SALI

~:~ TIll 1odniIIi~ .~

~

...,

.:A'i'U]

YA ••

BaJ

=.,...........- ......·· ..,
10, ••• ibi.l'

1

', .. AlnIVL
'hh1Mll: lO'III

ART

1948

10

~

uri

: :"fu R R-iv
• _ • _

E T . V E :--!H
• _ .J"

I!a K K I~'
_

Y~IL.h~fA··~~·"'M'.iiD,A'~·i~~i~y: iZ
__ _ __ • _ _ _ _ __

Kendil.in s,o.d ,rill:n le1I'nU,.r ,teJ'ah 1Ieri,or 'n D; P. k-uIi'UiC: ].,. kerr's aaba hr..,"ulI'IilI diyor .• e

16 lar Konf ransi
ur k· --- tun Iikiis. di oe mau ·,ge · ..... I .. .'l~' usac gii,liiklerl endife uericidir ..»
«.I'7"...

I

ada-· urki e h r hususta ,vrupa' d·g' IS I i "'·1 s, 0- lir, d di "
hirer nutuk so-yh:di. Kenferansa muhtemel o,ldugu biJdiriiiyol,.

.P
De
Emi
nl

a
u
~·8uh
ram

Bevin ve .Bidault da miihim Alma.nyan1.O da iitirikinin

Sazak:
siyaset
I

as}1 Kop ri11unii.n

oyunnna

ile ~fende resin olan ibtilaSl yaratm ~~tn" d irar
gUFlUO

Pro,tes'to,sU
1Bf'~tltl
g~ idSrF' nu

Bucat.
kU"Wlm.1,

r
lin
fZ eUri1" ; faT gti

D P. Mr

Genalld r kurulu
De.mOHril 1',lutl Et!k '1 'nit mil· Jetol'kiH :Emin 88t 'It, partl i~lndc· Id Imili!Jlcil ibUlli ~, ltltffid.[J ·Jiiu, blr d.~aDl g' rl""ir:e btpmdta l:mlunmu5 ve ez.cilm!" !)unlj!.n ~I)y.

1IIIa
lilmel

Illdar Ikurulfan dun d8 'opland
I

D. P. <lit' ~ ilk Ihw;.t, pRrti kl)ngr~5IJl~DlAl1kilirild", ) 1I!)11 ltJililU tekUfili. rnukr..bll. Atiu~'[I MeDdrr!'s ~ .... ·II'uiKili[1l11mn!iIl~ 121Din::if! } :llJ11Dl .. ,"J.fi.I ~11;Ii. Ijll1'FiU:lllrilt bll.~l~dl. ("...d j .el!;.\"i'~rl;a, bn hili'

u~ti\ "'-'llI"flhJ[l~. Ankar. f.llSQ o· I It da u;'\h:'I !;Crtl~'3t- kmllHi-'lll1l;I"l·";linl \" r!~,lt-gY·l, ria ']md rinln dlthQ IInl.llY \to 'iiabkl az m "unh L' 1':11 LIIJlLidal'" h!'\ I'tiDln ilttf 1-1t: t .. k 1.iriD'l k~hlll nluudu ne H::i.il'llilil re n f Il~ oM~ I L' hllu bl~ L·tL U' pIRl'lllf1 l'l(l~ hullllinl' all r.
~j,_.
I

*'

II 2nt'rk ,.J ~. ),1!.1)11"11 kip. ]anttfla bulun maclj "I hf!l 'tIiltllrlr. I"II.~ n.. kl m~J!:t bu ...1(11 •

5;tYl!l
n
H l~ll"rl

.. ~J, S ... ab b ~tlld6rlil'

IIli1Wl'_ilrrm ;.r.~'l. (]hn.

!Ii

,i"

lemi"Ur:

I'Dim·tro
ecati Er -m
"" ..kill IJ '.n1o.k· dlJ~
U'l

a

nw..

I
1

lBL1tUl1 D:-I,[tHn"rl i.Siltn U :•.£.:J. rt tOil pr_m&" It'!J1U. Dt. Lnol!.r.rl-t P"T"'1 II~" bu.. k V!? 0-

oC'ak ~rIk!.ft"

