ICumarlesl

I....: ~. N ~:

-

,,,

,l'Dt IIiU.Ub
D.l..t'

t""AR V'" 'I'IIItraD: leW

l'''~
i_

VIIS

••

UIII •••

'l'UtIJII

10
..

:=He
.

GO

6
, HUR:RiYE'T.

.

-

z

_.

··VE

--

H'AKKIN
"

-

=

-

YI:LMAZ, -

-

-

-

-

M,U:iQ,AFi·iY..iZ· ~
-

SAVF,A

30 Hazirana kadar 21 bin ton bagdag gonderilecegi dun Tesmen bildirild. ~
prak Ofis Cienel MildU'rU, yenl YII' m hsuliinUn mem n u niyet ".e'rl c.. old ugu n U 50,1 Uyor !.' .
Gen

er

I Miidiir: uYeni 11 hakklp a bugunden
APl Zira·

mahsulii 1~ln tesbit edilece k hububat ahm fiatlarl kat'i bi,rje soylemek miimkun deiiJdir",J dedi

lOrE', ~Uda~· ~lilmtJ.s~ ~e.kell. memleketJerc giindNilol ,k lin te yen! JeD. 3l(I_00(II ton. bu.,idaJ' " un la.hsis edi Imi.§jtir. Bun1&!r 30 Hazirana kadar gonde:riJt"u tlr, }.hlbt lif mernleketlere ifll mnl!:dar dii~ruekttdir: TiirJrh- : 21 bin ton, "unanis laD: .2 °lbi n- ton: ~n: 12 bin t(JD: Fel€Dltnk' Hindiftanl: 1'1 bifI ton. Otis geJl('l mi4di:iri,i~!i.i,~

.t l3a anhjmdan

YR.i;lUlgi,.)P 30

Di1~li1l"iJdlgrn

DZI yollanmn

"-'11·''1
HI " dt"ld :b'ilf 'II'I "11'l'I'ILII:
Kft}
HI"

lunl
l!I!m Ila. t~ <'llu.,liliJIlU.l Lrknuu: I'olon;l ,I.iill<"i ~11'ha~II1!iL", ~iJJ1i DI~,:-Lul BItlIdru. S,t",lhlib ['linl ~IIH~ ,,11". IiIn hnlll'ln111i1 Il ~lJl l'II'Ol1)"'" ,. t. k,.iJfL eden nll~ _"lmaD paJdl 11<1 mll~1rlr,
A

.1
I

-"'All' Derl ' _,cele .ill'
cmid.

AmBrika'daki son hey'eti
eJ'lvcl
me-mlekete
ol.und'll

'''''IUn~lm 11 Hu:.; ,I s n ~II' ~'lnh!",lh Id.OIIl IIJ ..rko J':l'hl'hlilekU, lIIill~U~lIh, nil miJ':u;aH." l!l~il' ~Jl! ""U .~bl.lllic !hi r Ru" - ,-\ 1,-...111 "al..: I ~ ;J {Jotr"ill1 "l h. r,

Avrupanln Uzarine
. II
I'

A.nkiUll

l

090 ~A,A_)
tJ:jlOl;'liPlI1

beyCUHltl

~
~ ~~)

G','~'w,~ : (.It/, n t; (,Ill r ~,i, /1' 10 • c.han d~~je : Ruco Pt:ka 'l" f:Jl1ul kll Top- mtlJ1nJw·,u. N' Plfa l./Jrarr~mr tilaydwJ(' ~€rlip c!t:aqt ttlQlrt k» I,. fr,.:nll''!''I~~'''' t'cn'mSlJli Ia.rr.lj" sini mf'.::aYO~Uld'I'IH b!lh.,Jf;der~lclJ.

Ii ayar a
gtMUlJfj~~ Bde

rorul o
mJIIItdLi lll'th' .]
");1' 01 I beSa" J; SU,. 4 ,~t:J

.de~k gor[l,malsr
Halen Amenka.dJI. buhm: J1 1>0DUYDI1!ll1lUD acJiD mObayli.3, llt:lO Ii reW, Dl!lllr;)'o)lB-n lhlIlum muditr
WUH\'mJerilldelJl

, k rad carBYI.

. ~tihlJtui(i~ r(l~ I!I;=-~,~fllW,! 1Jf'"!'jAT"'lIt !U lid flll;h11U jJ dtfo YO!} IWftfIYfI pi'k btum:ak Hlirk Par/Ull {Ol1u!wlrlunufl A hi InfJtI. 'l nrkadrl;§la-lf'~ trM-kmdo QJd~.i' tuil. aI U lJuUlQmah!a ~ull·lfrmdfJn. 611J1"(.1 Ju J" IUlllyi bi~' ~ql'i1,dr {'Iu nJiUrU1!I Nolle PorriUlt'~ rtrll f'\f'rmt·k i t m.iN"t.'C'f'ui f/UR ,ihi n "'kril"rf, .., ilrrrd;,rmlI. {lfJl~ ~(' 1rrJuil dwm n Tn: 111r.1I;'''' OJlllWlITr rn"p ~ir Ilrallll1 4/f-'mu.J(', .itt! IlIm;(m tin-mi"i !'I 1;-{,rUIlU'tl-l~JI.I lItelll, bir parlJ :(lor f'o"IJ/thi J: u';l{u' emoluat Pvti ~I' '1'1 ha • l..liril Lir tezn ti!'~111 d1lluldftlll". k.Bru ('eliiE III!.~ ur n nluOrdllllHki :knnlJo,lIl III. rori \'! Gi'f"~

Am

Def)'a'l"A.,

Ue

,Her sobah K remlin' e all' Rolls Rois girer Stalin bunlardan birinde ama ,han,gisi,nd'e
~6--

" unyaDm e'n e ra nUll vie adam,. __ ..._--- lator. , III dt
.......

'Yuruyen Rus •

Ay~sl

H",~""

.tao.

IPl'Ilolinl'l_

k"n~r ..d",.

o1uk! ooiimijlll(!"ki &I.i: kJ ..1lI.I "'F~ i1ult-N ~e hn m iiIIa"d) lire b3.l'lo1ill III nldiiJ i;u ,'aTil ini JJ hu hu "11,\
. t1il~irnl''''''inl I!fr"fh(,:ll "oj' IUtidp'!!t-I t.r .. '1~lI'"p1te 1!.~"ld.llnll,:,llr. ~~lmII'H i,llr~l.; l·t!UI'l.l pdn BI.:'I"Bnl1 lid 1 n'r,llr: 1 - ~{ 'iml('r ndli t!"mlnaJ ultiIII BIIl'1If1BlJdlr"

t uttlC!m.

1 linl OiIP\,LDI IneU.hiiklmlif>r n lllrcI \c'}" 11"1_, ~a- ~ phil"" Ir, liuli.l. I'im!i (tt, 'J (c'mllnn J..all,"nu, iii!; nl. I-,Iltl J.llpmwrffk :U"-, ....;, .,; .na.,milli . i 1,111'11 l'ii rll"ul rd. n d"rLYi, t,ir Lallum ~ibi lIoPr1..!!I'UlIIWm I:' IltU r. U.l: nt, l.lll lid n(i],i.ln h·II,'I.mlu:I
y
""II'

Ie ar

Yeni v'e Feci Biir Cinayet
----+-"'IEj -

a_

-~ .

~

I

1'1

('

t'c] III "i7lil1

10 ~·tlflm(l,

i

nrarkHI
(Oar

.;:at

I ~.~ UfjlJrI

.

rliYl
...

uJlr AUfthl iUym.:la1}ljf('lJTltJ raul.

llI!Q!I!U'l.il RlIMIl.DJlltlllnlmdan verllell Eio~eh: o:llllll'i]ede.rhoJ', ilk \',Ullf'mmikll llileC!mllil.!l1 iflflllltlilH. ).l;'· tn IlB mO.!JIf'kotc [!'.;II1I1"lr1n t..'I.JirH- 1....,};" ,\1:11 L"ilUyor; m1!;;tlr. H~l'!<t :r I i ~'B.I'I1Jd Pal'l~· I In-zef t:llgIL!;:;-tJi). lIkJi]1 di~H m~kl!!lJJ 'Il'illgi!(i .fohrlml~e gHee- k (Koha). Mm. di~ .. (SiIkIlJI) In \ttr, Bu. BoC'!!'le avdd: J!lluirull BOn cud dlllh,torienn 10 51l'ilal'oJlii hemUbayu dedllkoouJa.rl)'le iiI ke.1J DiU: Hitl~r \'<! MU6ROUJli YD':t -0 oldugu iSO~'I!I'nn:t lu"dlr. In I'dl) 1i!'D. m.1.I~limi ve "'!ir'l.r-lllm:h • BiJimlItl IfIfbi, hili' 'il u 1!!ljj,~IL- I Bu adam mcmldteUe 0 h". yall. h YI:U riEl Fund Zlndrlllra]inlVn:t '1'(' ullfuz sahibldir til t'll'" IHIl Amtrll&nl1 '1l"QIEllanniJ1lll konnlnr dUmaya (hie mill)'m1 uldlkJ idrlill edilmi!l 'f' -............... ......;:....:-...;_----mr-m I e lI;"h' tltinii .,lIn Ull dbl bivJ t.' by huaustn IAbJdlultn b8 tQ.nm!jh. nil;jlu],l ~ dtliot:n Dl'l1i:ZHlllan U. ilium )mdLirU Yugllf ZIYil Er:r.inill. lia\-:'l, mfli"liBD1J1100 n~rdltl b('yn.nat ta, Zincirilllr:lD b('ye th11.o i.~1.Dd"" ula !Uii!ltimal yfl'llll!l himl, .. \ t durUst l.aJlI~lJJ;1111 5O)'li.:lJl 61 M(~.

ecll stn dlink1u akin I
Jolsuduldn.TI

................ -:.....---------

Meclisde dum bu, hususda eereyan eden ftulzak,efeler
A.ilkara ~

30

'Ttrfi kanunur,

IL 9 uncal

(HusU!i

n Il.d.

lime Is

bu·k

iIdo.! \Ii r l}e~'analt.a.

I'll!. r",l .. rruatlI

iJ'.tI.m.t \ .. r-mi~,

till.

Ilil",n :'01',,-1111. "mlll~-"'Ii 1!9h"lmlll 2J TI'IJlm~JI. 11' I~MI;,] ~lm _,I'll hI! n
''1II1I,,"d.nrktrl, 'll 'intlhllllhlnn I1J. It r ,~, 'l j'j1411~Ulli' \,. IlU~1I1J1 hUhm I ,,'1 ~ \ .. •• ilr '>f,",fin '"-Allitl LiIJ" lllmluJ:llnu if. dot' ...~ h·nll~llr. lJu bah ..ll' hilj iill n{-mll.'kN IlIT1llDli oJlun 'lilU n:;~;j,rhmull 11unu. _ktwll • _'\mruol! 'III ",hd

~'_mil'lh~ ernlnl, II m e\·... ·~1Jd rlh:lilU bAAlJl \.QPI alllhIIlDrla da k('nd.IBiu~ IlInnd etli len hil."!l. m{'y-..lamntlakl 1:i~ounfl In bir fD~Uml S4., 5; sa" '1' d~)
bul'unmndlgml

Yell

Bn,ymdlJ'hk dek; hububat dlll.rhgl'
~u ElI.ruf.;u
nUn ld~rf~!
blltfN~lndefl
J\1l' cit

8k .rdli
Jtlhl\1~LlJlU.

K!lIl"lldit!:",il. bDIglt'5i
HI.
AnKRra:

~OJ"U!lUD.

.1. d.
<.:I;i:il Sol II

~-ol ~~tJ.
:].1 Ilhl.rd"l\ ::!iorm Tel .. UIO~ h~ 1;;:"10 ibit h t"5'ire bll ,'I <lkhit;

bllkitn
I:n.l~UII

l'lu'dllmc

ct!:v.alb

::III fM.1J~ll~i I

m-

Ankara .... 'U·iv,e,rsitesl., · '. n Rektor se~imi
Eo"el'" ZIJ' - Ku... ' u Helllu." Dldu
Ankcu'8 80 ~H.I"iu~t ~ _1%.' ~EI' ,ra Uni1.' I'Sill. i nltkHl! il ~F.t", ket 112i;;.:: Khlll_-l 1111 i~t.if8.!U [j.
l£rillc
~.~~ ••••••••••

nlil n IlB'l'K[I n Illll nd [\ LIlJlla Ilfl11 r dnt D deljuln Bil!t'll'ldlrllk klmh tdlc1<'Ill mill! 50~J:lH ludtk,mlFl '0;1:

:t.l111el M~(!U5k

Bll l.lJc Rr.~r P;: r.lrt,··

,eo 1iE'\'I,ceL U:! bJn Jlra farfJJe Ilk
1'!'r1.1!1!;'(

hll~i,l, yi!'

e

!\Jim!nm ~'::1Pl}mallr. {l.
t,!Jc\llY!1
'-

,tnt

Ll~tlrt

bll JUlI

n i b'd ~tlln n.ld.u.g,.lnlJ

h'"iI:
i

ttl; mu h tftyll1i I;;:lo

B nnchrllK B. kiln], K~sJLn (;ul ",erell l cl"":Jptll mHh Ii' -,-"I r I. I In 11111111 i 1.1\ Illll1ll" IldHIBMRtmlt1 \. O~IH'I Knrl kO~lls ol~!ll
l\dnrt

ill oru

It; 'O'q\

l' Ilkunm],l~t{lT.

~r[J~e mOl.ba.tHm,'btl

:mi!}OnUll8

I
I

t.·zkert'nin ba d~ Adnld koIr." I~s.illl t",ldit elt!. Tekt lIog-lu m I lsJlm

1 '" dis gOIH;!E'nIlSiIll MI~'lmu, tlr, SORU SAHIBrNJN SOlt EflI
DIn ~~hlbL IDds blr

Veo:1t.

lit !IIok. nL t Pillr'li bil'1b:.:ml ~lrmJl r...i !lll"t'lh.in ~lktJ~1 "Y.I,'iDllt"'ri r"",',anJ k",llmf".JlIl'! 't' ... (ll.m d 11'1 rAt;fJ]J !>t-I;iml~ rill lIlllIJ 11"n ,.~ ~,·I :tNli~f,oIllUr>ol b._h...QI" I'" i dol,,'-llHmaI1J1'1t,,·, Hidtii. l'nl'l~l-',bill" rllll· D mnIH-aUI!." liiJ, I!PI ilir ..,h'.l.Iltri U~llIIJw:"Ilj!;H.II iI IfRdl
I"Pti ~~'Ill

~ 1""orIUI'dir

Iii

It'

11 l (111('" elr

Dlrrll'1I "ur. memlckd f::l

;;:DI1.ltLuIfU'~iI. buLUlldll-

hu m"~ ,J"n:J. Anll'r~kJlh ". mnl'll,ud"~l t1a I UhLd~ ",dlLdltllti [:
kQIl-l,Hl1!k. milltlall

~1Jnll,

te riml:! he-p, till !Inri rDllIidml

I,Ur

tJ..1
(J

Ill,

kt,

cJ{h

('III1111

~IlUl'1l iJIl' \'Y II (lhdJf,1

Sa" ~; Sil" I a~,

,-~~~

jllet'llllll

kayd,'(j >f'I!'k SIJ•• .5; .su." 1.

__ ~

cr.",

J

So_~yil' ,,~ is:'' tlllm;J,. }'llnlul1

1)1[(L
~I

1'01 iI,~lI~ blr'old

tll.l~~11I

_

I

15 de

fn-

r

IB,uyOk Tlefrikamlz:
•• !I!Ii·...... i~JiI!ll'!!!!!! ..... iII....
t ••

~w

a.

iII •••••

III.1!!!I1 •••••

iiiiiilllllllii ....

11

gobun
Illll,
;jnC.G b~JlIoJ "'iJtil

J:,I(,11 I. ~. l1ijndpfl nrllaa. Hildisc !jijyl Eh·br·kb,

tln.J~'t:

1,..
1

I

kLiJtelel' pr-ufl.2' II I;.:t' JmruU' bu' 'rllda 0[11rLilM I vc topl n. hya 76 prof !!IOI \' do;.: nt
t.h"td;;

n:lnJ~ll !h.Jk8.f:lmhl fJ1 ¥np11[1J11 S(!QJrJ~ :I;lollunc!a rtibt mll :.lII,'k 1)11010.-11 l~i"" Y:tP111I 1:0. mU"!lI\NlUIl otUnlll \ r blJII!H'lll yave t~jh • CD,grafyrt FBkillt'('fl rLlr~ bulUI'H"Hl tll'PI rtk ~1I.h.111 I contu pl1.l1 JHimNl P;l "'Jwj,;hl , (1;:1 n~ f.if!llt· tndh vroftpi.kU El'I'\Ier Z~ya \'iltllltl'1 ,l.'a111l1d.l tamJ,ln~:u1n(,~(;1J11 to1 81 nUnl£lTfJrlJ. 1I1'111lllm r.u"l"n)Il.-Knra~ Rekt(j.rm~e 8if'c:ill)'lil-!tll', b lLlllnJ:Js, SII'IIilLl. D5::;(!,Tb;;],1~~r )O-[u JI ~ahkl!l MLljj~ 11 iij :lriJzi.lnrl"11 Illr mll;J-ddh:llllicI'"J IH\\ ·.. lllIhr, AraJilII!I rmdn Ilik .!Ilk mUn I]' I r \nD

III II [111';

t:tmlitU".

i,-

III

IIn~l.nAY:":1 kh1 nRZlf'llinalj J,)rOI:JI\ nlm tI!;u ::;'111111; ill!; dCHedL' 110m. I 1)1' ~~\IlIitil 'ml \'c b~l 1;;111 \'l'lt;illL·r I \!r,df' bulu'I1!:1u Ul1U oII()~ jt:Hf -I ",~nk dlln [ld \'t;' ~el'('k~ .Ilrull. IlllLl r n .:; !till ~tl1t1lll'ilC ),011 J 1'11\ ., n~UI!"'l r "'I·tl1~Ib1I. ~'[Il\Ip': btl 1;lj1.t

.KVIMDEN
u~(lil rlnl 1I;I~r lIiUi! "I'D jd ,11nl kurllllIIg~UI!', ill. D

aiR YAPRAK!
J;I1JD~ If. illl!!,l~r ~ll"1 -,:j"l:'l".i;

Ba ar Bayrarnl
nl
Iilnl;;lI', li!Ji'iUl lllil'lJ ilIhl Ild;ll. BII llURlhH! ~. in.lln
Itil!l'raml

D

..:..:=.:.:.:.....:.:.==:..:.:.::!:....=l:..:...=:..::..:.:.:.__...!....::.:.:.:.:_---~~-----

r ..L= U N' . -"
II ..

illi

I• 111.1 till! 1:Iil.

Millll11n

Ib'·

iUI'II'rnll.llf'r

brl: d ,.,
(I)lllImi~lfrlllf.

l'dnrer

CI II~-

Ibl IIlr

,lmd1r
11

• IUr jlluidu io.:ltl

lolll'lJIll ~, I G-

eden lid arlrnuno: nJhil}'t!t ('\"'~IMI ak,al11 Alnnll DU'"1m ftdn c M"YTI.J 11m gl11irJ~:'Iund" bl, I.~'" krllcn ycnldefl mUna nil:!! 'Q hltLl. 11!;'lnr- _

iiurl

.1'I;a l!IIr,.'llfl.ll

.p n UI r~rll'i".n," 10.:1 Pll'amln,. IiII r"I:nlfm Mnril I!:HT,l illl)'-lil alin 1)1,
lUlllfnlrlir ... tr,u'ldlnll'l IJIi!I olOle Ioi K,r1"'ilf;liilff(J 'I' _Pi'y;li

din:. Mrnm. rill' aml!lm i1 : .III!.:u yerm,... bl~lnll r:r

ibu

t It 11,,1 III dlilt-rill
[JfICr _ , ';IHIJl'lq,rrl;l

dctriln
m

WII "I
I,

.'I,~!:.iI
IlIilJ111<

,,"mUll
dorCClUIr'.

Ce 8e • klean
lIIahfur.
Aolj.Hil~

·I'fD~lam' !/I'Ci"

~~ · ZU m unulo TU kl
.5

.1111-1·';1

I' .

J d.J

k'" , d" t lerl ,. ,om 1syonun,'- a ,as,'. rmm •..• a kabu.l e,dilen noktalar'l
II ..

CI

as,

Ii Jilil
¥linJI

UU·

?........

U,

'

Af ~
l
blnl
.IJlm IIl1r; il;lll)fI

7""'1
"'tria,
LI

IU'~rl o.rl'

Illii' !;]nr>l bllh!f'I

l'ilhlllf'l,'h'lm;t

",II"

mLllli.lIll'llii

I

nllo.hi~ olar.Jhi trollll dtAlldil';

.... bul
ltid;t! lidhdr,

illJ3rlll.

Cldllml" Dllnl"

1001]'!01r bJr bn~· i1d;u .,.

fII 101~","Im. I-IltJ[l~a ,Iljllr.

t ..tlnd lI'u, ianlDII jOll1 , 1l1l1"" M-

lIIcll'. Va Inl~"1 r UllllU Illil JC!1Ii nlll:ln' 1'1, IlIrJhl('tle kI.l11.""II.-.rllir.

yl,'·

"o~U

LI 101011" I-OIFI1'.1 ii
'If.ilr.

m

)'1.1;

1iI.il1f;

b 111'''IfI~ri ~

OnD:!n EIill I
.....

loni'ilI

.11$11~ mini

J"ilIliI.l' ,'I'il1I;;I, Ill!TI llltJ;jlll~r UlI'i!lI-

0 hild::Jr 1<1 Dh.An

1IIr,l.crj;

~.u

1IICJi\'

1larla

i!'Ji'llllR...

r

Blr

ay I muna a,a 1 ge'_en top]anhda Hiicre mes'~lcsi h- lie lildi
Lu IIlfi.h un .'oplnll' r. k st:~jm linn DlIlIlU llegiriliren tllFiarlJlIll it.. "a In:J'~,[j.i.nc Uf.\WI'l ctlnl~tJJ·. T·'plalll1dD. H. '}I'~ lllliL HWJ~!l
~1J,l1'l J~yI,lIIU

H

I~

..

k

I

du'·_~. nku"

'Yunlinlstand.ki
30
i

bald tlU a •• cltle

rli ':'"t ..l~
lll-

IIUJ l~i~I~ ..i

AnllQt'a

:UD',(

IIffiUSi)

-

MOOw

-11'1 ,. Gijl bel' ild ptl J"I ,,1. 11 (I- I 1.1' t'ok • 1LlF'~ ,·,'~lIt n t 1I1lJ
III -Iill III'.

;kti,...'i. ~ 01', blUll fli;j..,I.:II.II''' .. U Lkilk mor ....... [JlirBP IIlaoIH~)'Dr. ",.IIJIoIIII'I lbaltl!LlI,ll;1 uIII ",CI IIlilfl' j'~!o "til.ilrt- H\llId ..a:. }'!II ililr£l 1111' Iftn"" ImIJ.J!~1ii1 .... 1R",~' Ioi lin 1Itll 1:1 I 111, 'e<1'I Ur,l" 1~1"rri"lllBIII 1111'11 In:lfl hr jiolllHlI iT'll ~rl'ilil.; )IlDk5.11 QlIDEI.ele p.i1rl;:L'1o fllDlr:lllr loJIor,h.nilthrr TilnlJfllllt mi'l Ellie l)lilIh lI.li il./ln~ ji'~,!'Ili II d.." iI Vlrlli !'In" p rl '" !:Ilr ol,;itl HII JI.1.~1J ~m"fli I 'III'~O Illr fUr I )l1"1lr:'I1Jk I ia~l "SMI~IDP. iI:wOIt. r\II$s.1im dfi· bll~ IIlIiI!n l:Iu mllll.i:OIl ~C1PJ ml 1II.I,f rI 'UiUl'ml&ror .1[,1..11'. II "tU,or I e~- 5LlnrNI : 811 .zDrnrO[JdLln,YUII'I II A)!.cdunl< rl lukl,J'tk,J1I blr 1'''ltn;t 10. .. 10. 11111111"illl'l, a 0 <.!J 'l'i1lml,; ~"jl'l!llIlt. 'Ii" t c,~~I!.1 raJ;mna t:'~Tll1clllil'r· $1111,,'.1 ,afl'lrrin '.:IIi"r h~"hlDd.. n

lit "u! lIrii.J!i-I·~tlli~re

11rllo. 1;'(''1:1 e

5lnll:n.;l !I11j1j ml,.1

""~~iln

~jlyl

dliO)llrlnl

tlO,lUI

1I111"I~O bi.

"'iI-'
Ulloall
~n~-'

I.

!la'II_1U1I
TO]ll'"lllolcll

'"~" I 1\\11111.
~I",[ln 1";",,1

(lJUBUJd) III

rin :rulmulIll('u it&nm1!1r ! lIy !tJ
~.DellilJlln

ndekdlllm.c

Ta
III I ••

Ghl-.bl Trnll}Jlrl Srr..,.I: 81l. ~ {UJ}

~nd\'t

<lll'lin

IlllllU.
l; t!

112;r~ml Iii
!:,11J1t1 I- _

:..J,lIIbfl
&; ,j,

bJ

Ilud l'UlIQrD}" .111 II Itll;

L1a :Il1lilmlltlLnn.

Bru!:.iI. lviilliJ'1

13~kllJlll

tmJml~ iJltlugulJul1l1
,lh lilJll1

bUbllll

ill. ~

ftrJ~ll1rl1lm.h I'll rtllbllcfltr

II ",Ullol Jill ... ~I!]J ~lii!lI ... r [filftlldl." c 1'~I1J.m .... bluUIl m;Jblllt..l;mn rJ.:lffiaf t.:I blr Iml'l.;l'r

lIJ~lnll

dI

.Lut/IM

fall1fl]Jl

"

l'kirri:!

I

, 'IOMI

,llRTI U4,l'L,\m.
M.lf~
t f"e\':I!I (' _ km

f'
(JE:l.l\_l;

BA.l',\U '}', '12 I 54123 009 1
1

~ocu ha tasi
---.rlzO;j;;""",,--

7391 $leU;

D.ojimliu. wa~1l ~:JeS 3~
1~710

i'l rU
(II)

P.

sesl
6JU 11.111 11951 2GZ_S

'13{11

Jj UI'Bl

san
~l'

72''''2
681_

00 7S~ 'f8iO

nBS

323'
(lIDS!

TdI. IXI
QO

lJofto:

1283

27(lStl

2t1

B.

>lOll!! tlU5 oJ.1 'TllIr :3 L2.'m lB11.1' lGl. 39301 31711.

'20'~r "
Till IXIi
00

00

fl)83
4lGIJ

2:i:332

Ml

'iH1i 1 ~~

40020
11S2l 11,20 160-1
624.3 :2003 UOZIJ

JOS
33ij39

'l'!H 90 00 3921 'DO

LAtf" I Kudar t iminde; ihtiul' ya n ur esnahn idde Ie takib edihae ini, a takdirde kaymakamlann ba~ka vert roe nakledUecegini katJi bi)' lisanla bildirdi
Vall
Ve bl!'lli'dti}'1.!

Cariurorl1u t/.;;rdimdi Wo' QJClilu f;fir"('n.dllriflh~ I'''''l'diU{'r ~ I,i.I' mU'.'!fimerr 'il(' ,.':1r1l'l1"J ~·r •

l~O UI

7057
!G{)3

b.9.'~"".m

,slhn;
S::lh\'cf

3132
63011.

3~3~
Hil

Bon
S[lO' 121l'3

~lle "

sldid \I

l.·3.I,~'

::;:077 IUWI 2M

2C171 8211. 2::00

lIU'

00
00

2{l63

f'ekCul
Lli
IJo ~l;..

2199 etS211

00 H5t) Oil 00 00

'"

18>0327 .31307

rnnnturdn IhHkUr lIt1p~n~ b II:lbJ n.tlLi J 1114: tJord "~Ul"lJ1dik.!I.I1Ilda!:l clO!Qj/L hc:l!lIHll1r:1 :l'I:l.JlllWl tlk,lj'et; loeorl 1:UI:2il.T'1 Ill'bilr~ tllllr-(I,k k1rmakc:.ru !,Ie bel d l~f! .l).I.LUIii mll~r:lnl ..'i1dth!t IL bl r l:&m.im. Gl)ltct rmJlfLb'. V:al! Ltl til Klrel rln tamlmlnda ['ZCUlllle !!!uJlI:.r ':tl<red1Im~,
II! -

Il9 bq,.

,.a.ll m...: "!iil TI!. hl~tIl.r re lr bll'p.l::ma y cElJt Ce'!.aliU 1lI0C1adl! dLlnlllTlu, !illII1cla1l ~o'ylc ~lW V~ beled1 ye "lJbu mllil ib'hl.rl.nln t i1'Z1t. t t:t. tb1~ln d. ~ZiiJIl1 mil[llkri~ c~ iI. t-Itt1l1lt.ln rdl ,um.i ~Ub'~t ,80) 'i!rmel erl rl~d.e
Il~

rtb~

lin

E. k! I ._ lo;"nhW, b~I.ldl
b;;1w_r,

'ft,
l:

yltllj

JU:l~1o. 1'1

w,e.

~tf1a m
I

101""1 1;:...
",.gr

b"I1llr.du .ilr III< Anurl

-

FJI<,r.illO::., IJIiIn 1 lIf'Ir.lf ..,

!:11m

.oI1"t"

Hko~ul b.n.;iC',!!retme.lJl 00 I" ve ;;ll~i=r olre:l~nlerl

0

Iii;!, -

M:un

::III tF~1

Og..I-

lJ.D.tllleln'n
I~'WL

il.D

\",}

1l1l

'I"e

su,

ran

0

~J:h~m.:J.I!;[rl.:>ll}'

I, Ill'"

bt~

il'.urrlst

.W,

n..

CI: klr

;'

N, I"nll

:' hD.dulI ~

ta
Ib

d.o.r !: li (erl J I Dl Iole)m!!ttedl

EL

I.I'lILrma

zmanan o,ltrenc.11er, 11 once kor hAli11dl! ~m ;,;~1I (lIar 1£ 'l'lIrJ~\1 0 'iii
mLUilar
It. g!'fl.' 'Inc!:'

Rlil"!!!

riley. bn~IJ I,: III I1\r1Iod cllflrbulf! 11k;irl~ mp\'Q;.tn nrilwllme.s1 R!
U

lui

o.~A.,JjJ!Rr

ikVlI1

&>rkOil BI!'~yglu B ~tkt:a £.ak,rktiy.

iDoirUllll T,l;l1if 3399' :;(1Q9 :]567 3561 138M 2:?~33
67SS
5003:

11'(1- r!ll'Q 'Th!!l!lJif EliJ
355-5
3512

1Lrn

kill

0\1
0(11

tB.Stl8
rinO

20013 G228 4'(t;r,

11313
00

::I

~i!t lea
EminoniJ I!:~b Fatih

" mol'

636~ 1B221

:113387 21865
'1002
3Qltll

~SBO,

5&'10

Oil' 011 IBlS8
00

5600
11iO\2,

lCIi:io2B "'975
5B60

7197
5302
OD '1I1l

013 DO

;1;1) ruri IlttLY~~lJ.rj,llS tqkll m IHI(Jlll'il' r uzcrtnde 11:ltni.r19 Milile lle~nmCJil llilJwl&ddlt tamlm

t"11

KirQB.r, bU.... mmde, Pill ee]l;ll..5 mll.!~~ t ablt tu rna elg,smd1Ul tqadl! 1t')c~·mIIll,Q,ml

Vall Llltu

Progr-am

M 1lE.'mutu
r

T rk 111 'illr~ OKIJ mus, bJLa.l •

S
-

g-

II rnaru , U"l III ~JIt Flior t .... ~'.fi!IIJIll ft Inu, btn Iml~ IlL
Ill.! 111 IIlDW!I.. D!djt !leo

('~ ~J)

O{'rll!'

QJ;,j.::1Ulnlll!~

Ii"I

b.lIhn&.li.

OPDrg_

rm I:tllD.h1yetlrdlll k:,rl.U,! rillk lbt.1 1I.Di1' :lInp~]luan bIt {:II" 11 esnarin dil.k.k.llru:lt'ln. kap~tpw ,H ~I 1 lemI, bu :11 LL.'lu:;m. al<i3) cHI n giJrlllL'l'I.
Jl::a.ymaklldla.r lifI~d.A (lfYIdllletLn tatbtk I!d.U

l1:i.Illrl:l U~i'ze h.h:m~t~ !lorl}er blr lludllUhi: ~rlmOO1 L'!J.l'L£11 !ld II m! til";

I Imll

)l.ertnllj? ~I.I oIIIJC:lIl, cltmillbill'
~

Ni~Olm(':r('uln
VI!

etl

nlll\':iHak
i'i

ol;!.rj
1

l'.ald'rj I J'[

n V1D I

UH5
'6324

63()5 3lS8

59~l
00 39'96 o11,1t1
BUr.!:
{jil'

mi htl)' lltl mli:d:t1Ll bu lmln kpkIl rl uaun IIzadL~·1I. tn.tillJ edilldll\ilor, Ii1l It InIJJlt1 ct!L:!o zap'tl; dliu:gal:110M. motlhlek.lr
1:.3[1. fi), \1_

ceza

mu

butLl n st:;' J rdltr
LOJ)J!lyart
J

caudan u]

lut
I lI;)t

:lJ:I.olo,,"m:
b

IJ.

hi Iil<II'itt.l 11 n Io.s E:I~'I~I!:I1II'lo uf" It, 'k h .. sumb

lUI d.llb! Mein
l'I1. 'bllUrml

e~lnl, natl] 'b;lhl olJ.b11 ece.tfl

[annl

SlhLrU

IH'II .1lr.1irll1:1dl. M£'!I~ 1 ""1.fmC ~ h~

n.m

ill-

4P~rl'l
1.'lnMa.

r.t1I'JI! hll

H 01
~952 5321. Mag 43l:l5

~"t ) Sill \'rj

5.3n

l6657 'G82 8£11
oJ)

632'" 181M 3036 31H 43550
lfj702 -H!S3

yan e renctterden
t~:;:

ntn eansev er rcJl ~ S 'W .acun, b
('tmi~Ul',
11

Ur. Alclirfilolm b 1111, F Io.a
11'''0110;

1893
Inlll[l

Slit')' er
§Ile
(':,,;:';udtl[' \"II\')\'~

31:l'3ti1 0061:1

15M' 5008

1 -15 500.s

1~r)3 00 M
00

22'146 12039 3838 5190
1ji!j8l

eFNJZ~

4355 U7C12 4083 H1'305

18\17
011

UEdirn "
3.~
iJJ.'i"

001

B hli]1

iRu ill liasla ..

II

Nevyork'a
[skend~rulld3D. ({lOCItoI:!, mm
Nil!VI

Ka'S'-ak fran cala ..abllan aldl yuriidii
BeI.edfyll

C;ccnkt:..rli" 1l"11i1t t III I 1 b dan SlJJldl Ku:rlla 'U IF[!~r1, ~:l/i!t
yt

C J:unliz~. Un".
~I a",u,-liI"

t"

f' IUlli:I I ch nr10ll r:lII
IllId nnmf

1dll!d.1111'

!e~nmJ~tl,

ZoIIl.£n hl!ll' ell"

00'

lbIin"I!il1!
hw;rbdll' Villi

IIID;mduo,

Irotrmh,j:~_

Y~ku

12132,;) 110012

Hld'Sl

117102

lin, ]uiiltur 8M '>1011110....e en nib Yilt te;,ldlahalU,L11l calJ!'i:llIJi IljrinilJl I;II~ illlrum II an tj"'.Ji dir ~ 1.4 ill !oJ'" brIIll~

sn.va,~UI·1

'[fm'lIlDi

IktIad.

j

ylllLlI)'en ~Edl:".Il~ ~1!r'lbl,f".Mi )'ork(l mul{"\' C'~t'lh!ll\ ba~

ftll murD.kllb-e

w.p;u

Bund:tll sonra, Milli o~ iilhJ.rd rMt:!;ell AytlLrl Z!!')'bl!'td, H.az .8,lc !to ,Kille-den Kal~Y!1J O~'lmLll.t'[ Oyn.tLl1~ I ., ml1d.t.I.ltl m:Illi: sure tile mlJ; ~;une reye- [In verl1
fe:lll,yeU,
0(

t:IotFvleT1a •• hUm 1J1mLl~lJor,

U1II!k

turll.l

1II,,,,,"lo.un

flfll , t.<r I-le

~Iii,nl.uli!'. IlIlllJl~ rll 1!1ot;'\tUIT~'i' rl.~'I~ O'UO!fLlnu clinulllD 'J llo,;!,nt
1,ljJ1

diU .. ' "' 111 1 ~JohiU", tCl ...blrJ. . I-

([1''..1:1

m1~t1r,

~(!-I

IJUr'i.t]re tlUIUIl

.etmrni!lilr,

crli:Ur.
Bundan b:l

IOlrelll1Utf-mk,I!
ko..lede ~

IUr~

~Un, nlltll

uad
O,,~t-()j TIL 011

Ktillrillii

dim. T. TIIh. 32:33 Oil'.l 116!! 00
546,26 8102

:n 1
'0100

SI 7

'l161)

62281 13{l191 631 8(1,\10
216 3

5i1l1S, 69 :7 6;;:11'8 89705

Tsbrll Dogr'at 'l ','J' D. 00 3161' 3161 00 8233 00 725::! 72:t2 {lO 'n68 7'i':l6 6~.8-l2 54362 81lSG 'GZ12S
70081)1 UlS8 1110 61 W 00 &Bi73

J37ij
.)411 I)

211UI
(316

:1473 25311
011 43~ 7000 4,0021

170J8!H 3 Q:!

3:n1J 1 . 'i' 4lGl
2fJ5 ~2l 3;1ID2

3038

U01i),

13029 4045 1.110:) 12698 15007 .u16 1900 6;!u
2OS1 1'i1D36 00 DO
~Q

79:;1;1 61 {1.t 1<l,S3·1 7';!Q;) 69~EI 6 f!iG (]O Q..6t:! G51H 00 H'!!T3 (DO sin 89i'1 00 21)SSlJo1131 ~5165 211<1,3 40.22 ;!! 0 lRll 1-101 00 33 l' 12.301 iOOUI 3314,0 6591 3017 300' .B13 00 S{l2(1 3602 300'1 3002 86300
19&8

I'i~ bddmligine I'Jlr ,,·,1171 lie m!ll:ll!.:' at etum. $al"fHb l~':' kI", oMn.gu w hh mo; neTh iki.!II.J" (m~ ,(lglI'llKB t"lrn b!'I!.'lirilJdl. '."" Illy !W.DDi telm!.! mij~id f''Uim. (IS) ki'i't k~I~:I" ill blr II. \ kadBJ' r~~nll1t.'nillD bilhlilrUdl. Jli~

"t·~

I
;. I1:dDll1IQiDl ii~ illY fll'T~J

kEtldefUtill

bclil1i1a

urml$
~'Il'~$.

y tdlm. rMliliW1!i1 8e Ohl.!1 Kau IJLUIIiI (Ie tnlglln lI::u"!l lib1l1!ltm~il pJet!l'k,

tlInn:no fllll!t fr;;mt:o.la mi1sad ere ecl1J..ml.J. D.I!'Lci'de In.l Irion
cllLla;1 G~I:£I.d3 Heoume :&urtJuadJ-tlda bk fJ.mltlI1ITI yall tl~1 til! hi" O[WlI1lU~ tit! hflill!kJr.d'J 1II l!1 Ito l'llIl!l!a kll,mm;u Jii.lkiim 1":1. r:hiri!S11l rmdlL .n, H IIp~.1 Itll.p.Jjlll tin 21 :ook.sm ...ntDli ~1I:1l1~":' 'b\l[l,l.nmull 'll'e bunJar mtl.!!ldE:~ Q[l'lm\I'itl.lr,

-

AA

'-- -~ ....",,........... ...
_,.

I.
!llllil,
!lot:

kLJrt
lUI,

r

11 • m,
~50L~

.. ~ul!. ~";J'Ia:
nlutj.lr'lcr fle

II )'''~':I~ ki'lll lIokw bII .. 11

~lFT_C
---

D 'JDG"r:1I1 r on 011',

!:lUiIrnf

Ticarel Lisesinde

m !,.. DI!' dl! .. II il'm

-

l{.-utn aJa raJ!!: ..\IIlerik)'ii til'.
Her Ud .r11iib de d,i.inUfW

Ildecek·

Da.ktilo musaba kas,
DUfll'o:U ~m~ miilmim'.-r,lvl'da da 1Ji:f: AI~UII bi";ncilirji. T(,Imd~ A lpC!y .ildR~ilioj leu :;wuJLlfJI
Il!llJ.llbul Blrlnci

11"'1111. Cflrll1'

ttl. Itfl!nd IHI

AnhllillUlItI[l'

lilt letl

I!uroi:l llQ~dl:
ddll

J.nlnril"')':H.':J1o.

bor ClnlJl 1I1ifillil I IIItllil~t.tl If'

mul;::-e:mesl

l:lofU:re1:elc Nor

JV1hm

die t.u.hkLkart lI.~tllllllt ,r DJl;e.r 'I.lIndl.w:l Bc~!


r),

t~ I[;!"i

fJ

;tY "onra
iittilll \'e
is

t~lI.l'

m~t

97'238tlO 00 3002
196(11

6061 :::OIH 7';a!l.::i 2U30 ~139"i'9

61Hi

iZll

21>15
182720

"''9&11

Ol):roo
1(1;(1
~Q

&0\36 2151
21 1:57

2057 8353

2iil5T MIi3

(100

!01i:! zl tlllmfonill :.orllu HIlS kI~j, oll.'llip ~'I tll.1Iiminilm yiFmi I.tUo 00 , !;IlPlScab'lM I,Hrlirildl.

g I'k

ce\-Db 'erilriMtU. IDiid ill' ItJ u Ii InI IbQ

aAku,-:Qo Ooil; !!1.mW~ 1IIam1 AtulCiloIIQ luU' ket tdliCdt Ell muclde't enet HsJladm J!H rol ge Iren OtlIW;yc;llllllllllL all. ~Akarl sa:l. 'gPlnUlL, yui ICIIL.Vrd linden, tcokr:u: :.kli.rJ.ilkll pUngek
llzere :1'[1 1n. ,'\!1i d n gld~J

...

It.I ;)n1Il1'OIml),;I nlz;... Mid'ilmta

d~rjJtl d~d IITt. 'I' llI.ni t:l~ p:~b Itlll'-ou!'::u I 10m .. :i!';l!1lii I(e' li.a nt'tl Ll'r ,/llli
rJiI.,. -

"il,

T!c.aret

l rnl\ S"ZulnlJ Holl n'JIIIIII ~.illiJ

I.e II:

i "'}I'M" lilmli
111_.

Il"'

dut,

lkllJci.

H:wile JdJler

\1

IlC'.'U

-

11'01< kllb,nl'Jilrmlll

(JO
10(1

SJIj:nn B~ee4U];

TtiTM:y1!

filflpl "i .r,.mJ"d'IIH mmZemal gdif'illof'
10 'b1n ~Cin ,flLnbm
lWl]liSeiIIIlal]1i

o:.f(.lrl.I/!

It' 1{&~IWl1DJl!D

A11);].Y' r:lordUnctl. T"lk ndl'l' b!',lncl olrn'!l"'\ardlr, ~~JIg.ym A, m:Is:dtrl. vh:,.lI!: At"dCa1'!l,

21:51

2:11.50

2150

31259

a:.. 331:;18 216302 '1'li!9

IS28:l{l 33 ~82

Dn';m ::CO!)
3365

l~306
52.)8 '.1913

'1'1. nil !l50Ql 33e:l 20900
11)3;Si;

Ek'IIIII

BD~,r'l1 T 101'1 i

Ell

Dnj.

T,aI.

IEk

de .ilK ,[nllyou. nli!['l1'.uli, dibt mll,fl.lnn l.t'n!;in nJ11uguDs gil, ir gL'rin kQlll.D I! otUyollra IdIr niihl",l111 til! Mr HIlIltor YOTIlII oltlugn n dl~rt bl1i!!l p!I lI"tIh ~nlltOiY'U old'U~ bai· de 1 milyog ouhl,<uli tl.iiIilitCl11'-.lDlnD_ llii lIuf.illll bat tu
lIo.blllii ile

001

00 76S.f 5121
110

:3.5.10 352<J.

llJ02'l'
[j,~:2'1 oI:IHd.

5s.n
llo609':1: 1:1112 V!M5

\lQ'~

58il
lUll

6 12 20111
l00sa

DO 5747 09 2106
21i8B Si2 0Cl 1881 oM OCI
QoA;J

J}1MiB U 5:2!!
6310

i3 5
;:'195

Z()..'i

3838
519-

181'96 1iJ2i
302

OQ ~1022 19Sa U11"" 2\l657 a~53 lO~g9 54-00 a12r 9000 4.'713 J,7t ,DO 'Hmr <1891 00 ,~)(J 5817 Gal 5l!tO SSW 11251.') 13,1 11402 1i311 59119 6810 00 8302 1j302 1(10 23118 W'22 18622 23m 5219 lCilOfi ~5j'6 7137 11308 olin
f;

~D 332-1

., (DO

2.557 &19

3537 3 19

00

ga1hl!lmk II!Y gilUi I1.lO bill' ".amliD Il)m bet;,h:ltH~.,i ~. ~el '!j"Y oldll,tu· IlII tl."l'1 \'1.'1!! r 1ld111iz. B·:I15. luu;18I t'lld ~
)ulflryueu8ll

pl!.rr, I~ !1l roSli ~1I IDldJ' to H: ~ 1,!'i

IIlf'rikadrl.l\ haaket den ~ 'Ill' KII:stnmOIlUt ,1lt'bler.l.nlJi lin 1:1mtlz.th::k.l bt'llta lsl!end.erwu lDuva uta tliUI !:tl!~lelLm~kt~dl~, G(!IllLlcr t:llltly 11 mLitMWb. yar dim lfilllt"m~s et met: ~ !ttk Tar' ADlt!rlkaY:l dt!et:kI;}~

dli buJwlJI.'3D.. lJor'89 lQZ 111:J.~ b;l~ka_ ~, dUrJ. SII:i.llih Anita_a t'1I:... prl;!~.ue lilllb.r.lm.lze lIelm1J 1'e H.1} dru:ps ~~d 0. ~Jlo J!L3I:wna. .Hk.rl!t Tu~'I!!i' Hl' l:;: tbibul Sl4l1k...,. S'O"' l 'l.. m HiJ mil.lIoilrtl Dr, Fa111: l!'aL ·L '~ .il>\·E'g
Vll:skoc.s.ulli Woem.l.:i.t.'l l!.tid:ln tar

MaYI!! ~o"u~d.;l, y:;l]ll~Or:.l - 01:101. rnu.sa'oail:aIOlrll, j'~lnr7 l_~ttlnb 'tidaU tlllktllo aC1'.s1 V'9l("n mll ~e;; ~ler
tnl!t:lSuDlflrl ~e';:H. c1r.Klk3Ci Hmo sur;:HU Jllz::J;bllen herht wll: e{k~~l!ttr, 7.ii kc

,., I!Ijjw' •• 110 rda y Irn" tI 11011 I r II II. bu P;:I~ 1:11 Lt,: P.J dDliuz: 1""'i'iHl 'II~t.Jr'l1.11:a, uvul. al ~1IrIl;jZ .len 11n•• •
11' _fn IZ urlJ' tlcal,l, 1i'i1:1 I1 .. 11 In~..

"I!

li,r tllW:rl DuU, .. It ~I

d~ "1iI11!tlrmD luluIIJI'I1U't
ILlIU'f"-'A, ' .. d,II,li
I! Liflltgll1'

0:1 !'lOll I;u:rI~h. .. n I~tir-

e tlMJ'i1!!ll'l ,., 1I1.lIdl n

h"m

8entloniz rJ u·
II nrl n.l dll

hRendova,. dan uc;ak

.JllamJl,1~tlf ,

rm

Kant.
EtUde

,f}.NJVERSI

dUn Il'ilfdm ',H3., h\!rabe W~lIli11ld ,,'> >. er. Qldugu

Ftllbolcul8r~mlZ zifer
rinm Inl'aUIJar
\!niversih sao.t 14 de, B
---D'I'rd':bl'

B"

Il al die-. val~ LQtH EJ.rc d,. z.I,Io'lLfii!t Btmlljit.lr.

r.

:TI3 kEUJU.n

ta.hliyesi devam e d i yo r
Per~eml)Ei ~tlnti.i lLnttan,n'lh' .. gelerell: Ye~jll(o(,}, at;:lkl!)rmdll gi;'l11lrl~-

l.g,l1ia

11 Illllil~1

Z.lIII e,1 111m 1'1I~1I Oll([li!;inrl 'IIl'1-e;

I.. inll.' 1111bll[jiillmll

nl!(ftll

CIlCUIIU)'Ortllnlu. rll bu ·11:1)' Ih ..IlIin!! dli!l!;oI!lj ki,

;::6-

ll:atlln..: .lil.'tn
:I-tlyl~r boJ)'ID

~

Kant, bUf![:Un diiJr S!;t 1" l\ttldl'ru FaJ:k; llarl!:liI.'L Ill! likttl!:t'i'O Sill I"JIIUlJ:'ll

-

ut~ ... ~
1I1!j,~

ye
pilI}

!!ILfpa.OSII:d.W.,

Wlf. ~t at hast:J.lJo.
dlll

,yen.

A.m.en~:ln

FlemlOl\'li

~"lLk h~lt

rlletid

Oyme 0

817

JOB

3103

~,-G
::3SG lr..)~o ;;;(108

5637
oj,;':jSIJ
l~Sl')

5195
3731

51

00

5193 5193
31:23 ·1;::10

'689

.oia5~
1 Sfi~G 4~$.,&

MG1I

M':i3 l~,q ~3Jl til) 1J 25 !JI) 49a& 1'}1.1

Jaao

13.£0 15580 '.l.DG9

00 196.
QO

illO

00

Mtlill.ulmH:r BlrllAt id:are l:Ui~Htl. ;ljc~n m WI[ wpl l~t... ,1lP:mt.k. o~ retn'lE!IIltrln t:lUI ylrmda 3"~p;Lcnki1irL fit', alul.lltrlll pt'egJ'aJDJ.t1, II 1liij.1.Imi istc,1tI1i [jl,iiore dU:;;:e'.Il]eJ;Pp, l~ifll blrli!li; l!! kII)' Idb 2I.la rJ afli5IDd [l biJf :nJ.k~t :l~J'rul~1!. 'ljl'fl bG mqlk.~dJil.L II}' t'1t::1l, Til rki 1I~ Tu.rlng kllilbllt d.llilJ11
\i.n
I

IUlmllilllle,.-'iirl'i{ji dun biT '"plarah yaph

mrllll

y:3Z1et:1ki;

AlUmara

lI.uIDrL 8e~nl!lf'W'. Dl~e:l' la'rl'LH.an ea.t l7lO

Non

Lollall'l1de YUJI:t.nL..tilnda.n Dfe ..le dunen Mutt t o} hkunrmm e)epn]onntn in lba!::H111& llIlrUe:nak fIllthlU:llll!', Ilir 'toOj)llll'l.=tt~rlilb etml!i til'.
Bij,)'ul~ bl r g L"n~J:,ii: !l::lltl~ dIn k!,~r::lolaral[ bul.unduitu bll.liQpluD

tun lerefine. In'~ kcm.,'"OloslqJ.lndu. ~lr :koktey -PILrtI. yu te~~kt.Lr.
~;;.;,,! ••c~~

1'1
't'lH.iril,;'e iW~)

;l:

gem1slnin l;ihIt~'e;tt"Je t1e\'~m ecllllIte:ktNllr. Dim. ~cMl ~CimlJt[l[11 Alb.l Dow tarlll.Imrllln \'ali, lst;lnbllli [' nlz ~e ~ra ofdumrl k.... :lnh L mll retllll1! o~11! zlYI.r~tl Hrill1li1ttr.
Rundov.'J1I1Tb tilhllY(' mJ btltl1[IaI!:J.Mll'. 1 ~ :tf'

1tI:t· N.... ~ mlluker h IcnmlO III!!. bulfl a)' ,rtf;"i n III FI:ul K lrili:ltrill lilr;]n.:lfl;a_ .. klJll1kllm3i51 CilIo!f1Z, flllt!.m

IIP,lg

I

! ,iI~ 1.I~JlJlUdl ,,11"ln ~llm!SJn!l!

rrlll

RaTf(l3..

if

IrCllraden,~

rar
-

...16111

Idlt .. , oidlllll, l.'llr"lllllhllll'loll

I-I:drlo.!ml '(j.lr,nr

I!Izl11'
'nIk

dil rm,.
all'
;:If !j:'!.~

Bl!IId'lIflU

111'\=ol

Ui1 bu ~k-

ICk m"9I!I1r..mll1l

m.u..J

Bugt.(1'I. blJfWtgI1l
~(lmanlmt!ntl.s

,':' (.J.gO!iu'l

teliUl~ ll'IDJn tIT',

~lme~te tD:r;:t.'t'

'ill!!l'ml~

tr.da, .~~tcuJa[,lIw.l!:, YI.LIlimlJl&l\ 511 In:lcilub ~HI!(Ie:rt91 t'!llth 1dr :>~Oll. lJ.l:J.lnLml~l:lnh[',

1m

H-

le!;ri,., m~
L;

8uihmulai J

frlJ .;oiJr.i h

lmtil,e r tt·G

mgw tarartan
reo 11!!mler

o;)~lL'r]dl
fllttrol
:l 1m[

.Ro!!ndlJ\~a

tilm

is'll lycrr.lluPll, IJtrl'l'~' t.l m.iiv!o II!: :'Ilrl~ 110. lilt"., .. " :'fj'1!dI rm'''llJ ds p~lml "'oIrnllJ, IMIIDs,.;!J!o'r I bilif-' lalm!!. ildl1'lru .. ,

IU!un

(l ~!I1'I~J...Lnf.ll

rnitd..e bt.,l~rdl1'.

IdJ

mull ttl'!':n f'ii. s(J}nt~-

lr.JJ'1I till s~rolidll t..Hn AIlk;.II'ildOilkl II' !le. J'Iltbeot klu{rlt'lil1\.m1 kOl. dil~ malll ht.lSusur.d'ii. te~..~~'IIsl',m~ t.lJrula pIOn!!, IIII' "I:hk.a!'l~ ~Olnll YB Nir:!o.ltI !I Idin ,"~I: I ~l!.'~nu~l ..ra1r, ' "llonC'l, Urnti StfllOO Ju II~~U ben
[)n

SaG oY'gilsU, altm. Jmstegi t..aJ-:1l1. kB.(Hi~dB. l'Dinedell Om· koy camii re&mi bu]unllU ~Qll.tine- hom E~ndi kendiD,£ii siyleriyot'dU; - OJ blJ1!' on \'9.1'. Dellll, yetl'u~k V kti de.~i.l anIm !I , ~~bkt1m. !tar, ruM til I;allyor. Dl~F.Lt'I:va baill"d~,
~
Umcmi", D!1n.,3, dnn!lill
lIt.n billl Dl.l1ll lIaillL kll~

gon dalllverclmIe pllI"8. tu.tm::Itti.hadmlanill :rer-me gel nl l"e~ de tutunmaru.l1 kola~'l buLup >\ lstnnbulun sa.yllJ. tic nrml"m- ,
dlln
ve

lUI

:stI~If1jl.lklid 11m, it;II'

I!cen
rnJ1 ...
!llr\

ilH~'on

e-

m il'Qrl:i I~
ml,tI

tr~~ a

.I

_IlIUII

arMlmIJ IMnrnl dlilm

LEmgil'\lL!r-iTlden olm
NUl"lJnigil'

s.

t~

-

tt ~ Anilll

milS1Mi

51 bam; ~cf.. lI.um:nll \1111: kllU lI,anlnl

t!1.'i'~1II

1"11:[-'J'i y,rlIlIll

~sb'nl.

I

$OIbD.anc~•• fjap

- Ki.rnse rok mll omdll? oldll I Anrdu. avurdul1.a t;oltUk, lurIn iIInl • bli'llJrluJ!'l ~!!lI'!,nrl_T' .. , (;il tlFa~l1 bir pal!"lIlRk I12lim.q, VI blftH CUmll. IiIHIiIl!r .,Ibl 'loa11lm.1'1I.1! Uetli, c }ll:lv: l' gibj [lnnIn .lIlilftloJl...... Viml bo~Jli' mlmUI. !.::lWnhl ~~k ~abm odaya g!J:. HjUb u .... ~ rtnC!;t kal/'aTu topl'OI!!.llr. .. it i. ClIMi1n!!llll ilil'llilJTnl :l'!'il['[r'lli!l dlllm :.Ii" ~ A 1!Jd.:Ln iQim kru:t kad: le~l.,.unlm 'iiii~110l11i ;l!hi'l'I'Ilri" kaam:L9'oI'. Ca'l:mk Joknnbdan 'Ie ml~"" YIIII' [lah.r i;l1 I, 'II !iJ_I_n kILn'11I ~ melt g>elil!.. )"Ullrln, D lillm~ ~[)ilmlilJ'rl'I ~3nlkl;r ~ -?''1? rlnllOill lJil" OIiimrLi tI Cit ~lfIIrmll,.. Sir

mil-

rarak ses1endi:

'.,;1 tez; -Pll

elleril'li

'VU.

I

y;[[kul OrllJVU

I;lIh"~k

Io.ll!'11H'ifIJ, Ylnt ..

b !'IU

8111'1" ba)'Fllmll ..n:h.~

BOIy;rilDll;arm

bilh~

hngnt"ri 15 blo/JISO ~'eltir rtdiMf c tI It, 11 Iw~srninln: 8. m1'I Yl tt& )'!iopdman teurru e~mll btJ!unu.
~Ilrdu, :lbt

C, H.

r. il

-~rfObDn kazl gi hl ne Du.· hl! dnlruYormn? - Ne get.j,~yim? - Daim!l ycdiiim.lil lill'{ Ull g~ir i"t'l, lIIes~ld liIimdi dolmn Sol \"eva tm.'"llk {lolmB.8l; onlftr "okaB. kadJtl bllulI, So:nr bil" 119h14:, [111llD11 izguru8l. tWist olnmsln, bol flBJ'IDlBakh 'PiI:l~<l-

~,,'e:ntuel}, o~rN'ldl~lmlz~ {(Ii. bi ~bI!'A!L .• DUUl[,. dalJa bitil'mp.~ [Iii', !;IC.'D'k 1('" bucakl:1l'1.n kCRIgre l:ldi'rn_ Kompostu. me,'viIU!wr1!1f1 o.dulu lc;ln, 11 ilOIlgrulnl 15 i ,Iemem, Hanly! tn.thlnrmd311 pcr I"] hl?ilUz n ~rkez1ne lIe~ le- ~~ 1.: cimn gi.Jb~ va\'SK IUd. faht ustUne kllymalf kQydurtma. Ma l' cumartl!~l gthlll yap 1m Inu.

:9r

(t[SI:,J!1" O[lfl9D

lI1(lnt'1J,

lUlfif(:'f:

'.

lam J., loiolwlam hekim. ttile 1,a,- $ununls. III ni &~I'iI;tiil' ill gcil'lkla bel' bel' sUdll mcDetn~ii}.. zt\m., Ne? ... Bkaz gaym emen. (l1'3I II! B~r !Jlfie.gazezu da U.UII.tm.a ha 1 .D:I:mda.ki numaralarl Ofkeli ofkeU Im,DtarlI" :sa. Yazmanli!£ine bi.t~i:k 1:' • 11 onra. tele.fonu bpakoUuga otUalll.l§. ~ kmeleri c:e \'W'dul{tan ki.r: iLiyol'. egilcrek kuadhm a YI,P; - AgobllLD. k ZJ he irw. :Iith.:l. CIP at"lp kaP1YIll1!', hj!: birliD.E' el S:!DI. Clj:ek ko\fs.lasm, A.ltip:ma, dr,d dlrnIl'ro£ • TdefiL'nlrl ij)nlim,1 ~Wdi. Ikoh- :;.abaha e]betlc buray[][. dllmln:r lel ('~! Ulh' ~k koltut« yelan bir~ kntliitin.rkell nnnld:ln8.Hl.lc 01. ZH '£1', t Ida:nUll zili:. Agolhm kaZl he:rifin 1.'1 dl Oir·j!l~.i I:;elley,e: H:.1idmiyd.i, rIayri.m.i.ycli, ~1 de l:Jahrle.! - E.... benim. ~en kimBin '? t Ca'ketil'li.n h: cebEnden DIafO- Alllamoolm, .ae ll1i yU tIt.. M~ kim ka.pli, yaldazh muhUni. !lef" rospiyos mu !., RIl, :Hen mi!illI, terini ~lk::J.rdl, KA.ydettigit ad- }or'(l'l.yOl:i ~t:bael ~ Zabnbm galiire~lerL elilt.IJh te~tl goz.d;>11 l~ra._, E1'vu.Uah, turp cilIiyim: geeirdigi h:lllde arudlKlIID bula· 5ffi nastlsU'l?.. Baiua 1i.J."l.glu B~']e. duvmUYOl"lH1L Yli,ni !;II[ maytl'lC'c. te1efcnu a~h: Frat!- l\rl\tmu:el. !~tllnbul istih- ntel1"ot,!le, Bllklrko~linden £lZ ~lIfalarH'Io' "'il'tt:l:e~ii'ilil k~h o.ratkalL'Ulin.i \'€l" f:JNrurIl! ~t~, fillii.n. min._. lIP KOIl (I ~m!L. b3,"'il~d1: 'Yl)rgaki oocerdt, byfim yerjuN~l'l!1li Clra t? taD.tam .. 80. aki) rna balUl 1'11\ bnk '[{okolla. hani Omer ,,~ ~~. Pclci, fl~ki. hid hanmda l'Ialili bey mi, H':ty- '!.lgm, bellI-rim., n b~\.' mi, HElm bEY mJ. blr I! rbl cm'~k komis~oncW!'Il vn:nhr.

serlm

a.

r

cril

..\1r.

*

buund'lki', F I RAr:'1 yazdHl,l'le.5;,ini de tar i.( e.d€lim: :~ e:''.'' -=-""" ,Menlivende:n i.ldnci kattL ('I' ~ Cnii,'t!1'sibnle J{;o{Pll im~ih(J1I1Qkall1lca. UZ1lll bjr ll;oCII idor iistlj(1 ~ tlfU.t Urdi mnlll!fJla Em!., 'flfllU:Wl )..(!l!!lItnm jliU:ic.l fl,hnd.,;l '12. Y.a~ de yanya.na ij.; ~amll kapl. 1I·~ !s!aUbul Unlwrsites! Ll'Uln Imti Zlho.ncsuHle ]lJIbnh,d~ ltemek ki, ~ellm ghJenlE:re b~kleJ(l~ o-~: j' ma;ut 1);1II,'ac:ak \'C! bekLeyen. telefonda konG 8JJ.. ka da~l: l.kinci:,jj muh~'[I. kiti]'1, t! h~£lrJ 1. mClYl~ta bitt'ecktlr :aU mUliIl.lanlorun kim. oldugunQ. gelin· Fl.aruuzrfl. Rmbabli'l lc-rl yallll11 ~ Si.'b~ 1'll bir progUtt haz!rJarunJ~l;r. ce: Am Kl!I.vU _jide Ynhya bey- YsblJlJi kiiiibin odasJ; nihayd-':: dl. YUzu eni knnu rakl!jlkm:il; teki. kendi Jdasl J,i, adet" g - '. .......... !!I! ..... I! I! 01 .... .,._ ... er];:e ia~ sar;lan, bl" ...kJ 1'1 ms, mu.l1t~~em bir .lilllon_ ~ ~inuliyo.h rii.3llp boyah.- k1 ~ T P 1"1 I c(lylu. g1Sbeldi, lnrk h~ine var- de Ta.v~nda. CHm gi::ib~~i llmgill~ ~' .. fanu"lu. sallum sD.lJnm bil': .....-nilil bi.r adrundl.. lfI "I8.I'la !'lLHiJ, 4(}- 50 nmpllllu;: M 11. Y I 3 10-18 Telnfon :re.libeaini.n n.'"j hal'· :1."1j!' , E'ir!lfto. Lui ::\.\,'" s:ltiHn-:' ril", ~JaVW1 sahpesi nde aU oj. de, iPEk MUMEl1l kapb kim~PB-:: U6~ r-"'U"""If""'7--11 til. k 9 kere !lid! vc <))'1"1 a~'n ler, ko]rl.:u,ldar. D1VI!rlELrdn ~e['o ~ , Bin ,,"B~ bone nU1l'1af'.3.!lL "ill'dr: ([,eo e\'el ri altl1'!. l"FlldLZl1. yngh bn:: .R1oIDJ,J Ccm \' 2.i.mab inlruye teein - NIlt<Il- ,Y1l K3~ltlHln~, C61uiu, F~ne _:~ ro.:.OlI!! &l'iIJ nigar 11nn. iklucJi kat. (Arrlibn.h blbloJan. ~, ·21 Y" " Qd,lJn lHllll, Ft'N:'3h~dlerJ ,r arnita Amerika; nM .. 19\ Cik1lnlJ:tgRh - $Illli, h&eL yr.zl m8Sla.llJ, SaiInda, rnfJ.a.r.ma: PaJj!a saag., 24 ~ktio~k dldli deftE'l'ler. dOtJ.yrrIJl', e· ki.idu, Sultan.; Tepesi • VB ['[1ldar dohlunLllD EI, II1OIID.SR!1 ~. V lI~jh: blib81i. Cal~l k!<ltJl- l..sn;Llldil bir biife. JIalilndo pe- ': a. D81ru:lo. ll:IHulltlk' bi~ kll..n9nll!'l B fi8 QUn"lii ]('liEnK a~::l.ctntl!ln, ~e!Jer knliwl'1- ~ ~ KC:Ildfsi do HillIn SerE1!l!k~ddil! 130.. 18 1\0.1n~ [I. Ai-!l'i1C.l!li: ilnlap_', l~ 11 O~le ltlbhi!i \iJil" kil.tip. I{UlI"naz "e !lin 17 C::l IldncH KIi:::efle irrnan hc .... 1Lndll kunt oglll 111nl r eli. H~lr'TI ~.:masmd(l ':!I.l OS l~ I;l~1' • YeT'fi.., n;'ldid~ Accm halt-:. alll!m r:ttlt I Itit.ll.em {:t;.IP lev 1:l1m1 43 5J, ipdcli l';:fi~~'IU'i seccatl~lerJ..': dan Irodam,Afila.rn aunli, i [l,l a hklI'1lliL koy :nk l'OigUH mil' rv

§:imdi,

~==......... ~ _= -

T

18

ad-

~tf

Cumartasi

bu<

o~;

'" 10lfi

,mUll kar,slarin da

Urk .. Yunan

gelismeler

a I rup Sa la aka- Ian dun t,uplan I
Birlige dhU bel devl,etin Maliy ~B - kanillfl oplanhs~ ise s-:.,na er,di
Bll.kanlarE!l klll.l:"l:mlY _.af1edh bil1ikte Ugill IUll'lI'Ls1erIn ,~ telfti!ikHed de :yord.un etm~kto \'UDDl1i ,-!!<.I,~.umle.r1bUgUD idiJe!", dr-ada tIIpJllltnWJtU·• B2lkanJor d1l,imJ biJ:' IIIIIife.tl 1m LOll.i1ra ,10 (A.J.\.) 1B1"i1~-, Itoael and Lli ijlHll.bJJru im]ialayo:o 'lwi:l iz ulan bq d(!!vlat. Mkeri IIIl isyon1.mlJD ~kiI \'Ii! tel'lii,b~ dev1eliD ruljdaf!l.BI bllkanl!l-l'l kon rdlC., feralllallJld Ule oturumu But 10 hakkmda karara VafDll Bu kilIll1ite BtllkBel ru.:ulJlqda ,~t1J11I'l \!: 12.1~ t aona 01"ta lI.iI~tir. . maSl ~e~"we3l dahi Linde Topl-r,tJ Bevinin CuI M.' .re~ 8llVUQPl.8. Dl. siel rud, li1.ct G 1 den~',jekl al".3t Ucam.et·!:j,., leyeeektli. IIfuJHI/O all tedml'leri li.rnda. l'lg-Htet"~ mliliBl:a.a bbL1uiLondra all (A,A.) ...... Gu Bill,.. n.l A. V', Alek~a.nder'1n b~~ CarlwGl GB.ll'de:B H: EJ.nh/r.nd:lL )"ap!lm.~ ~t U". }I.[tltlt<l-I bat. erkenden ciVllf1m:iB poIiB t~kviye m~i£l'& ]if murahhas he)·etLe-rlll tlrele z.el~r~ yel." almll} bll!.llUluy(DlI."du.. ri, kor.feran:1!lID toplRlldJb hiui.I lngi1iz deniz piyad~l.erl muh· da §erf'flerme wri.lp ediJen og t~]i{ murahhas heyeUe:r.e mEln· Ie yemec;-ifid~ tlELz]r bUlunoll.I-4lIOU? tiydetim. ihilviyptterinl tet· 1 rd.r, (I -"rlIl3, oeledell onra da Ink'- memur' edlilnf ijltI. tngHiz heyetl, diferr~r]nden devam edc eel!: \"e galip bir ill· e!v vel ge1mi:jtiI'. ~ mLLletm timaUe aJ.r.j.\m uzeri Bono erecektir. IBIII\U mtlt~lI.kip bit teb 1.lIl'rna.y !fcl'l~r'.I, ilIlifCll"D'l3.~ r gil' li~ M!'If'e.o il!'~eTcti'!". mil'! idller. JlJrlHII9 BakG'lll.ur. tol"f.:zntlal Kcmf";"(I~.;tiJ ",LllH'l ih0'1j mi:.p~ Bdikse) 30 (..t'!...P) - Se..b. &'1111«1 '10k ruptl. Birligi[lf! dalId1 ~ de-'i'l~ Londt a ~Q f A.A.' BlI""ljn Un Mllliye Bakanla.rl topllrnbsl L'J1'I'drnd1'l H~[IellR devletlertvTe tl)..:BLd~ O;'~ Fransa milli mij hu sabah nihayet bull.mu~tur. TDphm.tI senunda demette bu dt;!f :'I bn kan an Bevin'In b:-!.~M Jiye Bakam 1ra;,h!:PPO'" h.illj."l':u.:1 ka·t1f1'>r"n~ Iun an !ngiliz t hi. bi Amerika.n mi..i~a.i1i.di Sir Stafford Grippa. konferanl!' ~o'k lInem. han!'" h.tlu.nmamaktadll', 'fa - tao vartlan net:ilc~~ nsz AlllPri.rc:filllIl, konfera '. il- nun oldugunu :sijylcmi.ijti:r, Konfel"W1sta veri len ka.rarlar (!i itt talr'\l! ettle-i mfllumdur. dan bjrh~e gOff1!, l'fD.l1!ihnU p,I. li'psm.. td~Uri !:iJJI lJeV"re~ia1de AVl'U]lIQ dlevletLondra 30 (.\.A.) - Br'jk:. ~e:1 l:i.t.dlil<i!1"l a.... d Him I kr)m ;.9"'OI'll l lerl, ::II'I"il\'l.l·ll1daki v.dL~'e 1lII1.3l4• mR T::tl'mdiu. birb Lt"l1I3'l'inll azam!l k~ !""l~r ,[br li,iltu:l~n l:Ii]diri1m ektedir': lay]' il p.::o5ter.el::e'klel'ldir. I N'<>a:nLT'I 1.7 ~inde lIC~I'IO(lil<:1'l K{'Lnf~ r3lllsta verilen ka.ral'Fg,· I 'f'ln tatt-ikl id;ill. MaJive 'Ie til teblh~in iict.incLi mil ell If>31 i :~r~ mUteh~_IH:;181an BrUkfI,eld-il' ~ ce b~_,;; ne,-let &!''11I'1rna B1~ tint klll1b r. l!u~im Londl·;tdll ilk "alia. 'bir milddet: kolae ld.ar •

TDrki,.. w., Ital,. il. Ilri.ii.a
Ctdda,il, mUZlkenl.,.,d.. kaJdedUdiiia.i i.Jri,il.1 lIiJledi

L'O!lgra 30 cD, B.C, t

-

Birligi.ne

menJll.ll'" ~. d~vletlo

I Ltt.n ..
SiB

B'Iltll

AUI1<l.; JO [itA I - Amta A j.:msi blldLrj~'i:lr: 1!'u..n1:l.1l Ih~l~leri DrLka:ru. M.. •.'galdarlll buElln ItaU'aD. DI~~i!l rl. Sak n,. S)'Ollef Itlr:ott{F1 .Ita bul e nu~Ur. CaldarL, bil!1D' l\1hblrlt'Tina hltll.bll!B yg,ptl 'I bl r !:I~1l1elttE &:,-,ri.I~iilmel<t. clan \''Ull!Ul-U''.]J'l1n meselele rlnde 'b1r Uel'l~me k!l,.OOl!dlldlS1 ru s1:IyIIi'Jnl~, b.o:rll!: I:Ilr gNl~rnll. nln Tllri{-l"lJiIJlI1I m~zll.kerE'l~ nnde de k"'l~·d:l!'dlld.~nl. U,,"ve etmJ;jitl.!', .soFULIS'L~ GUNLUK EM"Jt1 Atina:
jllJl.$l

s

30

A.A. J -

A,t.!TU!, ,&

i>1I0l'·1 for:

Ba"bakii'l SoUil!l

mllli mu-:

~unJJLra I.~:- et 1!~.illl·.I.':tedlr; r 01ri..~~~.mlz barl:l :!I;J.lnL~ m.rm)(~I· tlr.nl2ln kana ~~l I. mu~ b3r ibQ]lle:;l a.slll:rLn ette
rindeu re :ko~'.JHII·11lll.Z1I!. Ihtl r.a..sl·I'H"llltlan kurtarmalt 1~1n detil. faKJ,;"

11l!.fIii la'tlllrianno. h1hbnn Yll y~l1ladl~ b r s~mlllk em.lool!.

'

I:mrb'Iu"' mUsti!~1i11!

den

Tin 51D,':J ll"mnk ve Ki:ikiln ILtrna.: btedik]en Yunan 1 lu l .un Hmnk 'I'€ tllli.l ~'a :pn:J. m' r:l::mnI SJ.~]imak I·

s: 11

g1 ri srn, ~ Ell h:"'.bin lAb~j l i'I rr:':

I:lUlullUyorw: .•i] iI h.a.

),uk.Ul'ILlll. evve :;lu'J.lmn ()

jnn blL Ill"i. m!1l~tl n ClIIIUlI~"I'"1 IHl. )'U1qmlll5 Q!du~unu beUr ' ttl1 :so ulls, mlut 1rl1lh:1 h.zl;l n \,;uifl'lM'1n ag1rhilru kani1l

~,,~t]C'l.pl.r~l'L"l
ItL

b-min

L';1fi

g. r~\(il"lll.'

eev If' \'cr~1 Is, ':;:LU 1

I
'

drl ·CE ~im 17.111 e'rnifjtir. ~rn'l.ln Il"Li I dur 1:11..1 hIli;!) die tl('fll"Pt l,·dh ' mu 'RZ<Jn~!lIniI1 rjil~lIDCiY' blJ r ,,'m eiilehll(" I::tlL\l lll'"l''I.'"LllIl l r t, "'lIe ropr g, n. 1 l,un.lb.1
11~lyte h tbl:: w!lcili{ (;(.11ll!'rl'k .,j I r
.1'.

rna.': v b'J \·.:lzih!i.L oanlu b:1"I' b" • rmak 1I,;ln Cah5:P1l ya {) \'f e' nekt!::dlI",
ASu.E;RZ; K.A~I TAdlUUJZ SOK SAFHADA UJ1dr'"o! :30 (B B C.l - Mu-

oNe.!

oj

I

roplstltlj·

rim

a.kdetmi:$ltrdil".

d1f,

",dilmio.

htl bir Lei "'lla.rl!;irta. Yull r.r.ni1I tal"! dt. 1:tre ":l.r~' [l r.I:!il~ll lli. ~ fl' LL--:un &Ij~B. ermek. Illeve 01 . d~~l.l11 b.!d.Lrl'!~, Btl r~I:a. t t b;l,<!ld ,~d lIbcr1 1000 dprI ... 19 I (}1~'Jrll1 ml.l!lftt.Lr. .r\ Ln, :J.O IA.A.' HUl:Qnl l ('If \:-.rllfmdnn Llc~re t tl b ~.;Ie kaydtdildltH
nl' !;lIrt hllkumr-t kll\"·en",rt t:J. \'11 1L tamil GiDns

Am
V
L

as
askerlik
'fI,A.) In~tor 3n

dam-cburi
kanununu hazlr1anan kabul eHi
a[l,.~kllrl
J.~:1J,2!ltl.O[JO cUllarltt Latl.!.1 at iyan meelilil l;)jl'l['ls.tl~ k{)Ql!.sl'OIlUnilil ,~UD 1!!,1 ~Dpla!1tl:SJn[:[tl. kabul edllml-l'tir. T~I:l.I"l du11u !!YVl!!l m.ume.slil,l1e; me-'U:!lh~(lli! d(l l~.:J.bul.pt:l1Eml~tl, r;llm

bk pd !I"'yedc
t~DIra.rR,::i1

~o'eT'
i~-

l H\I!'iU

yow. I It ll-

d 'ri;H!d", RI!S~1Iim Eli'r NllCLnlll klZl Pcjj,n El ~If IJe ]{onliO Joru:larma r.:l.lrtt!um. lI.1uI t!ttJ ~Ilr. LlldC'R mil trAi; I tI Y rb,"IY

k~I"1"1I ~'8k:'!IRn

&dnll

Truman, Ayan Meclisi taraflndan
mecburi
'I. rum. I. AIlJ.l'rlkan ayan ml!'r]Lsl l:; ratml l hllillrlurt<l[1 VI: orduuun ~[ III 1) I:I'U lI::l'r;ilhIJl1ilk. itun:- m~cbu: bl 1 IHrlll-:: lit: Iot:,Sl'Itia.:;'H~n· IIIIJlma

Itterh u.M TTlruIn E~i] menn Jlu yiJ~l!k mlmlOr Ertl.lR"ml E~llm.ezln " killll gorulmfdl~ nlk1J.tI ldof!.!'nlerj (,V\'eIKj !l:i.ill I~Byo~ hdi \':lkll tl!"i1ud tu Ev]!.!'nDl~ Datr~s1nde lcr~ kdtn·

J3:lki'LJ1II~1 Mlnlr hUkiJm.,;ll11 d n Illolumilt .i.S'lemi1i VII! !i:t'I'n ["i"'wlht'lll f"k;:lId,,~ dt! ,reni l;ull'm
1In.r.ak

:s IglJ],

Ja~c g",ien

g Iruk1ilh!l!J,AI'h~r liT. rille

DHma

iki :llm:J.,
min

"'ur....
Jr

itJr\
el·

or

Ilm!'Ii CJ!li.n p;lrtnhlnl
!"Jlj 'l

t e~~ltl1l!'.,lfll! dl!'I'nm

Dun gelen

M1SIr

Hl.ikiJmd 'I"!'liimtM! ill", i half<: ml\~I1' ·,!d 1 ·ri ile, Dl~th
n"

"ll"h Nl.ri"r H,n·::J. kU'I''o'ItU..rI ' lu ~~8.nH:il:nIJtr;l kaql '10 :1.kln
....Iml' t'l.lJl L
1',

l r~hr, Orl.a
VI.I~n.S!

YlImml!'l

r
\

.!)l! (

,<i!11i'1l kl lnllh .... ~Il1.:1iJ p:l.rU7::1 nHu 121

"

I,Lnif'

1:1.11 !'Iml

tlrme LL •.

~f.'iI1.Lnt:iaki

IllllJ:L1

1I1'i._

f'lIU

. ';0\

279 eSlr !o;al"b('lml lr-rdir a VI' l..'1IU;l111 ki;;vh'rl 1'1 mda pa, 1 :ml~r tll! olp ve

skeri
ti

J

j:!llilld u vrl tllr blllll \'f' I f'rbl.,l-·r gmll'ldpthH di"rpJ';! I'den 111r Ilftlg I 1m tt.:Jw.ILr~1I11m:l.! In:i llhnlH.ru·(11 • lL ... ·I.rA l{UVV.cTLI'!'U. ,.,UI~·JS \'l!

V
h
1'Ii I

1L11."'t, n' 'J.Q 11\ [0 kIlTl".~th~rll]lrl

I

-

All , nl'BIl

Gei'l,enl F ..hri Ate$alp'lft b ~ a ,h:andal.:i h'eyet I'll ri:". d~ hd,· .. m;yoJ'
rl1~llll~lon 3U (API - 'Gfon':, al .I' ala I A.b.. ~~!plJ1 ba!jLmnlt~1ll d.Jkl Tlli'k 1:l("yeti bugLm \'Ill·in'" tllndR ~r>~;'fl1'Jl('kLedll'. .. Amerlk.lllJIl '''In;J.i te~kkuno;. 1·"li. v~ slid.. i.1br-ikalnnnl g't! 2""C ,];: fllrolU h'_'r'f't bLlralal'da, liil );'1' 1''' 'I :';1'LIYEnin l'Jil5.h illtih=:l'11 la: In! LrJl.)(h~n~le:'lltll"m{'J"e yamya Cak 1etkH~lH e blJbmaeaklir.
I

Y\:'II.np~i

le;1,Jm~t.

Ilu"U" l!!~kIIOtlll.IHlu·llmasl 1~ln hG ~~I<I! 1J1d,\I1 1 l ~ n I I C Cl
10 t.!:nlll

t'jkh. III iill'et Ulnuml I h j,,( "deriyed~llI harel'.. ..'l ,~lmi~ B!'lki de. flr: ki lir Sm~tSlll I obm IChcdli'l ..ia1 Lines Ilaf,lw,·t dl y~lnH ~y In ,1l1"r.1I11 IllT)llmi h~y. h=lkl-;i11l' h~lk{'mlik r ....til ii {'I l klUmpollyasLnB. ail o:I{heGwe is- yabrL"I'I(>lI IInde mU7.illc"!"f'·1 k.-:llm.lifll"l'", I h,"irJ menuu huh" mail .. yol~u gumjs.iyle §ehrimi- dil~r'I m~n,lC'k .. l Rli" elesb in ATOM BQriBARDIMIIN ze- 4. ii Tlirk. 19 u A..merika.ll ,Ie la' .... [oj DLAJU wna kaJi rlegilrl;r. Belki AllulHItClily Nw Jer. iger 1 si ecncbi:tabiY"tindc 01 ~in mahl\" ti e, M" LTual Ll1 I> 'i:'lO ,'\,!!,I - r1,,· Jl'I,fl1 l'iii!11 1,1 ;~ i ltre Sri ~'Qlel. gclmi~hlJ". ntitnz etml.~k ~{'T klir. Inlli.'" ne 1I~ Rl tbu h '" hidl' Ir~loI!r n.t )rllncll' blr tL ItU'll; !iDyl. 'I'ml1.!iit OI!;L ak gelenl r rorabte bUill. II i~l{ lIlt:k 'kl.·I!lIl'ak '(lhlllJlI b~ Hll"lIrlu.T. Jen Cl~I".'I.LI 1.e tlLe.l!:fo'o"ts Dt-I,rut. Iooltlda IT .-lk 11::lrici~"e el'klimmd31l mak hi!; bit m mlek~tt .;:el·" h O'_lIhmul, ('\ elemo ,'iii ,u1l!,,,,llPmt' b 111~~o.;.J. ~):'.I' (I 10 tlr. ~·~t... \ .L%if' hal iei tt'lilklu e Ali CIC\'[I~t bey de loulunmakta bii;,;·J LlrnJl a:-hII' 1". AlJlJllJ b,)ll1b<iS1 Aml:r~k.llmll pn:n dil". h .. ndisi ~ tlhtlm.da c... i [- d~lm~ll1i~ ,.(' ('Ih"'~.l z. Bi k YEN) ::;lB.\H sllli rlt:Uh'Jl t'IIJUJHll~ .... g~J;medana r~k RH!':b J.kan1 NlUi Said Pa- rn~mhikf't. rnilh·t IILiHL"m;:l S~lIhu dHiI m dt! rebIJII'<'{,jII;Jt:;g"'Jlt: ", __ y ",!"""",",!!!",,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!~~~~~ ~,!,,,,!,!~_iil_~~~~~ ll't~ rei&inin bll h,"J"'I·k~[L·1 til MI, 11:J H:. 1tC'Lf.)soloou !le • ko-lI'l~o· I!Iillllht.r. tl nC' Ahml. IbDmbnlllfiLn gCll!ll;'t"kt F' te· uttadlR:1 l:Jlcdlrde tnl:!.I]llI!mf! o.klnln dC'n. ibu YI11-:-1I1 ];]l;'1~llldai"i a lJ'., ~ Ir,~;1I11k er~.am t.a]'ollnd~lfl karIf.Jrlil ~clllllq.}d:JAl(lrn oomb;)sl· hln N~ecetl tli"I'I nl.)'e-t hllS~landtL k,'1n n ~·!!.pm[!R<l .h~m(l. llluii: 'l:illiunduni 1jJlaJlmt~ ,'eo V9pltlrun hk c-keti· n'mluk dLJWl.t'. Ona ~·~ltd'111 mn Iml111lll "e !>Ol'l l(!rrl.lb~l['rJn! ~_ blr $ey .ro~"lt.'mlyeee:tlru 11 l"la.t1tlnl,. 1ncAIt nIBil Ahlin bDmMI'(lImo.n ne ka.d::ll' ~('hri1!r)i2:de kalm!1k ii gVD.iild('n bil;;:1 nI t', drill' ""lrnl~ ;;;Joj:m (:r(.lVCS, dh~Leyldl~ ml~ ve Am~rlk:J. Atom t Rrrlll'unii. loHm J.hcl~~lfll l3.y'Sl),e ~Ylem.l~th;, Ell lH~:r~k!' Ipri. I. 'Ii' r 1 2:cre l?'urkolele· inD1i!itar. mura!ca.ik \·.. \ahu I 1 It> ·lif · Bu sure-tie MISll"h11l1" da Jt."me ile katiyen kll:l lll·rnam b.ifIlblil - tgkendel'ivif' n..msmda tI£1'r. hi" do~u A1Idcni.z· hath il1dns D('vl·t reisinil e~ 1,;'1 \.- '>.It ctmi!-l h.IILunmaktadulnl'.
"I'~

yolcu gernisi

iiMcs:sli,t!"i

·1f'"..al~11a(,3k

teIT!1;!,!"T m. t1(" ...let'rei-=il1l;'

\"

11

1~

1'11·,

kil.rLUlll ml,lrakHtt: or"';} me\ -("1J(lLlw", l'Ili:'H1le1;;1P.1 i

Iran., Amerikadan
yf"

F'ra.nsa

Ticaret
MnthJQ.

Ispanya ,anla,masl

w:.

30 (A.A. i - Fr;IIJ8iJ III aru"lndll. iktl .. aCl5 II(! I1\i"1.JI (I,ll tIii'!!h:r nr·llc~lpPtU,rIim.tttlr, M.l ll!lIl 15 I'Ldl'll IlllJarl"ll yL1~.!,r](j I:j tet· 10: Cioliln I,.r :';I:De. mLlddl!t.h l:;iT

p~n!i,

Mp-s;', 1". CI;,:~·lct lCI:'lln!!1. Illf'mk'rel i~l('r ,Ii !-4O'11(11 lpri HI;! k!:\nh~',"dan 'H~l'i1i.,·Jl m~ :dlc g'O!'r:ll':lI, k '11(11 kllra~1 .1 lilf'li. ta !;,~I'c" Iran, ;I l~criknd"'J iRitme:i ,'e 1<1'l'Itli 111(' Lutn a' '111:"h hJI2l![ liln "k ndi in€' HL ~Itllrhot 10 'rI IIHI1,lut. krcdinill ibirCl.inkii. 1m f!.'. 1 k:J'l1}" ItI,i:'Ii d8Ji<; o!Tttu".Ilmns.ml ist-,!! • bll Cl [J'I'hn ta'·l\ll"slzd .... V,, ~ VIi:..IIl.:-l<1ll :10 IAPI DI."ii"
1.;1

ni kre,d'~istedi

!Im·knmh,
M~jlil·.

ht"r hll~ll<'"tRki

gidi, ~
:<;,1

1'7.11"11

."~11 :Wl

marl

6:::-1

mll\!til".

lI'flml Liu ~0 1!Il.ilyonluk (II 17 !5u'lJaHo !I{'lh·llIlIih.

l~f"

lI";1r~17

(,i.",~hd~r,

Hl:ilr

he ret

DIUI

'f1IUu 1~"
"''''

,OIl

I

111.B

k

iJ,1.'"

.

Olhn piy~dlar
]Alllha

'l~ID .
~

.
am

IDARECI

Amerika,
tazmlnat
.... Va In!;ton. 30

l!5vi~reyc verrec@k
IA Ii. t _

gaze·t~cilerde n nCa
30
I

·in.giltere de pa·tate 5 s,erbesl" bU'aklldl
30 (B.B C.I - It:iil hu Yllf'ISlll(lilfl ]ti~ I' •• Itil I tlr. Gc ·I'D sen.rni k(l.slm dFl tllgillcl'ed~ "t'sikCl\-'H !'mml~tl,.

AP)

"1\11

Jlo.rb

t.

Lonl

h'd ip

kOmitL"!'Ij

Bw I:ley bug-liin bn InUlin,

'Ua

Oli.J.tll~i.

te ede

Lundr

II'

t:lte~ tuprn

...il;'lIldt'

1i\'I!;fCY"" Arnll'rlk.1Hi U('"ll!lar!

J

tarll.1llUhl) lics. dll@n zl.r.aOllm-a I!a r 1111111 ujlrlll It ilzerl!! Itl mHYCn 00'1' ibl rI dOltltln l",\"J~re hll~lImilltLn(· tf'dlye :sllill.' tem:o;llr!Jt!'r ml','l;ll~1 D~~l,h:rl l«} l)ll.'l'·l)nLJ m,n'arldull etmL~tlr, I!u 'p"r,U1,n h~II!Y('.!l1blr kanlm rnl'v~u u~ II lc kH f"d('Cekllr ,

elt.'t:~k l'U7- OllmJillynd 0YDnlll.· [liida vukua .relmesl mclbu? IUfl dilSci~ 1 o,si lfmcom .. lll'ri.IJilO rica
('lml~tjr.

!

VeDa

:l.lm I'! Imekterli r. OC\:t'H J.loskoy;"!.dll 'buhwdu'· um ~m.:" §!lhseT' bu ..ill ti ~ - 1111ij;ll ilnill'~I'e a i1~bl'l"Llip SJl''Il ya" rlarI· lat I m. ~imdi:r' Uitlnl' biJ~ II:"bi III l)iI' ,11 .Ira topIllylm bir 0",113 k ...mite kllll'"flwdlln.l. 'h:lt'co'J.;.l :r ·1I1('~In.de kDnll~!ln Lord SUI'go Ilt: ~l.it!R • !Ill k,,,,dll'n'lt:> de v la:.ll d dul'lun unn LEI lr' n df)~i]~iJ'~ d('I'IIll~

Bu.ghl,,·~': ..O'Yi.Halarda., ~ll"Lir· ]~dbo1':ull1p h.idd~l1~ne-ce~ Idm ~('jcr lllHCilKLU', B~y~o bit hal 1;-:1 L!~J"'l'lcl;], bo.s!TI("iQ.!"! l;lln oldLl· ~ll gibi 1l1~:!iettidlD1esil'li rita 13'

m~!j.111

~unla.rl ~l:iYlelT1l!-lbl·. ...Ru.~1 aI'm oj' 1mII! redo. nt dilebilmE'le,-j i~irt Di~' SoY),'el lil1~piylld komlt~sl kUi nl:l.h~n 1

dcmi~th·. I., tlh:1. 3U ( 13:.C

AIIA.H

~ ........

cin yat
Jj,lfI'

-------~ ...... i 'r
~ KrwllIJ H- yinl

y elmilel I
Bin.idlr,.imrzrll 1948 olimprJ)ad I2l'uHio: Turk brJyrtJJ/lnl. 61Cr~J dil"f~ j !f,!lulil';Hek oI!TI nil ¥U'f) n I.! b a.t.~II-dz
VI!

Bu

i ek lI_-:l.a.M!~fl. iki kr~
br,.l·n - lIil'di. larl

:;i

g,,"jn~
Ii r IJ

,," 1

6ldtt'l H akkl!Ji f ci 11!lcrlrill! 81 u.n;" r

Yoz n=
H:;trbdlD ml'mt
II

Atlll~
AV-rIll'a

(Hmru:'l) lin, amiIn Dokua ki..rtilld'l!' 'Oil' adam 11 (C' b.i.r ~~'kId~ ,i:lhlnri.llmth j ''0 llil I-:i~i de ::1;:;11' y,'I~lllilnml~ur.
I.N:'

111muhJ.eJI:I

d;!reJlaigmlizE' of. vlmu:jlur;
.Il(

gtke ha\H.se .. LN
Alulli

Jd'

in.iyd 11 Hll;;":Y!1l. J:.Y drm fmd,k tAil 113. ":111~1' hr. !ii.J~~) Hi tarla4Um., ~8.r-ar.. v I

"I..k'UZ l:u.ylim..le Hal'''! ,

iF· ayni
llllegi

I

ujim,!I1
ciil'l

Hakkr, II u.!;e:'r·f WI ehndl' ~re I yi g,j)I'llJ1('e, kon di!lnc Ul':1.l.:aI

muhaf azn u;;m vine evlnin kar '~sm, sahi~~ H,.kkl gl.kmll!tl~-,

au

I-I

,c

~fm

~A.nnl!'n~Y'2k

tltbanr,ll!iil

HUi>i;',yine ale;;:
ml!!}tJr.

(1' ki gii. ,1 yi HakklY:l doftrll ".,1Iaml .. •... Hakkmm e tleri kesi mlstir. l1L1e1ld"]e esnasmda Hih .. Y)nin e akmbah'.1'. iRc{'cp, Ramazan ve Hasan M.disc yeo ,-inr' ,..,Ierf'k ~.'l.I.o:kl}'1.reci ~tkiJ
"co fiidUrmii!lll'l..'rdir.

0

t:.d.('I''''k

yarnlri,iin-

ile

~~rl'i.dFl Hiiscyill

I

Hi(li!l.tl'Yi' Diace

Cumnuriytt

bu ism] IlBn.lk arkilan- 111,3. i!Ana.dulu h "ali klilllie degi. tirlllC:'k 1I n I mnnetl 'rim, C. rb.ml.h;igllJ g>. r J,filzik n rivutl.nlt I. j emll biro ekllde ea• nfdlnifCHJfrn lfil lany 01 1"...1.TI(! mil, ra J .h:upasl..OI, aklo.n:Ln af'!l J Slml baUn memhl]llus Ian blnlt lrrlmtzlJl 11)'18 i)Umm)':td-1 tlt.:11 , her • rZ\lyu tatmin delli~ ,..a.lan,tla kad;:tl' de'\! .. Ilmek jj .~ Uinnq;:J qa Turf[ mY.l'lI£1lu til"l'el dL· ~ir. " bWiI'ar.:J. bn&f'L'!umYI),', Sc'beur, Sebebi t ... mli;dcllin G:lmek ev T~j1lne rcJrtlrecekJtr:hnm enilnlz Ankara radJoOllul'Iul!J n ijtiyall makradrr, iii, blllLl::il'l'rJmJilo II;lIIIlddel\ ruusababnl-·. nda vaJol "n.l~1t vu1mt.u- clUJ. Evet hUQla.1 rl~ uiole,mir . ve .ul,cr n~lclll.ri. Illftd( mId muhtaamma i muavven vnkltt e ve . 13'hlM"I. :;;t!rtlk tLli.ltleri tcerlto;'u \'(1 Jan iliiy ve tconlddler: 's1~(3 01 ~J,Ur1,\,~'nL't d, ~ilknlL. lWtlcn 'I;uu:uvacak .Ilt:kilde, )"I}k a bah .:re-t~mJo aJodar] bunn r::lit'r~lHll!' \'1' latmi II Clluuyo.n pJ"()~r.uns;Une I·m!br mna ddLclrin~ duhll 'IIbAlJ opera p1.l;r;>l&l.l ( IllIffln% A"Ildir. 1 r ell Jrl.\'IQih.;rHr-. B.ina~1Jl!.Lc\,b €.:Iilllli~l 1t\li! )'"Ok . ,k,. in cider dyomuzun diKt't J,eSjf1":1U a.' Bu em~1t ar lllBhWJrhmfi bh kis., y snl roerarm urn, mun rzui .... lr r bnn','lfinc IJ 01 i';Ul !In' Lilli i 1111 4aillmJ:5 vry3. lmll.:j, lIlr klSlT.1J I. 11 Ajans habio leri. Ina liU!i1 eder k. ori 'inn] bif ~t 0li- nllm Iljml Vlil ~ to:' rdcn .1 .. Ii! hU~'Hlnnufllr. BunliL ml.lkabll F(>l·;jll e ha:nl"lam.a'k lllzlmdl1. On 2) Suyas5: lsah v t hminl r linen llirnwl r h, Is.lldl ya (!TroD. a_<llJ1iJ.;," r Hi! lit IlDit:ttl1C'rlJniz ~"Il" '~ 11 U Ik IE j- at,ru. ele nl!l.bm: dyo rye Paaar ~:uet I gJ 1, rnlllllu,] kirnse d -iii;' t;.,I·dl d -n n] :ttlar ;,-etl$tlrrul.pt<nHr, Ava1.ll aBit> miilhJet ,"V!'I Y nj ablOb3) EflIilbJ, Icrimai ve fe-nni ].1)~lrllJ;;bn j.r.!imiar mt)lebb,hl ..oine rJa l'S p.ll~n blr dcnem.1lI ffilli>llbak:!.,r:J u " (J nn J1 ('l'tir''t 1!UWlllti~ 1!mmilllar,
IIlDrnaleyb

1 I'll dl:! !illpUan bll}"11Clln.1 lei kt.ll\kLlfl!Jlkl nle" orilu .:HI .f.I11l~I IJlymltillrrJl'lU.t ' iliIl bJnl~1II1i L~bLTill, It..ggruldl(!1 J rl hr~l[ n 1 p~mll It 17.R1Io1111l:t bu. &LIO Cn.nlillil \'e b.eyec.LInlli!' "1 am l1.afll[ On btnl ..ree dCItt-lllt:l h:t ~li..tl.'l tl ]1 rt tIn n LllJSln de\1etl • s anu tin a'lh'd] lcrlle k:u'111n.tllrnk RI1Ifta. 81 zulrm !:ill. Mu ·.ol1n! l.upa;J!l1I, NI r-e, n,j ll;lnr:~ (J I't! \J' u k UPlUI,nI, Pe.teo:ie Tun :ftk

AlI~Z. Cob _oglUl
musTlillri yabant;!~ ..emaiiUr?

~---Yazan: ----~~
Di-

Gt"rl

tic-I

Tahl-ik:a~ eVI:tkl tsmnralanmca dOSYll Do nn Ju llflr «'7.::'1 m:~hkl'mleS;ne e:'OI"l

Dl.'(',:Sl 0('1kl'l)'11lU~tUL

dl'rilet'ekLil'.

('ttirklir1,'li('Jjr. E~!, ui)'e .) r{\lm3 mlJl.Jta(; Mlull! lC'ri t;'h'.:'mll1iye~e IfIlml"lmak gibl bir hl\l.,'l~ flil§mtmf'Lidir, Ei"itiJn bUD Ill!'l h.IMie-il en b-ll liml go b.:rec:cii CC71'l b Ik! llrlilldlr, Filliat hakklfl
tll:llmm

I
t
i5'!?,'

mctiir

.!ifJy~~i.fil!.'r

~chl'i-

r14i.:Je

mevl:'t11 Hrifillii.U''dIH:dt e' ir.l,_jJoatl r..drc.r:k

r-

!lIce· kaUT vf'riletek h~gil'l(:l'\."leki Rus' (('In j!lbrii;:aslfl.lt SIpa_riij cdil~n -to 1.,1l~'gh· km.'Yctlndeki TIll) hI ,,:i.)'1n bi!llediye h.<l~ka.ri 1111~
.... J

H:l15 Y.L.hnda 'b!;lNiye
l3.r~lnd. 11 . Ill·

Diizc.t: DrlU.lo r.ll NLnrn ve H::n' '1\", il-;e Ba!!lk
-

:lsma

A. 1112.3 Si'kal ~'.'lhm gR.;'r'·[li "o.ll;;:F.I::::..sl Mm,mda J.lgell1li:ze ~~I ml~ wo Bloektrik !!>arlt:-:-nia binl,t;]nll

ill~lirilmif.:t"l',

I

t("(l!"I1.·u6.lml1~'l' ola n dinamu hemiz gl'hn.errll~"'.! de ltJk]f; ~ ntla QfilJ.D [ ~,m...:
m-uhh'n1eldir, L'l',iimii eki lIyla la m0I11.iJI n':f'lln r Ko J QBlhl{'t g , !:.K (,IH motC:hmn i1e il~8Ihj~de 'I'eni hil' (i{lk ke!'Ol-Rte SaB'l:>..lPIll'.'\'

Eu lJJutlntiin

,Je

,lieu

)'~ f"'lJn"~hrn VI! Jalla bunL;J& ,-a Lt'l ."et' loi r I,;O"li; SaIl ELyi mtie ... :Ii"} 1,1 ri k~nlh\(ltLgl ve !jlrud.i.ye k<J.'~nl:' Ith1m •. i:l k~H~nhl-IllI k,lmu' (1IJ\n ~'ebrin baz.1 manrllc (1\' ve wltakk 1"llIa. da cere~'an
'l"Ci'iJO:L'I'~ i ft n]9!;JlruakwolJl'.
-'"<----

d!n muht~l;f y r dOe k~T' ya.gnlaga ba.~ladJ
)'G

~Il elurnu IHuf;U~" - DUn i!o! 11' 1 2Z'de k~u ;,:a,:! I)'~ ba". 1 'I l.H"_ Sl'lJfll,lt) in y.el·deki k'l! u kullah;1 15 !.>fl.niil1];i bllhilUli
tlJr,

I

Koz'!.n: (H'·,;u.si' - ijk tll"f. L"d::.~t:"'I'i \'il.!!an yagmw-Ial' r;ny Imtrl '.'01~ d~r('ll I'in t:!'"~m'-llanna I lr:'li-<'r' OhlllL.:1LILI'. 0 .. :1 llU R1bmla tln J Ilf'cmiz s1rlU'lnda h,.llH1:11l r Jmf!Qs.gmll kal' yOlgf~lllttH', I 'J';-flllpQn: lHmmsi) - O~ glin
C"

d" .

',f 1.1

U ri dE'\'Hl)l euen yagmurlalr I [I Ko)'lc..i de Kar yn:;-~mh~ h'llL"Jtll'. HIl\'=t lq~ MylJ-

r,ldugu

kadar
(HUBUSi)
I

l;.Ogu!titlr.

-\o.;;hlsar:
y n I sUllll;lll
iHlf;.'iil1

I1I"i!.eb~-';ll yllll l{ar dll dev:Jm -,:l mekt-td iI',

son

tlluklSh; 29 I HU5IJ.lii1J !llll 11' k ~.,l;gmIVa. ba~h..
10: iilr

r

loill

,'1 'V.I
d

11 illl ell
11

Ilk hnr lret Ibn' a 13 t.

etrue"k tr" •

CUl'l'lhuri et h~k(lmet inin III 1M II t ;n]!fIUl IIUl'1lrller1n~l;! ~il)ler.indcn bi,'i olan mk'da JlI~ agl)TU k1U'l he]. sn ad. IJraJ1lnd:J b I: IDI-YIS'tan I) nuV"lIi ~;1(lor ~Ill\! mU:3 Ian ~'II.Plla.c1ill; k mlini g ~ermi~tir. InbJ.d.bCl11!1 Un11 Inl nlo..n.H:1A. t~luk flile.. lift! St~JJCll "l';OYllrllclo i!.Ui!.T 15 rem ~ek (}lul_,ak ~ mevcud c1an h~ mu'Z il lii1d:..r k.ilmpl. r,Ld(!C("~ lel'~II". BlrucIHk dlfbl.l:l.cll! ~1'1ll1 £1!'I':!m- hm-nii bit' f!cyin daha iviliiill'-, da11::].ruUkem t E'~ile tebt1H~ demtkl,~Ir.f1j:il ~unlnrdll': ti', 'l'Ik. al1'Qll lei 'm'~i, rayjJ;taIlbu] g:rUllu: Hn.li. £yilb (jrlel.! filn1n I ry ~Dtm ... nt! diYOTi.at D1 etlel'i rr.iri bir tA.l afa Ijlhp ta Y;:b. Sal!)h~ddl.n Or'MIl, Y;:-b, ihsa~ l-'I!.l\ata. kiJudisinin de hAJ t et Akal, Y b, e'i' iii: Yih:e, Y:.:b H'llll- l"';;iliastna bentemek hev Ul 1i~ini ,saylcmekte:dir. b, nligimi~i unutl'Jl!'lH de~ildir. l: '!b" lIIunan hslnll, 5 - E' '~!;i n bu ~ n n d >n n JUn!:"tU a. ijrkii~ JuymeUi BUb. tflltt. Ekrem l'Ilr_ £i.e: iJ kongJ:"tJ,;i MIn. top.lanmadJhij' veei7.e·j 1Ia1 rur: tIIBiz 11Ke1 Oz~illr. ihlIdan ~en. 'Ilclwl ltlllm a ola.n TUIIU: Hob. Ce\'ad O·Llr- bl'1l2er 1.;0: U ~, ~aycd rail ,'e("~ l:TaY·'lTy~t Di\'inlnm Tlid.'lkt::c: t11U il;;' !;u,;mll. tMbik ellcuk kall Bnb Balm flol::dlull1, \""{.1;1, bir YJI He mullayyed :ratidd~ti Kudret I{:li~er, ~zb. Z1y1:J A"UlI-:, 0111 ak. i<;tenaJl JoIi1.tiL bal'h~ bir 4;ioklan ge~m.ij oJrnakla e"ki H nb. :EllUb Vltltt:Brt. ~l'k.ar. $u j;atu" Y2b-. SnUm I fiehltle 1'rI11\"yt.la110l Ha.ysiyd Divarn kenuiHlij;inc1en I:;Llklf , YJ:b· SaH!b EII9. Harbli(!ll ev111.11 va·z;:rbl.lm hallrlma bil" vn.bJ. ml'rauh ve blLlilhi,Yil'tl.f'.i:;.; bir dil- VClkl bt'yrtl:!lml.J~-"I. rnOuba1:a1Ilf:l tn g('!dr: I lI\d:f\ lIluiulIIu,Y(l1;'" dcmektir. ht[h~df'Jla!It'l 2Qmanmda ilk hlilll TUrk i1!klt;~llin " b!nld!<indeD (i 0 Ila.lde Dftzce iL(]e ba~ chlu k ~ hZfit.l~ be.jlnda lI::".hmur;:U ,yinl I!;jUb ODIt!), SlI,lm Polatkflru dB. gen~~ Ille;rkez Il.arafmlti-j Osmani emiyeti lml'ulm.~ kan, C~"ad Qtirkan blil~lhl Q'I! ekl. all s..1.lil.h.iyeblij!; redek ~lerC{'mh'~ in benu2 te'".:"k1dllU aLIID bin en kllV\'e II del11llulilrl olup den llel'1enlne- veya yy6u i'lHi bi da Rumar.radan bir mi.izls e$1«1;kuclre !erlnden bJ;:blr5,,:; I:av. H Yf;iyct Di\,it_ ile p Iti tillrtilFil.cyeti ;;-el.ij·or. Heyet; ct'l'uiYi!:betmeml~lF:,;!lir. yartJay cev",d KUla ne aykm !I~kilde }'apilan ]{eyfi z:\':Jr~t ed-:C1"f'tl z.am-ill'l Dall·mVl!l ~}iip, ~dlll>~ yapOJakt4l ,'e kelltli 1~ ihra!;:larilan boyleae Hham aJrnl§ 'l:I2Jr1 TaHlt P!l.~a t~rail!ldJW yerirtl gem:lere blraJt:'t1.~lm sOyl~ tI}uyor dem~ktiT. Allah ha[lsirun ~"miYil"te , u me~ldl! bit t~me mpl-:~dlr. t11t:l:"r s.li'lari .sulllt_)'br.bJ.:;t,[I·a t lal'm) ~;ri k I.e {1 fIebiT.l. r1i ~6nd~I'ili:..or: 'I - BUk~l.liliV€tt(i bil' i!i~l~ flHZI.n lu,ps..L til!' 'I:Ilrblrincitfi kfllrnet-I "R urn a r1r \111n R ~!eli lJlllLlZl.a-' H ...11 ntilk('m.r.n.ll~ bb:l tellmdlr. pllrtidc:r'l .i!'..tifa cden lC'rin )~Ull."l!· Oe;ml\fli'yi 1.iynOlLTUt)iY8dllfltM b~n.l~U!-: mil:li[j_b!l.-' ~ .. ltler. Ml.I"iki-i ~ulal' tarafmdan tutul<rn De-~imdj)"e kall:ll' i=a l~[") 11. 12. II I't! W flt: U-l;t,.."tll. nAt edeCl!'klerdir-. mokl'aeiye laban lablllla aylul'l biule bir m\!!;iki cemij'eti olma.Yl\IMaC9 tlr. 1111 m.lis:!Ib kalnr lk1 Iu;.reketJeri rH') '~Lo ma.kamrnneyidir: .1 - Jt{.on .. urlpllt l!ltl~mn i, "W ·nlnlz MV2i];!aVl fHlma~onn d.a 3),L'IlillkiIlI'lnl Ib~tte iddik \Or L !lu, Eel'! bi miil)}<"t"''I'I1er Ib'Q:0\ - Ordu a lin' aboJm:a.sl Her [ilL nllll edemez. rlol1 hib-~1.ti1 '". 'erek"ii. ~lll .~ ~11it;;ahya tJl"'(lel'l QJWeI' IJlniti 1,Uro.k' g - Eu kabili!·etli §illus par~Iilf' "k'AbuJ eJilmelf:nll. e~egeld r ]'Ilnt1!i[[k dlbL.nz: temid~ll aYl'1lilJl]8Tl sekiz a~' dana Bir giill M ~s'ki-i O,.mal,rd.e: mu:;: i-vTII1;;mntl. d~m L-ondl'ap hOlgenal IUHlgNj' bekliyebdirle-rl~!.lllUiH ill' a N Q.4Illl Bey m. ill diya ~lbiWl otmek i!itemel-lte- rellet edl".'Cfl1tr. KabJUltal'l .sli\"orl_ llUm. IHll Atll11ed Nlu"i B Y 'R lerill1Ll:;:e ~lmdld ..n biiyLlK btl~;lLdar 'fljr. P:artjden. iIlYl'1lanJa.l" glilliel dl~~l'!l1·~:8IJaljlA.n tarRfm~6I.Il Sa dUe-I'Ll' Nu.~r;l.~ TJ'.lY 11'I;eJ"~uill gotnel kOl'lgI'il:yi bil:klenuh {ash tCla e'{ljliD'k~Ji'I heyd: moden taljfiye lDmi 1'l1t.IIlc1n Nl 05man'~cde kerelb !';.f'li yO!". Uturllyol'la.r, !!tepsi lIe klylueUi :§:a.lmiiJ.al'l pflrt iJi:1l. ~lkao;: 1'1 kC1 !!II kendlllill·mden. ~i~ bir VElU-karma faalivetinc f!cctigi Vt! rh'ette frrslh diJtliyorlRr, 0 SIlOl.K"' •.:IlIllEiTl Olttie!ll adm('j_a bit' ba evveJ bun]ar alcyhin..':, t~li~" dol. i~k('il1d~n. kcm:mist olo.n bi~ e Wrruz]anla 'bwWldugu u:m keT~te Inu_; k!;lm OsmoiJirt.:den ama N8ZJm C'evll;ll'la 4 an '!;8lIl l;;rtasl &J rb': a~'aga katkarak ilOtifa 'etmi~leroil'. &85eJl seki:a t iil:mU~ ,'eo balnm m.emlllrlan t3. I f:E 'in \'1H1l11B. ~jdiyor, gozle:rine gumJe en lymetl; f;J1JIU.llar tal,,),:,,' ellel'ine baby r "¥e Ceyh~ gazha.I1!::~.i(ie p3.1'!Liilelll li;lk:lII..-uffilljijr. :!;.okiz ~:y :r:llfmJi.l kindof' k!Jhyol'. FasJ koyar'ken }' lI;;alariwlI! ~t1r, l{ ll- j II Yl'et.ler dahe beltle.), i n ce pa.l tide Ii i rose Qak~l 0],;;14:;, haldtlllda kl-£ntllii 'Clttikl Il 5IJllHI: I Bu li:aldigJD kalmljJn'::llg, i<;in bu l-;abil ~ahis hava llOil'alir'" rhyorI3f', Bi imklU3.1dbat&. ba..-;:la.rtmllfbr. lardan ibaret bh- g,m~1 kOIlKr.eI ~r II Ii' _~iL be hi [.e!)rt"v i 1"11 n flotaI:: ilr ~Q,cl!ilk deginnen del!l baldl bi.r lleUce ~ll~mlyat.:li£:ilt"' kemiHll ~I2:ri\"~lrl;!lr. FltH:llt I.' gu Q..§ika Y'[J.J1'. arlk.,nd", ~ f"ly.n~d!1 (Irtlll"ll: ( k(l11,lL'ugril!f 19,t ballt 9 - MD.d m ki IIf\.kiH;... <1.)1'. tiLI Ol!:mamytJl.in ABbekirli 1II\~"'t'l1 £,3hHlll~"~L .~ tiecdl? TaJat folldlillllllmasl igi.1l g~nel If.mlg-re:!{i l~l'!lnd~ uiur:tn uq' yrujlar1n,!J1H:i f;'lya meL hc,.j(, Jtde b.itir.emivorbekienmH: i'~!l.l3e .Ij'or. Bu uklJ HacIVj{lu, birrc.iJl evleriniii .A.lar. ni':;ln kendisi kLillr-llHfil)"<lrnk gcnmaB.ki legirm.m ark] kCnfl.l'~l1 Bu h 5.di .eyl n1l.Rlel;ndden :n..;:l m~I'l·;eze acele bngllhk t 1oa OJ'll 1 en a~ ~a-"al',Jk ~u lm,]t:<mf:ml. mlni mu;,lkl m:l:m ~.rru] c;gkm"'kle il!.tieal gii:;;terva .l:ilb;:J1HIR ve kUl·hLlamIYll.' ,'1.t ullce bizlt'l ulnlflndl)u de~... ; mekttdlr, Ac 1Il;>. ki;h ii korline b~~ulmljl tru'. Hlldi.sefe C, Sa,'- ll·'h.. il .... b dn lie tllkditlerme W.D baglllLktlln !Ie ~lkacaktl1·. t'11l;?1 rl lM:1j'lJlll$ur. hili' 'lhlnfllnu I'Inlll.hnaktn: An~~.......__~ 1] - C4W I me-rkMI;! lJai;u- ~~ I'nm rLHh',l:".n iiittdigi inr.1v leh'!:1.ill !"'f'ute;..,1..tle,]I'I-;;:k Dcmuk hk tc:.lgra.lJ ~c.k:ml.!J.r pn.r-iicleki QldtJ~ Grnlmll::l l:;;ll- 'IiII'M mU!j!l Il)tt!lC laYlk d-er~lle) 1 ,,·~.dhe~.em rl~'a ;'UJij- ruJ ParlJ ilrceli l:1ymdl \··.('(h~lIlj ldl.lH· ~.n .'~ \.1'111 yi..i"il.lfl!l-! J'rlu.lta;J ft·l l'i:k're"k De- 1'(Ikt~.!l VD.!!: ('q~lenlil' ~r t }1 till" kodUl r.Jl kt.rarda. ye II r'uilletveJ.:lh (I n:wkmsi imanial'l'Ull hel' ho.kkl l'lml>ll T 1 kl,11'1 rillk ITI"Uf,t lJ~ir Jm[dlgUlIi. gOIl~. {''';l" ma.bfuz olmaJ .. U.. I"l'· [uuti(]cll 1m - d IIhi, Ihui ~t'T\ cerna.'} mevclld DUll krill aYJ'Ib'ljllaun mi.idaf.la hrd'l-ima. . mll kl' f1 saw g08t~H etl hakikB.t- 'H 111 ill t.\' lu lin den 28 1 11 >. l1i ~'1r" 'I c I p tiuin sun laiZl rerill ;~ ytizUn " I e \'Ii.klf ·or oimada.1l "eva s.adece tek t:'i.raf& ftlll'CKetienJ.l1 lamp ebm ... demelrtir. De.mf!km...'i.i eksl'I'jYli:l ka. It iddi.a ile h ar lie et me I~ (le-

I

II!lnlla (!:olllim ~~W' ,IJ.,l blll t.to!:!Tilbe.c,lZ'1 cene atl"'I ..tz.t'rLnd:cld )'onullI 'l:all~ ~llJ,r ~~I ndl<Cl!!lor:~ ,el"m.L~'lr, Hl!r cun b~r atl bl~r .all.t !:u'~ ~a.-I !Lofhran nJ.1 s.u w:11eMIll..l:l g'en e bu ~ ollmE;lly d [cil! II!LpllbntlZI dl lntlt i!.I I' liiQ.dufllUlY8 :!Ih"d~ ml!)'lerrl1r 9] leillt ITUpu.m\lO!.W1 "bllbul I ~ mdl Anlwrl1d..!1dll.'".

l't: Anl(;'1J'a rnrlYIJ!'l.lfHlakf ym) mFlhttll yn.;!:lmCla z.Unettigim ci-

bl Ankara l'ruiyot'lu: mlHi muslhim[z~ l8.:!nH oldufu klt mIlti !'fr'lll(lktf:n mtmo. etm.ektedir. DJaltll't:a u l&k"lui.bg n b bllli d . l'i I.uil. \'e nih aY' t

la lrutIDru. Bimci 'lie ildnd "Iitlilr 2.:J.1 nbiTl!r' iliti:vactll 1fl.T".C;"'~to nl,
IlVanlar v

41

F*iycs;

~Geuk "allU Vt pns-

n ticJ}'

'.3

un:

bakkaJr ·:q_,il1il!itan 1;4" I at:' ii ~Q_ •.e1 inden i!<tif:1(h (idll'l, I'Di~f'r
-0- ~ahl'l" d3 ilollr' fl.-c
(,fe·

',.[1

o!tlJmwal

lA.r tfm

fW

I rel:ri,:ll1Ji.p
r.'illsL.nn

ifle d : blJl k"n r". Ilnll\'ab'l('C1:~i

Ibha .a.('1Ji; h:~ 1'<l:l}nh,

Jkm G1li?Ja. iyi

r.

Einsll."\(n Iribof'(ltllf urrmTj irrU'fJ'hr §iLI yoldQ /lfl.'IkrnHar: =n/JJ'/l' JrifHJ!ft'i, In. b'r It(J~m bil~ hl;.:urtilYI1 ffllJda l( 111,11 cd.,:u,ju' "':,y'ui ",wm'l " !I"~l' !?dip dl.i.rd~m!. liuf)ijn ( rUluilim {.It fjnd~r dhm "110 dp Di'Jrmak isriY!.Imm. Zirfl ,.-tum m~rjr~;i. lJrni iii T mIn riff IIi, io.zla .i:or'.(utliJj~II'" •. tdl'1 1,f)ruiiaiJ>i dlijrlim. ~[/!II.m IJ;r ::1 u IU"nBf,I ,irlrrdt' yuf"tlrlrm.HI1 kim,,,('/c{t tJr..:yr;;'llfOnmf:]'. r Il.r, tlk d"mn~ IriPIik .. 6iiYliI;tlir.', ·

n'n

mcrik:anLrl .kii(·U~: bir i)· nil,l"r"!lii':~ ~hl"l Ql;'R Pril'l ceblll'da Eil l in !':.'·rii-

ZltI:rJte I;ok ~kin

mektedir.

0, 1ITll;. F\ U f \·!.d'ln. .nmiJ'l. tl:raklusi Ln.'tltlh;ti nul', bndi11i i~ a),rd1hl lIlJ}(lf1.'.tU\, r·

lIir ba~

da Umr 1I~i.trmal.Jd_ mt .,.gut ro[mIl.IU'am. Am t'!"'l li;a Lila I , Einsl ..m'e ookll olB.fll!r, A l(1m U'U'JI j n. n t.a.basu a.dmJ tskml' hrdlr. Fi!I1aki.IIa. b ru,,"!jh Ir ihm ,.Jaw, 1~ de ..-"J:1:r~\ fiz; ~'n t 11\.':.hrn:uwuilD.l kol.'\y1a" I ':0, rI~'tn[n d'ilJiiib.nnl t~hit

hi ... .n.. .z.a.~r m

lB390da

iBe

CIJntn u IT"'l~
it-

tubd::.. Atom !"n!'1"ji:oinm k m,. taJ:I.I]JIii.n I!lde Hlf'~~~ [~!t%:l.m:lfjn ha.ber \·l!rt)'orrlu. II ... ~Nbd~ll Uo.)la:~'l EmH!'icn. 1m. g\1D 'biltiin (lijm!1. rmH{!U rrnrn ilJ:('rinc ~ken .DliM~ teblikcd!CI endisinl bil!'.iJ..z; m!O&'ul hi tmdd~ "e hu 1!UTIJi k'''nll:j: l:Julunmakta(ilr. Cen.;cktt.ll. Ei:nstelll'in h yu.t1 upb Kon 'un h:l.:i I ~1Ji lI.t m'lJ m· drr. 0, er.!rt· 1I{l kl I bor:nu" I JlR gitmek i..!u>re rool;;. ~lkb~l t.a,. man dilkkrtncll:'r,l' 58 Ll Mni a~ fl,rbmal! lill"b... Ort:"J.y::I OH10!;1 i!.:lfi~"t 11, :L:uii~ slip. biJtjill bit' II m (IUIl}""¥ltl.l 1"11,· \Lst den EiTl:>l""H'ln mUtl!\l1:>:1 &l1.nd", tlyawtil1L gitHm, 0, I III u:J1H. bi!" ft,,,: .. Itr UP. k~H'S tlnd!' Ona atom ~l!' rji'<i hnltkmua ne diJ uo- f'mel"'!': kuV\ lI::ll.iIl.u Goru '()l'Sunuz h ~, 11 il;urtu aomllm: bana. ("(-vnbl ~1lI. }'IlIl.i biT m rill: trtmllj d;fL lir. fo.;i. :;:t lIll' t'
'oL'dum: :)i"I~ cl. h r [urlu rngml!!n mul!h'm DUI1Yll. i;"nl.lj!mJa .llllll£L.Ll..L.Ie.tak "I u r
q 1;

ell's g(l"d,'rmi~ r}tJU;ll

Id

me ktir lri buna Olklt=etle i1~n lI,'tl'K('! 11ll1dan ha!Jko. klm!1enil1 II.kh !:'l-m~e Cl 1(t ir, ZiUl d .. lia e:\'Vel l({!71di tJa~ma t-!jkrl,ll.ta ~l"II' 1'"(llvJall b~y:ie b[f' lJu!;-llllk t 19n1fa I;"ek-C'll ~u. n~ ...b ofluntUl d1.lnll1lUn \ Dii7..ce D~oknI.Un.r1 d i.J rlH~m.. Idl,l t nlldi re !}a ,-an Imlunmakht.hl'lar. Z:lktE'n on bir'
r

r:'tT'larlll,

J.!u ,I

!lJ:]lgl

Lutlllfik
l(1u-

rkt:"il
mek

ekstll;" etc saY.P d~tlH~l(1 Dem(l1."1Ilo"j ir.

goo L~I'-

1'1

tnillet ... .kili H, ysiyet Div.ln e
L"£lfmdil.ll

ta-

C~1l

t.r.

til'.

itIme edilmi" Son gt'uli k.J1lH nl t.lrt on mlJ

po.rtitlll

l~idlere '(,~i1 ckaeril'ctl::! tn'!':1 rl atmak d~ uemd, rlet! Ildi I', Dun~ a::rHm tWyl iii al{lkla.mtHll'Il~t !;lily gllarmuz]!l dilenz. 27.4, 9-1!H DiiZele D mokrnt Palti humt1llia clllJ).!IOn Jlii.di ,lei' ct laYl f;.ilo halen nUslAfi. Avu].;at!fus 8. Nurl Un!: Stl'bes Dr. ydar Se~krD

,

~l.\\'1S

1918

1 inf'ld(') rak lIIoJumlleTl Ofi:~l Gt>ce] lIfU"f dlirl' Cernil Parm[lll, [iI!:!iI ft)cM Ieketlerden YJ.pdacak bLlgtlay mUbtl. I i~lerl k!lI'ulllcal< )'t!I'i [Ii <''i~Q13l',mahsul {lunJlllU ''1! lIIair Irnsuslar h:lkkmt1a Am.do Iu ;m n b.il" 'm~~lctn"" a lIIag.ldriki d amecte buIUI!mu~ll1~3ili,\lligi gibi, r, ~, ~, C, mIl ],·L}..rur.:a,1 ol;.ilf;an~u g)rb, nmll'-.~Ji k<ln.seyi. T'irLi. 'l'J'IJ Bil"~~" Amcl.iif.3., .f"l..&Da u 1I"e .A .... ,'u:!IIbIi!1l.1 W;Lda II. satin alu....~, ll:l~,-N' 0' bin tonluls bujdn~<da.ll ~fja~ tonunu drrhal, ["! bin t nu da lit~be.n kub 'I (.1:Jni~tir, H"j~un ormalitelerl tamam l[Jp'ut;, ~U Ierne qlerine f !b) n m, '.r, V"'Pur lIa:Yl!;ll\ itt, e;ill Jerjt1 ~ yollf" clkllll~ (l1"ICIl.I~t1r .. 1:!1l·'I'.,j k .\ru:e:l'ika hiikl~T'lle i bu PII,'I) de ibmll ed~bilel'C€l b'JS: oa',- ]" kdarmr tesbi] cebr'lll·rdc.
'-~tutlh H.~"¥'I'faUr, H:,. ... tI~iba DE' kl;ld.ar 'i:!t.I1.l.'l\'

i

ar

),
'

-Iu
II ,

..-, Iralz

Bu ,ro]dlln bu nlsll-alanll ~e !esisle-rin temini murnkUJl1. go • lildugu hl.kUl~' satin alm ol',dulannrn diJ'n VB tam i~in u.erlHL~ ~a1.J~ny[1. bas JdYllca6z.. I, 8' girdilller,l lJildlrifillor 'Ce:mil Parman, 11. rnahsul hh !I'nn.iu 1 ~tUZ 11: ,.~,,. L r l 1..11. ... 1Londru : 30 I B,B,C,I §1imdi ~llnunO ve bn yll 1'1 i.iba~'na 1"-1 r'uchl::;te ~illd. Hi 1m Inti J reb ... (II· flJl~:J.n (Rg,ll L llk-ct'~l l I 1.1' {l1U!1. dilecek :hllbu'h1l.t fir 1" '3, h;lk., m:lkt3~hl'_ Ynhlll;li HA";,Ull kuvvetmil lue, Ruul. 1)11 h·d 1Ii! 1 T llll,nli?< .luJ1da da ~l1ul:ln :.lo,l,.maW : Iorin daha unlllKl1' 'Ir 1\'11' tuJeri, Iiun ~ t.e ~ M'lSl wiu.1in eeHava ~rutlA.f1 'V~ ekim llklL.m8c·aklilrlnl ,J8h.:rPlll '1>1 LliL' • .:l_' I" Iin bu nub b.atiamd-lLki A~ 11 l'1"lmllpsLne .ll1Uhw,n )';ytU j'lL l1l!l.hsu Ull ... AL.I:! kCt,} llu.hllU'l1 'In iLl1lU1 hn l[L~iliz nske~:l.hddl I!urwnu nleIllrrullhl~ IT.fI~ hij,clJ.Dl~ b.o~I[l1IJ11~tlT, lI'i 1m.\,;IIi'~ rnicidahnli? ~tm. li~, berlors giS'';:'1 AI ...;0 t ,k re l\'Ihln1

US

e g ~t

JAilJC; dalrl!nin

iii

OF

un

(Jlt~u ,prole-Borler

h Illllnrta lii'ZD uJ,aheme II rert V' t! rild;jji - III III
10 ru
til

rer ililall a ulsl'alt
_0
0,.
iil.J.i,a ~'!!i h ·I\"rnd.n:tallIIlJl I

Ankara: 30 iHu Ii Dalll,t y umuml h }t 1 H:I gq,n;dlir !OI cu iic; p Orl)r;~rllll In("!t:"lesim InC:l'ltml'1 DD ImlItULkt rill', Elmlldl~1 gill I dllfilG ..

I

lI"erdHt'roii bu tathl flonllilda tlaeaktar, Jldnci partl 1:I bLI~ Lomm bug.c1ay \'cya rJ.l~ ohl. I'1lk r.hmnasl ll€"l!li IUcrLllde hu ~ilni."rtle ,-uiler.ek ka:ran mij(~ lldp hu parti tIC' ,.ul; !enecekti:r,
1I]1~ r:

kg- dunurulak] Ylil nWruti;: . I1 ,j[Li k>f!!Idnr bundan !;;~nrn dQ JDU~~t mJ tir, Dtter tll.Tll.fi nrudueti bu llittiji bktirdl1' bu se11eki jshh Bil.lmh nil~D Y. ndllkl mllLllft:kc !!ill g~n .senekindell fazla 010., eakur, ~eui '\'11 DnMulh drwLesrut - Cii"'1ri~Dlj¢ edilece};: ·hWlUbtl..t al!m. ii;rallan .haJikl.Ddn DLlgiim.le.n bi,' y <:.oy· Jel!l'l('r.t wi.i iW;;ii1~ d~ Ilwl', Mu~lJl.tl<:Wn maluu daha ke ]3 itkla nta!~.ih~i jdl1 "ni J.':ll i:WJJsUli.ln;in de fuda Ol{lI':.'l" jnu~·'~: illwlf t\.lt.rm:k t~,ki 13bJl1l~ ~.1'!I'lI,.Ietr.a.ek, altm ~ rIl'rlni l;:C1pt ok k:trarl1ldll:,'IZ,

l'itidil'.

lurnat al:lDlamal\la \'erC,oer 1Jdnct .d lren n I r arr hllUhnn IUIILlar hllk .t:]ntl IllfUlnu mUl'IlI.kcme E>:Ir.Jfl VO ti1~' IkLI\ l dn\r0 i bbltl~r hu.'JcIlmldn Lmlu.·llm:tlcb.dLr Mli'v UI<'\'\'clr;e bn dell] DUI:a.m;J.(lI~lficlI1l1 rll(UI1:I tltlhls Pl'O(O{ orler Perlev NIlIll 90 iller'l mu.hrbl!cml' kMJ.r! ,tol m~ll.
B[lkalaUhnlll HLrrl.Z1
U

Ha'l'ala.'l" bU"'Uil ordutu

YlIIlhudile-r,

XuJ.fuo

iJ~ {_I. t1lliJ. lw-

J:J

nU!Hllldii

tl"l'lkLtllll

\

1"I;!ti vardu-,

Bunlni

Y ~ (:;

Ollc,:Ll kuv1 gC'1J.u.11j

1I111hEgit!m
l~'y umumi

Amerika:n dona ........ -

;;:~LJIl!! 11111l1~1 d[jIr'l!r'I1n

k;;U:Ol q

l111111S

]f'nlil,

I

tngllLuO!
Lon,jru: j rlJillliD
luzmaklmlll

\ mhilifl IHl~IIIIt.l "HI 30 A.,' '~lIPn al 8iJ.'u!'ii muh ...;lT1 ~unlnl'l
:
~jQ

he~'eljl'll:J:' Il\C[;IC!)ml~ bU11,1l1uyor, Sr~81l malumnta 8tlre

N

Dun Avum h ..m
Un DI~t>l fli D8i-kIlHJ

Fills!;I().

s
I
I

.Jl~lla.n

n~l m 111, OCULI t. J' CtIl,iall veriI~n [0\' 01,1 r lnciHi'ITlllJl d,... qi!-'fI
!,;t:l.nin ~"'11bnmtl'il oIUlt, lItH",11 ~i "\rn\)
IDl'lllDWth

-tinl mucili

nlal~I"('Lindl'l m 1h(.iUc.hnw dl!llu,Lur.

delerin ~(h li:sHlm(~ine ge~ihlli~ tir. J~k olar~ k hukirmet tasarr
'~Indltki 2~ ncil maddeuin Icld ~k:H ele atuumstrr. ovlnrm gl!:li rna.. '1l~ ~ mLlal! Mat.l~1.: btmUIl

(Bn~nrajl

1 laclde ~

'Oi!: alan 1":~catl f:J uem lMu';
I uy \ ~llJ::t:ell. QO[lIlLaL',u,,, lJWiW,. larltH i U1.J. IliM UZ~r.. n uer )"11£ ~,nTL!;y'-' rneuour tU,[Lumam",,!:an m \I]'Y.J11 t!'lm~, 1mI'dlJ uucr ...

hll;iliz "hirl1kl\'Jluw

Y .LIl·IQ

eerc-

aen.i.

IU{,leJllD1:IlILn

nurvart

Suba,Y·terti kanunu
{Bastarnfl
.1'

Bunun!a ~raber gerek bll f. Hn 'l,'e l!<:'rek ofbimizin 'i:ahmil " ... ~3hlive j§lerimle kolrn.'l'~ t"min ede-r~'k 1ft> ~9tLn ~I1m~ ""E'£ JPM tie bububHtl :I"8.bf\Ht' I lllrl .. ,.l--.If'f,1,or';, te ... .:-lzli),ecekal'lllal l T'l rsl'1aH )'Iliil1l d.a.hilillrle tem"11 i~in jl~ili mlll,~m.lar 1 rli de tes>ebb1.h4e-~t' blJ.1L1Ddllk_1

nJ.!!Ktaau.

('ush.ll'alwulIlG wgi ttrrreyc t:ili· !!Ii S It''dHm i~ bngtIllylal"d lIll b 1r mlkdoo·,'e-rifmrn;t 'Ii:! terei1:t:!Ul. ,~"'Old~ oian tlJgilll.y yiiklLi. 'f'iI! .. 1 rmd;J:rdan bf'l" "'~n bt,. Im~mllJ '1'ih ],:nt~ limanlannn Ifonde'l"il :il('si j1;JfI mgBten'i Mikilmcti!· 1e (emu l:Ja.li:nde'l"lz. Eo. te eb-· jj.,iimiizden mfu;;lJ.et bir netire "l:::teaguruzl uDlIDaktaYlz. TOPm,k MiTltsnJleri~ Ofi.si Gt II 1 AHidiirU, Ofise yellidEn" P tmlacak ve a.hn allliBaLk :sniJ~ l;>r tJakm:noia au dem~!ftir ki; lstallbu] , hmir, !s1«mdf':nJIl ve SamsllJlaa ..'e daha bazl 1'!1t"I' h'J"de bu gihi ~tislslE!1" ri1~li(l~i gt'tirilmesi iJili 8i8~ prtIg'l1l;mIJ .~ da.bi1 blllul'lmakt~dlr_ I Ancak bJ.11llan tal:bjk sah.a I "lI'l8. k .!>'lnak biT mali imkan nl~. 1 Riclir, Bugiin!k:ii duru.nnf" mlLZ '.. bUll milsait bWlJDDla

Di~~r taraftan

~It'

h

c,.. tllY

YBn i'den S:i}lD ,l.lIil ,WII mli~~IIIa· Ie! Ii iJe In~ilizlpriJl I'll !lLillI1~ lllJ\~ H~l bulunt;lurdukln rI 'Ill 1\(ll"h'l;' A-

.cin .hiic:.reler .kuru1:...ca.;w.lI.
ill.
aemijlil
iBill<',lk

da-

~llU lIalJ01 UJUVIQIi( euirau I,)l L" 'II11;';J DI;I.Upi 'I' ft!

!JIm,~ LUI.
[zh~
'I

-I
1

C'

11'"m k1:
D.ml!rllm Arabl!1 rill li'i ..

ll..lUIliJ..i':

U!m,

11 ~

S"

II u kI.a

KlIMida

l'e,l·

I ~_
knn

DU nld,t:tlll[l dil l.lwlL ltizumlu gtiortlu., ~lill i $.'1 '"HIlma B.l k.ii nJ J\I umI' Bir.lK d~ J;OoI':!IdA Ie ~numlt Qedi Iii; B.a.~t.mllJt6llhk Ein;ik hld~ Llsia yilcl' I'IITIl~ '::h~tr. p~, let t@§kil:ihnm tle!.1II1 sizl.,.ri ti'mfii len 11: ulunlP.lTll gi;r,> \'M I;: nil'!. 2'i do:- " if:.! rO~, M,irh ~U\ unml\ P,

K,arili!l

Hlluru 30 (,,\,A, I

_

1ngilizlt"r,

~;:-s 1.!1JlllE'TIur !.I:abul e· dilmigtir, l~gili;:l!:iI'" 'l.'el'iitleli '1.".111" rI, YaiR ,,~ 1'clavjy uzeriDd~ UtoIl aaliui uQ..kl,rla,' slhilde t(JI~;J· r) "l'i!'ln\i,,'il1 YrJ,huL'blE'r t JT11fJ,nd mCl>k(lc. 1.ISl1l.ID:l ~~, nlnlll.; topol:-i rlS

Yahutlilt'I',e YMnd", ni ,,·pnnnfil~rdir. 8l..

~t ,;

tabll!rla T n 1Iit! ...1 U I 1 0; Wrak I mJl.mllK ll'Z.nllll (JI,I.. H.ilU ~ot:tctrneklE' [>llJt1~UlldfI 1 I (It III Lu lUillUl Am h lh!i b.C1I1t' rill u. dll.1 W1l da. i!lsrlCll UI-:1UJLIUIl lw.l tiro
[ll~lill'j Bf'li-;amnuL fl~kcll,

nl

':,0.

1£ dill, I L ili.i kru\ "- • 1 ~lmlilo1:. A~ l'Il'1i Fl
kU'I':I·et1('n d, gUn E' )"UlJiJnn dt"ll\z \qn'"l't:t I

dl.'dteklt:"

el

If'!

n \'e (;....,e].i.u

m

t m~nau'" FwsUue it, It:u]illl lui. 'l otmill, bir Intili.J; la bll1'\l Lld, iI I!i(!'n! II..LbrBtan n-;:Dkl [1" rlhl1l!itll", Bugi.in I.m I.aimnln di~ r birlikLr' ri de h:Jn'liet ~del:ll:'!kfu lr..cili2: lop 1;11J>U III ,,::mt mlidd 1 Y,lhuJi met'

bir kQlIlo.&! mt!k u:wrli','ol

P

,UV\' L;

ted~~1~;;)I.!OC~. g~ll.deri.1l ;ir;"lmil' l)tdu -ltll1 ten 11" L[ LLiJI'UD ~e','abLDL ~ir, h.iiUel'l'l saflu. k llU;l!gl y"handIl 'oIl'rJigl ~e~ JllJ.f larnlt;j.-1~HJ[Jj 1:1'1Ab~m PrJ ;:rI, In~Ht"l'c'J11fl hu mil dufu kailar m1lzak>r t'd ... Im:taT dOl 1I1",_ye.Ara" ili.ikWn I::'t Il'rl [11..'2h Lulu an ,\lli I mUl: lutl'rl tl~ II!!· dlnrlo l'lTIL t13 Qtmi~ oldujuHu r 11 ,"inc:linYli~lir. d~tlIli.llt. :!IF,B \'in, nl'j 01 r.; • $, B!hllki:Jlnra iebndim dliak akd ttl';l bnl "Ill Kudu!i: J fA,A, 1- B~ 11 Il Flli lnlllll.O!'l aUI 'Ill JII i~ lin ~hirlfrll ~IJ bm!t;l!lif lrodl· lliitl"I' A lJ 1.. j:"'JI, 'n 11.1" Ili"IH' ~.e. kfular zo..Ll]weml, b~r J nUyd \'tlri Irr; ~~; k~ .. I) D t ..I:J ... L,al o iJ
IlLn

tn.

li&t.indc: WlKel"J Initdallddlc bulun .. Dl!llanua fmi olmuk l('in, Arab .. lu r iLz mule kl ~ Il,[ maga b,Lt;. .
IlUillt!;lli.r. fJ(ltro I

hI: \'e llllle. e-:,'t gUll1e.k rn.;cbunyell k'UlIl! mW:i'lnda l:oT'e.r I;fL 1)1; ,lei dll , ." ,u'l1§mWdil rn ti nun .. aa rna\J(le btl mecbW"'l\'etl l)l:tI.r l f:'L! ,::tl.ilIiGe .l!:a.buJ ed.lllnl ill"

hrrti,nu:llI.l"LDJ.!!.

f"B

AJ.JI.:3H.DUIlUll iizt:llUt: [·IU tJ;1' Ifl.cHLr YE'JUden J!lttl'al"et1enml~,
:K ilaL~ nu'\,'[ I;::1lU, kanunhl Illirj(E:KL~l'tleli Dll.'l-dlnlilllU d.a ~I ·guu Kuyd (ll-n baZl hatl!') r bu' ~4-kIm rn~r!~Ullalll1 van OJ(Ju~1,11 kay(i' mt-1,J.r. 'lllr1:1!jmilaJ"
KI
j('

I

!u;:umu JleTI TIl."lI hucreye

l;UL"I.lI nU§l.ur. t

t[l.nn l'I.ll-

+Cl,1 :orlill

;a~'11uzarni~, 81t'.n~k

I~i!jleI1 lliakam
tAmtu:,yaJ
V~

d~LIII Ji'H!l!tw{le In.,_11J.l Il:IJJI[hIHl" krilkQ'l' "'mlloll ]:;(1, .1 ill mut her IJL~em k!J.r. IIIl'riitli. :\ rahl:n

itl rllllJr

~u..kiI

211erlni

lJoml,.!rdlmdll

F,

11 V(! l1t· ..

&iliz ':.ii;k~r.i Aru.l.I Il-ri iiz.:riu(> :l'~l: 1 - :I: tniDe l,-.bll ih·r.
fmdBn
Y 11.1 n

tA ".:a.kUC'i' heledl!'e ~ un (II;! le..:rl.ibe 01<lltiydmde k I~, OJUL1.;;U;oltennllklc1ilrleT', ldi m"rWll in I b lj(:r~l~r ,t~J,~" ediliru;j au se(,'lmlJ'l Hllmlill11u. ~ere)'iJ..!' ~t ~JlI:z. maIH~::I l .50Jl:J. ~I'tUtl Z:Lmo,n j_gjlli, bu ~ccri'ibl.lh:rdeIl i.yi Ill! Illr ila11lJl.~llhi.i ,'~ya .:;lnl h 10 0;11( tll"tl~r. ajHl(h~~ru ll::ah Iltmi~tlr, mUSludal1 I~orf.; ..n 1ml!;, J.r.1.r 1m Nt!tI~,I:',]~ btl llul-rel riD f"'~ l:~klUek t'f !lC'r sUn bIlL li:tJ. r,,\ la Hl.nel I' e-b tiJ]efl'l'l kabjll~J ....

I

.1'1

m

I

dir. Yohulhlef(', J.:r m~dlkU!l'I takoiiihl' T

du. u"trnh .lAn "IJII~~ i"'ti~ or -S iln ~'JI] Mil I_ r~ul .. r~ Bunda In!lllllir bir kaYfl i!lll
I:J.lldlrJldl~lne k~ri
,lit}]

"q;r,Ja.biJ I.!·i ,~ J blln) .. ('~dtllannda hUcl;,: 'Jla mk .\·JLI-!I,l! t{;,~l [e bit edihn <;

b Ii

'linde

oIllhi1e

~:rrtlaHl e :<.t'l'lijJ,.I.,

gor

gl

"IDj mrl"

tn

MI-

"on:=

Dl't!l. D(I~u
{'j!r

~!':_ ~ [111

....

'

birlikleI1lli

FiljSl~llcl~

~~ pl~m!l!;lr;l h~;;:lnnJtlolt I I l Um. \oe 1er'i)[ye um~k UZC'r1l1 A"'IJ&l"r~I\..a ~uiJ.Dllar Jl I1liIt:ldil Il'k IIl!1ill- 1I.;J.S1 t1cr~ti l~~li1 rail ~{]t:'c{'k: mi'!\:le-dlr

. ~TlI
·lhlld.lltr

nil a

pre ~mbl:Jr

I

glhl

Meclisin

SaktD

diinkLi oplantlsl
]I.

(Ba Iara1J.

fucid.e.)

"•• bu glbl 'tP "llI I!ni mblarJII nlulIlli]1'l1 J Itl ~[)I' ,m 'Jet'll! • ... ' m "de Ira II~ ~RII ,_.>(! l{'r~lH U!nJ.LL lIra .. t n , .. )I, Jr, Gil lluku. hl}.l- ntllJa J, .1 rile blr t·] ~qm ['Id sllba~'larl h I, bul e il i bo:"lIc..lJ l'Iuirtahtrl iQ} t,· ;_tldlk! I ~m 1~1T~.·t~lr, ! h J S I milmkilmliit"
\Lllmnkt::lfllrlar. FJLlSTlNF:.
~;HIIl

ECl Ii:QLii-lL'I:'Jell:iie sQz alalll '!. I(~' l~'~(lLl~dn l·l":::tl"S1 hLl(':l!il I l I bH 1 ~ZN HltL dlJ.fuak b,1t'.1. TLirk.;e ,'eo tJl<:L miJl~ .. i1Jl hlf ,t L~III k b~II'1 Im8SIID !~tie'miij ~oil O);i.ilIIY ~·~rJ hu.CTNen Mha m l ],l\'im g;ll i.ll~1eM kal1una l.!olLI.IL I\I~ ilL " I .1 011 1»\ ,n utlum -tdcki top • I ltlSllI In 1'eC:lnl lasanSl t.zc"

Feei bir cinayet
~

(Rq.t:Dr:af) 1[ d.iye ilob-ar 'd.i~'(lr. Bildru n~ .~ Ilrla.r lll"biyorum 1i.em1'3 v I)LUld.a.o. alm.o Allml"d; .Yl'rhJl!'r lID},!'" "dj • yk-r
~I >;-gB

):~p ~;} k

• di} L' .;:-Ikll.IIU hr. 'Una h Ii.ni.o.l til be 1r'!:ilB' i-

dl}'t:ft::1::: ~II~ In-DL~ llntJ:l'l,;,rr >·!..llunun 1. JI1Wl~ u:lillll: h.'l.~l.&.r La ~ u. Jlllmfl~ta g.luu!'o.UJiu. bLJ yuzder; li~~· )'otcl m bLt un I tlt:;td~ I!tm~k 1 :abll

C',HH:.l' .. HI

ARAB

ORDUL

"30 I API

-

Bll S~~

J...t r

In!

.... u:!hml\ Lelef')n]a j UC, Irak trJl.ln ~UII I; l lti d,l

tUu..;, 6.nrlnn

lIr.:.b t I'cr I

:;, - 0 l"trm Oz~1 0.,. "erh:ull ..:_ ...... ~lzllnl!I .. 1 ml;'l::bLll'i:r~ti, ~EH '"~ll"ft~1 II vat iSimli;:1'I jill hIli .,Ietl tki 1lusll!;J z.uhu: I!" d',.,
bu' ~. plII!mlns1 l'l g-or'
s

kLlOini de :;;or " b>:lll'ml1.f.:t.rdlr. Faka l tC!ik ~n nlm I} n Af1Iiil. "",J I:!('JIlf'lI I!'\~ '!.mill lie lm;;flguH 1U!:aTfllya 1101 5i11lIDl!m.·u DILl bir c: nFi~t .,::liye~tiJU an geoc k:uhn . .ot\nmNlin ~'B.kl1lr.1J1a 'IIIfIp:::l.Iliir.;ik~

dPI ,.(, ~I,mdol ullnn

I.ll' hall

hllJil.;lellnm

gl.'c"lf'ri g.. J,lr r II"IT, Am '!'Ill"fl II: ita1J;I'IH:r~n IKIIl!ill1[)Btl lIIullm
KURtlUDE Ba~m.uutLL:: :a,.Io;.!ilH, l.,krur J.:Uri1l ~ I' G I rr:k lJLy:Jrb~hll---&L"iHl yolu llUll {'I:I \·"rml!t.l g III ~enClULIln de tJ. ittJ hti, II!i.:al Ttl~lt!k;rtin bat J>a Yl.'l'lelindp. II u'."al;Llly!t1 l' t&
Jl'JLI
0.:

blldL rlllllckr('(i t r. til f~1I11 ,oktur •

,. - tb lo\' ilnlli ;.,lnLIr:t
I Irll(h~II'lli ~

,I

~. :r1m),1
rfl,1\ ~

Tin'

kill rd

yukant"hl.
11,")'

_ Yapm~, ikI ~UfuD d1rt' :rnh~ dn. f '\00 I:Ili~tir" CIti.lu i!lonmul.l :uJ'I 1

'l"ad

l

h,,,

I'I":=;

E ==KISASIERLER BiYA ==:.. TAfllHI PEYGAME
E!lICI
:J2III~1

:J!:lmm \

1m

. h"!i r

nl'R

ILl
Il

edllo.llll
"141';1 ~~ 0]

I, :t·{.I1
utUIl~.

., .1'101[1 le " Itt'

.\lllh Dlme-d, klt,taT 1,,1 .'I'rl1dlkr n ,IHIT'II Huretl ':M III 'n
I

H.~t

int kO).'ar_~ gwunoftun ki t'I'I'IIH'U! Ilibi.tull' IJII u kUIT';ll birrlz. IJ.IlIUIl !mZillodilD ~Ikall N~ .nm ii~Tin .. ~ II oml" v k<Jtlllk1aI'IDEJ. NI'lllb,1'll tit', il11'=:il. k IIIll1£ il;H"lo:i.· ~. 1'1 fIIll!!: \"0 Cll:Iih Ill' kl!'l"l,lt15ini ~"Il1I..~II' m. k i!ltiyt"ll l.idf.;_ilcnu cl.inu K<I ill 1m3!;: il;ia ,jpni ~1 l~, 0:0 ~Iar .3.1'lHillldu k.Js.:t ,s ~Et:P bir

~,:;.,a-

I 1,1.:1,

l':!ltlUl

t1a Ahmed
"]k l
:nJ tI •

mil; k Inl;loll

L:IJ' 11lmal "1'(: ~tJ.:r Ilk til hr. ~a l}'{'~le l:Jkl_) ed ce (1111 ~"ie tnl.., lr, BiI,ROTCUl'lUN ni:'uJJ.'I1 MII"lI'r.klbl n 8!lmKUi1 Jl'1.llIl:'i'll'io!l11
N
Il

p~d bLil,te Iffill5tlrrml '.·!ir,sU b\lnu

Ai;II' ~-E\rn.b ImWtnldJ - I ~ifu Y'flT dUIlU!l. lli.ru:z; SOlll"O ",1m ti.lr. KL1tii AhwlCd dUn il rJ 1 ind 110:q,ru htlhlru.liHif.lw t'l.hlm i~li r,

"1ja1Il

1 I illm

Ro.fMcJ.J

S:Jhl1

buJ-

Mii~:I];'lr>'kr'

IiOIHJndu

Sin II T<!"
\'t: fll~

I:!'Let1rJde
011;11

dill! \'t!

kLlr.l1!.llk~al:'l'Zo.l·ar

Ledblll

n.
tI~

"'I B

Ur~l;""n Nr.:Jhile- BNi~' nl l:lW a ral·1t gri :;.; me:z "e hi,ikumlenj-. 11 ,·a.tZ nlUlK.a.. llabell"'r 10:1 ,. 11.' 'Urn t!!!ii.!"iz 1'J11ll11J' Ul.lldL 'r<1 rdlr. f1uonl <:trblr;nndIiIl ~~lbll.· Bu lc1,di u: llilliln eg' rna in Tfn I<.rrillc llrl!llf1 1t!1~lld!! 1J1tlunU:1 l'.."m 1."(' l~a. I, ell m"~-lil·t;r t 't' . IJ_J.W, ',. J'1HIJ:Lrlal'\·I!I." HIM tm~ ~{mdlIT"llrn.1. Un., :;lIfi'Lti)rlr;; mllittaiili ",1 1 r't tlr. f!t.ZII Y ~a YJlrfll.ll'1 mllht,'m mill nam lhJtlun, irllAifo bll.l\"IJ1"dUg-LI
n!ll;U \f'o:tl~1 CI!"'o'l!)l1iJ.

3urdQ,a~larlmrl 100001n glbl 1.U! r Olllld,f'l 11 k~L1H1ll .IR,rl,lEiU " r' .. -llmJ ,.B""h""",114'1.. v,"rdll"""'I,·.· I" J ,L li:Ly.., ,u._ .
11!

JU'lio~lulllJJl l:.kmi r JJ'dlldi lIhlli :sn\'Unm llf'llUfi fonultl.ln [1.'111 oyucn l;jil:oul 'C,lUIIChl,
..."

Am en' k~d ki h~veti
~ .,,,.." .. __
.,..,.

Demz yon.an

D

JiLiI! .. .. "" ~ ,..._.,. __

" ~ ,.... ,,_ .

-. .

o#'_~ -"'- ~

1!1"~~ ~""_..-. ~""

·-F_ioI'F _

;r,'"_-4-wwY ·I!1"- IL-="

('Ra taraf. 1 ~ci
-

-""-_-

11 aw-J!!wPiiio;g~_._

.. ~_

__ ~

__ ....·~-e-~4.p.,.,. .,...

__~~

."c·h""_1Ilv.,., ,.............,.,~flll!~W:;tij,?pi4
'F ~~-~~

1) ....... ----

DU r".lt:.llllnr fl rlndt' lJ h: ,l"Tfi1t,\ T~ BU 11111'd<1 K.uC 111:1:01, tak:!.I r'lt~dtJ.d.a.t.tn:l.lilt.nt.
tI

I u.md

l~u'a~,d@l~zh~bDI ~Ir V~ Futrk nair n~~ D cDogdu ?
n
• N,. 1.50

---

.------

---

..

-----·,1

Jt'rdi.

rtlLde.o itmrcl UWU"UDU liOyJt'm~ :51, U!I1~tmn!i u:...k I'll l:;i.ikrti KoBjl'i .Jm8.mi DUll if· rlijt'I'! ~nloi'llI d M.:e1i!l muznkl!'l'Clcri an. !,:'ja)'1 ~rn'llleh dij·. Bu ~'2 J( " iB!llndB, miltl'tv; "kili H LrZL O~LI~ IJ", Dl liJli buIIIJlC!I, biitiln dOni tell IJ:. LuJlJO y-ill;lh Lnk.ru tlW .,;lItrdiii ~e 1111;.'f' (J.'t.1c1an a o.Ik:-..r: f~riz, 11,1 \'[l,I.l;Ja., ZII] L"i r krr.l.n I..illl kmdn. G< ~ [,J t 'I'lf l'>'J~mt2'k milbah O)UI' Ili:!' ~'.. l ~kl tnklll~ll y ! IIUla.kln ...,Idu,11(111

J

I

L'II.I]3nnd
\"11
I?tl ..

mtl'!~r lllUhJ.II1UiionfJ,

[! .-

~t~lt. lI}'m~1l 1-'1: 'bin ~. 'iii blt~rla)' 1'10. }'Ine :1-:rnl mlrl\:tl,:',...
lil'\'k.edilml

.

I~ ..... ,''] y",... . "(l

.
1

tn!\Jn U' bav:J. I m.nt kaLaf nil. 2 , lb·Dll. 2m bJ
L I.

len

ra. d:l.
J"111htl~ 1,r..s.11 J.

kr~.dl

1!IlCliltttr.

OI'~g:Lk1 !;In K'7113f

\I~l'lllj'fta13lnrt!

1~

hlJbulJ:lt dll1tlllllCIl.

I;h'm~ tr TIl-I~rLr idl.Lbl Tli r ItLy ,,;it! ypr

yer e.stl

\'e linin H :/:III11I,J1 ilL.. "'[I:O:I:l'~tlel"f' leal

ala 11111oltl.ugUJW
cl;('~lrll'r !pb

nlillDtruLtl
r...r.ltZ:

dll:1[i;lalll

1~~ "alml; nakLell di.:Kil. Ilk hi" .merdud \'1:: bUd t,i dli:>:l'ftba1.lllt IJlanculu .. 'e_Y8Bnive wwll riLlill ibl ds!. u.,.., MJJ113.lllmr.!:u S" fIu eflJ' 1~ ili:l.:1Jblq;;J "f! in ~f dtdi ligidj r, HtJo1:Jnb'~ flrklll~u'L1Ldl:1I1 1l.ir klsmm.a ~(I,rc. 1m z;i,t.; ulm~miIiUI'; 1I:':\,:hi~1" VI,] iJlm'l'!". Yrlln1z gil, ]~IH'r'lI~ 1dduflllld;Jl'I giklilme.:, l2) ~acih:,it,da~hnllda
~1LJ.rmtJ,JI', ZLirnl'ilrl

bil.mane ... l

.r He.1..

".. .neti~\,jll "
ge1i

1i::,~.z~I~I~n_: .....-_;;.;:;.;;:;:,~:,_.;;, ..';;";~
K('tJ~ml t: loIllirm #;Wit';lIf'l

HUlLIlii.

8dlr ij~l~". Ill' dill'l"''''' ~ (1)111, TlJciih' it(rullil') d"'1 1T.'IIa mrirm/m'! ~ k II I,Tlrk l r J..!rkutrl' tJir .. 1I,m!,!! ~ IIIl'fl itf' lJ!·iJ'·/l rim' Jll'fldi: - 1'iil.lllt·· krida!" ~ h·t'r-h"I.,.." "lJikuJllt - ,)i,lttlWfjl'fI uMm;·nt'l"i .Mtll l('p,~hl, A:c.·Fiik I.·._·lld ..·,,!Tuli'i'l1.nm j yal(l'l, Inn: ~ i;,j"en:ill fill" 1;;1.j.' _ Kl'Il • "iU(".Jlfu r I ii, illllll~'IIlI'J ._ Di.IfIYrf llIIIn'} IJIrriikl_'fl Nfl a rulllJ./l 1umr nnlrn"ff I .r-:-i ftir dt'l·ldi but- Oft I,' mmi bir dt'lild ka

1,",':"(,1" -

~h.'hmu y~nu~ldel< l'e zc\'kl, .. ' ! Jll giitllduJlI btl !':.1.I1'eUI,lI u"j .. " 1J!1tI I a hlll nl\l~ Uz(,I' de 111 itl ..... rt.
1l,et::iJIl

bildll'oIC:31 Iu IJL",'vi hUb rna 'JI,' bir U.I d,ko~lu llllJ~·_"t1U !l.."!lin., [:"(;'1i LTlII'iLh :
1M

Bu
k:lllh1(

clhetl~n,

.l\~!Z D ~tl)d

J'\·iJUUn b

9."1-

~J;

.flCl

.iiydini ue

j~ •.

tllnirlll~hll:l

'II.! 0-

,It

It'l'ine J::'o!l, l:Jilp~~k \·I.Jld ll!\ il i." t in'ir I [.~I'llilrdj. 'Hulul ve' iLLI ld r iiz i 1lithinin ltIUluJUIlUl, ill
(11
I

Jnrn.1i: l;a~11ID

_ I, k mll..inilll kQID:S

11", 1IIIlin

hululuna

"'1'1'

r'lf {.""

/.'''' ~in flrka· (\'aklfi,'T~
inl'llldFl[1 '11 'liU1IJ" ...e 1tH.liL 1ll' ,Hyan, ~'III1Ud UMlikl(ll'i Iml.~ t~kT·r:tT' ~dl.:' ~Ir (il,' M~hdi1eri'l TI: I.yrur.hyd,me .,uI.IIUlloJ.l'! IT :vennl) I.' flrKlllurmm btl·le.~ Ul~!~ ~ "HiI.~lunlllllbill lIt', ~111J l"nctil,. iI LDHir. 1'.. ,11\1" H ,~ ILll, hiih d Tfll1I··1.I1Iil i"> Illn .. lnl'l, ric' It
HHil'; \'~' l:'l~ ... tlU~l It ~

,g,n: ('~('11, lie birle~tigill.-e
.Il:tktll'

mcz, Ral!' ve lliye n'fut bi I' t.ek zat

('ilzl
htllill l:e

Uiihi'nln
I::e'i iij

LA

I... u('IHli!'hr,

'lcvJ::lkku! eyl·r. Imlun lJII' kl \!!I

l\lh'~
l'!iWtll

in· it'll' fl HHZ"I~U il~ ill iVI', J~J
.

\'

yon Mdl!1"811 b,r IHUru.Sl ulmaaa. Iii·, bu lu LI8tn IlIC' I 1m ., C'mnum \t f,.,'1,111 m,\'illllHl~ tr HI DH I VI)!' luiJlll£'n in nJ.u. kJ3WIIn I'lnl nYlll ruJlllu I....... \"'i n,) il ';1 r.ihctll:l ~:1~'d .m, miclar ~un.iJm~

mu-

Iw.d etl :~'im.1cn
bi'dl~ini

~I;r.

d'II~YI

r;IOil

,ljil

I

~

f'nyrrhll' In ~H1c1I1. flU la 1'1 , b:l [\" !-lut ;;1UlIt Iffiud'l.ilr II slJlfh bil' r-eflnf l 1m nlrtn.jtL

bh' muga. ~ibi \" , olnl ~'jr.

ve nl.n'&klttrd'm habL!f \ l'. [li~illi lit' Luber]eriuin '1IIib, <J!I!iI~Un1Jl idI11~~'h:t111.·[',··
fD ,] •. I ;'tU1

\)U ~jl~ d I... ; hi!"' -k ~,I ... \lett dUI tiUI':J rl mCl.llI 1'1

t~ It-

I iie,. ·t.1l"aHWJ IHllllPP'I mUutir 1"1< !'luI' ZIYII. rl';o!iJ'l LIe I ,.~dk l'l~l'I~j ,'1!1;.' r:...';:rrnhklv: t m I i!>im(!l I tiz ro AI,I('lI""yn. J;itmL!!tIl', D 'n' ttll Ilmum ndlr.r hriraiT. G.IonnlL·oQn ,\Iflk'lll) V I

(' II tIf,
g,llHlnl
Idlld;1

Pol
H,'

muon 1·1
Al:lt
u

r

D1

;Jbalt ,'e !I.k~am y "wl\11'1 inl

ucnillr

it {>!anln,l: djll ikl eml! 1 'I' Itl

rl (Iii I· ur

1l';lIlda.

nil'
L

J

r" .mcl r

~

Ic'l" hI. •
I[)&

Bir kunduraci k .If 11D[IJ oldiirdii
~
,K'Il~M:il.r~ldi\
, •

!. nurmlLlah pJlIl. K una)

Bwlirwn h[l.Dlnd "lIl1k-flnd"" tl'rUl 'illl
lH'Y(1lk1 11 \fB.11 1:1

6nerve VGce1 divasl
1

~----...
Saldlk Denis
vasitalarr
I'e

CO:VNOO

80 'Qen .fOil hma. klltlL1.t mO&4rhi I.!illo!" (ng,lllz denl"
'1'11.51

JUil'&.B

Oabkovic •• ,k.
Vl\ll'llr IUmla;n bll'e

lama],1 Ile para iIT1nl:'l~!ilndjm mlil.nQ kfl ..ay(!, tutll~'mWltur. Mlll)AkLl~11. ~_5nrulil.nda. KlI'mrl1. kill_ 9~l:ln~ t!'kerl'k ismnli.I~j.:nllU qtll: tarn r:;,r.l.f, Hh. [lIn~"1 ""IUIi'IJ. llip I( ;1"mn.k l§kYUl ~u'ill1 i'likatll.llRl}, H iii J: ~'iI fAh Ct:rrohpiJ tl'i h a~t. h n .Info IdJllJDl1l!-l!nda b r

Iddia ve Karat
IPnllill9ll~ """'lb't,

0 .•1 til Fcr1!lt'IH'.cller YINI] Hlln (I NQ' clil
~.

tal"'r. ~llllltktl.r.
0,

Wlld,'1J_
Nelf}'OM

n.eol'

'Kf'l'l.!k[i

j,{,

C;Qo~"kV'r,

P.all

tali',,~'llIIdIiD

iltll~.I'olllnrw
,

'O'e lDinal.' - "~c.el dhll!llirllH u'~!.i.Ddl! Id .... blrll t.fJ.,kU 1!,1t.n b~ 'enr oell§ bIT ~'kIld, Itallip U.tl'ja CJkIIlltnu~hll'. III! ,dliD pI! III . h,Jg~ IIld'[flCll n,!Ian 'WJI,Il'nm~k "fIIl'f,~I1I", I~ Ir:kelt p.1.md~ bl!' 11i\RlIHn LamuniSl' ["I Jd'H.li] oflUl lin .. ..~r borr 'riirli mijm.'n1ClI'hdn kl.!fUbhmlll .. llldll ,I!r "!sIC , Ifllt kIJ'1t:u:t. '""I ~lummly"~te..

'''.pur Kw:npruUIroI.
BElllnbOfi

blm~tur.
Adal :~ do·it
rlll1.S11t \'l r n I,
riI "

Ibklrkily

Rulh lmkuk

~ilr,'o:h-

:hnoan: IH5,1ri2
M.ahkrmemi:rl'c '11I,an B:ohadlLn
W'lji'~ I·t aLlma ){OBf'YC 'Ill

Bilumum kapah ve .~Iki~ki satan Tekel bayilerinia nazart dikkat_Q
Tekel :istanbul MOdurli.iOnden
948 PIl:ol.n.11f'~lgilni:i .8.E1.b!l1!l1 dlikklinlnrmdHl.u bel" ~ina \'8 bllidlllde mkl, vermut, lIa:nyak, likol!', eln, lMn'akt :ililpirto.8U mClVcutlanm ljmz·m deeekJ~ri iki nuaha beYUj1mIID(:,'it dE'r.cecl:~l'ek (l.yJJ~ gUll Ell:abaIU.saat 01'1 b.u~up kadar bagh 'Ilu!umluklar1 6.\l.U.§ uetl0liU" na tevd~ cyl ye·c~lerdjr, 2: ~

COI1evre Affi.9t'~Hlo III lI:rilkiel Vol!ohBmQ LI1:bon

fill."

ve

k

II. HERA
:.1'M.~'l~1~i8 Bl/ldelJt~1 Ronn, AJ:I'I,:'fn:, Ro~tri:llll:ll 'lit H mDur,b IJman1EU' 1C'li'I 1'111(

lao tfdln ofjdll~r" tur. Bir /tm!Ul r/J(Jo.c· fI(lJIIMr
"I~DF,! m..... murjnr l'I'\'e,1tL gl el" ""Sill p.1~.HII'!. :l,f LIht~l :Kfimll "'011::;;lHi~ Hi::! !lum.'lt'tLh of'l' l de n erkt>lItl!' I klidm itum-r 1:I:Io'_ _!i:lMl~(·f. UlH'ld

til

a,

T
0

10 e .!.Ia. mJy!lI 1'39
f ... J i

':' " gIL Detllr)'OJU
~~ D

Jublll c!1tl:

dJ.r, 1iI,t.,b[,g'llLl1'dll.ll :MYill:tI U,£joImrul!hur.

51!

BECKY
I/M~f8 Ill'oi'men ve r, h;lo ~'ll"

hUtl'LbuL YC I,mu1"d~ Ports b'tad riy , .tOlldl'Yl, An.

r

.FIcJti>ril5am. me 1'1
11nlR1l11'I

:I.~bul edir~.

s t » ULLA
::I-!i.:HI '~/~U \' ukrmd g(i:'ilull~1l UmilJlla.f· dalL ~ iik ttlreuk Vt ~ 11DJ. .,h1.1' h:1n :t,nk 1mbul eder

D:LrlarkeCl ~iu;ilSlil Jin.kalat1l1 1n d,t Ayt'lc:\ k'JRJer mni;:l.;!;I~HI _ bill man 2~-5 Jlr Ii JOO add I ku m ,,1 Ie.' dl foe 20D 11 JlI."W.'Hili'r~ I'dtll'ni r \·Wl:W. n i.rumtori'll nt n r.~ b. mtd Ctmnl H:'i.IIt. v:I:srl ~uk" .Muall~ 1111' lJ~er nrh: c!a"l c !In adU)t: e \ dl nl 11;'[ llr, r

Rolli.:

rl::'mni t~!J(Jt !,H,ij1lfj hJU)ik (dUrali' Bej!!d;}',~ )'0';;2. InFn ~lrn.: :>a...ta a. r
Fi1hi)r~ril'HJ'{1

~-_-.----

'lil' ~I!!d - Oore-rlo) IIi, '.. 1111 aid Pr.ofi''iiJ,r KI!D.IIn UlJl'rlJ~ ~rt,rlij] d'l!fi blrtm:ci e lki.nd clldll!l"ln lIIenu.dllln 'kWJIIIl'k illM',f'dlr. 1IU1 Iopn I' U '" Ii ibId \,,,,ricli 'bl .. nn h~l' . lC!inii dB Ankan ('adde- .' l~lnddd 'II K b. "II! «tUilel' lib» Klt~IIUl\leftod~D 'tedMUI eodl!bl.llnllll~.

..

"".:f).1l'.

1-

Kapalrva

a';ik .i~ki satan bi1urntim TekeJ beyile.ri

S. ~.

g<;~ D"m.I'-,l.·ol.1 ...~ 15 :MJill MUd I I ';Q !II K.alkIJlJllla ~ "'0 'il 1111111 iJ.,!'l1 rla[U J 'lo 'l' Mlnl Mlluat'n " ~I4NI

en 2~
96,1'
_11.~

";"_ji.~-~-~~J
r N::~al:

I I

STEVENSON LINE
!_m ~ AIDer"iu hdh
WW\WlUIIi

dlilll;'}I:!ill~. c-t fJt;.1.tlannda'k! muh, r@m~l ll:mn \"lJ.l;;ktl on! «11 « nl!ill~. dlle tlBl K .. U~lfLtlnd n.... 11I1 11\:l1sulL u t, tt1 k etmt • tml l r , :B )!!dl~
11\.

]I" 11'''

Sl!ih~ d!epohnn:uz ll1!1ir.u bE-;i annamelerl 1 MaY'G C'\l n.1S1rt~·( gilni.i. bayi.l>ere tevzj edl" eltle "Dden butiin j:lti b yllE'ri~ run aym giinde. (Yani Cumartesj ~lInill bagh bulunduldan t1ahl}'" rJ pol~ lIlil mtiracs8.t ederek i~l:Ju Ibty.BnfLli.meJ~rl almalan IcabedM . :3 - S, 6. 948 P8.u.l~·i gllnll b-b in me\'cutlatlDI gOste<rcn tif'o)raronl1l!1l ler mub;le.v;i,yotl i~l;[l'er TekelUlil!!l'I1IJ'1a.n ta l1I1l1ldll1'\ I iDlal-Jilll'ltTl l!l;mtl:'o} edi1i~cuy@ ~adll't' ba.yi]n tarailnd;'tn !OAtlJmaya:eak, 'll'e bu i-:kil':ril1 Utll}Jna antEt]( k(1ntrNti lJ.iI':E:akl.p basl~Jl.Il· ii!akhr. 157~a)

jR

1.'.......... , ~......... _ .••••••
IIi" ClIJl',tARTES! -

I
.

.

M J1;;' '&~<I

!l.:i!B JI!;,II~ re pL'o~r, m,
! :3.;'$1,1"1 ve llJnnLtT, S,trl ltlll.:.!1! ~ l\Lar~I;'r I p~.l IMO M,1l;rlk: N~;t'll 1r.!lb:Ut rPll g·JO Mil..zl~: K~r fdt ~ 1Allar 'PI" JO,IH) Muzik: Ce(lIU) M II!, ~rl J

tI,30 M .•

.A Y.I..JK ANSlKLOPEIliI

0111,IDc1Io.~Ul:iJJU
.Btl GaYlsilt'

Clkb
Clldbd

Topkapr sarayi miizesi
ta..

ib" [Ikh.'l.no;:i:le

Dor-dUncU cllt. tamsn:I!\IILnru ~Icr JHhll
...e

DIANA H.. PONCHELET
515
5/Ma)rL.!lJt"9 liJ.e
I

re~.rru

t

f.

tI:II.kU 'e
IId'l"ol'l;;

d,i1,dllncu

Miidiirliigiinden
Top ap~ SaraYI Mli2:esimle Y·}.Ii Il'lI.a~ll.k otomatik }',U:RHl .IDmdu.k tl!f.lisah "'e teferrila.tl llaZ\I'lJ"J)HIY1. kl'l5i.f \'e ~artl'llamdfrine gOf'~ Ma~nl!lm IS Del ea:lt giln.a saat 11 CIa ..Qnbiu a~lk !?J.j~jlt01i!l .i leo ~bu.le edir~[!~ktir. BmnJ rII h .. mhrl t- .l~ti ~~~'~1.Qli l'3 ,Q:h ku.ru~ h
tilt .

10,30 Mw:i~: Zl,:Iwa Ilc H. '" Ia.n, I I" 10,45 MLi1Lk: Str ut

r,
II

u,no
B,30

ValsJ!lr (P[) :1\1 ILL • 1T;tlll: 'TiirkOhJ
OJ'u.n HlI.\1[l.1an.

H

!:IlIdlan i.::.iUr:l rJ~.Iltlmt

mal:~·et n

Y3.h (tlar~

b·jn. Z"1.l:::{j!' )5 r:j.',hlttrnrh. trI!' ' , t t.,ddl Ulr..lm ••tl; r.nrl'tLle b'lll~'[) :<. tl}ma<]
):,Hm]

H. PA 'y K U R Ie
\"'ll

Nn']'orli:l;a n U.ldeJllY,Df

fiI _~ 0;'l.l1l; It I~ln t,.,~k)blt:irpr,;, ~t., nll~U ~ h

~~-

fi!mlf~lFmfj
jI,;rJllt!l'\lJk rnlklli.t)l't,n

flrlrl.-

miiLmlfi.lEJl.Yo. mlJvlLrrllll ulnn 1(Iu eDlL "aJslz 'L~r. tJlllll1n 'I'e 'b'US;I.h!.UI1 liD miUllm ;;UlllIl.'r~n.e C~lI p veri:r be.!e f"'lm.l,lj-Ur. . u SiiYId:fI., .se~~m.lIIIT; ~·UlldqndlJ.ld B l~C'. ID.e'l'ZUU biiti:m ~yrnllll]e anlaHlffl l!:ln 'i'nhn;jj",!~J"rl. o;o-k tat. dalld)r,
Bundlill l;Ja~ka Atlalct Bak.:wlll.rD 11llZ. sOmllrl rl m.l2, tOn,. 'OSJllilD. CLIlDaD" BI:a.l:lm~ n! dl8~r belld!t!J

.PI,' ~I!:

Temliii I,

osln

Illunt&zam

Ad.I'L'i,fllE

hl'ltb lII1li..ntan 1~1B

JJ
m'b)

~J

J'U,'U

1.

l:..

ClI-

YugolilDY. ~ RiJ.kil.

l_r

u,oJa:·I,i!c. l\ln KoIHI!l

I)\' I'ril-n t:nafmdllll

f<!hr:lml till l!ll-'iSlp .. ILlr'_l ;[QPul etl :satl~].i rLn,· ;ar:

isteklHerir. .224.fh lli a. ~.8. I UI u~luk mU\,ill'llut teminatl ya. tll"dlkllll"l.lla !!law makbuz ibra~ ~t:rndf:'li "e 1!)4S y'lll \j~;alet odD. ~ 'riB. kaY'lltll tnJilWlduklannl bt:~ij t nJelet i \'e elti;iltme g-i.inilnden tam gUnleri lilal'i~ u!: gUn !V\o'd \ilaY<,l m."Uu'nlna mllracaatl.a hli~· t vesiksJan alm~1 ve izahat ' In .. Ir iiZf'l e SQ2;i.i ge".:~n n rLZ -YP. mu

l~,OO MUtlk.; I"88H ~rll:ll;u Ol'~m H;!!{a'3fh J230 M, .~, ji~al'J' ]2,30 MllziM'; R, (.iy,) S~lon O.-k.!!;;~r"30[. 13,"0 B:i.lI1!!II~r, lJ Hi Mll;d~! CUml)u.Da-r.· AflUi)nl 1:I.iUl,k I,

h

raca.aUa ~ l.azlmou·.

5559)

dlJ~u
It).ec

5/ s Herceg'Dvlna
!/~n.sj!l'4I, Tlt;o-e!te 'i'e ,ftJytl.JladlHl ~l!: i!:'ltl17lr ....I!' bu ]Jma.rl·lu 1~1.!I I

lo~tHm~nlt!kh:d~c,

d!! ayn l:;.r,

blrer d eel' tll~lmalltll!d~r~

)·u. li>lbill ededu.

.oslo. Maru'\: '-!:l.pu:r
ill un

,SIAUBO LINE
O:llm ",.par

DQiI;\~lIlrtll:\l cl! ~ killpal:ll:n.rl Imyll efKlU.u ttl t<iiltl~l'::Hl Hlbt-t bltio!i'oId !I:hllt1I'ld tl lotiil.sapl~r. {S211 k ...r T",m~D de de sahlmaktlll!IU·. ettHdfrJnut'[l kUlU e-t I o.iU mgi..tflrllr, "'lI'~lk 1ill:s!"lopedl , ~I'I. &l!l:btlf'r Bt'I~my" DUmJ n:ll.z...rl Hlhrr:J. I-l n~irl~a.hnlll e;p C:idd1Jl. ell eh~mnll mlst~r 1!Jm~l'li~1l illbJrln ku, I I ~"etU~1 DUe k utuphlllull!'rJl'l~ Hl "e Hi.o:urnl~ll.du 1". U tl~ ..l:l~'.r_naIl.1rh (O) If

Devl81 Deniz YoUan IIAnlau
1~Krn.·a~o.y nbbm igke.leslllin ElIsiJtme 13. 5. U1411
c

13,45 IIlUzJk: t;t' ItlJ Sol r Pl.I l~.10 UijzllL :O~n.' lI,iw: 1"1.1 14.30 MuzIk; §.tl.l'kll. f, 1~.5i5 1{,mu!ma: B T, G. D,
[5,00 ,KE! POInt". 'i'"f1 ]1rol,j.~ m, ~~"Ul.

:ls[alt

i$i kR.~~h

2.

~r."

f!t'1!i ItmeY,e l!;·lltlil.l!'llml.§l"!Y.

rf \1.£1.1111017.00

16,58 "'~ll)l n.OD M, s,

a~;:ISI) ~oouk: KLil.l:Ill,

kllDlJl!lnfa.51

N v~'Qr~ I!e 'lUrkl}'e' ~:I'ul.!IiI.da

(Sa'tl':I'k Emll,a,k)
IBt "bul
52151 ~~-

n~rl.rI_

Deft,~.rdarhj:II'lda

I!I: :KIYDleH,
Un TemlIla t,
ti£:iI.

sl s Kong Haakon VII
.UM~j'J.s/U:8

mIs, HAV'
1!Oi1>hYJllil

G1.>"uj.':' r;:;lIl. ~'e OliZlliIH :so. 2! atii, tG p r,,~l ~~IL H;jj.PI ~[!.:nh 1.02. M2 nT1:
Illrg,1:11Jid.9. :;:m'll t ~ pan \ I! "io~'o SOl 1011 lul",
r.Qa

S4S

2',412
2

sis SONNA VIND
;t~ l{

152Jill

t>:!,!j

I

KJ1I3jtnda. Teir"kl\'e' v.. ~HI 1886;"i1l .. ~,

M;·di.i1"JUk Allm SatmI KOmi..;ycmunda :;,-:;_1.l3~a.k 11.'. S - Liteklilerin en ge~ i. .5. l~i~ SalJ giinu akjam.u a H:.:ulaf Gentl J.lijr:!iftrluge muracaat ed t'el~ .. hlj~'et HRik:2.!;1. alm-alau ,·e Ib \'~i'k.ayl kapall %a.I1'Ia.:rrna kO~·8Cr:.k!R.' ru -(or' kiiatlara. eld mt,r .-i lii.zuD .:1 _ TMRI'lillm~ degen I rn,;;,('I1 lira, te(il'D gih'{!onmc-1ii I ~56,250) .A[tl}<ii2 ~m alh lil'a sirmi her Inn lL~t'o]r" 5 - Ekslltnleye e-!l8S 018.1'1 ~IiJ111i'Lm • il@ bUl1a ekli 11.&:iIIlbll· Genel ]l.lli~iirlij].{ Yaf!l 5uhef;inQ,! ~urW~bilir. 6 - K~pah za~"flar o-kl!iiltme ~imij 8a.at 14 de k:adar Alim SatU1!ll{omi~yolllu B~kanhg-.'l!ul ttl-slim ffhlmi!'i bulunmallwr-. l53lll

erscmb€

glinU ~aat 15 de Gf'nel

lao!) M.u,dk:

Dans M

l.p

rl"l.1

1!l,30 Kdj'l1.j~ilU., :UU.5 J.IllJJi:: op.r t Plt~< 111,00 111. [l~!1 I, 19,!5 o~mJ tF. Ell", n. 10,20 MUZI!": ~d.rkll ...r, IIf ,PI,t

rut.

rldl[ ..r

19,4.r. Ko:l'IlU·.T1lfl: I Klta.D Siol.a.l[ I :il4.oo li.iutlll: 1fimar! 50" 'il' ,n ,1'))

:.m.15 Radyo Ga,.et esl,
2D,:J[) Old l"rogIOLnt, 22,~& 1\,f.
!'I.

:a.lo';).r.

2000
ll!I.ey

UiD

linn 9i11

12", E', -

'iukfOl'ldnkl nllu.~ NeYYQJkt 11 l1m31 lIIill2 mal g~"lr~iI'il \'", iI.n:un. m~"ZF1~n LATAi!:1El - B:C-YHU'I' _ n...u·t'l!. - lSKII!:NDER.f'I'E" '\'e im\rYOfl K
~~11!l .lUI( I'e ~'i;!JCU If'3Dul edH_ aUtun 11lr!Jl~ t Wll r;31~t:a T()ph::.ue Esk~ YQ]&IJ 5aII)l!lU

U",y<nlU. H.lel A !JT' m-'lll e.s"klt;~me CUll Y'~n Sot;;,. nH) d:ml '0. eSld U,25 :!;.. tt:a.PI ,·_,,11 ::.!2~ .. -_ r,r-A B~~"G 'L'
pdr.<(,l

22,"5 R:l.i:ler _r, 23.00 ~lurtlc Dlil~ 23.00 Pretgram VI!" Ka

yenl
1'i76 10 :S3.ylll
IfIOD

5:1am "_~

h( ,':It~Jl'f ~4r tiSid '1:1 n _,,;..
-'1

r.... 539 llk
7. 9

3da.

L.!

·~8.PJ

:'33.

50

5:23fll -(.._~

.Eml~Oml. ~1lJtlJiI. ~ H.;l·un mah. ,esld f:m:lr1 ~'e-nl o !;'Hi:, nil 0':. G 72~ ada, U~a:L'Sel eS" d· oi 'j ytnl H k Pl fly)ll l!ii:l M2 b",h'!;dl 21)00

kaFlt.:lmda.
mllJ'~3

I.".-anlt;

Han

lo1'l:

:l, ~n!1l '.l.4'j07,J3
~i\~.l

ZAifl- Istanbul tth... t ia Giimri1giirlliie-m aJdlglmlZ IS·a.'94" i'lllta~ gull Jij ve 16.12!l 5ay~h be"ann::mLe :muhtm'iyab ~ijin ijd djgimlz 4.532 lira 33 lhIrueh.* 324.401 sa~'1b Giimcilk mal!: buzunu kazaen kalibett.iJr. Teni
ti11i 1!l1ill:artaC-9.glDlli~.a1'l eski.si Dill hiilm:ru !I oktur.

12..345
J

tJ 9

;.

I I

kah~~

11'

"

..

J

158.0
_

Em~lIC.[','"

'K\I~ J J~r 15o!;() '';6 m,:3 Upl ..:;[~111 :?O M _
.1 ..' ..

.:,.;,

SaruiemJJ: ItUih, p.'lt.tl 1f3ki 63 yent B2
]. rl


!b

~

III 1l't.J.~3lfIm

lst1:2
ODD

Sirhci E,l.j!:'sht: eodfll'si No. Resimli: Ay MlI.thaasl Tiil'k Limited ~il'keti

;:n

Y,eni Sa'bah'.n
ILAN fIY,AllAI
11.

Ih. Yekj :: -

nni{; '3 -

S...,ltlll Ili'P.hli .:'nlli lMO

....
Z50 .11

Oruau::,. nlli' B.ffill rd. IlJda I, dll lUna; 4 - AU'I; 5 - Ter:>1 bl"p_ , B 1£,1, i!I _ 911:' "bBb1. ~1I.r d:1tl: 7 Eo!
11.1ml.'kl!:]lr~Tdl' drJyalt Illn1.l

'wd NJlI,
..
:I! ..

UIII.UmJ

MQ

I.

III


Ii Ii ..

too

3"11' ...1. i9 - Rab.t It"i:lo.tl, 'I; IfIrl;>P.J; 9 - TL'rsl bJr collet ooflrll, J, 1.TIlli: .
l,iT,

'~~Ul".

!bf)

I.. I 'I

'I' !lJ1(~FIID~1't

",

-__
-

... CI

I

t.erlUrI!, VRill; ~ e,l'llI,gI
T"
I

'ioprllkt:.m m;lIlH.1b. nevi Karnlarm en DIIV\I hiIJ.Y2 - BOl!l1na IN> !;l"Unt;e gt!lI~

;A,

VI'

cu

lin

1)1,,1: 1.iI1'I1 .. ll

u~DD,it~ 5A'Ut~OI}LIJl I I~rlni II.I~", Iftr C_' n; FATIf FuJlD
DllIUl!f".
j-r

.. Ilnl SOOJln

mUf!I.li:lP::;;mn .Clll'l B

u'III'~1 y.r;

."11

It

Efrall, 111f'i\_",·, l HI:;ir ]atmo~l kin !!.'1;Cl)'1I. j~~n Yt r- I. ~ A\'(' I • nbltmaga ba.!i1al.h; _ BU~lin aY3 • ~Rnu. l.HI'l Bir ge~ 1k m I II1.1IdUTn _ Inden gr-)'}· gin yf_wulamrll ~Idlnl AI'~ ge yifrl .. lamll'lK ~l'ill dE" bu ),ere \,._ ............ _ •• _..:'W:..;.u..;.~"_p:::.;;..'::;;..· ...;.......;:;::;..;;.;;;.;;....-,,_.._ ............................ ..:.:: gl'>h fi rr. ]8,ll·:tZ 5' Ill'a £f')'l k gd 1 H a~"\'amn ITh meleI I i.Id· \'ik daha 9th'aUi ka~mafa. o.g- cugu, Ind gerdanLg. \Ie ...lti.":.!n le • 1 H.li. J3:i'!;lll·! hl'lY\ fl In. 2:1 meme-!liZ kalan, oc-uk da ag- .n M~hk Efraha tesli:m etti. de .. Hularlnl l::mlaTli::( 'U ('a d :.\l€H.k, <;(.)icugun ~ag Yfl'flaim. l\ v ne oldu. ~[lga, !'I!la' ~- lamg ~ln.!h. B1lI.IIlii. lSDD derc.ce m t·ak et- da.ki ..bell ~ i goniU. Ollll.n j~e-1l'I~i-. ~a~I....h. dde bU)'ij]{ ph' adam. dah[1 dog tim. GOiyii.ikovalame.kt.m 'VQZ G .Jmd glm YC1,J,.T) (;~rek agacm dibinc: giUim. I'LU!'U. oQvlel1 i bir hUkfunda.r 0}I..... nil :1tttm. F'~1 ,'l ayv~.m l Co~t:-u kucagurua SJdlDl. 'Ya '1;'"- lacog.lTIl r:L'I'Ilam. Bin aUn!il avc~ ru am d r. Geyll~, t '1 i gol'un· rucal~lI'\ ~[unn a!LmdllU bll' m :'(11 Irl:lg l'lladl , Col!U1t ile lnc~ co. ,1I,~1. h.ll~lle l;;a~tYL.~a 'b:l!lol1i.cil r;erdanhg~ '-'(I alhnlan get i~ S£Lrl!anhgl yallmdu. alilkoydu. 1'1\. IV!! (Ie a rka mil.::ln k%llVt.zk $Fll\tardi9, a\Pc! giHk~ Arzu bl.l.yW'UI~aru.z. ,!;:O'Cugu,in"I 1,'llr . 0"'\1[1 bir :'Ig8.~ alttm:1:o CI g;erd;:lJ'lhgl ve alhnlau Jl"eti- li'n I!;I)JH'8, M:eIU! ECl'ahll. sornu: dihll_. ;:-11 1 ~0l{.nin. }l, kilm - Bu !;el:l!gu .n.e 3 ~lJla(!d.1H:U' I'IP ei.ze t.ealim e~e}'Im, bl "" I gfY 'i :>mi" r, Za· 11 1 mrmdell I c a1 MeJik Efrah, blkityeyi lilt--n1<: ? t • 11,(1a ]f11 C\ I.n ~ Kendime Oilll edim;!Ceglm. ! j1la mnlell'liflU. Coeugull geU Ell fikirden waz ge~ntennuldarlll)7i' Po \ fllme.'linj ~mretti. nil) 1Ilwiyc e.derlnL AVel, huz'lli"da.l'I aynJdl, Bit till A"r,ll 'tlh mll~1 -cltak (1h~m, lM. ~ ~ NI·ckl!. mtiddet I!lID1'a gen dllnli1n. Qo~~It

lk

I'" ..._----

lI,fU'aZ!

aID

...iClJl'I<-

I;'

I.

