.cllr cdl! r, BU !Ile Irk- l cok olduiu l,;ln, s.atbi dUlllli- ugma nLL<llr".:o:kUr. Ikn 'l'1irkl-y<! ii k1.a bjr uru ••• • d tlmlJl [IJelc iliJ Jlb:ufll. ),okkl:D nen V· ~Slllll giin.'1niYl!n bulor1 kilablll!t:.,glm v" ylllun"~ Mroru' .bllneyc )'1!Jt)nlgrllymr::D bUli- .l'\'aJ..tIl. ),q,i.Y.J;JlJk Egc1' 8edr1 NOYIltJ. bldlxll.l rn Liill- hi .. bbl.ll:" L;~p {erjd b!l' VIlIka @luylk JI6-!:. nlmu, ~1I1' JDl!kiml Drum'l t~bllBkta Vi!! lI.ntJDIldlIi I!UlIffi1llI1~ Ike !lordl:' B'iJ voldeo, .. hDi:'h.::t Itrll~lJ.Dd, !lIW hldl' "tm~:Wlm. prJ killt hC!- bcklml!i htl.cilm. I.'l:mt'lt.ey,~r. hll I i .~ lm.bcUll1. Dlmfl., H('y~\ im."4ln Jl..nltJJ MItra g1'!1!."I"Ito. piJlkki blldlgl g1 ~1I \'lIlkllillM

~.fyldol!ll!ri ItlllU!'1I '\ I) tfir..runali[lIr.

il· D':lh 411l1lilul ..... u;u p tnl "'!'·.,IIe: II e h:llf1l.l' e- [;<·a,·rr b r Tu rll tlU"':rI I '"co
i.~r

wn""","

~ll'lI!' b:i;roe(' bLJyIl.lc ¥hlnllrlO!"r Il" ~MI!fi .BlI IIII... ..Idb. B_ Ahttl'tl ln Kz. AI'" lII.l1l1lJmyl .. Ocrnlll f.an.m.C4 b-.:1mIl1l. ~~t Y'_'

'I!.

~,.z

rae-

~-n,..._

D'Dktodar 3'rasmda tartf$ma ale len i

ct.-

ge.eD. h('~

r...

1;l1li........

lIJ,""""

"i

"be-

"0

j,i.

h..kl"n.rl

wrh.r un f'I- ::!'t1/iL,~l" Il17 •• 'LI'] i}l .. L ",. ,·r.... I .. j,.i4;" I'lil: I t I dlLdi . .01... ,. Ii. !If ~hlc"'Jnl:!.·'· \ ,W'! "yd. }'.l'Ia~11 K'lr ~Un ",,- I Ir hll~ mIII'lU:&Il~ I!'dilcil, film clil. ·l~bitJ.J. 1l,lk I~' olrJllyn.r. Il!~ 81f1<1I1I' Illi. to.) n 1,.1' klmlJe It'l:1kki 10" m tilt !1I.~~Ultur. Y"nll~.n. , .. ~IIUli r r; tu .Imll~·m' nm'!' I•• m V rrll'. 0..1,,111 Irllnunh.nnt htLYI!!II' " 'KUn ~"p'1ml)'e.n m.lo:llr I"lIi ..("",-, ~i"rki • fI Ie t, rih l'dUml'digin. ~l't' bL.r. b 1lt. g"tin'lIn) dl} . 0: b.;iW.lo'(jI·. H,' nL JIIIPl.lI.< "'~nn -"'. bLr ho.lr MITIA kl'~ k'lI'll'll!mtl'lkl h..l,mn1" "~ngi 11I1I;>! .;!.Ia l4!"nlJ.ffihll'l.1lDJ.d1. Dubd ,'<1 n ru .... ,1,1 II-<: N·""k. mllyblt ..I... :l:lIm ... od,," ",Idl.lgunl) lIJn.tl jJ,I'1 r 7. nl! YI.pd lbLiLnili '!' E:ILI ~It~ L.n IWJn rLJI 'JlrJlhl, U I.U'J4r T.pu i!u.1J :MJll"! Mr~lb .. Jd,lnllbIllUmlcrr. Wi,'I!' 'u ~1'rI·1.. :r nL1I1I: 1m tndlll'lJ'j, fllll· n11Jlt1l,.~ll4!mn. rtIIIJ'"I:"ll lllullrta. !tU~L1m VI!I iU:r.u.mLru;n. If. '110: IIllud,· .·"JI,II'~I'. \"ollln·.1 'l'''41T'ftl11 II h f. 11>1 t.nul'.
J

.lfllk de L; ,JIlImlmaJll Ir'."h,·U !I,;in I ~). II ~'I!rrok, M\lIIJlIn r ••ld [riO' "'" rim.. 1ni illtlf'!di M .M.,m IO[Ie II{ dotty mn k. nd II; ~n.r-o!i 1m blllllllit.~ k lI';_" " ..111 blll"~~~[n" v .. d('~,>'l.nlllJ t t. kllH 11;'i"n !lIAru,mlll,l., :::0 Nl .I.I~10 II. l. 11k I n", ~ ""r V(·r,Ji.

•'IAJ[oU" lit' j,lml;':[

IUM.

kn
I"

~'iI.rnll-llllnli::ll.

E'~..r 1m ll'I[lh'h

"I. IutO'

IJ.!dt ... ht, ~. I1Ia 00111'1"1 td IPgI~III 1I.J}'ill m('8-~ I
'1'"

III

r"lll. Ih't'lm.·1r;

kilt m~~]oekda.i:m blLdi.kl"r[ \ nUl .;mhlrtn !1Iln"I..nni., IIlIbllll delllI,·... lnlllit Olfill.f:U nair: m...... hlcj~ "Ii" r.·rtll!' nua.kin 1111ftllr,'l'l:"lu !f·lLnn •..q_ lLIobi:'lm.lI ml\']l! Bt>yl" )~fml'" 11:1tI& do.;ru 'If~ 10" Mil, ~.h,k; ...n bIr kUIl .. ~ I .t1~jlhc ,~ :a.'&711111] r. rnlionlr; tJILI Il~u .. m· II

,,·re"

."011 "".~ •

hun·ilr.hm I ,'!cLerif-, l'W.llt.wdlllnu h I imlerl. nln 1m "'I:.kllr. Sir \ I'Y: billl!. C ~I' t.m\". Onu bill ~Irlldl' b.,hill konu·u ..rm k Um 1Iu,l'I! l ullh, \, I I t L....·• dU,,"o(..aLrn:l'":lIz..
1.,I;d.allml:Z:u. lUI ok IdJ"'lI

11 tr.u.~I_I.m dl~iI.

.Ie !t,i'lr,·

~,

.I!~', ". JlI'I!\i...m., ~,IS. .QVJ, IfJII IIIilJoil1 H,;JIfI)~~ (PJ.) IoU.' Bak.r)~f. ,I 00 Mlil ill l"il;tJ mll.4ilul ,t Ii'"l,} ,.115 lIa.&illl e.. M6rlui (Pl.) I B•.80 M.tl.ik ~ o.",.d ~rp!I." 'IIi'U i.OOlWl'lInlf.
UI)

'I'.~

.trWl".
i,

I'Nllrnm.

D,Sf)

)t.

A...D.I"I;

AII.I .. ".· .k IGl<I;1A1'. 11.00 Ha'lM'rtl'1I' IJ,1II '!l.d ..ik! Hln' IIiLl.W<l.R' ~ I'll 13,00 Oil. IU.,1 ~i. ]3, !.mlt: P.,LIo"';llAl' (1'1.) l~.DII G.p.o.n'~_ n7,68 A~.ll ~ 'lUI II'r"ll!'&1fi, llHlO If, S• .l31.1'J. 1B,00 !!u";": D....,a ",(Will IPl.}. 118.00 !tQtl"IIU, 1'U.:i Mi:I..ik; TIi.I,,11~.r. l1U!1J M.~ . .Ib-'; 'ifl> ~.rl~J'. ltl'.16 G. mi,t,.:. BilK II. .J$20 )~Url : TlirlM Tt.l.rJc lIlllItg!. • roo !l1~': J "1lD,J~1 tululim (PL.). ' •. IIi no.4yo le.i. 00.00 Scrh.t _L. 2O.l.5 :Hu_..... : llflC'l)"J,:I. ,L0.5. 'I" ",mill. ilL" ,LLot tuAL, :!r.I 00 KI>lJu,mn: B. ~1. .uU. 'Z.iI.l!fi. 'HIJJJIo ~ niLlU miW!lJi (PI,)

lt,:90

x.....

IJJITIHANLARI
HelfAll A.Y1
60HIlDi:Ia

(
y*pll,(!akL,r.

li_ca_ret __v_e_sa_na'~-i_~_as_IH_lan_la_rl~J
,iTO
.htwntnd
TI

BtR

DIII'AlIA.

-TCILUlA tL1N

DII'UtI tll."l'mJlN]

cU'NU

AYlUOA

IU.N 1W1L1!:C-rnt.TlH..

LS.dik-AkpmDJ!1! K,oy Eostitiisii
J111J11UJ:"lj

MiidiirliigDnd,cn
GII:~CI T:"ml:n!d

'.t \'e lib.;yl OLIMl..lltln.n. 1 - Oi1rnl"Uk V.c Te<kel BUf.Jll'~lliIl ]o/:t/utfll taJ'iJill n aT 1J1UDl.rlllJ IJlrlWlo.1 mucr hi nee II.M.L me L(;["I 1/V.l9U.I t.I.~Ihl;gd!:1] 1t.1w~e" C IJrnrUk III .. rr:1.o:ri,"C!I Yl!olJ'lLa.ugUltlll.J'l "Y~ilnal ~&tun.L&n,.

1IJ"
IUl.ll!l

OUlLlIl.:o:a

Lbl'JLZllldlln

IIOiIlra

'I'm

L'lilD ~~11'40

CUmr1,l-':

~du,.

FAiZ °/04

.iUi
Klilo

CO,IU
J[!!(;

!f'1.. U

KI'.

A,l:l [h;

nllm i)lJ1I
Llrll.

LlJ'4

K:r.

mlJ'[l~... t etLllmt'LLtllr. 2 - I!':llin!!'11lIl \I T!:iI!!:l Bllkan.l~8m1ll 5LriolUleflrun Il r IflUW lmE'Unkll !lit 1111 TId.1'tt gS2el •.'IU IIJ!J"Ylltri. n.. ,reGllmliUr. 3 - TJlt:1I.I 'I'~Jeri ... kL11J KIM Oda.m]:iI t&rll1lnll ..... faJ}]j~·

Un
1111=»

.32·8tIJ ~IJ100000 12j)OOO I]C

Odun
Kuru K";)'!.AI .hmU~ Tuz lI!p1lllnJoI; 'P;J rl1.-~

e-a"

r d~rll!Wt

7000
00000o

111100 IOOflUO
:2000 1J111lO

180 2.~
tOO :lW

liIDDOO UIIOO 121WO
10000 '1000

1200(1<.-

t~.1216.il!iu,o,800.112,0(1

UZO(I,_ :l000Q.1:I~1)jJI,1lII[HJ,-

..
..

ue,

- ,nu:! -

]&00
101»

rrrtnan
1'URK SIGORTA
;n M&rL liHC JIlInl tlrll:llnd, urulundn Q~lEl1;htl tl'l~ hlulO .. 111 olarlllk

~liLLi
~JR,KETioEN:
toplMII.lII Ort.lo;.J!lI"

u.

:6.4,6

M. S. &i.n,

'I'll

u.... rl,,~.

i!.OO

PflIe'U11 n Ul'Inll"

1200,19,600 &iOO_ !l1.M !!I)I)O sooo 20 tOO' [100.0,~I!!!! ~Oll1!1 iOOQI 26 400 sao.1115.'III IC :I _ K!I!.'Il1ll p"rt 'II'~ .~L'k e.kllUt;muln~!iI J;!\oI!1U! IO(JYP.Y!UI VI !;:1ka.nlAr1111 t,eklill. n lA)'13« ~l.1d~ !"~ ri!J.meYIIIJjmlldfl~l«ln eiJ'll, mlktar 'In ~aJ.~ tcltU YU~I.r1.(I lI:1!rte!'1Jm!rt.loi. .. 2 _ I'pl."Uk 11(1 'kIUtm~.!!1 "/Nlian/U"8I ~.I1 g,IlJlL1 IlUt :13,30 da bl!lJ'lilli'rl1ll1r III UI .EruUlIill :l:!i1liO

!looo

8000

a.ooo

:IG

ao

~oo

..

Ci:ncJ
mu.

len"d..bor.i.llin

JO Nil, II ilt:llPOfLU

nU'R~
tli'i

killU1 iJ.!I.tI'II

liAr l~

,),11.1 tt.. eltfi!l Ol.UB hJ.1I' .. II.l1'-1 ko.rar nrllml'll oldl.lguJl<lDl

IioIlfJDa &.LIJ 200 1 NlIiII.n J1IJt9 UI.. blhllrillr.

.-!hlndrn

Ltlbn.ftft

CIJ&ta"

Unyon

Hli.mndll. I}L.r/l,,:tUnJ.;z; vt'.lJ1<1111I.n.

b!lllIUUlU :ppd"~lIr. lIi llIU'truim~lfrl 11

-4Ui'l'-

'tA!:~l)'l.nll. 1l·.tUJiuJ<!.UfJ

1.1;1111'" lL~, Ort#luumu

SO NiBlm ~IO It:i:il,;hillldc YiCI,d,tJol!3k 01,11:111. jkin~i
'!ke~i lllye i!lliidik Ji"lllnek Uzt'.l!'e d

Es,ki§ehil" 'Ciftelel" Koy Enstitii ii ve Egitim .. u nr ugun K ur u M"'"d"'"'I"· ... d en
Clnit1 i31l<H:rlljt J.rll!t.on Jlrl.l.ll

TA K SiT L E

ItlCEVlJERAT

ATI·I

em IURIK iYE EM1AK KR'E'Di BANKA,SI
Ak§amma kada.r besap, actu'mak fa atele
] _ Dlln~IoI"',; .,.'k:ip!I.1L ...:t.cll. II Bi r L'I'idl 1S:u:rl~ea'll blJkilmet lIIul. -. <I Jill" I.AlUIl ,ijl~;l.I.l; IJ.ir !lmlr; Sir IlIqp,_ I!i ]ii, ~i ,6 _, ltwibllld!l hi...IiIll!lt, 1: _ Ihr ftJ1!.; IJ)Qr Yip; : ~.L lli Ipl.l.; llIhII,et. , - Hi41H; )l:fLpl.

1'1.4·1949

PII1ili!!m.mf!!I. EL!'drll
Llra

lhaltnw YI"II~i!lt'I
TI't11:! 1(!1!l!l
O!)

Glln

Sut 13
lG.ll5 1&,20

001 G E$ iT Magazaslnd
H~m<:''I'1 MLlyumA:uluJa "It Alt ... 1l.1~l:1~1l

~.l!JIlnlmll

IINt'l" .l!itl Ko)'UD JIlU .Pr'~n.. .TQIt!r'P l{ul!"\I Feulyo Ceklfldl'1CJ!!12; ikW'l.l uaum NO;10
lJIlk P'ft.I. :lI, _
~-(l

,"'00 ,5000

iloao
8(1(10

ueoo
HlOO Iml){)

'10800

P. T(!..~

lOOn

9'0 DD
jlllO

uC1
Ilii<

lOOOG

.. ..

.:
OJ

..
0;

E'LrnluJll ve Jllflllllta.l. _BI6!1 ve I'l,lll liIilp.1d'. ITllllir~a ~llIye lI!1r ttlll!! uji'guJldlJr.
29

LIi,

\'I! pLrlMtnh ~tn~L.r. krip~U vldaJ.

q.o.Lief,

".
~.r

J:ill
IlJP"_ b~ ~

,.nz:llk LN"

lal ro.

lOOOO

.00 3715
002

00 Oil
50 OQ !I.k~~lL fllJ ullulIyl" yiYeI:(,W
1:tOOI)

lGi.:!:O 11510

Hoor lIn

"'1LII1i: I Ku,yurncuwm
aJ .. bU~lllnlz !If'D l.Ii....sltlt:! OII.Ua ill.J.ablU"'m

to' _,

Devlet Orma'n l,letmesi " M D'. ur I ......... ..... A nia I,ya ,.' ""'''"'d·· ugun d,en,
1_ ~I~tme:m.b.lo Gt:!blJ. bj)JI:~111111 1'\l.".rgiJ.Z1ol. ~Ub&tl ;umu !~I !..!Ill! )<i:i'1IIdll IDllvl:lilt. H31 alle<!~ denk illi3 M3 1173 D3 e111["lllli:.r1lllJ kCl'!:atAl. 11", JlBrl.I balln~ U.3..9.j/9 tMlh.mdoo lU~.en :2:~. ~ mlldoJ!tie ~ a.rttl!l'mll. .~r1ltl)'IB uln K(jJ:llWlllIIgtor, 3 _ .t.~ M'tbrma G,.IHI19 r,a.rp.mIL gUlIll .......l 1I5 (II;! St. rLk O~ M1i;!I .efllgLn4il tiollll.lllll.Cu l!.O~:i'O<:l IIn[lnd(l flLJlll~~tlll'. :BJ:b!l!l" m~ !fIlPIilDUn l.I!!ilmLnl boeden 2.01 llri!<b:r. Jiler 11&:rt1 .If.:1D ~ 1,:5 h!!3a.blylll I:cC!O~ lemlllat: &btl.l". :9. - ]!,11 !,ae aU ,~lI.IIm~ ArLJt",!"arla Q,rnul;[l Gend MIltll.l:rlilSJI!!.lI~e (lat..nI;Jui, BaIJ.1lIllKJD.JlI ~ LlmllJlln,llo) j.d.illl~ ,l<£~:r'j'm ~W' .. dW', MIUlBoII'CIOi, ~e, .o..I.m,)< .. 'IIID AIltlLllyaDIlYlet Qnl:llm If· l!'IIII.cIJ. 1I1\1dlhrl!lgt;bldC! n i96tk OITIIM JMli'" !;lclU!ind~ ,gl)L'\l. ~blilr. .-... ,...

III~hlt'l:;e Kl!!f

Zl!ytJlIl(C!.S" ,'lib

,:l ,II1II11.:0
C'rt~trI tlub~m"'r!. !ltrlJi-.meltr iEJl;!tItJnoeYD

100()O <!10M

~OOD

MM
'l~OO

16

1Q600
ii::~.tmell

610
'k9~i'll1ll:JlJ~hL~,

..
mlllld(!]erl
11,11"

leolO,

16.2-0

Er!&~ltIlN\I,."

I!I.U!'lIWII{l.D llU'!1

~IJJ!Io

1ST
11\.-

N

~UlJ.l!W'L

hl1l!.l1mle1'~ ~iSJ r0Blna,~
b1!di!llllrl .lIDCtlVlill

1!I!llEllll:.mo_ll<l:

:II ,_ :l _
, _

U;OI)O JjTI!J:l"~ gt ..~nl~~

1< lJ. I'1-1I

~l'r

uradan

ollLnlaruil.

SiGOR'TA
,'jlrk~llmlZ J:I1nLlekl

UL UMU 'iRKETiN E:;,N

a~ 1'It: ekPJltmeo

u.t.m II.IJJll,l::.Ii.klu'.
En~mll'l'lUzdl! VIII ~5titUrnUJ:;Un
1;ttkrak edfec:£k oLo.ntano ~"J"LIi1Ak1 l':.JIiI~<!blrd~kL i!~UlJlf bLlrQ!NI'1da. gtlrlltcbLLLf, tcmLnl!,t lI.k~el"'rlnl rnal.!illn dllhlllJ'lde

dJgma l'al.nnll!lHl,.

t1c&r~tllll u~r ,~kh!r1Ir .. d..t:r

'l'l!'atl~&IjU'lfti

~rllnl!i.rlndht.

bulUIHlllfmllla.rt.

Y. KAfllIDDt
"

,"~A}QO'A

IIi:. k.i bir 'I'~rKi; d..n.l1l 'bLr 1If>'1(I>li,:.l _ 7"''''u.,,; Ibi..m. . 1- £.1., k: IIii' .mi.; !lot4. ,,R,e..

~ ~ iCllpJili uttilil. lIlal!!!1 }'''Vlh.C:lllk mJUWclu l~lp OllUllllnD rnUv&kknt t..."IIilIlU&nnJ., t.ckl1J m"'kt'llpl:n.n1l1, UIlBfitll! mC.f!>\ll Olmll bclG'd~tclllil ~!l UlLllnlifulli blr B,so.t """,,,I maJdllH. Mllll.abllindi: ltli! ~11lJ'f1n bqk!lllhflrta VII!rIDl!ilcri ,1*-nl:.1r, ,Pw~ t1;; g!lllldii!r1l~p \1, tH!r,lu~[IKI 1I1r ;ubeplen d.oliLY; eilMlltme uat:Lr.ll yetlamLJ'tn uiU hi! meld,u plan ll!lbuJ ol!1D(Jll!..Z.

.u

¥,.,,& ~ .J.il =
bj,. oiuhll:

.. lit.. I!i -

Tul"Q"Il.

e-

I_

E~lltmil

E~klj(:'blnh: E:naUlll.

'b'!l.ro.lI""ntl!L z.I/fj{l49

te.l'~bJ.mlc:

)' .. polllcllktlr.

-

nS-II -

IJJrlL WI;'\Jfm. Q -

e

~ldLl.. 'l' - nillffi olt;
llh.,udJ1hi;

HJ u.i!ari&r Umwnl ~eyelUllP n Mall't ltill ta.rI. &eU ~pll!.nt'iU'ld.IT. K .... i;lnJOlli J1U:Im felt!!. ~G-kJuk bu.hmmamJ,J ",tdu,guJUlIUI a.pgldiL )'&Zlb b"uRDlann mf.lzl!.k~H·11 ~ln t<Jplanl~ ~nUnlin 29 Nau.n ]919 Cum!! rLlllIl MlI.t 10 .. I.4IJk gLdUf\! IiItYAfI oillnur. l,lru t",pLnnh)·. ~ LLjt~ ,... n ya wkAlo!t~n §l.rk<!tin <:1:1 a.z; iD ril.!ls" P;l!IIi!dLne IIIIJlLp alan II"t hi»e ~nctkrlnl T'J.CKct .K&.PUIlIUI J'l'.I. Jnc.J. m.dddc5L lILuC!!Ibtn.Cet.oplanll ~a:nden mhlJ.)"H tIlr llaIta !!\"IId Id ... r!ll If('rkc;;,ln~ ~u'dl ~ Hlsdg;ri.al' LI iii Um u..m R'I:}c.I t. ~lll'r... tlaltlmu I!:IAlz.dl~I~r.. GUN 1:ii -

]) E ~l ",p!jr~, ok1JnmlUl.

'M... tldur.

Ig&r~ Mt'CII~l Vll Mur'ilklpll.D.D
191t1 f!JJ

i'I !!ap~IJ'lJl1n ul:il!Ll Vir tI.!I!lik~ '~J!I

ld.ti.te

lJiJ!QJJa!

."

f. - blteklJkrlo brUI gtl.i:t \II! I&aUC temllaUllr1r!:c: Immlsyona ",U"CBAUIln.

mLl.!iblt

IWII.k n

III!:

-

SGlI! ~

Bal.l(esir Valiliginden

::l -

IC :elh

Elektrik~i Ustasl
TI[",Ilb.ZOii
1il'1I etleol:!l.Il!Ce'l!: NUmuJlI:o ,HlldItlIJIIIIJHElllm

AraUlYOlli
tcljll~
rllii

abkovi;
SIS

1, _

AlI3J1.1' ~-ht

)'&1'

YQLIl !Jxl100--6:d100

Il'~

guae
ILR-

)(lITalllpll.l"ln V~ loJL!4llrUn U!fMlIl l.tl1ti!l }'ili hCll&illlilmJ1 !J' II.a l ..lnlll d.&lr ld&n N ~1b1nJ.n. 'tcldUJ. IJ.1a MecJ.IIlln.. Uye .eClll!ri~ jdm:r" ]i!,cc:ll.Il \. Idarlll EncnmenJ. U~l~r1ll!~ nrL euk bw:W' hii kkLruri u,yi.nl.
I<l.!!.u M< ellaL UydCrinf,
IJ.un"J:1

YC

~ki.

mnll!rll1!l. I~I ..5:n[)1~ Un. L~.,!' bffir li [ 1J)'I~ J!.lUIlltmt.yc ~i'\II1.u,LUJ. 2 ~ lltli.h ..sl UtNl~/1~4!l
dllLr.n1 liam~y<.>nlL!llll.a

;u.,r.LDi£U!D k"p[l)l zm ~Il

5-

'I1J;:p.!1 KAnunwnm
lITH
",U,;UI,I'LCo!! ~

32l Unc:1l maddr.&l
I!

muctbhl!~(l !i'LrIl~Ue mU!lmt!1! pe.rlemb!?

r"~blll1lel.rlnt!

~I

n.

Niimuoe Haslahuuetlindllb.
I'IQdI!:nIi eh!:kt~1k HII,-

!II i\PIIJ ft, II (".,U."T,"" lUi

.!Into l~ IiI.c U
Ml.ldIUlutUn\!J:j 6-

s:n Uncu

mugui

g(irtolJ Im~h::r1n'l'

m"~11ul:u:!.

IIISTANBUI!.

DE:lL.liilil'iYlill:i TlilTRDLARI
b.iul

~'u
~

Dru.M

itblIY4liJ Iio1.!.II.I.J:IBII Mr 1J.II!.o..~fL IhU.!lo'~ V!lmlr, ::iI _, 'Y1;'Cl:l .. 1'f, 'i.\rna].: b.1loI1.ah1!J1<!:I'<!' ,!l1t ,lIIydllL 2Ui Un. 'llt;!rl!'t 'il'erl1c,~kUr, ...... " .... :1 - 'li'iillpl.,rLll, lusa bid "'Tdlm~lerll.. b.rIllH~ bu ~1 1"d" uta .. olarlilt !;al.J~iIL Ilatr !i)11UI b.ljllkrlr>l 'l'cy llla.llid~ IiUJ)l!Ulrln1 bIr ml'ktllpl .. B*",~;J !I~l.ilJb!b1JlUJe I!l. Inn. till" ;:...,1U18!i pn. (I~rmel!rl" ,T,lIDplJ!;.nlt'lil hutlllli.!llWee ehUyeU IIl1bll i~nlknl .. r Y"Y R.IlJlt okulll mc;ruoln.n ~uc:1b !!\JJlt,"e~ "" Ut.,!)I!r!fl!! t~bllrlt Y~IW:llktlr. - 4121 -

STEVENSON UNE
CblJill"le~P,addo.rk
1/N~~1Jo TrJY!!litD v.e 101"11.ygJ1(

y!lpulI.J;.l!!ktLr.
c'b~a)'a b~r

,

::I, -

:BI;L 111'1).It

,I!'\II'I

BIIoY1l1dlJ'Lllf

n.lY~LIw •• 11H!! ~'111 Murllklplo.nlllil.
H~. ~LkLlI utl:a."
'Y'~

~tJb,I.hl

'l;e taIL6If..!!.ttll<lllJn
or. Lrutnz
Iloi!

tayj!U, mAd

I'l!le. I~lll rnJlJ "e yolcu

kabul

cd~li.

,rtlrLlJ,l!billr, t - htl:l<!ilerkn t<l.;)iHh lli~itl( il:1!~J.c:1 ,,emlnwt )'B1t1rm [ll,,;~ ,'era ~!.! mlll~ BLI!nllil. me.kh.llbu UOilTIcI:r~t 0011 1 'V<'"m:lLIl Ca ... .. t"rmt'i!:':rI '"" lblllle gUnlllldc<lo !I'll II..iI U~ I'LIln ;, ,,!I ~'I.l llh mlli ;r~llIItlJli usulU dDolR Inue UtlJ;:;'~ "o~liUJ..IJ. .al.mILl.l!n Vt! :.lUll lolL" )'111 ~..n•.I!1'\ 111.1.llmI~ul[ul geT,," .bulr!J!illclJt:ll.fi u-kill lI1cklUlllann. !hale KlInU IllIt 14 e k dp.r Ju.lnl.P>yon 1J.-qkllDbgma venn;:;I,n IblmdLl', POIU~ olan gec:lkMl.. I",.. kabul t'dllm~ 139lB)

?-

.... blB5l! ,aenedl I! "11 'I1iclIRt luu

1... 1w:lJJer'i

alnlAK

Ultmilk 1l~N!

Klil.nWloUll1ll::l :U,B U'.'I alml!ill;: aatmllk

l:IUkl,]mL~rlllt!

hl..!I!'II

t..1n

M(:<;llsI.n. nllbl)"ct

It.ul.

mARE

la ... .MECLlBl.

UK
T.l.A~

FI SA

..... ~

.... 111,11"umll",n1iUlI

til t!i}IJI illlmvdll~

l:.a'zAb!; Ahmn MIlIliIJ!l Ilril~u hl.,/'otll 4<Zl61' JU.IIW!Dt
OL,I!H'DII..Dlu

B,a,klll":koy SII.IThhHnkuk

S/:!lI
:I:lIe.I"lrur~~
...~ iBnrn()1I mill

si,,' A
,ArJvc"., RIIt"rd .. m ~~I.. "l<l.rmul'~
I!;IIIbIlI II:'I!l:r,

B

JUtI.loll

K
A R

Y.a rgJ~II~[Idam,
941<1/29
1

= T~r'i!~il!:

l'/NIaMI/1JI4~

ADRiATiCA S. A. Ii NAViGAZiONE
5/5 SOREDAl"'\
lUVALll..

'ftl[nlll'UI

.1. NISlm'd.a

EII.Jlm JiQIl Rio}! TUt:.t-,u!II ;.tu.wil nram'd.a: Slob !Jd.L" 'll"!'!l!IiIi 10 ~' au iVJ,.Dj.,h Ui 4~ Mt.t.inol
I

Y_

dB,

~

I

ltE.s

YEN) Op~rll!t:ic,dJII

I

I I

&1,;) rioOl'fill'll:l..2:o.ytlnLm mlldiJiJ. fi1~khGJl~ .wlo;.g.ndlll M numarall ..V(!J!J oUJol"mal!da. men 11/3/NII t"rLhlruJ", J!Il~rJ l'lH~t ,f'r • »mn hi.. '113/(149 bnEiblnJ;l" ")'111 .. vue blrn N !fun. .Erk .. mn tllrckocJefine mahk~m~mlu!ll ~l .KO!lImu.tl .lY1I1d.41 tyr.

t'lIl!,~ !,.J"I'Il'I)'l! alllrlJ,l( sELA.NtK, VE.NE.l)h{T 'l'C ~.sTA

Lt!.l hNLA.KIN A.R A.ft. EtCEf :E:[lECEKT J.R .!jiu:n,,11 A.,ml!nHIl IJ'U'IL .!:am ball!

Deni cllere ilan
Askeri Posta 14530 omutaln,lilft a.1! ;
n.i No.
U~ I GlJII ,-Hhl .. tJ. !.'\.Ituu

1
I:J!..

EO,YI U~IL.lyl!
TRI.n L.J1>LANl.ARlN,1\. "1'A ..
yo:

.o.hmlk
!l!:DECE1{'l.lR

Ii
I»t ntll mDiddc
ml001'( mll~ .. WlLULnn
J!IJ!I~EkIlLL VI!
I mH

HAV SIS
'\Ie

'IIEr4J;,Jl1:t1.a

iJAtI EKE'l"

.. llLlJkL.I.raJh
liltktlnEl

Mum ...

<.Lt!nJ..zl ho.nl.asllldJl he!' hJJ.it&mn

DI!m.I.r Kb ...

tk.r Bkvo<m IULt

20.3U dI.
;£!J~ ruklu. i"lld.u!

I

Mi!'!I~n1 k&rll.lmm
01 , l:evllkl:ll .....
~I.I

:21 IN Ls.B.ojIH9
llI,"yrull. lIMl~nlll .rll'e .

CAR

0

lH£tlJl"U

'1 .NLno"dn
IITlEC1i;KTJliI.

1i'[I .. t<;>~y t 01,·1111"11 m... k:ld!. v

11&11 ~.t"rl
1.lqILl1!

Jrntllll:r IaYHllLIl dcM~

dil,tru

c]l •• Llr.,')

rtcIcLlILnll1l1

n~ lif
Ill(

ollUllllnn

51101,ric

l... .w.u
11 Linlll@r;

Tcm tlJ;lerr:l :;I 1'\~,dlll I5IW" liENOR

L~~11Jum bLl' liO m\ll"~L

~rl.",L" dm~l('rl n~

mn.ll,1eJi'1.! mahlorm P-

New

-

~{j:rli; .LJ;1ll Dilli

" y~)'i htlll"ly .. &lI.r&1J;

ygt~!.I kabUl

1:(I!::r"

l>f ARS u",IY JII. "''Il
LLMJlNL.Ilft:.Uoo·,\ KAll

!,. ·F.:1IIO \'A.

OmJllu'. TOR

j,;Kll:T

MIWJI: ~F.~W
'Cg.rpmba. ~ CUmM.

JlJNEJ:{OI.OG

- OP.E:;fu\

Yugolinya
A.lLly (LLI< ILllll1.JlllUm~ 'l'u. "oallllV IliUDLUJ,m ililoltl

SIS

CA:RU'AN' LL\
')"I1)"j \

Y8iI'uru
arlyt
nJlI.."",

8 N. !linda

~J'Ll.. ,sUi.iIlllrmm df<n"m.., ILtJollIn ;,-.plfn.c.o.kl.Jr, T..hLlJt.o::ll !i&.hu. T;::;:loS D"",'oCo! ~t,~ D4klk .... ro. A =;iu J.)"r~c.. M DwklllJ. n ~1I.I'11~' ILr!J. rne~'1Ul .u.c T 2111 D~rtc" M.:" D ... }t1Jl;J], 1Il'IJ, A 40 D<!I"4!CE! 13 I)alI;llu. U. :511ll.)'iII 1II"b. m1:vkJl",rl .. ~ J"ILIIlndl!oA.l nattUJ. • ru lJ,tmc I:oLr... ....11l tlJ;l~ "., blllL.U'.>L.Ll1U n II-

=

=

~WL1U!l.unlll J .,'I,i;J;,1iu"D ~tlkli. .. ~ Slltlly"
UIIlC II!!

]OHmk

m."lllliill

i.I;OJn<hl'.
Uli.

D:r. A. IIA.FJ VASA DotJ;llJ> n R.n." H '.l.3bllJll1n
t.lllt.l!u 1111 Bcyol1u. BIlrw. iA1nI4!.1~lIj a!lloru No. -lQ/l rr <1'1 I<!l~ .tMa:rma.ra to Jlm iltutl:';QI" IUUI~' ~I ~M., t21~

rul·p&IiIc

,lIIUIt ~ de.. 'I'el ; flllJljB

U g.:la

I'llw. C'ElIIOV It "e, bo.l!AR.:;;JLYA L\XWUUNA J:L\.KIi:K~ EDEC I{T1R

r ""' & Dcr,<,;" "" CallJka. ~
11.1'\1 .t1<l\'Jdin" I1'II~ulu8&.1

Ii = 40
"ltoJlY

tehlLk
fl,

un

"rOI:

~

D.·
1.0-

L

.. t.IJIln

Il

bf~

soU
'1'0

cu/ .. IlR"

10;''''

Glil",t"dii
mlirn.c

IIl1rnr. .. Ik".
N'<I,l;Iil!lll"~''''

"td'rlilfil;
;l4!:i7!1

B_ A..

JtL.

k .......

b

L'jllUl.a(nW

\

h.

l'iIUO)C

tin" k d9ir tok ..

RLJ!I!1l11q 'l'r.Iy .... t~ l~ln mid ,Yol'llu kdul aJ;lOClr.

Llma.lllm1oo

UmI.Lm1 ,1L~U1td!tl~.

.It.

'1','1:

'ltljT'l' -

,It. ,
&.§jLl m:a.i1l.l .loUl
II J> I!

1 Inet -)'II!; I!IlDUmJ

BOO
IlIO 4.00

I'liea ret Ofi.1
26
Ofu IcvkaslD11 It!il~lyaD bayi1erdefll ideyibiz. 1
1

2
." ri

j

,f
•!i'

Ii

..

SUO, 2S0 1M
1

A80 .. E Tlh]ll~tI !\:m!tb;i ,hlntl" 1UO IU. KII!Il IKr. I Irllk UIIli :. 1'800 ~
:;t Q'llll 'I ",1111 lOll< :t :I~ 't 1(;00' 11011, :t
i;

4U.2
MiiiIl"llC8I,Bll: T!tl,e~ofi

II 7.2,'
. _.

1l1li--------•• SIA BlL HAYF
'1.

Fa1.1'!1 bib:Ui:1 BI~ l!:lln: GlIltitli MII!II l'1>1t!1!I S!!I!I,QO II b~iI!I!i FranII' bJi.n 8. UIJJlIi ~&. m~t. if .]II MI01f/i

Ka ym Cari II at 'Tlra vers Imal, N kit ve 18tH I§i
~alelmc i
!)WdflUiD
btil,gUkIl'll

"',. ~Ji:m .. uOl'l'll.rnJ mllddlltI.L~ II L~Mlk. LI~etlnJII tok ... 1 mId.IIJl.. bLLdlID.liI! memkIbkrl bu hhiL 1l!!1 •• h",d.J;J:Ju.tt1«'lEL. bllllww1:n.1&n el1..mmlyci..l(! ~~11 Olu'llW'. W;!Iy.."mllla.n lIJ'lJmlLlindfIl Il"U'1l, IllL,llinn

bllhI.uLlLlrWl..:-'<l,r. D~n~mt!lc;rt }'II.'pIJ[J.~1L1.t &Ul'lhl..rm,.

tJL!.l.JI ~'a.II J.rdL1rlol'l

~J:."

Dev.rel Orman
-

}lildtidii~iind!en
bA~l:I KITllddl orman n

P1
.Eli

1I1IilLm .. IDIr;1n C r;amila

:Mun !.tUn
~fol'kll

Q.aalte11:1

-

11.& I!.NII~ 'v. )<l~t.Q,l'O dlb nJl~ m""'I:Ltt lIaylll ILI':;&~I nndfilL .000 ...I l I::m hat; lmi!ill kill bll Ullfyr..a!l!:rl ,~II kilpm ..lr. m ..

I:m~'''''.

Idbllli;

:Egtmm II .cftrJ .. r y ..nml n
.lILl!,..IlUii!~lnIn Ikn ~1l1LR'.a.Cl

a. '.

V:I".II<('.'

Asker

.

lllu.rJ;oB.

fl.Tihgmm
IX&JI....~..

LIl~fcI.Jta, C roo ~,,,.tl, EpIktel.Ol. Pll;ltiDO,," RlC&II, D.... 0, aLrk:., pur'" I.bI fay~ lano .l!~t111:r1ll.1 wl*tm.akt.a HI ID(I;tl!ru. :terlJollotl'l IbIW 11.1' v:e:rmck1.edll'.
"1

aI~i1clU ~JI![.tll.mtll. l.tO)'1I1111 yeTlna .. lLc!e~'k m&bllllilu ffil.lnlJa,.r.Am LIIU~ droll y~ <liIULI'i,.m.Y<lIi :I _

J",ur

u.li.i<ll ~'lI! tlUTaU.n. llollBt.c!IJJUl~~ l.·!~Lm Lal 1II~1<

'llnc'!l.un'1 J........ n

pl.rl;'"

HilJ.lltLl" IAr'almdloJl
,(piu

Bh,jni:i ~eferillil ynpRI1

ImnUlmllftlll".
IYLlI.nu!I motfll~lm'll 1oI9m~'ul't

}'dll.lr"f, diU dlj 'FLlr:kal:i. 1.1",,1 t&rJd,t1d[U1 Al'k"'l'.,)llIll .. lQ(I ErL

Mcbmo!;il II:l.r
1""'11 I!lLIlall A!IItoLDJI!l

1.1'1 !.aTolll:Uld.." ..... oBUytlIC ll"c!'yI~

At'1k

:l1l,..1 IU'II LIIJrlhlt'le r&llUliy,M

N (h 24123ii,
, .MUJlLD.!LlII:I'

'DE'MI RUi SA R
'Kar8CI!.

Dll. I!.. t jJ!l; 'I... .t11.lm~lZ

~1IIk~....

f,,~.[lrl.tLlDbll. ¥li' ]1..nJrmlCla. l'al'l' • ..... " ....

1O~'fl"kI.m1IUr.
cPl~"VrliJ). Uln, kltaJl'!,;'!al'tl

1.> )I[l1lI E.~Um

S«kJIJ::L ..

URI BIIIlI.rull~~ YayLl"l-wluL,l. ... L.1MUtG,d.r-

• 11.• ~~"nr'l{l'l:rl:l·I!II bUlb kJtllp.pllll IIU- .:II lHI IlLJ"., tlIIU.. u:Wron.kllLLlIr.

OlJtll'·U
IRE All) fEy!1 lI'Ul11JN&1i'
Jllf I

lIak.IIIDdll!

. KlRALlK .
Cllmflrtul,

UJ)ALAR

I'

OJ'dldltl 't'EIiI II ,,,0111'1"
&1~11i!l1Jl'

.•

~'I«I TII"II"

,If

!dl.ir"'UltlMfI~1 I

Pailllll"

'" p~rde 10 iablo '\i'(! C~~,mbll

:I1dI'l~ Nro-'!"f 111 ~ tlL· IAlI!:!. lULTF,J.:YJI. ),&pUIIJ(,t.u'. O"'IilJ Ioym I&mll.llda JlA YF JI. I~'LII ~ IIh.bHLr mtrtl.,r ueW! clllP ymtll'1dl4lr lJioIT_': ~latG H!I'!a J',1Iil"

""Du.rw.

,.

MI!JI!lnll

:rna liM 15 d~~ Cilf~ :lmbFl. glli:I. dCb: ~'j' g. ".. lenzilitlllla r. 01 ~L'I he. lI:~n 11. de 1I'!:lh ....

IIIJ"""'" (I mlf!'Mil No:11". ,LMlltI A!i>lt lI'l..u..00 o!J('p1j.: •
1'1l1li"''''
TI!'J: ·WIIlI

I
I

I
I

110_ Boll"" .. deL k""d!!Jn 1mll, IaIUl V~ oIWl!.'rllOl"ba '-It.Il!Jf6D i!lW i'trlm'll mlll!ituam I!.tlll .1lmm1Lll'11110 In.Jru~tu,. !IIi _ Jr.1. \laJ,llat t.;;mtnlt r.'i',a h'll!blyli! 1(180 llTl!tlJr. . .. _ A'01k dl:.llltmC! IlIIl"tnllm L Ju:tl,&m ·do. OI"lllJLll G ••'1 I MIldUrlll,Rlh;u;l;". b'tllmbul. Adupuz.&fl, t)lli •• , Rlr;". 0,,),01'. 13m ... ToIl- t Iall!tm .. J.IUI1UJ'IUklcn",,!lr, T~rm" .c;~rDII.1l1b Or"11IlJ Dal Il EI"flLl'!~rlll'o~UI('O IU1l'llll Inlzcli 11",II,,·lHLlT. "-,, a _ lat.cldU"rl'l III U.Y)'("1'l ~ Lln "'~ ~I' ~.. I<onllll):·c.n
Itolllill. .1J,1;)7 -

Bil.yijlk;

Fey~osofhH' - AntoloJ'isi (I),
lI&kIGlI'lll )'~)"lUo. -

*'

l<'unJ!I tl;"lti.

I

..

EJektrlk 'ro}o.n~ yenJ .... r Dcrnf,l1. i'fL!'a.fin nil n frt4llm.,ktl clan ELIilKTtUf{ ..dU .m!t'mUu:uII :::!!> Inlll I..'fLII 'f.dI.i1n. mllPdcrl"..u.. btll •

r..

ELEKTRlK

nLLlrll~,.

Mill! EtJtlm
It rtn&.A
lIIi'lli~

DLMun,

}..tl.h'1. ~I

~]kmlJLJ &IiJl '!I 1"1: IPJI:Illp • •. -. lalllll"'f~ Anku. c:.d. !I;I1.I.l1'bul

Nj S

2
it

N

Iidift I HlIl'iJOII'fU.fI!Y.' ~:III U hi Illr ... 11 lYlE ",II •• BAHII IITANBUL 1',.mon
I

13dgrad: 1 (A.A."

(B, Y. U,

1949

ilillirN

Ho-ulYE'f

VE HAKKIN YILMAZ MODAFUYIZ

n • il resm
!/oskofJO,

tl
RU5

------~--~~--~
Saym8:1
=

'10 Kun.'I~

mlandlln gdeD ba~l"lere gire d[ln S4r,I'ada 100 It&dllr rdm1 ..c li)'II:si e:iliBiYf!t tev~rr cdllml,Ur. BUM:C empe:ryaUllt de:",lI!U~r ~eQ'bln;J, ~h;Di.EI .. tll iUl.rtm 'iJJ.IllllDS.ld.aduln ...

r., - ...ulll:-

Birlesmis Milletler anauasasuu oe meocui .''-[Al an l alma, Iart In a e tt·"· '. uuua eg I di ~l,grnl iddi .eat
A keri Da be•••
IIri,ltllJillll vukuA Il:JtI~1:L d!!· ihOllik \ 0 DroonlJJ]j ~lb ;G' I1Ir I.ulnHip ym."Il-llTll'k bilLllJjm ..!aD devrllm I 1l.~1'" taraf1:10 •• .1' U', ~.&JlIet Ul,wu)n;:I1!. 'IiIdd~i·, fll'I1l1llonIl pouWm) [I

7 deolete fJerdigi notada paldin

OJ

mUhim temaslar yaplhyor
(J._A_- ,>\.1". - NAi'~D VI! 'B,B.C'r;:dotn -UlAr~ iIl.lI'Ilrulur:1 . tiDvY U~f" DltPtl i1I 11eli biLkan" !If!; :p1I...-bor t;'ililUIE!II'l"Dik Am~1 tum, Ingilt4!N, !I1'nn~ &l~LM:a, RglllUltla., LOIui~lrIuw; v. KIIIUI,4&l'8 Ilclrcr n!;lt.li v.. re:rek , AIlIlJlUk f:'ilklJ.run KI"Lb tc~rllfl pl'l!ilt:'~
SOV~"tRU!rlly" kIJ.rtI to",lh r;! utullU llUdlrml4tlil', y,,(]j mi!nlJ;,J"'to tl!"dI ",allm il!hin

b· Ir
.

==========='1'1 S' , ,urlye I y
!II:"

Glr

11_
..

gonderdik
._

. c: a d'.a,
-

~'i1JJ.d:w

"Ilk

nI.I'

g;O=L~

bIl' memtl!llllO!t II:. Ih !\ism
kaqlll!.fllb.

old lIill IGlo, hiulb,elerll ligi iii!

bUR-l

i1"~:ruti:l'l!tiD ID!l8 otem, iliA (llJllml!!i1 \">Il Udnl'1 ,l.Jbdilll:uuo.ld1J:L I.tlbd:a.drn.a Oil 'll"ari.lmlt'<l Bwntllin'l~ QII'd'lll:!.fIii] ~ 111::1 oltJ!'lo- ~t IIIOli blw mtiddt '11 l!;"rII ~b ....d ~a' OI'JJ.nmlfI; ~1MiI. It. Uba1, ''J.'I!IrakId CMdntl )l:l'nill. liDe tarddRu arlin m ~uplannm cUroPftl1e'rtni bbnl I'll taldp )Itm1 m bur DIdo. I. p.rIp Ia ,. pI1ta:r lId bO,r· 1I I, ' rI IW'bfI U.e l' ~ .:!!I1m ltlih&~tI&rui •,11 atIrl!:l':I.
1!IUZllIld ..

II.k.l:od

i'sktl.aJ'lb tile IL'l'1Ul Iblr mMly .. t fLrz.('lIt! kl '1111 .sovy tlC.r BLfl!;1onc "'1.1"-111 l," e I,. "'" d1Iml'll b'wunma.kl&drl', :II Pllkl :all'!~.1!3it J..'U1I,,1I~1' a· IlIloY'B.Ba.!IUl4 ~y~n b'lllunmrud.l',f,hr. (1~!I"'!l"'1 :III. IS .l'lil. 4 Ill'

y-ei l1'I..ml. rp<nd .llrlUm ldllt!lli; 1 - .A1lantik

&Iv I'll hU01I.IIlIII.r IItri

J1el1rml

Atak('!' Sung" ~tidi~dl:rini ya1tntlan to'ki" ukr:llk

J'l'm

Sabah

ITIUlmrflrl

IiOHIIDIllt ,diliP .hll
II. bUIIUI

1!IPllm!lla'kl!,

mekli
f( OmURI.tee ". I

Ufft

lII~nln.
!'!illll

· . ··k a bi 'ilneyl, h uumet d arleSI -b · • hazlrhyan Husnu Zaim kurdu
A
I

eni Suriye hUkume I dun gece te~ekkuletti

feD.deD klAJIbJand!; .wun.,w-) ._ Bl11:1lme:t: wDes1D ea. Itjft!l"lo AJbllY HIlmU Zalm d g yeo. II ttl bWrfiml!ti kendl ~C
(B. B.

1,-:1101 !'1il1dh ••

lu IIQ.n~ n
lJol1i llallnli.

-

h. Zaim, Faris Elhu,rigi ieoki] eiiirdi
C••
A. A.
\.'11

h:lJlbare

Dnlluw.ll memlllll;~ 11· JWlI My&bn:s, liel"lf!llL.'<m.JI, 1m I"'~ b,ofDu 11ll!; ~tem1ln 'hMJr.-

aii·

_~_nl---

aaSI

'dlr.

'11'(11'11 8110'

Na.

I

1

. Onl.., IsH:rt!'1'1&1'dI klI hem &b~WJlwlll1·-; I&~ orou 'fa". ........ Iftlj~ bem U ~ b&I.
go CII.,

ganan dosgalar

Azarui ~tkaUd ma~1 lruzde fdmi~ oim,u kallul eiljldi
~n.: :11tHlUU!!~ Em('klt tUMl.!' eu In!!cltyeft k61l'11Iil-'On. fBi nJ] tJ;) laJ'iti "" y.il.p (;utor. lJi.lg!ll1 '.Hally a. 111 SIr... lUo .... IIM.llUII bWiuritll JII k .. III'J..... v • mJlbr: 1. J,. I~crt IIll:mljrl!lll"A d. Ii. bay-1M tllb~ b~:r .mOl 1~1.n 'U~ I,)' :fIpranm..
2Az.I!.ml
Z&IJUIll

I

DI"CILIYII

iCII!I'i'tU'f~

I!Ilmqtur.

Kl.blllul!JU

Itklld!l

t~l!ldtlll ~'"

miJl:ir: llI8.fhakau. SII.'iWlma VI J~II!oI~r'.I iBiPJIllm; HiU.a[l, ,3Mm, ,8a.&lbahn ',II~rdLmCI..U 'i'O Ada.ld B.IikI!.ru = E-

,Dnama I ..

I,

M•• u)

!IIlt.BI:fI~I:':

IibJ

Ifin. I:m!&mIJIl 0, III ralol .. IQI&r. 181.1 ~1I1 lttha.rbEr 1&1 p. - urdu lihtl. Oak am )leclil;lle madde madde cevap vc:rdi WI TIl mll Il I, hMmlll P Arlkll.HI 1 lTel'jfon.lll~ - F~· b.ilkk:t.rulald 8!l ruya Mali fi! BIlkJD.mtk hHl:i dB _dall !!III!l'IO IIWI'U!' rldun Fikri Dij~y.n ~l'ln b~kan· III a:Yllp v~r~~!!ktl. Kl.imilll'(' gil olumu III.!lk!l!rlnl &I~_"d rapmailb'lndl!. tlJpkltlJlI1 bl.lF:i.l.llkll Met· II:D R&Aa.n A.k.aal. IlGI'tII lII.!Lhlbl !J ~ III t'eI1Ikei:til" hrndUlil lIJ'bhi;J lilitl!! 111~nl:1 .1\ b'H IlJ ki.lImld ",erJ.:u::3i ~1mI.k lk;Lyijl bbilm.at le'i'ldl
iI!IdIyonlu. M....m .. nh
.IItH~~l'Yl;-

d.ua etm.'II

Dr. Eahri Kur[u~u~'un hul .dUra JlllIilgmmdD ~rle:rl raDan do ~'al8i1" bllkkmdaki OrUUDIJI Adafet

II1I1t'1I.

IU1Itllllll.,

.h.II:md lnlldll"U,

!lo!.1&plAnB:~akur.

,.L-

am.

lID UitWJJ fI'lrnl'-1IDA 1nim~ (301) 'M bidl :ybm I!lI:IkullIrio poUltikay& lIan'1fll.lll.lln IWbe'bl IDe olldn.. 1111III!!kd:l k1y&lnl 11.. :1'1.'1 Ist.p _ oIg I~~ '!!Iyl~I1"1 .. nil. ,1Illi4lKlrrin bu Okur.lukllarl. romaD~anu '\'f" iii ,;i1mfl5lnden ltlfim 'ftJ!] teSii 1'1 iflllhmia killeD .J I~ T rUBd Cemlyttl H' DmlJmi mrrH ~ Ol'l.lllilun IPOLH1Q !it'linmuHl ,!:ok f. IUrt,m ....mlll :lendlklna ~ m Itm lll:rind.. bl.l ~ r- ulll .. o~ SJ! llII,rt bid]!j.!I!l~rtlll giil>' Clb.:angu, Tilluum. Fin-

Kucuk h rstzlar
'eyr uikleri fHimleri
!,"oeLI k y- ka],o.liJId
1!~k:l!ndlh:!.1k Pluh~rnrimil.ll It:nllr 11:1:

II mil "11 ~ tdtol.lt m yll;;Ii dr 10 ollInIok k.o.bw of!diJmlCl1Jr. i!l T..btlJIIhIl'll~". h,d .... millft. i u'!'~lrrL .[ .... 1 ~_~ LlIoo~[L~~ liln, 1 "'YIlI ;kabuJ l!olllmllUr, y.,nL MAtfLrL!! .. 1<0:1"1<:11 It IUllo1o I '1'1( L~ln h:!l.ll.Y1."o ba.... li~bdUl Ill'r rUtlM!.]1! I!.II II. U ollu'ali! kBlbul tlllmJyllr.

"i!.:===:========
.... 1)1"1:.1 Inl ~rellln In thIlPlalj"l!f.

Dilr! m.r.ba1ra

liPlihlll-c' lo,!a

Sakll

-

"II

l
HODUt.1I

N.SADAK ..

~-~---

hanedan
Bunla,.dll.,'1. /lim,ler lJurda fJ ire bi,l' Ie ce II,

-""""""""'------.

Ku zu
oWuitlJndan
dUn

• B JSa · kes tmt · kongresi
!'ill" 1.dlJt Ul' Iru~Q" .F" o· ti,rll,Ht )'r.i

.~",ooh'

~c.ul't Ba.klInh~1. iRe BelediY'inln kararlsn
Zld

Iezbab ada

birbiriRe kesim rap~amadJ

BUgUR

BUBii: 1 (Teh:fonl:l) mDIu"~tpntl Bu.r... U Iron
J1I:filli lI~lf:d~ilI

a,

""gor
)')

DeJ"

un

$EHRiMiZE
GELiYOR

dl'l!'iI~ •

k.l"l)oonl"LI. .HIb&li\llanu ,0),11 I;J-jJ' illI 11 if I-Ii l.DI&~tbyonlu. UnilllJ l!;endJi dl]:. ~eehJirJ.1I " dkl'ln!!l BOnl banbot ettil!.c~ ..k-l!ftn p!llltilm PIlM u\ hi' fak.!l!t I l . Il ;rinl ~lllln Imn!.ket til ""III u.rdl!lnUB ,!Iod Y"PJlUI.'ll ;;niLdlr,

dllUl 'i,j TOI,banl!! IWmtl~. ri.lld", 1m 'i:[]k wlln I!OyilD. \ en iJ.i1yQkl,·ri J'l' ) qlaf]llda bllILlDan. dort

ki~iLik bir h~

til ~I!

L..II.... -

Albrliillillmldll nI!j.~ lr1tro' to.B bbw.ll!ri '!uHdn:t IIrdu'>llllll1l til if.t!tan'lJull .:lmtC!!lIe b;u,.,tu'il!liliUo dllkl I4FlJ.I"RI yI..n~ {lId'!] [~] I'Idll bltr 1~' 1b.~";D.iL~b.r I!:bl.!I; (lll:WLl:l'a. 1:111' H.!i1W'1Lfl, !,lfll Ill) bi.r 'I!akIm Ml.~ }IMui. llaiI.ril.;'IDll \0 UII.!'bIYD NiI;&I. 111 mMbum :.'I ~lJt ~I\ lid 1I'~;a. P ,e 1(t1Jlat.t;lIan bLr ten·
ftDIm.II!hJJ,-t1n b.}1~'Ordu.

IJI dUn l()r~1 f]Jll mUtefl.lcip tevllolf edillllljLLr. Arln.1I1l olq h, '::>lIlo:.),mlln <;1 ...11', Adl! GUllir·
\'It

MchmE't IIotll,tI'nkkl~l.lk bLJ"-

OU durt

Hllf4t!t III rm· rItJ,..tn71 I,t.n

~ -!Bl~ 9:r'lc 1,:JnII(.ligl Ribl l"n ... Inl>llonl"r cll:ii:i. lli:. J:ljr Ijoll: I"<!llillUllllr ()kudllk, 'Jlmln .Il0nllik, »It d.c lJunlan biz ~!'lll'l )" Ilin d,·dill. K01la Am.nlmn pr.lllli !Ill !lend! Iill'ma.'kHI..r-inoi'lo:ld I{' • Ir crl~rk wr'lll me:,gul

AnJmra 1 Ui. A,J I!!irll!}mil ~lillt!"lh.1" .AlIillIlbk.

t.lu~kl'lI
111."''''''1

hndl
So. I

.IIl'lIdimiz"
Itu, ~ (111)

Ilnd(f TliIrk h"J dine blHJk nhk ~dl'CJl!1t: 01111'1 DI'l-I~h'rL Hallam N".' m'~LLin Si.l1!olc r~!lIkaUnll" DIIr I IUl Bllku.uhlb birillcl dalcl!< u. kit; blL-lled<llD'l It ..m\'.u.1 \'c bUllmum mlJdUrl1 BUh:llt Ug,llkILgll I rdan kl~l~tilU m('ml~ketQ t r~'u Hz!!'1 kll.l~m mkLllUril N".cd ••t t('kh~cln .. d Ir , 1'1IBllpoIi lmnu«hnt ohiut.'u h&Jde ii'Ll U!j.IUl1 2J zlIrudo. yap! hili'Ilk liL'gi"lkHk tasa· I.nnl~'lc JIUlDbutll JIIIT'ekeL I.'~ml.•. nl!l !fot!'oCl'1I gUml.:.milp Ilhl\mlllh.l". l~l'. (I!ID'I'lIIml &II ,II Inll ill d)

I

bD..,ln ~ ~kDnoml ".~ 'I'LClL.fllt DIkkUlIltJ. lL mlUlllj ma.blLblidJi. da K!.IZU kuU-, Ile~as] BBlonlanc.d.. hr. K.oprreycl I;tlri.k dee t: cl~l.. 'BI!l~:l' nln. ikml.l, kubnl 1:"1 !ba.I, • nlll:rnlJtlr. @~ .ll'lilI r Ita, klol-"'IIlm', !:'Il.r, ,L\ehrl.m.lz<;le toplll.lllDl!!tIJ!i lCmda "CNlkll!r~ LlU Ifararm bb'Ko~, pMm' ,1LktMn lilli kIt.a.. blrln ZIt ,,1m ... 1 ylimnd.n dUn. b!lcY Ii :r~ ,1'1 ,!l,Illillrodlll' bAt Ife ~ blrllkt.;:. iI'!!l:ilrt1lLlcta 1<IL1. .H'IlI i;!1I'I'lIm ~Mcktlr. '1'&1"1 buo<";olL~dldEio I!;~U alJroJ VilljlLI- lorL}'I" !lehu1mlIde buoo :!!i'IIDI!lfill. fllvrnl&lllUl II11b1t IJ'UI- l'llll.liilloD. ,Po gtlld balbol Ce.lU d&, ro,l~tl.f!lr. KumllU' IIlI~U (11J.UfI'li I!i;i ... !SiI • .,. 1'1:1) CI m.il;~l'l. ~·llD.t HIll.! ~~I]n'm llll.a:r -;':OJ!lap!Jf~ kfflWlIun dg 61'11' Il:'lkCll!~lI~e "''' ., MI!lllloll. '1;1 ILm 'U ~jg('ol'l'b glU"iiilc plJ.la.IJ1lm klcdlc. ,1l!ff.lI:Q'k~m/ilril tU.Bru"UlIl Bu .ClI~ ~41.1' t IlakanIJIt ,(&J.. :!kd~ f}o.ntit'rtliuc ,rull'ldl 'il rdllt lilr (:ml:rLo utI.!! ui8l'l, AuklUfi 1 CTdeIoDl } - SIlcuW 10 ltUo Vr Jl.otlllllnJi! 1 Intill ~

Ion

,T

11-

i,srail Oevletini tanlmamlZln
akisl1eri
_

R'ECEP
b
Il!ll

l~

I, Ia.,!l- nn

.Iusllmc:stnlW1dlr

-

P,E,K,ER
m!:im:fe ?
IlZwl
'1Ji~~
IIUn • A'I. ,• .1 li'I<:~i:!i"1I

11MfUr. OD lilktluk ~ till' 1ot~Z'WIun Iin~~ INi.t II Vol ;;,Ijf "fill I,~

kI-

li)!!

Ih'_'"'_ In"'" ~I
II:LnI

bilL~il:l~riiId
1I;U,~1:t'1

ka",

Amerikadan iki destroyer daha geliyor
I

{Ure ){a/!ud"
ltd¥' ....!lJjlH 1

lit! ~(jJ',!.'keU

d"!'!Il'Uerinbli

00': ~ 1I'1i~,

tn'-I
f~'f

1111lfPdl:t~dLl. ~ .2-2.:1 1&.110 Itadlill:' w. DBfI '1(0 II~ g~rt tUHlltw'la 14I"a, T,LIi@.r ~ Ba.. "!Ift.~"jU" ~ml'l y~rkna FJ<:iUrumu.
b:Clh·.

/oJuu:U1ll: 1 Uf~) bll(tL!;L SUiIotJ Kilm

- AL.f fna:g IliIllll1Dl K"'''~''¥''11
"II
(ll:'~D.tr '"

knit" oJiicrrgJ{l1
LoQdr.n.: J tHall'll

,l1mlfr~ dl'k· l/iUIY01"

d, ••

F~mt bl r p>LWll"'~ tI'I'vd dsb. II lllll1.lJlLf, "lkIt Icclktlll 1I.1n RlCl:4iil r.d'l! !llk" o:t btu pemllrukd kiI. PCllu'rl.I:i. 'IlY'l:ct"1i lzllllll! y&J'1o dID --(D-"-·-Ii .. l .... ,. _IQ m.. s I ..... ...

BumCl!!. __

_._'a_I!_'_li}' GKk __ __ .......~.........

....

_

~tUn.
JiI&byo

Ibu .,..mI' m",l~r ,c ;;a,rl'l

'I'ltJ IkI' ~1..m."kto IIIll1n .Je\ftlrt Chnio tdde ~!..!knill. 11' idl<uol.L a;lU!duJnbJ

u:'IdJ'I' ..ln Balkan b _rbliii Iq,~ I bn ....Il(1., I U~lIe"h: It Ie ~rU "lIIJ:ll. 1:>11111,)·1-.r ~kl1da,fda1d artI_ "iI bbl 1")'" ~m mu.!'Lanb! IIi&ba.IIAlrunJ'o. fllm"ih!! .,. •• k nml.rOll" \reya, i(!h,l.erm.!i!, i.t...III~.rllrJIiI, BUiHln Ina IlOl lPlJ1krl.ll t.,;lIn" 1Ia~ ,o!4w J7Illrd!iill1lUd!!. lI."k@.1 .II i1kli:nitt d .. Cbi."l!!!rwj) ka~~, D"Fi!de ola :. llJ'Jiun. ttl'~dildllj bit I"ftIfJ 1l'3lulmak~lr. §JmIdaJ,i ILll III! darlHl ..1n1 .l!np&fill.1j' Ii_~f lUll ill or l!d IIJ oclW f~be lml}" bir • ..kat ~.~tlial Y!I'nr Intilmilg,t.a ha IA.IilJlak bn.n.D I "f'J:'IIli!jle!ld ir. 811 Yin'I "e('JmJEr. ' 1HiJ'lodf', emnI ,,~t 'artr- nnl h..tr; !'Illl.rn!lt! yarn. h", IIII"JIll'..kdlg Elmum.l tflk:!i.l'1.

T"I.V~lI"d.i:k1 mur."I;I'I:'1 TUrk blTh;ft· ..lldllllli Ilrmll'a taluru&. 1i.1.l1lill&1III.do 1IL 1!illJl'lir1lld!lIl b~"'l.mllkL<l VJIl t!ly If! d<!.JD~k t"dlr,: rrurklyc",Ln 1II1'11il'I ~anlRll 01. mum :iab~dl D.t1'11,lu~ DMiIIJ.Ilal1 'Il1l"'r~]"rl1t\J1l llfiyLlli: ilk ,1:5[1,!::1I'Ii 111.1.1'< ... 'T!li1tI~ ",11111'11.111mullllnrfli th. dIlmillklor> \'(1 ~r .. 1L ~ Ilk 1&Illfllll ~II!I Ahrntt ..... lIo!IIIlItun UI 1Ml!i'IIlJU mU.1Drunl\ lIe'i'ICi~111 ']"Urlll)'!! II'ldlllJll flllI'IHliI bwlllDlyo!'U" illlllrtllrr! ~1{h dlr,:t - .. S;i,!I'1r! Ol~jiil FtUI' l;l.nJil LUUIl:rl)lI IIILlll!l,b1 r YlllZllmll. D6),Il) dflVIUJlI Tun. Hi'!,·.1 iu,,.tlit n 1l..1J'r.
I!Lmllk'~~i': 1(1If1 ml .... IIJI Imilil Mi.I'IIlln I .-lii.ml, un-

IIR \' AfiRA.K
ULUNA'Y
~IJ;I Jt.I,1. Afu,!!",t !!>to" "lI:il'iJI! w",~b~.I"iJl." (q~liII'lM odQJJm; ~1Ib1o l>il.... BJ1oIJI MubJin, E.rt~rul II. 1W Turk tiptr<J.u ...., Iii u.ot "11_ il, kt.riliii bPi' d ijilLQr, ,1;111 _,.. )';!!'O. II!! be, fI i> ,'w>.J Illu",i;-

Retik Ahmed Seveneilin Mektubu

t. II Sil. I Ill)

dLhillll'l'lrFrlnl IHi!ilr~ aloll olur. LU1L11 ~!Jl HI i9yrl. :l/II mlX'l L~lnllD '''I'f'lrilll ,,,,"leIll blr IdJm BOoll..,tlmlL.l '~lrHid1DI'n~ (10' d !1Uka. hU8~ml ~Ir ImZll1H",l!J. b9,o blt....!l-'! kJ bDl :kl:rnhli: Hl .. nJl"Uma.1
:till], 110[1

SPOR

Cihadl
I

1,.llIilnl.lrnU 11~ l"rAIo itlmll . ulvnll!ltllr .. By I'll n.l.-tll, ;all n Ilq 1 II I rll1lna" II'"nbiil iIIiilillr rIot" Irlililll1JllJl, J 111-' !t,1I 111411 urrdhlq!l. II' Anlu,rll 0.",· lilt Titiillnmmd !i' illlrnlli. ~an Ib-I~lnoll*! [grilp OiI:UIf'fi~"'IOCICIlr. Sill'll" III VI:I GI)·II(lo.lfil knJ'II1 lIurm lotI '~I(I'II!lllmJ!ll 11110. In'll.nlunt!.g,n 1i~1l r
nQ"1 IpHI.II~lnln

im"'."

l(oy'" n. :r...
III",

j,lnll]."d",.I.
it

~lIli,mi, ...

110 d" tiJ.u""lIIu

I,',,,,,~ tnr

0.. Lir 11o·1i ...... T~rk I" ..t .... L"rlWo :o.u
[lQ'

•• w !]'IJIIII}"JoiL

Ill"" "'11..

tnruJdiu'lIl'

1I1IJ' ... 1I .. Iru IiIhLd

"1I\/'~,'4Irllm. Mlrlll!n. Er hil!;ru IWI Turio

f.lililWldtrlbio ,,,, ..1. ". mJ:l Ilol" r ~"titl .....iir. lOo".IJ ••,,,, L...~ OliN;! <0'1 f r, Dn.i<il)J!I 1... ...hr. 111.11.1.1' II ,.,11111~.
t, ~ m

":II.UIl!"

I"

&:0

mlllJ.!m

p.I.1Id~'iI'tlf'rllI

I.

IInIh!ri ~ ml, ~41U' pm "t. Il11o bl.k&nm I:!lI 1m JiLluu iIkra.UUiI I.dJ b.bI..mt,u, lll!ilJr .... hltu II'rdu ~t1e brfolukhdt

I

,

Arman
lIugulII
j'~ml

11m. Iou'" ~1lI11lIti;r;m tl nl I!.nn\~1!i rLI••g, UI;ilollfllllllll !lttlnll Im~"DlIlIl ~!I!lj~D'1r. IIh'l!"UI larilp IluiI.llnl I!Gk Jl'lQoLlftUn atl"w 111". lBu JaIl, 11111011.
mUn b,,'ill' 1\1111111_ 311i hJ'1f1l ~

'!.,I."~w

u,,-~tr·... )...

fl,Uz I bil' Jitufrlod,. ft liff &Dlm;nk.lrnrr.

il'~~

!I.e-

rd.di no Uu.il1. ,..('1lmll uA.!lly ,.t'l >I '!]'Il" .. alDtl.l~"'ir. Il..illbu.rl I: no t IiIduWll,liiim t.,r 1lI:1\~'fIl b",.Jollld .. mjJifbwot ~ m.ld,!hmll "I .... ..tlll cillot1" IIlLfltllikn t>&'fIr .. J..il J allll~ f&IIJ. .<;in mllbt ..n'lU JWri Ahm.-I ~""[I~ILIl b.!IIi 1!I.... "r .1')"" Lol<l!', Ilt,1l1lbrllJJl Iwun.w.

IlpDr I'n~- ,

•• I!mil III r I:JI wDr,

,1I1i"

'Iohr.

_:lIIIII.UII'fU

Nnm.

LLJllrunl.l:!!U

jill""'"

,JllbJti

" .. ,.,#..!:1t-i-ft~~.VJllWltillAIJL

tI!rtIp 1h-e'.1iil" Itllme , obt IIJlU!IIt" 011:111 IbIrlll.il..ll!ruct ill" 'I],[(IJ II

lil'lIItlflf[g(

.. ~

.'

1

[IKTI~ASLAR

I
EI,na'tan
ahnan aidal"

Ei:senho,wer'in tale'be velile'rine a~lk bir maUuh.

(~&]
Imlam • I Azam EIw

Banile Hglz.retle n
Ji'allll1 ul.i.1Jrlllnm:w1
fI

,.

IOrmm

Ya_za.n .......
MUllCJldi!li

Tev6..k Ali (:IO ar

"\

tolllnLl.!l,..n:.

I

plI.

'r ,_k Ibn"h~l'Nd bi.l ben-

Zt'f illhlldn

~l!l:!4I ':lIill.l lIIo. hi or~ ... ~bWaUn.!, '"'.~, QI~~ri ~riI!l1m. Jhi ItmllD orm.an I~ ill _ mI Om'lA.n 11!Dre.!nln J'ElrIIlILII !;'() Dr rDa.ll -)'1.1 1~krl.LlIu.1UJ' t''IIe.abliU I~r;:] bmdutt.k. Pl'J;JILni llIlUyOnlLl. O.rmm [~IIIII'Ik! bUlUn .l Uy lI~rln rmUli:ilJinIi D!ZAI"tt. ,.. m§lJ.lLyd.1 e IIlQ U Y'1!.l'lImS!I'I mUlcl"D.ltkl or

li.umm.u,

,aplll.r 1IlJII1!;' b!u·l'um.du,. 1m.!!'ID-1 j mm l:Lu ULltIl .. lia. )'ilk bUm hlImlJ'r'IIn.d lllll'; iEhJ.l

, ~I~or. nl·~I'.11H!I f'" "!I!r,,~ II nDl ""P-

SUaD~'I. IFi1t..:lleb1:aln

WrullllL ..lIii1ur,

VahnLm. A~. £m~"'l Ll.~\let:i ~'I ,hp i.I.. ,\!JUl.Ha}'1.k Vtl SimOIli Iru.mA.r oynarlu.. j I'IJ',lf'U lruro\nnrmc H 111 C:ol.r,,!" ~ll yaQ~lamlt4r" Ma.n.'!l1U'!ll1llJ BaItrlIUl ~ttlrttl ; El.e Y9ri~C!!l. U!ii,:'j lir. ile ill::i (laC'll ~~ ~1l.. ~NJi. J'lLkat c.K:.. dule ilikli.lllbil kitJ.d.1 ."c :tar rlD- dlill r 'lq;1'I1"1~ h,in ellj!let' .11l.iI1i1 1;&[11 mU&.llD:ef"8 01LlIJ1IlU:JI. k:w:na.r- llllP'! I bul dm~l. hllllr~ ~I. h:trl~r !I:II'I'"~LUg. tealim ]!!(I ilmi o::1!k. ZhU'llJ11I athn:h, " f1'l!I'1 ht-r cli.n nil Un!'! a.or'ittnm 1,; "<urrHle I...!!.m. !;JJ'ath. "rb I:,. milD olan h'IL\BERLER y1:lll: ,lin I.dllllllnm Icn.m,dll' )ti:lIB ("Iu.wl. clIo:fi1~ n6 Ji 1111) M "'·~I!n I~r Hl.rdIr; f_kat .1.. J1.9. o;lIliblH!t l-.~ :',11'( riknh iki lm,n'n1 'Ok be • Iw;~ ldb" "r Y ].'mu. ... ",.... Ii L.II.ril'ltilt>r 1"'1 il'ioC'l IlJI.rb:a( hi. ""luillitl..> "cllI'l, L1l11uIlm u, .. r, 'T... dl-.ini h lo m.uzllr n, R..;;:c1ru l.,ld er l" TfuJO!I'~ ['lIWl!f<1t"hJd~ ~bri:!!lll I -;n .... "11"'I1.·.m!l IUI';I.1 Jllilli f'.ol ..ru .1c'u'l lli~«I,t ]\.' ,Ill' Ql. 11In-n !4.) ilnu.-llll. mt'fiJIH il!<dlhlinIi"J. L ,d.r ~!ni blld lri rt<l!1l".

Adl Nnman, b.oba."mm nr]J1 Silblttil', IJiIl Hnolfe "I,HI I'i'iq!Jlm'hrr; AAI1,wl'da, hlr 1d11l.""~ I 0&1111111.1. ,,!r;rll iazmlg Adnun Jallin~... • Ella, ELh. J'1.nI.baI':I La ktlimt .. 101 lIi\ III "'II mllLr:illgm j;&),r.1 "II b1:c~ Gnnal1Cl. limetiillr. 11m LtI ..IlLlIdLr. BlllnUIl t.Lh&klllUkun. Imam •• AIam' II.. ,"",u n.IIil .. , Iio,tnl t1 knlllmW .WiftW:J hlrd~l:I J'ilI a'l.!ibt!& bii,lolr dt'rulml tlr. lI.;tIrI.li1:! b1.J py>e Ul'Iol'lllnrlJ ml!ff1!!:,F<;~. [.. ',1111 e~t:lj{m!l."I.ur, r:a~ II!t 1:~1l1, h". lnb,t C4Jll11omJ, VI! (l)<fI'l ",'II ill.. m..... I.ll'l'lroi ~::i.n""';)~'U ...... ut:J",r1,!;lI1. orml.J~ 1&c1i11.j111, • \'i! l~eIlftUr1o:E(;~lImI.flLr, [J]~ bhlUj'I!'Ii pH, ;loukvktl. HlrIIttl_di dlo,trll blr J"R'"1l.I11:i '1111 1;1i1l !di~T .. blL 011 Ii doI'lI'!J"l"ilJl nJI knlml I!tmt!oIlll1ml. d~\'Llkm, ,L1lnlpl1';l~ IlC>ClLrl"r; bu~iJnkkJJ mi8'111 Iyl Vi! itt-til Qltliltunu blr LM. nllo;;,ll~ hU~'lk IIcm II .,1111 IIJ.III iiI. IIIra.Iy."k ofilll.'1al l ..l~tkl m.i.oJIt drl'!11 'II! ell _ n IlIl!:I, ,. IlEmnill~ dural!m, fiB;~aili'lum1.rdl; I<;iDd~1I nllamilIBII y'J~1 ~ n I rf l"", drr:, ". dll~htrl ~I,'n m'_I~I~ri f. fir J ...nil'firlar, t'"dklJ'Yfj,. ... di. (""Of: D I:m"llll'r l.1I1JJ3DWd.:JoJr II: \. IY~..l &zl.d!;'rII 1'0 !.i Dian 11' lid bin ~lmer nnu KII,. J8 ,>! U Ill",. t.nJiJl, 111- l 0 ,~I'I'oL!:lJlIJo t.il.yin trunk i,;~ _ .Ill '!'I,o,:",;, rll'. ,hiniriq. alw!Ifi "';1\4 ... "d.l" ~~lCOrti.rrl'. o~.., ,,11,. la1l.at w.nl"d dtln:m )ii. J C, unkli j·.Jm FrlJli[il] b~1;jjmd 0:1dlLllIl.!U'lm 11 Ilwdula nn 1>:liI!n!l" 'lq,. --.,-.. -=--= ~ -. --- !R""_ ~ - - - n~bl<laruH, IOnia!] keurlJ r..i ~.L~ I"r\n!l • Io,t .,ttihll"riIlI K,;rilyoulu. Ge.diikpqa.da 'U!j: ii!ltii. ftl":iJ ..,W, 1:,<'111' ,'<'ud billl ~hnt'r yaJ«tl~1II ku,marbullir Lunl!. "Ill) Yt'n!'C(! I ~dl, onuo .J1'GNi~ d 'nd 97 num,a rill! tnumIn 1m .~rt ,',ii2 ~r:. n..I.! ~rln. lilt k&lmda o.tun.o Mus· nm!.nd!.L Du) u Uim :.tnll.!'ui Cc~ II:nmar Q)"lUItb- n&rlIok I'll. l'l'7" 'Ii t llindl Vl: 0Cl.babel' aJm!:!:!~ e'\'~1'! yapLl.eitl, cili !IJIIII ~-n!r,J1.

~ dh.~~nI!~~

"Il~""".

miimnjbllt

\

*

J

r.

lIi...n _13 oJ.. dUl''''''' Il1lrtllhnu:tll. ,'."',,, .uJila1a.,,,,, bVl',n l10mn 3! I".' pi, di.. UJrlii ,!o .. -t.JJlil .. "lInl" "",ron~i1en }'1,nl1rn. d"rn~iJ;j 1:) u.... " ~'aT'I:lmb:J; ~i '!I' .. I"",," 1IL,,,ollln.ih' a.aIJ.lh l<n I!l.e reeek cL.ll toil' '!'Vrrl:! ~(~LO Hi.ip d mi,ln Da\'LlIS"(fr hirlro"; S.lllmClt h;.Ui N"4>. :.~ "1< u t"m," ",ILL r. ·btll "all,

ilotiIhl.wl.:au

*

2

.t

fui!Ll't!trl. 1I!j·mll.klll brt'llt'".l; Ibadl!il:1I ~li: '-til Idl: Inrlc o,rge Ilol.b&h AlIII J"IIIf'<n Umllllmn IIbdl!l!>H11i ttl n~ Kur'am KI'rimi J i 'm 1I<1!N! III, It'lmI,t1. IJ&Iir ur, ~Ioh&nuned Mrll-

h[oJl... 11l1 1I1Ii.. , r.,Lp; 1 l' y lu I Lo!'.i u• .J.ink.fI S'fual
Olt:ulu

*

di no ibn.bim \-:l '" 1.... lIul.. 1,11" (011: ma.dumllr ,!lo\·diiriip , 1_ tumi Ii:rrn;run UUi d "Ilk ,.~ m!l!klc QrW.hIu; tak.!!it Im=11-iJ1 ali ... l,~ dndMd.I kal!'!! !.iII ol"liod ..

r.·lIlLic t1". L'T m!.io:J.l;lr.& ~(!I'1·1J ~.LU-. ll"n.u:tu .. .fTutkJ~~ " Lu..rtl~ U~ll"In Ilh.I;J!tr II' i;;~ i,w'l'il.uOI"L1a. .) I'll , enid,... lhl 1llib.d..: t ·"Iu "f.cr=nt...'I rHkl," 811 I<I~lltkhi, bid .., 1'''_'Jr r I ,.lI D..,I.IIY i:'ld~', I' 'r.

;araJIu::.r:!;J, lou,xUIlt ... t. 1;' ,)." ]J1";'·l!.~L .. L;<).uf ..l"IlJ:lI .. 100"",

I11!'"ij;oI'!'r

u!!lit.

*

u ...... 'FIlIo:Ult<.'4WJoo lIk . Ilujiik EllfIT1 bl!:;inol.rl ,~li~ml'l _ 'n~l<r1.r ~"''' ~1II,I .. Ii' 11" • IJI,lIJlII' tiro I";",mi'l~n, ,,_hut i, lib" ... llil1P .1Ol, }'an" 1111L'-!1' L'LU •• I ".~II&lf... "llloIU'II~ k tal"~l.r l'l WI'. ., m ",0 LoW .~II!1 h,.nilii .rrtcll o;<,..J.. .. r" • ....,n ~.. IIII'·llmll'[U,,:LliI, ~llbo;,]yt1ini l'l'IU~.Pz. bJn.t II<,,(,<,LI 'f"" (!lI.ulhl1..lur, p!'('of~' Kadircfll"l 1(,·11'1.,1 ~Ij. ,,"UJl.t[l doii:.I, de'" I Lou., ,,1.11.. I .... l,!,<,ksi>rlt'r o....... tC.:: kmt.i1.w. 1;;'Dun Hl1yfofljl'8. giden ..1'r. m lise \' ~[er IlmJ' ..... l1Iu }.1Ili:ua j,~ iik. 0.4 .. fill l),"nb ~.. mnll l.:ll L1l1D A.lJc..t ... Du..n a~ L 11,1..;3» <fa lUlU II ," ,donmll: u;dltll1Ur < m~ HlljofJlo}'ll hank!!t d!!JJ. 1;;a1, cha..to.k·. i ']I bul ,hI"" pB.fiam.a hB..ntiJ.n'lh 2800 tonibtoL.. n[e, duo rJl1ill.lI CllwLk 1;&1'1 !";]l.r,, luk L\.nll..!!;, Marla npUru I. tiu-·,tJJ.JD'~ ." 11<\ t iUQrtllrlulO':i 1'!0;'1 788 'MUM" ilmI,l.it.

*

M.ilidlll ,IIIiS', J11!1ldll doimlt'> .:.. tan Dill f[oHt'I 1'61 .nImdlll. me-uti" ],m 11('1 "~n!:,!>j:[ldc itr.t ftml,tlr, lLIp' ban !de ilkM Il]HII r.:1rn.... Ih ,)nr ... ya Cf ... nt f~en tl'1J:i hrudtl H:nlU.~indti !l'!H hin 1Id~ ...1 baTgndu. Olm tal,bt'tefii' nnl...md.ul tmllm '1u"iui!'.rIb bit:' toll;

..-"J .

*

*

!lIb 111r·kl:t1. ill! o..rtail:.lIl!; teais e t t.lm. Ma.ch:Dl bl.l IIlrltetle benboer • 'll:o!cc=egu, YQnI!i Jlrlu:tln lllJn·· d mUdl!rlI. i~c:. ~ mibtlldi5l UIi1&kii. plec..::kl.c:f'. Geoo Jdi'JIkte, Yl!lII.l:"k'L.<I!l'l i!.'tIilIfiI. otllLru1J giril.tc:·

-

Ha)'D',

MD, b" G'f~1!:

;id1:1::~t

~.

SII ~'llrm i5gled~n &IlDli'lI. teilr'lf I:'Lle Dlz: • ..... - F.k.flt. belJo l::alJrl!!.lan no VfI.·

II~' ill!
fill ? Aa:~.glllI

gc!ll:"~ii:m

U!JUA

ra·

Yllmn~

E,8at J'tlahm,uIHARAKURT
rlLia ~~"ir;il'Or.

Tefrikn No. 4:2
btikiill!!O: lIl~!k 5a!'l Y!,;lllrL ~'IU", Y;ntslo dlye .zahlr, btl"Q dll pHb.~ L:rtY!l.ntlnliyel'\"k, .ALlin 11111 t..ramllJ ..a;,;lltnm dam! ••• Efendlm, 1I1:d r.'Jh:d:.\Ill dmekten maltaadWIjU !llror: :!'lJi,nn ak"lll..m. zall.illnlzin de J§ltlriI.. kiDi rica il!dell:ol'~imi.;r:bioi' toplllln • t, ~'i'l'ml:i'. UfU" vl!n:lik U~Bk .•
1lIlJ

Falntt bll durull1n, bu Jnl.lnc:l!:'l.I I£igltlaruL ikzerin .. blllp.!.]ln !,Ilr. a.)'l!! maCTer. ijyl" ml.lh:'kdJtnr cd.ul "ar IIi!,•. H nll bazi utinTlt l'<let:~lp hi.. b,r.IjCj1. DlmadIjl l!;,ij1, IlrilllJl YI'IIIII;QI, Y<I.bnbaalllda.ti. k'_I.m~. \·o!!y ••.hkl t \"ILdmn knam Irna,., ar d"lrt.ek rlUt u)'Jyan.k', I«!ndlIin~ zarl hllrrot:t tl!miCl I!lJQlyL:' 'iliIl~, bi!;l1~ hi!' Wwn lIiL~,t>! nlu.l' tipl~r' \'.'irdu·, .Ln..ao onlil. nn .kil-l1l~J ode. :\<';1J"1.k. mJi, rak·

-ami .iIoI.iDizi

ullrlllhl.m da be-

vir

yd'omdi r;!lyor. 'ley: ...
;ElI:rem ,~yle gurfp trir t'dl Ie. aR dud.ailllol iki Plirm gmm IlrulliM al.J.l'llllr. 'h ",fOn ~~p \'<1:' riyal. .luni.m Tu ... ut p,f'8liIJTI, g J;_mm belli daima. wed J.!Imim. ie, Ekr~'rn d1.\'.: r,:1Ii1ru-wL, Ekri<tr1, hWDbullis.ki Q ml.IllUt fllcilliilan IJOn.m, 'L.:mI.nmIllllU.!ll! I. 'Jill, bLl .... fll. gell~I!:D !kinci am i

c~[iL - Hl!.C!IDkd,u II; t.e? - Up:lthtki kijll1c.UmoJ.~! •.• - YIl, utLilinWn U.. k.W d. bir kilik.iul.1l r: nT', oyll~ m1 rrl':n.
dim:?
,Eyd. Uljll.~lll D~I.I".rQrunl

CCVilpo 'l'ermn~DQ

V;l,-

kit .tw.Iml!i'Clr. KIlp1 'bjml!oblre A,\;]11,)"0[' "It I!;.c ri bI r kfldiD glri.
,fOr,

T

'l':8Da

me

buJ,

".i~

I.'! [.

.nl:'ll sa.n 1!lo&IR'Ii"Ill 1IlWi.<h. cUlmd.iU !Dyab 1&II~I.n, n pIth
mil

:.ill,,"k lllid<irlu!iPl Imnt .... .k.!I.IlI' ;11.<<11111!1ril. 100 ~.,\ i ".I, .. IiDlI'"1l t •• .ilo;r ,. mil"Li ruul1." i tiloltl. iJ" r"l., j,m.La.JI1.~l1 •• FU'111.aUud ... ,.H'ftIili @ TlnflO" lliJ .. L.!.. n 'If •• 101'[""'.1. .lOLe'- ;H'V~ t"Mllol[ lIdIl!i.iill AkcLli'd .. ol. ..... hl.L Ulbri dht.i"" ;;idil6t.:J.t,•• kl>h oJ... ll<ol L.,jj~'", I kt wtlrakL1>l.ll! k' i", It .• lln..,r Loul lI.u.JurIl.ra L;_ b[11U1 ...I"j ",linI.lU" r, .ir..~loada TLtl' m[)\·klilld" .. !. I" ~Dr.l.: u.lullllllUi c lI~lror .. ~nLJllu JU'1..... , ~ .. I'!LU'] lti<r&kWar t.rui.". ~ ~ 1dlo1.,liniD ill ~Il d1w.1Ii ",lwo.......J.t:whr. Diin L.&h in d .... tl'ili G;)}oet mi.i.tI!beUIIII. lath bir \"1' .. .thLi l.e.i.krmill 11'....lmlLli' d.:. bij" If.o!:iOlo::: "T1:~t .. ,oI!nUW,Ur. (rtl (Oililsere.n dJyorj F..ok. l::Mrl~i A"trUm. D.lrllUi. ; :Ilt-C - "'_" ... - Go: ~ y~ni mllll.~MiHlmizl!l IlInll4yl.m l till" ...... 16 do. .hll,dojL .... a.clifl.ll .. l u .Ekn:m go iIlmMI, n}/Ii!t sahlo ..... ' T<I belL",i,.. ~........ L Dr. Li.iHi I:D.oI " .. II ...~ Itli.k:uu:: bil:' la.YU1l.1., elBerlDl KJ.rd:tJ'w ,I. 'II ir.J,~il. I,ir LllI'liltJl t, GII11('f iii U l.l Q1 fQWlrll.n iltL 'lilmmlil k-ClrIJ.j'I, I~Y !t.l'lIl1llLr. :; Olle 1.2 ;IS .1" blr 1I;}"agf!. Ik.lluyor. Va l lJle, Tllplo.nl..Jt.I .. ]]:,'YlWt 1,wu""WliI' ...... I:j !l3 ~ 111 llo!lwiL uy-n! RllWlll:ltgJ!, llDubaJu;u. edc- 1<1 r'.rk ..... ...yJ.l11' I&,l'Ji IflIJ'I! ~ "'" ;l~ H~ rdlt, bl.!.!!Dt Itl.innrn bulunihlgu 1;.... "." IlU.JWtr.· l:l[lIJ]llI".Lw. 1 3J y!Lt.. rro Il. tEll'UI .:;e'l"LriI}'o-l'. Fakal 'I:I!\'i.rIn~ .,,11.' ¥"" lllP'!"P: :M..h!ul_l-lei ~S 2 lnuA.k .1 ill:! brmkr. bll"dl"lIobLn!. .&II.PSB..- ri (,)ri~i 1...J.o:~ m.,,'] IInJ J I" k I~'TI! n. kelilC'fck. old~ ~'erde han:. Ilkl.ion~ mu·I .... .l J mll."llu, 'I. . .. Lib

lB...!')';

DhmmIJ.HL'f.

*

i."

.* *

-.em

* .,; ....
loW"
k'

~.

..

ben ZJlllI!.n!

- N1.Il WlllI.nLI.l; L? MsLlllJ1.1n j'!(llllmt:.l
nUll habit!

huaUBIi

*

1113.

\-.:remu!." bll ad iii. Wa, hl' I 0 2.J,v"llil~ hilinoe bt'"[I' :r.i~ 1,11" • Ceblndt"o t.i.r lIo!lul I..ii.b~ka ~!. k&J'JJl, b r 11W'i1I3. II.Idlktan jj:OB-

ZLI:n

III'IJJla..lt WYi ml tlu}'1DU! lJL. glll'·c~ 'I~ blr til riO klIrar

1r.lr1, ) I'tIo1~l

Ic3.·

ill kulla.hm.aYl

qt.e

mllll~lr> bulmu, ru"blt Ill!. It'd bIni lilrlJJn cSnn~mi§ o!.. cn\t kl. 11IBm!. [1(. ot ~r:llmulm hrUrOl'

rn, I\MIrul

lII.nI.a'ldlUl

'ix:dl.II '~lt'Iii!l"i glJrl1,ec~A-lil:! - K.iminle g.(lrll!ll!:c'~~Lz?
H nd, tallLilJihnl:ro Itnil!: IIl:o!! Adam, hlo;: m~um yokk.O:I1, !iii 'ml!clk bir j."UIi:. hanf~1! oull rl!yor VCi ng p, rmlldllrL nl dud l,dunDll g!Hl.lrllyor: - Erel1dtm dlyor, b~n 'IIlr lkL -

rill, Illlien gi.'i:Ii:rl.JJl mmlu E 1urdu~u. fDlDyu t.L lIUrll [!du~U

u..-

(I'

L1l1. Aw.m. C!lind;'! tU1.lI' u kW'IJuo kille mIDI , ~Blda.lrl ItljlIUrI1n nltUn~ hlm1u.rnk. bA§IIU hldl' . yet. U1;11.n, ](u.m:a kllllr~ Ik

.ItaIIj'"og> )'lJu: !••• Tllh QlmlYIlll bLr 4aklJ.u!.~." E~1.'i1!1:Il IBOnl}'llr bu sere!"! Be:Cl de :;;:;atJilinW~ I.m Ll1i uO'JlmutUlll dcmHm dill'or, lilt. frdCl" mlJilnb:. Nc)'lil 1ImlMl.ntz.1 Aoi<1lli. ddJ:j'~Llnll»mLIrllIakl d I.:rt blr Rale eev*p \'i!:rll'br~ - hmlm rum Kedmo~lu!., Ekrem IlkFl.yt Vi': U - hi I
"<:II.I~
....11

- Gibel! Od& I:Jk ka~ aanire

,,]lnu.

mlllltl,!b.rl: - Tt ·kki.ir edel'io;!. I!'r~nlnlr.J.. Dlyor Vt (Ii::rhrd Hlvl!I edl),!)!:'1

reJlllill, !;dd),irl pz led. ic.!:'!I!I U:EUD boj'lJ. vel fI.:!'·t Dill: )i!ci,"'!!rt Ibir clblll! l~iDdr. lularrll. lberl!:!.e dUiJDlIJ.!Iblr mell tap p:lI~.aa1 gLbl, r~l' yel' Ul~· lIeo 1;,''1.11:11(1[1 1.11',hut lrullld!, gO. ,:,,,el bir bdip I." W II.dim yllr1lj'cr, DII'L'\lrQ[',., EmmJ.c. .J.L'i! lui.plrll dotru d6.nUk olduln 10;10. hl!1J.1.IJ: :I"er:l. )'1: ~otn kILdmt glirml!D1i.!tt ii', Knllm ill"Um k&IHf1I ~~ir • mil, I) olll .1IamIII. ~'11r:1ln11 hil gijrmedl .

I. ~

"

"'a.

blJro al.u~'OT. .., MuD..lI1Il .JJululJ!kl g_eu.; &~. rum, ~G,1. Gll1l14!nm Mn1 yen.! m_ii lU':'l\l.lI!1im.iu lAlllt.YUIU 1kdIf:! ~Rdl!l~ Ilt!"elDln. ce.nup rf]r;,gllll.il!.nmr! ~fl1 bam e&tigi me:l1 t.R.pll blr geC'l:'< d!', "IPIa.II: I'I}UhtrJ.a. DUlT.!lol!r tlLgLano lIzJ!!rlu!! bafiP, O1lL1;!LIIJlO&ki ... ~.. renlill 'blH'tlllZU. blr

A.c.........,t.
I ~,_

111 dan

up

kalm.ilal

II..

All] [lD r:., (""')" I!u , c&-mf:lJUIJI bUI .. b<l uk fl.k:mu'ui. LII'!" tldi:lrm!!I1kr kou.:J.'y ~ TCrmclrlo<iir. H,rl.~iui~ ),Iilldl.·, t•• kiLa.lJn.Io

o 81rnda III M DLCI tlnUn -dill gen!; erke1r, )l('~'~COnm& yttgil
k IkWDr \'f!ihpr)'I .... n

-

P~kl,

}'nIJ.

bo:ornber ml gl.
bc!ydelJdi

1J~~~.t!:I~ IJIlIsta, Jlhu

T

k

c1IJ1&n

\ol,-

LUl'ldufu

tnmfll

rll:itnJ, ~,'1i11l~'{i1'.

h.a.l_r..a. Io.r.wi1wtIo;oji Dd~ dUIII •• 10I nIJlWj ",lm.LtLIr• ~ToIIf ,lr Lu a1:taD.L r\.nb.ray.t. ~iII!onkL.i.r. Dir mJid,kt n, 1 ......., • L <m .... CI! c:n.mHaJ .Jlbl D!t..:tlllnnm, 11· _ILLi &iLi ~"r1l!rtl" \,..1t;lUl ItlU'llonl r. o;;i.liiliU brrn.Jmnilr, ,1Ic:ut:lllnll, ~,\1· ~'"diJ'''J' mliro.r .... t I'd II J"L1raJ. l:dlll1l hnl~,ttltt !WklLd tID;I])' 0.0 I:IU'mJ] L~ill l,atm!1!.rr .. I."" litle, ltll'l"lIl'l!'1'1 11\I11' ..n1l III j)rk~n dH~I'I .... ,uilm' "01 l>oI1""'I, ,.nli.. l>'tiI'dll~ 4'ltpd 11; din ~". '·ll.l.i~-i'i 1,'lk,1. ru I) lo.ll.l.~.. .)ll'l:tilJo ''''l1'' Ij;IU'JI""Lmn L , ...J Iil 'n 'lI'lUil'lI 'Ii:;! 0 1111 t~"Lil ,Lu.J.Il"
1.P~Ukllii

I

LI.IWlmdnll ""Len [; Ioi.;lil< L.~'l;tJilo WAJ"I!. L.i.nkd .. ~m.Llti r. "",ill
,\,oJ.'[[II"

*

ollill"'.......

llrll1.l .. n

i!',<I,rrutl

nLr.. ,

r

,

Nijbe~i

eUIJDeier "Zir-. Nurl

2-4-949
A.k.m:rtlJl'
'

~

I

*

,,10,' ..

fl'hnmiu
01

!..t-

Jlle'lluiomr Brlhr...vy l.l~ill<J1!l

:

Dn·.1nyo!u
Hilll

Tu."......

lJ,.~r
B~O!,t.1u
Efflirl~:rI~

S. R. «p Kumlrllf!~
Gilllr~ ~. A.nkIU·ll Ee'. I!,rJr .Be-~er

G:"xN'"

---.,.,

*

L'yUp
G'alafa

lttullko), KiI{i.1rpQ.::a r : ~'Jl,

Oogl'UlI'tIl 1- dll<~~ E:c.
N~s.t A,b ,H HIIIlk: l\rtiD B [milk ill til TtlJ:btflH!

.I!£.

~.
rrul
,

;;._..;;;...._;;;;..ii--.;;~-.

-

Soriyedeki darbe
1l'l'lye\i~1tL. dBrblbUtIIA aU:1'!!. I'IILIiy>DIIIJ'lDJ m~

tmekbli Ii "-!II.Ifi tdl)"OI'· v. FOgtQD'un tfl"1d.iI ,!:o:t sarlI! d.. tfldlr IUd bu haHk~ UI~~

5

I

Tit 0 ,ikayete

Franko' nun nutku
"Yendigimiz
r1)n
lIud d,].
'mu.IiIlP

"-i

Looum. l ( .. p) \ B£iJk~.:l PllktlDa d Inl denl:!!' d~wl tlr-rinill I t ""Im,,:'::lad r.. Ankara eli r_ Datu Anl.lpll. m~mle.kd1c· 1Il diu! Su Ip:oln liu·r I:t 11 Ii YI.I~l 8: IClIllnu!ll. hd.r \!}aull ..ok: dll.b..:J. ( - 3D hiWrand::1n bir m s·ell!.!L1 liE: 11 \'OC 'J bLl ,(.'. )'1\1'·Is Bah A\·rup.1 il~ tic ,ri mUn"",,- Jmrma dmiz. manc,"mlan k· cit: mi!$t:ul olmll.,;ta IJ k lil~~lrll betll!'rd.~ bulur! rn •.kUrdJ rhr, ca.klan bUgUn Ingiti:r. Amirnllik m'ma .:-dirl ·r. IMmJ(Jh D'lir,,'3ind n ttbhlt tllllmiJlir. ~ 1 d ld Tut'r!; ehri ~Un lbi d{:", Bu ml.Ulc~t'1l1Jllr1I.lngtUcN, Fmn rll. hlildjmct Llnr~l kahtMTtiJ.nl IIoU., Hollnna.a 'I'~ Bel<;.Lk:a. b~U'B kllo\' JILt [I'\.' all,nil ill!! goril,:!l1!'Iek fIrnUcodom. d(! 1{Urn.k c-lml!len bok!l~1ml b(.lm[l~I'IIr. 1~811m~kttdir., SIl rh'-I! l:i.d~1 :bu al.;iu bltti~"

1:ugosl.a\-ra, mul!lll. ...at lI::J..idt!'l!oi imh;. .., Yln~ PilI I' E:iire hu Lrbedoilll brllli lliilfilmdi il~ ~"':J- ilz~rrin.de di~r lDogu '\\'ru p..1 m~m '~ll1lak til Ol.'111mllb! r~ti" kDlm~ , 1~lret.ll!'ri)'1lif tl=Nt 1o·.a.prnok i~t(''PI 1 TIn.. Ih 6;&\·sa.l<l ~'J!:~sktLr. mekt~oiIi!'. YugMlil'l'ya. iklLisadtn n ;i'r ,\nw m!'I'iJlekctluil1i101'!(i D. b~ II. m~r~L>d.iJd.ig-L lIakbnd.1I Ko rl1:1sltr d!" ~t.ilia riYllda b.1I.~'l'~t mi.n.to rm id.d.ial:mRl iidd~tle m:l

d.o{il-1l. s<e¥' .......... (A. .) ifMp:. - Za- cllde1elcrimku bctuj lm~kf'Uerlne &00 vl!rml!.')I' Iktidi'ir:!, g!'J;DlI!!linih Komi.oformun .ik!\iBadi d] A'I'l'Ilpa'mn. Il.l..I.bocti I:HI.mb-,ak .. 10 uueu ~''''d6DijmU m'"8IlUb[!l:ik Inttik1 "Ilf L ,~m !!lOY] oyor up.nnyo.1 hiLlikwl. .wb:I:w.'ll nA~ ol.'1.ca.lc"lr. il;, yfJ.~"mlll&~1 mc:'ll4jmdll. gI!:Ill:ml ,Son nlaruk njl.mdfl LlIlikl'.Bol'Ui FI"II1IAl~ ilIl1LtlJ;Llll.tl, S:,rb'<i! Irll· BIl-~gntl, 1 (.ri,]>.) - Din Uk Fftlnr:-o, Il<ldl..ml!" d'~mi"tir :Id: ll!m-ln e.miJm~~ Dldulunu l'Ind.ln'Jlj t1.i ;~Ierirll' iil![lLt I]gl 1I!3~mYiU" der- olmali: IJE~I'O ¥ugQalt....-yn. Bie I;l1Ik 111'1 ~ejo!!r cl:!l."!:'ya:o I;:t"l!:·11 UI J.i'r.mttJ" li'i!ilt:rlnl !Si'J}'le n'bEl~''''t.Ill'. D[tI'[I Sur[rl! hllk('mu: LI RL!J!~UY~~ldd~tLi W h~Ln I:tlr !SI:ISIlD. 10 Iwnl· [~lndoe k~lh!l;lml!' Frnnsala.rla blr pan nnlil6DUL1!iI k.I.kl m.l'Cli'l1 'iite! hllk!lmc'Uu.1 d~ W(rlU ijfll·rnl llLlJiblilJUin ~r1.mll!i- len dirmJ "tI:r. l~·hU,'apml. v~ oM t."dik 'I'tl I.nu.ot. ~mlo£k 1\:1.n kCllninfonn'ulI ~ri~ .. br. l'"i'pt,:ltlmn: mtit:addc C-Hrlillllrl A",ump'Y1 t.>11dlt c:dc:n ~tmck llul"il Jmis, EkolJ..omi.k blr ~~IO)r ko.l"}jl.llldll. mi!mI~kl:lIn bl rmi§ bullLDd'll~ tl:'l!!l.""lbUslre:rlf\bi.f d:!. y<:ndlj";imiz: diillmIl.L'I. bugiin bll lik olm&SI !,.J\i"U~tinl ber gtlu 'blIsti'knr )'S.1'A -, :Ii: bu hid.isenin klsmlRl ~kil c:tmC'k ilur(l Ikti- tU.D\'ruP:l kLt~!lml tl!hdid etmck &' itm8 'I"s.ri. t:~ ho, IUU-§lliU- I!IIid[ bir In lern ctrnekle itb.nm todlr, r 1. d ,h:l. iru:ln bl!l!loetmekl:-cyil veo mim In', Diger t rnfL:a.n yifil! cfmilOtti'. 1I:l1.'sn, II plil'lll'1'1 tem ·,5 "den 0(' komutanhk Vl}l'!ife!lilld[!ll, n. Slith c hllld!.lrIo!'tl lie- "hun topBorbn g:uet~.!Iinio nr'jli"Clmi QI FrnlleQ-, !::.By1t! '!f'"m!'iltir: de muburebcden k;J.~mlfn.cllgrm !"lIkl~nnds.n !:~p.cl'k lJir pelrol d 19u btl" bl.lj. yazLI:lll. 'liU lJul!lulilW' _...:E:!~~t~·r..!.M!!.n~I"::.l:.:;':'I.:.:I~l.!P:.:::li::::Il~l:...., ~B~ID.:.:I(:.._:m:::1I:_._:r·.:::.m:..::in:.:.....:.Il:.::1~~b:.:l.::ll:::""':::.:n.:.:\:!::.. _ bo.rUIIU I~11 I\nl~m:t }';:>II,lmllll, . I'IfH1D d.a J.;llhulii blr IriiI1 mea'e- b"lil'titl!:lt' Irtedi,l': mum.
l!iIlDaau.M tdilmfYNeil 1I~lkJlJllyor. Ul!I.'[pJllad .. gOre l..1.l.bn4D Orll."qr:lt;b. i..wll, b Il:' em Jl.~rd \'~ III r 1!1('[i!ItDldJ.r.
1m ~

il:urhJa ..

bIr tmr YDI'"

ba,lad.

diitjlIlal11ar bugiin A rupa,· t hdid ediyor"

Z.rai I D~ ~arti I ta.nbul Kougresi) kalk.nma. BI>:':[~~:::=:~:e::::'~'di::mi~ "I 3ki" l:' Ua'ka,'i~
i'i in
--~ Bir ayda 600 bin dolor yardna yapllm
Pa.rIl, 1 (A.A.) "Uaub - :lId.!· ead] J~blrlijl ldal'l!al.odao bugtka
ttlli1lI'Hdi~1!I g<ira, !JUbIlll Ely! ULr' lur.da Tll.f"hlye·oio 600,000 doLIll" tuto.f"JndB 1.rn.kKirr v 0 i:o:Lnm maklIIlLhn .aabn ~ 1,,10 lIdl)pek nrllmllS vc bu lI.urnUo umumi' yo&kD..n100,000 dolal'll bulmujtur, 'T8 rmJ millzelDui !! tin. ~lmil!G: IgllI bu lIty z.nrfmtl!:1 bUtil.1II mcmJckc'llD'
IlIi
I

Eminonu kOn~r8~~nin ol'up ~tmad'IJ Imel~U bakkmdakll mUZakerel devam edl,or
.......Biz, Ibucaklacca ~Jl.c.n

¥ A PUR

D.A.NL" 81

I

Belle lulls de l' Ie tie r;I"; n deniz manevras,

g8zelec'iler
grelJ IIBPIIJOl'
A.lInll. 1 r. - •• )" Iplo - Gull t~ m l.harrirlE'ri y•.Lnodan mb~n "" IUlnl.lik hir greV6 baell1 elllc.1 nnl ulld!rm~lerdi.r.

Alinlltla

tabu, ill

~illIt'l1

mlllbllg

7,500 000
'

d!lll!1.rwl'.

1946 yilindan b~rl Em5ulSnUnde· It:o1'lg-reler DI· lel'el·I. kODUn1 Wb!l il;1l!!rI np- de daimll. .lbtllMli lllL BIL" gUn evvel e!lld l1~o blJ.;Ji' mUJrnr, BunUD bede.fl ct, qlkrlr karu NI.1Il' Xl.l"lbny· S~rloJr'I 04:&' du, Emin61'1li 1I;~"S1'~"1n'gcl1l'1M. ~llldll. bill:" Wpl!l!l.h al(llcaglDl Uln hu kOflgre tllzt:l,f6 t.MruurLIhJl D~'cUt •• JJ.l..z 12 nrahk tJ.u11'b....lldD II lrull. Ctl!l.l";tlt: t.(I.re~rm IiltmltUr. m'i!'.rkwll~lII glt IIIIlol'I uncia. k~l'I.· HlIlbuld EmLntlnLl Jmeg-.rtllor:li I{Ircmld ynPll'lIl.~ j~LD tOJ.'llJlndllo:". her yt.I ve bUWlI1l bu)'"ll)'h12D del.e-gem!2dl!D am::ak n~1l )'ok mUIlII!!! ,gij"r..er'llm~ i.slen:mi.l}ti!r, tu, 11 HI. b.!u:i.rd.t. Bu Ellr da ken .. Hitl'kim yulrua 4. de.lege ilEil'1c.1 ate ~ElnIIUD g'«:lrdlgl II.IlIbl bir b11' l(1)nglro ;'3rmlj'a te~bbilB d· l<1'1?d~ll doh:\-, kflHWl."y bli!n 11:- ml,lcnlll1:'. .E;gl!t bu gibt US'II].I1:!: mnl! zorunod:a. kl!.ldLm. B'l!I 1llI"1I.- harckatlere 1mJ;;alll 'Verl~k". a.la· !.Ill blr bu~ bllkkl0dll Him:: 1110 bu ktitU! I;lgnn 6nU "llltmll.%.. Q~dugu blldl.rlld.l. ~u b 1~1~" ~1I.. ~lmdl i-J;iJnjzd~1l ~ on delrg{l W' hll 5 dl!lege de I:Ittlceyl bl'kn:t,t!· l<rub:> bUl!'l!dan nynhp Bt.:~1kt.&IJtn. celrleril}] I!IQ,)'h-rlUt'T. BUDin bit' gaz.i DiOr;W, ~"ka bLr .liJogi'O
Kum"api buca~lIlln ul'lege-ll:'r1 Idit.!p. Eu !lHlId.1I blr E"lIr1!lUl duy cull. "lBnl:l ar~ru]~~1:"'11l Ill' U!HI· mll2.dl!kl 5<I.Iorub tt'fp]ancllll:lll1TTDI t.I!~eb"bUI'I €'ls4!lc·t' bLl troo·' fI~YllLr DlL t .Biioyl.llI I;lIi!V orur mu'" Ol"t<ld:} 'b~r tilz\llr \'lIT' .. Blil: k:tnlJll i~ln mll~rl!:-l~ !!dell bil' r..:l:r1.ini1'l f'l"Ii.UU1)'IZ. Elu )'old.o. :!fcJ,'I1I{'k n('f ,)'11bu .,kild" Mill .. d!:f ,,]ailLlir, Su gibl i.l'ltLli.fhlnn 'b[ricik; 5ebl!bi istediklillrinl ~rl;) .:eJ;; irmektir. D~m!lkJ'jUJlilo 00;.'1(: "';' :1·olrtur_ TI'~ r cdl,Yorum. E· mluonu kOl'lgr~. I. (iz;Ugc tam n.RJ·(!t (!dH~1'f'1t l'aI'llmq biro kOIlgno;:lir. _Pltcl'1lIblzde ikiUlI ~I.krlr milk L~lij't!ll~n.: kCIDgnDl.~ Idzlm gel.;!11 I;!cnhl \'ul?celll:tir. Kt!!I;IfI Tun~r ~Catl!l!~): HIlI' yd kollLg-re i.~iJ:L t.!1lnLll.~CI"I'!. k:!il..Inp Utanbo.llI. geldi~ llC DlJ)';iI, gTB ml!tru

SII

Cha.r1

I

Paddock
- Yin!!
buJ MI.1:'.
....

t~iII mill

1/NIun/HIi Ptl'!!, Tr'l,MU: 'I/O Nn
...~ JOtJ:11

.![jy'ct

".pur
S.S

Ihnlpa.n)'lIiIi,

SI.WA

IS/ ~LsJUVll-ilg Il<a..lTjbll~ltl', .l!'\'er.. R.ot..rdilm yt ll~m'l:il l~ ak"'taImulli mal JgbuJ ad 1".

iim

ii~1.IhIlI'ri

Ie

IT". n I zam

Ball kesir" de

LiUJ 111>: I.Iln

IL\V
1141.

tarla yUzu"n ..
denl cinayet
-,--Ik!"
kllrd
Ij. plJ.flJlya

[j~nl'lcHk, i!cr.dll?N::a

topTllnmc,·

ro

~("Ik

j.rl

k rtI1fl!l'll!j-,

I[]niv~ai.l~

"~ halt kiiLl,ul!:rl ~!Il IoIkl nndl!. l-"eoi ad.unlllr.l. !!'1Iimimlvi!t 'l'f ll!n'cdih g~tfrlll!ri

gfll'-~ gl

iZMiT Halkevi
ub

1t.Iuhu.rri.rlcl' ~

olarnk:JydJ:L

hlr m.il¥oll dr-.1bm.I Ile."t \'13 1IlIII:1.1:1111 nn;1'I I\'..imdl ll~dlkln,l"I1I1. ni.s;.

,iM!JurUif'l"l'lr iildurUldiJ
1 ('II't1~lonl!l) -

mLZ bnk]altdll ta"as!ruttn bullln· Lluk. ReddQltltt:"T, )('lrntzde hlllumm 2 d~ll:'be dl:' ~ U~ilfld~ bu. lUll n 2 dele 'I'!o'e liLh lor e tiler_ BiiY)('ee .. kl!51 ;l~ bir kOligTe k dctD'lc;gt M:fllnm.hlar. lIiltbig brr gLlrll1t1.l ytIpl}'Dr1.:m:lI. Bu II" do:.

NI!W - lI"ork ·i~n moo yolfU II: tou I ed~r.

a.yrut ~

a

n~.
VI

Yugol!lnya
Adrlp.ll'll
~JtIlV

bet1~

~'iWlll

1'lrml

I!.rttunlm

"lJ!,1

~"'II~t.1r.
m.alJ£m,rd~ n lUIkt.a tl!bari;: "ttJJlLi~'M' kl, Smi:;-e ordl' u, hUll hlikfHl:let.i ili.-, yllplhw'" 1dtilll"' Ctrnum Jl:'~III m'\g!uo Ct!mIUlm,br, bir b.elcimeIi!! I.l~Iet:lr. BIn&C'Dnle~'b
BaD

Alkollii iij;ki

mdan
-

malzemesi geldl

'uz.;e~ldi
tzmtt 1 ~Ttlefonlll) ldia-

co kurutWlOJn hrnr'le l'Otill blr gal.co b.odiJ:i~ g~tirildi~1 l!1fVeL C4t 'bildinli~:; ~lJ.r[m.i.I lf1lLlkl! d ,p.nno we bU.!~[nd,eki. bllfL[ ~~ )'1Ikmn M.u;lf'm I-1rHariJ ~ llikollU icJd(erin IIIB.m1 ~Ii tam'_'h':lhl.l t on bfn~!',!"" prllar] 110 1;Ii..r:" fLndan kat'~ Bl,l~~ ml!nedilm~'l mutlll't!!:Jre ~'I!.pm.aJ;a. m~r"'13 ·,'e bi.IJ!! raELIin.eQ l:iu..luDaIl ir;:ki mn.hlru rn ,d_lI!gUdi.r .. Bil pyla. do~· ~l.mar.s.k )'1!rinll' !!!jUi"Up~l :ru l.s..r.' Sam inkili.bI.[!~.D. lIayH u· ~[!ri ec-l!!ri 1I0eu Lmu ~tU:I'.

Wrg1 Y"-YW1'll: klly\lndll ~"el !,lcn.rnl~ .Iik.I IkUIi:IIILI.J amcaillo11'1 VU "'IJllIn !Jog]u larnl!"J.Dda!lo "pIl!lllf!I. dl1ttUriliI~rek l;U'to ~I i) O-ldUrUl. tt'l(,l"i bjJ.~hr0l" mll~mr. NI!n.k.Lo.g 1 (All) C'ln, hUkfl&br:l' ~'~difioi gijru Yayl rnetil'li t.emlJllrm kom!lulsUel"!.e b.BI elk koyu.odl!g SiLl )'"llWl 1111 moglu lzrn.:t (TelI!FoIl.li\) A.!1:Ji IlUn'll milzakul:: ~13:~ct'i' Ql n bll- Ali YJ1mn.; SWl'l-'Dl~ bllll! I II pIT A.m~l'"llrnn "_·a.pu.ru Derin· I;Pye ynnhm malumul getirm i!ll r:t bugi.ln u~.ii.k.hi. l'.:kln'c lolarm~ MUB3n1.1'i oguIla:n ,m-lao ~!!rtt 'Ie BU.aeyiDQ ltfiy ii:.ivanndll]U ;lmr:lll tLr. Ka.mJ<)D. '\"l;' ylNlek Pllllru:U - tlr, m~"k.il[ldl! pUI!IU kurmu~llllil' VlI 1.1'1' dan lba.ret ol.iI.D mlllu:mtnln In,h. il" Drme ildii tU!~gl 11(1V1.rnI!rnll: tUau.rmtl:tlI!.I'HYl!"iJLn~bllgtie b&jllliD:Dl..1l!JlIr. mr. MakUlllcNllu ikJial t!1\'U v.e ~ LondnJ, 1 Nlsllri (}l.PJ 011' \i )1 i 11 'ff'ldJi in in coL I!lll-! ~tJ.jdir. §ierlr l!&l<erdtD. yeI1Il5lnh lmplU11l[] riuiu.D'IID (11l1it:i Mu pi riI~nm~. HllBeylq I~ bCDtiz lUI.. lrul{; mllrja.\,jrll!rlndan Sir Onnll! e-<;WIDI untibailu.in k~Ililr ~DU ~CLL Cl.ca,>'l!te IJir iiR'llllld <:'ll1l'1:e 'LugUn illmlltlllLr. wJ!], 11181" lil~k!C!&i.nLIl Iie~bjj'et

latt!ml!ld:edil."kr.

Rahkesir

b.lr ill kiM d"mill'oo,lm da lilb.. rifi cit 11('1'. Ilor:ak gClalcfdi~hl'l~1. r bil' r:lnJI· M,I~lIlcluiRlih jt: !I:!.'ii!'slnc t:! 1:11 ta ..
:15ln'

llrpuLl

finiI;

r"",

mlllAt.r!.)! m b ttl

Derillcl!ye

tin

rnulll!l'['I!"e wwikf>

111m nllh(]o,} 'IIidillE"krtn !i'1JIrUII1l II Sn!I!cCli.,. ·Bll! hllk\um.lz.dllfl lRmFl."

yardlm

mi1~ r:m:n bul'llnu,)'oruz.

Y~!ltlg.

R.lj~ka.,

ml~ 'k08gu t-!'lm mrLnlUlll", mt!1jnl biT lioogr1!dlr • (Bu II'll"Ildm banl;tI!n gi1rillml~r vo mildllhaJ.!:· le-!' ,ntuyoruliI.)

ml! v.a.kilt bu gibl oyunhn'l h.... l!.qlriulIIZ, YoiltlBej'oglll IlIIIg .. :If...... tirDr.. Toll: R"r1lddrijy IUdU lni~al', ~ EL1m]~ b,!i;ar lilt In, .lB.lm.l~ 'vC!~ B~kl.l"i: bIa _ JiB!lm r!ilulIJq ;m.lui1~ tI'r rHIVOT. takrllr liM'. Bu tAlfril'd.1! I!8.tIlLJnh\ Bu .lI'ad:a i.eu penlJ,e birk&gl. mlltil&.b.alc vt< tusblU·1l.lI.fijj, mft. da diLktilo ile yazrl.a!ll blr takI.m Dl ()] Li.1i..rtl1l&1 ricil edi Li:,w, IlItnrltl 18.Lmle.r :i..bti\·111 Nell blr lble £5i;bUrlu

Limilntmw:lllo Torlr IA: L~.I.D mill n Yfll~U kabu.I edoJ!r.

laS 11 MIiJ 1. olC'll' a ...... It b... 3 'linctl Incuf. 'I'eI: f-UlntH

lr

dlmile

Vtl \'M!ltll

8ruiyr::U'k 'kILr r;a.re ten'lL BnJle Itnumdan talulir Ioi'~ l'QktuL". BUliln IPImHn prote::IlO leiJlen ~dL Bir lie!!!: dtll'l. kCtl'l{:1'~m;dr:l m.elimeU DU-, ~. ~d .lParfulbdI!D .... Mll1~tl mLl'l.:i IIUl!ilm:tli!"c1o.i ml.lhnl111m el p rt.Wm:i!!lIditt. I

Ame~

Export

Li!.nu

.tllMlDrpormed.

N~;w-Yal'A:

komi~r(mdn inccl('uui
An:lMrtl, 1. (T~le!onll) 'V

xnn akisl"rl tlllI.Cl\k dl'mo::k1i._ . E- .en :r.a1I ilc mUllVfl;;~ ya. -puu I Irhlu d.. J1'l5tUnOrde nrllb!"fb~ b'blll l ('i:me1cle n.:".a. ill:~ L,,... l~iD !!;I1n bll u1t:t'ri nnlqm,-diln !'M\'1I'Inllll detill ..rd·r. He I,. MJJlfd" 11i hIIllr: kUtl.ele-.\nl<!U , 1 (T.:li:ll'll1.io) rio Jf1.,J1r t'l1'dU~I!lUIII nil" 'Mn.~ .. R'iJl:l blr b~bul ~I:.t:::;,i

~

Ot'liit' 68 YMIIid:a 1dl, ~I It 'in klZldll'.

Ll.tly

y l!. omi.yon. CiraUIi ldilI('tv!!'· Ne,'york !iof'rir.leri klli i"enIk Eke. Onlu Jd..Uch'i!"kill Al'f Qllal VI!' Ehincao Mil· gL"e\' yapl1 IH\,ckUi R.auf Rayon!! bul.ul"ldll Nn.' • York'" 1 (.L.A.) u\Jp' Bu- y::t.p.L.l&o. g;bHyl'U"ri i.ml!lern l, \ Il Taksi Ijofcirl;r!rin.io grn"'" yapmlllD b~- ldi. g~" 11 Mm!tvol!.lc lI]oe I"i mn.zbolMltt.itilindpl!I lliilil 11abenl!1." dli!"· !leo He dO~IIij<l1l p1l-·illl",a ...1 IBlina.- lBillI1 il;ill )'Il.PIhln !likiLyr:tI~ !.'il yll:Urrdli'o CLkahili!'ee'·lI;; .hl:!r·tw.D&, ~ lId Lr.. BIII!J.i:]].il.lcyh iru cibct\('(" d~n biiu:I. bll!bi'rl~!" \'o,:'l'Ttlt'lIie ,., bll r!:l go 'lllulltIiJ'. RnP"I. PaZllrte' bl.r bitlliJ.'·i t1-ruemA"1( i.b:en~ mao Qrd'J~1\11l \ "rh~ ind"D som·a ba Ik· !lraiila MiU~t Part.r.(li £tm:-l " ~. i UlIlWDi bl!yt:tl! uudilr:t1!ldlr. I I! IItio1 bOlDU1.i!u!.IIr.:: 'I'~ Gm Him I B;l.y"r'lln V il1gWrr. 11[1111 sn~Ui! p!'1"III!!mbll gUnU ~ j hmbul 1b3hk~I,11l1l'InHI ) Irt.rhn Itlbil.ren NI!W - lt~J"k mllt~l(lbIYfl'n In ill 1 hll'li II: bii.~'Uk f-ltfli#:llI .. L ,·111 "J.iIo:N:-£ud 13t·, I~I"L ~'!I; dl!,r lit r. Bu tJb r· pZIJlr1kt.ildll·. hrl lokaklanDIt. 3000 palla JUl!"

ffikmet Baynrnn \r!~inglon
eleisi o! h.aberi

11· C1AI:'ke,New - Yorklu. ~dllbJII ncch ...
O"!<>v

Ie

1cille l BLW

LAlru'1D.I.

verdlgt iWlBljJlmakwlr. Y 1ta.1A. Uri IiwIk ba bll ogut .adulctc les" 11m I:dUeri'k te ....d! ['dllmi~ll!rd.il:' .. l

mckrlni 1"1~n cderL·. Vc}~ ..l Gilv~n:
-

doiru de~

BUCl!kta

13. ~ra;J !l.c\·!eti il" bLr r,l,Jlh YI\' T'll d .. An.b d'!1;'l~tll!rin"n 'o.lI... ba L\I muahedcji )'lrtmak. ' .. i" ~mkitn \'"t,~ fiT At :'"Irru:mtla.rJ ih1 i m:lli ro1cL'lr. BLio~II,", O-~rk· 1:a ,lIillfJin "e I!mniy"t Kol",y kCtlA~' ~"r~ gdmt'yec:ekt I r,

Ell un .kcnd.illil!! gLiril,U1gi11'1'1 Hdl.m{'L HI Y1U' 'b... na. bl.l ]la ~rit:J ~lkLJ~l gazel·[ijlfl l.;,rilJlnc bllkma· DI.I hatlrLalu \It allw bumm (1 III "lIl.l ald3lfl~ 1 {l1l!bjll!ce~nJ

mut"aroah

i

mum

dllg-IUl.a.oe:lkur.

BO.,..Ll!di. rrlo. rlirlde L;:ru::r.ah·t1 &k;aip:m.lnnJ1Wui. ,17I:1,OOOl l:allt- \'IY"d.Jr .. 211nI, dtl-'11 bh kl1!mlfll bUf,u.llkli pi)· ... 5ll fl· tina HLIILr li.u.kfimI:'Um:

ln~Hiz .M~~lr' ,anla,mA.sL
MIlII!"

Anura, 1 (HUFU.I) u.lllD· buJ blIh~lll!.n '1"il:aret BBlillnJli:J[la bir te-l~r I:uokotYoe'k YUrllloDisltu1b. ye.PI~'Llt oln !,'e1ltl t1c.a.. rL"t flAllltmulll~ tlWU IJ:!.hldl1 (;lif(lo:run d:1 CQvi:r. amk!'!b'n illnr; (:!I;Hltb·l.mul hyclilriln !!it"1!"9i!l~!lI tt'mJ;: tfodirhw.

.Bir ecnebil

AJl:Jnylo

y pmuUi. OlthJ[1J!DU2 kong.n:d~ dllhi bLr g;rupJanmA \'1Il tAr~.f hll· Bll~1c, :!1 (H~raj, - Bugiln- 11'10. P:tidise.i me'l'I:U,Llu.r. I!" l!!n:"Ie ~'lIgrnur-J.IIE1n fll.lJft YIIGm:l- wltn dinltl':nl}'or. d.liVIl. edeu. ~ln. Ifill K~t.cl ib'"ilil .tldlD.TIlIFLk klllIl.lya-r. ~l\ hJ.ltru~r;u dcgil.Lro. I be . !11 tah· bll II'IIIlIUD ,yUJr:; ·10 dClnnm ~k ElI"fI.· F,JI.klll id&m. I])l\h1rOml.:l._'.lm. ll., Ii -, _."'"'''' l t .. " bL n.;ugUlol L 1).·(1' ... IIU "" .... .. 1iI ,,3 ml!l IT. n IIilin 1II)~!~rlDId T,ebumdan m~tt\ IHl mr' 1 I'.~. A.wl bir -ODI;'h: yt<pm k ui.!/:i.J~ bin j.'rlll hdnrilil'. !l."lI1r h~· t1LI!I!Ill'ld. b[llUnB.I'I hu:h~I. tI tHI II t1:JnnaJrlndn·. luI" oJ ~ l\lrlu: ilir tllrnh dnl! 1''1:1:. B ~OJ4 tld .. lkL~br,,+ _le:,"o. ~~ .. It Y" lc.n~ Orr 1.m'tI.I_1D.. l< Ilblnl Itl!U':Jn' .. l}b 1".11. "IIc·.:ccc-

ekili ar~zi £'U~ar aHmda kald,
j

,. .' BcD. EminonU lrongre • nI .IfIl.!, de!,'il lIlt hUSUI 10,

I

m~.· -

b· .. .. I 'J Inm, ........ID ....... or • .,.l~]'j. y 601. Dtf,lLl'Il:I.ao 1II1kl lar

KI:IIB.n Ton~r: ~_ l!J h:tu-e ~tuna lId .mblt vll'riliyor. Orul IKmhu-da.o 'Rlnll

1_..... _-',

......

EXECUTO
V'PI.!n) NEW.

1:" 0 ft H:

lo)'liyt:l;~k degil_Un.

u d...Ikik(j.dJi

Kt::'1W:I T1IJnr::el"~
_ ZablliB'I'

,

Pi""

Il'lrl.l.lld.c, DinT!!oiIik, Onl:.s.ra b:!"li: ~ oow baldldlr. Bell dl.l.D l.k.l l:aral'a !I:II!Jl.!I'IP &r'kI. rl!l.!~hl.n. d.1:o.ledim. K.ailJ1UlU ~dirl II-"-"~.I."_',bll~•. ................ """ ,~ d"" buLlllIu\'orlar. Onla.n dB. dinll"II 6liptr.nl dEl ll!InMrB'

~~ qy&1l tlcarl". )1OO.<'rnt!lIWIr.

d.rue

"'i.l."~ m~n-IJ" " .~ ~-,..

"lmi"L~~. ,. ..~.

k:rm'

.~ ~ 11.'_"_' •. U II.E" •••,......... "'b"-

...

.A

a:;

~·(!Iim.. 'OJ!l1

1"

k.J

Allkll71i, 1 (Hur;uj!;U I!-D.n1\}'1 Ir;:i.lld!! !!lUWlCJo.

glml:/: sergl~ell'

Nl· BcukJ!oI

k~r .. bHE:r:cPmi!: ~L t;erRI] kmyol"Ll.lO • .Evet. I(In'i"lltJ" Iki ~P' van:hr arllilldo l.ul'.

mlllk il;in ~'!i:niI.t:'1InJL k rarl

11m.. B!J.kalun nl! ollc:..'l.k, tiel fl dOl. bak dli.vu£nl ,k bul ~tm~1r I" lJ])Wc. lkJ tantI. cia dlnkm.l!"'n Ilm~'" n" "'I·J ol , ....,.......... shuI ~ .... , ~ ... ", _....

lor.

:;!

]1

Ii

Um..IUnllzLl ..

.[!Ita In

VlLr:1lbill-

\ Ell'i'il \

"rl _

I

ILljl~lrI1l.!ti

! giH~re ..

ile

D.iac.akLt oldugu

kDl1i~'e~ll lI.L.erlm

Dl"'V1c1.Opern
l, '11 enUII~C[ .

b.1.I!llIl!undll. blr I"lnlB~ya 'I' r. bfl cUlia mulLl.bil devl"C~e ~ab1. .8. liyor 1111 t.u. Bil]lldi~ ~ibl ;&''fl!ljr Uk;1 re, ~'c memouD. olur.. !C;ilnkil A !.:Ilra ll. (Hu!ou.i) IolIlpl klnllp dli. L~l'ri~e glrlHn met! harb ..:!B..n,d;:l, b,"'illzl rp.' IN}'I~ k:il,nllL 'UZ(,I.'In-lii! I!Illlli b.•" In ",. 11' d • ml.;!dL" R.,1mI!l \'1" 11m .II. d. b·!' b.!lJdml~iel l . 'i let U}';1 ff) LIfIu.n cwoartl!!ll RldJ~' ('e k:uhnlD uynomagJ\ b~ladl~1 QrlllmU~, hutaltlll.eye IlllldU'IIOU :\·1.l1d n "'01< aloClilkl1 blr d ..'1·. ~r, at Lo.nd~J. t..u L~e;\llfe ml !'louIn 'q.in So~"11 Ik:rbcrl D~ rBlIII~ w'rdtllDl l4_,;ml.sl .I!!IILnll!~· mt tlr. KadJ..nlD Yallhj bLr ill'll Jet I;I:mU~ tngUWI! l!U,l'lln kline hit; ~~I .. ·licll'ktJr. mi_Jt.: r, lJ;"~ II.lI.I tIm&kt&dlr.

~ b~1 IIIk ~II b]

-Dt!".- [

Ji.nlc rg. (1'o!lef'onll!.) mill D-KllI"lJtl"bir ~l)~tM AlbElj{. III.IVllLII,H1l ruUr!l,e:mt ~dt."Jl!k. ~ndlildl!kl b imel(: L I,HI.WIIUn iillJi ol~rn'lr bu· lundufu.D.lI lII~yl~mlIUr. z,o,bit mc.mll.rhm ,;,ve girdllderi mDUIO It pl!fl mUhlldl!"nrril:! ol(,rCJ~ bulmu'!Lllnllr.

l

nhJl.mll(!bg-r.r::ru.z1 iz;ab. t.'dCl1ll'DIlg (2) mllyol!l dllh .... H~rbti!.IIt blrnlu .. VI; ltal_ 1\"" ~thal rdrl.rmwLnl d(' l:!e'lktlr kl. bl1 IruretJ .. MI~IiI' hU· h,r.l1l·r ,de.D"l~miI;lLlr, R1I,8Yll. Ill) krJmt-,· Un 1I1[oanlH .. ~kmek .. UJUnasl!beLL~rilnkdl! h"rba.nJri bith:n IrlUrtll1:t.~+·tklir. Kahu-e hiHc:fI.. deglglkli.k Ctlmad.atl dn meti a1ac:a.kll Q!d-.gt.l D1~bnlij; ml tlr. JJ:t::I}blU' U1us'uo flkrasu J.:jJ.r'lljlglnrIa Jr I'Id iDt: r.ara d~· d tnzi! .I1IIIhibi!l.' rtl.Ii.l NllH4!k ~ .. fakllt SI.l\'!"~'1 kilJi.llJl lil>l(:le' karaOl..uJ..rJ.k .l.!.l:i!ni[mi~tir,
RD.

laJIanufu lc::in Y'Blr"1I. 1l'1llB bor- A L lie k d. ~unu ,J.:)eme!: lII'lc:m!!'lIli~ "11! p-..I_ t BI1II~J.~ patElIl.!. IU" raJ.:J.n bla-l«!i ~tm [lJ!Jr. iiMak p;;Lk I..il. dOH bu [ll.udl'm 'eM :tll,rrll nl r 15 j m ~!. N~tmeddlll glu.e~1:I 'PWil:'tUg~ t~tII· t·M l.eg:!!; ilrallk k,.Q8.rl!ll af:~- (Kud.an m!!'it~ ~II mlleertdtlt Vo ~cJli[l' b· .~ b,rnh mll!!jIJr I:tD dAy;r&Dmlltl1:·. P "lll n[r:1n Blr 'IIORTa bir mil!t3.f d411l

~d..

S'ARAY
&1J\'1Jd
Yll 1:.1"1

&11Kl

h.dllll

J
-

IQ .A.

N

ill III N

m

T

T

~'I WJi.L.'I'.I!::R .PlDGEOD(

Ge:OGCiESo

RJL.lI'T

ill-~""I

Tehl!ikeli Vollar
'fUIili.t;;t!: OOZLil BUYVK ElUi.t BA~L.IYOR mao -Ililln I'tboi:>blntJ"'D lrIInG ITI&hI~Qm iJiaD .... B~DAI kwt.u.· tAb :tann"ttlA w; 'IlI.JlIftt.c lJ.ulunduh bIll" k&dm ,rtU;lbllkm IIllftkt.l!lI 1'.<::1"1«'110 iJ.1... 11 blr I!tk"'~ In h"YIlL uu. t.a.nrtl'
'L~r illBL

\'D Liyt:"iol'L aercilcJ."lno knblnm.k I. BU"Wci ecup 11"1okinU hi'll tllr ~11l ik1:er kl.l..1ilk beYftler II"~MI- ~IO moll oldl.lkl.1l'1 h!llw~ bitl !lal· m.i'I!lr .. B\I !,:~'~ter..l.: UWJn, In- l.Elhmak \'1) yllim~k l~ill ir;;;lmilll~ ~Lr. Ur.Um \Ie dl"ril!t~lm h: toe,," i r bulllll1<nl ,I:' \'e ~!W.tlln.lanir.r. Dlg~r i!d'll!cr.I!tir. !llmd.hleon mal.. nip d3c kC::l'Idllllipe tamfda.r tOl"l • llm:rtl1l1rt d~l/l'-1rtl dlkk.ll'l-l: nlan IlIU l~l[~ ~.ahUl'lh~"'"·. bln;oll: y!!ltt,lI l m,'ruld(I'!Uot'r mil.. (.Bir ~ok dd.tKclcrln PQtf;!ltQml:lLII.t"\nl b\11tl"lI'il.i~hlTdJr. II r lurl) J[)~mollr.ut doe imt ~' !-'oll:trlli!n:le n.hnar.Q,1c ne IC'I"I,o ~o t tur ftl'klida,b.r, HI," bllt 1m ~"IU: '!Dnbllhn.rd V'),I!JJa.d .tllllC" k k hilI fd~mC'rlz. &2.1 rlrn~lal .i!rg'l}"o UI) btJ.lmu l~io .hrnJr"l!li.;;in muUi.lJk M'l,;llmelc lr,in IIII.df' LLklnm bB1I1n.lUlu,tlll·. C"il af"lrn.dq lo;rl mall L!:ill t:;11 tIl .. yorlflr?' Kendi ,!,lIhl'81nr~ ililn rt.. lI· §l!l·orl!in;: (Pr~tL"_q;toll1rl Bu, d~· rnC)I.ra:.rl drr..\' IIHill III nulUrl'lm· M~rhum H(lill ll.eyll' mllbdu .. daf;lJar! lSlclr.ll:UI prll<t~$lD11L1"), 6u l!ilmdll Cd ..t R"ynt' ~It;'re[; m'll l.-'lIlM..r""~d 1'!1-.2.IHIt t.rlhlmh· l'Jhm'lll.l mhm.nm k.1I'1'U~mUt~Ur, 11j{..1!l.ml). Gturou; 1{1 rklnci ~1I.1l:nll ~1I&d1ll' "~ KemaL S::r.nbn. (.lWnII1~nLO: 3.1.!lill pn.q.r I:U"U i JI;l 1''''[' 'nFlo ul:tt;:;rc.m ko~gl'lJ WI!

LECHittTAN

Mel'lk'Y~ Satl~
Kuirl~l"}

LUtu

[}il.""

ltr~ .' cmurlu~lmd _PI: MlI5[J .... Sir bQ~l:tl!n dol"yl Ii."t"1Z OlUIlUP I Ulmuma l~'ra.r '·~rLtc:n ~ ural lln~U l"rigILi I.f" nlllctklH bUll. ol81 Jab, bldnd 1I~lk II.rlllrm. 11., 8. ~'1.1 t 8UJl~ ras:J!t.yrlfl j! Il.nll gUnll 5110- I
I\l HI d .•n ILlbl1r n K lid, 1<6)' .Mali !.IahUI)'Cl l:..lJ.lal Dad~mll.ltJ ·okll-k Nt;! H L1. a.l.a~B.it(tl r.. flu Irltl.!'m ..

t

,....p"'.u :, nl "n '" [>"1'. ~ I ~IcuiYG iiJ"rtW' BEYRl..'T - 15.l'lEINDERlYE 'dI O\'NL\')'II

tr"T~
}o"lI..I:tll.

k .. l eLi

cl!;lJr. ~. "I] lib>l~

ta!:!lltt

1~1.n Gti&t&dL

TlIlIlr HIl~u~oI

S~d.iDU'I

IioC'CnLalJ&ma ... 1l."Jl.~ t. Te.1; iiJlll&.2·1

.. n Near Ea5t AS ~n£.r

o.ri.tl["1']J. btdilUnlil 'ilia! konUJe..n I!:lJimmn '\"\<'i;l[. ~LnI 11Il.lm.dJ,tI 1:.oa.Htlb-d"o; 1.)'11 L z,·"r "0 ~lt.o 1l.UJU luol"lIdn1! rllJlll.ayUl 1".U:I"iul. g'lli'iQ nUn.1 IlflllrDllII U'II uotlll(,-atJ.noU.il
oJ
U.l1 ~1"rlII nUl'.

ZAY
ltlJ:.m.tl.!:~ .II1dlSUn ibll "~yt:~ ~'!I~ IJIfi, 1311 1iI!III'1I, X lILt ,,&kl.:!iLn.l:g Tl'l:llrJ:"t I!IWtIlml.iJ

I
!H'
p.l,;
~ 1('" t.III.1lt.u.g-.m.a..

IlT.T

lIIIU" JiIInU IIl'Il'l :!r'(!rirrdo h ... r bcoj1.llnmlllAn. LUJ:LlmuflAIl oUI'

)'r:llIlLIII",

BUl"ymllllll)" m~...I.u .erm I k,rll.L
dlil~

onra

C'tlIDl.J

nde

...lIIere t mYlltll

llr.

,.q.

1"lld".J1

Illr

,1:;1:1<" Il.

I!lI1Iabla.

kl.!:mHIiIll.

B;i,ldmB.&HlI

(III it'lt'lIl41

ldl, Im~i%

bU~ljm~U-

DLPlOMAT

Il

dolt "'II akrlllJ.a.l.a.nn. fl:ltiI. Aau cdQD bllill'ilt'1tn y.. L&!> ~lartt1 IIynl I ~tL!j 111t1~~ bulunmalllrl fI.-" gl,.. "ur,

Y.o.lcll'ld .. n VI llD'klaD

c"

BuglJn. !.ll.lndll blr ulh' n.m ml.lha It me<!I 81 yI!.JllyDrn:r.. \fpy& I k1e)'lo ·"'0£1':). kllJ1d.. I m.1c I!l yr·t!ui bel

I 0. D m. ryollarl
~...
1, _
II.LIII;1.1 II.

D. 1.1'" .er\'bl ::l 1I1~11 N'=IiI 8,,;1'; Erf}

aIanIarl
1-

I
,

~I

I

II

------~~-----------I:\'U AIL

g-i.w-Cl!kUr. KonjOl"': hqkkm!tir.u:lafU.1L ... 1\. l"1I','11 ~·:.pm!f!I:.1TdIr. Bu ![I IJdul I) "b n"il"l!l'\IrJl.r. Be·n tl~ bUL'1ld~ blJI'
II.

itlr"l!.%;(.'ileal!:1

'(:ama§II· Ylkatbrl..l,aca
HIlUl:IIU",
."HJ.sJ.1!I'1llJJ IJ.~

Vevlet lJen,IrYfll.lar, AllilarB :I ,.,,,,", J Ilel me h U,m IsgouuuAall
tLklrlbl:,!l
\iQ

l,llun h'l;rn.... li)'rint k(!ndl lflmrlll1"11111 Loplu)'Qrlu: on! 'nil bt~n mL,rlJ t..L,.1 hl.lklliDlni r 11I.ldl n~·o'" IILf1.h. H~ml.'R bcmeo Mtkk II'll McdlJl 11·1'1ho.!tka JfHdc Mil. In kalIrui.mlDLI. ..hlrilU oLIn! ,r

{lldll~u

I'i~

KAD!RCAN KArL!
HIl.2:1I'tti
dL VI'

D <iii r. Ela.""t'U LIlli'!'? haHr~tJ.Ll LcK1If"" t..tlh·ullh"o. ri t.:;J L·ttl. Ebl.l Bt!lrlr I... ar, bll" tttl. , I LII.I [·lIn. ch'n t,:" 1(:11)1 ",...cdl ~ J1Jlldi.m l·Cllc:lu.r; ldUB.Jum~r1 h 111 JJukUIf.iwrLrll b Il koym:u;ll". AU h koyuJI; Allnhln IO)'dugl! au kaldmn:..k olm:lz.
)e- ~;ui['JI

OTIur [:I!V.'[.I bll]amll.· Ebu B.:ll.ir ilf'''1: f"Ul:

])~. gruplJlr
ru~
Voll

1111.111: 1.IC!!l1fr' I'.IJl!):r Icl i:![iIIlc hal.l.'llde l.oplIUlffilll, .m 1:"
hll!y~e.lLlJ1.1l, IfiinUIIlI.YlIl'lnr.

Arlllhln rUUmnl.' \','l:'dLkll!. I"ill!:hm b!r d~\'l!rlln d!1.i b.'gICL bJ. I" ~'Ir ik "''',~ler' by. '1:1, il!:: Ilb'nl
DII. Bfl"'",lnm.

th. [-lwIl'l.'li .AU, OEl.Dlnn, Abllm·ru r:rHlP bin A",t. 2llbo-,}'r \'0 Sanll b1n Etr-l ViLkku d-, hili' ~;Lnl(! lopl'.nnml!lkr:11i I-LLzR! U Om~r Ctl'ruLI'!. ~~IY~NIl; onu gl.l,iJDtl.l BUAmi!l' n U1.r.:Jrll'l1l (Imp!' !lonh.: - No kO!lu~iiyOrdJmlll! ~ 1{imJo ~t:\iilI-' VCfDlld.l
Ve !Ill • 1:111'

korkuyu lJ~lWe:r; h"llfL')l h: • kid. .. b::tJ1.n..d"£Lr~ - tllt6 Ir.ImJe :1;coklH I·L':r:m.!yo1'; Ebu. B~kll' "r.:lr;ullDD "'Il2:~('lIi,:J I. ill "" A~n.Ti'bn :bOil lulllll. 1"'1 Ill"! kliJ.Ybc moe rdlk '! Dnllle.r. Ebu B"il:ir blr lin IJl·

In'lLn ,Iill dol· 'I'u~tlHcr; :Il" I.Il'to:dl rdcr:I blr 1'. g1IRQ ihllJ.rdQI~ • DI~ul.cri • IilIllU'. btl w.£";r Uur n... flvar k[l.· Llldl'l"lll bazllonm n ukill r Yo U..IIIL hlllbcoi"lcn ' g'('lmly., bll.!jI!l.JI. UI D'11: gur1,)1('d~.p ZIIi"rJ ... dl:l[l··
VI!

Ril..:o:rdl O,n(·l'

1'IJh'~'hl'i

hald" or Lanlllr

Hlllld. bole \', Lt· lJJI'f r YlllllnlCJ )'(i' Ir1mbl!"rleri "...: r. 'k ,~ T1IIll'~n ko.bllcl~ri !LMlu sln k i.; n dOl }..In'emu Lin Cchll. Arllr bin J,.", giL kLlmu .... nllHl yoU I,
1l1.l'rillIJ

~I

[)Dnci("ffli,

~Ild U Ib",,..,t

UII.IJ,ldlt

C:11l.II i.'oilll1lf.fUI ~l.llltW.1i t&l-1llJo.1 1

lly!J.o;' !III 11 oluuk~ .. dlaolrHl1I. y.k.tunbnl!Ol!l

t1~1 poorkIIdI!.&' ltrlltlli.ttlrlllm:al 1_

··uu

.;In.; Eb,. Beldl'

MJXllncorJl~ bl" lI'i,kj"j.fnk k(;.edliill 1111\0: ,'rh: I'l~',j Ii'oi:Il"LI il"11t1l ~ !ilt mfla.~ ~ Ilatlnt r;I~l t
Oll~

10

llmL~Iz](!c .A.1IJP.J.m

,.... lmrlruyl!. ..... .Bulll HriDp;tl

tlll'!-·

-

Ventl.c-:tlen;" KIIII; l;ekUlr.

DC y.IJlllir!

-_ W. dEJ.h llIIlU"h. Mu.I:J..amfI"t CI~1lfcllulrHlnh clii~·, nl,'r.: na' iI l·~h-:;I,ll!k('riz? N. .u;.:r(!~I Po;y· go mb;·nmill. buyumllqtLll" Jd
• Em A.U&iull lolrJi~r:JJ vtJ AJlilb1 "I ba'!kll Lap-r,,::n Il:. o)lm;uillgllli taachlt: \"OJ Ikl"ll r' (!ttll"inc.}'e k~ d r h Ilk II'll F..:J.Y3 mil .... ~"1nnl ;a1o:hm: bUl1u tIIy"ol!'r k nlanru ,., m:tllannl Kl.lrta.r;lr)!].!' Vi: he· ,. I! n IWIlIi Ilz rin~lr,> 1:..tm Bt'klr ctvap ""r!il: HazI< II r,:,ygil.rr]l~rll1"tl% 1l1'i 10 IJUYlJITflU tur: "T~j1611i ... maillh, liiy 'Ider mallllJ'lnl I:I!-od, n I ur1..an fl. 1', I kln A Il bill. hakkll]l'l;t!'m'l"1idirloJ!r; [I.! -~t AIbtll!] h:lkkIOdlfldlr ....

EI~Il"r gill Io'r. Bununl .. 1J,·rn. I _r .luLllJu I.: lJlliUn d~vl",Uni lloerl ~'''Qh_ri, 'ltiJJdt kl!:l;;]JIom"k; liZl' h:, 111:rllJ. ka.bllo n:18lerila m ktufll.i4JnI)' ..\ kARl" vcnhler. !l1.....d.J. il.Jllr Wn N:.. DR.!':!.hYD dLr:I 1l.1l:L1Jlil!~'~gdlrh.e'e Bt!u.I. AmJ.1' Ji:l1bllr: ·nlo ~yh11!J.1I mJIIl11l !llrrm, ~ llc.nJ.lllj ~tmlltj,~ll. Fu. .kn.L I<l!'yh gi:1I~1I (onn d\'l'J'll'lU Id I - Egu O~Il!" ;:I! Ii.h li.lmlrk V~ l-'11:1 v,,-..ge(m,,~nl:; II.l'Ilr' kl If. mi .I.z,o Iwt t!lm"z:.,

mUy(>rr, h.llmml.LI:
\.'(j

1)i)1I'Io ;jI:l"Q.r~ht:

10'111
~m ,[·urlc. ~I d r

.. BI-nr:'l~·1'i IOrlr'ii1

I

o

mak.Ui. d~"'i1ml!ttll~['. Om r d.I kJ. t

Amr bin All cellur lie. bUyI)!!: t.Lr IIgmuLtm olmlllki b!. rollil:r ,'ad} .Ii I .....iii tcblikdl 1!:lnI)'Of'
dll.

dllkLn .z.II.Ili:I.Li1:
-

K('ndlBlotl Ar.1bl!l 0 :'ll.FlM ndM1run f.lQ lnldl!l oldutunu au.!'

UmmiJInd" DI-b.J. k;J.it.1Iit;j.o 1!oJ.J:Ld.:J.1I .!.kdln",y .. k.il.c1111" lit'p tierClulllr kurutlI1u~ t

EyKur"nI Ulull!..!"l, kork~ mnj'lJIu I V!l.lIBhl lib bir t1~lIb kJndRLrll) ZU'bI!!/'!, bIl:r:. AWIi1t.l', U. J!:lll1leDI& Amp IiWll .IIIrlm.!twlno. C'l1r:!~U~lID6doll 'FQlhll. bll1 Aboilul· ,1iI~lIrl 111.hI bln:r m1ktll:1' fi.L!lkUirl1!l t0)"1 Cllnkli filJlrLl\.rd t), ben Al'IJp (ILL: fi'CtJ sllnd[],z b ·ldcLU. k. bt.U'I'I<!rI Uz",rinrll) I{u~YeI ub4~ I, bn.akmll. ,gi!ldlh:-r, M"d1l1ellIt: lnl n 1!:lmllm.l\:': blr ~Llll.I.&U l~r III Wnl"'l1 '!i:OOP tBII. ...'ll4lI11L1' J, dr.; h.llnhm. PI'IY.[fUnbt!rin l bo jhlll ..l' onlann. d...·1i lenni l.I.kllt!ray I d("n 'I.: 1l~j d. be: lkl bu tUlrr \'0 b. ri:5l i!1cblrn d5J1dbkr. ]rLi;...Jt n.JL I filzr. tI lofu.bnmnll'i5 Ii. 111:'1'U D'tt1 AlIl'l ,8~rUBej! hLi. ~Idllktl·n IIODnl, AIII'i:"]ro ka.blh cLlmdarr. Vll%g('~W..r: kendJ ku.b.1 t"la.mllk1 In ;:Illnr~1.I1l 1)1 ,):·..-11IIIldr'nnLl~11 Im(l'lt IlIIt!'"dJ.I~I'. Hnll. kct p ....k. LtlyUIf ",lunju. t!') S<"rIli bULiI.o lI.1UlIl1ll11 nl r~II'£'fl' ",Qr k Idmh ,·Tk',.ldl lllw· Il\hlMdmlil, .I!Jlb;s.1:Iallll: 1!uI.. ~.','n .3llhte PI:YKIi.m:b,·r-lcr. Arllbl!l :r;!I.III~I~t \ 1M r;;lk!tj 1r'tJ.plll...r: HI'I.z.

A[cm iII1£('I~rt. doiimla Idil Ct!:Z'lylr ~Idudun ! thll1'll.ln.ocnl(tlr.~ di:m! U, M!'dlm,nin Uill 3mp. I \,Lirdl U!;U d" Il:ulyertln, llnlll!: 1IlI lenjlllllrdr'i:i bilrlnu HIw,.rI!'U II.UyJ. 1I

,[I

U: ZliL[idLiu. d(!I]Iit:11 )·cort' luwl,,!:' J::ll.tI. Omdlilrl ,A.!"illllil nlll her t Ira!111I.I Ill)", r ktJ.u .II.IIkl"rll· komulllillfi!l' nyin I!U:.I; her b rl be ""n,:,.,k \'Cr,·1'\ k ,somll'nll, KCll'lh.i ti.. n.'IlI ElI,d 1",)11 U· h1f~ ,f")'!lu!I'Il)cr'llk. dll\"ll.lmlll 1.11 I<t n ve ~ B!l.1I.11. 1)1.11111.111. I!Idlllda hit m~I",1.c: ...nhl1l' goi'tlrlyor!

k;l.bl~ knlcl1 gi' L lrdI; <:I'l'IIIlTIi!. lr(!llI~r Tull'ybll uZl!'n.· n'l 1'1] rI.ldD: Till,') !1:r.~'1I. yanhm II'd~'n j\.rJlll k.ullilal.:, IniD ~'1.'lru:l1l 11btr)'ue l!1:ILDdnblr "nl'lrldmr ...·nrdl, H ,rl) bfl,IIllII~:' O:.iJo1Illlll ..1",:.' 1' hn.. N~~"'ilr l10ClJnd 1<1 11:"-1'1.1 il hi:'ra~1' b!r IIII'll rd Dlllrmu. '\lIIlLl hili'" OrtmlljjlU. d.,~'elll YII IH !) ~ lI,d \ c!1"rl, nntl, old'I.!;"U I !l111~ dUI'!.IYI;lrd:1l. II beYllltYf1 : Halhlj dVJrulJkl
IIlj'1I LZiliu;UH

tI yol

u.ull),l.. • ,,"lLlmtYIl KoOn'lillDUlnu·. z. - MIJJ!&fIlm~n. bad t ~ut4L"1 '2t~i:lO) y1I'ml dliI:"t ilLil. lib; 1II:.t. t,'lI LllIkliA Ur& 1wm.l&1II'III"o .. ",tel ll1=_ lfl'H.2lI bioi!! • Ith. lt~2 JonrK do" II )'1nnlUll IIft,lFu tJ.lr, ::t DII I~'I' l;llt a rlnL.mlll " .. .I!"t.lL·~m taa.!:"III k~11l1~:;all 1 ..... ..
r:clrt'

kap!!..ll

Ic::tnlhd"l
!l. ~

pillUl.I.

""dU ...
':.:0 nlA..u

Ek&uLml

A.ldl .... ll,l .. ~ 01, l)ldmil

bln,llJIIJI .... I ~I'Ian~1IJi: l

&J.~ 'I:-lilJ&D.l'b ,1I'Un1l, ,yt J.l..ot 4a. Iroml~~:o<IdlI j'IIPioIl).=

~I!ll •. il\do.lllcrll'l tit. il' libtrl iii'!! 'LJI 1l"JldJl~rIIID ",citi.'ll n - 'd, I'lIlnmlt kim "l('r l.)!clul!.lu.nr.1I cl Ii' i.kll'"i:t n~ odalllrllll. d;&. .. ' .~.t'~UUl r!2.'n boO!' lILlI,1 bId:! IIdl!ll Y r1.lrnJ. bcli'llll'o ~cr • ~m, .... . tLldlttoo 1" ,,~.,mult!l tlnl,kndcn ('D. U yl!dL g-lIrl !twd ~. t;II Ifll!l.m.O m 1l.t~UIl" J \•• LI m!irA.e.u.tLa. El-1p.cIi.lil.l.JLcrI "blJyt:t ... ,,",-JIoIQ \'. iJ.IgD ]ununl ftlI 11 I n IJQ "e'; lor! In.r1~li..!1OrIll1 •• 'Ill! \CkUfl M I b..vI ur:..

\/.,.&

B~m. C:bl:'ll.iLi b klf)"D1'1.litI; m(:lcklcI"Jt< 1l!]IJ1'~· "hm I:tkrc:lttell".

1i1f1UI

m~lul
I.I!<T'i'ih

C

n.. 1tllilloll v:lli..LttCI<1J "Wto. l~ml, .l'OllUrl III Illil,.l1 lfllhl'llULIl oluak pNt4!J U !;'tll:u:il!"rmll'lcrl_

k·'j'fll" i:III"....

II ti~Ln,J_(,D

\

"~·1It

.

bl:r B>Lnt 1n'",,'lInu

kadJu'

..

~~mlnIl'Oi'l&

SO
-

.."'~'fIiI
o!f!

~l Hil -

m.~'1c klt~r:lJ:
1J Mllrc

Dlyc.o. Tu!I!~l1~

ilWM110

Bit •
/1..-

n.·dl. I{ ,rl:llmZllmlll'S<l:
r.ul Ci!!dlh diy,'C",'k; m·,p.!1..[l d~ ...t'sLnt;l Dlmp

lC:!h·
", •

00,:Z:lm 1I!l HI\.E .....U

Im:r:flml 'k!1,lleD

rid

nI rJ. d~vr:IILItIIi ::1"111 ['uu n tutt\L: - E;y .AJ.ll1tl11ll. l't'!lulollllUn ~,nll-, tll.-l, []lJ!filre l' Sli.nlt. I'I,,'YI moon1'n.ll.11l UhllclvqmdA ,)'1 .lL. ~ln.1l1l1yrel"lm= .-KlhC:IIU !tl~rn"!l.

tL
51 l'fl.ilJ Ir:ln d~fL 00 rlld,l,'LU 1(11: lubo; vo kallt n n.Ill rt Jlan, k 1\HrlerlA nlI.nllnr.... Mil 1ll.mMI " nn. 'l ~k1111't t·11 ~lIiu bll ;1(11mild lnlt U:1·ltrdu. H Udl hrm mUk, m n~ I dih·t1 ijronJIJI i h('m II", dum .U'1)It yu.nllm~~ l~uvvL:t ";-eIJ,l-'oniu, Uboynllt: U Cd':-iCCld

k. n fIIlDl .. 'b'Iz! kl'ld~rlj'lldJr
SilO

..

mil!.
Inl:'.z!.

blr bal olll 11.1 MllalUmrml1ll!: blr dn.h

,·ldlE!."
dLl!li~

Dedi: dJ~~1' Llt Ij;ok nul 110",~ MQtlllbnl'll'lllu' [III. II. UrI lnlll"

-

CtIJ

cllk

~dlncD hUrl

K{'J:i

~iJ,nclU,

V!'ulle~i.z. TasQ,rrill f

HI!!iII,pl~.u~

SI
J.apon "_
llLlndrltL ~,,"

~-..:....:::.::............~~--..~O!f lili81j41
l
&Udn:

RI..

""11

~kw bir pehll~'an

T'efrika. N~, 41

lkinei

Ikf.8miye

<;iCJ.cmli

30 MAYIS 1949 $Iraka'in
YI mhn
e ~'V, I Jll-

Masal'l:

B'izfakir insanlanz. Viran bir me"ep arabas, nem'~~eetmez ki... y
NIII fila!::'

opegl
\,ilrUIf JIl('~r ttl];iJntl" IJillfl

••


~tl'I~I.

25~OOO

10.000
5~OOO
AYTIC&

ltij~,,"'~hl~1 ~H ak:t I!J]J I rill. [yl I;;lLlbli \'~ 1'-L 1Il"&1~ I;Ilr ~h l i \M ) ll".yordu. Oil mlnmll'l, JiDHnktil huh.l] I r-vlru "I dl';-l blF It J't:i,Ull bal!hill kUfllrltf lI,.~tu, DIM dllrt n~ iIIh.ll rl;ndo lif' ,.lHIJ..L L'1.vu1h f,;.a.CllI'lllm bill" JD~nu, unutturnrmycrsa d~
pOovLiIl'n

kt:i~1~k 1M

nil.!

n dlm!\~'a ~ah!>l) du, or
I

1000. 500, 250. 100
'B.t'InluliRllzd.8i

5'0 lii.r.o.'hk
yok:lllll,

k I!;in tllrl!i 1'1 ~ unli'lf ~'apll'onjll. KoyUn oi;o('"lIk 1(11'1 ~., 1,11 kul,C!t "ok ~1,\'l~,,~1.1(

On't

i'llntllrm

bi,E'

he,9Rbln~r.

bl'A Y1S
a~,amH'llQ W.B.dEl~IOQ
.~tlrmu.~ta

t

1)

49

Maiume.t

Hra.hk blr be.!ll8f a.'ctl~ ed~ifiiz:. Tam 0 ml8.,Y1CJ 1!;1D ~i~derimiz emri Izd>edir.

.~I~~~;~"_~'=:C==~'o;;;~;,~~

Radyo Tekuigind Yeni1ik! SIEST., TABiill'ik!

Tedigatta

Kolagllk!

:Iii .!oi, klir !:iJn :";Ir]nrdfl gc" :tIri.:c)1 kUf"~II'IIIt1 ~(ri ~lddrtLr 1t.~rmi'lk~ll"hlu~llrlll !l:c.rdil" ] hi lJ'~ r iii.;)] lL'i! n rli:Ll.cr~nll'l; ,91 mlmll Dt'l"Ilb4>r ~[u:,., 1').. 11" k Inh:T ~ibJ k(,l1d Bint ""I'II'lI'I'}l'l' I,)lo ... 'i"nll fl:~rlln('!!' hem,n ~r-Il~'lldl, J;ir I;,')'rdc a.a d ..T u ~ra'lld<lr. Nlhs.frt tOI,rflk lrLrln QT, "ndan biri.;l!,t IIHJIl fIr 1i1dl. ~ir, ka lil.l>luD bil'- hJ.ldc mil LJ m;1diI1"'H 1.:U:1:.,nr V~ 1:11'11,(1'1 <j I. llnll'lr dailhyotdLl. Y(!Irglll'i In" gtn r!;lf blmkLl,i;! znml).n lQPllkh!~lr1l1 ~.J:Idtlr nUl!'! bil'illmi!} 01- d'lerJof? \'HmCllloi dl;:F.I. ttUler., du, Or.'1YI' IJ-("k y.e.k1rl bir .hlubC' bl.lnu C.ll memnulljydle kabu'. d I' 0 llll'iln ~'I' ff'l'Ilil RU Y I~Iil" [1." ..W. ~na. rubh.. ilomljU 111 1:1b rIO dBm I'Jlrln f~1 tit laJ!'Fb blUDIl gillml.'k iJlt4,!d i!llii'rl lI'irililtlll!rl JiJ. blJl!'!lll.'I1 9'"f1'1IJ!l-lcrdi, kl b~[l'I,,"n lin. ,defjl toz 1II1llp m;:lular, l3u nJl li'1lly rn !r"_ld~"t.l; renA hal!:le hiddellll!ol.'Q l!Jl ilE' kn JB,lrkAC "11M i1l1" l/ann kti, '1'11111LII defn !III. degi'l'meni "Ilkh ~'lli:r.i \' ,.-if" mE!llnl~? Onll Itl .Itt!". ~irak~ fine :!Ia'lin: !;ll11a"rma. l'1e~ dotpladlln 1'1.'\"0'1sIn g ..rl YR.lm~ d.eg;.rrni:'llill kl]lI~riT1i v('rlr:m, Lopllidl .• j:{,I?I'l,;ji ~endlne: Onlm ~.'IYf>!lincJliI k>elld bi: de - KiJipL>l!ten Il!im ag~'llla om,· bll fnkhliktf'1l \'~ IIl11f;tlettpl'l !l;1I:r elrln tl('i"Jrm(,lIin I~ne giren I('hill'

d1,

B'II~II ~ mllr nrl :ri'dla.t~;], ~«!:. Ukl.,~ ::'''h'qrll kllRlth 011 d"~IIl:lIl1 fli " ron ~I;Jlm'I\lI. Om]"", "\I'i{1 I 1IInLiIAI.Lft:J. A;[;-lkJ.ntn ~lln' yinl Irn kfl~'~rl!i~ cr., ))1'11 ve kQm!J~RIl Do 1m'" IIiL • d,.11 • II'IfLk rJd1yorlurl.ll. iII-, III t 11~ Fa Ilk )',IJlnl['~1 dll!jllmr,) orH.la U ~it, A 1t:dt'DlZril I, gl'mj" I'll Jot IHI " ~ld:O';I~'Qrd~l. ket «dip Cthi'lut~:Jl'1k bog.u..:;umll " 1)' w; Ibli Il\li)M Ifn( .1 In ;1" gl!!;llkl,", fir.nrJ. Hint Okynnu Uri t'j nd ck .. ih,cll ,,:un111 birlJ, d,J.· dnn I<I.E.l1 d~Jli;p; g I. "h'T Finik '. III kopfirdl, !lIr ui>frld !<arlil. IIll!r olmu'1tlJr, 1M. 0, 610) ~Irhllll yukl.'m I~k k~. r-I bir iJk ~il{oIBila h;llwt, 1'\ illt' di)Hd~. :;;:lmrJl bUM III hornh,">: ~(h),t>ft1Il, iiil~IJ~, !1L1yul! h ...m.'1'1 Jao rJwliil1 n,'1 "II'~I d:l11!1l1'11il. Iti.l~IlI, blr s.(\'cHp cikolil.t ...jII l.~'l"1jp'lh],lrrl I;yll'lbl Y:ll;tmntll b"!llildi. F.n.• Inml,J[] h'l1<ilnyl.>ihu n!mul,hlr, Int lur nncl~ .kuJ Iit-u' I. r !.iril1~ 'll!l:::U ~ illiorJn;t dD~ru h IiBlleil;'l rl~lrm, ilL ",]dll, .!)i:rll~m hu fll ~If li:l'-jh'd"11 hlpn.f11lolllllr I;J i<.olnj;1}'l rnL n \IRS I LIfIIJ~ pin fl1i II'rIllJ f..;::-'u. ll1l'3Il~ "ll"l .1",.1 ~t;I't1imj'lI"rdil', l"i'I\k I If'..-, Pa~flt d.t:.ll'ml'''lb'~ rJllOl,!I,l Ek\'Rlor m mit k~th:rln· un r ri~ Ii!tUlt[lt ... tfllityl'l d II"!! ill '..tl!;li?n kilik1l0 l1~it('lmn mt}'· lnl1 •• 9'.Jlv,,111 ~.d;1,IO 1.,11111, ~f>rrl!ll \' Jlllid In 1,'"'lu1dlgml bu hi.llul:' ttndiln "', klnrn"ul. Cllnki.i. h'if bllil1lmj~ f(!nnhk Jll!}llnml'v;:n i\1 blr k I· -;.01 "iud,. -, ellY ilk df'fa 1610 l.ariblllluo: Ho· t. ill,' Imrul1 dl'til"Il'llmdl'n 111- l!Ml.uahl'L!I' hlr.nJmds.n I;ind!l!n Alll'ullilya gelirllmilJlLr. FmJII;~ya tirade "tmi!yi ;:lil~IlDdiilLr. ~lra165D kadlJ.rl D I' mildd;:-t !:le.Jo.'iil'm~n.i h'lm ~.tJJ" la3::i G". lngl Ltel'<J"',) nl g,t:.1 iJw, : - 111'1\' l:I~l(hLI.. I'ld~nl ~"\'. :-Ir kilp('1! I~'IIJ bLt hilnr IWlIf'II.~c ~,

o

da r;inm.iI).'Hr.

~u"d,enhah"
l{ara.d:a.
k(l.bLo]Rn

kablo]a:n
vt'y.:Io 't.elgrai:
\reya lOp

Uldc.il
ttulunur.

lo'a m!!!)'dIiDda

rM J!.1t.nds.

al.

Fakat dena a,,1fi mt'U'ile k€'t1 • Ii lelefon 10'0;010'''' t.,lgo.I11I. ba.gill •
Il1Wt

cUe; oi~ ~y!:llr.