'mllmi

61mrli D""IQ/trat Pndi iI"fI"i j l Ill, tlij~'nf</~,.,t' ~;rfJ .. ,bub.lllml bi,' hddi-lf'gi, bir 1Jf!",(J~ ,rut PnTli miUt!lt~Jrili ifallt, t ,,,,}~ diU'" mU.lfll flif",hirul.t· ptJrUdrn ihl'fll~ k!'u'ai'ii t;rJl'tl'af . N€cat'i IIf1V~lyrl. Di, nlUnlll ,deO·;',Hulk P,urtis;i hiil'rJim£rI rinil) idorf' tar:mrn "uJI'Dfillulrr. l~r tlp.hip , ) Io'::IUI ohHl. 1111...!bl flo 6iiy ennr,.",i mol' 'ulllrU Er-itru}'~iIId aldhwk dir'l' llIi:roe
t8rlli
Ii;l!.ti:JI' '. lIonD. uI, blImfn

~~~---+-------... gi. r am

s z mr .•••
:lb-a

Mos' o

iIi m ',;I h'J!.in.:it', kill I:",!io In I olma 1 , ..I(rijrn" ll ...t~1 A.d n d ...n-1I v.... Fllftd ¥6J1riiIU tac fln ~l I !oJ!n. ki~i 1l1ma..'u hlLBlJliUDd Ili. li Ii ~I.I-I irlil"n l~W!f il,.. Ikllllo.'l Hull 11

iU='IrJ' h"Yf'linil'l;,j4

:!;!P

yw

,"'tml!l

I
1)0

oskov da Bul. r hey.ti, dastlukll il 'birli"-' i v k r,.lIk .. y,.rdlm pa t. imz II)'acak
LlDm-a., 1iS. (A.A) - Sui B~tI:II.ka!!U Dimitr",f'un bl.;ekanIbilndakl bir be;yet bugUn Sol· y&d.!lJ'I Mosio:lll'8.}'Ft .tu: reket etWaUl', ,Mosko\! :r_Myol'lumm verdi Ii bu hlil!be~-.d~, IYBnUn ml!>JHlo:h Z Sofya, l~, (i,A.) _JonIU blldldyor:: Bulgat· gUn lki I Bl'}f~,,_'ilil.!I1 ihan!~ kef .tmi~,tir. Bu heyet s.ol,·'r~t· It'L' b IrHgt lte ~ir doll'th.Lk, tlilbirn.li "111: kag'jllbkh li!.ntllll"l andlufj-.

oltili. (".. Hd 1'1 ~ra ", Plu.Jtil. d!\ ~5'-[1!i!!rt!l;: lelditlmLn bPbipi blj'.Hl"l'lim.

~

;ot-

L m.lm~ id-ll[e I'Wl'f'thl1D i f;.J: If', ~n b>olJl kf!;il Clmll.!!l IrRf"I\rll1i,,,.m d) 'I" ].-"'1'8.1' kougr 'd de- I):' hJl'li· (Dn;a.mt sa., fj: SU, f If",J

1

i

kurullar 1-11 'n Oil tnl'~~nd;' D.P. s,..y Ju Il~~11 'i'~ 1:Ju(':1l1U;tf}1l.;:1l d [)l!m6ilUat Pa.!' I Jstan b n rn rk ..;!;hule
toyJ)li.1IlilH1Ut l.l -1 (]JIdlll.l'lnl 1II'lij;iU

~~"a.rllU'.'"VIIt
'a"'i!!l r-

dt'1t ilirlnLlrnl
lL1lll;l1Ild;
1)Ii\

D lun B{')'o~l

• I)WUITI ..SI bill:

Ii.l I.!lrl.D b Ie

1m), rot P,il.r~~ BIt),(l,lt 'J Mtrkt;;!. IIu~1illl w~,k.~ndIl In!' b8l~11 biliLlIHUl .u-. nniHlu
II.,

m.alunt'~llh'l. F1l"ClLla.

s.

'111'1 SU ... , d.a
.....

•.:.....--_

...... __. ........... __

r_"'~""""'"

Yeni Part,l

$ayiala,rl
0=-

yiik -'jJl'um1yJou lion, P&..rtfsl hiiimml!'tit'Ti. ilu''8.C0gl gInn, He.cob P1!k~.rt.f'I'~ ,'esl:dll"fWddll"l IhdiHtE,rhdrRld.f!D MJlle e.1ilrey~ em.1!IZ m. 'j" Bir llUl&'ela,. lIir ilil't'lI, biT 51111 thn'~, lr Slitb
fnaluk
ed",l',

eD hll·

gllize1

~iil'1ll[Jlal'lD& !,!ok!!!·

bndlrllmeml~th"

56 samktan 30 u :J=:i~~::;~~~~~"J~::~: dun tahliye edildi
Ba~b~kal'l
Y!U'Jlmt:UH

U~.~

K-Dmunis,tJ k Iddi,asils Malku. Pulu

'I\,a1toho

blr Ud

IfiIn

bahlHl

O;sman Bo l.tik ba~1 ne diyo r1,••
d}, P. 1~~1 "mlr~plt'ft.'H kiki ~'i'wl'lil r rtiijiFl.i i~/mf €df!" MUr"" • lJm'1i k,..rihl",,61 #fijI!

vllillr,

aim

1;.:;iIUe]'ln dl,
(.0~1.11'01

t muulo.rl

rm:TZUU

KCBtO\l,

B bC lu,,n }"" dlm~l

.albkadaJ" \ofi me ul DaSa • J: SlI.", 4 4,;

billldakW IiIlr b~k(jmet hfyetJ Ylll'tlnnel l G\l~r \'1: f!ln: Ii'JJ sa" l: S • M'OskolV8'rB .1tm k tliz:tre bu·

BSiibakan Dlmtfl:ofoo 'b bIll

va el ktrlklt'iti

me bakRm 10·

1.1.

mon

GIlIfl'ogiu

"r

Bill:! nkat1
11m

h aI-

O. I,..,••• • ~Ir --I .111 kl,I.,I., .. _ I _e III leD eer '1"•• rdlJ"'O
parU lI.urmmklan !:I.nil.: 56 ki lrllal !iluriJ"'m"!tru!. diln:2 Iwl !II ~''''Cel;' m,f;Lhlll!lltr~ I rHle dfi1l'a.rn
.!iI111k'.oDlilnht ohml:lm~lu:~. DUll daat tn ...·Am edell dl,ll"1l~

.

_

DI"

...

I"

J 'u:.

I, n'-~jJ"'l'j1i IHll1 ~h' "dr-I" 91M IIi w,d j rJ, I" I..,..rbr fnmiim'l

Yuee Di aom dunku c s sind, 1·1 aUl Shi - ala ak ,in di
Tarl m Bakanl ifadesinde l~i~leri Ba kan M unjlr ~ Husrev Gole'ninl bilr ta'v,Bssutundan 'bB'hsetti
I

R~.kuDld

'i'>I!'

njlml

) Jlnnak raY("-j

.:;,an. Cl'l'a, MU'mln ~alDD. "'uBtal .. Ralil~III,Ml!hl'll d ('OND. Lc:cw, Y'U4uJ'
I

BaLlt:illlnlt. Ja'lti, H.d~ :b-m:a1l. HIlr.r1J'",t, Engln, Mwt.:n.tlil .Bili:l,loli 'i'lt dll.

a

~n
11.:3P A. ~ultu:lr d~.

Il.rli;:ildUI~~l••

.Kl!llbll

::10 lin Ill~

II]

I!ll)lJUliCla mal'1.~;],hll}·e.surf! liar r I dlil!r

E.s~1 adHre mi1f>P.olll~l ~11h~~cnltil ve Dr. ~dUI

'l'HmI~Llr.

T.Hlll}, l!d!ilBlu~r ~unl rdlr: C.' n.1a ~ehi!:'bNldln. Hl.lmJ, 'l'1l.h1r" ••, O. man KUI'l\o.l S:l.brl S lar; N' ,,sou Cl\'a. MLI'mJJIi Ko-IILn. ~,I Lat,

Esliid Adll Ullllnli U,. :241 UIlJitlll m i'V 1It1!.! llAlJl!'rf· nlFil de!;9.lrur18 lliar f \' dJllJlo!lUr. TanUy!! In~ IArtu' VI1r11"fl 30 .saOWDll.l!l!! Sui

nlk

Ir..eglitilnilmUO

or:tdiUll {,.Dftlj!iI~1 sa, :5: Si}

,;e

nll.hmrlil

C~~.aPvt."

!Il!rb.. I
•j
('"

~AKVIMDEN
{Ina" olr
II !I!!onl

SIRYAPRAKJ
. ;1Ir11l1IdilrtlJC! 1I1l'11lioUI
.... rII 1~.Ii!'

Anlu!:l"II.: Ul I HUlmaj) 'YIlc!W Didn blilfUn de Mat 10 r:Ia topl!!..' Il~ tol'flnlk ti,li brll<}und'ak! III.. hldlhlIin dbn] nfrl ~PlIIlI;! dl vlim etDt!1j r. E' ..... l-IA dlllln. J\ T311"1IJl B.a.
kH1'1l Tnhs.mn C~Klln 'L... rul!. l~l!IIJl" dah- bilolilll rlnl Iml.. bir ~Q .bllltD lc;[ljl".-I Bnhlll
m<!Il(::'

dinlE:iHn(o"lni lihcm:itl. IJ,J h;lj;jllll.tn hi.!; .ra.r \',.1"1 Ipu'rl,m dig, r t~n11l:. Jann diQI. nnlfl'lin" gt ihDj' r. Iklnc:l .,J1\J'1 djn.1 It' n. tamk l\'~.

,__ sfiyeml? Inh'il ,Imi?
I
't fjI ~ iI1nJdlr. ~ I'Isrn ilIClli,l'rll

ra.k
o]alli

15. IHIJ UHi) DUn K n~lh.n~ K" \.rll"lUl ~Ilm ~mWl Ar}~ilIr
Bm'~kb,jf;:I'~IO Mal'{I;jJ),1 ~ f;lU

)dl~IIl~1' HIlHru' G'lIoDin t,·j, fOll ,e., d"re}[ tllmruk !Il1J1I"l 'Flln(' (filiI:' Mrl!lllll'ln Io,.,ndl.!ll" ~rlll,1m~k

man NUll Kilnl., '0'01} 'M1b-ft11 .. K~llm liE! blr ,artl I 'UIac.afml:3 bir ~oll \'Iefaln.r R&u:tele bra.'lOdnn )"D..nl&l Bu ma l!:!alla. D.
(Di!'I.Iorru SQ.• -', By .• ;; de)

f.i1tli.

Bayur.

l!I'LIlili 60NlUIlI: ...:.t.i <;'!IIkmlik Hik.
OtlPr,

hrt('dl.

I

K"l'IllR

Da.-

- Istanbul Barosu'nuD verdigi ziyafet
B'1I!.2.I.o0llI da Adal~t m~mlUplDI"lI1a. Il.Iull~,,_
de TakeJm Beletllye

b ....GJrwlan dlin ak~.m ,
~ bll' zlyuIet

Jeml1buJ

BarOB1J nUl:nlfDlllln
BMt

illl'l DUd! n], illmJ IHlttr'LI~'!llDli. n I'll dlf:! bl'l' :zah I(lnd"n:l:"~IllI. bll lalIl] k"ndhdne IiIJbrlt 1(1 r"l'lInJ,n tlJiII!bh1t I:!iu, II UJIlPlll L\ lO~ lim~ t9ml'Ul{ IJihrkl!iI a ndl Lnb~ !l3 lIrndan QJl1i mUt· hlliU ...n. hlTnOlJ ~dJJhru. 1m, l~c 1.~ ElUHlltJD1I1.l 11m· 1U!.lIIlu~i.1IIIu bllLllrdllllul lIIunun li· i! aGaol] mllletu Iill' ,ond;er&1101, b'Jir t&raflonD dC1. OTltUlD lda· , namdllll, toillTLLll Hya;b hlkdlgJIiI1, rIM flYlltr.a,nn l¢luonln IlI.ldJ~1r.t~ ,J,latlardlUl tjoli lIIIa~ otdtafnllu ~r

'[II"

.merika ualrmler rliQi Sekreten sehrimlze gel,dli
l:r·!j~z R. K'uenzli
Hindislandaki JapODYiit !;in ¥e intibalannl antaL_YO:r

11

,.,flltlm 'II II i 'D~ J'ar-Ifrlln 111,01 .11Iml, It'lt-ar f-Illrl,ul Hlili II' \lOll
III

kmtl •••

Rint •• Dil

dull'ln
II,.. iliOn IIolti
I!-I'

1111,.[

1m I,

tlilill

t,,11I hillfi.

!u·....

U L UN_.Ai ...
.........•• ._
.Ih

. .~

1 .... 1I1!!sck r'i'll .. ruh'l. Ilkl

-:- 111111,

PI~

Dnr II'DfI'I "I o;::rrllfr m I'll'll" Ihrll!l~I· t!:--I!Ol'eLi t,

_ .'

min rl n I

flulltllroc~i!J !"I11)1J\II'l ellmtm. FI lIoIlj~ IlIlt di!lndtlrll~1I UIr' IIUi YIJJi'~.wtn Itlill mllr 1iI1H11Jln,d1l bYl III,. hDIII'" ill Inla.,,"'"

~mIlJlI'II, Iollh

lullmi!l'll~11II :!lIne-,ll
)11111:11011'

;'II.U.

,PIUI 11.1' ,

... utlllil

!l": 1l1ILc1!!al.

rUI~I!'II d _ lIiJJr:

lIiU 11 1["!,lifl'

~. IrlrjJ r ,,'rnQ'" Dj'n prlb

IOfuni:lli,IE.

ll'!1T '~\'Irlld ' uri 01 r ~ II.I muh:.1iI nlllllnin bDtlmillhlll r " II m 1',II"r!'J L!J!'Ij,HlIj kgl\i!irl, Ih: I· 'edjlmll Inl 1:l1II11~ Ullym-'lfdl. Dem_1t 11'11 Par~lnP" lJI:inlllll •.;h IYlllnl1 tu.-~Ii!nlillr ~'I :l1l... l:ruor U~ln olIllo.lhtln, !:Ill, Ion (ll'llilillir. !'111'_"1 bioi tlmldln' 1·",PtJlI.' !.IJ ilunL! IPIII'" ,lli1l:nnel,"d~ClnU!. 1II,.nllrdn 1~11'I1I~101 !II'Uj~lI!ll!rm
"lIr.I.!i llI~iJlIl"I boJl!.fill"
IU~"

~kldljl .!IlIlp ,ilu,mlll bllt.1!1llj r ,da' miUniilbll. IDell'! " ... 11
"'Il ffll)lotlUIIIH. IIUN! PfIlI!iP.a1

anD. Inl n IU e.-

p;:rl'lI, if 11.111""l1li I d t.Nloliouliu1\II,.n'flld DlMilIiI I.iIIHlllltl· nl Ildrill!. Itml tlr., D fII !irAti.,:
",I[ ZPIIIIm

nm.,,·

1~1I ';DII ill it... hll l!
,
!luffl.

II'lI Ir!! I II, 1!II'OLi'ttlr 'eoldtllHrltil'.

dar

"U'oI\lG II I

1I'~Jml"l

~~l;r,ln-FlIlIlIl nl
jJ~lln-

21l ¥

il\'llIilhl~~ liij~l'Elm]9 'ILl bnmklull!II. fiI.l ,1!1InocieD lliaJ'f.IIli:o yn~llmllfl~ 11m .aIllFu olup oQllI'IoJjH:i fJunllnfl I

~II'I!!!

1101 g;Ill'il:llh DII

!!f;i!rlo'd'llU dilell1

m .,

.Ilrn) t1.

verUmll, Ifl.m! r E'HI~KIbb' topla n tJ ya-

dogT"

c11Q I\dl~nl
II

bllt11 rnti 11r.
IJI1"II~

uflJl"Ilm oll1!ilU "II !lui n bl rtw h~1lI11 C!o, ~ai1Ulll1~i:lcull'~ 111m. dgldur-.inh. l'lilsn<lnI)l'oIIl 111.1'11 m~ II n n Jot 1I"Jj Uiilpf~'nl 1lL1! nit) e'tmlD rilrllS'crll • B LI IIIb ria. lilly [l liIons,!.I" n.n !ill bll IlIlI.fln , bill' II \I II jUlii 11m] d 111111.

'!:lOll hiI)laUi'fll:lnl
1j.yIlU,. Iii II' ,

IiItl'lllrol'l

millar

d.

,"U\I1{1I1II ITI01'IP ill"

'Y' gHay b8Jj:ka.ru, t tn.nbuJ U I PtIIbi DIU urU ~bu1
,D
,unl 8G ..

ZlyA ~lLl;!l

AdaJ.et

Bak.Q.1U~

va.1
>tIJ

1l1miu,[ III r~.k 1111 ',Ji.J II If TIt', Alii tn 'lul1lt:ll"<1111 b
lUll
I,:

Bundl

,)nTU

A" ~llt!~U(IIIJ'
T Ie
;'1111.·

1\ il.blnndilTll'll,

bil.a.llu:r!D

""

afJm.z ~Ilrukl"'~u.
Illl i(!'\'o}1

>;:

SU ,1

,·am

!!,;I~l .t Bnlullu
,I'

BLI n1U!l1 1I0'~

,llillloUlntl!J.lhi II! I.Jln'il~' e",lIl111IIF !:III' IJI.:lf~ ,.,'kll I~ 111 radii 11111, l!ltI!I'1J Iler iiiI' ,lIdi r pol IIlhl po,nloacllilm DU'l IiIUII.IJ ml '~tl"ln "11 'liP!: dl 1Ii1~ilrlt.liII1'l nil ~ m krIll PilrlJdan ] urllli 1~'11 edlrn I bit

rln

t,.".

Ulllll!'lArn 01.

IJ'I'I, hi. floW

..

0)1'0

Bir a)fabe mUelli (inin I bir gazeleciJe cevab~
.,;.- hlantlk V~ hukuk nll"Lll i'~ (!J~rlJiIl' a't:3lni il;tb:tUi. inll ,"IP olml1;'llll bu 1~tuleOll8na mille! Iu,hundo.kl tcsirLnl hhltnlJu:nElk I~+n y,lll1l;1: VAKL'F • 'uch ioin Mi}'llk U.a'u ertesl ~Un bk dCl1mg<loji tl!tI"Oh me knLkrllli;l. til t nJU tlilltlnil tutmav n bu l'a.:u unb IdW tinO dL"~Ii1 .Ji·i i.;:il!l Ilu, ko.UJl mukabdc BiJ.rmiljili .. ,

.'t. nlh

n1

n esi uru-111lu
Azalarr Mes

Esya san'atUrlan n
0
yol uzlu s« ml~ ir, I mabkemeye Ve_ ilmelerl d Tn dire bagltdrlar

o
hfJl

Ogre
ulunda

en
"I'

D

~t'I

D:ih

Illkltllhn

rlliji

!)ani

loJ fllnlil

FlIJiI l('i;I~ .. r ... n.U

1l{'lIdil( rinc

P. rU BDlediyc !l"l'iml er ilU! LI;1tlr1i.k e hne!lIc~(" I.l. rnr vertu~kl b~l I,t, r, 110 I'jarllflr [l]llndfl olutS(l QI!lUIl, millet nn ... ' inin l'~ZilIlLililnc I1UndcI1 GddirU k,ldnr hiz.1l1dl \'o?IrE: blhli~ i ill I ljlltll.lld "0 (I].;Ll'mil!<iJoI) bu H",im.i 1~11[1L11l d ,ir.:':'ILml{' anul:'"ulcu.l)(:, etm ktun ...~ !Bn,; DI$mun1 )1. Scrim dtafilH.lUnUIi - htbik (lhJD,lq~ILh"iJ;4:! • oz -;:011 ItItie>'. ~ ide ~uluJlmltl,I.1 1.IL.:I.IIJcr kurnlsyou ".~ kurull;:u'dH bul,llnB1-:lh ohm temfoUcilrdn '', air.: "C ~lil~'~t1 Ii. ~Ikl de kudi:.ll, mulllll_m l)lr,lIHlml!~1I. Blltlln s ~lml~'l'Ik Illut'tl3ir 0,1' LI> ~ cn esIl8l1 b:ltlillUt l.c:,)kul edrt<!K 01 n hl.l il;>lutnun hulli k;:uIIT da 1i.J.zuill11ii bir ~y [J1SiJ,HUr edit lllL'Z' di, Ell JU!iLUiCi" il· llde""iye r.cl:!sjn!) lIir dil('ko;c .ilo mhmcaal ~d r, k tzahut lsi{'dhn, ,,\hjl~lm cC\..Ib 1.111vuzub uzlu;;u ordui:1I glbi 1~lmkll I i In g lit ~ lH:)'a1111ltn 'lI,uluLlUmk wlll.uni utkallD. t. m"irini f vih I ilUqd~(m. ~5 J\ll yl5 \.a.rihLllde bu bL'FHl'lLw 1111ise !lU :tflln~ttc 1t-ILlt ~diloll ..h; 2:; II~\ 118 T..l.r. JILl «U!l'll'IIli~'e .lnti.luw.mll d:'lir IwlLhl'f'1 IH:,}rll!lImw lill..Lllm".~ !.O'\!lmh·rtle 1L1.11LIIII.u:"aH I,l<afll 1~I11",illcil.riniIL ::"Ll~hl.\ 1htThlli:l 1l"I'h'Tl ih!lFllt 1J11I.t'iJ.~l b ...ill ('dilnH"III~ IIllJ!ui!: L.I dhd IIC bu 111m 1:ulihin_] \.. r ~ ui r j :lIhllld U:lIU .... !.i.l11I11l1l~' "uIl!liuiu ~~m!l'rillll"~lIIi Ilulfili}c r,'i .. li~imlL·n rIm etl i(li,ruiJ: lnlt"'l ru,]l~nl! !.;u'abil~ (lld "lIi.lll' ill 'rin 11;11", 'lh111~11 h II 'u· "'_1.,lf ltdo bit' ~ Ihldln !L'llc H~ \ :.!Hdl'rinlllJ :I;)ui ohhl-[Jj 'if LUlU' Ilun n lit. b~~nftlJllD Lathlk ",,'Illnl ~iJ t ,n.- ay I,ll. Illr t Ilium u. L1J1! u.~mm!il.ll~11 IJDhlmhLlj~lir. DW II re il~'E' :!Ol!!;'imI.unllhmmlan. I :tl~ nIl illl \ iikj al:m lc wu-Iar l'th:'[ ...ndf', i hl.r;IIrUl 0.••,- «:1'_\ '" J;'vrt'! MILLLllLI, bli k!.r1lUhl IlIIlull;J.C l~ tubm"...... rill iIII 11.1 "lInmLi;1, kmb r h 1;.1 ~on r,!!, :!>wldtlolJLrI ILIlI Ibcr lh" di~, ulndl'Ti nl<'rknillr J.; 'lcI diJul, ...rUlllnkhn 'lJ11J.1blJ! k~jrLlg:1 11.""IillI dlll;h~[I 'ilium 1 n:UdC'tillili M'n. I.!'rec(p,1 ~'Il< L..~.IlH ~·.. m"'Lndl1 t\1o:'.(:illi 10.1I'I"U 11 ]'11111 j;;1 i tL~lo;'[iI~c!'h bir te I;; miLlI1lit~"II] 0 llll:.ru.Ml.. 0 I 11"1;. m r b"n~l ih~ '~I 1UJ]1.I.,;,lhmoi r. I JLnlhlLlJ ,,1I1,lIan ta!.liJllhru rulld ilill..lriltl Itm "t'~iLIII"l"iH bill' IlIl kilb dl'Cl;l!1i,:l ill!: bu nlllllun I'll lI.I'JJ n n:', I l,thh'r1 JB - I tantJ.wthn L-.bahl murihp:I i ti.£ub ~udellil1o.lf l>~,iJln ..n ' ...._;.dtr~ I, I,all II J.;d'UunllD lIu ~ ,liihl h thihi M'~ ru H' r".lo ".rin I'mlli)clini f mind"n l1.mk [ttll ~lIktlr, 'llUDUU hall" lHi;1m I'uhuna I;iire !;e~'illllpfill ...l'Iiinll'tinl tt'll1iUl ~. tgill ·~imift iI.JU:..ll1111 lIli.1tcukit. rlerlud mumllib ,"co 111,d",::::I.l\idlrr Hllilll,ie II 1ll1LUIl.r ~~I,;'lll.l"ilk to:'m'il iI!Ilihm'lIi re ( [Irn'li& llL~1I1i B~~'''i!.lll [u!!'''" lIt:dndc tl'ljllilllllf':Ik. ~,oa !>llnddltllo bili ..lnl c.pkl;!rt:!k 1:'''lIlU l ~r.. rl,.l"llIIJ IICf'l 'kul:lm t;;mull"~IWW i~mL:Um 1lIUf~a~Bm i.,lr,n~,be d-.J kabiD (iliim~~'I\-' ~Jj~ a H~ JJ!JI ...:unl toklul' gfc,detlilde[Jj ... llr"3 ~'DIJLllL£-.IIl! l:..".uJin ml'lllh~ Llf!t.. n t,e ,,:-i.ibb ' lie kiL!r'<I!O"'1l<::'IlIP Irul:lJ'll"lt ahD!.Iru14 ~ hl1bik ODIIIl:lnlli bu U"l1~un ,t. ..add De d~rece'~'e glll!f lIH~lln III1Jlwlh_agml Lo:.LoIh:ll hi,um r-\;j!J nu'llct.ll

*

Vllr!. ~ .. r I Im .. ldill '11_1~ \'j'f\lU~i n"i~~I,I,kl ('I" IllIn ~~L;cll'nli' [If' 111'~,..-l lit· I·d Inll'l[te \'0) 0.,0.' h' rh'ulhllf'rrI~'llIr: 1iI-." n., IlILI~ll" TiirbJ: I;:oI(Jllltl'.~lIlLUD 1 "f1Imm"al 1111 "tmu nill hir t ,1•• '1'1!lmeyl ~'a I.JLI l"hi'rh!IDf'j ~)ll~lI ~Jd h' ",ilil ~[JC1l1t Q) liD UlJ u = Iliil" 1"iUK Ilc~llml Qlbir.' II 1L1~' 1II,l\ .. rrn B.I&n rL&hlll;t lLlk-r:1: l.ir .\Illllr ~., kl :I~'1"1 nlh.bL' I· I ra\'U.t: ~'Ii

heyeti

l 'ri/t" lleWtHr'rirL k ulduyurI,u ir/diu (-,1"'11 Jr." (Jain', razur ,pilli; ihi1 Itk 'tIlll mIll -kl. rini 11 'lilt diil r

n

Yuk ~'k ijwetr.tu,'lt okulu talebL:'ieri; hir aydartberi, ,·e·clikl 'Li c £cCl.litc<;jllii bo.mk konl uti;ln1UrIlWlo l:I!uoQur t:n,d~n- .... m~,'kl-lin o]dug,lIlu iddla etrn kte, iduie1!11lrl @lUilr 1jL'1l1.LJIIJ~!llff 1 runun yr! ynptlldar ~ Politi! etlerin naIMt I!'dIltU I nl L UdJ.m; mil ilJ~ ara alinm ';l.igIW Ill'!' I e..... D.Ull Lu:ormlli!, HI:!.! I WTI"Iekt d irler. fl,ddL.lLl t~nW edllilml T.llrbdet bu urn knr!'}l 111IGn MtJ mljd!J.r run 11 J.r.t am \ L'
Ahm II Ii. ,: • t r I I. t.fd.k.1 ~ 1,olurtlli.. Id l"e hl'}'C t lID 60,000 11 .fJ1!.k 1h:~UiIl;tCl IU .andu u L. 9ln. mc.hk.emeYG VCT l. !I,E; - 46 1Ilull beye~l 1$tI. :!1L.,1L" It E!l' ';'It ["11 :rullTl it; tJ ed.ah d~reJ n;llr. Koop~t1ltuLn 1bJ.iJ;; JS-)nOl'~. ve BanluIsmD. Cl1M w:rCJ.L lu,Kk1 m).~. tGplE1J1lly:l !;1!I1.JDl.t l:!uLrn.m b::i~ mLl!;iQ:rij II, 9u!;thl LlBo .. ~ fm.l.l111 8::w.d!.SlfT'LI.a &7,000 II Ii bO~!I iilr. VL" L In I.ribJ ele
dJ.l.er;die m~¥dl.lntlJl.ll: dltr Bu ba~'L,;;l

-a.....
(iii-!

IlLillboJ.iI:I''' ".Hf 8-11,1141 rU~ duhar 11~~r l{~r~llur. Halll IIIln blrill: Ail;!" "'tln.il) • r (II •• iiil ru~tll;]rm ,aZc.Y Jj OIJ.l)lor .. nl dill Il'lll billl ,'II, 'It' 1111 ~.k ,karl IOltlL'iu 'liD Il!'ll kadil.,1 "L1 h~n{JJ g~rloletl1., bwlLln!lnlolllltl .t;.i!'l I!I",loIIU Dltllilll ~ll<l~ lI{ml1J '01 ..... ~_a[:J;]il ~r.l - f ,1;r;:l~'W I K IIpril" I • ILl.I I 1I1i" II ~l Dk~1 ... . In 1,,1 1111 1 t;.OCuklilr 1.0 ~ tllitN.[JI,,1 1M>! ~'I IInl. r I; ~Q ucr otnlL'k<' III .1YUn

II,.

tJ.;j";Jt !lilf

fPj"l

)<1 ~(L ,~il'lTIl"l

f.

dn, [,)112' gllrli

IlimllrOIl ~ 1~l"rll'!'lI",~1. fr,m' 1111.11'10 f"u· 'ttl ml !JIB'IIIIH' dbl hl~mllill t}· ':i~ll11 l ~ l'i::ft'lillll oLor'htalrrlnlll I II ,. uk,.. I·k 11\'1:;.I'fl~ IIIr 9~ ful,,' ).,''''1'.\1 di,"" Ititu!J11l 11111
ill
1111..

I1tUt nil,. i'iil!J .ll.Ii1110r...

yemt:kl ini }~ettlelm. ler, okL11 ida.- 'sin1 l'rote:tto etm ': rdir. Kendil~ri il' gth Li lu· I ta!-ebt'leJ', idd,Ul\anm ~ci)"le 31'1'
latmJFjI~rdLr, Pfl~ If "Lirli uglf''Vin bnl t~hfl~ pelm]f"l, "e !!Itmwell ()lclugu iJ.elir..;h, bil ,!o'lllli i~

ve ak

m

tllr !.!!!i ~11,nu"u)l ........ ~ illotOlnl Iil~nll'lJ
j1111~r;idill'l .. I I
lilt,

ve &IIUIIl {llIlI;rmlul 1/
~

liI(lfC

>'3tC .i.lll~C1'dU

rtl

1Ilinl!
[jIm

dll ~II< tl I ,;JYII1

sulu '01['
aklJBm

t,_

),UFUCUS1J1 111 r II" FIlI.t1 KiI:rr I' ,,~ ... .i'1-11 ~~"Q~du'

""~ri!I.i!; SI!I'III1 Ii!t1'IlIIltr.J1 mill
ITt.;!

buhIllUlIl .. lll.fLD!"~

TII!Tl!k i... 1 lin, 'l LI"b· gmllJ taCwliu ('eli_, flrl1m. (fli· fIlIl,j ..ml hi ~,,[ 1I~:1 I:of!!l ml'k

kar'

p-,

'1 " e blu
lilt

;I! ilz.dell

nl

]ll-

lKlt!D.

pek:l.Z

,.11 ~'~'1 11 IJtlr,

lell,
I"lIIul ~-

It ,uf
\01)

1mLlI, ,\II,m

HI: 11k
Llr.lICtim I.

m

nllilll'I:1

ELI)'mur,

S.1g

l~'l'd.-rlll',\ i toil- hHiI"

"l!

InLI blq;ok UYI:'Icr erhl ton. ba.;lnd:J. 91k~1 "11 (ian ,Ik~yml e no: I rd.,r Soz i 1L~ In B. !l.n, Mildiii' Nur~ Ertnn~.L·."n , l1lhL~d~ olm[l,!t;'I;!:11"Ii

3Z1yll!\ kat I ktlmi.Lr ,,1~ II'
;T;u-d LJIl Y3P!UDJl:JIZ.
oe:llltlJ,

dfJ. '0 SIZ ilol}Janak ve 13 de uy lliYlll vel'uilef, R F yet t llk, ald.!Il'J·al.hlar, Hu I al am bur;nk ay de~';;,m etm , If'" D'g l' I rflf ,'i,·
rctmCll

)'em~gl

ru II u_k

hll'l
e-

~lik

LulJlP

p"nl;;'1 ".lLr"'U~ ~f< "'I, Hmi AU LI.wn
~ nI

lit f!

.1I~rln. ~IJ
y t.

d

olmlu

n, (j,n

S ""

M. 'J~ud~j h']li
mnnLlk

- dlllenl.r. llir

f'I1I,w,u
bir
II

j;:urabl" lint', i;;UIIW :J..lliJ.lm, ~'ml :Jii~Jlbfl

:,noo lLl:lllk
leml(;tlr
lll.klbl

J.;~OIl,?r , U

m.unJrlnnnll. kr.Jn"LuJ'

parnSIz

dll~Lttl;lnl
kClIl~n

soymu.

lrH.8 ,. III .b1id.et'1l1lW n' ~f.O!.lQ llr.r. DL 1. lllln seneUk mur::1l ..lfl r Ilk ltatIuI etI1.Iml,tl r, Hunrlll.n mnn, k.o. ,_ re
yapllElIl ~iiJllltun lI::ur 1 ~

,,\.rUlz IJrldi~ tr.ll eilere' ~unl:.i n suyl"l'lll
ftlek Illtlc

<11 g
tiro:

7..,

~ utl

1J('lId
!tllr

bili"

'oC( l iiI'
b

llu

hususle.

h 11lI'

hie iJil;u' OllJIDiJ,7 • a - y.lr \ III.HIil'U \"6 ill ~. II'. ,.j alllmk uU be lib,·, ti1n!~nhi b Li' If'll, '~Hl ~.ulli 'Ermm amnLl bir lld,Ii'j~ dLlY~
t'''~

u1Jw

it> .,.I\"D

n:1 1\ ~a2i de, hM' tonda. 100 1-110 Lk.s ~ ',cri1..rnp~l ifJl.IL .tCtIlli..ir

lI1uralnblu oIIe&'Im111d lantqil Ion nrUml}t

cHH Aytun aleyhin-

16 Mart

ehitlt! r" i~ifi

[',",wtIill.

B'iiyiik lHiUet ~1!l!"clllu.dc muw rn ..... 'j11i' ";Hula. j~ir i \eTdi@ i~atkL IIh.lIl1lLuilii;,1 ,.,1.1 CUmlch:rll' ere le,,'ld dl.'~ riw: ,UUlUntlnu ..,da Be]eiliJ c So '!iltlllerinlu Itgo giimli! ~Hpllll1u"l 'hilk~ IDiUJU :: f.ir(li.k .. flwuokruUk "0 gUnlln ii]!:ir CLII~ ooP.\'l.b \lHlJ Io!~ bir I -o;1il hukill'Ll ~lliJmllo. ~1m merli:fl IruJrull n- ,'Ij hlu;i..m biiruiurmuill rhn linmb:rofJl~llI lief' h;wgi li)ir )"iolrde ttikillltl buhLDan ..i >lj
DUliU k:.mUUWl

IdB

'iJJUJUJl

dl'~oI'.r bir l'1_'I(.·t "':,':I'linru. F lmt 111ld;ut ~f'kl1l_"HII! klLlmul- le hll.kUm, ,\l."l?mt'j!i Jdg1m~n' lm;a~mWi j:;l'n'I"Ni, II n l!Jk~ ";iz, "'l1II IhllliJll ,..'ok rt,..mi I'ItOJ'Uelere ( tml.lt~ leln b:dwfiflo DrI_';'ULI biJ rub .!ltlleli iJl' kit b \ DOll Imbu.l hiller h' k nd cD irr lIilT I hiiklllt· ""H'I'IOr \c: - Unu iLl"m I!'I1Inizl d~:rll1J'~
IllU,11l11 ~';;:I":;J. "WIUI,

1m-I'

de<t;d n an:t di vasa
,aprl

bug" _. ihtifal yapmcak
II '[art ~1I1tl1.enn...
Du.gfrn £)' L.lbd~ bit' lb.' J
1.1lBl;i": ~T

l~ln
1m!

au mun !'!b dan bUty Ie blf mnJtd',
'ku'l kJ.~'aJu
"Itt

utJr.

mutt.d. oldum, } ,,1, ed tahkilte b:J.Aluml!j bl.Hun j} ~.i1l.lm.• Telef'mla kOlll.l lll~ mil;>: mii· dik ml.J8,"ini de; *- BYg'Unkli hhi lkt'i) bi • k~ ~n:m ga;7~Lc'-\im.le I"lk. n ha~ r. yi.izdeyW:: In iL l;i_i ltd II· T l h' lenll haI't'ket i s;,dcce hi.. UJI fehbumuL'u ib[u!;'tiiL', Hftdt ;{>yi I:lir rarmrla. B." I.a Il.~il [ILl I llhree e,giz. rlenu""tir Tulebeler. a 'I.' 9, b .-:Ii-ok! mJ!'IU miidilrilll {)kuld 1 buhHlllugumu iddia e'lmJ!;l~ dll_

Paar ~ijrd.i t leu.:I!.!!' ~'P;....... memlfl,kr. 8!'J.l hen'~:l:

LLrltr1.,

iI'1
h'r
i{

olml'l'lIn,
~1n3'"

nl'.!PIll tll prllLi

l!I:cL,lu tlldt!!

mm

VI)

uhlt'l1l

m!!!lro~litr"L1 t_ .. mll.l"! •. ~
ImiJl

No! Ilr

rth,·~· ;;, 1D3. n:'m ~l'l'l..:Ill-

blr
bLI [tHnll'l:. '

.A...

/l

J I' T '-

D:Ulrl:l11 II' "..l s()~e mera ,Imll If UJ;l_k 04eecl\ ol.:i.!\ Gloruilll, 3.5-

Joh.J rc,::.Hrez~sl.

donum{) bugUn klJllaA"C~k
ilncUJ

r ual~im m k~eblern'n yl
MIJd.IJi.m ro ... kt i !!:'l U)!Jl lOG )'11dQniim~. lJII'CLirl. Q::J.1Ja,h... ; ojilim. ~ji ....,,"'",.,..-~'--.;.---'_.~~

,1I::rr'iih![ID~cm Hd ,gr.nd~r~elt<1"i .... ~ dkt!oinl Ilabull ~ttJk. Duunn'La 1tH~ bll'l'lt;i ~Ilr ....ra,,,j Jli.l.rhniT'l l!erl!."'l'fi t':lmoJrtc '~IM liC!;illl~..r,le i "!ItXl'ldll5Illni!l lll"rl4i, (I~-I'3TulI J.i'llUllIIJulu:Il ve G"'illt'tll, Qyln.r ~ ..nir t'!djlirl;;erl l"m~ tllLllilPll' ~11Jlun.L1ur:tL1wt, SlJIiI'tm~ s.ellin:lI~H t"iH~~-~nLWl IUd!! 11.11d [lluj:1,lIlD nluuJ'kliu ~ dum,. "1) nlha;. ..t bir !iuude l"rn udi..li!t.:Ii:~ l"~'limIIl pa' ra 1'.I."i ~Il.lll:J."'l g'IIJ hir -eo;imill ~lUn~1 J-o:1:lN !.:til J ) ill IIungl >I Ue biift,·" G1o.1 - TlImdll "rib ettdk., ,J:' I'kUluuclI.i wmh e l!,n'£1omm bll IillhfJ~· t ljj [)l 1111('<;; ~rIDT ",(1lnlljott'dild "", doln a Iq!i!ar ' loW, n rt·l, iJ('r' I 1Ii;lh!1 t:a.,[]' nlli imU IIntuIl IBlIlIlIt !;,ore re.,]eril! atllm:s,"l :<i'lliDa tnlilr~ ann. ~t 1. dol ';fHLdlkbnn i(llIp' tll~,nlr h:l':!lniUllii] ~lI:Il'lleil se~m I:{llmllilnllfl Wifiil'iH· mf",i ililli ~I ~"1IW-lLll1 'U.al.1 l"JiILt: k r.wnUl rghWl!1 loRn" I!;"Urmcm;:-k .. ~ M., 'I!ft!. t.E'~ \ E: n,y ... Lhti"illJill ~ ihlali .}Ollllll<l 'l!;',ii.im!lot.'il'. '3i mOill!!'1I LILI. Ij'le ~tii.'k~t10T 01tl.n•.ora: JiRI'I'~Un Mi !iij lI'I!<l'rill C llItttrhv b rnl.i. Ii ..d'L: IIIJ.I.Iu1llD olmJu.,ll hile. miHi hB_k1mi,l. mHu [,,'zuihi.l.-u.u(j Jw&~u l.ctLl".. kll.lh tI.('ab: lw.r~JiJ:ettm tekinmj!jj. i~lI b 'Ed!lre{'~'LUl b.uh.rlu.1I rrw. . Bcl eli 'e !'iP"imle:c,pi[l lie gibi ~ItlD.r DUrnelD. ;,,'Uplhllgwt hepiJmilr. t,' -yon IT., li.+; B v@rleme nC!l& oldueunu ~ h9i &6ri!1l '''e bili!)l .. kat;' ~I(, tte teshH imRiill..ma mr..lik de"-hm. FakR 15t'ml:n.11dal;;i. Ileiedi}tc S ''Oimi Dcm(.lklat Purtiuln "Uktt"-oi atbnda aLup ~Uigi ic;un Lu bu::;u till k.u.1l atlenwi UlI:!. 'lair IIIlILR.hl}'12U~ o.rtaYEl at=aJc bll.kklru Iwmlim· ill e bu.lcnm l:lu.Y11ll.

]j'Lililni:;11;!

b1111'1('dl~jrll:z.

bSr

klLljl bnkkWdll =til n.fantll.L Iii..: Illr 'Imi "I'.~ini.l: 110 I,ll-

,KOprDdif.lA 1UB; ,dJi, ~ JltJ:".;Ie 13 'IiI'&P1lIJ11e ilylibll bar .. i!t ede'Cekt! r, M~.ra'ibn",. ""uti ~5
LIlo.t.

a'"

bmdQllWl
b 'il~[.1.:;1lJ.ZalllrU1

r;:;ur~ bu Jill. Iil:..lr hf'-oin bl bi.iliml!l wnnn.IL~lJllll.'II~IDJl

ea,TIi.J:'IIj!;I tRiH.k:ll.1 [TlJIr, 1...

~e scmrn !)mlr

J.l

n

IQ \',. ilIU-

lIIl

tB.;,.ln
f'JI,

ctml"gll

"'~:!I'II

olrnr1

l rkedi'liO<>

daJi bid, bu(iU1un 11 W!nI' lilt, V'j!! ,ehl1l 011.11 ~ •• manlanm..t~ hlIYllbDl Ilulatauktt"

hll :lS!il SO J 111nJ ,\"Iil101'11 hi.r j ~ret! Iwn m 1J..ak5' .l!'!Il J'e ~~aIlJiIli umlL 1tun fieri k hi r

".:l_,~ o'lJlfLinim

M , ..1.. :iuhle.

yUli: bir m'fl'1l",lfllh: kutlumic'lktLr, 1I.l'erasime I~hr!lk etmek ihcte, diin sa ahkt e In ·:de lUdli Egi im BakanlJII ( I 1_ -len iIl< t>lh lim umum miiJl 1, YllIJUJ3
J(a.zlllll l{ijrtl. yiik

eJ.;

ll-S:'I[

iI~lj'I bt!y !<;trd!

mlc iii",'
... IMow'!'!

brrlL.t

'i-r 1;11',
r.li'

lI1lHH'1'I rtlud1!ru

"e Nut'£' (ir.
dan

r~uk P.'t'-,jd Ouad B1 'lI11,lll. Ank:ll ~.

kL.l'l'ru1i:un~ i'llI' filnl '3J1.iiI"IZ. M JIU,~j C.
;]lit

II k l.:aOlr, s,,!elo.

~eltt'~ttlizot! gt:dfIlI-l.,.rdir. t::t.raft:l.1l \'n1'l1l, Emjll'iuln.!1 mUJul U Cey-

'iJNJV£~sJ'T£D

:

*

Dama.d lbTah om pa m e-dTcsesi.

nu

Dj~el'

HaUce\fuJe

inuallim

me-li-

antil"!1~ 3nil 6Ji\luJ urn!!.az! E.": E. ti I! dl''''tk i5.LLNli 11111 anIIV .. t.:u. J..ai..l"U '~r~1tt ul1.ibl ald.!l Uill.. ,5,]111)10, urn..
1'l,1I'ki clizUnu i.I'li"l II'll F.

I' ,}',]

II ~ 'SI 'rl \

loll.

teplll'J"i ilk

dcl F.a~::L i;;;in bu' tj_.l.:n caktlt'.
-~-----(i'____-_

) plLa-

Au

nU:l.luDu

,,1\ ,lIj\411'1, I kr:n

*

role .... " lilt'"

dUni. 1ckrar lclLr " okwJ Ill! 'I'll! Ill" blr r1I'l1.lb )I:H'lll 'fil I.; 3r 't'!:rihrn. _ Nil ':-1'0' 'II 'IIC~O ff' dlvD 1111, r.cn.r Yllr6.lInu:.] J.LJiluaUftlUI! hllrOlIDLllI
I: ..3bmll
~

,.t

n:mJ1DLER,

Uln.ELET-t

~~nnl,.l

i!L1l1 h)'nJIII. Ft .... RAC.

ImlI1K T.l
deWlml .. doe' 1'1: tathik dil Immik r,ul!] I 3T7.3 mil!,:u.denizi dillilnm: Bu intilnlb :flllulu'k@1J. ht'!!.n LLI Uemt!ll!tLud~ Imlk C!z.Hip UUflll'),IlI:',1 MRUi.. bu ])a ],n y lnlZ ~e i iraklJ t(lminlc de knlmnYiP mULllll!a HD.l'k P..ftrthril1iD. l'jO,~lel'hli atmDglt dA hlbofllr ~loIllndll' Tl1R,hlyelmi ~;'lyl'l l'.:mu.nl bir 1Ijt'.Ide .DkuYitll:du. nu 'w:;l:.,'lli 'VI;! icbillHl "n 1J.lLlu.mi VruI.rW'IIl da halk:J. J.iml::k VJ! gax kl1nIe.lIIi 11 rml:mc-k f!.lIkLWdl! 1..; !i.lhlir (ld;yordu., '
(DlIIt:II mil
D[lr

_led! '~ Mey,iminin

J

Tasfiyemi?
('Eil ':ih!
IH,,,..okrOi t
bll

,.-~r ]_ ineif]e)
;111 ~l flllm n

hilalmi?
:iI"r111U~ !l1111 t1,rt;l )lilmli ~

I' ;II'tl,

l:il'lbllr

b~HIlI'1 IILllmlrt

II Ll,udll·

9cl!.1l Gll'llrdilu':

!;tbl IItr ","ill< tr rl n , n~''', I.llllhi ~t! f ,". II< iii bI!~lI~em!:[II!tlf, II dllilllil y_;rrl1lY r, b, "1:uIJlI I!mJI~~IBre
U~.fl,lJr. 11 1iI[1; [.J: II rn i I III LVIl",1I11"

fli I nUf tolty

_, bJ.l W"~"illtf 5}'llll .wJInnndl~!jJ UI" Id h;IIIi&01 ''''I .rurlJl'[JUlrl I, I",Unili mJlllII 'E I.I;)zIVf!ller hJ1UI 1I11.I1II1f, 8LHI ... n 0nUne ~l!~m ill hnl.~n )10k. 0 hiLlda?' WI!

't!lILIl nlll~

nlz?

0 1'i<!ld" r nl'U ~ I IIIII I!II ~Ci~1o I 1/1!r11'11 lIurlltlz IIlr ,j':1,J.lrlJ¥ilIlfr3kllml'~ W hull dll~ Va :IIllhull t.ll Illr, ~1lr.1I ltlJ] ~l3k8 tJ1J tltI ... nllIl I IIUlml It I

I rH' eLnrlim. FeU, ~eruI1 ngullu.
n 1iIll, -l";'a~ ~-€1 In fl .. ,In?

C U'L

TI(,;

10 I:! l~
1'1 13

11
I,i

5'>
(1..1

var

iXIC 11. l J~

'14
oj,'l

O'J.J; ...

- Y.r ~

-

il.J. _\I1 Y t1
1 ..

IS lG

II n'llil

~"'I!

-

AU"'tI!} !'I(:klz.

,

I:::

~

:..1

:it

t lil

-

-

--

.

.

-

Necati E dem
kSIZ

rru ' ..
'knnfie olur, SO!l]-

I

dla&masl
hlo,"kt!~a: 15 A,A.)' II. ltD, 'in L ~t P.1l kh1'Ji 1-i)'!1t"6~ bUJdi· mdlu.:in hi 1).11 tlull, HlrIifjl ve lU"lllkh ~OI.nhm a,pdlq· ill itn.n Un! lllnlll.l!!'l i..;1 :!02 Mart tnrihi.nde mii:m):efCle ba l J 11: ha lr Iruhirndl.1p. au blt.Jirrul ur, .tCtekoOl : III (A.A,)l f\C'LI(Pl'j.

a izli lukave

(D, .... IH:.,I>; let.! It..."'1 ~rn) k ul'ilr h";~'fin :!i I Ie ... It; rlJllld r, ~U !:,m 'nlalar do II nneak ndun lrir .' I lama ve,
~Q

3o('!ltIORIU!'<
1

!lilt

(te'!:nlU rdil'l.'. G b1l.h'lol'o h.'if' (i[J,.. !'lit dan iUlll('Z b'H~,

ri[en- hl'~· Y e~

('eN,' emn-

:!jl~lIri· llTo"mdnlJJ blrk~.!fl: tfi."1101 fll'C1iUU mil,de InJIU.II~n API~rik!ln Y-lfl'lllDl 1 - I1n1r ~IlUh·eM1In\1f1I ,,'8 bit yeti hI! \'Ifl grtlpu b8tl,m,lH C:.. mmtl bir "'1'1 irill1lzilil ~ 9.10 blr Wtdm. m Ho g bu gUn t@m:JsllI.mw b~IIIJ' Fran", udmluodl1 ollm 'krIltil!kmllji '1," RlQl :1[0..30 q A..tnill"i.k~ bU· ('1[1A1 QiLllI"lll!lIe " oJaruyOI'_ Fmll yUk t'1~.iInt ::liLy f' l t1mlljtlr. s]z milhllitmnMl'lne :s{'\~ililii:r0', I uernl bu adan !io;lllfllj sn.g,t Vii _ oW' hf'r'Je~ UIl1\ltthlS0l'" 1'1.,00 dli. lilli SiiYLlDIIIlI. Ba.1t8mlll 1I'ill!'bWl nit-loR h.l rum, hamm II. IIlllLkrurunda Lj-'il..r.: t aderek t:lll' l,ine ~I'" m IPdlp gid.l)-lIr. mO mUildd ,g.QriJilmt'l1~tUr. Dijer to.rnfb~1" II II! kim -e bu nWe;rll[l motan Atinlld!l buhmall merilni.n e-,n1de'ii rdlt, e oltlu, mill il \I~lIkbJn, bugLln ha vanm mu hE!h.. ·fe blii' neti"'Ye ha LRlldl db'e 01"- ti do 1aJ'1J3l1~ lel~nH!ID.!iilr, U ""ldll> ollillfor. mn[1!ilIlEd(l~h ~",rl.'nt1 F.r. Till 1'::mn ~i'hrimI.M gdUlie~i ~k' d m htll~"'1:l mrr, kilmeldet1.lr,
MJ.kal'll!
t1}

l'msOJ I~tt" IF';!I"'! I...:,

I!.I i:ll:i1n JI:'I'18

If ali'. mlll,it ollll.d.gl i91n dun ge'_t ·ii bild~r"d"11 l.I~aTd.ar AtiuJ.O.D h.n]u,t ctm.edi
(Hu!lIlSO -

1~i~leri
;ull

Bale anun
ati
I
Dllir na,

U.~D

tlpl 011111 .'i..merik!lrJ h:ifif
tliollllH1

beYI3.
iii' IIItHHU
mllrk.rill1!IVI

uC;l1Ikhrrm'fI