£,/ :fllllile.U _..

..... _...

-"'_ -

"I_IU

n·o.

2i'1 ..6

il.AiililiI._..a

......

..

i
i

,
I !

liel [lilll bili!-'l)l um. Ellr a fflgm.,.ll, bu !;Q.;ugu ogul edi"Q c~e:m; Ha'bli'~ t !·b~J· 1>.1 "L'I'.p
ydi!J1 nh~~MIll. :--;n][;I;;rl1i ... oik€;:o.ilHh 1'1 ~dllgJr 2arH;(U tltl·e'l.1eil~ hn~lamli~tl. :ITc.

me, Halt;

a-

Yal

n, Clhl\ll,

~-

l.t.,.nlml!:urJrm fl'~:ine rlerdlnl U!f· kIl I'tit'D blr Sida m3cl!l".sl. Moull..,.·o Ian p:lrlnk!li: veren; .li - F8l1oUlycnltL blr Jrlc-\1 yemE!~i; t:l - Bor, Nil

iy1:

......... ,R " ...... ......

II

H_ ..

_.J

hl1: EH ~hm
gily'j:

8_:.IItJa.!hna

JlhtTl1i,]( l~.n ke:m:lis~JI' YO)h;U. f\ :..1r.J{l.a l~el'i
}, 'U]I"d~l' 111>'111,

bi .. tdum

~atl]' z, r t Itu

C{'2.!lJllr'l killrLlrllJlHl.ill: e - Hubu· ba.t, Alan: !II - Bit ne~l li.ank, Oro t, uDiJ~t~rel1: I,:: IlO!Clll,
IV II fLkl I!lUlM~CjJ"'oIn" l!IAIli.ILED,IIi.MI, 'EKLI

'1 -

:8[1 \,:llaTi bi1' nl1l~bl1:1,

Not:J...

~Qcugun sag ~an.l .. 11" ki b,en i ~tlt 111 btUini ... '" _ Gfimll~~"tm' lJluy,ml .. 1"" r_V vela onu. gi;i.roum. _ 0 brude bll 6b.en~ i~ ne~ e il Iii t ettl~Di liliLmiyornunuz, _ Coli: ij.'i bill)'orlilfi- Bu. ~(I~u1r, ill.ride hiiktimd~u.· olH.'!·,k! _ Ta'eii 'bk Al"al. Mi]'Um.

.~!.

- - Galiba

If',

dDn. ..

hbklimdll lun, Inllllldel' ulsUl ! diy,c bugudl. {)I!nya.ya bil' Inz ~OCll~1] lim; g: 1':h, lITI lilt Ef~ .\11, bil' l! e aUIll ~. :rm-m~ti.n e.lercJ.!: ml\ ided)'i tm ...r1l. S41wa vezh'ine tltindil; E'r" t_ 11 m hf!~ v'zil i rn! ~(!n
bl~.UlH~ IltIa~ ,~i\,()J !--Ull, (\.I·nk

J

- B~'kL.
_

,1; ...

Yn M~I"k~ galliOn.

5iz ~11-

Il..."jl 11 vl1rhl(.

11111 ~u~'a
f1

bl"l'

Ha hm ~(''' ",i nlil'. (', {,IWU ~lly.l. bfo. t~l:vfa.sl ie,<in It" g; bt..'tI.1i· dI,., I t-i .t\' I d ;':)1,1 1. rl e It':-;L:l~; )'1 Ijih'ni I).' 1l1Ui!-U.nUZ? 0 411..1[1.· II .r U :-.!UII Ull , Ea ": tayt.a'il nm nlUll~lldlW kol'lwmyor 1J1U
dU1"lll!j.'iJlll? .iHall"€ti NlIh~11l IlID It

" I: l'~,,"'i "10.:]. a kl1' 11'tid

1\ t-

L
II-,....:----'--=-:...._~,.-;---'-_:...;,.=

~ i~~~

__~~~~~~

hl.an~ ~
'NI !ldr0N5:

lifO, .,

10,T.IIIB OIL

~:.,..

,1"D1 I!lUIb

V

a rill n

Halk Partisi
Yazan:
~ Xli ~ It::::oo!IIr.:

,V

D. P..zimamdarl
",kuy(u'rlkljuu::

GJ, Sad'IJk A1dog-an
:w

'1

Q!l.1IJUlIi

' !':101

No. 3305 -.,

HU;I;fR:iY··ET VE 'HAKK I'N.. Y'ILMAZ
-

-

-

-

-

---

--

-

---

-

-

f!II'i!jF"

BeYDelmilel Imar we k I ~T~.~~
-T44-~--4----_T~
-4_~~~ ....

---

=

-

..

I

-M!UD'AF'i,i ViZ,
--_

Blj diAhn/c §"l'YUI1 m.afalIeyi. I!urmkj" } Satwfl. >j cia 'H/yn:k btl" aJ_{J;" th'

f'm

10

1

i5

~'""'-4r""

--.-w'4--w-..,or.......,r~

~----~~~4-~~~~--..."._,_".",,--r-4_

ankasmdan
.. -1;ilj.;.... __

~..-4_--

...... -'&J'tI

n

I
a Erzin'in ku a'gl C;lnlasln

anka bu ikr a zt derhal gapmlgac(lk

ltirkiyeni bir Yllda sarledecegi bi lag s -Ide· s neYI veril cek
Bu paranlA yurdun IiU illeri, elektrik santralleri J'O] ve limanlar gibi .muhteHf sahalarda kuUandaca,i) bildiriliyor
An1t:ara 1 ~timilellmu
CH'Il5U5.i! ._

ard bi z ne atah

Rlh't mda, yatmakta olan Mlslr y,oleu vapuru bizim 5cizde' gemicilik muteha,ssls)arlmlzl bi'lfiil y alanh y an bir i,biii rlik i bidesidir II_

k& hWl'Umol'ittmizio i~tjkrall l ~ebbi1!>iiIle· mi.isbct ce,'ap !j'e.r-

Bey-' mf~tiJ' . .Bilindi~i v KaUnnm!t Ban .su i~lel'i. e.1ektiLilI::

gibi

yel Vfl limanl;Wl gibl iliblOadi kalkmmasma. ail olan Dluh Piif

santra.l;el'i.

YUl'dUHI

ksad yine iktid ,rd k f·akat•..

Ara seGimleri Cu,mhurreisi
, e.,bIL,lia H•.:5:1111 Silk.
bir iddi.Jl tek.lip

LJmanmnz ~t"Ltl'nOe, dest n:1 k:u(f(';f .M1£tl"Ili l.8l T'Ilf;lJU t ::-"';11F.D bir ~'C!1,,:u "'''"l,urn .c;tltli 'i~ tam (Dt1.·~of.':t Dmi;tyollfln J=:en ! mihlih:· mru) Din SI[11l U.i\md~, n..t.tllLa.

;:la.d l,

va

Bu vapurun 1.131 Ufici .. ,' h mIl) d1r 10.(10 ) t ..r.ltll>: blr AiIlo:ri, han (Ylltt, ,n) ttil:!Q!:"n t',.~ka bir~} t'~1101Ir. Bizltll ! IIIt,·1 t D!I'l'Iizyolli'TI ;';"~n~J mudiulUiU) ldf..r~dltri1l)iz, ...t ttL S"lJel m tld Ill' '11;\, su.b' Zip. r rzin' 1rulul'U.T.Ill~ VJir1lf- b!;r;~It' dOlOr d .. n liuh.r l'tilip ,G ... rill toe_vrunt'i!: vr till: lU· 'e ·:rlk WI U .. r f l- ~ it kaJ. d r" k'~Il. MI"tr I(hr",:,j ,Ti t.aktlir'J !}a) an bi1' ~;'in 11 'l'~ f..'lL .;mllk "- t--' n
ri)
IJll

,lk
~I;,! ----

hilla L'a~dt gf"fir.irkli'~t ill, ."Ilrldurm riltn'uz allp MdU liN.:.. (.lO.(Jf)()) IOHrr~k 1."6 (!8J u_.t .riir'am !ll.ndLI) l.Jmail'J po"...

to.

I.'CIpUr

a

ed.i,olr_.
Btlnaa ·.lr hA(ta kaaal' ev ~ '1'cJ Dplll"k rat faru ii!!llel 1dan: kurulu. i2:& mdd.ll!l Sa-

£i:- eY' rek A.Ir..·nk.:J.d.lln ! "ikla· tif ir f;'!q1 fl'.un alrul~,la., gu
rala.
t i1i111"
iJ~'

kl"n rell"
glClr

-I. r. JI; lr1·ID( ~ '" k21.
~ur.i-,;.I~I" ,."

Dunyada 1
I

................. -

........................ --"---

...... ---------

u

II1k p I:Ibi ida re
.a"llbl:IL.£1IUI

m~m.le"'l!'ll dl~..ull!r ';bi, !'h",i;z; 'ioil-ilibl.ll

';L

I!~) re

il"'il",

lil~ IHI dUlkdi-

I

med A_gaogJu. Cumlmrba~k.!lw.wn C. H. P. A nkarn u irkre liuruhmll dB. n t ~e-" .]1: ,j d
piJll..U..k kJ.5"ml M.... ilnik finlt{ Parti8inin muhakkak I>l!I"(;Ue !iiBtll.lll :\-SI JluJ.m _g(!ldiiillt!' ve t1unnn ~lmhurll"!jkIl..DJIKl I De~'gm~ Sa .. S: ,S 11" :2

(lO.Of'

err

r ~~1('U
• fLllX'.

) t 1111:1:.. )'f,py ..Eo.i
~.mIHIU·

t't1 il.:tl'll "eo ~'ILIUll im.1l,d '1& !!;'I'll~JI1!

ha.IdD

'ilAdIkllali "'IJUnI Dl!mnbi.nil eri li.l.crine, .Illy ... birrri:'l'l't kljw b' y'Yl wnn~k j~tedl. Fa.k.t b yom ;i1T'ffif'Ji: OD1m i~

PD,
~t

dl-

"lrf liJl nwntdl, Ibjr liif~i~ t lan! blurt let, Demoe;kra .. l, ~I" Iin:ikaSl.iiLiii liJ:..uID~l olat"llk

Secim tasarrsi
larln,a yargl'Qlarln ba,kanhk
Demokratlar Se,.im KUlruletmereri h;in IISrar ediy,or •• ,
Hatti se~iml,ere;,tirakin bile bu I~nta bash oldugu bildiriliyo,r
Anki\ rll.; '1 lH1.!sll5l, - hlreU~ it:t~ h"rJ l;;i;mllsyonund::J o>cl}[m kauUL1UIJ .uta _Y:Ql1l rilea \I: fh=tl~lkU.klilrb~ If!ltirU~I.lliueIll;:: II l(' CJ t:1'1l1hl LJ ~un lerdc bu mf"nlJ tl.Zn1rld~ mtlhl~111 Ij'II1HtlE"r ille mllt~ll!!:alllr Herl .,Unll.mf'ktcdlr, D~r'i'liIlU'alliinn r;e~llll KW'ul!a,n.Hl. S~U~p~)Br,[l br.!j-lf:illhl !;U$ulld~k.l
HiTroJ,[l

df'

I

. bib oh.l'l tn:;i

t~in ~f.I] ~I b:.f "'"f,JI 'lLlrkIer, ~lln'AkdHmt:lll btl: :vtmillnl,u· term. n fif rma. hilJ.i lru 1",1i. ~ misi :1:]; k 1-" bllh .. .!t, • ,r'Z;I.) DID ,lllarHh: Ilk 'e -[l',,!' 71i'k3'ln :0- uzl.indt'll (Df:IHI'nl1 ~q. !.; Su, l" (leI

rnl:

her' an hazl,r 01,.,81.rl istendi
Londrn.· 1 r ....,/\.) BuSiln di.Ln~ nu, 1o;~1lt'1I. bll,)- lik :jl!bLrl~ ....111."1.8 ooj'rnmJl 'kutlnmnl!jIl':l.m.t'~tlr.. Bu ;)"11lfiod1!:talll hillrCLm",t:i,;le 1 lJayulI:rJ. taMl gftoil Ql§ehirJerifitl. lid ,gosteriitMe oIDklOlz ge!i,;mi.!)tir. SlngupLI[,dJj

Flus silihh kuvvetlerinde'n

gu

ilIIlisLm k&rnr-l.ijl§tll"IIH!;!b:r.

Uza~~

ltd

bl.-

6endlkaJ.Il11 f~l!rn:&rll)nu. Yil[lllIl:aIr alall gOllt riled
rl1!ill1ml k.a.lilmml'jtu".

bugllIir ve ge;;it

f.. ~

rurl1l'hi1rre
!In,

ohm.

liiJjDU~lrur,

hll':-f

J?lIrlhdn !b:O":,DlII:t 'Il:Lm,i~-Il'Ilk!ri P1IDP to li.itfi i:llu,<Ik a..l:llanll.rh. Nit IJm Li.; \IIfill' bi'll,jO n"I~~i -.;ul!"l D3 rnunha-rr i~ hli.l"ri" t, bile - -u." bir DiI!mi'Jkm ..illin ;' f'i ... , ,-. ';1- H' IlIJu el d di H' ..arniml P• mDkrii .. ldfn d.. b".ltlIdc:l tal hJI.:.a.tI. D~ 3.1]11'1olu.\ ilFUZ. Ol"fI1'i,kl"ll.lde milll't, \!'i.;IIIO'lI"ini dllNlij{ iii! i, ... .. trll '-f r;l'r dl'nil c:rlw 'li.•• J ntth 1"1 bir I1tr r·I!.~ illl'li ri IIIi, I: b - t 19.(0 r ·mmuzullIllI, II a.ulr III billi h::l"' 'illi ..Ui~i :fI'1.ild.·, If·lim .c feci klir h~"&lll .... ,;un o ;\ ~1"lrh ki lI:~illl jHi[]~ ada. I!mlc'r r';}'·I1<1",r.

i "Stalin" in i- y uz I U I u U i
Ikinci diinga harhind,e (Berlin) ne kadar 'I ' mesu· se ('·M- k...os~,ova d 0 d -a ··erece su,lll. d g',
-5~
FI'aij~IZ ut;l"'gjsi if~8JltU]&Ii "hy-

S"mpPUlfdlii,

blH.lin :i(lkaklil£ bern bo!ilI1:r. ~dll bUgUl1.QtomoblJBiz:, 10k nwlZ, guzct.:si:z: ve poswlldU". Romar'h'l, lVnramw Sa,. fl.," ,Ill, iii II,}

Akademi
yan
-,'Inl
yaD,gaad. kaalt ulduiu Bol.IIIIYO.'
Al1ika.r.-a,: ]. [HU!Wil) _ j;,:stanII:IllJ

HiJrri .. t 'f' :0 mn!.iril ..i '~~.u. 1iiJ,ul'lIn la "... J[l:!t r~... llll"11 t.,rdir l 1- .,·,til..rol'k " ..1~r]n TlIIlLIp'iih: ll' •

*-

~e (I~"ra.m ,e-dIYiI"rl.: SOl/y L nU6sadan

~tk1l11

..:c·1

l

.:,1011\"1:' bJl'I.nrir: Jmk:l:£'d~n hillt..i?l'i r nyn A 'tTl fEikat lilfl.lukat JlollJ.('k~bi~' lL"§~lIh;.lel"l IX ~dlr II,l-

luJ'l

ebnclerl

Im-

hh'l i 'nml l"lIt ~(11 ~lmm'1l: Iii",,,, ild Lu ur "JdJf II HU'U nfl" ~Lill J,;opal"'~IIJIl£ 1UUltIJlua lie ~llffi.('O~1,1 ~ii~rU, frle ftnt:b i't;"~l' lta.ttR,
h::ll"~ f;lrl I.. nunll II '1l1nJ
q I'H· ,1,

doc am

elmtkl!!-

dk B H:t parU mahrlll rlnd~ g~'\i:lmlere i!itlf'll!U.n !:Iu ~lIIrt baG;l.IOJ. lhl~lmu '!:OIUfClll~roeo tlo11l t ac,ll[ ~ (Hl.mtlkkdif'. liIiildllLtl't rrq-hlI'IU 1~f

r. BWllar SIr[\. i:1e ~ SO''Yet Divanll, (Polit&biiro~ lKomimtern' ,mr. 8'1 ~t"kkuller Lsim JUbflll'Ue birbil iadell fark!IJ iserer de tIllJUlt3 Ie het· illi~ de ~Stal1n1 Ie '111 :rn m mesol arl!:adll~lnn vc. lll~i"av.irleI'i ~MDllLltofl' lore l"05i1vt I lL.iJi elliJde bi"I' Jl"ukla'

I ¥ii.kse k

I

tVU-1

h.u:kmda !It'IlWi blr t~hJI~ J1IlIo.'ianIQDnliW1J~ 01 m,,"lllaan. bJu 1'I1L!i'll!jt~ ~'iLp~lan tah k1k: ..lln . derhlt!',Ur.llr.nekt~ o!t.u!1.! n~th::ulne Vlltt1m.n~~dlJ', YIln8l-. IlIIl mW:lh;:l$lfitl! lhmal Dldutu M~ klndald lm.'IIcrJfr lU:rrueyL t:rttmllll etr.ni.'ml!f om J'!lp~laD. up hJtlkat a DundCl:. kMt oIdu~ DlIk.kJnda ba J df.]jlle-1'IA ...11.' G:e~t:C llle muttakka.~
Akilolh~ blmlSI 'tlnl!LOl nfLZrir~le MlhJm~t.adu.

rDnlllml so,. ~.. 1'.:1. J !Ui

Ha-

'" ~;n.k[l kul:tT.

'I ~rIHlpr.

J f:i I". ~~~mn f'ulrtu.ll 11 ii:i! etrL~1 '.Ilu
b[Jfl'1~ ~li d, ..

hm

blr

eMnl)'cl

IiI;Jnde 'Cur.l"i\I~m1l.

lini

llnunil

... o ~li"i1e UZI H! li.klr

tanftRr {fld1J~I,)I\\l. bunL1 llul!!laYl~1 III tim tl"minll m kllnUndll )'(!f ..1· mn till ilLrzu !:Ult1ll1 RHlIrtm{'lIr:l tie ")'~a:m1 Sa., J; .$u .• 5 de'j

WAKVI~DEN BIR YAPRAKJ

Attlee: '-Harekete ge~eceg;z" digor
DilRkll lie
l!udkUll!dl JlIlHtcre Da,baluul1 K.1l'mli.h",e ,iddeUe blcum
Ru~y ,ya

f

Z

iNE ,KUMAR
till nil
II:

till' r~l'nll
~,

Itmn.:!,-!!
ltD

na

Mlll'Ill

EJjI\!I!I~ "' ..Dill l)iIIMt Oimllr'ilr,

In

Ii.. il

1",,1'1'1ilo IN

101 '1!!l1 j!;(jrdi\~U·

l.a lsi 'lI~a stir"

IIoll1111'1 I v ~llIlrllI
de (' 1fI1~l<

~I-rIII~••. ,

-L"' U·,··-N-··-- V ·.., .. ,i
. _..

P<' r:t dll d 11.11 111!I..l.dtU bLi 11;11111 dii~"iinIU'i
!N"tadIJ

lIullu

10.1

IJlIIrb"a.
ril.-

11'11'IWo.1, 1111

0",1',

":i)llll~ I).nil c !llll(ln O!lo

9u b:l~ I fl1l'1jj !Jrn>lrll.:l-...

..

..

.

~ boll d~I ..~I ,til'.

dH

ria Gar "llIn!ll ,(TrIIK') lf~dnllll'l'l 1J.a.~ lalol'lllilnllr. BLurB dtl 1!!.'I.1ln I liul'1l~rdilll ~I! ((III ",.aridl!". Mii"ufTlllrlll'l I'~! !iill!lli tulm.ifll Ill! ~\'I rln" Gnll loIIQllIdl¥!:Cel! mlmir'!' p", !:Inft iJllIWUiJI. ~linh!. Ins Itl r lilr 10. III .1JP'i .-a 3hl'rhiMli bll!' tiir~1l lUll ~fmlllOT'IIr.
Il I1.l!:lnl,(!t"; '" U"'IIr

11oI,11'mi i!;llIi1, 1B1Ii.IIDQIU I'llUmiUhlilu'llInll'l d~wilml~ III 1~lcrJICr! rdi. BLlrtL~' 11-11btlHl1'1' "rig e01 ItItllOrn ~tli. ;01111111 Ion illmrl tie, can I, Ii;)Jl'IIYOInl.lr~c~kll C:III'Gdllj l'I1QIII li1.il J:ilillloii Iillflmlllr IlnVln [iI", 1101,'101 rlk""tm:L" lUarel - IIdilli1nlll, 'stllllkllli 1;_ I' "lUI r~m.:l!"[u. FI!IIU 01'1'1 c Ua II'1<Ll1);1II J dl.
"11"0

azSerm ..d lItll1lrtu MIIlli Lra.lmdr. .0 ktndl",I!]II;l h$~ Ubl£lb 'li6 'i!!!::,"Il: bulu"i;J,l'~a !linlt'l!!l'lI bu :Ie, kalldl' IIllIz'l.w ~i}'hDanl

~nur : 1 (A.A.) ~ ~I. AIUte mLUremmd bl!- nUmulnt'I!IIiJ ll; kll til &aL h bir mR}'IS mif.ln3lleiwtUe ,etmi" Qldu·~unu tJrlul.araJl deP1,llflllt:lUlilila lcrlib cd.! mJ~ ulan I mi>;ltil' kI:
top! Dtll..Ia lIrll· dNl'l("~t.c
bulutll'l:lU'~

U'~n~

1~~1raI11~i

UI nSHI,l:!.,

IllFa!lIIIl'l1ll

-

(Hind, n Stlllar.,
ml:l;O n:I ,

t-l'lrliLa.

Wtil 'ntl_'

ulunQlo..

ct-

U:1Ir;UO UII cl lIJfamlJda bu t rlkayt dunl'ltJ L.l~mTg h·]!. a.",bu l liorl) II
P!IllilZu•

tUr, M,_1l1.1Icc,KQmittn1l!t Part!. miD, If, nd5 Joam"'~nlR 1;1(01 I:HUULd LDl te~kit tm'l!kt~ l·T , •' (].. ...loIgUinLI Elnnn,aii'W blI~ uk hit ll3,hi!lU tU.l~lI'IlI(!Jd~ ol'l1ul1 ]anDl, KOIlly,nLl';Il ~oktl"iflh:rln&[1 A\r 'nil an1[1 en ,gui m"m[t"kcU(nlllt' y lllmn:ya baljlnmlfj oh.ly.b'1UlU ve 1m !leb,'! ten 'l!alllalllil % ,1 bl..
mnhl)'clli h:i.1::. bulun;JUguDIJ tiOl!-

I'dmlirull! t!l41.fl.u:Lm !,;Qk D7~'lr. lJul'lIlnn iki. z;Umrcl!o'e lI)'1rnbllld::, iii.... !!I !II. IUl ndll~rlni HI "llBi. b1:r I:~r,= • # yom,Ul. g&.h.:l"J~ine ~'ulfitlD;rp 110JUd~1Ij i h;l!;l ~J1""lil'uJ!!:D ,1clenl )'o..P mall: I.iIlh!YL!J·Llt'l' VUr'dIF, HlJitlkntt,\, l:JUni r, !lng 1112sol ""-.L!llluhl blv tef rft~ lapataJ~ Ir bill),idt(l di[.l;Hdll'Icr, Falm'!. bit· ill f" zt.imre ilalm 1oI11 I'd II' i, u.nl nc lo'p tlHll:Iruu ·k ulll m"r.111kUr]H. B\li l.ar ~ ~ i umtliD dl BIYD.l!etiru baltil.lama.k tlYillr, 4'DtvAm. Sa.., ~ Ie .•• UJi
ft'k1g~k

,

IP. i y aca'V
leklifine gene] he-nUl belli deg
II.nl .. I : 1 (Jh
(Iii

Bu 11Jo1ll1i IIllr hl~ j4UJtlnd~nl bli'mll. !tlrllilin 11111iCUimr !fI 11"(flluul'~ M 111 ~nllr liEirii ~~JII11!h! dl.i~rnll, ••• g,. M'liulltl hllr UlII.oll'II J; Ii~ '~nilJi1!d'1I 11L~n.
~III 1l.,o",1Ii IIoUlIIlJwnil;

~(I'"

Bah e ir d _oookratlannin kurulu n· c:evap ver,ecegi
'L i} -

.'IiIJ'l. lkti'll.lIIi11rinl

Tall:

lllrJ .~ il{l\'e l:t.mi':l'llr, ,AitI~ p';...no,:]Jl:>ind~. RUl!lr lid Wit A8)iya Y;I'Y 11111 'li'e bll 1m Uilgo,,! " I o.!e ell!! g"<.;irm ..1t ~f"l'~D J)'alia"t bit poJl~ hUo.kbr,tll:unm

D .ffiCll .. iJ.II·IDlrt IjilIlU .A nl[lI.rndil bum
:rMu!

Balt!!: l!1 T..,mmll:i. il h'rlllJ 1,;11huk-

bi III ~II. fit I)P r "'"" ,r ani n re'lJIill Urltlllml.i),llr; 1"II~l!inhL~ tllrlno dill "11~ II I 10, " Ilmlyor ... Ij( ILl'. tOC:Likl .antun ",at;!.. Inl, bl!'l ,r;lil[! ( dlJ.lul pol r:ll;arml piG), .r n "I "'If oS! I 1lil',"i'llml)'IIHIJ Io'fr'hLrllir. - ~1t,1'k!1I latllnlinllH'l
IlLll'i,,,,r

kumar g' tl11l1111mh. IoLlI1UJ 0 ~~"gytl~l'. ptJs;Q'Iiil P, 110~ ~"btu itJ.!it.:l ~Dillf b1.iI.Lll1kLl kt.lm"rl I') .Po" II mil;!!' ~iiI"i:!"Ul'gr. IU)IIIII IIIII I'i 11~ 11011, 1J1I1I'r. !fDnkil IUIn'lill', lilr hlnmllu ,!llrmJ,III'.

II

Ba nr;U 1".

!IIUl;lIl1ioOi

o
liiln,

I.. iI"r 101 1111011,.
.. Hillllm

11111115j Dk=mLl!lIlIl" !Mo111 !:Ilr I, .I' II

br~

In.'

ll~r h,l I' I.U yapllmmll

lernlerj
I.i~ sim-

llmtLi l:mollrnt . rU .A.I:IkJl'il 1I 'bIl.lJ<.a:Dl~ ). Il!JU1 mUJ"lUJUIJI

JMnl111ud blr dllllV ["I"1Q1I ltll 'II lA t;lt.,lm edlli'l1l:liI~,

n b[r 1l1unOil olulllh !ilr 1111' eleklG PI',) lIerl),QIJ r. A""nlil M YOIlmlIIlllm iflsnre'''l:il n1kinh:i ~,. IIcAlldJI" h ,.. III.lUlit ~ 'i'~

{litU/1r/1

(J(l,Y/"Y.

(If

1,,'lrl"'j i.. , )

D

0

I

Cankur18fan lran istas~onu h,akkllhda yerinda
I'JJIlt
ij.lI_t

Itfaiy

,\D." 1:1,,\8'1: IIIlmonll&

iiir dllsk
Ha va kurum u; nin e pi at yetipiriJ

t

te~ II I _kvi¥e edit ..cek
A

;ill6l
'iT

D'll"

'1"Q~

"I'iili.

1)101! 134.111. 63 :1 2"lOl~ 4.~2S 11.06:20

OS!

5:.:1.
1

78-31

JOO~
~~

DO!

DO'[i:. :2111'1
50gB!)

6930

S9~1

G31~

u8iO

001

12U2 61H

8951 DO
-I22j

U,300

321lii
'lBI!!

9ne;

11211
1ii9~'"

'D~ 00
1

BOOl
23l'lO

4.0 ~
15lS~ 380i

US

7180 6U 18 S1 l'lS211 42" 92tJ17
2'liT ~1

'Ii\I'!II, 'lab. Do;. 'lob. 3(1&2' OQ 30~ 00 7~i O~ S93(11 100 1001 11].39''' ~D6 Iij,n:(}o 5280G S IH
Til'!ll,

A"'II~~m!:l. !':lalnm

20n

Z.tIl!:fI ..kill lfjuIua;r;n.lI tir'~rli'l tu r~vj!lC~ , ~am'.i tjr .9i1'H1' ~1~11IYf.lJ' Ilm;'lIIhlll k.

~mjr:rl1

rl'Jr.
h.

f«ki ..

I!IWC k!:lll 1', IIlur,

dltlllr:

£" ~el
bN

1Irr

101'

~jo
h

,rJftril

~ ~ "" I '1.11r_I
I ~'-

l,mull11.Jffi,

srot

&GS2 13630 f5~ 00 6:illG, '00 .3070 89'10 ooAi 21132 11101 SM.'I 00 tl3~1 anr. tOOO~ m.s3 6311 16015 :l.2~B2
lInD OG

'6012 001 [iU
00

Egitim Bakanl
tIL

~-....-.=p-"__",,,-

NlirD I'llliiLil CiolaYISIIE:! J,':U-;[U.kh:c Ilr:.:-:den t rib ll,!:~kII t. 7..ln1i:1.n _

1t

1MId

1:1"',.

~ Ull'i'lrjdo1 "raf1I1H.a jl:l ..1Til

1'1.. (11 It !llnal 11>,1
,

r'"

7

00
l'

1D.';:m

D"~ 'l~ II

['l~li

ere

hl~ urr l.N.hhIl!:lllIlJ
llf A~
A'l',ro

~ll11 rID
n.
1(.

.IIUI':tll~ gtmur III

et e
7.lyaJl

m('ITLl~kt~,~II
nrlkl!l,TI

3iU9
3::i~7

,3Mji1

IGSl
Oil 1801)

J6il
2938

5930 :::ofI-!2' '7605
21:::!l

4Mt'i
20[2 7805 2121

1ilOi

.57!~
2105 20U31

m" ~o
2GB8
15118 210~

3sel SOOI
5~~ 2J:li

1)0 00

'Iua

00

(10 00

20-11 7Ui'

2:ij.U U)20 :31301 'Ooll '.tOM OO!] 2lHi GO

3i03

~Prh'Ot Pilot I 'He'll yerllen bgglQ] PHI) tcu I u lC, ",u,: 1!:l!fIWL. 'fiirll: IDL'tI Kl.crumu I"t:U.lbiJi Oz.l 1".1lot

\Ie:

m!lydUIIJ, h n!lD.l' 'Ie [.a.~~'areler '7', H. il£u.mmu t:l.ra!lm(U.n t.-m n edllt',

rar l'e
[luILf,

yu
ra Ila 'i'iI! ta'k,'J 0
ild u r SIIl-rlriIJI1l;.r II}' n:..,1 Il .. ~rr ilnl
1111f

Okl.lh.l, IJ llirlYJ.J~:l 1l~;1iir.

~lao

172711'

00 DO

01( tlil~ lertnl tlltblkll bIlIum Ii n }'elht r Ir>:\."'_t: J ~In Tll~D. ltu rurnu, Ii.. '1~;rninl, bu w.;~w!:,IJ'I,J hi L~I£ etm ~ ~ 11tanb UJ ~

r10l0Z

U35013

3(Hst

UiS:vJ2 li"G3:) '?](llH9 175972 338T1

JL\LK IP.U1:'I'*8. AI),\.1'I!...\'Rl:
\I:l CIID 'TlJ.rrb.aJl
110[

c
T~.
3;')17

"4 ~lJID
"I:

IDrJf. 3US
3JtjO

'Jift~. 341'&
:lISliij 20~5

'1'&11. 00
Of)

DIll't.
3iiU lJjil2r; 'iQ30

TiLb. Olll

33J.l

1~i53 5:!21 .t 90
5 ~1

l.O~.y
tS£HJ

'7812 0023 00
00

l13 3
6301

58:11 18118
Bl01

6115
(iQ

10565
6303
17r.OO

18B ~ 33

(10' 3334. 2069.2 8161 9S20 talK! U,l

lliGW
0038 Ii192

22863
12015

SlI'Z'
Ml'I'

sau

008l
5m2 5631 43.)1

MB6

'~2 2981

533 17371 65D9 IJI) 6303 23516 6018 l'7UO S8B1021120 4GZ 'ii98~ 12[;63 5579 '691:! 3(117 630 9032 3161 159 rill!i:J 3,1115 00 5l.Jl6
4ll.2tiJ

'DO 00

iN 0.8 (I[) 35&0 DO U130 21];11 B011 5222 11956 sa 4~UT 1&t7 00 58BO :iSOO 00 11UZ 205 7 (10 8398 6398 O[J! 30168 :3580

DiiX.

'Fa:. 'f It.

hl::hl~ e·

dermli

{!d'IUlI.

\\ pr.rn ht~}'a(l l..l:1"'~·OlU.l ... ll];h

-

T~I:rk

EU1':l

,f{urumuwm

1[11 'i'irr

11r kt:lj'l
!lnc.ak:3

·11rt Ul3.hrluttW'"' :rlJ~
rnlly,Q..'1.k.1t1;tr blr ~[;!

ed~rlp ...~I.

~in ne ~'~lnlu; .... Ll1llk ''''' .ko,.,:!.!k hLlblliye 'ui !II!oU Idm. ~Iet blJln· zTnl Co .IIIIA Lb. tlJ. rJu. a

uu.

:3-,-11
-l3o'i! 4.9-1.:1:

5196

3100
.,s,lli,l

15613 tU513

loon
lt7111

llaOO

Im-l

olfi~

5?i'Ot 1M9 -lg~J DO 10056 00 IllS! DO

i:ltr, T H, Kurumu..m. ba 'II Ba.1'ILI:U It'~lu[[lim:i., B nl:lr Kurulu am.., rile Ordu.5 · ..f I wrllir Q ftg:p1.11'. V] 1Ia:' e En :lUlr.U YftlfUltrdl P un e'!Jult: '1., p.:na~ill.l;m.!lll, fl ' lmtdl,blde:rl. bu Yll ytliRUmmu:n ti'IU :;'erlrrlml.e Pilot oIU.LILIUlD.l1l I!i~lillIDSI unnm gl;I~dii, Ha vo. KurumUl'Iun Sellrt :!l:! I~'tdd ~ IIlldaJl ht;o\!lt t1!:11 ~ !ia."UIk 1!f!UI f.l Lnm:: b!l, 1; In,! .1.lIi:ary,llttt: beds 11 olLlr.o. . UJ;)( ~ e ~:JII~te 8W IJ.Q I!!JJ

u...

eGtI..{. llJ :Ml1il:j.~;l, 10. _u.;.u Ye- h lr p1iltlQol J Clmu.b 111~rlD.u 1&111lluh ...~k!la.' rok .. Kanaa. A . lID n All t.a.kYV& 11dllilulli; o.l'lLlu 01. U1t~r JtUn 'kalJ,nnc.ak', ~l!L b r bOlIlI} mu, U Ia01Jrlil!U' bIi k n ~t.lcn u.k l.e-11 iWnt11c ctktlr. B11 IUrufls;l~ 11k ~ClU'l Llln':!· ~I! I'lm.lzden &1J!lui. Gok~ II tl-rlLlil l!!tkC eldlr, mt:tui1ml:.!. YSflnde.. !Ir,j g-eeel~ rt bllhula h.:LnLiehIHI:.~llIrlnL iQ lere:n nllmu:.rI {!3st.tn~ll:, 13' ndtlUr rkJ.t' !ii:·rud'ernllliur ":r!¢~~Lt, tim1'eU!Ull C~D.!:ll!I.I d C\ t ll'. 1:rmk yeU,tbl~ 1~ln lll Et1. t1m Ba.Jca.ttl gin" t IIf Y plJ II: T k 11.1 uJ e!2Il ek b f' ko J"OIlI.. I!ill;wle edUdl.. Ok11l a~J.ld.lkt.nn .:>rmr::I, hergitn Ito. 1.011 ft r ~I~I ~ ti).wl.an n ye OW OO"L'! ml!Y~IiI. :ruaCl!&bullilll.lI. DA'II'1l.KU'ttItnu me mumrul. .onkl:I\.tz mtlkal:JW .id-e~ :1.'1 ile~ In t rrQ CdJ! nl.::-, ~LI iI'.:lk b1ll.!R &1lr~tm~[j,l~U! 'erJ~" U\,tlDiLeC'I."k

H[aj,)'t" ~l:'r~lui~

t 1'~IClU tl

Ecru.ll

I1:11LJ:l:el'lW bOl.]umLftdr.tn ro1 (lI.t.n

fl!'JC l.blL!' .. ,: I!wtl:TUle.il.lrdir

I er

~n?n~lmll~

re. bu

IHI~U!lt!l. HUlil

rna ~ml,'1r

ta

Ithl!. [oln I!:III-:tll!!-

rrJ!mdan tll'tklkh,1" y9.pjlmll~.I[;Idll·. Btl. ar ', lih Ill. !~Jnl lltJyn I n -1 bllyuk rnerd] vm 2lS bIn llro mU'~:lbtll rda temtn e IJ L, ~iI! hi et.e girmllf ll1.lr~t1Jt:I kt d r. 11J;JUJe-r ·dlger rnmaer I'n!rl tern', nLnden r,CltlKI, pngll1l rl mU k1 l~lal.J~ It'~ItIJ1l1na yaptl::! n nueam

lin .., IIly~ l,rj..m 1I1, III
ill'n 5rl

oldY",

' ... :

!XIft. CII f,II.l'1n , D'''U~11 n l.a. 1:!~11nil ... l&!111l;l lllI)'l. '.ilIJI th '\'1 fli.r ,iilUIlILii Ohlr. SI.l 5QOL!M b..3.Jo.ln.! ..
Ulalolll1

11t4'~

1:1. ~I II MI. ~':JrWII

lin" I 1;1UI

i"lII rxfm. IlIi~
AnNI 10 r

.lrllhn, mIi.

v·~ l!:nkllic-rlil

,,·Me

n~l::lI!l~n OllH,1fblle I:t'~~nl b1Idtrml:'ktsdJr]l;!r.

.•

'!Iln."hllll!rnan

I IlJ Ir~ hili 111<' 11l1l 'l;)JCI •.II1I' IilIUi'i millII.611'1 11·ILI!II r U ~"dlm!!n.

"'on"

Il'

ti,jll!,,!

receii

iIim inin 'Ve.. konferanslar -....._

tJli iI DII'

III

t~lJ1jYl!l'Il!rl

'I' III III. IJrr,m,l

bfiI

e!ieMk un'.rra,d II 1)1~lrl;lr_
:If.p.3.

fliI,LlJ

et

Ilk

In.

Ylo"ilIlI.h

edO)'I;Irl.iIll,

f"r'It.'I!!Hcr ~iUJ,a","

tl1'.

BELFDIYE
Ii raM

lJE

Bn.e-1.l1J gUll :seh'l'l.nd,,1:' pldJ:iU,tu haber vprclltlml<: tGtlll 'ge de Fran cc .. pror~:!i.:nh:OI'UlJj~n, 2JU 11}lmltl[1 t;a.n~ Pnrl:l .. co sOS}'t;lJorl otorlte l rll'1t1f'1'l i:ll;t.n Lu~j{'11 F(;'bnl? Lst!ln bul. Un '>'Ilfilt&l Illl_ t R:lJkultt' In_ de tid mlihlm Konrernn v~f~cltkUr.
'IHrlnin Clllliu l1~18 F.ral15<l$lll(LL

"oJI)'lI! I (;~;p .. n rr! , .biI1II:Jj ,,~'? ~n!.il.rm nl.ll'1kuonll'ell tI niDI '<II'"

-trl'lr.l Itl. .:I1rhnn fOill" lJut'J.i'l
I(]ILIJI;U Itl ..• titlft J'CIJTlt".I< ,,,
I

lUlU

i~ aim I,

,ed.II'

DL!-. 298-'1

TIl_. 2981

'fill. Oil
el)

D "'. SUI!!!

b.

~U5 61,551
13559 ,6300'

'2~ 5Ji65
';1548
(lJ99

81H6
6111.'1,

00

1292 G.U 5 14J51

3J 98 :r292
5J"Ji~ 'il'8.Ell IH111

1

6""11

Tit. 31ID 3140 00 00 00 UMI 7159 00:0 62lHi 53705 86U 6590 1387,( ,.iUS G-tOO
Tab. ,Oil '00
8.[2[) 6l2{)

Dug,

Til.

Halk hUesiz sut ir;ebilecek "
YI LlilrCIl h (l.Ikll hlli'1L .sTI~ l!llri[!l:1I! Hift.1;t1i;

belU lla~1L tanh cerc}'Brtl.~Tl.1 dlge flnlo !~U~hlct Fra.u:'ll. Btrl~!mlLl to. rib }'JIiIlu IJ E J1!1,"lIJ i1:md u, ~und 1~ I

!iI" Il~ i),mll'rl d Imll' d~Un" rnll' ~ N ,gellii'lll:t'l Urllin_ Irlo )fIlHk rlOUurn Iltmllllliic, I (:111. TJI ¥11[;) )'P-. ~ d;] 11:11, tlr' slJr mn5.;L Ih.il.lnl!;: Gi'U~1 ., ~.,,,~ ~!k m~ilpw., ( 1.JIo.U.J' tlml IUnolllml U .. , IlIrI, Flk,.II I 1;I11t",tu

~
1I':l.III!Utul..nm

-eh: me Imtl.

len
~'~

!'g.Ull".J.

hf!t!'dli~

100

~n!
(3M

89:;il

:!iI951
101:00

llo:n'

BIn 5,'j'101 c2 t2W ~o 71
65~J&i, 405 2 2.)91 1U!;O lOQ1 3911 00 3801 ~HiJ 8H3·5 00 2C1S3 00 '199"& 002131

00

8914

00
SQU

20317

!l96.J 8'003 00 2,1'1'85 1'9492 52g.3

-'\llI'n~rllUl.

~ehLrlfl.moo ~

mede.1d 4~

hll.n.!aflfiw

glbt HianbUllul.ar
sfz \'e p:J~trl;lrll1lilll clIid'! bl,

t2H

00

89250 1 629 3 G5 , ,00

3~if,5<! 1,(03.8 2881 3601

S3l~ 'l1W 1&842. 13&13 34691 1351"l:un !8t2 1000 8196 2977 919 ,~o 3~OO 36Ql 00 3Ii96

Wi 4341 00 !01Z5 32913 1212'
1

da tllmlz, hlle !'dll.mll ~IIUib'me'll:: bl!lll,u qmIJ bll

rim.
(fuli£'&

.td3J[

5'912
2042 'iSH 2124.

3~
2IM;~ 7871 2121

(081 201'8
2:Mcl 1OO! !181 00

2117'Hl

~~----~~----------17lH.~l. &...~9' rr~\[.K :p,HlTl .( .1u'nT[;.'l m : Ziya DLlg. 3 a I).!. 331}1iIi llf.lTJ.
~6;:j5

00
00

2{l41 8.i29 2.1. dfj,

601"

4011 2003,

, 1111
Ilil.nr ...ti!' i

lurunw.(adlr, WrmtU:;l,m 1':' gOft! b~.tedlJ'''DBl dlrn ..;;thh)lert e mtl,Jwi!ll: Dk ~ ram "e-yn mij~ kk ~rrna.JiIl:U Anll
1"Ilnt klir "1 dtHilr.
m\a{J~llJ l NJ.l1m

31Wd)1l !lUll.. hLltt.1.O:U, u1I11l1!m cea muh;:u.::~ml!'lerl UIIul , dllordUncU. ltD 11111 H mml! In u. .l::uJtuduf',

kur&1!U~ dim l~C'\rj Imt,Ur B1IlII1. 1m, bhlllcl I01ml tn Utl elems Jtmtlh:mlmtu btri P.{lrn:J. huk1l

linr!! ~o~ 1m kMI!er"H~j.lr'J nt::n l~ ] 9'H1 t:o!. r~h1i f!'rlne tHI ~C'n ll'1lliI tt~JI ~'e IlLlr5arnM gl.Jnlerl s.:J.a.~ n de Unlve:rslte I!rlna:s.~ I~Jnd~ Hukuk ,1.ln c! ~
11 "

mu • rI]Of)'IDU
thr'lrillo :
• 'Yl!.t'

iflnfenr:.ln

Illet'11TI1!I ~!. l"II!P ~, •• nUAI'.!I

fLI !Ohm DFJoI~"" ba~_ljj, (lStOld

dl

!t~ IIlU,;U~ i~.j[dB "m.JJII

I.,Ul:Im IlLlm,
!:

.ia IOnunda

"e-rll c kll r Kal
bn~mll
bir l ·;:l.h I 1l.s1.lt" m

I]!I d~ :i'iIlnl1nfjtJ. )'~ril'le JI;:~I~n.
IIiU

..,iIm:-

t.u.. WDcI

Qlnmdl~tr.on;~ Pre,

t'll.lllJi'tn3me5;l

:2(14][

.8129
2L15

00, 001

o.rau!1t

~rm

esl\l
~1lrut'

' killtt'

1~ktf'til r.

~fl1ImU:I

otJ

2.1,11845 UU2S5 335tii".il 2.13Sl2 UI.8fUS '3'l.006

"Rendo va" ut;alda.rl t-ft bj" ... bOH C' I lye.5lm . 1 d"
~
AmerLk;J.n ,a.=dam gecl!gLnli:e Tti:r.
100
v,=

Bu ~hmm t1l. :lIarl1ll belcdi,),lItle,. nhi
t.mLl1ml 1mIli~1.

tlutlm b'lil' t.opt;mtl JilUPI1~.. "Jl',

PDt

.1.5 r'B

.t1~'i!!11j!V!!l'll~n

J(~dllT

AT---06

'I'll'!.. 350 3309 ~'9fj'H 417$ ·588.6 15':1193 'S215 241468 1216 3596 {) 81 55M Cl21 lM!i2 -t'!l13

hh. 001 7M3 00
4836 00 6VC:i2 ~H 00'

191' 1

:1557 34.U ll!O~

~.

47;;i9 . 3~

'1'ii~, 00

is58
4747 lMIS L0801 'i~ 1'1W2

~51 3441 19925
,1747

T.

T

,1].

isn

(la' 00

35:n.
~-2
120J"3

Dog. ~

'TM. 3122 ][9004

:'I:ah. 00

Texan t:a.lim
~j] .i;iy.QJe' ~k twilt

tBrhll~e u~ lhru
I!tie [
rwlldCl~'11

Ye
u-

~ h]Lye' t~nusl,

00 7511

dliin (PlJrden

$lOnr3 Dolma

lOOO2

621fJ 625~ ~6 51.87 373:! ':I3:::!1

00 .fT'",ij ,1,.:16 OIl ~838 00 Mll !;;831 00 11S447 :jH6 l-Q6ZZ 1~o3 ':;'881 5255 M ... 2 100 ~ ti62
1-134 li'22{) 201520 7300 M 630 .62M, 733 3632 644 299:1 M!t8 614 00 5190 5190 5l!11 DO ~!)10 1S5~ 3622 ~~'I!I 1926 00 4321 UZI -112:'1 Ill) 1:)-1&1 ifHl' l:'.im lM~l ·Lio'il 00 WUI 8 2m06

Y!I!iiUl:Qj.·GIIen h.;t.I"~tet edl!'rek

b.lh~t

tlr.lllII'~jnd.e: dlemlrlC'ml~ti:L", mublLbL
Qil:

DiRer tlrllltru\
~ ill!!IklE!lll![1 Rum liaat.

1 M5.:;f'l3"b. ,gl!lmll!'

......

IlIiln

U;j16

&15.1.
298& ~13T

_1

14 de lim,.1nlmt7li

R.t'J!l.doV.;lnul

200 mtlr

gel~ ve lead"!' UmJ bugijn

628
00

,5!llnle demlr1eml,tir,

~ 00

43:H
EJB(]

3S,'iS.
4,957

RentIlJ'i'!;! I'e Ry.u.n~l}mll~rI
~'i'ellye ham:lllil!cl IftllIe~elo;,Uf'.

La111 1Dd.1LD. f

1~52

45!3

00
00

.~.ti

Gilmi$ bUlunlllJBmDA ra "rrom ~'l!ni ta.llm&tnBDll! .e~ ,liQIH.I l t.lb.an ~\I[iltep~tJe 0'1.11 uyu m",:n~Jlaln.t1(1 1!l11ru1a D~hsmt: 1 laUnk _ 1 .:ek oturo.n SU'ld AK.k.u~II.I:I.wIh in l"a::: tIlrtrltLU blll'li,i tn, eJk.! elm .Ma.1te:PE' ,r,. _... ~ . ~ 3 ,ldlometre m.~l"lIE!.:re-!:lIe !Il'k wlll- • lilrnt .. Bn-1l.IJd.o..1 aWl '" ,d~mll"lt. l, ~Gruk 61.1i ola.a,I{ bulunmu:jItw::', '!is ~~JfEen • '-'It Oc~'· 1'" hutaila."UJl gfl'.:!AI 'li :4pllll.n tall_ ....... Bore 'woliAD_ .. _i... ,... .. ,J. I'!!'I' .. ~ K 121J ~ "J"'LL" l.m,;: ...~ .. U_.UI1:ln htla i~llg'll eden lIe)'ltl, AH:~ !!V Hs.; b!l.~It:t.IlJ ECillt I!C"I'J\J.d ~lIn \'elkl e:Lln ami L.s1!'~tteklllm"I:lImKa iH>fU.i!rimle BiltWt')iinluriI 'Dr, Fs ~rLD ,lftb n g lmc VI:!~IIIDJ. ill: 'YA.rgI£'l (lIldu{n! b:l.lcJ.... flu, 'mil Tlnl tnlatll'l.ill bll:;til~tlr. BgnII 1nif'! Dlsp:a.rL.ll:rilgJWf' ~ RII ~erHn~n !;l(tlLk .illhiOl 11~ 'l;QIIILDam htKi~ lnl ~~~fl. 9

Sir &;obarun bail ta,la par~:dcrndl

wllllln~ iL •..:3rMl b:l,. Zl:rllllCln yenl t~1Ima.tnumc31. Mtlli £ .AltLlD Ii lllJ. n tasdi.;.t'n,lj n 101 • lIl1J.~hr •
IIODl.eJltl"

:nm

ve il!JlIlml! In:1 tttra. m] &l'Dl I tl b I '! 1t'tn Lk Iclml !It' !jell:ll~ ~ mI r bulnn G.tImI1ll.n, yUb:ro YUllth'1 ;ckll lie Hl;1m 1'1JI~.11&iW', DlJtr 'tar,:IU.iI.III,..ll.ukuJ,: ..F.a;:illte,jl ..

KIm ne 11~,. 11 ~t dldtd huliin hif al~.ka lje ~L;1 11l!'lIoIs~'ifl1 r ntel£te.aIr FI'afi$IZ prok dlnu:n B:lI!IIm 11.1 kur[IIIL!" Ilarn Ullher..llelli taT':t.rmd;].I\ dOl lD,.11I ~Jr J:i ,.N I div~t ;e.dl!el:egl, Ofll(U da lI!;ibi '1JIduk. Olduil .:Ill ntt"VLLllar UZl!'rln e irorH .«til haver '3.hnm~"H,

hJ}'a.lJIIl.I~in I'tl 1>1acLlk olan

hil'

tt,

.l;Hl.. Iron!

n~ OCr'
11'1, &II1II

:,im

.Bi,r ltalyan ope-ret heyeti §i,ehrimize getty-Dr
(len
Klrkbc~ kl<hle:n .e ylmll dan m lluiL'clc.kl:p blr liab tl uJli:'rll'l b, tl. II 1l1J.YliUa
:!.il:'5JT:ln

-- ---~.----~

"'DI,

II all1m, iii liml Q min iUllnf .finu KIll ....
iOIll\djtlD41 Gm~1I1I I'l.ui..o Il1l!' mIlIiIUI

E~me

Imtlhl1.lllartnlfl

;';'ur'l t]o!

.~p.

gelceeJtll
L!I!JI ~(JIl

r.

'hrlmne

dn

Re.li:':t

OPe;rli!~ beyeUll..hl nperl~ llUda I V~u'\"e Jll:,'c u ISoIi' I, I Comh!

I'

d'\!'Lux 11.11ei ~, IWL

i::lllbllft:l.

Sl rall.'s.:fm I W ~!;E'rt1"'J. :i:LlIm...'1nJ1l U;llfda$!. IKol1teJ

rDan:o:e des ~I um d

I, rll!:II

M!..I-

l:Iyagp;r cop Ictllm

!CU'k

m;J.Kt::tthr,

Siuda LDUll.<.lIt<lillii. 1;1kmUitlf, l\.ru.n:lk:l~ eSil:L'ilndlL S!lyld,

m..

--------------------~-}

Re:W1C1% u~ an m,u,h;lblnin
n;1Ji

b~lt

gl:InW,RlJ_

rerak:rI,tlnde'

.saTI gil
c:ak·

~~nL

,~tlrHmUlf'n .o,ynl

bt,
;r........ . .".~G!i:>~~

r:U.:l.tmlr ~C1'!ne ~L~::urllk YliriiUi1U~ VEl od.a oe'h nt g~~ircl.li!i tQJ" ~" l'LM ~a InlL nlrolUttnr, QolilllJll b..!rI1:.11' l'1'illdl! yere Y.,tLI.IllI, U llm)nl YI:::nen1 yen lbr tlIm kill dlltll. 4a m. ,.~ .:ul:3.lllm bll4ml tall til JIDl'1IID. pill

.. IJ ~~

..._

.Knfll; 4~re(iDe

-.... -.O[l.SO'_. '''.1

nil

.Lisc, crrta 1..'1:: sall'at

1~1l1!J.k.;a1 )';Jplllll~IU11 JjMNUJ. B.u rl 1,;[:1"l!:ii)d.I! IIu mUiII,,,.... f ',11 ADlJ IIfl II S iu:lHiliUnn

.Il~m

III,!!

lab' 'JDrlL

m;;u b t:' ~l!;. ["lib ~lrn4tlr,

f:1l. ,I!tIHltlf lIldumn,hu, IOIrt.1J diln Kad.w" :,::l t r.ll.HLnJ:.], t~'II'kI1 edLlml.~ ,..e ee.seJ:l11 rle[lllnlJ ~I.mt 'll"erUml5tlr,

o1;:ul rl aC'T.!'lcr ~E .llcl1.nsin k~rkcel;; Lise.. rn-t a v $;I.:Lt uII nild fI ':.;Ie , :2::!' Ai ~I ~ ~Il _k: ore Ji.a.llmnU ImUh:!'IJilra ba'J~

d~.I.J1 ~Olff. : .
I~a,

llf. m(;~r I.<Lrnl LaJJ, me I \ e a:ntbJ II 21Jl]I.Il IIk:01I11I]a.J'mJ3'l un11hlil'lloJ,fl 0:.1. 1 H:l%ir.rnd:l soaJ111:J.~II!t1T.

mJl'I:s.u1 "r1k. olu. d~l. ~Ir kllUI bDllu ill I,.nll? IIIJtLIIn s:onr'iI I:!i~1 ..:lWI,ugii dua, 1'I00mu. ru l' y lllll'ilniiu'n t;~11I11 'N;;l I" PaT I nl1l:1I JMtI '•• Illai'" 111111u;nu lunll. 'Z 1M btl"" • II OIrml:!9J'11I •••
11';)1111'1.,0 llrol . Willll
!;[

11>...

~~

l!

dl!'V~l'I' 1 lit';

I

f,Rilll

G:

"",i1IOIi

Inn IlI"iiLr I!lIh!
t!,lll\rl1ftl

DUt,K.U IHSMIIN HlULA~,ASll i(a" 12 Gil Yah}"" : Kll'k bll~ In, ...al'1l1IIJ !!!l¥I"I"r! Ilm5i)l;i11 Irilthta tlnr

Jlll'll

gi:iml~,hllm. d~ 'k~: ~ii\'C.Z1i, S ..ll'l-;:'" ' ll. plasITl,nlal'L aD.t.l1l1tll kmV".lt I~: 1 p.i l"Cllgj pante.l'1nllllUD paq'~ll', rJ I:!y:.klo.nrun ~l'k kem[kh:rill:' k~l, Irul:uirz.
'I":.tlmSlllU

JH II; Immral 1111 vlklal'l kii -:d.Lciik~ S!lrlmlfr, y"lwk-lO· ",d rn$

1

t I M)'I.

nefUh,

-

I;u.

J"(!I •••

IHYllnlUIi.

hIt, ~tol!ft

.!Iliyle otmilsaVtiI

.lnel lZ

DLf!'17i1 H ...,,1l1

mil

I,
lIy

!lel n!;C In:!,"

Ulnt.Jk

bii:hll}'31I'11I'!Ulii IIrllD1i~

IlllU!:,1 IhlJiin

.r,p:a
iO

.luntAl

~er
I

P\11 ~j'l'.
~,

• OCI'l

,YUlii:lIr1

da' ,

-.... ~_ -......,.---=

----...

FIIC'R"t:

""
-

:::::-~-.

,!;agsune, vuk gogsiide ta~gw,. dil'hEmini koy • l11uy0l" y, , iJumbeyl dolrluTUp daVlym". Gamz ne· e? • Tepside yeI' kalmad.l~ i~in u ~I~ ~i,~yi p.mtalonunlfJD cebiDe s.aImw:jtu., I:lk:liNI. ~ U. ak ~b",n, iistil. pe~tc::y1e - RonCllk ba:lk::L yer bula.· ~ ci1tkiili t~pille Odrl}'e. girioc~ madwlnl be A~obLUl ~? nrl kflll'lll!llIr, Ill! '1'I~i"ii biiiklll-l.lrr,"!1 h",to tll'lllrLu l!i!l!1'f'i O!l.iy,l)r." Cillm~~II. ~ Y8h~'R Dey hem.(l'h koltuktn dog wc1u.na d~ d.cI;e haIlUl.m Sll.rU POII1lIIl 1111111'1 iI!11Iinl~'(jt millltlri ..... ln. tul ihl: "" I .. 'tla lliZ!il'lrnl.l.llilr. Om.!. sen zlIUen! ~ - Ko;, O"m.iIlm~. Sl'vandl, ~ta.b, 'tal 'aw, ul'l[lt,RIJ 11InlLl'Io:'lul kLlJl!llilIfD:lJZl,'l!'!1 Mlfl1lm, hlL;U blHUn i.L""~'!lllkl ~.I11 kumu ~, Yerncv:len bakh: tJ: ~: - De~k hmgiin I:rl:liidl, ta· - Kaldu IpUllar:l ka tla.lJk 11:lIftelftln ltolfi\!M Iolbnt wy,Lf 'dl~l yin nil 1'Ift'.il!l tcd~lI'i ttltl1Qll 1l1- ~ "uk" doldmmam.l!jlltl"; Irnd~1JJ tru- emesin .. du geliTmi:sin.... Ne 0, p:rp.u Yelltegl ehl~ y.emege; b1L§la"" I. ynhniM mi'? Ulan '.I\g IQ; k:l7;I, dl: Bb! II :.rhk USkW1'iI"Udalad tuz killik - Y(}l( ,kibuh'k, m~denmk m,,"- ~lUt5lnl IN.milll... BlJnun t'I SII ml ki? ~kt<m i;:iroz oJdru gilli. mi~: YOk tt'l'kesin IbllaJUJu~1 11'1011'1 t !:II1.1"'~lII 1sp:mak ka'Tnmna~ut'ia diyerok' LriZUWlllH}, m:iml!J, tIeD· I marta ),011;, 'baYI1]1'l1n .•• Hani. kadm gii- 'aI, diJ1l$it kile, bOi} ::moor, RNt ~egi'? ~llyiimCl, ro.hil.tuna bElkElnm.. - Hmnur 't..;,.tlLbn h~l' de- Goren ll-e d T"iiIed . i.T', ish'rii<: jilmi§! kU~lik kmru. vermc30m! - Ba.l'.i k~, muhallebicjden Avunl~H1lIIl l!;aiJm budu, oqi-J 1J; r W'lil 1; fa'kl\t ~il'kceide 1m neye dgne)'e Io.lunhya d 'l'am~~] yarmamn diikllimma ~ da: tIl'l Balun. Ker t,anlU i bu !\YlP d -j1 n, elelgezln~ nyu gibi eambul cnmbuJ... Yl"mezsc:m, ~megilJJ UJ::ImJ tu']'Il!rnk
De

an]nml:orum, Iez:letJnj, Hem e!eod.· neli'l'imizin, ,,-akhrnla 'r;.atai, 'Incay vnr mtydl ki"! had. eiIenio boynu altmli kal.9ln!
duymuyi1ru.nt.,.. Saban d'llrnn: ndad
11

zunu

m

~tkal'koD, din'

vu·

-

S. nki

§

hi llal:nret r!n ,rntyrrrnm. }U gaZOli! ~i!}~ ! Bil.MIl~l do'ldurup djkU.

ktamdan lWma g-i

iru

A~ D

j

megi WJ]I(lTIP kopa:np 'WP~ Ji.hnisile g{:igd yc I1wl'keo $abar. r,:E:lle i-·ri girrd!: - HiI' ooyle, boil!' Ilo.nun em gbr rnck. istiYul'1ar! wrr lnVlr. nmnr Im:$Iil:I1 t· I(a ...a..E $\de .. I1.lj e.litdl: Inll lfib. kirpillMinde harir - Tanul k kimoolr;:g- mi!' Z;UI"'InC:, bzleri liciverri. n:uin- ythlerltli :ilk deflL. gori1,yo eEl .¥"pm bir kilqWl: ha I umdt. P~lerin[ Iruw.ck. ete;;-i.t 10 iki ['llM.. ~ Ne bi~im klrl1le-r? :Jrlln Hold:J,' JlI, brti tin &ll<;...'-I ~H!1;,J 11 de 'lire jl dr,;,wden ba' -;;[]J' - l1dHi tie gem;: ~ Eeyil'l a a:rub, grJxleri pa'rladI: ii-D-f. il,; In.f dO' yakMl [[I zl.ac8. de Karlin 1l~'TII'L~daro3m DU, l;:oltc, ~\~nz; BimULllt.l;:m hil' yok1!1l .apron mu? 'l:i111ZgiJ:'m,~L I"~k :Hrlt I' DelIItan II da, lam nbll it.:: , ~Il dlkt r:J.ngo hammhr - moru;jer I. Hcmlm liem n r \' n.i y , Elinda m:mbrh fl .• mUMl

O[iUY8 girdiler, YOI2:Ihanel1in~! '~r{Illblil - /znllt 'f:,'iI'l"JU 8f:j!tkl1 ilrlD.YJP' yom kapl{ia.n dr~aTIY;) Ul'ti.in·je- wmek l '!lsisini g~[lirJ:: faW oirW aefiriti. Gelenieri gtirimc-e. ago ce, rlllr li:ijddar: ~. BLr mUtltil!t f"V'j'eJ illr:l:lS edlJm is · ...1 kliJaklarmda, ka:r~1 ;l~:h: F·tlt It p1l.nwl. mil pal" -\~ tBnL1U! - nml.t "~pl!r Vo,slll,J. b J ~.. 11:1 ll1:i:.lItI1unttlllekte IdI, lhlyuru1'1 " b~yurul1! k,ly- don', _ i)j'J~ne yapIY(1r·uunuz 11er.::' F -:J.~ DenIZ ')113.1'1Id ~!l, b:t7.1 rumalannlz sizi. sevlyorm.u:L G~I gele1im I( ~yoana kl8ml adaml h~lti~... • Yet,!':!7. cbebler 'YU2u!tdt'n .1.ru 1l!J,t s;e revmez, i!lljnd~rl gehre bir k !:jik -;d')H he:r d dial l .. bl d",.~, 'Erlt!flnl tall] e-!JIti~t1rr ~l1da bog-ar I dc:rseni2. Ii 1, 'IlJ.s- ,\110: : ~. ...-;... k!'lc I !Ioiert1t'11 ... . - HotYLr; \'a[lilihl degtl. bUla.;! T BI.I yat.lltnCl;I misali rkrm bi· hi ci~H. ~b::lhl~yil1 kahvalh:~ .LeI' [portre.sLIl] 'YDpa1ull; T£lZ.:': ~,memi=;ltHlil dEi, atl...!nv~rdim'; J.I A ¥ l S lil L8 24 - 25 Yl'i~lfinm:lal sllmm, bf!~IL, l,1]rll~ "l;'m",k yi_ronhun. . -: i~Ci1f ~flQ wn,.li tep"'yt' atJl]L'isH:rf'!tJcI", biehirll/Tille' b In -~. IJ....--~, ml~. a1m.ndan \Ill .pkaldu1lld:m 11}1 fl;i1h:l8.lmrorlarw: ~: t:?'lpm sa Ian SBnV8 bll.~ah \'t' filii olm1l..!ii go.tloo! ~

--:=:::=,~.~.

'.

Za"netm!]'n~... ~. - Pek \'a~lItsll deranje e.t -:~ tlk! ~ Yo,hya bey ftSllt lll'Ulfll r_~-=-I ti' ': 1~.5IIn ill - Uzun laim 1,t."nSl, 'h o~ J{E."~~' V~:!Ue-r .,,~' d" 1m?:, 5 1 Ii ~e.Id·' I?:, n~~l!l ~,-,,\,.,,~ In Ie ba.k'l!im, rahat .~lu:1t I1tL1run,~,

ke.;:

Pazar
AY .:; GU11 123

s.
IS

Delll~anJJ, nm,~I.!r bir [')Mln~~ ~irjl'j.U· ~i - en'", keHUi,",izi p az tH ~'.' (ot'ieyi m. ;;;ullH 11A~I;' vt:zu'IC-1 IJl- ... :

Il
II:~

d n Stonai Pa:::.}nlll kerlrnt'
.t.~'0!:0~.!,i'!:l!r.;~:'r.;

i Ve~:

Lm
j

Yl

..

(;w.....

'i1 ~=I""ill$=..L... 1

J

Mk

yin~e~,

Kab8rlasma hUrrlyetl
-,.. hr

lute. I ...h, ¥ • .I11iID&'
rtt.:berlerii
dlJ..U:Qlld
'I"luifl!!i

I'

odilmi, ...

.,

- ,y.
t1
.1.Ij!,lnmat· CIlLl.

en rt lu e ra ar Harb,.
iZI
Lon.

Ikhd rda .almak f8k t.,..
(lJiafJmallnlede.n
~,..J!!I,

lJiiiiiii~i2~iiZ:~~
B- 1.111.• ,1.•'
..

dtl\'IlIDJ

pllril li:lt1mD.ld.nnd Ikon lit..fu.tt.lLII I15r.r·dU t!ilfhJIllti.! 14~ 0"Il.J.r. ULUdll,r \11 lKoleroe kMUllllu r.

ok yf heyec8n. tafsi itl
Ahklll'!l

krflk'llr.nellcrbt

d"iildil'lII1
Am:erl.k{l.lIe:u,t!l~r1 Ct~ m:1i'tedB l-opll!l.llHi. 8JJ:~
.j •

...dyosunun JotLlID'ClISQ: ""Harh • III n ~lIIlrJ" dleYZlIUDda dikkale deler bir koDlOljma ,.pll, 'tahrninler lien surdli
dun .!!.~Jm1d. leo Uijoma;mdl cHarp rul.!iIli bnLI)Ilit,· IJtlillte e •

I

va~nl:"t<lli! I 1 tA,Al)

Ilfa.

LOI1Idr:l 1 lRa.~l~rG) radyoclLiUll1Ul

iillldeD. dlH'W'.

Bl:iy~illi'kls baflD.!lt
k1ll'tarmt'J

.~"L}rurnl'lbffil:l ti.lllJ

MllJetjel' bUlB Vii l8.uerll!~ Ine nilrrlycU k!}nJ'fJ::~l bak"lqndEL
yOIiWl\I~MB.

f.II,dlrla!t.

Il161'Uort,
Y9.lIm.aktadrr

CQnretrtcLL~
;

ran t gru:(! ieSI C'2 ti.m1e ~ul'lll1.n fill-I! hw.rdl hElb£I' b1nN:~ Illn hakkill(u 'Ill Ilm,nLll'Aliii.i', glDJ ~mer1kfde, bale. bu g:lul tl!.lldidL kaulnl9J' mer'idir, lt~L'I!cran:;li. d~.rpl' edllecek 0 lim lJllUl\r~n ti-hd.iLIl!!l' 1WI~J1 sacl'ad-a .,lyti.k bIt llttkll clo~ urrru.~~lI.ktll'. 1I!i1. lM\dlt.\i!r dllh i\ 'l.il:ldll tU~er m.eInlel>et lu'll n€mlet.~tlml2 k:illiLWll n a r-a!;m,Rkl milu8.yend Len do!!: m&Jq"hrJ r~
Bg-)'.tl+.I

n, '" tryet.
ketina

al.! r var tnL \ Kool; lal"I rl~ d-ern.1!'r K mU:nistl..ere i
Horp
LL
~lllIyllfill1

"&lp Ill'~ m~t~r It! t

v

lUI 1t1J.1U9ta

de·,

bPnzemektedir',
IJUe:ri iSIii

Doktor - Bzu. ke!lmeoden daviya bakalul'IIl Bagt8.kl. tedavt uawQ .owti t\bt ele:vhdarlal"ll)lL1 t kutln

oluraunuz.

ve

ila.yaunm

tHiJ.I!Wiil ~ DIlIl fl. U' IiUedi,-,()NZ . 11M uUllt bahlt! 1"'11; 11J Qath,'r'ind" Um tp,J,o ,i1ir lIye ,ilu.rdII!!'1". SODUn. ,a mllullra lode PGyraz S ~.No I»i'Mt. tab.klbt "D.~llmli!imMl'" 118 [eol 1:Iil' Cinayet i Icnl'li!jiru, 1Ill' Ilud l.bklbh hiS'.,. btl' 1d 1Ig,.. ll.d 1m ottl yltk: k9.rLlII ile (11,,!!l' 1~1 tfiUJd.,. Inir bmljU Imdml "blllnilJt;l1.lltl I)LI,e(im kei:rt!lU.uno d&jl'llftrmt&, dll7OihJtlr. IH,difle:nln tJ.f,iltl ~u·. rlIL"iW,., lIIimltm k pltdil!1"lI!.l dkt~UI:I dur: . md!" bubis n'lU''l~Q o-tur. "!IJLI, mil· K' ZLIl'I adrnda birio.8 i.t lid i)fhl.rnILCl!:l-fl.M!I'lmrlrL' h"llJ~e, "tnllIif;;; 'II ~ll' C I'in bl r iIlIdfl.3lbd, M"It; LllItu IIi ,-g ruCIIl.I:III'ID.rm 1m I,. p..iim.'llll.!:. Atllanel' ailndD. kOl!Uwan 'I.~''HI· r"'·ln.!!i-OIIm ~ n -c.IJrii5lid1ir. 'no m~ 3~ YOI'llarml'i1l. bir kJ.ilm otur~ rullmelldu Ialk Plll'tHllerle m k tlldmr. Di,ger OdlUllD.d.l. • I' tum
kl'tI-.TIl6.IB'I" la.,.. da aiJli t't'mim~t 010; 1110., -·fiIDl.l'l'lJUI. l 1.plhllll-:I 1mmrrn "8I1i1IF."l IE lill anlrll.!F1 m r. ~,uUln 1De1~ M bufil'.il.1l&1 i1 'l'tl' (I f~b.ud "u gUnl~nle o~d:u. I: [;ibl blr ,",I "1m filii'll; ~ .korlli' ~lr;.. :\" mHtr Ilotallln.J1l ... ulloggll :rIP', g ... , m~ul ... M~U "i1I'.ll~"ul1!!(11 gO'ilel"illI:', b mntU lllOm 1:III!l1M' id!'ll". tllk ~oDIl.m1 bit bir Dili1.. btt Ddl

Illilk P.ri'l.Ii . etnklUe-' den hii' m "!!It l..,r~n 'Iill! INettD ed.ell"(]o IQrlll"lJIJ dii].lI.orlur'l
• lit

1iI~li 'lem1'l1l ~iill oP Iu I!!I< l ml ImlkJJul!!I'i dLik'kllnll'lli "",. ~ ml , .. hl,I'UIM I I' 'l~fl'J.· ~ ,;trllflllr. dfigm, I~t];J r. nun IOllblln rlnocn 1'141! ·w I'Il1nlalol 11 I~ 11"'1111' lll!l:'gilo.klj ,;it». F h(\ evinden .;;!kadl.n', ." bu .rnmlt 1,1'1", tilt. i'jille gitmer.ln el.'d m.aklJule· tUu evme {;('Lmi, \'Ii: karnYl :l.l;;lDCU. mollllilUl Irlar. ml.mlHla", mm'll"!1I11l<lr l>hkbulli'yi mlJhtdJ! r T'1~ril!ld 11 '11', 'I'lCl lilt 1I'l1i", Cllntl. HI.ljf',jJk foIIm,t 1!II!lC.115m~.~ •• r 'III'~ bll:akllllllml:jl bir '~·kllCle Cilit olarak I .rlnl kanLJn IIrQII!I11II Umi:llli 'fl il'l hulmu'l ve fel1'I!I.<:I[Io:t3.tlamLlItLr. El· 1 gUHCleril'l ·'1' I .., nfrhn gunilHlyU o.LIY.,1rEtk i;,'1!!1[l·· m~llllulJ' IOl'-f111il1bildlli;l~ri Mawn h ,..1I ... I"'i! lur <l!~l' lioJl.!;. IHkmLrken !'~Ili bi~ dilJj'Jl'ltnlk'tildlr. au hU1\,I!l1l t: ~"1i f eiayl ktl.l ..nla~ml'Jla["v~ : Erl\inlll 1I.iII'."'iII!iji umurni ~I" 1" () 8'llnu NUC":'IImrJQ 1l1...wdc-UJ y r-

v'"

al.ll,o.

Mahani
~ llil "d
H

idarel
l'l<ln bu••

r
r
I ,II"

"I,m Ii""

".'&

OoknU 'r' l"'iU~da a.rar&dI
h Jar.
01;1

D

"'~J"

DI":' .. t.MUrtr

a."

ElDin ve k

Nul'l1D oturmalrt drr; Emin NUI"~nJa .. Ih y e '""'1\
t"JlI!l

her hsr·

,edilme- • dlkleridir. Biz ne enu, ne de hu·
~'esinB lI.ymaga Q-II~LIYOruZ, Gi:ri..'~~le:R !blitllo ha:rel:!:eti~r dB 111..1l'olda :raplmLl~t]r. Lond.radEi jll. ~nd(l. h!?Lo.n.makta 1l]1I:n ~ bs.bh devlel.in S' \I'1lmna Ib . ka.q
m~s'elI'!Lerlnll

KOll1unhrtleriD LIIl!-Dokto.rutl tllv.si,

O£l)rlLk~tlllful

nil .istiya.ruz:.

gaOl ynll'l.lll.ali. Bl'IyleHkle 2'lI.manll\ i!)l.;)'r u:t.elir. KQm.li.ni1'lt tll~lrhd~ I:1 I)ian kim :se]l;!r de- ~unLJ t:HrYJt~· 6tmekt~ dirle-r'
Knm\.Lni;,U'r'(' Lurp
iIll!:

IH~ven!k evlenm.l.§ fl!.kilt Ilk. ~jn Po )~rl kiln koea muht~ll! Mil 'bl 'rd~D. .r.lnla.~t!lmLY1!'I'ak. II; g-...... (dmiye tJ::If'j13Jll1itlardt. Bill' arahk Efiuin II:lllt bulenin evU F-Jilu1 u..mim:le 'l'ir inut.ekaH ll! bi:rlikll: )"11 JD.rIllfi!'l1fl 'I.fh ili;!r

tllli ol!!.!tlk nl lmu larulf. ZahlLIl dprn 1 f"-"ili}' ·til' f;roi!! od Sind. I ,nil biZ' i':ki'dck li;a~ b lunrnu t.... Euiiifl 'IUI'II l>!r ertada bulunr liL .'If' I!::mirt n Uzo:'rlnde ~opl nmlij
1;1.:

I"riuden

1)1~fjklil[lml)

biT surette

dptlnd~n. j'j1ulihiUilli/lmlL "1 ,-Dfindl!i olmlf3oak1lr. GaDu' II ~J'Ii: mGtllm ... "11"1'111 ~I;'. 1!1I1)r4lUiI' illm oIOm,'erl I ,

za~lIta tiren

rak ijdln

Nln
bir

Il1Is).·nfll~nm lub1);],la rnu,hr. jet ,9rl.I't 1I.5 '!!1r.llt9nndu ka(Jliu1 orom~lJil,j... gu.riJItllll;ti} le9bit
I

l.Jr."Imaya

K(Jomli
'j)

hlZlr

ol1tltmalldlr. hi'lill1l.n tek Il~t.r ;:;L {i r' 0 :J. Ilarpti!r. • caba. ;1I1r:l lf h rbi ne tao h
I..~'l

01

etrrll:~gi3 hm askerl birlik

Alller~Lc,a.1l luk.mol .lifaf:r51 gHti

etWIllI~ bllnlnl

1££ kllntl'Qla
d k~tilin • a ·u:nllkadlQ~
1.

[uti ~

tell

2.1) ~ne

ede.r~

~i..IL·N':t'lc

:F\.ln'l.i.i.n:ist·

nwktir.

J;'6r~mek,ed.irlElr. Bu toplantl.rHD esae ga~ ~, &tl birliginln IruvvetlD~ htlllrtmel!: \'e ~eriklln t lusiLci~Lnd~n askerl garnnt.iy:i eid6 et·

ceniN'l"eclel<l

Am&

rl'k21 JJiUmes.sIHerlDdrn
oJa Pt!:ll'lde!}'Ce E,'ewng:e Ie!), t~nferAn"l lJmli

bi Ii
81,,1)'

Iblt

Wl:rntl

olatiU:

t9,vsll etme-

"e .$unlilll£l Iliive ~1I1~m('kte lr. Jl Amerikada serbcst bil' bll Sill biit"rlyt'U dilva.sml bU;'T(i.k: bLr ba.~ all Ill' glltmu~ IJI~n m.erl"an laoLJ en mllletlera:rasl bill' ba"u'l hurrtrelinl fi~la ,nmk :,'Olu.nda dll amI g~~'.f"I;:t. 1.:11 gt>s t.ermi1 [J.l!.:Il~r(h,· Ceni"'I'

U!cten teflli.<1;l{·ml"" (!J!lli\.'.eti. Ayag"l.l.Vl:-lo k I ribren oi8.1'1 bir hM1.J.y1. ITI,l.ilir.t'jlt kLD1seI~r ~Il t.V';l.lyeterd,.,. hullLlrnu:;oI.r"lu: 0[1 tor Bun erbal ke:i!l lell. :" ,::l'"I>~ dole i~ oiUl'Su.
tl.Uz.

oyl, , K

tutu

QI.J
l''l~·il

-

h~Lki

BI1' km

kendili -

bllnu

vetluj

Sl)~·€t X1..e!y& lse ~a}"le dUQIl. neilhlil'; tBu gidi!11e :pel!: }·s....nda B!I" tJ .t\.\"t\.I.[lLl.dia50 Ameori1<l:an tl.l:· 1l'E!'J1.i: bu1W1aCllk FranslZlann veo Ingi1i:z~er-ifl £l.e btl kade.r ku'V~
ola~nk.

J.\n1mm ffltllillill} AVril i (1.1 harbin hit mlliciao.bl1rt Am ·rLkl Hilde Dr:mDk l HI hii:rrJ..Vl!t bllylik ekili&'i. nskeri at.ai,-'ll~lru G lib' 8.7 !.h. BUtiln l£a ctmekte ol.ao .t\.lb j' Flt'L(lk 1'1 lid so t"IJ.i,r f(liill t![. 00) Ie (!!mI.. N~cUham f{1;J~1f'liI V!J..'lngt nd I, r kI bunJ'lI,rd D blr tan~ I, bll.~. y~ni hir "a!;iIl!!!'e b~"n edlldlil fill DernoklllHk hlr ml'rulek8U-a, ''lin eV'l-'ellidgUn !le~rimb.',~t1 '1:ml· .. 1":!:Jj IU I)lir ki.hillll h, ttY. hlr [lilora mn~t.r, Yel1i Il!lkerl ab::i" AJllay :l''lkilr. OlzlJe bi r II k.u.m 111Ie ~e- RQbio.l!ilI!D !reh nmi;re g~lD.l~ tltJo '1(1! ~
Cl.t tID 1&1.

u"~ri.n~ hUtun l,r'k:9ib;"I:lllml'ltll", 511 Jlr:1ejy. line U:!"ln uiriBinin

r,eo

Irt ti"i ·~r oil·rek unaknduH. g dllmi'] tttkal uda· m... tlurnddlll t r n' biodl~1 o;;r~JlIi· l.... r-k h reket hah 1 buluna.n tj. reI! YE"ti!!i1"rek lirea uLilduru" mu~. tiJ.lJU"ilI-';I k'llil hulurLoimaml!jhr.
B\lrt.lIn
~Il

luI'! dul'Oi "'''~. K:lI'I Lint I rpn m,;lIlulll

u:z:erm~

hi'n

gii ~rg.a

t..mrun

IDlm · ... it h
D

!!I~~l!b(111ml!l.

feaiu@!

b:ll§lamqtl

r.

l'lr k

'r.rUtlijji

~ .. r.lfltlii

\ e kl-Lhi .Em11!1 go ruJl IUfj
5Un"l1\ lr,

le-mek dogru otrrlfu:, !jimdicll;!t1 ileri s.tlimak gerekiyor.:.

Bu.ntm 1~1nbtk·

n lmnt~ron:llinan zaman llnlUlwten

.sOfjU~]~["]'

IJ

au

ve,.~ml~ ~llIr
CefleVl'"e

e e, Rusyadan · · ·1 -azmlnat Isle d.
- Ingi1tere, Uzerinde u-

I

'-Iii! II lUll yO! "iii BIL::rhk til Biri ci )'apl "I! Iw r (GouW) in. blr 'it!. b i~iD6 fU]lOIIl! koog:rl!Ji !:mn!i~ blHiiD kahin l!lu bir tillkl..kAd JU'a.r IIllI !ol I lIIIurlb, Anka.m {HU3U!!i, B1n.dci o • Bizde :fIll ilmililld ~1lkA Tu,II'j( yapl ve iOla,[' kODgre:<\ J Ma· lial iH~iHdo It r ::;muu J\~k ;r"IiIT )'Ia .PIU.' rtlt'~i siinu 3;]. t 111 1 An· J.d D.I2 lkeml'biDl deiiJ bUttili kara ednde ll.';:IEa ktlr. [{ong f(ili~inoy:l lmtt" [I rtlytl YI-!"·ElTIIlDlBlo nyi l:ulLY-lDdarltk b{lkli.PI K'I4lrll GU· ~BI ydfor" t\hf flUID 110 -§ii'klrii Sa... k>k blr kODU mayla;u;'1,c dr v- Imo.... gro l' MaylU ka'du -Il"'I'Im, I::'!d.~''-'l !OJ u d.EIO tlllotl".lI, , c~'kHr. DUEl ilylr. gotli or Ii!I fhll.Ii; P!i.iIlM. ==:=::::::::::=;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;::::::::=; rj Lo.l:cI f~1f pn.rU oT[lI:'u.il: mg~ll!k hii.im o1d'uii;u yJrmJ 1Id.fll 5UkC.C

1J:l\

bl)' •. 1

~l ~

>.Mm.le
"",k,)l

lculuhtrnk

nnw,

I.. 1«ur
h:. til

mil 8UJ!J;i "~c.r. ~IlCI elH , r .nn rn,;Hi tal.,.. ll~rlnln he ;1.;;11 ,~ .... nil' II,. \I' ,HI. "allun, 'rlfi'M18i1m II r1 II ?IilI TIl J I

'II

I

1:1.,,[

Emin ilk .Miu"undll. ~lIy['1 Q~uk. I. ,n I ohrl-{ 0 mtlkhule rj nell k,l IfII11 " nml k Itil } ,]1 rn flii:vkct· tI.;im hfllJ ...r lal brlml ('01m (!,;in o!dLln:him •• 1 ,J'~JUI \' .1l: k nun kurtBnnak i'·ln } nl~'1 g",Lcl;}i 1t":l1!i.!J YlI,!.llfTl d lYj':!Itll

';ii'

Il1I'iII!c:lf1I ill..;dollmalo H:iu. k

nunl;u h;llll

1<;llInai ...rp Ima,. m ,·apma .. U<lr,j'
IlIilr ... t!,d~ I mi'~ Ufl

I

~mru! n'!fn di,.
1'olIhillli yin

lI.ri m 'J ~ti. 1"71 n r

.... il lJ:u I lilt HI

DURUfjM l '/ fHusus.i' - l;,llil Emirlin dl,lnJ5rua.519a bugi.m 1730 da iSU~i.lS.tU H:Dl'lununa giJAnk8F1l.
t'p.

l\.lT1LiN

Bl'Imuharriri
l ran.sIOQ

k::m . Amerll,nn dll'le!;eJ1

1)1t1 Chrlsthm
tor I"at.ue;sl de llI.alr;t.al[lIr:

~dem:e Maro·
~unl5ln

~ar:-

Am r:lkan gaze-telerl dlger m""mU':k:ellerJ!leIntlpr et!~!1 I;a
ze1~ll!"r glg.j Ce[lif/'NMI!l
!!jdl!' ~d1

1 t E'CrUbel rrl ~J]j Iilm9.n So)rl"j~ ton ~ lan duy;].nar:J.1:. mlls,aKtlf'l Burri yet ve i:1Il"stl l.~b!t·lLg-InE' I ~lk l'1: en Iy! ndJ 1 h d dlNI In il;l;~rlnE! I.:lkmaJt VI:: kendi b nyelerllLl Ulah Ii! mil!

~'(*J," "...

Iwt:C"~ln! varabllhrler z.,.~ ,>"'orK Tlm~ ~anl:ln m."1~ttad.lr:

,il.Z .
'

K

tevdl edneq j"ulml-ln W' ":':i'WV \'Cl Ut;ag·.~'. lerl Bakanh;i11n4 bir mektLlpla biJdir1Imi§ti!'. Ie- bie I ~I!, Y1 u~glnnl1 Ing_iliz; tahkIk lJe!!'ati. bu liU', lIl' rpl ,m i n I III dololy:t olell o-n rU~l'Dsdan dola,y:t :?o~t :pHQtU biro r "l 'n r;lu 1d 'n taunmat, nlil_ $u-,:h.l. bulmW}hlll". L.gi.lJi;:: U. l.J eH1l";h C::ilgm 11;. d 1 I ),'H'"UlISI" ve. IC-!1g1. tlUl'l yen iK-O.l'l.m1!.k i.izet\~Y' tJ-i'lill ~ U.1.tr!lJ I ~ HiUl de tllU!'i· di. Ml.il:ltaTulefl tJUlkikot yapaa Sovyet tab ~ik bayeti. i e, IhlU nat i!1lteI I'PHIt'j:!". lngiltcr;: ~ill'p]~nHl.daf!. dolan lDglliz IU':II. I.; "I~rt d I ·~l lU a~lk1ad !fl. gtnm Sl"'l'umlu oldugunu bi.Jtl'r. Dli;iU"'. ~mkapl T·auldDat istegtnl bildire.Q ~ektl.!p. cumB. ,[:"urlll. 1l:'lgUiz se-

--

gtlnU lI.1oskovada

na p-oce. lB.zm.in.at islegi

Sovyet

O~it-

Cuma

W lie !'Il dill d Hotu tnrh~:a"1 devril oillon.k \.·,;jn.Ddlnla.~liUr.
illlilrliaJ

LIe rt db'e

,'o"lnlludlrlhro;.l-,

'\;OD

L.

YAPI ve KREnt

BAlrK.:\.IU

oull deniD obii. itihalile biC '.arki I !'o'k. almno"!11 I!Im& hU'iio tl mol n feQ!IIlIIlIIlI1i:Ii \1'1!I I'l !BIillll.na ~",,.ll!nrnf!d.Di!I n;mftlJi lklMdlll'f·i1a,·e

bll

rlind!;n neticLI

tam

I

IJib,I

20.000
;a.QJkoyllnr:le

Hnh
!it ~ bIHj:\!1 1'111

g'plir~In'D.nkluh

looII;nd.a]rdde

am nm

(I

PlIrtI,

bily,la
k(l~

uas·lanrnl§t1r. Sa,'clhk Emin h~kkllld3. idam eezaiu iste-mel~. te idi. Sorgus'll yJ.pll II Emili. Nu· r :1 ue alh lU' e\.,,·t!l demli'ijni, ik.i [if joy! ge1;indikt M ::I~a.1 m aril]nl"ll'I1n ~lldJthlll, kaf'lsm d~[1 daima, §~he dti~im, hi· I d.ise c;eci/'Sii bir buhmn 'rJif.'ti~e.si
ke.ml·~1 \,,~

a~r

ctlza

I'ilahkcnltili.mJ..:

I'I!!JfF.n

bLiIi!;4lfrl "'ll

liZ

d~rlil'r.

1.111111; 8.1,
II'fr.Ilf!1i

:;11.

(till,.

lllI('mo~1

,IDati ,sorUbn· ",tur f

dlln.JlllllDlu..od

.M:llrbule}'i
~lklbgLl'Il

ijldw-~-

Demokrat-

Ye:ui

lannUI toplaliSI
~

fH'I

I .~rd!.: kilr'.lor ~1m.a"" t'!lB!ull e tl 'lIklpnel;'eloi: olan tM hukfi ffi_t ,,;: y[! dl'~1J[]tt: 1\3. tk .. t 1. til!

Tatn1f ediln1.l~ \'e~;l k tie:.'! yan!l~ yflZLlJru$ ol:.LJl hab~r l"rl !tJ"eL mel! hllkumt'tjerln 'lad ! ...d~''i1dlr \'c b-u !:lbL mA!-Sl' t

t'at'l.rld,;m !i'erjbu.i~t.ir.

Bay Mau.rice Petel"Son

tG.-

r

dan yul edccd:

tlYlletw

.

rllr (!cme.:t"dL. pnllJn k Dul edllmL~ olm. lno::;, .'\lPerli-':::m t Pj lm n rolll ()JIDadl~ml 0;;: rl'ntru k) c baluJpl Tll:, t.IWll Florldn Herald ~e . •.unlar, ;l-S;o:rollklfHhr: Anten.nn b8.lillun(l .. 1r1 k.1.Irl1.H 1:\1'" h1I.rrlyeti.D.m w1-id.1 ~ r-d.lJm·!!'I '~In btr aebep defjlt:lLr, E,,(' budQ1IJ. Ci.'.1ll0kt~~1 S()~~t .
Ichlsnrel 'kaplta}15th:-rln ru '11b[ SgrUnIiYOr ...~ Ie 1101 ~urrlyel meTh\lm]arl[ll I ll~r(!keUn poliS t:lrllhn dan HmtrGI I!dllmc.sl IJ('klLnt!.: t2.0 ...t ed~blUyor1:t.r.!ia bu SOl'yetjerl~ blzlm anl~l}rnli me
till t... tetSl

g~ce;"'l yar L 1 ~(Jm saat 2{) dell .... b l1a lnr) a _'-Urn ctrnek ij. Z.. l Tak lID. • I,t I gazinusW1 cla 'l'I!e..::o>kt,

DE"m..)k !; P Itt f.;:uwkapi bLlC"'Ii·L t.. ra·u 11..i.ll tl:!rtip etnilell ['''m Jkr < - p.Jl tl ['umka [lllLlar

AIIk m (Ruaua!) - lb.YlOdJrlIk l1a,kaR.lJf! tB.ralOl),i;I Do hO.'l;lrlanlllii .'e.n.l yot ilmOUI'I1l ~nst ya!iI'nlill. lll"cU!le l'eril~c.:ktir.

,.1

I~M

S.iD.l..O
t.,I.I'I!U

Nulla M:lrllrl. IS:lbet e-W...

~'eJ.c: e~'den
tltrl._

!"r,e

btl ,.1.4

(lOODO

l!.r.ahk:

~~~Im!"lIn

mill ·1 tallpJller1n.e Ih t 8 OD 11 n

!l.' t

sroJlra }' 31,)ltkl.I rtDJ hall rl fldt!hm \'e k€ndi~il1i tren altula atmak ili:ere MamA k' giUi';'i slmd!l r

mJ:nh:l~

lIi-lim;IIII!;1IP.

cl l '"

.l

,flL5tnt:l

tilt. ,

,

1i&CI "~ _ _!II'I

'I'~ .1...

lIiI ...

.... Ul"ui'.-

yakaland!l~1l1 sQyl~mi~tir. Dinlenen ~ahirJl 1". Emin He Nu lUri e\"Iel1dlkleril1in ItlflCl a:\ mda Nurnrun 2(1 tiraya bir elhise }':J.p'llrarak bLl1lLl Emme. 1t) linya. ~·.apUrdlg-lIiI .'·«:i\'Je!:HElSL "c g-eri kalEl.1'L 10 lir~y. dn e,,'deki, bazl blllurla)"1 utRrllk temin I?l m(:",I l'·lizi.indil'n oral1ir1 nln a~lldlltJnl ve bLllldan S('Inr:l d, Imi slln:-tte k "'ga eHiklerini s .",·ll'diler. ~'Jn ol.1rak r inlUe-n katil E.
.miuin Jmrdel\lt • f~

\'111. l~lo.r.:.' til.llm, hI' Idill'iII. ncwm:U :IIridIW.. I~rm ~"fllJIll Ittll 'I IiI

o!,
'n

,.~ntl
Bu

m'l);f,

I.. "gird,

dU:ltlll1

11'111 'h: '!'tnl

IIlm~"_, ~~ 'lIbu~ ..mu m;JI'I .. 111 Id r ler ilC-IAm n
.1I,.fi~lIlIdl' •

UmlJml JjlJde.f

Eiki,ehir

<;i fbeler
top!a h:u

med, NuuJ..
"e

i1~~.'Ianill

!lin
ULI

koerL~lhl

aldall gau

bLl.
illr, l'lliiar Nil' yiil, P rli''I-!!fltJ, I Cln io'trlllln
.I

bile"

ba%l ~h.hidltli

oldu"u.

~ L (Hu!\lJsiJ - Es. ILJ~"bir Cifwl~~' ll~e~in.i.n ikinci
EilJ.ci"ehL kUn.llLl~ \'111dnhl)'l:'lile Sak IL'Y bfl~lnrlil bilyiik biro toplantl -.ha

J II so\'!cdi "e ~h.lFU~ma bu ~8. 1lilllf'rin dinlj;mmesi L~in S[Ul.t 21 l'uc111-;r,. hlll..'lk b;r g-:.ille blf:l.

I".

I.

fuM.

C':i..irnrUk

hrifeleri

l

..

Zlrlanrrll:;hr. TOJllanh ~ nda yo.PIlataktl1".

Jdayuun

.\nkua (t111SlIr.iJ (;iimrtiJ.; tflnf~l!;'rini Inrcl;;-m{'klt' 01110 B,Ika.ul r l1.m:'11 .komi:;YQTl rllPQnJDU h :Z11'ID.nll.~l.lr, Bu rupord ,ki t L\'"i. }"I'u," g"zanlillliie bulunnLlntj!'lt.lk b" kl~ bir kanUII1 l ·'lnNI hllZl!"lnmn.":IIJ;-hr.

"",.-10. ,,,.,
dill'_

11011'1'IIla.n ,ill, IlIl1hillll"tI 11111111. .a .... II OJ oI!,l 'i U m!liliburlli1'ltllndl! 1o~ll1l""lOllJlr ;)u ~,u I~~, nlill"l.alli idlnltrln 1J.m1 mulllui~DI ric-· [d rm iHlildlklf'. !,J"Ijllr. Orlll" ll~fI bil ~J. n ""tulnn j" :llilr. EI ~ rllUI .. [HUll I ill r" 11~.C -5,:;tlll't1, .:1 ... M.11, IHcm;UIJo lJlr 11111" dill Op.l I:i r

.I!itrllllnit
111:;11011111

r ell u;m
IliolII'Jlcrl

j,

t.,.

Ulll~lil~n, rl[lillf.

11'1 )ul;}:'t"

Inlerl j lJa§lca, bi\~k:J ~eklJtI' r ttmemJ ~i:lc-n doimak L!!..
~:-:w:r..... j"-....,. ~_' ..

<i.1t',
..,.. .. "!"' ...

Y.nl rd

.;;,.~~.".J

Ozel_id re IIII e r
.o\n ;~r.1 2 I rrUSlLSi I -35

L1olo;Irll'li mn;u illI , a !l0l II I n'~rtk~ijl I I sj$t~11I1 III Idar!! 'MdUir GDWIh~.n, Unlil,llllI..... ",11 III . I dM~4m"l'liI" bIt.1 !:[til mlfillOll'l'll i 1i1~I"", ml olu~dli'".
,)flrN!!l. Buntin E~~er, ~rlojllrmn b.:i,klJ

MCII'l!UiJla,

Indif

nu

blr 1Ii:!1~1I"U tloU.lll.ill

..

IIIln Im!tlnsll~Jr.
1j'j1.JIi.l1Jll1'iUDIU' IIUd~l'Il{rj aj
.!IDllrillll n I~. JliJlmillo 'i"'om! L111'V ,"·ldCc~4 JllUlS.lld uJ11 IIl1lr,

)'!Idan

bl'J

....vlal 17QDmetrele i kalla·t yiikseldi
Au"':1.and.. y~,_1. Zrl1aI1M
(AI'j

bulurl~n U:llnt!'1 umll n.lll,p~·L vlll\~'Dt k:'ll.lI[lLln~ln t,ldlll i~111 II lllrlllnnu~ biliun. I1 r 'nl Inn 11 rlTl'cll~e ",HlLllmu:J buJUlllllllktll.
,)'uI"Url.tll;tf:"

ria [!,,«(jll "'''''''" tlllltluif 'Jfill'"

1

I!,~ bor~md~'kj, 11)26 d:.;i,l bc~J. Ilk

::- N~r1h lBhmd'm

uG:

JnJI}Iir. Alevlr!e lu~ l~:IO mc. I eye I-; ad 'yuhelrnekt(!ui Civru:dn J ijy veya lJeblr )'(,~:
tUb'.

~ n h:lffl.r piiBltlitmeye

~r!l!

m'e,.. ~·:i.naniag,
01901'<l.1!,

Plr, Yt:lll tasBfll;l!1 !I(I. 'nd ml!"rkezly~t g()r!'v I' 'r'II~1 prcl!'1llJlnl11 tam I'e mijti/I!,;,llClil tlilr ~~lilldti kntl.ll'ld j(iI. 1I"~1 1IIIIdm nhTLU~llIr. Du cH,JnIp'(I~n

Simjjj Ii Icljlll. bllim IInh .. 111 Ilbn. Illr Uiti:J' !~I1'!Ilnl 1liI~·~W.l!!· MiJ.III.1111 IdiuQ1..,rln III •., ,Lll'ml Illtr

bWjla, ..

r;.ore II l'nr:ol l\Il!f. Dllmhm lXI.l.'le w [mer ;jIHi Ill' ,L'r;lIhl1~ bl.fe'r ?oat bU.,Jr!JHllk I! L'r"l-:, II ~ 11<'j !>Icc'l!!l filrl Id,IU~I(!rll1 k r,Ir Ulll\'h,rl 0.1 ralt kra KtJfcvl
DIll I1lt lE1.H1rJ5'lJl

Ilsl~'rhw

k!!'llul Iljjtllll.l~lIlll Dlm"lollfl U!lliII,.HI!1 i1111'1 Io'IU}!oIll liil IJih I!II 1'1 !I"~i .. ln t;I"r",ll,l· nnll~i, 111"1~1I1 II:I<!fll"foar hl~ '<11101 n ir cui marloOlin ~iIlr811 ~tI;jII1.I~nn['ta Im.~· iiiI'! It Il"lIIJo11lIY.1Il." '1 "illl~ IO;I!'I 01 ... r .... ,. nl, dlJlIlDL 'dzmUlul II., ",IIJlOBG 'Ill [l,jilpFln~it !Mi'I.lfii!'l1 ".'iilh., '. ~.bj M~~II ,11111 la5lllrl' II' I !ll'r '"111 bul_WIII·
"II!'.

dl.' btl

M('dl~lL'fI:~ o:-e(l]ecC'K

·IlRijS~·'IU~·!l

!I'npll~c~li;ttr,

d Iml Dilll"J

1E,..,t,
~[lk

n... f'),1III Itlll,rih:. U
, .... ". "'lllliII "'I'CJbo!'~r

01110 B'-'B
\ 01,111"

"

1\ IJ ['If I Md, 'Yeru Zela.nd'l' 1 (AE">,-P.uapdu ve Njgamh.tJ'': da"rllLrl. "'::unnrtesi g"U.~i1, f,rrll H!"~ ItI ,~q L&}lllmU;llal'du·. Bu JaiJ~t'. ir u1'[a ola.l'1.ik h.aliYIl-'le

lulill,rlll t)1l~1i.8111 Ti'lllllll!nJlr. \','111 (flS:,l,,. ~er-L"t 1':1"£11IZfl'!:I1 ka.rctr ,limn llLlS11 uml;l i.;J.I"I1smen m I h.LH! np)'.'lk'il ~'~thl!1 klll~lJ"r.r •

korn

[l!ogl'U ~1J;JIlllr
~g.

I, In.:!., Ii! J(I

nl •• 11 'I'ellL

dill

""fI~nl"l~:t c1<'?]l't.

v~ :P~~I 1(Ii~rol' bl;:,
[Wr

'1111blr U<IIFoI' ~l!i:I~ !!illli .. 1.'Ill;lilnnl<l!lJlli;iI [,,,,.11.111 Mtlfl Il'r Imliuoloiiil nl~1l1~It~fln I 1:0111 ~ili'"~rn"j Ifr: ~~dC,~ iI".!!; I l'itr 5-111111 I ~'n llIiU\1.W~ b;J.i'lI,II" [,!1.lr Mrl"~iIJ~l¢rj!l'iilPI"I1II'11~j.
....t SIlIIrl I V'D' 1Iidrill".

I<;U~!II"

III r.k

. :IJQ
Inll

{1!'!'[Jrail suiuJil kllrr.lr yiJ!{!>,·lri1ilj' II". Ikl\' klloll1l:'tl (' u7.liIddtl.! 1111.1,til} :J.b 'J1W 1'1'llI·inin r1 nl ll\bn JM.''"'''~'

n:1J~

;1:1'1.1

le:rdir,

ml'Ll~ rl d r
h;<:,'1 bl ~'r
II

I11Ilr~ .,'~ Il1nlcl~'r<!" Dlr,!klll1r1 I 1('1 hirer
lillft

.1!n ro'j.:

Il'llnL
(h

hI', ......

6'~'1 1.1

rl'

'1Ilhrl

,-'i1ftrrJ

J ..

E-, r I
ci
i

I.l"hr·
! bu

!;l,Jlg,·d.'ki knYIIIl •• 011" J.;-, t ill bill"' ~rliiYtr bti..
,I, lhr.

IH':"-lhIIJr h'.

JII~ml

11111 I, bll1i\.

-

_ il~ll hlr

ddl!l,1 ~'l'I -.~f\' II "1'1 LlerL dt''i'
III
I

,jii.
hll

.Ist!!

It t.·
In

.'[,('lil1mlt;; ,b
blltllll

Ili'Jk

hI?

de Ir \' .1111' I~ .I,'n l, \1 td.:1t'1I'1 1 I','JI 11'1111 hl~,,,' (I] It Ik. !l~tlll[lJJ,!>, .\QIUll. 'idlil
11 1I1"'11\·n

y~ '~lnneIl.jCI:. lI'4illf lainl a 'l'Ii, IoJI I~L.:I ~c cOinlelrrl II d(lrph 1"1111(111 III IIldlidllrr, Ii 11;,1 II flnLlc" ,·'ri .11 n 1111)'1(1 II'IUnI1.u.J rdaeull, f.,Iii.1l t.-.lbl 1o,iI1l~. !lln~ m.blUi i ~ .. I,r h~lkll'll
mal'l31i1 mell lo.I.ilr~rCi'1 '.I.l~l1ll'rj
I

~

"OkL,·

n I j Ir E', , I r U

lilr.!mlln .Hrnllj"t,C~ Ur.

.., hi rl'l r

fJ/L,uci

II:

II'

BABAR

I1tdt!rlk.ull li"Gn A.dI1 UJill"lD un;

Yuva

rl! (I' it!! ~ltJiJr du. }\a nmllrsel (H 1S'U n - 11( e11lC b ;;;h mcb~~li l;{ ~UIirlC' lfir J m sel "'1 'lli.UIH1Efi f c· blr i 11. 'et ii!-I nmi!j ve y~!:t"'llul Ii' ihlh' I' baldizrm t::1 e 11(' vltll1Imli tir. Ynpliglm ta.llk I ,1 t..l • ore h dl e !=:o'iy'l~ !:'('n_ 'M etn .!) trr: Turla n""!':cl i yl!, ndcn ,.::Ld·
r nbrC'1

60 {.k U,.

!1 aYI OI~oI<l1"r HCO orldltj([ 1I1.ed -l.Ib(l.!'l dllL~:).'IIJ"'ln \'e n tiu:ll'~~liJkl~ uld1JHII nu uilrwll'lxix hUlUJIlIDdut![ LIif!J\i illrl"1.I1 rim c~vlilb I1dLun. ~ln bO !i\!lle Alru!rtlt II rea .daIrtjIul u~nk. l~liIiml.H'lLI

ri""..

Bgr

hi -rl
lJiagl

b ser
IJlIlTlC
~1·Ull;1 z.nman kar,. ~Irll d~ IMU ~iltmetl Ihrna] clm.l)rIIilLJ. Or. In ",let J dnr slIil Hi ~ lJ, \! rtDL'l.1J1. f1~Jla" Sn1lf,nm 11 r' UUIIUiJII, lUllitJn l'!:yhillil: • II'IL'lIn3. I!ebcb (lldu~LI glbl f

-Xl-

6Dr\

riLcl)·o.r dur Vl! (owind!;lhlr: &Jb. fiJi l~n al ~Iprlnd ra~'dallll\ll1. "
tlu 1I"'YI Cll4Uleil
¥W.l£1.n ,

5Im;:UJ'

ml.1 nIlr.

Jl

J(lnl

" rIIJ:" vcr PyUia·

Jl'f

l Ellyr!lk He bnlrll.n hem hu-

:!Ir atRl'J

arlft

r Tp.1'I

::'Jch-

Jut bLI1Ill'11'1n1:);['111]; I mdi:!. qall:<;lr II .... 11llnlJa vukubul J1 brr IHldi-

uoln nslfe mUn:tIrCi ya tutll'j lardl]" au SI] ada ,Inc till In- iiI'> 11 V.a"'1 i~ind.: yal}l!.ma](tl\ I 1 '1 .bulunnnklldmin lu ani1e'j m hltiln nil. v:u:iy ti aLln. alt H 111 11I1n J;;ellr.;k lill bir b ar rlivordu 1I~ 111 d :1i-\;:J,\'R k tllml Lir. BU 1.l I' 9. mt \'!.J.11 bir nne hLilwnR I mn I ;:'1 ka\'!;a 1 fazla ,1 • !(\'Iellcl'ek yiiJ:iJm n YIl!(lyny:t ~n erilrn ynnmda bulunan tfte~l Iml", n Im·hliuTnlllr hi!; olm %SJ! l wi Meltmet BIl~"1ILK kars smda bu!u ve !llhhlltc clvcri Ii bir bin ,~,. TlIIn lnilch1l'rlll) 1:1&1\11" r..te~,.>1 Imvtl!~mul?b!rwr. FllkRt l11lH!1 mil'ith'. Ti'altat .otll~ J;]Yr~tl:\f1 de- snclul ra hI.hlsil:! edil.1l k [lin
St.

:1HI.

""l'LI,'m dUllj'u:"1 J'UY rlllk o~ rElL: B(I Ilrt.un l.ei)lialndlll'lIDDra YE!cyUzun. fleW tnii 1111[l'fl IIdnmlllf ~ dUIlJ 11· J1.Jl tam ft' [ln] l4IlIll. i:!tml; k )1.JhllL. (Ill, btiyUk blr ::Llll.ka (atltermJ lJ:!tdl!' NI;Uc~' Il!tnullc, m k)'l 'Ii IIi bJi' r.. ffiil,ndll. nYI~bnla. lIl!r.e~ blr duru. m:j Ulll,Hll, bulUllDiilJ.tL1d!i" BJy}ll'. Olmulf'UI 1"8 m bu ti.n I1rt,. _lhl. 11 n [l n h rJt.a.du.lLl Ilk n oktn run Qlrk. .~ Yiiz. merr n"1 hu~ dR bIr-

Yazan

Oem

I YEN

Jiiu:rnll ~'ann s;1~rl~·ara1· uluk bir :;nrn lle muh k:l]~ bh dlHmdel1 kiln ulmustur, BLJ srrada Htll~1l sil:~tjlll nf!lvr.ltlrl '~IHndlul,lll zanncdeu k flll1 },r~hrr:E: Dl\rl1l.'

m

Hi1nwkte otnn siliill! btl d~c. da kiidll'1a ~t'h~f1 llehmet Sa." r,di I r.li{ltinun 5ldi.lren,!pdjrn.<:;e I'oC ni tIIdii I u/lim ;'I" a ) d ij'H<'k dd ('1
. T(, I,ltll:;.en

I iiI ill Lliln diyere.k lll'ljrnmu~tlr. Elinde h:1

tin iizer in h'jcum tJ rek oglll-

r

fel1'ada. dumanl

;).1""5~·tnu~1 lr, Ca~f;:2 ()1:[J~Il. ~ bulln !llian S,,*,ErH du~M'~k J.:O$Wian koylUli"J tarafjn-

s=

ettigil1fliz A.iI J Im.hili teli dC"i1 if. j' t k odnh ve ilijimJe be.• kH· vi hile ~l' ba.nndlfllbil.ir k d. II llcuk ndnh penecrel rilld~ am III my an bu bina eesarvl dr'.i:il ki [11(;,1",':l'lllimlya dahn clvm. ~ llrlit'. Tiirk 13,l!!.lctinin bu \', t udn~hLT1 imhe d~iil tutt'uklnl rnnJH~ ynlflllrl C:e\'i i''n'1I2 I! yELer:! i
flUiSJ

h < pitihnHlI!:!iomin de bir ~r.:e lwnduda.n far.ksIZo \Te '>'iran £1-

D'!: :rii:l. kllomutr olni' olms.(jll!:, hBk k,mI .. hJ~'Dlf • I'L~ll blr IC'ln']J.b veree LIt d Ll1"IlID d Rlldl r· J..UI ddill'L :o!!iO:1"" I),oCoe MUllrdn ar,

Zln ol~alm ~

I 1~lmle:
y

illIlrt,t

~t.I

!ay-

lftihnr

dalrJ.'j'J,JIJ'fi8.illril

l1ih07.lml;a.]n

:lIhmllLflnl

ndamilln
]'1Sti:'i. -

a

Es:i1Lool1~nl!Il'ln UlUbed 11 J'lmerlkllll ri:'f1 MIl.YI&1a .n,lIdll g Jo.I9.-

tnktirdo

eu

~o!2 fr~i'l~Ylilj~e get. jril(l~g;
2"<1 blHl il~an blr --....;----------_,.,-J.".JIZ

t;utultl.c:ak OLD !1ln,,~IIlI atzm ultulmes1 killllD.liLlln t.enlln eltlgl dgRrulLl~d nr io.lanllr. Nutlnfl!ll Goo r phll Cl!m1y~1..l Amcrlk:11l tlukumotlnln mLiliteHf §ull!lJ~ri.lt Ib~lbrll i Yilrak :.'M~ n5n(1 fncrl!l!Zi k'IJrmu.,tur, BllDlllrdJu'] illl:>J Aiel! ~ll;l!l adn 1f1rondll., 'bll"l K~I"(!a 'oJja, rilier led de JapoQ11J9, !;;I1!! Sl)'Q.m lie

kaMlIllml" ""f! k Iil ~ll'b r,lC'tte Vl:lkalnnuaJ:;: ::ld~.lct te1':lim Nhlmis 'r,

ibi'

r

c..

C·' •

r

k rulu

Bll"mBn1'liLdlllJlhr. B1I. l.taIYl;IL"I]ar{)[l.f1. ., er blTtne trlh:u~.!l Ilm~]hiI:l1.,~1~;5l11ll.Sln 1:111 L'ot$g,"!' !;;e-illm iaere len [!110m ]nrln dan mi.itt'.'lekld.i Il'uplar f.lCillgl;!r~lm1!;i 11" AleuioD ailali.l"Ula mgh clan .t\ dale: "'e l{iBlm ad.alarmcilL h:J.\"1L bu lull 11 oldllJllht tu.tdl.rt'lc: rl e ;[oll')f rai'lru- bill ullin iU.cri1l.d~ IICja{:a~ Q

r:;nd" Qyl ~ nE'l'~lrIl' Imj1ar-llt{)run L:I dr It hlkum !'d~r~k de.li; I
ia, r!e;[~! J.lm3J jria \

mncl.:m lmnlar Ir:;hltli< I) !JIl ,·'.oWIllI, emil'1 oLm

llarll~ L HnslIsP ~ Cn.11jQm", Tlh ~el1rimiz~ :;f'I~ Antep k9.1'~ In. r;riinU Y'lPl]n.Cn1, C. H. p, 11 rna fothol taluml ile MiiJ.·l'a~ ta 1,lmJ hlli('\.l~i bir l!IlaQ yapa:rak hlure lIurulu se\:iiminde bulnn AfiI.e:pliJe in 40 gI11ibiYeti]~ m1\k ii7.:~re H:uyseJ.'i 1ITmetvli"l~ili y.ollu miilehas51s 'i,"e JTli.lr>llI'~I~gti Ali Rum 'Erem, e;ornh 1JilIet':e1"I~liMtenmi:ft;... Antep ta.lmnl. nti:, l:fJJ11r Bug[,llik tsU!; 'I'1nll a- IdJi .Rllit A..uni FevEio~lu He ~IJ kadi'O i.e sahaya, ~lkmt.."i!hl'; IiIF:tanl:trmd~n M' t'TCf Alulo-, h rabcr "Mar~ iMiHetv~killel i Il.~it Ho.nifi. Okke~- 11 ~alllSUIl miic::-d 1(' tr:>knbolclug[l halrle ~ehr.imize g '0011\1 Fe\\;d, tsmet 1 mail, - Ha~t. Yl']llij{i Ie, hrI1ir (lltC" i'dfi.rhb.~ iJlII til'Ullakl ~'u'hrlar, Ar. Giln(lolulJ. Rabm'i. Saifl, HI:~siliitt kontrol mem j I '1L;IBu sene 'Il!"llacak HIIJk II - I ~rl'3rn~~ :Slum - Ali, Faik l~ttdllin lngay Mnn1l.n tRb;ilH lIsi sel;'imme bil'yilk anem\ II Ilwan ~1l.'k, Faruk - Ah1'i'.i.iClI1l-1ilr.?UN·, Yo g-:lt f.ahsiliit mp' edir. Bu eh!.!'mm.iyet 'ilti net, ThaI'! Orner, OrhDJI, Em.idlhil f'mll St)ru(l rmir tat. 1'Iflltta ii~dndC toplJ.mnakta\lIr. mir, .jhi km lr'!J DE!fOUrlnguna, Dc iris} C. H. 1". mn .olD-Twa t'lH 1 lla~t.an SOM' revan~ nm.r;] ~r. i,Ii rcmleYet hO"itatll:JU!'8 i )'0- ~ 'Jflamrua '\~ lii.liilreadisini Mar'F taJnm! Antepe dnneli,1'I1I memlU'U Ktinlfd T-\:abnthyl llJl'l:\yamnma~ndhl": l1'l.lncisi i"i!: \1:t EdiJmlE!.tir. J"11IIir DL·. Behl:;et Uz. C" uk !l8SlI1~ l\tille\"e1l:m~inin it" n~ "1Ihal!lef'i "0111" I,.., ~~n1llr'ugul"la di hr!!llsl'UlU pa.rtini.n \)~mfl. ru~zcr 8.".1" d~lmi:;;leroil. I gctirIlle.k .iQin ayrl I!.\TlI ga~'r t-Iarf m elCll'i J~l'I.d I':..jii hftlen i'l'ire TO,"lT;!. 1" kl')rni;;' ''ln'l 11';':iv_ 1i.).'Tllml~ 1IDl.unmak 1111t t indi'n Mllst:1fl:l "'wedrlin 'Lh:ur tlil: ii!>l i!~re eo m?~a lei" 1:1". BUllll lip. beraber en 1{I]v\.... tli .· Ii ,tmi:}tir. . ~U(lr ~unl:ml'r: Orlan HiHen C. H. P. bru;lmul b ~ Il1l1:m R. rnzi Ok!;JoI:b. Abdulk (lh , zel. ve SfLlman ZliIka.dirfl ~hl'Diizce fHu5usll - ~~"~dml'21 our,
bmi lTll.j· r[ rile il!h.syrJnu ~efl ~jm Ak!:l.n!?M .. ami-WI. mu..cdrlele il'l"t"Ui"
tHU9Usi1 -

Izmir Zilaat ntl C -. fere yeni t3yin'e'
bmir,

Mllra~ miUr:lve!.(i]lu~ I~-;'mde 'I'etirilm~si.rt e ~8 '~,l,or lalfml~L,

------._...-

I
I I

I

la.n8-29 u~wn ~t!'kilecdl: tiro Bu ltc;'tklo.rm mevltileri !:In\'R, >!levre!j.Lntle ~Ilk.i!jauf 'liittidlen. rada r
.!'li!itemil&! feoltlij',
MayuiI hm

ko'Layca

teabit

e-di]ebjl~
o-

ilyd'1I1a b,!J.'l1Jle ge]ecek

llir hr.

gilll!!!; l.L1tuImBJII 1.l:in bazLl"llk!}Ok daba ~WelindeD Yi.llnlmlEO

l]II'lo.Jlm ifftIJ l1mlm I;:ok d:l.h "'nltmU old.tlgou ~:1. ~lirtll~{'lIh~;J'r, Hel:' lalg,syotl I~ aynca. l:iir ~ali~

Dige

ta

om, 1!n:I st'rerl~i

111

~:11

NT

Diiz.c'"

ulu

Am' en' Mflr- .. , m'"ij:' in!! lalebeler tl"rAlmi1tln Y t'nl ~in;>t>(lfula bir mUlllillU'!'e v"'!'i]- I mit; 'I". T!3.1eb~ 'l.'eli1etin n al I{f\ !!!!!!!~~~----~ ..... ,;".~, gorilleIl orin o· de "1' kip et ikled mu~~ . e mu yhk g:avrelleri kul !."vitim beyetlni tebu'ik @U Mfa ili \le tetnsil €"dUml ri~. mtel' tara.fl.8(1 t.. t PII~:> m "i"! 1l!:! Yol, adb e, I'm ilk ok lu tBlebelll:ri de IJlitirt! \ iii! 1~ o.lebeler heJ;:ma1:en 9<'!1:I bir eseti temsil elmlfjle,· t~"~1 l' tOI)latTt1. 'Iai'dlf r'Jir. Bu ~"'ri oynayan diirtlUll,p'j IA! ·~k!'1:rt.ISU l)e.gel Hen1 SHHf 1aleb h:l'i bUyiln bil' mu· j fwmdai:hr. t . !us&ml!n'rtan haz:lrll~]~da. iJU \,affaki)'!;!'t gQsle!Tll.'i,lcrdir. ....................... "'" ,,,,..~~ __,......,J~~.J!"V"'IJ'V~~~~""""
T

uta

~llmlu aile

'uil1ifj

·ml:'p[.a:;t-'

~n- (JI,Yt" kad.ll.r

Milli Piyango'dan
Yuzb~nl('IC'" ]Ira. IIll,zELmmla, bJI" to,lLlI nlrn m1i IJblllarch

T.ali_ sizlilderine

nia uuJil. .ibd.!UJ ediBmiijlUr, G iin("~ tut.l'I~ 115 mli1Mi!ttre. lik Ilirunna fi1mi W!.erine fot\}trilf Ia.r t'2'!'Jbit edli1ecekt:iil:'. A}'flca bir Sf'S tfortlba.h elm mYOlllln verll!c~_ gi Baal j~l"I~tlerioi teabit ecIr:1l:f'k ti.l", J-Ier rru>adl iIltuYODtilnda. I:lIl iljo DUYIlk til:" Mralltatlc yaplll:l.cakbr. EltItl ediltml!k n . . en ve gftitfl) Ie !IlY ax ! reI !'nn bilin mesmden raHlad I:rtasyunl:a.n am!lluclalri :mel!iafeyl riyazl~.'e- ile ko lay~:jI. h ilaplllmU: mUmli:undtir, Bu istas~·(]nlann. n a 61.thl1ldfiki me-vki]t'ti 4-5 .miltH bLr li!rkla alllk;!'U ohlrak tcsbit edllE!bilE!cr2tti.r. Pdt ElOf;l''u ol!l.rllt <!llde e~i]et:el~ netl ~E! b.ar~t Io.nn iloPuluillt!ll: Rout1[01 etml!k bnklmlD II palm bllj!l1. mez hir d It!!r Jfade edec::~'ktLr, Dl• tel" tarfifLan Nn:tlQnal (hoo rgr:l1J1llc ~miYl!tl atuht1.'llf memle"ketLere an harlte ~lzmo!!l~nl hi:rlt!.ftLrmek ba.

J\o'l1Li[f!t~l

h,l'mlurla 61a.l bu
etlilrmJktf'l

t'·ttl'tLi1 raWwa II c ;!.aclr' Ird[ i'lll.j.tJ .,len rrg dalu b~T (8f"1 II(.._, (ttt,~,ir. 55:!!: .'iI~h!/cd~11 j_, 6Bt;YaC~ Xli tit i PI' Nt;; r"r7 ~ I'~ IlJi f:Jr ('Un'
1)" g'

·t,t

Fa c.t Nl1!Ofar(l3 'IIIk l.le imll rato.rlo;eniTlJ ~uulUllr ndaI blrlslnfu l''I'l~nmc. ~nd(! ~dlLk £tn111 bo
izdl\'ae B zans m~hlt1Ddt: IIllr ~ ~h:dikud\llflra vI GOJ;t" Bu g:li.l'~ ru b:dlVIat', .mtlal'et nlk.lblormln N1-

Ii(]llll'a!! "'lc~hLn.de 'blr "ulk[LSc! boaZIr!o.YfP iiJdllrlllmre5~ne !i!l!hub (lld.u
KIHI&IHlD CtlOl~tu~sl.ne ka.l~.JTiIl' IJI11m Nlkuiam.s onun I~lil hel" t.ilr:tUl

1;l"!Jl~.ngli:'III{lfln I bareo 1LR1~Rn llOmunJ-tIt:riniIi HU1i1h an :kfhsl"E.lie VOl Vat.ikanu liuZSI ~uklal !,~. ~ !jiddetl! hll' ml!.hlyd ",LIl1l ur. PalmyrJ:l ToglillUi. :; Ni~, nil. Mi· !Bolla. 60Y]iI:'dig-i rLutuktR. \'.lttk m .Enipl:rve.l!J!.t A.rc~nkalilann p.!.
\I ;j.'1lm

~----~~

'Y!J.

Pflputlk
1,.'I(

.j, (j~. ,

/,1

.ljp

k.or1Ipl{)"

rr1 /I!lit

,~r. 'a

till"d;}' t€.air.

"em fJl7'jp:di.:,; I

~--------'
'III

l 'l

111':",

LI t-se~.. . k lJil
I.. ' \.-£0

IJl;run
ulJ1IDrnal~

llir
[l

_ L 1.

Ir ha V~

!id.i .,

• T·

lJ

].
h.'
]lIP

u.lllm ..kte ,.~ gUya rn, k ruml!! Erv;r rr~Il.'lt ' k klll"~!I!l:1I I. til.! ~r;Ulmt'
G~I"IbLtil ki mllluhl bl

l:eda1~ al"~I~1 )laPIl1Iltktan ~dl1nm.1jID'. d~vlet tt arlm h\! mlltaJnll.rtl);'lfD 100~ltl}'ordu. Ol'duille bE'IIiDCr seh!HI InrI pune~ Il , ti:;l.".Ii Vf! mcdern
lad Ilml an Lrncllyl'! k:adlll'
IiIJ!!

t

I

::slce
Kbmlhul .Ef:br;:p cll'ifllyaeak]ftl'mlld~

e d~ edI1e

,,-a"....

I rnh't>U dtlnyl'l t13.tL(a.sJDm ~.ilD\l bJr do'rl.l1\Llt irulndIJ... k, mllJdan bit OOt]llntl~ yllilm r..k ~a- ~ DIl!tlm.ndan ul"iJJlldflllhlr.Alnertub fen Ilch.m· yt'LcaIlLIl.rl.ru~rnlcll!lmektetlhll!r,

I

(i:rl;atI olmllklil. IthBITl t'lml .. ~ :bmJ.i:!;1 mulmbH bi!' hlllJuJ11a d \. l I'!bJJililtir. li5:!! "lIIyf!!.l't:i bili' t:"er ltalYlln komdni t portis!, fUb:'" Dod"" Valiltl:lnJIl RlYIl.'!;('t.irli tl'nkl
ltPIl ~~u' iUII'Imlnrla d[)lu tlir '9 r B.f!!jr>tmii!lt!L 558 1i.il;i'Iadau Ib,ud Qlan ,u 1!I:tr. XII Inll! Pi~J}jr'l mllhtelif !II} t ;!r;lnmlarile ~!lI11 kOnllAnnlAhnl

............... ,...,.._....,..,_ ....... _"""' ........ _,."... ..... ~...,~~~~~~'trI'~"",,~L~~.~
TaMh
yonJ2: ..•

yn.
10

Bl.,}J:1li:an

'lllIllnliz

FJli~ Brwuhu

~ekerrLrden

medyu I.'1.U::.

Faltat

ibs.ft:!Llir, to!, Ilu kadaLlll.l dU"lIOl'
• • I"I;,"OOn.tz;!

NIl.511 a!ur; o("[Il('yini.;.: ... 'OI~n'OT. ekoll.·M; ID~S·. I·~i r1iyl> Iir .!iRy ~ok· mUjj ilJtp .. , 2· lDt'del'Flem bunu nhk l~hifi in 'I'lInJl".6Illt B. rut eu)"a bak v,·rmdiYlz. Bugi.in btalllr 11.'11\ .krnek di)'c Ilrp. ....e mlp sula :ka r I~tk hir !NY veri ll}'tH': 1,)lIDS.

D1!..'m',}Ult ! YOtl!fTltlarl1
I -

l:m"§l:

nilil;o'li rlh tru mil I J[\. h~; h·~de-t Bu z.ulm

tk.,.nek nogro 'Ill:gllclir; Ordu V(" ti.lH'ali!lindlJ l£C bilLk {Inn dn buJamLl!.ll~1 IMn li1l:!UI" k~~Dl 1>'[1'01, rJeln4!-k onidEl tin ~kinek )(011. E ill'~ fJlmFl).l1lICU talJli meS'E'II!Li fle (!lmH~. 0 hoI f! F:l.ik Bat"uh:L1 hRkhtlH, I!lmv~k m a' k:.i ~'ok1nT. E!kml!k

.5

.n

hi Ek e mes' ~ s a ." amber- .ir mukayes, bir 'Ikr',a • .slr p zarl" Van .,Inlar k r$1 , 'zam! a ,z
II

-

"]I!"wye. YB(lgma kQr I t I:nil!:'i' nlmn.i.lililDa 1< rmi~. Bimllilr Inu )'I'n erlil hrkf RR ri h:tdd.. inclic:ril '" k· mi§. BuUl. ilahihh,rinl! d II. n

~ hll~ lr
'I'

tmuimlc-r YQI'lhlll~. Bllooon l~f' j] beleiiiye unil II.:ri [1~ IjO ~ h dot;lkUi:·
dan. 1."1I'''~] kims.e IIlmml)'ac&K, ''f' me];;. .l:llmw::ilal'l ]llljnliu ]m fm n BC t gag,t k:.L:'l}tc II IIWllrll LI::er-id illml b Iml-,"'n C' lImlEl. Alt!n[l lK>lr·lllyc}'f'., Jj
Wni..ll. Ffjlllll uir m,;;\'('I~

"kadlln~15" Ya bir mill.:tv ... iulioHl: HI\II~ dllhfi lit fRtir f, Bu hftlinp hln d fa ~t!kr~tsm ~ do.:· Il1l"1\ln~ .n€ kulb u)..:IUrn'laLI? thi OlilY. Yukanki Illr,\'zudr:L liI!r;l hi 11'1 p. "gll.mlM rill M;QC\11 ~ :l.Z· nu dL~lmlz t;iloi frllndj\ dll MUE!l\ Pt:~gall'll ItI} 1~1in:!f1lnl ;{at,m.::

o

Mu <t, All
dtn, r.

TII,.-1.l' .lIt"~a

hll!; botll II'l ~, 'J2.{' gldf'rl{·n F:1kn1!;· ~JP1rd hltt.frJ1 kuma gdmulnit
.rmU. atJ tIlt. ,,~~:

ru' VUNNyl
g~,;ltim m{'t

bildc{' iElti~'onlm~ L~tfCIJ byl,., Llr bUd,,, g,'tlrllllt!. dedi ", e\ wkl dlirU~l~J1-e 1Hr !iifn!lte iatle etti. Tlaill:YoLl C>?ldirlJ; ,lillnltt lJd~Llm

vs.r

IfmlliYL dl':'

j, ....-II!I"

n~uL'u 'n

BI'Il J!I -

li~i

ill

'kUglll

11)'gUR

I,ir butll!

uyuurl1nDl,

gbl\.iIJ~lIn ..

I I Hi

n -l

'h rf\IIIf1llm
I(undilr

'D
1

If.

I

.,

11ml:.1

;;dEe.C1" b 1 TlUF.I tie
'I;~

oy11
h

1111 rJc:

Cdell! rod
InI,:r Im~:ilmn i';:11tlllllr.

J; 1 Ih In kendilll! bJrllz llt. l' vel'fllffiE h In Musalnn l:1\'[l$f tu rkll c nll • 0 cia mUlikaUa I;lJ··la~ gtn 11~llni SG:,Mhi:,.. AlI0.11: Hili· n~ !l1l!!r, t m! d"'m;:!}. P.lusa. rlr~nll to! Ccr~;.,bl li!'lkkm cf:~'3lnrll ..i;I~J • 110if, i~~;:'D l"lmL',: Vall, .. ! U mil, dt.n9m:.h!lkUI1 IHllnll C'JmIJ dUm lmmlD 11('!'~11Ie- !lukr~, r:im l3i1 .i,j?glir, bIT' flrlUlIii Iu,! "HI!] rnlihki kU1l1U (ja ;'I1ml!j ge.tilrmu • Herii Drill d!'demn dUl.mgi..u In OrladR kalrl1LI}!

,__,."~-----..:-)
r II

1 ilLr

1m. l ldr h~f'i:.l! ~ ll'lD ,1 ~iI Sil "1 l'rk,'I[l,-, Ii;;:. t

r')'l rlll~1 m

~'n'_"(!

!J..

FIInin me'l":lItdi~ ~l gOTLr. I.l.J2. r r b~!;:111"Ljf,11 ,JdJ111 ~i.5tiirl.h.ll'l, d~mil

kllml,'n
1l1r

i>il'l:

wl'.·.L' 1,a._ olu)'Ol'~ '\1' ii!, nllYID' "'a

1.D..; L

Alman),c.d
lllllQ,f'tl.

.lil~t, ...-1,; o:11Lli"tk PC1H1n rnPlic"7.

MV

'111

te dik. lmel n:
mt.'I1ii. ~ ;!
cu'l
Ii

EfI,ml.m

~'alllld.

krl{aJU

A.HIe

tt'f.111I1 fC:l i I!j"D If.,,. rill

mUIj.

il'i
.. B

4"

J..LI }{o;:-.k
ek:rl!t lin

tlIn •. tlrnti(lll bl.l1uI Irr,tlit, a~lbl Il1rllrdHI. ,~{,turIJiUl. Yipe Jla![~

cliln'k ..Jiyclt.:r rn i\.'I[l ':n? Son a..tNn

L r krIIHIt(:IU.t:' ne ...

I1ulUl II r
II 11111' III

mr",rtl'u

:n,

Blrir pa::an:
lill: d.· l!:iiL

hi, I"',·

mOe

lalbik d(!~L!rU

wCi

1:I:t de ea.YbP .\lilL~t·:l:illllln

w.u·

dl!~
Il Ii-

kill:

"dim gallbll."

,ilkn!uclim,

Sonra

hga b~t!er:_".

Ben so.gl'lm bi:r

sllnUz.:lhr.. B<!llintlc! gU.ul kW:JI.I' 'i'e ~kler EL"ltII!YQr~ mu.!jl Yam ,ar:lkeam AWUDinlll r~

Illlnli:i I.lir ,],lrk III ,ISCJI u;Jj; iLl In ynn hu lla ~I 111111v" n~ul :upC loll' yO h rn", IjiL D1 i~lll... tJt('nm ~ dl'mll-

>

r1.n~

y 1DlI. Ii! llye 'Ill:~II timl"eLi de b[lI~lmh.

lh melt

yu
:.'I.rnfl 1 inc;l;de) , dan b@_~ka biqey defi,Ld[~1er., Komilni!<Uer dllrnl!1 Iddu, mi!!llet'dir kI. Sm"YC't b~llld~, yimi RI,Ii;ya bJj;lrp ~"'J~r, I ~l1mint rn] yani (tJ{UIl,·U enturJ asyo,13.1) b~ka ~ydir., " Hal{iL::&tl bu Je, ~ift go terme silyesin edir lu! SO!~t: . leJ' Rllsyada ~l1g~nca '1nl' ~I,htf\~ rlrnr HfiJI I1ii.f!'it bir ~m'e?hg1. 1 ~.:lt lJik ~tm!slerdiL. H.a.lbuln aym a dl1lll1a1" ~a.h.[l!·etLi bir propagnn da ire, ''hllri<;:te \'atallS1:;:btl ve S_Llkprnle-yhdarhgnu 3-'a1l11.:1 du,_ m U§lla.rdll':. U;:' !lii'1;J siY(Jsct Halbu ki, Fransrz - SOl,)'et p~ktmlU imzaar S1 rlslfida. Frnn 51 murahhaelart l-f ~k "~wa \'1I,-d~k1arl vakit Mas:kof ta.ktlgi I

••

UZ

••

'us
t.:
un fMoskm'a) ~ok gt~me:J:Ii!'D Aam'lll\larla )bil' saldH"Dl zILiI' pakh imlllhyoI' "'-'oe hu S!J -elle

Ga e ka'n n bey n t.
.,.HUIl
III

t9.J'
4:\1,111\'
Ei

a
fl ]

'ndil

iJIt"1ll~)' IJ nm l'

n
1'Il-

m('Jl~ll)l

btl

'_lr]oi;'l'

Ameri 1m nlll'lnbdill hi:ij(im~t ~u~mu,i'a

sil1:' (I!l'ri, b:r~ I) l' rtil..n II rrul.'r,J,,t112ro
i~tll'Jj_k da11" rdlr, 311 "'i'IU koml.:i r1i5ltl~rl(l I1lu:hjl\;.lwllln amll!mlllkl kilt'; ;1 ~'nlll;.IQ netic 'n olsrnk bir ,!!Ook m 'fulc:k' ' tle rde muhteUf lopIIIfl tu Ill'} ~n ~ I'l'~ In et ml't'

11I Ie ord DJ} [11tllli.l ~lm 1rl!Lrs;:a itm;uk 1110 &ClZJjl!nt-tnl Ill. Pill!

5"~

'-tachr, Ve Sovy~t Rusy Iel1inde milleUeI1lr8.SI, bit' ihtil:iot'-£"iiOiml. ve 'I,·atanSf-l'erlige. .ra1 lill pa.tlak veil'hesl ]~m ho!f m~ miis,aade e<lilmekle If~liI1l1m I;\Ar ivi mi..ibah slilymaktadlr_ ml~, yurd m.l..llhab~ti h~l".. t8.1"ll!]'iijbi.sa {Stalin I ikUdar.1 e]e I "l bi\'sIYeye :;:fiytm gi:iru[nfege ,g(xdn1k~elil 5Q1'I1"8, en i}il.ruuHu bile ha~]a.nml!i5hl', minasile. dikt.aton:'e barekete \"a·ItHI hUjl tehli.l-:e-si ba~la ~ h!'l·lam'~. 1036 Yllmd.a (MniD) dlktan !Ol'lra. FransadDkj Ko in en Y:Jo.kan arkad.l.$lan (ll 1'1 DlUlFli5 Le:r'Rus Koruilnisue.rin0 r .... I arkad9!(i](In {ZiIHH'yer j [ 1 (dahl Stalli1 y(llrt~1 9. Inll"Sit Ii' Ua tLenin in kain bi.,a. ~It'ri I'lle,'cud. ~e-vgi Yo'!' s.a.Y;;{I~'1. ido.me (KgmeDE"i. i idiim ettil'TIAi' eUi.rebilmek i~in zortu'( (!ekmiIJ ~1'T dd ~ J.; memleliettcn siirler \'e a n [' a k "a. 'I: a n ~e,,~isinJ _Jade 51.1retih-d!~ ki, lIililA 1938 YJhndo d!l g-eri kal;:m ],alkm g6zUnii MV:i.mRk lll..2u Talclflled olan m!.lbOll'ifl, I (RIo!'''' Hm::kO (Rlltov1 u kllll"$una. diz· :Il1Uln.l duymU¥laroll.", Hi ft~kim ~fool-:m·::td:l .a.rl1k Fran diMn.j~, rakibltrjnin hepsinil,ell lnz milli mfil'1ll olan (M8t'£ieYe kurtularttii ~o.ca Ru.s~'a)'l Y~1'1 i s:or'~ti?{CJl' 1i.'1! Fra.n.~ll ~i$n telr b~l1}n idare etmekt~ h,\Tai~l8m etrafmda topbnrJ-n.li~l,lnU1 u,;:tu I', ~a.k 18zlm geldigltti iddia ed!Yorall. Pel (KoP1lilltf'n,) Srulij, in·Bu da. k?i.fi gtilmerru~ olacak l' Itld{P1l Almlo - • Iri<>rmll11 III lii, (Stalill "'e ar-kllda.l1fRfl Cia y,UC! 'nl b f/til1Jr'J_- J.: ','uW ikijl.! ha lleri gld.iyot'lar, Fram;ad.a ci d·iitlljll ~Hfll.>i :{l"Jtlllldrr fr~. Hitler AI:mIDWas i.L iiliddgtleo it. rlu'~ ilqn ed'lmi Sf' PC ::IJ I!'ri ham edivorrar ".~ hlltta FrAnT.lWfi.lkip (Knmillfnl"ml"l') LW i SlZ \'e lll_giliz 'hUll Cll'l1et1edniu o-lt.. ~ldfl Hf'lddf'"l! harr j'l'utu~f1r. Ritlerizme kfl.I'S1 !;uir \"tI.mu.~tlr. reFtj Sabll1 d a '~randl1darl!ldall :Rikiyet 'b lie , edl \'orlanh.
In

W Uncu cnte:r~as~:OI1.~l) ~en, f::l.\'daJIUHlra.~ 111;1 ytu;hl de..,]. I, 11111 - ilo; )'i..izlii hir ullUt oyna-

ta!"Bftar d.iil " U...dra 1 (A. \, ) - Rum. n4:i AvrupadiR harbin hemen lH~mcn }.~ ..... DlI~:j~Ie'ri B ~. II G, felloW FI~jn akl'Hl1'll Londrada online &~ilrnez bir bale gelmll'! y !'t1~1 beyanatta mllli bh- ItHsilm sebep oluyor,;1u, men tes:1dldt\mn va nda Iml'\l 1: in g.aribi bir taraf an ~I)\" IIt(,.iI~n;l ':loylemi--' \ !jUllla. iy !er A]m[lll]a.r]1I, a.nl ~H'l rken li!\'e el~LlI'-lh: bu anla~tnaYl bartsut id~~~ o:Kral 1IIi-'i€'1 Hnmen muhaoiriein yaplltl!ll oldiukld.l1nt iddiu eleLi b:rrai'njrm nltll ~'1l gihi 11diyorlalj. f'akat Fran_,;!lmTi Hit511 R.Ul'neH halllllH.!-,1 da ~e"jJleri!:rne ]:.:8n;il sert d3"J·1lIlm~ 31 rtW!rtcct1L RllfJ un muhanirle-; gerektigini cl.fJ ibh'~ e~'llyod:ll.l nitl heir."!. onun etr-i mda top. i d!, Jam"ul~1l bazll'"ilnr,~ Biitiln bun Oar gild tE' riror k.i , Ln Ii:::\"· d topl nnll A~'al',{Stalin) (Pam - hum I da \~ f,a bh'ligi konarcsinde bulun mtd .. icln AlI1l!'rik dll lau C:lf-?llHO, Billi>!7lk nIH ~ l!n1a a. 11Ul ;une
Hl
I

.R I!:IL gtln'Lller- lel-rar VII w;lav Um ~[frLtlll dhl1~nll;;lt'!rtlJ[', KCliHtt11 !$~n[l mnmur t'dllml5 01;11.11 111 ,I I 1l-.'\:Il1C rLkan II nil!: mot6rlerl mlh'ab9-~lc:r

~L'
Dil
bailanan

tiro
DOl~I - R I rt :l~·nllfoL Lon lLl 1 1:\1'_) - Rir ~!IlY.15 g-ilnll ,j~\'r'Jii1d" ld~'j'l eJil~r,'k e,h-rnp:1,1
f'P\'

I?(nlm.l~ bU!I1IUIy.Jfl:hJ, Cor! dDnell btl kl1c;ull: Wodnll 11<1I>a 01 J;:1~1 li.mllnEl. L.:"'_~'lkl I!;Jmtl' I: t ",h bus ntrn! ml1\ li.l.k ol:lllltlnu

"[E' l('\ihl!

hakki

(Davis

CUp)1

've

mael

1:1

tahlille r

en

hilt
l1r'.

gU i.iLJ~ blr inill.:ik

\·e~llo! iJhnlij9:1 (III s(',.,i d'l:'lILmaJm~-

u,

gehnu; n Amerrkn
kl1l'I1:1;;,

"tl

Irani buhin. ,~ " II,ml T s.Qy1emi:tti,-. T-Irllldri ' 1 (AP.) 8il' lh~'1!1 Gafenko jsWlbl!111~ Bj,.·N;'tr toll" Amedka luJl-m:;.~{ Bll)Tnn11 l·JI'~un bilttin B .. LI Anl.l hus~J:::un, lifi bir prog 1l1l11 Illu. ~1'l J, fiiHlaki ~1, Illl!ltkr H' i'~L birlikmak l"e blitiin mul1::L!'Ldc(-i i~l- IHI konlUnl~llel'dt," :1~-n o]al"8k k"uUllmakt ~I or. A'mt'rilqd:;l SCil ne alan l"e!Jrni bil' teskil" t.hl I::en[~l! i ~-('}Lkilll('t1 kornlil'li!lltrulnlRsl' a yat.(llcrl etmeok nuu:.sadj}~ Amerikadu gllj'lcl ~ih1~ IeI' 8Ie~b.itl' HUIJII:J.'" 1 [ t~rtibine karaT' \'-, "l nI r, ~ l:l~' bi.£" temayilli.il1 g lI!';i iglllo= Bl'l'ind kl kom··ni I.·... to ['laJ1' :inam'hg1ll1 a Hive etmi$ti', hl "I !;i!kehil , '1. l!,;in, ge-NillH\<? OEI nit, d('mir 1l~bira ll~ ('l~"in :irka.sl1lda \'en;lltl hall' ~ l.mlii!nn h<!'I.I.lll 1 .jj]\ !IIalAm \ T ,lerini IIIlT! etm~I(1]"-. ke-llerinin daim:J, 'm~v~ud oldll hmdul?UlIl' F.'.tkat

:<ifdan ollllaulJ!m3.

13H'llli Tn~ sh_, Pr Ig, i:l'.onm w~ ~l1c\'i .I! ('jl resrnl su-asmda Ma~i:lba 1Jjr duaina '_'''!':I]Cl!'lIllen:i~ I,H.:rc re~~1 S1 :;Ilil1 ~idJet1i :alkl!Jlat hi p.n 'l!'dI!'O i l'llim l~;"'ll'-Tl gt'1'!;;ill ~ 1\10. hUH 111f'tll", ~ir baWl 1Ifind,' rtllUlt IniiliseSo..".·c+ter Birliji i\li1li 51:)siz ~t:~iI. & ulLkh 'IJI n f'lltniy('t '\ unnr, F t knrn 1If,frf'~al 1311l11gil tClJklllL I m"';rt ,IIMurl 1-:, ,tni.mist lel"l!! lline IIr~ dfll1Jaki krtalan terti kmni.inj!l.t Il_. lJ.tarl, 1 am!llndll !'tmooell 'evv ~ bh gllnlul-- ernt her h'mtn r \'uk m C:1k"rnS!lllll okilvs!'1lk f'l\illetl~rli!n irticuiinlemi ·1-rdi " m ,111 ilml:mndft.n babsetrni!j: V~ llprllnl·.tkl k"luuni ..tlH<" \iidl'dHe r~u.s slhhll kuvYetictilld n h,
8'1 IH17U' HI',

J}us1.:f'l!( .. l" }!,I"iJskrwa 1 r A.A.l Hli . IJ.. bah lmnl meyrfanda yajnlnn ... n

blf'3kllm::'L i1 c.-iktLr. Kusn)f vc.. q :tut.r 10 1 el ~ril' k..L onl rt 1~ tchkitlll'ro gi.J:I 'Ul k'llliL 11m vc E"lhdh n-ittUree !lflIJU Az: la~t - i$.lor"ye(:~ \\t:! O}11 neuluran 1:<11'
da m~d
l'.. lv

,Q"t.dllnm '1 Nf!J'I:!! Cum

ar (ltrJC'.')gl!~:, ll"L.Uld

te lj t D.....
b~ladl.

'm~ ~e'k er~r
MRI

!:"l1gQ,~ V

!He

rus T:l

Slimn

OUler ar
II
1

I da :

YlJ.ltI::lI.a,'

i

l!~di

olmllla.nru

talel.;cll'11.,

At-nada rfi • idare Hin edil I
AdlJ'~t Balla,,"
iJfduE iilflu
n.
A(.';alet
AtinlL. l (AP) - ·runatli~ Bak3hl Clll.mlU'tel>1 i'I.bSlhl ~"I,.' rlden. ~Ikarken ~uik.n..-",
:l!"IU!'1

Uk bi:r gen
6!o'111lc:ula:r1

i"l. ,A:frup

III

!l(;lJ.:..at ~ tI. et

arasinda zlkr

(!lU)"bllf'.

~t.

Se~h

1

tasa.run

"I'lu in!lanlal"a .. 1 ~llamak mi.~tiL·.

~Llnll' ,"e '!:ll.lxa.vemqt

;~stel'eI1

mUi!{'fO;\l).: bir

gerel-it1~illi

so. Ie -

id@-

Mlsul·.lardan biraz ornek alahm
(B8.;5tarafl' 1 mridoOJ

Faka.l ne gariptit' tli, ·Franmo: "e 1ng11.i kabinelerini HitJ"?ri e kar.;u ~a.fldBl"eCede me-.. Willet ye §irJd tle harekel. ct .. llIedikJeri.llden dolfi,,"] 5u~1Iinth-

~------~------- leri Ara secjm

IIi!! tdifL re -t Pllu":una d;.w- bir mBkarl' j hem!.:n helli!:tJ btHLin Ir4U' \l rode .ib~" ttm , F.lu 11t1,-;u_~t.'l dun Po lij!:;;:)):; rI II ;;:;11 .'l iDlzlI:si ~ <.l'li~~. k dillri yal:l~ I ::lldllr:
Yeni

roa_~btra,fl t illcide) kabil 0[1'11 \ n b 1" II,

Saltlin ~~ t;1 HUL ilil' ll:'rt mUdUrlbihlIl .~

ug-runlJa girl" LJ"'n hlr ti!"ljebliu Hi. Bu n M' ).0 TD.}I'II", Ilt){rnr Viitallll:l'l1- dLnmu, l:h.lllJIH1I)[lkta VI;! 0Dun glzl! \·a?;t('~l bllHin dun\':ni

I»lWil

kUrUlnn. k

cGLLz~h:,.niZll:l ~-~ NtS"nu 1919 tun hill ~~Ilrnn 3:9T SIl):'Jh n. IMIoIJ. c {'l~k p rti g"1 n~iP I ba111idl r:lzlda, (M tl~t. Y lb l ;- ute- I)] .. Sam ~d g.aOShl i TTl i) le y ;'llIl' nmi hit" mak ].·d~n nllK ll-n Cum UI-ha.:,kllln.HlIU C. H. P. Ank r~l iii ida",! J..:ar'UIUD'U

bl.r l~.. U m('\"'UiJ (j,tt~ etmtJ.dt:dH_

Ct.trn~J.rt""

ne-.

I,r n'l

,>.,:I,·rek ~ ~Pllllt":lk EillrHl~

IU3DJ:l

Do:~1J. Alclhmi6 s..:t .. rl rill I l~tlI vltDfk m~r.:hllr rl!"UJtd" k",l\riten !llnl d.I MI~lrh l;rlTd~I('t" ~il"pt 1I b.nz,. :rn b~~'le l!!oJ.-no/!'le'T. J:.do.!nL Iimllnl!lrl aNSJ!lc'la III '~dol-tu~',l. l'altlar q! ~-lIn;illtru]a elt"k Nl!k db\'1;0; fi;J,f.l!~'DL"a..ltlnli::h ... BUill] mukubll &lDAR \' lL--.IT.-\si LE :l.IE\,DANA hr:>im YIl!';uf Zi)'3 Erztnin \. 1J~1 ~-JK~ IL-\J'l' itAHI~ra" .. 'L.ll( mE"mll'keiin ol!nillr;1tik ~kil' ltlln L 1i;\R.FKETL dlzgin[!t"lilli ~nedJld... IlUlu[\QurLl.u TrJ1l'~te: I I.-'i .... ) - Sif r!lldllr illt:: tizilin g~n mUte-h'lJ1.SUl.l.anulI.Z da I "'~ leon ... 1\'3 tJlr m:n bi bayraml lill dih Ll: 4:ll:on 18' r 1111 Sf' ,~ mtil1C!.ieb~ I :I Tri6t dp i rl llkhkla.r ~dip ~'i:ltk 1DIll.a.IHa ill: ra yJli~..:!;.kDl.'TIl 1: den Iz ~""I Ll iIe Trle~ c<"kkrillr_ t 'yo louIn' • 1I1surl:iliUm drmlzc:i. g I"m~n id:1r~~i Iun.dnld K mUnl$t t~ C'bbll_9iJnlln lit' )"h~ r:i.iniz : lUI. .:;!!b~J1 (II m v,tm', - SHl')JLcn :rokll g misi olm[lZ! yljlglJ.~hn , lIe 01:1.n Huout !!Il1ml 'I'h!r.JIl",.jl..: nem k(·ndileMn.i Il!"m ]~(lplilJ (I>~du,~~_m~fin b~lllh~l111 'f.rlMde l..'1i'1!ltll1ll.ll E~lwl1l1~l erl;:(imUll t~Y'e k:u J.l l]t Slo:llll l[ln lmldlJl :t\'IJ''Ilr~ lI_n!turlorkl!'n iI i."'1f'ljlu :s lZ ,bu Iurtu., I)T(I\I, ::LJ:i III, irtJd EO \'~ biIItFLlFI. 1.JJlgi iI!." Ra.d~T SJ~'<",llId"".t\tlrl,1tlk denl:r.lll ah:'!ID8 !laye>Bindo 11 IN bail r!lhi, tJll' T.-ie"te ."hlllerl clHlqnd3 loll I t;!fo~iTIi bilflil ill tmi \~ luI"' mt\'('tlClh.'~tl tll.'lbH 1jih·bi Y!1liki!.rnmel Vt .' .t.te (l~ t • d"Il" b.ltliklf'l'l mill Eo!' ~'r", In U ,j • , I 01111 bh· Yltlku \'.a[tur'U Jlalin~ g tirl'r,'k 11111 b~l"rin '03;:1 M 01 Ilhtlm,J; b:Jt;Ifl.ml~~lr, Btl m.ln;':_Hn:I kJU"lW;;mda , Dt:\ Ii t O(·rt."byolJ., l!1":;.immn r1:"l1-

1Iriye~t de~d 11/"r; t'ak'a Tdyest.e , I A. ,. - Bu Gab~h 1 !lIa\"ls, btiYl'l1hll kl.l,lIi1lndJ~ ~:l sU'OJda - Tl'j ... de blr M.dis!! t l re .... an I?li_'li . 200 lilt' \1i kom U.1I i,st s:e-Jld~ K.:..sl t _ j t I marko?zjne kl g.int ('l!: ie.tlebblis Linde bulumnuJ;iIl'I"rd!u', Bina d hiline i"i yaKIC) :l.!lld1~ 110111 bk "l'i:-je attlrn\jllI', Ell .'I ih:,dli'u oort j,i i )ara.l:lnml!ltlr,

a.l.r, lrig'ih ;th:rhhn laeilktll'"

- fll: .!Iindf.' k(ll1I[itJi~t o.,luk blr ll'Ikmtl Yulll-

(D~~t F.ln 1 inllitie) ml.ler YllrgL.;I.llnJ. ooyJeo tllr \'J.zHI>nln verLlm.I"!I[1 I m nmr]u Dulrnal, _ iJ1r, Muh:.I"fetln bu hlc-bl dahll ;t;l y·~de '" I I slSI mlldn ~e~~tll'l1m slle jlglll gjJ]"ulu),()r, Sec1m 1',mnnUnl,.I11 h",rll,ese tnm t plin ~ vere';l!'k li4i!'~: Itl~ 01tnl):ln I l.." bils'bl tim :J Tl bir m~.se~~dlr, Blzi.m ImUllhr 1it1l1lL11!1!]arOlln o~rendl(~llJl:l

cek derkede 1M tentsel, 0YW:ll.l yet oocurht '" Varle dk Sloth. oo.hS\lll 901£ Bel - \ 1I ttaaillc. ohll' "cn~ S~..alhHlIO!I ildlll-a, ~Il~k.m. hl~ 1'·:lTi: 1I)tte !:IJral:I~-{tTd Ll. wp~:J,l'rl.Il ~ 1 1l1U,nll: ve fLlluu-t'11 dUna.J!"lliol. t~':::,
mtl"l

by !taa.ar ml"-Idllillla

Q!",I

_
[._

ug

k UrL\ bit ££lhlllla tutilU'" daba ICQk t IrU 1)1 C.llJIDnl 5anlJf edehlllrlL" H ;j.n h!Jnllmd IlU!LWIUl.
11ttlrI bll 1;;,.rpIJI.I.

.sen'1

","",

ze ]:Illre hll~"mlilt ~i"' .. im ~lra8lltda kI su"}larm mlllmurtn mulllflkDlllat II su11lnc gore cie~il nW"IN.1 k~UHlliImuh dH'!Tll~tne dU, Allcak klU ~'oldll.kl d::J.ha [Ill('cdt'l' C, II, 1", pundllA gl' ..me~1 cere!":
l':I.

Alln!Ul haberlel.'e gOl -. (ItOlll1' I:::iline ikl e] bomba ottUm tL, BlIlran. tlil' polis mcmuril~ ibit' sivil, ":J.i':tnlanml§]a-rtilr. Ba!'lnd:ll.11 Lldrl' !itJrNt yaulo_· !Hi" La<la"S. derhal teda V i rna POli~, :';i.Hka.t:!i:t1n. lrmi Hli 'J I i§mda bir kontun.ist tal"afmrl 11 \ RJnLdlgml bi.ldirmi~tlr_ SUI' ~" t i ill.> bnmbaYI, hm

Jmlnw:lo a.
m 1 k()l:v1l nfllcelendlrdi G- . 0-], 6-0, 1)(';. 15 _ bulci0l.1t! tf'l'rt&cllenml:re V~ :.I I", _[(llbra dahi3 09:lot1b blr rlklr ..(!r~ blll1lfli. 1~ln Mltl h tilmla. ~1.l "m l~'~blJidti'l kl Ii<llLl;l, Sl.illJ"ard g:ute} "'ir J.q~ :a.nnn::.:thidrr. S }'01!0 I", g!£~-en ':;fII'I '11- rm ~n II III lIT oylJn~u l~nl1ll%.l koII!Yl[k,i )' _ nebllmIttl,
\·d.!;;1 bJrukmfid

tutlline

gijtildHmil~tiJL

gore

de tilrnJtarl tedblrjerln ~ eells KL'U I~k de 113\,'

edl)I)'or,

Gruptu bbyle blr kiLnllmm ,. ]1 t:utJ"m:J.]arll yol ao;::ul:J.lh tahmln edilml,"i.{le b~,llli:jo~r ~O~lIl~lu~ur\ hll. kUmetln bll t~ma)'u]UIlU t8sV'lp ede f"e~1 "'lnn]i'lI!llk.tllli:lll, CclrH Bo!iIrJI'"Pnlr .sumsrNI mdl.1I Sam S LI.I.1 , '(~cil:mi.ljtir) -

dipj otomobilin iL ka l'en¢re sindien atmlij, bom'ha £":1111.1w 2 l r ;-.1< otornobilill il;ind~ p tJa rI'll'"

S,mlsuna

gelen D. p_ Genel

hUIll Celil Bn)'llI'" Parti l erhezimle sA ~ on y~did.-E! bir k -

n

-

du1f_ CIlJlkl.l be}"nl'lmJ.hd mhiQ~.n ,'r.r [lb olurak ele gel MI7I1i~tiJ', la rd Pallntill. Sta1Y o._~ ve hfi. ut Orb . SuikastlO;i, tevkif.e,lHmemek i J In n. - ti he'"'J "j'n ikirlCi blr bomb1 ruIn --,. 1 d 11 'd:ilia ll'yJ o''lln

KI~Ll _. Yuglll \ In YDiimda F hmi k~ - lJk ~ hr_ ~uJ: rl!zUIi L'ILIe-H.t H.op1m1I E'ehrr. t LadEli!. b1:l pl.tiam 0:; 'l1llnd_11.o [Ita !'IlITetb~ Y8raiD.nml~t1r, Po nll1. dl! SU{::m IT! flldb~ Un e utrB.~-!!~a ~lrtl p.ndl* 'lie tet-ssUrIeDli!klt~r'~rIii", s;wka.sb:;iye 8.lp~ ~ll;1r k onu

I

•1

I

da

nllJ~ma ~. lJnlu;:ur. Balkorlll1 it tal, e\ I dfJlduran kalHba.II'r}\ hi tap e~ n Sayar. b Ke.f.lunUlTUtl gllniln ihh~'a,<131'1[l':' UVg,tlI,l ,,1: nu,dl~nl, i t;i yevrrh"clfillHJl 'fll l"il1'1 Ifartilanna uydurulmas.t ge 1 ekti~lL1i silyl m;!ji. if,; ....e c31~ ticaret bah::;jlHle IIlmnJ1 soJ;:'JI kan lann vilrtitiHem~di~mi, bii ,oi.i:o:dcn til!!,., 1'ln bl~ -iJ~ zilrar· lr-ra u~ dlgll'l~, ibi.!\'nelmlll.'l ti· l!'He imtd 7' Ey}iLl ka.J'&IlIUl· 1'1111 ';PI) I)ldugu zoduklan ~ kay
d~e~k-

bu bomb!!i! p1i.tl manu," l • El"imb:'i nIh patianladL~1IlL r SUiWF.lSli.,j ilqi.iLl-c:i:i bf~' h .mb;. dn11:-. atml tlr. Patk~. bu b Im-

I.m, kend1sini
lis

i~ l~rlJ..L Vii ;lrn, 11!p OOIm .kLSa ~If'VeHIe.I·i idaIDI etl:irrneli: l~in e~, JlLtlr1II.llk!r HI"' wf:i kru.li!·h ~ lJ.IioZ8.n Jo.::Jsh bir ';,rogram. takil_,l !'",liyr. Ulno. vr: [l.E'ID rln mklp den k!&lI- IL. du, Cina\'et sllcw,la iki 11· ii til G-'2 U~, .Ik~rLt:'1 lI'~l d~ i(l,nJd ~~ b7.h k~til. i.dA ~il 'Ii Ru katil ~Mn ~oiu k',mUnist,
(1pl1

memlH'W"LU ijldti. l'·..::tll~_ r:e- \."n ekim ay:mdan'heri. br<;wa ~~~el'i LadJl:' eillayet

yn.~:

I,..

\'

P

'I
I

u~uru:ff;l' Kendi (} un fuul~~ ol.rtl "j. beru.ber:l. ~ g. rI celeri gDz-nn m Ie' U mk ~ la ' blr leb~!'I'n 1. tI r eolmekt~yHuta

hl~

H

\Te

J

h

TI'I~n

b..ri

\l~Wl

VLifLTf

\'11 hl1l. e

m:1."I-jkf~

e::hll!'ll

1 'n
l

)tt

11 d~mm
bj~ birdiln

cd. 'n Pcllad~
muka_"'li1'tlet~

bJ.r;:

~I<

.enmi!dik;

rILlUa-

l'I{'~lmd~ H Itt- Pali..' "'llLin mu~dll1ini !':uylt-m" 01du ~ _~:a.1:I'h.iH"'-ll', C-.nfrlhLIrb:j_'ll;.anl III I,i \'a. kit, 11I~ bir kim5l,'\'e bu \'0[' 0.:1 Ili:r s;oz fi-dll .. ra-emll1t1t. Rtff"Ull l'O ler
h.~kk3k Ihml k:1Lanmal>l

·t~r.
~-!iZI niL!

nu han.uln
tkElllJlHlu

illl I;'IH li:alo! aY'fI1 !I..!htf'e. w !iI'iJ j aJ'ln I IItnU>lllH ri-

ciit!imlz ba~i!'~Ui hnr~bHir. F'l l;at IH11:l.--'IIL~'0I· ki. hiHtiimet b I' fOj,,,Ui ho.rdtetc hellUz a'l'de1: I;.'t rl Ell.Ii:, m 'r~ldari I~ CU~"l m, miiitir demil:lLir. B~\'J1ll', 1"('I r hll I I w('ve IdLm ! ,~lt .• rrll~ olGl,lll:lrln urr.r-ud II 1I)"':;;11lp u.:;:ill1 f'lh:niveti ~...mil' OOHmedik· Elli ,d li \:"i I ndii OlQ L.l d ... c\'ll :lo'1lnl'tll~·iI'l.c(":ldo.rml k '''~I rl"Dl i \"tITl I z. N' Dell'1o!J::r9t P''1dmil1 se.;1ml ..• 1m I t1l1d RUIYIil ilia YUIru - ZjY:1 Eallnl~, JIB!> I; _o\"r.i7. toe i.-t1rAk' tmh"(>r~~illi de: te'.- CI " De.ya\l,ll-, "''I! Am iii .' r;undl"ni. miin Sr3.Leti n; zi J.n;:,,:n::z.. I iH-IR.ml!'i \'e i.;::t"":it.ik ida bUIll II l~n r,e.?L.;lH kllmlsy(mlllr, ht," l~\'r ilk ~al"t 01 U~trllI bE'Hltmi~til·. • • ~ HI IIL'1Il l Ii). Nllil('n bll. meyi~ Ilu lih ,'"Ill nLloB~\"ar ,'e arnoi1[l:!;iRII bn !i~N'\"'\'Q >:':1. (.\A.1 Da.iTY ·tA u.s-I'" I _0\0 l-l m ka~IL"'lnd n(' 1J t'nklnrall '" til ~F.rbo \'l_' Nlks,a\ vj'1.IU\.'!I UTrl'ol"un ~ W - YOl'k muhablriEnklllni 1 m~a}:lI1 nld'"l ,. l l.a l'hz k"JlIii hC'SIIbtml !lin bHdll i ;~rle gore, b.f.i.~kllLn Tokadn i:i ntl!k I.iZt!'L'@ SamsuH\ ii- Uu ell i)]di.i~nii. blluil'IDekt~ hI') bu: • • J,;tJgIIfJ1!'; y, n" hl~ ofmnoz;, ,'fIlml lar~II'. tnrmalfm ,.Slltln mii~a\·idl"l·i ri', dll', A Hi t~blig BablUD tef I SIl. dOllt ~.~ hrn('~ h (,ka hir Inn. l_"i ]:.[~ndl III kim n.vmdll RUS1'1I. 1-.."JltI11tlC UIJIUflll.Il. pClils m~mul'U rok tflr-d.lmUaii cil:m I kllp:lJld.G'!~. i](!. sIY:J.:'li mUnI1 'il'b Ihm k;;t3m~, ",un d.li. [-fldi1I'lilmil~ ol~Tu~nu i· n"l!l dQ!iJYI rniali l.liJ m~mnul1luk" sin; t:aI.'!!C~·e- e- m 'kt(:,'.111<ler, UJ1l~vf' ~demekt>e'd.it, diver g e~e ce j[_lZ - -" .[I";l1n'rtJ.:l..l fN"l'"ilh!"1' Llnil otkPl5l1 g ... ! hllb! ... ikl mc.'mlek<,'t .l!'3~mcl""ki ,trillf!"'~ (J,-jJ" Idnr~ ~lfi" f!~ di m~!!"l>1I Lctklklcr, til (II m'l!'ltl' "I.' (Hn'Otnmi'] 1 1" .. 11',,1 tntitlH.P· . t"l'de Ekm! aYll1d Alina 1 ! AP~ - Cumartesi ml.lui.kL'rel<!rl" 1>11IfBi:! Jr L:urit ilir' 1.1. oI.'e g()z:I~rlne illh nlu· f.)ir buill I I hu...~iIIlt1 'd ("(,finl be :ertlnl! At1r1!1cla ~a)n yone-tnll iLl [) Ill! 1l~1 iJY1J Ml!'m lo:J«:tt n' olil 15'" '111 0" i~ nk demi~tijl' Jd: Lir: mel,IIte \e IJ ,-llht<.!1I blr:l) ~11ilmi~til· Ian. bic,>Mksi;;!ilel'L! k..,1"1 dU\"IJI,IU Eu 'Inl!leiE"lin IW'.r3 Y.JPII;l1, 'II< 'll 11 CumltHrlImu"ll Infl:l] V.-: t "S" re h'rt:' mill! bli ",ilI{ bu' lOB bll' Mf'rd e d'~!'IIl kle: '1p Ba .... h:: I ]Coll.ll ! in I'r i j 'ill ba>lk t nl'"llk h.u~ d orm I;: on aa kl'nrUthlti nlAm]~'A'" :'I ere ·l·l'inl ]r!.i.fl 'l'I"UIlUUl'1I1 !fa IImn.!>: ibli r i Ift.ultllhr. , Jnalle dill 1t tIr:;lc;]!h u ilil'vill et n:J.t"kteulll'l',

-

Bi ...",

hiilkfJl'nett n

he.kl·,

I

S
(1 •.

1flo(

Jl kanl .,

An

I

orc

f

.' ,1

Ll'l ka.H 111Hl

k

I'

b ~h'll~l.!nll .'1l1lllnth'lnl ovle.m!dl Kl':11 III h..It$l.D So ul~

dnrlllnda

11m

'IDea :k dl nliem.!n \'e IUJ'-1.I.run& ·yed! FII.l.i~'il:n blr ta.r: ~ nyni takUkl!!

t

\'1[1 :l.

r !tune

r('tlIIriyi'i"

I'ltml.~·

k.:ll

,

.or

-- Attlee, harekete

--....

n"-"'-IIiIIIII~· d:lldL "'e Aile Saz. Salonunda
UN
01 V 0

M.id;~in :milteaddil ibtarl,n'lllili ra~m"'IlF"('hf' inin soEtln. Yliklemli. 1 Ul ern bab'am "1"UrdU • Yi!f ylJlln1.EiiiElH:h~nd!Ll'l,'ltem'!'n t~td Ld!] edem~vol", Fthmi 1M- ilk ').i!U!!J.i:i beye~im ge~irmili, d8ihe. r.aldm v-e lltT" olli.mK mllkabH "e i til II.ticumlat 1. eel! '\'e h en:3 - 0 i1uledi, ',hayel Sl'Iti g;iinl 'hi mil 1!..1II': i en s urn G - b k ~ I, bi..i... liJn Se'yil'.aiierm 3 1,'e b.l< • dit] 1'1 ile. Uqiindi ~tt Fk!:hmt smettiJl:i gayretten yorgun birm: t1lln.kl~d\~ B'lIDd~n bililitiflid~ S:llhuJ8 3 - 1 l.'e liOIW(t 5~ g-ibl muhim bu' ileI~cm~ h~-dl , li: Iil"tIlt seti ka:zanmLIi ~bl ~, 1 ifr'ilvordu, fakat bu n~ .'Inbn bU"i,ibt 'bn' dudm.t \'eo sogw1ilrn 11I]lkia Fehmi at, Ve ni· hnvt't berabe 'in min ~tti. :i - 5 e. Bill 'lldA \'Aiimur b~. l:u:'hihndan llI1a~ bug-nne tehir p',

Uwtrmzi: illlibl'J llJ'jli~in tnp sl,jn ~a~ lO'1.II'ill$U bllZl Uf Ie.ri I nt:riikeli we zor [~.finnr!l:I'n'i'or. Snlu ba.znn 'k,~!J~ , ve du~ 01ar:llk kCfla\·hJ.:[a kulla111".'&1', 'utllnna !I{~iI'e, BirilLt.l ~ervit::i ILZ bh' lifU \'e dUz B nil' ald:n.o ikl cisi i: ' Am ....1 • Iwn tL",jst..i kdl[l.DlYor, ReT' iklzrrTIld Jlu:elli'.:m Y I' n btl 'i·k 51 d,e mUkemmel: • Hde s:iim'I.s " lim I!!!" [. n ibni Htl7.nI hitnlh'l tOlpulllln y"lnu j otl 11m Mill
i"I!':.1I.. in,jC"j

tn

i

'TIlrlf

""fd -1'il1jll

l:f1l':lI'

a
116
l'f.' muhtur ,'fI'IF~·>;l(,..l I'll' iii I J? (Dill. '·uroi;l,,_. U,.oUiO dlR 'j~:,rlfl /If!i'H.i'lIi'.'liar=iI,Jn,i.n knrfml!k I'~ k~JI·/.:unf. ,fiil" mrr 'I - J III(,(~ lift! fleiJt'" _ nile ,1lt'lItJi.' ~ 'l';<t'b,'.-6rla lierfJl'lrill fI JHnliimu JU"'I~~/llirl (l/qWf'tI.'rl. - ,tlim 'NV;idt. k >jik A:f'flcI11'_'}'f(lrJI1Cll1ttJ IJuifln.u ~I.' GUI' 'H' II IJld'·~'!:r.' K~r/. dIJille'l'Iin qm'N) illall iun ~ thifl!Jtl ('t' ~~_ Mrl!l OlrilUc' n ...om'a j tl/lun fun/[rumur. rft I'.; Hh' dt'l'idi Ilfltlran H' Yo,'W bi. d,'pfd krl

t Mill

Kt'us(fJI

~ddol" hrtldurnlll.ki i. Lnl,:lru'lI\o Ij,'" :;If't,,, "1' ' D:dn; tiidil inlllllitit )'~ c:.1k k l! .1' bJJJl1 i llltu.dlal:1 S8.pE1[1lor~ Il(o"'t'Lllhhtl', AHalun, \1' ILl'· UI\, I: UI!.' (,'-1:1:' ins n ,1J tilldlll',' f Idu~lInu 't,: he' tll. '\lUIl hc1ak olnrn k yOllllZ yuzulllln baa k l IC<l13rU" LTU iddia I? enllt'Ji a,
\IUdll'.

ih' llyoi>1II

hlHii.

~!:.? k1LI.'

I'm Il!':.hj:bde. m.u\·'fj'~ki'l"et!nin ilk s-eliel:r!rlir, "i'e- 'ftlilh' -".0. MJ "e :sa~ vurtl$iDl'J i/o. ederke·n l' UHldnnun m Ih':rl;;:cnt"si m Ukemliwl aillp ya.ll'lII~:\::nJ ve bHe;inin ':;:Lrdlml i.l' tfHm 11<1 I Illvar \'1: ondan dnlll:VI iisHin bi~·stlrat a~ ,edebHh.'or,
BIJ
ma']ll'J

bllPllIlFif

dikkntll,i

~.llld,,;-'

o\,lIm:lIh,,".mlmn cd dt'I'lm, li[I' rl""""i!!l ~uA

NIlI

"ft!

lrd~wlln

7.CI UHrin dizlel i bUl m('di~illden BUn 1.t1'; k IMt!:> SUN'siu iriS ~ "uru:;;u'llUl'l ~{'''l1;:H~i x~mi l~a~ n~i ~l 'N111e ters II1ln tla "'l'"l'el't.'k ~ t i ~1l~'lr.:~rv(H' \'f" l1'1'~I~'l1nr!l'!. ~rllk liJidll:d ed :'I'ler, !1~llbll. l-li, J!yct ... fllivr:1I'. Amr.1""tncl"i e-it:'. ,[ nimBI, l;i (Veeh I bitw~imiz )'li2: mil" b ilt:1""aber alnlh bir 11;'1JU tflt.11f1!'lHlI d,'~J. Ziti tlUbi mefhu. bH~ cdcnl:iyOl'. Ytl!tln ·k.afn!!l de. 1rI1Inl1UII', SI:1 tak(]lr~ gl,l1'~ ii.y(!. jil \'lmJ~ nu~lm.fliznuisl "l! DI!\ rtn mUll <;1 "AlIrtiWI y~lZi\lld~· nclmHpl tl~mB"'llIU'm bahrrtLlC-J n illl oVUml idnr~ eli· ~nrri h I f hU.likl L nima}'] ) ri~kinhg; \ (lrclu, ,?'tl tlli.hiRimIl!n b,. I CL F,uf':'i"lnl i.i n 'l'I'P'i i?J... rviine-b: h 11 olucmltl·, d m I tlr. lit i:1. \'0 "1'11 1 ki n 11'0 'I 1 i c~ ...!l~ 'I~ ten i it: i I"I'im ii' ~ 1"'1,", Iill j" h'ini inUPf 1 mlh'l1ff, kh ..et
ll"Il1o'mti r.t1!:IWBkl 'I'D:"h' "~"'"I; Tc'nl'
\'L"

I~ 11 r:',!f fjBlllllh-oml

y
I ~.
[III .

EDi
,I _ '14 - '-arall t·.llb.II'11 :
Go:ztepe Tramvay· Ca.ddesi ApartmanlD izmirde

t PAZ>\R _ ::!,.> B2D A~ll , '11'(, ProiFil ·lrj t. EI AyarJ.

m ..
(j,

8:30 lIab!rIer, 1101(5 Mth:;lk;
11"1
j

ee

lit

Hi! I

'.'1

9.1:i I\-Iu:>..lk: DJ.nJe)'lN r 11,. .. 1' W.OO .... ilzlk: htLbh MlU.lk. n.en Mu~dk: Yur.t t.all S!:.!i1.-r
U(5 Mtlzlk: R.dyo S~rHur.LJ rh::O

51 •. HERA
2/ Infl<, !l~8 B~klflltrOI
RQ\'UI, Anl'tn,

'1~fJ!lU: H\iI:np !it!:: Int-ore

n~:l~

HambllTij:

Roh~Td;;m!i'f lhrtll.tlla: li:l'iil 'juk

AllIerj":1~Cl her &c"'I~' dekl Eb,,'!IJl E "UhH(!ri bazjle

pln(;n

aJml1 !i:1.

20.000
II

601 numarah

ita!l: lUllil Cem.a1 ~rkjn; S fonl 12·25 M1Jzll; Plyano IJe Ccz P !~~. tar) 1~I.l
l~ 30 71,oilh;ik: eqr:1l
Bf;;!'l'lo

,

lira degerindek,i ust kat
8'

J!I.,b1.l1 tdev

sl.!

BECKY

!1,!1l'o5LHHI- UQL'<lti:n!;I fU' gro-I~l'MuzHt Kon.it:'t.li[lillUI~ ~ Lhllil w!'Tlll"11 - ':;.,b!;i mf"Silj1llr - Nutukl!Jr - EI:tlIL'l~r. lllmlmlH' !~llrnf'tl.lr - Satt:jo~mrtmm Ee~la1'!!'l lar - Kllnlk[l!!tdi! Tlbbl dorsJ(r H lctriibt.lt'f - KIIILb ~;J.rJlll~t.113· 11 klil~'dl n~'Ll buna b~lll'er h turlU Ol>lcirni plil!a i'l11l1.ak sure ttle !e"'k.a.liLd~ fnydall1nLh\U kt dlr T11rkb ~~l' ~:1bnLZ .. eULER \"Uz M[je5...~@s4:1i1 ~:1~'m mn t r.llulJlltl IJ\.I glbl anuIlHl"~

KC)oLl!~mnlar -

Ti)·:tlrg

I!

Naz,ire Jla,ral·
2.500 Ill'

.Had,/:iJu,tI.lltle - 6'1[1

I.abe' ..ttl.

,nil 111111'81.

r:liztlll."

'lIh'.'
I

l)JIIID}.t

S

13.01) B:lb~rl ~r

rars

Milil:ilt· ~iI!~It.U xtu

U,45 M~2l'k: Jomp'nG Ja U,M Kapa!r1.ll, 17.15.0 !I.~lh' \Ie ~m~ram, UlJJO .201, !!. B.!fll.rl,
III

E'~ ) rPI.)

I
t

00

O~e:ltra&1 , 18,45 MUzik: Ham

M1kLk: R3dsCl

D,m{

Solol.

derha]

y~.-IIH! gttirml;.' am (r ALlrmr.: 8c-yallt. I\r~1 HaPI TrnlJlHIY

1\']:

za.aaz

Csd: N'1iI: M

i/s

ULL.A
a:;:~

~J's

Sular Idaresindem
-

.

i:nanbul

-_II!!!!!!"
-

19,1)n M. a.

n

I

a}'3.rl.

Adanad.: S ,. /I. r

t

"111

19,00 Ch~!;m1~l~ Hugllll. 19.20 MiJ.f.ik~ rMt Sa~.
• 20.lii ~z.ar G:l'lelNil. ~1.15 Tetil ..u,

T.erko:> F"o.IlJIIKI;I.::I1 ihtLl':l~1

I~LD k~r. lIu:n.trllh

""'f1:anuna

t~.,lIm" ~clll-

~.1!'

,

I,a;; ri.II lmtb

IlHlli1It

ez [.Dl
.

rizere 1000MS ~:lbl lia hll aIJL1t.1:. I:.Wr, ijarlm'lDtL':;1 le'l'{I.Z,m nulres nrtlJl i;:hn, blUr, l,stekJlleb 1(IIIH'll'l'~~'l\t.tt'L['akl"rJ 1000 lira temlnat mal;bu~1 fI Ill:! De rRber lL!ltllllf!J:lnl 10 Mayts: !.l4B unLl ~ at l:! ~e il:li!lar Bel o~I" htilll2ll lad ,,1 Idarc metke;lnde mUll.l'lu]i ;).resl ~fI11~Lnt ~rmelerL, j5"1HOJ

I
I

1.'"11',&,,': HII,""8
500

~.,000

lira

118.1 .DIII"

20,;1.0 Mli.7I;;:

4:ar1qlar.

T rk. Ifr.

JZIII,irde: FineD

Ozle,,',
<Ii

:U.41)
2~:.O

MLI..:lk:
k~IHI~II.:

D;J.ns l:!u:zU'[
EI T,
G,

r:fll,1
IP},

K,.pan~"fJl1,/u.

lJLTI!!]r:.~l":fJ1l:!I • 22:,30 MU~~k: DOITl& M01j~
22.(!i i.J, ,', 1\·~~rJ, :t.! 40'S Ho.lJo:rJ t, I!J.Ql) Pro",ram .e

lira
II',

"II

a

181

sl» DIANA H" POI . CHELET

H. P

\'i.lj;Ot!Il.\·

munTf.z,:;.m

, U H IC
hatn
II

Bilu'mum Kapah ve acik ·if;ki satan Tekel Bayilerinin. nazai 1 dikkatine
Tekel
I

Gil 's fa dill Villi ~llJterm ., Jtdan bu Ida: S"~I'" Fe_, ,M."mel Ergu'lf SlJalll· Vardar't ~dnllll

OzgiJr.

100 'II•••

811.a.llt

1 2 .1 ;# 5
J

e

'I
f

s
I

9
I

J
,!II

II ! I II

Ii.dJ'J,'..

l1u;.1.Ill:iill

1~1.n

-

VugoUI'II,l'1Ii

-

Riy.lkli

s,1 s Hercegovina
I, !..!/:~/9~1 Tl.~' t'~~t \"t Rl p~l!:I1,d!l1l rill{: I:CUr!1:H: D~' l!mi!.Il.lu I~w
~ Llk ;':iIl.b\LI E'~Jlell'.

Istanbul _'as ~ 'MLidi.irIOiiinlden=
l

ill

6
6

0:;10,

STAURO LINE
'orT e>1; v pill

ku.mJl!lDY~1

Ne"l'orlit .e TIlrk~y~aruUlda
1Jl.U.Q I :tiotn 1 p~

'L _ K(lpah Vii! a"li! ~~IU ~alr n b~]Lm1Um Teil:el b-iI}'lll!rL S.,5/94-11 pa. ~Qrlt:.'!i Il.tinll .6obalu dflblkanlll.fLlld;u:i h~r clns VI1' h.admd"" I, Vel.' nrut. K:!J!'1r~t, l.Lktir; Cin. 'l'u, ult:t Ill)lrtl);Sll me!jlCutt~'[lm tanrlm edece.k.le-rl Jki nm;:h21 bl!ill.l.U1.nmt·re Ol'tl' til~:re-X ~ f)Wl !'iiibalta saa], IJrI I; ..! . • liub lmdi.'II:' bath l:iuiUJ:l.dUJqun'.aII< CCPOSl.!llil \~\'tIJ eylt'yec~llll!rl!!'lr. 2 _ J 'lio;!:l48 p[ll;lrte:;1 b".mu,>J .. hi mevcul!ar.lu I:"t).s~r~n b~):nnnOJ. meier ml.lhte"·!}'iktl Il;iIi;iler TtJtd lJv.. m·!l" UI WrB!]ndall IDa!lal1 n I«!ntrol edi!lnee:,'e ~~adal' ba!l'Her Lrail1\(1 ~ ~atrlmayat:ak. se "1m j~kIU:rtll BatJl'll1a nne .. 1< konhoJI.I milteak.i.p ea.. o:1a,Jl11.c::akbr, 457'74'

m'

serer] efi.

s/s Kang H1aakon VII
If.~rr£\:.'J..S, !:'fS

I

I

~---, .....'Vlimurlar ballad.
mulb.ka
S\b;.t)t.i.tZ]

I 1.li I I I , lal 1 I I 1.1 I I I, , I.i j 1
I

1.1

I

I

:11. I I :.11 1

,.,

I

II

I.

~

I

I 1.1 ,
I

1

1.1.1

I •I LI !
I

.

.1~.
I
~

I

..

Y(!rU

ke~.r(ijJ.m.i~

__

._ •

.;.

kon.tmak

Isiwli
Bunillnll . SMLfj j'rl"n:

FINiRAT
FAR

ElL

AC

I

MI.y.;If& DfF..

p.llia:ZliLll~ )'1l11l~

m/s

HAV

:111,.::-z.n~JM6

sis SONNAVIND
':fu arln' '\·;;.Jl~
Nf',},oOl'ktilii.il

ISCI;{alOni:ll'l [8, k~]ll, M1.Ioomrnen

Umll Im"_~ Imll L\ThJU: -

~ll1'ec!
-

"'e
'l'e

$e]r;)edd~fi m:(!baUe~LI1~f1 fer'i'iitle- Dede ])l L·.s~l S.llytJ.I 126 metre tiire :U53l!:1JD t.a.. 11261, lira. 1901 Itl.lru~. f'ey parASI: lSli) lira D: 1065. . Tnllt J<aledE: Dl'mJ.rta~ mahall .111 I) Yem.l~ Han l-Inci :!latta .2t6---1n 1:1 Bdada. 22 trapl ",,"Yll! l~ m tre k::.re l)d:mtll1 tamBm1. Mu.tlamnlen. lIllyLliI1l.r;ade.
K.iir'.!e_i1:i~l f... hmNf II H ada, kl;!o'mdl:

3"

5anal'd.
iilnulLSlr.1ilZ • wk l:ln..

yok edilmesi i.;:ill en aman 'Er:m~:z mr.a:~.au:. STOCK ECZA. DE-POS\.. H:-.'-Hl.f Hai\ ~1, Gala.t.n ""il I NE.A AGORA - g~.~oilu

Tuna Dersevi'nde

IOrla[Jkul. U~H' VB Teknik, Ilku~rap' Talabasins,
MATEMAYUC .- FIlJK -- K.JMYA ...-..; USAN De'li' is ~ e :r i ¥ II! :r iIi r. 1J1!1'6!C1.·j_ :T,Q'It!'bt's-inj I!'n il/i ~ckil'd(' I'll!' IISH %W1landa imti
11911(1

met!

I (020'

lira.

~5'2l kurus.

P«,.

jn'..·",.,I; I

l3021 [Ira,

D, 'l8::!Z

8EYRUT

H~ YrA -ISKENDERP.:E .... t>Ev\,ORK

l'l;'[n }\lk H .l'vb:'.l 1~<I.'bl.l~ d~r. Elhuu I~,!:!.]l I~j.-. G;a.liil.t.:L

T ht.ak ..led~ ncmirtas mahlllllf':: D1e Yeml~ Han 2-Lnt::!. kaHn 21m-In ct adc d:J. It]. 11 kepL :s !)'Ill J2 mi: it: kare ~darul1 tnmafill. Mu.hJImmtll J;Lym.eh: ~.!iD~ll lira rl].(~ kllru:;.. Pro, Pilt"a.SII \3791 ltra D: 'lJ~ T:'I.ht:ikOiletle Demt'-lil~ n'l811allf:>.:run t~kI iRat[jp 1;;:;11>'151, !fenl O(lU]II ~iII. PISl !o''i.lIi:U~U ~ok:l.~.nd:L oJ!,~kl 21. ~t'n1 U .. n f€nl a I:!apl, ~69 adl'l. Spar!;:!:!] ;)~'Ill '1~ mtlr~ h;:lr~ :H'sRnln Ulman', ~.fL.ham.m~lII RlymeU: 1'175) lira
L 511 1';11 mli' PI1:5' p:J. r:a!;l· ~59 I

:wk.a.z

T"IHl

tn~l

YolJ;:ll Salon.u lI'd~ J ro.r..", Han a Kata
It ~

IIfa

J]:

,S23

A~,s.[1ra}'dJl.r.JI!.!iln P:J~" I'JUlhalleslnLl1 Azjl1l~~r !'iQ~a~md$ 51 taj h PI. BOl :lda. :a. parI.1!1 .sa~lh 71 LllFf eo k:..rt' :L1"~:;mJlltamam1, Mul1llmmen Ii.ymet: (oJ12UI lIra. p:J.r3~L' .::24 Ura. 0: &62.1132 Ort:lkorCiIt ~leelrlly~ malmlh .r~ - Bah~J: :!.Il.lcatm~.a 28,30 s:aydl 5! mtLrt' kan! ilrsnnlI~ bm:aml. Muh .. mm~n kl;;ml!!t1: il:360) lira. P~!l' pa-

p~r

tag'

\1!7) Uta. Yu L[Hldl'l v:l.zill Ihale.'l! 13/!!i!1l<l1li

t[l~I[Jm.a;r. mlliler

faolnlSI{
];j

uzcn

~"'Ik. :a.rttlt'ma~·R

1;1-

S!;'hi"r fI1eclis, Uyderl :Yar ~l~ vilayette. fet.lMCdddl hir loplillltl •
~bi[

.._----"
Ijana.t: SuJtlm Haii.tam
C
ll'It'l

ka]ml:llt Ir, Act']e edlnlz.

I

l.aa.nr-lal'.

Ml1rac at: p.

T UN A. DERSEV
.De'Ylet Orman
~-

_

6.

.

azaI._

d.

1lD.

bL"I'lta

I

iller gUn sad. (.14-18,) ara .4(""jrll: 8L111['(Jr) N;,. 68
(Ak.'i"fU!I

'JDdal

PostoJtMlR kill"fUU)

AKShRAY

-

!STA.NBUL

II

.ll

illctmesi

DUlsunbey
b
.ol ..

Mudurliigunden
I~.h,tm€ml?in Ol'ltUrt D,~. Dunl1IlOof,' !."t~y()l'l\.1 ~ti( yerl.nde 481) [;.Jede Ilenll n~.0:!71 113 ~ m r.1'f'·er.3 1 part.L II1allnde 26/t/lH.8 tilrLhindeIJ Hlbr:ten 10 ~Ull mliJ:ldLtJor &4;H il.rtt.FrnI\ .5urdlle Stl.tl~ kon m'd~n.H, :2 - .MtltJnll lOt!iil.MB jllB.l.a.-l~ (lilIlll ';M~ ]'.,I.JQ da l!ll'il'~rne m:Llt1lli' l"!'li.l bmr;),sUld~ t~Plima.;;::3"k k[,lmJs~ unumle ~·.:aPlIR~BiI;tJr, E~b~r metr~ 0.1 Ullpi.in t.;: hmln~i)eriell ISO ]ludlr, i!~r p. rll h;tfl ~;ti7..c1!! 1,5 l'Iesablle (::!:: me\'c:ut.

,

lUI~ llu\l~trr.

per~e-moe ';I;1.inl~ .!;Rat
\'F-,>i

Ill" J3Pllaea~ll1(btn

i:'ltek]l-

ya~_kll'l"

... m-:;;::::-=:~~~~~::"'-:=~:;"'';'"''

leT bul

11 I; ufus

V~ Lkiml2tgah
BlI~!ldi.lr'lIg\1

v<!~lllar

ka 1rl:-I 10.: b~11I !Mi.Jl 'I'e ,s;[laltn OTllo":e ];!It!'l nMafllu r.t. b~~rflStma nltJracall.tl~rl' 1.50~62'

;

B Kd.,£ R N
MIIl'I.fll!ml!l Jt,."J,iru lr~iJrflll<
Sll/hll1JilllmGI'I'I
HGlII

i

. enl Y
ISLAJI

_ __y ~~~~efi!:I·'_Y'' 8

"'1'

I

GIm!,!'i )1~~h!>l, U1'k[l.la(i.e IJ Ja.r:;!!.! j'D.fm _,1UIt 14,30 da. "I'lI~yeHe,

,l; IE.....;-;:;-:-.=..:.?~.:...:;:~,;......:~....:....,,]I

vahnln ba~k:mh .. mja blr tOPlantJ
i'a.p[l.t.1a"khf,' Ru:aYa L.izmin
au oop) nh, tit!. hultUDltt tIImfm dim ~!lIa.rl:j.lerlnl l:.sr<.I9.rl\bilmesl" 0% kaTdJ~idir. Ti:i.rkiye ~In zaID t klLfleri readEoi]f!li E T. de d5nmehl'1 tarih~e1'>i • 1s1iuu T. Ida!" iililln \'&zb'et! 1l11':z:li{(!re jJ l't"'U1a.'l.ti tc"m hllk·k1l1da _ Tah- I hUl8.~al;: ." ":'f nnllUf;!:>l dUiu.nlllen

TORK ANSIK.LU,.

J

1

C

...

~:=:==:===:=:==:;=:;::======

Dillriill'llJa" lila. 21 Ka' 3

70 Iltlmarah a.nsikloped.i ile 1'lIO numarah mernlua Ibir anl~ ... d ... .intillar etml~lil'. MliIldel11!a.tl AMllllah edh IsI;(im uleIilF.l.Sl \'~ blivill'llel'j ~ ,ai'i'll1 mesfit'le1r:~r(ll~l OIor..:i.JJij kon.UJ]J1I181c I . "'illet met m.U;'ll;iIe
_.._~~~,...._

PEnIs I

"Fanna.smiluk,

komU-

,..."""'~

teljebbijijii. rnektl;lp kitalllal"llD. d::.ki hatg,laT _ Mulmddesat.ll teCfl\..fu: edenlerin ~akjk~ mes'ljd. 1 Ii _ ikinci cildin fllui5ti.

~n Ba:nguoglurrUIl!

fuz!llli

bar

em.ln31. :>ilml'.. !. L~~~ii!iioo""'~_;"';'~~~'1 - iBli 1~ a. t Ia~rt.n[\mt' Anlmr.ula (.o,-rnan Gene] l'.1lldl.lrlil~i1 1.'1.-. tlJ.nbulda Ormtll1 br..~ mllh~n(ji (itl lzm r Orntan bill~ "rHl I 8a.nkasll11D B[!.ll~f'. r, BU~I1. r::sk!~etl1r M1J.'dRfa Kemillp. <~ \'e T<ly,mlh i"'letme IhlTIUJ!lll'rlBd~ gOI'l.Llll'bllLr. 4. httt<;Hlf'rLfi belli g'i.l.n. \'~ Sil ..Lt~ MlIHlh t\'ri'lH; \'e Ilk ttmlnIJ.t1I1.~·v if d..I 1, !i:a 1~ ",~n' ~I a.n.ml}",\.1 r LI ...omJ~}·OIl..t\ m u I"IJ;:fti'l.lllln. c I.' CS4:'17' all.. 3.pl \'t. rfi] Mil.' - d;'Il l' ' I;ld

mU

Kredi

aUe cuzdanl
I! I:!\.IZ :. I "

ke,..:idesi
':lU,J..51

Ur .. H'k a'i';!.nSlIl fI-ereh'r, den h!rrUn ~d,nl'l'e-l;! ....i! ner~~r~ .~~t' 1

4.5 m1!YQn

le[Ul.eceti kat·1 blr lI~fflr.3
~,l'khr

b>i.tHma

1m:tipl'oI' ...Ab.ib!: .'!.. ('.·:'I[~\LEnD1"S '" 'oW\.(OGILU • 1.' !lSI 1 i:rlll!rlnj rmllD h.l8l1' I'd ·n: ,i.ns ~~".\D - ni;rlhli~ ,:I'~I': .·l·~nii $.lIbi:!1u Jlli.lrettlb· b.R.il.i:!l! - Bb"~lg. )I!r: tiGiill n...... Ull rl. ... li.'t ilel', Oila ba.k,mll.k iizen bi.c silt. ninE:" ile birk3l_; hizmet~i ta
il'~ 3kLlusk

.'SIblL 10 tlol. uankBI1ID ClaJ{ltl ,llbe ..Lndl.' lj;ekllmL Ir. l:uilLroe OMttpedeld 601 L'llm lf01. IllIp~rLlrranlu 20 bIn lirt" dCt Ithj"t1
d\.ll1 ,sJ.b;l.h

~1~.1

!!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_~!"!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'''''''!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'''!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!''!!!!!!!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~!!''!!!!!!!!'''!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!'

i~il'l cHi,:{i bcdlluanm hu ~·a\l· IlI(,~ k il~ hi"" bi!." alaka "~ 0Il"nn lM-ti. .k;;.lma2, Egel' bioi. C;:Q'l1'~

,in e:lo'ledilt'j', CMuk, onda

u,,;t k~;,Uitn'$br, ! w",i ka.tlDl. [;1] rmn1Q.r II UZd,•. 1 Ii Dtg{'i'llrl .,ml"uI. rltr: :.!JOIlIlrll: Adan:ulo S"'.;:;I K. kill.
1.000 Urn: Isrllnbuld" :rT :t[m uZ levl, lZm.lr(Je FlrfJC Kn' L';' lO~':.U SOl] I.l~lil.: VUl1 S\1"~(riJl ;; ~J.dJ:t Elgu.n. Sa.nIYe! V-ard:H An>::. n Qttn.

i,

bllylimeg

iUbfllj

An'"

t(.,

bj~'esi ile yet if1Lh·l'il' ••,~ ,,~~csimJc Arabi L~~

tddl1,i;, Ii elu.l'. lli'ak3.t befln~r:l ;a. In·":1~ ::"Ik! ve kll",,,eW bit I-ht.l'1ll II r~jYE':si

lack

11 t. rn~kll:t~[ cer
\"~ hi1lllff'I:i.. on be:ii Y.'i.§I1D[), gir lIni~'lL ~Jeli]:;r EfraJ:uD hi.ttug-u de

F'u r'lUE<b(:t veva merui bi ce Ip "{'F'medi. a.llkilt Ui. 1. "k Errah. ]'I\iI b!lhsin ta n,.-' ~en lI!!panm1l.J, un t. thin "'t mek i. in ve"il' SJ.J.rnrdis] y 1111 VI ,~jir l' ~cugu G"~rm"k U~~ L' e\.ine .}i. :.PI~t eUi. Ev luricte UfgJlr'i ",rel~k sal3,'In bir WIIIi!iilW fV o!arak !!.1l1.l:u1.IVr.wdtL
T(al',;1,1<!!· ~f 5i1r';:JVln

tan 1 m;'lm(!l'1 uznklfU:m:·. '·('7 ~. ~Dkarrii~, bu :su21er ul:itfell I!:lli'az um.1.I.'ia'J~. dl }ii, hl In ,l3.ig.cr ~O)cngul'i

y~"a~mda.ki

..ben,. ,e benziy~.·

s;.g

duo

S.. lt:I'lol'die, ikinci ..ben,. i gfllI'Wu:e.ll;hple-re bindi. Saygl bag J::miH kmlrak hl.ikilm.dal':_ baiftrr ~ Ev 'M"oemdbu lid ~c.uKun mr lLr.Wa 1mlultl'l'l:1ia.n bizlm 'iGin bu)'iHI' 'l:ilr te'l1IJhc-l'iir, A\'cml11 getirihgt ~ll ruru (,',ml·m~zsen. H:ud~<.,;m ~~tk;1l rli\"un ,'lislta 'Ie I'IIrs'e10 j FL'}'i'u1'n:u:le llUdlrhim." E md;:t..n ijl_SlIl~1i'II ne olucagllll n.rhlt Mniliin (!!lljUn!
Habl?!'i iil'kil!'sinde

I(h ~

J<<"ml i 1 r ine gORtcn]mit\.:. .Ll"'If' (,be I rafllIllall g~
tL,'h:Jl
~. Ii I]',

t: It. I•

1'' '

klsml),m

.. l\lglJ

gorrlltlc'

Hu 1)lIl.'der.inill
t;Q} \

tl·

,h

Lnz Ijl)rugn nnafIDull. 'biro.b~DI \U1T

!!'oy1 tlilo;l idl umu:l

Meli'k

Efrab. verlriDw

IDe

_ St:n finial'! bh' arada bu· msl oldugtmu t bii Jl)iliYOl·du. hm..lul"JI ,,.1 '~I:n dot' ben buh:mdlll' Ouu ya\l!~h.rmaJ.i: i.~ln: _ G0'~ek suyleuau. dedi. 13.\1 m;;m. Oz Juzlml ne iJ.l.ig-i bl!<lir~iz. bil' !;()clJkla ~rll!bcr biiyUtiki IJOCUgun bir al·ad&.. bll]ll_llma. r.nel{ e:s3.eCll HIrl"e gelme:z:. Kal ~] hence e' dog..'U dekildir. Fa dJ. kJ scnm m. rJJ olmaJia. raghtt ta\'afu bit' y3'11'Hl!IU knlletl.Lek ,re).:it ttirn.\ekb bir hUlIUm, men ~n.lan btr araya gctir11'l k oarn, bir ,reziu yakl!:ll.r ml? 00 j,MiyatslZ1Jjtlrn gtisterrn~§' ola· ~·lm. IflTl l!Iir'Didn n ayn biiyLlt:1I1~d \"e%h". Illtll sllg1am ~~r.lli[lBt~ DoIDab,a :milnW!oip debi1 mi? IHl.iIl'll, ~e:;jni}{u~i ve ~lllIp gitBllrnem! ahll'lll') urn1ez 1 t1. Melll't Eh-ah, te1'l1ik("yi aUnt. _ ]3.1UJ.da alII} el'D'riyell"ek bir mH'11.V"lu~I.llf.:IA ;:ulml verdi~ey yok. Onlal'J 0 ~eklh]e bllgi 'j)U\U]1.m1t.~ !;oellgun b:1~k:J. biT }..-utUrtlrn It]. blJtiln 3rull.·lel'inEV(' na]df-ulh~(,f.ini emretti. c:e b Ll"biTle- iJ'I i gOH meller. • • mini Vah§\iU<,JiJ.'yi a· - Ne yop san ~ V. faltJl.t CD 1:0.\1 tlUyU1flr.giliitle bir eve I'IQl • Ian bfr a.n.da 1bulW:1I'J1B'D'189

~cd\ hocalardan den; 1:11am!:!: '00\;:I1I)U1111" butiin ilimlC1!'ini de hn.kkHe i.i~enmi~ti. lIarbe nid !:jl~OPIde bilhasSoa ileri gitJni~~ ti, Hollt. kendislnden havraohk ]a btlhs.ediyordlJl. Vab§i.ihc-ta
OJI dillel'C 18.l"1 J'etl~t.i.llHpnden dolA.y:a hal'[ 11 Qla.rnk iftillal' f-diyort'lu. 'Fa. holt ve7.ll' S3.kt'il"di::; Vab~mrl2" lallal'l h.i~ bOijl:allflllyorrlu. l~Hnlit!,' gWl bir~ . tI ~hn. yuktle'l,11:Jrl i, "bllfd kl\t;tllrllf,IJIl gf., dtlk •.e, :J.d l~ kuu.m1JYo j'ltl •
iD
'fl.m'iOI')

I\Iahmo.t Ozgm-.en. LOO ]11'8. ka11H'I;;J. nolFI!;
NlhU "Iltierdlu.

I ~lan

bt:l t!i1
u cl,

~t1krll All

d stan olmll.!itu. .lelik Eira..h. bi.iyl~ bir an! •

YnlOVll. I-lll'Iar·, H.-tit' B..~ hi. Mllarnmer 'lJ'rlu". C"'I'd~' J{adem, §.a lI~p cS.:J.yJ!l, Scrm~t A.-dB, ftldclcn I!L!mI.r,.all. Ayil:~:nlz Sl~lmr, lSll.k S~rlgll. z.ekl DHlema.j"Ir. Oz.:lrg~n, YU!>l,!.f ca.nboillt. AbdLllM ! KUUII, GahUada FlIt!"1 R:l~Lt AnuCLl". 1II1O'1iihat Orb:'!:)', SoMu:mm.n O:IUr. R3h ~n S~~II:c'O,!';lu. lrtlyrulbb ~ilk.riJ. Kad1k.i:)yli.nd;:o Ml\hltt111 I1Ti!<l1uTIl, ~hj,
zD.:t'rer ca.aoC'D; LeIter El~ftLTLn. Pan l!:alt.lLda Rt:~O! Alm,y, J'laLlt'e Kafo\da.l!;. JiIlDlr~,=, Fhl.yrlye .';iI.U'ITLl, 0;;:-

u"'''

man D l:L1el., ~leo;lHle~",:Inurk, JUr I ~IYL\lilada M•• hterem DIl kut. t.:f"J::u do.rotl. Yn.t.'\l' On t.

p_ llrt

51

3
JBtI/;

tUn: ~ nlI I!IdIwi1! ,1'SII1 'IiTAJrO'01.

PIMIL

l!fo.

't'

y[S
I Ql!II

TIII.an: MIl

'U'hIl_

_


I~.,

_:.... '.

POO'
I

G'·'· (5
.

HU'RRfVET
±:G5_
--

-

-

- -- -

-

-

-

--

-[

VE
52

----

-

-

H AKKI',N, YIL:MAZ,---

-

-

-

Mu:D'AF'i-i
- --

-

- --- -

ViZ
-

i

SAYFA

·b I rae atl/Yen; ~ar
T. rak 'isdeld iahkikai« daha ii~gun evvel baslandd. ••
Ha bu_ ulB. ba n uavini _ ,'eclis kOrsiislnd In bu 't,a kik t it dart ayevvel ba$laml, oldu un e ir a 8Jkaldalr 'amamlanaca,"""llnl r, sm.'ft b'ld;rmi$ltiu. U nas,1I oluyor 1 ••
I

CU

••

£L2

I

K

.re

I

diriliv
'I ~.~_
!!ii!iiiiiiii_

o esal~i
'e.HIP VB DIP'I
I
IiJulii 11,1 a1mllllll' Ihl!!1l' Iorl~ IIdllmi, ,Illiiln ,jl'.~j , rill

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Zilmamdarla n [I,
~"nlrrndan I'lillilln

I

W, PIT.; bin Ii.illlilo,i m.in.l!ll U. ~Ir IPGblllll. rtlll IItljlrclir. !iUnl.~, I Ul par IlIlr lMJ~iln.
i1di1ml,tn

in-

Bunll de rnirden 1 kalb dayanma-z r- nfJVF'I.H,.IO fien.dI~~
IiD'. a~ lMJ,pilllar l)f liu af halm da kaCli ali ,oIn.qil'i1fl'lk RUiUl1aTiU:

ADk~ra, 2 (HUI!IUsi) - ELlg(iay li.ll.tlli!!an dol[l)'1Bil~ MeeUBtlmkikatl a'il1masl gefti;f; C. H. P. g:rn(J1lIII

WI. GE're-Jl~ll MrtJh.tl2 gu:ri!.~UldiiPi, lnIoa. biHnlme t a 1Dj\ Y!I;pliJlll be yaDsua 'kIpn-.ik 41Cii>de iili don I'll)'
4bDibfri ~saseD ta.b.klliat :raptlcUCl ve bll l::abl4ika.lm blr rio k;!!.dll.T netiCof'lent'cf'g1 w .n!u'elemn IJ tariMeD I>Onm M"dllir~l ,g5ril,lilmeLE.lniD u;rg'illl ala~OI.gJ billhrilmi'lti. Ha.be:r i!.I~"'u:nhm gijre, mllJ.i)'Ie mi.l!f<>tti!',]h: ri tan.t:mdq tOil ~ Ii II;!fistO!'ki bI h kU[~tA lru [ileq m be ;gO
IllU
glJ

1~!t;ll,I"'~lm kln.llntn iCQlru, '"'"~II ri Ioirrt.p Ilnr [nil iI1i.,U; 1m~," nJtt3l1l10.. IlNI rlmlilniill arlill ... Iillli'[1lI flhl,~arln i'I.. ~ .... PAlni IDllcniluiil:; ~urLlJmllf"

~lIr.

Apl61'an-

uamtU

I n1mlu', ,mUI 'urI~gQ ,cI l!cb (lli.l.nlcrdar._

iltill'1ml~'(1I'llil.1'. ~'C hatf6 qlalltll'ilurn ',j1-i"l.Im
I"

Irstin _e p pa a r~i e ~ sla I!
.4rat:'l,

r, :Bul1dlPl II!\'VII!'I ~ 1Il\lfI!UI~!""ri ~!!Ia.1fi ya.flllsl'l inet'h:D!.el f tnllorma1 tcltlilel'mahiy.dl:nd Gir. ~imdi :bo.'ilayan tabktkat i Mali.)" .. BlLlamllkl td· tiJ b" }-.eti ~k&.IlJ mk Oi:teru.Q JDn:arm S ,J ~iJ., II .. J
b='l~J:'I.!\1I'll§t:I

mali},e

a ya. nda resmen faaliyete gececek
Kenan (j,Rf!r, Hlllm.' Ball"r, O.,l1ololllla,,- 0 .. ~'ilJ,rlKiln',
lJ-lu

Il:' a:ralD: fjl. A'ld •••
Hnglmlzo!l somlur a l5ofulsun. hi.;; bi.nmJ.Z mllle '" n IJ~ Ie g.tlm!11it ls,t~~lm.£zJ 'I'e Ol,j_

Ilun r~ Iillt!le: ~-a.,p.ac 1!1 glnl.Ln bll'~mlfOru:l!- Faln.t btJ ~ml.
!,~~

h!'t Ii3.Unda~ '1;1 Dllll~;J, d~~ll!!tJl'I )·ardlll!ltIrtdaJ'l r.a,;,dals ll.8.lllar[a I) nl l'CJolun a. II:Cy-D':ll ~

lala

RentllIJ8

C.'/er

TIJIIIIB'

II",.orul",. .Tal,rntls

An k3.!"II: ~ I SmWl! ,!, 'Iif rtt {;.ldifn !ilr1li!llhl-?llfil ~tlruJ. tEll t'on~Q J 1\1' lordsll Derl QI!.,;-rall ~(!~n ~b t t1b' \ p. lti~ L, _jhr. m.I'U.. atan

mt-1]I1~I!;~llil~"',;II:nd~ b!r hiJy~t ~ihlJKl!.uiI 0 r,ltJ/' 5j

l:il.llf ,

r,

Il i

piTmi,

ImllJluna!rtlldll' ,
DeQIDl rat Plll.'U GU'Ill h rujunun blr Dlud(Jt'tu'n o~n rolf J2 'fetllmw: b(·~ an 11zmr:ll.n 111 D ~ ii.ni mlit altlp. takkb !-ttl I SSi3s1 is tlj(affieti tll.S\'1b t LID!:'~n eu 1 lIk~ .methll parttntn 8.:;1.\ II! " • Unl.(,t.h,rl "b~ klmmdtm znrarh ntElt' It:f tt\'lld e(]o"celH hlJ!';u:<'lInll Bwr1." tlr~lrten DfI~1 parU ller1 I!!l!h;>ntCr!Ll.F.I H eu

ng-iUerenin Filistine yeniden takvi,ye b~rli leri gonderdigi h aber veri1iyor
n ~"I..,
~m Fili~'ini ildl'MlIl[IJ '!)O'§ 'Dll'1l!1,1 lI'!J!drmdiwdi li(i~eil'li'r Pl"ijfj l jfJk"!l.Idili,,· jr(lfltldf kRY IUlkl(!l"! i.an:drtuJiI.l_lt !i'rkllr"dffll5.

Dlilnlar!iaa grJ.yrI5Jo hall.r1d~~ clpnlHtln J~Ie:r;intl) hallirll1 men fIL'\Une tore ~"UfUtiilmedl nn dell, I~ 1iJnlama.cN:rni!:an, I;.&~" maS1 Ue ffi\h Il.5jp bzana..r:rta 1:h{f!l:ldOlll, eeruly t l~ind'" r3.samanin I1lmetlerim.dll'n h!]o da.laIJ.:i1 nltl<thtlndF n, pUlI .. lll tan, ~!"R'Q~!f:t;lIdtJn d:lln& ~:Il IIl,:lJ{la bllD!p.ym 'kl;l tiHiilt:h 1"111m Hki~:'r·t-t etJrtektlXl.l r Hal!.limlllU 5iQ.o;;~'1I1 IlUrwlll C kad:lr yiIN lE'f acisi uk man zara an: ~di -or k.I, tnsan .. D- I , d1 i..-el'liilne ~u. sUJl.il soruyc.r; llIu In mlf'1I:eUn l~lertnl en J 'Yl It: ndil r! ytirut('c~ttlll zanDO:ilml JiG".. 5: .')11, ~ cl

nrnda oortl.H mlll~ (n'JlIj,ednln,
n1lnm lsi!' ]'PJldI11ltII:T_nd ~i mll.lumdur. fli'fi'J,lld Be!f1A1'

I)tr
lldla

1:11'1 JUJu.] Dog-LJdaki '"11 ~n!lJ :. htlhhLidlerinin fe\'kl " (,. "1.,1 t'l1,g, bjldiriliyot. Ku-

Lunr ra, 2 (B,S.,C.) Filis-[tI, bi:r tara.!tan KudilBte !lniit~ u; I: JJl g'lli:! g ... I karagii. hm - l.. gorjj~mel~ri e devam ed!fl"m ~k(' da I Ild IlldiWIl\, gore. Fili.stinc aeu ilbiir tuilftul'l blJlgun saat lug J: ak\ I}" lbirH.klen gelmi, 1i]; ,da li(!brin ]I" lilr'M:mda tA"'11 Sr n ns.'JlSf" vUzijnden Filjsti. IDwaml ~a,. !!• .::114 J de' .•

t''

'kl.:!mWlJl piU~1 I!:er'l~I JL :l.rr- I:.llruLu D PnrUclell ihril'i' ~tlJldlt blr H]$L.

,,!!

Orta

bu-

u

t:"I':\. j'~ f"llnm

r.ar,!',
rIm

mut ..l:Jlftmiz, relli Fi!istine
U Ill. HI~

ceri[] tC'Pkilcr yl'l]'lh" L~' r Filistin bi.lkOmc.

inglHz g,e[digi

Aziz D,ery _ merik dan uc;akla geldi
G ..ehei leI',!::
ejrl"Ol'.
aY'l
J. lnu':l:HfJdaki

Miiltecilerin ,ahval d·· zeJince tek,'ar yurdJarloa avdet edeb'ilelcekleri bildiriliyor
fjele~,eldepde

Yurdumuz.a iltica edece olan garbi T_ ak~~ Tilrkleri
blrer' .kl',er
lklmsc

~~~~--~--------------~

1\.1i:mleke~ 1l1;1In1:lI H' ~~ iti /blr muhml I':e Pi! tl51nlra lO:::1 muna, )1

ar
)7'unan

kla Ba,bakan
_05'UO

talebi
BUL1JNAC.AK

=

dige r 'lflllille iigtt'lerinin de halll lll,sululida tahrl "A,tt. "UluRallor
.: B,B C ) Komlbl,,!>1 tlrM J IHI~B lfUD n !1. u 1ft Hlhl.anma

d lei Ballanln ~an .oora

m fII~lml ~,flll fa ctan t.:IJ( no

I1r "ll.illlUl tlId"rGlell !'!.It el"lll1Ze YllpJlll(ll.ktrr. DIBer
<'1

Ai"INDE KRAL DJI. HlIZIR AUJIB,; 2 lAP) - :Sir slllklul~lmn II.tlJla l;U;lll'lQlll,.'lr tt:drll yamltulllD \"l' till'D 'YutlaJUSUilim Ad alet Sitko.