Igte

illt dL"l1il.

lulu mz.

t

.rionofJ cr-.= ,uqvv~""

Annro,I"1m ·i· ",',:
=

BIIIllfIl RI (liD. N! 26. rEllfQN 49-453

GiiOSES

.r~~~~.~~~~-1
T., GARANTI B

KASI'Ullt

de.d L Ou'rhoJdt bu kUlk.l"in J~(.'TIlIrmI'EI • z.av3111 k.opek '!;1II1oi: yo:nblml.l~ (lir. 'Dlyt' &&~]~I'l!H, .sOl'l.ro, birkR..o;" ~IJ" Eft'nd Ll!li Io!;in. II' R IId3:1!' Jr-8}"rWnfdtllbt'ri Iml'\Jmrl:l~ I::i'. Idri'lZ n:He 'l:alll!lml~ll W-, I!limdi, 1I.y.llk; fI~Ilun1 ~Iktl, AJlI.~1n kuru 001. lamlln titer nde l'fl,rh dUfJ.blli" Inrm:J. bu killden h r [l~'UI; j;U(lyOl"ou. ~irnka, i~'ili!l;l se\'di~i i" tl. 0 !fillldil :f~l!Idh:-l'idi. ~i"rk ~ln kom~uFlmu .. bu I'ka~ml ka" ~h.}.j~~""l:l \I~d.i. bul etti. Kope(l' ve'i:=-ken; _ 'Ha)"!:li, .. I ndl!!n gl!ldigi 1<11 0 emada orllldlUll geqen Japo", dill" ""I'q ];o{T1l!juma h;:nnd l \feliab.!:li bURn gordiL H[rn~1'l :1..• ... ..uz.('j trn?'''iim" ~h:d" Za\'aJll !6,)'1 iii urdunlu , ~jrnkimlIl milh::l."\'<ln dili ~I.arl"'i'l ;;:Ikmllj bil" s.a.ade.!llni Wllmk l<ihirl' Ioiinul.:u; halu .. lsi II in olliinrle , vUfiime'fl' dR'll b':r Im.1; tBlIlI! Y!I!di, RuDIn b~p,ludg, NihIlJ(.t 1si bir !ft'rr1,~ dlln~'anLn eon leu!Ui meyvnJan)' rlllTdll kit'H.'#"e t)<!~lrilr"k: dJ. Bil' bill;! l!;~r!lIlTm~a :'lI:rlnc _ Ha.\'d~ k.,u<L1I.lI ball:f!.i.Jm!l1 on b:.'Uletl1-i.1)'OrdU, f'rllnB gilm;:In J.r~pek. D1Lha JIli'nyc: kflClfll' den e1.vl'l . .lji:rlLkilya ;;;c'lIi:kr),lll.d 1il"u~ t"l'egll':, Cat.uk kai' yo~ft.,'1 b hediytJ.er 'I'li!rd; '1'0 ItjJ.-C'a lyL II!O l;Iidlj_~lj,ul'll. D~!fl.psl U""l"1n~ bfl'ilmas.LrII to.~i:.'1! eU.,i. BlIlJU oJ il:oppk ul,I_rdu ye:r! l!:ll]nli~il baql Hk!.an lle;>'T1l'df"n tlli, IUU'lBlIlfi; adl, Topr:tli: birka(O ~,alltJm 'k~Kom§iUm~l!; blll"llAllIl. )'ol!k~1I r.lrl"i'll!tl1 Id, H'\,l!liL i?irl!:f:ll 'rena evint g'rl!:~im_. Blrk~ iI.~'lIt; kUI b r koky yaY1Jdl, Sonm d:t !III!!;)' llIabm. VeLiahdi k;a,pllluZln tllil1ndl!:rlll bir k'e,cli aml'lil ~Ilctl, FeT1l1 !:leD g~erkl!!n biz de (lrlun Ribi hu:!-'lll I!.dam () Kadar ku:dl IIi. rapa-hm. 0001. -

denli!: IlUmdlin tclgrol Ik.ablo. I.i li!lO :,.'ulL!ld.a. FranSII[lJ.1l Kale Ijl!b· .1Iu In,~ill~l'enln DOl1leus Ijf'hri a'Ll'I.IIllldE'L

yap,lmlF,i1.Jl.

a=~

TELEVJZY,ONIJ

b - D3ha bUyUk hit' var w? lea. bUll l~ ~1 IdI lhLrcUUI1 Illl'IliI gUr~.JIlo[>rl denklc Jrs '! ~,;;.. Bull.mlli'bk 0. lIia1. .. BI:z all~r!!{! bckllYI:~1t: mlya? fll.k.ir munl lIZ, VlnLII bl r In ~I". k!![l IlJ1Lwm Illtml:ro )", tmr z kL. ~ ."",km l!IaI;IkIn bu ad!.:." mIn yi.Jz.ilne b3,luyorflo, 'sUII.CA IJ""yd.1 rBMUm l yaldll" gilrc~ mc!,~};j.l'llilnl'ldE\ glIOol!lr mamlll,)'l ~ISUIllyo ~I:rt'di IUJl'ni b,"r oll't. fil"1f Jd.ilI"Q dmiij. [iIl,.~tI;tij.yl~ b!:r Ill" liur81Inl8.T, tllter laml tnl1 2, lliflri.i Fl, hfLdJ..M)'1I! t-'lhlt [1-1 rnarDlljll. Fe h· muhllClrlt birln ..t bn_~ p-~hliv'n ,'I)(m flei hl.!Fff 8al"~ il'lllolll.r :l.lullne 1u,llln It.IiJ.maYI k"mimlllJ bulllIlUyor'llll. 1J1Ia· .lit. ur[jfi~ ,illl dtJ),W' Lulunm:J..l!:; bit' rlirnd tdllkl.L rd- I'" ci. ]l!e.hlI.·,;loD 'rtiJ; ka~ ld'll "i: kilA!;i,uml.%!I' kQlliU· II;~. I;'i.inkil )ultllml n lJil'bjrlcw "!jlk el I:lllled'.en IJ!lDIiL Jb.1l'U, II. I);nfrr hf!r, 1i'(1It1l mtilJlt;apl"llZta. hailrnml ba LmIJ' Obil· rll!l lootj'lW'l', It ycl1d tCI"I .. rinl ."i.l( dllflAt) lImi ukeiF :ftIJ 1ri li'll ioJll\".'dli bir pe:hlivan· kUVl'eUu dlhtlrllrkr, k€'lldll(!rl IJdJ.lW ,flcI:' ;;QklJ.1', dl. dlliler t111,mez Ill!; 8.' ,II yoruhnl)'ar.&k b klrdlklerindc AynUI hir. fl6zii on. "'f'nnlyo(!(!ek blr IJ lrild', III.paD • gWlp !;lkan hasrmlcrt-u lcolnyhk lJakmm: ",rIA-til, UMjja n"I.11I1D1 bildl, Afuh: cir f hllv, n l.Il yene hili rll'l'l.li. t{.ulla, .I.."II'Jfjlfflll1 I:u1a9Q blr kll':; UP-fa 01111 boun~k ve Hillbuk! bu muhn II' nkainl (',Ill HI filn', . illllY!Jr. 1!1!'l'ldllll yo:r~IJ[\ old:LI gu kllnrll,p' 1Il11ll,,,lr; [.,'rt II{:'" 'I idly jjj=rl' !B d~ mu~'arr;il.1r olat:r'l::l.ch. ~Ilri"n haltie buna ,tfl.l.ltma.dnll. ka.rI}J.lllJl AR 'TMET~K OVUNU d:IJ. tl! riltn:;:;.e d u ran baJj, ~lr!blh·1UJ. Ilzuhl EO "lib(: tln 1U'lUImd.m kdi.! ,f; \"1I:r-du, Inn. InlZyd;an oJt:UY6rGU. H~m de bunlan Illll.ll bir ~ Il;;lDdti P",lllinm l"Ul~l. ~ r ",..,m 2. bll )'I!lieblll!uginl imJ. trnc klc n dt' Doll B31l:m1:H:: VI? kurlulmllll n;in lI,;~killmlyo1'!.lu, bliltun kuvvatile I.l gr. !jl'TIl}'ll v .. 1:il'J'lomlya E.tu!ladL Fnkat t,ljHI.!bdan fazl JliI ",rllk! Kim oll.lrlla oaun, j l tba de,iil!:ll )'a Hlo g&ynti bo4-"I ,;idi} rrJy ". Blr hI'~ b..!""av.ll V!LV. B ,lndl!i bu ildam. l'~kil.lA o,yle ml istlyol' nil dej;jl Eukm ... . hI! k rmak dlL 40 kf,;i blllurunilkta.d1r. Hllkl iIrun ILl iyle l~ d~r gibl bItIl yerln(! D oyn.ataml 'ordu. birden ~piUDin b.I!lll g!l~.lcr, Halk d;!, ~:iol:If{1n n~ muthi!l bit' ni .bemen tolund:m Lul-M£iJt Lq hi!; lJh'i 1113 ~'li!lIIi~ni ili'lliuID)!<i.ti:l.k. pdilivlUIl.:i.l'd aQ hl,rinLO y.1 nina k~1c; oldJugunu "-nJlUIlOl kla geKur'" ~lJIIHm~ine klLrur vcrl_rkr. g3H1rdil, c:~lImpfl'lJ.nJ, OOllirh: nnd,' 11(> 1"1Iy F'.ut:&It l.;:JI'I"i n.d.e bulUllliln !Id 1m 1'Ie 1M I"ebll II.Il! bil} IiIr l,lHal b-..Iri b"UI bu [leil!' Iflehli.". ml.il k;lru.(!1t-4!!l. bind dl!l'():I,"' ;It:!: nl ~eliJ ~"'miel.i. Arb IIrll<li;'1. :l!lt; {iJ.rmIll!lerDii. Her ]1111,11 1m - ~ilylill b'ti.r M1k.o o].dlm, 1, 2, adam ~"BmarIJblr hn.., ,,""hll, an. ~a!!l.i>rd'J,~.i gtlzel Ol'1Jnl rIll bil' ,3,", I, 2, a dJ.Y1!1'!I!1I: BIl,'!alIDl, bl!r ()11]JIJ.h [ill, Fd! •• I1!l kllUr: .. ! tUn pchil'llanlan top y.'1'I1l1'l. blr !.l~llMjl~ ~~m;.lh!l'l, En eon, Ii:.<!" muh:t(!il' bi L"'l ali 10k... dumb ill,;indl! )'Immef"l fle bLt 811 b~l ~ l d:!. bOyle C4!",herl! ':.',r \ U"'lt Iaojl-' lan ali kllli ooJthJ,Vi)'I yt';lIl]'l~ Bu I yl,Ik bir dEg£'f oldu~nl.l Jj'Itydii.. YlUl IiIdam kim I'll. ,bilirdi, L!!'klife b~,pli flIIZl olu,fOl:IIU". Fa.lin 1I!Oyuyordu. C:ugJnn ~Y~'cliI. Bunu ymne h-2!!gl yly !l r,o>hkat 5llnunu baklava bll iki ,iliul"" ill pehlivlI.!I L tut !3tllrnuyar:1ll !lIlZ ilardl!'ge kl1l1yol' • .Ae b.1. bUDliluliliJ,n 0Iy.r1 B.,Yn mURacir p .1). Uyan k~rettJ. BI.iUl.o lmvv .. t "6 p.yrl!Uerinfn gi lliginl 'II I:lr ne y~ptJ1.'u' di), 'ba.lllav llc:l!llLlv:;:Lnln~iY'!llSi!la. "llIarnllUr I te. )'enilll'l~l{tl-.a kllrtulma&lol'l..'t IIti • nu :k~I(:}I? dijflM u.hlp iilan .balk: k.&:r.i bulull.Olml.Li;IILI I14!zinc" bll. '!III) ~lll'Ji otdu.ldllnna gOro 1 dell Ad;um:aj;iw ~ienclirmek mi ~u[Jdugu ~'!!iI'd£0 ; U) II kad.ar h!!r llriB~ de ka\;1R1!1 illtiyorg"m? ,Elivelil blrlll:rlerlie - AI!oe iilStltu, I:ru Belti!' <11.,., I'mm;ll"a~ Yoi"l'lll1jWi?l'? tut~lJ[llilr. H:L'IlgiBI g;illp ~,S~·rt i{! D.ayall!iJ'J'l]y.LCaglllJ. PI!'!1 lime- llDuba.t:ir p<: 'b 11'i'llLD.IEI IJ (ut· filii:. i)rum" Diye bogmb. 1J1iill! diYll DaflnldaJ' J3e.k.ir lMrn1 41~nJ:~ri[l a.lnHJ\CazgB !I;!I,y:mrrmadJ \"10, !SByl.e n h3.'l]la.nnd."\ll g1W. I:1l!ml'n b~. b:!itnh; mf'n hepsl Kal"3. Bekil' !:liye lrIut ~i bi lmeden ne kol'lu.§uP h~ bIT pchllva:m, bul ntlui!'uJJIJ, IIWlUl:? Hen clG c)'lc!l .... k ism, bilh;t><&,a mkliJm I'l,k I Jan 11& I:.tyo:r!lllm amma kudi.&.L il!t~ml· h.eI"&esl, e.n tarunm-ur b~ p"bll • )'or. lk.i pehliv::I.!lla 'lis. Byn iI)'n v.anlan billl' YEllli1ekLe Dld'utuni.l hltmllk 18tiYI.)l/. duymll§lrirdl. !D£'Ioaml \ d Bllna ak.ao Iu.la.r dUl"Urdu u-

?

-

NQ Clla~1

BlJNED'JR'l

y,,"

Baklava

huln13C;J:I

r".11 . _

rl

"'.1'1,

r"

oo.u..

bil " Merkel>

I5l:"ilru

kutl, Kli!nd11

!!lin!! b~ k.ad~C" giin;r~.' n b,ll ;;:~brdt pebll\"lIl.n~ g<)zll!nD.l dLk.· ti. ~lJmll:f~ k[ld;'lr bilLtlr:L,giln~len bl1 kadiJ.1' k(,l~>'lll1il~ Imz.a- ~.F< rum bu pc:bln'ill:l,
linoliir

yl!.~%
pel!

~OKU (U.) YU 'S:'
-

nwha

kS.I'1lI11Il'lu.a da

ynl

b[."

~~a1Jt;!,to:;r--,~'!.\ '.;, -__ ~.iIoa!!I_
B-cykaz 'E
'eeekQDCiVAI'1111CIBKl

-

-

U!lL:J.

bgJ gii!"tenbil~l:di. mi idl? C:ug:lnn i~etile r~bll~-anl"'T
lutu'im::l-i( Illll!re pe"I"lI!\'i! b~lar1Ii.~1l bu ~ei'er i;ldiin~rin b:l.§m.d;a Gumn adam. rnuI!ri(:ll' peblil'3.mn arl;;llda!;UI.1 ~~I.nIa: ~11 llDal1d<L~'1

dulllra dair hi

C;lklama

7.a... 'alh

1.465, add PIlJFBilul'amiylt"l!i,
3.,000

]~500
1.,1)00 .Li'r~bk hil,. i1!Ii:.
jlkrnm

iy tole..

;:l'en m.tine:rkell. yoill. hIH'il.lli tim~ttl, KLltLH:o.u;,.1 bir Mmllt ~CUlIll i.I!liC!l.'ind~. w;(lkt::J.h k:u~a M1Ulllt Bli A:m!"l:"ikiLll 1!umpan:r':uu b:udt Ilil' t!l!]e"'izYl:ln t~rtlb<L1J 'mfydllDIlo lii;i lai ill! kiIIf1:SiTll si;l:rd[l. Aim.· II:'U:n:llhtll', Es.oo lt~barile tE'I'Utm_t 1~ mi]jmetHlll!: r-t!okh mmin ~ID yamJlIJI. ~':"ik~a!!f,n(1i. hi: bir gnunofonln li.enluonioo L'diim~ilmu.elJl h;i!j~ll bln;ro!'~ dl'gUdlir, - P.l"CO!l Ib.lIZnll~Tl, lIaYfir1Il!m If'ilm, plakl.a !lenkl'llnju ediLdigi ~~m bn on S3.0irede bir p;;::rdcde mlZl l!IunarUl'•• dedi. Vell·ahde .ku ~('nkli biT' r",sim belil'tllt,kt«lil". Penli:da bii' Il'IinIm \'e ayn,", Irolla· rnmLl~ dalill:rd:p], meyvlt ~I,kar • lJ]lm.!!Jktmlilr. " mal! limidile eHmlil!ki iIIuLLidal ,.(jrndil. lIcea!; fI • l'Ida bUyUdil" I tara .IIcrptl. Fakl!.t T'lizgl:r bLln· .$imll!l, 'bulld!lll l60nm ilQo , If.fann b~mll 111' ~ dlktirdi. laX!..ornda l)UlunanlBl!rI'Il ih.o:rillle nk fl:D.II. rublu Iml"1 lLijJII"~Yl yn 11:11 lIlian labp biodiikit'd &~1Wa Mtl'rd1., .;~~;o,e ~lId!ir ;rabat \'tl :11II:iliut yo.. hll nm ka:nSI fi-kljl!llii uzeri OB' B-ali'uniu, Ffna h!ILlde blddft1enen 11'111[" I1l11i,!_I. dan ,ge-,;erl!!?[1 !:fr~anID bu kii· ViI'lInbd a;:lam.(I.rimL h~~tt ede- iElll llurcUr:: dij~m.'1.DI;ft.nllldo.l'I
I ~ \' IJr8Ulr

kdDl'~'" "HnopJ;;i. kuma I .cldrtrdil. EVf' don,;r il," :hi !.!l,m311l Sin'k"'Y1 ka.l'Jc~nlll'l I'j.r manEL k:a..h~m I!'Df1l'dl, 'fhtiyaT j,;lra.ka 'Illr\l;iey IIcV'lem00 l. kli]l<l!t'" ni bulmak iimidih! daills:n lq. la.rl I:IrlldJ, N~haj't't flfiLln. 611J~· ~.~l!!nr.IIQJ;Ll. B..'l(JIM rlik~" altl '\1. EldCD ne gtlinH? liUlpeg-i I,lic:Wc 11 I,;:lm lI~ctnm dibilllil r

:Villl! blJ' gUn Velj;ahd

gezlnti

B!::h:di).'1!" Ne ri)' to Nd. llli'J 111,1malilll Bl!:ykm K;n.:"mi'Lhmll -

Cel M.:!bmct, 1JoPl';'lbt,>n;j[! t;;Q::rA;!]im"

Ipi adam

II-

I

!

I

Illl]} ,;([J.jIJJ'ilI~lIm~! ja,.t."l V.'1l.1i.!frioi)IO'II j .... d ,lca~ ~~ JU1..J.k 1i.5~ bit l111pJW!l1 !r·"r:rtiJ, n'lltJ., ~1 ... jiftl ('IKcllJI 110 I III<~ Su muhUlnn muUElII; lIuI'ellc bu. J9tfmi,-~ir. iki gi1~i de kll12Jl8(!:ag.03 1o.iJ,. Ga.;;:d~JifJ r"kdlle11~ !If<llKH''1iI ll1rllrdll, Mehmel de Iilemen :I'lL- L·a:t.a,,~1ilij', To,ocaJi1an !;KU-

,gmdil1l III m~ktubu I!ldJ \ : • Y,&r~1Sai!iol'l OW!et'eM:!Ilfl ".l9i9 lcu'ihr~ 1I&ha.H'III:kI"!~

t".

l

gn~'l'I Uilmu
-

DlJlI!. !!I~girtmi~

bullJ!lUlfllll'dll.

Bu

II

11'l:e m

,mi."l ml1
U '!;El\'l"<

n1lldM::':
m-I!lk

!;'u top kmnq lie

biT hakklll -i.iti ..(ld yaprJl.q1il'rd'1r.

~1J'

tt.rCI:iyi hi{ bir
,I rII(kririll ~~!<I

,200.HOO LiT,Blhk Glllnmli a,~rumanUlm

21i1ailresi

de bu ~ i~in k.mm~tf,jJ". t;'i."li.rcdo 11111. aUm '·rI] " ~ AnlKL da <ilordu. .N Lfl!:9ml! ykikliy81:~~~ lc.p kum~L '!

tncl"(lllt:ll

!J

kGndlllao"

.2 K1,.metli 2. L~

arm, (.tuawmll

y,~ i:.tmif',1e')

ulomohiil

396, !!Idel CO~ k Do ~l1m C iib ii b(;..Ii),df"ri!,

UJO Jilrq.hk bwr I 'e~abL8. butiln "l'ekili,ll:fe \'e '35 hra He ~-13)'8. arruJl ~Gt.uk bl:!jab~a.f~ ik~,id~le .. i.. gu·ersl!11Lz. e er ~OOhra ~~~n,3J.rl b~r kLlr'
IQ,

n~.'\I'I.J')1) IU;lld. !llIn"'nc iJllfllrLlhllt·nU61 t-linhl'. Ollill '.au.rruJ:larlJe dJger plloH. 111JlIlLr. D mi..llt.nud!f r o,~\ CWl (..lll!l .1]
wikl. ..l!l fill:! ,.rllI' n ~ttlrJ ,Iorl "'1:v"IH{' 1,liT~1o; G~oJ. ruruZ>.l .. " c(lJrLli.l.. 'T'anmat

"."=

I'Itlf!l8.ra:H

Verl~U".

C'uml1rt I!!>i,

_Kirailk Buyak
~r~IlJ/"'tILIL .. p('nlli,
rlflliJ

VB

ModelFn&8IzI00_ ..
rnt:j;hLJt" :l!F.'L£DJ'iE
I'Imll:,o,mr~ ~.,

W,dll

y.ntnda.kJ
Jll\l~

'-;AZll\'o~U b
~allJdJ r.

lIIJr;illk ~'" l~l...l. ~I ht'<f lUrlll, ~eJiI ill.Z~IIO. ~.-.k
\'I!

I

3 p()~dc 10 mDlfl bahl!'~'DlI g{', w,rn ,1 ILf~lIn1ll1 ",c:: (.'rurlj.'Ullln "I,,(ldri! .bll~'il dmilL m[lhJ i!. tlllmILU!]!! lI.S dli1: CLHF.lOCmdili gUll- m LRa riill>1!I J[D.itart IilQrlllmL·di~lIIa dili!. \'0 ge-ci!J h'lI'Izllidlldg Ii'. Gil:i'll Lf.'D TMf'IUllblllllllU II.qn-dl1ml-m,'~ YELLi!itit Doll! klLI';bk. hl!J' gi.ln '1:1. d~ 11 ~ I hl'.
i'rWIr
:l,

BUJI4an .k~ on" ""', Hi4g!It t BokI aduu! I>lr lattllW~ bill ~~clij\~~~ ~irlmll1k iL::.cnl "'~ rlU'iJat' e'mif 1ft!! 41riiiJl'1 "",illdr, iddri re ..nUI!J.:i1' mal~li.I' ol"Ifi.dIg.. o..z~.gI,.dl!lPl. ~d ... Mitll' If.IIWLl l'i!('h.ilti ttIfl"llJm:"r ir, ~~kG!ldr1!!!'r L!C, her ~ijlll ~I" fNI'I!! g:ro.riyc yIJ ,... fI fiJ(JIlJ.al" diJtrH(1: t.' ""ir ,j:,Ir Ul'f"k 49'''' >,alla],llr."i g~~~!,.t I In' , n .. ~ iIl'I=a~1JIm kJkt:ll'l~t.dill: gd (I1rnail.; 1 e dalla, oll')gr L4&Il oco\ :!'l1hibillti!'Jl, !ril' laktfJ u'i/(l.dr; lIT tl:'fl'ltll rlm " .:;nw~11!ICI ,111.1· "'liJ.JI1~-m'ir. T~"1lralrlal"li ,.(1.11,1.'1 il,jiI1I1tUl't BalM :ml1ln:' k.!itillMIiI ..,fnt'(1!1fl M'kl..... OWIl btl: ocagm .~l.!-I ~t.'i ,,~~ ~HJfl; Q!IlIHlI,(.Il1UJ.Mflt i.t~£"U~ \'1:) hJ.c 1.1 II' .. ~IILt1n g"...k.anJLlrl ~ l ,.... toh.lllfe~· l {'yo ..IIl/ulll'108l jw-tli~ til' rx" I t ~jI"bt',1~t ( I,..ll"fI, II' I.' L.l\' hf". ZI1.l~ I;i!ol " lltll. !Jok/1P- •• AC'LK 'MURAD -fiE: B. Liiffi A.J;'g:ijll', !Ollkudal'l H"ITI IrillliuL1I!.m i, m;r.uf'n

fir'"

Elazlg Ciizam Hastaha.Desi
Bo§
C~n",L

abipligind'll
Q.' .. L~I ,,., ...hn.mn.LJJ ;r.fllct .. "~

[Me,lhur IETRUT TATLICISI
4 NiSAN PAZARTES!

lLllktJ .... DL·"I.", ""rkml,
AI!ba1liJ'\!I

IJlr t.1l",onh,1\'"'

Ikk

GONO AC;]UYO~~-

I

""U.rd

~lrai'~Rilr1J!J

hl1Ok~"1I11A11U1 " rrl.lllliIl~uJr.
OOI(J

t.l"")'OI14L

,-~ ~ 1lI'~1.l"'!I.blr JfJnl!lll1l

d..; l\.lka mtu:t.Ce

II I tlJlln1r,

MAlt.

pt-

una

IKrJt'U Kr Llr, 1

l'!'mlnnt ~hln 1.' fll!. 1'1 r,
:i!(J~!I

, l",ur..d1.JUh"

,,"lr" ..IUI~,

I!:rlu
]\fftG

k H:oylln gJurnl

ErimlJ
111,)18

~11 I!Iltl"tilt!r
:k'1"11 m;;,.

:10,01)1] HOO
~OO ('I,IU

t.

'.:1 bO
00

Jhli1l

00 li.

18 \:e§it BEYRUT BA V 51
iR
T
']' L I I

UAH

~5I

,I!:'AT

m.mr..

lLIW l1 \

til; DO l'rli!J11I~'1I1JJ rfllDt b.ur iW 1 !.tll U,la.-.}ll"l 111. Ildri l'I.n."h,"llr" ll,IIiU )ulClli'nla I!IlWltl..rlh,1IOll- ,o"t''/'I'IID••lo "'l,mll'~ 1... .,ldlklll.n m (.. ,.,irl ".'rl \~ "II ,~~l .. u[j}.,I .... 1l{uf1JlTJl,lmuun l~LD yl1J Jhl.y .. c. i~1Il "Ii.lUI.fI bl1o: umulm[l) II l;.!.Il1amlli ]<, .. "tiL ndlrrn III rll.lllil.1h Ur;JlC.aJ.om yly~~rll '·'L yplt:a(1lII mild" lui IIa.I·a.1I ""rt Wlull~1 l" j.'" I:lkaniml hr. 2 _ Lk.ntmo At ~ II 'I<'OIL. ~tlnll Ila.t 115 <It' rJoUWumd l(QIIn.,lnlla v.. IHngWl M.liytf"llljlLlr.ldll ;y.!"I""aktlr. :I _ li:it~ld.Il~r 1m nHlrl!ll'ltr. It I rlo18.m~yt Il~r ~ llil b Il.!!tllllllOL t'f'rnbow,
ld" ... I'ln." mUrK.llt loll KiIIR'1I11lr-l.,l''' "Ii _ 'i'llllpt.iJr1n mUlln'"n lI)lu.n trIlr. "'" ,..,U(.n rl b.lll lr6ffi~~11 t:(-Lmd....~ !.ULIJ ghlIlU~.

tlLr RlI!i~ o·nod y,!,.... :l'll_

· .C tIr m-'.'B· k:a n_II -- a· ..a U Ia Y . Saslna demerver d Ik~~:nv;=tJtl.u, _
.1._ I
I

tl 110YII[n! 111 IUl;f, VIlI IiUDIliIll no' tElW'~~ de mll~li mesnm 00111.' Komii!l)'ulII! bn. mb~ 'Ui~bu- j~iD OJ)'ru;a, Illa.hkemelel." Jom!]- lIu ~lILrtllll' 1't!'11;1", mm~ '~ ltDkemllb-lllle '1m irl'rln. mllm· ihd.uI nIH lflzum nOI'l'i1i~'('r' ~[Imk1nJi'~n m.JJi ~l Iml .. e Til! !j.Ilrtile te,e<i.~ h, ..1· ~ blr llil,. b l'I bln.z u!ln· mab~ ~ll[leIETdt: /,arO'llll.Il1mo.s.'m ru'~1". ~I.nh . " elm 1'1( 1Jo~lkI II ~n dIur. Oil! r An1!ara: 1 (T .. Ie1'oc:lJa) ~lSe",im, bolSlJ:!, m~nWcfi mubn· DllIIir Hi dliEbeni 'hehemeh&l n Ell!!!:, "i! anl ~eRYTInhIFIO!. mDe:l.- kClliIlL~ \'C: cII,ger 3]~i!il1 krunmln.l!"hol."'l:1.h~ 'DMub'U cn'rld~D 1e~hll, dele h;in rull1IrulcSl l~bC'dl.:'f1 ~('d- dl& do. bu r.tPO~ ·f!Jihm.d d!;'!l:i~~k· \0 Ui,:'L 'il'JH~mc'l. nit l!'IlIWMI ..-e Dirl'1l'ri inlCdh· ... komisynn mr'Ela.- Ukler ~'. pL!~.:tl:', )co-ml1nimL_m ber hruoltl ~IYLl'n:tt @d~D bil.kfuud n isLrll btE.1rm.i\.'llir H.1l.Z.trtUrLD 1111" _ edll.me3i 1~1.r:l. (i,yt'lro !d.rt DL!i\iJU' :)'\!J~I Iil:I bIUl.:£N; h~'rlll;l] POI', ill.lll'Unlr,)roo C. H. P, ltIeelil k.ti.n!.xll.r ,da IIll.J.namlrbl', 'b.UImi, fLl'i'm':lL1l~ beIJ.im1eb .. t kenGrnplUlllve1ilu1!:ktir, 811 s:lbi 111,1; ,d1!d:no 1li1r !!il!dll!; we mlPlilez; buill' I rlll ad!1 mnbkemJ?II'i'd~ fiU'gl •. billr. DIl'\'I~t lIdilID11~1 ~q '1'azl~ I;Innmasuau, ~'rll;."1 husUB;I mahkelen Im.k.ilIn V(!l'Till,e:n,-To!JOA VB memmelu ibdUSLru:L lInum OhllDd~1 le.k,.u, ::Filrvrn 1;'1'1' IlIUIII "j! [)'1111,

mue de e tedbirleri
k

~Sirl cere,.

iarla

'I"1!lH'1

Askeri
IDlarbe ...
'ftlIJm \0 ,hD.:dull m.mbJ.&I:JIl:lil'1i'l. bllO ~, mnll libl fIIIl:ub:i !Iiltillrll!l]31~lI ill! !pl!l:!1I1l!l'lI!ih. JI; mNo t'1l1'lIQ dc",lc·
..... ~~m

1'1"".,... Ii ,l.'wl;lllfl.J (P'I....I. 7 .~.5 .II!3'Jl.l>G.rkr .. B.OO l![iil:it: P .... .,,,ri (PI.) e.l:;' lUlbil: f$&rlu]"r [(I?I.~ 9_:,o MiD'I!: .HillifT 'P~ (I'''~ um R'''PMI,. 1~,~ A\,h, T~ l""""f m. 1112.00 1lf ••.• J1I n, I l~:)) llin.ll:: Ilad,,, ~IQ" On_U:I&L
';I'.!il'J JUIi.;II:

7-'10

7.::.s A'I',11'''' Jt..,

Pfo,CrUll,

":I'[!I'1,

u no 1J1tbi:!1](.,
lllilzik: :lfii..i'k, 11.00 :lluik: Armon, g L~ ilIihiIt: 11'5,00 K..,IWll

.111. f;;

rau

tame

-

.,

BOikalU, lddo~l ihliyBClarlUm

1'951 11.e itlllllDmen
I lli

kaf ~I ~.n1D1e.a~LDj, Deni,zro.U8Fm
JUze1UJe~egjDi
.Ir.b~I>U cdc:nb.cri ¥brimizde

1rl .aL.JSnkh'ldurm

Fi(iry1£di

1 rar

llull.J.il.IUIl"l.a!tmnll. B::IIlIanL tir', I\:em I SIlU;, dun gll.'I!oetettli"lf CC I mi~"linl ~} ret ~~ti r, 1m ..buld i tel..kikler'inin mcr k<'z:i siklcti -n d~oi7, yollanna h3.!{r.13.lhl gin bq"llllla ~~ 1(: cc:-

Bil.killlll
>

!t\1:i,tU':

- H.. pinizin dl!' bitt! gl gild, t'I~\'Ld d{'nil':\'oL!II.n url'l!IlrI m!.l,hl Iii. ~'Ill r~at orpnimt;:ir bir

atkad~l.Jl". PoCk
t1.ID],

kUI ... dl~

'~mu.l'(Jo
btl

kl, ~alli!m 11111.sarninillil

,Ll~eri ndedir, . f':\lIat t, rLleit rei hI.[' :!.'UP 1u!},r.yl!'u bah s. meT 2:UI1 dt-ddtr_ 1ekJOII ~leri llb.k 0, 1 !;lin kiJOl'l'etnYJ btl ian mevcut hatlllr,). bll )(:ular da.hu llin'c ,Unl!k nI~~bu.r:iretinde bW'Jnuld.u.;unu, l.!llrulbulda'ld h'Idol1 IhUyal!.LDJ..D 1'9:;!1\ SE!DI:;"kn.jC lJ,mllmN\ li:l1l"l;alarunH! 1l11!~il'ltll bi Idir,,~1r; demi~t.ir .l!:i: - ~~linUi ih Li~~~ 1e.m.muJ; rl:m eo~,.~ ~l.a.naliilec:ekHr. F1.

1

Idande-k.1
~!.L T

nk~.klan

diiz:~1tecr:

'Ir

klerdlllll 00ic.~ l..ntiba. -:;in iyidir. di)·ebllirim. f'ilit bu hi kellme!iinl tc1iITIU eder· hn II.Iu ta.rananm d& llILbo:l etmamclc: liogru 01mB%. B:JD 111 c:a.kbr. ra.illl.r '!I'i. bm taraflll.l' aksakbr. D~iz:yaClo 1'1 Umllmifet itihru.-ils giini:JJ:!. elronll K6mal Sabr, d..o..ha lIo,llZ'lI de mlk ~;u-tl.m !!:1i1."1! iJ.,f:IT1Jmll!IILSI ~'Ql'lan I::!IJI!o-muM. iIl:i!Qlli~ ~n M.2Jmd.!r. :::eb.ir hJ:LU:m biro ::a. lIZ 20 yol~" vag'OlJ.Lill.II. inti;.'&; 01 dugul'lu. dJ!;! Im:d.ilerle bilbLWI loltomoot.iC hmio cdil~iini liy

l!:Q,t :a.e:;GjlW'lJlL maalese1' bie:nu mfIJ:1l i.li.V(! C!'de<!:~kd'urWDda d~. g:Jl!!. Eu eIle H:.adJ.ldb<iiD1! bm ownarnYl mOleeaviz t\b1)OI! Im,.bilcccklir. t.ta.nbul taraIl [bt:!YA.I:.tnm 'bir kL'_ da [t.,ilutoSil kllilar k~,lamm ala

bB,y:l b..oia:l'1m' elm _ _ l:itr"tm 142 ve h!!illr. 163. mlld.d~' rLnQ,Llki c~.m1M' .nrl:tD l[ENf \BAH nlml', '1'0 blr \;ok hWiul1 r !I!JJ;i BI.~"lInIII~t.Lt, Bu me~':UldB dlC\ leUll i!;timal, hu lru!!i ore i.lttisadi I'i 1_ • gilriijUlmej'e ~a~lat1acaJt llHJII btnac:ak, &ini 1"II8.li1rlm dliYi IW'I ce;mjvetl~1" tt"!lfIl. diru, slYJl!.s.'i JI..n1I ....ru 1 (l'de!on'ls) liI~~ gayekR ·il.lel '-II !Wh.1 mwu.t b, 'bugWi IoM.l Ui de :F~ridW'l tI!!llI.i ytlIUlld. ... lulla.ri1i..lllu c.eZQ. • Flkri DllIDtL~el'1n bB.~II11h~mdrt ~ IAJldJ.l'l1..tnnlrtJ)dlL'. Komlln.iJlt I::I!ID..I laJt'lllmh. eell!U! lII'i:wr ~llrnJlz Yilt k1ll"n'llLk YB.&ak ~elrte 01- btJ_"bn, p.Q.ZIl!fh:!liod{'o iUbll~Jl Dn )Cit .!J.!3keri ma "~l'lI1Ilnli" • i!lui'\li Ribi bey.ti..ll.Dl.l::tc Ye'nDiYf. gcUI" VC11l'i!rLtasarismrn miiDkc l(Jorm .. l~lel~re hi.mm olm3dlilJ, ik1 r &IDe b._~111.1l8C:*1lI, bir h~yll kl!}inin u}.... i !ll'kilde birll!.J1Dl!!lile }'UklU 01 Il ~~n.mn VDkLnd n labnt:l-ruLl; 1 (H'llIIulli) _ I•• Cltmiyct tt kil olunmu!'! a8~"lla- 'lit:c1NlIlIrIIJm~i i!;in M~lia.m l'I.endCrtllld:l CB1Iu!U.uli Yllpmalttac rak bu gibikr ae- «;ZIi)'il ~t: rtl bllnd.lrn boylE!! IBliJlt H ole "e '[l£.I' ~ lk. Co c ye lHlnleJfl-ll} hkma:ktada.r. Hu c:emiyetimn kuru'l- ::i,C:I'l:lOO. y!.\.a.ii ~il to;pla.runIl.JJlnl lek kuld~ &iJ.ndak~ 1t8ftlho UabkiltIJ t ma~1 ·.'e g;'I~'ell'rine "arnlllk ~~·ilJ. hf' dtL: ~1i:hf arB. kondll \0;: ka· m:licckJlml~ VB rlolll}'a QBln!'ri ma :Zlilr J.rnlliJ.nrtmll!.l"l!jJIrt O'lmIilYiP tml rdLl!lL. ka.mla'['ij. te~'di edilmi§:llr, S,",I1(.t~im 5lJ1'!!:tiIf1 gIIi:f~,h:riIlt l"lI!nIJ'iIILI:'I!I 1Il1l]1~tml1l ~ll lr.i:iliyeUIl' Won d~ )'UiIik tdil.nu:klc, yriDl kowbit ~~ do bu£ti.a1C'rd~ mUllbtlik kanlJ1i, cUll u.yili'il..t.kta· mullakm.l.'I ~dtlrl. 1IIc'kltl1lJJck· du'. ~e.r tanlta.c. :(4!}'hlilr. I:I&bo.. ilk ftSmi Rus i bIr. Iu.lif~ i..lp. edco 617 yt. II .kanll!lilll dB. de~k ]I1lipd .. mILktIII bu !pbi ruuucUel'd1!l debo IJI1&m ~f.riI~.D CfAI&rdan Ir.a bit INIOOcfi hqlamiik 'lw!1'B IIiIr-

Gellilr v,e'rgisi

n~

a.)'ntD l:iild.inj'onlz:

l':un

HLOO~h,
n...dJ'''

•. "'

l~n' ttLd"l.2l Kan11k ilJarlulu, CUBlilnrbltwl4;T I.riiHlauI Lr" , 1........lilw (1'1"
1'ft'CDm ..

Tasm pazadesi)'e edisde

Iskenderun

1l1!ii No, ya~ ::;00 .Ii:r'll. 32& IlU200 11m, 3'W Dwnal'~:rll 100 01"3, 6,!ll numa ....ya. 50 lli'B.. k. 11lntiVl ~ Iat.an'bul Iuoolli mil· 4fI6 1lWILI"'f& 20 lim, 64 nUIDIlJ dllrU i!j kir Tors.ll 1033 de !!rum' l'Ily.lll 211 vc 683, 631, 3.'i5, ~l, 1 JSDo Ihlk Butr:ulI ile Hal'll. 160, 329,. lUI, 637, 117 DU[hldo.n haklund... ,;ell.ilJ :iD.bal m;anda,r cia [l1IlU' JinL k t:LD.IDl$.
IN.I'i.~D.

s...u. na

:: M iii (PLJ ULoJ.!I ~, J" mpil. JI.I:'U (rl I 1',00 !L I. IOfLn va 1'1 u..rl~". 19,1I.Jii Germj,1.a B .an lD.~ tu>:ik: ..Ii.i p,I< I.. , 1ft.1:J M\b.ik~ \"LII'Ild.a" N!.ltT. 2O_U: ~ ~ i,

:-li~i. ;.J'~.

Oln.t KliJl!;t,

casus.ar'.

\lenni- 'Ire bunu mll'tUklben de ... , . G nci IIQ·L.erbllL1JnJl!', kEl;;u.k l:i:l.n hJ!!lIBpllil" ltill:!Hiliin ltr'~ip r::Uigi
lli~'1LIDl:o ~e&lllill'1.oI1', Hnlll: Sa.IJ.dJ~l :l.t&llbuJ
1_"_1 ••

lardir,
Bunlanhm SOO lira EI'QI AIrut11:1 IIdmri.a kloi r oll;yJ 6Wre~:!Iige, "00 1'- All;!!1 "'....,;,." ........ 100 '''_ ~ ..... • -....."' .. ~ .. ~ Ii:! l.mna.i.l JU..TAN lu'hn.tb bl1"

~~ "J:3(I

00.00,

DIn dilnku

k~ldc:aind,'

11IbH:iIt:I.D rum

:It,,,.1 tm1f!tlJ:"

21.00 2'1 _'Xl 2:2.1.ii 23i 00 ~.30

~.

.r r, 11;:;.. 11:; U'nl'tib'lar MU.[il:: l:Jq], 8eI'1~r [Pl.] :U_ ., -.,:!If' U iJ(orkr,

~I 111- 1<.

.l[iWk: tOOl).':I.o&.

"'"""..

K.. a

I.

rm

11;

I:l Inb

~P'I.'

1l1l.lJ.It, n.n"
P~'n
n

'i;

(Pl,

X"""rm.

l

•• plutb.!l

1

Atlantik P*ltna

k3Jf11

tellki

Uil 1;1lJ vo 1!L,ten.l2. U.tJlLDUL 1J. • 11m y;;~ILl!I:LDl liIyI~m.I!Il'l''' Vol! verak.e.ndl:Cl It:Uilplu (;~fLl t!I<! 1 ru. I1I'ld.lin U1ba.n::n :lru.t1.Ll.aJ"LD b&pU \"I: ,JIM'IIlz _tilim..,.,n[ BeII!!dJ)'I!lII~D l.IW'DifUrIkIlCdlj'!:! lkt.La.t LfllflU:rlJ..ll(l \l'~ !t')'~UmVbIill.iJt b&JVttcl"I.f.lIl!rut1!t.tt II;I,k "tlJmlIJ VII nnlc:edc Iru%ul.& •

IiJl' n be .... ). lJU t.Gll.M'l, Del<!d.iye L1c:Ll- [}plml ~t[]en &;'Un~d t"bll~ !:<Illm!:M e 1;u k.L lilt !l.clllr\lOl;llil1'1! mlJ.~~1.lL II:~ I.s.rUL 'lLllolyOk ,,~oluruotl bl.l 1llIt1lrt1"11.1'" 1IIlf11l'k('[1 l(>pUl n....<1 b.I t~niST 1r eolllmunJ('Lf!nll r_ Yll..l1iLl!: tcpt ...l":' Lruapi.tu' "'ml rl:l.l ".;zil~U Eitl:'i!1hl:ltJ:c &lIll1lJl!)"t m~1. ~tmL;i"" o.I~ heH." C1iL: ~

-

Ust

;',W'uJ~

I

made -

KESiMi
karanna

mamq;tu.

rtLu

[!~I

\'erilmekti!ilir.

1t

1- a Biiyiik
lZbk

l~:m4tir,

E l'iJ; ligin deki i

Kii~iik h.relzlar
_ Ileq rgr,Ml 1 iIIcid!.' HILi SILl!; [l II Y 110 B.Z I :til
n

l!:a.ldloldo.nm Ni!l3Jl omrumund.:!. iil1i bildinli.
mlltnblk

V(l

bUIll. llB

I:.'('\'''p V~ft'Ct'

K~ uJro.la~ [' 1 ..-~ In~ ....atal • al::l..lm..t!.ll ~ DI.l:m' ElIl:'ll- I<<lyuJl 1i&kaI. .. 1.mI.n " l!u l1lZ.d!!n .... 1 UYIID m lIyt tl m~Jl!lnl almmlfb:l", H&l'b~ ! 0 kUo g~ ~, 'leu. )o(tkxkJ;.l:Io.11r. iii'll lI.ft.d.a kUJ;1l b;~••lB]ljlln nw • :r:!.tIl1m akll.~ Qlutil Jii:9I.J.miIl 1lT<~ t 5,5 klla tutmaJrl.at'hl", BU IIIAaI do. } U'oe ktI!,.un !J.I.U&nru .rl· KI,I%U Iwl'Lmlnl! a~lLkl,.kL lrunl'I:Lr l~1.D kI!&n; mU L..Ll'(bf1 "..1>;1, ',",~ !Pllii~ olm.di,lta 1!;10 ktll!u L4I1Lan lM,faAn ~'C'l!'6tlll U r, nl n dUI] h.&yvllll mIJb;.}'JI! I yapJiI~1.cd,i~-~ .....u..t .YlJdilru BaY' ro;:.1m 1m "IIU1-II bLz.e ,Ull.lan lIIIyltlJlJ:llllIIl.&rlilr. BIIil~c btJ"K1bl 2000 k&dA.r l<:u.. IMl: loll }4~illrkl!n ulhl bl, kalm 01r1H1-

,l!
mL

SOLDAN

SAiGlA

1 - E!.l..i t.lI' TLilt !OW""[. ".!'~, Z.l_ ,:) - 5a1.i.. ; b!. , Inr barf. 1 ~ H .. l!lIlll"; ImJ.Llbaltan bin. Ili ~ lIaFnll ~ir b~ kvv.1l1&1'IJ r ~ or dt ~" a.fI •• 'li.n.. lJ. '1 Bir .u.t.: f'I1o,t, II - li,. ui I StIIIlIflm k. 6 .....
uN.... ~

0 .,J

m'l',

bUyik. ~~j;i.I1 do! ;\'Ilrilen. baloD hl:r lnr!iuJak OlmlL, '0 ltaJ1BlL tl~!iIinin .rdl· lI.it I:Qk kJyn:lI~tIi bir pud· r'iyer'j.n o:rta.d.ln k:ayboldui;'"O BTII!LiIlml tl r'. Bu cJdtreLlo.'l~ 1:.J1'II1~· 11k vn.k'!re il~ 1I.nIGI.n. C, S-:J, \I'[ Ill· Itt fbemml)·tt11! mes;nll QlJnlllit •

c~~

An

ItalylUi

1 (l'ddOI!l!a

-

Cf-

.,teczlyesl
,% ~

• t end· 1,& I
',:'se-b clt.>t[JLLnn~k H IIhLellil' lLkf;:Ln ikincl ill!' «zad3. bi? Z3' urhnberi muJi:J.ireme cWlmi!k· be. Ow'o Qrta.ko.y ~if~ ]."lIrd U c'
hlbJ Dt:!ktor
A!l1m OnUl" iJl!!llm,

lelanbul BJilire binam }'ILDgtol.cd. )"I.nall ban do!'yaJar Il.a.kdIye dqLLnd.!lk. Nilt.tim, btl' e~·f. k.lfidfi Dr. Fnbl"i KurtulnflL'1 gmla, IIt:Imsc biz!. l'1!;.bllliDLdi.. bOrtI.aunn Aihlct Balfll.lll Fuad DiGer blr k:a~ c't;'~ ~, "~za Sirmll.c. ~'i'1IP verdi. BUan, lIDbi:lh!ri giRl:!. ollll.adl.Eh, i'!~ I"IJ, nlLibilll.ll1 Ii lllilddc: IluI'hl':l 1~ll!r ~ olunda!.... ... kI',U >fWgI l:u,ulldi&m &;,'n :r.)'.~ I'altat nil pre ki mpan.;. Itkq· t tde.rcli: dN.i ki: I'll.II.DIlJ: muknddenn~ V$e.li.m!. 1ADWiil. t.;Uk.I.il mablu!Blr ~nd ~ flJDkP5tl"'h ,IIlC. I 12 Mutlloi UU tJirihinul! ;j;aka.IiJ..ci.JIJ. $em: H\lmU "01 55 Ulradill~LnI .Emwy~t iJrinci 1Iuhi! miidUrllizli cemlydttJk:il I!bnek &:lIl;igu, ~on giinluIl.c teh.rimWi~ MYl- Ie y ~Il ~l~llr. I"L~rtall ~'.'1D:lws!cile:rlfl mlleade2 - Bu d!Jllya Mecl:-sL.en. !stan li:.!'" ~' rudeo. bu: vc:rmi1J \'(" du.n, i1L11 birincl ,ail!" c:eM m IIblc ('Ii b'I.I CWnled~n ols.rok blr k&liw. i.le latilfrndu 00 7.aJ!lII.n I,tdnbulda d6~ tr'kc'lt yllllk~!;ic1j'i ;ill'; U!ltU lr'1ll IBU lan $!AlII l'l~lIn KiJr.met •ialULll}'!I~\l; ft;11Ve11Ltsletlkrm r\· n? h:r )cn~ a..kll.dJ.§llUn mub.a.lJ:;: ' m.l~tit, roUt "In ~15l("li.rni~~i,Bu dO:ll:l'a5l.iulardan TOpD.;Ul<'t,l,.- <;>tur"n lar ,rnabJul1l!.'d,·o !l..re-cliElB .31) (f!. .&Ihllal,~ Iika.bi1f.l m&n.JJ: yt.ll]u:- L,Lllmo.:diil iClll ia.de ediJllleml:!JUr. Ifh:iIi k1:~D DO DeJ Qlnk.ah B",'hr5,l"~' '. I' -,,'" ul • "'I' .. .......... ...... 1)'6 ~' ngml dilD ogl e "llta BelerH}'1! oitJoblil!l1!- oldu!;u R I rRd!!. bll d0i!1'i1l.B[" da rlnd.l'Q bmyle Al~mdll.rtl.lIlD If,o;,;er- "nmJ,LJr, B~zdl: 1m !lOly to ken. yolc:ulllLNan D'llZ'ioglq "3,I(li., brrbaogl 1JIr' ~b,.ptell. dol~n 1_ ptm,talon cehinden 2 lILD lir... 'J:I.l o:arJIlU d& YlIlka.l:mml.§lIr, .'ld t'df1m<l:'wgLL:J I! d.Jl.ir klll!L II t 'I"~ Llk:a.b~1a maruC
YiAc:, Y~Cllil:ilf'l'f,l~n cF./;lkl~Ll !l.:b.rnd Il.dLc' inlllJ Hlkt[]l' ~'I! dlgl!r ngu- ~ • u ~":rllk I aLrlUll Llb rnu}ml':1z,fl ed LlnU!! t ldi, !i -

l"VLUIDAN
I-

At!lGH' '"

KI,I,Z;IJ WplD.1I1l11I!1TllUl1 k.mnn Vi!tel ~ .n.t. B HlJo.W'l Am IL gldulttlnl,l 116)'I!!!!WI!Pi.. - 8Gf~aroll I uu·id.: !I'rl 1Ii • .l.U. ..... m\l.JIU'\l.ltllDUn. 'bq. Z:iJ'1I ..... um LV n saUeL Ooclio do: ~il' AIm Anlllll, DlJjjllllt>ri B kll.- ,."to; rll',. rl v" Wi.I&n .II!Il1t'm~l..tr: 1.'l1: iFtydi I, Mun Et;l.~ BlIku.I~ Ekrem Hanuli. 'Moliyt "'- Pen.loi.ell'll"l P r. bAJ ~ -.,nal ...1.I.lm.u1 !,YIi BrJc· BalJ:B.nl: Baa ~1I1lI'II, Uqi: VI! dprtrJ TLl'l'UQ BalmD.I: ~ker , &- dlyt'ye mlll"ll.l:aatta bulUllmIl la.rlh. BcLNl.l'c d!U'QD1u b t~lkUt;, et... Ylllo!.LrlLlIr: &karu: M I"I.If II) ·d· UrdI. ~.JIcn 1.1& .. ill ~ bt itJ'ItoI..I"uI. Inmmn a;rnhrdL ... t <II u.n>_ ...... ~ ~l:ill !lkab J[" liley.lI.rl.3. .g'd1,yordlJ fI..tloy_'I(! f~dl Mo!: rln.... K.'Ul.kl g'illl C!iUl.k !i'i!I ha ,
,.Um~lDd!l

HllWik. ~ - 1U}-1• .3 - T(IoI f1i~II;; hir ~i uki bir 'trot, it .D.!.miry.olll i papu., " - f..ll iib'm. r..fl., 6.- R ,,,,luI.; ha¥nJI :lI'~. .. - l.k...rut.i'1tl.. Li.tu j ria1j llllnL11JI1

ar~.

Q-

Btyl.l:~ c.dI;j,iI;ffi pt.tu I:al"~ lD fliYl'lllImll pili "-Im!1& IIqI& l;I)&kbolJ..r. K~ 1 l:Il&I.lm klldar .... M

n I.rd<l

run I u..1c.h

)"~IIwa.l!;tadJr,

III1y-Qmt:kicdJTlu.
BU! tiui'ill a D Ind
IlII2afi IUbUa t\l[mC-n by IlII

ta It&-

Hi1l!um ...l lI;:;(!lia~ ...LL [!w.dl SO ilL lLiLil" 1l0ril~'!L i&t..,:, ~kd cl!bim:hm bin lirLI.lllln1 ~1l.1tl.r· mi'lllr. Bl1nlll.rda!L ~Ii JJ, !.Ydr t.'IiI] b.e.m.-:,i III Hl..ImJt:t SI)y:aal, hl.:mF'n olup :Hl IILi ·Ul"U ladt' edlll'nl!' k!:[1 lalrip !!dell g:j Illl m PIJJU rJJ.J' 1.n Flllm.:.!l Vel IIILhtB Ij;tI1:Ltk temln cr-.d'indal) !lUi; il!lt" }U al HllDIl Jl,tu. milUr. IkB Mazi,mll< ~",ho1; \'11 ~ UtI i:I ~laamlllnb 1m dOIlYrIIln.rm J'I.~'nCll, J.I,'hmJ't Ztk~ H Ali hadttt ..o IDUDWl ll:u.i)'blllll d.~.~ll!i..Ifllml,l.Ir. tst.rodlg' 8ekJl' admdii. lid l!lllil.kll. ... Bl!Yoi- kS)lll.n nllIrnaJano.Jo dlJ..D bd;dmillbr, !lmda. II;ItlL"'m. En.1. Mnzi dmdcD. l .... dLrili' Illd~ l-dlf etekUl". VCI 1m Olllll""un 19, 33&. jio'(IJ,ri KI.l'l'tlilUf ~flLLfU!I(il blr ' ,doel oLmak Jllllr>:iille HI tt Sol' ' llD FlqplUl'in 3t3 ~7 tiralllDJ ~.. hp be Kl.I EK r.Uyc: gel<!'n F;llilu"l Kuf1u lllu:U, III 1 !' mucihi:n~ ynI •• ud'lD f£ r)'II.d.L Elz.erin,· DOll. u tu,. 1WJ1 ID'1 IltIr'Ulluou a OCii.k tiirlWn ..:1 1oIJ,blt!i riyenln dll IlCl mad r:dmdan ~'3.t. n&n~i.lJr!l..t.r. d(> Cumburl)'1"t gll:l1:te1llm1 e a'D mtldbln~ ceu].aQdtn.lmLlII1J1,1 !lino 'hu tll:mlt1ic.Il olllLJ'll.k NelC- k!"t Silrt>yvtl. Ay'liIf.llll.iLl' tar Win· 1I.<I..dmCl Yrllli':1.1n btrutl1'l1 hL~- det TlI.1'u EImlndi! bi r ~ru1 h:nlcl, dan ya:ulon (Ktlm"nii!1Un lal"lr;} dl:. th:afi!'Hl!l III Jlttul :;ji.llni.l ({ at; \III [,ldiL !I'n&L.IL ~h:t1i,~1.nL! [ \li!l'd'l~ III DLJ.I"UI!~ bll.lk. 1;11r' !fUo.. hffll. 200 llmlil!!J I ~1"fKl.l'kI.'-ll yak 11 ~I(! bllillrmlJl! VI!! ~'lk~l SliJr<C,lo',l.'R b'!lli: .,.,rml!'jtlr.. ~lIldL IundJl dn II nlAn liDfl e..ml!;L ....

bl r 5IlbiULI ds, Sirlu:li:ldc Yl."rk· "'cu.i:lOIIrle1IlDd:en 1'Ijj,~ IIIlmLJ.l;;;ta [Jilin

&.\ :lJ'da DR.A:.U KItiHI
..0 ti6'Jil't LI'

L1l!:bmt ~ ArI!Ul

lubndLl blr

!j.<11111111

),

kadar

l.ilZ4.11:
f'Ll.!.. ..

..u.

SaUtt On~ bioi< !oIllulfll!! Ifllr [ toptanuJar IDC'"" 111& Scleft ..... ~t1e kulkll. klml .. dDd1n1o 1lP~ 11J11J-'1OO uld~ .ylm1~lrtll!1lr •

.1m'

m

*...

Adanada hi~ yij,zulI[den bir
cinayet
1 (TclflO )JILL~hrl.mL.u'le hlr CdIA~t 01 mill • ~ blh.htudatl R.emd liD ielilt Adanall .A.llmet. t ftfllldin In ~M:t. illlllLLrilIm tllr. Hld.l.aehic ~ QkUln b~1' NfLI h¥glUI :'IUD:n dt'n 'Oltm_t;l~r.
A.dana·

~U Op!!nullu. Bu Pp.m 110ft:

'H:NI

:oo.~

cIA
'l{doiIllI
Q ,.~

!brNklIl

Nit .. UlIX ~ P. ~
ll.iIUlillJu.

ek ik OkuJ Sabnalma
KomiSYODundan '.
T b- Flat

- Bu .lilt il23 Yllllt.dlL,D 92S )1LIDIl.hd r TUrk inlrUibmi1ao 11 fILd.. SoYlet lihLLIiJIIIIi DHidh Il

ill ~~.e
I!!H

mu 'It
WI]

min d..!!.i
b~lunm."LIU&

in. .i.U<mll prol' Alr'ilIllmtk mrc·
bt'M"ll!"

gUn.

z

yu:ru"1arI JI..,..l n l!9Ji. AYiII' zat, Isde 10

l.t. - [;~ !tal·Paa,p JU.l.t.lS, CIt..Td: ...~

mab IIcmeai

Ll>1lf' Irurcic ma.h!t:fu:o t:diLmittl .. Jlllk 'bu .tIIIt.B I!bt b3yll'l biT' f41:1

Y em SabaJl
iUN 1'1 'lie uu
&JIIII:
~II:L
I!

"\
~I

gi'J.r il.nct: Mctlial:.ck L
ramnl.: h,l:Pdim, mathou ..

dOOll!fIIJIlDJ

1].-

lI_h:&d

buln.

JLllN
l!illlnbul A51.ye 9 UIlI:U Hulrnk y II'gl~h,iJndl1n
l).r.",l>eLUh

------.:ow"",
" hnj'c

f&ka.

nlll

J:1KlIJ I'l I)"
2lJ(j

YC),furtJu

:l.OIIV Kilo

.___

,lJ lb. jj([,.:'1 _ II'iI :)7 Itt, Kr.

------:~

.8

1..1.

23 ... Li.

D~VlI.III i"LiCfl (o'l!illri K'Llf~u.J.IlI, i.alikW 1n.II.hII.'·rnarl .lllILran]. 7 n yO! llUkUm g!Y,-n Srulred. n c.~ lIl.l'Lo d.. la.lrll bWnQll1 1 I \/U ,It. IlId... pi:'lblJojl ]!IJ"DJ, rll DI dUJ;u.nu. lu:~ HlLul'I. All Ed~('l:n ill) t Jtnn.bLJJ f:1 r.l'~ f~riod" ~'UlJ[lr )r.lmalol~ b hlllduK'IIItiiI hlllirl l.. If! IJtllr, Adr~!t'~ JUull!l"litH' , tm!101 <"[udll .JldIIl ..1 B IU],DI It·lI;mJl" kunlJYil 1,,!I'rd! ,M''''clilltC'n Iio f'rs, <;iI(~ nlrt'll \'" g ..lm[-mll:! OILlrl d£llYLJ il1J" hllllkmd Ii I"ln kllfltl ~1~dJ, iznllJJ.t \'L" ..., . LUll !"Imll (1IIDnlolq(1.J I

...
1_

'.r ....
lim
j

]~1O

Hill

£.lid !ip,! 1\"~p
nu.:r!I!uII..' nda

'L&nJ''''.....
otlu
lcn'ily~1

947.U39
Dd"~r4&1
O.:lJI All

1 JDl::1 I=LY(I"

M!U

~n!:r.J&r
ItA

a~
,~

2 6

ji

..
'f

~
.'

~

tUG
~D

..
..

~

ToUPY It'
U:'''ynliI-k

~.

}"'i!'u.oUu

P.nni: Tr.!}'tL

-~- ~

l~D

==
KiiD KIIIiJ
;;;;;;

Do»
__ -..., _ ____;;:l!3:l r.l.
1

" ,['il ..
,. LlIl

.!di!l'l'I.I.lll! aell~d~nln Ijltl1&

aD-l!n!:

.L1F,tll <L \'~-

.I!:K1

llJlll~'h.d

HII
11m till

It!;",
({r.

,,:III LI.

.N'olui[

K. 1,".1l ['-.nl/" It. Ba.U!1JI).. "'10" "1)'<1'
'",uJunll.i"ll'l

JtJ(lO

WI
~,,-,[,I

-

'=

_____
~II.

lm: 11, mlktar,

i!lro.i~ devl etll'li

1!l.~ y,1J i'l1l)"IU.. alan yulJ.n.nda

IW! •

ta.nl mum'Zlfi uL:i'lle r~

, t '0' ~lrl Ll fII!nLUarl y;oLlJj ·m&dd''''r d!.lIi<:IlI""'~1l ij.ll ~tf'i _ I rl t!: 13.4 Itllf! j:ii"iUIIl);o iflknU ........ niU de h,tiLlltiLil l (,_ k .. l 10 IlJllM:k ,,,101 11.,, S ),rr[llnlJl'lntlll .. A1;"~ '_lll,IILlil" ,u~, lIl" .of" 117n Ih!ll .. I'frl '11[,,11., alrllr; n
J r

n

dlv..nIi",n,' r !.Il1)dn. I,uar .."rU • Bi~}' !I'ln, 1m mUD, ,·b."t!u b1r Tilt· mill> ..,lmlll,11iI )'iir·lt .. ",. t(11L LI(I."III tuk 1m\. dmc 113(, 'lell nmckl • ~ Q Bll 9iD ..II 11 d~ ~kc WI', DI~~" £:'i'lmedl.ll ...,. lo·'" lI.null! :bIT ".111 Uh'lm l,~. I, lion Tc my· I'c'klt r;:Om'.rn",JIItl 11Ilul Jdo. ')'YII rt';,La [ yo d \'11[" III ....... l'lli'i!I' 'I tin hl[gl ,t.. :\" .. PI IilIll;mlt~. JIi.IU U 111-1." nl .. rli"t L· ~

-

V«lI~i!Im/. 1 in('.tdc -,

[III \I Il.hI_ r~1Irt Hili Alnll'" I 1r.lfld!r-ii \, ~ncl"'''Ilt!m. ,[I ."'l'L!y~ krn!lt.lnln mtlkt! ~ IILlI't'..de lrillu[~, 111!1lh8'm _. S;~'"ii r U. '!III!;!MI[ [IoU. III ,LIo.!II" 'USI{IC • I dMl bn.ll"ll,., bll:'L I,,])II~ I.,~(' ..ullnll, I !I I:ilUIo !lOg I QluP u.a.~dl!i"T"n 1 J gi.ln .lIre IJ<!> 1 .,1110 :itD .. l!,l\,'.<!" L.cI>IJ J'!:.t'I" .... llir nJ,bhnlluull!

,1/1\'IIWJ:

'EiI!II11:I1 &tcllJ IC r'. '80).1) .. 1 I)!!o • I!Q.!! •

'-_.,;;;;"..;~=""' __""=-~=':':""
t ... I•••

lliIU,U "'I'lEr-1i

t'l'll

l'iH.IIP'lU,,"
MDrlWl>1

] 101111ill r ~"r1Il""""I<lrJ ;grlnt"'k.IoiLl Ell. IlL lu IOLinllml"lI o:Vl',,1 Yill(,z;d"kL lUi..

'],,1 lr "mat Y.ilt.H'ITlIi.JoI 1'.I',n oOlI!;ul ~JI,\'I'LIIII['!1[Ili" mlB'&cllI'_ J~I'9J(

111""
III ••

"""""

onllllill ~erI
!ii~i:il;""''' [UIII1' I "lilir.I"

J,I"!

i ~U'J ".II'IIJJ~.I

o:o.ILlI'Il~r,

[ HaZirhyan

l

IHAO A

N

112 Dei Hafta Lig Ma~lan ugiin Bashyor
n
Mml ml4'! dO]I!.Yllllla biT' mUddt!t! nbl!JJII tmll' ~lliniIJ I)IIIJl JIk IDfL;:lanllA liJ.ugOn ~ bq~.aDI J((Ir. BLlglllil.eJ:i.lulu )'III.pllllll:i m~ JJU"Ii. bnhcnk OlLlmlk boa(ta. OBI [1.t:'iMftl.ytn .g!ttiCin.i
'Q)'U.l!kl"lu.

-

5

1DLIU"Y Dlitlc:cmD

Gnu

4a

Bt:

lfkt.qJn

t&k.lp etUgllll

,IiIr'IlrIb.
~t:r!.lii

1DIIl~ IOmu

bJt,ec:ck IiI>l!m. UtI!: mD'Iilanm_l!i !ImP~.IIU. 'CaL - itMl:1'Q:1 olamk: ~ri1Jml.u;t8 II. 0 11113

·Buglmklll

Su halla/II

marlar

b.u.mI:an 60nrakl JlrWtl.rn.1l bu "lI..lliYlltlui, G' k.~IId.lf. Habrllll"dadll' III lK dey iJ.lm 1III M'(iI I'• oyu:nlU"\'tii. bmlU cl.a.c g;. .kanflllU, ~~y ,da. 1!3~DI.I de tlltall'llk rc kat1Ulrl{'lIllll'J n da San !.6:~iv rt Netleodll F~n('rbt1h",enll'l pJi13.. DliJ.j_;lilltln heYilC&llJDI U'!ilrmB.il.· iiI. M(lrtta.n ItlW.cll 'l~lt:f8rMII.· mE'r KfitlmJl"aJJ.B. lie z.orll.1 blr daD. gLlIp !:jlkma.!:t :r;Jorm:l.ld:lr••• tAd}r'. Bll:IHIUiI. btl bOYUM, GIL I nOJWlMIA karnJil3 gl.mll" ve fIIilD· mal; YO,IIPlIll"'lI.L"'i'fl' l;in9F111i1 gil\; T'tm~ruilioh: m.~ID nrt o]m:!Jl!.!!. 11itaBuaYLD Ya.p.[W:;!AI. ml1;IU'd;o p!ycnlu]{ YIJlundng gori d6:nm..e· IUklc 3 - :2 A"alip if;lkab5Jmf!l • IJU 'n OYUI'IMII..THI lIiCIilllrkr.:.llJI a:rt.ln.illkllldir. Zir .. GaIIota:Bara.ym melt 1cll!. bl.l'l:Un hllZ:ll~hklnnDI Ierdl, l)ytlImIQ]oiIll', CihGt J(T"miIn bllg1l11i kt&il.'IrulQDrla 'bIT bl'f8.o ynpm 1I~:trr, I Kil.8lll'llpqa[llD Itmgf.l!lk(l ms..;;;ta bl!.rll~ Vii ,G'!:lecak ba.Uald ma~llJ, SOIJJ Mftala,.rII JULIlbf linde g-l ib 1~r;:i!:.D,.d~kl glb1 k 'blT F'aDl!i"ba.hiil"Y'1l ~rulmell, lB-tell1: d;ao Gaillt@iJUl:lYlD bugijJlkll. m~ rukIa maflublYl!t i,=ln uyrllyael. t$,flD 8n plArui. lu'lIUDUlna ae- tan ~ gi!llp J;lk.. ~CmI IlD.hmlllll fl m'llhak.kaktl f. ~!l.P Q'lllhl11.p, BIi! {lummI!' clan tdllYOnt:L _ I ~nti.il b.8.Zl rlvayeUl'fe garB bu till mlltll!.!'tmn bugllnkll kllJ' 1I111l GIlm n Uk k!lf!lllll.lJmp 1111.:1.0al!lmleornlll. kullVlI' J4"nInetil llim Eg;iJim Ell lilliAU _ rib IDIJIfl lIte Oil 8em.epten. hlJ)'U a- F'eDefbah~o KlJ, lfilpqa ml!A;lna. Clt1o.tnll{ll'llylllg,r Kni'mpa!Jan.Hll J Fakiih i Iluz Hlk&l.Jdu. Bir Il!ttlimJY ola.rn~ bt~ g Imilo eu oyU.!1 C.&Iolllluk sa aU'1· III ~Yl.mC:lIlJUII!.Il lendl kJllmpla.l"l DiI

~KI8a

Vo.leybol

mD:!;I

~'/!I j 1lilt9 Cum i!.rl.eIll mNONU STAJ),DmA

..

lll.ol! e.Il~Dahl:e--Kh!mllMa F lI6 GalllmJI.I'B:!i'-~Ia.nImJ

..

e.po:r.
3/"94.9 Pamr iiEREF S"1';I\DmPA. 10 ~tlm-Vef!i 'GeD!;.)

DIlo ElbUrn EnlltJIIJ"l.!nrlt' fa· kU It.du Ilr-i'l!il vol.fJI bol !}J.m pl'l'!J.DR TIp kiz llo!eYDol Ulrlmlli!!, Y'ilbsk Q!lf.uU,,- &!B.IIl. val ..,,'hoJ :lJSmpl)lMU EgiUII\ E.ruilltlhu, lin.. Toll!'ybol takllnL"" u: oda va. 'P1].on II'lIBU5'i! , '!aa k en lit·

vfe,ui.1I

II

12

Beyoglll·I!.eylerbeyl

lit BeYI!~iUl!yma.nIYQ
16 A. alJl.!l!l'=']'(lJlhp~.

Yaba.oC:1 him' la ltd 'l'e ek.illc h[r kadro He D~'l:I.IIyall Tlb '!llenl· lui VClltl'bo] t..1.klml bilhrt.II:!J'l..
kaptMl:m Kadrl~l'lill

otrnll~ful!'.

VEFA S'Jl'ADTmJA 10 Alemcl!~HaIJA;j
]1,2 I:liragtUnll"liIk-'FlI.l'ilby,e. 14 Ort.a1li!lJ'~Sil.m!i!tl!pc!l'

de

lI~p filln:rll~tu:r.

OyuJlil1lA

raGmtf.l

.a

r

v~al.ll.

!ettE' rna~

llJ6 Anlldolu-:Eyil-p

lNONiJ S'll"ADmD!A 16 BI!"illr~-Vd1L

,

iDlIrtl(,Ne gf1l0 'k{lr~11Uj.IJt~~ iJ;q her lkL I.B.ktm Va bllha Tlpb.n Ka.W1l1' yI gbr'~ Q\' '1il.11I<' I"ln!!l'W] dol 1"1 bl'lk edfl';·Du ma(i.311 IIOll.r;- rAl!'llan yni I)lwllft.nn trtek vol bnl ta·, klmLs.1"1 !IIr~~]'Id mac da hlr lie
Vl!'C"an ,,"~Il'grull !"~i'lclc cI'"rtovan

Bio:ieneriimiz FrllDsayu gidiyol'
~~.,
~TDJHA,

hvllDl'a..

ILli,.;

..United heM' mgllLtrc, ~re.
MII~1ll'l21.M1 5C1 lIiftl.!:l. spor

~I
\'ll

('tmiljl VI!' hu m~1 T1 p !all It 13115', 15 2. 16 H, kamI1m.~~· Gallp TLp taRlml: Dr. Th v :d, SB.~'tniln, Yak!), Bozltuft,. Rer:Ut, MIlm:!.
TIIIl tillllm~
I

brr.

:Be}~11-c1l;, ~I!, J:fi~'O mt'~p

u..

III ,Bl1rl'mI 't~!{t:I'nrtd{j!.lIlpt14q iI!!!l. ,ied'lk'i:IdWl'l 114M ,d'~va", rdm fll,1;:;iyc .• A"'~bI·'1fd_ jhiIJi rnO('lIl· Ii1IJ ~'Viu!ll .It'll.3~W1I!i B'IIJ;Il(!kal B"'~ h(!Jlm~ l H !l!Sc,Villln iCli;Li ilha,kt1l.

'''~'',!1

ra,'IDilJI :J'.J?1Iadtk b8k.aJ.1U'lD1I.Ifili'I.k

liin!<:UU! ~ c&C:E'ktlr.

I

Filipa

VI;!

Umr&ll".

Bill' futhol
-

l"IIIy~~

••

·merak]UtlD1ID

\

7lil'k11o'1: n.u,ifu..rya

mfRi m!1{'1l1l1lkif.tri !ltt!;tJYIII'frIr1a $Clrrrll b"Tah"'I"lti1i

t'fil'Ii I dm .. ;r: ;1,1'" IIjro

Lon!lm 1 (NaJ'eD) ;- A1mD. I •• linda FlelUlbilrg I§4!bnac.1!Dlm:mfilkt ,o1a.n ve i§m buhlnilll. I:i!r I lKi rl1Ya!JlIilllo. rutblll m.n'iiI.uJn~n n(-~le~lerliri.l C"lln!lUlj \'e meal g\I. I!lu ~tJll, oJIJa .IF~IIda. IJI ell ,de! JnUl~IY'4!1 bu toctl~ltrB g~ lanltll. d""'Mn ~.olm',ur. Cl1n_l.lJl re ~U.i:B!l"t:i:r. Flcll!Iburglltl hl~ 'Cll. 130~ IIIUpL'klnl NkClLl' 9.0 ~enl. ~1nI1l bu. IUI,yerie U[I L1n bgiHE luck &i1.ne~ tllkllm yspm;lJjl!r. 101 Ura5Ii ]I az!m-lilg. bUcVrlml,ekted. rr. ~ID 1D DOCIl lliml,)'c:DJlItle CUi'll! 'VII- J<;:JI.lt

I
~~u.

d..11I rnahrumdu,

. 11.:'

n lilu'eri ma~l:lf'1 u ,~

BL.l&= ~an';at E

Itla"·

ellltJtil erLeri 1I.[il.sIMaki \'1). lellbQl ~pjyonluk mu-hak.alJ!. nna devwn edilecektlr. fluglln ;lo'lilPJb!.CIlk (11 1l.'1lih:lhlrl.r !;ok beLII,.".r~~L;;bI'nlll

1I~1.l.f.lIt.liI gO'll
kllm;;~'j!' ~r

..
!il.dCJdlJ:i Cltl1lrn'l''1t
.ll!lJlaJlfll

ye-cap.l'l (11 Alca.1rtJ:r. Hugilnkl.1 mtl1i&bi&Jllt.JM fll.k_l !t'lmpl)"Qnlu~u belli

i"lil'lil'l

mt.!lLl!:lhl N!ee HrLl! ~~1!l !Ibn" Rcn.. 1li!1I tIdo.ml ~~hlll!!, Ire bu MOrI.ir:lndrlli: 1 (N~nl' - N!Ile:n. 0- ml!-! nl!tLce de bundu ~nra dog • JII!IWnIll wrilel!L iblrh ~l'Il Bani, ml.ltWr• llIgQiZ ruttJoL t.anmlAl'RI4u IA· Hllltamn en. bm:m1L :ka.J1llIa,man~ Cha"rltGn. Atld~1C CJl.UmI.l:z- Pt ~U.. he.!ll.r; Parlli't.cl Purl: de!! P11lilIeki btr- ka .. p:rn. 1~1ruic blil ml!1ll'lm e:esg;de oy&rul.ll Sll!loJ.oj!l-~I1ID~1II III ll'lItkiycy.et gllll!rd: 'il'I1l'k fUlllQl Ui... lolarll~JUe ma~lJ'dJ.. CWk I:plill S,,!:IOD. klmlan UI;) 1<air~""ID!I.'I1I.1' ylllp1P PllIA.:lIl "0 lnei dl!,Io.l ioJ:L!i>n1l1l. ChrlliYIlpIIDlY~~ .liIara.lq1:u:'&:.sJm.r. Jl&!Imdll1l f~!I'i;l1!.111.1]. I"L SlI! RJ.Up Ldllll,"~II~U~lllI. !l'II glolnh,.tLc ~lr i,kn""n'm t'l>pt(llltl Y<iLI!J;I!.~!I.l< 1M! I!lI.rlm nLml!.~ Ilu "'1!.~Ut!lLyal IIlr J!!:QI nt.ll,lt StJLile rnm.1l'. ~"(I ltB2.rinGJ.. SIIhanJ.!l Cli jyi 11U:. ·bJ .. I.IJ~nmQIlt.>cdtr.

Charbon'un

karnrl

[9 Tuu»elJB~.

arlIk. "dnl:!

~l.Ilml!'.!li l>.u,.-i;d~:;~11C=IU.'.I';! )'(.~dli.' Y~"IID m&~JatL1lL ~1I wllur:l.ar -' IIMI: Rdlll.!l - RII[]lI,!O .1 - CD
Lilli! ~ fulIu'tia.b. Sfti!! - Soc!!>J.UX
~

mibndll.
j;,Ul;.!l

M bin .I!llllmk: Dr Ryll7d
oounJm \'e

Mlll.I t.o.)qm~ _rt """r~Jl IIYIiao bi![t bu IDa.o;:&
1.P.lllllya.Yiil kll~L lULl)'Bn

K! L]_~:l1 !rIP!!' k:lkl"~l~ma.Jru:'lM ~_ ·.rru-, tki ~bt gIlDll melrtepte d Viil.m hUlI!IIn&n e<i!llm [!jiLl'. ~p; yonlul!: riM mD.
It&l)'8.tar BrIl8l. ekill1 EQI s;a.balra.el Dlan!)-

~~kHIl'. .1slanbuJ

*

I"IJ!eo

Nile\) • Rl:ru!,,~S TIlu1C>U6" _ CaJln... lord;;: • ~1on~J>('II"·r S'I:"&II00urg - Colmar
Stltolc .• M !i.nldU",

a•

0 _0 l. - 0 il •. il IJ • (I
• 1[1

II! - 2

]

P'JH~'lik

ItOp

"'Y'W'~ulan !i.tll.li;;:'dt!'1.
FIl!",;;!,'tjl!,

C~!!I3II)"

Sl, E~knn~ • z..:'1lJ"l1;'y .to • 1 Itu um 011.: 1 .HIclm.ll, ...t p'lIn.ll; LLIl" • .aD; ::L 1illlrSe.wc, 3:6; ll"",nc,". 35; 5< St. EIleD..llC',

l"4 ....l~~. I 11411lC:[I.I .~ B.lrrolnJf. O~r laIiILI"tILn l'Ielrnjl "cl:IT1r!d-c ,,~ P D~·.IUI;, ban :lllIilO:rom1mdlli !l'1!'IIm1 bl!r kllJ:'fl a"dnC F.A.. R"nu'I!'" ~III' Gil de ml!l.~I(l1' GI!~l!n cum~ncal J.llIrlll~' l&JJnllila LIM: doela .. lIL.n'k. plAsUk Ll.:iutL Ilnllll,'ri Q)'Illm I. Y· oldu. OYIdJIIlI.Jl til!.!. y~g n~ goLUnU 40 cup'u. mlllful"....JI ifnI..! <:dUmlf blr fUllMtl nt-I Lll'·llli plllPl lit!. n.'1 bId llalUkada Prou1t J:D1Il"I~n tap!! l!!illl!i1l11ao;:M.tll:-. HUlllt!mk tul Y,P/Pt.. &n..ll! ';~If I>.&.IUL.JJ. .R lmJ1 tJ r llIilIFT1il y ....... t'. t bol i.ojlU blbilkl~LI" \lG' aguLtBan 'zam,,"I.u.tda hI.: 1I1:r rnacml 8111a~l,titFIIYIllon'u l\nJ;LtlJ,';lil,," t 8md.a bul\u;8.n b1.I pllktlk f'IIlllal .....~ t! UI1' y~J' 11,1; Lli:l.. rt ·PodJt:llLolJ.Lh ullll dlll.l'dlHlIbi.lJ:nI~L~rdI. to;PWllllq !I'~~Y~1.I. nLtllbeu ~~ • 1k1n~l l<iilIJocyo dg~"" ,)'urLl.l1''''1 • 1.. wl!L l,urn'!IlIll ~1lIm1'[[d taiurnl U iru.a. glm~m.all.tE!d.ir, Ellt ~&EI. ola. Rou.bll~ lIu blllta da Ll.U,='c @.::! "L.~"r C.ti)tl ::1-1 g:tLJI net! bJ.. f....1<. fali: rutool, tarihiDfle bOytl! blr ye :l'elt!.IIOlI. Y!IJJw:. IlI.1 0)"lmdiJ. ·mlW III "'''itlllJ'l "'LII .... Dlf';r It!l.qd.l'ITI.o.dl!l IEoe NllD1il. ni..I.ik: yaPllm~ oll'l.1:"a.3:t '1'.0 i!ldeo e-dJ.. tAIlLlllIll. nllnlil"'~ l!i[)lL~l '1'(:1J1J:lti'ol ,!JIIJI· .J:u:~\u Unlhtl. l!Ie Wllh,lU:tl&filplon Illuk. JleU~'~re ~TG ibla.~">e't e- ,,10, 1I)'1Il~ kLn.ldl. ] -\ b.r. lb. rt! j{ Llthlll!". W1ell!eIUU. DlI1:~r wwl;.an t~ I"'~L dodc~kliu.a Wuliere';!I OYljJ.11,1 'I<l~ "llIfH 1;!1~IJic,n Wol-

'l'oI! 2 '" -

IT.tIl,,.I..

bdC'1 J,.{!I.ro~'dliln mlhrtml olUal< I:lkl:l, ltalyanlllol'lD tIll!Jmu"lan I'a..rolll.run yt!:r.lJl.l II.l.dJ.I1 VC! lnw'lJ Am~~L nl.n. de SIl!Itng!" Ofl1B.di.i;t g-&Cl ~.[!.'1I".lignlU, JJ~ LlI-lM mcm • li!!kfiinlil ,"~p,~m LnUIJ.1"L lta!lyll. :,l1 J" WUlIZul ,t1Itl. ,$.all &,LIlU UmdrlliJ.a El:ropn:!."" u:..n''''Jl .1ogilLZ 00111. ~Iltkt D"ir.i:l!; :r"rpLn'JJc ~ llr-l'LL!!J!}I!dl DIki)'1I. !l!1II!1... Nroou. M!I.r£c:1 CLCOOIl l' IO~'li I{ bi:r ISJ/I:lllktil!l 5I)nrjL y.g,pU&a liIu m~1 USI h"':II.lllyl" J~.KIIJU1l1~tLr. .'11.1:tl!m. t.\'\,d .4 lillo, Dli g.r. ,!lIt,·11 ~lnJ.i1 .. 1Li:rJ C 'rdl!iq III I"IIl\ bUldi'11 Y&rIm kill;) tiLZ.l&llgt ,.&rdlr, Bill apr Ill&! dUfmO!J l ,.l!\ldl!'ll= c;erdul .:ii!Z&
allll'lill
ji;II

tie ~D

:J:rll,"

IWCkbe ~:reyan et"' milj ve o~lI t!llc;J,mj 5-D }'"i mi!if'lip edu~k olrnl fllDIiP!}'1)nu ol~ mu.!ilWr. =:Ii-B de A!i1lrnao. Se"l.i.m, ~l.Il.da yaplL~

kIlI!.I' la~

yemnh

btl' ~lI;ild

~~h

o}'T.IamI !lla:rdl r,
I):rkek: lilielen
a,ri1J;l.Dda

se rIP III _ 2. TWJ.m. KabJI sa. ;gal5p gclm1lli P,T.T. Uti 'I'lc:u.ret. I U'lI.Ilmdnkl 'ltar"\!ll9.~ ib. h:tkem!lini l~o iJ01A.~" It'bll'

pLlmakta Dll!.ll fu.tbo) mils ~ Ll!::tI,lanna balta illi!!tdC!d ~'IlIJ1 Mill~ HI .Perle\' :raJ .Be)-·oglu II.-

*

(:g1;; :rrrUk'l!mmd binr

@yur:i

ya-

hillnnen

~1nI. ~U"Btey~

kalJuJ

<el _

ml~\"'. J,J"\i1.Jtin lilltlm C.rdbJa SILl" t~iI~H.; Rr..10 blm I "'ili\ll~tU, I..IJ.i, _La.ruEil. bl.rU hl~ukt~JlL fllll;l!I.\

""lz.".

(uger

!;>l!;\"'~!iLLa.J'J.ll. lioilltn~1I anLIIUJJD.,

r~llIl!.

Nllmi!jtil • Erkek JI.5 lL'rL WiUJlld.L y:J.~ D- k pl.llYJ; bll.!l k.etool. f~D I ml.i!l.:l. 1 a.-. :n Kachkiiy HlJJII""vl JL.l,]onund d." v.nm eililm:1~ C:o.latru IlrB)' ..u Ll'

*.

",=

tlQtnJ gtWQiml
cmLn o11.lum.

l&!c:ro;Ll.:.J.r r!lt.&oblll li~!lill:L

l'e[ll:-M!k

yo um!l.il~.

§'lIIIl'IfI""

.'
'UTO ATLAb

Kiitahya BeJediye
B,a~kanhgt·ndan
1~RUl RoI!y.U' f~ VB Jlu.u.I. p.rtcB.!Dfltl!.rLn~ ..tlre;1(1

00

Ibu!i_r ta.l!.u.Unnc

P"lbwnm IIUiml!l'''' lmDUlin~Iu.r. 2UuUc :i!.5'!H aa.l! gtlnll ....at ],:1 oJ .. HQlahyl!. I'ekror !' op:!ld1. }' ill'lf!,1 bUfrl!TllI,la kl!tll fJ.r/a't(l, l!ilmJ11C'1'tml~i\i /i:iipriI.I'I.lI'iC j&lwddij ~lJIaJl, (1'1!I~""IJ&""I prul1djlj y·tI:ill<ll!l"r). :r.a,/N'I ka .• E.(JnlU'uk t/1.!v1 ~rto~li1rilg'.YI",lr.L, FakD,t ,iftm~rl~ 'tItna" Y.:Jllo'lf driJ~1 /':dJ'lll!lIlJr"tnlr; ~ ftuijlk y.Jr~:II .'!6r.t b<i1l" ~ J;lilMt..'lrwja !ll'l"f!l 11~"j!Jfr ffiU't;I]fil1r (.lid .... 8 .. "acl'bc iS1"r dCl'Ibcn .IIl.'l1Ihm;mI1 I!>il" 1c(!.I~ R!1I! .'IlJrill n.
K1!'f,!l;f"I~ I!U-m1'ld.ll 11:11' 0 ~j[('I1"~dc

·"G ..al!.:26QO 1I ~.Il. J(; it b~ .. a!inru1llB. IttLp.a ZIJl't ul'11ll1 119 'Y

IkI lClktnJJm ~ 1 litlr 6¥ mUd<letl flk. I!JI!!"dJ~" hI-

O#rAiJ lie

i gar"

IiiUUl414 Bml!'].{ll'

0ii!Jnt h.a mia)' 00, IUl%1J.rtJ.ndu. ynJuJa<!.o.k1:!II'. "nIIIJlI .... ln

lKLill B~A!I.
II~I'I .f. -

!!JlfII.I J'Ihl, 'lie R.Ut ;It d~ klldo.r t~...llt m!:k~1Jp" "C'r'Il~h!1'\I 1t.. ~Ulr, P<>~l.ll.d!L vwu. bLJlaAk I!"l!Clk. Illb.,. 1llulm1Ll! .•

..,.,k

ti'1'\it,1 ne~ ~ll, lumuYwJ;J, 'J~'n:lIJlak UliCif., .dUI'l Ilk,amlll ...."'"arll E' II.p~ I H.· t '-"I1Illli]eJldlr. ltLillilyplittr

t r Birllg-J , nhllda.n

1101

TI knlk

t; nll't[ II., T. I~, O.. aket

klml

An)umad"

},HIIlr.iYl!li.

·t&1I111erll' ~llM. fJlVtnun01illD kll.UI~ 'I'c..ruJU Ve i'"llld t ... n. m1n ... olU'&k l~~UI:!i "l1.... l.Ik bruJJl& m~lnubu .YI!fIl. DLIIIl:b1U.ll t \l"Y<ltahvl1.t.U 1Wll1ill" ,J,,-ilro ~ d~~t~"! t 1lil! UrfLRI ~""t"k.p.. l,ga. Vll.l' H If muk.:..bWnLloa rnakbu.z 1Ll1I~8iI[tlr, r. - B.!:Ii!tIl)'i' d~ kcrru-J Ill!l.u wt!kUJjlLliln -..;L.tki;.(w IIOIU'I!i. vukll ibUlAn tekUll.,ra t.elkl.k eoiIcr"k 0111.1.1'1 yap,!, • yllpmlllRl~":l" ... rtlr.:!t OldUilltJl glljl '~lI;nplu atlUJntl& !>ITem kiIIkJwn 3ll1lJl:LJ r.
III'1 IV ~L"dL)· (1i1 .... l".1 n.ll 10<;.Lt \"lI lIllrin.,..~l!:F ... lnd dOl bL...t~~1.I: allll:,o,k

Ill.hya
IlUlllt:lI.h

~1J1"111 bUI:'Gf'kt glbl

bart; bo:rgtl:g. ,yIl'lu·d1t'1l I(L1k"" 8(1nd~.rill!"1.~ illn ElI~mJ.l'., ,~g,i' ctlI;Ilcrt

wn

bii.!:!Y.

SALI
1111 f.1 NW'UNmM1l'.
HIN

l\ilSAN

''lil~ ~6'1'!IIIh .Y!NI

••

·jAN TllhfMI

ilA."H .•. 1.111.

"'!J4'9

ICl1U

a

. I
'

11

ll;tll'l!dil'l!ll

1.1 jl1·e'i Yt1, No. 3603

NMkIo. 4. (A.A..) .. ~m bMlD.1 1;1..- hlldll.l1 ~r bU Omd. I:I!bli.gJ, bLl HDI!! laltli~1l a. m.ilYGI'I ClnJlaJn ~hlrlll1J IIUml!'1ii:·t>ebUlulIllnd" bulLlllduIJ;IiI'll1 Iblhllll'Illeld)l!'dtr ..

!,.~ -


belirttiler I ===============.
....Ual1irlk Paldl'lU di11l. -i'h~'iilllidlU 11? d~IJldrn

za

Truman ue Bevin,dunku demecl erinde.Pakia dahil oimlg,an eski miiiief iklerile
al armtn -azalmlgacaglnl
IIp---:
I

Bev'in:

a-kt insanllga ferahhk verecektir" dedi
l

I

,

T'arilzin en miihlm andlasmastnm imza ioreni televizyonia Davel edilen R'us iemsilcisi toplantzga gelmedi gayznlandl.
Demokrasimiz f' iizerinde ~(nge
.AP ve Nliltnden
ItnmltCU') : m

IiUI1YIl ~!'!de.1ri
J!) -~;

_'lIJcUft'lPLI

1l'~~"'iT'

Mrt'ii

1_

Bw~k Amar'IilM•• ,. - lfl[Jm~.· B-

- Jlgnad..J, ,hlandlll .I Bd{'lkg;.9! - LiI""~h"",;

NGf"Ut!;; I) ~

VQil;illWl-l'b;

.u

Iii lloli4P14oL = pcm;C!i1d.I.~' 11 _ Jklly~

Va

n,g'toD

"

(B.B.O - A.A

IHOH.J.IAI"Il.k 0-

A
lrumJerl
Fa.lmt

nElla.!!.l!.ra

Ilakil.~

'~'}'-

rc.It

R!ilI'IlIr

de.mokrntu.

bu ylj1i:sll'k ~llD!Ln hu.· su hu !il!b~pl... yorle rltf'fiili:I>C.n .Wwmlu '1·0 kk P I'li D!lc:.Iii, taplarlah tBr.n talbTk

~""p1.

Kuz!!:l' AUallitik paklmm dru· I mar Jlli.1oU , mahall] .IUlUe 1~ l COru;UtuliDIl ~I!IIlIdl!'l!ndeld snlond .. Y.i.lpllrm,tn: • .8\1. tarlh~ me. rrurlmclo 12 Wt dn]etJ.n DJ:l.III'!!C!T'l BtiklLDlan \'J! te-m!!lIc·!1~rilc 1300 kl!;liJik btr d inleyid ItIH~81
h
%If

Suriyeye gonderdigimiz M.Atakerden telefonla
-=

bulunm"!lhlT'.

111'1Cihan JJ.arbinID. it.
"HI demDkra: ili!!'M& iktI tIanlaki

'tadhln bu IrD bUrl.lk millt'tlu 1l:r1l.9l1 ol~).'l blHllo. te1eTru3- ,
II! tl!leviZYOllla

on

I!'rDloe"io-

)'aY'llIIla!Dml~tlf.

'fUli 'Zl\fj!rlDLI. ~ {'il ~ partl basL1H b e\-5I'tmi!k h.kr 1111 '''9i1ik[l .. :ylill~' te.nH. Dort ytldll' I{r' ID'ki ~iI tcmA:Mln:l1:!. ~kliJJbsI: ldo~..-lL Ham .I'llrtliJn rI~ I'II!Ill.okm· .t'sl1 qI &IYlI q.n'[lr. rLIIlII t d ~ b1.r ~te:At de

D~.,.'erl BtI~mll

Bn:iJl,
8 r hII!NIIN

_I '11,.,.0;;1)DI~i~lm
Ilaiya

S"kanl Adu .5&11, I'ru:118O

Vr",<-i.yPm S...

.!:'"'".

Xtlftt

B/OIriYrl

e.,i,rm

Yl1zLerce rndi'j) kum panyasi mcr&sbnl dJ.n1eylllllE'rillle \'ermek h:in tl!!l! ..l~r vllC:\J.dJi.gellnnUjle.rdI. • Am e.rI IUlIl.11l Sem:h iR!IoI;.Il
(DlVlml .....

5 !Iii. , tllII'

: IIil II lktkkrm

yuInU':oDk

llMEU.kll&rud.&aJ

hi_, tfu:ID n=kl ,... .•. "i:oJ yirmi bq )"111111 . em do olll&rn:l lk Id r~
"J~

elirvergisiMecliste'
Muha.lefet parilleri ,so%culeri" Meclisle tasar'lgz tenkid ettller
Gdir 1{~"gJ.lIi< Prt:DlJ.Il1 It.ibu.riylt! bak.iJd geliT'e 'iiili.Dll.l tmf'k~ tt. LLDlL1m~ bltar:!d' ,aru.Wgi QIU DLLUcl:!lIefln ilg-.ni~.im 8(;vlyt •• ' nI dlkk.a.t IIW!:HI' ~~dir. hIaIi}'e Bakll.lJ..l, devaml, d (. _

lOok

riblla, It.

.!: ~olfiw1!.bly:
~I~ti~~~ di!.ima

]eooe dtJnm Ife

t I' hltma ve be),MI1Q.m(! YE!nn~ us..llerinin biLsil]"!3Urildii:'ioi, U. nJl! l~in d",fti!'r tutma, UlluJU ke • .nmu: !l.. okm.o.l ill@m'l1\"1 m ,Ir ...r mUn'llD Uk adllt:um tC'~ki1 II;!ttilfi.ni, m· wg.Il.I, mali te!JkliIilhmwn bu :JI::<ilgOOil' amma, !l:i~( ttm!1'k liL-· bu!'ilnku kllL'm-; . 'ugill:l .klinu.ull3.· )'enl .... ','rglnll1 tatbik hOI "ol.JL~'JllDOO Uk gorl.lnU~te Uli gibt ['Irun J:nilH g~lirimj!!. !!.'lvlp~!d ba- Ialjtnvak Ijekild .. I.Ilo.hi i~11 ted. ,lQrilnb di -er mali h1r bliliurn HI KJmandan I:tyJia agh)'a.ma.:hs1:1- birler 8.1ulllliJfl~, bllh_ )f(Jntl'CI' 'bnoo ~ nlrdLF .I.fli !J! d.a iltmQ~- bl il:konomLI!!:lnkl§.BSunl2.JL. l!o.st\:lI: i.,!t~rLcl .)'llJl;a.(la.k ml.Jte-IIL'I.!l!!llil.rto ft!J mJllifiUlmi'!'llI IIlr' ttlI'm btL· DldLJ~U.Dll bdi.rte.r~k riI"'JJllljtir k.i:' [O.ltll.ml Sa. III ail, .3 I1b~ ~n]Ml.iu. -DlUIliJl£rpll'" d'~.m~.l;. - ~ ~ _

rHu3uai) M~ 'Il~ 'ldmkrl mill~t91 U!lli bUI,.'il1l But H da Raif KllrarJe.ol· IlU1luo solu da Iilkmi'u n ...n1;ltuktil. :no bajlmnll.~lJldJ. gellr "L:~I Labell. dtblo!w.ari.l. hL1i1I1 liil'l/ltUI!I IJB..I'Illml lIIu.z.akerPYo ~Wmljhr, ~kj WHlI... hllJ"1l ye gekn If If} FaWll 1 'Ji'opi'a.n.(olhl( l.IJ.IDaDJom NUuo mn!] R~tii AkltlLl. \'c.tf;lnin, lI1em mnT1Jlb. 1'>1dllf;o gibl" dlmdik e- 1· et T aJltel rille uygun JIloI.arak yaLt>!.du, M'f;lm. matb~ lJi!!1D!l·.b J.a.ndlgw,l. memlcket.i.m.ad" rin~ Ell l:.JlI&t \"e eM !«Lnl:l.nln.'iLpl(~1 ~rl olm \'C$ refo!". IIDI!rn'II l"urll.l"uII.

:~=~

Rus- iran sirunndo
.Ai rHus
dd lid lInu
kf!!l'l!Jko n

·usnu Za·m'in inonu'ye gon derdigi telgraf
••
~M'd.ifim.iz
Al:a.ke:.. H:nJI!P, . (1·hau.lif
Bl.lcretl!!

.

Iktidal1l ele alan Hiisnil Za.im'in Tiirkiye ve diger devletlere f~§ekkiir lettigi halde Arap Alemine t §, kkiir etmemesi dikkati ,!;eti
mulllllJirimb:; gtD,o M.,hraet lhIlgUn.

Ankara,

I

---

a lEI)'~~, Irae
8,.,111 ru.Ii.: ileri

B.lk

~lefon.lF!. l!IldJrl~ ~r) -. (ltt.l.i.!lln ~:DIiod. ;I-~nJ !'d~.a lJl!b.inde 1:J11~i.i1J! te.BB-nm
~tI"MlI1'II Ii.ll. BO so. 1 d.)

hu('u

-00'

TlLhran, " (AP.l Blr IlLlB a.laj'ulIn, bi rlcnq gUll t .... ku'e1 z.,y dog.. 1~rbrly~ ·lDd... hir trnn Oll:lUIlU karakclu n 11 A1'TU I!tUgJ bUdirllml'ktedlr.

--

-it

ball: ~·I \7~lJ.odo ~J 1()~I! oldu;;;U :h.a~dC! H Parlin m 1,.'11 balmnJ n ~ t IDrlJ-lI!1bi.n b.ir Iimro hJ.I.kJ, Ilk. r:IIIUml ti. I 111duj;q IIUliIlmlElall!o ,~. 1:;11' kmJlli, J!aIill ILlerbh! ora.... , • i tutm[J tuf.

m.: dMn1mr~

I!IIII"llll'!!'dl.l

D. P. 950 den evel sefime tara! tar
K.RAV~ENKO.

to [l,nLIJI' til' rl"kc d ktty n.::lll, 1:111hldlMyi .mi.!him btr Ii rpu!· m.a~ !il'kliL'l;:'l1J tnrU' ..:trnllStir. an diIlldlgille g.'!jff. t.fi.nk Ve :mhll
otomobilll!l"n dp.~t, klt-digl SO'll. ~ct blrllkll'rl. 2o'i mJlrUn. HIWl'l" dcnkzl eivarmdll, ENebil b~n£eIindl! IllOm 1I~111a.r 'I' 'olr 1 ill'ri kllrnkCilun l!,!jI ~1.I'n1lerdir. B I' Jran !,.p,b"rlJl at 44! 111'11kllib!lC! I!tmllj ve !:4rpl"mll ~rtul

nil

I

:;:t~ Ird

hlilii

de

e D11·di

!rir !11J?1i n0

gUo .. klltler

!JU-..n\ht'll.lI'.

davay. -d kazan_1
!lmk.ill·

In Jrada meydana Clkanlan feCI';cinayet
Bir adalt) sev,llisinl olomobille Nalllh.all ormalllarlna giJliire,,.eh
.J: - "".. d· (1,111.,11"'. U

I

---.~--pllr;(l

I}6'

1:.1 gumull""

~~'7...il19irnUl

mn.bkuw.

ohlu~m'

Ihbar luzerin l'aIIaJanan Venh], iti rilJia bl]il.l!ndu
AAIiIl.l"IJ. '" (.1;1111'11.11J -1iI'1!hrinl llil'i IJ"'" I~ l"klLn.ttJ. II.bJI1lplL.lindm ~

TAI\~ll~l!IiN 1I1R~!M'RAI:

r1Illn H"!llillial\ ~'olo: l'~ni

IIIIIIJIII..J.J bde\IJYiI
.. Idug'\!

bL. ml!ffilll"lJlJlUl
.!IIIld6 KJR.i.l-

MliKROBLA.R
GI
ulitl1mt. hii~1'

ULUNAY
IloL

daJIJ \I.~I.!!! ,MI

1~...iiiiiIIiiiII

I:'lllld(JJlIlI • rrl1i ,. B,.J!I'uil NuJin.
$.rI ....Ih l
-.I

nlo,lIr

moe J.mllmle blr lUl,ltn].. Llffil ",. <lJMUugu U"I'I1!tml 1I11.Ilmuyor, Hull ny IIII' I.nIllk ll.olltU.lnJ JlJdlllLtJlI
J!;Hl ml.hk~m~y. mLlr~;;:t!.ilJtell J::<t _

miJulill

1I1~u.ty

1 mutt 1~lfid If J ' .... ·1 b! ..
LI !U!1,;\ltlll Itllr maJl1

:I"""
J,..

h!i,ll n iiii' ItIIln alOlI~ !blerl 11111 "1111 !Ito II

ltudlr

II' •

iliim I Anlo.llrlCi. ;lm'I, I!;tplpllJ

II.

'1111 aU.llfln

Balolda kaybolan

-•

santa d6vasl
AM
~lI.aUln alerhleki

,lU,1I",J:'lblLhl.LiI VcuLb.!yi 'kl'llUl c4l·· ,.!;Ir, Vc!;!Lbl X&drl)lll4rn Imrtwmu !tln o,Ldl.l.rrn!lrJ;l IL~ nrl)'oli 11'11I rt:!~r illJl'1lldlll1l':! l!,i'L'IIk(;a Q\QmQ1:I1I dill 1.!lIr.I:i"" n. gltm.ic bIJ:lll.!1~~ne lh.I'I~(' I!l! )''''11, " ~11I:iTl...lI'". Mill 1.1. 1'"11" ~ J v III I!' 1 1\ 'iI II lI'cNhl K .... r')"'~d DI fi'lilJ'l. !llllU .• cdc I:lI.:1Ul'Il • l'g(" "'_ 1:"'!I~ln or.d~ llu,,1; ..r~'" .i\.q k'''''')l1I .I',l, t ... 1I~ nr,
AllIe.rlllY!' {Jon.·n !tIUltlllfl ".Vf!l1.11:4 II1l1rll<::ll.lIU,. n..... .,1 ,III ,lIUla.r elnJ<'. 1Iu..-.I"1:I V' LhI b",kl •I (I).v DJliI

~"!!!rj, "1~ll •• ~IJIIJ lib!!. ... C111ii'1ll1i.,
1111:11 C!llrOrn'l'tr • 'IU. IlIr Il'm,md..

!tln""I""~allOTI
MJI>lIli 1IIII[It1ln,

IJiIh It.IJrJ Calii. ,d,·r. - m -II! •• ~... JPIIl.mu. IN'll ImDllrlmll, ", U~ .ld· ctlt JPIIIriII lid r; 9GCu'l" rtf OIlcaUiI,

JIl.!!!J'.
l,lG' (ihtr'.", "lIlj,1li1M lliffl '1IlLf,
a

l'iillfl'llillr,

I - H..Im) Ihllli

IIIlrlidlfl IIID ~• M,u, ~1J:r1!1.• I • 1i.1I'I'1'm.,) al.-riIJ bI .. ~,llmll 'Ur ..·1 rnUliilNiI 1;lrll Il'hlli lnl l!!ltO hlhtrrn dJ),llM.ll mlnill.l ilia Duel,,!,. J5;1lltI Idllmlitrlll lullli1.1ll:!1i!'I til!' ,;lIlm.llmul le",I;!1 mUI'.,M'1 10. 1""0. . ..IIJI III:llJrM '!IiD!!i t .. utl1 1I111,urw; I !!l11!U. tl!! ti1o.1I'1rln jijltiDIUI 11Illtl'! JU,11~ 11i'1'klnIIL!rlil'.IJ 1.11111 i)lr ",.10111 .\ill. i~ln i'ltd" JI'i _:mnunllflJll' mill ".'"Iamtll!l klll)lllm~.
:rllillll!ltlill

lIiJ,;01I.

~;;"!llll'

l;luhadilline rawU!T1 'aim! ,beneL ,etti
IULMlUjI,:11LHu..u 1'1 II.rllllLrll
li.lUlL 1111 ""~'"

sli.

t

I:i"u~-

.!I II.)

llkl IIIlfdlr ----------~-

II4II)'G'

....JII11L 11Ul:1I1 N1~n

P",I .. 1Id1l l<.ll)'b .,,1,,1'1 ~ .. nL, 'lIlhk~m(!ln,j~ n('U~I'l~ndlrll

tl.,.,
u

AIl-

i 'I'I1 l'l 1{0[' ALllin.nlli !.I1·tlll) lIill111t Qllutlllt:
Un IIltllJll1I
1>11 IU'fOl'li

11l~llIr III! ,!lJ11.!J gCltL"rIJ"n (', Itl ..... lIdlrl' 10" r.u.~ Vt'f11l111

J k· .iVlerS "n ~ e ·'1 b· o.. .b·. a-.. i\1'.iaka... ·.m··
.11 •
101'. GIL~d""ih:1I1 ;n.",l'~rt. 1111 lJl1'11t1l
MI!l"811J mlLb ......•

.. I "IIIII!II lIl, 1311 Jy .. lo.iIJ~;!t'tl, l!lk[nl !If)'11 ,til. .IU~lIm II~f oou yu n I!:mnl.. !Dr ,JIg., dll"," ~III 10'."111 nmn ~~I~ II, ".!;i!!HIun ....fiJ blr II ill'll lIIull Ill< :l'1I~: II' .. !.~iJ!i'I 1)'1 tllr Ilta!;lGn Illn'~' HC! III'" IIa:Ju; lin
, II!

1(llil'Emll4gru:U
- Bun:ll

hi",. ~H,.,

'_O}lUIl

!).leli(lm:t:m
p1"~

"I'!'!I' •• Jillfl! ... tm

:yo•. hn.

~'''J!!
dQi!:ry

klrt.rl!

HllnIl

{;IJII::LI!kq;u,i'I IllItlIlIIlI'n!rrlnll1l 1I1111rt'lIJl 1<1IJ~[lrn~lll.rl!:l1 111 ..... 1"

bu h~fllUi dllii.ijl~llilil I.alll rUI' IHUti!'"G .1,[0.1111:11 DCI)".' Ill! f.

,iluh:iirli bll' 'll'Iit~III!i'U

Uri:fl

~"

1"1,!i'{II'.

NI~in'
air dlll'ltmt ~~~dIYli lill>l!lllo
1;l1I1II.lln' .

III J,,~,t 1"."," 1 ",lJ II I ... }' )1;111\11 \ mill 'Ill IIILhr l'r':lU'r~uk IU<IIIlI • telll, Vt ,JI'
c;'f·tin m 11Ullru•• m dDI )'1 JJ.hul m lICtJ~,. uMuJItLI ~u 1liiy. I~i·.·rk 1m yllZl"n d. 111n.111~"m<·l ..

1:)1' I!ll.rll!!c !.Jr.

be

I "'"

LI""

~i

hi

JIj••ldeliMl~J1d. ID~

IAlr&".linl.;!r m,;Jiil .~liil .lj'ull'1ifI Glkm lif lar IIdlll~~iIIlr •• u,~fin !l~ I,UhUO, go hUml fr;;,.drf, D-ilJn~. bah'Dli'I I)U'
!iiI b.oll •• 1 11111I 1I1'1i1 .!flfl!>lh dB.lll1lr,

1!I1JI)'lIln[n i.!ItJrl mIH'luICl'Ur. Ill,l.!lO !'!11!!ml, $ti)4J1i SOI';:II:

e~

It' ylIlmJF
I~r~

"~f. .

nU hrl",nd ... "'~lJm

)"U':l.ifl

!(liLllilrdlln

II b

till "''' I. rl,lIk "llIrti.k " II I !3.~fik l!U"l'll!lu billJlJl,u.

..tm

ur,

I(D'II'.~II 1:1, Iii 11.1, " III)

·r.I~t"";'Hl., bfflilf dr;,.dw:mIIll~1I brlJJ"d ..i - .K1"•• DI)'fI~. AIUI. bia i ~1I. 1r!J1. Iii. ,91l' Ii 1.'!·I1~n .)'Ii !lull', Ifu ~uliilli' ntlll.Jew-G' ~lJpn lItlliIiIlilff.l\ blfl! dOlftll lIt IMN~ . ~ 1:11. I III •• liII)

..N U"'".

(I1i1ltl1

tPl'lllJOlt',

kt~I.I!JJ!

1!!,,~tJ IIlr 1I'Ii !Ullula ,lIrmll. l.lI! ·ivl III 1ftJ1lln ,. [.I' 11'•••• l<....:In

Ihl<!d 1,lIif1d IllUI'lll"

fll,

p~

111. ...

I!!Q""'vn fl.