bomb:'l,fpn i~ LI(!rtodrn

l

o

QIorak bUlll edllIDl!'llr"dir, \,p b .rl:! 1 iudl.!' in a I!dlliln u{aldor il2 rlnds ;:';lI.pilan t",krlmill o('Uce.,,1 me:l:UDDII g~lmi tir, Bu ucaklar hem bin Ubr~Uk bomba ahbillrl r \lit hem de dU!jDl1l11 kuvvetlerine mIiIT\li".G!J bu IUD.lI.bili rl~r,

Il.lfl~wmlil.

tl"

iII,.. 11 [II....

!.r
11'1,

Il'en n liiullp n;iR YOi.!!!U ~' rl< fl, mall III II rel~ rnl.!hlllrJyu • III Dof1Gml slllllJlllni til III!! IutndllerJlll Irl,. d riG'
SIYI dlr. "11 _" !d re~JfI mllhl;),'~~t1 ....

Uj;ldi;
I{!Jj

elli

lot.alil:m:l'"f"liK l8

n.1li.1d-

t jj ie.k]('I De u;:r:'1ill: edllmi:.:.t:ir. Amenkan liava inJrretl L>n Rl'n mu bllor,'be-leri.uGI!" ltlirB I;.u\'~'dkllne
t1UlI'I'"ul!: j~[D

iI.~l!'llttn.

idolii'o!i\!~1 f"uh1 .. r,'!I'eU ... lIIml III n. tel rlk FiJ~n liI1iJ;o11rll rllll CI"I."

ou

\1~<I.klarrT~o

'I E)liU

J-

hi

tnu.

.IiI:_"a

T

l:;!!

J~!1.91

Finlandi_

a
'

k ,f0l'. nela rblJ Jay.lt_ bu \d",,"
t'f'!ll:1t

S~ru-ak

'i1ual'luw{lBg
LDmI,

ComIHU"UH k!ll.llI PIUI!;ilci".l ile l'I.!sr~1 S taIin a 1'"1l£l.Dda. Fm· RII!I ~1~t~Llk, l§lblrhgi ...e Kar~Jllkll ~an:l1l.'Cl p:lktl hakku1.oo

to>ll!l

edilen ruektutuarm
Y[I, Inltlnml~lr.

wet

nini

9 ~I It dlJ

rihl] mektubun· tekliC c.jm~n

S 1111

j

m I rdl M ktul;d!

kuru tUUIl.
;SOq.t

F'Wllol.u,1t:),'a IluFinll di~"D. ill!
(!-

r~ll!lm.

:ira mile. i~;
~11\'\'ett

uk;.

8.1

ruill1 ~

bUt Un

m ilMlLl t:derek

- rab devletleri Dl§i,leri BakanlarA KOllferan.:nna Kr,al Fanlkda. m umessil gondereeek
Nen:ork: !,=; (AP,) - Fihf<~in me~l~i hfll;;kmda BU.. ~·i1k D('\'let.ler aru'Imda ullgij.ll, kat.' i DkT aJldI "111(1\11 \'ilrrrUlk Kaliil ohmyst4' F;lIlI bihiil~le-ri hahl;: yinI'" blr lcpIsoU ~:;lJlllacaktu. tn~ller, Ii: rilm, Fr:UL~a ,.~ R..u~~:J. ara.:.mrill" ki lou gorii..<Hr'le liOIl ola1.:.ak ve D.;\d ler, bu L,tl.;jardd"i hflkkm aki rop.llri.tlnpl k>,<J.iI'IJ. t;. j". nll1e l}oo· p nt' :;ond~tl.·''''l.:l .. rdll.
Y ,-I kill Imyn:ddu,I'"IJI i.;[Ul!l::J.tiol'"

ci.km~ye :.Nltr d~Nr~dlf .gem.i buInnmamf\1iI1 !l.ebE!b @lmuE)lur, o'Si..D:J.dlYI! IUl.i.lfH' Hayfadan 14;; .. OQ tOll. :l.skerl O t~biut yQ11i. t:L1-:i::3 nlml§tlL lng'lliz hii -Unnti. Ftlil'ltiode hi~ bir t ,(nt,.~t mat Im~ kmlyucnktlr,

gOlllellnilll ... ·I'Ili!l', k~ motu 'hi. 0 n Iulllndoe ba~· d::rn blr klRIDIDIn bfilt!D A I(\a.d ne .ltlllnn !idl,~tiSISti. tot ;{",O milg-'ulguJe huU· bl1ll.lnldugunu 'II'~ 'bllwUphmle unakOil ell:...or, Lli' UC('1\1'o tnll.l.il1lilbi L:Jl'Ln Ank.o.raYIl ~elereli Tu.rk 11:11- d e n fi'!:id>tGU". Ur-aJrta. bir pllot bif ro.d)(I(u, blr lie t()pcn l,ulunm3k .a't-.m.LD • d('nill~'lor, iB1w. t llioVc[ls lIa l4.u dlorine ...... le£;Ulli e-dill1'C'tlg-lni tndu-, (OOU) meu'udllJ[J. [f.E'l!;ilr-.n un, , bildirmi~th·. U 1:<:1 l~l(lr A.-2ft L. \ nder lJe !}ijl"le: bLr htklifi blr dli'ftli, rf'd(lc.ih-G'l' loa ur~ bir daha 10 1'0 bii uk bi, Got;eb. TO ~il1geDeh:r balrse 1.:iu.I"ie 1'111 etuiek u ltil11i KOinller h<J'lh"'J~ i kur u'uj-er 'nu~l i I.i;,& 11 I'dile,eeli: istllmJ),or. "t,t inDU da rnha I Ankanl, 15 (Hmmsi) - KanAnkara, 15, (flllSusil -hl.~ li3;\ 'f're~ I';:~l.ftjfl, ~tn}aktll. 1jQ]1]er ara~lllma \llli1WI'1 .A.l1l,ira!o Of. llIijl Ibn itturl \'aY::I s.lyll~; hacir ,,8 miiltecilede go Mled~ rnodrm 1,;t= b~) uk hit It 1l1'l ....Y' mah;o.m b II azim ...e I!n~.. 1 01t I ill \'f;l ge.lginei ~ingel'lelerin Il:H~t,d'lalLe-si ku ffiilva If It'ar \,t'r h;ill milk b mh'l:!r. Di!l'r~ey Imu l!i. ym'ti i inde vel'lt'!jlh-ihneleri miRth.. Hs,,[ .!nl1e bina"l1 150 oyor. 0 k dar i. hUIn ll'az+>te- a:ci~' ·d Ba.kanhg.oen. hULrlanan hirt liL J V~ Inal (11~ca.l·t.I, cUt"l"'e t' Itlih ~lkJJl8 a.rtlk bl'lI111 bir l,wogHun B:11(;!tn]Ol.l'KuruhmHiilS~ftlmlH" .Ml.'!al'lf [<:UIC!'JlnID ","akll!l!1 '1IIr.uI.Il.l~JI LI~! e.r.",I" l.ndoF ~'a hlll,J1 e-dillX1i:!jtir , krl rll:~:,;.mdaki fi1anltlrlall \"cl ilePmgrama gore d1!j mernle.ekt[,(>~H.re I ile.ri ~o1:iLrij:tor, li.;,nhalC'c-i.e cei:a lizerin~ Ill"} L .;:dil\;cek lel'df'!'I tek bJ!.~ma \"E!~'n ruijnf~ d+> ;'I;'oI"('lltl Erdem kuJ'~!1: Tn"'" ve bulUn t~jb8t ~ ntilYfL1 Iil'ayCl :i - • mel"i'llill. balilklJ:l:':lrIllfIQl rid hir ~Jile holir'lde yurrhl geleI:lkacaktll·. KUIUlfl:1, I'wa bir lIl' bllZI 1:'nl'kli"ril~ mel dU:1.hndollJ I ("ell: -muhadrler D.lJ~lk olduldal'l Entorma3\'{ID bi.,'Q- I :lCa<!ak ve l1it11U.... g:lleteteri ':mh~di~-or. i5ll Devillild •.-e iklim "'ill'USfl g<.i7.1 btu·il), mlil'll..:a.at. (';:l.Ul ~'al. 1'1i.\lplh. aidrom buD. ~lHh • bi- ul"lUlle 311narok salunLJl3en,k 'biL'1 d.alllla.rll h;t('diJtlel'i bilgller v~rjle oflll:lyml haln bir eel, Ii \"1'helLfLr'j bulunrnadlt;l eftllUyelee lecektil. I'h ,U'. Hllnkalar me,dn:J.iI ,",!ljllb· 1esbit cdilec.ek ml.lIIeciler ise J~-r:iien ilgil~nuiren )·en, If;f~ni ndJUI H~rmez]elr, bl1 ("-s· ayni f}lITUar1 hal:l: m,uh:leirlet' tUiukle,r f,BlIGh .. dl:rolr. g;e!;'iyolI". ITalllllkl. gibi iliik~n dilecekk:rdll', h[lL~1m melrul"ket-ll'r. IUr3za to'ran Ankara.. 15, fH\I"Lh,j I - ~a. Ge:lLei I;:rngeneler is.e ge 'im I !i[) lI'oi;' J .. dl'.l,,1l II ill_. Illt'll'tl ... j SlII lI:jmR Bil].;iJnllgl i~i \'C 111 hl1~'avasltll Ian "-i:izOIlUne ~a rak dCiklli:m]a .\u.lll'rIkJ Ul' tebUlIJi:ul" t1mJZ1 ilgilcndirotl1 .alll yeni tUSerpb$t h'me :lIl'etile yerle:!]t idle· <llH-f lHl.Zlrlaml!jtu'. Bunhll dl-lll mIl me~ t1qmh i1al;:llW.da HIi!Qiim~t alii1t11[ Idm ,"!l~I[!gti1!n(l"lo t.ekU!'. ik:isi halen dD.nJ~tayda ineelel1-

lMu fll] dndf'ni ..

\nklll"lL:

.Hi

(.HJ.gsu~1 -

O~De-

I:II HOIi,. AmoL:ik!lD ~·(Jn'hITI1 etamk TLh:kLl'I!'Yil vtlnl~l;l;'k IJrj. kl r·

mlktJ'1-G3 !{'"ullafltnl~larmr, 1 r yU\cs.>H. kliu"liye 1 rini

I;ok L1~II-

MUlill

v

P Idfik

Leyte i.u'lrl,Ilid ell!'
K mml".111 '1.11 11)' t "",iJl I ~·.. r8l "'" J. ll.Hcrl IJi'I .. il ed~r WII i'!>IIICII,JII'1 ~
IIi, Ililt'lc! It!r1111 t4iJui 11~ ~'I I I~~~

liik

1L!IUfIlUnl!

blHftmeri

t~'

I Ii" ..

III

!;;}liliio.

"e.rr~r"
~I!J h.d~~ Ilou 1I'IIt1l~r IIlan I I I,du II I .. rlaruler ... .Ir~cI.il1 11(1 m;l.I'MI"rml .~[*" -dilll!ri :libl kLlII.lnl/l· ~, ~'C! i;>ll'Io!lIr,. loCi,,11 .I<;}~Llrl II

dl",

i~le "'._. kiUl .. r
ImoJn> !;}r~IRI IlIilrlllrrin tl 5lJ,md 1~'\Iloil

hur •

"III must

1,,11 111 Ilalll

It

.Ja~j!f:t

.,,1,..,.

o!~n

.'f1l!r"- Do Ill.

1,111:

tllC~ii, h,ll1 illl!lL1.1i.llll k.ay IIlIlIti lJir ....iII~1 1101,.1101 t JI.1CIJllllin

51 III J f'i

I

1... 11'" 11,111ll e illl

t,.-.

Zid iII,]",! \Ill

iJlIII~.a~ ..t!tlr
Ilili

• tlrilm~-s,1

~'!...I11lin",,,,, rlllhr,

mc .. lig"~hi Ulir. tJ I 1'3, hi:l~,]jl Ihll.,1

I

K 'lih III, I:illqL"d,,'
,r~:I ..r mfllsiJ.l Bu

"e-...I~I

DIIlII U

Ii 'd.aHlmrin

dlt 1'.1 ".rI,""11 lI!h;!i,"~h:n;ei'_)I" ~Ik.arlm "" r11'1' .. tl3klltld.J11, lHah .. lli irJ r 1-1'1', Io.~ hi'
W.Jplll1lillilrlnl 1'11I1i~1 blr ""llllllerl 1..1"'181n'iI r II~

11."""'.

I.,tln

~

lIul1l1J'

Dlml.Jtm .. ,r.III"""
rill illl

I~'.·

1o.::1I~tlllllJC"MIUdlr, !lh:ltl\l
1000r I<t~ I IIU1o.IJm!l~'B

;[,1.....

l.!tlm I.tdrr.

nu !III. 1"." .. •
lIll m' r"II~",

miti,'llJlkere !laHmledirlt".I'", BURlII D~ ,.OTlln TUU', Ofo am;:tw-oilJl, "['at-

D1Z KCJlUir
meril'BWru-

g,Ur • ij I 1 m"kl~-fl" .\ mdikn. HOi Ru'5~ :JnLl~ g";rijlfl ..ri ~,ir1)irin" 0 kadar ;Z1i:IJ.LI'" kl IUl:..I·,DlSY9. ~'l1mn1anfla inikll~ y(>~tL1r. BLI~nnF'f!lla~ k t",pbllll'.'1 A,. r,:lb mum illi@i r.I~ [b~, t l'I.Jilmijj tir: fllk AI Ihla.nn ~;'Iip ge mi?,:kl Ii m3.Hlni d ...g-il i..... B
tl>ti -r,Ii;l:

nen bir Y.,l,w:!i kaaabn';l1 ch'll.Filnda biltiin gUll de,·rrm e(iI."D E;.Ii\'ft§J!i.f I ara.lllnda &j "'rob ,..: Yilhudbnil!:l olmii§ otdu~lI
~ ~uo.Larlml'

I d1irlirI8~e. ihi;rellUlleAl rrdMtme .. r~"ij~l'~nnwk lisDllitkii !ua" I ylz, 011 ~l 'bi.!' .I1I.1PD dD.hll 08Sil. l(uaU(!;: 15 (A •• ) - fol.Li!iti~de I t'ill~tl'l'Il~ .'3111["11:1 Ilade i'llelIIUr': &. no C::ll"-l'i. b(llgf'!linr,Je G:l.th'am. roblar hlp~1 1Itd1r? Ki~" l"I(lLlhllmBh tv. rn fmci;J D D.1ulu.!D.l'".,L edi1mek iR1:4 I~ ij\.tul j "-['mil ~~t"11 h1'11-

~ milb:im

kil, Abill' bu . -1m!!.'ri b:il~
IUlfl"I1 di,"oll"

Imam y'ahyao1n oglu hiikiimdar ilan edHdi
Lomlra,15,
men (E, B. C.) er' gel"H1 ha ber1ernen,

YEIIge·

\ t bll:~O~UD rI<'I L,ulundllg-o bntlirilm~1c

1

t~dir. \·IlIJlldi k:J&:a lllJdl1 Imdal fli'i,'kh:,.ri . Iglnn "of Y hl.lw hkvjy~· I",ri mule!lh.tlan pilRkLJrtmii!lhjr
dl

hi,· •• tl!i!dol;: 1111,Jlrlldi~il1<' tore, l:ilit(lll A! lU IIH jTIl<1ket~"nllln DI~,1t-

Pr{'<..<

Hi 'AP ..) mill II" blllilo..'

A8l!Ior'l£J.-

dli

II

I ulmi

F"akat QU I!rad bir r,;QK ¥II.hU· 1ilm il... \ ~~la }'fI.i'alR I1Il1IR bill UA;· DaM.

II: rb R: 11,~:m!JUI, } "lli ...rJL1 m(,-!;f'1 -'li-, III ",ozd. [I t'U'111 i'l(' I[ H 'frl It!! Lm [.116.nli'llH ~~rll g ~ecek ~l'"Ihl}etL~ ).of! ni bil pl'I1 h:1zlr lmIla!.!: uZo..:re, 11U

m.tlctrl}'~t.

1'F,m-a It ZI.hIJ ~a8lt~ ilLe ,l;lIuC'l)L,he2: s.i.Jilh.h bit" YuhudJ kolu
~~'fii Mig
ruZ

.

d~ blr !.;ok J«i.Y!t'fe taur
;Eilllibil hi r Y'llbudl

liup
B
I

E'rull:.,"1 tOI,ldi'la(ilklill"dlr,

dm·l- fir,

111. kQllfel'1lJl!'> nil, i i
IAnmin
11,

giin

ij.

kohl ayni wlG"edl?
ruu&tur,

hawy

u~urul.

I:~i

h{Qn(,

I;lILIIIU1:1ktmllf. KI8.1 l-"al'lk l:l.hli~·" ..i

mu-

m

LI ~'-)n,j ...rl1" .,k Lr,

.... lbIU!lt.a ;enel k rarg-ulnl ku.r mut,;· olllri Arab kurtu 11:;1 o.dwru-

In..:,lIhle ..in Hudlis; 15
I

nun

tiderl

El Ka ruk. UY'Il 81dunnek
nra-

nllod&n bLn!] {l1a.1l Fevzl \'t;nl eJe

ir II.. - afer.u

:!on. .I'di

bululUllilkt.:!
:!ilClkl:lnnll1

A ,It. ) (}lfinlogill1.
klS:l.

nll ... nmie al:lkofi'£i

n~ldi bi'ji
iual bir

bir

g~il'nlcO!: kin H:aff!D:lh komnnt!C). 11l['lll1n Na1:J,l~ • JOe.nhl - 'rulknI.W
A. ~l;I
UI.'W"1It1l~ IJIZDll:_l 11

rl::in

,(lnnl

kHd'"

mu

~'&l fa

k:

d,vll.dI

rlm!:!kt <IL r.
BI,J~'l K\!tlU·"~ yaywl ..HnLl r£:8-

o-l.wR l),'llunduldnTl L-iUlinln1i"kle. . Iiir, Kl.ldtll!t ~;,. rub hU..utO lutala· rlllin nLt'rkeEi oldu~unu 1 r1 _,~-

I !;:en.lel'd8 '/at1edilen tm<J.m Yah· lek hfl"tallkTan hai\1:a.lanan ~'- I ra''ftltl o!lunun b~keflt SallaYl ,'a. s.akatl:::maJI i~iler hakkllida-, l!;til"dat ettigi \'!III kendh,iltin Ye-I Iti ilzu·Klen:te ~'arth[', ButLi[l hl1 tu.zi.ikl~r ba:m·Jaa· m<tn hU.ki.imd~l ilin edildigini dtktal1 smu'U Da;'.J:~t.lrca l!loeebiklimlfrkt.ei3ir, :,iR. illi ': Jenec<:'H \'e uygulallms"ll1;'1 b:l.JlDaha oncJ k(ll1di6illi Yeffielll -l - bUd Ino U IJ llU'umllli bir 1anacali:tlr, TU;diklel'il1 :h:l~IJ'l9n· Krah Ban ed!;!J1 ~j.bdUllll.ll El"'~ka.nll'1.t'Ot iiQ'!,'1l1 {l1itk ;rup'nlilkla I'IHlI!'IlIHI.'l l:iill-cok iilemlekeotIerln zlr'ln, baUl bakallinrite berabu Uill alhll1\ ~lnll.roJ', .'·lli1<1iI~ ~u:l!Jcl me:\~.&llD. tl ~hzdel1 gedrile.,or, luerindl!l' I.ir Ii tt' 1:1I;:~:Ioill'. te'Vl~il tJlum:hl~u da hild\rilrn 'k. re'k yaDllan t~dibe]el'll q l11tJ· ted it', GYmrlllk ye 'l'@'kt'l B:Jb:anl ilIhf:'lde ediJDli~tir, s:m g ll't!i'CUer lUI II le:ri 9..' E:.t, rolllmuf.. ihl"BI:I 'l'1lI fiCD Pi' roderr'.! lei di} orr. 180 1(- ,,-e IlIJnlnr~n ~Wllrii.gUniID h_jZ y~iny:Jigl i,ler; ~Ik \ mldill iiurlm:1en 113:fhll~1', t rill I 'hir tiiJdij hllkiki O]:.I.nIk: hatt yll13':';.1,I" nylull' g~~mo· o~n:,uill<"hild~ lIIi ~ 1:11 II I(''1't'1 .-\olc:J.L'a, 1~ IHU~llsi I Tu~a", !:e b:a~h,~ 01": ~It hit"" .'fok. Irnlilbir i "i m"tzall mn·:lllU oLlIu, ''(In- ret BakJ.llllg111da ilgili dau'e 'hdt'lu. 1U1HJtl'!u"pllllJ ,;iH~, N!'o ~ t nL"I:)·ull pl'rne~ilE' i:irtiildlJ .. ba§J.;anl8.fL DLCgiin Tical'ii!t, Baka~ti Enl 1.' ,Ii k iZ nl1~ N~t'Qt] Er!l~I'I1 h9k ... Im~' u I nmm bll!".lq'IILlgmda yel1ll;llr top in llb ya prnl~li!l'diJ', ;j ilW rli..1.dll,Tl::.o.o ~el!.'.a ~lmdJi Eh~nIHl'kr:d P:&d~ II[)~ ",i. o'1'pla 11tid::.. et, pant1l k j h L'Bel D'H let Den'z \'@ lJt)l\h,~·tJll'an n!'t di\'9nl di.h,iuel rl" lirn"'QI Ti1iibll~,:.l.a !Jl"~.. tl 'n Iler-ih~rre. 're "Ii'ytiltyagl k[Jnuhn iizerin· bLlhmall bir 'l.iftdl",t-' i, hir D~BaknniJg-m rinde ~etir ' I("ri Uste~1 omlil"f,lt "P.arti Inh:' 'kili it d~ de gOl'li~Ulmii§ti.i!". l hillde p. r- bu hUf'lm..a YlIkmdo. !;ok mUhim. • t'tmi. ,1i:rt", OHlin rek: h:Ul (' U';:UrJ.Dt o~'lentid'n ihl'O(' h.:II'::m .. L'rmb, i bn:;n ks :l ria [' alaeatL Stern ~~te~ rngilh; mek eJil, NecDti 11;,1.\ ""i'!l·l't dll.ll.lIlnUi !Ii', ,.."..."..._..,~ llnif~rma I t dnIi1l:t.. idl'eor, ~'il, Ihll. r'iu-ti~i hiiku.lIll"U~riGUVENb1+C IIION5EYI l'Op~" NTISII iii it iLlmre tot r:nmn kuf'hau IIII r. TE Hli FlE!:!i;.!..D i Hllini ['run Llilt-dlg, kml.uTi Lond.m- 15 (R OJ \'0} - s~ Illl.h:J; :ka r- D 1Il0krRtl r ~~'ziili.i:lo"lr t1.iye il'~II flfu tin 91i"el(' ~U ogg rtI ill~h: "ill'" II, jJ .llet rh.' IUiJkm ~!il.r rilt. olm~!k o;nrtHf'" linn' ~~\'L·Cc.e- 'LJ tlr.lan IE.U~·M o d~, ~erhe'l.l· k.ur.... liln!k T'j]rti"~nil !l.irnnu. lLk kol'l.1C.yl lOp 11'.tll!ll ~ IlTLfiIl leW, l.-eni ;l0011 f11Llrnl~t.!r,

kre,,!er

mekte ~eri kahmlall llfl milta· laa la.l'l allnms-Ii; l.i~..ere ilgHi t"'l"e gOlHl~l'illt1iif buJunrnakl..arul' .. liaZlrlanan tiizi.ikLel' ra..'"n<h e-mzlkli kadmi3rJo l1iI11~,:resi ve
h:1kkmda.ki hi..ilk met:l-

'i1r'.....
"~;3
kilbul I"ll!l rl."i iriAl' Jddlflilu

lIu

1,Ij.dlj'tl~,

Il1l!rkl!"l

ellnl)lolc.l!1t ml, rcdLl'!nll~"~" II n"," h3le!i1 o;!c!U!li.I~rmI1... 1m Stullere

h III"rllll 1111?. , . 011111~ll

It,iIIllIl Pi i.I"'.J11 ~.DI

"erlle~'"
III IlIilr.eli:rl
IIIIU!!

mV5~ I
III ...hLliI"

l;4!'IIil'liiI.or, 1m Irun

fYlstol!1Umdltll dl'rfMf

;11<3rllll.

IIami mlr""i,(I~1
~,I~ki~r. ["ann
([.co

OJ,

"._11".

!J,1,j riioLl' ".1nlt~U lf1l:;lllt'~ TilI11
J

GDi'UI "Ill ~ LIIf,

"il'ldillil

Inl1ll1!niifl ~ ~I.
MInH

i I~ hlol!r. lull I an JI1.ili"1;)m id'''fet~l', oiJIIUlltrloln
mll)liu.l .. r:t W.lr.n l5IoIIdikleri II ","I.an n:okdl

i ~jli.
"'1

IIV=IIIII. ,..:m 1'.11
1'"1

".lip: 111,;!ik I~ID, mlir.ifiil L.u.fk.
bll

!till'"

eodl e Ii!!!l1i8

A~,,1.I11 1(,1I\,n.151,

nt'h .....\IoIIl II

jjill!~,~jnl

~~ III ril ..~ Ue illy .. kJ.r~r Itm ;)o1r111,llf
mild 11[111 ~I!ltll, 'n;llll
Ph ....

itlll

ru.lii i""foII'rr~"U, pek ~HLjlkl~rI ""'iILon i J~ I ~t'''1i fII:! en "'iIl! lle~lrllll ~lil', f:awlii)'ol' 1<" !1;!Utnl 1~11,'I:l~1 'rl:=:
~D_P;,]"'I~sue "UIo~j!ICI:-D.
IlIolIn

I~"III;U

s~ ... i}i",

IIJ.::!r!'

t.rdUlnln I'lIn,

liuil\all~.
111"111

~"l~

1:lI11)1i<11\lfa

Ililjjil!

fIli~ 1l~II~m;],lo.l~dor, ek 111",10 l Lblk.. $ckllnll:

G;l!l~lilll n1.-hU,.
ma.halil
1t1.ill\oll!rlllll

Q.ii

go

i«ul'1I!

Idcn 'II lilef II. 111311'LII iu II""

mek

tlnllfdol tcdri~i nolJl~IJ
11i'l'i!

at

Ill..ln.:l'11

IJj,j]HI.rin,

IIJ3

...... w.r~.~~__,.sJI!P~~_..

-II" (lr-rc;:>lal
~dIUl'

--

o

...... -----

...... --

........ --------

"""""""'''''''''' '''''''' --------- ---------J
'w·¥'!lL.rl DI:I Iltl!lh IIH1'i' JJftm etlYll.lilerdlr Anm lcr.ml'.ltIil;ILld!J. lIa' m~lhtelLt B .. KrlnLtkJ nl[l , tI.II~r;u.6r I:u.l("rl.. koJlorii",rell~r d{ 8~t:'\' llt..lUll

nter
lLmledlrler
rHlnlm

h

_I
-

,

Su
<on

eerullel~r

slr~"mdll ;!Iur'llt!o!

f'f&~_"~'
p.l,}tl:u
UI;',Hl L1~litln

yiizuodea i~lene'n cinayet
Bir meZaTeJ.
Ankal'a,

bi r 1~1oII b
11l~lnlil"~.11I II dlr Ill;!kl.-"11I1i1i1 saliillllytil
nUl'll Llrll1;)

v:ulililll!
rlnl

IIami I
h:l"~"IOjf", bolntjol" ior n...l_. l
~.(111~1o.,
~@"

ld;u~dCi1

Jell. 111,1I1i1111

!iilk Sill"l
l<lh,uU
!iUD.

d

bir mel.arc~yl oldiirdu

diger

III! 1':1I~I\iklt "II

raimfl>!:n hJii&. Iup £"ine~InCl
1I.Illi1le III", Jilt!I,

\1:1(11011 !/~r~1

II mil III 01 r UI VI r lilHrrll'1 toe a 0I!.elUI1I' II III'" ~Cb .. 11 01.:1(;,1<.' error
0:1-

rel"lf

etl
\'tlFi

'lik .. ~of!k k.b!llollltil.J\

lLt[111dml,I(I,l'

mI. ttl y", blln~l,;jsw..
edHJljP<l.

E~r..rb~rliJI: ilih'i [)r<h1ya m.~nIlLlb mu.b. l II Llrllklo l'il1 naelol. lh:\f~ket c...,;;1 I ul
L hit

lI:! r::1llDclu

[I,

~ert"k b'r}; '!i 8:1n vab alm,~l:lrdlr
Blr

t za t'Tllldb.

ceo-

gliJ'lHl:'ml~ltL'dlt ,~ f}!I.1t F 0 lilt! li,J!'",rollli.:l1'" mJdI bi".ndf!! rd'.1!I' -'1ilI"!,~iIII
Mrl

il rnetl'(' 1I1l. )'" t1it;l.Ilr z rtl.r ,.[ A.J
1

I;i]nn Sir

b\l

Ql;lf"

d.ll

h:d

e

<'~"ll :!I!,iJl~ ~ LlJlILTnl~

bu

un

d~

tlJ'i:;r:Lr

*

L )mlr(1

-

1I"l1~Cfl)lY"~clifI.
t;lkElll ).III-"If11

TUo'

UmUlllLlg

Jl1.111k!ladlyl@ ruwa,
Ill"

e td nlz ordulo..n. _ 1 ,rilr,

rl
~.

G:"-

Ore ciler
in,

llral!I.'!"fiU

I"lJ.... ll"ulllflt/ll Sl~'l1l"n' I m lIornli:J.S1 h:lk (iIl)\) k]nd.rt 111 lUlll Obll\ l(j 1 f'ilm' lin]" In~ln~ lml .. InLh'n JlrortM~r Oll if Luddr - Lr)kfilrniJ U\tliIlcU f.o.nt! dUn liki:. m Utlttlc:inl'l o;jo·d. nuILrttU:!.l'~1 mm r h 11b 51'1. lnt.J't' .:;!'lm.l~tlr I1g.lLl II ul Ru!!!YQ.nln

1 t.em

1 airIer

Iltr~t1l!'rln~1l

edllt'Cfit

*

Ir l~Jtlm

(f1.A .. )

lWmi

rill lin n \. rib dn tlf,

tkPllhl'"lll

b~r ~~t1~la tati
_
I •

IllCmereYI: ~oJl,jerl n ('tc; liZ re deplll.lT[Ul bulUllIJ O~fI Irlb .... 1 lip I U'liwtllld,i!' 1 1M le.s ho.rab QllllU tu( Ii.

)

Anb.1 rl, 15 (liUilUIiI~~ - ~ .l~\~rlede toplanacak clan hEl'b I'Ll!" me kOnitll'iHll!lJUI. TlIrkiye 0.din B, Nec1uedd1n Shtdal..·lD 1)(1.. H: JIll mo bir qeyl:t kFltlJa.. ollk II, Hevete U (leal'll 11I.:4Ieh'- i.e H ~Ih d Em\'I;: B~ln el....'i Y I

Mom

I.iClulb" .. ·1.Il~l1.

lrt'L:r1..till

1c1utlrrill = S,II&ILIlt'r, 'undeJl IItme a~l1lu LI (lottlll\ na IJNlnl;! 1b.J..

*

:6rMu

(rll ~ft!"hklulii! Wli?

ben bUflH."'CCgun dr· rnUlla~ayi!. b:."ll1l1l .180 " blli .!l11ll'''~U. t:l'nliuyi biri,,1 b!l'Qmd:lI1

15 I HWlusil - DUll hu§cllwH koyilnde e~irLe nadil' r "tlHrUl' Dil" cino.yel olmlJ~hu'. Haber nJd.!limlza ,"ore H: 11!J. rUElli kilyiJndell1 Nwi IIcllmla biJ: ihtiy.u" en'ol:lkl Il.k~.(lm ec~lirle. !,f,d&'l ELmi~ "'e' erte!'L giiDii cenfl::>eRl koJdu'J.lirml.k il;l11 nu.z,ll'"llk· laf'li ba hHlml~tu', Cel~31. meflll"ll'" -elil iii Wj :rumJHl ko\'l.in 11!1 .larcllumda.ll FRik "_ V~ ) lehmel Sit" m Ii." i.i .' 11
bmen:ok'flill,

I'e hlr

!;urwi;l'h.hllllolislnl!

Imll"1l.Jrl,IUtrll'l8 hlln~d

~elo

".Jlml

-d)lllillor.rh! Ilu

< i)

!I'~.~"lfirl

l'liUI

hulo.ulo..

IlIlflllJ._II.!rOtIJ ~Jh:JI

'l'lIpJg;ll!.~Ir 1\l(:o;j!o

l;Jrl iLk!.~ Inlrlrr 1I.a1 lem
1';Il&a~11

tlL'~UI!I~lrcd. IOIlurs,fi
p

.51511;1!11.1 laUHII.IDlitn

I ull,hilloo"',llo1l,'

se

m~~laln ~ok IiJjI i'l1uht('m"l (11{i1l111flU "O~l~!lTIl, 11'11eu ILhrl WH'I' f'! II\I~. Ur'

k, Dc~F' i" II kin 11LC'\'I'lIdI1", ~lfll!l bir \'~~'a lit. t'leSlI :l(o(Lra Lrhl'h:~~ eo fIj ltnlc- Imlt'll ill dl1je ~l rr.('1i.t~Cl1 tl!!t, Sun" Inlllmb11 .\'~rj,j, Hu yQ 1(1..
luuu

dlil"e L'i :l_Y"1Ii k In 11 ndon (['liil}tl rm e· ge bll'jh~l!lll'ill~,j}I', etl.ufwki CIi'II1aat 0.-:1,'11 glmu!}5e de kll\'go.Cl~ ia rl !l ~'IHlm.il!iJl \'j,l Ilu j;l J nJlll lmydi' 11m d 1ll111; \ e ,rerdeJl
hillP irell!l{
HlaJi I)it, lUI'

F lik

kt'l:jJ

CC"UIt

.....I '

...Ihri.u, l.is~ \
,u.m

'ri Said pa~

bug'u",
olacak

tilt. Ja~JQn O(1il, Cln'H
",:1"1

\

I\HI'

,d~
It'"d

LI bl
Lrll~dr~

..t,

. ydt·oiilll\c
f.

b kl1IdJltl lar,ITl It .;11

ku.b

[{lldr1

K

r!il,08rn!n{l~lu §!U\ ..

*

It.tilt. ~eu,gh.i,ir: v
rlL'

tc-rflklu' II: .. r dl ..
f

t8gJ

lil'l~

I'Ihl .. d hi! n

de 11t:]~Hn d.lt'l' !lla IIH Letlkil ede.c"k ga! teeiLer hmti.z beW de~tldi!. H Uk Uh! LLu cu h U Ufit j hltanbut ga I l Ile:llle~inin lIJlijtal Ima I kuwet I mllh· tm ' I te bu ~t.:rl )'11
4:;

buh,l'ru,tukla

~Ier

'e~!lk

nJIT!lll • ,-\Ii

tl(ll,;#:J

dl!'l JIU l olmjj~tllr .. KatiR "J t'\'t I:' .mdlH·tlenClnra ~~lll!"n tl·_il1T1 cdilmf tiro

,'ar'anm

ila

mll?%n [c]

lHW-

Om

U I"tak

Mudanyada
)

"'.-._-""'1"'---_............ --.. ---_.....-

--

nlttr b bi: d. T on 01 lobi tme.ren mltf.ri ad D II lrmll VI: d' n k Yld tav Iraan ba kill bir iey degi lelir. 81111 !!II b bden m • or,1 t tnchg' bu t: irl alan" b~r till' lin D reI Ii C :ne clO .. IY~ .IIo,ln b~, ihul"J,'"'l' t i liy tanln kwrtl:1TIlIilEl.k III dliliY. ,u2;iln III! b<lin~] :;ag lam!l: IIH yapJpn bu .9IJJhte'f rllgL milm!dln olac gUll lIi:i1~ ill1 ~ ker halde bir hl'lyal mah!'luHiI CII,hn n
B\lgun

Ba ldu oldufru

l

Odlmll'l, (JUn; II At,'." y~r) Ccnnt't rnl 11 mlzln b~l' llCll.'9!1l L I!:~r O! g,.~ 11m 11 hiirln1D n,tJ bil' Hilz.ollik. v" UYl'l b ".imtll1l tawntiJl iU'H bh._r rnrad~,I]iml gllrih·I1i' ..

CU1.o.l

Vol! 11I~:r

La~.und n

fnlrri<elE alO1'1 hmlrd·n 4~

ri hru't'ket (d!m ([JcL-mill) tr .ine Alaa.lloftk I£taBYOiIU R,ta n bind in'. Ho.1"if!lIfpl !.;r]o(!Ji ~n. kendi • au glJ.zdl~i IIlOJrnl ~ 1-1' 1{O klltU III iat. ycmfnd l'u] U hl~" dill -n lOon uiQ~' f! C nip Yalnlz umunl.l Il1kJir a,qUIl{f" te.n mi d;d',Ul. Z!l.rnrct! rre d Li!l,1lr'!lJ.1 mUf o!m~llm 'I'~n1jlt~ JtI~lda IflI Mil: tn:,oll de. ctummiyeUe ~NLfe~ eLm,!!: I.-.tniflm Benlm KoruUViI,tl.l'l'W'IL U ytnhn!n ~!,[ik6ek)Up kllml:;u't:ln red..
[II nU 'Il0l
II

bl rln do~ rn Od mil:! i~tnsl on
liIlL:rill,

JDojTu bl r otdo a,.Jim,
EDii' Qlm3.l'l bu giJM)

il.a

!'t bab o. b;'lyt GM?

dedHJlleil.
D.r

anrum a,

Konlerva.h~

-

iiL1'1 bL!' UnSUl c;\mlU'l~tfml g l;e saadeLUn BeJ'e[[end~nln DUkJnl da r·r 17.blr tevecil-lih e-~Lterml!jl bu l'l.lTllma.<;mdan dl·"H: hlll'o,l:tL Labltl. kl\t komi, 'oL'lltlrl iQlulefJTHlk mfICI!UlriyeLI Ibd1i.s. edc cek IlII.dar Ie]'. r;IIlIQfen ha'l'I\Ya. .blr Mtlr.1:" "I'e.II'"DU'k arl.u~lin.d~Ll IJeri g£:lml~Il'. i1,~ ID. barta btl l~:l:i.it:UIljtUa b-enlm yilziIm den tev...Jrld etrnemls: !ad.!lce _' I blr" Bt! 01 l.L~urudnr.

~1].U>,OruZ. Ikl !I1I"OlI:I 01£1u1l(:0I; gilzd vc rlv ri I binala.r. Cadddllr KI men [;11un ). fer knza! (dal! lvi. _ Car. Iron k ndM'1Z.•

mllya bEl,l3ll1.dJm, Esk1 hHnFlY'Jfldo!Il,

kU{;iik. 'IIir p..rli.. };I:r.umdl'l. dlak lill] r, kahv,'. oEt!' fuu !:l1~kRi.Jlla.r, li.uhVfl, ,ltd hl::r &lIn1J11jI, Kiit;Uk bil' binadl'l. F..mnl ),et Il.mlr1igi levi !I."~ gQUl WI'Iyll:r. IUraz Il[m:loe.• Ht:i eaml, .. Bih iJ Cami, K~h;:Uk ('ami, un' mi~ali ft lbeIuletid~1. Bu· de "!lId ca

In - u-

IJUan

Iliillmekledi, 11k•.. EtrnfLDa leT (;evr:l.lmlJ:l ..

0;

Yrn hlr mf",V • n,.iHi ticaretnan -

:n.o~JU)I:.!I! 1'.. ll>inem!l, ve ,. rm d~aliL. _ Ark&. ~k:J. lur kaza clii kh. yazlh!lIu"lE'r ,.~ Jld):iltll.han~ •. Biro HIil.rldo "idllln'~ hihii.k 1m'

mi!yd.an

Vol! ~z.e] 'Ii,

),Oll, CtObU6

Q1r !jQ~' .. K:J.m· Ctlo dlllmk rnnbajl],

,de gil~! bina ..
Halkevi,
HB.!lil Kurllmo

All. i.itede, IlU) uk bir Pflr~;. i~iu-

HaJli Partisl \ 11 Tun, I:lln.lflJd.IZ". It IfIda :nelOOl}'~, j~n~!H1"frla I umandan1iIf:l v@ hit ii1ri aai", bin !'I]". Bu IlIltidr:ClIk llalfl1l1dn: gtizel ve m "}

lIlr bina ...
~l1i~dir.

B1JrtlSI

da iovni ls-mn n

,el'lifi i51nR) I)n,:lan sonra

v t Or

C;am Tom ug

fa

:9 u Ilij:U Gerl iz
.0:

t .t:;• ijLlmB I LtBaJ." ,rliz ' oillp knmyon J41r ll~ d.!1I1'l n,

P3.rti hsJ.Lm:de 00_ • (omrugu

',i,':; II sa'biylc

L[

15

gilndih',

A!::)k artirma

surenl

2u. Mart. I!H.S t;ai M ]1) de G.;diz 3. UIlCii. nmdill 1Yuku:n111l ~br.

ti::lt:;l' !;wigi

~i;,.a

eimli )'auh 'iO:'Im IOmrup ,~I

t.ti,...
r.. •
Ifl.,i

l:I&bibl

ill, OI!M"'LEl]ith"A'h\eoQ,~1U YMi 1,1 -~, rlila. ido. Uiidliril~ DI do:lHiI "fu 0II'II'11'11 IlbllnlliilhH~Jil;,anHi

AThl "lJIAp

.I\u,ldlt"l

1at:

",cm;

.1 ~

Talil}li:'l-:in

hilllM'Ih

IkOmiSYOrul mill,~,

halo giinun.t1e LliLJ:I.

e\·"lKJ

JIlIl!'.h

asrn Te knisye Birligini[l C;ayl

0,00
I!IIJM

MAnKA
m/m.
0,08

Go~na'r ve C;a
0,10 m/m
hln

rugu
',""

89.tlc:ek[l.J]].

omA.JI1rif mnrt IF,.OOJ:,U

lJatil n.ltik ti ml!lrill(llio Tiirkive GeIlIZ'I .IUm!V'IU

TI:KA.!7

vt
Hakikl rngmz m~n~9Ii SU ge~mBz T ~ENe K01
N'1"l5U.

r
AiI'gdl N:I, 61
iJl of:)

1$

fllr;' AKIAKI

n
Clnll r:;'lkntl' 1'IlUlnol! .3 Fla, 11.1'. Kf.
l.;J,W

CeifI.L bey hen ND,.39 ~titall,bul

:II"'.
" -

P. RDEStJLER

1 :.I ::l

...
!II

~

"~.IUS
~lfJj]J

·Il O!ti

35
r

iradl
JJ -

5 7
11

'"

)

~

Ss.h,JI'Dt!
Dikl"dM!,ItUI

rrm'LlJ)yerdiT
KAl-YON
Han

.. .,
;>

!II IJ~' WV lU;t 11

ZT.

I

35,Oz,&

.
l-

,.

I>

j;

..,

;J

,

,
'I'

~ ~ :~• ~ • ~ :lo
I I

~
'I'

~
).

,.
)

l.'I :It
JJ

,

2'1

~

,.
)
J;

21
If)

ABDURRAHMAN

12

::',) lJ

$irketind n:
kOTlg-rc:s.' :U..3.El'18!g1l gihlti IIIl.llt 1(J da A!lkll.f'il I.:n,j(l(~ KII)'"il hrmmds. !j.~rlcetimi:rlnid'1H! merkniDde loplrlnnoo..(ilfi· 11011 hl~8!"t1!Ir~ul.,ml~"" rolkrLnllekl mu~'al,kat hi:1~ lII'!!IIf!llc"rile birllkl.:l nlUa~'p;!I1!;iin. V~ lI.IraUe hOZLr bUl\lOlnll.llln i.I€ln Dh.lllur. GtiNJ.)EJ.f: 1 ~ y.uu,=Um kUnllu v(! m~raklb raporl. nID olnmma:i1. D _ Senelik bil~nL:ont1n (llmnWlJ.Bl 't.'e yi;'ln.eUm kurululllli'll tb I, Mil.;J.detl~riblt'n lIHIl Um ,kurulll U'~I~r1Jlln ImJ, IV - Mll faklbl e r ueim1!.
RO(JporolHimLl!:lll SIlnelHt

SlAi~Qrr. H Qm a fJl
l'enl

'"

...
)(01,

_.
~'''"'

~
TOtlli Ill.

'1

,
j;

N ,rr!liJ'_:
MUPA
1'l:'ul.!lwla ";<11 1".1, I ,n 'Ole .. I"" ",~I IIr, til" A. tlh:.1;11 .. h"'~l!l·.
IIlh .ltl

.ro

Q!ya 011 dl -kll.~

ah

I)

ete,d

,Ai:? C ~~<lQII- larld.mJnn

m-

",yan

(;1j(~n]R~1
13
SQ..

~ft,f

ttl I- ~ l".IIL1rlll1<l,

•• 'J9 fl,r.","L'L !'.'JI01 "" l.tif_

I

<II

d.. I\"l
II I',

gazcit'JlI.L1

YJ.!IIldll 'lI11rtJ. Glt bd g(lZ!lteyJ, tallslp

;e mi.lhllI1lflJ~D, 1dM'l!.

r-uleb.illr.
,j -

.! -

fluQ& [lui" '''fll'
1.10.1 il"rin lollirh

fl"', Or Ello -..;
{ 1;'

I.'e."


lIi_

a

rod ..
11111111.11 .. WY

IW

i",.

I'

L!.:irl

01· toJrlll I

lc

I ~ ibul
"(" 11111

I

d
b~~ IIDnUlIH''ii,' I'<lm rlan

h
1 Ineld )
Ibnl!;

em

(l'l:~~trar] I hrr I
,dlldl.

l'
n ut ~ u

1'1'11'"''11;1,

11 [t' !Hili

JUII'I ilt son lhrac IQnLrl:H~nll. I. l2 '1', mmu2: h:t!~, H'!'I£J,m~~~ "Il' c. H P n in I r~I.:~111 s bull LID,,:'11 lUI. B::I~, 1", M('nd~~::! vc "0 riJ II.l, be Inrl,'~1 ~I D. P. nin Anniyml I 1111, • IiI.jI1("r ve L, nllit1 edenlcII f',ll,d, I 11,1.,."..1 ba. ladrlnr, Bu-, I, II I ! ml I ~iulilk .I'ldn~al'l It.: _ I II (IJr r,

vazgr ·jlm WI l "ii gilTl I l'R rk."]ll~ dtilia 1. r; \'! of'CIll{hl('r. Bu ~_17.1 d ktlr~IS "I I ben de ,ltl rl a<lll lIIlla umurni 1 'l
: ct ii:>;.ahpndnn lstifn ("Him.

R Igyr n P, - hai lln;ura

.1.1, ~

olmu~tu~· ~.,. [htibt p!'lrll~ item' lui d J1 &:'r~cak kadar' k lWl:,.. BU~1l ) l.i tl,', di e 11 J{(! II IU oner ue Ii .;... II.I.l n!' I,.;: TTIl""'"I;?sifli r, II ti I ilfl Kiirl'U]Iot'm gururu lie. ~l, nd re ill I!i~ iii; t myununa olnn I I jbt"liim ill" DlI HI', E mm d D. _ dl~Lflct~ bir Il'llrti 1111 , -Irn hu.kkm. i
il "ii\'1I
[U

Lu

I~\I "':.lh~m

rnaje

"l~'

II ,I lIu' Inlld n Ill:: r Ltl . '~'J 'I ~!I:nl'1"llwhi Di..in dB 'l'1I1liulI I .Ankal'a. 1J [HU5lISi) ~.ITLQknt Parti gel'u;:1l\Jur~ l!unl" iu bllgutl de ""abahle~'il'l v og-

verdigi
(H.a.,!turaIl 1 iut glS:. saver,
IUflIDll~tu[", !']I:!)

ni p a r t i ayialan
ve l:I\"uKatlll"'! hu,

Y lice Divanwn oturum nda TarIm Ba aru sahi olarak dinle di

P,

Profe
gt

Bu semimi aile t slant) m a. ilk :!';O2! ,oyliyen Ball) b iy;,lfett

e.

Jo;

(U.~~rnrl 1 indtl"l )'1kmak: icin baz: Fanlij et-

Cl'

.or Ha!'im
S8.VI.:1

e w,' iyetini belirtcrek: .. ,,_ Ge-;:~D.seneki
----....-....

lara

ve a\"l,IkaU etmls, eu ge"en-u h rule y
Bali:
_

bulunan

Refet H 1
B
3.,

nla:

Illd.

bulundugunu"
BI1

ll\l~ust:ill ne d

Ii\'a~' 'tlel'i
l·"'~-

v .f( '" lim. Al rranyalllll muazz till 1.J brlDJ t:.illllf ,tmesi v bir d h .1 hI! &11"1\ du§mly :otllild. llU'~ otunmasuu emredcr, Ful:at r\d!.twt ve ~n(! In,~ aklitlll,-l][ vc 5''' 'bqtlkir m m Jlnrafrrruzdn 1'1 g1.ll.,ilcu biiyi1J;. HI' l' p~I dmr ks.tt~ WICI] do. 1:"1'11 1 I:'kh:I.H,. Bi;:: .\lm~!1.rll~.11 Na , l\"ji:;:min i.t~lur.de (I]ar~1 .. ik IJ!ltlbbl ('tmi'· ,II· ,uNiC(_' "~ll.\i(!
r~ Lin I '-o("l·iYl',ru7 A,,·

~UZW1 toplanu yOllml. ll'. illl tupla tlhtrda ne gBri,i iildilgti haitian biY'Be. '0)' enmemekI.e i~e tI.t ccli grubundan yetkill bil Z til dun aksam yapdla!;:lklaIimrun ve meetis cru-

ledcn

son ~, elrnak

iizere

lki

'iJunu.n onder.lignu yapan

gl

~Zl

arauuzdun I:.11 k ,,, lInk~tl 1 gl Til DR~h

n,·(i.·.. df'ii:;mcdi.
!l()1'I1":\.

(j.ll'n ..kler t.aknr ;,. ni bir 11th·

gtmJr.de de Arlalet
_11.._."

t l-

-~..;;;;;L..;_;.

I

zcl,nde

('all"'llgmL bel.rtmi di, J§te Adal1;i!lirniz bu iki

surla t-: celli elm c:kte HiLkim ,'e avukatlar
rna

1;

Ul'-I

~eh!"i,mb:.de urnum] intiba in li~iflH bit tnkirn f '[h.k~W:Ja ' bn hasina on elsa i5nii.mi.izdeki giill[~H de almacak tl321 Z:::Lrilri t@{lbirlE:'rll' hall~ilel.:li!'gi merke zindedh-, igcr laraftA.11 kuru anak etau ii'\junc-u pal"ti traftnda ~-... rfolunan f:aalivet :SoIkl t m .-k(' .ni 'r:ll,J,g:'imlenle Istanbul'a nakl tmlsdlr; BII partive baZJ H:dk Partili "ljJ1f;tvekHl nom de i.~li, II; edeee k leI""i ha J.:klntiB, I'Intlk
p~ Lj",i 'rnahfillelilldt' e:delllL !lillli-

:r.&vatm durumla run inc elendig:i tamhtn edilmektedir.