Jukes

r!l'CI¥tI

-~~~-

.'."lIr

_IZ V~

1'[kl... ..lanl.rID b .11 kii"le-:de .UI_ ,elll 11~'la te.-Ilhul .hnd'

su, '( unanl:it3Jl.;1;;. I tar .WHlol)Il-- I .111JUI:;tos l,a,dAIii 1,..D P lutes!;d dan A J t B;l 'Iiln Ildilm $~llr& d1 nil re~1lll htr lI:ellll- torI/oj ,erUb , 'el "I un n hUk IImH er.k n 111111 £L d dllK!lktU'. JU\t]t'dll!l 1.", nl _~tflru~tlr, ,r,Dei'CI'ln1 SQ .. ~; ~ 1.1 .. :I diN
~VV'V~~ I

iLltarn1m

S·f11;erle f&ll:la o u;aml)'!U:il.jlm" £I"d.
dena m!.!:.. l{apLan A:l'iz n TIj?!un sllNtle mem[eh t C nJdlglftl yazml§tik. Do tDnraf1.U Sa., fI; SU•• oS !ki)
SOl]

~'f'y ti brujkaru

;tr..

,.1

Ankara 2· ~.H1.lImflU- ¥~m;].tl.ia bm dnn ",~ Cub! ':L"rflkye.dw:r yu r dUmlll2A gclll!c.ck olan TllrklN:in du. rumll 011 kklnda "~l.r hi)' otli ''i;t\'reI' I'd n 3gil't':tIw" 'Illlg" !lor-p, hlll!ril met, mU'I'sIil:H:d Jr 'l:unnn L"ln Till' 'j)'t"}'1! ~ 1m,,· ,tt l 'Il TUrkl Fe vizil,l 'l;iI"rllmP5 hu ilium a ¥una :n.hitnnci;}.ltl L!:on ul luk"wlml'l.!J emir Vl:rmllltlr. hur:;;rk on binlu,,~ Il'kd;;qJLn Jl!kin "II!' ial;!j1",~ru t; mm ,'II~I'I, mlld di lmlolUnJrlt mCHutl Q!mlloi'1lG"md81l hLikiim~t m".mIHl;f t 1(1')1:IC III! hm k 1r~ Ibeyenloi!'fil irE! hIL~,JtilIL Ili'kr:ttbt.l. W:: allba.plan n '1IJ mil,> l4i.llilblli'Cl"klpIIiJill \,P~ii!, !:B-11!f • It IMYll.tI rlru kiJ. zalJl.l~ll.kIrJl1in loJJoJrml"lt.ir. UI,J!:fi met hi!" taraft.!l.n da Tun, n blllkf~" r,pn.am S ., 5: SIL f iII'!'J

I :(-------,

:,K•.

dunku BaSin
toplntisl
:Isve.;

erna _ot un

lfiTAKVij!EN'

ere
11m," ,,(nil. Iflr (iil!f13~illJ,. Dlb) jI nJ dlp!g-nlllli1. .rall!1I1" (iolrCl'I'Il,. V!&'''' ml - it,uiSI tlt'll1I"~.l;lndo OllHl'liII ,~p~1~:~. ~~ir ~
irunun [
.m~.

OIR YAPRAK] g zet c ik
1:ii'I" IInHll, rennin io.ilbul ~t!!IIrnly~;' tl n IJV~Uilkb'I1'lllor Fl&Utrdil..lerl 11.. Il 11.110.1'. iIIIIe:l'ii~I, .,flk '!; Ikill rnui'llt~~1

~ali:r.

_L ~ ~ A 't~ 't
11iI1.!liEnllld.ill Ihijl ID.I'Iill' ~lliIilo.r;I"

..

"'1

lBmlll'l'la"

ib~~ll1clr.

:~~~~'~lt~~~lnl 'Ill"
I l' !tl1ll!3In kild...

um~~'11."!flu·

KIZllha-; ba§:kanl yeni !hi.. harbe inanmlyor
KI IJl\ym mi&n.url o) r.LIi, bi .. mLhh,J..:l[Lllbr'J''i n~, mit k, ttml':IJIJ LI 1uI1IJu bw~ KPllhn.l, ba,,]', ftl Mont F. Bilrll<\dot, dlJII ;,.;,.:IJ.E it'.!);!1 dEL I" VIJ~ ICO.. _s.o,~09ltJ ~~IJ[:J1l. b.r ~ I~Il 11ID,lllU YI.lPHlIIj, bil Il1kh ri dmILn.

1!1IIUlin!f" ·Ir rGj:lllrl I 1I,j11!l11i futOil'iUllir "[i'~IUI. F,'t:nloill r 11 (11fll§;Ij.Ir) d~dl Inl Du i![JOI.m.II mllkcmmcll rl1ldlm 1I pll. D fjo,Oi'j lilii' ilItU, II'" te (1"11, 12 If!!! • :!j"lll I 111 F9pi1rllll yap •• i .III'11~ ~Ullllol'. 1111.1 !IuraU. 1111'1:111 I) dill m(Jk!trnmCiI llill" Ifl!ililm ~I!a, I nUl aUIIJ. I n I. linn, ,llIelull" IJllhmlifl~ "I Illr r,.'~ln III IiiihkhlS:1 1111111'1 I!.Gl!IIM,IIi! , .. lllmodlllm ctl'iotlill IlmlJ1i1l C:~lmln!!l slJ,hm III, lIa'I'l(lIJI!u:l IJl,II IIdiilTll Cn.'imur "mil) fllUII[( ~~Lm. flkill !KIll "'1.Ir,.. I.lU[]ndlli hlLUili "ill IJb.;Il eLlIJ4111:1 flj,lbl l:Ioillojlmllllllo.i n, iIofhl1l hliklll ,I, ltolor Illlu undln :l!1JJ!1I'''' alll$~ \I.,ilim .QI;ln b 11' m nll1:"tt III_ .Denbo dUllln Idl.,lJ~ t &."11'1111',. rnllsellMI, f.lliil tlnl !II...... Illmlull I In lillqmD giG! I ~~lIium lila laraddUd Ilrler ml'l' iSiIlnra unuUntmiJl1 ~I, iillA)I, 'lin lu:!'

II IiUlml,Yllril;[J!'; 11 III ~1""IIi~1 lmc;ld i!GUlme.mi,

"lIIlI

b lilQ Illsal'dl

fI.r tIIr

Bu'l"garis,tan' ,da R. s c;apu cUll gu
·"Yeni Illk" i.g,imJi Kom unist pa.;avnlSU18
Dul,:rllri l..anrJfJlI filii:! nillt m"zaiimi J!lil,I] t,i
mi 1111,al. buluJlm.llthuilir,
II

'!!!II~luJ'm[" o.tJu II k:iI In fDl!1 lib· Oil!.'I. iSOnnaltC'lIar lei, 'lblll 1111;11 Inl' ,In tH~ IIJr ilrlll nUlr blJ:l!n !pHd.:!.! '1Ilnnlt;lIiiflflllll
fa~1I1J..D1 '!!I IBmll.-

,II

d

JU

b.·tI1Cl~
(Df'f'l4m1

III-:ynIl;1tr,L
Sa .5
.'ii ~

l..ulun·

11.1, bbinUlrm h .PI If,. m· I lI'IiI'Ji'~t,~n'iltfl !llt illlf l,llID W;J~n Iflit' IlomiUJ;J; 1Ii,,'uorHI ...iill. BI:'IIo~ Ilr!1!t11 blr '(!hIlI"!'i~r'I:IIiIi) liI!I'tllJri'llll~IOlfdlr.
\i'IlHimlll nlLlClilIl~jill w,..o Olf'll:ldl~lnol" bOlon
Dl'u,ml;:!

Hr. lHalllul

laze bir cevab: C;,orluya mecburi ini, yapan BuJgar subayJ Deler anlatJyor? .. , "
H mil trr
Mf1J
li(

mlllllur.

1~ln, ~!!1mln

Igilill"",

'!Io,:

Ilirillu"II'ii'j

gjf:lt:r'l
1-

uyl( ~r. milltll.lurL
fiulgulildllJl

II1n"I)lIIr:
VI1-

'c d•• p.iPl'l" olm,.lIrum. till 1I.!.i mDl:.1drl d D "ill« r

'II"

II

nnl~h.,.!

olIn.'"

I,un"

F 1t.0!1 en ,"~I-

J~n j~1:: k(L~'mllh lIi,!tte hiltl iUIR~ ulror.

til

tullJ hiWli..l\r.l i,p.t.Du

l:J.nrnIUt[! t1gel.d :to II'U

m'~

'l'Urkl""i

il:au ;;:"~I'I(,iII~ dt~nl" T1 K,tl'Rllin!!lt '[I. I' tre lilt) i,n i hltljl 1"':11'1 HIIlIJ h.i lelll'1i'e
]uuDJiln ,!:,Hm'l.lktdllr,

,bC1l#lnJ

'!II.. I;

BII.~.I III..,

H Ida

S[lJ]]"lm

Ccl~1 B.Elyar, IhllUliidlUi 'ro-

U-Jm:ust

• r(·,·ik.mi'J-

gJtm~til[',
W£1,llUm

BJyal"r ~£I] lize. ~'''.,. iii; ~ Ii" .5 "'11~ ,

:r.~rlntlll ~
!liarlue. I

.,10

III~, i11I:11' lIardlf. IQI'ClI rl

Igontill r1I'

1Ill1~II lori, bu e'I.Qn~1l lIIiI i50. IIi ..I" !iii 1It,lii:l~Ullllljml •• r;1il'"oIlrill {ilI"tIIL1.· tlil'~ b~111 i:llr IIll1l,.tllo. \lQTm.,. 1.1, "~I" ~lli~lIl!.lI'lm, mCll1h.'IClUm~ 11111 )'U'illrJ~~11

l:iblfl OlIdllmlu

(Lilt/1m

Jt1

yJ nJlj

f-tl.'i

ri c:i.: i

I'sABAn

I

I~

BSYDgJu T e,1 ba,ne .. ri i bir dHsgi
I

'r..I!,

sJ;s
,85M,
00

f

r

"~a
tiD

Bidt:r't
,mll1l'i"rmI

1l
til IIi :<!'rua)e-

'6051

00

TOl7 00 d I) l8 UiL l.I) "llaQl 6000 63 6 00 8 O~ 1)
'iII"U

;;on

'II KQDO 'I 'lI. 'I'ah

LI.

I, ,yilerLL

H Imm

11JaJ1.

, Istanbulun su i tiyacr
i'em
t(l'8tilflt il'e

Hik
01
n
II Z •.

al
rtc.,.
LiJ.i'I

- !IIl.1dJi TLlrll
Ir

'lui
(l

(j(l'

00 3'256:1
UOOl

9M 00

1811

01)

2Z1'J 2 1 1001 3603 M ~ 935

7"1

00

00 6900 0(1 tn,.jg 8426 71'32 [i661 Gcm 00 a 1 OOt 1 02 nog, ·L263 III J1l7'99()U
8S6J 6190

2918

'll!~!lhll I \ I!! l ronl.,C'h1nlll bn F~l ya~Hr>J)ru~ \0 ill'" l1\r beriyo

f.rTI lib

VI

lie 10hJ II

!'.·[K·lI~t:UllIlU;,IIlD

"'JIlI h:Dlllllllll

Bu mOm Tckrlin K h D 'ulwllu,gund.• ld. dt'liD"lIlid IJ) aLL 'or' ok. S DB. I III 11m) ,ht: r -;'~d 'lskid hlllfro,...1 u h il po-

II IJOWl. U~fl !ol'ull'lon1ir

r.

n.1LI1l.-

Bu yd Istanb

stadyo
1'9 M,VI
1111,

lorea ya111J..Z ODd. yapdaIIhIlU 11'1' ,I

Ina.nu

!frJ.lU",a lJf'h

re IdJp

,j'qmum'aiu'~ktQ_fiI
lIJ.hull" 1 ~r) 'ill! f!l.·J ilt'l'

Tl!rko

ipor ve Oengl1t IJurI1 ~'I.l1l'dul1 yell' ~:uarm!lg bil~
ulJ,Q kut
Iii

bazIr,11UUDlf ,uJi ... lit'tjidl ill ,or~er'.l.Dl Dl,mU .bulU[l ~lI.lI:j:lr_ .. re ri

~n31U2
&~90 00 lJ9 c;,.. n l!!Ol 111'G 2t1Se OI.iJl 2036 111~ 151!'i 00,

::!ou.

tOo.

_..............

____.,

(to

--- --- --- - 01}

2UI

Tn

Ot

M

~!.O:

210"l

00

k_l ud'l ,"Il ;)'81OIL Ij~rA blnklL lj mdi II;Id· ,tI ) iD'O 'i\~I'clID I' nn Idu.W I1l1vo'lIOI] JI IEIIllu8 ~ - 1L!j'1)'!H"n d foil mutuz ro r (lhi~·OCIIJ;. 'illlt m~'l:ktllil.t: ~kI,Jioruz. ~ DlltiLI. Ko 1 onculi uUg,..

und

11 ichlyl,

nli.cnk.tlr. n~l' !lctf' hll.li!l:rlnnllt.l.k

dr. Bl.lIt V',le WI. DU. flll:llnd
k_QIi!lLllan. MIla E Urn ll1.Um

wm"
Iny

Il. btU" mlidlli"l OldDP JUL l£le. topliln It.i 1I',:mt ielBtl huar bUI uno. DB :n :spa:rCl.Il~l ctWfl1!11 Hnn UiElendl!!1d ~nm ;a.l1JJ!aJ[l\'r.

mlkUr-.t, y ma.m.akllil.tlhr. .';Ilmdlkl C" (!)JI, 111. ehre ncak CIa nu, b1n metre t.lip u gc1mel<t«l.lr, Itt b 11 Ll:I.llj'.~1I. !taU e] rrledf den .Elman .lLmI.D. .8-"!lUD. I!:I1.sU I !cap
ctml!'kkdJr,

iit!;llDrll:len ~Urll!m au ,elVin iht1Yllcm. It r~~1I.

....--

fJitl If:

lka'!.Jj,.

til ~.

....

nnm.

«m.,

ml"
Ir
t r,ll

DelecDlvc ,ehlrltlnlu ...u~m~1 muu:1dlle 'o'1!' T~rk~"'n

I:J.ol

3U~

tewtloiLle

"1'

Dug.
,'3')00 .3558

'I'D'S.

Ek.
00
(1)

I' ,

Ii

n
O[)

g IIlu 'fiD IJJlfilmw!mblllu~Qrd k, Imill be bIIIilnl I 1;01.: 701' bi.du ong"

Nt;!¢ blr lItlel JlUlE]I!
JlO.Bn.

m IH!!l! !,II; l P hep .... bmdlllnun I lraIDiU'p .aYIC'rl~i!:k
,:ITt:

m111rn~tre

Btllnbr;rrllL. H:ULnmr:lukl [")!l,t DIJI'UJU

K!:!,· ~e~ lOOO se

Iklncl blJ: hat 1 ]Inde
ftU

IMte k

vmrmJ. tlr.

lI.uJ.lllfumuz
"I!!'l'I,:I·on:!. '

dB.
I en

lla p belC~lr.L\k koymlil. Ole ra, bllUi n el u] Ii) !Ecncllerl 1:1:11111'. ell !leI: $II,at. 9 cia
'W.D TIl

1e91t. rem!lll1pd;r,c.lIIk:hr_ Gegld re.51lll.lll. titre:ncl \O!!

12800 .... .gU 5&l8
iIl201'1' 6311

005 35M
2OS$I1

lJQ60T 2003D
6311 39502 1321T

81198
(1)

5848

5.3
IS!l! 110 zu3E1
Gl!Ji:I

Ina:!.
[I

315.

IS

00

is

5::!U
';)2J

7Th
Oil!

"121) 1000'1"
6111 110303

5S25t

176211
7062

51 J:
37.87 4:3i8 l~[j52

3011

3110

5184
5679
taUI

753 00
U9:1

,;. 2956

1~031 614& 2: 3~g.
89ft

pJili.<i Jmmmlillarl kbLUln:'[,11D . J ila m dl".!'oludelJ !l;~rtmirtH. ira, sould rdB.II .do ... ~1.HHLl7~ ('llnJIi.I l'1iUll:D BorJ-· o~Ju bu.mdu I~M~'I temln. ... ill 'nr.

cpo~
Ito.

.Ia4.alI

ILl'1o ." t.uUe:ri ~II f~r;ek. • .-u ".1 ~,hrl~1 gll,m;l .. lrn y:dll1li! J.IlA.i:lU. l'LIuilml JlP!lIU;;l k tsr.

Am ['Ikayn. slpnn, i:'dlJ~n b(.ruliI. m him blr i!U[fI1 ~elml,lIr. Oi;AmdIRlmJzr;! IUire bG:rulllr 'iI mny bn ItlbarerI dii eJlme4e I:1I4JI1 1I11tJ:;JI,k '1'6 le.!lL!i;:r.hu teme] !lIma me r de C "g'llLt )-"1II)'IJar.nk JT. Tt!!~ llat illnumJlUld.ktCl.o ao.rll:a.
.;;u.

II lJ 'I' 1: F' Ir. k ~ I C

ie11.u bLr I!:i.illdll l40 bLn mdre k~p verm.tl>! 1mkiinl::t r:1 n goat IllI:tU.

6GG

00 2•

~:aJ2

1ri

U{l55~ l~

-- .tJ971

15552
UT1

,-

5171 3633 01 4.31 CKI 1l53$ 01 4~'!'

Q 5," 5 1:13 1170

a15

.$ehir eclisiain RendQYB" yann fey kala.de topl,.................. b r·et ed:yor
,00
2(1

mplan
'0 niversite
ti'nl\'~rnltr:"':
btl YI], l~

163~
1929

taUi

Ii» 00

u

5IBt 31m2

!!tll~'l'"e

lSlll
1943

llf

t311
1;i(3

00
00

T

1!'l ;:-.rc

I.onll_ illr,e

... ~~a.

~"hlr 14 30 d

Gl!ne~ Mc:cI1.91, bqDA II 'bin limd", (c~

iIII&'
bJ.r

reklm
II "'

Imll,

r:iI

rildyawnur'l
d.

m duniolj.
')1"

4913

mI

611mb ~ ~:ru
2'!!185, B~~'koz

TIi

DI) - ru

r,l .. O'l

lBeyoiJr" !B~lkt.u.
:aultll>liy"

OO,7H
I&3.T1

10&0
6291;

CataltEl! Ilh'Yiip
F1ItLlri

Emintiinil

&1153 2J.S2~ (O~ l&iOS

4353

62157 'i49ii 52!!! &I 1878J,
435-1 33-121: !I

1000

2988

00 8512
58i1

00,

'6StJ:2 66016
12921

&!

'FilII.
OQ,
00

Harita Md.lI1gU hak,Jun..

toW,Uc!ltb "10 1II11k11l I ,blillif. Illl 'CIb~U" TrnJq.. Ilrli nu.arl dlkllll.Ufil '!,;lkenJr, 'IIoH!'I!;... ()l;;]ugu J{~bl Ill.mcll_:on. mm TiBI.rrmn][lIll'li] deJlOOlm 3.lmM!IIZ.JI lmi'lrllJ I" verllm~t. n.i rlea eU!ruiz:. 'l'~~1 B yLI! Ii niml

tOJlII1nl.l YllpJ.r:nkt[t': I\ttt!cll$ln u~,'kalad.e crlJa.1l Mr tcJDl!LntLs.n da E, T, T. umu:ca. IIII!l.4wll t. lKemliJ BlIIyl>Ora, Idll.m:niD dul'U

nb.l1J'.e.'!!nde W :reko~ Inrllo.n 'HGdInIIi uvP lI.m.ls1. ylHl!l .:; ~ b dill RuD mlilllrib~ tIllduil'l Il ,de!tri llem MTJ.luI.tme G'lk l'lI1Iibr.

~w'J

6J11erlD.de

Y(l ~...n

Ren-

askerlik kamplarr 15 lem.. m uzda ba§Jaya~k
yu~·
Tlt'mmll2:dJ:i.n gkullllrlD ltJ.bll.[r::n.

flnda till m.u.:iII.lIi U9 Ir. dlnl A,.rlCiJ r,Uyo :u-elt InN dll liJIyr,

n.

fi1 ".

'n

1C!1I1l! iloo
bu mikt1I~i'1 J."

1O~
JJ!

r.a.un
m

Il~r

dm.

~r:ru !;ioiil'l.,

UU<lrUIDI.

I!.tLi

E rnil'liiil

tl
.01

mu trllkkmtl~ e~rl1f11 l.r qaqdll l:I:~ b hath. bulun:JctLl;:l.r.

dQ,", bY!!I&bil.b !111M . ..anrB da

tne!L!luplillr']"'c,

lW~a gffllri ~-

Torr.lim Ilill !I l'ili1'...
8j:11I ya),m.nLl 1..11'..

iit

tit _'.deBi

bll ~ incl!lcllf1cek

II:.CdIr.

t.:nmplllUl ~dtlllli.la.c l"l n .Asl>: rllll ~ubekrtne tcblir;l!t 'Y1lPllnu~tlr,
GO gl.l:!l. ((en.m I!!neD. kllDlplBt , IJI Ilndl~l gLb :!Ion !:t g ~Jl talt!!be le. tib llltul.nw.ktlldir.

Ilwel.lp
Q.[

nnl."DlIlI r!(lf>

• 1:1 't.!'Ldian

alFl
Il:i,!i

un
Oll'
{G,

00 00

Ginei

17?:l'£It 21UJ 12~i) l[,..: ~ 2:)8U

sn1

557'

ani

B!};2.lP :'jIM, 00
[10

dBki ,iklyate

DBV.b

Helctllye 511~i lIe c1ddl. bJr 141111e: 1I.1:l'kad.1l1f 01 ma;ia Ilm;llLlii4o b'itJ yoldnltl tetldllCln DLr hay.U UnkJi'ilt
ttl_

P.a korunm teuiibelcli yap Ilacak

=

wUlndl iil'a'nl ",111 t,kr.1r." £1'1 ria bu Itll 101. rlkr.u:I._
Tilrn !;~ilb OU

.01

ill bll~Lu .1I'Ub ~
I'll

U6G

Kartd

KOO'Jkli;t

sm,,'n

Sil3

:3600

Sarl~'

5MB
20~2

21 350ll: ~

"'28, 1006

.J::!: '11 ,UI1LG H 3"10. 11::132 7r,:;" U.H6 7:?11 .2 .. 3 37 1 lOli
3.".t3Ii
()6

00'

liM
00
00 00

00.

SUe

tJ'&lkudar
Yalilva

7'T30 2133
.20M~

1131)

20!i2

2011
7530

2m

210:
r

211)2 ~[1!!12
(~,

00 T6G 00 oOt 00

l·'i1:n,j , IWdJ G If'lftlnln ZL. !I. 948 l;It!l;T1,Jj nilshasm. ,iliI, dlB.dbll lIli.i(lurlliguL'len ~J'·etj,) b:J.~~~U~ w~ .". ,!len ~";[IZI iJJ.~dt:fimiUI'. 1I'.s" !'i b, ftI !.h.r·rJi.ig Ii, bil ti.m .bMJ. • b '" rub~t 1~ler'ige b 'ifI:mJW: b. U! W ullrmaill3n lit sui 9 d.m ~!UlI DJ!tl,fA ''e I1u.ru1 dB. 7' 78 ul1 ~
Jmlktlldn'_

Bu mu,nCisebet]1I
h.!PJ'I!l"lrrln

bU1L1Ul ~

lII.

IIit'l.HI!·'klle IIHIl~~, rei mwU'lnL b'il1,l!11ll\ AlI'd.IiDiD b:1.fI(lLnllt!M miiblm bll' tepl&Wi

nr

D6I'!i talJ Uol~JI ~lIm!l;;:o till' Il.f dI..nDtl'l ~.. bU.J;I. 1'e eer!!iklt 1 te-dbLcl ~ til In=eyem Pal.! Dnutnia ekil:l~. ~!.,.lmt.lh.im.l.:lfmrn I)u

Dj~!r t:J.I'::lI!lan, Al:Ll.:Bra U.UI!! 0 klLllla:r "e Fl Idilte:J~r B[rlitl Ii!! ~tll Ii 'I'Utk Talebe Ba]Jl1l !lw:nmd:1 aldJ ~lafL biE' kan. ria son .sm.lill iiI!

IIlftlOBkl m Ioi.r, ('1I41!.1,',

llorlu'

LUlu

gnz

D.. mil!kr:l~I;mn .... rh.. 11UI['.. r~.il~umi L",ltlrd 'i!'II~r J;,il:tl. :ill'lItunLln i~lfll E6I lmitl!;, ~llliurb dml..

II werll:illlnitn') ;(Ilinl k",hlrrfll,

PI acnlldlt_

b:I.lt& J~ Ylcaktr:r.
bazt

J:laPQI1J[lU

hn!L

11

imllndl! iDW:l.k, lL~!lJPiDrLll I, I:tincl ;,ilnlflardll ,:e5lJ. JIlDJ\ .!!Lnlr. bl.

Udil rtiig~ g~ n l'J'II.li lemde loplanm kt:l l'e Lb~p~rfB; iJe iq,l;ilmak uruHIli 111]$11 II;Itlmil'klttku IIi'. Blr ~ ndlu~ iL:wak ietKikllo!iliiU .....
go

Patri.k, buyilk pas~ k!llya iyininde de ha r b 1 n- _dt

~ hUll'lml~.m rnllteat.IP. Aleut, ve P It Krlnrnms b,nunu

IJrctJld~n
E"ltlm

,sUJlt','1

J 'PlllW!

Jnl

MtJli

IBlII.kanl1r:;

lereCl.Dc.'ll
lJ,r

~ler
mall

YIlPltp.C:1k

lerdrr I' 0 /,..J.s T E

l~ktu

edeC'el<_

Bu l«rilbelo.r
ht1Jl&ln1 .kh~k

s.H,

tkln

Yekilnl

li72MO

~85

2~721

43799 ~

kf1! ml:~

I~ ~plllrll.tin
VA .. i:iIi'Ja.t'ini

d1Jl'lk~
de IJgUlu I

OW'l, Ortod(Ju dloJ Wulll ~ bllPdDl1tQtleJt1I::Iilt.II 'In,- nan t!!1h~i!J buyi.L" puk.u,lya g'i,l:nii uti. BII J:!!iWA. lIelliiitle .1f';mer((eMIP9. trtldMnelh 1:11 m ;3.5'iin, Yl1PlllTl.lf. ra.UI; bl!l!:'le
Patr~k tr1l1llnltWJ!I'f.¢n. Buni:!:;m dOla:rl ((a. ~ylnQ fiarus, Milt Mli.'k.s1mo31

v..' muhlfm I n. nl;eml!l
kM~1
!:I.~Zl[·

Ie-riPe rle blllm1!lk T"iIl RIiI,. !>wplm.l'iIJI!. kiatfarID! lm1~ilI4! '\ IH'rul!ldl rlfJi otllllmu.lrt duo DD!. tarm mUAlJIi'le ~Apllm .,m~ da iIII.kim, ~Q ruJO!ITIll!1lll kll!d i... iundan,

rofloliU YolColiw
, ;shid!!: lkam!ll

ba~

.~.

Ankara. • Hayda.rpa~a yatakh kata)" seferten
J\nkanl - ~p.a'l Jr.:l.iLnrJr> l!ii MaJ'dt'&lL lW1aCen )'1 t' eVl ~I.... e oldU u r.1bl bill' yaJt.akII ki.l":1 r ;; f ~rl IJldu tdllecek: we Ansdolu e :liPre :!linden y~laJ!h V;UGn J.::lldirrlb,r;:r.'IL

el"kegi b aYllbncay,a
kadar' dovmii~L
Ha~d;:1 [,lldd~lllde 1'1 l1umarilda DLw:.an YIUiu.;:; adJ.nd.a blrisl el,'vt'lkl ak a.m ge1l "ak:1t c~ine J:f'nerl!;eIl
Mn Ill!, HJ.YTUnh~, Rnh~anl "eAdl'rIJ;r;r" 1'1

rna 1t gen~

klZ

bir

tir f'lltrjl( halen Hl!!yD~1i.1 Ruhba.n mflttebLnrj~ h "
t"tmektl!

!1• .lrr!w:

I",
-

u~"

II

1'iLiI!II .... 1

ve dp.fI!t~l

v
rll'lu
bloll GIj[mlf.l.

re
(BqtuafIL 1 luclde)

kabul

mQ~Im.3di]IUI

rmim

tlrl)ii!l

IIl ..n

l51li

I!'IInlilfn3'o.

Ol",~

liiri~litJ tajil'tl1. III1!!!r~I i~ID b~ Rbttb AVilllll!ih"

Felekten hir gun ~almak, i~in ~aJml'!

E. T. T. n;H ~e~ !,flab" -

etmern.elrtetlil'-

_.

rni.lthi mti '10 1'1! 1'I:&Ui!I!farl .. (. ~ Y!lPI~ mulYillil!_*1 blW;. Ii' l11uloaddes (Jihad! I.ilJrtnwnD. .lIfW1en

Buyllk~dl!Jja AIJI1:iI."\l~1l lSoUIilU-. [la. 2,6 l1um~rada oturan tlJ:e~ Hil Ileylll. carn d.Lin Yalova 'i/l:Jjp01'Ullda .sel"l!!h.llt r:::derk;~n yallb.sl l]tfd1i!'.lI

I!:, T, T. id~nln IfiVt:Qe "~rie etti~1 51l 'oUTLllUiU:il Qt-li!b~!li I. b.rden gel m'L~i:)UlnnlDJilltatW· Ogre:ndl~~mlze gore dli'!er Hi ull!) bUs te u~ 1lt;'r.tU lie tslol'e"~IlIBhllEtli!t
ehnl,i)tlir,

'Iufta

Ut/iYDI"

.

[Ii. t.:M<l!ftu. A'I.m:!.ll~:i.r::in.a UrtUm molii:tllli ~o; ~'a!l:lnd:l
lilt'~f:

h.

"'~. Ill;!

ten dlndJ:l. dOcrt kll; orl De !;:. 'mJ~ \ h",mpn Ih:ujn~ 'S'llJiall13Tak kendhJnl bit tarnlUn opm ilil'. dl ~ r ta.:rartan da ISlrmap. b3.'I~rru~tlr.
u J:"J.d~.lur ~:'I~lnrll.n ~rn" kl .. IIl.lll yuml.llitia rnU~il'be]c ~tml," Ne~~
~t;

BDVUlI1Ill d~dlPl! .•

bullillnu dhllmlliIl 1:11 s:

~il'ecekl!k.

I1!'r llthirl wl~:.rl:d.a
I tal:i.bul '\Jm'PM'lIltulnln
;l:<!"i!Ljl ~.

tir.

hrh:e

~\h:rtki.l' k.llbOlr Yavuzll ((everr:t bllygnn tllr halde ye OIDJtl 9.n:lnr. kOllOlrl dq: :i'ilrala 1 [~l!]-

.II~. h' ..." i, lalio btiin yUzilm' balliUM. glFl! yiil 1'13tla,n t_&nlll-rti n IRk .. bl 1I!!".. l $Izlil< n h.,.1tMn i~d.f
.,'I'o.Lg
liII! 1'111,

mr.t~t'?.d' a.-

I',.

I ,ua

ml Ibuili'

Mcclilt
It! ~.. lBir ".tkHnl lI.er~ h"1 Dl\CilPrl dcla ,~lIiMm!11 1M!. 0 B' n retli bl~l!.ar; ~'I'I J,Onra 1IIII;;'~lt m,llman unu,l'uldLl_. Sllndli GII'- , Fa.I!.,t lIIeri W3rU IIIl'e';;" I!ItUI1'I il" I nUl LlIIU~ lut!Jl!W.1 "i!iIl~rJ mU:ifM.
I!Itr

£111ft nl! "!!It C4! ald",1

lL,a.larl!'l dII

c,.... r.~

0 IIthl IJTlIIt~lIf-lollm.u

Gibll

m:ulUidliitl!

illil kLl~m uj!J ~i1!rip 'lCI lmliOli IrnpJr . or- I Id~nl
111"1 Il!lf"n

blnr ali"'" )~J'rQ.)'l.ir. [itI~ fter
dAti", 11!!nr,ll!li,llr.

5 otobUsun i:m b.artJa l:!.UUPi!.)DliZa g['lP1e~i b t I!Il met te:r:I1r, Balli U"er admda blr I t!UlI1lfo1~ Ul~er Glob lerde gelKi4 1u.{tIl dall 301) Jlrasl ~n!IIJ}tll". l~lfLde id!neye it~1im edIJ~l:j,r. Elnnlyet mernu:rlan t.llraJ.JUilll1 Ni saflilil§~ 1\[: I.!:Jlsli~IfWJ yllk:l!amm Jillnlt:e41ci: 'rlip ('U;igi d(l'Wil~ ~y ~tl'l I KlZ EflUtw;1l Oktu:l-A - Sl;!rti!lM'dir ~[uJIt!'~ f~lnd.i:'~1m. il~ BIl'lL~1 rnrn[a:llUnll!, B MIJIlI fU. BiT' ~n gorm«llm. §u ~1l.1d.t.glm pit rnlift~L Ili.inll lIallt. 15 d~n .. ltD rn He· Bi:!y(l,i:]Wldfi E!Rlli:nmd!:, r~ lek~el1 blr gUn ~allll:r.l;;. ~SitedUn. <ie d r surme~ !lEfort, "1"::JlUlm 'bthdll/tJI F:ilz!mlllllIHt blr IiU' "I."11JeGd1k. mhUr,

ralmdJi YJpll!m bMrlya L ne-~lces~n. cJ~. ttl ~MJund \1"-00 ullim gefil;llttnde blr )Iblde ~(ldiU

rI Ser1nI;!,;,!' 1l1v1!'afuk

ynu.v

dill
lunnmm:l
l, 'lie liable br;lr,IU ru IW nJmlll' I:tliWlll liiktitt_

d~ !buhl!1M Yavm, blrl!l'" sonm j{fil ,line !l:~lm ~ VE' ];)0 ~mrldlll orllt.dllll ~.e~l' iii r betcl t:l....Illlnd n ti:davl1{e SOf'ke.dllmlF.tir
·:lk:a.]llI:lBr1Lk tatal-:.Olii I:!f!ttre<lllrn MU:1I1! lito rl4.~l- m;: ~kad.ll~l:

Ill .. N!tI r:lflmllll. I.tell 1nl I~'$tnl! .• Blrdan YlJ'iniH'n 111"1 dl. lc.rs .-LilO r:ljjnll!,!l, Gill!.. Ar b.lura~ lilY'" U.I 1'1 v.p J.I~"'r:lim. I rdim 1<1•••

I

!;'~ ')

E,SLZ IUIn.tJ..:ir
ve
gi,W,d . prof
··d,J

A:klle
1iA]'1!l

,!!

~1it1cledLr • ~ alt. Oldtultl~ ii)ylt!JUlIl bu Jfj,bld burna ,mUZIl mU.diHIl l'e I1rIU!J:doll&r tani!'m!:hm Jll!!nmle In t::e1l!lIecek~i f,

"d, \'e

Bil

1,;[:'1('

Lhi'll]!,1

~m. Om.m

tltPlr:rud de karrdar.
1.t;'1n

mb hll' ulup

intllilllmDII,1!1

hep i!ldllw

ArhiflUD ],:tfi5er; KOllE.e!,,,:at:uar.lIllm.n. lnyrn:et li

c;£r.nJ~Lr. , Tllblnllll}~

d I!'vam 01ur.r mak:trultr.

Ven:ml.1 miiCilld~hl ICiii 'lii,-I "llft.n pra alllu!U 1I1!.1'1:s;uJ'tCiI!lu. lI'~ma ~u1uli!ln Iblr bltJ.;ilrlJi kLnt;;rr:rm Wn
Ilhh

-loflpala!.. :su ada 'bu- ~e:' yememege i,!:m~mf'g Na!Out Ilu·, :rekl r? .. Ka~1 a~lanlp, kidJlWlle gll"erken L'ldl: -- Bir dakilw.
... ...

ynJl ~i\kil(l Artunun .5 Ma~'1.'l z.(f C:::J.r~ giinti !lID1 T ·peba§l ~1ik til'atl' )'Ida alaturlm bir kOllS!J" 'rel't2'cegi tnl - r alln·
mL.~

:s .

"~I!'nflr'i k

~'lJf

tOvbesi.

mi

etl:iniz

a min ba-'"

~ ~::J.ban ·3.§:ure ~ yerim:len hr-.I'! . .!
miiSflll"'''' ~I

,sehrimi I 1: 5. "etes.i11111Ill'kekli VI: kAdmlt top~n Cll.g~bll ~r mmiki ziyafetin ti, ~ ....n Ustatl, kimbili'l' biz rle ,gjbl ~ ni eierJe ..e surprizWr lla ..
vTh!.m1~tH'. AOnseI'VlitJ:mr SlU iJ.s~"ltlh'1nm

II Ida:iili,. "HI dlllL~m
!lUlilll," 1II"kilnan

I'INlIo

i'l!Irlerjnln De hlh:lll ,~"jukIUln! IIlr !<il'~' mertl'k .ciip I!;III'-' I!lmk 'Bit! ddll ..... ba ~ij' hill Fitri s&"miittl.er itlrlilir' a-nnrn 1!1o illlL I tI!'11 tI!~l, d~ I~rinl III.. hh,l1III:E m:~l8l4nn, ... mlz JilHm - Ubr .dar. MJIu~1tI J t:

1«1· t:Jgi ,idll gO!'iUlJniiytOl. NjhByet. Franslze muhllb nt k.lt.ildn'B VOl'. Suz temailii.ikifliz] de ha- ;st'!'lendI: - Ntisii :tZD:s.akl. .• mamda pe;jt malle goren, (btl"'· I:;iyan glbi snpsaR, IIIIr.rt:1 .,u1JU00! "Ik~ Jar kibar takImdan) diYe yemi guu !'Ill MS3.l'. Bira.z kfilbacalhr mn· hem 'iqek b :rugll.. hem PJ16'la i"I . 1ID1II.- ma, peok dogn yabudi g~llIJi yet '; rnese-hlit": ( 1u - pl[l'ak. rmdll'll " 1'lI.mnrl'dlil ".fill~ i", hlr.r:I yu. hl1lyda.n aI, kopegi ma.ndlnl· Bu'l,rurun pa.t:rOll bI!PJ~ - Nc kadar ,Al:uneb!e, ~ flItrhH lIWl:ttr 1'L' dcn .. r Q;!l(ll demiIl1er,. tellSi)'i clrS!\l'lya gotH. kIlabaHfOr ilc~L d i.:prl gir1p nlumrMehlik~ya IIlgZl.mn SUlr·u (lk I '11". iIlNHanh = 11m lih. He~'ee8T1 mda.. dlllrnD1~- Ill! etn:lcsin! Berikilel1e dovdll: ~ i.~ntll!l Lol!'!lliimu.i !,Imnm ill' e.. yot", i1iJ;1lilder~ san.dn1yeieR kf!. ~ 111iis ~[im an dilli ,a;lkiir'fe, I, rleyim. :"Iult 1'1 \"~7 \ t7ii"lll'rlmlm dAr gldip,

~i zadeiiginiz w.liinizden

onlllrm

evl~d

~IlnQl..wgun~

Illkl-

AgoblUi 1mzJ. deGmm, . Cifte kumt'Ulu. Estagtiru.Uah. mag-firul. 18.1:. '!10k mel"3i. lakin Kt..uiD.' bekJ. ,merak eder. -~ de JU'JB'Irli!l:D biri!la
rnndoo'llIll
'll'M'

d~'im:!

a

YoUu mnzere'tleri te.k:rur dJ.. ~nl'. K ...ll'\IIftnd~ ;giim hiirt u.H1 WI' !!:8:1"irt[ b !UP (AbdID Ihili P J'nzWl verdi, ,d'mamm I, tci!:crkmeslDJ s....'1lIrdukbm
s,cml'8. )1

bu z:iydfeh. i1mi klvmeti itibaMChlLka il~ EC\'ed odada ri.!!;, l',;1imtli<;e bda.F hi,;gew;mm~ 1lQ; ],;nlch1ar: ~ 1 -!l '~r zeVke )oU pi e~i d!!. - Ame ne tun';1g1, lie _.ilb : nlo\l8i~ 1"1p.ri DJlnoo al!ll.."'AJan her.if! -{ dmuJlktadJr_ - Holi lis bir Ibrttt j _ ~: SIl;'111 sannilira mllV frllk - Dalla tll)~rusG rjdfo). R Jl' y tllrr 'le.rilt:J::mi elmeti bir 1mI"(' dimf tuf.m;'lsa,.: k:Rhlr{lh~lan kop ra aklllTl. - $u blifenin

nm I.

e'lle-

tJ,gZ11lJ I. ytka.,,'l m!

• yru, ~

~i'

,

I~ btl m~lM. IMrUIn
l!'lrl burillilrnill'. ~ 101 r~ 'I ftlkri.ilt.ltl'!

I "'tr

---- gl"''T~ lra.na. gidec'ek
"AlA

iiniveTsitelileT
tIlll TUrk T:lll:be

H I" 111· bh lfl!n til 'C'lI 1lz-~rll:1I!>, EIUm ~ Ira ldecekUr.

Blrrl I[ rup; IraQ Uti
;l}

!IhTdJ: - ~ 1 i:so bir lmln.·~ .rnhw'l rabek dCJ!&bfena de'gil!~ Meh1ik bir kin! 'II get;in yUkarlld -;-y Se-II 111l~damln Yahy bel'~ Bu t kliwn de IUI.$kaldtlrill. (> lll;nna k:::tlJyen emin mull J ~ klt~c!edi Icr: pe:kli buap lere-, koltuklara! - KIII.zinim ben1 nmla blr I'r: sima hammefendinin kllOl feb· (JI),(!'rek koil:anndanr '!jeldyorciq. Bs~k, • I oJmnmn! -~ Ii a; gene St:inaj p. It z.i!,de AnZaten lrii.ub:di l11i'Za~, bU:!!IhIi- RI'1iAlnd~. Ernin;;inUndeki 3amh - Te,ekktir edenr. f - I( indaki (Kn"ai:uI.tle Yah." nm lokanl:;.lSlllu;l1J. bekliyetOll!k:: \'Cl"S kon.s'i:H ~en~rali merlmm tun feklir tekelli.iiii atm b~ So altJndan tab bl~"1 I· yn -Ll"\'1ll1mal I itl~ai'\'l' t!l~i jl ~ r~- .......... I YahYR Bey dohr dQbn. !l.lil- kaJ'mlV. uzahyonJll.: HE-bit beyln flglll EC\led n bill, .. - 4 gU".ten b!l.!'IlI'I1Il lrrupll'!'lP' form' rum rijtdLl:k "01,. ~. - Oh ~'k ~Ia:. pek. giizel, 'te· ga l.-akUi!I1J ),,0.1{, 8n" ara bu1L1r) dl': - 0 b:11r3e !'IlInJartlrlll bll~r ta ~ s.imdi (, miJ';'oJll;'!l' miUCill:l..~· ~ !]imdi $abl'n gd~cd. H,;.. Ile OlSON tcUe:iUtirio, flu r!g.a.l2· hid ' '11 run?' !:;Ilniil etli.l:t. Ozathlr1i. bl den da @mri\kt~!I mal ka~fr.rr."':ll· .~ I . ~ me,. hlll r:r 11I'!l1i7.lHl d ib:iindeln In- IU1'\' ilAnmdRt. YctlicQt, ~W'lf gt'lni rrlnm t, !liz yadrgar· Or! nC; be:';! lokr.n~ hlil!,ptlml8.!'IF1nl, Ef't8odi Z,:mnr )t'r.im, S Qtlue;'l do- ('ok bill'l'1 'm Il€l on TI~I';1 t'YflJtf7, l!!nTltt da s[t,;llk "C Miye'!: dUl1a a.<:; kaldl~Jmtl'l resmidir .. Kusura kflltltayu kOf}tufahn. te~i - i'~llahl r:'I d(_'~tlt!ir. k;ihYI\Jo:lI~ O"]!' n n t 1]"1 g..tt n;rj 11. f!:rn1 n inin y~. elrBtrn San !'i1111 tilti.illiil'd~:1d m,. ttJkl11H~ In, hO<ll, ku.cr;uru "lirHl~l• rilnl'lllI'. ~ •. Ullnd Ti'Ji'lk1e i ;1";;-Zllllza JaYI k tJr, par. K~ndJmp lllalui·IR. v]:,'rk ,':10 11'1' r ~i bllknr a~ knh kah knb ... r,. -k It!: Akr.trn ,h be ab'3r Yill':l~ni<,. Yem~i bilirl11i~ti, Tc;";;'v, m:>k1"':"ITlIZl plna k:a·(Jrum. Tik , I' 1J \' al. Y:l'I:!:1 [J'ln an 3~l~ ic:in ~!lb:ma bll!tJ,· ~ 1'-:1[1 m:i I I, fInn f rnse-Ui lmld,rnlOal C[g;)r" kLi!ar.!nad· I "n lh Jr.l, II! atlllJ", -aJ.,rzmda. lm3§.ic: n ~'utmllllL ~n sizil1 d d'i. "I lJ1)tI. JliJjure ra1magB git- tnnburalonm duyunen (I tll; ,D ......
.IIMi '"

(IIu-

-

Orada

g]lmallah

olmnz. b3~ sedlrl reo i-

kamlllllZ

8~5

s.Oyleyin! , Ec!.'ed, YBTIID af:~z

On 11111 hUff' O,IJUgWlU 110 hi. !: M .1. "l I S Il"cek I~iitiJblll'iLne S~HlliU~ bur .!~ }''!l knvrnu~! 'I0Il:; r..;_~--

iJ.Jlk!

[e'CL\'!lzij{e-tina:.

~

l!J\l8

'*
23
~ntU S, D,

e",

Pazartesi
VII:<a1:1 S. D. 5 5G l:'l t 1
17 0:1

.:

D fi
&
1?

~D
0:' 5'J U

20
21
t

01

52

1
"{

01

5

una dernir d ka day nmaz ...

mSlrikan budc8Si'
III..
. j~Jk

Sd'l'uamll

i~. i!t.

Or hlr rl
A.erikaa
Y'

(Ba

U
I
r

d oldt
L

PSI "ti,UillUl;! li-1J:' 4,' milo I: If'Ii,m. IIh lUlU fed. dt"U!I I, bit (Ii., 1I,J1.raI(.,mlall',
~,rl I':J Iiii Ilr
,Ifill.

f: ...., QY6 olmll~lpi! (;l~.:b r 1J'~t'~ifJ'II" if)I.1Il~l!Ll""" ~~ ;UDJJ tJ .. ~'l U. ~'bPIt~ !I!i ~Ir flll i)l[Ir

by

I

III ."Itdo dtlo¥ll1ll J lJolj l.lfiJ..l!(Iu., (Joll1l!1o. bir[ta\llnt fJ;i ~I'!'t't,1il ..)l.-

r,·

'I,
'•

tlce I
Tiirk e.' 1- n
D Wl.s - up YUG08),.

I tenl
Ibli
.111
P;IIU da

,

aktlalltel 'r
Kimler

Z-

_.lIk
••

'millot

Ik-e,,·

kOllijJu

",diE.,1'

hld~.IlI.

ih.wIIII.IO rtil'Oll.klDi

\''''~!J1Gt!l!lJ; 2, Ll\..A,J - S~Ll'lnl<tl m:t:!li:lll-eruull'lltlrUlll dilJ ll!.pJI' At1Udllll(!. HIU'bk~'. all. II III I; L la nULDd.iLll ::Ii!. 11'\;c;en\ ~nlldU~ii 1J~bi. Ami!rlQ.1l

11 I:: \ V ellt1i redllerin

l~LOI l-i. kulA
rl.lll':llm&i1

.!tli iii IlJilt ... n4D

bu a~1 , '11" II ~ croll I.u Iktoil). LWulLZ VII;!=l']mul SU1"e:tHII' ;!eJJ.'=: ~Ll' !fr. fI .• l;In ta.zyiklllli y 11;1o! ol~.(IU , 1 Ii rlnd(!"dirlt'r. JIJ1H!r-i L:an II!!
, UiIIl.~ W:UL;;lD.J:!'L,

e\ Ii't1M . D1f :azllljL~ln men;ut olaC!l ~llll Ilerl Sl.llI'mih,le, w~ biUllt. B ~_'an Trum.andll blio.ce 113.' 1 '1 a <ijyle!llti nut\lkta. bun- ' t'I, - 'i;)!IIhsetmi" c.wunfllakt :Ii' dt Bununla. Dtf1lber T1lJ.lJi SII l'w-m5 ma~raflllm:hn ma.J.~ " IFlr~ \/e'rll!!I:'If.ll:m!!bJ..:j.~lliIrm ,'II!' lIi .1 ma.srfliJ [It'lll .son ciere-t:'e n.: nll~ OllGa.Sl "iI vc-ri:He n:le ~aman]ud~ Y""PLI;ln ~~'llt n:..:: her f~yi de.ti,~ml1.i~~lf Bu ~L':.!durllIlt~ rtI~men kongre-'

tisadlrn.w.~Ia.n

d hli

F,,-.

IUid;;a-;;]iII' ylen IDolor, dl~~ OIl Ie· thlUr bi!l;",m llaYlreUeD dj).!ilIlIr~ ..'II: , lillIll.~lIr:S: ,o\illliya.ltIlir. ~ 1ia.'11.1I11.'r U bll ~ bima.lb. k8hli.....fI vlma.· NiI.!;h.1vill.e: ITwnnI!!.i.9e'BM Ii 1&,4,.-11 liN'! bali!lE!o!i.lln!ldElrUn .ji un Lan ~Ii! i'~"~I ... r;: 1lS;III'I'I1l!.Y '111.1'; ""oI! LrlU, T<lnliiJ!(der ~J"'l;:lli.in.IP "l>m;lO 0 il :rnl~tirj hJi!."IlD~Jlra MicLJQi ,6denk:r. 1I11!1tl1i J0511J1h t-f,i.rtm. Olllll1J\ur,yet , .~ Ql1pllCill1a bU lU.Q AirulrU; h[iI.r~J ' Bia'h. lilt b ol:anl niH' .•, tl.bil'l}l:l T....:iIll~oIi~'dilk.i liU.!;Jillli 0,1.\ dllll" UlllWh.·'lItill!'trl,p CI_h:iJ,I. ljllltil\l' "',[111 hrli",'lnID biL~lDdilkUnde· ,re~1 ,llp~1Ia blr dllme~l' titlnta fl\i.i.~liI.b!liol~ ~tl'l\lk In esstr 01- I Iri b ".U. I'll< birblrlnl 1..'Ill'Y.rg~ lu lul~Dl o.tuhii.!f • .H 'I'D I 11m. 1\'1n B ~ KiX1t'6D hOi 1D'l! ,8uailQ,eft tu lin ),nil, ",akam \Ie !ian. Amf.lr.lka.q;lD. DYiJlid. I rlU hUI. Si. ]l Oeftl,el- ~ulh lllzllr I ~lIly~I"r'J U b"h. 1 ,hln;a OI!loLlII, t'tm..L~tir. l,urtin. " IIrl.ka.d l.;;i Kill tak n.atQ~JUp blr !tune ·IUJJ a. blrulmlll.mJl he,;!!hi ... maM'u," rfut pnm.sl~l~rl III Rwl.Ulll 11Gilk plamlZ 1B.<i~mdlr. l\!&II.ll\I;J.l.i 1Juu., U... l m Uillmun e "'tI b1l llfika ~zllrlnd~ fllcPt]k.Llltl (I J~jI~k hll1\lara til hllk.!l;lhll ~!ilI. h. ~~ Ui hlL1l.ne Ifll~ l\fH.lfilil,l1b. rol Ilrll5tl'llii~kl rfl.r~qrl!'1t.,i)lriul il!it'!ili.k. :l.I:'IUJUlUj a oLjW. Idlntlltltr an-. bUll il. 'lI,rnJl~li liI'urn, C'iUlld.l 'l:ll'J1U, en Amer1u.n kll'l'VIii~lfrlnl.u. C;;Lk I<"nli'et ItHQ(II11IO,EIJ'I, JlD.I9rtlU', l!;!.!!Iii.nilD ol!'hlll,lIIiiY klll';i~ oilllr~ dL:\"a..mj! bil' :iUlh tC"~bi.iI(le lI:ulhlfJ.I !ilmiiU :tIr~dl: dilLWll, mukddlerotll1111 reh(r, 'u b;~yl.iI' b'l'r hLbtw:I!I lInl· la.UiLIU.I O'!!.;\Q .atm..i.$,rir, beUL o.ll1cD. l :sa.to gell'rll!lllr leht'1J.llIijl ~b.ll!I.1i.ll Ito ,,1I.k ?Ie Martin m,lime.3SllIl!'r \'11 -}'an mo~ fro.rrtf~t z.eykllU t tlllL'l Oi.).lI i.n~Ullk 'Ilta.rak' ud mUroDi nr~ II 'i!..l [Lsi liYl'lElrlp,den mme~ek. -I) bir lrill.r IiUIlana. Wr IItllr h )1),tmJ .tlQ.fi,... m.a ktlIlllsYO[ll.!J1. .n,b nel mealie ~Ilm bull eill!hlilf3.udi r Ba.,b· lnRII:U"1 lmliA rullZo!I II;, B(ltlln dlln ketlt'l"tt, 1Ju. IlliIlEl~lerin kQ1k:lnliUllar') :AA1l1l1. urflllok mU""l'Dfl oll!imk memJekeUerl ~mlihhallnci. II.IJL\ TIl sllltl ITIak i(!la l apllan mf'rlkaJl !nak i!llUYQr~ 'Il'1l'bu a.,yenln t I1.P: , 1 .)1) Mn ra,'j Ir&liidluu1 rd'i ~ ya.rdlililim. Ji:.:Introl edeee uli ;sofie. kuk lItme_<Ii lI;:in die lu~rt .lin JUlli ('el'll •• :!i'a!i"1i IItllB dl~'l!n 1l11~ 1l~ Am\lrlk.ll'l.iJ:) )I\'rJ,lp '/'1 l'lIP- 'fO ;!ilkQn i~iL1O:, y ~ mill. 8;er k.tir, .iill!ll'lli .,imL'li tllhrik ~'e IfttriidilD do· mn:k~11 Clldlu~u yg,rdUltln KQmunli! Clllnl],Ul1yeL~t fart1n.h~ ballhlJl. Q!' tIJ;Y1' IIIDlhllewd'!!f8, 1Ie;m~nm t:olIi'l nUn cij~l;!r tn!ilmIe-kl!'tll!!ra 1nkl,afl' jl!!lerlnde-1l boIrt A.m~rUI.Jya. I1u.nYIJi- '1.11"1 I:; ElIJIU'jt1r. Ihl'i bufl'lo !i ill''''I.1I· Dl 5nllr~~e~Lrti, ilii.vL" Nm!itlr ]lIn d~alllLI bir nUl I~lll ilen ~liC"l In_ .. HlIJt' blt "l,in)'~ kurulrua.;'lndlll fI.oCe~,1 le!kll~t~.l1 Qe.Jteli:I~Un.~F"e YoIJ<ttr

Tem ilciler Mecli.linin, sozciilu: iUSimd.i arbk dii ya. Rlukadder,atuulI belli ois,call sallt ,gchni"tir'JI diyor

y

,::d:£.!If

iQ'

lar

dll hlbrle I'I\'~~ 1e;Jf ,dkrulf. -bl'Ylln' dQ!1l

TUrk:" ~Jli~ileon II1i 1111 rn], Clb do ,irtini: rill d.L1n. Il:e ttJliJ, e.JII ...1m ViI: 1:1 01, 111/_, !),,13. (Ill nu~llJ;fI ll~ II:tubii ItorllA.lIi1ldiIJ deVilm 'It in f 11k mullab.llllll dIm yaimlU yU' zUIId1!lu, llnril!ll Yli lllll " (II [J :rIb. mJ r IllUlu milrl,;'Lrrn. d!!:Io'tl.Uuydl.
oytlUJ'I'lEl.k]i1

'I

.~I
lu,rJulll n

Irl

7

1111
~IUI, Fen

ye.-,Ir?

lI1eslekleu
4r'

lCin

oI'8ti~!:ld" Mlte

em,

l'"ol!hm.1 J'ine cUlIl.'lkubd~f ;'luzsl b.e-fab-~r mYI\! -,lliuk n

4 1 il Ib t· ml_,' ..u at-.
. _-

In =:rbah,.. dIOn V efa"y,1 ,.
.

i~l D'1. si v neuee ltibarr1~ Ie kararlanntn memleke~ tEl IsllifeU 01 bilm~id i~hl, WiJ ~Jjbhl yok ki, 111 l1i'llenin di';!Uleri liru;lS:I,beJl1 nd ollltl marnu rIa. • ~-m. mlulekten yet~m'i, Vfi mHlekJ!'Iin rutin: nl benllIls-em i~ I'lltf!!3]on Hl7.Jm IJHLU-, e5:tiHtl.flir.
I

ilku.m!!lt makinesinlin

.Moe}' med011i

ml)mle~4;:t

de,

bill

rn

fe.,.

\I,.~""
1i4'

bl., • .I11u'hahil!l l!d.emed.L 11 \UZ:l1J D.ln \i'ex ...tildml!l'~ ),ap,ll.rL Felll!ll ',nQIi: IhUm~]I bujunafl b~r mn'C~ V -V'l!f UOJuuk ma~L. 4-1 P'ener_ kl~e ¢;eki.;e • ,J'tlll[1)f! lraptlr I bclh",enin leh1n~ bllml'}t1r. ~(!LLtede PMJ~rlIll, Fel1ml KlzllJ FenerO!llhl;e .'IaJiillYli ",lOOk blr
kll,!lI

I

esasa, <;ok ehemralyet verlllr, Bunuill i~illdlr ki b zan ddil.'o!'Iul'1"
ci..i. dereeede

DlemUd3i·ln

81 Miln·

nm

'U

612, liB, 8/6. 5!:! 1l1.a!1:Liip ~lt QLlntln tklltt!i hr)11 l1'L:i.~1 ,.1ft mli~ll d [ VI!! nu mUlll.b ItlHi.. T{lr·1 toyi l"'chml. Clr.~d, YU[Jflsh'1IlJl 1 II e lIliUe, , Jlad:;.l. tem.'iU r:r.fI 'aria. rei L Oyun l;t~h!:r b[l'l'Itl.LUIlZ YllB,I)..~llI' ~lttlnll'l ko~ 1)01 I'Il!a,:mu~ oloduJi;u [j;O rijl • ,
Tl!CHlliIc,1:;,:

ro ile

j;11un1i..idLa.

r atnen.

blflncl

d~.yqh b.tUJlll:IlDK e311'Hlf edi.. lit, Bu JAr ~~I"lel~r~ mevkllednil
muhafaz ederler, ¥lllmz rna 't" h.11, ~l]~m Sl'm!I· me lI1L b ·U.. .. otomlitik ~ck'lde dAl' . }.11],;a •.~" i1rrri r O'lmu V<:i,5:I [1.1.rrm b,;;iz bulunnntar, btl1'JJ~t"l1"I ar-a~l!ll clan slyn hp ih;ii.l!lcU de:re-ce "'.", llel{ lI1adir olarak ikinc:i d.erel ....
ml').-Mul'l:{l.r .!lrUln:a ~~e["l r.

d~n;!dl'! Vj!

'I~I

11"1rltu .. 1 1:;1111 1)1 I] ve

., rm'Hlr.
1" 1i1Cl devr~d~ de ~cne EroJ M""lIh "o! IlI)I aaha YlI.lIlml,~hr, Veiahl;.um -12 lllL'" dl1kllul"", mel~n iJ.l il":l1l!O bu s;(l1 alm.lHlte l-l
F~f1~rln

/ill tahsll

g:6rmu,

olsnlurt«,

um1Il;

~alloiy~tlle

.~(lna fr-

Fehml,

oi''l.~l:;t nna ,n .;men Cllt::..d tUt! rn.unh lclvetU

m.L,~ir. Tl<l .alene
) n 11bnl

nl

1m,..

'" )'11 bilecek II (;' m.a~Ln ,~l'l t~ \·ugll:l'laIlLo.f kar'i'l· Ina.

"~,,,nd.. ntl"l'nOTlnl MOil' r,

fctter-bElh!;!: Ik ~h.lrl k: r , rt 1;0,

rutb'JI

hi.Jnerl

ten

oldula..-,

merlk

. t1m

~YIlllm.1kto

bid L1lu

ml-

blr

Ii;Ul"l'19t km:.£InthrGla~tLr

Haymana-,a bir cinayet
Anknr[1 ~ (HU~'I30L I - MI~ " fl }'TIl~nflda : ..n., ~u kt:tLl1 mUE! netit:ell:!flen Ju:.'i i) r
olmu~tul".

s

r'serl mayinler'

bll mcm.urlardan, id r' makinesi pek c;ok istlfade e~. 7,:;,;1, ttll1:-tiUeriniiJen "j!: m~l k bil 1IHind <1'1 bu mllkamlar :1 a2a.m' r .. ndnnal'1 l!.:mil'1 edilir Fak8.t bu mf'sl~kten yetl~mli'n;t> ifade ettigi kJ"'ITlPL ancOI.!r ioru,u'jj derer'c ldilkki ediktl u[;}urn miirl urlel"ll' ikin d do':' rc-r"l
c.~.'lr,'i" 1-:;" :llll'llilt:'JO !i~rlar- i.:;in. \'a.rdlf.
Irh

v.

1"1 mtl!-.i~.

n. _ \ ul.}'~U
.1 _.

d.~lll~tlretnlmek lIniliniizdeki IJcak "'-rmchm

, l b'rcn verlrllen ;O!;.ltlJ'(J13,"1 1 - )' c~ mubtf'm.el de- II~tr _ ",na;')YI;IIl tehHlt:e,!Lle 1":I!'l;T_ ,,_

IlIi.;:ine

Sa k:J IJ h!;:J Plemu r

Bs~lI;:an 'I"nIm:Hltl\ ~nrtll-5 Ti _it kg,rfl bir ~b,r [}11l1~k ' , U!' ,,:I!! hd e..-al rt; ~rT!1 !J.;Il1l; If;. ,;n:dlh~Ii Lil:erind ~ ;';'tpLL1r1 kc,::'t rolllLl ruth:- Illlll;>lj[ll I';gn

J

Ima y da «Bai ya» n nRu Albay.
!iAmllufi ? Lll' 1- hi hl1bu II, 1::1.11 l:ILr milLt 'fLk II;II,lI'iitl~tml1 bkldir
d.l~lne- 1j;~l"e Qrt" ;!l,I.n i,}!fclcn r!lLn! :Sl~ clan Rus AI fIilS]LIUIIlD gemjle~' yukll'lrlK' .Joi:l:le.u. !,~lnl I,d'are !j.;l~n SO"l'~et h~)'l!tlll. biHltall[LI( ediyordl.l Glh ,;lDlllr RusCIl blle.n bir

O,t;iincii parti kuru'luyor
(Ba. ..ta.un 1 IDdd!!)

Og-r~-ndlfi
.\'

HZ'

flllh"d. , hsi mi..ilke.lefiyd uulaf'l ka.bul ;ediJece"k
Ani: r~, t IHu.U$LI - 5 I Ih:r oe ~orllll'n !icr~erl m lYlilli.'rl Im.h l

dl

f!

,iS~'11J olmu~luf
ymBllJUHd CI·

g' I bir l~crlur1'! fl'lli(rirl'r I' iislc~nrm. !"clu[e

rn~. iili t..atl:-:il

Ha.kikalel'l, rekkdel~-

en ~etj~bit'
t

~tiir..·.
"Ir[ Y[1]::

!l~3("a~[

dl nlUht~m

yl J. D. Toli.'iI;lJev, '1 m I~L\ \' ,rn.~hm_1I. buluu ~o.re, bu
WDnoe'fllrneo·
Rru
U.

l1"w.yn:a..o;tll. Ooitrsonl,

~kt_':hr
.A~I'kl:MJlh~H,

ti.~·lne gl;loIe, Alb!al' tll.nl~tlCilml~hr, I
bYllllt.
[[1

aru,u
.liltn

tll:er1.n_
JIlBi

kJlr IinIJ1ll.>!

lie

.JIB, RIL>Y

>:1.

.;ub.!l,

bl!en bu

~r

1_

ke-n, harekrLuHhm

blr IL1gl!ll;: "'J::InJI~ dl t1I'7.uslledrt:mMd~D

blr co!ore e,,'vel III l:lislU'lol3 l'en lIlfrJlrll1~tLr,
fya ~1l(.!TI '>lIll

R!;Is. slfc""Yl n III
tem.ln

Bat

tngJllJ:lcrl[J _ I .y. PI'" a!rlk.ta'lllI.:U~r, I!I"'~ kat Aqle-rll!:D.hlar. 11111 III lillk] mli Itil r J l'la "Uphl!!12 It! ~CJo~ bil~'t1k: 'Ill rlI: IL I!:~U~rH'Le!kledlrle;['.

dIm

eHJk:ledqj

t'~IJ!'I1 IDl!'mur, haH'l

.<iODl.lnll

A.J'.l11 k;aYlllik

«e-r,'kHUIi!1f: ~QHI .gltnd.1l bnluHu,vf.mh.! Mcmurun tur,'IJ, IHICi1SllLJD 11 redl:J

~1nll~onda
:;;","'Ie:ml ~t1r

.'UO!lFJtl buJun,au '\1n

hMio'lII V;,;Il' Lnl,t'loIiLjLIliI

\,';':1 ~h:lii

tm~k m.l:sadlle ~-e:'i;:"lll I't' ::lhb! 4;lIlllklt.: g{'l"i11en T<"fII€!1 'It oj, on • '11 Ie nZ(! rHU,", 011.1.·elldl·N .. lblantll kllll!.1 t:dl!'l1 dlndll 18 \'ii.jl'rmdll CIVI"J, 'I· D<!m~"Ttil "3rt! il>blil1bul U l!lll~ rJ :&<:"11 ile' m('li!Ih l.Ir .r>az;Ll· igi rui. "l'~ liLr lOlloo.rl~Hn Me"li:': kOIl'LIMonla kllrulu bi:i,lrtlnl Kenltu bnN', D" .P, ~. I;ioir k I~~ v5I.nlu. N>I ~iIo!! 'jotrn i .. ,~. niH IiJIl Mill! 5:;1\ Illlm;l_ BiIIkunl!lln ~KI muhUI~Lert[1;d~n O.qrnlln a~Jllk tlrllkllc "JoL'u~ II mf' IllC lJ.a~]EI m l!i" n dar \ pllfln bioiti.in. kklin·~r oai'" hunbul ruUleh.;lk:1II OSrnwI t~r, T~;;:'H. k~~LI1 b~~1 k()mb,)' nlr-l r· detmiEj, k[i~" dellklmlLh, h1 Nl,Irl Konl, Dr, ~"UB~II~II. Kentlt ve !:I n gl!!'Otll<ten. ,.")(1[11':1 1~1.,lerl komr den mulelld.dl"t k1l\pgJ.l' .•r y" , Carer TByy:u '~e dah[l. 'bUI te.nln:onund:l m(!Z:Jkerl.! (dlllrken 1111. ISMI!". WI ~. !iulUItlL ze"fII~ln ku:ru~ulorl ' II:II!I1efl,rc- e.;;~'mli IlIr:.:' ~Hlml:~ ve N32.1fe bu nteyantnda bulund'Uiu bu y~nl par o;jdce kl)",l~yo1tundli da 11Uhll~U,_ larnak Uz..r·e H oJl(lmliz:de1d iJjLlnl&rh rL!1:J1men. tl hl'li1nrf'tll t~nl~uIOjlnr 4jlmu~tllr I!'II:k.jIJ. lllmJ~ I:l!I.IlUrlSlI;ll k::tl" K'[JmL"yoTl,(L N IiI<J.n blr I; k IT Hl",\ Yen.l P'llrllnln tl?,IdHdllU )'ll;pm.all , 'klllf'r~ rn '1llIt'rln mul, elll·t,1\'l"t U"ln'lI, ~al'lll ~Imdlld en i)i..-~ol!; '" I YOlu!{lt' tcmidoelilm(' 1 YC'll[Io(" bu'l 1.'t Uti'nh 11 zl:rliklli r:s, MiIl"1 H4llltl V", ii 1 <Ill uerd i:llul.:",b Linde ~ululjJ(,:I01 .... illll'll lIill a.lltl bli' btlil.llJ, ~ u lui hli n tt'1l1tI: I L.:! Utllmel'l~1l1 '1''' I, k'IJ'LrH:~1 Inlylol:i!'Illllt'lde-

H

elm' pek bij"u ~tllilir l::jol;ld.,
1',1\'1;1, \'el-li!i .. '

'-: 'e'k t' errll'J'lij-I

.!

Il~b 51, k:;v )k zOl'luklar· d 11 "'>! h:ltti m .. .. Jll,"etleT(l ''1 •' kllt'Ul.l'll", Hattfl m~h:~klet1 ~·('till me m,ktai L,3?'lM '!Vft~; mi..i, ~ h sarl." ... it'lll hi"", k dml erJ I._.
hil

t

r:h:r.
Ui:llllktu',

oldu

unu blllllL!1~IiJoijPi So!)Yl€!llLiitLr. J rI'k II] r t:Ua1lndan " ~'nld S;m Id' Rus 1m' L<&U'I Ll .!Iub )fill AmI! d!:. etmi'i'l!:rdJ. S,.t.lyl1 slAlOln R1.l1I
....Iba~·, B l"me-ndi!o: h,HO

Bir Fransn. azetesi iflis 'I!Ui
2: I API So.tflllL ..tlll!rin ye uM gi.ln]ll11; G"ll'let ~J 01 I'L \'e"!G V!hlJlln b~;rl fl'lYlnllUjnsn - ,Li!! IiIQ. ]}1II1:OLfC:_ mill! kudrehlzUIic yil.rljn t:Ltrl p:W:!r
....'DHm

Yel'l ~ P!!!"tln.in m ~rkes Afitlll'"Q () iHmlnln iiiII!' illaClja. tll~[ltlZ hum luhll.maJrt dJr,

Bundan Ho a, " $o[al' IDun\"imle yeImmyonla YL11cu taJ;ily n r IaIIU(' otobi.isil yul\111. iNn! tutml~ ):arak dcvlILmi:jLir, ].;ind~ bl11unan
.1

.

d .... h\i

I

eks-e-:
k.J.iloetl~iH
'i

.ro~lJll~kAlkl-It

t4zmlnatl

Puis:

YAPII 'Ie KREDI BAf KASI

v,etierinin takvi'J~.si i-;in tah sisal
V..,lDllt(m :2 {A.A,,] - au lnartIJ, k"ni:~I'e .sunul8Cllk ohm blm- ka'i olin hlMrLBI illl hlliT~oII rIlUItU.llliD Q hlIDllmlle mm;.ll!m blr hole getirU,ID~ I hn~nL:l[!oktir.
uhllf"'''!;'' UC;i\klfidEiIlo mU· rl'~kt:b 01 caktLr. T, J'u:ls., Ih~leil mf'vOIllI 11110[1 5:; hrtVIl I;rupun\ln I· lId HI:!na i~in d4' 70 .-ru PA. iblil,pm 11,·d.d' l:utan bir Il'ro,fl1lmlll ilk !.i!l) m.J11[1 gvrgeld .. Udlmll~~ ii;:hl '11Ib.II

deo Ilg-.r y!ir'

16

kl~id"'n

ti-tU etml,u[,

gUI1LL I1I.!.jIr~1I'1it.nl hl!ltnlUl

Cflzete. laY-In!!
h;in cUIDlirle-I

deva.m.. !lI\II;!QIJmEik
Ii: ~ntl 15(1,0(10 ,rrllM

gfultennt:l,tc.. ...rb so u elld!;-.ch:!nnl pt:k I ·zla Id t1lye alrnak lstem~fIl.ekt..c1jrll'"r. lIunUl1]1l. ber::tbrr 1011~ d-;}m lilli, l!lJlllayl! lhlrb ml!!bf!ml,":;:L 'i'i! wbanc.I' meIIlluetlt're grin tll!l'Ll !:~k CIIl(l lIIli!.dl<l'dl!'nn L!l Uhi'ti. lat lilli, d'liltr\l :urrt~tl:nJ:k
jj"]l

l.

Atr..tULIl. Bulv:trl

No,

1301

bUhr:u y prna'k z.orundB. ta]dll1rru, ~~!k.L[]rnl hr. Ga;:ele mlbhllldl!mml!!' rL bitun n[sElO aYI t~jD, IU'lca iii:

Bu onlu, 12..1'1 ,mel 11 0'8 502.000

,;ebehlyet • e· irf'IIJ AI'dElllU~ bel~diya: 1~L"1"'1~~,,kif edilrni tir, SLl~lu bel",dlY~ reJili Artvhl Cezllev!ni;! shn t' 11-

ye.

~lilJ.'ak

1l

U.

hll.(lf,
hm!it
I1

kE\h:'huJml,~tLf.

Jju iki nlilste ror me\'culhlur, ~I":lsi mu:ste§3rla l("in anaHl,;1 31 Paris, fuan • r.Liilt~amil olrm ltll m -l£!'ki LeeL(Jndr.9. 2 (S,B,C, - Bu un. P.l rPbe. me...h!ki bilgl \'e mesleki rt t :31 I[lCI ibeyl.Jelmll~l rtJar l'lCll :rIllin e\ I~\'hrdle b~ h Ik, n i~in UI.jU ntl ~ir, FYiln ~+ mem]ekeltCll Ii! hI I"i~-:: me\'1:uubalH~ d ~j1ciir, In - ne Y<1okln f1rrnl1 i~t.nI,1I: ftIDektMlr, Yekil, meml~k t "iii' kab~nll
tlr.

Dei

'Bill rcd

kaz.iiI.}'8.

Pakistan'.

Rusya

Ki\'a~ethliT'l
1"'11'11,

umllm1 l,fe mHlllli[la-

nri_

til',

a,raslnda diplomatik miinasebel
'Ilrlrt'

.kemU \'-eliii.leUtlde l;ltbj-..: \'~ e~l"e1'anmL lemin lm~kl~ mill.;~lle[tL! . Illl dksl[1.rlUi intih,l l~rl-> 'It, \·el,i· lin 0 makanu a (;meti.:n e\ \'d, g' ciL-Jigi d VI e \'t' ~re <,Ieri 111:l,~a.rl Jikkate (11m :7, m~l~k k,l. dt"m~lel iOl ~1I"a.:.;LI•• ~tI!u"lr atla.· I'I1l;'dlJ!1I1l l('dl~ik etmez. qnuD. bu l i'1.i !den II T'lIIdl~1 "'toy, ya.ltt "ill )'t.lnl1': si'r'a~i ('I'r~y!l'llnl-a vulm· lu vc llilllClmelin tnldb f:'ttlti ~i. ,'n~~l-in ta.trnkt k IJlli\,.,h,Jili"_ Jj,~m(ll1ndolin-I degil midi!" ki. Av l'lirl.llda prr"lf ..... -I, l'{;lZ 'lc~'i11'\ri· civ. l'1D.z:!l.lrlarl flr'kllci d Ih,li"e na1.lrl[ln, mazari '8t~1 ik 1!'.lId ril\Zlr18.rl1'I8 her I':"ijll 't ~ dijf edilHl",kt soflir.

Bn ltib(\!I"lo, Ka me rei~l,[Lrka

TeleCan;
2'_ Al'l.arll.rlJ.Htr

23117
Ca~ NUo, 159 115005

'l·t:letcm:

5000 r..-sn!c: Uc::ret I bllm1'l'!lrdlF. Ca7ete, nelirly til devo.m. I!de'b1Jmtl'k.
J ~In otlJn111 ~I n~!1 I'll
1111
Ii

tll~ ~1111

bll·

gnl!'ltlr.

I

ahib~ ('Iluugu ~N'!cn 11 b.... ll:!dl ye r i~jiiilin btl o'lun a~lIhtl yulb.1ndcn tfvkii e Hdigl .'1 'ylll'l\. mf Irtcdlr.

:!

I.

S,C, , -

Rll$!r'

F'Jk .•t In (llllll;l£llllILk mOn ~e1J II!' kurmil~il ICll[,r erllll,]l'rdlr. [k] mril'1]l"kN 8ll\ uk eU:Lh:rl!!

.artm.!:i1lID.

lIarc:w 11mllL 'lJlmaJ.! (l:llym , oj ~den bUl lltl.ll.uID!lt _f"ill:!l.r JU l k uul etmelt I1iti:memeli .

lIIuTltl1 ~

alllm_l!l

8UgUD
klymJ;!tll mU:'jliLY(IIl'"linl glrlyor. , .h1z.meU.ne

t.edlt'ler.

I:'l'Izeteselnln mlldu. ell brlmwn :>lr:Uflt Ve de\l!tll, d!.l. [l"J, L£'OiI BJLlm~h.lr", Bu !!:~%ete 1;21 lo'Jjgnda. KQmi.lrll"t dU,roam blr al':Ul I~k tnrahndsn ku.rulmu,tu, OI!!;1f11 Y;J:Z. vrua1L Dla~ K gllntle 15,OOli 11.del b:l.i5il/'linihl.

L.e

P~pulalre

F1H.!.!!!-16b ~d1lmllktedir. 'Tf'Fm.llll!l.llcr mwglh!l, '1>11 tfL!I<l r1J1 lruulik ,tmi tlr, Jl.ylt!l'l m~l)lt.dllin
~I

. Coruh
A.1,tvin

Valai~1:i

dlleC'(!klll".

d~ t!u hat ~ l;moe s.}'ni ElLlr.."ih:: IlHl1'lf"t oI!lm i bi:kl~llmekl«lil" •• Progr-oIImln gf'~eklc!im 1 T!'i !!DB.
J(Qn

do'am.

mal

olaclikhr.

Bnl'!l1-; \Y' eV'l,',['l Ad.!HI J:l. ", ifit.yeLi Lunre be~'eli nz.ahglloll. tfICylO ecl~lel\ l\rt· 'I'm 'I."~li~il1lin \'n,illi)' pmumi mi."l· tl) 1ik mil~::J..\'il'leril'lo ell ~iki vaiilerden Hamill OZkR~/irli rill. echldil!i ogTenHml~lir.

IHwL,n ~

-;1

-~.......:)-............ .
,B.B,C,I -

BJrle~ik Sih
Lol1cra;

... devleti
tC'IlLlII ,

f

I.,

YI(!'111 TlI.·lhl,

ta-

d~ ~:mRiil1 lapL:lllIln SIll mUme,,,I]e. rt Slr]L' III SUr. ill~vletl I!U,tll~k h;ln
gOf\I~fIl"~e DIl;>I.anll}lllfchr. Veal de," let, 10 Dill. ntll m\lwbbilinaa blr ,a

nl Itom ke ·iflerl
"'rGma , Jillliii kiJ!!!:I:i,Flerd. 'IIl~Qjn'lllduiulnll IOrluJO)' J
D

h, _\'~ I'I!
Olllllk

u~ bU~lJlt oltl.i::!:J.kllr,

0111,)1'00 niU'usD

Ve
1 lll{'i,I!I.~'b'

1m lrUl.:.larl,.

~n

kl

iUk

"'1.-

Bugdayihraca,h
(DE:lljibm[1

1'1,,"

mii:;.IIIk:Pri'i'll

\"~'{l:llYFI i~tl"r.

,t1.:" '

I.. rillin

!lineal! inrihabRta

IniH

l
,
\
~

":l.t1Lll'Lon: :2 (A.A I _ BlVjltaJI 'i'ruman ChIn I.k~:l.m V!l~ll'l_lOng;a 3'fipffiJ~ oldulu illr d';I1lIi!!01..e :Blrle~k .Am('rlkll. trio nln '1I~~mlildll ku.I!1l f-1]liCIl '( ;:l. t~In ItntrJlbi 1~11 :jomelrJifl II il'nn.dl !evka:flai: 1;"!H!;{d~ buJl.m_

f('jsli~l.nll~, kfll:l.bllhk bir Ill!,l{le't tn., r,pfllLllnn ~T' jlllmnkll1t1lr. I~II li'E" A '1';" Illr ~j'U kod, ,," bl III II 111 L'''' , 'lutlCtp oltduKLInli 11 mil f.·tlL"!~1 Iluil tiilll .•·dnrk d, L'>I11 m' kl n:ilrh ,. NIl ](hu b'lg\li'I ,oil • ,r ,.h 1ll.'",ID! r. ~ nIL'''' m IIl1llj' nile ll~\'J,"1 "I ml [",rul!".

m:l1l1ard'rI, I"llemlel,etin bJLe: L·J:II· l1j!;ni, n"zu"h;;1I'll me!'>If'1Clt"11 \'".. i IllnH''''' i Ideri h!llde. bli_\' i 11-; m .1\afii1khrt"tlr'rl(' b,:1;<HI nm,,1 U'JIl'_ ES01 ~~n, An Llj-Irt tea n llillt't"I \-01 l.:luli kf!l1Unltlri hu med,ik1 i('ill k"t'iinwllIli hutiin ~llJtl~'llile Ilkliir !idll ar:Jllul.mal·tadu'.

J')~'''''lp ill

hlil"i(']

tl.llh Ii, ikH-

D (: 111 0 k ra t I a r 1 n
Ak'),iba,
9(,,'1,;,,:1;
I:L'YII;~t" ~idE"I'dl:

k,oyiinde,ki
1'1 Akh

\ ~~He
.~

o,,'illua:iJI[\\L bllfl[ml~ll.r, II:Jv"l\!ll d'llml'iUr

o;:U!IlnI!

h:)pla n tUIl
Dl,'l1IokrdL1.

,aiBLrl~1!;
(Or) Inl A~rtk nItI 1& l'1I!il. Mom ha , I JTl..Ii~.t]lfllll. dell! blr.MtIIUMwlIll D

.. lm

koyli.il

r]~ l~ontlJi!
ve dl2'rdl~

"arH, lit'l)d ~Ivasl' il\i trlClmll"!Kdt.· tfln)!k en'c('kl('r i<;m 8.1' l1" U1.JJrI "I1,,!l bu bilyiJl;; i!fI~J'I mu:"l,,,, Yf'n siVBset I ensij'llel il'le lin 1111 01'11:3.1<1 b.l!l8.rilf.'r1k bi,' ~al';1:va In;) Nt rnlm8h mill', \.'t'kfiletil'l I~].;T1ik i=-"Ie-I'in; h,t1vh'e, me~lekL"I' .'t'lI'l'mil:! 'LImlim mildii:rlcrle, itl ... rJ n~i\!lt"!i':l!ir~nrJlJhili:i \Ie If'{'IIIf III

IJlu",11 ",

111'11arm l~tek

,...

t QeJf'fL)'din

In

1111 dlnlp!lII!1I~l'ilir" 1\0)' kaJwe· :s ndt v I'll ..... In,H1U::11'I I, r gl'ce \ u:~mdafl I!;('iilra ildve kll.lhu' de "~ lin

i-Jelf'l'i kifELy.'t etmi)'orsa, bunla" \"D.1111l~ t~knik ,1l1i.i!)FWir h('.
ilrni ,,~fl!nni

"t"tlf'rinin

kabilj,

4'lmi\jlil'

"()pl[l~lHJfI

Orner

Vl'th'r'i ilnvp ~ilir. hitiE; l'l, fr'If'_lektctl ;''' 'ti~e VR ~f't"l'liheo '11(' II: dordlillld1. u(Liu·
1"1 v"" illhliti
tes:lllliH II d(!1 -ctueki ),:fIrn.nC"1

11.11"

Hindis-

Kfll .. b~",

:-ilUh El."'('I \'1" 'PPI'illbolh-

'(' 1

{', i~bnil kllnlluml!_ln 8r1riNI'I~l,r,I[~!1I',

lim
Illl

Jr,I' i,_lnLlir. BakanJar' utiarrU!k
j

T~rl: ...lLl( kOIlU~l'[1t1"lllH'"

hrl~'11I

kih'lu-

nlt"mill'. h~lH:klinlll. bLlh.l!IwlI'k.

\'i,'~J,'!'dl:;l'l1inin to!w:J k~lZ ,'],Iu _,; I tHJ , OlI'nmnla1'm cllt'rilldcl'I I
"llIIml hldilllt1i1~III1I~

50y~{lmh;·

rI'vnn
IL lr

rrHII"l:;mrlar-J mcolI'cud d,,~tldl~ \',(' '.;(,;l:iil mC'mlekeUe ceo·
1."'lllllH

ml"sie id

k lllil"mel

~I'i

topr~k Llrl
11SI,d

Imyle

blr

,T,

It'l du'

Pl

,'"ktul'_
l.llr h klk,LLtil' kit mll'll1 'Li~l1it,]~, ml'lilHl i 'eli Inklki \ c :o..mlimi bi.· .nt' ohl"l k in l II at> dod", yiil["'~'I, I th"W i J'I'I('",lekL bilgll , t (.'rll!) 'Ii, . hh"'L 11"1'11 i k~tlt.l m~· ..;'i,>1,I1,t lillie I S,lIIti51

Ilk

hR! dRill?

lJ,r

11lf~llllll' IflU Llul t

\'dl

ihhY3("

rol!,

'D ~RF t

,

H&.ltAn.

!!!!!

r

c.
II n.

I

---,......_
tlft-

~'irc lauc
.Qf

C. H, p, iI lJtJewYc
i flJl' i l.i nucla

Du'IJ'..· .riitlc;l.:

I .i..: ulCiI • m I t1 iJ tot! Eye Dcl1t(Jl mO(1 1mB t1niurf, yulltlJ (W '1<' U~ It Tf1jlll«~l~ gQlJf '/ ~I I bU!I' am ~ liutill!U
11

kOJltliuyo '.

d~llit.w&' n, ucr Jj( 9iinltr' 1(i

l}u hmledols taUti dtmcyi

trm.:'jiI{.J! Slidl"{c filii .. i, n •• {'c-r.-nmdtr'cdi(,

~rr

okr",.

._____.
'H

C,m

",!tIl.lIe:

U.5llSI ~ -

111'111:11.k·

IJa.hkcsJI'

)OIUfll,J.n ll"mon

rn n ortllli.lllUf< !),apln1Jncc.ek Yo ..cd 1.10 2·1 nlsan umUII L, I 1;:UnLi • rl k~n g~I k n I1l1yret vericl I r lf1tlo.... ., jl, u I.fli. II !jlllJ1, IL \' 1I~ IHlnJli 'Ill gel(-(' .. l~ 1\ blr ;;J.za oj' n Yl:nlcLI iiln b ;;1 D.F lI~fI' bln, sind SIl~lIr u htl 1 hkL:siU! I§h!),cn hr.r luk D m 11"rltlo C;i" iii., 23 f0., IUD o.Illlll~ ~(!l:idir. K3U1}·.II. gi , Nbnfl HnklmI;:II:U lIUlltr 1 1Jal • nun rmrl!rl~ .01 lll.raHll. jf!.nt.larma. ka- dn lbu ·lto., ~ pJlan tQf!llldt! konll.lan ra1:oI)li.1 IJcil'di)U \"<' C, I-I. p, P~.rti Ik;:'lri!.lInlta C np, D:;j,rroJi:li11 ~'l!: SlIo!Id !kit ill..mfta d:ol. !~i.ikurnl?t binasl IlCnml:j. g]d.nAu ve k(lvm~"kalTLl bun(\ llk ...lIul bu.I'lj1]'l,. Suula.rJun be mm do~n.l l)~tl ..I'~1 !';(''io lli!rnfll o.t. ~lij ,_ ',,",' C, H:, P. It.l'ni binll it;!Jl' Ipl\;-'111!1. r:1~f:1l rmml ol!llinU~,ItUU1' I 1\,.1dlr, Hinarun knPl.!>IDID sol ta flJ bb:e (&:.Hrdj~ in\'n IlZWllleUCTI , mull bel{'w~'cn n ,~ :E.... , tD.lr.iJm v e yt'r~!:.! nHHJ~hulesJflrtl!'tio Su,urI.11l\. cl C, H, ParuiDiu In.boJJAIn.n C mil t.!1IrulJtL tlutUJnU ru L. ardrr, V6 gefi J.;·l1[lIlIl1 oo_} rak k:.,p lIei"ltHn nCi -h 01rlU~ 11' e 5\1- ' r tW, Ll • Iml~ Ha.lk ParliaL.lln urluk! l, <1 Q-ltiljllln HI' ~.rn ~I bwunm ktndir, a~1 nlcLl'I'~ glLltL rnlzle ~ahlt 01Llyoruz , az jet 1;:r [sJnd. blnamn. bangl Si'lat oncto Bl:Q:!O. etobuslert eli} or, dlLir }.of!O ait. oldll. -'Iflll. S.1I~lJrluk, til.l kUl;ul-! flrln k:aS;I'ba bay. tl.m.. B I,dlye blfl:'l:il llc tlLllkum@-t r:un m~ m::;J;r;il:!l.n~ ;:)11)'oOf. 150 o~cbt.l!i , 1"11'1-1 Ifn. _r'Ii1}"fI. told IIIfu. na!.de .k"FQa~ Itlk kaIlje·j1loiz !jilrnrl! ED11keilhe dQ~na tJot"ledlye tlliaelli 1 :J.!'lll.JlIL bmumn ru U~r I~\ 'lor B Ii Ilpu.zU n b5r Qt~blJ:i L..c~o.: ilir ~U]tl o~lu 1xI)'mL.-, bi.r I'~ kamY'lon 1i:.1L:l1"l kJ Il(:UIHI ;tl"d]m rtl b!l.~':n. I "fkihy~['" 8u ne tlJ I grm.:ml:{ont: YOI ~oyh:1.fI lclJrlU De-. 1::, t bu- hadiHdl • n.,olIr tl:Jl'ln. dolu v;:\"'t~sli!lkt'hn bu bo)'- ~'Ll1( ·RIllYQ-11!9nndll. 3}":Rl:la ~Iden, r, at s"ndal),;ll l'd otura.n "'1111erC'e D ,~ 1~.dil"Y 't' h"'l" l"P."mi dilil" ).rc ~e no rat, ~alltl(].n \'(' l"ten alk3~layor lien TUl"k ba_ n~g di.l.l'llrk n. C. jar, m:\~ M~lllL ~h,m<lll II1m1H m.nc H, Pnrti inll'1 t,. ~'1'f1,,';!11l11l ;;b.. 1rni ;a.RIfLnd~ ~!l;odj)"1;! bbelfuilnLn R~iJl fl ~rllrrll:n-:l ;r~'Jj.1"lnd" B:lhkeslr . lea. rtnr butuh ~:lrl(l.n inletl),IIlI", KOJJIMU WiL )'erue dJll.galaiimlHiln.l fi8lA ul z.I 'CemlrK1I:p,dla Sl1hke:ill" D IllLlKrntia
EO

J\Vl1i Mc !;'O, A~"ml!k n Ami Bu. I.IH, Bl:,. dl9J:t n Mu;!ltffCl:' EmtrQ<r' ILL. B!lllt1IrmL\dnn F;].llr at\rl1~~. au!;urJ\~JruID Nutl EI o til. 131111, 11'den S~'l<h~l[il~ B~'~ l ~'1{l k o IU,so,)[ll,J,Jjlul ,Bt)1Lm 11 UIIIH HI! ttl dCjU 1.'1 krill Illarn ragm n h I.;' . Lhillyeun ddJ dl in! burni;l~. II ~~Im:ln. lam giro.; (I,lull De v kit H bLL mClDll:J.:ettdd C-Il(;UIlI\lI,U tt·~-

Jtkl'l~ b:J1 I S!lr ~ 'I, 11 i{, K rnC:l.t)ey.lcn Slltif.LtJn K nW:J.b l' U,J.lr,UHLil Slddlk !;e.lLII:, 'elr rnitttl'l Muhllrrc.m TUn~£lY. llurlJaIu),[(ien

Havz ufisind8n, Ankara oiisine g~nderi!en sH'~U,
QU~u ian
rlll~ Cll.m>1
01'

-ru

de -Vi'!w",'u

d.. ;,Y.I"M bile
pars.

eatn 0IIlPrmmlYu

rU),I'I&m'

.....nl.Ug,HI.da.iu

on

lOt. t.i

~c

mcmouu
Bund

~"e n)ij'I~Y"rilI

11

\11.

:

(HdRUli) M.lml mUdUr1IJgi..bnCi! n bahcc

kll edt.'n bu millcl!a
gE'I!:i:'ck C!

arzusu y('r!l1 ~';l1dt 'II!al bl.lyulc blll'l'aml

ntri!l .!t'o~cll~lml'l 1:I1'11r~UI~\" son 0kl;r!lillJ'e gcten Bnllk".Lr lllm~ kaT1J S~ll!l ¥m;"[l!L km11l~mallu'1 so. nunda Allnl'ayn I;~klttc!:'k lk1 teLg. raf IIIUToI!tL 0)("1..1(1\1bunun blr181 g~nd

Jarak

k!.l:F.lkl.ti;1 olmak tw:re bW'3. 1l[[~1 gtjlll.denlen 5, r:u1 tim. kuLrullijJn 2 rnL tI"l) WYi.lDd ~kJ li:I.hm.i:n e 1!I 100 a.t1tt 15t1~t dlll1a.nl11n :or'alIlIZ ·nn ..r
1LLn bdllll '12 !~TIl. tlJ'1n1.lil:$hrr, H:l]bLl r.1 aynt Iilv.!illftllld ma!.:Jn, r.r~... Ll n. l hedeli:nlcn

, .. r,nr,J..

u.

t

J;

11

,

!.i

i'un flyahn.a. ImmdAn
.nidi.

U'

HI'

L,l .'(.1"

n~nl)la'Mj

f!~!~~IIUl.'1

C'un hu.1.mu~nrll:z.
mi ro'k!lSl be~diye
, 'CI:nl.L

t)~fiJ.SI

C, H, p.

mi ~nl:!l.m3·k is:ti

Zongu'dakdil StaUnin resm'ni la,.y an af:~IBr

PQr~lamh
Zrl:n~dH:: lHususl' - Tr!s\"ir n.z~ni lStalin - 'lT~kl:li n8s~1 oldtirtti.:i) isimli tefrLMbsl
dol:l.yl,ile Oa$"llrdli1 ;Ifi:::il>:;d~n, !o;~h nmi.!."in mllhhlH Yl'rl(!rini' de flBI'
;nl~tll:".

"SU

ahsl·udc

Sta!inin

fi!l!lm.l

UUf"\7oI. lUi ".!'r JlI'lIi>'l:tinc gt;I't'1 bll ),uk b'atbl rliilmilj,pJ', HiliII:; brn !mdilll StalmJn gQ.zuullln orllldll~1
t

bTr ~oJt :a1l~1cril'l parr;-.ilarHlnl.k
Ii Ildl~

~okl'kll).1":l

g()l"il.lmti~HII",

Sa:
H;!1\'?

• Sivas ·treni
~.:trp;1l!Jh
~ (Hum1!\i)

r~ r 1m I,,(o( tllol" """ r " 1.. _ I. trill loretntn t;1. kligi ...' I.r 0"101 " \n t 'fI hi\, b:\bJi.t tTrl cmeE'li. dogrudil:n tilCtllan iZ>i{!Jl. tJfI!illlmll'lt1r, H(:T v:u vll yctlllr De~!tml1:ll'ItIIII liiL dog-rur;), 11 1;}ll1Llnl aram.:ll!l '\:lrnkbul I?dlldi t()pla.ntLya hak.Lm.l)"et ka delasm~a blr \ ~i11.' k B.lla1 Lhm 1".rol~1J ~ Y"IIF, DlI .. ,LTl d do;lUll in I n~:fmQ. we ~lIyvnl-l1W1, INnU ola.mk (lin ,)'ltSIZ ~EUt&L;.o;milldknd1r dri ~lJ.m 'ill bu m·iir.ilC<l.atJ;ir, nib t , z.alrl bi.r Ifl'iln ik· oLnlerce r.remokr"lan l~ttL".il.klle ve r~] oj),,. lIat 'bll~lni dUl'IGJ.fI a11!l11::; ~llI'lotl~1 . dar. tediy t. ile ~.. ',',r I"am tmck t<l !Oi lie ahkoj' I" 5lii1"ll1. gil" '1 ~bmlllllZ ce111 Bl1hep blr atu;dD.rt sO:.'le e.rek oplann.c tn iYOI, 801 o.:t ,r<lRmdr-r. ilak,A: .Il.l:;hn- '\Ie !ll]!ltlJ.l'lIllIl'~!ltUr", 1I111've D~m.okrnt ll.leLvllkHloctinLn tlY~ son ~'ofi!rl!ml·5 blllun II " • IIt;der• hyor. 1o;:mdt n e!l ki ve zarif kill' ~ra- kat EOD gi.lnLerde iioylC! bi.- hili albU:l urlarlla !:C.utlWlllC1Lkllr, den ge1en otabi.l!"I'l'1" putt onond-en ma)'a, b.. ,lt.mli!t:lr kl bumm bu ",J .,lkJ~ '. '1'. r ild ~Imlc: tn ' fllllCerno"k.nt va ta.lld~l.!ir11t ~~lell~ [le~~l'eli Ba,]kestr Demo:kratll1.l"J t.anl mi.ldilllt diLha idarnr litilL Ian· 11 bl'r ha.Vil. I~~ml~ blrlllll'Uerlle t:;Ln] d,1Jl :0. R.plJ:ln In~I'l'!:'mffl~ bumm la. 11UO,an tlgrarlnl'ullt1 "11 k" ll!l'['l'r yo] :rihi \'<, kl ·tn,til bir epeT oldu1.'1J ~IP gtiriJ:trtU:!Ie-rl 1~111iht)r tilIlll terti b"yl:l.fllUiLl QDntl.w. bekh'yell koYlLl A.n~lh~'o , Ca.k;rt ZBI:rEIbUllun rna rm~:l.U blr he}'l1t knr~Jl:ly"l)or. OlO"ini.o; DemoklaUaml "t bat s.]anml~tlr, atkJ:!j tutaTlt afa!HI1· \,,,,. vau:r~'u rolll mn tann!!. ~otiinppl;; JerLIl'Ll.: DlI:rndnn Ltlb;Ll"~n anca]{ !;;J.Her Demokrat "tnlld.a~ll1 Clt't>l!- I hi rdi tla.k:lP:ty,;.1 ha.kkm.da. ~JiT ~~y d:l m~mlel{ f.>tloerlne don miitl11!rdir, g1h'unUe 20 ItLlom~lJ:'('{l~1l rn:rlu ,roO] 111:1:ler tOP]l'Intllllmn d.Autll.s1 91a:ra.k !"o>1enmi) o>r. Y:tli::IlZ ~abm aiiJI:Lk: t- te9 hatkEl '1:8.1:"8 knlmHOI'!lnl • 1'or1 ilI', in bU.loi.Jk I.) tahaHlk g(i.3ooriliyor, nuyor VL e;1.lIlo:"~lre 12, 30 de gLr~b blze ~re~ \'cfIllelerlnl fir;[l, ~der1~, Q%(lnUl hnl.:iki dl?gm \I! .Bu k.a.ra.n "eJl!D Illi lrafs.Ja rna Hyoru~ carl;:: ~'!"rlmle bln1er~~ M~rma Eskl S.ellb" - r;iu!!Ie-r ,iJ!lmmd, n hi« hiJ' g[W1J'1 kapalUk1 rJ bu' ak s(,fa ba.L~blnl temsLJ eden Dr:mokmt-. DlllDDkmt. , .. Iii lUKu ulilsla.nmn ,H'inc 2alJ'lD, g06tcriLt'Jl larla B"I111:(; [rIller birVirl rllU' l!:ay. Il~t idare Jl(url.1lU hudiScyi AlIlil.Htr..J.k \ a.i;o.J~ u nnun hLL fe\ ai.mul i~hlut. g0211ndtil VaSl 111l.'"llJr, M !!oCt-mal b.andiW~e ~bre rI zlh :rL;).I'-3n ted.ki)ulle AI"ZI.'<H ·i)l"Jal·, k<lC:f.JH~ or. Za.biri !.lihydisin· C ra~" l;iriYCrllz, Bhllka;i~in I'!.er Ilok. ~I Zol'lguldl!l.k (H1!JSllsU -Buj'ill: . BUl"lu llll.'ruiYl'n kllrn;iz tilkimp .m rI l-'rLZaJ:uk "JrfI !01Iltl.a m iibimc:e O::lllnAr.l Ii. ka.ym kamhg,ndan hlll~ him; 0.0[lJ., gu~ }'tlruyebi 1.yo' Dogu. Mecmuasmda HaLil Kamil g{5z1 Ii t.m:yrer "'Oil m,. HUll L>.:t lie I.lir fi.:\.'~t or\aya ...tml)·a, k:u-a.t' V~· III'IAjIdaki m4':b:t;ub"lrlalthk: c..t~ ~.l.owi:IIbJ11 la"llcekler!,i mfi$oleB.!' I'IllUfii iTe (11..'1lJf",,& .. U pllI"ls.mlya ba.i}oIl} or, VI! I.i r<lZ 'll aha G.azetcnWn. ~/4/9U gttl'U ,"'I! rlj 01" ,." \f:ki if<rir!;..ll,~ ~a£"ilslll.da dV!Il~,}'or, her t:1rLlltLl jj;]\'lIIJU liillL :m.a1l:zaramlZi) ba~llkh YUl He diqil..Ddu.gw.ii j't,;yLiiyor. BIliIWl 1,1. f~da.ld!,rhk yapm,Llf. va·(IVll n~LI'ha. ~296 II<IlY'h nushU-lmD f !I-'t.hibal· JlI~'Of Dllr '.a,dan gor;~(:Jl i!il:lfr pa-rU ~.j{'llsmB. k~l tm.kaxet edildiji.rl fU:I .. till".!!; h' ", '111' ~~,., II ~ULnln Ii ~DCI si.itn:Jro.nal. (,o'kq 1 p.II.Ca"ta 2.e:rine 1l.r<llnr mda ha nil fJ::tll P[lwnJUf L'keZJ. O!l Hlld~ ir.LjiJi 1i:lllU[1 Oyu.11I den bahls[.e bu Macm:ulnllll sahj rio ilk ~"h"lf'Ij, I.. n,H~1 '1iImOl,n. 1'('0 hilt ba ..lIrol \ ot ntlmyeot !Ieki z yll.l f"I h aUi. jandnm JI il~ top!c.lUyor") l;UI G~·n\l'c[. G:J,.£(lZcu!.;u se-rt De. bi 'Ni!!cip Fa.zd K1.s:akiJre-k al~y diyaUa liwunDlol Ii; Lmrifii \. eJ ~ or, dll lira Li:a!1 inde i!iJ kaTar~lj'oli' b8:Jjh.ltlL yaIZID1:t lrllrunmu!jrur. m.of,(nL 'ga,:.n;r.u, 8ImUr:I1~r t:J.:ze l:I~ bine, EregJ~ Komiirler] t~letntP' V ij~'le g }'ilJllh) , 1", B~yl ~bir MillSi': o:Jfmmna kin. I..;~ f1'l\TIlI:1T .!'B ~ IJJyor. mauat .1In1d.! a bloll.lln al!cl1io1f iii Genel 1'imdiiiMi !JiS1lJl Soyall DukRan i;<ll.Jiblerinin ;gQ~ik. Aradan sille giin!.. 11, t,l :ra.l.J,t.r (101m ItJImB. d& mMdin. Y'>! Ibti Oemok:r '" ml5dlUrl~hne m Ilarml Ui.Taf1l1dan bir hakaTel di ,'{IS] mal }'cktur,!~ leri li i~ ih 1<11\11. VP. I1mniinin gaC;:IYo["" Hazur pam. Yfmek u'\' 1biT 1OOyUi. va.tanu:\ k te~Jiltl:' ~all'lj'or· Duno. a\. ola.ra ~<:ll'Dn!th, k f ·,'klntl~ a dJ:h I::n.celde.. tAm .. IlC kilnalnl}'Bn \'e Il.I!IL,Jiacll n !j:;L. 946 ydnR'l !'I ben 8aIm.n.' Oo;rrO;:I1du. BallI/; Lf t;I glin m.llJ,;~Q. If\.iIJLer ~eh:rimlZ .\slJ:!I e ee7.ll ma~· n' .... kli.il cd"., n Z.:r.Lr "". 1111 Bd!!mediii tr;;in Iru btIrill!l'[lu 1)de mimasile ku.,.kuiamm :lair, orndan dell bir 'il:1.Ul j:a'l~ot Buttlll Dt,molf ", I iI I I II It;emesinde yapllan dm~m:id8., me3io dait' muhtar b;nt.fmda.n ih a_vn1rnQd&ll r·...\'e:l In I}'ati bir tol'd- 113 klld LY,.J', rn llll' b ~'r:mt 'ftJYClf: I rle m'atl\l K&eip Fa.~1.1 Ku.ak'i.irek'ill EiI.U;ll bll.m:lm~ gondcrilmCBlcden blr :Eo·<lct.me-yI H muvn.fnimtL l""im, Ul:l.1"et G.edlH;Pa.!j.'li.lllki e'rLl1e gicli) ~.r \ t' :DemQ~<l-."lt Ti.Hi{(lm deyene) {(!'!le
(jnlrlLn. Y::1zIIU;) l'[l~LI1n~T1t~H.}l.'Il tamr.l\dlll1 sor-

b:l~lto.DIl~1l hllab~n TIirk mill llitin ds.'i'tl.lhnrl gi'~t~ rdi~. mUcfl.dt:lt: -r hunu l\'\l!d 111~e~rdl n1 LflU.Lelen(1 TI;!Il 1) Temm un!iu tl~1J. ti2flllllltt:l rdal:nllk IlJ'Illm.l Ina: IklncL teUno:!le Ankllm Il D;1,lI11nlLiilns. n tern.mu;.o;1rJ butlln l1Io1!"l"Ln .itL'Il. til VllsLtalarllf!:iI Lll"cn~bRrl i:l1iL' 1111. Ullln AI'llIal"i'i.da ltdllll Itm-etl! kkU

miniI1i

mli.m

19J.3

n, c:nt."''' lc::lud.~ idi kl mil -. •
:weal ill tfl11o'aR biT ,1-

E:!!k~,eh1J' demoK,n~lp!lI"'lnUlo I.~~k ,d"veli
Demokrat PilrU rC;Ltt.Ii!I>erl~e$l ku I nl!'II!J!mun 1klnc.1 "I aonllmflD'Ju t5/S II P:1.z..1,fii.in!l Elkl~I!i1lI"Ln Vi) ort:l. An[l."oll.1 n um nud:lde s I12;t:Jllkle rLnl DL'I~l'lmlll .'itl.!IUa:JDn cmo!!l~1' So. ~a.T'!i'iI b:J.."-'11I"lda 'lu'hle k~nu' Vl!"rmJ \I

~

dam ·'idi~ rr vc H t. ,

k ..'f1dil!lJni nnrro:r. ::;hnca dn (Will'

11,_ til'
b lI.!o 1Jl'jil t

~tmi:r

hlk

yOI'.

Hal·

o

tIr,

bu dtfra koHuguncti1l rna k t4 (]lclllgl.l lli,.iyl~I!I'e b.lt'

glmel'.n

m~l!kCl a, fla.cire gct:inn k bili J I lli<ldmak .. e B.KBi de. L 1i.onl k it.i.;:!"iIodmda Clld'll.t.~1·

ara .Lr,

1~lly(!l1l'riti.l gidi ;stUt nrttlrlp~l", muhtelif podfl.rda ~clIti , ill'n 10 lu;traftleri cc,o"H mlizel!-!rin' gl)fItl.,;n:l-'({r v., \;liJdikl.l"i krulOir mal"'mall da illi.... I!di)'''rr~, t:6lll::u e mn m:lIfLmatl IIw.ricJnde kll~tI inU· f ' ilu >:;cv~nDege .. II tiki rr I. 1.1 dulah, I.lIDdllkl~11 I!Icli<.'f» i V(.'rom· dlk~ Y'.ll>l":ri JutJ~' r, r~k.at bun ragm n h~i VI! rn h Iud duxmUYOT. Ayla.rc;a. or!~'.'3.m 01 n IHalru: 11 S(lllurulli Lir rn' , ',xI,'n e{lvn.b ~eU}l()'I"; liki~ bl.[~UIl 11 u:
}'lMimllk

hyor

va

1mk:3.D.l .. 1..a1ml-·i~ \'<11.1."1', l.lot. rllll r· ,

ilIl-

du ve hall!.

uttfD"la ko.

Bll

IIIfln

bOlt.UtI btl.ell!hlrHlcr

!Ie It!I

0,/

Zorig di

sona erdi

"e

J

reI; b:Jtnflrorll\f[h.
S[1~" ~ Of l!umhIlTl}'irt alallillda t'lplanLI l'erlnodp~j;: konU!l'l'mll:1ra b:t.5I[Jn!)·or Delil{]kr:;1~ miUI;'t\'€kllle.

-

S:l1n~~n. -

~j."a:s hliUllld.. 1-;3y isla yonund'i
hI",

bl-lhmllfl
lIII'ln;;andiz;

Musa
ka.1..l!

.aima l, mii.f;ti;k:1;il,1 mE!rulln.i..i.ce uy· E1.bjt glili.Hdiigfinden un ay brL.fJ Hr. I'll 1'1 11, ,10(lJ t..kra Para IWU' b Eli bl15"IlB~ j!llJll!arInmya ni~bi :guo gciremr on1iiI"a §n ~'olUA.j ir 11 Glni?' \Pc. 12000 I Lira. man.e""-! taz.. tmlr !;'erilmedit~ lqin ,blil. [1"1I\r.::lI"til"l 'L ~btdt!l l!ulWl.li~r: winat ijciem..e.sjpoii! k.!l!,T'<:I1' '!.len I· E:g1.·r "az:o, ITIw:c-niD "!!'eID'i lUi· llirF J!KLrti gny~tQ.lijii HI.! ~'~pll·

at-a

rlntJ~JI FNi.lk N~rlz C~mllbql,
A}'(! Ifl!1

i£TndiYJll

kat.tarl \1lrolT".

'Jill Lit ful hr,

~ (,Ill. 6 'ara1l
)lll'mIkt.:\(hr.

Tahkik" t ya

k~I1UHulaI, !;iam:m, M~ 'r4drJ.n ~eml E.r~Un,l3lilt .sa 11 b:J~k:inj Hu}u<:i j{oym n. ~a-

Rt'~t J7.IJIDII 7'laL~k

mi§tir.

JbU~

gMugu

!lnlaljl!d~(liIl1.

bri.1!I1ll

D!\. v'''ll
ile !o''l1lJlf

olntlld:tU
,,'('

dQ.lg'U11 lJoi.rbed",i
kAl,;I
L'

plI.r:l. dil'e dll~.'!.mJ·I:Ir' Arlli 12om:].11 lila. .iflteiligi .... (:nimedig-i tuildjrrl ... f'li mliI-eye ila'be. "e'{, J kmj, etl!tehdid.i.lli d!! .~\'lIru} ... r. A. 'l~ I .'. Lilt.'lni:zarn name..1 h Uk Um k ri no,'

ii

~QL'

','"