,,'lIJ',

iii fr-

~a.}I11Ii1J1'llll "lllh

IRr'~lr

..,'-J

II lIPl'IIiWi D IlOlI

,.PaIl iii IL

r_""""""'IK ............ z;·_S_I A......... ililfl,-fi--A-~~f~Ri ·.~T~IB,A .........R··......... L......... . ···· .............

~~~~~~~~~~~~~==========~==~=~~.1 ~~Ed;b=fJJ~~]~:J
',\\"F*
l

:Ii

Y EN I

5 A B II.

n

Atlcnfik Pokh bizi nereye goturuyor?
~
ltd'

Kuzu ke'simi

,

'(;c\liren ~ N. K.......
dl~ UiT." 6u ll.Uliu.!l· tnk£ oklo !I~ f'f'jitH 1«nrdrder fI~mardtr: 1'- RU'i/GlIIr: ('ukUll' 'Ijgilkn' I'll!' FrWflo;:li iI~'akdd'r~f IJfudlmll!Liif1lfl ml.Wo d. sinin r{1~ ali,

,rn1x pnl.· iIfln

SloafiJl, .-Ultudik
i'lL' rio; ild mU~I1-

wl ,'" ri l:B!'WlllI alUna atm DJ ·I.:r· tall AilantiJr paktl. nm r... ~·ol:J. t~mtn ~'i1"11 bu Ikl nokt.aYII kn I, he i de kamUil.illt 01!lnl}'i n bIw F~ !liI't fldAmlnn.nJll ll ...rl}·o BurdLlkl('fi z.ilr.lI'h nok ;to IlIr lutd:tnhr:
1llall

i,htilaf'l h~lIe,diliyor
~
1'.11i1.11 'oklllah

~ii!·.J~·

Jl.lublWlldif

-

henk

milin:IJyl

)'llruIUhi1Iilr

wi l' -

!;iiill'

j~l~mc~isi
" . lal:dl~1 '!'Iiirle.r

maQa) I
-

l' "'"l/ilitfm f!ijL'd d,'" fllJnla~{Jk n~1'!Wlh[lo.la jl:1I1.11 Ic~iminrl ...

"1:'[' lPfllin.

iilkdH'll~'r,i -

iUi.oru-~n

Ahmed
"'.'

Hii. ',uil diWimiziil

~u n ilJmmmn

kE!noilUnW! "um l'IoI'mbolLk. bit I~:r li1lIl'U:l'llr'l.!ll';Ito radio.. r r.:L:!''' ·'1 till'; B:J.!:Iim·in !<_l~rll'ri"''>~.. "~"'" !'Inc b", .,.II~ Ilyll(~i1 k'_ IZ 11.[1.., D lIIe u u,.~,. ....",. riCl' f:ilrll:LlIlI, IlIlb Finltun ~~.h .. .f(!!tli ua.h'lerlo (balti.pt, \'U%tlh, yo !U.inUr? T~vLlIi '1'GZfll""!!.lli mu- "oil" Cil!i)illlll.ldlr. ml!"~ ~o 1kI1l~i 1k,'!ia.l:~l d"'~'g ~!ti~ 'kl " ,_ '.',n ,_. (;'>i'ot: .II.hmr"t H' unln ori}-lnrt._.1 11 r, m. U'~I' II.:J. Y11'f~nlr dl·Jo'e 1[.... ,)0' .. II I L,-I' "" .. In rr,ij I'!I'II'() L" !l..,."m I!...w" t·.. m£)hur I e;rlr1~rbdcn GadJ.Lt ,.. h. .. t In ::t""l'" L aonll)'Or, ..' ~. .... ""h y;..... 1!c U-"" ·r., 1ll.1: h .... I' lI.:l.m.lilln llliya.Jj~nndl!n .."'... ·nu mt; p.a.::I1.UI1D h.rahm t iJnO:OY, EIIl!Iliii. "e, "aJ.n[l .... .. "Ill l' ""',,Ifllr.:'ilmril: -II '" '] , '1)"- I.toHJflr. Ahmi!l lBu.tllar I!:ar~r dec: • I:I1In.n n fimt1 IIt(' !r'co II! rl' cZJj) bOUIl.J.!r':l 01' "4 kk 1 HUS"NU A~K'l:.1.n ~Irll'''lnl nJ .. .. fl' IJ;4~I[ t.'~1J '" t -.i KO dertillmin 19040 !WI.T~ l!o[lL'llIln btl' Itdrlka. onhlyo YM1L~ eden b•11" ["U h "':: mn: \·~r. ? 'lIi1y~. H JllJlm"ll, 'd..l· ,,1.JI!fiIJ ~ t'~ .. iii [l1;.UlllI "III ..", • I" ,,- '" I" dn tAhmt:t HfL~im • &Yi!llerirl~ leD" k.i l" ~1Ii.I. ·'[1"' QjId·ugunl.l g. ca Ll-]rg_ ,.lIre •• a. y..... ij~ y..... our,. du'. BII d. bu I'lliiblm h"'_l,"t:ft '1"1 "'I' kimlerd~n ::.ld.I;'1O b:lt;bklL ."flZJmu. ~l.J.iqqilml1Zun miiaa.Jldl! I mllo'an hl.lllt I'll h unun JI] I'":tr'L't ,"r I'- m I!I.It \"~r.'..,. InJ. .,. l Ilil. b un' 1 nn 1 "!'l'f. h • ..' .,-, , tla meti.nl~r16 gOltcrdLk.) __ ilir. ' ~JNIl.lll ,Ill'll! _ Pl"lR,uLlu m:u.nIJ· I1B ~1!.mJf1i.. ~ah caSon; ~iird.e tmiLl:i.it) iWenklen n::ii lar rnl &ayncagq:? Oi'llli\il Alund II mH ,a!J1 u~ gl!r;lm!cn gCl;ircrck, hayr<ld'" '.. ----,.-, (1) MIIII:IY: fll, .br., OIIuJHlwin ttsWD.O :m1 101m3 .hu'- bpllmul dill lIIiLmldimJilr. Bu De•rJTl "'ey .............. rmgm dll.J~Diin Ga:;:;iOI!Dl!l.n~ (trtn cku do,~'"1II.iI.l.ldJ.r?A neD k ten. m 'Jill d 0. . nil.nltnfr: Y"'Ill~"rl or:a.l-,IIIl.l ,-c. ,n.. 1, II I 1111iM.1u "",[lIAr )lollanlll iI liIiII'fM n"" " !bin ,Ilr>opl:l9.!J.ll.& 1m me}'Wln ~~. t&kdinlC' BMk~ lOP(lIC&k IMd.. GlUloamltllpa,aa.nm iilu.n aarhlll:j, I!d.irlln lli!IUIiKi it;ln.clll Iii" gabifu m.1! te i1r ~'(l m .... ~esM .. j'a e.r ot dol'I:lJ1)J.j; tlli ull.m lebn' "in Inr ;gibl ... aih~·s.nlll.r gibi dl.j.llTI)·a :t L' I.n 1.._ ~ll-'] !I!'lnlllkl ~lil\illl...1In ... ENi 11101"" t~k' B;).ll m!Jletie-J'lDQ g.iSrn 0, ~n lU.r-ilk bilr JrtVilcunlP, hnhill ~'Ildi:inu.m it ruu:Dl.a:el:!I''J.!.!;:: bil" lIu~I!n.k IIltdJr:' :jiil'll or",!"! .10'11- .. ,,-lIImllt Q.LtIII.I. 9'-'-" c.l' IlmlilllUt!. 1l1ilbUWn 1o'"ll"Ja.rJlllda hulllllnlD'lIrul'. \'ermeailld~lIIir. HI! bllkLlllun fI.Il· • """ _, •d .._. da...,J IIInln 5 hlil:1.r11l 1;;11 • DI II b..'Il1t1n lrurubnllltna. ~'V.Ij'l1 CIlk; dtln.:.':I)' LISt..: Q.j: 1o'e1'lIl!.'"!;i ihtlmnli rnn. '!(Sr~Dl Y<lf~llml:!ji.lr.. Tl;irend~ ,mel~rdj! E!:Ilt:rm K!'klbidu'. O!>yl~.")'iC.&1n Ul IllilLl,l'I 1I)<"IlJPI idn kollIDI,krl !oiI!jclfek '''' dl'lIl'l (I(I~ru o;ik t1rn, !,lliri ~l.!1Nmda llIa.hd:ul v~ L .. ,"., '" .!I' ."..-,··,_· ..... ril '"'J".IIIr... n.,.·-t blJ ." r Y}1IJJnd.1II "WillET HlA,lm IuJilJlLll mJ'J DJ[I.~~und~n cGe!lIIo db r: :l'" tlli:lll mildllriJ RlJ!}tu. CU.~l,'. 1I'I~1!lJ dotudlllld d~vl~tlll'~r;oltl illl) 11- \'3.nlll". O!\lT.lca, Ill!!!' "~.I.IIW~1I!l.D ~.EU ,'<'I111J ..... 1Il.&. Ib~ ne .. ... _.. ... z!!rud ~"'IJ. mlti.I!.!l101 Vi!! blJ' .mJJ:rUdli bLr!I!!lj,eIl' m ljiirlerd'.lk"l. !:"CT;ek. ilIe:riJili.k 'ITa YUljjjll!!~ BIInjllllQ I.~~I!.I Ill". ruJJniI... "·I'7Jr olu'l.k lit mllhlm .lUllUZ blr In ~Q'pm1l.nlln )'ill mtylec!! ,rine Il1U~!iJ1,.5lh m~s.ete leket .ni.m:l.elinde niUn~ lari!t" ~~k~u!du:r dtmek Glin~fllD. ~~ik v renk kJ:limt.lerin LI;1.e.a.l{'Itr. Y:i.rul aWl! p.a:ktJ JJe :brfLl~!) eluyonu: Aceb4 gl1'l;l'mil bi!llj~l"C~ ltabrn.ml!loQ 1\. Lrt I': 5I!!!!l~ri dlil III IIUItIJ!1 ~lJBb ~i:k bqk, btI.&IUllde If _ *' __ '\ollzlflllii lHl d AWYoflIlD l'"".:lfl·ll. .... iml.iiJlyaD dl!'..-IdlmleD. bhtnin u- Slolln, At~1.ik PIlktJ::c.a. no nl'l"t J'II!m:ullll G.3!i Qam!!.!"! pi;gMltlIl. do. mA.numl I1'l.de -fll Il!lkln ~dtbi, ~'a,gwg. d!!rilll ~liBle.rmek 4l.n ------------.._.._---;]u. SiJ.bfk.f,y' \'1! ,daho. bil' ~tl-k Ig_" ad I I)rnu.g!hIloU ~i5li'Iem.i,-i dJazl, Os· £I. mal'1;l,l; lml&b lIl;d100!e, II~nllluMlc, CdCN~~ Bu h!ll.u! Jk ~.i! dllgiimll.L -em" ,.alI:!.leria. muua JIeleti fc.tl:t I:m IWJI'I!!til1! Ib.'"ll':l" dll.tu' iti41 rlB dshlil rn4abe-Ie-- ta.k:.I ak.la takm I;'$lli luulytz mlln pa~dn g;a- ibbO.foUi1ln gwrut :P~ngi bUmth:rnfl ICIle.rin ".~ bglnD. I!ljm_m ylD~ baJsk1rt.tl'. .i:l:i&Il beyle"rinc 1:1 dent!! .. \ ......... _ duymRk. ye.l'Lm.e ,mil.le-:o dl.lo)'111 ye "l'leri bir hlkulD anllld- In ljunLlIlniu": lOa. nc t.llrlll Rill ~l!.l'tdb11Wl btm~ mUl'1!!n ne ynpmn.? Pull bir Do lIII.mdA J&ra.moo b"!li li~:Ull ug:ruml. iii· mw)o'll g-ddJguu vel'S gcldrJlet deJllir pa~ III.k.hl'1.l:I bll' kum. bI':rIA Pj'd ~ 01 . DU mu 11;,.r;le e4e'ot'ktir? .Hi!; !lllpbc 1 - RusyllllLll. 'I'1ik.tilc giltc- odurduk~a me" ideali ..... a.rnu d!tlni~tl:r, Tuifni gOl~t:ftl!l blr nisIwI .k!!l~edJl- mDUD i~rUini leU 1I(! mlllm)"Yi' 1bil~1" I'll ,hUE kggg_ 1'"8 J:L&mI.~. ~'ok Id bugIJ.m. A.lIantlk pakLIl'l..ll II \'u F'm.n.u. 1.Il!i &kddtiii ~'a.nhm [anI! PIIlV1l{! tiir'kw\l llili)'l~[ierl"li:: JmD 1ltm.J}~ bl.1np.n mrm!e)".e:t.1 ltafIII mlJa:.b.MnLnm ipt:Jili. lmkiill )'OktUl·. Ma- Ie IF!Jt) lill d~ip. aydmJ..'tml~ 011<1 AyaspIL, dDld Milli 1!:!;,l m lJa- l!I!nn] p.II.di~ .. p knIl. m... zl Ust~ ~'OlilU%..Iuf;"imdan mnh- ml!dilt::~ 111111.1& Yille 5Ilm~".inde 'blr ~:I:ng,n ~tktl'lllJ(!lu •• \amd;o'hm.lJJl orl:&nn... Ii.!:.luo!Ie c. I!J.I: hlri.ill, blliylt! blr tua.\' 2 ~ Y.bLn~ 1e0000Unift 1'1lrtl- Ion "l!rtlmiJLir. nmeye- l'[I'Uell ~Sild Tic"IN'l Oli. dem ~i oo~·Je 'blr ruzam bu1unmull dUn, oe,q, "'on De ~roel!tk: Ce1~ Sitn!! Cui Oi;:JlDlI.D ])!i' :co \1UnI Ulm4~ bilB ~)'01'. ltrinin 'titlD haliDdl!.li:i iaal"Turu, !II 'wnUID lilllril1J'll C",mit COnk dl!"~iltlir \'lI m:t.d.em ki bJ.i.H1.1iii 'Iotl- dl!mi.~ 1li.r!;;U1 d:~t[1 ml! Y[I.Ii.;a, '~.~ }'tplllI.D lilhk!kntli. ge r('", rilll- liLt l!!ilm HI Ai:kD.nmJ: 'b' ~.cll'l OIilm IlnliD 5D ioci YLll (II. kin VBAll!iSl :9.es tell'kibkmhm Ibarcl g Wrlii ~l.i.rkri Ok.ll.[DLJ,' b~lM - glrun 1I::Md.~:n ~lk3J'lldJj(1 IiHrill' hril t:'mllJ H '"I.ClJ l'dt.n.l .[I!! NU!lrl1!t. Kliymemin l.:Iuru~aAl.k~111:ilr Uldl~m bir llJ'l!I.y:II: 3YII~]I.YY8JI.ID li'I&l~LJ!SlkJ duiu i(i.i:m kl!l.b:t11 ba~Lnd.a: d:ll..b'1. ol.flll p;Jfiziki:.c 1;.11(1 JJ.!!91coo lIll'lrm1(1'"11 oku~ilnm gQull'lintie. l1emirl dli! dll1"l,lldlJgu Y:l.l:tlmlljtl, !lUrgo !IiII'UIYIo :rfDlhli. ~ 81I.!!. diln d.e D 1.I.Il.NI 81l1lYl:l ~Za g~lirmijl'l mu"'~ ;;tldugu bu bJr ta.~yik 1I'b1 hltulm:~m. bUylik bir loren :y~,ptlmi!.!ll cllJ.!li.lIBI'I t<i!!.liiit !I!diimi,l{(ll': dUJ'ulnrm llltm. m!!ilbelf!}'i giil:!j<!D ~[jl!t<ml Dun d~ bu b..'J.dil>~ etriiIlllda ,~J.ilI:re br:\'i Kll!~ .\nlalJo Intmlekdltr Ulll :sunludll:': Am~ J"!!ahKl"II1.~sindl:l i:leV;)m olIJDmu'j' -'._ L '" ~ FilJJ.!I.nEl.iYllmn djl!~ g..tinl- nijJmektediJ • lakrilriru:l k!lhyCiI'. 0 ll.ll.ldll!. ,ilM I!-ek lll!!UIlI~ bir pt'nlc mi lanm! La.nlriilcJll.:! deviUll l:Ihll.nmu~tu.r. dil~nk GlLmWriine,I'f l~ndr:r!l ... .... 0. wgtlte.I:<!', F~, Bel~kl" -I J bbil llU'. Hollaoda., LUEambou.l'g.NoJ'\l~, files .l!~' !Ill. ilk m.IJUak (lll.l!!"llk Hi!!: !;~n;.ckl1!m. ~:!jmI~'fI.I!.m: YlliI:'Il!k math:!'!: mi1h~ndialrnn-1 mUi; FaLib ~riI blr I ~ lBeh:diye" ,et tllollzim DUnkU cc.-l. ('d!! !Jallllkl,lflJl a,VlJ- ki!l.imEler1l1l1~ . tbLIya, DiUkJ.mUU, Manda, Kit5, -lrnnt.a io;; si1·s.5eUDi bulllD11)'1"1 ~l'yd1r; 50Olruyucular !ilJrde almlyn tl.~. dJi'D t~.!iie~kUI «len tl~ ki illl>: it'h- .!oUJ..I, f>11' d i'IIl I, )..w..t ~~ ~:tt,; mahkl!ml!oin tahkik"lllt "::If- ~!I :t_!.'rI, mw n.t1Ilaru:u:n deva.m1D1 J:j d:J, \"'ilJ Pm1~ga1 ~_.. 1111ma. ll!'~cI!bbii.llu. DUM k.aO'!H ayn kalacak ..... ke- gcrler-i yal'll1..aClli!; d.ejilll!'f, ~itill 1 li\'Ukg.f raporunu \"rmi"tir, Bu dm.q U'o 1m}'1lm olan Kdlf .\~• 11aillllll'). ,tnmamilll tehmmW etist:,edi lyi n.DIlM Sovyet Ru.!l} .. nlll, Je - '13 zJarda bir takun U6t;lklDJ- YiLrallllb gUullikJcri dU.)ELcaklll.r r3poI'dll, ~'.n~ru:n aoba ve dckl~nll,,·O .J.I u.ure. '-em i:;: I, rr'I~c:!iiinj Vii! hBzl e1I'rl.kia. V~S!l.~- IlmelcrlDd:~n. l1i~ bir mina rill utA.kll on ikL d.tvltUtlll ib:lrd I~:r k.urmak !lUr'l!tile Kanlde~ Til:ar-et Ofwl!li blraflndan ra· TeLntdkik1 [ClIP-I!tt@nl iIm sU- :l-'an bit' fJilnh: (le3) roll: aliln. mit dur. BIl{I\ID lCn:J.I1B iddiallllr he:i"e- tr~te~ '1;I~'lI.!Im& imk-n oiml'l· III..,..""'lnD Il1nu bo lUIIl • P 41~ Ke-~ke }';t- ell!) kHh~. iI,:, terkip acem[litJjnl dip nli:l'elil!!!I'!'k I.Ir1UI:l, !!neat;: . 'uiImrll i~in to4lk - htlld bu IIlU&uam blok kmq:lsJ.nda, tA.mAm.i.le hU:::i.m, olmak !;'t 'I'Ilrlti pllmll.k1:Jl IDILQ, Itt tllDzlm IfitItJ,In.r~1"fk mlidafail.5~m buJ'Ldan 3Ctn- nll}'1 )'Rratmlyacaki:;lr. tAlunarab Llvtr mMK! C:J riplir l-eni II A I«ierliz paktlM girlllofSIDl! flJlll.ll 15 niBlllJda EOlia 1'llttlbil!le~ ~ih benri de Jhl..lI.i Ibir i;irlbas I!t.mek: i!;in iJil yandilll~' siga.radan Ye}A. Ji!l!'dl!'n I,;lk3r11~J'I& ItLolJill!!nnl'!ttl.. et pa~ ~rl:'e[!"~i ri! Yllpa~iIm ooylf.mi!jilir. ~h~lII:r Cillu.r, kllyJ. bir Y:lAda.:!l. lii"ltd.ip zorIJy.ll Inl::! JrulunmiL~.ln1Q muM rn"l ~l. 1)11 clmn.. .. 1 arr:r b.u1 rnli~, ~u:I']U kL D, bab bll:ll'UIIllm, iki ~.... I:lni::~ ~Dg~l olmok: t-UIIVYlHU. lIabl!ri et piylL591illllD yu kllfl.lI1i:!· l!hl.kt'IIn', b[Jl)ill.!'S lUlllm (leu mt!:ltmeDl:l 1iI00flUIlU ~II ki. I1l.k ~Bil !s::I.ll!l~ ahhUl, 'O.Il.lrnelJi"I'- 3ugu belirlLlmelltedir_ n IoiaXl 1:iI"J[I .. »1'" kc,~ wn~ll [I:~lir" \'ill:lld. I!Ultlr1..lmII bllhlQ,I..U d.~gu lib! !1i)"lUU!t ~ l!llliyl! _ likne! 1l!l!bi!!biYl!t li'l!nrlLtt1r, '.at.fI.D- Itlp ollfil1dlg,nm tetkiki i!;ln djiblolrun,;. kU11 b1.r ~vap trc,td ,~t- dell hayJlye kVU'l1bs. 1mgihnlJ!fde, Iml Be:Ie.iliynI dUll Ol£Blif! 1:e.IIl!l. v:J.nln ~~lm, g'lini? ta.Llkl[l~ kuru -ciiiroe m.b.iii.h~lLgln te:lkioJlob dL~ ki 3:llliat bitkJmmdl1[1, cle~"l'le· Ill. b.Il1fflr .. clJ)'1l! padl-Alu, "un.~ tltJ.c4 ILAI.IIm.niJ.c d.IJJ.& IJimdirJ.rJl !unl dikl:&Wt" SUl.inio skim ml, M oie(erek, hi!;' o!m:il.a:a ,olamu VBII1ilMi!1I r\ y~ktur (1), m~ ~h abn l;iirllr ..urmu v~rDlI!1Lil'. Dbger tar,gjtalJo &ifren· mlulbant len dlg1mb:t ,gil)R i!.lllll!ri.klLcllI. tiC!Jl.· bIIr l'Ul.U ya,lulom mli.nuL UlI•• kn BaliYOI1lZ, ,,\JuiImlB~L'. KlSA "-<\BEHLER dl'llo henIm &J.l\' ,,,.,,Ia._na '1trd!{eryad.!l bql.&m.lfbr. retA A~l! HJt1c1!'.rio mll~ ... 8 u.li.I1&nnJ[I m.B:)'1!1J 'a.yi bquoa l mill IItM. 1'r:I1UJZ ~m bor~li!Er! dj 1'. =_ iIm. ia"lu" dedi; §iUlkD ceuhlr· Bu..n.d&ri. .hl.r mUddet ;:;lIce Rll!l- dalu ~hlllkell ~'o1'd.&D mol I.ric'l~J1:. dar dlmUD ettir-Umes;ll'lti illtemi~. ret. ~e1i olara.k bulUnflD Ceo len dJ)glllllllt!. )'a., Atlaotik pUhna mainl olmalr nl [!ek yuk111 bit 1!I!ikli!ltl gPlsttl'l!- tlir. • $Ur, milnnaml gkuyaom ro- HAIilinl lIemboli%mi )'RtllttllAdil. Unh-l!I"&~l!!C:wel lIl!krl1t!'ri Ilea iI.!llardl • .J.llInC't P3 li HdUJ mil eo.,k dill diln IIIjj ttl 3en:ril~l.o. dindell g.e.ltmi yapJDak"la Fl:e etlttir! hundilllO m.l lI-i.mu.h Yo!! mllbayyile- )lRlnu h.idit dtl. Bunu~ i~imJi!, Ferl1. Zi.ihtli 'lhticil.Duo GeRl!1 .B"aW: IoaI.di, UOM~.e.Jl flt.Jl 1rdJ. l·&di .. l'I'!illA' ge1mr.,lli_ Prole-ior Die"l bbrOO rl. kiLl.m~b_ 11k jnOl; NOl"l'l-;;l ;yi i~letml!!Ji mimI"; 11::11 hem biU .&cmboHmdJ"l ~(lhC'st· rderlikL.cll. a),nlllIu, R~ktfirlll.k: ~ bu &Ilb1hllll!J">e ~_ UlU'-IWl.J.ilII,lr;rak doers ver-md,te P'r,of'esoT Ali Nihad \'t d.igl!l' Slta.ndina\'Y!t; mllleUtrini filiI' !)Ku}~Dlq l'llLmz muba)'j'iriJli \-L'nmIedi. hem de d;i~WiJDa k:!.l.!!!mL. lD:a.haus mUdoiirlUiUne ge_ ha otlml!'.z.di runm GMlk Ahm~t lebdit e'tm.qti. Bu.ud&o. 1M Iilydil devaurn 'edll:<:ek pa~l.l:I de;'rerini 1:;.\k..u.r dl.i -'D>T~rhm i~in yarm t6nn h:sin.i d~i:Ill, I~inIn Qil.tilT\ dUYU!l uygun 'mB.n8.!lu:, fll.kllt mB.nIlBI lirih:c~g !:io~'I~I!.I!l.~k-ctlir. Ga z et~c i1ik ensti tisii ~min M~.mel'ill~, Thort!z, 1I'.fo og T c.i.b3Lllll dcrlfl.deli u~'a:ndIrm" • kl!limj!liI'rin U! lll"rile i(sdll' edi'~n, Fetit ZUhtil i5riicli.: Ul!.Il oldll:rtmNIJ •• Umdolu htoyleT~ .Lit&mbul itln.iVe:r!lH.fo.!riReklop yapllllcak Us It.i gibl ml komil.n.i.lit tenorlll taIiUl8tn&m.!t!li h.u ~rlmd~ lulu :6(!.llBtO.nun biF kll:ra.rLii.1l 1.1dll'. Fakat DU harelret "'~:....:Ie. . namliten(l hi hassils:iyetl(':I" i~iM berllF;.... "lIllir !olnlll!' ip I!!tli. V=" '1- M 1lc.11e.llk ~ah,ms. bar~' Terl~ill hllJ'lIt.tll~ g.ll'i\:l~nhL 30. I'L!:I ru h IIlca.khg~ ia eriyip duy ...., IlillD :ruu hvekeLe g:~~l.rm1ilti. boliJr bi r :!1iir j LlZa.m.a.dI. 1-173 de biiUI.D 110,&[1 ,'I. 11,113{;rl..l OniveJ'lfite: So:lDa~.;tlO C.aze~@oCi- y.lI'tt.lc, :kOQt ';l\Mi,b ~ proritll.Oru tlDidJ:iui :;(;lira tekai.iUi.igu It' .. ~ib '1 1m ._... '11. :.rJldiinilrnu. mlhllSCbetila E!!Iebi- I."n .. "'''.\1i_k fi kirl erin, .mUIi1~elfn.Ii Dcmek k"Lbu ,!;!jlnlfir hem keLlrne Faklt Oll'lln bq ",urTIl~"!a ka- lilr. Enat~lUJ,il leu U~ u_ il.... eJ'~rilli.' bSUo.i.w Diez'ln mllkl!.vd""';i.JlJIl. btl S<:lhl talimllt.n:a.m.l!'silJoi edi!rim~ demtl.ktt-dir. )OBt. Ili'hl!:lLIto£lll. pro!'elillr1 t!rindl'!:J. ....."'" .." lIur 11-~lru!illtL bilHlllll I'll!, tel].(! bbiiJi.o. bbul gu.zt.lIlklcriD, t.lh'1.1lt ;[i,.!}.ld[k:nn, vee len!] dl~rurma. kabHtntl~ri. Iwrn 1I!!.um (hun HlL'oWI1:l.F otlli SIlIWi ebr:U!lI ~!c -e:tLBtJ.til!lUl!1 tJrtJ- )'enih~llDlj)'~(eil:lnl EdebiYl)t FtL])1". All NihRt Thrl~1'I. I~tn "latl9,nitre ragmi!'11 .A Llantilt pa5th RilLa- e.at F.a.lkiIlte:'ln~ bagh ollindl a- kDlt~jne dI.n, j~'manIJ:l" b~nl.iglmlzl litn-t Of) !jiil"in il'iti.J.hi:;;o n.iz.:l.ml Da.kltlll.,. Evvdld ;a.k~m. YE'''l!lko~' !dmmM arll>'.1.IJda Ten::w ) iI.d.~"'1U blldlrnU.!j.tir. · 1s.~n3'\:mundn, mIUl4:17l! ~·a .. :tll .,- ... ·1 ,.L_U 1:ret: bllgtio iinutlll.llDl.l.I Dlllullll • ~1.ImUInJ hnl'lutll1:m.-IjUlr_ me.si!lden do:;;mIlJmllr. Y~ksa. be. Tin d' lln ta~ b L~[lIlt" imki:!rL 11, hO'\l" "... u.a "'. 0.11'1: ::'1I~a·l .. duo s..'~ SOY'len<l:giDIf! g<3i'e EdC'bl~ L bur Uni1'f!MI:t6!!li Erl.l!'hitiHFBkl.ll..- I 0 l:l1r ka.L.iJ'Ln I1r1l:II.ll'mclntll \'oJcu 1k .1~ .I~_. IG tesl TIlrk mtii \'I! l!:d~blr"ll me- Ye'~ll ~ .okhltu y~r.BWldJul bl5yleo .z:lb.inll!ri Irurc<J. .. HI e<l.ll. bl!cer:ik.&iz "" \'il [ll"Illl!j! yk bo", dilvlI]l1r ki " UlI..J-nmnWLli !In!!' ~ .\hmll!li kllTU1u s..• .Ikblll1t FakUlte.!!! vr{Jo(e..odc-· FilkiHt",~ i pr(lr~Rlrll'r R,~_11)"IIJIinofu, Rlll!~<uun en !I~D rlod.en z-u.nIOtl CemIY<i!tin'n lerLip eWli] Li.o:; ji;jnd~ IluntlJarla. can veren ~im'in I'D. s'U%C"1 ~iidl!fL bu (fa, b !,;onu, m .. lr;~ mecmUrullUl1 :n~D P.1l5di ill rd umlll liI!f" I0 wcmur I!... Dlltf!nU]'l b'.1 liIlMr1 I)I lirofesg.f" miih!lje"kil biT" llorni5r!J1l 'C!,. 11'Jj ):~l \'l!'rmuJ ~oUl!!intlen l'fIY- ":Iill L -_.,h _.1 .. WrruzuDU.!l no nlacaiJclr, 8t1, 'fmdl rnatLmd!! okutulllJ;!ak def::! leblig Gi.ll. 'S011 IllLll'i;lilJ'l), rub IInl\·~Ile"'z ve miil- 1!"8.130fl.D Iil!J;lnd.l.l )·II..Z~I prl~rIH' ..... ~ ulll ............. e :l:_e u!l'~'lUldlDl ebnemei~ hI'1lr vermiljl, bilrUk IotUtllUT111 tann; J 0' iian \:lkmJ!ijtlr, Vagon bo~ olllu- 1m on' II r,U.lll IntI 71i1h"la b ullin. I11-'-" her balde. pt)'k dl!vleU,ri.n iJti- lel1 ttshit cl.mf:kte me'lmldwr. dll:; (PiY'al"" Orman. i,;ollt:'r. prOofe!lol' de fahrl clarllk del''' 9'19 t:ar;amb3. g1l.nU s,,'I.flt 18 dt!' naull ~()YUll.ll1.U' lWl.1l1'il mlina Th ~ I~ n Ifim e yaraJ.8JlJD!iml~lT. _.• rlhIe ge:m- ~~pta 4T.:.pt.a.n hir g:tro, ~ ",UUI". B~lm, ~ilri.Ka. ......... illu Iun dB"- !l'j IIZh .. 1.... 1: U. erml?~i kllbul Cbni~ti!', Enstitll ol1Umiiz.dl!!!c1 der!! )'iEminani1 Hnl}u~\i SAlofll,l.nl.'la },<L- giJldirE!CEi;iz diye lahlUlUllillU:mu.: b&rekeh m&lI:u'nl.li:1 a~oecektlir. YIopramrll'l.l. b.azlannun oBldunm 0 mC't) \'e dah.'!. biT Ilt)k I.klen hilS Di!j Tab:aheti ok:iJlu Tali.' I! ED ...ozll" 11'11 I. u::m Qlar· hDda. f~lirete rerecek "e blJ"C'.:1," 'Esnaf odll'll1~n, bugGok,u pllaca.ldlI. 'l"qplantl~'1 Uliiv~n~- tlirlii keLlme molo:r:lllnnn §-iir di- Ifdi... Filkll.t hill &iyul ge"l"!tlnll&e A.:J.- ~ 1& :.-aln1Z ill:bllt FllkWteai Il"rlnden bLr grup VVI'IId gllil l>un! lillc Rl"Uoru Ord. ]"Il'of. Dr. SId· gider!!k t ribi 4bld",leDt!d], .l.Iun!!l pSI "-lIlllllli ..akl. ba t~kil tdel!1 bqbom diht mU, kh~ll!tl devam MeC!~kh::rdi:r. toplaoU!1 ,. :mut~.(j, k i- ~_'lImil' iI:, ' Bun"J:HI !!Oiiyteffil!lo::le s~l\Iboll: - Bllr.nra dll( Sami Onal' ~~II", , I"i zl,~r~t elm! lu, btl ~tr!Uili1o n.&lll ..~wllllJ"1etildi: d him QrJ1.ll.fma yer'l, Bn.!.lmI1!11 r, En.Uhiyij biti~n 1s.It;bI!YI? y'1lll bbml:.ul E-JiDB( Oclill!ll. C!snaE hen TUrk Ji)ili \'1: D:h:biynh m!!'" $111'" lj.J.itlnln i~lf.!m~tlitj;i 111111'11min ~Iit-.:lo.!ll klJo~'U]m3s'nl i:lliyor Val·1 'llllMlhndi'ln da k:LhUI fdil- Nil yapabili~n~ ht<l ~~[IllI:l No.Fl'~. L-dJl 'I'e Ttl.rklyedir, mz; el'tlrilHl nrilE!i::~II:UI'. !iI~rnckkrt b.irlilderi111! l'Ii l .'o'(!ni .. m,''llf"[dh·. Nl'ipnum kI blr !,im oPadl:J.3.bld! II'dhrl r"1Og D.nlrl!l!l'1 lit'lnuJl !illi!UI!i1 iiZl?nDde 10(c.I!!- %Unl!Jt'1 CeDlL~"ti ,lIdlnB Dr. AbBIiLQUfI bmkllll.C:II.k el'lte'rei:!lS~7. hi'e 1'i£li51d ~!II.re Bwl" feke.1 YObllllhJl(u rm~le:r Yllpm.lk imlre ea[l~f tem- i!liilJ..ilu1ir KD"MIlm.liJ., M.uaLJi.ml.er D,'l 'I'lI.b;tbtlL okillu Tah:bc' !>lin. Io"m~i ... DJ".1o l"t:n1n ILl1l.an1 Her .I~t:e gldurLl. pm AUtmti.lc Dcrl1l!ti. 10 Nlj;tLD pazar giL- dll belime lilf'lC' .kuNmmarn. B]rll~i rullnll Mi Nii~et Gobel, buhlJlacElJk san dava.laT pll.lri! i~inde d~, mti!iab.acl e l:"debi-· Md1sui l]Jabk~m ede tell1!!llclkrirJiD i"tir~killl' bugi:in 1111 lofMmnl"a ]nlr.aiinde 14_30 dan Drol n dlBl !ioiiril~ gltt!. OtTflle-b@ Blrligi adLD:l leeegimlz: bir taLm fayda n! .La-' IIt:loI11;II,11 Men!lue;a;t l"ijr'!]0:: I I !:;.. Il F.rl!nka}'da kOC.llSI Abkddm t<: Dinar OdflllJI'li3a DLr OoiVtN'lIlhl ,[;Ur.dlll' hlr milddd Hy~l, 12:- !!~lIt l uU!re lukb,U Inu. I l"1Iotl.b lilt n 1U..11rnrlu \"II!.n:h•• VI! o-w.l n IImaB'ile ll.ulla.mdUIl Jl.r;;ak birlllr hitabl!" di~asl raptlgl "jr t'1Idllnb-!l"1 AytunulUd[lrdilgu ld.dll"ll m "- 19 II ki.u)fIr dl:"vlI.m etmeJr tapLanll }'ll~~ktJr. mitte Tekel b~ i1.bum mlioo,l'B:iIl I;ir C y tl·l'ti.lliemijtir_ med'ln r ,ft·rlJe !'liMi. IN. m '.llld g~:o.dt:n g~lreUm. de blllulJo1K11IlI:1111!"olll'_ memleket diJ.bili.nd~ hilh~.n IS}- kl!-m~}'(' .... r"Jl!n e 18: uh,n dllru~' l'"CIill'n mhioleri:n lat~nbuLB: oak.· Blr mliddl!ttenb~rl nhatt>LZ: !;lInn. i!llI.dril~m aJmmt I F ydlllli l1o,,"t.a,]ar - RII.IIY-.1I!d.D PC01CIIOl" MlI!krimin HaUl ;1,:1- ,ren i~silJil!.iI1 l;;id~IJLImf konLl- ma.Sln!\l, hu;un n I 10.:30 dll hado 28 biD J ira yohauluk laD bU'l.unan B~kdiye rei~ m1J8.vin· .am i!iodlld1 lI"e '''trine Gtdlk 'liftlAtli1ntik paJi:tJna m n.L olmlilc bu lIall" ve mllharr.ir PeyJUD Safll. !lund. ne gibi lo:dl:tltler 11Ihnm - 1 lnl!i. tlg.l'~z.lth de\'ttrn olun!lDevll!'l D~hI~yulll1rl Idilfofslnln !landt TC'k;C!l GI!II~l ~IU~il.rltlga hlll..b.t.1r Ac:!.!', dllndl!R itibar~n mt'iI; ~ ~, 'Wlunda h Tcanlgl pyretkri gClz ukl Dr SI li\.zlm geldigi hUI!USllflU I'i IiZll- (akhr. !!rull tllt'b~: uliJ LY'llt Mtidul' '''~ !jl!'b_r ba 1111'1 \'IILPUl:' :51. r.:rl~l' ',L- Ali NkbH.t T&rlll.llill Kg m lill.r \~;d.rlD -"OD .,en,le", l5allode bulLUldur:teilk (lhnllalJ II kerll etmiljtir, BlI!mlan !.Ie; II':" anCll ~;lh~lL~1 \ a: (l1lin~ rE'Diden b~Jaml~lli, ya.;:: llLrlie!1ll1c 1 d{l.$l il f£;lf.o.till!, v@ Ibrahim K'lIt 1j~l.'ind~n .Ralim, A.b.met. Llc,ip If,' Jl hazar[allan Qr+.o.d.a, faJ'da, temiII edrn lki e . Bu yd il;indl!' tini~'oi!TeitC'niD rUI! idrunl1i.1 ~ ILftDdillll II0ll.J'll. yan... ]td! HI!' Hllyd.fl.r Dlirli:r; de HoC4T<"l!,lanlllla i~lz.l!i.ge !i:IlIC' ol:t- Tl.ttwn 11iElDkEbl![ l!1to.n.bul iubl!MlIl5i.a [:., OsJne.u, Ali, Nu rl, Ha.- hlu :.rand;m 1tii;laTl!R ba !}l!lflili!B.kMI.IMdiI Fllkim~'lrriJ)de okuYlln lI&IIiL no!!: tnlWl I'JICYt:ut (>Idugun run ~lIki trLllJb..::le.ri tIILIlTIlk: Ji:(lnu· r Ir. !i!!ki.:l: SIIBtHk .'kip hllllndC:,1 sir";]" mmlUlr Peribllll 'r\lr1(R\' Ill. iSll"mib '>'e' J\bdrurrllhmllD..lLl du 111. rn.klr v(' ~:;I~~1cClD t.3;I("b~]~ror F[lkou.na.at I;"J:' Wi nil hnLr. 1r1~l!kllU!ih~. ~.(jlL!1m.a IIfluliinun l!ltblkl bU!lu- t IlfLJId' 1.11' i /tn H nll!D'LIIiI:o.rtnll. dil rI 8 J 11 cl IUIliYIl Tl;ilrnik Un.iver.i~e TillCODi!' 1 --. KU1l'ntlt:rin IlIIlVJU.eI]e!lJnJ ceza mlhkl!menlnt'i!! Ell ICIll\!mh dn. bluat HQu. I}~ CshJ[dn \'0 r~~!illfri HB.ktIJlhI ~,,,,!r r PEL IUD.- k"-Ite d:eka.a.lIl..nm n W"I'i bile 58. b3GliljJml~. B1rlili VI! digu !:a1lme lLtirli'klc.l'! ~lBLn1.a.k: !lU II'ttJllI! U..:llot'[ lIIr br. NtdIJin. Et\cll.m.~Oi~ "mil, M~liij" b3.ljkBlJoh~ !Ii' JIllIr. lJlna lIe'bep _QJo:I'LIGU idd'lal~~ mu- bi rJ, Hra tutll.n lJda yunl.lm ~·~pl· murBLbblll!ltll1"J bill" llJplatill l"1&,Pn- DllIl b;wr!lI.dJj'] la~3kt::.,.. d lin)'...... quU ,jjalemek,. P~~ba.n 0:Jill ... Rtbll. K6til!oi8 U bB!lJli:phklrmll..ii. va MiIl~tvc· I>uebc !!~~I Ncc.d.t-~ :Md~.bli.!I BillDl.i.llkU dYn.lJm(illl .es.lllldlll'll"l rail: cuml& KiliJ,i1 yaliol.lncak olllll lEI Mayu G<n~li~ b ~:\DlI2 - Dilbn Jlulli MmaTIln.dan IlCl'Igulau temllU edUeu:ll:Ur. k,iJ 11'rlOill!!D. l!fur1!~111 Fcv.z:i C~'" kol :o:1~>'hinc ar;:lluD yl.I. d!!. yapllmll' ve manbm.e Mimar Sl.u.an.lll 351 .incl yllde;D.ll- lu tanflohn na. lJ,ilElThk IIl3.klllldilLl dUn .&fI:t1 b&n,oj "'tr milletlel'ilJ, lIdHlIJl! ~_ iJ.llZI hwmllillinn 'Fopl!il.l'lh I!!r'bt:llttlr: berk!!!! I;"e· mill.k:. Sa!IJk J;.ldotan Vi! Hllllln uuglin H.M da. ! ltioC!il alln~·e litt.Ub·1t iqLn bae,.· miLne .. :t .lhtlrlll PNWMn!l!H Le.aJJ.I!;!I Iii Cia yiJarettl! Vali mUD.vl.nllhgull.; 11I.Ic, hal'b h;ptll~ bLlldll"ii1e ka hi!" ~iJD!1 llllik I!'dilmi!jtlr. .I !!bili:r. Pol tkanll blld.i.d Lml_ir. l.lJ. lJ!jilhlt:cmf:Sl.ricl~ btLl{l1 tIllrbr. bit !:!tmi~lerdir. s:D.D Eamijin 'ba.;,iI:Jtllliihntlll IbC, .A1U,. I 2;1llr1 maltlycUe olmak !,lrfOrc btr 6 W, Il!'~rpll'i mll.\·isL klldllll" n{lk 'loplilDh ~-IIi'lll'ill~hr. Ek1"cJll. k.u'IJ:mbm dil7l!!t;!'n>k, Ktz, Ekl'em.in hi" I!.nda, hUlllil UD: 95 QlOlllOhl11'!l }'l'l.kl~tl, GUlg0DM ' reM gl5zlerlni Il.llld.ll'.,:p, ~endiJ;l· t)~re'lldiiiimJ.l. g.tlrl!, bu nl J·ijrunllo m"-JlBIBIBl deNliren bu III 3I}!IIc.!i, }'1I'll dagru i,;c.k!ldller, n.i hayro:nhklil .'kyn1'cl.elll Gilltc.i5llti, S~roe[.'e Fend' !lta.d.lllnn \1' ..... hab~rilJ, kO!JlI.Q';:1& adlllllldll< '~yll.nt:.r&II.l dll. o-Tmil.lI u'loiire iiI: yerde gosh'otoMlJoblldl:kl kl.1, all!IjoLI go~- goll.l!J.l!..ID gG.zl!l!C"UJegOllli'dll, d lrdlG"lbu ~eu.t:t;:ai tel~L, blr ij;1i)GlliL'l'J ~ :lG 10 M - .\5tru de ,:tlll)'llD mI Glllgollri.Eel' JllpllllCl.Ilillf. 1f'nIlL kaldlr-oJ.rak, bir 11t1!l 'Ellm:Cll~ lmrrul[~ l!ileyM;f;:~k,: 011(: 1.2 .17 II 00 miD ytl:ruM 1WIt1 've Indlrdi gOi!: ca. d.:dl. gt1ir m,isill U~r.k·(!,? .' \,ilLlyet &iJ!:&~.. ~t biLrotrun.a. d.llil - .Evd I!!.mdim. ,j~d:l, ~gldll llo:llOdl l.:i IJI 9 ]\\ Jennl t!!,'k me ~.•• $ltHl.m dFl.hL'1'!I!rKL.;, ooynllnu bllllHi. OmllzlF.i- yapllan ii!ikih "ll!:rlo I5JYll1 8 'Ill· Aka~ J;)tQll!l.obiJin i;~ndo lIizi Doc kll~'o'l' 1.9 :!IS 1.ll la:.tau: TIIlJ..ll lllsLll.nd.<'T.l ~Ill. j!iiH lhl.lln tcllkill b~r.(ll:;~r, bunla.rdil.ll 1l1J.- nl.n mo;!dl:ll: ~o l!.aI 1 IH Tcf:riko. No. 4LS !lem1nlXellbclf! .. , !mBAk h~nw:: ~oen..i )o'tnL gonl:'J1.l~mn~a Lak U~11 l'l'lenll"LL\ u~ ~11'lc-Idu3 IS D l~ - Buyunm al'ab:ii' dedi. 6.lJi:rnm, rnnd.c\'u)11l. gA.;lrnif~<:oe· HeJlU,: yc.ni Ylonl !l!~ k lI.~ml... EkrtlD buli{'n ,;:]llunHilk gozynJl!lInhn ~lll '1'_ •• b~byE.D 1l1!"nb9 1II;;IlU'Utd tap- "'u !~in nl);:lIrJ dil<kate nlllUI1.I~gill! ~tt;lSI haM", a;e."jJilhdJlI, ii !llLlui g.otllrec gim! Nl.ij.aullm Ylli hi... IliDJjil gO~j!llllln ~()nt:U!l.rI J<:nni ao;ll. Pencel"<!lerdoen elirll· GLlIg.:.nta. henllz on ;'edillilna 1anmJ.1I' &i.I\i:larmdrin birmln I"- I ur. dB getirmem1 ~yredL Vilpur !.9k!!1c;Sl.nlu. IiWlli alllDd" U2.l."rlml.t?, hoi 'nL: riuinln allID _ I~n ak*-m gUnl!l1i. Glilgonc:ulln gilHilnl.l. parma.klllrmm rasma !jikaydll!rd~ hiri. Bii~'11 ~tk· }'e-.,l ~I!! ttcrUliIe,'!e, mown S!l':W =.. Ia.n, 1llDllZI:l.1'mm i.IbuIll, toy bLi' d"liktl.nh.nlD fiJI.dID .dahl b.iJi5edll~cck uda r. ttl dudakllln tiurlnde:m g«!p, Ekalamk. b!r :san.I~·e D~-L!! dUItlg, m.ece Nahl~i! MUdllrlUgiindCDdh', bll:' :0: f.:QCUlt!-l.lilln. til.h!l.mmlll e· z.. clnd-a pinl [llrkl )'lL'ID;i'oniu. (jI;!llit hi!llledeblloeugJ bll' hi!)'"C!C! n : YI!DikllPI SIlI'U;U .dk.:illmy llir iJ r ldq ~seri ll"oJiilii3'Cird,J. r"lJJiD goz:L£!rinin i~il1e giro I. A. Ti:tck~Ur' rd£'rim hall.lm~'Tc·p.ecl.k kclJ, !'ldto. Omcr TUrkyd m nt~~1 blr hl'y!!!cllD rlr HUll! I kO!larn.k, ptn.ccrenin z~rLnd. ga.~·llt mcl!', be) !!I, IpekillUIl~ H.IlAl .Umtdar ,D{ltll1 bir an gl5lh:-ri, ill~emiy('. diLDI, uyku mahmurlugu I~lmlp. f!!ndle4,'Im. dMi, a~.o.b~!{lm ")ok. trlar: nd'milR b!r \':!Iil:indlL,}, arWio;:lm:lo l"'Jl:rrj.~: ll'D ynpllmq .por ltlr sllmlek: ta.g"lw "... 'bald I: J\..,:!unIiD obUr Sl.rkecl !.I~rk~ Bfl1l:rJ'kb'!J reK, E nmin y:a'-"rl!(:n IiI;J.k kiI.• . ~}'I.· t.l.th talil kallanm !r'lU'l8 HC!3. lULlie-lUl b"kliyceegtm. BIDe l'RPLIEl..I\ teC:llvuzUn m.t:li'l bu Sill hnnlQl~(~1I1l1 l1dlll)'ol;, 11,)'01'1111. Gim1e~ IIIlt1nda, :-Arif, tll.lUimda, "g'lIf .. t ~~1Ir, IfI~l' Boi k • iRot~p 6~.k~~ g.(Jfj:!IlUtoll.ll kal".lJlllS '!Iii gitti, do~ IlJ; ~r-dk dogruldu \'t!I U:Z1ll1l _ ~ld Gli.lgoDcl, tpru bi\.1lka RUillll..llda.B"yUkCcH.mt.:oe Nahl~-'l tlli. C!fC!D.dim. onu n iI,ln 'Uyn.ndu·, bWllhr hir kemere lfI.!'l'wt lb.rLbil' o~omQobl.l, bll' tllVWI kU!:lilnUn ~enJ L\l1!!1L Bllytlil:"~~ Utandl. KJ[llUnn..l.Zl old!'! Iw:' ... kirpLKl~rin' 11 IOllnrlijma to.h!Lll1.h r gUll ~tu.rl.lriL.m" MildilrlilgulJlIn. Illmyt dl'lv.ralldL· dlI1l dedi. "eM: bit tlck!.,. It:tI~'nlJ:tUl'l1l I"IlI.hr'latJl" [l!:'3.metlE!, Oem .... Atll.soY' BII'!/oII'1I111 Kc nlii g1;l.!!lI'l'"Inln bll al::ill'rdhtiyl!.mm cdem.l~·-()l'I"OIill1!:'~1ii, yD.n kllt-, Mol.Qr1iI .i!fl!llU. Amb.El~·1 .ken· g,[I(lllD lIihli.ytt I"'!..m[~ttr. lillir~m hll)'~~·UoIIklZUlo ),'uzWtij EkrLlm, hl9 ~!I ;;:11c::iLn:n£ldam. 'U i!.i.1nm d.1,I ruy~r I", l!lI EmlnilnU gmb\~.ilil rI loiUmilmd"1\, ~'inll kenol blCilfJ prilL clll ran 11Lm.a1}'1,~ ~o;di: tinl b.lkll_ lI.fll.b!lnl.ll. lcmo glrdJ. Ku: II 111mdill In.ll..1.a.ol,:,'"OC'dIl. Va RrtLblid!l, '·Uii.yet jUl.I:larm:l komuta· Ell rC!m, dt:.rbal G;Ulii;all.l!ar~ a_I &rlf 13t~ £yflp ,dlJ~'du. Bii~1JM: hlr ~iliLlIh Iljh:ml'J kil.lii!I"lJ till CWgClnCllYJ, 1:Ja.T1rilklll. - Ka.ng! h~DlIiI ...h·liodl GIJ1Hflo hlln:lfe t iI}ll,~l ~l;jl1llererd: ",l'l:t:C!guu ha- da, t1.i~k-RlyORl.ll blrlllup, kalru.r- kendWyli'! Ekrcmd!!11 'llqk.!!. r1a Ill... diln Sii.m.alld.m1rll n:I!!IIl!l.) :l\IJ.o1 ~h • H!:Jlltn D"-!Ilril ODe e!gol.. n, GUn alo ll~'dmls.hlllUljl b~r dell ('II, klm bl!kU1t'or Dl>1'l! ? Ga1i11c:J Idm!le yoktll. Gnu but:. nl cU· !!lmlltir. KomllYm, KitTtJl.1, ·MIl· ml~ oltlu!lu illlrnyl~,U..r;III.nDIIll ~ I' \'crolkten. BOnm. ml1tnkU.n ZJya Boyal' • .:.Iunll IJDtarn.k. ~''''Ii~ca En- • 1:", gln~ r ~bL kaql.llmd. gilorUn - B!!'ydccndicin nlpnbl. t!'C!1l ~li'l.ll Uj;1.J1,mu c!lU indo top- run birilll.n.l. l~ va~' Ullgru knJ- I!)Ioeo \'f!o clvitnl!da U~ gi10 .UnJl Oldugllhdn.r !lllr' til yUzUDU Y nl O<l 1IaQ'IU)I' I (lIf'IUWlO dokundu. Sonr:r. ee. PlJlllxll, H,.:tn.!!,[1 eli~l'inl Ul.,'1Illrn t Gll!~n,n haDlIII bl!kLlyc ! )'lkayap, dll'lh. LtaEih ; b!£ b!fU"ta bulu.n&e:ll.br. 1a:!Jl.Ilp I:Il-IlJIfO!'\l:U. DUI 'Vnztyt'telblll~1n.I dtgll Irdl. KQ~kp.iWlr: !i[,m-, , 'Jdig! dlim Larn1m~ ~Ill Uk det."\nk, l,;ocugul1 Inctclk bild!le- Allitbo. lllDulAdd;. Gillgoa· ... 1'£01. Dr. M. $l!vlY, YdllC.r Ekn'm, l:llrdc::nblce kllln bile l( SlI.t;;lainllll tantru "e hf'lDf'D kato d lnIeklerinJ IIJ'hlo'll alam. • 51111 };!lIM ,. duiilll.khT'lIIdan IIplllrnUoj bjr :rI.n I, ILVU~i.an.ruJl ili' '10 iYdJ. ~ekl0:0rio.l bJrw.Kfl'l1Jlo;, ycrlnd!!D III'laIt !. }l..llaha liiil l(ld mtlJ~ . dUll. l!lLl!t 18 at Ji1minIDil !BikeDmu:d1lJ'JDl )'&.1111, doin! getl n;llft rrualll ID!I!rtUvcnll.'rdeR lwp !F.Jfi Nlpont.ii.p ,g I'll: kaz he}'(' ,n \'~ kork 11111 U onu ): -tldJame dCi!nI! LIII. 1'1 lI:Yoou:cdll. 0\ro:r I) y: ~BlJl!,nvlll~ ~liILJ. I~ gOg.Ll i "lQIllil ~11 porta· }lllll!llll'! ". Umana ya\' SOyll# biliYlID lJa.u.a dtdi. At8.iJa, hilI.( Wr r1Jlnll III! mD.inllk .. ~tlcrh mcnuunda btr - Nfl WYQl1lUD Gill gOllelll, 11.1Otlllmobilln I!InUIlI;)1;I tlI,onl:a G kill ~""S.~lll1"t gI I, tirt.lr lihitllClb&I!,(tr T~ '''' - B.y~r~c.dlli~dl. IIIlkum &.11~IL[m 'hl:r t nec!1I: inl!l~k ,11%10. hf ml !', .. Gihh.::1'en bamm 'b ~f1I. 110 UDn!!!!1 tl'L"dl. RtZla. 1c:000nfU· bnrt-lE ...t ttll, konI'-:rlJl.l ~·f:l'ml,liir. KCi'll1~l'II1n. )'Qfi]I.l. Omt:r 'li"cnrlD rMdld'I.I' zJ l,ekUlo'Q<rl4 r. menek!lU gOllll YIlVI1IIrJ, nl~l.l'\ 111- dll m1 IIIlm;JI, b~m.1 ml b't'kIIYor! .. {De, uJ"lI, '"1.1:') 11 ~I ~Ie t&kip Qhlmuu.l~r. Y()l'll.ll;.II. BCWnU.nd.ii m:liNI bar C1jllr[1 \'.1.11.'

b.Ji.lh~d.1n1<"!k.1Il!J:'f"{' • t1o:1Ii.lI)u:mld" ~ .. nn ' .. In nhuhkn dlr, Bu .i:UJ!l.'.LItll! Belcdiva h'llI l:l..Uluz. to lX'k\il", Jllll:l\iD'~ N...!:lm .A rdn bl~ ad:o.· ~4inkli, \'Ilrhk pbl "Unn d 2 - I1iJ lUn dUII),a. Dl,1II-rU"rin;n dfl4J Ufo illnllU'l E'n>'l~ml~lir: "1 l'alHull:1 karm;Jli~t baat \'(1 ((''olILl~ aonauzdu r. Slr]' Til, DlLtuh(l~tJn!) p~'E'mliklcri Jur.r-~(;m ~l!!lld~tiI sUlI'1 ~'': {l{1 rfl'l ,.i/l ki! 10' ',aliJllle ri.k, g!l.z.-lLlldrorlr. Wltenrnn. JllJ.IJihyy ,t .,1 ,"!lnt r mUlJ.:!.kr.~-,lnr (al:i IcJkill amc.llFltln',l g~' II tnlllTtL"U. ve kudret bell.rtilpriyle! dolu li)la.u. "LwluJ"'n Jlltil ...rrddit blr tlh :1I=el 3- J U/lot/ru'lIf1run ;I'll- blo:.ip «l('l'Ck, bQtl IJI.,klunan e r rdlara nazaJ' 0 blr iki llr bhll Ahm~t Hli.B!.in f:ibi (l~l!IS line ullnl1l1ll11 6cbcbfle evveleo hfl "II.I 111 til. ii,\(! Inbi iLlkill l\l·ukh.'I'I'. giirultU{'U :iynl r.1 gi!'!:. d.nf1~ In J,'CI ara~:llctlr. m )'111 I\rllHlll I'lk nlnn ba ve tulllUl L diyuclr mllllL..~ Fllk t All:mtlk It;· .tlmn rari~cL'in 1 nianlldilD itlb:lr(1fl 1)1'- IIlmm kalmadt 1 _ F.ir.rla...ndiytlnM db .. kill ~.~ II!!, fOlll.... cihz, \ c ml!ltH! d ve mra!["h~n L'lr.umlJl'l. t;;lplll.- rl tl!mtUnnl kur ..!" , ~ <'rllml'l(II Iiril"K I. lllNiILIlJ"lnilil n girml! k, t).Hri L('k nan bu .lnLl"llukll iJWa]:J.I·m gtr· Hr. i - /rl!1lUlI1 ir l'Il!J(l.sl'l~JJi bir • !:Qilphl!m1iJn. q,a1·t..ID bllii La • .. ~'kJil ilgiRi Tl(, mah!vC!Lto OlurlOll 'OJ~cr ! '.I'II.I't..a1l d ii.n [l}rtan~1 i;ulnn.d~ra;.l fCldbuaii. nUl" Iinrr~tU!l'_ Bu gmflilt g.::rc~k[,ll O]!IIWI, 1I!':11 I!Ih'll, Sl.'llinin nklH~ I;IUIRrlllrm d", [lJurufdle Bl!ll'dJyc Pi' lloitnlW'da blr In" <:bti~'Uk olmlyml! '·0 ~lirt kclim(! :"lirotlll.D mUcrlo y"?~I~~K\i'll 1;lIlflni:C'l hlr hll&E1b hlijdilrIil2t1l1d~ "11'11 ii~rt!r ~-urmak IlI'i.u'Hle m~ectn~'EI. atlltp n.W!nlyaeat l m(o- bh- L~£l-Ianl.l.da c.lt!!"r 'Ill- 11!l!flI1, kllbuklan liIh::m.r:kNnllA qlUr.l~rJD SitJl'uilctJi;:e .tamnmil~ lu'iveyn .lie I!m' 1(t.J.l ku:u govdc,sin(lilll. a~Tlll!ll3o.lll1 k~· J>.OnllW: illvramMl:" IIctll'illdiJ' .Kwl diktlJ.l~rll yuinen kim olmak ,. Thil"kilt/i!'fflrl t.'l1Lrl '1}'~II11 kl l;)a.rllgmd.1D doi:l.n r,~-ln ,·!IIl"ri· lamranlnr, onun, ~ukkflnll bir nU'lBm 1 nmyl~'" ...tkd PlU pu._l:~Ulg tJirnlf!"IlW ,1ir. R~rlllmLllltijr. "I~"'!lol't lullnmL oldl.li:'Unu !!uyll!yor (n" I oImak t«.s'Ul'NU'·U, B[i)'u~ ~ irdeki rulum kemaJi r r. BUDunla bernber StaJJ.nm, IfiA (: ba ~tb,ntik li_)ald:l,]!I rtlyl b11l!biH.illJ byktm~k itn- Gazl .osman pa,a I~U'I nimin~nahlnkn allJslerinl il; bil ml!lind~. 0 il.k.illll!n bcnli,girun Bur diiilRbir tonR ~'a.pl]dl, ~ dUllY" J,'UJilndl!' Imtt!"ln d1v!!.ile, emperililin bir ihHI'l!.~

'It

lr.p-i:an'l'111U'1a. blo\!\lJmn LC'I!;;!kkUIiJ. ~lk-:1n IhtmtJ' koJl'mlll!IIIRILIIH'yd"flD \ I!n:-

Bokdi)·e

nfl1~JRd

I

r
la.nll'lul

:t',Cl2'an: ' .......-=- ............................ ......_..'"

'i~

11..........1_? ...... ey_z_u,_ll_a_b...... aieid~D_L_I_O_· S....... .......
onU.m.o;!,j
OtllJ.n h.a;\lulaal

dlJr; ko.flUlh.kla.rl Ke.llcln Wr put.l II l~P roll ;!IUzI:llI!!l. ytldmmm
rnuht(' 13m }l(lZ<i!LIigl 1<ar~d11l ruhu )Iltm!ln·. VI r.ll~Ln bU~'Uk te Cl"llII'l!nl1i Ii<!Vl"IIi') or. Kudrdill IlltL'jAmlDl, n.lrnUlt'llIIhilliln ,nrlni

_.. ...uyrull1yor. B'L.£ :ltV k pIlT'l It I!I]. "l l" '" .. ".~uid:ru.k. V(l:n! h'_ ,,11.1"0 11':Il"~.... l!J,_v:ITI.......

di!'nl"'!lull ba \unlllk'_ I'l !11 IIUIII r;tcybUJl.J;tamln.n \ DI ~ t\la o()lu~lmrmu. "J I..lrt ~lll" hu' Il'rlD ue b:\~ll{, rn~.l;11 )clh·rin.~· !le.ll btri MIIIlllJ ul"lll ..... uu r·II'~·,a.p d~tiU:. B.i.I (mi..ruuul etmak, 111- nmlf, l' ruJ; ~Lllb.o ! .. m U mUHai1lbl hll!!:3ulyeUl!'rl h;lnll Ill- ~II iK..tllllili f'iul!.tlJl Slll~) rn.m Il'cl"~ malt) UrtlBrI ~il.tl g:tribl!l"'TIl nei' flolll1 ml.~lllul' .""'l·hiJ[~.![IJII' <I?"-.oeJl,YOru.z. Hfil~.Iil dLU~NII l'(: T~rk"e1hllJl.l. IllJ'e 1II'.ltUUr J\n r.t·lllali tmlzdL!', balta. IInlklJD.lll" dllJndll h!l1ill'nlg l'I~t ..re...lrlll1 dlEJllmh' IIlf \-B g-i.ll!!d.lik11'l'l. ;,;ckr.. ve mubOY1~' bile; &e-mlullll'rin )'f:ri ,.. rd.Ir. :z.~i1 11,,,11, dururTTlu';l-, lIe;r.ln 01leuln zorn ill!! bill t lkal'lam, dlJ,- (f.Ia~nH) Y1!rin [burnu ulut rf"l:I.mck l..l~dl';l In. 'I Illr II:l~, hn dotruBl.l. ~1I:r,1) dcgJJ. muhny!Oizi:l-'o.c_:) d~rt",r. t ~&lm uywna- iro n.zar, i!fmltllll lio rmu; i\", yileme lil.kb,g,m It :m1i.nll vo gllz,.1 M .lI.lfflmhUlJ AJlaluI Igm UJ'I) 'II (:tlllll'll r mil II" u.kon ,..~IIt;:l': lit!: ~'III} iI~ lIjilrin ve !j ,irii'L mldlr': dcoml'iktir. Dllimi.do I1IHiln meClll'!. i!\mJlOl r~, ~luh.mu.,' Mi1nul~ 'lii:rLnin k:u, ilk dehll- l, r Umllllll, yilni licmoolik J1.lJd~·I' !ill.ltlti dil nlll' .. kufttJu. . z]nd,~ Ij-al!' 1IuJ:i.L. k tu, I)nLlJ1 hauIl!ruli. yh Ga.llt,l'in Hill: A"k·1 iIJ:lJg1lu MJ:!'I d I,'r 1'110. !i")'IH
allll".

Jidlliin· i·l.LiAi ~ rllar

00:11 !'Il'll"-ll.Ul'l GlJrt.lli-q tanlmlhn ~lIlr!lIDak..1.£. III I[lkWril ILC. Kf' Iili. I. t.(!~ 6f1J,:k J eU rUn. I dm hu hang! loll _m'!!'lll hill!. h IItkw1l'lIlihll' L'<llllflU:.k hlJl'('nlj'rin Inil.

r,)"I".nd mlJ!W

,1.m nklJrl.iltn-

~I

to";

r1 D""IUI Ge~ i _, iFIIl~

d"~' man.1I&n e~.. •1 1";1

s..

*
L

..

m.

- - -----._,--..-..~
Cemil CORh'un
........ .....
-

:..-!. ~ .. _

s'anf/llJ,plu.nd'Jgu 'asltA dalJa ,

MII,/i Eli It; m Ba/Hmevindeld !Jallg, n

)!~::.m~.
,Oil·

°

tn.n.run

*

,r-------- .......... "'" l
*

~J.

.,

w

~=

* *

# __

.-

"II

'*

\'az tari,felen

*

*

*

t

*

Esa.t lI:lailll,ut HARAKURT

.Lt,.

'm.n

"c:

*

i

,rue

~.

, Ir"""

4"

8..1'1""

I'

Ru,slara en guzel cevap
A
~ ,tJa,nUk pdbm.i!i lnu;aIl

taflliJib ~

p.u!tc!u-

BII paktm ...... ledilmmll~LI!! RUBy~ AVlillpa· II bmqtrnbli' hatl:ril.rda dll'.I\"aDAdA.ltal __ "'-TDIIbtr

". gorlile~ktir.

mUllakerelelri bugun ba$llyor
Dabm
.aulnUJor
Ad..I.na. ~,
'1,"'11

Suriye · israil mutareke

SI\BIdd ~ABAIU

liln var;
biir yak!
l"Gllall111

--Ill. -

vapuru
PenanailDfb

It'tden

r tcndJi

haUl ,~-:adA to. p!<um.tler ~ ClkttdJlar. !HUrr pWil'N' la!rlip t'l:iller. gilsdcler .11M e~lSl~ "Ii! poLl!! ViI' ~I.IlUrtt'l-' I.l.e £IIl!lIltb.~ diJU. .. I biclikli!T\ l.tt;i nll.lDln3. a ~ib. ,~

N(jn·~tl!. Bd_~b.da,

b..-

kikle,rill1in Ildiceaioi
(U-) ~ ~ E:1ID001i:'Ll Cem:il Salt

3'hudt',ler K,udiisl'eh" AIJIluJllI DIOV'lu"I'nl 'Ziuarel edelJilece,I,'le r
&!.Iall.

All:
-

1..a'''4.t!II

,toW- !Nolfyo m Ii"!'· 111ll'Hycmi_;; hohkllilOO Z,1Il/II.I"JrItIrI:

(A. A, - Ni:!i~ \"0 A..P. te oo.niJ r. Hl:!:r i.kl ,I..a.n( !:!:.ia HI' JuaalWllr<llk fllJnm1ijhi" J ~ elnrLW l.Inkii nlA '11 yo.li:edi.In:Ii!.ld,e \tc .,nhilir.nD .IUHl'U~ ~de .kaimn· Inn mc-cburl ki.l!nuna.k ladlr. l"ahlldi bsyJ1lJJlrJo\flDlD \'0 pP-

T~

$u1"li1l'1i!ill!! la-n.tI de\f~ -.wdl.kI I!lIi I:.onkJ:! ml.!,g.k~rre..I"'ri.1i1!l hu-

Mali.li~rt[: .,.blclII(kr~ 1.!ldll'lIndllr 1 I!lll dG r.t!' r.il:1M·'" 1111 milt.... ~II.J,j..." Mr mlllly!l ,BakaII'dl'uu ~1iIII.iI 1!-'~!":lI-&J' 1?!I1i" M~ ~Ig.. bJE. 71U.fttll 9tirm~ mH ,ft'bI,r.
l!!'Tim ill"dlJ
l/i'.J:rt:i"I.

Set;im iein hazl~anan kom Ia un d tahakkuk 'tt"l _dis
u • •

lam a ml I11". .z.ineil'j lakddJ; yoll'ulU'

---,(HlUU!I) ,_

ba"u
~l ..

heyooan ge!;ir-dt
K.tI.rl"'>4I

itlllJ'~

Dey,let

DeILLlfOlJam..

.wi

AlInl.ct. ~tlILm.D lllMt"ind rllJ 71 t.om~ allYat, V"~W1.I c1Un Nt ... bnytlk i!.Jir l.~hIlkll 1It1l11trrll~ 1.,,_ III dJNJ .".lot glm~ru:r:

udu llcbnu AmeriklL lib k: bill eimm v-e bOj'I~<! bnf'ri.f~t l!L~tnrTtihru jl.
B.'Ullr , Bvanlmn
,Aml!rih~ IBtijroll'U~ IUltlJD L dkriDlll di!IDDk:i-.a.J!1 ,.... hlirriyet iaeillerine hagl!. 01~1k1llrunll.!l:ml

1l'3i1:UD en n bl r wlds .'j! en 1a3a bir all' ta.31r'ip ,-e la...qdikirl[ Ik ti)'or~ Harp 15Oil rillil ,zrn-Iukl,rtru ~'NUnL!k: c.;io A1{ru,p;1 n'lJl~tle:-ifli n go.s I NJildel'l n...'ltli takdirl~ Itar!;lllJY0Jll.li. l:I!:'ml'l"kdlcrini ilIlJU" \"I!' I~timili IIdB..I~U tellrar ,1.:urm:Jk l;in LliiolbID..:!.D ''T~U ..r ELkrnnll IB)"lktrr. fit.
'''I!

u ~\'Idl "hrul, ~ud~'e aj*.Ii. va I;IaaIn milme&'Sillellni b- t k aoru.lan JlWhtl::hf aoru- kal.mJ;- u.. mllyon lOti biJl r~t n.i.nl bubcai:lDlu 'beWD.I\A1IUI VI! lin eeva,!&nd1nw:stll."D- D 1.l.ODUi ol-.r\ U:nJ.ii..n _ .Di.fII."bakilr1l. Y Pllll! oldIlL-Ut;-,IJ'IU'I kabul Y9 1Ii.n e~ bllmo.ta.rckclil. i!'!' tacotft Jundu.l.u. A'n"npad ld bll' 1uSI!!I Dill Sl!l' a1i:Ln p)'Ui DC ' ? memnunluk 1I}';lntilnnl~ur·. MUtaI~llcrll! Blrl~ilc: Amerib II:.m Suatioo IJl;I <;efll.lJi vumi tir: relr:.;, Iblr l!Jenl!':lik sLtN l In muluini.n gOrti~ tar11art.llddd r LJ-t _ Sel t!min gn~~ i.&maII lar n~ lmdl!:r i!ll!r!ndir. Am"ritll. ~tro-l bJLVZ&JnUl IIdip gDrnlCknmr:ll1!~1 k"C'U~lltlr'lJII .1lyorlllr ti. B.o.!rLIlD. Ti1r'1of'i,red'! P~lRlllIn bukl: IlImhJ.i;u i~k reJd.ir, Ram..Jml Rtlr•• lmrru''' a}OUInun AUan· di..i.ktcD. 101'lT!L bi:!' keTO!- daha. lInlll.l k f! ktLlJl k'nbul VI!' I&!.I..iIl: et- dlm ki a.roll:; 'il"iirki>'cE)c' neirol nf I'll iJll bilhu;III T,i~. oi!diyolU:!: .. ml dav t·t 1Il1rc:'tl1:l b '!.111!.;hl~tin- ..tI bl! patt en y~k: prea- mliti'r. $lmldi me!lll!l~ I\a.m'tn nun &lp1erl t&1utttuk ettlreeek ma- la.k mdJl.petmll'f'gen'i ,'kadllr hiyeU"d.ir. 0 han litdhll '1" de- dlr .. Ve bunu .nIL!Ill i~dm~hdLr?
I Qli ~~

I • lWbul-1 {lillbtl ~kec-eil: &rla!l b~ ~ Dl;bnba.lnrltaloul nok.t.a da Bi:rtl!§ill: Am.erIJr .. dIl.l dEIA Fln;DtU4J gelmljltir.

-iliI b:t!'jIa.nac:akllI'.
do,;o\']I1t..i il!!! aoIa.ipn",~-u.

....m;m!:1"

Yeal

YIIJ~udi

\'Ilrm~

kaly

rHI'!. YlI.iI:la;mll.tl

Itlllnlll£che-ti.

of1l.lL

lo muLdd!!.lllDlLhlllllerln lIel:"b~s~ ..e ziyur ·lJn.i lIIIIil.armU ic:ln KudU.· to mll~ter~k b t l1!l:InB~" kurul· rout IIr. Y hudiler 11I:f )"11 (JLJ:~11IIll.a DUo
\'arl) ru u)'.JIITd Ilo.d_cb !ecckler-

A'llrJI • !larn1)!!i'IJ1'!! Pt1wn.n 7<r;/, kl fapl'idan ma~fll~ !Iiirnylai'imu 1'I'!1 11'01;" )f1lJ,;mn Olomfll1ilHm, Illlml"G7I14r t.~ ...Lt:ol.l:f yr.nj J,lt:rIPrlJ'i. J..rop~i '1,'47'. dfll. 'Yak DkIrJ'

di.r.

,tcm 1'11~[I" A~n ~/~Jtt.lir'l. h ~"
COI'1~ YGluNd • ~tcml'"
ml 011111",'

mr ...

AdapaZGlrl
c:anGVarl

Illokrasiai

a.h.D.a

_ Ptll"Ol letmc'<l mila I, L 11 bir bar I' 5-OIrul!1r:3.:1. IJugilnkil ilc:.r·'

Bu tin lehrar y2,'gdaRaeak
In. --I
ULI

____....---

l.st'ikICiI Mahkemeleri
itga. lasa,.,&,
kalJu - edt Idi I .
,lIml":t, ikorn S)·c'lnu. k~l1nWlun
~l

loifll

--~... --

Hint- Turk
::;;ulI.a.l '\' • .pYrU :,: IIIUol klra.&;r "rLyon 1& k&]1bkI;an IOIln "p~}' .gtnile l1rn.a.nlm, tldImi-lilir.
~ MIl

politik!l.S.lnI
_

~ll

takip
SI! ['I

~I'CI(!II3ini;z;,?

Atl l'll
K~ad

('Fo!"ll!fonhl)n.r:gIJ:a:n
m.II .. UI.II B

4. (HUII'l!1l)

de de 1ln. U::tlEI3.d.i BarsLi Enol'" milllS&!!seh:-n[!,il\l dn liberal s:t!ltl!- yarm burada min Plr'illre& ttcrllbo!.rollt::l) 'Vi! tlr. miis~~ uUm:ltr ilhnan ih:f!tt IIWIUgwnttl~me li1:i.lrn,am1l ,"e mf:t.oaulLIII gidilme!!::lBc.n ph

.. C.unIV 1"1 DfLJ1'I.i}·III bLnman

Ad ,Id Wik.liil !oIab1remdc·rl
.kAt ..

IP

i!l~\!lIm a-111ncakn
giirJ!i 3aSrln.in
c:!-

III.gvmlli dntl" tll.l!l::LO)'J,

Ekr",m Ornll'm. rnubalddlnc e'iuJer1yC-Uc kabul e-ltt

[:limli~hwdn

01lmll'~r&j ~e :med:ll:...
hUruUDDM
!'

duklan b.aklnnda All'HljlI:t. bQ:,1,....nt tcmlo""t . vttiyo~ Sir: . (h'lf lOIil~ll..Iillyot'w; k:1 biJr' hulti k:!.l".all",uktan d.o.ha !yW ~ hac-In I:lkma.mm en:l:'el olmakbl". S'j" taarC1.lil ve !J [j 1:'I11il'Jua jj.nlirl J: wn, b-il:" zal!lll:1!!t 01cLUg-1in1L ge~~J!'k CD kun'etll !ImlI£n h!l- rum. Titar.:t Balmm bu &k~ Zll" 'I)ulu.runu,,! n'du~uou da ta.,1lJId:l.n 1 10: l"IU'Il hankel rii'l . to 1;5 onl.b BundM dlloha a..c; LII: bl.r diU 1ul- tiro
1ll.nml!.1r: \-~ So~t HhamlanDJI bUIlds" 4.Ith& \'AZlh biJr ICC\"I_P
Vl!rntl"lr:

ne bni . Bugunld1 bl'.l.dB ki D! olurR. olBlm. vcrinJ,l ue iBIil: cl _ bulunUf'A 'alyIUllJIUD I<;flt'~"'e 'iT nra. gore ullret poliWmal1Wl i.ttisadi ge~mP!lD.l.zl k03teJdooltlne 1na'rI1YQl"UtrL, Bllgllnkli prim s e· t.emimJll m~ m.m.m.m~'fl ho,,,kll bir ~y d~tlir, 'l·tlrol 1!j!~tmel"iDi! t:illi~;miz ZI!.lIlAD: b:.L1;! m CI I)ldl,lgu 'b.W dO! 'bn· tUn ,hktiB8dI t.c.Fcbb [I~ kl"i'I.e btl tun'ki.i i.ieret pclitiluisllli ch-g;!ltirme~
L

10 dllla:l',·t.lll!"nm'l~1II oldnfo mIllDl2d..ikll hir hUl~ ~:tha mi!ydnna lm111 dllVHru..l.m.Ml, ll.II.eIIk Umi e· "11!.nl tlJ!lhi, 1, (A.A,) _ l".'inti UunqW-. Bd c10ayde :tit iJlj;; 1Ji,(J. Ik:r '.i :LJIlann b!irl:l elt.lrl.lmui 18- ol'1un1;: bomd:!. bulul1.lDa.kl!J. oll'l:n nJ>lt1U'lll.a da )1lnWd ccbed !i - U;ndl. • U%IlTi tliyUl olunan. hli.- TQrki~'1iibvb ak.ademisln:i.n JnilpllRmkW. ~rln. biI' U,lItd~Nce ID:J&!j1 a1l.- llice boe!.. !! ZaIer HaElliIl Aybe'k: SeI&m] Sa VAS bilmmlc.ri kD:bul MiltU. I 2 Niaa.n tarlh.l.ndo Yen! DeLhI'de

Halriml~r Kwlnnu kODLI!lLl" 1urhn 1IlIiim'btico lmiltnil!l d.lk- Zafcr

hi1'1 IUl

in ~ilSi.b

Ayhek

10 heYl.lD811

t.am I1IImb.1I "YOI'
O'nivtr!llte Merk b!"~ In. .... 0 ay bMflll IkmeJ ,rod le~ktil'. EWell' projeye i:'lIre ml'"r"~ bl.i:iamcirnrrndiikl s1rl "Hm, a. laYL bill&J!'!.ll sbmdiki ~Um ~I' nef! yurdunun ' ImLUk 1IIIlliIm~. .! Ihlm g~'mclct,edlr. B[!gIl ~ E~~ Derad'I yur .. d.w:Iu bII.IkA hlr rma ~_c.iJr Imkllmz oh;llljundu proj!U1ll;l! m.ll t!!:hlld k I !ttJ 'DIn taR!1M IJUnIII blr milddfl ,G'G.n k.nJaa.Irtlr.

tvr_
)list

Imkin Ill: LbtimAll )"olr.\C::'I\I:l A'I"nlll:'l,d:Il'hll kO\lllnYI'! llRl paC"t~!~rt bu kal'ilJ"
nE' Ill'!rllrr~

Amerikanlln
ko,mi.in'izml

E!"~ .. tlnE'

RU5l_

~epki.si.~.

mucadel1esi

rJiln:r~ L"ll!"ti mrnIiJIttJ.II!rOll Y;.Ile hlta.]'I ettiit Bind ..: .m1'Urklye, IIMll 'BaWUg ulli ka.:lli:id ,,1J.Zil~1!I1JIJ 15rllyCl~ Kin"a.I'il\g'tOIL~ -' UfI.J'tlll Dola ~,4. (HWi~) - l1...nLhD d)ilitan Lll; rlH. Doium.. II.)'IM VflZiJa· no .Ul" fI},,,tn,,1'l fLrtIltli:'! nlLkklll- bi]" milod.et evvet l:'.iZcaJl t.dmda Y1 IDlOIiv':I.!fakJ.yel!1ilgOrme.ainJ 1;1.::Ilakl hIIbul~1" 1:HJ akrplfl """m.,.n bi]" In:! f,OC1JtJln'1.1 Mr W~si 1O~'llI. m~nn.I cdtrlm:.. dem.i~l:Ii. m.1tIU~"I[jl.elu.LI:! ~LiJlftlel.ltLo.iIlJ." H(iMI\L )Tcrek tIldl] rmiktU VoI!I tofor de Ji.)'lll ~(]J!,d1I TUrIdY03 - Hlnl~rd n bllw ..illl~" ~ri!i oo_yle bnplill mahkQ.m OimU!/itd. KnZll)'1 du.mn IriUtilr t1l:miyi:U gE:m.el loCk· A..,."PJI, ~,.I{I bn-rb Adlk' blr tlllfC'kct )'Ilpall t.o.kBiryi kullijJomakl.a. oran re!.eri o~ Zafu ll.aaa..n Arkk. ebm - OI.B.lllgL G1bJ Aml!rikImm mi:nl_U NJnimt !'iellml nm "'" Ill! IlIr ~Iof ,,:ltl,; l)·ttekur. m Bu IIdun .~ YUl:d evvelkl gUn gcce ~yetfl\ mU]{"'t.iM Ib1. g etm.i.J} ,'e !tI. tuJo~rI("rin 'bOyl ... blr Grtattall i """11 'BflAJ l:alWyi Konsoerval.:u ar bi- HInt dO! cbneyl d~Ufu!n klDwder lara IlB.II oDuad!! bit' ye.ro bU'Ilk&rDik rind dil.nrA harbindcfi htmcn IJOD fwho ~klllnl.d.g, u~lk..I.8,llmB.ktlle,.iRlo' gitllLiilil". Erlesi. gUo L.ak. ra -91S, de KindlatMwn 'l"ur-Ki)'e' BlCak ")4 bll<lk:h,~1 YIo!Rl gt!1~1I ~rQr, .)"E! k.flllJ'l'! gli:fb!rm~ oJdl.lgu vo ~Irlll ftlMmj"l Tilrk mlllet;lrlLn t:B.ksislni bulllDlB.m'l~ VI! m~bul Pad ROmCIlJ el\,:iHij;inde lJIIhl.!llar tRrn1md'u Q,,;in l1j;r lit: ~'[:I1IJ:! hn.t.lrlll!;aJml'hiJm dnillO D11) I"I!!lt r.lilJ.l ~:lo'ilo mllrnCi}.fit et· lrIIIlctu. ol,JugunUi bcYM 'CI.miUlr. llal'UP.l1ll humiba, mll,lli!. Ti Ie.min bk lfl:D'i: kwn ,iJ. l'arl!J: 1 ~III.I).J .:U,litc"J f'r Ji_ llimii ill!! IlrllCI!'~nll!D hi" kuad1llD Pllr1I1't~kl t"-9nJ&OY& bllyl,lk C"1.;llit! IOD.ra intiluun ILlmltk ~ro bll.Z1

lJolar'R aliln
Juymeti

ahnan 'nllham

o tom'

ob I 'de n

1:."'"

e

23 evl81

IlnUJ Ill! bioi" In[tlak
I'

",Imll} ur,
Ill:

HI!

k'll'll el

·r

tJir.lrmdnQ

I:"hndlg,

\II!

o;n'k

h

mu.-.
I.nfl.hkm

1"01 !I bu

C"I

b<'mb,,-

llrir Utlllrl,lfllQan a.tagl ntlldl~ ill l.-.diLmJ:kll.'1hi'.

lith ..
Adap:u.JJl, (Tr!Icl'onia)-

r.·
rmdn.n
mel ""t'HlIl~

ICf'liw' ezuu UkUJiilUbr
mllbkiilHili o1.du
A uluaru , ' Nebl (HllIIJIIoi) lI~cill!l" II' C-':I.t1.!lIkIlYll!'ll<ln.'l~'I"I
,-~

Hconlilek.'in KOJ:adongl!'1 koyUndm
51)~I!l.nnrll!! T~mel Ce-ylfHI adlD1111 blr 'Ql&ud. !J. ~_n 2'1 IlJlcO ljoOQI.IIhJ.DU ldmk M.tftkUr, Bu "'r.lnJ:l~ll'L 2J .ro;OCl.Igundllft 1j' II~ Jlk k-DV'l1l1 §~ ~rUyNeD. 6 in d.::l IkilIcllwn!l FlldJ.mN~lldir. (3~ n k \:!lcukJM', I:Gr~k bllbi:l "0 o.noc1~rl. mb.ha.ttadli'.

o.lm~nln

mUIit!!!

l,ulun u!l:U11.lI d.Un~D Pul!l:

blLrllnnlJUr.

,'- t;,.niln"la.n .I IA 1'.1 Slr

P:ikUOl
nllmil:rdL

O!l!m:tll

YIU

ClllvilliIl

dUIUlj'lDll.liJll"1n.or

!.too,. .. 'l'nl""rI'~1 <lIIn ~ll!me ..~ !;J1.I junlinll, AliPIoliJt l'alI<t.mrllll1 .... ['1,.0 t:l)jjnytl. \'lItandPal"'''' p.a1i'uJo !"II bakkuJe I.'tllmfg~ o;&Ill~ .6t kmlfUr. A.U8n~llt II"lIku 1L~1lL1!iJ.a. Ukrt IoOorullln C ,rrril DIU'" 'tou pilltl.ln c!iln.ll&,)ll lid IIloka. aYJ_rLIII'IU 1i:i)'1I
m1tLlr,

1111hirin<:l !!1lI1l I;em mllh.Jume9l'I\Ll~ d~vll.lD l!ilI..i.1milllir, ,Sa,bUl!:un lIl.tklBonlBn O:mw.n YU; Ell;; Dlo 2L R'iLn. Nl.'bl C4v1t IJIr BY' DiU giln h.ar'!!!CJ Jrlnhlriim o1.ml]~lardir"
• . , ••

Anki1r,g Dr. )arImo

Buttihl

H-" u.. v 1CUlI& . 8.1'i1 lu.kl ',00
~ '. La

HAV" A"CI' U· K ve'T' 'URIZM -' , ' "
I
"_c_

NTAj

'I:~

,

A 0~

1

23

_
llr I,
I.

E:y J;..lIaiilllJ r suli3IJ1iIl. hl\· kn.tlr Qlm1rmll, II' rLrlC'rl
u'Cdim;
g<!-I:O onl1l1lrt

blrllk o1ur mll1 B1!'O onl ~ tll.uUrl1!'k: iIlLcm<:'l:rJlm; chlufi' I.
)'Inl:l:!'

)~ pug.
"tiiLiln~

KAUJRCAN

KA.IFLI
lui J:lloClldU';) Inllunuya-c"l.lrdJ. &J1'J 1~~r~dl:'k.lI"l'llgo rllmfH·lail. tm ~bu B lu.rm t:\';lllfl ki.Llj~ l' na d.o~;ru yUrUtiU. FilkllL lialn't1 Oml'l:' !!)L11l j;Onil.i; )'trinc!uo
HlllldJ IJnilynck )ilil.:Jo. IIH Y IlL l!; m cidln lo;:ml.l ",,'11: tl; "ld r nl r' I p nldl 101<1 ,lunp d "I8.n R LlJ, S!.Inr... hlddo!!tiil ,on l'l!t~nh: - hl' AllD.llt 'IJ. kJ;!'rkmlUJ 8iJ' loot LI lU.milTH o;,rllLu rilll mll.llnl \'0
btnftlrll 1,lriLlito;. r'J:V" iIIU ~ 1.11"1 ili.

Tdrilko No.

43

mllnlln"~d ILl"lmdnJ:il<J." n '1'0 11 ,rd1l'!lh!:r1i Itlmu, ols.nlnr l'~ ~ ,fIIUIIl n 1m U!;!uLIIJ'lL*1 L-t. VlLl!J.

lEy Sell!mll t'i~lu. HIOI'~ g' 11 &!It'm(', Bn:u-cU Onwrlc; IlIDncI6lr'1il1 1!Im! Itli "'0 hru kllde hJ· tw.p Lln,·1C ~r blr hill 'ft It.i. Hu:.:rdl Ool.C'f ,)'Ldn ('1'1 flrtl;rru~IlL~ "lUll; .f kt )'c.m(JLld.kJ~cr: - By Ebu Hlilli. hllilla auua mD.:i!C·1'C Llill I,ll biLl ~i_ml~Ur: IUI.1.111"11 !II ~ .IJ('L1~I(OI'. tJ.ml! i" o(uruu" GoIJ:;:!ll rl ~';]rhdl YE!(l:oi:.uu. koe1J.m"n hl.r "~JrlIk gi hl imp' k I~ 1)·Ordl.l. titlh,Ju jtu c ''Ii'" bl ",.-rod\: UIII Tllnn ~l>!!'i:' <I, 11'1.,11. ~"'liulUnil YLl Wn.I.rlml&e II..: t I.'diIm;!. ~:1I

~

I

rm: KRiSIO'nunl
iHTi'KA I

dl,Gi,,1 IIi!IJI I',IJ!I rllkl.'t OmJ!o~jn dl!, , "'I""..ld.:J. oldu,'l,HLU Bil}llc:ml!dl_ Hili" illu l!mI'1!UI;

hi

l'mr1m

~'~lctur,

)'ilIIII"llk

DI-

- I.; rl ~I"laln r BlliLl d11)fOrl. 1l1ldl nU lultll II : - Olr~ D~dJ, OmPf

~

lI",lidlm. o;.H-

t

d_(l

WI"liIt''k i te.JI.

k:.t BUILl Dmi blra.!Ji.rnllrll: Ell' Orner, J.li.1Il11tml1l HalluC! tI blll'llmBJnlll gLnnnlnl Il,"loyle'

Ulu

1II'-dJ. H ,zr;;:tl Om~r iltlllr'~rlno
g,thl
olr.l

Itn.·

go!r~htil'. Hal~t1 cum kltl"l}biLlt: 'Ir~mu'nlo n"t.!o::~p.IIlL 'lIIhmlQ ~dJ)'or, .~ lnl
1,;lk 1"Dl1~ on.l.u, Omt'1' b~

'1\r.1'I1"l, hillua lo;illj huglirl lJ.enl 1)1rnl! In'lrrJ , Adll.ld. lo'-"m:ll b'llmllik

t'P,lIII.ulI: dL,.. h III
CJII"Ll; I

lmzu gi:L~
dl~ Llr rnfi-

kt; mvlJot Ido ~1'''lrll.:irhl ynnm

mll'lhll". H~'~l!'L'tl Peypmbocrlml. II'!: ..HrlHd, Allllhm ~tllJ'=ldlro d('dl~ltI~ I ~lm,i.lln. ml'? IlJll.tlm I _ dilhilim klkien ,.h.illlllkmDJJ tJoynllfll\ l.'U!fmlloZ; IIl1lr,r ViJ milDaflk bo~'lJjUIlIl vumf. HIlIlr,' I:tu 1Iilr.e [:~ 'P Illd .mlldl: lllfi}'t: .... Ey [rulld, ~'a.o.hl}hkl I1n 01 !Ill {j Idl.il1tl.iGUo JUlalO m IImrLlnn~ Dill 1I11l)'Lp ulmB.k c.a.tz mllllr? JiJ..:dl. Ha.l iel. hnJlIl:e jllmrdl ~ nIl'll }'ct k(Jkol!'d.I:

1m.... dAD ,u.1lJl CltllJl!zdin! Ilflll~ dmljJ.!f; b lctu, kill uu
)'I!

dJ)'u

iJU)'UflIl1InJ

01:L~ rJ.1

lunmo. rut

de tlll.iI va .:dC1P G1tU •
biWlt'mJIjU •• flU.
mu.lulDl1l-

[,'['1 Kilt dtiv.ii

1dl1 ifilLrrJC1j1 "11 iIlll~1'

I:llr
Uo

vw-ru"llll:

otuntu. Eliul IhgtIn blr b!,MIl'

Ii'H hili'

.Ian:
d.!l, -

kQlfllJUlanJ,

yll ka I.ru. Dlrnlnn.a.klll' hallIlCrUn
8eklr1D

tilylo -

dL:tli:
YIIZI!r. Millikin

k

[1.1

W

(Jldu. ~bndl HfLUd .Ii•.!j )'L RId 11f V'I lit d.1l H I clIlnll":ur ,!;i r\l.r I HIlUd, HauI!'U Elm Ik IdrJ [I l,,~zunllln glrdl. HlIllCili dlldl III I - .f!;1 Vel!!..!ail~. rtul!;:lri Df:iIllr! MiLllk bin r'hl'L'I!Yru Ull lit" k;:ui1111 rWlll .l< mimI. nlr;ln ,glr •

i'1.I rD,

tlr.LUnde
IwjH.2lI'

- Dlil kiI\[l]J.I;Ili; ~llJot l:!,j'l.ijQ IIlh:! ,!yJt'llccck u; bo_~W1 h;:1n ell' b Q)\IIDJl'I uo:.nlm 1'1;10do cui (jot· DIIUll li,<'rckmPJII mJ"l' - Amma ht!f dcj;'1ldlr; yl\pmam.abyiliD 1 Royd L II mdl g:l II ih Ihl bin Veil],] 11 1Ilolyl I~ I. n nlnmt )ukmdJl. tllhlyoruu. r.r,,~1L t I) dl.;r II' mlli1!l. ...I'I"'I!'rlll lit r.lbl:,1:' ...tllrJ'-rL HIl~lI'!!tl OIlll.~1"II!. dtlifru ctio;udll'
JIII.\np, !;lklll ,ui )·Ilks \[to ~II

1111 J;JJM!J~c:th Ur.

II.krnb.oilLn muUllka ndll.ll:t la1J.YOl"lll.lrth; bfililtnlfi mUQ.:IY1rhJ1i dll. bJ.1l.:r, emu ()ldUKI1 ~11-1· ~I:l, bllDdE!. lilmi' t.rilyorlli.Nt. HI~l':rcoU Elm Bl!lIIr uldUrlfl'Nl,It·. ilLy" U~ri[[l[J. III In de 1'1 ,'r?ll. I:!JO:!!ln.t '-mrulU; bu mun.1tl lila< I tll'i b() )'lec;a It ell. A!. l' ) inffi ndJUillUll orl, Il10. dil, Ehhl' yn iI" • ,Une qlT l'. ,dl Y"Il, ,m'l kllkt thu jill

"I)

r.

Dj.l'·~1'IIl1C;Elm

,,,!,.

P")'J:1"nl~r

Mk\~;!'ltmu I,<tiUl.;lr.:1I
GILl!, It!.• mmP,llml"lJi YIII~ SlIlIiII ,,~lII,lj"Qrl lIIItL lI!r rl.lllllndfLp ,00 tIlhll'"I~1.1l Ilum~
~I'l

IlD gMiird II. Bilnl 011 l.lirn; JillJ1l:l ciul'1lJ1. lI&lcill:'!r"1I hllbt:"r YO'l",",'WJ! O.rJl. !~ui ..... ··~:U,H'IlJJdJn ~.. I

d

11,'

OnJllr

JiO

L1rlC'd olm u~w.r

,ml

bn'ktl; ~1I1l! J~llll!lnln. 1~.n.Ilr;a.flln!!o ,ijiJlllr-di.i: y;mlJlnR. kndllr Cl.lkU
'1'1,1 mo!!)dl!i.1I

jgU r1U 11U VV"U~lllyordU: bl 1l11ll11 k.flbiIL·lE]rtn I!Il

u
C\,\'l!11 au ([dWI:I

lI.li?

...1lL!l B.r-nl HII n lr0 hm,b.1 nd!l \ Irm~ hill BllfLhll IIllllm I;liutrI1IIIJil'Or-

difU';ul

1"'11 It!~r I~tlll

\u:-iY' kl:lll\l.l

c!LmIlJ.!.

v
T
R

PARANI,ZI
Olull Aile Birliltierl
BlIf'itlJ'II',/da'r Ina
2J Ni.1UU"I ('OCUK BAYRAMI iGin .evlndirih:cek UYrulllf,unU,1R elbisc illllljyn~llilrWnl e'] lIIIyglJiR ~srthlr£a },.oin]z III'i.ieu'esemlzdien temin I!d~bmll'9i ni.l.

K
A

P' T
]

~~afIi: £Ski bir iPeh~i,'an

1
N
L

R
.M

Mal.zeme Allm ~lJbesinden:
1~lr"C'11 l.u UllUn".!01 DlmM my~ilJb!<::c lliI<;rc 2:l:1IIIIVWJi"J:.!~ til) ij(j(J. top
A

ltfrl.!lU".

A

,& IIi. j111%,IlrIIlUo
:.! -

%bOOO lo]'lu

loU h[rlJiJJ
~lln

u: ..i'an

p.lJII.tllhUr.

''''A

kI-

y

E,

I, E

l'BRAHIAIIRGOREN
S"U,IIiI'l Halnam, Dikr,(ul'lyan U3t Jr.t Kg, 20 - 21 Hun

I N

PflOiIlI'hll: 17/~(I.i.j,U .all iKtUJll M-' 10 K.I!M'tIq Ckoel M1jIl\lrUJk Mllko.:nul AIJJ<I eUt.'·"FlIILIt.I ~':.Jll!.J'nn!l.& y,"p)JAI:&khl'. J - ~.~!nll..m~kI'1 er gttll IIMzl,! III;Q(·J:I 1!.I1i!~(I ~lI! ArIk .. Ik, lzI.. :mlr I!l&e mn[jU~II.lltd"r1I\~1l ,t,'til:'Wtiblllr •• f - ]1J1: ... 1~~JrLr! 'wllfl~ 1f1a.ii U H.l!.lbl Hi} ..oo.o • rtI""'i1m~ 1"!lIJ'Il,JII \. klink, "I \lualHJ.. ~l.111l:'1c 1I',,:di" Inll rn.t.a.II1.JII:r1 ILrLIl t>lUl'lur
110]ofJ!.fjl liill,ml'llo n lalJj,[cr..;:- UJ.oJi!6~ ,!j( r&,'dtIJ.

~

o Z<mi.:ln

ihi pehliyan butunl kuvvetleriyle f~rtlna aibl layfun ~ i eiire$iyo~ardl
.iC ~In"lo IIJ '~)1! .>D!I·ullUl

on daldlUI
~r]o!!rlM

JIllbICla blH!l!:I.
mll~

ImnldJu'1

1lIn~.I'!lLt,:t mamlI!. N tl

t muvaHIlk 'lJ1&IlIbiJ nl "glynun

fuahlil. 1Il!l!k:! r ilLODlI.l!,)'OI'i"
lU8Ifi'i _

""",1"

l.>Nmi:1l

"'}Oil!.

"10m,

a_m ay..
<I(fll\i _

istanbul Ja,ndarma

atmalma

\PW~ olu),OI:', DaUa" da bll;yWt \ill' kolaylillla. .k~1I.I"!!I I~. ~k !ilk MlLt l'l:l DGI!I kOUl qw ta ~l:!uwY,1I I!'.!u).'u.ltak 01u},01". lJrl.o ('Ik~"'1I' 1m iJl.Lhlllnll ii"l-ur olduplLlI Myl... rlu'. Kazikl:l RJlrn. Bel:li' ',\a,1II&IIlladllrl:6in nm. h 1)-1!Il~1'I kIJi..
dllgDn sd!~1 y. p~d!j1. Jdly.:: lI;OitI!luI. T1Im ~ ler l:amilk lIu;-re' ken gU.l'Ep
JrujJ Vi

.. ~~ '~II oldoju.li'lI ~ l3LL ftei:l/ll!J otItlULill b!l' Ikl t 1~IDt1e !l.Sllt zw21. )'~J!!Lhllll!l~ 1IJ1c1~.eua .ImL I:~ d4 nmEdlbntlcl:I :t:.4 bib' ~V'- ~".r~ 1nt:m~ lie bkl' dM.a dll. .otl'ul!li mln.l 'Illrmyvak IItcllIfl :kll.ii.r runO~·WD VtrmJ,.
~ dAM

W ...

IfllnlJ", ell!!]

FAi',Z °/04
DlCIJ4C4KIII
I

Komi,sYODundan
Kill! l!ll..tl,l{)I IlI'1,g ,~ •• l!!allI.J f,;.;;mbllli, ioiiiNI· .fI._nf~iJ~ p!!~[I11>i! I"lln~, I'Ul ,JI'I .te '!''L!o.Lm _ IIl'Dpllptllld M~ _ ....._ ",,""itli uri'. IIlu!llI'nnl, U,e,bI~~l<ll.Llle U.II &Ie 111100&. ml"'Y'DIJ<lm.. ,.;M«\'1:1Ii:. jjllr.nuni'lil !:u\u' Mullunm;rn Moll,.1 '~~J It<:i"

Dog'u 3eY,Bzlt Mal Mudurl'Ugund an
:t!liu.l'li!!mm ~IJ
IkGaIi HI Hmolll; IOJoolli!lur HQUlI Itlj '\'a ulr J'1ln1.,l!. IMI: vc mil

betJl'll

fiUill~, J..kIi:~yllli Ye~ahut AIM9YW1llU meahur KulJiQ Ha-

i~

~l"d!

ve

llU:milm

"'II ~IIII Lmtln:a'l.lJ UlO) ~I'i',il.ujlil, gIln II;Qm~'on,l.!.iYl.l.I.!il.ll i"o:rlIJcll!llr.
'I'.Y. b~i. I4dald, kaml,,),O" 13 ) ')

Ur,. ,KIJ.Ji'f. 2tl'O 00

:e nnd

ve hari.kol.u soHnennelr BY.ntlli! plIp gdml , &kIll' WI: de!:! ol.an..t bu ,glln!ah~lriJelrwl k:uU .. mniiii. OylD milrlhL~ kiWll~IU' alrl:i.Q! 1111 il'i; b! I" bA.mn Inm~ J.aon IOliI::i:nlJlt mU\iaJ[;I'a:k olamam:!I '\Ttl 11IItlllrll'l;>]j1J< blllLl.ll gij.l"e!l' lerlnl. It>!p ltilW 1;1 ltiW'tcmn~,

lirmiV

m ~n

~

~:rI.imnUIJ

Aleybludlmm ohlnguD.!l ~.

Rima b5zim d blab! yo HUIR.

ll!4nm.ubJM.
~!@!.,.

gb..!!!.Ildft'1iD Ilk

ttll!l'llI .. t mlllJ •.II.m.l,,t., Mlikblwl

m 'khi1:iu
grflAnIl.lJ Dym ~(!_

Vil prl lo~d,ndl!J
~IUml!

~I&I'l'

111111"1l>iIlr.ler~ t:t.YI "c.\IIU
j)'I"\l<!1Inll lIadn

BlIlIodim,
11)'lItla

beil'r

de

K

teo eDeo}'lJ1l1a

;;;pilfidco

1lI.l1 At

l11UUIldLl:rmIllUII,

so NiiNm.940

1

IBribiludle YOllnlgcuk

eJAIII, ikincii

Silifk,e J. Er Okulu Sa. AJ. Komi YODuDflan
Cintf:..1 __ MJ"'tQr~ ~HII<l_ ~r.

JJl'o;{' mukl"fij< Y·jI;"m Ilo)·lnlml" lluLun,u, 011;. M~1It1l1i"II mull,ul'IJQ!I"fl b-di!lJuL !i'Wul <la ,g6..t.·J1Iu, LJ.,nlJrI<l' LJ, BIy.UlJ ~.. hnU!lLl:rlUIUIli.r., J.\1IIJ'&i.lz;"flf !I!IIklJ'yl lI&lu .. c.... t.ir.

h;uHmla.nm

1m

yelWLi}'e
Baoo.l rI- tJy

loyulmul!I,
Dglllfl].1

l{a.ll

tl' gil-

Ibk&hml ria. bundan

dlJolU'l almlCl.
IIIGynMll.!lJ}

nnll! •~1~

2~

H'i!\!~!Ilt

Idlr.

.

i!!ml:nal

.1M3

11<1'& It!ll.LL t;;mllllU

16i! J ale

~d.c-

kef~d;eye iflidk

€tmek, liiz~re

FJa:t1
_IY_.• _ ~ll_. w:_ l!lr~, __
~21iOO

'111· .. 1949 4 TURK iy'E E tAl KREDi B ANKISI
Eminino"

't.oi!mLndJ Ky.

'm:

:DJ,gJ!! 2t.Nlll,r19t9 c..ama ,flJnU, 14, den ,]5;,;90 II kll.d'fLr l<'lImi.8yo'nll I:;,o!''' IfU.n kiorn11J:r'Ol'ldli £ilI'.rilll!'lllllr. J - bl klll!l!rln m[rlll('lIntJa ..

~nt U :I.li:r.I,

dadir, Z&rtlartn Hat 'i'e:II'UmuL J..ki:rmh:r. ~Ml.ruLm1l {tlunur.

S,ft!'

~aJ. :1 = 'YllkM4I!.

00
Illii!JJIIICI

. Aqama ladar

sap atbrmakta aule ed[ni~

mlklllrl

)'6.1111

1Il,~J'

!lL1J, Er o.lr!.!11I

Jl;ln

bjJlIl1 '2 _

mrt

~111

.11!; IIlIlun

dlDA o.:..iJ!Itlr.

Eluolnlllill
IlI.tlludDlII

\'lC 1ll.J'!:31 16,!'.'1

1iIn.l.149 JM!l1Iemboll <;1:111 lI!dlr,.
II;II"UJltol

,,",__nij

R!!lt 10

Diikme Fren Takozu Imal Ettirilecektir I. E., T .. T. I,'elmele,.indell:
1~urmmnlc;li belleD 6:!4.lI,Llr'lI Ill ... muhloe)lt tJlI dl5llmlJl

g>OrilllC kllpli!iI"..f! binml!;1. Oll.a II," mil! cldugu !.fIr! bill' IJ;D glinll.lk 'IJ Q,11:!uguno 'biJdlgtndlt'li. t.ablt aglu1l!.l:lil emnm dililO!!miYI!.I'1!lr Lwu Y~JI,[[Iii.dB.n g.:ldl~l'Ie IU!lnmJ!j. 0 mmllml lr:Ulilr

.{!~
1

K.uJJto:1 Ka_rn, &!d.Pln hu 1111 ;;.011: r.,t-Un bll' ~hllv.lrnn: ... Yh yirml he" yfi.z (lIla QH:MhlI: i!flV lib! bb a.da.I:m'il.l-9 'Iol!ll K.u:IiII~ ya.nwda !;:Ok ut k:WJ'olilllu~ ]3,~ ~hli:n.n RazJJi:~ ilil 1ll11111!1}qm_1I olm.1rtan. d& ~ rn~ Dno Biyll!! ruuru POI bU tUn memltkeU 1ta.pM.lD 'blr pE'h 1.Ill'..-1lI yentc!!k alum taohH lIroID ~hulio1i dll I:ok ru1.iu:::akb_ trmldl de va1:'~. CUnki.l il.ta:zlk III K&ra. Bi!II:Lr lid aaatllr I gil~ t'litLlym"\du~ Bir' auri.! pehlili'o.nt3

5Jmdl

tJ:fltlLm.

_0

Qln:u,.

btil' oC".ID rine iw'l g'olil.er-eil Dun bu bB.l'I!kct iarL:LI!lI.
haM!!! i,!:'H~!!!mil!. GIJn'lleT

n..tutlmD.~, ~"mu!iltu_

0'1
,Y3, ••

oglu.

III4.m
t... ne

a.-

Ulllkin"

dlifjldl

Blbe-t-

f('na

ten oonl"ll.b~m·
llII !;~liJI:

blltik '_.DdiJlinlyam

Y Bi-ell.1" ,so kag. KlEIrll,lIIDda

Ii:(l. okll.l
:3 <II -

~untC!lt'llnEU
Is t.!li 1IJtrlll

1oI4,"'I'I)ron l!J."kan.lJr-ndll. !haole ju::Ciopllnln
gUll

y.arplll!.!:'(!.l\tH.

Id.lJ:tj,z
-

~

G~ nJj'e geldln? :!'liz miliBallde etmfmil! hlI ba. !
liIelil, £:toa bir

m.l

llrdi. CiJ:nkll k new hi~ )'Gnl.!~, terSlaze bIT ~uiveUe
bnlnnuyonlu.

d€' fila rorulJnu.~ ~jmIlJ"'l lt4:lm gelec:eht 0 - [It!k!l.I'' Pi!. I~tts.n Inlfade t1iebUir \'"0 Ka:iIlik~! KL. &ki ri YC-Il bl.-

Iren tAkmm lllllilllY~l!i !;LLlm V4Jl1'1!1 pei1'II::"lbc gtml! 1 z.orJ 'l<lB .lbaJ:~ ;!clJ] ~c-lCilJr.
~Mn.!!loI!lOtlOaltfiI'U.nA~ 619.IIl.MII' !~IiIll.ZlmdEl.n !?II(".IU]U tn.tn.nk

lIiU 10 tilL pa ~lIrln ....

~f1.ra.n8JIl~.!I1hu

kornllYI;IDdQj ,g(!rWdJDIl", mlJiII.J':l"~lI g{In ..'~

.

1St. Levallm Imirliji Isked Krtaat ~
Tu%I& - V~V8l' $lU111lAIIa~&rlu ~ Ok>ulu f~1n II;I;&~" U_".-d knO mlllNttlo .....~IlI~lJr. \'e lItf1lll~ ,~a&l' '" bP.gd.:r~ :11= 'l'IIlIk ClimB ,2 - ~ - iQ ,rq ~dI. 0lJIlP: \'iii ~rJlt1inl :3 '~ Dum~ttlb 'bIIllil!ftn Vi!! IJ.Lhrj)'fl; ct.U:dll.nl.

~ll
~ll<"-",11fI.D

I:. ,&ILllIlt:n _1'L_ur. _

t.t"ldltf Il'1cktl.lp~n.n .LI\l

1~1'1i. ~ll.Ip bu Ihuwrt.lllil !lILr~1l.lJlr, _

~Hil _

A~~~t.'lll:I:YnhuMdlln dlm, - Emrlnl y~n DJ;! geUrdim ha·
na!

,,·~ni~m. lelme dr-

blr ImIlt C'o'lI"dlru: }C1,d .. r 1I·01nIBY(!nda. bu~Llnrnnllm, tl;li.ll oli.1-

3* -

Deniz Lise.si ve .Ar~ivi
l\liidiiJ-lilgii oden
Dl)lmllbah!;ecl .. kl Drni£ JU~o.:!l, Blrlnd Dl1nYa VI! ~llkll.1 \'1191 &lI.1t!1'Il~ ... ru:l1I. ~ ~1'I1l' "illkblJ",CI!'l!: Jc'ym~tt~ .." "niH' iUhl1 IlA.<!.~ln'.
B.IlJ!i!l-_ Tatifiirl 'II: !.ma.1I HIlIIkl lm..!Iili ''I'll 1!I~r!""1 IiII."W~IJlEl. ,r.I~ t !WJ~lQJ"lI, SiiIUjiI fllllJllll ... ;!o::'prJeri my lIabtlUidr

San'atkar Al,nae'ok
J'apmll 9ltnM!.

KaYID Cari Hat!rav~rs tma],
Nakil vc' l tit I§i
'l.IIQ

- Ailh y~piln Y'apbrn_ - NUIlJ olJ]r, I.e yaptJ:n?'
n.

ml?'
IU!

CUre~ priilmelh~ IlIl" bu ¥& b!Uj l.llrih. 11d peblh.·3.n bU tUn luVll-etDeri Ve ~illld~Uelrill!: bJ:rbiderinln Iluri rJ I!O wd~r.;!,ll!Ir. Futmll. gibl. layfu n ,gJ bl F:1J ~i. yor4!['d!. !joQlI acUlI", ll:on LI tlLJl alin .. e bil'
Il>ilddlc illf'B!: tOpUOUD lr.I..~iQd.il. duran 1],damcafu:la K. :!3krLnm ::tll.hrIbl ~1n!:: baln!;b1.: r . .Adarn~"lp.z: 'iBuQJan d:a til I}hli':l oori Mehmet! dr::rll, F~Da. o!mu.. Kum~J.art yiiklediJrt..:o SOlUm adam ILhuill ~~tamak lilnl:r.l, Y(!,_rdJm ~l de-

bd:u

". lilt

- '::ifUijl! d.(:incl ~illnill: Z8 maD g.orur!riinLi%. B!:kmn b:!lr.i.sl bir Ij!l i~ Dlellll4_ T:LbiJ 'hu &oiiz!f'I'C irlillllD.6.

't-

Devlet
]. ,_
k

OrmHiD 1llIClmcsii Sam

l''1ii,dul''lliilgtilDden

D~nY!l
1'>1,1 ~_
Il!Ill\dll

mi~_

ArabMUlJ

hJL21.rtn.tmu".

IUlilu 'da ya.rnna !al.lll"ilk "lltl!gt'
d!hwIIJ!>

Og-

"II ~ lIu
mnallJl1l,

h1l. ~8LI\lu,fI. nr4el;i
DU~'k;t" n6al1l:'

bg;~;t.

h1~'lm~IjLWn CIIIl'EUllba, bbl.goi!slne. 11_;1:11 Jnahk ilInnlllnL!l K iktJlllml!ll Vi! I!U(1A~ ~'blllldll m"'i'Ii:I,I~ '(,([I.~i! ,![II{l(l.QI;\!r,'~l'!t..n 0(1000 bllt
lr.li.\I,!:TII

!I.'fiEy~ dMffl:'Ul.kll!J"l 'l!!!kdjrde ~Il. bily!]!!:. lIlIi'" ym-t1lrnlllll.. IJ.iIhmm~ .itl!.CliIrlIl.I'dLr.
lIIerlt<1

1II.1;):nUI1

kll:rulm

hzllll"! ba; i!Ji bltlrdlm.

_

ot:J~(1 _

Dojrul::&
II!.dlll'rlca~lz

aIP111I J'1I.D1.llIl. ne

gi["~1'1 mLi

1Id!!t. ~ 1lI"IIoJ!:I1\L!a. o~u!d" np"te~1t:
hteklUertll ~ ulrdtli'.lo 0"I_iii

Int~1

'iil 1:Il,I 1.l' .... <!r.III!?l'i t.lI>--4IS k.l1'1>m.t'I~a JIlle~ ;r~I'"III1! .. uk!
cUn<.: lUI
\<'I!

il!l In'IU-.eaoa,j; ~imb!r
1l!jrW.eIllcI:'~tIr. daD

'~aqam"
mlllll.&lde

IsUllBYCm IoaUl laUl

lruradll.

IbJll~ 0',;,.'IG

Inl.t H..

1l'~ft't

~"'mI
'oil
,011

!Am

V,-.

mllJltJi.l:.&m.

~I!tc

k..lin I,,]' l

Antalya
:1 yaJlII~

iIi Baytodilr]lk

!ltl[SUI'l ~ A~l

I!:cmmel bir !!lIIrelte Yi"lpllmll'l. K~I"p.i~ glbl iOlDmga ~'1.k,rM k:a. tmIO),cne em .."", to;r:Rginp girmNilllrlu'inJ anlamall: i~ln bir lid il!li sokmiYI!
IDUll.n

l.!jil:e Mylee 1:'u.rel,l 'billtiin ~id!iloc-Ll'n de iii&!]] ede:rk'E!1I iii .II!!h.m d:a. WD. kumq ooi.imoU mt!rkep ~ba8ma y[ikle!f.l~k ve Btl da.
Il:Il'B blllya

III nIRli. [lill!

lHhuelJl mlln~_Oan. Cl4Rf'1!gt JI

!!IuUl!)1~;YQ Itt<;jlill.ll'fl~lu.t,

~d.t 1
],

,3.0 ..
1i'211 '10

au
no

Mfi UraY4 kada:r

...

~
<I

lM{Iotilr
TQrnAl11

mlLklor.ll

t IIn~

2 _ A~ !l"lo;"l1tmc 1O.4.lI't9 "".rl.tdil.~ r~ayiU!! c~mb gOnil IMI.t 1", 'I.E lfl.tmemi:l; m"-rk!:'iilnde kolllkyiln. b'llZUf1IIIIdB )'Iq'I' 1t&e-ak~l..r" ~... .,.. ~"~'''!I ::I - ~ru:1r Il<.ln Lra'l'1llr.filq hll.iId, null v~ -;EU'§Ell!mil& L!!lit lfcrimlll m..wi.=am .l.:!mll' ~1.l1ffi1ll.ll 11,,1, ltuhla\W'. "III ,_
dl1rlL1p.:l lll-UJilOD

1\liidiir]iigunden
AI'II.!!JYII. - 'Glill1dGgmU!I l'Qlunun l:il7 ",,1'\1 000 kIm, IIIBld 2 artl 9.000 1M tr 1II101kIJ.8'Inclakl C~dqjlmYIli kbprU!iIU In~li 2J.39~ lli'1II. 88 lOul"U, .. .k~}it kdelJ UZ;>;lndm JJ/mMt/il49 gu_ nlllLcorn lUb&l'lOl1 1ka:t)ll.ll ,:E!ld 'lIIIwll !l1Il ~.kl!II.Itm~J'(' ~lkill'J.lrm"ru, , ,2 ElltllUtrn'!' AI]~I!I'lI'!!I .BfI.,)'ln':Mblt; iitlUdllrJ1)S;U IhLnlYllliLII :l'~"':Nk!IlI/:Hl!I 'lI!d! ,!;fi:n1J 1"11.&1 1 i;ll )i'lIplI.lLl!l!J!:l.rr. 1 J - :c\'[uv&lulil!OL~~mllliloi. mIkt.:n I (l~:J"OOU.II~.r, ,Ell ill:: gi~e~lt.I('1' ltoli:l~1IIIItlilupillll'lru bJr Jli!llliit eV'i'tJiiJ:i= killtlir .:li:.tPllm., kgml.iJJ,'oounll. f'lMt.lida v!lld lI]aclBJt Iftc.tllmrkr 1k11:;U1 cl'lml:<l.
!j, -

p i)'i.::e

h.l,'I'IT'1

ml

~~Ia:makl

mIPII.IflJ I !I.

"

NaZIDI

Arda

1

l~

..
!III

..

Uri

'Ii

<!I.

" "

1I lL
l.
],

SU'all UBlUll ,likmam~. T~Iu!I!' mMUtLIII. mdltr.I!'U Jfi:!t'Y.IJII, ISln!mllCl

,M\lv1I.k.llJ8.'i:. t.l:mln.11t AJilk

?O "1.15 l:I~al!lblyhl

'UW lh::..a.l:hr.

dun A"lla,.aIl8 fI I t Ii,
4.nkon.Y8..

I r(10VUYU(U~l
~ ~';;fVZLI."'~· .. P
BeI,koz. Ki'Ii maknmhi;l~ h
ID@ktu
ulUII,

I

:l<iIJmKl tiMl-

.., b!~flln1:l1J1,Adllll.l'ttDol1l,

~Ju.a!:m~ J!!._r1.m:!mral ,AJ]l<ar..a.'c1a Or:man. iI;lo!:nta ~'110\I.u:", Ji.I!zt;, Ol'l),e, lI'u.n. To..
Terlllll! ,prltld!illr. \lie iI.oITlI~OILIi, milll'ilIt:""
~BII1'llIlI\l.Dii, Q]il'lDlIII

"~

t'kJillCme

I'I!JljlLnIfuD

Bde-dLr", rl!i:!l mUlO.l'iol N:&.Dm Ar!ill!, ,dtu:J.. a~mki ekapl"l!alc-IIHD h.fI,Ci:''''~tel:ml~i[', N&:J1D. An].iI. b&rE.'kc'UDdl!n ir;-'lei kendill.ile kOfi. u~ hI; u1I"iI,-

cevPlp

I

D. Denizyo Ian ili~an
ht&nbu:!da Ead*&)lfiDdu IU,]
~~ Iii l;LD ~da.tl
MhOI.

J

kat
,

lpLml!
ID_l1;hrlmli:de

ilil.U.atll ldil.luJn de, h
"'~ ljtlQ'lJnfillll~j)

Bol,~

"!.-rho::lol'rI lAr.mdrr.
\"UUt:1U1 ~ Ibflu: I!l.

o.. U.n,

jllt.<:l{Il!u.l1l

mu~n·~1':1 sfuI"'~
~,

.Il!telOlllcrm
gllnlc~

1149 yUi~

Illt TJc~,·t

011,,-,

41i1:i1'l' ~

, ••...•

".

_,

Intkl'1 1];''1' t.ttI

h .. r.ll; e~ll.rii.~

gUnUn.dl!D

£lliI

f'V'\.t1ln1ll

iskelgJ
"~'WIIW'.

tn,lIlLl'

ch'ilLrtndll ~ daire.l)lnde '1l!Jdi[

IIElPII!n.J

1mbu]

:I. ~ FlIDII, 1,mW {UlnIImo!.nin tl \'s le:k.lll ,,;IoJ1:ne:me!llinin. o! 'i'1Ii' lOWloCII. IIlMdlCh:riDd~~ y.&zL h btlgil 'I'e 1Il!"r-Alun t.ek.!il!e bag-

e,

Elizlg CiiZanl Hasla4,anesi &a§ 1'abipl~,~ntleD
loIIllt:lliiii. C]rJd

kaiJlJ.r BllymcllTIIIi: MDdll:rllljfllmlerl e.r.!Jyc"t \'bIkIll.llI II;; ~ lfllil, kl5l!'rU i,loerjj YILJ"l!kJArmlll LlaI'I' ....ea~k41 IbrM ~1!l~Jel"l l!'bi:Imd,r.II - Bu hul"Ilfil."l, 'I'n.It., l<elliy,,, iI:!FIIk Ml.Jdl.1rfllQili1d\i! ~rtIl~blllr, ,-~ mlU~"nl;jlt~ AnWy.fli

-113.5~-

!iJ!l,ym.

'lUolsn - o},](>m.Jfl:i[': ~I111!h!di~ '1 Ugtll!odi.reJl muhtdif I~TE'r haoli:lnodll HahnIIklulll h!mnl Iein Ankarayn
iI~lIblza
1

ImnJtllmfift'U"
.rnllltft<ian

.,say.rI ~~~nlt:le PJ,llO;ul"I d:ilr. klUi .. ,~lbdt'9imi:: Bll'!oI'lI:w kay"

'N19,,9
0

Dutetif.lllf.;:U' er-digi tll'!.'Clbi

nhr.
~

lbImdlr. Zl!!u iiE ~t tiS'rtnmeler III! :ann P:l'O;jc .25 - rirmL bioi' J5Ja lI&q1lJg,.nd.a yap~l!IlDellimde,1l 1.~IDIII'omr. 3 - Geoid ro.'\\'tIime P3.l"1iIS1 ldIlUUr.n ,0000 • bet biD "J.'ijrlt; lir:a.s:l oJ,up i.oDllilyond1llD :o.bnaCli II: lo'Ul, ~ id 1IIl\l! \'!mI1! ine
lUJ.D'lJUIl

]IIun.unmm IDeddJ.

Kilo .lU,{)OO
4I.1IDQ

UrJ.
I b
15'

~.
!,.{(. :JII

«mlD.t '!.Jr.
2U::0. TLllUl Kr.

'~£IA rOS 1°82,1:IiJ K 1111.:n'. __• K'om.Ba~. Irsn'-an ..... s· II' I . ~.... 'ft AI-I -

gjdip:m.lrn. Garcl::l::gim _~lo.!'.I'fLmlillida is~mllk ~Ierl, fliJ tlI;rk. f'uinhl LUdiiLI mt.'.!II!~MI!. 'I"Illyet-

ran-

fit k. KoJWl ct.1 Efllfllll A.tJ.ey"',
Jl,1:(:
utl~!l.U

00
,1f

Ie ~""I-L'itiJ'e""IlJ Il tl"h1:kl bUIi1WIM ill':l.T.ilar. AyrJCla, f"rru:n![z, rilt mUI OJ bl'b~IIif1.I!~lIIUn ti!t_kikh:-rJ hllkk~Y1dli. .~ .! _ _&gllk BnJI.lUlllgllla. lIBbat ...eN~(.ji.'D'I_~ 1 ~ KII!I'&h ZU1' u.ruJJ~'r~ :3 "foo lOADIl: "iA(:; Inl,tbar&il. ,.dl.! ~ c1;'l.. lli. M"uI'Iliornmrn bi!d.JI (176M, U'lL OllJP C'C1:lcl lemln.a.U ~3Qn'at geeesi" t:ehir (1I:J.il81 ilJ;'IIi, rlli 1 kW'"'"Ii'u.r..
~Ek.lItll!lt, 9.NI.nn.Il4U' Allltrrt e..amll.11._! ,gfuttl Parla lOiUi A5, lIJliJ..l

fM"m?1uJ!i;lldtd DlnJu."', .!I1Il'lll: liu tel:llp~o I'I4kk:t :loll" te;;:'lIJli.llr etm~'" ook1lMll!to1i .fLI fitll'l>m1'W.' ~J'lef Ii<i.nl oimll;)h.l!l': J _ B. a~t11 ~S ..ettB~if rnf:!lkmlI ki:l:rmlll§ til! ohl'NtilkhJ

i1Im~'I( ~""~

.~hJlI dil!!!'"
ba,..

_k~aran"

!lU:~~II'i.IJ.:.

.ri~

II''''~

_ 1l1'l..:11""

~1ik f~Ji'j.lU\dIl' ttn" miJIljLl"d4d~"'.

v. , 'kr"im,..-i,!

UJfMI!~~ .yc-,

IMl

1~1
0'1

)'Onu m!l4kll.l)lJguu. iIltll['~1!1I! lelt!' [lfr ItJ bUll. ,IdJ ~ll!LIYI!.i;::3iktl't". li -

"' - Teldiner fD g.~ 12/UM ... /l\lt9 ptr,embt gUn\.! a,al!.llG Ii;aIl&r A.bm Eabm Irmnl,yol:Ill bl!.:!lka.nll~DIL lIlakblil. D:llllkllbi.lmd11l v.erllml, !il1((,~8kbr. Bu h ,nhberl l(lnnL Ahm 5sbm ,II:,omillve PDE\t.{I(I&_ v.liikl g~~kmii"l"r

Kli'llm.-

I

u.oo
AJ,

de 1..

ed~ldi

1.5, ft'fiedjr t,l'f'Yi.TioU ItllIPJ,r~ mDN • rtMJU!1diC J.;: •• _ .flid.a~tt4l' ndl.sillt nijrm.-

m,LII 'kr!lltH-r.

,100,000

110

iI:bJIbutd& .l:i1lr-bl)'~G

8111tLll Annlll llL'~:ui ~r"

K,,, .. IJI)'!m

S.~.&IllI.itJnda

)·E1(lHD,~W,
"'!.llopbwJdli
JiiOI. ~(Llm.

1Kurumumumn 194fl )'til Ihtl11l~ ~~I!l j,lulUin<la 1I"6!tul,Un u~ J!:8.1-eUI:li'~y",!!'Jf; y., ylllkll>l1lllL ,mallUl!lert Itlllrldl :w..-~ 'll"ukL.)Oi.. ..ko1lt..

a. -

.e!lnnaom.~1

m~!I'" !lliIC'uliml~tlr.
:Ii 111111 nlio..
"' E"k.:!HLP'OIil21l"/lJ.iI~
VOl!

Btl.!:" d~ .... lJi:ll.rlldll Lv. AmIrlJgi r lilt. AI_ Ko. l!I~.k_ i;I:!I. hmltd" :M 1.1.tc!IIJJ.I.I"'-lIl Muki St, AI. ROIll, iI,•. hC"lndll E.-tlrlJl<JDJlllI" .b!iL~kllh:• rkt'l ~~IUl!l lIle"'-lIJI.IIln. t!:11
,I] ~

kldlJ1!1!rio

I~a

1I"~rlle:n ~lI:lit'lJfrl "01] kauul l;u1JJ.wdell

,in~>e1bYE'n:k \·;),Tij,raCl karlm. UI baren .~:> o!!:i.ill I,!;i[]de l~Uf

J'Mf"-ml:lI:1 ~1I~i~ Iltti'l.

16 oil!) bWiqm'llt b.1l. gill:),

koQ-

kMtWl1

t;d('I!!:!frtn~

i:I,:NJj!".Il_~~1l ~WDar-:!III'l15 _

&i"lJ~ lolllidllllU!UnUil

YIlIP1JIl<:. J..itll;. .
.It, turll.J]llm.~1 l1ilJi1:t!.b!uIiI~

1II."i4.1:!1lI r.!io!it, lijooJJi!l II kEidar ~~~~

J:t:lilmIIlYOJlII,

Y~nn."!'!'rJ.

_hlpluiJl.e 11,11%1 ill: !/'e'YII ihall! JlliniLllE bildir~!;i"ld~rdJr. ,8 - ldare 1,ellhf1e.1 iUbIu't. aJIp !Ilm.IURflki:"'!, lIu " j,,,i..n )'t:lB~dl!'rl 'el:lillml! ~kta VCYB Is l~khJ rd(:D bhjl'1~ Wrci.btil Jb LI.!111 Y.P1i yapm rnakta I'erbutllr, ~Hi2) 1!!!,1.rr]iCmlJ. tIll, lur, "'o1l')'lI1f, bJor.La. titrl1lllD/tl-il!
lI!l:tI<llI~l'

h~lI..IlI.r

~llllreailW
Jt

btl, ffilludeler", ml.J.rliol-..a.tJa g,s,."b~lhl"r.

HI • .!Ii',

11::,,"'_ .a".,1,;.,
~_~~

.dJb • .fi'uJ!J.l YII1'!l.a.
~....,.,"""

kill

~-

'l'1UIJ!ler koml.lUJll

1il<::lmd,.r1

Jnu.lI.),lI,,,1

alPl

Uin ,,1,UI1Llr.

a..-u.'

\'1<

~{i.IIoUI!.llIll:r MIll' _'

aU -

!lvv!!1 yl!o-

IPI•.•• " ••••.•

- .• -.

"IY elli
Bu
.I!Ilh

Ul.!loe III "'-"mila
paurI.,.1 ~Il

'*

bOl1k.lI

l< aUlllllmJI
oMu,8l! U

1611

.. del

2:e}'-

Su.hanahme1
,lIiel aanU

laJ~E!, \'" jI"ynl'l' lira r.1h'''hmr:

t.o!ne:k~I"rl
.LLliit

l''I!'~1I

pm:8J1-'

4 neiil ...ulh HIIIIJ:mk YaIl"'SI~h:i]ndalfi 0411/ to .)ab,
KIU.<:'l kU:L No.rl[I:1\ He "jTllkt~ mld",ll'T(k""
IvI<M
nll'l

'TiICARET OFtSI
2fiO
ollUl

N e.....,lld i ,. HAN~MEli
.ylLIt

Ttir.d: ~ milkamoo ~11h..""'l'ljj gliftllt,W" inl.D. "L~ I'Krtaraf. 1m o,ca.~ tlRl! ~Mbifln. !:'J'It.:! yol1. btl'(l~p 11>13L[laJIlB05mdl! U!jle,reken m h::rUl'I ;-4T11 ~fIIWA yni yol jJfm'lettillll~Ti .San·Fl.t gt>eel. progTfl' gi!l t~Plblb rlfil~t\1' ki btl QI~·t ~!l. IIltve filiLel'l illl1lritl~ri[l ilia- A.erhoUio ki!lJlunn tJlflhz;u;rJII..l.!"l". ~m U]]gi.ll I!i:r ~~It"ildf' 11I~rlllr.L-' .. J _ Z:iT~ ~;td.m ~ ~."j~ mrlllllID sa~irunab! mUlII<Ldiie ~l" Mr ~ ~ld., a IIljYtJHl'Gr !:tl,l gJ'ft.riIbjr cdi.bnil!lfu. GL"'t:"o1.nLO tarin~ dd,~ I'l!l~~ard.. biT fG~"lWit !>II!. m njTlClli llilll t"llll<:f}clii VI!" dagltJ]. 'I) .'!Iel1.tm: Wl!latt hlU'I,,.'w:r~,nll qodJiv"U'I'eler Q ~I'l',," Inuit btl' oll!.,- ~r kl bu an Mm liN' [trI,.tllI

GaZle't.-ciLel· 'l:~m.:"ctilli! ~B"n.e SanatklrlUl ~rn '7 Nu.;ail peT!!jemb!." IILkMml

;i:wl.lJ.n

C<1.1ItJl"_

bil'"lI,;!'

,Hi'll'a

i1crill11!'1'l'k

1l1i1!:.J.:II

.'3,,)ol.'

!;~:nl,,_ l1lln DrliJ1' ,~", i<lLtl1mnfl l~n
ILl1<1m YILlli1IU'III renJiUl \'C

SiUtliice fehiketz.edd eri. S d' 1Uti> I~fl . en 18 annm·
yarc!lIIm,1

til! •• t,I .. ~l!J<lJl'.
'lI

AIM:

In

mum"f!l~L 112 Til pliLlt.a.,

i18J'CtkL

·llarll .I" ''''11."". "JrI.".."" ~ ~;>;1ih", " ~ - - Blt:m. 11'1".,.'.11 ..... '11 :d"n~ an'U'i:lflU: 1 ,1.11" {fI.l! 1'1"091 ..,4rliJINEk

t...,

:18:1.000

p&rlll.rLyl~

J'1Jn

!G:tll"m.:l(, lElJ1l ,4200-

.. kIlIKLiJ..r,

KLln.• a,li'I, ~S.oJJ[""'1 rnldLlIIlLc81 r'~Lih'''1 K

:r,..,1 :U. :l<apL II-I.'Ylh "C EInUl,(j.I\U

Ol"du B,ap_ndlrhk
lihliirlii l-und,en
1!p' ! kapaLI

:1.71. .!It!, ,~ n r,<1!.!"!<rllll<;l~ ~h r.·(.mJIl. Il.~l HI,{I •• ""t.-.;: 4.,,;; 'Ilqjm~fll.rl M'I'1IIIlDJ. mli,lCmiI olllfitlJ'! lO'i',~ mltt:m kllll'"~ m1kdanndllkl
II.H&

"'l'-~'

T"JI!II "10:11 mlJ]n'lJl:hS"

JWcl KlymU~

~tlya

RI• ..t.ll'~"

... lL~" 3~OO

'-Id:'o;I]'IIfI, ..

u~ur.

Unye tto;e merlt;('l:wde
~rr Nl"IJ1f lL~ulU ilE! ~klllli 1J!-d.o;li 1!.5SOO

ye tdt'iJ LD!1ll If'ulloece-kllImkllJ fan:n'~'e I!:lk;ll.rtiDUlbl:".

2-

3'!l -

loll':! 91 kIH·Y!'Jlur. )jfu~·ilklwt tl'min:l!t 5.1H9 ,lll"rI. 9::; ~uru~lur. lhall! 25/".1/D-l(=i ft.:l~rll!Bl g1.Inll ull.'t 116 el..
L~I! MlliJnrm';i1
\"P

11r1l4,1t. E.rLnc~ ~Ik mtJrmf!Jh :Ill;''! 11<1.9.t rlhlnlll mll •• dlr "lIlra~rnbn ~LlnU .ut U Il,·n lG ~'m klldlf.l' 1erll 1I1!W] !II~Ur. K~yn~t:11 JJIWlall"-u"Il".rI.J.~" JlUZdl!: 'ir.; )'I!lm1u l.tt::-o Iknl buWLlCU lllkllla-d!: 0 IfI,tn 1..., ...... Imt.'I)'·I"L yaJ'llllCw\ ". liIulm.,. d fI n,hdLnl'I! ;rn '00 art'll"lIJllfI hLIlbJ1Udll br>.kl kll.Jn'lILIo{ IInre 10 n mlludni"! Wnll.ll "UJ.l~r Ie ;!,,6 1.l19....rthln..: mLl~adll pMru1.~'_1 r-alill "',lIlt H 01,.. 18 ~i" !k.dn.r- JCI"'" kIlmn.:.:k. \'", " gU .. '!ill '!;ok. ILrL t~l'fI.n!!.I"..... olun!l~!Ut.nr, J:,pcll.1I. I.lllClllIblll1'lo,. 41.ltl' IIIJJlkf .. L&.rlilrln ",Il~·rj "",'nl<"l lli.cr'ln,l .. ld hldLll!nm IiUIIUl!Il),l .. fll:Lt \" "''' •• f& .J!l.h~1 ol.£lr1 ~ddJe.lrLnm n'H.k, mil ~lklcrJyL~ bts.1Jkil!l ]~ flln J'l:lnill1 ~IJdlrmcl~rl It-. lJIIlohr. AIt..l }ll!-!'II!! LQpu SJ.:W, ri)'lll Ill~lrl"n It1iblt il!m&U"[~11 Iil,,u bt:d~II"ID ".yllllfm""lIdJin. ho,r-I'Il 106Jl!.r~l1:lBrl1Jr,
MtiI·lOr .. lIim 'YfJ~l.l' ht.t. dJLrlllrl!"

mllha.n:unlllowH

OI'du

III

"a:h~'"

Hilkhffl,·l kOrLIIg. iJ;1ru1o,:- BrlJllndH ]k.:.milfOflL,nda ;,"ilpLlau.ktlr.
fj -

Odll.II.ndll

h'f1IlM.

Bu i~~

Itl dUrl!itUJlde

IIIjt evr:du gi!ir-Ullb' Hr.

kt',fiye

as..
HI

tn,o,k
;.:

Ba'lln,Jlrtlk

o.hhfil

E IILllmcye

iOLLrt.J;: <.le t'ldfrln
'1'0

to

biq Urnlilt

la-

bulWlIDlllllL IjarttLr-, '1 - tat kllerin
;ValilltJllill oItti.ut 0(1.
Ii' 11.1 NUIl.Y)'!:Il

Illn!

D;Lf:iinDJV I:"")ci ,"'If!

k

in le. bullulol
Jl

}'II.r.lIrml!l' Ord,LII

bt'I"n
1I:tn,1,.n,

'e U11!J!!

pUlu \'111 ,,~pu mllHlIllen

",*-l.~ gilllli:mdeo mLj\'nkltat
FiUlt

11<;Gftm ,~V\'pi h:ldif

ml.tcacIJ8ll:I. fi!a<.a.khmbIlYIl·
~ "C*i.ka&L "" IIa ,dll'<'lIJ bir iiv yel

.'. 'iIL1I81 ve 9 II yUJ TI.
mrkluplrm.
l'CnDe'l('rl

'I.t.minll:t,larllt,

H':I'o IIIl'mJII;,"OIlDRIl .,.011 ~da, YlIk'l.lbu:1 ;-,,.'"~ ~<.:ci kIll!;! loI!J; • E1~1.I,1 erJUml!;I;,

(4Jiil"

Artt'rmr. C'DrtllMr1 ... 1 !iu' k.nln II[l1f<'bllm'''1 ;1,11l lIbEl Ii1Iln tAn. ll!bilr~1i HIJ.~l.Mn ooJ .mLil 1iI1111undW'llllloCMbl"" T-.llp , 11l.111um lIl),mdl mWamln.... 111.... yU:z(J .. 1,11 !Ii> ,t nda l'fI!/ Ilk'" rUlru lllllrrin"n .. gIlJ. ,. IMUO IlIt,&nUUl n. n~[lIIU"Lfi lta ... .II1 rLda, Jrl T')mruk H1n"Int!n.~~ baJ!'"uln<lt ,Sul!.lmE!hml'l t. Iln~1.I fhlJl'I I:!ukult m.llk"M ~I ~~kj.tIJ.D~u.., ""1)110 ulll! ""'}dll DD!y,a:l>'lI, 11'1\1_
IUtl.li.l1l1"l

.~I~
r1dlUl~"
\!!

:;:1.1 ~.l'IfUk
IIllJlr.

UJ\-~

.... t ... ,1.1

h

un"

01 "1IUl:-

,!:olll: ... ~Imli "'L"'.....<: ~"~mlllrr. 1 BLl ~I.";'r (Ikhg,muJI giSro bUlII- t:I.:.-iikla I\tg I'1Ilbl.lL!!cb:" 1)hnl~a" JqL}"~'I\Ij!i!. H!IIJllIIldl ~t1lmll TlJ.t~ hul h~t 5.-;ndikaJill"l Bld,J.gi Si.i~· OO{A~ ifiA rmr,lt ... m,"'~ ..." ~)~II'Wh:-ri mIJMII'jj,J~tl.llm"" d~"lUn ..l!Bfi~e r",likl!tl.ndl!' 6l£'1'1 ~~-'ilL'.rll) F'1.~·'U ,1jlmMidrr. ~:m"kJ." ·1:!".Olibot'T <'V. ..I, yllin llkrlll~ f.,L1'I!'~e:r.in!l bir mlldai' 1.111111 para [I I'!tl!ll" g'al'l't(J'~ "in JJlj, twld',}I1., I II.tt YIlL,IJ .. 11I 11.!t1l11h1l.1' lbl!1I 'lila 1I11f1 ,l-. '.Ibml ,..n~call:lIr. fli'rllk I!!~I-, r1. VilMy'" 1'''':l'IOO''mm~ na..~fI:rI, 10.. moolru>ml r'oClLmlfJ'11il JiU.b "t- I('r ~Imb:n Belll9 lira J'1'I.'r - top a'd,katt"" ~O¥"II.!I'hh ,,11'-' ""'hL"'<Ilr. J:imIQt:nr. BLI husus' ... Si!ndilmlat ri~ ~ ~ykO'l Gi}mlll1j'lyn .hi IIonLlll1Jill )'lItO In! ~ 1l1lln II JI.. Blrllftnln t~bligi Ii dllihr;. • Tn~Ulllrln"'n. .. J .,j~ I' .... IQ.III I m"l'ilta. mOOR ltl r .. iI4')'8n I ~nbuJ ~I S.·miJ al rl BII"- l'lli"""" BlJlIrol'dllr", M IIutd Sf,!!. Lu,Iu. • .& J I ~.2:j, N C \')'0<1.1: :lS2,a.2 'L'1NA'mn ,!;i"'I"}' mq< 'UI' ·t;",kk,n!l":kl lIgindol!iJ ",bUg edl' - Or; m, Mu.~tu/rJ KI>Tilll,,' rarlll 1.013,20 ~Il~'irlil 1),72,70 Arn! flklrh.rinl nr~C'Lm""'I~oC<Llr, 811n SliUUt:B If.artl smda lrur~ ~- DoJmu plln l.ak'!ililiPl" L.,llam. .I00.M,i118 IIrWLil",1 !I,:l!l !i~ larll.... .f!.lUl.iIil lillI.ily".. Idc , kill = •. _ PI:" .. t: {',IiQ :sta,llholm 17,Ii-I!I';(l L!•.- 1'I.l(atllr, Ill. \'", gillil'l MU, bll[l!ll! - ,Q' Il !il!bH ru'kB dillJlarrnm:l.Il a'JlC'l!"rlhl ka.mZ"<!de arkadqla.nmL· bakkmda bh· Il~lklomDi lI!ntl 11 ,21I1ltI, C"let \'IJ.n.lJr. ·HI Sr.),!" I!IO :l{tl.r\,i:ll, Ton l.kj~d dllr;)' ohnak [l:Ia:r~ ) [ rEM. ':/, 01) Mild,..l. qi1t1dN' . F..s:tIAM VI! TAHV1:I.J.r ,U\llnboul TAl'! Mn Lbll-lW TU14r 7 flll:K.I1Iklnrl ....rllp 1U1~11 !:I'm yaplliJ.('fI~nd~LIl lIgl tiln-i 0 Yr'li Sablln gra;:ri!'8jlliN ~ ~/fl m'lhl.llfll.3 20,::18.. bi.l~':lI'''t LIJ!d mlllrile liJirlikte II~· l:'l'I!llofillt1 "iar'3.!lrldl~ .D"I",Uf N,r\"'~orl'; "I. I'" .1', l = C'umBl"IllIt lie 19 M~JndFl. DlUJ.ce:n-' 1/1iI,Il(l1i t"b!l~ 1.iJ.,... ho~ 1'Jmb", . KiMYA ~I ~ll:n!.li BtI~, n nlll':: rl"r~ mull:AYI!!elJ mli'1!I .mi.itlll!u.lUnn Ilea Ohlllll1'. m1:tI.l1', blJ.lll1~il" !"'I I.: ,t+1 y.o.,.::' IlkUt tLlio.J'dt() llliD bUli ~Hd I"Il " Adrl'ii: AnJuuil ce,.ddnl, C" - j ;it'd. II t,lol-l'l!". D:r, Twin TtIlJtII .Il.".,UUi - Kim k~:rl&nm ~c~l", t tm.L~ Ir, 'OII1('le"'I'KM~':io Ju... lll. "'pJb~.t M1I'1u - hmJD-. j'!t1!l>glll yokLllju No, 33, l<llt 1. _ • ~!!IIri" "m)\td./ ramuk 1!..Ilhmln1l!rJ: J;.tll)'l!. :!I~,:l~ Il..k I klLli1i ~ y.nlll ..." clmlrkl ""ffl,.ol ckil'lE"rimi;:, B 1.'( '.II~ T'emmuz: a:i 2', ·'dm: ;lI!l_o1. llr. filmYMlill ~.n lIOn Ut:rlr no lrlIl., ,!lt~ t~~!Jjt ttigl, (lU.udali q.tmillndn.t prligraJDm;B. \. Unlvu" •\lr , t II lIolIli r,1;:a IiI" 'flop-llYOfl 001111 I '~M['~' ·rtl,1 ~J 1"Alt~ ~~!i"'gt,n. u.yS"uli 0111J1 bu I!!J.I B~l~'''}'f'Llt.L iIldlifil1ll ilIILfltnd lo!T'lJ!l ai '~'I ~,tT ~'JQh"do!' 'Jl.JoIr'lI'< llulUlllilIY n!!r tiennrLt....... lllvalli D III r hll~u~l.. ~"I]MoLltrlt:l t.n. ... jl~l~ !'tm!'kt" \ I:ILI r'l'lr .. rW!I o11D1.ur. 1i-'1&t1 Uti kuru,. bll~ ml~lIIlrllmll 1I.IL)'IJ;rUhl'l )'t'nl!'tmjymltl1' laI1rl'i!:h",,,I,tI h~k~iIlIIUm",m1 o1.~~tm" ynl;j'l'l: 1 _ .lnl ~]ll,,- .... IfIAa!m.'i!I.... 'Ii~thmil )·rok. ~/!Ir", ,"Ii'! i1111"dlr;iiilIJJr~~ ikylll'"' ~ ilo7.klilrt a.llii tt" "',I !l, .-. An lilt. .iViI!'iliM:]lI T'::1I",i~U~ t!'n'''II}JI J.lI'. kiIIra c&d, ll!'bc.l I1UIl!icr~'1" TI('fi_!'\>~ OHm 1I:".bUJ.!II La:1!:1Yl111 bJI)'iJCOOl'"[1 illrll?y!uJz. ~Iti lI'I!)""a.:].t Sl'1:'t:: "..a,,[ml,412:U

fl,.1t~

J.If,'

("~

.ki

~":=~

BORSA

rw:_

I1". ~

*'

l~

lr,lI.·,

ZAYI

"'''''ill

~.i'I""

' 'T.H~

Demokrasimiz
iiz .nnde

golge,

Sl~Odtll\t1l

i.;,

'I'll irM,

Nl!lIlka

IIJwo FfI!o' ,11'.'

Nurullah Esad Siimerr II demeei
Ankal'i. 4. l Tl;'lel;onlli) - U vlet 13:J.k&ru N'lLliJ.U&b E&a.t SilIJ'lIl r Ltr b:ll!lI t.,.-plrulobml YIIJl"1OI.k Mtlfl! hun llHllu di)laYJlli~'le hu d'!!!"11 ahIlArI ~Jtrn ,la.rlll ~ if II liJ.Jr UI rild me.rs.ainlh B(!ml.'l't'lilU h'llIki~ ettigi nl "" i)ni.lmi.m1o!:ld YIlt dllll. dfi. 1:.1 lJetiedl!r nhn.ae;;,,'-"lnJI. 1~lIdJ(;'1D1 l;jl lo v Inltrkezd on. aldljl fii I mata I§aret ~dl!oRIr; lkUII8dI lij rtiKi I I' inrn TilrIUYo,yL 11.1 •
l'l

Esnaf Cemiye'tl eri topil a ntisl

(d
1"0

Il

t

~~--

flrojl."lEo:r1 lizennd.(! Uf.

11"-3

Kl'nl.r;"p.llkIJ,

dflvliI\'1

,

I"LI'l'I,_, ~~~

_

j a..:o,l1Jdil
iJfjijt(lfllh 1. itlc-id~' ~ b.:1~t Mwrg:ll1, 1(10.000 r,,",I'l~ dB. r><trn cczasr odlrtN)(Lir, KrHv~ nk(l :1 UIJr.i a:n'1l1l1 a.~-

u,
Hldoda ko.yboluu

P. 9,'10 dll.'lJ !!le~~imc lurUif.

1.:"'o'''I'd,

II:'

ml~tl~
D \'lI. 8 h rt.a
l;:<trl'

iJo,<: t«rnfl Ulllr:ltu I~Lil hlii)

t ~'Iddt'O.4t.J. dliooori

I

Urmu.1I [Jr. cl.(oll

l: tam;aLI5oC'II,

hili

Tho:;IlIlIK,
I

\'., til 'C'I"I A.ndr,' WIll"nUI(:1l" In nn~ ,I rim tiilillY Sit, YiU"ld.l. 1'r \'i,lcnko'Imn klt.ab I orHLLmycti Sr~tim In bugullkl:i Sovyd hlljut tlatllil,nm LIIJ~.rtIolarak ahdt!r· m""UJ,:II11 Iddi'l I"tlni!:llIr, I{ roar t"f]drn OCGlJdigl flll'S'liIl. MOl 'lin \'0., "'ltrl1l!!.l" mllt.krJiliI tl· ~,I1Ill nm UIlFIJrdlf, .J Ii m.., Jo,nll m, ul\ll"Mndli. halJ,. hulunan J f "cnko'y" tl1r. hly 11111 t ... I,dm Irti t.n'l!ly,· 1 • ml tr, H, r 1Ir! .lli.Lnlk Ir r':.Ifi lemylz ..tIILrk luyetJ r:uiQ QJ4u1<1;m1il I!!Bvla,.

'I

mllhk'l!m,'dclJ.

L.,.\'tL

v

!!CtJIUI, (I

b'l: r:J~ U Himm!i.BI b lLklnIJ.I1n ~,.:fu; Ii! ...ill 'lfi,h!lrJnd 0

I[HldlBlnl.:

8'~rl!'k:

ldlllJt Va

lI'effll

t.ll: .. tl.rZ1J'lUII l'RI'II-.n. JtI\1'-&~lII1UlrJ IL';;tkJl.IDb!:l ..omu' :![DIIl'IOJIu.n fIlU111m11 1111 o~u.rwk'l!n IIJI'klll.ilUUlol1011l11 n, • )'i.rtJlll.r&k IJrtkfi'idu. 11"llk11l.IJIJo

tevnll eden hudutliU, I!k' IikairluhlC'rt bu IMIY'H~1uvrsc hrslin(l lIol!mllkLudlT. .....al-olllltl.~lI1, hllikl~mL'h', hu 10:1)m(\\1n \' tilnlilllllfl lil'lk'ikl IHI]I dr II.DI:O k: bu l!I('k!ldi) h: I.. bl fllllmi!! III ,bll~r, hilUJ,1Jul 1~l1Ii.!' Ct'11l1}'l!tlt:ll Is- !roU I!'c'Jlf" tC.:-d'lluu:l.· 1.1r1 r. :;1 n riar, tlhllik koop.t'r[ttulltin 919 rlb klllfl tll~ LID. j 1.;-n 1!I1II'm~~I~nil Bn:r.~ tI("ll"~LC'r d,' k<ll' r 1111111 gTll'si chUn. s:- nt 10 dd <'lfl1 f [t"J'il i\'~t1~rlndo ,.npllmL ~Lr. gdirll "'" \ I?mJlli bir mn ~'l i ]11.' ALul...l, -1 ~A..P,) Gll1mmnl! dllg!Jm l-J.ilg( lid,' bLl u.md ku~, ll('riyl.: "l • h'i' [ a.md.1 IlnL I.II.:;;lIl11l, lnat~l ~ tjl..ttl ·tli llir 1I1~1D L. lildl II d ir hiLI] h lJ~dl:.l"i ~,mf11IH'm!ll' liilrn!lI1Idan
l{OIlE;fi"1 '~IIIIt:Ii1

rJ.l£~krd.i.i',

D!lll'Jrl'i. i.a;Pkmbila

--

do he rk !lu U!~lll~ ocdJ.Io:ol!olLl,1I blX ru' VD b nnabb~ !;.mto.k .lu1i\l11l illJ.rn;l 1JI"'~l'iI ,GOlllrlllm>l!jtl 1;, n a.i' tcdt1:C1k blr IruM. oilfgJllm. Bioi y!JZ d~ IJImllL ItIIiNl:&D.UAn r~\l cd • nk bll laIR !l!y411l1lltllmULnl dlm~ ~"'rl1l llr.
rl lDlrJrnlrl BC'-rllrL .. loftlloJ&'kl " 1III. t ILrU'1I1Il11 n Uil~!.nlT1lltl r, ..

Izzct

.'5:<1\.

e .. r

51 o;-LLdlktol'n rooDU

... fll!

kuru-

liD~. to:l'tI!l'11mC-loin; .... ir.

t,'khl

dnll

Ier-

hi nUll 918 JIocn'i'sl fIIaliy 1. '-0 h..:· _hIlL'il.I .. 1x I "~imc g o;dml~ \ i!' ='l!b r:ll,orl:t.n II..: Ott ~11t blLm';ct, "k,o!''fi~ C'Ut' " \Ii Id'~I' he)'tli l'~" ,,, ok..nllrak Ullwllo chmp\llot '\'(' cUi -k I 1 b;lnllIIlO "' e" lmi hr, SOil !lltu\ del~l::dl'r, 'koop~T.ll
nen Il"hlll uluu n k Ioi<lllgr'c}'t! :BOll

h~y1d~olIlIml"tj~.

rill \'criIIDlil~r.

(~tl·r{·)filr• ,...
,

ME

!,.!:':
',::IQ

f !1'.1O

5,A1..I1 - 11"II'Nt ~l\l:1hll "," r~i.l'Il·

lLilI:ili:: N"I',.U '!!lrwl:ll' tPU 7,~ liabolllN. 1tl,1IU'lihl.li'l!, 1'Ilr"illC!~ (PI,) lUi MII .. II': Fdm M!J&.iklMi ('1,) , ,::l1J ~t-ll.Ul tlBJ.Il l\1~]{ (ai'1I.) 1',011 Ii. I'Ul'I, l' ~ .. I., ~II P I nollJ. ~hl:r.ik: K n,dr: f'•• kaiJl.'I:, I. ~ Ih'bvl.,r, 1"1 I. 1\1" itt: H.,1d Milm-i'kl .. ri (Pi.) 111,3(1O,g:I@Cu tnl J5"I'. MIIl'lt.: fhh.ll<!lio. ~Irl,),
lll,jLl

M.. II,

.\;F1b

gz
••
Irtilillli ~ !.ot YI:'I!lI tuzaJr: I~~ Coft;L1I IlI1III dt liIlII.hltruttu.,

B A
S

R

U

1 ,jll

t. ,.

a.rall.

d.t.tllJ'lfUn abunLlIJI 1I11U1JlI rle ~i'd'I1IiI W l'Iibn.lan. B1J. bl.-bhl, iliUm, kllOo dth.... kllrklmg l1Uualuk ""~ Igln .. ~

I" W
11ii.l)O

l:"IIft'IIJ1

"',00 A~,IJ1< ~" !,roIlTlllm, JIl/'t1J 1\• .;1)10 :salon Ork~l~rP I 'l(I M~..a.· ~"f'ulu. Jj,lD, ~l • .;.q. 111'.00 9.l>crlu l'11' O'r:m. t II.. Ian. 11l00 \.b,k: y, ",0:1"", s....r r. lD ~ llIihik: K "I,lie' 6 ..rlo;,llIr, :w .IS Rru! .., GIlL' h ,. :» :!Io ~1M' t ,!ol ... l. ° ,35 Iw.,k; lDO'" r"u (F~,rd111.\t:
FMh) iii1 ,til KOODtI'l11l: ~P\otln IiUlmu) IIl,::l1il YHY toa ,M Ill! LKlel"l I Pl,)

sr,

I,

o..r.",

Gece Pnstasi
1 Nisan rpef$embe IGliDO adeQ
illlboRD

Vf

NGILIZ
bu Y'lUti hatlJralarml d
nll~~

KEMAL'in
n~re ~lIyacakbr.
ea..'OU'Il'tLOoli

at.oQ tl!J1UU'ol !i~11!In fPJ ) HJI lhwk: n- .. :lJ'lIiii (PI)
",.til l[, ~. .... t.f 111,41 S •• gr •

111.•1&

K(>lll',IllI·

~

'1""., i

IMI!,I .. r)

1'11· 1'1.I1.ik l.&"ren;;;~ hlglt~z liQ1ll nlln RWU(If:II '010 SlIly&do. IImI'llJl~I:~ tlilliii ~Mi1 1P1II:t:a,J&hsta pl.[hSIW ItIaIIItil rBUllrM I:J.QrnbuJi ~ hikra'llbtm mWr.&blll mrl!: $OQI~' Ie"
TUr:!!J!l,)

hLn

-

bLr 1f~ b-iM' ,~ AbHlr.k \,0 llq8, Bgl~ eYQ SJiJdllli'tm Aim Ii!!), RW! ';'111 Blilpr

n-

GAlANT/Ii
DIM.rrril
Inm~IOAIRE m,8rkas,1
mukemmel l!:ir,i1I ba~ka cehsrne npt;bir bir ~a". .. dcleb: omur
gar.nh)lnI
F~IGIDAI~Eoe

flekll!liLn1rn bbramlLl'lMl

rPeqtmbe gfinU mllt1~a •~

• 0iI

Prqrnm'~

KaPA"I'.

ec
A
Ak~ GilRduz~iiTI

Geee, IP,o,staSI,.

dettl.ru.

ot
zaDla.nda

,esl!t'mlll1

iki mUPI.l.Zam b~iliIv,e de tdrmk8!iUlill bllij1kvor:

s

m aIm

R-

,H)~U"

i~1n

~ll'!'Jlilmllk,

OiKKAf ,Alaca;intZ,

$alH1SCri

~u siz

hadise'

lie TUrk I1)lIlaJ1ctIDl~nda

ve

uZlJrr

Ifed!!

eder,

soglo.!fma dolabrndar

has olai'!

Tarihin En B··yiik A$
.II ,_ s.J;]d,m'''' 1! - h.ElI; .,111r.Jk. II _ 'II·.~; l.,J,.,; fin ."LI.!I ~KoJ..lIl
Ifni

yi:iksek kalileyi

I
II

"true.,..,l,;:;

, kiden

'''.If.

1;;11111

""l1k" bir Ilr,'U Iml,,r.&, 15lHy&i; li,. .. h. 6 - t'CIlUI,t!i ~". I..:o.u ~IIP. , - B,r -,mir; I';, ""'. dlmit Bo:o.bJL; noel.. Lt, ;,riit.. '·LI:'IUr,

I

YIIsa'./ PeYfJa'mberle Zelih'a' Rln fiifl,ere des-taft terlb! a,llr 7 l:IiMm ~r§~mbe gtlrnti i4 GECEPOSTASI ,.
abu)1
unlltm!~'IDJZ
" •• 11111111

I Dakovic vc ~ki"
VAPUFI n.lN'lARI

laplarrnm

bulllmNy'llcek5Iftlz. 1(21101 ki so9",k t'la... do. a 'en iyi~1 ol~11 FftlGIDAllRE i~ln fazla bir $ey (ide:
bGrttin
~etllml~llr.

ftAKiKi
fRIG'OAI&1
o'llIn
....
,

I'

miye~~ksini:r. Bugi.dlf'le klldar

dUl'1y.ad!!l 10
fIR~GIDAIRE

MiLYONDAN
lITliarkaMiI'IlrII

FAllA
~i"I~ilmez dolab.

S,IEVEMSON UHf
s s Cb.8li.le~ Paddoek
T /NiIUII/o.(g
1':1l'. 'irol't)',,!tl!l \lit N~\" - J'"o~k I~Lo. m4!.ll '11'1: ll'Qtcu 'l!1II1i1l1 C'de'l',

FRIG,IIDAUtE.
f·llIhl dikkDI

l

~ijhrehlfle dena fl!tIGIDAlfiE
!lmll!!!ikni'i'ii

beria bir i:lip~~ ol.abilirmi ~ ,!!tmek
Iilzlm.

f
,

1;;L.il"lkO her

~o~luk heva

dej;iildir.
11I~ly.r.dlr I .

IHo!okiki nUGID.AlftE

t
.

,'mc:~k {fl'IGID'AIiU

••••••••••••

COK UCUZ
'Cnk j)'i!
!:wee "'.PIll'
lItuml'i.i"I:y,am

li1JRA.RIDAN f3",;Gn" 1Dsr ""ri Ll.rt, ,_ - Bi r u\ta;o. II! _ [!'~ 'I: -"orm .a1,uJlwdi.llj <!-.
d.t. " _ Jlr .. ktupln. •• Y.Plt1ll'IID.D: ,dil. 15 _ 1~<d~;.l .. t ....It.. ]'jlu~illid", bir lIIo11.Dm. Il - Ilh:.inJlIlIIo<!IlLli: iltl"LI~ :r1ndrn, lII'II1.,..n ldl~alB:ll. 'j' - LDaa juniJ' ""kto;!ill I>;r AftI' ".rli, III A~i.Io.Il.k, ~ - Bq:obi:>r. IlUlik
I

'Gaml'ek, P jlsm,!I, Iera
ve Kardnl
fi'imiiJI:ii.!I"1

va.t

,B/S

Si.~IA

TEDi\,ATT

A'J I

"

lI'• .!iI.

!!l/NiJWofll"~
l[am!;n;n:l;". .lJ'i'i'i!r", Ri;it~rdLm III! lBl'cml:'n. l.. ln I)ld.BITTIPILZ ma] lolnlbUU eder,

TuiJta.'iye c~ya.~t1U

(ANCAK)
§likrll \e AdB \'tnlli'dm I [!1h~ cdeb'llIi51niil.

ugoliny

Atkes;

~uJ[aohamjj,m lrtaniye

SDk, Nn. 10 - U ISTANBUL

~OCUK [SiRS ME \fUR
i'stIUI,f}ul
1lo)'nlI

U

i

Adrl".m llmanum.n.. """ goslll'l' m~1..uL!:1IIm IntI:!

·GEBURUDER EBERHAR'DT
ALMAN

SANAViiNiN

SIS

SOLiN
'Illi

Me fI hur- E B E IRH AR DT fa6ri I.<OI~ rl Imorn Q

U~Q ilndan

11 itf,erhezintlen.:

Z3 Nl.u.o !!f'!ll ~ ".)!ll~ek 0 LIHl l!~l'fI. pLJ'Uft'1I blll!lIl!rlmlol!: lt1yme~u: "oil dldLl\ gnl,'1n !'!"1Un1iO,,1 L !; ..n!"~ m~rl<":i! JI')""~ gQ 1l1l-tI ..rUeo !l~J:r1l~"e!lndenllll.kl.du].nn. e li!9:N1airn 9~9 ill 'l!nda.r Pn.nl&n mulls. her gUn aut 10 dan Ii y.f!' kadllr Origal~glWldiiId n ]o,1e-r1o.eltl"'l:! mllrau,at .,d@J:lI!o_kUeUl!rld:!.l t.\I(]J! I!tb tJrm.l~rl mml'lIiIItI~rl l!<tI=~danch.. ~kl] , kllrrL ... IhoUJt:Unn·

Llma.fllIllllLzti,ll R1jekll. T"Ly~.II~"io;:LilI mal Y~!~lII lIabLJ1 ~'IIl!'r,

2 Demlrh hayv'~1ri pul ~uk lar r, IDi s~ ~i v~ Sokl~u Trakbcir p~llluklarll Bello. IB,\;HI"O :KQ~ Vil9 it
p IIIIJ k iOJ r" PEt< YAH ~NDA1'GE lEe E'KlIR_

~~~~~~~~~~

----- ---- .ttI4Ur.

_------_~Y,apl Eostitiisii Sabnalma
__

Fa g, I'BiltiHio,t a!lmak ~tm: GII111taI!IiId l'Qku SalilIlI!I ka~IW.!la Funk h!IB II un ._ ub. mllrfl~t. '1"~1~ 1W71J<1I8

M' CU'k,ol!

.1-

u

Komisyonundan
O;:L.,~,

-~
SIUl.~1

,,,_j-l b

~7[2Telgrof.

hUM.Elll h.l~.l.1J OLIi,IN IJL,g'ilI l'A_ , Ell"", IRI!liI Air :.I!,i,;II.!;;t'O. iDuro'[h,:
~'.

llulg1lr

------II!ao,rlnrl'lY"

lJiIlktan

~OIJ KJj_(I

_-~- -~~" «
OIl

F,.h l~lIr~

tillIDMTl In,," Tul-an
Lin;, D.

Kuru lPllI:r. NDllut
Y. U mu<:lm ..1C lCun.

2000 1100
..00

~2~. uO JtOO. 00 :.nO, U
3'i1!l, ,:I:ol-!i, Ut),

-~_---..::..----...
:jj(l/itjJ

TIll, T'mllla1

flU ~KIYE~S,A"!$

: ,m.l.UJ

no

iSMAiIL. HAJ.(W,I

I!)EP05U

t<OZA'C,IOGI.IJJ.

~-'GAI...AoTA' PERCEMLi

I<'OZACI.

SOKAI('

Il'0l>.11,-1.9

p, tC 144]

OOIJ C

o:.lJ TLLo..b.ci l-~1U1ili 11J t1a l' iii.lioltn 1,t;d. Mn'[lll

,KlrmG;L

m~r~l.m~

Pat.aLn K.1IIftl sogq
1'1rtn~

200 2500
2:1000

.. •
0[ ,0[

00 00

J~
~OU.

00
00

~l I=i~ O~relll:ldc l;!er il~1!l)..m YIlt 2U.l:ItI cl;ao :li:ul'I"IIIIiJu ( ..hIb;

:woo
600 600

2..flOO.

00 11.

'Un
!lI~hrlyr

l!oOO .. li':5U .,

~:w

1i'a,wcJj SADII!i ijENDll.. - lWk : p. ~lI'RA

a

Dptl"d

I'erite

MllItanJL1kUlku;tt lrmlk Kuru IbUm

" •.

1I:.i!l. 00 :t62'. !!1m i119U. 00

M~.
GIIo,

00,
UIJ

L/~UN£

§l (''j'A'L

4_ A. .....J.

-I.

1
_._..,.n.
;~ •• I.N

H ...

Ilo"-'ij

V
W

IIl1kllyabl iIlth.~ benLirt.~, m.B.z!Jt'l Mub k1il tortB.,jd.l; tu ,'i),rll:,

~",

i,

VO
IlIIlilon:~Uo
J,l

KamYOD181-:J.
01111'

'1'0, 00
1II'il:l7, 00

[liVe;,:

~I'I!II - 'Cum.II' ... tt:J.I·P&I:I.rnat 15 iiI!. ~l '; t9:3IiQ
1I1:1!.lnfJ

en

l'eni Sabah
.h.1 FIATlAlU
t....
Sqltli- mailtil ,.~utJr lWQ, 1. meJ yf". IIIUI,U-.lI Lt!U

'ZI';jillnll·,r lkyu :J!!!IfL'~ Ytl I .ubtlll .8od&, Ze:y'tln tm~:.I:I.
'Df-YU

800 1(110 0400 ..
15qO, ..
oi;

:1'2<10. 00
'1'20.
(IC

chi, mu~ Karnyool .. 1'I.mllIi IC .1_m.l:J.
yeih:k

'l:chj,!:io lit

ill'

Ill! J,
~.t!!

gu~.

u.'

1I,1''J.

LIn bulla ) 1JlJ:li.n,!!.·

'1'00.
:UlI. rI'Hl. lillie.

00
II1'II 00 00

IDW IlOU
,ilij!J

oil ..

lliiL'l, 00

VOt. VO l'tletlID

":L.IW
\1'£

ml!\ 1lU&n blrtm,.'!i iiiun!! .. Jdu I!dlnh. dalmJ nbr'ii!Lli 1tllllllllJUJ!tadlFl[]a.IcliyrdlUl

IIiWI)'DUI1u:t, t

Eomiyc!t,

P!llo'lIll!

SaI\1
'Tug \"umoJrl.a

:;:Q!;) .. J'iJOCI4lo .. 1I«lO' ACll!t

:n,~r;,

IEkolllollPi

timJ!ii,ltidiir.

100. <100.

00 00 Kallall ............. -1£arnol.

'I:'ItlrlC!Y" GaIIoU JII,g_r.,1[

1121:1 00 .,. tle....::..~·,a,..::~:_ __
KoYlln lOO_D_I_;(j_L(I __ '1~ :1000 Ifill!! •

JIEHJJIET
CIIlAlJI. 6&1.81)

KA VALA
-

ln5

H]o
1:1 I!I
t

:2

i

!'

:t :0

..
,

..
1',.
~ ~

~oo

-tDC

S,gJr

"U ttL

----- - ---_
&2'2~.
~OOI).

00

DO 00

-

'I" 14,80

't'abJ r Jia.n (EAlli YvlclJo S&lOlIU. r."'1J:lI' "l'4lefllm ..t2.n:J • 4.1J;l~ - TC'liI'liM1: t..&.MET- iSTA.NiHJt:

,f;lOO. 1E!lIoOO.

00

,.a.s.o(l
IIIIU,':I'15

-------..

Eleklrik~i Ustasl Araolyor
'l'.roiL.;t;I.!J!U
1,I«Ilt;"J.rl~

".i"_Mll1:!!~~~~~_:;;::J

N:I.l... "

J\hilit~ll~t

111300- DO UDOO,

]C.p"" ~

~ 115

Niimuuc
Hu'l.ahll.,-""lnln

HBlI!IllllbsiUC>"Iinden
:r.rooJ"~l< elckU1l! L.',$I .. krLnl l,i!U'4 ... tHO IIr.
lilt
"'foil!!

'l(111,1L1~.a

E'Im> ,_k" __
E~~111 IIi.OIl it r. ~~W ~
lb!:lll •

"-_O_!lOOAlIoyt,

~

PO

lODo,t:l_.[J;.__~.::lK~",pl1l1

1~,:lCl

~d.·
Ih:r<t

1i.1 .. 111!. ~Ul!~ ill .I)1III1.U:I;OI ~

:.t 1,1I1i. , Irh!!i,

JDll _

,d~l~rl

:h,",,~bul y.pL "nnl.tlhfinlln 11I,,11J""'m~n ng,~,. tll.i:&n v' !I~ Hmin
1Itk.IlLu1~YilI G'~ ",nlml!l11r,

::!1/J'l.I'&I,k/ll;ttD II.U~"l.~f.tJn(lklll"!u Ihtl.llllCI ..Ie_~ il..... "." mlkdlU'J, ~Inn kt. 4!rutkltme lluU.~1 w J<!l!1I yWI.!'HI~ .'!i'Ii%II, ,l.'I~,·"t11 mlllil •
. -

:I'll <td.'l:bJl.o[!!~ :Ii _

",h1l)'~lL b,.!hlnliln blr u~t.., .. Ittotly..;; Wl.aJlUl~J'~
I.!:rdl1Ll"h'l~

Y"flle1<, ~Itm&k
TiWpl, .. ra.I.flll'lnl),

GU

Ell. ml!I1.r! liE! pl~.u 1(l1i:l nJI Iffin~ )'!l.kll)·,,11I. bWi.La.rullllll. ID8t~rUcn I 11S..)'mllil!llftndu. to_pl!l1nnnkom _·~'ond )I~l'tJ.t:akl1r

IIMIUe·rd.e CiIIgl!1oth1 YIl'lt;Mh; Ok1.l1

.

...

zo.,'
IllEfA

ril'.tI II

'"leD ,.._ ... F £ 11" II

<1.,,,.

'I' 0100 H CIU

DJ,JJ !1I181 IVI

h!.rldlll't' U~D "omllotlO IILr1I1 n<;!!1J ha.nrlil<yaCaIIl.B.n l.kllr mekLuplaruu Ihllhl U!!II bIt. ill I1n,, luular m"l<bLllE muSollbllimll! kOmill)'t!ft I>li.Ikllfthtrn_ "".I'Illf!I .. !'Io )U'lm.br POIi& 11" , «I llo,l'UL'C.1< l~kUf ,ntek tupl.n run)lm khaJ ~ tlnom .. IIIII' IIaat 1!Y'V .. Un k.dllor ~Lnl!' I>1i1Lin~"1 IbuI, dll". PD.ta III!! (lIMall g.,Nklll. L", kllllUl ~mm..l'

:z -

.,,,Il..

'.::nl'

IIn..Utnn

J. _
olllHk

•• " k.Lla hal

rllKh:

~1I LtlU\1~

OJ

LA

Il lr oLu
llllhllJl(.

'b.. l.li:oo:l.rLtU 'l'C'Y
"Ii lUll!.

lutlJlUl. blr

.Iurd,h:rlnl.

'bll:' mrktupillo
dl:.rrnl!h;d~
,jL ~

]

9.,tIt.IlIIt1lt1.,~

1I 11\111:14111

(on..
", ...

.1 ....

.',. UIII 1!Ii,. " .. Nil",11 ilfl'll.nl1i
• !!ill JtI'l liUi [KUI

1 - lllkkllll!r TI('llre~ O(la ,mn ","ilL lU'nln l~ln~ k<llYI.I;CMtI&fC:iJ:r

!lui \,,, .. lk~"nJ. .1h,

mun,5lkrU

t4m1r1ut

m",k,blkf1l1lll

t",liilr

m .. kluj!I

TIliLple.rdt.rI IaIllilh...a~!:_1l

~hllS,,1J .. lilt
li'••

.. l;lrWen1tr

110'''""

HIM , ... ,.~" .

r:oa.nl,rIILfi"

t-

,1.rtn.m",)1

11~r'UI'D!.i.lin.

1'~['U1:k• 11!(L:'Jlj"o:'ri'l·r

~" •• m. In lul.t!ldl ....

_

i.8~

_

'c.J-&loJ!llInu.
J

1rUlufol< Ol!.uIllr

8.......

II1&JJ!It olW1u m~'Ui'IluI.

1-t1l"'1D:I f!IIQ!ll!C'dt

@.aleri:a~

tc.-Wl,Itlt "q:l-

{'.AltlAMBA

6
NtS,A.,N

Goz1""k Depo u
hllftl

,-

NIiIfIID!IiBWllil NilI 11 I"rull IYINI IAIAH_ 1~.'!iINIUIi., 1'>1 .. 1'001 toU11

HI:'" fill\'J

t, unl

C~t'M. c:~r..evl! v

19~9

HORRIYET VE HAKKIN YIl.MAZ IIUJDAFl!YiZ

J.

a!t

!!IUlUn

ma.r~mll

giz.lll Ie K~zllIk~lllIlCtl

S A It AGO S S I

I

I

--------~~~~----~~

H""h~~k,pl C'ElIIIJlN'y RIlIl

No. ~ii J Slum lIJ.

At,! Inan dedi ki : itHit; miinasebeii gokke" benden bahsediqorlar, Benim isim Tiirkige .'_. idi ? iarihin d-e. b''. 7'e,zaleti siuasi ·,T ell slg'a'slg,e mllT .'"
d $UkrU KOlia'k, em'vali metriikeden mal all,m dIlglnl soy Ie- I" Kayuncu Salih Agadan eline kall,an serv ti e icede Grup, Tekelioilunun istizah a~lImaslnadair teklifilni redde,Hi
W ... lt

BtH"YI!:i:!!l1l ~~1l1dtl "lJfI4'mrell

r". ImJeT[1.ffi.

Btl:k~~Ii!"

cIG-rbellint!M

~Ot111'"1II

'j!:f'JlfSI1'

hI!" ::"1~YlltCl!'h'u .. .. ,

!;lay BIl.otN[l, %aim '//;!,iUilyor,

anra"_.

l

C..RP. Gurupu fiIk AIIn. t Ba,. ~ .... h!ttndlll i!la!it on 'bf;~~ !opllUlod.i. f{u.rllfi~ c-elen. SL. n= Te'kellc~IL.I r ~m,,1l1i metn_lJH!_ ... ta:nIJ.u~ mmcf'-'pklli ,·e~· 11m l\ak= mill I.RtJ.mp cd~l .... ~11 SI '6iM'U1 Cil!l'" lJ,aJ>lkIDCia :r.n.lll'lhn 'I'('l:IklLll.r dth; d lIul"ll liI:i.n.I till.kt1 hulf'1:~~n~ U m. :Bu. rnuell!l:ILn h1·ecIL~t ,prullJiiJ., em JJ!I h~kl:rJ.~!I. bii.li.limct.a ru allU'ak !!.tLkmJl.mll ariladqlllr.

Ezici lualler
Iki
5!inl

I

In.ltcwum

.

1:11:.&dlyl)rum~ tlfiloL.. c 1!I"JIi1l;ll.l Kcmlllt l'Ie)"lI.Zl.t IIUfI'lly" 1l'1e:rBk- (b2.dI.s(l ~1!: kjo. y<!! tu..l.tOlt ,t..-T:i~I!~. ZIIIm..im ~. m.lI IIIt'"IICl.J.!i1br. Hl-tll !(:I\~.'ajl I1lll'bo.rldi!l ~UI I~Lr\ ~IEWJ .klUlll • mm bJrll'lr:l m.add~,:!1 bu .klllllllllWl [U"~nij s.1I'. II SLl. U
oil

s.ag-lJ.k:

1h1Z"Iwrlli

'k:",cl1l.

ftr,.II'5"tb.
'!Cltl II

)1"U:r1l

BII.bm.u..J.a

nnnMlI iIIilIf«'lrtir. MJ!!Il!leoln ..ma nr tererrua.tin ,.prl olmadl!LllJ Uk Dnmmg, i6JWliyo.r ki bIkriJI' uhlbmm 1D.&I11!ri Plitt mW' .. "!'-~I. miidcl.lcl. '110e;id bi~ms.hiYi!t 'f"e bi.!~iyet ~. lIilkimlikie lID yll. MIl btl!W1«1-erl iJpI ;etmt, bLr uilm MfU!lU dll zztr.1i oylfl ~dUl n lls."Iiliikiil'i!i OIamazd"L lIu bllt·
rlMq r.n~J'dngmlli

Atlantik Pi
adak Newyol"kta, Paktm onemini helh-te demee verdi
diU] dun imza.lall&l1 :E'llkb t3tb1lr:e kG}'mak bal:! tnd • Ba.,kru. TrumAnl1lo bu Mrl!keti. bell! b'l.I~h:3 tt§~bbLi len birini t~liJdI ed:eo;ek f.wi t.i.r. C ri!}lleetk iillge.r illl bllr~ht IIIt'Q1i melrlt1'.;cdclI hak$l; ikHBUb ..WI! i ilj;i~I!'JI"J1 SolD I'l ik.11 "U !le!kildo bUlJsa lldi1miljti.f'~ ~r111~II'I d!l maJI 1 - Birlt!JHf Am~nkao, Pll.l'dl lo:oYI(Hn.l SaleI'!. (DIliM1I: S.iI; III SCI, :J d.) $/;Ik'r'U BO~lIk

vergiisil
Pl'ofe!:ior Yf'J]j

H.Zaim'in yen eya' an Gelir .. .
-

ISuriyeye gtinderdigimiz M.Atakerden telefo~l~

i

-

---=,

---

JITLirkiy ile ,ararnlzda yeni bir ufuk at;lllT1l$tlr"
l!sll'; hiilulmet ug,eleri S'O'ygulI'culult ve haAs,z Illal i ",'isab &,u~/~r;'e yargllaRacall

NCIlllD.M'

'Vt'l'g. sl Ie-miuiu
1Uh)TOIL"
billjlLIIr Ji'i.l.lmk<:f~loi!

m ahi )',elilli;m
l'Iecli!lte
81HI ~'i'Di

rtlre

!'inial

h Cnt\WlmJ Tnrkiri!l hI&lIatlan ~a ~lmm.n (431) ~a;o V.a.,iDgtou :; (Ft.) ~ Bi4ks!1 fib .biD n :lWincl marldl"'li T:rLLDtlllJll1 bu bBfta Mound:iD f:V .II Uno ~o III IIIl.Ji:u. 0 zaman \"f'1 Kuz y A1Jllnl:ik and] ,mlUi.llll II:yatia blllrmll:ll hlr pn.di~.:l.hJ.n -yan meellsine hal;' Ie: elmf'!lli VI: bt6~1 .....ti;rle anunon tan.11m &lilme:slrulm '\"',Il )'"iiliiirIil ""; sllratle (l1l3ylaDma&IDlt~m~.Bi Dt-kle Irrn~ktl!di!'. &bm1!IS.tlld~D lind iilmki.~ obm di· Ii\l1!smi " \·rell!'nIl tahrninleI"L~ U lPa4I~ 'fj-\lt'~ ,Dyn men g~Te. 12 BaWl d~vlet tfLraflll Iml I:Il1I.lliu'1 m~w lOillaun hUkllin JM.oll

gdlr v-",rgisl .hElk_klJI~ID ~br!mlJ.ill ticill'el ve iklilf.[lt 1\. D-e-mln(!"msnsup t:!I.II1DDl:II klms~lcrle gorij~tuk. AldJglmlZo te. vaplart [l!j.a~IYd. raZI}'OtUI!', Pr[)I~I" Ni-umnrk bu m('s Ie
blLkk.ndak g.orU!!,iUnll!lu t~h E!tmi§"lir:
!'1 ki!di?

I

!jil!ln, 5 {s'Ll.ri;jiil! bii~i.!l~Jert.~lla .. klV tltm~1r: 'IlZU'i! gQndeAllg"l"mlli 'IlJ'kJld'a!l!l1m.l.Z ill!!mnel Ata1I:!'l'dctl ble!~DlI:I.) - Sun!l'ede bll.!fBt '1:1(, ... lDILi ,'aIr h.IIJiC g'i.r:lnfg6 'baglMllIlJ. llr. Snll1'd bk bi1tii:n;: Thiro

t.nil!n

IIIlki

tM.birlcl" ImldlnJm~·

W'. BUgUlI ne¥'Nrlilco blr emirna« me i.w!nOI1l" "I' !Il'lli d irclernen ~llk rI.l. E1 HDvvetJi'niD ftSmI mdiril· mi!J \-1'1 )"eri.D1J' Animil Za.i.m.in fo-.

~

Celir 'I.'tl"gisi vl!'rgl yUkl~-

toballnn

IlJ!!ll'D1!jllr, !Snmd.lkl bll·
~'!!

llr~ o!arak ,,·lU'i.IJlcrio~ biWu!.1 I!tmi} !iIa:fllml' ,-e be y~ld&Il:II halmld W"1l hnnni IiA l ..wit eJf' e, tem}'iufl l'!I h.lI· __ LU~ b.bo1 olnmnUI5-

bkrir ~lbmm. iradeliln.e .g.i)re, m Ie Wo)tz UmumI heye tel'hld1 ~ kara, Ifrlt! , II I;,tiytd td.ilml~r. ijlmd.! bu d:u.nJ1IIg! d~_l\Me1l: mfIhIyt:t;., t<I!I yenJ blr lwl.1l1II ~ b!Udl,~ cclb.e IIln,ludltcU ~ulWI.-' mM"iIad.l.i'. 'R&iI D min. mc~ P)'. V8 maJui1IdIyloI!I 00,)'111 lbi r q.. II!w:I .. l.,p:n.m ~fecU!>e ifi.e\.:l!l] IJ;re. :tUo f&krl.r salll.b~ Im;,u lIoktalarm .ydmlAb' mJ M1LLlylldlPl .rig, Iflduyor. II :ruJ1mlJq.r II iIiDdH mU .. fI .mt:m1ehtte i&d&Il!t !Ill~-2 MIIrl akf<umJ Sutlli c.t;."IlIe t:an:ti.m oLIUlIYl rnpor lia""~llIi velibJ!IUDU ta1"R1n blillrumDdll.lli iii d"" rlJlq (KiruglJ) lab~lIld u• .rlJ.m.Lr, 83.vCllIl! til. DIl :raper e WI:reIlID i!lmc:llU ~ ODiD bydL .. tn:U!.l:l .. kabul InfiII.k .hll.di&eli!. 1.:JJdbat I l.!t.rm . d1ll.l-a!LaTll.l!i taklba.t.a. iCl{l' ten !!:,~elI: IO.rdllJ', 1I.Ilfl:wllJUl, Blnn1&! butuI!ilMll:Wll'"·1 m:l.1tiJ'. AII1U~ec~ bir~ refJII. . eD 7cm)iI hlli}ll!U IIDIIJIll~lfl!tiblce G.dc.D:dannda.n. mlU'eklu:l.'l 7 yllriit1lImt'kt6 [}la!!l taII:1b:iJ.t ~_ illl.ll'!i<Cl)j; :FIl II!V\ d 1ialJu:m t,,\1'. kbJIlk bllh-Jdlll!.beyeti mnilDda.n Il]Jlda ilk 11 Dla..rnk dUn .ndliY!.!lIe h1IU 1!;1:.l1'nw!Ibra.n_gtll, bll' n;tI'g,l irt.. milk Ii"" ,f,0002lIi1i: il.:mJlI.'I'1.'IH· 010. IUIldlhr mi_'1 Vaktlyfll lID mu.tI&lb". Ii., da .bDclIlD&lJi 'I"'CJ's, hi.JirlI:mler'lfWli I he", ..• .b:ngl bln:o,rJ'·I!rkiUu du'hl'tln ,_,,,_,..

fe
Nuol

·f 0 I

I

_

rUt·n, k~~ \-G!J"gll!Jin~nnzarlllJ lI'I.ah;:l. bir ~el!i]d(!" te v 2.i erljJr'l'Il' ~1I1 l!Ialll~"acnk '1'"8 blrHil'!l1 ~k da h:::J. D1u'l.e-d il olmllkla b~raher- bQ::inl!!}"1!I ::mml! mol -.ell! h ,1 I: JI.lp' '-"r' 'at ~d1r'1' klLr. Gerr;;ekko. hiiml,=t ('I 'hBbl LIe bp}':\Q •

~~n

om;ttr,

tiln

JlllIii

cemlyet

ler

IIJIsal1l.

n
ee:lb£:<dLlen waeJtl L ~ yin EI"kiI~t, tekml' n "nil

1l:!UIl1"l" la~I!'I{'r 'b tclrnmdlUl gflit' \'~rgj!li hli!lbdl@n .k ~ 'vcr gl!l!i tM'lrulnden ~ok 41ha 'B§.iI.(Oillll:l!>1; s~: II SEI; I 1:1.)

dl",

I,d(Tfllm1a
II" (till :

!I-J ail.-Ien

Nuri Killi,gil fabri'kasJ.uda,ki iotiJik hihlisesi miinasebetile diin lekrar sorgusu yapilan Erkilet hakklnda verilen kar.ar
kllm.iJ Vel IiGlguwnU tnkl1' edilmjljJUr. Emeldl ~oel."Ql Erldll;;t'in
(III Ullml


D. P.,
YaIO\'ltr)'1l

a ar '_stanbul
Gem:;,[

B"r1, ~II

-

fI l'e'l[ Sa!J4
'0111""6

ct.o',r""
)

"iellfotul bu iWl~ n h kIL1l1 on. :l',~. riJl~ Q.111H'ID s.J.lli.bi;l-'etJo{!!'ill! hi:a mUiit "..;krhl' tfirin edl.lml.!;ltir. BlJgUl'I, ~ ~ Tl!1j!ru~ dols¥n !jIayl:ll:lTll. ,t'Ilki hil.kOmet izalanQID, K1!r'g\lDeuluk. vur~n. ruluk" \'111 ' m.!1 l.ktisaplmD.·

go

dan dl)l.a}'I ~~kil tdilcce

IUl;llUfi[

D'iI.~kanl BUII'I!'I:Ll'I1Hin
kODlu:i'D!la

do u,l"J"adiI YO hoir
'8m

ynp,tl.

Ba)·oPr J'tLrm uk

Aokulr.:I),1l

don

k

HWle· IOr'G1lY .;e. mlih~lIkip lev.

edUu.

:rum

rulu U)·ele.d VI!' D.>mokraU8!!" ta 11. YCl-fl,jJII7d COnna1 ..irk • ~ ral'tndlm I!:n~LlfUJml!ltJt, l~yaHlk p/,filt.rtJ!iil alih YAITU D~C!krt!lt Pl!rh Hd!:'rl by a'l'3J Yll>lo\O.II. yOl11 ~Ie ~el(!]il Ifll on· (1II!'1'EilhU U, I SUI. " iI'ti)o d dil 'hIir' ltionllillm ),'_pJUl C. Sa. r'lmiZl.l dtinmUljJtU'I'",

Dl:inok· t parti 8111 kam Cellil BIIysI". dliD. ak nm Bu Fsadan Ifh

,far il;kckd. D, P. II id ro kkl '.

It

--~--------~------------------------s..UI r lye r 0 p 0 raJ a r I ] t·
Srl. III !'ill. • Ill,)

I-

'JuDl

Ite:3w ,rXJ.

hIP d.I
DI

wI' man

l!ltalnld

hEJI!"1inl IJ~Jlbll! oflI1I.
DIl-

]'01i' mU!'Iunuz'l"

Edl,o~,

IIII' IdmDerdlr' (]or\lJij OJ'' Id IIW111u pd;r itr VII GeVIIDI.arwI .. emt-:k lq,yU mii,. Jl\i.Jt'lllr. Fabt IWiR!l MlitJblrlJu t. vall eden IbUblaldl,1' 1Il&I12rj !l1IhlI h&nl dtjtJ.dI:r. :IlulJl!l»fl J.kID.cO

"n U U

··k··umelt d' ar b . ·······.eSlnl
AI.
if I.

Prof. Ii Nihlad Tarlan
B'l'il1un h(lwrll~: Ilay.d~rut! !:ill' ,Ul1elJ mIl :A;rJtiQfIIUOr
(l~'",J,u ... l" $"I>L. 1!'1I11l rnt ndlloll r

Geyve ormanl,onnda i,~lenenf,ed dnayet
VeribiJ anllilhyo
; ,.
AlIk~m ~ lI-'1I1I\1!1i, l.D!r.mlmlllrmd.ll. l!Jlcrum lIe'tu lml%,Je
UlA~tl.lglL

11 yall,n a bir I~ocuk
29 ,ga,'Rda bir
gene; blfahla 6ltliirdii

-

(:--

.kiWI IlEwId. Meehl n, be;,lnd dimet Til Ailu lIIiIiIi ~1IJ'11 ·!D.il':D.

naszl gaptzm 7"
Albay HiisDii Zaim Yeni Sabah'a aolot1YOI·

DI1rI bah Bak.ICoytln.da 'I E.IE~l"lmi Kudriy lIIiElhogumo )'&1' !l8:bwllli yapal'i ~ dolEd filoliirdiiDl ,'e !,.. khm. iUPI)'d yeli'iudeo. a.yr,hl'kcI!I Y!I!llMlDdB, biJ' encw Cldlli:'Wml Ie; _. InQ II.lllh;l!hm~n b', tJiio-y.i hoggk, bo;l,1k hll"ll.tli:nr i~ili)'Ol'uUIIll I. !Je.r"''' VIl'c:.ihL, O:illlIU1Hl kIn H~ bl.l" bu· i.·klJtLy~t, - !jUk !!1!:1l1C ~""'\I'I'Dc\'lt:'l'Iml!ltJ, Vecl· bin In a.It'Il! l:I(ib~rl di~YlJDI!:I'L (0 ... 11I"1!1 III

bi. !r"}lill,mm

.I"m;~ .~,rll.1l dll')

mau orio
-]'«(

bnInu)·IU'Ak

Illl ra.~!'t!im 1I1!llu1.l1 :fill PbqkoJilLmIa ~h~hil

~~tadtj. 8Q iiII.h!l. n~ ycl· IIa. ko ~u.lmu tur f ~di m.i.l,.
II mI, puil,rI.JkI:ii, Inl .be -da oluJ1i ol"qm _tLljlluel1hilQ1l

Adapazarl Canovarl
So.d" E.. oy'.~
lilillflll[lUll!Ut

menu

beM!!!11 h~ 11".1.0. Ito,. lUllin gol'lmillllll r.

kay,

i~enmli~ir. ,Iii:' :wUd.'lidtIt!Dibltl:'l"
AlIm-ll!lpk.U:

.~O!

Babl't lo'Il~DQ M

'i1. 'so. •

I)IiI

DUJJ:iamll

,!to

(D',"!tHIl 1'1. • I-l!i'. • ft)

nd.I

1i!)'}'Ar

t1J.rLIi ~

K:lidrl)'">!!<~'1 1.i!hmbula iJlllnllL·k Il U!Ul Olllm.o;ll.lli ko~'UP N~BLI·

han
:rt:ll

b.,

.._-----------------------"'"

dVMlDUIl.

bLer

DlI1D.mlil.

Jdli

Ve~lhl. Ankllrnmll,

m ,ruf 10

•• _ ICl IumIlllA btln1ld
.. J'.

bIJ,~1 811 1I:ilIoIb!.~!11 khnIII bl'lll lIUiI'LI.mc IU, Pi!l~', il.'1n_,;1, Ii \'·1 "El r..... Ilia'i DI!I .. Ii Jb:J.n>ttlr, Dilio 1ilJ.d.1i1' bfld',11b a!l1J'mr'Jotlr. II '-II ..our, ~I mUlj;l"!I"Ue,rinln ·•. 11~ lfiUtl.l..!l hU\ 1_~lIl!;rJ \' 1m III lam hf.t.li 'lL-

~ill1I. -tl1tl:,,1P ~- QWf. ~fi Y dId mhJJr. kre' "!1mI'.rlil".

Kg. Iil'.,.rt,

!fiI1I.ertn I'O~ !P rh'ali'~I~r:I dolwr

tilrl

YO's'.1 ,dililJ! die
I

Iwont.iicll!lrl IIdllU b Lrlnin illlIDndl fltdllilu 10;Q il.~rn!:'t"l ht'rkc;Ii(c 'tao lllPlJlo,kW I r. KIIj'1n. l'l4'.h!T 1 Tu rflll LoIiIIl[1,(:8.
HIn 1Il &[I]lIbl o.lIID!Ul :!irnl1"~r'~Ii',.

I

'JOev,Ierin masa,l •
~ ULUNA¥
itI' I ;:'I~I

dj,evo.m oh!indlU

ru

G~II,~e' SOllfl-"",U nas II old,u"I'
AclilpnZllrl 5 rTiCl ..ran!lI.) J\dl1!J' mf! Cllnnl'.' 11"1BII!n'i Er. OOs'1lD dUl't1l1111 'i'lII1. king-Un d ch

Ijlp DJ nwnll Nh·
I'wq,oor

)ut 'lill

H"ImI,.r!.

ClIltl<YH, ~ !iI!UI'II t rllul (ilion PlIlIln III.DIoI~1'Ih1111 hkF1!illiji IINnlm b~r. YHllfI_jj , .. lull ,,.11,.1,,.0lil1,1" 111. !lilt - !III 1l1R'~ mlIn'klr 011'11 lit !t 11111. fia,ll.blll '., UIII! lIu l'III,.da, 1~_nln1 1J1II1&'lnl!.HI rlndan u,m RI' f!k Ahm;! Siill'llngl!'ln blr' m"Io.'Lu II~

A

.!il~ mu"U!li!!ll'!l

Nl.IInt

!lill( ...

lifini rI~ IItmll~lflI, Hlr
lI'n~1

.. 1ir:1I!llIlII'llm Id!!iU"rb I.I'~II!I M,!,lmll

"nr,.
lliunill
lml

mOmlhr-a
'ill III'lIl!ull
I'llill

1ti11i1.~ n;1'I 11Ii.p.;IDilmn
t:IIIi'i'lI mcollt'!til:Jl><

IUl,l;!lI.nmll'

01"'''1]

11.i:lmIllIr;

NlIDu!

S.fa

nUll I;'"

kiiiJ
~n:lM'

mlr mnn..k!lP' I 1'1. _In !\!l!~UII nd III ILH" 11111111 fIl1~'

uliUlmlf1l

IlJ~ I..

blhll.rilmf"'ll. ILlbi M Un b1.l hrd; • IrIrll~c1n& Non "'Jri.l'I;;"n OlU ollk. ta.!rl da Bilund II \'1" UIiltLII'JIIlI'i!61 I"Umll MI!I·"t; Gl'fi'k JIm Icr.l1ro.. lilli, lIl'''r k II1t!!J '''!j m[llca1ill I'Hl!.!. LaJ nl.Lz:mn mltrllJ .. Unl I'lICCll ) "p l'l'r IId..lnl uhldFla h~l ball \" FII" .. I :~: p:u II ~d ml'Ijom 11•. l'lI"ll.i b,u-lI,[J i'dO'jlJr r \,,., ...... kl!;ii/. I Il'r \·r "'IfJlr, U' 1rnl""nllr

'1l'Mli·lr

.... m~ildl. BEllIrlnlo. Lahol!.nn kOyUndl!]'d i!lol'IDJnlCulllk, B!;yne ....t. ebIlElY'~tl l Vii! y!'n.1 ml!'y.::l.ofi 11 ;;;1.1111111 D"l!:tt' QI n!!.lI'l'Jtl h.fI II LnllldlLk~ dOiJ)'lIl (II!' li~· 1'11111 nhl!l!m"'l'(l M Jl'E'lmedlJ!:1 1l1J~
b~1I
I

n~

i"'Jld~BI'lI

~Ij'

1)1 III , Ililrn, !j:1Ir' iIIfla.J ill Iii lIolr

n

I' ~lfilllfgjUnLl" lQDltiinl

IllJfoII<lolCl¥1 slbrmlldllJma, A:fllliI Illlr'l·wl !'I'IL"I, jUlil<INI !Ii" ii'tlfiDIt I:!I!liilll

111:1,11 nll''k~1lI • I • mU.rlJt1il1 Illr,ml adl)lllf.
IIII1.:1niat UltRJ~U. Ilti'li' ~ S .. ,llInl !lIriUt 1:1111111 ,lO.lrkl JII~I 1f.,1 [;fIll !ijllu III· ,1-

J,JljI'I'9I.1!,111-'llrjl lIlil'" r
'1l!llil,~~~~ID

).'lIlnu:

G~YVIl

o1lI1t'8Dllll11·

_ hJi-'l"Ll [JJI, IlIL Ur'"

blr

Fl.l1!hit dl.fi~~DIImI'1

jj",iU)' (111'10 i(lt)1I1I I Ibu1un-

Ib!f ,au jj",iHmM'IIAlml II i! IIJ'F~MiII lI~ni! .. I IlIP'1II

HU 111:1:1II1rt ifH'II..ludlll h.r Pin I.oir "'JII.t m Jiakluud",. '"III r l "lr h etJlIRp dlu'ur.ll:.m '""e I " - ,dilPlI InlM Tt.kil'lrug nil , ~',ILfCili'I\IImi .I~ oil .~ •• !In

.(I~I
l"tl'lj

IHlkl2mtf

dj].,.~e"i:"U,,,,

"'(1111' a,

fl"1tl'lIlfl'U'yopnUf,

3n)'BJu dll<k!H Hod \!for.'", la Dlk t.lYl1illl MlLlllhm; KaYllcl:"lIlnin otobU.O 11" A 00[' :i;lu JiIUl Gl!yvcye gidnK ~1lI SlIJiIbllYLI·lar mlad 1 ndi!! 11lIlcit"1I \ 1I~11i.I, ii~ lo:-rl lalt k,. Bunll n.· ~t::-IIIldJl ot.iJ'bUIOmllJ, lIuoou., t- Ka4ri}4t""V.
(D"!o'IIoml , ••• H. I II.. ,

mLi:Jl.:I.f IIIl !:IU ""nnln
11'I1~f11I1IIIC-

J,iilli ,,, " Ilr.a'l1
alEli"

oo"a"d'.J)
rll'l~1

-_

bo!1up 1:Ildll· V~oI:iifli

~Allil Uhlll b~rLlrmU'1 I II nI:I .. rill n~~idl Mul'li.ln IEriulNI ue,ln 'linr'!;: IjpllVC).\!l1, hllmiol UII~JIoI riM " ..!II' 0111'!JI.Illirm 1t'!'! lid~IUi III IlliII1'111 IIhn ( Ii. ,I.IUI n !HIlI 1i1i'1'1I1'J:l'H!'

,..r

IUI!!I tol II I'i 1101 ~!!-I', .IIO "'inp 'min 1111,,1'11111 IlLlIUnmU,J1.!'1llnl!: 111.11'111.)1","I1!(I ,allnl!l'!ll'um ~ 1o,1~ n In l'Iiltmm It:l,J'lI!(le." IlEtinliJnlil .,. ''alelli Iill ~ d~: ell IllIfl'il;lJnn/'llrlJlm,~ '",l:I~ lI.. n~.a iln11 1_ ,'UIIIJI" I, till" InlOli r 1I'I;I'lbu h,,"o "II .. mllultn IOIliin dilml'll' n Ine l~ui!",UI nl!1il'iaUlrlarlmll, 'Milr... 'O[)I->1J"1,,31!. ml.!..li;ll_l>I~HII tl!ul'liin Ba, hiilo,llIi\ill! 1I'iLI-1 I!Ual yUIIlD'!" 181 rb.r ,: Ifllil, IIII:I! !l_ ;(:I.l Ibl.r n ]lI1Mrlr!, .!l1Y Ii' Alii IIh1t!!~ 111"0 M, n.ll u.~~, l.!Ill'"D1h !'Iun tl !l1;1 ,("'iiI: tin. rnM.,. EIi.II.,. Illlun"

."!fIo

(Ill III1A'111 Il-L I

i!!;u.

I

-I

UDA : I'

M: I

u.nHmLi

~'HI

d

[(I!li :J.I"~lk h"r"t111

dem·1 I "nuD~

m.l.!ll--L"'It1

~11-

da lJ.ormlilr:utunu ItnRwIimlll! [l~L,cLrni';l Q'!lII~.Ilw.n (I daJtlka.d::w m:. ~ ~fn flI.h:UIJ blr "tJ kilt i;;llltlll' £i, I ten ..n'r·~II bi lie m!l"J:~n nlmn •

hu·. S_l l1l;;;; dU";1l"lI illu:m \
m~ ~nl

Iml-

urale hjll' ihbrd lrl.l1 ulur, kat mU2&runi1ejl'l IJftirll D dilnJi\·...zoimll hir tell ....illyl R1Jdooel'1'1I ~lLIl.da.a. \ \·1'1 i tl .1 edl[~k 'litJkr Hlr!.. aerul oe 00 ru.idl.' .!"IIt.~I na:rn znl 1.l1li OO!!r!!:k !J.j I' b.,!, "':lIIli ~...... QIUQ. l!'lih .. 1 11:1,;-

Gddiilnil ..- kr:odl,]ne

ni.:

rnl lir.

~h M:'

*

D'1I,

It<tI'LnInll

9i3.t..ab i 11" mullkL", ,-Lan Flli3tlolt!

lbU ha.

r~ct

1 'f W.PIl~ d.. (11M" gtI'!Ll• 'lit! "COt', 111 rf.llr YIl[' ~LL{ Pl.klrr,

I!tmJrtJr. PlI.nlLlJU IkPdLnlh "Ju,..

~=~

IEiLrga.nlarln kFi~"IlalStJgl

birb

e

kan"lJ,l
~"!lOI;:,r:i ka.rul:'

d-e renin lkl aahllinde,
Iow.·ooglllEinn .. , yl!. v U !.·lI.hl",

bi5( kt4!Me ~llr¢r.
YUk.H'ld

mlr~ b~IIYl!.n '['lUBn: Giln billa.

~nbe,

sar: ve

Esal ~llJhmutKA,RA.«
asma

URT
N konll~tll,
J!)e~nl~

'bazi,.u,

~

rn 11~lloi!lj"'n bld LI l!l;11 i(, hlt"

,Il'1;IIk! •• , De>iii!! k(];,DIl.IJUI.m.u~.
~"PDL

dm g1lZl!!lII.iglllln, hir erkege U. ham duii h.eyec.lIID1D fUll:lDdll olm.aluIWTI, bir lIOloi}' 5}'leo du1'\.Iyor. SO!l1:'IL ~i.w!;:Ien It.~,~ IJi. I flo. lu:ndill~ne oIi.IiIfi olmu , I: rlte,!j;e. i'C"ll~'tcrlni LakmI~B b ...• Z:LrLlDlSl diU b1r be l IlInD] e = EII:n!m. iM!y ddyol', fWd!!n
dcrh , Gt;dW 1!.e.r1l:etme:nb.l

GUn;

:i

l~
IT

Ott,
lIkl/IIJJ
I

II HI
~

15M ::J~ ":!o n
11'1

Ak~"1Q Y ...u~ fm!fIU:

rr;p~.kl

l'L-

Dm rkaamda. Ilpi.l.l pl:..'ll gIllen, z.eki.dan Jll3Jhlr\l.lll blld.11i, bil' lit s-lbi. )'11V:ul.II..k ve ~ n

~!!hI"sjyll!. oldugu
)'or "
}I~lIijil: all'tlJIl

o... rI.rtnHU, thiS !tti;'.li:I~r!jtd';!D, dcmlt VI!! lillbt.. kOI'il'Wtl'dN'l ~eo;i • kI!lll.IInnrillt blr dl!imli.ri. kU· II r.untoll Ir )oldt.n, 'lllZ' ri·
dlyonJ.!. KlZ, Ii nlzllll"lD. IlALUndeo

Kill:. [mill b:tgldtld,II'lJ. Ion • l1Lrd~Dbir .. ~F\m\ ~-=riJo·1l dOGru dug-II ta.l"iIla o:,·v!riy.;tr. K"o)'u ';'8 IJII-f.l&k. lkm J] mli, h m )'1II'gu..c., ..,loon] glbi. did:. rll.nlll'llJ gibi aU: '1, 'I' bidl!o de. kir;p!kll! riain -kLriltlM ta.tUlIlI.mUiI cd.emiyOJ1Du.c:n~ln .. ,).'lLri :lui. fil&h rna vi. min," rc~lI ,(IiJlh:rlol

uti-

il& mUQQ,~e tttl.

g Urip, bs.'I'ml. Ek~filln

bulun-

bo)'1Iou.
bLr.U

0-

'blI111DbUi almt; ddl

U

Yl!rd4!

du ru-

IllrU,ror •._
.Amdan !.'Ie kadilr zamaJI g~U gLmdi, ~nJilm dl!gtl~, .. Yaln.u; yB Ii' I"Illd'a1'ilDl .D)fll.Il 'lW!ri.oll bl' n.Jmo. a:lf{H ~tLU1 tie, dere-

."It DI:run~HlI.II oUium lutYl!.I!!IJll':'1 IIll'tW, aiJll. d1lD1.B nh bir ... ~Id:.. II'!' riI,' perd .. Kr.ill1.Jrorulfr_ Ham ~'., serin bil' rfu:,r;ilr etli-

UMr«ilr. Toprnlc. roUlU"lu,

*

len ve cUUoerio
blillama'li:

hkl.l~Il'n\l dl!l. Ill·

yonun~- •. EkTi!'m I&tlnyor, Bir o]ye bUill h~1:ira. g-I!tirmeoJl.igi, diP.JIllp·medr I bu lUll t.n.ltp 'tanJl,Il\d , ,mu: irlW.1y.al". §Gylll btr c!3J:lerlnI }'Ul Il~, hlll't'll 1:-.
dUnlyor.
koalIdl'fll[l

ZI)'a f

Sult.'oahmtt
·MI!:rkl!!z

Nurl

SOllft.

JI7"lml

bqJlTl\

y~nl

rllklr.!(ip ~tll'I!!n rilT..gilI'l\, !lllCt'lnom Iliyah bLlllleleTIyJI'. gtl~lIil. ntm !:IfiUin har1!k~t ~d!n YlilmiJ' ~ )'llrl1!M. taD'LI btr h;l'Ilh!Ll. yeti,· 1;l1rakM~. bIt ba~ik.lI. ribgii r' gibl, flt.DmfJ!,11I 81~J"ijJlI~Ul-

yor.
YolIlI

yok_ .•
TIUII

rU.yol'. Nil Elmp, 1I.e ILnllhlJtlmna hJr ma'hLClk bll k~, Yarabhi! __ Hlr u.ltenbc-rldllr dUlI.Dl
dCB ,:,'olclllu.k I.'lUlUi" ., bir d 0-

.lui.vlJiJll.a.n.n lI~iP, .uYWll dIanJ.dL,tI bLr .ki!i. ae,jJ~, )111:, ~Ilbin ot.o.mll1::ikH <'hI~Unlll. UhD \I"a 1,4.14k oLlar, "ll.n.bI;IlID 1~~rl~k1trino iaHldL1M, flui.d@o, hi!!' Ipdt' ucirun
't~

run

1ki

hi!
l'~m
mui

iD

v~ 10:01'10:

~~I!llnp,

LI lJe

hlldltlD!!I .l.u:hu.a.n 'Ik.

aoruyol': - IHrb.,1 m1 terk"Hl'iwnl tI)'Ofllllll!.l.li GrdhI. '1' - Evet, dtfb&~! ...
ma W~nlmd:m
U'WIIl.frl

:H..JJ HlI1It Merll~J:i
DtllfL
Bil'lIlr

19-

Sudll.

l'!:~mlBol

tnr a.aatl.enb.. ridlr,

hl;tg

:nt~ lclll'!ll,rl bije,L"kh~rin; III Iroru_gl rm j,,'lgl~l~f.1

d IliIiIll.IH \urbLrina k:ilara~.

!{

1-

(
" ..

bile
'I'l!!

b.tlD.1

~evtrlp, arlo: d-

io!!ldet'-

(umn

.L1 kl!-

yllrlln;? h. km hlr te1r. 1I:.. 1im!! B6yl,.rtl!i!I. Eltr.:.ml.n

I~id!t.l(i YI!MO!lUyo , CenDct IIbl gilr;e 1 hi.. ) ~r I, • I! .. 8C!lfit ai..\:lB.lI'IDUI r prid.", lIui&nn !J.r.uiol! gilm~ I?t'Il.lL n lid.." g,Li.1I't!l"kl!o, ulun .. :zlnLI, yJh;.nL oU.. nll

gMllril)'i.>r. ,!3Q, •• zarif, btYII-I 'bLr mendil ,!;lka.np, k6~LerL hi .! yukarl dogru klvnll: ,.. " dllJma tJ t retl"o burun ikll.piII'kan llf'. L JO,lll1h lIIillmm IImyu renk dud.Blk 1 lb''<"rinilol!. idlfl!!t "'I!! otITILP b lllldr !..'"J, 11 bali! tt!l' d:1lm1 calt· r,;,'b:lf'rio@!
ra, c(!bl.o.c!f'1I

fln..I
-

YU

bu Ie.n1ILfrll· mlll.Bl 1>'l!l:1:'ce:·

tl.mu mWnl!? ven:c~ii mAoa, aln ber an k8.~1MIlt. mel!:
lfip.lI.limlll
Irlu'.b1n ) a-

t4bmin

IICUl"'I!tl.ll! ~k[>~gun.

"f

I.. FlIlI, L.,. L.'}' , m>endJlll'l .Ur·
n!101, IIIl ml'll!il tdUrnt:1 blr h.

maD hi'!: ka.br!, .. 'E'IIfirn, hib;i.Jn.le c3?ll"fin "il1)·or.
l\('m'lk mi!'\'cudiyttlm,

11\.

,In

6

. II. 'S

:11919

r-

Sot "

SAlIMI SMJAIIl

'" l!_'

"t_su_b_ul_K_.·.o_. ~
billfimLkoDU paulL" 'l"criyoO.l'"u l;

n!stimn. bIlmum~·
k.~lk:l.lm r-fgUI'lI'i'"il

~. liluuimle;,

~ & d.u

iI~iJJ!Il."!ill' CI .n. I d~MlI y.pdl!J;l ,d,. tllJl:Jl Imm edJJ.d1. Jroml1-

I

gLmtO:

Meclisin ugunkii g·~ndemi
kercai.u.oe de:l-aDl
oJ'LI1I3,eak

hnanya .ID Ball udutlar · iti

a

Care.

dertlera,

dU,tU,k ...

8aydi AJ)ahllul ad au» :·ylel eden asarsnna
l -

l Es iIngi sefirini_ -_--' hall~ tI seversen., 8iz
......
12 ....
---,0---

EI~t Tiirkiye hakkuuJ.
Bijtayi~kir bill'

hnflm.l:lerl y ,[]nlar1 tutm -&I! ll·etl. ~dluL iItIl);Qo"_mad.i. ~fo3.I!:l""., t!ldDd dunra. h.M: bi.nin aona enIIIeWnd@bqfI oVMo E!Ui~l ba,pnTiL'I'B da:~ 1iI,.mlJokl"ll:!ihu-l. I!indi.rmt,gli': '!;a.ll~l\,ordd. Al:DN Iltll. togil t6!:re: Vll. 1lI:Ii.

li88.D kuJ~I_~5~"""-

~"T":J. Mbl8Jl

(i(:Vlell-h' teblill:tda. Iidtm~ve«.kl!::J'Lm ~r;:Lk1am.J.!II biZ ~ IWl~:l'''Q;''lar. hir d.ele_g_in d.tdl i: ~tr. lDJ4 \'e. 19J,ij ta:d.hurin.· d" t!lde Myl'.!' bu- p..lkt !I~,."iIL (lglebi ibtimnl. bu lid darb d"
Olm:lldl.

vLUfak Vi! oldukbn mrmlrJII~tluiJl ("mniyeti de umuIJU I rann Wnul I ~1I.Il d~ bi.hh. DO .~il' TUrki)'t" 'lit'. YuIf tan'ln ~lId 0 doin}"1l. "<lk ahn .ll1Blllt (lim t.r~tldan du YulM. hmm rsu.zluk t,am:uni.1.e gid4!~ l.3yt.labil ... 'fbtN!ri4!HI !.;,lITiilB 1rnnlll "jI'rl~! bududllDrflI: RU::I l.It'~llan r· ~II: hudut k~{]I.1a.n[J.a bll.-tum Meret bir ~ '~III1.yn. 8'~I:JDd~ ltrd'r. Tllm .Atlanti\r P.dbnm .imuSiI am.oa t ('dl!..ll 1m t9~ c-a'lili! acaba V '~al::i lIliIE:ruimp bir brlilhk Ve enu Ii'II"~lI!jii! m&:ht.t b' han-~>ft ml[lrt'? 8u bran vl:'lmtk ka-lay d~ h
r'e
VI!

AIT'ar lk "ITt ~t~ l:(IJ],l' VI!' f;II.h'J JDoHn.I ·k~l .. 'n· reun11 r oJmadJtJm .Iillrl'lml~&:r 'i"t' bu M~ UL U frillA.,. IIiTU tie'- dnI'~:U'dlf. Yllkm~ '11'01: t.nd1

t.n gil.U deie&e8i 01= dc-loe:!fUlol.swJ blil ~bll

AmuilnJ'llJ.n

dos<U

Iarln

bfli!:lL

~ildlr. C'IIlnlrlk Sa."t-tJui.g, D.~lKll od~· en. kl:n'vl!lli II':f1IP& nu'V
daIll []kumul
1ll&lI..

pK varid

d>,r;1-

Trum'll! Cillt all'lJ~' dml!'t'inCl'e bu pattm I:J ~ -, h.lul~ b r 'ec1II~:r: t~f'bbiisi1a blcml! .!i.hmnacf'~1t1 tek.rarla W.!lt~T
DI!In
ml~ If'. Z ten SO\'y~Uf!Tdl!ll pl"ykleciarl 'll bll.~b kim!llt' il1!mde Atlli:'lo-S kscmll1l'1.l1 :iirm7.i. V!!

bu t:!l.-

bi.rluDa 11Evv·..flri J:iibl ~ee Talrit brlk L tlLl'ilil il oL-n muhlm hQilif'P1E'lind{,1l !bl.ti Cf'l!'t'~ - em;, oI'Ildll, eu ~il:i ·ti ~T:ly1~!~ktf'1t:1 gl!ki!}IDegj ~ J.
lar.l"IUI.'I:na.r.l:!:IsI!'adu. \t"'('('j!::':Ur.

[~ud~

Yunanistanda
"'uJJan

~all'eket:
III!

ktunLiDliUI!li iti gUn· (Gnl-

Ier -gi:i~tariyg,r~ faJUlot dh:u

.an.a

III

IdeT r;illi

iI!'DloI!t)"ijl·
UJ,-

diir, bilyiill faa.l..l,etler gfutui· yorlllr 1,'E! 81!!rbest YI"Il\aIl nnriJ
BlJDUn n~fati.na. gare

.Dos:) daiuada kilr~ d~cr 'In- lant· k'1 n_ bir topcnvih mFl.· llfaniar eld-l! e~ buILlllU)"iltltU'. kin81 ola:ri . \":to! Inllluirrm£k 1:1 Bu gale.be Vi! m£e..r]._T 1d.dla.s...D& bi !tit g;lnbd K~'tII!nn;,jd1. 'i:naIlIllE1l'llU 1(1c. I!"ebe:p 1i,ut Ul". C;unkil Atill:ll.'DUl ri!!DII..I ri5zdJ.;ii P'ropllgllflld!!.: dol! (Graoll'!i) ~ w,' vetll ~le a:rupianm n tee:aytl z. So...~ rUtrin AUIiolilik PnJrtlii

r 'ltn da SD")t'U~~ TlIllacllio; drl kllllanmllkt.a.ll \',n: g~ioI!D gun d.p At·

I'ttikll1l"jndlll'J "eo ",-"h.arehpl~.b
Moll devrun

&!.II lJallaf

A. mi1nl9t .,.. ~ler. I::Ill1arnu diIlerlu bkJp. 'b«ilil:' meh.lll bll" llru'l'a(~\(lf't!1: elde et" rne~ VI! U P u\'3.(f;tk da Illrrm~l ...nlfT. J,.or;ab!\ btl t,I j AUa:!!tlk h. im'U..!~ilt Iltill VIlI!' mldlr?,
Y\!i'Cl3hl,.... V" '1"111:111.0 mun:L!I"1'l(catdar(lI.) 1~ Kl!9!mcr· dekl demeW!lIvI !ytm.Mt1tiirll~

... m8c~ l ~dui'ullJ 1:O'..A.nl.qil.ati ~'\"e_ a.!aJIo Jm.

"lcl4dLl n'r proPWnda. Iflm ;imdi t .. · ,!lmI~rT Bu LqB Bir~('~rr:.i.; J.l:ilh·tler Cemi~'d .. k:u
l

' .. -rn-~ .10 c:EI.I11k top[anllw:nad

balht,!<'1I.t:.lIokli'I

~[In:.

ve b~r vmile iJ t"~""'m I!ttmD f,id~Je:rdir. Nit~1'II So~-II'J.i • IOnlftl"Bt· RIoIrt~· mm dr l~tirflla: totli,a bUrLik trl: tllUIi ,.tkAnn h'i!!"'Pnll~ ile naHc d ... []k:m&],eril'l'il'l m IUlh~'I'e:r] l~-. ~U;l1J'!u.rJ.dll. t HriI'M ..si k,.i.uh.III nrlOl. I.lE1lmlflJr. l'aJuJ'1I1a. fO)(· rule da bu l'Old:J. fildr adamla· rw.tn toplilW'l:.Il.n ¥;ltJl1111e:;;j,kUr ••
Ma lh "p~!ltw J ['Ilml'J
VI'

~l-

bRleri

rnlbDcn h~ t.erakll ati.mdan. 1t:arc!edememl~. BIllndigl (foil f;'aldllrll! Y'ImllD Emll1 lJe- 'rite adt 'bfr ®~uk ""e fttlfak lI'I!l:abeot! i edlllll'~ {hUm .. • l!llMfL baloae.tmu, lIfI. IJ!r YDIIfOI!Ilflv IliSKIlril Ynnan lfl.,.. IlnlI!Jma. IhtlmaUld .. y~

Anu:raad.:iL

gef:,e<:t

haiti. ltplim QlJm. 'btl nevi lOp lanlJ SOVYI:U I'rin '7e (t ~·kl~ il. umdll~ :!I:,adar d~ bTI- tf'pk I
l'd.t'lI1Jn."1~ ~l1va.FllI.iI:; ol:llD:1dl.

yiJ. ~WU. I'ltD ~ lI}ii 11"eil b' r ~:ujyette. buJu.n'U),(h'. lr yand:uJ :Sa.l! lD4!m.ukro..ll~rl-

blr iIl&-uym~. U:Ar-qaJ I;CIl: mllite.rml.d..it u:

hlllnma.Iih

~J

1,'(1

de

o~.

b!1t1ln harehclterl. H· uylll'lJt:hk fl~ hldp rer:n-

e

OliLOMAI

BOlOn DLin ~
Ya.lan; n",n!.l
mu~~It. Bjl'!ll!:':

K.ADoIRCAN
trrdl1nUll.
~1:'1I'1iJi..

KAF"LI
D6l!lIoltl.r 'ki lB..rui1 Jlu1,un.h:
),Lii.!!UI.IILiI.[] lll.n

44
k::L~lLIH:t I :

dE!' blr t.Lht DUriM hn~ dL
Ii'

.lmr-

RaJ ~'>llln

"gtu

JI.~U:rmtllftll.fi

kadm du; bir !Pin cVllel
latbgl

I1!rilla QLOlf'Ii ....... ujg[niDd~ fiillilh Of; dill bulunUfQr
~'lJ~

~dll"D n
~b~ '~\.-

t&n.IADa

olno MI!(:' e I),.' berabe-r dl 1.1.'(" 1l lie bt'mber" l"iL1t: I III 11l~ tlldUnLlmw, f t D, Kalldill. gU~1 lui n.&1Il UI, k.I.D alcnalasL fO~dll!lH'[d a Ii: ~ I.J.
SlJll ~ lUI J:'J:.l'&DP'II'I.I!'IT, .. OnLIl lkL toraft,:m Ilq"L" bt:.Fr k!lli i:lk"n,1ti: t.irDirl~rii1t' mArl • WI1 okuduhx; t~"elf;k [I r[ll"ItI· I L r. • II w~a I:M; ~b.it d.' r ,It lrkl"i.D C( :;.r1J'.:U /irtlit' ; IIrI 1~l'1n }lid,] U~rI
V

lerind~

.k[]mu Lrld.'l.kl IIIwmo::lrl"J'!1l !ttl! CUIDa gco;JiJer ~ 11 l)!;Imlll1ID 1l3.~ l>:onadlDl klrrJdru". YI'rI'IlIm(! or0051l h!'P bUrl '", liar. 1 hlle: )';..ptJ; tfmIlnQ '>.11om1'l bltUm "(lg .. 1 kn :rllrllnlk l![ lIdlll ~innllll ,.,.lullodugu ,n.olm~'" bdar Ui!r lr::dL
1 -

-

Ey m u.hadrlc'r

w ~~!

SI r-dll erlTh lie .:Itn (llyntl k 1m dJ tnl? HerHoL"!Ittn. a,'V't'1 ..m br,.1tI.l1~l!''''I''!I1IIloUl!. pnlfmnl1{1 ur· Ita "crnh:yinb:: I'i,rk.1.~L"t1J ~lI.l:r, .gog!l.t ~'11 :r.afH lnJllJr,

W..
35, munha e 191 talip
Siot;,m In' IloilO· III iJ;1n B~ 1pdi:r"l!' 3~ memUT a.IDlII· kill:~L \.c:rmit V~ bLl m tl diiD 1 ! I.!Jtck.h..II..lllo mliha !i'lIpWnl tll'.. N~tli:«: bll~n lI;1n oroilcccktir,

IfuIUt

'I.........,..lI

Mirier
ilinI lkn

OIlU

IUo OidUlDl1!1I:hillldliu.

-~-

I:

gfu:d Iwn" M~ QIli
CIIlnm,

b'" ()~ 1:l1{lIfhM
[)jye

El'Ill.rcU Muhtunm!'1!l]"

rn eol:'

bulul'I.ll.I'Ilar: A.llulliI. nlIulU, :-.~mll.!'llnd

~ti

lJ~ftll mI ,r,tri""Oellrotlllk

T

Ut; gtlnd"lloberl

:nlz!
-

bql'~~ ~b o!m. a.mm will IIIIlrra~!J k ,rtrlhl": lKrat.rJp ~dJ.
otfLIlWl

lnUlwm d

m,,1

ygul ...n 11

lhl;J.jIIY0l"

rJu. KIi I~rl~rd

• fU
Uri

I,.r
ilJlJ

!,'''n L1r: J..1Li Il~'JI'!l..L t.liJYllrl.:u(h.

'Jhi lltdGrltlUnllJ l :ti\a1'11 r lk'o'lnlyo.rIIU' kil.· r fWrllrO~o;.1!1il(1:h, BEUI yii",1; I UI t.tn Irl"mk till' &,·yirr.1 l'lkrl.IlLlllldll. lll!'';: III.)' J mJ!1lIm ~l ~:u.ruru f~JI ordo!'miytlr-

HIIYI:f ... 51.1 taht; I.b.i.:rII1G atul'Ilnln yen! dl1illl,mCi c6rm~lko;'fl til Iln '.:llun~ Sil .kt!n

011,.1." grJ,:r ~WIP.,: S4"D ih •. 11 o_;,!t;, bl.:!l YIlIf' ~ai;:lml21 Mllm"

:o.d.I.

dlll!llD.llll ti.~rlDQ .. WIl,1a..r. NI.riWu:'. lm~kInillo.r, (;n:Ur· Jet. lnillll ..l' V~ lmlil.i.lt 1~l!lhwl blr blirlu ~IYQ'[JlI~ kd'll) Ililu hllo.n gdkh::ro :o,lIlut'l1Jyon::iu. Engill w.~ ILlIlaI' UtlylllJ dIUIUk1!.o tuyk: Urpo.:rllcj lYr bD~

.m' VIUd.!. 11 ,Ud btu \'ulld mfllb drll;'rl .. Bllk.a!!Il!'I. bngU>!ti ,j~h.a. Irl

ill If,llnlz.& billtJ.Dl.I! H ..rhln Jri'iybeilllmt!:k liz,:!"" 01dl.lKUfll.l ,gij]'rD HBlld ~. dlnJ n fir iii; 'I:J.[J.II kt1n.d1 ve .Ii: 1"-':"11 <)I'1r. .. rl'k H!!n UIlW.. YU,z;!r'l'l:r 1'1"hit bLl";llt:ll.m:ij. Il;j,kll!II~~h .. Oillfl

III1QII:

.. . 0

Lllya U.o,oLk: ~)'Cl; ki'udla! de ~'a.lm k.loUt c:lU!lIIJ.IjD. J!JL rllLn 8'1fJ.tt.JLJd.~ ilL:ti.lkla JU;Jy.:onJ lI. !Ill II1111111 tlD.II. I.,.killi gL lu ..k tAl' HY IlQrm!k ls.lL·l:li; !1Il1iJ omm b.il·

_ .. V-'~"""I<

'. "'-'YH., ..

:

MUlir P,8$1 halfelfari bu ha~'lril i~tUIZ'Bfledne alml,larsa T~~~ff!~y.et mutlakbr.
,- (';J.I~mli! T. I l~rll. do. llgrJ)'llcUtmu.! ]f1l~u'111<lmn tOJl'1.ilbll'lk ~t.J~or
mU!j

I.·.

Idi, SU"_ linda 130,0 kahk pehlivan yardl
~imdi kurt kapamnda
Kazlklj;ID.lfl~' Ir~re.rlLi hum, ~'U1In mel'lt:e;p 4l'8b;u:mm [lZO':nuMklIInt~11 .Iyj blr pebll ILIl eldu- dl'n Jji t.acnl.k kDl:4lJJWl. bJr d n,k !Noll ~I!!t.t:rtyonill. Hlkumdu W!lill !:dlm "umq 1oj1l...n ....11110.1 )'il.n.!) zan jyub.. KazIlI:l;lCl.I1r.1 Ilk! R&mItlya. koynldL1la.r. itrll IInlml}'(u·cD. H.uIk~l Kana KilZl"o;l. Klan. B It& ,erie. OD &k~ri ~~"r 1uI= .. h1'1W 'CllllJ1!1I. ill!Jiilil1i kildar bt'm~ h[men n • DO bUyilIiI hir ~rd km'.ll.I1lU!a.~I' mft.I!Jlz. k,,1dl. Ell. :II:!lJldo. hillUI'II: III J!'i!k J~-1taktJ,Lr ,~tb.iyC1rdU, IPIlitI bUlIlo Io.Ivvctll'11'l tdYl:lr, MlI!lu kndar g;li:r."1 " hl);Io'lI!t!anl1 Ul"iII.Iy~ ;;ah lyOJ'\,] ll. Bu II, )·(""d.. ('n.eYIl!J] I'd n Rilr~ 1JIe)'lnllt!l1 KQ.nk~m:n pew II!tm",lc Intrlnlrt • b lrE'('~.lJ.1h.n Ih,.yt~an.a. lIilrilklll".,UlI.dc ka.l.ll(:.l.1tma Emil'! buhlP'lll' YOl'cJ:LJ • j'orill,l, PH ('tml) rek hUe ow Blrdr.1I. bll') klmsenin limit rltakat l!Irn dUl';l'c k. 0 .%a.m1Ll'l oou medl~1 bir IQeY oldu. KUIKr:1 Knc;evinp )'l'fI""I,..k anlk h 11'';:0 II: n B·old.. dalayrm d..rloi n lIyaih oyune!lih I)I...cliH;1,. lllllJ,k !:Im .. nler tiurind' klll'dl ~I "mill II' rl Imp.:Ullnd;m Vii :;ilil!llltrl<)'LlD. yue dlJl]lLl. HI "" llllrt1.l1m.IYIi 1I~~ 1~~.'bbU'l ,·rlll!!'1m da. bll tll"Slat! k~Lnnl!o'IU';L1l: m~fU. h.1"'1ilmll rn!JlIt r.tIIhnl lJ1. hemnn I.i RUl1Jf alJldl. B.!klrio wdl g~gi tJi ~.tIIl.J.Q.mak 1i'P! (lyon t.,t. 1'l(.lIanmn dn Y.uJ.1!.~drnu. olmnb-lk tl'J1'Ie k fll'!!:l.iJnJ I,ISrTI'U';'!Ii relt IIrJ!.Ii!I:l[1 h!W';:nll! pcl-<:nk kurt kiltWk kidri dl' aym k.1J1nJ1t~ 11..... •• p;i.Dlm aldl VI' lJO 1I11ill.fllJk 1I;ctm.l!jt,j, BLlnlar cl_.I\ K.aZII!~l KSI,iCl.ld..i,k KaLlll1;HIIIl !.u..icrin!' 11,. iii, 8.eflLMrt .lu1tk tUIrnL'mu, old ..banrh, iD klil.nIlIlUI')f! ~ IUl1U!! b lunuyorK .;C.'l ~ ".:,..d~n derin. blr Nt iZ' !a.nll. Lte gtjmIjI ml.l!Jl11. Km~;IIIr,'1 Hll!", l"l .. h(:mrn hcmcn herKO>'1ln U. :Ilrkirin llllklk>1t('n eer hie durumld·ni k .. hut k F.ml'k umil d!lllmUIJ oldu~IlI'JU h"rk :;O.l'P1 bLilullm'll~ oldLlf,u bu nrll~UmlilJilu, Arana blll"H"l!l.n Inn'4D. KB.Zlk(JnJn blrdl n h ,It: te hllll.bllHI'i{ rnJydi; g'.;:lijl;t "j> ~' -rin dJ n Rankl iii! I,nBl.n_;nir klm~iI'l('r buna p,.k Ih. d.'l yw: otuz kIi 1!l1i bi r p"hll'l::ul lim:ll "'~TmirlJl"lFl.l'ch. KaZ~III;:1 (",yoJt:mll" g;.b5 nth lea "'!I: ~ ltalk ikll. bLr k:)paM k L'Illmllj\l UkJ \"0 blr !lil:klnllj]c Imll"!uldu' Eh, [j e 4. o]sa. Ikl lI"<It d II nhli.gu il..:l'~~!1'Il gOC'UIQll. gi.lI'l'I!IUJ~, bll'Di lind!'" ~ KAzLt~l lLU.rtuJu.r Imr~lllmll.ll. U;n rakipll!rini I;inr blre!." yen.o!:ITpUI.Ql ve lirtnhil'r ;;;:mJatfiFi b,r I'"elt ort:i.diln O\:l'kal"rnl.1jh,En Mil· nW Iltt1~

'8r~rJdl 11m b~, lku·mJllII ;:hu:lakll"lr:l,ll] Klllilrrl!', rnJy>!! ::1O.rlJynn.iIt: ~.

glhl dllintJIllSlidllli.J'.

Kiztm

C:llrtl~h1[,lI r:" I' ,oldu~'LI 1.,;1110, h liemPd c blr Irl~ illm lmr.u.I.a.m.u.klan btt!j;lo go riil~l:'!:'k 0.11\'9 l..,l,hl, l"klndl lLzeri ~l'hm~lAm k pI In ui"nyn~, otllda.il t'q.kIJI. d ~ I..IIbur lrumandarum
!Ill gormi~.

IA ~1'lliiJ.

I Mlr.) dlo.tifri Q mu.!l\bll~ftl e'll I"(.ulno ml.l.Jl"t'RI'lo oit-af' i'd. lIOr VQ her lW"11il lliollll'I.i~1 gUIIltnnl,Ue alii t..::rt:ddiU o)lmLYlJrInr, t(;!'ilzlel""int' bIIldl) l~e(l e . lIalill :l!iIlrUlDIIi dolll ~ Uk' .!ID. h;lll lIu@'mu~hU"dJ.C..h,· Ierinl d"DIIi IU"dil}!i; I;f.\I'mul~r 'Crunhen t plll!"ri \'.0 K\Jz~m'ult. lIJ.rbm;IIllri HIl~)r5.n J\ VJJ.l jl!L:;..i1 l",mllLL l CIl)'(!!j1l g3n1dU,.'ordli. M.1l,,·1 u1. n yom:m.k aklllh )'Uk.ru:1 UnnUli'i1i),' :l!o"l'lllJl1lI1 gil'

I

Il

VIlpur

V~

Ud y>!!lJf;l'llli,.

rdl.

SoU.

l~:\ 111 q p:l~m lu.htiPl Iwl'lllJ!:'U lItJ\hlt.'m "iltib~ KlL&:J.n HL1!1i- nl1~ Illn 1I1]t:I!'ll.JrnTll~, Sull.lUI en (, fldl II ute!!1 gUn ~fl!lt.'s A~lin lU:m.IOjl .f1:ijl; .~l'il milIiZl?rin~ L~~I~fl! c1.-

giJo:cel,ti.