lLimot

~yan

editmcktealr,

sa

hak ve adaletln t"C:E.l J dir D ·m-_· 'ie baronun dertleru "', I kal ihti 'aClrId n i1Jah"einu" it'. Daha sonra lob:t. alan '~et Baksru $il1aEi D "]"in de:
c-

~.kli

C;

ba~.k<l di;l olsa,

I-malr-

D. 1', d" b:!i!;lgost~ren son b&-

cl.i8e ve 'kayn9~ma]allD, ~hriJniz deki akisleei hale!l devam etIn edlir. ~t"brllt!iz U lert.i"'ilUdll' ,B}lI' lir n TIJ']llOLlrlt'I zinde, saat 17 de, )'in fevlrnJa de btr t(lp!a.ntl y:f!pJI.nu;tu- Top l antl!,"8. iJ ba~kaJJH A bdUl"1."abman Munjb Berkan riyasll"l etm.l§tir: . To anlI, fastllllllZ, dart s.'l!l,~ devam I!'tn1i!S \Te h9.1"3retli Clii~!!.kere!ef'(~ S hue oLm\1~ ur. D. P. 1s bill t kllAtmdll "er ye "aki' 0 an i lira hidiscreFi etrnfUl!h, UIun DO''hI mtinnk1'l~lhll c:ereYlln e-tugi de l;j\.'avet e.,"lill1lektedi'l!' • -

Di.i~, D. P. lstanhul

n merke-

Ister iddia,

j"lle.t

m

kim kumaktrr, Yar!:1~ ve SQ'- 11<l.11ml2 OHllU. I t'lj da .nizallll l~... ve h §ahl.sl:~r'n n1.irnyt.'lIf'1 ini ,)'
• :l V<:

r3.a yelll1de olahm, [aye-nm: bilk ve adakte hismet, ·t.f.in~"LiI ha-

_,i. ".3np.

V371f..,.

'''El

me. I "

ni Ut$1l'lar H hf.l..kkil ,Yeti.lle gfdll

InreHe

<.;in d'i:
Ihll\'·

Ii\"tIka.lla I 111

(' '\'nn'lbL,

D,~mitrof anS1ZIb Moskol'aya ,gitti
iktiMt 're il'l!iaat bakaw If' tan KeJtletlo,', ia e \' ticare-t baJral'U Krl2',;tp Dovbrov i!l1irik
]f

tunw

11 ~[I('idd

elmekt dar.
m ikdar

n"lll!!J vir de ikabhna.lt:~.

.ir, Hcyete ay.· f'8

bir

Te!felk k fir
OliltTUi ill) bW(!ri <ll·n.n t~ilr ~ k«IlIl. AI" ,-,tliUrnlll!, ...

S.lUH

JlJ.ij_"U~·11l

£("DtiZ~

me f'II!limln~

Liual i~lini.l,
[:)al'la~

I!OIl'D tt'lgTUfbl.

!lCdllil:'JrnIZl

,_ _

DOKTOR

"'

f

rmr

dOBt, EI IIrk!nlqlli.nDrJ JIft-StalISl C.9!1f1!1mda biiyiJk yan;llrn. larlnl .e-sirgeml n .l<1} lIi \'~ m Ik: ail(' llokt.clrllmllz MIJ'Mnctl KCtmll ,lklll'l!! ~ _1\ rl l(-. kk,lr', !JIIJ IJ:k ri.c'IIJ'IHZ f'lI I'li a!dl1thllld;w H'a~d nlain tmln ... hi I I 1"1 a 1 .-i..t.
j

A -- ISTANBUL _....lZMIR

A
uutaza Ian DevlIm

o

ADANA

VE ATiNA M YDANLARI

u

A

DAKi

Et'Jlekledl,..

/{,,. Tilr,"'- iMliat
.-

E
8(~yah81B
rulBTlflUZ

Te

lie t Alma k J("I

.IlIr;nizdedlr

I

u (In uen ta
••

.tm e
MOSTES_A G

'~

z

GORULMEMis

SES K

9 LAMEIALI

o·tosX MO'DEl
Bu yc:pytr:ri 'radymmn se.;kio·m 1.1.ytUfrl bqka bi~bilr aluzede bulunam.ftz. Nllektm ,. beyazJ&ldml," taUt
mahun reugi

,g RCA

(Go."J.z lambas~ d~rl I J 6 d 8:1 era R'Itli I fI kUla dllfeatarda 3 IB'l'lf,~etilm,i,$ band (8A N D..SPR E.AO) IN PU'DU"
Ilmbasl

,.o,io

ve tnee haUan tle. b - radyo ,vln1zlD
tse, Ulir6vlr . ednetm~yecck

en m'us1,esna sUs1l olacakbr Se§~I[1tn kuvve' ve DeUl~ k.ad ar fevkalitdedlr. Bu

k,alUeshtl llakkiyle Lakdir edl'rbl1mt'k i'lin ona dtnh:Dlek §arlbr. En SOn le~nnk IcaUardan raydalanan ve til modern ze\'k telikJdshu: uygun ohm bu )Ok, RCA radyo!QI
e1bJ1zm
I~I
~OJl

• Cihazm ,. be~azla.111m." mahun L' .ijahIJlt ne eon dentCEI' mcilerfl ve

l'iltGlDiII'II1e Glk", (5, Val) • MUSIHiy. If! mi br ortksauruu z e n I' in IIII II e 8 ~, e t U r e rt bOy 0 k eli &.lll k 0 Dar hl!lr .~_Jd
rengf,
litif

061

~IEmln

m

',. ~Elza( ~~m~n

\J..~ rc
is

UI

fl1QlI.I.dildl

..AL TffI SES ..

dereee mdskOJ1Descnl olsD1an dahllcvJudtrecc:kU ..

I'ia,tl 620 Lira,. 120 L' ras, Pe$i,n • Bakivesi;
I

i

a

\.

RCA'NIN
~

BIR

'HAIRh(AS~ DAHA

t"

~

l!lfn)lIdf. Ildisid'! !lq'.h.ul mun;!.am~ir .iihile

,et.li..

I't;ItJlcell.de fJty' ",.,It(. manAal1 'ell'l, mg'ga;allll'IMll III ,Iu rQ~lu l."tanbrJl til An&aN'l lJ,gg,i~'lmilfli ~UlllP'lJlljrl
'Idill!

lJIKIlA,T

ihlIt.,w""

"I!~

EDIG' Rad:r'Oillill

.dalf<t,t1~ j·ClJlI~..

'

en

Ib,ilumlurmlk

bi1o~~a:ijchm At bl~II'r~.!I11 fadyola' III deb
en

111:1' ia.lrl flii £1',

IImJ~'IJ[]id'"

'"

Hnit. S limb.l. RCA l.d~o!Ounlll lereddii'l d· med'cf' ten:lh cdiniz 8e~tri[li~1I11Z r.JdYI) plO liI'IIn I.flnl I!.i~e en nt:' r.e pi.l,uui.i£ tekildt. dinlct~l!k 0111111 bu rrDd~i;b;

t~mi~tir .

rlluktmmdil'll

1m Elektrl . Re'
~

101..151t Oluime)l'iI:llI prlt1k b Iru},lh

bllTul'llmaz. ~!. fl~.thll'.

BU~,

,.dYDEU bulun ,dOnya ~
ftJbaunn.1 Icmin.
UZUB

'1

clul.II bilmt1

IULrid

6i'LZ.IIII{ CdJ:d ..btal

.,l.A,Q B B.LS .. Til

rc
ABOR. TIJ...,.
BClQll
I•

v
_
~_HQ

rln

..
I

&JWI

Yazi oluyor Demokra ............ -..........,._Partiye
•• Aldog DUllllr IB.II'alcelli ~-====

11~1IICIl»

!I IoJl;dI:

-

I


.' !oMI'+! - _, I

'.I

••

I•• I'I ..N •••• I ••••••

I
lei

a
Sill']

cat

···~I

I

Tiirkige oe una tatun alma kararlar ·· az laTI III ·
I

nus
rana
Yen~ !iirkiilerde hem SterHnglc ihrac ed'ilece madde er heM b nlarm tevdh e~Hle'ceiI mr:11l1~ketler 'tasnife; tibi tUhddu ..
Anltar~ 1 Cf[u~u iJ .. 1.1· care - Bnkruu Mlli-hmllGi 1:'edin'l 'Ghnd" Pl bugUfl _;;;' .e c"'ll~r~ 'Iolerdif'ibf). atta ...e jilll!;le h~ t
!'t(lrl,llgloe ibr \:1ll8. mllil.y- ' :en iHl.dl{'T da ilin e rulluaille' ~'erdiiimiz madd~ll'r alt pl8.t~ rm--mh!.n biraz dan i· ~Iet, mek suretlle bunlara yen.i mad deh'r k tmLk imkil.rum buM.uk. SterlJJlgJe ibr-ac tra hisd alan. llIr pUJllIip iUdur: 10;: pi;f<J,,_,f\l~;qru%da fiilt te-lilClV i1Jlj'ill:ie meyd!itn~e}'mlt'meJr, ~. Jam. iM~irli m~ ply.ua.1a.rdil. yeo . r.lmici kiE~·Mtlilt'me ve saIl l'.Il ' 1~ISrimiri dar 1~m~ntRk. Ru Ill" lUl,ib.i1l renm bll' tarsJiUln steT DI 11 ;llincrn8. In u,de.
N!'

Sad k. Urklye hUk( Ira 0 r mu tall almadlg I~in a-r. an nettee e IlntoPl'e Cin, esmen r ve,Y zim e abul·'·bahi - evzu "egildir" dedi
TrumaalnJ
Pil.lia: fenn.!llI'llll

Amerikaft ongres.inde Bah .. AvnJp21 Bir'ligi
O.t.all.l-tlr
E;Ofi

soyleyecegi

16 111,.'.) !klncl

ka biiyiik bir ehemmiy'et atf.ediliyo . ugii, edilece k
~l,

in~d di:h ~l. i'.oziile-n ~~;i 'dik"ten

ri.. iIl

~

flf'ug,ro:LZ tetltik·
dlllrumumUZU
!!ODJ.. e'I,'V~I',

neat
_

],edi_lp_n

bir sir ill

Ikmda.

hfl7.11JRI1IP n~t

rpma.:,la.·

y

~erJemi~:
rlbneli -Ul!lllJ
'o'V

Sterling bill,.it rna gj b~ 2~' - b lJytL i ali
1tibal€
11 t

1

oturul'il i 'aat lfI,J5 de 1It':,IDln IJn'~ allllf{lndr. alljlL 1Il~'~J,l'. 1111: LllPiuJa. lrlJldiA. DJ.:;.I~l(.r:L Baluull Ih'tlllt!lM: :a.1Jl[J~l..lI Om:l"n :lion ra 1P!!Il"tl!'kL DI9L lif rl iBr ]'1 l CfLl ltidll Mala M!2 o.ld.nll C. ~ 1:'1111 elOl hJlinY~nLn Avr palHn .Ik1.1t:ndl ltRJ.klnma "ine I~l raklnl tek,ru (lere~ iI'I"!Jru~Urd, I Bl\ll A'I'l'llpanln Ii; X10 -A r Ll '.) 1I1n bll' .~k.llde In IJlMil 'I~lll u~J Jam bJ.r blok ft. kU etmrk t"1?emdl •

\I~."

Konfrmru. b~kanl M, Ilii'vln DU, r\ ;:;OOTIiL :!ooil 8"'1:I!!] III JllDTt.i:lr Hiliii' \if A..lpillUlde vermJ'IlLr, H'lll"l'~ &. ph::u." , 'iI;:IJlli't'IOru.o., Am~ rl L'UI h1ll.iII
i)lan b ; ~ariU' :HI

fll(':Une- .:.UJlnlatat s -tt an,etmi!SUr.

Sn 'kRl'ilh" suretlert tu Di.l3Uil nmt"l1ll1lc l!:IuLWlIl1.ak!Ju:lII, ,

1",,.hi

A\'fUpa
rllme I.

IItUsadJ.

E_ lrllkinID

:!. 1'1.

Ag-UI!i10 pjUl_I

01.

1 Ii •~~1t.,

B uJHll.ll

dOla)'!'

PoneW";'
li:.lil rrnn

TU:.I1l.k I:omlt.!!!enn rapoT'lL I BIl kOIll,Uelrt l'aJiLm, IA--'1t', 1;'6-

l!.;P;;!):.'f!... 51 j!lrOe;

·bt;,t1lJ!,"l",

IIl1tlliJlIL 1\" ru]!l(U)ln

idm ihr;ru ....... UI. \1.h tol!W C~ IAJ. d'il ii· nSI, l! lilahzul'la -ull onl-·melr n· 7~r en iEyl') l!ti.hJ€ st rlin,g fe lanA.; B .. anbk lis IlH1Da tatJ~ tufulmu¢ll.
-"Clan,I"-,

ho.-y-..U1iln

j~ p!~::l.to.':l(t~ Wi ti a£ )'tr yt'r ;1hllfa D'lJcijt, r, Stt.! liLIF blinlto",inldu

l!lLira
1l~1'0!'·

ran10ifl II. 1~~I.I'Rkllll
'~dl.T.
Ib

~i}rnll"k a r:"WU1l

eu t"-·

Til'Dlrt

blllUd

~,.dim

dTI-e ' m 11

!ofl'

,Dl't'ar.u

I.'

.5, Sil

______

Ilahg: .5.Wl:ril. Ii;.\'e~ D~~l~1tr.I Balm Mllmlt.n ikE: II -ale ~~~"n ~,.[, PA.l'lni ~a'b<\1l d1lm.I.J Qle.n :pu,mlR. uu tutnlmu en lM:t.I.!~ b!:r 141 1IIdi J ,oll1nda. ~darl !)IY ~ ~Qn 'Vil oudl\ •• llnnek 1,111 IU!II U!(Jd~m lllirl IIlr] 1lI:nU!.1I illlI.D'IliUllll.llIl lillml, 01 J ,lff'dullJ bnutltl1 l U' et1nl~Li!l'. It JIJUI ml.l:rlUJhllu be]'etlnl.' D!lo:j. ... ' W11 M. ·Burlllffi.ri ,unlilu !I 1'lf,r'!-I'-

Ij nJ.kl!y~, J~ !I"'lt:ll~ at, dC'nl2. Drr. n),<J.t'l, ~ e satr hususlan lfl(l"li~lII.l!., t ..rll:rler_. ~ ~ - AlmaJl:,nI.daki InRill;- AmeJ1 ~f 11 ublNl!!1r bolliUlnl11 I;'e P"rru].. I H lhlllj:"!llnl.ll AVlUP:lI. Lldl-'i&di L,blrll-

1

ao -

tJ1'.I1Din ~811,malarIl1l~

W

lfUJ-I.

o,n

4 - A\'ruJY.l Ildi.~aW l\Dl.rU I ha.II Iil,nda ditlrru. blr IDI'.ll~ tl':::llllJit11li1ll Ii: urulma:;'1 ,

re ler

tIr ..

CIS •••

bv1~re ~lUtUI!J:1 DI&n tfu,fir- •.I\l "1lirl.;DI'~ ~rsUllllllllii.d\r .

.1 Muhtttl:l' n]XIl' n_n p... ~i.lll'Hlnl iI-~J.. 8iHuil liN ki.riU ijuref.hrl Of I:ilrlj 1I Il~ kJlib.. 1 1,1.1I,1li ~'Uat , ..... (J)-OC re YunSlIllamn r Ukn.lll: io-,'De-poml Sa:... 5;S ,-5!UJ

M~ s'ele

Od~ne
CII'ub .eriJo,r

~h.malJL Nu.ri Koni'nin ~
.

Mutl• IUUehrlClitm
Necllli :E"dlllD iBn.d 1,lI'a

af DC - Batur sis1 m' 0 'ani ,A [ d 8
1

g
'Ii \

..
,lil,t.ldo:n

Dfm~~fl1l.t POI lid '[I Ittr;.; ~dl'enll!l' 01 lndll. bulUmllI M:u i;LI\ ml1l(!tvlilkill Nt'~U Er
dli!'1lJ

d, rmve • r ,eo, e gr
_

,AfWlk.lamasl ~
..

la ••

a

1lt"llill

_ \'

I'll dnj].i.-

nna y (!lao lJm.i1idh,u"l. dim _. 2~telDlle i8ndfrdlQI b!r m"l ' tlliblFl a~I1A14e.liti kndll' (~\."b.
IJ\nd~rnntt!r~
•0Jem1lk1'llt: Pa'!~]

Df!moIIrill P, ,.lltI. Ildllci 8ulm. Ii lJmldln 111111',%.. ,aPJ' DivAn. Hal'blmli
il1lJ!<UIIUl1

1DI1 kg n·

l:j",-" k<i. ,,1
u8JIl£J.

""

$.11 hid
d~tJ~
OJ" ~il
Anlta.

$c:'

d

M'Gtl

~

DI~~lI'lep, lj>~'Mmd Vf'nln: lru:lb~li lru nit [!lI'r ll,;, I-llL.. ID'InIGmJ SrJ,; J .. S", 1 bJ~

1I g~,!:ll!l.L'Il!Hln li'll bnv{lri),YlJnIllD [)emohmo'li
il~

lllln

Olllfl

~,"Ol!lllli VI)

Hillt.hDrllu u

ltham

din: id.. cHii

1 IHu!,\.l~1) Y dcf' buK11n de loplaDJ!u.1r toml'U~! l!;IiloP • \t 111IlJlda MlI ·cllit I lel'lme£,ir.ot' flt",.um etllti~ll .., till'

m~Elb ..

ola[l~k

~t'''~ 1,. :M(lcal'l l'Unlt'n • Tnnll{ (-nJIs-lnin e:vve1o

ce orIDiW '"-!:Imbi old'uguntb.1'I 'ba1I IE-' om:" -1;\1'111 nelllft·

Eslci Poiongtl mulla/~fet Lider,; .NiA:olay,ik Ras cehennerninJe.n nosli AQ~,tl?..
lib --1I;IJ!tQIjI. Il

Yakla,a Ku t --~--~----~~1~.I~Pl' \I
iii;1la,llw'll Io' ..

Ir'

••

Filfi~h blr kll'lID b rd{ tlcri ~dl1ll t, d i!J i.] ii'I. SI1'HFI g lin bit'll !'In I III t~ .-i 'iI~8 • I' U),lI ~tr~. r1l, .• UJ111 II: Dt'IDlilll t P,n:rUll in • j I • njhRrhl~ .. iRe I alluk l"d n I~ " ~LI H.t n, \'erl 11 1um hiHlt dh. Ih,IJ )'Il~lliJd~ Blah')l

II-amtm!l'e i:l1:: if.llh't ettijim ml:!lUl!i ~.o'f.II""lJ1"IMm I nnil] ku''Vii:d~n. fill. ~Q Il'lil8l"!l'lDgll. ro. I-kl.i!lliotian ".eo liP kil'i1unhlr 1:Jj}IiIUmj~rI ile DltmUMI7&!l111 \';: tih:Ugu oylLklJl.T a.lUIiA :II.1dlll lIillllileFoJ Uz:cribdl! dum~"'QI,., ljahlSlonru blrer 11I11rlImdllr 1JIt.h lui I:.q IIUJlI.'u('u 111.1"'lIe )"Arlm I Ljl'1!'rlno B"i1lmlyen
tl!lru

lin

LaIU'a-

imkIuu

VI!' Jt DIll! ril\l ll!lirriiit.~ buRUDIll'lJ aD lllilIal Ulie'l'e.nu S." .. i SO .. & d.i)
-

KViHDE,N SIR YAPRAK
zln' durumu
IIfllllnl;lulun U.nlnll'11 1U1ItG1' I.• ioh.mrulnll n tl,.1 ""IIIlI' Ilml, 1'1 nlill Yllniullll.ri mJj,.

Y . ,man~el8bi DalUs y
];]11 D"'ltifl"l'iL't rl.'lTiIBi llll ml1llJ~ln Il bh 1ril~iJ,I'lI~ FirIlb dil ["'nVhnr I\L,_ .mt.nl' 11&1 , Qdll ne 001:11 1i1lDlUl b~~or~ ;ljt~kl fl fj"'riljfllr- hID!· -, f
lUi

<:1'\ ~Ui.l11j Fl.rd'du!,;1

ru~u,or,r.

1101"'1'-;1 ·.... 11 . llyoruz" ....
",."I(.ru •• ,
.,,~!j .. .

~"I.

"m

·rll,l.ill}q

r~,

1Ioi.ol'lllltllrCl

~"

• 'f~I;.I~tH'i

nil II

I

t-I

:U~~:li:t-UL, UN.·· i.-V.- .!;.,8::~::.:~~:m-". .
l.

r
~...

Ill' IHII!tij'iIIl IiiIlln", m _Il101- II I'I! III~IIJI N!lSiY'll1 'lIB Jlra'i III ,II II:IIf r oh:.I'f1:1I'". J!!&.J'I. ;1111 " .... I! n. nrf!!", IIhlMln- 1II1P 1

""l.·I·~

...._

_

__

_

nil ,lIn'llff'ljlll' fill

ioiI'i ..

r........

"

...

Ogretmen
Ik'ilsal Fa,kUII'BSI Deklnl I·slila II'i.

0

lIa

8,8rl dol'durdu

BLI I'JI 1101li,ll61d ilillin

IU"~'I

-

l\IIr(I d"'IIlI'IlrIllllilIlI!!I"llr. M;;lIbultl b-1.I d.lihn'llllJJ' 'l~Ir'j'lnll IUlIoI1I1111"nl !!IO!uIRlilOilk II-LISY lifnhl h It pnril'lll_Io'" ~ilIJlmLfIw. eo II I. 110 u_fillhlll iIIIUJIrt!_., bi.!!II~UJi!jj'o

_-,k

ianm,. I!iip~Jr alJ'8),.nlDl GII'- , '1olnCllJI ,11111:1, eli.n IIlr _Cum: .BI.I' Spor, bLr flloJiUo~.lr. l"lll' mal IG~I t'u~Ii(l11, Mill IlIllb 0 '1iI m Du DU' tun.i. i'blh Dldu LI it! mmbcl '.IF lllilllfil mlJU IIImill 11111' IQ"fI( 110,) III rllnHIi'or. ~1i:iI.'11i ~Clg1" ... Mlllgb '1l1i.U1il 11111 ri'i Bundllill '!l.lIl1'el 11111 I:)~r ,inSlllJ fL.i11Xl1" 10'. 11'11111001 ytl'l!ll' fV"CiUn unIJ!llIrum df~t1, ~II UI tar U.Ol, lil:lndli GllrlkJ;!11;. lULldLi]illnlAn, IIITni.mRd'A tI~~ It dlimjltl t. UIJIlIIo..:III. rl! !lll1i:hl)rl01"Q Il'IlIIr!oci)'ll .. ftllfl r l' n I n_~!M" 1I'!l1l~111I "'Nt r, (l11l1,", rjoo Io.lIhkllMllul.:I RtiUrlJf"IM~JO dom~~· r;r'Joun do kBilllor, liliOn dG•• ,. II. ItIJ[]un mnu n. OIUff lit. bII]ll~ 11Ilnil@k!' .alb] Ohlt,
011 ii'u.:!UI',

hll~tHlllUlrln l1\li, HlP b.B1UI)'ii lilr~.. ,II Dhle bulumrr ,lhi I!!iIUlllllr:rtnl wi IUIi"lli" ur.a.liiflirllil ,01 ulll n 10 IDU ~.I!rcl t 1(lllJd!llrna,8l1lb !!ll'Ill1mh Jl'l1ii.. bl, Ibulundlliunu 101l.¥dllilhI'Drl- ,

If"

,It,.

11l1Ihas-sa

bll'

IT M A B 'r

11H.5

_=O:..:...;;:.:..;V::...::~..;.;;;.;:=-_
DIY
.. ., I

Emniyal Direkt6rlUgU VB Haydarpa,a l,
i~hl'!me
ol"JIt~Tollli
;, 1J 111<1",

I

J

Kopriil-·

ii n na cevab
1', b lu In .!Ip

PII ta_lfLII t..eD bll{:'I n V~ U,9.Il 1111D, IlI1flaU !!Ie IJ fak mik'_ n!;l n 1~~'nn hll llne S')lflD bit' C lJl(ln, kin ve lIle:!} :S~II gtizl!.:rI ill: Qff\,Jak1 f!;Jll1!!]nrl_ lilu:dll ll!n ,Ool'll'll. U 1); Tl.lrl~S!lltil n l.:'slnl prlll'1:a l'l,'1f\i(J. dWIII~ ve ~~blJ];;Ion IknrtltS1 kmelli li:arnecsmL ~rf& lco}'Up I'IDndl~ !\tml~\.L. Ad,'w nl IIU~~stllli er pabueumu llikan ini nn: lfaD bu 11ij,r1'!lIct~nade I'Ultt m!· d 1'l!l}iJ. dili t clill rse zll.\'alh H lk li'a[Lil'linin kB., y'III,')"1111 tlllrk n ! £'92. Ii 1111 sk nh~1Il1 kola.!o'u llnlanlAk knbll oLu!!'. R I .d1~ t l~li Qnlnl' h.'Ie Llererilli vo cok pHI till 1.11 I·,JII u I aIlt~ toe- ~ ill I' J j1(iI'Ullmcl(!I' h rnber' } !I.all bir v kanun in \ Ii. I~dl.;j rua.ItiiaJlard hi~ lJln tablJ.kkllk ~i\nkl.l: 1 - 81',,!.mdt;' rolleri elan L"'lrdl~'o \ L mahullc br~"tIIHll InLLhl Tlarm cakl "5 I'k!ili mnluroi'"tluini munillazo. etmdl:'.I,illth lL d.:lln,)fl Hnlk Pnr'1:i6inin. hir r ~' Iltfli i~"ljJ'L!al clan bu orglll1.hl..l' !JlHllg] n'i~h.llk .".... I.;~\' ludlH jlz,' I III b.ru.hll obnlikl do,!\;otln ~lUkll'1i1 dtlc'Uc 50( t;lmdl d.." j",,~ RID. b~I' "1\111 ;1 ~) H~ iii: I1T1de muM lr ol:u1.l:1n11 HI. _.' 2lutrh bda mnhremtyot i!M m hi!; rlAr L ~dlJlrtlfi.lC91 yuzuud II , m nl rln. ].;WN "'")' \-erdllll~rt i nlum:!.k ~ realll'·IJU1,ju.khlr~ If:Ul II lk PU1'ii"j I me ve mIH"t. i d,.,s :11,,)' "ne It'dbir :llm,~1 "31 • 40"

d. IUgUne
"~r,,qd!l lu'l'l IIunI
III !u;._

M
Eugun Ank ra'd , mjime ssjll ri ve ez a ni i~ti rakile hir top)anb yap~lacak
L

mektub
wi, ..
.k

m Plllr.
QIl1fI.~l

Mrlktul'l!J1Ll

nlu

I....

bll"fti.
'CL'

.,.t.b

Ill.llllf~nh

tlll,"nlnlll'll'l'"lnl
d~l~

.·lJlln

Mhl.,ldlt,rinll
II;

IIJJ I:u-

llllm .....LI

ri.·i1 00,.11 D II.!.. uUI IIIPr L'I • f.!1 IIJk dtl!l.mru

lu 1'111 1111"111 Ilwld.. lRiz lie; 1i.. ~.!1.1
btlh t.,llllll,uld'
IJi!1l1i1

.ye
de

lulzul'J't'1U a.dmtJablr kf!lIdiHrnd,( n f41lrdun
f'

ndam
rOn"irll

I(Uflr,"nrrll'fU

fit('trfdrf :<un lJe """"/tlrtl
----0--

(Irier

zu J.:.1~rm:I. len.
uen .,

I)lUtl'l1 ii:. 1I1t. ..md [I. '1i!1Jl.iUf .lk.,.lImn :'o!:klllildl.' .-liin niz. .'IJ ILL!! 1l1'~ Il,1III1' A"lln iIl.2.!lHI cum LJ, s;.lnfi I h'rdtl'dcil til 1111

BLlyllk il!t.jhlul~ btilgGler;J,ndiJ et ~llUl1tlsllll ul'!!ornek 'i.e i!!Ilt· lui U8, mti!:!t '111.iklH l~hln.ir is· b

blnl1ii.l.

T

,'''all.C'Ih]~

'otumn

1;1, I ·nll!:' - :3 ~

I,

Mill

lin

.. rbll'~tlik

hl1kkl

h r Ij kili:lc ve

wtu

m.111 "n

IktiU.1I'

1"',111.1. i I bIll jlllnl cdiUll dLlI·,IHI!_itur. ". ._ ':I: 0 r~{)l~rnt f'il.rli 8¢~ime itjUr- k dm['dl:';'l., Mllh Kn!kmm,1. Pill!!" tl.i de :rami n mUillah~!dl.'r~ an k Q~l,,)-e ka llI' h'h~mmtJl (>1[,' k ::;ORI'":l Q-tOO.ldl[l kin inHIt,llb nllen tek ptllli~i blr Il!lIJ1m_ • k~iJlLle ,Jc\'nm , L tmll', 1 (lilun guyu t.ll"ghtirilJi~i h~~l.mB m'1!('ede I'll(; hlr [or9t llR!nl 0'm ml ...tll,

1I"lTd.1' (a rLkll ...a H"llll'llg,.lfl I· le nl!~ darpLl'" ...mlll~·d mIUu.r1:.t nJ'l.' fI 17~1'i n um nit (101l!l D. n u lI1. m~nll"r aru ... tlil. Ittl. w Bir uuuldet .. nnrll hn'llido

tlkrar

\Ieyll

Uf'UZhlk

temlD at,

'It

J:l,itllll'h .Ibll~jH'ml lIuydolL ,B !JlU'U Ill. l·:t.Licl ...kHH me'ioJU'

l>[lh,i:_un(!

g

,~~ hlf'I)"&

~e-,:lIk.

5' - BIlLun bu AmillL; &-e rntmcI'L. Ilolkm (,1"1 :lZ rilwl.' J-'dnll~1 h&Ohn· u "It .r !1m - l;ur liLa lHI,dU r 1 fll rHi :z.ihniy.::LinC'. I,Hlla tit(' min i ila In:!. k.,r I lili inn IIiDi n,:!ltel'm kt 11 Hl pr(1t~\Q.&lmu 1 firil!lkt n ~·'Ilinm -j ha,j _)ii;:de otliZII HUI.!-,.lti lIr:.k, eJof,!F1 SCr:UI )(II JlA1 uillL_ i -~ n Id I :lhli<D o,,'lBdal nii netic~jDdoC! \lij:zd~ nltm1 YC h . HI.;- )l!tnlJi LuI n bit" d 'I ;;:I~l" nllllls(lr, llt:UD l.'J~ ~1:,;~l:lrlNll~N' D. 1'. :>liN Ei,\1"L [J B lC'di\' g 1I1'1illi!l bu at:'iib tnl'ZlI'Ld n D('mokrn,t I':uti, i Llr.dl: (Itadd t41'n 11L\l bit" z.arnr rrQrmli~ dcg;ldit film;). muhbil htiLd1.m~[p:nll ;mn h,Uliab tnkUjilli, 'Ltu !!JI\ L!Jc ilSOC:Il.mI", i}lln Ik ihlJ..: nil,) to . rodl"! d n - Jr&~Z t.l..o. ~tkm I J r[l r~ i !e-Ihf!~ NU.ckim bl.l t-eo..:rilDJ:.IUI! m "jfll miJl l' lnH'rl SG lfI'IInd bill bel ltl(lWnI ttr, io'llks.1 Ha~k PArti!!. pal1J)i k iJ ~m II ,~ll.t£l:J.kll1. ~ra I, elde !"!lllgi ~l~ 'tUn 1Iahlki' L ,,:mhslnID lIn1anasI \'e Dll!1 t m1MI ~1:i.cl1.ki l1l~\'kiinl dahtl i)i o~renm i italKde:.r lkm mli~llbak ~J.% W f"oil! t,si,z ~ T dl'l 1m ;,1 hCI m \ klY.:ltin b n ttllmdtl ~unQ da lU:wm ~Qrnt m1', h ~. lti.m'tlml <Iunal.ibn It 1 cia 'Ulil -~ Ii: yerdt hi I )olkJ r . her :..maD tahnkkum." i.I temi.n ed"I.:-lIfccgi z l.J..:lbu kaplldlit ic;;3n bu d~r ·tl!ll is iiudi! ~d ireTek c!;,1..'l.:!;!m mill" \'1' llli~i 5~~II.'iD~e bijtim ~c.l.bille ~.kmi_, tiro :Sl.lnuulI dd If;Fl u.rJJ.l"etilldt'yim ld D~mok.rat 1'.a.rli llll-t'Dllul te-'lkiHlti.Dl.r1 kurul . Ill.! H~ BIl'I~}"e :se-elmiDln ys.rHLdJg, %l"lmMn aT(L! I.nd, g~,!:C.1l btl' iki a~" j incl .. 1sbrtbu1da mlH'cucl J6 il~("d~n fL[lea.1i: G smd.:l. \'e 18 bUC;ilgm )"alnu; bir ka~lnda m~tc~1.! bltJIl hc-}'eUertn1 k U r:;!tlilmek lmklill' fil bulflbiIJIJW::iindE'1J dg1:1,p Lin bc§ yilz ki.i"~:r "'('(,1m ::;tI.ndlgmJ.:ulI unUl.h ",pimde birtoT mUl'.liblt bulundul'Ulmrlk!.:m b~ka hi ... yuh}( g(l<>l'l'emeiii;l h:'J.ldei.ki S()[I,roki milletvckill intihllbLnda bu 1" ilrl' il,· '. II L~~ul hl~vsin t tes:kil:ihm ikmale mura.U k olmu~, k.oy i'e m h .1l.. It>n;l!~ m ·81 or;<l.l ;:wmLj J."ji! "ka.Yldh iiyder-inlD mikdunm 50,000 e iblii~ eyJoemi!jtJr ki D ruoklat Paro bil ,t~ 'l{iaatJn kudret, \'u!>"nt v~ :1z:J.m il Ii:a\-~ Lnde, m.illd H' hij,kfLm~t sCTI1lIJses.fl Y!mJ1 bel;' SC'HL III r lElazz.u\' ha~ iind~ bull.man V~ biltiln hillo.-{jmet k 1\'lretJD! elindlZ bulumlnra.d Cumhu· ri).'t:t Halle P ...rti .. i i~e goztinil klI'PmEldnn mijt!il(5el~yl.! :J.himlll. m.iBel.in m\.i~I'H1Teti \'t :\rkl!¢l~lannlIL hJ.ldkuku ean t-sirgemi_\ec-e-k suyrpt VI" fe-dakixl rgl iIe Ili [' nil] lk sallllilDl bu !kOCH plJI"tiyi. bIll1!l5.l;1l lsi em bulcifl, mka",' l.! t l'debl.lirti!Jilir. iii ,'lr.dh"!!: I;'f'iminm U':l.dl!! e~tl~ JI11onrl" miJIlJJlhtta, Iiu 111.L1hll.ill idil· n! fd nlfo,in ~l:il':lcnnatm kll<-mlll (lIsa bill! if La. Mfi bulm'iltnl::mn d.a ctirern.i: ~ kadar ufak s:ayJ:lmn.ud.l. HUltOimet Par-uri bu !'e~imde Sl.~ lib glbftlm . bfi'n er klk.att~ iet!i ve i.i.r~tv~ bi\" mng'i1bi~-e-t it J.:al"1l1;l!!ml , mil~(:t na~1nnd;lki prt'''tij lle iVmadmm hi!;e iflmek liz(>I'c bulum:lug,Jn :1!'1lk'ftr !f(1.rntte gMt rmi9 bu unu)'ordu. ~atta sc.;:lmleri i,dare eden t-Il'tlk~uaf blle Demokrat Pa.rtinill bu hadar noksanma. 1"<1[;. Pl\!D Bl;c..;imtl1 nHci ba.ll.udu !;nltw).'c:Uu mubakkak aJla .lId ol.ac..1!;l klll,atl'l.'iI21 bir m;;n ~ddl.A~e sfl,ylerir~ dl.ll1l)"()rlan'h.

D"n~~lp, l:u.nrd!lrm ~-dLDI.rt· Il' IliJllnu] ilIrkl.,] 'il voliN B. II1..LlIl • Du ~tlc!t 1I0)·IIDD. lJu·

ru

('oer~

rtu1 II J:,.1I1' g~"r, 1J_;tLLiI _ m~ I !'u 1.1.f .~lprll'.lf» rdL~jm u~·· duk_ Tubl",tI Ie h rrub ed r"k :uklml h:J,llfhk. Tc· rnr uuIllip !:::illo'rlll"lI de m • 11U(1 iki d"h t lJuiIF md i· ft'wk 1111'1;0_ ","lIhUB.t, i.. h~.dl>il! Lund D "II lIa.! huh:
:~ ~11I{!u mo\ Wltre :Jill mil DI.Uli 'lIe

rnek malrsndile Tlcaret Bake.D~ h~ turanudan t '{)hirlfll' IlJnmUj ','t:: bu mill1@bdCe blr wplnnU (t':rl'b cdHmif;1tir. bUhl.H{ merb:nlerwdUi Ti:. c;a!'et o[i"i, B~leJ.lya h:tisli.iI1 4[ilri VI' mozDah InlhlUr~ar.i bu l(JplEl.lllll~la IH1~lr uulunm!ik ~ .. r" AllkuHI.YB. r::J.~r~lmI,JlMd.n". Btl luada Ijehrirnl:z TJea.oot. ofisi urnum rnililill'i! M~fQ~ Nuri AI1II, B['lelliye l:kti.ood ~ leri Jl ii uril Nairn t)kteJo \loI!! m '.2;n:lh!l ltIudill!'il Sen,1t b" IlIQn ak~am Anknrayah[ll!'Qket etml~ lerdil', Hu ~I[l sa t 10 d. qLl c.ak
OIHIl t0l'hmtlya iTcaret BakanJ Mahmud Neclim Ol.l.nd~lpl

lo.rdanoor~ balled~11I III 'Ierl IilAl':I.De Timllmt Bakanllgll at daV_lin ilzurilll a.Ima~a ,"'6 Th.fl~ re O£iBi VlIli1t1i.i1.i.ki talti.cim. lin. YllpmB • kllmr 1renni;?beledJ.yelllD 8lind hulunan Flmhkb IWguk hlin p!pO ill! HR),,4arpBlildakli, depe
OIl

'Os~ildaril\l Bilrh lye mao hallesiude, Ay sokaglrJda. 5 nil' maarh CVl!e OllH·lUlJ ve 0- ktldar Uitiin dcpl)::llJ1lda cahsan Mu • harrem J!ige, bundan lli;: -{,I I' ~~'Vo1 1lYI1l H~I'Il1.td Bulg_ul'll1meil!lLt w\ ajlnda .j, saylh r:"de nturan :U.I )'8l:1IBrmdi::L I;lll1liha nnmez. admda nir k..tzl ·vI n
mi. lr .

T:Luarll'l. Olhi emrine
o:fla

josAunda motorllil VlltntaLar ve IIIIl bUs. kin Ilm.mak SW'e 'ie,
tahsiu 1AIlICI!kdJ.r. Tiearct 0fI.1. h[]Jko. lICUZ
gilly6l!I1e

varllecek,

•• n 7.(1 manlardn. ko inrn i!J$lz II;ll1naSl ve evine b' mam 1 Y1'lil1den Sa.btha mahkem ye rnlir:v'_a&t111.
en bOl1anm I!;ltlr.

lII"I'I~i1. h~nlll II1,.IIIli1lr lor mUY1lf'III", II e"lubu M'.lU t.1i 10.

l'.lLIltat1-em·

I

et

:yodlrme:k

i~ti.hsIillJ boi·

p::t.""i:!lTllUll':,
n.

Iblnl'

~l.J 'I t ~lllP·n. ~tHruILl~ilmih.
:nUll OJ'

i,Mill ..I.~II!! po ll'Urln~ I lllmdi.
kom-

ba~knntlk edece:kdlr. 0-: gii 1'I 8Urccegl ~ .,.. lundn bu. tnpla.ntLda. Mly11!I.I!:JA. tihlak mel'ke.zlerinhJ at DlllUle~j mUz:ake-re olunacalukr. Bell diYi'll till u me!l8lBJi yu.1

gelllrlndell oanb veya kes~1m.i~. hayl1'o.nIart iatlliUl.k merkezle.ri· n.. 8'11kedecU.dl!r. II ], In yle(ligine £:oro, ~. ernril1e Ba.k.an1.lk tarafrn de. ik:i mllYOD lira kadll.lI' mil· 'ter!avn sN"lDltye Vc.nle-cekdir. Ofl.sln BeIlIldiy!:dell itlledigl, 'Fm.JJd:l so,tuk hava depola1J, t.i..nblliuDi 'Il'Ci giliIlilk e t iii Uva rum rtok yapmab elvel"i!jlidir .. m:llfe:r ta.r!!Jda Ofi:lin mez. bll.b..8.da klitseeBfj JIHll"'!;!'n i-r;;in Brul!diyeye l1i 1mrn!'i 'I emlen I !jIlD -elm 1i!Jrl.edJ.r.

!'Iidel1 . ,·[lImm.o-\t i5temiij e .tle r d cevabl a~m~iJ vebHhll~·et ~a. bl.na~ .. o]dtirmeg-E!' karrrr 1 nnil) Ur. 1 uhar.rf'im, diin ga.b h karIn. '\!t1lide!'i Zdiha ile 'afJIll n n va PW'ji bin C't"killfilli (iiI ""n d" i.i kelede jlUSU kutro.l .... \"e Lam vanmdan J;:'e -eierken ~ aglnl. ~kill ilzpl'ieritle n.tllnlJ,\"l Ir. 1Iuh:lrr~tT1 "her ikl kacliru fla a-gJt su.rel le ...~ral,'lmIS. l:.a.~mak ifll.f'rken lskt'le 1_0-1l:31 tao ra~1nrl 'tI \'.akahtlll]~llr . Y"fil ~llltH' Hav(l pi s..1 Numn ne hll.'ltl!M <n('_i e I Ich 1ml lardlr. Sut'll] ~'IIkiI eli mi tiro

lUrll:!Hl.I ~(ik _even tuhnr [lr!m ortlll'lla bBl"'ll;mo.l~ 11~

It~l ttn,
r

""e-

m;!brllm Ill"h~ Ifliln ~I, OCJIo, Ioirdoln bi riM b-eJi Il~

l
rll1,<l:I
rill'.!U'IIl.

I ""!l'e

Ihl

1.1.11'1111', " :'~l t

j.

Itil PI IdlLH III I,m I
In I

~

"inn nt,

lion],
tan.[rnd.lrI,

nI

I'!

~ru.g

ADLly

D

NllJ!

,.

poftllJr me.-

n!LIm ~ilm.1i

U-'

SHivride
lcinayefin

::u.

"rueU, 111', hilklmnui ·m'id.:.i.JIll1 nU!di III, 1J kHk ,11.iMimladekii ~J:!t..",t kimI'd, ..

dur.u,

i,ll'!nea
SI kiimilRa
'VI

lat nbul vapuTU
ufon feliyor
-c:.--

....-..D.- ~

a an p:!trolu ve "'YakIt m ~5ses 1"
Bu'
gde'll

:III. \llrl ic rl'lf~111 b1J r~ltl
!lill! I

Ii.,,'i~ )':1 ~
kiillnll>
r;u·1

.flll

!l4rl r
~I

11.11 11"
Uk
r.lnl]

7l!iil

Dlu:n",1]~n ka.4.Jr.
[~.

l)<!;·ra.<h~lfiLtl Gt~1

SmtTinm BilyilklWl:~ )' ii.nde 1HZ yUzlinden ~
nakaitl sonuncilll. HfII88JlL

ar

jllntbnn:u"mn. miimCII~t I"ffEm=l" kU[;.imiz I~ii:l Bos tI1!f1 t·I).... Im.do.r kDm' IRfhmM dl!! IIlI.-\'iknf tuh.lldliK. Nil 'ut -nbtl

bli:.i.n.i la"lfl. ijldllre1!), muhtJr

admd:a

U,30

.~w]o

Bab. Akden..itJ sef£-rmi
Vii-pun!

eC!b \ e ~ n
ortnl~lal"ll

BELED/YE

~s'tanbulda ,asri biro fUin leu rula cak
f;YI,dligU. bu. arada Dfil:!ille' a1t buluna.1"l
nlnl salin

n.

Htisllyill h durlI~mnmnn

01kltmdald d1ftlW1 .hIm b1r a.tyOb b9rik~fl mBa - iI;inde gemi kB.mn:rotla.. dUn 1mol. .. M2l1l mll.h kerneamde devam edll • limOn bilinln de bulu.ndug-u U.dl.t, Parle gt!2etelerln£ kaml!Jtir,
It.~

&111"1'1" Mabmw!

rma tsmau. De mg

DlIU

lele.ceMtr.

bugiin WI. ltlllDiDyadan bll ~diijjnde

yapan

at

limllD1L

Gaminin

.mll-

bir saban gaze~i,
glllda
r:l

Um urn lhJ.ri u;ni ~aih ~u· din En\' r'iJ1 bey. n:tt11m Uen
f'!'P3e_ j

r,

1"

~det fwcl
JlLl.r ~US

sehrinllz€

IlI00bJ II r
floI:relJ, • !nUl'!

';e Te,·zi MU

IF lit
I

1":Ji1"l)

~,.q ...... rucu

(.;1, .~.

f'L."d

,KIlI1T&iIJ

nerildl:!'

Ra;an

da·

~~·c.. 91 i!e Petrol 0 ii>lJlm Ii'::;. dj[~[!cgini, bll il,i mil' etuu

n.:::t 01 bulun; h 1 n sonl{u:rnur Sn.tLj VI:! Te\'Z1 filii.

n
dll, !;anloi

.!;rl"~~
lKtffiu
J

~
IIi

Ind·
S.::!luiJ

JE'tmcj(

Bel.ediyenin.

ic.m yeM tedbirlE.r

ekru~k i.giUnl. hal·

fl.

ala 61gt "6 bim' de hu.-

Balat tin·

Mahrukat

uti·

a ta,.~Ia. \!urulma1t. 9W'a tiyle .• !i.Hli.-iUt!UgliniJ aBylemi.g.lmlir. lh~"k"Uf bWUlIM 9ADlklu me' bJdiscyi inkar etlilli§lerdJr. Du:rtI!~R'iQ

orm rJ.1iI a "'etirllerek orada

Bu c~1s:e.d1ii dinhu:llmhUlH ~ahitleJ'imlen bir lru!Iw HBUmJII

at.

Evvellt,.:i rtin g>lIDli -Gil vaminlao .wl1.flD blr ~h;jzd-e. yap.1l a.D 1hb.v ih:el"1«... mr'rElD812 ubltuJ J afJ.nd..li.r:J yakaJanaIJ 0 iru::l marct M' :&i~'llI. at-

~

811 etml.t.tk.

V(!riFloQ ikti~adj I,.'e tio'!.ri l11Uhi· j-,., t", Y aklt lillie t"o'ies j slIli, ~ ai tmritl bir te~Io[Jcilllin meyd::mu

Mas)'o,,·,J

Hoi' uUaL!l,

getirirece-.gLHi

l'~rlT1l'
!f!llm,,", r;lH!1ll:q

IiIlffidlo<l·. ~TJ 11I1'I1~lnll'l)r.

T~~i'" a, ilk ~:f liltdR, bid:' c;ok sebebl-et"1~, ~ok ~\":u:t giiliyonill. ~iTi"ld.ye ka,t_'H te~59iis eden parliLt'rin. bf']SflO!I! ~clen her flll::"kt!UII ,;emmi}'etten do~du~ullti fi,grenmi:;; D!iJugumuO!; I'!:'Lu dol!' ke)Lyt'lll iliUm _:..zla l,I~'m t "i.'~d)'ll,luk. Eli N.ull \.t! ru faal l,"tri r ser.Ugimiz 111' !.l..!l.I;U" kor i.l. "OT. tu~1 etmiYOT, edenlNi biT !;iO~1l d3 iktidl\[" parU!'Ilnin, ,t': k:- ",til) :l.Rlmn altm;;tR '-ok f>~m('d.!;>n.il'\.lfa ed_yo?'. ba!jt."l ranin. olmak Il.7i"H~. !erdi :sas.dl:!ulll bizlomi' lmiuu.:da bulan gll.z('tder bu lsWalan IImLilllt ~fkiLrJ. kr:udi kcndinl!' aluyotmulj gibi g1ist~r"r,ek n.. · mo t p rt :ruaIJ '!e lilzllm~'I1 u' lie de- i~a~ya <;ah 1~'Or,am· mlz:l kendi nd.;rnJ!;l.nm liokup !i!;lora l'!i.tifa ettirme"k suretile bu kODUrU u\h"[yey ~. II, bir tam n I:h h;tmlzde oLan hiic:ni :ml,'lmagn il;;i1lL~l~ior ch.l.

*

i;;m

Inu kiLriM kuc;;tJ. a 'mak niye linr1e oldugu ntalfundW'. Di~r W-ana.n dUn belediye Alm;ll¥8IU1'1 Wenz fi..rlJl.!lGmLn Tjjrkixe. mttm~s.si~i Hai8Jj 1{9.vur l.u';J..(lnw) mtihitm bl.r tG"k· HE )' II ~111i'ill.!ltlr , FlIll:)::trnll tekJifinde, liJma"uya ntn en ;lSl'i ek:mek flrmJ.a 11U
finnal'imm rilmekle. y&k.tnda
"I-'JlZ

fD'D. ka~kClllJI1 !ml{uyia rgeimirel'l §ahJtIerln ,eel· ~ abkOAWiilu.,tu bildirilmi.§ b] l~in tallk ed.ll.mI§tir. Ur ..

Jlgilili2'r n!2'7dirt(j~ vap~~~nLt1. tah"klkal neti\.!il':'ln.Je bu habt"r111 kat'iy J1 a_'U1S1z;1I;,]ugu ye beyanat :1biblnil'l hn 'II'! hir klad'lD ;;Ia. ba}u;:etmcdj~i Rl1lru tl -

r~"7.nll,;tlL·

,

F;I"~I III ~r:3~lhl~
~11!b1 III! 'U1!;lUl r.l-t[I bif1I:i,nrll.l ... ~Ill 1111 mllillol<lbll

fII'fM
L~I 11100 1.31,

uh.t~e:1

h~tl I I,n,n
rnl.)lor~';lTlJ.l

dJ"I\.· liULIiI, 11111da\'11Iel'l hi Ili 11!:i\ lII.omwllliilit -.a..cUIIIII
tlDSU,IrlU:r. nasH OHt)'lIr. "urIIlU, diylt~lIllr iq!1 ilr-I S,lI:Jh tl!lOlI miidlll .!ll I II"

!iMm.4I

ml!itlT,

pa'/ST.

Yaqh

iilumu ,iibh,eli
goruldii

bir kadml~kiiude

I:

TiltkiYIfl .. Almit.DYa. ticaret la, 8.81