i~,

d

Ci

il"'1yorlnr

D~vaCJ JJnsan Soyak, bu 2IJDIJ LJ:ra tazmi:natl l1aYlr miies!j :::elerine \'eI"ec~tini hey an eyli!mj~ • tl,'.

~~~~~~~~~~~~""""~~~~_,..~
Ciim Ii. ~mm afl.lDda '~'~J.1~"l:l L.z! .. oibi bu' sos~ ..:tc il.'[L Min,t51. l ljil~tl ,,;II:' . ~'h'~'''r, billr!i~'r'D d!!. .Qind!' 001, nl:tr Llr;qn\.llla ru".ml~" :rt gu:li).·o'r oin:lI},aru;u hG.1f<o!1I{:dip ii'iilu~'or, Haui lLil illd ki~ I~vkl'en Iffik. C~r~nll;'rde, !>OS~'l?tedL hi;: fl.l n - mmiy n bil" &Tkada1lfi11, kClnu u, rllwn. K udi·U" fL}'ni mahalt11!!6irI-aof 10!!rt lEI ~1'Ii bil' a.PBrtm.anm til Wuj. dUl'duk. YatabLi nit kadRI' d nmkullS:i ~,,,,r, ilnLSIUI

I
.

.

kanull u geregll1cf' iI.eyfiyuin 1m ~Il kili:l~ lII!;ikl.llD.PIll.51nl rica; .edcrlm, IO.ij~ KllJPDlvok4Il!1 V, If. 'hzel

),'ahud !I-LIU' buyli" bir

lIotn

,.J"",

~~kilJ.e. .0\ HU [)''l:!-'a k(!rldl 'W It hlSS
II III.'.

nl.!l.wlitse

\eriJmui.l. .. , I y ;;], II. y

I

tlni ifltil~~11l 1!<l1!: tek.,tl;! onun k I)';!;

I" ..

deihl.

Z

., •

\'.1

1:'11 ,-

'm
~ 111

.11..-, bi.i I,,· Lir 1me-tld:lilt • ....
.J ..
JT1'"

,'1

tiID'e'
.-

luymHI \'iU. O:.ILLlii b,ltim !:Id I. tRkib ",diY(;If'lIm, !himl;
Bob Kimi: dlY01".

i:J.lrralla. IJt\lm". tLlItht

ttDa,

_

• lie ~(LlJUIl!!U' ri i t.r 1 nJ..r,g Inr ) II-: 1& ~ iklJa d
~orl ...r,

Cnplci

r·;1,.,-

GlI~konfl H ya.plp ulurb"UG tIa.b.J: ha.ilrb. Hi!!! ()lrn~2.M (Jro,]a ttIniz h:a\'iIo ~al, ~Lilleli v=-r, mana-"j hun;)"d \·ill. In i)'e i:kme~ini y~rni)l!nJHC at bi "0. bit" kHd~n. Buru~mu~ elk '1'11': [llf' lantal.ar lllkml t bl.))UCI fim.!"l~ gihi luva"~t ~'llJlml~, ent.rtriRinin y&.KiOIJ!lgtlg~ihu: Im.dar 'nll,811 i;l hi r l'lE'ltM"e., a~~k tam mil:B yl!Jcndi oyuna ~Ur.tik etml~'ol'lar uu? SO:.!,]: ctl.iUn1 Dc.'ffi be)-"1 ni~in tn.mIjUrmllillD! Nun Ii~ZHU yay&. YBSlI: ArC uJersi nis ll1Iutl:um. C~· l02d JlH l:H!o~', :rJIlm"'m de E'!..mdi.m, )old. dB. L I bay rut o.idil:!licht' k01~1l1, T{, bab t 1~IElIli~ gilJi kllla.~ lann;a ka.rJ r ~lY.an:hm, Hruumdt'n llt I.:t Him! -Rn :!J:.llt(}n ~fltjllrl(:J1i lli..;: [1.0I-ll [" bllmli'z oJ1,l1"mu'~ dll~ru:.;.U Hil
ill

il:8.rl.! n.lu IH~'o r. D",rlfen Nil~!I:~ - fl:nl"e as d('("!J, oltadl1 n \" r ne yok hl'p.:::.lul lUjJariJ.r.b.. FUj!.'J" ·NRziJjin onunl' hrl'.:i, tlfll-1- g'id>:llh:n Dut' n g:o.rlI. r d m. b2"lln Tnllb7.11D tilkill1 ,-'Ili '<.lIl.Iu. OYllllUll di~~r s!.:.!I.Lls!annda. 1\3TI~ rnl1 emudh·I.'1.1 pas g(1;i.~(Jr. All' I ~Il!lll [1;'!ml::o.r ta.t!l g, Il1i, I. (JtLr Itluk istC'rru}'~r. 0 :l>1I:ar::l!l. !l.Y:l.~lmdii.n I,ir l':I~'''lHI gt't;:ti, Za.b.ir IUrn:lti7:rrmnm r~.:II-l~~·()J111 ,jj~'''I~k l'ilf!mm1r,'t "PTTl'lf'dlffl. Bj~z Sim.f1ll1[lNi dAh;1 dl.k!;l~Jt bil" hll'CIOt' r'rt!"la, :\~:I~ Nlili r,irislllj Jnt 1~' mar I'l.md,: isll\or u('dim. ~'IJri uZlJil'i. Ofllln 3l'j}'-1 I,ma ... tnl, \ IfllU r ~I.H\ Hrl"l""e ta..k.lbr, I!,"t ;1fUlId kllcrin 'lll!l .. r'ne b.a~'tlrn, kUllSt' Llan. bakrrol,\'or, 'i"in oyu Li I ''_ It" t " IM.>~. "1-~1,~ Bu _,f , :I nu L Tn I, , 0,11 ,.jlll,'li hir t~l ru kl; IU~It:1
' '. ., ..

Ben, blll ~dfoml"I"'T'J
ril~ lb.hlL 1!I.nrfl.n;;;;"i

~!,; lMn

y\il1lr'iI
Xl"u_l)I
Q.

-

BII llJl)llmui· I'Inrz- lH:l'!,;('
blr,

lUT mu: E .... h r ~ ot. !<Inm:!:.
-

D~uacl mc;nhv"n~rd""n r'lkbk, .Kaor;mcl hI. Ohj'l';U,nU hel>.'1.bh~·smawl'D amm:'! t:p,~),~ )'iU(!'lI.']Jl' IIlL<;ao l r\'k l ~~ Ill' kaPll"l1lJo Oni.inoie ~lIr. ~.[]{iJ'>" ,:,;uildar, l;ITndl cvme C!o! du k. NI1.nC"i ~ IlJ ~il(! b.lu;.tl. Bir r :!taRt lic.; f!on """ l geldlgL :''OK, Rum hizln!:l~i k.'1i'1)1 Jl(,:rl.rak l..H,llDei' ... tk ni:ll>lh~l1 <:lhg:iru Imide a ~'8, tlRllya: j {Ifiln! ~iF '.ij,1il I;"UI1:lro.mIVllll', ve-Bu:t;prsu.nlii.r. h1Ly ~il.zhl,

Pcok'l

ra-

On'lIl

~8.

lIo[iJiteball..iIii dlJ nisbt!tell ~cn{1ce Y "bu i'O:'~:(lf' i~limliJrat kl!.wIlI VI..: erloo:'ekI,'r. HP.Tkli!l!I bitbLnf,!lIYUfftl 130 ania.lJk n.mma; A~·ugil. kalkhm. Teke-r tek~r hi·Jl 4.! m k df"ll IDI? !' i~n8irrlttrlJlII!. Y r SOzliJ J IlU fl';- CJhu'ol" :u.i 7!m ? IIi. Yo').~laml!l kQI\~II:1 01'. . 0. IfUZ I:;ln-n elini swrk('D, IFrdnEilZ..:u bl'ii,.l.k oW o;UI"UI. t:1jI"f'; maballii! ka.hIle k,:muljtuklIlJ1 bo!'Ul deg;1. Zihir S~D e amID&. '. r.. lihilfl, fl.<;, ye\ i. it... lit; l k 1 bir il.r'Q~'fi godl.>llrlUllll C dctluimt('n !:lInea)( I w" ~}'Ie!' Il1lnlUJlnrulru". Ben Frrln!'l" t('df' 1T~ rlre!>in t Llk I la 1 mI \,al dlr, ~ Il.'r ml, nl s::l.I!I:1. !,q!l~.'~te i!jtc, !'.an kl}klJ'ovliJ yniJmllllar. M;",!,!J:'I:l: ca. billlll!rn, Vakliy!c A.Lman~nm Mcrnk etme sana da. t;,lmoeli bir t~"""ll ...cmiml ,,·nranbm. SimJi o· -;- Yook. p, t-aro . yle de-gU. Bil t oln;.llllo bid IngiJ co ~ylil rnr, - ".," . im til it l'1.1n·, !:IU dB. yap;:urn 'QI"UID. s.uyh.'diklt!llI tiC' ~:dL'tll!" l;ok:c:r 018£:11[. ne·· Th:mm takmll ~m,· ~hti)'a("'m d.~eri FraLi.l!ilflca Cto\'ftb ,'ri~·Gr. !'Ie. bC r'f'I mOllul g«.:mill. '1'~l)1l M[:..I J~kilcr olM{lk.. ~Ik lIarumc:ren· Anl [Illi T'il rit'Oe!o-'le IDIIh lut o]al'".1I.t,. ~1'IIL B~n~m~t i}:lM l'~Uy'J.r 11fl, ". ...Ill' diU1~;::' 1'.I.JIln~·i miii"cveffa· Itljlt. -01 r,.c.a.lt:. 13l:i1 bL':'!'lH (]]8.CIiK ya Y:;:hli IJulihL IIsrniyaL JJ[iJr"'i!vllottIro!' lilt!!', Oiih!!'1< n.cilm, ~ I 11,,11 fl. UD' ~.!) 'T'lIrK'ttl )!aldl. Onu da f!! i· ~ """In ,nEl~oolJ ,[,Im}l "yin ytlk ri I!) bit ll.!i..I~~ l~l nml I rlr, ri m, I'm..... o(] tn bh" i.k ,"()y~,) m, I okicllii, l,uniul D m[}lr~ iealn dfdH , ~'lbtll'.il! rtlhuPll I'illl t, ..h,otlLI. f:1 I 1m 1..: t:ly It t, l'atttn ~ uk. di11Dlul 1..1 u"dll, r ~klP nl(lllI.r, - Hf l f:\iZ t nmmll; lIu yUk· < I· un'ly(Jz; raltr'll;.l.n fllaro) l Col o :s'lt IIda. ba1'(1 Id kt I ir ihllil .... dll~, .... olULl.L.ri.,MlnL ~IYrl t ! [I" tis ~ ,flt u Jle 0!:U '0 u' go t nil. I ,1 l. 1 } ",n.1 I 1M [llon..'l di. Bill1Lt 1ItJ. lkmm [t· 11 J. '\( 1"j [; UZU1a r.JTI I.Ja 1111 ,\,prm ... lf.l. Dl.I!:: "1'1 ~ r,i I , Ort:ld [J yr sll u.ba]; ph l' Eli 1 if' f. yamf"\.!l, lO"I'uSU L:u InL II.:II~ Il' V il 1,nim ~lii !',oyh'- ~ira ik. IOml}'Dlld" ,NUl mruaa. duvrll" 1:"'lIlarlm'md, Irl[U'OiI"I) k Illu (II. nl__ 1~ YUll:J.ma.m. £:- Yrum' , - ~u u'Jwr h.n~r t'! If dim. k n kcl.l~lklal"', soldll krllltnllcrle Ic;mLlm ;.:.oriu de.h"il yu. E..tl 4[IIf"r Gayct l8tJl"l, fW,.lm oldu mu ~ Sua l'a"'ll~ llu1h,. al!1f L'.;"'" clulll Liol' Lufe j.'o.!IUC Itl~mdli halt· BL.Jiijlllrln.r: uyurkcn cl~ mlIU!Ij.,I5r1 ;[lnm kllrn).;t"ri df', nhlflkl da btu" }ml,.,.e. IRT, ~'t:ll·m1l2U!I"l. NI.' ilre ('£(,I1 d im ,"'mn£..' i yU IU;l."k 011l~ 0'-, D,'H.o::rI" y, nH:tldLn gelo n ]{n.n Heng~rr1e ~'!;'~l p.~l-ri;o: lIi!,li kao..l6r vi t·<,l!'J.T:lt~TIl :,'I!m torb:UO:l h"ll~, - P.kl, {iLZ] parO!,rn rQk rL!Dm", ve tit< il.I(I[l'IHI~a. cldll, "'ar. r-r.Wlr ~l.d kala aa.]h¥lUo'1li: muk.fl.DL:!t~I b,'iin btnl :11 dill. ~U i!ltl[,~'elo['ye Bililil 1111111. h('~b~ I.'dildllO<:n N'i,l.l od.o.y.• gLnncn dnk~rJn [ffl.re III (;Wm. ' 1]01 Ue. Sir de. biz jjJc~I!m detJtm, IIClnm re!;;ll IO!Ihnl! lllC"ltllllTl etr.;;,rl«' Mr 1', 'I,',_r; nit ~'!\lltl. J3.l'n 11'1: lalrEoyab wu,;h hanllD ballli hila· nil ,ji:dld.i..t~r. 'I' .. ]Jjj lien }"!lJI krm· llll ·ttir.l. KolLuJrhlTn (;Qmiil"lik, ben: ZIDrl' . ,,-, blr ra.z.n' k i ELk· B laciLW .. hll£l mulitlOl'tmcyl ld· g, ~ih' orta,h ku!dlln. AU billY lib: !Soyah 1.iI~1I bl1' ht1.f!1m fendJ J:la: ml AI.. rll an otl}1'Ylobile bin~ klll yl,;-rt'i.)'e-. JluyQ nw:1 lilA alIen Nuri 'f: di.k tllJiru .Bey.,gluno. Isillillll cad.gk K~ DWian; .cllial

kurlRnm'lk ifit"miYO)I". ,~,dl"lIle f'hllitn ],,:1:

Bir

!lUI!I

Hnp[l~da " BIl Uil nerl;de:n tI'I'" Nllri re dlln.. I:!::

~Ik.

lIJ.allil bl 1'kIRnTll keoBmi!!j, p.1l!J:\-'om jl;l'{!.vflth, }'inn~ ik:i [tI1I.I!111l Icll)ur It>n m:U;1 )'1It,lli 'Lh' ruJItrn,

s

~:anll1uJl ;gem;ll'ijmek.

~~'-

V

aIAn:""\

..!!og U I '""I

rl"t<:!

~ ~pl~

m'!;llml;t,

¥(.I\: -.;" lin \·t r 1:,

dal!l )'Rpml~ ornm.

. Ji;J.J1l!pef(,lldi ('IM0 kRdar IUZ\lm·

lru

III

ilQJJ

Iti ~,y
"HoBin,

I'nkcr

L1(: .:kSlk

ollJ~

n..

A. nIl,; (J..!(' Il£!i,(]lur mil !Pe1\1hI I,;;~ t 0) IIOU ULlin.:;.: l ini:.l.. m - \;r.1! hi ( r ul hn pal,nz l{,u;. II "~-, J Jl'1'1 Bar 1',1 rul 1lJ.: tu.funl koptl1. Bu s htr 111i.i L;o hi..i \ ;-[ ip:l1 (' I,illd 1111, ~ Olk ~I.L f lin 1'II!I'lL ~9ti~!i...'l.1 i:I"rler, ["I, II, I I I'll I'll: ~ l.l.'llll1li II: r g,l, IUliro I"IPmadull,

...,"

n!(

I:IHI jl

'.

" ... "

General o
ia-

Eisenhover n ay 1 I
Ih'f1gimi;.o;e sorulur iIOIWlmn, 11I~ billm:iz millet~~ ne 11 .le gel'mek istEidiji:mizi ve bllirun Jcin de ne Ylllfra~ gl!ft'll[1 'oLieml }'oruz.. Fakat iali l!I _ h r vatant! \'e bilh!lss.a, uevletin 'I i' drmmdan fllydfl.hmanlarJa i"inl ~r oluna JmymUj olaBl roSll g,fly~ 1 isi linden, cem;y in 1!Jlerinin ha kH1 J'd I'If,pntln gQ1"D yU:riit
etJlimden, iIJ billamlldlgmd \'1, Gall~rrn.!<.l il mutenaelp llaul'l madlg.ndlll1l, ['t!miy t i~inde YII!j.alnlWll1 nimetlerfndan fsydala·
Jl:J.Ill11mg-tndlol.!!l,

h
~ ke5) emri \'cnlmesini lsremil[!tir. , ENrhange T legtaph n) run biLdirdig111e gore I":~ l!I ltak konsoloslu~ ~ahlr~,~ e;blJ!mii~tir, B'i.nllJ ~hl1'd~~l iJ' lop bo moo.rcl (numt ne cesi (iikmek iizeI'€_ i'-.i. ,_ ~1,I(iiis, :2 (.AP.) - ll>;"lli l-of'fL mJIJIllmlannllll f):U:a1" giwi.i hildir ilderin g6r~, - "dddi "lJ,(Bn 'h!;rllo f I ill.citJ:e) til'. Y:lit:t~ken,in
Ii' ru,ili
t';Ikf.IJI

B Uiglll' EllllJ:1 ~ II1I1l !;ill it 1I>J..1"c zalll!.milnli! ne hU,;\,ur,)till.l,nhr,
~'I1rIUl'1l'
11H'1'!JIHI

D

1111']'... ljlDrlJ

I)-hr

l~uJoI:lllr U~'R 'I Evvelld l:,"iIn ~orlu~ 1 mccburl ibill' i.nil!} :)~r"tlft I,lr Bulg;H' ll1,1.·r;1r"Bln~ti!ki ibiHegm,('n §un.l~n unlnf blitlill1 KmUls ,~h·
guf'U

nusnr,

va Ingtrm: :2 r}lp ~ Oc-nf'rlll I Hit. EI enhowfl' na ..:H' J;:;unU 01' uuau ~('di11 lu~k II1VII hay.ta r;~

an!

ytml.;..

Oem'HII, 11lJ ve i It! ll{! yap.l:'!.n lll,l r;;tlk rnei astrnl Wle !lok (!;urn\lI~lur_ [.;tlmll~, 11'lnl:l d~nya JilH'll.lWda, ~ nu:llye kndnr hi" olr klmsan n kg,
IDut p.tmoedk!1
I

WJ§Ur:

i;;in

m

Il'

d~·

odilm@KteJir, r bl f'Hi IlU ..Uoi hlili'

hftl:H'ri

rette

boZUl

ru. - :FUi.;;Unde'ki
v

rlivet

eele piyad • lank, lo,P!;;U ·,·e h h. t1\ e kO.Il1:!ludoJan sei'kedjlm~k~~.

~itl, I{lb"rls

dUl'umiJe bll~a !:ilkW.iln e>t
Mnltad.ti.n 10:-' -

K hire 2 (AI') - A ab liaberIi!r • jlUllil Fili:::line- Al b It' larl JiIn :dlklerine d~;1!' T';'~hiredu 0;;1.II n haki krl y.aIRui.:mu ur, Hbl1'rlu.rm, Bid('IJJll~El Milloltl "'I' !Il;!romd.e tesir YIlL'DItrull i9ia Ya· LLlU:U 1-::'1. vm kla rt lara 111,-[1'1 n !: lKfl. • DId.i~1 bi.hiLnlm.i!jtir, S; m :! (AFl Lrlhn:m &Fi~: bli. ,L-ibnarl klt':1hmrun 116 ine gudikleri haberini ~"alanlli'
IIHljlrr,.

.

IiIil.anH!IIoI'

- BUI~:ldstnntia.kl flu!'! l'e knmi.iniElt t.,-dkinden kurtulmak i~n nylardanbet i r1l1sal kwh.)"!)r dum .. NLbll~d 1m 1 . II ~lIll'rlk: imr dtim. Hilll'n Bul", r orduaundn 011 unnn bin. 1'", ;lIbu~ RU!i '''' kllmllnist bkcnccsi 11r,J.1 -n )f;oxq· IItIIlI: i!:,ln !LJ:slll ItQ 1111ror_ Alm(llLlflr IDt'mil'kctimli:i l~~1 ctUldN! ~ntrtn lll~er"t'} 1 aliI' iO~ tllnliJ iii. mi 1ft! r, Hfllbu kl, ilmH RUlll it' lnriMt> giiriilIll~JUi'l Llir ,.a[luiculllk nilmi~o:li.\ La memlek limLl:1 "'ymukl •

~:ld_,ir

btl~ U

U}'L'

&I.

~l,!l'j

toplulukjar

dare

tntLfvar

tlr, 3D ~I."nl!lik 3sk~rJlk hI mel! da',
GcollctJI
o('~~"

I

nhnwerin

m Hamu'li),

ti, hava vollle, indirfleeekHr Konmandulal' ise, tank ~!klJ" rna gemisi te Hay-fa},'!! ~I karw caktrr, B'lI kU\'\'e1J~l'. ti'lU!-ili:..ndeki geml I!!lUlin'ti ~llgjalllJ.kh rnUkel

Lidia uga'k ~I

Pivade

kuvv

FILISTI

luna

:D8N NGTLTKREYE mDl!lN WCHLIZ eA..~SI IJnrp"ll, IH!tlUe-re: 2 L\P nil

ieC Olal;:'lk1an:hr, lan gelen 2rJOO kadul" In Iliz :J. • :tM'I, bu sabah H:3)'fii~ kar y Ikarrlnuijtu. Fili!l il1de'ki t gili~ m am '1Ill, trgufl kltaJan tamfmd;,]Jl "IaY3 yfi pl1an t3ru'rUZllH bu mE"m

t~m~thmti!;J ':!&46 Ing-tUt Mken \"t' Inglllz: meillllr ;l11L"l~"Lje tnrrll~"ll \:1rn1t~Llt' • i"olcUi{U"rn hell''' I f'![lls 'ndll'n gd1',

Empir~;r.; Ofge9!1] l'mplimtorl~I',!:s11

n kIJ'CY3

pahahhktnn, ~ !lalla. ~)'lh]"lall.'a nlneakur, wb:neyen koltiHl..kIerdcl1 bltme)'1\ hbti.i.litklrun , -]'iI,yt etme .tedir. Halkmuam sosyal dummu 0 (, o.r 1] iDeidl,,) wl"lar. -}j 'f' }'Ur ekler BUSI rr mantrmtlel<i TD~av:lya gderek balkl .... >lfllili". kumplllrlnlil. in~il asker ra 1Irt,e(liym' 'ki, in an It nir hasblhalde bulunl'l'tlllStul, y ti;'ltLrl'n usln r Bul.";I1[ nrduau di Ie !H) ine 1.1 !J,lHl.1i "'HI r: orlilime parti binaSll'ldl!. liD urill <"nUrll;'nne "rn:uitl kllu)i.l.1! Ell mernleketin i,lerini en j11l1mu!jhu've Genel Ba,k HI! QBJlbH Ulrlti f~nllhl!.l • rmald.~. yj kendllerl y u:rtitec-e - ini !!anM .1\d1rto.r. I ']'ltJ."O\'·1unfi Selili koyli:nden nedcn ve bu hususta hodganill med D~mi,t'elli ve TRhsLII" daBul:::nr OI'UU;"U aeur. t\Io;wrul m~l ~I • r n mertebeslne ~-i.ik len b i rkac ki § i, bi rR::::t{' gUl1d til" raboraadan

C"nl'l'ol Om .... Pradh~)' 1YWl'a r slmde haztr bul!llflm"$~uf. C:~n()ru', !1~l!'nhower, gl"!-e-e1;!1I. ny Columk;olil iil11 'I'I.'rliltni I" n 1;i:IL~ta L\l

Karade

iz holge.siode

i-I
>

n~yfa,

2 L!\..A, \ --:- Klbll. ...... moetl:.f'd •

~'l'ette

Til \l~ bu seheble bu kJ:[U;!ITl 'FIlir.til'le iade etmak ZJ.1"'\lI'IE'tl hJ·
IiII oldl.lgUfiU :!!Io,"lemi§i'lez Lomira :2 UlP.)

Mi\~ti

\"ahimlf::fI:iroi~lil',

Gaml, btl suretlt. rots ol:lral~ son !;I![[:rllll 1!:J;)ml~U", Seki .Y1I1.l~ n rt ts. t t <:1C'slrt1 U fen Empre s or .8cuU,Jl1d:'~ .lIOO asker n kldm1ttir. T Ili';ltilltrtl~ p,!'kl lll"~ h til rair Oll.lll;U:aktll-, t-ili ..H[]d'I'I~i Amlnii'.lD hb:lll"l
\'!l!_i1l1g1:0rl!l (R.PJ - ArncClk, DI§i:Jcri Elkan .~ an:lLmoCLSI Hl. Lotrt l...Q'~ tt, l?ilislHl,j~1!I gc-ICD h ' aerlofri miJ.ro~er.: Itttm:k i~~n B • If moenEl'Upl 1"1111 T' 2:)1" gilnU tppl uhy:. {'a~mm~tll'" R Ii Lm-ett'ta npler goru<uldin.! lJilinmi. Or1la tl 'Hi k r, Filistilldtlri !.in Lin .\me Tik.luuo m,-" ZlJ ~ 5 e ildi~ ilni iim'lu>;,l~ir. Filislmd",ki Aml"ribh~ann l:1 11 1iJ,"iL!Ili it;li1 AmcrHtilllli:l Akd .... ni;:de tukrilJ'~n LID bin b Iml~lisi ~. ruublcw l(,-II FiHpin UI':lk ..... I.!lllh;.io· ~ dal1i1 f :r.lll IIna"\" U~··1'1:'~Lr. !CJlII Qti(>L"se, F1U!1IWd~.l1.l Am!i'1'ikallI nn korunlllJ.lSI iQiu ba. k:. ed.bi lu de :a.IJ aetl.ltlu·. fUI'

l ii' hiirn-

I'lh,-.dd~re :tI'ore 2~ bin ki~iIlk RUlli ol"chl~U hluh.lonmm'l~ 1<Ll!lm go:kl'l Bul G'nl.J.ian(ll'l bugiLIn 17" bin k:i~jLik ordu bulunmukbdu'. l!u1i!l'ari"t ..iLl Jill. MtOlr ljnhSIn h:l}lIll n: horn· l eli l:;::lranlLli d Sild!1' BuJ,bar ta ar 91, t; ll'lui.lan ¥I!!fldJ~[' geti I 1s VoJ Jhltlr (Ja '. n terne cdllerek 'Illf 'I \.1 gtill,je-ll· mitjlir.

nil

8G o!duklarlnl, g;nculdfirtflU'l 8'~IIUan l1a5la.landlgml, bFi.lbl. 1;01' I~,bnde a 'b'ktI111 Gilenlfl' bul1in~ dlJ!?-uml, a~llyrH·a.k ...1;' titTI!L~en '
suterl anl!l.tJnl~l~".:hl"On Ia.r I; U!f rken BaSBnll dll glSzleri \.:,. anm tl. a10flda agh"anl' . ~(j~ ~ar?lYir u, C 1A1 Ba.y 1m feci n!ltllata ka.r~1 'm'" B b::dtall H!l aD !SaKoya 9.t!ele oil'l-

H:a.lk P.lil Li:!;i z.imfll'Tldall!l;rl

\"e

u a I ada DetfLolrrat

Kuk,la
It ll:J. buIll

'TFFSI'R

Jm'ir~kU'I11I'etleril\lfi

-

FiLi",lini!'

:;i:lDd~rilm'l

I I
uno",

Fini YO'l"lmlhyan S-a'lo"U.I1rna kanlt,p siizai.i£.ii. demiJtir ki.

- .Bu sevkirat, dallili du II'IU kat. Ilamak l'1:ln yapllrnaktuFilistin 1ngifu kuyvetl-en ~:ulmlan bo:}alt]ltr~.~n ,reni
ukertehir geh('t.iL~inill
'ilJ",» l.a,.
tl,!l1,

][ur

cHe.r aske.ri toplu.lug k1?ndin mahsus ".~ele-..i

ill;

SDn.I",U Ji(alSl' Ii:l1Ida,sOECU. §U C<.-7o'\'i!l.lrn vee

ooiJeoogi

ne

:O:Ul<;;(toi:

n

w.r.,.

}lL1BTiNDEKl DU8UNU'
Kudi.l..s, 2 kayl'l ak!ardan
f'Ie

lsr;lL1z ORE"·C['Dl/
(AP) 0trt'ndtlItme B, )-

LU

'Ll'

I!,h :>iaCt-D .-\-

Ne,'yCtrlt

2

(A_A_ I -

F.i J.i8tindeki In:iIII or(lu: -uPJ,J _ ku rv - yinru bf-s ljill h.~!de') ibaret il' _ Zu'ti h \"1:: tQP~''J 'tU\·.... 1 J"i i5~ rrek ru:du'. l'AF_~ MUElAR.£BEt:! Klldils, .2 lAP_I Yafa muL llt_ i:K'si. trgun Yahlldi e.."Iklli!. lmn ~irL<1:'tI ~nii}"iik ca.llln~m L·

lan'S! lilloJir. ~ \,I,: Bir\! .~ ~.h~>e'tl(',. l~kilil.tI n!!'.z. wed. li i ~t:1 L'IIUl"abhl!.~l.a.rl. Fj li tin~o A ral. de\'I(!tl~IUIC' ml!nsup kin \' tl(:r LArurndnJl r r.dildi-i nah rnL !-en!Il~1l >alfln~~mliln-

t,m.

1

iln",

ll'~ YilL':illauan -at 1 y3}:J.~';L b!Liiirrnl 1E'rdir Ka.UHn bir blr<J.d;on, _~()rr;.tl"U Y.:L. Pllm::l'll: u~~l'(!', ~um;l.rlil'sl gUml t~'" k.11 I!dilmJ..;1 l!. Foli, ~,1lJ. ba.ill th' klner ,'apm, .S,da, Ill", hi L' 1slm :Jo~lk J 1l1t\:l.lll;.$tl r, 011'1<('1 [mtlLy~t Balt:Lnl 1(()l1sllln tin !ten. [1~ munk};::-H!i[l _"dlJlet B!1 ~8f11 1111 lli1:rl: l'tmek:!;edlr <;iAJ..D RISm D, Cl !\ I'ID :! r ,") ~ _ klUl. ymdtlllWI 01 1~It'rJ BA -1)BJ ! QIll r1s. !lun ak~am y:tJlt.~1 bir d.e-me~tc l·l.1icnI5t~mlJ, ll1n ]Aill;> SJI .. Yom: . t!md n Dah.&~tml~ ','f' Il'm~Jl!.sIIe-r tn'a[I'!I.d!l.J1 l'apl.lal1 t bl? hare'kl'~ lerUe- 1:gn~ mUIJ:!iUnUD 'Lrl IWf QI dujll geal.~ ill~ildekJ;I\ -e-ri \11 o}kl t'll blJ t..:d bLtltl. aIL ;J IlU seooj) te,;lkll rlLl!;llnl .soylell tlr
~UIl\l. ttl IIll

1111': bir ~ duymUlO L r' rnl ~ l"e 1m Dale nnsll bir I ih1:Lyet m k icap ettifin:i d~ullmek i]~ JlIiJkeHeI olduklal."Jnl idl'ik etmh'Ddar till? :UH:fJ, e~i s ile iktidan elde t'lltma~a muvaffllk 1:' k bir tel.j;rlll.l qekrnL ye liI!l_~on. nlrml';, olan Halk Pa.rti:si zi:mam 'So 'I bldunanlar.ll l;utaben '!loyl ... t1f1rlnn iki gene~'i doldurmnkt c!"!MI:!j;lil': ulan :r"anJfln i,,'mle halkm b~yn Ne mllbarek Irlsanlll.r,!'am-.: tlllJ.lrm ktedlr • .KIJ ~l'it Kan na la.rak mi.tJ:i'b t n 'ft.pt.tJar:" 1-1 ].;:artllUlZl cloy lu'aml vorsunuz, I .Ic.u~:rll'I-'( ikl nann dciiam Halkm trefaJctinin zotn k1'1nlbulci ev,.. la l{a,rIlml2t do, - dar aznlmasma bit' e • ulan .sa~'_~lar .!5Ullultda, hUJUI_ hiun.etl ri ; UIIUZ, O"da.n ~onro. v rei D - I;Jldu mu ~ Yak a me-.'cut aefa" ml;'t. tU1o'\' tJ rl, blJLun b~r l;l!!t~~l lilt "wnu.-e !';ml ~elsin, Al"llId,an bah ha C!Llllj~ r, D .Il, j'llln, b r Dbl .. .I \.1 glUik~ be t': I tiriyorhu' .ml? !:Inde.2~ clan ;!;1)' lie ~ t cL iili:lur I p dl 'nI'sunuz" ~ayed bu metnle\"ette fie kahndlksa 'hep bera-ber Z'lin )"IlIaJ'dI!!" hal!>JIIl i~lrimU!i- .... 500 1!6ir aho.ml¥hr. Pe.lcJX! e k&l;:),(:a~l1: ,'eo bu mcmlekl bk Djn kohlle hir dolab iJ,e yiiri'i il n,~zII ~lo.:hhlJ-: dt 700 1:.1 I:Ik IlIr "II i;;j!'mn vatlmdD:illar doyacak. Dlr durdll~f1Un [Elrklr.rda bil 1 LeU gl~!= II ~mhll ctblf1ti,:tlr, )l.:wJm \. b.nd~laT a~ kalacak olma.'i,'IUl 'I"t: bu nlenhul'l U(llablTl (le'tildit' .... i~incl~ haJkla birJi.l<i:te dOfll1P du! ("e1a.l Ba~ail'l'l HfH;bakA 11<1 nm bu ic:hu'ffilel" kCl'Idilerini (Ra. tua.h I ilflciLle-j "of'kti~i L~lg'l'ar a~~di!dlr: b. tm:tlllj olduklan ~u d",hlhm mdl nrz,jinde lv ·l!bbU8.[ltta hulL!' TlI. (wa.mIl SeMi ldWiinde ,.!;;- i iDden ~lk3.cak k.adar din!JJl1izm nurak bon htll;ILII hot a.Ll),'Ll'iJ.e ml.l I.Jl;tfL'I'I arum oldu~llnu kgyl~r, de.n mahrum o[duklanm acab1l ne vakkJ.ten Ti.lrlfiyt:,j.: gdcn'k ol:m. bal1 ifnde f! titeL Di~er 1t()yl~f'\'H.kl itiraf -elM' y polit_i [ill lann h c:r turlu 11 kl rUlln ~'e '.'mde dc ~~im slluntlSLnd ~iki'l- RI:\l1mrlan 'e-kiLmek ferag tint 11kl,>rinil'l mtlhluz Lull! maSlllI "i'u,ette'o1.l1un.dul 1". Til i.lllie mID ostereeekJe.t"dif" ? rum hiJ1{-nle'tind(!n ritll etl1lli~ ,ce ~i,ilde .0 i !;':'ltl1mamtljtlr, . ;:' Paskal'rn. m.e-!i}nu' hi)' :,;i;iZId Yun n hi.llt.(U1:1dL LU~!l odQSh;1l HLJ.- tJltmlf\Tln d:'1 fiVa.tl, 'g~c;:.{!_n yllthi'l"8I'dll·: Ken.di ke:ndinihalil. Bill. blli tml tlr .. J,]lle nan an viizde 2(] celtBiktLl', , z. lou: !:;ahls j~iJ!l De kadal." dogC .. I-e~ek olEml;]' Ill!lv.:al i!lLI.l!:elill(,v BUl1a mL1kabil J1JISlrm kilo :])I >i~ nl i~ehi.lkf.lI:pele gelen ve mille~ uldillll'lnr-u dtmeb.ile-c ~1C!rd'r. Rukurl1~a fLI"lal1ill~tl r_ Zir3ilt Ban,Lin muJ-;:add~Htl.m u1.edne al.ULlDIII. hf'r:!bl':'r blildlD~ 1[1 I!~mr;.,,: ~ 1-3!:1 irab I2'de-fi1 YPirdlml 'I'a1)l _. -

!#n& ec;m.i hAlklll H,inde bu sil'falet l".tll lal'l

Plly'Urlin b!L a1an hlY' l'oa~ k t!Jt, lrplmp dllnhliu
}'a~1 Inn

in ~.8lel iriz! Celil Ba...aJ. 'w bu .- £in [] ~ U El.Iiliyoruz ki, kendi.a] hlJ tn.eml.e!ke· . lerlnln bil.hlaBBa. ik i::ildi i!i1el·ini.n, bUgtin:k:i.i idaN f'Il0l!::wil:mt;) ill;! Ylru. ~ kemdisi niH Ililil~Um.rtte b1!.lu uiu. za.. martJ a.n.J IIk:i kolme p He yi.J. rutltileee. - . a.na.a.ti.nded:rr ~-

rumu na

GOridU_
P.arti

oJduiu
n

memleki!iiJl,

j,=ti~

:nd'1mIIl1l

e ill: anlnya I nhr! -) kat bu ~V,fJU da. hit' ci.hett.en mil. rul' gOrJ:L1Ck - af!tl Dlur,.!i • [a: Cum hu nyet devrimizde mil

Ie-tin .siya.si hukJ ( -kimiydJ hi., k' inill linde tr;,planmlli 'I'll!
wum itirnad
'.f'

I

v w.ilIete

t.evet:l!illiUne

mazhar

obmlk onmt

etr'afI.:nda

-'!lil de f tes.ipklr ..
:DIl'jh!

to}JI ~Wl.n

"iren bir mb-tilind9 1ml "

y;u

lu.,.

Yurdum uza. iltica

i

BII [e't !bir si;1'8, ha t Il "um IiIUreD bir cemiyet ~e Ir adamJ. yM.ilIDesi i:ahil !llamayacaiun aJdJ. ba.g.u;l.da. ber kt'.'lI takeH ... ,we:r" Ru m~abOOeI neticllye a'-'.',..... ~~.,. lar UeYol.m 1ekl;ltte roli '\"R taQQ.{llJ1 mu:il W' bll ..... _,-

p,J'litika a
DlID1n

Bir memlekl"tte
'1t

ai parti,!erla
'klin ollM".

:!liz , .... [Il ,11' Olafll,," ' lli'-d illL ~r' lInlSi.lfir

btlzi k.fHI(:Jt: elll\oe-):; U:n·re

tcrtlloa t ,.JlF',
'l.I.J.Zi

t1, altlli-'

IIlnl!\~lhll(ik-

~\ak'tadJL". Vatand8!l'11;l1l 11ll:.lIuZli I('-rim, "

itcH "

T

mak

ci.lretrnde bWUHa.tl polltil;:a adanilll.n .h.in de a\'n~ "OLl'il"

t1,-.

-

,SmK.;.\ST, CE'n;C

mu tur.

"rYAn:..'l

RlN

MANE

E", 'eEl. b J ~ -m nm - " hi 'etsiz - Jdugtmu ilii.1'l edt" 1 Haganah te~l{,HitJ, bi -al. r·

y.

YUKS£:L 1
"(Ull In 7.

(8

i.nr'dfl

1 'ill1c'i(],"

.liLt']

YuJ.;,an.la Balk Fa tJ&i. zinuun 1'1 win ke.ndi kend.im.Ue I"
':Urtl,:t. 9U$]

gllnu tnln.-jyc'lI'11~tJr.

I!ICk ~k Y:uuda e'lo:!' gel':l;U'I k~imlHi i~gOj] 1'l1UIl<l 1-

LoI',dlO ! I H,B.C , ~L~ ~"li':.lfil, 'Ida. t
lamlll
DHill
I

Tank '''£1 agu- 19]1larla b nJ t~ r,-ec;en logiliz kuwetae.ri Y• ~udil ri, buJunduklal'l biUl k~ simlnJen geriyc: ~i.iJ;kilr ere!.; onlan mut rekeye ]cbar tm..:"_ ';:1 ~lyorlal'. s.a".~lann Bljrdi.i~ haft z:nf~nda kilmd n, rTtc"t1lz.den Y'lfnYl terkedea Arablann ~ YI&1 laknbell tll1; bindir.
If!.!,)

I

,,'t'.AI'oh i.f3.1 r, :l-ili1lseltm~ Plak~ all-' K{)InUnl~tH'~' lnt.U,tid \ ,'ldlirllLdLJ HU stiyteruI

et~llerln

Ur

tIr,
311<1

'iO~ET1M

TE-

YI'nl hLl Urn' ,

r~da .. hl!!J
-

Asablar I"me huhl,ll Io.."dn'l" mh ,.:J1r.
y,

r"n

B~Y'!"!lt 2 (AI')

r:.h l(]lhn'", Hal h • .IjiUt .... cDJ'

flil.~ar Jw.~ !;iim

!fu,,>fJ...Q.a ;JQI IJln k.ioih:l~llu f'Oyl"mu;1 t.

':Inc;IMlr. nil IulIde, Arllblllf, Hir 1'~m;1} ~lctLe:r tt' .kil1lll:al k riall net'" k .1 yi.,r ... h]' ('.dO! L"'l'Ilfid, 1 ,. "~'\ ,b n, F1LI lIW.1,.'.kI, >'LI'gin tLlikumi"tm dU"dj U.z. Mllt1 llu Jl1 m
It'kl,tl'

'b Iflhltill~ !tir1!'l'"k lIiz.'1QJ t 'mi I.d L~tl,·C'· ti!", Huklll.i mE..nuw. hir i.. tUi

1)11'1':11'

lumnt \'iL
)\11'",1.1 r HJ..rdlm

I.utm

"r

l'n IJ l,annll."p.l.
n
".·"lDIiJl

~ru klf'lrLni \'I! IILl'ml '" I !:m1·I{~li Vrkedl L:f' I ti· i ..0\ I '\·o"{.'('ld.-rdil',
IIi ••

ladlr, OLDUR.1JL
At lIla , ~ 4'1 A, I - 'iullln onJU5.11 btr .;;ok ttti!'r:!INIIl loJ lmli olj:ll,l

Umum Miidiilf'linil'l1 Pa i.i lin Halk Pa.rti~iudeu e· \"\el r;lUctccilere vl!'lrliad wamIC a1o.rak l.;Jk.n I lI .. i deme~tl.: Amt1;':tikadakj ht~ l· ~-urucuJllnlll da knttlglinlz.m H.J:i~'rin i~l, ne unum d bite~~ u ,"'billl de a~kI.Rl'Il~LII\':U:;. O!:~man YUJ·.h di.ine<:e~i Ili SO~leV Clkl"lIt P:).ril Hr.lruculall mie ob:lirLsmll. l"ugmell Aziz. Df,)rhaUan ~ktigi sclaletiu, izlirup yn dun gee~ ~1.3.0 d:J PRI1I!'I"I''-;·1 Innn neJen ilen ~ Idlgil'li bil&el';klU'l n ~jle: Y~ilk6r{! ~~Jt1H"IHi'llii' P;j,rhsllle] b.a.til', Ai'iabi g'l)t'Unen Az]z D-i;ll'.l·a.r 11.11di t k([ I ilt ~ 19,-0 l"t cl:m I 1I1l1'a,n ~iI.2.et.-.ciJel :" de ,Apil cak _. Hue In, r H, _ "hli.iu k:l.lm.YiI .aid 1 e-s.l1'l1 ('\-h kin l' K-1 eli i Kanum ngn "J , Fam,·- hillo:1i 'U I'in ha'l"Ula I.ill p !'alILc 1, I l~ri fa]:LII kOllll~lllIUyli g-m m KeJrif ~.a IIp rl"l'll.i§tir! HlZl 'J.Ii~llk btl" lInl0 L{ diki. It!l,'a I'IU,' '018."''' dl ,'un, rla r rm ydl ? I.,lLle!lli vt l.~manhll' Mi.!d Mi u f.eaJile ~udtlr ki. Demokmt. . h ,,"'Ii K!lI.Jt titr;1,hlld ~tli IGU 'POlrt!mll 1J.a.!jwn gee; 1.'11bh' k I.l.'!; 1:ltl.m1lltil'. l-ieJ'i:1 br:. klU"1llUO, h:).l llnhJ. uzun Yltlol.iif' dev 1n e Till' ..... [Wi l~d I?! B:\ka..nhgma d~ll >"",f .sisteminin u:lJktatijrlll" ~I L hiT-mel k p!l!m[1{1rlllIH. hilmil giln I Yl;UiJHrmesidlrl C "'E"bWl, "i,-iu~ 01 ulmtl~-"iif'. lal \'1.' l"'1.ilclcTi mc!dcbin -, ,hk E3ililldi~i ~ibi 10u ne\'1 pas,,·

- h)"olhul il:i

d

e~

kral

un

I
I

101

t.

oll"Jomntilt
da)i:Ji
T)jfl \' ,

tlasatol

B.11 bil'

h·rill Dil'k.mi"
mllfli.J. Jill

iII..til ~

0('11'1:

Aili

dunaur
bUgUI1, gltut\.'ci, kilt' konu~ma yaplL·

F.: .. ut 2 r APj - p,~', WttJ Jj"r IrJJ· m,' l}..' f! ~UalJ J;iil'lioiln mr" ,I J hLikuml. J"r, Lj,ibnlLlla u. gm'll fi Lh.6UnAl"cI i tin n II ;171e~·Jilt h l ~lm lk lIz..r. LAr fItlb )1'1 J n,{;lhz: h. I":J.I!U t,'l I'riJ ehhi [trw, hnlk T\raLI 13, .. md.IJI 13 "dnd, 2 (AA,I -- Fi!l til"'" ti dw-um gQ:ti:inlilld lutyli"~ lk ,_ Iura I k, hugUn 13 ~Il Ina glr~n I<.rnl Far!lJ.J'ltl dofHln :It IIdollUmtJ .. nl1 kti i~1 Rinde- ku!lanwjt ''I''. l\ml, tnll'llt,'!'t'd~ 01l:u111 d" rn. t meltL ..dir. DiT .r u.n nib Emir _,1,,1,. diillUuh. Ilu.;ilD.lW kldtl~lti.II m{;,fLJ i :~ip ,IY.fU 1I P ~ Fw.t.in I
dllf. I'd nt1J:
I(.:U.llJI~HlCi.

L,1.ke- C:llt'~ :::: r .J. ):\',J huill Ajalll!l. Birll'$mi Jlll('tl~r T(unlhl1n.l1n R:mJlL~·,"t l'Qf\ '\LOIl h ,nu I ral l'1!1.t!'ml0.i;::,·li i i;lL 1""'11 A",~J k LI"."..,' lI~nmn tiurourul1UI!::;~1l1 h:tl etmi Lir, Ajallll~m !riy:l.li tli.d:lm b.u. k DI 11IRE> !3,-.tok de rnl til' Ill:

!()r'l~ e'tt'nfll en ~1fl.1 Ll siiylemifjtil'.
11"-' d'i." L1 1'<'1 Lllu
II:

~.'11,\1 .. .111':
:JonlH

!;:ILI h1.1' illidt,

1J.J1U.illJ;;

\ 'H~'I'ciiim'

n"

~'-:Io"

'!'II lJlolrl,'IL Lh"llIrl
.rl-

III

mn~ilI \'(~dUr1)

Lilll"' I"'Ll't li ~i ....,.
h,
l'l.L

d Jlnllk

k , h, IIIL

i'

li.nl'il

'r

dUII:!.1 h rl,Juin

II!. Illiill '11;' LJ.nID1, 1mH Ii il1ll'flllll II.. • h~ \ [lr;[,lIUl_"'.-UULXI , 1>l.lll1f ~, Ill'rmul<!l't. hllJ.l'll1I 11',1111. 11 ,\'linln LI lll1rl!kr-t 1"!l"I'l"I~lIr.

AIl::J.hl jm biltiK111 L J~',?i ih':I'i .ii '~1l1 ri tl vaf'<'1,!l",BtitUfl bUll l:u; :t:TIi pm' [1da G li:\ elh:,1.1 IO!lld.:tnmoall gullflt Ju mH:u.:.1 i2all edil>i'oeEi icin bm.acla 1: Y ~n~lvcnin biJtUp dill l'lJll LHJ i .Idle - l;lklnmag hizuu:'!. gul"mu ... ·•

v(!o:M~m 'lin!

-m ..

tir,

u%. Yozan: Yair 1Z, i~'I!I'ifldlln biri&i \-.ar- ~~;;;.. ...... --_;;""".;~~~~~ mIl" k} lern ~'I.!nW~m 'bit' d'vl K~'!J-'mn f' mulll 11"f>~i{1~ilif' tI,l'll.r,' - (IJin radII" iim/ltil' J rlr", ('.klln "'';'ill''11, I in kt~ hnll>:l I, Ie de {i 'stall. lffflMJlin: I.:nwnhk f'p kfir:kml' lie;,. ,,'rmlNl - .. m!'(1 ilt' YI'flt'" - .I'IUl" ,ul'I,di.' Tii,'bt" ro 1 Ail "ill:iLI iH eT.I Ab· Kfl'b'" m'i7.11 1= lUtt'-rrlt"'1l ulrirn U~',.J" -" 'illl ,jtf1 id, J;.f!-,,"k J:"lldH/has (I~-uiLllnll3. intil<alini ul biri(1iT YalllJl£"U'I!ll y'crlardllrl,' Vurl!.rcin 'mE "'.'r,' - Ii. Y ;1) 'Ili'l f/wii. ;nml~lld~ - Di.inrlfl {I' •• ro11. '~old\Ji-Ulldan kLS " ~,M,e - ofdiikij'rli 01 j"jj l"f.I'IH'~ rJ.lf"mr~rtl'.-o (I( i 'f -=- lril' jJ~r'It·'(; f,rd'" 'til I t II rti bir' d ,1 t ~101 rind d wmILk lizllil gp!mistir, I'"fHl .,';' rl ir ",uf.,ll'j 81 nbiJ-a :g~rli'l ill"llJ.!3d· Ibill • 1I'1!1 giLt"rillQI', r,mla ..a; , HnerlyerIC!n Qglu (AbU tJ.a in'I AbWl.llall~ a gCl;m.hIUI. Bu zat: Iwur, (11 Qld:!.e,ii.n1 l,lbl,"HWtJ t~. vt'tf"lIerl HUfollulnd:J. h )kt', I - t"l(', i§te ilerid'-l imnmlll1~ Mu'l_ :zlleu(:JJ 'ire 1JI.e3i11J1l' \"~ll f baha 1!e dr-dclcrim.lorl k~'lldifle l1:ust.li-c blat almn.ga I» lll'Ol'}tIl', 1)1,,1 olll(;tl k til', l~i, 11; lamamll.,.n8. AU!.I mCllllubl;JFlUtlrrrnlLr. 'HI hUUin If ,·.all Illl.lmu ..:ttl! l~; nC:-Ig-1l \'llrmai'lHlk: ie-Ill. ya- i"Rkt Il'~ hh: H !:lSI, tl.ika<'lla.j ilia gori'" t ,'dl OOI~'Ol've I L ImlJL) irt f!_J"hull AJJ (,\'Lfit1mEl mtilemayi) u.Di:,>,iL'l'tl hep;Slrllh"fQ o~lu!'1H biAli aleyhbl!-lCliunln r", Ln'. ttk (M.ltniJ n~nllll'l I JUt ~e~mt:jaIl ~iil n 1;11];:\JLo.lldlnp m:.,j " l' nhvrlL'. Bll !~Ut:iil( bebei<;, S~1J1-. to Iflfim'~ r-o;l"arl mel kilt"1'1 I-llitl .• Idl II bJldl1 reL: tma I ~tlJmam.ak itjin dil\,{'tl~ 011 l'tMill' r\bdallah e:s.sl.'ffrul ilmi r. (lUI! '1~lu It.1 ,ha"'mn Tll,"tl !llul rnmt' e ,IBlyel 1."t: (!l'iuh n 11 I Cen !il" 11 H wij >'Ii! ill' il , " I I'L ,Ibi \.'t'nllnd .. Jlsonra .,'i'\ 11'11,10<111 IiIU bah. DJunmllyor, bi ltl r' nuJll d3 o",lu Abu I-1~J~iIJI ::.':'C. l:i(, rltl, LilLI Y H1Lr lakd"'n~ t~h-. (-\11 l\tl~b.llllt.nt"d~liLI~ rU:il· ~Iln'or. A. J!'I Hal'liJll; ETneviyr !la. nrlB, ,1\bb.i h~ll!"tl,lJllwlo'l PhiI g ,'denl:!k r,hi'·(II'" Ilmdml :-;"i'l L vc~) .uullIY;1. bu sU', tic "Qk m (1 ~ UhrT11 mCl~ 11. Ali /:. lif i Silleyman , bdillIlI',l 11' 11'\llliLl~1 in e\" ttd l1li~:!fi!' 1m- MIli10lnmed __ \U AlJb'Il'lT'lllll C'1t'r eYI~r11 Ali'(l"'n bu in b1,lt _Ii ,/1111.11 E. Af,I/1 I, ii', ~~~fiIIi!'Iii..~ ......... ~~_~-W.... ~ __ =w_~4!11i1i f"III!IiW'IW.---_-~~'~~~~3 ......... ~Ar ~"".~_gJiJII.P'II"""~ __"--'--' ,. r:!!W'"-~,.,,_, __ ;:..tII ... -E-_Illi.",,"~
c

Bil zevnl1rl k.mdiliklerindeo CI,I :i i(>I;i,D c;-eld1mrJerini beklelInek bo,hu'. AlJ,c ·atamla§l.iu." 1WD1 ViII 1" l' ti 1 • 1m L'vl iklel'ini -a]ll1 h'v 1 IUI;l{lllbr:cbw ~ M;,.1TlDJI. hi' Halireo Siil vm I'l '1i'1_l, r, V rl bir hi.zmet i'e - ariru ne ge<;:en OmcJ' B. .\bdllfiili2,. lama ve oW-lllira zerre lIIadar iklJlCl YNid Ill,! bu d:Wly3.d1Ul ~b siYlISi itib::i..rda buJlIl'IliI!I'i-'I\'lBSl-ihrDemek lJlu.WL' ki, milletlje y:L ,;uYL1rlfLr, lu·LLk i.ll1,Llll 'l IDlIku-' l.1a.elll~ml:t m; 1<1 1;u n~lII1:tLh~r, 1r:11l1ll ,,<"ni !;'cihibl IMuhn!r.1metl' Fnktlt bu d::! k~fi g~1mez. Ya, Ul ilk ltmTl,lnlanla on illi ki~iun. plLaco ilund Ull i~ t~ ]Dotitikll ibH.l·l "I11LIl mlki~le.rI ~9~"1 I ;'lC'l, OdlilUl y~li!ilimll"k il,:io bakilkj tt'!i .." ('1knll";il! I', h l' 'bOlg le u'lj,rct lIliy:asl arti 'kllruUmasldw. i~~ iledlemeklellk, bu !Hr 1,'u-i.Jtl : CilnkiJ: ::;:;iy i paL tilu hal 1 f'llni i -],c IUlhunlf .Ii 10l' .'1. uhammeilin 1 belill- , IMh' liol1 - i.lJ.tival,;lan a 'Jk o-rtay."l lall Ih ("gill do_mu~tm.". koyan.l~ ·bunl.Anl'l ~ 1-~le'rini gii~' Mllllamml"CI: ogluflu hon 'l! 11' lerPlt .iinUJllt. or. tarnk h ~ ~ ali-Lk bir )'D.vru ikfon 501 ". Jan hkil L~r !'I1=>h!'miU?8riIlC ku nul.n
ylJ'llJmganda tl'l!'ltil5..hmr .. Bi~_Je iw :}imdi)'p krrdar telj-

ml s.i y i klUl ,I t cn maru. urn '!r'e bnlJun i!itiy:!iq It'll Inl ttlkdil' istidadJ. l:itilldiirffi.. mil. IJI flnlarUtr. t~ln iilll ±i!'C~ tal"n!1 i!:;~ gE!L'Il'k H~LLl lParl:isillLIl vlllanra\1'J. I~od;J.num)nn '·c geT'~lt~e bl.lnJann J..:a.!U ,.... oldu1ihln o,llln Demokl lit P t I kLH"Ulllllan k<:>ndi sj)'lisi
k uti, mo nlan gibi

!lclik .baya.tmm. plkTtislz oluak "ec; , '1'a~IUIda::!1ar iyasatr lea Il!'lIJ) kblll C"ekindirilmi \'iil! lDy leci"e bdgimkii oelim dUJl'UJIIa dii!}mill; butwru,'oru .: a.Llno ihti _:I"a.;:Janm no1oml$ ve bl1n.UD ~ resini yeo ;;.arclermi k~~~ . sa.nl n - I: Memlek~ til yetSf' poli' - adamluUllTII v~i:: aJduf;u.tou l"C bllnll.l1 biltiill mej;!wiYiiJoUe:ri ;cin !Jid sistemWde totlianmgm. takdir 'W~ te;-;Iim etmekte tered diid~ m £I.n!l.l yoktur, Fakat, bu b~[l gi meyen ve ('Qluiretimmn il;inde JtTllIl1dJj1 e1im d~. mdlan!at asan m8.Hi: eilam bu hahn nllS']_] ortn.dan kakhnlmas icap Mel:'etmi de di.i i.inllp cab. elimiz.de de~il Midil': lIM .hioo t ed~k, il &cIJU bu tmnk ~.ek ~Iii milmliilndi1r_ Hasta.bk p(lhl:.WL .dam. Inmdnn Til hl"um olufUIDudur; \'~ bu mabnuniyt"Limil. de SeC sistenliniu tabU: bit' tli tic 01dangnml gOr ~~[ ffi.:stem.inin hi!i ki1m SUI ,HigH 1i~-11 de Ba.Lk Par tiKi hi:atutinc:lle liIuJlllnmu~ \" bu 11inin llJnmnll
d.a j)m,rii.nG g~irmi~ ollm zevatm ve bLi e:yan..3a Demokrllit

Hal. ki

po tlk9 !J,da. ' l!iIif- omda sip WIlI1lIAl5ll.Wi miim
2(J

7

tal

eaUttir.

k'iiar

1l!I~

J?o.rtinil'l

bLLIma

Ull.

a~'llj

yoldan
lirInyat-

ge'i:ll'Iil~ Qlanlarm

5.~)'l;!;t

mr.

hm ~ekHmelel'l llizun gclm~

,"c;

t;,.

kit ,r;:.dilmi~ ohm Biyl:!.~~ p..1rlir" rim hit l.liJ! hakil:i nlfill 1"11 iT£
bil' puHtikfl

Ciinku,
adllI'l!lal
LI,';wla

J

1 iit<bc t r Ikfl"k ut1('ak me- ,(izi II'tll~1l. <oLllmrU:l

parti, d ;sJrlir. bu pllt'tilE'r flolilik;t L I 1m 1 11 hd U 111 Ilh 1111 Inlri31hl\. n dtlgm,

dfiil
lnl1:1T'11'

f'ip

'!"jr ~

- ....

z;i.------~-

J'

alII n

,...1.·

t

J

\'t

1m 111m U~

Ut'.

·Bir Tari
t BCl.I tara'l.
of ill ,.crll:lel
,

i

I

A,

vazonuo
ve bllhaUBO J"Ilzlcrd~kJi rUleJi tJelrnl1ti UIIU lIer !-o,;llikte
'l.'C

Hlkay
'. A
~

..........

5
lillY

.-----.............._---...,L
FRA TELL! SPERCO
Vapu'lI" Accnte
Ma
lid&.

j

~I'

1,

-3,"1' AI.
Ii

i ...._ Seyahat Biirosu
MU1DERKERK Y ,pur Ye

gO

iUf'1i

I'.

ll' pUll' KUUlPMYU~ IIliltk.ll!li"i

il.JmM.J:DN.d1l!.

,HERA
il,t,
_,-r

HO't'll, M'I'U, fi,~tt~rd.1ilJl\ "Ie HnroliUr8' bD\aI"l.lIIll" 1~1D :I''II.k

btJll.j .d~l

,sIs
)!'~UnbUi
PQr
I•

BECKY
nl~r!m:hf,

' lZIJ:l.irdll'J'l Bu~u
)imall(an

1.1f, I tlld~rlfif, Ul'lliAlI\1i1.'r~, BO Jd:lm, IDemen yuk bu1
~~M',

VI!' HMlbl.l1l:

t,.ln"

,/s

ULL,A
"'~a'~tiJ.t8

'f~k"TJ{'In I~! !'l"ihen lli':m:aJ!ardim ,-ilk It ~f"'Nill 'li'e Un! 11ml1l'lIAr ltln rllJi!: l<ftbll,l Idn!

DIANA H" PONCHELET'
5,/S
i6/M'jJ~
'!}JI1Ij (1(1

,G1maLlAmulta mll!lltazam b"UJ

t<tvJ'orttr.n

:B!JI1~ru,.n:r

I'
O!o, Nctu~ ""pur kump~[I!':l!l NtvYlIrk U!' TIl.rII~1t id.r,;sunIJI DlUlltaz::.m Hlp IlJ' dtrlen.

./s

HAV

2(1, ~(;,:!!'lll/l.H.'8

sIs SaNNA VIND
1.01 Haz1rnn/~olie l{uklll'Jda.iIt1
DmCi.lUJJll

\'apur

N.evyqrktan

JII8.] 11'ethllt~1I; V~

lI.man IJn]irl.:w LAYAKE' - BEYRUT ~ H.AYFA - rSKI:NiDERil'E: NEVYO:RK lln !full
\'e T<!

~'I;J-leu:kabul

fdo@ol'_

BtltLbn l::thilM lljl.n (iia];il-a ~phane: El>~: Yolcu SalOIlU k,a"il~.m;:IIa f:1n" HlLlI. J,. Il:ato.

rnur~ca~t

11, ~~'~7/8

Yazl.K ,Muhbe lif RenJde rile

P It N, r A L 0 Ii

K A $'£

1,7

2.

III~Y~

N

/ ',rili
Mal.LC'ml!;

R

I

B _a/ilr. .frlun"

C

N

R J

I

Sa hUlillam.arl'l

Ibrahim

J

c
I 3

.IrruH"..

Han Nc. 2,1 Kal

Di.bcdl1gan

VaktiOe ~1I'rb:, G.ulh ~':~a. ~r.. hllfr' l!le!Jive!l bu ~'andilD ,Jola~, $iI.I!:· aU Ie kJoern~:r 8.-!;;;l.1"l atiJuul:1l11 blleizik, ' iiinilln !Q,era..'\tine Ire fRkll,t ~n mn<.:-.ad~r edilen hu- VIlZO. gUlllPll'ce Juuia !lldug'l IInlil1.illt3n '·I'I7.'i)fl\lD, gO!!'rdanhk pill bilZL uarm d.a :1.111· ugra~llm~k Ii'lJ.ri:'tll.~ ldJuir VI;! resbill.' dtiy tesoit edllm.i!ll \'e IILJmt !iWJ.r1 aUka. nkzaomamumill 4, \'1: torI" edilwl!";!t.i:r, An<:'a.~ cscrin on d rece ntib iOOl' I:a'1p~1! nlhmla I1'Ok bu J!o3n;:.abr mtioze1tin eUne ge ..me I 11 .ioeL moodtderl hilkmuIl.!! t.,l"filI:an mtl3aderesine It -fa r \'tH'i1dit-S !Dilji.ll". • 'llZun YIHa! hlmasL Q[)lsyu,ile Irn Bul'M, Mudaoya, BiCadi~. Gl!m-, Viii lbu Frara .. da k!~!'.itti J;'ati~"et uti :nmlD Ilz..nnd.·ki ( Eroa ) \'e! (Pisibald!!, bg kangni dLirum gizl~"e Ilk, AilapazarI ve Innit phI ,Ano.· bel !'t~n d'N''',(~ c::ill(:ntLli~ Ve lelar,elc V.:l.2:oJouJ!i i:iiti:r'daul I\; In ,10 nell. dQlwl1.lD J·li.km !iebir \'i' kOl}3'bIIla· f'-!hne jiJldd~~~ 11{l.11t'~ s::elmi~til", h.lJ.dEl ,!lOlill.§lP yilZrJe do-han DLI g:i bit' d:.i.va ~~d!l1ll~ I)lljugu, balciol 11.1, 'r~pr;jj,k iI.!tlndlil.lI £;Jk:J~lmD~ oWnceZIl. l'i'Ul.Jtk m~~l1LC!! 'onra gunun ilnII !.Id;lilil!Li:lu buluDJ1I1 bi e~l'"3 pe"l!nde ko!j,:a.ll, 3m lura !:l ttmlilzl dan '!'erilmi~ olan kBrnrm. e'''''i'",l· dfl mllddi;!leri de iiLhp ~tan J;liBkdi, ~»U'Tlll,,1;! I ~i;! Q... io;a!llna. rngm,en twn 'c~ ildisllhl kaliJ· t !'d{'o Burs;:). tehl!dUfilB ibil.!r1ilk biD:' D'llu!:l:Laa:iyeU 'Iileo :kamil li?ir hRi'!ile ll1~)'o.lano t;;1]la,; :E:lIlh ooza. mab 'k!l!I!!l.II!!;1 !>ram nn lip olamk bIl 'li'azoyu, bfr saat!:llr'e sa nlma~i \', tou ~ilIi't ~H1crir,p.'.ieril'l) tllu iken !;"6rtiycr' ve de:rhElI 11C', W f!d~miye;jJ:egt 'We bl-u i telIlill)r:1.l1·dnU, e1111 kLymet \'l! t!he-.mmih35lran $tikruoi.!Ji) dctiJ, blr di§. !fl\n!:'l'1l';i;k 011 !>t'!ki:, yi.nn1 I.i~ gi. yetini l!rttlnnl-'iot:1r. doktllmllun aliikadO'lr old ugu \" bi ~bemm!yeiBiz bit" pa ra mukabiI~l vaZ{lrllln mCilifleril1e l'lazah a.ttA vlilkileU, d.1'l:lJ hilI'" ,.d{,1l .zat linde \laz.oyu kI1CJi'l'dad1£l, tibi M~ ran 4 BrihE Muzeumdekt) 'i'U(l<lui b!r I luSu utanbLLhlll. al1yor, yazmn • He b1:l !loUm: arasJli1.l}:a hU~E;j I.ltOru'; kCllll:!ki'I},,ml]nda benz.,yi!} iti fillJikavcle mew:ud I!Iw Lindu&U "I'if .2:111 \J.a!!3; tam{lpda iJah ettiiimiz barlI bO,).'le llil' \-a20~·B. aideri lei i.l:l vamnun (fa hllJe1'l b antuL ZitaHt ",ak' a i.aT;a !I>I'h~p 0111fQf 'I,;Ie lI1il1 ayet timali lilIan O)1:Jn '1", Djyan~ oS Ie\' I '\'13.00, en hakh VI;! lii:nk ~'enlQl, BankaBTIlIll 156 nurn~r;'Lh k~ln halan il Berlin fllUz' ind(: nu:,'· da bu iki, zat l'lamJnp.. muh8ful!!~ f' ~'a!!ri mUzs n£Lrimillll buhlyor ... l!ud \ e !'8J1'IIOUn ri ..... nnda (Ami· dFii.tli~ ve :S~HniiIlI.lIl yalnL:. miif'l( BlII l!UI'CUe Iler :j('yin bittlgirl'i, St:lEt t.la hulullm1Jl;j oll1n VI3,?!)nun ~[um ...-e must",.;];]. 'bi.r surette "'(I' Itt] :n;tlil cyllay'a.J1 u"!urlCii bu' !iil hI!> tl.:z)' IllahnoJa.tl l./;:.h:.;"llJD1a bilir" l.Ji"ii7.iy€li.ndEbu LlIj]dj~g.I,-) t"il~H1"H- ~ ahm mii2e il;'!~!fe-, kill IHunk]i! t,u':tiardn la~ ...!r ~tliJ zifeteFiJ:11 m~gJj] miJ ve bu. mtihim inhilTl :;jIlin rmi:!ii, di l!J[Jj;jfr.]atlig. b-il' !1;i.inde" yani m:i<;olsn (Em" J iI·· r ri~ill<!"nm)' .OleIc],"i~~i derhal hyfl~ ti il!ap miJ.saiJl'rc- kCyIl}"l.!ti iikrintian bell bu '·;)i:oUa to! uldi.i~ii ~ibi iJri ha. ed~J1 maikama lblsg (!yl mi~ti.£. sene geli;ti.kten 5Onra. 5. ' • 939 ta"al .,rka. '~I <:>lar:alt bl. ~-,..rne gijlJ Val'AllJun miiz.uJtl!J i1lm.m:'!>l 2.:J.Tihillliile biT ic1:~ muamele3i ile kar 10 itlDi~ "I, nl[);} [1t"k t:odt!.1' tl!Jiaferi, mUdddlcol" taF.lfmd~n v'~idc· ~IID§8rnk ha}'reti:ndfl'l donup ka (hi. >Ec.tlj;"bllm;'~idir J>i bUJIUfl H.tk~dilrnidlr.tc \I'~ bittabi t,ulLun gdir,,· h}'!Jr. ol"jik .bt'rnml}"Ullilil nTtm8.!llliD. 't. 3, 93'11tlil h 'I1:oI! Bi'4/I8G2 eaa.a cc;;'i banlcnot de.sLek' .rua tat h ha '" I)~b .€~lfJl dlill,~kl"dir. Yii!.Ht'Ji i'l:.nd~ liatllt )ollan ;;,ran 'O'e 1722 l~aHIT DlImnraSln1 ibllva E! Yuk:<.ndf; lioyl~digillill; glbi ,·,alITI.R.ld:a i.k~n digt:r tal":lft<ll1 ~In den w il ~m, mZIjlOUD blr ban kuq,a. i!"lya ~n ;!'l) ad~ kly.net iZ:1fe L:HIalll..jIi eb~mmlyd '"~ n!'l.a~fl jlc mullaf:;LZaSI htikrniinii ihtiva I!tmek in'! llO],H;il Ilj-t~ b~ ka~lrtmftli'lrdlr, m!.linm,iJl biT I}(!'ki1d~ haukl!t, J';:oett:', l~ de iL:raya IHIDIl ~m,u1;1 bu hlDml).[,j: MuUnl uldllgu u.zot re bu ild Eiell'g:io;eIl Te!ml1 lJI]llkamat, itrllJill] t,·hltadil", Bln!LLl'l'I,tLle~,'h Iii dltkiklul.,9. mil ]i ~i burad:t tlfL kan:adlJ \'l.! t.. ljk III Il'ii, \i'IlZ(llI1\ln m U:!tlo f' iadl?-si ~;,;m 1':"C>e YD.],ll101eak h~~y )'ohtur. An bir 'illfwtl u:o:erinaot' ayaktil li'l' bU· Yllpl.kloln kanuni 'tl',:~iJhiisl, r1nd.@ cak iloin eiummiyet \'e lI.dilhiyd. ha~l'. 1EITt.SU I !it'Y:::1H"in!' r11klo$mesdcsi nO~ttaSJlH):a.n kp~"fi:yetin nllJ.!!affl'lk oJlmu ilia r, ,"'fl~(I cJ. Burml~ j;)jl' baJtl\l gtlrii} r,nl7-. t~lctolila A:nkartadaJ!J. iIILiz:il.m icaJ!l !l<! 11'1'!;!.d~iT~Bir.lin t"'bLigallll~ lIi.liHfT Ililhln hnfldlillmd:a.kl san etIl'u"ktedil'. lJadell 28. Ii. 939 t.~nhind I!'.tall· at ic«Jullo::n ITl.uh:scf ftbu (Kun11m ina IiI:leD'llmL lie mulm_ f'm:.t I Hlikmti Ql1l1t1n:r, fI'I'lUlrfcliydlGfl4jr~3'!'s.;m) 9{!bebj[f' iz .. ll'~i kalJll mlll:1UriyeU 1)1of"bnU rtBnrHku .L.lli ri.llden 1I'I:LtmT' ,'e 1JI~n!l(. ih, mu.· olrnayan ..tr \HIlIlRIIZ) Il'Ibaka:'1l :n:>kkPp bir h yet tarnfmol:m l~d2t'Din 8Lii~n;:j:~1r memlJl'lan i~e mit AlUmda kallDl§t'f_ lOuxdl.lt") I;'m:ln~l!:tJ: FLlZ ka.hbklari mu~km \'a7.i}'~H,p.n 'hili i,htiyaU H ..lllu ki, B"rhll mUzuindl.!ld miJz'o!Yl1 getidblli!i \-" lki11.oi ~~fa ill!It!,lILJ.S 'll'td :mu~ll!.liL] bit IHllue, ge(AmiFrl.~} k!lbartm~L I,;:ok i1'i bu ola.rak mbZ(' b~ rim ille gi tinJ ~1 f. I bald;! olrJlIgurl(lRn 1:I):lndlarl te:jlUl l.'iioll l.I raND) ~:lIllruL lUytl!r bilr. g;orulm~k~ef J) Am (I~"311i - Tlirloi t:\rlh, (;l!! 1 'Ir'ioi bUi loilj Jrlllrlr! 1JI'lhlllr· tlir, 1'L1'1.l't>lfllb-fL ' .. e etlllilJogrn~ya dl!!lF~isi. 1'ill'l. ~ e1i;tfin) ji7.'t'Mllodli Zi>'l1l't 8ahHe. 83 .

ilWll"!jltUi "'>I!' Ilml un!ilililflurdu-_ Bimumlll~,vh bu gIlwl e I'lin mllJ!ltrlJlS bi'l~ '<tU'Ul'OI', onunln IUWII· 1 i.'lddan. cnvl, dtJ.rt1Und _Y!U~lhn IIbane blr ta~lJ~Ql"ih;ijjYOI" Ald!- ~ )~tn'U1HOO !lid. ~'ElDi ilri bin kuaur G1 c vall, ldlnSl.eYI! en I:)al"a ,.~~. I t';;:IIPli!!;, uil' !1m:re mQUIt: OhJLl~U lJi3.y mi)'(nc;nl \C [i~ralJ1rLnm indNI!J ~t.!m!'lJlJlr. (1) balindf \"ilZO:'; u iade L?dl:(,L'gl bll'A [ I.l;'ol() jJ l31nlne dla :ULI! n ihLJ· Ilndn k· t'i lJlr n'ddir. l'lflihlll UIJj. dUII~ arun IJI~ok ),erkrkD ur, or.r.ll"lI.b A, , 1l!. d· Ulc:ydllJhl ",Ikon I n ylizlerel:', hlr J )' 1'0:, J,'mi1o or. 100ho:Jld ve i:mbinlerce RElim l"r,imlmilz b~l" :!I1!li'l.fl:! yoiulla d<l ~.aflrru~ i!\i oJl rhu.1 hiJ'd JlIJ laJ 111 'e h'"Dit t"tllkl rt ar, Ballal'l,hk maknmmn IhbJIl' rd"rl.'k }.,,~ \1i,C! i:lel·il'lt'ri. hnllnn)fi i;ihilk I !lendl Lnl!' m ~ru bll' akl"tllni.ll'; t~· !:iir ,i,ddi;.mn tpta I e-dd~ilI!C'I'~mi vc miD dl)or. 1m Imdru Mll"llk ~Ilufi etan ve Btl :l1alJ. n alnn Mtlll ,~illl!D B:1-' tt~pr.;tk Illtlpti81' ~.k IIgm~ lilnl.ln Imnl'tSl mustnn,1 IrH~>tllle t:!llollbul hlh.,lyetilt, YIIJIl LZ! I!l'kltolojl tL.Ilma>l! viilireUne ve 0:10 tarthlerde L~muml nTIIj degu., bitora( mlhJt'kkil~ n.I\' mUdl.l, .llik ~!' klJ mio . id~ r~ etlilen z.'lrlBTa blip i!!l).~t it (lJ'('cek blr .!II;!, mUl£l r miidilril ulT.iuml jl1~ milk· b~l.:t laQl):an lJu buHu ... :umun ~ tui 0 I::rtlrl nriyor. Mil.iz 11"1:' lllliIrul delli:UiI DlUovB.tl!n!.!sindl! tcvllrlUl ,dU.rlUty I,k b'-IDl?D harokete gilt; ~ bliflYe!IIl! :1:lt'rhlLDgl blr ki.m!iley,c I f Ie J.,H~ Atika nlznmuam« i ge. intbka] etmi!j olabil e tHnin tC!lhir \,.I.l%Qyu DI!l!";J,h'Jf(" ,'e 1;01- tIru 'VI!. Ibu l'oldn mahkl!ml'lerimb: lck,iranbl.n :}~.nnn idhf\1 ediyol'. den 1Iir kn:rar ~tihul olul'lilbilc· ."1. ,'ikI\slrld::l huJ.'i.I k: lU1~ aHt'r kuc~,Kini ~jtim :n.k 11 ~'e RlO n II k IJDUI l'IlrI bilo' .ki1<;; m~ blfaatlw tdt de ijru!Ja Ili I:!bu l eiml!''''' mirJ 1I.'t' l'I=""Il .. I'iI1l;1l 1'l11 ir;thio;lllrl1';l' I:h~v,azomm elraCII'IIdi\ YLil:i:l.lliEl.H kn I"llI!;.md,'1 iItltii&.Rrlar!l i.gnl yell', efl>lIn~vll ho\"a., ,g"njll~dil'~l', kl)' ~ kfll~tJr1:1Jklan J.'nl''EllatUl i, It'r1Ill' 'i:ij. mcl:.ini on 'iIJJ)]enlt::rI, ~lu~ l!!iDlef\~ k~n nt)lunna g"mIl1ll1'I)rlnr" , W: hotbl el'li bin liralarn kadar ~IU.k Cill:I'lhl- "jl Il!;lk il~b 5.l ("le" Itmi1J \ljj1 blL !il!beobledh lei, bUI IIl:1s'i,tn ~ oi;11l ohsp kliRElril1 ,:::ol.'uk klmSCI~riD C"cl'li~ hil~'rulr'ril'lIIlc ~ok : e kH. de> 1i'.!J;qt" o.:dlll-n a k 11-ln parlOtk erne-Ill' uyomhrmlf;lllf, (Em ) iI~ nUll mft~lklta 'l (llnTl \.,. Bu, 0011" hlikik~t OIPlIliMydl. mUn d3iJu, 1.;; l· Ie k k:UUldll glllrnk l r hEll511"811 ot~den, bcriden 6!ikj fl:lni. jjim l1l11 n r Pili! he'y I) tim Dllrtm. lin. IlCak, 'h:! k e!ll'al r boLilup a iIIjr ~n1P II'nllmlt. gilat I't,ll\ Vo!! Lu tan ve bunl[lnn blr iluf>mlDl mine [b",lnmdan mrio.l klJ.'lI'll!ti nrtDn "'Il yc ~.etir~n, ibnZM do mtiF!J.d(il're 'I'e 1 IDllhf\k~f.'k J;i ---.tQr<'flik.trm .DlllffiLII ~eduni!'rli lIgmyall ,·e mti2il!lel." J" I e fJHiali yr iwlar gibi,- IJoll.Vml v,. am bit o]L.n1< n Ii till !;'n.n i mu lufR:!.1I ulit"oi!slnce kl?lJ(li!litrLli! ilDltik;P"cLhlt: WI I liikB.Si. '~riImq'il!il Dir ~ul{rimlln \ Iflnd~ KuHM)LI'd11OJBfL bu \'HO-' in..!' beya.nah i!zerUtlll bm ZIil"'ot, I nun, Uz.(,J.t t"irme~ill('o f~M te,.bu. fIJi llUn:.111l.~.,p,mHI'IT"Ill1l!im hJk kil ffif'n n,idi ... ·len j"lIkn r.da iZilh [1111.0;, di "Hla ni gh-j~mez, 'I"820;!t"ll! ~ttik. ~Jmdi l~e kf.!ndifl] h,1kkmdll kil:ftarmak ir;in vlir:islcr Il!athlilll In bif'.1z Dl..Nhintat v 'Fml: hgilDlz ic.ayam I!!il:m.i!zl rcU. bed.l~"('Ir ! ;'.f~el.eriD Eellmi. tah'kiks't v!! ku Mii.-e !,1J\'~L1t<",rinil'l :531'0 nllmarn. ,lo'l!ldat.lIiIll nli2H t:iiJl'IJ Bu n;,a c.iva.rlll" sma. kt\~ JI;llI lJ.u ...am 1U1!.l ~il IdiiH:~ p US,tiL kamrnl.11 ;g~ni1ilig. (2S!) d.ll. ~Ap1:ilyollnIlD lliambcI.e-rinll '1'1 ta~ ~l!!:;m[,i' S;}tmo.l3: ;ilJ:in gnU Si2li \'t a..6U1HA k u tru (1.5, ii') Mht iid)'::!pt!oo b.~ri,r;jjt deGiI, tohrl:~nd I mr, Bll"lI~dlll blJ luntn:L:Lli!, ,bRUi va2lll ihhizHE? kuloli\T1 kH11! bi,' bnldc

tnnbLlLa i hin Adl!.pazM'1fIdli. mu. lm li, A ••• ,lIlld.. ir l~dllltilo .z~.ro • fA)'ll' lJu",~or, Ulldau buU", lllfi"('r ..:1'1 dinllyor, ..'.uOJlllli AIlkll oldliKII ,,'f'
(I,KkDiyor, Jj1dJln
~[)f],1"I:l

I.ndmam ~tkl'i

bllZl

bUintern v,MIIInl", e:Sf'rin

l'iIlfl!P~ ite!ll.llt" ,deUa clan bi~· tokun

lelll •. rin, lUt.(fn !i'il'l~i lr r,1 loal.m fiR · amI! bJr :mUl1ll't ;z, rflnd. Aflk>'lfil Uo mulm:~rl' ...d',w.rIOLf, \', a dlltIurt
mU!(llffl kat
IIDhi

II

beld.a,-

FAZART~l

-

{" \'111>1Uf,rlnl'
mUll\'

Marsi1ya
~ii!!'lG.!'I"a", ifi,.

Rotterdam

7,29 A'1M T Prt:lf '1,JO l.!, .!II, .fafl,

:ri

An.dlJlb ~

I nj, bf"1.i' I<: fi i[,J un, 'llllCllkll \'l'ldll J I", !£I.I IID{,Ii '11 1i\1t~1I' o.Vlikl.tm lmu larm) j ~tn.a I!,,"'n V(l 1I~ nthilm (11,11·,e L;,,.,.<:IIII I t'chlen Iii. oil, U;':!J lQril If :1':,,1.)1 vami
rnkEl!1l l'ij:i,Lc.loll~L" \';\Z(I
II ~. }lIIL

lillrll

~',Ji:ii 'i'~Iili.,j11r J:U1l:tIlJe':tI'~'ir .

',30 MIlz1i1; Ha1U MIIM.. 'J ,U H;;.b!'.tu,

"I.'

'.1110UUz:k ~ O;pn t
Pu~aJ:lrJ
,m UI MtWlI: n:r),J

e,.trkdaJ IPU

tltJ'

I..!

llnrnndn k hyor u r. ,,~ '\'ilZiyi'U olLluiu gll'il D.' lqln diri},orJ.IIr. 11

It" lIJ ;.:!. iJll

Yalol2l mUze i&r" I nn"m r :"11 IHn k:albl~riJlde 1m, hul IJlr JiIlI -_ Ln, Rei !:ill" ukd\! olar<l Hl'llll or 0 ~ ~d~: • Allan .IlliklL nt:i!iLlllnnlll':oll!;lmn. lJ'1.e'll!uh IrJHlh!\!~sl d;l~rc~ifld", rnul'.a>tlerc tdllt"1l bu ~M.<~ I'1.~U~inda, b,i,i1a:reU m,il!lade~d~11 icr; 1 munmeicnm t.iJ.l!Jjki(le k"iI,1r ~. I r~ e
Heier UlIrfmdBkl MU.halu 1Dt' 6d!l.1\

~I-----------------.--~,
De let DenizyoUan i]inlan
oI/f1.1sY~!i/9 - HI Mi'YI !.il6 Id~I1~U tarll'llrli II nrtmda ~lda Ul.mI~TI 'j, ZI;J t U:dJrtbl1 hlklu;nll 1 II'Urlal'1.I.1 l:sJml rll~ k.a}ltu'l ;[' Q H sa .. l]e 1 H: )'an~~ l'JJ,tI,,III'Itill'.

Il ,30 MIiziII::

C~-'iltlJ HiI~ II

1:,29 Ar;:,t1I~ e pr~.A'r m. 12.300 M. a, :3;:; 11, U 0 lllizjk: ~ rk,l r,

",~a]tilparut

p,til,zJk:

!]~

IU,I) H;t.bulu.
13,15IMIl:zJ.II:: BlIIM OJ.'ku~rlll.nn. ([an C~~tll p rt'alar 'PL~ U.4!o MUz1I: R",ll1' JMJO)lfUu IFi.J
l~OfJ MaNn} , 17,:5.8 Ao::lIlf ve I:Ifoera%l:l., HI,(oO ~1. II• .il'i;ln.

I

INliBOL'IJ HA TTl

-

' ' IU~~

rmiiJl', ELI rIll.llhakl'mf', mll:zc !lin ,gI)'a.~ Ilmoda ml, ce '[10 etmilitir? MUd"! dd rucylh flLJatLt" Bakilnbk "of<~ a mi1zelpll' mild IIrlti~ rnahk( mt.d Ii! t msiL ediLnlcnli" midil'? ' EdJlmill i~, ,i1ezinl1 ,,['kili milzc !'lill bl1 'ilin lIifl'flh hak I'llin, )'ailll! 1'1 :t1l11l1:1 l!J.oktada 11 dt"gi I, Umi toe phedc.i'l de m[d!lf!l'~ Plh:bilm!l ~ i!;11J mi1:tedt-ltl hi~ bir mal urn:lt \'0;:' ~l"1fi· il IBtelDt:rI!l.i!,l IJlidir ~ D'- \'.'1 nm HRn .urc!.ilc, glya'bn liiy!t ulJlml!l (11 ;;;IUPilU be Im.bul ptmt:;\ (! imt.:iln :\"@I!tur;, !;lInkl1 mUdcall'I'ln ktiRlII!lIldll. hlkvllr'l!t \'(!),OI ik JIld,u~u m~~hllli bi'l' feM dt'~i[. 'Cumhuri •• yet bl.tkilmeuniri )UIH E~itiln E.a,kanbg:. ;rlli ornrs. I:m,")) mil.zl"lI!'r idUe!]} £ib~ bl.l" mi.iC5el('f;C \'<J.r.:lrr"

-

~
-

sah fI DC dJ: (Tarl ), P!!l'S!!:mllle 1"00 lIiIl ~lZmw .... C... na &,00 !;li!i' ur.ar~tLt:nI:U. e r C.il.lIlLa :rmtiJrtlm:l an 1I;i,11iar, P;uu 11.110 e tAea:t'uta). d 6Ifl!ec:!. ~lb· mlltldltll korLf',;:.il r, !all, Per"em'bt.. Cumarte ",e Paur IIiiODdOl. Marllll.lu). Wlat.a I1htu'i.\Wdan alKar. (;UlUiil Yo!!P32l.d;, 1 &,15 de 1~'ial'akUI. O:l.lata ".lhtlMmd~11 kliL!Uf, i1;a. taml:li!, 1llI'lJl.rte~1 .'e P,ll,2;1!!.rteol 21),00 [I~ rXI)D)'01. ~, TO]:tRJUlQ fl'b l.mnltlen ln~ka r. Sal. v,e C\lma 19.00 ~u, ~Se-Jy';l,:rl. op!:!;). T Jl(, rlmhnurul:l.ll bl1!;:ar, '!ir.r~mbil HUIO ail rCaml.k.l'iaIU. Sir:iole
I'b Tlbhmln£llll'.l
~7"m U1At

ia.ao

1800 1I1u71K; Dan" t Mllz111:: PIJ''''no
SeIol; I'l (l'l,!

~ IF].)

18,45 Mu:ll\; Saz E~l' ItrL, 19,00 ~L ~', E.y~n,

19.00 Habl?l'J"r lU~ '1J~~mi~e :Buc:\l!'l.
19,20 MIJJ:JI!· .!iIarlllar" I! is Konu~ma., '20~O :o..l~rik~ :".klodUtr ~Pl,J 20,15 Ratl:Jo GazHf!l, 20,lO SNbl"~l Saat, 20.35 ~luzHt: Tar.!hi Ti.lrilt :JJ)~1tl 2],20 M\lzlk: Rst!~o Salon Orb U.:J I, 21,00 iCo.rj1J~: 8 M, _,J Sutl. 22.15 M~li{: Dans Muzl '] PI,) 22,45; !.f, ~. npll, 22,.45 H: liIel'locr,

kllLkar.

,

l'ZMIR H II'I'TI

~u Jit~Id.e
lW11ti.'l'?

"LI

ISIIa:!:NDEl'lml
BATI A:KDE~lZ

r._·,::r:n
]-.:J,TTl

b;Qt;'If

'l!Ia.o;U

r.hJ1r.bll-

10 00 da. 1I;:mali:ka.]e), Top. h31le rlh Imlndan j:allrl1l". Sah 111011) d3 rBUI:.s:ll) 1I'C Cwna 19,DO d, ......tsiUL Slr,ke!:1 nbhmu,dilD I ilSl<ar - Clir~a.mba ] UlD de IEtMl!l1: I vt!: C'Ilma.r te!ll lU!O d~ 1 Gu..neY.IIuL tala l'anCInl]1ul i1.l1 ltll.lIl [n- 5:dl 1700 de HfC!t:at). SJr[,[~Cj 'lbtJJlbn. .Hm k(tl.laa, - Cuaut. lUO de fl$lal1bu,h, GOllil.la l"lhb

I

,2J 1]0 P[Clgr;;'1l1 v~ K. PM:l',

biltiill'1 blJ ~lIa li Jnollty,lf!r )J~'kkmda muzll! Inl.~1,jdra.t 'I" d01'l1'& 1liIml'lI:ia blr k.s}'lt "~ ID..alilmata -te

hte

mmdan

.kn],~Ji'

T~I'ehln
D!!nlz l1at13t~ J letmtl!.rlLQlu..)ii~~I:
14.2J62) hLllnl:!UI 8a$a~r.!~E'llti:

1446171 S:tntralden
l5r!J:J:)

481)

olum.amlY0l" .. Yalmz OU icra lill:ranmn il.ebirl itin kADimi yol • IM'dan hal: kete g'''I!i~ldigl blr &lr.l. d;;!l milulet ,idare."ine .Lfahi hir ih
E:ldlif

1 2 .14 5

ULM AI .. -~-61B9

J

brur wlru'billlll1 !fllr. I1u i,nhar dA ~udiillr;

Top'kapi sara,YI miizesi
M,iidiirlu7Unden
~ Topkapl Eanl.}l l\1iiu!~inJ,e Y<iptm.lacak (l!tmn~lik yml81n ~~siu1t: tesisah ve .t~ff'l~~t~ hll'llrJJ<fllan kejif ve §Brt'Qame,lerine C'(l:r~ Ma1'1sm 18 DC] u}! gunu Sllnt l:Il rle 4I>on'bir" 1l~11!:: ek!;iltmc i Je: ihale dileooIrtir. Dunuo tahnlinl bedeli .299&1 lira cG3 .. kuru,

.; J
41

..
t

6

I

f.! l.

I

j-l~l
1

:.i
I

;;a

t... r.

l ~

.'U.!)"N SAe ... , , rstf!kWer~~24h ~ra 'S "I In u§,Jult muvR.kkat Ileminatl ya-, I - E!!~d. Ecla.t; hnllikhmna. clair maJ.tbuz Ibraz eLll"l.]len VI! 1.9ta }.h tican·t ,odalu I .,. .I.:~, kI Ila ].r0Ylll1bu1u.nduk1'U"ml~Hrtm~l~ri ve elr~infl1e gU['iUndeFl taU! I ~, Q~OJ-Itk~ :i - ... r-iJiI'!Jel"J 118rl~ ii~ ,giln E<],'" i "'il:iye:1 nm~amJJla mu.l'aM.atla ehl:~'f't ~ ra. il:w.ttf"n: !l - ~1I:rd!!' blr V~!!l; j V'eSJk:alar~ almas,l ""Il! izal1at almak ili::ere so;lli ntiizeye mU - KuzlJrni:!l ba 1l1r~I, Ct'hd; II _ Smnwa. IT, iJlI.n'slte clu.~mt'.,so. racaat1an liz1'rniibr-, . t555'9l

r*n

ILl j!aH_,le ijll~l:1 DU]llnUr, 'l - F1l~D{);dil b'I taDlr, T:U:Ull}"li!'; I - l',IHl)pO':l!ll1.:!'a da ('ski blr Turk 'ka\'mj, Tf/r'j lUnJ merasim: 9 Erzak amb3r, E,lprol!' bulllUL
IIUll:1 'ifUKARj 1DANI A![jIAi.Ol :: "CJ,f'bl B~lQLIL'l.

1 ~n.n[jo

:I

l>ar~ll¢L' Temit; 2 - ,'l.nne, Ana. huf; :3 - H;j,~r~t Ua.(lt-.'d, PoI ~tCH:I; .. UUI,[{. NOla, .5 - Kj~a. d~'~ll: Il
Flbi~e alldciol,
8-

Knt, £ahlp.
hu~ d~iI, fnl"

HJ!IJj.:1t,

K1W Z:lm<ln: '! _ Ter&1 !:1r
TersJ

9-

Haril:rer

~.1-

1-' -----. Sa,tJhk D'eniz vasllalarJ
8D den 400 tona. k:adar molOc]U ISve~ .e bgLJjj, denlz: VIill

SLh:rl]n17l is.tiy"r<;:mp-

muH.,"~ nyJ'i~~Un.

:l!oOrl1111ili<:: 'YMIlJ:!

t.J,aOal
<:atllan )K,l(,ld zt ~

~.

.. l'

d.

On"b r. ,II e ....'~1 bh' .aVC} tll· \ "sflh(hm i)\.lllJrtlut Lu '(1\'\.1:1: de· IB.anh )11 ~'di~mi:;, piL" yet,,mi~,ti. Dalla dia ~'et:", -.:eJ.l, Ji'_" be.<) t, ,fa.-l h;:in onjlr ~ ge~Ht11~;: hiJ' 1" .llk<:1 hlim <'JHf'llktl. hilI.. , I llVlll .. l1'!:I'l. i so~ yfoill;,t, gmr1 t" l)':-lll ~:lm" He bir, ;1';1". m.J. "I' .L'a tllll~:nq • ..J_"1111 katlrel'l

Elsdn~'Si

a ---

-

T~frilcll

ND. 24

.....

iI.... _~

A

I
I

bkl mem!t'keUen hCl'halde uzakIMhrrnrUlSlnlz. Alnji takJirde )lc)1:i~'eti Seytikr",a.d'e bl1dirl'll • I!!:~ kar.:u' '" rollin. II! lill: EfuJi, \"e7-iJ'inin iSuttm di~! \'ataJ1 \'e nliiletini duoen £cviWIHIUJ1. DiJ~gil1 yltrine getlriJc(-('kli,'- Eu hl,lil.1.'I!lta miistw:ih Qla bilu'Si n, }'It'llk Efr:tll ~dne lIHl -1U1m 01f!1U!/lll. 'Ctinkii Seyful'r-aad'den c:(.k ko.-kU)"QI!lU, fIaindell, zalim
slJ!"adt; _ Si;"tU tebrik ed~rim

=!:::::::;===:::~
0, ]I, OQreller,

i'\lill"l ~.at'lIktlr. Galata FermenEI.'Uer Yen! Han il No: tla

'i

Yeni Sab,ah"In
~LAJI '~YATLAi
.J,qlJII iDUh

I

b' :.

r' 11'1
1

Jr

~j •• ~;'~:

rl('~jl(l'I,

ln~'Jlb, M(:l"4~r:I

CE~n::t~ 'Oren~tQ

I

PardesU~
aJm~II'lm2' •
mJkW,IJ
}j

~.Ull'. MellI-.. Erl3.b~1l idl Fa. ••ol. b..-,. Hare" iii ill,le (nr.. I: ' , '.: ii:ll;li In., YII. 'aI'1L'u' Itt;I, 1,,1 J>-!Il" 1-:1'1 ,'I~ u" 1>.,." " llhtt.l'h,r, ~;~·t'l' 1 ...lil1i:";;.,"" djjlrCIll(~z

rim
"mI2,

b iJytigtim"Un

rz

,"';1

ludcn
I' kn:

ba>l"" Ii. \·nhijuI1flIii I'll II 1o! L ;L1~_ t i"n \'ar~tIU'k~ ~il. ~.I 11, ~ I. I (', KI - 'bot!n.. !~r.
1t,"lcll. '"

li il

dtoll

kulm 1 t1

"'J(1 ftlhnz.

Id 'll1ll I~ !nth 1"1"n 111 ~:il:"le ill h ulh·L1YL biri"rL.llt:ll ell\; llyn! :,r)rm;;" mt:4.liuiJ'lL, -"lit I! Ii •fo:llX Elrah n tJuzuru·

\' .1.

.i'll !;j

IhymolJ"
_',d:;lI'ujo,;, vllb'!l \.'C

mil

ni vezirlig~ ~i:z tiyiu elm~i.llj,z. Seyfurra~d tRl'afllll.d.an t~)<'in 0llJmlnnt. lIemle~etto gozllmB -:;arpau r~a.tl II, LimetlCl'iJlI &!~ •. rttl·~1 ada hi Idirmf'k ntf'cbUll'lyetinf'eyim, /lTeli'k Efl :"'~I, h3111 '\,e,.i,';uIQ I"['dem.ek i:sttr!1.i~il'li iIInh ~ gu, hal a e li ille '1(;i)'lJ1l :
Mernlckeiiruiz.de
ff'l;fill

Fakat

hiikl!mll~}' lillUlI'Ia:!l'UlIZ lu bl;!~

hz,

~

Peki,

V811~[,Ji!<:'18. lFlkklHT

de. nc- Duym'Ursllllvt? - 0, ,"'atdll ve lII1il1etlr,ill~J-I i::.;;irr> I,:<idar£CYC rl (105m bn- II 'h~ J:t'llilldu'.

Betlll lerin m:'UHLH ,u(lur V r,b· !i.Jf, -Ill lie ~<ln:.e <:\'I.·nt'{' kle.r,
Ht:IJe:j birliglnl l:il<.: JII} Ip bt.(. 'r,t::lt Hab~;!;! i,jlkt'si u:lt:'rtfiol' nil' A1'3b hiilcUltldlll'bgl lmr"l'&i:I,IJl.I'. ~ Ben nsC" bUlUln J.,k..,ini dl~l1ii-

.:va
IP
• Ii

FlL,l,-

'T

IJ"

~ £" Mc1ik

'J.' ,

rtOOJ,

I

G;cHji

lb

I,Ilt:tlen II'lit ,-aI' ~ - D~meJ:i aiz OO)'j bh' § -~'e ill .lnat vermiyofbIDltlZ, - Memleketil1l"2l.1e {ttSad nla, UeM olm ndl;m. gUvenle any.. 11 Y'l"bilirim.

T1UY0l'llm; }Jo.'tli:!'j blrlig"lIn daba ziyad Luytlri.,~ ku.W8t1elln~O - Bir bilba t):! IDl.lo{lJl.n rH'l!:il! I!;:ln.e~rllUJncllli lanlla in amy" I'm:ll, g~I'LC~akt.8am0'nin tie flQI _":ma. _ Hazn~ li N'uhun bed tJua.:;1· _ Vah!j.iHfela'IHiIl sag ~'a!!laf.!1!Idaki ~8.me'~II;1 de l!iul ~';;'[1a- m de ima ILlIl1luutlm~~UI1 h:rkl11 lila DHSlnIZ? iindakli ~1illeN ue 1ll~lla \'el'JrlI~elikEfJ:'al1, L:oUlla ua cn'ab :i]jniz? :rnu giisterir,
~lk5

- Klzltuz §am. borKlnn']D, he: diwih'l i!Y01.'Il'lUl,l-lZ ?

dell kim liIorkma:!: ki", I»» F.~'l:t, St:}~[iJrrfl,a.] tEls.avvUl' ~ 1II:to " dllL'miyec:ek kao9.\' haln ve z:::Ilirn I" Ii big· hiik.timdrtrl.Jl, EIlt>mmiyetsi!: baha:nd~rllf: il"ll kl_\,,:L.'~Ui lie ili· """'_"""""""'.......

I lad .. ".. I:. Ii

lGOO Mo 100 ~

••

"

mooll
n,

Illl;tmhl'll'lJ
\"':\!'1I1

li\k

-

Bll

.ben

bir l!;tikbrue aca'kla'l"lnl

i.1hib (jlll(,31tilA.- Sa:kQ,1t1is, yu.mluklul mt. lelretto; ieaad Im\,kardli

lcr.

ODL1T'111IUlr-

\'('),'c.ceJ.;,ti,

C;uk

smu'l

mrw:: oJaJl

u. in hi'

'ekiHHIt:zdl,

ml slk

!-ak

-

Ynndn,l'Ol'

unuz . y Meli !

degil. '

-

!dlTm

Bu m .. ('Ie mimal-ia" a Im.lz, ey Mel.ikl Val:J~Ulf('l:l'yi

k.lbul e .. Clt 'I.'", 1m;} "'i:ir.. mulIT!' -1 1 Je },J.P,a) ;,k Sa~a ..dIS;lI1 "cn'i:'I"Xi 'P.'Fl"'" ~
r)

uslle ill. ll'~1 1m1>... .-1 ll}dHrma d:I L,h1. cld1 UA
~.

Ht;nJ V<'7.iri 5n1'l3l'.

i;ltmrtme",ti'nj

_,.,.....""""."",.,_.",.....vv .......

.

~mUllM, lahrllil .. , c ........ LE.Du IN S:lUUIi;OI:; ioU l'1I.[1 IJllirlill rill n loJ I'll It! " FA"'{U~ FUIID ill U.il[htl II .r ..uill &.iNh. I'IlLl~U.1!!1 - nt I .Jlld]l;. JU: .('[in ;UJmtYI~

'&8'0111. ......_. 1.".1.1
Ioooa-----"""":- illBt_lJ:- .. 1Il0l2*1''
'I;I1II.

.•
I
'II

..

I,,,,, ..

••

10 1_.
....

Ii

er GOln

SAYFA.

co

v.-v

e Ii

e ele dun Mecr sde yer yer ,==~=== --".-"._-tezahii~ata sebeb~,!Idu Va, Ilan s nun o ,8' Sey i, Universite, m h!a~iyet!Devlel . Maresalin riZ8S1 ee edil aley me kopanlmlS muhtan etmldn? dlye baQlrdl Kenan Onerin de yann istanbula

l e res e. Par linin ugunter • /aaliget iemel
I ••

a

istilaele,

ill. EVitim Bakanlnln verdi- i izahat gelerek il te,kilib ic;in faaliyete ve 3 ~d\b;~;l:I)U~~ ~:~:~;r,C"::~ ~~!. ~~I:~';~I, temaslara ba JIlyacagl haber veriliyor ~=d;e=~
All.
.1.

lH.u:!:".si} -

!l:lfcli-

rek MiUi Eptim

BIlkklllJ gerek

.EO-

reUl1R

lI!U

dll'J !>··.tHl.;c:on,;S1.Uliil £kooo! Billt;:;.ru Ct HJ.b \'t.nE. Bu.nd.o

Yalanlama mil" yoksa itira ml? ,.,. .. ---.~~
-~

.,.1'~

bu d(TH'~ taf i· to ihlt· f!ift, f.-in. m rilli/lann· bit' ImfHStidir.
U _ idi"
....ldr-i I "Jki.llin ~iU

·ukld

,u\'Mr n' . d,ulJur,,;-kti ulul(ric k!ldn tini gii.ltt r-

itilii "e ""Uf'tia

"I
I

I

S1rt'r l!zi:lilDle dr-di ki ; HI.! i.I~ oC'retJ m u)'eBiDin lion ~, Ilarda biiilCLSSiI. son bel} YII i.;;eri"ind!!' idni'e. ~1'I'Ini)'C't \'d! E!gi lim mil lIamlil["J1!U l[endHenrJ(l lIJJel;1gul ell;tlklcli. hilll~mll:!il. bi,. k!lij k~e lilbId k:o.t a.~LillI.IJjI [)hlllguJ!lU hir defa. JlalUUlhll: <!mrbl" Rlmmlfj bulunduk larim rm«mi ve bU8Ul!ii topl!l.DhI2r,lila BnSlllo.~ aile muhitl node adlll.nnrn bilr ~Dk kel'P zikrmdi1d1tini, fill ..~ Il.u-ekdl en nin lfonJ[Jd.~ D'Ia,
run

_

GellfJ

An"'arn~ 3 ~HUfjll i li~"i?tl(' ~idl!.n arka.d.fl~ utzdau telt'hmh\) - D'-·molu'&.l P'Uti. g~lld idare knrulunun sou 2.liLDlllllla.rofl tllLkilJ .e-t-mL}e .mf:-l~(lICl Pt'lhj"il.)~ ~~·a.k ul dur{w]'l,;atAk rtinf·n (}i2ki!en \." illLra.~ eillien l"m ku.t P rtl il"d I;t:lt.'o.!l)r1nd I'! liiazJ !';R.tlsi}·.r:tl. lin ve bLl r:\d~ kahank bir

eler .nk ra b "fill hlp dikk II
~ dun~. I'

lDohllll- rlure

~UDU"I.r

!JILlI hr·klli(·!inm ~ c·1'!1 if O,::UrdJ p.."I·U kurmak i.llll"," t!::~l.!bu,. Itl" ~'·"luldl-ri ,." til,d, linda t<;ma<;.11'I 1.>., ". .:l IfJ'J.k1 1 malumdl". ol:'on ~lIl(:ldO! bu teni larin lkh-t nu rAl'lk ... ..J 1'1. h~,· l'ci)h •e rrn l l;l\nbllld~ r ol·,1l
rDevl1:1111 SI1 ••

:5, SU.

..1""-,,11

Ff

s ,QlCj

I'·, rnkmu/(!"

r-:.li :-:'(l!,Iflrl'" rthflj tikt«, i {ofogral

,.• _

liir

[,11£ f~ ,ibur

t:t.nlfLl!I

i"t]ll.:n:'~ l'rlfl."l l!ll""11 ,,1101. 1110ILiI .~l!IW" hiilrflll, .. H n~..~ mi Itt ILLibl<l!'tLDl! ,uill~lIna~ .(:~.. u rd",,·('kllr. [mill};1]

tllir

1IlIu~,

unf

(lJo!'1'G'l'U

So. . 3; Su., .. ~~)

b-ilIr.~ • :Flt'la.d ;!}!!DUeddln bu ba~llIhu1' hll.H:I. ,u!:t, g~.en . me tlnil'enl'l:li!'de l!.<;:dllJil ti\hhi~atJ kk:ydpd"'~ k~ntlliIine- tn'ell diJfrl f etll'!RQ d 01RYlllile m"jOl",hI clhJpHn ba.klllUllll.hm d':1 t.ir konunuu km'll~t1Jrmaya t,u,. fDi!lIllml Sa.• S; Sil., .I! lIilI

.,;ogu

ruz

ImldliJru

il

katl'n..s1anmrzdan

Sia
0;

e ir eclisinin fevka a_e toplan lSI
Bayboranln

lsta,sgonda,hama bauullarmu strtladt d heyaz on l·~"'·· . e' ... ugu B '. .... J, ,IT d eVIU' h a-a Q~CI k'ga/eline girmis ttpk:« bir d,ev
lit!

------~ ~~--.•.

tas r
a]IR1YOf'

eOI seCI

I

OyJann emniyetini saghya.cak jj~ tedbir
.\ 11 k;;u'3, 3, (Ru.sUsil 1 i~. !ed Jtroml!>},Olm till sabah tClpla'll IJ.l1 s. S@C;illl lumURunda de - iiililikler yapan ::t~~nyl c:rih;;rneye devam etnuslir. Komi:s~ OD (De.aprli Sa. .5; S •• Z de'

sozleri Meclise hakaret ,eklinde telikki clundu; uyeler bir ara uYava, konu~~., diy,ebaguu;tdar ...
yi
nlulil'r:rn~1
i'~""QZ

Ble Fr. n tZ me mU;jlollll LI ..111 h:'l , nH~11 ksztll, tlml> Ii ,,,hltl" ll~UIIII J939 ~'lLlntIil. Jkin'[ D I'I!--,' H.Hbi Inunl b ·1111.'11 a2i'l, nm 1;:, ri] ri• ba~lm I:<,l!'j] I1Inz ~~I\~"lI' ,'1' nlllOll mill tRlujlll\' n I" i. L II IIIlh·mll: • bir istilit fJ'f~'IHJI lW~lllld'lllll1 \.". 1111'1 ~r)\~H'l Ftl "';), r il\ l.:'i'I,II!!~1 tiik:kQIQi.inhn rr"J'O\&lln, :;I.hLIC dihl) i'I~J l IUnJ H$laUnl J.: 'f1 !-:Iklll m..~1
j~1[

6-

all surettls

1"4~7 R.,;

a~l, sani
RII')i!,

1.£, T, r.

bir ;Jla~~o. ..

J:oTtillir[mgk
1!al'GI"

t,LI"!

1.5,111,;/1'0."
1J;lnde bulnn

bundan
kurdnki

dQrt.

fI).

",\\,·1011

mcl!'IIIH'Ut. ,~

UTili."

iIIIiIIJJlill'1lil',fI.'I'UI

f}tJri'd~

!lLwlllnfJliI'Ilzm

u ur:u rna II 'b UhrtHI<L iIIir ~arl;1LU!UI1JlII

E..

T, T.

zarlarmn
_\l;j-,.~ J

,lrd

,!~~nm oku '" i.,tiklh ns]Cl'l;j )1!J

hflk

.ilt"l ...I:i"lr ~ Z. P.fHi(r

!dar(,!;jnln

\'11 tlIi::£lt Zam<ln.1 Gf'!~11 ~lpnrJ~ I'i<l!'d:e}J rrnr DcleycbLJml.li.l Icln B.,5 Illll l'on IIl"llllk l!jtlkm:z 3.ktH IlUSUSIHI_ da 1Il.O_!l3de IstHlSli.1 I;!tm It ga1C~.IIe

§~r

d
• n!.)

\Illlye~'e
o
Fn<ll' I

G~flt'l Mt'cll I dun t 15 lckal. de I:J r loOPI nll !'.fll:!.lUliln bu lOPla.ntl,s,na

lUI n,' Ekim E'\ \'lJl,m hnrb bit r bitIIII'Z, f]"t n dw~lo\ Ilkr[l~;II, Iku\r1(;f .II I !i"ki~ II}' " nrn, ) nL l<IJti' .. II l ..bltl SOl' }' I '11\ a f' <11 ,. H, lin n :'11-08 ,·,jl!ltl1,nlllda JPI • r, • .,.. ~ AI ml'~. ill·. rDt"\:.l!pr.~ Sf). ~. S .• 6 dil.

L\c

lJIrt lr nrJ

Ey-

'e ~

LQl1tka. 3 ! B.B.C.] - Bey· nelmi] "I Kl2Ilha~ Ba~l~anlJ';l,ila l cliisifi idaresi :IIU1fIa CIlmaj~ l<eklif elm~tir, Blrlc;:ml!J 1\ ill tlerde") Ameriklln de)egl'~i te]uifl
IDCI.l!;!1I'I11 S=_. 5: ,S~ .• 7 tieJ

H:U tI'sH Idllr~IJ" I~hlil ett

n'll.

I

• h frl"fm
ll[l;lthiilitl l;;Jlldlnui If d.iJi'lf.
".ill

hir mtmll'~.lr 014JII-

1'8Jllllq ~II· • I:I:H~ItIlJlhk (:i!efl \'s)1 LIHn Klrdlll', tll'~'l('rl, m~rhUJ11 N::J.ll 'it AbtUlJka

D~ d~rfN'Ja J.!Jl. ~ li:un olduiI;lIducn
UI

unU

fli4.i1re.

t~rkto~

)inll' \aII _ .. mdJ h" I_ t wI< .. 1- J!:bl'!l. Gr. l IInlliu 1 U bu !nihil '!' \(' 1'~"L1h i.incl \ IioZj'p I I nil, L" l,ul!unttti'n em "fun - u ~.l··l· !-fill (1 r r. k "I,~ I Ih~.1 oilln

lfal

linin

lJ U Il1ml dkiir
~

iI~1

Kit Tamil r:!.!211 J:mt,ro.ILI I'llil [I t.u. n ZJum blr Ilak~kQllk 1L1t~ram MlItiHu :!!Ira. I!:."et HmJf bllth'l rc E, 1', T. 1_ d"-r~i tliraHnJ:lftn lln?JI.luDlOfl rn:JI(il'un ~ UfUl'LnSlll~ {H~"'lIml~ r, RaPOrda. Ilk.!I'll m- ddl.!tl~ Idar!: !Ei l,~ mllyon lira 1 1I11t":lz 1m. n]n
~lnln vullm".:!il

dh'

BJAKVIMDEN SIRYAPRAKI •• o ve d 'va I
lli'i 111;1",'" lilt ecrumhl c(lslunmll "'fin;! ,OJ 11.","1. Lh 10 1li1~'I1Hilrm~"n till II ,Ill; !l'1I1
liIl1lll11tln Iflllll.hm

n~

l;!lill.:li'

t!ij;iln

Illi!illna

~!I·lt-Itf

.,liI'"

IlIt<pnml·k.t

ldl:

ll.fl~

mil.

ul[j.\;[);

l!.,'mll 1<.,1I·1f!1 ~ e 3.~dl'.

.J"r.

UftHi'l

i!)

In

dl1~ltt'~1111 1]'11. Itlraf t'df. Ah 1kltli~illII1

Vall Lfltfl Klrd:'lr. rllpo.~un (lJl!'wm~ 8(1., :5; B~ .. !J del

bUd_I

v

lmiUIilrl Ii,ll-

rU -L• "'_ d.hUVllr enn

Ie iItJId,ll'. 1Ip'~ ".r muml 1o.IIUI 1I~11 111"II I.Ui'illith1. Il'ur; mahsol ~;Jn~r tlll,r

ON·
......., .lilrl1J

A' -'(
.

IJ.lml Ih I imltl d~ C3.jil,k 1L,I:lI~nl~ ll~ln .,Mr!dimlm yazll1t tiJdm :rn1lIIIlJa<lIJ,flnl \ hhum!lInru d lebll, Illundu Inun Vi!! I!ru J.1~llTfn mu,klU duruf:lHl II IdlltJl!lrl I 1I'li" Wl.y~ We 1,lIlf. l'slinIn ~ J" Irt b1Lio.lT '·e .,il'iJl. ,rin tu nA

Llil!Inn Imllb.

lorl

11':: k:.iUlflllro:UI 1:1,,~-,

f .'

IIII1tIJllII1:un

In.U~~tl r.atJiU

0". IIr

1M.." ];,!t,l<!

Bl!lllr. I:IU ¥Dlolt.el'l Inr~p

"ill""U,
I'tIH<1j)n

~ 1H.I1.mILlJ'Il!;

Sekiz sene miiklf t lam. n memulf,1 r
Vabanci dil imtihilillirl hAIl devam adi,Dr

1Il1~",
,dllmm

1m· I'I~Chli

IGlJ.iI~ edltl

"hI: Iljr lebcb
,

.g'''.lItlnl

.;InJa,. ioIl'1l,,11I I:IlillrC"

m~rnl.li;lJtin £HI.J~ml

d III.",

mlllDr, ••

~O!ieddJ In, mf'kt IHa" ..iII!llml, 11.11. I'nil\-I ~mam· _... _ ...... d~rll!.rmtl ..n t.1JI k'lu.ib IIIl'ti In dl).oo ' .... M' .r-. - .. -. • _1___ (I.. ".,111i,1 L ... ~Ialill kacl'ar jJe (lit- j]u"~1 .& 1';11 m BI'.I&li!mru, !bu' h MnUlt.l lialud GI(lJI I"!(' ~hllJn-:: MI ~ Idltl~ !JI.I'3yft .l.- tli'll!ildWl ti1'l'itt' .II,rdil1 BukQrJ'diJ ItlmM ~tlltl ,f~ ~I"I ",i;·j~rmpIt;UIi. ilmmili TQltD.tJI Aomfld~JJt! lIfr ,f~m "fJ'ltl'l§ tOJIiI" •• "

fr

Amerikadaki
~~~""""".~·'·t,.~",~

0.

z.

n1

iibay.aa he:ycli

Ii"'''

~'fj

J} imll'j'anJQilFi!
,.I

ol~IJazi!il(l

bu

Il!>i w~bu r

~hn

PJlli ... lm'lIOI 9f!iI-

D~"'ltt Illlinc !l!:rhl!l.e

call")llr.l

Ille

Ii

til,e Ilk.! Mr Ita!;, lUll l'n I' I )1l'Co II tt', ml'mll'if.·Ut Ii....b~ 3 ~Jl'uf ,ill! 1II1'1{ ,·t'an· J II '(t,lljf firMIIcll. IhtcU }I, Tk PurtJ' Ll~ mJllfh I ttirnltl

1,i1lr

All

1li1J;101J, mdij IHI.m~~.a.-]er IItlllo.;1;.::lIti.HlhklOI'lC j aqil:lll 11. ~I ODl.m r:efl "'hm tl lI.rut(:, jI.llD .imtihi8.nlfl."lIt.1n .krucn;'1I1l m!lIlMll

11:1

lIiin.IH co ~1J.,i rfll~ m";lr II YUlultOl uoll r.I m!1.IJlUl ....IIDmlIi

~~-":;jnl

IllIn It

kJiI...

M1"t-fo knnunundil tamJlIan Ilnkdl ilkflf;l\H;JrI lli'tlfJ. lj'( ril. m~n i" III j \HI, ; hU illY thll~ .kll nolJ mq, i lit,·. ~c lj )11 JDH~iJ.lat iil ml}lll..;]kL II 1I.u:1I11 I.r im tihlUl,l ballGl m1l1111 lIlilllhklcaw oh:uali J ~lIti,lJtJlj J~J'1 Jru II:d
mUllam

tm

eGr.walnba"IMIDljhl..rdu •. Bu ,h1Ll'lufi~ y[l,ptl~DZ; 'ilPlIliIl1l v~ Der,.a Kaptln, ."deli, lin :lion d'edij:codu~u hiuJigeler!e etrofll htk.6kl;l,l.iI, II!(QI1fiI, mi!S',!l!Ie1liD i!gil!J .1mflch:iIDI ~dduli ed' )'or knnum cellh<f'd!'n 110.);]11 ,utlu : I)llvlel memllrlnn ayll bnwD Ih.:velkl l!e IIOOrPiln .rIllTllqan b.!...hit. \'Q l~¥IIUI) C ldal alan "'e I U~.HI ilf' 1\ III T II ,11),111 hJ Ir.,j ( lDJU llellr.::8In!lc Inti~r eden 3SM) Bulen &UrIom I baY,KL ht ~I ti n,ul1 De ~lllh bIlrem k~nunwnlD II Ind fih}ollan Ild m db,. mlla"llll~ d~ indo: :rind"a Jlzlz D rYil, uo.;::lk UlllJluldo. (DftlUJnII'Glc. ',II.. II iYJ ~ndlninl !:'Jl.lil)'!lll &:a%euctlere,.

Azi Derya h k.

I

ge _he

. 1$.
""

H, Udtill \!.It'. II Il.:l$¢. DIIIQ~, ilr ," I Illn Illjlill IJIr l,!;Imlck, i1~''1~1II1f1 illr 'Pllil ~ II! bin Jjr,c..:1 II kulclII IiIlr ~..klr... ,,",Uim'i1 I.' rt::! II' 'til fil~
!llIfli rjlo,. 'iI1'1~c'f1k ml
\'tIf

11'11,

RI!I'M

Ii

Qln

b!:i~Hj 1!i1]l ti~~fu'l!;lu Idl'lJ1tal! (:!;;Jc Ii.tll~n· djr, ..,"!)f,1j,11r 1>1_1111rlllll! ~tQlllhr. ~. III ~"Ii!O~ IIdlll'Cl'liI rJl;IUII kb,lun f1I t III~nilJ !ill'radll,1 I II[IlJ. 1'. r,al\a blr Hlrll.j k!i!Jj!,l.j~pr_'IHUIT!.lllld".
B!~ :If,II''. KllliliJlI ildcmcdl.
II1llt;1l

'~~lrl!II1oi.....

DI:a.IIJLJI IPifl 11lI)!11" lItC"'lr ~lI1f'IllluMn ~r~Ur
I

O;IJ~e~.FU'~llii I]!.~' ~nd~il!JlI.!:1l ,Il1I" 1)1.1' I!Uj!ludo lif'IlHII!Ii.ml.Jn !'llilil !11ti1Jl'11$1

IrumJcn
lIuJrI

ftUllllrdu. IslHlll1iI
I ~"!III

rn3hru,"
IH.

I

~kllc,n

f1l1n'lll IoIIJ.iI ~1Il"ll

nI

klllOliU!lIhlt

[Jill"

on i1~ II-I;jj' INilr
~lI MUDil!;1 I~l! lOLli'll 111.1

1n11j<1I 1.I1h:J dlul'l."1 I~lnt n

hlrlllUI ~. III 'ilill. ~ll'4m;)nl~r 1!'.,rllill. DJr 1111 lI'u Fill' dllr lIrllilin IIl1d nl b"r[I!II 11\1111 tUrailll1l ,f!Urib 0 II IIUb.a.r lI!l'mN', M :!'er~ ill· IiiMi:l1' drlbil!! IlIlIlHIIl I:I[~ nil f) rll~il :!II fOkt!.!r. CIiZlllllln. kece ~ •• Iilll hJirll!'rl. )III Ill", bYGllnhl1 Ih.:lzln
dlirufllUDU Kllhll JluWlIl'iD.r.

rntlfflc h.ltl

liltll "w ~iil II tI.,.luwll l,rUh ItliJllmllk I • IlmC]r, BlnlD IlInll,l" olr .. ~I '1lnfll
I, ILJrlli n!~lIliIlohi IcCfmll),lIr. 10 ItllI!juli Ilf;JZI

id;JlII IiIjJllilmdmll;l1i!J

!! r b.dunihtllllJ11;IJo i'ltr ~.)'.

""11ncrln'.

5a II Ilr",iu Y~.:ln·· Slymllm II. IlIn~

fill 'k II ftl.~l;IJ,Jd,·(jJr.

Hllm

iJ

f ,rl rollo),!m sUllrlndan

hi

1!4

tlJCliII

II'
r ,

bl.ii iic:mlh .... 'ilmr1: I'UdJn,UU.. "K'nllfl [Jt.lrcn 1'I1I'.m .. h n mmil il~l"r~,rii'lll i1S1!1lu." g~j!11

I'ilr

Billll.Jll.IrS;J"'eT lil"lr~11 1C1"el'lent~ 111I1io •• 01,[ iotlh'1 blh r~ nllll'lil~"!111I IIII!.

miltl". "~yJ(J.ltl <",L"irin.U-)

OlklJ'YU

)1)

!!!WG

I

-

Te~BI' rdBresinin

,i,slefi hakkmd
"a.lk j1.tb I mdllll.b

r.rU,
III' I

.d.yf

ru
,,'Iu
DO

51 Ita

0,

mlk4_

AtI"111ll'

e")"kOJI
B_:l"ogliJ '" B~~n(t3!S ' 8,.lClrk(p~ I; II Ie::!' "

m 1;J1 111
!I
,
I

lI: 00, flU H

00
uil

--r'Lucie _Febvre, 1810 hen

eli de_

DdNNy{' IlIl{lu!!!l titQbii~d(!rli1 Iii e. n rim lrmtliLJ. ctlilll Iw.d!rde; A (iy.e/. lltJlJJ I.«urr biI&irat::r~'k
!\r.o.I il.nnd (,.E, '1'.

mlnl.liIliJ~

Oll 5 ~iJl

ransamn lBukaddr,aiJbl ilgUendiflln siylasi !.stih Ieleri izah etti
]ig
l.l1l)!lDlWI

-..Silld
T,

KO~:IIk

U

UlnUIlil rnudLirU

[b

EryUll • F ill. rt IkO)li K 1 til j

1~2H
Zg~t, tl l'

4~~

Sllilnl
"~nqll·

001
o
[Dill

• -t I'

11 bir
~i~e l'i.II1';,o t!-I!i}

t'I

!lIla' \ t It iJ dI.JJ'

\-:.to\"D.

,..._
~~~_";"';";'iiiiiIiI"'"

Ifiifl.!:I 49J!1

il~s'
IJri911

ur
~

lI,dlh,

151:11.

06
(J1j

Til hl i,

l~r ItIllJ(lm.:lIlktadlr. Ii:! .,. elo!'rl d", blyt.

~!!Ir

~erl allP'(Idl~H1tItJ.ij mll~ff"o" rilll.. Hfdl*l, _I~ Jcpo rdlo~1I

~~'r80 I:

111 lUll

2UH:ii

l'1
DIJI~.

.1.1
.~t

IUD •• UI h1r [?i'l:Q bln. 'Iu u, 70' k!l1'I)q ::It ",lmal:, 100111'. 'Ileild lidl1re~jllin 11[1 I't "0 U did l:~I!~1i['''iDi 1'1 _ r.>rlu 7.,

..:iI~:l 'ii,l51 60'S.~ l~ '93,

-'1' ...

11l1li110

d..

'Ji'lfli. {Ill 3M!)

29ti!l

-

TBI'.

GISn
70111) 6li!Bs 80!';) 'l8

7QtH

00 !H.15

6~~ :S;;l:J
89-l~ 1.!~1) 4Jl3~

lias 66DS
Oil

iU123 13:

GOO!! 6~

IT(21)
31 -1
'1 4..& :l7S'rI

00 00'

GO 3011 00 2el!li! :2016 liO 6001 0, 6BiIIi 6885 [iZ318 IllilD $ub filH1 S n tl15 Tn!:! 613 12'U.G if)(l 6~1 0(11 5908 &Ilil 00 HOOD
I{]O

~---

Tw.

--- ---

'Tw.

Yafo ada ~o G~llr husu.sl i,llIr I mi klllUamhyor?
I

2ja~

91

u,~
38(12

SlSl
11)21
~1}fH

2~9j GOliO
2038,

20PB
lUI""

-..

.088

26ii
7i}[I>R

21&.9

00

15U4 3gB!) .iHI;}

17 ~ ?8 21[;10 4 OS 00 -12.5,1 _ilc;:e4.370 aWlS 3223S'11 11'1''1'1], 6938 1688
2S1i

1i31 00
13

~5tld,

1.016

319

011
OIl

6001
::1036

211ft,

D~

r003
2115

21lU '1~ 211~

DUI ZGa~ 57&5
GO
00

00

!!fiS9 2Gl5 2102
'2'4.55

,w~ 11:'1;3.3
2033

~6J~ lI.:io6 ml 3:.'iS9

DO

' '15 211)2'

00

00
00

aD5~
.iD

i~91J 162 &9 :H&:!1 :OliO:i
\enJ:

1 ;; 60 :hlD39

1 alo}\~ beledlfl! In. aiill :! blrl dot'l .. ~ oIIm~k ih-tre d.ii-rt Jllill1 edJil'. f2~fi.i.r i~IDriIli.. liI, l'ltligde. dIH'UL"'n. u, I:.-V ii adedl bu. il.Yl.d:ll1' 'I: nl 11, pilii' tnrtit.lilli i I ri.ni ir In .laN:.:uali u.~ i r rd. IlillJm· dll*r.QI mull urf Me\'~ !>ow ,.II/Illlt.l", lmdhltn. !!.ollru. 1:)'111';1,)'11 Iter til [I ..... !iIO .n'"1l m Ii.,l :!:'.)IJell IIlWlr ~1!Ile.rl.l:i!i btl d~I'.1IJI'e f1i .. Jlu ~eWer a· cab.;! III!! II III'l .• f ~I "(if'll} I~II I,;mII'Cii.l!mnil blJ;'u,,] i,1 rrd hIltlll _otnll nIl'lT~o.r:' Abe 'Z.ei.:niz \':I ....IIn~1e .Ii ~
ij ". Ililr!kil,

I

_ r VII II J)1an j VII p:ar k. hlli:;:.u;[ I"rmD: bb' ~ ~ ) ~ ~ahlbl('rlnln Ln\lhlcllI I.'mtler{' :l'llk '"Ira.fYIl(1l VlcLlil DM! LI. BJ.a.e:l4e ll'!lUl "'C'll:reli:. 1'70 dljl F~ln I~I~lLI kJ I rl lllll.k: otgto UJil(!d mn blr IJIII! !JMlri ,c~.Ii"nJ~li rn!:'lUCl'bLnI, bii' ui.r I e-te l~jJ.fet • _ lll~ mQtefet.llr EmIl Dur'k11&::ltn ill:! tn1nlICie ttI,bl rutUJlfLa !fio. kue r \'er ;unllHL s[JJ)'lemL~tlr: rn.l~\l. It~t. J1W'd.fl1:i1.nl Fum.-!! J~ " - Bil tArllllell UJ.tJUm IOU- l' Qe()tFJ. D· Ill!' 'pril~)OlllIlek hnun 'Ir:~ .. Q.rT.iI'I sitr", lit. otc lend el':l In . Old ~tiil!.blnfg de- tri_ r.;uro:l~ Ortn1~ ~(;n1 lJeir I l. ,\o'oml.Z n~ m1]~ll,.l1t' sem ~ 1, l:lYi Fra. j'l.bu Il.zlu UI~t. DIll. Clal.. JKI at..LJdl. O~ toIran D bu. ttrll~ektlr, Btll!)d lyenin. \'il"~f I:u:;: 'bll'olkll~1 umltstsc ~i.ifO;.oiHdlL bu .)'elU ftkil1u bJrblrllerile 't II. lllD'll$ Qldllita. om otab Ii '1eb fM·, met I F 81it Ilml1i.l.Q -F.I'Wl l~ill"Jlrm tllltbL 1L~llnd.edk1u, Ilim tln.},atlflo. r. m.Lz(' 'cllr ,,['l~ ~a ec!t'bt-:ltm.l,.n :O>3ttti!~ m.1l I·lll KoC.I.Il!:cc kll.r. ltlan ne.dl)"r. ~ bll' l!!ICk' . rfl a.l:;" i: Vi II l:ii.lll1U. U.r uJk.lJ .H)'I'~Uldj, knll;hltu". Bu du Dl t11' i.araftull; l:J d blr IQJik 1 4 rlll taLbL Wi& 1I"1tI:!.alk Obct)1laI.m Blrli~1 ItUl'lIlmJ1k I:IB1lfbk !~Intll.Bllt t.arlb~lBeI:Jri U, Bu ~tI ~In iUbarllil1 tV~) eBen' JlGdI dm tl.bl1lren ( .rtlitt Ilz TO lllft.'k3h.l:l.:r Il!!zdi CUi le, bbfl ne:c. ~ 1:1, b. J.h UmJ.nlu -.]l'iUIIotJ ill' e:~~en h usus, .sel'rnaye .Bllhlblll!' 8H1t.i!1: MecmUUl REi'vue de- len Q\I:'~ L' 1..t:I 1001. rl. dill! c ]I.'den EDl'Ir:J. bu ust 11 6yn.th~1I B1!!lIDrlqW'o blraz senra cia \ U!l:13!;ll' IUIUlJIt!£i. doli4JJ'iIIm Imn .. :ta:8&D'IJ~m, t JBl.I]O EvoJLl.Ucm t Y i ~ar:il.[Jar ::tlllLll.k m:.:t~l:loO Ie kllr J!lrcl:.lJl l:!~l."ruJJ Ibh:~r pr-oble.m hl lant1 y:"J.JI1IIi~lud Ir, ekdYOHII ~Ie ~ll elr nell! \ z'eune lil.;';Jrti d!:fIlgd.' Bu l"IJIII&IlJ.IU.. AYr:t'i;:iI., oW." KOlr.! ell., mlm ver1iU I'Dhl. fij:J1.ermoe~e b.tI~1~d1' ,l~i ~f'S:1:I1l1rtl aliI!3'e.r ndI.mtdl, dt~ }tararlll sa.kmhklatLnJ Hew. MILL!IlR n il'entlul ~~'atl 'fhllrJ'J,\l~n t,,, glc.n ljiel'. if~e sa I r:tnel: Dl3kud1lt:. au Dr, L· rUth. J. ! !~ IC:~ mA! 1ft Ib:a:ID -..k- ,'_'dtl.t1 llyWl: meac1elt'rt, him d 11 !:t ~ lLlnb mnd, ber~tetU b l' iKlro:Ll. rlA l:!lr !:li)r JIll>! sl lila n b r t&N'ClrdU. l'nO do ki~llIk ,Hnlk OtobU.sl~r" tem.dl~i· YOIiJ.DI.I o.~aL'l ~1l,llr~1l :l ti! kk1, YI.D..I. p.lIl w diitllnm ve mii]~UJ, tr'ldCIl Etem ~kl Kcpenek, f( 1m! I:arlh elhyllI1J d !l'Urclll .. )'~]IlIZ ~:l.iL31 .11l h1 iral k'Jlkklsl tee1lere Jl,.II lZlI.h.lltl \'er~tlr: et'f~Yilnl, vnm. etl'. Lltlg, Milk II &!!AIr 'IIm:lI t 11' d'!l tllr i-II t~ijj'1f iitii'b1i9 kuml fern ubUlla Itat~1 blr ~1I]iWi!. ~I. kODfeJ"anll ~ "u~~l!ktlr. W'I ~11! kSTlJ nn, !"ttn t'l". 1!rt'i.!l.1 ~';'lzl:lo'etLc gU\"Ulilil.lllll., di1~f'(;,imIz ,0 Et'/ZIlE ~lJorli.ll!!lim vaJ.i U,Ul K rdArli lilt m~k 1 11l OlTiUl1IZd!i.ll blr hcJ~L e~ ... fI\I:l~e kf1.rar Vf'l'dlk. Ve tt' 1ll3Jl:l b .rI m!!mJlr edfll:Um de, . 1 ~MiII

e

re,

d

__

1'i

,Au

t: It 1 m Kenwl ilo. bulu.liI;1 Iu be I

!Ii)lDrlU. bjl'b~!rim

B ybor:l. bl.i.s nc ·ttI

biLll~il rl:llro!lj, 'Im kl inl dil loLl. (Itll~ II mlk1l.1blaJ'1lii o;fI II
I!j,j

S.if H.n 'TAO. ~
[lun

!oil

.llIh2linl mal'! lllnll~ IIWo II. nlUh.ly,.1 ~flm d~im,

,mll

Mini piyangoDuD
10 In
L

1947 kar bilin~os~
C IJJnrnurlyet

~ehir hatlan v.apur" Ian In Jaz t,arifeleri

m ~oybrahn

...Il1 l \

wa';;rim.

1:'. 10\ A.

!.mel ....]' 80-

I

I

811'01

"ali
1,

'0.

S lire

.DrI

I!I1C!d 80

3.~21(1
11.8i1~

31"1'1

Jl3Q

:Mil
9631 Hi~

00
61)

1\1ili75

7H13
t9ID3 Oiil

",f)~£L

4i!O ij 1-:1
ll);li:!

~H lPaQ-l .2 75

11425
tlO:il5

6258
7003 ~1

4741 00 ... ~~ lD050 ~6 00' 7150 112 S
9-!S
00 612f1

3~1 1.2000 4.ii35 '1111

BUI

~M

~~ ~lfN

1,j391 ~939

~3::m

1tl8lj 1i4i!.,I ito326 1.5391 4939 1"

611
1&.80

~6 51 11
831£1 o!.310 15380[1

00
(!Q

00

~U9

no

~SlkStl 109 61

--- --- 10 13249 24009 --- --- --I' 2539 231 i5
'):'1 J (lleI~C111n '!)QTJ

(10 3-l:41 3<111 325:1 00 32:i5 ,3255 00 19iJii 1.!}i7 11800 19)91 1191 935:8, 1822 4.5~O 9377 7 ;!'j'U 011 4.728 4128 00 41. 1 ;1128 1128 00 15263 4603 10315 15il5 51)7'2 6256 90 '6253 62[>3 flO 202·:-1 2911 1'1001 2(JQl 3057 1(1[1 68:29 60-14. '6g.M 86{) 3568 1602' 2005 3ii6::J 5 om, 518t til!H: 5185 00 5·Rro 1&81 BM5 5!..39 18.14 4l1D 00 <iJ·U 4311 00 15300 15347 15:1017 00 00 4938 "~3i '.1.938 Oill

3~U

(10

"'R'endoV8 D~ak g: m~si . f~ml nI mllzdan IJnldl
~ertk~lllB

o

meml~keLJmlu; U,I:J. m et.1J~1 y.udlm malZ.'I!'mc.tl C'um· leslmkll olmLlk uZ'I!'rl:, yOz t.allm I,Ii !intI &'Nirml~ 01 II Rt:J'Jdo,ac re1fllkat

]JIm tlt1~Hr,

Qebk hatlan ....pll.rlSr~IIl~J, J::!.Z t. IIS.d~e: I KL'Iasteci," {Udnln tu.tb!.lnlite 1 Ii.. :dr:uldlln L ~e blnm.l!i!i!rl. l.el"-EyUib, fElll1nonU-B k.J,CkoYI, U~ baij.Jo.~tlr, aa Jl U Rna T rbllll'm ~ltt~!Il I hiltl .. r~ll a I .~ d Ymi tanf!!! mucllW:Ic~ iIs.kl.l~ .f ve {Ta.ksllll-~~aill¢ ida topbllttrak P yan~ ictvntllin ~eJIlllelI6y hat~ Flldi1li 'I' I! !:el:l~ 1nl!YE! ka rar ~erml~ler. Bu ti iii hilt lQ.,li~· .nll b 1. .o;O~l.l rlU Uiltel~ voe poOuJ W!1f,~ ~. CUm.o..rlm U tn, 120 lJtablBii tl.kmtooII: r:lmlek, m.lzl Qnaffil~tlr. o:i!durme:k demEikUr. B12d~, hI!' ct(l ;DJII.I.IIin CO,lD d• .K~UksI.1d:i.n Kop 1lIU Nrn he:aplt:l rl 1lIiB!'m:~ ~~lli. .:ail,un ~[jnILlk m~3Ij 30 IImdLr. 0 r!}J. -UaktId:aD dIi. ugraY;ilc...k I>fllzt;a. Ikn3. ml)"!,\! ,'e f~zl.um b.Iaml.D, hcr otobw;e g\.'I~d.r c· 10po.!tA l)IYnL )'.:lpll.ml; lr,

ttu.n

~n.g(jo 1IIOrlikMe KunllD, Mm~ BIJlQ..stB-

fhilen, I£Un tndd:t :I~O k1 5 e ;!~.. 110 t.aJle husl1$l Q I.olU 'll'Ud,1', t VE';ttm j'tnl ot..obu.ll"t rffd.!!H. tflt:clir

a

11!f"" IUrllZ: lI!!!'Ir;'i

10.

Ii l:i'riJ, ytillo flU "'II Ilbll!.
SMI'!
-

,",III
KrIIIlfl~

__

iI ~tmJl"

'CICIII
"'.I

I11!l-'

4tt'
vallsj

u~t

r,emi!S. dOn ~3'leteclli!re 'gm

Bi!:lno;'oytl. gore lilt ,nl !oalnde 1~,Ei!!5,9 1 It,o,lLt !biJet 4l1.WIw.,hr, S:!;tlo;lar(![1

li!aydarpilp.'

IiIJ
liD dan

ttl,

JliM;ts.

~·e bJ.n
lelii
))0..

ii:!lr se1f:r d.U§H ve
.1[1t blle ~1l;arnmilyJZ, mnl Bay'bor:l lUI If

tadl

masraf'll Hele. I

.ran.
K~-

-

IFIUH~

dLrllln1:jolli.

j:eg:Bll .stneye aazaran

5On£a.u....

Iid4 ,'e

otobli Il:'lIDJn

Uk.

Ban n,lO II. Do'fnilib:lh~. J'lhh mmal1l'1 t ~n bl t'1'ap'lll" istanbul - R:lUetecll e:rlni t;l;t'mJy~ s6WlI'm1lJtllr, R~nd mill dlJl1 gfl:e sa:lt '21 ii. b!. Iltak.lk!ll t!t~ l:1mm:l.Im.~daD har~('t rt.m.l~tlr Porl 5alfl. KI2LL Deniz. A. d.I!!!J'I, Ba hrcyn 'll'tl 5~y1A!1 :Ildll.li!m Vii! SJ.U~PIIL'11 i."'rl1wkJ.3.n .son[.l, UsilJ'I'll h:atlrrtl ~~~k \'II!' Imf!l.dElk! .11'''1 ta.d loreni m..... l~k.ip Mmi'!.. ve S;tDHago Iim1ll1\9.rIRI da. ~i'.!1mlL!!
Am~riklH:i9iki us.:;un dDllt~i:kLLf.

~'l.1zd!e 2:3 ni$betlno;t" art). Q.nhr. 5(l. tj.:j ~t!'lidnln tlZdll1 50, fI W'l.iI 1:4: kiJ. ~3,61B,1I0D 11l.rai.4:flBlk.mlZi1

lui DA.v~ ~ k]j~(L!~

Dlup Ad'J.io.:-dan i:\Jn1~f'1 01 ~k U

hepstnl

taldTIDall:
o:!l

tarafi:lrI

m11'

a iJl1IUl:flln 1101'~"'kmCl bim...
-'rDilrII

~,
;U lIy hllin khrllo... bfll':ll: 1I1J'.iIIaJ.er,
Il'r

Gii.nde, ju

a!';.3,g1 121l bin kl~l tn.ycrlL DlIIoli oldu 1~ray:'l mill Oh.l.

1.... lt. doolm l

lira.., ~e
rls~tl1lW.Jbr.

~Y!l!'L bl.! Qtob~ll'r:

rk DemO'll.f"!l CLi!lmasmJ:ar,
:.H gci

Ii~

""'11:..._

[J

Genel ldul mas.rttr[tl.l';I,WD IIl,tl.7 I gell ri rle n~sbetl ytlzde 115dm,
19-tl
jLltmD

V'ilI .(J1kI\il prnlt1:lml~ !lrttml nu:j" 'Ha" ~ - Sa],JIJC!Ik'n M[.Ia:l. .- KOla.

1~1n 31J,........'.11) tun lOrna, l.>ve~en !:,clco.J.~ "1'(1 'bin ra deterwd.edlr, JlJni ':i1iJl.andb. bL

u-

... iOft ....
D.elll,i'i ~(]ltUf'!l TII[:IU

JII-a'I~ mlllwffl'
dildlHi~1 II"'. SlCU:i'l "II,.I~. k:lli' GI 1t..I"II~1

sUI kaFli .-'128
S~I

r::uhr.
1.255,6.56
!!i.ln buy;uk
Siltl~

Gelililn

11 'mLf lnat]uJna yem ;(Ji!veler Uft~:i1n

]lr:~ la2:L·1Hlll',

ka:

CIa

5rbllen v

1110. Jiijl:set ~:

dII.. lnll.::.:i.~ QiihlllfL!:ie li'IiPllm~hr. '!fUll ~l'-f'entll. . ~!blJttndeEl L b r.!:D. :f!ll'Url.llh Eir fk ilIaD. p~

~lm

;!.-u1':iJml.i:Z~e'n Z;ll'lI'I' t"ttiitlni

si:ly

tH.!gj;JilJ

oIIDr1iJprJlll6~Cn

[i}"en. be)edIY!1. bl.z.den aid f;J \ ~r!1 ile )'tldn. 1.5 mlTyon llrB .. [td t ~(:
min edlyor. (irmrl;;
010[1 b

'!I;Co;;lll11, I'

".Jm.~ar mu ki...

o

••
·1
II)

Oeml !iuba~·I:l.rjnlll ~'erdlkleri rtta lilm:lt.'l gore AmerJk:;l dOI!l;u1Il19i!itn. d::l. Refla()V3 tipinde 1'7 l!'ei':dat u ,":10kg~m[~L 1,I':udlr, But)lardia.n !o,'wL zl bh:m~tte V~ Ilerl Jat]nnl thtl..Y.:u.tll(dJr, Rem:lO'i'a F[I.Olilk ff)l:ISlLna

ha]Ii:IJlil.ll1

d~\'let

:i..I:J.Q

plYll.nlIOSUIl.II. ola.n r~~betl A]'f:IIlnde

mrUeJerlm: gate
ledel1 Ara

:Bidm. 1!;ln IcliLk~

~f: '90;;.;;:0,2: Ad vr~ InUinlm.Jt,lf,

k:l.1':lt tUblk
"Lna

oedL.I.J,I'.se.De\ 1 t ~ilr:l

dOh.! bQ!ITUrllol:a -'jZ

tl:!PL.f Ii!lh JO"Cu At; h lIt"!il bII,l111 ~irwt iCilrll I!tmI1~"t .• V 1'1 UIL c( • lqIl rniJatJlJ.
'lll'c," ~fllm

ho

t)atmHl

In::lSLlLdan b!L},:frh

mijtll'n:uo.d~~ art\'e' t.a"larrllf kdb1riel'illin

nr:tl.CeoleriT.lden (1:~ur,

bar.:

l~cilr,

m~

«f'fmdifii Sel·tdllJel" V~~ !find' kOI1!'1l"e~ini a:lddH

vapmlm"Ulol. d~ t.D. tb iI:' ed! IBc 0 ,-ILI tad!' esl .rmtt'tbiIlce h~fI'iiD olm a.1{ t1z~rn aO.15 ]l(L'ltJ. 51 IJnlas f{l1l~ lCumarle4l n pa!111!

~n

1kfIII!I'I.li

IItIC

lel'l

l£l:n dO! ,jIyr It3 l,lIt! [h

I

rJr rOerl.,. 6nl r ~l'Ui" 1lI11" mu· laJ:lllhbcdlr;. JlulUlllltluw; !Jkdinii !l'~~I· "iF '11:1 ffil9 I, ffi al3ll!li\llllWII ".d.iU ill! II hr .e 1t000ur t.j It.nilll m\!ll1ltlllll. bu, n;Jn~arj ISI.dl.ti1 !libl ilijCI'fi,r eu,r,
1((l.!lfrlJ' .Il1mrl DL.I tI.~lldlr. Billie

1

i..lrllfln
F.Ii.:I1 lI.l
I

J'um
I'lB

I

Gnu

,.ilpJISI!

U:tlv,j

1'1-'11111'

ilIllIl it Jllu.r!ll!. Iilklfil'l. IWlllly.grlltll. 11.11-

o:!;tr mI!'IIk.'jQ'inln
1li!llri~i Ito· tH.llm

tllhhl Gdilmu ilL.! nlII>alCl!I'l !:!I.IU!" .. I bg}fl'il
111::111"I! rlnl liS

Atlar.tll: f1hmmdclll yl rml uiI;er Pel1!;HIl1S!!vl!1l1er Dern.cth cwel. k.ongl·esl en-eUd gUn IIoGplIiDJnl~hr, bin lonlul{ Slbunl1>' H: SMau r~laJK.o 11(:f('1l n Ibu i~Umiilla. J&pilil. !l'a.l !lot:mllc:ri de Tllrkiyeye farnam t;t!iJ.inll dlll.l..il dlAoer u<'Q.tlll.1'l gftlr- COlt:. ~:a I rSl'j1 r n tin PlinID.li~ Pt!ndlk me-k lIure yalE:lDda mem!1!:1Ii:ftJ.mi!::~ C31nlln.'n iJ.zl'lle tlrilme!!l ft ml!~elecekl['rdlr. ~!l;.rlllJ1l I I en "uri. lrosl :ih~m.t·tll. K flnt B eTruuJfJll 'Itil Blr mii.ddettenberl l1ebr1m.~dof'
t::Cllye 1] a!:Lda g!m:lk ~ll tf!tk.H:lfn.l.t: :btI1 gcll.ll. J5 .. oe~ KJ.hhl'ir: B:a~allL Hem,!; E!:ernadl!l~te. ~Dn .!ill

kiLnd bl:r 4-e~er .koAlllm.u~tLU',

Bir mabktlm ka.;arken yakalandl
-+Ad nl·oldl.lrmek

kihrhmlll

Ft-pco!1O

SJl.batJ oiIlili1m Ilti:!m.,." 'litl r.r ~rj,,1" YlIr ... -!',II, kilr;oRJ ( 51]1) kU1'U~.il b:nJ.. I !til hikll~"~
. 1o_1I~:rnIour'Uf)'f1

111," '" r dm. iII'II,1Ir. lIin.ro:r' ,'h

!Ii1:.II'- n

Biluyi.n: CWlm FQ/!;'mm ~ 1mJd'iU'imL"'f - eym Cl\hltl.Hlil~!H. dUn llkp
de, KD.dJkDy H.:J.]I~eTIilde
4

,fuo;undan ,l'tr~n·

lanmn.kta
\

gLall

Mebmed wlln
1l1Itdlnl~~:l

III
lrild3i kJql:irmdil lL'JITir Urn ~..pnfl!,," S rllruz:. YEI. ~atln :lImn. 1.lt1_.

rul dun Ad'lyi!ntn
).:;lryrn.l:jilJ

Ooiind.e ceZ3 t.

Ko

io

rn0i111J1

1IB.III'!lmlil

Iii uClnH1i1 m Ior
b]~ bir tql!. IIlnli

'il'lr1

...

lfiIIrl UtA;
!l'il.mllll'l 1I1;l't"~1'I

,;)u!~

'~'tlrf'.
iln~mIl1il'''UI, ~h'ilfln!l'1
bl r 1'1 ",Iof!t-

l.lll"11 .. ~

at,

yg~
~)
~I
!IIi

ElJIzllinjnl,
'1J.IrI.1ItM;.g 10.
~

111 hli I IIIHI

oli,i:j:Iln(i!t1:ell

b3.h 1l1r
riml;,;:(lt'.l

r France
41 ~'J'liI.ll.Lllhl',

I

1l~1I~1

He ~el'l

buMll! lilr ~.I ilalDlb IHIII~ pur
'IIr 1111 mtlM eioIiU. Iil.!.!Jiinldl pUII't1,ulII 10. In 11., o'lULI m!.I?

r.

.tl!r~b~ m.earlt!lll t~zl.m111tl~ h:Ll1~:.mIZlJ'l bA;n~ .I!I!''IIer I,J{ o::ItlJIQ;lL Lrn.1J !!hi!:mmlre~ hb.li.r LL!: l!~tlrml:!1ti~. onlm]~ln.d1l

mUlLfrm mevzwmd.a. verD!htlr,

bir konicmn;!

CJta'l'lHll::lilme r,

Xnnt4lran.~ bil_'I'i..L1.:: ge.n~,llk bie k:ltlt.!l l:qaJIi:I.I;)1Ii.IlI! g,) ....~a ile Ii lc.(.o:. iJ
QlJ!fI;Jr,

J'~darmalir da .ac-it1'<H'IU:m ko~ rllk. k.endl.iml B~ti~l" J]);do. yl!l,ll:to;l~ lQ3~Jardl.r,
F1rar:i hak.JC)Ild.:J. .II'Yrl<!.a t ·It)IUIi

l ~lJi:ml r (I.lllr'

!:1lmJ.~.

It' r"Il:IIr
lilrlJ11

o;'IIIKI'II'UIIIlnI\I,Ik~ n.s ,..

Yilll'll!m.;JI<j!llM-

r...It.;a1

(Kfihliem ge-cil'1: dedikten 'SOIll1 kolt US-Ii. nh.ar. C... i!Jle11!I'Ii'i IIl.htl. ... h.arllerloe ~nil yoktii ~ ~ dflolrl .. Rkl!JQJI', mWbili~ll lI.hlGh I - H 'le ,UkUr )'emfk paUl"dll'Iu Io.llnlll'l i~ln blr (mliMbl:!lI>U ~ 51Ill d9. atJaUlk_ Birntler mUllm~ \!.!liZ i liIllil 8IQlI'llltlldlr" Ie 'n, g-t:'1lffim gid !'lin hadd. heH'cl' Mq, blr l'iillooCim!1 l~j(J jiQl!' ~, S~bl yok.AM.ah. ~ks ik rime:siln j..,~:I'JI.I i:lbli!~11 in PI.~'" .:o.llnol.c.:!k"IC~' ~ dORt ~ ya.k.alm bmt:klllllyo.r. hdlr. B~ d.... iI .lj';Ulilli. Q .. d.H I1J: 1 t~erjde klll!)k§:tJ bi Qt, .memUTIml 11),1,1\1'11,Q 11!,111i1f ~,. ~Ullfll kNt:ll.lhl vurk n, Kereslecil.c-:rdl2'lIi. ardi- tica.retn.:uJ.esIl ... s~imd6l'i tam~'emde ao; k.i - d 1111' n yiM !I'.Il'md.(]U'iUll. bellbn y&]lu... Rirem itleri pe~Dlbe .sahll1u ll1'a. Ii ri \l beniQ'l ~urul!l . •• Iuldlun FoU ..lfJf Gt'U; ill Mafianm tisllil1.dc duroll bn.Z1 b!l.hml. Ylikleti.p yolllya..cagli. , gihd g~rt~ lao bin linI.dan l' £1 Il'ffl'> ki!hdlan kiir.ilttJrw.. Ecved: hrnn_." A.nMnl"tyD llil.'"lndt!n rl! l~rlJer C _ Slzi t' batsa etmemizin st. lar Jnl! .. Hnydi 0)'] an1n OBm~mi J{'U. tlltn um mill 2II,~D da I • bebi., djYe lata bll. I dig, Eura. hu:i~m, anladIm, ~~ldDi blln.a. gOndl:.'I'In. mlnonU 1 ~\'Ind.~ \il1.r ~M4].1I.ty: lltirlinu yll'l"ldll. blrakb: Tele; onu kap.a.r II::pamJUl zil Folklilr c!!,;J1 terLip e1m!~tlr, Tllt~' 1,te dtinle l:m s.abah ,,,HI,l1.ulJ!lI, Prof, l:ir. lUJm.j, liaamll I I ~: ~lrn -A!p.arllJle-r. Dalya lfir: Seh- te-k"n' ~jW.io.p9.trl)n, ~Jeti eo1ille Dl:,anyfIJ
, nw.IIin)
I

IILnlJ1'I

: danal!.

YI bif dirJ'I!l'rn vaptttilm,ilf;ml'Fi. ~1O'ii ~1!Jn! liirtlr'f:rI '_U,!I'I'1I1! ~r"ll
I..IImhn etHml,

"'11 11,

Y.ilP:J1'1I1<

- Amlin lfIii.ilGlf;f gazme

tn. IJFI'!IltJ
i". km!!:ll

_

Ikr ••

""lM,

~"UI<II
!lIlrum[

cd

f..
dl!i"

tlhrlrl

Y~I!l'dtm. bII, kl)UiI Idilr'J!!c:I,
.j

_ 'up

11i:,,1

J ~Jlnl

In $111If;j,1 C1111'1Ui'i.
rriD

- "PlI I!iPBYlm, bit. j)lialfl, .. M Ittl C! limIlIn

CI~ Ifi;:

t

ficmo

r.1I

.A.l oil: ~1'lJ1'" 'l'e :F."rOr. Jr1lJ!{rlmlD. Ymun. ~ rema.net] (:ubuklu gfl.:!t clepolal'1 - lei mii r o?.. M("l"hlO.oo na.:o!l· ~'''Ii.ltrDnln larlhlrul~n b:;o.hsNICJ1~ i~~n 2 bm, B.d~. obddll Qlnko lsNt. . Hilalj Ahmere m:i ?MIII'I,'ablr hll:lbtli bulunm~.I.~t\n.'. ~~ tI~.~, D.11.1ya. i~l: Ev.kaf, sahltii'l amll~tln hm1rl~muhtac lrub~· iJ.1{. " 1m ~Itt'U yr,l! ~'.a.n_]l ,olmJi.z, Bililtum:, !.':enWleraen mIlnkltl;lf, ~. • i' o:no b" kl ~ . • • rl i;ln.n.r III 0 [3 nU:L"Dn IS- r.·r'll"IIi!.~Q.r obiir gilne kllll3.eak ... hir tQrQ MaJ~t~ all Cl!~kUfl kardcf 8 t'. fal. rr.. .'l',u~Um, ktl.l~m bekalero l-erlnrl!.' I !r 1\1 11"', M"la.tj'a 'tl:rkWII!"' /< ryor.. _ kn.yd~lmiljti:n:!; :; bin klllfllar !d:r :;(jYI~rtmli' .l\yrlCIL mU" o~ unl:lr" MGb~ka Ecvc~_e, Y, _' !:.,;. o)'n::tnml~tJr, -_ Neye geldlglmll.l OJ 1I.:1;e· r~,>, '7 bin ambal' lrnm ... MeH!.k TIe! aiyur. KavafOUlde .de\,..lI.m edi elm~, BaklTko .... 'J.dr '1,' ..~rrH· ,/'iil"l:;'1)I-' rtl!(Nliillde i~cU'k'l J.'mmu "a~, r"SlLn bildirdim~rlJrdl1 : "l(,l'zu,uPlIiu bil' A;l,}l!ft'flUI!J - Dalya fu::. M la.ktaki lU- di, IHlk.(,\ ~sllle kfll L§m&m. Eay

1:1\;7

I.,"r"riUi

I~l1rna iY-lil- F.115t!W.;;Q lamflnuon V'IUb 1<t1~1~r.. knnf~ratlillla;l'ln i1-l)utl.uii 'J. dUn, EmLDfo!ll.Ll Ei:dl' 'IIindl'.:. 3.1lIIIt llJ;,'.I0 tla, ..'Iurkl)'1I' _.m",y ~m.lt· i ~km: melluu lil.C'rhlde F.g.r, Dr All
DK"tl

l!if kltaLar.Ll!la b:ml"-'llik ~ bill metriC ki.iEl ~m t.ahtaB1 guru.lf'l'ln dlye Hd ayafmu bir pabllL!D. ilOkIJWI"lnr" Yjnc- tqlcfomm. 7.iIi c. IC!I: Y h

lKoltugUJ:.l itlzerino bagrlq dlJ:
~ 1iI:tl

dli sll~lJrlikla,".
da.
hnllrl

i-tul"

~aYlhr bir~ll{·
!(I')"

y: Hey bir d~\rIJI qent'yi i letti;
E... et,
rL(!\'SZLrtl.lib.

:fill Ozeken.

t fall

nd:"D

Vl'IIJ

i

rdy~ ku::unu dinliye dinHye

..:1ta l!;lte. §:Ilna buna [Icfcs l.'E'lr· t.m,ete. eli! min Rgv.-

~u·

a.n.afi'ldan

~tir.

\( lan

m rru,
t:u:'oOo , 6odbJ.lIlDt,
riM • .0
Ii . .

~~IOc+~"'~'"
fu n 8Glld.
,e., ~c.d.
gB,B.O,) -

yokss Itlraf ml?

Ingillz Sanayl
.dU.II(d:edi,'
Londn::l1

Rusya .a hal 15 111,01 ki I . ,nih alii d ,dlr
IIlliHz
Savunma

D.",

~d~t:' l~d.I

p IijjflILIClrI:1fil1t1 kl!ttauktt,. thUd tp.ophlttJI!l:l undo

edt r'!n,nlilnk

aQlDu.ltdlll 4ovUJ)

1J:l.1j~ A III:7!dt ..

~

ItI!'llJ lall!tll.~1 r, ".tItuPJ6P:lllldll

Fa ub: ed.l.n' 'bir d•• 01•• hillir tnf
eLjJ~ .'!jI~lI.ll.l rllan !;l<L1IUQ 1l!1s!l tH€Flin Ud ,"rled!) il<;!Jml;;hr •. Fu fda li In}2 Stil.rii.ci~e.£lU1.

I

ICin 300 p"~'lyon vlorlimr.·, MiicC!1 !.\er1cfli. ~Ililtdli~r d. e,l' eruJmt!ru.l~ biiyukj,iikto bLr . "\'J '011 IIi MHbr. Pa ...yond l I:-lilr edJllJon pJ1"]&.nt:llllrJIlt Ii . .,
j'li

letll3[J S.vun BIlk:lln1 ri 110 :YilP tlil lkonlllilR.5 mOn db~Ul8 Edim bour,d JllPlt~j blr dllm.ect., B _
an.

8!ir pllrt~ - btl 1!1~uM.eliullut tI'tHit~erin RUlyaya ti.ll 'iIfI mllI&l:ig. ~"1Ii on !i4!orfl.~~HiI'I" Idtl'j~ bit dll!.I''&dl t ,-brlt'IdiJoImLtJli: ohluju:llu kud ... d[li &;l.Itd'tlInlItL. l.rlbhi bi~!!,. e,ige Ill: m~UB,Q'1" hlr IdI~-Mlr, lll'~lWI--"la Qldu",U~II,.!J Illwe IHIl:I.t, VIi LQI1t;ira: » fl'\..I\,1 - IltJ;iJtljlre $w1Ih1Ji:f'1Iori:i 1. ibll iinlloQ b.mtl "' IIUlUlta g ....nl M AlOlt:lllll'ld!il."ill bu r(l);lUI'ID ~ilI!lii. H.ltl!lr "'1t~rUl,llltofdif laUI p.rtI~ l'1!I mll!mlekiiltll Loudr~d. Fr"n.all r. 8{1n"lnJI,,~ dll!v'l !Ii (loR taaIr"'" ~ll,t"id.111 oza.ma.n. '~llh
it

Bakatn,

bu mlktann, laarruzumdaa eV'elkl

itemu
tI.r!

.,1' ~... tetrit
~.

dlr.

. mmttJitlt

itlt.~ tdn(K'eu.rell onTarQl
o!iU1

VaSIYle

•• • ISID

., at;t J II~
t trm iLZ!l a :5 erh l\J:tmedin !ie-faatlnden mahrum kalueaktrr. BuI'IWl'l dklbatirt1 ae bert stiyle miyeJy1m., Ml!lh'l'Um kalbU'l~ar anl!1l', Hi.ill!(jia ,scyh M..medil'l ill;ind.en Ilf"lm~y,enlllr kendil~l"ini kay'ilIe:" dl'l:e1!lcdlir vessel m I denilnWkt dil'. lEtir plu'Ita rnernUflol eline g en
"\'li.:<IiJ,

-

=w;

, t==?

ozile

g :=

,a,k tlallt.ler
I I

DUJi ,iii "''Z1h~ I ,01 !Ill Lturml, L,rin;'Il f1lrollmlUl
Dl&lIlLl'li,-elhJ m~b"emf!IIi're

O."&fi

ltattllllU!I!

"~dli!!ifto,f!·

Elden ele dO,(llihnlan vasiyetnaw.e yu zunden klldlnh erkekll 15 posta memuru mahkeme1ik oldu
(B.B.C,) ~ SOB lo'W'lerde eld!81l1 ele ttloJ~~u .. lan l!.I~kk-e-i'ileril' iJek ~I'L ,!joy~. Ahm6dito t'B. .. ly~tDli!.-' meSL yidz'l1[1t1iell. Anka toll da kadJg· 11 erkekli 13 PO';l.t!l. UlemlJrll '."uthk~meYI!I \'erllrr~jfjtir. AktuHllle gelmi~"e \'aa.lyetn.a. Ankal·,a.
3;
Z8martla.rn
Ii bllZI.

B
nliruuz,
iIIIIkUir.

Ka~ak
'hldlj',1

franca\.a
mUrol'll.illl.rl,

UpP;
It]y
dul
.'"

r[r.~w.'l1l

"Ind. lI'1i,rlrillr_

Uml'IH "-..nun I mUiIl".lln

v.

l'IuluoiIli

'''I.,

hllil tI.I~
IUI.ujij

lIIU mlDJ.Urf.ar 1I. ~!fl~erlnl .
(IIir. V. hi;JI'o. 61.!1 IIriH~'j[ l'iilrelilllr'ldlln

Yilpilnl,tlP liil, 10.

l'illln

'mi,kta rda.n r.IJa

.tilylii,yor

"ill JMIIt.

dOlll!l!HREi

il~-

lilIJlldlw_
m.5'tI!ll!

'l'dhll'l

IIri ..dil

blr

"."!:lir.

l

"lInin hCll" lla"Io!~1 Illfnln , Iir.. i1:r oalil (lnI.H'~i1n w.:iIj:nhnl 1:.. ,1 ~Uit iii>'
f\1'IIllf alii Jar

iil,jtblliJli bL!lLlIiI!\R 'k.1f QOk. \isf,umil,dtr, tlilli]J'li,tlr,
IJ

ilYl~ll"lJ.ll

_1:1

{enn~UJ.

tllI)'C!alllil!.1 5ulh~

me~i 1 m11ygD
rd.
bd::J,T

Stlrli11~tJ!r, FI.I

hlDlz

1I,~mll~

);:illtl('rm.

ber~e.f e!!~m: e't;lHmtKlt

tesh 1'1 ~I_mu DlU t(lre!!; ~H·VllitL.r UJ'~SLndlli!t:l I atth[tio(l- ~'!;llhlflR' Qtll.lII1II\:: o,Ltiu:! nu ..~,\'J Inl~~ r. u M, AI"''''~al;'ui!'lr, f!U~IIU'-.r1 l~bLriltl ~ItI)[n:t mali: _~t;lIU9o!i6.kL Jl~',IHel]!rini. I

'BaliUm. 1111: erent Ilt clibl ya m.e3ehlloel'lmi

nyeE.J..n.iQ

,1 lQlll diht

i:!ir. A)'.rLC':iII.i:ng-!Jii mLLrldl~rl l~jn ""!!'f. ohm bir dill mDtor
\ rd~r.

rit!llt']lllll1.rl. bii'~I"~ cJ(bl •• nlh",D ~Ilrr:ll!'r aramLl: Clll:1ug-Ullu ;5YIIIIJliJ, til'.
GI!:I,,;i:QW: IrWlmg,
)1<1

J I.\,A,I

-

Bu 3u]bU D~lt:.o.IIlVl.l1 bEl~IIU
ClLarll.~ ltI'~;'!dlJ.nolrmll" VfI ttmt~U!l', !liT flat
,unj(ul

!I mil

Ba};IIJm

ihlll;rl!!l1

1itg'llter~ 8(11, Qiilll I,lUrEl.d!",

Loodu:

nu
I!]Q

3. lA,ll\,) .Blr n~ h amida. til:~h.lrtd.llce~k Uk

III

Ililti:'t d,l!fm~~til[I1,llhreN]l nki!. a.1&j,plnd.1 l!ulrb III.rli~me
3~b&p' yob

AlJJ.lI n

Urblnu
~Id.al'i

otomab!l

motorit'

.ltkKlnd
-.. <

Warlln fl\uh:3.b!rl 111.mlll.lWltsl, 'i1!J:rnckll:'
('-Ilt

dlr'
• OU1Y:lIlITJ.

klJC'.uI' gaz

hlr

tilr:JI1': dolt! [tLtl "el' '1;8 ~e v~t:J.lId ~JilrtrJln dl~f'r mernlf"lr:etlu h:;l)ln IJf' muna"!! l:u:U rde bulunml!. lUi! ml,lS:ltlde tt.se lell. .RU<;J(ll hlzz:H M, St';loILll SQt".

Sta lm

.s11 blr
~I

kl lI:ii:U~ tlCi!IlYI

harD

ule IdoeolaJl l'9.[ S[)¥yut .Rwyuyt\ br !l.QlllMlllIi da. blr !lVOI)

kJ.1I' oifitle:r verdikten ~Ollra I ~lln ~iri 131G YJlmde. Magribdcn I dot eagl n I da hi Jrl ir rels k IY .1 hie" aununu Hlyill etmi tit. B[]I.1 2:1 cahlllert i~fal etmck veyt!.~. bud aadece alay ~tmek :nJ.Il'k_!;,~.1 clile ~eyh Ahmed adlno. hltZH. I tall"ll!llk nm.d U! [IonUIl ~rl "ot.ih[li,-"" lRnm)~ 01mUI da Itll.lht~mel bl1.1 b Jl.t'J "t;I!ti ol.mlyuola,r II. r1 WUfi fIoIUnioin bu "~!;j.irl:'tnllmede: (f bu ~Ul! ore kI,r.d jLn~.. mllld. ;rem !r'al!!iyctn.:im~ >eltlr:h ele- do'lall ft ..1 Film. Lnl • iirlltlili ''6 bdld ritmaluia:r. Egt;"r bil:" kim.se dol~
I

I:l;~r e[lllllL· ltl~ ~llih i,llBl Ilil'!fieUlililiZ. Ah, bill .... " lie. Pek .._,.IfJ.l1 Llil. 1D.-cNaJ'.llIUl l~ • '(II u ~l! lor I ]"]I Ill!! I'ItiiD klJtlBbolt11: poUtikanllli foul " ~ ~IJ:I LI n Hin ,,'1..1, ;'iBrl.rrlll!1 1(1... 1£ 1n1Q !ltD' of! t n1!i!l ,!Jl~m&.nrll.flD~ bll'lltiulla'lll:lnrdi:&r. 0 l"4l.mo'll!
0("111.1£

(fi~t
It'llin

tarlldl.

IIlJ:lldtf, 'b i'

h

",Ii

doldurmur ol .• n f{areml SElrif Bek~isl beqeriyeti bir ta-I
D1i'!rilll!l

1.iI!ln." .....
bll

pillllCii
1.1 nJi

duklk

nloar,I!-" DUrOiiI.
r .;111'-

"lit

an bidn@ gostenni ,m "raklllilt' l\I~;.'.l suretler 1;:1karml!!}ls[ hatt(i, hil' au ret t E- telarath h.t Fl. nb1.Ll.a ,~rkilcrC':k mHdaki mernur lara 0kntulmuxtur, Post~ ITIc-rnul'l"'I'lfH mahkema· lik eden SiUe-kOlldilerile &l'ka·
daj;,lr~rmln merakhirml tntrnil'l j,-

In.:lme. )'1 !irk daslarin

tin lit

,u,~ i

Itl, nlili

I;.I'!II lJilllq.. m

111111f I dlll,tk.",

.rlnl!

~n'in
yllHI

1010. lil.limn!;!" n

!'Jirll'!o!i

e lilt )!ilipdm;rlil h'lcmnlll alillill lEnd.. n, I>i ,ell III LIIIIII,Ij" bir I.. 1m ,e""rP'tr ... ,.. ~ 1If'I'In 1 .... 11111.1l .. urune m.11 \i"~'lIllluil'u:l~n iii
Will

fn!JhltWIII rJ!lI~WI v;:l~U"I

110..,.,
.. r~

ll-1

Ii" HI.!:<iyetrla.:me}'1 t~k$[r ed~ ..• I('",ken Devlet' k.igtr!J Imllanma
Jor1<lr.

1I:l~~III.arlnii Sud, ter~ill'l. !.ltilol! :ilI.iI'~lblj"la 1'~II~rlk !d!mifl'tnl~',r'I U'l u. ~LlZ \itC Pl>in~ G.d:illl Oliln 1111'1","1 P1iI:lII
uml<lfl

la"

:illllllmUI "'1ThI1I ""')'. hr.:ln~ men"!ln.g~ 110rid mudLir~ •••

My

bulminr. .-l. Cem lei iJL ' 1lfJi..;n,il

ruhn .. Imkl.DlIl!

Mtti1J'!lIod C~mil
radlrosu,od
Ankllr~: d~nDerl MU$lhJ~l
~dell lu

Tel
I."
3i

mCllcut
dltBn

bUlUnmadllJLIIoI
SIWllillllll SlIIkllnl

.s

YIlJmI!Iltlr,

H!lrl iiLil'ill~.n bll" soruytl

bjr;d Dl;;1D bu In()toc b~rlli.f)g~ ilJ.r []lomlJl:!ll~ konl,!labllJr. ,Me ror lill 1;)t)'~1r l( u 'I' 'i"l'l Lnd~ 0] up IJ" pL!ft()(lU ne d EO :s1J[:ndirl n,r 1:11_ Ke2:a C1Jji, r.a.dylllOr II't ~, ~!);rl!yn~e da bulu[lmanIBlrt:.L :.1 c. Matllr umuIlUHtle dlzfl ~ , rlermdl;! yaICIIlI.n agu !fag 11- j~letllekte '~PfI'k Ii." '!!:re3 :I'll . ~ :u-(",imektel;l!r, ie\QrUIl If 1 i!l.n;:1:I1:trtran An.cak !;'al; daKLk su

ydJ~r

BlcilJtiflC' 1I:"1r~! dlhr dlwlft1c:rin hi~ DI.!' (iJ'l-m:,,[J,]Lklul OImatl:h ~!nl ul!a, Sl,Inl:lnn }'.J.lmz I'llrUIC:

eUilfilat1 ~OJhl i:I~5

te I;llh~rn nk "r-! U W. Wqttrlni h~r_·.ltIr.:J

!If;' 11 ard:et

nlll,Ur: .r..llIlL::ql:!r~rul dUJr1lDld,o b:J, 1l1l.1:1ylt!: 1i)i:ihil.l1ll'h~l 010 bllL!!' tJ [Ii<:.~
](1. uyrml.k dil'l'<':-;lnrL1l1YII.Cllk

e~-

'Kanslz harb! "
0>

-....-...
rJ

Aokilu rl !dl
Scuell!r_ Turk

V iii Ii SlIrfri Aka'nm
ilcele

telu"lbi.

~ fHoJ,iI UJi
}ll1k

R:ltlYO.\ltHnl

t'll1!?m:Jl,

~ An IHm:l, 3 I II us usi I - Tok::'it '·!l.Ji"j ~ndl'i .\.ka, l'lul!I ga;;:ete~i
nf' gUlld~'I'lLilgL

bll~', "1.1' W'ClIn , .. , 1]1.1 ,n!1'lf11 mfolUiI,liill i~le'!l'l(pllj ifldi ... 11:1,," IInnclnln flU ru. rdlllll, lIenl'" torn,,,, uy~un Ohn.l~ bo. ie', 1'I.:lll.lkaUc huilult."1 lOll .. I 11'I"~t)ll!I..yi inllil~ ~.jJI:'",'" III r u~ mud"w '1 .. j,mJl'lfln.n
Ilil..il~liil~ .. m~ ~ind!!. I!I! Llllair
JlIll'l.iflltlil Ul'<;t.l1l

V. )la'H.d,

"itJ~l:i..

1m " r lei lin d

Olrn.....
1:lIn ..
ha(llfll'li'

I, AI-k: ~nQ'r 'R.1l:>\',a.nlfi 3,5--4. rnJlyool1 h '11 ILI!!!i. "'ll~1l Illtlllda

hc:>rJPb

!;Illlrillf yar bu 1.1 1:1!i1lrl:'l , !lelrld! r bep 'DInbilll' ~

tllml'
blr

alur.ok:,

bLllunan lhUliUll Il:i'

Tmrltc1,. ii z;erinde do
kl!!!ndif1 i hi !ettireIb1l1rmi,
zaMn:l gore yann Allam kama· ri~mda DI!Jiifleri ha.kJul1dQcere·
Londra., 8 (A.A.; - Daily Te· Je~[apb ga~tesiDi.n siYllsi l' -

nl(lrhllm

rlt:l(l. 111,t~nllk '1'tHlliiJ:ri Ce'n.Ll'!~1 :J'

[(!'sut Ccmll Tel Atl: ._in R.ldFJ IiU nd:1Il Is I't

ur",

nen bu. L:mlf
Uf.

cl

rh n le
;1

Olmll;;:md it! 1m ..roO IIr kill;nlc; elr !1;ldm t1[1e' c .tbllm[~tjr, M'ltri.rLlI'I bo,;.'u l _,~'fe 'i'C1 5t'l'lt "1'>:1,(", '\~lrtl{U
bu ~:;.rede(j1r

~~ -e 'm..1.l ecillm[;

_- kiloCluf.

iy -Amerika miinasebatl
AD! ... ~kOli d '] lurl II hey.Hwiz uke.ri liderl.rle t'I:I!Ia!l1l ge,.ti. Mt11~1IJ. 15 iD j., bill' u't,l1k gemi i alllih" l[eliJor
H lell
oj n TUm TUrK hi.Jl4um.ctine .!ia~\'si y!l9 blr padl L1~ 1i dab

Me. 'ut Crmll.

~erll ~
C~V

:a....,1I..nk1.l

.a'c;ld~l

i.llCaK

a~Jr

'

.. b:tlJU'dot k.'lm)'cnlllrda, .1k orLel'dl! ,denlz motorlerln ve h~llf U,ak]a.rda -UHIl, m:t~:t elv' t1 Ildk_ F .. 1:<lt d

o..;l1d .. nmll teslLm. e-

" sonra vtOIDDDJUcrdt:'

,!IIl;)l;Illet1 IIwdt'IJf'r C I!t,r. $Lrl ~l rr.uourle.r[nden tlq !JlQJd-l"11e.rln

tuI ,l-"lll'tJa0<.:

bl .
ceS:l

F!n Cti \l

de(e'k olan 8lpolli j U"1I1; lIem1&b 'bu J:un Norfollt: !lmanmdiLII. lIare'ktl!~ ~t l'lIdqHr, Siblil.lu:y, tu;ml1111 olilrall:; 301 IHular I.n;al.:: t(j,~lmt1ktll L II cI~, .'llri'
M:;;Jt mak1iELdtV: 1.00 dtp:[I. 12:115lUaD I!-d ~bHI ••

¥a. etl~cek olan mi.iJz;aker~ler Sl~ r(lJ:.mda sag-laID bh' tmh A'I;'1'Upa. C!cbhcsi idame ettidlclJi!1'i llik· dCni.e SIJV)'et. )'lI_,. .. lmasl.I1l!1l U ~okdoguya tr ..'etc!.lJ:l e'tm~i en.~H~eliioiiilhar oluna.cakllr. ¥:Jl2:ar sunlru ili\"i!: etmeld:e. dir. II:KanJ:;u: IHlt.r'bin ba.tl!l3ia. of'ta· y a ~lJ.:m adlln evv I kllD yeo TilrId}'e iizerine yaplllu:ak hi!' tu.~ jri1de kendhli.nl bisselUn'cegi ;:aflned ilm.ekt~ Ir'. B:uDdafil !lola· SOItyet harbil'lifIJ ge1'ece'k ao.nUU'II'I'I1 tefjkil e'me:g! mall'~Ik1dJ"
TUZlInUfI

Clat otorltel~rlm.J !It'i1 U [ K:'I~~!1otIU 5CiL-L!m.I Lr

BJf olomo1.,il
~arp~1

nultlfD~ikbttl!i

Cetal Sayar!!l T,l~m·a. ~W(.f;itr il I'pleri \'C kO\'lerind~ achk btllun· dll';"u hftkkl"nri ki SOIl-benlnatt· nn ~ I'1UI.~hl." II !ki ay ic;fnde bu i1u'II~I'de- h!l"tnJ klan bJle nliim L.~dise-si ka~ II tim "'ligi 1 i. ,iiarete boyle b r 'jkiy" -L ~'al'llnl8!:l1 w:eri[l" del'i1al mahallinc j ,51) t I'] bllg-d 1\- <c::otliri.ll("rdl: 1~1' 7112l~ t;:ll'armtJan [hJ~11 ilcil'?[l1 I flY
I

ilk

. ('lkl.(!.I'r.IuJA.

I!r~

1U),,1," 'b~lnn
blI

i'lJJo.Iunl an "'dl'

iuimJol tdi:n

ce~

m.:ililt~
liie'1I!11 n,.-.

J"a'<!IGI lo.",nUrllu: QliY"I'~~

hlr liar II' ml m1ttij

811 1;rI<'!Ii,lJe, lI"d,

~1 ... 'r1

den
Ia dan

nltlLlllrl!J

!}lr
.,,'"

1I:1i" l;:iflZI

Y"Jfoil~gl

!lLln!! hi,.

ne li'''''
~u~

'~r_".
IoIn~l.tIr-LI

Ilf,nmi:la

lii",n e"ipi:;lcltjl bill i';lJin';l n~., 1111" h
It",

Isr.

kllm"_'" tl'll 'I ....

bl., ,~, D.:Ir~,J rINIIIC.lU'

~Ilrd .. ,?
.... l'

au

i'l.ltrl)loclll!

.·Jell

LClhumlnk

oia.f";lk

'la,(I

ml~II"~ •

lOll

Ankara., 3 {Hul;.tl;-,i~ Dun 1jE-lll'imizde iki tfl~lt k!l.'ZS'91 oi· mllc;tur. 1$5]. ,liIylll tak:'li i<;tn Ie dort lo'olcu ol'lu~t.I. halde "UtilI<· t~n gelmcltte Be-n. l\:{"m dRug. ~ukluDUD ida ,-;.indt·ki 3 aa_Vlh
ltlotosikle11e r;;::trpl:'1'.1 I§ va ['ll~ma netic:,,;j motollk!et

blJ~day tt:dl r.

da~ltlll

gml bih.lirmrok-

!,;alll I;!I!'II b,1n!1i.

I,j", p.,IaU,

"'e

II,

p.:I,.a ~I

013111"1" I ~HI

tnr

I,,'yj I II,e~·'

III ....

~.nkll.Jlnu, • ,aphil
iJ..l'a?i~r
3 (fhl::;U"D. Iller

Yl U1!8kd'lOtudaki

hJe-oloJi har-

r

'lla

nlCla

Kem 1m ayllill.fi klrll Aj'kflda (}turmo.klll. ulan .l:iel'rueddin dE" m.ub.teIH }'l:rl""rlll den l'1lr.~1LIUI1I';1tU".
Jm~tlr.
~'lUJt-.:;;.;;;;;)) 11~&OJ"" 0::

~lllnmui1

I"

1;:81" ()3.r.

bUflKaSI g~~"11 }'11 11, 51,:::O:~ lir'l51 bt:Le(liyelert1.9: I~ ;- 4 ~ 11[" SII

\llkartl.

~"I!5.llhr, F.Jlo.lI h,ntw m.lll 1II\~ltl.lIH 1,lncll yri1. F;lralllllk I'lil' ,nnc.llil ~u' I up i:!1!11o i !If LimirJ'~U h~' .sln , clhrmltk biT 11111'1.. 1 I,. Ir_ IH U. i!)u Uw.l.
U l;il1itl.llm IIlr in~nJY!t1
)rlt.l.I.lf1U

iUI',"

F:il1l1"1n.~"

'~jd". b~~d J U'

11.21;) lilt:asl HOY h~l'<: (llmo1i.u~e ri:€m'atl ]3 QU.';60 hr!1 ikrtlzatbJ bulun

02 1 idare!el'e, mll!!i,.!II!'.

I

Ea~ •• mle

iI:'''IIo.,U~n. t; \'lIl

A:"ru:s

hu ~'_Ll i~il1cle "\ "'!t'll1l]

I:'

natlkara iklliZ IJ1Unfr'l~'-<1 lr~bl,J] 1i!el'l rll:f.!ijt biJ rml.A5:m~l1;a b~~-

'111", i}1.. .[;Irll,..! tlu moii!lr-C:"'I ,J'''N!I:.a i:l.:ltll ·Sm... "'1" urOln[J], i~l" bir lJl.go~nur_f';I~JI, au ),.:IuA.a ~ .. ~ell.l

m.'

Ilr~qt;,,]l~ I,".llinin

'lI'.

,"till'I,

I;l.Ilo.lI-

mtlll

~"'I'If';[I~

lin

01..n m';I(IClierlll I{I

j!>,ilf

II

IlI(;L.nllal'l j'.!<'" In1Ik]ll bcr 0 r deHlmlt 1::Jlr , ev v~rrn~ ~\rt.l!:" c:lJih'r l\c.r 1,ilng'L blr y til. t!:l kullfil1lla
E''"

k(l~dt'

bulunLlCti

kll • .!ten

ova

lleak

gl'J11t!'l1de 1 NI3tmd

9, n Fn.nL"l:!iko

d! L1 Il:lireket etml~LL.L5 H~Lrlind8 filorrollH lJl Iloreket !!d~cel!: Iclan
t cot IHlC'lcrl p;! I.il lJ u~1,k gem.l i 1~1I:1 ~li- !:ilr FriJ.n ~[,) , ! ~.I li.tnuml fi'I.;_" ~m~ Uti !KlfU U~:4:1 Turkly~y~ G~\Urt'ce-KILIr rJllt[..rlnl ~ I 1,'11.,.1 a.r~'I!C'lalnll .... lie .. -~ ~ "" Ai:n rd('t[uj
tN:rillle 1 _:.I

dahili is ikraz
IA.A.I - Sovyet rad Y{ll'Il!.e:ovyeUer BtdtlJ;i Balun· l&.r Ku.rulunUD mjIU ekollomik halklllmmn ve ~1I!}meDl iJ;li[l lI,;;.linoclJ defm nlitfllk d!Jvlet wr.JllPlilrJ.B'13 fltlNOIl
tlhtHHUIUL

usya

a

-.-J==.L.Uy!

:I:mrbru;l'kam ttl ni)niI saltt 11 de M'cll:..t" ~l:lere - ri Iil"P' rinde bir mi.iddet rne~gtll 01·
m1.!~llIli'hl\

Hu

d ....

1[1nn1lf.an t,
nik

LJ." I -

Cum, 1m lin

th;. B~~~:bak b nks.
'I r.('fin

miln,larlBrul

IIiiItI~ i'ldi:ln

IlIr, BlIlot

t

J].

dl~t't

>'<J.€:

J.. r l"IaU.a mull
·ll.blll11['II~:JL On
j~

un

p~r(lll<n'l ,)13 ~f'I II,! ..;en~

u- halya.

H::..dar oten lbJ!lr'rueo k.Dnlllc ttlHl kull:mll btlen.[:1 de LI~ri I.!ru 1111L'b. c L, Ye'ni 1(' d

•I
I [)I

,nd' u It:trl brltlll t('(tl~ e(l~,'(:l~
[ LI y~

Fransan~n
M~z,

du;; siyaseti
(A.A..) Cumhll:rl-

iE1tLlmu: tahll!!IIa:r1

I\"lka.-

kabinesi istifil etti
J

dun
ftal·

~~h!1 I " 81 vel"in ima.r r>hinl il~~rilld l;:a1JS8I'ak bUl1hu'dan 1 l k:ls!lbuml Hmnr phinlnr.l1ll bl irrnL:j:tiryrlca (;! ::;:ehlr ve k:'l.s:lt.t·

s.ahaLi ki ('!I. bl11 1 1" hlU'i a;;1 ii in

i~in ,]('

Lek

Inr"":r.rn.t'~'i
AI),!)"

b.a ~~I.m.l h.

h W11.:1 Ilc f

11'H

I;:'

II':

I

r:..

Lr

!ill.

!i'i1 I:I.~~I rn il;!"

n

",u,l,

m.:ld[J!!II!!'in.

J'~tl
mll~IUU

bu.;On
tan,,,

liiln

WII IIIU... tl!fI;tf 101: 'ttd'fhrl I Im .... nl IllS (111m ~hlml bjr hutG~

G(lni tIaktor

IIcslk.u1 IIlml~an

mil

:!1U

('[jc]]~1'

ve clektrik i:!jil~rinil! :;lid bitlnh:m~tir.

dll "r.lrtC.lllI olmJIIIUr,
!I.J.~II')I:I.1, IILIrLt nd~ju

'!HJiMffiasl fOil

Inn a ..I hl'l,Uinln
btl.;J I "lml' [jln

"'I~"''''~II~

'kuru

It!rdLr IK["lC"l i..rI:'o\K 'GEJo.IT5t N!;lrfolk I VIr ,llll ) :1 lAP' - t\s .kl'n y TOlm pro '(:'.11'111 ml1cL nee

3

r.(u~kledil".

't... \viller

'116t1'dlghd Ilildlr 1 e1druLft'ijI

hilrekeU parHaini.llL MII"elIe [c-Li..,:ral kQn;;l;1y1 top.an 'etci h1l.Ik
lISlI'lrJa

~lkQnLaraktir.

Vlln kobinl['~Ij]II'l bilttin UyelfOri, bli~iln Ba~btlbll de Gas[,lcri'ye JalifalulDl verrniij](!ldil'. Gt:nel
flC 1.0t' I

Londrtl. 3 (8.8.('.,

Sekiz senGI mUkafa1 lamayan Memur Ilr
(Rll~tll

Inunh'II't1 IUlklll2iI'l(llroin bw III 'III. h,l 1111 k nd>l, I~II tllr I!..OlIn, ,111'1 ~ 1'11'1UrI! rl~.:r ..
!:IiD!'ll.

dim ogle en

80nra

80%,

Bu motur ve Go!!'Ql'rey

dJ. eQelll~f
While 15minde

Sar
lkl

alan

B~baksm

Robert

SchusiyllS€h-

BIl[ll~r naj.;I1~'aL V~ endlls~rli'i !ilL il:>t Nll'C!t:'k IIJlan b1r motcr'lill Uk omr·~it:ll diin Mbah t9tW~JJ.l.l:lInl.lilB.rclltr, Eu Ilk: tl ,tnm tazylk tec.-i.lbClEl Ingllt~dlr

Panamerikan konfe .. ra n:u ka,pandl
(A,A. jDrJklJ' :r:uncU I'anam~ri!~all 'ko",rer:lTllU

man.

lIiii(i}metin dllj

s"gotn,

3,

"~-=--+---~~4-'*tJ""

rJndtr ~Lmd Itl mGtorh:.-ln a5 b"'(~irHk kuV'V~Unl leo Il~ygl.r I k kudcl!te tab.1! etmt('kllldLr,

yi'lh saat
.

17 de

reSffilil'lI

nihayct

bull1JuijLut'. G~htcek ParllJ.mt'riknn kttl'l of,lran.!n 1953 yllmchi. VenczueUa'nllt b~l;!hri da topll;lnac.:<I'ktIl; .. ClIifOoC3I5-

ni iza.h ct mi!l!tir. Muhalrkait Qlduju.na lJubl:lt~ mcmek~~ ~1'O.oor, ufllkta bizl g5Z'IltliYllfl t~h1ikl!yi d;e mi.lbal[" go etmemek Jizamwr. BJ;LZI per· d{'l~rin 9.rk::tsmcifl neler I;e~ti!!ihj bilrnPI'lLezliglmize 1'8,t!men, blln ~ahHFln kULilmse.r deglHm. 8arl§1 fi3glll.IlLk i~jn Iber~eyi
YIJ pacafl.z.

et-'I

milfil'i. ~imdiln kabil1e il/~lc"'~. min ~OgUnlllll ycm kabiI1eiJe \':..I'2:L· s,@ne o'acak Ie 1l1al::I:1g1 t.l\h'min olunms1~ta cl1l , \!'I):;in(ft-on: II lAP' - BLr'le~'~ 11.hllh'H.ntul Lehistull if'l~lk;i, ill]. m~.-Ikfl SII'o'Unffi:l. Bllt!lTll J:a.fI'Itll' dulaYI nzledilml"Ur. PIJI'fll.shl lie Ordl1 B,IIk~nl Ke111'U!-tt.J I1ts\"!ikl~n 'bid, eml [! I ntl'l1lo!n, s("~im csnflRt;I}'Dl,Tel1Ullcll~r Mel:lI I I-Il..-arln_ dan 11 zLrl J.WI1 ii.sker~ 11l:lIml[ne: l'mdn, Lchi Lamlli1 h_nlyB.YtI. ;£:e] Inls "'e II 'on 1 in adn.)'lI~JnI kOY' d It' ilanml tasllrL ][lUll hijklill'''w~rlmufti, [uk t Ac~iud !J;aza.nmaml§ lU 01\ YHl.ml-5'~rdJF, A kerU1I hi"ml!' , U. t1 tu.!lllrl'sl 2 yd ~Urelldlr,

Am erik.da, m ecbuTi ask,e;rlik Td iiddeti 2

im

n 80m

.)-oeni blr
tabiidir.

hijkQ.
Ma·

tJ lL

j IiiJIRECI

[nC01

II)

I lCl'flull;ldiIme::li

e\'I~t m lIt"1ydme Itlmyc-t n. :11lf1lrken y',!:J mIl dil bilmL lIlk

l"n
~j)IlI,' mH

hald"
I HI

m('mUr1J"tl' g ·~(ikh,·11 h~l'ni:hkL~ri, :) llndl Ulld;i:le·
1111:[,1 IDJIII 1':.1 bit V~ }''D2lh "~.rtlfJ.1I'

Yunan

"',1i~iimlL'
1l1!ltH:1I

OIRIlhlI';l. ~.w PO".L. ~ll k nIZ:DiDllluU'l.,_'Ue li!.1bit DIu uaca I;

f)lm.1 lot: ti::o: IX' p~ kui

i:llr ddlU"1! IIlluhl;U:,( mi.LkM~d \'cri· lir d, uilmeokt[-ilirr !!!h: bu rlkra.dFl bah!!i ~ .'n nllI;ll":.Ih klLDllnUI!IiUIl nQ§---

t"de

~""''__-.s u iIt:~ s d d ile be

asiler'i reis) Markos
f' II

b u fa

kilt glJilbeo yatgl~all~ca
AllWli: 3 (.Ie.A.) I'omlln Osllhl'u:' Mutsoy tni!i tnrnrmdll.!!i oldi.iriJilep l:"unlln Adllh ... f3:lkl~T1II t L UIIlS'11III el;'D Zoe tOI'l."m bllgllu ) n~
plll(ll1l},

ZOmbdml.!

l;inin niifusu 463 milyon ki~i
L ,ndra, :3 ntB.CJ - CiniD 11.· bi1i.[mda niilus 'S.:ly:llill ya 11_I'.II!!ltLr. Nilfus 463 milyon kjII '~"'<!k t .~bit efl'll'Ili~t.i.r kl bu· 1i,Iln 212 milyolllJ erK.:kt.ir.

!'o!'ne 111)11 :rani dllmilJ fak8ti !-;Iinuli lit' btl niZ:lmmlmedrkL nnkdi
!:~'t:; '11 stme till'l:i!:lm

rinfl

n !lUIl ~lc;i2:

t51: -Ddt:'

hiUtlltDcl

l'l-ku.n11t-

-

"cl'~hUl!:!<l ir;:11:1 dahll Silki;!: I'1l'l'Il' II('kl('m~k lILlm ,gL'lt:'Cl2gl iijlC'.-in gidi!iIlLII1!.1rlP !l.1'I11l!llhnl!itu·. Yukl1ndll dn belirLlijl'lnlir: gibi
nli~kiifEltllD

Hindistanla
,,
-(j;..._

Pikis taa

~ IiIJldlin illb,nnm liN' Iilt;'no 1m· gllL:'ll \C JUlU!llldJldan I>OCrtl: BI.'I~i LliZlql11'\ 1m>!' 1111 III.: ~:I· k II all biz" v('nl('.· .. k rll,luli miiki\· I,ll \'" dt:'r-et"r! 1118U tj aola Illr di• I. 1!·1u. Irt'ndlll.'flnll'11rUIl u:ru, 9J0
linul'lll

lll1!lkJl, l'u[}nll kmll 13.11 uulunmUljtur. ~.;!hi:r uskt:rlkIL .. I, I, j;'ldi \'e Unh lIIi'm!ll. ]iH!IJ!II t HI, I fllllt~"n mu,~I J LiI':!lI. uJlmil utmllllita, A:slu,~I'1 1;.1· lal!U<r-.lll h I h.,nb' bl'- hlldl~,'i ~ill: IliHI!i.1 ~hlimulun: 1.IH 1 IIn:O:l~ I)Lr ilJlIJr hLlhHlW~IUR tdlJ 1'_ E:;;al.n11m kutlind(>I' iii'}, iIl,'n1c lionnl

don

AlIna

"I'

nIl·

lun

nWffi\lrlnr!

11il':,lmn:lmellIn

llLO

Illm ,-,dll'.·Jl Solid) .mdlml l ~klbt:H t.ilki'lm-:(,. ~" "il,t ll~ll'" oe!" knd"r sH'11 h dkm 1J;-

arasm.da antllifma

'lIm VI' 1I1\[IIIH mi.lH·ilkib )'intl flam· 1IIi'lfN "~'Mlm~Lijiini ,:;Or,llnl.: bu
.,. 1'!1I1 tin!!

i,-

Im;o1u.

;':11'm'l!illll i8 ..;I1( dlnlllot.ll.

\

Yeni Delhi, 3 (A.A.~ _ Bin~h,t~n, ve paki~bl.n hU,kUQlEtlor;:r~ -::iin miJ:§t~rek boil' ueye:nname l'oi\lllil'~lar'a~ 19 :ru=:an I..arihlnde . Hrilt~da I 'Ii d(ltnlll~'on FI!.::lLD y IJllan konfara.nll 51t'llSlnda 1 • 1s,'1InL8 olan !I!yuld \t~ I.ktt.

"in.

ItCludllcril~i
llt

8n

Vtll ~lidllllllImptlrm.lj}In.rdlr. c1fi MnH!.'~ IiInklln11g-J bll.IJJ II ksnd

bi I'

~i~n I ";lmL fj~\':.1i~
["R1lmliol Hol<dz.

lI~ncdir

&"iiolld('rd~ti b,r imlihriDn k~

keri m,lli;Jtmlur. r.t:<J1dknrIndY h,L!i' kan.ll.llwcilln wHkn h':<ITlli leblil:ll'r dillRoa, ~t·h~C"k'-l" kH.I"!}L JrtJ:llhHl u9ku!:l 111.l'f!k:i.1 hakklluJ .. cn·~te·· I~rin. Itnher IWIlI dmc.9inj y,Lt!.;Lk t't

m~lItlr.
Kfltill
9iO... rili YIlI~lll.'r'oI":'llL

!rI1~n
d..tlL'l

v.. Iwl' imtihEln !ll)lllllnda iI"
,ullin

m hLicmc •• _

m"murldfm
Blu'mu,hlr,

. 4('11

nlavmaYl

l..asyib

ctml!jler.

Ilg n!yutllnu

r • IH'k"lili cia ~)"u~1I rl\:rirlllyn~t\khr. K It.il. aak~m ~\j-

Hue

Il yaonam \re h~r iki hU I:i)mdin ,lnla§mall1ll 1f.ItE:Un 1ol6 .(ul>l1n&l, tam bit' ~ekild~ I"I::l.yet er1.1lme:rli loinI undilid 911 ltD. niyqtl'li.
rl bL'lilUhu.:Hedlf'. iI

dir. BIl

iQLmiilul dl ItIllo.!jlluc 1 I w~blll' Mltli)''' B<I]l;l!llllg1 lillllnda .ka1tl.IUiJ:l m('murL~rm ~ikdarLRI a~I,(~l'Id.lktrim f10nm bll lJlaklHl.dlll tnh5LS !'dillm~k lh:crtl tM tllhlcllsiLt a!r'lrnr::lJll, bclk! 11 hllL)r I';l'I("!l;"1cyl~ !lile tc>H! r:tli· Il·mi.~'cl'ektlr.

dl.inn~k modni !!o1lakl.a ulJIj;ml, Balu'IPI l.!lr ka,· IUn ta .11 ettigllli
ndli 1ll11]:{WJlllUa!\lIrl>emi'1ti

U~arkalelerin
lI<;U,"U
p'ntnl~r~ulil:udll lllUfl b-lr

-~ -~.....(---

...

talir.n

.. r

Fran! z - Ispanyol Hear!: a la~masl
• ~fL

Dj·... t~, ft~U.Iz r
nU:<: ihm!lLl amhrat'l

tlllllLD

!:Illl~tli:.·

8l'1Jfblt.:r

yi!zUn

ulI.'n rmi ellO-

1; JII.Il"('i1.

wUkfi[til
inllz[H-1

limli]

ell~!l

bILla (.\ ..\.J _ Mndrldde
'I'IUISa
, I
o.!

In 1II\1['lflnn

r('LiI1IDiyor·

I:;rt:~!:i lor

o!, I'el

etlJm~kle

1J'1an bir

araemda

k lutnfloda tlr'nrl tl ulJ l,I ..lo>:l· bUh.ll1ltllmUlni t:lCl'pi Lme I ' t.tl r. Bu ml.J:ame~eter II ti IjJr pe-tlt 19 S frank
I 1.11 l l\. mlJ

lll" I 11' III II ,11 f

IIru;tma31 senede

215.

11111" (:11:.11 dd bu d'i Mlm Egillm I\,lknl1hl'P hl!.11 iriltlbflJll I1L'm k il'm LllIlIllIr lil'l ." ... ~ f1 1:1101 t.IL

Jlgihll1I'. I~~tilill
),c'lli

Bilk'

111,-, llU

il(!TH ).ll,D1f1dtUl t!\,"llmWlnn JillZ, nrwlIl ol.lI(llllrln ,[l \r .. r 1'1111 n4;' 1ft mlln Ifl at ~ ak hu'ull i:lOClIlO 11 f .11 ~Ji."-

:I lA1i") - Olta - Do h,lim U~II~U Y;lP_lca'k 011:111 AlmanYIlQfLk! ~rncrlkan IuVIl ku,,\'~l]edHe It:2 B-:';9 I. Ll1n \.I~1irkale (lUll Fr::I.fI,kr~lrL·t It n rC' ct I;!tll1l~lel'dlr. III!.HI. kilvvellt)ri g Ilel m~!1IIUlllll QlIgtiln blldlrlldJCint' Of'
SU!,!dl l\rabJ Lan M ·llerHI Dull~ it\"oIl"O; u}tln lI~~kl,llr " ..r'~ t;WIl c:

O'!JI>le gl:lmeltU,.

ul.oldet1ld

t.

l~rtl'",

Ii:NT

SAIIAR

,
II:rU

'-t ?
11:1, r
1l011ll
1I11.D.

II hlkmet!

ncdir

\'(1

ne .1 111'

Iia)'ll'h

la-

CO da G:-ma, 1 9$ de midhu nunu dol.a~litak Hi JtIl r: 8ab!ll~rinEl v. l' n 1'I0JH'1I, bu m~in mem). I t III ~dli Iltntll,-ulicr 1 evve l,i :or In e muttla 1 iben d~ Veil .A.

.trJ. Ii t.ll h kim ettik• 'J , k lId' yerH d!ll~D1nnla. run birfsinin \le !)ulaya 19m i!$u;ince bu :!Wh!'! dellml ITIHltaC:1.gllu bl1dirdi. Hi'l; bir D Djamaylma KlllkUtn vnli• iI

SO)'lcdL;;inlll ,gQl go C1?yi {'mmyelle g:t'~ire .Ie- i, Halbuki kl.ghll:,J~c !;lyle eereynn Io.tt]~i )'~r
11!i1r1-t.!di,

Ii ,rLSkl!;r-I"I' kin ,\'IC Intiknm1Bmu ld~I' t!.ltluiJt ettikll~i tlirlil C'IWldl(>rile (ldiJ,)'a !tU!lar, unlari

.ondnl elY

akma~3

1;J.a§laJ"t1l~tl, iit-cal JIll') Hindistan-

patak

lr topla I ya . 'I 1 di. I tikm:nct d Hindts a ... ~ir1 k o2an t:-.lQ('Rrlnl'lii d· (8 i"m kavele a ,,\edek kendHe-ni bu 'te~ebbils" hal' kctle., ni [fM'anH .e mint., 11k Jngiliz t u.:C!81 Hint1ilOtFtITda. L bir Il{i:kj· hrd knrmak i n i'cgil, ycrli. 1'1 ti let 1'nranak li:1'..e:rk!: gl 'ltti, Dndan ria.],; "vel :l"irni 15!l1 it: tn~ilil! gemf!'!i Hindistana
r-rnak r e v la .Ikm r, a bun] I'd u rnz bi isi bu-

rn n a kill . It 1 1 !)t

a

bir

vermek

ll!l Jc.
U

----:•
i:l

Ya:zan:

______ -a~l~l~~
r DI'Uhe
R.!Hlto1)'11 \'CL"

Drah'.;'c bu yen] t - t--i h I Ylktllmalarl ic;in h:J. nderdi.
Ii;i CC

"

l'tiik(lmcllruyvetle~ sm yaptlldn,r:J !oil' hattrn tamiJ!am 'ba~ka y~l'li h'i-:bir tah1d) ana YS:'PlJmDtlJ,tlm bildirdi.

1'1. allnhh

{
hr

muv: fink oll'1:.lJ~a da' \"fnem;"i z.abtettje-iflde'll 'k p' I" ii, sl!ne i10nra h. f'.1'~ hil' ~('I"'lj tI~ mlp]..;etflle ijl'l~bilIDi Li, Birinci $nrk Hil\d kUIl'lf'll.fI\'.a· mn bil\'uk !I'm 'lll'rl ,\,oktu. Bu1 nva Li~.u t y:'t~.mfl~~ ~elen g-e'I r . .R.ni1l1 kuru 1,.;,'W~ruil " tu>1 11l!on1l.llesilf' R\·U I wer:>k J ' vIi I Ikoz nml~Jru~11. '1 iF: ·-m'd\' I g;iri.'indjjjhln, 1'1t"1l. ,,:a,rkl H'nd ~;umf»\n"'i!!;I, kli.1"1'1. j.,t!"iliz nLl 18nm Hindi,<:t mn muhlelif ~!!hillerima }·,prl ~
T

l[YilJTllkll taki hir. iab..r· m ii. k U lib u ~'1·rmul.dan zab Bu vuiyd l(~lSlml8. nnliltln.fandan 'I'MI e"li~ . K. IktitadH. lnr;ilizl!!,l de ·Ja~ ] ~,lml:l k ilzllre \'{l melei< n kt,'lll Jlarla. birHkle 500 kh;;1 bu· h,uU} 01 dll. ki btmun 1'J'O karhrrl ~1! i!lf'J:l'el"le,.ni M'aamafih ""'1'1 ste OIl ~iden hz!,

Dowlah fazb. mlinA.kFl~(1! ill. ToplndJ~J 5(1,OflO kil}ilLk .uvvetle Ktllki.1t u;o;el ille .j}
('B

, dli

Ih.lnm miiaait r 'boylmml1, g\J IDth v~ulil(!["o l!Il~mBk, gizl nIt-.: ! ntl)ltnu,J~ial'dl, m'lt ZlfIl'lIIHI' knLm TUl'"Kl)'=' erHnv,j. tamamt>1l knradlfl .znIBnl~l'l, nAk· Ibl<; lIir IDl;!mloketIHan mllnaflZ. askelerln mikdn rl If til~memiy ·(!.!ll Imd.ar eng;L!beLi arttr, Hizi oLdug-umuz ycrd~ 11. Yf'rk'rtW liulWLmllinndnt'. Bu au' Y;lga knrdirtar-ah ko.ridnrun ~_ HlID It&r.jl!!mda. omw.o.lanmw ~'iI. nnna aCih-~ yurkitL1ri!el", HFl'I;t t n. bi!! WljLnD fiQvrlImiIl yol .gIn· :P rasinda B1QC Holle c1i:l'e anl!~n r!l~ !Jl'IDl;lk hayU \LRU:I ZllmnJI& mllh krslanm cenubu harbi~Ln.jn SI). la'l; I.Qr hir L~tllI'. loIUu.it yoHu· nundaki odaya In\u muhafaza &1 dan mnhrumiyet 'Ii .l!iirntli ~'Il.!"! tll1d g4ildik K8.JHYl 1\ til u: ,'e rular i!;in elv rllJll yol. y~pmRk iim birer birer girmerniz i~in emir ki.lllllZ1Jgl yUzllrui!QJ1dir ki. bi1f' Y~r]ldi. tc;:eri E'V\I ~Ii ben ginlim. h hlr om. n pngmJ VUkmHl.~
\.1

!",i1.:le ~ n l:'\tr)'!.I!.ga im1{M yold:uil" n 1'1eTirniz arandiktnn SQr1TJ, ems, Y;lrf 'Ire' dlth ... tef'rik !'!,rnl'ktl1in hepimizi o:BluG Hoi e. ha1 i:.• nnesinin Vernl da inda yorh

IlInm BID] Fmdillj{ t.'p, n ni li!tmllkl, )lLlUW dtdm. fu:;::la hD rrde Ii1\I"lm(l.,r - fl, bi.l, k I~dl .un ~ti.!lllll'1ml:Z it;inuQ by. iMuUIl' I!!l\'fl.!;f. male ~.llfL·lcri U%J.::rlr.too i:Lul"Cl.1tm. llJS1n rLi:nUen ilor.l!:'IJp kurtulIlllilt iQin :r,'illreck !:l.'li!lln.ra, 111lym. kRyahJdnl -, b.rmanlJl '!:lklll1b;le '"H
U,:.

I'll

I vert«
dIY'1I11"'cei?lm bu :'11)'(;muk, r, B~'(anlJk ve m . l r fda.r"slmn d ayn Cllt'Tji 11) 'Ik bele I!'dr r eli: n.a kik 1.11 t.&illlwv ne ga.yr t:lmeili zarureti ken sin] gWt'·rmirrt~f. Mlllt!lerin ~ HmLI'I!i ~~uJU mil 1>'iu~1 onlarm cllerinde :r.u"k1.I.l.l"_ -1',

Villi

~ rnnclara,

[Idllipo gIDlomt:l1li bcllL

Son ra milu lere
l~ ri n, h!!fhun.b.i

gi.r~ll.

i.a.:rih.'i

erd
,to ntk nlllfldnl'l (,lkal1!rnl oj;ulJDn lsbab I tl'n'!iyl')r~

Arkamdan diierh:rj geldi1 r. f{a dO! gt'l'f{en G!:~ WI tclrn.ik !l.r;].tl JPoY:l ya.km 1!)l,Jlllnan l)enc:el'eY'~ fdiikl!t m:ahrdlin hIiIa flljlmll 8,giU1m, bel1im.lc bll'likte gel~[1 TII.,Ia.rilo t.a !.Mall! l!l'IilmkUn DlsC"{)1L"5 ~eSeatte vallye in31ldtAlrt'l .. ID1:l'l;Ir" 0 hDhle; daha UZtln mild·

Jlm

ile tclrrar c b~a (llnl' dbnmflZli c-ibi t ir ~!~atm Ibd I, mkizeltrin igllkoo.It I,.!n D(, kadnr U),!;UnBUZ bir J:I tit'" QlaI::R!g"InI, edna bir d.U \lnU!

tli!: kara.r

kin

bell:i1riloe 'H!l lie] alay el Il'!'l.". dd:: 'l"il ...k.iy~ DlT!IA'nJtmTido.!ri yall· ~i:rr,,1i s.al!J.tseki~ o~mul;ltll. B~fI ~ntnn t:inliyecek, iiI;IDiiltir~!)('k o·

l;alell~l"l Sleali
J-~kil!: arnm ,,1.Jnluktnn. lultan vUz

bit' g Ct2simJe on

'r

_1I 'Q C.hl,

l<ll \,V"'~ l{,I'

n

1irtl)if.t V~ hu t 0-1112. tUPl"llil'lan ll1lJandlkl I"!I ar:;..~i!lin !k:irlU'.u-:·

W:I·meN '\'IWf'l'l"-k tiC:l.ret 'Yllpmn.· ~3 l;;Ia.~ 10mlslartil, HC'r' bi \rer~e-.'7me bOlgesinde w (ilk tlir kill'" in"a (I1llnmulif. IJHIt~f07lt.sl i~i!'l de bira.:r. IlIsk~ (lI.JmUl}tll, F k,at 1)\1 ilk g hm !DP'jli ~ r, Hil'ldi!' lll'la sabib 01· JIi:i}(, ynbud da bU'l"3.Sml irla chi!, ~ a!tlHR almA.§'1 hie dil.1l?i.inmeII" jcl"rrli, Oniarlll )i'f'~il'lt dus-unf ~1f'1i ti"iW t vapql lWrvetlerini ;l '11.1 T'J11 'tkLl , uste-rolb}·.(' <;:,"'1i Ma.flnstEi j., IIi. Bu r!!.:;I 'HQlb'm:J~. Portf'ki:!: ve Frall;Fl~h!rl.n bf>.I1'I bir e~le-l!'lu ....e-rl ohm \'f' hem d~ hil" lsta!"'OIil 1~i~ ~ till:leri POJldjcll~rny'~t'r. ~. ~lzakt.a (1 ~ildi, B1l, onlon kib prill' mjjcadt"le etmlilk me{ t1>riYetinrle buhml'hakla!"ln,1 go.1...riv (ln, Ki.ir:Li'li; bir ltng-iliz. ~ei k;:t.rilf'sinin l<ilD'lllp.dum nla kantnn e::;furn de dvf~u aula. rmd=- "E'vre(h~l'ken k l.I. \'VlI;:t1 i 'bir Fnrteltiz h.losUImn hUC'lI1lltlna ui "lmll.': faka.. k t!disini (!I)K i~::i T'ila."fllP jJlr"n, k~_pt.::ul dogu .!\!1'•. :<[ ...

dnfaa' etmekten aciL bulunIn.l11d.an Mihrar.e, 1ingili2]'El enne I,;('kilmege me bllr et· --:'H i(.ldi tedbirler almak ~ UI'iyl:!tl hasl] oldllJ~unda.. ~Y. Drake bdmlnl''In fi!"hirrle uTI: m: n· gem i!l're mlldilrilr»€si!if Jr, ra vertli, Kenrli\ille birJiktf': tw blC 8.rk.od:U;1 da. o.mlarla !.ta~ Jj:, ,g, Ihma.l etmc-di1er. Kalool:rl ld ~!tlU1 sanra bn OOE' u .. vali il . 'n hareket ~:l!11 llI:l!aklaj.. m icin emir 'I'erfli r ewJj~int takib eiJere'k b tat' mi_ la.n bil'l~.ok: ki :ss 1 ('P Mibl'3.('em nK'rhameti· u'liklP &Ii.,\'111mak hdcilcaten , mK kr'a. bir harek.etti. Egel:' nh.un <luflmlar \~IP g.a.yl'l;'U0 • d<Jill.t t hM'di iMjrn 11-1lJurr.,.ga kork\lllll bilecekti. n

rJday , mt'itcmlltli yOI" bitkin bir halde bu1: de alh ki il'lin bir p,.aya kapahldtglfil gi:iz onune 1il~It:tit.t:;hir

bli.yi.lkli..ig\lndeldkjj·

i~~n g[lclldlil", Bi.z, Dkmdilall E1il'8t'1~ !001 in801l. gUci.lnu :l!'8nglIJ. j'ulnC toplayabil· mMin ~~.I!Iini alJyu:, ..:\C 01!., elde-ki lDl! .... t. ha (leyinllf', b6yzu Ie bir r lllitcti '1:fnlyeEl k i.nll~n gO 6ini:i gt'l't'lt..n buklnkt.a. mllb.nllill1 .ell! bulundnrm8i1 Bl!glnylll:uk mU~y :,.ri...:ldlmldrl"? Gilnlmrce, htlftnERf'-

n~ w h'l'vet. mdece

t~11 bll,ma

gdirerek k<e1'ldinizi bi an on!nrm yetine I'koyunu,z. fig..,,&. ,~labi.ee~iiltti7. ~;ark \'e ,r.;enlJ'I:i l:1rafla.r kalm \l\rn.rlal'la ,BrtiiHl. oldugund :II a.nc-ak g,at'ft)e ~obu a~lk bllI~mal'l l:!alm parr~khldl ikj kii.~iik 'Pe-ncefe'!t~!I hllvl!. almak m.ecburlvelinde i· £11,k, F'ukd hu.nt!!.!" hi~bi ... ha: ..... a U"ce yall I t@m'in

ca

5ilFilp

cidon
bi:lylt'

OEmlln

Yi1·DS'lIfl, rl,

lu~uJldl'll} Yf3.0tLD
I:_,a

hirlUd~,

!:!ili" miieyylde Yl;lk Hen. gelmiyol" mu? ai:i:llIitnu(!k g'ibL old Ilk·

ehi!!

I in!!

\'&l"a'bilrnil>t,f'.

tl'!

i'l •. d n J;l"etiTdl~i malll'l 1 bu· I .1A f'l!thEi'"L ,..ib, M()~<)·l imp'll'a. MI1J!'l] .... ln~iIt I"e. araslnr'la \;Ii

1''' \Ff!

II 11\~m.asl "kdi,l e drolmu<;tu. Hinr'~o,; Jl" 'I"f'rlp-:<rni~ blliuna I ... t..l; n('F1re mef'l~nbl::lTI, ci, r"::' M3ki Pnrti"ki;:o, VI!!: HonanJ'.. ~

tt.... r,..

.'J~IJJ~rh, g'" ims"t'l!ige

~ ,.. 1613 t.E .~ mbQ\'Tla'{la. 'kapta" l'J ~.~Ii'I')'l1 lIe birlikb~ yir-mi l'la· rt~,· hnnli7. df'llilC'iI;;i!>iflle i~lu;n.

bru;l~JJ-

r~ edi.I1n ,3lr1i1n'l1Cfinden lp,.. rI!lJ!;i ;p.iilJ;l.£ebat
"~I'

SOllra [1cok :;e- •

"::I-;··f't

I'Ilml~~I, Roll!!

l{)(l rbr m·ltri H.~2.lnd~ bnltm:'lll ,;1 WIIliIllM ,wDf81an gall!'; l"dr biirfik I alkUta I;ettd dl)~' 11 • r -i HId 'kunpanY:lBl bu In, ' Ufll] Delhlc!.c: hliki.i.m .• n bi.lyuk logol imp!\[:t UP 1'm 1m ,.lIh· - rni!iiU. Mllt~ k:. 1: 1 bu im a["~t"'lluk vakllma"

bu tel"a. 'liz 'lHtrelw1.ind do• ttl t ng'JI'l 1i1'll..l!1 t8.zmin;\t 1. rn(K meC'\Juriy~ im]le luLl.,~l}, 17 flr'i 3!'ll'lrl :-onllunda :!Sa.lt.~ Imul kLlmpI'i1'l~'&Bl H'mdi!;i!:11H!'I r:enrge: M8.dl"a.5 \'e Bomhay bJ 1.I1:' mtihLm FI('hril'lru- 'PO ts D'erkczi r.H~,yuIlM grHI mi§ti.

bir ill! DIEm !6ii krit , bu \'a%lQlluil yli . den Ilk tl!lllgl I:rUyUc.e-k lokmu iile kahi:ita.k bh' adam Dlmadlgt Il:m bif Uirll.i u illin :Rrka!iml bmm DllUnaJ..-t. ... "r:' ,muh'tt>Di£ roJ1ardK.!Ii Mllb f' f,zl ~ _ -:-"'" ........ >LU ....... ~u.tJI.IJ··<!.i.+-'l-!nt~]{ -'A'-II.f rlrr1ll,l E!.1la~t, k<:J.L.ililhlt"u, ... Wi "'!:iri'- LJII.)' , ~11 • iq,; bi .. Him.dlinin \llzilll vaziyet;mize-n az, ~'l: kl'l.)'R&kt8.1JJbirimten gel milk t'l'Lreferiui arnmaJItllif!l"_ Nitekim ,. !:IIIi'll bir t.. dbiri ib\'c;I\J !lIAr 1i"i',gslnda Mr, Jo')lm Ie 3.Hikad~r o1rlugunu penccJ'll!:·l meLir!iir: ~len g<h'liiiln. Kendis'iI"Li. ~ag,n]l 1- Uyal"lm.l!j g5111i11~J'i 81HJ~(jl ill kumQ.ndl3.VJ. {'li.ue aldl ve tiya~i oIilrR.K ikhu~i d~fa m~ bizi i.kiye ayu·ar k ~anmlZl bq: ml~ bh' Aga;;: ~ IJIIIUfu: I ginnesmilt'n sonr-.il. 1ll1lzdL'r mLi.~ krrk ~'1dz sna:t mukB.vemet kS; biT yere I'li'l,kl Ujtm ge mu· 2 - KandL'rJ.aJ, toI!vik edici, e. IHlrmgu ikin('i bir k£J.mr ile- kar.p 4 :i, Fakat miistabkem rnevkilo.ljlyor. 8u I;~mr; Burea mfl1t1r n uzun miitldet mlidafaa Pod"l'- ,aff8k olctl.l'G:utJlkdh-de 'Din nllb.· mek kll . 11 yu:~ bir mwad; BIJ sorum iIi:zedl1e 3 - 131111, hQ!,J SQ.rliniilz, formJlli e ina fI 17 MRjllR '940 tarlbiDde oceii .gori.ildii. Bunt n t.zer:i· le vadeUim. I~ncerede)") RSnldl_ 8irlr:a~ da· teliiz. elkili, UYRrU!I muey!!'ide: 5!P.r.d,ir0111)'0". Ve mu;!elerin hUG rill ,iHjo!'W91nda, hiilil. derl. ZGl" {d.ayak. kilt' , mu:fUnekUllu mii.Wda.a dell h~ IrJ, bulUrHtn gem.,il~l'e de ha1 kiki2. !OOitr'.1. tel-{nr g~ri !;eldlf;inde. bu iSW~lmi2in i,mkanslz 01- I~, t e- h·1!l, k".... , } w u.l1lT.. JI, bu vlil.Zonun (yer oUmdan t,;.tk&(. Jj 'e i!iil,rcti 'I'l!dldi. BUlIl.,r, ulJitlm.l '£Ioyl..f:!di.BunaUlcl sn:a.k$Jmcla, mi-yzuiltmnlim 1!Iu li.a.r. I'lI.ml~ oldugulJIJ letmta. di.veO eJ . .,. ','e dOneCo"lR ol.salardl bukal1 h'fl l1eplmiz SI:l gib] ter doki..i.yOIn:;tkla ..dI!n bl&l1giRi iloli! be!jl~pdigJ.. d.ill)'or. BUJlI1D :it"irl de (Vli,f.Q1IIlIJ llm"n mul:mflzlarl kolayca kuD:" dt'k. B'U da lfl'iml.z.ile-ki 13uSIJ.z.h.l. -,; 111 <l1!"~ l 1F.li11m. !l-libib.ine iadi<SiIIll,! ~:!lra.r veri1m.emtar cBklal'r'h F:1kat hl~bir godm.i gH ll.l"tmyordll.. Derna1 helJimui!: Binr.LI;:illioi hr[l1l:)IlI~yjp lie-Sip at Ile mllledair "Iall da\!iI.11lJ1 riJYl!ti ~ n~lIdlarlna yeti1jJi'l'll\!k i~in lmu 'f"i.h~:'!Ieltn"imjz.:i IjIL'karal'ak ya:rl ql11 mnkt.e.n ba:ika ~ yok, .. lkin~.:!Ii. lllnLlHm.da bw:.i.ne vC'kilinin maheIl'Iedi, soyitl1!JdUk Mr. kii;fi !lldatll~1 o1~ ~@k lltM", melle DululLmadlg-.mn evraklll let u~i.ik Iruvve-~lerill&n yansl- Inl:t: hil" halde Baillie hava aJabiJmek i~in h!N'· tI~iJllctiliU it;;inae, IbeQ--on 1imllk: ]{i.kindel'b Imla~llell~ ve bl'Lzine ~ rnalrtiill clii!lti.h?i.illii veyn. ya· kel!'ilil ye-:re otl.lrm&Sln:l soyledi. pam, ro:e:.a&mrla,g ~ka b!i.l" l}e~' gijs, diVllmn ru~ Lmde Iar:U"laro n QI"nthi!lJlI !:ordiikten !'!.onra flu daracLk yerde ~ok 5lkl§lk bi" hl""lIemez._ Iral'a. bIa janLl~mJanm madlgl VI.: binaenaleyh bu d;hanm Hr,l 'ill (luijIDlLnll\ mii :>keHlZiyeLte otlU"l..llldu.gund..a. kim::;.! lUfe-k di~i -j k&bya:r. :Bu cia 20 in gi itjme ~i kabu] UI- fiitda. bWrllt U511IUDlilbakcmfte'ri ayal!'lIn uzatmag:'l. imki.n hula.· ci}~ ytlda Vil'! DmmmI Turldye bir mUtare e bll.yraiJ, gon:nUI'L' n'llD 327 inci mad.d·esI1.'lM lUilvor ii.1e mij a.ade edHm@'dik~ de- mu I[;fLG' rih i~tD. 18.!jiatm!l.t de ZJlJ kaziy'Ya,i muh.'"l.keme IDE\' d f Fal:rat mti~ake-re esnasm· av.aga ~8IK!l.mlyord\l, mel! QliC GlndflJ1, n te-rvill: eo- b\llunmacb~ .. ) ltD.l"".lrd ;;i6!iEl (lla~ t'a r.lij~1l b,ley.e DB.illl!e gil'!i;lllat O'l'HI de.lWI1 s'IlfiuzhJgumuz dilem I!-, ziil:r"dlLiyof, I \'.t' j:~pridi"!klle[ ti;..'ilim oll'll'lall tah:llfllmlil ,l'"diEmG2: btl" 'hald~ Olrt ~u hale gore, Tlirkiyede Ol'mrm f::d:II,J-!i .... efilWlt! lra'ldIIEl.l". 8imdi 1m :2:lil' 1nct ml!.dde~oj beh~1 gibi teneffiis de ~r-le11i. YilllgaJ.arulilIl Mnmesi ~Lb)ll';)zd!1. 1"'1'. ffolwill, MHl.rae!'T:Iin lrnuLl r;dir.!L' oku~'1llJm: (K1LZiyyetin muh T~lc["ar 'kaplYl ll1rrn,ak :i~ifL ugormoo muhpn,r;lliainin mruni.~~";l.tln:J. H f' ~ctiri locek istiellab edilrllkil:m I!, RDOIIi.!; me\o~~ll tt'llkil et "1 Z2f11llU hiiddeHll hi.il;:llmf in 'r{J~l.Jk. F.akat hep beyhude idi. ka~ml!} g;ibi btr ~J" ... BLltldiUL daIm!lu:!'I IHI Ioikmda tIllittherdir_ t.::a.rl Mu.h:'t.fwar t..'lhrik ederek i.h:.er1 hs. bal!!in DIan Mr,onde, bu [~in t.uil'U . inde ll'll(:air ~ Vliz bill ).'etin m\lhkeme mevc~lddul', dem.i· (dlP'!:lk) kuwetme k:'l.lm]~, t;llTDktl h "V 50,000 tl'!_giijS!: Iil'1l.~ mi1!e ates et11lelea-i ia;ln bflkar-et lebllm 'i in Lld ~m \. [Dl'd'a rll1liz si:lzl(r klrJ~lm.mrdl. Bir n~ti· ml~ oImUldrrr •.. ~ii£r imkftnlrn ,,1 lr It ndll'willlu !;ovledi, Hindi I.tlhio h: li!tinud SCbebin.iD mute I'e elde fU' ilrnlidtBi>1I'! raha.t llI.e~ EI:lil ;,'fom, dliLmll~ \feya kl.l\'\'e'llen uhaflzlann h:lVatlDlD koru hid olmas IfwmdJr.) feEl a.1B.-bilrnel.c iI:;in ka mm siirdi. ml?diiimi.x L'jIndlr kl dipC;ik, II;: , ,tJm ,'.aidl", ug~m itiMr'lhk~'rn" """,]"I'ligi kara.nl ; Idi~il '!l,emiriflin aralJ~ma hUl"nllmatllH, Va.f.,I,lOdlLll' h.">",,iyetiQi kltD. nad ilrnesini bihl1rdi, ~jmdi cllllod Id I.M"d'lloiBtin ve II beMn Mil dayruill'l1., Bil slrnda arkall'! - rnk, r~1"llcr1n It:ulai1.l bakbnoa te ( linn j;&ZlcrindC" !'Ie kaa.ar dm·'· It tlhruilm, kabul I!tmck la, anc:a.lt dun oy1e bit' taaffiin ge'ldi ki RZ Ilf.l!.'tiro edel't'k yilriltmcktl"dil'. ut: 1an n1 g.1)re-ce~ z , ~nro.flnnJ'l OI)'t:li oLmadlS'l JJ.telll:ll:t: jandAn:na, yancun. glt.J vrllp.ah m,ahbuElJl'lf .:iIfIon;- doha hmgub('fLlrt1m, Rwr'lllnJoo bedayn rr!JI;;:LM£Ldlr. rab.e"r b.a9rml CI ti1raJ.il (lD:W~ ~I'. mek i.8lc:.m.t:!j''(:'n, kfLl;R1l klnl!':!'lN'i (i bir 'l.'e-r:mdadll il:oplandllar" Yukllndn dil &5yled.i~jz. Vlrmeic muktrilir QtoModtm, yak.o]o.mli:ik ir,:in, iSOzrll! ko-.. klJlllla· I!~r ,~yerli fmbay iBtleJini ara· mlldlldl[ rio, 'l'a:I;oulliI bU~Il;!.I ~tm ,eJlmdi, yBl:mz pen["fre'o'e yaC"L1!;1tnl\ ateEj rni I!"tmiyor ... KiysSIYI. t:J C eyu V€1'".R1'l!hl.},.H bir l!:apl~ mild1,., bnlnan baTic di~er1erJ b'l" iilnyaLl: ml a.tltllyor Ad.lln, tl!'llml!LH "r,VCL ik roe dtikhrri zmtLllI1 J )k flL neer si bulr'la.n kOI'anbiT nglEdll1ll tehevvfirl.e ve ~II- bahal'lcsily Imnll'rt.lruil;, ull.lh;u:z: mt!s dl'iall'Yh o[ll.rllk lI:im"i v(' pert'!rilli. b moll2ende g.e{!irecekler· go:!terdf len bu ka,rnrilan !!nl.ft~ r'"'' ""II Su!. tliYI~ b9.'':1''I~ll''akenleremi !tinn.i,yor~. A~ nlmma

etmiyorlanh, 0ctanm km'klm~ vaz"" til'll 1 d~ik elmek it;;i.o nrafl I!'Qzden J::'eC'irdim. EUetirnizle ugrRilLl'3 It: il"l"l"idtnk~ Yl a~maga ~alu~"hk. Bi'iH'tin bunlll.1' b~ \'Cl be.l::.hude j. eli:.

tcbljkrli, m~B:lkkaUil, rnabrumi yet '1,'(.'1 fedllkii.rhll: i:lteYNI bi)'" ilje, blitWl lO'atanda!;,ilnn lIio..,tumcalt; 'ilartl.al', i~ti.ma!Ll1!r' heMp edilerPk mi. }'lIog:tna mileyyideler ].;;0Ill.llmllqhu"! MI'lVNaLta. bu aglgG.an Ibir ,glil!: atallm... Vali'l.n(ja~l, biro Ql"f.[!fl.1I y:].]!G1II'1lJYl. .r:::rnla ba~11l kO-~furn,c8.k, o1'lLDII:ij,C I'fIidi He , h!' "./

Ishall!. k .. fidu·, G r I d<kkl niumnDm~ 1 Dli.t !lev nl tall:im QlupmTl6 ~ ';"i bi!' Mamnnmedlr, BU~f1 ,flJrui'lliktl! buJun n Inl [\i~!tLl"lJ\omt'Gjll CllSnl ilndl ma(;]d Nlj: 'G~J"ek hi.lkWll ete, ;e;rek6e ef'fII.d !i'e cemllll tr. aiel Ill'1!.2lide 1I~~c.(I.ilec('k a an a.likal m~nkLlle gsyn m( n]J;ul.nllll. bbkutrletiD I].,) oldugul'lu t rih ettlgi gl on bi -n,':" mn.dQ_e~i de: (RLlhllam. Q 1!<a, alm kl!llz.m baCriyat ya pan.IDlID wu r;l:irec~kI~rini v IK £L!lillml!j crian ,,"san atiJmD1D za bolcdill rek mtiz.eh:re iIIt;lnu bCi.~ l'L!~) ii.rnir bulunmnidildt.r. :Sur a c(;'za mahkemelllmrell ilk B:lciill' o]an ,. kati:,'~l ki1:.'!!br.dt"n la rnr (lA, !:iu matlddertn tamamep J'II hunG uYg'unllur. nCll.!!; H ~e

1 II

r-G r a
HIJamn1Vlle,
-

toprak

:altm(J1'Irh

.

s

-

I
miy.cruz.


JnlP-~te,!t:nln
g \cr1 ill 11
t!

I'lg:ll~er!!rdt' gro.mo!on III ~ .a ,..l 1M! flenl!'.5lndl:! lIln\:l .' altlorll1~ m~u ldr!l1t il!dill::~Rt1r,BIllldrl.fI, ro all veyE. !Ser; ZI'l):ltdYne:!'l 6.l1"let
Gr.'lmll'fo:n.'1 i;.onl.ljorJl.lfirll ~flIlI&n ~.s Ij!1lu I!'";t 11 YIn n..lak pl!l III jijllHl!sJJldcll. 'b~h~et1Iy"l}r= Gt~en
Ilene z.u.rrll'U.1a LI7.erLnde' IiIJ I mlit.en&.bJ ~rlilwl(:ml'n ' k tie .~mUI e tirU ,1 ve p_k aIIArn gT8.nl:3lon 1111 d a .m!"_ d lui

(.

t.

tI1r

bile

tl ~llc ?:.r buH.mn:ru u:r. E!lu (,,.em, dL:U.;:-e ~~:ll bu t "K1all! I r, b h",·IlIIT. kll!".dfsLm' 11~e ol~rak dHmlp!n clAl'l:l tlLr k~ ~-ih rDn ~lrl!·U '.!ltd", Bu rlrrt W, W, Jolm.5(ln l~Lm.i1Ib!r lek t t:"bblJ lie lDJlJ

irket

bakkaniyel

eDl

11

JTl 'fbU1Jl~lmll

~'ii

rut

al

1:1. I ve kl'll"~n4i yollar.unn

nnru$hr,
IDgilteretll!! lmal etlll... k ..r
10

fQn 1l"1~~1' UIJIl NreeUnde Inogljl ' i! mofon kull1j;!B.ll.... J t faf,fHLan 1)lULl I!di]eD Ii IHm~BI"!mlU(Ln ll~ridJr BlJgl'h.ne kad:u-, till pli\.ktll.n bir tnIl'o e"lde IBrJem.ctllrn ~ k t he r s:U1l)' Q pla~1 aJatl'rn!>H;t3:.'II1k,. E~ r ~lr t(l. nt I!]i:lt' !ldcl1111rsem, ~!veU.m bu ~el.;eveletlp. 50 ~ell~ n'tlL:] jm;W erllh!lltJ. b!na oLaII Mall~rn L, .nt. 50 UntltlldakJ bt L'O\'1\ tt ..tllj·e 1.1

"e

;I.l'

deeel:lm,

o

ii'.--unand.:.1rJ

bL:!'I.

t~t.lln i:lLJ ~'".
ki.mu!]lr
c

:JIl~ bin.
.lnw.1

'i'e bu II'd1Idl

sll1c1~"lda
Ya.LnIZ

kac C, IlLrl

h~t"UI. ks." yil

mil von p]1Ut
B. B.

a

K:dI.\kote~de

150 Iii n ]:11ak bull.lUl m.aktluhr, Daha gllo;;e-n .tlaZml.n ll~'1n P lULZ.a:rJndLIn l'RJX"f"ds B, B C niH kliIbipl:tlUlP: mudllrii hr.F 11,.. 1 It
DJ, l!!i .0001

Iil~drkl mllh ~llr rJl.d:lo'D IstaSYlml3J"1 pi; k ~I!' IiIdif;lnJ bl]l! r mt!irtl:dir, KutU;ph~l\e .ailiduru nt.
ronda,
Ii enMr

bl,Hunan

III ~1;;L'f

~
oge~

mllt~vt1fll.

Sir

Ch rIH

&1DYII~d.lt1

~garOllUn .,N!ln PIU A.llrlrJl.
I

IIIr II a-adG~W1'l 11"ViI!' elmi t.lr,
V, 1l:'i~OOO. 1903 IIf"Pleti1 nd t'

Ii,

Loll.

dmda

plAgs DClmmJ,<;t..r,)

oo;t

n•

BlRck HDle- .. adl verilen "u m lu:en hl .. zlI.tIlanlfJ.J' knhkt n c1kanlk lUl~e Ie!' ic;in fhl! ne nhtrQk kull3.ml

bal' Io.m~tl, Hill~isto.na verl~:=. mi buliJIlan 1.,g-ili~ .... Wral1"'!t e erk :t..e k r.ljl ba!!lIhkl!IT1 be 1l'I('!I ht~ lmimi.rlll~ bulullan Mih.· 1 ri hi l:t"u bie 1· r k " ?'Iye 11'1 j ha fen' I
It

·stand..,. dahili hi .. h ye bu hhr3)':()l

11'1

l", .

au ~l'OUe

b

17n6 da MU.~iclabfldl~ ibtiy, T TllhrBce.si i)lunce !..:all I i'ln biT 1..<1-. 'r'aris1e\ ort.ayll ~lktl. '(:'iakat 11C'.£lll'1h lIlikilm.c.t1 t>le &:e~rmc· ~ muvaffak Qldu, Bu {{Jam kl\ tnll, 'C blnjd ohlttJ.,"tl gilll 'b' ehp.bd n dDlrtVl In!!"ilizlere lrnr. do. mUdhi dW;lma..rulJ. K ndi[ ndeki sonUr:l9. kada r'! vum t·

,l::!, 1 t tH!erlf>ri 1 k(l id:lt" 1 fi altllHl. :aJml~ll!roL

&dlln sel1~li:.rimle: iili. 1<01· ... r.ye 4oiJ;'11 ~'::1JlyQrdll ve bUY;! a~llan dril'nelk lId . penccredCll l):!I!!ka 1~lk va at" 1" hir d!!lik lu h i "okui.l.q k Y re 1~5 I'} Me~' d I If, '.Ik J I: ap Ita· I ra 1.)11'k~lab lJl{ Bl ,gtIlln bu Itl 'I J1Chr b 'C!:')'I bi1yu bLl' zLualJ mdc ~e('il t'ce1,derail" BIA knr· \ nc ge.~ un hi],ca>'c~'i lr_ Hoi· - JI ~ • f IldDn. i;-i:iyle anJatllml!J'" ,

"II. Mlihz-an R ndlm

I:!0YLlnda

ba!}JAd.Ja.r. BI~['" bu halimiz,' aeIYfl.r1 illtivul' Hindli c:.n 'u~ biraz !Ill !:;,ctinnel('ri ic;;in no he: rHere emir ver I. Bu k hilH!.ll&
fr'In Vl'lziYi"t, y~ hnv'kfl'l r .,. 1c",r& !func Illrr mi\n~11 F1 1<11, Bjl'a.~ :;on

fa

rJl !;.ll ll'Brll:nrlii,

Biro2. kn.lkma:;;!\ hlulttC'clir i1lanlnr IilU B.ef!inin Irel(ligi f"l1'1']('F>I' ~ f11"1& 1 I Kl'lllil 1"nl yenI ... l'3u ' 11 m(! ~ 1:lIl~1ncll· lilir f:. k1l (11 limn il iiI' p r·
~ ~lIk un.l h ,,(lu h.l u~ 1 i rl allOCB (t· I fI nn hir i iH ,~Ik Idi. !lJu, ynrult1 Q,tc~o KU lie \og-lll hr' :ziY'1I'1ill. Onu si:indfn CC'?lne
a!~villi Clcn11; h,
... II 1ar 1 1 I I~ 1 tlll mul fliT

·a

,"'H.IJfll \'1" 0Il J ['lnl1l1l-U ak::tl:U'I1 vaot flll!da.n :vvel kalr·yo sa.I!lill old lar Saa.t Jiediy Ollg!'11 vnIile YJ.pLl~m b1r mUJuk&.tta hue bir ;..arar gOilIllct.: ini vaidTe, bil' fl kcrill ~g.. (.II I buna itimad etmelni1l:i i 01 ~ cU. :Elbett~ s';zlerioe t'F,'a !I1~lann muhtcmel 'hir h mlanon ka!"Gl1ngiHzlerln K141 n.ilnm.am I!zI.mW. Ylrt, Cl bil' p.

•13 n.f:l:n umumi lie

zu

L~

nrll'l'1vordu. ~u oldll kc a. U 11 tiyet Ira i1l~fl"'I-d il bu~iin iimidl I bo~a !;,Iknll§ll. Bu C\1 i mek i 11'1(legl! arwak yrk1!.l1 PlaIt ir;iTl ku aml bBi! . :'irn,jl icel"ille Utlll1l 1i' "j! mlidtlilj bi T' kai I.il\llk gOl.e ~rrn¥Ollhl. DigfJl' l1eIlCf!rm1C[1 bil1f k1A bayaUli.1"1 iG,in yegan'2l t 1111 alan Buya ka·
tDI!1Nlnn

r mi l>bni~'or? Hu'kcl bir id",n:: blJ QTt:!. 'I;,!!,~ t~k IrIF~i ill' na.lkl 11 reye gollinnt.'Rin \'eblllin.1. u.~.ilbQ., ya.Imz j~ndarlllil ct'inlu ODlu~nn.m mJ ylll·ley, 1m? Ell'eH.e, orman. yaoglnhnnlJl f!CiT](lur'illm~1:i1 1¢D mllh:.L..: al;;.i:I~ l;L.ygili~ 5W'rl1DIIn dOgu,f1 ..'lIInt, lei" 1 rrli3!lHU kloYlru.f!¥iz-.. D"m'JiI;,t Ti.irki~ d~ kallUl! Ull yul ~~ If t' k ZOI' Jqp.n!! I, I.: h~r' y 1 Hlnl I ,. 0 ha ( h t " 11lDci l. kn U gLbl bu I II ~ Ilir.~c~lt9gll', m~enl, I Uk, lu klh IJMII 'dici mll<.:yyiul·lf'r li;o.~. lrl'i[lh, \'eyu ctltleri, ~"lJulJo{Jt nit.! tl'l.-.:ait v" (loymw":flli: I:dr 1m' nIilllt
YI'I<l:i1k kijruT}

hUlii '0 •

Halbll~i. ,"'''~n ntikncan madllil olup muzcler ~ mLi!<3deT'E Mi olr el:'u.r l~iIIJ ~Iilli Etfitim Ba~~
liS'! \'~

nnlu1cr

hJ;,u'Csl~de.D

bo.ijb

bi r l.! tl'Pl'lin 'ITl ~dfl.pi:l '''''~ h ol b'l1ml si kabf9 mil.! ir '.

.I01:i1!l"rTIl"Ji,
~ I~llIIl8.!l1 rt

,>'<C:)

Ilhut

QLl lJl"'illh~

Sa.. I:

sa."

illI I

bit ~lrJl bulmllll:l-JZ (' ~ O}1o!. 111; dum n~l!n ll)'yukaYIl 'l.:lk !.nl" tllul hn IW'IDJI bLr fll'mlHl j'1tn~mUH I: 'n!ll bu wlnnd!l'l TIL' h~:lbllIr.'Il:li, De I'I1ru·Nl!!t heY'In cddJilTl' 11, ni!<le e'llllO l!!t.rll1l1UIJ (J Ii I" \bllm Iidir, ~ b hle, n!1ley yidc knrl!l."md meruaaLl de ihmnJ L!i:.mo;:mliyizj BOy Iblr lU nfuall

-lm:rtIIIIlA'1I

f or
I

••

t

ar I kuruldald Him \'ld mlar i mUIi'lj.itlik c;;lectok 01 I1rti lum ticdulleD b,k:ktlcn r:ljkkn~ ve hOIll!-l1. i\'l,'!tL ~Jl~r.!iIIleLIlhleniir, "f:lJ1L1kIFI'n 1'1 AD.k:lT'[:! iinh,el'$itdWLn Dy bh'li L.!o\'t'rdiklLlri kanan HII!.ull.t I:"ihl ,~kll i.liJ.lmmmlan h-ol.IDlI.kur, enl\'er;,;i~ f11U11m riy(·Li dev lilt ~'Il.i.D.a ;wrh kOj)lifllIIII' bi:r • m'lLbila ir;:t mil.hr':' .. • om ~i1 h ilJi h u li~ h01:IlOl n nc l~nJenlr.:" tllttnkLan yolu aulutuk LAo rna Icle.rinrlnn p I 1111 elruduutan sonra : YlllLu'dIL' l!ii n sistemli llrG]lagIlJld.RTIln edeblyutta. t hribatrmn {riltl U1 ,,~'lk:le<l'::Ii!» diye bn It!.dl<;tUl .... SOYRllzluma 'lin rak ($('J'Ii Dal!tI unut rrum vCFika11 ~'8.r1m 1 d,se11 bl .. :;.cl ~:'o'ey(' diJlil'i.ir dngtlull. ;.eni ~.: I od.u~'r' ljl'ilE" ri birl~"llli Z } 1115 IUI!O rna ';I;'k n dill" v r afi'lt'ri ':i'tldiw \~di~LIIl, fllk.lt

e

partinin
h"II::In

Mare,al

a -l etti

liderligini

u~u.ncu

oil-

f
L....-.
Cl' \'('

umumi hl;o;lIlct kl.lml:;~'oILlrn·1 t:lraluH.lo.lI lI'1HIt-!lIIH.:.sll l, tek:1I1 ct tL Jyel'loe-Il Dlmnu S~ car, bu hU!.1l.!;

(B~l.':~ f 1 1 illt!ide' nr

I

('Fl.wf n J~ I 1001(11':1 OL,,'r, .) mlL"'I.i D ML lilt r~t Kenttl Anknruyn g",]e-rek bu tamaLJbflIll1 liallLl hrtl<lkl'Hi blr I!ldde
Itonlllil11o K~I'IIElI Du'bOI';1 su l:l:foLhlltl
~;(!L"I[ll.

{~guv'eyligine razlolmtyaf1
1

in~III;HmUl [nlU\'!l.lrs.k omlml;lljlar1.l.n. Anklu._dlL bir Il!:lln\l~ 11 inln art

lutrulmn
lantll[lJ(]U

I hUl'llal~llIdn.

Y;lPI1iiJ'l lopl{elllLrr tln~r,

genci ni~anl bozunca
QI n !intlllll Yrnltltlll.rde

6rdu~u

Errrn

ta bJr ~l!kJlrlc bu. 111 a~llU l1crl .5ftrcrt!t, m\lul er nln .:, • Lit • :al) I .'
1tl,1:;lrll ve Iloml",!,on ('tI!~\"..Ur ~Lll:. ten, snnr a, im:f'll'Ill~~lI1ln U,)'~'lll 0' lrlCOL~~\l !iorll:di• L Tel'hI kabul l'£.lllln"k olaulllILlI..blll gi;!:tl] [Ii, III tnuil .8:..1 uc (' t~llli ItJld~,

" - 7 Eilu' -n.I"~rl'1fll1tl lIl, 1.J~reRl I~I vt: dl~1 rueruurluru lill'll ~'AJ1'11'l I i!ln!l '11 !IoOI I E, T, '1', ~'e kllr haYh r
klllj",!. l:lhmj( oollml1tlr,

I~ilnn!l!l:l

fl!'C'l ·Uir ~I

umlio. lId

Osman
1).1,'1,

Nllri KUl1l, Ol>lUO.n BUlllkdoktur Musi,-,f.'1 KElnlH .... ell (1
LI:1.Ejt[l.Gelmekl~dir.

l'r

TII.'~ a
[II' m

BIJ: tart ~I .[) 2,,5. mllwln hr c;:e JIi: sru. h .... .ll~ btr zam 'a(' lekll!ln do' bul L1rHluf" Btl z~m 1: a bill l'd ll>on-tH, 10,,, mil'l'LlIl IlL ;,J,llk ,,1pud ]{lfilllltl f,
d~~llek' I ml~ m LHI k:-..\'U~ll~(J K t.11t, Fu k.LU': bu .t{! Imletlllll1 ",d!. E~ k:ld en, z a m l.oeokHial Sf! YLndirI Jdc ~'tal1ll I Im:'rl'r blr I~~!t:'rmt, k lI.bUl I!d('l'(ll. $lntdi. lJ1\h nla I' i~u rulUHlHl dnhl hu humsUt l'ieluhly~ Sl'Ihlbl I>lll1adl~1 11~n lIrUlefct, tel ILfltnll:, kotnllJo'ond n, komil,~'(ln(l.

ok l Purlu]C:n ihr.ol"! (lilet mlllcl\'E!k,lkri.ntlcp ljir ){IRmHII :11,11111'111<1 {llooak olan bu parti Mccli1lL' 1l',mliSiin i ~lmdhH:D. t C'nlsil ett Il'I:·bH,·ceLair.

nI\Y('L 1~lemnlf, bJr (l:limQ Dlf!lk:LQ UJ, ra bltlUh..llmJj~Lu;r. HetlUie ",udur: YI!nI hllda M;nL'C:\I'I)Kaglnda -1 nUnl;' 11 c 'de oturan Oh;mnn a III. d 1 ~2~' ,lnl1fidlL.. lJlr: te r;d. b!l)l1do ~ltt "y evvet, G.jlnl .~flmLe Akal{a SD ~algltlclbl 24;1- llUlHlI.h fni'd.!l. eturan 71'f(llJnrl o.dlndil. 18 y91~l.iJrll]tlll. bll:' l:i~ a!.'lm\lllntnH(.tlf, fikll,t Mellnunit1 iii lIft Ohf\ mlL'j.. I.". Ii.ne 'III DLllrl.k [Lim Ilk lltltttnl oda, 1)u,D.1I. ralJ oUIt'LI I Y' ~ II ~ ru D[}Zrdlll!lll1r,

~un la.rl
OJ ~

;l:llLn·t mektc J uL' I'l-[eLmt!nin iIll.lh va 'Iydl $lI~
C.fllllllll"ll

Jilitl

ve th:~n

lst!IUHL cr.

.'1511 lb Unl mil! m.ilil, dllVglI\lLldlt. mi H m",f .urrde pph!?lI1l SIl'l rce kul] tndL~1 klll'Dn%Ca Itl

iliIl r miiletC'ilii;i
hi I.., itham griSh'rJ_I~ni

ge-rihkl('.

fa ist-

dUgilni, il':irt;"ll'ik oblmk 'I'e I:m hlil!!l ~'ll~I1ILmak

her ~';:t:o"lb:.a b~~ \·IlI' .... U'UiH~. fi(!x 't k.· bllrl.lll,jn~unlLl rml:1.tU, o Ikrec_etL~ki m~lli\,e_t fi.knnLn ~I!I'd ..e itib",,['Jlll iadelo'e mec:l:lUru;t, Ttl"HI my~t~l;gi !Iiya!li l:Jir jio&.tU n1i~fkur~!'ii d~glldi.r. H:dk: P.IIrllSl"
nil1
... e)'R -

l~"

!":lS"r(lllt'l or:all mudl I, ti.'! bJL IlILUtnl:'lk.tndl[", Harbnen sonru )'J.~111111 1 dCrpl ['dil'[I[] ~~II l&lull v rIO vl~ 11l1' 1:.1 tm melnfl.,llu, 1111[1 '. crcl, \'t mal l.erru! f~}'siJannln :t tm SI ij":!!lill~ llllf!ilrt1 etm('k :>urL'tlle tem.lnl 1" boLl JkeLl, otubU,,>, lla~'n~;LtZL L~lclmEllrn nl[J i E'!~~ll:'ri !ein !;amflV(! ayq!mll :1;1,aynl :;:iUlualdli ~ld:LL1[(""i: ve r:1I zl Y~rlmli :!;oemqele ceL'~.!>'~[1 l'Ii!L'Jh
nlllmllkt(',

iRiml~ripi z.ik~Hliiim zevutui 1)[1 iconi parflnin k'lll"l.IClllun ml'\·.lmm;Ja bultll'lC1IJJ.:ll),nlll ve I}U lUlL hnarrltklut tn t:HJI~~ml;mm~k: 1Izere uluug"LinlL, bu' p.llrti,te aglebi
ihti!J111
M'il

YUkllfli.ll

In

bll"~!tl

karm::;.

,&.;l.P~il

ml~llr. Ibr.lll.kl:11l"1 ttl'): 11 t;lkJln Q l1nlln!!':1 hlil.it;iho.nQe I t:ll1"!unD. t
ZEl]'[l 1ken tillnu"Wr,

:illvon H!lyd dUo:
ml"lhr.

}': klLI!.~ u't"et mull,";"

ell

8.1

Ii' evzi

~:.J.kJl1Rk'ln

nlk

11a"''''li! olunuyor,
Zftl1ld Urah SI>": l'lfil
~UI'llill'l

:;o)/'le!lL:
-EJ;, T. T. n~n koHL i CLI!.I;'"'II'tI, kalll~~n', Ito;;i."ll nllHnu~'la rel tll.)h' dilt1 \'e 7 E.' ItIl kiU'LH'jrtL LI1!iloLn 11~.s

Q1

l~'!lU Imli!lr'
" ... lm~l:;:: ni'~

SilYlO

D"rnl)kl'al d,l~lilrtmlt1p do

mesl Ve'I:llr cn!l~r"Jrtar g llt'al [!H kludc oldukl11nnd !1, 9iS de clWI' bh buiiCcl! U!.l1:r.mdne lrul,mn kt :1til r,
It

~t utml, d~'· l'. ild.i "MUB~l·_'\AL.:\R lD,,\R~51Z

B!R

8liKJLlJE Y \1"1 Dl, MlLr'!" !MU-1)o1'1 ;)"11 tI ,],r; ml];:on

du-. cll'clL 5!~TI :;;t:;%Jer]lIin !>DDund Him ha' ki JJ1ul~ittir . .:Illtktl.'(, hak I' J:t,,~\1t1 nml.i:I.Il ,HL llu\lu Tn nCl!i mild~fj; I[J"; Il1rrllRl, ,')llInd::l L'iJ1: lutrm I;Itln. 111",1~ hi; l'lr iutill'dlmu: }'Of::tur. Ljllh'l·n;tlQI"riml;.o:in

02:

Jprjnin.
kO[1trol tlk~ nhlimi edl111lesl

tliJrMllldtlt:1 lO~lm g",lmekte'

lIro 1UI':la blr .. ~llr I mn t'lrnl;U . F,;I'!c.1t milO .. :LG[tJ.L' ~{lk IduroJ!; bir ~el\lldl' y.:loL)lldl
Ototrii!!: l1I1ill]:1.l,t(lll'il bumUl ~Ir nU .sallrllr, 0 obUs sl~ri~l, knmn~ll!: ka tml:;ll t". n~~el' l[1L';J,t't::m otobl.lsll:L" ~~Ull~"eu klldro ~';1PI]ml':; :!,r, He 5 Hrn.

da d hi I olilC1l.!1uu Ii un tn f !<IIMi! • bildirmi tun, Bug ill hit l'U!ll11OtU bUttin D11"11· L'ill:rr<"inn J;' lindigml ('f[ rtld mnHj ma Ia gOfJ;) \ e", pcp ti ni n ktll'llt:t1kin t.itnt Mur>:,,'ul F,!~':d ~(ll. mnk'iJ IIIUt ~1l:III't'lI. pHdl.l1ln 111:1(:1"11,~'Il (I"l"lll~<'! e-lmo\-:ri llU!TI;ll'llHldn ke:nuLl'IlndlHL r1Cl1dil bLilunmuifla.rchL'. BII llH'\'n! ill': r-iTidc M<I~I F1'~':;L J~al.lil'I:.l: apllu!li i.sti!f>1[IOl· len mil :lkib kondLlt"rmlu nZ;"lB1 13 iltflal Ll!lllllIllU' \', ~,t reJi'BJ (j'tnzi c:: lltnmk y -Ili l'tinin lJdl,d1g'mi dtuLldc l'd bilt'I';'(~1ll1 biEdirmif1tir"
PUI't1nw lIrogl:aml hC'lll~l) hl:'m n 11131111"1 nml& btl iurunnktadll'. l'artl kunl IILI11'1uugL.iJI]luroe ,,';IiL~'l!li! bir bl:. .mIDlllL'

dururua l~erlIYf'n da)'llli A.n. de ter)' J' P.. kin be.l; I to mce -, bB.4liQ Dun .!Ijij[j.!i.l' Huyrt 1m a

,<I

C1.nai'~t tll.IiKtkotma
III ~lItl}1p

ornU

II

ze
(H'IU>l$ral1 :a: 1llcide) m, alekdll,!i;1n lIZIn ilk !C ~1l. hall eri p k .lIlrHak gll!.dday!c t ve Ihret \'E'!'h;i olmalda bl'l ub.: hi:r.i fled r:U!!y EW}'llhati iI!I!;iL"ndirdi~in ,j{!ll tltlDcl SIlJ~'8hilt(! aid .rop4!JrtfljIanni ikUhas l:c3e~r:glz. [i.:mi r ~prdl;"rl ~'l:[!l"kell Fl,1 aket p~yit.t h:h _Val"1io,'ntlh f't.J.llSIZ
IW!I:l. bH'

.y
P'!l m1lLm -.I11,'2;mdan kllV\'etli 8plltll. ! ~lktL
4

I
bit!

Nihly.,t tt!'iliirik e~lm yep~nl .! I I d<lD. lkl rnbJt.yi_ rtl"IP 'leI n ~H.Rme 1.l,Z;;ltl!m. Avu~ a,.qll '!;'•

Spasi.Oll.

n'Dsca

T Fe
dB'

rim _ dellWlu:nif .

'iid

kr"ir~

nnle3

I mnh!de

:. .h

fl-

• kudreti

.\O)ll r k.]J"~1 mu"" ~'eml!! i:: nrtma~ta I • 1Jile~,. If-n mlilln m.arH.·~1 hill. .L 1111gibilNi yll ,00tmlY" k biro ci:::ld. t k1L!.J.tlm k tflOI:l", !}.aM Buy,jk M{!di~ bo~ 1'1 i 1 [,:lll!1 mato.nmL:r.m umid n'Jkt.us.L, dl"l\"lana.· ~~ N' k:u\"\·... !l; n ynrt~ Liilr. t

llioI burn}{"U n' muhLrniyHi bu ll\c·!ldl']'·l'l.: hit; h~J' LlI"i';'l t!IUIDU. Muht 'yew kimSClIIH dj)~IIlJlm!.)a niy tJ .... oktl1~ .1"..... 0 milll!timi2'i!1 1 nlims ti ell1l\ y ·t· ''fl R 1:'[1\", i !Ill 1'1'1 .Idlr 1.1 :1"1. III :r~'lQ1nnda illm adam lW'ilnul1 I.lmm llil! dunlsl lkmek· t' , ,I I" \1" f I"l. luirl r ~1i 01 hllnuD 1:Iu ko~u"
ntF!!31 ~Lt'fISIIH1~ !l;Jio)tll11
"I'I ~(:-r

StL[1~3nt1 t~ 'h[1 okullduk taT) ~~nr,,'1, ~':J.:a.lrdeJutil'llf'n komi.!!. J'ofllnrl['l I;"rtll~ntal~I'1 n~nokW Ila. Ir-l;rll'lf11l1 bc!irtm(,51 1.;11\ lOlll[lntr)'.:t bir 5.. ~tlll\ Olr~ "~I [dl lKINC'( crr.SB

Yot

:lrltadFl~lm

IlJIlbl oil' hn~'

.I III

l!

ceL

B ••~lmtlh~tL Sa"i Si!'Klt:r II Kontl.irtml~Ull1. r, p l"ll RrljNlrc!a 1(l:lrcnll1, I l ... h

VN("I'1;!k JlIil'tllili_n l~"'k 1I1HlIuu I men lion l'dl:'~ckl~rLlir, Bir jJl'~,hl .. th'nDIJd hLlliHi51 buLu· arn ..illt'l.:J. ;·1i...1TI1it' \'('fiinwll :!iUL'~tll;:: nlln r'-:et'lllil bn. r ll'mll~ \'~ kmiUC' :'l50 hl~Lllk blr Cll\cllll g-rupu I "-zl1l: 111·:iann ~om.L l.!ttll ~i (1l[)layunLu ~'a' l~l!:UrlJlnl~n. Ida n tie )u i.iI'.l1l 11Ilk \'ard Lr Bi r.:t.~ rm ••k~m 1 t nbulll mUte'lr"willell Allkot:aulln Ilynlaea!. Ve [Illrlinin 1?1I'\'~1 blr .ark I",) in o.nlBL· L, i~ll'Li. IlltanlJllI t ~kikitmLLI tiki< 1..007.\I\'U YlI.f;lUrruJllt 'Uz ~ III L'eye gUml,. l'I~$L~R!lnl;l tslnlll.mhla tl<m:u'llBnl OuklL11l 1.t:nall Ll; yraPI 'or, a~'l'11 g" !l:('I;;N·pkt.ir. l'odn lOUin• n bJr bay clLl ~~rkl ,i,~y •

LIH'lIikkllHHn

lIoCUf8. tren,

harbin hLILlibalun l.ieruz- bit ke{M;oo Ie Ul"tl.;ll kmlnr !H1UJIIIQfI nOTTIl['11
yLiriiyO!jii.l(' Ii (lW lRrdfin rim >'e-njd.~n bnJ'!lflm.I~, kRr ~e4;iY'lrdll. herKe!'l bll\'1Jlla-

dI kl~ - N~ lll.Jlh~1.n I blli,ror a:lU~W11 '!' - Ne 1I'Dphm7 - Spv_'etli'r Hirligl \' t."Inda.!J~l-ntdtkn il.Jir i~lyi, kl! Ildlliu'lI! rtq\'et
,'(:TUl(·k

IIllrC!ll1e,

b l!Itan

IjLkanhn.

[:1 hl'l !jirndjdJ)n

Onu en m~l'I"'nr bi

u

!-"

bll~I.'l.mlJ> \'e tIlhrnala uy k nkli blr lOugi La I 'lin etiltc "

\"e

11.:',':.;:1

BI~'eti IJu ll.L~'ZlL.Id

h~r'lm~~in

o

tr..;whi.id"," ,.,.Idll~u g;~ri.llliy!m;il!. 1I'l n St:,!. fl IhT;u;; III r,m llzC'nnde. IJI r Oro It\., r d.ls J fro f 50riI n ( A bqlHhami 1 U!ITlIUUlIrJ:A (..11 kilr!fll

pro-grarnl I:lllref;IIJL~, -1,5 rill] ~11 ~Ik k;;:tr:stJlk5~.r.. 3iJl;lrl~ blldellerml

!lr;;
[)

Lily'()nnu~"
l:'ltlhruzblt !'.Itldrlli [111:"~ t1'f1d~y;tn,

dey{'bllml!~11cin, Mllh B:lll"l:lllnrcl::io j'il~cle , I[llzle U. mLl~'(ll ILrnJlli I
l,kl::lB hUSullILLHln LttLt,i 'j, k;wUl f' dildi{;i bHdlrilm ....de, l r kat Iclllrl \' ''I'~ll.llln It,;,t~'kltl lQLll Ill .. komi,. yon IUlrulJll:lSI til ,
<jH

IIh: l>omls~(}11JlurulSUll ve I~rll:enbn
b.\Ilnrl~1 bLl' k'l~ ::!I ~.tl~It;>.>!1l , St'rr bu 1,:;) 1(111)'Cln HnHllll cia ev

Orhllu'" linin "'ijid«i 3undllt\ Jnr:a rlhn Seyfi klir .~'" ~,;.I... k ~ I~ytl T1i.t;in 'tl" di.~';rll }:'.:1 ttl. _nltiltl!~, h Amel"llr,
J::ILi nn km'I,!'ti hll, ,jIlD. :-JIlIJI "III .lJtir '"12' mok:l"I!.t roW il oJ.wgzt n i~.1 t" d· il bil1l!:r.: 1.kL13 ...·ul"1.lrk·'n i.in.il,.'er,;.~t llor
IIlU;Jz.i:.ltt'

hl.lrri~

\'i!'IC-L" \'@'.1L>:1"I i,; mHyuLi l!dilr.ec,;Jnll' cm,.,lm,

sibl

isra[

LIIJ.dllilrin tlUIr.I!mll Anl;;u ! ~ 3 (fllIRu!'Ii 8uretiL! !ridim ~rk IJil!'llml1dlHI leletunLa) r.km1t'l1ll'Ue i.i~tJ71d.lhit [lllrtinin. lIt1nllm l'i.lrLlIl hl'"rnli!l1 h~m('l) fiilen l"tlwkkllk elillii, lJllhmll1 5L Auhull ai.\'lud n.llHIFilLL'rinde 11LLrnda (le· a r"k Dt'DIIII,rot ~Hf;'k Halk Purti~i

DI~ .. r

I, kl

ulm

IHa I·

tn d.:J!lla

RAPOR HAKftlND.\

... Ul \Z .. ,""R J H

R;lIID~' hlldtl'1I1dl:1 u~ ai n Surhall F~ld;, ld;lI'Ii!rlln I. tl 'rRZ teltllrl

YA IS KONUf;i! (br~hlm K.~'mll.l BIJ~b[.lra tl!!-:TH !;Oo;: alarrtk, \,spll:'IU I h"!l11ll(lr k!l.r~L'>lndo. i:;:pndl ;1nl nnhl[1fe01,}'il HIlIJH~mHi. yl)ll&ek ,s,C' If: hl:'H(::mK~
-\,1111 LI1 ,I

diltk;lt lie BlIIl!l!l!';,l, Halk Pbrti!'i 111 haWi. uu IlU,~'I~t1l dllydu endlf,il'\ i ~hr"'Jl,'ml"kt~i.r.

,;oen"l

·rlnd,' Ili.iyuk t:1lkib C,l\lllm:l1naJlr.

hll~

g~1

trm

~

:'Iin eli sta:l.ln ko..k un..]
Hapish'an'!si
n ,.' ISo. ttJ.m.~ iI .tHelia:

~

_

__:;;;";,.......:,,;..,,...;.;,.:..:...._;_.:..:::...!:.:.:...

_

·n1.~mak z re :'
iI~rliynri

me ili:eriIHh ..ki ('e",e-dler ar3"'1 " '.'nl lfi.rjrilng1i '"l"}'1l. il.rerkrH~de;\' atlamH.~a c;n.]H'ii"orll1rdl, Bli [ t'tlL\"<i.r11! "'if' ;H:~kh \ fl7.iyj>t~ _,', l t .. r'h n "n b Lre ka,Jfi!' t'lliHlt'IU' i.B

e :s1i.r·Un l't' lYe nl!;'lf1 M~'1;JJ!ilJJ 'till dl:~' P IH' l"ede f{fl>r· ctlrmedi .........._u_',..11 \ "11' .. 1, 1 ~ 11(1C hlr udlharn ba~J:!dl" B~r 1\1mut.avdaH !Wnm .13. ictimtl eRfll, (Inlet ,lezdlnde t n{'h:nl'l .'1 rut 0' amn dl':,r kOljieill }1:-f1 oerek !am l€'kllllnd .... blljUlldu "t:Ul ptlr .".i.1Ite: 11',,01' : ,>:.1,1" !l"I1~ I 1>(,1 (,f::l'c,Ve ge1cbi!mE'k i.:;ia du"eblai t cl'l{;a!', d - hil' I lIlt! II tl' , ' ~I... br.14'llltl!:rL '&k .lILl h r=oJ.: D

mil h,deioC't eUIl!iLrl, 'l'rJ]l"r1 rllkkill"l1.l~l'dll b:lbN'1 uk O!d.U~LlbHl ~,.l~ VE: 5Y Ie f'C' dH -UI'Ia tI ml~~1L ik.J: • - E, T, T. lUiJ.l , nmtlclTlk h il !icl:it:'bll:'l' ) uzUnt!ll!\ Itl.i.I!I bLI tm11 rllnll C J rnli til', 11 h Id.e
DI!

-~Il1r'l~ml th'" ~

Ank II~:

p T1inin 1"lOi J (Hu rnsl I5l1tt!t ~ gi-

" - OtcooUs .:;;iIML'I~jt1ln "nr;1uhk blr u7.iyeHe ~':l·IhhldhJ.)I, bll#:a Ur
Ul'1

tlnllt.L mlhllLt tl'"klWnln JHl 1111)::11';), .. hnmuul 'Inl w}'Ic:dlll!'r Z:llllcl Urnl, 0 z [tum bu ru .:iL'n tc!.l'l:ltJ.'IU"!n

tlen {ll'k;:n.h~'lmurle.n J Kurnlmnlor iirl'l'Ii" ol"n u~i1ndl IIIrt1LLil1 illl1li ht'nii:li H<;J:I c('!il]cU(,ro"l.:t,> \"!' blh'u)t Lit' titi'hJ ..e ~iz.kllmd'~dil, l Dj~t'r tJ],rnL~a[l ~l'ti pro~ml ~"'''riTLCIt'!

WtYliI \,:antwunn' lll"tyorllin1l. S;}a[i[IJ I gll~l~r~ni iki lliiat g..riy€' IJJlm!ll 8Un:-1iIc: illi E! ~t (JilhiL gr"M. ll''lme'kt~· iJ;.iirn ki birtiol!1bhx>, YRk'lldR mls:a.fi'rlL'l'i olacag.m Ru,,1131'1n JWk de hI) IlllJllll G1tm1Y""o.:K bl[' .k.it.abl Imtflilldrul ddt'tIII hrltm.l'I1lL" gdoli RU!l} tl(' Illlrb l"lrn 'Ii m i yjz? bJtljll~ml la· !j.1'y p 111.1 k.iWIlHlI!ill di.m}'llnm §6hretll !jalram; O;),"lIDCI1:m Mi CUH:o.,lLlSOII, mUttr:I'k Ru:ra~OIl 1.dlWl aJulli k.ir kilt 'k: .:;~km.. u \II V~ j'AreINind.cn tel;:.Ilik hi .. '3t'Hilde
]I.ri

"I! ]

Wide t.I.hki.f "e lc.zlil (,·tln_ n kilT. 1; tun, It m,ri'!Ji biolh'COf m1J!;III1; h:pimiz blll," bill.: a,,<hi .);'1 JnJ.il~ mL 1 haJi lttl ba ujl gallli Ayn i iic1"Iet t ell' lill , lI.yni Nd VI mqo
l"'I\ :I)lli ~'I

I~hmlmk,
leKJ:!nlJl'

"Iluln

1r PtI:m,

ah:.,

E!ttl dunlu,

MiJf:.:r R'tJ!I&r~ Kokmu" ~II!!I 'hf-Jl B umm gellr dillfidrtc hHl.J i.m.i"Ipt". f'i"hnnki ;)"llll: flam dol!u Sla· lih yldo~ !.")

(DB!'! .M{l'iiffiflk bu1d~u.

rAft 1 i~"inft

a~

~rkkil r 1!lllJ1L ," dEl. otouusc :sip:ul zilr'dte y;tpl lin I tlf mnl

mdl, 1111111 I()lu~ Or i 'k:uo.nhll bir

diycbillyor,
,ozler1n(' d('\'1HU

ge

.Yal'~ J rl
~ ltlH11n

1'<11 U' 'I "te$I·>rl

de btl hI hu' 'etumly"l muh:lfazA dIll I 'r HI' , lli.imu!i,Il'.k1 ,;:Unlorin bij 'We i· ~ dl5l hudilli.:'l~l'" gch ohillill Ilnl:lIIm:'i kt:1.;11 r',

bllh ~rriJord.II, :jfltmnC'1 luub ml')· d "IIl!l'1n<ill tatbik'! KlCilkl.lfS.B Itm 1.1clllLi [I)'lIncUDuu kiwbuil \'il.~l)itun J n rL::i!-i",;1,,1'< P<11IJDi 11:1 ki1l'lL Q' \' .. 1 I'!lU fLl"lnU,m n~ 7:tr:J",LZ bir' (,!'Ifr E;9..'11:tltill'~k bir dlin 'I! harlti\ 1111'liil:ulllt'lle lctl.lk(l koyuldum. Rus 8 1l1Jlh dlillUlll. VIlm1:1k l~(n

so... 'le~ \'~ ~:tAt.rul edildlgi trb;li rde Amtll"i· 100. tm'!, Fili.sti1l1 ""e!layet nJtm:1 ~tlmD.k pli.run.l le'h i.r ede-ce~1n i bihliI'rnj~ti... Arab VI! y- 11tli ~t\tC1Heri 1s t.ektiftt"n ha.ber,tnr olMndlkla,nm b~yan ~tm;~le.rdi1i'.
C-e~lI haftIIJ ODt'mli k _.Ik~

IJlfJH:r..:It

miHeti.'..:kllll:'l i dp

:t.Ldi:1;.' I It'L'\3e

,!'::a_"lllr!l'l
1!'

lesi

hl:l'a

taFnif
l
I'

,'r'.apILo1.!agl ml'wmn ve h<i.ranH!, l~ItH.rlla ebl:-b ,olmuRtu Nl'tiC!t:~le 1.'>1;.Ill ~E8~lul'a b!l~lanmllJn:U;11

bulunmu"l3.ro,lL.

-I mu-

k fi1 11:1: k bit' huyli d1. mir rn.k
KfJmiimst I'll nil'

,,'OIIT!'lll%

\

r

ml

I{hu'e ~oi:t'li"H "p.UrlJl I t ~Le. ["ml J';.I:,lIIul 1·t1lrmt'k lli ' lind 'fUr tl LtLnr ..., 7 E.\JIII IWL:HI.Ltlll' kl'l'u'll m![yO(l !trallh: [:l I Illt

HJ1I'uI'l:'t

TO:.r,Qr tu.z. 'm:;t,..:b:Ilrt

c:li 'OJ' nl~n Z;u.hld Utili,
iil':l.:ilrli;\'
ktll1U~lm

b~:io ih

iGki f"yaUHTlna

olmfldl~lm i~in. Thr yi 8!;fabUm..:mt< ~'Bn~a· p~;';'l,'m1u 1<01:1\' nl:lmiJ.n:ll~llm.

t"

l'Il\~ 1'1 ~(I[ll n, dl'dl It I - BIj Ihtllfl. ~'y\'elrt Mel:'lI~-e till l'tl It.
It"

~Ill·t t
nil".

1I\II(1Ih ill ~ ~"'l)1

,am yapi fdl
yap.hlll I,oh •
!'Ill Ilrl'l tllfu'I"or

Di';;!I'

ltlllLltAUI

"'~r\!"h',·nm,l"H

0\'-

\','1 Hus~:! Ilnlrhuull f'lim~ g(''i:!!I1 klmtJJRI m h~p.'11!l1 Yl.It:nr ~bi (,kumil tum nmma nt' 01sI1. .0 mir pel I' !liD lu"osmda. nt'IH g.~li

Ii.-

1Het p~rtrd' I Ik"'~J ltci~i ~ IldJk b .lnrlllOlllem del mil:;!3. h.iJ Iii", bulumL(::nk; ~ - H I kill! ~ngtiTil Qnilndc sa '111CLLk {,I::m ()yh .... hak.HL~du. lHifl (hi-: b~nrl'i l~rtr.jm I_>t.llleol':~k tulr..tnakl!Lnn ,;jureU+'"I'1 tem_~ileiln'oa ,. "t1 N'''l:Ilir; ::io S,ltllhLt: b~lal'mda tan... lXl\'u~ km'lll1~rcla IIlJ]131~niL' tnlIif Ibltkt>'n S(oJt~~1 hl!zl~.lan"'n l tannkh1.i'I[1 Ja bll'cl' nush:lsm
Ilf

I YlJllIlldll IIH lI",ktl'<'III', IdLLfi.'';iIe kr,.JjI ~n h!lIlU,
Q:lJrJI1

Icr
\'tol

Idm:l" blll!UIl HII vall:;l.hndl' <Il ~lIst', ~'Sl'lll 1m v LlJy... dll~f,'cj)'l;,ll\' t VII;,: .. li Ilwmurlllr 'ulhln,[,yoor \L hut.r j~ln l'JI1c'kll'lc;J "I Jlr3 yth·tnlrl' UZf!llmlJ"JI ut:r~t ,'e-rlllyur, 811 ,r:t(l:} kif ~ 'dl tIHI,,:-.IIL:'TI': tel!; ...

Rol,u'ara
I.;

um
~]mdi dlHlI','l1rJLI \"L1!;!n.lL~1lL1
j!;1! GI

I:n.rllnnl d8~~tiI-mi\'
nun .IL.<mvi!ii muhaf
mlP
},{,,{,;hul

fini bildirmeJ.tt tHr. t[1~ilie." D,. i~led B~"~nh - I!liizctisi..i, Fi li ..U ... t.ak .. i~·e:birliklerinin ~~;I d rl 1,,,..1llDin: Filislini ~ht·
~i.ID, bu
i;!l

hll.lll'"a s.a.'hne o)a.n KlI,.:Jti.s ve Y'afllda, 11)U~ rlunnn ~akin.dil". Mil .ltlllJidrnizin lulhhr ligme gOre bil hUrl, r;:: UtlUs i.~i11. mtltlU"l'lll"' h:'k. fif cdilmesi "B Fi1i:fjti!1l.l tng:i!i~ 'I.:Ii kviy.ileri ogouilerilrn i gib1 ha~lLcll iki sebE!'l:D!4en il ri g"I:lt.1t

iq'

~",o

.. ~ dll{l;

iJll

I

diU)

j>,

q..,

mCllh!rlnl~f.lt'.IIJ:t IhLI

31 10:1[1

!:l~m~J;tNHr .E, T

I-iJlIdi

1'.

ld-:ll'csl

!If ealJ(l1. ft"IlMI, O~ClI'~~Il'
"Id:ltrollill
!;01'tltI,

7.11"11

et.ltl~ll

i')~l tut':"rll11kIHI"

clu.lla

Jl'll:'une
Itlare

k:J.llulllilr,j

I:ifiln'~il1tLIII
,\0 I"KII

,Lat,1 'IJ {I, 'lld.1

Il~

I

ml

(!dllrm 1t~~ocIlri

ktldtn yol

~':J.III11l1l~llr"l ? (.In iUES! ISTE.N~;~

:2 E"Jtll'.k1 \"$5 t:tI_1 cl~lIl Ii"l!l,;hlle ~tll.~dr. edljlYi.!r flU'? ;l Mil .\ 1111, liIe lfldll Hm'~ m!(jir
II

DIn!
ZAB'rA

y

P~lI1:1

e(KI ir,

lcnl--lil~del·l n

\"l::riI.1

IK~

dL

II i

tJl'llllJ[1.
! -

\K '.,up Ir.

~(!'li.n €~na8It1d.a JIjlen n RU~hrm na"ll PU:yl,,-JI8 \11 -l do It ZUlI ~Ol w,meIrm- y,~1 tll:;flIlijtJ['. Gol ib PE"keL N:!!'.lf Ergin, fJe-. HII.ilmlt[.udan Nurj OtlilRn ve r,l~1 sool ~"ml~j:tl"ClH'. D.erQQllr.'!~ 1:11" bu g:t bi !ilJii!llll'm Mell1lJri II

S ..n 1I;'~mU ,:l.fIJ;1C1tIJ Ie

I~lillr::tlill

H lmmtlR
dL',11
I[l

InHltl

11111

'!.:it<!

B.tk:l.Ilh;_l .\'llh51l"I-c rrllwlh.i i~'d"-t· rl .... ...llm al ttll'llm::tsl h~l;~Uj :;;usLlnda bh' mt'L{lIIeuenb..-l'i ""fIplll~l'lld:J. ol.an ift(::l'!jemt'l~t' 11;1tl cC5iuL',p bUl1hrt HI mnh iyelleriln In !>"il,~elmi:o: fIliJll~n ni$bdlcl' d' I t.ijz i'l1unult lululRm:': dUn pj] ihb t'~: rnkl, kall,Yak, in, \'..::1', m.lt \ t' likiiI' fivatltll'lml Ll!illgldo ,I. t.:t'_,h Ide ~,'iiHlt::r'ildi~;i nilr : [Ipll I ii' 2-Uffl yapLLmllJtn-: 1

l:,r

r;

iik ve T ,~ 1

1'111,..;] III

",..: ILlIkol.ti.~tinminli
\'1'

i~

b~T'H:8.1'.o'£', 6Iri\lrunll, cvvC'k. knr81"1a...qt\l'1II1'llf! oldu~ gibl Fi Lffilinlie- tl'i~Liz ma.ndlllutUIJ 11

1111

(h [:1 :ll ~1t.'·8C('1(> dilduk

ClIlI.p ~'D.'

nilt!ly('it

Gurd'I:.,.lInl.l

~L"rn:im''', itirnL ,~'deyim ki, knlblm hn:11 tm,~1 1.l.1.J}·llrrllll,
SI"-

I rr:I'l'l(tsta s,)na eM'CP~inl. 1"'1 to iho 1 t-n S.OTI['fl. t n~ iltl1'rp'l i 11 Pi I isti"n j Il ~';~I'!;+;;:im:11"rn m ~'u'~ olD.lmylH'.n~l li'J1~lan!1CBltln] lore bii tiT! t~l1lf~' i!i:nil'll 1ni'I~'t"'!;a I ad:lr tam::Lll1ll1nllc.agu"!I tekr:!ll' bcrn.n ei':lIi"

iq.i Ik birli Ide-I"i I'l geri

a.im

ffiru:'lIl"1

I
1

.a1~'I'lnlcJtlll III' 1o:lLlI'cmln le[1Ul, 11\ tllSlltil vc 11I.::! I I duruml~lI'U1m Jhn",
.!iti.'l sCiII Ibl

Ka

~11~llH:

k Ln'rM"ll!'l' LfI!'t! I pUi:(lll lii?,Ljm ~'[II111t'kr!';.'ltn,

l~t

31lii! b~n dllml!litlr, RJlJn..l

11m .~ol 111]1I""LII' dl!,P:L11I,bu Ill. LllIln"rlll

:;u.)r1l!''' 1.i1II,

ttl f:t:~lrllm!!

L:liL'J) I!lll

Ydi ukl
v'

H:mr.
,..

Id..iilirt

i.~Uj~

Cl.
511

E-5ki
Fint

I mil' 1~I"I:1F: )'1 I1lhn,:n:ot k:u:A l L! Jas I:!!. !;c~mi:ftlk. Iii.! [1 B\'O 11rlo. hc mal ·1I·Ululi. 811'~~nl.l bill il ["m. ,.j? i.lllilig-il ile '-!il"l klyaCelin ~hm !I
blr dl"'.

h. KudUsle tng"ilil n~k
1"iye ge~eokt l!' T
I'

l"Clll.

Fl,,'
'Hill

JJi1'\'! hlkib
dUll

fakl::iol

3511

1f1U srHI

IJMUl.'! MtnlClI'lE:

al ~SUA[_'
OJ!
f11

NF.:TU'E;
N!:lIr:t'uE.', E T, T /lIn 1.5 mll .... (jl~

5-0

Muhakemlll

IIFHIUol"ir>.e

gore

tnlJ

I

BUl1ti[lri

:;mHIi 8()~ . I::.IH Remt,

h:1Jkeme Ifllm 'llll)l!11rind. UlUll'~ (,lmi~Lel'(hr. Halk P;trti i miJ[el\,(']lIll'~ri ise !,lllnrTJk bii~ll1rial il ... in .-If' memur !->:JlnlrJl~nl k3).rd·Ii ~r II. bl~l'1ull mflh2Ul'Jarrnl ~ . YIP cHikm1l8Ier.Jir.: M;"!'leliil. (esad ).eR!"1 tlF,~'1 id\J.in~ile Srl.. emm 81ltHbk b::t;lELJ:'ln(il~l Ill.lOmurln!"1 t hI" gi)LiJl"mCtli ~e~imi~l u..kRrl.lJmSlill). )'1'l1 :11;: i(!nJd U', I Djger bliZI

0(1':1:[1. i!, T. T, ltItU'

Llln Dco}l ,;"l:L All MJ)ell& k I L ~t\lI. !;11-ll '1111 hUYf' 'Iu 1'1 r.llutJt In ~e Tn:llm ," Idru:tIoJJ. Iil[J.t II h r II.; m;l ' ,*111
l'"IIIHI JIIUS

I LrQ Ilil 1J.:t"':l:
Illn

)'1:1 P n\~1 I !{c' l:-. Iifl'h'l"l. rroaILli')'F! LIY1HlIL 0111(1 OlmIHII~'1
to;'

hI mkl
TabH

'I'

2,5

BO

~~o ;·noI
lEl.')

tiM

JlI.· .. onu gtl,t;I~.

rl

"II'

Ililmu

100
5U 15 »

100
::!W
495 clS! 240

500
2501 56li B21j :"7;J

ctI!!r'('k mlltlE.Zam blr Hill')'!'l!. tll,1I1 tn"'lIdllnffi Fnm.':uo: ).;o~·lmerl !_!:Ibl l'e !uklJ~li bir ~ll~yU"I~ i:j. !l:ld.\~L G{ij!:~('r E1T'ilIIlLIiIJl
b ytl..E bli.~u.klt<f s(!-l;i~'Ol\tm. I y nitien ruk aEmflk i2il1 He rlODlI'TItmmIlU~n',

'blosbllll [11\1'1 {nllmr. \l"8bln.r}l~ Yllhlluilerin topn tutillllcng-I ken dllcrine ihl.ar e-nilmi!')til', Port
flDidden MTl~nllNt''i'' CrtBUe krll \uQdlilli,i,~ h~de1'l Y\1fllll~lklti.rU'l-1

!J;:(. leu

-dEl
dtl".

bllllllJndugu

tlll 'bl1tlirUm

kte=-

]"I11'I11~llnl,ll'

~,Ik ed1lm('Si
It

k",_

" kanrnk

11111 ~ ,ljlln(l

bu]

tIl!IIIUII'

k lllll.lllh)':.

cl"

Il If

!H!Ud ,

70 35
100

h ld~ \.t;:I! t.l1~'l!lIln l'ntn ill t,unlr I!l'~rli1eloq 1';:ln ILl uj

15 75
70 fiO

I l' yOl.111J~'111 orl~llIl, \'\.: tHI mA£t Lf Yl/ldllLUllL1 Ullll.lm IIlUd~ diell ,(lulli! tur. Ek CiI: In 1\ mw; tI.l, I III<:I' I H' tlcrdl de-I,L t.lll.ll"t\lfn,'a , HlL l ·dhlr\g1

Am er; kadaki D., Z.
m u ba ya ~ heyeti

'\ "lmIlL
J;

122 :170
215

"II, l'I
II'I

"1 jll

r [il!br"

2'1)0

ll1~ 21fJ :2;15 :.tiO

un

Filistinde 16 VilHHncl bir Y hudl gf'ncini ol!.fUrm 1: '!TI !<:lnf'k " ni!lu~·C't eh' lnraHo., biz.im i. eJ1 belaet cd~n ~b~lllt vlIzb:t .. tn:n \ 1)1111Llld!l fI drllJ!, g('l1i, ~IJ" I ~J!':I Roy F~rl"n~ln r Londl'8dnki H1W. ·t l'nyl,ll'lul ,l~:lr,lk liir Innlll u"in{' p:ijlll:J~rile.n bil' flO In 'Pair ' ~'Inln \'111"1111-:'. Ih.mnl, 1'1 III i"in U in:fiUik etmi~, "e ,'U21b ljitnm ,I,,· I 'Ln I I 'J[ II )'!It'LLt n I"1'ne tHJ'1J 1'1 nk1I r(h:,§inin o1i.i.mfin(' :9(ib I:i fi]mw;
Nunl
Lh,

Ikl 11:I"u~urnL~ mfa

koydu

l'CO

t1ilf.

mRlt:l!lll'lar do. ilcn ~l'iren C. U. p" 11 mfll"'~"J!'ki:llcd Demoln t~Ilrm tt!'kli ri all·''}'h j nde bulur.I mUQ I irlll'_ Goriiljrot I r I>[Jmmdn, Ie:IFI,."'ri B:tkl1nl Bf;Z n.lml. , mceelo[lin

l.i lirtlikU::n

h kilm.t

n I it't'l "hlug\lJnU !'i:fml"<Ji h ...m Dnmolt"-

81m

~'3 ~:Jl"I. t!lt~llil'l

• (l(,,"Jm L 1eJ .nln alu;j) r.a,,;"DI bl'~~~

{,Em k,

hem de
IH)!ZldL'I'i\-

m{i~ml

rntl_k inin bir formi.H H11-'"rcv r:ole bll rBm~k. 151n bir"z
me
~J-./

onleI

~tmi,,1 il'.

(~JrmrIJij hULl"
mi.'ilt!jH~d(l

Mllni'l"

ra i1~1 ~Qrt

1111 latedl~Lncl'~n
..... ~..r...A.~

\'

rilm'

III
'Inmttm

r11"'. 'i';""'~7''''''''''''''''''''''''
~

'komn. l'iHlla.

edil-

(Iil ~lllr::t11 11. incilfo) I .R':1';nl !'iijyl~'i1111, n [IP1tlL> rh'uL>.:· "~lIIl1itl~ oltJuQ_lIl\ll \It: Ikl tli' ':;0111'11 • Y",Uannu IoWJl'1l ~f'j;dl'dl'-'l, ,\"iz; Ido.te-ml1 hu o;;i!;'II..Li ntl!yoll KilJll'imtu 1m' II~.L~JI",!I' 1:iw.l1!l1il nil 1IICr(lZ Ijtt<'l~I;.""~llll 1"I,I'l!IQI Inr, [<'II,l,ll1 r, not \'IIIHirt 1;1'lm('. rnl~l1r !d. n!IIl111J•• ,rflhl.Ly"l ,Ill' ,k I. ,EDlI dUk;rt1 .L.stil(rll '. 111 II II: Ilunlul g J.:L; I lJlil n 1m' I'l"kl1dllMj I'C., l"UilTi.I r 1I~1IY:lC I,,;] J'fl:d III r , Il,mdhul,' mn; .. Al"i:c nt"~ . ul1tll!'1 !SY'I'IILl:j.18tLkr;J,~lLt alH dl~tnl bIJul nler.l:'k L I[" ~ IdlHC IJUtlU nil 'II .j~~ t: .lICII 'I' *=- [)c.ILLI:'II il ,. It Iml Dlmoldn 1:', T, T, WJl bcl~dl~e\l' 11l'Ltl:JIJI~Il_ ,bcimtJr;r, ,'ultn unhliOUlIlUI ItiltllB< 1,,1'd.;n IXIll}',.!;elt,h:llklll ~1:,t'1.llnl .:lil;! I It- lut;- blr nliik;IJ.!1 ;.<.d<tur. lfmilm Il'I.iIl-.ll, tFa).;at IUfL1n 1m Hl bUll:! milclllJ' YU!ltlt ZIV/I EJ'tIl'ljn h,',\ ,.Q(~ Ln:f1.1:er l~IJ:L..l("ll::l1tt b"lecilyenLll l':d. tlll-dlL dll f1 )\'1 .1!I1L:1 ~Ibi IILI11 nllJlll1l :;·Ina 110.,: I t oll.l u~ u 11u .; I I)tr lie~Il tit;
l!ij\il.L
[!

2'1'':;

~on[
750

5(1

100
1:.11'1:11 LIt' iitll [["C(Ok

2aLJ (i5(1

LIM'."amh. fil'l L Ltl'1 n' lI.:n i brliilllll!.k t>UW I!'IUI 1 .,llim.

~llmtj,

lQin li;o:>nll i· h!nrcl:!,

MULTECfl.rJR , tin hElblor 3 IAJ'l T:!\rI!h~l'kl hij" ,-11>1 F'J II fin II; hi r ill df'l blr mllLh:i'I]J!t 11l.1II5iE'1",;Llludnml ge t t1rm.J~Ur.
K~ltll.l.!i;

P.u r"Hmn£

\'c

rumam

lllmi illFlh I, .... .1o'lmlll k,..' mily,)g dol:Jr olUII~1I 9.1111111{ \zi'l: D'["I,'(11 lm m I'min )"tlkIU·I!o'n. gldlp Illlk'lIlltkln lmn". 1'lfllcU,'n t.il II :i1l~lly~miy-, "I

r 'W\QHlI 1011;111':

1."1;'17.lli~

\'~

f<UIlII.Lli

115.\'[

~'l

___.......... ......... KIS,ASI E
~k~

m,

Il "Vi. IOI'Y ~lpl ~ Ilud('n 4 U\illu
mIL

t;,Ji"

T' rllo
IllCZ.

lllLW

I 15'I h,} L'l~ IJ II: t 1m I I 'r dUlClV ·l:tlnr:>I

I"'fJkllJgur!.da11

C1s-

\".'\ " rlllll dLkt;, ~ IJMUM MlIDURU

li't.mrl
11;1.'11

M!,t.lwble.r .'~ !i'lrkalaf dogdu 'iJ tefrjk;ufm,1 knvn."

Illacllk.

dilcrjz,..

OkuYlIculnrl'rnlZdan

'O~Ul"

IlAHeH Bu ~Idd~tll IHlel,Julllrl.i1H1 (,me-II 11].011 alliin liC, T. T, Uul\uIJ. lIllu::lIJrU

\ I' I(mLlt i~1n mil tltl'1I1 J iT InllI" d:t.1L I, Ie III Jot, r ni!l,tn III ;_"'I U LLLtli g,I!Li. Y '11100 IJllilJ tiE: r 12 ,,... mu I lin· I ('ttl :'t.rlln 1m II !I Illflrn;iil ~Ul 1m J.:.wnlll I' :~ .II)' f <)oIl! fi It, 11111 ("tlllmiR .dIU'llklll" •• AI·k"Llin!llm;I1.HI, ImlJGrt armc'.

Z I L"u wltli'imlll &il1J, Ifj do. IIDUmlkil8 (>\'mkll'l Illuat ]:.l,t[j·mnk '1/',' 1m Im:lnI!ltll -P':oI'\lLd'I~LL luiHLini "tllJ.!~l" m(!\'"t.L~ILlrrl" bil dl~lm I IIUII!'> i:r,ah:~~ \'l'Jln('lklll" • r\m1'nlil ILLht1ycLt II kH' kill. LIl hmdujill Htl.lli,If1, hnlNI hLlnil \' til. lhl i1knn~ m':mr I ,.,l,l'l, I, D,·ni::. 'ljllallUlL 1111'111111

du

ul'l'1ln

roll

n B rullf(ltl nul"l'lllr

Itl!! IJIII UJlthl~1l \ f' m.l' 1" 'nm alLU ("11'1 111ft i.. dllll' ~i

il11'....

Ma~Hi( NII,lrl 11'II • ...,llIlr Ttil'll: llli1l1i \lllnNi C,.yd ..t p,iIJDI" }NP'.~llil bll !jflh!'!IO)r no..~..~[llldl. ~P; Ad.-rntl~'ll b,,'1lLrorahr HIU;~f'ti M11bl1l1'1ml'l!I~ luu]ul' I,WtU.~ gl:"1"n i" ~·Jo,;I[nlllt' h I In trl Llni .. yl"lrd~J.ltnn HJJ1l';ll AIJ )·'t1 l'>hlh:}mtlll'Jill ImO',(ltml, I"}'~l'Imb"rl.i~ll'1il 1 [Ltun muhar"'It:i1'rim, [1L·I'II1I r~J..,:,null \' lalllll, .. lUll t ,j I liIlldm: J'~LlIbdlll', t)1l1t'r, UStman, .\Ii 1l"\'~l'oI' in! fllh I Mi1['lur.; ILllI II d luI. T"::'riHJK flll!in<llIl Euwdl"ll, A l:ikLHiI(! I I ok mil" Ii b,. II rli"lbl.a. I'li !'Iollih \(' n ~\ Ilk 1m:1I 11i!:1~n' (I • II [ lr, J~11J,1l1 tUl hllH' "lid !Jmldl'n miikL rmn 1 h( 11, I kLllul,h III ',h.' IIluli tic IIIIIUlIUI'I'1 ~~ klL."lI' :.: 1111 I"lntl,' !h tL 1:2 I'i! uU'. 't "i :;;11k 1< tllJI'\'lm: mliLHc~lll "oill{.\lIlmr ,1 I 1, ,.1",1.)

PEvcaMBERLER
,'t'

m•

~;:::::::::::;:~;:::::~~I!~~;;;:::~::::::"~~~~~~~""~~""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~: ,~':t~~"~tl "~ I I 8 1e
&&. •• ' II "T
II J, • A "

PapazIPapazeaeri;w~~-hl~'
CQbbe degildli I.
fltizll va.nhr:· malii.'l" ... ,re
~~Z

II

Oabko ic ,k.
we

rf.ll<n!il~htrl.n l)llr
~f8p"l!

bill !lim IiIYflli ('omm

U·I

I
lJt,:J
]10
(I)

lb1:1Jo>J.[lrHhr.

J

U\U'f,

S"IJHHiJ tl

R<:I!t·rd.am .... JJ l1lanlW' l'!ill] ~ulli:
1I1i1f'.l'

kabul

S~

BECKY
'I'i'

AA, m.J7Jlaw:L'",

izmlrd.en.

GUNDA.
);,'_ H5/5JUB

'/1 ULLA
:l~~,9/15/MB 'l \I:1ru:"" IO~ll'l'lIw liDl.lmlllrCf I ,VUlt ,nlr(I>~·l!: 'Ii 8 ",ynl l.!Unifilar J,;:ln }Ili[ "11."''''111 ,~dl!r

Cerrahp2~a D,. Padj Top kap.l nla~]
Prt.:':lf" gUl'"

zt>r[Dde !:inn bel's!:, r"kl'!!ia v co b{Llcir h<'.YOi:jl]lglylo rlJktli.'or lJ,'UI"(CL I ••• 1 'IlIr derler, SIr m"ddd IlVvI11 ga!~lI21 er r",zd~, @kudllik. ~inldj all.! i~~' IJpk1 Pap .. wbj", 'I'f"llolhip hlllil 1J1 mll,'l, dil!r!<'!~'. rll~ v(! aenru, !!I~I ~'O' ~.Il'o!'Uz J.II l~~il.,.nl; W.r IIlD.lIY'1tlun Illtmda 1utIJJ, cnl II)lrm . 1\1'11nok til" gi."J~'QnnlJl~. Sililm y~ohlj anln'h~ g-ayd :rnt~him.mir ...... nyrica hiJ;mIUJ!lLn, 1111fOfl"liy. t .lJlk hJ.l-.unlllw kBvukh,' \".).1& tnJ.:Ilk blllmr modr-lt ri bM:lrlnma. CI1' rib r.:dlhni~ir". tnr kJ. bo.lld dr Joint. liN. rnkinl.. ye. H~ ~tI dt!i:i1. Bu ~('I,,'["1ri mi:ltjt, rlgOT.;! al, Y tid. p.:nhr!o, mil:!" 'l'"cya (. _, le.r b~mt>nl;jka ..in~tl n, ~"hrimi% llitun wrer e{.'sim uh.'I'I,kLllfU lilr41 tenil ui, Uni"t:rsi.l('!c·rimi",. Proleile sil!'lh;nmij LU.I.UllilL·nkllr, 1I1,ln, ~zl('rille dUlb(ol L"' dlkmckl~ m.'.11· Z.Il.r.1 l'idtl~'11 liitiC \.... nym :r.nm,mdil. ElJlmuEj . .I1.t,·rcan )'okUIliU d~ eIl1U!}·· lar - ba~l giyllrt1L'yip gail .(~ cl GI muhl<:~'''l]1di.l'. SrUclD, manearamn bu azarneritutulm"lk. ~1l.'I!'uk veya. Loldnr ~ 1.m.~1 ne btllil!o!rnk" btl ~lI.tL1lllli.l. 1'1.e, IOl.LLIlJ IltlD~k j~an m-I'II, )lrti·ll t;jlhF!I:l/(lL"\far d!l!:mr·yLniz.l..LrIi., miL~'lm!nn 6.il.r fillJl1. fl!4.llt.li~l halde bl .. t.i1rm bilmf'·k oil ltilmclidt.·n ,to!! hn~'yiJJI l·dj~{Ll"l' 'lfl' bu n ldill ml:lnzn.ruyl gli5<'!l rimi.lLn ilLnlln- miy~n, bin b~tmc:d( (UCl.'rI~do(' ... b~llIlI1nD tJlnalflrnl - hllr,, iskdvt de canlfU'l.:hnnnJtL ~ll.hI\iL)l1'U?. I{Jm ' hollodc de Qhm.l:(Y'- l.t'!'I'J~il ettlk',.. . blUr iii gilul '..e lie fI!'1iJ bir m~m· d 1101 'I!Jb Ue ooyJ" lara olB.~aktU' 0. DUljUiltlnLlz bU- bu IlHJbJ'~em akWrler ia2..UlO. II rc, 1":1;"IJ.1\,lIimlll)'ub, pml, rllnl pwll'lI}'on soC vc yo. 3Pt k li ctLbb 1 D,,!]1C!k 1Ii, binn, boya 'lie yelpl;>', II"iliJ u-riDde b("r raki.i!tf'~i a\Jrt cUbbc '"j! loan'lIk, ve BOOrn kfinuDJBr well Ill, H:!;!il, penile, mOf'!JC' ,nf\e 1:Il.1JI1ara bath senu I:l'l:m~ ~ 0tun nmk1eT.g.ltlD Yt'r::Ji gllmll, ill.netm~olikler, ~e.'irgrnl!ll]er, tU.2U1d~.r,'mmahikiJla:!lyoTl eJ.tl!tlmmlltrikllJo.::;rvn yon d.mIlliJlil!d, ~'e dnhll, dilimitin d.5nmcdiil'i \I(!o kalemjmid'll )'nz.amrLdl,El b)lr~ck bUyUH.
Topkapi ~h_ mdn C Hahpa~ D. Pal'lL lie Tokk'lpi L1Clik klflbd blr Iilo::.lll.lk ma~1 ~' P Iru ·lnrdJl'. ){;.J,lli1!:I:-l]ik bir .'i~}·ln;1
zllrum:la l))l'tUUlaJ'I

r.:d.en

dlobe d.~gJl·

·II-::::~~~----t:~~~~":':"' .... ~~~-,-""*-=",,:,,,---':'...i::";";";~~::;'::::'::"'-ron..,',K lu'ljl('1I1II k~"dlr. 'rrlJo""te !:Imlllll

--------"""';~-----------""!!"'I Seyabat I Harsket tarihi Ugra,acai.
Deniz

Fr