!Ce" ,JMl,'8jar

kt ~lemli'Or~.

d'~Jg1

Dolmn.-

I':IJI!:1". H{lC8 n~ ell idl. KMV"4: lLi,!JIlf'l:l i~iJl uir iki ~~!i;l "'II· lrul cttlsten lIann, tiiJb~Dt &IIIrlj!.[]1 dl;z,'U.NJr :o.l"lIkTnndl, Sui!!}' III nl)'(!di!' dL.IIm.n.t dnir.:!s:!nf'J< \'IUrlIP man, IkinD..: olma'lllltR. b. J\ot\' rtninl HIIHL .rl.'nili:nlfl 4oAm, (. oldo.nmu I"U~ Itdil!lt'Ii it;"itl, rt dondu. S, h IHd yn~ur \"i" bcradnn
IOIU1~ 1l~J11t!} bfl.\·adlll. €-IVII

b.lb~e 113l'l!ytrnn knrllllill kelpl .• dBrn liahl31£Jn bil~tHllr~ ]'itl?, Soul hm tJurRdl onnliUl, blll~LII""k~ ,"(!linM dl'..l~lImtli!'1'I a.l.llmk, <;111:'.;1' nd I' Itl'flbr\ I~Lnd ... D~'kIiJ'@1l r"· 1':1 k,'r Hi.l sc),m .l"'ni p.!l!j.ll)'EI t,.![ Ibn ti!lm. lcrdl, B'~1l ]!i)'IUll il~ KaraaliI'; vo ~1rp h. rbl{Ol"iml-l" 110 ( rlikt!!D billlNle:ll1f;a !t "Jll!" yU.k· Ji.l'lmlll elan 3ti"l 'JI bll'l~l, g,'Z·
lerilll C;1"\'"irL·rek kidi dflseJl'lt' tJlJhtnlan l.ili!!' nne indir-di: ,K,,!"" 1ru~1Ii! Tlll;mrdllki 1(,iJ.1t l1!1'imdll~l.nn· O!l. hiJ' Iij~~' lIo~i1iIf!m~'" t>hh.l:iE'llnu dti lllll!.r~k titnliili. tIcps! JL' ~'~' nl ya.la!. tenilbeskz I:~I!.U kln rdlill ib.u m, D3.1L1I. I:.!!.bll~ baTb cep· he!ilnd{,D Til~I,,11Q' oiLlrletilLLr r4lImu, k..l bUlUk Ve taium 1m :mudlUllnrl bl mil" i.l~t rlyUilii:-

w-

~mi..!;.,

Irtln
IUAIl 1Ii.JliD,

(:.",,1

l&ltJ lrn~'I'IR. IfDrull,
j

oI!TL"1c

bi r

Ilrab.'1Yll

1/.1]"11u1PIli blndl.

0"

'TII",InJlA lill1.lo1!1c:e1ddiJ:lut za • gUn bJlyU lIer'~mIilU. Tabur IfUmnMl1n.1 ~H akanln &d'.IL4ulll. ,Ctldugu IJ II: l6yledUl!l', De: n.iIe b!lkll'll hol I;!JIkb lent, od!IL' d lliJafa J;1IIIkt.n ,ge:dnet'l !!!.f!lyl1
Mabq.i, doPndinili ,i'eldig-lnl:g6. 1iL_n~e kQ:udl: Tokf\l~ yan Y1l.D . oluftlular-. Hoc:o. lia.Jln.n.1P9 olmn dtye yutkundu:

urs
Ol!ma.nli. d~ ...letinin ilk bilyuk }"!l!ll[ ..~n· ilk t payl..

-

Oe-.rdl olan

Il1p hi!; tAnimlldlklan. ,'erlldtklerl l~ilJo, bir

lul:rJllll1l

d
.
UIJM:t,

(lffinllnlll,!

an.r

~relt d'ert YMaeak

ld)~e~'e ~eki
'\"1) gl;/;U kr

l.o1J'erin.i
!aptl,

~kil

e<i1!1l BUf'!llmm

m[J. bto )ri1lll' geldik, - Sill d.e, flmlil ICtDl.b111.i2lJ d.l!!!UnLlyorduk. - EIuHc Olmll,fll1. 'Vallah!i:li lIrddll w!tldJ!!,. (c:WlUmIMl) IC,II.
nlm, :F~

o:Emrllm)'J .• lelo...

!.TerilebiJ("~k ~ad~1 l'(!ktu, :MoskoJ ILAll:rloin :l.slanbu] kllp~· .1 BayUlI.n Al'&SWonG~ .III1I!l!II.T ,g(-Millm~l!tiIu~ IltlJJe'p o~g:IJ[Ll.l:I;]; ina.ndJ,1fi !lI:~II.~l 5Jallon Hllmhlln ~~hbkil:ru'i .IlWId'1Ik CI!2dI.1..Jm,ymhnumJ dJ, lB.t.iyordu: th t.ilBl PIlUU 'rc-:rdIgi ,Il.ndill., emirlQ1I!jo :gilll da,'rnll!ll'li.k mburu.nu Bt. Ilktq caddl':!Iin Inditt'ockti; gt!ebilultk olam ewel· cede ai.J!lll"ml,tkk !lil'emlb d.edi: Y. huz, bab TlaJi:l.IIJli!!I "'"\, ti, nfrlll:a ka.r.m IJIt In b~l1'ilC't !I'IliJ

yul'dumuzullJ
Olflful!:

f:5L111li'1 lilil ve :w1l:4klan 1m· He.t" lal'lllt "boJ!.tMllar '11m meYlllh-J ariyc.IJ1!'! muhn,ttJr,

ilufer
10MB. Coli: !Jt'nlcndigilli £~ tu·. Dliiiktedir. Roma. VEl lIWiiDll de'ir'lrl~rind.: Kq.i§ Elllcmdaki !JlI1J.. n9.llu r kllphc;alan .;ivlLrID-

rum


e!j.~iya Jl~
<!lkama !l'l -

-lhi..ir.

mJ!dI"e'!.ll:Wn.

feUlIJtc:n

Kleon IIdJJldalU bit 1l'illJ"4 VJurlal?,
da ra:blfiluilJ m~tlJ,

1..m.na d!!. en ISOnunrlB. fW9.hIHIfU. - Hayd., be:: r hlivlW! Sir de afii gibi rlltL ks.:\o·""DII!l Cnun bu ~IJ'l'Iim md· "8 niILVi k.endiligim:len yerc dl.lt;lmU,fBKl.n!.la hl!"rilluiD 1I.1O.'.adJ "I bj, til. !ilmill !ill!: kurt kap.lImn.da ldj, mall.ll. ~rd..i. KMlItr-J bll D rhlVe Blrb!l(!a. !lalla degiJ. I.nm yilE
otut: o.lli.a.llk blr pcbUv&n var-

R.lfma dev!eU bit!! bl!~

11::

lI.eLlD~ hakh

t:o.M

Kl!rh:inde

~'t'l]!mi~td',

~'ilidl.lHJIIIl~.~ b.ir lUI C"CFj-'1L11 Cod UP. b-Il;:;Uk bi:!"" ImVZlL
filuosa.po o~U_I:·. :8I.1JlllJl 1i:li~rJne, bin ~iHI~ r, dlgcl""li [J1IfM PlalJ.!jllli

Bi.%JlD!!u.man.m
Ur!IfIJctglJn

W ...
8u :srn!.lil.ll.M ..hm!!'UIi I:lbiJ,r koy. III IItJ dB. Bdi.il .nri-lldcJl (.ti=l.il!j hm:H, MlI!rb[ll fl.rab~illil. dog~ gitmeal."n iibaki. Ili.ror, dunJadl. U!:!hm.et !Jordu:

- !". - Rllfekayolll M-ILmmlll ~yk· mit vt: A~ han lI~ri, tiden Ie! n'L I!lbet ~.)'t:~l!!kler dediJr. .Kl!lyinell(!.Ii. iliIIm1 b~! Ji,c·
el ~1"I'{lmli"' U. Ci reD cJJJ1Jo IH~lC'riDfi lid kab.·· '\Te l!ilDubya.mll: bocaYlI dtirJdil.: t!E,",tl."1lI ibtr YRPQbiJl~~ilmizl .MII
e!I.IiJI: ,[jkmrertk

-rueD

olomll: lki blna }'llP"mJ~IB, :§i1'a bulmak mlilL.~Oi!t' bu kELPIU:iLYJI.llZimet ve baUil bazlllLl";I Dl'yl,;ini I.Ilnhlc.rimiz adsta en buit a.lI;tardlilJ.'i VoJ!!.rnobIlJd(·:m bill:' ~mn iJiJ.hi lIS..yarlar, bU.yiJi.!: ihl.J¥41""! !,;!"I~r \,1] ml?§.'Ilrknt ~
sc)'yab Ibn-i B:a.!lIL1. .BUT$;ldlHL d!rle-r.

E ..kj yom! ~elui t.i!r;j In ·gMKlIlbl. ht,p " ...1\1 lImp b~mik il~J'I!..,n Ou ftdll'l d3 l'll~ ~-t'1nu :1'1.1)&

cldulc~tJ. mjj'llId !!loren. .BU:F&Ia, TUrk gii;;Untln ·el'li!r!h.~ I[llduJctM .6l1nra!illt ki, l! hin·i.ba.lumnil<U1 il8f'.i hamlele.r

m m,

"Ill

.iEhD·~fl:nIJi. h!!r Bdm:u, bJ.r t.iI:rt. M hll.cUscllln.i.
Re!llrnini
110:

·§'l'y ;;II) dde e-clI1'DlNli10, §lmdl IIi[ m. ben.i..I.l'i, .. Koll kil1nd.:inl!~ deIDol! II: l.stil·Ol'd

run

"f-

lIi'lydj_

baknJun.
yuptm,

Y'BpBCJ.guu

ltt..<!' buffi~ hir

h!j.~lrlllll!l'J.II.lt:t;I(JIIf. : koydllgumu:i! :!!lmM' bllyl.llt

!m}'Cietml!)!tit • B~I~u.a beyndini.lellcll:)o'a.k mil sab"'mlo'MJn n.pllwg:J Ulu.. dl!g, la.rihti StnbQn'a. gore va.Jct.HfI c,kiYlIl!U' y3t.a~~ 1rJ1.

"limn

C.Il

bit"l o[3.n

NilUfe['

kolll!.nnd c;ay~ dB bu n.

-

Ne G$!

-

!Su.

gful!.~

b:l.bana!
KllIrl-

1m rjah('8(!1 '"]I't,]11,@Ul1i1l hili ~kmhtl i'ClDd~ muluJlH b.aEml t!:!l !fir' nMii. il~ ~vap VoI'rdI:
Ka,z;klll;;tnLI\

IJ...

bllh~f'dt'rkl'l1I ;:.oylc d~r: 81. ~ldd k~blj'C VI!! ftz;ime DLIlP

:aLI kllYJt ye ila.hii bil"l:o!i!; Ireyal1litDllmell?rin ve-nllkJeii. mil.

blriwr, OrbaD Ga:r.inin vaLid .. ·1 Nilili"("r hanlmlll :·ap- .. lwllgl kapl"i.I yiiiziinde-I!l. kl'ndi ad!. cia nehlfi! lid ~l.rn u, bu 108-

la:rd._11

Nt' va.r ki~' Kazalu;J al!.'11di.l.HLi,
[it

-

H:l.}dti. malj.1U b

bll,,'Ii.n!

mlilu.nd,~.

Itrn.i:gtik tr'!.\'ndi. dedi: - 'I"ablJl'1J..iEw:IELIl.lIroli ~Ik. lq mdde.sJnl BeflI tyliy-eWllrll ve ,gll!lip GL~mi!'k; ilflilyen Qluna
1Ilij}

_ !.., - CU I!L d,OitL~ULi!L kall ..5."1 1'1.11ker 't.a.llme IilIkat ve ll;lplll,YlP illmE!1!; gIl~

mtUdJr.

l\lilli Egi.ti m B'8.k,3.nI1l tOdarl g
1"l""1Ii.HiJ.ll:l Itn. k,,~i] bocllrm VIUI Lrl!:"JI:

olur!

.s~J]:n

rlIu.mant ofurag ,.

t Yerlz.

IU P'lw"'l tHU ~..Ip" 1"'~1II1JoLUkl1mJerJ ~liylc o:lutnUm:),(! c~~ tmlau ~I.u.

41l!hlJjmle
1:111101],

I!:n!.lltU\'e hp!l.b ~rr
!ill

-y

l'nu\191laki)"et. I:llilfw!!.r

- 0 l'.&IIl.'IIA gdil' Sultan Mil·' HIt hauetlf!Mi!i I!Iiat edc:ru: (plIO leMFI~ a~b) Sllli!~ I'alJ8 JJ.1U:~ reth::rinin m:D:bputtD lrurta..nl.o.. f::Iguu ve ·rtmix '·0 .kllmll1Jday:k d~l"IIhll!l "tO~k1E!r:in.5 ~.".Iell!lllli.

m.l~

,g-e!;en marl bit· fJnd A)'B8taf:ul.O IDbt edcI'j Ild~Q BO.nra, .kow. ill: I prum Kamll: mbiLlerinin n· buJ. ~lIdcl!!lerJnd!l dOIqJil!kYa, ha.~ JllIlkllln.ndan Jiii rtiy!'t I:d~n k ,dcrtli dertll ~tll:kr' Bu :,;ii· relder )'flroh:r'Rn I};;l halli!n! hl?p " SUU.flll HiUD.it ilebcp !J]mu~hl! f\'\'el, immlanllll

IIikI. <I;'

i-

]hili;!

"ll N[f;wn

JLlH.

pu,.mbo

Mat lill

Arlk,.,.

Tekel lIinla~ I Elli binGenel MudurlUlii Kagl{ Si
top gal"aSatIn Ahnac.aktu"
Malz,eme' Allm ~ubesindful ,:
1i\.l",II1.:ut

kflp ..nJ.D.u. girdL Biraz be les If ani d~rsJn! - NC! hL"1;; ~ire,t.lli1. ? - Akkcryli.Jnlin dUIl.Jmu Jj!Lr,.~ •
ll!1l1.':n;.J:n 1m:! Of.' }"cmlLr,

b~Hli~·dlm.

BeJll;i

M~mit bil" d.pfa hll.: OO~IIU r,E?~~l"ItrLy£! Uizurn gOJ'Tl'l,"Il('n ~

evvelil baY'1"tt€-ll dOf.]<l.ka.kIll'tT. SaD!"1\ ~a. bit. ti.ln lru'!l'l;'cUl'.riyl(' [fIl.'!'lRII;I:II'I IIrkl!J1a.maYI\ Vc hayJnrmar·1l 1n!;I1adJ.l&1'"~

dia. etmj!jti. Hal:k;J. rllncc

o dll DU rrurctla kt'n inl. g(o terdi~ oyu n V(' nataJ (ktan delaY! takdl,' H.mekb· Olrlllgu"~ id.

l

r"'t

I'll .[;"k .. ! lLjJi.l.rlmaJ.! 11m:" kal ts b,lI'Lnl1!!.~nk. lIIl"'9lell.l 'irQ Tckul.l, Otr 'hm Muku ~shl\ Alma KomllJ)'QJumlig ¥DpllaCakUI"., "Iblel" glr"OLLnlPl!i l'ilD;

- Haydl, hj]~ ~I~ d.rdi. 0 ne kl.l.ft kaparuarmlt ~rm. ti , - Onll. bu .kadar in:l!lI}'Orll, n d(;IIIt'k I
~n ft'j:ll]ml

-

y~
0
nE!

Belclr
k.alkl!tl

pMlivll.fl1
bel

Va.rol KJl .11l.<;1!

,al
]g, IC)

Hl:iiH.H

hhariMJ, lb.aret

ge;;;:l!:J

Lemlna~

p;i"k~'Jl:1 \leya.

bllinm. ipfe

H.:lSdj,

maloI biJ'l'lillllIl,

;:~.ullil Ural,,, blnlL YllpLl:mru t.aD.hhlL~ i!dJ.p, ~.h!l;;ltl.lll.l J;)Ii bl r r~;)I;lIdll :i'er~u" III:t'Unl rlJ1011 dlllir SldJtJ b1l.l1l"·cn~I:I,
Ti'l:lL~d v.,. Srul~'1 gh'!rnk Udulnda.n. lEIt9)'1l1 I'l:irl Il>~alll mm,I!WlIlIIII IIla<!1J1 !l-~IJ,;;rDIn,

!fJ~r\nllllllnJ. 1'Il1l..:Ji>u:IJ:;': 2.,:wuu lupu:.&:. h·l<lkIL \'j! UilOO t.Q;[;'LL::10 t.I:.I"r'Jkll QIIrr.!"~ 1.Iz1!re urn'lUI, oM.!.HJU WI" !IlK;;'" 1<11._ ,iI...... ]iiUIII .,hlll ow.Lm IIIhnaclild,,'. :li - Pnllr.1il.1t H"i.:Jo/h!il Bli.h gtlnU !i&ilii JO 11,). .h[AlJl>l!q G~.n1 .MUdlldlll! M !'w::m~ AlIm !;ju"""JnY(>~LJ.!"".I.~·onoJ.a YI.,PIIII":lIlt:l, r. :l - jilll"tnBltl.<!l"rI lJ,~r g1I!\ .Iol11 "~'l:CIl ;:ILlh.d" ~~ ....nk.n ..B, b.
mJr B~
gU\'r.1:'IJII1:

~ .. rll,']) Ilfilbllldakl lcWDIi.~la.rm d[j.J:mem~!'ii I:ill '!UD.· i,sJmlz vsr.

Yl.'nl~t'D :if:,H,. nwa bll!;lam~tJ. ¥alnlZ blr Earll: var-

G~

dl.

KIZlltl;lnDI

ba!ll!ll

art!k

,,"CC-I1-

hl.li":J !l,'1gIUli. blr

bAji:I...1.mIk1c:

ElJ!tUII O1I&.fie !jUphe-! .i!<:.Ddilerile U!l'd~ ii:'iru~!dll \'8 b~ bullUM'taIu b.v.lyder !rlimlle:m ~riDe SIIIUrikll. \'!!lrtilo Silleymao ~lD m.a.iyetlnda v&l.ilc ~jj1"ieD ~ :&.II .h~.n I!!ldiibp yoIIt. get.in.bilmeil;

'Vllk~t U,"iI"1iY!l~Ll.Ba!..II!J:LYR KIdell g'anr~ I'Jrjl{Ud:wr V~ !!i!.::y. .Ierberi klYllllli1dakJ. I!1i'IUbQ cwo.

l.lLzuD, - &n biJinlim!
1;'11

I~,yalaa W:i/I },O"ntu. Silorhl bl ydb. i&ruk )1lzJij .bib~lnm.
.&1I;!!j dud.a1klan glIllbmie.Il:,i-!!tI. E.m.ir .nde.rinln gel':J rdigi lelll:'Ji.ed.eIl 11I~J:Ln tI bla.alJl~ UVIl I f.ank: .b m.i8Bllrin fuJiliul aLlJN!f'8k, arai" D..i r.~j[Jelil:irdi; l.fi.ullr pap hazrtUtori bLl. .Il1l} ...11 i!!l Uz.e.r-leri.ne a,1~1a"'(I, mIlYnff&m,l"t irIIllllalc"tu- eI~n<lL - D;a,h", d ihl ~ mahjtWl -

la.nlld~ rc:~rdliftm gtlrdUler; AIr!fl:m olu:\,'o"l'c1u, Serrul~r Ica.JlI .IDII • m'il.liizil'l'l 8.aioI d.:'Doj i.y.i c:Ormiy8 gi<ioCfl",fmi bahrh;Y8Jl !boca: ... iLluIiI mU!l3;l.Ll~· oi}re. B !IIel£ "aJ~lJ. K.i.jla ~ I.:a. 11m, kOr:JU!3a i!lrii!;le 'ili.ktibr, fiu. n.ket gijn tltlp:]]dan ellVtl j iI.' p.J!1J.rn, Wlrne hlUJ.rlsII .... lLIl!t:li!. u rlrrl Dolmamla!J1J jj;n.t~J]1(: LIl.mi r·· mE!nl.a kolay olat.s.g.nr blr dalla temin ci!l~Q .nJ~y1r b,ig~l, Ka. :r;u;I!I Ith'lldlni.ll. ol'lioi lllttu:

"ll'nlll \'"IC ITII"JI"l .. m,~.l' .; J{tin .Me l~ld ft T.,1l.nlk bU r.

'I'eIlHf md[lu'f)u II" 'b1~~li<t.cJ ",.. rllln.:!..:! ft~n.km~1J:leilkr. PI! tJ.;: aU I!!IIo:ZJ"~m!l \'C IlEirtJqrrl!!L ituH'l13rllo, k!!rlf
'l;IIJI,mlL lIluUl!rl l,lnd!lBIIlkIlllIIl'l;

Atl aMr ~dClI hu"",all.la.nnln ~ni.J.n.~ b!!g[adllllf. Sonm oa

mu tfJ.I" Y.IIR. ulTa.lt:m~, !!;l!l'iliyp"l' du. R".i1.. k~1 Ko'I tlil B"kiri n, 1lC! 0 I~ JUg:II,mJ, lPl1u y.,:n!.'mi~'():C"e'snII I U.ll1M14 olm:oJ hN~ • .AmI!! :.'3.1011 }~. O]-illll.comiyeItialtJ}'~r g;i bi}·d.i.
(Don;
fill ~ /:,.,

.....11;JLirtW!L~:rLn<k ~rti.LebWr,

Of"l'i!t.ill.

~.il 1~I.r' ·lI.flWtlrlllgIDld.e

.I;OrUJc.

r·IIJ'~. VIlMlLnlj1jJ.

.e-sa!kl~ b ..Illiu! I!i1&1iiO..

lIiIlIkill}"OlUl

mllrllcu.t l<t.. ilibl ohlll ur. !II ~ Jd!U"e lUMnPIl '.t:y. t ..,..lIm". n lG.Upkr" m ..IL-d\l ~"rbelltllr. 'l'ey .. kJ!F,m "'ullm .itl
• .lo'_

:i = Tt!k.ur: ftI<;l<tUIHUllIlI. l.nllllcdco btl' ~t ~V'1et kOI'l'i!C}'on Bqknn]'trn';' .makill.liZ lIIu.ll .. L,l!nlle \lerJJ.III~ ~ 'i'~1L g"ltnl~ otm ....
J.\z.Jmdlf. II Pwolil.d4 \·......1 olna.!{

'lII'

_ 411:.141 _

1!II1illkmeler

Ju1;iuJ

.'dIlml),"<;I!I.!Ur

..

J1~alzen~1AUI1I f)ubesi,u);(H.
.N 'jllt,l" II.I;IL[Io [(~l!Ir.\ dill pLoL.li<l l ..... MI \ulI 100 tun

(;.Ill!tl!:! I

IiI... )'~,,"J~ y" 1I1l'! IDl:C:m u ..... 1J1 jEl, Itl 5.II)'1U 'I:lkfU:lCltJ.r, ml.lJld ...,c .... t,: 1 - ~~ ..., ~." ,o,lemltll[Jlw illlI.
~l~ll f'J.l.lk.l!d.j' "'"

\'alufJar
dlkkBlI ..t~'" Jil( l.I4i
IlJ:Lm.nOa

.~.,Ij,QnLlibl

'CQDIIlb.lIir'ly~1
rr.Ub.UI

UaPli:
'[1:3

·4ijI'I, .!.110
"-)'11.1 klil"ii'rn.o.meya

~ &h:li!>'~c~mf'!t'iIIi!l.i.
AlLlI.bl11 III!lIyt L. ile. AmIUlt

llllJuntlY.klan lendikrile - D!!me~
\'u?

500

lIikayc gitlik "'iii d~j:a gorihmk. !.I.L~'li.rnJ:Llll"bodtc]jni:1j

m4kt'1" h mel mil"Ir

dlJUJ:a~ cdi.l5ill lSI ~gnl edilu
p3,

VI!

se--edi.l.

hl!l:!:rdli,ri k uQl;lunlay£ cl.e al lnlar. -0 linda.

bile. dl'mek Aa. b:urd.hm: l!:lb~l ,·ar. Hami:f.Hp\!~J' zau~t.

bwe.re dab wJ.imll.t ~dir 'Ie c:m'" u~OJ1E1n Ie 11J~.n.iJI~1i 'jE'kiide hil.'-I

.n.:.kl!t

I!dilk.

-

DCI\lIlII"1

'-~r _

ClllI.uk f'r ...mmll!. .IIatrr,EIok IIU. l1!U.)'I!II Mllll KOmn1Tl1L ~B!lIl.!nl.llll.u. ~~ 1i.lI"L 1in.rd~(lH.!:n .1111~1\i 'l' ,11; • IIlm !il1'lilt llut.lru CIldtl""l!.,de ekmdlo;:l .BeY6I:JU F.erld')'1Il ~&!ide8i ND. ~5 dOl ...r"I'\I.I' iNLkoli!. oglu I'!IIIJ tll:l~llulu hlll'l'ro Mll~L 11I.1l. lundll ;:)00:; q,yllL kallqn 1i,,,.cibIlL~l,,,.&nblil AJollye t!J) ell eo>:... .ma.nf.ll!m". ]1,0.1", ;y'apdllD dlJ nl~1!I. H'IIlJ]OO: lS"~II1JJW'l. sablt !N,'\L. .len ilbl(UIlIO,&J.I tiolBY. h fc-kl!tln .. u)'SJl 1I11lh l{" ...... f1m" ~""I1J11m ,1.. .ti!o'C.o nil, '~I". ~ J. \'c IlJ IfiAl.hlelc-rlme &~rl! em l.ll.~ .Ctr I!a.. i:(,IrIWl,yl" n28.ll!.nwnlmlUliln., IoIll hnkmun J.!.lit·il"~Lli:tJ!' (,hi y;l.y.nlllorullUlJO,.n,.. dlUr I!IOzt.I g,,~t'fI m~l!'lJlo.>dtu .. "r!.lfu l:l.l~·.!j~1iI g1I.IJ. ~.I(t 4"', H)Jl lIIl~'lJL HiLfO:r ke.!llnl!l'!'I'!l~~tJl" _ i1~ _

110. LlllI"'-'I I<l'~.

"'~"'<1t1

I" ~'JI" "ill nLl ..,la;!,

U;::l U'li JI,j llra

;.\l.'i'."4':.1 ~." !It'll

l.:wIL.. 1...:1J.,,'1.

llJ.Hi 1v
...

~.J2'h

L..I...u...,III" I'lIA,lIItIJ.f.lJ1II.

':,t.. 0.1"".. 1
',.JJ"')

:I: -

hU.arldL lIL"aL;i.n~ II !l40tcn.lo;''' !:IHI \'" ..... lle'lk Kaloll.. M Li hll.Ui t.ln."UJLI", 1<.1,,:" ·.He AlH .. ~lIb~ ~"~lu b.u "nola ~ .pllll..all.t I t. ~""Ul1lm.'IL'~ l!I~r ,,"lilt ""1;1.1 .........
\'" In.''''J'

J,I. tll".I' ~U

Ii:"~~n ~... ;..,Li" a

IiU.UI .. lJlU ...

-:;(I.

n:"'m..: rlllloil..9l 1I1I.

hl .... 111 'rm b<U.I LLGUll

"U" ...le r" .H:;u.w,l ,~-"iI,

J.nnd .. '" Lr,.. , .... b:mJ,kt.,
1<1~~n:J

m...:;lilh'

al-!llll'll:r;:o l.h"'J'!'cioj

l~olulll.!'ol.l'" JllU,. ...c""u.,., .11..111 ",unlU. J.4:;u", 1<.1""'I,n '1'1.'180 LlJ.lIJIIIII '1\ \~~" 1<1..
... U.".U.ir.

cr.J.li.dl!ri Katl'c.1tJ.m.i .MUSt..lmM'l Il'y!u Mil rllili'J'l(!rl)) III dOl J!!L.!J.dj'Jl{. BmU!sn OlklJ9" BI~IIC L, ~ ~ Lflldtil K IlInl!! lllhS!ltlLilrn Jt!lh Clgjg Nmi d'lliJilir, .-lIn I mll ....... ''''luln 1I1~1k1.IJ.· m~ b-if tl.ck~lrI'p!QI. ~d",~ad... ~o 11m llUll1mya.n .. lhniyd. a Mill ... ,oomii ,I1!:ltila.nllllll £f1)',. hlfid '" I dL.llIII biLIlm Unl ~'L rll.il~bL 1 ~. d'tY.IJ!tat:l Jllroyctl.e drni3l(W J...': t11m dUJ.)'...smdaJ. blib rl r. e ..l(l.tIoIIll "'flGH (TlRll in hi 1.lI'l",I1$'", ~O%I~r, . }' 1R&llkJllr'. rm/mdan li:iyan:' !:dik,. flu g;bi Yi.lz )'~hmJll,n ~ O~)'O'Ojl taTihi f'.I'!!T11!II"t1fj~1!I (J1a~iJl'iIll dl.nJI",.o1Ill1ct !'"",C'Jt'Pi ldnm !Jd • I) 1I.:t1ll r i)' e le.n

"'1;1

lI.lCiI:"'Cpleri ILrlUJm!iII ay b.l.rL~~L1]e1e", 3 _ Ntdi:lfLI.
~

ll",r."

m.,...,I~~1 t1uk~dll
OUJl"lIol.

~~cIJU"lIIt,

-10

,n,

lliyr~ lLyn
p"

1'I:l:.lll)

'fat.a;

,~lKBAL:.KALEA·NIN.·. • I
~-:iI • _ •

-

-

._

-

BJJ,t;ilo@ .lradil."I' mmn Il.ll1Sraflarr l!ill!llJo bu III fI 1/ ~r.LD l'l I?l"lUp bJ Lir·· dikhm b.L~ka. liakllk Illh..'!kn miII 1111'1 Iii.:.....e~ d.o 1>1[1n\

8EH~ET SMA

Indi~.
mlUjaJ.nLZ,

BIl~e.e~ _paras!2 hl~l:lminl:;:

Noten ZJ)I;ueljl Jptiel'lil:'D 'IJ.nu )'lJP.aYiLII'Ul: hula~:1JBmw bl1i )'01' mu id lnlz1
1~f:Jyt.!',

J.J:at.i~ en.

- 'IPkrar !'tlr-yl..m 1:13!fiDe r.lIl..u .&ylU)"Il:rlllluut:i!. CilnliU 0 glln ~.dLl('YlD no'Jo·i!I'.rfiN'L bgl.t!den 10111'"<1,":1 i~i.n rnnill"vlI!I.. !.lIIldIl4~ II!:. NU~f Tahir ~Inii~i IlIIe k.iUbi 'l'iWlLu.l.le D gtlj'i Slli'J,b.ao!!. iBlnd ~ IDR :l.a..,:flC"!nl \' Ij<i.b~. mtml, O':rtl: i glin ~1'iI!:f1i1i bll dl:nnl.!J. d hti a 116)111)"!'~l.!n mi1 ~ i]l! canl!'ill\ .dulmaJllII, y gUIlo .. bul tdilmll'u,·,inimeD ~1U. !hl.'l"l.:!llniz dLfi'o bu tl:hlriD ,*bIl:\"01 de lza.h ttktt It. lIatirl ..,.; IJj I'!l\'t:]d" .. )'"llIl1JOl rll":l.C I:>lmalhli:l<\. nftl, In'nwlljl'li~ d<c bir I§ ii;J~ dJJjllll'"l t dULI:'IIg.m hr,bo·.II' \'I;:JTIliJjl. lJ.i:iylp rni l' "Y cohn k.ii.Uh.l I;a,g, r. I:.!~ onilnij,<lItJ h.lt ..r t"lt:" h"P!!!L. iii! ~:':d,'yll'll m:!."! - I:I.JIJ'II', b,,~U" ... H"P.Jf1 duf-

dir. Hiid.~l~i',kn IJ.nl.a~jlllyor Jti lHlter 1'.JlIlljr- !ilnull bel" lit,: J"IlDdenJJ:J Ill! 'ill gUnlliL~ ka lmi'! I. J!J!:.llI!!i.l. Oltl.ln. i"BpyB.l.Jw; bu.lumiu 8 LUlU .:i,trt.nlnc.o pru;artei!1 ,gUni.l.

'I'I4P \ ['£eyigl; YIl.. lfimILil H.1kkl U.J 181bi.r Iigi. ~tro.:k u)·dQrma. bh' w~uvl1i; blidjll'dt~ terti[l etmckte !'!110 mI!Disa:tln.lz l,'IlCdI.'i' loll·t:ra.luru

I:!!gll:'tic.ll .BDnm
,in dL
(I

y;:ll:lnlknl!~e

du,U.

~'"O.-.umu-, Hunf\, lit" Ml1IIjn!: ~ Nc yaplp
)18pl]'l

fI\LD

~Jllm

blJlmrun

md.r(:l!un 1. lbllD-

ttollkiD 1I!1lf'!{lrn.: Mia.t.radmlZ I.• 1I1n'!:l YlIBi:ll~lDillnI:yl orl.atdaD blId.l.nt:Ll}k1J~ Hirinrl'il..nl iIiIl!l ~ i). k<llliDi.l: I'll!? .Zaten Iltb.ul Kllll.'n.
z;t

~'alml! tiC!!' r-eth:an n.i:ln. gcllrlmlt'D Ibllret. §ili'idl 1m. dlJrumd!JI. kadmm Iij~ lD1lt3Kbp u.w,klllllDB lmglllDmlU!lll II Ii .IlQflul~·llmun.uz. HlLlb .. kl (I. J!iL1III~dtLlIJ 5ll~'d.Igiruz \'e hrr ~Q y~ .goOl!J Illlllfak .kadlll' mel!)lOv 01· dutulll.lz &ruEql.l.iyor, S.I%. de

'Dunll.lin
Ek

lbiU:t·onrunulil.

d~.!t~1 IIDI?

IIJilI eD. ~'. killl olmll.k

dDIIL!r'I!~le
'I'll.

llLv.u ,~Ui:
rl!Jl.ol

I3Uli1.b1Ldina. mi? H,Yt!', bulamadun. !:;iin.ku ~lnAfi bf.y \!ennHli, Sonr:a otf l! o~rl!1!:e. !!:L~II! 1_ Salim J);J.lTa~'1 ahm~~ Illca

mlT&ll~ ~

Il!Icakh. ikkm:i

bl hillklltl

ru,

!:hw ~Ilnu I till' I:tm.i~ e lilt!!: jmrull'l. Bu,giine k ,Jill:' Ilillto!'n,ll (]lllnik h, katleri benden ~l!. ~eJhtb. F.lhrlltl Iiz..e 1Jq1c bit" lIoll!" i4Y1t Ibtar ~<~ yifill. DJ lo:Ju']'(ioize iI!:(>:''lIYCJ:iJ11l.. CU...lll.ki:l IOnl! mWllm

-

ancrtk batkn ~il.l'elll ka..lmalfln~ IUra.( edenlcr, uyduf1II1iIj l.e~vUz hr.di. kid w1'Up ~dl!nI I' v:u-! Hu.LI

rI illdilrdll!lllrne Clbip ,,!.am. ~ro, 1I~1oJ blr ~y 1!II;I.I"lI}'Il'l:I: Jau D ynBLnU! ? Cun a.on ro mllilvatiY·l?l:jni:z~ na- H8JYII', ilIi.mdlllk kimB"yI ~t. lill JlOlIIIs.koyrnnk, '!llYlIl Idll1to.] d,. il.wr:J. IIlLml)'OFLIm. I.HD.mlI IlIpl!t". mil 'Ie Di~.. t'Undr:Bl.n i.z? li:umI:l-'G ~h)·crmD'!'. Su IUplJ~~ Ealll.r!:l £100•.• §imdire Iiil.' 1(!1]dilderlm In IU·Uln u'-iI ci.rin rI. UlIl" k~lldim..i IIIIHil id ~ I!ttJma!!,
.ifuliJo"~"r.i.'
)"iIl'l

ytOia.me,J<il &l>maml§"K1..UlJ: gall. ba ••• Nil oLur Oil olH1AZ. belli! t rtlJl' t Ltiginlz kCll.ri1!'; bldul?.JIl mill :!rail: olm:u: ua lloLfCt" vasl, yC!!J:J~!)yj Ulllim dm~YQ mecbull' iJl!I:fftw:ruz; korlti ulliJ~ ~l-i.lfak.

I ~ bi g;e!:"Ln~p gidi1"~ti.J:Jirj 1IIjo~·I..m!!'D.i.Ji mlYLuwlll'. . HILILi .• 1IJ1~lu iJ.llIJmlll )'Oklul". O)'le dlegil I! - S!on ;,:,nmlinl:a.:nla bit' onali'

<j;1k1lr'tamum1lil, mali

durl,mUmu.

lnt' lem."l)1il}llm, DO~IIL1 !toljkil, mllblTYil:!l'l, buyilk IIIlI,JIrufl.... n yaptlku;Q oollra onUII J:~dml !'1(l \'a.ridallmlll kWi Fh~l:giru
Mn~(UIJ. A.mmll !:'i:i~r~l"1Iuml;O:

.,,, s.no.}'~'l",k.! NiU;iLrlY"·L\'r1. !!.d'i " "I rIel] £Jmltl.~ sinn ,,;IlJl!u pJl"1oJ. m~IJlUrl!'l.nktUz! tn:rBlm- ... ulnln lI"nml' .I'lItiUIl Qn 1;lnLr H, ..... .....·k... .r w __ .';AM;.~JFt 'DOW "hi l'iyrn ..n .- 0.( ."A,n 4iIIn .. ... .. n • ""~ dlra!liya SC\',UCiniz kaoJJl. L'!; l r dan. SI"'II'llIJ'JI but4;lultmnd II, bilI.r.m5U ILcl!l~ j ts"O':' g tU'IIJJU~.,,...,u'l.nl~Ur. H1I ~. ' ...... bl.llunmu:;tl.lr. St!'\'imm Il 10'\'. .~, :_Unl~ H' 11< ".I~IT. dllo \i~"'·f!ml~ •. Amllrl~i.!' .' .•. ' e k. clllra:t aln 1,iJ";1.kaca mi. t ..il ddci pamlaroan bin bu StU. ~ ~1llIl&lll"lII,n pa.t~1IIJ1!IriIAZ. le.:lit o1:Llak lien :!IL.lI"U.J,'<.)I': BII hr,1 I~DI . Illn .;:alml'j -oldugun b(:~ ,.\' L'l·a. \' AZ.l'lIdll Oflblnl. n:t! U, I 1 ....'IJ'il;.lwl "kunm.urtur. PI, iJ:e DlIllkmu,l{Ilolay tA:!mOOrr, d..... .,~k 1l.L ,. " llH'Ji...1... I'lDter..: biJ.:s bll, IH"ftnll'l bir lU~.1!l" .• , i:lc\'I]1 ft·.,'rl rr.tlio. ~'ll1·I1HndaD ("! n<.ll Om!!!r Muhiior""m I'IIIl)IJnu \·Ulru) or \'~ ll,»kuD IpOL gi IIor01" gJlU,·yr' tC!lhm dUbiO 111.1'Ii..a.1! ,J dO"ll ........ nllnLlJf,lJlll &11'0 - 1!~~~~~m!!,",~m~u~J.~ltJ adJJ!:1 olulI.l! b1:~ bin lim 11I1nluk Iud.uD bid .. , 1<1I.·in adl ~..el:lfl ~",rlnl blr iat.i~'ol'llunulr.. ihU.1i bill [1,!'1}C'uhU - H.:.I)·lr:.Ha.l'If ... .le1J, l"'rafes"ftl.mw:; de • bIIbAlJi.}'· ZAY I I!~ S.e.1mln \lClltlnL Il~ YIk1,11.'l·Or- Ha.yu' 'llJI. m: dr:mek: IlJ;tl:' mi;Z • ..,n fI!kI11l1l;:. l1ULn WlUlI"1lli~ Ijuntl:i!. Do-p-tJ dc:1j:11 rn i ';' hl.."u"l J;:.k.k I:..I6tBlJlo.. I.IU-HlI ~1iob.a.t1 .... IIr. r~thniio.l 1l1lo1l1li!ler ~II! mudt!]iJ!r ~ ,E\'tt I!flCrufun, d.ogru. A.l[l.[IlIi hilkim ooy... Hl'n kaf~L~'~'!l". t:lUfll.Cl.ip luue""-:t Ia· :rd,1l1li. l.it l>I.nlg 01d!.!Jtum p_Ilm p bllltLn - Ji.mmlll Tiilik 5.ji1l4BI Pl:y l~fI p.il.ZII.a-tesl LgiliIi1 SevU:ci.[l 1!1o'WD ml!!l; ~l:Jtl!fn nd'! I:lUlWlILll P,lo'l. ~tt.lgtmdell mutdMlr ".,tlldtr. okuya .... I[:1ddl .., i.!lLc!I'\,·ullrrl mL:r.o, ... tlul dmiYl)'r. T·t:'klif:i. J'f!d.;"ll.:wytl'i'. hi" gH.mOOliIJ.. .4ioill :11'0, .. ..lilt· S'tuilll OD"!fiI degll mi'! - hlkfl.!ri;lJm b~ lIa hil:' !lie>" !IIiI'\! t.a'l'r1}· ~~Mz.. - E~·ltt efeoWm, .&i)lleml!ll mi!lill III!D! Hakim yeriml('D k Ikl.i \'11 AEli Im:uhklitlll"§la~nda.lbir.s:.a .. n ~"r' fill. knnjl!!IDJI, dlklll!:rek; DIlt egil, bil' all~lu. glird'llgtl l'lOin 1d '" ,II , , - _. if ~ 0 lml.:!£! btl Sf" 1m denl! '11. DillI ~1I!!n.. d.iye h~ta.p tl!diYllrdu I ~t'nrclJ1.lnjnLl'" ~ml'lt&b, tn..iliJ: mamu.lt;l..J. y.4~ ITlQll!rID Ille. I' II k.,JIn.. ]1<I!J'~.l"Ie1iIi gUo!) blm;IJ1n· 1;1l Ali bu hilap d.ll. IIrrJj!;iJ, vMl,.,-, n.. ~liI'lJj Imn.l.lL.f:j&nfll .....l..LlJJitJr. D e"'l)'t'ct'l~ plU'ayl nncd('o bu L· .f;illII,ILtbyoniu. .B;unulIla be-r:nb r; M !.trlLl:AiIo': Karo."'l)y &lu.rya l'l:un.uun. :MI!~I 1"11'11 t:l1JiM - Rica crlc nm, dl!cil, Bll' da· d ... ? Hlll'ir.den, IIkand nohlUII i' ka 11iDI Glunl !t:1l$HI.i.? NOoMI MIIlh-ll &vi.me ooru.nlJ£ D3eni PiID[··
PlIZ

81.1 1)1""·""""",, r.I rttk411 WI aha rOl[lI. I'iIlll"i'lIIni UI' ......... LL "L .. So/I~-o1ojl Nn tii/-;1i;a-t fla~J:in1J.lI ko"lnllfmaBI· l .. bU1'I.l ~ornlUn'lR ,,'iLL). 11lhm ..

111 11C.i.!.

klti1lP

f',r.IJ:e~hr.

I t.e!ll

Ii.IL bll.Lu

K/RS

IL

bo,,-

S' I I h 'VlItka iBJIJUJlI,a"f!.s1

~~ren

dl?
Bilml'nl
.iBjJmcl!.

WID
Ill.mdkm,1 Tl'ltit
Hen

.~u.

!.Igl~[k.ll

5OD.fJI.

,gt5nntlU

kI

-

ll-yI.,

c1~ mJ)'lm?' - P kI, lil"ycl'eru:ll: h H:>i.t ... NDte:rt l1aUelmekte. ~Ilim DC
tllent'ant.im (II bUlrdl? Sl%1l k1':ltfl hlle iIIlii1t.IJd(i u-

- Bu da )raL\Il, CUnkU ddh: 1 rI...n1zIQ In ....1~nm.tgJIldt iii a.DI, I lIyol' k.i. vA-lullS.I lyi c!diyol'. 2.amr l!tm~yor. hatl.A mllhhn

1m

l:otl.l.A.1l u.!druLm.Lg8lluz. Buttln U. mitle-rtru:, tab.m.Lnlt"rit:J.i.ll b~ I;lkml~tlr. HelD pill! rt..c-lIi g1J_n1,t :·lIul b. dunumdJl Oldugunrnl rJlbllL Iyi II l~"mlJ}tn', I!llnlMm. Anh»' l"IJ.adon ",fL1Ddim.

yeytrn: S. n illr :§ll!l..al!li bt'ylD l'II%]11Il.flt"ll~hdl"1i kt.ldlnp S""'im!l 'Ll!.5l1rn '!lIUn. M_"lfiaille II~D \ll!l'dln. All ierd ~liIlllldl. '0111 t.lI fl·

.u,yU. bL.! bBgi big llru.yJ T m1B.illli!·1

~
dBI}

li!u pillunm Iml... larumt(,mln C"illldltln~ Vt! lu'I1(1II1.ind.l'I 1'0·
1

Ilallzell1.e Kontrol5eti Alluaeak

IIi!! bh:U1t 1I["l'Iib l~

:l:llrtnl r<k!f."m dOg"U t.. 11m t· diJdlg1.lIl &aylly("l'J w b n . 15)',
U)'C!1Il odll r"

Inli m('1 nllinJo.;in

m1.klJ l·dB. Idle I?t.IlycrIlUTlII!ll. Am. IlIkl!U .l'lIillln.. ""n j) .'!lbu' blJyJ!Jk I,ll' mm'rD.!' j.;iI)dufit,l..l: k! hll kil.r yeLmlyor,

gUol.lJ Bt-vlm. t~ Itlon(l, lI1men b~ . bin Un hitl!'« 1Tl,·di ml? Jl.a!le '!Ie muJ,mkk.:t'lr b'i INlFUYI ilemio etmcni:i!I Ilh!mB r:U m.l? ....... vet, E
- IU.ll.rIP&1

~'gn."':
Dli.hli.
JUJoV'o'G!W

-

Allah.

l!lIl!1f'm

4;'d'.'nm

lft("n

hlr d"ljl YIlO on" 0 .gfuL cd.rmf'diim, Inldlir... BO)"III:Jo Inkll.r .•. at r mlllln'l' Ncrll! riD k"'lIbl~ TnE~ .'t II mmn ink!lnr b~r d",lll, hir hi!' ljnl!!..Bl bi!yin. 1!:1iM11IIoldur::unll

d.JI1ll1 PII.I\LIILtUlin blrtlll[l YLrLLk '-'0 F!:{1l11lh kll>trtLo. YR..

Illbr.t
gtjr:J1.I

!l~~ltdll'

~J!"k·.kn .

kj ~ Pdi
.IJoIlDI"lI

~h1lL)"l'l
1J'1lll

lilt;lIn1ml!l

oh.i.!.J-b'U[lu bll.lIlL'h, or .

hlw.w'

• U"I

D(!r~d~ ~,~.r)

81mlB H. Z· """ yem beyaaau
~ B'O$tl"ltflll 2' Inride bir mahkl!mf'dl" ~'tlrgdllnmil..lllll"l IilUblcmoldi:r. Y~nl hl!lore ICD. ~.: .. lB .aldLR:I b~r kamrlu, Su nyedr. lluluo!ln hlh,tEl, )'u'ElIiY bUliIl c-!l.irl+rl. Is-

SMi'istimaler iddiasl grubda, flrtlna ko~ardl
lIlJiIl

'-

,------------~--------~~~ II Sarige Ropolrtajlar,
I',·..
J •

-----------------,"1l£l'1lI'l!. )'0kt4w 011 I ~.' ~ !H'I 11111 lIurL'Ue ::1),[, l>i!Id:i\: niU~'O:DJul!O: mJUr .. 1191l!Iuiu. c tlerdtltLmlZ ehmed At.u]u~:r !!,~, 011 te~'ld elmrt! "11 1m M. afm L1yo:r) Bbl. !;lama ucurau 1l:!,&fidJnhAl hl!11i!oC!UI J·.t~m~ml'l' PIl~1 - A.J1Urlko[l ur;lIgLDdllll'l Je[liitll O"IlllIIn Kanl'bIn ytlzlert'(I ;:Jlc-lrrlu: II'1lQt!D it LDal"tli n"~Flm3

U!lAle

I'll~ it&b!lW 1.m.J.gJ l191i'III~D,aII:
ICUij;i

rallu
yo1

i-d.t;il!

Ddi!~t~kUf. lik J.iaILI!:'

m1I)o'o:n IIhfik

Il!£' meseD.p'll

i1tur-

k~!I'"

,ya~N~lm

tfmulllrlla

e-

(~rnu,*l1r.

n. 'I. 'uu'~ :fenl "J&!I~ll BlI~Un kenill!!l'l'"le nnldl!n 1:'" ril!ihi!1um ml~.nii.-Za.u;,_. hnn vuu· 11m sOylemli r: - Oost lfl' I'l~\·lfot.iu g-.;u:elcciIII ~lIrak SUTi\'1!nin :ln~r tJlora!lIia R rb\:3l~ g'ldo;:ohlll!linlL Art I" Tllr f ld)'" U" Ilil."4mlZd;J,r ~" rll hir u.ful:!
fIo'l:llml!}rlr. &YII'l Cur:nhul"b~h.rll· ~II 1ni;iJlU'~'1 t:~lim ve l13.!{gllll.rIjblBgIil8. ,tri.".o.yu.

c:lLIlLnl."I1nl bll mUliUltHl ;<!~h"dl[J1din~ICJ!ll luUba Ill" oJdu: Blr I.ofLkIi:<i:dot-rlnellnde teprrJru '-s. hUk6ml!!t !Aru'b~i, bJr Ibtilii.l. bit . 1b.."1 !t11llll!;.1 .!:htlmlL1l i1z; riI rlllll l.okllA,p gE'c;lrta SlIl'l y nlll b I" III 11.. dUrnl1l!!i bUtliin 'ur; tIll :k~l1tlruleyillh.

[Terill bl:.- thir y,IlJ'l.Ia.cBiltlJr, Fa'k~t. :jam'ln umumi bayJ.M!lJk Pt.fllii hlll!r(:tmct. kmbtik lIcd:l I,n ufak blr d~jb:klik S~z: l!llrtli iJi£" I'Ul u"l'1I!'1 el lIIi 1"IIf,j; tl~'hlli ntconill ImkIDu YO],;: Dltldtinlal"l[i 'mn'tlll hllrael.o I.lllfmn \8 ';lIrf ht'plli :1;1k, herJre.a i:linln ba!jll'l' I I't.rl NUtUn~tIDi!!de blfidJ~ .. i!lIp1:i~lz e.llJ kftU.l Inllll&Jl.rI HIUt~t:lJ:lliWI.I ~ H&o~i b W1!tc pluQoll, D!blllIJ s'Ullii1!i.mllll y. "flll1&r, lIi1JkllIn.el ku\<'I!Linl ~ mr:mf.l&9u1 Ida l o!i mar oofid r bell _1 ~~.. 1'11roJm iI l' .. mi!l\1d \ .... ~)~ krill ne Imd&:r llks!i:k 'Ilfuna 01 !1m a.iI~im '~I!_
Cf"~lna ~Im Iflmh.Ul ldl~Illllil''' LlRUli Ideri:li: Oil. retmi dlli'rl"h::n:le 1,,!eT no:o,

=
II.III1.U

nco. edenm.

Mumuin.

ru

.su.I1!..~ g(i rorUgwU:r; gihi dotmg'llrllUk. bir nJim .irurulniu,tur. Kabillr} ~ IiUi'tblllidim, lua!: nmedii topmrunliuu bUliu u v~n bullDl.d_1lD... • AI

li4o!!.rllll L'\klp r~yl)r, M~~ku[' ClIlDtJurha!!okanHlJll NIDnI IlAli!. her tara-HI) Mil,. Hc:tl!oJ!."! ~tld hlilc CLmdin Ie . nli. idare~ind£!n, IJr.yl;:o bir hare,",Un t.arurctilll:ll'n bah!l;~lyc;r, D.lul. ihliyntJl u<IIvran n blm lIi).'1U1i I_l!l!vrelrr dnrbrnin ni Q_
JUtjlj kal'JI.lodll

mnl

BI.l.m~ Za',.,l ~ '1lrfN'l'] lI'IQ8o!1',1I l..r1 ~I"::'"
mill "def",k, milli mu~d.itl,'!r'c

l!!ItJrllk, f!delllcrJ.n

hf!P!liIli

w.m

Y Zsimin yan .... an ~lDrtJ.d '11l"f1ih H.,;kuk Fakilltc&i. tal(-· beJ~ri k~l'Id1il!ini t~brlk elm .. !! ii~ue !4\1(ln~ giFiyu1'lnrGl. Diitr ~~hlrh~f'4.I(! liWrd $Elm'. gfldikim. gIlnl.lD. d~1 ~rrw~yet mudilr .iIll.l&!I'lnl tle be-

IlI11run~lIdu.

1M..

lel"'inl

lll'nilz; IDut al:'~bmnkt1h kaC:II'IlY0I"

el~k pili I mULliilDI tIlkljl f!tmi~ ler, klIb.lh,)."tLJ!!rinf ]'1' mu dll; t~ :JIm dllD :,iik!;;ek m!!vkilul: _ t:etirtnu,ll!rdi.

~ltIr

{F'()la; III ,,, I BL, .I.l"ada H Ing lIuali ruyerum ;
,,~

:vb"

B"1100.r.; ZallD'o 'il1l

Ge.Ii vergJ ll",

II

lSI
"

n!\~lu['~ o;:ll1l,m~ "Ia:n air dtv. !et bB.!!jkllm:n LG m.~ t;tllHd .. 1111[1.11(:'
dllmi:g 1i)3m~LlIlr1Il'l'1Umiy ...Uc t svip
Nllml'Jncklcdir

Sut'lYl?nill

klll'tuJ

U!j1

du \lailimb

YllDc-r Q'~mtl"LJIt:, Humus iehrille gitt..ilr. ;}ehir h.a.llu Jren.dl.l!1ine biJ..,:,."iilk cvgi It!u.hii ..I~['1mfl! bulun-

B~yll! blr r!!keti arzu
bUlliUn IMitrWIl dall"

1 h t j I - I ba~il yo 1".
bll~k' bir 'rkild'"

LILl,

~c~ri
&ODrn.

te'clli e'III.~lIlbekl~ni';'ordu.
,Ju..ki1.:i '~I!"br:p!ri ,[edlr:' lam D'l1.na.!IIilc anhJ; b I lIlt!m'z. lo;ln ~'DkJn tllrlhl! hI!" gor. al:mi.rnu.z icBP C'djrot: ][9.21 d~ ba~II!,a.n F'rSllilJ.z mllm!IlKI "t<lm&JUDd~ g~lp 1!l!!~IiJ'i hi.iIoi:£I. lJJe~!eriD. lJl!l'!l.t'1l h~[ FrBlJ'l.:lIl~ .F'.evkll.]i.ce Komlp"li'rlnll!l. Imcl~!!iIll! tnbi !:lirer lr:ukJ.lLdlUI iburet~i. YaIDl:!;, ~ilkrii·EI·KUVVtHi Cemil ?ota.niam. Emir Awl Arl.l n,
BUrlll

lilJ.mu l.l ge~iIl:fll\ten sab&b Hilltbe harekel el-

TUl"k gllZl!teeil~ri !':eriY1!f et veri.ldi. Soora U.rkiycye geJdil(, Buradn ~'I1IP1II!In iJLI' toplanbda. hllkilm~t c-rkunl, intrdiJl hakt:U!HlIAlri !Elm rlerini belirttill"t' '" b",lk laru!mdan '!;o~ illlu~la_ndLLar ,

n-linra bir

tit. Onida

~iikrij ElkuvyeU:nm bil' o~m!)bil irJ.nde. biiyi1k niims.yi,in )"pll.dJ -I glil'1, m :e.l.iYlclikle 1111r ytirUmez 01· s.ohkll):rtlld.il. dolfLtlanlank 11._ mm]:. l'iikllelc djplolllli IlJ!.blpl'!l'l ~C'}'hind!: )'liIPIIIiD lcmhllr. lJ 16!!1' ml!Mlckette 1J!J[z g r~.rk~ll, jJhD I'"~Uh'iIdll:! \'e IODrn. TMmiil"-e ~In;'l ,den bu Ildamlar 1.g:JL et- (.ollcll"rlldii;'i dofr'U muodl.'lr'. t kleri mevldlerolj !l:~rc meml"l4:e 111- $i.JhU b~y, blllll'D lfl!rul; illolismllr .. ~~I!'Irnl~l:lrdH', dedit, Bi~" gi'.ii!lh!nbl~ rim, Vc-rgUeF, IlUl1den ~Unl(! :Irtml~, '1- Kr;lnll~milmll mill' '.tJde tdi'"l baJ"liLt bllhahh' I ~~ ..lmllJj, lIll • miJlLl1i1.;. nun lIetlC"l.!'slDLlI:!dp' urnumi l>ir ~lmdilik frnkll'1l fClk! o~bml'li~·1 Gt!4.;en YLI Fili8tin h.acbil'1de ~d llillllu Ordl1BlJlll,l .I;octlI}UCI'D TlJ.Ordu_nun Fm,til'ltll! mlllglClblhEl.HI! imi ill!!.., run ~pl "lm~k ~::te ugTam:ull b~giJtltU II tislk te olduj;u, 'If rblYI! Nezarcti bi•.gul blllll:~ t !;vlinnd lIDuhim IUl!Jlnda, !Ukl bir mll:l':''1!ll!l!d'11 1"(11 O),naml.t,J". ~.a~o. rlaj'bll - g~ltiJ.diktfJ] :soar.'!, glrm~llI' I'IIU I~n plllr];ame-lIll00Il, m~YC:ut partl u.ad!! ediJdi. BUl"lllda Yli.p~~;m Il:cul!n bil:blrl I!Int ..ri~\·h t.1!'~li'iil konU~mlllllrl de!'!:"! Glloce ~il~ir _

ll.rbJI

I'd com LyOot.

m'':iliDli,.

Sunye •

r~1'IlI m~~.akul!lri ..
dt"..ldl ile 1I'13.' mUul:tlll!lari Birl~ml~ Mil-

Sun yt:nln lsmil pac.8 :ro,il~ke

40 .IIIHllycl'!;i, 2S bllk"l, ~6 .Ei:i.i~nil :z.aim'lIl mli~cm!ld'~'CIl mUDtel1t PliIl hler, \It" <15 mi.i!l1!1 lot:krar[llrugi !I,[iz:t~r IijUnflllrdH: lIildi!!O i!MH:t ollln lIcclu. ta;u c- Aca.'r'B.II ile ll!~kliill ~Llt'l bir i!:l,,,rmll!' de*il ti.l.rlii laz_):ik·· t[!i;: DIl" m~li~ Iklid:lrl d ~'ret,.
lerlc ill'lihap ohmml1. lu, ' mege ILmadt1'ml.lO !lab lJrfi[&f "as'" IUI.urlc.uri' '

bu ak!ia:rD b~ladl, lJ! t1~r Ira ~'~DIl gIlDel Imrmlli)' kana C.,nernJ Dlley b:ogiill }to. dC>l1 n u.cakb $&mII. glllJnq vo

mUza. I!;I-elerill ~plhcag,. oolge~ltl.{) gll:miitit.
Suriye
\'I!!

b.udut
Mi.&r

1alunlhkhrn 'la vJI dflkW:leJde.:'U t". H Il1i tunet o:laib~1I1 OJ.a.}"1I'1!D Arap bil'litL :staW,D.1l.U ihill! I!-lmt;<ll,gi .k~nlUltl umumldlr.

Urn ~~all

hidilll!l;;!rue

~~

Fa.ris - El HUl"l glbi ale,,; "at.n!1perv-e.rlerln mtnaup ibulun dU~lI milliY1!!:I;1 partill!r g'II:ru'bu uuti.ln hi! id ,relll!I1i t....,,1V) eb'illl''fII". ml"vcut njiml(! clalJJi! bir muhll.le.!e~ hal incl'1! buh.JfilJyord.l, CeD~Uk buaIIDdan Gt:"dekiC!nt'n hli. milli~'1!~~ !IIlIai~'I!"{!!", iktidolra gl;!'ldJlderi I!'.IIrtlan mem
w

1,le-

III

)'111

IIJthirdek L

.]~l•

_

~I.;'ll'tlDfidJio

alb.ay

Hli.l:llU

ZILim, $ubay maqlaoolil ind'ril· meal hl!lkkmolll parllllmc:nt()y:J. ya plllll1 bll" ImDun hkllrl u.zeri ne, Cumhurba§killl'lLDI 1;' l"~t dmj~, ~er;um :';\II rllull'l L11 gUo;;h.l~u dlJolll- Jl Ilir dlLlDl,p. .kSI1 ~·l.Iili:' M!:!t'I~ bi:r nlu,'kortl! le""~!!I. hii.!iiEI rJ I rl'uG oldu,

kerJi kUfIUlC.ilaolora ifte ilr veri le-n tr~ biJJlLlllrt ' ga) .-dIn ", I!mniyet t~birl"ti a.hnl&, gl~l lcJg.n emir! Ilr 1<1! f'lilCh'D Ue VJinlllllllULD 1l'Itij jla, SW'i~'!! Ibtili.
.Intll m ILdi'n

Itkd'n

rililll,"k

mcnlallt1.;mm

li,

lIi.ll ocdllmemll'Sin. rlc.u. h If F'I"
m lr ml
L

de
G!l·}\'1F. bu

II ugLrn oilad '1:1. BOnra n f€dire.n tnr ~lll.C.n.a.lDtcle, ihti.!dJr ya.. f.ll.t'aJt: tilcear \';l e nalm kc:ri
mahk"'lIlelel

ibtac

ed.i!,mJltir.

:rargllll!lll1.catll.l1

~a bil"!j:er y:ll?1O 1::. 0 Ul1l5umdllT) d~Tl'l;!!o~il".. pl!d~l"i O:oml'ln (I:iJNI de i1LUmIl) nrmP!llUo ~'akaYL l~ni hillb~r 1I1dJml dl:!'mi';jtir, Vto!ni dUllkil j!tic"lIbuh.li.l
KIl~'lli

rl

-

llli$ farMr 1 ,lllcid
{benim Jig am

UJ. olmU!!i!

boy

etmi!Jti. Bltn' bunu bi .'it anllltta!l Hi.Js nli Ziaolm, llyrtC!!'l u tlllmam)a _ :jel maIUII!I.a.tl v(!'n:h; r:._3Il, tl:lddelerde ,('~~ed~• t:if,k • G' ruetM!lcled.' F J"r ve znhll olomollllle:: r. '."flr;]jt -. u ree 1m.", a- 1~i;', kOl"ku "1:' ftnY,.c.:!!D. ~ ~ <Ul.I.l.
.m1l"1. eli 1Jm1!!1I·0'" . lla..:.rBn !II bildirmedi blL~~, BUii.ki!l mIL,

h !iltln cer' (:~JI'l' harl:l elll:lrkllt ol,w Qr..Jullun ~den s:arslil(' litlnl b!!ra'r1

elmi!jl, 1'1'111

\'e ~b:LbJe.'i"
tJklll.ll

I:IUtiln !>:url'~ bAlI/; b'~ oldll bitU. il{'~ k .~Illl.iml~ilr I, D 1£11' . ut~mun lie 1:"_ d.. I·k.::j! lI"deCttl h ~lnda accede;:; bH,,;;,Y kol:lltJrmek milmkun olam dJ~ n·

'

.. '~ki
".J' ...

oJ!

ann,

I

n

Yl'n~ iclarotl bAy"ll ucu:z:I:H.G:l.il \,. clinde b ,Iwunuliltur.

kslt ClIoJil'LltbqIuIll1 _, ... I. I

nad_lll 11'-"-'

lllt

I'm,l;j.Lt.

h 'In . i. ~11l1 t' l'

\'I!o

norma

1!

ne

I\I'det

'ltirki)
f
-l

C

~'mliTBilebe
F\.'«arna-

~dI~r[J yOblJ.
,echnmiu

TiJ l'ltl~'e MjJLi TIl.lI!bi! OIlU Letkili bu5lD'L1.nds.

(tl~n A,l:Il4m ~'Ukkk okullan teIlUilcifcri dun l'eknik 'Omvc-n.ited!) bir tOpla.ntl YIIPlDlfl.il.l'ihr. Toplantl !io[)lIjun;:l~ i.I~ An.lt:<Ir1ll.J deltge, MUll TtIrk T le~ Birli. it !Ill lIllflnbu1 tJ,ckel"Blt~5i '1;tre. be 5irlJg'l.qJ Il tevlJidi. hakJnn IiIJ I'n!ll,j!, k4"ll'm& va fllliIIlardlr. A nlI:a.nili di:~ ~rer, AQ.kaf<l ..-:l kkk tB.1:t...s.il tlIlebe bir.lik!erintn de bu ledU'l.I)'DDa kaWmuI ~o. lunda tetfbbli ltl"de Imluc:1.CUILTd", •

i{inodl tD..b8L1~ lie IlIc.hlnle gnen ~ calqm&JarLU'lIZ !i!ralll"ld.a F"~Y:SIII .~ucH Gil:)~ bUI ))Oil!!. ll:ar.1li:oIbmu [~!lo, t~ll:l1 k.Lms.eler !i)eni.m 1i.d,!C1"l 'bEml1lly~l )duc1iJJr Immnl l" !!:u' (.KuWiyr.lJ.lo t~hi:lid ~'I: t.abrlLc.h:!!'1 Ie .latel11,l'jtl!~'&t!l" f", 1 ml'[llL i' !ll[[l:!ll~~rd~: kar'l!]!iJ!l!lfl tr~II!:1.imi J!:aybelm.LI5· BUfIl.dR OC'l'll!'t r"j in!.' u IIUl.tI\'Ilh taIl1IY"1f1"H~ 'lim, htl: UU !Uada II'lll!"imi K114 ali IIOrdurn: t't SUM ~ :ri~'cnln bcgazmn. ,g.sturdum ~'e _ "Fe.'l"lal A. toh,)'.e d hL>';'~ G~tiginili: yerhml:!! 1ci~i.nla oll3l[ll~1IImb\'e mIt: !Jlktul1. !iJllI:llm, k":::Jceler y pddlglDl Ve Jl piJ;lc tc:mlll cUi 1 ro, halk VI!: mllDe-v iBundllD :!IOIU"ilSII'II hlihrlamll'o • sat"larrnlll kntiriJdi 'I, iociyJ~nL _ v 'rl~t d.hi], h=m 'Jl hcrkcs 1!!1'rum. B'z, ClhByelYI?,·ifldfl1 -JoTI yor, bu. ~Q.g-IU muGu.r fail bukumetinl lll.nu:ru:.DU.l1 L~·i. ]I,rko:n boiu_k lJ.o,{hlk bmlh j,,:- _ ~F'eY!lal seIlsI!' bl~ bLl' iJ. .Ii:;uJll.orn-;!,!;'IIklM1nl UlJ.de ~ttilt]", lIyornl 'jTI , Knd:rl)'eltl arocil I;1f· hnt'1!' YflpLlnul.ml~~r. G,dip k<;:rI' 'l'Urklyeilio stratfjik dLlrLlmll· mo.mJ1 i~llldt- bll"akiLrak ot~mo· dililL" g;:;I"$~bllir.!liLli~ "1.1 '"0:: J.srai! hokllml'linl taJJ.I~'l hll II~ ll.l-'Tll.dl~ 'VI:' l,tsnlJ.,ullli <!.Ol:; Sa!;lnnm k~tNl adfin11 a gu'.1 m.f11ll!lo rnudb I~beble:rm' iZllh 1"1.1 harei.::et l'ttilol) dl"rul~hf_ h .. pis).... r..::lft1.hlllldlrdl:m". diY~I. !!'ttirn, H~t \ler~ Be goldLl, 1:l1~
mtbu:s CJnll}'l1tl
1'1

It,1b~t

~'Nen

IHIIB(:I:1

I

.tIDev"leri n

maSa"
l'ii~i1rtlll.

HUItt-hl, ormanclll Hadlirc Cil oyrlilih'lum "'tcmoblld~ hl(h~lnL . ijyltm.~tir, Vl·dJd iii.> (lIId.ril'ol'yi ('~nllyet m:lh!1Jllne goml~n nrOf Hlldi OLI ~i.J!I. y kal&nmL,tn", C :"I!di bulm II: L'in 'Ce ""Ie ~nmnnhl.rll! ~iJto mtn:l1.lrJilr1n,':'" IIdl,· orrliU~ 1m I'i:i!CI;' 1':1"hrlmil1:' .1,jnrnf"I"ri bL'loil"nmfktl'·dlr,
-<1- --

Jiiisnli Zlilm ~hUI;lh ft!lS11 11;!'!H I:ld!g,JlI ~6yle anlllttl; ~ rDart nrkad 11mb bUIlIj~r LU"l.In ZlLmam gl:1di~in'" kDlli 01 mU!Jtuk. di:lr l .1.....1 hu h -

h.U5.\lSI!l [1fflpag;mdi'l. :lo1J,pmll.}"I!1I1'bll" IlHil::'~!il... ~am'll g.eldig1m gua, be dlll de o,;l!.h~!lbHoeC)t!bni tlI:"ln e'lmtk \'~ mel"l!ut durWD ak'lund" i2:arL'lI:rli )'Ilpt1 Ir, bat 1l1ml1.kil:r:erl! SAm !]"("fjrLmizi :w - 31 mart g01'(" i bU[U:)1 :l:iyarete Kitlim. r£>!lmlll,n Inl .i~gal ttt~rolllD. KI'I B~y --\.bdWWi d, r old\l~u blnf' !lui"", \"Oi! d[!'I'ld r '!li!:!D t11.1 .,'eo 110 rl.lS.mi D~ li.1l!>usi ~lr nfnk toil" muunmet g&.tcrme' z:lrDrd"i kabuL I::dcmi.l'·l!cl!pnl,' [) fii'lil le.'kit L'1illdil~J". Yalclz Fe'-..' dll.t',lIik hH!iirm!:'k nL'z:!.k('ti.11.1 (!~. ~I~'i.s~h mLlkllVl'mft f'lln~k ii'll;::· gi'51itullii,
mLl!:l1iL

,<..

II Yl:ljlllltl:

b~..

t:UI.'LI

Ii

iJLUN.AY
~ fJlJf tUl"Q/I 1 i1l4:id.c BI. IU. I. dam~11 bll g lJekarl olltll,an bY !< ~lJd.I" NdlUlfil .lfl,k
1o;l:J!o'I...Dml,

b.IIJUI.1liIIlJ'IJ;,

ht.lI!lHIlii~ Glio:l!Jltln I:oltl!.!<.tJllm H)'lll"ll-tl. lall nr.e: Ararlli"~ fD" :l!~' •• nUI1" INIIIlnIt ell !I'mH, AU." ... . 1 !l'ld. i111'~1l!.i ,lmdi ki.tF l!i'UiIUI.ll Ill· dw,unl! tJ.Jlmllto.rilllm il'iIDni, !<~!'!!ili. lurnl", ~T MiiI ... 1<'1I'~lMI IliI'~lfilffiU:lUll !'II IQ.!,. I)I<i'i,IIlIiulIll iI'oillrrllijf:J,~1!1.rlP11 L"fil],ltm~!f~l'Llrn_ MLlllJ.llI Erlull'1!ll I!IJtllq l1li'1'11 l:ilr IliI'_I!l"OIIIm, 101m !liB ,Ilfiillkll'ld~n ,1110 IIYnltll, ~!!r.D I..m, 'lilt'" ~'1' J;I~ Ir U,.trumuJ: "11",1, GiIiIil!!r. 1101'11.1 f. MIl ...tlJiP;.iI'j.~. a.hulll!!r VI 'I! ~'~"l.lr. Hl.nmJ.lr HllH"i~ I( "., I . " ... I., ."•.....,!.ii r.l!or.llillr, CI.. 1iJ]"1ofl'~ •• 'hu,~ !:iulill!'olo.!.i' Al'IMm'"