gele-[!~k: oll:l.ll \V-e:nz f bTi.k:a~ tek.~ nik miidilii1n8n B'I iy. ile tom;u:lar y:apm.:l.k lSt.edigi ili!rl silrulmek~ed i:r. Bu L~litfna.mede. beledive nin ta!i:l rladJg"J fu"mlan.n • ka~ l.hn'azarJ H RW! d.... stlui"il ['roD[l~ilnd[ll!ln da ~ilH g\:I'hk~1: IIItL~'@1""ek~ au. Elmllh' ler (Ir.J.5m(jrl dcrinbit km!m ~olMI\'IH', b\"lT'lI;'l..T D('m()~n;J~ SllJIt ~ah~{,!)':;1 l'e glltldll ~ mf' Jot. initil edN;eg-r, Ocillll. rnu, y(!l~ lIin~!ladu~:]l hilhhii!Jiindf> b~lllmurlum ote tal','l1;!ln da ..lll"dnr.lf'n gt'l['.~ I"l,rit kom ijIii m.H. ya.kacatl li €Ii-: bJar z.l niSo,)rlanh. '.F'artiini::: 1.'LOg'rWlllJlilii. dim. V'c Jr'bt .';"k. nllma].(t_a 1 b ede e lIt vllt ~..tdJ. lh.k!ikIlHt: d.~ mll· rt k \"ilt nllt lLl%mti l~in b (,- ~a Wen!!: fh1'!UI.!llrlm kendls!De \'erla ber kta. mk. .. I Eo. !;Ok blCkll RIlEDI" a • l"ih~[!ck krtllii \l2erine fmllls" sandI! gorunuy ro, hJ.Be,ill'r d~ha 7. :orkuY(l, Enll Il'Jer de 1:,1;; y.:Jiyl i.n:lja edecegi b~1ili.iilnektedi1!'. terdh ediYoJorLilrdi. RunlaT 3.rs.£.i.llda )'IIY11.3n korKIl ~!J.,bl"pri ,;;Ie m-."l kFirma tI']fgtm Iiatl.a we Belell:rin{!' gure- d!.:AiYONlI: Tul:Ca.rlll. mlll.UZ k.a.lllcaldnn gllC;1tikl"rOl!D. I"~n.r.nar \,~r;:;·t;ekleTi PaT;} lCeza.8mdan. i~';iler. -eo 0:11 un'll,t mile ~,.~I .. _-. ... _....... ........ .
!)elnimJze Iot'rlnde l;ahlJ.rm ~I;HI!I" k$"pi dqan ntJtl'I o,::1ii hnoia 11 !jerlj{"~l m~8Ic1~ sallit. , leri do(! d~th!:Ll .ukHe OLlIDfLoogmdan, I.hJ.;;:IIL Jw.rkot'l:l mesll?ldne gi;ir.,p i:;o. belfuJan ka~lnI: 'Ofdu.

h-urdugu blldl

oturfin

Gm.Jl:I.lsila Hendlilk

wndtt giln Od~SllldB.
mUJtw',

l'2 YD.§lartnda. rlJ];viyo Q._i\ hlr kadm ewelld

8m ola.nt

buhm,.

Adalet dukto:ru hz,K Itcall cuedl muayene ,etmlJ q 6IDm.U ~ll]Jheli gord lilU i~bIi ~mvl, k:a1d~ I'trrlls:tll'. Dig<."l" ~~nft"fiSll.~ dI ,M, iiis'\l bakkmdn t.ah~.b, bqi .. lanml~'l1i' . d.iye lie h

17

Ditu taarlt1Ul, .A.nka.t'~y.a [lonen Sadreddin Em'er, hat· ketioden enel kendisiIe koml~a.n bie rnuhlln-i,'im.ize 'lUil.la.n, sO\lJer.nif'-lir. ~ tl:;hlMlbuldil 'k.'ll('iLjll't'I mi.ld det !D frndi'l .ktimi..ir mi!\-"ZUu jj. ~eljnde lIgililerle }llpligun te ma:i!llardan miLo.:;bet ne-tiLt'ler aldtrn.. Rumsnda peiJ'Ol bull1nUl1ra. ktimiir t6.\'Zl mik'>:b.~esllli ve pet.o~ ofisinin lii!!v~diLeeegil1den b hsettiler _ Ben be'!'Ilna. trmda boyle bir:!i!e'Y so\'lem~im. au ha.heri sllreLi lUll;.:iyede tekzib edel'im,]o
IlIygl.i'i"I:!iUL

SUI(lng
liq,;o
"LI'I

'BUliin
1'l'IInl

M1I51o.1l1l<Iril

~'I!I k!lfn

III t! r

.J!IiI, il~un

doC c!~,,;) .. anti t:llhm:cYI J..3Id.;rr, till· Ii.(lmiini!;lfi"lg, IUll1 iljOlllllkla &1.01,.lindlnllc!li lIim~.II:~~ Il Il{! ~A'.t blrjjAl )'Oipm', A"rn~ Emln ...:l1ma!1oI ..... ij. 1':1111,ulLrlll1.4n fH:i kom IIRi ~{nLlLJ

bi

gllll

It

uiilet:Sinif, i! Ie bl1ill ~lil'!!:C:IJII
nil. 1111 "31 lIIIIfirur ~rj'lil. I f,ac I~' "ffiII

kflilid~n ~okulal'uh

:ruyetludedir.
cekliir.

mlllfin~leri. miurJkmm ., .... plllrt lm'afJodan Rumt. .ail Ii "-""'--;.;--------..,-------

l' hUB:U.stB ••• A~'TIOll lirmIann

11

1
..

lltn"lfl1yd ikil'1l'j ~{l~ ah~ 2'3· blUSl 1atallfldan et'Velki ak§!l!.m yar'llhm .1!.mmarlu.. lj uygnnsuz k ,'akalanm~tll'_ Mua"cl1eye .sevkedile-o ka· dmla:rrl.an 7· ~ ha blikh !j;lk·

tur~ flbiI.UDI ];I hl'ElI;! 01110 bLr bgr~m Ii< I.If!Yr ,,'IU'l .hdiilk'rln.m pb_: • ~.ni

fiJz
I'll!

um

',01

dlllill.ln1li1.

Ii.'J'fTII!IW

1'I1!'1'1'111'm.inaIUlf1 ..

Nll'llld Erhnp

,iMa"1

.lmi

nl ffA... n -i:l)'MI lMIni .alli n k!ll"ll.lIl· "" i"!ltlp.rKlUl hfr • ."~lalH In
j _ III lillO, UlU 101· 0

..-- __..~~

IrUn
BO!lddl:l'! mUb.ablnm tni.ri, baM 11.)' i k1b in millch'clrili ~I'r:iminba.1j.IIe -l~'ilnl mi.ijclpli~pn hir hiui k Ihl~IVtL 11 tl!'t:iri ~'aplyoli!ln, Filit:JlrikR ., n tice ](at'!IIsmrl'.a d ba ffila ijahptn holkinm:t "o;? ik • dar partiJil Lu DE:moknisi Idi.it:'ad~h·l!illd· uillUu el;:omanl~l1m t()J'lJI)'''. rn.k daha. Iwll k~mil.Zlarlla poal.u ldcn gi<l.eccga.nl kabul mevkiind" idiler. 'DlI"'~1 iIIW) de d

Hi~ bir \ azife ve.rmediler. Abth1.lkadiri ne .tU:I1a.nd.an· ~ri ta n1TS!..B ? - IT.li.hkemeye gelinceye k. dal' l~m.in:l i~i tmj_~ti m. - Ziya Hu.~id.i lawm.a.z Illl10m?

~

1.:Emir Istiklil Mahkemesinde

ae1er 2ordiim?

....-~...,.
:a tn-

ml~tu·.

.

Spor
(lI&~mrafl 1 weide)
BIi)'I. WulblllroUuden ibilrJa .. n Il:mDili

r
. IIrlldl!r.1I Ml!lmu·[J b.u
0.1'11010..,1 ILI'!nl
ill

alII I

iJ,.

u
II di.

tn. b;ll:l

1!'Iln hllLLJrul1I..... I~~. n" Illr *1"1110 OHuA

di-

mQil;ullmlul Rir dl~.

orilnl r II

wr.

IlIunl r ~

.n

dLlr

(11111I·

5' m 'lin "\1I~b [!:in ~ir d Il.T1Il IlE 0.1 mllb l!,;Un

BU,lll,,!U

.mir \I~

IIIiSn bill'. InilimUf bir 'serJ!1'UI1 !til· If:.h !II ~~~QrJ.;J r. !C I rrt~l'lln k:1II:1 I'I.JJ: I~II! fIIpl!l'C!~umn1 .. i!i!lHlJRI )fJ)Iil" Bu j'1~ ,I "Ilr'l BI.I Gtrl~Hr "i:l~:tbill ill' 1'111r~ d"nOp lie 1:lI1.Im~11 biI~~1t mill I lip... rlimUl [Han ,1.1 blJ,~DIiI Iltlhllli'i:lh[:Jifl·

"I

m:IIQll101I'1 lihllnillll

'!I"Jpudl.

Inl.l'kfl bIllGn muh<l.ctte:Ul!r'l !I'.l\IIn· 11..- I, IIlI'ltiJiL! .... 1 'lXIr'du. MC(,[[IIII1i1'IM' .' dll ~,Oltlm, '~Id 1111 oh"'*'I. iJ1'! tlu I!lytlduUr 1<1 "
U '''l~flI]1

hr

mit

Ii ~1,.'!1[1

1:i311111.,I;1r Ii\ld.,,1' "U~D'lIr.
II"

o

B~)lnil

Y 1I5Ufi,r.r,

- lIr ttll, til r, ru: II II

Heri:.· m i-

~l'rln[J D tJUIIL;udilin bl rl ~I tl Inl"! Scllred¢nlt" Inl':l11 ml1 limn .. ml1
lordl.

Illl!!',] ;:lIIm

".f1".rll1 "I
Fnrk'l! l!mez·

J! _

- Sizin "0 kllplille.rden, II ~ klrko:yililde ba.,ka kim var7 - Se"hl beYI bakbl ,Abbas vardJ.l'. - S~nm a tll.rnfhl.'rda Rl'al"Ll't var ml? - Safl-a l!ijyilil...:le Inrk do. I' !iI" - ~ IiII • n~m arazhn v~~ E:~==~~~~~~ R~a kiml n Yo.l"? - .BBmi)·onl.l1!. - I!..yup Sabri lreyin "l:l.l' .. (MnznuJl l"el~~1'11 elDl.'fIe mall· Osman beyh~? kl2'mcuen C:ll~El.I'llrlJ, "I'mIIekciler Orltl'!] lla!:;lkli taraftadir. §irk~ll n,Uliihu lzzot bey geU0 kw;:mci flurnar Y1 1ml,",. l'ildi, hlilli!>'f'ti l bit ediJ.~. Sl· 0, .flr-kaf~ ? rasetli! i!'jt1gal tmedigInj, K.a.1"8. - Bi.lm.iyol'um efeo.dim. Kemalle 330 ::;I'nesinde ~dJSJil;!l'k Ardahan meblH;,u glID, b311"riye rnui'luebesinde Hilmi oovi ta..n~l' m1Bm? _ 'T;'!'lilnm. lci.lih oldu~I.I, bilihare eBliH.f (!emi''eU''rU'le katib ol n.k nak· _ Nail l:J.ey!? let1.i~t.li !{emal lJeyin '1m ceml· _ Tall.Lnlam; ye tleJ'i ida.re eln'-'sl il:zer3ne lTLl!I _ Klll'a Kema.li? h sebrCJfi ....... etil'ildl,flnl ~Iye~'m. _ T mnm, Ad(1.ll1l.dR ~[j]iiTicaret :.il,liktlttni. Cider gt.lil· mJHlo?
HaYIr

-

Tanunam.

Dr 'e _all

II

I

.. "I·oLD'" Ilui "'II' H"I p:1rlHlln ·t ~ - QllIJ da bdm.~::n e{efirlim: ber.d jz KOIl~'n.'da l1uJuuuvo - lOanm':' jlrm J,&1tr$~n, l:iY 1!'Io U d.1 dum; bir te:lgrai' akilm. )!mnd FIKAACI "1t.iill TiNrel Sirk~ti omUlll A~'c:========I"::====""" D danay;], gi ekli}!i:w \'~ u ~ Romrr Mj~iiik drirni= diin gim

tir .

-

Bilmivor''L1Jl f·r~lldi.m. g"o Jl\llf'~.irir·.

..,.----~~..._

b.ilpmliililEllll'lTIl d.il.f akllITi~ fi'Wli

m Mo.~1I'I
III

j,le

;lao

iiiWiH konar,

- 'll ..

bel1L

5.lrketi kimler

te.~lti.l. etmi!Jr'

:It;mnnlliln IJ;j_ynl'" r Oli!.llIbl J l~. m. ali' lun 'I'D or 1111 I1IIfj;ll ildlI~ilO&n tr:Il f• 11M! .... Iolut-Loirou IIilzln. y 1111 mil: .1 b
~Ir:l

_'rv

.,.

rI<l~l..

tlBil',

niy:

tllfrlnr1llll

:

Jeniy raIl. Harek~l eUim.
ki 7.del:ti Vll!7.iyeth·1l

da

iI .ill fi.ta bt!.ljla.mak!J,."fi'uD

!>QY'M ma\iimahm i;Jil

!B.lr Tnuddpt

1 Tn

til:

trDl':(

yokhll.

T 1.IIuI, w.,. 201

dl.!.h ?

}.::m1ya.'da

ne

gelen Ihmll BilyU~:EI~lI. I' FprlchHI Ccmul ErJ;:ln, th.m :s tnh 8.4!:1 l4 B[l'ZlI),:;1 tmvll ~(lIlFmn.n IiIIt bJr u.
~lI.kla. !jochriml7.£!en Rom ~ 11 milt1

Allnl'lfl beym de
Inl Utlijl.lJl1_,

efe[ulim.

tem~al

I

vie

i-;ni &lJylcdi-l I

yanmda.
buJun·

~
filM'

11:1- II ,1\ H!.:]" "It] Hmin
i
II

sef'-

hu J U
trnlllkl':le rutbolcUlIJk lin."d 'n yq It :It" '1l11~llr. Bu ~PDrJ 111 ,HUIJ u'\
SIILI Illr bUrltln Inzlb3t IIIl,"iI

kadtU'lilr?

-

BII sen(·ye

yakul
ita

~DIo!

hlnl~r

dUlll IIl1nn,U ~ lao

J

to])

0 :!lll

at ..

I..:a.r,'\ [\elc;;Unlll.lal'
... -..

I, r

it

_",;,n" c: ",1 o\llu

oods

mali!]

Ilezdinde
.... ~,

ifliw
...

kl.ll1~11 tLIII 1111:1 "':.oml'anlar,;Hln 01•• 1111L

II!I~II "-...."..._.".~_. olmUIj,.

:...... udJln Jim_ " - 11,- 'l id:Ll.. i 1cir'-1 l'IDr? , '[lb.'! B ll"3.I', Ismail, RlUr, Akif b :'I'l t . V lkI l1arua vJZiyotiDlz no
-----.-... __ .... .... __ ........ _

d!lr7 ' - Va s:rasYl 'iyrm. - Nl II girdin 1 - E 'k f k drS) tol giin g~lm I. !laknlli it ::nlam. Te r;il M~rk(!zi lIIC1'~ e ia.l? ettiler, \':ttkIf ynpdllar. blni lie tstan'bulda. idbaJ et Uer. Vani me:r1~ezinde KemaJ - P l'F\y;L !;"JkBnp Dt t~~ya koy~v ,pardi? dula.r mL? - H. YU', - Ef~dim () zaman ,Malta. r - Seuil1 nkmma kl)ltuI;:m l'a- da idi. _ J{OTIV-il'da i'!i'lden fP",'Cl :' rr,I m flB kadn.r1 klm V:... dL? r K"~m l:n BillilJyorum I,:'ft:m'llm. Se'l!ld ev . Ie .Uie 1m v.ak,r b~r _ Slmrli QI ~·da _RUbe val" ~l? \ Va.k.HIQ' I1ul i'baret. HIPp'_ rrnlh 11Tl!hHulatl ~ Gllill1'!1 I·~·et i lei'. o lL· [il'i

lfahsu,at §il"ketil1lm mu.hasebe~isi hiim.. KIlG ~eht:sinde ~ 33- de. OaWa ;,;ubesi "fiT muJl.r!

"'i!'l:d!l~n h~H·ekl"t. elm~ t!r_

'*
L:cU\ C'·~ 1

4

yar,am hI
ll,Y J -

6
' II

,-aml.

~.
fl D 1.:
t.i
,~

lJt1nill

II 2.3 15 45
ll:l

II,

J\k (l~ \'";-Lt.sl lli;;.; It
.. ... __ ~,~_ ... __ ... ... ~_
-....-..-!~......."

l'l 4

17
48
9.!

9 12 10

.; 31

n

vure I
!J1,l".

r
m) t }'\Ikleod@m.:iJ! b~r t IhhlltHlr. d(!mi~tir, Iscanbul M'LIlII.!.m!e-r Bltll ~I ad I' M. ktml.l~lm Ord, PI'''{, D·r. Fnh, re ddl n K~rilil [1>2,un 111n !>iiyl~lDi,· th': c- H Ol mi II e llII iJn !;H d u au v ILl' du': birl y,~ni ~e',,:illi. :J, KN' erdu11111; bin dlgC'rI du fi'lcmltokclln rna'

l

ACls~..

u ya - Fin
Fhll .. di,lIlII.l. RUIJIII il .. .rli .a-la,'IIl. Japld II: i.te ediii

laimasl •
lie

I e an
F·lutini tahliye edeeek

b'ild.irniJDr
Hekslnk1~ lEi (A.A,) - FIn. ' ..ndiYilum 'RllSJ'1II bli!: 1iJlJ..Jl~

TrabllJ!garbda

1

LamB!!!l hakk.J~d:l. Mil

l't"~1 Stlliltt tlJ.m!LndaU fBPl Ian tellllrt're f'jn!lUldlYIUlln Ctv b Il P-. IDf'ml~flil'UD rulA b' :a -kerf iL ralt IIkdt'tml1'Jr nl Yftillde Gllnad.lgl !I~lli;\1 blldl• I1m'l'klt! T0 Flllljj,llcli)',(I,ll[Q
l.IJ,

General diger t3ra.ftul tngf. iii: a~keri m k~ml 1'n11.n el. Ie. hava ti!;.i!~lnun l'Iez:a thli

TrablllS. 1<6 (A" A) Il1IIda.1I.1 lngiliz klt'alan komu· t..am General Blllcklo.y, bir baj!IlU tcpJatl~lstfld, ,fll1l1:tillden tahllre edUecek lnglllz kr 'alaI'1Ilm )'akmdll. Ti'Fiblus Gal'blD. leI.!'ld~rIlli beyan tmiftir.

lagiHz kd &1 rnu yerie"ece kleri a~lklandl T:r3 b· h 1 ~nresiIllD bilt u.n FiU !ltin
",ill

belirtmiiiO:r. ~a~e .sueca_.~ lEI {A.. ) . Fllii:ltin. kOlml;jdlnU, GU~I~ KODS~l'ne sunduftJ .'6 bU&ili!l )"&j"lDlB.fl8.1l !.klne;! rnponmdll III ~ .s't nllulyet b~:Qc[l.k olsn
lngl[ir:

III kabul etmek

blr

tek

diov!etm

['"

~l"l!llmrl!;1.-

oldugunu

btl hu:<U!m ,;".best e LnUhap t kmlW1;1.('II.'o;.lan llm1d1 I: ~ t e.d ilnu.!'··tffii r clHnhurba,kt'llll E'~lldllnjn' P.u.!l t!'kllU~llrie b:o.r:H ~~"Ilbl J.lloktobunun IJ!('tni bJiSlnll. V~rUmi t5L-, Bu. m.ekt~lbda uciJ.m 11."~) Ie tI~J'i.llmt'l.1:e(lIr: Ii ne kadil!' 1ill1~~:lI1ln mll:ll de-reced!l' tn IIllii 1-.n 1 ll! ne 't.'!e ue ~ bn ::ma.yn rill d:a. t.a rlh edllmi!kte (sit de .'ill!a Hllr:l lr[lk~tl me.l;:tubu nUl! n~uht~HISl t .. lo::J1flo:>r! iLi:: m I ;lkll'L E" H mliniElJ:t1. :lIuro f'
'r

Amel'iI~fLn li:olllutBllina bll'l'Ik:l (:liklUmI dB.- tey1d etmi~tir, 4 Bi.~) iikle:r Gene ,lnlnnuHLw Ken·.irk, III (A,A.) - Dort bih~e.rill Filigtill m~el€sl hak klIidaki gori"t:Hneleri mli~bet hi<;:1J.ir lleUceye ''arm3.nl1!'1br. DUn Yi.ikiii,ek .lorab J{omit ei iiyesilL' gJlii mege f'ttigl z..~ma 1 aCif ir n1lu'af(ilki)'d eh'erir 'bi olmuiJjtur, Fa 'at ~t'msild, Arsb Kumile· !=llllll FiJi",liIl lak81wi ile Il":SJ.ttaD n'~'a rok1l:idsfi iJ_gili h-tr hallgi bir £:U!lle t;'e\'ab l'l"rmek ~iretillde olmo.wtiml teyid et· mis ....' de-rl)i:§; eililebil~(,;l'k ( tel(
a

1,

ttktan

sonra. bu mffDl1@kotte :akHlll£Lcail vt biJ~i.lk:. ga·
be-

lllaud

81. Ftllstm'd

n ks.lk

L"I!fIl-!tl~la]' .zuhu:r' edeceJ;;;Ull llrtnwktil~hr.

'0 ,t dahui nHl\ aFIlJro

tem Hri:!<i

en" l'llliit

Kud~ J;liUrii.lj!.i Ct-~ lI'ull.3 Biii~'I'ut 16 (A,d) - Kud'LI.9 mwUisli Had Emin Ellii!il!eyni Arab Dl!1i!;lleri Bakanlt1I1.I1 top.
Ion Is-mo

T{()II~e~ojllin

~titik

IDek

iizere

olJltli.ll: iLZf'H" p:l rla 11Hmt~ Ir'l:lrLL\:J. SLLl"lmu~lUT, Btl n II r me.'! h:yl fll LI a.ko!'Ct' eII

'

lItLnkiJlE't1l:llr r.sRe [l ttl k 1I.'d! hUSUO:lImls. ~iip 1 1 r t lUr e mb:ll;'roi{", Fin ml.le' I;tllh:lS 9. :;on harQjn r~
CI<: 1'.11

k

ha'r8. yolo. il@ Bayrut geolmi~. lir. K8.llire- 16 (A,A _ Yemeq im8lIllrun kard~"i Preas Se~/rUH I~m A£ltulfab Kahire>'e g"el mil$tk Avtul!.Glh'm 1t' nent o\.1'Ilb Sir H~I :sl'i.li~i H::QQ11le-slndi3 temsiJ et~ w.:re h9.\'n_ \''''1u ile Bel'ru"':::t gitJnlhi muhi~mtldlr

tunui 'k iiz Til ku'l"'!\'dnn geHamdullnh Su'lohl, Jl'gJt.retldln KiI1!' tdl'n O~ll'tmt'lltl!t' ordu LI... 1 Ii'! bu 211mT'l", ig ceblleDlM 110 'l:Uh.fo trtmi dUJduK'1J lid !last rim Gbkn)' YO diier il.ni','Cll'!1111 bii)'uk ve dfJg'!!rU mtidariidir. Ih:inde. lliorli~litI{l' (,,,,Iii B:iyar-'. pro ltulll/r1, OgTllr4r1 \'11 ~;-itJm. Nitekim 181(1 Pru9~'1I. u.f~:rini 'llly ret e-ttul" rli.l~aL Gene-1 Ba,.. mensuhlarr, lalebolcr \toE! 81:!~k.In bir sa,gla)"d [1 dn yine b~l or;:lu 01IDnlJ> . iklm K~~ehir t,~ ki.lilhmllll') ... !;1l11- iilivdLi kWf>!li barr-It bulunmustur, tur, I Ibi~ bk' jl',id' ill'! rn ,~W I)ldu~ U[J1I1eolllillmo,kU! \'ecI!rkt,d{ bl ..beleSu ndan snnra. ogre t!)len olUI!!a.IL U kt'udt ...~n.i 'kl1hul In Iiihmt"tI1i~ ••• rln 5cyledigi hUkliLl II1a.~1 lie bil.~ rail b1tirenl~r a.tlillla Sillilb.o:ddln "·c~a.ire. I ann, va n.B(~k Tedrisat L.lm.um , •. ~'I~. ' •I AI tuG: 11l81l. blr konu ~m.. ~'nl'J!lI' lie BlItiiu hLJJllll!n~ !tJ,'D.!1 hill" mudliril Faik Rl!ljit UIl~;;I. lcL:"::J, bitr en C'!lkl n'4ual1im mpktebl meVZklU JPlirfi!\i 11'," :ahm~k "'il!' !lIt i:i!'lt .wtabEi He topl()'D.tlYl a.~ml!lbf', • hmed C:alib Eli ,kin, babaamm elm II ., iii· [I 1111' t!heb (Io)(lu\'Uklll1'k (js-relmon okillu mudU. VI! I.JUyIik bal?UJ.DHI. da mualllm - n n9. bl 11' rl ",liri.iTehllif? tid!u· ri.i Cemal A.rl:iiz, ilH Eg-iUI1J. Ba- IJ'IIJ'I.lguTILI ..oyliyerL'ir, P'lki blitua· Dekl~r m . 'll"lc de sur partlde kam adina, gUnlln onernioi lel).,"Irllz [artru ~mb.lnll~lir. In'':l kllm;('o]",rl IIlI el~mflk j,,:'in ~lU.re.1'Ibir k01ll11111111l yaVfl1.l!ij ve Ba 8~y<;l~lu erkek IIIl<!'i\L tarlh og ..et' KiillfiilU ~Ia lendelfP turufmJranm mpsajuil [)1!llm'lf~tUl'. ElIl.. melli Z('k:[j,i r(onrnrl'lIun ;a.grlltmf'o !lIlD ill'l!].d ~dln.nl bohnnel<i'r f· hllre, F.lgitim En8tILlbu nliitlUr[l okllll:'m ~"'IriILr;Iii!liJLI::I,. hahll~,jet:i n mil;! .. En i."t,1' buyle ')oh"l~ iIlU· Re§!u:l '1'8 rdu, nllll~11 im M("k loillileriJ k(lllll r:na!'lI'ltLta kibe n 'fi.i'k!l.\"k O~1':D.SI ,,',f, h:iu \"II~·a. i[]ek."t!tlTI'l" ":Iinio dogll'lllll bdl.rter!!lq relll1r n Oklll'll whll& Ilir letl!!: E~LllLU Jiln1~" ifl ('111 blr ~'J:md(ln 1111. ge. cOO!erimi.z(! n1ot!11glmll\'aEifo. EJJ litii..EoU n']1IL1l. d~ kill: l!' l'kt'k tale· Ilt'l kuru I iI(l1-nlz~ il'u-'u Ih", !!ayo! bll~IlI'acnk ~'e dlg-ee Ji[lil1etJeldu be IleYd:.an.lI itlic'f'r h~blJe(le bLlliI De 9li,a Ill!! tord \·e' ihri'li'; u!;liin Lir kUltlir Iwv~}'rslnc (',;Ikafll. lUlimli Iur l"L' bll" al;'I:r,dan !l;,yl,ncn kilrtUJUrJ iJil~lh.ror. Ifb1.Ut1 ihJetngl7., BII, millctimi~D aize tc\'w [i.l1ulmuaIllliliIl mOI1jill' mer:1.Iwk 111t' '~Il'!;llul ' bu l;;ud~r hQ~ .. (lLtlgi Lir !la7:iCf' \,p buim 0"3, IInr· j,,-,n SoOfi veril j'lttr. <;;11 gi II dO\·.rLUlalll l ...lIrul 5..!U .. ::J.~ .,Inds MI' U~le lpkinilllri pairTUdl'iys - ICekll1!loY.lk,. Em Ilk Bad A" Genii] tlVB t~rl ... f 1IU'1I1i-, ii." ",inm dll
I

Ogl'et.m~n oklltlartrun 00' [neU 3- HI! ill, kODJ;T"'1.',e Rlirri· ~ kuruln Ylkii:inllmll milnlltlleblltitt', J' t l1'H .alo ta.tiu k1nw etmeasa ... EtHiiG ~nill1Lnl~Unde 1('o['11"fl'D ~~~lhrle karan vo('Jrll· []IhL CL1,('1~cl:.l[.r; 1:1 ll80 ~IL. bilyUk bir 'kutlllm:a me-· m~~ )'n~UIlld:l1i ""fJIUeh'oilklllt rlla Ii! !'m~lmi ynplim1lltit. \:011'11n dlJ'ii!ktif A~iJllln lhnde-, ft'~'io I tarU O~II1U;~ ve buna r~rmllimde: tlllli E~l1iln Bill!: III l:u1'lItJ[ll' ohl1l1~'lm1nr hn Jt~tl.~ ::U:l1rJ1l hrirnlze ..elen, Foik R ,It a Unr1t, 'YUliUS Khlm KCini '0 l\.1uJ'8 !iillnIRlI}1 r ... r ddln Bo;pIlnn, Vali Dr, LIHfi ·1 - 11('11 U UII t OJ.I.Uu,n BiiJi'nklil IBm Inllml.t'Dlf'~h.dlll bo· rmdar, OI'[I~llnal N1.Iri Ymmn.

(S'

1n~I~d'j)

F~
:ai~ lUI, liltS
yin

Zirll IlOASlllm Kurumn
i<LlHl&gIL1rl1m
},j(OI..ii'

lilnlll Ulnilnlf IIrll illl 1t;IIJI

d.;J. rill

dliell

Inl __
L

m.b'.

Ii.,.

ne",i.

"8rligml

ve rnoralinl

t~lDeL:l

Wilim JtI IlIIIII II"

r;J~ lI!J

"'"r..I"",ljr, I) K Urlfll"I'1I'i III mil),!lq rm .. Yil,l.,. mljlta!!!i h[;J.OlIllU ;1110 It .. ta~11iQ

",Ultlil III III i.I!I!!;j hJ J.(]~.4I ftlil1lH'I IIrUPfll t .. dlJIII !ltlIClII'It:I' muu.II'lIf1 bl~ milld ~r I{lit'! IIHI J I 11;)010.;'111111]00 dill IU!i!i:lj IH .~lIrmtUlr. KUru m bu Ojdfllll~tjr. i) l2:i2U73 l';ru~nl1lltl~dir, 1 DII ~mLj.:li ,1"'fiIl1
I(

~~n'

."".. 11ilI 15TI!U ~ OIklll Ilid. i!1i111,. Ilr ,1m I. •

~ '''.1 'aLI ..I; 1_ .llIe

ilrllillon IIr

is''.

f.:L14I !:lUI mllol ...
loll
IJII IInlo.:l(, J Y 10.,11 Illn

1,u-iJIII ;;.0 IJ "~I"'I ".', V 1"1\1' n ;:Dne, "lllnd. 111I,IIIIil. ~rlJIIDn "., III J 111.11 gllll".r 'o'ilill 11 k.:llfbflla-n I I:!Llllu\'
l,ar '1'O.II'tilr. D" 1I1~ll1ai jl,IU~B Iii", rlll[J~ 11'11 PllllulU.n
It

bU!lulI

h~

r.1iI
:!lUll

""(;I ~

lIILhll~~11 IJlJIu-m~lIlr Adlll'lU.IIrl

'i11l rllO.llaI.JIII rI"lo. Li'

~3Ipllrohll, I-ilhtlllli

'~E'

III i;l tn-,flllt"

ki.

IIlIII

('\ t

Dln'l rI od L"ll.
I

50t\r:J.,

mll

lr I r
d ~lmDk,

IhtilMlnr
litllh

h r]l;-. -

onla·tmJ,

rh~11't. 4!r.md~ Fin . l:mdi [I tic So\~l RU.S~ :::IraQ .sind do:;; 1L\e rrulll.l ~bc t lff Id un'! V~ 1l1kloll;t.r eltirlndr (lr lL~Ilt'ldllo,dlr S~, yt't Rusz Ct ile hJ.rU}!:'t1
Inlandh 1 ill L I H:ia LtilnaL i ~ tq.n " luk n'llnfuebcth-rlnl ~

"c

f'a·

z

,

B~ltU III ]llr, ~f 31:11', lll!'1-~ rrtll:1U li'1lifil.li.r:J;ym .... Jl'elit!1J Ilizint gil.ti LJ.r[}f~lz" e kLr i~''illl ('ok Imliu \'" "'lim ~,QGi.'l' ,'lrEl",i par 1. 1I:.lltii, hil;l iik "e ku,n't'tIi bir JI31"H, lID Im,1nl" 'Id n alu ..11l1'8:li~ eJ) bT r-dl'n do! 't1 [nhll"lllll ~iirii.ldelDehlllllcli midir? Klin1C111' 11', ~e~ lI1(d iii uul, hi (lUi!! KJ'upUJ \'19 ge.IIi' ~1'11r~ ,ltlel+'rl arn"IrnLl.'1 firt'n .. ~Ib 'e prognJJ:I lla~llnlariLUcliH'I en ufnk bil' ihmfir llu;,nud de~ €"-Hdirr. IIllrr-i.$ et Ic! "lIn tn. ~111 1-<1 ulJ'.i; eh[u~'~i !bili, hIJ:} iitk kOfi!;r. ai.n vl'rdl!ti. ,U1'~k ,Ii]; .1{. iii I)lorali, "Iki dl!Lrnmktruhr .. l'!fathU:J.f r.anlllmw· heidi}.; lb. II' .. Urufmfol1lllo" I II ttii 0 udD. IIllr t'lHIIU h,'!'[lj II ;fllillac:a~ "a.ad bHt! l'ilillllemn.,Ur. ","'diD knnuc" bunonl ddl;j!;lt'irllml"'i 1 llIe olliLi mUzd .. l.:ii d" ....r'e ZJlri'nlllll Oll: (,c!lI.ilJr. I"Il'lIQ IIJI~r(tt Pill r. i-;lu ,'(1IIIII"1Hlh 'ii(' , 'II' \'j' "'Bb\,'! fmt·gll'l~rllt< u:::;rtl"Ji'l'Td:lJ] Li.~.:lde d,'1) fiT r. "'Inln. bu. 1t'llltoLl \'I." iii. f'(' f~'eo"FifJ I [I !''''ly(' ['On ~.k n" 0 1'1dnn I'mrO ku\TL>H hU7U"!J ~ier"r~k .. .-Ii "t'i:im Imnnnuouo 1.1 ] \' IJIllni, lIoH IIIlhndo mll!'lt ve ..~rb ..t hir •".rlm y~pt1nm.
riilJij~ ~r.

I: mn !lid. hi Ie 1>1.i)'ie 11! b U 11litt'l. iI blJ it 1'10mI

'Kurm.

~iJp1.lnh'Sl

1

ticl!Id

"'--0--

_ ...

mln.llo!lIlIIbdl

nli~Llr, S.IIII aid, In., In"" Glillel lur.
HI.
SiifiIHl\it III'~tlB I t.Jlt •• Will 11I ... h'l

1:1111 ~,J;,rILI..L1'\ .
! 101101'111ii-

r rlilil'! dl
D4"

Anka ro 11l (Hu:;;usil - TIi1"= kh'e Emlik .B.mkUl A1IM'lh'i'l'1 Ort!1kh~ Genel Kul'WU d11n~ tQldl1.(lIl1l~ "e bankal'!l1 ge('en I )'11 i~ill d 2 mil)'un Jj I'ada rl fa z. b temettli ka:mndlti1 r11\1[[~ll· ml"tJr.
I

1

m:l.IlilllSiJ Son klillllllHo 001 I!lf rnlljQfl ~~r~111r. I.iit~u "y iJ.ll.(l<;i h6discl.'r' nuillaselJdi!.c, i'lf!lIllr 1I1mll IIII'. .., KLI~II"II,m JI;a ii, ba~ ~"zo.!'LdE'T' 'liiJ klse Ol'koslo. "a.k~·{1 ti,'a.I·('l mUr!~he I nn~n 1:'i1l11~6 I If,) I:.ill' d(Jrrlluuldu~UIlU ~'j;' m '\'l'uil ~n· III'" IIlUlf. 91,11111 mill> ~II, o),!1"";IIr, "*' hlRI"I'U<J& haZI nok Ill:l IJl d 'u'IS· nil t II'!: &.iilr ~,. .. I til r.. L rl Illilc-'egi.li yazmn:l!1r, Ir. BILe IIOJI'I'O llr:l :1 '\I rmJklilUI'

.\11 ti.l.l•• 15

"'f

.

Ilu'

ve

:'J'lJs:Jm

ihr
-

CI

birlikde rak Ofi~ taraflndan daL
!'IZl'1tl}(]lgI

ton nmnrla 3 bin

nkal'a 16 I}{ususil

301)~

ton S'llsamm ihl'OiLm i._.i:n 'f'l'\'eke Top.

ilu::'JC'nt~l,

Cenubi Afrika Ba,bakanl Smuls~ , Bill takdir .. de' De olaca,glnl kim se soyleyeme.ln diyor
ti IA,IIo.,I Plum nl'xill keLldi Jnl;! .,()fu)an bh' ",unLI! I,!~.",'P. \'cltn

rm"a

bi.-lJkttJl·~ \'spllall te~liglo!irle !latIl nltiddetinil1 20 Ma~:1 ka-

:{' " k mek ,'';: ioki~a[ et r' n ~k I('in lind 11~el"'ll h~rso ~':;,.p n hLl of! 1m,:': rnur i:.E'rp t kUUHI kabUl ed.", Hut.
m, dn lm !'ill mil 3.uln.S'l1UL

K: p.

fie'

bU)Ok blr Ilgl

ti,teral

In'\!i e-

mIOlDl,

Guner 1\ rU: B!I. b:.i·;;I.-Al Ollll!;!)' "l.Crlh::l tehllkede glaruarll :Snll.l~. KOnlunlo:m uulutw un " 'rlJ y:l~tl'il edecektlr. Bu Y!it.';hmm bLr 1 kll I 1,1 "r.lLde ,L;lttlko,,:e daJI8 [~zl~ ya t.IJn.:H:t Illu 111;.11HI 'II,," ~!l I kl 1111 Ing1J(l're J.l bu ~ehjllU'yllcen
0.,10" j.p.;-tllln !!(l-I1 'blr

n

II1Wt

t~ Itll

climJ.6n

,Ik

hmlb
.!Il'tll

llne.sl

I'IILn ona

.t\nknra, 16 n'Iu-",u",i IT', P g decel.: b... b r L-r r (nrel Bal{tJ.nll~ 'Ili,j IJ ca. 111 AnkAlIl 16 (HLlf1Ue;il P• l1aV\'(lll ihraCi ULVZU IIlu met"le. l'isde mitletie1'1lI'8SL Dlahi}'ctt I1If"KtCrtil·. Bnkallil k: \'f'[', r Ita olara\( ,', IJllm8"1 kararla~nn ral'JIl it- pi~'a.yal I I 1(' iJ 1111 ,r,:/. BeMi SanaUar mLb;:ab811~1!;lna "I\ilwlf' htilund11J l. i1t bu 1111 nS

rel'luijimLze gore halen ofis bu l'i'IiJdd~ti yel~idll!ll 30 j).Tart Llad {' u7.~ rnl~ bullLlnmakLadll.

fIlal6.mdm.

Cit·

':.'dli"11 bil ri 'e go I' illkl~'e I. C kOLlo al~y:J. :ua!'m1clk'i liend mi..in:uebetler durn lJI~1 ~i bi, m~h'clltl II liT [tl'Jrnallll1 d~ tao diU me n::ml on II il:; de' il I\,y. I !C L f,;t!k l'E'jisiL1e IlLt'U ,lJ ~Ir bevet nleJnleltelimL· o.:l~ 2 mil· yon t~d-o 1.1inill miibllHL'l e'Wk· If'l) .!oInOta mNlll ...h:'1 in~ lrilUl1 i::t.
Ie
tU!",

C

111 [II

h 11\"

t\ n

"1,

CI

:i

d !~ IJ b ~lUI l")'II'IlJ kl

VI? <:Ieml, lr.

.l'liLprltoJ):olli\I!l:1J Uk L_;:L .~dlr

Ti.kk

mUftl.I'L :;te:rll.D

B.kJ. dt.lllY ([Ii .;:ere" III eden 1'nu1 selH, hl~ ILlr .. .'l;: l;I1:H<l1c ~lrnd~'e ~(jar III "nll~1 t('hd1 ed~n hJm d 11kdll 1I.II.,lt

YUi nn'n 'oat cHari Selanik civanndaki f aliyetleri -- ~ ...
a

t';

1'.ffisiiElD.ka)·a lI'j ~Lima" IEltc • ~ell TUcK 'li'lnntk!i.rLml E:'1;jli'kkW ed CI;"H: bit jihi hUZUl'tlJlld' irntihlln \ r~cerkl rdir. ]Stanbu] Del'beIIN' 0emh'iHi bll~kalll bu hl1su~t II~ililerle t,~ln.lslal'dfl

vet

bederi eUllmisJi.L'.
~Ol

de

Tr!:sm

n diL·

a

1

ttl ('ok

I-ltl"!UI<;i

.!a'll Htma]'I,torl
hllj\all

r,

D,al"!'lllhr'1ll;'fI!hll

liminill r:flll'"et 10 gUll j, imlo.." t<>sbit c!ljEen.,1:; H~J"l.ra[ m~\i • Kurw'l ~~In tl ~ III til ""llr.l'11 II1111del1 e\,,@ il:lll] h.'klcltmltliI))LI .ll 0' r. II II, t Ji '. BII Ini' ,eb '·r.' (J I a - 1'I,,!.ln \It: Ligili t· ci"CI in i, ita 1 'Ie Hn"",nUt! :J !lOllS Ilr.l Zill'l'r II ~H

""~n

J-

r klf'ri rl 1 yo l!r
n,1.HULLI

AHlin 11;1 ( .. ) - Takrloon 350 kL III blr <_;£'t.e l:uvveti bu ,,!,iJn, Si!'lawk'UI iltuzey • babsl!I
duki bir ~... .r~ hi.lcum h etm~tir.

51 if'IU

Is ec Ordusu ~

Ba~

omutan)

A~lI" hava,1l toplorlJe mUi!'~hbe~ (JI~ Ll ~i:'tE'(' Her \;Ii n;a k c'\·le.reo 9.I' 'lILI'Z te:jl vellIU~ler lo't bll:Z1 sivB halla LJun, (jLllley ;UftJm'Mc cI15ll1~';> be ahb gr. t Li I m ii§Jerd.[r, J lllH ., b 11111 r,t IU~ olrnllrrut 1111 A.lLmm h bedelt! giil'e, ('et~'l If'n,''nnl elm l:1~ bet. br hllrb 01 !("C' 1:11.1 hl,J\. ml II U mliteakib du II t ll-tdlrde Guney"uri I \J] In hiJkllD'1d Hu\'veUe larafmdfl.n gilt ",,' Am<l'rll. 1111',-, un U \'t't teJ tip!oenen bir pusuya nU. eNk II! Kl.,)mlhl~t le:;htul L biillin melT1 ag.l· knYLb \·ern.li§11~rdir. I ketl(:fin tar L~ll I lut. L·1.\1II1 ¥u nlil n polisi hllgUn 4:7 'ki\:lJ leyt'tt G'il.nl!~"Alel mUhu'efd I~ yi tevkif HITll t ir. ...eki2:i ka· den D!' lI-b hHl ('("'o'(\j:I' 1'(' n S.Hl~t! dIn olElI1 bu mf'\·kuElEl.nngi:zll Gun!", Arrll-i.Ullll i:i:l ~ ·1'.nl(l! d!~lrI.~ bir r;if'te te "kil!tuill ruellE ub oj· da ot Jl;'Hh~ III b('-~[LJI etntl)1 du'klu rl ;:I;,)} hl'nmehte~lir. PtllisSmllt.'1 Hltltol"Ln u .,.UI" und '1 ~~>l tell u~LI.:D.ildLr;ine !!:Llre, Oil Ilfte btl kill Ilnlf' QL1un t~l:nl 'In.! II!I biHlln ku.z.ey ¥ul"lunh;t n'da fll.111

I

.\vrupada

t

K(

I

dl.!

He ()1!li::J~II~1

kl)kle tl I klm~", !loy!!.

(j}'_

cll ~ l·r fon'~ t a 1'11"'11:11111illUifi nllli' ,ilull!:B I c9Il1mwlDlitntlu", P~nlo'kJ" I .Hllu roh bl>r \'6 Ini II. r1.l~1 Ilidur, nh,"f! 'ilk, Ih ~n:rl Hlni uk. "'lnifii1!d bidl""l'll'r hll l.II.l m nh·rl.mlzln n~1i dor y • r!o.d.e lJ I~UDU ~~ ...t"rl.\ or .. Hulk r ril.ln D~ulOkrll!-li'\'e lJ:<:ifhrmllknJ:r or I'd f'ak . dl i.Jl.iilij~ ,tl'duli:" lakat Dl'fllokrot P rti:dt'n dB .1~D1('n Iblk POii'· U .. I luuiLlr n.'flloI..TIl'l'itP, ~n,rIlr ~L\I('hllm~,.In.1 lllcdll~iimliii~O.I". Ll'U~" wi I ka J ~II IIlh;orlu:. ki"
,,-Inldl mlrjlll
bll

ru••utd

RUlllar}o ~1I1f1["Rk"fl [L:tl ara m ilI.,.tl n ~':u<i!lOlU" IIlhl!! imp ~e. Ihl"'l"~k ,rrd l" lKi..-IprUHI, [i'UIl II lie
flit'"

~\l1":1~lrt"'m~ktu.

bul 11m k Uz re nk:J.r:l'~':"I germi~ bultu m kt.a('hr.

AliI>
Ii

1

rh

i,'

tL'I)lfllll!

Y pI! •

lIi" RllJ

r, S[lZ[l1i

lie

N u d Said pa~a ~,eh rim izde
,\yG n !,Ito!: LI.$! B,. <I;a III Nil r I I Simi P'-IP, dun I5Qbah 7 Ije Tor() ck:~i'lroe.sllll' ctlrlru.l~1I' Gli!'lnl . tlr, Nurl S '11 P;J,(I.. U!;UfH''U blr dulll ra \"0 ,nln blr l'.ldru1 fll:) tltV 1m edemJ}'!!ce.:. nl,. illl lin rn~!'!el("<.lnll' !or bl r 1 hhw blr \' lO'lyet" 'eldl j nl ·0 lelllL!!, [JO{:\1 .ltkdelliz bloJ..:lInLLn r~'d<lh netlocl.:lc-l' dl,)~W'a~'n .Jnl l.l. ·itt I:mnu tJ{'il1 ~ hllYI)[ l'i'LIl.h<Lllll 0-1 m'lJ.::t.:!.n Herl ~f2Int:'dtl!:lnL bdlrl'l11U
[rllil

In' Di~'rt:1T (Lllll ze\llj\~timc~ Sf'I' j tic nllt anh.ki:l itl("i"len. mt"ktedir. Poll !-pne ihl ncar 11'1 tlog,

I
Ih',:)(11 ~1'fUJil nmilll I Inl" II" llhnl!t~IIIi! Ltlill "btl O~oI~I'I' II Ill. I"rtbll
I'I"~I
I'I{;

I

dogm\'Q_ li:iC'~:'Ir,l rna", j{'i'l bir te[lla,'iil
I'"Wl:!I~

blf.l\l:JI\'IlI;;lt! dn

~t.'1
IIIro Ii~ I,

!;>oldlll
!II

hlLII I ~

,:.tJI"

ihl'flColLJ1 sel'b~st • blraklldcngl Lahmm edilmCI'I'I(>J.:tMit'

~) !lin

nll'llli

"1I"'"~;;IhU1L! nI ~ II

~.n,'.,mi,l, 1",:[
,"1,:
~II

'I

"'"1

,,~Ct.lnll.1 "ol Ill.>], Illlri

I

I"

"

Fakuit si
istifa
t·I' i\" I
On,lI,

tllllll!'i
Il.:l'"

11 ~UI... Hill

S~"~~I

lid ... IIJII Iml llral ,,,Ir'1!

I.

etti

tJlIllll",r. KLirLlllUl1l I< .. ILI IU~t
OIrli
II

(Ra ... nroh 1 illll'ilie) l Ill' r.. Itt .....II 5.1(1(11 ~ mi 1 k

ull

011111,111

llrlll
I

1"'Ii I UI " YIII.,

t'r,

SttJ .L\L.>I. 11:1 tAA,1 1 VL~ or dm-u B ~' m.lmdlu l,tJ dun. Is t!' till' met e bl:r muhtlra " ..nn!_ t L, U UL ht t .Q~ lI;:~'e~ln mud IllG. ~1t11km \'et1f';udlr ..~ek t ublTlu o.IID masl , tenmekt dlr MuhtltLl II b_1 Hkte h!l'di (taUtl. Jlt5J\da ~oC'r~rtJN

• Dernoklrotlll HAl

11 r:ll:. !1 , rnt.I1I~~kll"rlnl m.!~ 'I' d,

11:11 fl cl.

ml..tlr Itl:
A(rlknl\in b

nli,\'ette

hl..lhll1nlak·

LOO,

(l{.in~)o

n;n otQl)li!llen, k!1.myon!o.n, depo ve fHbdka.1 n d vardu',

Cete.

lila G"'tl. «iir.11 Ie 1t,0P;lril'a:. !lib ill , Il()[J~r Din h.tlkPm·

f' .' ( ..lode

I u'rrm:J I i:M>1t.

eohlle blrll~]rill DL'In(lkro... tft i-

~1I,ui:ltl,' h1l.\til- bir \. ''''II fl.lhrm, !:;1f1t>!!"1~ rtll " • ('L'lft'ltt:l'l.ldip ;:mll'tl~hl

ill! hlL~usl!l t1liu !!IIl4 I bll tll'l:; L(] LI"ILnlZfl- :;;u!llnrl JI!~!'ILmi.1 I O,lqHI (J.m.,1" Cl'I;J,! SA.I~. III . nliz I~, klilrHlb;~ r.."melt bl.ifa "tt(. gj'll l'JJftJil'"ITil J('~Il.1ir. U hlllm:h~1 "lie ~U ,I"IiI:, I,' ~ if. ill' dl:\ 11m hildllrn ~ti..
Poll It .;Ir~.\e, IktifoilHl '.LkUlt .. ,i t Ilnul niloil' i I!:d eb (,Irml~ dt:nym B(I} II IIiI' :j{'1>. ;loktlll', ali Ilt 111111 11111 IU [lz • kf'rl '!i i I m, k 111 re

mok~JII'1 ,"~ ..r.~jI;ll Kun!lflllll.lll

IfI.n • I'

rol~rl

liillll

I'lIL.,.U!.!~rUIH

IIn·llo.l.r,

,