~~~~=~----~ I · S per
lIapur l'IU/J ~--

9

Aceniasl

BUlI'OSll

Lon-Ir;:,. Nflrl·vrll pari'
CI'2l!;Vrt

u

rr,apurun
DOL ..

~5,ml

Liman'ar

ALI:I.Iirl) ~r(j am,

Bri)k.llt]

:f.r-.JII
SlokhOlm
LlzIJI'm

(

rrlll~

ON 'S1fL

(Jitto
Ul F.RO~iT\ I ... It.!\' I UII

-r.'fJ ...

.. "llaJ 1 11 ~lt'kg{ 1111] I.I ..dJr. ... Jo} '11l)! ..ti! lil'klt-Ul!!1 Id'cdll". H 'Ill.l1",tll I!f'L.I~DIlI kr ·IIir. 1,'; ;\111)01 .. 1.:1 br ·1I'JlIm·krrl'llr. '?-J. 11t,1"lii brMCIl.P('I..I ..... ".
'l:i 'l.i.l.\ 1,,1,I

,.......--......
On Ir ·ve ;'VOcel d"'vasl
t~l,)N(!tl '1M

Adre« :

-------------- ..--..........,
Hml'ilI,'enlllgiit ban a
T~leliJn : "(IIU'!)

!'It~H.:L, r-,-Hp ll, .... 'In\ r .., .Rl.lt.~mllm" .\11]\ 1'1'''' lt~ttcrdB.lU, ;o.,oa,wJl, (lIl'D 'I Tri:\ t--ot In tot". R"th'rd'

1'' '1"1'.'

~'11UI iJ,

."1)1)(10
,];],2 ,~II

,\m ....prrl.ioIn,

"\m ti'r~ ii..IQ, .ii

'bur ,
010'

E5!uM V

l'1i.F. ... ;

.T ;:2-

" Ii 1·;ram.LYI!II 1(1.. ~;, I KaJklnma

II.'~

.~ 1
~

Mms :r. 'l.Id~1

a

• 90
t

..o-m

'7 M.I].! MUdarg,1l

~oe

Hollantl

I

AU8trllile

LIJ,.

Rotl
Vapur
.. e

81' B •••
Y A' irill'l.
f:'flQ~~ ~ica,.iJ~

"'~_.m
do.iru

~... - .. e ..u.
'1 29 A"uJ~
'30 M,
VQ

!~

prol~; fl.J!

II, ~~ rr,

Iddi.a, ve Karar
, Fmru.or A,;gli:.t: l'iIaiI~nU' t.l'lllmoi:SlLD nr~rClllliD.U. 'lie ~DOIi! r - l' Ueel dirl."ll-!'IlliliD, 1.l,·cil1di Idh,bm.l f£.~k!I tI!iI~n bu. H~r aerl.6 biJ !It".kil~~ bl.. !ilIIill aall"" 'IlLllallull';ohr. MIll: if.n ptili II1II dllt . 11'1uju,du tijl!En f lI'ed.it, MI-m I lIet d. 'bI~ ,jJbanw ta.&mIaJI1~l 1Il.1i olaD 1m eIN' :11.1:1' nlilik mU.uKu:ri.JI!.P IilVtiibhllaMiDde ,~r ..b,cali: i!bt.!'ll.m.i.JttteC

4 1111..,1 hi: limli.lmu;d"
MAR. 31l

b _IcJcDmclfh:

1,30Mlltlk: ~Lr{.-.

I.II""il e ~cffJr.di.,.

-

FrateUi

SpetcO

Jill

~ij~atClat. ·l"lJl!!dlll(ar H,lIfi

Gal t. lind. Tdefon: 40919

-I'

7,'~5 H...eerjer, R,Od .1I.HWk ~ ... tu 1'4lA.(ll MU"i.k 8la
9,DO Mu.:;lk:

F(lw Ml..Z ~
r

en

P

~."'!SM[11\"~ T,m'),:
Ktl.~(;t"I~,

.P ...J

bliyilk
GaZeto

V,1l

I':::ll'il)

It{'limelI?T.
ne;)}tl'lT]lL>k'li!'

Resrni
I!I:ifirc

I:!unlan

,: ~;;:~~~~::~~::~:~~~~:::::::~~~~

miyor,
GlbeJ, <;:lIi1k gibel! !BiU.L11l1 llDhu f.Zlll'h, IaJ.cat ...MlIzruf fIIe.rede '? On ~J;i :;;~II"tlen bcri bl.'p DUI1U atl:ror \'1: bi. tiidil buln.mI)'on1.z. Biz.im

,av

e;it4t 11 Aruullio. mllllWCln1 haltol

bILl rnol;la: Ilk

nl,l on

I-.s· a.. D_· bul
t.

-U

S)I

ar I~ daresinden:
'i'".O.llIi..l'OI.
tk JIm

12.2~ Al.:'lh~ ayii:n. U!,30 M, s, ve p.rogr.

m

J2 30 ~Lu::~·t:r::,dso
~J,OO H;;IUl)f]rr, edH-

....

s.

l

Ot·ANA H. PONCHElET
s/5

H., YK URic
_ YttgoUIl!' SIS
lJm"n·

\"u Q.I:\v IJiUnU;2{LlH batti Itd'rly. tiff HITlilDlan I¢.o.

- R~y_ka
n..r.:dlUi.bl'.

,Hercegovina.

'T. r! e~lt t EJ fA luuii1l.nrfil!. l;;oH.:r~r .'e Illl umA.DIW' !fi'ln ;:Uk. lo: I'nll edHlf'l'.

Oslo

• crvf'(,' v:l~\.jr

kllmJil.iiJ!I;;:iI.~1

N~\'Jork lie 'I'ilrk.ye aJ'a.!lnda IY' ;.i'!·:;J:i'ar.r,J, v~llnr ~~'I'erl{!rl.

m/s sIsSON
1.Jm; lmi
:l

HA,V
'Ill""

:'l./MI'I.}!.

AVtND
m:ll g{,UUcI!:& VI!! -

;':O,H:12J.1 :'lI'j/~t8

Y kar . n:tl v pur Neryorlltanl
l!mJl.hlmHVlall U T!IKE - IEIEYRUT lU YFA - ISKENDERTU N[,VYORK
L~II. ~ Ilk H

db. Mt...bcllJ,lTdltDo IliI'IiJU. ,';0 Pita. SII.h'L1! bi[' mil CI? 'i'h eLi mil·1I'\,f.:tit U'& lIUJI"II~hlll", He s(mill IfflnLllUT, A, ~al-ilnl1llll I'tlU~1 ~ellef' 1Ji.r kad Il:e rna hJf8%.R,VI1L !r.:0i'I'll ylne CI1Tn.np:lfli. Dt'rM.tHCrall:DIfl milk rJiDUl:L Jl::wmlltinl R·rrl"lT.nU. CI.L.2.<:1 bl r O'i'lJ n (;IlI'flaf[UElI;: bmHlti II of1.1it'oBl - du _ d"~ URI. Di.l. i!td;:jiillli~ ki, Al1rup,!l \'(' hiLlI-I) on:rl;"ak g~lIp blUnilLqlcrolr itt IlLi.II P:rufof!s.il,r ReDalD ,riD ta. Am ""Mh. iJnh'eniitlll C'rinde bunItrlnde- N~cml. Sllre),}'D,N"lLrl. tiD. ;H,1!j'1~l'iprll!D b~ri ~i \11 i.kin- . lar yokml1 '1' Oralrmlakl Prof("!'Icr-bLtlnd ~:ilnlr Cl.ltboloJ:II1ar bulun:,U1 d cUl;)lerin "CIIJ, I n ~I.,rill cii:t.b-e'~rl e loltlB.M }'oJ.r nm! C rr31]Vll!'.llJII~r bu m~~<! iU kad· .kom!l\1.t ulUtil il'. Bu .ki:rme1 . Var. b"'p~i "ar'. liatla Ll!mdnl! tlnitDl III!' I;;"L"UlI!jolt,rchr" II ret 1brd ,-end klI~bl • .nn \'I!I!'.!>iJteJ>inil1 KRdif koltuklan hi .bioI' 1.i~w.,i:I de Anbr .. l'nddr:SuaJ, SUlel'lI1an, NUri. Salt, S-eltl 10 ,'S [" CilmJe kiljJlf!.1Dt li.ni\'eraite •. ~_gdUJ. i!JKanub ~ Il (lhdoh:l(tcJhl, S:a.iI:mhaddln. NI!~mj, R ":la, bin3l.lna. bs ~h}'(III'I. a~(o1t J; ollar d1:a Jib'll mtabe,JeriDdUi tu1arlik SlJre!l':li'<'I., HU,s"'l-'~~. GdL~ Ctl'ral.:lpaVM', ve hll.U", br,lki de - bubulI.[1 itdtltlill f~!nlz. ~ Dl"m(l'kra'llrmlnl ~~"l'ik M41rlll pel:!: ,emiD. ~~gRLl; am!1, - 3·ed.i bin li.. ~-"," .. ~ [';I.1~1oi: lielll:i.to mll,!;alarJ dill ,"CIT. An.. -_ ""W".,.." ...~-~ I:ak, Il!liUlla.:rJo.h!!mber d."l,jl Ii M!tk:a. I U I;moli:da.hi!. baFj}m, ,e~'lel." de 'oar. Fa}";l!lIi N."i.,d: .kst. buoJafl gOl)fC".ck giSzleri, daha I dOb'TUI5,U, gtil'illen[eri stiylemef;c ceInkllaP TI..ll'Llmiz "iI r ,l>ilCetini gUstencck dudSl-klar ner£Ittlba.t we '1' r.u I> IIlr muddet ey'ic) IPbllalpJ cia, deL 1!.ite. !:liz bUllla.n anyor, Vc 811Jlaan e'l'\'el iann]andl(\J InID:flm a..tUly!!si ~IlE:l. etell RIlle ~I ber !leyden evveL bu Ahdemlk ]ebii:JJ!. I'ili!'lll! IIk.1!tte gorlllf?m buMlI V k.ll~p tBMhImiz l'e Jon Tllr Ie!", a III11 :J!ll!ml~'!!t.i, anyqr ve !lie' Uldu budllrllil'i do]aYI.!<H!!. '<1111ill.'l1ac:c']e biT ~il..mlYCtruz, ~~~rUe, !i,rndl;,'E' ka:d~r tIlij; elI yer teldzlC, ,)'l:ll'chm. mllJf'-:l!lllirsi J'er:tJ"l~, Ca.!!"bm c]?3,PII.?O dbiK'~i He ~;1Ic!:! lJ~.!1rolma.M'1I.!~ orijlnal \"e"Lk.~IIl..ra IImtrn:~ bUdImdun Turk!lI"')'~ hh k1n d!il.rkii. lIZU D z,amal1 leZllt ba!st!na,pelil, Tfuk h~k.L1:i~ t:,mhin.l VI!! 11Iu!e kalt:lgclmi"Hr. Fakt!"t modern :;;L'I ed H!ln. ~So bLn bon bll.~(1.~ 1f!, L!k hususHe Osmanh tmpillrall)["lu~uTijD"ki~'e umuml ~f1dfJmn, ~::lh8. patti HI !lin Wn.'I!Inl,l yUI!:U~'~re'l!: det" Dun :son d"vnlllr!nd en Cllmhurl,)o'i! IlZUIIl miidd..:>t, NasrNhiid H(JC2mrl hal Istanlml .... l1[l.r,;;-teU blldirl!rol<;tj, BiOyle.[li~ gibi, y~ kLlr-ltilm,}'4! ~ Un Il~nlna kad.ar llHIUer boyul'Iea i?!J.tDe dUn I;'ehllf'fi nml biT hlslz t'iirlu .safhal.:ud:lD ~ec;en D@makr,ui Ie bugtlay t.ahRlllatmcinn va;'1;;Ii~lldJ di),"eC(!i'i iimit edilemez. lollcindie y:udjm Il1alu:'m(>.~ ~:jjklt: a;,tiCIiD 1~"lOlta.r:lhim!zl !r'e-p yt'ni blr me..... DlldlrillH!itir, llliklll. ayclmlaian Ahm£d Bed~l

ce B, k11qmll;u. Jmr·~l]lItml~lll.r n~t1 cottle 2-1 Ii~m(]kra nann &iJ.llbl::r'f:t l

bil digi,m~.z:,

maznl1a

g3r

~H.D'I

'lJJII"fm'~".

T ..rkOS P&brt:r~l l.bU)'i.Cl !tln ~,l).r3'Dllrllnda. mel: woel'e 1&00 1113 ~A:>!11 .5alm, ahnscu.ltllL',

ili I.l r LlJp.~e.51 ]e o;lIJ!lm tin I 1'I!'..l!1n 1'1 ahl1lLDll! tit

r.

13,15 III jzlk: ~ rkl1 r 13,:30 Mu;dk; T1J["ki.l1 r, 1:1,~;;.MI~zlk: flar ~lilt.
l·\l.ItD ]6,1]0 K:!I P"'l'Ij:s.
~(! pro~ , ~,f. :!:. 3.'I'~r"1,

¥

no

I.::;hJ.llll t'r 1ch~n.)·t! ~~ llt;1.(;.alilan l (JoI;lOllr:l. lem.ln.,t,. m'::'jI;bu;;l~ tI''lltll~r ~l!;lIfif'rln! HI- M.a.II~ &41:1 l:f1inU I'i.ll:[lt I::!. ~!I ~~(,:;,.r B"~~~u 14Hld 51 ld ...re mt'rlu~.zlr.ule mua.melk~ claJre"l tNl, 'ln~ .. (t&n1:1

itt be iBt I1lta. I n, (51901

]':I.!'lS A"I!J'l-

Tekel Genel M.iid'urli.igunden':
Dlrlrlcl Devi K(lrn
IlI:lllcl
Df:vi

18,00 lIIl!:dli.· ~,un, ~ I 18,30 KOI\u n.a, Uj,4.3 MO,.J(· ~J.rkll~: HI fiG lit ~ ;J.) an 19,00 Hat!

.<;

p

rt

r,

lil.ns.mlt,

!lom (lj!J:ilmJ.1;.

50,000 Ililc :lrtO,{lOO I
30(1,(ioOt)

19,15 01 "'llL~t~ J!!Ll 11).20 Muzik: YUl'lld. 19,'tS KOJ~u~Il.I.:J..

R'ne"

. ,.•, b·· ,§oue..im:~

"'

'

-..

-~-....

".

"

11 V.LJk;U'I~j! mill.U.n la;o'.1.11 m.a.ud'lltt'f pa7i\.r]1 If. ~r. "1>; ahnil.l;akhc, 2 - Paurll1l. 10 MayJ!. 1j4a p!a:o!.:1rb-lil nO 51lRL l!l ~lll' 1l" D-r.t ~t.a Ge.. .......... fl~1 M-~t!ti["hi.k Tif:.tt'l ·I!.r.addl!!]"rl !?lIQe.!i.l AIIID J(Q!llj50~'j;JIl'i.l.JH!'Ol. ) ... p;].:t'l:~k.-

20,00 Miizh' P[:ra 0 I;.. lr"n~ Se11~h:;
2;Q,t5 R'iUI~'o Oautl ~O.30 S~T'Il(' t Saa.t

L

CI}:!Lr

~,f,

malzeme

yiiklenecek.

t.1I.
-3 tlen

.c rI.

§grU~~1l.

bf~Klln

.. cit 15 C'1!:rt ~ukll!dm

2(1.:3,) ~Hiz:lJr~ l!lce ~r •
ahm<DliL
e-tl •

yili:d

I~t.('klllt~n bellrl1 gW1 "e ,aattr: ~!;!kllf 7,5 IU\· ~io1mejJaril,aJ'ljl!' D!,Uk~ mtzkur

f'rrl~rl ([~at

2L 1~ trQflU~ma,
iJ:r.L:'fl!il

:iH.!O Mill' Ie 01=1 171 DaD.!! 22.45 r. S "jan 21,(5 Hai3!?rlef,
21 50 !o.flirlk:

~:~lln'.!ij·oo&

t:dm~ll!-

2',]5

l\.I'Ir-:k:

2~,OI]oPr~ram

\'c K

IBULMACAj
1 23-4 J 2 5 6 7 P. 9

.. r:;dil"P1f'"Il

",eo trle:r.

NUdtj AIlIt>l"if'fIJJO '~~I'ci;'f't ('W

Kur:l\lt; bu ~·eJji

~crer yu
)'I!tll klta.Ol

'arldak.i 1ID'I';anla

11Mkll~P

~))(9.rml.<tlr,

J
,~

t... Io;:rn Gcal;a·f4 Tr !)h:ml'" E~.II. YQloc1.1 Salonu

n'~tu.n

rsnH

)·010:;1,1kabul

y·i.ki yle-

Amerl-' Irp"a mi.itewceiheIlIHLn~ket ,~L-

DellizYQl1anoa. aid ~jI~bi 2 volll;l! "c tH3 G

"Et'lirnct'
ton krorn.
a

M'ii.el1l1im tlHa blrincJ
,,""dlel
l:iilil
1

t!:It:o.bc da., btrt.UTI
mtiia.bit;,;inoli!!
(1-

~lIdl
V(1illra

h"ke I1dcn.l11dan
Iflt

gl'bl, n

ytl~d~n mektl,lbl;u)

1':1

Ci

"III
I
50LD.II.J.i BAllA
I

, _---. ...

jw~

'l!"Ida

FranK. H:31l 8. Kata. ,C:l. t 11. ""107 6

rr.i~tir.
malzeme~j

donlijt.e

------~- --~'E"Dl inU.Jen'

getirecei'il..ir.

A,·dln 1. 11,1'"1 A~lIYIi!
~47!1l6

-===
Hut-uk Mah-

>'flL onn

3'Oi.de or!!!nal

bu we)'anda .ff~n.Jl!Yttin U1i.nlndaD v..'I!Lpan!':toel'l ,Iltlnat ve Tara-kin ml![li:l2.lnln Ttirklye V!! ntl<lht III" Ti.iTt:: lSI~Jn mem]~ketlifi!rUe ~ ilpILg_. "lzll lllllh"b('rc:lerl lht.l ,'"- ttJl1eli le{1 r J, Ktl<;llk. b111liolk ylrm! i"tltL fas,ldall IT.llr kl!:.l!jil ol.lln bll fur. \)101'[\ lhtinl. f'ttl",. ,tlol'q;.lar, l':It'-oull:' It'lkLlr.p h::t rtk~~l!!rJIl1.b:e. dg,jr lIHj lIurdUlli.i IN ru\,-, "e t~nkjller Caf.Lml\,tirJll Inki I: p r:nll1lmllm "'I~D.i "1;' ienmBi pl'(lP1emllOrilt 0151 adnr a~ dul1anm, :l.>" b.rinc:l "lm1 iIlj r ;:1) !'I;l.)r ue{(l:riLt ri~P.:r
:su iUb:arla klt.:~b. H1Irny~t ';'{: De til r::trtn muoen erlerlmi :!!o .l'akat bllllil.,.<11 YtLl' ne-olln mtl-

1 = V;i:r.h

qapk.

11

ndllll.

I.sUl ..lll Scrtka'·:J. ",,,1:LII :J.vutllL .\dnllll K:ll':II.stJ 'tIl.t!lrJl1ti •. 1tl N~Jllh ];u~·Ltnd.~r1 '1'E:-sllml KI

c..crmeL"I~IJ.;t(!tl

once g[yn,tl!11 • 2 - Kuru sot;Wl SIL' n~1 l-nl'(i:il - Ar.: bt.:Lda Dlr p, J
till

o.ll.u 1U~U. Erll;(k

I::!ml' 4 -

1:' ~,l

, aI
d:a

"ldag ,·e ~m.'r I!: 1'1:( PL1~ :ill Lnci ~1l3.1L lbnhim YLt:;lll ~LI"'~·hIJL('a I;llart l;;ayri moel~kul Lc;;;eiliil\'~~511'n t
y:!pllan ytH'SJ1.lnta~lnda, Dal·Elllllln;!311 H.!liI IbraMm ~ f· gllaffi3. I.lnu (J11in 1 "t!HS !;unu 001. rumet f;€'lrn.ecib;indl'D lk~rnetgflhld:l _ m~bul Old\l~umlfin a:-nt'o tllbll :tt,

HI!. Bir (:h: 5 -

Bb: hnrIl!l

'-'~UJL 1

.!iU,EhUHt sahlbt "J:m; I} - C.m.r ~'''f"lS;;LSldJr Su get: nnr .... b.l' I .. ff\t: 7 Sati.!lhlan ~!;iLlr. Bir Ii 11'1 l~kt BT !' 1 YUII.m!. t.J r 1 I}ir ~ehlr, J\lIahtal1 1;IJ" t:lk.I',

Ko.n. Sfld:l

,
A!ilAi:B •

'l'IiII!U1nn!lillN

},aplhna.sma 7/5/1J1.t1l )';"Uni.l

\'I!:

~ar~l);lmalltll
Illr l';-

:;;a:lL !'l ;) bmJ,lqllDa!>L-

mokrnn

rd·· , as
JI /.!!:l')e

1Ia ]0; iH1tT ,,'t! rllml

\L (lldll ~lIndan

kl.ir glimle HatH Ibm.hintin malflH: mo:re !;l'lli'lIt::!1 ~l<ol taltlHrdC' b;1k~

GENERAL
a 'm gozleriniztn

ELECTRIC. P Illlu

'fh'U~jr ~.lJtllTel~'t11l1: i>LH ~d~rll. Tdl'kl:,:(· Y~I:'I:m,\; "11.,tl:J.

Ii n ntl;: ~a\" ~..,~~'•.It! (l!n ..", l!;'lIlb

............ ..._~

!el'.Jeo
.1IIt'1!k,~ tdlnb:, I

t:lnds

1o::1.>'~f.I !taraT I

Hrllceel'l

I~n

do'Studur.

IUlti;l; I 'Ilbillt: A. ( I- :\1 \LEuotS S.\R·\(OGLtT iibu.....II,e;n: I.-\U':-' [L'IID - Ub..lldi-.i ~'~r: 'Ieoi
... li~"i B'I"lJdl~1
~I!f; f.'.hi.m

-

n.lLl Ltll'rilli

flilt'n

~:ilt.f.h fut'l'dtlb-

ohmul",

15681H

&;It\lmal;~nclll·

Ca.<'Lmr\J

...... =-----_.
':). ~" Slllltn . H"m:ul1
HaD C;..rfoC,l E,,<

1<1.. 1 ht J Jtyol;' U[)rI!'lJn~U Ti~;l ;I:"t M. i'ik~lh 'mdi1'Kl, !I>lBIlUII, I;... r MJ. r;ltJI Vi"·.m !l.'1·ukat D.1I1. lr • l' EtJ i 't. l, ...hlld~n llitJ.Dbul D,11 • .. ",.. ['1 '1':" h~nlr.l(la ":tark Tl,";.ret Bdnlri J 1 hlQ!,! ;].\,!lan q;.... ~1l p. tr) d~,.", Jf.d fIllip

h-Iop.r' de ayni kJlral,~'um ~ Lecell; DU 5l!1fo<'tie Mt.!:k ErraJ':I!l naval, 1l;lhlike'l,'c di\'jl;;f.: ~](ti. 'A' d 7\1elilt Efl":in o\lirr. l!n k"ll~muYQI"du, Z;Jtl':l h~~'lilhii''':ll"H:ITlH:<!tl. ilJI111nLJ el > I'lli Ii, ('!c~.111 du ...an). asnu!>ll, i Fa ka t Oll'lIii! un dlLime efl ~'aIml m:::.n![i.p!lfla. Uzt'T"inc. cokmilhlm b~'t "m ife tlll!'nl"11!.: . VaIUilLlfeli1'!ll 1"1" IflJ;" li bir hi'lkllmdar oltll1ea.Y:l

. • • •
'

]. _ mh:'lme l;Jle me, Q'K,ot _ jh'l.t~ h!. BeJlrll, 3 - Ttrc~l, f MD, BllgJ.Jl: t - BfJlrtj KI.)~loIn t 1.'['!In, [0 Yol: 6 K.i.i.;ill( r; uk (l}'akl<abl$l Blr 1l[1l'fJll UkUOlI ~ _ .:;;hnall Alr1kad:J. 'blr ye!, E]tHb • II - F~L'l, CuI!. aydmhk dl.';I;1I (lSu.~d,\~ In sap" Ter.::!1 'liul:udL.: bu r
IllU' •

......

.IY..iI..II~iI!II

Ef~inrsi

••••

iIi••••

~-

_

... Ji.IYi!!I"iHI

lemiYOldu,

•. .

KOn,:LC ... Yah.':julfe-Ia, tam dod yll

U'

" • • "
~

;.I,..

\.~.lr.-Ifl man"l''j ed~dtnl(la~ f:ltkat 1.I:'ndlsini 7. <;_o ugum ... glbi se-,'el;m. Ol1a bilmgh, D!lrb ilimltrini o~rl!:h:n l1i l'lCa edf'l', gozlel'intkn
i;..pf'["jm.'t
]I.";;, lik. ya7dlKJ. mektubu bir ku.lc- He KOndt.l'rdi' t'L1e~j g~hide

I arlar

birnflYc

-==truek ••

"'I. lit

(Ii ,

n;..r hl.r:illmdBD hr~;. f.. , ~::li1QTl Mizrahlntn

JOIl'

~'"

'lJlj Ilf.

r

'a Iit I '151t2
TurK 1'1tSllet

1I1rl1l

VI;!

Ilankas.-

T,n. tilt t,tn m~wut. lll~b;lJL:!?l:Iert DilTil,) I r11Til.~~ 11201''':: "II[] I ~ I t;i!1 ) (l U flhhl(.'lIm:!:m!Jlti1!l t
""~:;;r~t k, nllllUI'I n r (lrt' m""Jdc urI;' H ~Il
II '~l L,

Bu C'ih~h snallel'ce rlU· . Ijoi.ir,dl.l, Ollti H::I.n·ak1J~ec r'~11 ,'=~nlDagOllde.mege kQ.l'tl}T verdi, H[1l"rak'ls;';"~"'l".l]dik Er,'alnu
! ceekU?

elilt Eflah, Vall§i.\lfel~yl J:l('l1'Il-'kellen l'~:lkh'ijtll'ra.~agw.a: dflil' ve~il·iJ'le s~glar'l1 ~O7.vel'mijti. S(izuni.i tu.tma;:;a mecbuld.u. 'Lakin ,_1elikanhYl nen;!)" gonde-

ptbn'!l bir bahnaB agu·h~lJ.da hil' oku V bu oku atabileoer:k Elatlam bir yaY1 var 1 . nell.,. 3.ta'l'uk bh' lli~i t r.alln(Ja.n kucaklal'labiler.cll: ka(lar IUllm se-at;
g:~vdclel"ine saJ)IIaL!', sOJwa lek e1iJC' bir ~ki!Jle '';:lliI:aru·d!, Bu dev ya1)!11 'Ve deY lmYV~m mia ,",un Mel ill .Efmbl. ka1"!]l sonSII.j'I;l!'Il

Dt!mi~ti. Bu .~'I.}·Ctle si.i.tiHl1li~tillti. oi&t'nlYlf:'k fel5.kpt inden 1:i.utLll:'Lfi d hltilHLI. !>l.Ij·i.lldll~i
~en:

f.rarrakl.l~~e{'er ul :l'. runda idi E~ki bi1dlk'~l'hll ~o~g-ede blI'lika ('~k !:,)k :}t'l'I';:I~ ,j,;re-nmilifii, U!;· lIH'lHIJ. 1>"].: SIIJo L,~<OI', uslaSl da 0nil 8\·ni tI!"I·' ~f'dE' sf'dyOl'1iu. till!il b~b!'t. oguJ lo.l.hi ulm~lardl. El"l'aber y ... yip I.;.iynllal', bora-toN' geziY01'lal'. bHa~~' <:alJ~lYOI bq' \'(' haUCI ti'l.:l'abel yatrV 1ml-

9

~';mma bh·ka~ ad, rn

kataral'l

Yab§illf lit, gIC1i"::ce-~~ yue tll.ln milt gii.n ~O"'J~a u]a!j.u. Yeni ust3~1 tal·an dlin Fiev~i ill!: kar§~Jnml:l. ArauJ:i..l'i Ill;' gdn !;e'1;:incf" fie

~ ...ille

iOoe\'iut' J,;idiya

Liu,

l'rworlanll, Bil' gi.l.n Ha.l

L"

lru~:.:;r

r:

biitiln bildlklL"l'imi w;h ~ tim. O·';'retm digiru yalmz bir huner k~lJI. Illl

-

Oglu""

(le-di.

San::!.

l

T' l-''i!lrokdjlulf>

filllm ..-dJU t~k. rnr V"'rI! c i!!~1 L ~S~5)

d~.... yiirliyi"!lle e lI.urt ~imli.ik mesaled~ bl.lh.lnan bi rl "lldeKetin b-" i fdi Fevke.~ Hid,.. 1.uy ..(!tH ve ·sil.lh!}ol1uTda ' n a1'lir bir Ildllmch,Dcrnil'ie1'l.va

suO!' lbJiil' l5oe'Vgisi. 1lAl."SlIima2. bir' vardl. Qi1nkti :Mliitil;: Ef~ rab iOna dllin'l,ll. hak, fldalet I fa· zi1et nUm1l1l I'ii obna'kta i.di. :r.reHk Efr:Ut. EfIiI Dll'alde ].usB. hir l1'lof'kttlliJ y~dt: .oglum fI.an-a1n:L';I§lec: 1 Sa.na hilt' yigit gtimleriyorum. Vilh?Ul~

V::1;J::;.iHf la'~1 .... !;Ikardl. -ol~ . TIf'likanh, l1'I mJ!!k.cth:n rnr;ln
liIla'klalihnli\gmm

de-IT. a]li1 fa b8')r[l~b· fl-'?J;£ memnundu, OnUfl bil,!!,gi bi:i l(<il.me~, yU.:l.i.i. UI;nnlCZ, go;o:U Vll-

gtin de onll g6J;tereylru.
(lPI1:=!

FI.at

I airu.~ge~Cl',

e h'a~lni!lln

~ildi. t;i1nkll I"IIh ~I'\a: _ Harr ku~~ cef"in }'f!nlnda. bhli:a ,ten duro ,s"G:l.Unu dillt H~
W"

fark]:l'u]a dGDahlll'Sl Me-lill: Ef-

If

!ltp.l'ilrn

hUnerlert Iy:if:e ijg..

I'£D •

m~!~, sirh yi;!~ g£::lmez. ~\nmbir 10>119 h I') ll'n aPt: jstJ (l Ral gurtivlll'0'1] SlSylc jsudadh 'nlir c;:iI t.a m 1ik oldu'-"'l1dan (bl3.\'1 U11l j'ann,'a r.. ":11 !'!\ikredec iiLli bj·

f""

na. gitmll!-~'" meabmu:r.. I:;t.lll Iii.'!. bib I,~1n tor 1 kah 1'1 ~(i .... U!!'1D n.g:'tc l [11:' 1Il:(!l iIllle b o:licl'il.ir" \'ahalitr"hi, ~nn !-dlned Pigre[I~rf't:il}(Len dHlnvl ppk rn mJllm eMil. Hf'II""u~ik. fit hRzlrlarh. At

Fi'lkA~

!r~~~~~~~~

Itlf!H5 tnrlbln~lr:: Sllmer'bIlD tiln nld.~IIIL »c~£i2l'Vl ~it~f94' ell' Ak·
_';;U:..LY )'IHlg.nUtdr( !In'OI!nTlm);l. tt.Jril.lk _1!U.l-

tp l·bonm,~hl'.
dan
)

Yel'l.lslnl

;11 c

lAra bin.iill"r. "a.hlii bir

(lTm;'YlU

eskl~llln

11Ilk 11\11yol!;l\J[" MUiUI"t D~~II

D

No

• ill

I

-.
I

10

~

a.

:Hu ~:)"R'i'-~

r r -. V-~_-:- IiA:K,K I N
-

Y·I.L'M'·A'~.':1M LiDAF Ii i-Y'.fz·'
__ I

s

0_ r (6

32E2!

:z:4l

ir harbinden so

rikit da

p zarl elva I a Jayan bir ze
Bunlarm ,i,mal - dogu isiikameiinden eldikleri 'flsb;" 6'ailm,i, buluR,ugor
f'· zeleri nRuslanD
,Iarkh,ududlanmlza yaklD Alagoz daglodaki ist syond'a yaph 'dan uca n daireler t@,criibelerilleali kah alma! ihtimali uzcrindc du,ruluyor. p'an;alarUI tedh.i kine ba,la,nd'IJ I Anlkara: 04, rHUi'll!;'i) - Son. A- bill' l;·ere ,jJ~miJ III ;cball kl'5J!i'C,~ I :mlLlJlan:!a l"LIT"dun muht 11f J b:I. olmUIlUlrr. IhH'IIlD fIolz G'tduju 1:&.

sdan
t;llftl

. or.'

C HI ha:ki'kl Cs, rasin IGbsarmaga Bas 1,Ir mu?
.1
l

'i'(l

"H- .nii~ kOI HI.aBU, b;rpMrlinlnl,'llerl'{j'neldm/n !JfJfllec. Ilblllllf':IJI"z b. ,flI6; fJ,s"ll.r 11(',11" I: '6 p",.II:d',nde e'rldl",

,

l

, rot/{

tlell'. lnee-

rlndoil hiir.eri G-emRvt !jl!kUlld p.iU'bak'kuk e't,mjljotir, fB1'II;;nlan., miit~ , 14k ci:';lmle.- g"ot'illdilgiln dalr hab818 lal<l!!l' tiLmhnd.an teUdk edillllcektit. ~imal _ doju u.tikametin· berler ~ llilt!klediil'. Bazl IUln!elu blJJl1 nn flli:c DImUI i lima' do· den Gl'ldtii ill!'ri 5i1rilJ en (ilit~Dia urim!e durmnitwllrlu. YMdI.l. Acdapamn en Blmi!lR dti 'I!!jl IraQe\"I'l'lfr,j 1"1 :aJ.mo rnlLlllmAta go· d.a : 0 mdJ'4::' ) ilk lilllden. UlilDak ..... r fHl1a.ki ~a Jl.a..a.[la:a.n U:z:erin d III fa. ol~uiu, glJ.I""nl'~ wmd1Ul tab uri" ol'ulllIDaK Lad~.Ii". d.: b4ii~' bi.r ill!illlh'l lIelj;i:ifi "l' ImI~ .§1.J'i iilam !Iiil'e bUllmll' D'i1l~lfI,.\" dil.. llJHlftk ~ttl~TLln I;o!"illdilgu MIlO· anla';l111t1I1itlaillr, r.nmll.k netic in- 1r.!.I!i. I'k IllIilIudlarlm12:4 y,~ (tiz da.jmd i!.kl lJi.tasYODCI'II )'IIIptali:.· Ill! Cir.Illill 1P~1lI!ILTI. ~l·.. ardQ hir IdS. dU!j1nih~tilr. PM'~;d.IQl",IttI.r I;oba- LUI l1;;a.n d ireler tecrilllli rile B.D1D lliilRU il bern~r ulun Clup Lbnh Ol:w!lt!ll ibtiu!,all 'anhr.

--~----------~----------~~--------~--~--~----~-----Hikmet BayuJ

rl'ilJ

l,1I

kJ

i"1fI'1d4j'

tId,,"

re,

C.. H .. P. Meclis Grupq

toplan'bsl

.n: Pufuinln
LUll:

mufrEl eleH.!Jpfl!.n·

"i~we

ariede
bernn,'s·· ~,tt'
r;:11"D

Ba.J.b

tar

l'

hu", (ii3.lib I"!! 1'1-

Dun Sag/l' Ball III ,Iddelll hiicomlar inS ruz It ld. i .. de aORII nd grup
1\ It! ! a: 4. 'Hullltsi) - c. R. P. .,1~h!l r.nlPU bllgUn saat 15 tle.l.'l 21 " hd..a r :sill.-. P U1;\1.I'l bi itlp!anb Ylll'nlL."tJr. TQvlantlda. DoJiLor HiLrtlll ld.iliIl SaglLk 13, LI~HP Epug 1.1rm~n hl:JI' 'We iclrvfll plllm 141 I" baklftDdiLkl tlikriri gtiri.J:;!I.ltmull'\Ie ilk Cliarak:
Z VI!!

~,e' ed« II' [ark» do oardir, ,parii,ze' e karabor del imliyazi do ve ilpkr ka i a ist idkelerde 0 Jugu gibi hak in 0_6 sadece paradtr.;
fJ
ii

m

I

e--10' --- ....

eet

han

&ili B.I;(I:TIKlDl~

Mil, BebcelU:z'ull

I

sene' sonra terk,ed,ece,k
ftiliL. A.lfIl'l1k.:l,'I]1D

Amerika, 4

Avruparl


il;;Ue~t I i!il'olr. ,'r(ll~I'1!mllllD IdliLr !:lsi

!Jill'; ~ti1aJ<iit';;:u;1 olin nD~OO ~irke· 'l.trlLR ID.pcllii.i iOllf!! rebill~_II1 )';j.pml IlIlllngunu, btl , urena b;a.rilijtt'll Jilf'ti till!n 1l~lllrdan ~'t! hlnllfil p.'\mu .Iardan isUl'ad ' t!l!l1!lln bni~ 01dUG DU, halb lfi ) III mdllt[lh ambll "e id.rolll ,mll imlllA:tClJanom. hlmll~eo ulllm '1 ve yoi i!I\Iiill.ftll (]JJlJli yat,· Otl mUst.ahZlIiY'Ji!rtIlI It'tinilllllt!1l!l ~!li lllz,;utl ge hllkiniJ Ili)y Ul rek Bobc"'t T.z ludrklndn lIilr

IlKI III

bu ILlruDl.lljIlu r, :etJnd~l'I BOom SIt~lLk BJ.l{i'lD1 ~hcel U:2:, UZUD u!iLCilI}'}I beyanat
JtilamliRnlill

flU.!".

H,ID

If, 6ml~tir.
":imllt' !biz .r.iI;'lkr;;a, ~1.mimi·

tJolfrntLn A\ nll""d;1ki Ii !o}alll'lt har 'k tI r ne liar~1 t k, IIAClIk i!lurllm 11 kkmd \J ork Oil-ii), ["_ ~f, g'a2- t.•.iain blr ,HlilUlna '" II t ta b1.1~unarillc ulll:m ~ "!Iemli#tl.r:

of; buJL1I'1."1rU! lahll1lbul plu{i BIL!' .kallhtmdiiq ekildlkt~n, !lOIlI"II. 6

Hub!! III :103.11 edu"t,i.; I &: y rell;>nl"l1 en iyi .I!I ~til.:eJ'l telIJ;Lln I!dl;!bilm(:k balummd:m ,fu; L t~'lj4!'hbliIiU'l1. El-d,,-. 1:>Cl1I~~ un] I' J'ifl.za.-. lU'lmt Btu a,oa.k olur tlt\ l,t 't"lji' bbUII!e. rine Dazar.ln d&ha 1:).'1, f ~ IAr w:, dahiOL Bi"n!1) l:ilr 8I!r " •

r.a~

bl .. Ill!l:'lC iIe' DOi1H~ ,IJ'oldllruo' ., IilfkPlhn m cU j id.ti.n' IJ.L~IHl.DlJK1n lle<;Lldl,gini, B~k n Q1duiu i1In hll ';!ilnl. tarak 1II'·I;:!]jili i Dlnn: kllinll~T:'1· dan 1l:~lOldigint &t.I~ lomi ~ \!l "'Ii~· .li:1'I1l ~I(I(lI.3lml I:!ilcm Elzd LID II i Wy ... Je 'ott J~ girmi) ~'im ,[ll'm ~!ltir. E!)hcd Uz, YllirU ml.1stn.l1.u.r ~I~ .. .11Ir<lLm~' lit bHlo.anhtm I tl'dL~L Ifil1liann y,(I nl!' eLi~lItilllmf: ll1
. lln~ Il ortulor
EIIHdl!ll
.... ~Iit

bin lirahk

',' Ie bu JIlIU, Am rrkan 1111.1~ IItfl .... rrrnn bUi dimeI'd bareke t in! I~U tID k r lIilgt'ldii;iul
HI) I~JliieDiI!]tIl •

_o~ l~ffil~br.

Bt'\

1Jl,

un an s n a ~unlt1in

~DrocIm~ Sa•• 5: S • III ~ilIJ

11-> D "''l (D;roll'ml
-. II

.s,,_.
1.-

fLa

!lu..:

U

alii

dlgl

fDn;.tHn1

mtnlh;u. andllBIiIi.• :fi,; SU,. :J, !lie'

E".'

,5;,.

StL ~ dClJ
....

II

Lin:lh

Ihr, c I nlar
Bul

~"IE __ "'Ill

k:z

erikan yardlml atlendiriliyor

Yuna,n k -.bine,si de'gi,iyor
:L9Il,iJl'a 41 _U3J:~.C.~ ~ g .. _ ee AUrl!lIdaln RO:Vltr mUJHlib1rUi;1ii1Ul gelell h ~j(~rdeo lIalOO• M So(uliA'lo. B~baknn y,u'.' (lIme Ie DI!J Bole '1'1 'Cahla.rls lie ~r~tUktel) Boil!!",!!> kablnede truJll!a.t yd' i.lg lI:ar r '\0(1 d1R'1 f.n1qllmaktadlr, Yen! :r.:Dbln~ II tell~ ~rann ¥um;m knJma no 1i\i]IlU.Ii hr .

....

I

Iilr

,.,. Into

101i111lo!.111

I I:IIt 10111111 II, au a 11011:11" iihnlllQ i!ilu-Im ,",,,. ~:I'II ~Ilrl!i bYI b II! !tnl,.

J-

1Il"llIy,n

-_
:.,..,..~ __ l'iUl'1l< IIIIlGQ Ii \lUll lIIunl"di •
[II

._,-,.., u~=

Ii iJ

m,ll

.......__
Ilu

............ ~..........

.i-

IlliI dF:rllll". ~J .. Ine "on~,:!i Itlfll'I' .Lillt

nll'liII ~f.IJ' 1'11).100"," 1
IItll 0'10["1"1'1;11111:11" n~ml1 Dl!llllj,IJ, Di· I 10/1. l!iII'"lI mitt •• T • tNt!'1O!i1hll INItm nell tuum (lab ..... !- 1;I,ri:l~ rill) 1111 I'j:lll'f1f!lnlll ftul;uml 1'1 IIl1mdILdll'. IUlIl;lllhilll'l'Z!"' 01:1111 n.n IIt1ikllnll

......------~--"""""~----~~~~~~-

hll'Clhthm~l9 8UBtiID 1111111 I!i_ 1&"ln1" "trlll,r 5uIOIfiM 11.. 1111riii ~flil"Jr !lUI Iml.!: dlllJl l! IU!fI1ry II' 1-1.,1 jiI.lll1muh.11 BilllIl~1111.. D I~ iii " , 111 l III DlillIJ:I' DIED lonl rim jhs;J,1II 11,1 "fl,11 IHF nimtllli I ,llIlf ul··
I)

I.

iii n,ill

,a. ,a'"

0 ul ... tl
rl 1,1!i'id

11m ft'Liam
D\ilupdl.l-

Ituli.i:n. 23 II Atmad • 123 •
(!Dl!'YllIrn,1I Btl.. 5; SCI, iii 4iU

ColBays:, AnkaraJ,a.
avdet ettl
C 1.:11 Bay [' >;'t; Aan:rn _fend r 11 U o.k. Ijrub lIao.f 21 d" run il.r" II.
link. rtJ: (f.[UIIUII[) ~

Ordun

t

Krall, lek bir FiUsti'n devletinde Yahudilere Arab fanda.§hgl saglanmaslnltekli: etf

!Ilftll!. 1!i IHI 81il'I:Hil!1II Itillt' ' ..wdill.nd.lfll!Olh WI" '!I'3p!1 Cillo !m1l111!11111~!ill-' IIncll bun!.!i'II tllrrdi!l mll'ollll>ill glrtL' !lltl i'li t ItrOin INc t 'I'!;lklLU nnlrjm. Ilu
jIlC<t'III' 11111 Jillm

unu, doll (liIk zanolll~ml)lllliUm. !iLlnlllill IilI I iiflnt!li n1f.rIilNltrirnJ,nl<o ill n.PJ~Hj
1:;U!k '"",Ij!Ia)lI,j;l b.~Uk

m lIIiil~"1'I

~

11ri'1'I!!!

.11'f'I(l1!

N~",tii
"

jl'l

all< ilJ

tm.~. "'1IP_h'"
~iI !!"ilpt!r I' Inlll!tlrlo,fn "IMlh

111.. 1 ".

110..,
d,,1

l(Jm~n~1!I I!IIIII IiIlnt

,11010I,Ll. Il 11.111.1'1 IN 1111,iJ ml~~ I hGr n dtinilin dlbipi "i.lnilln.JIt;Cldf,I,,jf. 10 !dj I'i r III _M'i1lofn<lil Iblol dl 'll'Uft;ll'!lnln ... 1 1 lIill'ii1 IIlIDt .lI~!J !l'llatdln Ihillil. !Wilm
liIl~f;I.JItU.:;: (1 1

"lm.'J""

c.1I:1t r.

1iI;]II'i'l"a

Id

~sl"'ltml '\I:tl!!inln rC'" ri ~1;)T'dj. B\Uhi1n I(lr,t Illi ru Irn:<tlo. II

"U

l:ehrljnl.1e det i!bnJI Il'r Vi. Jllt.llll"Dlldn)J olfmt Partl mill lYt:kJ) ~ n p.lU"~j '-'-In rl Idn,!:, Jrurulq 11)'eh Ie dflilltan lualui 1"1 1'IlFp1IiW.11tilI:J.an:lu""

~c1l.lt, Bllrlarl

U~ 10 ...... ""If 1'0 liUlI D II I;IInIJll II+'fII,nd II I et;lIk: Illr II fitHI nllDl d III I~ h Illflll' " ...

mr.

fLilt/fitJ

!rr,~lf'jy~{1.'l.i.rill.~J

,I

o
DI~O

Yazan!
D . . &IOKIUT r,\R Alimell

Fatihdeki K ~ecilBr caddssina bajh sok kll r

....,._----,,;;;;,.

pisli fen oaci1miyor

b~

--____....--_.........-T , l'g.b.
~g~l:Ia 12311 uSOS
'23{112

F tiJJtu 'to; 'W mulilefIlg dJ. Qt II 1l-1 r ~.lrQr... mllmlll'l"" .n

t
-en 1

.' .. e mek 1'-;1
.
I

I

gun

••

,. I

r~~i '~J,'
1ii213.

~9U $861

hl1
:aBS 4.300

1891'

619:14 828' 6014& 89M liM!'! 1:126 119", ~ G.18

ee;fl~ ,~~
0

2~'l

00

3039

unt

7 ,7~ 59
'II)

00 00

J('1.i'!ld~rdiil "'or hi;
~

,ml!.Iot~lmDd. d!.'

1-'311Mo

66 ya!l'il'ld'i'iJ iMigar ~ll" «d(l'm Is "i!I'~IIt,dld-l9""11" ~lr ku:~ l.ia. loo 9/J(.IIIt' ill' ei;lrnJ.1! d'J('(, mi a/j'r d!m:1e ilBll!'mif 1..•
K1Jnl~l!'~m~d HliJilHlPB,EI '!;l ma. 21ndll 18 nnlWlirn(!a Oltll'illl Ze,nt!l Ml';r.J..iI;ll 6 y , nndlil Ii 1'0 ,usu lIlwt.lll'lUl.IJl 111:rnJ dalfJ 1211 let AZmllIlJ. od tI lU.p k.dI!rC!J[ till Il:nn j.I,hkormu~ y,e nNI (,I!dl' iIluJ 1lllU4k. Ily l LIIel ~hk!!lne$ifLe

.--=

,- 'i!!~I.f )'011I [1110'11'.

801

n

4"

61:J

ob

23106

letS

4.308

00 GO

0

BSGU
l!iJ).1Jj J;8iiii 3593
5 !;il

S09UI It

MUI UQe
'"'

7689 ~OI2J aJ80J 8622
15liiOO

H613 370 t.l07
£(13

$:HJil

iG,
3,tigl

11j51

112~

00

il.e.:n
!iiS3a ~
fM{!

S!SIl 2&00
31t8i

698.1 lD3.1 Ui1fi

203-8 ij66\
:!ll(ii

1un.l
~li1)i

..

----

~i60 lU2 263!J ,,~ "99 00

1~IH 35"

00
011

lfiIur:

j8~ 210 2108 00 ........----__.........

208"

lilH! tb

2105

O\J

00

IM,U\ iP.,\nrh+ KnIi:IIIU L:J,.,I;
ri

UlJilWlmy

tel 1 1It'l1 llU

su-

. tin TUrkiy.e ~ydl!.d " mum sill linin I lw~ t1 Ttl'!'klve B~ ediy]e ~ III l'Iil)rlSta Anlmr da tQimIcnk. trr .. Del'" k h'l'lIfmd-. bolediI yeltH' arll.slndii, IH6Y t _uud.t I rr.ak k.;in nJmmElSl gen:bn. ted birlsr- h.o.kkmda b1r IUI:kat .lied I Dlill. bLL menuda t!kmU be'Led:l ,.ekrin dil,il nceh.rl II!tII'I1linmJI tur. n l' b ro.tYf! bo hnaItaki ne ktal n III 8 M.a 1m" do r h b1D.lij olBCllkbr'a ht!ll'l ul BeJediyl"lrli:iln Ilokt.tti IHH!:arm9 gl:i ,]Hl.yab ll.tmdatInllk i4;ll l~iyelimIB dmaeal: tedhlrl r da.iml. ~

lUI ''';111

:rctl.'b: , '['emil (:thid T ... , h ':ro,dlllllir

l;op.:\.llel'ig

N(lmt1mh:e

8rulB.yl Dl • fl.. tlarul.1l:l in geoll'll!ilk tedii~' .' Ifl1fllaBsa mimB'ablrn. fi tIlJiflrl 1111 dil1,tQrillmOll1 ..tamdir. tI T' bir idlllaia nezaran b firmllJlln ttUaf'rndlin lI.'bul UmI.DlDia. leslim 'k iln111111 - :20 ~t8n ~!ilkllr tck· lIf ediIn:'t}ilkt.e4.lr.. Bn teklifhi b."IiUn venda t blrJe· rl ~Ilm!!!slnden • hU kQmet tSl'rsllJ!lilm nazart diik· b :liJmm~ IIZlmd~r.

Inn v

hUkli.
I1lII

I

1''''11111'),''1::11; ~ dlr"i)r. Ihn.lrll11 I 01'

ij,.

1!fI1..

In

~nlUl I d,. 11\1"

I'll.",

• .:.oJj"

'I! .. .,

,-II;

"ie~!lm.1,tJr,

:0 unk iii C ~1IiI~~ (lin 1(\fI1!D. F'a.aLJill iI' ll .'yl "~11 9.l'lD.ftJn~ Jtl£ ~ i! - Zc,vrl;el Md.;l!. ball"-tnm lyl b T cD stu Idl, JK:endl.s1 b1ze 'ldt. Sit J;E'llp
J[lclt!nl k Hadl: i:' IU !1 ~ktil CI'In:!! I,:I)(iJrdL. Qdusknn':l1 kim!l~ ),Ck 0, Mt>ktlllJili I;lk:;.C<ljlm I!lro.dl}. tlU;l. Itap

l~ln .Delll (;11. 1B
),.1lll)IOl ,hml

h;l!'n:lC:~1kJllt.l(;ye-rel'::
F(i(.Z_U1:t IHl.!:u'n JJd'l.d.!;1 1Ilis~11'
SI!njb,r,Qkml3!'a~~Aj!rL

338.0 3212 lli51!1 .uilS

00

~------,k. 00
00

D(I". 'li!.
3:krH.

34'18

ai

3418
31'

11901

~ 10)10 6~01.
172LM'i 000 ... 2M5 58 HJO

iu.39 U~7
Qi~

10 7~1 85i3 (00\
4.72T
Mm l.itUi
(l.

H3r" .5130'

30:r0

3MH 3BUS

00

!O«L<L 8 11)206 5076

00
31'93

I!HH12 6%UI

11.1:6
!iSH 29:.3 5177 115B1
43QS

3liS 5ai:

00 6267' 20866 lHO 17n2
6

IiD18 58 iW2 llH 00 00 11)52 Mi! C)[) 00 00

19683 1239
G:;!(h 00 ~O'~39 <l2S~ 7 1:!2~jI' 58.!. 36W 610 !.Jl'IA,,2 !DO CM32 4lU '11111 1555! 00 ,:H}62 00

~o

00
00

IJmu. m~lble tln1Idhll'. ,f1'cJ.kilt neti~I!i111i !lIUlIlo 11: DlIut oIl;i!' timl II!.J o:Jrt:uhii~ \'oIllveI6) oil ~ ~r,'TI IJ):!1: d 0'1' rdu'. d, 'wrtbd •• tm "e _g miil.'i11lldeyfl ,&ici1ii1ml,. 1i1fkrl, mi~ ilk mue.ad Ie :lIede11l; lliipc!l.1lQrJ 11:1 .. [ t R'etir:m.f!k ols l:~tlrtlT. BUmrnll burnt. III! b[I" itl AId bal a :_ lal' muhd'JOl
lift r..lm~'lfD.m

flNJ V EllS1

r.D K:

"-

MuaUi Ian ayarl __ ",,e
l'I'U1.l1

Hukukt elemeden do en iigrencHer
tat·
Pul·.!.n~ 1IutQlup da.. ~7 t1~r.; Yilt c:le m lJIIWlullM , Hal; Qlamt 1mlll lUIlInll. d.ben ,;Het)"Ier, Btl. mwJ!l;: tacr.o.tll&lllW:l. It..Lt UI I!dH[JJ llr leA IODI:.a DtkJml.Lla il'JndI:I"L!~n ;va

k:U'I'J mi4i. ol.u.r tug;, kQll.u"ill~aI:IUl !';u. {Ii!!rni.n kJ ~g,a. I::llmt bill!'- j1!.1 r'~ re-k de' '1m BIlM:c!! gf'IT~ltim~ alt balH~la.r, bll]:tln c-:ul.lalldlrrr.ak bd

sin

sadec eo

lLimJ

in, mU'v

ahllmularlm

mfl'eI:k],P.
,

,diU

m. Jlu.wr

yorum
n~hk
I'
fj'

deCI[

IUr z 'mvlr

bt«H:uaedeo

SIDl
. (.i.. 'l'l:rlyoo-

pm,,;,If1lgtinli

I runn

yat')llVm..

GS96
OOS

6S16,

5171 153..~.
:l5lili 430<

,43(1

~lrr r.~17 1900

31}[}1l

BELEDJYE

51Q2
316
-,1.$41 J95:?

isea

.. un,

109113

:!l3iJ.

'j

::!a,,~

00
(t)

1"~B3
4.917 108133 ~

1 33
-l91'i

00 155aoi

----- --- --- 166.;j77 50:!.J.33 --- --130&61 22:1311.Hl~
H
1{

Man dIra sa h"bl· _ _en belediye I bir toplanh yapb
Beled.i}'~n.lB ~ijt:l! tLtlulllill ~illlI den D~r. '!laid ohm !jolkltUl!tJffrl.I11l:l:J. 1~lbare a]dJlmJ ",e balk. kulA tllr 2lIma'Qt;i'a. Amo!'.!lu, va I.Q\PUe:re l'1jl .... mP:l, ~l!:l\l.l'lf::rti1il a oldlllLl Itlbl v lilnru lio.rt!:lrl b.a11il p:ll.1Uirul< erul-

1n:~JOfiJU.'[ P\Xlh SalllJ Ii . Dot. '.if'I", 'r:s,

""R'Ii'i[':. T:J.". 3.f.Si

~ Ek.
I

----

kW':lIJH .. ttlI"JLIr.~lul SI ZtYllel ...mclUJUl I!'vme Ill!1lll belJ.i kurta.rdl Ll.IllUer ~ "~!J'bbi.iil""l'e lerdLr. S~[llll: Z~ynl!l ! e Hi 1 LD clo Iarak Y9.pl!it lte!jeb'Uill!• .milapet Mal;dur Wiebrtu, f lnt,Z ~bnduk elm iii I, F... l~in d J[PmIJ. r uetice "e~ ve blr tu!m ha~ lIn! dl!l'!ill 1.m.tJ.b.anltJ:.... ur iLI.l:k is t • el'lnd!' OtLLni'.lgllnll LE.1Jurt~ :2adannl'uk ' ecl.lse Djme:l'lied!l,l:lH, By Iill1nu.i 1o!Il001le, ~~u. ~ahit eTm cell> jlJln el!'lqoe' \ I ~ tuI'. mD&!.li1 I nl~ dnii.. MlI.tml..f 1.f;J~ dHml tir, 'l"rIsanrnn, derhal :m~e].!;n.dD bk lcpJat, PI;!;l.C.l.k. C:l.Z.!. £.:1.1 ye kona'l:'a.k, Hn%i ran .)11 1~1n~ l'&rl~Al .:~

min edini bJ.rha:rem.e tu • tulm.B.lnrl :ihtiyam dll. kaIIIlIigiD den do~m~ bl11nnn,ard'g. Ogrendlgimize gtiir'e, !ll.anbuL.

,FlIlt l ~ !IIi)' guJl.JiI U " blino ~(J~ gi:ior'lJf::;m r tul de Jnld.~ OldUrurUIii. ru~e- ttlldil MectrlJre.l'l ,o,turtlum,

1r:earl.L
ettl
5'tU'1 ru a 11:1iOj, I i!o Ill. '1'

MuaJllml!i!'r 11:.. C:<ii.lWt,. bu hu· Jv1A slista Bak nlLk nelb~ I!JOO o·

W k

UIlWiCLlJI, [~r1n1a-'lil

~.IilIlJ.:rH

m2;J~nden,

Annem

muak;

etmi

\'I!!

g~c:e-

....
U

to .t.lC:~".
~ 1llJ, .. , II HI Jk .. ur·

.lhl'II, Hilmi 1l.\'I:,!llllet'

Do. MGt

n

de kaJ11,1[lIiyet keEibetmellmu .. h:q.iikak gQrilimlld[t~~ Baber,
ar'I!LSlfli!l.a,MelIIJDUDl-

2grr
00J6 60121 13Q3-l ()zSo 8838 2J(JV5 :3 6

2911 6J6

ye-t uymldLrmlEltR
istanbul

muallimlel'

D£,NIZDI!.

I 97 4'1'5 4.166
5833 ]lOZe 6152 11222

3302

3302
197(Hl1 I)4M:

011

'1811:1

·no
(H ·U~6

<!ii31J

~
1522-1

6152

Ol~

mJ~ s ut I~ITrneie Imril,r vertHtln! 1I;!i' Yl!'l~oE ,p~mI~MI:, Bli n1Un:i.la~brUIIdim b~ldJ,el'ei£ m'llllvinl£'rl.nden NIlZIm &rd.1UllJl U,I~ 1::li1)1 mlfl mo.na:lro. J;liJ11pleI"Ll. mY.

,11~(lm"llt'f R.i.rllr1f lirBQlI km'QC'i'Ik~ MWLliimllr .Bi_rligL, 1::1th.zira:ndu. iti'bamn, GMtep Paru;;iyon]u n~o1rul~ t 'Ii ]1 tnuallimIetin 4. ~ e· de~gi bir kamp lI.c;;aeMbr
fKrrk b~ gUll i!IIllt~olll!q :bu

UC;oru -:" ~nebi

Gumrik llaridab
~ok azald
Son ~"manl:lrda, p!Y:;l,;,uda da. t~ • rlnl !;O t rm, mal ma~l .wbebile n _ 1'1

Amerikada.D
N.

2~138 5_111
61)1'7 li!l8'l"

mILl

.bi!" lopl<Ult.i

;'u,Pr.im..,llr.

:NJ. ~o iI,
15'~J6

aUi!:
~.

lH;;.1 ~j5S

50.-:-. lll~

67m3
,2{l13 2106,

U,... 3?l

M
13i~ i\

6.02 N76 5190
3852 330 UH52
1'917

:iL:} 611
0,

5190

kalDPte; 1r!IIlallimle:r,... IU ~D11':111 1;'; ln1l.[]oIilra &ah ibl flailll.Hlk 1m ~lJk ]il"rl. mllkabiUnille ,gtlna& u'q ruln~l Q.ti~lli1i!len J~oop.e;fatl:l'~ do~ oitUn y.emek ve:rU.e(;;ekflr" :Mll.ra [U,~.8.;11 d{]~fllY[l" or tl'lk, [lIma][ Hiye- ,c.aaUarD!L !i!.mdiun ~C:u
ttml~ cll'.glldJr, loUi.mlua
I

btallbu

~un ~il~ lhU,'~clJll ka.r,!jllil.

6195 Lim. yU'l!lm mll ~ ,L = 1J~lE! Til: an banet. l:'1~n .CQrull tI]eblnJn Ik] ~ Iiin: li:l.lUr bk\"ll del'UIlli mu 11 bl!KllmJ1te ~'Ilr, D!br tlWlftu.::ti~ tim yal'cbm ma.ln.mesile balm Y:J1.d.a, hu.ll.w.an cKuwmclllllo f1J~ lIIe 11 'mIL"t:J;h;,

..

geliyor

ADL}Y£.DE

lIi1mcl1e:runa
III _

uhrd

~ Iid.J ~I
VUp.UnI

~tlll', rJ

~egU,ffT

feE

Ye nh1ehirde .i~lenen
cinayetin
Ev, 11;1
e,'."Um

:;38[1

4330
15.J52

iQlt

00

4U7

1737 0(1 00

~Wlled

J;aiu!plerl, ILncail:; I..st[h~al .:;\Ihilll, yal"lilnl Iroooperatl.
1'61'mfQ:i la
j

bih:1irilmelc:tedJr. r'niL't'I-sile lIenal.aia IIl1RR.bir tavlanl', yaptKu

oQlgr: i:uIIQnrlurn,l. Dl9dzyoUl1iZ1!1UI. aU .,T.rh:;m
l'U, .ha:lfJll

00

nn l.mm~ll lli.bl'lkaya hliUd ctulell:tl'CIlr, Di!er
t)dr,)

]11365, 1361~ ~li

a

t::lraUan

elr

ndirim1zfl

Ko~r

Bakal1l1k tal"afmd.ml dilen, Hnku.k Fakl.llte!tl,. YlJIli s· me~h' taliJ'tlatriam ~,B:i
l~'a gUll ,"'rilmj~ b1l1UDJIVI!rtIl-

mf!lm.l.cte"~m!l':~ ,.. FUi1(!"~[i ttAI:Jj dl1~

l'.1pu bUI~3.n

faili

I ra - se

,.

lfi~bu,r1y:;"tLnd@' 01 :4mA!.rJka]llllll .. bu ?lll 20 .:;in

"eUlli't

n
01
!tatil RaJi'd B;Jt[.rlyeli OllillDl:1itl.ld2r. Co~a.r dijn :;;1YCthkt B~lse-~n ~'~ .ltlllU

yarrhm.

mal~

ClUllt'

lndpn

(Dcr;nml

SlIicl HILUm !'{L$B.l:!.W roabdllmD dJL ~Ir silt; JlJ.DtOru:-e !~~ k:m:m.a..k:
rzwWJ..d.a. ve

dlr.

bde~y,e:,
J'!:LJUP.ak

'bll lii.hrllrii:

I~

!III!'

i!5DirU!l

.l.3teme~illr.
(lnmar.

$t:hrimi:rie

l

Alman ~~mlelrlnd" I.m
pncin 5i !;Ir

k\irnn

-I;;unrwcak

lTWli{urJ

mwclem.lu[i'i b~ mti4. mil.:
lUI
(;lrti

VO'r:rn:nrDl3.ll, b~ll!~

11iilbiilllm In mU11J1 ~ln.U' '11111"111i'1 btl Gld '1 Id ! h,dl!~ t. ilU'
,IIIHJIIPl'lluiln

'lflU.'~lJ i~.I'l' ~11l1 !r~Ii,J Mil
Mi,IfI!IlI.

CI'fUlftllll

MiJ,lchill"

d~t evvel

~t.anblll

l~11lII l:lra ;:eIiJJ Ill"

ti., li:i~'5
,.j

rliDI."

l'I..!IDli.

id!i;nq

nil !t!lftl!'. iki 1\111rolr u,-I
1'i0l~ 1J!1::!.r! rullUllJlo
'I

~. dur.

1iI111I'C-iInIl

blhk

IS da -, g.j('hl
{I~

Ii

II

111l1li ~1I.an-: :.01'

rUI.

buldil

1: UOIIHII 1t;)1!!.

"J- ~.... ....,~,.~'" . ~~ ~....
'" _:~:sene
binde B' b nlak' , 1d

flilitft-J 11.111 !M!I., I m 1111 5CruUoIIn ~:ItIi'.tJr!!'Iilrih~ hlUlf 01111', ~unlf lIul". IftIIk dCliV\JIlfl:i~1 .:Jlllulf1,., N. Y_Il.J11II1? b,t lIi""",,,",ORlI l~uJ.,.

I'l"

ro(l:Ji.a~I;),_, ~lIlni,e em'en 'Irmtar ne:l~LnI tekU! etml~tt
Bu. (lrmanllil hndan m;.i9nl.t

tel:l;llft 'beled.tYfI
k:arOVlI[!.~

\1'f;j ~ll!r'

MtCll!llnl.:.
r~1il.w.':l>L

hlllllatliJ.BlDda l:i:arl1orla~tl nlml,t, r,

ha.zlrarl

!f'-"

Ii) M.&.j1,.5ta b:l41~na~. 17 Mil. rast.J. 09('ln verllecekUr', Bu 1Il1J n r...·ll'betlt:,~rnll'lJ.il!g_l&m "Sir. .eek olnn t:l.l~'be, uUn Fak"L1:lt4 'lhkatl 1\J[ln n Il~n !I((n edlhn~ tI.r.

hU' tophmb yapar.at. ~ .. mBlt~e t&bI:!.I edllJlll't:, iizeTe b!lme.nrn Sell: ,!loou. I:mli.hmlaiSen'1.r obi b.a.u,n.. g:etjr1ieceklL!, Va I'IDda ta.tbik ediLip ~ pur bll meJ:.ali.C.la. Mdli SavrmmI: ~i :rn1unda. mil ~ btl- 8a. tl~ ldLralmdi..D Dt-n.iO:Yl;IllIIlIn lunac lLlarciu". 11m lay m.WbUUI 'tiru.l11nn;ull Qlup nil u.l 17 de I Wl1~n oleu. l"rJiu r iletle Ii an; u' Dlilllai ...... 1II fo et fitmlslH-, gir ~ek talebeleT tell • Hfltli llta.nb . Utl!Vl!Uitf!inU InWi.u F llilGyet tedriatL ~n6i.lTl nUnl1 .k:!1(telerLnde. liJJul i~wt,;. buOimtli kUru",,-

Vnl"e.~lte

Sen

yarm

I

DJB.II. Uzl!n AiDeDk&Jl4t! TUrldy~.:e ~ULLllhl.l glltlre e=k D1LC. .A.arer:Ib{J ~-.tb.lYlarJn 1ka.

verdL~1 iLDded~: nin da.}'J1l1 OmJJk lie 0 S:W11Jl.Il~11~ derat:lll' z.ll;"~rhl J.llmiido I~tllr, sut 730 ods :o.I~ILnen1n ~[!nllsl 1s'k.en.dp l'ft r~tladl.k. Bi21 gorl:mee I;«:p;llp .!>:ll'Jrulota btl4IB.dl' Ben dt!: klZcll..m. Jill tJffil .5l1[llmltm. demi.,tir, r~l:eJ1. !It:rl otd.urme.si l!;in H .1r1yl te~1" k ed 01111111: !Mf'lInen n l::lii,lo'lSIJ ya l:mll_ k te1 r l"Cii Imiftlr, Dlger to.rilIlll-n 61dw-UiPIl isJ,:;e ciE'r OhuHn~~.ll ;1.nll~;;,i "l!;\'clhta Dlur;I~':I tlil ~
•O~ I U[J1IU .M('oLllu~He
:Hl.~Sj. l',)t ~H1-.... IoImUlllI Ilu.lln ka~ :umlill I(Iln7_ •• D1 WmlI, ~ir J1'IIiodOet !111m rlV.1.II,lib Lloir, oi\mmll ~lIUim I!In" :

verdl£l .. deIllkllft,J

ta
III

D I!ifllllliHt

1'Ir • ItIWUkhtl

~

till

ill'

lIilJ:ihlWZIJ n a ..

_5

Wllt,)'et tl!fCiris.&t: i!Il!::UIIIi.:.ul, bug-Un 0I1!I!iQm :Soma Ill: kipl~tL :YI!I.PlllII.ll!~ okulllll!L"ll!. I mtilUD lfiiille[Jn!u f8.k]~fllltPI m"~beWe lo;arlOLrLaf alll.cakt]r,

u!

u.J.Z[

dd:l't~i.ili1i' ~~kH!lde iddi.!lda bulun.

nruftor,
TahMkatll
.... ~'=i?~'?>~~ deY811l ... ~

edilmektedir,
..~._.............. -:;.~~.

Kaptan Aziz. lJ e:tya, Anka,rakada bekIeniyo
,.
Blt' i!d gUn
J[llnh~llldo.n
e'i''\'

~n";h

dl!"m!lo.l. hilull 1l1I,1 nalU;! lilJ:i B:ll n I iirrlhlUruJl·

YlIlnll blr •i. ElkeRO.,li

nClZ~1ie bir ~k iI 7. laJ\l;I:lma b:;r , lraJ'. Attf illl., llif mi, yom J...a:if mi ooyle! me.ccll~me - gelin. C3,1Ii1rmJidtm te;o:i ~l)kJ hemen Ce, liIJh!J b'tawnda k i Kitib.i adi IJ ig'O! gidm, N~' t b~'e !bit vekitletn-a.

ntediiin s

bi! c~cim; jst~
tJUl&E'.

-d~~~er::t;l ~~.
gi.ia.
1IJa'tl .1I.J."3.

I,. L'1a~t.nn In·

rum,

!:ile.nin suntudus

'!;.,',

~ e:rlleD: ..

klyunlIn!
du.

5
VilHi,mz, Bosfar-da Lilbbey? YaZlln Bogazi-sinde
mJl

SA Cl.I

K:

lra.k ve Su iyeye ita~ ihra~ edil.~ek

reddetmele j 'Ul:el'ille ooy.un bilk tii _ Said I' kiLt il:li rl.dilliIrte 'j.:l W. 0.. 1\ • ,lLlCUl,'OrsUDllZ'? hid. IDlLhid isterle . "II Qlw-? El ~lrl) I: ~- HayJ.r, Oskud:Lr . Sultan - !1aa,b:J.an!' T p.esinrle, 1;6 otla11 kCiulktim var, - Be:nim n III 1 U!;ul seg.irtti. Da!.tnr1lll:): mesanemde t birl1<i !'l_ 11'1I' ZIVI rbu'l -Ie tatili Qe~~ son yorm~. TalDl'Uka -llS! 81lytn'llill llana blt'Jikt.G. C~kIn~Bri c~kil~ ~eki rok1a- M.Wl ±~in UilkUdam ka:tlamyo· ra, mUhJ11dll!:eci Taibii' ~dilli'. btlrf!tier dordtineiJ Id.tibi aWl· nlZ, ot:;ll'qfl" y&kln ruy-e BUyi1kdJ: k;itLdllin. (!' f~II18.n kan~lral. A\'Wtilhn k;utl,'ilitmJ ar.:lm:a. derede yalL aIa.c kbm, helll de de ~ahidlik cd~eks:i:nis. Sakm 'Ill! yak. T~u!', d mm.. H~- bil' l'el"ofl s[l'!§mnym! ca, bil" Hirlfi bldrunl}'OIl'; kufE!.f hlehlik , vapm"a lopri d~ :m'mld31111l3da, NiluJ.rot: '91 IH!1,;relki y:d ls.ki?lri ..A ",o!ea) b!l"llt n ZIlmSl!l blDmen ayl!l. ~~a:yrp blthk cJ am ele g~:rd i. gl3:rYIic-biliriz~ diye ItQmu. miDi O~Iill, ~U megbflr El'mni ]!j e N~'et ~;;:rn!ll.oin !I"4Zl' - Ya.ni ~et Ie ml L Bt:D -"w y:l lU.. hrnlc II.dnSlt. skll nu.mara11. lengini. K6~ yaIabn f.est.i'kfiL i'j.l'lunde kale Ibeden.i I'lbl boy- ~imdi on;:). bn'ber 'IJ~~ i:!: !d' ~ hurada._ boya. rahtl1r!, i~lnd 2 • 30 l1f1 k t i . o SlTIi litml:n n b" oda, ~~ridi!l urn bU:l'n~ buIu!'!- ,da. b kI "I), diid~ c.Uetii. [){,~JlJI1 !:ok JfrtufklftlllH2; - Birim l1s'lri1da.r VaplIrlJ, 6. maz. kot'u. bekimler Tnmrukll· tI Im3.ra ill ta kel1dls1.. Hcpsini C'li I, . Ci~rrdan liMa tesirlid i.r, beyefendi htJ:l:rei1erl! - A I' II II l kll r ti1'k~t.mtilln Wi oI13~?~nn~ til I (: rim dlyel"ek vaz ge-;lrdiler. kr.; madl Ylmu: bcye-fillldli lIleye· M i!" g]go:r.fl yale tJ : df' RQ:1l'I3l'. giAllah lllt_1null l!lIeytarun ;'i.- flf'udi. JJ.az.reUeri. ma.nr>t11111 Bn- ikiutlo rIikll.ik i:~-tlldi: lJ'i zLtl11.l1an llln.k. ATI~'l." - Bu da bll; ialZ 4R uma· ralbm k:i['I[], bh-eI' t!Lfie leU-, Ta: AniLdo]u klYISl !;idflC • Ka.r ~h:in. Ne SamBIiIJI1. gijreeek!lilllZ, Mo.. 11 n utm flY 111; bu~ ilrI vek.i.let· bf;ylf!ljni plI.r.iiljaltl T, lrl'aU r bu r.mmeyi ~ln~arthlrt!lIl soIlr1i mU" dl"~i 45 in ~l all du. Dnkkak bllna Ll~tl.yt:n. N tin ('hli Ii. n. II ~ it m',- IIl!D'll1Z. G~ne mendl~r. t ellkHfe Ie l~iJle akll :nr ermez, J' k ba
., i:;lkal"tm! filfl"ed lSoIdu~ Kend:u' !i' Ie gi:iriJ_~!l

'!

k,~

a

mr:

~yle

da.tnlsJWmr.
delibniLl

ayak1andi-

;! Allt~ hi! L!~ g(>1mi~k4i!l!I kal'lsi Zi. ~ relsl :Aliz Dem t.lill.i.1 Til' bill 1hI b~ hWlUUlJ'l ~il ve ::j!em.aiLiui,~ leJer1 ylYplJm'_' "I \I Vfctorj' hliflmu SIl.YllLllU, ~Teti~rdigi~ ~em.:f!:' It ~ 1RI. /~; fa III '0boy hera De:!' evlidla.nn.L da t::l.- ~ tilcIDK- YI!' b m~u lJ ~lnd!1 !lilt1 jf edeHm ~ ~ k.a.nldcr~ ijlror.eldl lNM.slIM·tID bo,IIHIlKadtn k!dunn. m.erdj,\' dA _~ J:rUJJ::: ti.I:,eu bit' Uti !;':i.me 11: .'\i~k.t } lIlt UfWllk tefeeik, kurn.da. ~ I:{[)'a g:tt~! rnunlemel ., f!C" si, emn l" mi '~m '~'!i. ,G~l [J\lld1.l['" Yll 1.11Z!. Errlnh:
SEt'illiJl

(ili"TcrE;k yaks ~ilk.iyOl'~

Ile Illt

L

ur; I

br ,5 rJm:! ,soD m 1:&

t.I:

htITum,

!:,jjkiili: Dgl~ \"e ('ehre

:1:1.1.-'"

dOl!!' B_B.!I>lIIlllt

en.wl

101

- MIt e bUj'lill'm':HlruZ lmltilik gidi!lltm.. - Arb:k CMi 'gel'. senli b"l'l. li olduk, mtis de. ruhsa t istc menm ile.mi VBl" nn? AdiyO}"'ll, omn.U'j,'i , bam,.JI,.I! uJle.:n !:lallak
aJ.ItL.ya. ~

'Ie lIkI.n bJr glme lelm _

.MMiwn

Indl"
I!:Il~ll.

baiL.

Ud ~

~Uhtt'SlIPZ liGate kadflJ'
11:-,

knrhrl' ugur·

(BOHmlIl',

ooIlt!or!

hlrlr!.

D,i...lel'inin yn nl ~ au b~rlHnrll DrJ riln,\1 k...l 1.-uronlu. ~i~li!ieki e\ri de, Sol- , r-ad[),b!,:kif.L'lmes~mUz:lkCrc!cL1In ~Id tSllit~ljcsindekj k~lrt~ iken ba~ detli Cll1C9.1;;-1 ze Illi Il)'andlrtnak§lfld~ yeml!lli, su:1:m. d ,. t tathr. 1ft'!'Ili ntllri, ayakl mda mer· ~ CriD terJjk; mutbakta, ba1t~~,:l.e ~~ la] ..I.I:nya. Sakaga ",lkarkCIl, mi-':' ~J1tklige gidcrkoefl, kqlllra !['Ils.~, b~] !ijekil1.. SIll'llU pudntlllr hI! ~ hl.Y.p yo~n['Uo path dO--~

iHirdti_

rn

!:Iu,

i1L

'*

n~~.

riiyil

da

gittile_

Ilmdar yap:l yapll yl1.

A~'

Pm-a to"",lol'1

lUI; di:iker. SJl""lhTi:fU: ,. ~ 1--=-1 •. Kavaf zfidlmin k ''Vi ke\'if'. - Flndl'k kurdu .. kozfI ire. Yani eh]iJ~ JH~':Ii ail ek". ~t ~e~ gibi hftl tarn:t'l teo (il\'~ Tu'11,llll. bir hallil 'r~ lel1-~ ,,;...-~-~lema peynir.1, bittirn khrtehol fi ! ,>",r£: 1i'U"Arlflnmlil; kr.l[.ag. 1 bul ~~ C!by-.e lIieJrIdl trn4ille (.>~ Il?n~ 1.; m~. ~ Oi!,n oo9dA Ibir ~. hit- Villi Il1"1 d ,. F.\·l:"dl:u'1u.ll bid {'r](e'ir, .oW ~ O~l~ ]~l9br, ri 1-az. E~kr:g1Hikrn ,~'irl'l'lr in \ IIWldi -- 'Bu tstt'LDbu1.i Je_ A Fla babn. 1m fak,irl}'. ('I A~:J.m: '('fir be. NalJ ku.fa, ~: da b, I h ;::i.k, EUPJD, a ~'rZ', 8- : 1" t I be' ';ill nemle 15n. I lUln ( '. ,lrm: • :!fa 01' da ~~!':!M (D 'am

*

dlJ~oil rna I:lll}'ii.me. BablW tulumb ~ 1k, pazarclhk. reji kalcIDuRu'! ~'ft i~: an;·. :;, Y3PII. s-Iil· ~t

Dn ebe-si. Ran!;llmrll.k

\

...... -----11 5 l.l'

'I

13 11.

11

ul

0 20 0 21 S:i

14
7

Dum hurbsskaln Ifill

marikada

leln rskaba' .
bdiirdl

le( an awa v ar r~ul n takviye. diliyor
,

i i gHster eie ba .llyor mu 1
I'lllIm lu r. TII'"] In alenl k bul pill IIII i,; HI' .. BlJ no!;;:. lil"a bll,a {I lib 1:'1J.'(.;€I1I"'lr~z i'liG!l!k t:f,!oil1refint n~r",llltllll h!l.lllruul " ir\' I'I~, IlIl1m I'Ih'i...I'l~t:l r. Tllt ...rn:lJdo.r1IL \'1m· il::li II~rti, itlDI'iHdh~ rim; \""11'1 m(!'l~ I!l~.:!jl dll, L1ubul oilJomu'jt U f. J1UilrO ~',,,Y8 orull b.i1IlIl!er hir IDiIIlliiI burunm!l",1dJ& .. ":! _ -I )' LUln t~lulrrlir I'It, llll t! r.
rlJ.'ll 11101 '1U

lar

(8a,m k>ah141e d\f\;aru)

bir k ,sit·~ seri degi'
Bununla bcraber yanguun bir elektrik konta.glndan lilkmasl muhtemel goruln:l'iyor
J\.lLkar~: ... l fiLL'HI il HI).Der

............ e

nglDI

Dempi4;H!Jt PlI.rti

jJoiRel

b.a k !D.I

Qt,

ta

utda.n

'Zlyo.d~

l{urllmoan.

.:J.kmJ"
Tal!l..kl
q.

&,illnb.,,,cr. .d.,hi'.li .kO"IDI'II~a.lnl. t.ler ••
Novy-ork. j, (A..t\,) -~;[lfeDi. AmEldkli leWtl," l!Jurbl!!ika.I1ll.Al!!l1ltJ .aQi.:yWl:. tMllll ko;rmo.k . a.nWI\IIJI-

~ltd BII,.rID OEd! mdll1md II· tmlljl adlr bmiDa1. )ani lre1.'lm1!ue ld.ofdnrlluia bUI.9.'I'fll tltmni IlIlDlJoIl

d1 IU}li'lilors

lar

k1lbul 00 11m), [JoiltdJr'. flJl!JaIDllfllh
!'IJ.i!~"HI!I 1LlmILm.lil'iflyelill!iCe.
IDlJlltJ:e

tlIICIt.
~].

da bulunan c:b.mb.W'ly.bo r;i1 r araSLD.da vaziyet 110.

tm ~mlye bli~laml.~t1r.

. ayla.nn en tad!.
Neryorktan

Ii den biri ohm H 0111 Sta "::.en Ohio)'&. g;Ltm!!li
m3Jlf;Ad..lyl~

hi l.elluil.r hllbh m."lIIiUJ DIIlfI.~I, lb.. I~mlrll] II 11 ~olitu 1', Balk 1'.'liUII ,f'idd I 'li'6 hII,k:U! .. tf!D !j1l.r1J-~~t lIir _ &~I;'de ,llIbll ofItmfl'lrr; ilmldlrnd"11 iUUy.o rrllr.ndlur. 0 IIIIRcilk linnm.lI od l'ilr II .Yllrpll.~l!ik lv.!ioU· lor, inl:ih.llbdall bD!l'!PIg OlJJ1I],

~a.b1l! ~!I:1J[~1I11'1 o'kb'I~I~1 [],

1fI1J.11tiy;,PE! &91IilU'<I(:ilktrr, BUil:Chl I" uk Jd,ull ioB<r~lfii M~,l ba'lqllUHm 1I'1l.,PthlHl tlI.nlllk i ,ll,ollundli. 111lnl.lll d IIbir k.a mien z.lYfLae blr ihmml 011

bliLUnmlIlid dlr, MI]ll III 11.1tIm Bl'IkIli1IJDI onUmlJ.Zc!el{l a'Un-' ~E'rdle tllhtlk.U i,D'.riU~I,IT1li I:!nrlrl 'U.
~OI1I1. I:rlBi!~,

".It

I llll)DUl Obz~L 93.1:Iat o!dUlu
~iIlll!i'1.I11L"1 t bkJ[{lIiJ

h!tunln

edllntek.t!IJtlir,
)r;mgU'~

rIIld'alii k~.I" la~bjk 11101 111m!, [n1tlr IdDmu.

d~m.J!I~

ka~
man

IlmlJmdlll

b;Jj~lmlLII

J.J.lI:!IIdemi mlidllrtl

de cllUUI oj

r:lu!iu tmlrJe Dlu~ct:t.l:Ldtlllh:lin Ylin(l'l 1111 I{il!mll 1IllI-!ilhl,Jarllotli .!lijn~i.irmtQ(I ~1I11 k,U-III ~t.l fl.

b-lLd!<.h·£1 f.- sun dli'i'tl'll.r.:~11l ce Hre.I)II!',fe fll)JiX'r nrU(JIltl, .ilJClC'at JU1IjlYl! geldlil ?:.. man ~tf:llhJ Dl..ltU.1l ~ lIl· 11 sa rnus oldukll Ii te bit edl] lni,tlr, Ilglllltr yanll:lllln blr ton tal!tan t'lkbll:J OIma.5J jhUm~l1nJ

lundlil!i:u
!iallllna",

'cnucurr.., vllnlma,t1r,
lmslt I)ldl'lliUl h,_"kklnda

itt. bii Rirll1:l", ~m.,U.iI ,M;!ilUI I\ItlU'Un[n, Urn enHI~f' I!II!uj it, 1I1l1!.1'~ t.1'I1111 oIilll; I.r I nt, 1Il:!b~ 11111"1., dl d lIiIi -aolllllJli!llll ),o!Ip[11!i1 bn s[rl!.l!l'IINII, mtid:;"'.m ·1<l101l lem'ilJ!I'llIm olUi 1"~\Y~'1r ,. n mtin!ll~.tll bUIVf1I!1E1rrrolllr J:lJ, iil rJU. I~jndll lII,hd II,HI Ii~ IN mini!! ,;;!Iar r.a~ .

,II.

~i!~elc
mund
Bu

IInh:toler
Dlart
lI'l. ',"!J,'Ilt

"II

i~ii"Ili"'Jl1"

en urak bir aeUl d hil Ie b t l"dilf' mC'lfil~ 11;,Y II 111m tIIlr el~ldrlk !tDr

~Ok Zll.~lr

!l.DrmeIUc:dJrJ;or, '!Ynduillnll
d. ilh .. Ilml,tu'

"kg-

g~mi!jtir. Stass~:n sau IrlinliJ Ohio'.. Ilia YIlP Il,'H~.a[;;: , o]a!l .iJlltfcill!! se~imlerj:n aJ'ifes1fld~ hili bil" hit&pta buIooa.. cakttr, CumhurLyet~i par .. '!'lin CllmhUl'bal!kal'll1~ davrm seceeek otan rarti. kenvanstvonuna Ohio 53 ti('lege ~oml.i!;l·eceKti.r. Bu "'3 dele-g-eilen 30 Ryan Uve~i Taft lehine l;l9.hhii· d..! girrnt~tir. Fak!lt StOll· sen g\ll'j kalan rilig-er 23 I.i.n "IDW:.ahen:'tLlIe ,!:ah!}m~,k btilr, Ohio Taft'm mel'l1lel.!et! oldllgllJlJcian, Tafl!: Stassen' in bU!'Q,Yl i~ga] ebnek

topJ." I'lilllr.

te'/J.dhllll!!rlll!l

r.J' mab

'VI!! Iii rJH!.ti]e:rdeu

i 'CUll .... Hy.iluk mub IIkenud.:rI ia::!larllarl
Al1ka!l;L:
il'lIi n "tRIll.

v'.

m:.

urn opldqju J;UcD 'iiuilll'l!l ~1km.!~ bahj" dono!'. Irhliriodl!! Ibi:lld tmlli!~ik i~!",a:,e,!lUrl.lrunemi, rz;~'I',!i.t, :!IE~im d9.1:ri!lerlnde ku neilj ,iiI.b..!'I]ydlel'. bllie ,;eYlI'e'lil· !l1r hI!.; tell partJ
:OruI1;anmda. mebus li,;in ugrllm ml

~ (lIU'Ll~

J- Y'fll_ Ce-

Balk.n hk 111.1:'111 me3l'iUuir .. .in ilCi LlI,rc' ai~, toplanhl.
An!.;Ma~ -1. iHusw:iJ Balt,:mllill"Jda UJa~lIrmll. ~Qh~~lli

B bI j"ir.l!!~, !;J·rao.a 1'I,]o1olJ"1I 3) II"

bllnUi hilb~r war!", IIllr'~m
t,"I'i~lidllI !lulUl'lilrl [)I r
~Ir,

., I'!~

KukUK matJ,kllmlll]erl laliill'llll Mer;: IU!'I II etaJ!,Iotj[OI1l.!1;}'OI! lluln.

;MHlJ E~l

I

s1H'etiyl

diic-tist

btl." ~ekil.

«Hitler'in iildiijine ~a n kaniim»
Hitlerin r.li"i doktoru ilive ediyor: "(:,eae kemigi Ru -Iann elindedir'.. Bana, gostersjnler, hemen tanulln
Niirrlberg
"letecll£'re

. de hue-ket etmedigine k::l . Jl.i bulullIDuktadill' •. '. Taft iJe CIIDlIwr iye:tt;:i F inin diger adaYI alan , :;:'Ill"" OJ'k valisi Dewey
buh.tt1de Stassen'in gerek Cum hurb!j "kan llgll'l.!l, Vi! ge:rek!i-e mu.a'\rillHglnf se.

Joi oolu 'Ipo lIP I'll a Iii! 'kalmalldIE. ~ltilllck~· t!.n galll!l "'8 D(.beti (l'1lIIa ll",'"BIlle IDen]le-kdl Mrf IIUHldl melllf:ultiert. III u~ ~1IJ:1 blr ~~kHlID Mr ~imik ilil. bi i.:l1l11l edl'L1lel"l!d~r. J'L'rai!,;ll:u, ~erler, 1'l1l!rda.lITllr, S!l.mr:!o8[u :I)liilli rillel' f1!'L'r~i IDllldU rim ihoad(i.flll '''7~ !';erler '1'.'8 il.l'hk Ibir ~.fi.ij.il.f~ l;ilIki hll'ek lImii rlulnln !Ina kill p, I..,milll millidin "[1Il11f!tllle dllli ~ tID~"O ba"r derl~I'!"!l *htloml k!I [Jill'tid'~ Ibi'r !Ii lib e..,u Diu. DilkklL'~ I." l'.cI'f'fllI: b! r rnDkhlLllr bo mlllrit den lIen E1:DilIlIoman n'l Ie", ,.err~Dml I '1iIt ('olL'!. !-Illihiy t

olmpk lifi·dz.. IErJ.!:~el' ";lirdl_l" ii..till;b2J~ lI.hrut. ,1I~11t·

ba11 t1:rru~tlr, Ce han1iDU lcll"l haItI! dll Llc-kom1.sjXIl1 LOfll;&f'lt. I yap 11m 11; lad.lr. HllkLlk muhakl1lTle WlulleL1nln Inc Ilmme.si I.;ln dr.;,ha&j • laPlant.Jar Y<lJ)lJmakt,::u~hr. InCtlell1A?lH ~
rUI e reI" $r m eil t{JJS[ol. 'l!a f [[II! rh t

till. Jne~lenl1l~lne %11 mnhk~meil;"ri

tIm, Mill! Sll\'unlll1l, M 11~'IC', Tarun, Cumru'" ve 1'ek~I" IB.aYlIldlrfllo: II!!.ko.nllkl:iL11 Lemsl]eIJl'!rlllll\ I tlraklle
bJr tOPlantl F'Ptlm1., I'r;! top I II 11:10( 1~",llcr;: nrU,," ikret bunjar ba~h plrtrnler vesalr yndlmlarlu 3.lil;'nk le,tlrIJlll~,l konusu l!!ol"U~Llllilu tiJr, fiPI3.ntl mo::nuun Il'll!'n bir mm'de" cell lIr, !lhe'mIUlJ'~LLne I:lJ flnhlil dl:"l'dnl (,~I!I

H(~:~b~[f,aI:.III:l!.u~e~ •• ::~.~:~ 1f.,grrl!rIJ'lin Il!<ll.i
IIltlilOimiul1 ml~._,

"~.1

rm.ll nrr

~,1.'

c;~:JI

J MIN!' Mild.!

lisl

,sN'k, Ohmarak:

VI!!

kabUl

1".,-

~I tnk~lirdlt heme[) lrmhlfemL'llmJe u~'!:uIQl1m~sln!l.i;la~lan;l.t:ll.kllf. Sun tlnl'l onre de blldlrllcll~l glbL DU ta ,slmlardJ. WluJLI ruur.ak:c-ml!' dllh fCI~ B:ll:(:I~l~~m".,qt! "'I'e d ~';J.larli~ kl'
5£l.

1i!c;nc1 Tijrk
Aokll!'"."l

~elrlldiyeci

til.:

J< ol~g'l'ei!li.
-1 jlItl.slJ~U

blr 2l1m.mh i'ilIfilra Il\umklin olmll.~·;-t"'dlr

In!1l:1nITl.lUJ

BOJ k maJ~q
I

Y

demi:r

kllQ1;[lJU 11111

degl)li rilrlifj "aBIt 11. )'11.
'0

afJ~iln ga. b~:-;ln;;tt(j, DllluLl:ln Kit.
.4,

_\1"

_

nlm~1ll1
.Pbl.;;cn.l:.e,

boCIUi!~''''"kr.r .. il.~Jl, ijG hk
Rlllerl

'....

1
..

De}:!i'c,' ii haft::t

.;:ilInesine ml1baJefet etmek nlDksadiv1e ~;iyr~tlerini, Roo\'ansiy n a. birl~!1tire('€kJerdir" Ore~on'llfl rni..i;l;bereti· ! i t.emin i.. biS'yjill: bir in 'T2!Vl'" t. sarfetmekte olan
di! .... nm e.

cll, r:loz:~l)rLl :pf'l!eS(Jr H U!lO .Pill -chiie ~ll:~ mle .un I~ 500 ml}o r ~'l"
E'ut"rlt"r!n (lIUU"ij LII! emIt

h:rIn

I:::iY~t. 111:1Jmal bJr Dlu~l.i\!f!. 1;l1ua.'l> tQl'U ~tm.l', la. loot OO!1"rln!ldl!n b tq!!de.rk~m~ Q'kOI tugumda etu.rm1lJ lllQ en bUyUfr
J[ori".akt:..
gllllln

putM.I1 bi.;- (II. ~n~ ;.1 :tiil''''llf'rT hltt.nt~q IIIr Ilm,HlII .....
flbiBnm'I'ilor Jlilb"lI:dcbilrn~.,i kaY,.]1 i.1~l'rjllde I. I1!lld ,L1l11rml.!~ILHth, FlllkllJt ~1J"ka' rlliaD .eien bi r i'Jollrrt WiI!Nlle de·r• I!.I D~-un "JJii.,I'i!Ir, "'roar \"e ~eal[].

progrl.filIl Anl~lHIl. 4. aU.su~l) ~ EUbank lar.a.rmd:lr) lJ_"'·UIIJJJ1rtl:3.. mil. ba~I~lul rru'iJ Dliln bJ.iy1lk Dladen ~e demJr pro-graml ser~&hll:e Filpllllc:r l,allJlr
DrasICld.~

TlJr1t bl}kdl~ eClUk k.on~re g\inb DI.l IlyaC'lJ.k l'e 12 M nl. 1(" dsr dellllll cd~ektlr, K<JI\i;;r de ~e hirlerf.lll: Sfltl,k II' I.rtllir l~ll:d IICiIIO: luk ii~Ia.fl\a l~lel'l '!lew: vi co leo.
nuL::r.ri goru ull'celUlr,

Orm,a
Allk:lra:

Ii!J

larlm
4 ve
IH

Izda
Ji~

Eli..idLIeI"
TMilH1

OilLcl'nJn,

.Ell:lIrl1.

iltu~lIl

Japa n ecne
kllnl'~lnC:lI,
!r'a.]J rna I!

mfit eh;;U!i,I5I
Sol ~tl.ltler
tel:
m.l¥r.lI~LiJ,;I~",
:U"I

u.

ne- 'eml~i
3[r • ImlJll

d, ftusb ["Ill dl~-\;lIlk II ecmU:Hlfli:!il

1m, Ij~ L:hnaedJr,
0

cleml

tit.

!lUi V6

u
t .nlti1

'urn

,lore htJi
tl.HuIilll

Ru I r tan
e:;fo!j •

h!np

ederdl,H

Ii ~l.nd eo j :!kl rmI (Iii phelt i" heJl r !II:i'D

Il

ilihl".n

'I D7gf;ClI1i,

fll! rdl,

BID.lli!D8 .•

lh·

ku.1 Id n bU.' U ~1ffl8 bn lids ,~ liDe up. 1111 YOlLlIILll bill tered.
J]

1Il~~ej"Lnln lis I" b L VC L(!~, II bl,lhmd.u 'u !;:.lbt bil:ll J:itr:rj! _Illllra]. lerlnln de h1~<l,;l tllhllair, Bu ~ant r[llltrd~ll "ru/llj'bllea;:te ln~ edtlecel! santr:'ll KUIf'Y 3", t1. - O,ljol11mun \'11

011 hle-t klr

US1JSJ I -

ormaHllinnh~da
II\cmlcb;,
ot!'n~titl.iSU

III

I'll r

kloOSl

CUdlJ.

Imlzd~kl

n~k orr.;;:"'ClL.k
let

IStanbl.ll\m bIt' k~,lIn de trLk Ihtl.
l/tl:tln.J S 'II' C.l tlr, Eu -url!tl~ 13 lttnOuld..uid te 1·'1nn Le toe ICr"'um tOol mrya.C..t~l ~"LQl _ lJdlll 130-1-I(JI IJI.D

~ :slnrml plr..nlaHll'1TI.II.k Lr:lltf\ If' of, NII-Slun Ccilub K\I'''Y' ml~t·r.

kllrll!ui uznc

ri".

II

Ii!nl.'tr~11

idlr

I,

a
'~h

,I

11, Eiii,iJk

""PIleI
rlihlc~ ~tL
i

VI!

1II~IIlSU.

iinlPl ...e

hfi(:h n IILShpu.s

GUll Dtm-

I:'ut I]ml'l~l'.

Ii:..: (;"IUc:iIlfl:i

fLi 1I),I.Jrc.a

dec-e-k oj '.. li:u'areHi bJr .ruljyL't te- 11uh.lnrn8..k l.I.!aJ II; '" d1~'le Oregon r &elmi~.
1:'1',

[

~lirnlli!i olcl.ugll tekli. .:'i .. iii erik hI tikir. ola-

D ~in'lll m~i IJeri

""'oe~' i::omiini!;;t

pll.rtt "klUlun dlf11 ilin ~ ilhaJr nda Sla..~sen'ill

f1l ~

De"·y ile Sta<;:-<en hll 'll n ~ caktl r'. A 11'1am l' Ja Henry b W 31 hC""ll1 u("U.1lCi..i part isl nln P"~f'!'l' til'" r'um1u.rbo'lljada,y

l'ilk \... lflul'.dl.l'ml!Jttr, Or('-~() d.::J 21 hra}"I~ g wlJ"l11aC'nk yLm iptiJai .~. "~mlerdf' ad .'r olar-ak yal-

ola.p bilin. ~it?-i g oi Iya. Iblr toplan. llfh 1."flJ::Hel"e tahsi~ edH
n is
(JI

['{·:nl!g-I tnu:J.":.·jnliiine rlrrak g·' ..;tel'i!~ f W· IL l\'eSI T:'l1JIQ~

Po~onya da. atom ara~hrmas~ yapa,cak rs

hlr karlldan

~~_

tevkif edi1mi~i. Pii!'l('unOL·m .... ill kan:irl Nev,"l"lrk'( fA PI - 'Ge. n.;ral 'E:ismbovl'r dun g:l 7.01 C'c>ill'l-.e' VE'1'\'li ~i bir ;je.
t~ln v8C'aiIr'l1

ll1~i j"iPl

blllnu:i' .\I1.kllJruYIIi fll"t1CcJ1 t)lf l'".'ipDrJII t~n 111 eiru_ tcimCl"[" taiM ru r ed 11,11- dll.:ten Sentll do'JDmu, iI~lilJ.dir. DlnllJl"nlJlf';'h .:l1:1I cl!'kllr. ,suntl'IlLu!· i dl:ln~cek. • i,!n ,f:lorJl[9.I1, blldIT!!rcf~ memlell:f'tlnt> ~~mln",~ III h&kilmlerill ~imj De",tilt]!!!;' t;iltJ~ "1' tlu b'ISWl.a fa Ur :>:JJ~etl!!'ri Ib.nho;lncln II. i.'ID~II';o" ka. IlU)"'!!'te g:colj; ,I:; _.. re Yi!.bl.lric 1 Iu ~ ~.s~ St.llo.l! call Ir .m .1\ isUl.A !lll'l%. air ba,beer ~f&r "[":11: .dN!{lii d~ bdll d",tIhUr. lll.rJ 11 tem:i.31 t'l :;Jd, Iii nml ..[F 1m bl,! brlc"J t~lllil rnl t I r B IU An.li:ar-ll; -I ~ IiUiSU:S1 I ~ BLl lJr mDkrat P' rti b1l1kaJ:i1 Ko.rojTrrlfj Hll}l,:dn ~'l'"lJe ",eoffi, '1l1ln Rill n 01 Illltn]d~rmds IIrI '{i r.;ilrii Kllvr t. ~ll.e~e.~'mlc ..,kan bt 1 b~~ ::;cfl:fino tert~b f:.t:ifl f'1I1lde ml1lJnd ' lI1o. ~ :mllm. de Cl.I.mllurlultlilll 1. ITI!:t i onu t I"lIDda.n II L' hi r ~I!IF"" ferla lit. mii~.m'erl!!d.bliEIF Ru lll' ml,llltr.mN, ,la.,..k 'emJ!ll, m,'k i.. tt'mIl:L'Il'l pnllMkii h7.i~r,d:l if lie Sa !:Ink'11l HIl.Un Sa. Il.r uld3 Ht ],.rl EV[l Brn ~u Jkld.kltlrl bulUA& Ql;ad. Jl!nbif~ I'lir I;lkrnll7" glfii!obllir. t; 'n:;e.-Im k: 1IUrtUl' tilldlll me.5I:I~'5lnden \-li~mgtan. ..\.PI ~ A1T.1 I'i~ R"'l('h Kl1n!;"l ry , b~h p- II,dt! bul Iru n Ik .. rtIliJI!I'.!IdI' hmil) ,1 Unci :t \P.) - l",k krnlJ bLI !1nil,,[ ~ll-;m1~ Oldu!!.lJ ~e B,1I~b ka. He lngi l ere ILUSlud8. ),rapl • !IlU !u rdlr. k[lbu~ Iiltmi_\', ri'kl~lin~, BII,bokltll! F;!Ij} 5ri.lm dO~lJ1I] .rlldill.l.i.i.mU milnll. kllil Hason S:ok:3.l1ltl bugwllercle .L.!. l'li'l bir an! TnBlya. gore IngH1){l.l!e tt 11~.f'tml"h't,Ur, 1Iia~'L1J" d P'1.ll>1:.r llC'.lU.J. I:lu II~ "<2'mLi;"!nl ~b"tlle IiUll ge-c" t, rbb ,.dU"n mil teoff' Amerikndan 30} bin tOil tIi 1Hu. etmt'Slilltt bC'kle'ndi~ }'lw]mak ~ _D'l~rl!1q", cnrllm~ld L kor- ([j~.I1r;rollla rmllun Il1t:11il1b..l I" ir~k hoiill~1 rikl!' ni: dlfl! luna O'J J~te'rmLy()rJ r. Blr lJdlr, GIl2L:tI!~~ t:tlre Ihtll:'lhn seb!!l I tiln o.lael1ktl~. "Tdu,~unu "'b.lohtd!. I!~ r!" gi"Jn'i1:m k:e ill ~lar.111; HHI~rB tit l.I,rdfo'ri ve fn!pliz: knbiFlIJ:'ll !!len bl .Hll:;;al'l S8kamn, bll].r;i.lmNul II~Do "1!~'11I11 irl.l'lJllrm tr1rlllll lilluhh. -h[ll, ;r.¢Jli ~ '111 hl[ll'ru.l he'H'~hl:;r: s"hl:J.n ill:1.hi! EiOf!d~\etU htllunmJ.l!l r lUll Q'm;:,d.IitJr., l}"lnbUlrlm, t I rdl "I .'>f'~1 ka 111m u tasnrilSIlll ri'I ••iL'D 1,11116 \lIltilr;ir' O,f[J.1 !1HliE!n hmltur. 'of irI"ItD~r~ ~I·k ))lr -,1 mjll ~ NII21 r.1 ullin [.(,'<IN' !rfllJlrnl!!'M 'air. IIlr II f I~I,! t:r~ ~Olllis.!r'r:1n I.In rj <lrlc1ellD rl'l 11 i::1J (' .,m lie "jne jamh rill • litH n"U;lli! u.e [llt '" Hde !;I~a \1I.Il~iIllr ,IIIH~ttl'll bli.,k Mil' ,"I. \D~llk kLi.~ij'k krnh.n k",ndiJ:ri mo.- I mlld .. r LL elrne t H D~m..o:i:r tl~rln mn 110~ tfC .... UI" 0 'IlndTr D dll. I",,· li1 n I -lI ,I:J. bll'lklll n biF !;3.II1~:rt:~·£1 i"tir-li.k ebnC'mi~tir. Kr:o.l !lert lIurdUlLu setiH'IlerJI!I ad [I te,,~ ~h ir Bl't'II .. · .. 1 o'lmn to r, ~lI ~'f'f TIl 'LIllr II!;' lr korknl I·U \'e 13 unc-u doiu..m ],'lldt'nl1:mllntl idrak fn.iJ.\·d (]'r."m I" jandllrnlli1 bir ~umlllllt 1 b~lmanlm\~1 pl"~n,'ilblni :rc(lt~rbl, Ii. I hi>~l l~llnll • it~ 1i1,oktf'llir. Anneai k ,lli~e Aliye. ..1m ko) Ill! ri k !"lIh mIl ..nk .ltl • fiJi ~Ol ~'r 1'1 HI! l\UIlJ,:Iud.:t 1131k dl'lm.i I;Ihm.l5ldlr AnI' Ie ,·"kIr \'e F-..t,J.l'mlm ~_l.111' bir mliamol"l!de nlltl,a dol !lll1ml~bar "'e il ''Die lit. J~'l lH,l)er al n ~evreh'r hI! b~)'C. PI! rt! .. i 1'liI. I I .flmJ lJ:l , Ilfll..il k l.uih • r h'tLuz hulunrlCllIk ) tltjw olmadlb'lw \·ar.~o\·a I (AP - Celecek I~~ill'lllil'. Arh'lt: bll bik )t·lprll hlr bJr IhtllOJm varlt Oll'l.m~yuC'['1~1-nnE! Fu~h "hllt ' In .. ltledll" •. LL~lri \ b'n"ill E"iml tir. Cenl; k-ml bir kil.~ 10 ay urllnd!!i V 1'''.rtJa brr )'I~htl'Jeri ·on \·".rilmeli "11k'" C(I; t n i:;~l'lIIi!'j. tlnd(,{J.j,rlcr. da 11~IJMILl1 ,r"lI p)ldu("'llnu. ililir 0' Ingilt8red' tfll1.l1il ct. fitom aca~urmal3.I'1 Imsliti.isu tjr. BI!M1Uhld] h'kl:ill!ll!l"le ~lJ k[l.~ ltlokted'ir, CltrPtrnMIr-rine gore, !f~IMLa [klt!t'd l"IJ ,UlIumllml)1 II' de>M(,CI.~·lll bugi.inka giindlemi klll"lJ.laca~l bug-iln bJr gfLJjl Po· d<lr 1I~1'I' u~lrtr urlliJ,;l !!flhh:mm:, ml"l,~1' ml'';Ip.:;ddli.,!,. FIl)1!.01 A..rrt'I~a, Tilrkel!: VI:' Frnoa.u: Jon]r'all J3jJgin tarafmr,l!ln bildi,An kUEL 4 (HlIllSlI.iiIi) - lIec· To.. "~,IJr ) lIP,llD li ~H,j"~1'1 d'lIU"IIl-!l \ 'L'~'lI, Hili' J!f1rI1,i "'''';:'111 l.L "UOUrlU c rJ;,r,n IJaF;lkll. kUfiUl'"SUIL In~Hizce yo. ri JI'I'l.i~til', li!;lin Yfl.rn~ki gt.inderninde Ma·

:KatharJna He..lz'!!m\lIltn flll l"'rlll ~l"nQ 1:effiJ~r.l.I ~~b, eiml::;tl~. lT3·1 nl.li'LQ'I H:LtJ~re III i;'"'t1t5i i.. lIl l" dl~IL'k bir: tit'll;' y-ft Iml.,tlm 0 ZII

13 yallndaki . Ilak Ie rail

\.11101" B~JoY r I

*

G 11 r! Ii billr, j'L.:rr .. ·,r Kalkl\ll 11 ,1\ VI!' Orm-rnldrl dJo IncC'It!-

c~\'rc In(]~kJ

"

flU Illlull!
W!fl1j'JIl

"g II

lI!ft'l nlmi'J!!r~

rJI

)leI

'r .. ~"

""III

1..:ar'!I, I... "in

dl~I'
'WC!1I'1i

h>oarl.ll'ln
iII111I~rl

dae.

I ngilte

11.'''11,
II.

-~ I'm .~
'iCl~l. !llI!:f_!'i1!l
;Ji;,IloJif ~

tutu

reAm erikada:n ala,eak

PiI'ehilz Ill. hoc.'! I r h ~ ~ ,mill!, mllFeIj m~l1Il'1ljn 'ill ~iIIlmln al~1 tlH \o;;rI'Jr 'II" bni",.n,1 til rnuI'lLl"']i ~II n lIJ"h.r:!.[I~ III:1CHln lir.:Jn4l '110 I~Lih;I[IIJr"'l hl~ b" Io,g,lo,uW') k.1pdrn;J{);)n 1(l.!r'II)10bilrrtoali r PI' IJ'Ioi III
1!I;li~;]nll~r'I", oiIItJlCi~n
j -U:l.1'11

fllm~[f(,r1,

001.1 "n,n, iJI1IYIlH.1

I

nilt KOIlinn .l!lrmed~n

.t.

M,B' .. lolrl UnJ-

UU I, P!em"n
hoc

IDyl.yellnl "ef~IU~

j".,

mb!hrilrl ...~il1d~n CU,et "'. ~g. ' II'tf Illrah, "or"IH,1I'1 rill. 1lll1l1ln,,,lilllr Icr. Dnl;Jrl (jnj~I!r:sIt. mun!,Jrl,'lIIr, Ill ..
CUd IJoen, lor.Jl1l1l1liJr IHl,1o III I'I'IJI tlu Itl\1"·

!'i"Ioiir.~I.rII', Bu h!X:~I;J', I{"d:lfll 'md-"lll I..num~IIlfllriln:lJn nli>1.a~il'1 hlaml~.'~'''1lII nll!!~U on Iok!imlilltllr'ilif,
M~I'lIll!l'Irn 1l-lollilftiJ f;Clln,:;,,;

gJ

rl crt!'.

CumbutbA'§Kanh.

tt .

adll.vh~m k"ymaUk-rill' 'b!ldirmi~-

gejj~kli rnakina. te~bizatm :rsvl~reden h'min dilecegi kaydedi1mekte.chr,
Tebligde.

VI)
(II-

:l.~p olrwnaktachr. K.nd FlL}1I!l.L bu Bil I'll.! h Ll1nd rad'llka !ruJl kol[)nJ.a[ tIlraflm.ltl.n

'PIIII1",

Illl'll

~Iur

II

,,7.. 110

..

hldl.'.~lI

h-rtib ('dUel:! blr G.:ivet~ te hao:u' liulunmu!ltur.

~dJ'iyo rlirmefhllr, f111ii~,kHUI 1:;1'enu",ll·kI I.Jlllil "I'iI'iI!JiI('r "I) ',dyn(,ie bll. .lu )'11 illil 1m tli.;' hi!' rn~ 1i1l!,le . l ~llIlmotll~1 I ~iI ttime:ltit'flil'. BI:I

Iloii";lllrlllrJi

".1vrh"

I

)~I]i

I'!ir "'c;.

\:111m ~hll"r-.e milldin hled ili{i 4. 1111111 lInll I IM.':!~nu. ~(!('rrw .. ;n {'n. ~d OllllllltMIII.hr. •\, C t"lrtllllC'lf.U ~ln'8<.:"~llJ

MiIletv-ekiLi MI!.la.Jruner ,,'lJa.kantill zirai SligD t test ~ ha..klundaki ~tii.dlere da.ir \Te .Mani· 84 - lzmir bolge.siodo dand9Jl
t,l~!'i

Iln'_'

If"'

·undstedt
KanSlnl gorrnek it;'in ,Alrnanyaya gitmek istiyor
·,el tur
;n.tn "<"lit.

refa

yapllaca~ ikJrnzlDr.1 haklrmda Ti~aN:t Bakanllg.oc1Iarl iki sozJii sorusu \'ilnhr, I,vl:lij: gi.ltre, Itp,kuIIIP1UI Tih,!.;i ed!!IIJ}"o plca,,_ lII.a;la.r

Z:ijMlr goren v linJlnlan

~iU!;i1el"ill

bOl'IlJllI'l

.sHeltln ImllulrlJ II ilSllIl1 110lI',;l"1, Iklj_ dl mu"~bi , h.:lf..:u~, "19 i.blll! ~o IIJ hLllr.imIllUil',i" ,.101l11l1rI'11 r.l!n bllll liJr 3r •• nd.J til r 011 IooliltliJ ni - nI )'.. n .lhm Il)ulun illI1;lIltli II I~ ~d". .. ~"'nlilr II! »i1o,mlJo 'l:Jhlll 10' r .. , Ilir Il!I;lIldl M'lI!ltr hl~r h~ II .... 1riolil~1 tI'l'l'I liJ;]hM!l'cr \Ie otlJlOUolr. ';Jr.:'1 hll U.lh In ~~~ltijc!il, jl ril i!,j DII1I3 1 hie 1:01 r ~.. kll :I~jfM"lillldlr.

'ill,.,

,,,,,1

mim J;;:i.!l-e~ ~aklml

t\'I1kara

~ tHtll!lJsi)

-

BQ 5'=-igmloll'II1'1l,lhIUr
UI1I s.lllI'l~J~'a!ldlr, I';)r Inm;]"

~·r uLlII'l:rh$UU
1I11~ IIi) I r

Jis~f'!j

o:nilmi.1zdeki

11'011111[ It.lh ~liI.

"I~

k bll1.W'lIliW'uJ:la

&!.

11Df't<L[,itn!1~ula gelecf'klif bl;" "11'[[,,'. lie iIlII III ·iI, DI'IIC !l'i. \'c(,!ih:r 1>h.yl!)chl JsLanbul Iia sll ~1I1'Im1!1. IllIIh~ b.J"',III1U. M 1.. 1~1o, .... Sl kllOlm ~ Istanbul GI'C'ko Ill'! ,.,lloliJlJr. '''~I'I! II, Umml1l .," fl, d(,11. ~ ]1.TaYlsta. TilI'l{. lilY",", tD',tL'dmr Sa" S: S· " 1 ilI~, s,no ~l. 15 liIIl,}"l£ta Ankaradl ' __ ................. ........ _,...,..., """"~""-" ........ ... ...,.., Ankara • SI:,oJ~bolm 5crtiest \'e Hi MUyisla TUrk - !s~~ Gretl1l RunL~n olmll.k: i..izf're ct15rt IH.i~i-

f".

ifil., col,1n prgtB,iJJI",

""'d-

J

no-·

(!I! !(l)l'1'],lIt.a

h~yet.l

l,u::ma Y£lpa~:lklrl1H:lr.

lllOUl

II

m

1!"~~i:L Ahn.3,ilJllY{;,

IHlId[}lune.'Voq

~k'il
It

YaLn17~ M~re;,a.l RudtlJr'

Tiirkiyeye

vernen

Trumana mesaj!
7011 ,dl

.mlde,tJ:lil-

b.~lll
lienl

~::Uti3.

old"ILllq :l_
k.:JI[J!JJ btl. I

t' JllderJLIII;,ftCl'kUr, tllf hl13[1d. Farn '13 l'a"lIll;h\l1

Ihlnwtl dun hutaJ:lIl,Q{;)'iI -Lr1lnl rnl~llr, Rund tilldl.. FJ1>tllIo'UeomLOIIiI ...
1101tllhClruU,n ,nn l n III lui,
[If
I"

'j

d,@nizalt1lanndan 4U daha ge~i,or
J\IIWI: .. 1.1. I!o.l'

Tru a.
No:~'or.k;
bl'l'

'1010 ...11

· 111' ••

SOr! jkl d

I>e~irel\

-

Alln

dakl

a J ttl
~lIn I

mu~t:J.rlp"r, A! rIllln .r(! [}PlIMj ut:I 'bll,"'k.,mutll
II.rko.d[l~[o.LlndJ1!I blrl,
.a5'B- (ton I'IV'}'I
"ei I'jra,

I

d~nlz ate:j:~'I. T\lrlJ'f e dl:"\'rcrI1lr;n mli.lz.e-me Dle'yan~n[l. tis hll bul'lJLInl'l 'I d~tUllI!bl'llti "t'MJI~ r! Ill' flr'O 1m t t'a·ton ;II Elll: (l:l!mJ LJil b! r
1""'1'111..111

lHk;' Li!"

bJhluilm!f'k
clODNI
11 !':i;lyllCll.i,;!

oj, (tU") N Jlolrll "rllntl .... ",in "I'J UII' IliI 1'1, Ii~~ bU!l;ULI ltulYIHI, n

i\.llll'rik,
LIi" :

I~
rt~

KlIdmu
!I_I I I I I

'1'111111,

n~l' nm

", M!I.JiI~t:n

1{!;Irill011YIl

ntiriSlIrl

dn Ar!O(l,loll

Ilmllllfill I>lldlrmJ~tlr,

1I~rlly(l,r:lkl.1

rH

D•• J ;

I

11'\ Ir:avu~mll}'l

I'!llt

l.ted1

halyan C'umhurba~kanl vazifesinden yrdma istiyor
italy
um-

yJII· s~ dahll k~noJ.lmL'mh!kclitlill.(f~ bm'll.l tat. Ikkuk rtti ..... mwl"11 li_ e, biz hnl~ ~R komiIJII:,;t1~ !"iJ1d~n
kllllLll1C:!I~I!':, ],11

c LUt!\'o

kl"n,lhll

li5~ I••

l:riJalll
rinthn llirillin

iihu-';t;ll

b)

In

I".I~ I I Ih,if;!111 : 1';,".;;i ori:Sru 1m IU "j. I·d flt,·I1, [lcl~ l.ui1J Jlkl, I ll~11 ,f

I.,.,"

H~'IH'Y I ,u II db t,

ur
---0--

I
B~rg
::D

..
3 mllyuh,
Ilij:lla

logiUe:re

f'~njA:!'Iilt ra in I... i)Mri. t 1.1 nd, . , liB • TfJpJ ukltlle "jj~{;l!ii lIU nf(I1Hfl't l.:u',I, - l~I·;:j,j_ • DiJl ~/ul ritmirlJvJu JW.I~I{;it'

Ka

or rlt stu

ffha cil"anri(l

y,lrirTlm-

doll Do' tor KenOD Olgflnin hn,lndan. - ~ngj li% Taram lIet'gi l Q~ 1d, - Bele.diy z il .;. para::!llll!l lI'lU y,.riyor? ~ K re. u1al'lmu;d& • Ih Yun 'it b h tt:v,",if coildi
I ~

endti:!!td1eri fY~lI'rnl gO(i.liIlJl.i~u
UyUk BrilanyMtlD tioorel . I Y 11 nru )":IlIUlIJ!1n t Ikll1; buM: Jqll) n :d ll' ut'!;Lnln Fuat RI1buI ihi.IillLnd <10 klInmt'tr~llk b It yapmnil! la· .i:1Dl gel e li trr, Cl;.,;mi\'t"', lngilil vJldOstrl fL:lln mn en blk.J20 J1lJsum~ti t IlklmUakl kUl!luJ.'1iu~l\J1!: olm~, VI! 3 MAY.II Illl?!J;rtl'gi glJnll II(dJ~ 1,1 Mj\YI~ cu li)a~·[) kadl!t' !li~k OraD 19J9 ru
l

lz IJlr:. H yu~C:y
hir
~1I1m

..

A..d.il
011 n

lJImi

un.

V(lw~'n

y"d:l

lilt

flu,

ilad1.l" kl SUkrtl d \jl.4J1 c liD. I.J U h.iwnu: VI! V~Ul)'U, Lizl'rind 14: I:mn-YJ gurlli. gilrme z f I k c: lim :fJl.;,;I~, vl'rc~k ~ e0

Lt

'<I

ml :Ur •

Kol..'l'iku L

tID aI-

au

uu

kllldeyu

blr

IstlI!U;1I1l t~"kIJ

Imu tur, Btl }UI:!:Jnurl:lrdlln

mUlHtllll

tu-

.tmt:"lD~kl dlr, li1.Qfl kfll lanmdna tlmB!IIlnra 1 ado , ;:iYllr "t~inll!l ItI'zwo g6 tf',Tfll;illc e,gl bl!l' ~ty ilnl;ed D dUIjUnulrnul) v hAzlrlmmu.§tlr. H r lifil dl.!, YUAn tl'1b en Tlr l"ft 0dalll ..llli ana h arttumJl ub!"!li bu

raku I L.ntl u alml8ll1'_ Bu tJ rn, l!lIL:un I!S!1ElEimUiI.onda (Al I H ~I I mimlt: 1liJ.:i&1 Ge 1;11Iill1m tUT. fJll nd3Iil hl:Lkn (Ripi:l1~} d 1:;r.ll1n.... ltt'~. i DJ '. ~I h In 0>1 k~,'! II J,1II1 r t Imil)t£r.