Daragaclnda n B. illietier kurtulan Genel Ku,rulu gen~kadlln' dun toplandl
~~~,'--N~vyl)rlc, :r; (R..) - Bi.rJeqm(~ Londfil 5 (AI') - KrnJ G0:9 C bUPIl, ]9 Yo lIld I blr kneh· MlLl~tl!!"r 'G~tl.,'1 KUMu IIa.EIt 21,17 buyLLk rll, Bay n ]{I;'ne ,Puffy'yl dAn· dQ Flushing Meldol.·'d.Ji.k.i ~aeJlld!l.D kurL,rrrn ur. 23)' 1- s.i!donda topl IIiQllltl.. Ohl rum .md&ld kocEIIIJlJ ~Jd~ll!' IlildUruU- liS dll"'I'ldi[l tl!:Tll.jieill'n l~tir;tk. ct~ SIl bH [)1J111 kmJm. '17 MIU"I:!:a m~ktl.'dirl~r. Munchl:"stl!r mal.lk,'mllli tnrariDAo;;lIl'i rnt'mSlimind~·, dll~ r\ tl;Hl,trl'", 'o;\lllDIl mahldlm I(!dllmLI;iU, Uk 1,1Ik1lDl ~Ylln do:\']d OId"!il [,;(1 Lilli, tluru~m;u. II.tIIJlmdil kG- Imrie ~ kriben 20 kadl.lL' bu§I:iH' ~JI!llTlll'l kl·nr;[[!IIiUI I.!t'h'dUiUntl, '11 II n h ...!~r bl.llu [l1IIi",,1 n!ltr. s.ov~'ct
1l~'ILk b~bl'ltinl dll ~rnbc 1l1M'.k .Imo;mll.ll klltrnl!'ln.,tnn:dlgIOI. !tOOt.!!;· Iilllin 4;Ci':U~"Q aim !lLllII mil ~U.rL' Cil.. dlnL' IcowiMi,g-1 oil" ..kill.le ...

pa"

Kadln" lIuca.nr IJldii J" mil; 'IJ

1\ . Sa da A'

Ne,lJllorlta

II ...

(IlFJ-li VU.

Illl1 .. b4l;1(!;n "III'I:!!!!""
Ii

I.Ir bin g;,q l[JIiIJ"rl1:rro[1I I.aIl,Utur'

l.remi)'_ltll!l'l l,r.

'1.li'lIi'II(1~

mlr.

IIIlr mllmlt.,1 If. 1Ii1 rn' ~1"lIlrll:;!!1 .. I1I.1lilt i.uumu. Dn., ",lil ..Wi, HI,

lo.oun

1\1Ina.m
t.II'Il'

fUll..,]."

UIIiI

IIrLUnllq

[1")_

b'l!ld ..I"I,,!!1 A.r.Jdn!1 Cl'Omylco, <.[I.d~lOdIL lIa>'J]~Bn cuylilc' ll"iil~M.lI~11I :;ro"'llidaLL pali'l hi· mll)"",Iii[Jde .l:'1I'!;irilmi,Ur-.

1'1.1111'1 kUru

II.hl"lI, U""<II ..

I.,

_r,

\iili

I:iV ".nil!)

,"Y<lllrr " .....

d~i.Ii\iJ. lId I!tfQi'lllir,

k ....". l

\lln2L1~llflU

i i'l'r

'Otururuu.

A. ...liLltrlll"

I

D~

Iljlprm

!!I'r, ti.,~

!lClj'iI."

TJII'III'i:i ),liDlJl

Elili. gjr II!,jJIICIIII,jI! Idl:Ufll li[!jlll PINydl', b~llu Im~. nlIKjuil "",.IPlln _.IIrlffilnl elmil 7~ayl'unloln :l<lprn.ll1 labtodu'il", ..01,. - UJ • 11111.,1'. JURi' rHl'r!d .. "'i fl""IIu..UiulI I~n' I Rlpton.tI! 111l ••
". Gill I'] (,I\l1l1.h'.n) M ... I"ri:l~n I.iIIn'

If"'g. mugur'

.KlT'ltl, k ...dm h"kkmcla \'o1rlIIllIl i.mm lLUl!mUIII.I b p' DN amo. ~. ~'lrmi"'hr. ki!111.:'rl Btlk.'i.llIl~IIlJll, kJldmln Idr@dILmt.ll11l1 i!ltiYl.'n 12 I:Iln lI:ilJ~l1.iu 110&11111 FHlL , ~lnl1 til,

".tt.;:!"I"

r

"t' rllml

~~Ir.
rl

.

SklHlI \... C 'nl KII1'1I1 Ba,kl!I" [)ir, Herbert E\'~Lt hill" dcm ~EIl lU;ml~hr, Evatt, lJiihlll i}~ " dtvl~tl'li, nay8M. mu~Jt)JnCl!l bil'l!l''' A tllU.;·tL bll'lbM1Uu,' "1I1)C-..:t.· rll'I\'~t l'tlt!l:!;ltir. .Blrl-e~.-!!t AmcnJ! ... 0., J.'jlal B ..hIi I' dt'IUL"(; \'eU rek o!.:oftl i4' t1r .id;
.kILn! (fll.

~Il'kf'1I"

r:R bori kolin
II

1I.11t1!Jil'L.lJ..Ur!11 I,Jmllflnl' .Illlr'll!. t"~m .,U,UIoi" lliln .Bu'lI., l1li'11'." Il!lr CQnvt ... ,111'11, 11l,,11I' I'IIjj·i1'f iI!tllJtrj~"j i liMI.,Jnd" ILilupl'] I'J'IUN "1111l1\li1 '" "111 n"l;ar ....~M"U' 1II~"'lIur I:lUi1I.I]. .. 1101ii 1').. 111' 11Ij" iIl.. 11

It '~!'Ill PlJ!jJl

t'A,'I1"l"i1l n mill!pl.l, 11111"1;"'1 bir dl.lnyn cnmla:5l kurmak b hr;ind d~F<·ndlgl.Tlllu GO...., Tllrkl '() en. iyi ilinld..ill Blrl m[ - MUldl~j' , ~l:'iI(t'r I""vrihlllrl Umuru. 1dll I1rl1 "l'...kH.{t,1 nldni'lul'l(\knnidil', $ dllti. NII'\)o'r,k'jJ Tank, 'lo' !Elftl1ll1iJ II ,(flit! f If!] DI~I~!l'ri Blilmni N«m ..ddm rlmij bulLllIlll.oicllld!r. vi R ~'IIU ~d ... I}II g'l) k Umwn !Judll.tlo, 110. '=1" wi'l'l" Uf:l t:1Llii.1 hl:'llu b,lmrDl:m~klC"- U!l.t yirmi Ilttl. Uc 1Iq1. N~~'}'li)rl!;~ ,"flllllbr. dill",

MiIdiirii i!ilif

~·ni

~"tI"~

ymMI

lABAn

lJJ·n·a!l~~ cU
J JiG
'~ 1111\111 - '/1/1 foUl U lU"nwl! N",rllj 'IO'1.ll'1 (Pl·l

~.ll'!

I ~Il:.~ 'I'I! INIr'I~ ~ ~ »Uill: I Ia'u mll&.ll!1m (I'll.) .IJ :Mld.Rk! eulU1u. 1_00 H&kr1.tR,

HloIMorhr.

1,00 ~llJ.lk

1;1",,],.

I

,Qt.liul 1[lu.ik (Pl.).

~UIJ 'O~I" ' .... t..r. Ull M.U,atlu JiI-.nr IOloiAr (l"1.) )B.iIIlllt1l1ik~ ~nl ..I...-. urlrllltf. U ..3I.l XM\lfIaIJ I 'Colil:dlul. ktb,.,,, 11.1.5 Mlai : '(I'1I1il1l !Drku~ (PI,) lJ'.OO Ill. I. MILn n 'b~.l .... :1'1.115 O~III~'1.ii BUmUlL 111 gIJ ~tI!1il," Akr~11l KamI .. cnll· 'l1ll (PI.) ro,QO Uli.W: 'I13""U ... ~J.6 Rulro 1.

dt&\WIl;'1I!r.i IlIImdm IDpttlJ'll TIIrk 0; ueu lnglJlz 1UmaJ" In )'VlI bl.tualan. BLI l1ub1D. 1I1lln>, :'.n. <l!C'b .... 1, rumk Ir.llldo lLo.rlirun~ U1nll~ UVqlVl Ictnl 1I111JUJ If.maJ.ta, :I!!II.WmII1.I1'·

In
Iut.'h.n.t

-'asusu
"'!I,D

' .. hi·· Ncrencrye ma-15U U naklinde kolayhk
Il'fMI! kuTl.Illal.l 1~'Gr"(JkgJ.la" dalina, LifTuJ~ hra." ,oo.a(>ldlmf!.~ lSlQ ... aU:1l clue sail", kredi N 1t.unttdu rrUJ/iJl:fJlii.nii.fi. koopt,,.irlllir.

Dimetokal

beled1iy.
• SeClml•
iJJj'~C:'1 i .,f 0ImmQ: ,ljcumfl bUmedihl~,timlen W1ki ihbu.II' UzeJl'i.r.!e': ,g_II'IlUllli1n iJUllltrin .II.e'r.ia1l!' •. '1 C. 11. P, II' Ufi"flrlJdi

:10M """r'bo!1ll_L .~ lllWk, TlOJlIb~rI. .

._1..

lUi

-oilf1o,;

( ut c.,.",'I). .50 !;Iihik K ..... ,.1o: tarlnl_. hl& 1(, 111m" (0 1Wt1M1}. 1!l,8o. Mllnk. :Il!',rQ K D. M, M. .....li. 22.111 ~lll.Jik: ])""'. m1lIijU Ct'].)

Per$elllbe EMAL'i lNG/LIZ
j' Mi;sa,nl
1

ece
glIDU

S~UI/n. 12

-.

I',m. _

M:l!rs~WJ
JII •J I,I•

~2:1'~'~.'~;I.~~~". •• ';.I.r~,.. 4;.~ ;AJii·ii.nPl"~6iihtij;lb

Ill!. :rIDn Reca.'i 'ARII, ilamJrndWi ~.IU.IIIDI,:,hr. Mil' ~ blilil'!: A tilt' '\< R • H1;[r~" !):II._'lON1m - ~l'Ur'ildl'CifO 8:IJ.IdmIlJ, .Ilmolll Ru ,i,il Dwnl' fI<l.'>\I"IILn - '1'It.rlI LI""itl!li.&~ ilIIgtIb KflfDlIllo Dulmllt '\'!I' SoffYlI.iJ.In ~d&t~ 1I1~ lio.aJdU'ii J?el'll]HllJBSm ~U!]1~ ,,,.tlt 'BaIp1' iombMli ~IMilIli lllual.IJU "I'TIli.r.!!i: U'S"D ~I JiB"' bebi!11II1I ~~Jh d ml'llam. Bu
~ ~11111

I

,-et1imbe

mlltlaka II
I

I

B,a,.lu,dan
heberler
_

kISS

allnmaml,
in~'ltJDOI,

ver(Ji

Og,un.

'1lj"!11 !IUolili'ndll ~'ell'ii'iUi

mU!ll~t:.am his ve di! teifrikaSHI6i b'iiI-ihyol":

i.ki

',ormQ!

I

ltlioi,n ibidroklo~ ..
Pill" mtdon Korcirl pilI'

I.

Bi1!herimJe 0, [5 gr. KINiN
,·',;mhr'

B:rJ.rt1D (Huaual) - Kiij'Jerlmiz de bll YLl yllp!lam1E bmJ ,okllllJt 11;;
Bag-IIII m('lt'Iu.ru !iVLnJT1

b.a."IEl.lIHca!:ULd~n,

IClJilf[l]n~,

1

.\

UI

Sa),lr; h!r ..mlr: i!!cl,at .. II, I Ilrr",~ is ~bi... , (11'~i lil.tl.""<I,·,, III~. In,id I Dr" I Dir I nf,AII: I.h111111 "" k "' 111] ; ...t.l 11 _ .f' It. 101· IIU !I - lOilll!!u .r.:.dll ~.,\·'rt'''11 ~1I'

lull 1- :'l -

...,.-I"nll... lIil". :l -

.....

.. _ :II,

IT,

FLhfll

\"aptjl

ft.'

1'~IK \fUD"',""~ ...
~-

.I.~'c'lA·.;;n·.'

15 _

~ _ <';ol;loln1111. ~ _ ;'\i:"l ; to" "m I r, I", ,'I.r"r' ii.,h '1 loQr !u<r~II.."m II ,; ,,\I( I!:iIJUlI"n>', ",IlL".

i Tarihin En Buyii I
I
;...,,__ ••••• '1111"" ••• IIIII iII4

,

Aka 'Gumdi.iz"til1 ~ab8Sen lie 'rur~lIonHlllleltlgmda qiuiz badise

YlIs,uf Peggam,b,frle Zel'ih,a'luR tliliere tlestall' tertta a~lu
7 Ilis;.[n pe~fmbe giiDi.iJ ,., GECE POST ASI alma;'ll IlDutm,aYIlliIZ
-_j'

,Askl
I

In

: _~"

...

Bil' '",p i _ PI< Il, I I t.
'li,. n ..

LJ..h;
RlI.; .... 'Elr

'"' ,t.1-

~-

; ..
ij

7.

ma.ddc. il.1I11l b" Ii.a1'Ii.,;\1 Lrj:II.,. 9-

I...

I.n.. I"",;,

ili -

lSTA.NIE!UL 1.J:z u:rIki"lprill ilJ...rin d,i]~gl ha..'jl I~ ~.rmkjyc mlileLtiF)!e~'im<J(!'Il h r 11:1.1 o-lluJ'ldu. Bu. }'ilf~tlAJj bcltdJ· CelliL Degel'. tdti~ l~lT.1 lj~hruJl.iu 1 g<!lmi,Hr. x'I'D'lI~if1 u~ II nt'd~lIt~n ),01 ver~!IIII" 'blrllkle her lfab ~I.an E:i II ~101(1ItLIO 1'ARIJ~m T_ A. 'relet! mltrclti~l ..nndl'n En. su ,,!lm'L ahnd It! 1'ohmdll \1:1 II ()Y'Dbeilm KUl"u11U Mare KUifulu[ldan Han oluI,1LIr ~'.'!'Kullldafl, Tekl?l id.l'('~ ndl' l"i bl'r :ranhet]r. 5nu. III)illl kiUJlID tl()IL'l"dc bulunmu~ ve lJd gijn on" ilkoJk:uUar blf hafm IlUkiimlellne go;rll yo) vi!"'gJsine 31,3.LII-II:I dll. lQjllSllacak O}.lI,n r~"I(.L1t:'l.<l~C(;nel KlIrUldli. Ilk! r 1111-ce ~Ii!hl"imil!'d'n a'TtI t: ~m.pILm!.!ielan ~!lO nisbptindl!'ki .,L olm!!d'QlftdUl 2l NI .. " :1'J~9 gU .. Lln J,,-,lIL)'H[) 1'1IZ.u~C L ~fillli c: ) mu; I.r. lbii:ddet~e I, edilrlj III .1t._M ~Il uo:wtI.glm!l&rl I\J>tfLdli.klncl t ][Iloll ki ~ihrl'~l mtrlu:"lrlltl" Devn',k - ,[,,,,fcD Olunlla 7.:1Jn d:o:1'4 l,j!u'plf'l'c.e tahlil OlUM.AYfi.nl.:~k' (Hlutl!!i, A..>~. lopll>nlfl1!:iLg'l ~HLn 1;I!unl,r. mil: hH ~:lrn!'ti1 o~"'u~ gil>l bE.'le ~t":ip ClUNDE.M: ik"'J1"",y""L" t'l)ZyJdl. di:!,-t!lnl! ",,,rilm;j!ktcdir, Bu zam- k:J.illl .lIl.I.rI.:!r1lkMll elmaei hullrn:Le fl~,'~ mID lsmi de !lU p9rEUIl df'1PldJr. hl!.!itlkhgllJm B.al,," OL...•L"d" (HUEoU.E i) D~\'r~k 0"r't.;I \'C fil!:: "'~ I· dog-roda!!. l:J,p1(1dly~le;rce ml dDla:fllliyle 're.l"cn arn!llnd!l~i dt"ko\'ll kdprlio. Verginin lu bir Mtta. mudddJe b.m ~di]tah,illlql ill" kil.lII.ID mevzuudur, 8uIJd"" !rlSmg!:, Ma~lDtlllljJ da.nen mi~tir. u~gtindlir de"amh <.I11L K:J vuk mahallnaindakl ~ml! iJ.~ nmelenin onle:rlno:o .;lkan U~bor rak yafall kar- kay!!: ric IILIIJah

b!!d~nt'" '"~ 11., • Collk miU[I2~jl!n!:.rIn 11'~!ll ..It'1'l dij7.:-'I! ulnnmek tl:'O ir, [n~lt:l,lli !t'rl-klru:!l.J. brl!jlal1.[l.c~ktlr _

MOTATA$
METLF.Ri

'*

ORfAKUGI

*

Ayan C~kla grip devam ediynr
n
"L

n-I

Kutahyu
lI'¥e\!t bl!)'pr ~k.atIDafl

Be.lediye
V~

Ru§kanllgmndan
h\l.!ji.J5I,

I..r

cmolt

""."t.le

,,,,,,,1..

0

t..ir

1- D. Dam i1ry'oUarl
t;;aros§lIr

&llfodilmi-j

il.aniarl
~

..

k,,~1f lenni \'~ d52e;Olh

.lUUl.llIIU,:.L"""~ I:u"" lll>.l-.:.U III."
"(I

lira

lie- Lt b!"d.-III IkL Elt'ilI:tJ:"o,l.('n ,,,,,I
b11' ilV mUtl.wtl!l ~k.

JrubuBW1 !Jltm~e :Ii DIl.~I"d!!

runllllll~ kfl.:JI I uTI' Idsulll lfo ulmll~lur.

ThoJ~
daUllI

a.~.!H~ IlIi 1:11Du'
aynI !;11n.
'_..... n~I"'.-I ~I
'II\!!

11111 .15· lilt! KUW.yll. ~

BeleulYc

bl·

Ylkalhrlllacak

l«I~OIl

1:J~lu\!r]dl1

YlllpJla.cB..I,UIl'.
ldlHf

ka.ldll'1beledlreH: k.b.1 v~ Vc-dat L ..imlt riDd~ UI:! mizin bu ~,'lIIrL «;'i!IIh:!lma projr.lIIfll' ~-trlk hlfll16 =b~ta tarafmd[m l'lI 1J!l illihiLoil' "'e lnli:!l Il ~t lin c 1Ha11llliiLr-ilk Ildalete t('. lam cWJn lillc-e i!!I.l h.i!!lrtll Nlkllr. k:rdir. lddillya gart bu hLnllZIElI' plyeemeJ~li?rd.e'n 100 Urn IJiLm 1;:3.lm~ll- ~zml t Ii!lesi pll.ydo lardll'_ gu koyiJnill1'.II. Nouif. Abdor:mhim,
H;

bu

m9b:IIJl.I.eye gld ..n

mlm, Iru=m.IRrunJlllI1

illi

k!l!am~tir,

13i.l' kl lin lli'iyJerJ.

al:

Ilk hiikLlID lIurmek'te kOlr'Ii.l.I'r lie.poek: mUlxl.rulliM d vam dint It-

t.edirler. Bilb.d&a. h.IIYV8.1'1 yi~t>~ gl temio edilmlNiginden .fdiyl·.
It!r>: h.a~,,·anlannl IUtm k k~.ml!lr III f'dl'Un~·elIDII..d1r, vo"!i

3IlU'Ini

TllIllpJerlal

II'Illlt H ;d.6 [(iLtb.t"

ml!ktu p-

sml

De,vlel Dem,il."uoI1ar. A"lral"a .2 .c'; I,,/e'i l1I'e K um,fs'lIoRu,Iulan
lIervl.slullle 11.1 l.aII.nlJ.t1l t t -If>OI)3) Pilot,&dan illant mubLdit Cllll' ..-m~'rLn i:U.!2.!!H.8ti1.nhln~ lona&!" lliI!Ya.~ ha:ll' cl!lllk..:a dltllr1dl!. YJ.kli.ttullmllin ~"ULlliol!LUrkilllHI ~ iI<.. pllb ~oi ll!Iulj~! .. "Ii.JlUtnie)'C! ,1IIonlLl.lmlJ~~lIr. Z, ~lIham..If1C:D itNcl LLltuJ (:i!",*~,&oJ yU.rn.l LJJlr1. bin be )'llz stllS<!.fl dlltlruJi IJI'I.IL IIIl!kB,,1'I, kuru t,l Il~¢i il1!1!1l~ liH,2il 'bIn I~I<1% :"W: kull ~,;i"t Il", ylrnIdlL. kurullur,
1. 1I1llt:,1"1I UJ.B.l'emiZ

Ba.alt:IlIlI![:1l 'ralJph,rLn

~fl.rttJ.r. 13~!-\a.l'B.\luku

b ..11L!:ai<" Il",-clk.

Geyve fe tiltu'll :Sil\h~.!a:n
bar',I!III',~t ~ nd1
G(!-}....(! (HII:!IIJ:>i l - K.'l.Z;,jll1lZda In t!ltlln E'lIt~J:Ln M1'fl.ntlll d.cYam etmekti!dir. Tilililnlln Jcilmm
nOl"Mfll

lem~i]

eUi

mllll.er lUi.Un
<Ii -

ItbliJar.1IlILl,nm,llZo.

mN~
t.lnlllllJ

611uilk

lO3:W

~3".IIllL1!.

~nnll.rTudo b~J.lrtll.lm'I''l!'f'IlIII<L '<it:' S,~.;kl tebankBl m~khll~u .... y". "lBlflloUnJ .,'jl,'!'i11
iIIdl:~ ..~L l~l!l.lL! ZB.1'f~m bql< nnllila

f=it (Hu.5I1!1; I =5i'11 ...imil': I!~f'1i lal"'~I".1i dun ".R!j(lrll. H!lI1(t...-i. ,I>IIJc.mmdll gllUteci lU'I!3da~1-

Gf'IlDHk. ku) 'f'rinde
:lRllr Ie kilyiind

u.a.ull1n1!

t;tirill t.1lnzlm

s. USTAP4IUL
~ '" 11'1

BLI I;!~ 6.Lt I r~nam~
~'IITUi •• E~IiI~IlI~

\T~

.sgr:I<:;m~

It.N!.L'U1

I<g:n1I.&l'<IIn
II'gt

1'1",. 11""

,..",rt!l'C'k m\lk.bUIl'.IQ-I! m&kby;;: IlIlleBktJ.r. ., GEi!el!:'!JI}';, ,d"lml komll,vonu 'fteJltupl8.n !l.i:llkt-ul !LoOm lI1Ii< 11bulill l.~kI1!IcrJ t.ctl'l.LIl edl!l'ek Ib I~yi yiOp,p yapm&mlllna I'trbce-t o2dll~ gtbL tiILl1;plr ILT.Jl,.,ni!1l~rdtl kaKJum halWL~. III _ Eu ~ lilt 1C;,~11 ~lInnamtlcr ".' L!!.W ~1.! •• I"rI 1iJl.1'!", bl!rgUli Km~I'IYI!i 'bt!lei:31Yl!'I!lndl!' KilrUlcbil'lll"gl gilit nql-l:ll Yllrl~rd!!n "-1.11.11 bulll~1IiiI tdl:,Pl.-ri (I" !.ed1!lIlL"l,aLuak goI!n<i.~ rllc" ...t! IU!.ii ~lumlr. TA.SHIH: :;: nL:!IJ!rI Eit.g Uril'l.ll 11U1IlU!ml.:utl! 1j;~!l1l yultl-rd .. kj n!n<lA ItlRle 'tlRrUl.l 3\,i:i,1l!I9 IJI!JJ ~I,"UI llb:.1tl ,geILMe-n :':.[;_1H9 111111 tlC1jjlitl ~ 1.eIlILn.t m3JlO Ur.II, ilI~11 :l3.Ml:l 1Ir. DllUlI.k Yl!.nll~ y .. y.fiItIAItl'III' tlr TII3hlb "<!i I.4vdlI.
v-]"'IlUI',

obr:ak

(100

- 2;'0)

In!l'\I§1

!Ill%- Ccvat Fet.m.i &!jkul'ulI n'll)' dQ!!) p'iyc:!ini tcHl!lkl clntl,.1l.:r ytl ~ok muvnffflll olml.l!j:J !'tlu'.

,.at'lJIl;Jma
o

"-1'asmd.il. Ifl!gi§mekte-dir-. GcCl::ll £eT1l!> ml!" I:.i'ihsil hayH riyaD g~.rduiNnct~1II bu lIenekl rb.
tun a(l.h~l.a.rt ko)'liiniin gi.l1>!li!m.U,=,tDt, YIJ.nllllli

Cenup, me-rine u:ydn hdalu \f,eri Id..
1tIiU'O'l- (HllJlI!!i) karu.tlDl".a i!.im.~.
B.Cltl!p. -

T:\nm

TIll"aU., ve 1000

GiW.-

!li!ni.zli,

KlU..ailYlII

InnI.r

fidauLlldanCldan

III'JnL!l~ rlll'Y~

adet ~~"t1o

GLlnlik !HII!'Illsi) - Y~lIl Gur n ~llik: flilhibi Ali ba ~U1 Clilu Kerms.rni ki:iydCIJ ':>1mi .is.mi.nde bir geod henib: lie 01 ,jogu aoLa.§llmIrnn bJr seliel.l J. IitQrf:! pJ.t II kI.! raJ'lIilc, m LIhte1ll y~rlcri.odtll. bllOUl guo II n:t I.e )'antI8..lll.4t.ir. Y!'rtW Umlt!l:ll: bJ.l' b.a.ldc BUJ'M Me[llh~ket ImBLl.b.anB
!lmll

Ii,HElllh'u.1
11[

,I .::lILktl.l:', ti.l.lJUDl~

j~

,il

'I' "TRG'L!\i'ill

A.o.kl!ll'Ha. :il "l.

·41.. Ul1t~

20

~

!U!l lO"&nI&mIlA g110Ll
b.!nUJIUJIl I.Opl~lI.Il

:lill,OO

lII:o!t'll'lf"ll.iIlI

l''''-pllA-

r1c1M1l .;'"tMlm!!ltll'. BlIlldl1t1 ba~'~1II T'anm. !\ll1d~rhJ;gil!5000 d~t I.£i~!lIZ Ant.ep fts.lltI \'c Hoo u.et dut fi.dam ~tirt:mit va i1gill!ll:~

kBldm.lm~tlr. Fall
'ill

IH!

~'a.kl!. 'rnillio

tlln!llllg

hD.klnnda

IrrmuJ:!i

~I

&alit ;.\I'd.

1:CI.eleye badanm1Qtl1'.

III,

DIU..ll
dl

hJ!1::lD!1

111.-1. u;Cl'lf1tlliliJ

",.,ZAN:
.lIm I IIl1:ffiJilU... .n1l1l 'fol.r,,!1 ~ <lotL51

bU.\I.£bl
OLAN

"'Ja.Yl
O'LCIII 1!'Ii..,.

.. , E ILflfl'l A.,ll

'CEL.t::FuN ; ''''~''' 0.1 TfI ,j.. , ~..dl 1'1.1.1>.1 ~I:~",.II iW I' • ..,r 1o\,,,,I~fj IS t!I• .!!lOlllltl .. 'lENt

k4,eMkltrll1e 1l'I1!.1iI1!1! 'I'~ NIL'lIIt t]C8fCl "!Ii CBIl&!od!IIlIdl'l~ iii· 8: r M!lIml 1.£~.,kk1llLe:rdell bH blUlJ>1 bLl:'lsllul • .D nrHmkg ll~el!!1rle. "kalltme giUlllnd"'n "'" u ytdJ I{1.lD iIIvn~l :.1:. ",I l!I'h:lmc nlnll""II.iBlb:'e )'.:1:. II.. mUnC:II.a.tJlII. akc:1I kll" ebJ Iyet '~'!!'BlkBAJ \'11 '!iller luUlIllCl nllilit-l!;f!m 11" J;e\lcl !f1IIIIIUJ&I'Ul.I ,,~ l .. kll!O~nn1 JUiI ....1 :!.1I.ri'1."111 wauna l<!aLLI1~1\ biT ~a..t " ...... eliDe k ..d:lr lIIomiB<yll[Ja Vt!fm .. L.r"1 v.f:t!! mUlly)'f.n. '11l1fhltU:n 'nrl IIgrnl.j.'gnul\ ,~bll.!;1 g~e~ .. k twl1>JJ_ l~b"1 lcallllllULl w&L"ak ,PMI.III. U'I: ,~CIllJ'll]ch-rl. ~ ~l4{i ._
"klmstler Dhlult:la.nn. dll1r

1I~.kmfrln I(jt~.,nllen bu

11.1

daj;;l.t:riwJ tu'.

Aky,RZI. kuyJpli'imle

I, Ist.~!V~lm A~i~ligi ~eri
,SUR
'.ruzlll U>;!lckRVIi .. Uk.UII.I 1;11:1 ,,,"}il~'u.. ;:(1IlZ.h WlnlLt.illiLrlU' l~hpn!!~1'\.,,'id I:Ilr '''!.lU! mUtild~tJe ....tl IIl'elllidll'r; ;

Kltaat Ilin1'an
lIc, .. t ~'1!1

'atkar Allnacak
mtkd!ll"llm
II IJ lluc:uUr.

LI..

I STIEVENSIN liNE I
Dabkov~l~
" '\PIIK U.. ANL,UU

Ji.yn~ 4.000 I!Idd I anad!l. I!l.a.a. ,p,_Mr kD.li'u~uym· III i1imirll'lyl!~ bitkilctinl ~gaolt Alq{i1Z1 (H l,I!Juai, - .t\.k·)"azI b., milk leLl'l de &0 !kilo Illl)"p'&nyem 11~kSpril. koyil mllbtan 1:brli PIWCAtl tobumll ~eij:rtile.cekU[. ILim Ka~ kOyler:!.llln. ik il du~

Tllrun

Bii..k8.fih;min

Yiiro1m'l
MfI."'~ U:1I1~Ll;!lU - 'FlIlIIIIl !la. k&ll.ll*", ilimi;f ~ mi kalllnllma. btru iinc 10 ~" lira yurdLrll'll1lo bulWl;· mllitlil'- .E!u PIl!1l lie ber iI~ec!.~ bl~r aygli' deposlLI lDl\!!I. d.il~!:(!ktir_ Ayn~ BBkuhk N1&a.o aYl t-

nm:IllDWI. 1n.kipfl

~n

'l'e ch·lIn11.
Ikmm

da bll1l1.DAll. H kly
sal I!!ltildl!.rl. maddt'~i ~bti)'lll~lan
lILin etm!!

11

tma.k

III~

ve

~'J.aru d.!I ko1a)~I;da t. k: ilur-e M'f~m pid&r:
k~aEL i!;;:1.D

:S~ I,.Jperet.iJlde Hrl- 1I.i.§"l:i:I 1 _ ,ZI).JO I1a. i<u}'ruMIl :fl]db: Tcli( Operel J reNO
\,11"'1111

Til 00 D 0 8
III NJ.5A1<1IJ.iI..

lJapUl'11
ALJI.R.AJ'[

Eoi;j-Y.u 'llCUU"YE
ISKENUif:lJU:m,

:s.UU..III

!;IE!)JiOiL

PfFl.F:, BEYlUIT. ACBNTES!
GIj .....

PORT

- SA1T

I - TIlr.ll: oLmIlll: :.i 2~ - 01.1,1 )'I-I IInSI!lIW!. OWla.k 'l'C 'I!..ki:~I.tlnl :I'llI'm], olmalr, ;! 11I.1IIIIi!tgfl.n lull: ..real Vii 1I.ll1l'1$~l ~1l2:danl. f - Sill,. lialLJt,8;t y,,~df!1I boJDCrvll" _ DIl.l!kI:'l!. By "'''.IIik&b.1" I!I.~ m'1k~~.fI.Iil lI!ckruer 1lI"1l!mda olrulilli ),"Plllli!1lol1: BULlli.,.da p.yik: lE~rllU,ruf"[, wlnt.c.:Dl!ttl"., b~',lIkfln T1Wa • UCIh 0lllUl K. hfLniIL I5/n.l1!&l1/"~ dim IUlI.u~n mUr...lJllt!1!I1!'!. t

8 s Cb.ll!rlf~ PUdldQCk
7/Nl..'!antfMv £'ite, 'TcLs"~1l Yf! Ne\' - yorK ~In m:!..l Vi! ral!!U knlnll «leT.

t;Unh:ri

l:iLl' pOMJ'

T

'-nsma'o .ra __
~"'i'U I Ii. un

--

I

te~l!bbUM ~~lI ~rc bti r :mru:l kuru.lmll.lll aLIlkall mak:Bmla rtB
20

!:inde yapll.aeak lit ko,ll!ru ilj;imlB tBBdilI: k.ilina.nIl: ~'U' lDOI} linllJlc: ~ent'lt v 1'1211 tl!r. tan £Ub.lln'D atll.mm§tlr.

mm..

Zinat Bi!lnke 11l1H1 plums/lu :llirUll'rIJd,
M!.1I'U' mUlust 1 Bn.nic(!..."'lIIDIl

.rlI.!I~'IU.II.

,

'1:i)1ILier

IHlWt : 1". t;JmAs lhllllJelu: Qa,r-pmtJ!I. - Cwnut-!'Ioi-!,'uaf 1l1;li.115 de. reb ,H131.>9
.IIfU:l.rn.ttlif I:' Karael Opuctu Ma~imdt KmJ\J.IX UAJAL,u. 3 jk"rlll, 10 bbllJ' Cumar!Ul, PM.!!-l' Ve i',;IIIlrll-limb!i

limlltlll:m:na

b.rd.~~ !I4M:~liIt~. o&rrmTB1U!! l. ZER VOUDAKi9,
Ran, "'"I6;flld'll t211l'9.

IJ'.,\'"''

!!.l'1y_

U~r~t

""d~t

'P"OV,I!J;fYJ>)'1I31

~"O·.. ~ '23
70.,
llllJ ,"00

1!!:l'5.IIrllYl. :II.au

.. ..
i[

.I

---'----Mot~1' l'l'liiklhlill I.lltUl

GDreeeg-1

Iii'

Sf:!l
l'l!lJQ11:tYTK,

Si",fA

1
1
].

..
c;

'!I 'I 'I 0:

1

'l'omll,o;:t S.. U.tu.. H..mun~l 1'..... I" n>~1

n,.

llrNlAJl/i;li~ An,!,(ln" Fl:t;lt~nl.:m "'II B.r~m~D l.1;ln IIktan:o~
mal I.Ilfll::;ul

maltlllj.1:.i.

,69
126

l

~

.."

t
i

1:llru!1IUlQ KaID.4l1

mRthJ4I Hi 'Ill:; c-.fI;lfilb~

dliz v
h~r Irtln
I

,reto bnzUIUnbl'. 11 de !IIo!;IIIT.
-..,

iPJ._o. 'G!.tl

12AVd
1.4-65 3.000

12

ki

AMi,t-lllUI.

Yugorn a =======;;;;;;======II,I en 1IIm"",lulrl.8. Yu-

ed'l!r.

~.killISinl If:& Nt'.n il~miz ttlhli.· rat k.1tibllI'!lBWa Send iI dahlJ.im.d!c-101 tahrlhJ.t IIltiplm Brldm.....I;! th:l!Lrl ~]II.!lI!t'I :10111, mil-I MXI bl.l su.I'I~ YIIpllao. tlllllvllde Glh:l1k iJ"a& HtIe "0 bin llr:t~,. ibulmue !;-lU. ta'llri!rat kltipllilntl tArln IulJ.c,.. Bil bald~n ~ebrimiz tUc~arl II mJ.tlll". Q:lk memnlJln ol'mu.!jtur'. MWIl3lUe;"ht rnhilU eden va.. ~I!'ye H£'fid II: t:a.hrlnt kAHbi " [!II•• rlt OD!!ll tl),in illIm!~ir.
rh.t Oil.

.sO

b.111 111<1

dl1h

tlCilirl pl[lJlml!l.ll.I·

nimil: ZI-

k}"llLI tBm1U!li) erninn Ioa:a ollllllBmdo. II ,y kaynmbm

n

L!lh,ce ('iliL~

2-

Yeni Sohabl
JJ.I..ANFU'I'LAIU
a....hil!
1 inri "),la, ~
'

I I

8idfl:~ IJaJf,g, ikram'y,aj~

Kuzu Hal ve 'Cigerlerinio (:dtarma 'tarihi
:lI:.laMul
D&tm:i

,,,-SlaY

muntu.m

'l!1.~1J:

Be.lmliyc. iu!ileilll,
!l£!!1!I.l~gfJ,1IlI

~lmliidB R~I1fkl. TtJ.;)'~~1 I~LIl mel !ll'OI~U IkI.'I)llJ, !IIIill', FIWa

'1'.

iii Dl!;],dl, 20 " :'1.) HaNU Bu'!I'1lII Sllptr 3 _ YeW bulu, dlil,p. d..tl~ '!..I:rme terl.lb"ll 'Ii StJ.l'Iln kI.D LlSJp I.taaY~1irI 1~IIi1I~ndll'~~~ iG~ ~drllil II. - .I:'"UrtI.ull:r: \'~ h,biI J<lI 1(1 TL'II~r1litb' I«:iLrwllh

~yoDdali)

lil·.Ii

baberle ...

2.. I,
I III

.
t

mall!t!.l

.Ian.
• ~

HIT,. UtIlO

1.5'00
1.000 Lirlllhk huypk Uir-miyelel'
200.000 Liirahk Garnoll.ii !![rg

:r

• .. ..

". -.

,,"0
2MJ,
UKl :wei

~

lip

ril

lID W!IIII!IIID

2 dainsi

~ 1& .m~ll'

,dlImJ,mr.

kfia,Ut Il.!t II.. !I,. iIIlilrl.rtni.n lil"Ylh-dIl'.II, !IlkAtmll; I.uihI bu ,... IIlmillk li1!l!h!I liM an 1<:.1'1llf! 'l'/tnlit¥1. oL&nk lflbul ill.
'-'IUft!il ~ layUl

v~

nat

.

~.lIit ~ liI:lIl~ (h.!'at.a.. ukll' ok"" 'IlQ~g I~dli Fan'll Il:IJUl S U1JcU b1!.li mID'aCiill.t. TI.I: t;lJJ1,I)T/B

R ,..,..
II

iii

ill" t

Ail"".Il IHlalll!l) ijehrlrtll;l lim b~nllliiu~1. 1.1 ve:ttn ~ IIll'Laa yenl bu.aIlIB callln kacda:c «IlIl~tllr. Ohm I.fIli!Wt uD lI1rIa.dim 'hl~ ta.Ij bU. d.1Jaml'd.1t,i !:Iwd.1 Y<lllt bin"!illll'l cakmeu dlkkatJ 'f&':' ml~Hr_ 1:'~nl pi.lllB blnlllllllUlll ban mllDl n ~mU lllw klBJm' Ian da i!;o~~l!k Uzt"rcdiJ'.

iii

K'Q'tll"ll:. :!killl.r..

Vol!

safll1

bidka

I1l1I o.l111l.1Ir,

_

",lilt ....

,2K.lymel]i

(h.Blahul ve t~u-de')

2Liikii

otiIIIU!.ohil

A I 0 l1li IE
TltlrllIW·

""1111, :liD\! ~r·. I Qr,Ji. n:!!! J :; Q'h" U!GI :0 '1 UII" ;1110 ~

~iItIl I4W Kr.
IliNrl 111GO IIi» ~ •
]I

S'96, rlde'l 't;oeillio.

Ihlju.m Gw!iIi bedJyeleri,

MO'fORLO TARIM ALE1'l.EU
Hjul!ldliri
Pin
rull,

1\ A.,

o.

U

100 iitfSlhk Mr blls blOJbDt:tl__.llj ,ekili,Wenlii ,,",'I!! 25, Ii r. :Iilo • -13, YclJI anI! I. '¥Q!QUlk 11tlt.bIRr). ke,i,deJ .1'1De linni p,i z.
Her lOO~i['" i.~in Iltyn hI, ,kllr·_ DUm. I'M! v.rlUr'
He .. .p3.. 1'!.11. ~. 11ILU.rnQ'l~. JI\lnlllliO kl,.1&r d~UIl.Yi prtbr. Okld

lWlln

II-&IIt ,16 y.. Illle t kull~. uk "'0 GiI!.I!.t,a nbt"J.lDULb., y,ll.

• !Lll'u.ru i"llk

DE

D. D, ).'oU:1I'I '1 iaHmco yoJ b9§ mUC..ttlljl &iih To !i'!, MAl.' fll. ~ mijfetti~lig1n, l\J9.La.ty. bJa,t mUfeUJ;l HaBall, Afyon

* *

am

mUt;::tH!lIJ,ti:lle mlillerdlr,

~""'IIJ"

OOJ;'LlIl

U.8.lIfi'li .11& 'loJllan-.eak oilldl Glul 1l'1U1tl14. IIIIN.p 1I..m elm .... illllli!..n III.l'Is..!Wl..lttt J1.1nlli J1. n I'III,V{!A PIff.ut.u1 JIlknIi _fit III til ~a¥~ 'huulllda IJdMI k.tt.1Il !i1!rlCel IllUl!:ilEi.n~ t.oj;lIUiiI'Cl!11
GIUDW'.

n~"

IiIf~ nil'" I AlIt 19 hM~lol:\.!" IIlr Y"II> \lIT",
Qll!;tlall

~h rlm1r.dc: B )'lD.II.w1d! IIII}n~ll."]l;!Il!!ri.nd~JlDtIflD Okln ~. cl pre"l" AntIU'l'lYil. tl)'ln Nlr.

*'

.EI.III

't'n

liyin

edJ ...·

m~itir<
GUru

110 ·I"'.U 'fllJ.o
JlEIAIiI

I.... r.,

,,..j

III

l..'r

FEItEI DIIIIIII)I
1i-~II!cJitJ

YUl111hfOO
JIll'. :'''1

QUND!!::MI i _ 1'iN8 • ...t n,uamltat va ~I plum...U )'6II-tim lrun.L!u 'LiCI 4.I'ICllgl IiIIIp.otlqnqm okunmJw VI bU.Iz!'I;lI '\II! hi,. ,... !MHI' hggp1lmrun L.tkIk tuC!llU 1111~~I'ICli:nnl. klJrulo \' !.It'll I;.

!ltd ."IIAM" II'IU,..IIiblnnpl

411ft
YIlIillI!:

rilorl

mflsll.4

tals

JlB,1. 'IilJ'U<Unll mUNl«lliu !:!lfi'O~tIn& llli I;11.1lll1l lul.rnlY'lli!re L IltVM!: ..wrmr. ::ir&hlJ.U

"iI

~'rln :iI I -

lIli1l'1U1l.. D~I\;tlll
Yl:lt:l,t1m

~Idf!l[o;kt!r. ~ll.l",,'!Itl-t ~; GIIltJEa HaUl ~g .IIalroll iI'Jt'!l;fi1l' A boll .llCl.It lI",nlllJa Bnmd .;t 'J on., Zl'i1iohl

HA

Fy
1I<l" No: l 7'c!1~ UIJII'.I

~

Zlllt\i

j};)nl!lUm

Ku

U~OImU-DI)'"U

2i1 f.l \i<llbUl Tckrgn: t1U:l3 Sillo,r ;r""Im~ ll:l:nblj.·G CwnllllrSy t Cad, 1M
l5~cd MliI\u lj"~d.~ Cad,

li d<,,"Jet lIy;oi Ktire"le b.a.li:lflI I.ilrimo ~l1nl.UJ'.

Bllk)l]!lIKmm

*

Vall AbLdin

dD,.,n:U

Om

n

Icril

Llu!rlne

AII~

:so. I!;lLrljll<IlP\

:II "i'ltnl~HLI"r Ng • .10:1

karaya gilm~t}Ur. Vallnlo 1I\'!leU. 1'1 [) kl!.ilB!f kCiltU 11'1(10mUlki_" mil.·

1II:.;IlmMI,

ret~'lI!riDde.ll tbnthUI:I

lfitllHr'

llIi.lIIN.I"

"'l.IIdU'~,_.

IlrunJl~

'I'iI

d:fDtt'lllJuili

.,,~rll~C:f:li!;, lI:~r,Uu

'141-11.111.

~~'~f'.

't;

U!et ..

CUI

A

p

-~
,r-"'~
.

~~:1»,}b

,~'~

. -;~,~~ .. :4

MJDEMDEN
RQihlllsn;nn.
HaZIllIl!1ZLID

c!lerne

h~men

J:.ir-

c
f.
"M··teca izi ek i~·natom bembesuu kullanmakta tereddiit etmiyecegim."
A.tlantik Paktuun imzalaumasr
,daD

••

z

Truman'ln ihtar
'7 (R.) - DUD ". 00 Birl k Am~rta lI:cmgrWD ymli 1:ll l1ycltnl blr dmle; Nil Bil ]UlD Tr'illnli.Ii. Atllllltlk aktlnw ... tom bomb&!uml:l. blr dabA.ImlIan.dmJY!1l:'nCl b1r bin (I1l.M].'iL5ma t1ojru. 'til. adJ.m ll/'fllil ~tUpn.I ~)1"m.ittir.
V ....... gton, dUnyoil l'2h.b .. tom bombumln
VI:!"

Isparlada D~' oy araslnda ~arpl$ma
Hauii enla bir
parlicilik
mer'M VI:

seura Rusyanm Asya'ya
ae1

veya Ortadoguya ddnmesl ihtimalinden. hahsediliyor Y ni h kumet ..""" _.i
---,

I:J.lJliil.met da:rbMI, Q ~~ ~rlI.IWilllUi n nlt&a. ... UkJmk till lid blltllll mtllI!!e etiD Ibtull Iiahn.mlmI AJ'bIll.)' MIhnI1· lliJ J.Bd..t oldullllnll. "U.pht
II!4JIf'IIIltl.. Am

K
-

IIlIIJQI

SuriJlo'dl!

):"A..pIIJloll

blr re dab i:u1laruhp .lmllanllmnm • 1 &l.nde 11011"IUlLm V1U"1!Illllk d bldl~ llikdicde. 1946 rLh Temml1Zll.nlia harekl.'t ettltl aeldldc hankel ed':Cl.'jinl blt)c'an
dmlvllr.

SIllIunlt. lie:n!.ber Bqltlll!l. 11mill. dllnYIlU, lXIyfe blr k.rorm

yuziiodeo

k&klarrnda

'bc;UI

11b' . II; dIlrlemt! IhIUwi Ilf 1_ J<~ , pnpJilDlII ynphklJU'I, H. l'Il.II]i _ In W1Joml eflliLn1II Dam )'lne I"elsretlr:rinin Aid:arada urtllJOI.I 1er 'b'<mdr& ~r ahtJli;lm i.l.ll ~ pibi tahdidi hakkmda rI .0 ma:hI1 bvnJmlllrDdli: [)Ire. di4iiniborll'Il" .' ..~~ tIr. B1II dbet dlJ mnL1..IIlt IIlf1lAnDU. .Anura doltto.r]annl.ll m1qt!l!.~k
..,. bOyDO t.tliJdd!'Jdll:ml!, I!ll~ 1IIi, o5f;1 b!I.p:af bkl"~!!ft, Am.,.
rlk&,

Doktor etl

U

TiO" kb ur lye gar.ln en

bl:r ker, iiWla alJ.nmaIma 1!1I.u.m '!;lklJgl' hiidia-iUyor l:ara.lmuyamk nil' dl.lIUJDUD l] t"pnr1.a. 7 (H ,nl) - llimi. olin fa bqlJU'ilg-lDl d~ ~annetUt'· Le gil LlI,g\llJ, DC-l1!gilnU nI byde-tmJ~tir. Kayt k{lyllllf:fl a.t"lIlIImda blr 'J'rumllll, paktllJ btlyle btl" II&mer'lI '·1iI partie Iii I{ 1'lli:UndI!D .A.rllay .i'IQ~l1r, Z41m BLGum ;'1L1~.. bfrf"l': Mc1rTII~ ,UGkt-rl., da;jrt (Pnl!l'!1! Iii •• U. " dlJl \'W!un ~eTell' IIl!Ui II b~r ~11!i· &ali} [Bwri!lql'~ .t1i}ndcTdigim.j,;:: B10U.!Ii .aVIJPi..wlnmizb, gcmdnmt, liLli: v~n SI!'Iv! ",It Ueobmet KIUt· .!a!Jfl'JmlZdadll'l !1iil.m.tI lid vntandElfl-D lllll· I mil Vi! 33 \':lwnda!jm aju YImIIlanm.111l0lll nHicl!!l!nm flJti • .-

,mil

Mh
.. .

s11'1t'

~k(!'T"kf1l aMt.lg!l !i!§~

r~",'f):
TeI'imlf'r

VII";

S~

IJt',r~ri

ileri bir kalesidir "
$ehrimi .de bult1rn~n bir ItalY3D profesfir ve millehekiUnin ~tlilJl'ik P!!Jkh. JtalyanlD kOlillinizm teb~ktlsi ~ar~,smd.a \'a.zi}'eti iii! dilH mes.efder hakkm~a"\rf'n] Sabab"a bfYaJIllb
mulumirimiuo c:evR.p cit! rak mIlFltu!r; I(Irdugy
§1l beyaq

Ynmhlardll.o

dlI"dIF. SIl"'cllk muttm·.

UI;UrtLln durumu vculyete e] !loy

.

5'-

m

Hayat

ba ha 1111gl.
artlyor

ln5BteA ~,
dllioti -

Uyilk

Faua phil n.1D ,mI Ld&JI'rl rmw~rinl b1I-

101 hula tI'lU~~'ene bCJll'tinin l~ lln Ib.erlndt·1I &i..l.n.tttUJ.nL bile .l"U'lqtLrnu !lIdnklnn evnke Oil·

.l.IalIlel"t U. blllun-

Surigede derhal ktsmt se f er·ber lik...I-/... ed·ld-I I an I .. '
Rusyanln ye'ni 'i'dareyi 't'anlmlyacagl stiyllenl

d.lrllm.i.iti.

Du kit.ran hlanbul aolrtoTl rt- daVA.• lJIn n kn:r dad.ikl.1U"I!ll Om l:Iun tanbuJda Ida tatbikinl di.l,U. B tun I

V. . .

Atlranllk pak'h ha'l!kmclll1l1 lmlllilltl~nniz ned.lr 1" ..- AUKnUJI: pllkl1 bir Nih .nl.

1938 e nazaran Uti. deki (ark, yiizde 345,8 i bnldUl

nllp dll jjnmeililtl~rin.I D~'mel( lciQ bir Ulkl:t ~·ii.phk. Vuth,,c oeeI ebnnlM11.l. ... _, 1:> '" h· l' K' dlJo 1d ~ \"11 ~tere. !:Ill G5~'~ ,.rc.. I'll ret lD enm klillnr yiliIu fl LI. tspn.ny&ila kull. 'I hWm 1 ~ nl FnwkoDoktorluJ:! In:ari I;t!l' mealllK De bbr tu.ri1l ~ ~" nOli'III.!W d~gildlr. ~o' tom "l1ri]tl1 m~ • ~ l.J.e.tIBT Irunn.sik h.""tanl.rOlIJ.e 1J,on:tT~ B01: • .!j~1!6red.ir. HeII a.t~ malhw: hm:E'- JdmlJk tari.fel."e t.hi tut'lllUIl-Ci1. i!j ~ ~I:r flrlml..da Soqetlerll tlcan hlLle.gali.. Bun~ dolRy) Jm. I lID 1ru\"\'1! dl:Stf:kle.r 111- da. 'l.edekmr. 18~afih dUn)'a... ~li DtllielLk ikfll Athntik nm btl' tB.mflndli. on Il..IlJ.-l.am!l

0

z.a.m ve bkrlik llal!:bdtl'.
lirannn.timc:s I\.vrupa .uru 1ll!a.kIMbmcal! ku rulma.iJldl.r.,

. iilincllDutillil

-plar fI.~itda~rr:

Bu,pak t TLco.arct BakJllllltg., 19J8 harb l'I yuilL· D8.Z8l'11n 1948 )'111 Mnuna blf birUtlll, htJufbul VI) Anka:rfidBld

u..

w

yliion Suidyedl!l tqekklll ~.c yc.nli MI!DlIf!kctla mevcut ,olaD lb· kadur Sam, 7 (HullJ!li !Jvutt ~~IYi 6110Une ~.mlk 1;In ,bU· ~Ur. }jomilDln ~e,"elerd, 0111)'2.1-dudi glmiz a.r~dUliDllZ Mehlll'l~t tildno So".ya' kllm.:t: ptJ"IJrl !.b.IIl)' \j lfillddl. ~gmll!!D.l!;JJllhl'. Plll:J ~ hhg-L dUJ:UIDUllll g-ij!ilt.;:ren }L.t.n.lc~rde..D. tt'II::!oala): .~.n~rall1ll ~em ld:a!l'evl hi !lima. (I!lll'i'~,j': is , I 'Sg. :I III' Son da.lt!i IIIII.dOl aId.! g.m bir Ibll.- lel'"1n.ln :l'1e'llll.mll te!bit elml~ ". I.'!LIn bLr mura- 'Iit!!.I. mtl.ht~~!dll'. Ml'e giro Ismi I ~IIV'1'dlel';I SII' ollruln' lIurllllihil AlbllY ZaI.mID k.omll.nl.thrt Sora l:iiltlA •• 11)'1l hl1dLlUM"lOa t ,,"iIz ettl- lkabe IrurmlJ,tll:r. (IliUm I Ih. !I IW. I ill) IeI'. Mulltl.!iamat b&l,ll&.dl" SuJlt- tJ.1un&.!Illtl.i1.'• ) II: In ·lb dlld!,
blr f'mhrnlioDU III!

,·or. Hiisnii Zaim'in gazet'emize beyana'.

yarllml" 11". Bij),ii,i{ _ fIlUtehel.!! I ~ d. ,olun~('lr ~1Jo Ittlfali: W ve hOt:a.1arla. diCl!l' mliUI:.bASb"Umillla 8ilWJYDi" ita 01100 d:eJii.illt IllS d",:ktorIMtlll a..iaf:Ig-. UCn!t b~r 'I'll W'I; !'mb]]]o n;tmm. Gi!nll"ru ol~, BLlIl u. gozanD.ndll hll.ara..it Fru.Ilo tiD IlIilw::llll UIf:Dgf,l !O.i:!c1:l.1,.. Etibba. Ot~Lm.m lll.'"imn:ti 'II] tlnd:'!. IlL8II: I!iknflml!·o1'. SoDm Ill!]' u.. ~lAnbijll!h. dEl, l1l:Jdm Dc"ktLer1nd.e hrlllitl!lllie [Ie L!}IlIl._o;lnllo [Il!l!!1l1JJ bill' !:Ill" ::ly&tLamlil, yapllll\lSl :l'erind~ - n;lldll:J
1U"al'Jud1t. bill! Pm'.

IIlmlii ZIlm bl:r [dniie III . ~ olur. II bti 'ilk dllvh!lkr bn..
t&n.i.fi.m&k glili btr taUh I! _ I olu,)'ol".B'!ll£~ et m.I1nkJn-.1.I!: *'Ie 1"Ir II' ~riI 'I<,ya lIJ 11 U t .~ramll.Z. ADm!la.a - []rtl'o'[J t>kli akIt bi.llrilm \".I' bj,tti meelb! umum.i

biiu

(Ih".ml
;Ai,

Sa. 15 s.~. I
iI

tmd'sin

cr.)

.ulu~rlilt Il<llhnd bulunJUI ya.1) n{,1 m~mlch'UtTdl' SurS ttllL'riD dl!rbal me.IJJl~ krte nvdel oj! lIn elu! bildirilld I, .AlbillY fl:~'1I11 Znlm, hfiLlli de\'] ~tITl~, ml}tJLf'lI1kl!'}'i ihIfll d- I tJtintr~n iClDlllYi AC:1I11!t Q;V~l· lUI !!iklll'tt ~tm.L,Ur. ALBA Y HtIsNU ZAllJ1.M GAZETEMtz~ BEYA._NATI $am "l (Surl)'e fnldp cLrnd;; Uzue
mJi; llikndlk§lml!l1 nd("o tl!lefQola) ':

Komunist CUlr'e, i
Gazetemize n,e$Jedilmek IicasUe ( !) gmnderil en hom unilt :beyanname,si
--.,~
U~dl:

KomiinIorm IQvif.l'~deki heJ.el'in8

~hDdiJ UI;l

n I"Lfl

All'lnan tah,kikat.
DUn OJruleUJJI z3nirn~.Fe~mi yahm jfade \1er~ i~in Ul zaret altln8J allDdJ, son fa
hlf3Jkddm
Bug. cIay J.hra.cl }'olJl.uzlug,mu WlIcIK ~dt'n Karma. Koml YO[l bl.lgUnkU t.opbn~l!mdB I!liJllI Ofll! mlhillt I!I'1lJOJ.vinmi \'e Uk~JPdUl. 'ilU(}lI(!!l"j Fehrrol .Ank • 'j' ~T~lefon)!U.)I

:b.Ad151l'!o.rlnl gol5nderdli;l!ebmd A'tak-

Tude, taleoldu
I

Jeun s Progressistes
5 t d'Europa

urc!

Co

of 1Il~ tl'iI! mlIi5 "III tucIJm.an otmu)'orm[] ~ Do 'liokbv, lIibi.lli dl!1;!l!lI~ de maJum l'O kilt'j Imr Hd:l1iaofen 00:u1i IkHdnro:aad lano l:oB.W. bm~!>ubl] \'I!JII but bMII:p ~-e.fdl:3p~ r-gdru D,
~I!lfn Aml51.IlHlll1 :I:ui.TikIflu imar

Imku,met dll.r_lnlo bllkta. dogurdug-u. tl:rcddlH Vil Ji.B.lJk1i!!o' h1c. d~\IT~liDdtD !I01U", YI!!d Ida' r~ g~r"kll liI!l1bat1l Kirl!;Ull11 bu'
l!JJl'IfiltikUldJr, -----------

DU.ri ,flee Loozand. 0 i1~11l nd· n:aimhe g6pl1~l"loImjll bit mtkl;up 1III1cb]l'~.11~ri .Jtin :Nrkllil.l' Bl:rl.lg} I Avtup::!i kWJJ.tellit b4 ll,gml ~l' .ron h'IL :mcl~:l\l[ll bi !lI:F1::m:!'I:lk gi5nd~ml~ k ItlmtnJWj InM
(1IJ1IIWIliIJlI

ru

LU 8 A:llG

Kapall~'arl'l

.... rlcuiyle oam,,!i

biB: d& koml.l1l.l!Jj~ ~y;IIiA-

:11;1. 01 Silk. ,Ii IifU

Geuclell'L~ mekhp liIGl-UII' Clwriyd.1J

ha-lW'.

~tinilCl'\nII

I!I!lItm.eslne engel dIm'bIHr. 11'11 Il:a.i de d&blliIil ve lIlarrl~te hl!l'k:~ b'~. • RtnM!D&leJ'1t bi.lyb: blr d u.~ IWDda nkuil. .. Im blr ,dflftlli'lkilli 1&h.Ir'l. bnonbm \-1lI &D.II.y~ II .ykln dA ~fsa, ber t."1'Ii ft®, dJfilbll'• d, ...., harii!;!:e ~,Ip ool1~bWr. 'hbJJa.tiYlili lIt1li1iUlIll kaII~1 .&lDI.J" 1111Jm1ldub I m.ln~tiu u.
lDl,lml
eWflllclio

re,~ilerimiz gel di
II....... -.................. ~lhIi ~lIm~o ".npt.ldlrl .k.I'~...., • In.l~nn Il-IlyUk IU" III"n.,nl ;!J.ferl., "~UColoI~ndl rp[l I.tlil'-'l -1.1 r ~... HI • U m1;z. dUn .lLiLl It;'lll da blr m~l.JJ!,l1 flAY !lUll ]J" Yq.MlItI~ mi:!yd.o.1'I11l1 ll'ldllL' r. J(l:!lI.tl!lulnl Ill"li'dllr1dll lilrt kl'l"I II po rmJ IItr Vlt llllh'('J)I'telll!CnJ~I1' mUn 1<1ICP IIIi' kl!llnb&l.!h. ".TIII&. fI,. l3til(i!! 1.tlltllk\l 'VlIIl)'t Oki.&y. l~YII.H:r" l!;'Jdll' I-YlJ'IIi.!Y" bOI I'Jd1. Ill~ drdlkl!.<;u .~:Hlro JIlUr"~'i!II"J'IlIIIU!:
i1llnll' 1:01 '<'r 1l~l!.kt.!LfI], 'l:lkll'lIl,1I II-nallii. 01.1,11111', tmAl!l gilll!llr ~,~~ .1111 Nil!.. iEl)
(1O"'i'ilml

cinayeti
IUDlkudi.iu hi I" kom ~1iJ
U

1AK\1 mEN BtK YAPRAK:

40 000 Tullun1ba
1 1

"bu lS~8nlJul jjli degil" K8fJw!! iiti ,o~mohl' diyor
Kttpa,lu;;ar;;lIda li:UJ"WII~Unllll: yo. JIoMI S~r:kll! lJnG!lr!:d1 wDda btr ~b!lm, ~~ gilrt ·~",,('Idllkk.lulIllidn te( i !iek lld~ IUdilrO] rn ~IIUe lIetlcelorll~lIi .:lnllJ)' till tallkllLe.tr lilt, dUn do oJMmd lar tomfm-I daD dc,,:a_m oollmL~llJi'. H 'dl!lcnln vukuD. gehll~1 t 1M D, dillD K!!~ vn.k Ltlero k,u,li'Io:r )'IIlPI'1m l:illtUn a.mmEl; 1,'e urll,turmnJIIorIl. r~en hi!'lIllz tu~l. YIlJll:lt ..ro.ulleor~ tea;b~t I!dl!ml, deglldJr. DtI 1'1, bLr IlIobab oIfMetf!1!!hl.11li yiLzd I~j, Ordlilu. 1Iluat!.fa odHld II 'bir JalUIlI'I b!J ~lIlnyeUID r.ndhllldOl" oldu~u I!rfirlillle:rek I!ll!lr.tud .iill.lTID.nhndlCl tlllb!lnl de' allk.adlultLl' t rlll'mdnn, yO:lllllllnnmak tft(lllI'.
,~. "" Imrll •.~, Mill'" h;lill !J'lirl!llliI! IIi! 1-1UI, 1111'1 n'I!Iil~)le

UlUNAV
Dlm,;)NI S'I'"

IQI] _ til _ gI~"U:

Pltll'l.ClJat

~ hi

. "lbtll TUrk ~II.WUo i· lerin d.1t! allLlJj III! lmm.tmll • I_ y2 • l~indD mm~ttll !!oil:! ...rjyleIII illa ImJUin 1I1!1!'I'(!tgini .I<!m IJ e mt'l r. Z LAIn ~ U Soriyool' bulUIl:ll,n, TUrk, J(nRtH-ilul. wluliLli" ~ - bi<m..llgl blr.· .ihU~aif;

ohr:! \<0 i!llll:rtye,j I ,,.1"1.11 bl:r r.l1k ne:l:il"tt ."llIft!l. aluunlJII, edlll: kJt'ir.l iLl'7!;(ya 1a.mn1lI1~'- IIOon~ &t.1'b.?st blnlln.lm:4J tLr. ~,jIJU.1l hi, ill' Curu>t klum:a.k Ul~ J{llnnllo km'tll YOI'! ~'iifl~ CIa lop. Ioilir.

dLnl(mi!}Ur, Su ~e-rlll!l-d.llo. za.hl.l'<.!cl Cruid!!n oda dhlllle:runl,U:r • Fl'h:rQj Carldll.n'ln Ilfll ddttl ~Jil.phtLL teUlkki ~JldJgi l g 1 '0

uiSlr

IlIrm(!~!l.lm, l6,ug!J!" rnr i'iJilleledl,., bl!m liiil!i'U.11IIIgl" .nilllliD li..nj'll g.III'< ~
~oll:';mllin nloll," 1~
pilI<

Oi'!".
IIilJ.I:

J!'it~.1L !lUI O!Io.ND IJI,I~'" bin p;:i1'll~:11 'II(lf.,..lo,~ll.. lh! ":tIdal miliil.Iii.111i kLJJ'1I1!i h.h 111.11MlI!llhft.tllil'l Ji'lniul~
;(l.f.ll.ll I<OJlk,"mI (i'iIlIlIt.U Ig"

filili'lIIqj

Ilbl

)'ill'

nhrnnn

dHImI

edecpktJl'.

-

1<ll1o'1Ii1• Bbll 11'1111,1"
!1:111

amnll. I

Io.ln

DIDn! iI r d. n mmilk_1 !'Ii'
"ifl J.o!~j;1P

OlfTIiOO nlmlrn wlu.l'l

m. Dllnln
bill!

II.. lBii II-dill .lIU m. ,~AIHII olmu. 1111 !:ilel 1i1111 I!I;U'
eOOD - I - YIiI~adu ,,.I.lnlil !"Ill'll" UJIo

DlllllI 'lit IFlr!!lUlr ....
~"'I.lng

I'IIU'

y;tr.

'01"11.1<11'1101bll!

11 !) r mle 01111';:i'i Mil' .. i'll'l'lIII' D!.I,YkILi

H 10. t4QhJr

! ..,.

tlIJ' ltD kli

HI lI"'I!II~~flQ. 1,..._11
I

1(,1!lIrm Ii...

dli ae-.lllp

1111"I 'lUI 'til rl

.ilordiim.

tt. III'

rvu. ltA\yde1lml'ld;.llllrl ...r. InIQUi!IJJ fM!P&II lrurnllll ~1LII1 "''''FiIl'II:iIl IJb Il.. rdlllfr ~ It'mek kad ... Ij~11!I'. Ilr.ml!!' . t1 omumf I!ilk.ilr:r III l~1e1l plen ,..w.1derin;; 'mlJ'l'BlFik rolmjj.

kldb:IIIJ "t~

1il~1I:iUIDI

,b.a.) •

S•• "' !!:LJ, III dill)

b10 blJ:' .mufui.fn:&a. hom [lno ~b.D almaJ " Iii IDI "Imel mlfiJl? Biz m lUiI!· gbIm.ll ~)'; ~[jmljg m-.lekcHl.! likfrn "-,,, Idlltrll.ITDI ~!:.efl. Ihl ,I 1F'!(]1!lmd'rn1'l! eLm IfItlkrmn_ Laml \'e kimJl 01')) rail l!l'iU~fiml'lr. Orla)iiJ4i· !lJ]l'mlrk_jJtil!JfI !'Jln i1.JIl" In UI"i]J;II1 Ij!IU'l:iJ,!tJ;gI 116y~rJ I" t..,hll:l'tor.-J i Pltr 1t.IlI1J:! 11.. 11I] • .nltI.. lJo ml"Ptui'11I1i Hl I ttkm!l'... '''I~ltk lu',. 'Unnl miJjI'l)Jllarm ~\i.).jjJD,.,..j n 1'1 0'r1 m r, if! bIt !iIIM te,lrU
,..trMk~III', , Ur.i~fI oniu"g It!mIi.Hd. I III ,1:U1I1"f'JI kDrnllDllJ'Ile dIlDd.m,.rrll'l dt! iU,1LlI'l "1mJ tir. Hon;UrrJI;rtlrr.1I 1PI1lIfiD'~ )'Ufllma 1~1l:1n Y"nnI~elJ: bl,. 1l11.lrElml!'t., S'il.rIIl!L1!"UJ de Qok 1]11 1'.1111" ~rh. UDJiI'UII IIi. .. 10. I If~)

Ill" bm

,lei

.lillpll!llillor:rn

Ik~ndn"rlni

I~ nlHdr bl.l1n 1II!Il"Illglu·1I 11!~.li1... !iliinln. Fa.lt.lt till OI'1U 1111,. diiill c!'1" 11111,Il!r !!!Otm.lH lInJUI lilHltl. ";'11. '1'1111 lililll 'II~LoIJ1 I)q RII~ IIlIIml 1101I'';al..aIrllUnyr IIhmdl CGi'iIfM .·1I!'trk",", IU;H!fn'!Ik'1 IIIIgWiI. HIIILa lil!' I.~ d.G lunUll'1d mlNtl!' 1I!lIIdllil. ICIw.l.T Io.Drr11J1,rlll kClnullulufllLiJ: J:iIfII"'-'lJ 1m nah.lrdan ei!lllnell" II Ufaf 1!S1lI1Bjl._lIllq Milt' 1:1 IllIn 'Pliom'~. •• llnl! hlllil IIlmoO, e1lk!UlI1 ItlfF IIdilmgJiln !). ftl II! I" I bill

!ll,Ii1dnu lIir
,.11

11111 I 11'.Iffi.llllim ; Ill" rtTl.tor I1iim1:1' 1i:JI' 1I1",r111"GI'.Illlnl

'II'"

falla if!! 1lofI"1Ilfllallllfl,

ImlU

CI II.'

i.II!i'iIfi!i11 .!if 4ii1 1:'111111;; IIl!:aQ iII!II 111QII!ii. AnlJ 'IoIt I),Iflllllt 1.i!"lpr~r,1 ~ "" I1lrl.,.IJlI .. n.....oll g;III ~nli 11,g I ~"l:;tD l ilIlllill mlll't rlndDI kDlI"mlil~"l", 'I'l$illll
lit Mil lul,lIljnllili '''~Y Dg]r olllill~<Ir:nr •

It"

BII Da....cD..
,lIilJImiIIIl .1111
~ UJ'.aCDjlII •

'um iUn •.l1 cUII'" ntli,'.' "1IUIR 1i1~'O

Dr. fllhriJ
'Cumlm.dyd Buzele 'i olt"'ybiiue u-;t1I!I dll",u
Ubo MllI(lt'ilI!'kLl!. Dr. Fll'nrl .[(11.1 u1u", CumbllJJr~y t I i:f'tl'!'IlI nIln ibahk InlilA ~I\pmll) ohlu,;u n~~l.'ly.(lt U:ulno mf!.l.kOr g;o.: tt!' alllyhirul blr bnkn"~l ill\\'rutl n..il!J,

_

EUnllll

III ~II

JilIn..,.;r.
D!ilIII~l', !O·.I!aUIiII
_ H~r !lC~g 1I1IJ.I m;alll

11.10..'.

D.

it'!

'Ur)lDlOnlf,,,a U~fl"'l'1l I uhiliii 111I1n'I11j'OrYl; illf",,!lli,di bln maUliI ,1:1 r!nUIiJ'tln ~'kllril~ Imnz &1.1 Ii. 'lifuilmLlt ,Idlru'.
SUI IDII&lnlnl I:IIIU Mlllululli ]:II"

CCl.IlIJi1.ll

.tIIIin'iifi

Oil!'!11I"'.,IF, DllIUI

lOIi~",

Imh.mmllktndlll;'. 18nlSiln p(l.ZlU'le rhnlz. J!), cl oallyflo

ilJlI 'I'Itrll lIIIJ"ndll'li &1i!61li lIil'l.:lltl!llLL.g,iU!'!I!II'i! l~mU'. 01 ~ III i' 1101, bu 1I0111(110nl bIn Ii II leUr .ltll kel'13rY1'lI I 'Clll.lmJI: nmlli'i, K~ld 1!l1l1Up IIr.nb.;:[-.1 Uion IJ.iLIlmil lIo11ndlJ., hllill

n I IIIl hll"ladlCallijml~ IiIlmfn MalFrii'il .. 11111111 NOT.' G!I;et ..lm.; MI"\~ S"lr./il/(' B I. MiI"~ ill~ Bfi..y

licJitu.,. lb',

..d.nl1'1l1

bf'l;'iil'la(f1Ll

okuouril.
olan

'm'

lRIr

~t.I\·!oIftu.mmk

Bdr-dl},le

·[mln

ill[r

I !PInl:l h· rnlllllt,,· mC8lndu bnllj!Dllll.oak ohm 1m d .vodlio Dr. FaIlla! Kw-iul~I!!L1n kMeU['I1 n'l!U!ln.t HalIk Wilt dill'
ei!m

B~Jl:d4Y!l' rM

1i.(lr\kUl bll~ ,1.11111.

"C".

rulI.tll II!tmilltb!

~a,. Ann" Bell ,It i". !10k .•" "" ;p....w IIII1iEb:LlIYI liffll" Kw "II r. l:il~ m.!!'I~haltllJnn: L'n" r !RuNk;lIU rr.... ~ ~ !Ii'I- bllllJll ,In ,llneil b[Irn.1 i!l~ palo!" wndu" iJi.l:nlllH tilir I .,11 _I Il.UJnm\llll. Clu:F. 1$J.ramadl:1l'lI., ~1 Iilfl. '1rY1~ 1!!,1I1 1iiIJI! n•.lirl WJI

iJ.

",to 1'Ilidw.Mut ..

J"t'.~mlNlili1 ,st:hri ftiI/i1

·"r;"'.

[IKTI_ASLAR

l
a
--..:;-

Sovyet
(..u.s.
der

te~kilafllndaki Yeni
I

is,Lan]1 k

zoyrl noktalar
Nevs And V~n·I,d RepolI"L,
ilktilbas ed~]m~ ,tir.)1
~tn .. [rel'l:

nizamname
Singh k

'i
:a.

Iki Latin
r
12r.ILDaalJl.' LMln hllya, hem rc,

~.
~'

r---'--_'~~~A~~~~ .... '~-;-~'-~~~,NV~ ~ -~-~N~J
l k i i s ad i
~"""""""""'''''''''''

Bah i s le r

~

'''_''' __ ''.;..,jI#I~.... ..I''It..-_-..."...

...- ..._ ....r.~~~~~

ernsir
Y·a"'an.. ........................... ,
.."

i~drden

SaghL: \Ie :J.osya.l ya.rdam BakanWIKJ,nca hBlZJrlo.n'lih N. K.

bu. J.k
1111 ,(

~ ............... .. ................ _ Jullthl]:J )'oI!nl 1I11,bmh Ir nil. rnn, !lDllllnl blWl'1!LIDJl:!tl!"" ,nrnn'll illilmn. hlrl-oirln!! Zit a,\_IIl.U;l J: U U.d.Un;,& me \'CIIUU r, Du ,j 1 II Lro,;ok t'dd liUll.liL.ri.tttr Hili 1,'11 l!1Ullblnnoelllla .birml!l!~r bno"lldlr. oI~rh'" dl!\'l&.m rimc~a~Lr. I~ tOI>~II' ",i.b""·,,, JI olil,un.dIlCi 1- eCicon bu UllUgQ gar",; gillLo.nlJI!i mllUn1ll~ ~,,'kllllg~rl!!I mllt!l.u1C!le l"t. lS70 bri hlnrl en 19l l:I rl h In-lll F'rausa, bUhill bLcl ,nuM:IIEl.n ,-till,', ,,'n lot L\I """, f!ll l'l,lndt..D "~:ail u:"tw~UR!, r, :::.allp,tP.II 1lnC'C)1.1 'UcreU8 V(I tlcret.tLz; elfl'll!l!_ ll:r;~>:'\iI ml,lo]'clJ r. C('~L D i1eHC', e~oniloi:l:L11I: b[l. ullnmlu llulund'Y,rih"!N ililn Ul·U klod~ ol[" .. Utll II.... j;!eh"orU • .Jir. lill.li.lll ... 0 J'tl .. H"~nl:ill 1I11I1!.1""~ Ulbalil'l IlnhJkg,IJ' say;llnb~· rllllhm [LrhnllPlmm gC'j;meliin • rdl YIl20lndiJ. rt'Ii."'ll,uL" all -IlIl.Jlar wd~[[L Od lllB1 [J]dJ 1". I... n~. 1"11<1 ri,il1 i", TIi I.i"~~ !ill lnln i.ltll~ n.hU. hi('l bir wrnllu yUklil 60' rl len hu rill". A 'lfP'UP!l1ilJ bLJyll_[( 1m Fl"olAi3 lie Italvnmn klrlll.lIllll 1I!1:'1'lJlllldn1t1!lJ)'1l muruh &ka.lllhrgJ n Ii"di,;ll.!tl ImWl 111- den lIonfn UUr'LIn" b\J l~qLI Wl'f11l!l!1!W... IIflll ..mllllr. BIIIIIUIi ellil." ur ... illlr:i rIlmt()r]ukl [nil. h&1um (]hlugn u· votlldCll Ulin liiroJ~&llk 1;ll'Il(1"I hJJ!IIRIl Fl'1lIl.~:;!' lie bJI' 1.IIt! J li'r· llll"da- lIHI8I!k de-J!"I!II:~ tuUiJnIon· n'JI:,ItIl. 0., .. ~1lI1""10 rri.illoJOll 0'1' •• I ml .dan, 1~,·,..t"l1 . "l!lfltk.i ~~li.llndlldl 1ar LLcrdll. tutturam.yrud.1' ll1i! kAb<\rmltlc bulunuYOf, "lil.km blr JlI[ kurma dU~UlLc("RiI1111t'1'l.~Urd_~. mand: r. ~Ht rc, Fr LrI n, RIIIJ~'a, II '" bir D:l1W.J Jhl.,-&IlID ••"dibt .. .Jam, udJP. fha h...llel Ilu.m IJ ,lnll An!_lI\\11!'1~1, 1f~~ ,rUil.an, Alml-l!.' ma:rjyi unulmlya I:nh,lz'orl.ll.f. 1- Cli ... unllnullo (Be,II ,Iu), o)rn(O~l n I 1-11 .111I Qrllll.. ., ' .... n '" i li.rnl]>l,t I he r ban I Lir !ro' ml' l UC'Ituiz !PIi!ltan olll-e.n.kI8rd.lr, y,ld blr dcl' .. Dt;Jlon IIiIUnll.l1 l.I)·1I bilhIJ-'1:-:a lIomUl'gelel' dl v a- \'Ilrth. Bu tipts bti" blrllk yardhr II t: .. ul 'fI1 n.m"tlr Di <'< 1 ra.f- balk>"J I} olo.l1ll. ... !i. r;r~k 'mld",.m 'n kudrr·UI elleJ1n(! .. 0 U'Dt3111n 1 d lilly., i!:lkl.l'llml~'llr, Yl:!lIIi all'lda lr~hdiR1Jl'l hll" lo'llrd.unCI v Ipi "mniJru .",I"llrili, H140 J"lhllll d. h;y I 1"l1t1!1~I."'l.hr. tutmld!\. _ Itch.' 'b1J "1!.btX~t bll.ilhare (B!:got- duttyoa nnlkn!ldlrnlJnl " rIll rUtdD 61 g;.b ..hlld .. ,I I. ...\.1,.j umUid , J'i.7""'tl.; If "'0- lUlI.ilk I!'l.OVi!'h:ek,p,am!nlllll hllk- ole&t.ek at'aIJ]akt~dtr. BuyUk Brl. lUll) bl)ilnnnl"liLl 3f.1~1 ),uk:a.rl dJJ:"l,r, O"mlUlh impllrn.tarillgu. • ik I ill nUIll "u,i1!lPcndlilulr, JILl> tih.. 1 tl ",lrllUU Illlru ut,?! cl. 1- 111.1"1mllhfw: tu1,mlLklll, oi.tunUJL Aa)'a. ·Allli.lm ve A.'ru.p IriLD.. .JUIY" dil mnduju ~l!hrl,'yl hi . 'l: Di.I~l1l1;dt!nlzL. _HennrJodan ~~)iJ l.rlt.fIJ'\Io ... wllt",n <i1l<~lo;i • fl. h~1I t.,m,lI ;;d.,m,t.di~i ~(,L iltlMi dUll IIIr'HI. dll~arlC:l1l bqlm bll' \-nz:rofl mlI1111ClI. Pl1rm !Ill dlfNl'l.ll.lh"U @}1 untlgo(!l kl'ldll.f bJI'" l.kUaadl bUtlll'l IimdIl Enul Ro'lhlbi gf'n!1jl Illr Imp ...• }, H'~ nlOur l:i !lUll. '1")'" i Lib Irttla JlI lI!.~.tlnda;n "nr~ln HI,3'1I 'lliorrmdl ""rlala 11,..lIolidlr HlII'lm. IlImULllJ YDPIc !l!tml:ktfdlr. ikw..,lu~I1IUt;1a l~ buiIolY.cIT. kurulmu!J olQ!ni)JI, 1klls:uH 'blrl!~- ... .d.lorluktul', H'ar~n flC"llc"lIind6' ~..t""Julu i,itli l'ri,g ... d" ""VII,tnl] jf)_OOO.OOO .ort ,~ ~"du'l.t, rtilri)11l1I1I1I iEl;.l.t1cfu bilil'I" Illr b.lrlll! kurulunm MUI!UII!ol:l~ lew II.., Rlliul K!.BUDtlin blq 1I:,,)'t:nJ Lilli! Kk< DJ,i;C!r taraH,iln hhrllh:ll1 ~liln1' I~rin _lll'kli.l!IDdlln Blyn'Bl blrllf;[1n Rutty!!, A'\'1IP1turYlI, Mllcnri.!ttllon "wdll ",,'i;r~r(t ".pt.,nlIlJd.".I,.. u~l"iinkirul[m hlllirlilmdi b!Jtll[l1i c.1l%ihe-.~l lr~ bl!lkl tilllllrElfllll ~oi!I": ['=1 1J.pnl1~ tlk kohl dlbhll ihdq !C- mn tLml1lllda j'illnhm ~1'E1l: 'mmn. g~ldlb':1 all t?c"rlIb~I~r1~ E'lilhlttlr. H",I. rnill~u, ~I]driJ.tTi 1fim,li~ ~ LlllwlI,.m.ml!,~ .. d.r. ~'e O;!!llmnl~, lmparnt<Jrlukl:tTI parba.aka ll:~lmlarll!ldi!. del tru nt''I'j GQM ~!:II.. nli 50Lllirll ,E>fI~lIt lm· Ill· Su llo.ki:ll.ya i1l'II,[(O!t, roll.m~k h~'- i;;l!!l-nd liar. R~yn()1l n L3 tv II 1'1 yo-, bb-IIIr.!tre .me;:,'lolll.r, F:dra.t \;"Ok 11_ pll !>[tIL I ;21.... n in'lr[fIl <!ttirmck. ~1Ik1CLclIlrilf ~.1lJ _ .ul,l'~" SoTJ"t d i I'rnlJt:ll'. Bunlru- ali! !J~k~ml~i!, I~~i!'tlertn, iktJBad.i It<lklmdrm. rill. I,IUI Plihlurti!nU,. oint! .per '!:i F1Un'"lejL u:mtDlIl II,UyeUetini {IijzenJemelert mll101 rI, bibilk bil' blllill .. n,,,J .. bu- Ru~a i.LibAJ iJolil~1I ~t\,;lpi< tilz.a.f\I~. d~J7. r,kftrdl!' kl Blnne! Dunyli. L1."10nYll, .i!:lItllfl,>'ll. ZIJI1 Uilil!:b..llc lilt proj~Ir'rden h:lh IIInulCiu. T.n.lil l\!Im.illIlI.ilrJmt:!iI Tl.lr'" FmlanclJYIl. hlftIlIidJ.]". BII yLlk4 'llt:It.ibli.lIliU"11:l. U \',"lrdtlr, Billw. A.vrup:!:. tkOM - H ri.ll RQ!)11 1l!1'\Ui~ zamll.LldaDb~ri lUll .... li.tll.h, • .Fdn kI.lIu!m. ,,:1Im- f,.,IUI;, UHtW "nNki ilt'I!."liltLiUl. LcbiU.IIn, Ennenlllhn, A.zerb.:i,·- !1!d'1l~k: Lakat Iclmdfi varclJr. OmU- I~I n ~nli&1l 1IIrIIm.ill'c.rln;J ~~i lim iI';l lUI mlllll.llum de~i'dir. l!I;w i,r"t I.UtilJ,(,i:i .:lL1ku'a daL:. r..,1,. "Imal - 1Il!U bllZ!rllln Ill" o!'tnlllnndil mlk lrnlklllDll)"I1 muht.ae;:tlt. Sl· b!1lUn A\'n1I":i.da boil" 1ktistldi: hu- CAn ~'I' t1a1Jfo ir 111.11:d<;.·ld dog· m.llil iltUl':lIdl m,-,~hulle:rlp, d'llu _ till! !lti\ml)'o~. Nuur IlIr nLil TlnfG t nil ...". I!il3'UkliJk iLilluil., 11. hAmoll. Billc,ik /I.",.tiklll 1l!<k· IlIcaktJr. I fJj"[jnlJ.~!'I dc •• mtnl ,Warm •• ~'lUIi rmnlYM bile 11.;: J;:llk bu ge1J:(j, r;lInl1.l.1Juk hUkiim sUmJekta VI!' du. AVLlIILur)' • !o-lacll.n.tanm '-'D- aur. ________ ___ bunll. kal:'§1 tfU'l!let [Ill ilnlllmckte ~\: I ri In an<lJo biri .Iao diirU;; !bIll bIle illiliaai" 1.uilrt .,,~.oIr JH. II! bir''''' Poi!nillt' •• Ill)' Itzj, K!Jon[lJI~" ka!i:I kil!:( rh:lc: Ci!kO!!Iovak}"I, M:v!:11 .......... ~_.--- ... r,talyan IPfofesiriirniin lIr mdali ,md.!lIlri ..... bell]" lk- t"l~l d.makoi. -lir, .._--...,, ......... ... - ...............·_aaiJ t'''~~nU Om r I I1i!.IItJIl"" dlr, Buglln Anupadn. hattA dUn" ril!ltan, YUCQ!I "Yil ku:rul.lll, OllHI' .. HrmU!~Ledir" Dihor t.1'A!&.ili t- ~1I1"f _ G"",n Bate ... rlm"" Ilel"diii kOlDfcrau, p' d""j porI! '''Yll1l!1I )lDln!l1 I (II ~·fiUn. Rrt 'i'e lJumullU :buhJ"i1nLllr m;JJ.nh Impa:ra.to:rluilJlnllim 1; ~.... '1"11 mr.d;(lg j""kllLlUlJluan RUIl ,._ m~F"n.n1il It"'t irili!.D ID(lWorl11 Surly. r V G,l!u'il\im. 11'Il, .. dD .111'11, IH! IiItllIJ I.ilta'l~'a. PIld.Il!Y& Unlver8i~l .'l'Urn'lnlli bll klrrill"lll:.:lIglD blr ({'p- lr.u.k. Ccb~l LLLbnan. Himz, lIf lr. 11.111 i ~·irillijn fJl,I~d.m'",llll 1lSIi11mu;· mJlt.!!!-nn .DJlII 11~_'iOO du.1'. Du ~ljln.llD !'lenl,., d.nn 1I1111i 1..1'1 til C~~ 'Hukllku Oii'd.PfCfu~rtI VC h~iD~ lcfnaa I2tmEok IBliyorum. tllldlr idilwllit, .'111 !I'll LnJ~!ld .. lJill~,ik Y"mI;'D. iinllllll hIIktimd(lrJlklrln OiIlilull;ui"Iul l1nuh ~IIJIIt., Itlrlt.< .. ~ "JIlt hlil!YIIn MllIIet. U~cl:hl' Ad,'1let 19U h.nrbine ~l!!luuIdijm ('d~n nlJ~1J.<b.k1 I.,lii h.IJ,lo "",h...t"l~r, AIn~nkD<l" "'d~ PililoliCi [J(iIIFoJituI ~lkLL BO!I'le~ AV.I"1JIpa.nLn llill'lt.a· lcrl " ... r}iI:l1!lrtJl til lkJt,nI rJL;J1[f'i1 n ;JIl, Lir i'jYll~ Ill.<'.~,... ol.n.k Ilii. ...,~k :l' ii:sd~ ~, ::l Ililll~ t",,1iI Hm{!k- lroml8:r'IIIlU .i -bq!£e.:1l1 GluiIl'.l!Ipe ~'1lJ.IIl" blUndig~ gibi, hliliiD dilnya ilL v<.'! m;'H1Z~ra:91 tama.mll.c d~~4Ih! n ~ "u~IIi', !LJ Ul;lm!la U.tIU· .ij;,.ullde hl.twlll,,~.r. RIlIi milkLi1!I'd,., Ruvanrll 'boa&ull: !!o~la.rtmll!o I.:oLJ I3J1!lLLIl]i dUIIJ pi!.t 14 10 H_uku_1I_ Ewel ki ak§.run Ita ~Y!l. 1; bll11- tarihln:~n V.iIIJunilr Crn~1 l,Hldllrll IcJaloJ:. iI~...bQII lI'J;rn lU In lIIo.!!:fl"r .r~.JLIIIlI" Ikti!i;l,t u t"h:<lntt baloli. H~!r'.l'.O- ,o:ni ,Joinn I:tu rnI/-J:I'III~bjll .,!1 ~ .. a,l..,.oIt1 ••• uaIU jJtk~r.,. m"t'lIh~ \'U.lIJlll"iIl1 ,""yatlu-., Ilml'l li'lll:i Wtelhlld~Il' C~UI. P.r~kl.c-mJ. k IIC miJdiJ rll Dr. :PiU'J iIiG HI! 4_1~ mmdllJ'l fon p.'tI!'I~k: "ldugu bir ~ev keclll'r tablatHI! l!lti.klitll ...I"iD~ "lo,:vlo! it:, Ktln'l!l BL'1f4;!'I]II~ tlDr:lkU I;L1'.- IiItl1lm f.!1U~m m<li'1!<11 ~~ lulolk.:r tiilir> bllllhml1, w.,-oIll 'daClte! I!Bilm~1o- Glm",,,,,, lilom ~"lir. mi!'~'zllunda. Mr konr~l'allll ,· ..r· t.!clu'1:l da.lrlZ&l IIl:l.tlli:lt!iaiH S. )., ffi'ldl". 1I1117Jde hl~blr \r:tkit. mirn.'1Tla- If! iJ~CUn lAI.iH'I II'..!J!tIDnL.!1I Lt:fllih!l L~i IIc urLlduu .·eoh ...cll.IlkJ.noJl, sum- InJ1.d:'l ~lkaD \'e 'i'urk b kllru.ll II.!! lilWmlLl tllmadii:1 Utr; Tr.kLOr - RUlJ';ldlio trakhir i6libLIiI.1IJ• MUlrUtM milfli,.. Nltti'den. lDL1t.tat'kkn iii! ldlltlLk: Roma lm:plI.rntorlugunur.L ell PI'I'l"'rml Ol'Cn IJe.Y1.lIl1lt. !!]:I1'''""l: t:iLJ III w Ii'll" nil! cn!:,clIcri kOl·arak ';'!lIr~ bllyi.lk 1m I1J '" bUIWl tntilarm <;,,111, ~ 1.- .-'.11 lIornlilill ..Jl.md .."lJJ'_ Ell ,..u· 1i"1_I~rl, Ill,. tI~rlnl sQc.I'li!lirm •• "J~lfI lI'Iima,[' VI:- rniihl:ndi&1 'Ti [j.rlllllnhi.!' h~)"t t §i!!'hrlmlzl! 8tIrn1"Ui". 1.11 2alll.il.olanndll bill1', fin;m bu l~riCi RO'Q'''lllll .,.!IJiiru.i UmWa.in olC'I] dajbk 1l1."t..Ic,.JI!1:loa),i yi.r_:k tJjtij'jli'lA (:liblm II~I., Hiirmetlt,lmJn llVr1lpah mlll!ltahRi] m.:mlfkdlc. DUllki IiJbn fiat]arl da alik,iL ile ar~d nml~I:JF. Dlin. Tilccar De;rnll'finI n I1jrh_l' kadal' mUref[eh olmil" at'SUd]. ill.. i till" t ...m .. r~ ~ttiril~l'>il~i,i i,Hliul;'!1 L....... ,IId.n.n IUfed!l1!!.1I gI,l' IOlb~ !j]~ rit:a iNtiIih. rll'io roekabeti1l.11' Iw.~l gdmiyc. Ij;a- I!!lai1bul AUIII ptYMMl '~ill'gunlu8'unll, lo;planiJlSl rida bul'llfJilq tl'J'ltV~ ill'si Tlb Elte!lib~l'~tttn Du bolluk v~ ~ eWlJujun. l~melini ~ lidilm,"lnlir, r..tl &~iklirm!!&r""ir, 19,16 ytllDQa E•• nkll:td !J.Iy Illra '1111 tI ..!t1 AtlIehlllr_ Bu hal lablB.tilO'? mIll, 11m. b5n jroj"] mubalua etmeklcdir. Dll:j.uk:Ulk I'"[n.in '1:.Ill!'bi mirJ'l_u tIn; mUnllknle D.r, P01'iIlO I!IlDcllsire ~6r'i1!Jc" r~nJlin L~rnkk11trine. ,,10 • Btl'C'k "ndLi In .. III"""I.:JCI ti1.00l tl'llktor ill' NiLlIlilIns \'I! ilh'rmn.ydenn 1"111'1, i "'t: \"~ m!.ill,'ndirlerint bi1!11mu§bl'. Amcrika.· bru\l'tal 1,"olUuj;ud,lilUUj Om_r~ III Il..hqill'i!,ul II. k, ri W1'TdiJl t<:dbomlir. H.a.lIiIl1.L Li:r. Du ll'Likt r, ]'[I3j :rilwfl. lIl~yd - yomldcn .bl. ilDllhar1"i1"'im iz,e- Ij;Unlan !lilly· i1lllillD \'!J .uILalannm serb·!it~~ I.cliavuiU.nl) mi'nl oldu, male t!lltl'nml!'sin" dlUI kiil~e alum getirllmL!J ~ldu I~mh~ir: mukilbil Ev. J,B-:rln fti. k"'iU.lI.i mill ~ I,,;IIUI. 1.1 <tIl< na aHer rnek klLbildl. !5o., .. ltr )';1l1u 11111'1'1111> ;,b~l"b ]lUDII,OOO Ii (!II!lirilclI 1rru.:I .. r IJ. ymlld.lll duli E(;.,'t~en IIltlD p:lrli t"d_:a\'lIh:l~ de- kaf UmlJm 1l'i-a1ll:1a.n fiaH.aIFd~k! ;:'Ii1~ull:l[liill1 Mijdijrunun "!lk:! IttlHliIL; 11 ln r.1'I~ .... ':I.3lr.lrlht. unlIOCiI, ill N~tal] Ollfll:l1.i &r"~!i...~r. !D.Slarill! butiin lHrwilL!ltanla, PMli.Htlirun ~. f>llrn~. demil'yolu Sildl Yofl all.mm h~m:a.mflll ir;in t~haDl p;['roji:'llini hnnrllyan TUr!c ali" 'orjj t't",!l.nnln lInM~B IhU1111MiIII 1'1;J:] ,,'tu~"w,h._ H'J dbr Dl~l(l~ik E:""·~t,, - 191:3 )'1],",]'" n",~..J.. DcilllJliI:zdE!kl gij.IIJeri!le d~vnm e- I!:ODClftlik di.l['umunU r t~~Ek d· A ~·,rupa. k Ita!;1 per~i[l_l~ru:ni~,"kJ'liz hl!r m~m]e~t binblr tilrli.i t.1.h _ "';U!.!f' JJJI ri1.JI>LIl 19~~ kll;;ainolcl.i ('1llil.; i.l, h 'll o;>dit",,, kord! .. mi" III." ........ doecegi I.n 11In.! I'L edtilmel!toe!i i r. 1millbl"l\dii'i ''-c mimlLl'lara tt1'\'db bu killarolak h.:l fill '. tma:oni [llt"k i.Utrll 0 rnlC mil! '1u: l~l?l'e rd- tla.kliynb nlbm~, mil}'on. tOil lu· dille!' Io:O~'UY':)rdu, 1m ElJu 811U1" III h.lII ~o! ikullllu:oL[J u"l_ rilEd .. Z3 ihlu t;tl] 011[01.. [.fihUli" ,'ilr.iI", EiO 11" • r~ Dunky. ri:lll.lnn !jki~'I~ k~pa1' eU'ji tll.lidir ,"'j! tdel£kul'" kll!!!(,- gtlrm.lln_ f~1101110 U1l"1nel;a g~mi.l!:'i: l'iI-"Ilwlillie I,'n UC1I2: derk~n Ti.irkt,y(;:y~ ug..lUnak ve !'I"'! ..rm.Med.r, RUJ]"aIiJII. onll:l 1lI "Imi,til", V'n'o;!illl _'L}'ru,"lllill on ml!!ll:Jl"~ Bu cilunlm 'k~ N:i wmcl'a Iru \''''''H~ ri, b(1 3lii.'k:i.I1I11 b'r k:'l~ dab::!. "rill ".nl i 1Ml:llliunaln IIMIIiIII LI.!i' Tikk m 1l'1I1elulaliliaTIIl1:r:11l llllll :;:•. ":"I rt '. c !iI~killN·tk- sag l~nIDI!3 holl- k:ipit,n]j!lt i.I]kel~r farnL'1 FnH\~a kU"j,"'etl~nlill~lIrQ~ 't"a.e-_r olmn~- I'\II'i Il"li'-Uml", 111 tlu <l'LI'III U1rlU ! InlV\dl.ritlilJ iLLi.Jllflnuil btfll:lr[,Liy"kk.r<'~t" jhrD.,.t~,., "1",, Itll" R('!j~l: H,OO: Cum)]U1"t)'~t: lllnuyonlu, Bu imkB.nlllr saYfllinmaTi i8lcd Ik, I,,,, IU.HaDHI i.lLibJallu" lili'lt nr ~" lou IIIl ib." .. ~t 1'1"nL .. llliilnp I'1k\''[! lnli:iIU'IT OrtJ. _h'l"Upadll g:um- tUl', ,\C'lhlll mi.J~,b;)k rli !fonde- !1'IUlii U~lIIfiil IItLlrlllllh tiro TlI!'KdI" 39,11l1: lngH;z: 51,00; Guld~n: de A \'n.pa en u:z;ak AaYll memkl'tIek I,ili ~li""" J,;alIilf;l Ili!' oo.IriL;1.t- ml 1>ulunmlkktlld ... Arzumuz Ti.irllin ill: }'4;'n.i de· rii-k blrhklcrl Yil-pllm I';ml teI\'i4; rUt'''' 7. J'orClj al'iI;!Iwda dt'Te-c"! ",nlUliH. 31,15; K[I~il': 586, keUeTi istihsRlitml gUlltlE'lik Pta1ir, V 1:{I.1l~'lli. ""'110 ~II ~ \'l~t ml'lKrat Italy!! Ilr.llilndll ~kOlle. ~llikr. Hlittl.ill; itiJal de\]~ tlcrt ~,lnll Turk rnimnrlarJD i&imh!!r, Merllnd • .111\1 ,ill b.!I ~ra~ iEl'II~K"".u..- - B!IJtlli> RIl'.l":ld .. iui",- .. I i till l .. llnd", 'It"1 'l'oIil;aJ:]J.~11l11i ~llrahl!Hl k"rt~m'~ ~!irUy.,rdu, Bu l'lIik \'e ti~rl temll-llilal"111 nrtma· 15 ya~:lDdB yankuid clcn.ill!D m('!nlt'ktUer e3llst'u rae ~~du_dl2': Ill: iI"fL ~ oj n lvmUnIDUn I... Jite~J l1li "'111'1«'''. I; r ;E.'1mamnilll ~liDti 1I:(o{'t'II nilneHerin nil 11 a~~Jna Ie rilIr tl 'l"e. !II kbl:(ll!ll:l.5l 0111'." a,:mm hem mu .ll!ri 5i h('m tl09tu Birlnc"l'k 'Yu]{~ek mlrnnr!hII'lJi~1lI U;UII 1'1111 mw" ...... .",n-r ¥anke3ill:lliU!I!H 'Zf i!lElbLIUi51 rli1 tY'ftJ iltiliul OOiltD f,;uDliIN de" f II clm.mo!llllllo ~m~l), ~a ~ gctirildifini diiilj.iinl!'miYl!cek kaolm, k; b,aJumllld n h5yJe- Im- de- F~ih MI"ti.ril lie Demirtll!j Kam fr.'l .. ~ H alJ\lU omu c;llIjll(l;! yuloImlumUI, Orbl.ll Sil'l~p 'IId,l'ldn D&UrIIl:I otIil~~ikt!ir. lEI-J8 YlllllH llQ - litll ij"c Hril~nd('1,'l d:rJu. D,hr-. dill' dlll'l;!mu t:l.bil '!;'I? nOl'Tllnl li.llr;rA[1. t&IIribm 2'JJI,1lIO,0Q0 ton k~m Ur ~LI. Xlh~t Ziya IProjE'yi mii,,· ,~... e m[]nD~IlJ.rl Itlr rn.1r.fllifl !.ill" 15 rallllds IDa:nlf bu' pl.nk.eBid Anlkllr.elya gidecek tile,ear may" a.1I ~rnl!j Ldl. Y irmiDci !lS\r i· l1"m~}'(: z~min le:illr.il edebilLrlel'l'o.'L,titn Jtibo.rLI .. , Sto'-;r.l :Elfr1iil",,, lI'Iin !lilc:1 lIir ..,Io.lllil IUD 1!i!ltlm! i til, I N~l.a.Jilt.Lr ki, 11111.!h n!lllJ'lIo i.lllan.li ''In.I.l, bir ,,,,fnlil" t ..Mil .J l- diln a.a.b!lh 'I'llphan~en trrt'k~1l haron Illm.f.lnrd mI'. \ ;mumessilleri gl!!i:~1], lcrloCdik~ liM'oiL lJ<Lkli,>'ii.lI dll s,uz eli, Digt:l' llIrn.Han willi. oIi<'Dupla CIAni ~. IlU\j~.11ft" i';'l1 hi r u\;or t.rQl o! m.kledir. lI'":!Jkim:ilik \,'.ilr~k m'm11' .IIum~.I-i Is: 'k "IIII'U, n"'~-"'[[l. BLrlqLlt jI~ b5r ~Mbilli~e biJ\'~y",ti mt'!;hul 'l"J.\tkiYf!. YUgQ!! 1.11")' " , Yunanb; lswlliblllL'l'il!l.Uf lkrll(ljl dUn til'lunoiBclo tutLllmlJ'lI. Hi~,k Il]al:ak 1f'11I1I1'!IUnUl. (l n IIIlI u-l14II4nlMn 1"':1'" h~ 1.>11 Elirlq,l,t; o\muiWlt.. nE'bll. I'"'Iriar;'l 11(: to',,' i Tf'I:~r 'b"t.l" )'oleu.n11lIl yan[klal3iciUk BUIll, S;J Il~ 16,SI} dll. LlmlUl mmwlli ~~~[,,"'" .. lm...b~L ,i""'O Rum~n~'a. Vol: Bu~ga.riatam Lokllnw- b~r ma.hl,)'l!t 1lL'"l~~Lye ba!;lla'I,h, Lan, Ibllm !il~\Il ~d:.llT [olni 1,lrl~ I:~~.n pi .. t,lhe\ WilouI !llJ&b ,,3-. (projeri mii~h!r~a.eo bf1l:.1rllim''l r;..rr-r. Lile ~ebi-t:ldeD 113000 JiTl!l'!UI[I.~ !;:u;p- I-Illdtl bilul:k bir 83111;.3.0 ,IllllmAkMma.nUl ballkalil' i!llliHIJ MkIIo.llI.I~1"II AII~I!. ~1I'" 1m lirull ~ :ru.. al fu. EiimQr ilub Hi.!." Ila.lde ti bl1t.lm OkODnmili i~ll.'lol! :\111 l:ndl:r), m!ljb r, L!:e~u.!. yolW ltenUz: po. lliiDdA ~tl dll !lu, t,!l"iilln.Llli~ ~bC;3'II~1l,_ '" • ii' >!;--4O '" • 0; ... ii ... ilylfk; kirililll'iolUlllll y-ap' V0 tlellri ,e~ml!'1IIoIn billIe:ri Bra- riik HWia.d1 ~..:t. d~rp~ <!,jilebLlil'. hll.rH'I1Hi. ~lImllt .llIIiIrl, mlllI ....'al. til;;ilnr:ii.Lilk Yiliot!k mimr.r nl 1I~~rl ':,lDlI.n~I"rTUj] .lilI' IfIIlrtd1n'l. 'IMle !l'ltiJ1lCIIJlJt. etl)1emi.!jti:II'. rUli UrfwJl.oalt jIIwJ' 'n. d_ejildir. JJq!t!T'. Imdll. bu. tcknlk 'If:lSltaill.r '\ll! 'bun- ill. Ankar:adJl, bir c:r.k murnbhailla .SUyunlllfi esi Fatin ilIran 1o'E! Edip OllQt. (Pn- "1I11.!:I IImlh ..... 51AI'liIIr ~gnfl"~ rll6-illldl B.Jll RIl.,.l1IOJIl l,,:i~lt t"r' l'c'l!lMn LJtil'aki!o-'](i bu i tikametle 'Til!:i:.IIr DenH!ginin dI, tica(~t lAra.iJ velen bllnkalarUl t:ma.!lSItHQSDij ErJdlet tabUyesin~ J~kr nynl (.~(t..."dt' l:~nllmU~l liD. .]!I;ur~ II lIrne,. I.. It.1Jnllr'-~. ml 1'"bD_ d I] aL .. ..!il<'J1ik'lrnun i~illl !;ah1m.al,fu' tla rapddl. Bilrle bir ml!vz:uunQA. ljhnutiYI!! kada!' bald tu VIl alboll aerbellt tedavl.IJU ti. tll]Jlanb.kl.r tilr) , IN ~" rjj.In. rlftlliln yOr'wmclllntl f&b~' l.oail.=J.bilir. istiYOT l.-tallbllluD :lltI. dwhni. Jdiku.n· Sya}"11 da dSJl b'lJd utaDlnn t;.ILlll}mlllll.J"lIm ve elli C!tti· IlAndllki bl,ll!'Qr ve mncldi yWcRI- birlilc l3u.cdo.n l_,,.. 1\ ~ U !;I!k mimll.l' ll1'iJ_lii!j;lm.l cmii'l tlui"IsiE. UII rln Ni.... Pdrv-I - Pettal. n"IIoJ'IoIILUI djir'7 den M..llelm!lk mmadile in~. Bir ali" ilDC~ SutlLi;;e Ie li'uku.J. gi n-elicolerl belirten rlipm'u 0.. menin amiU glb5. SllyIDyomu, Am- bilirdi. !n,DI, A!gnnista.ru. lnI.k.i Ih!;aD ..'lri.$. t.Joebmet Cun~rol!.n.. mIIUoII"lrnl Iioitiu I bll)'UftJi"IUI. to·r ru.ilislri:!"tl .... tih ... ... 1:1 1-011- b.oa ~ll1llan 1", reni Te:tkl):s i s:tle gt:leo NUfl PMayn :lit 'Tllpa 1i:11l'lIJlUlitur. B!.lnoJlaD !IUI!lr.t, 'EkCl m barbdJ:n SGn III bl!! mB.ddt im- Yo 'fUrlri)"l!yi Eine-~ru:ic- topll,)'a.bi- ~ln,:11l Em.rl Ci'lfii)l'" I I rmi!lIJ mlllbitil1l ~IIYl;'!ndl!lr 'i.'C jo,;<erlhEld~· t,~ lir, BI.l~ IJ)oOtool iniLnlii. , I,· hdtmlll ~el~cek Yll ~~lIunO'" 'l;l fa.briktL!i1 ii1C"ilwllil di\liI' idarl llomi. 'ill Tic:arcl kkllnhjtll'l1l!1 k.GnL:ltlJil heploi aYDell \'i! hatti i- Ikill. I; I i:lHl~~an n.tel.i ui"jj<"nlll IUII~ ]!Ill] ru.!1rladlldan projell!;r de: Ifilhlm C I!!In.rt'Il!UWUlAii. ~.,h'ilin[l' !:adu'. 'I'C IIdii cepbedl'l:I ~i1ti.itlilleD '..It! 19-UI \Oe 1951:1' yll.lD:I if.1 ihraeat I!I if ~llll~1 U .ar:r1J]'fl,lB 1411..-0 ,uliL lIe ml!VC'Llt olllugu hl'.lcl.~ lkYllB d.~. UUl(liD Rl,lo-ad .. hLJ'huI .....b1n Falmt bullin bll ta,'u'I"o'\lrlllr mao.!li}·o!1 k:a.z:anml bL :I'l'mllSl Ibe!'in~ L!1~tllhkiklltJ.1I !H}lll!l 1!l'i."I"il'k ICmllll!1i rcjim I Di tes'bi t i;;;ill Hltr 7 ["~~ l\iln II,JI. lf~I}1WlIIlm; ~!,I~OOO too petJ"l Jlj.""~I" _'\m~li. Ra\'alll!l"ln hat· ,H'i.lm_rUk tl-n.lMmalanrun III Wlltl.lLd:.a t.iaad~ illili!;la!m dunJdililittl .rortllKu Gem, m-mllo.!'.Il1Ilm12:m gfu. OOOy.1 ba- C I?ni!'ra'~ H. llll.anil. Erk_~1et lie- AnlulIB.da :o'!!..p.~II:~g.btlyi11[ loOp- U l'!I29 buJi.r:lm gi bl !;ok ate. dar~N.liIk .. (lEe ru:J& y..u I.I.lnIllil!.U; .... uh61111ihllIn .!leak )fU&Uoj! 10 ""II alta 1u.z ,'erHrrll!lUr'. Vol!' biJy"t.ik dc:\'lol!ll~l'rl~D. baat rul.tn cLIrJerl bu kabl!i.'fct hcr Hirlil. .lqhl <<lopr. S.n'~~D .._ n"CIJ" fUIA kada r- 'it IdIQ;metl"eUk h~t- [Ii bri IUI.IlI.n k.ilp;!liU :Jodi :llilllillamn botl'l-'IL TiiIi~~:r DUllu:!g-indl!:t!l .U} beltlin indiii gorilldij, Bdy[~ bir Zit iIlI!!!iIlf.jl.ati!!rinkn i!:lIrpl!jmIlllL l'll· til kdil'in r I!ddndl'liU-. IHur'ilb "''''IIIMIIr.11II IJ.l'lllHrnl ALII.... kllomeue:!ljoll' bonl do- tl?vk l£ ~d~ldiJdo:rilli dUo ~'Il:an_1 if· rHilm;l ~1i't .. mJI Lim = ;.lmdJ kllrl,jrg.T1et,."l 0l,.1t' ~'TOJ'o1!l, ILlhulU lou- Lm bull.raD. )"aIDI2i Amerilnuln. ('1'000) Urak edl!Ce'k bly~tir!J !!cl::lmine ziir:t.den lab.'l.tlruk ~em!!i!ti ""II! illll.iII'1IlD. Stllifi1.tnm. ulli lhll.w" Ib'~&o;:I;ilnfi1 jl ... lii.tb ~enrni!l olaca[;ctll'. Ilk.. l::1a.r:t.Ii;ilIliUll iflifllll !Io-U rtiklenmc2iDI:!. gf't;jil:r:ti".g~ir. J>.IIdi zoriuk Vi1 buhrnnl. T (I.J. bir e..I"lo~~r rI ~I NairlD iii '1IIJIIi!',,1 kutw.mlJ'" '.ah~Ill.IkLatiolJ'ln.t. Ovel'ldig;,mlle gQR bdl!1l H. Bliillnil ErkH£'~ dUD IH'I1kIl.• llJilm~tr Qldll. A~ba. madill 118.1>.1. tilrlti itk:.'1i~ ~lm:ull. KIH",\ ]-1. \ BEJILER So bc~'e1.; iKcL ~Jmll:r.], .\. ba.JI #Jltjfilll Illean: s.:..,,;b.J. jjIlI PI. ... l .. fjy.. \~L,~ 9500 metrni ta.m~mJan!Dl', dun b \'a4ll:a:sile t~k rar Iil"be~-:i ill'· Ho.mdi BIl.§:IJ'. Btdci Ned.im, Mu f.al~ hi; 111. DOhan yak ik1!D Siu hlllfiIIl ",.",p .IIHKUlm~ go. 19-J5 mfen!lden 50nna cia AI'U d rh· Tl""1Hl1L!~ fu.1& I"'t.- de- 'IT kilomi!'trl!!lik klsml muh!- 11 ye 1:nl1. b.iiJwn lq;1ll6 mu.r-ncaat lim .... UYI!11 nilS Tckinalp, Admm Birgl. 11 h b6y!ebir yu geri etmenilJi ilh>t.i rupll, halti diJ.nya 101 iJ,tihsaJ .,t... !UUlllIlltla.k' ~D" Ilhbide iball! 0lullDlu!jlur, )inl! B.yni IIdl!r11'k, lSuIh 12;m :'!LrgH~l.Wn h;thbul .Illlj Egitim meKodiulllI KAIFU DIl olabiJil"!il? ilrfuat bilctnl 'n hu prohlem c I ri.ai ~I.aclll'. me-t SipalLiogl'll lLI.'ti1mi~Ierrlir. kal'1lSldda bulunoror. mllrlanmn. Elyltk mil :til top lanvardl~karara Itiraz;ia t.1l hhy~lIa:z:i.j'1!li izah iC;;i.. IdltUpb.llnd('r '1lIi:r .. L - :SdllJ'lL~ 1o:r..lun.,D<lIn Bir verem mi:itaDas:!IUI si.ni i!i.temi§tir_ (.Bi!nI!IUII; nn Y;lmnil. iki Lit~n MtitealJ:i.bI!D Ankull)':II gjd~~~g Wan dUn lMLat Iii c' AnU EgL11'1 I!1aIIJI1 'Il"'rD mu r",,,,,, bill' .... Io;il . dGld IlI'3W l"!Jerkr )'l!LID~Iar, IGec:ekanu~ iii" ipn ht.m~ire]1i bifh~JUrmt:k ~!.'l11L1ld:i. t.m lIiidiirhi!N d }"&p:lmu ;!", b!ljk.i1 1MiC'C'l:k mil lJeldi Ognlldii imlz-e gore i.nIiLiIJi- nl!rl!ll! dLr'~klli 0: mtkYdil' n lou, m.hruk.t bilhr . bin bil' ~IiIl'IUillclh:r Heri Ilurro il.!j- W'y~~Il:r sarfollllllurl}r .b.a.ttil. mu hlydte gijliipl.~lt'r yaplllD.l!r" !:nOlzl'I-lanan tasarl m"d II IPJ'n mii,"ii Latl 11 iltri .<1. ::.!ehriml;;rlt biliurulll Emlll· h"ir;re] i \'~!l!III; miil<:'bUl! II bn ml!!IUl IB-hl.l!llann dUl:mjmJI.· krdil', 1l ...dd~t bil£' jmm ediliyor ya.lhr. m'1I..'1{'(!ir. Ri).,.", i,liy ilw.ad.1I Cell€! hlLLdii.r MUll' IDl, dUll Ge!:eoll:ondl.'l e-vlerL hlLldno.d:i. lllnn:a yakJDd:l. ~l:J.nac!Ll!tlr. Dr. Kempf d[]'l..l.I~al: [a ~i"b;rlmi' BUWllnrL h~ oLIill kI'II ndiccd.!! nI!E g01l oniillldl!JI ka~lmmmllll tATopclllJlll:ra. iJl!b.l-imizdl! bu~u.,l"""rnmlli oIlCl~~t.irmok i.,iTw'ta, L... l!l;! ,g~lmi!l.tir, Ifi.. K~p' ~Tia.:J.r~~e ~o:h:'rt'k Vall Lalli KIII'- B. ~. !.feclislUE: nrlien reni IUI.h'iJen CI1~[JIIc'll~~iD ,ruz,J" £U rJi.~IIIl,je ILlII. gelmek nEll1 flaJyan .LllLIlll l'!j blinkll.lll l~.~it" ~tmi!j 'lru]!.Iodugu lnkar 00l· llmihr ki oorle it:\LmrilJ! birlikkM darl:;" biT l5iJ.dt kad ,r !;(irii!jo!'!'lii~- nu.n WlI.ruJ, mlltAlealEll"l IIlknTilrk Iy-edoelll &II1lRiaryomlarda M~mlek.et~mill.e n~r n.lIongi io;timllLi 1;0[;;: ZQI" InInlt;]bilir. FIlII';,'I;jJ }'1lU! LI_ .... wjj:IIJ\IIII ....t tl'''''f11)llanm b.,.. miidl.brii. Dr •. iI"urino V6 HlIly;u. Ier.ne:;:. ~L1 m[l.k uz:.ere IilU., butiin \-il.t hk:letir. tB.lbl"iJ]~ tJ.lIljlllnllan c A nll\'O~:slIY~B Amoe~ikllLh lu .,,,,,,~ 11 1Ii.J.a 11:11" ..d'P I!tli,tu. ~'~ ikli:.adi blr b.lilljse tel{ 1li:1J.i:'bc :!lll. ile ltal~'. ~hnom.i.l("ri yekdidll'j t i.c.aret m'LlmI!SlIili. n~r; Oun 'r'~~ilkijy(jen Il.IH·ekel r~ gUl1.tl~rilmljtir. dj ~ Bdulliillki )'I!m.i "'fum [llie]~ I 1n..001., nirl"~.lt !tI:uenhll1[J tn:a.' cdill! I'Ii! i£ te~ ri v.. il;J,h c-cill .... gel"il'li b:I'Ebeh:r tumillnl~l L~I 6a;l,lamllz. Nitti & Et;'tinik !.'lml~lh'. C'di:.Il P"n AmcriktYl 1.I'i:!lg-ile EO$rerui!igimi~ gore } "nL t.&I!tiili 1'.· Ii" InJ~uU"ii In<l;} oIa.u It;. memld ..,- D.IJl te-sittleri bllklnml:a ID't!Z Ekoncml h;lSlI.tl IJ kadollr ba.- H.:-r Ikl. Ill~mlol!'k"'t siinayil g!'ll~Amu.ilr;a Bi[,~Il§lk 1) I'h:ilerl dLl'11(' ~'I~blmirl g~tll~~ .. k ol.3.n sa!"l, gIlyet But maddi!lcn Vil' n ~ tllr. lill deoW r) 01" bll.l(JllIllld.lll1l. mil 111tan aite bt.hnmmu] ..demL'z, Nitl2kim rnt, mo:mkhtJHdir, Mllmul!~rinc Vm';"nsilc1u:ind.cD b,l";OI;, lig- Ud Amer!kalli Inuhribit - it Kap1'n MT1 filfa~" I:'itmi::jCfraJ bukilmlc:n ihU\'1l e-tm~lI'li!l. Am lluiu lI<"mlryol] nl.w nlll till f.ikti!!at ,;'I",mln.i iZ:l.lia anraciJ.k Ii",r ~el'ld \'II.1jLegton Elo;:imiz. kaeoa- limllillllml~l rubSllU1Z ,lollPLIm.J~ gE"C IA:oni.lll ZiYilret: e ~e:clZk n·JteOoCll bli.tun (..:1> iUetle 1~1'. f m nr-C'~ d~ ipticlllL ulkel"rdir. ' IhU- t]r. ILIIt • It... ~-CI.i \"~kLi tIDe!,; llWoici.n m:ldtkk Ilaz:arir IngiJtH" 'Ie Hl!h; Ul;adll t'U&liIe mt'Jrlt k~timiT.e rnilrac:IIat c~~,lt:rlc.i.i.'i lI~rh:al ytblm lnl 1.tgJ,r, G~IL ""I]" Jl~ .~d_ .. !IIO ... h-ill):- bllda V4i muhltilld·~ Bil"l lG, di';crl .22 'Ili!I.ILnd.u. fll· l< dar kuw.[!tIj mlit.-.fl,:"kki VI:' Ill. l-a!:1 1o'ar-ciar. ("\... l ." BLI~Lu !;GCuklarm .r l:IllILlu mir bullin.m.ll_ktadLr. 11 liIel', bu d.N'ork TW-ki)'erl gthll.~k illt.edih: 101m, ,01 i[" ~.~ nl':',. ;", .... 'Iii!. llID.rUStlilgu 111~ tanD.IIDlllj 9 1!\,lit mal! [t~re iki Amerik n lmult· IO.iWIJar llIraImdml ilC'n .iHillBu.}'h~ 1.>ii" ~'Il..!:td -till Jmkan n t<!.I.btrto:.-t~ermLle 1Il~I!al!llel~ YI tmi:J.nnlD vc k.c-nd_lile 1m~!kellllU; It: lrp t;1a m'l <r. llalli .... •• pi l'll u.rf,n<l:l Illir bAlbl'll1 3 Oneil , ~Hy9 1lU.lJ:uk ]l!nDi bild:i.rm.ioj.lt, rlbinil'l llmnnJm~z,l ga~ ... 1 Tel'lmi mli~ (]hllrlill. ohrun, tmlyata Il'lIn .~"" L",'I IlInUlll m\lIlUrU s... inti,.'1-rtrllnm IIrnm Ik It:ln kUl'utll.tI gl!ecli:.cIDdd. oWl !n~ ~tm~k mCfl~~~ ..~nk. 1 ~1 F. jle ma"kem~ll ~~kilti.b:l MIlIUth. Il~ ne gi~l k!Jlayhldil" goi)!!h:rl· ml1bi:ret-oo 'Ziyilnt ell C'C'e,tl habn I'ilp Cllr&l'l,. dlli1 lngUL:: ru:.v&~'o1l-.r1 bak etmilil degildi:r, IO:l'fm!ll.ilV!l HilL n Ji':.rm!l. 1comh~· .Imriyoetlnda. Ii:ldau. 'I'"IIi:;w!ndq.lMil leblleteGi 1"1 L Bo:rmu!llllu·llILI'. ,,, vq"'lIu bi&,?~~. dUn !tll'bllh I:'vinEllil .illh o!u'lll1 u~a(l. L1-e dll,unlJ..II'llr. a!.J.IlJJi]41Ell'. ......, bq ,IRt,.,.-.Iijc:i 1'lI1u1; J!UQ:I. n IkmnJ, ~ok ei:lr kiill',.:!Jt1"' a.It1ll1d& btn.Pillllo!!!ul.e,rh Imbrno ve Izhn!l .roml WliWl il1~Ii::mlCkNco D1-'fl~l~rl Hlil.bTlllg., A.m~rik;),.. :E!loIlglIr blUl-!hn.IL dlillla;;ILrJo'tI: dili ~"I! mill -.lSl,lOJ idi. 11",,:1 1Jl~ .u llDIDu!l.ur, 16 NiII3.lld.. ~ll!~~~ obon lann &1'1 i II;l~ri hllkloi.iIlda derml!)'tJ.11 S.Jl-BoKI !iul!:l1l1 bir yaJ lSiiIl!n bUrlk~I biRncilulD. !Dou iIIlilkhl.l'il"l'l lSlltlno;k!ti tlIr bem1 ~Ib 1IIUl U d~ kR~lltl'ru diiZ'oIemc:kIHJrll!'r. b_1}jl ""m~rikl~ 3,OIXI,OOJ JlIinil, :-Ull &'\I'I!ibk LIIJrll~mli~n ya;PI,~!I krl m!,U~a.kip nlll:inril! \·lInnl~ L~"rd:l",i;!I. ]!j.gZ orrl!d:, 11M lmdrn Ilu Id-lili Erhim mhtiliju!<II 'iIoLlwl" Wue m.ub.dM 2% nl!tUIl udar fd~len ,"i1dl!n:i! bll.tti. binl!!l"I!'C' ~. . 'I'M;'''. Ell IIftIIw. fiUlJ'uw ~,-,Ib... n I tikhk11ti tta, lIlWnllt.llo bu:- ~. lLL 'Fho1Je1l~D 1~~1."birirun pIly1.ll.l InJ.lJ.lll ki ltuJi~'1I !1.:. F~n6111 y~l!dlS("rlDl et "'''' iil& ~gC1IR. MIL!!M"1 !l-lduJ'U ",.!dII mit. Ball:llnhk da 'fli.li'kl.lll!dlll Gu 'llmllll LmI.2.'!i:t. k.,~n~lIk I ib'Uk !lor l'UlIllfiill ud{lru II.nlbll1rllo bubnllil .n,=,ll~~ VUkua itlDliIU m'llhnbi 1S'1lI 22 c.U:IHldiiQ tam:lml SUI 01!.lfll1r! Itru&nmuloian rr1loJuil; w.u.k ~ mckle be~boer umumJ VI: ~l.ifilullll bit lloktBdll kl)lJ!I:>,llklan va.g.)ng\o;!n ..I~..coriili ohl.oil~l. bo.rIr...J I,jr , ....kr mil bir k, .dan Iltr~ fdd.l~i l'ete);ltr~ FI"dDU. Italy •• I"t'k 00<)'1.,.,.. g1t1uJJIU, 28 DiliaD I.li:ltunlDB. kd [' 11m·· 1m11l r a.coa.mnk \'C- gOst!!rlll.!'lI !5e" &l"m.l!oYI! ve i~i,., E~. "aJI1la:fil~ kt' "m",rlol "ld"·III1U IIIJ",tmun,a 1L:.mo,l,r, flll1l"a.t ~ilt g"dmijlm"iThl l,"Iln~..ntcn ~ bu J ~y d I ~1"1.:r lr:lIllel' de k m. k ibU .[1 )ill. 1I.I!1"IiIIayu \'<"rcbilir nLmwl<!. k3J13,l;a.k.br. II" k li'a1,Mel"ri _ 1";" ,Ii llI.ot n~ ;_z:in 'i'!nlmqtlll". blliJLnnJ!Jtkr. LWlILIl 1.CIgUt.c.!'~ u.pr;ratorlutu Or ta ~ rio{ kUV'I't'Ilcd Ih'IIZIDl .-e1~J ~lART Gen1:'roll-l DavlA o1iliL ILk2amki Ll< 26 hTLmlal'lGwndaki !!u kllrllt;, mi~n bit §cyi ,lo'll.pm.az; ut~Il~ ... kru:L~r Wll.ltlilmlL3LDJl imI< iu .ulrell! /LnJtaf':W" g1tnJl]ltlr, .-~=...,J!~':':':'::::':" .........L..---"',::1 . I d~ ellerimi ~ok'~'El)lDI~ BlllLln h3R'll:i!lI"'rimi.z~ eger isIILI)'IIO, nurlnr YC ml!btaplllldil l:itMItml In,l;UIt .KI.li!tlan der-- KB.'IlDI: U.2 - .&J: l,tldl!rimiIlI<, III"ZUlil.nmlJ'JDm h. - Pl!ki! b.n!lc:~ ~lerin !~LI,'l.de, bi.!: M1:1 (lin BIIIIJ l:! dl' .11I.n. . i'n 'K. . Ekroem JiJ.t~yor, 5111Ii a-la.:J.yd I, tllham.mul ~cllie mill I loIfLbmmaD.I IBu:Eulii§LL II~, IMIIl. b~lI_lI.n"l;w.d.Il EJtt[nt;;IlU Ha.I ~ 3~ :10 5.1. EtmI l!.['tJk 1~1~ k.!lnlIdl. G\:ill: l, ... ' , IIILIOnL"".Iil Illr t('plIl.1lU mud! bJl dl.lll}'RY'1I~.. , gijtt(,D lul~rJn i1z~rln{'o ini~'(n, G i1IJ.c1 d.&h1!. 1? le iii .:J.:Ii .lo'1.h:U Mli. taUI 1111" n>'dmhk 1\:ln- Y!IL]JlfllJtLr• tlu ~nll Lantl III. IIUfld3dl oOgJi! I':krem l~y~ .. kOllll~lIr'k,n, bl,r "'Ill :!lulann llHrind' ,b-i'r innn J]dndJ. 11'1 tl5 !Ill 1l5, lilt: (llmumiJ. ra.,ilnJ"11, otomoblHlI ~\"\'\!'Ikl tOl'IIn1uIl!!. 1!C'~1l.:.n kC!!I k!IJ }'1!lI'I.-!1I111 dill, lB.!i.tig-l r,<tLlIriolnt~gol;lzLLniJ1I (:tirml:rr tIlhrumnU l e· .\_lI:f&!u 18 U 1:1 n d.lIrdugu I!~~'lin. :::~Il.(;]B.rlllln k5- lilt 1I('o"'I:>;).'I)n""1 ~Iglhl. , ",unuJrrl&k kl:E'le~l r,;ika.!'I]l. o'blUUnU t:.J.km.· di'mi,)"ecil&1 III!hi b~f Lilgtll ate1;l! tazan: y,.~ 1. l:I ~O 16 :!I Ilirrlliitor, \'e kll.lf1. )'l! UIIL: :(jefll. yllfliq ~ " ~ d~rioll!1lJliy(: tlRr.", 1lV:,.11l1h)o l.art l'lIo(l(lr okun _. illl I!riyel', uUiyor, yok olo y.oT· ~ ]'0 !msru. a~ mllJ ....:: 1.<1 nJjlYQ" "n ..IlukarB}'. 1 1111 ~W:cdi '''; "tac,'lk Ullflr; .lSI" DI do:: klZHL rll.zilne bak· b~IJJ;"aD bit .k;;J,flin] L~n i~lne d~ fl:clIYl.!r. T..HaI)CIi<i IIII'" k olin eli ukJII,DkBlZlf]. : BUIlolU;!._. Ve I;CHlTa yinc ,klUk pil.tl:Bd.l. N': LI dan!! K", mdt.!a.u ]iDUli 1a~'rJ~. ru gomll!dij. Fnk t n CllflP It'~ ! 1utI'I.IJ, j~all.!I'I4.' fI,-Ilm". "'varII. BH')).t; ynrdull l' n, ,BoI.Z. !pili. o,;cldnilln lNnall rl". r L~ 11 "l;Il"Rtmuz: Bit k. dllliD nI a,· tJ!'1Tm1~u:r. 114r .. ,,)t Ifalar .i Nobct~iI eel nc]~1" k!)y !, . Sonl"B ,.\ine 1l(lhr hi oldu, .koUarU1l.n l.~h Uzl.!'rlndc !'lol • ~l IIzJ!orinu Il.::rI -E\e·.':-Ir~ (1.: 011 .,Ilyor, §Ll tl'brl~gi ko· !l.optiLlllBk Ll4U tillalar .." ~'''ni diJ I rd- bill nll1\if 8 .. 4,-9-.111 1-' ,hu EU;z.I· , 89.nkl It fl. UIitUmiiz, ~ lldl,1 rl!\ dolu.dur. - 0 h:LJolL I' ke-rlegi d~gi~t[80W nk~anl 1'Ul!gfirllla 'og LIn ~'Ilhm ycripe!." den mllhntm. tallhslr. Iilrkln b f Et Pll!rt~v dillind " h k :1.1 f.ilda, kim~_. nUn •• Ihk bir )'fiZ ,g"'-etsl baJIJ)"Or. li1l'illr lIluLb:ll 1~1. 5tnd.Ui:aIan .tIir\'C I" ·Ior. !ll:Iylt, "h' IIl>Lnl~(: hllr K1Z, .kU~licuk. (!U.crin.in wce. II. c.rkek gibl. :mI.imiUl b.llllltl re ..11.:.:t,u·4y J.'okn u., f: bi ;go!.ledm, ;JJ.ys.kln. U;t.)k dNlIIl ·nl..lI. 1>,1,·n t'l':nup lJglnln t('rlJ¢cillfl o l-:o.dar! ..• k~t.al:ll dl.ll"UYI!)I'". lZUDPIU1lllllkl~n iJt!, lckol!rlegi 1.11-.crt konkl'UL3-.tli:mdIl1O'1,&n~'Olu ug-ru~ ..or, bit: PnlJlB' m 1h1ri:J ,. rlnln Utl.lJ J,. llJlnl":l~ .onw,u • - Bu mell'r!l~kL>t,-, geLmek 1,:.l1li l"iuIgorlllrllll'll. pa~ I P n_; Ii~- wdan F.u.zla blr ~!::r lIOylemi.lo'or Ek· tup, Ekl">:frlllll bi:r..~r !I'trine ;I, cU,dl ilikn But 18 oJ: Eml Brrlr;Il"Uy ~ ~h:U it!!', ammll. ~~hp ,l{..1.)'1!J kl r a.,. '. I.L, <1,,\ i.o:ll<jnlH ,JJ.i'~- d" ..,1 Ihl"'-" da.n ",I.U",II. Il'~J"~'t",,1111i.1 "",. te til ,I

"0

SOSYII.I Ynnhm

Ll09l t.a:z~n mWIYIIIl 1:['1' lt~dC' )'"r nlul!l;r. Hulburd Alm'Ln)'I!. lie Fr-..nN, jIoQn ylba'dl'rdn,

,

Ord. Pl"ol"

·"."IOllkl"}·u""

B A D·.

_

I

'u~

(g.,1 [. _

1\'" dill"'"

bir rn "l" ~Ii;in!) <·1 ri"

,'cllilryo

,d..,"_

r.

jjJlllmu' J;l1" 1I1~ldgnllotrl Lifo· rllll bi[h~lr r. +! ~III UII 1IillJoillrlrlW". DUn 'll h'l 1l11Fro n&-rlya 1to~1 g!.U'I~ rtb!lJr. A.m- mirll1'llai' bUB"'n IJ J,I .aJlhl!.IIrt1;u" ml!. ItlCI b.nJ1HI nil liUe FJ:'lIIn!l;Ullll I.Ir loll 10 ~1J11, .z, in Il!;rUMI".h," lIr-ad'gl i~llerl!l l!Aly.allln \I I"(!bl- Uri, u),1 111111·11 hI. IDli:rmd~n leCr'ttl l~ilt!r araamdu da. JnUbak '~!lI:ID'lII1i11rll;U1 ~. (j kU,l "mit n ttlgallh :Pllr, I;llnkll Frnnatzl r da- man hur' Iiii'! ld llim i'!Ig.lupl ar ~iLlJ Itl IlIf.I.mllfn 1'1'10 ,1)i'",LI 1m zl)'tl.tlll [;c(!imUr \'(' PI,M)'; arne- &nlIYI)J'\um t.~.dl liI.~oJjlmd~n [ ... dlrl ... H~i1~nliell1 l ~lrp dtlkl,.rl b Ild!l lbl~:lIe ],-(W, Ihl'lllU 0Il'.:!11Dd3 IIQII d.~Drll rtfllr Ilni:at! ~jrlllJ,t I'CO11.~Mb iljo;;LBI WoI! QI1I:ir' ~na'~h!blli)Ci1'k durumda lm~JoI!!,. I<1,I"r! I'll lIil ill:rlll'llltl' ill II l'311l Jt:c-y(J;"",t, Ik tlaadl Llrlikl~ riD M tUn lUI Uli!I. ,gcIYI:o~LoInI. H.J;lIlJloll iljI.~ .p'1 I:~~"II 1!!r~Q.dI .. llfj J~ld masur rwdlil" zor oldugu"u tl barUll C'tU- lllrillm~ml dll rIm. HI~ I!~nu'_.! ~ • rlr, lliFl.I'l!L1fih bUlli \ uim~n (20) mllnln:l ol:i.nL1rln:t WW:l1!I ~"r.,lml marttn ~ iini on b'!J gO I!I evvol! I KaClI1t~l'lf1'1 lIa), ill, Kaml flc : K'QDt Sfol't'.l P.u.ru. Llr ~Ull'1rU/I: 8.:t.Il!a!I llU.lll. b ,llk'n YUlhll. n • blrlfi:J mukIH'clel'n1n albna 1=- rlYilit mDd[]rtiWluZt M rdlffl. 1J~,..1I Ilt.nl kllydu, ~,itll iIJl!!rhllle \'~ kn- 11Irtlrl.-rlll iliUlllYl luori:oIIf,ln; IILI l'iumfllud 11';>"rC!rcli::nltl fll illl.nln- 11I1Ia II_1m Io!i;r b.:tloklm ~1IJr,tli.; bI· ti'l, 1m v 'hdcl IJ,.lHhanm' f,'l l;::l.lIII- lin b nLm !I~lllgTlm d-ll f\Dlld~dIIJr_ lll.(!aklir. FI"II'i1~l"lnh. h!,jrmll.m val', lrnHCI.I-

Birligi

~~J
.,,,!

.llel(IUI,I31"a

cevaplar.;

,,,CI!pll

nn".~

=

"'I'

.lin

~eh,ri'mlze gelen Italyan
lIuJII,yecller'

Gen Tii,. h m';m'a,.larlnin
baJiar lla,.,

.,.Uml,

1

n"!:T..d,,,

m&L....

_l'1li

wt

Terk,os

i:sal

t~=-·

n

'-"""""""'.....-.....-~J ..........

r I

"" I

*

.'IJIL,

,·~t

* *'

:s

I

*

l<!"'''''''''~1

-~lIiIl.~lr, 'j

....

IlIlll

'*

*

l:.'sal Alahmu.t KARAKURT

1

*

yor. T::kTcm

0

2.!llliiD

ga;)o' 'l

~tic,

olnmlJblLi.n

.. IkIYQ]". Ilh~·o!'. U1UklaC' rIUldy~t, II nlrml}~ L IIlAIl i§t !". t.:1ine,IJ, lurmu.1 m.old:~.I."la benekknmi!J. :p4:nbe "IC b81e • illde. }"I'I' indi "'0:: kill)'

k,"lpj!IlI'lL aO;:lp dliJoUn ¥ !lriiyor. H'1Z;lJl ;l'fi .,11Wl

a.1a k8.llJJ: , UurmdeL'! «lcl:Ub1 '~Ik&nI'. ~)'I!l coah~l gill. I 6Uan.m Iht:rinco shyo.l'.
G3.)I'd

rem!.,. Sonra,

ketlln bt~ J:OlJmI~~I.u1l kaJIanni, Ll& wl'lltklerlilln. UHUI. nu kadlll' IIIV1fOI'. 1{Il'1lvp,iI n~ .,;:!J.. zll yor, CiimlJ:j1J:J1n llk dllgme I.·
ni
il!;, mk.

I!ooYliunlJ. IIc'l'boI!25t

bl·

]x,ldn.
I

nJu)"OJ', - N-erMil dirQr

k.la.r:1ild. .Io;.Urbllt:... ve 1 iX'k gfl:rllUU!hui.I, •• YINic:k blr t.t,l[e;rt~k 'lJi~omcb1I!L1I 'I:

EeBl
'.-.... ml

Gil t k,-l"Id,'I' ~ Arkmw. B:lLIlclhkta! Sandi U[1, ~rabD)'1 bil":!.% yU' k~n 11'1tldJ:l"!l k £l.1tllc t!!.k~rll!ti 111lrnk, paUlr~m l~lI~oiD ijRlln!l

tr~nl> bindigim d!!k:lk:lldall b£!ci di~'cr, mu blL)'yileruli ta.53\'\''U.r c· d~ml;!o"cr-c~l bit-ilirine Z;lt, bcycC1IO t:!Qh... r,urip telll3dilll~r, V ~I. ml l:tklp I db'ol', )'u.krunl bLf'ilkmlyor'Lal' bi1' 111rlll!,., Ui.z.ll!rini m.ll]{Llflo, t(l]'l i:1n 1I • liln~ }[QY1IYOl". V(! Il!lIndt·1I1 ' !<'l. It'. rubilYI yavWJ y.1v"LlJ I lol •

bLlJ;lhnlo. d,(I\·UU.I!iIJI'.

kovulLI~(lr,

.ilormlYll

"I'~"ahL!t dill, I'~r oloIDobilln ho R. gil'eTl!k g1ll'llj mj"oLrm y1l1:iUlI.izl1, g1:i~UDilmi ml'm'l ,)illD Id&11 bqk.i1 'bI:r JI)Il P
}'OnruJ1UZ!.,. l\1l1illi).I},orum,

nlgibi, 00C'I!.IllI"

!}:t.h .ror.. Dtl.I~rinl bU· k~tck. dizlDr1. ill!! iii Itmek ill'l.ty~r ll"lrC'dc-~i!.,. Bkrcm blrak··
ml\'uf.

rUldr~1pc:C'tinilki.l'"i bulutillr

d3

n6n1l HItIII., t N.lOIlUrl

AruluI.·L

.:.... Oldu Adam

C1lyo(, tot! l'lJillr

cd'!"

nlJ

rim, !!Ii.% !; ,knin!
'cl-l mll.;ililct d;ili1J. ~. r LLiIllan S(lnn, nlha.ytt tckult!ii )' rino 1cO:'r"llYDI'. Va II r Ill! lop rutm 1lll'tUnl! dl.YlImp, nYllGn bl k ,ror. ~ Bltu di:,'or j!:]te !._.. ,skll bu iih:UIl PflHII.~ IhUgl lillndJg-a ko], n kadal', tiIln r::I~ lrldi P I~III'l1. 1

may,
rill'

I YU.l'.

pril' .... tla.rl [ dnhl bir mt'm' ~ I('k~l bUlUlI :r~r!l-bbl !..• Ktz I) zamUl, n.~y~(.;j,DI \ 1I~ wrnlil!k litzumnllu h[S dly!)r.
bt!n :l.t.1ri!'l'ek; rap· ru. ollm bu k 7;;J..l'l cJJyOr; ul~in bll, ill dILl' ac' ki'lnUlfu~'O[ W1'11Z ~ - Kiml!!l1: I.I1tJytr~k. ~nu tuU-

d~gllln~:J., m~hlll.p 1l1.m1l!lIaa r&~m"n. druf bllsbUtl.ln de-ric. bil' lIiynl:J rO!:~6 1~ntl!! hroolmBdi. TC['l(!I~1!"l~ o(:lI~llll", rnLlUl!!.I'dtld !lU ~lrildnUIc-rl, bll.fit bir 1,11;: gtl £~I 1l1UIIIllm. 1u1.1ddlU'. T ID_ hu !lll"DiJII. bl!' \·,:t.k'a oldlilo.

s....rll. EIllIIn dJl.

tanlon4111lL ... ,

<.kanunl
l~ J."I

B~1.;;1Il l1"Yil.Iil
81l)10t;i:bl

:au

i. R ~p GIln~-I
!.;

C r.ll kllPI
J!:,;<.

hllklllJ"Ll1l klll'b"lin""""]( rld~n;: iliJdut ~tm~liil

ooAlCkI.u 1\1(',-U'uumW. C,klW till' )"IlZldmt oIolAfil l:la.Id&rtnda dJi..

*

,",um ur.

m1"'\"I\l,!J1\

.i5'Ji'I~JlIm.a

A..1lk;J.ra. ~,

l

EyIoIlJ

A.l"lr Bi'~
Ilbll

S Ilkl II llemLn~. blr J:] ylll tlIrl)rlud ... )illlJl;)o·orm"~~.bII, lfoih..lL:-. d!lI~1l I:bl1!dl~~IlImp.aI\~ ~I td

Bill' ba.kll'o~nllZ;

-

Fakat

u lL~ll.ll1lTaI"l:. 511mc.r \1 1haan YnrdoglnDUI1 d\IT1Jf1]lJll1ll'trtll dllA I!llnI!i IlEUnU )'1- d. l Iiru::Ili .IUltJe C'HII.d& lI ... m kl)l'l,P dDindaca~" II.lIda, otllmool!.11lDln,tur, .&hll MUD bulWldugu l n!tIIll (Jill eCC'i.~n \1,'-.' U. Ag1r n, II 'bD.;i,'l lornk dLIJl II!II~U iltl btr .J1~ 1'!t It ~k1l"dl~ n\ mglT\ile.n, lnenen li,,Ul101!illCUidm mlIJIl,ltctll bI. kilo. b I dllythl. ~ilno tt~1.1!ioe.lllmlO\lI'_ (DI!'JIIUW nr)

EIn-em,

IIlI

I

Fil1ill GOlil'lI K.ullP«i~ r'.

11~.

[)(].fnll

Q:L

lI'lklHcpoJ.

HuJCi., OllID!lJl li Ab t ~ ru~

{I,,%i

1-1

'TaJ.;ifirn

.A

1
I_

~rJ:.: ...::Io;:i.i.;:,J:ilJ':..... .....:AL.In:::;;;;!J.:.:I!J.~'t! : .....

..... ,...

n~j

J:I !'In..... oIbcl1t"
..

...

r:

SARAn WAO!
P!!"i!

i~lerine kan,mak
'davaSI E

Macar ve Hulgar

Gumruk Ylunanistan 1.,Milletler'in
kenunu
Tasanmn esaslanm biidiriyroRiZ

(D. Pal"11
Uu
J1I!IZI

Istanbul Kongreslill
redilmclDi, ll4 ""'"

fakir kU'lun
l"hullnll
flikfmG:liI!IIJ liIlJkt:iJllluian

eri!iinde !ijimdiyc luullllr n

JOoIII IIh 1][[ - :lOOO 8U.f\I.II: iIIllfJt r ,11 .... Tml 1~u1Uf daJp ac:11.1tIrm.bI~ , - ;e.~tlli1 dlllillL l.rlu. Yi)'c.]Ll"I 'lI1m.Im4lfiImlt

;z - ~

J. -

I.

himlayesimi istedi
lri

!1a:t"d~ l1~ih~ dj"rtdUr r

M

"",,,!did gli.ooenbel'i ~t1mJ.. lar]IlIa b:'\..'!hrlln Birl~~\, ldilleUe~ :'Uvya'mll y,apbiJ
bl;r mll!rllesab I.oe.defildtl. { ilqla.m.lllb.l'. 18.al.L\'}'8. J,ra.cu KP' dlmdlne k .. r~L yalllt!m mllAmele-

Arnalll.ltlllgUn. t;etec,;lere

dB lJulunduliu
A.Hne. i(AJ....-AP.

gard,nJ" art,1t sabit olda

B'arpre"11
~mg.l'lerItlHli

4111:'iJ AbtWI1YOIJ!.IJ ikj mQfli'{~ tTCPl

- NIlH:n) : ~Lnmllil ulduklan g'n:Y. bJli2! 'UIlElD ,bUldlm,dl., Blrl~ MU. mmtBh1:t.n:IakI .m(,.IIUIlrla.1' iJlertne AMara. 7 (HusIli5.'lJYtoi ]eL!~rlo BuIIiqudalr lk.o!i:m'b}'Olluns dilmj[lLklerinlil!D l~yg_mll! buluD' !IIi!! Blrlt'Bmll!l ~Nlftlcrai! te LId~tllllli mu.rm:El.Blt 61'Nk 1U'l: 'bi'hi~'llt mnktuC:hr. 'klnl. I!!bmelrtlillr. P{]~QlIll:'!1 d,l'l- GU_mrUk b.!;)unll tIlBlInadltda; Bulcur'JataD'lD Bu SJllralJ y~n.i,de<n B.raVCUC'rLn Ic.gt~l d~rlllal .h IIljil'lI.kHa~t' l:1!jlml.:il~. ~~ P(lI1!m, liIII!"IDla- nl=I!'I:UtL h~lde t~tiLAb, gc.mih:rtD. 'Ii'CI AImB"I'u.Ullgun KmmJl.li.u.lD. mWla!t~elt l!I:l,~' t'I, glimrilk t~M'1n11 'h!",kll1D!.J !i:l.:'II'.Q.rn. cdiLn:li!p, ~'Ili dUn ~ tak- ugnOJglIll b1ldlnni~ VI!; t.au.tftl%ll\- t'in'kif tlid3]en mamurlar kIldik;J,.1I:{,le!llnln nrf b':r ~~ tlJ IiIoMtlitttnll tonll.jlRMI J.tIbae:Uil!t :Io'1tCl. re. kll~t h.lmi.YI!' ~dilm"!lini l!lte- 9] iililN ](ornite!liinin 1.8. ~!I'u.1 blJ I'eobun~ Inreleme! ... lIill etler Ce; ~'idi todbirlf:.ri k(}nml1~tur. lbl":ft.e1lt gun B.I!Ik~ri mn.hkl;'mllY8 ...erilliJiPj' mh'ctlrull 1 hlyetl obnn~fJlill. I!fj~-UlwrgidNl' mu&f' olduglJl J.- mlt!ltil". ain l1.llrnrdald Ilkmoa ki WyidJcr 'lin It ~l'Il'l klll!"m~~·mlll blJgiilJ tiro blll'llul 1'Ot'fI,tI ,a:Y"ltll!llm:; Iflla;, I"trWqt5,.. M CM' 'l'"e BlllF:Adl'l.hR 1I1kI~ ollll1l.k lulIJ.1mu~tur. u£!i\lrt..'1illl:n hlr 1xbllglndl!, t:.. tt>r,i!lt nh akdtdUeo ,1Ii1lh mUllhe· bilrlln!ltJl 1m" "erici illr l: Troll.!!it. RrIloe!;,!:ilii. \-41 bUktimleri c:iJt1'rin Grn.mmll'.3, d:lIg! mUitakl;l~ln dr-lerlndc -i fikir ""e din bilrr-lyera"" 'll.z~JIdo dl'l"t!l1I .: ce;a.ala.nnfl do. yenJ hl.llrr'll~!il.r!l. gid§Uji ve Bll'le;}mi!j Mill,;,tlt:rin Boll!:8n tI I!MJilmlLB. da'\'"flnllnr::tk t~ldI- B.arse!oll muk veles.l Flirt ipi~!!!, dl-f~'j JII !ll.hdi b.Ukllin- rak ¥unwstllmn km:o;:y mukllbil b6.~ketll!r1e del- IUUDdY'ttllU, bill: yapilmalf !,.tt'DilIyO"r-=iII Bir- gtiN! LMbit Nll!:rek .H"Y!l'HI~ Ildcw. l!(oI1.ail!~n. letle birle~tI:rilmhUr, BII\'I\ s~l- edildikleei bildirihnt"ktt'dir. hudutJarmds. buluoan mU"BhlUe· ]nml1 Mil rfUI~r tllplulufullun nd!: kiJ~I'j'J' ,)i:r dl'kPral Olh 11lri.le PP.UIllc:ak Ubl!l.U.t, ihraUit HUk:Umel Ii:IU"I'tI!tlt'rinLRI eL'I"L~- ,,",Ili, Arn!l.\'1Il.1,\!'Ir, Bu.lgl!.risl.u.n 'll'1! bllnll ml'l'1!'l olaml;)-'1!i:::101'11 ~ It'l" .::ct'~ .,:".rla~M, .. l;llybrlW::'!r'UIlii 1'UJl.ll.R ~ett"~ili!rin1 II, muabede1 mll!1l tafhlk".l til!.· ,'iI t11ln!l.t Itllkltlnd:). bugil:nkil. mev nln !ll:tcT' .K.t:'slmlJ!'rinile ba 'urthlr Yugoiilll .... lml'Hi.:iPl f1cj'Jti1li: t-t"~kildf 'D1l }·.o.pWlII!lI1 y.IIoIilimllJrln &OD. 111:10·· e-ldl!l ettikl!!rl h~bl!'r wrilrnl!kl~· dl'lH:l "k!iB.~lilk"tll1" doIByr.~il(! hfi!:L- :.:'II U;l hUkibnlc:r (ll.ru.i!.dJ~ bide kabiliydi "li.::i, lId ',Md I oiPll. l,'ln:ill artlp ari.ml'ld'.lgmi b-iM]nbegq m lkamlMII. ball .."UroImll5ll I- beyncllll.ll~1 mukave-ll!ler dil giii!~ ££'Il iI'll i;::J, :t>rlllil': o:o"r.ihta~, 101.IrU1e),'('ni hiiOlin let mtrn~lrh.1"lT.ll1J dumll:'obe- if'! [1!lI...... t d:rl'll~~ir. ~ap ettlqinlll firm mU;"ll1l'tlt>l l'r- onl:iodlJ lutulJnak irk."" .mn'ltlc yul"iHm!1 o,.~" k-ilmlerll' ted,vin edilmiljtlr, PO!!t -------------------de b.rlh Mii lrrli, b6lUIlCiui;lll'oli !'I,,'IHlt~~1 M,,~ bifi!'r I'm hip ml.J.rs,elAtl, d.:vl~t d4i'miT)'olllLl"l, ira.dc E'tm,i:jfir_ ort,,'PIl (1~",r~t'l~ltllrdt,., rnllll-..k:l.lIiLI Am'Mb t1'pl'~~I':<l1(I", W7. :I1~. dl!vtet cleDG l'lJ'lllU"l .. ..y. bll tf'~i!'k.ki.iUl!dc: ~m1"ak X:ud'nI1 rldl'villfl f1~ BII • b;1l.kl<md 1!:.:I.l"!jlhkh "I'Ilme n' rnllgari~hndn mallkilm ~fI~D p.!Ii- rilkloerln I!! I!! II! ,,_ ,~. '~':I' ii. Tl3Fbnl'l 1l~:'Id'k!"" ll.Iubct ~Il- k<:ll~lye !",Ii buglil.l;::il ihtl~·:J.o;la.Kimst!~l z ~oC::l.llklB'1" 1,'e yoe-nl bud&!!! nrlll mr.tt:L1"kdlerle Imm- rn c;iire I!Uh:enl=l~ tSi.'la.nSI inceieniyol' Lann !m~hmllllheGell!1"llle ~Y'ln- ki.imlo;:r J.;onmuliltur. ltbnlUt {(Irma Acka.lll. .. 7 (HLl.'Iuli) I~jd lit~leri mJ.l w~rnn !!denier! ~ bu n olmi'l\da 1.;almarn1l.1d: .. I. 3}'l'IM " AnlGtn, 7 (Hu!ilu..~n - DcmJr· kom is_von duD. klm.&1l:.Ilii: tku1d(l1' urn um i \·~rIp B;rlo1'.mi~ MilleU~- 'Myn.nnami!.ll!'r Uz.::ribdt" \"'I'gi. u..AI1kll.fi1. '7 {Hul!lUi!Ii) Yell1 yell,m 1Il~lmlrllmLl.1ll hIlnrlUllmllk baklnndi.r.kl llOlfll.lll W-:! r:r.nnJ iuc~ "1111toekdfiH {'tt[klel"i \'~-ciI:!ln 'l;'f! 1ir!l.'tInJ.k tl'ttll'tl!Ctl!lr mus::'-imc tlltl"l'l\ll" orman !Ii IIID.u!CI t.J.&I.'l"Igl Bak.an.lar LI. dill burrkelJ tern ..1;1", !II' t'l!"lU'U'I" 1u.nnln dillln ~n1:, itimad e:illlll'!'l:l Kllruhma. ca.ml.eril.rniJtlr. 1l"eni is 1:'11111l y~nI bnem !l:am,mu b:.a~. J.em~tili'. T~,.,kll tdilcl'L B'll koDmi.l!lw u01d:11 bil~Illinde blllunma-kl1~hr )(1 1m. :l!"l· g1!re lItU%enll!nml.;j. lilz"umh.l mUI!).'- t.a..'W.I"J. yUril.r1 iik~e bu~unlLlJ" hlllril· I"UIoI u2eriodc: !;ah!jJlili.lfir I1tr1em.ek YODl.r.ln mpomnd.a ted!!'. 'Bll t:1!l.lll"iyle .IIyn1 linvuno:J!t baJIQ !:lIl!tlur.ti ~meldil:dir 81hi !.'1lel"le Bh"le~i~ Millltl:+l"r yidcll:'rie !to'f'1l.! htiki.imleI "uedUJIl\!UII k6ylU nnl.ill..ru;!a, aga~ lC:fil· do~ uillln ~ oimJyfl. ilg-iltDebllll'. Ifli~tir. '1E!rg1 dolIi.~'1!1iile miikellc!· mj b1.IIIU!lllnda amJqDHI.Z.ldd<l;~ yol buillunn murhteHl BlD!.flf.l:r blrleljU- riol:illi kioutem t;ooutl&11Jl. kt>ndt kfI, mal<: C5riilih'OT' ld Pc10D'fa mUl'IlhllB= lei'll!. iti~ hBklsl"J, ~-ollJl.n ,'e m~r a~o GU:l'ri B-1.ril:!. maddcll:ri :yf-Ui. rikcek. !udEm !!::lllSln3. gld.i ler~k muhitindll' y,udunlannll sile ....mr:r"ilca del~l fUii,3,lnd.a- c!lerl. d!:tha k~sI.n Olllrnk ,\'e il.l~lI. den hil' ~mulJ~a mlllld.llfl Iniikte!l~p. hakI:u:, 'l:eabit Dtuna.cruc- }' ni Dnilin !lehidc:tilJod~n, k6.rle~ kl rgt)rl].. f T I b'r 1l1Iu.'Il mel>ele- h:1:.i.n ut.lli:!un ettifi '11lr"r.li ~iIll \'t"rmiyel;ek §ekilde lImIim ,~tmek hr. Kal-ilr P'CfDO'tll.:liAIn. ldlom~trr! ~ dtl'l o)"rm~!1I1:, ikillti!!1 de ( taxminaD bugiinkU ~k11l glire ~ok }'ILlJIDB. haMn 9Ocu1o:11'1 !<fillf Egt,,In. dllv3nm&1!:ta41r:. BuIgaru- edeeek IJllnU.., cir.amlanrw!)lIr_ lcclir. Ki!.~k:(;:ll1lc ~Il ljidldt'thuu:ll ~1Uu!eiti.lecr:k-, faa 1 ,ottiTILk ~Jlla- tim BakanJ.lgme bL:D VI! !It.l(, iEta.n. Aleyhlce mq- tUmI !ter~liinde umumiy-.e.t lui- c"za.i mUl!n-idck:r. Yeni bBandB. tell !.1m. dml'k ye :i: htCifleu tstiuaG.!D ml Ijnc!~"'C!t dell CJ:II.lI whJlmUlj \'11 ~mri.il! ill In:nmda. DlutnJiJa 1!di1m'l!k~e· !l8.lllam rIl.ldJoldE!.l1 m!Ulb\!m em. 1nL1 'maklimhg.lIl hi In ¥e VI:! I!onb:_ 'l'cdllC'" 1ii.D1J VIl£ml!ktli', Komlsyot'l ,ij.nU· c:~t'toILlfial::U: l'ok!l2L rnutlai' 10111." muafhkLlln nnt:llr; ml!llIlI::kttln dir. e'UJJlII..n:1ac. bir:ll:l.~I, ihta.1" m - ill;te bili ta:;mi..n.llt olElr.lk rale i~f!tant Vi!! umlflml ~lr1;p~e~'ll2dl!kii f!lpl.nDllllmdEL la.fi:fLnllln ~k,tlnomisi baklllllndl!J!l ~u. kllio:le- hl!t'etinde (liup n!oon vt:riluu: 1I:tl", ct.:lIUr.

~Mt!l' laylplarot 1\:11"1t1t11. RUTb blL",.q. ,(jIihllU, 11'nlldl". i7m"lJ.:I 1W'U/l<ll1'ltldll daJ~tM t I1kllltl~1I"I ~ (fliltlra.r!1 W"r J!!'YY!ilU oUu.·fJJt) kaV~P t~d~r! biT 'Ll~' n I ~ QTi,it,ff'I'I! ~" l101'1'M'n .;iiika.roya: lIab61'; I'"t!I.!Imi t!)!1'~". InJ :tIer 1:oe: a.'I'k~1 mlllurn. oijlf)I til IJ"~I mcmk,hj'irn~ir. B ItIn" alt'ldd'ti l:>i.r' 1I1I!!"1

krb

Kurulu rapornnun okunmasma devam ediliyor.
J!.l'l,!.ad.s.gI.a'l.", rUUdE ko gr piz dell !lllh:htJ kll""et l.·S jj~yet I· Ia bu ill'Vn:: ,f.l!Ctimdl!. L.t:anbnl t.tI killtullD kvk se 1dn.re va mkkaklI1Jei1~nl elliiilD tUiM jli~I'.l!I klllU' lllLluz lI:1uhHlJdlllk kL lier 1i.IJ.I gi.bl I:m.t.ada-ri IIlili~ ka,l.!Llillll:l .lcltUo! cdfmtz, Anea li:: It-,tiIU ~tl.ll., (llrU1ee~k ve kj}IlZ"l'r:DWI~ c~, Ironn0a1i: b~l lcoaur VI! ihmaller VBI."II.ii. m.LllllBl:'ID ita, bll.tUn mnuJJyaHoJ bh.h:·ro w\,,zlh et:mt'1c: blr:u: da illlldfau;uk olur. 311 alinr IIIDY li~'tllm ki pllrll mniIXIIl!ltmm U· ~{"Ier n""lllnth hir .ilbenk 'li!mI:nl

11 Idare

IJe.n1i k~ II ...., l'IlrlI.:utlI
II!! .... TI!>!IJy"ttll

on u.blJ ... koa-ll1,ldc

R, T.

c.

'.;r

yl:.lJind.e bl.t QfikiilJUl UI'I'lll !!dUme.1na "alqu:.ken JdIn, lrunllll' mueea viI-liYllOte d korunu!l, deJ"o hal te~kll oluna.1l blr hijye!.l mU- 1.. ,;,o&!-.:I!I~!.....t:E':" t~!l'\!bQ!!!1l ma.rUeliylo .I!:!li'llg'JiI]U topla~ !,1'0 piLrtlWul:"i.mlze hi.(l1B;Lt &nI.atll~rnk dib"Ulq IaaamlQ arka.d~I.n.mxnn :,'&rd.l.lD ve Wmm!!tl tier bu ill;etlo~[)1lid~l1 VC ukiaindcn ~Ilk c:tha kll'IIVetu blir Id;:t~ kutulq tl'.!)k.llinl! muvaUllk clunmuatur, 8.. Ml.dJ~do parUmi.l,deD. a,Yt11aulann M)'LBJ yirmlyI tA:>eiiJ.vllz eimem!.'kledir ..

II~i~I'~~~ II
G'lJRSES

"tl'''

B&nkaIa:r 0Ii1lG ",L :21 b\u..bnJ 'lclUon.: aiM .!J~ l"oII"leri: Ha:rb!y. Cum'lumJ'd Cad_ 183 I!Ilrkcd lilmu Ved •. t ClIo:! ZO.- :2 • C&rtIkql Vi:!1I.li;"r-~ Nil .. lOll

T'n~

r-~k-hr • .Halbilld !,!~ ID1.D ell".'c! Am ;J;a. 1{i!! 1:n_grltel"'e M":teatiilitaD Vi!! Bulgar hllkClmetJcrlni!' ell!! mDba'irell'l.~ltfill. ..nIh mUII,hedele:r1l:1e IlY'km oldu0iI 'hUBUBund .. flotaJB..r 'l"t'hni~]efdJ. , $u b dde V&"lDgton Vi! Lollirnl. mo. hl'ilt'l~Nl d !>'tI.Ul"Ilk dAvay} 1'11tit ('l]]cl[ode ~rUnlh'(jrl::rr.

re

.oil. ur.n:'lf"a.'k

ml

b~..P'~t

cilIlT.l'1-

Cihan 'lNllziyeti bakkDIIda iyhDserlik

i!lililllB.l: 'hl-I~e~ c~Uri1m.i'i!UT.Dip!omfi!li MlJlw-yeUeri miitckll-biliyet ea,'Ullna. mil.!Jienid ohl.ml-!; ce ..]dl~rnrnIII muamell! bulmku da.hili.nd~ mtitaJ edilmigtir. S!:'fDel!t. mllhalleJ', :JimmlU' ve antrepDl:a.r gIirnrilk 'm!lli!cll~f'lYeti ba.lwmn-, d !LA .. , - 1II1ilWll!l k Il tl_..l"m _ t ~_'II. U-lger ,... ....... ..... u tmd.& ol.w.ugu gibi,gtiJ:rt.rl.k balll orb,l M8.kki I:ldilmilltir. Mu",a,kkal
~tmly~k inhi!lS.r !fawl U.Bulll geri
gelE'D

1'1 !hlI'U

\'I!

laCl~

bUJ'WIl .,'. ltillarl: ~kille riJo !l.,Yrl ayrt InUtala.li. ~dih:rek twli.'<po] m kODulaellk ~,yaya ait htikilmpoli Ika. nD.\&slnm Qi;lImai;;I. bl\!i IeI' 'i'U:r.uh (Ie klmrill: -eltirtlmi!'j!~dltJl].l ka.yde-dtyorLu. Bu .[111- Ur. TiJ.san Mcclill gi.indl:ollnl! ahn rtLlI olup )o-alnllrla. gijril.g1l.1rne!lj I'll! )l.llt::fcJ'l!I 011-.11 PDrl~ maUrull,b.nll !;:onr V:l.PjingtondiLkl mmll!!IElr ~11ltL3.c:aktLr, Do lie Bah 1lJ'8!1l1lda bit' uzml :Io,l gl bi urun b'lr mUdd t.:' ,. Ja~mlt \.~ k~p"["iI. I(uD'1li.m;il.~lru InI.hti)'tlci 1)11l~.agl hl.l;u:1.lz 1':1tl.1'I.l· t~ cd~c(:'khnklkt, cfddt iMr lli'uTb mi.!Jtlr. Bi!13..L"IlIllIt:'~'b mUdClha e~rl:!lllm iSnDm&lz.ddd l'aOOan e .... bellemehlll1 p.'l11 A... rup~ ItU'll' v('-I t~k.arrur edscl!ktlr, !til !!.dil\'etJNIl'lH~lidir. Harbin haO'l~ ilIi· miD Bullrulcld SO~'y~t ballkl!iltilJtI[I~ll! VI!' tom bomba.lH 1DJI'l ka.ldmlmalil pk.llnde te4;:el~'e;!ljnd hir lkl haCta. l".arrtnd Ii ('dll!ce~ Omit ve UllM.tl iMllr' kA,anJ]Bbilece~ .bU'lunda.ki diledilme1ctt>dir. Pari. ga..zi!t('ler'i. ilD.cl:'lcr Amt'r·ko. III!keri Dill· nin !lol li:rnll}111 edeDltrri lau h.mlarmll ,g"r!.', &n~ vir Vt· ': bu Dlkblnli.lte hStlr411: €bnemek· hlm va hSl'&ldell ib.r1:ml'. !<a. t~lrl~l', H1d.ist!lerln £el~lIIlIlt.l'll n kli.'A'1! Uerl liBLilD (jlrn!l.(lIJ;;~ !i'll.'lllDd~ duruJD'I1 Bydlnlll.w&k· gfer 'v'l.gllloma.u1 ubil d"gil·

lI'rllruL1:;:. gau ~I!lt::rinl!l blr kilo nu AUnnUk:fll!li:tuJJl:I Imza.al l'"~ hll mlllla.lebell!! D..Jfl~ll!rl Oskan1""DID Amc:rlka hIlkfun~t l'Ilel'ke-l'lIldo b;.pllinml' nlmda"m b;,hla mC'V%ull ederek dtillYIiI.

IItla.na.~k n~·(l.l(lrillil. ltibara. IIl1mmak, SuJ'ttiJ.~ milll ~lI(>nomiJI lbll· YAt;;liUIIr UygunilSULarn. b9g1a.n.ml~br. J.ntrep!l rejimJ., umwn.i VB

~"filtlalldl, Kongreloo:1 tllJdp !!dl!!l1l iI•• ••••• II!!!!!.. gUllleordl! tl!kl'll.l' lIe.;:ihm ~!Il:i il~ nulmd! th:er('t bll.'l:J.I"lall.lllllk isle- ~'kI1ImnuL Son Sal\t .~ utelill. nen bir liiziJk U'IIi'lrlll'l it:;in lIr;:c- de Iniiljar eden Il~r In~k~1Jbu parlerimizden rni.lteatldlt dffJlj!nr iB- timirin i~ i",lerinl nl:"dd r bir IDat~t1~1'!. ltkliO",l"'I!, li!,; il~(l tuu.1t', birHJiYli!'t w..,till~ gibi 1!!l1ri U idare cuap 1>'10 l'hn.mlLdlgl gJbi. ht:1' 11Ii.llruJu bak:kmd.a. da bit pilrtiliye"ede~ 'bird' mll~ hhulD i hrilk.1 yaln!ljmIY:H!.tk bir HfI.'Ul iI.. lraleme flu 1Q!'b IJ. hapi.!!b 1\ I'l r~ il~ topla!lh~'a. dll1,'el dUrn bir flllnml~h. Keyny,tt 11.1I'lkullyab SiDd1!1d delikttD i<:trl girl}"! hb(lOzilk ImmillYQllu) 1kI1.l'i: lrtplnntlrLatmak li1Zl.1mUDU gorell ldare Te1~ri 11101.11.rak mabpWl s 1ladJ.n. Itdlln iiOIlr1l. 11t:;~ltTe .. oi II01.LU. 'III: bUl!],da[l SilnIa bu. La' hum toca!9n :I.~md'l irlibsb t~. ~'CI,T.~" Inukernr Le'kJUe~mizl! ["lIIg- klll"l,lTnnw:z llo -jd.an! ~rulu kl:rnrlll.rUL3. m.itn rorD .a.J)':il.h Ioa:d I, i h tiI~1 m 'I" m~u I!!tlrnicin temin olunlu!lJ!,II'lIlirlLlI[l, t.lttig-;kemell!!r1 t::J.r.:r.lllldELn Knf un d~· 81 yli.z;ii.Ild.c n mt'~ i.JJ.ini tootH rn~c· 1Jli1~t£n.jt oldll~lnl1 millEomBdi hil eLl1i111lrlnil. m3il1..a :r::i!di. •• lJUT'iy .. tinde kalml!llur. 1I:il.ld'I, Her y.ulmll: ":J~I ,,-!chtftDO,!;nL6u ';;1.1 dliniadil ~tJk i rip Am .lJrl<ad~!ar, m:uz: h:ul"!hldl.r lie III k~t k&lilt' ~ylel' olllyoT! CiJn geJ;mj}'or, iiy13il' puti t.i!~lull!tll ...n muhtcill lui III! kabill leru' olmal'an C"4!- Ie aC.:lip VBl;'akr i~jtiyonrr. III in, k.ado.:m!!'lcri laPKI bir Ml"l1.1n d~Li vlltplar kaT1JJJI,lnaa iki arkltdJujl!l:1I!1~"" !j.;1.! l'l"I:-.ma.k dind I'l g~!mi. ~ Tklan C'ibi biT'biri He I1h ·nkli mllJ. ffiL'lld'.tr Hr,: yc glJ:lldcrerell: r!lr_ litte aim t:uha.t hil" lIIen;u d;ab]. lnnda p.h!Jfnl)t! Q _tiD. 'd.aj. de Intiz.'1In nmm&k ~ndz iJ~e idare Jrurulll Ue Ilir gijrU me b:l: mSANlN SURATL"'i'A TOKwl LI .. m~ .r ~lJl'_~untm "lin f~l' il nia.1'llInJ.. ~"'Pfl'!.. i:n t('!Jeb'b~:!I emir, FllkfIJ KUREN HAXVA.N! ru1uIi\Ul.!n ~:II~ nl1dll, buJ ak I tl~ ba.'llt, 1\ !i'r:: ,klnd lNI.JlI"anl' " ll!rlll hal''ll.t l"old;q1 ohm li.mll. kakhk1.a:r :lI.rnnac:.[ll.kiBl!. bUJ:l11 !I. II'1e.B.U k"IJru_h.ll t.oplEl.IIl..llk Lan i!,;Wtsp II!'ttik Lif~ti ~ fIl'e ZOhi I: Im~~. f{t!'n ~i:'ctini Yllllli.l kurulumum yIilk- leri. gi.bi lmra I' deft.e-rtlll de gij~. d iain!! hnlr.a.rel I!df n.i t.c:lwli:!i>r ~~ himtlt de dogru ol.mulL fl;erelr:.Hr, terme'k.LI!.lI imliM dtiler .. Bu M":tl.- INBb.n:!!, t1.i.kiirur •.• ",. 'Tiboyann bir :l!iutuk "13 J.ru:..i.b.tL1l IIml!w}'~ttedil'. :all cen lilad.d~ll'rln.l ).)m.lI!!dc:a.1rl.lr, ldi;~ ku rululltlilZu.1:I biT sell!il zi!l.r d.a, bou il .;:eye b::!~h 1iet~1I It 1t:1il(ltt-C A~UP:ANI.:~ E.."Il' KORKl1NC dll.ll ROnm i.ki.n.cl blr Jill';: ~liyel\· .kal'IU'laclI'\ Uye]enleo mllle\,iL Ku~liJ~ Biret'io Pal"iste'ki fmds. nldl'"':t ,_., ,., _... t·buliM D:u::ltr1ndtu ,,~!l:l'lmel!te t.1J~undu _ ADJIlII!·nd"TL 'b.'th "ClO:l:l IJ'II !I."ltir· verec:ek O' '"-_, U ljilllii,r!!tloel!' I~r roRhk~Ineye !lli!vhdlliiil:kleve !llilindl! d e 0 ~ "'\1....... :.1, e......... • 11Ira ne dU'IIiniz: Mw...oJinj'J I ~_ Be.lgrad, 'j' (A.F,) - CIiJtJ!I.8 rt.eb8iJan~1 Jroll1seri :kenditcri onnan ~or.;Jl!1 cl!I.Cak ........ tF vwUl!'IinW lJ;mf I:ds - fundlill \'e yineo mulcadt:l.il i.atJ11u .. -... • r .. tt.... ~rt.;l, 1:1, /uDeril{ll.D Uni· ADlcDrtt, 'I (H~j) - 1ietJ§tl.- !:eMit. Ylilelek. lr£1Dgt"l!.Di%In i~r",tl.eIlJIlektl:'di.r, Yen! tim' 1'1 91 n~dQ.ca.k "'Ii lid sQn Ill:iJrer::ek I'r aWeIlt s:.'Lrlarum.l".l;!,ngmen irl~ Ii:llng~ llUl Yugoslll.v Hall!:. Ccphe.s;Lkong- r'ilmelil: U~rn PilriM g,gDdtrilen mel{ Vei in!:ch:lDtk iJl,tiy~~egL hit· inc a.ll ZIlbltL1n dd., colrn!.'l!: Vi.' lol:1Di!S.l gl;"aUt AlrnaD kUletiIIXn.i. mmandll. ormltn l ~ll1'lm~ll!tiresinde Ma~ TiIn'lluJIi mem- ldil Biret, : kOIllll! l'YeruVElnn· 111100'1: bakbnd;ll, ifllhi iu.hlarda .iwl! kuruJuDlm Icimlel'dI'D mille nig. }.ardun.iyte Eiunbo"'l!c'l kaIlJJl UYUIm aza.ltmaklll. \'1) d ho: Idre-UnhI. lkUslMTI l6t.i.klillinl "'oil tl:1t. !Mdt l!I%ertJm bir tlo~r 'ver· I:unlum:na,ga lI.~'!' oldufwuuz (;ib.i g.ekkil Dl(iUCuIl'll ogrenme!f bill! "lrma.ya t~ ,bj):!1 .-derr. Iii ItPT'iD 1"!lfi},ollel bir lj!.:k1lne l;;;r,h'!Jm!l~anrll BIlt! ill! B.oI!"l'bE!Bt tid! n!'I; ya.pmaga _ mlfliir, KQn&I!:!' 'Cak oogt::mll.mlJ V1'l kundwnUZUII lwyudIlt: ve \'tI!IIIliltI kabll Illmailltrndan idBf:1! kuru.lu I>3.g Irollll Yll.£ba~ SkoJ-.1IJ' m.tL:yh IU:H oh1uiunu 'IIiln elme:sl .an.gltLm kh[hr. tOnBf:V1}.tuvu ~enlert kIl· d!1 GlIlkrferlll.Lze .flmIl.!kdI:r. AlIIli-.k nlllE, :r;nlm:l: txl.ij.I.;an Vol!! i:idllei ~ Iml bulilfidugu ~ - e'?iJ:Jdea e'!u'a" 'lemdcllr_ ~ilk Idll',1n Ill! ;s.'ll m'l.lJltamm d:~ Blllttbus.t IJUhmwnDIo lunlar illt!- 'kullnl ~O 11.1111lm1'1'L- I:<i.mdlCl n:ng.! air rjelrildoa: ka'ilnldl, ,. Yeni sigara f.aDrjka.!UnH'l ItSilyad8i Ic.omUnislt1erle vam ettig1 takruroe 'hlrlm:ilik: ,11l11· km.1 dell b.3LD bildl.lclt!'r hmllkr:1l.d1l Kuta111~ lda.ret b,lJl"U~tH'lu.tib;!1k Yuliandu oku~IJ.~Iol't: !'a.ltrla.L" bt!!! wsil:l e blll!~] nil y 0'1" II Jdliat ,,,,, 'LhCIII ~ I m !l(!ylllm;\lIf'Tdir'. muc-a.d,e;Jo buL"8rlll kI.Io..c.n, i.m.hBt "I::rmeg! 'l'e g<!lJ~ id:ll'il! kurulunlll) tehlll' BUroN DI'JNYA,'flIJ1 Ni~i1 t'lwg,.. rl'l}'1I.a.h £bnifi. hiikiimlePim. dayllDllmk itl>!o col ll;lsmd.i..u butill.!'Ian m Iilllelf.l"rlt!:11 11-Ankaro, 7 (HIl3uai) - t!t.anRom .... '7 (Nd"eo) - tt.'!l:l"·IlGII; EYUl' iL(!Est: KIlI'1l1111'1:'1Wo i;:~li.tlmtire ,'!': hnr!liyet dinnma, [IIImmL§llr_ Bil. mCO:IlH''l1lYll ~n 1IIlI.' bu1d yaph.rililclllI: 9i&aro f:ton- lIoll! unisllocr..:: ka.~1 g,i~dc:tll t:cd.blr ali~'et.o ballla(1,I1I:tRn p k lUM b',. iSl!vll..:-tmiy" l.i.Drar ,.~ dl.. BtJ. lcllnl 1I1:Jllldl!.lri J'ftlJlllr, awhc baklrl'lln. WI i~i1'l. IsmarlllTI;J.o makjlll'ler· ler a li.Jlm ak Ladll". Foll!! d!llo-amll ~1I.Il iIon.ra E)ilp jl~t.,jnd! bUl JII a.it doaJr-n)'1 t.tl -' "CI1 iliIJla WID ~dl.\ Di.J'birL riyl~ ~:.In,'$ cdidell bir ktM'll d.1ha gdmi:jltJr. Bun RLlrt'lte ~11!~makt.a ve bu ,pa.1'U ta· iw)1l1J.!1R1It1[1d' olduf:ulllu te!lblt et- hBysiyet dh'3n1 ilr;;e bllljknn \'I! i-, yorw.4l<:' SOD derece nler" lann monlajl l.!Jlne llU!;ilnl~rdl!' u!tnrlan tar;llJ.D.dAn ailoklaD n ~ oldut,'um1l7dan 11 e Idllnl iu· Jcillel ~1mnUlln p; !"tid~o t;!lcfl- YII:J:llu arnsmd.i: rutgell: lllri:ot;il1 1 b -:!Innllcakhr. Yt"ru ftlrbrikanm citU .10 u.~po1annm orL:a)'IIL ~I· rulunLl i.1 mllrl,,·zirHl diwet oedllfo::k nlmaJI!llll kl!.rar \'~rdL MC!2:ku.r birkll.~ b;!.~LIk: KOCA.M1N !KINer 1'lIletmeye ll"l.lmasl.lHIl ~IIDLrn kali- kar:maktadLl". Tormo'do. oi"Ls)'a I endilerindell bBhlllt f:th:-mf!j.ll. !canr boC t!~"1 te..sdlic 'Q:Hlrltei, b y_ siR KAJtlSt \'AR - II,lU'\"EKtel riTlin duzelmclikD~ lio:bo.::(l 011\- ~I,k:lrllo." Jl'ill!li bir de~dl!, tank Du Urild~ b~ ~ll;e ~1I.anlll1Jl gl':'. uiyd di ... .mnn ~yk cdild.ig! 1JJn.- KIrJNI KllllTll'_:nAK l~LN ZEa Ctli:1 \'!l haJ~lIn !JikAyetlerini en- daI~' lIihibliln n~ .lI'I~tf[llyOz· n~l Idarn kuruhm ~I'apl;t~ Vi! ga- .a. tru p2uslar plllrtimiz RlelP'hine HIRlJ PASTA 'YtY'EN A,\,U. llyeeol!i1 sil)·IE1mm::ld~alr. . Il!r bulunrnu!]hlr. ... t'" ""tlln'lL-nEL , ll'''111 .. d bir her lIalrlfl1 'hnhiJ:tle :t" ,,~ !!lilt LrmlnT'ln& }{AT - EIS'FErN'. 1Dt1NY\ DE .. at:lklllmrld.:'!. JlOI Neor;~11 b-ll 'll!hll!!· !;C1;iJmck il<im. ~d1ll1L.k P:itl."l"C.il Cli1MElJ, 1JttOR - IMR.J\NSl· ]:IIt;r Imkkmd!l. )"tru ,[Jk'l.llilmil'J~n! z:I YAPL-": IN.M.N - \. 3,.. n, blul gu.l~h:lc:r \'j'$~~1\:.9i1e:pa.rI iden lD(lycian \'1!rmeml!li mmsJuU:.l~l lIe ~mle balind.i:! lsLiJaJ..u::r "I1.lku uu.l:fIl1'11JN DVNY'A._'IWI. uig-cr bir

w.

geye.;;llll lIl}'da bir:' defa tertlp dilen H~ blllj-k.rml:Llr1 tcpl:tnhlafl t;'ok d;l:'fEJ. !'ll!1eTi~'(!l [amlD oh.HI4IoInIl dig. i-.;ili. 3'al)llliin,U'I'iJ1J "·11 ylM 6lIl!m~zt!p.lti iJii)'llk kongn:ye 11'11-

KARTAL e- ne top1n""n

JLC~L

(k~n

at).

'

It kon~:!I; br.r.n1'rndIU!. MT.fibnEiJlJnl. .It T' r \;e:Fi.!en ]c"-rWl Itt;t.:' lulIlgJ"l!!li 8 'lubaUa

I

Ye'n i arm a n

D'. D'. Yollar.
ImemUrlarl

kanrunu tasar.!.

1111

\...""""""' ,~=~
IiJ liIIl Ii 51 II II 1!lI.U"

B'JR KEDi iDAMA bl AHKObl OLD U

...

terfih ed iliyor

"I!

Pan.

moo·

"c

Biiyuk ~rsat: SauJ.k A1131'lh1Uanl
l'tI'l1n'·,r,
I;Ln"""'!
1I~

J ,.,,'

k 11; r.t tn'.

11 ".1 .o::"rllr,

k.., .. ~

in!!ul He ~I''''l~r'''ll. c ,[,1,11 ,JI' ....h iP"''', I,,,IIIJ. l"lJh oil !I.knn~ II'Y.II P.I.U,'1 1·.10 .,,_ ;,I'll lm.J"l

fl'l

III

h

"'

.. u

IJ].

lil~'in1
tt> lilrt:'fll"!l

mUIU'i'!"Ij'~i

mevsim!iz

10-

jjlugu

m"alint:!l'

halM!r!l!:J" lfalLll

hU4'1l11iyeli de; bel' a)'ffi

15

1ru:Iea

A..lJl"mlz EJ.tlND elZER'ln t~D ,tJr,II,k ~!I'n " mhllt dD 1. IFlI'1lA, bu. m~)'anila. bqtl

'~!I~~~~~~!!!!!!-IIII!!!I!~!!~~!I!i!I!!II-I~-I!!!!!~~

'hr.

Sect. ~Iz:le:r
Aml1l'lb. 'Or-dUIU GcIlclkur· may BqMDI Gtllt::r'llJ. B1:!nlll!.y Ji.mt!'rlka Ontll g1Inli mlinnsebc· tjl~ venUfl bie deme .. te Dab
Avrupilllln

dolt',

C;in lrumilnillitleri

I I

tA t;tlUll MlJdlJrIlJ KIioJfkl Tug 1:11II ~ la.llt!! Ogrdm~1I11lr' gurufUll'l 'I" 0tr-~I!I~Il"t ••. ~,'imJ.l:.e klLUUf ZW, rn~t '!:dl:II. IatanbllltllL!l tcl r.aIiD. Pi"KL ... Lu. \.tu:i:o'c:dll bllll.ma.l'l 'lie I.e I " mLlf.l 1I-Jj,)'Jt8 ~B1! "bLt'thnYII C:1Uli!lUlI.!:C'II"d!.llr coJ~r~ ~Ji"'\'okr Olf1.n!;!!I, Mlly",~ ..r t;lvr. C'lh&d O:i:~lL.. (Big iI

O ..

IlI!Ik~

baktmdsn

tal!:

,,"lye edilm'll6i l!lzw:nu lnertnde 1:'lrlU'lEl.durtnulltur. Sovyet RUB' )fill b 1r ha~te A vrt:ip:l. 1'1 t.Il.m..l. m:1~ Il][na ge;;!:renk olut" '11'~ Orul!;lliI.rk lie Akd~IllB d6 mene Afri!ll'Iuill!Jl ". Ami!'rlbcJ!a,1l YII.p.:illl~k .ba~k~Uerll!l RWlyaYlIJ"IBglQfI ~tmenjlt lIioo 1:i!:lkl !ill!! y!rgnYEt [aHetll

no ldB.w Jrurol1lJl1l1Z y ptl~ bl.l. .btb...,ladl1M. lle;.a mu.nmeli.l.uun 1>00ra, bdyUerde. 0 LJf11l nlhbUl· g3rillDledl! kend.lkrim ikld. ve to!dviri i1~ tnvii1' d.ll{!IJ Dnn:a):kd IItI bulma.kka. C@'1illt D. ~llil.;ti.l ..... \em·jr ctnllYI!! IJhlj.rnl ,'EyUp id'are .lrumlu (li!'rbal oca.lIl n fill 11(1.' Idare! lfl.!II'ulundJIID pl!.I"tiye - ~"!IlhD bir I blrll.!tl wJd ederek ruk Ii: lo.C'.!ikln.n'Vl' J Ilrti li'nll;i.nde biLdJ.&dl:'ri hab u.n::l.lyll.' [IIlI"WUe,tLLmJ~t edec.!kl~n d.ndibl alml~' ri tI:#n,YWVI;l bir "ok ii"l!'leriu _ ,.. 3. 11<1 ,c I '" mutld.:... IlIA· ~I. iBLl.rr.g!l!l he-men b~r ka".:; gUn Illm:illll.n !baric.inde; ..." rt:Iden l!Iiti,n,., lm;UI!U lL;d~"!rur, iIODl"II. bioi IIt:;ernJl m~MupIALnn~'I'I 19. ctt.iklt:r.In.iJL t edildi.gtI1J ~ 11~ II'II.I'IQ 1o"'l?o1 glkii.fl!tlm" gclm~ ~l.ymblt c~lii', U~E'Hlml ,~) C'l; lLitolil i~itl1!'ri mlll'uLlll'n tahkllt: Nm~k '1hcJ:"Q Eyt,l.pl~ fIIP"!!D Dlr t[tp II11DlItll u.irnk etWl'. liIlI lopl I!ol.uu part.! 1\:lud"dd m~nll VI! )'l'k:J. CI (WlliycUj;1!'I )'il.!I(!r1Clekl;l.J1l 8Jsiallbul lIJefterd.rhg,IiD,dr~: ................ ~llrl!i.illlll jt;l!lH'f) k.u,ruliJI U~'i:II=rl, 8Illlrll'lwlfl[ I.IrntoJllda b!J r I nlDuk Unlttym!lU 'l&inIIt&!.l Uimm gilnomllyiru: i.o!!hl b-iL"bill D"~'& No. CiMI Lira. L.II'II. d" [stiff! ettller. Btl, N lind'll IIU~il Bf!.:;·OIlIu.. mp~ ~1 Te;bn 1(&I:t)'1I .. ~u .15 illl 'III~ti!'rl!k t:uIRrkct ~'tI.1!'1I 110 mllllI. JlJUtII.:!dt. tIIQ. SU lid.. n '[1a.f'IItIl ki"iuln 1.&II1.o;n bil' 1ImIIIIIIUiL mob rcl\J 1'1' okaftl &.)'It! 2l).t; I•

'In r-·I f ttan II •••

.IIII.I!!!II!!!!!!!!.

(S,a,tulk

Emliik) ...,...---..-_

!ilt!!

IIIti.r~J IjiI:'i(liPtlILi IntdlmJ ctt.lr1l • m",k i.at"ntJl. Bu. 1li1l1'l:l'IJil .PlJtti D~n
iJh.l~lMt)'erU bal km 1m ~1 ~Ml nnli. hny~mmn.m &;!lghulL Elnli U· beyde ~1Il'1I aIla~ hny.lliJ!ln.

!I(I ml'llbl.l,ntrl

(1I;1It1~ h~!J.1l1bl

I5J~1j2

H~yo~Ju, ~C idI'I.&~ lolU.. }'J"~tLe n'lAlL H"m('nJJll H~'~ :KP. :1.11 'ilWl, 11 Jl'UK~ ~"K~ :10, 101. ) .nl U l..a,.J '1''11 ~I!I!I]iIoI .u1lU. thI.M JiLi;;: Iti!."!,.ri r tl'l'W ::::/:'1 p.;.""

tl)i"iil

11001

1:rLmrumtI.. EIAI.~llllnlL~md olJuJ;U gt. bl Iwt.al tiJ.D.OO dli. mille UnlJ 11111· UnU)o'OnLlL Hl.J.zroU MlJ.bmm£n lH'!m,'m ••1I; Vi! gil.m~k ;tt.i,)'CJ:l,· dln o&lilm'llrul.cn DOlll"a -';1I!:lIiA .I't!l. lLilllllc ..;1& .., Ill-rmlll tekl'flf be l.lr-loerln b.lr kulm m~ll_rlnl bocr",bcr 1:I'I1!-'!Ilnl, lI.yfillkbwUI c:.ikmlUllJl\ leriodo g(lUI.I'UI!!lcri jJ:IrlUo IIin· l' ulln~ KA.OJRCAN K.AFU Tefrjko. No. !IU!lll'lllyn vlI!'fh; IIfl:iru CiNl; bu {ln11·mel!: lIzere lfdbl!:' !llm&k: ~I. i1:IInCl·ldltinl. rudmll. Ih WI In:~ IIIMll. dlgtr bjl" kllJ"Jldnll Halhl r r ntll rl:a. .,.;J.l'Ib.n, 1iI.\OEJ,iJlII.r 'i"li.r:lI.Illndt IJ kuzl!!r'E! IIt,r-IJ)'trck: tAI"I cl[J.m.lt 'liL.r::uj'"a.te.klW'dl. !lllll kt!nJ.Li!I 81:1 ~kl1'l'1 }If!.lIfe. 'bUr. Vdlcl1 iIUIlh'rlllrlnll'l lruHl'W~1l Air;! ILlUJl. Ofl,l ..... r' rnl",allrlt:r:I. J:IoBi:::a nil lmJ'lEl.f'atr:nl u,liu budut:'ll,ln.lfldldi ~I.!},ISnJd ~.n.m Ylllmllll" 8"",UkJcn oJ. lih'Tmi.nct:; IJ.(Il]e o~ :I1bn kl~ t!tla~at~ru le!l'blt i:'lmc~Jl!n ikl mt'r;;lml' !l1i1l!lI,(I:!>IIoll Alr,}Jp dA Mi: rclau!.(~1' di::nl.lIlD )'crdat dm bllyUk bl r Rum Dm'llllUna lc Nlh"ll.1fllntll'l. ny.: , II:O!I Lu. mlill olrJ.u. oldud.llml!eUJ, lia:.:.r"t1 Om.u bll. 11:, ,I'!ll d: rJ.:I.r1:\11, b f Illf ",r ki'l%J.Il" 1:11'1' SlzaM oNI.L1rUDa InI!~Ib[l olHIl.IU'~'Lilt ~...'k,!1!'k mMrt'l.m1 !i; Ill. i Mr~II}'UII, artlll;, It:'h.1Hmnln IIU ogn:lldill millan h.alift.1~ ~i1111. dll; dJgcl'"lai ~anlJlll' klWilldl· bUyUklUgtlnlli If vrnmigll, k.'n- IdmJn mlln~.lp oldu,"UD'lI lu~ndl til.. , e , Jllr. r..,nl,"', ttrdllL'l "'" illlllin Ji,lU:JldJno JiOrdu; lI!1Zreti l" YGruD dill )nJ.lA!'ydcl'L Ill.'rll'mlyo balf • - HalJd b 11 m illlurnl Ii. 1r1l~ f1IpL", hcnilz BILaIHl lmp.Ul'ltol' BIzilns lm,IlM1ltom H"tllliil= 1:H)rln llt:ndlalnd'''D ROlli'll. 'f'nl;ok d'Gl zrtma!I FllIsUn onlLiBU ko"He ,ldllrml.UjLur. J{u;!all IhlmIUgun..l b!Jgll LlllulluyGrilLrdl. yIJ.I ~pla.nn gllnd!"n GIllne kuv cUv!!Ddl{:l ~'I) nrlz 4Iliydlga. flzmuta.ru ,ohm o(;lu Kostrulllnln edit. lian.:u Ebll Seldr omlan -dEl.s- "'!ltle<1IIIlel t I"Inden tel. ,dU"lU; do Aru(ll n:t.l Olft~n:li; 1:13. tndltt bUyIk rln g(-rllNinl kdUn !d D ul v... !lil... eltl: e Jilm ld "' irI!l D!m~1I;: 1h.t:ro l'~nI /lntnkynya. geld!; SIIIJJ! 1j:1lhrinJ i~lor.l ruu;lll!: III bofll'l'1),blkird~: z~emrin.li \'~ftdl• I.oP~IY'!I. bil.I;Iladl. Y!t ,i.lifc: h L! Nuvcyreyl dEl .kuV\·oeUI1l'" mDdllf1Ulc L1;ln bin :k.I,! g.!lll:rn Fllm::r"~k O.Pl>:r ,d1·[,.cr.Bindll t.ct:J :g)bu. Ubcydc Va HUiUd. 'bi!! Veml!D, Umm II, Biilhn;.lI'n citl b! r 111>001; nyn! :t:nmnm!. bLly~ik 1:111" !><:IYIi.: vltilirmll, U' ffll ro! ldJ ~ lid bUIl~ ~;.:;illIf;'f ~ dlG~r HI!Jlil.· TUbd:l, 1tkl C~IiU r. u.oo.h.:tll (L~n.m. ,,"ok bill,gcll!rd~r;r, wr.k.!:.rh!l' gelD _ IOrdlJ lopll!lll L; ~nnlllll Imd.dlJ'lB EllI.llf..: D~ dcrtt4J ~\l.l', u.Bl& IELf 'bulunmll,kln bl'rnbcr OIlUtI'Im mlLll kuw,'Ucnru dll nllLrnk nlJlo kO~1'I1l BizlLI'1J1 gl![l.errJl, VMInb, h.r io;YM'lIlw'l lI:Ila I:"tdii. "d, m c:,,"" reJ~ MlKlln!l c!'o'Il,r'iJJdald ONUKl,. ,j;uyn, !iL"riu nl"brln(j di.tktlill:'l1 YtI!lI' ~j me.d)'c:t1~ri vll.l'tli~ :1tJ dI~j!rl.erl.b yerj~l.bhll,'. ElbL.t Ubey..J1!I on dl. :')u rtwal" v-crdi: ""til r halln II ~ 14lJ.h'lIb,"i. YlI.pm Iya. DD tc-r-cJI1 It;ko )'l:wr IM!boiipkrdl.. ,mti.k lla~'l.I11U itillnlU"lT.i~ -.;cklliJ,L. gilD, eclll.rd 11 IP~ o!!.l.a.rn j. ..hemm]yet 'll'l!'l"JRi!1ll: I!DI pl1m to· let. hllm. ordUIlu.anClk lurk b1J:1 - I.:t..rlrl ..rll' KGllll[) gllor.tnlo:'r JilII."iHL·t.! J!:lm !-c,](:lr CU),ut m· lflJltmltk C'd1y~l", !IfI.IWi.l: Inhhll • nln drunlld.1 TOfflllR, 1j~1 mlldl\11::/1" kru.o.yll. Illrarl.ar' dill' bLr i.:J.rz.da di':llj4!runll} o!1I.1Jt !I!rohlJt!gu bfildfl Bt..ana crrdlllL.l ytrrdu. ODlanll ~olukl,,-nlJ.lJ. \itlf i;QCy!l;Wi ttl. \llllIda, b.Dl!lt"I.llkLan nmli) vo bU. kirk: blD.dtt:u. ~~ d!1Ltildl. I "I 1. l a:d!1l~d n LHr. Ut'nnl ,"',"rHalite b~ u1l:eJ'1~rI hI r 1{1Ir. Sur:lyel'l.Ln kllZ4:),indo bUyUlJ: fill !llrnd'1 Hlcr",tl:c. otI 11.:1.11:11::11 Lu!.un, %lll'J11omIIJ bl.t bald,,_ bL~· d,. lbene ~ymII: h('r Mrtllfj. II'" J 'blr Bl"~ fll'dulIUn'Wl tol" ndlkin y,.tlYI)NUi. KaptcLlIl BI1&1 raC-IIL Cemaz;iyelaiur'm !r,Ll.lllln101, 01 ncp~ h' fI:l.Jl II lol~nlm ·t· bin is Itl. A.m.r bin As.. ULu U· ml oU~n n ~ILfI!l. hki.e. LI.I= de (Ai;'IllIl.., 631) bkrincl bnll.ra H be~IY'l: I·r, IMrltr g... I~(Jrd". I M.:II.;lup beyd.~, A'Iln:mo glbi fDClIhur hlll~n nllllhi blli VI,llill 11111ila l - BaM AlNlll"f hmllrL bla N, ;r;re1.i Ebu Bl'Idr' hill't4liUUIIll,I. k I II I, cd'l'I. birlnlrr Itr;r'W oln.D r l'WycUl·t-! kOIDUl&lrI ~y1n clMi,voll...li ilO' grn.~'1l. Gl.lnrJ,.rdJ. To1:1; m~1I gidl.'rt"lI;!.ma..ruh ,. 11-'"I"I!;aiJ.J"l M t,1 hln Buhll}'r'ID klZl &bbrilo U: )"olJl. ,;tkllnll. Sunlann her:' f111llJ imdlllll...!ll. "1'~I1t;Ut?in.l g.Krtln.lPi!dI• .Bu muhtc rem. .ot.l(llll ge· U~mlVoi."QC'k l.J.i..iJo rlUt:!IUnnl ~h' )'1 n ~rdl All fiIILII'I. OJdl, QndaQ blrL .swi}'L!niQ n:yn lM DlfilgCl1Ii:EJ ,r:~tI !nnhl.l: Eb-Ji Ube~'t;J1I1 llru:o, !tor n1il.1J.11"l.lD "I'l.~lil b:Jl}b U Om"r.I kt::odltJno \'"kil l yin Om.;-!" aum,h blr 1II!llu \'" Rllklya m.e taarruz. ,erlc~f'kIH: blr,I;:~rn(!1I: 11.. t~ Iii'll ITIJ.I.;.:(U:('!n:lnr'o!l bllljla-, "mrr·tU ; ImJ.'"J.,f.I etl!; h6yl"~() trJ..UeU MuhlUlllIUIi blrillt.LlmaJrll'tl IIi!JUldald kil!l u'IJnYIiY.o. g.£!'ldJ. Itntrl,ll'CUnctl hlJ.nGi.inlD bills-, <J I. a~z:a.nII1!1~FIn. ahlli.k 1)I1o<lllklll" JiJt!':l.ttlm ''i'lii aurcll~; dID eMirln.o. UYlnt.ll Ci,jotirJ., Ualh~ bin Ydul. ~·ml.l ,[l~ilrll IJndt; IO,ptll.nirlu.la GDU ligmu~uua iltlllhk Mti.IIHrnmru.o.nn ... Ey, AW~ iiI!c.llfa.o .Hun:ti EbLi. BC'1ill' gilt 1I'1.I.alarim ~ llJ.[.I1[h&'1.1l1
}'In

1"lI.m k L ilhJ ft:L!l ~'Ool~u~ub'"Ull1~'ll;. r.lLi-UI!i~!'i lIt1yoghl, Mml:hr. Mlf.lJmlo 1I't~uliil1(1 k \,u'_ :"~1IJ B )v8'lu, ':mnr.k: UimI.llU gdml til'. Blla til·
rlilkhm IIKiDm mlllrt 31"n!1lnll .IlyFilII!: dillJo!'l'l{.'lin ~ll :ric ryt1; Jlimdld("D ~ !lnl "tlU ell Lu Idm !Iltfl. !i:i1I,lIll! lu~ io ., lmek J.iillJUldu'. Nil liN
l~j

V.

BUrlbUL mall.
l

J

a.

l1YIlJ.~

~JIIIJI B.~

Huiliul ,13
(I

mllh.

K!!I~1llt DII,\, _n:~ _, 1&
mlLtl_ J'f.li:! 10 l<frlH 'I'll

a.~

&I.

t

lei T

.u

MIL

a

eakt 12,UI Yllru 1.1 IIIIpI ..ayllr. SIl1 m tit .-s::~,
1,IiNOI .'''rup
.'itl

,B~1"'IU
!U.LlI.,.U lIIayW

,.J

C~"llll{.,bl..

dlll"l.!n '!'
E'y

1',lVakItLl!uu,'II

oitdr

ycm

AlliIlnll 1'~1Iu.IIln~DM~

pll.I'!ot;l ~~

,y.::m

iMLhrl
li'iII

aD,

taJ

JIJ[''':lIl.r Dotrn 1I1l'j'll!l1lln,
B!IIfII, bLt l'lIi!I .o11'lIll1'In rfl'lml'Llr iIXIilm!2lilinl U!l1f1.lll'i 'b1JT~yl)rum. Sto [lj n n IuI II n!"dJr1' 1It11Lm IlmmdJ, bunl! nIHil! J;:~lli1.r! 1518=-1'l'Bll, Abdl,Jrmhmll.fi bin Avl t~red.dllt!l;llz 1:t:\'I!P \'crrdl: - I'd.; mUlL&Sij:>tir; MimI!. bIt

":5.M

Jog ,it;C!."G'i!r ttl!iKilAD Ji'ijl..l:i.,

",do..
II!!.,

FIIL1h, KMI!.I1H!!IW"P_" lIlUt!,I.Il_.

Halikr:L
y<!nJ

:l'7

'7

J!&I'Id

o:.akI.

,,",e

,,:II

Dill. Iltln.
.-0•

~

1511 "I:l: al"l&,
Koumu.ltaf&p

~ mm ~lkC1 .iI~OO Bra, 1 Pitt tl ~.!kl f(I},mli 00 JtIJP' nJl'lli ::t& liU!' 1I.t"l'A,. 'l[lr~l!Ido ~ .. I( ,n., all 'blnlll

,.IU'dU' ..,

""Y
,rlIyOI'.

\'iLI'

kI oonl blru

db LLnclll:· ~1S-119'!l.Ii

be,

~

~ Omot;'lin ,glilliu dar ... !tDzU
i.l~m.tm bill ,kmt ~ vt!r:m.l'.1 mJ l'
~rtUr'; HI'I:l:rc't,!
~l-llll hM.k ilL·

Nl?dll"

Mil,,' HU"."yln .'\g& IIlI1i.b. S:lill'l L. !)lB---I~311"'i JIll (rid. 12 L!II 1lJa,. 4.G,~. p.ncl !:.l1d &:l.B--:l;,roS!l fl90.2H·,:!-It!i ;)rl'nl :ll~, 21'/::1. iHD/l Jca,pl !lliIoj"IlJ 1IIi w'b .l:l .!lI"b 115 m' II~ II Flltlh.

= ~~

I!illl!!l.... !liJi! Ili!.~

Ebu.

O(!!Id.l' :011Ilokta·

>-u~

YI dll. cwC!lco dJllillUDlI1I oJd\!, '. g-und..ul dL·I'hQ..I d.rilL kJ ~ - ,Om~rlJ} lIen1JtJ, bugtln l!;ltn ~11lr-1!l!'lU dl.r \'e ODU ~I'I."'-I!oll hlllk.l.
yumu!;fll.lr oJ \lrundun. 1:)'1l1111 de rnmJu oluno

I:{llr~.aJ iU,"l:!{Iillll.~ D~ nJ. .millb. U1 ~';:r [hll!JIlW" 110. U::i ,iltl~ J p&l'Rd • .;l~:;: ;II'O.:.i UII& i:~.'ITIlRJu. I!!IUllU.1!omu. )ltiilhI. _ ~nnlkL .M milk" cUL 7t::i ~ml &\.I MiI!.l)I 1l1111l1l lE!iHIl ~~ {In!!, Emlndnl,l,
C1l.;nIIJ r: ld

ben

1lII

IWrUllf

bqlJ1!1

9~yP'l{ ma.h" Y~t,gIl.!1~ol f (' d. hI.rL l'!:jrndllt 28U ad.., ri pM"1 ,,)'1!nIi 3 1111111 1W)'lh 9 Ml!: k~lTlr

_.

,••• _

t"D C!.'ii;a· fimm~'Ll . be n J IHI 'IioIl: I' k' . -' 11 Yu.kln(ltl. 11II k&1I.&6,)'l"lm~IlI<U.l:lt~ )'IU.I.LI !!1/,1 !fIll ~!i.1"14rn" £'UI1G 1lIl" OJ"ll!ll1llC'fi. 01 tu~ Iyn bil!!jhll". lit J.:! d. 'M1IJl. EI'IlI;ut;; MuJUfllll\llnu,ili,l oI!DnlISf61~t1 iii) n Itt'n "~lll !I:_n L)~ !~lrlllltd!t:im: Elir:' ,.tlllIf\lm,,& 1111 ~tlllC:a'lt'tiY. lIhltW"rirt ,[JUlOl}ct ~IJ.III~ l~ [l )t;.... UI!' YD.o ........ lI>:'n .... vmn I (lIn IEII.l'n Ii yu I I rll 'lIo ~II ~o. rnu" lk'll~ ga l' • LhoCfi.kllln tc:mUld't 11~!I'11J.11ZIIU'! '\'110 nlUI;I3 c:tI~ "" fi. { .. • . ,_J.< 'I!I .. n.r, YU[JlIJ!j4k oJ.·1 i' tllzllI. blltl ~~~'J. .~~II i"I:~.lIo w.uLlllrIU,il,OoI b.li'l'l.nmnlll<fl. ~.'t.,

du,gumt:!a

.Ohn.o:u. ";-.'11

lIt:'r~

dzwntll!.i'.

lJllIo).'"~,

.

_.

,_

"'2U _

mllJ ..Uu

1I)1'lJl,'~tl<L

y,llltmla'b1llr.

-'l'oItIJ!o .... ~

---

_' _'!:~HA.N _

--LT' .j 1!]3JlJ]

Suleyman Pala kll1kun~ bir tuzak kar$"SID a bulun uguna b'"kme;tmi,tt
t
I

Tefrikn a:t
Dh·lSDhWll..llln bbilr im rndttcd Impw lInUnde ILa.nIlll 118hrlle kon1J~l'I S&l:r!'I 'eio:lndln1o. 4lk Rill ,cllyordu. HiDru ~retl· dll .. 0 I:JMti \11.1"111 M.bsh B.:[1LIIJi'I!o

Ie

r
I,

k
Y8zall,'

Ter~a No. 46

Fasl
_I
bu
It.ll;llilo.lldl~ illlJt;lImJen b",[o ~l:k.lIt 1 I'IIImRo rtiJll.Iz bun" ~;'ln biln",~,HIli ordu, Eakl doat SfLH !£C"!Ih'r kolllffill s-Innlllj (I Ull dlLft' fI:vrl11! !lol til. 1l1'l.h~Lci llH. .remlYDTLI.u_

120 okkallk DalYin Kadri Pehli'~,anlda 3fkada$lan Vizeye eJiirmek karan I verrmijlerdi
bll~

Refi' Ce aid ULUNA Y

mI dll)'I1.dl:

!~ dLyt~·k

P" GirmliU, ,1II;L~'1Lm lUi diU', ["Ie! '.]J.~'h ru.!}'C! TbatlaWI - _ Yann m.iHa -·Ilp.w bu· lrurt.nmelik.l
~l

amhk klJ.pLdnn DlI3lI.FldA.n or:'intill-

~ Do IlKII l!..im; _
Mill)ll!' II~UI Jt,on&ltJum' Lml,l~r I UUf.1r ",BI!'4:l11n .. , RoOD8-m·
.. ,

---

8ieJ'lnl oya g,lbl. fll ml LI. T;J.ktllr Va tebJik EdU'lm. S:II.:i! c.!ierlor::rlmlc1] 'O!1m dlllJl!dLglmb l.flJliLla YnkllNl bllyUk b!:r l~rl1ld['1 IHi~\'elll ~ardUIr, :An.

Durrn

mu~

1'_1

A~'

BC1~in:

_ 4An
~D

Hlihnm,lll"Pl R.;l"lint

o;,k-.l1II;:1 ...la..btl·

I.l

&

Ort''lJ'~ bl1)"Uk 1,Ir ikllll 1I1l her tIlmf I: s ,and!!rHol"'k ta.nlnmLII ·lorth' 1]111.' di... t ~uilml~tj. !u g1.U'''!W Istanbul pehllvltll),mndan dEl. toll" gnJP.I~NLI: ctzgJyr MU:I" rf.nrdlj VI:r.e~1t II Ill"kd i1ec:ek blr y",lkNlll}'1l

"0.0.-

~ B- n.a IYIIh ' ~l ! ,I {]l Hem Min 1Irlo .. , Hem do ortadll ~yJ pehllvan )'ok. Hi:r Dl1l. yan KadM var, Onn buur mr1I11'17

"Ii!

_

l:J4J ytl', Wl1lllYorum.

-

111 1:I1:r Jl'ChlIvll.DiIlLI:'

n a.IJ d, onlar teplaDilJlrla.n klt.JlI lj'DIlIM. kadJll' gM"hlkc.ck Ion'..,l v tedh1ri BOll'ri.'dol~k bndiIIlmda.

~BclU'1

_

l\licio! LI

'Tl!iI.'cek. rilH~kmilf ~bl lin· lUY0N.ll, DlzlcrInID tutullDllo dH mfliDl ke8'U\'CTtD davul Mrdlll
hoc·a, d~l:'( meIer ~rtllll 1;61m'l ml.'k It- p lllllodil kl!Dilln.1 [orlamlll 1.J.. D.,.hll !,I)n Wrm kori'Jun'l: mJnJILl' Wf1l1ri11" gthl, l!onJl1: SilIL p9§aruD ~Im-

ll! 'Ie, bir~ mi~'~g:aYI"c t buymu lIu l Cuke )lulllA!n, Md~md iP4L~
Tu:rhan II1dlllJ (pill pCil1Ub l~Jerln(! bwull piunl}-" Ol!:t:· aen Fnmlawnd1n BDD~ K!i.&lm
I{Io
~'CI

m.u.~

III mUM CfI!Dd~~

ho.mnm aklJ8Ili l!ILI~'1l.[].ltt;lnda 0dn klPl Inn l!o.d II" M'kQlmll..lmian ~1 dIIDli"n ~ mM'!:;!) _ • bTklLll.e b r hI.r.a..k ~~dB.
\1:ulundujoo!l.

HIIYlr. HOlll.flll3i.l ~ Burny.u.]I.~ dlys gddin '{Sa.wl. C'1~1ll}...) na h;:ID flPId~

-

bu hOe:l? _ !P~m vaIJd ..rel"l barum • :femil r.o.ha'l;rur.lILlllDIII lila... E'ihl~1! ugmD ~·.mdhl I~t-dl ~ Idl7 - GtttrdJ. Itlujl1.m nalH otlan mM4Jm ,eV1i'e:1ptl.n:ni~. - Oyledl ~ (J.p., 11'11. lUI W}'ll ,ge'Uj!lld ';I'QplMd.....r ~ • A.n6JDIII kel'flnI bo!d.1.1.g'll J'!:1n dendlm.1- dedl],po.

den]lOSt ,DeJenicn
dJ.'IilB

bllJmj_.,.t.ml_ ' Bira.~UrultD lIl'l:rlyarai!:

t't'ndllD. -Emkboo!lC

panWonunllill
N\'l;III\,lI!m

bW!llh: {SeD Ib MfdJl'Ol'l\l;1'I lioa. It
p1lJ~

oeM.!:l.d.eJd k'U"iW!;

-

-lnPttln
-,

Ciklstl: Sel! oe di ron LIl'.I 'l'
BUl"lld!Lll

!Lzl IruFlM':io~.
ml~

10DIaJm '1~1!tnA Itultkl1 Dplrll ikWi" gldl!bIl11' 'e tmlr \"i! k~ ele .lDuy;a " yr'I!t edt~1 milder'!. al)nen SUl4!ymru11 pp. bed bed ba:k-b: --Gldl~!z. blLlf1ldJw pndJi uu.kll:!.¥11U1 eIcndl. - DainLIS, Dlu.blI~ feddedirOl'lS'U.lUlJ!

_ BundaJ:i.

Yildbllw.

lolaru (eki]tn

,Imf].

P rlDlUl1ll cmn hFl~1~.1!rn l1ek cUz!'1 11]~\ldl1. ..kat". Mkm till: lI::LlmTlliH'I iI.rmd I r ·nnUm[lm.l yl· n • Y~k mU ImliUln Btnlra }'I!1 In(;.I ICII.lmdA 'l!;kr"m !Cvn. Oellbolull.l O!ul' bu elv rLla bIlrlnr Yn!t mu IDHnfin II. nillo?1o j(nrl dlnl(lllk_ G~no;' lIan(~Udtrlylilo! lltiblrt!'t yapmL,LJr', Bol" CiJdedi. FJiknt Ikinr:! nllkDfilUIl MJZln L III tam rtnrnl} und dol{ru, ueu illlI.)'] dl, Ylllm~ I!IL"'~ ru1.kkalf', Bi!l:lI, JrJIIJ'iJJla. BfHlIJlJ",1d[. 'RFlhrnl Bf'~ 11 B~)'i1l1 JjJ'lrklIiliI. glLi ytrl('rdo'),cnmcdik p hRim bl1t,~llltm:(!1i: i tedz: lei bo 01111'11 p~~ ~z ..1 aku.mll. F'nkat " ... n llViln blraJmt.iLml h. Bil' t. Mr. lllrlll Ihlly,,~~ td'lblrlcflI IblIJlLU; BM'l1lld .1I'rkll!lllnll dahl! !'.'lyno:ilO 11l.1lda J):.I~Rl1 ~I~h!@ Jo;ij; !Jayoktur. BLli']un doirullu ..Yolr tl"g'lItllm. On!], 'lI'llrk tadhi[1fn ]J .. alnl }'i:J'lnde IEli. Yolu dllP,lI11U ~Ii\~n~n ~"nl(jd'r!~ kim IIkfllkIth r(lM 111'1 elljill.l n! \'HlTlE'tl PE k ni lllLliil !,,;[I>rH" hprn fablllill unlr,~do J ll1.lLblll~ eUr. LuraJ;U!f'~ blldl. T~brlk' pderlrn. 1I1!. dn t... luk J;'ill'dj!fte k i~t.lr.:..t: h.~m til b~'nll('l1L l,ijlr'Elk bfl.lteL" Sml !Sllfl~'e A!o'lanindl, Dr*, ~ cd rdl, DilljlEUI Kat! Ii ZW'llIlDllllq m s QltlT; zl ra ~II"I t hlo kl1ly~Il~rtol!ltk€.:r hlr Hk:'ll! ]r~lfnd<prl" to :billyuk ~ pf"hlilt brile d~ ',or j P"'-fn:ln, iman, mDJgAnt biT el~ !{iCIl'ldnn: It'Iuht~llt gfil'C'J,jI'r y pmI!' \'.el d•• usr, u n l "[I .1"E1."JrlIJ "iDEati I r. _j~n - ~ - h 'i;.n 1.111 IJII!H \" 5nkffi. k , ......tl( C, hlllct oocurga.- Ims. iyi np.Ue I r a]mllilll Blr i • n~'or, til lie IIillrnkUo OLRbili,.. (n.Jilr1d. Balla limanmd lit '\Ia,lIlall:l. Va!!.:! .., Zi>'a B!!yh:l H! I'1lI l1IJi;tm 11[1('n'k yphllnyor. ~gJl.I lJ.f!i Llltll~hl VI' k~J1dlKi· l,rak r;;uimllnl]llof'lc gUul alm!iillr]cIRI111 ]):JrHfu!l.d~ bir la'>lrliJ iii" tam r,(jrt Ilaal d.aiand ~I iKiyokudu. 19'11~IIO(!r' m1ll'<IkimJiln ~IU dll, Tllrlir tllll 'nd8l1 ~ok d"'~"1'11 !!'olp. bh if;flnrllk"1r );"z,'Lllnl.lI'lLr, ~1Jtl k1l1l1Li1nda !<'! !r'IlJllru,dl1nl'i1 r; D'lI\.iLD J<.1.1ri yut i1rml 011:r~'ht: ok'lilI1l'lB.51 KD]l.ct ~Iltilll". "W:l.n d"lh~ dl!-llj;1 IIIIlml~fill 111111S!nt'I!>'e .Jly:lll 'RifJlt :IlI~yln c~erlnfJ fUM11l bjr .R~h'(d";"<!1 !I:lhip.ti, r~ Ittlitu rI g11!!l!l'Iljln1 Vi!'mleflll'li bll. 'Tr.rtil' hllj'ttl tJ.u hte'l'~m blU 'l:o:lr I;l""nk1. l:iilh~ pm~cl"rj Ill: 1I'I~~t olduk. f,:),~h m'llikimizin 1M bi.lyllk .arioekU'L'VNIL idl. fnB::tn,1'L IJlr l'lnDJ

blnnUl)Le'l'Jl, IiIllularm Ilrnlllndn z,umlnm 'fJ. lcu],'V til hwJ ~hLL· VMI~[1ndll.n D Iyan umllil mllrut l!n.drl ;p~h1ivWl lila bulunu)Cornu. Bil .Ie drt pf,!bJlYnn Wllfll

kBJ ~t It, &ola1 ),I'D(,mi.a. dum DQ 1l.1Ll"llln ...

Da

IllJ.lJllll,.

~

1~.,. Sen llu·cllBin'! R!U!lellilylm ... - R1IIDa1lDd~ tyl pehlJ II. ~1' ka.r. SalmI QrtayCL ~lbYim rleme .. , Yll~k 0]111'. Ort.o.y. heq
'!;OOu;:agrm.
1:<": k ll'II!"~m

X'nXlftmdEJ,

1l'Cl'l1 ~ft-

nJ.zjk bl1' y.t rinl IncltJrlm.

1I11rnd ilni.ir.

H~rlHs kahh:JIl.l.u'1a. gl.illl :1'111'. bu a(]~.TDht iIlay Cd.iYOI'd'Il. N1.h ,,)'ct bin Kadr1Y!J 1!l1lT!' t

IC1"U:
-

- Bu pellli," ~ liayll·•••
Jljte DIIY:!'

PI

tamr

m1

iii"
lrll

Irl'

Kad.ri ~. •
I)

Ii Idur.

~

!iulL.m Azll'.in.

OJ Ka'l'flGOglullll

r 1.1, ••• aa:rt 8:'1S.t
llmII..a. 1:1

gUrL~ tlJtLu amm

, kul.a.k

..

Kav:lII'~~ll1 h.!l..llta ldl. ""0 tlJlrr.lI}'a baDI'. BI.r ,.1 'm:,"d., nl"n.1.1l !

!.l.

~L'

""II

:n:t

:Irnd~!Uni ~bfil : • Ani olduCu it!Jl Mu_c WfI.ll111 hn~rI. OtllIDiUD1J! $1mdJ. konnga dondilgti l,l'a.k.it mill Hiim.Z,kAr kllnfi malt:am1, m1l5i· .lflma.l1,olacaJi: t6blt. dMi: lUu.l.tl.lJ.!lanmWli EC\'lf, duygu, hll- Bil f:!l!ndi ~it onu llll!btlr neJ. baJruJi.lml&II. illr yarq !:O~j'da. t'(-rm.io~'e ,gebnl!'1.

em m~lbi.m Illmdan

:ro~ tl. hooa:
n.a.o
fio
d&h!llnde

_

~o

i'Illw ~

oCIyutI,m

- Eger 'raii'td MUII1.al'a pl~- 1P'd.lJUe:rl ~lU'klllar!a 1m ! rler!GIB moel w)'IL ~ k!.ltreO. P~;]£Ul tcle'V'l''IIk fi~("k is"~'-'m.i!il..:rilir, lri"'~~ ftmeml"!I1rtI ~y~e-mek 1·
!:ILL (!I.'I,mlalmdl) ma!Q.m ••• Dlr'lb bllJtlyei 'It'e l"rli'l h!l.lLl~ 'm~rnlt: tdUJr!

-]

...

IIlIC Lr. ,!8'ep!!l bl.l; mJlJ!amd,,'], ~lIitQ-

kbnle rdk! SemslR-r kllpda Dn kiLr.l.ar I,!Ixe:r n:rlI:elU be:ni.m onlMm elleri mraJD d.!ID I!Ukinip nllmflkiliumJ \l{'o mlil let dNlg'l'll a.dlllDlllol'la bIl'Ie-~ nCi~tn..&a ...... bil6 cID1Iettlr\ "Ili' Ikllm. ImJJm rilloI. de pc.n~ DI!.CIll'rl lIteld abine IO~ 00.. ~a.nru. ,,:a:t&llaJbI'mJjb, .,VtIomll:!,. dive!'! l"'l1.p=8 -ullI adamIlO daft:u bi:r' II.dim Bt.tJ.: ~lll"Ildiin urayn gltau:m n litmek UZUIN 4a g~!!lel"l'!l~m! ~ YUIlcl ~ Glt efendi. haydi gil fIJI"adAn, Ben ikmdi IIrnlimlo uarn,·

kDln ;mllie't dedi· kimdlr~ Belloi ~ .-'

-

lrl rl

Hfibpr wrlnk iJj'l(l ~ .•. eleri I.'\,WIYDro.k 1Ip'1'-

lflD.ill:i. ))3.1 reo mlidlltlerine mahtu" oQa kapL'!J finUl!lliIe d.u rank Ea.im el';UUi.i),1II dl6ndi1 = Dfl

..... r.EII
-

Ju; gel! 1Bh' dO!l~'1l. i~in blly~ ed~ce-ki!!l:n. ~:ru.kll'r p..~iJ. bM.~lt~ri
'1110&1:1.1

Dr-inll II!~II, utl!itlmlzL Nu U rllc bitJ rmegl dl.!!;CU.n:mU g'1bl TIi)\c}'A;.nn. ir!emlllll1. b.ulml il.4klfl Akile Artu n tel!:: okuynolan [1 BD-te~tl1 cdfytlrdu. Top ".I"I"d'l. Nf I;ld I rel.l.phtlz l'J h~r nU~BUnu U'!Rdall'i (j ~i"1l'MI tfllrslml ~a· tatl hal ol!run il tIId ..Biml'11 HI r lim miG!, tlio.ll'!U!'I(·m'l.I!I biT ha· Hieazklir l/l" '!I(tTluA1m 0 kll.C.IIl' rUm Idl: fl.rtadn lu~mrl.IL tJfYI! blr gllr:el. 0. k~d':u" tlItta11 olnldn lfi aey lialm~.mll;!b; N~CRH TO~VIIY h::tyrll:lll OlmldhllT!r hbil IlL!~ildl, lor malln !1I~411111i' !l:\o'lem4bl dly .... IIr'Hl.-diloi1 tllkl "abes.eI'J-e~drn VI;' bIl1rJl'. yhi~ UJc vTliT' ffifl.kJllmlndlln: fI'IY~.'''12i~~m - ] - ,rthfl,)ll "'tU~ r1'lIm 'F1I'II:!ll:mdcn 1l-O'llY':;L Mu afBfil A~LlIi' ClIg'IfU"H'l lid Ulr!tUIJUnU til ...!'· 3-1.TluSLnI olrudu. 1111 n~r ] till!:. O:l'n,!!'1lh;;1l'1 l!t!yleDe~ek 601,; Arhlmu":! lI;3;fI&t had.d~aii'L.Q.(!n ~i1,J1.m<!.n <l"lIkL fsl:allhul, kolmll.dJg. 1t;:11l. Y.Oll'Llll onun II;· :clHdlJiW n!';il icorl.1lm, f:Ut nmvl5; "Vllil' mln~ teU:IlI'llli I!tUfa Mo('fA'itl:l!. dl!l'Iizi!1! Fikret Ku.Uugun iknnun l:l.k· RI. !'('~[t I'~nkll o\'1lak I!Imtl'l.den. 1I0ru"ii .IIa1. c.aerlol!r l l~· I;~ Umlli;ijn. 6nU.nde ~anl mll_ Blitlln 'hu gllzcllikl[:rL li@'8iniJ1 fll. edllc!'l. Mtrllllllm Tal'lb .. ri C ...• bu)'l.Ik milln mc,hu:r lJo.hQr P4:'lf~\'l lDuclztsilr:o 'biz'l! ,'cren calmdl Ve Tall.bll.r1 DUfrll Turn- ilul;::'I1.nl'li_tcml:d ym.idl!n bu imaJr!:illl MabOr Sa.z !it'lIlS U. L ~ok CLI- l.a. babtiYllm.

luUu mu mlltlalql t"urUtLinii.l. 0ounl~ gUreljl lul1lll bi.l' pehl.'I'II' nln viicudi.l gtlr itoen !lon mOil
InOi' Ire.!!]]

blbr l'IJ.'ty ftlil, r Itl mhll.Dl.IYi'lrl K;1tll'1 dayall~m~il!l: - .s"n bu.111r.m bakmll V I'll UI' lc •• KendUr:r1nll er.I'~lIcJ.: a raf b.!I', SClLi Ii rip bald laI', Z<-'~kQlj'orJar. S:lkm bru ".alan C;11c:j]IIIii

o

inti • pe:.t: i.n Wt:I~MD" vit.-

d~:moe Klli;;lill: orta ...

h'id,:I'.

Giimin tI

In! dq;ilrlt F' II' t mi.lthi!3 ifllVVe";;1 tilk",nfr".:~ .nef( ~i Aa),ef.lin' dl!! hl!'rtltn h!'l' gijl'll,IlOtl'! ~1I1111 lOUr:! I·cil. l§te Dtl.1Y:'lTI K.-ulri)I'I dl3 rn ka· ;j:llllI::mV~.'ro ~l"ICllh,e ~tlUirmlJk karnnn.) 'l"l:rmlfjkrdl. Yclkcnci d!l DalYilnln a.bbabl iill. 8illlill dl!niu:ill!l" l!..ndi.5ini tam} or[arI'll;.

Bif' IIpCl Do h ,mcddhy, , .... n. D.'l1}'ll.D J{mlrio.Ln Ibbinnil r:if mp,ll obtlr p"hlIv8.1l1ar tllJup 11. ,1Jallm.ad:1.D btl. garifl m IJ'lia~ir ]'It h Ih·a.nl.Jl Ali'!, edjp 111111'.-111111', 0 bi~ ~ilra rRUIlI._

I!;""

tn, ."

.1'f

t~te Yllkye gilmek

l.tl'f

101.3-

bttyorm.

Eve kII.d.:l.I'

~Ild.rrul'jlu! -I .. ,

Antalya iii B,aYlnrllr]lk MuduI'l iigiinden
'1 An~ya • Gllml(lgmug .l'uhmun

r~ket ('d"f'I~rl:!:{!n ialuloo& hI!' aihu'n belirtli. Oml 2J.lntillki killbet !.aJ!l('bi: ':H ,_ •• , ztnbiJimlt:D (llHIl1 d:J b,t' lleh1i,'an {]ldu,'u all.llll!'l,yorGu. V 1'1iB'a~dm>i~ JnoJoul ,~ ~ ~n.idl!'l::ill!rl! '5OTdu; £i'~ Ywlr!1 ~O:rw,9hlda1 f(l Nf;!, ~ \'izeyt' ml gidlrornunul? 1<1'4 ,ijqf.:iillnt(hI (k,J1.\ {wkJ1a.!ll~ -E\'d! 'IYdtjlln~ MI" 1lIClth1it!'ao ,&rjICl

·-Bew (Ie allr

mll>lIll2:?

:12t

u-U

Uull kim.

",,,,oJ,,

I~ ~({ • aL,.,.. ill ce. yap." ytItt mWbim..l1! i!><eriye gb'1:l1le1'. IlfUrnm. ~1IU b:I.!;ll:ablr ..~lA Ul'II.I.l.s I:llImlln rlleH! knyalll aIru Id1I.!'lQ ~rmll.l terlI boe""". )'llduJJ. l1l1I,1 ~tyt ~llhItctl; i~11'1et.optll!110 lfo!"l!:11 u, H.PIfJ ~rtmeDl: j~llll ilerJ.emif' bo~11:n.n dl!:ri.n ,'e =lor flit ~. H.aleeaod:an f!1 Tie dirle.ri tit· hklerini b:l:r Mink Ill.lIlI: Kurlulmug. E.Ilj,J'I!i'etIi Kinm. t.[endl 11q]Ja. ~ekl· "I"UIjDl.I1.6N. Dti..nlJp 1)oeoH.deri l!!~k u'pJyt bPI&. Dh fl[].];uwe .. ll:z.ann tq 'hlIn1l)'B bir ilAbI!l 00n.lll all bArlJlda, n.eMtd IDcft~ ik.r&Ii: ~IJ"M(IJta daJdJi ••• 1:4r h~ izht ~:.iI.II hdw!dt~ ~th bUt ),QlUlW! t'lliID.ue&Ic V_ lIediltn g;ibi mUlblm Sa.im dend..inl.m )'BIIJ:o& )'lbeI .urtl__:nen ta!.b 'bk Ilkbabllr iPdierdr: ytrd.efi hir k:ms.i::InI. n- pew IPdlgml plya~u.. G1j1l; ~bN!, dcri.nl.ikltrinrle :lrIm1lft I!Ml IIIlkLm ~ y:ddJds.r Illrd rMI olruB Inl.l1AJ:lm pU'l.ldll. Rum' ID3f18 ay1llJ.n ~e· d'endJ nlid.Lm. tlln I :p.u..a.r I! ~ y~SlYli dot- PMn. humUem.e m mil: N emdliyordu. T.. nbalBo§BD 1::m.eme1eriD.I BZIoV~ mIl eu'l2I g\!I:(!iI eJ Btywt meydaDl- 8aoykd!.k. (OIl' gll.i1 lurp I";!~ lk.i tAraimdUt !cltbVo penCIl'tl) Ma:ld 1IIe.!'e!li i~ luJ.aca.Ii. 0nler:f nd Il IiWI.flIiII ca.nJIJ~ !j.ev.kJu lu~ mol! m illJJyuJimlUllldill'mt dto ~b .bnl'o.t ...e '\I,axhk Izi ~y}~. j!&teNIlJ D!x tty yclrtu. Te.k: fe- HM'IlDelenrllnlD n.II:1;'lmznl"rini ya:.luu:all ~1!.m... [lllm.lll g1! k alan ecnrl.iJo;l 1I'erici ml ,i!f1!.c.dI? t!!I.'Iffi!k uf\lrll1 mklii:en btkliyen - ElbamdWJ.it1b .•• 0 Ill!'noelri II.l'll,bat I" K1zim hoolLmn ya. ~e: de@l evlit.. - all, oh. Allab ,I'm:.'et \'<1:1'- ~tJiml gj:IrUg t, OllLl:Cdugu }!(:I' dtg:lltl raik ~:ilt%, liys:al bcygirlum hruJhmn.a gl!'!:irili Y~l'l1lorA)ntacaJ;;lanlD_ Thklerine bbaJlU'UU !;e~ tJ. : (lar UtrediU!f'l Un'!i.ilo'encelil Ju.

2 uti lI,OOOmc1.rc a~lk_l'''ILd",tI Gl,jml~gn;u§ Idl,prthu In· ke,lI' ~tloi!U 'Ib'''IrLnil'!'llI 1tmvLID4l.1 gU3 lIUndtll IU"t.r~JI I<.PIW .mr:! Ululll Ui! O!k&!tn,eYI: Cdll'''II.Rll~Ur. ::I: Ek.!Iut.me ABtM~'1I; Ba.Yl11.drli'Jill: Mtl!Ju,rUlgkl tl1.1IJ,.mil. 26, Njd .... /9i9 51!!h iilit1i nat 1I.l d, y"plln .:l.lttlr. ~'a"W!llt
tAlib 213S[; lJrll:. !is kuru~ :9 oj: -

Yo 1;;:, Sen b~ka bi!' yt"lke.n Ii b\11. Bi..r: g:idl),ol"ll!. D 1~'1lJ1Kadn dO' on ,girmU!I -

d.emli.Ym't '19:6 4a~

IQ'f"l'iI,

I'QI'Jkr

tu~
•-

GiilrL'lj-e mi gadLya~1'l. '! tli./ll]~h In!ilTlC tei.'ifT'Bt' ... PI"I<rIHI. is)11e j"e I\Urt. ballla-

"Il SClmLl.

MUV&M]<ii.t

L~millaL

mlillan

151)11.00 11 rIl;W/,. plBlrrnl o:K!mlrl'll'

Ell.! I~i! goIJ)I!e~.lu<!:r Ult:clU ml!khl
\rB.lU

blE l!Aii!t ~W\'ellr]iC l!i!ld1l<1: <I!'kSIJtm"k-'l!lI>l"YOIlIl,l1!1!.\·enlfH!ler-!

mallndl!1I Ib,mdll',

Pon"lla .Ii -

6lac8:~

IlicC'L!mLc:l~r kfibLJ L oed.llm~.I.

~.
~.

.hIt..c'dl.krln Itt!! fll'-GI. Ilil TI~oIIu~ OUa..~, "~~klouw;l J ONe! ,et. M'I'!(lr1 'l"il tal..U g'IlII.1roi :rIlIIL~ tkl!lUlmt b'lInlmd!!.l:I u!jI ~ 1:'\"I'lI!llnll kl.dli.l' B.),.".mrbk .MQIlUrlll if'iInd!!1l O!ll.lL)'oft "'U1kUl ~'e hll gibl k.:lpIII It1eI"1 YlllptJk!&nD!II dllolr vullm bbflloZ etm~~rl ~~Ir. !l.Idlh I ~ :8,. hUBIllt& !:vrllkl.ke'tk~'t' )'llld.llrlI.lQ:llnde !l'lIr1i1J<,'bllJr. IfIlUlltuLldIIIll An.tal)'!!. &ym_ 1131515 _

I!dtlmI, i'J1m4nn. /1lJr, , liN .. iilItIkll:falO;r If(lnllnd.G OT'",,,,,,Io1i'1mtnf!, kuirfa~_ I~ill" 111 hm. r-oni!'r. Btlll, Jt Ii! thil!! ISmrii BuDlol.D ilunne !J< da. yelk~.nli· ~~m ~ g~nAiJ btr ,.'<11 ye II.tladJ. Ve ce.mi binm 50fin. ;II~ "._r",!:Il«.. O!'m4.A i,:rIiii; [rOb::l.I'I!H:f't ~t:ti. Mi.\(.1 In ~W, ltapa. • .,.jJ half...,. 80 peb.ll'!laru kimSl;l tMUJ1uy.!lr l t'l"c!,rim U G.I1I" 1fM7U. enn.g ... du. U:zerimle ·muhll.d:r lllik"i MWi"'" it..-a1d1iltl <le JII h.ajrl!'t va.l"I\h. Kendi halinde blr ada.ma 1Q .!rlIl'Wc 61. ra itnM4y...IJ bu~ bi!nziro:rnl.l. iliiltH relJ""i~8 gltr ill'1JW iiJ.rI~ ~hli\' .nI ! .,!it II:: rturulffl4.!li'lt I In lJrW,fI IOJ_
"J<I,fi~hrl! iJri.ay3. mJ. I,;lk:;,cak"'11l '! Bl1rniyofUlll. Hele b1r gMt- Ball~c"fr ,,~

IIllhl'll'tJ,. r;rf! Q'''fmiyo1' Itt B~ )'12k Millct itt!cil:j';1I1U1 fI\Irh .ton r.elmlidl!l i:e m,db'\ltl lGt"111c1..lIda: onJt<IlI dl.h;~ II u 1'1'1 I;:tl.flll

-ro-

D.P. a \()''!IN'~iUllII InaDhul Befilll'lj;m leta l\femurlugundaq ~~ Mr d!!:'i'.e99 O",UllIlfl1 'k50 ljJq 13£ ... IN("1t dq1i!, ~6yI1l~ I)I'11Wlidafl _ Ytokoo gfu:uo lra~l4 ml i B~""<:l"rl'!l1.r1iJ, Hflj'[lj,; .P1l1'(I1>.lo;l..:tJp d'l, i'l1lj }'!>-Ida a; R II,rHlrlJ.ll lII .. ,IiIU ,..-", i >I: - AJ!Ia.h nil k:UJmet lIil.~l'I!Ie , 1.iI: l-ro f"NQl{ M:lt'lf'l.r •• A:pII .. r;fll<1'1l1t .:!ICO 1I<l~J.n.4Q I'lllC'l!l~ -l)'1'J. 't~1' .Ju...nm. .. r ~yll.hut. llllttl..klJ ~~-;,j'd.;i sa ".im;j.ld \~r ;.;li~· Bn :\,11 b(mc.l p~htL~·anl!i. vi~r!ffl~ BoCl ..s.ltflu·.!.o'''l.I'm. !I'~!l/BHI !'I,n 1:J.J.klb!lt Inuw b.R.kJiI:l.Ilti.n b.l..t {frio,. M~, VIlJl, P~"',~ q]cori d~ II.lhka.dM oldwB.!'. HI! rlle- _, ~ (t1"o.nm:c VIl'S:!l. )'tnil ~1.1 ml.lddet nlWn mt!Y!l1d<ln 1t6,liJ.~ !lfJW !!gklLt:c~ lii.z;Ufj<h. Snatlil'!L"lt' )'01 GaJg,l'1Il11l., RIin'~yel hllo.l1'l':1lln lO II,ll:Ide l.i!Ilid!l illl '.... O'l!. 1!'U'.ldlon !t!rn
I1UDlUIIItll!.

Iol'tlil'.

a ·rc:JtJ'ot'Tde

E\'Y nl)'Adhl'4' dll.J..,,~L.... blldll'lIlt!1W: Yo blJ<IIrm~ • ;F·w 'U! .terl! dlS-lnLl:; [Uillrd. bu, ITfU!lIl1!t 1~l.rlLl. Od('mc.:nI.r. haik., 7... cU Jr:I~tio.!'II mll~Jblnu Mlli bfoki:nd", J3J1Un,lIll':t1lo 'l:lkllnla.n ad me ,J.·fIl1md" IIIol.llWlltlllllli:ll. 'lit! lK'!·... 'la. n , mrl U<um.tg.Q.iu.IUZlI'I m,,~hukl)'c- hulur,mll3.SlID,%. IlJLI'JIS II.. tazyik cAbJL.!IlN

~211liJ U"", \' .ynea mll.l'orll1l bOl'Cun~u

CII~il.H.

alat"ILltla.nh. \'c ala) a.. Biri~

bII!1l:J dllar

adam

rll'lr.!irecrl;: 1.:I14i,J.1' S'Ln~ l' !~i.;: Hair, C.H,P., ~,f oflfW ,~ bll.Qw i
L,lj!l,ott1,l-

b.~ rtJIl "'III 1D1I.hmu.z I;.aklru· III Ii4!l!lerlt,. YUx,,'lLLen oyns.Dl.lft.J. 1!:1wm elendl JL,'1V-U! m ,.>'1; q!i111 i"'.rnll'lt.co,
IIil,llIi3n lIHlhm genll ;olilll1lrlm, ~hanhc lJt'1)~o.Jl; dalrc mlidli-

-

BU1;1i

lJ1m.

U hll!l!erllJt ..~ lUlLmllmllnl.z:dlliD )', hll n i.orbllr LBO", IIllWln,ul J.C1:'1l "1!J'g1"I'~I.no~ bjl.' blr ~. "IJ .... Ll~ IItJun

!luill., olup

dlIi!(:('!lJi.z "" halt:lklllta mublllll b~ YlJl1.dll. byhonlJ~nn ... nap!.!!" C":£!10 -

~ile Be]· diy
JJ;omotll. 11."1:'].1; II,.nt'I'II1(1,~]10
2lio'al.ht,
O:! l;!lUdl.

• Slll'l

t

11.
fI,r"" ~""
HuF·

- .li[opriJye, tlllkil:DIIT !'I r16 ~ao:tElr of!oli'li t. - Alula Hli!ndi.
D'l."""1 '(Car

JltkeJe-

_.

lZ~te II~ IBII1tlln)~"jl;"I"" ", bll 'Lli.tlfl Z:!I", LIlII!iIllm. Jmda UIil". oIkIrnrn"o:;'I: \ JhNil'.(llIl .!<nn,'l' Hrllml~tl:r. bLlJunll11!..?"o(InlZ uhrt I~n~'. .l:Iu mU([{Let utIo cl... boT~lI "'" ,,~unll.'llr;J ~d(,IIl<l! o!tn rl tll''I1olJg mull. MB.(Il at 'I'll kanUl.'l\ .'l:!jl!:l~ blr-JJkl~ ll.1nB. jI;&iL'l ollll6.k 'liZ'~<! ill1."..". ikLrm""~i: Vil ~1I,.cun tomnrnlnll ,'<. \tt!lIgo b.il.ll'nlr.

d~'.9ml

1. ~ B~l..cdJy{mlJ: n.ntnJ.Imd.. m.,C'lit b!o a,~ ,luj l'"ERSCflfl......... TI:LAYTON'SHUTrLE _ ,·ORT·

; tlI1
~.

1\r"~Il"llm(n ''It

b,.(fdl

~bIJ..lLJl.J~L.r, 11m "" mu,·a)jj·61 ti'1Il",,,1I :9~ • V n!.llOl. ol&rak

"LT[:r.wt11!

~lLc b.l.·UJ.!l''''.nd'll

,.,hl1l1'","(}'II

I

iKBAL KJ\,L~FANtN
-

,I _

1,;,j.,."krll'T. Aritll"J1UL ~1., • 9 I~nl"r." n\~!l.IIIl" rcr-efllOO ,gUIIIl y_.

---

--

y 8l:

n:

BEH«;ET SAF A
np!ll"l.rn.u..run kiiflLBl• e1'111 l~,
biJ"llZ l3!!Ii1hf&n Nihat, biJllk[l .luml.lnl t:opl~_II.k: SllrJTl oQlllnm; 1ir.. llilmt haII1Jll dItID .. Ol-I!: ri~iiI. elif!?ftm". - E"-!:"t ha.IIU<llIiJli h'L"ydru:w IIllurllbilumk i~ a.&ki:n ol.m:a.k Hi. tu:O, Nihllt bo,~, .i:tinlll .f1!!!1Il1 01m-rue d, j?i I, 1M .y'l t i:,b , ~lr yo. 11Imm'Emiljl!1lllZ gibi kO"llW!JuyO'-

KfndWna bt.: 1il ttmtoden

On.;;e

ru f!.~1'l dlo ~dl; ;';0111: Il::l.de \'09 ;;:i.ddi bkl' b.aVLFJs, b.I~ bLr ~ll dl1ll!lfl~
I.l::atmag

Nihllt bu Inr:e 'it ywDu.eall:!!!lj U:ln;)-'IN·~k. .akb. HJ.:rll fti:),ct:m it TIl korlru, hem de giJ1l liir bim, duvuyonlu. Gen.,,!b.u: VI. bI,r ka.lble Vij< d U}'GUIIll'lDl 118.1>113·, mudan lI.I!I.t,at'l.:l~ - Nl~. t t...y, nO! R.I.]" oldilgumu la.kdir denY.nI.z. BlI.bll.lJlw b"fll " n..dt:! I;Ilu~utll.lq v"rlll~ DlIllbdzlik "'0 1rtI1"Il.ba., bu oflItIflLIna I< '11 A;.!.r. .;.1'1"'1,,; v_" OIfJlJul1i1 :klldar blr I<IIY )'ap,unam:ak 1rlJ'blllDln U!'itki.f'mdl?ll IIiz.i:ri rch.lolli: oLclugund.a~ "J!QlilYI ~1.~ klll._ deri Il bi r iii in bl!aledi~'Lm! Ifl;31Jl'lUI )'m1iO, I!lli: ,;uLr; nl Yilj'll"u~ lo'" !lmjrl .. ri.n.i2e ~'~I'diginiz ma.lu.rn&t I! rll'l Inr.c1,·m",lf'rl,dzJJ1 bJr mal,IruJijdur'. Nil l!:'i;r!;lnd.ini.zN! ODU

- Btl rC.e1f1l? n:.JnI \Ill' 1:"'-\1.1::0. bewdyDl'. Sir d.DshlmWl, IIQ. w.Im.I blr d'fil!!hlii ~"''''iLb. dlt,~I,&r. SkNt:iI ""l.Iliil'c~ n\1!1 I.haDet ,1Nil;()cek, mflllf'guu~~ 1Ii.z:ikU,

!,iiik dUIUh.'~l:k bir
mlyoru:m.

CI'!'f!ip

bc.klL-

mm.

1XIk,~I.nnw::!.llki 1!8. mimiye~ bana l:ell..U" t \,,.lIiyor! Ba.kllllunm, liiro kan:1 aa-

t."

.I""bl

VoC:

uIl"hL'_]I~

].'U"lfjl_\l(lr.

Bil

lIillrmkJ
'·110

OI~'\.IiIlIDI.%.

Hi:'1

~I:}'O Ollil.

~.Y81 gijJrtel"HI lu!!'l ol,.".,k ilIh. ,ltr", kt'Tull,.in1 l,iillllIlII;'o. dl'. pollll't.t'll h .\ellten dol :rkt:t Itf'. :m ,d.'I.!I~;'I. j,y1_ l,..'hlm·'Ill: n II1uwnClllri

Ix'o,

onll

f!!C1i'I!O ";0

m1m~~il'liml t..s..mJUllile if dp N~' bll~:. _ Bill} rmUll. 1):1l:!:1, !lor nl!l1..l 'l:~" Qrum f-" YLn(! DU!DIU 11 [:il'II3T,.t abmi: !.I1z4;>n MIi' I8.ord""f! "J ~ I!I ~ill:q, oobs.:m.a II.IU,L. ba bamm iIh' clnIly(!>t j,IHn~I 'oIdJI!Jlh .kiln L lo [1la.nlIruj, Olall deuti r \;ok III'IgJllm nmlilrT Bunl". ..In I~ndl Ij ~l,b!l 'I'U tcn:cl.diit 'UYllnwra.o bir nil!rtn. b!r llljlk y".k m:I Udlll" 1 B "'\.1 zabit.urur. ~ki \'0 flla)'l LI Ok m~muruol.lrnk % d n ogr.;..nm.·k bttlyonun. Ba.nn. Mil' kdim!! Ile CI!'\II.JI 'l'e:rl~IIIr.

Sad!!'C~ b'l' \lmlt._. IN ti ~Y'illr' yim, babamJ lrurtarll'llie bLr d"!Ih·k ... G-CI1'1:uI. IIUBtU. GfuJeri bqka, l tam:fa ~Im r IiU. »tllt III bu Et.I 1«1 p2.ludl!! ilU damlll gBZyql topl :nm lJlL Kii.lbl WrdI'IIl burkullLlJ NiluJk her tI.hll.l k.u.;:] l'< Y8

Pl.'ltllliL tJll[Jiir cden;io.i.:r; kl U 'riUI' BMI\ itimll.o OOllf m.il!lDiz'l' ma bil[ tc~ilvllJi 11llidl&iL'-~1:dilJ h Ali ~j!lI'd.n JrIlU'I.w .llCI!Bkr:, dm.-ldl! blr cloB~ ~t i!jlI!ID!i'li: nf.lli rl"d.i.l1i1Z ~)'o['du. SOl", 1Il rdc[I mda &:;Oil..,,,;:: l.I.<;uIUIIllar \I r.1hll)iO n "Jljmda. bil" lUl.ft: It lit d.r' .. , eJinl lJ.mtu; ~ 1ife-lllh&t... ').jel.tlt [i.t bI!.- 1iJmEl.l.l {'dlyt'l"IJJ'tl! 'lit. dl. n~m",- Tckmr rll:ll. ed rim. saNllltLt ~"'" bll)'Uok "of! 1'.Jl ,,,,hI I !lit • 1lIl'1 olubU1' .. II taJdpl<l!L', Mdl"'h'[' Jnlol.'!ll;Hmda SElW'~ 11ft doD~f'I.Idao dliJ'gru)'8. bile Wyl ~ bir ll~J'f'.cfl.l\lI, lutu1m!lo ODB. CI:~IlP venn.i:!l'eNk d('dl 1..1 ~ Jf.Illjll. A1'u]egjndl! d.,gu, halLA. ~ SII!i!i ~'BlI.mE !:Ill" ~y !!il:l}'lb"t'hayatmdra. bll klM.'lar blly1l ill: blr 'bill rim; Nt- IIJ~ hAkiml, Ill! doc .Ih·,·tcEln yalltu. S ~ll3Ilnkel!ilm~ k:n blI bmnlld bir klltil IlI!Jl.r ~. tl. H~yol'I!UUIloI rUt;. Jl1pddlJ. 00· na 'JIl dalUklldfi. bir 'I;uk ,U<P}'l.er hLr .klltll tan",!, b !'l."kdJ" hlr kro.· til ItFld~h J(5.1'!1!miron2%. Sir", bu ~1iH~ blllrd!, F~ll<ilt ~k1Dd.a1lll
YII1'Il{ill!l, Ns mUmk~1l ...~...
... ·11

&lllli m'U~}'ene}' .., ~l 11 ~l"itf'LI~U 1i1illydm.i.Q tl'iljhlsine 1I(!1?k.. dllmJ. . BUDI,1.ll mnbiYl2ti nl'liir? Bu 3l.ll.R11iL llill ,u~' 'ul'dlr! b

ilt 14 'C

- EiuJo:lDU; lIh'lfLl~ l h 211m. Bu ..ok PIL1;"'~Q hlr ffi!"v.I'.udur. SI z.t> izah cb:nE'mds bellim. I~Ln hJl;
~m ki bl1imhR't ~1!I!, dll..ba. lu.Ja aUIfNl!kalDi~.
Jn8Z ml!

':;;;;~==========~===::::::::::========~-::::: E.laA.~I.g.-'i.izam Ha lahan
~

t"I,I ..nlLcak diUl'ut elitlliUo!r1 h'~~' r c )' 10 1 t.II,ld I, ~ _ Tv.l.lp.icrJ.n o.rt ml\'l1 II:lr"r.,II'Il~.erl I III .ha.1 ,Ln tllr Fa&.\ t:\'\'oel1n. 1I:1l11ar n,ukl6 I Ic1Jllrultian.u IX ~o.Jj:rLrnU V(''_''', rtUnnf"J ".IIZ.lr fll.llu.l1u.l&.rl JlILn IllU!lur. j1

'~r m.u.hl1lr

~ ~kLlIr

amDIlI

.'lOnuml!IC llriIle· ~B.Il mlnntUllnfl.

111110"1'11:1'1

iLIo ' Da~ l'a l' ]..... I IJIp Ig.Ol en
l!u .... mOl~n

DI'I.h!"\ ~\111o~ a.i2i! blil

l~nJI""t
TU~IOTI

m!ll'1ml1lh ikl1dll -SDnfil

\·~re~dm.01· hfor
Cwl
f')' ':..:~-----------,----__::------

hlllya]annrum bah~O'iTJ.I""J'lln Uhli\ll'll 1lI'1mndlg.m, gto'!: kkZ.1II 40'110 IKl d.ll.kikBlll.J'lndu ~. IIf ,d" ,tUnt'oin Llr )(1Ib:'.I,"Ii ~l.o.c:aS-1.O.1 1:.Ili.kdilt' eeO!cl!k kadRll' inC-ill "e hil.I
Ilo'l III I.

IllU

he.ml!n
d(l~1JI

hemen

l'uni.'llcl'(

meniz
hi;

b:iq ~Y!i."mh

O-li'WD. 11'11 b1lli I!I;LCillgu, i'!:in 1lO~'-

IIlldrs·

b,ltiku.1!I oonm :r.,. 0 zaman hili Erk"k KCO~'lIn tU mBlilmBt benl hili iJgilf.lld rm·e.z, ;;adc,.d: O~r;:nil'f1t"m ~imd i:lgnnm".U_- };lc, .. Q<lWlU 1<1"lm • cim. B~1Io babammujl.UZ \"Ii' m .Iyll! bL.tllolHlr.

Oil? YJinl

JI!(ln...... Klto

kdcl.l
Ll!'.l)(r" ~:;

U... :2' _I:i
l!lo5<i

~r.

IIEi:r1mll

2iJ 00\1 1 \I,MW1 t ..

~

Jl!i

~11

ibtiY,liu

IJ_lr m!'Ulu m'T'llkaruk
=

g.-

~imdl II o:-tLill I1c~bJ.rul me-

".:.0'

nLi kll(!lt.iye ko~tll

m,

mmneltii.nnlZ
~

j)hl~lDI.
IllIIdih

- l'Jdlhat h.ll:tlJ.id, dc<:h. l'mlD ,otullU.K ki d<IJ.lI.f1l.1<1 tnlllPden inl'f" 3'" tl"lklll: ."lIyQ)rum. Ci.lmle].'n t.('krlY' k>kl'lU" gilml?lIJJ geo;!rl)'o· :rum, lhl "l'J.1"! ~Ih:ml.'k. k~D IIUtim YII.T1llgmll 'V,·r.hnt. Bmlln '\ r11 ~Jhln. ljIL!u,hm, BII.b.'lJ1I.f.t lru.rtn..nmak IlIt4'rim. ilL Sille' kat'l M ~mi..ruJ.t venn.!'m knOll mk1 Jil3ylia at'l IlIr ltoUn ,t trlrl!lt"" 1!.ID[l1"D, hnYlll iD.ldn n

'Om!t Mulll('m(:r; baDUIII"Il"lII.
a\,"1 1lL~~

dI.
lJ-,;l.L.hat

W bUtAln molllrl'ooer. YQln1]; Ilu fluOU lawn e<;l~~\>l11run.. t:I.&1dkaU

ntl,u I kfnoiinl ODD Mll.l!.l,1...!J{Ln<l; :kJml !dl. 3erll!'lt "t lnubElbb£.lle d"lu Kfu.lc noi oo.a d l.lft I. lft 1 ~ Illi.t bu kkllllU'Iol rnilllliJlIlJ.1 an,· Jlln'liill'lli. be [lI Ir,'. ODlIn h 1<,; h~r l' ~fh·.m ..mHlhd " hit: btl' hal' kl:iUe bulullIDIIYI UI t t" kdlr filLYCif.lU, D!..,,c!1 10; Bilbamm. diln;J.'fI.niP !lD ItaU .,Jod;m.l!Y'i..lldJ:!D 1UiIe i~, bidltl I'dtrdil: ,~~·tt Ilkli~1 ll),U.lIP InA hlr t..CIWkl:.:: hldl~Bi tkan'li
~I..III biH1r'Ol!'llm, 811 pnUD

lllyo.rum. 'MalUm til. en bllyl.l. .ha....IIr.lttl~r \"11 ,en gtLl!lI,rlU, !;OK (ifoh. kl.lilU>eUk iHtlb.J.]llnian, I.eil!'1.rltrdeo d.oglll'. - Bl:'n~ bu kmllU'rnk hSt:·lll Iir!U11Inl% H! bl!nd~ blF Url1.lt lJult~ ~I ~'amjl'i'i!ll~'mu: 1J; in IYn t"'"11~)[,!kUJ; ~ ~rim Nihflt bc:}'. !jl;md! gi:z ~11 m~l ... 'inWl dair blr maJumat g;.m. T!)t.1! I' !baml lllli.klldll.i' eHJgl b I rna

)'

.Wi1 oldllg1lod ~1 llhllro "dl'n feon.! no Qf'Y" dlL).f.Uld,gult
hu"!mnolr
-

, f1. I"mlJlllll1

...GlO.OOO f;i &0 J. 1{ll1'WlIU.lnU!lLn l~Ha ~'h IlnWHl 1 1n rLtltarldl .. &l<'711.ril \c b:.J,. no;: 11611..'" 'y1~'~~""14: yailtlCM 11L1"~hld[rJ "<Il pRl' pu-r I.l L1U)'l,; J ~lt.I ueul!.tJ>l)'ojJ "lk ..nlrm~~I' • blll'fl~lIr :: _ EkallllM!I ~l ... pa.r~GIl.1:ifI j"IlnU IUot il. i!]UIollmd 1;;(>0

t>m

n

6"l1fll~ Q"lm,

.n.llt'flo1l1"~

Saghk

,:M!'l';fllI:lI1Il::O:1

~L.lnu 111d 1.. ..1..

sO)'lj')'eyim

IInbycrum. S1u !d. lIu h/LdiJ. II'!"I!: Q Inu rennr ulrul· [" .. I)gul f)lmu , lelfillll l!;1'n.

1_
Idn.t"'Oj.ljI.~

htr'klllor

MILIl!Jrlll,runda .l'.l'lLII(IIl!~l~. bu ml!dd.len .It ;ru'lro.m~:il
\;ojJ

.,,..,. e;_J..

1l.'l.!IllllLMi • ~,
-

oJ. _ r1 b.ill

mlka.[:lI.lIfJl. EfrLbll[~kl'. Tallple.rll:l mUlY)'Cn ollU'l I,'llJ; lI(1mll5),'''t'iIJ. ,!;dn:d,

tuUm Dolr

.. i"I ~'a-

rl

lIlUI

gluth.f.

.j,:lll

r.r.'ye~..

]QIDU'[~

11l:lJ.Jlll, gc)ri1YOlI"WD.

' .In

,,1n~

11... IAm.l1LD lorrnlklll'l·l j:iU'!l!:'11 .... ll"tUI". 13lr §-'1bslD MivJydlnl, lr

.~

l5izrJ!!.11 bl l"!;;!!k.'> j;,rt gitIt'mJ,,Yl!cl!pmi ia..lllfim kl u.nl~
Iml:fAhr,

mimi
m£k, 1J.\'1!> -

"';,~

cl1ll1 lmubi!d~nl tl1.o:rincl.0 In'~I<l.. t'n'f'li bunuq 1] tict'elm '1iI1IILdruo

,,'nil

Triilrk
t, 1M"

Parnimericiler Demel,i den

maJrfl.l]]Jatml&

"cJi1l1

.1i.1 l.:"r .. lu"' ......... ~" r,,·L .,.J .. ~ d1('lId .. Hp.l,ll.ID, h ...... }OJO;ll1. .k'nd LeI,lul, IU,.I LU V..!il' Hlic 'II. ~ll I-,,~ 98. lIu.,1nriUl .. ,"" ,. C;lI1<IJrJ> •• ~III iIId, ron .11,1" ...

UOIlI,Uj.l, Y p,I.,.CI.

kl.lbllhi. tIillr. HlMtiI kellLdl.Un.I, nrott1l1D mll!t·.ll.1i'l~ ~lkarnlEdl 100In hlr 11],- ,!raUl !.Ie It:hIlm ."IiI" l] 11:1 1<.;1:n. bu £aDlD eUoden ,!!'!!l('ll hl!.i' ~l!y,1beJl eo kunet ti ..Ihili olu:,ot, Fit

il"

E ... t, Skul.en tII~nm~li !E. t.fodJ S'I:m l1.ilJur: .oP;n:DoIl~!l !ltlFe bllbli.m haltkmdo. tC'\'kll' lllU' 11i1l1J ...rc:.al t!l!nr CI\I;J)1U l!UlWu -

Nblk

Wr

Dl~!k1~

r\lnU-

I, r'Il' ,J,,. ,...JUl. - IJ LJ N D E:IIl ~ l - liltS :<,,11 ;rll"' hm iI..rLJI J r,'~"HIJ. :l ' .Ie ~~ 3',10 I.J, .up ~L<r<'rll, :l • 1')j4 ~.h "",Lt"!..'!' ."lJurLl, " ~ 11 LlJ...I.tll!l jillrl;l II 11t\;III., r.. • MUf 'I' .. "wi, III - ~ Id,lu.

...

hidise

-_._----

YIENT
_-__iii

Sinani hti'fa Ii
8ugun SiileYIIl:aniye C.am~illd,e oku,truL. eak m'''\I'!iidla ibli!jlllil'llc.ak

..
eni hiik timet anmlyor
Bd4""ii""l~dl'1l. 1i'.\."C!m
!

.. tecavuz

eiiller

7 lTcldorull) E, ruL'dJ9~ bUb1.iII de i:\'li'l' vargt.!ilni.i'i. !nut alclfl m cjdC'krilli II\U'!:all rCYD dcvam eunlallr, gil :1-

g,

JI/I.o]; lN1.

guri.luUiI'. iI:a.bu5UFl :5:IWlIlUli y<C'ru ffll!mJ,'I1Irldflll1ll!l rl!'h~rlii'Ul~ fi
\'11 Il·~keri IIlI.!'l.:ildll.ki il~t!UDlti 1';,[111-

mekteplerindcn l'«Tgi Y!\ :lOt. mektcpll!rucn sltrJ]]' lint! ,I munaka • lar: ,sebt:p oldu. IJ 111 re lii.!h in~ {I_m:t!ll eden KB.:mll ('0 'kuno!iiLl da ,-::c~l~tJifirm:!1 r 'l'nn, ruI[1 Turlo: \ :It;md84larmtn \'(,ft;iLi,'" mUM 'll1tulmll.l9.·
alLDdll~l. haldc run Ie'klli I U _ AlilIld O!,;U. e~1l~'Li f!Lrlu:Llcr-ljl. verpden l'I:'I.ullii· re-liennill loiJIDuni S;iIl..~'II1.!UJI lHmnnmL ndLrdlli"m :ti3~;lcdi, M.iil~-

rads

riltk

U"D Ia.lcdllllhillmill.: is;i'il 1IIII'II'hklarrn ..:In::;mJ:BIll.'rWf'. DUM,y l4iJrbc H l:Jbllh:.1.nI l:amamlQlmlllit: Icln ubillb.r gODlIl'rllmpk .H'l .... lilllll'1itil! imi~, Tth';k>I)-e ~3.rk rnernl k Uevi He 1c,.llm""at. "'liim \F3.llllIrID '1uhk 110 'IIuk ~Ii.mll ~.I. etem klo \'r G10h tubnfiklll d~irna b'li~ ti ~. der j:llil"T'fiil'~hir . Diiffio $[U'll' 11.•

lemL 111!1~ bl!IU ,.~ nrm 1!?tdllic lie kll~1 ko.l1~lrlJdlr • .RIHlill kuv''lBlII!Mn blr Ilmyll. JlethUmc:o;! dl!;l till ~ulB \'~ b!J, ibi11' ~~'r.el ":J~IIII'
IDlP.

aklben ItUI'IIU}'1! gL,11?11 Ahmet K~· mal lSiliwl1l, J;1'lir WWi;o1 kanunUlld n Ih!':i'd rkcn ; -Qnn n '-'e tDpe k \.1-" kri lribi ~!h; kizarl.lrC.1 .kahlln v prnt ·alun. gy dn on~arB

IX'nl~m

sin

d t- ml!1l"l uzeriorf - Alma, alma.' $.>&lI"~ i ~'i.ik !Lt'li~'.:Il'liIu. ~, B-a~k::iI:l, m~cll!!!m 'i:lklLrd~~1 ,brtl if "I"_~!'fill!' I;.',H'p1_'lm
1-11-

~rdLn m,l1~t\' klli ld=hiL'[' Gl'rben {C.R P i otur dugu l.... rd~1'l~
MecliB hlLlt:IIl'<Pt k1.z..1r'~l~ ~ oIl1Illt olmul cdlyor. )·11:11

Dirl' b:!~rdl. ~",'m mtiw...baI.. 1"1"1 'rtic iIi~'riliye hitaben ~un· WI ... )I~I:

nunlura

~uz tl<::II'-I1:](;1

\'IL~Ilnl

vo.nligi Itjn Sil ivrilillln tnr lG_plall1Id.'W. ~lkal:'dmaSHLl tll'klif tt L W

Hi, b-it-msmlcket p rl.uncnlosun· dll boylebilr tilbir ku1La.mlltlllZ.. TeK-rnr e3iyof\III1, "ri,lnlir:lJ g-en
:111ft 1 '.

ru.z.

-

JJt' -I"il d!'.jL"nO!n! elmcyin, kl1:IIrUCI til blrini gerl nlm

if; llbtige g-or{', J1u~liye

t~lr:rnr

~.

gf:lel'\'R: mUd.d'iLaSlDl yapmasuu j tedl. Bu aruda o5Ol: alan ilmt'l

blJllul1Im3~1 1,' !3imdldEli bLI i'c.da (,!!'IaJIt udlmlOlI' <1.1maai )'fo~1 (1,'11' [ ]tl ~'lrl1'1~t.r, IBll';:YO malr 111 mIll zrvnr I Il!tti~.m Hu-mi :,!;~ m dUr~Il1Uri'
ai9IuHI'Il'tl

(.II'1lI'.m"JlI [0,,"11.',u 1' '~'OO!l If! '- If{l~l!u(jf~ I ~"rJd(' .-, !!IiC;>J] It,ki\1.J.rl.,n h Ilr:kmdn. kittle r I[lj k u.kfind('n 1'0101 ctrn ~~I:' !ju lzahau IItrdJ ~

SIJ';rj!I~

,",:I!I.;r!'

...

1,,.
tur,

p,,,

SLlrigrll'

tlill~~

1',.dl1l1clil

bana

Ordu

\.'c: konan lJ r, SIITiYIl!:yI. t~·

k[[~lIlJaTlrl::l clIll4.]lrn:, llikyid:ll kaltllnhrms'

bugllnc kadnr I:l:h~ raj) i~lnl4' kg'! ntLLranJa.f. yeDI ml!.cli~ ImrlllUi' kurulm z rna-h·

Oguz, hlri.l
OJ ,IU"

bmerp HJ.lIIlIl

vertlc ..kl rdiL

OCII

ml.L

L{.

l! ("S,'II.IZ, fill'riml

kl·n~li,l.

makts Cilatl H'Llh.'Lk rcl I:Udll; ltldlJk I LI ~.<l
\!"hli

Zaim ~ bra .. U ~'allLt .• rill. ~I) Iiaf-

,In'.

;$11

e \'al.!!

liemal Sili\ Mli, ).,I"Jl'I" gid"rken: - Almam! DI.I'orot] '"(! mubalit p.:!.flJ 1>11':1.. Iarm dan =

Dcyine«, bri.;ikdD: - S;%~ ~'l!kiLlr:!!t[]JIme .M! \ I']-dj e Dedi. Abmret O~.i:.: - 1 til.2ugr! g.ijre arkfl.;!Q....lmlll .. I!J iidafans I rn ~·:\Jl!'l.Miri.ni, d.i~'t! OJ U

met'"luIJHh-" d • i"lIJItJillLe:r C;:!11111. m 1.nlB.k1l3,U'Illa 1>1 IIhn~, :'.Drill I~· r tudLr' ValJlI:!. ~-Dli H1l!I41'trnlr, Sllcmhn ~"Jnlmc:'

..-

hllllNkt

Itrl J.i:111.II'IU rda buJu ndum, Aka! hRl!I~ 'loulrrum Ji:e~~c@glm 1 LLltlJr
dim.
Iq;t

Turkiye
~
rt-

GSIFblD
davet

en i'leri bir kales,idir
De

OrrJlIYII

Rter))er

eHlm

Fa.

I)b:iu~ \'0) n rta MJde TUrkl~·!.lve
wU'" l;

flu' ir;.rQit 1iacid~ It Ira hi)' A.kd~niz dl!vll!li
I!dilditi

Yuna.nat.am.D
davet

ed.llm~mdl::n meselcslne m<i!rniL.iz! re:- TilrkJ.'Iri'nin
1

. DI!~r tll.I'll.1lA1l S"riyc C'" ml'lI r. baJjkaru ~DImI EI.K , 'em V1: bll>tN kim HlIJll Jli.2rrm "Ib.nyd bU';110 ~Uflll.nni v""rmhlcrQ.lr, ,Ub:t.:..' Zalm bug1UL blZ:e l!UHi.;'i rn.-l-trln1n IIIl1[ LD L rill.) g.1 l~:r.Ji. E,kl Cumhl1rb~k.nn'D'lll en klulMJ tU 'ij'll .. kll.:M!U r:
CtJ.rMurb .. ~I .anll;il:Lnd!ul 11\1[.(\, nil !lsi I Surl }'''' m Ill ..UnCI 1IIJ11.r, .. 0' vc ItilUml t"'mc:nnJ t(j~rlm M II hlf'l 6 l'Ii rt tarlhJnl tqlmaklrlllJr. F..,.I.. ~b.ak n Hallt .IU: III.. r~'1

'ill" !Jillltr ('-'klldlicr.

edilmeTilrklyt-

ll.h:

Carp

d~l'letJennjn.

1 aWt.'UlldI~l acklin-de teffa !lmemc-lidir. Tiirkiy~ Ollgi.ill G rbm en 'leM bir ka.l~idir_ c;- _"'tJnllli~ Jlakllndao 5Gnm bi!' Akdel2l aktlnlJ gidilt>cpl!: mi. dir~ '! c~ nnlll'l!:a. Aml:rilran .!J;LY:;'51 !; \Te 1 rinds !JAkim g[a,n unA. ate ~r' Atlantik pilklJ iatlkb.:J]e detl:rd git~ik"" kkemmiil ecle~ell,~, BII bilJUli:ldaD il-erde ba.tlLa }·c· III p ·ll,lI.· alrteclile:billr. Ak(hmiz tl~'" da bu :lmad:ar,,. f~ l-:usys,!UII AllaJ:J.tili pa Ifu.-nll. Im1i<l 1ta]ya~ blr dab1li harbi kl krrt [ajr tkmda Il.'l.zI baoorJl!l" ::-dmll!k cIir. B'tinillrul. IDlI.bh'--U III,! (,.] billr'!J; c- ltalyaaa dahiJ hil;' harbic <;1km1LB1 beD bti}'~n ihtimal ~'i!mtl"m, Kornooi,sUt"F oo}'l~ blr l'Wlill barb r;:1kl.nna.y'l anld. t~me-

yrl kc.r
tIt

illnlnn Yll7mlftlT. SlI!iyt' liB hllllgmil n !nlr rUt ~ bll rlrim" M..Jn •• p .. nUian tarlhl LI r. Albliy Zorlm b u S;u"'y~lI k..• lit'! I4ril. dn ~,.mcnllk ~Iro \'~"'II;'O; • !linl ..tIyLMI. Bu bak rMnl7_ QIL~lmll )'GI!'i;)' I:lI kl'L .KldUl]1lIroI t~~mJl cdlleeellUr'. 1I.5'11.L UiJlLllrOOIl .!I'tIll blr :JJ:IlI,1l.U.
\'~ yenl m&11 'blT SI:~lm klutunu bl r !-10m I~'~ Il,u, ..11I

d!1 1[\1 rulmurtur, Mill B~rlitt. mt!wkor bulWlllD I CUI'i'I!liUb. ~mn i&hIJl'~ 11! ., m!i> D1~ l!d1ylo/! $I.mll ~.:k1II
gllrul.:nn.lJ' II'.

""In ~]

A.zzarn P~nlll. bL::m ~lI.DI ~I!i Irrotk ~illIIril Ku'.... -I!:UI I in l n __ ~lt
~n bullln ea,tl
Il@

Dr, §. Ifiizlm -Hula

Tiner:
her

iJ:Itk

ledirIer.

lI'Iuaycnll liN'dint

.Ho.ldunetin

rnElnl

lc\lvvcUeri
ckrh:al tin.

h~1" ti.irU]' Im.rgapllj;

lemege htJ.tJ.nhr.
~natyll'l:l
l~iruJ..: ~~

haHra lI!u.z-ur .. e lIukCt.n vo G"Il]j~fk iII.2.M cl~t'. 811' iUbal'Io. Iilln'l:U~lIi~ ra i niuml zorh dlC\·illJ'!"ye t.e.-

k~ii!I'"illtd1gi gi1;.l D lmill~ dOgl\! blr §e1r' dl!'glldi.l.'. :Milteblls:nsm IM.!dyemlno s~rc liluaYIUI!' lhJ::r~l]lI!ri. 1l11ll ;lyar~..!Iinm~!l1 y('nl'ld!: olu!. Bi5yll] bir ~1H'Ilt l~m J:.tanbLIIc!1I cia bil' ~r-l":rlln mi!Yl"u.ltu:r.

d.-I 1hld.tl .. ndlrllml:j;tJ r. Bu. C\1I1 HI..lr!'lIlrt' 'r"I.r~4I:: 1111' .mkat \II! ~Ir (ltl ..lm' n huJunlln a:; kl~ l-, L< If'dllml~ur.

S\lfl,fl!

I • I~nlfor, lIomlllll!.Uorl

mC,.-

Dt.
-

f'l'Iklz'l:"

luet:
llL!; 1I1mJ)-'OruZ.

miz

HugiJn bif.. mlllly.:rw I:ttifahllllta ne \"~ri~ onu nhyo.

Ka['~tI~ r:
Dig~r

I

cinayell
1in£ide di11l. "1l~iI.

nlE.

Ie blndt.

0

IJOjtarsh
tClrafr.an,

1Jl~lL.lllinl!. SideJlek In.:l.kt [llll[l. dl1kk!l.1I 1fomlSularile konUtmll bir ;i.luh"'lTirimizl!', Sel"ldll.n arkll· ~c. Alii]. saka!tc: NO\, 60 ta ku. j'Ul!ll;U Gall'b!.~ De\'Jety~n ljiunlll.J'I sQy'l,.mil;ltLr: c- Hadi 0 wku!l g'llldigi giLl'1 bu.r-adll .ae-S-lidirn. Yal!llil: btl d Ltim bl.ftey 'I'VIII. [) em In.t h • d.l.RlI.lll utnllliul bl:r Mdl!;e ~1mI.dJg.dJ.f. Bell bu ramll ell i ~llil.nacJl'lllldllW ltriylrn. 1~ d'e de hll.:F.adm ib~ hllllRe oldl.l. HI'I1 t;11RI'b.]_;g, !:tIlimlmlL>n IUbal1!D un lll:mam. G z:a.ma.c.tl. poli!1!! Z .nci [j~ Frl'ne 1~llld~ lIur;;lar bllll.J.lI Dl~m!iUbB mlldUrii Om!!. BEy I!lmlml~ 11:.k:eli(!ctll! nrtmllJtlr, IlHilLa..s.!IJ. ca..

lIllt,1i pillilD,f1oda Itaza'nan

\'1I1dt YIlkJ.!llD

j'IlPl.nD'I)'OrlLr;

kI ••

Rum,arala,.
tl91J turail

Lilr UCilI'i .. Lb. gcgi.l. Dr. Sln;l TW:"m~lJ: - Bc.yl!l1l!J.lr Jla.mlrlll 8Je).hlnt:"ll'. rIm, ILlmllUul: toi!.' kl.rnrdu-, Dokto ..~u~ bOris
nl:!i'etl~ mlltall,tl51

cI~Snt

100,000 II~.. k.iJ&anllon IIUIII r :!~:;2J9 1'.0.000 ILra k :run n Humar .. ~.I'!i

~

1 ilznJc

-

Dr.
-

Nc:cmI. j:rklJO)'

;

ID-Dln

Dokt ...rhmn Jmklnn w.kdJr edJllliirol",

~ok
BLI

z:J.-

D..'l-

m

kLmdm dnklorl II"In Be\'i~Jfil'l g,jJ' klbit (jllln:lc~k; UCn.'t t rI· ro:I[l1ln Il.!'hlnderim.

1.1

01', Ad IttKrJ,ViJn: - 1k:nl:c Wylo 1;111.' LoJl!!l1dJ!L 1m. tmkuDn fn.:lr'i!lah IllmasLnll rnf:.

~

b'lr

ai\1rla b ~I.~nin oldugu yerl!! ~ lr:rd: tBLl, Lanbul 1.,_ di!'glJ, K.:if. liII~hjljl' del'll.v kUla aman· '}1. d.. buni.llil'l:n f ilh:rinI )'I.k •

~t

l';'lllod:l

uj~

mt'·

IHIksn;p

i!lltncn
hl!"aldLIIi:

ku!;mrl;il., YIiKmIl,

~blrle

t~ayUt

cUi.

m,rtl'l, n~I;!}'h1l1.d;:y.lJil. DJ', Zlbnl lib.'" u Fl : - Doktor i1illl'"il't1trtn.l Jif.lJJt.m. b&yat at4looiillLJ'dlruil gall'll 1lI.l"ula.

:I;lr:I~·IHJ

Fbrb (, lliL.md<t. C'("bn! ::!:orbl,. hp:a. 'l,all IJ4lhl.!llannbarb bI'L i. ~i .z;amln .,lImll i Itl.l)'ata LIl I a.iI. l'ld memelt r.i I'm .. "II dog,lii'mu~0 [I i31tr ndlID ki h • lur •. M, fl "U l.Ii.m.nLanl ..... 1::111. - .. I:l nlll.a 1IOy'.guacuJugu bu illlllllLr Yll',wt !t'UR!!! uu.LmlLti vanp.ml<J.r ~ KaIkB.s!Jrdl_ &na IxLtlllmlPJh r" Ru r illa h.lll)'ildaid ~rll-aa ~r"'I"1 alt:l:ilN"ulll'r ..... ~ocuk 5kLl)l!l"l Jflj blll IILl.;:lll[ •• 1;,bo,t Ie In ~j]I&r O'I,;[,e:tlll~r. kilh rnu.Lj("R"IlIE'rrfl'lI 1-I'lnl!l'r;lron Uiid.f8l!l'l i 11 vuk!.t:t g"Lli'~1 III...." pror. 13r:!1tlol. Anlrl'l'1.ldu.kl tflklkIl.I IIoGIkak 1.1 51 iil)'llL ~!llllklil'l.(l haklnmdll kUJ'um~ul U Ie: y..P'1lI \rJlrk... 80- Ie ri 'I't' m~mlf'k'"tlml7. 11111.Inl lIi:I~! !JIl~Ur -

MlllJ. By, do tall{ilth! c]mnz, It:ellldlUgJn4tfi tt'e5l1li1 ~ .. r. DJ'. Ali ~Ukni ~ nil:
¥l·tk Bug-iln ui"nnbuldu ulflr\lmid[)k~I'lal' mUIi,fene De U ollirrILk ]1;1Urn. iIllnmktrllidll'l r. Pc.k ru; bl!r k.L!lJm 15 11m .!Mfr, Bc:nrc

GlJl
[,2 ldloon
,.III<,,~I,

'iMiZ
eLk

GELDi

!~ 7..

mu flY,' i'lL'

Uerdll:'rinln

mUa\'1'li"n

k~ klllPHrLru:rlllh liL I.", "'"-, IlIUdLle- 1(fID~ \' ftl, ~rah!ltlmJ"l' ok j,.t 11 .lrU L! Ja, 11.1<" nil<.lL'Id IlIlU ~ il'!!-m'!8u I{I1PL 'tl rll II. ) L. IItl)·"r. l ~"l!Juj I Y,,!]1 ILtM.B.LI.~III!I" 1)'1, Knrurlan.ll.l LiAl:la 11i arli k nil. rl)'L,I'LLI II, H.III >101' It k~Hrpr • Vi! If'l:,Ut.MIlz.ILIU<'rllll I IlII"I,

1l:aJ1 'l'C!rllm .k. Ilz. N bllZll" .. All II( Ulu.l \'el'\ld h:1.IJ.c:ct J ilIklIIn bTl !Ill ·k ""II ",~I" hl."l1lU.ill -uullllltrrn

hir nit!lbet dllhlllil1r1i1c:

nlmmfilll j~ln

oa ~

-

.AIr

"I

1I:3.lIt

4H

:;

Il~. (Iii, 0 I nee 11300i nUl. erl'll
kll~ nun

luLl" Imd It;~ • L r~i.!iln

y .. "'...... "'''CII. ,)lI.r"Ul,1 '<'m or! " po,tL II,' ~lrrtrUL" l\"m"-l1 i;lU~.Ik MI!I'I ~• El"'.l"I· blr~OlY ,,1.1'1 ",." .. tlr, AI'L I: fl.1!" JOpLILI'11J' tll.n ~h r!ilLllllln nt, h, ,·r;:~.:'kl m.u.,l.iI.rrJ, "ijn:'~ til Rln!1.tltl.~'I>nn.· ~I r.!bo! I!:m" ;'l~.. 0:,,1{ Ii" J .. " Iillnl,l'>.l\lj1l mil do, )' L'(bel! oh.n. II: 1111 rlimll t.ol~' r, 111':1~ .HOCl.UI1.LZ. ::s HI til. dUl;lUOIll: (t11rC'"lle r d, • u(. Ii'QIr< bt.l}~k ~·..fthnl' d'l, lell 1>1LUI dl)'., h". I [T1.h", It" El yWflIlH'" Inmdu. CL'I~CIl('.lmlz!: ~DIoI n, em ,,~b .. 1tIlI"r ). fllmljJ~ S")'ihtllll Uitlld dlifll1 z r ,.. I milS lop " l':1\'~tl'" 1mI'm'] IlL' ILlsI. h '.III ,. l~ul Dll"
PrQgrum tltlll':' -

iJ"~rll

[1'1,. '1'

n..tl""

,;::lIr. ~l"r 'lIp

I

~"Iha.k~

k

I

'I

G'llliJi ,,!Y;lId

G

M l1!iI1lly

IOr~,}Df!I

CdM
!)elllOJU:Oit;

BQ.yar giUi

'.LcH EiI(l k ,m Ce· hi.l ll! fI)'.1 r dilr.J il'lcffl.mk I c klifl rtell Ie. Ankl r.}' 1\ dljDDlIL!tUk Cdtl B y r Ii:yd .rJ~lI { [)~ Il1<Jit:nll Ji' JrU jI d It_1l l-rurulu. ]Yl!hrr! V ~~mokntUrl tIIrm,

n ugllrl

liM.·

tu.

TOrk eskrn dleri ~iltti
ILlmullll, .. cllLrI! !;ll,rlmh; rI1lG,ll.rJIlI tUtti ,nc ...111 ,II' IClli 0011111 1'f\~'iI'mtl<t r,'(dlUfl~, illo! fo:!11 L Y"llunh.

J.. I. l..... · t.
ElI&1

-

.". 'Ill ,,11[, ~,II . "J}I . Ii.l'

.. ]<11"'11;

""'I

l1'1'll.:..

MUAI8

Y'IIIN.I"IAB&B

l;tlIl1·1~
7.i!O llib.l.k I N.. 1lI :1 .1oIl, !l&.bvt ....
ClUMi!! Itl/tllUl,
~1!J:'''1

COK UCUZ
G~m!ek., PjUUlo., Kr "iIlIt BCY!II.I iBjj.1tl'i,)i',e G6mlck.

;0

lehir (:ifteler
I _ UESD
Dlt;lu'i,

K,oy

1

,D

titiisii ve
bllJ.11J.D Y"'Il'1I.P~
TiU'Ul GRn

,~fI.)

l\liidiirliigund,eu
Uk
kmllL&1.J KI' 00 Lifo
T~

I:UlO IlIjj_..[11 TlUKJeJ'

lUI 1JD.WJ!: I BGd,;;mlWlti If'U 111,30 !I1h!ik I T~, E-IIJIlbIJ 11". 'II:O!! e.!u (PI.}
~!I ~

d'I.)

le·ri V'CIl'tiIb, f~Y'ill e~,yun:11

1!.l.!J l!l\uflo:;,

1111.00 BIlN.I ....

tllillik'

'.arlnl-,
li'i,nJJit

Tllrkulir.

(ANCAK)
,~\"!l

i!!lliil' EU
~lI:l.I Prln~
Ka:ru

BI.d~II·

-~~- --......~-------...._-.....::..""" ............ ,t~'mili.Ju.
:M.LLo ilOOo

.uLill.lI;ml"'l~n Bld~lj

--'.
'00

&a.t

I0\Io
GQOI) i(M)O

IDIIO

:il. _

dB!j;e ilk'i!c

], ,80 Ill. ~. UI,i.I - !WIll B.M Ip>fi.!.t nil.) ."00 lid!!: ~- ml.!iil*, (PI., 1aoo Ko!!u,m .. (im-I -tJ. Ut~ MOI"ik:~Hhlu. U.OO' M. i!. A."ran Iii IaIloMl.r.
U~!I! G;;.c>mllfh, E!ualll:!.

Ian ,(PI.J.

.A,4ru~ :SUllllJlhamtl,lil.

.b!mI.o tlb'bm.mlnlL Irfunjya 90k No. 10 • lJL ISTANBUL

.. T.IIoIY&_
FUIQ)'JIl
!kilN

:wao
~t!(I

NlJ060

P. Tal
4' t

~inl!:'Mti:
IJ;rUm NiQ;i!O

10000 1000 lOOi!lCi filJOO

'~(I 'Oil (i5Q 00

«
C

1!!.~ 11l.:J!J loG

D.m

1;1

](1,110H~k: "rlritil 'l'Ilrll: I!!lilIl~i . • '01'1 UIhii: X.lDUI. .ot.llU1 (iPl.} • ,SO Sumt ua.t. •. SlI M . : hu:. lI,).

:aI.lII

R.d.'I"c!

KUlM..f.

B,alkale 10 Syy..J..Alay ,3Tb. Sannalma KomisYODU Ba§kanhgtndan

:-.rna." ,mny.t 7600 .z~.lIUfru:.'" t::Ii uL~ I........... .'"",,' ,...".. :1 CI~iI..l~l' K!lr X:"I't-Jtl1nl I .. E:btltl~ii yIib kM~.IlIU!i, IIUkuml~~ ,IIIIJn.Il!lile fI~li!:m~1l
iii, M\di.o.mm~1I 'lledellJ!>rl IAOOI) IJMj'I IICLJli: ,lkIllJtm.1I ILJl'!'t.JyUI .!llkn, ~w.Ll:r"
II _ ~K'I.llIImi!"ll!r EOIIlJtlli!:.IWlB t!i;ll,nUIi
'!ko

I'll!! tIe:ll

O!! <DO

"
O!

IIUI!iI

'Ii o!I iii

.. lulldcletl
ruo

.a10 00 '" ."u:r.mmul:I ~'" 9' ,IJ!.UI<i llJ, yjy~oI!.l!: Y ,Ii.o:cuLm~tll!f. ",Ill
urf ~)111'

11.:110 U~
..... '

i:~mllll:

iE(lW 1JJ:"a.4&:rJ
~flbWt

".11'1 ol..I.lIJ.udiJ

III:rLlLlUbn11"l;1Jn E.lkLI(lJW04~IrJ

IMI.mW\tM!i!

lUi

tflbno.

,_

IU~ Tt,,, '1.

·rb •• ~ ......i. • .00 Ronll,"'''' D, If. n. ...~i. 2l.1i5 lUll ill, D ..... mU ..i~i (l"l.) ~ g 1'1, ill. J!.7.n ". b .. hD,I.r.

in.

FAlz

;r.!llkdlLl'l,

elrud

kilo

MuhllDlmen bedillt 'BY TuW!!I"1 ,KiIilI}. Urn 1'1!i.

III.JI'I~

... -

'BiIU!IlLmc}'O J,Urlk
y,IIoUnnii.l[m,

lk=li 1I'l&n1U"l1l yiJklU'Jdokl ujru"WilM1f11!. d&I:r 'll'ejI~

ua.sl.r

~, y.ruaJ]llda

UIIlJ1l .. t P';:cl
bullUl.i1!U'l:DIli.n,

I'IIIJ.

m~

..

fI Wplanru,
mlqtlfi

fupu~ 1IU'1'lIi. lob",,&! 'Y pdN&k maddcl~J'C taJJp OI~IWIl mr.!~ kmln&LlUIIIJ tel!Wl mak.o tl<: ....~UIl me·.II'Ql olm& b~Jgd~rlnl Jh..11I "1lll.1lJ)~eo bLr "Ilt ,",,"1 mdtlruz muk&'b.ll.Ind.kD ..

.l&t

odWilu .Aydml tm!l

odl.1Ll1.1,

....97BooO

216000 U:2000

1Q

101

21l'iOO 16200
,37800

IIt-lk!lnllgJnli, V'Cl1JI I<!n .artur. Fh-t4 JJoi6Dd !'dIp d~ hllrhUL,Ji llta.lIm:l ,)'eHpmlli!O uk.lIJ me IClll.~lru1 kab ... olll.JlRLiUl. l CI ml!.!UiJllo
ICl.kJ"",hLrJti iltl'l9UUl bUr<o .... n\l.g, 2411/11~9

ba nOl"PLtn

dalaTl _

!!"~Utml ~ 11104 ._

t&rlhJndDo

yollpdac:M.b.r.

SO Nil!!Im. 940

L:af,ih:inde

),sp:dne-,II.k

018:0

ilkililld

kejl dey~ iltjl;r-ik elmek iiIu re

NYHAlJG
12 NisRiIldia bekleI!JI:nelldcdb·.
~skendergn n ]l!IbmbuldBJII
Dc:r 1l(·,tJmi.LIn 10 .... 8'11:.1pII.2I!,r gU. flU IIlillL 1:> d", Emhtj)nU FlIlIIr"\'lrId~

11.4-1949

Ylll~k I.opillill ~111 pllill~lIktl r. Y UYl'ltrimLzI Li vet cdcrl7..
RUZNAltD;;

1. :2 3_

Oili~mill rapoE"U
~IUII"iIi.LH;'h 'r!!j>u1'"Ll OJh;:klr-r

'II -

Yen! )'oIkLetlM Ihll'1,Jl'll ~"~!.ml"

8,,z-,

OVA \!"ll NEV YORK.'t. E.y v,e yolc!.1 kabul edecc'k'lill' Tiirkiye Umumi Ac,enteLeri .A.uhIJya. UmtlmJl Nqkliyu:1 T •. A. 5, TelefoD ~ 24220 'sen]s:: .AC'ENTELhc
Y£, .~ ~

Pi1lE .•.

GEBURUDER EBERHA'RDT
'ALMAiN S'ANA~i,i~iIN"

I
:1,9

r

Ihr

nul

[J.aIlili~t:;J< m~I'I_~,!!", ft!;e~:dn'~e

!DWlt·lg.

'C.I'I

1]".

Dabkovi~ve
V"PUR 1~1U

~ki..

__ uhtft!1 wnljiU. tAkVli.ydl:

Kamyonlan
i.dlgl lie hlml
IO:!!!

STEVE
HENRY STEVENSON
"r<i;t'NLi!

_Ln'~

mg~f!lWyd~"

IIIl.Um,kt.e otup dlir1)'llDlD b'iifita. )'ollanDi" 'it gUJmoktl!cll_r,
~f!ll

.tI:lLmJ'o:nlar[[]m: ~e1ml~ olUflii III !lIl'~tI&n bhmi!k !Ibn ,~e ,NI.!!J:L; BliWo. JliI!dE'.k ~J

o'l!ujull,~
I~~

M/nlI&D/1ili1II \'ill !of", • 'YgD:
,"Olru kII~ W~f.

da.im~ r;;lm"lllk buluDmllhatllr.

mllol

VI!!

VOL VO'Kl":I.fI1)'"ODI.!I.I'l~
't'Urk1,,1I GM~I

JiI!Jkiliyalta

Emniy,et,

l'rleta11 I ye .Ekollomi

tim!:li'illi:dir.

lne;.

'lransmarin
VII

r ItIWP~"

1lI11:11olilllllli

61"EHAIET

KAVALii

SI
2ljlllaan/iH 9

Gal tao T&.Il.Ir limn IE5Jf1 !rotc .. :.ia..I_u kar~.it.ll TeJ.oJ!fO;:;'; ~Zf!l;.l ,IUJI;SUT~grol.~: LA1ttlIT IS,TA.NB1)L

GUNDA
:n • :i9luulm
Ho.mGq". Jln\l"UI. RElc.e~ n B:remm l'!;lrL I.k'I.umamlI .mL1 Ik.. b!;l.\ i!!le:r.

ISTilliNIBIU, IBEl:.lElllhEll1
!;loE;Hlilll TIU,iJIIQ~~RI

iiIu~ W·i3 ..
~
,1110 .J!I

J.illl.ill
r.lil_lll~

Tjj.RKIV~-SAT'I~~nt)EPO SI\.iIITG,AI.ATA .. PiE pe-~u..llrSOI<AJ(-No. II S MAl L 'HA lot I-( I,. HOZAC:IIOGLIJI ... Te~lg~g'F / k'OZAtt,...lP:.

1<..11447'

LTekel1 Genel Mudurlugu Ilanla~
JJalze me All.m ljlltJe&indeR
UliIl>IM ....s

.Fm.zla,w",uat

Gallita MklI:a1ea &iCmlll ~da FI&IIlI baa I

~

I~~

i.i..1:.!lNl "~I Y'IIhlp; Tot.Ltlc~1l I llllm

.b..uUE.Dl
QIL.tIl

lU!ilfi ClllI'U Rt:iI
g,

'~-

,iElonJn,II.,.lf

,istanbul 11 -lllerh,e''Zind,eu:'
Anl!lB.1'1t ~':;illI E!lL.g..,m~ KU:1l'WIl1l (l~llil!l MC:rM:I;I tUM.I.r1da.n iI.!IIlw:mt ~)'ct~ It¢rU,p coiWm 'i'III tthll:' ftIJI.m.<:m e~ 'lJ;',J:'fll [lJutiEilk li1uette ::ill NLaIlllib. ... ll.lh<:~lc (11M tfYlI 1P!.J'811~1IIbfiel1~:r':I lItan. e b~d& m~l'~n, lltmlilli1 nl!Me..zl tII.roJ"mQ.= .....J'I1~.r~'i'!!'vllm.ek. 'tbdlf" !IayU.ertu ~ Yel'llIiout 2.3697
)'1

C6'cull

Es;rllelBe K",.umu

p

,I ........

..-

.....

Jl'Gln~u~ ci... ~ mlkl"'n ~ Nl§a_;!lla k"u. 110tllll Klllrw.t dlli po;.te...,
1,,,,hNlcaItU:r.

J ill.
141""1
22,II.1H9

pMOli.

"iI:IIil1

11;"

lalli, IIILIMI&t.I'ah "~M 8
.001

ma.l¥"l!,

CUlI!.IiI

"Ar~imidis Miiessesesi :'$
1 ,0 o.mO·

If

UIO IttID 1!1iOOlIn. lI.o.1H9 Cwn.1I, Ymclltrdlll dll.l ve rnUnlli.n )'&Uk maJinmCl plU".&l'bkl .. u·

E
B
.il K A

lin

T&LElION IlIlal11o'd.!!"
it""'"'r baU Talab.

d~

bil Ifl I
.9

Yu,.J1j Ill' 11 ,lI\IJ>lo:ri 11:1, cb lil,4iu

lI:~m,e

,1

. T'

.carelil.

. 'T

JI ,l'Ii..

ii01 • '>/. ]0

d

en

2PIIUlrld!. IllliWfUI.dA ltk!!lc.e:rJleogUn "'11 ...atl.:rodl:l l(1I11a. llllflQ. GeIle.1 ~1.t.I,;Ulrll1k !;1!.r.tML"~ Joilld.z;~'IIl." Ainu ~ultl~dck.1 Ko
'~i;llIllla :J _ I"ll.iW. :y.p,I ..c:~U .... ~Ilrtnlllm ~lcr t!-u gllQ JI,&l:U~..., .. ~Lll!d..
Yl:!

Anil. adiLc:!lIIIII;JJJn 118 ,lm:1 mllid~.:I. gt!r>eg:lIl(O", "l't.4kIL~"ll.i; S"C11.l!1 IrurulUnun 2~ m&rt HI49 WI. g1.Inll t".I"L!!.IlIl~llgt !!f'i1VI!IClIl !JAn
eclHdlll:1 11 ~LlI:J to;>phUitl

S

R
~

r:Gl'llI<!lll.llr,

:lENl
I:i~

Lceler"ll

ollll1Bol'"ULL~

l'anz.

S'\ULD.

Qlrt.l!.l< If,r

b.rLltmdlllll

Illlll

ll1Z.lelfil\l!!-

O~.::l;tul1e

11m mad!!. IIItt,il'llJ!. aa .. t 10 ·4111 11
~ ~diId~rl P' 'c:r1lcbUir. mIIIl:In

,!:lel ~

IIII.t. 2D.IO da
l!'mldlll

lOr!i,d!U mURl:ut .UJJIl"rl lli.let, Il.ulml ktD.diJe:f.i.ll.1!i ""mlr' ".Yil.
,.lIiIIo:l,

=

.KgJrukrUI

TeUf apen:t

m.n ~

)'i f,ij1'1! ~gun'luk tl!nilll edUetlu!ml" \'(1 t6plJUltJ Yl.'pJl ITIII.!IDIDt.u:. Bu, ILelIt. iUllIi. W!lejli'i'ltni;} 62 Inti miLrl<fo'lOi ffiul::lbl I.Idnc! to:Planl.J.nm 2Bo JilJoaJlj 11)4.9 pUI.mllo IN"\! (,tlcQ1!lI i!lY'I'iU 11I.IIJt l!1 ol .Ih')'Q~1I, bUl<1ll1 Caddc .. u No" :sill 'orLakllk Dl.uki!ZLlIoflll yo.p,] i:1Ik! Il'rtli.'ldtil.IlWl IIjllu t.oplll;IlUYII, <lav.et oll~nl,jll'.

" - t..~lli.rlD. be.llrl.l ith:I t pvenm I) 1'IIJ"iIJIl Inldlbuz;u

!l'0 I!.B.IIU.nl9 ~.rultiJ& ;.a. ~!:'.kll.f.""aI. vHl.kalMl I.II! b1l"l.1kt.I!

U

m~nlF Iic"i!J~c!1:llIi mlhulatll-n J.I..i!;I;L I;IlufiLll', II -l~rl!l Ill1ImeI1i '''111. tamUl1C1I Ilf:flJl kJ!!ILm KLl'lm Il)'n ta.lIpbJrn Ih!!!lcd .. Bf!rbo'JlUJ:r. (41320.1

YL£ILI;I .sA.D1R t;.ENDIL
IlW.II:
lil:rl.l!ltllt:·r:
·~i!6j·PQ!l£
:I

.s .PiIll",dll

1'. '!ill'RilS

~ba

• C'wn.a.r.

!!.mt:15 diG, .I'~:

.:9:3W

HIJ!ll;Q!;me.r Karaea.

Istanbul Te.knik Onivel'sitesi Elek,tl"ik Fakiiltesi Deka,D~glndan
IrIlJdlll~ml.i:lElckLr'l.RMphlll.lln J:..iIoor tun I..ln i1lr &del: u!lm1llAtlSi' II&taryUII JI~ blr ,lIIilet ~i" ... iinabnacr;.ktlrHu" fl .. lilt 1.&rtt:utm1lJ DC'lIranbk RUro.Ull~ S"frlllelldir. • Ih&!o 14/t/iD 'j;lli"J..mba. gI.Ill-tli t!!.. t lin. rill !luI.. g'IllI.Undm 1I1:r ctin CWel'lIlI

tHi

.IEIlD""" otuz b:l.utY'l! i!l\,lllIk olILngr1.Jo.klanrnu;glllJl gflrell e&le • Vfl ,gtIrtJr velr.llth:tco IIi;! IIllnd kunda I:U:rAk Ildel:ilk IIIIanl1L. no 1Ll.a~.. 1II"lll!itJOjrlni IDplllJltL~1IlI co Ll blr lJaItl!l. O!vr.'''~ I;Irta.lLIl~ !I1C:~o!'I!':!:"IM' iIil.J!:'b1.lZ mukll;b1]lm!l1!i Ylllt.rrm!BlB.r. IlIo!:iifi~r.

Levazlm Ahm l(omisyonundan
]. ~4'",rnl'::"" Ildct ~t;lLnbuldllJ£.l. YIln8UI .moH'l'm IHII'B I.aflL 6,l~t.L ~WI temlIlltJ \·El!!-.Itllllln 1IJLI"llllll:ILk1lr, "'Ill.:!!! ~~LI"l,'iJ. ,o.KJrl;;illr~ tIlndUf'Ii"Il'I ~!lJluh ",!T1n1I1'n bl .. ~H il11!i1ll L~1I'lILup ge~kl d I

..

am

R

I

eUNDEM:
::Ii....... II. 'Y~fI!l!.J..m,kUl'llhl li'a mw:"llI].1;jp,,~po[ll.'l&.nmll okUJUllYl llHE!I ta}!1/11Ili llil1l- ,ILU ~1I~D~o UIO~a.ru ZBn.r ~ n~8'" lrnIm "tJ<!l(, vo ~.ulkJ til) ytlru:t1m kurulwlIBI lb ... l ~urUlplCJ:' Yenl

linilil'".
3i Ek&JJtrneo Dtfi/iil II "lII:l.la:rtl!:III INnU MaL onda Mllooata,:JL& 't"Itr1 G.,fle]. MId1lIJ:rLll&11 leVUlm ..um, kaml.!j),l;1dIIuJ"lil.I. flliplJllwtl'r. 4 2..2"SO mromlo. _ Yllnsm flm>.II .&.itlIlml6 GileiJul. 1II.1I.Ji!Jlln kotlllill It;aroon. 111 oll.llll mll1."IIl<.lp Iflillotflr11tn .~tlr. 'M.1L bl:r 'Ile Jlbli'"llk

,CptreU iwIae 0llA..U:K uJ.JALAit
lliks. .

J. _
40, -

UlJDt. ..tJlIJJ1 tubill.
i.nylnl vo t&h"'~lIl1arJnlll. idllUl

Is/Uj, EdLlllfll

1(IIJ'"Uti.
~ruflnJl':

.

.

CIIIDDr Hi,

,::I
l!.

maUns

1-l:i' dll,' CBI1UUIlba -,JiliIdb VI! ,K co ""b.l.llthdJr. Gill! I; ~I" iilllI U d~ ~h:l".

rBa;r

<3 pt"de

10

Labl!;)

VI! C:JI'~.mb[1

u. de Y&pll~ell;l'i'bJ. ludlll!r I"II!.k1lI

T.tk.

~1tI.I.mlll!!!!t"I.J&zi.n_anc_.

•• " _~e:_:15Il_·~

"'\
FlATLUU
&.

Yeni Sllhah ~
JtU.N
mC'J 'lIiIlIf-.
makta

TUTU
B

BA

I D. D

r!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I=!!!!!!!!!!!!!==~"1

mlJr .. kLpl"r

aJ.cLlt P"uJ '1'''
)'1Il.!flll["illI

\ttl

U't!1lS1nl
.. ~trunnl'l!!

JJaf~.
)f!!.de-

1;ill'&l'1l!'ilII.rL

BASUR "fLIrNf6i1ll ~

mlryollarl IUinla!IJ
Anhara 2 .t!;

ft

~.Jnl&cilIJH'r.

LI' 1Il&ll1lil1ar

flrma.ya
!(1l!!'!lI

011n

.I..;;t"k]

U.. rln yuklU'l,d.&
'VII' IU'l.t.

IIllkdnn

P"')'

&kC"l .-lJU IdagDltcll'lr b!l,ge.IllIll'I.I:lUt.l&n

vl!iIDolF-!!

'~ama§lr Ylkathnlaeak
Oe,vlet D,emi'rllollarI'

l .. rty]6 Rllli'iIi
iIoIlIo!l 'Ollllllll"

eun

JQQIIn1 I1tBlmetgSJJ.lanru

11111

,c~"'1. Ifc~QI1II

-"nil -

LClLI..iliioIlUiHJu Cm 0) ll"AB.utn1J1l' HEeA.PUIUNA ,I!Im'ICVI

a&tb!!:

I,letme

KOBlisllonundlln

,,
I

...
it

~
:I

,.
I!

'lilDilili.
"!ltl_ld

II!iOO MlO
,.011


Ii

15

t

BOO
2M! li50
Emtll!ll

f'eB1M'UZ

" II ,II N E
'rib.'ltl,
~'IJt'%I.IlIllIU'. • Qjlll, 1 CO :t :. !!)llt!!. IlXI ~ , qoliJo. ~.1111 ,

14,iI0 Ki'.
I.uc! 1900 .. •

1"1lI •
ill" .... ,Id

1949 h,B·6I de'/dnile 1 atlet ,aotJo ,Iira,l,/l 10 8det .100 ,l,ira,l'rk 20 sdet SO .lira".

I!.. 4nluI.r. llllll;i!m - .nllalrnllli! !lilt talU1l;icD (.ttl()~J par~.adan lll'.Ill'1!c mlih~1U C!IiDiI, sl.!n m.n U.u.lj" 9 iarIh.I..Il.. kli4M' IiAlI.1y., lIu!l oldulil~ .. <lJianda J'lkI!H.I.nlmUJ VIII 1l1:W~!tJ!'llm. I :1.11 1I.... J11l111nd lIHllIy:ll " _ Itm(i)'1i! MI'IUllIU1jlYJ1, ::iI •. :IoIuhutunr".I1 bc!~ot!l tutln (~ ri!lIl.SO) ~ dart. 11111 be ~ lI~m !1!akwL "In uoe.o. k1I:rIJI "" I6:t&k:l '!llUltlW 18"",::18 "!lIP ItkK yUl!:; link iiolltt UI'iS.ylrmJllg .lllInJ,ltu.l". ~. ,_
le:mlnd~

istallbul V'aklflar l-------- BalmiidurlUgu Ilinian I
CllIIlI.l

l1\Ukctan

.t.

;iU'l>p IIIlbuny I{U~Wl'_ YUYa1'l1lk

II1IfUk hllan' ..Upnr ..
~

,iJW(! ..uo Joioo .on

~t;

.100

I iii

~C! 0 6.IIi
l.l1Jl

Kurll, ) f


0:

) ) ),

!!.D.pll .u.. '~u"aJ L

or:

ilu IJ.c IlIi. a...t.n-.mllo
JI&:l'aI:;!~

".1 1lI!1.~rn .. t&.-lInliy .Woml~n

lila.

'IIIrLlI r.

:Jjlltrioi' T~m.l.LlI'll,

!lOOIJ
:l:!IJ(I()

I5lliJ

,.
l1li

n, RIIE'''~,,,U.l 'ri.JJ:l.IIINCY
~ ~I 111100,

Beber

15"
IDUIIIHU'3111

Lm,

lin k-e idcyc 1 KUR'A

'II'..J!HI

'''IIiAI"''
• qHOIII!I

D'II.Jl!l!1I

MU i

Ue i!;llirllk cl.lil'lleeckllr.

,IIII:NIW;l!Ynul
Y"lMil

t'IIa 1'IIII'1r' ••

!1b:uI1

Eklmme ,:;1[1 nlUn, Hil c...rI4l11b.c. IUJllUi IIUI.~ Iii 00' da AnIuI"II.dII. ~ ci. IiIHID IJ.Jnu:lndll wpl~~&k k~mlJyGlItI.J. ;ilopJl •• ulnlr. WOkl..llllrt..ll bt..;oJleo);efl bu kJ! ltonLlJI"FlIl a ml!.h:Jt va u,n'l.t .iIIlruni, k1mMlu Dldult.lllrrna IlAlr Utar.,," \I ~.. !.IriU odlLlm~lot! db .t,.:r rt'.Im! l<!p!k.k!lJI"rdcn hfr h&rljit birlnlllljm ""Oirl1mlllkl, Jer>Ie t1k1.lltm.. .g1II1lJrlll II .. n IZ :lMtI ,,un ..vvd :I. 01 I.l.·tmll, mULlUtr. I~(j yllin II.. ml,l.-""c IIItEa IIlaclLklU\l ~.b.II)"<:t"o!.S~1LG "'Il dltr. ItllmmJ V~.Lluuli'" .iJ'II .s~o;;l1IJ LaanLll.h",,1U "Ij h:l!.lJ.tlu1I:U hil\'I ~. ~I nm .:ut.Lun.. IilitLndln bLI" .D.II~ CV'Y~UD!I hdllr Iloml~oi'i" '1'1£1!P"I~r.I .'Ifil ,mulI~,~'CI1 ",.&kItu,q '~''''II 1t1)IllIB~r.lW'I ;jllll. l~lieC(!k lnnlil 19,ijlll' 1.<!IJUlLIUll II.iVM; P'I1Jt. UB' I'llntl.rI1l1:-1ca;1. .... 'Jl04U __

'" ~

VJ.N

tb'llY'lll'-l

70
8(11 00

..

~

l

,oj;

'li"tllJitll tl'lIlll'U Tw: ruhu

900

aoo

c
KIll!!

c

l
)

..

BORSA
71
JlII~9 Ll">nllnL 1l,S:;r.M Nevsorll 2&1.9 PUll! 1I!1I.2:D Cen .... 1I~U.:rO .!UII.!I tl'~LlIU!I

~

HulAllaJ]wna llUuml1 mta.n yuk"'lIilll;::m. y mIkdlIh y~ t~lfltk m"'!I;~fJw.~1I.!l,k lu.lltm"Yil lll.nulm ...."ur, I· balelIl :w/f/S1.9 , ras.mbl. EUnIl Rat 13 h'I. VI.In!J&l' Ik!-J r;;m_ (lU.rll!l'll blnUlfldn, I"JllaDu&k Ik.o~dill. .flI;pda;cakUr. bl..-llmel'lll bulJU Oil b"ln 'dl.r •
,1'iIlU't.nlllUll .eI.. il.tl¥lll:l IIll!ltllDa ~~~al"illula It'IItDID IJ.Uromno

Curlib",

IIJIIJ~.J.'iJ.IIi Brtllr.IIII
i3t.ookbolm
~'II

r.

'I

"LLnn

_.:lI,*"

run. .,,'

,lIIrtnl.lllubldill
AIlIt.LndCl

yMillJ

~Jgl!']oI!lil

voa, I.oamln.at
~uhml!'!JJJlIon

m&k1II.nm.

f'nl,g lII.tiO

7'1' .II:!I.M LL:K.

liIo.mh'!i'I;Indll.

liIo.ll. .u.:H.9~.
~

TA.J:iVlLAT

JUrU!tll:llI~lI'.

-

,1II'IIiI ....

¥1tt:d~ or !li1il'B.1I. 2tI.I!O

:II 'lindl t.r.rU.Ii! ILWI

JIll,

Sahib,:

S81JalUlt~ho"Ju
l!oj Llrullimanir.

N 15 A N

9

ING
fl;1J.L 1!oJ unilill ManlQm!rj Btu K.Ii~ !lD"1 ~II' !)lI1'II. IQn
'III L , .,

hln.:

!I"tI ld'rtll

~ 'II"" 11111A IIA HI. I HiI,if,I.NIiUI.
'lit1.roll1ll :I~'U

Nfl!! ,'II

llll 1111

L" ucu.

11,,'I,',rl, ~" r t I.Irlll It.,

1949

11

jpd

I'd, No. 3607

HORRIYET

VI HAKKiN YILMAZ

MUDAF~~Y!Z,

A lantik Paknna da jj sekiz evlet Arnerikadan acele askeri yardun istediler
Kendilerine verilen cevabda, bir askeri yardlm program. hemrkmmokte oldugu bildirildi
,

------~~~----~
I

Eia,YIIH = 10 Km'U~

VAVUl

KURTARAN
U j'f~n~"g, 1'1.11 nll1ln ....,' Hili•• '

I"

M ili'lrnulpa 10'11 ~flll'll.oil ",:lrll',

Amerika Dl§t§leri Bakamnm beganatl.
.1

\,anbm

}"m,le~tirdecek bir nat etikeli 'le.ekil etmiyecekmu

Atilootik r,akb iUerilli

Vjl4In,gto.n: II tA.P.J AUII.D~[I!, i~Uf&lWl~, daJill 8 A.ft'Ilpa dfl'l'letl m;hrl~aJk- .r\.In~Tlk.ya mu.. 1"!lJ~ .... 'tlillo )OfIIIld= .UAh)umJ.i!k IIO.Ln lumd1l.nng ~ch! y.rnul1 !flllpllma-' ILl1l IlfI.emlaleMilr. I
lI::(ln1:1l1I:1.rilLQ yUJl!I'f! rdm.l N'II'II.l)-1

XW:'11

la, SlrJeJi k: ,_ dlm progulIlJ

ALI1i:rlka KoI1J;'T(' .. L~

nil' lurmlll'u':K 1I,lI!L>~" 'IlIr elii~rt

yar

ha.:nrI!llJJlII,kl.ll

gltl'lfU'

Her giin bEr

hadise •••
ilyUk Uet It't1.!llill..Jtldeki

,1Ialk PattDI !;oprnuk, b!lln . Mr ijJ'wn eeuI. oIandl: blr Go t !;l~I~!ilna. b:ru- , niL Ylmd ~ )'Iidl)' tel< 1 part! ola.rLll; Hal hrtl;;l hWm Ildu~ milddettebi~ blr mehusua joklliilnmlZJ ,'llprua itht,l~ btl n'l 1-:, IfI CSJ1ilrdT~ II:U~ ., Tiir.kOC3IklU'IIlID ~~ti. Dn.IbukI fll'iihu:Jeltt Halke ..,lel"iw dei£e Liyc.c k l~riJli. iiJIIJIU,.'UI'UW ~I IJVtllert fii rei'lilderl r;im1'\!,bu !I'I!'" tit 1IIr:rw: kr&m:fI n iIkb.,-h. IUllc]1. :lEi.!" mUcl.d!:'th:llben !lehl"lm~r4e ..:La nnUgi kara~lan S1I '\13Y3 hlJl bJ4Jw:.!.n C,H,P_ Genel Bu%'k!!IlI pklldll mti.tnIi.a. ytj'lI. I:i:Dldd II: Vckill Hilmi. TJran, dlln ak~'\liII 11 eli .'Ii hmu:ds.o Glf;IIl~ 'tiinku !"erh tile gt le-n!k parllyc tn.l.

5e ~ ','. "'J' , . . ',', ka d a r r Ika- rl Ia-"ca k :~~~:'Tbl;r,~':m~::a.:L!~It~ ,
-I
-, '_ . "

.. kan u n u g'' 50' ye m"/ ,
'
l

b 1<l1r1IrnJ~tlr, I A)'1:'I.~& beyanatta l>\dUPP 1B.1s-1e.. !:Ilk _ Am~1'IkD. Dlt~lfrt B.k~' JXan A.dJ,l:"l'gn., ,A,\I"... pfL mllJeUe ,-

r:lnln 1AIl!!J11C!r1yle :Blrll!~ Il'ik&. 1:aI"!l-{U'~&n "'l<rlll!!lI

-

lime

cnabm,

'- Ad ~ •. '.. ., H ud ut naa tse [-ert•guzun d en .. k n.uzatcere I.er k ildiI tcesu '.
Alhay Biis,uu Zaim ieraata ba§llyor
d!!!l"d!g;QlIl; arkad(l.:;llmu; Mehm.et Ab1cerden l.tldi:lILla:) Suri!!'1! • l!rr.II'il ml1A.kerdc:r'l·

Suriye· israil ihtilafl
:S1llIl: II (Hul':lIei
1::1.1 reUI!!

,

,

!IUg; luI' B'IIftlll!1 C A.tlanUI~ PltkL,n,n iJuriml Y~rI,rIU"llen IIlr nIt etlkll II Ll!1kl1 etmedlgnb Mlylr ml" II~ I)unln.n U"'~ "tmltUI': dlll.r " !'iolJo.!t: dl!!.. . ·INln'~ .1l0Ui0 h:~lZlt "'" t!-

"Inn" Uran'

0

beyanan

!'lIn en y'Ul!lrek 'TDel1l!utJ WII"
Y'I'nLd{on .!III!h.Ianm&k hll~bl. IIIt!!1'!: ya.N'm

h::altnno:il\n I

Ln14 ld ... o~ rlllk bucket I!d~lI B.I'Uklo) Ittllakl mC!m1r1<dl~l1yl" (Billink larlt.&n (D,III!ftl Jl!,!I. II ~. l' 11",1
Ill'!" gI'Up

bah

Bil'l"t iw,;

..t 111erikLl
III

D I!tillcni

Hoko

A dle~11

• vergl51 •• el·r

g61:1- Mh. etere bll"llllDillIU:l- B cllktu. Un5U liaycillQrl, Surly, top flIIkl:iftlfii!. giil'~D b l..llkl l'r'liS del:"'" 11111g.ar-i 2I!kHmelui emdrliD To'I, nl.n ~h}'JU:ait Ilf' dll Ylkhudl I"lldljfllll blldlrmektedbl r. dlivl'"lye kQlI~nmn Sunl'e 'hudiuDlgoCr IBnftAD y,~rl.i idl.re 1:11.. dUll teca_vw; etmeai umwni Jl i~n.al3. ,gi..lpll!'k U~lr. dUfLlmdo!' I1i.bi bir buhnn ~TnEalrl billkijm!!t tarllfuulan ~r f'IlbnJ!llic. Bu If'b~ptel:l dolll:)'J bat blr bl!.le c-etLrUd i g1 lddJa eSu..-iYI! ti!'lT1lilc:Heri militaret!!! dHen Su.rLy~ ml!Jlly~sin.l.n al&l!ll ~mllmktrtlt'l"1Dlll )''il.plla.caiJ m~\I' ..In lng'ilk, F.-r1lDl!Il'l umnanlan :IdYll ~ltlau:mjJll!.-dir. DIn g1!tirt! 1,1ll1!'~iDe ka:ra.r !;'iI!l'J]. Hudu'~ ~ri!;}'1'lD IPdeil IblliI.J mii!jti.r.
-:m-rl!'.lmaIElr 'nala:l(lodll YIl)'JJ III On:j1Jl :rent !b~t.nn tRMIm olg,· lu.kik.llr nl!tlc-~lelUtledlk~ mil - lIaw ve 1m I. [(1I:m:L"IVh;reU mU-

'tdi.luUl lul!lIylElrdli.Il i.atHlB.d, .. dJleuktlr. Albll1iE1ii1sJdl. Zaimln Imrdll~ )'enI ida.RI 1IIIe.m:lelletm b i.e: biz tm-wlIllda muha_leretl~ liD'!1llllJ11'111e,tUcUr. Bun" ngmll!n I ~Ill 4 [elI:etin u.l'1lan ptk :mahdllt Do Ian ~lyUI phslyetieri y~nI :r~ jim! deatekit!D.lIJI!Titn I.unUI

hW. eden n.k.i cumburb~ bnt ~1H!rO J:l XIl?'l1'etll., yUe8
ilIJj'lil'Afi8

I!tm\!ktenb-ll!r.

bllglin ".~rdlt~:rni!J.ktupta. lilmft nJim tua!Lnliln :Ii modal.a.
(DIYlrIIl ,..

iii Silo. , IliU

it

;'r.:mt:,1.::;: j

l1'Iu va DU fI!"D.d.lL k~ndisini zi}'~ret eden biT" arkadqLmlZll\ MeIlLLgo muhklil Ilualleri ~u lJeddlde C~\·3plandu·ll'll!it r: - A~ liq;iml",nnin E:I,.]jj_! yl a l~nde r P:UILCllru oyll!llij.'Qr. BJ.I IiIl'J;lm cunll Jr.a.rI oliUjlk te!blt

Diin clisde ·,'el"'g· sex iz 1110 maddesi daha kabul edildi

~I

n
meola
j~iJl

edilmi~ midi .. ?

lye ten .. bi Be I,edi d' g'uz otn I erce I ira riisum kactranl ar
DI~ ..d.g

ute

llldiy<elll ilrUlll~l\· ve miizi ")'~Dler gelJnm~. dej;il" keodi
HIiI£4':"-"

w_iipleri Hglk:evh:l'ioin )1011"111.1".Yiizde 25 refine
Qe~~D MlW .koo~1 ooHeo belle-dJ.cY!lgelltll!!ri .li1ll!l1ittU, bLlllmum JcO]I.Rr, ti~'!i!lm,IIloWll'lIW4~e emmlI ~crtll:l' 1~rn ylhdl! 2ft Bel 1l1)!'1I rll&"Wn1J. IcI.b\!J ,t.4l1'r.. -!.'lW y:l.ne bu k!l.l'l.UllIID bLr 1IIl1ddl!:!I11I1! ,gUI.'t b~lI"hangi lbli!' f:lcllc~~1 b rl kD lInD t Hu.dktJ yilkJlol!klJ.1l1' u,.p, yuJmt blr mw:ia~'eg ge:tlre.ee.t o~ hJII:~, bunlarm t.c1Ol LI \'0 konu'rlennci"'D 11m.llk ytlzdl! ~ rli!lum II" Ilrur.

ev!er-jniu me.I aatl i ctemiiyor?

,all
-

1-

yiizde: S 1I'eriyo.rblr.

B~lediye buou

J!!Ie~elJl gOI"Dl!il:k

,Sakln
lunUlmaYlln
, Dillt

~t.c bo.IIll.lilkGIh. aLn~ ,~ lilnnln Inmdn l.tifadll NI!:ll!!1i: !III'tedel!~rI blrt-I' .aua, vmJn 1IP"lm.~LCi.i'i B~a.lI: .ul'il!UylJDi luu'!!jlf1:l bo}'UIOB m~l'en, l!r;JJe tri:lpu, Ii· Yiltto truPy, i'l!t U'i.Jpu ,~Urt. mekte \'u bID, ye;jl) peak yUt!i1! ~ vergl v~J"I!J'I!k Btolfdlll:edell )&-

Iel"

1:r11"'iI!C'"
IZ:I

oi':l,'lcr
I;! 1",1" II" bJ.,

dllI1&biJ_<:LI UnE!'.IIL[I, II<Jllib., b_WlgII Hl!Ilkii~l. 'lJ.fW}mUipIL b~", IM!t cUS'i lib> m1ttM' !la plLnl oi5(h:me1c.;o til,. nyo kaino Insmm till. !ill't.da I!i, 'Ilderl ml1te'b;iIu. ami !I!~IhUlll !.n.dirm lrt~. .opt! lk1 !U' eV\lel A tl &in llUL1il1 M" blpl(.'!11 '0111. maildeYI! 'Uplru.k til' ill!< U.fIJ~UJl1U' '\'t' rl ill! 20 DilbeUnda vugl kll(lI'DlfJ.k- a~evli W oldullJanw. dllbll 1''1.'~l dg, yG- b&Jmd.o tElilBill~_r 11":1'm II Lll<:'nIi '(IIU'I!11Il1 PI. , ~[J, 'I III) lJII'Ill.J:r. Bu au reULl ! Inl. kirobl\ u:\.' ..

.~Q

!:jL1Ui gor.J;lU

iI"'.·1

alnuu.m k

CUlIl ..r'l1. ~lUIrtlqJ

,)'IUUIJD<larl l~IIlIlTI'n b1llUII yurUA ~'IL'_ IIlLIIlLnl1l lnLl1lklm U 1u.~HI.~lIJkLtr_ il lin~ B JvrJnlzL b 1 ; moymfL 'l 1I.l1t

:H

Fl. Klurlulu$'un

1'Mi\rll~]DEN 9tH YAPRM[,:

ull .Oll~ 1IILul )lltn<lllo .rtJr •

1k:d

.Im.:."

tM. Mm-lllL l~iLllw;I!I H.J.l6
Ic.u.lml (<l11mI,!J r, Hu kllll1n",

' takrlirleri
..---

IIVa-NIU,1 nun ha1kkll var
ktiJd tid pdhk~rtl'l)r. Yll"G!iin l.di. ulin Imllkl 1t1Jl'~ Ell' mmll ..
II • INLiLIn Lillo. JiI'iJl

UlUNAY

l:t~r

~.'n"

nl""1l

"Yl'lIn l.Io;:UneLl

ell

.' 'I.I Clnayel
-

nize m~Uety,rlkilllj V,atan
I~I

If!!

A$k fi.lmi ¥,o TI b s,ites~'Un§!I.-

hakklnda izMl'it is~ed'i

I

Valinlin dUn verdi,gi b'e','a,n-at
Istanhul ho~ elckllrigc
La

I

}Li'lk •• tt: 8 L,UIIIDUI) IUItIl rl'llll lah'dlW F,lIbd lH, r~u1'11 Me U. bll kJ!,nlJllnl. V!Ii 'C,H [P,. ,t,!cclW lJn..pl,!. III" fbi rJ!!Jf liikflr 'l'e"JtII~ U.., MIl!:J 1.1 «,.dlll lIlII:zIil IQrudll '1lill1lU'i lite _ m kt.:dJr; .. loi.tanDLll Ufll"'~r.\l.!:.1 ~IP' FAkUll~~i In~IJJ"'hJJn 'J'IiI'k mlomM \l(' mUh;,n!JJIOLcrinl hull:! 'l,uLIUl blf. ek.

II:!!, IlndllJrma, hllh i~In tI.. IIIIdil IltlFr'l " .. II•• Ika'11 d.jll. 1111 1U!o.IIJIJII Iln41J1I'l"MIIi Iii! I:f ImUI1 HlllNin IIlll'Uflil M'JI liiIilll,;l, ~;IInldllhl_~ b II' ml!IIIMI h~11r.1 [f,1~ ••• \I..... I!I 1!IIIltI otanI!. !;hiD i'ilklJj!~1I llllltlill 1!llIm.k IIllilr mllr !IIll!l!il IQ,! IIYllr. lllOl, lII'1'1i!1blWII 1 IIIlbl!. lilllfiI~lI'In I MII"'lv~,!n IIloktr ~ iill>illo! , ';IFilU. fillill IllIri!foru1 11.1 I:i Ii!!' I ~ lu 11I.I:IAM!t1 'lie. ~ NI.I·n.vn ,.!'il, Il'ill!lil II. 11.!!,ILl l!JoiDLUlU II'~' III 1£,.;;11111 'll!1 IiIA,,1 klUm plntlli'" .... 1I111111!:11i1111111 11I11m",.t ~!UlllJlllii

V

"I

"".I~

ro'"

l:iu1l,iill'lfu)lur. IllrinUI) ni!! (S.nlfl(IU) 01111.11'), In (VI!: uflll) Inl.blJl'llll!ll !.UIU" (VII"

III!:1U

.",IUtE.

tII,"-

IIlrl1l'11

...

1. _Ir P;itII~ ,rt'!Ulll .,10 mIIhJrruiJr.
Di.!Milil. Ik.r,lllndlhi

~Ir-ftn l.....

III. HII11!U1III
QUff,I,I'IPI Ii'Uil.ll~rl

1i:!,Unci' .J!I,Ijmn ,ururUUtn my!> I 1'lI1, lr.!b.ID!'rc 11'11 md ! r;'tUI' (litornlll, I!,fI)~n~ 81,,:01 IIUndlll IIJr

j.n(JMmIJ
1i'!1t1l1 III L!rQ r. n

)lIUDII,1 ! "-II Iollllll'lli. "Sllmll .h!'ill,al

if!

,61
rkk

~""~II'",~

IILLlm U.. PI'oJ".i l"'P'ILn1!Ll11 ,I;! If .. l .. l"~~nlc: Jlfln cllll.nittlg, 9UJ :mwmll III hI.! IUlmc Un I!IU\IIJI Y!!I mll'lflolrrull lILt'! Vel :ral'l.ftlL~, In""~"It1<, ... ll'l oldu!tunu, B'L~bl'l[.n l.n!!iIwJ 11 lill.l.m oi .. r11lq ~~" IIpJ.n.nillnlm"I[l,
rLrn ,NlloPrlm, '
H_

Imll,
!!Jl'Iil.lfl

li,iII ,II, ,,1011111' I i~1 Illutil,,· n

di'II!'IIi'" 11'11 1,1111 - 11 l1ullj 1{1fi lfn!l!11 dll!rp ifillI'! III'I~.' nl IIIi' til' IIl1b hllitl:!l!lI li~t.'lltDoI)lllr. kit' dlllr Illiiklltl .1I~lndll'. IiI' !dl~ ,!'I. IIIomln, Ilth.I'1I'1 "I IrJmbllin II Ii!DoJ
!Ii.UII ol.a.n Ilnllllrmll tlrillJnllilfi lUi" I!I~!I Iolrlll)llllr, UJ,ullI<II III.,

~ltnfi,UfI'l.llliilrll

mlli' nrml,,,.
]o.lrlhrDI', lEUr 1i6;ll,ILI ...

may.
VoI!. ~h:I'J V".--ml,tlr. kI

ikll vu~ eok
III m.I!llru!Jll

O.

f'

"Ill VI E"l(',Jj.l'1> bll m Dr ILQtn KJftllll'. ..:Inn 1Pc:1ilrl~ !lIe .. \
!la!kkllida

t&lo ... .til

!lTtdl. ';

arupyn~

'II.-rdltJ

.. U~L.l\l<lIkll
dll I. y ..pl.JAlDl

kemUlIlI.u J'HI(' .n.n ILldl", Ltll1l, J'j ,kLkl

KOO4 ~! r .. LnlluIIlU,. ,1'!o.IIIJ1(1r". V. F!!It t'fn !I.rlllI Ilbl I .... iii I" Llcor~ IIII'f l-1r II ••" GiI~ tlr ..fillll Mf - !I - i"'li.al1 vi • NLl'l1kin .1II'I!!D~mJ 111111 1 .... I I.oj"ldll 1m ITodli b.t • lilp lIu mavHlun lid "'lIIh II .....-. Bbl. hdJol,1 r .lnUlu In 41tl!!r11rn tWJ~ 1I~ll rJo dlr. 'UI1I MI' dirt
hili] ill II ~!!IIIV!)I',

NILia

11!~rl~11I

L.,

II,aPIIll'

.111,1,-111'"

"I!!

l,""".llull

I( oIrlnnlill

'1II'LblI!Jlnlllkl my;o

I 'Ilflc oImllhl'(;m

".ullo~ lI11hl'l

lIill

~ 1,... Ir.Ld.

"".1

HUn U.I.I.nmoll, I,JIJlJldloIIllln O'lIllljd I.!i Ilu
V,II -

UlrullDll)1

...11ijOk~

I'IlII1 J

:0;111'.1:1.
W.ll'!lmu,JI'iiIO. tJI'"

la

"_ I!o

m..,..rtt.

~U;t l:im",1'1

IWlU

ail<.IIlIyeyLrn

htmJbul'u

'dlol !ilIl."iI;i;rL
,I,

II" .\,IILo.." "" LIJ k IIdh (11m h ..kkll'l J1Ia., fI,Ik!r .. 1I! .!rI'U[,11I l ~ ILlr,!!!l.t ~'III Io:u

1tt.'I'lI,IhuUl&ll

Y~n.I t~J!Ullmr~ ~D. JII1tI 81. 6 lIju, U

AIll'i:tzrlli

!)IQ~ljll..}~

~ldll....u'~11

B:aJ ri", rd'1t

CI!'"N't

bU .1t~I'rlu. bWr'lm~lI. ("-.Jlo;

Yrl.~ S!1hCli'l)
n.'~1 I'IlDd ,l!IlftJd'l'tillft)

tlU

~h, .h L,le~1 B.,Io .. m
([Ill;

t~r"YI!"l

"fokl lI"y<U'l u.ll[1 'DIIIIl,~ml lilli, i!I ell' :a

"aI.."

mU~'llkl

hi

!>'PII in

H IdJ;;iIl ttl! IIlr I11l1lrll, tllr kill' tli1l" II nl!jl blr 1llJI1IIln ."a11,,'III' I~I i'i i>II;I'UIL i:!tr m~tlmIIlqa mllrl!ll. I!>illmi-' ,r(lT. i!i;~,I.li 1F!1J~I;[I1!l.r. IfiilUII~, I»'

r,4Hi'IIJ1U1Ii. !ii1~1 1011~111

r,"1

Bu
1Ii!I1I1U

1\I{I·nun 1,1 r!1'k .. IIUI ,UII

pIII,lnl I!IL!nU!,!~

-

~

-

--

-

-

--,

-

-

--

--.

-

-

"

r

",

.

.

.

,

.
._

.

~

.

.

'

-

[IKTIBASLAR

I''--1'' ..
N. K.

RUIS M,alrela I'lerin i Halk otolbiJsU n i,ie,ten ler gizli di.iellosu
_ <;evir'en:
1110rt'ltir, Bu II,) unda, g: UI'n ).laN· bUbulll. B!;Iuie[w}, 11011 bJiJ!:'D g • ~ildirrd.HfPJi' .p.I So'ko\o'-sky'WI'l l~k· n~lkllrm~y b:q'kltnl Clltt.1lU'MO, ~m.Lr I~d~ l'!&1'kotohltdll lJfiik mtiJ ,-~ri "",Lbay l{•.• l!l,IndUI Ibn tlklit hil~. \'9 dl'a;i&:'I~f'df.!ll lI· letellkll' , BcltdjY~j'1l VI! L~ 1,'I~rl 'U,>,hll'l't.iDJ 50ct', hLr y~tunll l:iu.I'IIp k klllrru~ I!i;ulayorla.r. :BllhnlLgll:lA mlrrl!l.!:Bal c~h:'l'ek gnllci! armlr pe.rdl:'rlll:l i8:f:riBlI1' Demr .. pcrd:D ,gie'lillimlekl i¥IDW otobilll iJltlmil:'k hllklu k.·ndLle,",~n h~:IIIlr& lI!uy&ff,,-_1i!. olmili}Lm. tJlC:1 .... ! l~rgIn l ~1I,·a, 111 km.a ..k rln. vulld:gl tI."irdi .. d .. 2,~ mU· )L,:.y r!" .. I, bLr m:Vl ~rliCom.lI.· Ilisu bUrl l>.'tfl'llI lIlooy Ii.." ,,1111.- :l-'on lin g.-liT" 8aIIhrllll:JllklW"ml II lim'l'ttnlllo, olmly'lii, meC:Dur kl· llllTi II 'W td_lnrr: blldlrmbillerdlr. I n ,~b 'p; PoII(bllro)'ill< mell '\Ip _ Y Imz PoIUh~ronllD hi'lUn $t'hin:!:> hlllilJ.d DoobU.!I ilJiletj!l! mull OO;:rLe mu"".Cillla:r ILJ'IllI.mdll 1iIJj~'lbr U~ It'rindl!ilJ bin olllJ!L Ier, blU[Un b .. l~dly~y!.", ir} Ida kl 'tldde h gl!llilrn!lWlglJ:i. y{t1rM!k K1.im. dir kl, LUI RKk6i KllImm. n M Dlr m:1}'ol'l. lil'lII viII:id te j,[omut.abligul.lIL IIrnFti doIA}'1l1i- dl§lD.U Iill11"1!llt urn!"ll btr silleil mIn I'llD!tkt· V'· lmr:nB gi ..mele, ol(Q]o~' ky'IIliQ ve liuat'iceu to. gomillil. '!t 'Yllr, iPolitilUrolluli m.kicdi lcrdl ·lIin 1ehdido !P(Hut ~l1l1und.lJk· dlgoCt" mc~hur ?II rf~ B\lIgn.nill~ Hlilk {'willi u. IlIletoC0 ler, Do'l. lal m ulktmdl:' Hmlill olmlulld.f, g{'LiI1~, ark iIIs.!jI&rr., onUO -Blr diye.>'. l'8I:'tlkt~.F1 ukli[t~. n. [r-hlmlrrill ~1J. li.l.LIlLm~ll'll Sa' bomIJ:J)'L bir follllk ywnUJU.(ilrui dlrellin olo'bil.!IIrl!rim. ah C'.'.I m«h ' Soil" mutL.lrririndC'[1 riea C" 1!~'1roed"miy~cdl kadw-; ~atiil o~ 1!~rjoiloeo fibrlLlII; II .)"I!tl!ld~ uld,'n r.Llba~' K ••• 111:1l., bq~JI RUI du!1-iJrru ,,,ymYflrlor. HUOUD M'l duklnrrm r..red 1'!l.'l~"i:I'lI'lmm 0:r..1.ar alL~rini bil"b"rLL"rlnc di.llJil • kiI RUI! l!ollbn1 ..n JIiI.. nCllu "il 1111. tobilll i~l<:lmrkttJ] "J1IlZgf'~Jlu:"i. 1~11 IDa.U'U: 1Il1lcad~le h.:J.kl4'mdB.·len l('omiruCl~u~ ~ri 'lir!.i.ljnkor IOi IllIr1 ko-'I'mLl 1.... .:1'1 ... rcHni.ldti Ji:,' .IJ~.utl' R~~{'k.L£n b:,)'eu~ \':. gibi ",h·i! g<.:r'I<.:mUeM !l(!,VTnI),orntl t,il' mabl~el 1l~'i~Il!>·~r. SW.~I. [I r. n n kClldi '. ,hsmd:m ballk.1I hi!; .... 1 _" I'" ,. I .'ILI~n
d

finU- . +lAB,ER LEAl
-

_ro

.L.

.

Tii·k~e Kur' an meselesi
ill