~~~~~~~~~~z::aiiPE~____"'~~~""'~AIF'.~""'~~~-""'~"'~~'

uk

L!Hi;t

1:: ~I'rln

L[l~1 ~I! llrllm

U:lha .r'iJ~t'k. ~ol.l-!du: nHI'J::1 lil,mnM), ~1. miHllmm .. t mlkt;lruUIl art..

mda 011

n

1

,Gunu
.'.' 1 Lundl'!..

,-

nter
tu 8uCIu
811

san hab rlerl

'.~

1 !.at"
I.,

),lI.1o':

E'!ot'r('k

ktlrnJofi

YllYLIIlIJ;lkl

tlv.
\'

oi

mn

1TI~111'1 ~'~,n'III'
~1D111111

r;:11 ~."I.. ltrl

II'}

,

1';1(1',,1.11 lie...
illlI'joollllll'rl
11I11'l]~I~r,,'m

ilillml
II \ (It

·tlil

ctlr, Blnlrr(l;l

I

t'!kll1

edlbn~ttpd1r,

bu

I "'C,.'11 :u.l:eri miitl.aIlI.1:i Ii;()l'lseyl D"LUhllr~Yt fI~stt'ltkD14t1r, Ken-

~'«:lir'Lild'll:l bl.!' d.eJtlClttf, Doi'" He BJh :.1.1: ·\nd Me~c'Ut &0 rU", Ilyrlllkl!lfint b.!lr mIdI!' blr bA.r bln" r,'lio:It;a~1 m:'ln~~nr;JJI. iI.!mn mfLk :

"eii' diin

et.tI ini beS'l.n !tm~ktl!' II'If 1,;:1 k. $<.r\'yeU'il'f !llrllttilltl,. kfondl I~p venl!
~

Ill'!..

In.
I

1 lo;ln ~I [i;~a.~atedJ;llrlll'r HI.' 1:J1.:r
~lildl';[l

i:1llrliH" rOI a'!:tII8.!!I1 IM61l'l..filHill
lLLtIDIlMU1,dL'I'.

Sc'li"YLUrl BH'11.!lln

ce
bu

0

lk1 m.,'ll.l[uJ

MflJlll~e

Dlu

I te(jt)l!lerln dl~l"r mJll~Ut'n;e I[a_bul e~lleme:: truihl)'~tte 81:10 Iolllt'!l"I_l1~

lD~li'rl mLhteIm'1
d
11

kn~cJe

d(lml!~te ~
ulinCt.

1 'P~ ,Ilt n

UIl", edlhitelrteCllr, JlliltfCav!lI :d'hnJ.

ilt' " rb t cohlllr:I!JI Oli:lLl!unU. ~~ dnnA de LlIILnod! 11l'z.imd!'t'. nln
iitl.rnaJ.;,til

lIene,ll!:mp

Klt.hy.d. Tarll .. E'ndi
kooptlutifl

lt~l Fr:1ru,;O(lII) KIZI l'J.·llJ~nln yr.. i<lnd:l evlfll1eC('C,ln' blldlnnek.t'dlr til LIl!1 Dr, M(l~' uLa VI: Vlllil vel" f.'t 1.;• .',. (:I"I'l' tah"U.-cdal'l ~~~Uf!fillin "i'('",i ded r ttl rl1fll'l/(JnJ ,~,,'it r~ kl,d .... d m~ .. n i'jIIi:IlIJCI: -Eh Ir:GU15l!!rv~ fbrl Ca:;-:eto:: fD.j!ln!LU! lfiraCmdtLJ\ t;Hr rm'Jnll'ilC'lIi hlllrl lI-II1111"1~(1.lI.t'ldllll Un-\lklUl:l menIlH.'1 I!mJ 'i'e-L"~lt'n FrIln(!orl1n kl H~ .. tt!ih, dUn c.k lAm ~zblnltn:l!' at'rlln~ - Bllglln IlI'~'.:dlllll 11L'11 '2~ 'Ya.~lf!I(l1l. ('Iltlu~unu, ,)I.duk 0 !!lrL''l' (-mrlU'l1 \'Iel' d.onld 111 1n.ltI!'Imll r n till ~ rl".IIt~1L ~B mli'01.~..1 l:ilr h ytl t ~~!lltdil:hl! l'lo-(llrJnr!lli![ldl~~n ~ t n \il:'K ill.!:! lJ'~dLltu.nu Llfillll!" ~trnel4: mlJi:lr , II II 81'n. bllgl~u 1i~1I Ylilftll dl:l~ !~iI!i1 IHM:~.!IJnllll!'kl A!mnfll!H'1.I) b~IjoI.Y!l~~ktLi" art;'!! 'FrumJ1nln r1!'Iti ,!:,P:JGYIl "iii Jlllpon,n h 11..: ololOli. \~, tA.!U r:T~h~I~lnp fa men kiirtlr 'lfcr1L~ lhf[~ btHiJlllLlD~I1C.l rMml ..kNlu Ii ~ 11 = fum' t"J'lltl.~ Ie ~llb.!i! [flleton Tt;III iJberelljrLnde (A.A.' • Cem He: - KL:;lI. fIIS\:lU H tl' In;' rnlLJ Wlnll unE t.ns) Par;f; uld1_';"·C grlw bllJgpMlllann IDU!1Lnde Olw\. Lomira' - !II, JI 0, mullo\bJ.rl fIlli2d!IU Alill.t.t03 nYlnd Btokllolll IT\u.-tur. (.~ A) ttl(! t~pLJHmeJjk.[u. (A 0\,) [!..In bLldlrdlllne " I' • P r1Mte ;gtf'l R'IJ'lifl/.Yi.JJih ~f/{(l mul;t mOd~hd~mlel1 In hs.lln pdlrl~r tn(! IlkQIi'l mill/I' fit fit' i Imlk«i/oi' il.out1erm")o ~ 'l'I'l. yapll .• Neryorlr.: - Dlrlf'~Ik: Am.~rlklil Orn'oltl!r .. i3UcL(l.pe,tu: - Si.i~yet. p'u,:,.. tt. llnd ~'Ly~l.1cIi: tnIl.dfil!'ll!tlnln t.,}1n u dll IIBn~111t btl' m11ycm. dolllr ~1!rt D1ll1illdllD bn,u f!&mf:k.[e'rlnin Dlan];l.llll 1Ii1Y1i!1 II,QLlO ~w::l11.r t ••h I tem1n1nl IatemekUdtrltI. Mu\mh\· Il.1lUIL!J ,,~bL tutu1rna ~ :!Ilritemlnln 11he eUL~lne 1l6r•• bu ir.., .. lll~ mlne i;1;I~lrn(JkWI:r, m.~r kaV mI!.,OI:L 1flltH LJll~iJ.D~ RutnM IlUIil:UILliI'~~ de h.Jli n. @llllltJ IDPlut!l1li:et koll!cran.. gelL! 1iI1i1nlLlr t:liLl. ya\nrl '!4 itl'Ld~r, f1umnn}1 .QL\ tal'ln .911l~ mtl\1fi ~Jl\ :nTlIL 1,U'!'U edlPlsrln rsmte bLllun lAA,' bulo.';:fi!lt1! lJnd!rmltt!~ !J\.,A,

f'i'~mhIl1WI ,,'1:. hi I A fI I - ,stur

Miler

Bu hfill.WIL. U It ""urtllJld Il./lUd l1Ulhe-nlcnLn \ltrtll~1en aglr h{" Ltufitdih (!;.A,)

*

m.I~lcrdlr 1 NT o.ndlm L\lbL\l"en c;lln lUll k 1(111]560 olf.LCil~~tLr, OL'flt'l1 Londra.: H:J.rb l~lL.de. gl'mllt kalf1rl nt1~d1 1550 oldu~u h(llIie so ! I.n m '~·r.LI{.II~l!llnl dli ~'WndJln gl.1L}lordll ltri.an)'nn,li brm biIGt'I~ It'Dler: .. '],k~:J,dlle blll;'lfl~~dtlU duo nd run LilIC lJ: tort 1100 e k,,'1,chu mlln r;'lk;n 1111". Inll!'lIll:'k ulert: I'~ aU!irull~til.r, (1\ ..... 1 . rOIUUl.ll Ulutu t k.l:'mmul rlth

C._il"nt·1r k~rmird>e'1III I'wj Jllu::el'i

'")Ie,'or.''' .It,.~~~t:mit!
I ~ual"·

bnhk :;:;).hll!l' VlLrmu

Ill~rll
lHJ"

I~

1c1IG('I!111

II!l'tl

si:i~111l

G'C'\:Iu;t1rlL'C ~ m gt:·rL Illill el"lllL

W~

n tlr.join

Im

l'I

ll.
ill A Fu,cd

c<llp:llUIlI,

*

*

me-k

lo'olUlldn fL JlLJ~n l(lt:!llem L" Iftg1ltl:fr. h,ln ,ok ltl~'nwl!1 Own

k@milrden
~u

'Iar

JilIl 1111 :Iii 11\1 ~~!:!II ~';i1,1' IIlt:t 11 I! I r Rill'll (Un II: Il Jlillll1l1U! I IUHilL r lIl[lli Il u Ion liu.llU$·'il,'T',ll")l:f'ttt'1i:1 b(ltlin lub
~';l

r

Pl-1.lyonllHcii.

lL.Hl

tMiJ..)'.

un

*

- ;;'01 r

Illollnb
h-1::1
.,1

\'~ I!I mtl .. r tRfflfm<.lfll1. 11."1Jt'[,; ~r bu )'Cul IhI r taznltUl
l,rlPI 11Hl l

tll

III

III I.

*

"ell I J,cnpi Ill!! (', tlr1tm~.ll'Id.'r J. bar LUI'. B Ie J'l1dLlR l!lirl'lt l1IH II.

nn

Olilme
JUpOll

/IIuhldll,. ,d~'1 JrJponl(1r TPIUo: - Hub !lU~lWlU .. ~
Buba !n.U!ln (0 1 dOn iII~ t1l' Bani Ilr]11

h Om edlhnl han

h~ll

dukl:!.(1 ~ ,n.d hw;usl tJ!r ".IJl. m.JyeU ,.maIl:W.(1Il'. 'J, A ) Almfll! n [lu"mk r..aljJj,1 J

0',. *.

0,

nl

d n yiikjelclI

/.'ii/.'li rH}i

F'r nt'llrt' -

l 'l94:., IIIHUI IIHht KY.In Wll ad III nlllt!t.fl m.eobur ohm IiO Am r '.
lll,1

illS \Ie

AtOerl

, Allllllni
ft_1WI,

Aln'UIi d kI t~\ m kam! n. btl V Dr1!1 11 ~ul( n
lell:U "Ir~

hd

e Ltle 1 ~k-

lIrtt-rnltlC'

dummirr." fr1.k 11 ault If" i bj,r ('1"11 r 1)n b 1 Urll Iltl II;Urt I llv.lilliD

;I

"ill

yon ha lk~ yeol id 11 1r0 e.y el'" be'l'ya-I"

!
tHtJo.l

..
M ... JWlIoM_ .... '.......

I

ZIUG. ifd ql' ~ Ifn:I kin y{j:;iwrif'!" J I!nltlll" irli~; .arkada,uu ldilltmctl Ilff

ald'urali
O~, I lit b (OLllfW.11 ~ tlo:: -::hlq.i l.)ld ' l ylUllll1l •
'IlCll'IQt!

~

b
,I

J

e

"

hrncd Tdol.

P Irk IC} • n aU. lda.kl
IiU-

f1~

• b lJ

1111VU '"lIlk
tJj I!nJ[]

1trnda, hunlarrn faaliyetleri h1a I!!HJ,I L va Illaca.k b.d.i:lat lJ:,.]Iiba.tin iJI.:l icesl olm!l hdir, S\.irularm.. fll8..liy tied s.rdupu, ~tst~m!ltik, yqru.1ll'lu.k: b,lmr.ycn VI: rlu.imi 0-

rnlll'n.nJDmr. Bu hu us
tClii profeoorltrlnclell D.)ki(J

A1nlBll

i!
BII:. tihan 51p3blu hi. Abmed t.:ldil. Ali c, illtl\; 'oC !juJu',1 I~ ru -n m'f.I.~c,. ~,. 'ildh. Hep ikc nln lied G lenl~j illr. A.Uli\. Elc, Q.tl [1\1 \'t' rll,':Jl"lnln l..

til" {,I I ImUflilr. H .r;IIlU lm h tCllrIJcru..m.:

ll\.1 Hlliikis

arrur, bilrolar

lilJlI.I!)i;L.!tlml:.dl\, ta.n,rHJll~ :1\'ukll~ lro.,nndn!l i IlR Abu ~Li:1~1 Zh'lL Ilk11\11Ui Ie ltll."'riI .(lmJa.:rmdll G~t TL ko..~'I!;,l

tib k) diyor kl: ,11 v_ nlzamlarm i11hll t \'0 adul ti lUikkmdakl ibtWitJ d.a zaman Vola mcl£intm ve t)a.lw! ~QrUu.rll1ln

totto

hI!

hu.m rsmall Fa nln :;tl:lu~L1r 3tl'lun

h .>rDL J>~J;m.IiI':\11

In rlJl{llUl

JUcl'

d[l 2:1) nrun lI':J..£.IIIIIJmuJ,IS.lLe Ilrtlr!;lf'nen bll' Iran glltma di! va~:r'Itirin lIerl l;chm,'1{ Btl l"Jld-iUtbm unuloUldlt':1 h db!."!)'J Zly AklIuhydlS dtn 15:1 .:tln . vvfl !!Ii! dI5Inl YBl'ai!yfln ~'IL m:l,l;;iua tlu en 'oblil d T ittel'l lOtJ 11 me(J!~" bar, arllt' da lo;;!.l1.~ve I I 1-hall,l ba ,I )lerll!H doJIiI-~h :Lll.1lson-

"11

Ian foI3Jlrvroi . !'levi 'L ve kOlnmillJle'1' i(jln, 1"0 n ~tlJi.Ztt t I1J " , n ara jli b (az masra i.a I iO:'l..f'e ,etmelr

1~-

t

hpl~Ylln--""'l

JDA R

i;im. ~t'hd

I

l."d.c iII~L hll!i_ul llian

\i' i2:-

11k ell ve etla' k ihtiy.llrl h Idclnda d - i1Ilr.:derltl1 lorr! l;n ,lm&l1! DL'\lh tin Oil' btll; ytl~lnl b,,II'~dl'n.' ~I!J .... nll ill' ,~ • Icrlnio nhi,1 eok -lIi;rmBl t"ioPrU(' bh' J(o.br!ka t('ml nl nin (J L1 a m u'raflk olaCOf; Im h iilyiNH. llr tH..IT'uln floe ClbL lLIiir 1'l!.brlk~l1m. kurulruh:sL iNlb t'U~in!n. ~1 ae m mld:el tuo;:c:a.rl;L.rj!!llll dnha Iyl bllt-td:!L'rlnl bLIi'lh:l!I"~t bn l,le Ylliu.
llr=n llgHt::l1I!!C'f':{:tlll At on Uhf"" ",ttl, L I'1h1n1 inctl~l:k~l\ buy k B3~ dad >olU Un 11 hinl! (!1.lq d hI. lm!.1er.l ecll~ln..i I!DreCeC •

fOoter

:"t(!h(1l~d T,' tlW" :IIo1tl 1)'1I1t~-li I;;dr, rElt OJdW-J:n.U, it' lid lc:u.(""!jIUJ1lin Meb l!l'IlIdll'lo arlcadafl UtJ"l,ar ~a :'!lkml'" 1m oda hcor nCd~1IH ~D.lll~t!remo:. ~Ur. KI\Ul 'Zl .. ema yet. UlJ'mlU'lari t~ ru.fL aim ev df Rkfil.llnllrl'~ atl~ v:e JMJiIlaJ1 :susblck:1.~ ~ .~~' l' It' 111,111cC le~e esnm I!d~ iistiL lo'ru'f,;,lo;uOi!.4J..lIlchii ,uurunu kal" ldl;J:'llof Wn]l.lH;~ eesn b~ttltlnl l'1! liIud t,~n kill."1l\'IJ· dUI1\ :nHI!1He-n Itc~1:i t \' a;'j;lmetl.l yn0 tfl.t tut.rU:~ij;lru Ill!rI i!I~r~r!!k .:turLl,"" rat, Lr.I1l~clnn lL lim E! e, ellnde-Id ka. mas, be~ gUn "nl 111!Ul ~tUlihl"lf' hn Ju.>lltltmr tE!liblb1 bit' Btl ~Ilkjrilfit IS:' h~dl er Sil.nICln. gll!lll'bmde ~ak"HI.(Je' lJ3-lt :l.I:j, .~Il~ I Cc!o.l Bl'I.j'{UI dil<ll. t~ t;mlnnmll,lnrdir. E!o:!dt'n bn Imlml~rl rJ~u etm~~. Bu h dbe mmtldeWrnlZde ~1mdl. tlm .. OQI(.li.l,.. Nih y!!t a.~·lnp blrb'ij y~ kadllr e~lne teadlH uUBmlJ'!!1l lIill~lnd~n ltlJlllo'l.et dcoe:l!ln1 bJ.l. bi..tylik blr b~ye;:;JlD U!I'[l.DJ:I,l'TIl.!l'J VB dlrdl .s:1\fl.Ji[ nULhilremCft cet!rll1rktIl '$t'h Lsma!L Ehnln bdtLwtlllll aid J'iotrlu en bvyi.ili, eaddl! l.nd~ bl,.lyiik bll lan da Idea. elm1:JiUm. hulk - tlesi.nln D1IJI..a, Ue lImI..heml'-

K'.m('lllli 'llrctl fI)(lJ1 U ~lda !;JwO" li.'r[u'Cl L'ttl In zumnn Ilgr· ri.'~ lijlllld<:" k:lJda.m.., Bntun clU\lJ.rl1f', 0 IIlwll~r-d~ TuNc mllh:tkn.iu olum 1((' kalrm Is.rk,tllllln ~serlnl uudjrnn rcsLtn.lcrll.) 1i(.i1i1 h1~ GOzI.llne t DJllUUI.Jtln:L, re l.mlel' a. IV.! ~II\dl,l, hQoC:l k.ly!\le' nde, Ef e loy !dlnde, kQylu Klyaletlnde, d ha

ru IJIl['1,; )'IlJl..ludtl. lIIlIT Ikl ellnclO! k~ ,~~Ll.1Tlta !leo liar wQJ..j.Il ill!; bllll.ll\:"lf!

mek dei~l( if. S\Jnhe yol~ ld. u mas aflu ldar en n (,;ok ~m y.tj vardir, FAkat bunlarm ~ zi c1 rl bilh assn fiyi ida t,. rncktir.] pHimla tdarede ta~Fl"lTl.lrU ~]'I'lJ'!!ftmer. Hel' ~c:yden I;lvvel Vaplll.cak rna l'l!l..na ~ide edllecek neticenin mi..lna ~t;ni nnzan dikkale alma -l, to.. n-ufu emer1er, ttl'! M n bu. t tm1rt~ tarut' ml!vkiini i,,~ru e e.r 'htnnclif>a ~iyi Idare ek), tumu!';tJ'tfla idare etmek10 ] til
tll..[ldil}J

hlD.r8 etrnek

<l::U1'atl,

birin!!l

na a~H ten
8JI'.: .s.aI"I"U(1l 1l<l:SlM:!l

]'I::kd mki ~i~idnr i
mll~rJ!LfTa idare

edehlliyor. @irnek.-e
ctm~l!)

h,hak~!J!1-Iettlrmele rnA- ~ g(·lmemelcterlir. Sue b..Wa. j devl t m.UU5Se_ e]el'inde r:J:~yODa I 1.i:t-<tAyon dem k, btldce1enle ~
k:ar.v rnUC"[ ele etmek dem It d giJtlir. Belki. dev]et mtiess lerinde I" ~l l'lIlli.;,:a..."I)'onun m I ual"i, 1 "'let ve k:omEnilD JI/'j' hUde leMnde mevzu almayip g 're If Ii'atal'lda!j.! ve gerek cemiyeu 3g1" yiiklere tibi b-hlll mat ·a.:flru-m ref' ve. !lgmq!hr, IlIA Ma51-a..llar kuval JJnJ I m.i~e1r"iellel'iilde 'tu..'t!ullann b:!l!.EU.-·u.flarI11dlltJ f1IE'nilalann]

t"",

lid'

tb"1m.z:l.c:ha.r
• --------~-------~---~---

'Osman Nuri Ko

rahaten go

terilen

maara

Kuru,
-1I.JI3.f:l

gJbt

1>.... I"\'~rafl..,...n

lln.trn
lUiHlJ'I

1:3 d.urU$ n II Ll 'Ll..Il Llldum gLbl di.u:J de ~rnl1l'Li ill "'Q~;; mu_ him I:Ilr tr.rmsn jltt!rk ~j aldu~iln:l :!'e,f/wc "'l::SH(_~dJl', V;u':j n. hUllu tlli!. clnd dort tulll h3JtUl Ar~ (Wda blr· ]umc.sl ~e.hrlm~ l;;lu.. l:llr nLm..~1l0]. d II hllldoe bJz: henuo: DunrJan htl. lade SemI: c· t:yi..(,.lJ'wadi hllya t ,.IQJZ .flf lient["elt tJe:rec~de Jionuk_ tv. \'c "un cc-oUkce de [~r:l.kk.i yeo Tin,. mn..... h,!>I)'1 ~ ~fu.l klllk de\':nll e. dlyor_ Bunun l~lll tic ~"'hrlll1Lltl!!
Yllk:ln~n lIbllei1t'f!t'k.. tl,)'ru! LII1,Ll: \,nrdll"._ Sornim.i. s(iyl~mek Iz bl!' ~m.l)'e
UL2)Ill.

DlJ.I'(j,u,,, .Blr ba rQ.lll hn.tJrah

:5llnl)'1l ~nra

Ere

D;l,.

(va, If ~ L~ ~ m.lJl~-

ti~till\tI (:ItI Il.lonlJ ~tl ~ h3Sn:t.l'l1iftir. Zl •• ~ !Jnp. gjl:!lIiHr.:.. ann n bit
ll'It! 1t1.'i hl'L..;]Jhllill
I

Le .YlWllull v:lUf!!n. n1:ll:mtlr::J.tl bHIJ', dl,.~ de Halle ettl.

"la-

Colt
In]

p-arHI.I ark.i.l.lla'l!~

dl'lJ.!ll'Ia

tetp
bu,....

1~Il"J~ 1l:l!TJln.l,

l'Iur

"..til

\

ha

1ere dill. Bu!!'nk

b'IfldlllJl.. KI!Tlo:Uml ht:rn.. Kmnkll'pl hl~J~

t.Lem g:lzctc

"ktUlI sallj{l

LIl.

DI;!Llrn

£Qhri 1h!!1lferLrn

"1111 F'1i hnddlll

l~r't!l'n !;Cnra ;H;~umu_' l!.\Irirf'lljt bir WlIJden m;1hrum bl..llnl!Jh Bllnun Il;ln $::LY'ln !'Dldin 6l.rnendl!n bl'l:l~ml!l: ~~, Blbler he a!-'jn \ allmlzln i!-Ln1111d top lamp h. i inlut: p;uU ded.ikodu... lanl'lJ blr y.mn b,rlik Jl on~e- memo
I'

P!l!k,,)[

~t!j'1

W" lunEm ni,.o 111 k, :ileli dl::,.'" elinl u~ tt Hem ..r; li'.o.Dl.t!~.1.J .-=lYUlIIJyelE!Toilen bizine: ~o'{jTI;I.i5~~I:L ~;p. Odell:!-i.;I~ ad.~.h:m tIo.lUJ on I,'W. Ne hI k· mettlr h.Y,~"'I.di!m, '8u pfU'~1 :rT'len S;U'bl , fin: wur L...'l,~J~orllLr. ODEM1$TE DE,lO . T PARTI DINA8I Od ·m... llimuJiratlarmlD y nl oIl'
DiJ bus" 4Jll
01(.

~d.l.D1l!rU im z-llnUin JiL!1t :li11dat.bl'ri t::l.ll!¥y(lrl'lll,u. b udmlen {lJ""IS:J.P gIl b .•

:IiIll.K.EViNDE GDmU; ~,t()fk 't, i.:tlJitl.Ul Ha]ke\'l b:i.l ktln!~r. Od~m4I1\ i:Plt,,,'nnl Sahi.hlld. tUn gUll OlsUl\1 Ook IlnzJk. kI bqj,.r ve c~ntllm.en 0Ian Otl!l!ml~H Ik~vl bn~knflJ Salol. .hllddiD Skilllner1 z.I~·areL e1:ltltim :.::aIIYm 11k 1>ooltrindcon li.h;btir &iy~ partJ. Icmall.arJl1 temns Nn1.lf~rel!: mlllt't heIla..b,"o.. kOIHJ~tu uno anlll.dhill-

nm verl:Clet.l IUI.IMit taJdb ..e-tt1~1 go. rUlmu;; 9~ nnlt Dhl,lll t mruldan In.k:.sl lie lbtimilllll.a getJJ:lIrn.1~. \'EI 4 .3$l!.t ~nw;n ed.en. li'ru-g,11U'tI1I~:a:n Ii(lnn, 'gerJ g:8tLirDJ...mllo;Jv~ hnlt lao rnhndan sa..n~t 1ti&kb.Lh >EdlLml~tlr,

K~;jIabR(la "~l1;d.Inl ht'rkE!l'12 1OeV'. ~.I-rnl-~ .. .!i1;;'B:!!l ~ rtll C:rlln1<Nl.11lib h~m :jie'rH{!rini!'l hi' ~'i"Il~ ema-o Is!z te"~J;: ve

1 ..

,1

~d fu!r

b

r te-

~b...

~11'4; Ikll'rinl gimllum_

lel::~UmhJ
lWlltnz•

IlClkl!

dl.:r~ITIdan

kkLt7l

r.

..Bii.t.1ltI
~1 n, ~l

ptlT1,.ll.ib.l', ~ Il~ merk I':ilda:r"" <eJ<Ji

beu

hirlhi

'I'e!;B..

tutlJrI dll

-~--'CI'CI'

.-_,,~_

Tavasta 150 bin
kilo lijUin kaldl
F.,atl'ar 200 '" a f'j!lIlJl' nd...dll·
--g......".,....

OJ

0

Ta
,"m~lI

Il...'l,

(HIJ3lIUI

-

BflWC.I.lUZlr'I

rl btl - ene !> k u: }'Ul! bj fJ 1IJo tuhm I tiWl:;a~ e-.'r'l.i"mJ~UulrL:llr.Bu I;tol:'ll!" bo:il\r alll ,j,'~7 ellt b1n kUo tut.un :satdml~ hillt~n suz PU'l bIn IU L[I ltun chi ~ meveuti tlLJlunP'lu t!i.
dlr, Sai.Jlan tl.Ltun]el"di:H YlllnlZ !till' k'~", ms.fu;ul \""I:! 240 arB mrla blr f J' tla :l tnm tlr. MiHf'bakL!i1 1'10 • IS!l -1JnqI8 uhndl ,lltli!LLl 1m 11:\

n 1,.ej at1lt rnes;J(e· Dans.. dlger EI3.I!kevlerhn~7e eme-n den i:JJWlLHl. ~'l,r.rnl -o:~km.I'!l]erdilr. Jlwmd" !!:orhl.illi~ 'eot:'hll.e (I I;unll III ctW.J.r. OD1irW~LU,f~RlN o:i1.:EKLE:Ht ("Tn ""U1\ul l:!illlinl nrn!l.blerdlr, Oll mk k 01:: D. luiOJ!u ve- ala.tllf.iP:l:l:iirlQ'jn buyui: olmll.Slr.Ia. n,t· :-. uln \.Llf ,r, So fal !wIll g~- men l:)~!!.ll!~nn R~ IJhTl &L 'ilL: blr~O~ .. 7ll C' k!i]" ~oopi U g lydl.~IUr=k !llitlC'l Vilbnd IIL:rla lUll gelen l mull.Z:l.Zm vc mutallitan blr knylU lnircJe111erlJlln kil. WE! kQ~ele. ;rlnde ~pb[lbllllllJklnrl gOL'i.i:lmekte. dlr. Bu hU-'W!b B4!0le'd )'P.YlIln 13.~'Il'" Yf'til1e lnt.l.znr olunuyor AHlca 1m:.... OiI'JI 511.bmhll.. mt.:lkt!1J bLlhraIll ve Imu Id1l1 l'J.... ol[.j l,.o" ~1i..!l Nllmlk klkeyJJyml de Ju~a n Ik t rllrlndfill lIe g}u !>l p..tlICiJlilu, AllIn ~illo1i.y~t olunmadn'!llif.
COO

ciillillni..l. b.mnmt1lJ.r, au YlI1~.Lnd..c t)~j}k ktlruerler elr I]l:lk konieraml r "'E!l"mllll rdlr, Y1r~ ml. ld,l.I.I.k DtlndOlllJ nnbr, H:l!t.anLlt lid.. g..linil !'Ilmrala;ra mu yene Ve i. lii.c:In..rIUL tf:min et.mededlrlu_ lFa.aI..t:)-'etlednin daho. :a.lY,lli.l~hdd. ~a:rLnl ya~!LJd3. te,n'llilm, ede'=I!5-:1~rI Yfni bll'K1da LtmJdvo.rd,j:rlsl'.