I

t~

~ I:l KpT3o;a)". TilJprod.l:lo:.~ifl bUCIl'III II b,J:'-1 .:t'~rl"t"hlll i!.1.l1~c ~Llllldo l::iI lalll11.f. ve 2 b~n donilm kadi'll" ekLli ;rilzlyl h:1$ilra u.~lIlnll\,>(H, tnsan II: }.(l~ III t l!ol::tur,

milra!!ut Ed rI D{I uer IZ "I.m vcrilmilltir. Bn kolayb.k hattl dYill'e~in ailE-si· yo yarn nkta tmhlf11\1'1 ail' 1'[ rru suklanmu n!dugu. ve art'li,{ rna. i ~Dcblyet vrrml~ilr. VBIMmDe asn PD" :fi-onL"l 1e)'1J at i?d£'n be3'~canl:\ ,:ai'?irbll'ak, paralnn m ll.'IJ'I blrkjJ't' gUn d:.11l de\'~m ;ed.N Hi loul nn adl!l muh.allkllk gorii (11' Bu sat rl!u·" "Will, (!t l,'i! 11 :nLllll'Jdall kuQiik !:oC!llklayapmll:z., mahfoLth,lm. ~abllk :sayl!.? h'n l;: • me li !ley] r !Jeflne ;;u,ldo-"LIU1 V C ,'." T lI. UI. C) tu I ,1,7 I !len (!ndL~ dilYIlIfJMj.klsdll' :I... rmn daM t~mil L-diI1I1ll~b". ~'ii"l t;l.:klind,' Or"u.lA id.flida b3!11 Orh:'m Erlllnc Iunur. ~ol,e'Duel Ulltlwd fru1jj,lr/.f. Dl.1'1I COlJrt.l!, Olympln ve C3etmUi ~'~ alit· indi?D pnrabnn all;lh, :;11.1 11 rtr. Dr;:fill'lE!, iqine gom'ijldtitiLi v~ kirl~I'l,alil'" ~Ir tr l; Ie ~!'~wdh'd~ ~de mllit t~hir )'ero konu.ldll~lll1 ott' 1l(:Nk ll?k -\111 l,'un,lJIh Tl' Ul .I:Alildl :mklan ~~I go vTi mcnktl 1 v m4!'T:I'H.rrlw4U,l(f 1'r1"ilmi • , ...1.0 ('d~~k ~II'ID firma Mhlpl(lri} Ie j:arar (! ,Jtinnlui \'~ blllllrU~D y~nl( Tia:k ikam !mlarmdtl. t'Iahk lwla lllUl ku hill sa.hi hi nil] millkil olllr~ idal'csii'tik; bt1,9kiIIJ'11 f], bnn~l ;u htllann buJu§liblLl:('e.k1eri pnral:H'1 lJuhmt':J. lx,>lIddl! . 1!:\·inc."In· milkt;'\ (lkm .AHi r''Ilrwnh [lJkili. 2-l ote.1l ~h[ - bien umumi ,,'tl i~j~i,jt~Ir, . .Ioru!lIpl!2J' k lIru ImUfmr. Bu l{!.g L.ip-: 11m! b~r k1Il~~~~~,.~a.i~ Ii 11tJ ]}1~;'II1nC>1 ~'ak~'Wlmlll \'e !'iQrgu!arl :lo'rl, mute;! In. lHil1.1.ln'I ~ rna· Ilz.. hidi alidf i~ r~lU' den b:'ly'!;mlLkHlr :;:l'~ir'(hgJ oo:l.'hn, Jerd-e lllr d!llil~ Be.nilJJiyle t~l'oii D1 mukaklr, t \' i( ('dilrm I, rdilt, IlllJltt.!I!dl~. Haltl OU ht'yecRfl I'f" I'i man!R!", stell.O • d'aktila Ilerl'ial~ri. II chlr. 'l\e. r klllllfedell, klymet' . ~ De BlJnf, r:m l1'IDU~ml3l'omH. tl\dll Ber nil" 1)("14IJ1kluJ.tundl,'<: ind(! bi:r kru;; tl!h .. on, tplgra.t, poda vi! bs.nka f -Gomahk m' 'nde \'.8 1'>- 11\1 teea viiz l;!tmeme.kiU g~1 d\)ktc.rllfl ,,\'(1""n i,:lkm ,Jig. dt!. !1u~l~ri buluD ,c:a.km.. 0:17 l1.ntt!p: [Hu us'i, Cif'"l!D hak];.PI'1i-.' te muv:llik bir iml;.orul mil:;; lu r. Zlj<Bm~i .r PlOO .dJoHi olarnIC Dt. O,:Il:kUl t. Ii IJLhl r..tln",lar. I· mh:e tal b edebilir. bu kulupolcri g(jmelle~!lec:elder vetin Hal!.!'vl S3111nU!I.!ia biT LOl)lnn.tl ih d • (}97 - Kimsenm "I1iiJ.. ~ istPl'~ e Du~ktuh VI;!! m"hi'!l::!ey. Pllml~hr, TtH~IUlltl blr ~a.1I bkLi oima"p ta miihim ve- j1ml mt:lanlli Lomlrn plI«lrl!!flvmtl alabi dIU SL)fmj~lJ, MIJLrol'cim AS-1m, Hll~Lr 1 l'JnQ i haiz. bultmllfi tabii ~y:IrIt!cl!klerdlr, Gerell LoDdrn "!: gl!' cu" de g Itd GtI;~llllltl'pt,:: fl:: l~mL~1'n° nadhe ile- a.nfikala:r, hll.llin uk Bil"lllllingiblllml flUlinllrJn. ziyaret linl adnm.aM ~,.In biT mL1K k\I'[.u~ ~in mtilkjj olul' , ti!l'rlc m.e-l'!glil olaak v.e IIt~lIerde blme t 'l",ln!! 'lfll J.'~rl1 rt!.p!M~t!k Hit G.a., Imenkulflnde. bu gibi I!lT ~'t'rilyu1:.6CJ1k memu:rlu'l" lJIILUlll1· 'U] lIe btr C;l.dde~·", II, t~ITlm il~'a. bLJlun~n ktm&l!Iier, du~tl.:r Cllk tl.1", A)'Il'II TimId Oda!1ll [,'u Fl.~n T~mlnln .. erHP'le~ln'" k:lfSr \'~ nn 3 1':;1. !/'}·!Cllilllda. kA!il da rII~ i1 ('~l.1.. rI zal'OLl' \'C ziyan.m h.m!!.lT'J nll"tLr, biirnl.m da ihdas 'el::D!lil!tir. G~r!Ck 1~ tazmini muKa.biJfllde I:U:lm ~ Knill Ayd~nll ilii kilo1'l1ctu n&~5 feo e ve liah~1~ II Ie b.afri\'l'lt il'in mijsaaae jt~ :ziyarf>t!:i Vtl ,gi lrek Fwil.rn i~tirik e,yglllh Sliih=.ymlln~iI b,ali~e1i O"JIind. vuku buldu. na ecbul J ur. den firm lar b!i bt11'018rrl,.n dl!) Kfti[C en k:im..se ve l!e~ffodit Olomoliil par-~alagdl bir as:n be, h.f:f }ranlJ var ti... .Ilr~tle iJgili QlJiite!uIllljt uEl.Il me· !:ev, define i!'e 1!1JUlilUdugu :lrel'if!. 0, nail IYl" J.4a;:d.!i1 l<!tj'mak1J,mldtlll ~~lrlii hi!~li ~rt.sder nli::HlI1Jl <lyio::lrl h!lr~kl! !;ekl~n ltakkliida. A,rdm' I Hu&i,lli 1 D lama bu• dare;;) 1 ~IU lal, l;:::!h.bl, 0 ~~yitl kIymetini t~aDan a"U I~J;);I m~l l"bu ..Ildj" 3'y~~iDrbjlec .klerd.ir'. Ulnluni mil Ill· [5 ~or.llll1r 11 oml!!ld laUI fOioru de ':R~lnd:J.n []o[J II;; mlltrlob~ae Anlw;J, lhu~ h\l ..JtiLruJI~ , i \u::>:: ctm mel:!:liure bir ikraminl"n nl'!';rt CII}'Qr, III k(iH'11l1 O:!.iJb.nIYI! s:elen g ·lln al;J.~llnll ('11 :lrm ,ncb, 1;)u ,Hada !lirek5iyonll s::.t:l kmll~Hl lJlat "e Dam!Jmn blinllan de. kl,1rll]' eellin, ':!lIklJ1l;O:, Bi.r 1 lsth'ebilil', d tk.i Okll,YII •. lIl:n Imlla In r:tkJYlllrillll, m<l\lWIr. t.; Mblk Ibir \'(!HlJj li.\ 11kt bulunlln !lofer M!.!l'illDed ~h!L'lLn i- ca. l'ot kap.:;mDl.Lftrr, ~ \'s%lYl:'t keT Gar m\'ol'" ki !1l99:ncl madda ¥tnl Satmh CII!7~lel>, YB~l Illen ~1I1" Lm:u:3.ra 'I'll 'Birminghlll'l!l iju Bl!F:lo;l r;~ kllLl k ~ t!ll.rf ettlo~l ~n No. 11.1.ctorrwtlll Y01- '>I."m ~R ,orO! M'I.lll.sll1 :;:!:ahln an ~ Sil Ure!'l1fleril'lden ~ok zaman evve'l ,ulD~ ,!i,l lidfirl1ijiilne: ~~H'" !re-n yapluea otomcbll ii~ de Lelerille dall' '9 L_ _n Li_U'I'in~ll (:UI011 ~nir!! ime g.~llll.1!inL si;hlt: :g_l:.ntii11 nl.i..!;l ,.-eYa. sakJ8.flI:rH~ clan )'1UIda. 1IlI!:1dctal'l j-j,!'.ll ~)l.r LD~--l l~tanbuJ Ii:Rta Lo.!;lar bastml1l:i1.iJhr, Ziy:.Hfl t• 'C:1. t ~l~ at;ar:!Ji pill al:J.nl'll.l~, i~ll'l Bi.r taralb ~ ,1 Imblll ( m .. tru$ler haU;" hr'hl"~a 's1,!.:ll:'l.par- ;;1 ~f'vl ri define addede'l'ek bunun ~;th.J.(,11 batll Illlllllfll:il.!~"rn \ It f.:1 uf. bgliul.:v'.hird'llll ,Ahmed De[L~el ~1 ere biD" koJa~'1:Ik. !iI1IhI. ililma.k i.i- :l!ah.LbUl.e- idh',etini kabul edi9'or gUunll1D dacb.;r"r1 l1i nhl l' h 50 hr .. HrlDe~'1 de Wabul etmi-,IH·. a ym Da~l'aZ;lrm d(\lrIll~ ~.\'~bl 1'111'[, z!!n! Ol)rmpia.1 ile cE:irill (4urtalo d,r Bui\Uu u;:ulne so!Or onUrlG DI.I :a. or, dl~!lE' dQrt y[}ll!U lIe ~oMr de ha sa d I malidenil'l uqiillcii fl . - r..elmelli: i~in ea.DJa L~I;:l oJ;. I .mu H! ha}'u.nhk hlsl('rLle rne~bu arasJ.llda iiZI'L bill' otoblis i~letmusl li;iiY'l'l"V.LIiztIilki n~ll;'; af~e ~a:r:ii.':lnllt!!illlrdlr, lUI18.n. r;.ulr N'cvz~t Av:wlu lUlU'!' 1111 le b nan ~ in filmi bir la. e ~, .dQ~bru ~d.·'eu:nlzln 18 Ni;;an HI48 mdas Milmi~ ,",'e !nil: BIlk LondrntJ.o>l1 \'imd Hadbe AYCIIJHl 2 k Lol'l1e [Ii! ~S.11 d ki 10 BumaralJ tdilullaen. }'ol 5i li h.' tall "s,'a a_ taal.IfJ ku lui. eden valUer. &::flillu ntllll'lM;ilHla HOsmBnls~ Ka, dIm B:irmingha..m'a, iizel trE'Qler ml:l, yol ;a,lamJ)'lnc.a bh m~ddel ~'a [toe TtlU'l(.l.ule roll.mda l;iahi;lvan lirde bu hllBustaki hiJki.imle-nn Jaalefet lidcrmor. ~"Yh:;'illU~ , al: Millin ]~cyli hartkttl IJIL~hk tahril{ e4.ill~e~ktlr. ~Hl.ll Sulll~'mlI.l1ln '1il:Jk1~if'~1 i;ini.ill mahfuziyetini) Sllr~ti r.tHI.hl:nm8.- bn i:ilE!D1er hlIl! old~l~ 1l\J It rL~rnntJr, Nll"laf~t ~oMI' Mllh!!J.n:;; ]I ~' Zl, h1lill eler1u bir H.ak$lld tllD Londra j!Q Cruu:l'.e :Bmmwi;::h .:Ira df'rkE:JJ gOz yn~bmtl :£srt nE' bulml.l~tur I1trl :;;If,l;lan I!;I!~m~1f istcml, H! bll dtt t3.6 I ih etJ iVOl". tmd:l ne k:Lclz,I' talul! tdil,;:C L.::tt'· amda bir de w;;alc Rrvil;:l ilbcllll. 18 perip.1I kb. IUll."r, Ein:Jertrdcvh. vaz.o£lttn, ilmi. ~'11Ie kll~''''I!UI Ims.:al u,"l;,iL I!Lmek:lt!' aavvul' edileve~, Di2' B.£J ~I' tal ~h'i]n''1D~ti zah.ir ve lIlab1.r oJ.. _. t;m >l~lIll:ldalq ",.tk!ilffinlXla.;;.u.n j.~JlIL I iimru FuEl.rI Wftiklll ge.tl!lilJJl~'e II1fSma. "eo bu gi'IJi. eli-vaya miit.e- il;Ib..nesi.ndc ili], .rn"'l 7:lTlo-'rd k"l>bot'l1l~~ L Maibu ziyal'et"ileriD benllli ,g6.rm~djkLt!d· ::11m' hiJkiimlCl'ill mah!uz bulan~ .anullunu,l rt1.3.ddel IllIiIJ "1.1 !Jill!. ai jo'a.luodan teWk ~elim. tn'll"J na \·c vaz.amm da h~ kim11'fd':arl ilk int~r uh.ii:!l'< S~~mlll Az ~ok Ankam. 'linivel"!lit!.'EIilli ;f.l'nin. mall olml)'afl bi!' !~erde le Li: •. yJ1 .ahih. aynl silHm Vl' [:IUD o.ndlraH., JllU'ElZL.,\DJ. ve i1e}'8Z bir bi .sac1iifen ell' get;;mesine ViE' 691 .... • ;;ifl n n.m, bir.a~ll Illu[l tlit Lli naom, Olimpiya''IIJn jjnilliLde~i.... ci maddenj]] brdnci '[ll.."r.UI1 II I.l ,tc 1 LI;Llr]1am .It' rica edt' Biiyiii{ ;ul'l.r!.:den gi.rlot~. sa), IZ b8 I j kOm~enin miilku o)ms)"1p In rniil kifatlau ayllird iii Mali Uan kuHcD .m, IUmlen~ ve m .. 1'1; rlc:t'C Il..)"n.l.an vlL5i him "e lh'l1i kmneti hail. bliuIr. Ver'g'i mik(lari M.Jiye vezt!lin. Joh.tll' 1r fil ]:uln ff!iLc~'J Laull...HHlJrJ i,s bi:r sab&. Jt~tlmakll.d!II". .0\ nh:~nin !iaT] .... :<l)'l n3dirl! il~ .mtikab,.. ~ t>,;,man mU8)'yl>!n oLi !.tiilm i!kil ~nbmiDlere gDle 6 ~iray; tecavuz ediYOTmu, hemt [l .solunda iWDra Emlti:strili'l T' I hazineiltt mi.i1kU olat:1"Ift SII If 10rm.:a]il",derl! U)Dlllh unUIi! dUll ri Serg,lsi, iJliJ!lj'1litaki Idmy~vi mad mhnten y:.u llm3.SI'Il3 1'I.1l'Z8.fJln 'ba H .. Illill.lll:a L'l n buled.L1f lf1ar~s lntle Ha_\"z~ IRosU1>iJ Bellldi~ tmi;!.rul.l hI' I !i~r~nd.e-ohjJ II &U .gi bi Diem \'",:1QIl\111 d-og,'udan dQituva ~i.I111!lm:J;Sl, memlfli::~t1n melll.aa tl de Vi' ; 14 unrlJga_fi.t iin..ll!!lDek i.,n ;.!In DHll!{IYI!!'t. '1/12 IlLllrlll ~dare5Imh: ! Jtkellml:>:c:le dl! alaknll Lanzllilll l:ij,_ 8.JIirl'!!',milel'l g'l\yn:tleri beolirtIDllkte· C\'mhu .-ire'!: hukuD'letinin mnlii Uhrttl'El 1lltr\'ZLl IJldutundan de~l~t ki hamilm V[lrd~l'.H:lm[lmlarm mUI; ,,, n! .. ·rLn garal1l1lii aUJJlda · uldu{;u i h<:.zlll~"IIlo! verllmesl mukta.zi alan wr •. BIl I!!:ru:lli.o;tnd.el[i en i!;;[ln t", ra k- 5~l'j hi: \'Il Vl2-r!'lin de mtize 0[". t'!lhtl~mler1 plil.T::llaqnl tll~ blr tty ,'[(lE! 1fol!'nrlLJHlnc TilI'lr; arlL .. Li ... , ~ e ~tif li t t'beY:l<i.in ede-[', 4-3 bIn lira kazanl'! "l'r"l::;l de tn.l kilerlll l:Jelki de en Onem.lisi ...n:d:t::J.rl s.raLIn1 hI~ U!.9.DIP sl untaun:r :l1~fII;1dlkl:l.rJl.u1atl, L~ buhra wlden ist5bsa! edilE!.n kirnye-\·j Btltun bll hak.ikatlel" ortadl., lI. Ilc.stlJ,.,tlf ka'i~rllnUlkt:lU1Ir, 1:11 kllr lsm.da Hllnr.:t ol~unl k;:.bilin ,ln adar.: k(Ha.'I:~\ ;.'lll!.l «.. dLI rL m nlRlbhllf'rin bollugudur. Sun'i lCD.('\! ~gfUl,Hika ni1.:amn:1rJre!>ile meB nlBrdBn 'i:O~ tnilhhn elan blr (uk parlumier. yimI~1're il:l"'!>it pl;iB "''-1., {n blc lJJwn bam,lillilarm ll! de rt ~:lh~nm 1;11"(!l~ den [i1 !:'rme.ll ted! r "addl kaJlUlliVf:nin Brlkifadcr~ Ipr, B[~t3t'll 1i:1IhlIII\ ~'lIpjl~n lfte s r IK!d dana n1f'l'mtt.Ul' 111. belcdL,e I.it ~!"II:nk \'1;' CUD UIj uml:lt m:lJi:lik t:mtia, yeni i1ik1-v, boy:! n:!

SiJ.1ohmtHrro:: I:'ore blJ ~·iil,.,url:Lr &~ ! ~l'kilrh! Mil. , H;;I.ta,'. Antep, I ,'fine de ':.~ml~ ve bil! cok hn.sa[

mi l ir. Bu smula. crnde, lOfl':lD~n halktan I!an!unln 1.'" kJ::'H).In 11
m mda (j1Jll~1II!1\Ji;'i~reninee dniro ca ve tak!;] Ile hamama gilD'll!> ban

m:J. , gerek mLiien ill, llUbafl: mat "tli.l lUgull11.n dosyalllrmd.a r."lC'\'CU I r. BolLin bu tJ~1i1 VI!! ~ hud ort d iken ViII:ZO §jilkrunUn gl'l}'~ V~ Umidi g(j~ i'i_nUnd~ tllhlrnk VC~'D. dl~I'I" ulr klmsenin mall' ~a..h~m.i~ll'. NormnJ claTnk l.tlgi ~ti! 1:10<.lJl QlBbilil ;' BilUin bun.l.i:l..c', isr }'il! gid COl; Ii! y.ali::ulnn;lun vize. mu· \JIltl rmi']!lmy~ Itil!i cle1iIler 01~Jl.l.lItll:i'll1' blr tl[ll~l a.1_1l1Jmlkt~ iktn.,

r"I~kl:

E

mal

llltal'lDu!

lDJlb.a.keme Ieri k an blllm~d!il cihetle ilm1 be; ldJ.lin in ;!ii rn Iof,'t"lfil l'1"lme!iini) Y~"DL Ve ahUwkW' oJ II\"'. II: elwlln ml t:ibi AVf.d Er-babnc; dan EfdallZudin T"kh
O}'g'WI

un

HafImkI mal:! keme
kFintmiyey~

-lJ

U

t -.

m

'... h u kulu 113

] ..J n

E1 UM1IIU cglll

Re.fi.k Turanm (l. elver i:l:ukbn yazUlyQI' Ma.h.keme.de eneliman

r"

K tjt

~

t!unYilOlD
t!'rt

~!:!r hn.:nct bil" t.llrilrmtla

IHakt1.
~4,;11l

yak.n

InliLll!l

lr:ollloIClI!ilu~iIL<.L uiLi' d <.Lr..:t~ile:ri~

g~d li ~ Madd • 6w ke~inet'inden 9) zumnn t'r vel gomillmu!j veya.

in

~l"ilb~l" iJU

maddeleriut

bir

de J.:a!U!J'!U m

gomm

BIJII"SII. .M i.I.zai • I Li d iiI U P za ,~mi tayin ledl~(n·. Yeo lc b Jete de geroe-k t abHgat li bye:!:", Nihayet, b.ilZJ g.ya nAllletbglm m u

IUtibile Efda:e.Jdin

\<G

G8ziantepte- bir h t-tip h a eu/sellli

r~1tl.

I'

I--~I-=:=7.~--:-~':"-=:~~:::::::==:;;;;;;:==~~;-:""::=:"=_

L

a ,kazas'
din

~~------~~~------~----

Q1.a-,

Bir lavzih

"I:'

D

U

(j

I

:reo mil

beri

I

dH kump. nyal"r l)'llIDc!e VI: b1l a '.a;,::1 jJll'l k cderlluJ . dQla tIl!

Fmit

"to

tll'ln.IZUIi Itumak

btybu.

11 t e"t.ll

He miJke lid

hi!rK" ~n tQ.!111.wmdl,lr. lkt ay· Jlr bul1JildugLlmuOl i:ru mL!hlttli! til baml!"lrl hu.t;uSI .:ul::r'ttl munu.s~ , Il~ bir 'C.uk IHm ~8.I)Yllj:ir blr -gUll
;:>r.

~_,;]" d.ll1! u]:!lmld [J dunru.IIHt'r ~'" l hal tHe Dt:mllkra~L .natDUl3. 1m!!,j
IJ

de o]ur, Bulll.ln IJ;illdlrkl gereJt :0' ciJ,nc111l.r. geng Je1'1l tJ.allt bu 'l'R.lilr'ctt~n '1lkii.~~dl ner-, Alel~(l ~ zmio 11 bLr m:1kb\l1'- l"!:!li'rl glrmeoK I~Ln bl til t te~b4ll e{l LYI:I rkl, lLu Ji3S.S.liilZ!/£l ~ nel~l~ b~r tlClll'!IlHlr, lI.Llt!t 15 kll nr~l;ur. qill'll'! l!1tfc:;:trll'Hta .,llIn ~e

l'f ucretterclen I,<f\Jdiat.Jarll:111a~IHdtlll hrrl mall ~fE' .t'l'nesln(!o Yllt1rml, oLma.srdrr, Bu 1l111\l;u GOIlO 1lr::!.YJ. tccllVIJ.1.' etDJl:lrte

[lId uf;\! niB,yapilan ,'rgl

('n

I

tiel m.ltddd~rin hl!!psi JjotrolJ."ll ill tiha[ll ec:llim kltdir. GlSrillecej{ yliz
lert!'
m<liT.1U1

~B.it

pJr.atik

V~

'!1;!.Jhmd:lfl

dl~.
Of:r

H itlukl l{"=!Il)~ll1.en vl:VkU edl1!l'rJ Inln, maa~]ilrln toe.t1lyul hrihln
Hi b'tin.
I il;.(;p il

r.!I-Ya. Ilrnmnda. ab:o.jul'lar, mLLhtelit elm! k lJJllB.I 'IIi!' rlokuIrlallLr dE';;innt(jl1' ii~et1cri, um. yiyi'!l:e.k
ktl~hhl,

\'~1I'1 11U\flllarla i~ Yl11arca ] Hihk m 1 rde £ilrijmliiriilmet>iniIl ha.k ...e adaJ t mefh mlariL@

i

I]

evd:al]da iken bir taklm mu

kablli telilf bir ha.reket o]wm yr..ca'-l 8~1 kard 1'1". ~Ja.likcmc1') in h'll.l!Jtu .adillJE'tintlt-:z !i'illlE

kFib!Q iz:oll1jran,

DYL1I'1.CRk·

Ikil~"llL'TI
goo d { t3j

mucHl

gun

fllfIllI~I.I,

rna
.. lablJl:'n

Izht

, L'\",f'lce

blr 'uhu~

} liJ;imdt'll

af.mlzti;ll'l anb!:!) :;:;un muddell~ tfmlldLr, B \'B?IJft. Ml dL-;Olll l J I blr 0 Ide p(lrcie I!.rka~1 menp!il uffiUJ1l.):,enln :de~hin(! hll ltll'ma Dii. ladlih 'kl,),", etle 1lI1la rk tmeslnc:h:a bOl(lka b r tI:,' I , I ha.ldt! lClibLt c:dllemE!y~Ij.L, bh IILj(lLr- K:l.m)'On t careUde bK.y1L(1Il, nnr 1 bl[ lJ:Ma lle ,biT d~ cllr, f'QI),e,e nIL oId\l~ hi,. b,t ~ "l.l~i..ln liit nllt dt-~rtnl ::ul1a suretl~ 13IT! .:ilmaYIUl bu ~iJm.y(lIl I)QIL ,J;~rc !trt It 1":1 D 'l'e gil dl~r 0 ll1. rlll1 p1 ~,.d,d tl
1r

ho.mamd::l da 35 1 uru,tur; BQlediyu Ililammla:r~' n n tEll!) II!! lJIe.a r ~ hB I:I'll ([a.tlll.

tit' dl)'4:

~rula.Tl

am
~i',

,!;~nras;n~

Kadar

~'a.~Il"

etm~kloedi •. Btl J.:.uit:Dlr
r'l rhUnlltUfi ne Dlmu~tur ?

blr

StOE'P dab! olsa

Colmty.

b1.l paro.lar

lar, SIJ.I1'L tl~ri elbiael'!!r~ o.rJQE~lo,!r I i 1 miidaf:.a edildi,gi, ;i'1lkanhulunmakt~:ulir. HJittG. 0 ll::l(lar ki, d i ett.'·gim. 'vak'.lI.lar biletn1:f b..'1l!) IJrim!leler, pl:l.Rb"Jc: lITi:ld.cJ,>lerin :Uibtlldl~l ~'e. f!j.jJD11,.'i ge~ .:;Uotlebk haYflbm.u.da bu d"rece II~ d .. di I~J iTdigi lakdll'tlf
t •• mUtUD
kBqbllIltiO, gUn.i,hl. iskemlcl!'r .. ,,1~Iflm pla~tik Dl.I1.Ral,u ulI'.£!rind [J plJ.. Uk ~!1J. hiiPlli.a i~i.IJde y~mdt } I~ Lt."{'· Glmtzi bile iiylt tedir1 ·r. l>Pn.isili D dF' lPlIldi, bUdli.DJ L • .R[l n [) l.Jullild.-.n txl.!jkD, b~::.t k.t I . .1iI ckUruI~ i.mA:I t."(r111l, l~ ,j r. i{w en!.lll tn ,d.:g,el' il:1~ rl! a • trfJ tomllfulin \Ie , f I l.t.d, tlrttl' ott ol~"'h' II, b 1"1 II lhnalttcLL .torn!> II, OQl U· ""l:lhJt: derici ve bO~·D.,'d· t _ !.bJ:u.1an.'t i m:Ulde.t T' ,!,il.!ll . r I llr. G ,,-rue nl Pol'! lUl In:lllnl n.,-I oo"'"rln I hat tLmiIl ,11m lll:m~ LhBml k ko, rlIffmtl.:l. e 48 Baat ~!iUf mb 40.0 UO II; l~'>': Y lct'cll; lmt.) I' LI.... Dim h;11 'I'e 1 JDilyon t:l.bret lIiilfi;l,t1gll r.i Jill s.e\lkll!lmi~lir. Klmj [J, ve JfLsl.i.k madcll!l."r s r· ~!!LfL n H~riIlilLl;l. UmII ve o~1tlk 0.. h:LI r' ber! Irtadll', Silo t.di
1

''R2onun

dllrumu

hait-

dlak.l 1 bl'lLL:l$~c,~ln 21m, 'Jle gii~HI till fir l)]n L"h lli l. ~fn ]-.('u:tl. ~ Gluna t \' ,Ill d m~II: U l:U~iUrlt'1,
E'II..."r::d'il

hiM~fle

11l1u\.ak
dihpn

pla.sW

hi.ikmi..in n~ {)laca071 k !to[I anIMllJI'. au nu 1 ~il'ltJ'e kc~aDJt!'l:,biJ h :JdblU bll rnekle btmwel" ba.~1 ~Ik an i.,i, nih:::Lycte kn d''l r gl5t !.l UXl~ 'I: (' ,.aZClVU tekl'{lt' Jot l~ , r. ~I:WI') (1n. 1m h.enu.) Of-

e bak'iu\{. olL![I, "[Hlt

2 ::lrL.l1"CJlIn CiDtll i

1r

r.• \'e 11'1 anMI nnml
1)0, 1' l':ie dE,
~Ut1CLL

me.

'1"

,t

Y r. t.a.ddan y
m

r alII U ,ktledC. ~ dUD;!
t tit l;::HIt

Il1l

turm

li!kt·

I

ttiJ~, f

of

....

'

onee
,blr

tty .... tfD

dt~l

ntVI

C

Chanl.ml'dlr

d.!~lhlrru Ir

~ I r I! :J.tllma: h~r b.LtJl'Od:l.l'I IlIuk~ knl'l"lkhr. Sumcrb:mk:' lnt 11 'fl II m levzLl.nCl~ld USUl UzlUlc dl)l iI}'l II,:, @;ay retkc~ j)lr he m,erl 0::m ~nuhllb'rlrliz Ortlan 'ErdirloJ;- l!e - kl bl'" mu', aY.katen te\;1.I!I.\l da I urdurmu ~tllil blr ~am:An - m.ro. ll'lfi'..dakl DCIrnlkL.J.t @;lI.z~t~1ncle y ml .• nan ve bidrn. dahl E:U.5tUE'llU:1il rot yennciel I cevabunt% an. rll'l'k !a • ml ~.eN ,etL"adD ••ya gDn

......

~Ii\ "[~

'!'

Qr

"I,

im, ltD l~nn Ilk bl hi'l tc 1I.i1" ~tm,·kt('dir. l rieu pLl.tm11 N' U~ll"'i 1;!ulwkrlt'lcle ilmi 'k~mt sall.id Ui lnrdnn II !l1;:l hir ~Jk ,nl!'ti),jl:.ml~ ol~tjk :1.kUerin kul firtnn taklit rBul ;l;'"i mi.JL~·ljlH~ kolP I g;lt l Lke€:' ta;:UI1[IlU 11 I,! Lmek'leklrJinn1lari dFl. nrZdll1l~kt~rur. LDlldii [ll~mlllll aonru EarL's Ccurf ;r;.xi lIUI~' ~'onJu~tnl S',ihT!lo,'k i"lti~ c It :ll;,..'ar·t i, i>x.er olobllE;)cn.l...,.Il binllC' attar \'e bJ.r Ii:a~ duklkn somn heuicn hemea k. nLii oo..ma :1.\ rrc I n: IllLl:ul 1JWI bir r''1I:11" Dlen bu 1"!Ollla g Ii , • Hmlimn Inl"inei kal md :-100 d p fuzJ Iumanm i'llinik et igi ,j nku tB~ilJ

11" lincild.e)

mUI elma

rn:1l1lhk: ve Imm<1l;o'lltk l;jJll)e!il !.. rle mi~lll", BllTl:laa hlll'\p.tl!la\<in kat tutmJ..r~11 1111 as IrI;, Y~Llhl, ip",)lll ~'e m palltukluhlt" i.i?~nl)df' }'R]JlhHI milttml.nli am!;ihrm:tlar nd .. ainJil 1;'1

~ e~~ serg1QI iru'("(;'~k mutlleHf
[In" ,_ ,. nd

d~ ,'dden her tlll'hJ t("mkJdh'L '" !-'A"ilikh:r tdkik: eel! ~!JlLl'(,l.'k·;r,. flu gtinl('l'd,' Iwdi ' mmll 1n.1 I' k I'IlzlJl l"a!i!:Dt't olL"., :;"[c'lt bu \'L' g ,
l'llk cil~' 191111'

~allL. :si!;iar.<\ t.n.Da-

l; 1 C zm ak, ('til itll II ~'e "")'1111.IDI~ • k dar mi.lh!'lle'Ni llatltA. 1c lit'lijH! 01 bil¢c ..k ki.t.gll.k oj. ra :ci ~":Irel(:l '1 tier !"i:lEd.:: biT' Ilayli 1il~;:. llmlcnk.tLf. f 5ir hli'lfli krolaoohk ol3~a.k: I)ou La:3Jmdlln buyuk MQI~Un Y~ll.md:1ki WI saJomia l'Iri.lan ) J.%.than f;:,): rrilln dairn i at:' 'ilir. BUtlJdn buro .... v;),ZLhanC'~ ;ull Dl1::Ln tn ~lI,'i.t.J. 23mb:t '1I:ItIl.in "inden en mt:Jod.i;,m "PII. b ma.kine Il r o:~4ir I'd'lrn~k· t!1'dir. $Ulldl~."e k,] I:lf iJnaJ dill'l! ~n k~jt;:ti[.:: !~L ma..!..-mef;i, HIIHilm11"I gu," t lwlliY "'c l,.::r ('in.:;: k<i 'I to bnta, m ... . ~I, C.'lffi hl;;lik, dOKumll t. Icll']1tIjl

dir,
~;Il]

,lhh;e!I';l t{'c ur eu'lm -kt au 1(1'\lmda gu t 1'" m» Ill,
hiLhas"',
(,it:'f1 i'fl§;, I I 1'i,," I

r

f'ln-slel'dl'

~

1:;1

C;:.

I,

ran lal('I'J~ri ~Lio7. cI !II Irk tu!\.lllr~k ~mi,l t~ilmi!", g':.lid IUL''', I'll()(J nt \'t'! litH C\' ClYIl!':l hu.lullm ...kt aLt.

'L'

Amerikan yandml su ran e n di l'iliyor
{K.,,., ...b ,I,ll 1 jnc"l" I ternnluzdan !;.i,1I1 aid deH ,. aid "al-dlll III d bll~i.i,.Ill" aen itib',n-cn )fRl'll n 1:J1~k

I

III'. BLindan hEIT (ifllC "'c:ml1, Il.o'>).'ji c1ol.llll. dahlh lcldr.ml::J.[', ka· !i:llaI' \, y()ndm tlllD r;1!1:..t bll' ~l:'<m.J. t... min rden bt'r Ch~8 ya,zlhlirl e"}"lSL HI [dlr. £mpu: Hall'tIl hc>r iJpte ruG r ll!'t;:hLZat )1.', Slhhat leo; , II l ,. d~JT1i . ~U n ida -ell'ri trlTft"m;i TI KuL!;1nt) n l1eoT'tipte ik'1! dh::!!1 l""h.r edl mektedir. B11 ljubt'dOdo!'addlrlJl !:lin J bir IlrJ;ad:t:.jlall eu<,n l'1)''II.TIO v Jnuslh it.II!U~1 1
n,~"i.Hmcll
S!1~':I 1"1

"e

pHt"'lk !II.lkll1~

I1Zt:'ri.n"

r> ~k b:lSoaIl

't)w

~l"k~

i=';ll';'l.

Bu ~ui'~tle donJ.lHl1:lmlz.a il. WlII!l-t ed~c.ck olan dort deniz:<tl, t mill da :;\imdiiden ~\rnl:':l'ik8d,1 ki i..a~)l!dnden Tiirklye~'e chen }'ola c;:)kal'lldl~ hukul1'l
tim" ze !'CSIDen
Bu

]d~m.J~W.

muten:T-j

bilJi ll'ill'l1i!'.U I'.

~ aci :lei ulurlar, I..I;I drtll~ U\PJ - DO~u V~ Orln reket et.m '" \"e kendiui Ie ril ll,. innan \'ed:l:ell<'l'i illjLY1]? Her kwnrm'l"tlo~;l,1:o.J1d[J. dOlt ki- !\\'rlljJ[I ~Ul gazeteeilere burarmki te-~ mt'mll!klllll!rltl.dl!'n B.aLly-m m8dlk~rl1 in! ::;Ol'(lum, §i idik, Ktlm[J.l:la:tlrt'l£inlar dH ol~ k:''i:Il1' Londradll hi r til k.lll'it. kuru'! maslermdan 9Dk me nun elFa'J.:M. ha)'tr. meger 'Du UEm' Lluk~o. g:eJ\IIj, olduk-;n temi21UI ve tahakSL~' I mliitecllrr llullUn Ri.ls)'aya. bn. du~unu ve i~in nilmret lunn da cil[k'r'l dc-7L"m'i~ ve; ~·n.\'1 U KU§i n:gzl pembe perde ~ kuk eUlgitti '·)J'lli1~lr. n,t teJ.i lH'f'~'e ,,';ullmnlw.l lttl Itt: etBity'd.: !:)Ol.!ydla B1J'ljsi.mi~;:; !f'IJe IiUl!ilU idi. Ken n Cln~l"i b~ )iklam armk,lllr vr; 5lrl 11\1 M I!II~I r ou~('n.~f. Onlda buna t,!{llrnUIj:iLK ~'J.., Hile\'l'lllik KOl'l5e,'r'utln \!iU{l.nl~rlndu Ko() ,'r. u-luIFi}"D.lll.a.r fU"I1SJ[IQa ~r{tI :; J.111 'll"'ilQI drWl14~ , ~OI1 j diyorla[': E\'et, flu!>yfl. <I 1lI@!' Bayur, Os-mlUl Nu 'i J{oni, mlln lrn!1l )' )'Ih~[ hak~Ln{)' tnlJlH V{II II C'f]Jllc'.'t'i .'~lIta;'J{'lf~/rH'I' tyunmS[,jK \'agol1) da var, (sl:"rl ]). 11 tar l\.'"n1h. Enii! Ak9 'g~n. kilt a m ~1Il1 tnl l' etmhll!'rcllr, miluW tG'I~, vagon) Iai rla. ve Osm: n B,jll.lkbaIjL da. bulunW: Ik5lde Rulhl'JL:,/,CI, Ultmnya. RIl Ajjtl!ta~(j f,LlnnWQ!oIiIll ~tr.ri·1 Haydl C'DnIm, SuvyetleI' humuatur. "trendi -irnize gun', OH:U1YtI, LIl\'1'l1l)'8, sUlga.rlsl.:!.Jl, Mil yaIJfJ./I'a. Ij(:HlI(Wr~H,1 Mmlf'ti isteill.:ij kadlll" kelimeMare:'Fll Fe~'O!i C:akmEl~ da pIlY, II ("l'" KaIJ11t~,:;J, utDnYI1 ve L[ltLlEl I';:OlbifLllden 'Cll.m]IJo!eL' ta~lj'(li'l \0:"1' uz£"ri.Jlde oynwln, fallffl l'li~r inin kuruculars 1":1 mda bute-msllclh'J'u'Iln de IrnzaJarl bu l~rn)J§o vok-u RU1'l),Il;'a a.yak l'Jlilllar b.ll:: lunmekt ad I I'. lunl'f1t1k1 do;Jhr. fftddk'i r~"I); Ilcrf~C'., I\1I1:;S, pek :ilii. anh'Vor kl, bu ruem KendisUe ~Urii!:jtjj~ilml~~ kuhLe I'Bre>3t Litnvsk gll'f'lliln• leltctt lterkcsjn "blrbi1'ine oI:111U· fuculllTd tl biri!-li ~la1"e~nJ:iTl veAmerika~ se fie [''''ll~mt.l·ak dwhU'md bun' ~lI.vh ve IHl.l'd~~ ..s.Il.yllmalllll' IIi nart in in lirll.'ri olm '1 kabul Jar ~oze ",af1ll}'Ql'l,iu. Bani'ITno. rngrneo, diger k pitalist tCr.) etll'il~dj~i suatir e hli!'nh kusonra AlIfupayJ dan baska bl-H ~'lllLk rl:il (:1 da- I;,!,mlekell~rde oldugu gibi. im· t Ult1H1I'IWi bir nart.iuln lide!'li~l' hU\: istikrazn aid btiyhk lCybn-l tarlarda ruftar vnrdrr VoJ b :n@ kirnin s':=C'llecf>~illin blli c .. 1:lt, d L \'9 -di, I r ada da tLbln k<Ll'il ...lir:l ulke (lhljlaraf& 1. lneld ) mho'['['e~tni suvlemi51 \' u gibi Bar! i;iyle geldi lri, bl!.lrasl bil ]I"rJe olilugu gibj bilkmeu~n 1~:J, rim. <;....1 l hu CiljjJllJc nl!' LJI.rintl U:"i U.: in arr~llk Balk Facti in· ~~'md'lillifcI' lstru;yoI\lJ. d~i1, 1i'l 11'. \ Ie Ill> de dlEerinQe del'i;i§m~:l. biL r1e ('uri .... lrln~ml !'lo7-1"" irJe iU· 11IL1fJ.%';fol!" bi .. II; ",I)LII !'esmi Hi ~OIII'~. gen~ he1" 'l{ol(~u, Y:Wa• m<.LJuJ.'e~ J1P"'~1.Jd blllm~rnaktaolli, Vt! ,tll1lo}til'. .: l~kaJd IL "eni hi1.lIl Idl. Cll~~ mUSLlliul seyn]'][ltJer LU~h" Bi ... .im du'If'Llilniil de dfihjl (1111'1[111 pa.rti kin rp~mi mak81H1. .I ~ ya" Bu k(lC:l.mRIl l'eSimlere. ';iU C'r~inde p~k aU\. lil!Lji'raY1'l.cak1..lr ml3eEf1k Inurac3at Lll, l1E'I1U, I " 11;1];11 ~Ilma \'e kOl'ddinw'li bl3' ki, bu "yumuljaJ..l Vflgon Ll" ,In i,l7.el e IJIlllli:1 lli.!'o'lvUcr bil21 dcvlel LP!j 'lIlJihh'rHlI! giriljmi~lerdir, Ami! tEen oldu~UIIU, l1d:;:!ldlld:'l nl~ da· ].:i.I'I.:en z.ihnimj kUL'('alad\[tl "'€' ~~k KIZllot du ita..bitleri. yU~I;o~, rik,ftun dl''1,'IJ t t,.,,'bl,ulii.inuTi .. dt:l.hfl !art hit" mi,ddet, siire<eg;.l:li bil· bllfHl yakm bi I' mJ.nzw:ElJ'l FnJl nl('murlur. [tFLrli ko'II.lmLflIIl.l'l i,) I ~ljht::llbiLdigL bruzl sflnllllll'do. bu dirm! ..lenl',·. !lo~ la ..:511.1011» iE;to.s)',munda.,]9 "e ka 'abol"SEI mensubl nnlrL yo~n La iJunluk, filkul kunaalimlllk~nct 'r.illyur'UjI I•• ,J,;(}1 ,'j ~i)rJi..Igiilmu hatJrl:u gill! o,ldw:n. IllSI nnli molull~!Ulur. ep .. m('riknnln \ VW~"junn Ibot:rmr:lAllkaru; 1 (Hmllj~i) - ['.ugun· Eu i:nJsyJ.J lJa IlIa e!<al a:Pets.· "llj(ur;,~t 't hI a;:i:1tkl" i !mdakL dl;':N mill,:Uere YBI'(hmda. !lEi Kli.11d > lalIl~l Ino q "I' 'F I iu if] m Inurla!'l e'lil'liktcl1 l(i - Avo£' ., ndim, pelt [;tIn· lmluJlW'sk Lir kaluU;.,etb! olmll' 1 S;l,)-'3nn :,u11 n dol }J08ile; baf;ltJc, ne ... yut"Jda~brl 1c~l"lStl1 'orlb.f. tlz~... J.icyIlyt"t1 [ubli bir i1illwnizrolC' rnll. II m:1klll' , i do>Hikmel Bayur, "e o:IIIIJ I a_VUt;;]ll.J I i.;illi! alm3.~' Haleketimizdci1bel'i be Id Cdlhoil lim "C' g~"i~ bir olciidi" Ie dll'm In Jlr= I·iyo. ~F1.l:lD.IIYDl'lardJ, en doE'fadlr bu C~Vllbl 'l't1 toLlgla huluodl.lg\lmuz. Quol l€'~bbii...lllmet lnoniini.i[l, YJJ?:I'lmdn ik; Gogils]e jnoe snJ'I!l:I7. nl02'tr'" rl1t, !lllfl bir ndli!~~idir •. f'llIkat b1J 00, I:'!las lj;OZ' ~rpDl.a.kt ...dlr" BLrin~lm Jar t~n'lUl SCI'~r~'it't ubiUerilE', Bizl .1nt-urist. ll'imaVe5U1~ hili me,'Z'ULI d{lglldir. Arzu dti~j~ OUUI.l fj.a.rtll~;r ,,'!II bt,!, :ljieyiLl U!ltlln· ~iyD.h kimu.Uu n;iliste~' yn arr", &lml:itB' ve hm seynl'l;:Lti mum mi;,o;ljf<.\' .•hrupIlDla ka.lkmmltRI ve de t)i.J. UlLr1..Iil'I 1iI1l1!U!ldlr, lklQd i. h:rll1dn lmn~\Jyorlal', milnak,i' :>l!yeaim1e ~'apl~'OruZ, [i!'hdwllr. i~ 12 Tt'mmw:: nn]at;.mn!i3ll')dtJll S~ pc1jwldar 'n~ .. s.hud cia nh ' H~ld'Udda p.a.S!lpol't1anml2:~ Durumumuz oP.l;lk RJ:t!lit aonra 0 1I1'lk~t P:1rti)'~ tut nl·
(B1!i~tl1.l'L~r! 1 Inchlc)

Rus ......ayrs ---~

y

•• ••

I".".

ye

Rusya hakklnd ~ K ahki al aCilmasl lekU' olu~du

"
(B1iI';itlll I

ta:JI'

UII· rnakamln

ar IIi kon.u al jil if i.k e'!hm Kcnm Dner, bu alU}umkl ek!lpl"C.i!!le tflnbulEl ha

U r.

I

4

terkedecek

"I

'.n,

Do)liS,.L [,;;

bL.iH.!mi.l d .. ,ard

I,

Mlf'!~~lih'

dlk

piyr:tn()<i:m bu) uk I;;<on!re'l' riY-Iu,(,Ia. nnJl k ~~. nl!l' dn m\l~iki liIeli ,~ 1m m:'. n (l L ..l{lr'On~k (oom, 1....1 " cdihi,'.!ki

dani.zuitll.:u ,Amerikan m' 131'1 lak3.vd:me S!f'\'Tiltiel'k s:e-s' Bi1.i kn [Il'n kim Il~'erlo(;!~lir • r"Ueb tt tarafmd::m .\.rnedk II ioz: s;::u:laslz gidll) -gE'liyorlllr.'lt, ml;;'" ti? t Llllrl£'t htl\'ra~'le !:<efer et mekt I '" Fakat bunt",!). emir tizel inc M sko\'aJ n dort yiiz kIlo· Df'lliz8.1tllann y.Ui nCl b rr~g\'i'llc~til'ilm}§ olan bunlan~~lTI lfl?tr;; lik lJi I" m safede lmlun· Ie B<'1~;1"'lfll'(,hn ge;,,'1l1ii'si ).[(011-1 tasko 1YJ'l~eeik]er ~iize .;:arpm..: mf.ll;h~!JllIZH ragmelll 01:;:1"(1 V<J tro mu!qvele-&I 1~il.k4ml~rilJ ,,~' }'oniu, Jlllk, h: kiki I aH lle. ]';llea inecegimiz: ole-lin ismi.m, kin 0 (]ul'tI..lIld.lul LlellizalUI8,J H:d~ i<9i" Hani ~HI her l;iorncn~. lrGtti ('II I] numarnran:rrllZl kim iiUi:T"tli"!i hmil' litllamu3. gl"le' dMer ist!lWnnHlHb ~l)atlt'I'''''''l ttsbJt edl]) bir.e ha~1" V(lJ'[n~;.tl "" c:"1. Menl i r. k~laj bekl~)'en !t:ll.Ili n(!rlf{l., i, (~el1e tnturist. Bn "r" k (.~' III L:: ti.iortTlt Ii:mh" j, di' ~---------------------Bugday ihraCl dr. \'1'1 pl"'H..tK \,I)ftl l rJli~«ltl1.1 4te Den haJkl i:.ta.:;yonun ~l3 1111•• bq d H "' .... ,l'tI'1t B ~ zbr 1,11) hili holiinde ke..t;fedeceklinl. rna~ta h 1 im:,rhh.:) ~u 'kti Lenin, gene 0, dlvELrda :1 ill lho.:"il b. me~l ~enld£11 bllZl t';:[6 t1Uldug-u mevkidlJn -sessLz 5a(1~ . re ~1I11 .1 lU,.::tl!. 0 O!: Imlln r.,I hI.! nl\!ttn blll'l :lz.llllr pm bu ...., ~",,"Ild" b'.r 1;;11, i;;:kt."lnie .... ~Il <!Jar ii7A;:f'ill. e YIJt!Jml§ bu p{'ri.<:all hnl I sr: ... • bC'raki!!r]1 ' tll~ldl'!ri janI bll~1I dfi h yeni bir teklifi
~l:di\'ordu. •

tl'nd:l..

·t:'o.l"'])ten

gelen biz

yo1cu-

bl1'l mtl:'t\;ene

eLmi§ti Z

t'ltU."I';t.

aO:;lKhr. G lI'evirni~ .~'.'T~ll'}flmn ~ 10nmn.fm.i1r. Giln'\'imizLn A"tu kllasm ~itmek \"(:bu kli:.l!l),.Lslllh J e-tnIPk', [j uuna mi1mu.iI bit tc,,· }":'Iprnak olmluil~L ZIill~lll'.ttl. }1m.
..\ ..., upflnm kll.ll1;mm.'Jl!l
pl'Clgraml

DI halk kitllplen i1~riude bir lIu. iii j!l:'r:JI etmeJt i!;illl l!uJ!lllkmllll YoIl11Iml:!. 1111; ilLr nird me"Guli cleliiluir. A, rupuYI clrl senl'ye kndnr tt"r"dlld;: Ol"1.mf'lI.n<1D~'ll. 'III." terkedi!'u:-gil':. 8\ft A"..,IPA m'l'mL It UE'rl· ni [l,~mill,:.onl"l" \'lIi!ya Ui.bi de\'ld. kr' Il'llil~C k{)~mllk :in:1ltli..LDdll. ,(1. 1111)olm'! 1~lmlili SUlllil1U filfilm: k 'en id I,! I!v, bdll".

llilJ ;"nhL (wmeo!Jiclir" HE'rn d£'\'lelm blll'll :I lIdllr poarlLsanin ba k:.lDl buLuTI:m blr kunl! run bu l nib L yaZL) flZmIyli. baldu olmlll:lltl ~r " ~lktLf'. Herf.ce!'i biliYQr 11.1 .-\nay. sa' mill huki.imlen nJ:: ohl. 01 tHl B!l~' Hilmi Umnln C, H. p, Rj D:l" I kflnllk yptkil~rini n~ krtdnr tieH I :IiLml,g j§'i:lrlmur;;1i! ~Ciriinsiirl "Im.l.... rnu,ooll h~r I§t~ sen 9(,.! hat"ttl uu· ILlI isll,"4iiSi \'(Lk~t td: sVz 5arufiL B ' brnot !ni1DlLdilr, Bu b;:hI·

ut!'

oilmen.

d.i bi.;:
dl·'"
'

1l~llu NNI ki;l illilkl rh' ',.t bir miil,':l;1~elii'QebLllul)lltm -

D:..kil ..n1n.rCIt

'01.1 kll,inUon, b .... ,e<: ''''' kkri :ei.iztili'un, AcabJ. 1J!r"'yo.rl:lt' 1'111idl'! Hl1 }'Ir llYUffil1yol'hm:h, ra'iut H~" ~Dlri5j de b,alli gOlm[!Ok i~tl!mi~'(lnTu ve (Lrmil'l) {Jl ada, at:\11, durdt gu wva.rda '1(1 lrd... I d lI1 Ql:ru,:t:<lrou. bavullaJ 11II drlm.yorludl ve DU halk 100!III'r];II''I-1 yordu,
1'o!,uklarmun Zi'rnill U:t!:~liII(JI! sealed 1I1.:U,", miitlde aillte(lim vc kemll kc;fl~lim{' bu .n,h~mhln anl6mrmlll ~~(' bi, ~C\' if')ldLI~lHllI Illlrllr:lnndim ".'€" dl:
clkardl~1 Clk.t 11'11, i'i1\~"lfir TIC • Ii bil' 111111,·OI-dl..l "a~'" sri lE'rlirri
tjl'lrl

bu ihtiv.nrlorl. bu "Hn'lilarJ ....

rae

ill

tU!J' lHII;,tn ~ull!llr.l !l;:t tel~ :I~i:lm

mtlt;..Jc:lc$1

13lml'

OItJ.ll \'e lollll.[

(.0

['
,

y. un "'.n k· abo .,'D_C·
n ""
_ U'

"'.' ""''''

.mudlli.J, bu
\Ill,!;
[L

J~jL1 bi;iYlo elr ~1.n~l.rll!ltle me" ~1,It. bulul1I:ll.I ~ II 'til!' ':!lnQ!.~ 1'1 aolklilnl'1I1Jll uldu!l!;11 JIl;HH'I~ 1:1.1' IslmlL:rl dl!' Clrt:Lya. ,Iduo::u{h mull L •

d~g"l·~l·Yil"io.·,
lmrliu,IIE1i djz.ilmi~ti.l·, l!Hl lsyal'lInOl 8u~111 a;ler '1'e t ... yL7.. It:'il&bleri 't:dm o1ulln U~ tdi. Yl"Il1fl.ntst' nfl Ili f:i,ullhu',

kak::

i!ifi,'o'JIIJIllr, Ole:, L Uiraft3.n

tllhkihLllu dalr verg' 1 1 I:t I l ~ m;,o; 1:1 er iJt~J amnml ~ 11'1 ntllh ,Yl>ti Y'lltlll)i VI! alii (11'1 blr il"ot D".l ~\I b~v[ln:-ott.. buI1Llmlll~tU1'
Jj ~

wpra1 ge;;('rlh.rde

on

H:Qrnuui",t

d;_'

(B:n~·til.nf~ illrld(lj 1 , vilh·,t'llJl!'rcieoolmuk i.!zeL'e 151'

mn 01' 1''''" ~ .. l Ib'1·JII u tlr " ... 1 J]]~,t InonlJ..D.ui) lll:r ,ill liBlUUJ •• "1« ,,1.1 . elt IJir JJ.akemtOl,'n• nlm~H!I l Ill'il mi doe' }~r'IIiil:{ii r \'1j1 e~f!" tiL I,ir o[;[lilee m.,1nevi 8alihly,'Hnln dl~Ln.--...;-..;.--...;.;~~~..;~~_;;;;;;~;_,

• •.",lLh ir t;;1Il .:.<",., ..J I -, L

b'

k"

hi-I" t
.•

...1 C 'J

"1 II

I,:ri-

!
I
--------

Ilw'k;

i-I

I

'usy··_ ·a· '.
(

-I Ie

....

,k
-

t

j

"TOI'J

k ull"ltld[!k,

t;lI1]';II.;,.. t "I '"

15. LJ!'IU, IJtah~~'l!tLllcie 11!] I! r"l II.!..I. :II~ Indu tm-:;;]l'I,ITll-!illl', ClIzetelerdt' II 111i.111 1~ln L1\'M'cllN >'llr..:!l, Bli II o.lli, I!'~'ltl LI~ t1erecf'}'C- ku~a[ tlll-b.L tI Jr.1
duQltllu

BlJ

elltern:i '\'ClTHll IItll, 1'~Ylrm~I1'" 011'1' Y':1T' "8~~"OI ..I'I.

1
J

dAi!i1ni idl.

sesl[) ~••"

k1tlt1

tiuh:J. bllarllf:lJl

uH\.amai(

L::;teml!j:tH:, T !;IInl 1

lC' n

.Ll;;.Il

mllf

l7rm'.l1l ,1J"~i(~ f 1'1 111f'.-l n.1I~."·,' S(.n' U'I' Rirl'iili tWIraxl, nwJ"1I tl"ef\Ii:'I" di.idiik J"n r. 1T12:!: l.:iI·. H: i I' nc.\' i JJ:'.'lUl vc.- 1-t.1 7.i 11

or

nHlloCttl~ICI' ~'~rln~' ~Ill ' ll!kh:rl II, ne fLtIl(, 'rphh I\ol hE:\' LI b r l?'l n Oc M~llj mu .. tt $ I Iidell tp.n'kkl1 dmckl«llr BUll , lor IJ YCllIllIlltiiW'bc:fl l~!U"l"r ;,l'~ I .. .. lar. TIlrt! <arhuslnd 1 ~II,I lLir oJ j!l.Plhr'a'l WnUl1~ hU5a.1 o!ur.,:.;t t ... h I.lkl)l ~afIHJ.'ll1" c:lrml'll!rd~r l~IJl I. .. krb dl:' ldlll;l kli'llmuu t)lllri"rl'~ I d l;kJ(;J .sUll;;L;JHI' ~ll'ltiliJkrdlr I II'l _ tlcrad ~lnd~ ];;I.-U F'vler \lllr~.1 lIH1hLll •• Ii-: oll .... 'a ) I Llllll!DKtLl', Ki\I'alt:tt'rLlliL b(]~1t ':;"~ Il'rl .8".lIClil.ln k 1~11l li:c!tl)
rnl ,:

!
I

~taY'a kona.bilecek. olan ,eyle ko),nok ta.a.b.bii.dii.u. ii~ i- 8.1 n ortaya " de buJ.mduk • ,.mu", ..'bidl're g(:.,,-, f jflftm kaLA!'l. tl t~ J Y Hi "'c inin Avruuarun kIl1J.:.1I.1-",~If1ltllll:S ('1" ·ar8. iii· Itn . un 11!'> ... . ~Ul"8.5Im dB. belirtmek liizrm.· ,,\ le1 BrrkaTlmm kllUcdllmesi, rotS) pI' nma tam mBill) il i~du' k.i, Hollan • Bt"t~ika. n \. v·' 111' 1m [':1)1 hiiluimeLi" cC\'[Ibn II tlr!o" "- ~ d'l ' .ua... hl e h emnll- . lUI ",tm"'l'" Li..iksembu.q: tnraf-I bklan b~k te!'ll;:il etml'kledil. Unnlmt iSil~ntlh,II:1:dir. ];;:Indll..k:i kill:naatlel iite lion ve\'Itoi Hn:k. m. 1'fllf\'l1k~llhm AtllJ' Brlf, BiJ n~ri I:"eIl'l."'e' tarnamile yen; olan by 1",,1 BiLk:mll~mt getidlrni!j:til'. Bf'Hksel a.ndla.§II'III:!!Hna tel· ~D'li:~ jlIlill ed~'l B~d:n, llioyle d(,'Hi~· 51YliS£,ti kendi anularile C M e C 1& .. rupu th': a.nlH~Illa., alakah me'mla-- ~rrdi:r. Briibel IIndhlJ~nlOSUlln :!W'1w .' •. • . Bu IrtUkiiInlel'inc v Lonfl1'a'd:; "top'snhsi ~I"lICI'dLl'n hil;birinin btlkiimnlll topl3J.uw mii.Liilfao. k m t inir. bglnn mjj~ierek bir m hive (HIl •.i:umll 1 lit ide) Vi' Ihel 'ckredii!", Bu 8J1dla :1\8, C;.B lIijll1a1llTlnti. temas ed II BP"~I til 'tlnin .J.•.•~.dUglllfln, rI}'nI ckil d L' loin. Rl,l:l~mallU1 tee: vtizl m:JibiC 1:]'31 ufl" ,A\'TUI'a, kn lldmr ,I" , t,lnurll Inmuk ifl'lA.liLtt;,llnnI1ln ,'ette olmRwbru soyll' i.!Jtir, lU do hedef hl.tmamakt(hr. h lktlllll.,:m miltl'fHtrlit ibltH I· tin, ·MJIoWfYli. rM'lH,\OI ,Lmll.l:g:_ Eoylf" bi['l?fOjt" hA ·a]pero!l.st aIJitrm'lf1ltd fl )'ilzill'leloJ!l!I b '\"'0 I IlLIKANSIZ .1\ ("J in 'holuoa gidiebilir. Fnbt .::: lan lirlllik .. Jlfll1fluk gdirlhJ.i~il'li ~. Be\'Ln ,:;~.:;I1!rLl\ dili'\I Ql ~d!:!.rel!: lh ..i..: mlletl~I'8..ia51 i!'lhwdc. pralik l,ilJII mit! \ C' 21) I)ip lif'tlhlk L~m'lk. mi~Ur kl: UdeT"e dld1l't c::ol.t: ~hll'[nmi\"~t \'etFm 11" gi.IJi bit it;Uh)Jlk to?mill cell'
'1~u:z. )' Alman .. _'adaki
~:l<~tIH··lfr 1 ......i.l"l

HP

I" G

I

ra

I. hiit,t'".:,mi

milll'l\'I:II~i~I,'rinin

h.k.

~·i"DL'I.oli:,B.i% ancn.k
II tLLI P:ll'i!'i

mli~terekcn

dirt,. llJl ll~lp'n.lm dr.mi~tH' 011 'Jt'll Jr' l.\·mll =:;;Ri.:iBli!l'lall f11U%nk,'1.'I.lrili I. 'Ill! nR. Iri idu blJ.!lll r1h~.l 1)11' t I\llr Ii'l'nni" ~'c lou l k h k '

h·r, hl1
III

Gemlol:'n, tuili!!il ill BIl F")7UlInh 'Ul!llu da Sai;'
ILlull:1 kU'rarlllrm

- BJ.z SQrJLnur lDuluLH1:I'Q.!''U;'. VI< orada k.:UOLJIit nl!>!!tLntieyiz, &In r barbinlll ,lI~1"lnl. III :L, .. re-lere Ll'fll<
I!([;rueilill

IL ,St kirllr,

,Ik 'lIh~II'ILD

Sol

Clil

Ho calaT'
". H L",'1"111,

lIloi!!f'1llJlr', i:!yoo:m F I'i('IY" ofW, !ILl I'J,;;Ir;!oH.1 !~UI r:I til!. a ilhllr 10.1, prll'rnollr b ( h 1)11 Lf lUI r"\II'!I II. !~, h
!llIIISI ~ ri~I!I'1 Il'Ir ral~~II)'jB

~lclU!l.um

nl!
IE ..

l'!ll

KRE M PiERTE'll

!J~ ~. y.. I'IIId ~&II~ Il\Jlfitr. 1Jtoc.i Ii It I r IIHi('. Iii IIJ,I t:ii.J.1l11 II rn.lIlI t1.f.

ulil ilmltir, T..kr , ' ulon Ktlmil 1diJ. 'P' :r• .:l It rrl~ Clk:.if! flk 1 rdil'; \',' )'a Zllunllil l}lOh ,;11.''1''1:1.:: hlJnJll1 diU'! II ;1:11111 H (Jkllfllllfj Viii! BI.'lltd U UZ'" 'Il\'flb \', rn,illtlr. gal.. !lInn .'(].1.1CI millt'l ,",'killor~udlin MUZf1l'f",r AkL~L· IlIlr tl, B LII.:mll'l ~.:rll illk Il1lnri· 1m, hhn:l;)'II.' "lll1"1I1"ldL' ~nlll.Jll t·t· mi!ll i r, M. i1it'm(l1 t:lkc- Ve Ild L"t I tal nbuhLn bulunllTi IIli:mnliLi'

oz.

y. rint.i" c;lhI"gunu oolir ni I Ion o!arnk !:Oz: allHl F ik limed Bnrutl,ill tIll lIu l'lliWi!:\ldll iZJ!hl' nI buh.anmuIF 'I,.'t:i' ml.h:akeru, ...ril1 ~1''n(lD 11,'~ti karnrlmi,1fi hukihlll'1 in flWID II UIII ~ ~1. mi l"lJIiJ"in ~·lt ir'l'llL ti r. Btl IIrndll vl,lrlll'n h!r ki[Il.~.'dl m'i3l!JlkHl' lnkdri J;;Bilul wlIll!rl!k toplr nh~',1!lirm 'i'o!rilmi:5tlT'. Cru.l~ Bdlct'l Ul;'m' \lerml olciu· ~II ~z.lhllli tat..m.l.nlu-.r 01 f'Dk Imr'JIInr!l1t:jtlr,

UOUt I!tUlIlk. I IYCfbU, III bll'tl!1 ·t.IlrarLa fl olmal:1..J. d"Y.IIm wly r, fik h3 klllo.ti 1iI1tlQj ~ II. 1 lllli tUll.i.·k

IHrrt'

Alman)'nJllfl

m~liurlycUndc""'jJ. 'C HI qll:nllell~n
lltmJ},lll:Ptl

Su bldljL 1'I!1'rnd llak. wi.lD'1.k.iI.D (.I

;mL~,;~dJ.l'l.l:;\ilJr.

INGrLlZ-.RUS 1\.IUNA!;jiE:B~ B,",ljum blolrHI'UIl, 1:i1"IiUa In[i!!k-

au~ m~ntl~ebl:t!cl.tl1!llH!.;e!unl~

'let

$1.1.

0

c:t

11.tl!llu:r.l tnll dlihi

llBiIa.,Q1·'

N.. '118,

1:'I~·l'tiJll1o. gOI'C hbbHl>ly ~11.1l[jlln· II IIIn kurL1lu=1lundl~ (hhi tMei!11(lt CLl'k,d!1fl ~ 'im bilyiHc rnlib.' O,\'IIH ITII~, ~lilik 1,IC tmj;\mei J:tva.' 31 hii rL!-'\'leti 'batH'li'll§ l"e )' 111 lilio' tlL:'\'ld kl'rmll.~tm'. Ile .. ,LtI ibdil', lei .\bb :siY(l hilhl(!ti'flil'l' wrvd IRa gctir,i~me!:in(l~ .ell ~ul gwnt \(, birnm t goSLl."{lll ~ii- ' !I'r; bu d('!\'[elill hieS ym "l"1ll1 tid "'11i:ionm ortndan kfit,lll LII·

i:I.emlt;tll" l;.l; .f,. liI~kt;lll~ UIl' mun~~l'bE!tll!!fil~" de fa.lnl!: RUll MHil m~nrnll Lnl dHt t tr!' [llmdd;l tllkrllrdt' blr nlli~ li';:i. va:r.nlWlIl1, mUIUI.i.i1l .. 111.c~ IDI anI:) ~dl)'orum. ,L~kn fl1 II IPf Ko l m.anlznl1 tk (lJkkilt~ .11m 11<. Jbt!D-

,hr.

Mv.;;kl";\

~iU

hLI

l }'aPI!an VtiJ

"e

lIh:!' ,'nuli.' 111 U L 111 lrkU!1uln lh,'ddl )'ttll'll<: IiLIl H~n bit InC.SC1'lIhl bltlllL d~l dll .y:& K:iU.ll1.iHIZw.lJll~ rull l!Ii 1.'~1T1~1\ IIii', Kr mliDI n lotI.Nh~· Jilt t{'lklnll;'rln~~n kUn1llu.f1l't'1Y'.l
k80l'lr

ctol-" .. mll
limlcll Dt"K

bl

f;

Ill., m YJ. v:lr-

nm!c
j{1(,!>

~r'\I'('III'>

!l'mrln J'Llle bll.l/:lhca mU~~slr 01roll.'Jl (111·. ~ilI"~il; kendi kanll11"1 L<aIHHI"n ken.di [U"\ I;)t 1C'..llu te!>i!'l l',\+1 Lllkh"l'ini, kcndi IL1Il'~'il dun.Lk; mukat;;hl~r'il.tLll P.l111n 11-'

"t:

D'ULW.' 11~1' i t'l5 7'urki~let Lomira .:I (. AJ - Bill 'Iii. ~flm Kam I'a '1111..111.DI;li~, lQ.-i [l ).:liUI 1\1, B "tll'den 901'I~ 1'1\ Hi;i!!: alan DI~i~I"'I'1 BiIl,ka.llh~ ~~kim.iislc~n HlduH'd BuUetr iIi!'.zC'i.lmle :;:t\I!lJIlI:'I sb'lfL-:mi~lIr: ..Al'Wlllr:8. RUE rml'C"I-J'lIli1:ffil dl~ }'LLYI1J11W>111l t1tldp (l'lm~ ot;:lJ h;!1 Illru.. I:m rope Yl1 hz.m iu

"Ii.

)UlI;':

bll' cl h'l!~i (ll"

.;

I,\:k tit'.

*

<;'me< llild I lIZ~ innu g"'I..:hJlirl

lL I

1, u.

old

J31..1 "Iii. I I TllrkJ\'1i! Ll 11 I I ~11 biskwi h It L.-'Illkt·li \ ne r '\'~lmz To'LII~hn \

dej!'ll, bllo'lk lUDabillr. ~

\."ell •

~=--_,1 s ,.---------.-------------~--~ I I~~----~----------~-~--~~~~--------_-.!!:'!~~"
Deniz VapUirun ismi
UOYLI
j

v pu r Safari r

I

l.r:. 11tlr ...
n~".yu

r.

P. rl
Ctn~n Am_' t, fiLHq.

" :3Il1Sil .. ,,0floo , '" 1~ 1111 ,.. '.i{J

Btllktif'l
l'.l'a~
st.g.l!;j:,ojm

, 3il1I7

Acentas~
dJLdu'

'seyah1t

Biirosu

',r.1]
'I"j Il-8tu

Ugr,ayacagl Unlanlar'
.. ''11"1,,
I'gllo\

~bc;t.n

011

m n!lDl.!d~lhr.

III

EElH.A,M \·E Til _ !Jo..l.l' , 0 JaJIIJ :1

1.!.f9:1
"'i,-~ :i:(UIO

T rj~ c.. 11'
l"iirl',

"~ 7

r.m

.!

hlt1 Dill J.1,'di .., 1~ ~1~jl ...80 I:! 1.1 om U ... hr, l

'I .III~I"

13 !fl)l .. t '241 :lI'!1J 31"h.

1013 n)Lt.a IJdtlcliIlll"l;.t,.,lill'_ bfl~I(,Jlintk.n1i'II",

rd, III. ,\oH'r", ~III !'"dam, ~ilJloli. I', rlll~1lo
PU~jlr...

u.I.,...l~a i

'I:}[ll'l"

"0.111
.O,IIIS

n'I'

!i

lOtc rd 11111, IIILJ11bllrK

.""rn.,h:·rflllllll.

U.nllllwrg

bl!'k

~I'IHllt'], tfU

ill".

'Ul'1'1,\".,.I~

~.~

....

~~~~~~~_~_'

_~f_H_~l_~_t_a_~k_d~_I_ln_l~!!:.itm;~~.~~~.II.I'Mr~.,.R.·~{'l~l~nl~.un~, __]I_b_~~lD~U~II~r~~'. __ __ ~A~I'~l~~~~'~~!~~~lb~, __ ~ Jllnl rnlUe-fir he Gillam Tt' eroa: to!)l9
'7
C;A.f!~A.~

Atlr s r

291

J((;;lh~

e

Dabkovi~••,k.
VaP\lo~ tl~
1'101llTli
Lli\,f~

V pur Kumllll.D)-U~ llIel.s!nborK

m/s ,GUNDA
1!-'"e-l~/5/9.8

.-----SPUCD~:~~~~;;;n ~g;:9 F (atelli <!':~:~~
Ll ifiiUUlutllzcllidlllr
f')'
A)' I

Mi' DEK

Hollllntl

AI',strali,~ Lij"

J~inl MA R.SlLYA ir;~

V'- pur_

Rotl,er_

~,45 }{iltltr er,

'he U'iy ~ t,tiI h'rni I ~d er:e,k~if'

4te1ecid~~ · d.eJli~ n. 10MR
,/l!!din 2K eIlieA
,5UMER'6ANL<
jplI.iw

lIs
YllkULdl.

ULLA,
1i15-29!5jlUil
rfi!ltrlLen Tilrk Huvu KUl'l.lInutnm ~I~ i'_lPNden llaiir-ckkl']!I 111r 1~lo.sll 1ft~l,il:.(]riile b:fl t~ mllkillllhulE h: '!lIIlY,,_ ti ...n I!.~u edenllJ;:ri rsta.n'l:l~IL ib~.,rllld!' I.ltl;urllla~.t:J. 'll~l!t:l1,
III~ma'

Jdmilnlll,l\d au yid: IIe-Uru-ek n ::;I.rJll 1l.1II11l1llJIlr j;;:ln y~liI· I!~bkll ed,t'f

~""'e~eRe

!fi!1rZNtCL'I2.
lUll fJ:~t!//Jn~~

Jo'

H; p~ .~. wI 11"~..l 7,15 Muzik' TUrli It-r lFJ ~ ti ~U lIU,lJliI:: .;;~tJJ . tu,nt HU. U~: ~ Pl.J tOIlo K:Jp:tl'lll:j, 12 2:) ANI If til pro!!... ~ 12 !Oo e, ~y.:lr:r, 12:,30 MlLIll4; fj;;lrkll r T ':: 13,i(i[) H,lb .rr~r, 11S MuzH(; Ra ~o r;o;, orke:otr il •

D00 MUzik:

fI,

"I.

J a,~o :"l 1.1.1:1 'O!'11n H~ \f'_Hi k;

It 00 K:tll~J:U.1. 1'1,58 1J.\"11~ H' progr l!j,IJO }f, 3, Q.}'l1.n,

,.

I,tl Yfnh'rJIl

Y(~Il"o~' havn

lIIej'danlr'ld .. :1 f

'Umrtlll&~lid!O!_m(!J/f&

U 15 MUzik: ~:tritlJI:]f. ]'B,JO Kouu 1l'I:,\,
,!I,tS MU.dk;

T:l.nlioJ ,,-.

Lo

I<omutarUllil.

m11r:1.I:n:a1,.hl.r1 II n

{>H.1l ~~L

t6960)

IiJmad Anl\"nlui.
blUl

PlWlt., ... m a

DO'l<UNA MUE5SES,ES; 6AHtEKAPLBE'VOGLU HAGAZAtA,RINDA PERAKENDE. S.hTIU'1AI<TADtR

sis DIANA,
H. PO.NCHE.LET
~/MI!Il',L.!l/9U d.~ NE'rr!)rk:~p S~l<iellll}' or

r
t.m
~2 ,_ ::,I ;4, -

Devlel Deniz YoJari 118nlarl
U:J:Ut'llllz
Ih~le JIli.5~'ii.CI ~~'m ]('00 m~lr~ _
pICoU.

Bir
~;l

120nl:l0
takdim

hikl.yel~
, iii n.c1h~1IIl~ kl.b.ild.LJ lie

{:.!IIa"UL<~1t

l~t!k

l:rt'I'lllm
III G!;I.Il8'1

pfl:1'arllkJ~

aJLn:n:,c:lkLlf,
17/::ij]!JtS IlMiJ.rl" ch.i;t'rl ,E<lI.II.tu
'I,; ii'kl

t3.porumu:
IliliY,Ij]II',

M1IdllrJuil"
6750 lir?d •.r,

,A.

HI

Y\'~OSI:J.1of

PAYKUnlc .
l:riun~iam b.1I.t.r.t
-

l~m S~'J.(ltI\ Koml:;polhmrlil
~!o~rlaJHl1J~ 15tl'kli:l:!rln

~ :apll1'ic~t:..ttr 45[JOO lirE !:ilvl!llml!Sl

eO. a.~"lnd!l: bu]un.uyoI'lU.
iUI:to

Bugilil

94.8 !enesini.ll

dbrdilD·

Rapo·

~ll:;lIlm!.'d;<l'I ont-

Koml&:y~nd;an

:J.]a~a.kl:;,.rJ. blr :fa:::l

Adrl!

Uk 11m~D]an 1t;1n

lJe gu\'emne
, nuamegt' iii 1&1",

,S/ s Hercegnviaa
Llm1iMiUndad:lr.
Ttr_Y1;:l; t e ve RJyall:ad~R )'li.'1 (;o.:tl rl!' \'1" bu JJ mall] or }!:~n. ~'Il , kabUl eOtl'It"t"-

\\JlloHnJa - Ri.yaka

p:ara!afl!ll \'eznt .. .e ," ll.["Jr.:.lllln Ve liloeollrli t:un \' saatte y:n:.}. bt'lll:e' \ m~·· CU'l'I, rile komJt;yonc:i:l hazlt l!ulW1r.:i.a98r111illl1(.'sl 2!!5 kurn· tI f.~1 mlik'a.~Ulnde gent]
lInU[,llrJ·"

',~r!E'~lml"'TI fihmlblllr

I,jU,I!l1

STADBO LiNE
.... 10, N"'n"~ ,·.apu!!' k"J1lP:::Ul~, Sl 1~\\\JrK lIe TlIrk1Ye ;lrasulc:il!.

B, Ja t __nacak h
Jl LJ oJ., ~jl .1I~ DU'J:iJ.Jl.~a!o' ll!tb},Or11.1 (l • r :1o.:a kl1wrt!!trl! 1-4 75u dl!'l{J In ot. j; 11(;: _r.; ~Ikarlla(':al~ .... 1500< lU~tn: 1r\J1,;:\J ~Il hall\st. j<j I;::liJllilll o!&rH;] ['1:.:.dLlLl-~' 11)_)m'iJ~LIoIl',
H::l~'t::lr"••• _ il.11': • ..riJ.

tanarmt iizerinden tam ~~ ~n;dJ1;i: lJir z"aman gc~mj~ elma,agm'lm l'aziyet Y\lkarllb t· 'bit 'e tayzjh ertigil1l ~ekildell i!tir halve bile ilerilerni2 rdegi'. dir, - Ill.qLhyOl' ki 111- €I gii:nden va: ~OIlI'a hi(:biJ' yerdan tatdb ..e taiuilt fIHlmemi!j_, a5U'1:aJ"C2 'O!l'lL rii alan savaln "'a1:O da (t~.l. hri. ihttyaH, kJj§.~:i alttada hek I'ln tecellisine intizaietnle-A.1e 1UnDluJ:)t\lr • E!-<L.wnh, kve adalet dedigilli:.z 0 kl}'m«tli Illeflmm daim:r., ili'l le deg--l 1'1'1' III r OJ i 15uttin .,,,lin-fin ;,-orulmu

""Jl~

Blrle~ k Jda.~l'e ba;h I;).Mta~ ~r"rtullt dJ ~U' mU~\~"el~:f" pa.n~iy-onllJo ·W,;.l.~Mll:.:I~: T'.J.Ji,1-.l Turk 'M: 'tJ lIlroku]lara l::onll ..... atuvA.t p.. "iatL K.J!:rm !"li,i{!!i.1rhi~{Ult' ~ S~11 l~ hde ]lim 2'i, 15 Konu~nta.: Kl·~ b S .. • U, mu ClJ.\ll un, ms.._kam.a, ~!!hrln, nl iut , IrmJ.k v~ ·ll.!'.k~lS .!Il-.tm ahnmak 11,;):01 Mdzi..k: S~hu*n.: I.e. MlI'.oUf u... e a'i:Lk ~Ir~ilt.mcy~ kOl1ulmll,tuf, e YaJ'll SuI:,.!, Ki,L;X~ 'I' hl'll.h!l o.edell 8'i11.,90 llra H' II,: It"lnJna.tl tjj'i',g[l Ilrll.(l 11:', ij,utr.". :m 00 KQnll,m.r; E, M, M 6...::t Illt'SI zablt re mug,ml!!]at mlldiirJll~ I. ~[J"JJ1(hll :!ol!n, Gi,k l' 'j'a I:lU li:.. l~ 22 Ui!i.i,,~lk; Dans M • n P de Ilon.ill!~ !ri11r. 22' 45 :"1. :s, ~Ylln. lbale 20 M-IlYj.S !l4i per ~m IUlUl ..'!of, 110 (jo< D ... :r.J h:t.m ~(r.r!a ?2."l1S B:1i;>t':rJ'I":lOl'LPllacai<tlI-, 23_tl1 Program '. Tstf' lJlC!r11!1 I]St tem~al nm,:l)ut "'J-' melt~"l;)u, 9~ ~ 11.r.il ~lt 'Ltt. l'~t q'~ Il o!.!nU Wll.il "lslll:asl !'iUllnrJndr oJli'ljj;1J n Ito!'
!<at. 11 (Ie- D~lm..i kl;lmil!oli"Gnd:o DU) ,PlDL<l!lul 1. ~ m{l_l'

I Istanbul B.lediyesi

lIinlarl

I

Rumca.lar P ,J 190C! .1, Pi ... yarl. 19130, HiJ.Do["rlo.:r. 19 [5 COi""mJ~te Bl.Igu 19,20 .IIMk: ClLmJ:n.Jrb Armonl ~tu1:lka,~ 2:0.00 MOZIII: .§ riula i",
21,15

;or. iI'

10,30

E!ad.l'lf Gil, t S-Nb@".!it saat,

j",

y

m nt.13_m

"'1lP'f,l~ .5derl rl,

m/s,

HAV
..8

ZO/IJ'a!'15/9

sIs SONN,AVIND'
~l1 Ha~lrllD/9U

El~hl."r ft.l.rc TllIk ••bL bal~H,rJ 'll:'llllffifll 'r~ me!:'nlu'll mllr"i!lmmCIl [1I,(l1'1l H'Ooo '!l bill till Liz ~'I. Ili"'.tdrr
If!

blloJdl ~OC1 dQrt:t1.,l lIra oJEIl~mUllifI,kv.;'I.ll
gu.n\!
iC .. .lo::l::lL

I;.~ ";~[]

~

\-

rlli~ (.1 v.apm' Ne!\'l"Q:rktan
'ill:

El: .. !]tme Ha}-darva'aol'l

i'o,(!l4B L,..-IhLn. I~h tme

rn,.',l ..: ~n .Ct

p:l:l.ad!.::.l

151O

Ihn •. I1IUl u: OJ. Ina I I!;l'~!r~ekr I manlmJM,ul LAT.".KE 11til 'iF'.~ BEYROT ISKEND~Rn~ NEVYORK

ol .. ln(;l

O!TI· \ on 1.1 1113 yl!llPll ...Cl~hr. a

:~~,~tl~ li!:\~' I r~zilni.l I": fl!;f"riIi... "01. 'l;u"ll- "iI? myu,l; ~i.in[jll~1 j rlil ~:ifl tt'dt~ (II' B; ....ae-Il.alejoh mtj2e· -

rt

Ge-l'{l 0 n zen in. eok dei:;: gel': \.'" ~( b"celli edi:-·ol. L1i~in mll 1Jr. k k ~li: l-y ~'Ol1l1n J a "anlll1l&z bil"

m:'f!lJ.maz bh' sebatla ak8iimdan ko,;>turu \'Qr mu'l'

belJODlIIll glJlUlmii.

If>t -H I

"r

s 1 1l\t'.,~1

t.

cl:J,

gr-I

p~h ~:.nrl, ·tk:, r :J.~ll c:.,.\ elblt':1L I CIYU>10n .. llt'rmelerl 3: <'Jlnd,T, Pu H m.eI .. ! ~~h l]ffillZ §!'IfU',., lJ< H. k(JnHillOJl kalfDllm!er'l ,! • b:!.
rju
I ;:;](1~ I

r:::1J1ull'enB~

L z rh. ;a.c.aklfl,"J

llr

·tlJ • ..t.-: .. ~ ~!,I1r:uLtabul c:ii!!r, B.ro,H1 I;JJ~~lal J;;in Galatlt T1)1 1:1 Ie ElIlt: '!'!lleu SaJOl'lLi kllr'l"l jl' l\ Fl':lTi.k Hall 3. K:'Ha II', • :11' .. :11; TI- 4.j'i01/8

n'n d ~H:fcll!{ce mHzminloE':;o€,.1 bu db'adEn muzilil:'r ~Ikac~·.n~ T.e hfoniDl in13D1m \'"ardll' .. ~Ul ada bat lmnA. ~t'leTI tarihi bh' yak'a"l j"tid,radltn ila\'e f't rr ..cen ya-zlm~ 1'Iihl'lVE't ,-ere'ni·

Topkap,I,saraYI muzesi "·d"'· ugun.-M- U·.·· ur J""'" .," d-en
Topkaru Sa!";'oi}"lIbizcf.im!e y. hI'llacak
ton'. bt..,\.tlil.l!l'jn tlrd1k.lanna dair

'-o:"\C.-gim:
- EiliKilTI.
f

~~.nhurdumtl!, bu
1. -.

o{ _U

im.

IHU- il'Jln

··"-.Ill:': rl~tl.
I

Edil nt'

,i~

eni rlir],;

"iiSlIll,

(] iiIjm..n III

h:·....e'" '
S{'1,,'g'l-j

s'ahh k Deniz v a,S,1ta I I a.:r
80 I1U1 400 tvnl! loadiO'lr motorlu InC~ ~'I!' Ingili>li dl'."nlll \':3-l Siahltl! ~Jr, OaJ:J..h, PermCIU.'eilu Yenl Ball III No: ~a. 0,. K, G[}l'l!r'lH,

otomaW. y,...r.gl h hll3.hmll1 0 eb iii Turk yl1rm'l1Sluk to:-bl':!atl \. L r rei h lJ.ll;lrl"'IHUl ke.'jif ve Ej.artnl1.rn 1m iD€: oIh\I'IUI1 liaJ('sine ikt:-lt·k onunl gon~ May!l'lll J8 nci saIl gimu 1S~t4 U de 4I(lnbil'" i'il.l$lk eksiilm(' ! To\lrTugmg!!l-i I'Ilnrllla bi~ti.il'l bir ll!.i 01(1 t'41i1ccektir. HumID_ t::l n,11'lIl locde1i .29987 liira. .63. lruru~ 01; han hU5WDt'tt hayhrrn.1i;.h.

u;me}e.ril~a Il kW1.8.!'ml:,:

",rJ"~, Ouyi"!; Eo Ir:.c[!' m~~ Dot! II bl f }'(ol t5ml, l"';1.nlbl1~ b':~ Glt; 7 - Y'iimumarOl.. En $(ln' 8 ~ Vii II!C S[lHlla IKI 11-\t:'s1ic .... 2: I-\._.I.dlo > .'!Lr[1po;oU .. I; 9 He pta bJr .~[l.t

:B~ma IU !~Ilnct: kl!"~Ul:nhllY "
'f!JICARIIIiIAN
1D;J.ll1(lcim

A'''~I' dig-c.

I

b:!Ttl

t Z<I<;_

ul:l.rl

tm, ka~'Lth bulundllkJanm gW1leri banI; iio; gilil e\'1l'el '·lhi.~ I nlakaJrumt. mnac-a.atla ehh:if.'t. \l'iBllikalan a.lma..':il ,'e i:zahlt ~Jrr.&k iizere s3zi.'i ge~'e9 mtl:zey" Inil ra,c:aatlllr~ la.zlmdll'_ t.)55-9J
i±E!!!!!!

makbu.z

.224!h

liriil.

Ulillllk mm.'aldtat te.minatl yb· Ibra~ '.lIu"le-nve HUg )'lb tlJClJ.Tf't (ldl'l~ belit[m.,kl'i \'e eksiltme ~i1l'1tlen tati]
~ llJl

~J:::

1Burll.dtl~I

.

bU!''IIda kalfl('l1-

:? -

1.._t~ ben (Ie '.fll'.(,I'IiJon mu lh- , ~nblflnJ].a lia~Dll.y(1rllm: - Ha\1.F ti~mmeT, 'Iou VIol:!:I",
Jtmu;" lit bllnun mahdu', Ill±! int!kal etmi~lir. 0, TiiJ'~ill'I tOl1-"j"7..,:;mde de- ir k~mF'-ye n'[,a,o;;et !;;L1:retile r:Jg.n~rm ~\~ml.lltH· \'t: Tll:rk mil tiT.
Jlt" £/~ti_/J~I.· ...... __ .._--

Hlth=ri.J.l metrnf" E !pm klc !: .rut, l - au! ' r p.U:l.Sl, S'll J'QIIl; ;;1; _ Aj'at'ln topra.ktll blr;3.1< 111:1 .}ekl.l, ;\rns\

n;t

I,o:hrn !I"~mlnl; 5 - SolL\.I~h IJJ;\,E'~IJe' blr lI!rhpl( )~lnl; O~

ebediyete

!taw

ksl

ru~JJk; G T~H~ .!U~h
Hj~ Ifllir,

P:ua konUT. SaM 7s.etlm: 'bE'nZ(!Ullr &eh!1.
Du.a.nln "(,nu ,,:til
L'

pet '"!:J.hlbl~ 8 I.U
U

.Zayl
"Di:lH-lrtlar, ch;nalmft.'kta l'll.ul,Jjimda g'liHu:ki.mil. iimza MaID MUdtirlUgun .. o]du~ emekU

gittHer' En kol\llll ~t)\·(!.... a~('larla dolu bil' yenJr dtllldul ..
Atla.rdan lodil 1"_ Hal'! Hbtl,l~el'€r. bil'kIlt: " G(,lik a~'H: ga:;;tenJL Bu agacl..,.· '1'1':11 Jel: kiel inde bil'el' jnsan bR ;'l gl b1~;; r.ak kada,' bilyiiirkii. Dt"
~9plll
0],.\,

t... Mllaz"ullnI .. ·_·_-..

S"rk

frfl'ika

No. 26

rum
)'t

CehTt'; U - E.$I.;-Illt'n ururdu. K.:lbU! etn:em(,

..
i'

• •

iSm!
-

'ldllTm",z,
S ."

flakslz

J"(,l'e

kim.se

klmse-

U:dtll.!

Oldi.lrUlmo.:fe

lii.l'!k-·

..9

lnJUa.ndJ.Slm
zayl e,ttim,

tatbHl1 lBi.diH'lilD

SC',IIm ~I;!? D;:Iha sm;urn lifO di~'e sn't'UhLmell

kuIJ.:macag.mdanmUhrlin

Joi.5kmu yoklur. ()sklidar badiye Gi;inClop Coiddesi 112 de Abbas Ire:..

usta: g''il'dilJ1 mu? Y Ill' ,- ')111\1 \'ot;! ilih'e elli: l]U agaeiiu'[[j hepsilli bofn df'l( iT '. Bu i!;ii bendpn 'ba~ka kim fie ~ llla.m0.2. I~'i1iJ-:kat t, !;irndl ,
i:.:011all

-

f:

U !llarl

iur
:Uatraku~!l c~ • bit ba.tJtum ~ 'bimd~ki demir ,olrwlU; kahn biT ajacl,DI go desini W§i3.lll • l~ra.k yqydan frrlath. Ok, ag.-... Ui. di5rt panJDak k.aday sav1ant'hlttan !'mru'a yere dU~liL Rarrntnu;~ecel',bllJ1il Sflll'l ,d'flrc('flotlayrd elli, Cilm.kiJ lHI,"atJIl da Myl,", bi1" m.uvaffwye-t!!.izh~e \If''l''fln:tamJ~h. Tehd.itHill. bll -.,.sziyeUe .c;:lrragnulJ :lU:i:iio, lo:tkh: - Galiba beDim §alll!Jlm II'"· I dun(ll1.B r defa te:rilbe t... Bakahm Btaf'1 en d lebiletell.

:\'01 hlHI ~ BlIl'llldall

glt.lI'CJ,t

C'Ru'Cdir('lmnl. di bm(l! adn

deJo·

l.§:r

lun,

berne!] dfuLY3Slnl dei;i:!:ltirh a.tJYO.f'lim, diltltal! ..

I!i:u:rli,!!jndi.!

-nler, aT;:, ~oktur ut:mbll] 11)1; It'll rdllrh ~LIl ' n: d {H\{at t.(j~'l'" Kalin u~H('t3n delcnlel' h~rn~11 hi~ yak glblrlh. ;JO NI.s::;,n ,!!(lS t{ll'ibdl YmL B!Lbro.l1 - Ri1i~ "llllllll:l'il:d

Tashih

S8nll rla t:!o"'te-rece~im. - rdd tiBia! ..

1an k"

-

Ol-oihi

.1,m

atlAl"Il ijJdllr-

:lvl!yal'll<ll'

\,,!l:lI.fI .Kllpah

ZliIff

UF\I

l!yjE'

l'J)obllya

'!I'~~tmlaI:Glb

DaHdo{

Aglaol.:l 'll~llyny, oS ~ve ill, Gerghl yaydan m kifhJl] IIIgultlllll1. Ja firl~ )-an 010 ggactn LJb' t;u'afmdo:n gin, 'lUI" tanrmdlill I;;lktl. H.:ll"aT~u~~eu'r, iena. hll1dr k12 ,Ill, S1yah ve kallil )!'~lflnm wtb. C~t]'resine I1orlruli'll~ bit" ~~ kH verni!: •
Senin baban

, at1",ill "lr:., Q,I!-'l,J"m111 I.eon.]i· Em tcll.l.itkal' 'bit' bab!}la ha'k hgHU 1.u'lu~lru,t..il)t: A~lni v="'.'

iaSl -

j.) 11 betld Lia eotlIgin i til. r. i i Hilmij"Ol dum, ogl endim. Kimuen Q~n:l"ldiD:'
J-](1f,l1l111t"ln19un ... a, bu duail::m ibnh:;,e·

-

Nefe.yeo gult'Yl.m?
~iH t!)'e ~II!" L

blliYOT'l:iUll,

II naomi n
!Oar

en git! Ce-

'ohm

Ut." olm lpynra1l

f'-JiI1l~ aILI!

"-f

ll~J1 serst"m Ilocalan

AlIa.h kah

kim '7

l'.. no;;:in LlSta! - C-UJiki!J sell, Hazrl1'ti Nu· .tt\.1rI biT. Habli'k hyfa:s.l L:m.t:lllfl kll1. eUigi lJ.c ..hlti~uUIl nrnU.io;l,lM -

retain!

"C k'ilgan ubtn.f;.Um~ _l1el illi tip. .ek isteJi. U!:;tilslna :lea I bu tl r: hii.l'met l"v:ifes.ini y:r_Jl1'll1ak miJli rld"iooilli, allil1mYll1CD, o.g-]a. l;;ll!lH: I,.orrna.ndal1. aVI'II.1m. Bil- __ H'h.:dlj:ti lill i~tJIt:\lm::t~ ~lDgn. ~l:;,
HJ~UI'

l'ah~l:ilf ..}a. kendihini

hakaret.

....... """""'""'_I'V'I.I'V""'o_vv ........ ..... ""'
11101t1~'''1: ..... hllli I .IIi. '(:Uo1"LElDlI1i foil :6" Fl."".:: LU 11':1:11 1,lImnl 11I1~n ~i:J.;rr. 1l[j(OJ) , UTiN J-UAD DUlldil :.' r
t.'I'll ) !j.I;~")
I;

iiI" l~m('ii;'I.·b

II II fill l'aptlrllm::all: i1Io"lbnl:lrll'l , D' r ell r 088.') llrtJ. j ~en ,il~6"1:i II

-

M'!,'tlJt Efrab". 0, babalJ~:Il •.. JB;i1I1'll1yorum. ub

01 babam B.bel lay

l1€bep o~lI(;:aklilm. - Ar'lhll1luyal"lnn,

-

Pet d

fiji.

nnIlym._qUu.
lmtl~tmek

'Il.3tn!

mu~ •

Zarut.rl :;:[It,
Yt."~LI
I
£!lfLl'IH ..... ,

~n1.1..

:<:I];:ldl.

T

l

ya~'lJll ~v In OlunllL

11'11'1

'~r

:! 'UYOnllll.

ms anl'BJ'nak illin!;! gchni:HJ1',
:D
I

\'nh Illf"l~'k1.'f,Ul'IlI

mJ '.

- IIIur t:I

Jlum3

o~r:

,11a

11

bO!i'
Iml~

m ml k['HcJ\

rn

I"Illllllh

n _I
HII~~ ..

tli.kftt klY

c.

,ildl I

Glln!!li!

~do:llril: ... u rllC;nnl~l~iI" !Ncr. 11 T!l11 IIIII'QI, .'I'ENI 'AIIA'iII

IST.HaUL

~ O"'E
"'iI~IU II ii'lll I !lIDO

[(r.

.... , r.
ilK'
II

II ",hili tl5GO I 3 a»w. 100 • 1 I~r~~ ::100 ,

1
Tt.UflO.,;
<
::&

::::::: e'
SA

Gu

6
FA

Party

urulnn , azarileBak

r

~~~~~~~~~~~----------~~~-------~----~~--~----~,----~~~-=

a'HI Orbag gaplian t,e,kli'lfl rs'd eeoabt uermedi .• Mama/ih ge,ni p,ar,'(ye gir·p girmiy'eceginin 'orelalin hu ii:nlerde Islan6ala gel~,indeTi sonra kat" suretie belli ha,ber ver,iiigor

Demo rat Parti

G nel·t

.....

are Drulu en
bir
i'1~1Il1l1iJQt IIUol(JnUliill.tlodn-,

r~J/I!I!i~~-~~JIiiiIii"·

!h kudi mil' t{lL\'r ..1c.1)~ m(,m1~:ut: bilr!llllle,u<!"11 "u."'!ln' ..~, '4fJ U,hmiD • ib!..l!ilir, lU..JIUJI ]I", f (h~n .i"ni lIUtiye ll:irip rm ..:n IU'J.tal f'",rn C.km.k'w ht nlmb " ..utin -,

Ank"r

oJ

(Bulf"~i

.fill .....

tt'"
O':'ffieU

I!:ld, ,
I',ir

,i.

!lor ~ ,~I[ Jll 'L",li.i:;'tllr)

-

Ilbln • ,al..'lIlllI. kurul .., i1~f bll.!.rri lour ..... Il Hi.1 .1", rti~i m,.Willolnnil!n .'j"II~~~ ...... ~~~~~,

wa_ ........

ea p r 1~ln
• III

Oner partinin

i. ikli~ we mulki tamamiyetin m mha azaSI eSa~!IIDa. dayandlgll we diinya, de viet we millet erile do:dhliun b.al bed~f olduiunu sDyluyor
dl§

ai,.as,e;tinin

-an

IoJl

~brlinile

di.iDDliIJ olu II

1 jJ ld&tt Bqb!u H ruUyde ,1f'lj'fl,.!!. Il&lInlJ! ~Imi", bruno

• ( rrinln,
mt"'h,£

bf''I4''r

);;1jIr' rdi

Ilohilind~.

1 I'> nol;"Il!!'iIl;

dogm.n;.! i';'in

.mi'D1umtlu

Pro~541' lKor1L~lmlZ ;,q

"trftln l:JJru.cll/nrlllf/(N~ ".' n~htl md I~(fr r Jf,n u.:ul , I e_. fnA~ Ga .. lkurjIH;Y lJu<anJ f,uJiUlt!uju o;lrnJtln:l~L

l'~rl

,II. IrLlla. elnill !,!llbHlr .. in]: r, P Ir'lIfiU blJlr ~'i'I, i!!CfIlllillll't H&;ou', Qj:eriDi wun 'till. a. ~I I"arak hir ml't; lIaz I {II. t gilii, gal,lmjt; l u.... I·..,n!.p-

,....rfm r ,f'

owl (lin! III Illmio: si'I.rshrn nt/flP'l1 RflUl O,img L f'adrrr f I~' .j ik['{i
!~

J

f)<flrl'YI' lJif'illt ... muhJ i
Ul£ll!i;"

Inon' "C, H. P...
Ba kam Kald kc;a...
B.H<

~Avrupaya

Yuruyen Ru

1-'

111.:~ib{1 '" pt,,, ~J I I- b( !l/!!i. rff gUb· ,.'f!nf!rdi r. li:lJt15Hj, b-.,1 I'm 't1lekeUc rat il1Ji!"/{~r{hln'. r-d IIf11mn ,fi/Ulifl ill' l 'urnuriNlldfl

"litUn bu

---,
I;ir thti-

f

nt!ff'

a1a~lW"da~

',ir

I
I gil ere ArabJara ratt bulu
Fl. istindeki Inili'z kuvv, tlleri
Spitfire uealkl,a'rl da kullanl),or
dtki Ill!" mUstnbkfrll lu' .kl'" kfU"l;l " S[iitfll'le lJling. IruIJllmlml!jLlr. Ru miuowhkem ~"'kl, Am ~'b.linl1

IS-rli Eden un bu hususta
eden SO\'yel lhafiyeleri bliz trenden in'i9ce onler da indiler: biz ir;ki i~tik e nlar da '·t;:tUeri biz dolal<maga C;lkhk enlerda pelimh:d'l! d'Q]a,maga ba~lad.lar .. n
I1utqri ..t' dalm
FraDl!I1Z I,l:lU"tli

Ba'tl A'ur

"Tr,enimizdehu&usi

bir vagenda

seyahat

konusurken
,iddetle
Londra:

Rusyaya
-

hiicum etti
,5 (A.A.

A vr.m Eamerasmda

lnglll,g(";70

BugLln

hurhtJ ,1m

161 frlcmtl lm, n ,.",tal nHl . 18rnti In··rrifn.dtn ~""Ira
turU; dii iinml'.r.illC' illlkfin. 'f .tirmrl nl'lllt~.

8
lntuel-t., lsi l'ad(l a kta deram

IJ(J basi
TI:

ol\.lJ1

olmadlltlau
oldugu

ser
!.:I.!'

D

.

__

..J

lUll ~iUlI'h·loprdf. ... "dl.D 1ir',dJ 11 IAr ;< chin .. i&lna li-ah",rl \ ill' 1.1, 11.~.

'11~.

'.

u. :-illtb,Jti.mln J;i;'rif1.de

\'IH

Po ~ Ih _
J

IL

r;dl1

blr ht'Klm

'r g6rtilliif ...

lheCl.:!luini
)for:

DIal

" ,f! R.tD

1.

..Ceet'lu;

)'B.tugwm:1

f,,_.k

r

\

"1m \'I'nlian.

'11

rbld~ durnlma a. d"~\!'f" ~rud t ",tol"'lUd... C.l.,h"l.;,n -.an!:ml U,,· f'llm~lIl1"i"" .'l.tu.m lnollii "fa"I" 1'1[" ihtllil IIltlu~ we .!I u7d"'l1 k,~t'inp.nln ;;..h"~ j::i . Jju .. lml u idi. Gi1~.1 rMII:,I:. '"' b.. l) d I md t- "n nUH, ,"{'~iDlj ril"" &dli te.ntiD t bal:tJwnla 1I1l~:1r'tu L ItedikJrrLni dfo .. t-rkli'mf ... , Da::ob:lklll run i.. bn bal ~kliine rl.ln."OUJ~1 e Iblr UirDi:I .ka4.mJ P.d:~f1TI""~ iJlli!l .. Uutlln bn ""yloenliilHin ,l-ILhm u Ilfdul:'ffil, (f du (;;u yethUl I:!lr d 11!·t ldainl lara.fu:llilt.lI ,1I~II;:hll1'fllll •• Dh~. r.t, bLj,t.iJ 'Ii EJ t.f'luiblomr IIPi( b ~ 'r bp)'llIul:h; I! t .r!llr. E"':s.o,cJ1 ttil DI mh:kttt ''J;l!i nlardn.n, .. .1"'>
.. n

hll" ~",lJltlf' yaplH1 .~ ~; ,UIJrtnD on U.lIkilH\ F>QOnt. ~~ILDn:u ~'.8p~a, a:rilktanI111!"1 'tic. hrH, ~ Q Inlldll"nn y,[Ltakh \ ngol'l garGi'JIlUIlU mu 51'1~"U l'~nIlIliu%1 0 W'\ Tlltlln",t III .htuku I.~ll[lIIh, l'agllDun d bizi ki 11<;; 't h tA, DIU. D rJiil1 MN ht klttm"'k SJ r('tll~ Y~DJ("k l.'rin~iz:i t.,min c:<l"n g.:l'I It.Ih.ni,,t. Bl I rt mmJl DJUN;. ,.

VeniiSalbah

11 ya$ln,da
w
BUgUn bu. sayisile IIYe= abahv 10 yBljlm b:itirI, n yo~m8.· basn1l1~ bu ..
)U

n -ug1nn(: h..Jt'tl, tl ctJyledim. Yi tl Wl"4i.. 1:1 r d t r !JJunm::U!I' i;u ,,\ it cJ ~ t silt, t, ld i kl, bu ]Jl[J,dr.r ~,(;;lr.lr.lhk: F-,;_rIO~ I:l~Ytli, bilillt""4 " ~l" ~ olnn th;:Hl d e pel!. dl· mt rd f?rnn" ... C mhurir.eUrun vernl ,

iii

n:.UJ.:.llE-flf'-'TlJTi
(Dt'lIJ"'l1

lr'tmd,HI
£Cil .. So'

kil~ill;:

,iii,. J dol»

vah Jo;alip
3atka

IIIglH

llllp In.turillt,

Of'n deoairnn mturur, ..
tUl1IIll

tan

r
J'"I\

B\1

~,,'yeli m "",lfu ~1l8yclin!:',
b~8J·l}'1

ufo.'.

l';n, d~ :>IYRsetJ uk m(.laIti! mUu.ker~I",J. 5-1J:a~md 50l ai3.D J'I,uhaf~ahl 'yla,·Iai.",lan t bony Edltn bl'lt1 birligi D'lesdll'8I bnkl!lll b miilllk r lerd hulueII'll';] ljure Ingilb: Imparatorh» ~. cl \ J'H adamlarunn hil" .dm... Fll'aI.Ol·luk konferansrnus ~:jIjiL' ,plm.sIHrIl'J.I 1SI"".Iu·ln istll;'mi;;!tir . ::r:d~n mi neti""1'EI1"1Ii5~ \'uij-'Etten bahl>et.mii!;ive dernistir ki: .~nt'Uen'll·a!" 'i:aziyet ~1Iili: , ahim etmakla rabel' umid!>il !(.Ie§'ildlr. A n-upamn birl~.$ti i1m ~i bat

d(]~I1J

l"rilt'od)k~,I'llU[lU:lm,

~.myt
U

cla. milnhR~I"a.n karile.hflkkmnzda
g()iO"

TS'1l 5"1'1

bnda nklrini bH1li1'
ID~m! Sa ..

l'i

M. Edeq

l!.lgiliere

bilkilmetini,

.5.

La, H.aye
h .. I dol

Ru Y(I dcrulfn
Val6'n
I LII

ldhn

'w~lill'M Illalil.:,n ~ ~':kllll}"4lt.

I n.liklt"ri tevecdHl ve aD·
kaYIIL lIDrclu
nlZ,
ArkllllUZiIi di5niip g ~ll 10 Ylbk mi.Mtlete ball:h· glIDIZ \'~I/ol(it gunlT degil, ifHbar cluyuyornz. UZlIfli mih.hletin bl Vam1JlCa dlli· filii\ IHl.kkn, fl,doletc \I,e M· mClItI·I:u.iy~ lnaruhk C"u.Ilkil h. kJtm Im .. ,'ete, " Blilaicl in ulmc ~lIle'be C:1\1f1CD~trW. dQrln h11' Im[lnlll in:aruyo. duk. BUj;un dah i 131] lmn n.mllZ ol:l~'lmlij degiidi3i", ~'ineIi mokl'ru;ive inl!l1IlYo. \1.1. l{oyfi itlarcilin tahQklfUm ve tcetbbll.r pnlii ilrm. min memlpkei i~i!lrl 1801]

nn'li"in

ka~1 Wt.mu:

edq];

uiludl

~,UV'.·d

Ifl. rn raijllllj 1p m.l tla~·,lUIll~cr.gUUI1:1 blr I1dl:l.d~li'\ [ihmi:n~' .,1.';'1)'11'1]".
"LI'1{,1>T~5i 111.1;'11 }j \l ['

I:UlhuHlya·

1 ri tnlrnr.o'lilal'1l U!I tarn weal. till hI!. t;:ld I n

kuJlnml.

d\lk,
iIl1l'1l

~jn;l'"

birr! (Jml1:rum:l. t.I')~mlln.n
51 '1'1'

lid.: bnlo, Iii
SLC,.

Ibir (:1 b'i1 ol

ttL

\~

II'

l::.

t

h~-

In! f: Im~n

Ibt.ilit
mn.

'" I

;:rkfila ..lllli. "j! •a:lm'I1m I....
'J1.iI!tn bb;.ka U~iI"lU dli. \i" ~btlllil~1 wr-

hli; Mr ( ..r,il II "all l'umb~b,)~kaDl u ....... mj~1I

"'nomr 0$111.'
Av, t(l[llnntl
III.

J ~,.

Kamllnll!llnln

I.iDP'lI'·lrte !mIlle!]
Rtof"ldj

I'ub: line F'ilislin D<'1..11'1[1' e;(;f\l11'l11 dig~r ban

bu~ I I,OIlIJI"11.·
8UIlHu'i

1'1'.kiPr 'r(jb!, :I\'j~fmul "' Ill! tiI:.,lHigli II hnd]hTnl t, l1'tmil~!L ~ 1i'jlfWj till" IMl'&m bUI', P.urll trIp. til lid He.;'IJ~ hUrtJl"lmol .. (.d .. rlffl d_m J rllJ(fp " i;Llrll'n'II' [1I.r..!! I"Jlf~l"l"Il!l.r. "unu 1"h:Jt 11'P1T" !.II I J I In t Llotl Ii Jill! 1.'.q_ dJ ar Ind. hk;blll!' IhtUiiJ J'okt "lItl' <11m. iIIr mub ..a\,"'I'1>1' de .. Udlr. F r.J mo1q,1 bilJ'lr. Illir 071&,. ID&m I hk h'''.dtljl dlLlllk till !lpr· lIla~ o;t'J ihnq.::i, 'Illl' 'l'a.tl!.ll b!l<~U ~.

.~hy",,,,, . _ ..

r,e~~f'llIn'},r.m hi1\,ilClh][ Il:nk-Elnl ArthiiT ~J"D,l"I'\'!I()n Ila, FilltitllU:Jtlri wgHl2. l1.u\lwH('rioill 28 ]!ijisrmd SIDIUIrI~ \l'':lklan J,rulloni;hllanm I)ilrilrmlfj \·c !jl1.nlnn iIA",c oI'lml~lir: t-z_lt_6_r~tII_r.!_b_te_1! ""00,,,' ... ... ... rQc_1'_Il_· ,,;tK.;..! l'I_in

,a t··t- n liyoruz

~u mpon

(iii rlJ 2-&Llz.

hir F'r .. rt~i"-

::: rl;I~,:.::~~~::~
rl lIir
Dim!).

L...~.........N.... A V 1:,::-~: U-......... .... ~·-U,....
·I ..... _

IJ,IIII 1,- bu 1,lm bilhu saUll"1 .. I. In ulmu,iur, I!t!dlfalln dl,lne(l, !iltrl IIIIor ~1~Mcrill, .. frm III II:.LII1"IIOIlIrl.

l!.Irl~

Ji'ih~·,h'1:,1)HIl
I

IIU.1Itlm

IriO

..

Karadeniz'il
TlI1tUlI'lD
f8.!IIIo

yenl,d rdl
yli:ldc

rebb d

AlDerlka' bl,1"b II

l';Iant1el'il'll

Y~Q.D1Iak1a

vEl

lI':er"'kl~r_

,etmi,dJ ••

b~f .19111'11 mlhtah .. ifjil C!~i de k 1d~.,

A)man),anll'l MilU Uk Ifl;':Lil, b(ll' Jnerl:kalll l'ital OMUt .. ·UU (j~n'ril' il!:l':stucl5atlla~~k DUm 'nIIrk tIlUml~ Clay t-ll1T:J.flmtAn Iulbu1 ulljl!ltt'~. JIli lWD oUlevk rn j r JlIl.l 1lm1Um1 iln t,ili J/l'L5iOiml~du j!tryd, dl"rlil 1~~SIl1Jr U~[lll l"ab!J!dl:ln t.a billdJ 'oil' [!" y['t cuz.·J ~ o!.IlI"IDJ~. BIr1lk t~1tr[l.r te,ebb\41' Si."!J' Ja.n 1b1r mJ Id.rl r1I d , !!If.l.'Iajl 1:'0111'bj ml!jl 'lfe d~rl'l.t\1 ,L·hr!m.I. r1e blIllu1r,1l . t tltlknlt:,rlnl' 1Ii12U;'l1l I{:loJI'L d.litllll tULIln Ibm~~h·ll.lnnlfl I-tlri'! lIt" DJr Illr fLya.t l!'.s'blU LLzl.'1lnl' TUrkl)' ,lIlt mr:-rlrfrlnllf! blr topl IllJ ~np lJ:thiji TUtUnoclllcr BlrUL.1 ItirrhnJ 1,', r· 'I11it1r. jll!' gl:~\! l't" bunun I:'tJll' Tcplnnh I ('all lrlkk:r..l 1 Z'itl ~l mn.kllmlafln~ n H~~lmo(;l~ l."1,nimh.· dtml,tlfU. II. 10£'Dlthlli. 'l'I mu .. - 1'7 flirt hlTl1 Inup YIlJl~1 Iml" mlrll. lOOn tf J:lll\nhdlL, 1J111k I)I(IJ ;.JZ' AJl"I\fLll F.l!:n t. kinIl'lill 1Ik.. , De1Illffl! S'ii, 4111

{' n ,~tt:i m('Kic olduiull8 Jnlfllli1'l'1l2. ht ... znm~ I1r.t:.indell kuvvellidlr, '1'al"afSI:illZ:. Hal~ hilt"l·j· yC:'ti, fimliJl'" l1illl:imiyeti, tn·
f'l n e de mefltlIlLI'II'l/u:, Sadece hnl~ fl'1f.',U'aa tlel"'i· IIln ytlma7. ha.dimiyh~. Vr,. "'11 YllmR7. hn.1imiybo:. v( bll miltf'Vftzi, raikal 1jf!1cIli mM"kiil'llj,..de de Snnllnfl k.. U'1'\l" kaln1ifrlt; ll:rnhi1111c-yiz. !l []I I

IDlri ItmGYlnr !t Im'k.illn Ii'",~ilr. 1.1 Int I m [J n In1 nl, !lllf' 11'11 I '. F.IIIII Iflll'1I;. IiI1 Ihl;]mt. ~t~tlll!I ,1:1 i.ll'iulm 11\1.. !III· ,tli' iUrlli '1:I11I1UtIlil'i'Klt i.llrnlilifl ,ilJll,d'f n kfJ ~ unt~l'I'IltFt oIINI'rnpa~l~ dtdlnnll... HnillT' 119 1II~IIlI\li Itml II. ~Ir b::l hil II" t.}<Jf.llill ullllndmhlil t1i1'ldl!l illdtn na'l' ~
H 11!lioil', .lIrn;[fcn

N~<iln

:II ~ nilin dtl'lltml,lu~jr" !i. ImDll1\ol

uk, trldllfl mlndErIHlno k~flllill"~", 'I til !:l!1' mtltllnla ,,"okLlIY e'lr: ,I dlL'1:111111 ~""'I~"lt.sl to !.":lnn i!ulIUn bUhllu.a III !nlti~1 II-" CI:lm [mUI:l•• .sIJII )10]\11' 11~'1l I'a-. II balllr lUlL JIII'k.u~l.. ""05Ul1 h r Iolltll. 1(11:10.11 dlf', Hilllc:lln flalln. ~I'Ii!, ~irr, ":101m I - III pJlIlllI'tliir. 1II1111i1f, '''l(lllr, au'_', 1oIII1II11II1.1rl, ~Hllltlrllllllllr ... bJil1ii 1uilll!.Iilrr, In_iill;}!r, "i!II:!i j):!UU' l<!IIy!!d:lr" U~"'I:IU <IQIi'LiI Iih,lillf'

",u~l.I'

1Ii11lr,_(liIIUr. E

n .. lle m dlul

I'aftatlyt'l:. Illl

Ne

bll

tamflll

tnr:il.fl'fl 11E'!hlir.-

r:t'llI'II In,,,J ur,:f

d~:i'lli

,,':!l1ifllufl I:ilJrimll'ldll

C'llJ,~I01111 IiIm

Poi!~mf'l

,0'. ~;l,~ l

'iI!

liil]:rDIl !)Ir 'tU'.alij gUt~1ml', 'lrillllllmltrin .lr~r)l.lid&I"Anrftllp~

til ~

'u..';

mil rrilnl1fJBTl~I"',

..¥em lialmhlll

mimi Ciilll-I'l blllJ!.UlluJn ,31k'l11illa· rlnI, Iirrl""119 rll"I"~I'nl, 1::1111 llli!· m ,llmlnl, ilIUIll-l....slivlr·1 51!!~lrdU, i ~r~elo flr!llp. Slnl 1:1 .. ::I1d.. ,: nlhillY r 10111:1.,411· Irl e IoII111UUUII. H I.hrclltz., IIJtpt,,1! II SI<f'; J'llrl'lfur." Milnl InljlilE Uri I fIfI rill. n... Uurlnill loJLl~rh.~1 IliHN" mil" rillill! I I.. " {L' ifNI

IfI(t

~II"YI fe.tri ri tl r.. l

InU~rl

ge_of/'I'lTt,;'mm~zlm
IUI.LlIDI'11 LI

23 UnOu, GilD!'!' TB.lviro ~'coi I.M bel .pt·
2{ Tl!mmu; 'l:l!.rihU nil "Jlnd C:1Ko.n

tA bulutlmo,Li.
bu
Qzltl'im.!0(1

hlsscttim,

JllI.l'tI.,inlll LlltlJlk ,~t. . Uf:t lliIn~ Ilca.fll'llelf "il' "" UHIlhv1:t'lU ~~Ilin emul,)d W1lm bul!;!;o· dLlrulltL!l~1 :'0 111lilDd:r. me ~b'LUk tll~ rder'l:lI. hlfuJ eLI ublU:.!.ru. Ji tll tern· ~ndl'lrlnllll lml. ~ltnll'lerl llm.kklniNJd tern .nn~ Dot hadJi.r" rr ltiUIII j ",'i I IIJ.. u<; ~Ull'n "8"'lllufll II .. mit JIIIJ.J;1h·rlillli"~ II It' l- d· IDr "lIml1:Jo ~l1llllalllii;tilU hi .. ·r.1m]eI huLL.lDUJC!!r.i1'11 • 8u Imnmllimi t rl.l;'· Un.! millet i dl!'..unl Jdl:i'I uil r.l r ITIlI.m.k l~lu !;f1;1mD Hr.Jilil: nllJ \ f· mek rind.. Imhlllduili. 1;n • n IJIIlUlllirl'),it n.eIlPrn. \(':dks Hi!i,1~ tllhnlkl.uk ryJrdii;1 ~bl i hLlI.llInd. i""till:' r rt.l ..mtl ua'\.'l"ed 0m ,~IiD her mrla hUIh, I i htr t lJllJ:a m· t~m I Itellfl rl Hmdii. blhl!.>JJdt.tI b. 1mb ,B.Il~i'h:r, II t~b.tllIIer.ll bu [tJlr!1 I e 'D knm!l1Dllik id,l[1 lU;rmL~ et l[,fll1'!]qJ!U1~ 1I:!1r:ltap ILlnt.l!i ilylurm laJellhtilde:DJ . on'm er!mllll l~lllulmfl.' i: bll~laml hr. I.. bnlll:r:ld~ "-31I1h1llibu -m, bUki'ruwt 1;e KII1k Pn1rll.l· ..lnill l!'U11 Mf ID.Cl'!l.lw!lt!'~ ,Ibii.!la 'l!1!fij:l It: g !.tlofilJultu 1111w.,1dka l dD.kllm'>llll.i. L~klp edlld.itlodl!'l1 hlI'bi"Nlli buJun.lI)l:I I'd uk.. ,\h~lm! ~ti.1 ~U· rIB liillmJil'jlnL ':t b;J.'I1 smr". ' ",\,8113:11111lIlln:J.t' 'lter;dl.klnr.i, \t~bUe<J ':OD h~dlJj..rl!Ul 01.0 kurui"JOD 'mllLj.ldnDl bJU - J"HlIIJ. ~ ni I ..LulJla •. 'e iJLl1IUI1 i "1a ~. .,' lil'illill f d.y. lIl.I.1Jo edutk do ru '11.JJw (l !!Ill.."fir etUldl!n 1iM'1I I!!\\I!'I.
Ithlill

1It!J l.IIm!.~IIIZi1.~m )1lrLLLDlilalUJa: e<lIcII:1l1Y'il iiw"~ !illl,llmJuorlB Illlj,l'Iml!lt ... 1lrt14~r

B.ledl 'e 611h.
IIIJpllali
B'_ledl.)0
OJUr:I Te

Autl ail t Flltda Ihlilrdrl Ililemah ;Cin
IIOll1ll6g1 __.,
....

DUll I1nkaFlldlm dml If·ulflJf Z,yn I1hin, itd,;: Of II"VI ta· bill t'd('I·~I. mul"mnum ,mw.4f11f1l
dill
Elf JIlIld.Cli:t ~:i'Td
II 1].1

II'allaT! narll

nun ,koydllktJn sour 1 ~l'. bM~ I:Jlfll.l~ ~ll1n k.W:U IlU !fiJA:UUID
c!i.1I.1il:I lhUl<6r,
~Ofi 'l

.Un.

liar."
• VI IbWll&r
S

-'rd,
b:iL}'ilJl-

lel '1,'IlQ

.Iran,,,_.plan
~t.

toll' T 111 l!r,
HI J

r.:l)duJarl hal;:klli~ rn.lslardl\ bllLlIl1ii:l.alt l'a. & L~ at n.llt!
Ml1uiU1l rLmiz" YlL.:-uL

'l1
...

U&I~.lf.Id

Zly

1~lar

rtn tlllrklJt.D
'Sll(;LLIL

IllnlerdJ IlJllllBrift I ~1e~kLtiiIr.
~
I. .11l1l'i&

'il'7. bJJi h

it;~.etllJd~rl 1:"1&1

11

211l-22r.l kUrLl~tlln £t.a~ u o. r!!dtnce k.em:Hl Ii I kM batmI1 .. • 2~'1 l:UJ u.!J klr ludl1l laaul!l!.a Mil. ~h1"1 I"llkat, b Iii n ~h 1n, ~l.de IIu tl :!II~-I 1Nr'\1f bl llW, Dlf lIy.U .. l.ItIu.t.Q._ 'Is: I !!tLld] kl dil, BllIll!!di)'l"flll'l. bll \' libya!; b r'Jl<illJ(10. p11ll~r' 1m I m .'31, 1< UIIPlum tau. Idi( Y..Ipll'l<L{lrm!l n~ ol.ml.kk!.dtr, I Dl 'er t.lirl)rttllll, "Tr~~ b6kuln ~eJ:ln Bolin rmat1lln q~e her [gUn k.e-~ IIm!I olaIl~k bJru.eml - kuu
1

1p,

0111

~ (JllrUtlldl1ll.

... t~J.1bAgl U'D,

Fl "P"plU' b&u:a.m klllf1lQ~lo

TIii ph.

c.lonmil.nUr,

LI hlri..l.il

-..II: nreW.

~lt

Ilm. tireNiI: a115JM lDJ .bb .. t; o(!!l!l:l'llI~kt{'dl.l',

ht·) ~I e LIn" tL en 111~~ IIlJ 'i1en

DEN1ZD

E

!Ac1' L I K,

_.........
bl(l.:nijIlL

uis al1bul., yap JU efere ~duyor

Sii ymaniye
II

OS

~.~~~~~~~

1#

U r E f· E:A

It

J K'

.:;lemlnl

brJ] IiU}'J. II ~-,
~O' I.I.llIUml

_..,_

erkeziuio ~ah
IIlijermmlyedl'kI ~1o:--;':e·l· 'I!l.I.D pll;malU-.i ~I' 1.1 bl. 1lilj Itjl!ldl..'D .trulll~ Ji..~ III Iilltit Q)'S1 1bDI.ei1I. i:lelillOlLl! :u. 1I1r.:tr, 16InDdlJltmtH Ibrlt,Il~ ,:,Ierln

Muhtekir

esnafa

tllJUl.L1.'!'i. I!;III
D..I.

'yapJ lan G ~h~W..·

Si<l:::l. .'>f'f&r1I:1!

~rml~

I;ilJJumnall:t.adJ.r,

ml.ltell.kl.b, htbued., ;L"nlzyoo1J. t!l!:li tutuI&n oil.
n,purWUID mu .."_ t.Rmt'l1

s..~~ "

goz a~dltllm y cak

bu he,)'&.Il.I:l.me i1l:: 'blrliFl.te Sl"~ n-oticefolini de iI:i.n etmL:ji FO},/S'f:E bulunurm:lard1. Bu. prthl.r altlJIlia Pf'IIle'k.-a,t hrti l.i~t,-,""iDe Ij 1:3 Ilid::i)"dADi IS inin Millch'tkili !:el:;il[l1:Jj]JJ!lIi!ID puti kada.r, ve h~lki de dIIhI. ~ bt buJ l.t.allc i;in de ilplJl!si;z .kahiJ' bir mu~'UjJ, ::Lle'tb. BIJ u netite Qk1;lt 'E'l!Irti~'~ :it ~lill~tw:kili Iwybl!tti:nni!l1 olm:!kla h rab r bu [) hadar m~himl>enil" bir mdua i&lde el:mekten. ~t;)k 111. k 1Uu.lu. u ur· du. Efi:tUn yurtdal..i st'o!::inll"cill llrni mli!todJa, :),"8p.nn3!11 ~llIfi1rrat P rti~i mUhim ele~rdan matu um bJrnknn~ 01&.01 WI. il,~·lgl'ca I.ln!n miiClIdele KIlU' P:lrUihuD. istiare eU;g; OemOKl'ilt mMIH:s1n.i d.ualirrr:·k AI!~~r1ydn Gt'lll'an Recu, Hiio.tL lukiki !;'eimmill 1ITI11J~~e :lnhl\;illm:ulIiT1a lan:llm dmi!il Qlm:l'!l,illl. gi:lr~ 1m '.Ie 0 rhi:l.n ad_.n(!a. 09 IlI'tilda.'! !l!Y'II'd llt'tiCOl!')1 l:i~riI!lI-d.1! bil" iki :rl.lz- MtLlI!Lvl!k.'lli ka~nmllJkl!ln ~ojl; d~b.::J. f"'2:1u} kl ::Iok~m sa.fl.'i.~ Ilaldll 0tIJ!l.h1d.1ii. mU~tilkbC'l miil~addt'l~nlf', 1:1m bir mu ...:li'falt~~'et b::min11112 YGll Ilj; r nuc.Bey,llz Iiol.ll n'iIlYlu. l',Lderet hiyetbiJ !J.Ill.amOl.lIlUo j{ kabil d~gi Lilil". Ca~ tf"ler,

*

'I"erk(!'s gl)luntlen. o\W!'hrl ka.d.u bli ~k :an3 bofWlW1J Jl dell: mrl.tile, IIQ~M.m" a.m~.iIYUlne f lJ1 PIl$llJJl1a.entbr • Bu mLl t:lII.leboLI e, bLr mer$.Slm. t r ttb I1dum.l~tlr Tes!5a~ tamamllLncllktim senra ~h:r~ • 'l'Ilrk(u: lil.IUndtn i\W_d,e Uil' b'Ln metre IrtIp .IU lI!f'tl:t'll1H:: lDi.l_m~ ~Ufl o]1\caldv.
!~L

t;ltl.btll
d.l.ill

iln\lljtir,

Oeml;1nD nat n: dli ZlL.r LI: . .lererJ.n 'Ik~.
Ufull~) FIIIll'la

ile6' Wm-fll udi.go,
I:'dt,m. Dl.8'lA~

lIIut... 1IIUQel1.1cr:! .... AjDlJl!!!t liLm;.r!l,jt 1 CI bI. dlD1lD\lafl _t:n t.~i.rHmektelilbndfl' 1IUr,

Ci ;;

ton)'

)'iikU.
ol.aa ~QI)

mem,Leketlml:zQ

IIl'l'IlIDlkta

U'Llfu 15!!"'b~ YUliIl. t~I;J!.,1lf!1~ llUD. l<;.k~llcl~rulJa ~e]mIf ~l.l.l'. Gent!
.'\ltI.':

().

Diim 1'Ii!,U LOUI Ku-d.. 31;1111: ~[I;!r toe:ltlll ~'I;;mh, _ t'er t<lrdtln e"llnfl:!.l!.~l.lI 'I~ 1tl, ~'n'el Ik ~ 1';1.n em:Ir~B' nIWJ~tl.r V.II. 'tilU!eJU
.l!)fi1'1I.;i!&

ru tl3.l
t'J!:',

8eyaz gut., m.eyha..ADLIY DE 'nesinde cinayet Relul AytUD. hakarct iilendi

l.a.hJlye}1. I!iLill!M.Ml! te'!l:n.r il:31y ~idel;!el~tlr,

!Iltml. WLltIBu bul· lin f",. ••
J1lli

dj,q,.inil'l

dii" kii

It.o''J~r:llftrj
, liuimiJ;~' bill Prof. L1Iclen • IlSU.t 11 de, Kukuk F!l.kIlLtesin· 41, PtlmSRdaId .1KI11llim w fLkLr ct:rey~rdlU1 eb.u!lld bl'l' kaufe:rans Ifl.lu., 'Ire..."'lllllt i.r. Komc:rlJlSl. pnlJhk t.l - f1ll~ daD D,rl ill t;U:lb eillm.j~hr. RdalAt"uiur
lIIL ~'''''''' • fi~ 'l'I

,den mahkdm oIdu
Er~ll.kQydtl, ~1 ], ind a.11I'

..

n~..-nu'11I:Ll'
nW.

ni;.

,:!,~~fIUi! II!!r

In.

.... _

D'~n

n -..

/l1.;1ll,UI SJLf.:lh,.lIiI i'Od IlI'l
1:1

'J'ly~jlll •

esm"

nu t~uanc~
~dldill.sUe inaGtl'lde

u~ Vu.Br~

4lleddbt

~ DlIhk:!i'

ye~!;'Ij!!'1

jOldnttJk]

c.J.I•.
k.:ll'll'I

llVUm

sIR 21.'1;lK fEK'lrUB

ifki

'l.;lItelnlf~en1U',

F;UJII W@D~ 01-

(11_

U[dUrd[D~

·Ii"!.i:lf'l "loll

lJIuluirP'lntllt b~~iU 1i;l11 IIOI]:,'C4l Mlolo!JI1i]10.1 .... '.:31 lill,

l'JlI11hrillllJll.iJ,k,
!l;i\'i!fI.

!!IUI;.I.rIl~in ~ndlltrlne
mho -;:e ollnlllli~rllyrn i; l::br'i'll Ctkel'ek ~h::r:H:lC

10k.! nl u
Ill\: kaIadhilr AJuD,ed

~
bi

'lI'!U

Bi!nci3 111 iltl ~IJ :lilll?3.k noktasl,. JlIlIlIl1 se~ditl~rinl !Ji2.lli.'rJen r.J7.1. bilfIl ,'e bllm.!.si jC2b~Jd'I bu bfl1 fuzuti 'liIlehekil'inio llalriUhm mil. letin .itim,u;hJ1 mn~ar idukl" nna .ina.D.nu; gOl'i.lnen>k, btl vari Imbul Mjp I!tmi~OI1'kl'!'ri idi. Ke-nrlll"rille me-busluktan !jerefli ::. ilu I;OS-

ttll

Aj'tun

)]l.l'I..III.l\.kta.!d.ID. B". k)t;il1d.1I. yllid III.r dl VII. eYlit.-

bpn
IfU1J

i Ii
<.).