~~~![i=-A£ii~I~~
I

3

~~J
Up

Koca Mimar ISman'a sayg~bDlrCUmUl .. ~
..•• K
lOi .. l~.tn

RII. l kamulant

ILL bOl· III11'njC'1I

,'mn ,[, lfdi'fU

Olf)bif~ ''ll' Ime" Imk'n Iot·nd'· 2~ 1t1i1llOTl liT ,l1dir I~",irr ~d~klf',.-jni

3.ai!Ogan"a

(8n 13 ria. n gUzel bir yold a a~'~an[) ,. A}'et)

Bakl1Fk~y

l!.a!!tBluuli~:!i~~de

Yllpd ...n mlJltbj,llk ., _ l' '. .,,11.1 On;lu}n tI.}l .. 0 m.! ..... Imn!, ~ L du~lInmedl!;tl'I Ile!f.L)e 11.1 hliU tdil<"o Sivi! g.'o('r;lll~r, ,Blliurkliy ~h)' .. lil'''l~lh~n , !:eO .,\Iba.~', !:;I~, o>l!di~ ul'". Voro ila lin idl'lrL" I!'~i' h kikl ,nd .. 50~Llkl"lD.lD,. y~nt('I!:IIH l~' - K ZLI dlk aloT, Ru ..Ii Mart: . I u.:~t11el'den mord:J;.cp e~mi)'\'. fnul ~'li~bdt'!:e-k bl..lY'uklll'kt. LH .. [~rinlD ,..lIIlIni 1I.~.uD trn~lhll.h kIn [([ nadin;:n. kllbul edilm~kt~di ..lcr. ruutbule In!j: olunmu"lilr \'e rI£'(rtt,l'l fllrk.LDdLl(hr. Hlllli 0, Zil bli l'I.I'!II IT.IUdll\·imli!h, f>11iID1l' {I~r~lIc!iimiz,e gor!!' h{l.,t~h.[I •. '" Htikmd Ilu~k [~in 'ku\ ....etleri. !l'U II llitilorm ltlT' !:iri'n ylilu.e(r; I'U t- nl:"Q.l."bu ~tl n 25m hM~t,\ t,. tlu \' I C'd1ll111lik~ (li:< .. ektiii [Lk rioi IiIIdlllt Deli &u b .. ybrd.Lr. thlnl, r bllkl Jl3 tJlldll bulllD.liIIJ.bl jI.Qlr, H:tlill'l fir!
k~lB.mk, kfl1'\'!!1111.;t.1I ~~liteJ:l b~ roa.r :tamllllmdll old'll£,11 gib~, 5.llIdlR [,,'nil) .Ju'~" 380 miili1.IM~mL \.ilfdll·
~~iTl

111,1ill met:J, !
f':lklll!'

karli!elemO!'kl~1'I d~ bi.r IlLnJl I:lll'oru Mlrmd.ic 5pml:ktoe nD g",M killmu-or• Bu yUzd,~11 SI:.a. ve a1.. 3k 6ft11! konu~m":lamldar. llitlrt. t.a.ralliIr D,I"nJiLi'1da. bir mU- Gi!lterl~ Beven bu geoeornlieriD ,,'min !tmct 1II11.kSlldile, !!an ~I VIlliiilM·I!.:y·rIlin \at· mile QyunCI~I.anDl ylll't bil' !!Ukil is. lDilhld:ll'll e.;lerek, g!l!.lll:'raJ. Mnli Ilo\'ilky'mn ~billbdl!llel1l.an.nI. ~'i1.1!: . k ml!l·ltiI~re til~'i.n t!Lt.inligini gi5riin:ek rea ml!r'1l:1Im. .r\1.b&y K .... vdchle 110;;;11;0\'" ....' clol bul~nClu~u ~dll, :!I.f!!ymda VlJ.d~1 oi.'1Il1'llu. du~J'L ~LZ!I] 0\'<1.I:'b, Kmn ia .PoIILlma. rnlls..z ,lU.rlll in~ eU:.i.rnJ.£'k bor!\Y'ill>1udidir. 'FrQ!;lI:y'"in il;:· bat d. ~'J'inde, yul(s.:k RII~ lComut& llfythni t~..kil rdeDlrrln 'i,50 Ii Yi1hIldi.fl:nill'o ibaretken, bu gUll, Rut Ordulliund:J. \'ruiIe 10.· fell bir tell; Yllhudi genernl[ne te I>ILdUJ' eGemll.;r;.siniz:. RU!I M..'1're!j.'LI!~n, eski d~liojrl~re brtl GIllin .dli.· ~II(1). iideUni d~ jh~·i.! ~lml:'k itili~'Crllbr" Fd t 1m .hus;uflta .)'lipL· 111111 mUI"{!,Ml1!.l,. hl.itbu;m. relidet~o~,

Mi.m,Bnr u..
J)lln

Meu]jjd ;okuiuldu
..

Si:l!l.IUl

SDIIP)'Il1.!1.nlyo C!!IIJ'I[I"cl .. ual~ nl.m~1U ml.llt'akJp IIl1mllr Sinu 'I.e dl!icr m~rhllm .UrIC mlm r \'4' 1~."atkArll'ln ruhU[I.(!. b II' '"" IIlI okunmu"!l Ulf. li:LLllllulrk ~I r <.I'm .....Un Lllnl~dJgi
m~\'llnlM
&Qnrtl.

SI[1N'1m 'rtlrb!'!1

}'aI1ljll.fi Rill Mau lIe-rinl ~'lkll'ldLl.l1 t.etkik: i:t ,mi~lir. Sooo rt"II< 1",·llUId.lldan DU y .. l"rdl!!' 5l1.1l.c, D\imM 0[· (all'3, Nad!!'jda admd.a II'I~.•hQr bil" \il Yl.phrmlltu'. "'lIn'Ll , ... =-:1: "l'L'[)~Lof, 1'1.\1 .. de zlfbh

=

n,

ne .. hlil .. r~k :>'J)'&I'"l 1I![]!lmLIJUr, Bu (;iln 11'1: "!!.at HI dll StIJ(!~"rIl1l []l~'" I:!tunil IIvLLlil-Llrulrr;· lAtifI'Ll ya blr plhlC!II.k •• .at l'l' tl<! 'I'i!knlk Ullh'er :!'Ih fI~ blr tcliPlRlI111 yap ... ~:lJctlr.

siudl!i

irbirlerile

mi~ bWUnli}·O'. Silolcw.Ic1"~ln n\!lk tclmlk
j.:lViri. lbLl)' K ... nul

mli

la....

idili ~lM go ft, bLl topllmWlllr, 3J!lk!i!r1 klanlD ~ltI il!ill!'kr~rini .... l!'}'1L Politbumd.a olup bilen Jjiu veya bill 'rnemahettil"lllirt

Borsa acemteleri mi, ,do,viz kalj'a~~dlgt
yll.yalarr~ mj
Sun zam.rulllro!!.

YIIIl.i:IL fi.mu. IDIIlL [I Imlml.toli" fUlt;,"RnUIIIJ hll.li>um If' rdu,'iI I:;l"n[, LlIl!.eloJ'rin lil.lllillk 1'<1~ !HII., III1Jl riJ. I r, ktrnnoJil"J.) !or. 1I1 ..... ·ld IPF, "I n z.atluln bazl dO bOtl'krlt: m;ed h ]rr. m,.ln. illMnl"l Azl&m. O[UII zd F~tl· .J:UtL h'r, ,l.p;IIraJiir h.UrnIll Fsr.1'1<!.11 p:ku rulbllm~ I, YD· tUI'PJO!:lu ,'c h3.fJlJljmiILr blr 1111'10:mlm rrllL I." lunda.kJ ~f'tlhnllldan ... z; gO!:r;;• mllht.-.,..m n rnllljt!r.. dl'Bwlerl tlL r ZAmnn In.· Fibl ~Mii.Jtl" Im.iy"k !<lJlr"dJj brlt. no!;-O 6D11D"'' mlli,·1h·rtfl }·ilrk~ limnld~jj. dill' d!et~ld~r. Im.nm·1 Al.iJ.m!1I blr escrlndc III de\ jrh:rr1nde lit tl 'jtlld" rl "1111. blilyLe 1'>1'1" \1'lU g!!l;ti :va:."'1 g' ll.- h..ldwd.lr; bu hlkl.Jg: ~U ka ul rtlem ed I k'i:~, t' Ih.adl" i.-Mulm ~ mlmarllT,;: 'i4i h ..1i:i gg zlra muh.l"rl.rr· BU" oldu~una InanIDlUflak Icln hll: W1lm• .k lLHlldlr; liIuli; tlldu~u ItlLJ, y lOlL mU~ahlL· til" ili'b,'p }{lkluL Hel [m:.n ihlrlnl malt"1I11" mi. Muhamllli!'d.'r~ Ebl YWHlf' 1111xe lRkilrdel' 1J.[1 b I ~'f,)'dllki Icl ilm.dlanndall marll r1eFmtO oiil'llt IL," " .. I ']undull:Lprini bUd rcn hlor: ~ir rl- L~ln il,jiLfiI rr~bldir; hn;I- " I",.... m nn",r \ e)<M l.llll\:, bir v.o.y.. t yo!ctul'. tiu h Idl! narnnz- !;ilil' fI_rr: da Fl'it'licil !Kur',n,n "kunuuno ca- ""'" i.I.. Irom,n tim l!I r,.,. "I.[[]~. d vazi 1I;;!.h.il oluvae d"'I'Il.. ldir. hrl kr!lh&~H.L 1 II mr.r,1 I ii".wllnlll BUD.da", 00,,1>:11 lRrlbl~fj ill: " u ilmilo;ml ~""'Hjl'ilJl~ )'oI!'h:r; Ii· !rIOI~a ~i:l'k: km'Vt'tlu taJ:lI"''llLr n· kin !lllll!Jt~ M:r biu }lIIp"l>U. 1'l!biJLri;:, F..tih'i·~'l Gi)'iUl~.'I'e'llr I) me'ill: I.;ill ru-r !.! ...110, pi flj il. !'Iakletl~rek rrurk l nlJ1(1{'l~ me? !,nn1..a.1' lri:llmy.lr'; bu II. ap 1'3 ..... hep clI!r"Y;Rnlarll (2)· adll1lllak: )'1 d:i IlDHk .en~!! '!' L1~,!,·t h.LU k~t:Jp ljIiyle demfktt'dir: !Buba.· tlu,b ur. NU kim i)<, .riLI irn. rn'r:IJI ibadeLln F t1IO:;II IfllliIDsr p1lmtorlrrtmllm II!O miJj!C=(i,' e-djl WI bi Ku .. ·iln·11l oOl. n on . Ilin q 3..,Jrtla. 1"\ , t"[ .". her l'IlLp~i blr li8.aI1Lt olul'l!'~ .. l- JIll ~'!iI1L., bll L1.'il1d41i1]".-J, kn a:HUll, fa.li:.'l.t U'Tr.tm..:d aadlk kal· t.o!Iilto:'di bdllr mlm I!'>l'l'il!'rI !:nair I.:J.rll~'J,·, noltunmUII1!i. uJ:.', DJI!jTI'an ' lrhllmi"I1 .. , rnii fQivB vl!'l"dilll'rl K!l>C:!l! '1Jrfl.;:rjT" lu.an'm l.urih.miYm£ aylll tli1:1tbm ll.!ll infl n· l<') ~l'\l"r \C'ITn dl~el' bi.Jf II mi. bi:r,..~lm.de!Emil' Kul't~'bll. hiereo ,m rb.ni1D1 ' ....rio ... m.lnr IIi } InH! tflo 94 iill!!iJ .en~!II ]'[d.' BuhUili!l~ rllnl ~I'Ju u!ntlrml,Ur; ,. aq Zerdii~t IJ.te~~desinil'j }~rll!'L.fli! bll )1.l.k bit ['ami ),lI.ptlr·ch. thad,.t ~1u.'ll.1~!:1 '!!:emiler bH )'apm 1 ],;0· IUokla'll'. dfWJ' r, U lIQllan., 1I;;p. FUll IV-a.nl i1c )'I\fnh:,'ordu. ~Un· riif!!!r ';11 h~b.r d iD'='1Ii I!hnh. til ..baH Ar.~ bUmiyl)~oiIq; e' Hr; TDP.bpl _1"11. 10m r~ ~n F~n;roR. Q)::unflng,! ll:i~i '1'1l]~ Lfn kLhe ~.mrok ,.url.! ll3n I'I:!Bz. da hir a.d ~'IIn ~:Nill:l.ll.ik· mil!k:~mml!!l n u1iy.ik mllll:dlb.n n ~'r'liMmy;;l fllkUm' hmillDdd "oun e".~rldlr. .Il V!ll klhnl ~'l:Ird.. ~Elk. Nt'r",::! III'. HI:I' 1111 bu un 11 Lim r ;iiI. RlIrlb.ar,' IntI!: u:t.had ml!cirl!s,ll.!l:i llIl Lt"lD "ullar K'III"l'IlI'HI yanll ~u: '11'1't m t.er· DlIiIln h ...hra, .... YJl.TI_rol",-'-: tflplunldJu b Ol~l\ 1J.r1l1; rl!-n]e:r;lvl .. b.-I" ti!!::lJ'1d:t ib[ldet[n tal!; tI!'~ It'd" :'oJhi,Voro.L UIIIJ:I:i .Jun. oC.'l·-': o.l.dul'hIn.i1. dlli,. ill!h'aYI :Iii Mli!t'lit 'brihindf ",1 P"'i<' • hw.(BIo:', 'f.'1?!i,V;i..}'1 G'~:l~iy" ... IlJ.iui.ll p'Q.rl&k deh'--I It;" bUlllar rOo". Bunda.11 i1nl"'::ll1dlg,ll~ ~i,)rc, t:J.IA 1;00k d,gil. a.zd IF i> l~ . I '&io:Jr.t !>IJIwmi.lu Ii:! 1!'lI 0;":11>; 1\']1' .!tllpllnll~tLr. j:lO!lra· nLJ da

I.

-dd.. · Turrk .)oo.uiu

tiliu.n JIIIIl.J blr D .,UJnCI 11' ....

:\ -I!"'WI.'I! k'l) illl'

r~m

~",l...

.It".

r=u.

tim

r

dA!)

f';;j1
ao::en u:I'1

karu,.d

n.;I;:;I]

a Aflll)t';l.cJl:lrJn
t.lr

rh

\'t O!:l.ll

1\.
DII

1

Dl,anl rm

II~ mmsll!ZLugu

bl:me-t

hir

et:rnelrtftlirr rumdll.

Zin, bunda,
k1ll.hIIlILtt

ken. )'t Inde .A 1m lUI yi.irrilyil~U· m.iJ d'llni'lll1lugUIloWi h;£ih!'3llllbit al fen, KIW [:n"a.dEl, mhh ireD. II=IJI.n.urma ;ell!'n d!.IliJiri.i.cp.ai.ud.» iAmini talilYIlD 11 ilrU.lJ.lido! gl.iu-l bir vLLLll" ~ii ".li4!!1tm.i§b... Dliniu 'I"e karb teJl\!'lere haiur.o 18 odo.· diD i ret ol.n bLl villa:JI L!I: Llyn ca jj~ .g njlblll' QIIt 3hlrla!1l ~'e

IUftt1:i~'1

hLilk 4· h::rellni I!"de 0 M.a..

RUBiJ'llnm siy.a.I'i 5.stikametil11 de~IjO~lrebile • C4!k biJ." Ilh~ml1!li.}'.r!'tk=lIft\okt;lod Lr'. Gel"(llli.mdi Stalin. bu 4,Ul3la II. jl'lJn~lllal1' bll1!r ]mlda gibi. kul1'1UiiDa.k.t.a.cU~iik ~(!kmirol' fIIkat no.utmamalr: lil2::rmd'f ltl Kwl or bir radyo Dl~rktti '"B_'fd)r. dllnllD M.'U''t~IIt''''', hugilD hoer Bu slltdle K~l OrdWUlIlo billUrI ne\'i konholdl?a lLZak Y!J..famLl.k· MI!n! :t.Uen, Ju.kllf, Honid', Va.s- ta ve Jil]!:!! !;'i1h.luJDda bannd.l'. l!il~\' kr" ToLbukin, 'P<:i'k02bg1/~ky, dlklnl'J U~akla".LDL gi:zli maklmt _ M l hLrro\"&.kr, Bulg::LDin, V otoOJJ'I , III,. i.;Jn kulJlI.Dnlll!ktnchr'l II'!' ~

rt~llc'rln

u.l.rmd .. bGl1l2cllLlrlD, ~ ..ts,;jhk b~blJ'~"''yle ~tl..HR" Llen.m ~tm(! yip )'t.~k.l'ln1 d(lv~ k .......~f;ll!tl )~ "PI ),1111sl1J:J klm.seloHl! bl ... Io;.~.\j]lI.rI oIIQ:rtUrnekt..;:d.ir .. D,hi:! ka.o:;:a.k'lUkl fl.l.

bit!"L Iio-rlla

J:'II~'rotk"iy·(,·.

tlJtlllmu~

:'01 bm'lkl1ml til', {D,'wlml
Wi

,'u'1
!I!

~ HARERlf.l'.R

"I!!

lI:.onlmlllen nw.UI~I1~ 1!11l~adi!lj;[ dJ'kk.lllll ,,~ku[<I.

gay(!'l 1l'",.ll bir

ml1:!.&il III'_

"=ta:lli.tm
t'II'L

g~LrLLmIl'!li no!.l!a.n

AItl1i

sLok.Urmlll~ bir
tOoD.

eksiRdi

DUn, :.roerk.. :r. Banli:fI", Uc,OdSD l·ayanlan!I.JI bllltcll!l I:'OrC lrd!',' 1I. d.. ki :paraml:!'Lrn ([lj1r:~an .ge,.n no.[ - 2hl~! "M!I!I"'~ gilr" 22 Mily<I" lira HiJlleb vaplirtIJ kai':B. Ikttmlifll:r, YlIlt! ,bLJb'U1~~l]d~1\tit T'l2fcl:mi!:'r::r.I.. IbadeUetd~ O'kll· i;_e;irdii renLLdLfloeo ~-tlr .. iIiltin ~t!lkl1'TlLlZ 1 !Ilip okunmay.ac..'l..!find::m bahsr So· f;c" ... >1~'l{1~fld cd~Jl llyj.aJka, n c rl,rxIi. Sour. d"n • ILon I1k"l~ il~ 1,[~(j.OOO 1I:g. dan ID~I" .~IlI'biL1IL J~ d", S~"d,y;:! Igke ede.kell 1 Kay' lUil O~!l'll (Oltll" k(l!o~"k~·, Ilell!v~n~ilo, So'l'iebu' , •• .... '.. _" ... _........ .• 7:!.t!(tilJI~Z i<l:". ill dl!l,mli.!lllJr. B.t!nn 1~l!'lm! YlUIJI.!D1!1kot. .:.llm H~('p "'''. diYllr. bl!Zl 4)'ttl!:r d..: si:lst.!rl)ior, ko{, Chlem!,~l[il 'i'! dalla. bir ~Qk·· V- I. I', h Ii!'bi',"', allmLIlr:lMIZID tlo!l'fjz mukllpurl.! \"1IRU bulllln "jr at,n U(ll:ll)'I. bBlIlIIki ...... .1 !I " g(i~ter~h:tl "e gtist.ereff· I.:In m"'IIP} !.l}~" L-'. Ali:nWlt'n.. L·... '. 1.II!1'Uliii. 1i.llz8Ilao.-os'!ll. b'li '•• t"mJ.~ oLmu.d, ... 1[,Ile 1I~lkt.JI. d<!ml~kml§ll r, Hal!!p gi iiyoetll?", ohlugunu degil. oJ[lJ~ "LO Imtr \'il! kUl'mlJ.§larWr. lh Dut! lI:..:bnll muhteHf ""·IllLl~· 'l'cl'hJ,·IlMdll p&ra.nll~ utmuHl gondHIl .. n II I flHag~ru l>!:vr.lk t:tI ...r. Fanr1:'d. E.l!bepLe-n dol}l dun} D\lB~ ;'ilI lI'iDdc miil, dlt Ho:s:ait 113r:o.a1:tr1 mUll:sl.lLL IIllla IiUIJmrlUo .II.:r:alm;l.9l, \'lIpuru. K6prt!d"a No. lu n,plll"llr. b.-r.allu lIut 9,30 d n.i RlI.z:i'yi _i,.:c: karl tiny!) .. ; RLlIl lIa.cC:§alleri II) ,iBlira.hatgi· ohnua:tllr" .~~ .Ibn ply""a!ILI"" CQk b.rllftt K6prtl.,.e tionmll,l:Ilr. !mam.1 Ra'Z.i: GILLIn dlP!dlgt giol lu demt!k ;-1i.nlli ohu:ll.z, ~Orllr NI~ . tinin ida I . [ndtkJ l~nm'BI nell; Inl d9f.b1Il1lo\l,lll ... II d !uiwlemi"or) dL'V. or. B rr.:lU h an!plLu, hill d" 1- 32027 pli'lkli .nll.Jllafil.ll owmi)bll FJYIlUani "Id~ bUyIlk bl:r B,abs,ul3. eZa. € d ,en eV~,3r' > " Bl!n 0 YLl;l3mdli Imam-I RJll'i lit 11 bulu ar:tk: ~iui o~"IILrdar SiJUilcede Lru-lI.nor ca.ildt: ill • 3U.1I:... lm .. I!;or . ~il.rpn .. ;:!Llr. Cihflngirde "tllrd'lllrlan e,"ut: Tilrk;eYi! ~l!'~'.dlm.L':i hm o Il,'etO!tD Ilk dl~l3r. $31lrnr.n .. O~'lil. doeR g~.erkefi Hii5:JIl Mot:o ".. &~'!lit 4.1.&:1 Cu.Ldl'n :rr.50 'yC', 1;1karml.)i;J. t!~ebbi,i!l ve Il!l'in nflm;aroa oOkllDI!I.CuCHli kH.-, ,)UIl t'k rlitbeli Rua llub.a~'I •• MlI6tab ~'Itm :r; I!ldill!r.LDd ikl III [rq;Ulz. 52,~ y~ H"I"c H",. d!lo :iSS !i n~n m.abO.lllnil c:r.'l o!;!tmek1t:1] Slim" '1· buL ediy[]u d.~rnl-dlm ki S>a>'0'[ n, 1917 de BOIIJ't"ik llRn!kE!tml! Itj~"i ~ilfnl'rni!}t[r. kuru .. )'tl.k.BelmlfUr, lila .r\il li'i1rut Eldm!la hlr 1I1!!J1,;gnn oo;rl~ o:.r Itir:ilziJ, k,IKIIIlElI'll. .lmbl.llll \rus~Ie''I'lk~''JJil1 et.rallnda c3UI mU'!,,,,",IL ~Ejjr U~'II:!IIJl I. ,KQ:pll.h!;!ilf':!j:l d[[ilayet~ !JIlI.tgll!ltlm~f.I !l;!;l!rl! 1 Jfl~i :I1.Slr Ulu~ 1!:~:u;et1!"!lo1 meydll]ul:uln',Btl tDP~lUUIIilkll.du-lar. SOli. R~ c;:a.1"I d'LlIt' eWgl olomobil PSl1glJ]eb;:lili 'K1I1!l'31 ;:lirlll l"iniJYl:li I..ahklka... S,Hllk AI~ iljl ozeMne 011.[1 lli!)i!.i.I'm Ulua gil· lUll u.Lta.o&t IliRIiii:U rtlh.rda. lin IilllllSki:l'ga:ri ~tld.e3illqe la:bak tJ dl?\olIm I!tmekt.edil". CIDII.}·~liJl '"tz;'''L;'~ v<'rHmifjtH'. [o'lkr~tll"[, dUrU~mll.lllnll dUJ] bM, :>t'~~ ll\llI IJ1i3/1~S. t :ribLi nilEJli hi.!' ytJzbll:j[1 !Jla.n VB.5IIiJl:Vllk.'l', amlula bil" ibti~·-.r ~rl~ltrll~ ya klmler larafHlda Ol! DIi! makrii!Ulli ltMmd!l. be!1inr::i !1!i.hirc-d~ bL"~bt!1 laDII.t:<l.ktLr, Fall",t mllhko[!m(!~',: Stalillin ,ij,abai miimemJil.i Mol~lo· rill omBl!llD.II. lI~bi!'p QLml,j~tur. 4lendigLni! dsir b'!.lgUlle kruhr Vi! !iOzilm §ij'J']ed'r: getm.edigl l~in jbza.re.ll Il!:'lbiDI! Ir1 I~tumla.dlr fun :.1km doo;tu. Jukul .'e Komi, ~ro£ 1hmiili:n i!iliLlTesirldelli (r;at'i k:ana.llt "'l!rdinCl:k bnr ip u(J.t:nJ.m·1 }..:r.:am'm letllJll.ill ~ok ei in 1UT13.D.BIZ dilim!lnldll', ~.oj15 OUJDaL'III.11 1II1(.i U klulill' • cu dde ;:dirI£m~ilJ olma.kla. be. HI' vuili:re'k .hnu mB Mllka bir mlC' nrol.lr. Bir !elmS!! Ar.ap!,;ll. Terri!! nynl}'afl IlUbayh:r, R6- KruId[QY caddoElind .. Netdet GLi ..ab!'r dun bif' Id40 kr.I;I<L!IIlIL..lyel· gllne talik: edilmilft r. ! j'J I) 1 ofioylt¥c liaise de, l!IiIyle)'ICko!l3O\ kr'niq ralll1'l4 11 1.1r"l1l.mt· l'~D .tLr.Ddli bir genoee caf'pmJ4· c-e .ne.mrd !lkn..l.D.& &Wi l'nk 10 ~elb.~d ~~~aiyeciler me:lIll de Filllba'.Y1 Fnn dUi)'lll ru.1&t.&: ValeYIIK!l lil.t'n.kllillfl, Eo Llr. gullUl l"Bpilinl",tlr. Emlli,yC!'L mil. :t,dUl d'ievhiid Oliunae£lk okuYllb~lIr. ~ Bait: TiI!fllill'''' R.i· m.ief' ~'!' JllIltorun pe(ini blrnkmllL' ~o:(or Or~ DIn ld.!."Kiiodl!lu IIUrliigll. t.iihldl{atl!. . ;el(tt: \ruruf 'II' I ti~ deQikten o!lOM.:t timam Mun'1 Irbrd,,'lllf. 1165 nW\'l _11 O~Olili)b L Tai'JfIo· iiI:lll!}LLna.os!h: celbll!dip :P.O"!:l1La.riIlSl

~'U"

Sla!mln Dl(:r-<lkhll;l o11li.u~u bi· lIl..rd... :1r.ili"kLln GhlilJJilr DnLSlndll., ~ Polil~u I I;J []UO h:ll.:cciibiinij kll..i!.::! [I IIllj 1!.1ll11niU'l!.talio~.~y 'b!l,li!I g.:<lrrlll'ktooir. Nib.a),l!!t, RlIlIlol"a m...hIUI bar [lnl krill!!t 1l}'1mu g. I ..<kIrgcfkJ lJe vakil Il~h,·n. ler ., ~rwc:llU; bi.r lalIHIn gt"n.:·

:Siil1Ut!~l!li!.i irrllti'k (ai'dUIIiI.o I bl!JliJ.ll!le-dl'leJm&lll Ebl YUB.LJ.E A. milirlll,~L. cdll.enLerin. kimlu (!iIdEL !:1!::bi'L dllli!1I. Ith iy.cc.tlerkml· l"Q;~i'l ~i kOIl!.U!fll.llllrILll k1m. IJUj':1J1U1 f!~I!1Q. vurmam;;.r.ktnfllu. :lim. ruliraDI& ~tharI ~ ilmek [I2le1""e 111.'I~ [II F.ll'~'" oli;llImalii: eaizcllll'Lilll"lid>!' ntmll n L1I1I" ~ raba· ' M:J..!Il]udlb JllII:!II... l!:-l!Il !luall 111'lI d~lJtt) m. lih: 301ii5 0 WDlUllh KoC'.o.mWl'lll· 1:lRlLCS.k clan lel"l~"1!>mU!lm~~ \'11' !;nilmi.lz:d~k.1 ilI",h. gUoli V.S1(! n.ur- D k:. Tefair-IR.lUI) Dl.ll.z:1.01 mlitealup Be~'L1zlt 1C1I'~I· Bu oI(lmltD.lmlllm·_ R.fW bu b:il: i'arp lJ" otobu..u 'i-U''1Il~,llliI} oig. • 1m~'d~11!! inLl),l!tiD. C J~kJ'1l'i"1Mirrd. mdc IClIrlori~rI t;:J,DlDJD11I bUt-illl !l!1\' Z \'I!Fi:"ol!" alllllJDl <;I.kfl.r m!~ bll t bUJLlll. II yoLt.lJlanlau Elf" h~rsll;lIk kulji IIlup ohnt'ldlglom hatW:J.I"lOJIl i1linik:ile M ...~'lud u" 'BLi. c-Ibj Ilml :tIrtJ!lmll-11l.'!'dt, bir db! umdald ~lIIdln )',u111anml!!· kat'i ~k Ii!' fl.nllJ1l1LlI.cngl ilmlt u ;:!l.lclll;r UiIIIDlIl s.0l'l..medigi ,e),L aii)'I~ Or. td'lmck1.c.'dl •
Da.'liRca GOrgiYlldi'iII ,i1i'nemi~'

tl...

gI1Hl~orl.f; "('0 t.-,uni lie. h daki Im.......I,r. tin lmr'5Uol _'1'1 \ ·1 n.ki t;7Ihm~!umu .• llil mi..rddrt 0 I'll J.iubb~I.:rrr:l blLDllU'l '~lp.14.:! kill· II; ~"""1I.r i~rl~·e 1- c . ; .n.lllilr, I:mBm·l A.z.lmlt'l bu ic.t'''ad.ind3.~'. i~ltlm:hlr, ~inil,,~ b £n.lauJr, 81,. scoradnn ,,'az ~~~liti sii.)'l!:llly(:l~ Eli,. rl~' l~T Inda ~~h.rlmJ~ lUD kii~ulr: IIlf Mld. \C!" JruI"r"ri. E'H dn bUllil y;;elil: ilE' inlirunlml"~ II 16 i:(lIdlJZ, 1.7 klrnTIJlk, 5 dil- bJllu.ll.1! l:"oP(lImt''' i m iillllirilrl .. I.. £l k'" oi"' - M' ._ .. _. i.e.!ladLli i!:lIl'lI.r g.'ri:' ,1I'. JIlIuEUll·I ...-. _. k,.i 'i'e iii kuJl , k'inlOIl Ii~·ti.! !'ffl.i: !:Jii.liili: IJllIi. fie Y!1IlI:it \'e 'Ill!l'ror hu ioe- ....,: ..l1n·~hr. 'II mad.rIar h.ariF_II1II.Ii Z<ll'lJn.I., lib Illimdoli VB:.! g1l1;tij'lni Il"O:Sltl!5e ~lIt.'}klI SIJLl!ym.aniy~ J::h kIll~iu. nlD.·~·orlal'. A.1ll:.a'k kuru bir :'"l' gum e>"i, 23 nisllIl:I giinii lorClJI.: Ridm J;oJl"Ur i ·LIJ~.u.] .. }iru.dl~· vayetiir &Ciyll!.olrClr: her 1!'i'I"ay~t at;lllil'.aktlr, Doi;umni.nin tekmil III!; Jo~II1" bgoiyr; K _ lima .. g!bi hUD'IIH d.a dogru veYIl (!~rl mal~me.fl t.a.mrmlLa.cmat. iU.er.:- di""r ,1I71t'ft!!:: t,;t'rinlo balLI, 0111'1>1(111 diiliiiniilcbllir. !liT, ald~!Hm h U"onn:. rH'lit ""t~ §IJ...I"IL!JIII! IlDulm&ii::Llilk r !Jmlil" :ll1uJilLlmI"r Blrh l Torrll.yr .~it ,i!;u", U ~I!:rle, Ib bil'll'r 11Ie ki, ecld 'IlLlomlida.n, bllZll&n ~lnin Endl<JIr>.nl. iii.. gUn.J.ent.e I:.hr:lmlz.' rlJlbnlQu,;..~\ m _ '101m J 1.... , i(in Itn~..... "'~fi!: ml!!ml!.atL fl,l;hna ufa.k E:""1L!~r], 111"11 PTI.r1.ll1.4 Pl'Orc~r"'ri" t;;llll!km ledbirl!:oo alml:l "I, K!ILde~ .hl!' taklm uli'rlurrnllllif rll.J!l' ([(:rI \'W('y"1Il bJr 1«H..r .. rmm VCFIJ1~' ell IUl'lULr Sill u.':I, J.J1Lf'Sl .en bo.l..' ill! !Iii" to!mJ" ~tm~,Ur. Kam.15u IBIl l!li.lI.fld ml!J11111'I!hr. \o!o "':1.)1(1 OOi"("DTlllUdt.lr. IOlIinl<i1 ..'''.>'rLlI'~ til rllgU I.:lII.l'l ~I.l btl' Si%,e, bir iimt:'k.: HLcrll'l:Jn ko!J!cf'.I.""''' Gnilmll;;:.d~"', .:al, "Iinll yedind :Io!!llrIJ'lda Y.lIi§ll.mJi bllluEwlr.:" .. 11 .t:IJLLk~"Jn c- vcnl~I:",lktL... n.n.n me.l'l'Iur Kadol e'Wcl,vj, tdsl IT ~l NlMD CotUit 1lI11)'T1mll Nnde- l.t~r !lUrclllD IIODUftl., (I> silo Uim pall' p~ml, dlJn 8·1 dlCf1 I!'Illft.1"a \'JJ.1l r~rli ... oklmmlll!LIlld ki Sfl'llbl bllDtJktorlar-lfi \ l'lIt. UCl 'Ucr • n'H, l'-lLpll~.I] tr1r t{lplllntid hnZltdlrell hir hiLdl,g Koymu,tUl' lti l!ill 1.1 til nO!: I j n !l'lB,.1 l&nml~\lI'. Bun!!. gor • 1m. l!I 11'" LI(' .u.in lal'ife 11 ~>:Ii!Ol<,ri!l bemclJI h p!ii. d",!. • Wr",nl",r 1l1.:l'l.n.J1I olanJc:. umIJmj hl.lk..k:J.nd.s. nil d 1m ka. a.n bih b.il..llhL d~~ild-il"" ['.end .. m~ b,r ~Or.:-n ) .. ptlmIlI:Ulu. TO~tn _ I l.'U'lImI§llr. Bu b u.s t . lL 0.: l:De-(ltD 1;.6yle ~ 'Ilbf;t l;t'iruld'llI;lJIl' LI!l', F&tIhu!. Ery&ptt,a, Tilk un hk lliidiirU lli. ,10;; Y[II 1(:1, ill. t1'e"~II' 1';:;0J":l.phm. d~;nl~- 11':-, B~~U:1.;.i.jj 1'1: Kad llIyUlHI" )'lip, !i\II.L11"1 lIByle:m' ti r: hr, (1) lnc,lllo.:tl r, - lllm pLlnL Ue aal 1m L tllte 1Ii.r.c: [;Ill" crOi!t daba-: CilrProf. All Nil'l;(iI Turl.l<n l...... ~1I'1li, lm[I'II'1·1 • .$.afii'Yl! Iri:i5Leo~· f'nd .. !> dilil ......tLl LB d" B.cl~tLu .tw.1 ludu.r. ~lL':rc'i§,.:Dulm, ~Hlli.m. I:D. k~yj alQn1.IDi;l.. ..I!:d"blya:l& dliin b.bl, ULernllr-YI oe-lIlIill.p'hunu ill· m,..,1,'Z\lJIl bLr J!QI'I r(rI!I1" 'l'<:I"IJI1I Lltlr, I"IlIII" etml!di; Dll SO! Ijl!lnbirl!U Dr, ,.,~ .. fI:U.ll:l Aka., ..,,!:! l!'.Ietl1-eblyed-en ileTlr I!:!!lmi~ 1Jlm:J.· tarlllmdlirl ~U!l t l'i' d!l m.inl!-hdl£ diyor, 1'1.\1 HIll«!'''l. RlOnIlDU& d'toiJ:'· b(tJ.. Bu dillliiric:ede ,'e bu kafadLl II!U .I!IR.:!ILI ~~bUIr". llenwu blr kQnr"Tlln" ,"ul1m. r.

T!:I'Ct:ml:nin ,b cleUI!1'de olm· IlIlJ!l' 0 1IliUiI1!LiDat"1 m~elJ!:lll' Ill!! gclilll!c .• fill ~TOld!l I~h .11' w. l('y:'· tc k.u.·vdli blr deliJ }'oll i:!ill! oj!! lmam·1 A.zrur,]l'I btl l:r8.p~L iclihlldl 'biu lti-ir da~'anElIr olabllir;

*

Hul.mk F'aktilt i [~m )'eti brulllda Il bec .94!!.Di! trr tiplelJ.i!D. IHllkuk. Balon b I :J.k· fBm !l.l!.at !l d@n II tm.b.a kad r de\"am etmek U7.ere T31ls.im B..:· 11'-11ln: 1"1I.:an(nLJlld.. \. nl' ~kUI'. 8,..rr)njJn I]."!!'i'ti I:f'\;rnl!':!ll '~in ,g:I}'\'t ilrijinlll lolr ~l"'C>grllm hFL:tll'l!1nml~tlf".

*

J

~.h:o:-ad .. l .. ,

....

*

""lei"""

*

"JJI"~~,"

*

*

*'

l~lnlll: sal E

AlahuudKA RAKURT
C. Lwor, 13.nl.D.arlin u('JII,ltle tlLl· ruyo r. HI ba:;ll1J . 'C\' I nr dl!-lTl· lanll yi.l:!un(! oil" Bakmller. O·
IUmobiih .. kapLEL ollimJ,", iJ.e~ ". c '!.nd.an Ilap6an I!..-.;i I[IIl"j lit,,· :!'~n kwn pen an gozl,:rir::r.C', kl a bki' namr :nthkl..lD !;tJllra, I:lll~d t IbiL btr iOc1ile: - N .... II I~11I~ Or 'Allui>: I~~y r, I~ ... no,; v:lr1 CLr~~rl![1 E~rl/m1n I!Cliiukkall1111g1 [,;llralBmda. hl'l!lnLlen Z!'>ddo hld,Jdl:l ocllzi),(>rI bir h16LI!', ill!' un h IT!:k.''l&llI k:t.II~'or, 80:,:mtnA.i ,kl 8tl.:II1II1 mavia.md"n dahl!. ko~ bI.f "'1'\ I iJ pull) n gijzlerkn~ k aldl"p, ~k r.yi.lzUnI! bak.l),ol'. -u lid.a.ml:u l:itr L~ Bwy.. liI,\IMllr diyorr!

Tl1[r

iktt N u. 4·9

mu 1... _ Noesin9 b;llnyonlun~.:r., ~ 11· n:unuakl k:r.dlmn·1 G':II\l d,'h~E'th blr !Ie:.' I ... K.:r.l i bLr kClrlldll \'allIL Qlj:flu~ ::l.l:imJl hLr Lillian hah ,;!r ~OIl.IJ!!-mn~lfuJ.l!" - NC'~i[l" 01>11 'lk, gil? 'Iliglrl bfllrlr,n~li\ •
Ekrl!'m, b1.l C \"111,111 k;r,r 111mI

nu:, Curmuyon

nlu ·OC. ne var;... Nil;ln korku \'e bll!) ec.anla D:i~l· n or ku:!, g'r I!y mi old" I> ,. ~ .. m hCml:n ~'Intinil r;<>vlrrLp h: Ikl~ r: Oloml'Jl lr!lllLl)I'ln 1lE! 3)"· dllll'f\"U ;0: rUn .. ~" llInnm .. allind l. 1],.1 atlr,m dul'u~O'" ,.80.'1 13n a~I'ILI, IIlIrl1 "'~n ~L .. ILk, 111YIIJr"] n POl~tr \'~ r 1I',k-h kl II· d~m~ Ekr m hi men, t Ill.: I, (!>1r.lIJ~u IU lnl \. rmcmck i4:ln. ,.~ lr ve llkA) t jIldlmi ,,[<I, o'omobllnl lliundugu III). ~( dofru ) LiTIl· ~ <Jr. ' G~:(;h riDdll m'l'tln blr 1;.akl'll, !!'U:rUyillUnde k4!odindl·tI. kli\r\'O:0 li 1l,;Ierl 1:'11110 bit cds \'a r! .. _

run

BiI."ml, t 'yUIl agfi>;;lanmo ai· lmd.ll, SiYllIh hra(ill'll, . lbli>l"i. )'Jr tlk mi.nlanliln n; Qwnt(Johilin I· rnbaLllnml:1Il ,g<.:!"1l ~ Ikl 1.1 kan amk. kll.rBnlil!:'iI 1~lod ' \' h Iji ~'ahvl bakEln kOtk.IIII'!: .,oI:I1.I,·!'L !lL', dllLtIlCi budLllnr::nl!j, kl.ltl\ tkL fl· g:tll. gO~'d"l!il lJilUntl.., Qld.~ltl 1'1 Yo[!rdl!' .harc I{., L • tl1l..,d",1; d ~ 11ln, ilu II<I IU,wm"i. I 1·...JrI!r"r. N'8 l~lIYlll'Qur!u". di~r! Bil Lid "dilmdrHl blrL, dlgl'nnd~rI daha g"0I:Ur, Ya)'hm at.e!!l1111 tuLuLmulicllIIlDB d"Uir !)(, ik: 01 rnu !:0l'lll' bi. ~ul.il, bom::uk gi.
,d

UI !iil!r~Ie bt ..

kili,).'or,

flu koou

mil.

);ru CC'I'Ur', "11 :Bil"!!lll \OOU, k(H

kllo~ uir llClll'larun, llI:hec I to· mamlLe- m!:l;hlll milLhliJ blr b'w ReDiD, 'I'll' b:t.U belkl, lJlr r IIU' IUD p.aUnmak U'ler~ oldugu lrl • ~e1.~ft'kU :ZJl.vn1.l.m.t.n! .. , 1"u:. kill' dag-m l!'IA!gind!:, "eu.QIIIl'!lden 111:rNt [>lti~nl R~.YII)'eIl. yl.i:r:~I1U g:iinill~ il. LlJ'l'I iUl, d Ll:n}'1i.lun "11 1111), nublDI du~'dugunu ilk. I!~ill" I.:UnI: t'l'n. II' IdnmlYI!D ~'llb nl:~, II marik', 118 lB\ii!d.ifinJ. biLmu. blr 1u Il;ln liimdl,. lid \' bf~ha)"O'an. dll.D. d.a.b.ll. ko.rkun\1. d&hB. .... al· Btl bu ruII!unlarlll., ~DU MYili

"ini "'~.ri)'(lr!", Yllrnbbi; budD. ml balm.

_ P.:ki dl!-,ol.", bl.Z elo!eri1.. u:t,. 1I.r.. mlek, LlI1.... d...w1 tim.n t... 1r _ruyc, Z,!~1.ln du.1I .L~IfJ'1 ho.kkln II r tttk11t ~.. prnak num ~i'lpe !:ok~n kll.-anhkLlu, baY'!. Sill klllIt.! LlZ!!"r! I"'brlmlZIl g'l!III'Ll, bull," n clan. dana b ran uk g(Io:!lel'ln'i :\. Hem~o bil~~RI I:~~'II'IP, korLf() TII,<ldilf limllpp L1'll1'1rllm~u.r, br.mllDlile iclld ... • ndl!!' 1rn.1r, Llil:\luDuror! " YI1'1"JIl. v~ heye£il.ntl(lll • ~.lo!!kiidRtd..1 ~t Nt' .'10(,; lLg,Il'llS. I'tlK ld[ ..II rL', mumklin ~1r.Llllfu. !llni, I!jUl..lnlnll kil,l.'b!-tmi~, raru;1Z "Iii' l'"ot!Iecotu.cllll 1i .!IlIbln l<l.l~1I.lr kLldBr kark~u.'H, gut" hllnl'k, ~.:t . b-lr cLliJlll II ,I mde OItJ.ll gu InZ:LNe8rlD Clod.t.dlll 1nll.Dg'ILld& 1,11• ~a.ar' tl,' UU 9,]Ll'lIll1n btr lc~bh:'!.ll!kd"f; dlJli1n kl1.lI, ~ine tam LUDIlll !lilyllilf' l~n~l'rtl.in U~,• btift ~Iri~mt'''h'u Imnl!lmC'k·· bi.. :;<b~lJkl(lHlhhkll: .. ilm('"jlr hiL Ia.nm" \'11 .,itr ,},. tir! .. - Hd~rli blnlll <l0l I'lh blr h!l.J..:I~ I,..J(LVI 11:111 1< dd,· HIJt.ldli) I:o;:;krmi 1I.111dl1'1~·"r. j!:lddlm biz: dl>'or! rl"'l~ h ,"J.Il~ de ulmil tar, va c;:tk .. ,bi~wq:;1 k I r ' t blr Krz, tam al'Bbll.nLn kapi I ! Il.Sllllil " {1I~inllL kw-bal'lLall I BC:-Bte; ~lP i..rl fP.l'uefi I>LrntitJ. v.'ylln mn alfd"rlnl! fl' t!' fE.t~ YlU'dlm. , Kul"~rru!, te. lllr.l IInl 'flll L1g:r.~lllnmn all...LDd.ll,u}'lin a AI; I'T 'u ... m ,meklpdir. Sam lIn bnmtl colgeainl de> nllrnk, blls· Tekd L!JtlJn LI1'lL~d \"I! !I ndlkll'l bl r kJ.duun g:ULelllgi nd'n ske na bllllln korkuoo;:In.1-I.n 1lId.i!lI1tll.l", ,. r,ll!ln Imrb.anlutlDln aile] nl1l.l '~ d:iyol'; ~c: I'lri.n b ~ I n I , (;Ibllr taki:9l w. tini n usgL('1_)'orL'\J'; rilm .. 1I; Ilz:u.;! 70n lint QIlg, tIIJ .-..til I... Our, bmm@l uotomom~!". I buhmmu lpr- 'I'll k~~-{i~·~~1 dUn Hii\;U.dlk gutl.ti, ,;opLlr !tll:tlll ArllrPjllJ}'or kI bel bJl!llama .. )·lIl"dlnJ k,)ml!ly"C>i'lllnll bildirmi!j. 1l.tJa.m, !lrlll kuru tcbdiUen! P:'l· :;.:Jmdi ! .. , i!'lrlma kopu· kr.lIr. IIU" IJlrnka.~k c1mdndell def:!' !,. ilwcn:dir ~liyk

*

~IIII:

Gllib(' 1

O.t!:It!
lJ,:jnJI
.u",,1'11

l:!

rl?~

l~
II!

~

Iti

.,
{J

\II "I
11

'Yillm .u".!I1.H

Z'!l 3

~:> U.

l~
I

~
ll1

"

*

Nobd'i)l
"sam))
.4J!!Jnda:r IN"lrkr:l!l llt~,.l.:r'J"
ltIqllUl~

~Cl.

nd~r -,
I
I

g. 4 - '9;19
: Y (II
J

r

'"rIp,

'l..'Ilt!:;1I'

III

1!i"Jl<i'ajl~
i',',IlIHGIlll. ,,"PI' F'(l.lih.
(;4Ij",l6I

I'll'"

parhy:m

!I",

kU,;u,'Uk gill ri ,~i'. .. - Hil: dlyor, ne !lItI}',·;:!'glz~ .. Llk.IJOOIlll:lifl~ 1

11

TJ i1

a r1' 1I1da ~.,.

LI

'1::.11

5Wru: aJ}'TIk I;Wilyor. GOulll b:.r.k.mo.k lill\' ]1tJ.r !lll h8.01 ~" . SI;'I~'l<!nil-' illlolmB. b.l'1unU.II. lit I ! Cl-k aR III hlll;,'dl urn·

l'or h-Le !,..

-

Nt' d~ 1L1)'Grw.r~

- NerlJ b klj'OI'llIlOUI!':.' ~ "l rJltld ......1 Il.atllll~

mW:lI:...r
{:u.~Wlyn

Dl.n.cI.kI
lllJ

ill II!... - .IU:!!t'bsyl. d ki!.!an.glL! btolkl rr:k~
~!I

<!D..

oek! Bbi b~

bllkl}Q'

ml "'1lrIl1 uUhln~!lr....

me~'bu1 btl' boo 1k.:::~kU T..... BulMi,

E.kreIQ llirl.tlemlyor. lhtl.1
hI!. ,j(!;r;U bk 'fin t bUll'

htnnb\ll ra« rk'~ Hal pu EkI'!'m, bilUln Ilu.,·,·dd" b:tg.- la.lmll .... l!!ind.;. hlr 1i~lli til'lHlI ml!f ,,}'or EI %AID.J.n! dDrI r,;'k"rlldl~ I, ~ 1I]lILIUJ = Nil Il!UYIJ<J"BItIlu.r. H~ m '~O!liod" 1;11 PO!lt n[ln kll Onln.!l' da. bULiin Jru~ '~lI",ri \a.Bllldll. F. T, T. Id l"~ In" I'llt 10 t: vall'V!l!riiyorhr: :;'9 In In'1nJn (I" lIhmdulO I· - Nfl,IlItiYI!I:'I!glz, h· !...:K. nu hl'll)t'r "~rml.tik. dlrur IJltiYDI1l:!!... f)[r.mk pfI!lta'hl)I!('" '11 - Ulamrnylll' mUllollt, bfiy· rlllY~}'1! I:l"lbrdilm'~ ',' i[lrl:~1.u le dl ltIyl ...me'k ten ! nil T'lut{,llill'l~ tt,'kl1' pdllcr~k r .... lD.eunl.lJ 'I:Irt ~'IJ ,=\ IlIot! lL:omlrrLimllllr"

..

h:r.!

Ild.:lrku.1I Xll~ Illlfl[.L.tlll" : (I, ,li

r
Atom bombasl

:t

SARAH SABAH!

""\ Parti l D.

IstRolt_ul Kongresi
15 ~

I

M

tu

Tnnnan. .tom bambI. ideceit hI!' We kun.:r1lnakg. hl~

NJ'oo.dUt ~hn!y~ Iltll'~ lled.. rt.m1Jtir. BlI Ibtacul lm'l'li'eW blr tt in 01111 ~I .mlihnk. b tlr. ~'!la d~d kiUur ~1l1eWl!l bund.iw

l..oll!lr,.. II!! ( a..J 11!,8) Rom. 11 kul!lllUJ.u.D. yadan f&1!!lm IlIOn bftbgriC".-. &n. il!ilil1 ""fI \ iii /1I,[lo.olJln tellltm almlrQ moi!'C'" I 'btl ",e~lt:t"tlt! m_lm,,~.br~tJLmtl bur i'deD 8illih ibamRl!lnLD bu II· birhiiri.lle girdi l fiWTJ 'dhl mIll ts.zd~Jm'le!ll yc.tldldti olmuiJ Blln hI.~d!nD ora~~ ~j'" d B!.IAIIi., I!!i (Teifdanla) DUll rID :Io<!iJ111n1,r.n .. t .. ,.,'jJ>n.. " tur, Boyll:'D her Il4D!:~ bir teH!dskllaJn iHtIl :g.::tll:imi:;dc. bir l'S~t,1l.k biT L~kJ ~Il .. i:ollU!: t.s.lMkll 1i.Id.c ~~l ilf; 01[uillai' bu I1.Ipbel,· ml~'h:u;e1M: lni 8-ndu'al! b~r bllrlJJ;~ 11111':1 ltomUtll.ll !J l!kllmell!o g1.ttlk:ij;o'! .-iniD uiJ olrllltuU!1 SII.l'1it ~h'o~ Bill! t~rl n l{al'!jl "TIJuJ 111.1"'ldoJO!!tl.Jo LIINII". l'Jf!lS~.n S~UeI" AtllllJl- ol.uill!l,iid l kllrtt lwJ'ltll1.ktIl ~T\"II: IIilih, bll;_ak. Jjl'-. r;tIllkll bll IoLlk~m<'1, "Irror'l 11" tii. raUmm iIIlz.amnoan !!Ion.ra rrll1"liu hUc:um I!Lml~· COd:. (t'kirllen ,.;e endillilli V-o l~· lima. • hlrtJIrL~rill" lI:i 1fi;;J1b,UlDd· II nr- tal:lDml!)laNlr. S \'IN ib~Il'" !L'n:hr. "etieedo l.... u,,'ID1 agu. IIl1Jretle ~ r:!o lanhfirli a:slt(ri hlim_lI!!:f'r h:a~rJama de muhtdif }~r'lei'-°k!l unin bn kant otnn gem_'" m'~, dlgl"rleri ",,-, Ku:znetHo,' bve,;UIl g;ndC'Hi· nJ:lden rnrnl n:'l!':lk tC!dllo\"l rllbn&

Bursada ROMANYAD BA TALA A sokak HAREKETLERi BA$LADI kavgasl Hal/uft ltoD,ii"/silere karll DI'em"""'yelsiz,li(ji had sa/hads
I"I:!tkrl
IfIUD1Im
VCI'I'JnL,)·"':elc

Meladram
,[ incl pent. 81!11L11I' cit:nnrJda air4!Q llj l' Iii&nkotlllJ !NI~!"On Q.
do.tlI'l(ldYta. FobrHro!illJ,oo ,. 1.>1

50 • 60 Id~i hl~l(l

ll'llnlnld
bJillo.&

W.I".
k~

.E;'1JlI'1I t'nn~ y

tollkllm;:l,

rm.,....

:.m

I

jyiL UJklui nll.l:ll.n .LtlbHe IlLmULI'Il. tak m ~d ..n pru~oo[l, "'~)'l!l1nlm~:t. 11'1 uA1tm[]Jn.ild_U~ !!«II gllIllllrdiJo m~l11nuruyl:"tlMlIlt; hjl:'ll:aiIC. b&I"'~.. m .. narO!!k"Uul,III t".u.btlr !l!~mJ,tll', ~(lk ram nllm ..... Iyl b • .!I'."I,.'ttl"r J'ill IlLZ :MUla I'Dl:'rl.IlT'IIl"'<llr.
bIJiu:nID!lll!!1 IIlkladJJ;l

Ml kmt1lf!"': !rupkJd: .l1"'IrIf. biftJ !il4d 'trfHllu:a mltTmisf ilhyi:tfi1iZ. BIw kor lI.,vai ka' d-oiH" ~ .. olmaJilt •• Pntl'r;>r:i fuJ.yil!l IMdik Wo.oDtl

ku,.,. ka"fiyBdIl"

ili!l' d<!:tJkt fhl1me,,""U
Mjj,mClt.~ if.J'h I lItiit

Divamm,z, bu s n maalesiel dolpll bir
list!! ile bUlu~unuza ~tktl
Bl.llPio Kartnl Ur;t'oW: e!t]:rhliy110 i1a~i"ka~u~ etmi!l'ec:ck kA4a.r I ku1'V~ta,(Jmfu liIir :b#.lde ve r:imII II1i1-L~a de.'UI:I etn'J elrteWr.

r,"'~

Japll-T.

f ,. crde iII:iJlpu:om J

u.sKOnAR tt.CES!: ~

IiEl·

111 ,ncl perilfl AJITI I.I!lJ'I !7IiJiIromlill'lII f;;mJl, mifcttj,Jlcr ildmka.. 1.1' d'D~'lktlltl. .l'QlP",ai. bir
ML'Tm.i .!Idndf!1J1";u '~erindlJ TOPQr ~o~mt i41 71'1" gllldi.lrim-; C~!I IQbMI;;adl1 11 1..

.zmitteki

feci

Ev e dukkan
kiralar.

1zmLl, S (HusllI!iJ - !6>1nrl,ni;o:Ankarn, 8 (Nmlld!1n Ev, n::H,! UI!l bir ,tnlly~t itLlSruul~, b~dLt;L' dul~kiin irlFoLI(Lrlmn al!'l:lJrilinML ml'l :kuaJ'1 anmllll'U"ClJr. Asi!m K:!I.r:.J.d~oizli 1)1LLp f!JurSll' bi.r hla,iru.ll a~Lr l"ll[llilllllll[l."I 'I {!o et",fuuLlld l.~kIIflt'ri ilIoeleyec:ek Bu 'k:tr:t'l'Tard.- D Ih mil: lfill.r&l" I~~J'lHtll,jr. n:~i rnak.t!m.-· !la ikun1(· l·dl'Q y~~]t Gij"lu MLI!I- di~~rinjn iilfun,yle nl'tie~lt:fifiI~'3- g('~ici ku.inJ.Blo'Ol\ tQp.laI1lllDlrtml!;tir, IIU'I refll~1'I tnMI m.raz o1mllk d.{!l "(.W' luM ihtfa: u.YrofJll ak· hila, kODlI.Lugu k.tr;ID Mo£"iund A.. tit. 'i"enicl~n ~ifl'(!:l'k blr gCi:l~1 kolaYJ!iliyJe Ankunil M1?l'lt~z Rill}' ~odlrlar. Bim.! .:mlltil, JabIi admda birioin otll)ona niljllnlan· Ci.nil,Ft~~Dll io;klli bir IDIl- lllis.YOIl tC.1lkil ~dIknk Tl=ret lJo. 9 Q' rikl'ld.o ra11/i1ll.t11al'ooJ'l floII.j:il bb~ ifl;elle dB ven.mH blr !;.:lh~ma- .iyct iD ";].!Im !!:bnde-rilm! r il in 0] I 'flTlnl J"t:k 'l).)rI =1.- !Ii - dan )ft Imea ikl aIle 11.- "Rld kilf [ n lUt.iliiliy"a 1 oi:~ I L_i hnLiIfi!:'a yapJllln t~lldklefle blr Btl liog ka1>11NJ bil' 'IJ,~ta Iun illt: ~,rI1'\1'l"1~"; gllorillmiye oo!j'- lkaJII~m ihr:ll' k:u';O.l'iann an :1 dEn t !tip !;'tmf'ktHlirh.Ru~ n.smda hu~umel ba::;tolltcrml!! \'e Adrt.1et billillnnm k:tr~alluldllid Ilkk on tekUtltrl. lnc(:1lYI! tgt an. ~ '11.(1. ,,,1.rfkll ~4I'lfbilliPli I nm.!!tl'l'. U dikll:tt lla_,-larHun reJdlme-I"lI'IIiiiiiiiiiilo. gt' n 10' IH' illTlii SilahL ku.llaniii mall !Fhrimi.zin €D j~ k hhv.108 gidcr;:k p1ii.k ~ulrma" l~iliyol' ... dosl'p, t)ld ~9Iqw. id'd[" r.;l!:1~ EMlNON'U !Lc;ESl: RupDJ'U' lIin~ l:!lwJl~' G.il tll..'ld'Ktan la, ""\ .",. II ml«lnl I(ll 'Vo!'tllmuir bit caddc i 015,0 Ulu=oU r~n't,ilill It' l'roir. Bu 31rnda anLllll"m· tHlckJ. lilt: g€iiCfi1l (. '1dl ml .' ~'l~maktlld]r. IillUlmn ba; mmmd. da imh et- d.. f1hll1rnuljtur, ijll c:!ro. '1I1RrdWl lirbirlenD.1J lli~"lI.D tar,alLu, )0'11 do. ;;Ikan 0-11'ka"g4d.:.L IT,'1"'I '1'e (] f'Jilrn.'.jI bir' tllVi!ld'i~ alf. GOTulilyor kl lPL.I I,a,m~n lor:. rub anWtlIM tif'hmill ~bi. m -flfi n ~ Cof.'t'e- '!:"el'1. k.lalll!u he.nLil; Olvsmmlu gibi.Ic"."ml.~ Srum ~gU' !rul'ettl! :raa:-sIILDmll'll 1" tUl'I a rkr. Hi',Ui", mrle b"lV AlllJdl(r bU.. yat!.l.nn tdW il.1ll!i.d.ll Emloollil i:ldc !2dilm("JDi Lir. Ta.hkolk \'e tel tll~ulJh.nhr. ilil'. SIl.iru. ~ldl~llcll~ rnr:mlekct TO lin h d, Marar I-I? BLl.T~l!-l' (PfJf'Ile hpll1i r) U~ iilare Iruru Lumdakl I:n.bi!iL I!" tiki dol!ll"tpe.!: !W!'IYFl.l.ll."~ dilH!l!: iJiml1jj, IDLU~clll.ylli ~. 11: ~IOlII:tl' dirmu lUoI:;;hllt mall b ~bili.iLOe:olDdo ].:1: Ni",-.n :!hI I r~"" I t:aJl 1"~'l:'ltl'l rloin m1hkumIYl'U<'-!'i i' ". IbE:l.ftleri bertll-rnl ~dikteIL MD.' !:unlMm 1liEr.d1 Ii o.Ir.rp hSlI'l' i>ul4&,g, doltnJ, k~ (:... .ililli:n~lcrdi~. S:i.V- Ler rnlmrllJl1Lr.l1i: Ilda[~li! leslim e" k Ank:lI'fi,:II (RIlIli\JE:lI) _ Eme%~ nm ] LI;'oi'~lofun.' ~ nD If "l"i..... m 1)ra blJo Ida.ra lI:urul~ ,;,)"1i11 B..IIlD.d:3. kiIDj~j.niil Eml~l! F:13niine bilw CI. ds.nlUD UDl.umi hiilliiml.~rl da... dllll1.l.ill"Rilr. J.iYtI a.yn1an ytl.h,-d. Kcm!ilBty.:Lt.lUll m:d:tadll". Polo"}'~lcj;Jn V'lara \":utFcdl!!D1 ~~ de I;oplulta- i.o._" "dll""_;j'lll "_'t &"-~ ..t,,.. I .··11D1.I:II·· ... 1iIrpM· .. ·:JI···!!!U.ililll.i.n •• ......,._f:i; WUJ. "I:"Ulill:;l'\. ... ~e \irillme~ io;il'l t3rnfwi ::;:IW~'!'1 del~' ~ ~I'" oo'fl<i! bir milPolisil1 oniinde ~lr~l,.plak h, MiLU ReaBUr:m.!l Sigori:a !Jim. .:Jut til"", ltl:.i r_ ;' . ~ ll~ u.ngreslrun ~C.. yk-"e bu fI cfl'>s - ,m geri k~u.1l kanUt:ola Will B\i_iii ru..rada ~ea .. dahllll' V~ taJ,klkio. ];obuz ohca.· SOY'I1rUIn sallnkah ti idarto mec:1i!;.i, D,..('li~inll tiyil'l J.tUf&,=":J.;it: G~L"tD \01 r Sal .... tlji. J.d.:ni! kunilu rJ:!n1. iY!o;i.mll!£l!l 'l' dCl!lY;UIIO lac ild_yeb;1 p:liJ.as IlDii'rind<t kuil lloi~nlL~'lI1J g-illli '11 e'tml~ir.~ kwr vnmesine d.er.un ebnittir. . . _ nu 1Il."1 1.1.1111.. I1n.luil J!hlI ~ BlIII'IEs: 8 (Tdcl'onln) - DilD (-d.lLml~r. waIla iliG,,~rtamilD D.u::unlm buij.1;I ilc;e-cle 1](.0; gUDh::r!.!tnberi keD' H ~~I!ila ~".YI ~. bIlk ~ ri" Rii - iln btl lIM;n t TtJiSfij&11lJ'It ih!cU b1 Hi 1\0, Verellde m.ucadeh!: i'~111 birlerloe i.kioci di!l'a Meum clmij ak,lUD tistu J.Ic:riIlo!l fabrika,1l WnI 1rimIi:ttmn .ka~ ~ r'l!d (:1 Vi!' 'bunlllnn cJ. 'I121alm ::men ~n:1 II rb.'5 I"":1111, rn~ A lenilr. Su teC3v~_i~ f'5D~dll hlJb.· lmnt.ioin- Rltii~ edl!l1 az.lh blr h~zlrhuUl_D tasar'L rikadll, u:d~tlr[CI i:(;r-i.i"m(-I~r ml!llfl VII ~b «r'e}'!W'lm' u" I lie 01' -eel~n"'i~lnd'en iade l il; ki~rl ~'1II'B.LBdlkt&n rl~' a.duldl1ki kadm, I.qIdl~ !!iv. sabl \"aplldlg, ve bll~'&lllll· lyiJnMrllAnkIHc: 81Iti!Uiill M...,lHLFl dar IINlibs! lhliru Vo ml!'ola:d byl mediil anI !fllmlllilU", liD rELy IlkEllAnmlttu". it' mU3a~tQlduiullll. lddia l·.:!e-n- n' u91u In~ga.. .MUBtaf:a !liD mIL!:· guauDun I:i!mh lJir misatiDi ~ I Dl~nlmLi! ge~n I:Dtrl! naza. siDe !lIl ptruuk ~rellr!e yanlJI.MlIte.addit v:LlQIllQ"dam. IS btkn ,'!reml .. K~·IIJ ~ !!lIglLI! gIlnditm, -1U .llllllh. BWl.ll :C"l"ltI B.ilIUUJ_iII ~ I 14'':' \'111'_ kU ede~. 1tI yt de lop r.!IIl blll ~eIle manlf21d' dclguIl bir mllj I;'!I o..lmblntto her !Jd nllr-d.r:n 11 bWlIMD. C'clll (b, iabriJrnmn lana.D Km:o.kapJ lrumll; !«t:nin'1!ait-l!Itc ~Io!! rllksek ftcugreDi tl bu:ru : ta ..nml<l uR.J inUAQiI.e, mel' GT8rO!l dagi'lldill. ~. Tekirrbg c!j.rniUldl11l mert"l!lI erli.l.lk "I"~ kadml.::Li' birbirlerioe lmntinl!!d!l oJ;:illLpc. nmoC.'l~1 Abl· I:U~ aII.lL&IAn'lo'l!!~ " IlPl.D-U mll'!!lit~ :cW:i dlli:urd IJ,S-u yen I Iblt IJdUk W flHI:l ,=,·k-arak f,uliyetUti blldlr .. II!:VCf_91., I,;orll1 ~ll!l.'11:lli'. Bll ~r'I!.da. Y~iJl, tao WillI! ~idere'k: par,ii, ilit!:tnl~, fIll"t .~lt!feI de. mru TCum Jil:ll1oJ'YDXll .. n Amokarn.i ,E[QJ;Iu.sJ) - catlJ !hWM n<}!i kMolgl'l!!l1niiI1!IhallediJ- me Rl:rJ;Lnd.a b1ml'l1ll". (tmij I!'de B-toJ' AIIMsJu'afl'lllJ Gram.Q:'l .[(atl !lJ"okB.a.lkanmbIuI£:JI. I.IB c",'eH1 ~h1z:J£t YLldltL- J\biel!n, pa~!ll olmnwgJDJ. l!"y1~ ,illlbracak, L'~flI.luJd;m merhillm Cezar Had laIalt "&II~ ,"'8 ltol .llhyat' \Oe 1Ifkti.d.qhin ]lStanbuJda:n tin I'D enE'!fI11 !"JhLk.aLlnm t~~l{iI mljtir. B~ krutgreye ~l da ya- Il'"lzkl i!J.n1lmU~dl!kl f1llalir~t nile. MUiBW";i. cfendl .k(triml:sL Ttlt:il'ml, ilonrn da ogllliDl,I ~odan a- ~1n~c I.h:erilJ<: h\ict!l:I]. C'del:u ;11,. YR, nbJt J:'dntE",jID dhlLlillln latm. ~ Belli ileF, c1mi\'e hi!l~l1L'il' tkl ~ed;r biitlJI!l ]Jl~ "uYDlJ,D 1tI~an:li )-il.k~ !lince ~eDi j!~il]p !:e]c-cek M'k:I.-. Bonlllnl f;1r surette y~;mu~, MiI!.bmd dam.a~'1.z.l ~'llr1IInml!ltllr' dai milletveldli Cc2.u 0;]1.1 &)1' a.Bcudlr_ l'!l!lkAi'Jlll( m~'l't:ut mOe.!! Dfmmkrat l'artl melilll; gnpl..lJ1' tljjn rill b! d gi:ll'llJ islmlprinJ !leli:: lUlDpE!~ Wliline W t!!lol crll.gllll" diliM a% eiki)-e:t \iC h.i. ltiif::t etm3Yl!0 8I1bl~;l1I, dlljl'i.!"l Inclerll llkum C rdtlgtl YJldln_m yal'1l.ll olma.sma ragmell y,1U"ddru WI BeIiim ~\IIlW!'Im etr.mfmda zjylI. EnkniD obi 8&) OUI lfundUVDlakt:ul bll!;h. AtiT'l ~1tGfj f!kUD~ ~&lall(l;:aSlnd'iiIL t.lDin. bu din.'lt'rteo lr;a rt:Il.ru.llf \'11: p:vtimlYu.'IU1'un UJ;erlIJeo hiicLlm 1'iI1""~l!: ClklI.t&k 41'lilJe g~iriii.gl t.qla btl Ylpm&t 11l%l.!.lnl.U el~mGJftn ~1lIa' ~,~ .lru!clf.lrJ.cll"l' i:ild.~ IlerlDalfamlll" VI' blikrlrn~t1 Ar1l:81ze.I "'0 B :r -.._"...._. zin bi!' Jcat d:1lIA olgu~tlIdind'cQ labllnc3.YJ! nTlp 0" da mloC-lI tlnill lI1'Il1 InlI kill"ll4br. 'CdW, dlrm ~!L, I1UBUBI ~_luda pili, lell!!i;, g!vp yllkmda g-anel kund. }l11livroruz. m 'I"bUU" V~ Buleario:rtan l!o~tII ann.dtrl: taraflndan }'3' ra Llll \'o!n:lhl~ dmil;tir. Mehmet Ylhbnmln ve pcli3 m£murlnrl E;1n.a ve i~ bllDyesrn=...n IhI.gllLDllq ted.,,-ly. fCUdil dIlL ~ ~ccektir. PIU'thLi_1l ('dele!":111 u.mIllra~trldcrin1 \I El'KJYJ:. M.\ IIR,nn..r a(j. oglullul'lb3.'llannll. i8D.b~t ccl..n kP.-lil.Dllcagl :Itlrlld ... cn'l4;:lpla'lr PartimiJ; trnfmd;UIJ her"llttce biJ.na VII bir Patti1ieo bekle:nlle:lll BaJ;1l1l VI!' YUP1[1,D rHmi l-uneUerillii ror dJr. inpat Va mire I,b! eD 1;0;11: urinde dW'do.gu me.:;.c,le U )"UnnlUBtur. ~J.b.kab, :D:l:Il-guSllnu l!i!'f'I .. \1 o~ :rn ly.oJI[l llil-}Il .I)i!'!;m~m_~ ~I"!'lunlar, kat!!. ta:!!1annd!!. hhhiIIll'\lQm 01 II mUM~h:lc:lenh:.Il son.- birHk ¥or 'berabl'rlill: hUlule gel- I:C!1li ml!v'udi~-Io vefllt eUui..'Itir. 1f9m o&liIm.1ye-!1, ~q do,iru dll"'.lmf\ &oktuklulD.l .ileri 1BlliilJ'Il. tempo ~dili!bilen ~}~ piy!!l'Igv mUt~.a.ldl'l t~'vkif I!!diTmi:ijt~r, On'["Q l"lrml mUy;ln lira. ml!"~'CiUU6 ytJ-fIllmMlilu'. HLlkWDIlit!.n 1It~l.m !Iuad!!. ilimiz (211,nll) b[f~t, t~ I1ii1m ~it ro~llIor.=ikodi YlmaD mll.tbuJli:t - ~ dao b;!L!lRh~n I!'d~ :mleli:''Rth [llu.rLar, En bU!o'i.lk C~ze.5l. '~ Hia&n l!H!!II CIUIl.ll~lesl. gll'o!'f1 !iHaJ.'. Hava a1anlarl in~aah T.IITlhir Im;ml Ball{-flT'l t..hklkilt ~v Ilhnm1.~t1!', 9irbirlnl! nn ~r.cltw 11:1[1 1Il:~ I~D~vl bh 'inri U,u.ilLd.~kl ~1§I.IImlnnl dll.ll 01g:i.i:l!li.i C~:rtl.lddL l"v'!erirui.en bleb,. h: mtm:i i.m.iz bml LI r. m.k I'!lIrttfylll kl;'m1L.IIILn~ leref:liLp .Imd~r '1'Oi.1!'dU', mi!l'VOn.l11id;J.ll on :!li].rbd~ baa;ia- !ar 5(1.61), ~ tigJeo nam!gJDI lI:IJil.t:eakiJ BaYTr..dlrllk. Bakanhgms, l'oD. IIriL}" ~~JlLel'l'lj!1l: lDr,:-rCl g.1I_ mil d~-D. U~rlediri. ra~1.t h~nLiI bi~ ('dCll \'amcy] lJa,g,artllltlna b:1i bu SNA::.t F,~ALn;r: (RnpL)l"U J!'Ilxak B\I hi.di.s.;,-wn duru.una.~:I, YOll. IIrd l.Jlh.olw~ "''Ilr-J1m~]d:,41dlr-. :tI:1CdJgI omqtu1'or. :rnl~1:lrd • On1a.r a:irl"'lIirn~!:1 MHdda:JHilec1!kt1r. lunmlllkl.:iYlz. m\l.Z'1Hi ~u ln~i'ilIoda jl~1IJIi. ·~u .a.ilo U'br{.o,kIIl'I1l'l.iI .. ver'iJiyor flli HiJr Ce:l.\l ,malUeml?~iDd e biJ.!:I1 tlerln do'~'Tlld:a.nd~!i!. illol! ~ PortatiJ evter giiml"uJc. B~kl1m.d!;1!i bu hU!J1J !.a. Dc:!mok. m.~ prC>l'!"l[;Bmlll - nl!! riyat "f! A..lbhla.D merbwn!!YI!I ~""tl" IJ ulIkhr. l!Q)-m !IoBlI , iItiyorh.I!', t. !ll'1:1! A..nlia.ra, 8 (Hu 'rnaJ) - ti.lU'1l Pi.>'t!.fl~ bilttl~rillift SIIt]!'1 nu' e.Jitlm rMli)·~t1l!rl mtiDdo!!mi~re'!lmJndelli muaf lr8.t Partlye mill1l:£:!lt :odildi~ b - l>lI!rllJld fI id:LHI biiti:Ul. ~Jam rn~ will" lrurulul'iurun ilk f 'll~:-illn i yddti i"i n e gU ICe bu rolian m~l ditJ1lJln ,illl '"e 8o"ir lilerterl B ,bR!c1IQ1U profJ;rnm. mUtiN bzli~'oCUcnmW IUoanz.. l\~dLib t~.:tblrL~r, te!lklJAlln ~D i tir.) Wl" II ,-.rl IlJ-habar Wf'ketleriQin gll}'1!_~i il'l bn b \'.:1. yol1annd.an IllmrLtlllbJ~alCak D&Rbttlyll slio)'100ii1 be)--i'liLalLn" 'b~ Maktdon;a hiilrilIDct1 kur • FlUaI: Kij riilu 'n' Rd i tak &.Imnhrhk Baka.nilglno"l dL'v'dIg, i~n huAoh ra, 8 (Hlil3US.i.) - D dB. Uman hP.wrlHfll rken, IrIllhl.le- luin~ IDnrul k kOIlt,'TI!ni - bu ...ir- ;;; !'I111Jta ~,gkMk len mnk 'I" hlr (lldu lJit I m"ydan3 getirill!lcek POl"- felin f'il!:irlerirull.!!D i5tiflld~ olunu. KUl"altnn Ur-Lay:,] giltileil' r1 tASarL51me-dili giind~mioe illitl' memlekeUlecden ;r • I'TiI4'kli t. tm~ti d!! Vlln.ff! td:il ki ,..Ulif. dltatil cYl~nll g'ilml'illi: rC4lIiinciof:a. eng., YO~Wldl!ki siiz.lenil!n i1..:ri gcl- PI!o'IlI1..... I!;!inde G T1l'1 t.I·~ kuItJr: dt! clmalr ij~ 'l't i I :ko.AlI1I.ara~ II tHIl~1 UrI'a D_ 'W .. mual tutu:imall1 bak.kmdaki ka.- miliedir. Eaa!iI'lII CrIt.J B rv d, ndune::! HI'I'Izim L di1(,n lnlimntTLl ~;I;I\," 1.rn,-itleri uni t I'Illkilme1:ine YUJ:i.!lIlli.I!I.:' f"llrttl ktl"Sft'l!lIIe 11Urilok HIT.I.H! """ (J\ fllZ1.i Lll'IiJl1!I.tJir ilr>ti' fLlml jf! 1I11t"L~tl1J.:lrISI Cumrllfo:, T('kd ko .. bu enl~tle1i iil;lkl&ml'lh, lil birr kll" BuJprl1r da glrrniiml!"oin ldlhimltrinl ..n Uti:: bir parlL &enci ku-'lllll .a.oJIWL n~"Tl 1] AnkrH·.l. i (Hu~usi) .\ga~b mi:3}"orlu nda. gt!ri4l1ler~k kll bu,' I rdil!'. B!;h'lrN l!'C'1I~1111":mIlu - ril:l.dc y:ap.LI.I.a~ m.ynJIIlnda. hazJr ntl'l'l!'lRl ill! :;0'1>('1 rnoek k:l~'gu!l". EuinCII.R i~iitli po:rtatif IIn;'JLt~wLin i~ldill:l'lt"!line b~llIi~dHmli·~ r. ti buJlWmllk Uz.cu Ful!lt K~rtIL11 " .. niBIJ i"1" "a tA nlilr 11'1 dan hi r l-:i!9lffl t..ill!'t If,'z:i '"rkbJlln tl'lll,iliml(' 'e>vle:r ge]rn)'or IIIlm1.9tJr. Ai~lL LW.'IIilJcrinin rel1iun~ !lfm, ~ Rd'" kDFIIUao ilel",(li),c bn.gklll'lI • tllr nlIJrl,,~t bo'rlul IU.ilFni 1(',,' kt(l1l'I!':l~ Ualuodl)l"Iya. hlikwneliYStgihlYHi, bit' ic.tihad BuyL "lt~ 1ft1l~'On umaur. ljJe Anklllm, 1 UilUlllln - E,"Zin .. k-l!..¥;1 ("'l!!dhJU l4;_n ~ F,:(olJotoltll 11 U~II[I 1i.~f'U.N'f!: LIII UAUR!.L.R·DLIl .• 11 '" ijkl!ll1l1_ L HI rork,ln" d.C"~'rl.!ililmcsinL kol.a.yllUltu ~ IIlIl I!ti!\'elinc IcaL ..u" bl.l 1I.\qIlim Ur hI' klkl rol'!ll.llJU C;a I :>llwrc... L glNDk takIlLm. .JJ.i -.or.kUr. kafBr~ eM ~lD A'L'illItur;r;;Jda pptmImlJ ..&"nll" HI mllil..", 'l_,l'lI2.1 !:11('''lldi~mek Il)fLln. rn;lll: lc;La. ~bim.:lktadular. SOC.. rlL}':!. h ...rl"ko:tctm LJI~nJJI'. J\,lI1'11 01>::- lilmC)"Il ~ltma.n \;"t. atya "" El~dlll ,,11k _ l'~n \<:mluk bb- utih!.J.I 1I.~ Rokl(!ro.!l . _ blo\(uAllkll.rtl, !Ii (Hususi) uln.o ti~ mIl. 400. ~nul bk"t!~. do h: 1(l1~_ l'~.kl1t bililh- m .,·n·1 y~d& Ba.jb.U&fi mU:l'I'illlnin '! ~r ITln:2~ In!li!! M~ D"P. duro MARC.FlE.T LGlClCM\¥OOIJ ¥to DENNIS 1II'FIlliE ~ q)'ln blr i!Jll.bnt brnTma gun:', demn hmllnllLJ. !,tlmi tlr._ Gl.:n lliul! Kurulu il~ JIlPI" D gl1rij, .. b IDdan U klI4lll"llm.au ~ uU k"nrr ....11 b[])unduJcbon .onrJlo "OIDmII! sona crUi tJlr kiI!i lI'C &Ill ~11. " ............... maliNI] karumun tiJ9 ~U mad, hla.o 160 tilMlil lCIe bucilonl m_e mcll rdw IIi.Hl.m f,iY'II.ngo II· f· k hir Db Ihl,.. ~Iar"-'\Jd 'Lito ha donilllG V.b ni zeyonlikler 'Itd~ ve Kal:!i1:l"ly~ ~ . . "iOlm~ ol u:aldu". H:l\'i].Il.r mil . l'l m tn mnlllde mc:\'Cut tekl.!ti ~ YLImOlli;tadlr. BL!lgar :n bbrL.l:r·c:~. Je!lllM !; ru LLdfi..Ii _.t~u~ dll~alil' giltlgl takoolifdt fll'llI'.nn kurulm ' ~dalllHlea k d" ...et fLuaml da Yugo lllv lIIikh l IIIidl1t kaldn-ulml ~L! to'!kll tJ rnl nn~ll Ilil bS1HIl1D gCllwtcnlmeSl, nl! amll dlP.hal lM.!l3i!lDaCrllrtu', nk.rn, a (Hl1llu.i!i, - ~h·mlC'· d~ ·lltnm ra.pllmUl k.iwunrn !!'lJ1rt %l[l dll ",n g"nil!' b r rt L iL! torll gi I mUn b-Rll!r'~ hal"'l!k~t [lImcl!!! miira:luhI Mit~;r (liar. ..~. • keL M:)lti.acIlll:1~i giinim il!lilU[LlI.r1- dE';';:.I~1t·. ..;tLIJ n'I.L~~ s.oUlJlIua IJilanbu.1 iI:;in Gumruik ~fluJlflen (~Dlj~ \" ~uJ~rilSl.a~I~ tamarnl' man) ile blr ml.llili(alta l'1I1Lin _ g~Il§lHlk ikflt.:n. lyl hir nl!tiCIl le,kIL J~ SO'o'yd 1iJl!tl VI! ti~1 ,~. Jmfl¢ur. 1tn!lal" Avm:tu!fya p~t. na r;tire U:!I'KU1l bit' ~ild.-: 4 ),CDl fOtbrika is mud luIIl1.acak;rOJ~hn' DIUIlll:k1!'Iot~ hal mlki!i"l.~n bir l!aiLl:lrll. 1'1Ib'innm 1M :nil tal:IILmm!,i1 ~dt'~eml~lir. Bil_" rtd!Cf':ml1 yiWl'a :lLlbnIJI!!U ~~ ._ I:Jrmo.:~ I~ mlJlmfflllr olunIDlJ~lu... le olL1l'1t:l. So~')retJer n peykJ~~l~ meldt 11r:!!' etmkJiLerdlr. ¥ug~:'I- I.li.d~ bWllnmo. YllhlEL'i ae.yti n. ~ cdi1~k ArLIu!ra; II {iElLJ.JId~1J lIr~l~ IJ.TlDID 1L!;I11IIlJlOoLliQ!.I ~l~vil!: i.m(_.1!, flu. 1'I~.!IIlle i1[1 Tdi_eI Id:lr~_~i n~ r8 Flncl.illi bay] I Ulfl1.1kln a 1.Il,"t"il- ra:v;lo'a l.[!'h~ne l'I~ch..t. UiBbihh:rlll" glln(;it'ml'*'l! aJlMIl blr .Ie.MIlIl tu lU'l1iili'1L ~ iii tHuiruJioill S11nU;T • TLll'\m &kanllim~.o. ) mLya t.3jla(!l~hn !lOI~LllYOI'. d't, tazim!l.l b:.batllH, AlmYJ"l IJLLkMd.Jyll:: I:l.IJJl.A J6.r.. ILa.d~l~ f1 m~mle ·etlll >'8pUl"IirlJI ~ plI.£llm·z :adi.nl IJI' U[lin ,',' l'l8I'1TLy, _ nm III Ute ilhhldl blllWlll.1l 'j,f1!l irpf'l.l ill ID ~YI!lc-nlDlx'l'Io ~~~Sl'lId'ID ila~~ _r '-e ~l!1'k~- m.a.lla.n hu Il.IlJia. b.iwlL ~ b~ bJr zeyUnlik k:lIIUll t..:.r;an&1J bn.- bamt: .. i; t;b t!k..lLl ~ .."'Jn dIll LlJII.l Olllll..:1I1o;, ok.o D_D,T. "I HUlJ l:!lr ~j!lld. 1ni;1,1Ii1 l~ln ,I urlaruJll!l b r, raum Btftpt<>muln ,,1M. w...a.r [ln, r. gbe(inl: manlll' {l;ldLl.b"UoU \/11 ]:g-I tkta kill l11r orner.: olmu,,"" fiDkt.ada gr:rilik i.ekml:Dl- !Ikrillr. J_lJmaJ!1U'n !:ILl! vcrllmlo;L1r. Bill m".ma rWI; n~"lnd~ mlJ.r tutu.Jme.rU.- • 111: milo;til rda. d,ihi ol,; partimiz.e tur, .aLl IjlIrt.Lar ~hndil. [.QodnJ.da. AmIJ"al [eUele 'fiill'ki.. tJ LI., nnlo1cn 4 flLbrIJlli. I.e .I f_ m ddJ bir mfnf to ~mlll ediWi A vu tllrya. i!lillblii: Lla. tekrar ni:.'~ toplalulr]lgl clll .. dLi e~ 1(" uUlIIann 111,ila!Illi.JI Iblr )'eden .o.y.. ihyor - oJ b larJ.lwlz. , rt >:;om .b JUlIlIY'I\Ql\1 1;....... _dl lpU!l4J,)I" f>LoJmDI:i.U r cllbr,l:u -d n lIoru-fturlllml;)-'& {!I·g.r tlLr !orR" £Un. kl.dlU' l.!a.1anru;"IJ:~. 81· VI4IlIfWD. a. (i\,J\,) Ull I terl lA~1R TQ7.U llim ~ Dnynyi't Di, am lltJl 11:·.. 1 U" U.I .!illlmUrIJ hoc? .l1r·IUc ~;.:'~lil "i'lil rDIIt~ plLJim fo, I"~nur Avu turya Indbi! lam Bun1 balini alrllJ~tlr, V.Il!llng:t'DnrJ llJ).ft U'IIU y ..nw"n, .lnPJolL D]AIl 'bU ! IIDrmlil Yo!! IlXUII plUl ( pt'T f). \'., ~stlpI!r e. loi!.lUI:ll .tL&rIrlu tIoo - Balilirl: B",~g~I~1 ~'UE'· PBal'!J , i: ~ !!t'ne evnlki Tlol!.taya t!!lmi4 'lalli ];;onll D111.1ar I yi I,;;r n' UC(;;!il'l PrU3. G~mljJdocI klye.drdd Am~ri~lIl'L )'ELrd= hl!')Te· .... brlk .. llI.-.. 1<1I11m1lffilli1n l';'I.[I Gll: n htDDgn:o t rlhlndt'n Ill.!' 1'~'I.Jl !.I,,"lil IDOtOriUUI!> ,~aYiJ.nmLItlr. lLiz.akerclllTl.o !Iiiok:- b~l:uu!nadllrt;:!. biltilD t.&l1 ill'!.-&' lnlULcf1 bULll.o hQ.rUI iOnra kl;'i] WI!'Jl-L)'EIO Hu_.,,'.J" IIlo.tJ.IlJlU§'tJ r. Y.!lltrr'lkalnfl'l1 'JIm I'l'L"'n 1'.B.I"t.'->mm:.. 1<1rtli!dJ.~ini gllreD "-l!'1UItul"YB DlIllJ ~rHI bOyle lJa.)I1oP G'idl:~1 mu. U rJeruiil grnpl,l kr:I~tr~nl .i\mJm.1 h~dblrkr S;:ttloC'in r",rill(l Aminl &mUf'l1 Jr.,i BI'lIi:I!:I1l. lUI yG Grull!!rrl':J{'.rn h.:i.kJ!.n lctu, ~1l~1r.l1 "(!YIlo ;,n ge~ 1lf!l.i,Il !I}'mda kD b"·'ll<mll.ll, kalay t~l!Ill!Zlll!f. Gind",r'i~ l;l}'~D I:dI~l!!o;;",!:inll1l1.dL['. 11I!J..lIIII'·\a 1;' ~I rLI~..,.egl 'Jjft'l ulm ",,IktEl-;'!!!!II,O!!!!I1l.4!r. 1eke~ di;lnIlwk Ilzt-r~ ~'al~ ~IIIM.ultl< rnrn I'o'lbunu n' till 11Ulrn~lTIdMl 1

ne 'I'e'l'dlil bir lDilliliHa de.mi5t r "i: .. ~:w~~tlud~]".n bfij"lik ~ hll.:u' ft ~hr: hall \' 1.1'i i"I~Fi.k li1~kIlJrLl!r_ F,ht D'!II'llllMa ~a1L<;rnalaM 51'-1. 'rl.da miiric::i t:L'l[) ~yaJi.ctlcIJn ;;"i! AlUti~~Ci.1t !'Iln ~.aflarJl1dll }'~I' .a.l.n hUITI}'.et

ahmnlll'la.nhr. Hildil~ bir lu.r..m 00'1k;

cinaye.

mz b,,~~
rJ"i~r;r hI!

gun. maul' i CfY.::I

1'1~rri.",01'(1

,

hi>! [ffi' dotmu:ijt'LI r.

YDlpflmllikriidll- • {PeNle kllpa ... rJ W UD1!;!i1 :I1grd.,. j\ 1ifll'P lab:r-i1«l lUl''L-'I1NII

it ACng:n'Iiifldell az ztJ.IIJMI IIJ(lD Ttl o:relanndakl llit Q!Iillqmuhll: y!H\l Mill'} iBUl~ eden !t1rLriI!J ku£u lLin1l1ll ytllilil!:ll .e;ilebllm . J':liD Ullkildar .hl~ kODp-e6li I.eluRr li!t· tirihU. AtwIw)"LnO lrunl1do.o Vlt partiden Ist:H.a, eden .llo:o bqilmftlDl Wdben ldan! kuruluD1lll /r';:nWen i!lltif·L)1BJ. llzerjna kaeulu» mW:C& t.f:1l1dl etuaan muvukka:t ioi!l!l["~ kurulu bu Ih;:I'lIIn rnuILDir,]{J,hm J!:(lTlg:r.;,!ea:-e kadu ted ... ~ql"e~tl Bugfill O!llrtii:lar iJ'i:~l!Imdl!l lo'I-ti. r~ [!.1m] ') m~1'111'l1l1'l ye.1"Ii io"lll'!l 1m· ruhl. t~~i1tJ.t ;tftL mdllltl u!ak teoli!k lbtil1rLIILl bert :rut !;tm5"1 ,"'f:
Ile

YEt m'li'e.m mlJ IIlemin·tn haft l:b, !Ill w:;olr defl:l. dll halbJd& IkI dl!fB. ,)Imak izera topluWu Ylipmq 'I1'e 1m toJ)lnbl..a:r, IJn..m mneul Wt<!lDOII:ViII pJlgIIIa !Itl'!!t 'I"e Zf:liIk l dcli!.;YiIlIl1l1l mIbJ·
[!Jal.' !IUt

S/8 DeDI'}' SteveUOD
I

Trly~

.1D/hlnJIf8 ,... NI'"

IJ

.. YOI'SII
i<lIbllJ lids.

I eetl!lr

dcl'llrmlllblr.

D1-

I
I

I~lll. mal Vii yoh

~nll.

mnk W,1![i1l :cOrutedlmLI 0'8 bunIu-dan 66 i1.cgya. .kamrl. baiilaD IJII'lUl', Du .II ru. baiJananlardan n d08j,;ada ,I kiret olullillI 25 ar!o;ildms adC'ml taldp 'I'll 21
d!l'flya.da

1'1i doJll.'!I:l{fl. klll.'VII

ballan'

lraJ1sm rio
siW
.fHI
>!1 - :24/1'11. P1 ~41:l

dq

likAJ'1! t ol U:n.aJI 2 1IU":PYUl lle d'illlru naL!!l'larJI ';<1'11: IT dOCOll}'da ~t:Ayt tOm' 23 Ilrkad ~ PAl'lt'Id [I r;Umr-

mf' V!l'

I'Iii.m'lrurg,l\.Il\ l·ri. FloL rd.am '!'oIl B.r4:!m!l'll l'l:ln • iii l.lrmUll m.ti.LI<wln.L1 d~r. e

hya Kerua I" . m

yeui vazifesi

D.

.... -J .I...

I

...........

HAYfAYA

eel.s Grupul
---0-

~m

ikanooUi ,u,.eriindeki

~1~malannJ

bitir mek Dzere

OL

BsJuuili,..

*

;;;;;;;;;;=====~~:~:~~~~~~~:~~
SUM E R Sinemas a....... Oag CiC; gi

'·iI

I t.Ill
I I

YLl.-gL.I·

I'eniz

olorleri
JarikasmlD

COVE' RY VlelO

k~~lIIIIbr'l «IRSIL
I!i!

1

tJl!Jit r, Diln

:l1illjU!l

Am1:.tjJq_

y.u- ,

DJPtOMA.T

ml)iJ.r.

. W,. 2. VI,CIO"R ~I.MiDGET J.
Jj

UJ.r,

1III\II1Ui III

lAZIR IElr-u
Tefrika. No.
OIlH'rL i!I -II 1M:nf!.o:n d:"l"'~ l.)'i i ;o:i ril 0, Ha7..-etl p.,_'~eUJ:I. 11t'J',n !loL koh.ll irll ....Cj 1io'1:I.'II Il~ lIn1un oluLI. ArUk JuJkLcl.ik1l 110.J. Ik 1;L) rm"lr14 aa1l. l .... rcod.dlu Y.al
LlIlIllltll

tJ.II

Iyo:llia:-; Bt!liI, Omt!r Lin l-Il~Lll&b~ htLWcug llof:.;Um, Onu dmL'-'lfw, Olm I'lanL ,--diu Illl)och
II

ve

IIcld1gl bir h.lolde Iilttl,i;l ll-1iit

blliunurord\l~

-

Om.:rn

Ilunz
II

o!tU:
f:I~1

b:qk.lLl!1I0a
\'j)

dtWll;.!
H.:oUfu gWUmIl<."{:[l H h:Ll

1ege Kuvve( ~ ru u
(j

kuUirn"an !i1Lt ~l1ItlJrll ftlllJlycl.(llu, lI!o 010_I L1&l1ml~U. 1I1!>J1"' • .icrl ~ pl!Jtimuu 1](: In IIf"hl'lrz lit' I:a va IllU ;::(1.1" p.n diU" 1&ll1lIJW. bk , , " ..en,t liz"lm mel-lIt r!llhnl~ mDtirler1 r:dlll II'Cl :mI.L\I!l ..... <IIlUdi.. T"Hr;O! !l~nIIJB'.l" t~rliblll.l.

.!J.

,PlluJ.an

5.
YfI!'

o11D.1 ,IULlnJlI.K.m, kUliur ~tmcclim. '""bLr 'II~ a,Jatet edtrli~ ~nl tlLfl ~k Ittm'i!l 1;l]1IJ': mc~II:~Jnl I;hgillUritib v" rulm ~d L!~ b~[I gill"
DI blLm"m. mil:r.l.Il"WD. Ben. lLDIlWl: Iyiyl J,·t.ocIlm, Zu.lmOOcnlrt :t',"kuul.!i IhJ ye ...· y.uracll'llw:nm bi.

uri .mfi,fC

• ,Il.l'ka.b..llr, hllllr~

-

melt!1I
Erlui
I'll

G..;;lrru; af"ll~ 'lM'!kl! .11'10.
~Ql'm~J. glin I:.ll'l ZI!j'Jlc Useyytd bin. lhdlr' I va SaId

da.ruvnj~',,]; Hlzwl!l.
rdan

dei'lru. kll h.uifL~UYOn!l:In,
m% kl'l)lnl:a hU:!!UI.'WhlJo lilt:!

~f'n1nT

Ail bll1

mamr'l'nr. y Ibol Ai/f, J.iQrlL1Ilu!(.hnI IZI Idnuicyo !!OJ I~mi!', I;il!kaJun ALLa:b no j!;lillt.·ri:r! 1\hdurr",IIoIIL D. Ii,oZ Vl"ni.l n' pt

rJ.Lg~·t' il",rl g<:l("!nlcrl )'Utal;Jmn. etnol 1.o,l.adI: onLant. ilk nni IIn I V~ tl III tl. olley yid oi f\ Ii dlr iY!dl ki: . Bu l>w Om"rdo.:ll d...b.J. ebli. .\io:.l!~!l r; hallr4;!lI. 1.'1 '~ImII.'Ic ll:~" g, ~ken me:rl. .)iLillcre 0'0 lliW1Hln(l I!lLhi[lt.ir. D'i~('rl.lCri d.. aYnl !'l"kl~d!l i"p. fIJI ~LlJila.r; (c];ll:",U Om".-J I:l kutl.rd1ndl!'l!, 1I:l'~n'1mtrla1!. t.I;~MJbe _

\'e H&.l:rcU M.u hf\mmll din !mtm::J, 'l'oD1idJ~lDda: ... mmuU tim I kime ~mnn~t !!ttilll~" dl~'\lI
IIDnt!',

Jlrh!l:'.r~,lI.1HltiJn uillnn
hil;lJr ... iq
,11('4
,"\linin

!Illrl llch-lIl!.'rl .Ii.ormuJUn 11,,11toplll_n •

ll.

~oe~lI bin. III b.

~

H ZI'~tI Ebll B1'!k~ U.rtll kll.dar JmID'Uldt; yaftlndakUuo ri· c& ,elU: - 13e1l1 ka.Ldmnil:!
HDiI.l.o.nnrlao. tu~k.f~ DI1lJ.i.ZIILr~1l1l!Y:l. l~di!l QI.w1LI.LW.
\0"0

IInt:lloCHl uvIUllund"
I i lI.r.LIill"lIltla

ml"liJ.Cu

11on

IIljuyor

rilL1h oldll ·unWlldlill'. deri ~mll 1!~luin~ wf'l"ntk i:!l!llil'l gllD,;II~n1l. 1'1:, 1.1,1 Ol'l'll yLl II: l.d. 1l.e1'l14', C'·I)·,'t :gi.l~1 blr ~h~nk JI!I okudu~ h'1.llr lIIeriJJ b!.r -.aJ'lI il .. dilll"dll D1Ulpma iblUl'I.Cl'! 111'11I do ~l1(!ril!!.l.gUglU!~ :ue hi ttJ' Irln~ i l!·O!.IU'J rnrnk VlI hll.nr~ ba!t1annl ~ Zeylln y»l k: di'dllo'j' Id, - 11:1tllk v" lta.ftt I'" Uk". Hu-ruli Ab gBzlcrllll H ~ndl
,f)rn"d nnyClI'iJu: onurl birnl; gilrid!!! 1i"1I~ \'"11 i:Jal""L!kL,tElz d II rod 1;1.z..)'lifi

Al}'IJ~: ~ OdLlr, er Jill! Dedi. VMllpLlrnin

r~n.J Il', j]PI"lllllll~ hi! 10'~ WI" glilJit'tlr,r11l11A kuilaml.llII l'ilr l.un d

T IT A $ Ticaret,1~ A.~.
Td .. ' 11; -173:$,11 ·tu~lln

I

'

------~~- -----~ 13UO
LOool tlU 600
r,lJ{I ~I,J

I'rUk.arl ,KJ.lu

L,n. t(r,
2'-00 D'~
~15

.Ilk h lol.lna'l Urll, Kr.

~

UO IJoto
I,JU

117

lli.r

"'j! tUrlU

rill'El.yeU(!rJl'Q

h~lhl!lL!

1~ 45
Gii
(I,:,

,1li:,·orL:a.rdL

Po:y_

p..ynlt

ItaH~U
fll tlaactl

EbLL RtlW" bml.iI 1I0.ri," 05m"nl ~i0nh; ().

nun d~ lilU'iui I>toOOU, IJru::l'dl, l.lUh.Lm.n'I Niln OD(~" }.,r kti.l nt', r. i,.lUllc:.&dit: ·r Ill:. HL' cyle,llmf!ll u 1dU''U LI'~n ZinJ'l~l't' j'D >'ll1i • j IU. '''lr hilJh filly" Illihf'i!t buJ-1dii. ; >:..-dl Olm til dedl ki: - Ey AJhhln :rL"lIULllbUn haife : Orner ,yel irirJ' .. ; 10;;1 dlIrld

Ra.z:rL.'lUEbUi &Wr,

tL

'T-aLbalo'il ool~

'Ill! ~l;'1i.;P

'IiIurdl:
lIJ.

1n AJ

11.

JlfpliJi

'--'JIr_n

till,

tllDI!:IUr, Hiol1fdii;1I l&ytlltJr. Ey ILnl Al!O.!,ft. bLl PI<;<ll:rl. rni yll!'l, 'In·lll hit: b~hLII!'1J AI. I. f1 nil goist I!rlr ~
11 HliJI Otlrll\

IIlin de!), Il.daJcUndoJ!n. fa~ll1!tI':r1Il" d n. b~1:J -lWeI!'; Mll.lllUm:J.nhglQ jI~rl m~kt ililViUll1 l~o Om...r- g1. bl htr ad a.m;l lDull L!u_; "lduJrl:J.rL[u fI3,yt 1;Iller. U I!I :Ia 'i'.. I1111. I.. ~ glrdl, f.tll!ltl, 5~rIlDU)L>ldll; Ebu ~k:
eI!

¥enJ4. 0'

at'", ~i ~~IlI!J· a

dOl

rlrml'

dedi Ill: - ~y Abl~hln .ruullInfin ba. Ilr~; IIoI! 0 Om.!:d \'dJa IJt Inl ct .. tlb'f 0 pet '£<'r~ bl r nda rruiILr;
I!Lli!,JJ'ri \'e !lId.

1'JU,1

IJU.Ilu.nma ..... rllll • , iunrlll deMID. kh ..Ell' !Jig Tcm. n. lnJ111l1"1l1ill l~hrrtD1 onlJinn eD ]111.1 lllll hava.lo ItIl.tim, SiJ.il Har;mL O_anl .;. 'tj... m ak IU ernrl. 'Yc:rdj~ Valliy.:Um.i. :; pik~lm, ..6.amUIilldrrn.hmanlrq;;""'"

-

AllaJ]

\'.!!I~'l'Uo1 Uti kl.!Ilnln. om U.lI iIInnlL d.a,llRlY"dll klltklll Iwnc.ur·1:111.h:1 ilonilint ,gIIU va ora· d:I·l,ofi l.JJ.aulijl o~o.[1 UlliIlllmllnlu.ra 1It;J."Und~, Hep-'M Bl,l,lJllll r, Il· ~W1 ni> diYl!cellill.i dUl'lDDtk kin J.i:u:laJI:J(~.,lldile:t'. HAZr",ll EbaL S.'ldr
.llOllJ'lJ., yamwtJ.lIUa.n

~~A*n

1"1l1itell

~ou

~n:llJi:

YllllU1.1l

{pttil. aau

Yumurta
Y(I.lI, ao:t.lZD_ ............

hnJ:kn ~slel't'~'k IIltlyltl oedl! - Bu i'jln brliilllimllm ,1!:~'llf'e('k 1P."1II~1t; Bl!ltl1:yli~ ~Url ..) bil"l 'l'B.f'II:}, IiJ !Iln. budur; DU lltlg. 011 ~.!iiHl'IDrf!l& I loilIII\'~ ~Inln ~C:u.mdl]'. c ID!Jojj.fID Im'I

oe:;1.iI1l JuOU 1 ul)[J l;J1 11&lr.m

Oil u!l

ISQ J '00 00 I 3.!1 ) 6:1 )

200 nlkl :F!I::J

00 'iilD
(1(1

l.ri
~(ll.

00 'III )

,

"'Ilk
1(1 dJt.

I!kl.lltmc

1111;)!.l-tnll

~t

~:!tI

'0':3 D .iIi .~ 1!iOG)
00)

r.i!~1Ii 00

~
el.U

LOO t:lOO

00
QO

Hru.:rdl

H.urc:LL Ebll Bekir !l.i.!Iir.!hl... • lIU rogm(-u lIJl.lA kl.iV1.'I:LLL \'u .... IrlL 01l1.'lD l.oi.r II,' II d"cll k1:

Omtl1 1~1.'ri
~

~w

BI:okk, J'hzrnU

woo

,116
..~
1~1

l-::.pBlh Al1
:oll,L:;Jl9i

'IJ!l'Ll1II1 d ...lIlniollllll
UI 11111

'IIML~

00
00
00
00

001 t!!Ii )
'Ill )
A~II{

U.JII.

J:y .tw.lk.

1'\, Lc gOr.l!nrD;

aIzo

l.1t!D.

vnkmd J1hJ..ibir !l!lllle IIe4ji
co; Itull ;rO:;iUl!l

knJdl. bill' ,;;:ole d('~erlJ. naIl hllltll!rGo buhmd~l: b~ 1 LIl:[~r 11m 11'111 Jl '~IY~~l!r II em,

N.rdl~ Qnuol& b.ll!lJ

1).0.911, lIt~ J{!Lrym nell i{UZI1 .-tJ.
iSlj'I( HL

162u
]100

131
!lit 21)

f'''lIJlu""
~

ile 214 IUD _

11:~

380

00

,II 1 GO I'

,Ill' I::;

...... 2111IlllrL'l'Io!n 'lLllJRLolllg,~uiqtJ;~. f'lco Z3TT')Md wbor! d~\'!t!"l t~d(,!rl10 mL!!!glLI OlilInI,ra-rdu.
II. ~l'.tOll
BOruill'IDI!L
odO~I'LI

~-olll mtatnl!!

'1

IlILll ItJI1

d.li~.un.

hlllh-lL OJUtj] UlUllm ... lc !lLlr4t:in, "nUb lIlddclllll

nblll, Alii hili ft. I!I:iIil Udzn:t..I lJuh:unm ..dill. buU:rElIiI J"i.:blJ 1kklrJJ:l. d'~.u)'tl.I;'.a .'n C>tD. V(l illd nrt.ce I?Q oC''!'v.'1 d,'mln.

"~dLkJ

1[i.lhlbIL111i1 o.m!lmd;;n,

.1:'-'111f rklkBl:'hu!
0'1111

~:"IZ.

e~

Alhhm

d.', MUrin

imllnl&

\0'" fiJ.(!lfIQ

ill.

J:.uillr",Bi! 1-:11l?:r"U J;II h. [I:~11l1f11inllndti

[I

I Istanbul
I\sker talune ~lktlkt3D I!Olll"a toplanmasl miim.kiin olamazl
TerrikB
UJ)'&IJ. l!.o.m 1 iF • Ilnd( n ~{Io~"ftte g.:ol~1It dUIjU It lruI btqin 1xlrR'll"l~r.kohn ~. rt nd
'!;A

Rlfr,I.gu,

hLlrlll

lU

FiliP'll II~(.

avo

=---tiw>:UJic ) Irmu J

F'JaU

HiIUJUf!

J

o. 4' ,
'er;di; ;8.m,,·y!i.h

dDl

clkl.ll'l'

.,;u

tBih-rn til» n _.n: ;B.Ji~ r1b;sidl'1lI n!'U.I
her

iJAnnII

kll.l'l~P

1l1-

Ta $al· e Gamurdan Adam aUIHIIt"
\;'-ok \l
ell

8 "INtt,t

Bir i§ torbasi
"013(' • hi • I, rlrllr.d •• DI"!.Lt. 'l O' n I "I[IYR p;l.l',_..l[lnn(lan "Ul .J~ etml'k aunt 1 !:mslJJl _EO fir ,decl'gim 1:0. z rI! ve UCIIZ bill' Ie VJ" b...'Ul1 1r's.pahlhr r lnlz. Bu 11 pa.o'IlIkhl d.nJ::;,'!; i!!lverb;lH olduiu g!. b] mAD.ollIk IHII'l'lIqI.bunI!jmll1! mLl
!llilllbn ,~'A!lU~ltr ~o YlkllJldlg-.nd~", vatOf'Ixim.L[! :ilpLlm.JJIIlPdli. 11\;111111"0111blUr.