1!:8..hdid:i, ~ 'll;g-eli a.rulde IiWcl!1.dele J,'~·Plla- :!l bbUtJbilniylAinin rII:k.. bu arul t.emIz1c~ ve nyrlc:a yal1u.t i:9a}'1.1l1n mdklldiycti bj 5e~E;iz~e tes.irit'lli i(;TA... eda. Clni;llcrlmlzln tDhumluklo.rl t~.m1~!eRl'rl!.k IllolIlD(fir.ll1l1l.Jtu:, BllIf1dllU

Bu iibi ~oriiLmeyeL1 masnfI lu 1 k ~Cik W" ve :muh li1tir§ Ekseri .... etle bunda.n D:li.i~ e i .... la.mar, dab&. dO~W>1l bu yUJnm aIbnda ezilenler bII gibi g'OZi ~,r\_ydJ,lJ" (lIW1ud~ = 1&4' ydLllda 1llmJ de ir~ JU l.'I1ft'tt.: ~'",.pIJ.Jln meyen m8!>rnfl.1I1·iL tah:i.m.Jni.i!_ ukfelini i~ba tt9!.. U1Hll1 a~21ed.etrBlrtl-I m..i1c.a...diJled'e !]~ YII.l.olul dOWmt6~ OldUrillmll.ll. rJrJDJ 1;11n.dM'I i1m 1er. Zira bn.zan va.k:it:ciyal,

lar.

v.

ci-

ba"k. da m!!1Y" - lBI>l!r al!oat;lllorHlda gfiri.iJon qetiW hMtaldulIIr ve hliljoBJ'el rlt' muntlf.a.klye r 8ova~11mI~tlr,

Bun 18.l".111 liml-!li. hllllnn, d'e'I'Je lle i le ·ni gijrmek i~in full, gi - v gelmelere ~eebbiyt!ll!
dlLD \"eya lU.l..t5BJ.lIld!an (!oJaYi g... tandIiljlll sa 'j bedell!ii.l! kaliu- • Rlll!2lyonaliza~yon, i..da1i' mIIllub iiI 'ffteJ.t i:se, teiFcbiiillii va ilIa.Tl'De hh:m ti:nJfl, biillyesinde_ WHi ~ttlde imsule gct.ir~ t knik t dilul He iktiia.. tile_ ,d flldir. eBlki eflhas ile i-dare}lin mi,in
Ii

vent',

\'B

idal"enjn

:nokMIlllem-

Z~ngllidak
yohmdll

- C;d 1I,g-z1

kamJolI JeAnSI Zamg:uld:ak. (1IIr:l.msl1 - Kan,def~dlll ~"'lL~ ~1e:.r1 ZIlDIlIlId.o~a. gBUrmek..le Dian !!Jir kom]'on Gatal· o.~?'l yul'lUlu &I.,nhIJil J1l!)uta.da Uf;l] rllIl'lll :J'u"~"hl.R·1Ibt !i'e J~h'ld:~k..I cl 0;1kllz IF:cl :YlLl'1lliLlllliI~ Yn.rahllLl'dllll IrI'rt klll{ r lL;i.(l;l l1nl mho. M~ illmiliJf; •

[ikri hir tadili.t v,e bir y niJik h'U8ule _getirecelrt.ir.Bn·
'I,

vi

"betleri ar::I.SIRda. mI.sa '±

1]'1:1

D1 emuTun

min ooecM tir. !SU halde tl "let !lake eriDi bel' 'ciri yalm:ol kendi masl"l.fla.nl11 t'leifF, dig~ dJll.relerin

metodu

~

KUnJrW.ar .imi:i ~~

;:m

...

hd" li

bo.za.r im:ibGF.-tJlH-ml

:.,IIa:r enlli~~s:i

lm..tta. o..hikadal:" ol.anla.ttn,

mal'-

::wo

d
v_r III llir kar rl
J

1I1

bu tu lind.-n hatldln!hm ful.l3. lskon 1.0 ~lk:J..pldQi;1 d&'n r;i'Uci bl,! hlliUilZ' lilt a kn:r,1 l1ako:;mneydlerLnI' mum. utro. fllPCl!J'lr Imlfl1::llo:ULdLI'. 11lhbar lar lrh.r~![nln [I ~f1k(l:!l1 []l"fd'l'ni~()I' 501 (II) to t:la kumn:Hl}'lLlsnn bl-:ontg J;lkll..rma rfl:OTUl:LQ i.ftll;' k: eLll1r~i;:Lo: ~'I" bu badl, r ":Il ram r:ld lJir $1'_ IcHop. tL-c~iiriiIlLL nlLll"Il:} elm ktad,r

me..- 181

III 1,1 ve por

I

·111bal, ,Dlaa
I'IPAIYE TEOSKUTI
IUai;'>1i! l~kll:fitl, ~lrJ ELr:I:7.D2, bILl clI..nkur~a.rl!.n, blrl de yitn~m makl' ne5L olmnk m:ere lll;o m florlu \'Illilt:!

K\ih hyad.
Ku tyu'

bir k1.I11'·- ldu

c~Q1i.yet

.'J±, r 'liu·U,"lif - Eie mlllla. l:.alilIlln Jr..oOE'm DIT kasflb~1 OlnI::Lli lan jun.i" ollm At""l :lrUl ki..l.H~ll1ma1 gun " kee C'll~m"U(!dll"". Hili
Itl
r

raIlaruu da lenkis etl'l'le..ee gIr TorbQIl: (e.~) il~!.:tI!lI2.Lr.! 1.1Ijmnk 5ure'tile ayni g:'\yOtYe viMllrJc£i: n:Ptk.~ Tn'r1lI'l KrE:iJi K:o ;;nl olIl.1agl ternin etm lidi:r ancilk bu BW"i:ltledir &i, h t, Clperatm umunU heye tgplllLH~ daha ziya..de l~abi1i tahamJD tll,J,'ma m 1 Nal!t] EroS .k 1111L huzu rile ak.(;JulunlJ.lL ,IIooperaWln oJ.9,3GO bir bfiJe ~~lee('ktil'. •. 11 mucm ] ve mob ar IUro. ollm l "hhiidD'~lndon :J6&3fi II... zahat deh'et ve kornml1nl~. t.r3.S1 tli"l..rilnUIi Vb ayJ'1:c.a d~ 1]9:32 II. ,rill. i!;;,:l:aynak 2OiI7O 11m ~ fdeli!; lil.k~ ~ ~~bbi.i.sl~rile bu.t'ol!l.nndakii yin ta.m.z.l.IDlniJl ve arnme hD'lie 6210 liI.!l. diL bJiDa. te'l'f'rrlilUne lilJ t fiiIi J;Lllllr", 1>1 ~e.rn".n "(J.G8J II i.r:s-U[ .1lrLl. p;l rne-lljl'ril1ln '\' jda.relerirun "i'e ~ed n ~YQnfl..li 2-11..:iYDlilunlJ m.. a::'lS1 lDululloJ U III &tll!;lltnJllnHI:t'takip oll1.l:r.lD.c.a..1-t dire~ ylil r-aPOIl.lLl, T. ,C. zir.G:'9,L. bank - mil'li~in tifi gostl!'tmel{tedir. :lot TIlIrtlLllI ,ubcslnde:n !;.oniklJ k(}o BiItilcuwevh her §eycien e'II'.. IB)'JJk ~.~ yurdlmillln tlOI;'l~" da te\"d sav'i o· :'l.u.reUe taruJm et= ",ckl:iJr edllmekt.e It km,nklJ.nll1 II..1.U rnelidll: ki, " tanoll.:!! il~ iduedor VII t(ilj1rl"clll!f'I. iivulmekle !tH.
K{lngr~fli
(len

g5.ltt1 ! ~l ll:eJJIj,ri:rg (l u. Ktll'i..O, -ubi:r "-e ,!I'ari..nu uda· Ieti B-evmc:zlc r \eillo!l!:ltl, bUD Lar ,don b_rl gC!\"IlI' j de B':l QoZ :Oc· mokrat Pl!-"-i t... Iimh3mda hicab dUym.o..dAl'I :1rli\1 t ·,leyhinolA bululll mua: lie D.d.a.l"tlu~ IjlkH,I etmi:jtif', al~5cl' bll b,_' l'r Dcotukl'ill Prutinin lIiih""liyet 1. ]rikiYL~·ru 'b. bi· tiiiIJ tahrib ..1m ., mijfohpkt.;inl iii.. l:Jimy,]!! tHTnU;p, It: yfl;~ tmak ke!l'l dile:rlnl puth.t klUlUJI f"\'kin<l n fl.ll"lD ~Hn In..im i ~il1 b LI yti'lu tmnbck ~l .... W.IIt !;~;st.cr. ~ melrt~iIiler. B'IIn.IRL" [) Il'Klkrm:i i!tI EIllJ:!llli !l1tJ.i'i,j bu )'olu tu.}cibc'le m:rn:r \'"e ira olJst kt,'d;rl~r. '811'111 r I}e)Jl4) ~;r;1!l.i mfl!lli "'lIi .nltUldB JilemDkr.:!>' U~1fI1
j~.ID

Tnr

kui,'· wf

gm:e ~l1n

~LhE'1lrl'1fi
.lHI.

nil

TIlW1[L')eb

hya 'Huaw.i, - ij~hr IllJ.,;de I!: tans llllcbeDen4.H;l) adpl dll blr I:Pm:!$H kUl'\IIlrnWj-Lur. KlIrD.n

l"r~ \'81i V~lkintr,

bulo.:tm

KutnlL)"s. M!L!!:!. 'l't:lUllr_r'm!en Ih!un Gl!'rl:t ~'e "J::'hrl mJzln tanlnmlli b[l~~ ~.ahLl~r" DL'Cll('~: Kutn h,\o':!. ]I ~e bld"f1 mee. Zurl ulan gt?nr.lerm )'li~.t~ tahsil It . Unl t!debllmel~rL I~in i t bIt :0 d ~I.!; ;l~ IJt _n ~I) m

lie l:J..kvlye edHml tlr ..... ".rl~(I ID Iba. m 1 netll" II tl.( b ylik l!-'hrle-d. l'3-:t ed1hm yen1..motorlil VIL!lItlll[lr. m;z(! I IlJI :lrat<l. ,W u. bit hl~;I- tlnn b1rl il1liii\(b Ihlll lro.llll'On~Ll ~ t lwllrl11 bulunrlLattaujr_ iJ'LIl_fak hlUhrlB..llml hr._ BELRDIYE F""AALIYE'TI SPOR SAEASI YA..fJL..JI,(.1.oitK
to.. .... tI' tt'1l:lpoyil. ClyD.j( U)'dUT.

bl1'l , .(If 10:-1 rtn blL.:d!,l.atjn.n

em

~ITI mU3m le )lliptJ 1 hid! EL:l.ile 1m. I;1Pt'r"t!t ml.ldllri B. f('L n n Kn 1"1\i;:ilIICO(HI!I

Je,lLli:, Y@ zamn..n kaybetme, ftl de\'le Ie olan m Unue beUerinio

Uoel"i

d1l1t:a,

bamt.--

yetl.ru

dw-...

ii IjIrTlH'gi

It;:· I rk l;'li baJm
him. "'1'111

.1 lJ.ytt.

edll~Ii;t.e,

fll~{',1

de, orLlJ.kI ~l'lflI, TlllLDl .9i1.t J ~ kocrrenl. lUi n~ y!l..tmhld&..n p!l.b I~~ bMo:-Hnlira CIA SilO) l--i.J}fw JhMm nllli'l\ t.!lr JIt::1I ~ o:r1a 111ar hel'iELbl n t::tmpf'T, tIre )a~trlbllllm!1I oldll! UmJll, blr 1l.!;snJ:1 bjO!h:~m01kte lily[h, !-leI" kl h ullun ilH.'j

iC8P nlTdlgJ kUlfet '\I'll rnasm-I lan h[ld~ i s..i'lgiii'j~'e irHn!:-l cemi~'ctil1 [i.,mSl QlmFLk !;Irabll!!ll dl'!lI'Jete lUlr~l ollnl v3:2Jfele:dnm I

V"

.1 >it
,\,unl1

"'-UI, irlare llv.mclil'lin; hm'id _ kli, yii-lli balk il[> "lrul
mitlHI. bt.'[lel dl"m k bit'1 IT] i.jy: 7-i I 1i ,;:i',)Jl d fl ld e [nill T'~!'>YI'llIlllzu.1 i!-1th f'U~. Bu ta,-

ira:;1 kolflVl!l~ID..I~ ol.5un.

~

l!..Zc_de bir

zablt

uruuu'l

i11

hku

iy
EL&KTfUK IillLKRl !I!:l-ck LIX bbrUO:~liln.n: htr gi,.o.l1"[l J)[:;.l~llli!kle (l1~Ln ~~h.-ln bu7. \e lJul
J

ol:uak dohili Lln. -,'w.'llIl ],i, b e ft,fllil~e. hizmetle~ 'm ve iN

,k Ul1l1U(',fh

k lr;$lll)·l'lc~l..k

~~:Kilfll1

lutvl:ic:sl

J\ln dalia
Yt' ISlpMl lJbll eul.lu
\'0..:

";:ll1 blr mlltorlu makln'" iI. \',. 1 TI1liIV Lf,k -gtJt Imlill
\l'L;l'k, lOr,

!i\l;'iltln m..aru
L()~llilta

oteUer,lnflrn T\lT:ln.

Bay

I: IllY i AUnlr. III rldl

r

• Roll. dlll . .Jrlt-

Al n),e.:llnd",· biif1,l1E l1oetotrl.prlnllelfj 10k~ otl!lll!rme mUIl.c1il bl.r ~I.' le 11'. ~brtn InlJ'e!lllll· mptLn[l5lb

mi."

TENI

BA:I!I&':.

U

..

I
E.yiibde dun yaplla
meraSl

( &~t.aT[] hi 1 lnelde) Bcl iJ..cfl.'I11n Purls el.;:isj Bam~h Ic'rll11rl J ,Ilwrbn ha..l!l{JndlL Jh~1 r n l.JuilJIlUlne l.arafl (]jI,n bu r Z k";"I~lilf'lIHI~ ~uIWlmU~llrdlr Ii: Lm \ eril!!'n o~le yemegi ~a.BLL Itft~·L.l 11l.1'fazJler kaydec:lj.lmJ.:j:~I[, sanda Til I'k DI~i~erl Bl'l.ka.m 'Jlrr~ .ka~ ell ill ~~!':Jzl:sinlll r;:;kmLj Bel ika DH}r~!eJ..iI Ea.l1atLI. M. mucJj:lf' I, Turk hiillu.mol!'~lnlll qrtk Sp".3k i.la uzur; blr girii!Jlr!.ede g!:!~ gQIHJE'I'Uml~ ohm bu rl\Por]lJra bulun u~lul". c1111a hen (I lllU ~ JL Ol!WL:1 ml~ bu Ysrm sabah 7.aIer libidesinhl.nnl.ol·l
VI'

ULI

r:\110r1:ml'l

m.uhl

\<1

de- y:aptlaeak

Ha.lite olacak bir zah haiz bu icab ede evsa] nelerdi?
17 __ ~~~ AIr
.....H.,-.- ... ~

un na. 1

),<llt

etmestnln

__ ~ _
••

__ ~

y. 11 hu :J:lnda 1,usulIl u ina dllli~Hlmuktlldll" Rr:.l'I;HfI' KAPIL ,"l'l~ lVUIKr; Rtmd JGi p nJ n ,wn:rll.?t

~uphr:sJ.: addt'dlldlJgl bs:/:! Ukh'l!,r ccrme

BE:', III kl~a

blr

Oh111 bu' D'lel'1i..'-ii,m sirasmda Tu.l'k Dlsl~led Bakam me. h 1 askt.'nn meza Ina blr l~ell"lIk k Iyac.aktlr, "!.erm .... ~dij'l Sad Ilk, per embe sabn III Cumhurca!'lkaru M, Vin.-

"BE

;

.........•••••• IIl_........

Oloi

nu tku

lItoylJyC'rl"lt

CZ<'II:nJ Po

_._Ii_

(J1lm1 tLl' Kl; SUL'd~·

mues ..... tur, ela Bu gori..i~ ve bulu.§ ~""kU.DUl Abba.miye saltan ..unda nu -

Bie:im.ll1tleki

l'll ve maz. ud

le AJ.i')'of mah!<iJ» ,'c ond u mulcl'aL-r~~ oJub onlardau a~T.L.Ia.

j!;Q,L'Cl

oIUIHJ1'J Ii

llet ine c;o"k~H.1asttamak,

da-

scnra b8.§-lrn.. taraflard<l dh be zerine -8.diH' olumn;:t k k~llli nir. ~bbas ogullllI'l de"l~ l H"I°!j;ol han t~mfmdlll1 yl ~ II; k Icl..Irilin$.8md8-1l. , SlJlU'iJ I 11' bl~llUlll;; hallfoe:lerm me" cutlt\ dL mslumuul', ia"u~ SuJ, ran :jelim. lh'HI'l cia g~~'lp_ ~:r k: ~ saIlJU1:l tm L k ~llllir:t1g'. :;oIL<lw nradaki Au bast lJalifC-,;l ~ VILI' ilgl He LebcL ruk 011.1..1101' sul,.~

ha

dilig'md"D hir tak\
l.J~k~1 IDU

egel' ayrill..rl;;a:

ile old'U';\l1 U Ier, , Bu 1.L'I:'I.I.:"l8. :::,La ilrk:abL1
IlLklarn, dii'i
u"ler.:.Li, hn,.;i1Ul

tesin

cchrr

a

eseu,
ve

:lo 3.,

kenZ

[1,'

I,
I'

JI'o'1'l1Pil1l111 ffiuksd rI !IT;ttJ onllrn.1iz, o:kl;;i llli l!!.r.rLlltln gtiollo?l"P(!1' Jmlz. az rue b8!'.:11 bLfhlmu:!l.~:tlr. Kl1n.limul'o bu1U11:l. 1 rall~lna Hamitesluln sur.u II vc rn . II hlr ve'klld~ h.'1rrk L e dec :1111 IlInlll e-tlironJln, I\l B e-V1L1bundan on , k(lllfl'_

p.

I,

.1)-'

~.ill.D11I.,

ih tiI;jJ' (na-s} Iarin pinde, vani (n ~ I larmr

gllmlll.lU ),olhil'ilc, i m me l in 3W'Uan -"'"e [Imam ~ Iarm J.11L8-

k['j' iyetle- I rn ,cilla de-

doll~'1 1l1~lnnllru~'l!tlalt llhar et ni \'e bJr Til"'th:(,yt!' Varmuk azml p [I' rl!~1~l IOI'dltod,> HIU\'flLraklnlll L"

ranst.t

1.1' enl!UJ" t

DI&n 1('3

nillt"l1

1::In:Hm.gmn

:11111 uLlIUI.dul!unu

~n~ Ie
16 ill

ml~Ur, !ngII.L'! OI~lol1Jt'rLB[1k3.m lal'lll. f;;.lll"ma toltLlt :!Ii gOTcl'in,

I

edilecek v>e curna I,iiJI I.j 'l'iil'kb-e biilJ"tik eI~iJjginde I veriler (·k r lan bUyHk bir ziyaf..,U-e F'1"a!'it;rl. "Ba~baJmm ROMett , churn n, l''IanSlz; blikomet uve I ri ,'{: k l'dfplomati~ temslleiJeri hUll' } uluna.cnl{lnr(hr, ad 'ui rull rikarnm Pn rls bll\ i.1,; .lrisi. J ff r~OD Calfer}, V[> }. ar ..hnll Jliina kin Paris'e etn i bulunnn Amerikan ualfll'lih

r'l"nf AUt inl kabul

taraf.in(]nIl

ozel

0-

I1itl.lcne l.1 lnin Imzlr

bude

tir:
4'MJl l J:r k :1', \"llwn tilr hs 11 ola saIl B C"! z ... ;J • ziz 6ehid t k tek g"i;ml '0-*.1.'1:de ojt!gll ttl I t~J'I".lkta 1l0.;t0.n her I·i(ldrt Ill, 1111-

m LIIl, II il(' Ill? g6Iii,~meTe TlImJ:R51 rnul terncldu-,
S tl.o,-t};;
knr.11

re

ell
TI

B/D,1l'L1' III IlL A I -

MUIJ..{H

tanlai 11\ emlrlerine tamamile mu , ye miink linlil hir lekke ~ hi on eli iI unde idiler. •

r

fiel -h,,:rini ister ehli f;Lmnetin, i rHlet'j veo ister ",iarun \ll~~llcI'me I:;ore h&kild mii..nasia balife say n~ak mUm.kiin olamaz, Sh-.li'let iCll.blanw ~.'i bf!kun dr!11-t.:~\'il \·c ~ri8.t yoHarma tat bik E'tmernek; el'lu:lte ~aha_ .ha. ,,'ulldll· "(I ba\,lrlJ oli:Lblhrc:h. , T nh hO\"I~ca i;lrll.laJlllll§i hi Iii. eh!I'c ve 'tmnlan ~lka..L"a~.~ flu-d u.rudtilu~i.iltd~ mi.iC$Sll" lilIl ~abstyetJel in haklmiyet ve I "101 , ~ ~~ I'zl irJ~aj ..b~~[,!cl~joo~j~ UI.I! t balifeden, hatta. ilk lkism dl?rl ~Ol1r t"Him. J:ileIllinde-, ga J"ezsiz Vi' larafSiz bil" .s'iya>ieti fier'iwye tam bBgllllll1lJ~ hi.!' hilitfet m8.kammln mevcu.d olwUiiI buJulldugumL hlikklim "I.'trmek bif' hayli gi.J~li.i.t'. $I'a ue.ulierinl:l: .g~lincl'~ Olller; (f',~met I i hut-'htili.in b ~ka bi~irun'o T,abuJ cjcH'k (ImamI:' I He (Hil&fet '\'"e Sal ana[} 1 birl-irin Ten aylrm'!'1 ardl1". (1m. mef J r: nanm , orul;1, :0: 'kat,." gibi 181dininln el'J;f.imlll.illill sa;'-'MI{iIAl!lu-. 1maJ..:dl-k maJollml lla ~e,>:ecegin ta~'ini P~.rr;-Iln1be-l' ijz-erine "Bam. terk \'e illmali: .... ayri c.aiz.dlr, 1marmll bu

BOvle

,hwca ne

DnIJ,

nr;!'de

&j"ikbkte ve 11k i.k.i hali e ak~allnd.n...lci lelHkkldedll, • J' .1 r:r.rldikc;e J.Zah olu 18.; tLII, H ucti Ali'HiD llauh i- mamlli:;J_run \ IUl.i I larla t \' Ik I ol!l.11 lUi httlUlhluJiul.1u ilk hldL o!'yJeY~iIl tllini &o:bC" I WI. Btl rnlls1 Ian: ["'Ii ; [J,('lk I. b::rt1 ~ Itallah olup ~arct \'t'! ima U(!') olmal; Uzel'C ikiy~ 0:.'1flr1a.r Cel..i ILl" - ka ded l~,~ m:fwo.lLln $!;Ik "e bel'l'ak Qlar ak I r"~:1.l'Ilabiiwii iyoi!Ut=I' \'''' lLitdL,,-

to::-:'<oel"tJI

i.lHIL mekLe],j

UrlL' lllLlnll z toOJ)LEllll1Ll'akl:nlnl V~ ha, t4:(!t~ gv'mete hazlI' tlUlLmneEl .
larll\! lu Irml~tlr. Cre~l1wkh a}a. rll" saar 15,15 ll! 111 B'!!,hl l!;)planlL n {lU S4.ld~t e kllP:tlllJ~llr: "fjirndl IwpJmj-~ rnL!mJck.etlt"liml_

"'1

,1

lilli!; E"!:I!l'or,

DL~J,Jl!rl l:i:~

}'OLt

bd

111",10:'", J ol1a~hJ."H· konreran,

trn eJ..:we re

.u-Ule ge

~e

lU'dt,t

cdl

'()[(LZ,

Hemen

I~' kosu

jnlJm

Tiirkhenin itir&l:bn PHlis 1'0 rA.AJ' A_.IHl.()olu
AjD.ll!lIl1l11

pzel habl,!I'I;

ad, ru P(1 ..L~ k,onf~ran ITInl mHtli1i DL l k il'ti II rlctls.Uh kan~(l, Ih th I~lt:rml '(}z(lo>n ~;.:~lrml(iler, tic IUL' n[ I\t't nll. J1~eh~tl(n \'e mli,tL!.

11111 L t sn, Btl ).. l" ;\'1.h:.ino;lc weDin ulilmun ba.ytltbm do gil L Bu' IlB~ I lUl' III ~mlla.n EO~, a.e bkler-, bir p;:IIi.ll I I I ve Erib ruz .,' Er ek: nrtaolrul.Inn tllD 1 lUT1i gr;r:;id 1 i.hU-!YIl1lLOl:

L 1r

tt n JUuI

fflle :rwn Ytmlmill

ir.

D:

Ict' nhIb, aYI·lc.a [1:\"1113 ihtlyai' <>"osterme) n deliflt'rLljl'. ~
!lafi
TIM; -

16 l:l.r kOllfel'lIllBl 50nf! ~rme. d,er! e\"'el bllg"iinku genel topj:'lnlll:>lfltll eal,: mije;;;sir bi{' "Ia.I.J~ma'l3. buJ!l.JlIHu~tUJ', rallS komitesi lill,<l,(md zll'lallrnl~ olau tekliflerj ..etmj~LiI" Bil' le&1.Jdid zitmiYeti lion!
n

r ~ Ire 1'! I 11 ollkklr.da
!nul td,[

lIlor ~L:r11l.i

Yak a~an R s tero
(J;..'1 ~tom! J 1 . c.i.d
En!!r!! h~n[j' Ju n
~lcl.il n:l~1i k lI'tSon41 bUiLin

u

Ille.selder

i.tZC.rln

h~sII3ru'vi

1i'I;i;k;;;a(h

aClkN

bililirrnej'el1, bask", mana, II alm r mru-'I da ihtimal dahilindJ: b "I IUrl('ug-u halrJf' te\'it \'e lefslr I yoliJe- kagojcdito:"!Jl ta}ill ~ t 11:;,iFe di!lileti klbLII oluJ1:l.n j"areUerdh'. J.fn"flh'et ''Ii:! Uwsj h:'I'i h.akl~m. da teni,id v(' t~'lkike git'i!;-'rtle. .IJJ~lr !?AI'tile bunl;q·dD.Il bir IllS. mInt zikrt:yl[YPI U": Celi nWlI~rd'ln bit'i: Bell fdm I Jevhi I f:1 ifol"m . <I.., 13.nun 1.,feI-'Jasll.iJr· flani .. i{l· 1"1
() \'(. ) I!'

kAbul
j

1JJtl!.:1 rlni ll;!$lllt dutli; I'"HIIl-a ~ra"lnda m~\~\J Cio:rtlugU \;'I! rn@I"C:ut oa 1,

'Ii"

""lIlll1l3d.l n

II n, i.lliMI b liVDI'\U.)

n rn Lek bit

m nla(J,tlru Il:Heqln('t
a:rtfJ11c.rh:,

konffll'::Lr''''1Il alm], oldug-u suretle.l'in .. Jler noktAda j§tiriik erle:n Tikk mural:illa.s heveti ~ decc \n-lLlpEI.'nm ihttJ'aocilar/ .s.

'lnd~ karnr'

g['ll,hrmf-k
1)i

lllUiu.c;:'m~9. bell!'11l1~lerdlr,

PHi.S: 1 r. (A .\,)

1.fil:I!nLnln t.'lim~lm

Anadol'll

t.i!1~a1;ill \'e irr'edi.leri hakkm(la teknik kon,iteler larafl..ndll.l1 hazll-hllJ.n'Ul~o'an n.pnrl:LtlJi mi[t~. aUik bUsli 'ala knydi ihtirazide bulumnu§tlJl". TuplllDtl lU!!;;md.'!. £.O~ nl m

hJUlj ... ti.u k
'"

"I~

Jill rtlnloi"l"ifli

ikUsatll. i.ill\ID-~t;1 r!l.Bl ilIh rb.angi bir ~nEr-n,.t..l,ij;j na·bi He olmaYlb (!!lB..;;) lie b~ thill

lSI fat.

LitlJn.l.i.u'J'1H a;: l:t'irJllei:,i i~wml!l' (lPUl.. nntK.~ nLlDa.h! I!"ID1IJ rlnlli widhl;lih tirl'i:ll n Imal; i{LI.:'I"L·m~ !1'I1 nl.l'uoP-lInn i..r .. t I,tlh IliI" ~'C' kat'.• a i,rt'trind [""rar (',\l~lllirllrlIT.
l!1I.Zr 'i I" IIYLruD
(B~", '

Ti.ir' DI j~I~Ii Bakam N"'cm"dtlin SaddK Ti.iJ'k hiikiiml'linin btl r Po)l'j ll'a hell.ii.<; murt.all ['JImmru~ blJlu1'lthJ,~nll W' hll l'1lIlf)fij!1 In muhh...-lviltl hakklnd.. hi~' i;liij~he>'i~~ bn.?1 l:irru:r;.Lr't o:olD-

\l:tnslmn 5~e1 n.llf td: 'T k DlfuJ;.h.:r.i f}~kllnl N(I mC11. dill 8(1d k li,_ BRym Sud~ \T 'T4[ \'<:1111["1 Parii'i buyiik I Ii" Nil' n !\I n m,.I\o:tO';hu bLlgiln 0.1, i. k 1 In PlI.rt.ll c";:hi~ Jl ran CUlllall~T. raflilc;llfi E Ink!! D j 1111 III 111_ S:,,;\ 'k ik I:"Driiijn:!"k Ii.

t..mI!.bdun u~l'!lmll \'<1 d b lIQ se b~t kendj Ililill [i en lm"n.f u:id n ! u.ID.I..;I, D:;Lr;,l;D1J, L.ll"lIlnlrr 01'111 Polol1o~'":1. bclki Awcr:umLI~' yLl!t:;'IJ Ln..n.mr.L 'ioJitI w.a.I;; biT odi,l-'iI.r ~ i.
l!itlh~'1l hi ;:oIl'llO'~k.
Bu UlI.!,w Ie kilt

lkiD~ .. cl lpb Hi u

"nimki

d' dOi.hll

dlll.n, rtnl ~, lio}I,· ' lo:ol~' :W.t- ...... hq DVf!.lh

IBrIIIco-

I

ogle) rdil,

!!ffi1/E!Tlle

II

vo.:t. edllLL~i fh}

Tklr·k Olsi.iterl

E!..lk.,UlI,

e
( ll;j lUU ]

s'e
i.ncide 1
il,' F1mil K';l'I1J[u IUr, D m,oltr:ll 1l1ll]lelv .. 'ill rilli .. ltil"El.% I'~ nUl' hul"r Il.:-rln ~~m II F::lllnm kilo nUll t'llflhlyt"lLmi iktl"I!,:o {'till' 11 '" duinclt '1TIllflrJIl r111 IIJr alm~III" •
JmkJunthlC,

c:all"mr lJelil'trui~tir", Filhnkikll ill! kaud~ iJltirm':i1.l1' ..:;,. S4!bej) H8nC¢j~ Tiil'k hi.ik'.mefilliu bu r.aoorla.t'1l mIlt lilt ,] m:'1nns hulUI'lTD:1SI io:e\'(ivetidw"

Lu

$..a.111~
(l~.

\'1:'

NU.lllilD

~[lllCml'iJcioi:lll,

n,

Ian II I'@ li1l101 kabul ..1i~l;ek ' DI~I.,I n R Jmlll
I

lJI tUII DJii.i:!iI.:Ti D.. knll' mlll"'<lhb.l!<: h(!r~t ll'l!,!k II)-

m ve tll.r mu(!det &roll"" do ul:'.Llluh.ln!nnir;: bulullm:l1 mli rtm.

nlcn 1,. I II \II c' kt rd.r,
fL'] \'

"1.

Illn lrt.,"l.l~ Be\'10 t 1 Ln Ic.)kt ylue ha.&ll'
IIl1llLllif.llJtak

d.1:.'~11mpu

!If (~ r::l"Ilmm Jll Dlf mIHrt.'II'llldli I..an_t;JILLi~n ilc:ri 11111 tmJJH: ,t ... ~, tID:]Lj) ~ V~ .1Im 11Ji1"1 1:o1l1,llnTIW~ n rI! t'r m ... lekclh;rI,I m bah.' I 'Om !"I'cl rlll~1'I hLl' "Uiil.> mil he c .... a ,_ t • nil1 i.hoilnfUl d....\ilDm.1okwdo.rnuz eti tY:lbi'tJ1.U I'('n knlHlJl II_;lkhktan ~ilnra 7. nil, 011, ULi millth:~klli kllnlO::U. cdlnci!o: ~t'J'dll~ rL :lm:.Lrnnk fOl.Z.ln . rna h.iLt 01 , :.: 11.1' li\ Ilflllrotlllllll t Nici :lltmd:-1 hl c seb ......I 'onstry,,1 dlyvn eda1 B:.I'I. Idll, ('d CUfJUlll.lii !, {; tdJBrii2! ~~I!I .. kit I irulIl1 n, rolJl!} !t.I'r-k .. h1,h~i.i!lilhd l<elJ..:e l tan: I !nun,lv y. mUI.J;jld.l!lt dmck " zelm lAII'lnAl [JI ~ hlrll.1.! Ulrn:r: ~'e 7.eyUI • "€mt'IdD lj" It mmti iluIU.,un. w !J~iUi. k, 1 I~_ Dl1.lhilldF,t ))c'J,','Hl <!tTI'\, k ti2.'C'1't' ,j,I'!_ OL 11 \'n- r Ii!:',)' Ilkl 1,111' l"mlfllllSll1l h;l.IO; QI;lLoI.il Dnl:oo, m~:1II !'I' IlI.lTl bu- kHiTr:J.mrl"r:J.dlr. '\'ak"i lh.!U tlhhl {'d.ilo'u Osmun .....url fiOlll, b~Tl Cll kJ a. lA~i.h! yWBlJdlr, },(I11 dlli,e-r mo;:'~n"]xetli!rE' J"r:!. b9;o.n aJeyhind~ lI'Jnu"uhlr" tl , c('hrl "·nll.lr bir IftkadJr, ~UI (~!;II mil"oC' Inlillh'rl' ill.!d ~Ull{ma:.sini, iliLtdlLIl I)ir mllhu, IGlm ll" h Ikl(aklJr l.i. pnri.L kl,lruC1JIA.Tl ~f\'['ill J;: lH~[(! lef.,t l,c.\'Bn dm~ IIlI tll'(:IIh (' t'd'H rLlllL y~rlL lI1~mulo.lL "f- 'i"Llllf"ll'lh;:l;m lcii.n Illmlmi"l;".'r'i !I'Ililletvt-kHI ririn Cc 'J B I)-"D!' ILL. f"lIa-d KUI' iliru, r ·Je)'~ Tiirk<i'l" dUDlnJlI III h~nl' t, .:::ih ,'tml'k mllkmllliitl our, IlLI Ttll1nu!i\lim Lir-birIDt> I' l .... il~l I" !l:tlkl Jl hall.l!,;'!H .ui.!;;m odoe' b k iH3 ,aYilj krll'nrJn ::J.1t1ll~1 i.Jl~riDI'.I toJ nch hll.kiloJ.tkrin sil II !.Iidir g,'k 7, ml n IHt',,~I"f;l iii', ]i\:UI'ucumllddt'lnln BiilK3nljjl,mu \'t'rd'IAI lilball mii kgl de-!hlclu, Ir e,;' Pol' [lit LlIrIlC~k"Iit.I' ! r ('i meRhur )lrJlUl n]ul.k lakririn Sf! lIly,-' d('lyamillruk, ( I r)i{ra 111_ KllruCl!ll[ Zilm m -ill, inl 'I J.: 11I)Jllklp:r1 tlll';1l L1m1;,n I;: Illodlrrn'll IDllkl'ladil, ~i!"\ }'3:!111 }l1.ado1~lcn:l n t,,;-: 1,L' lllZ li~im ... kilde l1ls .... attil\h:n ir t J fI '11m 'I' t B nkll811111 f -I II... !;ijrUldl.lg-i.utlJiddiil V(I 1111 ct" ill balllc, baHt Hl ~l"b7(' kOIl.S{'rv('l;:, ll)(ian T. '9 nklllUI\rl r!... fa rum, lv~kill rip.· 1 'glt , 41 "':r, Bu itldi4 hoklllllte ~tYi-;!rrdar. :rl, ka.buldu ...~ 10;:.ce"I~, ~dlllL'!1c ~p~tl verrnt'1It' kl_l.lun (·tm~ I .n;iir, IU1J nun yatlr,t1m.tl!Wlci.11 /-;(JI1ll'1I Ihm~ Hl:lkl ;;d !llr me-ril"c:I.(Jt di!" lei, ~n nl, f'11In(':lJdrm 1'!':lY'rl y~m{>kllk: :r.I!Y. ItL !.:tu h ....!~all(r.I, Je'JltlCurtll Ill.! I 1h!1IJ1IU ~,'~rllll, VI! bu tnnk~ll,t1u II, J!:uruJ I',unlrm piutl diBilllll1inl! tHe ~~tlO:!IIJI;jI' llr ""'lldlH Ulh illollt I ~" I lln gr-c.YI'll.r .... ynb·1 \'(' Ilil~:tr "tYII! l"!Hl;t rlhflll.Jc 1~11l ,)ILlJlllllC'IIlr1j1l"l1l:'n n bL Illqmnk .Modi!'! Cnl(iu l.5.z:e·nrHk CI r.llt, .nlL'l'!ll{ n he-d, Ilenllill t, 'Q i ~ 1IJ rill J1 Ill. I foiITfl,,~11'Id.L )117111 mr I1111"_ lItl(]fil, fllJ11m ~,o1lH1dl~h1(!- 11[111" .-, gl' l...ilnnl-ikurn t'lm~k il:lt r:l1l'r', M(~diil I "'L't I r'l"~ ;!tn-Imle Illl'S r J, IIlb f YLL- 1'l'kH .... t ni f>mr~dl!n. 'l:ekl Ii IH! I.t,]~ nll.aL I:~ikn t'kll' 111 r, G LfJlIi.l ~IU tahaldr:ii.mIi reddcUi. :tltllirtoln lIunr r'I:i' lIoain 1 "mlll: •. n Iv.-!'rt t:l d I'll. yih:dl' In III ~b ~IIUJ r 'fk:'Lr~ l SnkuolL :-Ullku Mmh[" hinunuD ~:rdigi bir j'lIlda !'I,~ imln \', ull 'line i Uun1'(lnc. t>\)1 tUlLlI'l'l.1Uliiltur onlRL' Ihro. N, GlllulIIZH!1' h " Ir, f{ uUlli h;,'kla.ra (:1'n:rb,.-r.tI(!1' n~ I.r kr.ol 15Gi'.I htd JI:lrL;'i .1111 1 ',II mil'l iLul"!' l "m<'"Z, ~br'i ll:::ru- :}'Ouh. t;ahit.II·, niD elltll'1n~"n Ei.hDamllZ
cai:1

d(!, dkHrl LlDlu.ru..i~lmill ode-n~k \"~ 'olluk zamlill:1o,.. mu3.nz QldugUDLI I!rO~'!j} .. 11 l.llr tDiUN .... .l;:iJiDc ['rk~n uDlllmi, ~ ~<J 1110[<,hiLLI::Ic bE'}LI!I;t~t;l'l; ImIllndufumdan J,alll'((:iilmio'llil'. G 'o--k bir l~k mill\lt~'~km.

ren

eoima

',I~l

k.l.1..a.I.i
klUUlll

U;1<::£IJ

blbl'1' klllttr."lplliL II, kLLrLLtlLllHlI~ -snl.. iilHlUk

Ill'llI.'I"d; :,",n"'lmll~l ~ ....... ~~rle.r.llL. ~'U' .. ,k~ ........ melt v~".~ Zl1r1!"U'.n ktLlmHhHin

Blind.

ci la

'I

Turk

DJ;;i"'leri

1~:'Jh hlokll

bll;':lin

1-: m bu

l"~

L ODI"3: 16 (A A.) OJ·i !".ri '.k.-1 II~I ~,,:I"T l'l'Il<lInln -ann
BllJk, ll,k Falor!"!' d,', Ar.'lrl"Ulic' Imr.o l'diIN'egin[ lIiIo!Lrmi!Jiir. Ilnlk!s;,>I: Hi (.\,A.) Froll!i]:l r l"f~(oI'1 Bl'lkllfIL M, Bhhuill -.,re- In. ~ll .... I'I:'1i~t,11 &1>1111. M. l:iC'vin, ~'!"In Bnil "Ide hcklpllmeklalir, II I, 1I-a BrlJtHn R""oduI< mf!IIIlekd J nl lIlr Illmn"~m:l imzali}4C:l1k.