l:m t.lJar":l

~'!'ln

~~~.iil
... lIun .., ..Ill

Iddl l!tl,llor rdu III ti~mlj'g"li"'.

~U.iJ1 IJh U H ... Uel

",..j

larson

Il~

lll;am'l! e-allmi,~Lr, 'X: .e:\S.lmn t1l;1mu. ~ lllt);lrl, RukjyeYIli h9.kfl.ret "ld'l:' YI,Hi.l·m -J:tll!
I,Xmi.

mUnlUlITa

prll"(!~lerlnUl rL blldlrlLml.}tir,

e ... ·
0-

T~[~ It.ar~b''l$I&JL.ir,..

801hlbl Mll.9taf

)'l 1i191f :>11

l~rcruk ~(inc1e_

ikaz, t.tml!j obn.:i..k i~io ahdeki lm~

I;Lk lIlt'ktubl.l )".iUank

"'netdere ...

rett!!: ~,...r-alll.~lii.rdtr. l'.3il'iilll1r hli.St.ahaneye \;a.jlUI'll· 1llL~ 'li'e lSuc;lull1.r y~tali1nmJl!j~Ir""
__ .0--__ --

etUll
I

Ii!.

Rnkuk FBkllltee! 1 gillI' aat 14.80 d.... M

illUiU'1 DII~a ..., r liii,
!:ial'laIiIlSIf1

)lIlILl,II" Son 11i1<I.;IJ

dlnUe Kadlko:v .'iuLh C.ft1.a lILIIhkim. h,:Lp<e. l lit
r.:l, m;lll~ll'l

Lotalinde, i.rtlmill

(2;;)

ll'

Iii, lia~llle

Ak'''''IJo1},.:o

~ ~u.ulD. we 20 I.Ii
AytwJ.
~ t:I1IL.

e)
:iii ~iUI

-

MVbA.h;aYI

~,rtUI

lo.;Jti.rI

.lr.iU ....

IJa,,"
iNlnilllr rjM

!.tIw "1.1.

GUll!lill!;

II~

I!.IIpIJarmll;m"

0-10.1

plt1il! Ir c.ipl
I!!. dilr ..

l~.
lIul!,ll'l

lIimlflj;iLllii

lior.ilbii, !ill " lr

I,

ur".

fton;arll

(d1!.rl r;al!f'il!iilsl_) Uf.
1'fI~ r 11'1 l:I'rl , ii.ilil;! Jlll

Itr.. ilOI: IlInld.
hlrmiIPllII'"l,

100I!.I II:.

r&I

~:tf'Ij'lI

.IIwldll!

("<III

Iii uru I "1,)) dl'!"li

fOlla,1"'III'. lGi:iruII!!rl

fiUWlillf, l&nIn Blllllmhrj]rl

~G'lmu, •• PI'"

ri "r "WI Jllpu dJ!nIDll ii I'WJ~ d;li_ t lIinmslt _~.mll It;Qilldl mJt DIU " 'GJ...... w .Io.lLdiloJ ..1'IIdi~~I' ' .... It.DrurJar, arulUhfl 1 "";1' ~ '"fUU IIlnulo.'!"I Ii,tu blt:.l, I dr nb:d III I:Clll'ller ,.,11;' -J. 1111. K.)' r !l1'inm1 bIi),i11111!1o bir Ib;l.11Io.bll'ai;mll1 -k'~ U:!;11ImI hill! ARrliar, blki!/ltlf kuru o11J rtilr ~ b~ tl' rLl r I fII II IJUl'n. II" ~intill ni!I'';'}~ .:.Iul.:lr ; I
~n;ll, ftlk:lt

Mir ol',omobil dukk6llPlliTw KutlQU Dermji 1J '~6'u Jlf;€ i~n ilgili1eroo Yllpdo.n ha~I)(iir M.ehm d All 4l:I€lI,m',la 1d. liwulumm 'nIlh.ab,'ll ~fmi.lf'· Zlfbkl8.TJI. dev1im edilmektedir. rnmJjt'~l fBIHJIl.. 111 pli.'ka.J.lotoll1O mIlt bflu~ Bu m~He, dful lIIut 15 billillin .slloa.h 1}1l!tu.lldeb~ , ..... 29 Nisan IINB F'~['~l:tlbe gj1. de \·eia lBtanlnd el:"ket orta· .,erken '3.'k! Is Ilk II~ ~ E- plllllUlt 10.311 4l Ti1rkiye Kl ll· o~ tib'encilerl ikiltd P~Oya.- !l1m~~L.IIPl a,m"aytildllD. .thy.n.n a.,' Derne~1Ieyug11l I,je ~ube lanm !"Ilprnl.!JIanbr. LiMli Inz: H l:I0euflll "~~lH:m.t'mek 1iIn d1:rek. mubrindl!l yaplLm krmguae egnncilell' de pa.z9:nesz ,giinil .f5e ~1 11,\1 sal!l::I. kmn~" 'it! u5 nn:m.ara. PH Jru:rul.II hLtlh:t.bl 61 inei ref starund.a \liil" prova. JIlpfico.k .... dU''k!{ttni:l. ilrm!~!Lr. mldde bilkllmllii.io.i ~htii.l etti.· ~ardu·, Kn ';l:lo neUcf'slllle dll~ NJ..ma .. Seld atn&ndlik'i gii~~r~l;re 1i,il'llllrJ ~Hllml" ve orom!:lbU!. bulllj imllm, Bi~imII.o yen! r=liIme.'ii i· A.n.karmlill. ~l Merkeze l'e (12OCl ~nU st.ltdlfd.a.ki.lerlfll: :c.o.n Em'n. hllieddiltIJ Ife SJ;hlj'fI l!!ell.LIII. Iiit.iltDbuJ Cumhurlyet avcn1tg.de 3000 ] ...e liilll!lbe5\ kaWaca\l;;· Ill.!. il~ ~'C1Jc1..1 Y.UIl.] a nmltto!.r. DB mill'lu!B.-!Jt ed.Iilmi;;tl~·. tIr,
l'3.m.J

19 M.yu G,.urrl:rl: B • .!J!""I'1111~ !i..gjL~.l'l~"JIllji'1 ilerliuol" 19 )layt:S Spar ve 'Cenclik liDa.y

\MmWQt1l,

ii,ll1!J.

nZUl t~c:llgLu.n:ma.ttur.

yap ,C!akl.udIr. Y~!PUD m~ "::Il.l.i! t.. IleOeli!nl, mima.tu:a litl ~gLmndl. ve r!lIcd: va h.mu!n munak rna IPtIl ktJr. Bldplf'l."lli URIlli ka nuplAlllahn _ tutU10l1l.ljtW',

iJuJJtJullah Suit,,, Til/mil'a dUll, biT konf t'rarr 'rdi'
Ut\Dldulla h
dun 17 de E T~lhl $unrll,U

~-......
I

"ur paftaln, a,J IltIIr'u.
L:lfm
10.1$111,

fiI'

,ru.lm,
.lJ'1d s3fl,
JI !:I~

nu,,~

;;tSr; crUZ;!!!

~ut.

h.llkllilIJ k!

de J. bl:r kGn! (!'u.w H' rnu. Hs.lTLduLla SupIll. b
!:Ill t;uilJlmlLi lllltull

r

Ita ii~" liB I2nlnl r ,ur HI !Io. $UrTI I!o~r tlJ;;Uden lI::1;ti. tllr$4}1 de1811I'" !

'.i

Q'in,),gr a.

Ai bpI'..., t'''I.-

(jIm I hlrJ!iJn.

::lm
~UnL

I!II fie

,

Fatibta Boyael ka!lJ.sul. • da.l!:i NfunWle R" diy :.ini bitirn'lemi,; okuyup ya kn.dan.<lk, Balmsl gibi l~'I." 11:1, g"'~'1lt %I1nISlH'a. lJi ~cu hI

li~1

lIi1rd~I)fIli!J, ,1raJ[ knmtu hJ.I'PI

NiI1I-~, blyU

~:lU p1)1'l'Ilr, If -

Ill~:tl'l"

IMl llihm \, Ibir bii'i! 110. dl z;1J ... III _t1r ~11 .Io.1l'II1IiII_ rlllic Il,r ,... lltlll II. .) IIf. bilo

F1!'<lDs1Zcakitibl MUsU, tza.k d ilInihul!e bir finilal'll 93Y, tek !iii • ~II ).Ut· mit, :i..Ici Ulwe I):iy ~1roz. b.k:mn'iuIn! bogn .bazU'l:\nlY01'du. auIII I I! ho;lll.allf ...'n iI dIr It" Patron ooy, ayaga. klllki HI.· ,,1 n kJ rUlD.. l!M~.'.iI" II tllmJmn ia. da;"randlklar-Jilu gOrinc ; lIilml! JI WJ latmac.l.l't ~'Jn 1', ... :1l15.li • - Yel"innzden kntuldamaym, r.oill &L.HIIILllnil, CI, S.iliJ~.r. m~ulm • OdAd.a., \[;:1'l'1ya. ",yin i~i i..:;:i- Lun~tlrmamz.a balw:i, dedI. Bbl Ulrkul'al'l I4iliUllill'Lu ~I lI.rll.ill.irJar.dl. nc B~gnnyurdl.Jl.. Call giztniyor, mz.f~'i.z. Aramlzda. Yllho..nCllll1', lIu H lI.ilAYI n,II.llolt u.n.iIIo. -I Dr 1 lfolo.~ gD h yaIZ:ImB8a.sllllfl 'b~mll om bi&U r II k.imsele:r bu.lri.mw1.ll'1. (I limn;!! 1I'!.b bar I~HIl.tl HI' ....nlorlilli I ba~k8. :MeGeJi biraz e.nel burnp e,,"l"8,kl.tn'l l~an~tll"lyor. ~:ib bLlJey~ gHlip j~ilIden bir dosya ;rID f} tueyh!l deUkanh. .Alhh t;;ekerkcn vnz gc~!!re yine ~'eri- lc:Ln, tnm okka. don yUz dirbem k-pj zfu:l!eler. Borlll e.sJ....i. nil!! koyuy;ol', ha.:;;lh ne 'ap~.c. fJru bilmiyodu. S[J.drazamla;rdan S~lIli I'DI,:limn Bi '~ik "ClU)'l g.itt.t 'Ku' nt.'l, ml. ReceJ P9JlU!lUDml, tonll'lid ltanbu.1I1 ttkmHj, mllhasebeci Ta l'l imi!jl. A'kb .1'ikrl hl2'pt!ehllk8da, Ell; hlr fendl, ma.sasUla .solUM blr Futill' • -hldlig'itufe iMifpl rJ • g~1l1'1ecc lr, 1kd~J\'I gozetefli YlI,ynll§, k l:;Jap 1l!i?i1s~1 fi.klnhsile pdrK{~k I;;ulan ~ctirttjgi d6rt kOfle~i BUlrnln hlylkltya !!olmlctu: - Ki.iCUk hanrendi ymJJllldl haklo.dlkt.an SOIlI":l. £asuJy.;' piya ZlDa b.rp3.n a't.i.yor; OOride bur· deil;1I m~? Zamnnc El.l:lk ilio.!ilkl~ kek1iklel~l,.;tl TrIfL UIYlkiI. fii~'lii:'igO:il:kii.tip TIl"'· rLnd.iln, ~rrnlada val') dl!'nCiI 11'Iclh~ljlil1r j!t'ml , ij. Bll::rnna .Bilkrn. Gu.zel1Ili. n1rrm!!ll, b .z,..rine ko~3. hil" dllim kmcl L bi,..... . terbiye 11 ~1 mu,lol:emm'1. «Ii '.'pj tru;dl kt f' ~ ocvou. peynir. bir salk.un cln ya 'RH,V hEly cfcndim. I f)lncak ijz.umii IkO"'JIlll~, klll'lUUI (1m II k ki ~·ibn ~1'JlmlaFllmz i" iC!inde Ii i~b'l...:mrn llynL K3~ goz, atJz bit, run, ~ bey zhil )·ednde. lb~ thlaiye nmktehinde E ~i sok tuiii i~in elifi Gorse dink 8311VOt. Biraz biinc:e. Drte5i grbi 'f3~!i' lOll degll.

"."llt

mmLII:rn ,"-l"kLnbhk. ne]~h[l.t 1nz ,j,1jAbi!yisindl'n j. ki ya~ ~I.JI~_ Oncts. d.r1 I)"y b;m bak getire, fak t loiizi.i ba.·

r~mlt1", edeblilrr
l

nlovmt1.

*

dS!tn,

Kel.lki 11a.~ gade Di yanlarnm ~y fum. fan lin flll1 fin itonlllEl)'di DlZ. 1ki~i dill frenkl;eyi yulm~, her lilJunuya kar~t:llt"1yoriM'. Pelt giiz.d olll..o.a. 1WJ1l he). Yazik J.ru:ilk:, ben dt!, I( kone:o:l'IH11 YD.f)ord!im, yoru:rlM'di, 118 ~nj rekt) !'I.e llila PU'lsi.y,p) ]lfrIII):!.1 Z~iI konU5dugum,1I!. Si ZII so\'le.ri d.i: ( II.vorJ inId nil'dim". ~ lsLopf'II', d~rillrere KUm_ be zir~an! G~ c odasrll!l ~ekjJkkm klJ. c10Ma :1:\.' k se:Jleri, o~ Ib.klr1:111TI UU '\.l'uJlllu. H rhal.llal !bit kodm. kim ucn.ba? d~minIi hu· n Ibirtiey unuttu ClEicI:ckn.r ;;1ka ~dmeBln .. napi !ll:iI'k:1dllk ~i;RIp Ziba

1Vlka yllklajll:
Tuu,!..

:rill

_

'aza·

11:\nHlll

11

5Oh.lg;!. lra1no rengi irehll 1;3..1'< 1111 u(.'ura u(;urll I~erl gii"Ji. ';-lili ~liriilJce. ko nsmda. arak tl (' ttu:

!-inFo

ElM b~nizle,

Jl:o\uk

.o;r.: mimi l.uroi \II rl~ k.OlUl llcuk g;ehr1mi.z:debuluDan FronslS run: ( iliroi Pl'(If. Lucien eb.rt. bug iiJ :SU L U de, 11u:lllimJd' BirYah)'a bey, bllik hie snn} dHty ye ~i'j'kHLT lei': c~bin en ~ . Hgi iiyellPri i1 bir kQJ1D- .na !'i'l~mf'lHL'fSi bUlun 'u!-~!l ~Heti ytkanp bill' D.6pu·io yut.~ parak:; t t:nescoo m !ks dml tebarLil I,:.t till, ~~ - Hdc: t:Jak, gIlya b}l 1Jt-~ tkeee-lrt it. :fUU~, D Il.l'a goe linC'e r:L.<iiprm l' Lli.· ~ j =::;::::::=::==========::;::;:;:;;:;;;;:;::;;:;:= nuk ~ ma.:rifrlrn, Fa) ... :s 1.TDBIR COO ~ u cianI!. t,"lktl d.:l bMm:i k n ml hU' lldJ.e t • if'~lll.lm;$l lahl bi CmLIJ.} Xu - Ho.yrrdJ.r lpJ.Ia.h! eum etti? Kendi elin[i! ya.ka-~ taY1l1 llti -.In bir ~Jm\l" ~ 0 l'l1l7 prtaJJk >;:!'5kin kC3 ]Ilnchn kite. til! Hil.yfln Ku ,..1 e R var 7.R.J.o. cidill biro kin, h~ giN lIYBJ1tD. kOlruyor. te-briI, ed.~r. OJIlIer Xu 'ull Lain, I§. ka~larl aWr, Yo1ma 0, ClilttllrU I e}'1 kuile bi r h:l.YIJ, ~ tt'mEllIll. edertz ispir iklbkh Illppe bu d nuy· Ii ill m::vau yerru. _ B tn';t Ii. .In, 111 111 dm, zii WluT poe mi.ip( . ·aya.k b Dl ::)'(11, Zib - .' - Kimler yahu! ·-aklrun!. Denllll bu b.anu'l mm. Mii!ull'l il!J1e1iro 'vllr, riM ('(i!l1'lim, b;J('I~llfI!I. )'~ro: nefea tu.~ k8:l:IWminn Qlkl.rlarlum l.r;t!~' 1>1 a Y I: S \tHo!! kal&.r'ml:a'Wl. ,g~z..Ie!Lmle g'lil" kl£tm~, beni de (I" dELma. ~ bdh.~ d:rl'lb ri daki.ka dii!lunm Je:n 'Il ~~ dUm.. Sak&klalt"lm z.onk~ 1.1--- Elil'l [fIJ[lgmd'rtn, itindell 'cIl i'~ly!JIru:m. mnk: wII)!luytl:r. A3pirin imdadr~~ e; hIIJlld O!lt. 'kattliLki komifj· IlIII! yeliijmese kafnm ~tkyyonem'll ~ hu,,1.erdJ.r. - Flavlr. muUiiha bw-nd.JJ.v· w. HI%I a sam.la'l...reden ka.1ktp :va:s 23 tI .. tnkira bftl:I~Jna, dogruIha enin oorum gelJl~ e1irtit\ 1=-_...... -1 8'I.lnm B6vJ.c. bab'Y'Ull. : _ DOlJdo,fnmu ... Uabi bl1:. hi ka.!} 1~i.~ld 3.[;:\.: Bo.k. aldll'hr,'1 reni 3iparil;l-" il~ __ ~--~~ """""-....J, _ BilirrPl, wm'ine I>I!"r:brlii· \'11..1;, tlel" Vasat1 am, IKnn lIoa. ~:r.n.aIO.da cail· T<!1'Il. ~ehremll1\milLin C'ubu'ldu \ S. IiI mr~: "bDli y[)!mJiU$ ,live l,aTan ,,;az depolanno. nlall.clM ,. rete. 5 5~ E\'kafa B!IJitli t1 ;c:amilcr i· V!'ft' veminleri lrwu"rrlon.k .fide in ~.. 13 11 kili. N dir JlT~ 1~n ~bi l'V1.! lial'lnHl i;'" rin "ur~l.m· ver~lm.. 17 IE "'1m.. ' Til~P1i1 bUe onmek Gill:) h ~'Im- lilta~ lInn kUO!l;;h! Vt)l 2U ](1 Hllilliu.hRl~re VU]Jl IHlrtl 'VrfC-\ duro Bu 1;!iJisl J:'ur.un ]J'[[I :t 56 e:im. vf'rece-gilll '~l cnmrhl1 ~nl I 1: I :5'1' tim ... tr·.",'1 1n In olob I 'r T' k. IIJ1 P III i1 •
llUJ.alliml

,m.

](lmh~ v....koJn....l.l· lr di.Lll~l ,d IdU~~l brnl,nd.ln ~,... .l. Be d.l.n hmH~tiF.

I~ nil

"'~=;;<?;::;=='??= ......
Fr

:;;;;5:O::~:O::~;:;:P"':;:-;:;:-,::;;-===~

I

meA

...

S

I

~nbnu

E-

'onomilk Konfarans

"
•• tarDa birUkllil"Wnii ;ltJr II

,.

TDrk D,.lege.i~ Turld,

nam .ndaki toplu ---_ __ amlar
.

Ba karn Kal'dl keB..~

omu tahri ... ,,... y pan"""""""".....,_..._ ve Piyer Ago ...........
........... ._..._ dosy,a.y] askc,r'i mah kem eye veriyer
VIII C- z8l(ltldU"J~jBtn.lnietir. 18l.1l1d4D H>OD g!l.nlkl!J.rrilln flyer B'Iukati 1.('11 yak:olanan Piyer C.aleryoD nlmedt - ic.;in m'~dobaslql bul.f \' !\U~ ortagl AglJb Tliru.k~\ b k'J amak Uzet'l~ loehil iteml, ve Isr Iflda yarlllft~ d~llII,rnl1ya 131,1- ill~er S-D.t'uk AJ::obun vlJillmtl mit f!,tln devam ,dllmlij v~ Agtlbun I rln aastm "aIH;r~k A - b .... f1 .... uk tl ~' .I k A.b k_ -' go UD "'1.r: .,0:1: a 3ra, ~o un I) 1r)I!d'an Yl'lballCI prQpagand.a11U"1. m,tlfils~ olmadl#l'll8. dair ba~1 htdl r 111 bulundugulill bi1drrml" kal1llal"~~" kemlli'lllU kQ$ibI~ijt \'G DUllln.r:111 da di~l!!:fll1mc5hr 7'WI1tlltlgll1li, k0".;l~lIilLUtJn,o, i.!:lhimiijiir. Ahtbk,eme llflhitllt'rla I orriutullu bHmedlg-lrll 'til.'! be.lum :imme liIahiocllel'i elarale din1eniiclan mllll hisalyata aykln her· IlH::!Iice lueurn olmlldli1ml karar h.-Il!lii bir hareketta bUlhwmad.tv rdikten ROMa :';a\'U ;Pd~ b~k ,,",In I Qylemil1Llr. j\,fa1].kemC' daJunda mUtll.ll!QAlnr Iblldif'ere~ ru=ma sn.rahaLlnH. nazaran Ii her Iki 8alill~nl hn ... k~lIc 'il1in e ,. v bllkm8.va ye kiai olmarumilJi lusted SIU'SI(;J mahlye te ~mdau dos\-';,.nm As](eri mahJrekoruuP1i Uik pl'opa~"l1dIi51 eMu· f'l(ye sc\"klnc I1fir1!lr veor:mi:!]tlr,
~I~ j,uIl!e'l \re ~1l~!;Jllln. ,:rglnnlll• ~!LI rna ora.k te!lw; laa.!L~~hap r-

••

C ka iU,eti va Ielicdj,y,e He Vila yet
biidceleri
umhllr.lj',111'I

.........

....

A n,k~r a, 15 (H ul:Su~i I -

.lin,

Iii. hlUin
rlliI

F~I.I'I·I IUnlanm ruau
,,8'

'
,
!l1iI

~ij:\'lem_i,

"'.ulr,l l.ktW. rll~1
)'Q •

blr ~ L!.i.... mil u~m D. H. IIIU wI-

[I)letlna'
!illli'l I'D",

~iI 'iD
!IW ~

,II'll, ..
)'

ua.da oJdllllu.u bnd;rdi
~ [A,A,)

CfLln'l"Il.

mJk IUI'D't'rQ.ft1lUIJi~

v ~lronlJ Tl.J.rk tl.Il'
I

li:;:;15}'OD LI

ollLl, uuunrn
d,.....
It;

I;!Il-liU 1)1 R; .Ii .. o.:o ml\lJ. IiII).U~llll: t:1!1f!.Q.

h .! ,.~t p.
tir,
(\lUll lie

ti'1. 'til'; F b II;;!'Yl!t ~u. (i;lbL L plu Id~m I rll1 \ u!.t .....btl1 !.'Illig LI M ru t;I, 5::6'.
V 'Ii

111~ OOW~
5r ~ A.A, 1 Sa \lbllk:A.r.t
,t'Ql~

~f1>l- rJllIlll ~.a.~~I~et~h Of. b"k4n

cladl btr

~1!!I~_k,l tUlIl,aUe

"

"

..

WQ"•• Cirln. "Ili' .. ITIUIillIJIr, lIilJ.Wlil, bLldl;4"-1nil 1ID bin Ilriii illIllI'()II fl.1 '1M' HI!!" ,..ljlIm.k 1~11)'(] .. nu"J, Itdln r.rbl,uJ Mli()Lli"IUIU bL.! lIi1hn'lLlI'i anglo., Ibl!! liril}t.ll l!I' pi Ii!_lllll~ I nl 'Il:IlI't-l ml"
'~f'II!l1 Ill.. 1II!l1~!I tlJn tllIlII~ 1<l1ft11 1", n n "'_~I! ..

,~Ir. ..

UIfllllik

.011"
...

II - IIILII~·
0 III

mlUfilYIi

11

':I,.
.~.

ll'lUl.lTllf

raper l'Il"nl.sebllllJ"

"l!ll'll

.6iiE

Ik LI.BMJ allu'llr:

.-\ ~fl;l_'

},,,,.t1, L1L1lL:;~,II'! fh
rls, YUlIIJt III! ) [l111lUL1111l11.

Scu

II uol
rln ...

.I

'FUrkl}'4!! CLimb u ri f"tl lndtGffie !;Inlrt fitl1!etlon l;ilr'blrtnr: l'sk1 t p"aCo.k vv mm~tlU(ll.~ 51 l'lndlm[ n ko] l'tutlIP,," It bli tun entt'mnlycl1nl Iii ol1'lIkl rj n ctJl.lm [flli.'tUnUll ye'ttlQ:l ~~It lode l~t!t'iI.:it arzusun 11 bu , [undugunu !jI(! bunu lll'r n~Jlle

sleet

BIIK{HII III

IIril .ilrlJj'I),lfiiJ,. '".1]1111 IIIIJII.r, IIJ.Li 1;;lII

lie

dL'~I'lkLlk

1I'IJi1ll,q1A .. 11'1 , 101

n

l.l! blnl!!._".

rl Ie S9fQ G B:t¥JlilJ. t:nat'lD. fi 'Iuna 11, ""91 m lilstel'\l ~ !\Ie~ ,I lLA !:~llsmtll"r~ M ~klnd I:Ilr ra~ ~ mU!j<tcreitPIl

rar ve ml~J"'l'dlr, J1U r~;;L~osu, M, C; I!d

I.

lufo 'blrJ I"

!Iur.

lie l"hRr

ve !>llbilill H'

.o;IlIJ~~IA"u

lH"'lrtanmlUilDQ W -'JUr,

110

rar

\""rdl1']~rlnl

Medii

kilnu!l'!inde

r~lif''111 'tkmcr•

go,de'" hllikl ,~,dlii

Bllly'd. ,Imlll Iolmi" ". I I» I! I,InIII 1II'tI'I'Pfum, EI!lr Im".d~m. unu lIttNIIliI)l at.-nll i~ iii DI1!!llillt ,..,,,,. 'II • IIrlln nl~.g. L bill Illllllnl, ..in 01' m.:JoIJIliHell",1 ncr I rth' bulundui!:»nll,

1I.e"ll !Iun

'liIJiOT

1,111r11>ll

n.. ""rKotIl'

~O I,tomi!! 'lie Tll.-kLyI;'

hmldllmll
mo.lLi::lrI

c1Uninl"ltl maddl Ii; Iklllmfls" umuml

}'ohmdQIU le~('lll,lu~l~ e ~ IAlBlrlc I~ ftoUllct!t!f D..!111 ;'sasmm 5l hid m,'lcid'i 11 'nl11ll~ rl:.ly~t dt'lt~k t:1l.J.",

usmes:

I'1!:-f,j,.n ze

ranSI,Z

~ln

J cle~!1 bll 1Jmdeler bIll l so. 'ellcll EI olnonuk h:melll"rini It' 1 edef1 pn!ll~lp DldLl~U 1ClUlt:i(m al~ktl gi;istl!rm..:lt-

ka

Ankara, .;:i r Hususl I BI.ILnr.sn bir rnu r1et e' ...... el, bugday I11f>JOete-lli hakkmda bit, IlMLI o'er.
MI

loiiJd.r 111111 IIllillJllunu IIr,_'!lrJ~. ". 200 bin 1Ir:lll'It IOlQf 1III:II'Iunl.lll I", ... liI,(lillIl, BlJ.I!tI. t mill~rI rillllin, ~.Il.~
Iii}!

«Ian

deD
- IrIU.edilli bll"
~dukl(l rJ ogle

A. med Cm.Qr, 50l'USlI mlill1a~I iJe .mtlgl konusmada Ye- ilIf mlllt.alm~~nd1m geti rm. i!j, CJl-

au I

lur

millet v kiU

rl:llm. (FII'!)~CI1 3fl'i'",iijo" n M'!c~~utiul illl'llflndl!I!.l III b,,)1 1;:)1, I
n:1I1,n

~lIfl·
1111

Olllilor

lUan >( II,

tE{U:r dem!~tll' Iii 11,1ti~IC'~Il.s.l-'m11.1 b~5kfllLl"

I"J H liflll n !fry ,olluellg
Fran~t [
"'Telll"'~~

111
pllimm:hm bullffiu

.m."

b'l:ndlln

!Onro., \:o'k du~UI-!: clan
Y1Jk~ttllm'~-

P 11-';, 5 (A,I\,) Er 1)"11. I InU l~~L,'iI'le ..-ini~
--,lalJ Fr".lns.lz.

:81. ill

ba.h etrn.l~Ur.
b a k kll1d~ M. Bidrlult,
l'

Jl.l:1 rshanpl.aru

iza..
bUl

l ':;N'IJ(!~1nlrl

"I IfjLn lil III r,t:']CIl L!:'dblrlt'rl lltLtlcll irml~ 'I'C A rtlpa u:.~ml,1: tier! ' fas fnda til r 3n , en'!!'1 11 [I HI I1IJ,sebcbn g~[J

rt'

m lil vc n I~r~tt~
c::LtlDfn

tlllfJl'm~si bUlunmu~
l.'IOkU~Slnll' ~Oml:;y~tl

luZtlll~lJ·

bu

EJ:ononllk

hrtmllll l11Un5.k.:IpHlfLnIl, l.ehehb'et VL'r~n Alm!luya H~

rcrll.

ve be So ge-lll1l:e ~Il bir

zlynfelmd€!- Sil DlSi!fleri Bakam r c;.;.,'H'ges Bid ult ezdlmie ~Utl I I ,-',~lemi'lti.-; BLZI dli1mj SU!J ette m.e;;;gtJl Te foo.1iyet@ sell'H:eden me-

h tt
D!

limn A'I"n))am.n

a::l Ita~'atl'

~,zem Dldugunu fiyleomi1:ltlr. ;;ozl8'ri!()1i bitirirkeo. Fr ns[~ D 1-;;ler1 Bakall1 i tikb !e olan II 1 dini b-elirtmi!1t1 u sirada "~lh '~Sl). gnzdlecih1J'e hi~b e,
!:I.;1Il I'll. BhiaH]t
• ~ QlllUl.dilj'lllU,

n r37.[Ilaktatllr 19 M y'", kll~u -,III J- a'~lIdl[

duiu bir e-krnek nuniunesini rna 1 l l'cl'BII( rine _g1))-o;te'rmi" I{e milJIII~, ,1I1I(j" r" LJ dill" !I'.'litCll viiI, \llloII~ Jl1t{_ nll::;ir kO~IIIJlclfUn ckmck ye !I'"r ~lfllj;:lrI"J~~na. a~ker' ... J',IIt"1IIII I"lIreole-I'in cezal 1I'ldlrllrmU;;1n' i'J<- ../ill, J l~j·!n·lnll! "'II nl"h' I r"l,t1 m[~ti. 8u;tinkLi UJUR gazetesi iI mt'l'Un, rtn )'I [j'ICn " II, 1111 !epF!rll k it" " "ilov.lir13n ald1:p mlilLlmat!i r;i~ MmmlYSI ",nr, re \'hmcd t;m'lI'lll bLl e-kmeii l{em. >I'IIII!'I'I ~"'''I!', h. nlll bl, '5'1 b ~;:t'lt kew ic:inili imal ettindl~l. b ~'iI(1m! " ll'OUJo.(; lI1I.lh,m, iI,r 1I:1tnt iddn.:l etmektedil', \"C' jliin ml b.. ~arilll1.t I,lerl glnlil -1.1 ~Ibl i:iir h:r JJr(ltja~(),itc], ~ay.-"li 01 1J~,.. Iu', mll~Dnr~r heb .,lllt, .Inl "':.-

1<.""..

j~,.

linin
IJIIlF

Jillt'

rllC~mg
)'tl1l

'111 h~~" inti
\I Jrill.ii [1.. 1"

Url!lun

y~11'

l ... l'lsll u--bll~I;j;o

FI''lIHaIUn tialma. ANl'UfuiDlfI !{"\1ko II I oldug-urlU b~liltQR Dll,·

dllrumun limicB:· bunu 3IJyliYIl;[l.

tl~arl mUIl,,-:;ebet DllhsJne ~Jj!r..u e~mt-l;:len ~ekltll'L'l!!'mlf l'e b'UlUl1 blr '!;ok rt1eInlcli!lI!tl 'I' 11 ~
iJ~lIQPr hiiSS;l~f'll TOl'ld 'e 11;In b r ('llellUnlr~t

bib-Ii'

Qld\l~"!

-__'I'-c~_,_~

au t Liz tt[I"m.l~lIr. Bunll mt.lkaklp kOIn]~}'(!I1\1" ~Jntdl.rl!'
~rll--tll

-.1 i'l BCl'karu, bu "'azi,yeUII F["an mUdnfaa ledbirleri abu!l.~ ~'keUigil'li, fak3.t inlir-atl· l emni)'el aranmalU3S.I gerek. ·'~w. aksine- o!n.rak infit-a. in -''WlI} tin zlddl olriugl1llu belirr
~ 1n

leri n dcgn:u)'1lIIblltlirmedl.,H: lerinl, IIJ ha.rel-!:eti:1l COli'll iylU'l.a btr §8y at hl';lJnu stl-ylemi~ tiro

Ankam_, 5 - H,n;'ll~il 19 • hYIS- r::~J1dik baytaml gilili.i - nkararJaJ 5;nn bulllea.:J.r olan bo.Y'
Jllk

lunu, .dl.
I mUI!LJ 0 \II r )'11.!1 1<,1. IllJa'l i51" II II m

v... u r

'~n

...11:1.r,

drril !j'tUII

kfJ~IJ,.u. di.m Gi'imH.l SmlnD.

(;:;an ba~laIllI~t)J'I. Shml'liai ah. t!ln toprak bit, muhaIazfl ieind... CUl'"uh, Rize, TrabZfI11, Gilt "Iill, Ordu iiztril'lden ] 2 Ma.Yl!i. --::am!>l1na ~o,!: irilmifl olac, k.
l!

"411, m .....khnl muhar",u ~Cltb"mlltlr. Ylllhl~r'rI iIiI!;I ut. I liltl.l 01011)11 I'lu'e.,u
g!il'l,

1IIl)l,!lI~'dl 1<I1.l11111Ul

'e,

Im:l~rilmr b ..

II'II~

i:ll..

mJmlllol:1n 1111110,
]I

If. ,.-nud

m....&:uLl lA, p.n,;r.am.il el'moe t.lr" ~ Inr1,.,

r~
..

I 'IitmBI~,jnl

""min

l

b,lJ.hnderck, gtt~ejl; f1I'Ie !JLt~l 1~lnh ~~lit _Paha] 111~J l!~

:-4]1:

!nl;!.tlr. Bundan

!>Oill"a.

l\(.

BidauH,

'll

n k.. r c:inareti oin ,a bitleri d.i.lJq. de: din leI! ildi

.~llill"III

t.J .ihm nu

l:I!ltlll m..l1i1HI pUr loC RIJ.liI. tltid ~ vU;!Il'1lII(;t
I

lI"nlt"

hl:llo1~1 "'L-Rn

IIlikil.-,dnl

llll'1ij!i sali!L:8mda
"4faki~dle1'~
... J -

~Ide edilel1 Ol!.l n

tl("are~ mUnj)-S~t:tl!'tlerln~ ITI..l "e 1111 ollll'l ~n!f~IlI2L'11!' maLl,uJ!!"1 l'UZu.lnu Uz-rrLne 1Jm\l III I dikk", U cel'b l~ln biT ;o'k tlPlll!t'r IL .1· rt !iiJrmu5.llH',
~J"Im_'"'-4--T4T __ "'-%--..z.."*A"" ~

llahrlatmHi'.lF'r

I

It;JIi~,ra. ara~lnd:!l gi.LmfU· bl li~L, 16 Jar ltIirligi ve Mar-

Rusya dah' i isfikraza ba~ vuruyor

IngiUeJ'ede sira5i miHteci muamelesi goren R.us AlbaYI,

----

N ~. ork

5. A,_"" I - !lIiIl!:

ler ...

V3-li[~ni;O;j

'Il ['mil'.:,

DitlU

I'I:-an

~ Thri.!tlk
tiC

S'·l1:1'l,,'vya.-k\:l

11 rnl 1;'1.1

&1:1,.1y,. !~tl'il'k "~,,[I TI1f];i:!' 1l;lli l'@lllmu TUrk lulll!;rJc:-r blhtlS u te--rtip etml.')-11r, B:;l In Y:l~ In (]e,lll"] lItu

IliUl'l 1Jm:e I:IULiolHl [lQmtl!rll~n oe fill TUrk ~llrnl t I!'rlen 'lie memJt'· btlm1.ilirl Dlllht.eIU !iah;lIDfdu.·) !wi
IIIarJ.lBrml gO~WL"fll f"Ulitrarh r b ,U" hir rn bet gorm .... ldedir, Sergi
I.

>c'n

b:l. i]lbl.ll ye lit brIJ~tll' llapl~ll~ Dlakt d!r, TUrf!;: llall),Qnl.lnu I;t=l
~e 1111 ~:ln
I

gun

de

00.

i>llliul

~f.
~n

JIlal t dlr

Klr~l;,ll1d,(ll

h rde

l:ell~mC'll!r ~'t ~Ullde", Cl 'fUJl1;;l)'tHI .;ek.u h,l\'akY:i IP-iI")Onu. J~.d.ll bit t hla Pt-rtl~ lie. Turt: p:WV L Lin lr,tal
I!'fHI!!1J Ilr bu rl

hll n I'lHkliLnll i!~IU t'dJiynfum. b .y');J ...OI.U heni irlim ctliunilJ1,II~lUll 18m 'r brill..~ demUiI ir. i[1 HI"II de III ektedir. Nail rnil.tellki ~ ('ekil~lt&i zanulIl UJ;lm bu·ah:llben bUikm-iin t bhginr1e IUlzU' ml"l (}hlu~fld II, s.eb.p;!. aY[l!tIa.. 1ulunanlitn : n <l.!;'JJumk sllIretile d~\'I'illT'i!J, 1;R'l"is. 1,'e KilmlO: Ali bt·!I'· l..-;:.e ,lQail!lllti a 1.:t11l ~cJyle.vm hi.h~ Hllnu b~j' yllzi.istii. dUflmul';l v.e mll Hdalet~ if a 'dl'\-'Qrlar, kenJi· "U.llmUelJ himz vat' hUlffl1!loLIl •• kN.nl~r vlkE!.narak' dllerine 1I1~ bit" dOlr~mhglm YiizllLldeki yrlktu.r. Lkml"Ur. t.£.~k bir r:omlek Rcydil·Udik. DI~' ,- ds sel'JFrll. tv.f"ril1~ ge- ft.11 ~Ol}ra h iJktirn illf8~ ohm· _t'lIcl'ek mnso.nm U:l'-erinc: -;ddl. ITm~lw', It· ~llmal1 ayni wileli tekr.nr Yen! eeZ8 KUlIuml idllm huetmjlj \'e ,,'lil t 8[l~ 1.]k!Lm, va· kilmlcrinin ~"'Hn)1 le,;r!liYIi'LI" lllll p""'idar .,.hum, ~'ulJlIZ du" inh:';ln1 menetnu',j I'~ •• LilA hiJ f;;!mli ~lJ H:j\y~ ,gotllmlu >ll{"ml~l~r. Mfll-eHldl:lClI1 m f{~anH~ ih·Hin •. kii r,lel' saaL "iFmL dt'l-lten ~v·
de[;i ,,,al1r.i£J.lyeyec •K~n(iigine aya~a
OtUl'H"l~1

) ..nkar-a. J. rHllsLlSll Andilq urnl",nti,rl'l1.k ~k i'UI~" vlur, 'r nlI -c ina.j!~lI l;!;; 'lid If'dndel'l iki I'n "Ikoe 111'l11lLl", ",diNtl ~~ ",Itlilt..lne"li daha bt.lgiin EoJ!] a~rce)'.. IILlIi~!ulnl 11'.lI.IIIH· IoIJ, lIu !flal:J ZJ rnahkeme8tlu1M gehm ish· 1111, b-u~nki.i m;lI1t.il1l11! it., III.lln .1· .. tJ.e. gl;lregmce §!!'hri1'lliz birin· m.;11 rlil~,jHI lI'mdWOI"".lIr. CI }<;!Jiye eel3. m.ahk~mesi!ldll ,'II:i:,llll II. b '~diyen rI, Pgf WI!· hnJenmi",tlr, Ilk olarak di:n!e- ny.,o n lJI\lval !lapllUilk lI;:lr t JU~r ... lien :1\'ukat Melilh.at Aktan ~ I~ I d[rry~"l!n, spror I U Y I,ll.r· ultanm kt'lldisine katilin Reo m],I~'I, !JIusimliizotlll!', I r , IF, hallun lid oldllgLIniJ. s.6yleJigm.i bildir. IDt' .... am1 Sm" 5; SIl., 1 d~' nuAir, Dig-a" ~1hid Aliy E..ifl- ~~ ilitfnez Ceolihleti tan It.l lI;mD, CeT~lefon d!!rld; h a'.( k~nd. tg.:1t"tin J.nz kl'lrdeijilllD l,atil HqI a~d-da'11a m~Ujr dL\'e sO~'I1~ i§.i[l_ LlliDdofl'n Ga.zerenizin 12·3·!.u S gilclil elk dedtgil1i duymac1liJru s(iyleJ,. ('td~· Ut~l;lhlilimdB. yar'nl:UL'U' rOD decdi) b!l.i]ltkb yAl.1 g-orill. JIECLlsJN DO.\lliU dLL TVPLANTlSI 1 - Santra1da abr.melere q.lArtkara, 5 lH1.lsu~jJ - Meoh an dba.tlarm her~" l:i ~tt Ii::i bu~WI 15 Ie Ali F'Uad Cebemuay'nelt:r! \,oj] soy\Ul Imlj:kanllgmlia. t :PtWldt.1 b;r gistema.tik her alu ayd!a bir de utomatik GUlldeme g:e"ilmeden ~"vel 9COE ala.n I!.hlJ~ EiJ_LIlI1 _BaJra.n~ kdy de....--l'elel'ill tekmil u1:ibatlat'lnrn ben,· o!mJ.)n.cIJl1l'l iJI§Ul ]~i.o ho.zlrla. .. JrmaYelle1eri yapilinayJa s.yrJ COil 1"1 r ::?4sa.'\tte bir denl:l n Lasal"JlJlll~ lUechsu verj'ldigi- I ~1~r, lli Inlcilrllh-e:k bir an cV'Wal ka~ fa da IQkal 'lie jOIlksiyona 3{)O kadar ot:a,gli"mI'L yapllarak k-onlJ U III yetk~", I:!etme&i i~t[l gelJ:id trol muay~Il£"le"i de yapllmILkt3bu' komls,yoll8. havllle edHme!:lim:r. III istem. Te_kIil kabul ~Jdik. Mart 948 i<!;i nde yn. plhl mu· ten 30nra stiz ,a)IlQ, ·HeRtel Ba· aye-nelle lIrrmalin ii~lilndf'- bi:r Ikalil \I ..gltfi l~iiJl.ct"<ekiU 'Mu- iinza goriilem~diil g;bf. ~ml'la.mru~r Al;{l-i,inlm bZlrai siluro tml ml1lav~n~si T1eticc:~i de- d ta ve: Egri! bflgnJlirmJ11 bolr<:1 - 'fmm I;'si6nnSl. i inde 3IU·'l.k 13 1'"1 hakkmdl\k L ~rWa.l1lill, ouu· iinlln ydwz numarq olnOJg'll \'l' miizdeki pli:l~rt .lil t1inu c;-eVB.1iI bUIiA. g-Ol"l.' die hail nisbetlnin \'i<'rec:e-eml stiylcdi "0: ~iUIdemde )'Ii,ztle ~O y! get;'m~dig-i ~ 'sbit ~ oTJ.i.;.iilecek bi r 'Sey buJ LLI1 ~dl 1 ,-diiDlilStil'" ki, bu da nonm~lI Hl'i' m r ~ ]][l~n utUI'llmo. ~LJn \'edkli, ... mlyan bll" lHlHi.dll". Mcc~~:I11l dunku t,n)lJlallb5 L ; Abune telef(fu !)Ch,talarL ve ~5..n Qyuld. 'J ltd II 3i1Tr kadra.n ltIi\la,renelC:-ri nE'til:eslllde, l!08.ntralla abom: post asl ""POOl· hut.l.llklu I:'llnda~ Ij-ebo:ke 'b;<t~h\nndli lIJa zlLfiyet t ,,,b1t !'tiillikr gCt'C'kli en'iIt'melc-r )·apllmakt,. olup, mart 91~ ::l;!n i~i'lde HI,ono m"'tH-Uk abpne hr Lt, ycnileJlm.i!l

mlIll;.

~1Ij' nIB"

I

I

1

hi.tllU'lmakt1l.dlr. Yjll~ tl.}"ni .1.}" i.. (,Inde- nb(l1ne ibbart n ~z~ri.rl'" ;\Tll rnhm rn lIay fie' er ;u~ tl c-~::. tn· 4~ abune k!l.dr-llm dri~tiril!hi, oJup, bu lin ktt{l'".\n t:i!'ll· rIl:n Ilormalin ustilnrle ('Ilm Idlj..;'-

a~

m I!n.sl@rlr 2 - Iiu",ilk
It :!'bonelel'll'

'unlt- 11 } a pIlI!! k

1;.( 'l.Wjlll8hll'a ~e1itl{'e:

MeilkQr snntral'J.r \'asilaflol \8},llo.cak krmm;1II hila S$II' l LLI jTlE'ftlllnt tal arllldlltJ ;italll Ifln obon':'nln nw:-'gtll uulur'l.fllt
j~Djhran

!"ill ce'\'abl \'ifl'ilm,"I:le k(_'lkluf l' h.''lhe n~ nun<l III Ul-:nl('

b~U III olall

tar e'diluu'e, gillet{l-k ~lah:l. 1"" ... fI:->lhr,adlgl'm iet.. bHmiyo. 1 r I'm, ylIIl"lZ dlig-iimi! !It'b)ra. gQ litin» demi tir. Bund3.J:I sOlll'lii

k41l.;mn!,1

tlr. Jll.

\d

illf

1'2'.:

(i~II!"L

l.;~djll'

Iif'l

• a.Jl

E',~iJ,ll"I"dC'11 ('~-rllt,!:, l III' l ~tLmcyc . L L.1l II' ,.ddz fiI'[_I 1111;:1.1

P'l8 !l'liilJI!r1. \'O[ \'I,:rH"t!

h~1 ~i.bl. "1I1t
I)i)(' I tL !Wll
11,;n1

ralll"1 Ut..rJl ~

t~l('r(H'llnu

like'!.

L' m1
~..

knldtllTmuianllr.

1mm~mn Ril~ 1 ill~,

k 1

tn
I

I

r

~lIr.

1

'T'.

T.

JSu iye

rlla"1
yakl
riik

bucagl'nda m d leri 11 I n

,6"...

NJutl.gbine 17 kUomfftre m.e.a/fld~ uri!J~ ht.ldMilund"
.HI

1.azoU

~I!'IJIW'J!I.'

b
k idarui bu tarmi m.l.bed .. .dlg. isin yagmur]ardn kobbe aT'1J 1<101 dijkUlmCllde r kllbbe dirck lerinden o]uk g~bl JOl.Ilar .lima ~h,dlr
tt::.i.'i !i:~n ii:1'~l! ~11 LlldbLrleri btl' ~!1 e'l'"l' ~I o:),I.ll;l ra bu. ~r1bi rna bedln

r'f¥l. kirk: iJakilw.. rl' gdt:_f!J"", .100 I'CI !1slr:a/lll1tIlI halJ'CI'.lIIi,u,.du Sg,.i!J~ye ,"rmuj. .. illlI (fak. . ldut ar
--0-

Callol,;wlq:
per~m"e ¥unll

(a
Nu

Siinni- .... Dead lesi 1
ON gunlerde ataneu: oJ. ki dill ulcmasi arasiada §idlletli bh' milrta:ka!i3 ~1I!mHj. bunlardan bil!' klsrlll cligcrier ini ~i:i propagandasi Y3.prtlakl~ itham etmislerdir. Bu l:njjrlflH:n.~ll.Ianl'l ne kadar eiddi oldugunu llilrrllyoru.m. Dlirrya0111 milljyeleilik cereyanile yo>gW'uldugu. bHha~l,\ bir taknn sI)rasi m zheblertn MJlim bulumJu<Tu bir devi; doe: din propagandalarunn ne dcr("t{~ye kadar Dlli\'illfak olac:a*l 'IJ1e!ikllkti.ir [!l:lim dlinyasmdak] mczJleb mil crulelelerl daha dOfrus.u Isliil'm-!';' y"Ctte siyasi ve dini ihtlhLLlln Ha~ti ~Iuhl'lmmedjn OlU.mUlld~.n :Qonra. ltI.eyd !;lin!)' ~eiB;llltir.. HaJk [l.r'a.!'IH'lcilt din i!'jllerinds Diddet g(jstcrenlere, ..Zehad naliium vel'ui1el" Bunla.r halk aral'U1dn. mllstc-.sna. biJ: ictimal mev , i sahibi oJdular, 1{ 'arun milh h Jr. remizlei i, Hadifll('rin nok. Bani rj'l{ jI tIed ulimla arast da §idrJ lr mtinakal'1alo.ra ~£beb 01du, 13,lI suretle be'{T1enrJa!'l iJ1li'
laHar viikj olunco. din merl('l,ctc.thnikata girill'tt Yak"t • do lanadan alan ilJni A.., },Juaviyot;)o,j harbe t~vtk mak~djle: - Km kma Alinin :a.skcri az]Ii

f

CH' en
:ybif.Jf' 1'i 'kHIlo 1.Ili~'~li~ bu~tlllY 1] gUlTI.1'uk m1J iU'lUlJllda 45 da

lILotr
~lI;all

Im.arule bJr kiI.IIJe
mernurlarr

mr

H3.klaI .
Osmnnml.i:ID1

"II'.

I.lil.W",
kj.liH!

stl.en 1l2U[] bolr mu~d<.:m{! 01 lW.i~tur, JI.1llalldc,nl.(l :tletlce.llla!:lu k:n !;:a1!~1l:U~11blr I[l~ butday l'ul1lU ~!k1111~lil u rriitld~n cldll bU.U clilr~ h€'Yalr t>ld .Il1mU, bit b~Yr.lr n a ~3.rt Ie tl3.1r: 11111 ill, de f l'a.l:lTllnl~t.l", A;yncil. IB b\l(;dn;.' A me It Tilrk: tilrihinde kllhr!l.y.i11r'il. ht:lY"Un -al nD4 .sa. Jja ka mn1l11k. dCS";1l1!nrJllll'l k.ymdU hlI.tl ~I:llar llududun y 111lL ,..iisallll! 't rO\lGr"nl :l~lYiln, AtJtbrk.ull ..rom em rl ..!;I1" Bandlrmlll'a 'lie B ndu lilal a h tLl~'t:I ve :wi.L,filSI 0 I, n, II l.m }f:J,l1!:I T!,;II'1'~ tl.mHn U3:-~ £ .... lt3.fu.l fOiste['JJU'kte .oldllti;ll
f'

dJr, lle.lll

dE, BaH:'.. :IlJaktiHl

rio

di!. viUll J] I lerk mi edelim, i:lyle m,i? Mu 1vly'" nin bUr .z:iJ ilterin..e b .n l'"fLdtt. Be-!jifi 11 :al'kad8~1 6 iyt d ~hz.c ko.n!ltl:
Ya -.Ml:J.ii."'t'i}e sen O.!lim.a.f'll

karnm rm taleb ediyormIl? 0 man muhaaaradu iken ne i(}m asker gondermedin? Ne i~L'l
cig"'I'lel i yanrtj

menln gee
!let

OIJIUIliltIQ JI 1J;:m~df'
t:

e

Suny

II

tI mj~HrrdlT'.

1l~1 tlbb.Oljlt1! cas!l miinil

\,1fl'n'b~I.~

bl,.l IliUli
m1l:)'1LD

rtz, YQ"k~ bUyUk Alanm sserlnl Imhani.

If.bL-d.l11!~~:n

et.niL'k

IE

[,'k,d Id res t..LA vu:rdum d~lj ma.. <ilk ynpar ta
kltI11'l3rnl~ltll',

tlYQT]:lJr'J

t

Zongulda "da bir is~hlak kooperatifi lruruluyol
Dilw
Zpngulclak HIl.!;iusf ~ Kob-

Mustafa

.Evyilpan

SI

• ami 5

l;oyim.l:t:~ k::n,,1ylU. ya.~tlT1"P ~ a III (Ii: liLt ~rl - AralIU'1£j{,~ ;;a ntl.ml b r havrl YaJ"l!ltmak '-e ml"~·C"tIt. kO'yillt kl?restc b2!i( t1.n1~, Ir:U:1.n1lt"l blr um1: llit'~!lr{d(!}o;l eadci('glrlltl:f"ll· d()~ t! ,lltu artt lrmak m:JJ;:5a~~a :L. :Bdlu CE'n~l1.t IrHllnl. Saml.~ 0 u .!pCIrcon Ig,1'!., Ort:t(]kul lz:cJ\e.ri 1& 1 l~.n 1946 .Pil22.r ~i.nii S:lo.t n,oo d DUzL:@~ Ii IdHer• l'i::~lJer Duzce (.U" OkWllnU B'lndlter saa.t 15 t nat (Jt:u_u vo!~yiloldUt:ri DI.lU!J Gen ~1I'- klii.bu \'oJ eybol~Ulr'ri U ;.ar 'da<;m!~l:Hd~r, Bfnllel .sen 150-:! i1
XlO t~ij:IDmi~llr, ~;o').IlJ.flfidll fI Bu KE:n;:.slelere Dl'IiI

ar

ha asr memur \"e. i~ileri. • I merke:d Z~nguldlikta oJm.ak iiu· I'e bjr !still1- k KOI)~ratiji kul'llIlmaslna gi.ri§mj~le~' ,,'e btl. kooperaUlin t h1abdud me$'uliyct Ii .KDmi.ir HaVZilSl l!;tililiTh Rooperatifi) aw allwda. t~-eldwlij" Ba.kaniar Kuwu.Ilu:n. 13-3-9 .. 8 1 gUn ,,~3-7212 !!;ym kararile lira lJemUci QrrUm bjjlge '!ff'fi Sadri 'Io"antr! kendi 118ml It salim!! mii· LuI edilmi,tir. Zonguldak Kfi.~ mUle a.lmadnn l1m·du:~.t kCiyiind(' kufiyu( yftpln-,p Ic~rut~ bir·, mi.lr H:'i.vzalil memur Villi ~cilerin ti,. • JlltJu.r ii=tTin k..,rcJ(i r cl.tr1J:llirm.#lCui l!Olinde yaku.den m3.:.'lda, ba z da.hilindekl Devlet dairEler.ile. Bankalflr' ve i~nllli" trmu~eselerd-t maBli, ikl'~t rei: HW;~~i I - Orm ~ 1;101- ij~nQl .,.a.k.o. m!lnlllllnc ,Idrrek. l:m veya Y 'I' i~,realaDJar da bu Ko· d ~l:lr htl KE!Te' (den bl!il.kmn '·11 SBdrl ~!!nlJl kendi ru nll. e openLiI oct ,idlg 8 glroebile. ,sbirul. mwu .. !llm:w~ B:ltd ~o.::, 1131011releri 1{[] rdl.[ de: DlJ:, II de ballil de.

suiis·mali

e

I

r

Inin

eydana Glktl

IlllJml~l:U'dlr, 2AIi,3 fHe pil2:tr gi.inll sad Ii !'$eM1 .l'>t"'L'znt'l,trkolluve valia lte al"I~;;l, ill r!lJ,n Uad e.lerLn~ aJ:rn C. Sa.Vlt"ll':l1la
Nt'V:i:.J. 1. 'I'ilrkotLu:

c£lIT.erdlr,

Ktimtir ba.v! ~lntiYR 'l:umdall

l'rIm

belli b~h
{"e'\Iab v;e-

bIrine

bi) do~ya do~rv I .. ~T, Blinu n ...itlsr alan kaza. U7;!1tlt :!I V~I!l.ll1da - asu:I.ardan IDtI ~n.lpo)i.ilde!1 Ks.!;rm, Oz;a~[lf b ri kel1fli lmrs ,'e an'ane1eri i, r. ~, riI K ,l.k had (yl C. San~lh c:"i1"ldYOlJI'Yan muhte!i{ mille-t'IDa Ulbar elDll~l[!raIF, H iclbe:l e h'ri.n mnko.veml?file Kal'lJdD~h Ierllll.l eo) .11;0 iOi.il C', SaVl!;l U5l' t 1 ran gibi ~nk e."Ikl 'I1'e z€ngin bir hI blJl·i.!£ la.rkl3. L;.klm ~lInl~, Ikilld n'll 2'l1:l/94:!j I ::131J 9'18 e bIB hYRD ~olrl D gdcn m!.il{:111;}!1:Ie~drJ ~J!LQ1 In veolr:1let. emrl Zllnguldak (Hu~s.~) Sr,,Ii'l J!lcdeniyet. !let; ... DI,zl!e GeJl~lllI: tlullll J-1J .I geGe r-Ut.ol mab~lLln~ Janrlflram vemetsflr;lI\f\'de 1I:a.r:fl. hlr, 01, n". a!l-nm~~ no!!' 111m" ;5VIl llerllrnJ, giinlM'de ZOl!lglllda1l' LJe f.:!ItlUl'lbul ken i.i tush I':l stl~'l cllU"ak 15-11 a] I!Onde.rml~ l'w'e"\."ZaL TUril:Qjllll11,1 tal'nl'l.Z.8a rn,~ \lj>V j j sL ilali IJ i Irerro, n~ de ]j..~~k1i.yete nakl('di]ml~tiT, a rasmda .seYl""..nf"U V-'l;~'l.Jr.I.ar. bir mlftl" St..m s~t. le I)u;:i;e Gec.,U.k~J;.1miJ'h, (flK tel'e!Sl(' "III' etlll DLmL~'an "'Uft Bu l'Iadt !! D~Inir,;:1 ll"ka['1 umllmf(oC'l'k ~er.r;(i:ri lITIi£Yl"~ ~laTIll!;!l!lI' t.ell San'll Do:;: lIurtun r::iizeJ uyU.llU ttiUlm I'i in iJ1.in S.i.irlltJ€ "Q.}' II· tit r:aJll1l11in ti~ffi3"3.IDllrl'Ll~ .Ii: l're~relc !-I!! but Itl hl&\taYl b1l1amllrl:ru~lr_ ve vllpurIarm kaptanlllJ1 ](,e)'fi:aeD, G, K t:ilrahnwm 1iI11fL1ll.l~ttr milSjJe. u::mda. lba§k& med~niy,~t r1 yli leK€n ScU" Ils[U ~ak8iatml~-. ZlrMt vt:k'l.I('Unln VI! blJR n, .of T '. i}gili mok mjaJ!'a habet' V@I" lIun I mEl Pllklp sOIat lil,l) i Btl \ff' dinlerle de kar.!11 "kR~I,'a gflJi. llr. B.ltn!!tlt yuk]ii itamronlar it::1 man gt!11 I llludiirit sayln .M:lsllllr mi lerdlt. lu Oen'j;ll-Dtlzce Cllln'OHk lUlDal iI rli. Do~rU\lan uo,gru"a Im.ru.IiIl t:1TI dlk "at r:HllarlaII.!JI l;lI!k rE!k .am~ getlr11mHtNllr, Bu kerest Bn tier" ZrmguldRJ.t - :istanbuL 'kIlUi ~1 b ~llJ,dl fIaJrcm Ad Elpoltill!" Hind merlen:ivel'i, lIIJ!I!:e"iJi'! <II: :;~ g{i;ojtJ :rml"slnj bs'kleJlul,lII.t.I;!yl'l, yl yLlkUyen am::;onl rdan hlrl b'l I'll"illllnda. d.umi liun!lte m.Ji\'1U zllrh Sulu Em111m::J.i;l lsI. ida!p e ;o;ira I SuriVflli" I:w.1tan ba ;t Hi.i.Sf :rIll 1iulc. I!;r U s... lS!t:111)1;&. alUJr, Sa d IlTOunal yar'mak ilzerc Bal1;m l30 ell. d Jr, ::ada .gtlzt'l tJ.l. ~iit II admdnld l'.faym 'rarall'la ;;f'mi~i ll'l.lllSfI'!1 OIAn l'nrh·th"anltk. nii Du:tce Hl( [:'''lu kaydHtL Osun ~Qo fnZll ski "inn-an filmr:n£lul"nnn bJhai& eodilmbtir, fUzel n htyetOlnh g~U. Ik!ll~ tiro l1Ii1ite!" III ea ['l~Til~ do~jUI fil,iT Bu geminill ar .... rna \'e tara;redc I.l(! 1l1.,bl:J:: gal I!llll1..O.cil, oyun mu:,plI dl:'va.m ettigi ijfrel'liImiif· ((I} "VRlIlla!-l loUti.in tekimiU iil 1-0 0 K, K nu~ G:IilIW!.,lo'd !1p D' I'lL'ul!! t ir i1.!"I'8 lII:d.iyord IJ.... tir. no. Hell IIoliUI1.1'loi!riM.b .. ;;aat W 01) VA..'i; ts!H.m m~hlketl(O~ inir, BOiu)'a hnrtl~('t E!tulN, j~inbin; tier 't.ArFlfmdn bin;;ok mezhl'lo I'll ~~lllldeT' vucuda. ~Je ... k bil'i· " Uluc .li..lzilliz,iim nUll? bil'il "icl[ktll" I;'UPl~lyONlIIOsmlllli}re, Mu 'J BunBilhrui a. Arabln..r arasmrlo. hi: hOIl llinda Drrolet, rq'7 de 11(", V soiJ~ihl'a.rT :"rwr grJrpJi, mU8hd,.mlil'l. bor~ danbior mudd' ~el iJ erni~e lac, t miin ~:iI:'IJtu'!mh,1'l ~ok hili, lan UI b1r 'mrm fll I"IIdlrm 'Ii, b~:fIrbr 1.'( Yrrfir~lI"Jil lrtrf;! olu.n fwT~JI"" ,gelmr sa.l [iliiyetli m i.i h rll.liiHler, tau etll 11 lI~mill'l', Ha.zrcti Hil, teal (;diItH,~IL Ell "fUr' d() .,~hi>:llItll' ~Hh.:trrl ayl ~o Ii omll Eyiimdiki adliyc bill SUlIlI qiiriililU 5l~,'inin ",Iiillun Sii!'Al.nU rll'l vd· Kl'malp ,a; CSlISU$\l - ow lult. IJ i"tr1(llmn~[ {lit 1"201'. ii1hll.kkmda f,ir tapor V rm:l!}ler tiFi VI!! mlJ.. kkibi addedeN!k "Eh tle n ZJIlLLilin lie Uhlcak kQ.I'l oJ. Bu:nun i..i;z;e rin v~kiL1~tb.m l''oeyUJ:! bukukunu mi.idn.fl'll'l Kem.aJ.pa ': I nU~~L I _ 0 ,,~II M nl(',s , bu gubre DitMlJ"\Ii! gdil r .Il d"'l :'!I1l1J1' ~ UZl.lrtdl!'Il il~dil.ll !Iiil~.,.r:-[ nak!t1rHlt'. d:l mll~clI;f!;:Ien. kat] bill bjnallm de~i!jti.rilm~!;~ bak· p t~l:ii alLl1"lda ArM millet lll~ .;:imsi.Z\lk blr t\lrln hal ~LUH'ln k Yll d.lIJllh~1ili1 "uahm u(!r.ldl{lI yll.z.de J':umla 6jll'l taljmat g'{!1mil'ltlf_ Ad ''l;folil tSWJ'I'I di"inc dt?h~!ltli drlTh~~.;II.r, aU. 1~ j,lLK mu/.mln b-lr 1181oJ U:; !'IJru doH !/1!!lIe ~~ "r,!11 ind~ [nil' bir ~t'y ('~r~j'lllemcml.!jtLr, Z i;lO:;I!!c:Jlw Dll.!jbr, KlJyll.ller Ildll~nte blr karanrl ~t dIi.rlliA,ni! \f,(l ~ l.m" sqrm:J.~f'~1 e[e bu iboill)rl!'l"r~en r;),yda.I(I;nm~i"l III Eye bj mUI1I:l1I en miliolll i d: ~el' 0- ler vllrduln.r, lruJ, TekelOT olell milsteeid ile U::C'elll:binJ. tlt'r.lt!mcll~dlr, 1.l11llJJ.~1l b\l~ iI'k l'IlU· ~11'l~t L!~r::L}'an ttdlklt:r:llltkn bu. rollIDr6m llrLLYll.clfi Zaman Z.IIlJHI.1'1 .l;IiddetlctJen Qii kQnUlJuImuif. fa.kat msJ l'Iahihl 1!;" ..... lfl'lce v!irHen i:ttt!llr1r;:rt!1t ria inS mw13hsn, )'LI'I.1 ·ll(rl~i.' lip II r,' Irnr !l~ll['it "~bl t:!.IlImcd Q:ert'k.meKt ve SUnni' mih.·adi:'I",!~iH~I.ife. 01:1> t.hthll)"eDt. aldl mnmn [;llldl"iilrn'.sile 'J rirlle -ge:ll'":.lrda.n b~lll.$l'1:l11Iy.;ll", Kar31'"l1l b1 NIl. bulu.l'lm ~r.tth!', dlr, I 'Did m fruflllYII lindon bu t klifi kab" etll"e· ~ n Haz:r .. i Ali 2:tll'lllll'llndR l:Ja~, rIll! tIlr Iw;.'u, d l~lI!rl ot.tJU 1I0~,t t B un n, .I1{[«(oO TfI" illk '.Ilul' oj HA~ERATLA. MUCAD£l..E nmUl\ ml 1i , dU'ltlYQf. m.a.t'.I4l blllru:i:i.t!U1P - b .. mber ~I'(!'t lflyVil l:I"u~liil'lnn musil.!J i. Olnll mi~Ur. Inml~tlr. C rek Hnzr~1 i AYfie l't' SiJy}enUlel' gor bu billa, ad- Acr ktie ~am ,'1 i.. MllDvi!e .n ldat l1.~'ctlndcJl mllrl;tlt1",o !J r TV r 1f.. m:I I.:i.hs:llin '" !!z· hS,t"rf"l!!rJ[l Imhfi81I~Ln zlroat Qllil"1l li:v iG:'in verilmel'!l, OSJ'l'1!1.l1ive Hun- li Ali]'lill }-lalifd~gil1li l{a· .be~·et _ uzu.rU • te tkl.ri r;ottir.l G ntle bunu tnlbllc. HMek .lnc~ gere);1l t·e-tlil rlerln Q11nmak1;l. C'eylUln lIoc!Jil'ie kllidl ~OJ"ll!J rJ bu apt.ag kurtarllJ Il. bI lm mJIIII?I, Clkrln .Dpv~ 01& ~11'h "la~~~ br. E ~tm, dl!'\"IoIl't UlfJygLl @toru_I11.t!'kt dLr, BHhElSolia 1;111 a~I~ZB&l"Iaealmn~_ Sehl'imlzde adliyt'. !lel!:len I ~cJl(, ''ilk-'mm nun, Hl.Il!l'eti A.li'yl!!' y~. 1:111.:m5,lI..1 ll,orlJ!'1l'I IJIII, don r~~~lke~1 !.:;h"" kin All'lItriKil(Jl:ln !I'enl cotlrllell ! IIIIln ohrrm.e.slflli. miisilid bir ':;(lli nHm]~lej cli. Btl sUI"l1Ll~ b!l~hj"~ ~tm Ijls.te-m lli.l ...~rlzI\lOr lu!umb:.11~9 Dill: bdedi e d:akto:rl Uiiu Ulu11l0 u-.m Dl)ro:,;lor1l1. ~~Idtrnll, j".£tllll;z ~ir binLi rr>:kabd hu.tifliyeccl!:i y[!rdl' ;itdJl'i;er b<J.P~1I., .. mQ~;s~l'JI{!l('r~ 01:[1,11 IilrllJl on lkl ~~1!'tll r=ta.l!l'e~ I!.IoI;:;rn.I./iJUf,binFllor\'r;l'k[~, " DineI'! (Hwm.sn - Si:r ay (illI.h:crindlll UUI;UrilaSI. dikk!l"ti I;;ek Ul;'c:c alevlelllT1iil ,'.e nihnyet nm bon;liI' t.c~~1 eLlilllll:;.l'r. 81l11Uti 111.:'_ 1l:'l~l.I::HRI" r;o~ :\[lvind1rt!1l Iklllr:1 ce i_;"tifa sW'ttile a.ynr~n bt:~enIl Ie IilLL!iUltl, IIlIl mh511111 oir 1:1'1 !III!;' dllh>i. stll.mlHlr, Bu Jlao;; Dj nl(' Ide Vf' bin n.'-II2ll k yuilih t1dl'1l a· ,"Z?llm Huvloll'II~,'il"l ~~l"llwmru'l· lily [! I'lAJ.lD.lllllZln y!HIJ LII! lit yll'l l,Jj ~rl'cz.amn b !'>ka vefe nflldi nR !lr..:.rIIJ,YI~i1L.· Jslum lLiinynl!lrlm G mlld "tle ticz l.;:ladc koldl i- T, T '-c ~~l I il!' k.ll~jlrL I:~v'herle l~1l ~·tedi~'e doktoru. gelerek ~ - n,in U;;II~e,!llrJir_ Bu iUb::l.rlrt t;'Lhlll I L"~ rrn.l~ tJ:1i:I1Qo:!lmClln yJlJ!l~lmq~ m@mlf'\(ct Ii. !lltbmFl hakikAtr'" iJ.liye avrllma.sl1'lli g~b.eb olmu," blr &I_eSIliIol balj.lamUjt.l.ic. Yeni dok ilk !k:aVlb nlac:agl KanMU ned tu]', btUb. L lun b" IIlrdll. pTono t I un:w:z n u;; rna.halleriJe sa- h&,rtlncI ;:jP"'IIJ'I.'.&L ~':nll..1 (jl:ltl Eyllli III HloztLl{;cr mallt.;lr!i Jmst'olhklflr,, JHI]IE'me KUC,'{Ic ibwl.I an Rain >(j li blraJo:m.:l.lc hem ldrlfl hl!.nl IIClkLin I"liriHo1eKtellir I ye:I rinin tQm.iz 01 ~H hu. de II.UmaI ,c:1Jl-'t bakmljndap Dlr ~It,l lm.l1a cil:'f:L!i( \':lSIft1t OIUD olml;li ZOfiog~~~b kda. yoleu isli'eJelJ; hr qli", \ t Jte1'"lmngi bir il tj, u r r n,la 'M'lk Lilli davranm3.k I~ fll ~lkmasl1'la IHZli ctnll ..:I;<~i t Lr OJUI I:i1JHhl\lhda:"I1:, dl[!;1 c1tnl'lll!\!L4ttLI', Ijlm"l\il 1lt;I1JTlIl(" ;n~HI ediliyn,r l.!:tdlr. B Ih3l!ilJa yiy {:ek madd _ t ii'ill cl"ir admun. bir 2.atl -~:nllmmHI: InTI.YAel boLl.l~ltt<'l'i yilt, kllo Gond rllml,Ur, I rfnin kap<lh yeTlerde bulmlm::t. E(I'!lg\lhlak U--'[u!';usil - TI'w· da Duilmo..J] MII:1viy \'13 ,o.,r)p,," :':::lr t l!.'.n nl,'lllU-rU II c. !:ILl I1lU1trJ..... !l' yar satlclbu-m. CIDTlh do. ]:(Iy~mizin en ilm:mli filllo.i m0fmi~1 i.."fLU'l~'iVl· biJl1 1( klifilH I' hkJarll. tn 9-ull: mnrut (I][U'I bfl.(j m.m 1.fblfl1" kullanmasln' t\!IDin 1':'1miIJ ]\'!-7J@rindf!fL bi l'i ola n Ztll1g Il1dn.k (,l'\Tllb v('rmck i~in dlirl :11 ."ill. ltLJ:,;1!al'Ul~ atllmllH 117A.,rlJ lIlu,.,.t.u.lilti1'. Aync;l bele;ji·YCt!l.in m ~rii I.Il bll." !r'ril,(m fm.lor.ml'illn :lImn· F.,t i!oh"m.i!}ti, h.k1l11.l11 :rmm,H1 ~Ile to." d.. b.l 1~IJllllillr. \Ie 'lJ1~n,l ;l?:mllw 111'1Ubi hatu1an fakirl rj r. I ve rl1 "'I'LUI 11:lJ.r~1 'njn hlil' ]~11'1' k::nmlUll haTh n:l1ml11~1~1l'IIH ik· '''l;teU~lHI }'111!1n~"rt t!lklp I!d~cell. ide IJIU-a z mu~ycr1!l ,_ rn(.kt • m1 da, D ~'h:t D~orlill!~'[!lIHll ta:1'1Impll"tml'Ui I Itr air. flndnn bir ffl\,n d (1li~H halinl~ All :11.11 n !Nllmnn bill R(' .. k',nufmtIR1 l irlii 1 'yetlcl'(! yo] fli I Hfl;!.r~ti C :rIllllllfi i 1'111
NC'\'za~

lIj'oI! .k.<.:sml~ ~"e Sallhll

k~:re;)tt' VIC • Tilr"()~lun.a

Xere:ste~ E'r lSEJ.drl

~ :!loltmdur ben ondM S:u.lUl 0.1dim !~bidl! damlilSlZ Itue!h: Olthi ~UflU bllrtil)'ordum DoIlm1~Ur, al£I1U mLllellklp Gorde..!! L~letme mlld'LrlJ. klL.2nrrurza gitl.ml~ lS7Im H~tm U.hklk.u.(l )"apmi~ada liadl e Iltl!'t1nr!dell tam bit a!l' iu'~UR1

Il"~cek 'o1RI'I bu koopCi.'ratifin kuru lu 1:1 'Il'I1l1hitte Ituunh1lJl.iyiM1e kar ,liB n.rm~tlT.

len de tchaliif ati. Jr,ltitelll.ddid I.II.Czilll'!b flI'l;.ala1'1 kendi h ... 'I.'I'a.. 81m:11i Zahldll \'e IAbidJ Banmn vcrdiler. F1rka.i acry~uen alan Ebli~ Biirmet k.alblerini diinya. gaIle, tinden k.or1tnlP v.e nefi!;,h'liqi ~Uahul r ba t'ed nll:':l"l~,, Sofi deni1en::k b.ll runula LeI'D ,'yiiz eU i12 . En i.sim1~[", HJ.cre-til'l ikinci as· l"UlIn SMUl'Hl liiogrn ku11afuld1. Soft i.inwlnJ ilk deb oLara"k
J[~feli

f 11 'M"urnve hald hiddet:I lIti 1sHtm 0 U ~ H ydi Id kar311a.,tll :!;;m a ~JI tru,m.:illan evv'll R ti Ali MLl- bi1'§oey yokttll'. .:a;~iy(!:)'i Itaatc daHl': t'tmf'1! i" Bizi Inl la au korkut,» o,:m! Elq:ir \liD .!lJnr ~ ill! bil'ka~ yD £"'Un. Ac~le ltIb... meva:b t krar kcndi 111e gondcr(!t danda n 1 0 ·=~C;·4~~. nl sr'il'.eceksin, . 131:',iF lIe :Uua>"iy 'rii."nne-Iel"i aamda ~ al: rm, 'iCy-h' bif Hl"yet g~ dut'l.l.lp v rtziye'll muhavere ge~ti, 1'1101 inca 1m dniliflJ'l b h ,/: - Ya MUJ!,lJlY\ . llirnanlah; Iii ,nem.i(, ...egi ~lldl ' NiJ"I Irikaya dii/-nlll", Em· el- t~kim bir muodrl I100DI'Li [n mu-minine itaat tit, EhlL i!:>liim haiJladi ve ZiJhl. ,:'1nJn sonu~ Itasrndan bu fIt ·.Ii taldl. n kadaz s.ii [dii. fub II rrem ~!I!'uavi e: Ylrlda. kAn dilkn1mt!m!ii iC'!n - Snbibiniz. siz-Ei boyle soyk>rr-Lu.t'lI:ti A.l..i yine an.lJuimA un 'ml!gj mi t01.w;ive tJ J~Ji. ni llra.dl \'~ III :yiyeye Mr l!L!'1'Evet sen Haue:li Pey,l;":l.lI'J et g'onderdi Fll.k~t l\[U.l.vivl' bNe J(arabet \"e ow t~himd:a Hu.reti Alive 'bi:lt eln'v Ii'..kt;o f}~hibimi:o:(Jen du a l:! .. kh degil- :r.sra. eHi~irlt]~ blf anIJlijn"'ftp m. • _ , 'lrlTarnaql. "rlIt! arebe ;ljiddetlc'!- R.eylIl nolir" di, Her g:Lin bi k'an. ru-... Dav"t
d •• r].edi

ar,

CQkTan AI

'.l

c

enu ku , F~llin r{:"'fldtn

?

-1

b II

.1I ••
........... """'" " ................... ............ II.. I&lr ....

-------

bir- ;o:ata ~.

Karade"iz rtn e I

,ahille· erl

(Ebil H.qimJi8minde '1,' l'ihii". hUi.rn i!itililsT genif!lF'dikc(!,

!sl;imivet

nas
Y.a;:-rm: Al
............_ ~......_...,..""iioir. ... _

Z.Oor,r'!Qljr

.,rv"\or""'"

..

larl mag ur

rnk: ml:n fi;H licI';:rt'.mur: iiz:a. IllrdC!.Jl 'il' a I kall!l[1; !nUl !::in. ~ ·mtll"l:U:.m 0. fJlQt dU. -iDI \'1': Ha.lk PartitllW liugUnitlJ :-,(,1". durum 1 p:lli.-enJ.eDJ;l mesul I)ldu(hI 1J I.. IJ U.lW:! l;i!l1 .:M1ltIl \ nu _:;(5) li.iyo!'lnr_ ru miiml'l!'On nHl.~ui" :U:""I:; M[,lli ... L ... ~ · -1....-... .. g il<l, millt'ttrt IUUl.: ... JiJ liH1Lne! .... re k.utak a.am (l';ldlr. l;tttl.kU hldi& ler j'3kl 1 gihl ~l:U mpaklL kalmJ·Qr.....n u fuk. llI~k , adllr milI lin giJ~1 n i::intin~ rilliJr. $i.tb· "' b II'! :nunda Iiluha oJ t :utlsinin blh lik r~lu \'ardJr.
GN, k H, !k P~rtJ-IT1il1 \'0: g I k I:e D ·JlIIOlinl.l Part..riln DI'gUnku gu.Uiigi.l s.i_~_ ,,~t bl~ 111 ~!'rilli k6till~
l!jj itffll'dtii_ DtItw].;mt I'iarti M (']i9l~ mi.lirTI.k~b \'ulfc::nnl gi:irodti~mh:Jl iklLJar p-rti~in.in barelu:tlerinl {cboki.1 ·Im,dc < ]- hird.mi klmdll1rle ~ullll"_ Z:Ht'n milletiu LIS· t igr de bU~llr_ C'l.Inkll hilirilmphn

'llmJ

e.,.i aT.
A

Ii -

or

mekl

'nsmaniYI a liY8sr
bu1u!I:un yor

"f

Ihtilal

.'"11

uulletiTl

Imlu'lcil1nflft;>ITll Hnlli
l"1lI1 L.!i.I.i11.<

istl'r.
:;.dll1

H !\Iff Pru1 Iii I IilJdn.! r, r.t. i,T (II· ,1n1i::U ,~ ~'Uptli;. I l"rUf'D !iloI'ilaYl
11.

LJIi~

tHl:t.llrun.il1l

m L<.1:i.'Li l'Illlr.

hru'

:mmsin hl'!Anca.k

incilmtDl _k ~o.r11Ic. r, t , kendil llldcri II{ lab l"I:lU~l1 Htllit biF rIfl:elmriy ... tatl· t Imda. ~0!~11, Sc'~ \', bir \·Hz.if't t Ii f!ki ",1,,1'\' hiodlEi 1 Ii biltim ~l' la Ii 111~:ile L>rtm'a k(lymnlltll'rlur. Y'" (i ka,ll b. n.im ':Ili ko.:! rtf" nl'!.i'k hll' rl"Ill:l:im ~'nr, hlliL 11 I-d n llnllo dUn
!\IUh'll. kli L'rlL'UH;51UL "ll I mll'!l DRlIII he-'

anll ~L'III n" Hi, et']]iz~'IJlIfJ.n hm:

khrHij d[)iiil. M I'i!!III 'I -J,i 1'1, :.llLIni

-

~II"

!lit

l'llr..rnll

tul.Li.J ,

k

J

1111-

I

s8~ill1i
nn 11 I llf
llin lDuhtarl n.l_(lLI.l,ns~ 179' H.y JD.e

kOJUnda

iU'li'i:.'u-tir

AfG", r I,u Il 1b Chlle bo~ l:a til gC1;1 n p 2nrt(' I 1;:11 ..!rnd~ 1rH~ k:J.r~1 DL·mokrat PIl.rU t1J;;,],!rI1

~ tu lrnlzlI

r

fill1 h I 'Ill J m ; hi" t J{ i' I,·t
j!i llhlllh,'I"

le:.nl

I;

'pmirf

... li, IIIu ~l" dlll HI 1I., II1l! an kanll "'{i ,1
T ".

r.nmll'J.;

'1·

t:ii~l

"l'i.:'~

Hatl

b
H

0,

mnrlUl

il'l.Wmtnml

I,mnll 0 tUl .... l'rlu,lIhrJ.Lt;r1 ~I:"nm~~ blUII:n Il!;c:'mi~ ~lCvn'. il1~'I;! bll l!liil!;llJ1 mtmlnll1ly~t u~·:1mU.rll1.1.flir_

h~lI"l iliLVtl

a

mBniye

lGaYJ:Dua"Hhi

-ca
aWD

=-~
. )",1 ,mJn. rl. 1>, T, T_ hlfLme a...)-ld.Udl.l
I

B1IGJ ~l.ill

rlTIDiuBit - O~nl~lnlyr k III I': h~lnD. thin r:d1len h:m!r i]ln!n r;;e~me Kl\]III1lIiiPDLl Ed.Ip :HI sin UIjIPmio.e g 1'lJ1I Bar v.ilJ.e DBl D.
OMDnnl.N:

'

C Ilr

Il~ilf' 'liI' 1!!ih:l 'r i r lc 1;1;1 "U~d:l :'i~lilt IPL -I baehull lfLJ(\,\'I"'1", ('~l'i hitahr'n' Ahlllinill ~dn"'.IILln1 .1:;11' dlill m,l ~ n~t A]l\<{ Il[iv]f" uNil

v:.... iII cn

1"'.,.lecll. Hlilk ..-1"un&

8ln'~tga

I

Ynl-'llnl'l m,Ilut· k~ltl.u.lIQa, ll1llll!'lin ]ro.f,l90l1 [Irh ,,1 :dll sUlnm(' ,:5 lin
II. ~~·!rJjlilt('D~f'llm

,::"hl

1
[l

f>IItlll1k I

L.
,",'1

LI.l hn.Jk!an.

r("~

rim "lm k

m.~JJ'

.1t-I!ltl .... t[' ,lctl~ ..va.f.i '('0. Ii H. ZI",.,ti AJI~' anlnt11, n d l LlhTfk hi .. ('r~lu hn,'l1Ilr~'8h ~ m jJ!('orinp y'lif'li,l!l. EIII1ti 1m. ..... alan 1um'jy(' de- (1['r11111 11<;'

"I'

"I

yenl parti i<;in ne diyor

Oner

.

Rus
•(Ba. lan.il 1 tn e ide)
bl Ru!!.'I·.o, 1l;;:~'hJ.hF.lttn~' tott· rill; ",ttrllm.l·, .:evtlUa[l mlitcllk"e[l· fLllBI
111. IU dJ,i d:l!ithll'ii bol k(l;cdl!"C). Utrum

enl 'Li gellcll.~", M ko[ cioktoru bizhn Pori

t~Q

h l',.,tct!ml!d 'nbl;?ri bin rce kLI ml!trclik

1,a!dtlfUpiZ: pUIl/1Fc:ri Jkl'

il!tl rluclL;: lu 11 • }·orlll.l'I:h. CQ~teFi '-'0 "H},i!lln h l~ • 11ld1!1J1& gtir1!. .Mo~k y !·tl ) I k. 1.l.b'lm"lZ [lol.a!':lhyul". (Lenin) in I'C'!.Inmi t I~"n 11kOlllotifil;"ri ba.fLlld\ rsn llUl.ldn,.' depOSUDUI1 nihnyet gtmll:lm~si, bl 1

b~l""r!l'nb1t'e aiJ!:lm" d.L'('f'ced. ('(l~l:b.. ltiIliU till kadm.lill,

ill

~rln;
Bunlar:

.. ['It."C

llli"tiel!l>iTjoie bu boill n bJ1' mu ~kc lI.l.hak Imku Imlu.~ l1! 111111 L.Ir,. I.omira. i!i (Al") RugUn "'am U:arn'H1'IF.mli 1x.-~'nnA t ttL bu Iunan SEimtlrg('[r r BlLkanllgl mil.!; l~~an D ';01 Rk! Wi Ili:lJTl!l, 4 E· I4:iml ::!. :Ni~· ta rihlert al'lLS.lnd«

(Da~ - ali 1 . dde~

"oJn! )', mn I n. lLiikim eV\'ol ~Lldlia 1 I lam rJIZ hi I' DC' It'dI~·,1:' kornitcei k _]l' ma:Olnl tcklir etm"'Irt~,jil', 3 - Kow:;I'~', mukMtlC!1l y-ul~ 11 emniydini BagL~LdJlij:j: Idn ylJk~k Arah kl,)mi~pai" Y[l.h1lrJi ajJn~
ne Hi Ml}'lStun tUruflndau [,IElT! dil n g<l).'rl'tl·r
,U r, 111 til r'."'l"lkl
II,!'

:2~.

I inl id ) hornll'l1 hl"ml' n 0;.(10 "II;I Ii hllll) ulnu JliI'''~r.illn L rin» d,~ nlrllr 'mu IZ'lJ ,,":.II~hlrttli ill.l·
(HA,tarall
[I.

r hI u

'I

IId:l

IIi• .:Id~ml 1'1 "'''Ii. blr· i.1H~ilhml~ LIlloY J,I.IlUilkto dJ rln.r:. .
l'ro~Ffim hllkJ.lIouu II liil,,'uer ml ..ini/~

hlrill'l ill""h•
' i. •

if. Z
(J
I

:';"," ruhut
~"UI. r .
III

·1111.11.

.I·f'r~[Jnllli::nD11 Bu iii JarTa ~~nn~

k1Jl 1- :aptlg~mll:1 r inden ;-oz.lC'ri
d"
_
\> -ar

i ittilloeL' • f ay fjlll tillil !;itll aLI· J;I:iog"!iinii.l kab,ut(lI"ak: Bh:tln bUl'jlda dQlC'tQTllITum.z

10k moUfin hii;o:i.inllJ hiizijl'll1.!. Il"rl,Ji rl !I cI fn dUd~~ IO;:Wlla.!i1 ayni red I
§1lL'l!:llnde!:l
~lItlUnmUD

FilJlilill ~~rpL¥IIu.1 mod23(10 '{"'[md. \'I!' AI hIll 2m Ingih~u 01· ati;; II II Sli)3'I,'mi~ Ur. OJ~nl d.:u 13Ull u Un A.rrll,ve 1000 inbn \:'nl\11 ' Q".JU~1I liIhmin
e<Hl.l1l kbdU·,

~t!in~ ~'·nl'l mektedlr,
Iil.,

,.hkk::ItlIH (~k
'" n
!II) 1

I • U 1111 III ;1rn,

1I'l1l '" ':II.:.l.nlrLlih i"",
blrrkai:

L)l'0iUlIlll-

hi "I

IIJl/I~"jI

IThliddfOnilll ttllillkl.

komlll},Qllllll

'CO \ :J811rk k()ns,tl-in.

!lomnm

VAr

In

tl1.I.:ll

f['

hl!!m. de [ill. taDc.:. •• Dedi \'0 bID. ~I{lnmd!l.n Lj:rh.leblr ulprin kaj~"[ Uttrl i.st~m{';iIItlDi rwrGukt B II

ball!1i1i ce b~ne n tEln {'.run li 1'1F,Inl"
loeJil.!jL! ~iLltp

1Iyrl.:n
-

IllItiStel!llJll

gore, 2'5illl ~\

i"

golrnele

rl
is

'I'll

JIlr:!

mr.gl'ill"'')Ii'
iJ{

]lluftenir

llZalI.·

nlhIl.Y~·~ .Stlll!n in d'i:irt ln!Jo_:''llnda.ki l'.:~ilrllHul"" 51l1rark
dB
I!I'UlffiI

rnbl.-t 2GClIJ kadlH Yuln:rdL de rum. lE.Lill.LI.lAUu-W.L Bi r[_ 'Iii 1"" ;'lllldlerin mil bUi!-t...

h!jtlm

t l" saa.tlerC-fl v ~Ol un kuh'url[U'lnd.il dokLtJp hi llio a.m jtiB.r, d r'dulii ve bu d g~I!L'e
do .tn.UI'BI idL, itekim f':rtloli:fI'Iln i tr.:!) u· 1), \ i.I', U l'a· Cor .1' :etl n.rl~1 'i1I!l"

1~

lIanma!>~

kol'lJ.·

iabat cdiJo·lH'JIJ. ItJ, jpTlIIt'k'" ii.-,.u 'yi ,

Irnm~~.rrul'ln

dit

mlllerl erarasi komu unill m 1 alan M )liIk.:.w, i t
.. dlInl~" •
~ Ih 00\111

ii

Jtlosirot'R, bUlan -SQv;.-eti
Cumbun)'e"tierinin

r Bhl •

bdli5~rh

,;nnd:l bern tuu berber

tT"'dl,j

I!"-a~n

.b:J.,i't-t ~J.m

KuJ.J..Ol ;;I (A,A, I RI?'Ut4!r _A. jM'1 muhabiriuin bugiin Tt'nni blr fnlitiz kllynaim tan og'L':'nclitJne .. 1"", b rll!'finUlj mlll'tll'dn :1 ki!ii. tik r.hstin ml.ltlJl""('K!!'kom ",onn, muk:.J.duee; toprnldBl'1t sulbun In-dr'li mt':a.cleliilJi Amo delo'let1i"lluin ll:O'1!1ill'ileri H~ C"orU~m('k 1h:ccll' ~1Il' rill.'yll hr:ll·pk('t ch:nilftir.

dmrl

ku..

gkl·

':

"II

"" llituri!i~

~ I.

IlIlj

~m!Jk:lL,b l! b!!'linc~ tn:n len iI.":, Bizim l.!r.' nd , lLusust bi.r \,:1<2VO' ell bl,tinI1t:! iiii~;raLlr1t N~n Il&r. P'Oy Us dein:i.i.

BaLlI. ;;I~dikl"di In ~ l4rl!r.€)kgjr:r, lJlr :<~liil"dlr! __

hta
4

'iH~

n

~,..:du.ne ~i I dik+

SdkJ ilkl:~,h1i.c .;;;""lJuti \'e 1 ~•• },'II'I ll~'.rnull ~in. 11.:.1' ~ r ld tl c' 'lti-rilLp TJ.:ltlldIK, \'Ilkj t 1\1.0 Ii: I I olllbilir. FJr ben k.i"
O\'Ii~lm

lutynl1.l1a 1;1)1'1.', bll S11.-iyor, Liit~llfln \"8 i~t.i!·u.k l'd.etektil',
mcllTC

A r ni

J:tOlll~,

de- l'lI1'llnll mll kerel ..Tin l~lfr bntla Am rikn tnrnfrndan sunul HI mln'a~kllr''l'Ullhk Idli.1I1111D tallJllr imt~I:ILal'l I'~'I UZ (I\41ujll 11;"1 mJ.· tille \ 2lr-ml'jl(lrc;lrfl, '.'ifn I:.ondra. 5 (A.A,) tifu JUI!I dlglllTL 1J(I"g6~~Tlll!.i 11' chltu AkkJi. i'j!'lrrin bu lu i.alq i tutul" Id-t araainda ;[, 111gll1..: ken ~" ,oil I cil'l mt"V ulOI IHoilu makt dir, RUnJlln h, ;I,a ~Il .\J"llb mdltechii Ii," (ifo).'a hlU.ilmu~l ... , r DLI di~l'l· Ingili~ IJ.OH!'I \'e uskl,.'ri 1m!! Ie e iru- ~ ..hri t~lkdrn,'l~ri il'"ll'I >:Ill.Il' I.' 'Tii III i!"jti r,
A.RAB KU!l'WLU'j ijrL lU; Miltl ORDU.';IU TE:BLlr::n (ri,n:, I - ." r(3

ma:.l ..
OlQ

'cta.ch,l.

I

"

n BIZ! l.K ns.ml

1l. I&:r!IKo\ .....

CERl:IEDL

Jnl.ill1 rd.llJ ·JI"_

DiS

SJ1' .1..lET

(h-d

ii.D

PaLia

giirdtim

\'\'

"1 j

1,

BJ.·k'!IDIIi mil1dl~r nlLUarckl! kQ mil>NIIU Fcunaa, Ami'rika \'e Bel· ~Ik~mp KudUiit(>ld na'jkemu;.l0f51Jl. -

r.
n

IflroauJ,iLfl iDll1d get:
U.1~afl 9[1{ d dakj

nTl.,_ tebJit'l
11 ,~ Lerl rn 'r."ZilerlIlllz dLl~ M.
1

!{irdf. l\;ki it itt, (I cia idi ~zmeg~. dl)~a maia ~lkh~. Po. -. dt itt'''lmizdt'n g;:zlll-e-ge, dlll~s-

rkta yIJ_k blr

bulunmakt dlir gilll

'Hll,

rmuan

::li..ir.-lrkebdir,
h fJdi.i .. lilll 1m a ~'I'

MOl!lr.:n·a

illl; n!lkl;!tl1 1

I;lktl' JinloUni ... )l1"]opr.l,;lJ.o.!'IU.<:1 t Srnolf'I"l"k htlr~ If" .-I.JnuHI gurlJr, el!! loerut un u n Oa"j !:gd.Lji 'I"t' .. &8).... llWn!,'etin mu~( er \)lrTuiu SM(llen!'lk
rlI1(lia

dl!'~il oj!, milD, allolbiJdiiifll;' y3~·11u.u, hl[ H· SlIb!l hi!l:!lini \·.:nnt'''~''.:Hr, Go r-.;l c::uldC;!liT:u::te.5>O n ... r· U Illi. H.r.-h·:r~n ot.m\1"lld~n tcun I }'Urtl:rilIllHJ, Inliln. k<l('unt«n k'lI~lI
pol" lIl<:mudanQI \'. kalr:llnml'lf

II 1m. b

.;t",)t1 n~I.;R -

rada

pisti. clinlrii t~n. ouon dElkil.":l dur~c g.n~

ili,('nm!~ kD} n:J.,=an.
~11l1 ~-retli!,"Orum,

;ll~;.I n

k"!<

1.1

!lIt

clan gOJ!jtni§~. alhyi.!»e \'B prop;)· ~ nda.~' h.J.%I.IM g{jd.Llmemi'l!ti. OpilrlQrlel" biT' Ru.3 haV3!Y U U·
,oriElr-dl.

!;J."r!llyorclu, l'ofl.'g,.~ are· SL,Ii bl r 5e' ,111 ftt G:e~bc!l;II f' tutu 1lit· lolT, ba:'Ilar~nl &lip ~ otR. I::llraTlrll" Ye" h u ...ar'a " Q;JI ~rl U('~'!I k1I.dlll"" lierllhat £'d"'l'lN'llll". Eunliu alka Iloalr}nd .. ('~4H' "kur· m""I'lrdl. YI~·oIhu i~I~·ot"hu. :!i.ign.
ra dunmnLI_\'oll'la.r ,';: }~'f-lcir ...

d~ Yl'l'lerc

l!ltP.i!llO;lnnTl u 'rum

llel"

:rufJlllr r.ll~lnr

lllr:Jfmgiioze

., IIh ';;01::1 [)bu·,t'j Y I 1m l )'an -e'Tl{ gi.II. H ·lr.lIIn"n a 111':la kanan. Luztnn lo:t1Z"I';, tl~:J. Ih. Jdireklt kHdm!fll'1 da sOriI~l1rUT1 •• ~n uzcri :.,!hn lLillfli!rl, EIl;:>ri :;ul;asLnD
f'l13,ikll 101 maMan

\'9_ soilTh: kon"f'~ L dun l{udul3 !l.... b,.iuin Qiru.i.i,~'esljli' matu[ ~edbl:rled ilttil'S I."lji,!fl L'iLl~OI'UI'I t~dklk;oi lJiUMlli~tir, Bll "'cOlIf: If. ;1 ~Il gLd" 'k i il~ [IE!U~t"j'<! i \1I!Ill0 kbdL.-;_ 1 Arllblar \',co Yllhll{l]iJi'r KII' dUliiin e!'!kl m:ih:ltlc~ind al~~ kt's {:·trid "eMlmclOi hmnl undrl mubIJI kEllnlll'llarJlr.
Slltt:!!!E!i, 11

Lak"

I J..A,) _

I!l.un mnl lL'TdIT, DUJRI311

ya.

~ VIlI ru.nJ. etliltr.3'111 r !l.h.lI1<IT~b~ ~h.''ii1ln ~wle1:t.!'d!r,
0.

uG I'am
i"

bUyi.l1t

Kudil:!t
rl

!1:IS1 II

[l.~

It!'rtLn.Jl~~t
!-;e.!llni;'iIIiul

~lT)[lJmu

u.n Illt!~

I:;h

Tn

m1lll!r, Cl.j,;.~1tlll:dlrd (!" btllllr~ ill~ruru 21 imlm etmck ule!:e lI~ak kll.V'II"., letlni l( la· nmaj.; :.:ou ml.( ~rill£l~' ! rll:'il I:li.idln 1'>1 rcl r Dt~ r rl'bt!dudc-" ~'d~ clri f J r
lC,jo'

r

tur.

l[:. hI.. 137 - D1~ slyasetimia 1 t 'klJlJ l \'e' rmilki tamarniyetirlli. fnU)U.L.!,[IZild'll es<lsma dav ..•· Jm·.· Jl,l~l"i ittif.uk ve r:lu. ahe . liUk.i.uu l~ri :t:naL.fll .: 1: 1 I Ilk !'<rtile bi..ittin diin~r::r. (ie"I~·t lnill(! le.rite \.... rJ- j. i ld ,~mak dl~ tii· . Lai 1 i7.in l1e~lM'idlJ', ::n 1 i 13 - >al1:imi.z mi 1.1 • J r ar, Ii· ~11"1i l1i1ktirnh~ri dahillll (l butlill llli:lliiman devld fIlilli.)tl -e kllL'~ tilrilli: V~ mID1 vi alriklll we irtibatwl1Z'l H:u\>,v(!:t-I 1 nllii'€cl'~k miitek~bil l.a;;lUtilrl L' mill e(lec-ek bir siyasl'!:t taklb et ml!'2-i t,lrihi bir lJrlr(' VI? di.i.n~'l barl~JIl 5 !!h_'I/'~lcak e.n csaslJ hi r tnnt ·Ii.kld eder_

un

dostl'l!J:i

v~1

Hml\l.s[
fl:e.~r
....flKllfa.

lilkti-

i.inUnp, ,il· ~1~lhntJ;i I. DI· t nk:! .Hn k j. tiLl ' o:erl('nnal!"n Elilll!il lin i~;.!l' d·
Kapllllnn 1.r. HEI. r~J
'::SD

ru orlarot.

Orman aahibleri It ye:nid orm,
_.

i:diml;i't

5> rTfoldOIlLIJ d~tt

'Tarim Komt~;nmll lopn"
,Iwllun!>1 mrialt.j

n)~rlnll I1IecUs \'e ~nTIJjn}

I

b.deU rnu g:!ri ,s,.bib olac!lklar

l'E Ht'Ii.OJIET I:,LERI ;_l,Za 1 : 3: - ClImr-.IH-reisleri 1 13tiytik Millet. l-I\."t'li~j LaT.1f"mt! 1'l hi! rJvre l~il! F('~ilJ'rl(;!li, O1Y]]1 Zll tHl 'nld!il] ilir ~;:.c;lm de':n-:d g '~1'I1~ien tell rtl I' jl~Uhllb~ c3i:z ohr, R r ld a', 1Id hi~: 33 -- CumhlirH:~b:il~ 1.11bin r j:,i i ~'.. allll"ll1lJ:1 m Pi'· fi II h ricinde de :fer,:ilmL'31nc Im). ilm I hI',
DEl LET
~111 ;'4, Curnhurreiflli I Her d.l~Jndd. l:)::iglmslz kll " all ve 'intihnmndfl n itib~U'el1 p.Ht~ 1t"e ztimr.:) NHH,·.a, 1 ,.d· rJ a lr III kf:s.c.rt'k kel'ldi iIII bU. tun n.JU ~ flTtlI <'-l,l1le].l mc-tbw'l1::1. 1mfl] If I't,

!tlll;[H

tli..'omrl

Inil... I:jd~tLi

b~

.. ~ cl: lim ml, \rt! i~lIiz _gti(!}liiF. 1 rlU'!I gibl "~II I'll('ydl.lnln )"t!luDu t"lJ" IIll. roLlol
t t' J1J<:iI"l~-:-' (_;. t k

ltul1ann ct--r~'lIn c'll.ig-; t':llIillclll mf';l' dElrliLkta k.fl(,;iik, r1i Ii: \'1.' iliLr tt'htlelHI \·e~iQ.li W'at~lar UUrll~onhl~' 911amt,:Llal'llf'l liz>erinQ~n:l1'La kalJruJ. ki r \

,slltlrl rnfl~.,;III"~mnt ficltlM ftrulHlr.1 B Illnd.it I l: I.bl ttlJlrLlK k I'l n1Jl'IU~ ... 11
!..i'ID. .:1 m~lide:>l. ~UILL 1)J;lhilllt!rlne 51l 0<1 nUnt@' .<!ill.(' h:lk t .. nl:l'Of, n~ uUn9 dlln :lOU_ P:!;llij li:anll I~ rruak !mk :11:,11 11 j~ ,blfloL UI§ buJuulIj"or

en tJ.~nik

~Ik;lydl~r' Y.Qllli;1J.1l.

j

I
HI3 lahdrll~C ;:are,
kj)rulL.!t~IJj~

(hn U~ hIT

j'lI.1'lIr

.. -OLl Itll .•_

I~ln :B m~"Il, b-iI.lukllklll'- l~ll :l I'ILl". N tJ.lbl~n ~ t ~erlll1l .0;;1tI II! yem t 11 CI 1Il! 1::Jl;tul lJd~lm~~tlr, Bu .$Ur.:!l1e
i:lI;!iID~1::eK ol I"'L ('iill'UillJ1

W.Ll.SONil

'IEijiEK!.ruR

TEUJRAFI

or

nmr[ll.Irh~1

d.b,
1-.." WI •

K lunda

bll. nat

I dllAt Jle

mt(lll'l "e d~rtnirr
l1u birin..
g('~l ,

bu Ji Hlel mud I", 1';; In I 'illd~i1' 0IAI:tl ~o~Je iell rlil1ml tir; DuO!~n!l ','~ Qui1l(lmh
~.oWIIio_~..,., I6i

rnilJ,rQJl I:lIl~ltl·.

Ur.\

k~ci r

tutD.C~!;1

b~ld{'cd 6 1'1 ,BI'

gi.~'mi~ ill! su.m bl:d;)Flhk g(:i ~-id[HJ'(Jrdu. 'P"Iriklcr 11:1111~~I)e'di'I:iIJ~ katl:u BfI-

tuhaf

1."1EiiilI! ..

,a.-

I ollljlo

knlh ve omuzllln.n.'I IrIll(lI1T Hlurtlllr t 'lm:h !:tir :o.1JrlL, \'" bun.

,.~ mu

Olimpi.yat D'nicHik ekini se~imler]

JI~ l~ll!'tl!mt'

l til .3 ~ hlp]"I'! tarll (mdan ~'IJ1ti1ll.!l tQIU· kUlrdan 5()i)u dOJll.lm." i;;;;;!d:H ollnluLl dfli:tlrH.Ioltn:< !ii ilin dO:lIlumn"ll tLl:':] Ii. I I: 1ft' hio1 U,1lll!t C" k'Olf, hmlUl!i 1d1lH' 1'(' D('I dJ"I!I~rc 01.1 tl1l)ra.ll: - I -L <:'!lml;}Z G bll dtinUJ'Ll_ Ii! dl!l1 sonriJ cektlr 1 kL.~lm l tlml!"
I!'[

Nnll 'II! S k:lt!l!ln IIt:rL .~lN~l" hu Im~l1l It l'1lf. ",ttull;l;'c odL! 1I11ml.,yorl ~;I:\lnlug"1 !:iu to mlrlJIHl::lJ'H'I Llt~lImlina lin!'" r
\'E'rmlt
P-':oI't'

j

h'

H r (-I t ~iln

YJI.klnd:.l il1

mtl..lU.::Id,r.

~"""e-t DU 8Lj,l :tr.ril.Zl

'kOIlUiyolllard I;'IriJ.;,LJti1r~Jc MI:'C'lI9i u,numi lli'!.':r'etiCL~ nmul,1.C tI

e[[ 11 L~lo:h~L

ILl'

-=~---,,~--~=.,,--~~
D"nyayi bekry~ rc

tlr,

rc kll"IIIHn til Illet

,1;;11 LL~r.n ;j.1,:;l~LoIn'lZ" • lin! [) r Illl<l!'tltrln nt olnuG'!lll

"'&:I:iyelm Inc'lt~ nl!1:k lEn h
!i.[}n

kanlY;:l;.,r

\'I!

!.eDDil

IlJ,rlna ):).lldLfLlnl.e

Bah
de k~

A, rupa birligl
ID1.NfI

Ug,.~,;;Z'
III Nia/;'ltder

,~

a I K;rta~or~m',.:
1JI'lt<,'~rn~l) KcrlLr.t1 OZ~I!'IU: Alr.o[. lJ.! 130 I !)U\ 11Il k~jo'lI.Jl lie Llc.J1I I 0- te~b;,J. 1 • It!Il.mm P~JOIl 139,2 pHl:,f] k"~ybl kI" 'Ll C:Jhld (:0111':(' A \',:In 2 ~'bl 11 u,.Uncu c, B:at·l l)rhJn ,; YU'b~1 Cuz('l JI' i'Ule) tI". ... 'L r 1I~ i5',!i PU I 1l~i.Ult.a,[ht. m:/ebJ.l.I_ .17.: ILl! , bl! ylj'C('l'K kl!lI~lll;l j(.;ll I
rll.bLYC do L'll

M(Iollgl'Cyt' glimeLel·t ,L tu>-:itJ it mUll t:tituljttr.

I ,iDClilI.i.J tl.U'tl"ftarIIIJ' U-IILI eyleme:me ...."
.RWl.'l'II.Y , ...

Caka

mali ve Belediye
Q.fl

iJe [lay t iidc!1 rl
BiI~ fa Ih ~Iy.lem, q; tl1l"

==
_I

KISASI EMS·'YA=:::e.
PEVGA ~ERILE
I Nnm·1
l)11 \'C!

!:ti;1!:lerbIH

t,kat cw~
AVI
.: J

~'Y~
~II

M. ~

e.iCUHH

JAR HII
Iliml

~Imj n suyJc.nH~tlr:
...I."-!"emLm t lUlU., I:!deIller
U1J:i.

D.a...j

Mn

m ,hur Tliir'

Alul'le,1 C ... lh.. pn·t

l'a,;la.!ll;i llll"ZlO1.lJ}

lnklJ·4·
sanl)'.:Ir·

l' Itno!.'
,.!l1I11111

[de

Ii:!.fc bUII1lIl~1

!hUl11311

[tnC'ilk J'U' oJ

U<1~11(.

Ullln.hltk
j'l'ln

Ilf"
Diiu'

ts.o
(~ ""'~

l)ill

Umrtil

$J>I!-f

lj'CrlrlfJloi, ",1 .. 1 .. 10.:1 111111<1 1111 i:'~ IInme'l4.l r 'oj" II"LLn~"tlr.

l(inlo.tl

I;.~" 11':"
In

kutirltt XLI, II"~ r HI!: W I'i mllllll1 kaybJ 1I1! IlJrLm:1 YU:lb-n_ :);~ T ...\'rll~ yt.l("'i Rltri;Or!u 70,fi pu\'lIn

5~

11U!Jetin

r'dJr,

BIl

t~hllll:P.}'1'
tcdl:J.l'-l~rle ~ Ilmti:zrJ t;lltl eHl

III ~ldWttH "C ill tllJ rek",1A_. (tf:.;::11111.CUI!'

b.,

lli~~rd~l1 UOI~"Ufr! Iti, !'l1L!l , rtlln ;m "[Iii m;dnll' lH8l' I.,

kllyb!
Ul.lll!iU

~J!l' LkknL!l

l'i.l..b

I

S II

K'I~

n,
"P

r1< Ij,.. '11'01 '" .al "1iJ'lII.lnl II"ldl tam tlt~ 0iI,"1 tl n~ . 1I1'11f1.
...... "..

IIJnln 1..lbl"'~p. 1;0 'Ion

!l n.
1",_

lie &1 D PLl\'IlIt Ii:lllbl lit: lurwll.cliWlrl , ¥;lI'Lll iJ ·J!.!t4>n ~\ vd 1;0.""'(0,0(1 11f! 1'2 1":11';1 ItI" 'I[le ~)'al j'('rl'Je IkJn.'1

i.lrllL1cn

"eUn, IIUd~oIile'l
unullllrd.il

UEilnnd" uk

.. ,,.fj h'n4Z:dlr,

tlulUJldUn

""~
u!o

Jilm~. ki.i 1Jr

~

p~~~~~~,

I,/nljl.1

111<1'II"'!I<1 ":. ~~~U~

,'_T_"._.W~""~"'_... ..._
h·leri~e
nilL

oJ~n m1J~JVl'11l1' l)dlolc k~u.

Ii l,m:tI:lf]

fa

S('l\(1 I'i:in~t: I::Wm tl. 1J11~'lLk b![' 1~~'l'U m... ,' l'I;"lllt' rhl,:lt!cJ,!kll.-, r Bu ~tlhr;IJ111l b~II['{1 .6l!bll'bj (11..11:: DIIIl)' 1m IAtHi.ii.I k.lll'll ,ur; tutltUlneK U1.r tlir, T.... nrl(bfl lnh,. kuv".ptilll II b-ctm t bu.tiltl tt'htYlI yr tt'"hl l I!"d.'r mlllll;; t e blr ,rr,.

I

nl!-'!Il,'dlldi. E:,,~r: Aodl!!md n ~II~IIYI. BlIl.ro!'ti :.h.ll'lllm:medtk!iictllT' hilttln ~lt':n I;eY!l:Llmbl!rle~ ..n lH~~~i~L -oml! tm1 8 [)f[l'fl i1:U2..-eb MLlnllmmol)uln 11IIyrHlnl. p'.j !l:t1mb-el'll.~m, ~ht\ln JmltlELr'Ctn·lt'.-inl, R<:-lIunl Ekl"L'min Wf!ltlrll, 1:1 UIII rhYI m~llm: l<::h1.lh,.lclr. rll'nU, O'llf.lHII:I • ·\Ii df'\'lrl"rini • 11~i~·~·1.MUrrlll! nm ItJ'hold • til LI [(e"',' III rllcirll;;i Ill, 1-.11Ll,\-1I r ri, A!J oostl(O-ri ['rok mu(n siOal ~'.. ~~U~ hir tJ!'IILluln .. n E1lh!h \'1" m .. · llk Indllll.l[·re d;l.y.olllur~l!III
nI R nH Ji .. bid bUll'- 11 mlikl')lIm'l hi, ~i. "~r kilIUI~hllf1l'd.~ ml,lflnk IInllul1l1l.l I ~II'- ohm bill' kit .. :1 I IH irlnd ri) lIn I:! II - Il~ V n.i !m.-I KiW "m' I L 1'1 l illi, tAbka.1

AlILlTl \azdlSI

!'jlhel'll.'r

mahlilHll ohill' un

J'U'! ~1iYN So\~~t ~n.ikl.l.llleh 01.1 UkJl'l be5J.tYQ I"e buyLIk biT rl5>

ke gk~m.t"kt'edi.r
SI)"yet

m\i:1!lnir.

t;lr, t1~r

J "II

hul~ll. ,·1 ,rd'l",

I

10

tJr.

I IIUblll,J

~~ruwllm

n"r·

~~--~-~~

~

,

~

H,U:loYII. ill!)' .':Hy.3::selllli bu '!iiok y.[1,l]lJ~ mulut.kilU'l~e 10:].ti!HJ'..~ .,;t!;U·D:U.';l" de ,1m lldeol!l.'oIIl l'rIidU"'." S[>\'j.'-ut lUll tiID'I,) I Imrl:l Itkri s bi iimien m=ml.ismi I"o.Ll" rma.g muv' ak 01 j'ac 1 k 1J¥1J.;..·: l'ilm'blll ka Hillmaz bu.' ol:!.,. oj;jug u klmftnJlli oytemet!! lfu.k· J )'0 t Ur. !:h,lvy~t .}-'i.lo ilL:." itH~o.~, kl-';·

"'B.lI'rLlnl pllrUm"~1
I~h

I~.n IlJ'lIlnll !'i1;JI'

!

no,

IJWdj~U1~

VI!! i'ilme.z.

15;31 lillII·ClUJ baUIi, m~~!flInli1·

li~irre
u:1('fr,

ra

nrll!ril!<II'"

1M!rl<oc~,

l b I it;

tlllroodJ:,n

"'''VIl!t41 hOlhJ IWfUI'l. liD oil Ul
'!.. .. P..•

manan, Alfuhbgrm u:1.1i:1 dol1a :;~ir tlirlti Imltl.n' k'cL'
I <;.J'I"k'l"ul'.

ILl'}hr31l1:u

"J("I

, ~[U.
\ Imll ,

Y.lloi! 1I"".,,:lI'o'l1kr'n

aLidi;:U! .lIflllfT!

kLr,na'

adll

bir

ttlrif':!1

VI' ,ri,)! n I I! ,,, '.' '; blJlltlu.1I
I'IlInllllo. , "'liiihliUn !l.lln .rt P;II
B.'

tlicallilf.

.:Iri, r"1'I1
R;lIJoIII'''Il, )l'e!1 d',II1<i", ~,I

'V

[[l'ullt
'U'
QJ1

111"",,-111 IlrnJJ 11'1-

lri bolckabazhl<, bilYlldllUlk, ;n...: hUYrlC'lh~, hPJl!lli nndrl tum,lnlIlln !lilt!. uhanI13'\n;'jet I A -~1
<il'"

@lMe-·hac DO d
f{f(;iHc r' I ~ 1/'1 p,I"~ll II! ij,mJor.j ~ J:!;'I'nl rurillipll,! HI' h.11 .."'IH',~I _ .LW(."(I H' !lc:JI ,. _ rlur /lfl,;;uJ._' _ TO~JI}(;r ','rrY/lr1' K.l'h lin".f itlHl.:trt.H r,~upli/jt)'j. (.IIIP"nllu i - .1lr'n I, "dln' ktsiJ: 1~!..rr(lJrr!j'jll,n (,)W~ !J,l!fildfll"IJ ~ Oi'j.Ct"f"" "If [, hr,. ir(CY,!,,111l? '{( • II I ','II If, j'111llrJQ.rI _ D;~I'IJrr 1"· .~Ir,rd ~ O'''1d:I.,! .'lOllrll: I'U}."II J'L[,I'JI·«III~j.-ti 'j!~).~i iJir 110:' I' 11 ~~dlljJU Ilr'l !1t'ui l,i,' I.ktlft:t l.:r.lmn ~;\f (J.J.:jJl,lr1
r""'1II11 t,'B ][1,.111'1.1'

di kscls Ill! J.iyt'f ke-[ldi~l kalrh r"J P~ f>t'on'ereli" ni 1'."1n i";WtIJ :lUI. a.~l~l ,'e ltadlfl llr. I .1·1 . lit iidWDhtrJ iu:p~i de [). IIU to.H:ib ~'oiil) 1lt..'Se ahldllul':
Vt' '/1nljllill'!

vd~

n

JJEYILlUl1

~

I;"

ilzerirll..';'

mil..: itt" de-I' }'ilPI1. ",I,

t

D vlt·c Im\'\'('i1l

til Cc • h.'I' taratl yannul;,l \'8 " t'i Jl.U!;iH lnll!j buld'lllnr!

1;1

....

!,ley..

nl"'

"f

p1lr~j \!JII

U
I:~~

n

~e.

rJjw .. .... 1loQ1oo..d1~~ NlI!lh'l'lnm 1o,-1I' 1••

\I'"

iolnl......

.._

Ii_'·.

M

11'11'",1 liI:ucculla:-

Ijr?

Vl KLEl-ll boylu, [j I. vii": II' bmLllarrl1va.eak Jel"lJc-eJ' (!il'km . () :~n DU h{'riI, ;-IlIJ.'~ tLlla nit 11'\d an J'CPII01IQ b~l' Itlu.-skL: l.;J1c:~I', 1 ir.

rd 1M, lim - H, lH3' ~}I 'I

9c/ITt lfmr' 1;:",'t,mJrk 1'{' r:m-I
-

l.t

riillur· ... _

(D"I,

1l1i

1\",,,'"1 mjr~'nill
!~1"L'k

..

r" k Ie 'Il

Ci-

lijlhl"'ll

v

mii!!

kJ.m::;.ey,> ;;:j:i!il ~H11~'zJ L. AU.Llrni Yllr;.dtl \'C mUll f;UI'1' 1.1llQ taha vvU I L"lli. SOl r~. Null'rr ge 'U Il.~ Il,',} 11-... ;:, b lil f),'l, h Jleyg~L.ltlbpI' I,", J i u' • ll} t:\I1
0:

> i11 L'i IHi
Allah:

u:iuJlf'r~h~ - mezheb fJrka •• hm olm~~" h::;'YI<,iy<>Lilt> . 11Ir>".dtllUI,. gl!~ fniikll"'d inkllubJll.r; h-ab 1;'lctli rj k~uh ..r 3nct'lennmi~ti", '!=lJl'ihi hii~1i!;el~rin mezheb bah· l'iI il di nlmlynn ~aJ.hlllaJJ Li. ..
ZO'I

b

tlJ'I~I"1l [j;jftl.(]ljdl~.

onl;lrlll

bbi:r Mll Lirn Hllf (Jr dllil d I~, II, Ii' 'C k ,I I I {" 0"1 r'tit!. i.. lib;1 ,t' 11m \'1,' 1l11; F.:kf' mdel 1(11 I II' t't I r-&a 'h'I' ,'12 Lc.· III I Ilkll 11'.n. durill,in EAHuh IOIJu~wHl i1:t Ill]
rimA.

ind'

, zil u7.ahnal. mc,'!mun

1;..1111101J,lIldlgl ,gibi hC'~ btl"hil1" im 11 ill ,\11 inam I.':e.'!i,llt' I 1111. fII i:.; 1 ~"OI'U ill fI I::'JlII,T'''I'lnu glllt: ~lrnlulL' k- . l,ullll lH:t. 0 d" I.'~r.rr N.l('1 lee. 1 I [1. f L.I· go'iF'ill m, lUI t lr

m

Ir-ril\j"

~\ I ..he

d In

I I,l

fehl·

I.(;t{: U~I(111:'l'ur'1l IR!'dLr.

b 'h iilr4cnk-

V'lpur Safarlari
~

..~~~--~~~~~------ ... ..--~~~----~
Deniz Acen'la,sl,

Seyah,at

Spere

LOlld:r,
t:1iYO-tK

p;}ti

eM
VIlJ!'L~rtlfi I'Ihm

'f>! i!'~

Bur05U

SlAU,BO tlN,E
Non'!!!:
Ne,york

Ih:kJ~IIC'\

In

url,a,

:apur ,kump.mya.s,

I~(~p~,
"!Llb~mnlt Beclell LJra

h~tL'rda

Br~k Pra(i:

tEl tQi> IWI In

• !l(J(

~'Z'~a~rl~lk~J~a~H~u~_ r~~a~~~~
Kamyo _ SatllRea'I:

lL!r TUrll111!! :a.T~n.da

LJ dpl;ln E.SHJ\I,1 VE Tm"·lL" " 5 !HlD!'lfllryolu ii '"i. ,6 ~lJ::,nma ] '" 6 Kalk,D1I.'Ia 3
'; ,:lJIIIMUdlllll.a :!i

I

·"4'

7 .~• r ~!l

lIIw:1tlU

m ap r liflerlcrl

m/l,H,AV
'Dlhfl::lSll!l/!I<1.i!
I

I laDbul Defte,.dall"hi'IDd

I'

sIs, SONN A V~,N
:;'Olll :alr,llnl'~8 YIlk_Ilf~dald u.pur N'~")'orktaJl UlruLnJ IIDJ~:Il mILLIt'Urenk "1: Ilmi1.nlmlzd.lll

11l

M .. lh:j;)t'dl? kmlull::tl'l

0 ::'t1,T,T.""O 11).0.

II RADY··
... -\1,11.1101 P.rOrralD
P£R~~.mE
'7 ,2~ A~]ltlji
-5,

'1·..........

·I.· ..........

iM

..... III '"tIr

•••••• :

: ••••••• 1 •

'--

10.

tt.ir footo HI 5ttidc'lhll:cr m&l rlra Ilur .. IlE'l. ~amyrut , jD~ No. 5H' ;;;-124/30'
UEktid:tnl:'l. Topt~g bulU& , 30 1IW~S-11'!1ij9 ~1I;,tQi' NO. lil:l J.l marza hun:l:!. I!.am:i'on. ·"100~1:!'4/l1J

-

b. a 1:!."'5

il' yapra'kl

mi~.:;e i r..n 1u-.,rlie me'l'kj.dc bu·

lY(ln3il. MU)n.t hemill -mci giln'lllllin I!-nbr.bJ HfIl:T~U All RL 'JHo:r 1m.n(' ,rtU hltakl.rJ. 'w,'U. lqr.!"'u; - OlUm 1 ir t.r..~!Mir • i \T,nkU ~th Jitt!' mMlilblJ ;bfJr ~c kada:r OIi :.-t. kurtulamaz. Vaktj gt:-hnc-

~~ y-

in TI t tieD ill; kat'! Iblr TI~U·
1m

,1jIJ~'ar 1 ... 'nC'Gdt'P

l

IItJllllnd AIl,lr,.lIe LIJII Bo".",

-IUDE,RK
-'f -I-II S'""
,',

-RK V.p

LATAKE - IIEYIUn KAY1'~ - I.sKENDEfiJ~"E
N!:VYO.RK

B. e-

1,lO M,

.iran,

ve Il:oo r.:

'

., '1

7,30 Ml"b:lk: Ha it .~• r.

L;JllliI.:nlm!zdl"d., do,tfllll ItAEtS,ILYA-l,ill rl" II),' tic lII"i,.. 'til hID; I ed,.celdil'

l{1iIl :rUk

'l'1iI

)oh:1J Ma.DLlItl1u,

R, a9J uln
h

1.1~tu(d'l~da TOlltaslncJa

bulWla.n 11, 1 m@tor NIJ. lu Op~ rna. • h'Llrd n k;i m.ytm. t,.')) 06')'-12t/32J
To)il~:'l.fIl1-da bulW'l"n

1.fJ Haberli!r. 1,00 M1WIr· C~ un H.
Mil_ZIJ[; IPI.J

.. )
.•

1500
,bft'~ V.pUl' K'I.lmJliUlyUl

U&k.udnrda-

F

riB, B' tp8rlCOve:ndigir

yal'DUraca.t .. 'Gala,fa Hilda ..• Han Te~erQn40919,

Iir:b!lUItio r,il

) m~R.!1him ~a" isme Y~'lI~~nl:. ~ uh1U''_~ t:.D ~. hl.IQ'ltktt' a,'1b '"~ ~r • n \. a n Uce yoklm "onnhl !hni Eli T:.hbe kIll~ -llll-' e ,.lrm,k )i'ltakte. blmek· oien I?tr'\ ,nOiJT_ ).!2'leluruy~t :;iJ-z T 'fI: Ko.rd ..;lal, tilRlm 1H1[J HiO,OiJO Me~r8 gosleJ'lLse jn,I,;DU,g"1 m.p~dan , r; htll k:~J'->lrlh Ui.glm 'Iun l.'l51)'O!JH M!;! ~r.e )u.InJ kM .... dll~man'll ,_n J.illl<_.lan L'I,stlklL !lIH 1I0.mm M!ltre -n.l~!lW,-nglla?1 rii#tisleri~Y\Jk:Ul1i!l nllkLlIl"1 rnzlll mltd.d~1~r- Jln:;:arhkJil satin !ll .. Ci> l' J' ,!:Ii Poe a • uuur: Ok, t.l..n vilzlerl:I: - l"nZ;;l:rhk Jot Ma~ LlI !ItS uma!roDilI ~a.lit. 15 de K ltiaUl';t.a Ge. niz~ j" '.Uno f1Iflfllii_ h~ra . g'a:;'r~~ DILl ::-'IU{jUrl,11t:'it'd:!!1 M3dd(!1~rl ~ulJ~.!t1alun ko..l1lhyolllunda r;\Pll~tlr, edio-" ·<Riebe C .d'l E .kl-r :'I ;) _ .ii!arllul.lne her l[:lLll adl ;~eD I!lubed~ IlhD:!Iilll)lr, t!1Ui tli'l t~ idir, .. I$tc~tllerll1 Dt'JlrU gUn VI!' ~att-e t-eIolll rdC(t!lrler1 tl$Al - rin Hl4 . nil Alinin b~ mii~'_ir dt'D rUzde 7,~ gU\'enm,c pamlarlle blrUtko m~_;d:(mr kuml.s~·O'n, . tJIIlf'J o!.l( M nZ-Ilfie l'!Ii.ics;.aelt! ,til' lila rl, KlZJ~tJ, lid bo.rsf ds. Dl"l!'har.;t,.t'""e '!rbirr~:riI1 i<:l.p~'{,r]a.f'(h, Fal,.rtt gimlt"T f'€-I;t~il:ceo MlI8.vi~--e fE'D.a v:'....jw·t~ d~Uyal'. !la_rb~ kill ~r~'iak ihtim~JI -;! gdt~ltc., 1:1' .l:iJ1,illOrciu. Mu~\'i~l. uy-lit{ ~ir b tlm!ai:Ji~,ii i!;,:IJJdelib. Bu ll"P,n}

,./s ULLA
2~29,"ag~D/9iS

Tekel, Genel Mii.diirliiiii,nden

mIl GUNDA
12·ve-loj Hnzi r'{ll!l/948 '!l1Jlkanla.ki g~mll .. r JliR1l1burg BHmCD, Rtotndam \.II! An,,'crs ~I!I~ mill getlrip blJ ~Im~nlll) I r IW-il Ntll.DWI vc lzmlrJ!!11 mal :rijkJeyreli'kUr,

U45'i12-liti!l32i motljo KIl. lu iflot"· rll]!! m~rka. hnrda 'IIB-JIll'on· HilOO..)-124, JH r.r"k!ld:\·iI~ Tl;lp~~ln~ bu1 D T lO!l~ Soi mohir .NIJ. Iu ~v 9](1 111 r •• hurda :lI:&m~cn , (b 065-1211 ,34)

n

a TQjllB$lnda buJ 31 6iIt'Cl':;OlOJ mo or No. Iu Ka. ,... 'l.d. FII;lTt marka h .. f1l. II ~ron, m VIill:llrlaf ,;:;lIlLl:;-U{ ~5l

n 58 A\'lhli 1"11 Ilrc.gI1lf.l. 18,00 ~.r,~,!l.}Oln,
H1,CrJ!Muz!k:
(iotll;:c.'Itr:r.

B-JO 11 lU:! I~~ r'lIm }..t,]L ert !I,U 1>16:-!I[= TIltCDr;o,:&r (PU 9,00 KiLp.ilTlI-ll, l2.2~ A~ih~ ve progrdltl: • 12,30 M, Ii, >liarl, l'1 J(J Mli:l:!k:: Ce~.tI! . r 13,00 Hllberlt-r. lJ,U MjL::JJI::; ~arkllaJ", 1:3,:302'..11lz.Jk; Sn E U:f_'" l~.U Mllzlk: Jkrkll r, HI DO Jtapanl.],

Rauyg D
I.

~~f·'

230

STEVENSON tiNE
I,lIm..Ji Agl Utll l:nunt-3.um

B1J)'~-kotl TE: Wi)rU, Jatniill.IL!lIlJJeia hu lUI! &11 21 ~::II:IJ JJ1.i)Lt>r 1\10 hl EJltH rnarxa hll" tl. '11;.1 nl~ !tIl, 'Ii OOi3-1~'l :ii&1

UtlO K~mtf:::ma,
HI • .f5 MY;.-I!1.: ~~rkl1. 19.rlCl M. 5, ap_n, 1'!l,0i) Ha'tJ.r:ntr, 19,15 [jc'.;'Il1L"it~ B 19 2() MII~J~: •

:.00

U

&m ~nl'
llH
Clba). znotor

!loth

btr:;, t. brlknsmda b\LIWlrul nlot6r ~o_ Iii $ It(~of-n ky.f' n;ar lU da ka.1Uj 01]., lSi065-1Z4 3j)

Yur't1;;;,r.
Inl;f

s

'-:-,

5/ s Noah,Bravo
iC' • 2., ~hrl!l!)Hl SimaU A:mt'dkadan, Iskeuden,w, bir, btankmJ tlman· ]annA )rij~ g6tiri-[l, buralap.dl3ill .AmE'rika t.-;in mal yol_t.u kabul ('dool',

is

l'(l

du!'u llll!:fW.larlfl udarl "i ~ r:~ rr,k~rifilil"l y:;.-,:,r-:D!lanru ge

.lmr{ioun ia\si 'eloil~ ~!u.triyP or. ':: fb ~ i ,jdadma r;;.f jU re t;:u.i,Jp.r \C" r.t"p wr ~2.dan' - 1",100 AJI_;;,bm 'kiUbl. MwliI'JoI nfr.· lrnT.bnr':];I dokiilme I It (l ·ifh:.• dlye tl:pl.~b_jj

~!!!~!!!!!!!~!!!~~!!g!!lll
Odle,mi., stadlnd kaVI,a
Aalll'IRllJ jll nolian:nci at' ,ilrhikJ. orIJJof:~rcb~/(li_
I HL'lSlliiU

.e

~ra ]nd=l- Imlunan ~5ii&~'bO 1'.'00 Fort IniH~a. nu-da kam. )011, (.,106>-1:,1 351 CJ D.lli Dli; ["I!:t~ _gn£Lj 1l1l];n DlIllm:; n (l14:'i1l4H mcfiir No- lu KanR(l:\ .t'ort milr ·:a h urda kll1n:lo-O!'l., I \~II!Je:ol-~:!~ !el ]j'/~ I1n(l,

l .'5 MuzIk:

5 ..

21;U5 Ro1.l)'{] G~z~:sl. ~0_30 S ... be&l Slit" r 20,35< Trfllsil. .21,3!) Mi:lt1.lf: 21,J5 Ko

2l.2Q S"L'j::H!!;t. s..ut \'101Qa ,{' ~ SGlIClI;Hl "Pl.}
u~~.

Oil' tutolll, "irk.U
Ankara.5 (Hl1BuiE-i) -- Tiltuo dLP slI.tmak i~]e_mek. jhra.c et· me]: ~bi .ouULD!lf'-ll! tlai ~l!o§gW

H. PA'rKURI'le ..
.

-

Yukll-ll~a Y c1r MtU .Emlak J ~rI Y_p.lac.a.kh:r !1!It klUt!rin

'-J]'

hurdo.

_ilny{1nla~l.l

9'1' P:l.zal'tl.l:;L
1;1'dul1kl:\

OltU :>1i.ril-1 1,5,
IJ.

,

Mudlirlfitd$ld~kl

kamJ~J

a3t"J

r.

~Mle'

Yu

1 61511,'11l1l.l.ntazam

l:iattJi

Adrtl'at.lk

JJmIoJ:l!::m 1~1n

.Idm!il;[ ll{'lgelll'rin tlCml GilD ~(10 1U\tlllde kom..isjolll:ia. :iatJa hlle mudllrltl~« D~l,"UnnaLarl,

22 00 MUJ.i~: V~H)'Et. MIJ~~l;lerl Pl.) :!1~D lI1ii Ik~ Dans 111
2~"'5 M. oS

as

~~--~--------n,

p~

olml1Ji:,lizel'-e merkezj klll'Ubasl:na
_l1li

AnknT'3dn

Yu.golhlya ,_ Ri.y'all:,il
Adriya.tlll: llinu I a:nmhm ~' 'tirilece.il: mallar l'!;kL '1'~ bl.l li-

.naLlet
1·(11(.,

,1"';-

,f,J; oi~~u,;:_,D a:.kf'l"i_llil'l F..d'~1!I1 ~ii"iI'l'IlJo!I
d(>r""~ J,h:..·,lYf-~'f; b.i 'Odell:.1-'l.
i13ikU'illin
lllrtllL!1 1

zphulr'

A,ustl"O 'il:'u.!.'l!: ooonim !iirketl oi 11 :Bakanlw.E ll.rU.~fJn _hmclI Dliisaade ,edilmi;Ur. ,"_+~+_~~~-s,-~_"_~~'f'c"'~ __

1. 1-,('1

~rLlp nltisi

ettl

_ Ode-crull L ,",up mill!
Jl t;I T

.

r

spor

lclllobHe

S!mat.
~11<~n

Ji. I t I

nstltlll;;l1I SOil

!1 u

0 n e Ir ve -V" . I dl.A- as. vce _:..
.... •..

"*_.

maD~a:ra :!,fvkedll~cef{ yi.ikler
j!;l g

!!,cellfte-miDl" -mih"al;aal dilme.rb.

e;~

'TALIKO
lday1lO

r;lslll ria yaplJ!rken

deu",nJn

sIs FIdes
IHS
£ODlUl.da

l:mna ~~r\l
rftrEffi

bir kl\vga lIr
\'1:

"'CUNClT UTAH
, f'I"o1uo.I:' AV1li_t IF&aiUII O. .l!!U .ralmodlUll 'lIellli'ohwag "";' OQel" - YijCl~ C!,.. l7UitnUI pml!D :Id~.ll!1;g_l tqkU ,"d~
'btl eJ>1!F Delli!: b:i.r ~bild~ ~

Bu_ell~s,

k;'iml~t'r, Raw f'-ll oyuncu] ilml

Ilt!r !lti ta

,Iddia

YC

Karar

Ayres i~in ~'olcu kabul eder.
BLltw hd'ilAt l~ln Oa]Mli,
~;Pl'l~e :E-qkJ 'YtOlcu Sl'Ilonti !!i~r!ia!iliilda FHlnk H:rtJ :!. kala l!Du.:racaat TJ: 4f 707 loll

f!:lmH\ tar-aJt:J.l'l3t"lHIJl de. kaIl~nl-PL]~ bll~·\m.L.l;:. Sa!'ltl !I'1ili!ta cl!ni-; .me}' , : dUlUl'I'" diJl1mu~tiir, HII2~T' bulun' , rna ·La ohm oil" miirn;o1:E' ]'3m;[arma

nm

murl:ih.alfsill" gii,,]nk:le klJ,'I'!l:tl.. l 01111I!Lllnml~tJr. !!!Ill mue:'>S I hfi dJ..t'de btl" ktM; g4:l1I; hatlr ~lJrelte )fa talE< [I m)",'_n;hl",
III: de !nkJflIf
flI

"aJj[)d~

olGl"I

spor

Will [!lab!!. pl[nllmJlhr. Mll1l dan I'd;: mllo!III' t QJdu tuDdan ftilu::r.tmek ilHli'edj.:. Mi(m I'ellot ~Pl'Dd .. b1Fdii ...um kDtal!Ii!l"~J lJ""L 0'
fI-

Sahhk Kereste
E€Ste-.sj

~~ It. badL!K'lerle balIil!lJms. ~a k:llll:J!i;>nl~mJl c~ZOlarn'llr-llma!i1 m'lJhltte beklellwditedJr, ,
)II '( .
E_ _
!!iE!!Z

bu

IIIU lhr:F TlllTk
imtii'~b.l.D~~Jldif!

mUDtln'on

ol.'Q

]

Slffin u\<;..51_u .... i btl bakem _~J-:.~ • t bW-jc, n ,6<>n.,-;;,. f"'lam I1D.\::' • I D ~l1tiJli \ if' ~d di. 'e I'lrl! I..--_r ~ m adel~lIloe F~IJ{'tl ~lrlU. Hil.J.:E'ii.flna itir;,z e. Ci!n Ah t~rufdf,_rkl"Hld:m hir ]'1< J Al, . i"1l 3} lwlar Jri .b~-

,.a

I

'Yenli

ILAN ,IYA TlA

b Sa '.ah ·In
I ,

I'll]' kI:;rm ddHml.1~H. dlr. lUti.bclillud IIlD an.J1-D. 1i:Il'l!tI L13, knnI pur. (l;t'ooill - flioer» ,iI1.- ~UJ<II, iI hQf!} ijr KenlUl HJ1um esel"l.rlDd~ ~5ri_~cl! !it. ,_ d dldJi!lJfm me.".:-mlt n ',~ l.i.6UIlek Unrr:dlr. 11'11 klS'DIi!t

'1-.

,e.r

1IiI.~d:

Ifbknar kedana ucuoz: i:j., yatla tJemib 01UDUIl'. MI.h<a.cail1!:; lhsa.1J Biii.kin va 'Ltltfi D'ieSi!l'. Istanbul Y,enj Kerestecile_r cad= defli 1100 No., Tcl'ftfoll: 240.85. I
Vi!

H~' neld !;lam

pjyalladan

~~ ...ka"I,:

'" -

rho1

m~'!'..._~

5Q-H 11;

Hil" "k. Oltl:rnr; 6 - El~'l ~. 'I - BUyiJk: ICfrJ: !I. - II. AfIOOO[1. hlttl-p; !l - B.~ ;-.. Ja.r.Ln Z:.illlfln.L:l: [jr
'rUkARIliliAN "~A~I

r.
h

t .. !Lk"

',;

r

Z
Br'Mo. Ti~a!l!t
Cllddii;um ~0.Ir.1U .!1ln1 elac-!l~lmtbm

~I
LlSCiJn~I!D

l_

8.:Illlp, B;,1~lD
.2 _

T

'

alm.J% I

mo-wr:
r(lnur, hurdur: Sl.,\_r1\(OCU.: o \'aLl

Tan:t', liB,

IT. ...

JI ~ll,.

~allJdnin.

~I Hi:rUllni 1.rl.e)J..ant ,g~lirojIf-, HI';1.~u Ail ve ,!;:G-C:uldlll'1Jl.a b<;".jo ~ :Hal!,nJa ,", da, Siller IiItdi.

I

"

boer ilriWii ill!< ":Db... cud .. mdeld «X.!lub n~ • inblibll Knn~I!I'l~riodoUl il'eda:rlIIi

iii

,-e

ill,!'et

'Wend kit&. !arm

Yenl ~skisJnLn huk1nil

nla,,- b:l.l!.all: J - .1' \f '[kat, lam:lIl; ~ - Vll yet, l~l~"h de

yDJriu.-,

Nota:

fi:l'rn,
I, In~1T:lt'Srft

"illdU:.M

~·~vv~~~~~vvvv~~~~~~~~~~~~~~~~~ lmli'~'i!Z_ ...",hibi:; A, CE'l~ UEJ)DIS ~~I frtnllliJl!LL

eo-

.5 porta!rolr ~fj.s;JflrJlk refS!

melf= :uke

,u.

0

lmp::uatorhlgu ,d'~\' 'r1ml ll"~J'lcln. tk lIliJ.rCi:mri .flu.ran Sal:! J_J;maWfi $imil ilet }'s,.
::'t,

1.1 IV1, I"ez loI]m t' lliZl Hi Hos;! _ nl Z{:~TIt-mHo i \'e liarreti HuH ·Im d Kt":rbi:tada eebid etm ~ W:I:I }T.f lki bliml mezhehi i 1:1", nd j ::lytllJ ~ ((;l!: '~lddetlen

I~:i :~~J!~r~~~r~~~~ln~Jl~t~~t .~,;oIii!!i!'!!!!~~~"""!"~""""""~' ... 4~-.I \. ~
ru.u aHak olmak sur:etiloe men· :tIu, muramna. Dail OI'l1lll~hl. Simdi de Same':;i ll><:lllfl9:iln" mak i5tiYonild. Fakat MeHk Er· t ..hm ib kl:O oldugu i1:;in oaB !12akIH~tlrmak pck kolay o!ma
~Iner..kh. sjhil'IH2 taruyardu, 0 211rI'UIll, \)1,1 sihitrbaz }{adar- silliil" ilmille :killl ~ \-.ii'klr degHdi. I

ede'blIi:mtnI:z,'

IJs1O.si t--A

:No. 14:2

II1IU'

~'iI!I1: f'ATIN '-i[.1"D,-

nlil.iM_I~-i

JIr: fdfNd ~o.bil]II"miin'ttib-

IiIlBe,,} -

B.1I.... dl{;1 ~-er: .;-:GW:i!,Jo na""Q~\t

r~ b~r rLhtb~; 7 Sonul.;"i, IE] ~~ Ilnii:(' YuJllUll5tanda ~o,1ur Tll'.!!I~ lrr'" h n 'Ii"::l-S r.: 8 _ Dort, l <Jftl z:lJrtJ. r1; 9 _ lhtl}'u, u['fe ... !a. .Uliun.
dah ~,I':lr'll:lll

II!!!!~~~!!'!'!!!'!'!!~~--"'!!!!!!!!!!'!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!'~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~,,"3 _-Oi!_

~"i"' __'""

madd!:,

"'!

i I
• I
i
I I

$aTi

l"el,.ilca

,",,0.

27

..----,

A

'I
,I ..

OJ:.

P:'Il:tk do-gu .An:ado]ua'[I~t"G,IIi\_ I'! anda y l.lllHl~J Yavuz SeHIIll Zoa1l1,iH"lHlaa ("a.]wran eav;ujlma n514) '11 UQ]3Y'flJl~ yuz bnllerl''t m~ .lJln JumUile if:e1M!b 0]. Dli Pnrlltl~ rllzll'l f1iYa2,Hini ta.

Ver,jr S8kartiH~. me~hUr

blf

'-Aciz bil' kul

..:;..;;;.;:;.;,;;.;;.;.;;....::.;";::.::.::::.;;:,,..;;....::....;:~...;;;:.;;..;,k~.~.:..n::.;D;:memJekete

:.:D:.:.=a=.II~_Ii..

. •
"
n: .._'"

I

1frid, "-'1ii'bHln flniinde !lilr met]e egile-rek son;).u: - Bn· elllTilli:z mi, var !<ollila111m? Sillirbaz •• 'e_:z.i_r Sa],ar-dIl;;jn n\~ua(';:lI'l~,_i .'iikityetlni anJat !.Ilftlll.!l ..Ollra. dedi ki;

EVyu.1(1 BU I..M.t.CA.IHlN HALLUlh.MIII ,UIL.

I

,·e

_ EI,' ~ruMatjf! \·azilm Il'f'm[ek~,ti bu kn:dn kur-bmHl-k

kib ed

Y:intz Selim Smerle r mut:JdeJ~ye giri.iilU. ut 'alub .£i.LrrJ.nrda 'da bll miJradcJ'e dev!Lrn etr i. Bu_t In ~ahl'j. Pl.a.l~a _ragrnom §fi Ilk 'I'iir idy~de

n:Hill

11

f.lZ

tt'bu

zaID-Ml

YErr~Blle-dj.

]e

d

De DlW"B,d!m vaf:.! a '~.aha.kkuk et .. ~}' leI' ltikmh.'l. Arodan be.'} dOl· tllirdim. Seyfiirl'fuul'ln yanln~a kike. ;:;:el;incC' gOkyw:i.imJe siyah "czir, 8ihir'b~ ... gnti.Va.I:.,· a - 0 Unz ile V.a.h~UU 1:it.'rnn i· da itib.a.r1D O)Ul', buHH par~ru;l gibl bh' ci::.im ~i.il{eliL hi'kayesini b.lUj.u1tlan iSO· lillrid0 b1rrle§enk memleJ:rete bil· Demli!'k ~[lm 'nin bul'ad:tn peyda hh~; ~'jU n~ ya\ D~ yE'.L" Dun,," :tolal' anl3~tlktan sonra: yiik fe,milikl&r ya.pac klanm uZllkla'}lllrllm.!lllll Se~--riirrad dOl iODl£'gC bOijladL - t c, dedi, () velt'di zimmw J,nbmilli elmek k(!l] :ydir, i!'tiYQr, .sibil'baz, on 'll.ld('lti Hl<inga 1In r,Jernno 11 DlemJek"ti kurtar'- A:n]o.dun, 1I111adim, •• - TabiL, e)lilelte .•• iciJle ba!'1ka bit" tidBU atb. Y (I"m. fiundi ise, ~ar!le'den kilT'- Ma.dem ki, WlJQl!hn, - Tek],j_£jnii emir teln1iki I'Q iLnmckte olan buJ M bil~ nhny n 1.1111. M~lili Efr.JJnll riz kI· yar~ edec:elCiln!. bITt" da.~hl1. Bulil.hrn i.1;'i!lden e4e-l'lm, \l'el.ir 1I1IlueUeri ... 21 (lfcugLI )la]de ondall da ernm Size Dflflid yardtm ed.t'bJ· Si bJr082, 'TEzJ.["illJ. 'ilMP.t.tigi. ]Lcll!(1 l, oo("akIaI1 'lJi.I'e1~ gilbi dilz, t::1~gilhJ1. ].iri!rd? ;_>gzi 11:0]:.] lHldat' btiyUJi tluo' if001 Jl3.l"O!daD :iI1yade SeyfUn-ad'· Sihlrbaz (;ir'kill 1mratln! 1I:iI-u. &ame'yi sihir kU'I,.'Vct .11';:: m mifatlna hall olmFlk, !lli_sni.J ri.t ,~ktJ, GUlled a~of::va.l12:v ya· rtilsturR.tak ve pula di~rerird b.3basul.m elinden alJp brJ.§lm tQ\1(!r.cUlriiU:r.ti kllZFl.nmak .istiym" 1Il1l" bu ~fI'itiIl afll Mllhlaill'di ~Qster(' ... ~1r fl;11i-rll1: ~il' ,diy-am tl.lI:pbj~ir mi in? Mubtatif, glln:1 lnilaun l· ilu_ Veziri ael:l.llllt"tJedikten )l.OIl - 0 Im:dan nirin ~min de" _ Biraz giig, .. menmz dU,m~ idl. (lo]lln ka· ra bemenilje b.d dl. Sihlr gil::;illi:o:, v..dr hazrrlleri 7 •• - Hili dQ g[!t; l!]I:gil... "Ben de l"lnp Kamer d g-m'fI tCpi:!simi-eg-dlUllft ba.~I't1a ohlJ'Up J-t;lne b~ r'iIQkU 0 !tl;un Y;J'13gmda S,ruJll elkndeD g lim l'lU irtll ya 8-VU,:< ttitlilU 11th, :Ka.hn vo S-il["~ :In aru Ylna E,'tit ldzm~tid, '_!kD ufun;!uzJllk alarnetidi-r. panm" IIalI Jl8m ci t l !l 11k iii uill 'k tl:ftllI OJ'1!lD.t-n~ bit (le lruUamrd!..

liasll fenallk Yflp;abilk?

hr,

DcrtHlJ gidil'l ~Ielik

Tn""

UrUr:

~a) fd s.a~ llfi b1:nden r.l.f istiyorsul1? mak "ndlll lIi),lir? diyc sorar a §U ce\' In ,. I'cl.'eli;s.ill: ..Yooi !Tiin ~ SOIlI'tl. ::~hr_in tl!~mda b.iil' '_?er(! .. ,:f,L~~~~'=";~';';";;;;" b'l ~r:.dn' t[Urd\ll mah5Ln. K]Zlll. ~rli'TI yi 'bu ~ndl[·iJ. bl't':l.klp gl"ti -__, ............. ~~--"""':!L~~l.:-:-.-'~ i.lollmelisl[l. Ben, igtetligi~ z~. Sillkal do, !!Iud .tna ] 1~1n mE:;n g~li~ ullU aliFlIll. Eiel" BO' Ankara, ~ 'llius.w;sS) - Jp. zumll( tutma:£~-n:n, ~ehr~njzi "a~ u:li mEl...dd~Je'1 imli&-<im oetdt)Jl' fl. ctimJNliz.i k~hnb ederirn.:o tri:n Si.lik.o.t d6 !Ul.ilun am'bal.a."1 Mllhtalif, "ihirlln.zdall aldl~ ol,a["il.k teslimatlnLnlmYlhdlil .. t~Hnl,\t mu'!ibiT\(I", lelik Efra. siDe ViC'bu. mae.lueden yUzve ~ 11111 Slll'a~, U7.l'lille' giHi. To., ilk indirirni yapilmaS1DO, Ba' 1 •
ve

hm :,Hr )'Inl ta~ nlUl1,na lc.t,,\ci:l.)u-In.

"f'"

Efra-

atliq yng-

rd

tm~lnd!.

yaglJ1Ul't! yni;olllIi {D~ [11'111 IWJ

g:1"J

"tic.

11\1'

KUrQ1imrll

k

I

veri

,Or 1-;.
n'IL nEil IIr. II QII .. 1 DC I .3 Wlllo!IUIII 10 '1 ,!II1I11I, :3~(I I'

1
1,~uR~iYI1 .. r
--

,e
-

6
~-

VE HAK,K'IN
--

Y.ILMAZ
--

---

MiJDAFi:,iYiZ

AVF

~all,makta deuam edenlerin bizlerden. goreceg; muamele sevg liB stlygr.tlan ibarei olacaktir.; ,Memleketi Demakr'at Part "den degit ba~lndak'i ef endi • diyor Ie den, kuruculardllll kurtarmak, herkes ifin 'bir bort; /zolla uazi]« mnhigetindedir;
..

Oller'~1 "Demok

lit Pariide

======~~======,

i

Ta ova Bolgesind'eki Af;

Ilk Hakkln

De
emilelrimiz

ge iyor

Amerikadan
de nizalhlann

alman
dordii"
proJJ
Rll
t!

de gazi teknelerdir

r

eSI
I

"8

bolg-ede n- a~hktan ne de herhan, hastali rtan ole,n bulunmadrgl an a~ll
" Avrupaya

..

bir

kll\

iH~ I~rir.~

I
.

Fi*-ir
tn

f't .~~. li,kri"di !'fir, rJtnjr: I'irr,m~~ri };,rrJmk r~1II1 .r Itlididtu' IJrWl,.Hu;'l:f! I..i •• j (Jibr. A,dunll:m U;:Hj·nde R Ih d rlJl" ... q'; I 11';H itwti I"ll' It "ii, n Ilh r n '.1.:, tnsI j;~' I pl/ufm·f! gillwv.. ill tkf I. I' 'Jlftt'i! -, L1·t. l •••ruf lir' furHi ldlmt=. Imf''''mt •• ,'f/UI: XI'I/. '!\jUI,·un UVTf'i n P"l re t: d ,·trbrrJ.lill..ltlrI impdir

,,{~rrfl

J

Yuruyen
.j \!i

H
1 •J "
I

al,.
i
j'

r
rPIl

f

j"lrliUJ,

~t' IJilf,;'

t,il J]I"I h~\w ... r, 1Io.li'Llh t u

III 11I'I'Hlll;; rl!il:ll" ... 10 r ,Ji i=.'.lU.D d t 1;1 "" rI... ]l:i. r ~i ~ltipr .. nil! J,.:i"[' rlll[II'I.u uln Ii illt'll d. ';Jl"-

I

~-._......_--~_j
IIIlJhL.I "I:tI'.

"Leoln" · mezaflOd
Yirlmi ,II i~illd.,
I

,t ut."f f,j",C. I.tu. Ildm;i f1l11n:WID .Df'(;Qm~ Sa, ,: &u. J !lilli'

Lj, (, m altan ~ r' Hi. Bir l zarflll.f1 U

~.:i(j lot, dem

:\''Ililr-".Il.-

u (2.000.000) dl r. ( ,000,0(0).1 yllk elmi, 0' 0 Mo '" d h. i Of!] II"lk!li,n[I~j', n~1"e OJ r ~ S ". eti r c.lilil!el" nIl: (' -il.
nU'lu

in Tedris

b.~,k,enliindeo

,ulmek H

gedir

uBO[t.llm'U,hlf'

~ .."~I
Itu
e,

~._.,.~
.~I'n.i 1',,'rl1
~'"

unk "ar.b ...
~.,.~~~~ I

NUmaYI,!!lllu
Y'

111"

r..trI

li:&"

tl ..II<I"ndll 11(' di~Ih.n, I';lrl"i 1.

eremi t da i eden dipiomasil oru" B me baskm aplldl

r

Dilenci e Pi~ler ve alk

I

ltt*KVIMDEN srRYAPRAK-]
ir

rlun C,estan.
1'1 U;J

C!;llli:)
,i)!il11ll'$".

II

Emekliler K nun Ta.sason fe I ak iizere
111'11•• 11,I, •• --11I8r. -,I". I
I'l:t ltJnndn

II ~1I"111)'11". Il j Ii'I C.a'nl~ .Iu r'.rl1l'r!~ Unm Inl

[§OU....... I .. .... L-~A~~f~I .,.,._L--U--N--··. '. ... "". Ilh
I ..

! II

Ulll nOlL lIiI, lilnUln, :II JO ! rtlml. h· H lIn Iouill" mjn 110.iIr III IIlrl ,.

Ii'

.. · ....
"")'r'i1n:ro~

' ....Ilirlil.·_

III rill I U'L

brnl (Ilk mIHd'llu.~1 un"n ~~nl'!'iiJ;li.
to

om.

..

_'

_

rll1
1I1l1i1l 1f'111 ...

luml'!-

foil-

mlltlll.llh

loll 11'1 b. III"

10 In MiI.!imilli ~kI' lfl 11))11 l'l'liUl JIf •• l»llullii1 Ib~r Dill... Jf II _mt.'tlilint:l(in ".Woll mlltlc1:lln "lit nIl" mill Blnllrl,g Io.en 1,11'1' r nUIII, Imll .z.. rn;ln f I nlln:

1I.,..r

I tl,nr !!;Hli ·1- Ikt
dh~. 1I411e!Ji1 111111"11) "111"11'1I'rn 11nl l'Ii1rnulln, IUldl'lll' It'rcImli1Jlllk. E'~~illIl~1'HI1il Il'lhKiIIl 1111 ibLl IU.l'tDI'I t<1I~ h~ ,3rr.ll.dll'lr,n',.r. iii WU.k ·lbilb.HInIJ1o IIIIUn· ... nIh ClI!,.M l'IuilrllOlfr1l dUh,,·, .... tlll,ln lei; ,rn t~lfI.rtl!llI ,rmJ ~ l1'~I! bil,ll ilDlril3nIillmti 'ne 11)1 ruhnml~M UI" f~r l;r,n,mllll"l It lihltm Ii bllm ,llr. EnDmtli'lil air

.'1

II 'tf I'«II~

th...

et-

'~11'It IDullllnl

'I'll

(Lilt/en ,ny/nYI

r

~.'jrip(-J

7

~EE~====~==~~~~
1

___ ~O;;..;Ik;;;;...=;IT....;Y;..· l.;;,;,r...;;;lJ~IJ=-_ 1'1" I dlkl

\~II

AH~

Ilzin~ jn,
&ID

-GO
.. cr t Jtmla mUll'h'dLU iDlihnlllftHI I[I~ ,~lhl ill.rtiIB:r ~lIplllhJuu bU :''l'I;'imI Id ro lIlIe.nJotliu)' !:I;lnI.!Iomoo ,"'oilY c:h MIl· ,~ 1I1JIIIDl1II!lUIU, .Ltlh&rlle wll1,t bWtr dill rl.J:l 111., lJl.Ilm"~ llJ m.r1 olrlUJu. 1'lJli Ii t _hI~la,YI • DkU;Uo a:n~t t~h IldldM II rtl' t.lDI..tI Ilmrmlll hi:rkeLllII.dlkhn !!jOD ,11.,1Mrlljjjl l!.!:1 mlJild !hutlDllh )I plrlln 'Va lb",,, lri k 1Ill11U' blJ:r.JlJrDndEi.ilut~cl , l Ilk ~Ut tll;~TdII 'lllillllll hllbrA Sml. ron bit.. ,tll!ldtt "'_ trd.b1~~er:111 'IIlllICit h~ ve iradh'!I!lJ!iln 110 b_l tl~Idl In] \. b 1!"IIi niwu illol!'N" dMUn.i :.rLllnrll\ .,f 1.nJ rt .. . H J.(' llal "'8 Irude..U. kul .!lllmml!: e "tinl "U" mroll !War '~lJlu runu I I!J. t "deDi 1m rib ~1IlL.ll \'_ !Inlleot III. laUD. o.y pU.....tlul , k. lind" ~ U l('rinill:) ru'flll(lj;J Idd \ 0 i"'freLi OU[lI'ru~k ~~InlJ[hl1 ufHtl.u.rlDl1Ii do~m"lHIu ~ til! ff'WlI edlll~ mil n ,,1!C'da Im1.... lin oylllri .. miU f ,k!lIBI.I nUn) [lim' 1!:mli "blldlihll:zl bl -s .m'll ml tiI. BII ','ttl fa "''{II e.liID Dlduju Jaulur re ~ '"'" E fJ lui' am1~ n:o I l l' n!TII~' ,j,riiDLI IiIi.Il.lU e'k",r1l'@tlJl w1III1D lew!>11 B,rhn'~, m""
r ,

Beladl'8

~t hakkl
13ZI"

;\1 mleketl!l,

\1tmd

cBvab
Oku,nan T]bbi Adn rBporunda; katilin ps.ik pat oldugu" laat cL _ye'" i erkea
¥lUJrUna
BJ.l1l I 1\ M

\ S,lglik mefks

Ih ~ya a yetmi or

10

i

.,inI

sahib hulundugu
r rU o1d.~

tasrlh edJ i

1 'I,ulda

at lit

mi.KIi;lrt end !IhJt!Ir r q,Gl'I'I'u. e'fI'll.iY Bed

1

8.iI~lIP ulml!,:J.L:'IIj1nl

Ill!; ntd.::!.lHnl.m

1'WIUl.. >.N'",'II.hllE. br.,i..s

J.ulo'

"II
!fl • .llMId"[I ~1Jl;m:n ~orli.l

l"llh[~'h:ullkln; mf.rli",te blr' ndul .... IWblilll't'lI e I:Rih.r l.t(h,.:i.J.lm~ml !I'l !ohJ.Neo (Iii ~11 Ulrilll'P lllrl1l1 "'. 1111 bU)1.1flllinl!!. 1I,ullll.l htiLaJ:J.ll.I LdMI.rLW1:. Anl'.k hu 1~D'l'1bllrelt.l!'thdl.I6 oi!orelbJd lIIl I .. , fllmJ,l OlIlu-IIii 1I1~1 b:>YI~ mut \:1.11 haillip \'. lL\JI '~k1i!lll h~' IU ~rl'l~ol!l -11 rl~l,.rB klJ... dill' ~Ill'~t'il b'llnmIJ'!'n~ .l..':>l;til meldeQ ,U"'IDI'U 'I'iiI P" rtillill fit ~UiDlz:.U, e11bl.le Cl!!tl! '!';DIlItlNlI.ltlll'. t!1I'.dll ,ulnnQ Idfun" Inad l'du DU d jurac..IiI l'ldlL lIermUlllf'-li hl!IamD.!ul ltd tfi I k i.l:a:r I,. q_" ·hr. j Ir! !!I". rllLil l ,.1 II' ~

I

ml,ltll.ftnllr

!ILl

lYlnlio..bI.l'.

rom

till

O,mi:i!.rill Ilo.tLLiIl'D

!'lIf

IUd<J!! Itll"'1l ... 1'1 II
II ::I

11!":IrI!I~.1l'1 )"~n,"~k til,lr'.Jnl r {I, uu ~I , rim mlljlUllt 11.IH~n
~Illidl 1 .. '1IiID.ItIr. HlJlll.II llo&U$U ~111'I1l""

Bu 31;Ik Ii;lrunt'tim k

*
..drhorlnd1l M'rlm.

ill ulLI}'or ki )'rrll il~ 1.lllkr.:lI
'~.lt.II, ufl.r~ I

1I~~rl,ualll .....JIliI 1119 bIili' Iedbh'. ~ k~t "I'~illlbuyti: bit illriID~t~.. ,...1: l':Ie I IttDda '1 1 dan, udlillm .~ b.r.illl.h ~\' l.f! ) II Ill. If ~rtl'ldll ,-e I'lp'r 11 niP, bir t.brik. mlnn; hi l1;.bed~r .. !J bi:i~ II en ba.n ~.z:d. rrrn w ............ \,3t d "tar It Py~ ,. c( • bu • . r;;ICI l:lri,ra'hll ~\'!Im et _. 1!:"rU _ hldl,r. ·1loy.linft1nI 1:111 Gibj hrlli.lt!'riII d'n:&a -_ mil de Ilmi.u.I'!I'j;I \'"![I "'1 l....bU ~il - Ikr. "Ott D llr.i ;taU! 1I';~1I11 tebllg 1111111'. A:'i1i giinkii .az~le-ienle d~, g: rtp bil tlllf'pncll mllilsoJil pbl ~ uDi:lI, Hatll Parrl~si IUlEunm :!lU bli!ran~Elmll'!iini nt:§Pelmi!ll b'LIlun.uy.uI'l;i'.I~ ". m.t~ nlhm, (l!Yenl Iillf~1ll.,nnll. erml~fi~. Tiili''W rull.lflM lti8.tln:1 n erl.tir il'~m{'nl~ I'll] bu~Uk ul ..bI'H~ 1~li ..iI~I.Ie milh:h'el Hlerlnl St'fmi t'r. "!'lI1 <il:lil III: JIilI('( :nc:dil!i<" Illlllhl.dil Ilulill·n..l1!1l ,;~ bl!.~_1 ...:;!lar4:.1.n Inl£u]ruu . 1J;j: ! D1 ..., 1 l~Q!IJlI jctn I.!n.ul..I.I UJll'IJf1l1ki~~dll'l". ,"'il,letirnJ7.I ,'lin:klo:n tl"brik ,Mcl'iln. liimdi Ttirl.j_l"lI!l'Iin T'!lilu lID) IlbIUJlII • ~mi, blll1' de\·I1'~ ~~l'i" ClrU. cr )'dl'lI t\ t'1 ~ UoIWIIDIlII.D1 IoinilTf' u. lermi .Im1f~1~lkh1m~1~1.,; 'r: II: 'e (fnu.tar,,~ t n.d.ta. hbl!Ul', l: DlIII dUr'jn'J] 4(I!hlI "I iLk ~.::J.~ifi'di~ !lln-,uk Mtdi .. rJeki 'C_h':im.l.lll.l'dlIt i kl!of~dlkh my~1 i"limlQ "lIlmk iT It )'r;hktlinlu ,'.hm i~io )'.pl~1 blr -'Ckild .rlllrll h'IIlet"l!k l'uil It,il. b,mI'. tlr. 1"- ill I[' \'!II O.r.! portlt!lruul bil,\iik !lIerli ..t • bl!lilidi,\ '.... rll" II.. ba"lfi ID~mlmh! billr u'1'\l111lJH~rimll olo.I'.lIk 'pll'i""l!oill;!;!~~rinln rniHl!l{1!! i"~. I. nUll lilll~:&nald) Hili '-erilm I 1m giJrikb \'8 ~eh~!I'e" lIe!JU~H i~~r:I ~'-Ik Ie. ;Fi~1J. ,['Tru:~Jrt.lr •. \' idllnd"lJlrllJJl'~rn.lDg l"'I'i<jmll.o. JII"UIIIg,UI1 l'i1lL.1Ibll:lltll"'l l~"iD bl.itLm d.l_~, . kuUu..wi( ']iL l, 0.01 IlIIiJil'iik IImmel Uli'l'lh illi Il .II t£ me rtl. lekete \ ~ willll'fimi1'e Jj;1,.-metu hllmdl~u bl.~rmCl~.I.iiJ dilullft. i!o.met lqiionili B'I! !'yann.llmen.iD. Halk Pa.rti!ii licie'ri ve)'a, D",\'Jet Bn~b:aDl 5tf :.t e rni Y8Zlldl~1 v.e Dt>\'let ~Isl oIm k ~HYlib~'e!.~f' l'at2.J..1mllj ise bukilru~~ ta~: ~DHun IIlJ:_Ztl.3lnlhilWIP tnimlllWglDl l:lllmuYllIrllm. Faknt 'm~ en ilb III A~dlt;1 anlll§lla!ll Iillym hmet lnonil .8 A!llm T1UIl.!,b~nlii ~~':In. ull:me]~n .bl:r"db-:r okuLlUrS-I!I.. sti1~im billl~'1Uloo. ,.a,pll~n IuHl'lnJ;lI:thdwl.ir te.mlll>ll bile ':'1b~mill tdtl.m(!'dlgioi. kolUc:i rmlunllk: lIIIiHnkiin o luI:'. !iI I

(I;~!m!'t: i ~"ill!<]..t bal ol..n ~~,it1i..ifr

VII ~r"3t1jl"'iti'.l'Irn

ed~

l;ilnl1!nl ::r::t 'i'iifilku:.t1D~ hr. F ...

nJl l:OU, B~ lkl.a,

Sill "" rk

m' lui e.

H I~ ,.;ulllJll'rl

de Rer;l'n YJI 11[;00 COt:"l,lit dllml~tlr

"1'11

J)NIV£
inr

rOJ.ls

T 'E

cut

11M 1Jlu::llia Yl.lkilrLlia lb

I'll

n .'

Il:tl':llml:,.llf.

T4!:'rlj"

ls.ticali
01'.

iinazara n ada

161

rim.

\

biDe ~1kII1

huku kcular
k1l%
I

bel~I: ..~..i t.J. ... fmilrutJ ftI1IP" yi ri klHI.U n JHblilt i lilli" III)rnldllktuu " 110m (1\' q,ll~"rtJl Il\incl ,il' proie ~"'eNi~ ta,., ""Ibl!h 11m 1I~t1('i:'.!I11] o 'iill'{IU:m d 'Ilelki G' \ :dd tdD lo.lb et. mr,tir lilw.&llldJb IDr.tkO.r ta. rib ,.nl.~r. .ftn.ndan 50 _ m- ~TI i~'_tr tm ri et III ILle;gj ",yrr I'~I Tdlr. Yeol ~

blkaSi bulunan hir yaakesi e ~ yakalsadl
bltr ,... Qwilll Ha:RII. ld l'Il1!'1

ardan .ani llEa,t1 tan] L 00) Ie- {aal m~:rr. da ,.anl di~H k:!.z:J.onl
m~;rkelkrL :il!;mal.. ~>;;1 1 ~l'~tLI1 h.kdll'di! bllhu _. t::lUd:l~lllrlmlz. 'i:0j.; caJ!: [ru;dlr,

lefJemoemktriir,

Huktlk F3.kUUesi, TSl:!ebl Du neSi t:lifahnUiiL.Il, dlln But l.UiO d~, Marmara LO;allndoj ... dent k uu.ni.l!11ci gnp lIIl~ leT: yerl~m.t'k1edit' \ley.. JV'"
'bir m llflszar.a. . apll.ml.jl:tt~ Uygun teli, HaJillk tizbp'. Ab rned oS rnr, Riil!;ha.n Suma; .,kJl'l Wi dOl &1i!Jill T:m thad'll. ..1tlliay PeK:oz., Adnan H~· dt'n miiukkep e~i.pl'l!r ,ml!ilUfn et.mi~1erdk,

IU.'MJiIlf KAmU .1ItI.IIIll1:
Ili.biDli

m1

R.tbJldil a-mtudu PJP' h :L nJyel:. !JDU.rJ:ul kn,(.. ~h
lliln

.j,

lUlr.i1-

BEL' K:UZIl

D J.,.. E

*

fl"

tezU, ilrtiCaH

I~~midln.di
ltmdl!lo
1!o1

..ler
••

dI

mi

\hihlDin
D.S

bin.

10m

iz1nI
~61

alwI1

old

tl:a.1" Mr
IUouna,.,. blMlrl·

'>lJ.l'li"meod Ler. ~Nuiug

It!<Yl! iulta tin lia .knklll~rllJd'..
Y~DII Ilk r-'im.

G.J zip pi! ir Ilia .lio'kajrr :No. ll) A. ~Illlli K'b~-:;l.oilll

A.DLIYfIlE

istanbu

¥apurunda yapdan ka~ak~lhk
M~mltk.et~ KIl~l:1l b;in4]~ ~
1).111

di'n • , i1memifj. oldufu fein, ~ 1.Jl'hkl.! bulurutul.)'QB mlldaf'lJep, kendili!nne- veri len ZMDWm .).Ilt ",1 { mam\~, kUIB ~ mu 1 rchr. X1;!t'ie!-d.o!, t)(I~enl Dr. IIDle.nd

Mtllt9:!':iI.[',:mm mevzuu,

O.D.tiI"

IBI1tt 03$:0 Qal:ll' v:~b.- n 111. Glbl b:lil' I~Clll. K,. .. d.. - ~ltl Je'l'III.ZImJ.'-t ,_It ~ mit_ dd dUkkA.ud.1IlI. 4,1kt·, l MW· blnln" uket VI' ~kD. pl ,n: p ,Ilrt,M :yabrn,allllu. HD I1E1 .ubi ~. ;JjO\ l"1 ci.j.. n~ 1[1]lntifllr .

• nDllJbr·

etine haberi t~la

b

trif' '_ III :lIiW.i 'iiO~ mU!1Jeme wwHeUari blU!! Imnilu doi.ki }'lll:l inceLenm.iillr. CanbUlllZ 8.!} il-

Ga.ze1eni:Wl 28, 4_ 9H

INItlzlJuUarmm

(D.t't"d

r I va;")

iri 000 kuAlll'
till.[

!lul.&'

ellll'O

mg.

ClT1r
J

...
lllerl

,utC.m.Jk:tti.l1 'i'.j)' l'a ika-· t;'~l-<!;:lh~.'Il.>i&::t :tot ,Fl asliye Ii mc] «! Ol'Jl1kf'rn"!' ~rJde ),argJlllll.lJlakt:a ol::lJl L<; ta.n b 1 V!I pu.ru ba~kaD:tarow rerr
!;e:£ H:.Iydat ~ll1~.ln

l. - 41etmem:ize rJ,i· g~miler Mlgell]Jmru.1 va de~ Db ,ltlari mu.d.'Ur~QUIh:~ ID'lJAye F,"vziog1u. Zij'~t 1{,Ji,rlU.il.dtil:i1lAi :n . !j~kki.ll eden j\irl beyeU M b. .. r1. edneza her b5(int :::... ay:'l tilBJ.ha4ebm.m~~i ven· rah da rfY \"Q1'emem~, 6.1itp~- mn 1I,8fi8 Ur. M"lDyene mHldeti ",':lLI iC'f(!rl rin be1'3b r1igint n:1n etm1I,t .... Kun'ler. :lUban. prj).'!!ta~Qil'll " A:>!i:.lt.an 5evillg: Di~hl!Jl, Fcm:l
Mumara dir.

D&'1'r

Il, Tiirk.in

R.ado, NW'Dll!Ih

da&ra

nOes
fli II~IT! lhiaJ'lnc,lm
Mulek 1lr1L~ rJa~lmli l'Il}rHlllfl')l

a
bu ~ •
'JIf'l1!r1

vlrre

.e

en ~

n~ In

:lltlll !,;j.~ l.k~lll~ ~
tI..J.::Ut

*:1:

1Wl"1CA
Q

Frama.
tl

1.;.

ka\l3kg..1111

wuhli"@-

D.lf':>lne il n

aSlJfl:!

Yeni

!IJi unCIIl Ct!.

:zUi3. bll-'joL;i.U r.li-tll:'.

I'l;li"rr~ Olnl121ll3k lfi]'l1i, !:llmall".
Iit'r IIn~.

(Bqbu-afi
BumlD

1 incide)
I~indlr i.~ tluini
&IJI...

1~ln D 'JImlllrdllln IIl!r.llill~r

:IInTnl fir';!!!.

H ~'d_ 0llU..!i' (hla~:1 tJhhrnandLl. oil' b!emc:r dill!,. ~~n,i:I{Iii !. e~kk:lI.l Eltl.m1.n ma.l!I,2.liEHl.c;hl. btllwl1n il.1"'"",1 Vof' ~l!le. ki ktl.\t1!!1i; L~~Ldl.ktrtlvat !iI't! IlItm[1lrm ke-nd~"I'Ie ltd! elMtidlhru lddlJ), emw; ow: ~Zo1t ol.llu.nan .pJlldll~r . 1nlennult!r ..

te,1ell bugill
IIIIyor

sU'

ti

neyo tAbi dirl!i!!r.

gemllar

uSlIlen ~r

"'J1u:l!>'e'.

.t,IlID

Bu .vada ~,

sa.,

I:?

76 No. 1I vaplll"JlM"lill

nu.nycne

-3 \'e

olma$1

rn~kl~nml'ktl'dl

,.emden
rn'iler tMlrl:

m'i5ddetleri

blbntlJll oIJ!J~Ullda.n
deV:lIH

muo.ye1le!eri "::l~'l!a['ak rnUddetleri 'IlmtIlmujItlr Bu ;;e.

B lmh"c~ hii.l~IJ:t t':lInm'l I;I\Ul" .::alu1adJ~llldQ.n kJ.&A1O ni tilT ftT~d d9.lm I !!r-,t.l:m ._
rrru'l;HiH'.

d!n ~Itli

~Tnr! """multLi]""
IIItp' 'I!)' .••

111m,

IIKllk .1mil')' SI.lJ;1l Li i;i]1Cl.I
n.;L

nl!~II", b;j1J~r ,silll ...
IIJI!III

n~1
R&iIoUI

IIlr11elll b.~,h II'lrJr.l1IIU

If__

bu !:An dlln

1i'f'l1I1I.a.1!Il1~ e~'lm

!l:IIf.lJm

bfr

1!J:"h~ftl" ba.,l.adlk

inoCi !liltM.'lnl siralimlilt.. 1i1!? Bull!irirnu:lta;n i.JlrllmaAl
rl!lIUZ.

bilmbll"
Cil'j'fjo' ,,' t ~ 0

OI1<U D~rl'

b'f

111tK11"'~.

~, iDle 0 ,UII"lIn; Zu-il Idr • .,ai,
1,'erinrieT! oy" trr

ir

mt.l:tllet hn::"m 'II.lnllr, mlnltOib IDJdu. IJ,rm limn tcnN!l'Iiil l1l'i ~AI" 1PiI! It!!qdt!n yo.ll 'DlrI~~I.JtlVl tbi ErCii!llt!n!!l. urnl IJoldull.! ~!J.1o. lIilksa'k "~hllj'l!le IMmmrI Ie a"t ulLlnmak

"mq

fitl\

rll

1m

l;;.uUl!l"ITI

$'r,.

e.r .p.hililerln lC;ln till!1:: ~tI1 m.i,lr.
Div3
ell

tI. -c;jhl

lIll&lm

e.rorI'l'l!·I.

t:l'\cbftllfHI, minI 1I.i1i~ IlIItIiI., 'lUtrlel,1! ftIcmllinul.k:"I']. nu.'lbII.i'i,l .JD.III1I mLllluor tL.i!;U, l
Irn8l1'llm 1'1 IJI~ru!1l dt UIW Ii IiIiMIHI

.at' 01"" •

!lhmunl':1 J.>it; .bir wnt.in lilt 111!c1ll" lemClfitinl bllij'orur!1, FJiul r.;UJ,a Ick[;;Jf !:lmll.i.," _ :LLk fl'III:Joi:111 ·L.lmUU1II 1Ii1j'tle)ll~m~k t II'rml al!!lh'iOldtrlfl.

Cni['~r"t I"lilt'rin 1~-rUp eftildtol":i
ntmil
1'1

--

-_....;c~~--

SJ~hr-e 'col :su (~lIrm!ilH ma·W!m1 Te:r];;"'! 1l"000.i.tlde t,eais td1lwr:1I: ;re;nI tesi.j iii tin t~mel 1b:n1l. men.,,:'[11!J I:rll" gun PPlj;H:J t t'. Tome] .atIIU sr:uimiPdtl n)1 Y. J.ZIltl:ClI • .r barr truhln.l

Leshit ~lil~:u pmgT'ruIDlare. vapllJ'l:l T"ln .!ill'" \,51 geldil!~ tamixlM f~J, .. ·"1ttSLlilT. N1tekim lLlI., h:aUlU U~ yen 16 No. ]1 n.PUl'i3 0.111,,'Esasell. pel ft

2-

r.

erlenHe'

etm~k·

---DEN/IDE
wftsta,n bul,,,

" •-

!II, ~IHI
[l'!1'

.l'i1~k,

~1t1

UJ;!oIf)!.l,

tI'Il

, .IEOIII"~
PIle .....

vapu ru

rln m~i'LIU (fJlli..L.l dtt!:lI,

_ugun
rlIiUU\bulJ>
de

gidiyorr
:;u'~~'lI!d.;J. r

t.ir.~
if] ,

.,..1 ..

Nwm:JI

k Il", yih fbn I' IIIun

U"!IiI

1>1 E Ll~uneli ,urfl U
1..11.1 111-

&,n'

tit c u.
me"Mkll~r~~ nralo _,I _

111

mlO..df!

ill'

l:l"It1!'1!l')Il~, 1'J<.:Il1 d~.1 ufmqllf. !lllLi' hlf D IIU11iL1TI

mil IIi1M1e:r;4

"I

ClOIl 1l!iltutK:i'i'

h1~,m!UIaII.. __ ,.o-n "!:O-o ~.I'J ri!!III brr ... ..J!Ii'aj. Gu.nlllrJ III'~ JLl.ltlilmr n. CIID11'dlQ11u HIt_•• Yiill'lI 'iii

TUl'"k mwiki i kiJlIM!I'r. bta.!J.'buJ tJn.ive:rsitm TaJebe .Birl.igj. F"!l.tih ,"lIfd'l.l t1I.lebe1eri mema(ltinlil '9' MayJlll Jla:z.ar gtIi.
t 14 ill:!',Marmllrn Lob·
)fOBSti·

Tlil ~

hilde, bir TUrk Muslltisi rl tertip t-lllmij lUI.

buhm. . . .U (.UTJI.tltJ I.uJrrH ~tkr. ;r 9 offlP8. ~Q;IIFaIJQ (.rin ~,g oj ll'lil dim ~ !lJlilptrkl(u~ "rtn·Ql(1~ b.irmilddl~' ~t lllleieri P~~ ti i, t:J.DzIm ~ H. P. biJlul. dim I:liill. 6~led~n Om"&. V.,.fa '1ta s.k!lam 0::;: ,at 18 de lile:rwdw1e a· QW.dl, 19 MaYlII gD~t~l'ileri'fle ~llmi!';! Vol! ha karo S!iI!'.H Bd:- hHlrl'lk' nlmllk lJze.re iklnci pro vaJal"ln~ • EI. pDmJIudrr. ter bl!" b 'I ooe bulWlDlUJtiIF· C. II. P.' nin dt.irdr"i .\1fsaJ. \'tia 'ri, tnmir - VI! ()l~yelli C. almml'l

hn all hnnir

21 No; 11 arab.

vanur·

vapuru tr,}~
.selenll>!! !;JkJ.C'
1::;~llulLll1

M13rsIJj'il y»~c!ll3t'

riell

l!.::ubel'l !lehrh[tI~de

l.lllr
d[m.

mli'

s.alLm )'auJ'1DI
IIlmlt!l'ID.

~

M~rD

l'lIiilDOlDl

BilM· 1W1 lUo

".l

n

Il.II 1.l!ll,H~llIr

IYr~liI'I:J,i!k

r

liulIIii!111Itfyadl.arIllUn

nulbil~

!tiIZmalUlI'.

-

BamI. ne?

Ol'le:',"!':e "Tdrbe(1a:rltlrlli
Jiiml - El
iHl.clglmlT\

... . ~ .,

1~ln b TI;:t ~ .. ill d:~I'Ili.t!iI: ''''.JUl' dIIl;.ii I II., , M :lU," In II'iY!'It.kkl!'b Ioillll.u
IIlmJ!llk~;I !..111m ... em "DII'."

8U1lm

Q

...... [ail, otur al::L~, AI Zib h.nrum. wilJ.iyimlegti; - H Ie bel!!, ,. Jk:i dil'hem biT ~ 'nJ. ka.·
v-~~t.asJyd:I

HI} Ir~stim, bir ~ -

hI krs!

Io'ilr. m~~tnC

YIlQatH~l misaf.ir,
m. m~ay;arak,

kalbini

'UT'

I' [B1:),'1m .::

C\\iYllevt t!l',! ,

O.skudur Li9urnifl

T! ':' YUl1mdllLki o~llln

dl:

g-!!.Ub.n.. 1l~rm.l"Lyesin.i sana, ~eHr. di, - B~11Ihnmml:m diyoriUiM, ge. n~ o~ldan, Juzdan nen val' di· JEI soruyon.un; A07W:wn 'k.aZl· mlSlll ? Ya.bya heym hatww Itlrtak i· 1MU:u.LlJI;gU. 'CeRe ~1rnagQ bajla

ge1i.ni NebiyeJenli:! getirdl.w k..i. Kii{Ucilk bi1!' lrutu a.kide pJmri, beI"gamatli nmn hepsil peJl
Dil:'~dQnm' ~y ,
if' .::Ii,

~ok JJ1U"oIl sah~· b1 olduklan holde ei\!l'i min. - 'OKlriiiLu Ds'Lr:elesinde SlIllt· ney, bn gibi fw:u1i: yer~ m.et& en. Iel'Oe yapu.r bekhdim. 3.Z kalslI:l lik sekhrmt!l"e'!'.1. Ka.n _yliz kw ~hllk .IIJI.i:I. f'!Y1l:e.bu:aktuD. So;')yledimd, ya, ., U'ZBtU. Odaya S(lban glroJ., csk; RlIbaplanmmiian t):t.rpm. Yahya, ~a~alI'J.Yli.i'ak, na-ag..n hada te~':.ke ,eyhlniukilerln k rJ.. i.=jiaret ~ii1' g iui ~u, iii Inr bit ]:lot klrmamaS]lU fl.en, hancm 'g"ih-dil: kI, bila y, k!aj.'&IJ'Udrk" - Nedi.r 0, pand m.IJ nab:r BOTam-..dIk. c.ynllyon,u.n ~ - Hastaydlm, m. til. - Yok ca.nUl'J, daha TO'!ita§~. ye _iT ~1. - Dzerim:m lD.zba.I.ilt yomdl Ilk. oIrn:smm. Adam.CI:L.im U D ~tn ardiyeye yoU dlm: IlIIli ooa.. ~zlm hayrnJ. 'f. te ka.da.. r d yow, D lL pfiteld, - DB' k . i yo .-.aya.r gibi birliC'rcc tugllll eaydl. biT korti nydar. Cok yan:rlmIq"mr. CUzdanLW ti;lkardl: I~m 1::"11:".binz di,..lpn diye i· - IUm sarma.l;

e..

1'&1 [iI,zun1

-

Ne

t-(itU1'l"cte~jm]

hen 'do,

\,!ll!'et ettilll. R.ail TJ!Ihi10nCl I:rak, a:!.Y1}'l,

al3.bMl'l:~

biJmiyol'um.
HAcr B(!1ti -.1 bil' 1L.blo:o;J,lm al, olup bit In.! lar d! ,1 ti t"'_m

nuud

Zlba:r::l:n ~ne

II

bUditinrln.

5U.'JllJIU ~ ku~~

EEb&k Evkafl iLWn }'1lI\:; aii.zJJ'l, 1299 !>-ali hl:rui:l:inde KO!.l~:! ,',Ii viilili*iJHJa mliTtd'lili '.I J,' loths.nesU mudii:ra tI~.Ioefendii' 1l.klla ulaJi Sena.i P lDa~ ~ bTdia. ih bit' dolap vU'. ~erlle liI4!:refyaP omnk Ilr- fWll.n mahdumlJ Arifi ~ J:1i-.,. ~ Vok d e.nio b 1. .rim! drrde.!l'lH:. Yah~~ J' r.:" _ Ben. "will lattlok\mJ.U, abp ZIiliundayim. Yah,. bey likayd. (bWlllgul 1'1:1] kim oluujn U c.akU. dojru r; l'f}ambaYB, tdkeJ&_Hi ~n'I ki hurini::J. diyol"wn. Likuulya ~hp beW bid), ImnSI da (tenr:vir h T ZU ecikir.im, Dtin te Fatih!l. trim diye DlU' ..iJarulL1ar. ZlbFlrt m. at J~i t(inde, lu~me.i'I, B l14z -...alFl kadnr )'i,h·u:';\f'l!g:im. 0rtB. dl1"m8Y- k ~6iyi Wetm.ll~ "e' mun'da,~. 'f'tll'k; '""I!!! ,..,1!.;in. uk kamru .1. Su.lt;.n Te~e fiULrlllam de gr.1.;' ;:Ii ohuit1l. D~ill'l' IO::.3ul3.rramlL ~k maw. GIe;e 'bu Hakkl , diyO:l"IJm DIna, BUkJ E'f!,.'Mlnin ~alla.lu::l, b;.. ft' 1:"J.:v1l gc:.!irjm. \'I.'I;rELber giil51'k. b.p.icbrll.e fI.'i'l'llI!lC~ d.l rglll. '\'ll' ~+ ~1I.b:J. 9. giiriindU: ~ 1!.ir b~y sizin1e gQ~e1I: SlIib.Ib. Arifi hey, ~. ea'lfi :1.:tn di: isH.,.. ". Siil.ta:riJ lam Han ~~~:l • ...:. 'N'e bi lm ki§i~' iSliuJl!I!D S nai Pll.Ji!lI. merhunLlIl\ ... - S.3kall~, diye gjriJ~e dIum1lll, b£'nkiler - Hii.:m"1i b., wi yokmi.! - Hu...n i..i e 1 taru.m.D JIll. hi" ilnb 1'I~: ._ .A;ancl1 T~ m' d., i'f.In. yun? Brt~kmn. ~ Q ;11' bu.nyB.~ rllr ! _ BJulJnfll~Z:, SalrEi1mrn r.ogu klr'~ ••• if. QClims.i., H bUkilk, m1:m. k,.,f.I otmDll; ha nm da eskili ~ n fhv~ ~~ Flyall T Lk\J::lt. bo)'tIf1I'!i!:b. 1drlJ llir !·.II.1klhk, iiyaklal'luda ~ e,. thl1'IH,] k t'll ~~ "11 n dara. 6!'i H1I: biT adan'i, C("lUngen ~ekingeb t· r;t'Fl g LTd i. -

:.

.

1III1,'kl.
11!1I IIInll1

M,j; ~rIHLIYll1rUr.'" 'lhniJIfQJlolfcilr, I'I.I~ II'Iln iJdl ~Il I't)'lU .$Llli.r "'.

"'. blf bl~ It

)lllIr

1;).

rrl
lIW:Li I<r1La.

IQrrTI, m i!r!!"l' 1kJ111l! UII I nn:n.ulll
IllbHtl!l 1D11iIi iii! 1'1

lI.
rI

"I

kill'l IIII'IlHG r.. ~f.:l blr

i!I U$Wl.wdh:.,.

il1ou:.II;l11'i iI,;mndllJ\ ~ul 11010 tllf.cD SU:i.c!lldu iUI InIdIi!U.1 bu' I jil.I Ii.Jtf If JJ.~jjlJH ••• FIIUIACI

I
O~le

n!ri
IIkJ
Ct:1!l

I.b.l r

27

i'kiJHU
Alql:\111

13 ]'7
~iJ 1 I

.i
,II

CI]

Gil 6 5

1

Yetsl
lln!:.t1l:

58

CL

~5

-

t

J

Avusturya Konleransl' dagllma DIre
I
Kilil!lfer,ill'!!:UIlI B:!UDa,

a . ulan Filislini istila a h· Ilr vaziy,etll
Ordiin
K b,il"ll' 6 (Af.") - umlunily tie iyi hauer 1lI]a.n IEL Eh~ 1':.l1l:."'j~ ~1!etesinde bUg~[l .r:1~a,D btr bab rill !:"'~:r~, A~eflka tinde umuml 'hilI' motlU'elt'e de 11!gili:Z m~n~a.51lnll1 ~O gU~. t~m I dit 08dllm!)SlIU teklil IIrt.m~br-.j

Mr

(,filii"

IIp,n. bl" II. 1ft

Iililld

Il

J-

I'J.llf"f't

1.r.ljlIHl'II.lf.

Bu f.rlu!!

Idmler
~:lll""lhl

Yl.lloilLlrT

lul!<I!l\Lldlltiin,

1.;1mle mil

1111,[( d~tI!:IiIIlTl, "

1.I.J.1I"'''llU.

11iL"1\'11 nlml)'IIIJIII, kUl/W!'Iijl, ~l,rk~!JI, ·tlliJ!ir.i, IM.i~,ijjk '~umJJ..V' dlUil, IIrl.

IIiHIi. [:lU" btlli' II D'll II! b!!' I1I.ii ile iii·

·z 8gor·' erseri• ma 101
1Ig;lilct,~ IUK,aradcnlZde serseri

D

iaktlalltel r
M,emur

d.

..1-

ktah: 1+15,Mayutan senra birlik .. Ierimle Fili5tine g:irleceii n diyor

.. -

dlli',1m
-Ru'l

,.bel. .

i:!!lt.k lell"i

Ll1ndr-&, 6 tB.lB.C.J " .. \'UliUJrya Hilt barl;i ['Lles'cdlilrllll I'.i!rill;iak~r-e !;lde~ I(>;lDler s dagllDli1!lr teb.li l;,l!I;indedi r, "Konferansta.·

I Fi~lSI

btyaD..II.tl:a.

.uetenin

Amman

melt~~\i

ki

'b ka Jij'c:.r J.~legell!"r, Avwtl..lr\'fl.nm 1938 b.ududla
1'1l1

Sm'yel

delegesindeo etmesm-

n';ul'Lail:l2.ll

de ve Ylligosla\'saya
III ils t
I

ridemclJ!!l;)sinde isHI. et'liyot'. 50vye L delegesi i:se P4\' I.Shll)'a hududla.rmda '\"1.11 ~(;IIl\')'a lell i[uie Udilill ~'r)]lm&l'>mda isr3.!' elmck dllDg'ili'Z mUl-ailll3.sl, hulr,roeh ile i~li~are etmek mllmUTIU duyduj)mu soylC'erek kmrfeL'fiHsm Lilihili i5lE'rlli~til'- GeleC"0k [J-

taz-

t.eir. BugkinlllL

otunlm-

I

('Ilac:'l\;: 0 l:u .i\rtlCrlk!l rI d~l(gesj Ll~, lr(ih:z mm'ahhruH, hl.ikuTC,It.indelll Iii [lr" r allfl caya l!alar it ,nfenmsi toplama
tUUll1Uh ba!-lltanl
.. I

y~ ';'ml sO:'o'l.:nli~tir. A fIIc;iklHI gijtii~,i Lcndr" 6. I_'\..A- I A .-IIS. tunr II. mes€le~ ini ~ijI ij en Di_'ij!;ll'ri B.'l.l<an var

bu. bs.berinde. Kr.lliJ Ab uUahlD au fll;:('j reddetti~i bildidlmekb'dir. Gaz.e~ey8 gUfe", Kral A'b An iki dullah umumt milJll ekeyi, oj~'nlli!ijt i:,;L,;:kl~rlne dotrudan dog 'l"lly3 aoyun i"~i!'I( 0'1 cagl ~i. An kara tI ~ SUIlIi:) -Bl1I !ilu l~etle r~.;J¢ I ml:1111 VI! iunlal"1 so _if ~.[Lba}J. Anka:ra I.!oyleril'lda ,plum lern.i~t ir : l~ nelicelencn iill citlayet c·] _Mill ·timi aldl!!.Lml1.k ist.e· muiftuf. OtreIlQl~gimi:Mt ,cOle Dllf'ru Bu butun Arfl.DI31' 1!:11'1 Mdi5eler' ~oyle c f'c;'a.tl ellni~1 il· ;;"t'ef ve 'I{.'ek:lr m~5c1esidi " t"1" ; Hu mese[ey~ klinjl ilk dunlmUCanka),'8lUd Bdliler ~oyllntllil rilliliafaza etmektc),im: 15 (h: otUT''!__J(J Su~ B ba :admda }'J~'·ISt::l!l smu-a birliklenmle be pir g~~ k~ 1\ art.ia Ba!lll'Iilru' - fthl.:l' F'ili;,;tine gil'eteginu Lrilnda hiimile bit' Imdml!l !;:iilt ,O;;'U~ di _-\rll'l!i..rtrm do IU~=I" rc ytiziinden ka'·gaYII t!ltlLljolt'.'Ufj . <lorn 6 ~API 8ugLin bt:yaV~ Suna kll,,·ga. ('snasmda MaIill:Lyla nUll!\ bu1unan inamJJr hi ... K:;J,V nlrLIIIn kf\rflll1R olam:.a MMliifll'lH'I 11:i.fa g() n.:, Arab Birligi gen~ll bit' le l.I n\13 \'U l"llrak V'if! 8hl'lc· "('krdCl'i A:o.zam .P~aya bil" tEll ~a('tigl.HlUn dit!}mesine s.inl' ~eb~p olmu~tu.r. rl··1f «;:~kCll Suuw Arabh;t!11l ';:rall Ibni Suud, a~keri birH1<niger hirli!::i ise CUbll~ Icrmin bareki!'lc haZlr oldukl. 'l\}L uk k6yiil1de o]m.ul} 'l"e HasaD r:m blldJrmil'ltir_ Hiosal" jsrnil\de bir iHl,Oi o..,mali Y!l'rt adUlda digllr bil!' c;;ift~i!r'la I, r Krrll oiloi,,;n Hr.;.u· r l'irJa me,;, l~sindcl!l k.1'v""a.edeB3g4..1, l ' (API - I ak krnh Po y-sah 1'1 :lIHI!t'si kndic;:e .. ILn~, Nk Hll!>...m ~inc iic' oldiiJrmUi~\

kJ..}--n..aga. )'&, Filistindeki ma.'I"Idilitedi'k I.llitlnsini i k.i ha!ta. temdit etme s.lIn. d:ilr villi yeni biT .l'ni1racaa n kesin OI8.1'ak: l"Cddetmi§tir. Su. ta~lDill Birle~ik Amcdk~ tarMllId&l\ ilerl slki'tldUiii. kllY '1IEtTe tahmin edi Lmektoedi r,

bU!hmMl in JIl\,1Lr blr gill"t}, ,Bu.yllk B:rib.n -

bJlIIB..1, r lli rl 'ii'Il1 A.lI1r1i,.. R"UiLn h . JlIi;11l Y.IlIUll. ,,[. ml!J'bllt olmfill.illi tem"Y" l'tmi bl!' h 111I!01l ~d1. l!!lc ~-lr " hill! ..I' .....~ Mr (I.~rtt m 'IlT-lIn,!;! ~j t Mmel.di "II t,;o!l!lll<II'I!IDlI!di." "!Ilk ('arO t '0 J.Jqi.l.lu' sl)'111" Ir [Il1l1'tl d ·eHdlr I{I. kc ill ItI'(!~'I' m 101 .. ,,'Iatin "nlllJ ", ..a,"'11II.II! .

may~n!ann ,¥ogaJdll:lna dair henii~ resmi makamhua

ma~,\an haklnnda bir
lDukayes,e
MlIlBlI,r
(0 ....

mah:imat gelmedin diyorlar
Ankara. tI 'CHUIJI,l8il - K.a d.-nude gorUlen serseri I!Il ym • hltll'1l rtma.sl ~erine llgili mil kllm~a rca !I1u Imsusta ~erelum tt'clbil'lr:l' ~lmm'!ih.r. klili.ndislyU
Jind lmh ,edilm kte vera oabi le gatiri! rell: Z:H<llFSIZ blr lIliIj konulmaktndu- . Karademzde maymlarm ~f.;' ~KIWI~Hlll'l dair b{:mii.z felOm\ ma l:;jriLi~Hi~iimuA YQlkili bir Z!llt l-1;t1m~3i,ra bir ![T!ahiliFl!'lt gil'LIlif!fl~i~ bu melr';:w:la, l',Iiiirl.IUL"1 ii!io,y.!em:i~~ t~r, tir" Diier tEll'altan 1I.ii.} 'I] M clle KaJ:'adeni:;-.de acr!'I'Cf'~ ,mayll'lm til' ilUlun!Ul v~ aerseri maymld rm imhaSl i<;:i'l'l s.ahil mLlfl."leze, [eriJ e slkl ernleler ve-rl1mi~lh'. nn klralanacak elb.a a aid v~. ~lItlllllrla i.mha edilmesi.ne dalr Karadenlzde s rscri rnaymlarm M. nnlo M~cliste.1I bir an If! ~i:il-mdu.~ii bu sahli mufrezele· l'int' bildil"ildi~i zaman, bu 1IT1Q' \ e ~Ika 'll,ll::J.Slna. ~alnlm!iktl!.· ymhlr rniifnel'.elel"(;t ~'a mahal, dl1.

'1

BlrllJfrfllt

1

...

"·ILlrlllinilii miiiJllia1 '1I!lan IJMIIDurlulil II. ai.C11I11[;iFl m .."., IIln Idlimll il'. lIu mil_IIIU, Db Imuk.liM pp ~ I 1I~!.iflldilm. "lliU.
jllIllt1l l'I1!JmunmLln. T!"Iji'. hU!lLli:lll .. ,Ill'll

".-.(1

ml]]'l!

UI

bil.,II!I:J.

I'uu

1111.1]11,;.

IIIQIlII i(l1'oII;,U:atll.ll) n __
lI~rjl'l~1 a~I'iICIid'n ,'.Jni ." 1I11:~noI

ll!i.¥11 ~i blr II.Jlulilllln :l..UI'U lmsi.mli.ii hl r'II'itm:tlik 1"lcme& m itjl1r. O~ ,~cI11l1r I!;U,fB Dl'molrr'MIi n
di~I!r' :oHHI. 1111

",i 1 .itl!rUI, • alriic:nt

P;uJiil!; d!wr ..1 l'I'I!lmIUl!ru!.n

hEfiJ'

nn, l.nOl,!i'
Ur.iill'lIr.

,"'1M.

tlll!..l.Idl

m'4",
ki.e
d.
fllU~

.ll1~,OI"ll'l. \\'111 onu, eh'll!i d. bt:,\ :.11, "'iil'\1:iDib~'Dn'l, F~t elimi;rl'11"kl Dlbull klm,ulJlu Mill"llll m.tbullt ninIDldlJ'
l~

!I~Ui,J Iii l,:lOZ !il1I, '!II'!

1B!1r>II'rnl" M mill ""."'lIrf;;[r I, (D~liir.r· l~!I!.Y~Ui

r

I

r!ll'IAJJI!I.il1o,1

ilif11inillm
ilrlll~II
yI!l1!

hn~bll.).

karada cia.yet i$lendi

b Pl'lnrtll

bilmfl1'JHI~

...I1UIi'lihr.~

... ka.nnnlll

l.~l,; teftlUDLs ..iiilr ~], ort !/,.-JIj{1 1"1'11 Hilf i"lh'll!1II VI!! Cl'ZllI F~~i.dihCtldl!!lleJuilllei .. "&11'1. \ 'b:I~1"11l1 I "Ir, J tllif!lJ31 dl!.l'''II~ !Ill! Iulm uu ~!trlill l'Iu SI!:\'Mi u'" ulhurl iJI'IuluJ lUll ClIU,.o.r n' " ... ·II[II:JIO ri It, Sl..1I1Y.ti n .'tint1nllll IDe-- I'

A• .,. Ida

urki:rc

firmlu1]. hi .. tiir~1I!I .. n~ .. ~mRY.

is~.III.li. mut.ll.iIuII. SIIl'lnl 1.U11 "rill, ill;UIHlk m rnuru n Ifl 11601:1: II.,!., ina.lillll!. YIIl,l!Iu,.,OIII .wl 111<1 lirill, T'WI"IIII iloL.atl .. IIJo,~!lrl m.,ael\;l!i.!ir.
"''''1111'1 ru Ii DIll jir ':i!1l!l.rI II r •• SQlif11 illir m"rnlol"' l~i'I,,,,1 lliU 11,..1, i!l1l111) .011 mU!a> i'ill'lb.J~,H 11811 HIl .... 1

mil!;:I';j)",1

bll!~.!i1 I'll

j."PI!lImil7, L11!'"

:)oi"
nl

\1IB.'·,II .. n~·

d Ul!Ufflr,r1 nil.!; ralmt h~~ill til Hlllii F .. 1'1thi Ill"o!:ill"l.ml-1 ko) '[J 'MI' ,1..lltfll leinde In, "II

t",:,It1i .'llrlil r kurul !bUh1' He-r klJnJ.Jan p'arU JiJi"hl'mr1'ul1 .. - nh ,. tl fikB, I, jj;1! HI "T.dlli (11mi'i.~ IImh lrulrmfJur, (iinki.i bucihll'tl! r\n:J1.Jo'" ~J.iI!II;r (lmiw' va h:Udll ~II~~r. DClUl'l;"ll' rd~', :'!I'i'I_"lI'i 1.0 I"> Li !f.ri nde. I"r~~ t'll"1al!lii!J:l.nnLl' , ImUm hi h.11i,u..r.l'ii i,..,tiNIitlmil 1i1ldll.l' DCJJloll r.tl.,i Yillllnn'[I,)"i7, di},6 (prr (J e!.lllllirn, dumlLDI. Hldilll P.a'l1i ..inifl .t· ~'II.ldllJi' I tnil!'l.ii o!du~1I k:mUD1·1' )" Id Ilhm.'luk" ~ U rddD. ... ·Idr1i lot; l'inmm.i hir Dflll{'Ju.iJ. ..!, IIa.h'll Irfeg:iI hill! klo ulo IWi:1lJ.tJ:. f'il iii' HI ~ !~ I il11"l'J., rU emr, de' ni r: k l~ml'iI' ri 1m fl'iftl.! i",in ii!1I jlI~IIIT' t~.lnl ifll Ii>r 0...m old I"';'i n IJd"<"1 dilL
k3 r:HI!IH IrI unl

*

Ankara 6 ~HususII - Aif'llak y~1 m.'n~l!li hi)- haberd@ Slln~ )'cde IK n El S!ibah gaz.e-le.>ioin 'ti~rki eJ.e bil" Arftb komi· te~il'lil'l l~ kkiil etll~i ve YaI1wlilcr ale~'h1flda ca"~mak il"'(,I'e LOO TUrk i;llbaymln bu kill: mitcxe J:'QJ1l1lli.io~arak mLira ft·
at

~-

.,n~l:arm)'or
Ankara 6 (Hli~lLUii) :"B.llIlacak

"'",u .. ! '.iI~:lIIn lUi, !r.l.rlllIfi1.Ii •• I nfj;4!1

mutIJ!\;;luli!;!

A.n·

, IIl.;Iiiy..:r An.",1
I

l:Ialdo firma.siyle

""elniler hakkmila hei'Jii~ k 1n Inr fJ ·l!l~m.aY3l varllamsmil tiT, Anbdldo fi;mll!-l.1 gond rdigi bir rocktupts: bu ayln sonunria ~ eminin in~Lna ba~lan3 Ilgl111

alii!.
I.r

firl

m muru "ul
..

H
~1:J.l

.,

,F"~I111111: hn. idarl
I!I~II~ S<lM-

1'010 '.-1(.1
mtlmul'!,I &Ionll",j

11 1 10110' .... lit lir

Ur,;,
IIlf ••

'f"

IiiI'
llH I

, O. 1n.iilllJ.r

S~'l'

IIr.ll,

SO)'i1h,jJ1 "'.

, omi>l

'I"'

lorl

eUikleri

Y;]1:11dlel

bildlrillJ'Lh n.sh

m~kledir.
tlgilil 1- Ilezclinde ~'lIpllalt t·!li:R,ta na<::lran bu nrrherin olmi1dL~L ania$Blmakt!ldlr.

vel-m .. miHtUI'".

I

U~ItE:Lla

bildirmektedir. Bakn 1'I11k hu beniiz kat't gur c ~'A.p

memuru 11", .. 1 1l1i''.l 11'01, :5.1:,. ... h",r ~. il!an'lI!1 ItlHI In my... n... 1 1nZlO li'lI, !l.Dy.il.I'1~,1 Ik.l_1 11. I~I;!'"
1'Il~l'i'iuru

"Cn~ .. i

JIG, brJ

I!OICOIIoI;nd.r_

'ulk!oolk Sai:hk
foplaflll
An~al"a 6 ~HUSUllil

:s.ura.u
0'Jl'
-

M il'l1llJrl'o'. t o:I.fil!C,tl. rID
"n.ll

'1'1 rOillam I~ bii,ult. ..... 4

ni.lOlfan
I11I

TLJrlolw.

CUl1ln'Ir' ....IIf1<M-

101 ~ii1l

11'-;1 rn.il.iill In

Ti.il'ldvenin

Fili~lin

cl~}·J:J.r]l~ar-I~lfIdli '

Kin' muhM'i?::aya
f;una kablm3s1

nt Arab I.aL n.f,;iiZhkaral" v nni" bil[l.· bi'iyle

ti;:i I\nl~.lma k tawr. Fil , hu1:i\(a Bali devletli;~I'i d~l,~:::asron IR I'i Ie SDvy~k. heycti 1U'8-"Itnda ~\'lIstun'a
I

Llll11C:11an ·konf,eriLllsmrn yl Jl(~ bir o;;,kma:;;!;8 rj,)g-ru gi.t

) HI'

1a~1 lid~ille i'dcl'l~Ufl dit,':'r ikl illl[a birliktc ~ijstiIl R.:l. \',J=-mda _\'.:l1"<lJRllanla.ra h~~!4bftl" (l"ltl k elmek i.i.ren: Lot!rll-adnJl HTilm Ik ar...:U~lJf'lU il!11:lr ctmi::j

os:.,

hir,

olduit-u mal ("IDUllll". Me\tzubailis 1 flO TUI·k suba \'Jrun J"R'i:J ardu
n:Lrh&1 Ihlill ~f" hohlJ!l'Hl Ha'>ll aamd!;! ~'k!~. ~'drh~L L'1hn'lin ~LlmcldfdLr.

Sldt:'eI 110m i YOIUHIII, diinki.li toprnQnh~1
Ankara 6 {HUSUJlli)1 .'111Ld.::J.

keyfiydi ed~(egil1den

Dldutll,..,a ~.. bunl.l d", iI~1Io. Turk I'luYill<~,umllil lin lIu"uk m ,,,,,runun .11I'fJrL1 £~k sag-ILk ~U1·aSI 1~ .Ia' ..~-~ l p ... ifn.t .en.".. 7"071 I,I'.. II mil: ,;~ t<l:'m~ gunu S' .7IJk Sa !utl B.;h 'CO, ,Irhl'l;mll ,lIalier ello1el St:1. .. ~!~,... ,·t Uzun hi'l.!c\kanh~1 n II tOI la'~lnG<!l.. mlllllurlw.li! mulffll of:Ji1ll "'" II. L' k lr. mllr.,U, ill.lIhQilfill " .mum slJllh<!11IiHir harlll kadar dll:l"am. f'Cie-1

Bi.idl

ri orl.,

!I ... I d

d UlFUf.

tJ
1\:1· 1I<;1I:!di!cil LGnJJ ada I-i:c • I "u:~l"tI Palas GarJ~n"'de],;:j hLr ~ n~kta nturmHk~rllr. .Bu miiracaatl mute kIp ,'n_ •• \bdi.iliJl~ Lll ,mn ,.j kr', J '('. . 'I"'," "e di~er luzkal"f ~i ~ P.1t :,; E.i>di. da ha ...1 bakU!l-1 1 k !nn mtll-a.~21 dl'lliQler \"e I

["'.oI'l'llsj'OTlUnu.n d.linlrij toplanhTic:ll"~t, M&Lij.',e \'El EkQ-

!'i!X'im

.udu.dkl.n TIlesd~si mijn3~e'\x>Lilf bir Iln~a!&mazhk
bi'lkum SUII'l'iektediL Lnndra 6 I A_A A'C!l.HtW'\'8 ire yapllll~;1 k :mdl ~l;,i,Vl wkik ~r1C'll
I -

n~mi

I

h;lh[c1'.o.nsUi

cereyan

d-

l1l~kt-e

OIHIl

es.n.i!5wdll. 11'raru:>!!. til ra.flnd~. n d~l k len n A._rnc·nlrnn ya["lllm Cl ml!!rahhasl Saml!le~ Rew

mij7.akereJ~r' tn~i!tt:T'e \'f'!

:'ImlluII Uz.::nne
I '\
t1l·_

Na;p

frak £';:1%1-1 lin
'I{,q'I1lI;o;
Y

da. hazu bu. ~ hmmu.'jlar \'e topl !llida Ml.llun nl~ Eri~i!l banknlarda iki mi] '.(o.r. lim scrmaya tahdidJnin I-:.Ildmlll.rak bunlanrl da iktin eli de,·!et te(jekkiillerl blll"emifle t~ hi hi liJ 1DiJt33 I h~)dH"daki tek

BakaniH.rl

llirri.~ I"tl ~ar dl'nijr, i'Jr~ t.?r ....Ik, !:J....IIU 1.t1'11 l.rnllJ' : II ~tt:ir bi'~ tin IIb(,.lI~1 ~' I<I~, ttlll ~iimr; Z tl Sun I!f hi khllfl'!lrl
L,

Hlillml~lt BIIYIUI"un

lDiihim

(lll'l-n bu l()!llan'Lld.:l. )"1.IroIJO ~gll k dunllnll lel kiJ..: edHecek \"(" JITlultt.. lir makamlardan gt:>. l~n s.arular c.e~';:j !*'lnrllflia(":I\khr.
lJe~~

air. il, .. till ImlmUr 'OOn.1iI1 U5.oI IirTl .iii
rIl.:i1o.

~:JII.r. all,I"HnI5, MUIt,II., r.~",." .;i"'"

IlullliU i'liI",1 ,; ~DI ~llIru.rll P!U;;JUilm
.... f"

,I lI.ldnnu,

.... roilllJ;l~

1,I~rr
~;tII1.

.ullG;llk

llii ,.._

lIir

III

ka lui

Mrllll"

ed:! len
2:

h:ll1111 ..,

r

h yrr'L \ II'rI'lJapll,

!lrleFl".lf>

!;1:irij"ln1l'~"'L

I

hel Am~rikanlll, 'bu m.,." " cLenin koldJnden halledil~ mes; ir;in l:o£~.enhalla iu
gr.sla\"YrLnm AVl,Isturyay:t , J1.:~~1iler j r;i.inlugu meLahbatm Itat'i [llarak red-

nt~ h~ni.i2. lama:mllirulJ.lll1l oJh Ikl 'i1 ~. kur~1I a"dmL~tlr, KI"3.- l~'~ul1u bi'dir-mi~ ve iiY.:1k~re 1 • ,\:il!'e lIe Preml\~~ .& ;:Ij I I n B!I:'Ibak nIt! hU2:uru\ 1 J kUNlan tHI'Ifi ~tm ...ktCJl1r-1 f'llm'-1.S1IU t~ldir "tmjijtil"~ 1, t Eknnom'i·S kammn te-kJiti I '1 1 rr m"'ldll ld", '<;"1 k rlli""-{.iIIC K:Jbul edilrill~md, 11
1'~r1

~ lI ...'U" Hd.~d Ll..a bilf" !ha:;L.l.-1

~6r~iqiJhnij~tjjJ. lIi..U: kel"eL('r eSllll .. 1l'1ub EkQl'Hl mi U", k.:l n.l ,,67. . 10. [i.W ha.l In T k:'wunu i1zt:rindlCki incclemeLe-

Nil, If"rllip'oI!Ll!u"re ,. 'l"11 ICII mhi eFlr r. ~f11l1 fU 1111 ItbU. 1]0.;11l ...1III 11 k:J.r"'hlllil ;)il: r AI. bir ~kil Ikn. !.;: 1o,I.rui wt. Ii rh[,o~' I'!II k ...~ n_~!"t hiil'!"", 1111'\ .1 II. ;1.. IlIlrl 'Il:.ru ,'.IFfi rroim i ""11111 HUh if _, . Wllir. !otil[ birj Im ... h;.L"i!lllL . h

n

rtI:II.JHkI'""J"j"

r ,iI,r\lr,

D'··lld '"~-

h lUll IUDunl

Im.hllhimh·

• nkar. 8 [Husus~ - Bu 'un kii I(udli~Ue ..Ki.ir;iu I-fUI'ri,·ct i I, Jlkh m:l.hle~iiHI Hikmel B,1/I.I", Ank,lI;i UI\i\"",rsite$lntl ki ...(11 lC!11'1In,·ullu hocal r me· ""tWSinill ort!l\':l 'ifd r.i.lmTe '1;1kl'l.rtll~m bl.lnhm:ll'ln biril~iLl i.:i..ilsti l~lil:'rln;:tll1i mU(r.l(n:l e· 0,;,"n1l; .. , di~~;inin b"~Llll'i k:oJaall kOl'UflilL k k y~I';nDl her e\'d"'n ii tUn rut nlaT' nldll~JLU :;;"\ I~·

dell

ur

p;ye yu l'un" ziyan dava I

nLUrU.in ib.:ll"~ Illr,
rllem"'I,~<!., If I

c:.,.
.. UIII....

,

J1.1lllnrgJl I t:i,r

..\nk· I'a 6 (Hl.I!-il.!sil _ Kadm I r arulOrla rl}e<;iliil1 16 ~ln (l'l1!';il e!Clildiklen wn ..a MiUi E jil:lm Ibkam taraImd"n g~D~ l'lriJL YOIpht? iJil~ayel ne _ic~in~

61111
_il

I~~". 011011

prOlnt!!ltnln

,;;'I!m,

J,~ talll

ewlm~~1

iilohl._\-Il3lyl

bir :11 m.J1lir. hurd
U r u '.'
. lJDI ,

f 0&""]

~'IIl1'liJ'rd
"HIIU ",...

111rl._bltt·k r:nia HI r. Ru

m ..~kte

\'

mcmh:ketlmlzm

'"g-

..... ,d"'d ",",Ii~ .. nl,.rin
1m irip

'-'il[' dd:l(,"11. 111_
ik!lllili

uil t 'n

f1..!rtl-

yl :nn miietlif! CBu.1·'lY Riff'll m,rnl! nil"'"n .ir n P<I"'.illlllIoIOi mu ... fin d 111'1 Mill i Eg i lim Ed k.'l.-"Ll nn, ~ aUh.l.lll,,!I.II n... kiblk pJ.IIllt". ul·~·hin !llol,;IJ.LU z.,ral·, zi)an 1I;).Io:lhm lJ)'L.!nh.d bu 11'1"1 III m.amul...'l"'Hla 3 nl!u as~iye hllicuk mah rl~l!t 1~ln, .ae: .ruil In.~ ! ,,":lesm de bas:la.nmll tH'. ':;'Lllli El'!'Ilim B:lkamllln \ U nJilftif.!I1I!tIn. 11.01 ~ .tn'. h'l.h daS:lfllll id<!rj pl. hi' i lillii:,,,,.. blr noloiUli n nr " ..r",~, nln , kk J 1... . 1.... · ,.. tm.:", iUlurn Ililrrt;ld"11 liaDa;lljnd'l!)lm 'lit tI . -,n :'I "Ir 11,,1;1 !> I", .....
Iii

III
Ilt

-I

itiol'!l:mn lItJ,uk •.IIdli ."dil.I .... KnUI
iii.. IIlr rlkrlnll~ BI.I m.fl'1l1ri!fDH .....

mil'n, ...

1

ron.n

p

1..:II"~lul t.iJntJ:!i

1'l1i1!.1m,;

lI!I"~l!r. lIiu" ..n '04"" "'~ 1"1.111111 rmrnIH,.,tl-

"""I

IOUUlilrln.

dill

I

~~~.!.~
i!luro3u
1'I'~mllil'-

fir! 111 r
I-

dedilmtsi h-m i~li 1'_

ka~) ,ttigini

SO}

•1

Ira ".i (A_A.

Bu

,klitin
,.. ILe

miU,aker 1-11 b:l"k;]. bll·aktlml!lillr.

bir

Ameri'kIl.!113.r

e ...v~h'~
'!'I'

A,..u sl u ry~ lHI.k klrJda. lii,itiklerJ mlneU,>ra!':.LSJ
:ihhl.idl€1'l'e ~flr1il(
I

l·l kalmrd, ,.t::: tmnlllLl ~'~I·HU' ·'!"eilrl!lek ar:r.us"I_,.1adlrlar,

ICf'min i("1n.. Iuknllllm:.lI;JFI, h .. !"O llc Ii!,. ~rLh hlr tc:-ir h,"r. , IffV.l 1;.,. kIll' Qtul'Il.n "~II1;;U '!Jlln la,. I,";!" di,HI ...iIi bil, lurl,; ! lIt· ....''il't1 'I.,r,hr. ,. I'k '~I"~iU[,-~1I1i.. •Ii III;.U.·, "" n 'l... ih

1',.,

.r.J-

I

h:.

Okd y RJfa In ri\'ukllliyse dii.\"mlll rr.."rlL'ni k:wun hlikumleri n:;- ,,=in:li~mi Iddio. elmi:-;tlr •• lahl,em.t piYe.'lin ol,-nal\ml':lm:.:t I Ii. ~f' n~'rll,en -kar:;JH~ bir "lIrloi.'UIIj ... ~ ...lil-t dl1!lI~!>i ic:ili lla<;k:1 ~
Cid
I111l~Llr

I

IlflllJlII'Il$ MilltU.,

H!~IUCu

--

klll:llIo I; II Ir.ll"hln I ""

,,~

S niyen ka[·:J.llli,ye

;,IIIL£'

iirkiy

Bankas
p!.

nl

Bu( Ce- S!eli r t£l hm'11'11eri ul'IluldlJlgu. gjb~ t h H ed,lerniyor
G (Husmi~) 6...• gore :Bud~11: gelir t~tI' minlcl·i uffiI.IIdlllgu r.ibi tab i1 _ Id..:oJ'

CI
~u..u
Edlrqe

bir
Oi,i.mrij,L.;; PlUlko:"

I

llin m :t"lesllLin h:.lIedilrllesi .;;ulhU" i!llirne;L ve bu btilgenin Hitikr.ul. baklnlmotUI -=11 ,iizel v~il·lerd rl bil"irli y.al'i'\trrli~·lLr M_ Rebel'. 1UgOfj):H'Yfj111ll h::t.rb l."l.?;~~l olardlk ~3~e[. Alman\'ar1i-;n h·· rb lumJI1 r~II ala(!a~m.n l,.'e. ,\. l,·w<.LLH',)"<.rda.n da- tazmirmt

I
,

K?~ii.k CHi ho '"1 Ira '!'Ida tell"tilp er'ediii ~a"gln Ikr '" r" ~..IHlulrrl"l('hm fayd.'al1mu (

b Ildigll)"

11n merhum I LIJ! ffi3.h umll. un 'CUmrU}: mtla~-e u mtmurl nnd.a.ii N~ Pall -t;I~lu.~un b:1b I Gu.m.

rl.lt ~

Mtiullrl!laundrn

emekU:

Haziran 194fi "ski i{ade:

~2:j I gus'~os Ig~

.
I'

mteml'sinin
lazminal

mukO;:JTiI!r

, dacagllHl
\. _ .. __

i::.;temek
.O&.....

mllr dt':mek

'

o .fla.hk

~91~'8
!;,lHCII

ttl n'bu 1 'da KOr;iik Y.~ d.. b h~~li ~y A,lIJk~r 'd T i rru£ ~'YlerinJI! bllih,~ ti cU'
n'I

AlllklJ.l'a;'da Gih h II~s&Dda

I!j-fl.r'et ctmi~tir

Ci n er Weylg d
[I!li FiI'aD~I.z
• 1n~11

"."""~*,..~_.J

,

6iro
JI.- ...;.,.......,.·· ..

oJ

I'J

fl ..

'Fe e'l' JO!llcm: IHJ"Q
lI! .....

r

ikFlIlJliget
;10.

1',

• .t ..... r .....

"";!I.. "'r ...I!o..,fI"· .. J

·r.. ..... . ., ,.;r..J"......

#,.._':..·-.. ~~~

..

!!!" ........

":o. .. ",..:..!I~...

.. ~~ .. .,
;00 ..

of

~

..

~~~~~~~
_

,1
!

s.uft PdNKOOl.t ddl:memekt.edil'. Bu ri.lzd.... m1.l n k !rat ,II!; Irl~ lOrlY. 18pirtoln.nfl d\HI !Iok!l..m de.t. ~tm.i~ll1'. C'fI)jlU. t;;al'.' 'l~rnlar '':J.pl!ml:~~jr. T~ - I b II k~ (' .~ ~ Ice! m;}ddel~I'iJLe yap.llsrI bu • lIg n _' ~111. .. nu 1.Jjlll!lI Ku!:3mlorl!1. 10 nlih-'oD tira kd r nttJo, s()!';U 1 nun.t!ltllil e-nnclen 1 tr toz.1 ·h'J.: tcmil'l e-dllt:"'k bll' ko.l~I1''lll1f:l'll:: Bf'~ilndl ~ mit ~rJ(La11ur 180 tahsilat Doksanl.:lr1iWl q Li!Il!I~lll'd edlldl'ktl;'ll "1;1[1 Ii 1'511 Dl'Ic!likllr. II Edlrne.l!;l:IPL til n.e d.ernetlllll'1 irk L:ongre-i 9_1rtIr. " lI,mll rim b~tirdi Merhlllna ·\llah!.an n1a~r rli' 'II~

r.lP~
6

bu

Ank::lr

(RU!';Il:.;lil

-

BiriD.

ri Tilrk YllIPl kongrcsi komi~· yllnlrun i;ah~malllrmi bitirmh h: haz irlannn ra.l1Qr1 11 bu...,niim I"

_----II!!!!!!!!I----ke-derdJde: IIolle ae :isbJr):Jr

ttlll1rlil,

O.,kornuh ~ l'lldd.u~ i!lde olun ' ~

~G(jn..

Ian

Paris 6 I_\P~ - SjY~'i I~guz.del} g~(,lrmege m Inl r bi ado !o;omi<.,yon D'Ugi.lr. •

~~~--~~----~--~------~~--~--~~~~
J Flfliltn'.f:df! 'Hflttt/r,,; j liIi .. Ii
,,·,jltllJ

a
11

umurni

hey!e'ue

gOITLiillillm~)'e

l' l'I1RI1l1If}hr. r;:oflg;r.c ,;'I:I"rln dil .... ~der hz .. rinde ~ll~a(:a.k l'I'C nisini Ibilir~(:eklir.
!~ongrenin f,llm:l.Sl

d3i
\.

Mecl~liD bugu .kG gundemi
Ank&m 6 (Hilsusil Iecl.j~ ~in yarmki '-'llndE'miode ban I1e~ mudtirliikleLil'i. 9"~ ym h~.. 'pltllTl h kmdal"j r porl!lbf'1 tayilll!lt ve }'1il'11I. kaDrnulIl1UD 37 ~l[Icl mad~esinlD des;i~tiriltl.u,::~lha.1!ltmdaki. klll'llUiIli teJ.-JiCl ,'eo Ti!:rl!: ire)'] Moo lis ~ "i,·tn dJ
anlqDlM~ .iI'U2nlaml!j1 tl~\'lli:'tleli' mnll.Q;!l"I'nIdan b-{l. ...llal'J.D:1. gilmriik re!!lmli!!riru:L indir .iJlmeler ,.,. pI1
mnSl
t

~l!!lnlt!ilal'l mem-

..

.. We-ygll.ncl, ah:y. TTlI nnl bi.t. gCrnlt!lni:] VI:: Galer' 1.11 &:ivil ihakBaFLm iltd.t dm.i!lt~1 ki1i ktl~i. yun Ge~\eral ""Jez.; gl;l.ruflJ1 lelund;~ Ohll"!lk Ii':J.ha I!t;..
hil1i!i Iti l:!j1bLrll'k;r;,ilik hh

l1?rnl.

~1~i~e

n. rdo Lcll, Dil"lnct ID orl turL m u I ruw. m:..ltl u.s IDI~3Iz VI:'! Q ru 1 t d j'Z'!:rlr'ld ~ 1.1 blr rel:or Llnn I. ,1'l!m,: bu oSJ I, ~tl Uc!.Il\1!' lo OKlnlncl:a. ~ Inpo FlilfT,lil) r.li!trl il:lol \OIU t.,pl J

Leo

1.'ke1 ifl Bnsmdlrl!k
kuarlm;Jl'ln

i !erinde
kuIIiJt'lnla-

1,'

1-

,IP)

upklJ),

'!J

!l:l.

IkIIL.I~I:[lrr.llr Hu!;lln8(),),ct
~tl 1

1£0 rcko.t' h.:I)"

lIJ1a')IJIl"lnu il

..

1J~1..U.11IW"t;oQlr L1t1. rtllLyon pUo
11!1~ru.C:l

l'

Ii -

(;lIunde tutmw;;lur_

bit

goriilen

'!;iU

cihet

I

;t.

t

3,,00 tillme:Utdl:l

ulun n Ull

,11I

- 'Tan -1'1·i.
In
tHI,J U

cin c;'ok f ideli olmu:$, baYlIidu· llJ~ ll.:>dni} aid biitlin ml.wruat ~,,.n!lieH l!fu:dL'l, 1'l'C'~irUlm~~ ve bu,r i1J'I i1n i.,,,, ...lnrmo go reo tadll· l~r ,"npilmlitJ.r. 1";:lJmhy~ml[m.1li bir ku.nu "'l.!III~(1 lromisvOInlar imUrl.l:leo d ,~hif r k b·u. me"zu~tm b~m Rtlltnk bit' ~eotrlt" gelme i'nl 3 g.
'f'lml:'ltlr.

lJlt' l1a.mtl'! ~ ul tU1lKI DmJd ~tme'[ ~dtrl~r IlL

Demiryollar'l
.lIbflflCCl-;;11H kap.Lr.1e ru • urllp (lltliiflnl,l. lo"e c~se<ll dL~l r k. (II lIr p~1I I'IIo>'n,llr I)lr l:iUIlU~ iI:at O1ud,jet!~ 0)111

memlu,,'

Ibaklwli:b ki k varWl'.
I

LLiIl l.!i~lll'l-

Itltrnla nru IkiJm
IC:-uVp d.:nUr e" rliDrllolEl1ilri t;um,lrte~1 Q:t1nwt11 IUblm:n l~knr AlmanlllfLIl ,hllltllll!! L"Vl:IUI'(ltll"eek.tlr. I!iJ Irlk Ll,lr t; 1Li'.:~'e mlr en l ~r~nMur -

Krupp ((~lJrH, Jun .. u

* O~.
All

f'dilc1l1 No.:i

(

'bAni.mine aid reJlllli bili' r.:!IS"

.I

,11 'r !'T«ll
Lfl

'marian ilk Enlernasyonal rDngr!si
DURya
tlL\~yomll K()llg f~S l 28 John:i~ nIil dnl' 1 Tentmuzll. k .. dllj," tLt;'\lll[) ewu,':k ii?eflt' Lo:O.!lllLh top Ian (" Il-:tU'_ Eu In~J1~LL'Y' dtL\'~t 'l"'1..lil 11 O'1el1irlc! unlul'th' Li.moHL,

~ tH'.

Oilny!li, mime.rhm

Hk Enter-

"rt Io::Qllll erll!rLn IL y nhm1t~ I
• dill!'l""ktlr

r

-rU'lJlit 0:-1"
uP'lllnlrtfl
I ·1 c!

r

1

1,

rady L
I
{I

un

L'

l(t A J

Or :ily

ImJill! nri't-ll

*

('t.vy. hi,. idq~ I c('zn m!

mik&bt t I.(,p " f f'lrr'"
6tutt!jlrot

-

10-16<hi III
J
[I

5ICeri

hllkulI\l·tl

IIJ'!

bOoOl

Turi;:n.1 IIn,ldrrnrm rna, yem' ".,,. 1"(1 or .. Ronu! - 'Ihl.l' II pLJ luI.'

oItLml,U'l"

, ~dr

1Hlt

(II

r.l yonu
['J.f'r~yo

- IPs-lit hill'll I r mil r h·d1:nB II 1U ~lJylIk r~tbgt J;urnU'i I

23

ug
liil

• RIR
e HiJiml aid topli 11/0 Un!! 1carllnln defi n yllP u'llr~ t kki' bir "'a~a_ III'J

Bd

--~

I'1I1

Y n'

!fli

IIli!;tu

f I)pl

Mall

23 U)'t;d n, 19 IUlUn i timlClk yuIll! G rlmd" HI 1 ylc ,. ks n

yeU

lIU~ J in S! Zg1nl,

Ba.ndmna

nii"~ e.:rilJi

helt.:di.)'c:'

n'iBkigln~ ~ 1'1!:'1101 dl'tli~·£.: bu "mmoa b t~1"Ile'i'liil I!u,_"tiz. •

1W~1,.'I'tlli-. l:• .anlol·

300 ucak Londraya ta r gayet ~etin elm t f at habirbirinitakib ederek Lnndr
lllk • m
!Jr. II I 'Iioj'

i.

giliz_erin

h"eu Jan d I inde '1 C hen em e «;evu, i~ti ..

aasi

I

EdrnCTk 0.. P. b8~k mna k . tr I ble' zablta
Id.IULI.

iJ

11.1.

r.:

:d r lU 2' b!J..
'IIzl}nrd:

blnlEr.:.!! 'l'Rt.alld:l.~ID lit r. ,] I u.m blr lof)hlfltl YIIP!l1J4t r '"l, 1, litre Daf.k_;.nl 01'. t!l b!!:n' ill Tlm~; y
mJikrwunan madd.esl
tIoiJ.}Lll.a.

hUI" bl[:

vau n ~,

., "V

D1
E"dill<:ik 5tuldlra: (nUElU i) blH"a~J beLl,dij"u m~ltll mfrn"'I"~1 Dlir mt'rha.ncdc knfllYI tiitaUlf rm. to senra Demullrat f'lI.rtL b.i!1j)qt-

rar.ndadrr, ¥ohunuz D~mi;l'krlJ51:1'1'1 Iudnr: BI.. mlJlct lila 1ll,J'oruz, en

l

I:LlIl ~meJ:}tllSili

ve

I;!:flHI' ~ D P. Y'::l sn nin J~LlJlc u
I

oliJ.7l. IUillflm~~

t lUi ~"t5]';:'

uo-n I1i;tu L1. b !I.~L'l1l U!.DLIII.I}'OfI!.Ol, ItilZANIN D!GE:R KlbY1..ERnml3' TOPLANTl.LII..R
/l,,'t'nl Inlp Il<; LJnlrc- bak'h C'lk.l.lll:;.• IJiJ" ...e BI)"tallCl tcrtlet'ln~ Ildllenk l'UJ:ler~~ 1<(1 D mollmL v3.til.mia'll 'Ill

run

.,.u't.I)ll m.lJlI:Hndlr I C!\ISIIIl'llIHl hW Dlr ~:.a.dad s 91('rn~ 1('n 'l k !te
lIIoulnudtJ. B'I..tnUD Elz~tU'll' nnrerce , tJ.ndn~ hell otr agl~d n D Hu

Ia.rla.

Jmlhtr;llf

TIl

vzul.u

ti2er1ndl!

kilfl ~lmj~ \ c Y<1 rulil:l;;J. biJ.Iu· IULIl Dcmftkra.lltu: ta alJllY,;;W ;mblt. f.utuLuok D_ P. balfltlunDa bJ1. dlrilml tir. J3~tJln partllilu parli-

ama

tu 10 1!r1 !;"Hlla.t::u:J gUr.s ! It 1i di!la t.etrarladl :M~k:'l.kl n!1 ~ b. kalll

Dr.

MlI..hartem
ID~1t\Ob:t.llll~

nUl .LI.t'J til
1 hOY[I'lL{,

bt,?;,

----.go- -~.........

teledl

raP11 rak koyl vataa dlil~larlmlzm dn ler tlnl ndl 'It B. mlrnl t! r lIon a J~mde t~knlr lll1f~Yil: dClIHlltl U.
Dj~F t.tt'1lllUan p~l"I\m g-el"!!l;h'l·

hClsbLhall'r

roD1.1n

t

,. m

D1i.l.hk m ..y \·t>riWte8lni isj t I~rdl!l 11 I um sorrra

, If",tin ve ul"i~f!dtn 'I" iii r! II n 11 Ie l Hi ,-,0 -, m :rubh ~lllllrhUr. lBu H'fi te ".;.._ Ili r{]1~j rnlr l,tl(illJ!.I.~ Tii ... .t1j,1I!o f, i. 1 b lHiJ.·IIIllli ..., ~ I" i':l lll.o..s lie 0 "I' • . m Q fluo,) HI ,,·p.I~i JUl'Iill ij'!1rult>n ".lid IIIlllDlLta."tt~. E,'lU.1 :1{t~ .-I" Ahnllll C.kill!kuvvetlerl komui~D.l AIUI j 1:11' 1 R.Ider, 'lllllln.rl ya1tI;'ol all: ~Bl,l1gUnI.liz. JJI~ltu, ... Fran ~ il ham ludinlih bl-lhmu.\ CI· ruz, I-I<lllm ki ... -Fi:.ih er in lddia. ... lann gpre, S-II.\'~IR 19,n de 00'Iamaai l:l:gm(,h. O. sao dllklkELI 1"'3.

tr~"

a

Nr ri ahm

I:Z;Pl

mi.h.b-et 'tl!'liri

l:iep b-Ilf ap;pd:l11l

Ol:d;1n
q~ ~,k 05 k :r;'lJl)ll &;)<:

Ada p lllnVlenm dispan yeni bJ WU;o;
19,na,ikOJIS

51!111lJ'11. 11t;:e!b-!l~k.'ln] ~m~11 tl.llt]!).lumm bir IIcmll-,m~

L~nllln .'!Cllunda seclm kan n:llIn;:l, tr 9tr;:J( tM11l1 I1~K

__

t.lyin ........

-~di

'Mti !I,)S tarilllj gff:ct '1!l Ofl! bu kanunun O",n ur"tl b,~ Ad(lJIi'i'~l'JrL di.5JJ'w~ah;~ i~ll(J1I! dl!:~I.Mt=iilllt mJUt-{lm.r _. 1 . aid 'nti§m' trl 'ya=.",u,:;:, SfJ~H,l~ til ~leD a["".&[jI::t..nmJ~Cl.3. blrt Il dn

L,bl'

1:J8"

ce saa t 11 (I e Etlreralt ~ I:r.\~h Z",y. tinll lti:I}ilnt' l!;id.Lltll. till ilind'il'H lil"i! In n{jt"L~1,.1; ol:lllf uu IriIy luI.!k-1 Ed..., mitten ,t']eon ml:oi:lUtl.er1.n.1, kO~iU1 muhtl!'1U yulertI:Klro k.a.dJnlJ. erklk JI tOp)LL tlJr hal" ko.r".laJnt,,!D.r n kalllb3tak k,ylln mcrlu2 bln.D.Sllta dUlttU l:!l.i:' f! IP buJunm1lJt t~ i~t n, P,
k"Y1I!l~ blnl~r~ fa
~l"U.loZ "I-:atan

nl:darnd g tjren bu memur efendi h t.i\sml turlrj i~D. bn;iy~ ""~n.:ii!tt tim hlldlrmi,. ve kendJ..tillirn!Lf t:dI1om!lJiii. ri . etmilitir. Parti b.n~
lfill'W!ln

~h

1011. h kft n!t

u)tn

b\l

Hl.lIIfi1un.tll tani~'p

VfO.rrl.l!i

Lulull:rde

~ah1ll:cm"}'1l! Vi.:rilmiYf1:e*i. fakilit hndisinin bad~mil bu gibi !;;irk.i wzltr
dillddit

lrullanmayard.k va;dfii!liIine etmlPsi ill tar f.:lilml,Ur.

~'! lnralw.c!ll.n
- !"If!"

ijo;

dl!

n;

,~(M!Jf1r l~'I'I,..dlm .Ba',frnhgr trt.-

~ "fri1dfiII Ih"~OfS!j:

m li.sttt

~·(IJI·fd(ll!mii lH.I

ilil'Jbl.~ Vn'!::1'U

dfBj;lLl:1C'

~nu !Iladc I!UUd,m 5tlnnl .>a."!Il!T ill mL.U.l1" bulUJ:llIll MHtrtt:~ 10'.1) ih'md A1I'dJIlIJj'1I bltal!11. AJI;I~liL!". m

lelt~i.ll.:iI.'l.m.taD.

Ilr;:'? ~

11' ,u btl' J'l"I iitu\rfl.ns fOyill rll dljJ III bi1dil'l1!- i.Fi1"..
RaT:anlrgm

SC"I,j,;~ gQl1d{'rdib1

bir

tl'lv ..ilui.1

'nQ

.n.

d,a hcpar]ior biliolfla ~tim Aj'dJn[I sfi7.1~fln ... ~II cumli"

R~~ild 'h' ba'l'

J

di;
•-

k:lru Dr, • vtJ.a1Tl'll'l Tn m;ilt 'lot milkn't!kili fu-!ilad Aldll1.IJ tara.fm din. be) r.:canh Ilirlo'r k1l.lnll!jma. yap 11 ml~tll"'.Korl11!lmlll\,L mi.it~{ljklp otomooilll!re b~rJkhlk kilylU, V;;l.ta:nd:v.llali1Jlll:.tJ.n aU: l.ar1 ara Blllda Iia\'l<ifi but~nmll. h~r;:"et milmi~
\.t!

Mar a rasporla-'-;elik spar hera'bere kaldl
Budilnnll ~ (Hu8U~ )2; 1>1-8,)'15 p:wu' gilnu Bllna.d:ul ;gelen

hu m~k30IH:LIf1 22 Aih.tllto5ta OJ.J< rmlhhe.·g'IlIOf;! Amnm urdu [nn b:!.6 kcafi"Hilu.nlA... DQilnde bjf hitill:J~de hilt" buhmnlLl~tu. F ••kat HIllIn bC5iEi!;ilndfl. j'IlNllyor()u, E\'vC'lcc J'Iil,.m:laQfI'll!ji QIIlO r1) numa roll iIIeDi2; progm,m Im ; , DoH 1·915 ;Y11l:-lnll·d FLihrcrin w[l!!~gj direklif dahlli.ndl<! tatbik edilrm-k irnkilJ:Llil~ kavu!jmUiI olB~ak vAl· man~' , Bilyii!. Britlll'l.}'lIY3. k:u. I bUyiilr kU""'ctll'rtf! 1SA a ~Il'!' hi! \'Rl; cl!kti. Inglll~ ul!'niz: ku\'\'("ll"nnm bIT kU!lJ'Ilm me!'gul t'd~l'.!k. IJlilJI liillya \'0 J"-IlIDQn)"1l.nm yardll"nil'l:', mg:i It {;r",yi 'lie onUIJ ll1UJJ.zzam donanmmmil )renmL:k mB.im~iln ",Irt.ClI.litl,

kad,ar Sa'lrrLtj;a. :wJ1'Il:ll1li~, halta.

m:wi

010.011 OI!SI.III

J11r \

Ilk I;ika rt;mn. t\~ h! ~ "11 11111\',r • 1. k olsa bll~, djiliFil. DIrt ilnO!" ~iirt{t':j ...1e

liIc:rUz

~l-tlil" rj .~",," kafjl"l.erin
ZlID I,ir'illl'i

ll~~~·tubmlU g~!I(

[l~mol,n,:;l her

(~h..H: \".'le

," Trtliyoru~: "to b~n Il,iin mun8.'Ilna - Y4!m1 ADah GaMtesi YRZl 1§J,eril ten 10 m TfJ.fk. tm1tliI .,lU.d ii:r m.~ne I' r I. ba.rI:.I.t'tlll1l1 kl~a

GelD; s,por kliibu cens:l rile Banoj mt'ydruJl dQlduroJ:i vrnnh Dr:makrat. va~ . Wrmn l1anmull- Bpar klUI:!U. genll l.la-"i t:t. nI Imd.a.n bir i tilo!b3.1 yall:l1lori 1lI1"Ri!l.1T\da bif' futuol rn~L :;raIstanbul lSotak dc,;i,nlc;J. .!)arti bucak mo1rk~ Ji1lm$r, H \lanm )'"81111l1I, ~hfiIn ~z.etenlLiD 21-4-}948 Zlnll Ki-dilml§tir, .Bur.tuad.a <!yni ~"" 1l.1:O~ID I'~ID OIITl:a:!!llD:l "£;ruell !her tari'hU nti.fl:t901ll1'lda cAd uan I Yw-. dispanmo,j ii!lol:.tllrsu:z .. t I kildli: n, p. oill ome'T1~i.i5"L1 II;; ilel.il, :ilki hilum ClYUI1~ul:lrl dllo (e\11ml.ftd1l bu SJ: ,albJl(la y. a_Y1Dl81'l1Ul Y.IIZl' til! U.llllJlfr.~ a:pOlrak 1:Idll"tJll.l.~ tu'., tek r.H'llldilLkt an ~mn:ra. bu c:tk bIIlJ.- gf,i:wl 'bir GlI~I'~ln~illt:1'I I:mll;ilall' Vi! lI~lJ kSill Hasan J'Jenmbal.l ve MlJ.hli. ·BaJcii..nh - ltllzca gijrti]mii,Hir. Cbmll.'Sinill OOIlIlJ'lC:h.l 'IOtiru"'PI:Hmuz ;:tde U:i .iki)'e ber.ebcre .kalllll~ltL'r~fe2ltiu· disJl- ll1se~~::rjfl edi-I w, D~mllkrd.!il h<LrI:.kl."tl T\lrk dlIl:E' Karah jh~~ I;wIt~!ltDl Dr, MuhaITE'Jn 'Io!n m !1tt:)1 a l!!I Rhiri!l1 i.A"ti I"a e'i~' th':llJ!l B_ai:llm dt!Virj ['rd~ t)Llt! b,li:rm TUI)~y "e ml IIrlvkiU Reijlld Ay1emi ,;{: ;.reline ]Jr. Vebbi A;- IJe tatblk: etl.i2i III!' t'lhan mlllL:1I('rn~ d.mh t:t.rnlmd'EIJJ ml4, !llk aJkllJl.a.· G~ I Akhiaard , tutun li.JJh hut .dmda bir dahHiye mlite- I,}~(!tlgi oir halk hart!l.E' _. 13.111>1 nan bircr konu. mrl yaplidL. ""0 kte kat! r WI t ndllo41arlo ballbJ.. I llar5lm tiyin kllmmJlfhr, en_&Ie'),11 nil SlulllJ 'I'llr~ D ... '215-255k.uru, hal1<!l' ra[JlI;"cr.\k mw konwal' w:e Keyfiyeti biLdirir, saYgllan· moO_ rat Q]amt den..~tjt', Bil s.,rnt!a rLnd" TIl')tl., r It I mill I. --0-'ml "Wla.nm. IiQk !NyU· l!!7.ahUm yap l!lIL-llr, Ayt"J.C"ll. );d:remitill Ga?i Clf"lal Ina A.kb:lMr (lIU!!usl) - Bil!' fi1'l'll1il ~ill Via Sos\·a.1 Yanlull Swoon />oura Delll()1 r;l' h, r ke b~lI~!lind! iii rmc·rk"ez bucaJir) da laftWndm fllLOII.IJ, faK.Ilt birr- tilrh,i. &ka:ru yerillc '~Hi.l~!}a!· til u.rth~ Il;lOIlJ .z:Lb.nl~~Tl ''It:ml~-I bir tQren YELllllm~tlr, ~Ul!-ri ihlt!neml,'em ies iI.!l.I;"tl ttl --' -. ~kr? II:I:()JlIlt.llIlUl. g~ml • .-I:' [!l!:'] rill, 1OL'moh:.r-a.tlli Biz;} !PLrk.~ aoy-. Uldu ~13 blllYlllH 21:;i..]1 l{Ut:ar;ii-Jl'. IIIJ.IUItI'larm. tahak.lt.u.nt "(!i€!l1C:i.iI<U!fi I'!i}nrn Bm!'ak ba"kal!lll N~ r ru ... ~ ~rlf Remzi II'I"l:m.!l.!lIIl.Il, mil zorb:ilh~JIl lI!Ialma .hl D~mol.I;U;1 1:J:t ~'a.:li lll.!d ~T1~1 m'l.u~p mUltltveid tebakil!li 2QOJ ~1iJ. 225t PUlI"1,lE;' tan Fi r ~ 11 .m.ii.'lLl::eh t'sl Il d :u]lDil> ,!;dJ;'1J Ii Re.1i-..d A rdmh \'C undE1l1 I!ODnl. il ruldutUn.i.J .liE!rt bir (l.ill~ :\\"lklflmI6 '\;1: B3I!iJ.::am Dr, MLLharrem TuPll.flY UbtU firmn!llna lIWl.hipIt:l"'i: larn.fm· &.If' Burai:lan ";f,);,:l~-rllli )'';;Ii';ln !:lMh' gll.~t he~·"C';tnll n' soderi yi1§aJ:dan ~hlllT'llk mUli.mcle1f'1'i tamam mizl! Il!Itikal E!ltlren II.} mIl ...... l1'I.n bir hit.a.l>I:di' t.uhmdu, llU1mllll'br. lI:ilIfiJe; blzde de dun\'iln, "'Imu,.n t. Iir bd..n glln Rc~atl -,,,dm!! l' fakallnde 11.1:£ • lO\:tllteT • n[,IL" ('f .i~lnD el.l!r niArak Bidiiniii. da b!1.nL~lnrla Tllrk U[ll!1ln... b Dlr bask""l Ot', tuha.rr~m Tu.nr;ar bu i!lelr tui;arati JilL lunduSu hald~ hallull ~"llulll tezn Kf-Jn.1.Ip .... : :! IHw.W.L! - Kdl'rJ ~I~ ~l.7.aml tesi~ A([]l~>_ ~ mol LI"" num.a "t! alkJ.'§'Iil.n iU'tl~InQ.H, atcmo §€ ~dll dIl. tljr k.ao...~ k.U(JIIZ blr qa h;;u:'l'ket pdelllil'r oJrnl;~ 'f de~ rm!:':i: binli! Lurb,u:u:'rc ve '/\~"'Rld[ ih;~le t.."'IJ )Eo- haljl m[It::ol.deJ.ed.i:u MlTl~ ~(!nd ba.qklmIII<, L,k ~t'l JloLtol :'1.&' nne dognl. 1-,nlt""l etUler, 2111 hap' .... nJ bldW:me,Gt" .llJ.U\1af!p!r U~rlJ .ruI"l!lLlTl(]~, i:OlaIu:n' n IUU .sa K Venizh D. P. MllIlI!tvr::kili R&iQd IJllT'.Uf{ U!,. • ,11m JWIlyru!<l. hWIL.lkumll ..... a~].;1fI Aydmll D_ P_ Edr-~m.it 1I\l~ bitl SOil 'amla m"yl, Undco l.Il.~k ~'e (1b1r ,!:ok. konllD)nr IDlLl)'1I..l\{ tulnl_ Afy~n: IHUl!l~uiJ - AlyorJ(Ja lot.I ra d>li'HE!nllL! ili~J lln:.l1d. ...n evvel ~ilrl ~'l.IDI.. nn.l otlll:l.m;;J 10 1:J1£!l'U1 (llrm m~lU'. ~J' elme"kle oill-n <itm-C'atepe) ';Ir:~ lan j'U.zrn1~tl r. t.u .. din bll)'ul~ klh' ~-ail:~lln ~!'ijklli BUa.hnn II, 1', 1Iin llil J1c.aJ1Dfon .:;;\ibbl' ~·ok_ki millii ira~e Lece-1Ji te.sJ. Alyon Devl!t ha!Lll.llalll:'&li ... !iill e IJ 'I, z! ,tL'" sUrnye J'8.klli~makli..L g~,"lrdlgl zor!Woi] £1 H~ u~_ d,il .f t:\i"ii:ektif'_ Edn:mLt huJkm.i CIi.na Iter mueSli eselt!r h Ii t:wda ~'l!Sj kal;, !!lId :J.nu sormu~ 'Ie uzerlnf: attlu.II::indan IIldirt1!'n RiC d k d,nlJ biJ. I;ok ya!u.D l,"' ~elikteD !jqglllm gn!. ria. dayo.nll:rl"l.k >,aplll~; !lilitenw Uk .:allid. tnncadel!:yQ ba~lalJll"'_ yiik IlgJ. topll1 '{un ~'c gut • cUi n 001;: nit. d.ag gibi kll\'VI!"Ui DI'!Dokl":lt 0 ne,rlyat llzl:'ril1e Hg-IJi tllU"'~~~der1L1 • !lurmu. I:IIK~1. killilnl dalu tUfI!I1I Ink. :t,lI: i!,'k>n l:iI'lll1 f •• hura lldil..k. bllldilm. V!' meB· ...d oli:lum. r. nuidll Ij:llkalm aWJIIfI say~lal'.... R~~ Aydmh bat! me.suJ ~aruslorma ~kn fOili'eII l 'I,a vm!]~ venn 'k.;lnU~m'.·lrl .l}1l nu "UKIH<lJ, f'l1'1e3 alma Ina T(" Uk Uhtti1t"k LlrUrnJ!) 'I'll m[l.hlle.ml.::rr vl'rllm.101ilE'rdlr. nunUl!Il~rl!! bl tir lI'LitbrOt' 1 0 mol tJ. I tar h [ i 111 l'a.P~. O::mIlI'lUI:\~ l' "11'10 u!;Ilneu Se-lImdt:n bneilulI" ,I ..,r ~rllC.nl Jstua.P"DJiI·f'1~t" bu Ir(1. da Ilh!t:tI lIa.nlul t.:.rlbL OJ, yl:u' lli:~rin

11

rtlk-

1 il:yillL 1939 l1IuAlmil,p deni'l'!JlJ-, biRr! ikinci .A.mirau DOl'nil.2, itiE'. b.ti.llra. d rterille ll11nl~n kayt1t"tli· J'oFdll: c.}t! (1~klko.da IULIm tngilL", !lin. Hello t gemllerin" It. I h'l'" bangi bir IUlre"kd~ I!~QI~.mizoP. iln.kin ta.FolVVUf' ~tiileml':L o tarihlc, Alman~'1I[1lri ~7 dc, 'oi7JIltL ge.mi5"i villd,. lIunl'lI'dll.n Y(Lln.z HI i A1..blIltlkte i!'j gor~Li· le~-!!k YIIZlj'l!llt-ll':,!'di. Dell-nib:. bu &U lll.ro.l f_[l~jy~Uc Imil.lllB!J de"i~, 1tI i'ldN!D..l;D', 8i:i:il_Ll~ a 9a dl.l!!';1 BI Ihtlmallm daha. olltl!d,m

u.i h~rp1l1""'''aill Ih.lir,
~I

<r:m-nt t!ril .., biJ!. (lml HL.k[p Ii!M"a"'lnn. g)r,~k ih[ m, h kll\''' ,t-

h1l.t

:20
H.