_00

1 Bd 1Iftilim!. It-101}e bqlndtl r-:

:KelJtIrm<!'~h'D ,lIlll>·Or1I1.rdl. '!fIlM~·!I. l'lJ"!Jl!l Mat kill KO];1ril U. tll"~ mmbUQ,l.· In. Iri 1!lOt!1r.mtot! !MIUllrtnnllll, iLl!!'"
~ulk,. r . l'I v kloUi liL\:IJ.IlnM 'nIHlU tu, S-rlfal ~{'d 1l1!,!J!!Ie- D denizd an ,1Ie1 bII}'lllnID ... ull.l 'll1ll1'npu.rlam1 bntka ba.~
1..

dofrn

II~

-

u1..Ua.r~-.. hi slDi
C1lllilll

I M,m:l.nl:mb Afrlk
admdr.
\:I!)],I; il']]bo

li

lUll iJtl"(.'

rtlllU~orou.
.kudu
E,IWUU

nyddrlnn

_

IItl ~ tdiM L!:lJ. lIlhWI3.n ~nJP )"1illL. ma. [llim mr nII'I>C.1l.lf.i!'l IncD I.!olUi, ~..

cRhnmlld~" In\' ·~n !l'(I.!jo~"yon:lu. Om.!n .'n l:Jii~ kIll 0101 • "1:1Ii. 1.II..UlIlW. l!:Mr"lii gtIn Ul [It,,l" gJ4~ap lm~lcJloE!d!:I!I~' ilJ"k ....lJtii;ll \Pl1nl[1\'U !!<!I.nd!! blr f'LI ~'llPI~Iti.ll!IJ 1i)1LfI'!lI r Alinln ~'II'l:IfI- ,IdL 1J..JJLl. 1il11'111II., I~r ~iruild' ... h- vll k mi.kUI"-dll • B.'1..l~d·l) l!ih:ll. OMan kOUllfli11 fI~ tm~ PIllIlib: 1'I1~ o:rllu1h. -KImIe!l" !;U: ... "1III!l1!Io1.'l.I e.g1, fIll':l~ ';:B11~h~1 m." Inll' I.ul'kl.lluli: lI1:1rull ....lOpll:l'1I1( pn tilL, \'. IlLl .uIlY· _ HIIf~ .Nuri "'" Ali f'f(Tl41- I:inJdl tnlli.mn t,(_n.b<-lhk ..dIp '."- bllh';l'lllntli'"k.i III nn .f'II IlIIL Cl1kli. 1-1<1111 !lILirlJl£l 1!I!1I'~1! tI Mcmo1!!1;1 H. lJ;maJlIIUlI )'tlzUOJI'D rI,.l1r OHlin:trmI 11 ~.:n' k.Jl.l'llnbb'1 IMillrnl tl, _ y", RrtI:likerin cglu Slll )'- Is turmnlctan blll..ll][ljU • :Bir milddpt IImnm Ii: k~ Li~Und .. (,~, m.l1>Q !!itr! Bu" bepJ. b!r gU'l1: .'811'21.11 hPI 'ilkI' Im~ijl.l. B.·ynz . ~ 0 dB. .rim.! keniil NlIl!timizd~ ,yn KJ.rD\W. lMlllJt j]p:rlnd lid .... y., I;nhlj1l.1I.m. H ..r birunlt 'II rl!j- l;f1mLlnl~n, ,q:tIl'lLJl IILyD-l, ,!!III .k1U'Bl'Sll'lo LdaIIO lI!umdllini n- UrdJ ii"i'l~ M!ll1!iull, roM IIIIIJIt~ 11'1 oil " .. r.lmn .. gtlrilnllyordu. aJJpal)"WI.
.,....& t t.1-YI.I!!.D ,It :::. \"':'Ull)'lIl1 llUJ u,mLlIYAb ridJ!1U, m~'l'dlve[]! R1fdlnlillmo.k. ~U'l'il lrerl'uni!ji , DuroII' rill lII<}IItudl., Otekl. 'tatlilk. fIlibkill 'b3.fiamlJii;a II.tbtl IIdl11;)\

Ila;PI lruno.dl,

zrunllTl

JIHUma

hm IHU' Irllyacll.~"Im .3.-di. l', lIal d. I ,_ t 1\1jandan !jUpb~ll'lldl'l h;ln pin.. ,1'

:a~-·"· " ..
..
bi:1 1'lilrltdar

i~m
I

GlUatoll huLahll.fiuln[ 1iI~[j .fdl l.>.lt. ~w; .lIm.! otoilJl Ro-IJI(.n JJJlm ... Ukl ~.k ~ ,l<.lli rnrl" kIJJLwlI1i.!f!!lur, .ll:.4Loll Ul/~/IH" t....td • DL!IllII.!i an pa,ur r.1 gUt1il oituLI. IG dO! bl.u;t!llJ. 'V ILC .Bll,ml1.. !lU,mJ'11 IIIlUlnrJa. ~pi.UJIliCa.k kGmllll}'OIL!l& JAPI:iEakt.U'. IJIl IUlJ"!1l1 I IU(I UlIlI! }'U h Itelj)'ulrrl'J r mlJ:lt!l lIU~ !&rill:! blrW<t.oc ill Un "Ii 0\11\111'1 l,_L.yon4& bAzJr bulun_Ul.... n llIzJ.rnl,)_l~. l;.nrl.IlJl.m • .! "i'UIl .... 11"", iIiIIrr arliln"d I. ~U]1 II l"(l.I!uI.iLlll Ji511U !tiJllr. • - 4.100 -

'IIi.. Kadlko" Vaklfla'r Mud'
._

, lIinlan _'

D.P11 IId.un

!Joe:rl~~ krtCf'.

l1li"-

~1lo,.1 nn ~!(; ina '-Iyum In. IC,!:inll. Iouak ,"ouis g1deeekt.l: ~!!l.pll.1 WJl,A.ltI~ Uurl eVol d.8ndll,-11 za· rordu: n.! man lIyaklOTIliila ve yu:ilmI lid _ ~bU~ill mt ? - Citm~ e1eI1dim. (Culkl •• 'todan ajll{t1 Vol:! arkulDl Q~:u~t\l, .. ,_ RAJ)!. M'II.IJgmda.D. nl il.Ijlb) !Ill ml!.DtlJll! 13A... nrak bl1Ulm. (Iln ~lI. ljo.ll§lIiln= Kabu1 ~U m.i'l' A.i"h tam.n.a. kUttlk ~allin,J1l' dn.D {eliEL bwli!1l ~ o-ruldugoou. i!!.I:1oy· _ OJJ.dan. lI.rllk Uml dh:d:d "he· lUlnDEi kJl'U mu.haclr hdml.ll.!.'m IN.!, Halhlliid ru is:! Mr ba.b'CIVIlIl 1lD.Uo',. b!J IlGuroali IiflY~f1nd)'oiIkl.!~bddJ:- dJ. B1Jg4sy, ps:!Aoos ve dlieor b:Ir - YOJI .•• 1m ymuk. Rumdl. ~l"bslM; ;111.1- IlQll it!b.:clc:r ,ekU.Ak~ @ldui;un _ Ne b.tlE!1m. -;t'ldnditL MlaIali: I'!ren ·tnun:ylll.J All, 1&1 d" dB hs.kikd~1!I yon!lm~ l:.u fnk.t )TOII'. hi 'elliid~ !~ bndlliDl d~[i ibn hU~1I1;JL hiQ Ilk iljey !'Il:r1emt• ~ It.i.ma"l! td~)'DI'. Kln~'U- ItI ookti. IffiIk &klH iII.libuD, gWm, ycl .Ktndinl t"'F(l.rJl1.dl: WOIIjow mbdtO eblr 1; bapn]l.blloec;:l}ml' J,La, 111l~ J:IIITdI: &. gt!Cemll bu IIlliltindc DC ,a.n~'or _ 0 k&m.."l'lilktild I1P1fly 118.- TnIJ1<Lll kat. iiiln bl!!' ,odunl j- au'll? imcrell. 1'0l111 olla b'lr an t: reel, dJye EiIli'du. F'li£oJllt teVBp ~li1 Q11'di. YUzU gtizll t0111l blr aut etmwfi. (Bqml NlIWi) pet.l tlll.lsl1 hAldfl kCJ:IdlPlinl atqi.n knnUflDr\ 1tlfl.l1l.3.l,h.BI.1 I!e.i"R dllbQ. fn.,.Ja kor lW!, SWfj"llWl IjI.Yl bolllrlm. tkgtl ml1)1. E'l'iIiltk \'"(1 IIU T"~n~"1)- fJlrllltLl ''o'C: ~Ne Tuula.r yQr.gu • kar-aJi': .Sen Wujovu. 'b.mI.n.ID Ii! , b~da I1mItal.m' dedi. Tina 'IN!"o':J.P yckl.u, YEl' Ihllk YI1l bBtkIl, blr I'IJ.d.i.§ealn e~ Yine .hl.l~lIu~M1Y():r :my ~ »wn· :tB'UgUn II] ~ol!: wrdu. ElII.titll mlL,\ y.'],II]II.,b 'IIIe jjoflLl fi;,'1rH!.I: .Se:rl IhIt1Ieri .,ardl. _ Hal'l1l". 'j[lltllllHlmkttD p- &L. AL~ OU,mllI.d.ll.n ~lI~t[m dl!kIm ~ n. ?NI1 l;in cevap venn IycmKollI!r' d~~! Sir

dJm:IJUl 1i1.l'''I'"l1tllbir 'll'n~nirt 11.0Lunll ~ f~ttol~l1l.Rl:~i. iblnctu: 'U1'~ dl bini Kl~JIoDU Skn1ytrl! ... r.ltr I;. ddti rllm]1I ~"Idf'rlnd,cn iI:1.1u'1ta11rdl aolulii: ,.llrllndekl t;i3'" (·rI • TIl JWl.nJd-I. D.!mlr B!I'IIItlll "tlVUUl i!:l!hiIc~): atu y<:n111 r, Gilk gil,l~ adam h;!nde Io:lI.. D[l!lnl tl.I1LIl[]

led

~'k:

.N~rl

'bey

.~~.t.-

ndll ml \". d]yOl IiDN1!:

-

l1ak.UdB.rl.! Nun br)'! iII.J.ii Nun kl'. 1'01£. 0 dnh

!lhm:. dI,'l'1' tl!kJlf ,W. TlIlI~lbn bllnu IH'b!lJ1 eru, hlln d~ N:~!.il!k:rl In'arl kI.:IHin· I'll bin:.r 'LMIIi. hu.1 rhYI-mk Inn.'~11101 gUbn'll!yip io-.Il.um ~'II,,,c:l"kl~rdi. Fah1l t UL'II1I::I.1Jd Ij,iNlm il'!ce '~lIhCARl ,.... I'dt O:fDHl.n1l HOijtU. 'I!D-k· i y~b :ni meyvB.tnn )'t!m klt' ,.()

Pil ~·lJtlJ.g.ml!l.

1I~"\I~~i1 ~L1

fHLDQrI

til"!;I!Hl,

arM.IIiillI'lIJlJn !mt"';(:!I!lI1dl'n ml&lr

rlru

PlJtl"ltt'f!' "l'

r.,of'annfJJk h:ln

gt'imedl. . - NdU. bll.D.llm T~knar'Ulki

6.lIa.lt: lIlnnlD UCUOIl I1AI'il.rllk ....1'lII. d!ll'l u~kll\.!lli. FlllIm. lnrrrll'l1n orIt.a Ind1l 1m korJ(]Il~1; '!;l!1Illlrdrilli [1dnrn1 r;i'irllnt" .f!1nl!. hlllt:"1L IllIrkIll. oOJlun e-\'''l!lfL ru-lli.ad,,, I iUUlUt: ItI. Yrinlm1re Itl!mt l drmed. Kn~l~md Jri If!! dUI"IiI),oniu. Nilla

mayll'lun blfb~rlf' 1l~lm~Cl.! IInru},orj!ltch. l ilL· lil'kl IJ.lt tu.f1I..IIu 1,:1 6," rahm l.n.I'UIl. Yllr.dl, iSonrll dul i k I •

i111 ,g~r-ct!.1fl.1ll tt'k !utYlln.rll:ll.l; 'ILl ~1h]!1ril"l ir;lnl' ,,'fr ]•• Ur. ~r'lloJilfl.lI Ji.ll~"L. ~'Uk~l.!I"ldo1n 1 - 00 ~.:lntJlJl OO)'UDrlll, 3u &aD hm tiUnddti kUMI'!;: FI'JoI"?o't.'!IDI hu a .. ftll'iJ, \ L t;:tr . ~:lnH fll!flld,gl .... mOUI btl:' fa Ii ~I .In. Alit· tlli !.JoCl.lnd!!.P:&,Y' Im~ lr- H • ~«
:lo'l1l'1drt.k~

ll .... lllllLr!lA r'aarlJ • rr>&l"...ny!n.iJ;) K&n.IiI.IIILil ro1lill,n.J.1> ..3 ),('"j ill klJi'l IIIo:nJi IInlLllln .HI,'O:I I". -e..l mahJUcI Ii! "P Hjn filii ltelll K",.t."Ur.l OBlu BIIk ... J y" rg1, 6}72 b.!... I F-opoJ, Z!ltT.!i n .... Mbl AI1jJ!!1 Uhlla~rln'le bLllUllJilJlk MIIhlW,lJj ,! ,JllI·l :I'll! \tan 1m IiWL III rI clalrt 18 .. dMJ.il.nll4 IoaliLinu hr.Jlml~ j. Ii!! Zalrll1L1:lI. yap IlIaD t.Uiklkil.lUl &lll'et!h·r;I t.. rnln 'ilIJ, m~m~ ~1,uLlnmakwi"r. ,o\~l ~q:;~.nlfr 2"l:iu lilin j'jtiln£l~ll hJbllTCn bLr Illy ;;~:nnJl;!lo!l y&r;'YUIl '\' .. IIloIn.JJjt iK'-Il.l<d9 Vuui'li.r lfLl!lLlrtLlf1,l'l'I II1!lr&o;lUU llIu-t'l'l •• lIn IIlrn II~" lli.Hp oltluklilnm ., IldLrm dLlll<,.1 t.JuIL"l'd .. ill)1I1.1i tr-<;~n It~.~!ljll e{lll lL.~~"'1'1& Il~ NI'~Ci" ",·klile yj;rlnl u.. lm "Inilll.; lw f(! Il"-n .olllJ".lI r jllkBf,l -

a..

u•

Istanbul Jandarma
1-

Sahna],na

I iD.Tkad8.ll bu

bllml:l:tyi

biLl

diJn:!:" ~liI"'i~

dhmlye nb.:1

~l!.l!lyQ~'

,S 2.

De

iltt'I!I!"

Komi yonu ba§kanh,gm :an
krf cJf .. I.II.rnMlnll \1' til ,:no -~ mdin.L C 5t:C!lr!lmt=m pL1.IIJr. II~II. .-tVl'llUILc oLa.n .I!j IrJOOJ I.J\kllll fll:dlll Er elbliJLnIJlJ :U,ct.~~" t'1Irp.l'l'ltI JI'1.lIl11l&at Hi AI'!: J5I:11oI11:1111 1'~!II'lml;](' Jlll'1dumll. lIatok"J"I.!1

murdllJlo Il.ciI<J,IIIID ko1l9Jl'l.l'l.doo ku'l'-' ~di. Nihi!.y~t !I'lIr-gun. dll.~ti. E1JDd~kl lIt=pet. " k{]llS.niliI;l jj;~bu:~errei'll! YU\l'.lU1ruIw. Ertc~ 1l;[i.·beJt gtlJ:I~ h:l;t{:f;itio :2 - D.ibi V !leolt:lmde ~slrn.rne 1U'1I11D'1ilM. :vinlSiUr Kell tI!jlu ~rl.l.II:1.Ll.~il ibern 1!:~l!Iinlz,. da IIabah tW-k.Ili:l[l'1m tIJIya~l11I;ege, ball! d'dat. Pi] C!I)II:trkitll kCiJkb va <:lJtUb git:t1. Qwnunlan III.tltLm, eier hil'lIRI y k r!lm~ bJ !:ID'!! &nnek istl)·ordll. Ark cJ: ~ in'l!IIll'IJ I'mnur!lan IJ;dli.J]]lI1 ()llaH jj.r:l&Jnd[l bU]llII.CD. ~.rdl ke~dl. 'Jfl.nma lo-llkln¥l: • Ylyeoo.kltrtnU
foQpJ1:ynn

ru.-t

UL':h .. t...klt, po.hlU.l

,,,..

~.p!!h

I}rlilllllill

e~~_!1.&

113.h1'l1lo

kom.lsY4IfLIl.l'.IlA

Ilua:rLI~.LIl

2t,lIJnl

Y8F11",II-11:br.

JII;,(

~rn'1UJt

.1"1'1:9h llr.thr, i"rtnim1!;' 11 !.i.rla 15~ lIuru;.llJk ~1.nJ.n.arld.S'L mU-. rtiu%"u. "luLr!i'U.1l1l1d& l!(Io!Ilt.l:l'"l)l}lJ,m~'r. "'CrtIl.r. l'lwm.JJlfI kO"m!,,)'~
lIuMI,LI!'lu h.er gUn
i(jJ1jJ

biILr, mOllob.;L:l:1.I"i!',IL !!.nita

:2 - bt.ekDll.l'llI IliI '<!rnL ..!!-t Ir.I1.lI'JJLfldi. , kdAl"t ItLtlctubd 11" Beard, 'l'HlIIuIIn n dl~'" to.!1g('Ie'.rl tMbkt m1.l!t}~·t" ~
buhllJ.ll1lil!iul.

~art
,tl

lIlI.tJ_dlllda ylltit.. omi • .l"nn ... ,mu!« -. 1Il001] -

bir hWl:-IlmdtU" dl!Ylrmlye 1I'e d!l!J.il.ijj:l yIhllnllen t.:Iilittnn lnd.irilrn hMtA UB.ml. ~~~ padJjab I· I fUr 1:ml,:,'iI hllZU'l.a!D..IYOlilardJ. HoJ t &1m1~" u~ vapoI'Im 9IIIk gikrilLtiilerini d'llydlJ.1a:r. ItUeanti Sblyt'r1 "U!I!IIIlr.lll h· melrumrali: C lilleD: IIOMIlJ: T~ lu.jjkl.dM:I. ne h.'.lbfr E'tnlll! - ~elc; dB ilGyll!m.lllt.iJ!:. :Dr ikt..a8il< Ime~ldu '1"E1 bW it)'e
b~ !IoIlmo YO~I:!Ik~

E-B.:rny

~IP

a'_'oilct 1t!dI'·o:r. •
Voe-n:nl?~in

!;iimdi

'1lo1!'U'N'::rt.IJl"~ dtl.~'1l.rmama3! ~io,

'r. kkr "I'fI Itltlll ~e~l ~ )'t!t: lJi'r. - B:ir ~~'e Iuinsm1;)-·:J.CaJdu? - K.3ft§.II..Itl}l'B.~. ZalbiLia l\ P 1...illi ve bilrbll'Jnioi. iyi La~l!o'OrI1lr~D~!

kti.ll ~~I:mtodl'i \"I! geoc ;Wlll~I Lakdirdf. III dB. §Gplll·Jj1 Bin b II: du.lu!r tali.m I! ~hl~ itan ElODI'B toplJlJllWllllI m Il;rnkulll olB.J]lR!;! 1I.00l. .:1'111'1'11". )'II1IJi v.ti[lnf dudiitJi ~L .. khnm z.ol'l:I,~ Ten iP· y 1o!'l'!l.1ZJ dolllplB.flll kllpllklu

-

~t.:l.b

llIl.lII.Ml

vak t! b n-

.- M".ad~m kl Rn beDim !i!!bu::3 - Evnl!l. D il~ 10 u h!itnlz. 1"rimj Yl'lIiD_ Ben .me- IlEn~ y~ml1k EMr& I ve 8. 6 d" 7. -:I: il~ 5 i ,..e 2 br.fIrdl. 'Ct-mw:tl.an adam <Ce"!;'apI!!Ill!:' 'lIlt ud-!:lJtttgu. vl·filledi. HUDun Ih.erfI'Jf' taVi;iU - FlJ,kat belli yiy~Oll:Zllin. Stn Us l 'II bi"l'bil'l(;>rin (liktrtk OORcamunt:m :tdi'l..IIDIl. fu;c-rlnll tll:ll'layemedr·n I!'\""" I beolJ. i:Jlmu!i! 0].8.';:8.- t,-nTlI.7.. kB. ID..imJ. lr;inlrl g&t~roitl kapl' Dank iIl~·Jt_~larlll!' "'Unrnya b~la'l jim. . 4 - Kol'lcon vt-)'~ kordl:l,~ il )'l YIl.hl.ni..k i>l;i!tiyc gin1l: MIIi~ dl. Fa.knt bll d~rlOl. lIJya1rlnn !la, I, -:- o_ bt.!clr MIla 11. y.a.[lmllml !I1l.p yaPI!UZ, ~oot.a l1u.nn~ de 15N(.lll )'alinkl. ~ma oturuyo:rdlil. rnlru.zJa bq i:lIl.rflE!ri[lL )'0"1 I1f1kllj mum bat I:lg,.ndan. '111111 tLtrhj ken- l;!Iti~~nuJl.. >. . ElJ:cdeki ;:irgilyll ya.DI..nIl, blXaka· VitmIR; ,,'YaemurlIllI )'21gmadEm -I!JI!nl bl' FLI, ,:u1t:adlll:!lllll l'\I'm!l!gJ cL pe-k ih! iJ;IleyinLz 1;e:f':1 Irum.:1.§truL III('"!<('ntk fliDi \lmtU: c'I1"i'f"lIUlbvJ:i,nmw yi},l'cellJ!I' dDl dillin.l 1<:,.NMaml}'ol'!dol raJ!, ~ Yokg.a IIli.m! CUi:. r .fI)'akll'l. ~ i9temiynrdlll. . ~VIl<ill omanl giJ!j· I'll!;' aptlke ~·;J).pIDlil. - l"lcrld~ UII tophulll :;>.... plb- dUrm:lhl"u, dily,r, ll!lv .. 'tt". ~·OT. Jttml.k of~.t:j"dioiz lyi E'lioU·· BLL koahl-l:JlIiI.dnu IEOrJ':.L bal, .nmla ,urnootun- diYf: lJ,"'J.ihl"ll[l te tt!l"erocJ:r: I ~ Bl!'ni r.r:ulllk' 1)S[l~llIr ar.tm- ilmedi~'i. b,hi bi~ bie bra!1 d:!I. n· ®I.niL tal gE"!:m.i~i!.i" :N'1.h:B.~et lrllnleI 1m- pinri1i~ blLljj]:B.dt,Bu. &(]it:r dljer fl.. l Oll1kll .[hmk lie nil flrmt. Yot:r1: d~!initIlm ".ttman dnmed.l_ Y Ilpll~ kabs.hate - Belli ,g~r:n.it'le:J1nl !.'~ hollI' :ul'ib. MabilluB to;r..lama u.mlll.lll ~t Y3klan dill yap~t..I: hi! UI;!.17;klJrtuL'uINn" Fjl.lkre-d f"!'l1 beyb.u Olrni..J· oI!I.CR,~i dedii, millanm .In"" tliittiD. milti. Bir 3-K§S.fl'! nl, i;i l;u.e ml- Di, IlIUlA ~!I'li.I:I-'O'rlilm FiJ, ta:V~l ho.liilll!mll 11 'aKa- OfmdMl. lIa~h \'t bir d.ahn om]:!._ J&:i.Iu;UfiI \-1lI m.I! !llir \!t- \It'}'az )m~U:l'lle k dohl 1.111'd }'('1:' bIl.~np ~~gtnYI;ln.1:U. rtL up-amadl. 0 ZSJJl.anllilUl SO]] II"il l:;a.munltl1l. adruD onu. \)lrnlll1ulndl. H.w~~ li)lt" J"1iI)' ~l'.di _ Yi!tk.! p<:t'le geldS. Onlarl (ok dik],at~'ordu. Bu mlJ.~.IIdi2lc 1!<I.b&Jlll. ka- IIOnm ileridcld a4ar.ll~a BtU. Fa.- Uri ark&dll!jl bir lirJ.h.abi rbirll!rin!! ~J.IInnl rlli!'! k.a.pldan gir'!"'1J II! »i!jirdi VI! B.l"ILlidajile hil"likle Ali Swni d'elldin d6Ild~.rdU!l·r, b{;ps.i.ni yedile:r, Tsvpn nm ktep dar l8t1n:lll. Ta"'§8D endisini ~JI- I t u.,\I.1;anFl"E! dfu;.tilgu r:amlHl J"iI. f;:tIOlm,ad .. Iru'. wmJ llsul ~Ii.W.&ll, Nelli h.nmmm to lundugu DdliIp fOt:llll l~ ri: .ldi.'\odidue ~Edt.1lI of"oo f.fIldi},1 on.W "1g,.1'l.lll7.) d~.

- !,"' Misall:rlLR

:[rl l'liililbll. .ru on 1m hu s(!illnt' hl!l.li ikllten Lll..IUiIdl 'fC IkiB~ .iJ;1r:l :"111:re~lI: hEI.ZIlI"kad.:J.Tl\'~ilD ~ll[ki yijm nil ~.... lktan W 1I0ILrB ~'i!iiI ~ 6lurUll. BirHkt yediHn, Yinll bh BlllIfElm )'em~k yc-d.lch;r1 E'snarla f!lin: ,,\\'11 kuma, :iI.Ii.D..rltde=rim ' iU 1jjmdl' ~n. c;;ol!: faz.1.a "Bh~ll'or. I'lln. n('melli ili~1'le tJlJ"~n ba.. IIkDJ Iialladl: .0 k:J.d:1lJ' ra.:<:ll. C;lll1p.ma!lu, .m.edi :!titi.ln~ (It'-

I!C"ru

Im ..... dental! .runI\illirn. I%; tew ani!I:rll.c1l ~m de- ~

Ku,1e,e we I'evhal kur$unsatm a'~lnaCaktir

au 1:1 ?
·d:1JM

illS d", 1!;!I.lI1.IoI1i[M GTII"'jjU 0'IUD NI'.liJ1'L1. dolWjtl, ('lllInm'ian (I. do.m :iLl' lJilgmd3. lO!)lr biiyfik Jlij. rlJm.ii~·Qrdn. Tii.V§ n: E~ ,(: ap VN'me2! 1'1. I<IIDIOI. vumC,Jiim;t d.iye
CI!'\OillP Vtl'lneod.l.

.mf.di

mf:ID i.izerinil t.e.VijaJI LlOODO-r.llc ,BrLTUI ne Ir.f'm. "..II!T(;I:. ....oi iii 11 l ~ ill!t·(: ilO:r-c:IU. Fll ~jl'J..fi i!i~!lllm'll1,_ NLhEl;:"!k

II

I..E. T'.T~ I,'elmele,.;ntlfur:
l _

Mw.!l.lUlJli!'I1
l.1li

1:0,11, Ij oJ;- ~OO. -

1,1"&d..,-. 1;

lrHl

~

iI!t

!aJ

,-en ) ItW,~ kur

~!.!l!.l!.mn\fn Ile"e~~ :I ~.-.l ram.n 1,"3<1(1 K,I;". j" 11('I1'I-lob Ih'ha km~ PPl!.uIJlI .u.r ille Mtm a:ill!.lU:akLlr. '2 _ lib ~e &It fiLrt.l'lA14(:.cr U\l&ZJmr;t&n p r~1! t .• 1$ .. 10.
lcbIU'l'.

(,!..I]-

9- l!.ttklllcrl:n

::'7~"'.- lirlIlIk "i: d t m JLllolIlJ'IJ m rlJli.t .. Ilr.Il I-&IIoL (l.oIl) de M!: ~ 4. co. !t.th tor1lJU:U' buh.lrurulJlul.
--4·H!'!-

"I!

nol.

I

LllJI.Rcak 3r1.hrn II duo: !ttUf' Kam'l'J"onlJll'-;t.

T1ekel Ganel MUdii~iigu Ilanlan

my

I

tJ"iJl.oLr~~lndl!
DI JlIrdu~elr,

-.:a.llIUll)'S ~1adliP-

UriLf

Sir 1IJ~l'll}'l~m 6b'b KlI'8J'lti SlI!rl:l-' ri, diJ.:oup bOn! §-f:Q. boe,Wa bakt hadpt p. nr..,g,.I!~ dudaklannll gilotDN!""l: .Su itnl"f'tj nr-· Iii. ::S~-.nM J:WIi;J.lI Ilkmhllllll h.rma· q.ao

i,

EmIlei!' dl"rill ~1\kIl.JJ.dlJo padJ;"'iW HIIl"Il: !lf1!l1.t' lie kad.lx I~·j \lC' gliIn goz.]t:riDin balw,ll!lrmda bir uldiir_ d~ 1;(1 !Kl:l:Iin~ dc~m:olll.t brujludllr. bb fevkalidl!lik '01111'-1 kil.d1it IIrfll'l J!la.laJ.N .hir; ,th: ·.Ibr py .!lIin:r~ di!!'f'~1! 1':II1CDl1~llrn d:ye- "av ..... tUi, gUllilr:rsl!dl: Ert~1Ili IBi9.bah U<Vlj.{lft d';! I!,;i mJ· - Siz 1lI~ }'~PUIi.ll. dOSI.wn ~ Ell" .,.~ pamlu]e dPlu Mr eepftJe - F~Dii~ g ..... ll'l'li~l't.I.GUII!'I'<:It; .Buntar l!IeninFf-IUI.-; ~ GiW.en bo\-ijllll, kil.r War lyi d~t;illt'r ilo'-ill. J':jl , lUe~'D) n })4iidan ~:;nf' b-I!['~('y y.lyoloCek.Len d iltiJlUh: blJkta, .Ken"I:lkm~d2 m." ill b3.b.r;;eilliDd'eolri patsh:s \'s mllllI- Arttk uom ~olll tUB. "1:011; 'b nzi}'Otlllnh. Fakat Ili~ - ~u balmf' ilHJltime galiy,,!1"- hir 1]1')' !IOJ;h:..lIlc-cieo ~;ne pl~lro.l

·s..

n-

50000 lOll slga.. ra kigldlua ait _rln,~ak,at eml... ---- --- ---_-------~--------------~~------~~ nat miktarlnm ta b.ihi
un

Satm ahn8. a

A..Ilalzemf a/un
17 ~ J~tt"

,ubesinden

J;nnb,lT,g.· j:lI,.n.?h!'(l ~'.n.~III:.t.!I~ IIln II'ddmll .:!2.(1{l1l • ~Il 4:l~ I tc1rUl1.l ~ (!I~O i9pu. eSO) tdrULLL olmMl !;"rn·.q 110.000 'I.mp -t1o':"Ll"1l ~lf!d.Jrun t.a.~lI.D.lP tIIllplrdflll V~O:l!. , .. rLr1lU1lrl rLndc m I a!r1[at , mlrlll.t mli<dAn 110.11100 0,.,., oillnl.k
kay'U!oJJIm.I" 111'. 'Illt ll!..ullrlll.t mllll! n 50 t!l5!J II lank h'lI'Y nnw r ~ar. "L~-riyd. IIHl.k&!.lJ8.rl.ann m.unmllo d._m.aIi; otdfl -ot4jliJ1111 mur

~u h.'T~
taaJoh

~LLm.~

1dlIw.;

SEr;ull«~i'

kapllnnl

ko.e.

J)oUltlC

ihtilfll Y3t1iC"l ~'&IJ OD!JJ:Il' Lh k.i .kOhII", nnt bD.:ol. hiiriiDii.n:f'lIi. II! ge!;lil~r_ JJl 3U8~"inill ptDIlt:.

rtJ~ nnc11.; ~t:,"k klz..'!)n~ oniu. DalC;Lani 'J'~.' nmadJg.DIl ,-a_k end Jo e t~ uk"'. J lr. ·Ie mEoydallJlb .... .aye k b.'ll It.

1m ~ 1 IN inm
[I,

I<!.m

y"nl~

~;!;AD

6I:'&l ..rt dalga.

h 11IllII§1.i..li"1ltillJJ.. mal !liCt'niJI d riD _!lilll"iDI! h.'u ~.J:t \·tTd\ drili l'!1~IrtJ.1l1n l: nunn. .hUmli 'L;!i'iLk atl,.,,; yil:RIn~ fi&\'rulall ~O~k l>f''1'III' m",.., imt r,-""""rid bir urkt'kllk
l.J,DDllya

mMla. mil.li3 n faide kEl.bnlld] Z - O!o'le ol<:.cak. Dog.rudlln 'C'l1":1.g~l'l ~IiI"'lIU lxi..'1(I]]i1~ \Ie SW. tM. M'IIIlIdm PII~.§-ILbhfJQ2 iJw. lI.me.t ic""~f'liiy(lr. HRi1't'lilt !i&C~",h Ilfl:mil~ "Ilkti b::!..rib:El[ak cr IUII'Ea, T~}n~Lfi.!!!i'lld labu[" IBf'!,llk tq lud.dellinl kt;,;mcyi "f, ¥ildl. II JeL8DDUI tELraimd. n II(;I?le y Inhm 3.lmifll!JnL on!"m P ,·li.dfruyo:r, - ).fud.a"'al~ "demiHni!J r cemi'k. Bu OJlj h-na! - r '-ZJIlBII1!) mu\ ~Cf3~ ollU1'lr. d :. 13 d.a lJoi rim ~~lfl J:a\'dfl fit1.1 g.1 ml ~ - 1Iq;n 17.1\ • Ulf _

I,irlddoe oturup )'lI1di!('I'. Ertu.i giloil: £11 ~iftll ginL I5itlig1

u:;~"" lib

zllm.-..n
nn!

,g;"{u birii5mm

bah!;f'}'~ gl.

riJ.i' psLl!le-.Bi v~

II!IllI,l.rlar,j1lJ!I'j

l:ili-Llla-

~ypa:rlilJ.$ 61dugunu lI!ordil. Arnl III:'~ I!\'e dOlldiigil zam'to t lIl'l[l.lI: • DLln all!~~lJI birlll! ( .... lruns. gir.ip ll~b!!flfnI!:ljkn kopar· ml~ dedi. Ts.V§III - ~Qk ii'!IIol.1ll IIgJIMmJ!l Jrtb' gO!'~fili](·k h;-in: .&nim 1111· - m ... de:- bSZl hll'Ftl'l l'rmilj. 1311
hUIIUll1.8 III!' yi!jPI[u::iiJ.~~ dll'lli, l::llilbub H11J1S::J.JIUl. Dab,.eI!iIJli:le hl~ IJebz:e .'!. "du. Arklldlll.!ll!Un Ill.' alU!:lfilldij~l.lnl.i tnnmi'k iI!lU~'GWdu. Fil; .HlI"IUU rnltl1loH..lIll!lk. ar;;in hill'

JoIan~m:. Qlup 'OI\llllI,,,,"",, litirll!r \-ulkn ~!r &\l-el nil II a.. ltorU._gIJl2 munul..l 'Ii. 'Ilo!r halel!! oJ:JC"i~rtQ""~ tu~~111 !le' 1 .11I\J!l Alm&n ffillomul", !ill r hldtk d~m'l" mi!ikkEip bullln...llJ~1l P~~fI P,Won Ka.Lo.tllt eallll ..,,1 t"i ! JHUilflrall dUkk nd.n. l!!l/"" iht!! II!Ib fi!\ln!d. IlIILl 13 dm H Lle 1I11.tiB.r l!::~ r1.tJm'I:l lI.Illlmm .... k.ym~tm. '~75 ill bulmll.7. A :21 .!H~ 1" r;..rnt-e gUnU ay I tH ifllv. 1Irl.
J'Ilnl tirmlll .ur.;lI~·l.••~llh .. :.Il.~' v,. UUJl) olanl.lI#1n m.-:zko.r
Mfle .. , 11 11-

h 1i1~ bulWlRl:&li

mcmlJJ"Wla.

mllf1!.1:_LLU"l

jJ!&n ollDl1.lr.

I'

!Silifk

-81"1-

Sa. Al. .k..omi ~yonllintlau
I.1J ktli.T1 Kilo;! GJ'.
II ID' I' Iltu
I,

J. Er Okulu
Kr_
lo!l

iKBAL' K.ALFANIN·
Teirniu No. 31
w· .- TlIhRJlll1J'lul Hm..k. "~ ItM (;f •....,.. ];;t·n nf' 1I'I1.]r.ll >I'd YOI'IUJI'C" U,. rt}IDillulan olmLmuluuJ .il~n ntlz? B~r :1.ci :tmMl I;n, ImUluWl;' Wi u\· dllpr. g:i:zli iP'llifi 11'~' blrdlln ~f'~Ii'I,·~I. jo;""mik ~t1!:ili:i !.Uklurun, J]=d"ir~ ll:nn, d~d't 111i r· alInm"',.I . Wnllf, W,,~J!lt IIZBP.I., ;r;1If"u[,h d,·gildir. Itrill ort.s.~ 3 ,.~I.t.'1]"(!lIklI1'1 r~l· bHcml!n b.at.~~.dl"I·, )llu..rl". - /Loe,,\I.d II ~luJ(' mll":'!iU~ IIjoo Dln.Jer~ ll£Jydudul:l fllil"lrl.> 1"~nl"T I..p mllttMJl.1!; L lar, JI.I;mlll fjod(n kt'llCt'dilmu."i I!~_'d ta.· ..k'L oi.auklr mldu"
BI.Ul ill.! Ilplm·n k
tl;J

"0 yu~'arl~lllln,
',lcl'l!lI:11

1 r l' .M'I'. Cr'lk ldm ~lu

luI E-i'Mhl }'>L!llililr. Bil' de a~ ilk .iWl.lla boor b1~1.l i.!. - NfC1!~!), n!o'!iIll.!:t.abli:1 llt '! 1'G)11 h.l &rnrkl'll, ]lclljJn~ .r1ll~lll~ IIdlll'!1l. Il1l cak UI'llktktll11

b.gel; r. ;,Pek. taMLllr ki I:olr yarn y~, IfI.o1Irlltllk, diiimt'. tAkmn ,~. ,j:!lul 1!yl.f de ~al'f't f'd_jljr. - BUlUD btl IE;I3:rttlu tErril • Ii bir noilgl 1j.Ilb!l1 ];;.11]maj[ i~'D kilii g{ lir Ill;' '! _. E~et_ Amn:m. t.:un 01 _"II: ilflfl d~dir. Yi'1" yU,.;llnol! bill hlr tllr"t tf,topk!noe b(:lbUmn. Ef.o-

.a~ kayda

~an~ kJrvik

pom.e

kQ]ay k~h'f! nOUn!!L Ot;L1I.ktlf. Uli'~ "il tnrilbo'li lloll£Jf: f" I:nl!il'hr.'y~ zib..inkrlllil II L1r~ Ut. ~II; I t",dilc r mi'; Her !,iIi'yden om: mIn kuh(C"illl .zI.I:tlnkrln~ Dfiklf(~ dulel', killak kolay Juday d m(!':, !;i.Iokli m~iYllj hlr ... ];In n

,ri-

011 1" nn~it1 [I"lllmik m&Hjflldur ki Lilli fi'loer ~I:t n bLr laklIIl ~l1im.18r \ I.: ~"l.ktllhl r \'Flr<'hr. Anl'lI.k wllk tl., baktJ.!:tmH· :l.Wnno ri'l'Un D bu. ··L ~lrr IiUl"lof'nn;: mllr .. 3tk~Jl luruI('~k bi!" :\ .. n- b ,J11llnrll IIr'IlI;I'1{ glhil·
ml>ll.Illll

rnlll.llb Kr.

(,m.'1

--~-s.oooo
1_ T 11k Ilol

!ell.
00

Lr".

f(r,

Lr.

l.a1 ~..zJh

!JBIl'

eLi J. E.

kl.llu III II)""~I

~ 11] , 1Q

rn

!itJll;~%.

- Dt m("l{ b bam inet'I"m.Ii"I~n:1f'n S"!>I;tJ,

wt Un

:nil,.
Ilil ldi.hrdll1l.l?pw oll'lJ'"l'Lk, _ nd. hl"lnnd~ n"l'~ll'me> il. bl1:ttlur:' - J<:jj~t ",hI blll~ mllddt'h.:JIo
d:l', AlIDIItI ' .\l1!i1.] U(l.!j1'li~ CI.'~i.2<[Ind~
0-

-

I3U1JUl'I~1I.

I."'JI'IJ.I. p,rf Uf'.IlLl no !'II.tm al.ina~bi:', .2 _ Ek~mm(' H' lhl.lu! 14,NllllYl.~S1 pU[emll !III Dklll IIIJIINlIml j{olfll"~'OII Ba,;l1I1!;II.Il81l'd!!; yapllae , _ HaL' t!l"Illknat Ullllh.. ".L1tllnI.!J .. l~ ,Idlr, "_
~ _.

~1lnLl.
ktl!l".

dt! ,fi.'lnnui mula!!

-

Mil

oldugu

h_:kD.

,,\'t l 1I11~lLdLm,

r'. TIll I m II~ ndJl'~ faat bl,. p·rd.. tid. i dlJm:1jI t;, zdelll Nlun D nlt/"t~· bilydul ls:iD hfln~B.n .. f1i~ ,iI.I"l>llfiU Hl:kS I,JlDal( b.r mfj;~I~Lllr.bolilhuD mr Ihul; ~.!,: tf1'lul .• l. l~j"llr. - BB!;ka blr' ~.l""J'n EJ I:01.l me" \I bi WID ~1:1n hi;;- tl~ t I] t. I, 1,Ii.l.l rll-i 11'11• lint! Ii Ii!luntd •• , d d. dudim_ AfI,ma ~mdl, .lo,;'nl 110m!· %..In bo •• l1u r..Uiko!i:r ~.. Iddlltn . cOnra hi:l ,I; rt J,lirlJk [)lr • 1 loll ~It liD. 1, f. i 1..J"orum. 11', k _ <;].IfJl b:a.b:lIlI:,l1'l 'll bill' ,1, II: , lIaW~ ,·1I1!! l.ukl.iJn ltJy~ ·~I~~,. n i:igil'.-n.m(ktlr. lE':nDam Ou g.b] I.
IntaDlIl

I"JLi w ~u . btr ~ &8.rllorbr. Fakat D !;lit ••- ~ Ii gti,. l~tJ 1". H~.

Ii. l!l.riUl!ii olllllla.z 1<i. ••• Ui. 'L mtmurlar' i lennin flIi I, ~ ii. ianu.di.tdH d., \,lJn.k u ~'''',I r·J" ~i ",,·baUI, di.kkll.tlI. d .. \'aml. blr I!! Jteie DaIUUl bu i~t, mHID U :' t 1101: ~.t·(:.&lne 11,j!mJY"-O Itll' :mlt'h}'f},1l :l:hliy:t'l; \'al'llir. Hi.;: bir hlll~. ,':1 ffii!"yd:ao "fr:rn~· n lI,;il.IlJ;IDrlil:", ·r;I,... hnlldll.n, dlnJfrl mldtn. Il" cpli, ~r.dilJ:ILl ~nllJ-

.1.

IlI1

n,.

1-:);11 N"~Dat bf}', 'In anlropn .. m,ll"i. YI"Jnlllof' .;.'Ll'lflllJIOii ml? - f.:\d. mb :ay I\adlllr. -B."!Il" hn Uoakllfk1,.. ;unl 'nlnJldu I U. ,..~ mf'k lIi:rmn' fl kllla~>l! ollli:t.l.ll' mlElm~~
Bu
ij

Fl,.indE", bE-Gt:ni, ,gtilJ~rirul!L alIlllllJl "",kIi, bOIl1 nil ul kllln. !;,oI!nof'Bi. diljJ.eri \-" dl~t" r h uilJUlli)'~U .. ri de ),Sl.LlIo U·. Ilju. l'\illCdJu- ~ok f'tmfll or; .,·hrri.u<th mldJl''' - E,- t, miimiILlilo oldugu kll• 8Ll nla.n b)'de den mf'mur Iykl \'F e t raCh~1I IIlIydol'd6'bllm "iii: lotm ~u'l:]uyu derinll.,.n d ..rinr gil::! QUI I!' ~ri r, HlIIllr. Q-Il kJl:'t'li i"§j.· lll_ u::m,bi 'mt'mJ.. lI;rtl, nh' .Si.'i~IU Irjbl~nU" b5lf' c1"rlrr. .Glizltr iiin Ti'lill\'I, \ lib, k,.h "I.... ,.,jfi ~1II'1!t! 110'[1•.100111:'.III ngiJl

r.·

,=~ [lin.

l!(uliJ,k Inn IIlIi.hm; UJ iB.l!anm .ul klnCiI birl.iriIH.: bL~mtdi!,!, 'hJ b:r .ndamm ilLl kuJagmd.'m tM1 d' i.amBm.iJe oldl.l.un lLynl ~h :'ildlr.
1:t:lD!::t fLII1fflll, .. Mt"llid() •

h~nl.b<:'r, h~pl'Il btl .kadD.f Il'II ~ - H~yl.l·.Ilolr dL' ,,-,u~llll1u'r.l fot(lAmfI 1.I1I.IlI11'..
~. Kan.gi. §elUli:k"!' Milld.ll!J1JU'WII bir 'h..IIllrnr.t· 1l.1li11\1' liIunu. u&bU Lml~l!r. Ulll ~ folotml nlllulr; Ka~Jrl.ll.Il. ~"'n.L Il:f'plu dpl!I, proll]df'1l VI! }IlI' d", blltta IFIpka nlmnk U:r.l'O )'11,n profild£'8 "Pr.!;,fIl;.le [Lhmm foto~ta. Imlnk lyle 51'Un· m~1I: IjlzJmdlT. ~~pkI!y(l DU lbum Wo.!''T

§llU'!.ruul1tIIL
lIIt<rldlll:!rlIl

to, ~ ~
'f:aI.l1

]o<JmI.lY'OllU8J ,(tirWcbklir.
m.:lG{upl~ lL I!ilillkh' Itlwll}'}'." ll!"iJJ1 H

.o.p "!!"~?
-

JlII.flIliIk n. hi Ibiri.n1D ~ III 1IUl i nF.ilJDIn.r ~'Dk mlLdLir ~
l8u hUBUlli.l IIL.zC nH

we

Yl'

nlLlt.rL blr NDl Dur.

1I!''f''I'l"llJlf

IllIiU.r kllm~(llIda

bulwtrJ]aJan
-,'I.il8O-

IIlfi ,,In-

b!r
Ic1n
roD
II~

aU'a
fi'ii

DWlUll'ltIH

".

NI:I. Allll

I< , II;llu.Dl III \'01' y. IJ b If<In. .1Il~, ~,tmlIlU ~IB _ ~ •

lrilb<il

11'0 !'lDE] I

lal1r'lJUlJlil

'·J:I,..r'!

.1"1.,.,

bs'

30[1 .-..lJll!!J

']'lie i1Li1r·lu dLh'nr'>

"J)t.Il»<lIr; u-

~~rum.

Mr h,,! vardlr: J dJ ~f>~, dl. 'lRIml. ndlll.n. lulHlhllrl .! :l~I. !IHIIJ(.,""l, IkiJ.l""d.~ahl \I, Il'~
• i: I;.<lb&ln

i~11!lo r..,k}'!lk \'11 kUQiih. ~ dlJ' d ...kJar i!lln In!:( r 'Hlhn. 1111111"1'11... n ''l1I'(hr. BlIntr.Td!l1l bl'Uil1l Fltl1. IIi1JKLkl!ln ,-6. .. '0 lJlt.urliilrl, flllII~ln lu bu.rulluk.Lu, ',' Dl"! ~lIurhln

Nt! ganp F~'. ~ hi IDI? D.'1hB gsriblD! yli (:).'iml Cozlpriml:ldf>n t.lrt. ,tli illg. rililin l'Lynl, b.-Jl 1IY'l1 g. ll1jlH l~ buyillkliiktt· tiI~glltl r. liiWJmlb:e ,Ed!!flI1'11; AI .. ~UlJ \ l:mmumuzun "'1i1k~f1IlI:r1 u;~ n-H y1.h:umlJ... nl II>1L mkilklll.-i l."lIDiFl Il.J'lIm,!I hi .. ,~lz,gi. .III' ~I!Inl:r.. T!1D"l OrUdrm kZit(." h1. ;::1~Dm ~8i.M!'n.l1 ~11'i MJ l:l mr, ".~ !JlrbinnJn , loonl QI. p,:-k. IIkUlldII, de~il. 001 HllYlr, ~Ic,: hl1r Iilln.!In ayn.! dl'liilG. 1'. K Il. bit dtlUlltill h"lrllo£l! !m fII.rli.l lundl y.lld( ~:r bJHr. - HI .. LIJmI),on1m. - Bir plll~ In'-lllUJruIlU IU'I!.II 1 HmJlJl!l 'I' bu lr;.arl!tJJ!- M d Yfi •. Tllllnk &IfI'lihlh IIJdW!lJJ h' bJ m.·. ~ Ii &l1J~ ,gof"lLy.orum, Blil' P[JJ1 I~L~ tM ~~.bI'<'~1; Iln unJn. "," lEn

1[[1-

"e

m.'1.lurnJlu nr billr'lm. z..ooln11 IlJ"ll..l3liT'lllll.l.nn '!A.' ,Pill .HJIi oIn:mJt ~u m~'lC,~1 \'cJi'"l)'or: P.\U'o milk ~I rI, h..m Ifll mcll@llIt liIot lim!! P.:\em1;U1lll.nDID Wooi blrblrinJ!'l IQ'llJ i I kl 1,1 tlU1J:I:IDJt: ~~m

'1'.i1I"DoII;

SIl.;;iu "Db
_'ol!;rurta

bIwllm.
M>!I

!lC'I"IlT 11JJ'R. bu.'

en.p'lHoll

lU]](Lc.Jt:i, I;;::~D•.
F'Qtogn,llllr t;lehl'('nJ'I'I n n~ I.,l1yUl>ilIUL)'l-rudtl

kdl:r~
-

'btf

:0."

nwobdlnl'ledlr, - Ikl llJllllln p.-'1'1Il Id MrthiM ~(:I, mJ! y. r y1bUn ~yh! bI.r h! dll1 "(1")[ miJl" dUff ~ Ml.lrthat 1I.w:um. tll ,l!lUIl l'~t ill rJp "oJ! i:l1l'rn.ldl blr lL l.II.l:t11r\hw I:.!.:milll OO~!I I1lOOU:l;, Utl' O

yery!l_~1oIln DtiU!l1.! ~fIj 1i'1!d1mil ~.fU' [Io1:mnl! Il'l.nrndJr. 'fillnl lin I'll! dI mU)'udtl. 1kL llt~n'l'l ]':ILFI'Jl:n.k hi 'boDdyeb1llr. - Sqllac,a,k I r! - Hi!III dIS Ihldlot dl_'!'Gr ·mn· .LlDUil? Yalnlll blr U:J P[k:I'III.M,•• Htilbu1U d.Ei.liI.llMkup 1lmM.]W' m.nklwr cmdur, On, J:.IIllm Am hIr I ihm lEII ..wnr. OI!ml!!I ld OD pill' mElJIIIo 1101den lal",ri r 'bI.rb1rln1!l
knzlrcD
Tn

,.
It
~

v I

Ohul _.ile BirUkle,i
B'a,lIanb II/arlnn
23 Nis n f;0CUK 8AYRAMI Il~r.I .e·'Ii'indtrHce~lk )'(I'Vru.llltlnIZI R e) bi~ e i!htiyr;~llf'ln.. en Ilygun ~ r't1orJ yahu mile e8~mi.zdell lemiD diebilir.siniz.

A

P T
I R M A

N L

Y
1 N I

E
R

lBRAH/1J1
.sub
1'1

iR6
No. ~lO- in
Dikll"llll1yan

R'
H
III

N

Ud kl lye Y l' !t·IlI.~nrl tl!Iml!l.!!; r!)'M.~ oPiuuk j r:n loAn-

Ha,mam
U tk....

1I.Imh:.

4 DIl\

E

Z

,1lJIU 'liar ~

I,

Gellir v
verdl. Sozcll. miilk~llj'Ii~'~t" it ttlldl1;'rlTI [:1:-:1 ,]lU!Ill!'llm~ I h~kltr-

rg iSi
edildi,
I

-

(la, lara/r '

" !!lerdi' .

nil! lade

1'

crme

_

kfll"lJl d HHbo,,~ I'

,

'1:11 ~ kl 1'II"'I'tL~

1Jil" "'dr,
..!

muhteynp.1.rIIk

I'de!l'li! I'li ..
Irld'hl!l~I'1

19' uneu MtltJd!! _ ~uh 11 flrk di"" U
'-,01

I'lli'm. Uh e!llI h;ID ha:tHtcklifi okyu11l ".. fere!t;-

1! .....

Sed ;:II CI1MCiJloIARTEl!Il ~ II/II! l-._ 1: d 1 .:ill .\Uklk IN. ~II l un Ij'i,J
I'1II;lfr 11'1111· '1-,1:"1 Eb"'~rL!r 1,011 ~.rIUJ~

l~r\lr{~:~. -:.I~
~i!!:J.O
•• TUrlllll .. r 11":1.) Opel'<'tkr~C'[I &tl'tL" .P1IlI"IIIIi I~ ~Pl.' RadlfO SIJOt;[ Or~!.~

Rulhsatslz
ma nJardu 111U d ntrllll!ll d11. boZl.lhll'l lniinii ItldmdlL bu.,'"Iiin ikifil:! a .... ri<Oii. Ilfllllrlo.'I. S",silna!j l!:Lr, IB' lk.tl. ill! Beyko:r; ttlolm la.n yap J:akhU'du, -~CD Uk ~lBIDd ~ok t.IJ u .. m\~ 8cliktJr, Fak.AL EI'~ikl 'ID de. i}'l bif'TII!! Ill!,'ndll B!!Jikt.a::j Bl!viro<lu U:\In bLr I:lu&-me<ien IJQn~ :;Ul;!:..IIk 1..0 U~e Il.Imul i,.iD ilk 1iiIl!:il.;sJ .1'IlI d~pyrnt:b~lllU~ti. FlIokal bllgUD. 1'loe-: itibareu 1~1 eiddive .llnk Jl IkL hl"kITlliTl !lllol'll1JJU ,!:oir;: r!ll!gi' J.a.!lmBnh Dir o~,~ ~1"'Jil'lrlal!!L Sir.e ~l bg" l-.!lb~l ail!: lir. c1III'Lr;., I=!LI'DPIJ"ellolukta .Ilmcu-. ~t-em'lt'lrl'rirH bl""l~i~lmlz her .llldlul "Ian. blr tU:l.llIdlT, Ko;::nl,Usind<!1IikL pUV&ll lil~dd~ iJti tl'lklm.:a dll b1Ulilrlh.r dil~riz. olan d!lll'ltlloi!laf(L~"'J'I haUl' blr IU!D d.~'fmi',!l Iig bidllcilig-;ni ~r:fll'lo! Be) zlill.l'lI m.Ltle(ieb.ilil" YaT J LI SOD haIlrIl6I'd1 iyi Rl!tl", .ler yap14 k G l~ta.!r;tIJra'y - Fent'.r. bah (! 1lt;IIl<i n I?\" .... B~_~illt:.t,'" Fllml)' baahY"1il Si.i1r::,mi'lrU>·e Ile el dordlind.dl.Jgu kim&cl'f' k pLII' bu [I1.r;.t muh._kkall:, h!'1!'1'1d!: 11(11;' m It ilih>mi),,pn VtfLlnm mlle.anl fll rld~h: k ZIIl'Imn-a Ibl!"4lbJU'dl'h~9( cOllin olacn.klLr_ Uk dt'VTo~u1'. de- ,'a& bir gol fa.rkla SiYllb C-unktl j r G:orlIlLn'!l::lr<l.... F.'e B"}'8wh'lfl ~ nml:;rtl' flil.l!:iilllk-ri tl!, ... t,tlILlr~" her -.ki t!l.klm· dn lI_' " lJtrhmil:li.miz d~ 1:111 !l11!r1(~"hrlir. nl puqml!, ,£:a.hip olil('.akl.ar' " }'"tni l'qil BII'~'aZlllllr utak bll' ~d 1I1:Q.nLj! ,iJ ts..-k .:>1'lfl talm .... farlda Orl.LnrJ. kannJlblllrler. S.U pmpl ..... oolu1;'ll ,.la(".t!IH'I". Btl 1;1,,-lilmla d I\,I!I B<!"ik U1;O:: lem:: It'!\- I~YDl nnj~'~ .-l.l r'lLlll OyD.L)'3.n 'bir Bc) t.'lkllTldll'. mtl.rlsI11.fi!l1 igto g;:r,gllil.ID likel>ini a~k 1;:1. Ill' 1't'I1Ig...l clrr. Bu t:ta.klmlHtdjn hE'r ll!i tIImecburdur, l;eki~( .. kJ~rinl. B ykoz; OD mll.;1 rr ill! h'I ~j),... !l-af.Lnd:JD c:ok dl:; n;r.ak bir ihti ;:tl1me n-f _~ind.e oldugunu ~ - De..rnbtrh~m m, l oLmllchglftl bdirtmpk i3t~ • 11l'tml. I!Sir taktrlun )· ... nrt
(1111.,"1

bedeli in$aat sa'hi'binde'D almacak

in$8'at

de rha,1 Ylktln'lacak

ve "Iklm

lif IB.dulmllirlu melle 11 ~Q<
Jij'I']'I'I-Ryeyl \tL"l'g'LI.li:n

\oC~inl ~:;ah em. rnllyararn ziral gellrr t.e.mln ttmek. troil'. ElIl.LDlIkl bll reUri,1l lIem(!.ll hemeR yibde 50 Ii kl.l~kUc draaL i!llertl1dtll ddt: edilmekb(o.dir. B'lInI Ta mulll'iyd taOJDmD MZlOB nede as IIi!. >1 mil]1i r Ill'll ~ I!dl!cl!Klir. dedi VI 500 di5D-' cL: fazla loplI"I'-.kl:!l"1ila ~irnt it ';:n:' I ~r"1I'1 u \'C'rgLIOc mwu tntulma· 'b '21 11 ,,_< Illn bti..kklDds. bi.l" ijnr:rf;6 'IINil L Stnll UmLlk', LQpra.k kanunu lie kllr;lIk iJJlttme )'olu IJ1I gidilriliKlll1, zlral ka=fH:~lanm v1lorgidllm mb&l' ~utu~Ji.I&rl[]jll ",ok ~,.. rlndl' blr iljI
'VlCbb.i Sand:tl

bln

~'I!;)"iL dahll. _

~IQB.lIInL

bfJl~r

rtul~
ve

.urn Kelirin

8

1:i.:m

kru;al', ,!hltt~ki gcrlir k~ml:Dwltln C _yt>!ll Vl'~ IfAltOak~I' 11~1I!IL ImUn verecek bUtiin If,,luI n tlkllUlla.ldlr. NHibcllcrrn .. lien lcl1lbulUn~ zaruri ~rii)orui. K:l.1"3r RIDndlr. DUll yeo mil!'! 1o!j;i!J !:d11en btl JIlad.uL'! bLl~11 Lam 3 l mlba-.

13.00 Ha'llcl"lf!f 1:!.1~ S;m'ki14r lJ,~ 011, C&zetM, U,"Il'! I}U'Jnla.r 11.00 Climhllrb P&llJlII Mutkut, It.4li, MclMil.er fPU Jt_~ iKDr:J'lIIlIIt ( ];>Or' B"b~rhnIJ HI,OO M, 8. Ann 18,00 DUI.I 1~,4!) JUmtiUtI.ll:":~~~:1I I lD.oo M • .a. AY*-rt '1'01 a:htFllI' 19,15 IIJ ~~te BL1filD

kero ed Umw,Li. Ahnit1; G Ilh:l', !II::' t~r1lk ~nf!rgt'lii 1.--.:rmL!lli. O!r'a keD· du v I! Illltrt;e 1.r:!1 hilI etl lldii.. M.ndd~ ayntn k..II.bul I!ctildli 'l/'e oharuma
1~ dnkika a.m ",enhll. 'Olnl'ilLm lll!llktll!n LIIDnra

M~

.

U,~(! Yw1,1:.&n Soler
29,111 R.II1lY9 CU"'U!

V~f

Q1dllJ:ll.lDU ..ti,;,·ll!dl. 20_~ 8c:rtlU~ S-t Olurum ~llclLk""'n !'OBT'II. 12 1fIOm:rgde.r okundu, Vcilbl San211.315 IDea Kr.n::I,W" d mtuidc mlb:akcrc 'It .Ii; bu] L'tllL. dalm onE'-l'g~.il n:dd.l:'dudi, &i1~cI 213Q iK.antlk ,.J'kllar di. 1:1 !totu. madd !Ialiyl!' rukB~ Curmr.duuo leklifl kabul fdlldl ve 22,00 KOIIlIjm. (Subtn mmn latebi~'le kOoW!YOD illde e- LcldiflD ilill~'1i iI;~ill m dde komis- :;!2.C)~ Opera Po pu:rlJttl di.ldi_ 1'1, 15
I'I!!

t.. h
t.) [PI..)

h'bul

etlildi.

16 nel maddeler ~

17 nl::! fIliidd,': komiRy()n !l51~1l1l'i.!,111;11) 7~mflnlardll giil;m~olu~
veril~[1 nr~ murulJklrU''1~Ln balll

mal M<.;IITlJIl'lbrlrLlL

ubep

oldugu~

raJ

IErmeniler

AlMANYA

m:id ra

l •

I!ynam"'"
1

blbii

l1.. ti~\"
;r.a •

_'I..

L }"Ilo

lmll~,

Son

araslnda
~-O]I--

MESELESi
iu ililere ._ft'nrn
IiIn~a~.mayO!
HI 'll"C

Oyun ic;ind

oyun

1'I'l3.gl1 koyulmB.l[lnr.n b~k]l:mt I..: }'l? _ l1a§ Illm/l 1 !1!CUfr' Ml'Ide oll,lr. bir \'~ya.JllL Cpill:'c tl getirm.l!}lerdi. IIu ll!m.t.i,lI~rd!! ddt e-cliL~[1 b.ai!LI~~ Bu III; Lk-gtidalU;un, btl fJo)"U.n )'~ birL tiny! ~(it:" :a.~biJ b.a1dt, Ir;~dl! O"llIlUIl mI.!id o:up d& aJ.!iIlut.ablk k d~l;ul 1:!illcvi.ll.Lo. ka_dlJ' ~lllr;,amlanD ve bilb.::'I!l!l!:J. 1&.. 'Bel.ed!yu~in iCfu,11n4en 50;5 fa 1 y rd IJll Iu-'mUl,.. :.owI.ecc !!Ie- t.a.nbul 'kiz • La !inI. It'erm~:,,lr:r, ge:ri .li;ald 'II !;lIiU11 \"e oiIe,·a.mlr. bir ~f!'kilde air lUrltl. !I 11klElml ria, o,l:' l'fi&dc bellini TH- kl_t m aktDt oldu§urtu 1~'Oro7'_ ,0 bdedi}'e ki ZIIVill01 ra.k ,OdNlikteu aonn. g.eri b II 1:1 1 portl'wlm. lrilo;,i.lk bjr dLrkil..J.anun klUlllarmm. abml;la.nhr_ bf!l~i}'e Bu SUI' tit: hir Hal~~viM ,gOtI Ii· kill lIahibmlrr. yali:ullna v~rgi9i dirl!l hi!" UL"£:a !>"aCl"q"U me: '1:'11. ,-erme& 1l3;f1!L"iDr:I~ fllkir uL'Iodiin,lf!J..l:l. bl rak· bill Beli!'l,,taln" 2fl-"25 bin. 1Il'!'I piltNSIa,lm '!.o:I]J.1l fIla;;:; da., ,ctlEll ~111\ QDund€:n )'b!':tld~mektli!n Jru rtulmu'lIla:rd1T. Bu ~k.l va t.o.miqJ.a..r. 11m Il\!- bi.nler;;:~ limhk r-ffmln Iill gibi II'ftl Yllptlk IJLn ,Ii.f~ VI!I nJUilmli!.l'· kip !;itmeBi .IU1.quulld.o. lJIl(ld~!Ce !Ied:l. !;~tiJ d.i.k1 ~ri 1'\.1 P \'~ y3. .'lrtis- ri.rC'i k!lll) I)f'.

Rul :aristandan peSHIIPfJs, idh ~U etf~b biisti illtUM lil:rI ~iddlillh~IIIl.irdi

c\mr'rik91 'l;:lm hit:"
"arfll~lIIl'

--- -~-~_-_~ ~~

"- NI S,\B .. n

mm ri~'a)'ct olurLrlu~I\~1 'belirte· l'l"k rn'1.i;loenin bir dahB h:Lldki jt_11Io k(lmi~yt'lJ']:L iad",slni istcdJ, 'Flkir i' il!:r1rllll ilmul'llu 180 inci madde I d01l1l AdloJ Ir kUrsUye gelci. Zirni 1,lnk u~ru~()'l\Il'Cf;'l 18 lm:i mnddecl!' milaIiyet laDimall~'1Z (I eel I v m~dde-nln fikir ha)'ll.tmda darllk m!'y· Ollila Edirct~g;rLl lien liilrdjj, h~Y k",' l!'apEl'l'l \'CO reIIim ~'3p.o.n t>i.biFinih ~'lIo::H ooldllgUnu, .h1l'rkeal[1 he>' 'koet VI:' rt;!;im Y:J.!'t1g,nl, rnkl'l.~ bUll

., Dna. g",n,,1!'n ,}.. , "- .. , ~ "". l{omllll;'on bu- 21,4" 1>1_ 6.• A;yan~' "J -.n. (Z' 1m r"1 IJ:U~r ba.:jkli i,l~rdt' ... 1AJ Dana till .. ill:' 2J.:IoOProgram llb:l ~I,!lI;lI\lll'iii ve'1'~d"'n rrru: trr) l!klinjll!' mllddeye 11""'011 ,:,Hi V~ lI'I:1:dkubul II!dildl. DabFl. !Iorr.ra :ro, "2~, 22 !lei mil<dcl'1·I~r mUzabre VI/' k(lhuJ ~Hd:l. 23 iirLl::il ml'lIld~ h, kklncll. 1IlI;o; [)1:m!S IUD L 'lin, bu madden", kBbuliyls bBnllmla.rdll poirnL n (Ilanlann 1."t>r'I:'i3" uea" dljo1<! PII.- t ralnnl" t:tJune Ibtimali buJundugUrLU, bUDlln ~ l'llemlt'kct. lktlB:ldlyntlDd:l. J'illlhim lc irh"ri ot:JC&b'lnl ~/l.yll'1it, S;lM?f1 \'I! !:eldi"lnlll~n (>LlJru11'1 II ~D. veri l.dl, Eu rn.... dl·nin. lIlul.!lkea!liine Jl:td ZII.~; trUnCi dl!~'lIm ~lun"'C""k·

F.I.'lM!r~'!'
P'll

at:

C!lgIDI. Jle..Ibuki ~Il. ~'erden ld· - -"--A"'~I,].mJ, tll't>ilt; tI'_'. - II. li!l kOj n'lll!jl. Cot.!lEligi kJQ"ma..k!lm K~gork SlIbH1fI'Rnlll hlkbt r \'uen. vt"YII. ,'t!! ZI J.III" rL ;:; ~Lllr" ru~h i wtll dO'Ili= Alma.ayadakl Il.!'~.eri vlIlHcr di mu i'cDe Nen adah:t do~to),llr,)'.1n rlYlLrcl etm'.Ij ~'e bll k:B~ ¥UnllfJ t:l.n kilDlSerun !I r~ •• \' 'rmormesj 1'.1i1 l>ir h ~, .. 6_ KalllLit_ .. = tln ,-er@ceg. te.r::a:'lilkrin. bi'r Halllz:i?rind~ dll!rulaca.k bil:' lI"kt..'1 ~'I!rlerini ~-u'k:9l!k k~mlB.erlerl! fU tzzet ~all IlOmlUmesin~ i:z:in makam, Al'l,3Ia.Il~'a.nm PEitliklik ica!J,~d~c,·~ni. bll nllicll1'zllit lru H"Tr.; ...... 1. DC> U I' Ii _I cia bu -crgi h(ii.Ii:!;llliln3 &let !). ter}c\'d;;!(I!Ir:I.,r VI" l'-.<;'Ierl"kopmt.lin \'cfmistir. kelli m~"r tine oldl'~nu dll k&)' kolltl~u ~tLlrmu!j.tur. flkrnnrn alll~l'T'Il!lI.;li! 'Oldu 'Un\l 0" ,ilIJ tl~ au ~ .s ", 9 - r r: ..... lan Halkevll!n u.lia.klldar rnUmi'5detm~mek h_1J "1111411 iiiM gi!l~Cinl_yetl miitl'Akip tutulBn AErg I' LaruWD 1Un.. llnda Er' I r lr'rllru;& i$~l .. vv!'tlf'Ti ~e:. t r", Itdi. I!lfatllc ka.lillr:akltud: 1'. te"!leJ.toi!, bu ibm;u,,\) as.r:le"ce gi- ilI~rinilll rilm)"Cli:rlr:lir. BLiIllann meni kili!lll!!li miite\"e.llllerl lieoddln dn3yetini nir"" "d r ~ b3\-T ..lel"lIr kUn;.uyc gt1"11 Adalan. ~BVllill:];,r Il~Mscr te1trde nll, n Lil(.t!e!'e im:~ ba.rf !:III. b~ on lim. &la.t:aiLz; di)'1!, hir re..mLa.n l"akl~lljiJ l33y1l~ d~mi!!tir~ MID..!: !to (0\,.\) (AFP.I lI;iD Patrlk bu ftkmnln k :l.ldlnlroo tnl. I!il"ll Gll.l'!d~lu!; dl"m~ vtn!11I Revill ha kll.!Jlrul. yi.iJ bmle!"C'e li1"l.11k ltrle y.l.Ulm L. adlr. - 1itJ !iu.am ,c«>lerl benim ~'1II:t1cll kOmi yOJlU. i!ikllll'lAr:lIlliny,'1.T.lII m~raCAll t ccler~k ~i ~k BIlnalI nlli\ sevi)'L" InJn P.arlrifIl£llto ,urtlJl.f1 B~-ll"ml.¢lr: A1m.IIIIIT .. npgi ka-t.uu;;11Jil y&pm&1ilrll1:l \"iy;W tn.1PUfll.l bLr Frnolu; dl}'!lJIl9. c-iriyor c:;..en bir ku.finin dthHIl@nil. dab 1'. ~I..rine bi I p;t,p:u gt\nch:l"ilm ~ or;;ok dlo.~l?C-ll[li. !:til U~LdI k:a"Bk~lb(;1 YIII.p3I['XO!Il Jnlll I!t, DIJ 1IftlllJl'Dlifi mtmtlunJ.u.lt: lbmd11_ hpu Lalliii' e:U I. Bu on :l]ml ~- ~~ ~'lIJI'Iala.n. :!enl ilL!IIiiri:Cfgim h dl~"t'rek b~r "e gudch'l'!l.t' :'ii' U i l.lttlll,ltf1lloedil! pa llazlJU:'w Milli &,,"\IJ'j,. imz;aP<lZ ,)'tI.:lI"r 1i';@ !I1.lo;iI;Shi ~ Illallaou, 1110 11U']l-J1a.::rr.kI .. ntrl:'. 1l!.I d~lf" !i.iIIJ: AJ.ikJr.dEl.rla na bl£ dabil. I'c 1:' he~i 'kild~ btr Ha.llr", ~ m(::n.fuliD.t ( D lu r\ll~iin.i tnubtrle:!'e'tl" I!;t,!;iLj;;,1 I~n I"fillya [lit paula.n il:i~iHi!!!ttmd;; I liii~lNli, ,bl !IOI'llm~ulu~ 1'I,;:!ndJl1!~ II.ll 01 ZIlJD.fi1Jl bl!Jl~ k-orklltll ~'o:r~u. DJJ,.wI.n dik k.atle-rini gL!!tlriLr.ti!tti. $lmu.i tia bn4ka bLr ltemmi.l-·elit! r,,b"WD1I gir K.ui1J 1J1ld..1~'!l i:'ide~C:k pa pa:;: bol· m&kll! b!:rab1:r, b\I ;3, IUI)OQmr:t.. ~~Il :ge.c~ dt (I}<lili ~ld~d tl:n !l1Ic;lu !I:lyla'l' ?Iilllfif'lit FliIFIIAdlHlrL A;:h ...:ann 2 I'II:l flknl.lllD F'l'v.n ,u: tNPU Iol.m:..:clunio. '{we cetbe-diYlilru~ nlll iro!d m\mU!! I h ilG!!t;J 1ull.iI.IlU.lIl t$b ['. -dllk!iin dok:unulrnsz:b lruB kaldil ;dUtl'Ln!! ~'I!'!ll ViI: d!!RI.(,<kraUk bill' ,AI lIir_ BN ~nn otoelih'mt'.I!"ydim. cd.i!.ki ili'Ll'~CL'Ii &,ynL 0 'lUlLlll 1J)}"Il.IIoD!leaimo:'ilill' 'lillp II bo:nl ilhJU.re~,,!I: ti. nlm.n!!ln& hr II' ~'oI!rilc!.iltlnd,pn, Bu ,. iytt k _f:! u:ld", .II,,,,n,,. Ir;",~ ... ..nn ... )'i,t'dlilll dMI!. 'Ilakkllli b kabul oeQ.itdl \,t 1l'I1Iddr;! lrIt>mi""I)' l.:t.e~m ~~ oC.11,ml.ktadu:I .. l'," i'lLpllda.kl IIl;ari mlD~ mll'~I!' Ali~diiin]n lilL IJJlil II ~nI!Jltv llir. r Kl'gork S.11(;)' mHru, IL ~lnll l~rd'r. Bu rup ltll IIt"da.rull.D tnkip nln dElha. bozu1dl11!:11 1. 11ml~ .s~t;i~1 k8.I'LUI'IU 950 y,e vl'rill!ce'ktlr. eUikkri '01= p4!k ;,abulr: bi!' ' \'1.' kol!ndi~i Ucr t dilmi~lir. MU!lll'!kil :>ay[' \' n\ ..h.us kada.1' ~Ikanlac.ak ti1:baJl.le ta.ammiim. et~tli \'~ F~ei riD.lIFLLIII il;lltllmC' indl! 1lI"dill b:J.~kl!lnlD mtira~!II u.. l("m~i,Jci!li h~llJeD emtn her !liDellla Ve U· b ;;:;1 l('i3bir3izlili.ltr oldllgU, bilUfl.duTaJr I 1"l'iQ1~ P:t.lm~lillin medi"tcll Clk- nl }'1lN0 wibinln. h rhangi bir Ba 1mllllJnI I..: "CrinJ: b k' Inln h~BR.IIoIlobdl<i g3Tdl ... Dlmn all· n::cc)'C' kada.r dO,i;rudur? lb_r~i. iii (A.P.l Bugiln Ir:t'."i vtya. HalkodalllDln 1l(l!li\';!,1 Bu dd_1kl a~~lmlouC' mun._lL'~ilm~~iDl tcldif ~lmi br 'P lki "hlil![lmeU. h ridy(idJ'o pUrge • op;.lIIIIII r)r~lI.d b~l'IIkmll~ f&rdJ.ID kolunlll:l J.J1I:C!.SI.nJl. gUl~~e. LLlrlndb biT' inmll~ \'I!' sm; bILIUI1:1. ret r'8rtikl'uni~ill. dl> EltLIaC.rl.~Jnl, ~ ,YarUJlill y~n.i h\yinl~ri ilLirl etm til' ~k :;.Qui-e H.a.lkol!\'l~ri ml! of3.11.ti.n~ lImu~ Gor \'e bllnu hll..i.'l·ofl.l~ . lu', OJd'c.rd u.a.L'I'~nrLl.ni..cdCJl m1!'- ~ih,,,(:tti s<:iylenm-ekteclir. OI"IUI'lD uri Kum"l1in ,,____ ~ BilZI C_RP, JiLer IWi. IC.;im<IAUilfilJlk lakat ha.tik:l.tt.l!lkendi evleri rrr.e~ run blr hUkt;l¥~ll 1liiIan n hl'llC!ll L ';.\1 oJ .. (aatilloe~eledi}'l!o;Ie __ TlCrci Ie r;;1rg IliOn ,1"_J'n I...rtnin, \'iliLr~(]tr.:h:!li:; milletl'.::JuU .I ,Yj. "'I. B t!loru IlJ. rlijn ~lef!IIt~.lc tHUl'i'likYI.LIi~gn:i:",luinin edHi5rll ;u r1l!lIcripllo I'I'Illan'l!!R hlr t:k!lil~rne iII(!l @IL ,."m~nL'la an ar:-el ilm,A..ll 11:...1.:.1.11

Vs.,icgioll: 3 (AP.) - Blr~'ill. Erm"ni l"atIiL.hanel>indd! i rQl A· ha.Wler an.lntln. jhtilifJ.tI1" ,gil~ Brilam.ye, Fr-II.nsli. \'11 Birleljlk mi!r1k3, btlll hllljh lrUtUn AlIDa'll g-"'IiiUk~ !]!ddt'Ulmmt.'kteliir, J mt.!idf'Il;1'1 b ldnllda LIJn bjr S:lhas II. P'l"Tik ,k3.~'IIIa.hml .un) maya V::U'dlkllJ.l:lCI bUgUfi • \ I EI,r)' .IiIUI BlIlg!nll5t~ndll 11 etmiilerdic. J:ltSkl"lJl(llll It.hil I:'tm!:~~ tAll~Uil YaYlnllilUD ~"".; l.ebHgr:: gl5hakl\Jllcll. C;lkam. habcrlnin ku ...· hder 1 \'i!Uelilme!!] ihtilitfl d.ah:l. ziY-Bde n, mUlt!..:l.vv!:'1:' MmilllDj'tl. C UJlmuriyeti kuru]u I" ];;urulmaz, artbrmrr'.r:tl),drr, Birk.ll' giJ!l o! ~'VI?I OC HOOfall 3 bailh. o:Ievletln AlmanradBk~ VI! kiliB.e5i. bB~pap:l.z.l 'I'm'rna $' ga· Mk(!TT Id~l'flli1'rl );IUta ereak .\-irill oLen ')(aynaTla!1l i~;:iIl ~'IIPL- m'imi!:filc mIlJ::I,mJ~C'ln Mel'l ..ri II~ kontral;> IIII::!S!IIr I'd~· l 111.11 moeros~mc muh;(!.liHO'Irkh 6er;- 1I~7.u~l

~('klir,

- Hil, tanJit I i~lcid(" 'kldkma.k "tl!ml~t: dOll A!liedd~n k(:Dll1s1ni ite:rek tek.ra,1 \' h!~ln.o. I"lIrn II hllklflnd birr lak:ril' ,~~• }'QLi.lilill~ ve olll.ctl!! ku\'\:..:ttll! b~L' di.,. kll.( MpS. diu;bui d:..lli y~rlc!l Mlllirf' Baka.nl kilnlu~'t l:'I'ldl, llrmll'e mnn(fak clfIlW.ltUf. Bui.l II.dmm AClwll.I'lI'lo i.killci £\k.r.1OIO dan 100ll1' dmftJIn r'll~"Ie-1' kaldl.nlm:aill bllduJI hWili.l\Jii.ed din t tutrnll'il:u!l1. dlI'! r.ru·fl.I· nln _"'t>l"IIiz o!dug'llnu, bunllfl birJI Omnn }'editi kU"vetn st}r1 \:I')ok l1;'l.k8ldlk.l&1." dllii:fIJ.l"aCa~lIIl. 'd.ILtb~h:rj['li[l t~~irill! ~k ce,mcmel!ieli!. hl, ~Il.z.etedc Ih:rL"Ue r;al.J· d"n olml.i~tur. ~:l.n mub:u.u-irin "'ugiYI! tiihi 01;1.T[lbki.kBh 5i1WI prdlm~ISl

Innn heykli!l trall "'Co rr: :1In olInll- ~LI". d~1(IIlT'Uu. !tr'!lbuk:i giidulerL gsr.:::· "------------nL"I bu !r·o~dll.()ldu~1lr111 !d3.1-'I~i \'!! mnddenin iklod flkrn l!llli k Idl-

~"i

Ka~ak~llIkVB ihtilas yapaDJ meb'us ..
asher,
mal,llemt ye' f,e,.ilillor

I - '. or. Io)pra rco IrW , ~ _ hr.. , i.I:uo.l,. "I n, :J _ 6 uhll .. "i. I ubu I; lI'!;'QI'UIIIJ.i ecl.l.t, b - £It. ",ILIdrt. 5 - K.'e d" \"V'I; "1. iI l''l'liti .. , r - Nida; rl... , ~ ,art ., rbt...$- "i'llrJllp d.u ii!m<!i ,fill, w.Ib ln n!'''),UI brr I.i~~, ., H'JU.IRW,L ..... ,~.'lan; l.laB.

.'\:

L,lllmll1 .. 'rUHIII~, :! - l'..:UItlIll; bir "In • I

11_""'_
~_

Cob It

T\i,1'I:IOOY

sayla",

Saklt, hanedana ait emvlal
iillemedi
Ank: 8 lHUIUlrU -

BulgaristandaH ~Ikarlla'n h'8stabaklcllar

BII[~ar ha5lan-e[~rlne Ru
Bu-

M~II:n He'li!" A.bmct diplom.tik t(>mlilci

T{irk'i)'fY(, lLirin cdll •

l.t!rdig"';
_ 1 ••

V

I,·

d_

• _!

II

Uc:J. m3.u

,gun It M.:-ch:a lopl'Dtllllneill, II ~I[]I dJ:md buhmall veo aUl,;lu mcmU.r Si.iluti. El Kuwd!i'llln yiice dllarin mullakeJZte:s1 ,tmkkmd,J,]u \'IInd.L muh kelDerti yalunda bll.'l' k.iJ,11\lIlUn mer'iyctu: ohlJil olrrlllrlJYllcalltlt'. dlitm dr~1'I. Sinal'l Tckl:ll~~l\l· 1\.1biJ,~' Hr.i.lnu Zl.r.irn dUn SUI'I- alill la~ril'i, kendisi b:l.Z.lf Luluc ye Milio:.lnl. bJtEl.be[] l!I~lmkil'. hil mtnhCl ."In ikillc~ ada tl10ir ,,k£r.m~t mcltan~Zmll9Inl'" tl!mi;1J~n !tll'lcu, meai, baYllit ,PI.h hlltL, ij:.:!riz.lik. Osm!i.!1 NiliI'i KOnll'lin vr:-rd_lgi l;!UCI rut.%tlri~der, AT3.L' Birti~i "i're j.:I, It ban~d.(\1l ~rnva'inin m'· ve crrdl.l b.alLk.urda !:cI~~ek t r t'lL1S~~1:J.rllloil ~'nllr:ne'l II"!) bulallan pliinl;rn i;r.ah edec ),enl 8U i 1l!!lhllll.J. Jl.a.Ulma:!II mr:YtlIl.1_Il. . blr m<:s;aj ~·Byl.lll.l-.m"ilLr. dald SOI"Uyll kanll Mail}'!! Brak • HUSDU Z;llrn, " oj T@m ill!ilcr Cl, lIyni Itl!IIbLy ..l~e J\.hmet. RC'mMI!clinnill dab.:!. - iiI! iiyedl;!g mlJ- zj Ylu'!: 'iriJJ rile bir &OrllBU olelu· t~ lILul oiamgllll.l, fllkl!t YJ!.1D.l1o ,gundan b~f }'kiBin~ blrdt:1l ce'o'il.l' bll ill I'e br..ili)·"tll kimlill!lerln "'rTilccBlni pildjrlIli~t.ir. olulllln

1~,.n:I' l Incid't I .. n;:larlr:l. a;1i1.lI:ul 01biJdJrmiltir.

bell·..81la f I IV
I WL'HIL _

I[

paUma d8Jhi~ s~kiz I~ d
}anllm

\'U~IU b~I~!I.Ilndn !>Lnl IlIItiyoda.r.

dol tar te h{lJsLabiiiucllan t·~to eilili),'o.r
B Ii".rln ",Ill!! I\lldll\ h.r, I L"III Le 111 l"w.JJlabo.k, C I ~('bol"hrr1::1:O! C~11:'111, fI Jer v" dUn J...lflnbvl " p\lru Ill:' Mal' Illy.:,. ~I~mltlcrdlr.

'" l~tI r.

'1'

hU(l,!

.t;:iM kllnLlnllndll
midlI":'

Bu potts. ronl t<l.lIflh i.!drl~r:01'k

.5onrll

r

pll·

askrri

istedil~r

la

tIO!I'll lnlm .. ulll

\"~.l.N.

R. 100 rr' un
Tiirk('It! 11IIIkklll1daid

U I, d_ fli .. OJ.I; ~'LI "L rIm] bltl1l "hl;:.I'. y, tC riml:t bill sur" ltrlLVJ.l ,'r;.rr.Ir.LLr

~~c... I.I.,hllmllulUIl ~

~Irec gi bu mfo::li.R~n ,sul"'iYI!!}'i bih:1k'kln tt'lHil edecelin1, A-~fI ~eml~I'e'L.tr:=ti h;.i1'I.dc 11k dd't!. o· ll!r,ak lG.adLrul intil:rJI p h.k~1 "',,,re<:rtltl i liiylr:mklir,

pk'fi
ilu,

IOllllililiHi.pU
(aToll

a_'_" ) t;f1nIUru l' n...... hlr.~1an II' ;0 'I r III r I-Ut lIerl 1.Wllt' lui caM 10m ~uldU li lJIll.dl.tU; c"
\ ~ Ir.llt

I ul!:u1e -

d~ tulutllC<I':tnl nn&h·-orum. ~r.._'-""I.. => II ... I"lA ·[ .. OJ IW J.. "" -"'11"I!.l.L~lllIf, b .. n' I!j-l .. tul ..J IIl'~ "~I,,,rJ m ll"'''U'' I'" .f' l.:,u,.I""" 15 oJ. ~.I~!I"" l!,~L~.'-'.lelC.l l~at:»JII~'.llll-ut l'l'Jld 111U IIlr ~.J.:: ~ 1I1r:~.,ml' var;I,l'l!tt'l! .. '1I'!I!'D.i !>Cl:a;1l1 IillnoQQ i~'in ~1. ["v.!lInl 1;[,' "n.lnd" h;j;}HilHl.h J t, n ~ b...tll 01l1li h"IIt.ll.HIlI~1 L.rLn 111:::lLlrhlJ.a'l' .~ll ,h"!'1.kUrLIlr. \·..."linJ;l"h !l ~.. , '_Vnlloo IdlIQr. H"l"p .' Lilu.rmm 1I1flhn,l'IJI,i~''I'\ li I:.:.......J ]~l"llla nt:!fm!l'1I t 11., I~C "0:- .!14h IIU 1";>l1~1iIJ:l.l!l~ wnumt :a.e.;;uu· 6, illUcl lHlf lin ll .. hlJ 5 Ci .. \'ld I.' .l 5ulgJIl:' !'l 1!I1 1II.. YUJl;~["'-dlr. PlM.ll; Mlr3111li I plJi.mn TU,rklyt", .sJ:..ti Ui>< rI! !,!nit II Aym It!!m.a.lld .. !ky"('lrnil'l 1-:.. ,,1 r~Ul., .. L,,'ktl"llt llllklltL GO IiLnc "c,lerinll! lr:!'Idar bkm L edil.-et:k lIIi? tlU l;oiUHIII ~ pr~l'I I~ II ]:tlO..l .. mll l:1elLlHIli "eLi Ru d DQH dLl rl bit YCr lit' til. Ha't iiI t~Ukllliklll1a. Ill!. tl3gh ol<i.n btl .lion blr bU~lIk ~J..l l'iJII!1' Ii Sll~r.rllh~m 11.uWl!r tcnnJl ileM ~'.:- tH.HHm !crdll'. emrr;: 'I'('nrNc. UIUJlaCll [ Illrl III I :W.:MI Ih. b t..ablkLol.[' dUn han-kdlnJn LI nll,p·u. :to b.111 k lovaUUi. }' '1,1. DI s~...un Il.mmll I;lkm3dlk.r,;a Ii!!1. I'm ·r,," .., L III \r; N~n AI: ~~ • IJ.ldu '11.11, u. "'II~I ket:'ldi~I)I .. I"'>r\l",n bJr Ll.rt III n ;S"I'III. "rmlJ !JulllnMl ir rill lJi!n blr ll,lrbo,} .I~-rrl ~. t,;,irnkn:: &1!1'ui}I.'L'r:kl('rini sO}'lu·rup .. nJoO:II1l<!ke!l..:rl,,'1I 111 II klJ\' cL til"" fll 11), .. tler1oL G" OlUl mut! rrlrhnl~.. 11<11"", anl.lnLl.Jar Il', I In., IhLll ,HA~ 1)iI.I III; l.oLI oil. , rlnr HU<.'f'I, tHF !.III>! riJ.Z h hn ~ II\IJ~te ~'cJ.lf QJ;i4!I.:.t Irmlt YI: j(unwi _';Ylltmlltlr: oJoLr. ~ l ~I.) bLII ~'II\'" ~III· I'1l1nl§ !lulll _ - _ :K,.nl.ln 1950 umumi !lA!c;jmle'l roek blr ~l.nh·jllo1 pJ n d.II 111" llii :.:s PeN", IMlg,1 l,iII1rliBI llin-uLnI.. DIJ nur • ~lmo.J ..kill I t!LuTl._n by Ie nile Iffidllr muh:lll(!g.k, ~I. ~akrd(ct~ J'ot","'1I1I k llijl". koorl.l.J1LI h_" J.DUi =lI ~DIL S4J.n LlibJ.ilnJ..ilrol& Bul/'u 11&1'1 or IICn" 11;lfttl'l! TIll'lI:ly,.·ili" _"'1It1 I~",II IIlll'Cr]l1 l<crlJb~lulll~ eJt!\.sm r II • L.Jr_ C_i'i·"P. dl! .vL"r1~b~r lr:dIn ~,,_ II,." l'!>l'i..!I il&Ull1<J· ![~UJl1rllm.Uilrlr, nli~"1. ti"_I,Li("~"11 bllr !'1,1i.dk : I'. ('t:ifH_4.S millilm bllJllrl .b"rpt~'1l c'I'vdkl til -, 11.l!ktt:dLr nu II • I'. ~ l:. - Innn "'Udf .. ~I, paHr. ...~ mal bal" IrlJYlI"IUr, lIiIltt.lllll:J.:r; - Dca • (.;Lllll ___ iJ M.y,"t,1. tm~n 1:11.1 ICUL:lr.tJ" j;n rm - e 1,lffilllllH 1~t,;IIIIIIIIU 1II'111llor.:' Ii"m.~ u, n JYlo!ll1lIia u.wnI. llUr.4I Ylolann 1i.lkmm&:lIInWL Ie y Elulf;lI!" hllkllml"\.1 l.Iu'lUn m ~".HC lLln lI(lI.[ruDin t~"L ...... .. ull Hi r;l:e., rei: tlJ~1) lI'i1 ""rn .. ),,, ~1l!fl&)' ... ~&iI \'II ..~l\l'1n .le'lU ~1;r;"'IUi:l.cl.!LrdlJr. 1]1.1'1 ,.gJ.l1lllt "'1'1 liu kllHotlkr Bu acne ~lo.1Of!' l"I"L t1"\·],,Urlltlnn"k, tJ'I('ri'r!l"II~LI ,~IiLL.ft lI~r~~m<!l.rillr. Ti:ill'ki)"C i~in so}' 1oti~l.!:lcd rill: LI"IUy,(lo!LI1l. ~A.m III I «V&p vr KSnlllldll ~'III'IlIIlCjl.k ~!lll!lll ItllU1;a( dtlrll"'I .. ~II.Ilr. d~ ,,111>101' !Ill m~ .... I""~lC'nlt' ~l!,11 dllkn b• .,.,n ~I!rn anU,m~]'w~kl !ldlr.lllm~r b:UI il..:J& ,PUll! t A_A) UUltl"d PI''' !'I <I. il.rt.l.I:'L." ilItnh 1,1'1 LLlllll iU nln.rl all lAU1YC!rT t.1l1 tuL lu II. I'-nil", TUri( ZtrU II!:ndllltrllll,:1 I 11- ru{'~li.; dllrumun 1!.'I.8l&ndl&1 II!! rill.. di'i\:itildi Id~r Dd~nilr! Opt'f'eti Mil ll:.im,1", Am"rilkl.n Jt'I,upollifl am Ito ", - Y"'l'Ii 1('~lm kanunUllull. Imn- rJ.JJ..bJl, &~lIkfll)'~~!!l( ukrr:'l rllll'T'" I Innt'llrmlk, T'Jrk1rr:'rili! lllA. tll'n"~ k<l I;'r:~lll+ 6u Itl~. SL"LCdirr.)ill ~lL bu b1.I •. "-dn hir ""Ie "o:n!'IlIl".- Qr}'1 , bugU:n Ani;lo - .t\mr:rilo:i'ln. b:u1D. ,.ul, 11111~''O11 llray .. nlmlmf,lltur. GI Ilum..:.n PC , .. II: ld ~IJ,)'RC I .. 11,,"""0,111 ,,('rJrcrter H IItlJ.UdI I!til\ K!~u.m u""d ... "~ M . lNk.~ pII~bYr ~dlLdl, Bl2::lrn "GlNI IJI.)'lJl1m l.glan,.I(, ILl 11..... .r\ \'ruPIl BY J.!jLER'1 llDldunG& !Jjimdili.k b'f ,e)' IIbJ'I· rll ..'" Ir:I,I,IIIr3lyl, Itllblll L'lm .. 'birligllldti \'t:niL~ hir iile1ll~1... ::I pt!'rce 11) boll , ml.! d.J .. :tlll.dl' l~llnl.1 )' .. , nn ", k.tr.Uunnlll. l'rog1"&JIIll'la d hll dttn Tilr')~y" 1Ir.~Ilb_ t:ind_,m tmh.~dr:'- liu~'I1 ...~ hYlor;n! kll\olill I-Lani>ull.lJ1. :II'l III "11 Inlll IIWcUn m~k kllhll dl.'tJ,h,hD". BnDuII m"m' htl.lr t, ,kllliby CWrUll"l., I. Paur .'e ,,'llrillm,,11 mor"'l~k~llo-r ~Ib Ti.lrrldY'< nll1 0.1 .:J n h"-II[ ", .m II ilhlm ti ,.. I flm'lI\ h:1(..~;;·lj.,; 'I,M !Jik- r 1I mudp 01-\ .t I Blrl~lk AllI"'.11( DI,;.1 rl B!. 1![1IIUDI! 15 d~1 ",Ie. ",radii blr mllyol' It, il;cnn Ii· I", F:"f""Lmll",1 K.;r;tlbllt; h·llc:l~lrn. r, . mb !:fill 11<\1 ill I, Unllm.lIIltll l mllJrlh.mlLh JILIn hlrhlli. ffilym:ak "If k DUll Illlind ... j;lkrn I 1ll'lnl1g1 "f.[ ~ CJ!'\"aI'I. Amc:r1!Il_. Illi "Illnd bulllnuugUflll, Ti.lrklll! b 11:11 b1.dl1mIU~;'Umll&~~II] .lI"~ ml.la dil:r: I'I;! g ...;e tl1n~lIrlrtlldlr, G ~1I t '1'''rk" 11"1,, 11 ~~h. I lun' ILL l)outlmi.1:;" hUkilrndln Ulnllel nlJ1., .;.'anJU'I1. ;:)I"(:"'<:'IC ltL .. ml~k tlel'ln run. I_In rik da_n mlillU:n l1i.Ik1.unl'l mrl lun b.lZ, d. l .. n,.1( t,lll c 'Il ~ III d.ha )'1l1l!l.,.K bll ""Ylll ~VI n [;11 m .... lrl!l IJr1l11.llIgunJalc IpU f II"ZIUII,nlur. f tor:<i ~k1tlrllot,;IAJrI~ tin. Nr 11.11I!!V - hl!r !:'Un n d'r,I' tailic Yc barb m.llIz'!1IiIo!'l!llIlrn.akta I.&Illfrin dmLutlk_ 1l<''''''1 .In.~k ~11;o Iwd [I~~ ~I.t dal IIU L!1II1 h"~l"'" •• I1'Ilh 12.1 IlI.r",l{ <> "'b "I 1,L I !l;Hlnm I(jO' ,Gl.'n \,,,1 lntcl(,m"k k l "l"'ElISun.la Qldu~ .. 11 oltLu 'UClU 6(l}I~'Ji'lj41 V~ fAmCrikd. filLliI'Ultl iJ~~, IJ.I .. Ilitillit I.!I !f.'IIIL ~ "" n "111;Ua1.1rll>lUili pllm(11.fl ... lJ. I" lrL 1 ~rul d.. 10:0lklk ~'': j!lltl"~I'('I..,.rd~n !klJlm I>i;l rn ,Ur. 'f11.rkIY',r" l'a.nllm ~.tr!'ltklL! !;oJ..: Ltln 11." BI,IIG" .. I.iollLlIl l 11 I· bthl n, [l I ;]lil~I'I'r Lil: II ..., Qllln" , Ilm(J1 ~""'); 1111)'11101 Ilemlr lI.yn IIrlr b l I'''''' J '" " Ball" t1c\·I.,Uc r, hI r r,anj';;1 blr i} i t'dl}'Cn demllltlr, nlt.ll .r orrnr \,<1 IIII(H,. ., I I Uk .l'''r'' nl",",ululr .. ilL ].T!'cll"'!! ,H':L·.UI"",·gl nnuhl!l;.kakil"'~ III.IIoFLI.tunCl IUlrg1. No ...."'I:'t~.. I ""IC,-,~ I ( l-lIn1l bIL~"'1 "(! hl.l .."n" ~1 l' . II At.J II rill': m'II"IlUi1.. j;tl" rkm~rll -I.. '"I1IU1 1[1.!~"r du. 00 kllom,'\n.\ LII', J~l1n'" 1,IHlllr LJUlII.... I:t.1r I' '''Unmll em eo:etJMU,e ge me ~ pI r'l~ [lrk!lJl~U. \'jj r.u ~, .....L l,illIA SI8Ru" [,iI"JUI'U [lit FlA', L\ (I I ,J ~ ~APIIIIIIIIJl Qlu~ Lkhr I,~"II,I'\ I.' '1'1 ',t' '1U rkoru1;'11i n fII" Ir J 11 ~1Ii1 IIII'~~ i: I n .... ~ lerdlr t 1!l'''ITJ)'l'

BI. ml!.liCte" tJ,."L:.i toe Ilekj'tl Ie mmJ.Ilnndli III .BllIY;;'1"5'U1lo1a 11., )r\llk, lo:-, •• ,Ir • dilmi,hr. Y"'P.I L' km ",munu,' .!lr. l~d"'r(l('" u'i!"i'iII1"llrketl bllrtlln Ih •.•btk b ktJi"., J! ~ ll;p'tlLllI.n iJl!u'('.. nml~. lnIM1'ln~lcl' II"" en u nil- '. am .. 1t {IZ",u .. nnu lk.~iru

_

~ Uo~ ({In." , tnr:,<.t. n·, t",IUl~ tklo,;LK_. Holl .. lI!!! 11': l.lil,;p;mbLlr,l;J ll.lllya, D.nlflllU'ka \" N:on'('~ l r.',n Il!.t'I IItn §\lrrUln'trtl

til

L ~ I't
:

1 ....I t

!::.'IJil Rq"

HI}

'H;LI.t'U~ ,<tIi,HII.t

.tI,

Ij;l'Okllme-1o

B~r Ameriikl.h

."'' '1'

I"'''

@

I ,.

i tyt:n

,'1nilan!l, 1 (Hu'!'IIlIl ~ _ B L,'f.la.l (JIll" I( 'IIi og~D~ilt"rlnLi"[I bolr Knlt'l !fl' mt. k"tJmtt I':t\':u'rl dmr Ie i.t,- rlnoj,. bull,ln~ Inlhll
ru"Il.

y ban.cJ laJe!:.e~e..

I

II

13'11

l~llltlll<l1L

II

,III(

l .. ~ 11.1<1111

I dUII·~ II·
v Jl\rll'\ll
t,)'li.

"l

-, } ~ui SatJa h l~
.oj

I, rtlflrJ b!.. nlilrd4c\\ nU. e all IJ r LL'I Il:H Y'&fJ Inmku.. ,,' I. h.lln I.. n Hu yli'~~ tond, r'J1~n dolo! lopr "-e. l'I~1l1 1.,,[, r y, I 1\Ir1J eLL ~--~ _

hlllllb\ll Il)t.I t..
"bhHlCt

grrl
II

I.

fltl ~ h m~ ,II

!l

1 ~oj

11Ii:.llllnnl \'C!

il~ lolitUn 11 Ltlll l:..i ~hnl b.tJ III \ rH
""l1lljl
,itIlLi.

(It'

H;lUI\ v.~n 1(.Lqllilml.l Tilrkkll'flJ'lln "12I}'~t no' pla.cllkft

~tllli

II U.-

1J.'11i

n

Am

kEi Slrlt. 110. D vlf'll

.' _11_r_.

rl Jjnll 1'1J.Ii."1"l"Il;rJ Il hl">.oK ugr1!n rI II .. Vrtl.lnl"'o>n .. LllITIi:r. k"'Dali~ I, - Ua~l"jfl'~ 1 HU"rd~ m~'I1Il~k~l.J.ml.!o" mlj~'I&m.l l'e:krck Go IJ. r.hlld ou,rr I~Lhh..l,hjltlnl Tur.kl),e),,,, gotlm'"k laue.1,l(lennl 111.1 k I'I-rJj;hmnl! no!<gll.M .'lot, )'11~11i1 ,(11. Ioi 10)" [jlf~ blJ (II" In l ~'LJI..... 11J11 • I;;EU~ 1110''11. Llu" ,,0].& co ~ rl lrn(llrlQ Loenl C'klll~(:t'ltinl lI.Ufm II'}I. roJlr, lrLlJl,lndLLtr..rnllltll nltbi:!.II1.r ''''tJII~ \'1: Ed.ebiyat pili b.lr I oJ.lllr "1I1"tl.1 lind .. : .l:!u IJJ1tBIJI TUrk 'fIlJ .. l>~ i!Ii"lI I r;;'1 • r,,"1 Monll'Qlll I~ II B.';111 "'" \'~ 1'1 J fled S .. _ araf.lIll II t.'rllple. CCI>" MUtllrlU~nlm IJI)' ~ a<>hbdl,. rihl.l j 14 I noll lOa lttl.Zt1lgm. \""' g(lrUnl I ~yl tI at.p _ 7.1I11l"'1 n 1(I,te rlill:Ll1 II nlnn p.u.ri. ~ J[lJAlJ .. LIYlI'n ",brim.! B<')'I'I I 1I r.u 11 LWr<.ll>1' .:;lmlJ HlULI r 1 L H u rJ... EtllJMnU H1LiJ11l9JII. r, U 1'-11. 'knnt1nra VII d('rl f brl. ii'!l • HI II E.J b1.r.... "ut:41i ~lIr J m<"1l \', Itlll:'1Un ll'l'l·rtnr. Ilynll. Llr IIlU n Iy m~le lI",..,1mI, mltl.lr~ t"lirll Gnrr'" ki!. I In,mll,.lll'1t~ 1~ln I!lr l:U tmdll. } IIPIJ.awtkllr. 1'1 mo.. L1If. B~D all bll JIM.. dol'}'1 J'i;I~I"J'1 1I.Kllnl Bu LupUlJllry .. .-Ir. ~dlr" WoJI iiJ\UI1 (:lNI~1 1<\lruh1n,h" 1 jI:&ZI'J..I!cll.. rl", l!:a...bJ)'atct!U "e. II.- mn tJ\JI .uI"I.U.rl ""~I'IIIo".;hrm"lnt 11111 III: I dlyoruril. L.1),!!l1l JUllfl, blr IJl]eT'1.m. accnl .... I~'1tr. .Y " ..Un-cr){tl'l",", lll.t leHrter itUCoUll1lJ',

1111 111110T1<:"tr lip ~." f 11"11 II Ilk II 1 \(' ,'n, <:. mitt.,'", " Lrrfl Il'I<'r1<: 'I l~NI, :.Ill) lin ~rll"jU" ,,, ~l
.,

ur, m,l bll}ilk I III;]. hllolCllh ;jjl.llr 0

,,!.

I !!'SQ

YIL,

HI
,J

111:111
I

lIr

--

TUrKol,

kt rl

I ni.unll<:.dot!ki

~-.

a
!j

III

"

f'liy()lt.:linl llrll \'[,'rl lie 1m, blr Ihlil r rU'lm ksl 1M rllI'Ll.rl>IILir 11.:1. ,t.1 "I 'urh; ":iI:':.'\~ l f'11I1.5 J ll~:!O C ", "re il~ '~.iO Am~ .. I r d ~ dQ"U.,'II"onli!. ".' Turk " II . kll"'''' l .. t...u..I,1 ~~:;1.6$ f:lrUI'..... ~ :J.!i,~' ·L Qc: I.' IlOll! 111 .. ",Imltl ~'Il.)ill" I· T'nl" r. ,;1,1 .st~1U1 I -,,, ",-" 1.Lr: -

I U 'J tllIU II

BIV1IUt: 111 I::tu 1 Inci ..ayld,

I5<CiO
5(1()

lIt1mi

2~

"

~

tut
:l4jij)

" ..
,II I Q r.I f

~
lL~1

r"'~

fl."',

mimi ~ rB.fI \' II II 9","larIla.r1 Illm1 c~ "II k .stlr! 1 '. III ~ clllm11k rt~III.I"rl 1I.1.J,.;kl.ntlU. <II en C H' !p 1 ~ w.. -It rhllli IIliCr~EI)"lI u I~ "luI' io:k 1'1 I I , , • Oen'" BlLllillTl "ekUl 'ill TkuH tla.kalllhtlJIJI 101 ulJtlL\R _ LlIilI,.. DJ,tl!r Lalld r,lll.hI 1I~L'i"rI11 Hilrnl Urull dlilJoVaU n~ Bd(d.iy~ .t1'11 J1r:II"Lnl Lt'ltlf'l!o,l!lnn& leml.ltl ~t~ n~k ..t]1 Dr. Lilln Kmllu'l m!l' kflm.mr3.11. itl, llT"CIt ~tmllllll'. lii~lIt'l:~ lr.

I. " .... ",Irltk U.LllloCylel"inl de tC'kUyeC k· bcIn .. lI,lUI .. .~ I ('lenni urnU\'OrIiM. !':SllAlli \'C! T,,,-H\'IL}I.1' _ 'rtirlc'll(i)lrl"rlrun l:rinflllll"1 Lu 'i1.u,lk 7 l!J,1l 11o"mlrp'l~1 :..!(J_HI ~ ~i.lll H'll~L'\'1 01 If. It l~u~lmuh)'ur, !o'LU'J.c II 11'111 I). mil ~'ollJ 1. IIlrd[1 8\1 D,Mllir tl kl1lr Tllrkn !1kl brl' ".Ii!.d... ti 1~ LS 1.'L1ktIlBI 1 96 j(l nil. Inri" ,--.:tllf.~.:k mL. lI1;rnml>,dL ill, tI Blrl<1dl tH'llp _ TUrkllf~tl.kl:lrIlll1'l illnn i I.k.. :mlli MUd"!!1 ~j),~'O )'li.zd" il ['-'11_' 1,11"11; 8 IT"I"'ulll.1 MLI m 1'1 bLr kll- lelll.",," '.= MI.a ),\I.l.IIoI!I Ii Ka1k II"'.:;; IIIrl 1I.11I~f1l 101 111, .. Mtlelll bq _ len hl;-Jm L"rph'm~uI 7, 5 ~.'tl%dq 'j' lJ.'rdLII ~II Id I" .IIL'" IIj'm Nonl b .. ~fC' 1I1 VL rom - nrlL!Jy i,ldlr

I

[sncbt 5"".'!11I I ~llk ~ .)O!11o 1 nhi. 2 00' i'lr. 5~il

ntOO
~~Q

]I

,tal! •

MOO

itr.

~oa


]I

15.111l

In

n ~ t1Jnh .. :ZO,I!I~ Nl'l1york: , l ··1"1 -

Dfil'l1t:t1 bo:ir
tl" 1,Hl

11

!lUI

(ill Uk'11

kllJ:o tll(

hl.JlOu1)Jll

Iioor

.dnml

f • liar,

:el•

.'Ul
"'If flM

iii

'r.1i'oGI.l
I

OIJ IlelAill )L

11 Pll!llI1lll1r_

I '8 A ~"'!oj"
.,,ulllJlrll
'I'tll,rlt"

N!jU .. 1Llto",I..,.1I rtf!
Mi.lij"_~

~ PILIrtIliJ; brhmlldul: Mflpll, l' ·H.. I T~mmu:c; :u til. i!!:,dm ; ::8 1Ir:!,

i, _Ql'1

.' yrll
.0._
m'llh.'r:D itt.lll ,!,,,r,,t od<'.ll .M'. hm",~ JI.. ;r- iJ llou """'0. 1J.,,1~1I IIw 1"1 ........ '.m •• '!',L1.blla.rarul.... B'LLrm 1" II... !I,; .AIi ... Y .. t:I!t.? .. i!okilJ , .,.1I.1o.~ Hlmd. ()j>J ...IJ..,-'.ll II toof.',nd"-,, "~ I,; ng, !!,-l;',i.,g i=l .., ~u,.(1 Ji~L"'''1l mu J.o..k.II.J".i IIII}Un<l.,. mUt"'I'"rr~. !\I~ .. ~ I!,.n..i!"''' IUI1I,I" y... b t5' l!l,-l!"louliuLIJ u.ulIIlI!IL IU hlo 'lO]'ilJlIlI J.t.1.,.in B"e,lInn .. ,.,...U Ullil.ilk 'UK!. 11 ,nlD ~1811P !iii .1.411 ,... 11,7 t:lUlllftl'llb ;I.m,l'll ","l1ln .• 1Ill........... . riJml, OklQo.IIlldul", I!I:""'" m"l1ll1dLdili 9H/l.1t'l .:um.r. ,.\lnl J!! Llill.nl> n~t' ..........1I11.l;t. 1
[J4dllhrll!.d.

Ba.lndl rna S,ulh, Hukuk Satl$ Meln1urluigiun dan:
'!'ALI 'Lh~1l.1o' ,,1.11' .11 .. " PI lo:iHlIlIwJ Jll! '~rtt.l!toin • 1I II),'. ", .. t. ''1''11 nw 11.1.... " 1o. ..... I..iI"MtI t~l.l. l".l,ol> .I" 1I.r ,Ii "'" ol .." 'II,.~IL 00:1'1, .~ 1.,011" du ..... I... 1 .,irtoU Ilar~l!ll u La_" ,,,,,,1& il" [tlin ... ~ clLl.·".lnr ~o ._Lim 10111,nllt.'''Jn, .inclll·lu Iio.~l" 111'.1....... 'r.".......11.1ijbu ~11l.nll'l L"",,'] ... irtir L 01,00~n.nL.",,,,•• -.r"...... kiro,larl lliocrJJLo JH;, •• f ..u ",I"p til. r;i A~'nl- 1.1Iimi. u ..~ii.Bh I>lr ,,,lojMIj In, .. ooill["1 ~II 1.11 "ill."'lJ "''''; .. lL&t dtl,r'm k.d.1' J rn Lr, 11,1.1'1' j tAt oj, m ~111, U~ Cu ~IU d ~ lift,willi'" .'FJ·rniL .,1" LA""'"U""" laht .. I.."J,I"' •• - 'Til""" i.ir.,I~l'J iI••,ei 1.110.1.·" Hihoa, .. o l"'-"IJ" ~.. tl Io"tl :';I [J]".~ 'f!I' .wl", b'll.IUlllll, 1;11011 •• ,,,0;1& b IL~11 ., " I_k.'m l' Il .. t...i",tl., l:sl,la Mn it-a. ".,l ,..ldi ..rl.. iI.loIl.hr. H ..~ 1<'l1,iDI .. h- 11,"til:! j() tll1ltnll ...rilolL i1.. "n.l..un. ~,C Lui","," t ,,,f"'l1 '!IlItIY. 1II.I,il ,.. nl" ... k .til , I' i!I I'IlO Di,,1' .... (111001.. 1i"n;lO,duri ha.ruJ.l "lLI!ifottO! ",in d"",ir illll'.loh J.J.iI\I" 8 1"'00 ,OJ ~ .. Ild .. oJ I""P< .. \TO !!o.k.,] u. lIir 1',1"" ''II 1t.1' I;:.a- 1<.... 11 ••, l.Ju bill"""o d., ."._ ~"IWIl" Ie ~um II'ru l..r.,,~ iw;'~h 'JIIII"I ly. ... lr.ih.(..f.'ol.·" "1'''(" P r VI P ... k ug r'" , k .. ,~.iIl4" b"J" .. ~r. I" l:Jl.e tl> II OOOJi: 20';0 .,," L'Ill HoJ IIIdli rn•.J...,m" ... ..,., ,~~Iik ••" ,..,.. "'dmi, ~d.·'n" ~,lIu ilo.L1u.l ~ , ........ m «II' I"UP L.... ·";n (::'::«lrll 7mm bill' , .. .., .... !!II! ~lmNi '!'lIo!idlr. BilJlIIJII .btL." ikl I, I·h. 1 ~,"I"'lt"ILI !.Ii 0'11 It IitJETLl1 II F1TL Ire) lWu I",], mllillmll'<)~ "":I'm' til'.! l,!;lhllldllKY'" LJ, !1:iIlJlJ 01... ,I-V;loIllI illi r I ,I.~ j di lIir<"l,'I; 1nIf\:1. IHall']Jr. 7. 1'1."... ,... 01<, ". , ... , l} II tlit!!k un ... lmtl .. ID. ~IJ nlu..l. •• l.. n". kudur a}O' ",1, ld .. LlL,,·. m ,,11ll,kw.Jir. \' .. i,L.u 11''' I..rli III i L~r. . 1If'I"klll ~"J/''' 1uy-.1.hnn.J"n III "Ii'\'kkc-p ,_ Mil")',,. ih. ill in 1,,~,I<.. klilhit. !llln.lh ,II wI .1'.IlJ,., ~]lJiI<l1 bl:!" D.llWl Jiii... (;'UhIlI.ILlIo. ;-o1l1i.N:il... n'&FIl! r ~"lh.H:i" ml<illPhlD 01011' 1oli1"iJ rl., .1Ji1ol'oI,. jll.l, fi1ml.I,,_ lIi~k",u uU'rmfi ,,1]'ILl dl 1"", '11I1lO'!.llll III:~Ll IUL J& LIl i" ...... ,ltoo·Lh1.101'1, .;J]nlh ..... ,HIIII h'"'iA,jr,,. !lJI'u H~15. m do.",r lJ1illl:lorrnd.aJj;j IIoI1W u .b"lJ'to' i.... '#1't!i til1[ 1lu llu.J,~ ~_ II ~I!.,'L .n"l HI ,111 iOn> ......" 1.. itr. 7 ... ,,, ~"m ,j1~1'!'1IJJ'1iII tjj,",]i~ "dHM Q.llltllln Ih.lIl~1 "rH I rmll ,IIu "U :J ."J" \ I. (hilt ~n;"[1!1 11IiyeLi IJ,lIlum,~· i ,-" .IJU ru<Mlllotl •• U .... 1li,,~IW1 'loB ~.Ilil iJ. dr. 1,",,11[1 ~1J.m[j••hil i'Ilfli ~"luLir ' 'Jil'D IIlllII ...WI ',d'" "n, 1.o,,11l11U:h~. t • dl~"" iIh.• rtUrm.cl .. ~"-'I~ PIt .. 1t."IlIIl Illalll.Utll1J ilu.ki ~"Im II .g.rlll" ."JIil,irl •• iWI I.UJlcU\U', h~ ~iIlli!J.i1:l digi)·.k ni do tl.loil ~ldwb h.llo.l. mll.. LI bloLlllii b~lIj •• I"'l1k If! .I" .:oi .T'I.'tlrml.l 111 ]lJ.u,", {I.oc!l !l.. ",t· I Rilni. II!... ~ ll!t lEI Jr ... ,,"llIl ... (OlIt~r, ...... dIll IIrLhr".!L.11I r.~1 ~'<'Y ."fllDiri h.lI1mMl klsIa"ti &l l>io !~In" .. 11;0) .11'" olur b.. I.1I 1Il.ItN lII"ltul""'lJIl \ J ~ W. lftll ~JJJ " tu. Ik,lK. Ir~\.rm.li l:!l ~lll'l; •• bll~ "'1111 ",!.InU Ii1!-.iUn'llll hotl elm .. ; i~in ;1J.5.::I lin mil ..... ,.l!.l'dm.,t ...... F bu iu.... "' .... tJ", (DDKMiN) ~tl .. b,.liltl LI. {1bnlml,ur. '''In.... n .lilimLlIlLIl lH .. Liirk C- d" J..ti,<I "",1,,·1 .. l... kl.,,1 1tI, i. i'ilr ),'Jj, '1f;11II1l1ii 11\1011: 1.blJ.- dmi!li.ll tift lilt h[ I)IUI al"rllk LO' ...LII"D!' 111 I.U<!o.lDu !JIIIWlIl.D "0 lllllllnull u2i l..'Hllo ~. IIlUmli"'IID,j~ 1t.1I.)'.III,.. d .. tln 1J.. ",itrrnl!llllll 11_~d;r .. '''' 1I,,.h,,,n.,i.,.i .. "" I\u1! -u' kIN ",&tori!]" L'r ooI.u. tolr 001. bold., "'''U .. , h.r h..l,l, II.. _ "l1!flll. l''I'tllro tiltf\illlor, ~"'r", r" 11' 1'10""'" Ac~r C. 11 k. ill ~ , lal'~"lIlJ Z1 ~LIlI D:M llrih <Ill &! ..Ill.. Ill! ... ut ~I1P "" .", •• ""d" Il tl) .. lrn II L1lf jI, I... 111.1 k",ym.)" ""Luu ~D In.',, !Jul,,, wull ••• l L.r 1Il!.lf • "lOll" di~<r ID:il .Mo."l 1I1fi,m """.". ('('I,l, ., J'" Btl .. M • .r ... jlj H' 35I1U[1lH'aUU 1I·~lil, I,H.[oU 10")'0111", j;I:U II (I"de. tnnil.i. I. IE"d...!, i', .. rIoi ... , L... lI' "(1 EJin<'lkli il I ~-1 .;J I"wel 1I~'rit:l1l lLar~1I tlliJ .. ilG j" .... -dd'lIIa .tlt!lP i.l1 '''' u:...l'i ~llir" k.l ..n h,r lorllh .ilL 11.1ri O. ~i, rii~M t.r .. l, l.mnt lll""u C •• i ,. ~..a.o, 1 }.rli "h 'UI' <Jo'un b[) {ifthk odlLlEli>du. I )'Tl L1'I!;( r lculrnl.J t.YJjj" r,Q ~"mll1' .1l~lItoi .""nJ ",,,1,1,, cit. "b .. '0 ...r.. I",I, J. iIo'~II!II' 0 Illr,"1 iYI'1l linD I, \ .... "., L.... 10 nrl ... II, rJo"I'i""i Plfrll'l' 1.,rl"I,·,1 A'H~ID h.llU ~... tlu:kkLi.u- C'!'T.~b.. n"" .... b.bi ".,.nn ~l!r. (!~[Il" nit dlllokn" .." iJ,. tlll'~f~ Om,·r Jilr,,"<liii I, .. blllll.l"" ..mnloln WIII,"i ~I""'"W \ "'IJIt."4j;, .. b,. 1urun Du,LQ· ~'oD [i.i~ !IIJ~I'P <.Iulll.;lhll li, 1.>/WnIL h I .r 1'1 ,'.1 j'ul ikt II h.'eD "il 'ft" nit tr:rto:1I.ll oJ 1.11,;111,,11, ."tu v" .... .",LI- ..,nil. '~II"tll!r:I" I.. dunl!.tl ~ t '" 1m (>(:$ Lllhlllu., ~ rl(l" ~''''m UlL~U1d~l"l"ri ..... 1m leil.,r ',IlUlltl" HI hili] "'" ill~" .• ·,Jilllli~ "1/" I\t ~lirk H d"." ukUI "lJv.l. """h" IlL' "Il .rl.lhu.11 it: F"Lo.m.rllll ~'ik,cf.:t eohi l J,; iill!)'lII[l1l Llim.lI1tll. 'l'1t]'ll ~TC! Hi, Hl mOlln. knw ~,.in" Ii "f fill j,;J.Oh,.:ro d,~"r L.r.rl.1 '1<111""", nil II. rJ <II' ,'"n"" J. • ..J.r ~lrl"Hifllfn"l)oj (![ldd,,1oI!rilliro lit I I1llltld .11 k",l"!' ","}lbo,11I Lulll"." lJ<L .'In l,.! .... 'JJ."ai , ... utl.lj 1""tn.lt:O ,." :lol,tl, in ill..."" altll;l ", .. &,.. .. n HI ti Iii n ,II JllJrdl[" 13,00 :!i:'.~O m~~ro ."h" "",,-,1111) .rlliu.\ 11)1.11.."1,, ...... ~ .. :1'11<1'1'm.nK.fi".. 1",1" .. Oil" r I.o~IIJ mll~Il''''.', ,,"~1... k[ rllrk LLI'Ii- 1,00 .. iii IIII ~rtir.", ... J.nd,.,_.w il~tlll" Lio; ".Il.t til 1:..)00...... "'" d, .. , 000 a~lomLl ~t"p UM~i h .... ,"'iLli L"~I '" ;oFI"lu ylll" •• bLl ('it~lii[; bIPIII'lJ~" I[1 ... ll, ~ r, ,;, E.tu~r,,1 IllLrllI.1!. lli:ololll.r111. Illl,jlh btltlrmIO b"q~ 1;.l:rl~~1 !HI~ t·u :Iii 1''' il;ir ..... k.L.II.1 U ".:01,,, "-6,i.1 AC.lT "' .. 1.] .... d~ ....... i, >"Ii Lil Dl"l!Ib .. UO;)I:I'IU& rtl.o"cLlt ..... ar."" t..iu,it: n "T&il1Jl !J, ,JQ-~o..k 1lJO,18 CleU In.1"<! u.: run," I-rLll.1o d It-i1t;11 MtUI bd(IiI fmn 1,0" U!:Cljll .. ab,"J> ~ILII 11"1> l, .... rl "'nUl'"" il riJlto i~, .. Cl(blor'f1 i,bll hIUlIlllI,l1L 1~lri, 1<.... t."_1I1I I'I'lli Ira.f"IiIl'" ,.. dll~I.11l"1 h,~l .. j]" Y&PLlm" 141",1'" '~llJ",(jW, 1.:.>• ..,.lll ~ .- ,.n 1'1\ n ..... ·fllll 61 ,20 md ... k". Icir'llIllWl Mm .. d~nI IIhLkJU illdllit,.m ..., .if . in.!> btl.r k,. I nl ~rllm dwlIdl l.lIc rt!!J W'.k L.I ,I" Q.rtu H y rll ~lTl!mii:l. orlullJ bil(.rtd! lLI.T ..... IIlm.,., b"u. L,u. UI m.dMi 11.1... [1 I"ir bilU,D",ld II.CIIrl,n Vi IlIImilillUi. liru>L~.m 8 tbar 111 I.tirllLi., ,,11l1' &Sill floldrD i.illd "ill" .J...po itlll tim.,., bolUn!ll IdriJilJ M- \'wlBJ kj.1"e!l bd.rtll IilliIi.ci '1'" ik'fid .....~ ;dll,..rl~ .. luo.Ja iki""", ~iJ I' ~ IIC~~'" lI:ulOl> ~rin ilil'll .... b..rt[1 U, r..m.. I, ",1",1 dmn'lan 4n.ro1l,,!C.i. birigc' lmL Itt.r•• HI) ""lIt'lli i~tiflllgd& T HID tOllarml dink 23X2l .'I!.oJJnd. '..m I.,., ~tllli1.rt. Jj :ell .. \\Ii~lSI up". lli.eri l'~l'h IU[<,lI1jj II!> crt hi _mini dAhili tl!i' l'IIi.. mr:rm. r 1lI0ka.~fI llilll ".1"" Iu ..Ar1.n alt.h TI" iki Llnti m dOf.Dltjp "d", .['oj:, ",dr~Hf. Va UC(lllo IlVlhlhr. O.riue • M. In.p.r- ".110 ik[nol IImt.a m .. hl> IlllU!l ~"ll ;!i Urllf .. m hflli H...i L.a.r",l", m..J ...... .,dlll1, ~-,·mlilo.lt1.i t.lII1l1l1lD II'" willi iliJUI , Y<Ii Ii!;! I~r !IIlmdlJ1l.ll 'i0 nnli",.t ... ~Ifllllllir. 11irilld \'"(! jlt.in~i !cat yiL.iD II o]"·r .. ,,,o.Vlj 1<11 i" ....rla ".11m IA I;; ~yu.LI btfllrl,; IIIY1lDlllll 1t1~a.lI; n )Ti- "",old'Y b·. "".n,. O~ (1"... 10 .. I.ar .. il)ml'Li t.. , olu uL.wn tul:lJI.; eatJ .... h- '1'1 bir ... I', UJlM' :J1!rli ",r.'rnit, ·...,J:i];ci r"l'r t "'10 11nf ItlJll. boiti.it ojoa.....rnr. A.flk ::IS ll" lll~.II,e;rll ~~lmllo din.1t U;oriOIi 1!.11I1~ lJ~dlti ILllpl; I LXI fl.. , II <rodn.,g'1II l'ilIrk lU'll tJ m YII tumllJ:i.r, Z.Dlllld. Ilirillrj k .. t .. rUt"" ",~.di.· II 11.,..]> [,1"1> l l'CI,t-!..'r .. JL lI·hlP ual. 011".. ". "nJIl.,. 1;.ij111"0 !"Mlildl !.iF 1M 1*11tim .:n;II:lu.J [r, .Dna. mill but""l ..... U!:. rl f"J'lldrr. 11 I'l,j 11H Id.r .. II -'!rill" !>Of ~:mlr. d.an .. !r~~I. d, "r i.n..."fl .J1U1I dl.lUrlJll> 1,,- en..<.I,· ill" Iljr~ It[r,ell br.. ;hdIF. \' ... Il llllt .. ilriclor.. k"P'I Ir"nut ,.ltll" l,"m.m hol,I",I ... 1(I~ltmlllo m!J.bllllil)'[1 IIljt1!ll :Jt"I"I;l'!! lIl~.Ilo1.b11lJIL!J~I, d .. biL •• ,,,,,Inr up., JJI,,.I' ~C'Ioh, JLl'li lJirem;!U, d""&n hlw,I.. 1J " .. hI< .... iJ .. " .. Lili,ill 1;Jj,50 fi<'nc,,,,.i ~"G1n.1 !tLlrn lItl Lir ~"~"''''' ml:Vif1d '110 &,\ rK'1 .iJ;l;Il'IIUml 1I\lI.h1!.LII. .,. nI... Jjll"- ,ior :ioopE'nk1i D1.. n J1bll bill"mn HAt JontlllH'l ~nu HJlrnit j,p_l elm' Jrru ta:I tr(l I..."" nrc ri"," I.. ,udi ~.tclU'-M rl .. :tI t!J~iI \'0 iiD:!fi F"rl; I.i ,.·",a'i ~..tl 011.1' (Jj.5[lo\l' bq 1.". I~, .il..lim D'll;lbnll1ll1~ll 1.:.!'.""Li,,d.J.. LOJ!cli:l.~U.IUtl ..... . I!I di!l!k o1.. I,lIi"o.I,. 1...J;1. 1l1mhl.:l"rl me Wl~ bu~iik I1-s,'iU! d[!!Ill n ;ril'~ bl,ln.lln bi. I .... I"\':O~ IfLJlIl' ~ "'olU) wup 20:2:1211 .1UI1..iIl>(;Lr... bc.u, .. d .. "I.,,,p l., llilllU "'I!ii.dll !!&~rlLUljtir, L.lUrlll~ ~Hil 1'j,~.. P LI',III ,." ~·. tl .1" "lir;.',,:'hr.lIvr' . )·".t~ ki.~lIlij '!lu ~~ li"1:14U,' • .J 1iIl{~r(i b. u.... rilld" 1("1Tl.1i I",. lu"l" Lrl~l 01111' '\'&~, I ~·(,.Ii is.;rI'II gtin\l ~ d"~"r alII jJ 1i\.!I"Ut' !!Jllllldllll ro ,.~tll"I .i ""Ui Uilli" tulrllN' ;\i"d IJwo.\lCl &JI!1l1l1o l"<irlrri .... )'"" LlI bill'll Iooit- bc:rOJ 11WlJX9IJ ~I/ ndled", krnllr ~ ,..,kl fI ill;p 10 .11 Yl'rli !It.irocrnillu tiJ'tLlh.1..mr_ Ht.mllID i,.1 Bin",;; "fUlfWOl Kl:I!IIU" .\lIlYII !HI ellm,. KROll .... n' 1fJ II lUll .~,[ it<' JIl·I,·a I; II ut.k IIJIIUlIo .. 1ti.... llIlB JtiWU t pm Qd-ll .frn.l.'D .I.i mdri.'O m1nitd,,"

ul Satl,

ue
~".'Ifll..".....

II

T.GAR

TiBA

'II"

a...,~

12

vdal.2

.,I>u

a"".

.n

1.4-65 ad t p.lu·QlkclJmi:rai 3.000 I.S0 1.000 Lirahk hiiytik ibmDi,.eler :2 00.000 Li riil h GUfUlt:i apJb1:lmamnlD 2 d..ai:N!Sj .2 K,ymetlii IlU'IUI. (.h[Quilulve hminle) .2 Lru oklmobil
1

I.t.,.

.,"01

~,.Tj'...

396 ~dcl 'Caruk Dop:m Giinu laediyeleri lOll linJlk b~r hesabla br.tiill ~ekm lere
arallil

I

v,e, :!5 hra j~e 1-13 yru ke~idleJeriDe gJreniniz.

~oc.uk hes hlar~

a.. "~r',.

Her- IOO]i.r.a
iil!lIl'l-i.nJl
I,uar-,

i~ID
k~'''.,

a)

11"1 bur

ku'a

IIIlRlIlTasl.

:veriJir.
.. 1 p.rUu-. Ok\lJj m I~U'dllr.

,.,,'t·t

u.~r!J...

ml.ll<.ll.h1 tllll

nrm·....

ala'"

PILl"0. b~rllIlLr~D

,rtIn1kJoil qo!ll,I' dUft,lJillnumemtlol!a( .. ~le.r
~I

ml~(jUlthl!.l

Ii;Utll" Ililr~ ntlofIl!L~.rD l~tl~oU: ~o.J~ rJ.lr.l..I4au

T ... ,n Lrl.l

~JI"""

tw,;m ..

"Ii

,r'"

Deniz Miizes,i ve Ar§ivi d MU urJl . "'d·· 11 D, e
.Ii
DlilllJ1~bllllLo.;:cu"k) IIIIJoellJthr. ~

-::::::::::iii

.",.1." .,-;.

....119' .... tunhIlTlJilu... B!lb&ll".

k~hlr
VII

Wuz.elll, .9lrlncl DIlIl!l'1I U ht~ eo:Ii<1~tJllf&i!1I: kl,)'Rl ~tt.tJ ru1!1!.tcl:' aLll'l

.. _
1111-

""",,,·r•.,.;

kH,••,J}ll
I&!i
__

,.1'

<.li"IIL<l.

.... u t"lIbo yHnlild .. rj Il"'"'''' L ~rf haY"ilululll 111"1-0.,,. ".11111 tic nl'a. ~1l.J.. " motto> tat. Ii~,i"e ~ _]>llml, t.,r ].tJ.wN J.~r O.:J:UI ,I ... i;D m"tr" I.". t_ lJ:unodll iablrckrin Ili",.!, ri.... !,:"r.' tLiIilIu. 1.0,.,1..,,1('0; ILl" i K'l11118 I1onb:uJ.I!!I11 lll .. noluJiu .... \ihli.ll: ',ill;:m"~11 I<"'tL~ml'''I' b Ii" 1.>, nib, .• a,~ IJiil;l!J' ,"1.1'[!Hi 1!:101mL.nll ',5 f" :r'~t; •'kl'i::ir ... ", dlll/Jl'" • 1,;" hul,1.1".. ~Lr louO:ll1t: .0l~1 !ii.r:oi a.s u.nt im bul .. 1..J i::U QiWik ,bin.~1 LLI ri.. ,,':c 'i'~ I..".~ ",jll [~ ... ••• 1Ii'1< ttl t to ~:Lo"~10 InlJl> ...tii",.., tt'mrh ~., ~ UlhJJ h..rpill !lr:.o;!,j .~n.. Ii.. .ijr. . _ .. Iii b.lIllNk.· J oJPl nI ~,. l>iilm.. nil .~, .. Iml. hir kil.r YiB bu hinlloll.lD. Olilin,& .....1& "rLlI ,. ....t"ll t.il· .. \1di t"l"mlmlJ I.,Ul'"' ~'ln" ~irtlik bUtILlUlIli l .. r" 1...1.. du.arl.r, I.;"rr>it: tiMrlf!ri .U JIG i3l'lu'il i .d"t .......uk kuor·".i ... )'.nUldo Lir ~I" '" I,LI.. 1AH :o'lIkll:i fi t~1I T Jillm!li i<OplD lIlJ"nrt" .. " .... 1m k"I •• i......., ~",., ~I ltbk lJ'bllIl )·0..1".1. ro In (ro 1IoJ' !!o lII"tre I:lmi,hl!;ir.d "r .. oIan .. blr m...tn> ~ II iikli i 1111" OILU ~·tk ,\., IIkfl l1;li&1. . IiriulEj I>ir lo.oytlQ .... ~i1...... bUD.l y.lu ..... Io:UI ,it ....,,, ;in ... \Zlk "",., •• i .. i111 ~rtJ,jly ~. m, If ao" flll'iNn!i!lo 111 moa &f"i,li - i I>dl ~ ti" .;ort i.ihJ lI:o,:rUI1 .Jl..o r I,. nil'" blJ..lo.lum J"lI.JW:UJIII il:t:rp:..]ik La" l.InLtm l<~llIuJ'1Jj lII.hu. donrlui lIuru'J !lll.f!rL..ri Iil.II. v" I!ir Imrak Dmlrl;!! yiikkkliiii.u.d ... ollr.; 11.\'111: lIuau _Ydl ..., ri!Uu. bln1>lOJnL" ... 1:.... ".1.. ",tid l:o:) met." tul IOJ ~L) ,lUi ... Il.o lIT), ... ;0 ,. ..... .1" .. ".1.. , J l:¢rt>I'I' ill... ni 1,,-"' I1Lt. lIJprl.k I<"_"un ... ).... , •.~ ri· 'U "ift Ii&. b'IlUInID t.!IIf"nmjll 2(J m~ tn. Q.lltl,.lu.::vn.d" i'lri .. Ilr t l'1Y11IJ n~ l!'ah.Pt, b(itolnvD ;pJ!pliJnI, 01111:: e lIir .df~ iLo;i \1 ... [1J On!! mlll,,1l.a.rs1k tu!illli ~I kQ1IJ T~ idlll ;:,ftli~ill~ii't"l0 biwlt1 .,k.l:auotl" 10 l>iLi~i• iod" 3r..56 m.lr" ~ic. i!JII!h",I" 3:)J Ildel L.-· ,,,I"'il il.. l,,,,,,,u b;ltJi-··'llId

t ... ,;; lu~li"~ill1ll1 IOlllloliril dn"~n, ~i[llilr !.ill.lUI mlu ..hr.ll dl:lHftlldlIill !,.lJ.fh.f.ru 1.'10,50 lIIo!ln! k .....' u .. ·.i". • tu.Q:I•• hon ,.npliln., o;liIh ~ !<'rU kir.'miLI iirhilu .I>DLlWhk ... bQ bil:l 11-li,ik I':rD~ .,.I! ...ltltl,].111 89 ",-,1 ... k fl'! "unn']" frmlllJ ..,iln.,o-· t"m.,!.i
II ...

",Li 1I~)jO IIli."Ji.l'. 1I1.0'l!.tt' h..lullo,s" II!) ..... ti... irtlf I\dil.ti ef!ktir •. Tll,IiJi t"LI<rna.li:!i1 Vo):J1l t· .. tiir HIli.... "'~'m till !i":.i~ lilli ',ulmndl.Ii.' II., Wlllth:lk lo..b~"u"IJ ~JI"l0... b ... dt-I) oIi !Jo,Rlllll.Jr mHo lllJ.dJIJu ilk Jl1"llirmuda. [.. d" r'O)' ""r.'.,,,, t;,.b.bilJ", ~lI.ti k.al!J ok IQrttill <Ii, "III" lilll IW'fninm .. iuil ••_ Sai:; Lnmftnloi .eL;1L i\'i 'lw,J1!II III' uflLk Ill,. k. I I ,Ioil.. , .J1.tonllR III 1'I1. y.1 94U pao".l " . i 1I~ll!i .1lJI.1. 10 j~.-... t-dll., , ktir. c,,,,'c,,1 .. , i.in-don i.t.r, .. loD edillr. AJ'1li ad wRnlld.,o iki mmb b'f I;!!~,IIJ (AFlU) dol .. b, 'J.ullJuup • .if...
<11'.

• 11.11 11 I'

".1'

I

:tImaJ1 ,B.j~ l:mza.Il \'111 :BJ:rlJJd OlJ.!lYIii g1.rua1' d~iulerl mWuLbUInd. l.Ju ..... .IInl.,r,1 Mi1zt!,)'l! d"""'Hlltlo!~ L I.&kdlrlhl by. WWWl Io:U~II"-a. I>UyU.k b:if Yol!.CI.un~ au.tll"'tlUI Gla~fl!lI, _ .t~.O _
l'o.I:r..!Ln 1!I1J.\'0llI'''<l II.I~ l.atlliiliL ...
lIIb.1[l

.N'

""'u~

,h:.

IJaruilolli I"i lJiL~'IlJll bol J... n" .. "" tj)mjJLlil,i t&, i!tr;,f dll'L'Bor1u.rl iJjj lu~l. lI:"',,,h~leu,j; .u; "Il"lom olu!, PI''''., hr~1 3,.:;0 IaIlLj,l" irLit"'J1.n "...tor I""m., ulu l' ~ 1..,., m1~" 1<jf<:~ I "r~11!. III ~ I-nBtol C'i mo,,,t,, 11"...IJI;!>r. 1111rn..., 1''JILlI,droll i~,..,..;:t ~riIJil; to "L rv1FtI "'flU a. "1,,,1.10 I, n ,0 IHultim blull' Wile dllwn.r!nr 1ILo.,l"i.n<! J.ir &aN •." b,. u...... hl!! (IIII'll!!; !oIRr,; illj IlfuJ. kulJbo \l\.)'lIt: i:.cll ,." l.r"'}t.k u..rrl"rHulo I;l'F" IIr;llk bitH ",rd",I,k "",'l1<>t'T,,I{lr' tnII.""t cL"p bq 1I:1!.'J."'_'L!irhl.li:l.o. I.IIJrMu,.. Ioloj],.'r iin>ri .. .cl i r. .iUrl~'}\ !Nfl I...r.. lta ;.i .",,"111 li!ir 7Urll.tlm .. 1l,a.L.. lli "'Up ..,m'g pi...!; me.rm~l"dj:r. (In_ ! .1" lolilJklllk Iilillhlli u· :ri"" ""',,,ill m nr, • k .. pll 2i .Olt IIJ'd.t. Btl b!lL-d"llJ d. i'l"'Oyo; iIt[rildi.ki·. od::loil.. 8 k" .li 1l:"f, tlll,1 Dlup 2 "&<11> "" 2 _oi.l" 1IQ 1 kill.r ~wliL ~","JC tJ .... "'" Il.tf kllTJlIlo me'(,IJL1.ur. Z .. ..,i .. hz.n. jo.i.Qk m,,!'"m r kIFh 01"[1 ta ..... LUl'1Jio; lIir kut.lJ"t il... "J>ildlr. . I tJlr",rjo. I{I har.o" i'll> IYIr .. Il J111,k J:,ir IIrlJl; Pl'Cle-eru iQ !lU ..... L,lO "ir~ti ~1!!.t~11I .Iull Ii! i,]"~ "loll !mmll1.•r'D ho ... i IiltoJ"'1Jrrotil 1IlPIII1.I.t.,.. '!Lin;;. '~b-1.I L.a,llilmm II''"'"'' ~dde,iDo:1~ oolillhik bILJ.~ .. i....I;.n~t:1 bp'11J !:'11I1Jo aol h, .. ,IUl1 bir "0.1'1 Ue klllJuLrll> I&i. 1 riUr ""lb .. "hg.r;) l.t!,'&CII [I]",rl""l f;l.tl. "LI.II> iio;Cli f!l:fli kir""oiLI" iil'tuliiLW •• \~.. biiyillr i;ljr tlJii:11I ul'm", tii. DUlk hrLnu'mm ~"'L :m....... ttur. :.'..omioi t:.ol?~ 1I~1iI':nk:ac"", ", ..b"m i 10 lulllw!rdlk o.rcL.lu:nl .... ,,,.alo: .'!Ii b!!.~n~Bi m.'!·C:L1t olup liB"" .IlIL, .. .l..I ~·,I.; nm!l mllotJAll... LLllll. kiilh."d, ..n itib.r",l1 l ... 100 .",,,t~m dc.rdtlljl L" "l,'~ kUI,all,," !.eFt.b"ll m .. \"O!ut "L.I"j11,1 y-illJ! wllUhJiI l.,".b~".indUl> L.."n.~ 1,01'lf11! !tinl"!> I!lt kllp, :mO\oI;llt ol>l.p Hh(., du,·.orlon l,, l""I .. II .1<!ln~.1t. kIGIli"", ]lil"l' ..., pml.lrl i Icm"i~ ol ...p l!:,!jQ nl1lilll irlir ..-

'"·.!I

i,-

"i';11<1 .11"11,3.""""'1> I.m.~t J"lII1U • .JoI.Ulil1oji) Hlll>jbullnl •• 1l AII"do]u .... t"l[o" bill~'" '(I l"'l"'.lnllll [l~'I~t~ !J~ L.nili t:i~~ 32 iOU.l"f.. 1m ""'Il""""'Il,j~ hYltll 1'lItJ;UUilh l:[llrtl lunuiJ HI UII~' II... ,"....J "' .... <l.il.. flloi;;~ I, 100111 . ~~ i'ak ... .... N .....l ~ijllJ A',m .. 1 '''''rl'''' j d"kloi..."., I!rb", I "'",JmdkL[ K.ru r i AJ••bm.tl ""Tt'~".iF",! mil- II"PH".:OI! \'00 J'i[lCI Ali ~J lu.d ... ilJd"r.uu ".. i:ionit br;rl"r ;m"~I_. Il~pj,~.iMD •• ru Tii!.ut t.I .. it:II""". ,." y.. 1 ik't" b .. lrll I.IW. ta1'1111 B~ilmLialUL [lit AlilLtI"ILI IIl"I', 1,,1 e" ... r, Giin ... li lI>.f.1J1 li O~.tn."11 'Iftli'Hc.hIl" .it .IWI~O, ... k,u, Ii k,o""lnllil J1~ill '.I'LITd,i1;1 l"u,g"'" ,." .In•• "on Lb.. ... k..l ",.. ...iG~ Hit &TN. 'i'lI i)1l-" t.ru.d ill_<illil .• 1 .... "" ..rill,. l!ilm~IAha bot.diy-e .lmlt In oJla 79,9'1 "",t ... il<l"lUli.ruln !II n i,lm 1!Jr~iI1 tlTne~ fufoOU ofi~VL" i.Jl." 7 m ...tr" 11 .;mllm Q1!l.p ~I1bB In mJJl.dd; Jijru.eJltull Il;t. <lit .ooh,,,p 'Iu,..,k" m }'C'U ~~11)~.1I i,bll. 81'''OlikO ilorkll l_,...It .. OOJ 1""Li'm lui;; "dilli n ;:l,2IJ) J l'l1.im :;iJt~klj~ind(; ti..r~I" ]l'lI.t>!Im'~ .... Lllf Ii It· ur mlli"'l1lot alan i~lm I!.l'I!lllIm (00100) ..I~, iii" ljrol. 111 .. 1"""11\"" l<1yoo(lLW b!LIUJ1..Ju~lI '1"1> Uti, lI:umj .~ 11>'" aO"l .... ilml ,~, r, B8Ii 111 !!iI.hill ,: t,L\I ,,,,,_nnlll birill"i !ullirrnli .;tillU 1 M"'YI~ 9-ro eUIIH.rl".' 1Ii.i[l'; ...... t 10 d.I! ~fil cdili!col.ktir. T:!bUp ~lIllJ:".L1Iw,. ,)"" ~dit 00;1", .. kl .. m,!,!L[) ~,,~ fi.n.i Imlm.~ TIii;I t..kdir-d" iJk U,.rn od .. r l.. p;v .iJ r<;'fJ;1l t.lt.&t.J;ool ii In,,!!:i 1,,,tik.iil<!' ... Um" l' :lobfl' 1,I.l!;l I.; It E",j" ii .lIIt H til 'o;:rll. .... Hlelir. (Ii ASA)

J"lanEJ,l!d

.rrloLor_ii KI1TIIi N~ki.l Vasll.al8in SahipLeri DeriDe·giDden:
tc:nDJ
lIDu"nlJe!II'!rIi Iiq.IBm&k; 1,5 Naa.o
l!Jura

IUlll.oIirli1 \uJ.l:oJIa:rm

tll.riilli1dt\U IHhren

kamyoldar~iIIIII

)019 .f&pd..- r"J' ••

Ullluriligil!
;;:mdllL \.'!!oll Ah;:mdlu I'BClLiIt1a bedd b !ha.m 1 Iocl katta ollLflLk mua~,I:ille

12/U

"lIJIlI.l'I.ya !nII'I •

d.JZ.Jllm~;H'InI aIImlll~

Orlln BaYlndll"'hk Miidiirliiguuden
1Onre 1J!O'iI ml'rll.l:~LIIIU:': ycnidclJ in~a !!d.iJccek iill okul ~,~. Plr.. kllpah %II!'! utlull1 iL'I elun:t ml!y~ Cl\(ullmIIPr. 2 - Kqir btd~li S5S9111 im Ql kuru hi!' • L 3 ~ M,lvalrkat temitl.Bt 5.549 li:ra 95 kuru~lur. 4. - lhal~ 25/4[, g..!.g p1Drt e.Jl canij l1tat 16; d Onhl 1lI Hilkil.mr:t k().ll.atI ir;iDde BIYIDdlf 11k l.ULdllrlili:!l OO.B!!iLtldB InPJl.t

l:".ilollJ ""In Im" .. ...il 'IioF.riruia :I) ..J ..t '""". fi tlul. 12 ,lmlL. ][1 ",l'IIIut, Don", :3 11 )Ion,.," Irlm'« pintlllr]It' h", i "'<Ii ifil'ld~ ~i" \lIh:lmt>s. ,im "w.I II U;.dIlI!I 1II1,ln t.lIl!1ll.1ln k1JJll ilOl ilb--u. ti[~li'k daJ,ilill.J..ii lmUj]& .:I ~ WMld" ~J.l d<tJ.lilll>iLad.!'!1 1&l olvllllll'"l:IdQ I.. ~hlt. ....... 14lV ..J';Ili.i",UI11:1., I, 10.111., 00 wUIll'mullliI" LIII~, 1 a .J;;nLi""""'],, lOi;un ... , L.... d"!I"miil1d ru.u i1.. 10 .J ...."'t1 mil nolo. 1"",,",,"k ... ilmi~ 91u'p b 1~l1 tIlmlml k 1i.o1'lI:!i 1i.:o.c:r,uII ~okml' YllU.fdlo "-,1) by (·i rd i1t; .n .. ilillt:l~1l a;IJ d1imi.m IIliktUJ.Il.dak.l 'fIlRlu ,,-",1... ,,1,,:J.t .Im"ii~ ba,u, !llr 'I'uifl!U 1.)!.Jh.lJli1lJt:i;lI '" 1I1~' m!<lillli" : ul..nu KiAI ri l:mirl " , ilbu ~Ulhlri'i liIIill &OnEl= 'l;iltliiiD lIir.ind fii.ltmll.l.l:2 lli"l1 lUll ".""ri".i i'illU ~t lli d'f! l:IIli~, .. irnllI1lJiP 'I'ocr''' lll ...di. edit""" I."J·m~hn ~ 7~ ,iDi I,!llli adtiJ lakdi.-.l.. 11k ~r nulllla..11 [...J.a ....." .ii,,·nil!i tAIIlJitlld!l b:>ki .It.IlUlL.1I. :orLil" L1<L,,~i •• t.. Wma t Y.llJ,.!ltJ) 1),;'~1P~. E'tnQ lit. 15 LO) ia .. eilij~".Llr.

,ruwJ

!l.. na ... HH ,iii I ""Hc' kllC"Q LIJ'IlFl.IJ" 111,.. l'!.lllllli~ ~4) ~:.'Qt..OO) In:1I1• J bp.lIU)[]UJI uHril>(l .. hi:r IJ.JI."n '1"0 ilmi II " CoL" I.r '''I,l'wrlt • I.i~ 1..1. L n, I~n. 1l.... I,.mrn .. " ll),Wetl'" "1m .1;;11!lL~""'-'hlll " ... ..rl ~ .. 811111oifu" rllnL.lu J..ctl> ..... m~ o:',luD." illhl I_nil;: "" 1..",6. .. 1... 1 i'jlduIJ;1I Plm. J.u,., .. IBIt.r tml!hl'.lII. Jtll~l... ~..rl I,u IlI.JKGiUlIlD trom", lu,Llllll lift k"l1 H, d.mir ute .Il •• UIIIl illb'NEL U~lJll'OLi. lu.t:a It... t!"r a" "1''' •• I.lnrlk L ,•. l. u".,<" .. _Ii! n. tlWill1' ""'m;" j;mt" loll 1'1l .1 f I I:tc I"" du ..".I". &5 ....rotl,fl I'QI'Il- ,,1.. [, "1" , .. r" In<.ll\ Il" II)" ..... col'llkL:rik[U""II d. 'I'IOIUlf I~l", 'J.iI1DIl.1l nl 1<1l~t. !.It ~ L...~I. II" ~lf'II~l, lute·l. i.I.llml, ,,1"'1' .1.1 dJ ki, ·11 11 ;11' .1- lu>II",,-,tlh .... .Lll ,JII~li,rLlIn lo,nlloj 1..111" .IILi r "iH tlilotllL {,{, ."Jllim iLILI! 11... J.llLr • ) T 1.11 II .'. ~. II lill ••• IrtlrOI • T"J Inm 11.,J •• _n'" 1I.'!m,,,, 6 II" .. , Mm' I ~ IU'a I"III m,' I ",J ~.~ Ill..., luilll lliil III 1[1 liir , .. ~Ili. iI",... It,,tL .• -"I L". ".. :; Il.r

md dlr. lIIufllllJ L..L".. I. biti.i~inri,) ,i.,gll ~ .. tim I1'ipL"ii ftr. d .. b,,' 0.11:" L.,. V,,,,, li,'n<1'rl11~!lI.lTl bm~t lu';:liU e. J" ,'", IiII ""1Ul k •."""" '" ; lil.IUl1~ 1.." ...... " ""'\oI;ut "rLlp "ir tilw.l ... ,1.. J...lon !!'''l!.ll 2,00 ",elr", illill1l",d!!ril, cill :l:.l uhif~ il , 2 011."'...,....01... " p"" .~·n' t ..rih ::I Dllmllrad .. k":f1l.o . !hr. K~.I1> «:I,dd<:<T'Il :l.,OO iialllilil ""~'I,,,Lr ."0\' lI~rwdtl k,rnOCL,f'1 I!it mu- II i!ii Inia 1.<IJr,,, ..,,, 011> KiY.·l<-.. Lnlll buL.,.n,,!> llrn~t 1.00111,1 C. de kiliD 0;"0 komisY[]DWlda YIIPI tlicaktJ:r, \uklo.t h,r bnr.a.k:J. Iml.lllm .. I.;t" ..J.r. l'ioll i,bu ho.ulJimlJ1 ,,,b,,' Sti.I.'}'Il."" t..J bilr",!Ill.luli ]U,2"..i m.ot." "nr II!': Till;:' olu(, t-D];ll.l. k.u.jdt.u3. ~ur .. .l!:mJou ~.. dg .iL(l 2,100 """l"o ""'p1Leu" U wdr" 1I",i .. til ...o ii1llJ;r~.~Ik :WE )'l!lld"" ." ;;....hiJ1.JI."" Om,r h&D.cai [I" J;illib. so,jc,,;lI du1.l.,l,m YLoH.ci. !'.];:,]ku. b~~· 111"" I) BU ~lIt Bit !!'i':r.akl 1I:i!l,'In)'e "\T1lk &)'j ndulilt uki o.rfl.1.:.1.k ye.' "IIUI IDl!!hJll!.. dunrll"a .... I h'"f Om.", ilI~'lii nrolui ~"~"l, -.rlql,.! "\,lItnf o'''J,,"u,"''J, i;IOr.k "" a 11 "1Tj1L",,1, t~1'1i .~",~Irnn Mllrlilr1.11-Nnde gliriil ~tnJ.il". Ul!i.li:_IU., ~rk!!, 1",r",[ .:lI!JL .. j.lJ Oi>lO. b,g".1 "hrp ~H lilLruLli, we o.f.J,:.p lI'IJr~ dll lIIot:£tillr u.U"'IlJ.lI y.canlhi ""k1f mo.i(!~!lll YMll.ri ~ilJlt 'I'll • !Jib .. Eks.iltmt:.'c i~tlrl1k cd..n::!~ld!!rin ~D Ilo.l ''0 bi.n ]ir.B.lti:rl;lIo.llf>,j,,,hr. AI.1Il ~l'IIrUld ..1_i ..... pbt> r;:aml!lrlu illlr~ll> W ..... HI1;I hht:lhr.:.L" 'LIlIi- ouliJolu .... rku.'. &."h,j,l """ ..... ,ger'I1'" .b[lD~.[ •• ,,,pL.esl t..rilt: illooD L.alku ~"'~ il.b~Jl.t illini Dilil!ll1l"1Dl VI!: ge;ie1 VfI k.eaiq .kal.ll,ll]~rLI]i ,l.·aptlrm 1'1 1a 2/;'0 .g,otiw jrtilulI.d. "'lI1in Ilro liHliOJJ olu_p 'l'l'tJ d!lnrlt." .. tJ..!nru'1g!l1lo t"r.f, JHkm~t. ..~ Cern!!!' V~l<;y un! Iltorill;:; .at .....ult .." .lwilla.n ........., ..,l l bulu.llmlUil If."'Cttlr. .p~l. !'II t..ili.a ... llLr i1.. ri[lo,; ta .... l' LO IIIlLr~II'.li -I'il1lroy;o ..,al",,, I(o&Ii..iIJII tudl hnr.hilll Can'In dilkkllJll rio. MI. ... , lUulku hq '-{·r,,~.,in" I!it mo,ir;[)'u, 1 - LttelU-lc-:rit:l lJt.iUEt giJ.llil :cIdm !!Jl as II.. giln t!-ntel 0 ~dlJl m.,rlotlkl.i .. LI '<"" u."'4l11'i ollUJ .. J"'i' il ....~I,)hitl.ilr. Yi[L" bu k.lll1lllmUl llllb~ dnil bll,"t J....a .. 1:i C_ Ii .ill! re ...riL~ ik, mc:t'j) I",kl.('r] I",,,tim I lIleL lmalioLl c . VaJ:iligi.ce mil.aCIIlILlla ..t~an ehl.iy~t \~likS.IU VIl 949 )'ILl n.. GLr ,.roil" n lItiri, m"U1! .ku.."h·ri !!. ,. Ld" arM .)OrL p.tllrild:i,. !l.b ... , .. YoD .ill" cop.h.li VQ IiJ lI'~t"';;I }.Ii I. n.tim d ..rinlijplldll t.!llllDllli IU.III likrilld"l..t caret edam \'l!IIalLlll ve ml.l~'&tJ;::Bt tcmiMU ile teklil mekLL.LpL~I.. "k.th II --liI-Qr!.lI;J~.i:u .. uno nl'l,lN!bk yoh.. 31,00 dllPII. ",rd.i)" 60.00 o.n .. l.Jlraltl1rjl!! .... ~t~i Mu ~.. far !lit .. Iup :r;lo]liLl. oH."-"lb OSOOt L." WI J'!.LJi Lt.nI muaY)'!!D 114.a.tl1:-n blr ,I&IIt ...... ocl Ihalt kq~ill)'onuna 'l'elme-lo!!l:'1 \ 101,40 l..Itm;UD 210,llU '\' v., dill 'Ill. uti"'. ]~,I)IJ i;mJ ..~~, oJu"l"k ~,4!0 J.;UUl"" ra IDLlJuullm"n ikJi,J"wdiudu GILloJ,lu .... ",,1111, liiiimml,l" " "",d[l a&terilmit loll! DDtlra.da lI'oku!ru.llL ged1l;mllc:r kl.bll1 er.nl!l!l.eI. (4.34.9). :11,20 110, 1 r ,',01, u'1:mmi.J"..J .. ilJ l"'l'llLml 1i18,20 Indl1l lI;.rl) ~r.iI1" ifbo" bn.- olLlugu. ,..... nu yl"" tJll'III111.D l1,~U.IOlIl"02\1 t.a.rill lioS, M, 61 <l.L~ .s:l &lIohi[" 12{i1,2'J 1111. iliialll Ifilnll. ,"1lI t1&lIolHlLdllrll llo.j'dlll' 'j1> .... !I mlIhnllt'i I .I,i.1 &llr "' .... I.o.c~. C. ~i rlJ.&rJU! i<n.;TlIlJ ,"lllyii t ... ,.. i 111111 lJ IL'IIr!.. mll.fa .1Q'n hnJ lruILl!1dl,l~1J YjI J.. 1>" .. run,1l birill ..i &l'tt(rmill IIl.:.n":' '!' 11ii.)". ll'.1lJ o.:"II1I t. i £1,I1lii. 'II.I],~ .. 7'1 UN 1l.1Ul,"r.. h ..." t"Jlu ~II iufLio L failn, ."~I Lo.lnIo: k",.. IJIJt:IUI l,btI IUjl1lJ L.m .. m ,J..]" Ii t,,~kil .. llJ'" 1,1i<llmi SIlI(lJI",., H' I,.hm fuJ ·."",c- 10,:.10 do. i>Cfl1J ,~Ji1...:;~k~ir. Tll.tip ~llt.ml1dlJi:l ".~-.. Lnkdi,. . ,,1g])1!J1 Jg:!'l1 ..~Lili II J~ • ...lu drmioo;i A .. !I4fl '1''' ::.an. 3,_'Ii;I>Ji '1011l10[i'!ln h.DUi, .. ~"afl Lu.l"nd.ulltl ~oilo .i~b!;l htill ..lJun (~!f.IIXI(!J' yi.rmJ. hi!! liu JIluball.I:I1.,,, HIJ'- %70 ,iru blllll"idl.ii;. l"J.JJ.rod. illt ..,..HI.m~" llUll!! . .,.,. ItiJlL'IlI.lJ h, .. w..IIl!iJ .... tuL, "lU·t "I,,~m-od, 1:olo;r J..-.i ." 1:..L~", •• , ""l?II~ Lliri'k iJ" .w .. 1:Jdllt ,,11.11"1 1:1I.dlo ..luI' Htt'J'm:ll, lIi"tll~rJ "'''~1t.1J! IltlH"J'h""~llr. b.ilk. li.!LI'I1U: u·rtll" Ik'.1.C:~ iIIrn .. m[l 11 ~\lIlJ'LI ill,!'" IlIh i,l.hlll IoLIt ]'(;,1:10 hoc ... b.oJo" 1.. Iio I<n~ UUIIBn .U" "Ii...., a.itm"-~"l!l, "!oJu ll!m H.hl ." "I,.,. i sail, ~l!n!J= .... ill .... I.t •• _ Mu.h!l.IJ,m~. IrloillTr1j KotD,ilo;lil, .. tw • .lI"bm.c:d Cllw or,,7€'5o!!11Ll .. rut "" ,." Il4hrje., "Il ldiril'lci ;IIrU>rmll gih".IoS, llayul {II!) ~"' .... mbp.. 1I!.tIiLi .... l n !I!O ',u ....... ,. C,,0.31 MII!:> ..... U<l" AfU'Ufl Ix; - '/1 ~lJ;:' , hiiJ lSiitI,,_ ... .:..u I:t.!I 0 .• , L1~ \"o1,- .. li oJ.rw id.u mlll~" JliOIJ!I lin iml,l- I~'l(llqlr. Tali.!, ~.Io"lILdli:1 Hoy .. t.d;.d.i r .L..J.drll l,,~ rnOJl.iu .~ 7G ,;ni l."dmn.d'il:1 Li.r. ~I,lfli Tum IU. la,,, ... CI lo..a'UI .. U .. "llll!' , .... ,H." ~iPdA aoiatocrjlml,tlr. , blodird" Ilk "rtl •• mJ1d,a. [&1.111......" 1I; ..... ill hh!i;:hl bll.!.i k"lt".a.k ,prlilol hbLi oW " .. la u"')1...,q JIlill.''IIL ~ I' '111: ...... lGb,5O .m tn, kllrv ilkrinofl llt.i il"(1 i uU •• nl 11 lli~l ~I.!I' ,,,un,,,"" i IfIillY ...... t n d" 1BIIi1fl! !ctlr. par d cD.wu .... Lnd.. k .. ~·.th .... b,lm().o.IlIt, l01.4IfJ ml!tfCI !tnT" 1>11111 n "" ~. :z.tHIJ <IV 132'1 000 BurdI lal<ornom KulUl.l Ba.nnUl ~ <>!Uj.Ivmin llat.a filL 1t.. ""tJ" t!.mir iclll'l ilu jtlhl[", ... ",i.. . Ilu. -11:"" IlliilJll.ol ~:''i t!lorih iJt:za " .. r:;o Dum".lldli Jq, Itls ,." 111"d~ VI! Mlr paro:a IA" ¥II d .. &; ... ""t".1] HI .. trllr. h ".0. U"llltL.itH k! am_ IIj, " .. I,II.I"'ILII. .,le ...mi. o.lq. 'liEY, K".I5" (l1u.mk l'1",yu..l' ~'110"" mllli II. i ~I "11i,U' 1'Qln £11.,,,,1 a",ril mllit .. ~~. .LL 'L__ ._T.'. mii ,r,;:ri( ".lul lJ.'•. 11.& .... ,. Ill'k ...b. /lillIi"J ~Jelldli,. c<-r,I, , I:a%,k "u III liP !IJOJ1' I', "'r " 1- IIU'~ ... "." I I d ... U' .. ~ dO!.. Wd ... " ."",t UO:...W, lki I ,.. YUle JiJ ... d.o.rn""'J:I lla}J. .. r C~vII' m&h.aJJI!!II P ...rlt C_ de Ed ,knp, IloIllDJI.- .ioI;tlo~ d"r" __I • ·V.~ I .d '0.1.'''_ L iJo.,n ilJLl"n .1lJj;, ~"rdL .ALm.~ n.r". !<I, 101", Hll<m"~ ." C"n".J Ii.J<T} - 1J..!;1: mNl'~a ,)IIIIJ..... 1I01lt..:l'lrldn bulunu COl.." I.Illhl&r V ... d • .:Uo.J t. m - 1.iUf<t ..." .. ~l 11"'·. u uH .. LLl._rll'" <;Dhtlr '''''LW .lIb ,." h ...."Ufi .~'I.t ... II'~ t~,ilM ~jJt 7.1 ,', :~:.:' n.um".n.d .. 1.ll)·IILt l:mdllLI .... l!..I.iIII.&lIun~J] b.'dcUeT~ )"LIliwInd1ii b"ll!~·d.MlI D~m.IJ'lu D. &in:.t I..~m,f I ~,:;" II., d~.,m~L J ;'''X!J,Oo) "Lad",LI ... ''1 J() Illi. ..raI ... J. t. I"I>~" UI.J tlllJIII, ..,II! . It;Wktwt.l.... D].~truk "3D .. -IIr .... , ,J" K", .... U.", .." d"l,n. .Jj,i~ Ilor~a, ,ur.:. , li:Ii.~·Ur A1.Ul.... ~ .~' •• ,.,. u".. 1.111,,' JDilIlU C. Ii Ml!Illl'li-d!l.rlllgtlnde 1il;;p.alL r:nrr J.tlull.)· •• lLll.tl.la.ea.kUr,. l L 1 . . ., ,1 _, _Oc tl" "","nh ,." .,llu " •• '" ,~ rL[Jd" uu. ... J..&lllr. I .... iplo.).. llll III L t"r.ok<!c.i 1rdl!Jwt .... mIn, ILQI'[L "'.'.~" InrC!.r .. ~n"q I". 1Iu.rtl .. "",,,t.m.;:·!r 1uJ111l '.,; .. "" ... ....,' .. rn" .1\;. m~..:,n.a J, .,J.."OI .iloit'llm..,.j !J.a.)' mn.gEi.Ullj ill! llo:o"~a ", AI..di .. t(l1l mut-. T ~ _ I11u~'oUIluIL l""Ll.rI.t 181:3 IIri!. lr",\l l' ",11I.t I... 111.]" ...,J.,.. L 1 L.Iobo I , ., " - L, __ "I .0'. L LI J' I 1'iIo L;o.IolLu.l......... 1,,11 J] .. oF"LIJ J.t.JLlU ..IJltJ j •• IroIl<:lt> Il'II.lUIILI" J.1>1l Clr loI!:1!TlII.lc 11. _n .. ,.. LJI.~-..Ir ... < 1111" .. '"I;ill ~ .... ..p .""ITlIlo .. j u 01 Jl'~"" .,lim- "iii; <.1"11;111,,",, t'·I,h,· , tA .. ;k ilo.,,, lml'tl , I, .. t..r O .• ', g"r.g, (I WUD UI,lu ~~l~ Idl." LI •l I I' U'" ".rl1h .j,bO .... ntlm •• tir In<.l,, ~ 1:1.I,,{r"5" I.lI.u.. r £iO 1I.="m l=ilil:Jhk \" u,.. p.. Ir """"" 1 • IA 'XI' L{'FIJ !J~ I""UC"'" ""P 1~1I1 :sllLU n<l.a ... tJl~n.,~I"1J \·"r" ... i.• '-='PI :l;l"bJ.u,.J 1)1k-1,I 'li'1>["""'''1U !lIt 1f1"~""" ... t.m,I;(.g1 Alm ... oJ " T JJ-mJh! .2Z,N~NU1.IH\I .:urn.. (tlllil :!180M l' Z4rUUIn ... '1:. j I J" .... tI .or.· J r ,tl:,r (oI.l iiILnt'm.JI1 IiIJ lO.ll.I1l"" "I'Lll1lLI~u,.J ... l..i.,'11 ".'" hEird .. ",~;uh l~l[joi u ..... • • fir ~.. "I , .... ",Il.('.Ii. "Ip, uun"" ".... bIr J'I!Ut"... DLIII' d .. wir 'l.'ajllltr II, .L.... ~i~ ~a"u.·""r, ojml i?lorlt 11l1ml dl":','r Klhjf AGur l:. i' il" ~'rl~ d~l1 15':", II 1;:~d.Ar W)JnLBfllllll ,..:rUmt1'l~ I~!'tlllur. iilI:H_n.tilo!l L' ~I Ir I A._'" L. I 1 IJ '• _0·' n"" L t dll"_" \"OJ r,o .l1lJh", )U·.I" h'illrL hl1W:Iu..nL,I."luI' u ... ·.. "",lit c;:o.],ID P WA",IIi. mu ... "" Iw.-. ..' n ... LLo> • iL Ii l (U ......"'':1 , I.... hili •• DUvair Lou- flli ." l..1 ml'~" U" L.Uu lu It,,, b111I~ II .. bl rill< I'll JiIJ .ll.lill. ~"rin. '''11.1 m, t 'I'll .IJ.-!!r ~n ko;omL!lfOJlCia lIrol!nU~1i.llil'. '1"·1 i.Ii;a .. -0 .m, ...,. •• I~ \l> L 'I -I L_ L "il .. j~'"llJu •• lt." '" ~ !.til ~m m"u ........... ·.... 11 100 ",dro L 'OJ IilI>Ij .. C "i..... '''~II.NlII",rok Ilil.ll~'" _ COlli .,iud" tir",,,,;,B- •• , ",~.·,.kkp~ Ikl lo"r ..k .. "jJ ~ .. ,·~.L irln IIrll" c,'pl! RI[1•. - ... ::I bt.dd,,,rln mI1rll~.n.aLLnoi'I 111ft olwmr_ 1m , "tr lillmr .. ,," Lti ....... n Irtil "·0 d,,-.. ,...: L. ,I " .. L~IIJ""", d"~FILIi mel'cu' faN" ~ L. rd.hii lIlibi '10 '.lI'to kllr, I Jx.,~ JI 0.1 ",'''' Ir cad "'" " fl .. 1,1' rWl> UJr" ...... .. ~" .. U~ .. , lJ~ri k'.'lJII'.I :20·1 1Ol>t"" I[IIJO .rll"""Q cI jlii L.lluIL blhl' "llLrilk ~c,inil;"i b-a]'~ A,r",,~ k""lIlllli (11111' I*,·.u ~c .t... r. Ki.... ·".,lld, kl>rk~II~lk ul... !&,,,Ii .dere- 11111 hir kl>lt!9lli " I!~ l.u"I.oi ........ I) nil" [, .. <;nm ... I,k In ,1II",ul"". L... G- IU. r~ .h~ ..I' bir k.w.ftL il ~,tJ..llr~ .. ILrlaD.u.i. ilwWIl , ,Lto It. lu,.,.w.I ... u Jilu.:.M. 111""" 1ml .. ,Will n I"lir. , .. "Il' I" .. ~.u,:o,"" ~u nLL YOI."UI """,.nd" ..• I\, rJw"", \"LEL diJDllF ............ ,Dd .. Y'U"' L"~I~o<.ILIo o;"~m ,jii,r .... ,m blLi1.~,oJ. I,i,. I ~I t 1oll.m(' IDU,,, ill .. _ Ill"if .. klLr" "Iou, uu, Ilrl. , .. riJi I [lL, 117.. 10 11,"10.. , ,,~ 1.., i 7 "".. u" 00 I)!'nrn ,s:onnu'l , ... 1'1I.1o.1,j r 'Lob I • k" "1 11(,I'tn<:,,, .. ,... nl 'r 1lI~a,.. . .u.ntim lrul ......... i4bll 11,.1' IIDJn tlbJUl ILIl. 1>Il, h .... kl~'IIldilld" "Lin UlJ •• u_--'I L )_ It. J"u,U-. TIII;flU ",iJldl , ) '. _ ; _.." ........, ..'... , '!,'f "dl1ir • P"~' T«IL o-!II~ h"n,nirJ Ki-lif A. .... r .....uli:"••" ... " '''r CoIopb"I'IlU"1l "I.IIIlLu. ka'., IIUIl ",~n I_, "",, .... "u m,. d.·.. illba ]1/10.11 ilo ,1"11 \·u ",,,~ L-dIiJJJ. !<o1l .o.1il'lII. WIl .. ~.p~ CI to •• 'I" .... ,...... II;,r,,,; I1 ... .... II; J. ,.m.! I OlllClliZI ili.1 I I.I, m, rm.r 9 ""'."mllld~ I • ,.. bit "10 ... tl, iliUIlI'" .,.'It/i:WIIo lIi.ti.l"tti lID I d.r. .. ltIlyrl . mo'l 10.U II 1!:r. ..., 'li L "'_ ' • ..,..a 1l,,·.nI11 ·.,l. lllkJh~ b.r iJiliwll'g[l ... ~1h:lhJ1 "Ii ....... hr. 1)1 r Ln .... Io"m~1.l d!lll>rll>.ll. IUl'lIh'hr. Alt J..at~~ ~jIom"kADL.w. ~"'W t ""I .... i1I'n~Buk .-1iJ1l. I:il.nhl boiih.i"111", holll ~",~"r...k .",1 L.. nJ'lldu" II .. b. . ilIIlIUJ iJUnll1 anl""m. IlJJLI" , Id,r •• \rU1T11l b,,,kl. wl'l .... ~~·ml tl. fin .• 7,;j rli"",, •.~,~ 1Li.t.IJ.u "larllk "1:dl~IiJ.lIW. Iw..m Jl!,tJ mrid. ol,,!? ~tor~Je" H.J~ .... Ii [,'" m,,"ll11, Slem.u Io.t .. Imlil' "",rnlll kiLt 0.1.. ;"11." r LJlI,I!IUl!l u", .A..rJoftJl'n I'iri..!lai IrU •• ml!o ii;L.lllti 1 lli(J"1 1l4S "lJmIlTUo~i i:lllIlI I... l ]1 <I" Inll~" ...'~'" U~J' i.t".l'~nldil1 .. l.. ,.JI.Ij.nln ru~111l1111 d~i...r III"" uJ 1",1L1.... ",<-I YII,~.m I mJ.u~" ..~ b"IQI:lSo.IJ'1"'1 m.~'Jl, •• r. 1o.llllhkl .til &; •• "t'm iki 1.-0.0"-'" l!;orIJ.hJ.I, IJO "w" L-l .. mnLil.JI:, 11>.1.1' I", .. len o;'til.e..oktir. 1i'lIhp 1OI'k:m4d.1Q,LiiJ'. tltll;di. "IImI!..Il " 1t151uttl.ll ~7a lilJl Illll'til b;:J.w 1J1I.DIn .. " " loIilo,lor. 1T1<J1i<ul .1.. '"'11111 rJ.~", •", .1l..,altJ .. ,,,,,u • 'il n.nn~J IfL' ....... w: ..... u: :j 11 :!Ill lHLI 111.11 iJ:UIIL1 ... "t 11'; do tallL! ",kmn.dliii. In. "10m .. IWl.lllamilk lli[I.J.i,,,e iJlJLmti:1J. olJoI.!u"l"k .... k":l"II tf" iI b'. bu]m~l.lhli. tJilllli.d~ ;111; .rnl.rlMldJ. flol'. [I(lJ' U[n:!t:lU:. 1;1DJJlIi,d" Gn!.i ... j. L<Liid.1I b,,~IoJL p.on.:<'lI' 'I"I''''I.ar;~ .... p..,..,J",nEl ~"'"il'ltl,tl.mll W-I1-!r.. Il ... ,WD 111_ i "'1 tl.lI:dir to.I.i.l II tin "'ill " L I -"'.",. ...,. .•" IlIU '-_I _.. • '.". . ~n I~ m. .1< f .... um ........ l"liul.Jt ' I... t..tt'rlllad .. UII"<lIJ" L..tl'~. tor, mllJlI,,1PI. b'!l.Lullul> l.nlt-t;-r~oD nil"" 1<!i!I'I!J ' ""''>'' II II, .. ,. Ill ..k !vdlt> .kiu~1 ~f'tlrDkBJllli 11 li<a:!'u Il·~ .,,11 (lLilll.l au.ut lU t1a 1('0 cdi- ml;lq".J1UD (, ..ItIlJ'i! !;,kru.d1A ow 'l'Gl< ILrLLJl'lLIIl!l taIOl,hudu UL. ....... _ "" Ft-,. ~ .. '"":" 1... 1. P"F I!.ln-Jai;, LuiJ.I;o"dl.l bW "'h .. ~~ Iuill" [til,d "nt..lw" 1.::1 ,IoII.",.1II Iil~N" ... "I.,1'.I )'Ub"_"" ~.Io'hlrllt t'ii",I" "II['LI~;JJIIII !told..... Itib:".D~~.ID~ b.:<:oI1l1;llr. Iii .,-itl.lJ1 .. ~mdi..l ,dLlir TO' t"I'l1.I'd ...I'I~II llu.cliJ.... IJI' In .. ,.;:hl~i(l'r_ J1!I CIiITlI! tIIlHIl1 Ia ..~, J,f; "- f~& ooJ1<"",l<b. . _" -k I._.L ... PI CUl.l Ii(. IJIIAII.EYEIiiI) , rl b L'_I_' .. t l .. "tt 11, tapu LalGI .• IJloIIJ, m 'wl"l'toll .",,,hJjIj ......._~ ::I m t~e 60 .:i!Dtllll ~""I~lljIOU" "l m .. u... ~,bl! gllJl'l 1J1.01Lk1l1lor"l .'hl,11J YI. 110 .......... @".,.. .... 1U I",,,tlm U:II,lIiILJ~II1l,l~ t..lr" •• IWI Jld unr br.,tl.tl!.l.L !I. .All. h,r h.t1, blr (1Mi\(lAI.A, hiJL~ Lli17l.1.1>u", ........ ll~LI ,,, •• b "umIlT" " M cilt 32 IlLbir .. 211 u" 1.."1"'" Ulvi. buoI"h ,'jj ,1ut.I .. pull" .... t.('Liurr> Qitti:r, 1L1l loI.m III nirulld tLIlI . "tLL~_,... mLl, 111 1ll""~U~ oJ<r,p vda.l ...no lI.r tid !i!CPh.,)·., "" t",.h ... .f" 1P'ka.r !,IeD- 11 D'<-il;.m" .. bumu .. ltwd" or" m I!;Iilmec" ,i..II"",L"""EI 31/101041 e nlll "'-"-" kim." ~ r.l.u..l <ya,. ril",n IDlJhl .. & i~in"l1...hl b.>ol, .ui ."nmot1l • J"~ '1[". ,8.... 01""Hlln Ba"·.II,, ...... u, mlll ... 11 "."- I.. ~ 1'·... 11 ];01. nu· r I' :m.lfLi l " IJ '- 1 L 1J"... u mnt• ,- ., I>iJ '-. • d .. Ib ' ,__c r 'I UlIl a • ulU ., ... ,"'0: rrt 11 ... ... ""1''' ILIlla !,!' 't"P bllo.lllW.l.kl" ~I' kl! if I'nl;,t, .'Ilr .. " Jll " , ... "" ideq., ,imnJ .... D.,·ut ""I .. If.u_u,,,, ....... iI"oI" knFlLr~ t<lll .. l,u.1!! Jllmlii,imwlI n'rl "" 1:(1" ;,-ull; 11; I' Itl UII lIIa"l' IU. L""',MlI .... L"I""'''" .:1:1 t4nh :ll ",<1m f1UIl.iid. b)Jlh YemlR. - luup 7,nll C8w.k ... l n 1!"It.lU.mu., Iljnd b.r "I"., lI\ir.ibp d.k: 1.:".1 •• , k. • i. ill: fboJ] x..,,·ak l>l!;Lu brLh~ ~i, .(""Ju.1L H"I!I ,d,lj;j;l".,d, k,1I bt.i II .. t'I'l.aw " i:iBdi.IJl' ulQlIitg NU U "m~n. nu.o ult".,. 1>.. 11 r .... glrn&ll , 7110 m ~ril nUt I, .\Id,mL'1IKAJ>1 tI ....... .t.~i,.AilI. V npi K .. J, lluda-- vLcl.:Jl1 d.,r,rodlo ~Ikm& I»J .... nI> fllW.u:-, 11lk..nki I -IIloD'IIll.:J;,GO cl<Jlr.. hLL bIll' L1<iniill1 m,kla.n.g!l.ki Il,wll" ''', .. C.d.ii<·D Ba.l.tlon Jt"IIILalWli (000' bwWlmu.i:lIJI. :rooi KWI ",i.lt!,J"tl" ,.,b<l Ko.,.,·n mt:J:l.li."lwr :"', .. ~ 1'\'& .,._,.~.. ,tfa .1. 11.1 n,... i J. olr "". #rka.u luJ~ l[o;u •• HT I,,'" II" uJ ..bi _ II.ln,d, m,Lt .. 1~ 'DtijlJ UE.u. h'frwid .. ltb!t .lIwnl.l.llo karllWtJI ~-1!11l . "-'I. "IL, ~tJ .. bril. mul'l.l11'ncn kJ.· .. 'ot""I" oillp lOll, Iolilioi.l JI.~"",J.. ":"Ilt~rilmi~d'" f 11 i Ok' ,- I _t. . • ".'" 'lIm,,"" "'k""lIn e;o .... J.. II.r.Hrg.l1n ihlll~ fIILliir. lk.i lil • .I ILr.u•J.lIo to", U' . , .. I'IIUJ ""n .. j .. ", ....uut mEl !aI, n .-tt lbr .. hll~ ,-,,:,,~'1Il .IL <.II kiln L,r lIilrUk .. ruJ,1< ao;lJI L l"a I., r hBlfll1 "'OJ'I1CU (lllIp l .. oM ~ 1><1 .. I .. d b J.'.~lIIr • ,T •• .~ " " liJ"I'·" u ...·'" '''Q ..,L "rt'" Ii!olO lUJ .. "wt "'1 Cew.1 _,. ".1. _,-'_ ~. ...... i1t1J;)'II .... t nron QIIII "a ....... ~ill!ll lJ.aknn pulJwu,. ~.I""r. lJI'llili 1.~ ~ 100d.1Io oj, ,,01. ~l.J 1'!l~Lb" ~'kJl1r IIillitl. 1!Ii14.h • ~'''I'''''' lI.ulI.l"r ir> ... ' Ii L,,1i I"~"l' uhillli"'''io: lo..i. f •• l;~, r • Jll" l' I tI .._'I ., ".' • • . hi.!l< h:al,md" 1:10'" 8.h~ mnJll\Jrl"",' ~~ .. ("bail "lll.p>u r. I ... n '" Ir" -11 • ")".or ... "II, .ul."t. d .. ~<"'nli <;11111'L*I." 1'..r~M- u"u,r.a, b"lli"lT!Ij, balk",,, 1Jo.i. L \ .. ""Ii (..n.rnft.1l ,lOt.. .,...,"-" ll.~dL.l" 11i:.- I,; r,1 Bil"l1'" I.rltlrll1& ; lIJINt W·11l'um".Let.i 1-111\ H,Z!O ,I l'I'm Hld..... ~ki1r., h iii LI' I l;J till II dilll HJ!.lJl L u Cilm.l] Ulku L r.,J,Il4ol" 1o:"llulI.I Ilo \,' bil Ii.t;;WiIill rI('~"lldll &Ill .,,1.11.> ." r:I. ,. 11 ..., "II I>Jtllt4l'O otIu..ol~II"~ .. ~. .. r__ P"r" :.nn c."-ll nl' 1..,0 "'" ,_"' .....1111 'e)'a ,. L_",r """"0 '- III.">. JI , , .. ~.Jl.L" '-. ~.. I ~ I-J;Q'"IIJ • 1 j AI Llil'ltI.~" J LIl., 'It; . .~m _. ~·IJ~llr"". mil .., "uli." I~'WL> ~fI n 1111:0,... ,J" I .' • ,. ~~ ~ - ~.uo.a: ~. Ii '.11"" ,·~.. I.II1 ." .... ,,'1) ... uLllJiu.ulll. _ IJ .'... t

.)'YII,

"iii

,,,,,,wi

..,jIL....