Dmic('I:!l

'J~

I(~r

21 Trmmuzda. HI~J~r baUm ... I I ~,'11 ri tQpLi1~ II k hir k()u· f! I.ln akde-th.(!.of' LI. Onun s n \'ar I lit.! !!amr ~u idl' ililvUk Btlt::tnj, nlI i tJlii me 9o.i, nin kll,'<!hi;mR r.i.gnwn f3:!1. !'!i1~ :;i.ktUr. GN;ilml fo,j I ilfua m \'ZUII olrm t»ir HTIlak df.:t!i·, di"Lijl!ll, nom ne
[J

l1:hmll

olul"flfI 01 lin, IRW1l\.f"" ..,,'H'

V~~?l

g:0:4f' 8Id[~J boir ,l!t-'i:ifkbr, Ingil. tl:re HdR"'mm, JBulr.!ij! ir:m ~o Hl. m<:"nt' jllti~';H: \'~rdH', En I,;l:lm cihf't i"f' i;J~" mt-,>'dt.!'idlr. $Ilpbe )'t,k ki, bu h2!'~kil •. h.,;)_ baki.
nl m'\lI,nin uizUn __ ==~ lareilR OITl'lCl511

klol lumh;ltL

K duz C;akalla bir kO adlR m uca.dele etti
Ca'

a.~~.:;. ...

l§tc Hitltr, All'Il:!!.n drmiz rnlllg.mn nok.lui l'I.l1Zlluru nC1;ahFl ·r.taUI!{I i~lndill' k"i, Batn:lllki hnkikj bllculn natini geci.khnnj~tj. Fa. kilt dl.'niz kl!w\'etl",rLnin t~ldlktland I rllm~511mC's'1.!l1:'8in~n bi rkR~ ay
Z8.rflDdll,

Ama-I

;

_

(n""

'I

.:I

hihma

eremir"ucfi

Uil!"~'

Kocalepa Q'zefesr ;,Ieri d. lfIahkemreY8

vlrildi

daDUaldl. ~Uralill mtllJakJmk kl, f"tihrer'lll d,\!ni1; :JIlIV~Il'l1 ].;:lybptmt"!I]mn )'cg~nc S-I!'habi; Alman bah riye,.o;,ini n f'sQ.!iJllf'olUnu l;i;,:lm· g Idigi kadar l1'Iuhi.m!remi. !jIm • mRS] ~'Uz;lIndo;;ndir. lngU ere WillL!>m.a. iL..l,;er ~ll':J.rtrna I.I! 'bbi:r!tu Bu oo.airt't sizlig; 0 ilk llo: Li ~t!Q;i : In gilt I! !'eye 3!d,pr ",lit [lrtml\ t e!'.t'b· blbd.inulII akamete u~r1tmal;lle kl'n -t.ti~iili ~.iLr.u:·el.:l.!li.tl, A lmaDYD.Illft i~jl\l YlllanndlJ., In· !lllte ....}..; J.!itila etmi!;llr Qu!\u!;;undklkl g~ni~ h:.tluhklarmll ~8.bid o!mu~-

8u Blth

;i1I.i'llsal edilelJilec.eh, bUrl'lI lIlpmlehetlere II rd,n:rl

SfJne P8iJl,

nden, 6 ':~illl n

20

Dli:lJflll

'"

ilr/I'yet
'Off

~e., ::
.,

r

tuk, Bu, A1m.m GdI~lkurma:.'lIg,
i~in bi:r dt:1I'Ii:.il"'l!lllf' b '"-di· Ie In.\'!lIF edilf'l)ile«1{ 1;1;1" i51il- flHl bi~·etlni la~l~rorrlu" .."Uni:r--dl Ra..:dt (', tm jil'ojt'nJl' [a [ bUd nc.kIo:mJIl hize m lurrH't ver· mekte \. !}lInlJ'!.rl yfl.2ml' khu III' ,
... 6 Tli!mmu;,:,
!UI.\'U1} rJlilLLlruli

h r1ii diinyaslnul yi},« ... ·k madueJeri S!'l.,·a~lna ..Hurriyel Ball-;;eleri. ile Y"_I'dl!!lliia bul\rnmak lizere Bir'JI:~i.lr Ami:'rika hiJ 1i Ij'"llet I, gQ;n iiJl i.i oLganiz8.syr,m. Illr ve AmF:riJ.;l!.ll ,·a.land ler i!t bid,..:i Yll.rmaltUl.llli'~al". l~,t }Imjil 2('1,Il00.0(lO iIliil"l"iyet b ho· ·,!-i,l·n m~:l'dalla getiliimesi .h~1 f (ilal ai( r1(U;Bfl iHba a aJ.n.·

lJlr~11 '-'Im Ll, tur iElu .:.1lretle l;mUI glDt.rrJ1 ... e.tilJrU IT!.uh;;,kkaj{ lioir t~b

m::Ctl'l n kurllli m~~::,ttl r .';i r. C'1 Ha: r1yE' l(e)ldlslni l.cdavl et l. ll..~re I:mln' gidLp g ImL'~"

la~ehi
[l'ltl~t

e t·
lni!,rui.
~C~

o. PI
!jirdi.

ni tertib
J!jjIU~

(; tfl.!Jrl~ d&i'd .... l·

lie; bfi'N{lltc

tic lla-

11:1 tll~md(l, l ... lr.n :rl:lo'eLI,,"vClrl Ulnumi

LlOe m ilz~rlne n.tiJ1t~LIE', Mj'lOnda Djj~Jik. ttu 1l1r lill;rJ. ura H1Jr~n bl,.l CI \'a~ II I: U l~ Be Ir41.!lUI) IkC'Jl\f ,Inc ~:.lkmus 1J;)"l.:;:l.llurak" (jur~c 36 p hll\lllD I.{Ur:lk lltml:' hT, lilillJ(: I HI I..JC 1 IIe, 6 III Inl~ilk ~t
f1em~frJI"'I'lul

Y1!:n.a !'ia:l Iftl lLll kl:bit ,-de n .16 nn m iU'I'lll tl i r. k lifinf ;,m :l-agll'{H.('~k",". il ~n et mi t'ili lunmu;;J :lrdu.". l~ lhl"'lf' mil('ad ~ ~i _ In·a!i d, ~-I ilJ i-;lItl'r.~ I.Ldll"mUl i..ija..1 l BI1 r~alIYi1L M~ml:rt~JIlJ !1;fi. t~, mi:,l 1 '1I1u;'ok DLil'i.ik bit· rei (>y. B"n, uu t riJl1~rrf~, z.aiI ru;k~l' ve gazetenlll (iileu l'l!~n)'ll,t)fl. id,l an Zaft'J B:lih,·;.('lerh. 11i.1 dnrumu doJ;l:l"ll!lilL' 11j(· hlr Ilthl,tf, :re eblen R1.i.~tu Kulm:.m Ikl, U\: ,,-y jr rngoz" lliamll}'un 1111;,'ilt~n'nifl 1stJI • lI1'- "Ill ',na istirlful leth· E'IA'~I yazdlCri' hazi ya:lllru QOJIl1l13J[1:" Ina 'ir ,Imesl lii.:~mg"ldi!dn\' t 1 b".<:hL hi \' ,giltfil". ZI! I a· l'e sa ... (1:>\ n()k~ .1 ~ ..~te gond,~ ·Cll. U" ~l hl"d I·i ]l.r;~ ••mmn. IIS~inll mint R !r]llIRttm, rlJ.ill~J 1d.d.1. LIe mLLh~lili!lnfye \'erll& . d(,1 f.~l".l' (le\"I-I'''lind' Bir I"~'k '811 har k 1. A1f11i1n~a~l' '-:.ul'll m1,tlf Bu h ~ctISI: AI,) 0111111 mllm',' .• onemo !lir l! ~':uJi(.si gormpt1~ dalrlJ, 1..,1. ~T"l 111:21 muthfilrl r'n ver hattl U L'rIIHl~ tlt-rln b~T tt:>l!So:;.ur "'d~. l.i ulan BUytlk 1j \ i.... t'>I"i'lk m 11t1I.h I I' ~ondt'rill 'sHnlr.nY:1.11in uyamlli'm,~tlr, ALl'om,1n b mnD1J~ 1j Ill.] \'~ltnln b:o.br'e pr1)~J:1' htu-h tilEr ,'{HhT' "'~I g""<ii' ':!lUI " mil ,Cion a'l'liko.h (l.J..Lj,!ll:llin dlUllli1ra~:lI~ Lui LrululIll!l'Jrdl.l. Bli s, ~"h.i fl dOl ~I 1 Lin ~<J"'u--' de"I'~ .. i tldl! ehJe- e~:h

BLL .:;cliiocbtcn doliL;t'l med,ur (I<I.<.o!.t!! nln k~pl!n .•rIJI1Hl~1 1.,.11"1C. S!l.VCtIJtt nl!.~diIt(le 11u~u9J l"~I"!Jbi.igll'nll: bll.

lQol.'U till.

HId

11',

mal tad"'_ Bu ba.b detden J. H· f;}o,· lmek suntile 6 O()O.(ln ) i..;r. l11k sebze istihlSal edllebll.:-, e!ll. 11"_ HUr:riyet BalJ ~elel'i' 11 i11 I f..cb:zeleri rn.emleket dahlJ.jnC1e I kllllamLmak 5ur-etile fliger y~y("• C'l!ik madtielet irlrn j['l~(' ~i.it;H.i~u t·+'h_'l rnemleke.tli!f'"e 8e\'k~i I.m"

,r

.,

'11'.

u

blr lio~nutluk

1.1 'I b
linn!

Il.

n~lJ.~lI:hlu

tcdblIl

nn

It:lt flrll(cierl
t:ll1d'

,~I"l 'II

til;; ,I":

I ) 1; o. :IN "I. U bi\' : 1· d..I, ~er .~H~l~r l.u.tl s.all J\lJt!lIi!:1h LI ... kl l:\h ilmf.ular, TI11 II yOll~!'mt:[lIklt_ D~sted(l bll net anl~~llma11l.!l.t.J8. lIe Jbr-a.bim t,erllbE'l' M;ltli :>11 All BUke.n1~ ~Uft" I'irH1lln MeluJlE"d Ya1-:l~ b:1::; nltl bl

SA .... Ftk ku.Wi· \ lhnd .. 1f'1 i HI!"l ~ I J., l'"f'l 1 ti \'u d "r 1!'

I

~In ikerH.l1]i..!hln~ In.!' s~mllatL :saglll ti" KLI';lIk 01 t ~'1 Hil.!>'r:lDOlu111 .....[)b mel; AHl,l ...y 1!W'o.llcil '!Ill !.:tu eri1.lt Jli!'ilJi .... n ~:lHru Iqlrt IImLtI \Ie-rId ~r 1l1)·In.-:!HI!: we ddden 801l:\lk~~nh Ve
kct'ldlnll Blly
K[).l.i'{ill~1

rl.n1J1.!l Oli:lu..

InD.nafllic

r.ti.rL:~ynDtl,

Dr

Jj\'!

kaznndJ

S1n :lIrg!l1 H",I11 BO~lllt.lflp. G:llregUn'~ lii',~P:Hl

en ucolE: gla~1
med YaH'

Me'"

rnldbl En'i'~r Ylldl'll )len

~illldJ llal-'l:'ID i'ill11 11 HtLl:'yin ~ 1l<i11]i IInln!1 l lulf m "'{Ilyor ,." Oll'" !Bi' de. loftll t 'Vue,~tlnr11e bl rer bl ru ~'lkLIl S~~ ircllerlni t,fl~mll1>·orllll. HllI)'rIflt.olulu S lr)man K!lral:al:ll:'lIU Ba.y-ali a.ncllri:111 l)~rH Bllblleskl[l tbTnhlm, al.l1eY'J'Wl,ll Hay, HIe ll1.Wi lr mUciuio]r!lcll f"oma :Hllyatlye!;Mlb ~tlldl.

r('~cktlru.
Bu !luretll:', 10

kat'] Isnlt!:ll kin

'EM'

!ARIII

ur y
I I.
rohne hr~'kl!l I:,!ul III tf-ketsl~ 11" ron no!:ield n('r~rl In 1\0.1]01'1 1111.1
UY;ln 'i! 1·I1.1'lt I, BII· miln1 P'Ilkilit tLA1nlL~l ILl mezunno!'IlUl yrlhp ttl t~LUj .. hHjJ~1l. KIl'U •
t)1i!1:I da ,.,II 1ili:.!1

••

••

De
I!I~Yl1.h:it' bll".Hi d,llu gu A';t Uli.l uNU. 13 AI dlkta nllr.d t 11Iml !ill1 hitrren d~rn!lnltl Pa Ilk Oky I 1111 aund[lKi {hlLH'ljl(t'b) mm( -ik 'l!U'I-dii 53\·A~ de' H)"~I~'I·ille ba·,l.uh. HH5 :'11111111 t;julJo:1t ~>I~d~ (1J;h~. ('bIlC'ln. k II Inltl,ln hh ,m ud In-

r
1"Ra

Y ni Parh ile D. P. nin m iin sebeti
(RHo! t, nr 1 in ; I ) D niokr l r>nrll II erl c:!i bu m Jar tI "Ill ".uti inm d.IYUI nlan ,,'eo u IUI!lIl'Jt II' [hr Nlflc:orini I' Y!ll:IF':l ll'~kilB.llnn Illldirm kto ..hr.
CiiQU g~IIUI1C YH[ltlnll'l \HI tnmimlord~ bilh:H'IR[L fJC-fIIokrilt Part! "l'nli.)l't H iJ4l1' idn re h f'yt't I rinln tllJ.' Zfl rI dild'lltll.·d ~~Ilm"kl" ve I !j-

r

1 InilidlH

1I

011111-

b, ,In 0 ~a.mJln bu mn~nlllln
bt::',1l1$t!m

1 ll{ blr kQyuI1 mu.t . LLbkl blr b~van MI Will un b..suu yokl lLyordu. Hi

ants-

BUE;:ili1

dahl.

Uo.:;!I;OVIl

tliliaM nt~h i:l~rln blr t@ri!~ aldbl. ml h:il..t(]ulm, «.t:t:. MlLYO - C \ N N v)" rk, ~ik;'l!ilO. Ll)tlll hnkk n., dll pAl; ~()I< ~Yler ut.;:uduu'l M [u. r g Lnc~!l ;ld~e D ;. -raltll1l.r .~t:m kle } utI edL"[, ~i.InJS27 d .. 1kl mil}-I;m nutus 1,,}3'j' d
DU uk
~lItL

.b 1.;1Ivatm ilk Inllb:ilL olan rill mlliuIPf ~:-, 110 umUn !!InDne iIl'C'tirill~e buflU

ru.

ij llU]!irlnil

HIt 7 de de g, .
~m;:,sI;"JL(I

~Ukl.~~

lieklil

mll:rona

·ro·

Aftlih yukJ.rl I!iljotllrtJ 1;1Inkil )'iye-c-e'll: w,;;i~llhlrl[Ul, it'lL ~ '1(.1 koudl" Arana u ki~r OOrnDEL mlYdl';> H I?e IUJR Iil"r t ul ~ I!'~k Ii!le1 bu.ad ular (Len n) ~n11\' • traillif 'blJ' l(U't:J.3.1.rt:ctlL~ i1~t.:m ue t'::l ~JJlen I'lot " LVII! ,~! g:e!llll~lol1!fQl. Du (llUyU r>fo..,kmJ:i.'ia. bUl;un ltJ.'t "om ~ ~:tch n!' je ~'rr.a.r bldUrm~ye kalt'l!lLnIUli IhI"n,f trIll \-p, tIi!!;bll intK()nIEI.~ (Chu I) . ir dii!'lm:tn IE Im 'i. -l:tl1 lliD Ub' .lnof t, 'run) htlclIm1.lO:"l U~ri1ml\i' D~m,'': OIlllyor Id bu;ult iblr kl1Y~ {klli~llll;lDlfI o m udel'l b~rl yll"ml YJl El:1l~H lL, DilFjm1l11 dL'Jl.WJ.lll"![Im I" ri kr,tHD b.$'kJ. biq!!'Y (I1mlJoll.l~ Lm ~t"hlr ,.~ .mdl 1;1 K 11 me1UIl111rlItob~in"tll~ 1113Lle ("dil· :l!lnnl ""ld..i J.1tl ITtily~Ll;i .) OJikl!t r:rz- pll hnl ~llll:mmrl. II c.1md:Jn t!'ltlut" 'o;:inde y:\tIJ(I!,· m i~ H' !'t> \ -" t I ri blr 1" "I fl("\Tr'I !:tl.'.., F!I\:lt .... lc.rill,.j,!,!l. partin Ll:' bir klZa 1ft. !'CLu tnt ndlUTml.: chlrl.lmuml dlU~til;;csindc dUjmtlmn tl.tt,g~ Lorpil mu,_ j' tn reI b e.JI gl D Ihllda b lk,p m,~I'ta[l!t eJi1mi lir B u ~ o!id.z nuj}'oll kl~l nMll yJl In "}',l etA d~ kt!lYIQleTi.n 1I.s~ l~t'I.II; r', !11illl i:efln1yo rill!''} llt:itin It tH;JI:.n ~1Il]tTlmJ.n IinLinde nn· kiLl b lll!;:t n m9.h~er ,"Lhl(~ tlQni.;lr. m ucldel··tll~:,: rllrif('n lip bunu ~1l 1 tat' au mllamrtl9.nul. hl1ml. ',lillrtlU:r 13)6.\' rah\ln\ln eo:eli :}ub If d'i~b[ usor. Harbde. 11lI~ dv.lr Ir VI!' I.: ;} 1 H~I If" tf'rt'dl1ildJennde YRhnd da bu bi!P bur", U!Jmu In DU'iIll",k ... te h flyt!lk rejlmfnin 1:1\UMWoU 1\"E~ ESIZLIK ce dallanlf.l bl.ldllKlamnsuld UoskOv .. lI:i bynn~m U h!l'ktn ,IP bulm 1{ I'~IIR.. barL: ~'l",fl g1l.l:~ I:T'L , CO:npilil rifiO\'YE'I' RU5Y'M1A DiN E:;k[d€n YU:::c:Ifl ytlJ komlhllst1 eo.r he-~ yll.:lt:l"j,e oklLCun hll..!:Ul1 H for. d.u~ar1[lr:1. DID 'h:llli,.r'I ar)~llud.Uf gun]LlI<, DlUIi. 10]~ ~Ikm !!IllI1 fins· n~ 'ot!< in1 yLUarJ3rdl. :r~1mf: Imna ~"1i!l'l ty! wlen biT d 1 '\IlU: 01ad:! rngmt'n i"'e~ Rw; ·e\'In(l11!' HI I 8. ILtlI 11'1 I'" .II h:=t III :L I mf'!:O)uri faslJ1.mln 1nlllnd:l (Lei In 111 rthi ta:>yilli ile btl[' Mer J"~m An kandlll bulllt':lduru~"!Jr. So ~eUer R o;;Ya51 bu no t:uJ su. r U j{ t rede maf;lub old.u ve n·1 -j 71.11'fyem Ana undill~r.mdt'n k"nif,' nm dl CunkU RI.l;;Ull ruhu -e;sra:r btiyo[', lrt~'e'Cal1 i5t.ilO'. tu~~ H~ I:I!<:u~ 11I

.::;~II·'lml}orum, B r sulk cldml illl korku}'-Drlll.r.

Y01.

IIrlnn I"ri ...II ~ ill 11'1 ! Di;;l'r d rnzn ltrl I' ~b, l'J,,,rar li!lh) d~ Grott1l1 l .; It rrmda in~Il cdllml!f " :! I t I II d Amerlin! duniz ],UI\ mll;itll'. C"IlLIIJ C'11l J 'mtI1~le yann.Gl i1k del-rIY!' ~ IP'k It~ ~:!rfl.1 mdrJ (8ollJ l ish J d IIlnlll (:i:JfIlIJ "'II' Iuk bir ~·i.Lk cLUI!!' I)alHll1l£11.Lr- 0,i~r tarn rum J::lI}11 LIJI h,k ~)I[, ~'uk u ern ialrun d.. ~-~n 1111 ~,h r'lll cltiull Lir•. fI)'tli .)I.lk !,;cml mill Illg(,T I l!j mllll d 1 I 1. ",", t leriu bagll m;aldnr tahrib etm rdir. 11 Mart HI 5 • ( II ~tl!"denizl'oltl!!l ikrnc] dtVl, ..e hureiuilmR h!1\jlJulmk ~tWI ~ [' [1~ (',n d.muL lie n\;thJI. Or Ilirrlitl Ik ~i:!;U\.~ !lllRlll'oi Vilz.lfc'yi 1".0\<111'11 j'i'rlne (:l;lI'tir!:Ii k'i:£ n R(lD 1I U" Llilf iJ &J 1/ j d~\Ti· ~'c101 ]!:'in 11:1 1111~ I:'&rn .... li:l(,1'( 21 k Nil!<IllLlEl J:''ili~i.n ~d IIMltd·llI Sutlit1 ki.i rr C&int g bni l r,
o

(I;.o;crimJv Y"IH I'IU hll ,w"lI alrn a Jan idn tUllil!J:orlit ve 1{'lkinl'~nie IJulunmnl:l1l inteum kl~di;r. all t • millllocnllOll birind fiR Gd m:U l' rlllli" 111 Dcinokrut I'8dl>'i Iwfl. t ttl . I II( J(u lIhillJtl1 till aYllc8 v hCl1uDl~·I't1.· k1}'1:lf'oilrncklC'dlr.
tl:'C Irlfl!
I

"UIJ.L men ul.lart

(lJfI)lalidl 1 in 'iil -~ znmand hI ta clg r1crJn tillip tllglHl Iddia etmektedir .. Bu mmlaffak [Ifop-ogal'lda WI'! n_ll1lfln .~ Ie lIcrlcmi!j, TUlkiY-3 hudutlnr: dauillnde oyle tnamnllitn c~ern.i!}li r !kl, HlJ:lIldi VLI muzru I!I! hirl I cllednClen i9UHUh~H elli h'Jl)1 yutan Itru!lLIlLF:LI' a d 'L'-~ I eh livan
t

mutt~hici

edH-"lile ev

ev do

tal'. H1K komli kavillerinee mLJ buck tlr,:J.;t"l"llan aldlklnrl hap' 1 rm v e erne k'li1j1 bl~ak: te'fil.!
yaptl~lnl
anl&hmlga CQk hiUlta)

bHII;-Jndl£1l balla ndi r
1

1) mlllulIl l'Uluna

l"nrli

g(:on('1 i(l:lri" ~'II

muxlardtr .

b~!arlll~]!lf ve iknaa muvartak
hmu71l'yan
ffl(il,lrflm ,r

bir 01
Ik

me n ...u I} l,j r z:a L bl r gun b.'l '""ilL kurulan rill inln, purmuhim hir !tIll In.:: unk.ln j:;OI'-

Btr U~I'1I"W'

nr1:
Umiz t'i"!lkllktunllin

cu

I'"

mutt t'ldi' .:tJt'lllm~ mil". orum. rlf';;li_

K"IIId.'1I tlm'r lie di~llr~ .su lIab"ll :.hhkt III ·.anr;l K Dill t1ntdl! I PlTI[lS tHik biVl f;!unl I't

10 nU. i-lal

ll.iJyli. P ttl vel ~ II Ik tLJtull1llg~l1:l cblr ecl'i1en hilberl!:'!" I'l:!iml~ tJ.emmilldlll de U.Ltlll,G1 koho bir
'nirt Ilcd('.f lak~i~iniJl ndk.(l$IJIUCIl

rlllT. B:d;Jl.rth~Idlr. Nit ,kim hall~ar3 ~ i k tahlil] . kip iSI' Yl1rJlmaz t~hi k. 'Vnlll tm.

Hamdi Yll.mlllolp ytID!l yaklla H.;'_vle~hgJIlI;l bllkllLn:, bu galaidll 1 I n~l~ vokaya inanm ]I n e til Ikllm Sa~hk MiirJi.h.:hi~U. doI y~sil > S £,1111; ve SC YI1I YnrBil-

mu
ini

mokrnt

bhvle

ilion

elunil

n1U'

j III!

~t

mUtluJlIIl

ur

ba Ifa hir !il!'~. d['~ildir. Hcllt'un D m(,kml Parll olmast ir,:in orl:td bi" L;r !let 1'1,. J'oktur. Bllli.ki 10 mllJkE'te sR.mimi h:-.';-lIllklurl Itl· b ile D Inokrat P;~rtiy~ ah ,mnk t dr,.·am rill-lilt-rio Li~l. l'd!!n ~I c .'1 ml.lam~lc SC'\-gi ,." saYGII:]:m jkllIl I obc:1Iktlf. BllrlU

Ii 'ka}'llll).~1) r..lgmil!'n Hamdi \'"11 nm7. faljveHni !:.I.sla aksal m!LlJlIs: V~remli ha:::lialan ~l'Jl1ll"1atl kllbulde devam iI!'\'lel'l'li:ttir .. III 1'tflllfl=m bn."J1;1II Neti~{i e T8o€Iarlli makaml r-

iTltl-

C1,:.,t

dan

.a1dl~1

!>e-liih i)·etle

tabl t.a

ntlid, hale cLmi,. dUn Hmd~ Ylhna2'l1'\ A.kB8 yclr;!,l'li e\inc

Ul;-

J.,o..\'l~ 1lO~·lr'

M~slt!J'I'anm e,511:! k.ilisclerlmlt'rL 1:IirE"de :\ylnde buHm.
Jl:l'ltlr S1iniJ

byer. mr

durn K:1.rtJlitl

lID IJUll\Z&nl.

hArikuLnde Hi' :;::U;lya &aula]" n hllr ketli lbade t lerl Idf llilmdl IL nin, in Jrlllbrlni de bt'l ki bu k ,_11Ij hbkl 'lIl~~l Td~ "Irle en bliillU1 nH"r!.;ndllli ElY8 et ",[I L .gH, I II u~ ii Je ::E~ j1fl·t oolyor.

nn -11 tutulmu, 1L1.

Taiova hoI esindeki a~hk meselesi
(.Ba~
IlPfll
a - d )"ar

E

yar.

e eiler, Pit;;ler ve halk

mil k Ie Demo]l: rill F:1rtlyi fl d"l] Imp,g:l klldnr l~o;dh eLmf'~i llkhm dliln ''',,';r:'(Ht:im(· IIlB[lolllhllr ~nC'l".k hllrri!r'€'tb;' i:'ltihlf, k kI!'9Ul:Uo!ltJt.'" Bu pilrUmn &.'1_, nn kUrr.iculii!n \.~ IJn1ara .a k ~akclltk I!!dl'n hi I' 1o;~1(' Ii Ih]lID I[ Jldf iI\tiru~ H glllnlrlllnn rl.>O:f ~ U 1f'11 kor;;L hir \'aE nln 'I;; k bU) uk u.midlcrlc ddalc :llillfli. 11 r linin bu~un I1'lIlT\P: 1)·LrnJ.clllll-)feel ~killt'l 1""lldLni hC!!' lin gti."lp.rip du rurkr'l1 1m lif.·yuhti \',", b.zileti 1'2'ndi!imt!'n I'm" I:"rilnnnll IIi\ Ik gi:inn;'en zt!1o-'alln mli!tlchnk oldLlkbn iiklhl"li t;C'C ik I km'lf'k i,..ill .;n In.rol'iDt"n tl, pden mll~llJJt; ::ih'II,loC Ii iloe miludc1(! t"iml'ok. \' ItrlnlJiI " \' '11 Itr'l'k '!'!in nl)r.eu (Jld u ~ II II nI' l tJ I

halJl .. Sa~11k !\rulJiil lUgline g ~lif'ilmiJ il .. 8u egnl!da evde- hnp !llm;:ait idn SlIl:J. ~kle)'~n h::!5t.alio1r dok h,r1a.flrun bElijolllOL fena bit- i; geidi&il1i 1l1l1aml~lrH. 1;)8 ·tao O-'JI
lnl 1 IAn.

Jll bit· b shn yarlllamk m:I'ine mnh!!U!i. kaplar.
nttaklan

hal' \.

·1

"e.

I

llm~sl'- doktor Hamdi oldugLJ h:lIde l:1Kl'lih-M'

Ylhn~

ot1t1dtk-

l:s.rl !l;ibi.

~ilOhl:;;U

1.k

1k 1/01<1('1 1{'qIllJJII'1r ... ~tt IliIJI kW::lDwt or [le ~or-I mu~tur, H l<;t;".Jlar otomobilli!r • orn mer inrnez V,)· r1Irnvl b~_
113",18r; • Sljo:l'1(' hi~ fJ(lpl'lU tI~~c

n,r:liirhii!Ul1cle 3Iml~I~

rl,,':rtlCil

S:1&..

,r·1

'·.In,

i:n·f

V(I\(;

mu

I

I}'I ,"lml

~hn:tk

.r:~ml\!'('t

h . 0 bi.zi iyi ~tt; l-I~\nt'm~7.'
bon~kIllY'Uz. Y InlHZI elilill.e

nlo1mahdLf. BI.I i!l1l::i1llt-lm .I I.u l cullir kcndH",rilld('n Zllt'llklll dH -

fl 1 indtl )
mUnlZJ

yl'! \..... well rile II l('Y d - Lli r ~'1 Ie i1li :.lIlll)ahilm",k tli i itl k •. l" t..... Lli~ k hr!1(l .,.1.111: QrI m 11 bl.llul1l1Jorl t. 1. P,u:tilu!nln m n ']b
Illl ])u ~rnandfi'n iRtibde

1.lh~··rc kadar .. abeL iz~" di''''~ :!l··!ilmag,i. sac '
h.1llU

01sck H m.di blLL' kin :Z, d klontL'nUlla bal'ol'-l

h~~hillm
rdll'_

)'blmaZ,l

nll~l

Bl.I ,'II ada S:J~h}t

!\1iI( iir\lIi-J

Onumdf>n ne~en V(, 1I.rd.1 :IIrnSl .k.1!,1I1IU~ ~n "'ViI!! !.1~p.I\sun b:tkl.'l3tum I!' 1fE' em:mim kl lclerl.nd~n bolrlsl h;(e l;}Ilteti )'ap.3tL hqJ ~I lI~'nl h:u I!htl lekrlull ·"C!LI!.]:l.l'. Srl:;1 mt'UkI'm 0Ilund dl ~) ml!~ gl'fa he-Jm de d.t {1;l!!: ~k
H pi

dill!--I

Ba£:bJ ~-!1111 H[LSIlU .tka, 0a.I:'1 Boyar'lIl bu telgrafmn a.i'~Bgl· d- Ifi c~ pla mLJkllbele etml~-lll':

d,~.. k "lif' iirli.inoien g~t;mil!'k ~ (11111 gudtllii iiZ<·rm... k;lHHfa k~~ll1rLndal:l lifl!tln QlIIIlI\ tml ~1l1- lialk I)il iknl:i • prt:Jtc;;toculnn nliit~· ~l~Ulik lcClirlil rim ullilljE)tl ";'uoifc'j'1 ;, Ipm,d .. likllmlJl1U 1,~sc't!l['IC'J'L'ii hfi\'yjJ' mU:~lia.J 1& seyre alliin! IfiISitl' meegul
OM11f;llmll:z

\-azif.,
c-

b1zI"r"\l~n
Ul'rdl.

c\"I'o!!l (ml:'LJ~L l, \'''~lCuh

t 1". Nlh:Wi;!t

~, ka4hn
.')81' dl:

el'di';.

kn.l'i
h('l5

:!lill~hk ~riicliiriir!i.i nil' !pm 1'11' el;,,,, ril'e bil· klsmL nn rk II::
1'1 ull r,l d :lr1 ('I" rll-d' ~'-lJlmz d IlIum • Hamrii Yll .l,.Z nhko 11ar

vamil
kel

.l .•,.ktl n

00 IlVI V

Itli'ri'l fi
[oj

Turkiyeye verilen Amerikan uc;.aklan Ve Yu n
A 1m rl, IS (.\ \.l:l3dolll 3. IllllDHl bl"l lJ1uhll In bl diri,yor ~ Yll n b .tru T r ~ y- A.m~ri'ofill

billik:te
elm.

l:.tn t'e'kt1b 'n1~ I :"3e l!gih Ba\{:J.nladu illrUirllI btu t il celt"Sll'a-

hr

I

drlklnr

:-:'lyl

\'anhglm Il~ll{''l'lt:ri :ti 7..,:dl·Y'lIl'urn.· 1A1;hk

sil.idkl nmn i;On..;1cnlm - me

I
..l1il~mnll 1:1:'1 ~ ko\ '-d~'"'l.i fa· n1 i ~'I"t IHI, Iilli.1ed u'. H I ~':l k'1t t I !Ia Ihu' .;i.,de dt··.·oJ.fil of! riyal'. R I' yU:i.d 1I Fu u~r, .D~n.iz ...1,"ul ~,~ h:t ci-:.Jitlll tallk etmi til', ~ Har l(j\hn b ilk Il~Jlkill d ir olin m ,I E,·_ HHrlll verilnll"ti, _ 1m t1 11l1l·:l,;l.1
11'1

\'

III

I LlilU,drr kurwBurU,Hl ~I kf'ctme: t" ba."JluthgL
nlll

lilka>'l!th~IIi"U

ha\Tet

huld\mele

" ! "Uli 1IlCl'nW lm.·k 'III!' liLl mOII!is'.)h<eUeo YlIP 1n~!itJ'-Pa dah.~ f1 tJl SIDh ~"Ondl;:llim~Sln mini !oJ.\t!ld·lk 6 mUlJih~rLtl1 kllJ l lIDe t dir. Ethn! i)o;
Ilfl

I;t.:Iw.

~fa1i

LU· \'l:'hlil~
Jt!:.J

ilk h [UutUlJII. I 'I rva'nm ~eyhli koy 1\(1 lli2 &of,;l!k tIm, I'e j~ IIl::rIHlII~i H' h· til:. -

aYITtl o·

L!!:!I-

Tedrisah
( Ru :ib ra'rl l iAdll •
h l bl('rm dm rne\'r.uulld l bll'l d' diL~1iI11 iHiH'ken. 1rl iC k:l· l tlnlamasl uuktwnndl:l hlllllCI. hi men ittlhk h!llimle bulUl1dult hn gOI iilnllL§lilr. BlU{LlllkiJ ~lll'li.!'IDv~l~rti. ilt·1"i
~,il ~LI\)n

unl

-

)1

i!'

I

kim:.lC' blJlur m flt-, mahll.l1in,1~· biz; .at \' II

in, €'h·me-Ienh~n HlIl.(Lrnel~

unla.

'l~ll.

U~ 2-

T.I!J.ov~·tiiln

l
I

n,

kIll

~<ldih'

-S

~'U~lLIbat tlll~bi dk ... I:fl] Nls'! Ll 1 or~LirtH",1 g1,l1U1L§ \'c illll'iil<;1 ~ahJlL !F., ~)UL (-f.liI~r.ek ciN h,d
l{OJl!t'rll~OIIl

l; 1111ilHih i I!'eek I ('~ll~tl.

't'!'

rd "

l'i

Ikmmlil1{ l!·ak-I

'0 111 ~ullI~ tofkrar
L:'lu"le - da;;:,1rt...

-.ulm lit Ilzere T Ikllt ill emri· De eHl ton bLJ~day ~".k ettiri] 1I§ ve KU!IJay elile flYI c,.,.k t.! d likinrl n aciz bLLkiki ihlh ,tt
~ri

5!kmlt

l

'~rlll;'l

dI

IplerJ lit tL

~llt lmaya

IT.tIlitlr•

"P.I1I!~h~j. iI'l !U'Zll U <; •...Jtil ·tl!lt'b lI8:~\bklllrl, hurumSih bil t.u I,J~ t .... t8JnilmllmYOI', \'U wni l{H.li ligllL J<!'al"JlIdf~n u~l'en;lml!j~iinde L'!.III~~· 'klll'.slf .,\lrl1llU lIn· lu·o Va k LJ\'\·l.'tlel-i 1.'1I1if I 1'" lID b) 11' -J.§o me.\·.I'!IlmUUfI ::lLlr'l!li b.l. \hmn.n ijivi 11. VI! :P duUI r;e(,;met>i, b ZI ch· F.r-iesj ~n 3('10 U· k 111 Ilit. kciylt~1illd~ Ilkbahal I;!kmllm: bfi~kl,;LltiJLe ). '!li!,lIfJ tn [I'UZ kl 11 h t, 1,lmmluldul Itt IHli1tIH t;~ ·multi. 1ns-mz.l~l U'I JilUdil(, [Hi I i U· I t do;1un U, IHI. tpyc:t r.etin olll1u~: [liMn I, VI!. Kt"ylt:r t humll.lk !,nkmh I hI. hHI.:'lI!lIht,['1 d<tl~[t 11 ]lIlII(' bil bl-

orad ~l1nuz. 8.Iral'lu. tanJflnlZdui1l t.i[ll r liF~tI h·cde buyu.rulrnu'O O!dLI~U

Bli d iglt.imm

I bululld1.l
I

bil- hn

Inf!'i'lt re odo Illor. 1k:l1 tl'liaYI : -npmmu k.1rat·ln1tlllt.m AJm:u:r n!-:kr-r \'P' tlmi!.l i 12 ~kim~ krl[To.r tHI%l tllr 1,1 tl1tLLIJllll" I ~~8l :Ron Hilnn I hil1lz harel ;ll~~ flIll 19 "1 il -bllh[llill ullik e 111· m n'll:"si JiiZI,J(TIU dmllfti.
ml

ar'lt

nllktai
htililslI

nandnn

~:I
mL.lHl-

':l'.Il.sta

dme-k

1 hM.m l't' hi1tlb nwItt bI, rLuin fi Ilar'llk. diy n t ilil 'j 1. Lit: Lrll!~lIl1:D itlrl!~i \'c M Ii gilirll H krmllgm~il .nt,
"I.....Jml. "
II

~a.indiil.

.11
'"' ,.

dn

I'll

Hace rin, katili 30 s·e·neye mahkum oht'u
Sail l t m L.'l "_ Il;ilrl alpltil \'1.' h nL"~.llu~ll[! .w iJltl1 . r

luld.a 1~1Irn

1m lc ~ k 11~1 gN'mLIj d"p:;ilillr. Rn rI'.·hu liB

n"

I
lIi-

a.-

d.· t~", jj:k iJ II I ~·"j,;IIL'i.:I r""rtn " III 1.1111'111-Iln,I'.'I1 Lr;lll TIlilmCfI."It ulli. ( 2 ~ Btl oilu.lIllrm ~l 'g-r'u(];:m 1ll1!! llir ti"i( I[l mol.m.l J.JliIlIlL"I· 'ili clof'l"llya 'Milli Egitilfl Bakol'lh-' \. I Ll nomudH lIR hcil fli. ..L. n k I r.ml'n. . ll';:lhn:IHH, iail \' mur_1 ull1l1mi l.Ck II' mUnl h· 1i11i.,II 1-, I I' ~inili BaknJlb~ flid aLmll'!;l

knmisYDml 'IJ.III~k Filtn Di.I~ill'ill<:1 lie Lill .. G',l-!mefl, \'ehbi j.r;(lcngllrn('''' (In r-..' ziVl..I.de bu giir'"·u mll~~lr ~l ('1m L~k rd 11'_
r'm,.,

bv L O;n

II!

K'IH'311:

IIm'NIHI

.,uuuz k>llflH:!-:laJ{h-II mll, dU&"~ll1,e"k, i~ill Toknt ~-C'll emlHle ZIr'll t Blmku

dldl'U-r
viii

1'1111

IJoehennem ('('"\'Ij Ini uU~!.j HI U_:;:ylllL 'flit]"r [i( Imhm ku:di ile 15[1 ton iJ~,. ,day ,"e fi{J lmD munr m libay tl d b~r gan H'lIl'U V"I-eC Urile~ ~(jhumhLk VI.!' ye-mpl, - m Ai li:o:eJ ilie P.n{'ll~1
Ihttyaci (11M krlyiere daibt h1 ~1ru.L'UI". Bu fmjb:nyaal. 1', I hk ,fIlklnll'Il ~'1u R1~ktQ oldugu i -' l' lm Yl1ruliln TlJ~nva LIe a ~i • iill R u,.. Ni.k at' II I l'iIH) il ~.~ Ilml tlr. Dil1<1e nh'yb Tok

to,l·ub

e 1('['1

L ,nrh
11

i
I

}'I

LLL

Il:Iu:'II1 '1'1: IlrlO I blL I J 1 rllltdJI' ,1m olilf.'I~ .runl!;; llte~kllll.· ulu.dU

kn11 bill1irflliYI' Il"ll,hl"nm J:I,H noktilllm.z.ll.t;.I. ~ijj,II!'~ Ttl" c:,tlh·orum 1'111:0-' 1".,'1,: 11"'1 l tI h'll .111 8 lIk&"m~lu ili;!ri ~lirmiil'till'. dil~i'l'l, -01 I,t I:n:lnnni kilL 1.11(1111'11 3le,:'denin clano nlgllill d\,~i[, k, d, 1m hu 'lIhm ·kt ...n 1)ir h-I,. ~t,tjl'IInlf'~i i ill komi!:! rd flld'U.'UIiU Iwnlil': nnlty IlJllHIIl mill iudl ';1. , Jr, ~ In,"dllU Uf)[111'lI iC;ln 01""111 1m 'Bu 1 L zi T<1ci TrIlla]. il( I·i ih· .. h ,I ,kl),Li Itllult ~Lm IlJlrl"r, . III ..,h~!Lh',

,hJ,.

k r If 1111 ,ilil biltUr.
QI'Ll

~ "IH

{kn

gtln .. nl'ltm

n, t1

"I,)

Ii lit

\'UPl

~Irl'

1"?f'!II4:III,

-UII ~lIn"ocII

'L

1

ImJ.fil

,.~

hotib mcldep\~

I

§tL 1.1'

Inc

l'Ol'U

~ij.!lM"Yj)·U I'du;
Itrlln

H:l\

m[hm

k

l'nllU'!lJ~l

lun itk,ctini
1 Li rlileklif'wr,

dt'n
\'e

11m li.:mizlcnm

do: JlII~ I ""<J t, It IIHlI mil:LII t.ul·lalall. 1 i ini ,'Ii ~1I •
17.

hubub dadl t ~e Iwhk ::nlnlltHU !::it.! _ lUnJl!'ll.ul.,::J. 'lrjlll"llln[1 ktad If, _. Duru.llIu ~!'riml •• inr. I. n ek U:'-:~llkDill' I~~; B;dtanll':;mI"D bh' ~~ I)" DhnL li1;L Th 'fi\'i' \'& l!Jodl.'
I'I:!I ~IUlgi

bir

~vl,d
I~

tim

I

"(I

LLJ1Llrt \'azir

•e

IUnllIjU!".

G~n;! Lunw f e nm hu uml TI dLi~mJ.n mlhiflf" 11l. B:1~InJ' LIT Alll!nl( Inglin~ 1J .nl )llrulnrJ.1l u~~kl:l1'lL1L11 flnh~ 1;:1.1 uii~mlJ 11 1J1L.k;;tvenli"tini[l !:[Irfu (J]H~. ~ii:lll~l' ekt t'11 ft. I> m Buntin ill",~rilfP P tlt·r·, [,;l"drA1I Lit; ~iJn '11 \'R Im:akml,t I. F;'lk, t J J .JiJ\ I La tel K. ~\~ F' ~
Ilglli:l:
hlllll •

!

("r"nltllr'rln !>'1IIInp !>llm"L i IC!Iin1 t~. ' ~11 klllliltyt'll"L'jfli II. uW,l.dnl1l1 ("tk.Ilr ~,lk lulu r hir \1;I~1I" hh II "'mi, til', Ell u.rll IIlUdL' i-I; .nu"wLIiL m. ml~ Iell n"mnitt I L f'U..t1ilh:ll d '::]1 1ILL 11"11 I LI'T~n it ,rf I'm II "f nldJ 1o.(·\'l'l1 b,·rk.. 1~1II IlH' htu\:
iil. Ill~ "" i.,llh··l DL'Jjdr· Ll.I \!lIl.lfOj Itl·[I·lk. hlll~ bir mIlIhiy_

l' ; k iH"'silLill ilk 'rlfl?Hnlfl! ml \'('I'ilh'('':'\''::: 1t1l~h\l- l lik elmk l'e lm sn.,cd .... I11mllnun l'Iu911Hl 'fI'
.\'i!le: bil~i,g<.i :mii~ m:!ll LJH!!u:'llll" tarruindull

IPmllin

IU,':lll1mllltl.1

IJalli:\·a.t

't~~.ti$-

,llmt'":ii
tl1

itil1 I'e "

I"....

I ll'Z'

K

C\:l'I1il Bnrl " D h f.t I C;. ~\ar ve E. ..!ld AHallii .'
('t~li~lil"
g(lnlal!!l~I(\I!-U

~mll

LJ'nlil., l1.u f:f\' 1\j;IMnth ',;IllLl'lIul\' Jill I'land I !!i l"n blr Il:"u>e IdJ,·tlltl'ktl'~ On 1\1", 'e1~ \ ~ b.~lI;iIt:ul I.ulld.10 lL~II'( tOr.I
in!llU

nli.ldnrml Crn11

aJ 'Ida

I

Hiise".in

"Ali Riz:n 1w"l'), ::'I[U!ll1trn r l\h'klln, MlU,illla Rt2"~ill T,u'all' (1 ~hi Vf' dfitUl bazl hnLiblf'1" 15l: 81ml Inrd'l'-. j

1 \'.

Uiusov. Faln.:ddin

AI

~ lit
(it

(' I( i'lrL...

111.3

n

cl,,~.u to'I'T

t ltal nm(ll ; lilt! n
VL' alo'

IltJ' [l-

S ,,'~l:!.rlml

IlJI rUn.

tll"11

lUl h.n

t.

UjJ·,u

Sa bare.71 I SuI, a

:d.-.i!;, Buulog-n' 0 l !Ide C1lCrbourg'u tlomb

R, " .j lIl. mi.l:..clk·I' n j.,. 1.1 I &11 gl'''lu d \, CI 1'1 ir_

ne
11

~'

pur Safari ri
..-._1

u~.BQr.!l
~il.drJ

Oa

.. ,k..
~"~llJ
~lll".Il~

r a te l l i Spe
Deniz

N~or:r..
Pan
Cl!nl\T_

Aml;.t

f

diLl'll

'lAUBD
m/ sl«

I'f 111..,1'U- "~fl"'lflr o

E

------~----~--~--~~----~~~------~--- l.'iman'lr Vapurun ism i [ Har'skel tarihi I UjraJ aeagl
U'I~ii1.nlru.,dll!1lr. LinmmmLi',liullr, ,

Acentasl

~(I/J·[En

II~

8ukadiarCI
1

i

r

k

1 '! i\~"~I.,f~ bi'lill'lilRt kt!~lIr. ,-I. ."+h..l\l"tA .~k5,·nrur le.d.I... Hi ~tII~"I"h!. b4 kl.;>nmrklNl]r.

:':,l ~1&)'1'.t.
III 2J'i :'Ioh:\I"'hL

SONN A VIND

I' B r a h II and IIr II C I,

K Dlynol d i, macunu

d,;lennLl! teedlr. !.J(·kl1."nmrl4ltd]l'.

Ie m iz Ie 'y ie j

Adl'e& :

I ----~--~~~~~~~~~~
Seyahat
Burosu
hOI.

Dr!ll4.!;d

a LiJllb~lm
Uzb'liJl

''1i.I:I.I'G.O n 2.~U

I

Uar- i1.)11 I r~~ Ita, NIlM~D[i. CI'"o!j\Oi A.o"'(,I'I'i,. 1!00t"'. rdam, Almhlt r am, ""lin;, Rut! II"dllm, .. ,·r.lBm. Nl!.pnli, CfllIl'H. TrJ.,,~~ A.u~'''.!'''' nQU!pn.I(oI.lD.

Ih,J1!Ibnll.lTl::.

Cti:H.MI VI: ToUfvIU. '1' r;.. !o lkl'llo 1lU)'~ 11 ~:JJ JIICllJ U :., • II 1t41 D!"TIlh'l'Q]u Ii, .. , n r. 5 I krfJ.;rn.lyIOU ] I.I1d tt t b I1l11MlJdalail t J~ ... ~ Urunr.u tuUb 11 MildaiU ?03) 7. 7 DiJrduncll ~rtlb Jill
~ll{jlil.r

a

~I}

)

Sill d:!. 'VodiRir]l,DlI

!'ere-toa ~ 400UI

~rillo.

Ttirkl"'(10

l~ Ball~a.51

,[IllJ" Ji'l!

"iIO~

KI2day De'roeji Beyoglu kongn~si
1\12JI<1)t Dfrn.fi &-yvglu ka :UI,..' 1lI11l1)!.HJinln ~ llik. kongresi, O(·zn k t Uzugt nUn 61 m addeaiT~~

1.:./.9 .0\;:111'5 pwgr, "t>

CU.1A -

"l!5/J!/4~
I

"j.30 1\' S .Ai :ar, 7·30 1I141:l!k lfrHH

p

?.,S H;t'oerTer
IUHl Muzlh.

rc I r
n Uodkl

I PI.

\'J'PU1

Jl'LImpr.n:H.!'~

'Dr

8} 1;1" l·ar Idlg, ~e)rlind~ki - ~Idi.rctler gt''''1!1 merkez taraf'm

.e 20

Bandt!

I '.PI

lit.U!IlUQII"I:

(jam nn:z.iU"l ilibaT

1i/s

ULLA

tlr_

hkl

hususta

Faa,. e e gf'~ilmii!}-

a hmmlij

ve

Mll2:1 ~; C;;:C\ltll ha fI! n" L.;.o I .Il 45 Mr.?lk. lJ:<Ifkllar I "I ~ ~I 00 Ka.jl<l n I Iji
12.1m Ac: JI\i W: Imogr, Il'l

mls GUNDA

b." .... ~.J

1.~I"w

it..... o..p.!II!I.

Bu ~;;'I:lah .Anl{~ I'adan fehll"imi :.r gele4!ek O~ilD .KI:lll 'I Dt'rneti :i:k.inri r J • in b&lknnlli'l:nda ki h~y@t. ltiongre e +ra.kll'll et}ok edecell v fI('Iktaj nazarun bir lo.per1a bltdir ektir'. ~lg:ililii!r. kongr(1JlJn mUlha~thn It tlu'L'eth: l·enl]e:r:I.mlij" i. liz Im g.;:-ld!g~l'l)jodia etmf'ktroi:rler.

12.. M S. A)-atl :1Il

12.3Q MIJllk:
13.(11)Jhl:rl'l']r"r

KDr.~Jl.;

"j •

.iCll r
r..:

IJ.l!) lI,lll.lH< Rildll()

:11onvi."

14 00 Kr-tpanj; 1';" Alii Lltfo ~'e priJl\ram

~a

18 (lrl M. HIOO:bfUZl:L::

s,

Ay:u I

Had}'o

cia

(J

ko!'.lr:

IIL.~

HClnU;;iJll,~

Konya Valiliginden
S/5

Milli

p~J.I'IZ'0 buaiio

11,i.5 MI1?llr: :'1jlrhlar' is on [t.f S, A Y:Ul 19.00 Hab(tler 10 l~ G"{m.li[1! BUll:t'I'I I:J20 M :dlt: M.... Lldqlln 19 t3 :U l:,.ll: Yurddan 21) 15 NlI.d)'o Ga7 le5l
ill

{.JdliJ01I"
!XI ht£-

oah Bravo

l - 2.50'1.'i llu, 2' 111Jdlom tretertnde

~UL'U~ f: <I y,,"ptlrlh~L" k

orcllll
:>iI "

KOD~

- Akl;

Id ~olumm

Il)m~tr~ll'l'

atl.,,1

t.a})r.lI!: imllliLhml.

t ya.j_:ILmilr lul+i13 ~ 106 01:3 lIj. ald in~:ui. a 5_9>t1l g.ul'Illndi"H :?U;g4f
E'ksllt;m!ly" {ikanlml~~1.l'
OO:!lllil.&]

1111 ~);'i' 'DlI!1un <a~t U 30 .IAe ...kt,J.:

7111&)1':!;!
~<

lUI
i:l.-

l. C. I.
Sil!l'l~Y ii11 11!I1J11~diI ~u b ~_I ill'ldc '" ul'-nllll II u bjn.ler<~ kim)'e",j '!1lildduh\ dahil 1f"1Ii.!lIlllI!mi" VOl:: ,dlbll il!h""C:T:i,H 10Dr I'i::kilde ,~.. t'l:iik<ltJl1,1 t~min rhnclt
lI"e dofYilHilh !lI.lT'ette YlIlJ!lllan i,lmi: ;tralQilllrmal .. r I:!~'ifc"ind~ klfl~fll:dLlIt1i.1 y~nl m dd~lotri hllUlm~1I u f"~T,d~I&rlllnbe~ir~m II; i~il1. bu ma"d~lll!o,i iqljt ~c!I!;tIIn Uol! blJilllan kull.aunhu J,I md.a "ILI brr il,lIir~

Il e Ir

."nll.arad:l.

~f).JOs."rn8ii~ SilR t
~O 3::; ~hl:tL;.;,: 1m;!! 1.-"2

fi.lrlll.lil(!' ..:ada. 2] I!;lIll muddt'\Ib! 2 - Bu l'9in l!c~t&:1 tt:lllil'Lllh

a~I"

FunliLrllk MlldiirJ ugilni1~ Jb'lI

IS-;~ tlra 1I101P'k~"J{ I~r III !'td It r,
Pl12J

IrIH eilll B -

iEk:,;HlJlll!

2,j.5.E'.S

rl"!'

gfio:lu

1i.I1,;i11.

is

II"

tl

lkr:Llnl~~ :'a~.J'I num r,:unr lUI klu·a FI~d}'o~tl ~ lJug;~lI Hlilt 2! tli!', ~·''"''l~ I1Iil !!i 011 ;l"!;;fmllllnata.ktlr.
BIl&"Ln !a,L\
dumUI'Lin

n.is l{oro~

Ll1.3 _ POit;.J,

uutusn

:::1:ii1 ILHizB" R- .Ii:tlon ol'koe- tru..'i. 2"2.111] K~n~.~m;a: Ii! M. M "'E'_atl

,!,t1nIi:U 1i:0000'l.S~OYil7.IJL Uiw'l"~)[

uo:i:il.!'iuula

"_
III'

}'apl!ao.:i1 UH. ~tek:lIlerln e1tslllml',e

iaao

il!an

OHm ¥IH'-

rmrltr]

J~lJ!I Ilt.Incl maddieode

I

'Jill!?

.b.ll>'blru.r-ahl'ul.a bu ~rklsid liJlh't u.~ 1 yiil.jpll.1!1l i·a~a.l[llr,

2l.1.1i l.hiZHc.k Dan.!: m1ilJ~i rP'l.~ 2'2' _45 111 .'5 A~r ::Ltl
:22.45 H:1,~.[er

ellt

1!)1el ldlla l/"LZIl me ' qrdltilna da1r ma.kbuz VIera \Jl.J mJk~lI.yam l::alnll bl1uk6L intktutlLl Ll!~a tah'li1! >;'1: ekMUme 11I:n.i.indelll en az tsLl1h:; ll.;)lI'lc till: giJJ1 t':\'vel b-rmuJ l~lerL bll.!i rdl ura dlltr Ro.~te~-

t

h!l'Il'lIll:il.t.

m.eif~ ,'e&!Jo;al~r:l d3.}'rmara1t
A" ... _ lUJ.2J1';ll-ln~

tiLIol.llilr j~ilJ "r .. <, \'kel1l1uitK J,'li.klret ~v r 1"!JlI i-€' It.i.I.r:lea a l e· ~lilrr !';i.

~e\'e bu La-

11 m.i.1I:iln\.ma mib''flI.''Rlltia. aJhna.~),[ i!!hl.1Yf~ ie Ik~~. 'i'e !J.48 ~lh T;lL!ar~t od~~. n.Hl.!bl1U 2<190 U;I'lU .. kanun lifr£l.n. Ill. l1anrl'Y.'Hlik Ihale Iflillii ojan 1l,,~liOu m,a,udlide }'a~11 24.5948 llaUl.Jtf11 pnjj Mlilt l!io df 11 Dlliini koml:;H·n:l mllrllc.u,U:3'1 ~-lz;umll naJ.lirJ. OJ'Il~ rUIl'_ (Ijll 11 I

VOcal daY.51
U"t~iCV Bttu

.. O-e

~.

23 110 P;wp:ram

v

va

litiot!
1lC:I~erj,

ih,ti)'ilI~ vOl!.rdn·. 1. 'C. I.'nin, lrknlik

S~r'i~ Sl,Ib .. d 11.kiilfG,l1l!!trttlli

}'iii-

"bhlitifli

1"\!Qr;!,lu.:u. ve hlrn.ik tt'mil'll ehnekh:dirl, 1'_

bu

~lALiKO
~!:
r(~

Tekel Genel MiidiirliiguD,den
Ad. din:unH
Adl

I ddia '¥ e Ka Far
.I'~I '\l~

."1'

.sl s Fides
~nl::[jd:-, BU'D(oI;~ IlU l(1n

Irupsillu No 15
No, 3

d,inil.m.l1. 1£:li,})S1Jlii

500.000 500 000

WET
.. •
:Ii

hbul tdu,

EleJetr:rlk. kaPllll.lu No 8 'l'aYI!r;.U eJt'ktrllot killP"ulu
SU:a.I~l Kap:!;ulll

' 'jO.ooo
;j,O 000

100011 ] _ Y ....kal'da IT]itt..rl J,':l.71h rr."dc(;l~r p;aza:hkla S;1.ltnll}II'lRC:a)(' Jr. 2 - pallirhll Ji ':<.'8.~-t:o;. [l"6 p,ll7arlt:'1 ~u.nli i5~:a.t IS, de K;ab:a.hl;it& Gi:~ mitl l\l.... clilrIUk 'B'~lI;t'1M:uldeierl ~ubt~J J.'UJ.M komls)'OmaTu:!lSI. lIapi]ili:r.,killr. "4:::ia:rlltl~rnfi her~i~n ~,tli 5;o!'o::~n ~L11:IE'de:o)mabHlT, a Ine!.!H",dll 1:IE'llrll gun n' s!l~Lu~ lfJ<ll! OIi~~l;ekll:"l'1 fip!.t UZtrln_ \'I,zdt 'i',~ gliol'~ratl1e Jln~;],I:lrnL Illrl.lhe mf,,\(ill' hnn!!j~c:m.a g"r:']Ml!lul

den

~_

la,.re

fil~ittl!n

H1I3

t

._ffil'll

Ih:a.l"de

l>

rbesltLl',

t4'1I2' I

'

Ii ~tn... h e&1!I" Deli tir I4i!ldli!le It.... ulq) uti iplI&nlml!ltu'IIUI: dan ,U rtlpdui cldu,lond.rm tolll!nmdoi iU;.udll. MHI:li ~f:ltflil; p.pr.nda bir dh-.Qm __ m..ml • .f1~~ klbl1J. obtli lilll .u!r h,n ~ur~ miml'\""I'fM.I'in IicbtblJ]Un(lh.lnue ;:PI:J' ,. f:~1i 1M.. lOymfle t! e:b mm.iyllttt~ .' elk. Hl1;abC'(t.r!lu :arayHl. .. fl".'b Uli lrur=.aotur"

(1;.,..... ..

I&:nJ

A.vnbfl raul Oil, aq:ro.!:1IDM "lice! l1iv&II1am'

....1111.~
'!I..

Sjirtb:l 13. Ba2JmSIZ J.P. T.buru Satin Alma Komisyo.nu· Ba,'kanit,glndan, :
Ehlher kJlot.u.
Kil0!iu Btl, Qr.

SOlal

11;,1

~eJirs£

!!lmr~J

.\t~-i'hlirt!l.Lr, Grup 11, !io<lt.' t". r,u"

r.,

\'iltingland
L
P ,

.... ...Op "apl SaraYl muzesl Tk Miid.iirliig..... ·.,iinde.n
iI

.Jf

' ••'1,5 i\1,
Ti!n:t5n~t1 LirOi. k"uru.~

,,11:1'11 • Oilf'n di."'''';I'ta aid .hore f Keno ~. IIrln .,o,l'rl!umi!lr _ IJhi1irl ~t ikin ..
• \"

Ja.il
];~ru~

:!' T:L'lt \·:i.lllt:\ 1: 11 11'111 t:n !J-!. 11. n:hrl. J - Ge 'I t. No ; -+ _ T."r~J bt';"u,,:. TJl'l!'mf'; ;; - l.O. atr.<J. tJf, Nob: G - Rablt darl; Kdl"!L PII L"'",,oSI: "'j Nola: Sou U III 1 - a;l:ji

I

,ri Cildl('riooU:Hllril.fl.r.
ktllIJU!,k

~

ILlI.r:lI'td'lir •. 111.11 1I!3·m0t

E

I,__

T.L .. .;r li2 jl1!:ia lIfHlti k:3.tt;l. 'C '._n • h'liIAN NUr..R U6Y' !.CENC'{ ~i ml.lr ..c~at_ '!'p) i4~,q:3 ~ 1-1

-------,
.~1
~.;:;,\i~alL!li!t

A n~'f·:r:s. ,,1T,m¥'=l '1; tTL ~ Ilk bin tr/tr ), t .~ n G ••l.:Ll:'irili'.

a

'l'opkal)~ Sal d)'l Mi.i.1:l'simJe yu.1JlI.nlilcak olomatik '}'an~lD: .musluK. te:sjlj!;lh YI:: terf-'lTiJail ha:nrill.nl'l:m. I<~l;if 'IN! =ilall"lna.meh:'tme I.' gore Jl,lP,l'l!·ljn 18 l1Cl !i<lll J;:i.in~ i&~l 11 de .(mb-il''' a'llk e-ksiltm j I' ]e i.ha.le er'lileoektir B nun tahL!lil~i I:.adi .. 2!:1!lS1 lira 4i63 I.hn'll~ ..
tLl.i'.

I

li,!I!I IbJi\l)e \erki lrJhblUIlI bd I1~Wli1 d .... kllJ·rp '!;~'Llt'. n

l~tc]dilcI'iu 22,tr,r lira ..~ 1.111U!jlakmu"'~kkat t.cminah Jj' bnbklanna d~..ir ma'kbuz ibrftz ' tll1e1eri Ve HJ48 )'1h ticaret oUflf.1 _ oa lHl}'1.th bulu.liiluklannl e-lil'tnll:-leri ve eJ.tsillme ~Dii!ld\ln ta.tH giio.ler1 IHlrjc: tiC; gUn 'eV\' I vilaYf'l 111al1nmlna Dluraca th. ellliyft
"J:!IKaJ9.1"1 almasl l'1lc.aaU~lTI ]EL.z~mdlf. ve j:r;ahat ah1'\~k i.!:zert,t sozti gelien 1'lIi.i2e}'e mu ~555~u

-I \" .... ""+...-~~
--

~~'Hlpld'lKa..noh UI 1:IIt;, .lUl.8be-l le.rifi~f teil;v;ii,j tth:bil..lr~i' iE..

.nkl·
---

!l6270 OM llO :?Dn 2& 3.Nl!l j IH) :'i-ill!"" f,;tl l;J.05U 1IlOO 5D 4.&ae ·0100 (j :;'211(i 00 ~4 9~ R r,-,,-,£l.m III I undan t:lOIi'i'2' 000 !!:5 ",11'013 B1 Ei&'j[,i ~II 5I~ ~,'ndlmarllL um:L:3.1lo 1 - :Slird.r:lc.· HI- !Iil,$o~lm6]~JI. To1burllnl1t1 to.L .HIHIlI<: oe.melt ~'f' ll<L~[~
el!
ihtl '[1(:1 1(9.p&I'

k"Idl~tt1iU'l: 8 - Blr g.Ul'l mOm • T,!iHlti;, 9 - Jn~LIll.("e ."r.Ilall:'l j<tllarl:.Hi.Ii;: : 'TE'l"'iI 1u.:r'D.l()~1l mao:u;-n
'll'UliCARIIl!IUoI AS1t~.1 r

:znr'

...slllHe eJtqlllnu'yl'l

l<ll.H,'1l111,liJt,

-

..."".•.,,,"-~ - ...~~~_,.,..1
--

Vii" sli:.r dlnbt mlko:or \' hUMI. r, l!< mU\';i\\ck"::lt. -(IlJllal litJ.:St~rHtnl~lir a - t8t/&IIj randlruanll Ilnlard<lO j Pllo1o.:. Ii ckm •• 111 I ;;0) f:1ndlmSn· II Illllnfu:lll y~nlllal::.ak ek:mel;ti1r.1b~n't l UH:UI1 gorll!llr'" '" ]nl;/; IJ cln.< eklDtk. :lhno.cal.:.t1r. • 4 - E;kml!"]~ :l9 Ma¥l~ SiS C'LmJlll I ELhJI.I~ 'It 11 ;:If ~11l1. ~tl L~t'!
2'U;m,4;;
PIl r:l I I ),Uk,ll1d.ll ,If

l - ISlm, Ba~Ifl:l ~tH :-t;\.w'e ~!-111 t.HLta; ~ - Neler, ,scmutlA ~ ~~lIn~e ,porlm~nnr1: J - 5t\'m; :;';01;1, 1. TeM.m: Inc I Il'llH 5

Com

Mel' ne .. i ~,m ve K(_·.]·mar ke., bt~..i piY311-·adall (latta ueuz flYI-ltl:a. tlf'min O.lunUr. Miiracaat:
111:.~lU Bj~" In \'11' L.utfl 1.>11 anbu) "\."! In K~le!';te~llel'

Ila~iran
1"11 I'il1lrn
lJdC9

g,(El eum..art.e,sl

!;klflU

saat

Jl de S[jrdde

13 !b.~

m.sl2.

21

J. Pc Thba-

hld:'lIi: ::lklmull
9:;>l1h<1, B,I'IIi,
Il'r I'll

alllJiI

ol1.Yilnak]lIl1n

kcmB~:!,on1l.l.ul[l. }'npll'oi.CElktLf. Te'lrl~r l'1'L"I \ I: .!.A.ir knnuni IlJaUe 5:;,llaunlOlcI. blr .:oatiL i!\-Vf'],llt' "',Hlar l~('tni!lyon.ll nrll-

durdu • n hH' l:if!:l'. fKI :;;"'} ~l! I) ell"

"t t

1

,JlXill"

Cof [~pt.

I.lI:..UNDU\ ...

MABRUK
i MOJ.~ '<,tiEl
(1(:

lmth ill. "ill>llliibi:A. Cl::.:ll1\LEDllJS S ''I.R'\ COj",UJ - 1.'al"l 11 oI'nni riilf'.i:l Idar - I!d.m~ FATI'\" JoT %oJl - mJiltlij;i ~N': l,·"ru !lb.JJimluiul!Ui!JnJ:lm!,~ (Il1o,lll.hj{1 ;!of'''; '"un 'B~:'''1'1:,,1 llebik Efrah, bu i~ln MuhlaUI anl(mdao yaplldlgJllI rulla1'Ilifl'k1.a 2iorluk~ekm iii. Yi..ikse''Ok yere !}lk~n!J,; bt'l'az barr" II: .;eJ.r.1. 'far;< \l1iI atL~ !.'.agrnUl'u ~'e sllince, y'liksek sesle bllg\~ arak
!lO!illl '

fil?:>e-r.
ead-

ohu:: akt.rr ..
l'l(~r i:tin P31"1'!9J" olar,
I<;:

If ...'" E:ur.

uF!;l.

:-;;Q_ lSD. Tdefol'l:
____

24095

5 - $ilrlm:mU:lftf nuntlu. IIlll'li1c'l::iHlr.

t.l'OLlr .5.il.t1n.ljma

kOIl1L~.l'CJo{S4H21

Flus )'~I¥.L, • IIIJ L,..ACilUU f'j "I';II.I.I:DII.IIII IEIHI

~OlPLI~n

8

<j

Uma-

• da II Ill'lJlm(~!{dlr

.. .. ,. .. ..

"rll~.iiiJiliII!Iiili!ilt.iIiiII

M""Z,Uim

.----.,-..

T~(,,.ilcfl

No. 28

__

i __

,

.II forllt
t

d.

l'

I~ktndfrt·

= "

:.

1 m,J.J;1 .. n I~!n l"Vl:!toe yol~~
l'\~DlJllf:d[1".

!:~<I•. t.-.lul~~ h;:ll:l O~!atll, I: T Har'llnlil1, ~ Urlc<U ob Ita SCIili"DmA.\1lAN

n-

~
MllhlRl

Eendeh

1i'L@

istiyotMllJ

ey

i

J•
Z. 14;0'"11 D
lif.fi H, 11::r.rmalt h.l.znn l~~I'
11111 J

I

seni
I

Flhka!' ins.an d lle;r! beD m::mle-krliJl ..... &01 ti ug1 unda r~d:r ffiiy. rLlID, kUl'bull dij'Lit"um" _ Pdt:! 1:J:lklaC'J~]m~ M~)ik: Drah, tl1,\'RII1 k1Z1:m -

1 GENCY

NI:AJl I'A:8T Sol!mll:rOlC';'r.t.,.

Ttl ~ +t003 - '2-1

Sahhk Den;~z
vaslla]an

oldilr (Ie bu Dle:I'yl.l ifr:ite 'leslim l-: :;!!Iru \',-Ulli!'.~e ran o]'~r5S:!'I 'i".P vcr.~i : l'in dJ§mma. li:Da yete. \Ii t· ~8i!i I Iii? etme! }. rHk Ell' all , hm a1t! giin KlZllll i:J.uyol1lm! - ~eni. ohllk91nklc i'l bitse lrurdill'. 5ameyi ~nd]ra brr~k. T\IZD1~1JrJj'] yllpacak~ln' hlIW t4nedclUd ~tmt:m: hatti 1!0' ~t'(I gdi~ I!Ihlf!lD.tte §imdi ,!i d i,un,lu, K~lu..] t.eldl1ru e;,nE'r~ - Kam!:'r da,gml II l indeerl a ~<I. kurtull>1} ~"l'p.!!i bu~u.- Lli mdurdUkten ~onra, kcndimj iIiyorum.. de aJdil UrlJrn. Fak:a1 oonim ,.'a• ki saraynna gOtiireu::ii;im! •!elik EfrSlb; )ll 1i1I, m~h.zuD mlldJ, r ,dIllei gOO &.damlD.I'JIl3 zlf~. memJekQt] kUrtal"wa.k • - B'fuim sana vl1r.'cek Inzrm H.ta~'1l'l Fl doll.d1ii.BII ;rnl t-m!!' H~l"di- !BunJ I" gld1P ~tlbi.J. '1,1 UI; oWlr,(la biT ye e liillyllk hiT' gaY(lIi! 11l11i al a!!.tna aid]. ACl ,·e ~nn hr. _ :M~mit'ketl redo. Et, beni fe - SRme senln k12Hl J ~Il dilliilllceye uaUh. Ciger TI,:u~atJ dlr kllrrlullU.'. 1'1dll-f. sevgili Ie ::r.I!U a]]a)"'Ip pulhtd~; 1.,. li ~II~e da ,etme! m l!!.Iiil'i' In.zlnl 0 lI?.Ih ma.hH.lki'l naml ~;!! _ ~fiiW '1'"111 ~la'llYln e-vhldHL1" - Bil'i1ik klzlml 1'Ul!:1' ~'eL~lim ede-'lJdin1i? "roolim etl'l1~di - fOUil'Lip c;afura blllllkh, Aynra.},le.lliI~keH teQa. aden a,ila:me; albHidm1 b'; llil.Jl!di n:ic rr.cmlol'lket. ve miHH o!::aJ.lal1 ... trada.~ - hter iG1,"roe1. \let t;"''ksin! • en !!ber kalm:i.YfH:akl.l. Bn TJIIU{ - --. vfnm, decli. ~l!'lJa Irll.dat: i,;;ak detler .. IWTIIl blr If L"lt.,e toP.31hn cJ\ kS1 hn.lrle !j.~l1riJli:zi )}~H ap. hel·" f ... lal{(~Hcn sonm ~QIl1 Be m.1I Io;in SOil di1~ijr1dtim; blr ~a d Ii1 adama al~:l.k: de-mezIer ni, pinir.j II blip ~()llrill1, Bll fen.ill· uln.m WI,.,.1 fiE:: l{uhUl.tifin Eline till (d, U. ~ yalltll{t.an 80m-a WI I n !1 1'). }.rOil'll ~o:i2yllfj)lan. cW e bn nCl~' ~u :I1aMc Inn kurtllrmag im - De.mc:zlt1r I..zml [ aliI) glil ·lim. Yedi gUn milhle ft n. yokt'l.L hl! y.uh'llrma~.r.! JSdl: a I derltor'l vorum. DI:lIIIlD,~ .. Etd Ci,bIr • ~ r Illll. Bit; obDazu mmlll'¥' ti"

]1'.,1,

if? .korllll_illf.; !!>:a i :ill! CCll3.p

l-....... .;".J _-... .. ......

III

1-1,(1]]

D'liy

blr.alnp .;;arur· dl~&1'1 tld.1J.; ~e!Jn3 du,gru l':o~hlilgll bai;olMh. Z::r.vath $amt", .;;r,,jl.rda yaImz kslmll;U. Cn.dn·m ell'ta yerilJl"l ylizu.stli krq.i8tmllt hij"ku.· hiingur ilgJIj'Ol'; kemli~ini bir da' hll :sel beat 'blrakmarna.k lizel'f' L"0liirm::o.!k olall It_I'itin g Im~!llnlll l'Bkli~'lHXhl: tb.raj I dai.ma pellbe ~~rtll ,~n der(' ce gii.ze~ br i' ~ gcm~ klz ]~lIn bl1 nil' alt!l 'bir tortr.thII ruMg ......... reUi jdj. A:Gf\ ·ok baba ro-k . " l lacl iII:rt'a,t1mI Unm\ yUH, i:.1h'a ~'ok... Yok, 11'. 'I' ynk, l<ok, ln~ bil'roy j'lk,." I» II I< !:;ia.T.lc. (!Ihlen I;]U ,·u.ziy' 1I t' ~ ~. • ~di.. ge~ dll n a ll;lc k h:lld~ Ii t·ulUJluy, I"l u. L 'ami "'(II
!,J an

~a tipHi. Sonm Juri ,rtnlSiII •. b.rl

an

ill a:niiil

aldl, Da.ki!{[! IDr
'I;jln;]{'l'I1;)lre It:ol~

Yani Sabslh1ln rLAN flYATLI
1,0-00 ,IKJiO

.

a..

400 100 iIO

CumarlB,sl

8

VIS


AIONlI': Tllr"I~1 IInlllJril ;l (
!IO...

--~-----.~- -- --~ ....... ............. er G·

• 01111 1~1Ht • OJ 1V1lk UCI I
1 lillhloi :JElIl I

I
•••• ·1111· .. •• · 1: •••• ·•••• 111••• "

(6
SAVFA

:

1'

,

I
Bogar atll; Ieminai oimaa,kftJ
Tal B.III PartllAnkRr

secimlere girmemek iezi miidafa« ediyor
r zll

a Ian
Parli kurucu
Ank:'! -a, i I Husuvi &U~u~ gulen Iil.dili.1.lEl.!~lmlZ bi1diriyorl Rugilil 1. lanibulda i:ntiija:r eden U· j{1$1Fl) sabah gazetelerinde yenl parti lrurueulart aJ1\51 tlJI, g 'dm~i;,:lik bB-~lath~ma dAir )'.'\ ,)11 n ~'(I[umJar'bura !;i~'il!'i "Hlb rilleri I1de hll.~.. n."l]e kar _11:t~ml!ltil,
I

J "·' paga a
,

I

- BilinCelil Bll,yar ~QI1 Kanden.jz s.eyaliatiJldc iletimk· tin adH temill.at aTh,llll almmard~il takdirde ~lllt)il kBUyede D. P. nin ara oo~lmlel"hw t!loth·il..k l'tnli2 Itceti!l'lj mtlteaddid ~OD"l':::malarrnd :t~]k[nJlm~ Vii! bu ne'Ii btyRn~lIal'l matbuet larafm-J dan []f.ijJ'Niilmil,itir. Ivl h her alan me.l1balIU'J;an o~'l-Ddi~mf' nazaran billia!O~a.' • "at fI~ E!fiibRljya:zal1 Filial H:tlprUlu. C!!!){d BaY!lHl.. t{ar(HU5li1!:d)

7

digJ

,. cltJ)

iiliiae b er Ierr· guun~ b U ,.01'
Bayurun

r bu ~e!l{ d
50z1 ri

Kenan Oner ve Hikmei

I
etI

I

,It

~I elf:bhl.> al OJ' II j(

bul !l'dilm6)-mf.!lhne

ad I[ t 9m illlll
1."8.~'ll1f'1'l

~tc;im

I;. a

-I

!.,.rt" lO:idlmesi hususunda ls;!'~rl !:It mekted i 11('1'. B1J yUztl~n Baytlrla, I(opriilil ve Y!!!i..rrI l'l I.I-tilndll. !liddetli blr

___ I
H'akim[l t i'u r~f "'.j IJr&lltrJju~jlr'lltr I!i;;;'nr".cu{im!i ~.( Ilfjhud lu r ft:nnl.k • c ,r~~!'1l'l.tJ. ifml,' t'fl,'uh .r~' lIri,-, i;i nJ'ydff' dQill, :!'Il!I'jril('rj,ijllUr, fiji m If k« lin ~"'IL IIt'~ "11,m IIt1rfllt17'f i.i;ui n~ (IPn> in. bun! u nI {'lIr ,f1ufnul'10 frJ/'flllln• I)ghfl dvliJ"t.loIll ('! unIt 'i,~frdrr y{~ph;~ 1','lwlrl.·hu·m: FIt/it'( .... nh.,.,rJ.: 1m ('i i_ rillnml-II d'lg ... -ur~ ,du ikfM~lfl dnha rigrd;,MIi dlt'l-,f' lI~rok.fW'l •• ~ lIre/un hir lri('dllf1 1'I':l'1tll r-! mVi~lh-'J t M .."

Inrn

D1i~C'll.d@. h~1 fiUfjt11'. Yot'U1l!' f' rm.2IU"AI'I, D. P. U%kafll bu
§1

J!'r r k
111m?. rli

Iilu,tur.

mda mil'ddil bir duIT S: SiUt, .5 Ift'l ..

.u.it'Tl jl1i. n 1 .. tili hilliUmI!~1 rill.;" 1011.""'1'1illrt. IDI!I lh'k(:-Lt~ nt . .tlllr· 11"11..11 ~ (

B

!llD1]11I do

hlr

)813.

.mRJ

I. ·.J:I

,,·m

d.

mlll''j r o-

I

\::1,

I il.lI~F .. illl'

ada mt nil

i-ll1ii!r1.i .. lI.rin rili£ ...', unu ~ lilii I

.. Moe i ~r.

Lit.,

ol-a

)

iJ&Il"r \ •r oI'II:1,."i.o "II a.1;1I111! HI ~1'11:'"\1I],;,UIl

I

Garbi Trakyadan kOI' e ha,linda ----------------~, uhaceret
tiulJ.bl.b IIti~or. ~"ITi .'\find. kllll" .;m-

\--~--~--------

{Dn'Aml

I

Demokrat Pertlvt destekleD1t1k kasdile yabliJlI.-f1 nu eins tafginHle f_p!>rivai.ln Jli,)'ftsi ha\'~~ hulanrhrict I muhiyette teo Jitkki (11:',,11r ~uacl:llllda, part.i mil eadel lel'ini. ",,;ati:.;.i !l.... st Y J! V LURk i!,:ir, k'otil bir trill! 'I1U'II[I iIll,il h 1 'tt"klilldc tefsl I' etmel le \-If' t (_°!:liiLle k r!:lllflillliik'laulIlar.. f{rul" ,dUlll,;" ........ ~~NMWN~~

n

JlIOI,

:Vu

~1~MHMHMN~~

.. ~.·~~MHNN~~

...... ~~""MM~~.

lerd
BiT aga k adar arpol« ekmekten 'vQzgefi1ip eski hale Joniilecegi soyle'nigor
E i. D IL BoADAY'

(lJ~m1'l'l'~

so; ); 5iL ..

Ilfil!"

"I.,

!t<al1l'r,.,HII:l'!oil, Itllil iil1l;"l

t!ll' t !.-,
bll

e

:I.ip m3I1ani!';'.iLlir.
t:U:uki.l ".}hl p'irn,,'t
~1l7!11.

hl'bumrJi"
1..·i;ilJ,ll.
rl I.

huj u, "'I.rll _ al'i
i

on.. "1' .. , 111- r, kr ... ~"",,;.' ..I'
Imio;hl'.

1<l:1luillf'lr.II;{lIl'n
H'-;irt,..

Ih'rhal btl" i~... l'r'H~1l , •• (;1' l;_iJm~ ..'mF[lUJI .. ...,I"rll

~,i,~ 1."11.(1,,,_

a,:. rul.. r

""j

II

dr!>t'.1

Ir'BhJtt ...lJ: "l,hJj.llIul&ll, H.'" "rull~'-j 111m lii... i p::"I.arl'l!l!Idfo li.u, J .'nl,'~i
• fml,· ~h~I'lIlHllhl lr, (I. hKhl ... t 1,,·1161, hOld,,) in Ill" Eli·1 n• .11,.', \'11011.11.1' 'IIll un_,ln ""III~II'::J.I \o!.;{ !."' 1111/. ~'iJl'rlrn bll" 1:11 .wIHJIl.. ;t.,I.l1I111 lI:"nl,r .. r II • 1:;.).1.. 1. n'l[! I'll I hllll'" 0 L,thl,,", II \ rllr .... ,' i 11!>i11 'I ... L!\ Ir ohm. hilir mi': 'Il!dflll a.i. { • 1"1 D.I:!. r. la,)n,;'lIa ~ ILI.I.,o ". h'II!"c \:J.nlmr, tI. 'lIl~lh-; l'UIIII IItf l .. h,ll tlurtbt ~I ItIs jlllJ r blr' t t: • 'HIt \ ..ml It; [,~p ('.]l'r1lf. Filhiu..ika 'E(lI'aI ulli.,i ~r'ri lili& 1<f·I~fla ~iIIlwtlif""u:. ~mll'r,n, A,IIlJ'tlH rJt'li I UaJ,u'. ilhlc';:1Jakr-u'm F,m~i1I~,(',,....r
! !I1lil.!.hbndll n, 11;:" ill t "i~ "

Is e91i1er Uk - iisab a,. tin inon'u stadlnda yapacak

eseiler geldi --~--~----~~--~

Yl.Ird,.
IlEri~

Ili~nac.n.k
.11.)'111

Tti ..k

501 billldem fa:dn ~8 hlll'1i ~ ohnulyot
a111i:u : .. I HlIsw!, :·il.da~1 Ilkd. IBfrmlZll1
t.l~nhlf·1 ffl.1'"

flly

nrii

TIlr1 I~'fj'l'

TrA~ 11

nunda

}·.:I1!

h rtblrl!;'r
1ll"IIP

_1m
lIhju

II n1l 'rnnd" bulullDI'I hutlim6
tlm~1
tHI'

un m,.
<I. III

e.

I

H, p. Ml:t'i!~ nIA.,lm..1tl;.tdll", 1iI111H olen

I'h!r

u,!

111!hnut!l

l! r 01111\bu Irkdll,
~u Lrk.1, Uml'~ !iIAIIHluqnllrl 1"t1blrJ r ."'lrl\tltr-lkJI\

[.Ilrl!.! iillumdlt'n Inrm nHm't-J.it ~Ol ~JMlHle.

,

Ilf'rtLlJ",r bi1 ilLl tiiDI luLuhranYl'felllr lerl (j, !l'lhllll'rlf1~ blltll[JlL~kL~~ dl. B\] m ~~ ~m<w hUJ~N ~~ (!'tll!rl kUI l ~ I[ria rt Cl 'I \' ~ Jeut Ie 1'Hl).1 f1!t1 !I ltc:;tJ. t oli1~ 1111 1:)l.l;tl'rm ·!;;tenlr, q;,!) Lj, r, 50 binI tIe a~II(,:Ji I 1l0l'ljlt-n fDt'l«rnl sa" !i. Sit;

I
11,

M'O:!li~o\',iJd,.

diJi!lmC"i pek ~olk ~·iJ] Malin hllilk aol Ilklprd. rJil'I!ID(:~ k~Ylllii,!!U~., d""la" ~lIyOI". Mdr"'!.; ,\o(;uklar.:l~ ,ani p~(lcnr goHlllc"
iflIIU'{ p !:lJJiI1i

Iki ,11 UIUI lehT'e ,i"llilde 1140 bi metre
~ Up
ILl '

uiIr~.."k

10
['m-.

6 ilIal

P•• I if i\Ull"li~(·I·. "mt:-ok.u'I \:'Ii I' IIIU-,;,,( linn
n
Il: ,t("'!"1

H. \'{' '''~Iu'('tlilmj~'I.
I,: .. ]~h;n. }[n~J.IU,A',
~

n

IT

D-""u Terko d . yaplllDD . tl I•• 11
, ~lnl\

'l0\ll

dl\.J:11

IlIIh (l"lllt dftn \ f ~oldll 1r-!Il'lll'flli II i... 11-,,"'11

!Iii.

II

YUDanis'l'an

bll~l,

.~IO"!."~1I1111

11If"nl'llt'nnlll'll

1oI~

t.i'llltl'l

f3~1 1.11" Un li'1!\ I~ iii:!!. d,li'fi k.i 'pH t 1 Ipnl .. ,,&t '. II "'lUI ~:R.I.il. \. Ihililil '1I!CHk~rrini l In rl .. ml.lwfilD bl!'j';' \>il"t: ~ :J~[l111t or. IF' .lU ~IF 1101.;1.. tilL. i1atilll'-l.i i;pkH. H ~lt;l"lIq dii~~r Iii:

uzerinde lI~an dai re goriil d U
nl.n !,'illerU gi;n ~c'l r rl,:1 Cunku.ienbed TUr'l.. 'S[lOr I' _ l'il.l"lnl mcligul ..... dt:n v Olimpic
Y.!idlar~lglri
elll

KomUn i sHlsrde eVhmm8 ve bo~anma

Y

PIO

hinl ..r

'~I

l~': tlinh rl.:l! .mud

on 1.1111.1

Ul!lL'Qr.rus~. S,~ S' , l dill

Ill;(lnten SOl\t;"! Tu,i{o .t m.:ra,11tl. )<1 J;l1 rIUt;!, mera,;Itr.1I , \' 11 UIU! I KIl'& (lIn-IIITnI Sa. 5. S'il, J'

r;I."

Min.'

11 11: tJt.·rI('n~

(A.A'. """"" BU:[;111l

ilRllIll

ku"

hlIlg<!::le-ri

cun~, YUl1ilni';l

D,'

I fmll

iJZ(>l'iaIlJ~ SiJ_. 5: Sr~" it (J.')

,
Dugun hedjyesi
haZlrlanmadl
~

bir derdle,me

<1-7:r :d

nanlul<IIHlllu Rl:lr~1J]

kr~'"

!er'" "'UL~1li tOIl buMa~ lIIiil-,anlB ettilI'i!HtIt, ~ii~ linrrrt: h" ,I ooildii 'f bo mUb!l~JLIlIIilr ~hl.4 hl\i"lnh,] £lI'ltilallrlde oh'lu;p [';"flit LU",uTllhm IJ"a_>ijQ\,ij, 11 lI:rl'll nil Il'in n .... ldl} .., :
If, iIlbuti t dnrJIg. H'I ao;hk !.tllIl tl" fJ I Dmru111ft !IUIiI&"lllTIr~r r,J),
OJ

IiilLiyiH(

iJimi,limiz

111 1<100n'1_IIT~dkt~l'Ill!~nd if' e,r I, (; lie .un, uno ...
.. 11 .......
1 __ '

:l ~,f1IL~~:1
r'Wlllllll

11.-

olan g.IiI,,(:!j.cilcD'imiz j~jl1l bUl'iik il'lr ImLifiHlJ1 mil1l.hivc1.l'ncl~ 01111'1 Turk _ 1s\l~ J{[jR~ lfm~ll8ljmfI.LhlTlnln .ilki \fugiin Intillll .~t3." (iI.ncla y,Rpl~flru.k. f r , ... 'J. dUn S d' h .!

I

bn If' .Fl'lI

i'lfii 0" ,dLklr;,nt 111I~ rnrU"Dr

.. OJ ..

'-:t m&D I ,_ ..

_

Au Line

•. \I'~]

!'jure!}lll ~I lIiUmpa!'l}lbllDJn

(Dllllaun

Sa,.

5.

8t.1., ;,

bJr U'li
jf,eJ

we

111

Birle,ik vrupa ideali ve Corell
E."I 1"111/,%: Ba,t'alta,,,:
If

ha.1i
oo~, ,,"Yf\l,jf!r n. INmlir hi ntlulim J. "",do T,lImn !! h.ll1JIIIlIn Ii l'I!killn..1;,1~iiJ!'Ml.Inll 110"1 ,II dl iourup b]10 ~",I.ilPI;,m. 0' nil, l!'_SlIlhlf rill"

RlIlly"

Piy ,nlO
lIE ......

Mil II i

Bir otobiis kazaslnda 21 ki,i yaralamdl
Dhn B.J.baJ1 .. 1fl~1111I!JfI.PL rllC! bLr lin. a ClmlJ!I,tu:r: htrltl nifiJo
~.6hl'l'~Il)'Uildifl1 to!ll..a.rlbul,1I mElkt( till! n, ~rl)l' Ml'lhIlllH In :Ida reo IlIUhlltJ (lll,tn)r:1. 10 IIlilkn llUm~rlill iltob1JII L:Hrq;:,lII\Pt d.,.qdu utI' 1'lf.1. .11 alJr;(~1t 1. lI;~rleklHln 1', knm I nil

liard,

z;hlnf, Td - _#JIlin mer", IIll10r
'IDem

e,lnJ'.z.e Jrarbln

gOlgf151
II
I

,'rdrr. :!i.J.BI.. m Il)l'Ik.loata I 111,Jj'ltlil!i'1 tl'GII It..Hru:t!Il IOdrCl, I!>u II mO,j"ut~ fI III;l~, !'OIIU I$""I~ r rlnl!' n;l k~jlloiln IHl
"~I' I f

lI11mal"41~tll'ld ka;:'l I1lnl _ tlr. ll'll fJil~U'1 1111;1111.,,10(:.
l't lirlt-'

Dualrii "1 M,ulil~ Ccltm,in. d-e UN) ,brn ",aYI 31 JO,fj(J
tlll.lwmlqidwli • nunrrl-

r~l-

B.b .Bil'Hji dre'Y]eUar.i 'I'e 5,k .. ndillitlt: iJl.:lludi !II:rdlinnd. ft.karl R,blE11malaf
La 7 {AP) - .Jo 'l'nllll' 8hrlll~ ltoIlgltlilQJ ikou!!!illl bh: d m~'II11l 1I'jIlm VlnJ:illiD Ohurt!lull. Ilk IIdJW ol",ml( rl h I bJr A~'lI'Up", hunlliJ t Idl ,I!)dllrJlt 1m l!li!,kUt tl mllj:lr. C 111<11111, lilt', WJI nCilk !i.'!:m1a t k.I 1!Jr,lr lin u utulllll.Ll<1 1,•., nlllli i I J , rlal'ld. intlk"m hhll-.:dndlD

tI

''':r

Ie:ketlui ya.p.G1cddllr

111111

tin"':) :

I,

iI... 11

.ir

~.rh.~IIiI~1 1'1 'IrIOliCII.

\ ...ibi.j A "'Il ... r

DP'I

II-

JotI;r

tlre"J b~l1tlrae ltllvlHlanlD ", )o)cu.
I llllnJ'l:J'l klo,1 I'lIlUlih II. ,de:n ,,:uol)uJlmtJ,llOl.nlJl', yt "lu
1 IIdJ

LfLlllal1i t"!!iIlcU ('-dl1rllf'!lJru~ d .. llr t~. JlIl.l, I{onrernn II iluml1lruuPJ ()~. n. bla ~ hllr dUllUlm I!lFllth'_ Cbur hilI. Kt~rul l't'IlJrnJr.:i !L~• :r1l1'1\, n bh lllU n lI<lfatilQ J 'llllLlti _

srmllf'! fIllr, 11 ~t'OI.lfllnIln ~1I!n4.11 ':i~ "lIfLfllur ... (I- idlE! "1'1 mtllllilil.ilr~1 I~ 1m." IiIIrill.... It! 1:1)1 I !tl'l 1;1 'IoJl! Ill· 1I1J~Ufl u UIlUtii'l ..... lillI. m Il1ftl ",rllU(iI ~Ilfrr, rfI1,Dn I .. mbrlln.i,l it" UCu..r II Im<lcill I m \liSlrniflr.
"dim r J>lII1'd i!mtlrdlir. 1J"11Ii~if Ilmnl Hrllli • "'~"I SnbJh. 111'" 80Il10 Ir"••• 'l"r I,h J ill!ill r r 'I.,J., ,... b r Ilrl jj'!.!krllhl I' ,kr~1)1Ii !:ill" n l!.

mlJr rDllI J'tlnnY,.
U1;iil:,' 101 I

..

"UII rlll,.1! ~II

~JfII'll!i b~ p. I ell'l nlltlo l i't.;; 10,11"

MlIlflli''''Il~''

I<lrGmnu 21 l<ufUr<lo

l'IIurnJ r t..-m U~f, lIullnde j 1'!l'1 ro1lfulfC ~ ,ltl' rabin,::; ...

KrLfllon

di6(r

n hlur

Ou • lUI' vu C nabp, -til. 111 ~tLba (oJ IJ( !;illm!2tl 101111"1·1110kurt Ill11s OJ n I!: l':hfl1l'l'lr!!, hi. n 1I11r.:WIlJIIJ 11&11 l~l "J~u:, 1J,p.:;'&rl mr1.l ~llJ'. i .Ilrl:l tr",)&SiI:JlI JIa'. f'i u..rtidll'lri dubnJ biT AuuJllli

r...

"ill':

Hr. C] ~lh:bllll~ k()o I L')'f,l !.ulltlilil l d~ i"I H IntH nil A~'a.JI UY.O!ll f'1@t r 1(91.' n t ~tlll'li I.J 11.1 dClD~~l~ I!t~ aurbJl •

ruun:\

11

tcd ..r 0-1 t'U~J!l1

I'ID) lemt!

·u

IiSlmdl r, !.<lm'ilfl 1:.111 II, ku' nll~~JIOH iii miir Ihlli CI 'l~ mllytin ,,11!HILir,
,,,t~( 1'1"

tr.,

h'U

It,·

IiII'JI;J rnult~II" • n II lIi>a, mJlYGfl 1011111 dl!lr. htlV~Wt !!~r. 1:11,] 1111
l'IiII l!illpr:l.'~'i'

~ild~1 .116 IlIIIGnll1 ~" t.,r 1::I"fll1 "'~n Ilr IOllllt,nLl;l1l lI.:ib ~lmrIlL,. hi.. tlu .. Ii-

kll ltlhr.

Or;uml

iIIit"n

_ (LidJliill

!nyjuJJ'

~;n

j

lIl:.j

a.)

I.E: V 'N IJ I] U
I

rlll'O

alova
.....G7 .....
SIKI )unetlmilll iI~llt b:llrllri:l. 30' I!ru 'un a.~Ili;. P1e-ktubul\ ht:J.l1lml ii;L I~trl l)uU I:uretl (!hi mmlrdcold

civab venyor

Beled"yosi

~eltrHQ llfl1l kIl'Ddil()liIl.I, hem
1li,1l·llldll

fUliluli 1;Joe!J MHlelvckillne ga:rolcLcrll1l nr..::ijnl 1m11(Lm k LmndL%.illi: 1'1 AdnnlUlnkl D mo-krut.. gnzPilcl. I1l11iumi l..,rk~II:Q. lbl~U"W" idi •••

.......... ~~wdi,l ~·I!i'l)du~.IIIua OI4;'ibl bu kudar dn oegiJdl. ';>'I~·"'I~!i1 ;LdQyl'Tlflll~ g.)r\U Ii D~, Reonoll putl tnnllaL'l bir ·,ill"ls;;\1!t ol:rn: If rsmn J7IIjm 11 m [1oSUr' @ld~181l c l1l/lslln pr%LIIU \ (l kil)lltUljJnin i tl ':~ illl' flam~ t ·\lS t!rilml Ill.Hi j I nat ~ ITU 1 lnlldiJ."II 1I.a!L"I "0 !l 1renin tic.! • lettle muv fakllU ahn!iI'lJi.( 1 sl'lIIinl lIll pn rtlya g(llld. TJl,i~ll. PlunE! 1":1'-;n Llr RUrnta ~t~,J k,:-ndhdnln hnbC'rt clmaaan f1duy !i;o~ctildi~lnd II Ii' I ~:ctlol ~u.l c liye h r ,rk(l.~ IJU1Lrln~ h her ' &1 11}i.lk. Bu lll,ber mulEld vl!,:!hilu p~rU nle) hlnu blr :1:aa[ d(!hli ",Inra.k T min ahifcloc-rind 0". rtr lI ...iJugu halUi!J IIIc!:im n-tlee ini E kl"mt'~1 l Le' ill ctrni tit_ Btl flO.!' 1'l1hLu U II}', I l~ f'll:r:t,l!!In~1I hl~ v jbLle Ii t,,mbdcn :o1lLnJlliwrek ~llllt'LnUli t;JI!CillncJtill!; .i,hn kemlil;JTIi lr·l.·f ... ntu ~~'ilTIP Ilutrnll k' n'l ll,,! l.Jl'J. 'im~ !;IOT1D;(IkQIJu. Bu :!:nal.lll!l.l1'l rndn lS!'nde~r('n 1.Ll. mo!'hUI!1Hi l<:n~illidilntl i1111Cl I!oer(llr iJ::tlhl:!l11'L1 h,ruinu aiunJUl k 01::1 bilnli~lili..

..

1 tanbulua

..~~

IH
.1111

ilml

ithat

dilen ma ottan ahnat
I

Lu

n

'\mmn
lTd

• n !!(l .!'!lnda ~

nhul

r ~ 'U~"l e II1.l:lrtnbi k

*

v lL or. b~ll!dili"
In

rei"l

MYID

Dr.
le'ZO-

·"Llir t.:mi •.!l(.;i hl< • l'lI'm • IAI"I~ Ilblhl I Il'rdo lndhlllTlh- . ~r ,~bl ,U/den ~~ddQ fO .w !Il I Li ('in I Ill!.!u" i!:LlI'IIl ... ~ II run [ -rtn '11 II I.lh ~1'-ekl ...rI "flml]JLaJl\.ll. ,;6 {1:II,;'1I0'11rl hu ..u ...i iJj rulll 111.'~H, l..:miil'U lJ,1"TIrortindfl 1>!;1!1liJllllhll;J ...1 hu ..1.1 hll1da dlhlmt I IIJll1'UIJ~r;tU "rl;,illlh">I' i!lt n-

kaldlnlmasl k_ nun tasarrsi yaknlda
B rl.:lC In en"'l Anka:.Fadan dit-

resmini

.. &
ecUse
muo LIl!.
Ip lI:eml1t:::rl.n d'
!;&Ilfll\:ll.; '11.)/

flekiN~I. ~lizbi", 'l-rol~1r: ~ Uti If: i k,. ami!Jc'Y;' Dt' ",r/ I • dd ... ~i./Jn: bir "l/el ko'Zturri.
Tilli
I

Pill
HI

"Llilflun
111,'4",

I

h.1p'I

"HI 1 ,I

'11 ,
II\UlIll

dil< ;\·IlI,lIrrl" ..hl':

i r.
"k lilr
:.i1).O{) LadJr,

nlJ'

I '17..11[,

I

Vicl.IIf)'
klMDI

nen De n "yOU.l I. UniUIR LJ!l!:Plr1J Y'Ll .. u( ZI.l\1 E:~ .nill S~k(Hl.I.J.II;JJI, nil1.,r] l\n1';l,{t[1 'itt! YIl~ mJ:.!;;JiMeuUI!II .unl.ll. 1.1"" k COIIlI\. I mLll':rdoku]~!l iIi.iiJi ll~erOi ! 1101 l'dncn ~tu! :l!i-

H.1~u.k..I (l:WJJJlltll'3 Ilillhu,lmrJk I IIlln IUnl edllo.D m::.t otun LClnLL <l~11
~ liO Jlr. oldlIju hi'ldtJ, 100 Ilnl

Iifa

:n:~Of.iO
160188

n r n uuin
!I1Hi;l

liaUJ.n.11l

ru

!Ill

K1n"lrr~lo

1Jn'M1

nuruura

I!r~.ii h.lltlill'HJ::I Il0l11[11 ~e,u.lllll, I!I. !I" I , bJlt1
!llnl

h lI~u"JJn t' II'Hldlll Inlf

\'>"..

nan

~1·" rio"inln kllldLr!.llnUl1!1 11.. d tut an 1I,1L1un tWi Nt lb lu~UlI.

d.J. i\lQlru..ll: .rum.!!. .. ILhiiltl kb...DU U reU l~ ~'l~ J.tr~il tD.D.IlJlrn It.

n.tla,,,,5t

Ii 1< It .....
liUU,"",

tadtr.,
Bu

nl~

I

111o.'clrm

~n'

r: II

132"

lIIIyUJlnl

Id. l)o'lID:I

xeri" nhoih: :!.. 1 91.#j 10:-10 HI 11·•.•. ,!l j' D HI ~ 11111 l l'ilJitl

ylrJlI ~ ~1;:'I~d 1'> !.l('I' .. ILr7A4l!IUi!,k. ].HI Y("I1L IIrnwtOrler kiUI
1110 ;; It

c-

MjJdafilii.

hllru.

"'.1.111 bll •

lIa

!I'III 3 Irnr 111';11111"'; !J. t. b;lrrh llinUj4lm \. I',;hllfl I.LiLl r [1':1 Lt...~ .,j>'\'inl l.ilHtIl"flHUla i :dlllml, bir ileUM ,;. Ittilllll, l.'ilillU!jI bir It· biT buhmllhaLlII;lm h!.:mr .:t•. dil,ud.lllg "Ollr "s,\:il[] JI"ilbi) li M<;,indl! h Ull huberlece 1111, auan hl V""lI.,lucll. l1[d h ~JJI1rut"tl~1I jJer~ ...ilr1'i11:'1] iJd [,11£1rml"~ !tIrt! I' hi ri1r l'i9\IIJllil mh n.~·nnnll. 1 - YlI.r fllrn]lJ.u WI. bir lIJ;.ili '<3 1Iof! .!dlP "'" .. in:lro U Dill Ill! t{l· ~frl'nl ""qla ...·.Iotlh 'biC !.iiI' ('ml ... HriLlIIL'ml tile. TiI.... ~ l1uE' t ullidkl:lrmrn !l'oll'''lltu 111 ii i:i';i .. thiLIJIO!'; LUC 11:11 "erilldi~ r lLldifl ![1limni'l \·e.,lkll~jj"'.I d..l :llilllJrilk clban et!.u;fllJ bihlill'il (I' tddt!D ~mri ,e i,l~i 'ill (I ling..nH i111DO ;>.:111111 I riD k~p::rtlilllJl'''ID'U mii::-ahltl.riulo IlIuuril.,. bu i,;, ilia..!I, D1iLtI':J· :l. ..ddl·

I!kll U er Id, l;Iuluno;j~l~lI tJ}'Jen1li1t:kt-e!lb', Bunlnrcnn bILl'lB.!iu. I::llrln.~'mn 1: I:;;:J, ni I' iI. man tI l!l.!idlk edl!le;r~t. ~ ('~[15l .. n -:1 ;o,~FI~1 i.l1T!i!;( '!II4J.l!.IIIt Ul
l,I r,

l!ir
I o:.:a.... su nmnl1 OLlar OIJ509:i O:n:m7 (1J0215 1'17..')OST o fn7 10:::i:J7Q101.· ,11 l1fm~2 ] J 931!) ] ;12J:l1 15 ~:lHI 1 aZjj:H 1 7'2!lrlfll 1,1:l~7B;!l. ~lS:l/j ~ 22no:lO~ ~.:ll!}20;j 217178 :-w~;m~ ,'lH928 2.000 lira 1..1"l'1® lir;,. kailillUlFj Jiutll!H"8.lar

lililil.

~~I'fl.urrn !
)IlIF "'II ;lr1o.';lIi;t1r:1rI I rillMall mak 111ll. £llo!:l'1) nlnn y~nl TlIrLI)'1 I;urulJ.. .. '-l t-

Zlnl

haten

I)e!]I.z;),oUU}

Jd:au·

So[ Itl rt g ~m.1ler:inciell. ttl!'

It&Im.! mw.tlt
(lllIl.liu lii.lc

Ja. c:t 11$111:1 k t:J..
1'~~JIIi1.

m umkiin

II' I(mmtlll

,YULJfln:d bUill Ihlliij ~i' t'lltannltllll'dl! kJ 1'"01 kk;nu-

..ru!i !'tile n. ,rwi.l1.... il1. ri"!i eU:uil'l1. \h ..ldup '1::lb.ibi 11 SII'II Horn \ah,\:;Jlil Ir '\ 'I' ICI'_rl. ~ I· IJUL t1 01 u rmlill ,Id Ilr. \'1IIi "[Ii • ~:J.d,l. t'..~ hUE;;iill"gm fie d '~H, _,IU_ ':I'M< iit; !,;ap~ll 'ij"l.hj,j'lt'HIIIIl'

uLlin

dtrdLl rll~l;'rll'rln.In cil! maaoLta: t"ller h:lIOl' tdl lillie IlII.llIl!L ed.llmd:te(llr, Nltd.IDlll'k 0) C;J.]I Kadel" 1Iu ffiJ,1!; :;;~~lp h:.lYu"'~ Ell J\ml t,.r, BIIDJard8.n ~:J.,Lo;

02J98{} 03ill83
l'1!!.fJfI.!i, (i~58
Uf;ilyc:

0 I ,7" 11111 r)8 t (}'J 19 , o:ml1~

?:Ivn. ,ErZlnJd .:1.1 J.g1

AmerltuH!.

..:hn1in, ~'::;8:J..·12 !!.1" ~ 3[1'j'~.29 :J.UlG12 :::7 .f:!' 35il:l3 31nru 37~:lH !:: i511
.IJl:J.r

IJE.lvIXDE.

tll-.! Im j.; I.~d II'. I~u .. :'It \' .. Iov (i III rio !lin, t'''FlizUk .pru.adlgWI
\II!." Cl

""litanbui"

VapUnL

Esirgeme
fa.aliyeti

MatsilY'a 'ya giUi'
ut:n " lJuJ v fll1m d1lD. we :!50 t n } 1.1.11:1«= MIl.rS1!J& ~Jkml!',' IL', "foleuJar JiI:rnI sole]] Alt'rtn~ Bema.

SLID lira l.lI':

jl;r:Jmi.l'e

LIl"'lfi.,1I

mll-

''''j' h~,rnl

11'11'1

M !I.,

(HI

I!i-liIHIII]-

cUr ill KaLha;;s II~ .. il1l'1l1i \'f bu" dl-'IDIIl Illt. dil ~.al.I.ulMi bu hlili~IHD d bildil'l!lII tol.; ("!lol! I.lir ltilllli,. ~lil". J rI IL hrl {lllirmlu.dJ.
~miD

I'U

.r:

D.~· nl·

tlIJioyalUIIMn:.tm

-tJ. l'I1I:1i nh IlA'l'lIlfl i .,cldlll..

t~m..Hdl!HI.tI in ~:lI1 d'l.w !I ~ .rID a. l ut1:nlllli 1'1 bot;)"1I!.lIn1l':O III t:.1.H kI rll. h'l'I!i b rill dl'" i!'ti. ril II 1:.1hli

-

!Oeyrl 'jji'fmi11llJo n eld"n bM'l nll'flr, IJlr kll.n;ullrkQJ ohm '" "'Bnll ;1.~m1~rl~ ~. y:m U I r .Kll.nllllHl >,;0 , lilhuu'lI, flrtiL ",i brt l~mi!.th"l1 bir jki :"0 .IHJlI. iili1:l'mu.D :FsJ"k III IIliliirll1l ·1 i Ib z tdl!!n1;: UIru IIrllprini \:ekuH'k i"l~~ i-;Ini lie II elll blr h _ rt tJ:ar Ii: '.. lllDldIriulak )l'rind'e "Igr. u - JitmliTllJnlI h"ydugu k .. runr ItlfH]D {.am t,ir l!IHM ..tliMo '1"- 1 lhpbitirllril !til' ~irn i... lib ii:~rlla tal.mtin dm I, 'e bu eil\.t'li :ill " Ii hil' 1I11~n.loIl .'IlInl .. D ~·.,..d (irklll '\. penll~1'11 lieU! tlcrti 1lwm& I.'bl!Pji ,.,~ yel'oJl: n ;llIkl"'IIt ... 7 bWlilllI], 1 n u.~ku'4nlJ hl'rknl"rflj: ~U I~Lindli [J {1I11";Ifi IllmH.lirllJrLl1 :; i"fii~L ~.t'-Illt".~l~ ~.t ,~I!tlrn i,IH~~e.'ilI:FI~11r11m~ .. ma. b.d~1I" ileti gi.d ~'oli ::Io,ahll lin dll"lJIIlll~UJ:Ii tiibtu le"'l~mlle' Juruiln hu yallY_r!l!, iLl'illt lIuj;fun il lc ..lo.i.llLIII'1 t rn '!)ir :ita 11M '::niftolerinl ~·II.ptrk.lt!rlnl fllih:n ol'tllu-a ~"'.'1l. m'n, I:'n -li1l1'J. eel.' p l,erml!~il llii~undiillJ.., •
DT1]llm~

·.:,,;rme i th. ",liDti b· 'Ii I.,,\·}"I 'I'm.ill O.Felli ~ .n~ bll~lI!11 noo.I'f! sokakla ..... dill. pi ... O;::<Il'"ll.'lu-::lulT. 1VIJ~.J ll.ura m rde'li {'~ I d I Bonl., brt~!.Ilyemk '0t· .blj.,h~ rindJll mil \ iDi 08 ;ra'k ·;.J11~1 ra'adll", 7I1Il1 m dly n r'U... JI'!:Lrml, ho;hih, 1 eM:tIl'lli I.; "!I.li...i{l~ DlJ'ikflh mr.mnrln brlLfHIi..i 'iI. ~Wlli1J~ liMa "til' Iurli..L h . "Ilfl.l I 'ilb.lli ttId , ft be m \ tnlll ti\n 2. I. !of III t I'ihin,ll'l [JIihll ~t \'011-:;00
d'H

Sri'" d~!ll I.nwi Ie nill.ll'll·,·t huh" fl 20(1
nUH

l:;n4,

'I1)12) 11 l,l:1m.

i.
T1U-

Ii

lkrnl"'~' _ :kamnnn
ul

cia to.Ji!] II0eB-I[ olli.ll ~ll!:l Cen:u.W KOD roL'S'iDIl!~_ ool":ct'k

tar: Soc Uf; r~k

[8S,

Ill' mILa ki:l;z.aIULD fLU-

L
L 4':.1 cl)cilk lle i1.Lme

QJ

l\ c;l1l'r: r IlIln'ket ~~l, P9. ds til;lIret :It!llUi R-oIUc, Ii] lTl.8.Dy.:l. "l'e b~rNle lid. kIm1enwlII Yfrm.!!'~ u.~.. rl# lillint' ~Lm Dr• .Kilt1It!l~ S!lF.leo~11ll blnL lti.~

1 ntlnL1'IL br.i ~I{l ,n,iu"
I

mo."
~.
()o~

b;:!..14l~;

tMnj p(jtld~L ViI HI .ag]1l~llrng;tLr.

k1flHUflI'LI lnemlt:)u'!UmJZ.e n mn.al m. 'd:.l alu II1.1Jr:l !;Lc!en

1'1leo:J EL ~fItI1!:,illI

-~

l'JOC.ulJt

Kurlm1Ll Y:I[O'l'll Dlsp!lLl"i5ll!rlndl!' l:;e MAl !H8

Elt1ql~

m.tIJ'.IlIl.r: Scm U" rnkaml h~wt bul Ll'I eoo .11) lir.~ ikl'il.llliyt'
r;;J..1(u·~

:::6~, £100) ]1· ni

i'

n~ -

kIltLj';wm. H:.II ,")'I~, ':J~I~
j '"

mlm Jrl.

ImXDnnn

nLlllln-

;j,;:]nu, ~P.ul ~eI i'il] I' ~:"I .oJJ' .itT ~

rl i

1.",,11 Itlr:l flDd U'I'\l[(CU

I II ~liUIl Cti.tt'lF' 1 I ~";t:I.~ It!

zekl

.RIA

rlmL~d(" mi,tuddlt

ItOIUster

rilmi .. Nr.
'UflU

col

11 \'IY:lll

Queuk

Iipri 'ft leclli "'flml~ k-Olllll'll bu.lWl-

1l1l1 gTtlTlti 3'1 ft'II;l!'k n J.5 klldlrl t1 12 hasta WIIa.l'l!iD.C' '~Udilyj I!dil('

San il.J J:..kaml (0 J 11~ tlilli" I'N bllln n .. , f}(tO ULll'll.H·;I.

r!l"nl
18fl!y4p'i'

iSl i}!II.rlun

U~,.jl :iii,

rek Jord.lmR

Hr

D

tiki

fl

llt:! Ictlldlr,

zn:tm.
iltl

bll]

hiM H;:!,'oll.n

llom,

blr ..H-

Qmc:ull Esirg

3.... 11.1...~"Ierl!k 1 bfilaj.ill.ili i-1:im1en ~fkal'ilfnllm r1 ~
""1IIi11.1 bUll ill~.1 Il!OIio

-A

lIlJ'I[oiIy OOr;wD
;...;;.;..;.~~...;..,;; . l.uti
"a

.l'~
'!fl!!

llltlU:1l:

llill:tl!l,l

10 Ii n.l r.

.1

'ikl LInI~o!" k'/~'l[j D nL,m
l"iLk.mlL

KlJn.;munul1

B::J,.

• '.m

jj;fi

(.13. [oJ!.f
IHIIlt.'lt3. nRn

ile!

ve 'l"QILklllllltln n Earrwda. 111'" Ita. U
I\:f1CUl!;, tel

nlhllYf5 lira

Illlhn

11.0hi ikrnmi~'"

nllm~-

raJ.:!.l':
Son mkaml.

It

\"11

:f'll.H' :J.li..IIl'lJ)-..11I3 iml.'g
l.;efbl'J'i<;ine

olmll.~

~~yl~lIim~!1J

.m~lilll"r fllmlJ!j 'Ij;P IIu ;i;b'Lm ... nl'l noi'tif'~ nll!ora] d., SOl. -I.

MuaU; 'er birligi bir . gezl seris,i tertibledi
Lt:inbUI ltIh:alllm]m ~atnUl =:. nl~!,to LlJ.l!lm.CT8 I.d&ntnlhlfl t.:ofrn~l ~'e t.u-Lltl 1 ..... lydJ:e-rln.l u;;!. w I1.lI. y.§-i: a Jj IQ~cli"l,:·l:md: ..Im,:~
[I.1nl

iI}.ii

tlorum
,

2~
011

..

~ K~

Plu:J.une

'1'. udll'l'l

HlIldi!1

b'o]an SO.l;n.O
Bu

dt.dl.mi!lk~dk

(1 Vl' 8) n.um~T.' l',dcin.if:Lc: lmJ,flWI I[r,llik
III i:.eyl

l'aUwr ar.k~jJ.rra
rtl' bn~t!j'l

[1'

!la·
18

}"UIe i kra
oum:Jrn.Ju

M,m.rm

[1

l1-Lt37301i[)

bilet il(l~mi~ C'- klllz,'lo:m Ii 51 \':'1'111;1, dltl'.rJ _,1(,

(DCllami

'L'ar}

9-4,:1 hribini.lll! ~lIll·lni1.e

bl.l

urdur.t.ll.J. "ikit~ ti p _ hr. Eiul,ill J irelli"rtl otJ f'lb'l'llIII, d ...r~ 111,_01111'1 rmlO. Ill" ..., t,..,. i

11 lIaYL'!: 9"
H

-It
at

Ir Tiy !.;r"g.Ju l({Jrnedl

,,,nu

W.
S.3.D.~ ..

5CJ.I')1 I, rim.

r·J(

Itl fm .... 'l!rin I ~o duWi I1i.r t",-.mll:t ll~i1ll1i1!- ililYl b8Ieill';;I'mif ou li::JIffiuliifi III Wi; '1,:[
Ii:ll.nI..Ii 1}Ji::lCllm:.< I

~·cr·il!:k 1':111, .. !~
lnl;;LLt',

l'Zi M&1 tel" ~ E)·tJ.b

t!l Ito n sen.' .Bar. Mllslldsi

ro'

kl~1I11fl

Ie-tin

I,ir

pal

me ~~(mlll

.:s011

"'in(lJ>. ~f1 (l(lO lIra

k<:!1l5ttlfll

\'el'\J:teILt r.

tLIl e
,

d&1li

~I'l.,.j

Mv
PU
rt

derdle~me
1 io.clda)
1Ia. bl.! .. 5·

hi.,JILl·tkldil

'klolalnnmQJ[l.uJd~ ..

;!;lI1m~~t:r.lD.l.a~.n n.n.J1-! l m un t.eU.:ILtlIHl hul"edLI eo. r:eJ;;:, "I! u[u>;'er'site pmfCl.ir]U.I.lHhm
~l)

lIu 1I1~::mdQ. va Eu.a..J.u~k:;Lp,]

bJrlncl

Clll~ ~It r.ey, Kor() &t!.!.tI;; Itl1l.1'f' edC'l:ek. .K>lm.serv tUv:lI' MIlII111J,lIe.rin.llen :Ra ~!I"I

o

yo

u.h dt:lln

nIl.

EI'l:san.

Venl.& Utl. Le,l-'la. GC!n"er
O!:fl"[lk

"ill! '&11 Sez1.n.II:ILISt

i;p rnk

e'

il.::r~Il1.i:,.·~k:u.,I.n. n bilt-tb·r KaT"', \'E' ErzLlrumun Dumlu hur';Jfmd'l 10,(100 r lIm lkr.ami,'" IIIO:Uln:l.n bile!"', lzmir Te.n:lln. Tf.kir.:l.uglnll:l., 5.('10(1 Jrr'tl ikram L}'l1" k:j..7.arUlJ1 hHl'tl('rin n tll.Ilct:li l,,;lanbuJ. il.:j;,i Auan;1. oilig<!'rle

i.i51

:iliyll!!

,n.

sin: .••

P-lo,

.. lSI!

I'lOkUAlJII.lyan

"

I ....

Yarlir
1";!PIIIlI~

~,:hU'til

!Cern 1ii6mUr, G[r~ CII~ ane.alt til! I blrxll
,Bu m. ..

".1',

o(Jui'I', Iii' tit.. _ YlI 10..
OOUIi

J:d'l"lji,¥'!"Hlil'to f'1I1i'J1., "'oJ!!! .'oD k&kh.l rl!llm t 1!II1/1l~f. dJ'B1'\ t· ~il"J'in h1o:L1ir ti iIlil.&:r 01l'I·1.~.hl'. Jim.! .1.9 bl 'I'rt.' ...... klDlUI .. II!~ Iii u"umoptij ni )'IJ !;~Jjdir .• 'a.ka

lbrllhLm

H!l.l:klt'lill

I;Jqk.li.l!lllihndO. ~
~.II.t

fll:CoJ!!!liI:h1rcill'.

rl ..\_llk::u-3.. Cir"~'m,

1'2 \\UYLS C:J,r.~'P.m:b.:l.

Hi

,erda

IIni,," It

Ilm~"i

nun
~pI 10_ riJUtl'lni
bUMI!!

"J 1111~I! n.. I IoII'fII_;l."!121 10 Imlil dol:l)ll Cildl!l~u l'.ril. Icrklll:;IiInun
~&;WIJlIrT

"""~ID i3,~.a~

a,

kar.f.lllllldli. Itl1nn.Jmn'i!l

itrr.:r; .111_
1:111111.1 ;u

If,

de_ Ellununil Halkevlmdi 'haIeket. eoJil!!ccktlr. Oe~let. AnluJ.Olt!ya Ve Yg,rd 111'1nl. d e 1'1\11 edUece1d11',

1i.H..!lIr:

""1'1-1

r
h"'rt1i""111 8"j_
II l.:lll'llim

~iIeJiI otdu~Yflil

:ral'!netn'lt!liJll'Unll. nlih¥llrH
II l'.fn

Saill r k Jlii rJiil'liiyi;
1."&1011' pr·o-

'effltlf!.rini

~1fIl1l11I,," dll
l.~!l.

1'i.1I1!IV

o I.. Iii r ~ nl'in l;ii.ltl.1 "11 rLlH 11'1 w:ib:ellliklil'l1nl
~:J

mi. OOuml !>iI11 ;(I: QiI~m U;l11 U, lin It Ifil fll., IID'j;;Ijl'. II u&\Jn f'.q~ Oil illll 1.,,1;11111 I lill'! ..sill"llf". KJ.rl!o.1 t.boJolofJl 11) d.di IItit' Bu nal DI III. lirilYiI 10 ;nl;t,r tlffl'l:loI\::i.C<j\. C-Unki.i iI r g ·'Un Ihll)':H1 I{O;OiJ.OOO) 1<111Idul". 0 Imn II! r 11, 11MI1I~lm~n,~. lilt inl lifT I !'u"grel!. 1;;1I!1' I IInbiJ~ N ll.rlt una. d rdHnl1'IIr. II!!! ,lIr1I;lr" i~in[l1l
hl;tnbUI. am.." (HI(I.O>ll.!l,) !.Jlg

b",m~''''

~l'Ielfrjnll.l:i

1..01 ",IJ"l:I;] 1,:Jor.,,, :
III"UI!I.J

!.;::.LlId", YDI=r!lii':t~jU!n: (11m·· ,lIli ~Irlflnr.k·~ri (ll!'oI!!P~II;a.ndll :lOcllle

. IU!JhrrYIJII' 1$:-. ~ 11k Mildlil'l u~ [1, l11iin1m. 'dtJII:lli'J stk' ;:<,Ne~e-TL t I!dbl rll!'r:L ..'[mol_fr, b~r~nHditlm!' g6rll ~.~ loy l~m'l~,
'g.3:Z0:l: Im::l.l':1itha.11.1!!1I!n, d~ rrutntl:rrL ve m~mb:J. ~u1an.nl:
koo11l UJ

~'llJln'I~ID:l.

''"laf I!dllir.
-1

ha5111:

IC ~ I.".,

1 t'dlIe-c:ettlr,

TI!Ii't'J Glilld IISiid ijrll &i.brit , ail rikaAlo1ll Of'::di ~ &n gUn1~.rch! kibritlerin gayet f~ ~ekHde imal ed.ildigi, baJ!.b.ruun IIu siirtmedim kJ9flWgu hakbnfi I< ~jk8.Yf'U~r Si1'tIDI.k tam. lte.yfi}·eti l!Il!lI1!'ll. Jill incele Liu.l'e Telre1 CI:nel YiidUrll it Eo:M:e:n Bilyiik . IU"brit b bdhslIU. .gidc 19 tedklkl.tmla blllunmu~ 'II" g: vtmnU:tir.

hlr.: nrin , Ma rEJ.!!, EnUl urn, ft:ll'~., DO~uil \,~,jt. T Wll,(ipru, Elbi:iil'm \'4:' Turg'nt1ud'~ R~trlmt:l'lIr. KamycJI1 uitllJ.dfJ /""'/(m hi,.
CU!.:. {{)l&

"i"i1rl il1.LliliI',l, ;:orlm,1o du:;Jrl_ 1"11.J $1 rh~f 'yJl:ni ,,;to. i dol k bjp »Ol$UIP'I, 1i:Il.!IIIDkr;;1 P;Lr~' d~ .. !'leo' '''!lln~ ue, 31'1 ;':ltflllllUlkalll J:l1!.erlm. Dlufi

~~,~"I~
U,
if1,

MuL.~n'm~l.
[i' j:b.1rlLltr

d
II"~J

1

olu)ur
I.Qk

_din.

.raIn.:!:

iilrlii

nLimun.ru.

-olllr.al!. oO,.IM.1 l:I
D!rD.j1K..i1.Io..
J

ki 388:? rltlkll

'Ml2hmed CcIikb:'l'" khl..l't'.sif'lrle l1um:'lrAh k mynn. e\'\'clki ali;!pafi'i siir:'ltle Ata.

muh..1JIJ!lr<l:l row

iklLtarii
-

!;,!Lil'

:duillinn rn,]

,1'", t ;l'r II ... U,.

rnI!lYII[.ftU!'~Iii)' I.
ellJi'lI," ,

tUrk bulvn.l·md:l~1 gr:r,;mekte iloen Sabilbo.t :uhndn. 'i "'-lhLDda btr ~(lcub (J1I.:rrrru~,m ~!>ad~me netj~klj
~L'

our

lulilillm, Onliir
i~,'

au" ~,..,
dOl ~l.r\(.31 "ilr.J

l!U!!!l~D bl.~ illi)'l!! '1J11'IJ. _ Il<lflUl' Fl'laJt...

5U~l:le

Vll.l-alIi.nnn

I'HII'le !':".ImdJ. Illlur mu' Itr j;[bi dn!'t.1 fJj"lndc

lYa\'YuLkEl.k

I'

kA.l{hnldlgl fflbll41.ntab.anesinc1e 01 i.i~ i.\r~

iNt

II'l!l!oL.

'!lUl'deob ,re,
k:JIhll!!, U;!I1ZIl 1!I11D1!mI!1!. I~in:

I .. Ii~;I,
In I

klomll
rill

tal

r~u.

I

oiJun

, ft!ng.i n UQ1.u. Bu p.inPl}lI. dF!. P _ :le'.' nk galiba, IozkaTde§:inill lZHH sang lll"j"koE'1 I;ekmeg:e "'d
~

-Lihznda

ters pt"l'I olJ

~'i ,,~ b d.

J\::wRf zidl!, iJltt-lderi tDJu.l',!ukJ ya tL!lotlT'Tl]I'l.~ llgraljIYOMU: - CQru.yor:sun !lIckll'rlm, !,"Pt'o ~111 in, bu.llai1l'l bin. Venr. m~· ~]l' oglll oltlu@tu da Ilt.m.DRYUII .. muavint bullDldug-nm hel:lgaJ'J'lilll de iloli altrtl.l.l}hk oma. ID.l.BlII deKJhk klyaietinC!: 'iJakuna, .:U- rlok.to.f Za.mb1l.k P _ fIJ1.m ibr-aH'l m.J.YO.'. progr JJ gil llikte-n tavuk lb~l iIfHiyor, \Ie 1~I':.J.n ijedidi i.i:r.erime ti..iti..in -g"k .:lIh liflDad!TlllD.da: (Ie; ~ ku~ kopB.rJp d folll.- i.fltim.aHndom li:nhlisi gcribaD c_ ... nbuI:' II Eg\tlm !lllJil.ihii !(Ilr -T iab Rei emiA M~ lfyebilinlltim, d ",kLanndan NI..lt"J:ddin Abs!l)'1U bi 1Ji.' m lei z.a.tiye 'Q iIllih:Yi- 0 halde bill. .i'lr m '!''In. htl, Zikiamm, denlru millihau.d;-.; y ... i~·. Sudnl I1I.llC~b olmadun u a ki ErlUtll[Q Posta.sl ile. J me l1crin :!'eye? Oilk.... l n nl dflill!tl Uz~r.l.nl! A.tIJ l~lfi iI\'1.ebmidlm.~l'I.i~ TlbKI b.1.J·El:..I o)'UDllDna cif rltB£: L HIl gibi hOr'ifl1lr !stm uJ cafc"f "Jo~:!-';l h~l'e~t etminlr-. -tifcafr,.aflal"d&IiL SiJilu''I. ;(al:'hn HlLL telW.s cy]omU: .arlu ~ kind(' melrl.k dokw'; zengj [Jde;n lliel \' :J.W.il'l. ~Nl.lj'U:,! ?o,·wreUln Al:lSiI,'UlD, tn.1I~llS'~t b.ll bJl.§l_fia knn Il~- dtlf'!lem rl mUkoddJ tift '0 Lr Inf'~inde!l oJid kim.tiJli!y]elemu Ilhm!mhl;L;l ll&U dll"'I:fIltlilkler ~"~JlnO}Jze bfBili faUedmb.lUi O!:J'Ili11"l IUnRI. Hal"lnn ~ahll1~girdi:1'!. ,Ml'rier. Sir kllhve III 'l"lallU!.- kojg.~ 'W(JIdo'J degil, IldU!I, e\'li1ru31<. fL~ulltclJl.!-l Dian 1I~ D~ret!.m 1;;:1. gerek. ~'11D dA nd~ml ..:i:ngCDUYP. mi miI[cedp t, pro lllll1l Uii:r!p.de tLkl1 h~ ~b:uufl. geti ....... [I.lll'nyl, afti ~l~m? \"oh)"':'l.Bey e& III: Ilhnmak D1.1kS;ldlle I!n"kar.:I.~'!l \'S' y[tva kalklp k dim blr D:m1m- Ben ~l.Irad yltD., bir yet lltd]!h t:l11 w.I.ll edllJlli:kt.ecll.r, SU bit" a~ mh \1.:lk rali !'Iehl"1l kfl)'dn. ayrl aIQ. tltin i~ yilt]) lhe nHdL.. e gore. bll m@yo.ruJl!lob:;w ltc l:. ~'m.u.k yak mu "! Zl III h L1I In rb'k ijiibbai J:itllclli olacak! otullk t:a.ul:&r&.llill. rl deil.itidlmul- Dlll'LUUUnl aHe et mj~ hilkmU v n:nh,tI. - Hen linrra.dayum, II ne muh:l :~k nllu.tlle b llmnktll miY:'}'~nt diYIl ktra.athal~, kflhN,lili .' ad kcmu~1I.n tm ~ ha~ AUa.b, :lihtl"!.. 1:11 Lr. Nt..If ddYL At.ul;r,ya" A[)kllro:Lcil mlWl im ma:lni. It:r1Ii "In rna 1m mayaneeHijil edl:!l!!!k At'in &!ye /l.Um hFIIlkaYi g-, VI! tnisiIll '1M ~ g.im kalac3knr, gi rm em. ! hl~lmdb.ll d~ '1. Kiba.r dil§ktinll zath ~ Grllcl"al ,1'1' f'iU1d Cil'~e8f:lrl - Pardon, II.tll;oisUb! oidu .... iki kere lldi Ii.lht. Eirl u - Ha'lig Sarn~HlldUl', kendjm fl'~F'"!t;;'de panJlk, ~c-y ZiballHl1 da a.mya rmrl!!}IY:"ll"~ kt"l('!~!ll ~"uelJna WI ncl'i'I1Ua YlIlplmj."'Ol1lm. Bli y u.k MlIl~t I1IJ!lCUIlI Sa 'Inn L OIB - tyi t.ll.bammhl dogyusu, An T'CJ~li 1'ag!Lll 1>n1>n,tlnp s.s.wnilB[i.; - Vi es~[.Q ki mUbtl>.]1\ bune:'l'1I.l All a. C.-b~ Ply, bL'o;! tetfllk bi~ rlc~r5!e bi·_. yc.~l~ yirmI. Dt!j,~mll'lsln, hlfldugllId. ziy kl sndrl m uaun id lJoPri.g;imm kulllldnl"1 \Ie tl!'tn~.:;ltlrd3 bulm:II11.:.t.k.were, dllLl~ d:nl~j'1HII~ CtlllbaYI Mzika slga. M~l{li.llitUir diyo kaJ; kera H\tl',- llt~ ~W'l·J._ Kor:mm:ta.: no I ~I PI:: pr hi run!. r.l d all. ~tJ ~ _\rtllc mm CatflblbAi:lD.1rl Fit ~ul·bilnil. nl 'le I dU . 3 1 ta m bll :.ktl, t6vll 1«[' eUl (Her 1m! • ~ rfhf1.l.le, Ka'!;t;]!YlOI'Uli van gilt: to.,btL. Ta\'Uk 11'11;1 t6vbi3 tl"l~;"'~ g-idiyornm. Unutma.. Ii Fu !l .c" ()y. i$~hlLw.lZde"l.1l'l I ,'·mll 111Jlikdem. f;llray:J D f1l · galltu r WI )"I,. yilillill ICtf. Gun- It'a.. e ~~ kaluc;-om burap

lel~ !lllaa k tu·.

mil;i,

ka deb~
-

-

Rali!ilstfinc-, eylf!di-,;'" )X'del i m::tiflll'Um~

IUI;!1!I111

M.£I.ltaddCJIIHI.

rn-y1Ul

mufred degifeu

fjm \' ·r.bile Senai P&:i!ada.n bol1!flUenizf' V~ Ji -~~ bl'weyn hem§i.re?l 11 r~ullWIlin~. r.bbi, Usktid!!ln. he ber bec~J:i:z! n;'f.:a.tJ.1 Ir ri11lC51 Mehllka. Ha-~ ItiledIkl.w:a oonn, kinar d~kil.llii- Illm.a, rniintakil, Ii:l1J]l.mdaJrikde, Us iemel1lllah eel...['e-I!: W!M'l Vi Car t' Celebi mallaJle-.slnde, at 11\... 35 ,'c .ceniJ 17 HlJmarab bi!' bRb: Sablh d.& artJ:t lie fu---ni hik kB:.rgir bina. ,,1'1 tahtLndll loulu- ~ met savuEUl; lr8.r~k'I[ldQkin",PH k&hvl;;hlLRenm; dJ!i de ce.'s. ye~ir:~~ Pa~, pci':: iYL :so,'1ijyOl'-~ - 11' i 0III11IiIr\lIuti'!!m :I1l.l{ 1~UifL ,'el€Jl!in. i§im '\,'ilk. l]uo.u tcJ-~ .iD1 raaib a£lUl. gfiroe h,; r Itll1J.31 ~ bl1' b.z:iyro. Atl'~ i1e kUb.r,~ fill' fl,a . . . Ef~ndim~ ~trHfb I!!d.t~j;!o mlllim. olm!Uhk.ca ...

ooy~ .

.

If
.... MAY! 8 lSti

n

- e.g

- Net:icanin lstinblttl bil' Polltrt 1"'6 tenl id ,u t.,...rJill",tltll1i bUldn~ 1 da__ -T.I!. .. K.lffei • a ma .... .• uk:l "nn tl!Nrlml1l !;"Ie teYllkkilll
t

-

0

defU - J

VI't?

lJ.a'kllsln, fakflt~, bcrum vlLltLim Myduil]" ~bli." bac~gIJl.a. ~imdi. bid !:Ill 1;"1%1'1.".' c1r IT, ya b tct!tfOlla -:ui!1rlr- ~ W-, y ~ c:-nbLik~l 'yo' 11·,
Aln~nna,

yim ki ..

r.~ I-------, t.: Riunl U~
Nlsa.n

y;

I
!..__--1

25

C

"db

ft, blC'I.K

-

."jz

afnlfed
1:

kem.igi!

yo.t:u~ Arifl

z.._.

btl"

pabulJil

Eiok.al'lar.

~.

;![. R ~
~t

ill

rt
AY

.

H1.!;1.t'" :3 -

=- 5
5{1
-

Bt,y can alncak ya baa :

noktZl".~ I~

V6.'.iUe~·

filim·
.me h
.;; -

-

Bt'yb3b Es~!
"I

~ Hem.'!jlt"e:z:r deli I 'rI teh I iI~o.~~ GiiM~ , Ag')hun k8..Z1 fi['eHanlJiiill h~rh a hIe bl1gtln latl· ~ b~]e ulyo.!fll'1m tncw' £'trni~ O~dl..gU~ l,.lntll •. H,i!}i1. !>Um bir emri hffiihidL.·. ~''''J.kG:t.m

"

tL 8, '0' is,
\'ftit

D,.
:'!I9
-'I

I:i 111

9
4

1'3 11

OJ
J:2

!l 53

11

SiJy]'dild III

tamnmile bu. •._'ja

-

Ol:.bdlr! (Der-pili

~l
II

llJ
~

~-I..

~i~!~

l~

I~"--

ingiltorenin man duru,mu
'i!

~rialMllliMU
lki mem1eket
mevz,ulIDd.
I

lanl mil arl a ugr ~118Q gina ,.,

fI.'1~yc 13 k. nI, dunn mllg eiddi,..eti.,i 1lllIIIlhilfUll ilIIttitil:lL slS,luJ'or
Londra, 'l (A.A. ~ ...-lU.ii)'~ Bakiwi ihr Sillr· lOT'i1 L't'iPJlI=>, dl.W akpm

ani aOldaya uitti
bU~\JIlrl.U.:Ju

fa

(BiI, JIi: 1r.de aevl'~ Ii:"" ~~11abl r ' I 11:1 vb III • oSu (ulJ) kuru 'i I.~IJI •• ti11~1I • ~1~r4~. ,!"tM fllm~k I\'Ln 1.01h';nII'W bo ~1.'1I. jnO"CUdi "'I'III!.~ ~IPI ~ ~i 4111' f .(I&"~II !dia. j;\"ea.
~I"

e~.l!idl:b,

:il'll •

hb:w...

10116.

~h

'l'I!Ui.hyanilil, lP ..r~ • Itt. l ...'Ii,1I"'" Il II r~ hl&llkl.tr, !!ill ill!' U I .. _.

..iQtu.

t&~ .~ blr jfu "bel!!.r JDII'!I.iLlI

Ii'· t.,..
llln

m e lilenler
ve y~limleri.e de maa, baglan·maSl i;.in bir tasan hazlrlandl
1 I Husu.si)

n
-

tt

111<1. n'lll.

.'ho/lull~

omm, Bunlat~n
Auki',.

dul

alas. da mUI,terek miidafaa muz.ak.,reler cereyan ediyor

miilllk"ir~nUlkli1}: ~~I[lda demlitil' kij l.ng~h2 hiikumd.i, IJ'8'l112:lil"3.Slrun kivmettni dUsunniyecektir'l;iklll a~· ~I tak irde bu bir J~ljlik
J..[fl.IIYr.ll .kaIlllJ.J'Iq

~lflde

fjtioyl.cdi!fl

Bovle blr hiln::ketin ihTacata bil' yurdlm1 t]ld.M:l;'. :zira bu bl..kdi rde )'abaJICl memleketlerden s.a.ttl') ::J.J. d,"muz t>JllUaVl dahli ba.. { h;lIY:1 jj(iel'l'len~iz. lea]) e·
I

~hl:Idu..

f

• der.

)'faliyc Bak 'IlrH , Dunr!lln "O!ll'a In"'iltel~nin .,i~an a "In a. '122 mHyon fngilil Ilnt~lkl\rmetiml~ mal ill·
l:'le Bu

clti~ini
193.

blldi Lmi!'lLir,
\'o."'J.tn'lif\~

I

selle-"I

den ,-uzJ~ 3:1 f,'I.1.I:'Idu"
tn·aill,.rt!Jlin eo I

il.;II!>.OLU

du.

rumufld n
S,La{(ort
mUll

b.Lh-,,_>ooien

~r['

Dai~a _ rs;'f 1ngihz eko- ' :r. mi~il1ill ball A-\'l upaf'll. kl \'~ impaLatorluk c;imia;:,;mdaki mernkket!t:t'lll i;' kOllflmll r in ifl boi ["11l'~in!~ l
[ 1 ~i I'lC t.~IlI;H;

l]ir,:J~ lyi'lt::~m1~ oldll~uml, fakaL riaha bit· mLld ild ciLldl),-e il1i 11luhill:! ·.jt"'C~~ini ~oYleml:;l i i"

C r I [)!>-'I,b

u d u ru·

en i2"11 Bakan.

memEekeLlel"in eko· [lofl1i1erl!lll1 bH-l"~1 i, .irll,"""indtrt 11Il:;:a.ri olar:!]';: b ...hse-tmcHiH :Iwla\' '1ldugUili ~o""eml~ ve l':!mitotir °kl_

bir~ok

,ll.lDtJ GfllIlD ttl 0 Anlia[";[: 'I [}tWillilll - tI'I:'elll- All.! "'I!1;'Llmell!!dnc ~1i_'(HcJ!, 10:101[('(;1. p.]llte !'O.ta.ohu.I'UII hml II U t hlf,,11Il1 ,Id IIjR;;!C'1l1(JLlral[ !!It'-;IIo!!lkten !'>nllnl IiIlltUlL 15 Lie (kl'dd Kerltl1 II\C~C!.Y'U1~1t ..:I. bollull!!.cu gi,I:''"'u IJ!r ild~m, 'f~' 7.1 O"I\~I Mud.I'rlLLkler!1l U2 :,otil h. DIi,Ii::lIl!Li!mda t([jlland! ~undt!n~.Ij:!l rrnuJn "" r 111117,1111I' ,. IiU 01 m il\i.g &;lf1l:tnn, fiLl ti1!f:tr,I.lr 1k.Jt)ul t"tliJe ';lhnp£!dt:'11 I'Hel SDl iJ.1a.fi l~i'I'~rl SIL h!r iii rID II kl! antUfl"ru~L, 1\11'1" rt'l.:· ltiHllln I'lt'dd(nl bt.ecU ~ilfll .'\11 'H:.ui Y'lI.rlollftl\ Ilt'l-e. II)II(IU (ii, bu ~Ml'liilll;lI ,Ifirth'rlll Q)'le bl!i[ t."",,YA rl\l'lrJllln QI.,,,,.~· l'a~iIIl 'eui !IIlfilQ.yu k,illum Hu' )'011 art ~lIki umum blr V ~A mmlil~ ~fir_ •• S4\'Ullnili ~'tIbideri hcddnndll rnfiSl I'e' hi!" -errn"'lt· ~e~l'fJhU!l sis E:- 0110 h rupillbo. hir (lik mt'm. ta!l;]J n tl mad tiru bolJir8 et elt"! r.llii~ak~relf'n1e bulunmaH Lizer tE-llli i~illde- ~'Il.ium:l.sn iein II~' le"'etl .. rda IJi I telHI \. H, ..lk:Jo c,. Allk rll., T lHlh~UsiJ - t'lilbll~iill OU ;,j'l'o'a'~'l4 !l!1:."1e-r:t"ktir. fe1tigir:niz gaLyntlel' tal'l.1anl.l~e Ankal'a, 7 (HususiJ - Dev· i'i111u [J.lill b.1 hill.;; OI!II1IJ DId;! II d~\ am 1';Jlllctce hl'l7.1rhR.!lI111.lj ohm ~·c. 11 11.1.1'.8 ker ~lc t·j n tUl~ 11 oj kon u ~u y.~ inded I,.. I J~t H:JvavollaJ I eski UmL.lDl. lIId, IdUUll1lll ..nmll iIIl"t 'I '"Bcl hudlJI •. ~'eni bm;:(Jk hiikiimlel1. .... ti'·ll ] !1rru.t1 ~[ilhlnba., l'e al"kRr!!:!~la'I.',!'!"",, !li'lullhHhm m W:.. Ild, nlmel~ eden J~l1i :,;alUl.y1 ka.nu.n UiS8.TI· n L\. !'.lrI Rlza Cere~l, fl:lrt he· IrIIl'd )l1lu" !mll~1r1l ol.olllrm, (;1 ~Iedl~tl" ,'erllmlt} "'Ii;! ,d-lkrdl ydi rel!]L H;ddu Pdek, rnhte.ai1 nl ..enlltllllerin ~ It plIl'ulillunn rJ1J' ]'omi';j'olllfll"a h;iY II:l e lllmi:]tLr. hi,! K'_'n1f11 .J.ks.1.nln mjjlrl.yi.'!'~le d.. I.. DIir'AIoi, dl ...r1ulnlq bLil... iltiifi b Y:? mLln,tk~!'I1ya ie:;.ad karL9t'rK ymaklllilO ~ann hlj TIl, Il'rurn kilo" 'I I .,. .. i:;lllr!Ul.kI 111,11.;I&.nhaklllnnda 1'L,,;'lrm~ nlUL muddeti hr. HY:I bUG,im tlr;vam edilnli~ BlIo'lb'k~n m u ~'I.:lullllm:!l: I Ankara, 7 iHu:su. if J~i've Ferruh ~lI.lllllba.~ ·ye ark· ",.,111 ,IIi. Hf Jd Jledol IH.... TID l'ri k(lml_ ),f1011unda goriil;,ulp' k di1l''' Y.lnhlll~hr. 1\'1 ~kl[[Jj IImllllud thslO,11m hadisede bi!" illmal h1bul cdilcn blr ta...,;J.nya ~ore. o;t1l1.b{at ummd nl Ii? tdr i."1'l1lrll! A"nl -3. \fC ·3J.Jd' ki IIHJi.tOC. ha~k dagltllmlli.l!:. v~ ~uii~tima.neri nll1'Il"lgl anh14\ Jr,LJ'mrr~amlallIl lJ~ YII rll:m ~1 j bJlijf '"I ,.iirnUlllt'lill. '1't:11 .. l<ii...... U:. hi i.i cldctiL:: 1'1 iki bU(llk Ylla IIl'iibruit b r3o,!UeL'ine kar$ll' \'I:!..il· ijll;,:WI!I 'i!olldl:nJe. hediYfI mahiyeh!ldeki )i'dr(kn ",line l:f'tiM[I \.1101",11 o!: 10,,I'\l10 d:J, hH· nli~lir. ".r~hk:ernenil1 lHll"II.rl {J- I ilmi~ bulUllmaklauar.

Ottawa, '1 (A.A .• - !lu~U:t Imzey kuLbu bolgesinil1 ~1I."'i.1lj)• ..ll· ~ h' 'I' '" "l" .. ,,~ m. "!lel",.. te ... il ed.ecektl r, . ~ yk rt!;'m~ bililirllUll.g I 110:0 JOn! .' '.. "'Un" '" Iilm S~VlLlirna. Sakllli~ ]"Qne,s· Nevy-ork, l' (A.,A.,- Eh• enttll. K~I~iiodadR l:mhludJutu fl"lij~. hOWBIr, Ame-rikamn Ali'1'llp ntn det~' Ba,ijbakllll! )~.UkeIUli!i Iliomniyetin.i slI,lamslt j'Qi'l'l ltJl~· King'iu bll~1;a.1lI.1 K - kete g-e~!:ne inl l~loemi~tir. Conad,p. Savunms klJmLtegl uyelerl. Iomhiu Universitesi baska.nlLgl. le ,or~mder ya.p.8.l'akllr: na get;:tifL gUild IIIbur'i J Ik de fa (vi huber ~1 iii m!lMlll de 019 ra"k dUn 1I:J81ki-Lita.b edan A.h till -mliz'\kerolarin billlW SIJ_ K;l,·IIH:rik:l.!'IlIl eskl Gcnelkm'rnllY Dl1~(1 endlli:trisitlin bub pot(ll}. H skarn Eisenhower .Avrli1puy ~lycL.i I'il~selelerL u~t'lnd6! l'f"re· VllrdIm hllsusulldaku?m~ml:G·' yaJ" edC'l."e"fi !Oilmlmakt dlf. (i..n I[;:\!r i d,bnm 'nte!iyi"E, ~ml~ mlintlig~ gibi KEl.lll1da hu~il' Ur_ moeU. SOil zarmmlllrdtl. ~{!llladu.· N~\"'Qrk Ti('J;u''I!t Oclu.sl tiy~mn harb isliihSH1EitLil11 .;.\merikfl& h'rinOo;!l-hitllb N.e11 El~~l1ll1:'J\\,'~T'. 111l1ld ile ahenkIOf1'?ti~Dl1!;lkIO! ""'.JJ.+i~ ~lInlf'u'l 50v1emi~Lif~ 1"li bir _;jli1l.'tlnm3 el\Lhi~tl isi ko pro~raD,nmnllli. 'batl jAvrupEl,mi;;Wll1u tl#'ils tmt~U'l". nm crnf'liv.eli i.;:in hU!lousi hl.lklJl\\ C;~ lawa.. 7 r A. '.. 1 meri~ let" lw"m·~mlZ llizlRl geldlfl Ita· ];flTI Sa\'Ullrna B~I;;:'1111 ForreRla1, 113.1.1flfleyim. i B tl Vlli.Ill.Q.1111l .l. r,wl ik.lJ1 • 1i:allllda milljtot'rck it; Is~d'i ba\;;!mdlln mil!itaktl f)1~

nlll r 1,,1'1)1\1 \' .. "hI', l\tI1l1 ,,,'181 11'1. .. t.!' .] -n bub, .. I ,"I_ d, eil~MU1'..,r PIO, dllmtokil'ilJr. lUll kit j"l,tiILubuJ· lis. IdlQqM, d,DkiI n II" I In bll.\'XRII' yl)'eblJl,r' ~,lill 'I'1I.,rn.'DID, li:emoLl'\IIit 11 bil.!'UD!11&, " .. !t111 nl~'If"'lIl' Mihn. klyl",rllllld. 110u hI :11I11ll1 run· ~1Ii!1 i,II~rI It Un.,] P"~ "'l:!r~i:'I!'l.I I tm ~ w.k I~LliJrIlfl iI'l1l'l'I·tlL!I l;PulunI¢i Ihln' liL.p OIliildttl ;r.,o ~·II.I~ !rIb! I~.j.( ~F. P'" ~hMlI.b .. 1m jJ- oTlll.lll t.

M

11.111

IIV]III nin.

II!~ell

1:IlIL'fm:l dJ'Vrl'~jlld", ied IBn tCnlslJ tll~,yI.'U lIyelt'"rllll TUrkLy. Bu. yule "tLU~t Merli,lflht i)irLnt:l done· mim~e PulUll.ln (i}'''J l-e v~1..; nl i11!-

Zll!1 vii

"lr Y·ilpilH1li I{ 'I'M
tlns

,Ilklllci

dU[uml nd

'THU

t&.flI'

111ft

liltte r.. verlnm~:11 hakl<llllill.lil ';jrlnun 111~lIIllt rne'i':!llmlnl!" kiMIllf
tl~l1L 11m ~I zarure
T'IILIO

II !.to.

r.r-

f11e~ terUhirl~en ·~IJ lIer )!r ' .!lI~" b,l,~J[I.llmlJ.~1 "'fliTarlll,mllJll' A.m:;)!!: tu 5:1n~111'1IL\II ~1;c re~1 5' r:l9, ruli! !,'_LIt",.
1'1:1 In~[ll!t ~LI,!:,Ulldll.ll Idam I!IiI~t~l1. Yl!llmler1.flin

!t".

t;;.rui ffliid!lil.iiil:l.ln IolniliiUni;4iDUI !JIll 1:9CiQI kll ....na ulr ""mD.l'onci.1I. 1I:.1I'ii. mullillot'Io.I!. AII'.. .. 100 ...".,.... LfI~l.'ll!l\m~,'lfli l:'Il!'dl, ~l "Ian Iiob~d!1'I Im.1ii ihlJlllml, 10.1 bUDU ~.m U II Plltll,;lu iIlo>t'itl knmiliY(lIlhrl" oor· ..".ill1 In.,.l.nul •• ilOI'I HI'''''I 1o'1~~liill~

,. l~lIrcll .. tiLUl.

l1in ~11 ...t.n i. dab ill:l\.LJ'~

"

1

l.~.IU l rlhn
,11111 •• , ,.

nil

•• hltITlirHIIJ 1,1111(1. III'" mUyo,lui!J , ..dall I.aiiI
'If.

t.

,..II.fIo1J'u;r,

IQn'!II~ cUilll LtUmr !!o'~11 t!ll"rl~fl"''''

I"'.

lertn (J,~l ~'~

ID~'!:I

Hllch:ll'UILLI.lI~[l l~[l r!r "dQUI t!dllml:'IL II>!' 1noOlluI1 LLl~ rL
).:1

'bu h:J ....;!1l t "''''tlllllil hlr t'a1t.

\1.111·1

.. ll[lmo..~ n ~h' II' h.l'IiunIH e~llo'tM! u Imc!!lll: 11I1I!1uJi II!m\,~I.lIII" III ni h!r debt d~'lll, hlr em~f' bn. l.t,ld~ tltIDIlII. ~al~I;"1 mn'('!lrll ul·

o wll~t.udlJ

Ibuiib

Illib

yu

ed'l

o

~4..'k r dllJ. Itl r IIJ1.3ddl' II !I!v('Shlt' "...ru r 1/ mil VI/ ~ 9,:lrL Y"ll! "'n lIf,>I,;U gllndll' InJ1H~ 3IullllL.!ji(1'-, l!1£CL1SIN DUNKU OTUFWf>ID

konultn 1i1dil'I[; Ito

3111:;111 tll~d["L komLi)Onl tL. Biitlkll -jmU ),onunol'Wjtilt' II t~ 1> rl;'u 11 ),oJ Ll

kClJ1l5),onlal"lI\ c:-tLIILIl laruu ~1iII ~l1ll!.lior !:lUil ~ibl az bil t'ks!!rl},lIlt. 1,lHl"llell. k'lf 'rl~orIn !!klillrlya hlilt h u!:tlcei!'r t~vllL "WihLI lint !illr.-~1'('11. ~ kiltln r~o!Idll'tl 1I!r:~•

iI~r, N bHlt:hllln
li1prll:n ILimilr.

1I!L1.... <I:u

u ~""UI"nii
;lnll,..
",~'I'I l!l~

I\Imlllllln

Iloj:rulupmu
All blllo.l •

ru:!!. luku

bIt' unkllil
'i~ ri

...,..
.. !lIN ,I

Tollfil

I :tun
1'\

.ii••biUi'.

rt~

u' san

Sal·· IIUI l.mn .I~llm #hml tlln mu t

gUll

c"ILy~ll
-

La re nttl<ur Icldndl!

I!;.QliU luI

". I r ....
!II'

YUlmm, lin U ailn

!:II[)

d.-rlnl" _. m, LJAu nu lor.,.. '1'
"hll'.OI"

hill'..,.

flIo ... ,. ... ,,'.dOJlf!fflOl,

U,ldaii

netke~e

tl'''ll'

clu;I;rIYl!ll<!l

bul

n.

IU;~.uk "...... Ii ...IW.UI "

Dl'a.til'll

1

nIB"l

_"kill,

rlnl rl'I,,1J rllJt;:'I'oe~'''II· bq'I.U bh: ke.rr~.:l" r. '

dllcrElll l!l])ndi:''nHie Imlunan 1~lr Id r!l~L uye Vii J,t.:IZJ kgm11yonlnra It,!!

"11J1U1iJ11I

G,,111~_
m.ililiin

),"(lIml"'''':
".on;",

lIullomllO'_lolrr. !lIt Ij~rJI~
rjl
m.lIll.iUio.

iii..

I.. ·

." "C.r~,."n.
.If.:ll'lll
1'1

JjlliJ1U.., rlunl

~lIrffi.lm(j n .. .il1!11;.i1 10 !loJ

nM.IkJUI1I~f1ln

110111:1111 FUlli11.
tl'
lin

.,.p

;1110011.111" IQnril,

ygJ",
dl'IIi,

5."'10,,,,"
....

1tI11flt,uIIII.,_

y ..jJmurlu, i...rh _ . I fin • bu h~lln 'l'iild ... Io.lJk ~III ...... Il10>11'1;:1. 111o.rr .. r III .Inl .... II. JIoLJ~. !I';lm II uli,.m I.,[n '•• oJ," Yill fTlUf If. ' ... ubtl"n ""Iu •• 11'I'o:.~ll1d"n Uor.j ,:.11oJ,"_",1 ~<ltl"o:Illo .It ,II.Iobell rWoIl.n ..
U.n. ItII!U1Ul'r:lrl

".rI."

11II'~l!!k

Io,I~m""

D,u:aIIlHUn ll'l I ''II,

Jl

1111'1.

A

ika
k
I'

=

"iI.

.....Ir1 '1';'01 '!'II~"'.. Il!n ,JUn
511

'/11 (ltmm lid' I~nl'l,banal_' 11.11.· ",1",.110.1,.::," ~JIo~.J hinb

nl 1.010 :lJ1~I1\1' I ,r Illn o,IjIo.:loU"".,

IIU"'''
.,uur

'llol',ll'nlJ
I;r

I,JIII>I

~ttli"
~~'ml
.OIl

15.. nl1 ~n, IIH.:in " '''";In, ,k

du.,

r

MJ

mu.IIO-

nl. ...

Ifro:lliJII "I,.t;;;<:U UIlJu., blf,"1.iII IU"3n IlIlul""

~ 1 I.n-~, {JOu",,,,r:lo n .II,o;,n muio.J1
Of

p.!~"nlle

• lI.n, dla' r 1:110,

n'_liI·
·1,

nl nil ~ ~'LII!

wi'" Idlliiln~
~hrt
Mdl"

EI
";lrl,

,Ia
'Ii!!

oortjlih
r1I'o'<lrUI

""y,I!JSI

lor! ..,.",- int~k!iil]
::J.}'

ChDi~

tLiilH!!It ....RI rJut

fl

m.h

takdirde b!L:j"I'llm 1,;) gi.i<: I'llan bn'~'k iktl,,;J- , rli mc>-sel-'Ic r mO:\I,;ud oldll~unu mll<:!llii" i! ·,d,'(' ":;iz H;d{i~ta eo me<:elc. ilk em_
da gl'ri.lndiJ~LJrld"ll Jlhi1IL pek tla h rl~lktIr' RLI i!} birli -j ",(OJ.: il 31dlkco ~f.;t·· :is.c'lll·atmllZlU \ l:ui:tJcn ~y",datunn:,;HLl J~II'~~ ,,:t m""m jz Ii1Iill gel{'~kti!'

Bu

"7 lAP. i - AYT'U:· I,a \'C A!>radflki rnulit,u,; fl;Jlkn d'~ ~llIImaK i.i~~re. AIlICdk:dllli!'" Lit Ifmd.an Iwuiye olarak gi)lIoeril,'u yiy~r_ck \ e giyer~kJp.I'in. 1,:'lr2bal":-;, y'l dii$tuzli h~lber v... 1 Llmel:;t"lir. A1I1CI'ik. n hiikiL. 11 ell bUiltin <tr'ck ui.J.-il~t 0101,,1";,)~iI1gl('lJl,

3 U:W.(iI}O ve Nj)nc~a: <. lllaI'
I Habl;;!re iliv'l1
SSlltJJtlnl

i(':inde.

Dammrl1 kaya.

6{)O,OI)O

dllJll bikliFmi~tir.
dildi';'il1c
e
101

"ont

bl, ,>u..-eUe miLIetler.an'il s€rma· ~' bunka:nmn hu i 'I iJyesin& .;im(liye kadar Y::J.Illl n kambiylO
~~HI:<;;larmUl yekiJI'ILI lIIutekail]· 1..:11 IO.:roDJIOO ve 5JH1Q,nO{J dold_rI

4,M-Lirl

aJlln~~lal]
Ilill

. 'rJ.;~ lli!lrl bllr'l;tt'l'l"k;,.
L'.

b :ill I1H14:II\' L e<>el"1 old UgUlI U

,!i;c"klyatJ'I'I

imclnl'ill:

bu.hnaktnwr.

Ll:ut!Ut:"lI1mI'l'lllla

k~.-al-

Jo("'fmi.

&In y;ltp,l:tn
hlllJd,Hl

o'I!.~-ak

BalIalll

IUOIDUljLuT:

b h. ed~ L f'dl;!,h ~u bt!}anatta.

le.~kII Y I d.

\\lru

'lIU.'P.u' 1 OtJloo'DsnJU?rr:1i. \·~ington. r (,\.. 1 - rU· I!":I' lktL!':.[uJI jsbi Illgl o,i.. r.,..,i \ in'('~k IUSi'l1l Dr_ fI~ lni. \, FIt<:!; ~rald dUll \'al'tl~1 hi.· II • I He 1", i k.tLsadi iflbir'li~i id~ I't>.,ilOll' 'C'r.;K i!fA fJDRl,.RRl'

n -;:I.L~;j, f Hu,.u~i) Hijlil:iUnPot Ih.. rr~ ,wi YRI,HI DI::Iyll nblll hi kUI dan milli I'lYLlul' I' utftlt ..~ "11111. lei h uti h.1!I r 111111.11b:Jles;i h;ilell bir Ilk olml JlLw!oli~ blk ~'D :lilkJl]j l.fl irJl.d. !'thmh·.-i .... m rdllo,rI,,". lIu iQUr1JI1 dill.... , 'd n!l1l " ~.'oL1wlda f;~i\lJj"L:~t~ bulunm3Knl'l' U. 1111.... .i' Hu.. lI"JI,h~\O!; .. t~dlr. Jt.1 illl I)~'tlnlaf' Il'.~'>;o;i i~in Y("yf!' m!tCllC1lllt f'lJt:H nt nd ~•. "'..., .... , .. nu,,..,1 1.)I.lnl;. Ilr' n:11I1'~1I UiI'.·rin" eo .&:1' 101lt.:ol, ~... ~·".I~r, 'T'I"n1"'~ :lRj'ISl 2;:i6fj _}'11 \'anIl11LLr. tE'1i; '.lH I va~lI1d;Jloki ('"l'ul('ar 1m· Jllrm Illlfti!.J 'r,th_-;i,; ",dlle(::ek Il"tl'blt wl~iOi:- :1jr Id'[jl lot i'lU iHld.,1I!I" 1 , lull ... pul edilm,~~~te "I;" hI! (_;(}l ~lkl8rlL1
~.. c:1I1H r"!ltl,,]I, llIlIlo'n,

ku'hlf,UlIllHlI .. i.l~!i. li~ 'i fFII.l,ek i.~"'rllln_ \.iIJ Rllfilur I'Iolllleh r'lli iii 'or, I'D n 18'" I..r l'" fill) fir v~ trrtlh'~ i., itrrrum'in 1:1 III: Plll'o tl illl!! mllh"IIJ!1 IldIolJib .... 1I ht i;u' 011 b 'd! "",!lYOl.

~[lU ml~ b'lr 11."0

"L"

I'eI'll!:!

~Io.UIIf:, bUl!un

:InJ.ndukt~J1.
zLl.in

I;oms

samiind~rI

bll·

y:I~.Lsm adalet di.ye hit· ihra l:J k tellll1i..1l'd.t yapnuslin'-

T<-Jlk,itle
A

U!I.i

q

tn,l~n

lilt

1<1.

Y..k,nurlu

~.

ri1l~u""II' tI,rl'
i1

h .... -

drr.

int

0..,.'

"1110'" bale

i

hlldrmdl 'i (Husu,.;il - An~. I'adrr me-s](cn hu Lr 111m onlllmck jroln lK*1~lyt.'ce tah:;I1.~ ill"i'L!k UCllZ ,'e t:1k;l;ltle :ir:i ar i( lit ),arllon mill CElHtiar gun I"( tikc~ arlll~3.kL tilr. Bu ~el-IJde at ia !llmflk Ulere belediIIKEi.I'a,

1011"11.1, IILI ..... '1 n.dMlli U;jij.;J
~Ir U

lJ~toJr U1 1 'Ii.. 0 Mrr'!:1 in,n .....

(MIOKll. ",., i1~1rmd.;J
".,''''111
• .Jr.:lnl

H.>-I It. ) !.... n ,

tun,.lIr".J"

'!Iii

loJ!.C:n.rb~.

Id..

au

I",.. ~.I_

Ii: '";i

bo kkuuJ
\.n k.r.lr:t, 1 ,Iei"li Se.}'yi

hir d,• .ncq;,
( HI.lSLlS i I
-

b'l-I'
I

!;iimdi Al11el'ika He Lki t~u-a.fl! bir :1n.l,::;moJ. yii[l.
l1"I<l.H hWalsundu nlLl:!{lk.'-

re3'e glri~meHyiz. III.l;illla.'I'l nnlmlk;1"a

&u aniilamaJ.!L

gdm,.'f'
J

UlI.!J:l

I?i.! ala.ta~IMI~

leri J) ice
l'ab

Lillerll' flhiJII'IlU';jI..ilLrIL\:i"ml?':i~
OlW~

edet:cktLr.

\'RSII(,~ GRULC Lr,mlr<J, 1 (.\.1\., ~ tn~tltt: ... 'de .'1, '"tek nl_Jdt). lel ille konubn tllhJldl~' ,'8,\ ~ ~ .a I';U:; .. k~lkma.kl~· (hr. Gde ek ~ahd:1.ll It!ba 1'<.'1"1 ....... I m~llisu,.;t maitdelenni 1o:rJ3 r.k i!,;1rI rt,hrJ az l.'u"_'orl WJ.-Il'i!,:ektit· ~\~
lCuk
IL'I".

p,m ahnm:1dan Bundall
llilralsr

~'A.kkablaLL

L':;;'

tLl:lcllk·

1:11-

~atl~ma

rllr

t· holJ lIer lIe iJ.7. ItllmaktilBu k,,!:J' Ilk! r sttok \·RT.lyettnd~n • d l;:m"kb·

ba~).;.). yeni mokonulan

'-~1'ft,,!'t#.--.~~-v

du·,

,J

lr8k Bey Flhslind~ki SOil m,; 'lei r \' Tllrki)',e i]e lrak:an md kl n1L1.. n,,~ ebetiere d.lLir "'iJ,ZtJ I!cileI" uin A\'nlp:'l~'11 ilk dok~i'I ~I.l[l.. _ IHlI" l"1 soylc ml·~l Lr ~ .... d,', ~ond"l :It'G:'E'li ~iOlytc'('ek madd~..lrnk hilkL'lrIH'!tmln cllger A1"I·iI1111 bilh;j,,·:f! :-:af \ a~, U!~·till de\'letloJ:rl I~Jbi Ar'lb blrll:'-''''~'I 'N hububal glbi bash Cd yi. gllle dahil nkhtglmu bili~'''nl~ v"u'k 111:.J,l""I,·rlm~"'n mUte ..ek. Arab devhHlelll"lin IJI!l'i~led BII.· ],11 011'l];1.>llr',1 dLkl'.l t.. ll.iini ~i''( Irnnlarl mtit.eaddlcl deLl1 :r tellIt'mis~ir. 1I1"la.r etmi~ler \, b'r Lalnm [Jr_ D Ilnl,.. UU \ i\' '['ek m::idlllmll;iI nIII. T:lbi tiie ,-1,. ('linit1 ~ondl'l"llm.:sinu 1<>110- bllrlrlar b mukal1"~ I illm e· s tutulm:ii'll1l1:'1 iL;ab pt. 11 .k hilkumcure 1 all hl.'r Zr.i.m.n albike bftilir. II ;wi iHi. ~ etnli~ \P '\"1 'II nrJil' hilh-siniz kl iii I" 11('1".:' ~ant.It:rill'l1 ,'I ",.,~t. llf. A\'flli <l:amOlnti bl,l m~k8.rr~f"atm muhtcvi\'flt I1lHolrldcl'J. i"\Itu;;,,1t oJ rH IE'm I . 'l hi~bir . ~y IWJredilme {Ji d"n~ ~IIIII ilk flthrn :('~kil ... 11l"kHulll. mi"'tir. Bifllll!'nale~'b 1:o1J l'Il~\·Z'" it . I'kll l' l~lI,j!;Li ... th fJil""iey !'I{iY~~'1l1l"}' inllmn }'o!JI: YiVI:·i."l!'K klsm, i"rl. Ik"J,;;:.tfli h.u:'_ Til"klye ilo; Tr ik ~r1~'Hndll· I hJl'h~o.b j, I I resinin ~h'MJr I run bl!. mil Jmlklilm~:;;1 pr_ogr:;.mlllrL ii'i't~ kl k~ mij;nt~f:ebNleregelil\re rI'lS"en Her ('"Itin nber- kom~u· '(II:: II d~\ Idlic'fll'I tC'11n IUZ. lIt1B-, 1[1: "e eyh I I" ogl·urn1.1rl h llrlUll Vol!:kll.rd~'l'lik h 'nSl ic;im1!jJ IHTllI1r?~ \';1 k 11:1111' ,;,ka yiyec b. Ie r.~li,m -kte olctu_gullu 'h~rke;il madde5i miiba.\'aa:sm .,1' nade DlL·rulluni}'eth.: bilmeldedcr. BiInti 't'-t'l'iini Han' elmi tlr. Lim ";;tzif nliz l:Iu snmirui: \Ie DnL,lK S 1T!.~L lRI l.I(ldllm: mi!n:u;eb ti idame etV,,~irJg'lnn, I' (A,A.I -lIfiLlet tll'mot'k iC;ill eli.m ~t:kD !: lem yap . I r;J rm'lL s" t mtn'l(l! hall k;J I fl iSIl n m~khl'.

en

Tm~A

QPlrf

UI

cm~i

tleri

la."

:tJ.1 "OI"lU nd iIli

hi h:t:ek

Ba~bakan yardlm Is1 gazetecHerh~, hash.", ha~de bu~undu

Fill S

n

_, til;: r'-l, 7 ~IJusl! i .. K:lr· mrl1 op 'nl!H lcm~ln"n 1m 11Jo'IIl ::-:'Hlunr:i1 IlIh'I'~'~1 N~·n·kLH D~\' e I·t 01 rL"IL , 1 hlll.H.ll~d n i· tlh ,"\:'n yul.: lntilLite g,r' :l:klil'.

IPI

Me~ut
J\ut<.
'"d

C~md rady()d y,..lmad.
I ,j I Hu~u:;.il

III

Yahu ile r Italyada

'tel!'!'" \flk:.tl'ill
IU \'

'£azi l'!ldyo;;;u mil·

:'>,111:: ~

'·e,

hir

filosu kil ediyormu:j
nail/a
AI -0.

D..!r,nlarl ~dl Jolt: U(I Co:ml· "iIi?"h~'n VllhJliwl ~ u; lm~tlrdlr, O:frI~lldl.!ilHi:z.e g'll't!' bu l1 bee'IN' dC'lS:~ u {IL'~lclj['. l;ru.~ DOflllhm umum ~il1

r

m1ldtirli1niYn

nllLkH

mer:k _" .e~i ler'l

Netic!!:, dl1 siyasete tes.r edecek llI.i?
Load ': '1 \ \ _ CIIIlnl1uTbili k.;i.LIlJ~L I)t,,,tml~riLlrJ..: LL1uIHL!'lL1 I.

..................... """'""""""""" .........................................
jq flf/rtl IlIIa - Yun L1DI:jiI~l n 81 kfLrll Clt)d, ~I... ']" 1111.' t:'Jj.! rJ;, NC~j'or"tLln U\~klu NIJrthQlt b \' \ nw:,.r.J un,l Jl!llluttlr. l(~mh H i IIur-ld;l. :fill! P ... .lo,;t'!! 11) .:118 Ilt'lOll.r

n

"""""'

* .. (,ofti'rJri .. rl.in

........

d;;;,.,lann
c.a.b1!
Gllii.rd.lan

K:i7JntI\;l1
el;ll!! ~
Q!Y<J~

turutllr.:rilli
l\. 1WO'!1 ,let"

mef<lIJ'J

~Ylu

to larl111 LJi;:I.ffi' 11~~IU' b ...dll .. tie Mm l mllih I;lIduG;lI an_ 'U~lllj 11kLD111l1 dULl ]_,~ )'::IlLIIlI~.I l!l.!ld~1I "oJ bllllQ '~lt'.illlkle:rI 101;[1 til' .i'JLC;:1o; l11 'r u.~ ij;()ILl d~ LI JI!'I' !raJ'-t:lJ.kve !i"Ui!::,I Adll>lj'1I ilh'l[!lJ"· K('JmLLnltllleNJ:'1l In m.I"IUQ almath41'1'k.U.!li llLil!'uk mUJl1V111 N~liJ.OtI ~'J 1 J m1ilOir.;!lr, .tUBf'Dr.1 o:r l'ki tJradiJ. bll' ,..' ......0;: 1.I.IroJro!lrtir £ G t 'hnL I !lr!:'!. !1..nJ,U~. UHI. 1111 m\L.'ltl~ I MIlID ~(Jlulll.I. r!,: ~1I1 t:;fl!vre(d.1:l In!.111mL ~I."t!;,cllt"rll! lt~jj·n TilllQ.~ iQ IIJ • E-,1I1 Irr:H Am'ltU:tn Illr mli e" 1IUi.h.'k.domllt& Vi:!rlrl,l!.l~lfrd1.r, SUGllu ~ ~l n! }'It! ,:~t·'l'". il:aWiilir L,Ln Q !rnJ WI', (0\1' .lH1n _ Jl:' ]8 Lllerl"lUI I'd til A lem. n,:iliil.roen tlllrl YUl'Lj,. ,rJQ.!lm 500 CrUQ dl)lw:1lk 'I!,r;1 lIirufi ..tulI' 0:; !·rtillllk e-(Jf:'!i {Jlltl JUaf"W" mum(,'1.iti nl trUln POJlII~I.I:l~iar y LI ~irD1J:· !:Lklan IIdlrll[oet.t.tflir, (.u>~ ,mthkUIII ohIo Prt'R l~k'fJr tlr, Pc.lltlka. &:lh.i-~1LLQ. 11m 'II: lvl Bb" Pall tm' Iii 11 U£",UUI N~"",Ot : O'J "Ii. Pancilpl~ I'll bllyuk T/l1mllnllli cr nteellill ~ bld~n ,dB dUdl L a:eJ:lZ J!In1IHl"c iU' lndll dlln !;Iir d~I!UIlt!. [(:I.;,llm" h\ p It!.l'Wl: - Co lI. Jt1.DII'tl.1I. aLI]ll.lim~~ v f,lml "p.r n~ll1ucr $3.b.l"o.I h:.1 V 1.0" ~mniJ,t1 II. II ~1' IiI/li'raw" lwr.'ifffarl Mill l~I.IlJ.\IIjI"n NUJlIIl!llbilo llU'h k k k.lD b!11'Pm JJ~M'U! It l!i1Y ;'tI:Il· I",h;ioj! J~1IkQm~tl IIU NCWYlJ'rk: D!hlk1J bor,li1~ '1 h)[llil {"In' ~·&nt'\l~lor.Ur, elll lIy~ k~d:J.r Uti ~1I4~u ~1hlmJ(lL[t. '.['flVVf\'i~ml~)'!)]u P"trol II., dl"~r I,)~ i m aIL ilnl ~t n\I Ur, l:nuM~rLy(lk' S!llll~ !Jol1ll au I)"tll:!lWI:.-I 1111 .!.' ::~;m.LI~rl ~t.t Qfl!tU", ~~. I:'I:l P!l.M.L'I'.<l~ L"~~d\ amlJl II1-JloNu. dar vuu. ~'U!!:.~~ll'l~r ~\;lIl'CI'UUL" ler 'tI1.U1uall ~IHLl'iJ. y,..\I'I:II UI'I\,iHIII"-i'l do 'II, ttoko 1!(lI~t". lJe, l[Ut~1.I1I i' muhlfll lI. f'de tl "rdl, l'oJ ulrlr 1 L' 1(11.1, ~lt~ Ur. CI~1 \lJ O;)r i'IJ'1'I"I(1~ ~t bu~d IJ' III 'l'Q Imll~,H1arml [.' Itl~r '1'., my I}'Y 'fl lILI :,l:ellre tuk :RICl. 1{~mUt'19t Lltlerl IT 1~1I1J,!] lofo [l~ liln :!l ",.rlt yl.J ~I Q]iuil: 1 n LJilu,=ktlr, '1"1 V Ilj'iJriJ Ju!urunakLll '{'jL (AP) [lllmn ....tlr. ( B1 t.1 r:U.. ~all .( 1 II l olm.Il't '. 11r t·tllZ ~'''"TO I EIj'd 1'!rgluf,uo nt'nlr te#i;ru. rere. 1m prllLl 1IIt;Iert L ce I a 3 II U'llf I - R 1~ ~'ll1n \'cltllAl t ".#(1 !''''{'t, ,. nlYf:lIml IIUIYClft n11'u. 1 . r:llr, t,t' 11 bf!re f:Or. L'J j ~h l lmll N \/JllI:l liL Yu' I'Lnl! 1." iM II .li;J~ t I!:r H JQ'11 tllmk re3m n D : nUlL! \ ILl NOL" ~ '["ml !Je Ntlwfoundltlfu;l_ tint!! I~J1iTt)1I; 'I tlHell t!l.ht / j TtJl III ,Ityll lrhr, (API aJ~ I\!Unllll!ltrartlx. IldJlnd.l bU rim ytLPI10Cldi. ~I.do Tlb;mun Illlmn. lJt:\.:lI1.1lo Imldu "Jc.l.lO!lL.l\ml,lalkJrlI l

rlld: nl}'Ntt1d' I u' unu 1 ylo Bir' Ami"/ ' n \:irkt·linttt. J 1t1llm t r, mal, &"rjU rfJll"~nrlh ?clef g~~t~CII' I::i 'rdJ~~ demit; .. NeV)'<J.-I[: - l\Olvl1li: n Yml.s:ol 1!l, YU.I!"O':.liJJvYlldro.I'l'rbe,t bUr I!Ul- .!Jh"k,e'~ l·lmll ltc rt.mtlU5~~.!If,1tJJ.n

-

nha
ml,
Dr
II • ('mIl ;.: =
(.1

Yl·~U.ti
-Opor \J:':!.lm I

A.

Bin

Sofya

t!Jrl.IPuI1o:irI,.'!;',Il

h birliiil iiyedi~di

U.""

*

*

*

J.~.,

isabetile
Yflta,ndal

*

*

orl o. P. s nin ~JdonUrnu
u lana1ca ~ hribat s.gara b5ce 1 de lilen t ,CI"I\UIL , pllan mcdL em er erm di, MJey,,-a il.ia~lllrlnc.la hllsl ... llk yr
KemaJpa.r.'l [Husu i) - . rev, aim dol;ll"~sile 'ktHyce~ r.uJama. arnlan ll,"l]ml~ bali" be relYQ VI! ban mal s~Jllit uhmm, j.u ~~lal'l!l1Il1t.!.f. MenmUJIJ iyeUc h:l.br:l' fda, ~ nuaa gilr-e !ilia bIidrlsilld(' D"~I.Jl!)e!· kJ. \m! ve tahslsatr d \'t:"rilm~~ IJ· L hm yayill bahcel ri foul mark ] rimn bl'l.z,1 AKf;U1'II n 1ctinlr bo ~OD Il o,k l[izcreI yece d Ir ,l'Irmn1nKtll Jr. BOyl'ce yB.2. m vsiminda a7.B Jan sudL~Ja::l19j\'ie sui, nrmyan llz.ak bahceler rlaimi. olarak su dan lstlfade edt'CCI:Im:Jir.. ':;ok il><'l 'belli kara •., I\da n dOl::l"'l bele r dlye DleclJ:;;in.i t, bri.k ederlz, .26. 4. M~ gi.i1''IIi s:t~t H. den I 'bi'lSlamak ve bit Ldan ~~mck SUI l"PtiyJe klw',:etli I·iizgat"la.rlo. be Elki Vfllili:rtl~n Sg{im Gill. ;rnber gele.n sat?nak· halindeki I an il';: DuriflU1 10,. I'J yntnaUTla beraber az de yam e den luuil dclu da du!;mlifjtUr. prop aru:/gya oe,hlflJ IDr ll~e m~r kezinne zarar Cllnu~.· Duzce tHusl.!~i) - Bolu )lW. J I vekili Zthni Ulgenm olm i dJil a.Tll~lilimllii' ise (: Ulaeak, Ans1!:~.II.. Yenm)!': k,,jyl rl'd:>, ~l ,len, isile 0lt:1 lal'l , Bolu Miller lII.f'Il"~1clini. aldl~l n1l.)~aJotede \ J.1Jlhgt iSeot:;imi i~in tmCQk tad~kn dolmlUn old1.l}-;:t,a ilM;I1" llmml~ !jahs~}'eUek' ~ehtjDlile y3llh~ 1IJ]1~!iIIn"ll!jtll'. Zanlr ni<: ~hui~lel du. b~ti hel'1i:.iz malum clf'~ilrlil". ~on DU ~ahl.!;ila, ... ~l::lYH"l:J. yap!Ja· r:;Ir, KJSM! f;e~im f:t:di\fetll1~ mali.lmfl..ta gOre Ehnf'k .;2:, Y n , mtijllm ba!ilaml;jlan:'h:r. E~ki mili, Ba."i InaFl. Al'I~J1.cJ\ mmt::a l~ lu \'llljledl'lditn S~lim Gim. ltala.rmd.a vuzd 40 - ,0 aiasl :zaI'ar v.arillr_ t Lj!!31 11 Durmu:jf E'"l 'mliJf'k j,. ;), ~Bblk janduma aLly komu. 3'eyvlI bol p:lcri~tl 1.~ sfu1.1,. t.,l1l, :S~li:lm mmtakaJm'lrUl gidip Simdlye kadar ~ete}- o"a "\ ] l o pnt;andalarrna 'ala~.laJnl~19r', gCflCbe 1 yayla ba.IH;eleI·jnd· I EolUnLll1 ileri gel Dleri. i1e It!-j mev-cud oima£:ma ragmen :rapil r.,a:;hl.l~nl .~!kb:;tlJ·ml~L:ud.lr. I itt tabribatm a.zh~mdal'l do~arl PllrtJlel'1I1 bu ~jnte i;§:tJr.:Jk] Ilazan dikka tJ c('llx:tm.i~'t"fl \'of h..:~ ii:;:, klE'Silll~m~D'li ~t ir. Bazl fakat baTh !IT3.l!imda slgara b3 ~... ,,]'I lent gore, Boll.lda De.molc • tCeji na.m.iyle amlan h2l'':ier-e 947 J;~~ Fartinin bu :s~~;mi ka.i:rJ.l1ll. ).....1 nda. bilh.a..,,:::,:a y,\.yla. bahl;ele Ll"'IU:' muhakka.k gfuuvl. balc rinde ~k mi.i.tb·9 tabl ibat ~'ap'· lJ:J:ikt~dlllar. • mlr. ,,",Ii! (altm "elo£beld naml I tmda yaplbn m.i.ic;<t(l-I d~ll Je ap'izarinda feci hi~ bir semere elde crlHcmernioj: tiro M8 mah!SulUnu bu hlU}t'ft'den urtannak i(~in bti )'11 k,' '
"t.

16yv

bah~~ler"i 9-17 )·thoda.

if!

yllgrn ir "

'J !I ph fp

yeni or a.nl r l'eti~f·.f~lif. m~'Ii'cu l t ko d ·...let oelile orman i~1 trleme.z: Fenne tesbit edi elil i h ZlnClnlfl, fe:n.ni kentr ol v. yeni orm~nlar yd.
1 Il 'GAK.lNT E I VA AU. DA§UH/t fJAKKl IfAYAT. Alru:'I1lutrJa 1.1'1'1 up::ta IJlm~' n, )'U'I'd UJTIIlZ.:'i tatllil 11 n I.I1r ~ r ~ Ii w IllJUI(!I'lI \I, Jl;llIl (lj"!l g: lWJnl"1I1 c'lt
BALThU

'I"~

ill'! n.le
)l~\i

dnllar, kabuklar J 51 c.rCk i lce ziraat Imcmurhl i_llhl \"eJ ilmekle berab r, Bl)r' n(j\ a mUl adele I"La!wormna da tj:J; bl"JoC;i:.c~ I :",..llfmd:In blzzat
ila21D..l

,g

lardak:

h:U}i'L

m

...

I

I

I i :l. dl". nne m!<4, t wi ~QT" ~u ve C'<C\'splala lH8 mahsul e\'~lI11h1egll ·lmi ve fcla] et ~ me- L'hp ~ln l:ifl. iZrllllt n'cJ1lUl'I\I'u t ulumbnlarrn geldii ill i "e iIii qlarna l in em [I" he~ lrr dii'!ini soylcrnit flOe de &tiJIt. lilU('ail'lele zamaat ~\:mi~ bnl,mma.l·d.a~hr, Demel! ki, i[<;el'lil'l c":"o>lL!;lll bil~ sel"Vet I'f'I mbru vc I-nSLn l:zmir t.mllu:mn llrun-etle b klerligi babarm rakip.siz ve iJ!-I ley\'ar:;1. 1.1 sent' yi:ne kendj Ldihille terkedllmi§ bLLlunUY6L Bu ,'aziy(!t ova !lahc;clerlnde ve rnuhtelif m Ylo'il agac;:la.l'lI:l.da om seneden seneye c;;ngrumakt.a drr, Onii. alinrnazsa blr k~ sene SOnl'3. g;;liba aga~]a.ra veda ctmek mli!dmriyeti aas,ll 1D1~:i]{ 1.,1' Zlt.ll.:lI.t te ·kil1hrun bu l'I:onll· d3kj alil.J.:3.!1.1I~£:llll mmnlinc b:a. ;l.lal1'l:l.k lcap eder. CLinkii a· t";;. lar"da h~iOe • pr k i fide Lin kdebt-k tesmiy edile:n.&i .ol:ullliy)e -.('Jlnn hnsere haIti. ar \11 olanlk bilinmektedir,

~ ot lI111Imll .... [1Jk". 2tnrat me.mul'ILl'";u ile ishw,. I'm llf'ti 81ndaki mllltabi" ee ay-

r
Nih, Ytl (J g;1 lrllrn"JiI! e 28rLlr~ hU_11 otan bb~(l ('kJ (Irma n PiI&temJ };a dar mJlI~ aCI:l,aev]L'u- be-III Orr r.n:lIllnfEL , It.kl!L [)lmLl~. rena. n UtI) len meydandu hlr .';II t!'lrI da h« t.alie R.url.lrml:O'mi~Ur
'p12~llhl:J.nml~

I~
llinm

Yazun:

[

rlhte

au neuec
bIro Il~\'l

'b.m. '!l1l'l' l~ldH~ll2
lr-,me'aJrldron

lUJi!! mIlz min blr.

l'i.iz €Iii kuru/in
IIl'J~mifJekri

i"

ohJQ i,ri

i lJib. ''''r'li.ffl. ild.lI

!!ara b(jcegi

mucmdele
lIlda!Ir

Kemalp lim,(Hl.Il'lu~i) - 5-6 giln ~vvel dllsw doll! ds,f1 . fl P,j"l ta r-a!ta.Ir.i ba,t.L:lrm gn8Rr:1. upaodlf:'lm hildinn.il;itim. Ulut k, Ku~'UMk, Dill.n ilau.k, Yenntl9 Vol! AllSI::!CII. koy mllb l.a:rIan J",mtlJ limnrJan dnhilim:lo dolIJDUll. yapllgl urnn gti:!lteren CE!ih'eli'l1 1m~'IDakam II gil Uivdi et Dll§le.rdk . Ru ced\'ell~n:lcu anI.: :lil'ld~ma ~. l"almz UlurAk kD!J. ni! aid hi d U

go

dontlmden iaz)a ba.gm dolunilll tab ribaona mnruz knldJp S"ijril1mii~·
tijr,

Ve ti.l" ~ok :!iira.nt kitlip]ano d:l da !bun Ll fey id ede-.n maJi'bm a. t
J,lf'nmtrn"l'_

U1lm.a.][ kredi kooperatiii

de

Ilca~b II~h ["11:1 1.I:'l'l.llu:nUn eU:!;d blr ,,!Lhf':>!!ddlrNlh::l-yet mahu~ kanu, r1al) rr:lZOJrullnl tld}'1 tml?:.I Vt h r t~nun dt: I. UrHlili1' L lUzumu :lnl.:tc'iII"-- JlIe g • "Im::.zlar 0 d II, . 'l U r, 'bUell. Bu ladlle nikl bot'lI rrulyon. !-toyl{1 Il·,~' t. malItmeSl, h p bu 001 larCIl \'~t ndol In hl!;blr lllulllllnhlJ\ 'l[lk makta arm nUlhrml' nnl.!ndh:. dail (ayllkh f [] rnnmurlanmn hnII. Jl ilonlkliCII. hJ lu baltnilklar l~JII_ zlrladl~l tadlldcn hl~blr majum:'ltl_ tJ.~ F. lilllenbHl rnl!.!lkiJll uri I'" Hal moll: }10k, lJa.zdl!: hl\lInQIsl](~rlfidcn mu tallk tahrtn ~i:.Iaemr.llnl"'lfr Kr.,yhi_ t.em.ndIYfJ'l InhLllll crmaatar) ~r;'l_ nUll ~".. 0;1,l\'1Itlnm d:lblru..ltt