"'nul'

a-

'w

,Ii_..

DOlgu

l\tIuCiurl,uguna

eyazlt Mal

n

t.,

'~T.

"Jl~"'.I1"

,wo.u

tm",

""jj,'

."'1.1

""hlr.

~oIil.",

I

til",,,,,

"'nw...

,.n>

.n,

1

m" ''''''~l

~.hul

,"I\<>

Ilk

hrmll

~
u

OJ. J

11""., \.,
-

.b ,iI",]

~·r.n'"
~/;I..

JJ.l,

"''''''.I~cJ

lr J hul" u:r."ul, Irllo;-uk I>if 1'( .. ',1<, ,.,..llr. ("1.j' .... .I, I ..... Iup:.l~ ''1Il.L'm I.t hultI.:;lwl , .'(·,Jllul I ,,~ll .. Iruj u""ur • H' l lri.l11'", ~ .,,1(0 "Nl1u lUubl,.t1.!' "'" IJlIll.kl.o ~ \1'1 ''''IT,,,rlUi,''lllO uJlu,tlll .. l.rl idil' ;~ln HI",tI.tlll" ,,)It. LuI ... "ol .rr,,,II''''l.I •• ~" n,,~,ur '•...1"\..,. ~ "lUI' ']""'1 I~,br ~'H I.I'IJ~ Lt d"JI1r k;'I,,,khdlr. I", L,., II,) 1.. "lup 25 .;ljutlm .. hlll"lJI<.h ... HI k.!lllfl .~'r"l) d .. em "i'l .. o.l.r. Allil L-Ilk..tirLl .. llII.ll.I,UJ t IlLi I glU, Ii" .,,1"1 "lm.,LloIIl ... to, l0t0d~loui"lIJ7j~ 111111'f II J".~ ~ ""iCOldj III." '" (.1.1..'11 ,,!tLl ,.j,J ..~OJ 1,1< ".tiLl. Li<-I1'" [,"11 Ll·••dl" J.."'tll 11. iln Ioill .. ~111.1 ' ', Ill, .. ,,<.I,IIWoI, ILt.p ..Jol, m .. "" d",.om,n[[] .Ie .,.'1tll'.n ~,;'" La, 1'-If'''{I' Ill~.",o1"tL War-i, I 1.r11lo1'. '1'~'n[L JIl.D .ntl, o.u", ... ;,.d" IIrLL"",O!I' .• L 1I<Jf;:lIJ.I","Ll!1i i\i ..... iU n-, .. "III.LIlI.illri ",l1n "Dli 1m ... ] 00 "-""111.1.1 "1111,,],, ilL ~iI I.tJCrtl,\ Cli !i.o' 10 t4 t..luL. 1 ~ t x...r I •• .' -

!.t",oIdl

11" ... ,I". _.Iff

.,V"

I.ii:~rin

.•

• 1',II1nlo:,,,-".r. ".

........

"-0,1,

I"l

L""1I1t "1'-1 ... ." ..

Iur~".- ..iu •·...IIUl -, "', 11111 •

....

"

1>1',,11.1:1.

'

,

I tii.

"til

u" I ..,., rl I

.....I"

i

_

,.tH .. ",ou .. t~l. 11"'1' 111rrnin lll."h!I1LdIJ lJmki IonllJl.k ,lIrl IOJ jl;jn.j ~rtIolymdll1 mu .. ~<'ckl" 1111111k ,'il,l" .. Io:,m." ".I' t"l111 ,to iIIn • I," U . H Ma.!ll 1lI\l I h 1IUn.!i ."111~ lt1,:tIO krn ......I ...... I,t,. • , P'IIJ" I~~~i me ... ,uln."JI !llla'llln ......... 1 y L"""~I:rl' YI11'11rt<1" "'n, ...... ~ill.I"~· L.nl"(j " t~LI) lI:,j11.I,," t. p,t 1.<lIII" Il 1.1- iB1,,~ IJ hlHlJ.l i!u.dll LI L .LIrJ" I' Y ~kr.;:JI" .. 40 ... 11 I '1;;' 1,,1'<11l i~hu II!:nyr' I1'Itlllo;L1U.,~ D .. llUIrlII •• ,11, t ...llrult; JIi.ld,~"",i ."lrmll",lu. N- mu.il ~L.J":i'i T"'1in i 1.·,"Ii I" !.t.r. l~bL1 "Il]'fl I I I t nbill<l"" I. I j, f "oil' "·-10.1,. I ••'"., "I .. 0111 " 1,lnrl .. d, "'f' 1101"1, hi lim " .. I." ic",I .. r >m)tdllLlm "(" I " " .. m' .,,0 .. " n·re n .. "" "p.1 I•• " d, !, .. "'11 ,r~n .-t,,; .... ,1",1 nn 1,,,,1,\0,, .. iL b"hll111 •• ". IIjlll t.r.k I uk." • 11111 rlOta ,I..u 11"11"' III 111.;:,1 .. lcri"dd ..• Ii III ,..." III '~Po"" • I'" , .. JlI~.'1IIr... un" 1 U _. I 11 "'" • , L l .tu,' II I 'a "t 1 I.. .. I' .. U d5v u.1''''I..H tIL' r11l ... [" ,i... ..I,,, ""1:) " lit. 11, ful ,,,", .,"" n'" U ... I

.p..~.

-II.':l:.i-~~~~

".,1.,

~

r,

It'

,

•,

....

"

-

II

f

r.""

.. n ~llla..

.."

IIIYIIIl<LLr , 1"",1'11:1:

..

Oll;.UIIl

lui}l.1llll,

t~"'''\lJ..1:'

JuJl;fUIlllo

!il

I~L Nil

CUdilc"

di:lk_):UBIIlLi:.,

I.iLCHlit

HttITm~

InLll.IJ.I~h.r"Jlu

",,",1

Hl

.Ii

)?AZAR

10
I SA N

JIlaJ'II

"l!rll'll

m"I'II~. No! 1T
sAiiiI;'1f.I,

HI IIId~uj::YEHI i ~STIIIJjlI!jUL ihhll'Ol'l,1

1'949

lIQUI1l

11 illci Y.d, No. 3608

MOlHI,YET

VEo H.AKKIN YILMAZ MUDAFIlVJZ

CENf!!L 2Af'1'i1!:'!·tI<~, Nt;KAHAT H vi, LERlNDE, DERM AN~IZLIK VE ~INIH. ZAFH.'ETI...ERINDE ,KUL.LA.NILAN

III~II lege
~lR RUVV£T

uv¥et Suru u
~URUBUDUH:.

Qciincii

Diinya Harbi Iranda ml kopacak?

i·· as'_eri piloDt mUl I sehld Dldu
--.,._
Olin Zey(~:nbull'1m
D.~

iranda Amerika, ingiltere ve Rusya'nln gogiisgoguse mevzi cldiklcn bildiriliyor
Nerve» Hil,kiimeti Simali Norv,eci hu,susi miidaf aa mmtakasi ilan etti - Amerika Atlantige 400 /a,arb gemisi goillyacak - Amerikanm ge'ni bii.d,esi'
MU,terek Naldalar
liU
Tmn.n: !lo ((A...P.! - 1!11'>n RollA! rkkbU~M: DllnrMlm.m I:!Il/jo"tl'k:l dllvl~U. Bl.'lrllk - EirlUlill.VlL" B1I'h!~Lk - 1'.. m1:rlluI. VI!< RU!YII. h-.!LII'dn I!;I:i ,ItI.l1 ~~ dl,lITl]l!.k~dlIIBr,. l~ bllDY91 II.bI!llklI I>lmll.111111 IJq 1Ir&J'llf'
rn"ml ..l!l:t blia

klUl'lnda

it i UJ'ag
h

illlZ

-.;arrlJ
iUOO}'lJI'llrm tclcl'lf~ mUljtW'.

Dun YCllLlWy.,j~ g~I1';: olr

hava

Il!~bit olmaallu neur~L bil' Ul;;a~ k.IIM.IIL "I·

Ha. ...EI bu-ligl I\LblLyl • Alp Viii AIW ¥ctkl achao !a~gmen, IlLat lllZ5 .u larmda ZcyUil blirDU nhlll !lA;dl I "nd. iCIITII Btm~k 1.6 oldti1llln "~I \lC1kltlJ'l"Ile U~!I taliml 1·a.·
1"I_lld.aD. CIJJ\~f

Yqilkoy

w-

I

'ii.'!1'OU B DAN

fljll!!l Bu.ll
mork

ycni~"n

!lI!lVJi'~t.lJ:l' BlrHo:!lQguk

IU"i!l!M.LlaJt.I

Ji&l:"bD. bava.d.oJ. ~rIH.!jm..1.11 Tellr, {11i1l!!gmeT.!. tlnnr' in ldarL!Ai.nd~III u~aful ptl'Vlllr,,1 Jnnlml~ 'lie ~'eni nU !:IIIl.ll ~JlC lltiot,tIJ.~'}'>3.~ ruilill bil'~ikt.e sollU'll. gaml.ilm~k l!uretl1o ~~h1t. !)l1nll.tll,il,r. Ollh!gmen Akll Yoetkl'nlDklll· landl;' d.i~el' UI;ll./{t.n d II g ,kAMCh huMr.D. ll~r:a.mU!8a dn mey·

a

'r H. aim'i a
H. Zai
: U

IY
"

!)kra.Sin.I.n. bIld~ tii, JDem1dmUcn1e aI parWe1' :Dldl" \""II diq;Uotlll .ynhldLn tabU olut.k ml!flianD ~
~ldi~

D

glmu~tur d· :SOvyoetic,l' 1:1 I"ugi, lrllJl'I Ol"t ~ DogullUIIo uulan. oldugu It;;UI
'(DII'I':im~

daDa inmeye muvaffak
J.!I

oImU!jtUI"_

Y'ah u dl I ere b ir ih i ar
Biz zorbahk di inden a lannyeruz, Yahu_diJerle miisavi §a.·tla arrsa hazJrlJZ de IIi
§1UIl {l (A.A.) - iRe-ph.r: telmih lte 1~1 mUn~bo!!tlLlt lelill do 'bUlJUlLlP 'bnLun.rnadlg, haltJOn1 A11IKI.~'Hilnlll. Za.lm. bugi.l[J. b.'Ir I:t.m(:lli: l!iti,'01"la, iu prltll kI 'bWl d&Id blr IOI'IU)'\III Albiiy Zalm, ~ '~.ranDame. yaymlll.Vllnll: Sort· IJLr lI!!jit ol 1I1,l1'l , «Vl.bl vt:nW1tir~ f~lIill b!or tlll'llItwI. Tilrk.lye 'II'l!!Ii Cum IlIl!l'ba!!lkflDl olmd: nl,j,'eUm(DIIIIIlmI I •• I I.[}. , IIh)J ~!:r taratlan AnD dc¥lellerlle 1I

S:L iii Silo l 1111)

~

_

nhd
bll:r

_

A411wll, ,bu ~J!rljdeo!lil' ~iku.l.B1l ma.llD1'ii. bll' ~I!';\-~

~topl:anl?j. t ..e d3nn~

Illkele-mli!ki knlma.,

ha1I g-il oIvtr, F,aat ba ~ li;w:r:LdI:r. teo'k ~ . b t.ddlt iIIftll!k1~ricl.,,:r • dillL l' odd n d&re edlleo, ~ ~Da bail! urdllU' btitnlll IIbWI: ~.IIIk 1ddlD.TimD fto hu turtil iel:l.klfl! '""I!I i..kJI:!daI:J uU )-.pmNfJ, ngm~ daIu ~~ Wile C!duI.iln.rI 1!:1n. ~ hI.I~ mIDI OWYII ya.t:ll lmHltii IfII.PlU 1b1J' i!IIn1te b)1retml larli.r. Damllkratik ldJJ;J:'trl!l a.l1~l!j1, 1I'IiI!e.t l}J.m m ll1I!fu.ltrdc!aiClk.eI. ...riliJllIm b&tti harb iila.(I

Mar$al yardlrnl
1,5 alli,A bi,

D l'hl bl!l.JI!IIC m b~nll~ ta.b:rill ~dJ.ltlll D~IIIh komu t.anhgl arama we tarama ekipl~rj, gel,! vakte Ita d It r" ~ pbkl/lln Ilnlm.El. neU(:ellln.· d ~llIt u&tel'tIHmln ee-.aedi n1 bul enuslardir,
GtM b.:J.va ~hidimwn I:>enilUbugiln OOTI!Dle del'rlllPluIIilcakhr.

::s-

kerlik
~aglndaki'

deere i~iR uzal,ld,
pn \'~iilgtoa. U (, ..A.) ~Unil d ) - Al-ic. Mecli..&i. '7 ye 1(111"jJl 71) oyl.a diln }'aba.n;;.] m.em.l~kd IUt! YIIr.ilJJD w.LJ..II.IJI. gi!refinee Avrupa'de.kikomllni.Bt w~yhl!Jn mtmlebtlerlil ya.P:Il.il.cMI olan VI! I tuWl ~..5S(l.OOO,OOO doLa:n bulan iklncJ. kwm talulilllell1 tv,vI" "lmlat.ir. ~imdi tp]'nsncl[~r meclisine au-

Ibkl

;::~~::~~:ne~II~:rlD~~'~: g. '"e·lg·.· L a d.' g. l
ettlgmi y bildinnl Hr. . .. , .;
lIJUI~J.'oI!j Ih 10' .-

mlln~!!

~iI'

•rind

el'l ~lrunlflIArdlr. . Ilubl'IWIC.&1·

man ~l!IrWt R'II!l)"ll.'il1 YoI! 0 • IIl.IIIIJb Imp n.torEugg bllkl1md ... ~ dini -I rtD. b~lI n Idar ' II ble i:dw"k bt.e1TIt.',)"6IJI mu1llZZ.ll.ll'il IdUdl!rti ~ r''''etel:l!tlrdlk'lerli ~!3 brb [<;.Ill.ile om u:l' btl' ten 11 ItiiiI dahl ~lultil.lli.'" ...6 !I~e,)'b Ifln-· leM adoml;:J,nruo ''!'"e II-'ike:rle:rln,[l:.

ora

nulmU!j olari. kanUR, ban A.. • pa mcmlckl!t.leri!ll~, TUrlUys're, Ibl)'s'ya AV'UStur)'.II'}'a \'e Yo_ ruutiatnna MatllhllJI "linl gt!'NgID
I::e

lito RusyaYI • a
~
-

'alebel r
-----0-

Liseri hitiren tale HI yLIksek okull giremedigi takdirde
IUik,ere ahnatak

Albay ~mdiJn:

.!3a.m 9. (A.A.)

Rcut'l!ol': HlWll:I. 1.aJm, l'.!mil hil-

rty& CNUlil,Il'h]1l.ll ~1rlnm1!1I~lIh DII di nnl!!j 'l'e YuudI lIiliihlm.:JruL kb.

IbtAr08. rmlUDM&k

o:S~ ..

d un k·· k on.J-.lerans" .. u
.

'n.in

.

.

.

.

..

. ..

..

Ona gore 1\
fA,A. A. P.
Vtl

0'

OVIII

Tilo rcjimini Ylkma.k i "':;Ji0 hazu-I'yor

i~iD

l':l.pilinllk~ oll'lJl. ELieM. 1M!} tarthlo.den
15 l:IJihfl: tadi.t. -~--~--~

:..oElrdlml 3 UiblLl"'CtJ
umtiLlIltl.k ~

Yug01:lIHl"'Ypdg
rmd.a.n.
klll:J.lblmLrtll',

h.md 1Ul.il:f!rl ril!t.ln Ull1 Iardn & JI"iy h I •• '.. nma BlI.kl!Utl! I u Ilfllll. ~ I'll. g:lrJTI1. ollul 6gr"nell"r lliI,kluD ---~--~----II yapliolleaic mlllllm 1"llIri )lML ~ lM te bIt !!elmil "II -(111(0111 till dmnlljtil"_ IIl,ln. !;'6n, Ukl!rlilf ~Ai;'I l:lrml. I)fI't.ru:ll"nI~l"I II. .... d,," Ii okuJJlU'jil ..e;mnlr ululUru! labl

cUd.! altlDJ8. Su ri~"Ul.fi 111.l'"1l1I Ill! mllt:a.n~kf;l M:ODU malB.1'I1"I3 OOQI&mI ~'Il(,llttIJ.l lliyli"mr~li r.

M~ml@ketimi.lden aynlmak Unre butunan I ,giliz BUyilk ll~j!inil1 Tu.rk kawn.lanndan ~a}Tanb.kJa babsedh or ~i1i,

n.

b-Ir

d:tyn;

1.. la

I':..:!:!N~
IIdJJJ!l

Wr"~~:!:dli;'-

blde harjblnl !Im:f.a..wj__Ilar. :zru:er rae .f'1l'3D' I ln~U.e a 'U AlnEidka ~ Imm'fl bile MI]le
lcdHdo komI iU-!:M ra.dlu tan.rJ.DII 1\ kIJ'!h demok·

Katil Neeibin
diinkii
dUI"U§,maSl

Na1(!'I1 ajIlLlll1.ll- bll.cWil I! lJ:JJ i.j ve RUlIl'tI. 110 IH!)'ltl~ "" _I ' . YlIgoJII' n~ YUJ9!111" Dillll! lin.! reJJm.hn~ laV)'IJ. HaJIe: ~\!phrllml.o ll'\:tl rJ c:11 kill11 kqlurtmllilt IlIt'(:Ule \' u.@1! 1i:.(lllgrel!. illlrl 11!.bru:i Belcndlfl l.'I'ynda !bit 19 bm.rbL r;:i1l11irnlIlP To~u1br b.lmllY~UDd!l..kl hilyU I!!; ~aJ1Jmnklii. iliu;;:lll.lldll"l!:!~br. toplaob qlODl.lndlli. blllJl 1llDl!J'trr •• '~Hi5 ydm'!lruIbl1'rl 11lc dl!lll. ola -

'1 mi,lyon
'!IO
nI

k;a.i:ll!.r lL\ye

liIlliuol!.ll
II

rak

yub!\.llOI

lhoJitll.b1rJer

bY!

tul-l.llm !IIYIIID y!1k.1~k (l1iI·1,!111lJ'~ 1111 I!~ ILl) tl2illlltC flmf I:t~ml)'1!n bl rI, Illll'ilen'~tc! t I!I ill; LL,LtEll ill r l y I Il !i 11 III; a i) Ik. !ll!ulllU'd. III '" " bfJ'l&1 b~f" ':~l'!h:[L dllrt Ifmt strile ()'&Iil d&1"t J,'."'fI'i dirl :(IhndJII) 1m tJhu haklll.n.n.1 kuHandlkEIIn .heIdI! 'bII,1II'l yUk~elo!

lngiliz delege.si Gromikomm
f

soz]erin- Ibiiy~e
YODUlllun ilk

taYS~r ,eUji
loplam.b
!Delli,

hillrlhme tin,

IU;llfYIllliloOl1rDI

bJ.

11I.rl:!i de ~YnI 11. SIr rM'rn'!b 1Ir: ti.irh.ll Ui.r:u 'I'D tenl!;l!ll.d.mJ '11r uk i:I!jI b[lyfllc dJk tar.. ffiUel'" 1l1l&l!ii.OIIDI U~ Milwh bi1:yb.k !:liE 4l.kkB.~ \ t! Idns Ile h rM Iuzi.rhL.fular, kl!l1d11 rID" en UJ ~ b1r IJIIRI n.\ill fb1 b~ ~llllnr.!Cl Alb. "")'" I:I!noo do.a;ty; Mc\.lu,de-rl U' et I r, hat'li b~'n. ilIIItawflu Bevglll.l Kemu u' u'enhm pay illrtm,kta !;IIC ImIm k \'1iI ~Ie\'l[ldl:nln telit.!III! m'llir,'lunrn lumml&1IJ 1)'U- illnda bir ·rt fed ~ldlde .iSld~r-1 1111. r,' t IIOnuntlili finD All ~o~ OH!lrtIi"O I!;I,nlk Ol.il.ra.!t 1 Del Agu !i;oiliJl' )'IHli flemnkr.a.u;J.!I" J.;,li.(D,,, ml Soil. II &g, iii CIa) Idm ~llldJl. 0 allgllkro Ill, nun Kam .. mtla harbin lim" \0 ]dAD11n~ dnfu
N!

saydlnl ll,pll!:dltL

Kiir;iill Nure'ddl,n hJJdiseg; nas,1 anla( Iyor ?

Urak etm1tti r + KOD~, bull. (:ep]~ul
ikomlle!i'ilkn
t.ol'llUfl
,[1U tkll

halk MaIImdn. ynymak gUd!'ll. bu cl!phr:run t ItOl:lffi:)"O 1000 ~ I gil! la

LII« SI.!-cce.s , '9 tAP., - .Bir· le~InI, Mllh:t1rr Illlo'U"t o,mld.
b'llgi.lnki}

Ied,~L
Ti.

~It:tl.nl
ill'

!o,1uJiI!:j:l~

TltD, lIIIutkundFl, YII!!i(HIj.D.V~-.niO Brlh 61n bll,' e.'lillik elLllillna lore ikwu dl I'lIIlnBBli!Ddh::;r tell[!lI,n~il tam[)..1
Elt;llmll'lln.

I

1li;l:!1j50vyet cl~11' Ii Groml' I.; t) nlonl1t.U·. Grtmlko, 1ta.1:.'M Iu;ULef~ liU),!J.k E1ollll>i ~ir Da· llimiIl'gi!.ll!1'i, ml!3E!le!!llmhl konulj" vid Klllly'Dill e~i L:.ndy Ke-lly ddu C"J1l:!}ve bl'ltLll dnloeUorl JI.aLy::l, lSorllll'LimJHb ~1O'bi.lnUJ'J IlI:JII~ tii lie ~'il'p~llJ,n npl(J~m~m! 'blr r.c.ml ml!lo.lll!lllbel,l!l m 'yoglu All· ~{)k ddilln illlill "ltlI!L~rinl iI~h

m.nTl,

(lI!a'll.lml

S;!I,

,IS~. '. d.)

~!tm

KI~

yeslnd'l:

SI!IIl'nt El1stllllsll bir itoI'lfl!ralili!l verml tir;

l.1ody Kcll!t· bl.l lion f ran • od'l eVV4)11i II'L9nninn bndl~c:rjne ~ <:r tllll.lm~1!I OIIHl~["ILJ, "<.:/fI 1'111.\ I !Iii!'l'eB iGilliji!bl!' j[].liall.llr Cl'nrpk ikl bL.l ~~I,!I- klaln!l. 1I}'l ml!il \Ie tDGmz!"l"i
(DtliJml 51,

e

SQ. " III!!)

milo'lo bUr

Illdug,..n'LI

ID(,yd.:rn

!)o

k"lIIrCIUIJ.Il8 !JeYiID dmilltlr.

dltini

,TUo, bUD. dan bil!' _enl' 1:'. n'!!l k II mljlliyd-;l iiI!! Tm.;:kJ L.. dl yo taklJilil I2!i1CD lfominClll"mll da

Saflah-Achesoll' ,BliillJllai.. bugiill'
BlJ'pl'/a',ca k
I

Aya seyalha·' ve yo,uarlmlz
ULUNurn", I I b.il1"I"1I'~'Ulliltlo.llLl)!I" nlin blrln4c 1I11li'ilTI' 1)1 r d'ui II~ II'!ri.l,Hlm, 81111 ~i'):J'11IIf('w£ )'ilni:lu
lI'opl!lI.llLlliin EtUrn..g·)lji gldfl'l IlIIll'

'mna

VI)

Irum:rnt1l.rlsFiI

terJ

lei.)

IlllJIldu, 1111 ••

(Wru;tIiI: 1b~~!1

~rIJ:lJU.l.

I,ita Hayworth'la Ali Han ..
Is,ta,nbu,lageieceklermil

.iDl!ml';llU-ul hlld'ch:r:lnlll liemll. ID.J11'J ~II bi.r d.linlf"f ''0 hlJ. 1UlII)'ctJ ''''1'111 r. 0 t.elll!llk\ 'I:i r'le"i!ilrlllD~z , .;.Itu Ii II1.Ucl' \

lennI!!

N:n~nm'll

II

riyat

oLmll!t.il. rnl!m·
1m';MI \,•

lelu:tt,
IIU!ji

11' II ':ml.k'llk T. Inl,'e rlblll:r.

lim I. I z,'rlndu Iltifll'k II. dllm i lll .....n 1(~I~n n [.t~, l<'"[].ll11.Id&l:", .. 1ll1 ..l1r=II''I:'!IJ hJl.[]~] I~Hkam • U )',j!IJ']<m II:Ellme j;[e1.!1m ll.IJI

"". ..... I m· U B··9 U' k J~.... a· r·· .Si R,an' I dii n ,an',dl'k
, . .... ..• .... """ I ...• . .. ' •..., .

VIWIlIIIg1:0D: D til,,' olp) Blr~~"mi'l MilM..1oell' lEl"!.11 I1itmt1tJ. 1.\:1TIlrk ll~~'~t I~ ~ lJ:l.Ilnl.nh It et mel<: h;11:I Arn.rrLh'y.o ,gc'lmlJ 0111'111 TlIrl! DJ ~I!IIll:'I"l BlI.tUlll.1 ~~HJtI~dm :'lindale iIInb g'llfilJ ilgloyin A·

V

Rr

mrrLklllill. Dl,L~lcr1 Bllka'lll A!:!hili' Hon'la gUrU~c!::kUr. till Dt!,d~l&fl '!BUMl ;hill' IkL me.m!t'1I U 11g1lell ,!l.iron mes.elell!ri
.;,:,:._celfleft:_lr.--=-_·

:rU'k IUIn! )'1:11 Y I'll., ~ Boil .Ir"~tni'i· din lid • ." pi lIu b rollil 1111 IU;!I
II'JI"Ililir .... byrl!tI q
eM ~lrD II Wo.III

gizden

gll!'lilr~ •
.............--

-wrrril'l) dYfln I)lr mKrUUiI b.m;l In~ ,"'!'II .. "I'I t..1iII1I!ldln.,rlll'1 jfgnl bll' P1on... il 111~!r'iIIU .!l.'lnl!il dfil1oJllll'~ rllli P' r• ilgt &11• 1 11l.~. ~lmj~l~r 0I1!)1 tlllldl • !til lI~iI Iljlm II ..:!y DlIilrlll'"lu. Fll'r\'O n mB~mu I rd.. Illiliklliller. UIIIIJII,;i I" If • ,nUi k.ilIU 1', nplirl JI "I 1,.1 I Illflllill'. V..! lra (.1m Y'IrP,l In M ..

BIIIlgUlI gMelemiz-- .............

IIhld~U"

mlJ":L ....

tI..\"Il'll llikll'ollid.

Anm Ibu kll~JJ'III11il.lI ~o.l be-

lrdlr..

·5ehrimizde

we An,karad,a ~........_·8 sayfa
:2 Il!l:ldl!: Hlr b""rf,~ hi"
l"jlof.l'Il' RIT.e\'rllr, Kf.,,\;O((·n!.iQ Sl.alln'ul
YUR[I:

l!. m~h' I {Ii II}Jlla IlItll;t.u.l ~hIl!!T1iii!'. YDk!WI. hl"l' KIlIJi bhl!ilr kllll,.o
UtunJ~nmT~ MIll,.t e.... ~uI"$il'lilrulc trJrrarL'fU ill! ·fW f.o.li.at fBJU",", kl fl'il ""k Ill: alillia iJ t.. rmt:.k I ·1 gl"lllHl!klll!1'in kUInIlI-,
I'!

yapdan merasimler
BLlyUk TIlTS MJmlJ.,Ti Siolln I·' 1Du .~l'lItJn Bdt Slllt,><m.· t)ln dUn labu.h III"t loCI dll. Sill y- n11lol!i dc,tU SIIlIllDly~ oiamh Idl, :mnn i ye CIllnLI Glvll.lllu noll. b Ir lUI II· F Uh I .. bulu, 1.\ I dl, ong lien [II' eLa. tlJl yo,pllmltlllr. tlnbul y phn ... ihLllnh $ hJr Brulclbillullun tal (DII'!lI!,"! !II, • SIl, ill al) (Ii R:I .lItI" III .Mnr,ilc batlullm IIJ, m L1teaklbcll 'fl:kIl ~k OIlJI'1,I1I!l"1II k 1'1I1~bll l'.IlrllgliU!HlfI. M~",,,r"'nJ
'F11~lofhJ, Js~blJl 'Ofll'l'l"r 1~".41 "l'rd'lb", Blrllt11 nWII(L S~'du1 A.

m

hgr

1:'

,.

gLl.l.Dtilud
Nllkl['{,itm:

nlll i.lmijg
Ya.z n:

!tarim' fir, N. blk .

~TI1lI

YII,.._

1Il'.

hirer imll

;3.-

~l'lImllll).

~hnamnlull11'. Dlltlat&l'mklenl~ -Ulbdnt rJ.m.rej .. r.i 1'I~<"i b",H la.
fl'llIDlll

\

'l"u rl.il.rrd'.a. II hlIfI oJil!'1J !if'n",n kor,lrutJ u r, ,[{I'll rH,dn,Jf'1I a.l1k !'tor.
kulllm.!r"lI.rJl

il"ll:J' \·el.

Wok " h.j~lll' "!I~III"dlJ·. , dCQmlrr., tll Llr" Jlml].,
)'r'l'ln k('tm rwlrl. IIdir
I'jj

or'Il!J, d,.m"k:t\r. n ltokil, DlIn t ... .i1'lI \ '·OJ!;!. J, "1",'1 m

mil",

au tilt••"

Me

mll .. h,hh,l

JliiJ'.jUmII;J.fIlZ,,[]I

II.rtlk TflIl.fa .... l. (, n<JJ._
\0'

.k

'1"11 J,'1IHLrl

Il,q:ltir~

(11.1.,1"8Lriliti
"'('1]

,r,

YlI1i;llI!k Mlml1r bJ.r"r"
kO[]lJI)fi1B

tiLIiM. ,MuIlHtl[L

V.:l MUhl nGil

do Idol" o/mal', ml OIIJ,aBl,oll ,m.?
_ An.kl'll"tl

Kat/,n

){F1mku.rt • Itiihli.l:(llnll "foil

Intumin. "in", ..: .

nru
Kll1'h

Kildhe-rul
""

dCou SlnDn, Illruli .. klbl.,'ne ~ • M ]]mu.1I tlllo)ll nlllMI)'1 1I1(1rklll!zirlll !lld!!rl ,!lIl,.t rllm II la~ i.1'I i'iUr. Du i1~10 killiilr biUIII'" IIr liII, "10 bl'!" \Iii? IlIj iii l.lo8!icm.~. TOJIIolpldOll dl)~~UI' ,!I!:i!'!1ilfloiru},.", MlltlilldJtI 1JoII)' nlll'l.~~~[· no dl,ft.or lliIl I' :!Io! Il.ll'l" "'~',hr; tlu • EiI.fII'11e.r, D ~lall r IUblLnll~ti f:~(frll'k ftlllUrll nllrl<'I!IIII!I Iii.,.; OU ;QII ,,-nl , jlllill.D;1 ICII!IIG 0111"'[51 d~n bQrblld IHIi' 1'1:11111,<111'; u b :ur lie lJ~r illl r!ll II !lIZ. iii !I r c.amu:rdur, iiiII'" GllrIIIU..... 'I"!l!iJJJ:nn. III~J:~' Q.$I.PII. lIiullll~r. giimllr. OIdum bllUm ~abl!"J]Jrltllij" i;I(i ),an 1111),'" IlltIGlI' JlO~1 LoIr I 11111111.1: I~!nl IIU5H.I .. lar,lUI 'UTI l'!o1lil~, lOll' Ill nlLllU nil l)r.;l\ 11.(! 1'I~!I"j"I'I; j'j.. oIlr,llll~ 1111 UlIiCimgdIA~ I~rn h'ibQmlii n.lIon·
lUI' 111.1 "D Id~ r I;oillllllll'.

IIrtaril'ldD
IIIi

lIu mo",j'!llan

ril1.ll.nlllf4

1•.1108110

!lltl!nJuloi". d
1I' .. nl till'

~In

matI!

k

!1Illu

k IlIlr .;111"1.11 1111 lIu

SCjr.:l!JiI"

til ,.mdi

t)lllni

1'1'::11<0111;11'1111,,, I!llJj". olio\,:

P'llU, ~lIInml~ II' ... _ rU:tg'nln 11111111.1'
lI'APiln I,;;UIIU',

1111 1.1I"'[~1I11 Ela!lWif

flam [f.ll'lItIh diU

Illr r~J"!f,nd ", ... hgrn~n kD.p1!iij.~, • '" lIl..r'l Ii IIoI.llnllllllla:n, ",,;[ )1:1
IIjtr;!f[1l1d:1ln, 5USU IIll prll j",! ~. tJtI)j1 I<fl'l'IIIl.o;j n li-II'JI'Io 1011')

liliad'" !I
I~mln
iii

Idllllerll!l j

ITIU • .l~

1l11iII"; 1i.t1l1l 1011.I~,

II 1;.,.1" atin"
Till" Imel 10.111 r

"ru:IIII~, 1l.:.1~ III:
~IJoIlllIIJl!1I IlIrollllM'k iI~ l),iiIli
i) ••

8HFllllllJ

~Dnrll'll

,I

go,!

IUT'.
rtllfO !lId

YII!1E1.fllk:

SI_11

jill

.,

I! 11,11 •• rku ,.' ITi.iri.J. .. U'.Io;6 1'-4"r. I
"IIIID

kD.Yld"ll

~rt loll Mill"... olmlll,dlr. h.modlll It.." lerl I... ,-I&u JillImii,;mm
(O.lillml S
L,

I .fiil, " il'oa)

y".
I

"Ilp, n'l!l~rt1~'u mdll'tillk~cr T.;I.I,!,1rnpcJ;:;1i J!1!1 1101111'1.. ('1t;l./(,It.lU) !;oj!, aTaa'a !l1i.rillJ"r01;ililr~_ nltti'mn 1I!'~~:~1IUb. o'IIJ/"ktu Jlt'l'"tM •f An llaF,li'w. (I'ti1!a: 11.,1',) ~ "il
.~",

1111 nrod 8(1l~ t Ii:' m I ; g_ lor d ' biJ' "nn~ml1 ),111'11",II: Mim I' Stilt'! III l!Jj.Sh; 1:111' mlmnr. r,·tlJl'Iillll'll h~r ~'i!fc "lIl'-I'll!r111l nf'kJlIk df<lil!fILllLnL ... IINlO blr iah ·
~h'llt

aJlnlri kl:!o'llIld..ihl, llUllUH.iytltllll b I'tiz t'lth'ml ] I'dlr.

Anl<.un, [) (HOImlln l~- . b~1I TIL I·IlkIlIt.t'lIll ..

Ilitan'
Tlb Ilok-I

I

~, PIiiIlJL';

SnI:mll ~_)_ h:

P. Putl kon,sr~iIL IIilJ'r!'lU Orner (rollllll"ll
:1 Detide: ·Ulp~,..g;n~~," I' mll. iPru;ar obbf,U .. rI. Ynrnn;

YllULll1

,"'"'_'"

.....

,<g

(I

IItl,

ElIl'fattl' )

.n

&a:."~~m~!lll'r~

cldllgqnu

).e.llrt«lh:1!:

~""].tt·'rLD

' kUlt,"b II.I"lUllnot;h (K,ulllll Lor ul1'lMIt IIU, olm mllil J]'Ilj m \I zklJUDdo. bugUo burlUlu )' Ipll<\11 mlillilZaraYl, mean 1.t>zI mU,un.fllca ,.,d~n AnJml'!l 'ODh't'nUelilerl Jrll~nmLll.Jl". MtlBlJ(!t lnl, J illJnbul F ...kU.Itc:lI-lndt[} :I .lUI I:Ilebll! . di'llna, ~lmI!1!,1l1'.

R1;.mlUilll
tlbtl

n gilllrt,ltl'l.
<;,0

Ib _mILt'b:l! Ii

m.lll ~ :~~:;

kin.
:~~:m~hI:~~I.

I
':';

S'mfllll ,,~,.:d~ )1m ""Ll ;01:1 OIl1irlill" 'I'.iII i101~1 IIhirllJ 1 'ai IIIfllD n "'0111- II.'IlM'rl Sa/,I OoLlo)'oI.'ij:", rn~p l!Tyell ~.:IM.1 lip:rlmllilill ~ 1II!1k.I~ru Dlr iI' ,'"UI"HHldti jlkrr1lr''I r;lI'IlII liD £'II I'm~ .~Ii1 ao "~lcIiMl' flli:klcu1P!', M ifl<ll;" ",,,,a:d .. kC'I.:ti.tin<'! !1("t;llu' l lilllJ,.J .. ltJu kill !I'll 1'I1I1!l1m.~k 1111m. IlLmuil iI~ masIldkli ,rlIl'illlll 'I Ir' 1/111' 1111. PG= II' 1,1 ~~ IIl"lIcl!.;m ebll!. ~ llidlr, ""tllil! lei < I, ,t,~ ("It IUllllrk5y )'OIUI dllJglln Dilil II.F r-nll'll"' "!J(~il '" L'~N" !ii'1'1 ~ b.J IlUHlilh Iii III'" ;)II Il~ma~ •• kiI"yet f"d3hh,nllul'l.!lI !lo!nnul'iUn <lllIln1lll IJ" t:ITP "hi II I,ilht.tl

caU'rl~1I111 ,s:!Jillljlnln" !;II"'KD ,I .. dl'lbllliru ~~.rmml IIIIlUUil! ~o;IIIJJ'oIII ~..aNl IJO'~ lim I._

b.,

N () T -

'Tlf,n

'1"""'''.

hUi1I1)l.Il

Ili!r.d1J 1i811h.1
dlllr

CP II~lIn~iU

?lIi.l!'t'rt'tf~

IIlIn lI!.li}lllfl111!1 11111 1)10;1'1 ill.! .(I~!n1n lfuilJnl

rI~,'1 l.lNilllL Cl~r1i"1 M,. rn.d'(II'eIl~ mRI ~1~orlJm.

I':'~=~~"::;'';::::':':::':=

rll"tn t'I'I";I!"~11'l O~iJI

u.

.1 .. .1. R

'[ IKTIBASLAR

1

I

Kravc;enko, Stalin'in gazablndan korkuyor
C;e¥ "en:
'H~ o#.1ISI ~ •~

-6~"lr t!.~~C!~~~,!g'!_~~1 . +lABIRL'ERI
~~~~~. . ~.

~~-v~_~~~'

~ '~

Et fi·atlarl,
,~,50ye iikseldi
Top ta.:mC.1 k pI.1I" , Ofise '!:.ldlyorlItlT
Tlnhll. QfkIJnLn nJI,1I11ll rom II II!l rJ.&t.l!!n I!l

N. K-

lir

enz YII

Ittihadcrla i ve Soriye in k,llii,tn
~ !f!,I~~IIi1 ,n )'ilplil_ IMII Mil,,., ... :U.lm'-

IlIJ .. Ormr'll 41IUrnt •• I>;.IJ.... 11111I rI..

buiwmYor• u, H r ikl Sovyc-t: J:uu. 3T "l!.Wpo~ .F.akaL ~ I'tR~Q.~'" da ~uJu!\'fllutlanhM~"_\""d;rJj, 'llJukW'Ii, do!nro, 't:!:!:ll!.lr; nRft 'lI.-' IIJoibit mL"l!! re g.fllcrill. !ljiJ['mU p
~

,In: dr.'

..nak

D.I..IrI hl:r" per-

m

S

. __ In kEn . I· gibtl:' h.a~1" V~nDIJ"'

ply·

ltid&

~~IUII!!!m

d .. l.a!,uJ

II.I1!..I!11 ena dl.n!D Ill! !l'.iwmi!lm IIPIfl!df,nm&kll!iyl ~nllI: tan. t:~ ~\1lI': fSlz!.ai Imm d!IoIUJ..IJ.a. lM- IIIIIlmItJ.&·1ilJr· l!U ,'Ulyd ~ tI1r .".LiUdl I.b btIldWtlI.J:c.! ..!iy1edim. Ilt.t I!ttijiubi 1aIU~·j}MOk. Ynk&~ lnlilLllbjm knl:1rl _ ~un )'11~, b1:mn ~I: ,_ II L L In ,,,!AI IlMh Jk,J:I.ulmUma 10 I'M r1l uk Iby h~ Dill Yilt. rll)!lllfuill d.~kl ek. id ilUWlIi (LLld~I:). Y L .., bar l<l ... JIlI',hil' 1'_ ds oI..m katWer, I:!elkl b.-I"&iJll t>a!\ ~ l.i>'P~ 01.0.111 V be ni .fUI! rtD3)'e I1liUvaUd: 01.&t ~ KomL~('~!I' li.. hnauJi; ~.-d1l1J' eaklucilr. Itt bfl)'lc bir u..MlIalC't l b l olml.<:&k n V,!!!II IIou 1\,,dn (Yi iII knP b:ir tu 11'IUlII,a bir tK),lIllIItu btllu:ruII;::.tI;l, '" t'~ I!~ ~
SVit& ~ .. \M, ' 1II;t:l

~~flL IbIIlLCl'At ~
.an ~,

,bn' lu..ld.f,

~~

, ,~~

~mlIII~liill.

lIIIll. o1l111'Wlt 0!.40 kLUllfli· Iur.~ r ~"IIIIr..RI.lD"tI .." N1\dIJn d.~ btDI 1Y.A1lIiar iU"'IrUIf! nil 1run!P.

Eski Roman.n gene imparataru Commodus ilia Osmalnillarl,n 'glen~ imp' Irataru Su,l,tan, i'brahim·in .. idalrel,eri vie feci' &kibelleri

BIIlI l!u,lIil1l11 lil.11I II! II' !tlln bJl., ~lrl'I.ji'

~,.
111m•••

",llIrirulM

"110,,,.,.,.

¥rlm Y.P:' • 10.1 rn !III
11.1111 atm ..

III
ko,
DII

l"IIlIUIll~

Qo'~ L"~

KR\~
bWlI-

V lltyr·t1.oi
MItra bo-:-iftIl:rl:

_,.pLi,art Upmr:ltiW&l1
U!;te:o'l

. ne.ktr n ,.~

mlldll.r1.UfIl

(tfuiro' .. rli iii ~ m"" r= ~rr'k. piJilll. cal!, l!:.to Hu. .nM lIuphe l"t!1!. Jri Di:r qot .. b gun 8 ol.l.!r.mlLk~CSilJ.:etIL bo! m~loltDll& Iit&8a.phll: b.II"~ n t(J]llJtllll IJrloln~r. kilUil rill luIrUJ:'!L"I'~ isimil:n. iIl:cdl: bu.l1mdnic.m bo mrlilt ubl.li. !!CuriUm ~ntll~ J6n1~'" .nf:u on 1]11b.fumda ~l )"pIIHame ' - ZlIuIovid '"'(POlo. men ~Ir- StalinSn bUIIn. Mll.LduUa-'mp komlllWlt ILl" ·fi.da.tIJ,nD. stA· ~L CJ&Uan 1!iIl! it",!'IU'II ~klr!'lo:lU<l'lI .oura r".lI', tt' ..,,~ n!li; •. I!lUh'~L rm '3tc""ndc bkip ".blll~k i'n birllinin !'lI'Irile l!1'SG !Ia. LWIlLianka an had IIl1lmlllll". Inllsumlil'l'Ul 11 nh 11M If''lleri birl:>in anll SlrII I:ozll!rlnht onUnd(!D ~1;!;':l!ld.ir, HII)"I!.~ '1m'll n Trosky. ~ 1,."'. Hurtlan() u ve Am:l1"e1li Ni'll! Ftd 5U I'I!tt~ oldi.i:rillt'n B!:JlICIl, Wi lIy NIIJlla ... btJ1i: ~._. mtihun n l1lle<:bw blt'1!1lnl.a.n IfUlII'r-.r.1 Kr.i\litzl(y!._. Fakll1; Stlllinin kll1b;w eltlg~ bil«ln bo muwnlann i 1m lui uymaltla bi.b:tlifor. 50nm bop-!'IhaUe!ilruo Jmr.lliIbk dehlizlerind hllUD dlldik!"n !'ID1!>ioli ::I~ Lrld II ~I.; daha onee y~ [IYr.iun. "'lIklt I:JuJ 0 (. rihle, n~nede OJ', ' . !ima.YI t ',["l:lh t'tmillLMrn. B1.L 0lIciefl bugiln, otll!' Mr me!l'LillJ,..:t d'!lYS\I!fili!l .III.!Il"IIlimaktll YUJl. bt~J'-im dDlI.vtt gen:;ekLall. IIU}wtUr. rw'L vwt ,~-e-:ir mllden. bunu ll!llri elm",k \'<l vilt: clll.fl.Wll hu;mrn. a.nl!l;lLlllDak iI· bll~
Ilal'YIIR

I tlDf ~.klIJ,:1 t.lpa1l:u. . ~\'I,lnl biltJlfm1ll1r T"J!IIlJl,C11'or '1'1<' dllol"r'
fln.Uanntn yiUnl:'lrncc!ll

1301

~nF11.

:!;Ln.J 'Ie ntlllerLl-c g'li'F~ll~.pllz 'lop u ..n,,1 il;lLMpl1I1' II\lJ'Ihiln 8l!iy' .. ml,l",rd.Lr : ~_ TI~a.rct orl I. hh. bl., Zlmlll\ 'iiI. ~1~,f!USl.r:lda jlilli1)m J'IIIILl ~ynllfl!mliml~tlr" Ofh. tlrnz~1ll .sIltI,I y"p.!IcalJlm dlfe 1l_1 llllDUlotmlaliDUlIll 'Io:Qk

_yLl.l& u!I.I!ptJk J:I~""!I,II mllba,),1IJl . ~ "Ill} b~~i.i".. de- -ut {"-kILt \tUI1I1ln pIY_:!'1L lI11rl'lll~k nvadJII. Pran 4I.tII. Amuikill. d~hlennw 'IIphm. SuMall. bi:i)'le. tell n.d",ll! !;t"lrl.nIYOf. r,jUlIIklJ. ZlI.rll • ,Ih ~lba her m. ,",1m bill _ .r:mayel _ "OIWld.a •. b&l"' ruLm. blle t "Ill tdl.O <!tmek lo:ln llii'lIt:.il.l )lae.l.ktrT Iil.u!!tur. BIrr; w;"d:J. bunI;g.roall j_ . ml)'liiCl!1M'1. Al"bk y~Ul!li:mUl ttyI:bh,en.~ bli.b"rl, rl ~·!IoaIl!I1I11 l1li• • I.nl lIakletml!1de iUlrll f'dece- nh,!{~r_ El:u ~aada etmek, l rni tlr. E'l'Vtlte- bun"n tee Sblrcm I:uribn ort.agl OilmaYl ka' t~
lI'.

bu ein..;re Iwt~ IL"MI!,

ImIhltlll t"~~kllda.

lit

role • tlyorum.

hn"k~t1le-.

. Sun,diy:

If

5.?~t

C'lw:r.frt!er !iQi;.i, ~ firnJllf 11'931'd~ &h A.VI'1IPI· 1'1& Sev')'d ~rli i1rtibDiml.t M:WIolUlU I ~~ C'Ue~uD $l!'Ii lfrivw.ky. b::1Id hunrl.ll.lll b:ir 1m..; yLl ~OD.l'a, Krav!; ... toftu n da. 11:9.J~ almUl mi:r:mkillli. g5rWdlile~k OM !jl! IIiItlrllLR ~rd : ..Tf'b.ltlrool! .oldo&u=un ial'kmclll~'1m. CuepeuDun. !!Lnarl!t )'CP lll6 bu.i 51l1i~·lt. ID.llIlleclli' ohll,lijuDu, b ~3 til' taikl:m gillll a;jn,n:hi.nll, bir I1n ~n. ~ imJ bnakml.dddt1"l1n bll.iy,,_nlm.

1ml etlll'lekloNir.,. S,p;itgtl;Ia.:'!, mckt'U.hun

III{ klmmLrrnr:u OIwYLl,l) bitirln1:f- d~ri]il 1lU1l1an ilri'-B e!.m~ti [ _ Rciu, y;!rlD _'I4b.'Ih I"rl!end.UI F-lllfImdan Im~m,;J,1!:niy~t)ndrdit. Onun i,1D htmc.r1 Oil teet: baD' ket.r g~ml!lr; l:i.ruDdu. Untilk1 bu i telc miidahalen~!' Stalin!' k r!J1 ol:llJ b:1l!'J:h!ntJn17.1 i!t t ~ekti ... kilt Knl'it:kr. hu b:dilifi k&bul rbnl!'j;i ~rou_ ZlrB 0. tru j~tc sadll.katioin h[~ b.ir rot oynrmt3dlg.nll. kal!Li idi. TelefonIII '!1e:rha L ReL!lfj.'e I::IU!.J'C. bulurldu'ms)'mlZ

rI1b~1I1 rl!ipl1JnrI.~1J VI!I (I I'<1mal'idl!. hI' Lo<:rUNr:rJn a~1 ""U,,'H'nl ~~ .. c hll;lk Ilfklnl<;Ji,.

R:m.dl'oe''l~ iiD.~aah
bL&,dJul ~"U

I.NII m .. Inl:tiil'll

,I

-i"

Radyoc::'!'1 Inpmlorll,.
tamllll1l

a.YL

OIt.iJJlW"lftd:t.

Lfla(:

tl liiI.1Wl~llllll.;-nl' .. t-·.VJYlIl 1Ul.1:&K. 1 ~t1m Ltli:la!'m b~I1>~·!!.~~1C Ur. bilanbul Flll.cl.lll;J'u i!SU nc"rly3 lllllL b laJfHLZd!Ll1 til"",... J.'1lnun mu-

io"I ~~ N ,1 .!darn.rl til'" IlOJ .t!nltl rilL D i.M iiI' muti nr lui II FIl us! 111:1 IJmjo il1,..-

n~ll.

lIll:iiirn •• HlIL

llI:MfllNl

lIJ.mlilk

ay~'''fI
lut

'1.fI1I~r[t\tl" '"

t ..en.l~

Yl;ly,n

-

If&~clI.k

Zam istiyt:D
Dt[l~y H
ifIJ.!JanJl.;(a.

i!l'i-~le'l"
F.a.nnlla !oj 1;;il"~ ...... 700

r.1da.1JJI:

<;ah""n

ZllIlIrdi.,)'01'!iIlIi. ]g m'i1ll~ rip 100x ibWl1cl Dil;l1tq l~Uni y... bn gu lp}11ilfl"11'i IIJlLitmlilU. hs iUkatler!, d.WIy. ~'1 ..,:,ut bi1E'rt.t MbIr.h 1IIl31 T d@" l'll!ig

tlin 1Im1!1!!Imn_ ~den, .oniln, WI" gilUtt: 1m.Id41 !I~~den ~I~ milt, benim l.rm. hir' VleBan oor-~dan .ka~=}'lI. 'lk!:IJ!U1!!!'IlIto. rndll:r. , _ _ n AgustA!rt.1l. ·StiliIt 4 J' lIu taribt_ :Ii:Ja. hir mudd t istasyoounJi3n ltll.l n ~ne E;Onn. Krivitzki B~ Am ri~ digi G ~u)... intrLInlp" ikI ka.~ ~k, mr~!!: ~ nda.i;i ~tJ_ \"erld ttll' FaZlI.yallt . kat llW4J IImm. ,",~xdinc Rl!la'ilL, kl!iZldL 'karl I \"q~ !iIir otcl oda.nn.d.a 'I'll hub ~iill.' Bn:t.e;ill·1: 1'1:uadlU' edilmilti- '["'ms ~ yd_ tiLdigi bllbe-ri!!l.u. kOIJl.i.ini.Et ma.tr.dn t ct Rda'~ 'I'1.l.cudii. orla- fillf:rtrui" tI.i1d Q. Gil.: dol.a.!j Lrg, d'll'l Itoll~ hi:!" 111 Pilru gJUete>lltrl IE[: nil

UIIR rtU,LIl il'l1Zlllt IIllr l.ilkl«;o; II., )l1Jzde. I::iO IUTI _ t,-·miller.hr. ~lln' !i [Urila VI!! oollwi lf~il~1"1 dl1' .1m l l~b~ I!IIlll:JJ!mUfI&"ldlr. 1m • n! u.rn YjI[lIJlPWl!. VUll)l' t rlll]l; 111 l!I"y1!tln~ b&rmraeILklnrdIT.

Em~"olli.i Halke yindlll
'l;ccuk tiyatro"sl!l
l:!LII.rI~uldh,·tl !;OI!U~Jmnln 1'i y:llra fhtifa<;lanru 111I.,.I<>m"k milk 9 dll~ I iE:minil"U Halke!lfrui .. blr o(;Q

~Lllr; TiYl.lro~u
~If. f&m b;t

l"'m1[]"I~lur TI)'Ii,Uo!f.IU~al ~_Ilr rLl'] ~al ,." O::'Iom.fto:! l ~u:nle r~ .,11.1

Fi!ltalrib
~g

lih;.

In
i

peN!! mil!!11 d:l. oyn3.II n "cia dall" bit ~rl m ImltKri~ ittl ) 'gin iDllih.. n oe"r.:Uni Ii. Hfle 1 {':ill d • ~ 11nrn it 1\!'l'fto yakmd.a.. IInlil'P=~1 Heu,s'm kalli t d.i:o;e-3in!l~n III llahl:; mt\l~m ~tll !Ion m 11;)1"<1 ![{ri""ll:k~ artlli llelldil~"run }MLMportile "'t} .. hilot. eden Reis. mydJ o!\lI.IWun,:r, kiUISlit g,-.lLI'1IIi>i- re!!i A.m~rill1m r.an.:1 B,r:1!i1ndll blibu b u!3ullt.aki tD~mi ilNlcl.i '4~ tL Guep~u oou. da tl,(Jkl F!J..:IU c:i- }'ilk b~r heyecanil ,·.:;;il,. o!m~!iitu. Nlh:l}'l!'t !llI!DIO'r.r.1 Hn'l'lldlll', 'j' II general I<n'l!1l!ki}'''' li;;mt't 'o'€ gi tlJ.~~a, d~iirmoe~ L .. Li)'Ooou_ ~lUJlldi'l nl'"..mII biJe ILUir iIIIttiUgu O. lUI glin Butill" kll.i1veBiod~ IIf;)M 19.19 dll 6g1edf:r:J lIonrn llMt ,I tl,' NI·\"Y'QT!I:'Un. kil~iilr. bir Itlkao DU sorl rukti. RIIJ.}'ada ~l"I:'ylln. lI:;}b lL g.:lzetl'l<;:riDl urujtlImakb ~dEn 1l}'C'W]JIIU hidisL:;l~nkll. ~ m~'~l!n clr"olhm bu or:;ok: IjUp. UJi!M'l L IRilldl k'Lhvt' aln31m yaAm,·rikaa,1iS1 Sovyet adl! meJ'lIlIlJJl Olml~'IU' :~nc!l"al, I) hdi Iumlii!L:-r ~LL F";;kal GIJ.' parktn, ZIUl:laTIOna ~u ~vabl vlmni§ti.: lanlll f'llU "n Jru.-tulrn9.k dl". lo.LDI S rile BiI!!IQfu.n l.d'lIIJIlI-:: Ilgram Il. Tehlike 'I li\:l.'£n gt.·o:uII1, Her C'~l: rngmell blrimiri tef li:ik 4;.,kmiy'·ceklL ki.ituphaot!ket ~m'k nmC"lf!Wi.-! Kr.ivi ky, komiin. l JB.llt:t1rnl1 dOflllllnoWm blnnin rI.i ne ilti etmir.:l.e ge~enin D uBu m!Llm\'eMtD bir k.II.; a;.' oyaLlma.k m,J,IJ:!illdil~ 11;uE lyaya BOn 17 TemmuzYiI Krh It:r:tk y tllr ,,\.~ ..,nat )'!I pmar'" kan!.!' .... e-r. Ila. ka.d3l' b~rada bek1emiljli, Filimt Guep"'U'o.un kanll IK'Il~ePllri.!li..tt We-be, k3~WUiin-de, p.&ls!l1 milJti. II.m:ak lrendL'o jel!r in[]'lU lin<itl urlll kllrtil1,."lml~g~~Fl de dahl! r:tldugu. halde bit" .1m,. .II)-"Ili jl.!11beli iI:lhl!\wla kIl.~LlIl' i!!!1!ItEi!:' gil riJ.riiyordu.. Rein. I'lI.k Ij-lI!CII :til ~lnp k~ml,,!ll. Old llrlll • Ilkh ~·nlllJJ. LiII'Ii"lIUI !llent.r-"I, Ie I'Ll' I:IJ 'L'~ yavlUlruDu btl" lIullw.s-dc ~ur k:arul' \'I! em i, 1fL' IUl'rniinl!Jjl lPilrti- Ill.;:! k kOrKui!e Fmnarz ]J(l.u...inin l:1an ... e:rnle:rnek · il;iD. bil'" olo!l 00.amil!,:, ~tifJ.~ da~r bil' l'l!::ktul_) hiDlll}'e ir:r.e j[H~ I:den Krt\'~l~y, nDda IJltl.b.a1l' I! tnu!k me~I~lIIrirl!hlle £olull!rJln~ Iru.iUD·oIYQl'd.u. kan I n~ bi!' lett ,"Ol"Ug,l Il~ bir'Lht tarn IOUlt 1 d .. .liI:.OII!IlI1 nfl'll! h:Jrra I' PlI.hli@ d"nmi.L~ \"\!' lind!! II:~IJ, Nil! I:r..uin biT iiklb!.t ~ Hn\'lttky'nin tibl!B1 !f;&d~kinl!. hir mli:dd!!l sonlll da ~r yolullu CII~p Ll'oun _ bllncJ i!lUbbarai lIulop Am.erik:lYtro k8rl1w~tl. I.:llLCa«iPre;."e dn

i ~SClerli k:l~lIlnd; iiyao I!'I:milf4. ::i Meyrs 1 3'1' dt! HaD!! EbI!l"brdt &d~ 3ltll1'lb. bir {:ckoslon.k

!I,.

193T d", LiId- Ebe,.b <.;It Mmd.a. hir CekQ~lg ad! .1lmd.a. SoYJ"t gizl, 'I1'uy:LlJ.iJ.J.Q unr.r"!J bir ",1l;ild kat ~ ~.'h:!pVQ dlL Ii '!lde:n h~11 ·ol1lu. &;J.hib. b- ·delL!:" •.~_ .. _ & lIu.n!ll.e R@'1JiIJ Kl't"mli.rr. E81li~ Jr,J - l o ....... ~· 1 nin eUerind .... t_ I ki Bo~viklffl~,. ~ye 1J.. ". "urtu am ml!i-

am.,

'I'-

] I.JO do. tA:dh·. 1Jk 1"l'bIl:U cMavl ~ill<

'-~rm<:"

liLF.
t

BI

MJ<"," M' blJr6IIlJfida.lI; 1~lfI ~t.L~dJr.

r,d>l

a , d.-mir

Fed bir olcmobil
:Dlln I&rtbah IfI!irllor &11d. li'lllU\!! Lthr"~Jll.ilel'\l ll3JJ pli.k PU r.w. lilt tak.:d. 8DiII 1IU:r l'l.!llt Ha.r~l!'.i& ;L~L!ye gl'l!e.r hea , BlI. Ik~ I!h:.:nl'ldc: bLr ~I 1Ctrfk d', ~ltLe ';!irp.. lIll:l'. mtWull!lWlo ao nun u~tn tI!Hl ~~IIIDIIJ'a1C ,1Oh::LlIUIJIID mUhen dlt C~I YfllI'IC]" U1!lU1 aru IIll: nttc ya.r1L1.&zmJJ1 .-. KlY:I.Rdl; mllllen :oU (''-lIlC ~ ;",~ _ rtlmar. ~fUl' 111 ~!!.rg!lt 't1~noJ ~",III'D lab. ballanmi§lIH'.

I

TUrK lng1ll.il; mLlZll1 f<'!I1.i"1l11 AIIl'" rtiUJ1 ~ nl!lJ""l(I,ldjf Bu lil'llWllhk 1c.r

*

, ................... ----~-.J
OnIlJl1~d!;'iI<l ClIt1]"f

H~BERl.ERI
~LI>LJ'I'

f\....------- ......
RIP!!!

._f

"f

;:.,1

HIM

!>Ii~c"":r.1" m urofDdr: :alra d~n I.: I... ~n",~ Ra iIog.ulti d "U\U'. ClMm(' Rl,y'bOIllil,
I

dJcl'ln
1:.u.1l1r1&'

!I.:lB!! b1AFI'i'

hJ ... re et -

B.B.C.

I

28

10
__

--=..;i';;....;;;;...;;;...;;;;...;;;....!....

-I

}'.Z<lO:

Esat JJJ,ahmul' RARAKURT
l'l.'kl YI\'!
lin.

'rcfr~klJi

u.

50

ioW.,Z, bl~ llt'l'Hmm ~. 11 jIOn." lip ~(]tunll"• [I

liFJr rnu 'trll1~, ~.,..I':LlmlJ!> r iii HUZ sir 1m;' .. H ..rin~r. Elr:remin bir- l ~lr ~ •• ft:!M;;Ln I rrm"n.k ~:'h'dilti bu t bdlt I!dI~L oo~l-erdc n ,!:~kin r.:~ k ~ n 'ud', bl.-birl['nnm JllIzUlle b II; I !'ilk. giilllU~"oI!o b;U;;hr''Hllll r. V I tn l, Qbirlmd n il&h g n-; ol n ('I,pllr ~ti,lIJ ), !.,r ~. dim JlerJiyor_ Ban ..eknD he-m .r; til. .'Or; !Ullin I tID kl:lalll! Fa.zla. 'J ~tLrIe. JI }Ih, kiln) I bILe! bl g<!t lima IJUl':ltl:m! .. 'l((fk, &enJ:cle gelm.·~nl tJyor· u. ~u tql.ll :uk:u!lnd • inc! k

Ll IlIe;te1.la. ~h;,'nor J.:onmu~ L)g lOt !l n;: L' 81 IgTen~h~ il . a:e-zml!\ ilr: L[ll'iI. [rndan L"~g-. .Jogl'U all r-lnl.n .:lJ.d k.lanm l::U((C'n-k, k6tli ~ni uliJ)"O . '" tl k~ [11;'1 Ida 13JlJ}'on I}VI.e iliyor: 0;% !d. A.II.ii.bm kulu d •. g.louri.k )!l? !ii~~'l· n' I It _bl~ yol N
(tPUV{!rsell: filg7.mJ.,j'j.
!::

kim",

dun bl.lln' f;o:., bicd.L'll, gUn] .. r, .. "'" II: lip. II III 1'0 IIdl.lrnlUII bir 1,~1. du IJ@hn ~ r.tDIL .lmdJl.r lD.dlkt.n &QDI'1l. glhn ilullnd(! l1li.' W Ii blr IlDLU GI.I rm U vtilii, L mr l< Il rL lr...ml \'i! .b.I·yelOU.lll U ,

ozl, Mn) u;illtlll D4klj'or; Bi:rl OO!jt 'f I"iI laod' rma l'· I • h ,pUrr lit!: korkutamllZBLn di· ~ or; bLl hUplIin, nndarun ne 01Qugunu !ienden 1}1 bllin.i!.' .. Bern. fl'iil·ltI bit Mill)" IIoI.lSU)'Of_ D~i.J.DiJyor. GO:.h"nol ura· lEi) 1ft. )'3r1I nil.J.lri urkl!itl ljll1111 ll:UiI l!runl hoiJcklklbb (l1I1!, '1" U!C 1\I!ItILrllIlll U ~ll('1 'flllll1ul( ... Lmrllumn ~ ·ll1l~lni r"lJl&'tl, Pl. n lid! CIJJ.3irull n bir :t'll' k"'JI~ni glbl. bW1lLlnun lid k.anlHllnJ, !U'lWd kl~rl/ilk il!;n'rn; blr ihtinula BA;IP k PlY r...... :

nim ~"'l"ilDd!l 0 !Ia.D. n\' ~iIIl' n ki' .. - H ·ydi ~ll omdlll~. rn",la ill[ ,·tme !_. K·tl.,nm klJ"llml'lISI' nJ lttlllTIlltlT.:1.III, u"ullil III. ,ocr kru"L) I ili:zl!!. , Ad!!.I''' dElI:r.~ (jor.llnll bitinnir" \. Lk~t klll..,.:ulan. 1"'k~"Jlen "tnllt. hifJ Mldi8C, l1ih..l~·(:1 \·nk,.b~llu :lotl"!-" Kun_l~iltl1lJl yllrJ'lld 'kl kl L 1"1)I'JlI-U kwn. L lin ·~'lt I "I IH>P II. bLr .• I,,· _
I

.1.damm. Iu.:ri~ mu\' . 'at' 1I11 (,ollylJeu, .•""k, O~ nnlllll! Lil) bogu'l! bir 5dl,'. ctla.nn ilzL'nn" 1'1 lI;!I ,YoCIT. !,;r.k Lt III.. t dbir a.1nlJS,l, [ll' d.~ gJ'~ • ~11'I1~ ~"Ilklt ,uk :. " Eu t;"fcr.
:'-.:01'_

Ii Uli l!1J :! 11;1

III
1
{It

ti

III

1;l1:::1

'Ob"II-l1 Ini!;)Im t'4li t1 gil, dO~r1ld In h_ntll.

::J.

.."
Q.t9

Sr!I U

Jt:lgru)l'I. BkrL'[[IC ~.•. An"~\lfl r 11.1. kll' ,hU

.c1.!!.nn~le[" ~

I.

lin

Ixn

J(l1~LD.

\.

lI.~ndlll'rl

kil~iJ~& Go.izlcrini aj;lp. Ekamln

gl i :'lnUSnUHIIIl bu IU!.I.. mlJlW'i ~m }umrugll \' 1": .\. \ 1- I,nun Lt:!rt 1mf tmL'J.,;:]..IDI' '0 r~ t I tm j 1 hr· ,...un' •• r; If'lll' yllzlusil. Iilrkud • b.:r, bID 1J7."rin'~ hll IlI'1'1 (til c· .. I gU,L C I'll d D h(kum etml;,or. II ir "'Ip) .... •.• r Tcw Ek. Ill~n cltni.J.n{'bll" :laLn} K" ~kIInl, blr rn IillZ i"tL 'n~.I'Ie I . Ju\' ,rd UI IlI.I ~l! I!ot::.:'m L1 I'r t11f!';>rti~i 'bil' nn' .. I'h lll=:t IlJllrhiiq 8.'!'lLk11 1111 H-cr:1f, tlli:anl :lILllllfil'III~ IIlr ulII 1< Lldlnfl. ti.;;:;,·rl "IJ I lOll!! )L I ~u ::;e t I giDl I'lIir Iin.t I. Imoat. 1,,1lo.ll bit Idl~I1JII'. 11 Itltmi.1 f:D F.kd It!, <I,Ll II oJ u rUllulan hllyhl,iJ"al: d g(lfl1 Ivl "~L k, rnn Guilt I rllrt ~ 'riM Jl IIIYQr, TIl'll Qmuz;1 nn J, ,,;i50kUU>C ~bL 1I'" Illio Elu·, Hi, da)(:1 .. vile: 0.3.'"· n(''' Iill ~mHl ::I(;U"IJ!;Jnll. all .mt LHml til'. P;'il'm. kliU"lDJ allAm. m I ('d('ml:~1.p. "Irt 1I tU ~ r fLi Btn YtdI ,. II , arkad.J.tLlIl d.l";~ GlltJij'l"f'llIn ynkll1lmll. g II· da lam dolru.J. 11 rill, k LI"I \·.Ll"llUll)-OI" Dl.I) .. lolJIUlI\ buJ IUD i ~o iluol: 1m n, fl.n;nt Ie )'bd~i.l;!.ll g..:irmedl.k bLz dl) err, nl .. mm KB.)"Ct !jitl,l HI v' 0 mh'-'~ hl~~ Hr,m.·n, ilttll~l'o:r lJ· YQJl mu i.l.'n, tsm dOKIJ:t _ene !... malilrlUU.! IJ. ~UJ'i1!'\1GtIPU L 1'l1"'" mlltha"nll. Ek:nmln' lUll': tJ.~I(II BahtJ.ma bqt.m.W!. II)' ,glbl Wr oln ll~tUn )'I~'Qr. Vumruk () ka n 'OlklU'lh .I:m~ik~." Sec. 1:..:. I.ad r 'J:ldd~tle Inly!). lIJ \;ec 9i. ll'Cl'Id.!,iD~ tOfllrLm~)"a i.mlt:tl.tl bl'

lrnd y' .

I '.

1~11y!.r.

~

III

II'I'''.

JI!lI"1llil

bu. Iiyoul' b
LI;~I"'iil, •

Ji.,I"IIH ., 1"1 ~n'
1!l~{)~111

'l~

f,."nli .. liNil ~'y(r:j:l

1- " ~ III

Tllr,.IIHJI

ul

U~"Il!lllr

"",\1'
~

Avrupaya

.....

&ilah yardlml
Harbiyc dl' rilPbkIan lGplallllb !HID linda A..m.~rIb)'n 1m vu:nLrll.k illili 'ile mlkbimmal '~malt ~'I\.nhm illtt'm~-.e kRIa.r verm !jli!-rdir-. BLI. mq· riI(:fIJIU! Birle i.k OevliilUu· derbllil CI?V:lP \'I!rmil ve bL!. hI!. L1tB It;lIllg~}'_' miM8clll1lt t"d;;;r.tg~ni. bll dirmi1tir, Ya.lnU: 6}'Jc 1I.a.Ilo1l.m!lmn !,Id,r 3r1 bu. yardrrn Jl,tIIlTlUk pFl~' i!!,~]rllk I!b:nf!l ,oimanJlI De1l.~.II \'e~:'_ mUIi:I'if."LuilL Ha!r .... bLl 1i" 'mll1l\'t'net Inr! AmoPrlka mt:n£al!.t~eri nu d u ~'guo oldlllli;1! VII! V&Mil de\'1et A ll'1.lpail bet:!lLihl!)f) N8Llrlan

izmirdeki

feci ka7a
('UCU

B! r oiomobt! deni2e u(,lu, ild AnayasalllAlmaIJlar
Ii boguldu
as Ae ri

Federal A1man Cumhuriyeti
oelite r
haz,rhglJcsh, t as f}ib edeee Ii
n L·l1.trn~ Cl;1s'm yerino ":i,-Jj \'.&11
.AlmilD

I_D_I,,_P_o_rt_i _IS_lD_D_bl_d_K_o_.n....o;."gililiiiiir _81_'
16 -=-

-

_

-.

_

0>

Insa,n,d,an

"'.m~t'l11t ill r,ua llltii;orl. <l lu-" tultJ.1'. ltlc, yi"s qYIII ,,&11<:tilt< ~<\.";rl.eri 96r(lUI:y0<l".' .Bo-

"1~~:1~~1;~::'''!~~~ laFJn 'Idiirtle binni topilluamad :~:: vatanda~' 11
I , kirniM llmr
i'f1"11!/1'l

ge I meyi nlce.' Cumhulriyet Bayrammda C.H.P'. uflanmlzdaki
devr£: r.arfm[)11\ uzeJin-1 got;"I:irLmiijmr, de 'I!D!;ok if'hernmlyetle d.!:rrulllBu IU!'lIl1nln ~o.k lId hlD.dlB4' J)ariillY..PD [,,,,rlip n.mlnlilll. gc~lt

hay.,

ldemden kurtulan bir gene;
Dcmolkrlldar kabte
j~lcJ1en cinay"
Dna
BllrQ,
.clan

inde
, Ylifjl

a~en

KI1f1M fh~
l'I.'NII .._,

Cfunhnriy"'t Bay. r amlna 1,tll'Jllld-

eli."

T.:J1o"l ~,

t!ll..yIP tli'llllll, Lcndra ~ (B.19,C,) rlldJl.kL

tll"l .. f'j"l'
t"irI
Nl~~,

pn!!;tonun

r--oHl;lc&!~ 'b1l hD1I lJL_k·

AmG''l'Ilrrm IUIl1 IIlIvveUI! rl lI!)mut.unl Gr'llt'1'al Clny'ul )'P :Mm- !!h<i:1 bi£ vall tRYIn ~ illl~t~tI blldir:ilmeld· Iti.-, t;.,mmll Clay, d~rt :n"d .. nbQn Alman)'adll "JU!i

!I' I h 1l.!l~I~ '!£rnd:tf Ie.... :r1!i'1.:.i tWe-tl ~il:aT-dk
y,Uoii!' dilfCT;
1'1

kafl'llilli,;:a

!ri~wfolatIt II'l4!!lflH
11("

mrl!l'f)!(,iO'1l

rcJ~ ~ Ell iyaM, (;"Hit
"'LIn

hGY\J"tI I1J-

'1'Vt "'tti~1 i l~ Y \1l1Rc.ilklar. Ay· n~. bll )·l1.nhmlD. IOtlk Iil",nilj hlr ~J!:udl' olnml)'1I.efl.g.. do. tu1'ib ohinmn l:t.dlI. B 1I AVl"IJPIl dll'>" letll!ri \nmdi glll'TI!:Ullrln!. d(l t:op11Ll'n1lk me,'kii.n[) e-drrlcl", Jngilte-ft, PrI'1Il&l:l,

t

,,>oUnn~ktt'

ell.

ffl!t.!£l£ri,,1

aldk.rlh

IH1Y-

11m

Hollan..!R. Bel.;;!b,

'-'1lll-E'!1mbu_rg 1;111' miidniU. !l~lJfl!'mJ lmr::1 ~akl"r \'<' ~MI I:>l.dut'il ltadllr bo mlidaflA;fInm rnfItl!lillr rlk n o1l1'1B.SlDl1 g.B!;}'];l\t ~eu:-klo-l'_ Bf$ Bnklllll g1z1" pIp, il:!llilan loplsnt.JlIlT'Llfl. bg bei dev. Jet ku' ...... ttleriniT'l !'M'lmmlUldall-.

I"~'

Iflllbri Mnljj >.it Wnlt~lr~ fill , :u:,,{~ldI. VIL"~ngtl!lm {l lAP ~ HIlIcIim t m~Dmrllln t.llifilrmiltm bllell· nldigme 101."" :I:ngillUii!, FTB.tlM \" Birlt'ljik iLmopr:il!1l PlJlitg.leri kn11'IH"I dlllrl, M'!bloll'la~ Imfifilllll' c.liull.k ("I'yii!.loee nallil dUl!jllnlllli1D l~O !<1iIt'lr...- .fa.briJl:anll1o Almlu'IVfldli b1f'akilinaPil bu~"~uTl'~::I kir .auliUJo

rr<l'tkt'l"o IIIr«"'11Im. 1.,I(Tl"".ifrl hmalll
fa'!', •.'lil'l"l..- ~., •

riil!:

'tlJM~lf'-1 hlullil!r,l"1.mL"Ii'an ttfll.'
.!Iw:rt:. ",.t",Jn1fT,

kol.'tIn-

go (Tl!le:I'onla) = Bull1111' mijl!l:rJet .entl Na.rhd;;;n ko)'1llod, Demollr.llHal' .kabnl1'inkim" rll;;''1II!!n dl!:moltrllUII.r'm liC 1'1If1W"'llil raGmtIII mr·t):" lBarJanrnlzOlli de ~lilil!(l oil.umakt.a.. o]an l&'I'n...lIlc 1'(lru.:)ltUnill 'Cok "MIIDII ytf s.lfu1 ViIlta .. t!Jlfljlllnn dO'rUe bul' Gilt!il)a:r"'aill Cem."]11I h.mp£lmnhl'l",uliI2LJm orlaYr1 'II:o~ II tnl blrinl tJ.l!e bir .. ra)'B llopIJLYa.MI' !linda!! ~llIP laklibl hLiltilml t tll~ bfldIPI'I"roil"1l blriInc!l!, t]1ib~n lr'MailD1 ~[11arn b r lien dlllD~ Ij1rndml. IdamQ mabkm edJ1miij. drn (l!7h!l vlltnndalJlTI TIIIkI!m g&!tsmlif't;l'. Bu "ClIiHe lie u- k~.n sf lIanllnllndaq l!JUflld4: ~.ttn Ineydlllllnda loWana!rF.LlI E\II1f1 se- ynTi hlll..n"ul lialluDm pll:rtiml- Sabri On:'!.lp IA!Jnda 'bi-r gahlll,
~km l!alUlnmiull
!!II:'

lllgi mlti!l,g HI!' ..".. m1 mill dYe' ml:!; U!l:IkHiumlZlll Idlllg'J lIet;m;Ml!'liI:i pi'l1.I. mUu· bijyllk BIt-lUI lIa)'eal.nde

gillirterodi~ pel!: MIL' delcBii ohEUigl"Dr, ]lctidllLr parl18~· I v,ilfIalri),lI!tH (llrnUI) lie CoRP. nln nln Ui:rlfi p"Q'~flln~1I 'Ifill W;lIltl.lrlt!. ga.y.ret 'Ii~ budut!"liZ Irl.!l&'

erdi

gilll

lIP"

h1'1'! fJKlp

¥•

efL

Uti

\..

II ••• nll· .... Ii 1I1,1i n liIIllllfl

......

_1111;1.",

.J

ll~ llni d.. go.-litmu~lerdir. Ne
rlbl' 'OIl' n~lIl'('y('
''B.!''1)w~

Va~ingtoll,

9

(AP.}

-

Slb.h1
)"111..&0

wtlill lhllllgell!ee~ liu- ka '!'Ie illlhttbl!J'~t.1 "iUru.qll\ BntIIi,..rmillan 9 1rur~nlll. ta.:'1mmU· 'lU61lIld~ millelin RfZll'&U!lIll.D ttlII m~~ bkl' b!JI!; hilhrh:" dtll ,illdIiLtilmU!fI:U. SDl bMlr('1I1n. hllrune "tlllL: olmulj ta.kat tillan F!pr lien!! J'apilmul lflllrtli.ll ':If! gorillmekte I;Ill1'!l m bkemC:!li !:IF bltduO'IIfJ:!u takibt!n m!!mlelH.t~n linf' J:E:'h:liI Dam ole-rat IhllO,llu lI'e n!l, trm.il!. talIl:lJJ;iln n h.JIH 1I1iE'V I;]i .. f.:(I1f yC'.-h::.ri:cde yapl~lIIIll m"' DemiJ1!1'!IL gee!!B! prntll'llb"e mlM· rna ~II lopla ntrlara H.RTI1 i!'11 her mtier-.ei! elil!!nletirl maddl ~'QJ'dlm I!:lfJt olduitl .llIIJlIL!I'Une 1l'Ullin mab keme ~rlrl !Durmul!lI !druna msh tllTllrt.A El~lk,,1'L iztll!.r (!dJli'-1i lru IBI'IIl! ·t.t!'l'lln !l!ttl,f'i !lihl Ji1IIrliillkfIm eb:nllj, ve hI~"'t Sail-moo lerimi:zin Iftnloi- l(IImd!lIIin~ flU' • .I'll ro \Ii:' rn i lli lrllde Ik Hdu 1l<U''Itcndl.al:tle [kUflietrnl!ll ~i!ll'il rna onm ".i:'Itnl!!Il VEl gi!uk!lle tophi" Lil1inl,;r' Dilmn Hip, fa ahnmaml!l hat'fifeW!1J Ddd(ldlhl're'M ,en;. I :.lQ i'l:th:a..k ,ed.eii yerlL r;'C "''" .l'!:'~'m kElnu,oll t.."Iclilib 7:1ihl~ tllarlllll:l<l !.ent hap II! lAhvll edllmil}lir. CCBcbi uo!!Uan tl~ lamfmlll!RrlVi': ~U:J1 bir deil:ilji~bkteD ihlar"t JmJRIl, V~ bn tUrlD bUe Te Ie- 011 '-Mire ~l!k~1 i"yltmlctlr,
Gllhilinile
1

~

IcU~1

gll!llrordilj

rand n

lil,. K.adrl

Dl.ll'muil

adanda blr

g"ll!;

ht'lIol:lz

mU8;j.'f1Dct vo ml.ilj3~LI:d!l

!.,in lil.'al-·
B.a!lli:WLJ

Ifs::! I'dilm ~rnlE;;lir_

.AJmanyH.

diit V!l~~

da bat

t~r Reed bn-orta.banC2iine T\lrl!iye Gt'n('I1n'T1'tl:t1~·

kongresi
Ka:tmll. lhnmll.i. b'lldJrlYDr.lDcmo~:nl komls;.tOn b1;IgUn I;le 'bu~.oIlY .llIiAl Pl'lJ"~l Dcn!r.\oI 11 k.o.ngnl ~ I.Il&t :to Imelemj1&e d~\';).ITl. I!:tml" V~ b:, tla IIlnorrn.o. u..icmll1lldlll IHI~llllJJl.1,hr_ mlrdtki ,Irk,t"t mu.dlJcll Illil dlger 1(0" .,.,' mUnlL!'~I)(:UIIl DI!n.Wl!fll Kill" l.18.kn~llan LI!t!n·B.p etmi!ltlr., 1 D a~mJ kurul bti.1JU'Uli:l1lJ'l Ad • Ankn.1'iJ., IJI (Buill.lld) JJenI7ll.
II ~ .iultadllfU'llUl. Zlhnl

Bad Imk6n1nnm orti!.dll1 Indllln.r-IIk; blr Q'I!ifle I(rag edileml'!Jlhl EiT, Nlti;kl.m kunnl II r;imll!r4e

olundu
B~t.I Al mAII!i I'Jd.ll ta\J ru!lRalf. idtl n tilU'lllllD btr t.'1.r.n.rt,'\u AlmFlDIA.- wier tanlftan Mlitti:fi'kltr 1'11I"R..~'1l.a ImyU ihtllUl V~ r;;tki~t'· l~'!l liebep oldu~um!iilfundur, \'8. l'lngtollc1aki bu ~OTl to lBlltld.:I. bn ml'!, Ie d(' balIedllmi~ '\'e ll~ bllY'ilk dt"lrt am bir IU:I]lUjmara \-amrak bu ]Jl!li(t~; lIin ~trni'!llel'dir.

Or;-eneral Sallh Omu_rlR k 'In ~lh hIi du:rnmll nu n ,(umuol.lye t !t Iba· 'l"lll! ml'lIIIl_ulli~-et ",'"d!.'L oldll~U"
bug1ln

mltkunlBr

Birl.l!:!Iik: Amr!ri~El [lrdul'iu I tal'B.(uld!l.o «smen 11.' r;;llIlamru~lU'.

R~:ld Aydmll. petrol ~al]I~malan haWunda Ek01:lOmt Bakam~ndan i.zabat istali

mJIIllt I 11 g(5ldeTdig I

lim \uunz! I~

'I'ebligdl!, C~u."ral Qmurtfll!'ln \':a.kmda htl.SW n~df-n t,:l'kabUe· ~f1ti bl!lu til.rr..l~tlr,

30 ncii Ve'
)Ie

0

Da

lIi1

ID~

d.ii~en hi)'
oldi~

1!!;1'D("1 ev kadml
ArIiJ;&l',

L ~,:. ~ 9 lAP.) - RIJ~o dun tct~, C:.bity ROH'l1il'!. Bir!fi!mj~ JJllletlt'r tiyelig1ne kLlbultl. tal~ ine kll.r!il Hto h~1(IClIl1
klj.'nnml~hJ',

II CB.I.i3IJ~ll Or.n.~ Ba.tI.l.:I f(!thr 'ma!J, hllklu:J:l{,' e",lero.e ~aJ",.an ,lIm~ ru:~ :l-'~mda tI kurnlunC1l. ; ~g;a.1 1ru''''(!ilt'Ti Im- ClIU!Jzar .It ~k," ,.yln. kaPlIil ~"'O:rl· de ITI;IlJ1!;tJ. )'utltl ru-adc!!. 11.10: tu macdalllB.!"l SlTf ;R"liert M~1!.d:llt l$lcre balmcak~r "(l A.hna:n~'lIda ''annual'! 61l~"!l b l.~'illil: bLr ta~ JIW' bJrer ahriJ rfJt~k komiBer" olJ.- <!1LI'1 bR-".,na 1u'h"L '!d~IT''r 6lm~lIln. lundull";Ktlklru-mr. Bu i;:ClrnisoI!rler, !ofliorp olmU~llJr. Imrulaea.k Alma.n hlik!Lmetine- en ~f... H de ~arm ~e"a pc bD. ilk 1!,JriJde 'hl\n~~ nb ·alisl ]lIimhrl!acolk forular t.am)'il~r.!kllll' v f'e.k JiilltE 'ktm ve unktan murakabe edeceklel"A kar , B (HuEUE1) - Buyuli. ~i.T", J\Y1i'11l:il bll )'eDt Almll!n idaMill ~t M~ Liainm pa.r.arll!!, tcpI[' I Ball bh-llgil'l(' ",hD:lC..'1.k lI'l!' lanbslIlda MU:lon'l!Jlf;r J!.liklllnlln 'Ile f..lrt "'eo kilflil :or!:il. 'hu bid Lge .z.i.ral. irorta. l h.daEl 'l'1! dl!l'i ~'oC 4al:! II 0111(!1lgJlll ali AL::o.a.II1al' A'~lL"Iitll aitOEln gtmlrLI( Tl!'SII!I!J. ImfMka 'ft dl~eT' 'iJjg1li d.e,'lellerllli! i~l"L11arl ~"""'ap" t.l.mamU~ et'it olaraIIJ 1I[lm1J~~:al!;' I@d bBkl!.cndakl IlLnamfllclI!ktJr. lall'fllr. lill.! mal'&. t1il'"l]dJlIltsn ~o

,f;kiyLehLtlE: RI.I:II:l-'~. Ghl\'en Ii Ie 'koo!;e,inde Vlel:o hllkklol ()tu.z d",fa kuU:anIr:lJ" Qldu,

Iltf'

~'nlldRn

KOD1H'~',

Q::O-

biTUp

11", N pa,]'m Bil:le'llmi!l MillfUer" 1uI Iml e:clilmc 1 tltlebini ti ~L'II k: kill
ns lEullmu~tur.

Julkltra: ii (1::lIiWl.lli)·D""I:lIJ OIlD lo),,-,,,J.i:t'p, F":";d LQUi KarilLO.ll mllldvDlI!ll !Ro!:jno] /Ll-'uJnb H.M.lI!. mll.1lGttu runk ::;i!vJ.;l)t In.:!", ,,~ k.,"Ikanllt,hD. vet.:Ug1. 'bkr ~u II!OH Ydi,r N,LZ!.lnm tJil&lr ulundulcJ n ruda ",,,,,lanA C(!vWndln1m.llI!.lm n knngTeSlrll 1:1 Ifg;,l",rdClI b~ka lea I!t"'m~ktll!olIl:': Ilbllhk 1,1 Ilml"ytcl kltlnl. taldp r t MIIrll!lII l\':;lJlak nram wn1lll'l mU m!1tlr. L,CVl'l LOtH KiIlrQ.O~fT'Iill1ln 1I11"'1J~1l.1bI Wrlr petl"QUerml IgldktllL~I' rl_' '" dlvMunll ,lItcUme- ml'k I,La dI~fIII'do. mU,\c ..t IIrnm nk !lin! fllUl, f. P Aliltllrhll" hILlL", !8lMII vetl Y~!r rnL(I~:r, ~'(lk ftlUlhJ r 7 Blnll I'II.Lrmdl.:n lli l 4IIlaloi II.hk !btl • Iln (;kn !Iou ;)IIlDIl m!!ldm 't.cthlk n.m dUrll,u YJIIPoI",'1I ...-a. n t.clan" IU:t.tI~jL LJ'"HmB\ln~ Fdrol horrU:LMti ~(U1'1J.~IJ b'L!:ka.nl R<::ld Tlu'>LllhoS;lu ll'uriml('.,L call-l!mlllllfllLl UliVlp 1Whk l'iialJyet r.porllllu okumUf" LiI:"Clr mu~u nUl! '! lilt _ RD:por dl! D;ern.;.JIrI'Lt r'1I1"tln111 A~.o.nadlll petrol ~ah~malAnnil bLlJ.-tLn_o!!bada r yll rUeJ Up! yol bo:!llrn~ Urn." b.'l'Hlni!l' '1'1: "" Jlol!IIr.J tJle .....lt m 1J ... l1flllkly.tl", ..J u.~"1111 alLtn .1Ifidl'1' 11I,j 1111IlllZ n '!All umuml olB.rnJr II!' 1':0 8-112.111 g[[l.I"ilJ( Ekollomi BAkrull

Ya.yma
(ewi.,eLinin koor:;rcl!!oi
I,fLlr flkirlui y,,}'mB. Cemlyd.lnll1 lOt'!! yLlL 1<Q1lgl'<!~L dUn IIlIII!.t l~ de 'LIm[l.!"L Jc;.kli.nt-l!.llt,,1;'I1il p-r(>r. Ab!lm bll( Y!I'rIllo IlftD.lll~I\lmttg,n(l-.. )'.p,l
ml,hl',

Burdul' kromlsl'lilld OIn gUfi f&n l't,g!11I: y oj; btafibLlI EdinH! aaJlIIlOrb dogunrnll ~ldJJ'1 L'bemmiahmll'nk rcsim Ill'1do. "'llhls blr (llO)mC!~I·t !li'1lli1c tJrma~llk m luetlni. 16J1tuml,- yt:t Kiir. iI):cuno gclilriJ Ci!'1!!; olul!'U. i!.'1u! rlrd Gllun oiml!.3m kOTl£I'CDI.n 'l:lh4L'11J1~~ III01 bli.lu'lJul11.a.rGa.n 1t111 • AnkllH.: D j HIi~l.i!l!!,) BUT!lur iyi ka~!lfl.nm~, ~l!'r..r.Hr, YRlrln bol.- g-cl~k.te YI!';:]L bu Cf')'ahUln ~lrln Illrumla1f1 t;;orn!: ,,1],111)). 1Unlll Y,,'C'lh''I1I ~-.pJlD.M ..",~l;Ifll 1]1 rJ. l'Ihtlyornl.l. B~r U)')'.n U~!.lI~le tt.ll~·'f'II .. J c.8lUdll', Ba.h UE-UB Jii kmm d~le,.ll?~dc I!ka.el"ly.t rum. ~eca.ll.f; I)lmdde 11 NJlIIt .BI!JII, Nil, Id.M'mLn :Ball blrUgin~ LltihalG (!- III hbll llmIeJ' BIJ~ru~ },MkR ktlyhJrlndia lIu .Ma.ell"lkl'l. IlJtilul mllli..a.mlll.h At- din l1Ior!' ..." ~i'\ )'''J'lI!Il.mI!''~l.gll\l rl, HIIIlIIJ) Viii lid_1m, dUn I!dIJ!i'i!'~ l3oecl!iin~ 'DIDuyarum, .. lunB.rl I1:rO'!1I. m •• knlmll.'l1 ~~ "J:II :pako nil. dilhi.1 ru1!l'llynll IIl1J1Lm:r:ll_m-ede .1",'In I!Ilellli it'llI'! o.:~1 Lm~lcrdlr. 'FrnJJ.l!ilZ DILI!Iillleti &lo.anl M.(i:;' lntik mlll~nd~ ;ru~m JU'limlllKl \'oIl til' :!(l:r' Srut,kIltr SQryu V.lll'fll.:;htand& Wdlrile ri {!3umn) ,Iiit. d!!'rnl!jUr kh ,U" memlehUer 1-.::Ln de y,il.ni ll'rul, .r~!t.ol"lldll?lrl!ll, yap.hh,b IU.Jf m.fld~H J.ddJllf'mlCl BlLkanla:r 'l'UJ':kl}'( "C YLlILlLnil!lUl1 l~ilJ. dl Wlul!1Izl1lk olRc.llflm lll!'rl Dllr'll~fir lJ .. delc.-l illmilllU8Jl I'tH' I ,'11;11 ·tArafLl llInla.!,ma R\llll&nlo dll ta~:",lJ.lllm.ll karar ~.r"mlillr, IIHU.llIJ. e<lllfil!(!~ ".11., Mhrl )'Il.rfum ve t.a:!t\'i)'tyc dt:- !!I Ll, NHIC; <10 "~rlydkl mamUe .Al1;1kl.U. 'BerTIn nb!IIkaat Hldl ~i!! mll't:hIllLd~'r FO:rlUt'l1 01.0 TIiC!1I"C'1 YG Sanayi Odelal'1 ."llml" Ii!HiI h ..y"U ft1.Ol. " m Icdill!CegilLi Ri;'1 l,;iI!. 1h,dol! rt- kon:r 'll:a1dlnh:r klilo1linl:m1l.2 Almlll"lya U:y t ht ~ I."illporlul !lkWlfLJ'4l( '!I,obll I!!f",rlloo 0 IIlraiJlll ...lom!), I.Itl;p. 1.1.n1n bir biltLiJl ",lank hlLllli'tll- mElt DuluDUY'H'lIlT. r~ I bdiIm" Te l'<!::n.I lII~lMltr Yo buhlJllli.l'I "rkO!r,ifi g,r lI.d III II.tlnll [i;o"',)'et RUIIYllnln Dol li:1l,:i.J'iar" kab\ll lcbil«tf:inl umuf(lrum.,. Illrak kon ..~-, I'l;ln \'<I!rllml~llr. cuilr. un G'erttl giM far[)&.lall LIl'Bgl LI. Ankarll. I)' ~ HIU\I l - 11 a!luntl.. Suriyedeki ,dutulf' loUiun ull~)I(Jl luwm&tllk 01," TltlU"d m ~ll bilir, IWI..IImafib Utrn IizeJ'l. aJalIlTl. ",." lM;!rllLllllm.n tUUIIIl. bLLbfLq nt blhlkJ IlrttJ .g;bi ¥unRQII' ,E:lIijkuDUi!r dill: DlI:l!linde n l!Iol!lJ"a !,I. bQr.lI3l1i.r1111. III Lilb'U·t gllfllJckl, tandd,l dul"WIl dB. 1!i1'f.B1!-!'t kl!llt-~.Ii~ ClJ.lll.bur:bqkllDl ~Li luu EJ(l11IJl h",r HlrlU~IJ'IDd Ii -barn ko ~dmJ!tt r_ H<:Le Gt-Ilm'l)!! dllg-l:J..ku~"1IrlLi ul.hllyel j,e-'llJ II "'lm~tl! lUll II,hnu m!i.llllrill 1I.&nm 'J"C " 1 MII.YUiI !tw.> lIBI rLlldll)l;i Ul uhl!llrt oc1 tre AU Ilua rtIUl'nl·I1.Kat Ellml"U:r, Zat~n IlmukI,IJIli.lhi"f:lb. tJoIInrl !)yWlllU'l.o. oil IJ r bilHln rn~·.mllll'larlq gll'tV jlu tt, 1'Il1:'1,.tln~ b.nl}y"~<!kl:ll f. BofFIIB.n II:I:It I:fi.nll :t'elli idart·yo I!ar'!l' gJJI!k Y,tWl'W: 1;111;'1,·1']d~ 1111.'1';;Clhili.munur" B11· ~IlkJ mwum:!(' luymi!Ucrft "".'kU gOl!ilud i~1 r.t:Ii.'I!l'IJL 1l3.!lka t u.rl!l. ~il.lJ; Ihtarl[lfl!'l. .... lled gl!le.r} B~n~ nil, ~.klf~ :mlHl'IUI ilJ.tl. mlIIInL IiIW ~rekll!te. .ir:n.kJi.a Dl nt.kmilml!jtl. mUDouf, !BII lM14hk I'll;!;iii ""ILip Ill•• FAll ~(Io.1EU.rlllk.lacdilD mt!!ul ~- d lim ~fl -r-lIlLn te,-II I r CliU lim I· Ikr:aml T I'll ~I !HI r glilC.l memu:rl:U-lII gtc,,'j d i!llkt.,. ut.an lId .. ",.-,.relnl cnu.'k"-Iiluoye hu .r",dll. Cumbll1'bOl:j' ~' m 1-t:l'In:Klooir. y 11HZ pOlitn Til! *1 111 t.a b, ,_ J;J t.mll!ktl!-dlr. )cll.nll'JI!l dlvlinl ally!! !!ttvl,,;..luna· dl:t.o, l-4:Juac c: kl n ltDl ~Iml!;lur. Digu I,Q,. h:lgrof D1~mlJrlllln, n:llt'a nwnllJ'{]jl.arl NIBIln V1 u;;indl! j J~.-I ba§lna donmiJIl1tr!illc_ SIJ 1
jo;ut maglfib Yl!tln doJhrrdu'-u teeasj,],r "e Idn eo Jllmai1~1':l..ru k;a.pdl"'l!:t t -m IIlar y8.pacIlBlm ...
EvnlltJ. )'d g,.L ;rC'ml:r~t.ID !hUr tik lc rL 'IS' mill ~~mIJ,'dl t101.lIgul'!U IIJnu;:ltyh t vannda

(Bnin) demi!Jlir M: AI· Buml1l, I'l:in r;:olil;rni.l.hilJ\ ola.c.akru, bol!ll Ih! rul!1;111U <.Itol~g-eIi!1'ID :r'>1M fUruiyalll!l wed v~ .Wil rica,H· m f1lta 7'UrIi~rc)'@ g:dl:i'lI!k kar- Bu kty:llft t lIII.IOruili t.,rl1lnllLli bll' III' ltllEkklli' tm II: l,U}'Brum. Do f,B&n lilafa Ul'UI y.a.n.tt,' Ek!!1!:r1 !disk

r"

:a:ILII~.'"

Ilcngrerilil

~;u."rL}'O,~ Olnl.!h£'l Y8;P11 p. ~ IIp,l,,,''m8:l11

hilJl
hu

partlllhrimizirt h·niya tiM, LC"'''iilnan DiaD !dl'l e' J(fI!tahlUuimiz mnrifl!tJel"lyle t'-'IIbn ed;ilen bakikl rakh.1lm ola- ruhl"nUz. Lond.-a o1impi)'atlann<lllnYllYll r:I~ bdediye- hududu dab lin- dl\ 'IlirkUrt 1r!lVl.'~tll\l blr 'k~"'" dnhn tAi.lIllA.n bIltUb de % 1,1, ,.~ DllLilhakat. He birlik!!J1<i>I'L' I'~rH'OI:r.a Iilli ~l IlUJuan bot Le: % 12 yl te(a~'w: etmo:dij!ini ~ya[et fitiylml'l['k mlUl!tin tktirllllrn h ~Umlll.u l;~ ndll~ i.ni hill' 1i1!~'1fl Iq.nuilu 1a.IiI il:il.lJna Doe- tl ~ SO{1dB1 I'trilflnn.:1 tllopfrrmaga t;:;(I.. !!Ii:!" r.~celllJIIM !!!tt' gi kl>l1wh;tmdl: Il 118m:'!k .su'-I'li),'l.· ,",,'k ufnlt: miky~t~ 011';00 !Altm(:~e '!::'l..IlgTf'It'y<.l:lI:l:u. Ijjl 1I1lI, ]{)~m.i .E1!~ilD h::rd~n brthlledll r- lTI-l6l1r. kt'll ist.idrat kiLbilindep q;LH lU.iltijrl;!l fufllltyehmLzin tJl.n:rlB-e'l:iln, aLe.ni tEl!lnlf) l?unlil1lni 'mi hin Inll!) oC1lil 0 ta.maC'lLn " hi"e Ii:tYIlIl 'I.·e Idar kuruhllnu~ \!",cli.:JI1ik Ijir t'l t'bbUBllinliz ~'ln ell tlille :-I.iil'l.:l'"k IlitiUlbul ma.l- n.t1denn teJlibil.'le :kurl1an oldu. e!k.n,- \' ..mleketimhln !frn adamlanna lILi )'Ilpl)mll!t;lll. 111..' l'ilLJ"aHnd&n CeV.Ilpl!UlWlnlmL'1I.I n. bunt! VAtllA:;ill! m£mil!ket fIns Ilnit'dilel1 l(i~£:ri Bakanl!~ rilln"'~L :narla!\jtml,n KoniRt'),or klllkkmoda. j[ljn1J~mlLllU" ru!. eft, de rim. z.clt MlIt""I'lItlu. Jr. brlullab ·YI1· 111D"k .-.k T]'... ret Oku Jll rUn !jifffii tamimln[)I?,. de bll.b- ri'I'1I~!"lJdan hl ir1L'i,;I, Prof, An " mllZ, .Ah.m.~ "uk!.] ],IllIlaf. 1'11-.1 " .."'IM!tmel( 3"klTl~de olacakllr, f~im PUdd 1Ia.1,g'11l~ rnrlnil, n h",~,l.-llagan L[~ ,~c kurulw'lUO l!:4!nllll klUllJ.oun!1 w hlJkhmetil'11 bm.Tla mm lDl!mokruid PHI" ,l~r) m'" rlno;!cn b 1I;Ien~n. \'C:i1orh:r1 ba.clH • llll!!. In!.nDllldlgl lern I'nndlk. 1),1. lqIJu 'konkJ~mllnln Emll'1.0Jlil hnI· ml.d,~ "", lll')k.It II!!lull~Ll!'fwjf. IIni1[!;m: 'IJI CHu:!!Iu.8t1 hte.nlbul ,,'nn gltm.l!y~n lI<L1JmdlJ.fl mlln':'" !(eo. inde y.flp Im:Ji5,nJ I1dl !;d!ij;eo n bllll'l1l1ftl mIii t.",nk ItlefIB ve1:'!lltl dl!.ll! YlUlIvok TltlJ,r1II!t "I E'It.om om I VI 'bir basill 1I'ltllldlil il~luJ]dtar' (!\' Al1!l<li:{l!l'lIIB"llilIU'I mu~'rulllf:"_l: e .... I'[ar.rJ.,a,n &un~L\ 'I:'IIl"0;' IUlrwll gI!;uhmun lm,ralJ11L!!lI.flna IIl11r i:l!l'tl mill!' ZII1l.nLDl uyil n[) III'RCfI Ie ~1I!l!1)'- I't vfLlJI AIJ I'LI'I'lMll'l" mlfmfn: 1l0d It bu1 rdUfi'lICi VOl:.iw1Jt.'HY )'II!l'ii'l Il',:o: .. ~~l~'ll:~ hllbert •.r ~l1lJm,tJ Mil de :tc;lll'leri ~Elkall1nLD vlJ.fIy ,tl1'f- d"l,Ii.llndll ~tj,:ar-II(Ln Dl_il"klllit yU r. .. l dok~1II. tI.!:'11 run co[ftlh",'!lk: tl:J.efill U II1t1ol.Lm 1I!ia.k.MIli~ 1:I!.l b.'I;i~rlll til den Il!Itedillil 1Ie<;:1m1! cil"Mf')'i'nl'~""dil!n. rmkfm buillr..J1M11 , Il'lI: Min 'll'erllmI!J'Ur. fi'I!Ii.Ijj'UI _, ... OM'-~Ll bildLnneli rill hbn \'(1' hUvl),(:t.1~rl t ,t hlllllrnierin[)cfl 5tit'hlde IlDkac.11 tt.l;(!t, kanumm bllh,dt.lgi giili dol( bu RllreU" orl:ildall icllllkLlfJ Yol esen dOrl ,Uihll h:dir.

hlr"'11 la.dilit:HlIn mJlletC;1! I.41t.1'Ip i."dilinl!dltinlfl en bach. dldJii olmu:!;hu-. F.lu hH'Iuda .-lI.lrkllt:n V~ illtatl!'ltite lIDilllten't bir mb.11 "('rmilj IIrlni\'If: irin veh.rimi1.dl'kl .. t{ime l!jItkr",k oll!bl!!tiMU - mil .

Me~T1Itlyptin nlnIDda-n~rl, 1111: dl!Ea ollilai': lJ~rc pMtlnthdn tal 'i.e te.rt.lp pt 'A:i rHllniyet Qeb.1l:ie-rl diJenei'er]e mlieIU1J']o lbtJfali) VIl rH:i.z l;ltibcdllllm filniJ na ok~llllaIl mtli'liit 2AliDediy(l1!e d h ir] ... ri I'll:>: .kl I!adi"""n.l:ill T-I.lrK mlLh:tjll.lli Ilkirr~ '.1 ... !o:llbmmo:nlanuu .Ankau, , (UU!lull'I) !;i.e-hr.' IIDIlMIZ mlnrlt,1<::rinl bir ker~ 0'Ia. mil!, Sa.glllc 'MlidUrlll iii You: }OakhI!. iradeve \ u:iil& olmu'lnr.

Bu'ljP1

III ~m I~

n

lithrill
dl!cegmi

o1dueund·,!.D ball< 1m mil B8yflye ycrletillil tik:; e·
IiIlZ!l.n

ri'lIkale

.IIlar.I'k

b ~lf.an lemLZle. mdl: )'OIWlda. faaJlll'l!te GI!i;melt: i~io lllzlm gr}"'n "-'1Jblrle ..i IIlml til", Al'l'"lta. !:aghll e1Iiple.i hrlll lDuhleJit }'I!Tlemi dor"'~k D,D.' T. ill' h;\':'ITIlt etlan Y·Hll?rl t~mizll y~cek dileDcl, !llI!l'P-ffl "I'e kin'l:!l~:;!;'" Ier'ln bln;oltunun B<l~!.&n Lara, C'" dilece-'k: VI! ieahl nda D_D_T ma.b.
lHI.yfjy-el~ri 1filU IIi! YTkansCiBIrt! "iI': r,

E"

diikk.in kira.ann'
ikoml!,,}oJIII

,,,,,d

i\[)(.:eliJe"cek
Ankara,

iii fHlIlllIJ!i) -

E,· ,,~

:i.

dlirA:kin llinlltrl[]ID I!II"tllnJn.'l'1'l1 \"t:y.o.tam:MDE'D Il~rbm b'lrakllmllz r..~ liiD~ IllteJoI)'tn. ge~i~1 kuml .... I YOIl KU ;1I..uQ Rau::o .Fli'hmi Or. !diG1.'I hqb.nJltJll!j tQpl[Lo.a.rak :rnIlUl.kt'l'eier@ li.!aMh:·B.Cal!t1r. f_~_~_ •.....

tarar edllmek IJBtenlilijiru I!!Jr Ic~ bliUnak Imll' nj I!clm temLDIiILIOln In l!iur Ue ~r lid 1}.ri~I!; .. ~n ~i:r ]umt Ollll'BdltJ I· rllD!! u1o' fl1 ,d'Ma ,ort.aYB, koymu,tur. Ad] l:il"lJ 'bu ia!drul ¥1;,b~, de mil" li:e,,'llI ~lrTeft'D 11ltn.nbul g8U!tC'· Led l.a.b.al!ikull l!abll&M kcmiJ' h:1'1 !Ie 1lt-llr.etllri1ml!-Jli bu Hatl!<- lilmELllll~b Icrill tJlluJ.m.indel'l Iktiiilan 'IO'RZ([[)j>VruDl \I'M)

I~·_

IG,:.··LIK. ,~.'... ' .1'
.... "

iV:~

.. t..·,.

r.

,:
,. .

~~~.v~~~~''l$,~=;~.=~.)'&:~,

___ - Si
Ell
II'IU(LUlltI1l mllUTll.lllrll1l.

TliRKtYENJN YEG.ANE

Li
!!!!!!!!!••••
Rrlhltl

'.AGAzlNJ
anDl •

AFTA
Edebiyat
... ~ I!!!!I1111!!!!1

gl

i\]LE

_

•••
Blnl.'J'ttl

, _ JEn

l!1!1ui:.hi'l' jl.llbn~.h:rh:,.
.lie

OgUnli

\'e yUJ.Im

2

EV

1 O.OOOHmilli,

MONTEKRiSTO

2D.HeUOOmeueb~I!D

f'!l[1.iJ.n

t

dUll

J{rl'lh

/lLduIlMl

'.-~cdlb )'en.;1J

bJr dtm

~ll;' I;.uyuk :SIlTidaha

~liulil ·l.aIHlitkuk ecld)fegl~i If:i'!lll. 'JtmllJl:r:r. A.mp biJki.imd.a.- Jl~\'(! d' Dl.il:ltH; • MOJ.}1!I :l~ _ A.-aT" .. l"JJ) I

bckl[l!ld~glfjden

p.:1"' \'1",

El.SllkL~T~ )'!ilrn il;lll ~"il1'11B.Jlj hu d II! bl! Illi 0. ';,~k aTU I ~I Dlr IIlrade. patlak H!rmeEi I~ i

lliRAMJYELt AILE COW,UH M.hipll'rinin ilrlrt 1<.:1 In

ka r !lllillllllflmlJjtl r,

YAPI
I

Dr\. ·'KASI

D~PlOMAT

kaftan! 'OJ'll'i'rot s:!tInr]r'f! All, tlln n>l'I.lllnuo lJk h<ll J.'
III

-

E:t Ebu B"kL.-,

·,hyn ':&nulfln

tCI"h:iiif f.Ollni

... .-dl'fI VI

D

11'111, ak
"V'

Olll'il j~ t.L'llill.

~1"fll"Ti

.kt:ndmth tl wrlilk

:l- t ulliJ1

\,,,1 Ii, :11 Inc \'U d'iln v{ mhl'fl j!;lmJI!;

nih I •

jl,"lnrl~ lill, klJJ], Dedi, gUll.·rlllllfft 1111 n ~l\.IjlnTl tutllm04dl, kil.tlpll·rllll· Illlr.'1 tl

-

Bunlllrl

Terika
:;;Ilni"~ ~ jtit II'Lf'''i i!%~rif'l ~"'~I!Ii.!!I1!! Mil kUrlIi k I!!ir ku, ... tl" [r:; Ii.ti, 1iI.o.III.n t
Iml "'·Min

No.

52

-

B~' lJl,.. Tarin:

]-hlJd

H~rmIJr; I dllJda bl~ JliomuLaIlJJl LCla~"'lirl. ",tlJlt bill Jo:III!lli bir Iran lIn:lu~unufi ft~, ru.zllna ugr. dl, i;1I.!1lu;<1ll11 pdf IW!rt old ; iJr;tUnd~ blr d-GzUilI" ,M"~ln n bul,jndlJ~-11 tJuyUk lIr A.nb aafllll'll'll }.afl)'uT, lj».
Mtil!l"IUl.n,

fr.aniltlmlJ MilH1Ll • rl1anlil&' lI.I",ytllll.cl" dEiliB bUl-1Ik 1m rudu tcpla.dUi-bmm otll'll!fldJ: "I'. ·£1 iMnll.ndllllllbt>rI n.o..b!r·d D 1L1Iot.f·r alll.mod1m \'t" Imdat 11'1m 1'II1(;t (t;ill y"rillil ba§<lm bhin.l

Ju. .UuB,'nnl

OIUl

!1ft.. !; bh

0:,..
L

kit brntlrfu'nk !!Innhl~lik .Mt>dolkl;l.!:-Lu,li.::u:r"tj Sbu DeicidiUl'Umu 3-nHal'!T I

dH!'r, HO\lU<.l IC""F.LP 'll'el'~: Yl.kmdll IIIZ<!!Il"'C ~k Tlzk IIIIJI'll .. n ~lI'·dnc.aktlr, BLr )!!l1! gUn illmtl' . ldamp dn )'Ii.r1n A lIahm
IltaD I::I!IIC hfll!!l dUIj1.I! B Il ~zlt r1~I Ii_Tell Omerin. IIlIrJ-aJI: 1.3111111: dectt1 ru aGyl L"m ~ hurumnda 1n"'),'1'i

o

E.!r' AlJll.IlID n;':R;U 11Inlin hR11.'1. hiLL ed I !'Ii l. "~ 0.12: ~ore doll,\triUlBlm"

MlilltlmaQ 1r'otlill.rj ilt

r

ol'lmk

rlLhliPiu nJ "1:1 1)"lu'C

11111 ~dlli]

r

lillo,

ilJlZ.lm'yc

llill-'
1L111'I~
~11

Ab;:hl"'l~bl'lln:n (,ttl :

'bIn AI'C

DlYI':rc k oo~ IJ(' r['l!Ii [1,1 '\111: n;j 1, H..mrn HEl2:h'U 10mI'm hll.~ r nrdllrr; It dill blr lc(lQ !tl~' 11I~ Ibel""~h-I 1:<.. ldl. tlllllIIUn yOllllncie. iii iIlIrtilyll Jm.! d trip 1NI.Ic1I; dill)
t: tLi VB d..rin L!r IId!<'!11l,,'
'y,~ m'

lut;ullit

Ey Om .. t, Ehu fh'ku'ln
(';O!;U,iiUI!lIl ... 1

ml koru~'or

Bun ? B~r iI,Ql~ .... ' bi r dN!C' il.. C bI;;"ll ill .-.bem lik Di r kflJl'trll'll n df'~1I! rI bfdll' kt? 88)'1 Ill,' nol 1'1 ~!I ~ h ~'~~.nltr

cI II i;h1tl1;
dl. Ybli,am.l1l

,r!"tt
'1'..

lnon 'mlrll'M
l,Iji Q

vr K

mt . !;ag--Irtl} ",.., d ,-dl Iti: YOl'; 1:;00n'd" l~ zrdel"'l ilElz.Bmo :.'ordu, I;tln ~ IJ AflI.JI aU"f'1 dlilo Jl3.r1'l bUg'ilo Alifl t;, Il .-'" I!'U~1I oJldaIl !;lfJk Lu-kllyorlil nlJ, U6of;!n n iii nl:' k 'II'\i>,lIcag<m1 _1LII'J.:i.1:'Irn. 1:mk J.-;;lIIImdli~i .rl!l'ill,,~JI? bf.1'1\~·r he· onlulumm Jt:UV'i'l!1.h:m.m till UI.:nm, rJun ~lIlII"dB.n Indlll'l'j Ydllll ~Id I·r, :tr~m~n bLlkn t('plll~'lp (inIaL' hJ; iJ~r1 !.IlIldll&l'; rmn 1I1iBIoi!iIJl'1' rn J.fLlillI)J]JlA Hll b~rIII'b.·r &ttm,!r" :n I I.. lltih·r; koch on'" h::.~ "IIn ~ I' ~nl BIlj'1 , 'Ulu Tun SUrlYI d • J!.l]p 1I,ldJ, fi tilml<'!lc.d, r uti Hl. oJ, IU .adl( .. ttnmlz .. mt r 'IINh·,"!! Io::r. H.llJJIl 'om \o'td d !I<ImutolWln If ku~'Vttl d~ Iralta g6ndt:fj i;Un.kU rI rian mu~luJr"" •.I:or QnlB!l' U-1IIJII1nlB.n ta.:nIm I~la rdlf i It 'mhlEMni Q LJldll'1r: dOllup m JI'II et-t bill.rlilr V!:I iyl b.atl·a.~ }liLllIl hlkuma 1l.. ~LII"r. Ofl r. dill!.! b<;,uhlu \'e .I\.fi!I,lar l"'k

drli:l Hi ..l~1l y~p 'ur"k,

il.rll-

ng bLtZUri.ID1I I,;lkll, L'IIt'I, H'IlI.!fl ~llm"n

lI,.r nkm"

O~

til ILI~Urlldl:~r'''''1 I!IIIlmhMM.tt· U Mulmml!l,f'<i)n .. !.Iirtntn IlRlU~ nD ,Yi);hnJIU'ilk
IUWJll!lll

(limuY{Jr;

M.un ada!et!

\'8 aly8.lo

U 1l8.!,;urlnd!l ~1\i!'''''klil1l''1 1I(!1'1I!li: \'G nimetlll!oo a.ldn,n!]"I dl)g-I"IJ YO]tllllll 1!.1!Ip.r!lllmil.liI!:l'lifil ihtILl' ~r1b • )'Q.nIu.
HIUrt'Li EDIli &~II' I:Ikljll1lUl
'II!

lnhntll;

bUM.h~ bllhn 1·1·~j_!'l.I'di),~nnln l. nmn ~OIllIJ 1.11I; !.alll IH'nzroli lit u .biLl1llMl'dln 'OmlJ:z.q bizw,Ulit S\!lc' f~k !Wlllldt'1 k()lll!liI.~11I ""iP len'bd·
lIl>

p·u.

do~ It!zl Ay(t'~'l ~lIglrol ,ell Ill; - B zbll.lkfe ,04r.I k!

de-

Hru:reU

Oml'di!i O~m' ..,., II b-

mIn

.w

'[.... a dmlldlk: Mllalllmlllllllnn ,dlrh"m ~,(. dlnilC1D1 )'~m.pdlk. 1- - 'I )'tml' I!:ll:rin.i yi:llip lu.1.t j "P
III 'IU

du~mHr.1J kJJI~~'ll iI!~'l:lnhlt'r; "', DIll mr·rltr·zi Ql:m Mul,''1yll'll
'1,;<>1,;
Jo

tllnl~f111

If"cj:tf

~II!H·.aljJ_l.hl r; ..

j.<IJcl1.l IlHyLln.nll.l .b1J6 ~ 1I~)a

dU-

81... lIOn I'I1j Btlmlilfi Fii Ii"J \rill .1.& bflTo) rnlil-lim MIlIlItl.rnIl1ll..u.1' !lI.LU .tla ~kfl."lln o:JYILTt'tlm. Klddllt'I", hllJ III: balllr I!;[)rilukhw SQ~:

glyd

h.

linzln

.. ,· ..

ill L

[)In 11

Mr Kill' mijdtltc'h;tI

1t. kill' d<\'IJ,jI~ f] MIlJLJIJ-

m 11111,1'1[1 I"knni .mJ:l:\luiln

}',LI,IJj1,lmlz

L Il)'dlLlld.iIllfll_l.'" JlIllt 1'11.i!'1Jj oilIl LI: onliln Ul! 11;1

ULlr.-ahmlLl\ lit TB.lllfI inn.!c ICIn \,a.t.feJl!nriJ )'[J1'1I1 U', Mes.c Id. dlimlUkll' rl .amlin H U\ il AnI', blJd1Jfi!'\' Jt ellln blr k611f', blr dey,,, blJr Ie.:oi 111Ul 1iclU IlilUIl!)"L p:dml.·1'fj 41, Ii,. b~iJll ... n "'Il",Lyd. ~~:l'lf .. l~ul:llnu blltlili"lIlJljtJ. HILlEn L! Orn,>r IiJ.LI :lI'iUIIH~·k ~u;.-ck,·. kl,r~IHIPlIiI~ hll.)'· r;ll"l liLLlth, fh'.-:r" I I F.bu Bl!klr, .ki.LJr~II!ULd.II, !milj tall;

1 Ha.z:n=t1 Omu oo'}IDn IrtW lIO' I~ Rwhyornk ':.,\'I1P ,·.. nll· May] I" ! P, !lIm :uumummdll bdyll' Ilt'Y "lmm:. ]j,Jl1.dl'm lei Ebu I B ~dr bUruF11'ln M:zlnc!I'Q \,'.>ril "I mHlnl bU)'1IIJiDlullI. bo:n !:ill .'mrv 1Jym!llt zOl'undaYIm, !DOlin ir.lll" II,. !r'lIfW.rn ~I:! "n.:r..lrl'mdh~, Hul"('U O~'It' r, H" ndj 'Mlu·' l'i.lllmlllU!dlll 1m H!UiIlirl!U EBU Ell" I II i.-I 1'\ kfidL • lill: 0 dEl J-cmlllflr1.e I kiLdl ol'llflIl! JiRZrl'U A(l~ I 1I01l1;-

dere,cesi b glJdJ'f j

U; l,ill f IHinda

hnr"ket
IIIlIn

Mlillll~mllnt r 1110"1 d.,I'f'~iP j:!ih I lillie, I!

:!',.rrIJ1hk nlmUl,
U SIIQ
],n,I'1n

bilUn rld,lf(a"'dJ

bl t o;1ldll; 1>lDllUmn.lI· Jlt'd gel nltrl mo!8Oml'rill cl in In Il'!!~
k.!jI1iLlI'I
1,;1

Hi flL C! III<!rinl

ILJJll.'k

"!l-

t,'llt" "null h[,II:f"lli-!'lnl .;l~ih dCU(!r: ..n I!HI;Uk 1m; Ulrm . .u."""ll!tl G')rU~DII!h, .lDe" ml ~, Ir~ ..

BOlfin Dun)!(l
J\li~~Pi lNirdHII!>J .. '

.i. I'.: N

I

_ R ... I

~~------------~~----~--~
Rahs" rahal
m. VIH,.
VI

, )'110.1'''' .....

•.

~'I'H ... N

1(:1'111 ceherell.~ "S(UI,1I gelBlez til' sef"'guze,,'te ,'l.dIU'f.u·U% 1 rle',tl,. ,n'
Tefl' jib No.. 4,,7
Blll5lk adAdJin ~lcD. Illl.r.lfl!t'II mUna.kq.l .u-irrl dll:l..llfdilfl'. F'WbIiU Ahme IP~ dnmadl v' buarlazwi UiWJ,lJ.tl m .;-Ilrdn ~Itmruu IIJJ1tIil Nun dCTldInID u-kadtLI11lfli:l.l: la]l t vcriJi"I'" 1~lh.fQrdu. '!,!;'IPrP Y£n Skll.ty.crl 11Mbtal' 'btr goIIil:llell. u~'!lul"llJ'l!.k Mtbl Efl!ILdi il~1m. 11. M.r1 IIIoUkll. ~IYJkh ve ml!l.ri B~lI h.... adamch. ~T.B~ odJi. or ~l.TId" ftra.kta cWf'IlYOF, ~z!.. rlnl albndlllld ~d~rll!yll blWl' Illr g1bl olUJ"&Jl t~kd' wet ['. M.dil :Sill ylnM bel-'i!! d1lr-e· r Ie " n kapll~ ill!1'ipftc:elUIlil1..DU tekl'll
}o lI.D

,,1,.e1"'8111 ort« fliJre,,~ Iere ... AbrB,n Ite'~'n' glder"nl'
],t411 b&ylel!-QaJayla. ~·tilane·BI 1ftl'dIJu. C:DI"~I )'I!rl \joktu lIu:nrn:Ilq
lillI.
kUijl) '-'1 ~ SOYUn!J'H:l' CIl!.'lID,

-

lie.1loalan NeW HIlIlllIllD otuMIJ; rlllnl flmLlllituJ.lil []Mu ma-

,dam.

- Nil;;LD1 Sua.doi.a 1:aAV1fD~ la.rmi fl!rinil& bulmllj'Ot' rIlIUI!ILlDUlf

, Bay boy .dl'1lt. "'.

U~;k o.r-

"'~Ll,g1.I!"

):

d'vlI.II:I edl\"ONIJ.

Y!lDlJ!!I!, ctrbtuu. lJi'lj'dl. Ardll'ldn. d[lf1Lll All SLlllo"I}'Il dlh:i.o£n Ml.'ll!'rI·Ukrllli.ilo l.-QrUyrn bit' kl!.· ll!!lt'ldllr.am: ~BncU.n bit" lLnLb.lrlJ. Ja.1!i.., ...h~1.fI II.;lIM t:lliil1lillecl gL!l"Ilinmi:'] ." C~ ·l"I!([l1I R1'Il.mlJ'1II b:qlll.mI !jh, lhW&.lcl IlrhIlnd!l bullll:lOlll :!:reI' Ytl'i gQ2idc-n dn.,IE!nn aJoUklnn ~dll'r~ ~'I!~ ~fr:mJ,~} dedJ: U rruinll g((Urm~~ 1..1)] yuJidnn _ H!!LI.rta.dJtI muh3~rrer. Ilynlrruril, ovrn.f!Qlkhmlll MIn.lI;C'ncl["lnl Qrt:ak15;rde ka!n'tlude ddA.l': ~s.lf:r )"tI.V~ ~'ln1l4 Irnk-

Bll' PI;" l-l.!.l m~llcil'l" O-II'IL~"t.[!1 1J1U!m!l."'-: tchlJibll. dlr. (&"1111 IItJ.11lubl SWC:YIIIIIII.'1 l;JiIIlIo I:JIu l;:ttlrik 1!t.1'~'IliI. I1:;['{I!'I' 1 tel' d.nln.~ d::m!l.!1oll: Imlllyllk· III e-ra gei;lreblllr Via I.l!k~rI k('n· dlml2ol!~elbebml"d.ik. lliinl ~k~~k= diooLl gt'1m,.lI bLr. rg(b;cotto gidlyoJ'Uz!J d~L ·YlUldll.ld 1l'I~~ batnl od lut dlk "toDlllJ.ln 1111' Voll t~bln dO!J: •

Po

tldar gilrr!!'p du.mVC lanh. Til 'blutt1 pl!hll~lI.!:! kl:l'ar~tkbktu. IO~ DDlyli:l:l KJUlrl ilr: Bl'" .kJldl.lilRI'UUD yam ndan a}'n1 "' mll!', ~k bnllU b!l" ~!!!' !dIm I, bill',] IllJY-OI';;t~, Bllhln .... ~hllt mlhld~UnCil YII~ulln 'by!!.

"'~ye

- Ally ll4lyoram. VaILe.! [iI&J ~Yl!tl!'''lr liW'u C ldll • bll! !:IkiilU', ~ T'l!illlo!!kk~ ed uLm· Yl.pa r.a41m I blllyol'WD. dJy~:r;w.
~!lllm ~ Nil !!h!'I"If'1l f!lP. hlddet1.t.
m'll

:&!II!!

1Ik1l ..

l!J1!4an
[!"1-nIl!
j

uzakllJJ1P
yaRlll&

[Ill

nyll.ni!!~

l;illlll'mbdr.l.!I

ta

bJ.lll.Il:lUI~tm·.lI. II: dAb ·fula YlllnlfinnB dUrlIlllfrl IU~m !!,8rmeml h
Bll"lUl lIonrn 1;,(1

OlllltdLl'dll

WID,. Dtlyll!.!l. ~ 1!!!!1d1 VI au .... II. leI !!ttl,
(n~'!l'I'1.l

\Jar}

t"!Jl~
I

'nk

nrta @.

b,lLyarakb ve 1:1iZglr' bn .,Ilk ,..,bUvlI n'Lanm ml!)' d'ln~ t. In~·{)rrTlJ. D Iyao Kll.d rlnln 1Il;11D'l ll("T.QfD bel'l1Il:it'Z' y.... lculu II ...LL"!~r' gnr1p [l-!!hllt

0""

ell tunllU"d.:i .... 1If! b.klp m gUM9 :r:U.lla !lId. mnlelf
\!l fl YloUI r

Okaynntl.nllll

~

'k]jy('~klel' h'l-Mct

JO tle~roikl~rI

_ Jc:Um

blr cllJ.l:l't!U1. sill.hIan rnk ~ece~klermli!
Yl'r;! Mreddlye!:".:llllliJ

'\'~

e.:.rillrllr. (Ga..IIJmxID) !1l~Lun Ii, c.a.rnL ,~nlmd(l her gm.'l.D c.amliAt k>I'1&ru:r '!VI 4fkbt w ~L1pbl!!ClI!llK:tmu! _ 'Y1UMn 1:11:1 1Id&ml! _ 0 1l'I~'''itI. btl 1m ~lkI duftl.odilk., _ Peld ,m K~~ mB.\']]alan ubah 1\:1n hllim'la.tIb,.
Pili Dll!

_ En'!!ldeD ,gOrIljillmllti 'Vii ~z almmlgtJ;. ,Sill, plh! dep!lUr ml!li: VII e\;velA R~ bpl5l1:l1 ~ ISD[eym!!,;CI ~YI ~ ....."'" ........ g~imt!!t I!~ .~ _ _.,_. Iile. g(!~1 ce~ bci'le,dill:! §.imd:l Lce.n}'1lgldooeci:f.ro VIII , aiUe:!i~1UI !:Iey:l mrov.n.B-tl.lal';l gb dUfoCt,gim. ..BJldljinb gihI.ber.i.fl~I~ u. IM:iIlI \1'Q hlldll21'i£.ql rora, ge.t:km odlJ]'.~ ,~, n.u vt! endo5t tlb" b&ruIiJd.IJ llUili bnmJ.m ,df. Ill. 6peret fQptlmti ,!/lOIlaImS. ~~ mel( 1RedJ.. ~k gihl'!lliLd&m biIejin. y,. PlIb:
_ I}u_nmUS ~

l:i.~lyor "!l dc:ri.alel!lly(ll'du. d~l.rna. oldlilar. NclU hafIllD ijrgllllllcil toplll>'llIlIlI: koJkrm tl: .Obllr ge£ellm~ iii ytr~k lierlcdl, T'okmsb !i:cvirI:p il:"e'l:Ulei': N!:I~I bu1l1UfIn WtJp'l.a:lIJlD Ot:bd.G e~ Ilcl'e; ko'iCl,lla.n VIU'Ch. DIfIU1~ duyulma.rcllll:. 1· eln I.III:I.IW!;i; bp:m.lL1I amIan 31' ]Il1'lllI.lu~ Yo:m!Il \o-lru111 tAz.o .Ii!. » nJl: '1'0 ~ ha.~1". Birc:r ken&ro ~Wi'.:r. ;R'.om.itaaI muhaci.rlut, VII sen.sk r ~et ., ~ ogJu Sill~aJli ooylo tlsk"ll darll l'!:Ul Nuriyl g~ JW SUi' avi ete.ndl, b1M!!D ada klioplWW Il~ Jcuru.nl!1I Iruru.r::mlu. IlErle_ ., dI. 801 ~'ko.ru. di1!J1il( pa~l. "'ali bi.h:rau, &e~ IihnlL k~n NfI !1~ IlWP bir hUl .'II'MI:lI. eliI'd.· II:t!n :t:'J,yn~1ldruI ~lJ 1rl ~6%1l!i"!.Il.t'iekipanlWam dikk!lit ede-~k 1Jtlni!!W1!.l'. U!:ibe~ ~Ika ldndtl ba;mbqb olu'I'j}l"lDIgsibil ,.' IdL Vetilin' Fn:Im.I: IihUWelld I, . cIlauUlluWI m~§h!U' Vl!clzB~l.r:tt, tekrnrbyu1Lk: t.0llJi'i!f, ~lInJt ... :: YIn! va diI.Im& IllWetb IIIIlr'erek ~E:U:'I:J Sbllo~rWl!! tioOint: gelip " ,mklildl: : - !Era&: NU!IiP vlmdidelt iku·
1'&,

S011-1

~'IUI !;drJI l"IlI :rall1.];Z I I m I r1 :liB.1J [rnaU" fJl1'!I'Il'n '!~ndl.B1 Br11"l~l"d~. 1:iL1'. lilT 1:01£ "I,fll;nJC;l[ilnm"d.1II V!I ga.rd[l. F:""!I:I'.lIn 5"AklIl 1:*' yerdl!' :Ii!!lnJ;;l bit Irtll b.l'r.k~b!~1Ii

r \ r 1<1

.. Lk .. 3l)o. 1)1tla ~mDl. bl r O;:4.'k 11....0h~ll1.l..

*f-

w.m

oturuyordn, ID.[>1Itelef kl) I:Dl! Dl"lalJlI'III, yeU!lememl"U. Be: yUk ortllYlil da ~11[fLmlyol'du. n"'!r halde yeUr('nlld~ iltrl' ~rI 'l'olt'lenm('l~r l:~lfJIretlfll kjrrnt, O!il.Calrh. dim/I: mi? 7..a\'IL'IJ fukllI13 \'1 Il.r~ kUWltI:ih. BIli!! on ·pal'll &!IllJ 1.1. muyordu· Btlrlli)'a. ·lI:.l'Iilar toltUJl 11',;11:1.l::C'lmmr. ISlrn-ill ~reJ!ll'r\li bIll! Jrlrm lyo1". ];II;: rulcal'llyJli mi:BY:I. ~hrerBcD kQJRlldel:"nl iii 1'a:r911JIIIYB I:H E[l)..lenlr ml'? Sa~ hI IIl1nru gaUba! dlye BUrlenIllI.L Scmn, J'llomdnkil rdm bIrilie rse;delld.i: G't R5yli~., CIIl"C"l8 gir ,.

-

·&"111

YEiptlil'lllWZI

hege.u-

c
b1r ayoifir, kI bUtiln dUD. ]110. mllle~lerinln !lBtI:ylI1l .Hllkllm!l:M':t il.dnl.1'IolriLklr:rl SIlyillk RanUIJl'.lJiD 1l~Il1CHbl.... dl\.hL MilO!!.!' SiDliuun. I!I:"!.ljllmM bbm:yet:JnD, lItanblll .l!UUe-tillii I'tIlk6etmlIlUr. SIll~nn.I:lo1!· cuniini!l It;4lI yahm:la, ~til.ilIlJ..l" 1557 yilll:ll (ill tHl~lJ.rumJ~b1". Cam~. &7 rn1:ro ll'l'll.n1uiuJJdBl. 001 melr., glluillitlndc, S~ .metr.e murabba.1 ~a. _ ~ermfj kunLl-

• I
ytaM IJk~eye'

f:ii~

bll

Ii.cD

tr!i!i!mde .:1h. AU. ",111...
Irl r. _
II'11!.dJli

IaJ

pc.Wl ..... '

l!1w

".. "iIlr.i!i!!kIllr~1 "'0 2"1 m"· geniilUr;tedil": 31 ]:i'en~ern! vu,r4lr. !StIr!'lO!ll ;ftJ["ilhim adLD· 0, 111-1:1' 1!Ul<li:fldioti tiled (lbll r'~.c.kll~:!.m.la:r ;;ta b,[g ~liphf!:!l:LI DLn, mlltllad.!.]'.. ClJimi~n 1dJ1,o del!.U iyetJe.-r mqhl..lir hatl:l.t K!L~liu.d §emwettin ;l.bl:D.(lI, ErendlniDil3r, 1111bll)'llk, ~lIDatN

•• ... "e!'} .. DlJllJil ;:"RlAIli' ~·nnll\1' _.l bug'iliLrii .luid.llr' ZLEi }·lI2i~m.~t~r, Ile di! 'Y1Wl&brl1r,~~1·1!i 111-~ hur Som.!'1jJ IiililftnU ~k\tllM.al"I!w m..1.L,Y1.Volleb!:cln lI"1'1lflye"

bIlL ik:i yilz lurk
III.IIj

oldufu:m.u ol~iJ.

Jo'.ILI!3.!'.

!!i.e. Menik
p3r11 Qlfi..

tmt!ll!IL

'i'llva.

tl;l'.
OA

SLll"'l'mnIii~'1!: t...'tIDii.nln d5rt

!Aria ... Pai'l.'Il1dan &leWl ~ ,

m'll'iitu.r. Bibll1rllrullFbe 53, me~

Un. &1I~ RII"I'J.Ile.a.KApUI:I MI' a.rdlm !l'Ctir~l~tlr. Rar b,TI ,000U N"Jlllli' huinul ilo!!guindo 0111.TI I!I.h.turuM. NU pehTl II. bo ki:r, IIDD yillarIndli g!iJt2I"IIl" Lkendft1ye)'t, OI'UliD. B3.1 se. !1M rahatslll11l2Ullfil toln lyet"mU~rf. htanbwJa ge-tirllm.ilJ. led k51@ll1 Vi t:Iii.Ie'beal U... Unkap nmdao Vil!k, meydan... I!!a~ Qe.ll!bl bitlnnlJt'r. KD:ra,o iIlli, ~lklnllD!!ib:r. TMIaor,:l I'll. ht!lJlrl t!;11l. El>IiYII C{:Iebi ~i!I,y- oe!'l1, ,SD.le)'ilill~in CUliHnh:a
P$_~ ..

mlDilrE!JI HMeD

KA!i~mi'nlfi [eo ;jUirdilnirtl. padl!ilah ollll~lIl111a, co !IIen·fcB liJ~u dill. OD1.l1l.CU po.clipb 'Dlll~UIII. d~I5.[et fn~L rill8Sil't l'<lU:mekB.ODfll

13S I"l!'n;:ii!re-[le-n I!illk allUl. Stl Icyto.aniycn..tn k'llllbeLeriruie II !1m aklil!di~1 uyn bLr bW! Ie yd ta!!ImakbullIT. .

tedir.

o dB. bl!mell. muJi-!i~.r ~ ....wn yilllmli. I:~rltl: - Mulls b.a J!clJlhl'llJlJ - Ml!rha.bB! - Cirrmlyol' IDUIkU1 rtlJ' ..
!Ie? -HII.Yll',. hll'!' RiI,.llk ortalan ~rnhll

IIUl4'!MI )' PM' pMlll'l.llla.lr1 1111Ilil& 1:.'11]1 !"iir. MII!lI.Idhe.hn'1.1l1 Mi<' ,arT R!!oZI ~!tII',1u 1m Illi&dmJI IiWUIIIII 0 ...... d:" II<GJ'!! louIwdl. n I oImal!: .. PI 111l.D.T.am'.M Imd

mr

nIL AlWIi

b"'~

_ t..
'ir~

1Il¥3. Orlak5ya .N'wl gimilid!rt ~ ~.".
1i'1li Ort.U;!lli'~' ,Ii!!

,~!l.;r;erdlk.

"='~~~~;=;=ll;mw.~";$U

~n~

Bill?

Or1e,.
Pe:l:-L girnd1 Bf'lIllrClr-um..
nl Yll.pilLC..QI!i: ~

..Mtab Dl.aUlb H.l.yu1B.r inguIlIh .l'i:rimJ.I HamaL pebli IA.al.1lJ1l%. ne:aUm1!!l I:1l!hl1..... lkl li~it >i;1kmJ, m"'~;da.n.&

goer.

EIl:r:ratu
IBI~

Biri

·bi.rindoo ttl tn:11Ul1!J

~lr

~

(SedDI kml) :yEm ilWibU.... bltb. DIm.ID nktiI UIt:d Ilnlhd. toplU'&lil.A11VlJll tmrdil. e1:J:ru!~.1 - ~rlb clunnli:. CUn dotmadMi bu y hB.ZU' oW:U 1 Kuzgu.o!:~ !:IlI.ftll,"tan, bi.!ldiril:!!~k omn mub!lclr1.tr lilll'I.'dll'! - ('Amhl;:l!dilkI l>6~te ..... Km: e £u.nl::ll Ids.kI blr k~ nd.l!. -:- ~imd1 clllan d:a ILdam ~Il de:rtQ!2i: !iI~ Bab:th qm~ V.i!iktl 1!;bI harekct! b:u:J:: buJlliiilfim.la·· ~I temio l!turini" a.zk1.m... (GOg;

~el!.id,ir.

- Kulrt!imJ ]tli<p.~uk V~ ,gCill Ibru~ MeddlYi! mm1I 6DUn·

BABA 6C iJrLEB.1 ~
SaYlll i8aYlln!" Col!: &I!!~J1I, 'iiiQ'i{ IIi'Y ogftmi .. dcr:L::r Bu..nUfi iIOln inBll.D.I.a1." b:p kyab t cderll!r!. Skm dB kal&i_de ba ij,yl.e bJi.t' llml!l .k;i, D4lnlnlr:: AvrupI!.dll ben <fa gezuirn belkil. Fa.kat
D

~

de; to(planllll'!8l:W'! (SJ::sl. ofukb ~Il) lIlWM 1l!I.&'IfII..BlIIlr'la. lrUZgDD
eulrtaJ ba~'fimil!i ~kli}'egek

•,

- Jt,'ldrl p~bl'v.'11n !!I~llim ,1)1 myOl" !'IeDiA 1t;!J:I b~1Dk ort.," Yl:l! g1r!'lln .;H!o"DJ'". GirIDiyeceii!l:l. A I'bd;1.-ilann:ll saJ" edL. tuu,C:lIfI:l1' If'lml •• -

BLd hBl'e", birI k.a.a:'a b:Ls1:n.I.n L'I~ IIIlInJ PI'II JLIli\ ge-ldlm. dir. ~ U~. ~ dlye gouinma Alit.. pI!HtlJ. &1111

ler,

-

."

-

Kork::u:.e.B:

tie!Y yo}(,
Ya.VB!I

1Jate ~ C:orutmo
Vu:r
mml3j'l

YII"1I

kUndeden. lIu1wnmi!d1l

Se;ilrt!:im

I1ttIm

" 11...1

pJD.anl.

ml!ml!!kl!till1 -dllil1l 1!!l1mczs!::nb:.

&Il13llIl~!lIL; gec.e gilcd i1z gk8l!11~' fill'· li!!llt'L 6.~lI-~ e'lldJl! ~iyet.si2lC.e ~ Ml:'klA, .rr.a!llJ!l!'z~, vcyabut: lDciliZ«'.

B!r !ley

leriu, bakU) o:D1an k1m. lIleti:reeei.? - Baf"m Al Vi!::Han M"tlmi~L - J]ru;i d~ i c:ride mj? - 1kW de. Bllnlda ~ds. 0turd llk:J.anrl1 aae saylemiftik _ A atl¢!, ~kair trw t.o~. gtnl.ll "truldugullt,l durilu.lD.r. lifullJltj Skalfl!li IJIl.rard'J:
-.K.:J.[lI!

LlNcv A.FOl)f a:1i.c.J.z.. blml l.U::WI, lL1~m klllll.ydlr· \'el1~t:iniz.~ltlek; ""Beatc; bi II' jk! A.yoDu. • m}'1u dIl ~gre.rilll.~ e'D. IlD:i!'J IJlr JlU.r.lya.,. 1IIII:.cr P'1Iri.5t!. gidin, ~tcl"lC IAIndmya..
IE!JJi"

1l.~1 bt~ kllru~ Illrr«rn. Yoksa bm."II.. da, y·'~['JLI(!1 )'u,Je kI!l1t!C(l.em-!! .. - JI.i~ ('I!nm~ '[1SJ"'11;11.daCi bB"1iI all kunr~ II!.llI'lIlll.· YokJ;ll. bUl'lI.~ eta :;'<1bileCJ. reriifl kllla.c:1.kml.
RI~ olm;],ga [I:lrp4CL
_ ~l.,

~~dI ilJui 0 Ba:ruba ""'_ lillll'lU11.al',. kq 'PPU'iIIk pe:ilriC'~ , mr.

'PIC1J"el'
'i~tu
~!fj

~

p&U.-

..

~~~I:;'r:, 11!i ~dl"JI'.i'
!l'Lt.t

f,.~1'

PJPlf6r ..... JII'.tl(';1'3iUi
1 "..

u,h~

r H

r~ ..rtf
Ii ,..., fl.'" _.

~

"Ulf~

.
,

Devlel Halla Yolla.rl
Gene' MiidiirliitJiinden

:5,1i'.r,

:':'=,:!.:I~"""'' '..J
~~Ii'1J

U .... 01'_

~, 'oiJO~fiM H .. ,,-w..,-I, M

tI., ~

nir.

'M...'.rr.
ItiJl't.i.litU

f.;1-h""I/&QU"I

lI-«r\tJI

t..P1I

- Ru; Nun F:dI::L'>I!.kV<: bi:r iJd lt1:Nelvn l;eti"l'UC'. Ii,

rrt.fmrlJl'.~ ~n"'r."I;I! ~tili'QI1'" ~ I'atc'\IrrIIi if ~~ A.~ ""~ I'lfUrlr. !idmlil',II ~ ~ ~IR. MJr#rI.il, 1Dr1{'111t.,. ~ lIIilJ'.ar iftIfJ .... t..... r.u ..... l'Iillr..1oI J{Atd'. i:'oiWltril'ti I D_lr ~~ Ul'..t.lm, JI'I1n I j \t

r.. "'{,II ...... """"~ .,...
r.. c""

- Kim \'(:tdl SIliDII bu atlLl OtUT QturdU,i;ull yenie., Odll.!lcl' boyL!: klllbar!k oll1llcoa Dr }'II, biHiln bilyut peblivlIL.Jar i~tl. l"iIk l'dr:rb::r. Ktly gUr"t!1] Ii 0"" , na- y~t:r:u("J renlD!' ft.rJ:I!l~ 1'&~ bst r:inn.in Drta. gllrE!!jlt::'n"" A.hr.s.m Mtotfni. ~ldt!.nlI1! '!' ~.. - Hay til reo 1/"utl.I!\I"Ill !

",111 J1q1I'liIId& • 1'1 ibeoIdI C'l1" ,m:msdlr. I· IC!~ birbi rille
VI kl5beUH'& qmlv. D -

'I"U.I ~ II.:rI 1m.

onl.
lli,fa.'

'"8

..:.~ ll'1_ muhteltU' oMplltll.'l'Ile ~r;:r ,r.llI Ij'IihoMl!; ha& JI.cl.amJarl.u.

-! .. , .

I.r..... J.;I",.

'N."6J 1", !"1I"I' JlI3 i'i• .rmA ..: T1".II~.JI ".1M ~ uer ". It~.'rl" jT1~'I1iJJ lt~" ....,~ ~'4,*.

.rw.-,rrm.il ....

l'"ilrt...

rLii rnr.Ri!l;p,

-Begoijlunda

NiJbet"

EczlIne

t::QUL
, L!'~ill!' "II! l!ilrlJ.llllt!" Dml!ltor, ntH, ~"k ~r.l'Idii. tru Lul. clurllcqk. lOrn 0.1.[ n:·-cd'::nllll ','1 rill r d I. Simw d.clL't tl dcn:c::re DLt 1D.I:l'h J~L(lI'e Vlmllnll~1I. imll,'I.n olJruYllfllk. I lBn

czanes!! Sahilbi

~em,al Aliiderrisogiu.
I!;i¥ol:"! 1r~.!JL!idl!~ bir d~JI t.l1I @.)'Il.!I.l"mJ.Io SOl dl!'LUigl, !:luI t!tmlJ, BaLilll blr ~'Il])dlil..ll. del!gt bll:t'l.l11irI!:q

Adres ~ HI:!}'ogJu Agaca.m. y:an~nda _ ...
ltil
ill W'ilk:lIIBJ

DKLILER

",1.R..:1S-I.\'D.t:

*

Yeni Ie t eJlli:'1I blr illlI,blr b:udak l!11) bir d mJl!L
i~lldi mi?

llamlIluLllI

Sou. l l

Abidenin sega,hati - Kurbaga ,hiic,umu S'ar,I,?"sak ,ihraCl - 5'arAo,lugun ilacl Deille'r arlQsln,do - Etliden sutladen
bll~~' 'D bir mllMI" kiJrb ~(!, lin· hg,.M girerl!k JngU!J>reyl I.tlll. l & b lildltLDl y.azar'llllnl.., l
'IllUBIDl 5!Umllp

l II nllom "C nl!!lll.ll kllimcrolm.u'_ j3.jjyle ohtn~:I. !iIlV tJo'llu.k ·hlk11,· ('ilk. 1!.'rh[)~I'IIk lI:alklll . du CllU1l II mll~a!h'll' ,oo.IXCli: camiF't,o hI ,Im kJlllfi.iYIl~ak. U-ll

tl.lJuttuk.

A

b!l kw:ba IblilU1Jl renkl~1'1 d:!1

e.ibflyet oLd.lJ. b ]Jm.' d t :uti E.~kid~n l::ilkl1l.ill ttlh·dJ.B.llm L"ln gar!Lb~tI bUnldl!Jl Bilitl.fU, b I LfLll ,fllnlnci.1c !lil.t'lJrulD.k d I,IJ~I' t!\mir I.;:in iljkc:n 'I'!l'~ dll !lUll:'hyor., !,;>o).'11! lEI: " k'u ulur 01miT. nl!!llll:! burnunlU!!! (n.nll;,;rl~lli, Ynhut mi.LbmII1'I.lk :bO.l!1l.lll.K m <!!l k.LItLi dell dl!J"b1U mil . bcJc [Lr ) gtll! gi!llr 1 ba.tllJ,n~111I b"r I 11.lm, e alllila alLw;)o\.r; be. &10 h1l31.llsa.bltru limC1.1lI1. lmkl leiLI! I. :&lllJ.D Tl.!DlU'illl.I1f!<1 oLm~ de~imr1l Ib1U\k1'l bu 1.1L' II 1!If:!'blr liligInll i;:MI delHI ml kl l:r dill da~11. I!ill::ln. ~UJnlp g-L iyol'. ~'f'ni.di:1l mli~L-d.1l lilt nil rUmmc.· J\lhlb ndll'l'lt!t l'l8111 llE!tadim gallil llltiJ.DJ \"I!.r~ SOUI'll. IJ.... l!lte '1~1r dlk_k,.t '~Lk VII ib.mul "l!Ir YI:!I,li LlJ,),'f:lI&l'fl lI.h'fl(,t itl.ubTl llnlr:.tl'J'UI: ,,5!]!tE rWfI :kfu'lrdl~lll1 Ea' lUI'!' diyo I:Ah·Ii:.Ut:n.l I1.O:;llml~, 11.1:"1.111: ill :rillE. IIOU1 Jl.nla.:;Jllun d"lll~i' ~Id til! fli ~ S~.clll proCl'IIt1- mB.nllll' 1,Iz.im ~ON.Lk.I:u'm lup (eJl.tr !llmEl~) oynu gi b I rtlmlll FU.l:t.Rt· 1i.J:Iy-ien! rI

F:l< Imt i I II dnlfru B<Uh1.L ilTW'"IJ.lI· nlz taili :II:J.lb~luk dl'nil.i!'!:Ihfl.l lin ba.s.IT.Ul:d t.:i'kl'l:l::~u..

lru :I;~nra

1?1i.D.1!I

g;"r;-irdlgl htr
parcnJ.a.mII\!

.Ii!!r

po. i1!.11 ·til:' k a]II.9UU

••

Boy!!! ,~yLel'

c;LmlIIJI.&IJ

1!.lJl.1II1l,

,"In

t'nK"r'mln 1!o1J," l~lIIt.l. bu1unduCu Cil!mi~d1 In·
hlljJ eHlrmek·

tea £a)'" bkr

birbu·lerll'l~ hll~um I d~n k n.d IJ1 Ilkllh l!:lefll.t l."l:'Jmf'dik~ L!Jl~ bll' Ilfor. F:1-lIt 'kl "I II r·Ue. mL1' dlkl;:ll.l.i1oWilt iIl1du·uDa. hl.lkm'llJ· !lyle 0111:1'01' hi 1:1:1 !dil'IU':!UD, I lllive-ccl\l red ... blr b!l.... ~1 g~ltYOF. • k MoI',!}hur blr :1'1 ra. "Ilrolr: (I ZilIIInn bl!ll o.i!iI'hlll IU ti!\'fLbl ",-1L,].1;1 l'IllHr,1erlni3 n J!.tI'mlu, l'eUtUrh',JIm: Immn cD. bll.tlk I!kL1 h~I!Lmln' _ Zat.e1:L fldl'ie.1 !lluc)'L bl!ll l~· kll.l',!~!lI!IIfL IiliDn bL'[J'1 k~muillr. miveru.ID lid•• B~nUn ),rc:l"I.moD'&" h~1lili d(J Ul{llrm!lg-ih, he.,imln 1;:11")·
L t.q.hlm
1l~~llyCi"r.

_

Ehr 811141 I:t1gln ~)mll.e. 1 C'JlI 1
hem
n('fjl'ill

R:~

Birerkek
Bak ttgl zaman
Uk iPltiba Imllt'll1 i~ 'IifIf," f111Id'i91IllL:c1o:m ~k dtl'ha milh.lf.iI 1Ur, (..uI1'~ bill' 14dmi:il boJoolli blr £'T':l.:d ! ri'~C'e :!'-!l1hi ff.'Jm-:rlloh IGI'krl'r:IK • AY"CG kM1IUlt kjloo
mUe-,;ni Ctjili'litlilto!lea'" lnauri ., gl:il"l1~L!I'.s"Aip I1l1f[4Tiolugu 'WI I h k~(J/i!II'. ,slOlIli,lIt..::i Of'tClY I'Ih~t:lJdl'l 1Mt!".. b(,. adl ,ijk df:fa giil"JilkMI'i Lllffllm CTl.c1;!crin, gi5=s C4l'"polI cak ~<'IdaT oynl yclJtll.:fB nartJ.>d' cU,rrre1"'itli rCi'lowon!!'. F,.kat o~· dll' lI',tll~. B(.I.ko~tJt~ ('1"~{";r.:.. k"1' iflj;:im .&'!Il'loil'lil11'1t..:.1.", '1""'" dfJjIl.a /u.;;la p5ik{)1'ogi",..1"r.,
j,

B

Anc.: 11, mu.h:'1.rri.r~ ha.klunda ,:i'];!,P.Ul~. dl kla:.r1 , yle1't:' g~l'B billri.i.m. verir1...m. lUe 1.., boy:!LS'lZ bcn.ill:trutl
1'L

Sir

Sorrnan

Il::.lnmar

'.

I. Uyf:nferha lou ?t1L~Q '!NIl :lIrd"No!IrlorlJlmrJ' f'IilntG1!!1' a!,,~tL' I l.irliiAiht mq'LIl:r !1t1d~r(lI'UI rnrl" 1:1"1.:(1 'atoll bi:r 9C'llf 'k1Z ayni It'Yi
lin C'l'flIC'/ord'o yt'lftiln.r1t
II

erm k ,"ahut d'lld~ bo::,'ulie lru U8.illILbilmcli: tC'!"ll' relina II3hlp bulun1m lmdm. Bu 1nC'flfi i.,o;autjn OOIlClI! daba I}li t&IIlnll'i.Bfa lAYJ,k bir tllEll.ll k3J'1IIlW' d.1I bulUDougumllD, ge.lilldir'. Ro'l:l=rt 'Taylor, slt!.i'm.& .a..k!lirlU BE!n .bchn.brm yi.l.rtl.yi!~un~ d.I:k. bt c<.:krlm. lliibek topllkJ.u. ~ Pcpinkrle 8.)'$ burlrulan wya 11ll'~u bit' kad..ui g5nuelrteD, tLk· ainlrim. S1:r lu.dm. ,daha yUmnl} gil'rmoorn. ~1l.rIl}oii1II~"1e nmkbm m;e b~k F)'ler ir;_" ...debilli' •. . 1;'1o;tal' Me. Lagl,m, slnCmd. YJlo olml BCD dlcI.larm ~llerin8 b.:l!~, Ell~rl.n ~ Jwj.[ld" hir kad,mm nnlart kullanma ~ ~ mil
.111

ilia

l1if<1'i,

ti nr..

Yerli ve yepyeni bir film:
lLWllli rl1leU va bl.l.Um ru.a.h:tll'ri)'l<!' candlliyoQr. lIijIy<l. ad,LJJ,I tB.51)"U bu bmtbrmaktadu. dliilya.. h:WD fiIlnd.ili 'OO..zJ. yecJiJ..lJlle.r oldugu;,c.u bir L'JIIrm. klnID, lw!1wl bi!lIJ, h1r-, ld~ edEn film rLmillAri blm bu mil bB1ltaDq:m pklipdeQ I.J UleV., !/ml es.erlerli ~g, iU JD.B.IQ- Euunl1 alan, 1l'IJuncunn, BOD mo.b v~rmiilcrdir: y:orumdEl. T'dr-I!; i~timi!l [lIin,'BBI¥er-B ;Cilrnle.rill!;irill liL'yird 11.~1lI. :nIn mulIlI.ddE!.Sl II'i'1Lln!l. ItanIinnm rlDcla. 'bJorn.ktJb mentl teJ.lrlrl. ~D ~h.n·tam fe:t'li!!t Ilk Turk liil>lIk Amill~ri bu kordelf!L[lrQe-1d lll.i.w.r. )·1J,Yl!:o.ht, :m.evzu .ki.LiI:yet.W.lilti. lEI[lrll.~ cia ~nh:nln ('[1 • 1tlL1' bllzek~t D.O~'1 ... h!:l'cCUI vllU'ak 'Smallen ",ot alrn'~ buO'lUt • Yol<pyc!iJ boil' Yfrll rum

U

•I

Er3ii1i... C'Q.!1.tO'l:', Irnmedfi .BII..!lIL tokin: Bir klldmm. diklmtle gOl!le-Jini.ll iCillo brikIna.k, £o.htll mll1leV· .raLELn ,\"I! k5lil siicprulerl bertaro ~tmek: 1;;:ill b~M. daiIruIi mil· k.emmel 'bLr hil gibJ ggrWmlile·

himljlr,

:m..

CO'l'g~ Ra/Ma rn'i,..dj~;j f'oJcteor flOIlfflJtdc rliTu'"l!uk

{<ir

0.11'1

'i/md'!!'fI $Oil',1i daha fa!r" §oi( I'll ~4!Cimin L. 81'0:)01;, ymJm.:1 :rca... rlllc1n I'Ill,mgo1". Mabrnrn~r rln.!! £Ih i \.'t" t"ilcuiJatliln gii.;;:d'Hgi ,doll

d;fo:katf Cfll('!lor.

Bitr bdlulll rub I'll.PW bazan n1l1lJl dLimdao

:~~~=~~r::t~ali~: lSi
gorilllliifliIDil ~laD ~ d~~t.iri'!'. Ikn CI ~ ri'k:uJlide kadmla.t goni.l.1tm
l&rm. .Ia1;lanm.ll [ellgine
]d,

bul'lllmlPyqJtdu'. tiemeD. b'lltllIll lilmDoerde I

mll.lrt!l.dlf.
te$!l' Iii

ltta..nI.tuI ~ hlr Tiyntro·

N EM A
jibn 1i'~h'aJi:

HABE IR L E IR i ).
iii

----------------------Criln~., FI!'~I:L'I'iIl6 k:.ltLliL(:ak ll'lilh:Ucru

~ i!I!!!!!iI

ha· bua

"'Iii ,gi~1-

hi~ tAri:ll!nmL dlli;:lf.atbile etmcdim. Hcnrr Link. nlhlyat.;;L Bir lin" dm3. iki !}!"kildt balul.u.bilil!'": Ya bi.l"!1;\ .t e~ri gibi, Y=1b.ut k~d blr 'yet. olara.k. &nl:~. bll' Ibsan.a lnhBeltip lnaa.nbt~ yunl'on ~'Il'il'l~~ lllAkal:l.ll!3Jrad. hI!.
rek",Ul'rl!: olr;;i.ililr. :Bir ImdLDJIl

~kat:ln i .. il'l , pll£'L §-eyle-rt blz:r.at kl!ndl h;:"'1 ~"B.phk.JlI,"lId.a.1::i. n1i. mlHLm(l.bl fatll). Qt'rt:ccde onul'l ~'Li'I" iyt:1ini. "e ru.hUDU t)r'tu)'\1 ko· YD.r. .ouda. SrbuLbcl"J;. IOm<llll::l: U~11 2;il.mand Inb n .kadJld rlI ill:i
i;1'IJP:l;'<)

mllr..a bakElJ'.EI. ,i;ok@oC:a;l1ruml!!!' )'l~" 'O.;tmC!1l CannE!9 fiDIIQ te!llti'l'lIlJ hk, ,fJ.]m i!ltlh~a.llC'n.)o"lB rnillenaslp tim.tl.mUzdl!ki ErmlUn 2 E-lnde~. buhrn.acil . Hll', LtyaCCil.t vo 17 Ine ka.dIl'F' s[jre-celc· Bli ria, !:3'rt. Bll'Jag,ii{ Amctir, rika on. ild, Fransa, Itnlyo., BU. rUk ,BritanYIl va Ru.y:J. dBnJl"T ter~r ... Sahte hdln. dillma lIah!)!.'. film, dL,gf'1' mllll!'tJ.cl!' de ~ir ilmll! de imi.li gibl rueket 1!tmiJ' Leo.bil' tnuaabak'l.}":l knllbe' IrkLrdLr. t" rIll lrurtlllllmal: "e ta.bll bu l,<llz" Eu filmier- f~ni\• .il!jn [l 11 'Lnden 11,').0.] cc 1i!' mllnhndir. U:o,:n· dun on lily I5ntE' r;;fi'\'l'iJruq yahut di!!L lahned.e IILJlml)'~rto tiI~l blr J:,-O!iihlrilmi~ IJ],lI;:.'t.k, [Ilitilit h:uJka lmdrn 2!lJn!'lll.Z bir giJ:I!o..:lllk \.'t I]; <: bir mlllct.l,Hlu'ao;l mi)'f. i"talca\'o Io-.g :11 ~dH'. I.ulmaml" bulunaC:;'lklllrulr' •• .Hodoling ColIrtl'l'. I!dittiot: K.adlll· On Ikl. Frnnlll:OO:~,].JJ L<,>;lkkul e. d:!o ml: 1I!1[:~ pdl!1'f' ba.Ltonm. Un- dl"D Jlin~Ln daglllo!.<)lh muliaf t. 1 D lIi.l',.e ka.dJ'I'Iln rn'hu.nu if'!!. I!rJ,·. I.lrlll l.UI'd! l!II!'ki:j:,jlr, bunlll: en :rck. onu Die- iI..r,· dah:.l, ;t!m .... r,;n Iyi (ihn. ~o ,i.n ttatiz:a ;.1'00. l[] zahll1 'Le d ;ill dl!gmiycceiinl ao- 1)1 .:tI;ek I !dor • ..,IL I~.'I k dilll ::Jk.
I&lIt. t... ,',

I· cl~e lo'..:.1 VtTmek I. Im~lir. ~lh

,CD iy.i i1Im elm!!. w d _ itIU"t'OlllO maII4I: 'gI1!nJi'g,t ~t~ol'mUDdifll.thm... DL~'klell dyud!3< Y!1:rll lLIm.lerile·ld .!m'm! I&DIay~,i.n&Irtymet ve1'e1'l birkEl'll p,n~ Yil' mD~'bb . 'Tlb'k 111 gir~ 1;Jm, ~7!Q:yit !:IIi~r-illll rU"mM.I yer'll liln:Jellikiek! l.fih.I.tager4f1yaJ" : b I5nll,YClbllE!el!k blrk~ e tr ',el"· In riltz film saruqoii,g_d.e Byla.r-- IIII!C'e ~a1~iardIr. danl)l.;rl lam bir bWlcan hukUm BIJI o.n4i'i. lllmll!nll mevZlJi klBiiril)IJr-. Lom.irn e.hr,lIl'lIl~ i:!'lI1u. mIi{;im 8nlir hll.mek L;ln" TI1rk: I!debiYItl:miIIL kl!l:I!1kl mi3 hi!" IJiib nam. rmnl lilt! :litildyodan ralllll fl'disl on Ikj ilJm.lllo tnm:tmillfi. ret olaD Unzs., BIlhoip1erlom romi1_fi· m II I 1000In;;;:JII,J'ruLk t:llldII:". 1a.nn.d~ GeIlM"YOllu )'ilptLrnmk C! i rt ~.!} YiJuiell fll.1:15 IItlldYlJ fjlml~1r ,".. '"i~n flnnlllEll", kJ!lm~l'l M.' ... , l',"l~nlL i I;;isi htJlr.m b~t.odJr. j3U.lo'lIlt: fllm .n..,~~ ... ""1oW .... ~,. [J't-el .r"'"'L ........ ~CILl Uk",,",," • ." ......!JUJJ.m...... ~L". iimill ftonk. D~n.b;Lm \'0 Pill!:Vo'ooill U'IJI-em~.. In~'",_ "'-- l""'" "..... -'I" " nl.! d rohrlhdo. "l1'Lh!JaJI ikl YUZ CoL!!.'!,.bir.:i' den ad un. fltml';l Sil)'~·

mU!ilikiai.

illil "dilen Yllle.lI!I gtibelill aahaeler,. yerlI fll:r,Il,:r~r:limizQsele-cek ee~r:II ~ bq,km Ideh1r 1.;. y~akt8.dJtmr. ltJ1b~ JIl. on bl4' l!k.I 1~1I1'!

unalklirllinnd 0 Culi&tan Di!. niz. Hi.J.lyaYlI: ~.!I.Ic~ hmir ve b~ 'tw:l.bl.ll §ieb!r Tiynlmllll san.olkHI']m..nw ZihnJ ROJJ4 .HolYUT.llC! k~ Tu f'lk 'I: ~!IIkl Su OJl'~n.'ti hJmatkilrlanndan V5hJ cb: Pl?bli·