F:tk.ot bligi1d PolQI1.}'n :'liz.. J rsirUz, b .. ~a bIT ra!ocyalt 'rfLJlnDm k('nd.i!lline \'el .. aldu ..... l hnklarda:n mahrum roiluilCD "c~:J. u'f ha!j1(1, ,Yl!rlpm mll)'oD]',r, D ttlt)kndik hill io;in taru.nlr.J.j hnkl:rHtl, b.r1!1 DIan In_JVl'ctli En n' c..t 3"li%Ulukn _I'::akca;o;l.n" :r.'IJ1- "r.
(Ill!".

h.l~rnro"V:l I !5ldn 1r lllll ~Ilkl meldl
1t Yukano:la fill!'T memklcL"Uer~ yail'JI m{'ml!!"lr~t1{!r(' dr li'tl'ac; 1!{lllt'bLl~l.' Ilnvo"'t-l"t' hl"'i1lnl"jnnn llllHld-e-1 t, gdslrl'll~ll.

balLili me ',0:1111 fI'rt]Il.~:hg-l IlUSll"lInil itcu et etnll~u1', .i.n:::lli!t D!!Ji~Ie.1"i B.:Jl~ltm H"
knull.!.lrul!l b~lo;{inl 1!1. Bl.!'\'in, Til,l'Ir IDIHUhha!i hf'v. ti la'<n fll'ldElll de.rmej'ruJ c-dilen bu k~\'(ll

dI'

iljkcru:elen!' llJ:ltl'!!Z lilme .i.i.rukl~D.iTkt'n,
nrruzlal'R

1n kllir VI" r,. ~LZ de bll t:or,·

~

L1tr;:.rnl- ",h)\'tlmJm, dnk-umrhl1 11!h~ID,L h1 rtl.l 1.i n derel't:'S ll'Ii de n I'lik blln,;l k I~
I(omut
I

..
'"

ihlil.w.vi

azol

.'

rum nm 1!1..ll)1ufiioU nli!tI.1I '~Inglr)n: H. LA"\,, Ba~, bn TnJmLlD, ,,\1ll'1n, 11)'&lJt ve Tern !!it! \'a!' e-izH nlarllk (;f'~y8n t:..o.1e-1 JI'll I M('.;IlSlilliD Illu.~t""rl'k b~r eekr.ir, ZlimliJi ZE!nl·an blJ hUS\IS-1 LI,)I)! IIll'lDd.1 qiJ,Zlk; ll1.iHell!'t'llTflm ta wbli';II<"~' V8 \ Il]ia11llocaktu. ~ (Iun m Imklumll biB' m.l~ uk ~'h'liy(" P.:il·jfltc rlulunm~ktLl I)lall DI~c'd tJr. min nl(~ru bu k~rw:"J loi]i';llc-rj . ak:dllnl:lnlfl oE'k~I'isi ol1ii IIII n B. ~ o.;':S:l.a-ay iZ:-.llooU btt'llm:miizrleki ~jjlller 7.11 I ncta hA.rc,'1 I,IUI, 1.lolgtLl1i.Lltti biT' If. nullo i~tc!,~ ip 'k.,t t'tm fre hFi :>:lI'l:'tnlllakt.u.d" _' illl Illh.'I'I,"f';iFlli Bilykllll~ d~ nula~',BUHllnia b(· Ri)l'"I' TUI'T.t niH' lui LI.Il"llllR !illyol cllCmmiy.-lId t~irdm", p. kal1l N ['me'ldjl] ~,rl Jr. 1u ,k LUl1muktadu',
Frlill>il llumtfif1 bl "'\.

dctmi~ \'e' k III el'&lls Ilrl.! bey.aM tI ,d tID I!)lil', . ]fi Inr kim erl'ln~1 yurmllal'l itibarcn Slid :-'oi'f' ILZI'I1!1.nlnF II.rnrl1l'

tam.amerJ me~ru

~d

_I

'd~bI2l!'sinj'r.,

I

I

I'.

'·n.I.:tiyJ.p tnullllyyd b harbl -(!o\'l",li llil:ierm, MUI"solini I'e Tojoll'ln r;.l
mll~ ;'lJur]l\nfl~
L

t

dnll SoOl1.t'oI

-POIOD)"

lb.eriDdc

ba~dl

)'il.au daha !;Qk !;:,nkulLi;: lJ.,r !. plIlJ3.l~ IJccl"mi;::l uh~ lL,)til'. 1311 b
V~~

.-1' I

lllI'1';1. [I n

"

!l'l!'r~€

b(ltiln Demc;rKnH mIJJdl£'i'1l Vt h~y3iydl rll , hUrri,) .in\! k.'!lll~1 n'l;lhl1l~ blr h.arWir P{)joOJ'lfll.hlar tch:u' o:!~~bro l.i.BtlIHgn !1 ','n Jy()rlnr,

[

I

krn

iIH~f'>I~ hn·111.

fIO-

1I1'inill

fig

r

l'

I .Il'''rIllTllVD.tnktll'1

"Ill

'\l

m.dyo

I

Necm. rl41in ~Ild;·d'!., Purj'.1 e pax:'! I' rril'liJndcnhl"ri Frnl"l!a~' 1,11 t !;;(mu'!tinia t(!m!'lilf'il('T'i \-e felif \':liJlln(.'1 ~h",h"f'tl(ide br~. IlLml~ nlan ftl~l:lak('j''''f''I1! ,tlp'i.'I1Q1 p(l['rcktil·, r

{'lJl.lIr, RiHnolli;i
11L r J

kn :drml d kik.J ile )'a\1ll11ll1 I_ gltol b-lll' mlhJdo,t,
l!OmjjJu.~l

1T11Ih-1

C;.

""fllo\':l,kYlluaki

11. 1''&lI'iindt'1J :!Ionm Ame-nku lll~ll.ll IJtm: I t.il' hudiso:'DIL. h~ll)·;.tlliL te' hi' Irtil1l~ I)r.IQ[I],c'Y! laU(,ElI .,tml'ko E Ilr,

Jkinl"i r ,h'\·I1. FJllrl in n wn I 1 ml.::111 ki 11Izi PIo:I11nYlii l ml.l II II IljJlln )'11:'0'11I 1M !.Ill . - oi tlarL ,I ti' ho. 1I1.1I'tL110,) \'e 111ht Sri tnfl;.wft ~ bo.rloi.niu n~J Im!1!Ol Vl' l'clrl J'i 1 hDUI' hUtllmU,DlJD ,:f"raltlj1 JillJ 'n fHdBl~lrm bin kilt :1'-11 I.lsl i,le, dilil'
:l-'a 11 In ba,Jlo.n yt ]"I~rtlld;" > ~L>'1I11 bnJ"l!il .5l lI".'r mill~ tler.!n >" LLri.llln III) Iuuhr ILWllulolll1",

clag'ute
tail

g'liDce;

kUDun'i 1'01 lr:.'

l,l(,r1 hC!l'C't:I1IloJMoJl lIfr '1"km tWl'lj [ ... de

l::Inl'bin [" tinJ b'n iyi lJilirLlIl, Qilnkil ItUl C'I Diln 1:1 I bi

f('rngat biro mri \'iI:I!I:aniojir, mii"YJ.irj i yine \;l"dsluJ'r. 1Iill,t \. Ifill, 't"L vu:dalli j~r(:rue ru!_; loit:"
D'l-llI;;lJ1llD \'·o!Il'Il'li!t..ine fl'luJ.JtIl.c

d.-

gHludlr.

Jf;:h'

r:n('fIIL'l~

",Hlr, Yokaa u-bl' Indirllll]!!fIl il".!r1 ~ijl"UJrll )f]i~till".

bundEl.n ill>!.m1.lli"..Ll.;a ~rrrlfll In lo..Lkkmd.u. lih.. nidi'

5111 nm" j 11.;11 be·,.r. 11 blikik<'lll~r curn1... ndl'ndir hi, ;;i-drm Ie ....amliln ill bh.ll indl' I·ti kurUIwllrl R:;L m m' d"-lJdlrl~ 11'. Makfi.dlllri mill LIJl pen..' tjjiDi t 'lmr;,ktl!h l~lji1"a

r;J

1m !,icJ' ...lnJ'iI~ kabLiI edllcm~z, !,:'i.ln .. IJ..II J;e(en ~ II 1111 EI ~'bm bM..~lnnJ1i1 d flo vim I.u un 111m twuiminJe9 (7V'I' , H,O]k P,I:r1.i11 rnJH,·tv(>kHI I!'rl·
Illn Ilo!'roj gdtJltl~ri D.r.rnokrolUsnrt' mll ~'lir11m Ill' [inr u 1m [! k il!lli,r.-.rlllr, 110 U ~,n zam [,l!iI:'lr 111111 ~ IinjlblJ n m I' lI;).t I ylln 'hm Ll'ld HIlIll'\lj1Io.lul". :<lrnu:J 0-;'"
J:

ormau UffilllH mihli.iriJ (Jhill NI:" dilll nibn('sini i£tr>di "1I .i!':lletm~l>:!lle ., ya(JltLnmn 1111. orm.n II id!lT'iI"~inill ('!\'veici !)iJdil'k;Hlluzllt"lIU belUtOI"l~k ..Jl"mh,t il' rni~ oldu~11 15 ilit. 1'15 lira tnl'tki: l'e- k~r ri:1t.Jnm tHIZl YO:l·]..roJ~ . ~ FiHmklka dnymu.k- hlilllJe 3") li["Fl\ oR lru1i rilmoL'ili rll TQ1(:~1'r.!' YCll ihtirasll1l'la hnrek~l e-rlcll~b.ildill1lr.r.1i~llli '_'e btl ~'ih:del' ler ~Oz.e ~;idlnmeYl'n lu1J'1l.!1'If' biL" ,Ie-vi t d!lir -'!min lUlU 'tJil~ in"'8111 mil_rnl1<'l" de CdN', Bir li.l'a ~~1111I' i~ini M.kleUi \'~ lolrrrioll. 1; l! '8, bir hu kn ya da mull !lQo:lerine dl.!VOlIfiL : t::u: ed~t', 13u\'leled. lJiltun bU-- l! l 'erllin Will, hu yLlk m i.ltcllbhidrel'i kendj "erikminim III ill t .mol ufundn ~J' 1_ ~eri ". I)IDo.k"V end1 m nf - 1'1l~1 e'dild!~i1l8 k IIi }'lu.'1l1nuyo1" aUt'l'lIli !i tghltmnk i.iz're b~I'e-1 nlm Y~minrmi mELblr"llJ('rli~de ~c1 ~iJl!J ler, de tekt-a.r ed('ril1'l, Bu di"\'1irln Tamk btn:ldan ROn n haliJl1
Iclttil ilmeslni jlltlm

(J~(l tJ.t .. ,1 fJ ..

~ III '10I,. ~ m[jleakip on'mall,

I

..1'111, l:\ 'i E..... JI)Io t. tin' {'tU:", - n.\l1. PoI ....~
IIUWl.iRT (alnl,,!"(~. "1 \11'·,R.\1 1.'11
UJILU" InH,I(,

larl.,-~
..._i

LI. ..

~

Ii. Illml'"r1

"u

y,_

~uz ·t CHi Ii~ t III _ ::l. ak~ Ilind ne,I"I}'at Y'II IlgIm, bu n Iiyal 11 llin.ib[ty~ de]'l\l~ ~d~c,!uglru hir Im8umctl.!
V8m VIZ' YI1la"nale,)'ll

hi!l btiyi.l~ '1... I'Jar dot:-urmu!3 l!ldU.~IIIIlI. \'00.: \-iHu! <;Q,kmur\m
81111.

beYflnall
\'e:

'1dltlin j,l1I~ l~rmnl1 I!l'.}!'r.~il'l{k, (lit', RlJad Hl.l.V1r fJ1'f!'iiIJlH lid ~' 'kilt 1..i~rlil ha"t.ll'~l'l oiXlt-'l1'Il!!zrH, F::i!te\,(lj miill'.'lh!1itlill

tUIUlPll

i!-lLin:ld ~d 'II tm r~ddcttiiml, bl:Jh1fr'1l-; 78 bLlllir;dlk g~lil i-

1;;1!1:i11'i ir{l,i1 ku \TdeLl~'r, f.Ll!lit m!\
kinelt'r 11 Illl
'N'illl'l

Lf'minnl

ak-

ml rl

01

"1

ri b:
,A

Jd ,. 111 Da1, nI ~('\'k(!t H I",";hlll,i.l l'. Tlln fl 1 111 il1JI' I 1111 I
rei BntlJr,
](1

n

dlll1l1dlJ, HII 1111., '~t • U fI.C) I IH'isil'lc kill r d', ' IJi! U l"!lr'n " ,

kanUlll n i",'nf cdlhn""..,;illdpl1 m~~b!'l Iil'ttIgmi il,il\'~ Idmi=:ttil', O~Jbl'ul Snnru.ki OtUI'Ull1 Ylil L' di ',III ~lgJel.l('11 ,",mlrn 13,"3 t, lo!oirU11111>1\!I'. [1I11IlJ\r: 11 lnmlchm.tan Irlbdt [al,I'lI,1 ~ (I~o ki m llolOl'ii H
.I1In

dll~1fllll HiJyJr.:mi!]tic, 'fnlltl~, VlUllf f,;akmur'la L~ld JBu.klLrl' , Rltin~dJI!U~ritlr d",

~,t'l

\'t'II.', ',' tlilJ.'Hnar.o.k idl1f't.',ve 1;,.;, ii. t.Llmrulclar Verll'1l:;; l)1

JIi'nun
Mll'll

iii_i,ylc I r!'lde dJ1'1j~lil; - \'wuf, SIl-ilU J!....
,I rzllt,U hOMI.I, 111,1 "1M
I

IJ

c','. ~Lr~ I

\ 'H'I" t

I,

rgji'l~ \ .... IJ~~

\'e :,tIJ[WIII II.

..

WI krIL"'I)'Or

tun 01
'WI

Irafm"

ilL

'l

R I.klillla \·c t 'tkin

lI1'k

du.:?mn
r'4'1. ;IP

III

1JJdi~inln

!.:tlr

.:tJl J.:m

n MART

yon liz Dvlet n
fBf!~jIHQli \I'~!Ul~CJ'10 of ilnc"J;[U

AmBrikaR MuaUimler IBk· lig; Umuml lklti inin
d'UlkU
,.a"yonaJjzu~om.l11 Arnel iha ~_hl.i11hfl1lcr .BullYi ha III ile clnn 1111..1- lumWl'li Itillibi 'tif'i.l~' In,_ing, 1',:I~"mn.JiZ1l"rG... {Inn, y,iD'illldli JF>tnnLlII MIJI lllrn1:';rer, •
Jdt'lb; n.1..i~lU lJ1tll.y ve dif~a: b-tdl k n~<la I I olGUp hnld ~ OgH:"tim mt'l'b' ~seh.wini :tiyIWI.'t ..tmili" <;;'rq118, r{!;\ J
l" B:lrhfi;i

etmeleriue mUsartde ~~lln1j~ 0IW' , Her gfinkil .bay~ll..l1 ]htiyo.~hu ~ nazan diikkaw ahnarak ill::.1' OltllHl.cak ksnlln \'C I1lzo.m-

V'Qllla.yolllan.

til j.uil

,etme'k,

runi
Ala
D'}U

sc -la_'" 111a
KUll'lll

'ngl ie 1h:\'lel in i2'O I jPI'illir)

........,_

Islkikrari'

I
L-QD,lrn N(.·,,:loOcl'l I) Ml3G ill'il.!l!ill

"-.ris

Clil'lfVre

bu nWunlUWi tcd\'iniD~ ~'1J.1 IIIQ 'i!:dl."rJer. Diger llnafhm kanunun sel1: m.adde-~~l'iniil tecllI'I"iJz: etmemek ll:aydih;a_rlUe ichu'e ofi.Blenne "til ~'l'tU otoritt'J,c zaman VI! m~kli_na eevnp verecek kflr&J;I81' Miha& etmek sel.ihiy~ljlli \'er· melidir, I (!vl.et .id8l'e~~ maklllesin n mii"kUJiltsu: .i~ley· bilmel;ij lc;m tedvin edilecek kanunlarm behemehal v8.zib. ve muhtasar I· Imut! :,;3J't1l1', lfilhtaHu' ollJlak vasrmdan malwUI1'l olan bi' kann'] Jn1io.i 'I'e mukavemet yaraln', SUI VIISlf ~loksall.4g-lD-dan dol~\"ldl.f ki, b:u.1 millIim. kauunlar haitikaUe bj,'bir ,\'akit
- bik cdilememi~l~lr, mug-hlled!. Vey~hYd. Cii~lku

~~u',la. ie-rai etorlte \'6' Ida ~ Q(ti:;ll'l'ile miimkUn ml.'lleW temas tmek iiiztmtiu." Zira bulllru,' he-l' gilll~U I'InyatlJ"l milfahede e rlkIeri iJdiy ~lal:'jnl del'pil1 e~\,l'ell

HII ((,.1\'111 t nen Iltnril itl' icin l~hlll'r Ii ,hll11. L'yh.1l'" ynInl2' J.IlI1~1I1hH dill I.. _"t·J tlik Vi:' \'uzuh IlnHl"anl;;1 ..-1'.1,)1 jil Run. Jallll rlrklfa.- t'H'n""", '811m Idigi di,;: ir biJ' l1t kl.! It. , \ ill ,!lIl~1 h 1!lJIlla J', II).: nlm.l I 1110:' -, elf' .<:i<' i r.

Wl1111mJ

" III!Jwr d.am Br(jk~['1
Pr:ll.g

OO,3.~ lO!..6·H:1

'3il1
~I]O
'j ,lI&IJ;lI

Og~'

'·w Int:-l'-,

Ild",I'rIHh,
t._

r,

1"8!'IZ ,1li'lh( ]h'q,;'l"

1li,r6.l;i:, I t I ~ufI':' L, p1Utl ') "n linnunlar duinr: .~, ,I JI ~(' ...il'll·I' ,{upal" hl~' rile I lo·l. , rdaretcr, rne
Dmdar '11).r ""I. n I:n~lIat] ted-

l)1irljojhll1,·I,Lll]; 1'1_1

Okulu d. In 111,11, !IUd" 111l7.1I' buhi r'J1 W'\I , ~f'hl'irnizd""n l' 1I1u,111ruler BlJ'lifill-in t(;'~hiIHt \ e J'll'a1i~'l,Itjllden ;Ok !.ri Iljfi.b:'l:T,.1 ~dmiligim
lmen

flt.Qkhr>11Il Li'l'b'm

1 'lwl

~j,U

~yl>lilyen Amt'J'il-rll.h ~lgretmel'l, clUn PI1'1i1Ameli]" n "~flI~lyl:l

~. PARDESULER
36 Lir,adlf
1IJUZ

men~eli ge~mez Tf ENe,KOT
IUZ

A-;Ik Asistanhklar
'istanb.ull
r
ulllmh:oe
ran 25 II1Illrtl~B

'Sill,,,

\'E

'All'
~'(I, HI

mc.mrek~t.M

hal1;'},€l

('tllli§lil',

vln elrnekren n I rnkt 11 11'IC'-t't bei!>tillab ,'tlll.'jllli '\ r Id tl'~lli11 )"t'gin l:,B)t,;1I1 bll do t ~Ir,til \'atnncltl1 1ll1l1lH-1 e , I'll 'k '--e i~lel'inlll i"&.I"u .11t .f' mimi
mii~\'II'

SlIIh
HlI,Ii;

m uhayy,erdiT

iversitesl Hukuk F,a'kultasi Dek, nhilndan
m\ln.h ...~ bol,;.n, n lkl tl I!'; '-LnJik1~lrI 1!Jte-kH bUlWUll'I.lo.ar~_amJ.llr. k dar Fait II t Itrtt~r)lllne m,untAtla(3359)

0

~1 Dtm.l-n./olu 1 ~ 'l' I'll r:Jemll"~'Qhl ~ ':'. ~ 941 Dt'mlL1i Olu ti ~"Jn 1 ~41 Demlr.!i~lL1 1
%1

l' filM. s"" r.~ Er.:l.I.r-w:l"l 1 % 'f 934 ShliA El"IUrOm.:"-'j

%

'n

W,~
2,J},JIlI

20.30
,fI13,lO 0,83

(1llfllnllUl1. k;;;~III
k3Y1U
e6kJslnJJl

i'J

I

.J,BDURR,AHNAfiJ KALYON Dibgnga" Han JI ~ 12
,Sul'tlm Ha'ma

'MI "I' nnu ).~udtlh.p, a ~ 'I MI1!l lllildMa • 'I1Il.idy~ Cumh ne

sum

Muchlln

1

• ,Ei4
2])

15

:'1l4l1

ttlm.

l"('nl:!l

It

:11.

h lka IJ lssl
, \.,

rtl] n trM, lltll{jHl

\'a",I'r'''UI .r~· ,,Jt1l1~nu. SnlRtlll. k \;:;. Il~ 11,0111. I'm

bukmll

rok.tJ,r, 3S
[lO~, mhl

Teknik Okul 'S,atln- .lmB
K~Uii:St, ~agl[ll

tat-,

Iti. hie; bJi' I'!ey uuun I,Ll"lI~ll H: F'I\~'llrRaU 11 hUlJlfl rtl'::''1I,j1 , \·t bt~l' Hit' U

J.. til' i:lHm ·Iuih

~.~

:Muhl'I.ll ~'" ll,r ...
1.<. bJJ I

O£h,ta~

".f
I

A 'W' I
lliu1~ 90 llr:adan

Komisyanund .n I

pek az; III mnnn ed~c~1I: SUl'eUe te~h in ctlib il1tir W, her 20 il::1n suUslimale lllibmidd.i:r .. K.HllUl1Ufi \'iizili almlC'l, t.atblk iJo mukel!d olaf] memuru 12'S3.S '-a!! tdclTiiab tehikde liJ.ii~kill rne\'kie kDynr_ Bu ~~tI.&r :il1hndak.i kam.all 'Ilk kanun degil belki, Ibn klUlllD tllsl9.gmdf:tI baj.ka l:Iij'~y degildir_ 'BI:lki de _g(iz; brn,'S J"'] b kh:r, Ij~c bu I, ozuhu t~in etm~k ir~in. mU;lYY 11 zam .. wuda. udbilt ellilmekte olall kanum ,.~ ItI,!7J1mlnrJ gOzden g~i.rmek \'e Ila...·uu geleftl tadilil.t.l yapmag
t:lIh i vi.icuhdadu',

III I)fi 81.111(,,1 1'1' \ k,IlIUJI \" niz<l'Tllal"l'l D r Ii lilea'" n'II"ki,J:'I

Ii. CI:MA LE.lUili I. ItiZIII11J01'U", TI..IJ h1u •• i fiJI... III.r. rra '11'\, i ,_ Jill 1,IH[ 'hli.lru FIIPI

.""""0 "U""a,D

,~... ,

Z'a.rti!.at Sank&;<;l AYVaWI !#II' besindtn 51 ~ l:! ~ 45 tarih ve 952 l!l8.yili '''' aLr:lAt BankaEll .-tan bul ~ub-f!!lind~n12 9

ikn

('<iil-

i: h nilJn>-m" ," >'\J!I . 1.1) - 1"], li I,,. .. rr·ufl:ubir Iltihir!l ta\'mi

"leI;:

I,:il"l

I

.lI'I"1 101i''''''~-'

Iii""""

or..

m f"llllll; Ii.. ., .1;;111'10 I,n~m. b

danlul eagmdan llIl'

-l7 gUn

'It

kaybf-ttik yeni .i aJma~ 'fiOki iwn hill<;mli yC'l-

38744 sayih

t;b7..

1'1I~"l' I',

~"'n,' ~t:"d'l(; .. ~ ],IIr.. Illf bil" J.r iii! m"n' I 'I. JoIaI'ii ,11('>1 f~... " lil _ fjlli,'~ tll' kt, "'I iI:!~n,"Ill h 1'1\1, mn . mii~ H.ii!l>l."!I'in Tlir~ij[' "1 d\~~.j~ lundln m haU~si d.~ l\, -,t." Anf I.tll.bul. hi bil' rnl .1 ' '.' 1,.'1 ~ n'i 1\11."":'- !'.-.b!.imda l!'.50kl 33 ·H.I :.'t; ~'Q, II s~II.Qdf'n t:A!rla III ,~1 "n k!;lgh" t,1' f- • ill Ira 'r ku!ul,' 1,'(. M hamm il li II kHI bi "Ui.I.,·" tIll, F'Rknl ~11 :lYLU !l mt1·£- K~\·j.sli. ed) I. ~mda eijlt.i 33 No. h s"'n",d('n ruiihim nulrt, \-~ ~I~ ,r n hulaJIlll l.woallllDl A. 2';".. l:W!ia No, sile (57'OO} llm.ya CiHl ~1 Iblr.1..l "t bed(!U £;JlJ1)amAh.jl! ).;.,. C' "..l\·, t~n I'll 11 A, ~!333 hrsflp ;:';0, l~ ide PlOD) lit ya kru:~l i!dnci d"l ,.,,>d ill(t~1t I un.

, hI' t"'lIiu I~l Illk 'on ;;llf,-Uel If''IOI_,,, rSl~ !i:,'el P~t'bllJ1,,:,~iuE' mii tf'J..;emll'd.lH· J.:~ljUIl ~.(' l1i;-'.ID1Janla {(II mulf "LljILTIC~klebe,

h,r

.. IGayri
i'stBnbul

Menkul Satl, .ilan Emn,iy,.

.."~ kapl.oJ: 'jj;·:_"I!I~' c:Rutil aU Qlma.k J.j,2,,['~ 'behej:' ft'!rmA'2:2~ 11m t~min n delli 25 forma. tl.!iw3T1dn. klllwf'l'l'lD, mrJi:ln:J.lan klt:J.b]nc~ ~ld bIn lIId~dlu1n 'b, tlnlma .. 11 mevcut ~artl'l.nmC!l ! ne !I:.ixa a~Jk eksU rneye I'!tml.!l.rnu·r.l1I". Ii: -<!Hme 2/4./041!l euma unu "aa.t 15 de .I-~t.!):.nbulCIl~ii!o~lL1 iik~ H'k 1'1 ullar s<L mD.nll~ltJrJa torI' nat .. kom.l!yonda ),apll:ll:;U[br, Ek. I1trn~~e slrol"C ~l~rln 1(.:;1 lirallk I; emlnat m~li.I:lll~il lOa.d ill Urar t., :I NlI1af Od!£l.Sl b('lr"~ 'ft JJlrto,,;J. ;)11lb1 01u)) bu c1hl !.tIff yaptlk1arlnl blttllrt~:n Illtlt(!h!tI l1tJ.ra.~~ Inl'J( 1~,2llYUllr, ~arii,a,m .. }'t lli:irnLeir \I'D £etttl t m1nat. ~::bt.Io:rmaA. Uzl!'rf.! ekBllt.me gfi•. ni..r.Jdtl'l bir ~n (;wt!lIne- lrt• .:h..r ",{llr'!l2·tJ. Ol.lhUl:m . okul saym,anhtll'Hi

1R
1

M:t:.k.ez. :B afil ili!:. S~nr.dl,

1 -:'._

..

L

I

M
C;AR~"'}.lB_' _ Bra 1'l--'l.:j

'1,;)0 M, Ci, iLYIU"I,

7,31:1 M\.J.Zlk: ~ P ,I 7,i5 Billx'tl c, 8 00' hi21 k; Ti:.:r u.ler PI. J 105 lI11r"dk;~it.l (

ml'Lnl.~a;lt.IM1.

I

:!~~21

HaIl!
1,4li lIliW.k:
9
J]r)

Mil'!'tk
T.H'IIlOl

IlPl,l r 'Pl,JI

i!tidan:

S nd~': (Paz~_,rl'lkl Otomobil, Enk z ve E,ya Satllaca'k)
D&ftc:rdarhglodll
A~ln!:~ Rj

Ko.!]ruII', A!;d!1

]229

n' pr~m.
,J-...;.l;.

~2,30 1\1, Il, aYMl. 12 30 ,lUll!!:: r;. It
1300 H1tbcrkr,

p)

!!'.

ka-

'" m1n~,1 l.Jr~ Or-h:i'.Di~ t: kI!}IaJ.SUltda b\ilWl!L1l
~Jt)cJ(,]

YIlPllacak IiIll ('1'0.tllli) k:;.tl1UD n~ 1li2;Qm :rnlu~.d@l~ "flirt yazill:1 t.!lT':Uru !"sl.ih e.dect"Iii. ~bJ me'\'cnd ruu!?ll1l.dyd \'08 It !lal:u i!bd ~ekt.il"_
l:llrB

Ara

Bu miinru:;(tbetle
~rui'IH I Iltlza:n

ne ·'\'~ilde
'v8':!eln'efiin

itiba.re 3hllara..k huk'Llk diistllrlan
olacaglJl'UllJ

hayatu:I

\'em

it:jomolil!ik liirum gOt" nlli rOnl2" Yalltll;Z 1;o1Jn.!J' da i§&ret elroeH li.zllHd!r ki, el}revm tatl:ijl.c oJ,:oJt.:roakte I:Il'l.l'l klln\!n '1l' niz.motlal'l i;;;:inhl:lHn ~llk &.1\t:i Iiallllfl 'l.P,{! ni2.::t.m m.:iddelerjlJ'\~· ll1ijf"'-.1·caRt l'i1etburi~'e'tini !ah_mll Lasl'ihine

.DlllVaflk

O:sm,an N uri Koni'.in At;lklamasl

Parri i-;irl 1 ir ka1"i\ Idt'_-uir_ T ·tllilbul Dl'11Ivio!rat Pam l"'l-kiliJ. llnc,'U hU:IJlImul~1l J,';el('rI , ..: g. z L ..lq" inti. ar p<i"n t~l"'Jlifilldll. 1"'1 ·-iLlij,.?indell d~ 'QC'lul.mc·kljhpy k'ligi L1I,Jh HID!: kt" rlnr, lieu mjlle1\,.'!c.illiii~", mll1,jr %Ulnl'l' l.lraImd:-lJl inl [_ .. ', -11Tl'1..,gilll. \'iJl;:w~ Turk mil1 ti' , I. Iluni :.tl~mf'nllt'ri (. n fm1'ln '. ilJlm. H;u ...t, llardr. Ii·nun i"al:1'I(> l'1li~ 00 hLlIIHldll~ m "e I', 11 }t:.Ili1,' "L' rllirlifit "l~ 1'BH: h:l,ill',k '~1.irl"inl ,,-ptJ';lDl cr'b.rb~ " .t h· ~'k L h nlli~tJf, Ii In:t nil. :1.'"1' ... 11 IlUJ "I; k::.i,1~1"ri l"11' hilhil:nll'! Ii ~;I.. '-IniJ l'IoIi,; In'luM u:.;u tll ~".li I'c.h-

bh'~ok bah:melf'rl ... li.fu,~(·r:1' !)'R't, , hcraz UOii,!o ~~lDd:: lHl!ut h&ritarl<ll iUN gayri Dl I1kun.!1I"jir;: H','hital bb'l'l siiIUOCIo'IL1,,.ii. bll'B.K-- dimtt'].l ilOlll'8lli huUtldu.: 2, :; l'lar1_ '~ ill! K.ariBlJ ve Ita.ptAli. ltrif .. l{f.L~'~ o rua!"I'illJ. H' 11) l-:£!~ .. r i tilicl. ... - mMld(lttur. t {B4.Jt(;';ru/ll 4 £intild"e!J me-k. il'j J . \ 1..:1\ it. (i';Tr..mt>l rilH~ Ik. fU:il .. ~dS cl:..n rr.'lJiJ&:JJlDllb J't!;.POl'l,l wlIclbiLce ij5bu g..j, rii mt-A \1i I , iltl-i t:niit lndc D(-mQkrat d!' \' ;f. -~l il' inc liJili u.nmm m""l\hlUol i.Zs.::i m 11'(1 lil!lufti.bhu o'up DUDUiD. 8,1 metre- Dlut' b·

de ::-.'1,~t.. rmi" idi, Do!-\Y:l.d~ Irlf'\'c:n L"Jm k~)'dJ !l!.lwtind.e llj!DU ,a,lo'ri u:::enJ.udlo"l ~'I;.L tJbHe, nwrn' I liP PI "'i l'ir.i t("2~ IU ~lHH.lj;l'<:t t:slrj J{iJI,pril ro11J :$1.Jl1l' bat'l l'('Di Ki\\.1~11 s1l!r.'I1; f'tl"T~lor. ,'jo; rJJ~',IJ="" I ,.!>;oJ·lltl 'rot. I jilin. KRdlkoy Id.ltiik 5;713, ~d!!. 53,. P I~d 37 !lski 33 ";e liark :i pnT'M'l 'ii.m~! K1 h,lj .... D'f' Ile-liliil. trl;_ ,'. Ilil~ mullll:ill'1b ve Zl·0.5 metT'e Il:o. If I bb[l.l tdif tll. <1,.' llt~': [ a f'I'U'~lllfiald gt,1k,llk, garji) .5 piU d ('f'[l1I[l , parsel M:i8'i1:" lil,llLlbot- I'Ildniu d.i~erlnln Suadi:l'd~ l"f'm J(.~pt~n AriI 1H;.i _1tlf"l; a.al' F"il' Ii ,~ !Hl nlu\'a. tllikd:annda .. i'uJtaj'lIld.!l. lrtitU.k Ii ';"!Ii 2(1.. 537. pOil.nI~1 " el!k i:J;J )o'e 1<11 213, If- fl. ~~ylh flf.; "c m"Jl1~at . I ", \-~;nj t.i:1I't!if/It:, inin =->i:"\:'l'in.l(· r L~a In, a ;:-a'f.R :3 p:mul, §i.m 1 J7 pa.,,,, H'I1~e,."In Hfi'!!Dil3, !:I"I\Up K8.I~'!.P_11 ~ I" - n5 V..nwl ].'J,lkbllh!'J,'e ail budut ill! m~,hdut 21J() m~tI',., T uedbir @~.;af' t it:" i 'tlilip bn ..bit j;;;j.~l, prp olunmahda, lJ:-.,J.ukRl~n l'l"k bii- mbb:u .mikdarl.nda ci..r iJ tdujur (lOtiO) liJ"aya Febimt!Ra!;"Rk'i:, 'oJ ~cIi . lpot~lIli buhl I 1M) ilil ,,(jilw.l!jtir. Bl ipot£1G: Sl!m:h~- . rilk oil' lak,., %hkoUl k-, nd:\Jl _ der~e loil:!jwrill::rtll. tn.lkuiruE .. m[h:r; tr dl iiblir. tRim, l'I1::ir~, ~ \'0: ru.l-l;a.m n('z~ Blli.ha!l'~ i5lllni .ij3yri I!:' n1rul.!~1' ,iU!.!)41 t ribinde B/l1:ir; .i!.\HUk dtndo IWi,r.;;Jtgi bil' b.I''' l'a !+rar. .-S.hi!iC~iDd.C! a~'1'I..iada. ,jl'J:oilill,J~ is [lan.el ,oJan;.k \'e "'2M lIlloftn mllrll.t,~ Iii I y;.aJla~:1J.fJ bil itm., "'n y8.bul h:\l ·i.W:r1ni!l,lU[o!:,'hlt ~,~m "'p' "i I1Il>..iJ:Un de bElll,\:f'sI olI1ltll lIiiW'iI' _ old 1,). ~ji1 1t.:'.Jatta.y j n bir PJJ i" 1<.. (:'11' ~ Itan n. stJl mezl{u. tapti !li'l:il mHb&fallpntn Ulfiil!; dClSYR!..DiIJlI'I JI!IH'l{Cut •• :8.11I'.li7 mall ile talo."yi.1 'l't- u:.hdli1 ffiil- .arihll l(ozke-rfl;il~ ~tj~ dosyasmd'l\ m!\'cut: 29.i,'94!8 ta;rib \-e 50M 1!.[I)'lla s.in, Di*el' l r.:'l·arh_ n 'ltorit I ·I'in. i,·..:kt!'rollsll!llill!n ~ nl.p~ll.m p;t w.
f3".

ini I'!IHI,·jt, , I. IJ Il~' iIo..,lt'I'

13,\5 Mil 11-;:R.d 0 J!.1.J 1''In o. kl' 14 on Kilj}.ljI~1 , r'1',sa "'\':rll~ \'e J. ' b;r:;z;, 938
P, 421'91(1, ~3'j'~:.!J, 11,110 M,!I, :J.}":il.Ilo ] IS,DO :o.~[[. i"; i{.:1;.f'l'.i . ~a.t'~i-I.~t,

1'",-, ...

D-5--2U,?O', B--V-'!Jn1;l1) moWr No.. hi 1I1_!ltl.lr'!,;:, ve n,1,llrda ddort g,i!lift 1)1I::"!111m;,;:DO~ marb. bIll Ii I,Itl)mo .,U, iDo~)'ll i;l!Oli!a-16lJl it"., . Dman D:1lresln1n i~rY'l3 lllO torlof'n on"ndelU l;:!.lda. J;lli.la.marll
J! Hay

motom,

,Dl).5lo'"' ;.nl)i--8i-) M')U rcrd.e buJunan J{urd mowrli.,. I D,)~}'a. 5119G--~'U B!tl'hlr-dlrell. II'.2.haUof;o1nIIl lI!:Cz.a'l1:21D II ,~.I!L~llnda 101 ridll. S Jian:f~ e-slU U ~'fnl :!rKa-lll :!;:J.fili e\lin kakmf'1l en-. kaz], \DWl- iHUI5--lt2J8J
pe -1$I.a:!;Vi.d.lD~an OtOIIDli

HI 30 KonUJI1'Kh iB,>lIS ;,Liz.lJr:: ) !~Ioc.iUu l~~m;I ~J, IS. It!. 0"1, 1\1,00 H;;ii;lt"rler, l'B.iS G~l»lit~ B'iI 19,20 !.IuzHc:.: In,,e Sa"! 2!Il_Hl H3lO::;Cl 0, .. etl'n, 20,30 StE'rl:iut .B:oI"t.. 2&35 Milzlk: Yurd11-&.Q lu. Sf'

:n,oo

K.onlil,-ri1!:'J,:
ilClt1\tI MUi;L}!.a.:." Si!.r..tIJ

U,U, Cumtn,jl-b~Jk-iOT'h
22,00 lIw.lli;:; 'Ii' ~d}r1eri, IPl,j 2.2,l5 !l.N:tJ 11: Doms !.-lW:l¥l IP',) 2:!.45 :lIL ~ Q,!.:m",
2-2 .a; HAber!er. ...

.~ J.,m'W'.J,

I

,c

,
I

to mar"

LI:JJ Iwuru

"'J'
I

'r mlil(!lir. Ij;lnn h '\(]L b_I}'ll!' 'l;'let ... IuIli~ \ l'lil,'~iFlj

nil' I .... If ~

cit

0.00
m~l

M A. [~'K J. 0.08 illrl

iUfI-:iQ!" f".att "(II ii ltRfi ~hli:.r hi.":,, ~ ";'twO"o:""I" ~1.,tmfl5m, l'lilla1,Ta i]{j Oi'lid t~r~ofi , 11k matbab, l:il.r hd!l., hL:f' tal"a';;t>. VAI'{IJ:, ,~~yrl m!;,lIlno1lc'il' E'l.,.l<trili: t.;w. 1 bil:" Ii huyu m"\'ciltillr, n.. Hri ilJoO-hgin "mtiddf'ti geoldiiJ l!uIJi!r.! .Ild~gind~ born'.n 'l'fn,tn.n,'!lleai .. den d'lIIlaJ. !'1'1 [111;ln tlllU'b ij If'l''i r. f' 3202 No. h ll;lumnll!l ,(, n,"l. JilLld.dd>l: iojn maLufu 4Q m~l IIDruliloesi.ne JiI;-i:ire B.1.tllmE.!'il jcalwi.!{::ll )"llkUH1.1a (,IT',I, ~':lZlII ga1.'n m. ru..ul hI[' bu~,tk;!!y m;;h·u~tl€, ~lk ;rt~!'W:Il.YI1i I~o~m I.t'clh.lr, S "it'1 (al'u,:;i '-il kll~ dlllR go.,,~ yapthll' kt ['L,.n!", _~r:hrll);"Ya. ;ginnp.\~ istiy!.:'n 12 ::'!} !iI's. Ill:) .ak~l,;l;i \'~f!'!":t!ld:ir, YJm 'ballkl!! .. nn 2.(j~ .. iJirini:n lem~n:11 lll' Ii '11 dl' kabul olUIlllr, l3irUrM;" bUtUn ut,iJI;l'!f' 1.Jekdil" n!! t.llitli~~ I[' _imll."n ool-.;-Illya aitn, AJ.lll, .1.rlil<l.J'(,U!!~,3. o.t8 t.a.rihind"," .ubal' r. t kik eUnpk IPltiyeDI~u' 8afldJk HukuJI :t~lr n Serv:i_gjndc- 3\:Jk blll'mdurul.::.lakur, Ta.pl,l /lidl I;: Jdl ve EI$i;lr h~ltl lZ;Jhllt da !!ftltl'l:\rll~dl' \'t' tak1p !l"g~allID(if!. V8.nlilr, ArtHrlla~'? ~;irDli!! Olanlll..r, D~lllllrl h-tklK "duel-!; !'lMdlga ~Jl!:an'an. ~a)''l menkl!l bnJJ:I!lnd:l ht!I' :p!yi ogn.l1ImJ'I ",-11 \e t!:']aUd I;IhllHlI', Dlrinci ar1Jnn1l. 6,5,'Zl'18 tltrihfM l('sa~1ll edl'l~ P~~lnbt gi!lId CagatD~hlndJ!. Il.Iliin 8!1mil~m'lZ-d[J. ,5.,'1<l.t If) (81) 12 ye. k.'Jda'l' Y81'lh "nkU.r, .'ditecel:i: Ired"lin tfI lb, n alm.mrun
~hml'ikkat.

--r

ndet t!l~lli:lft, fIl{l"~'1I. 5UI63-'liSl
.IJt.i J::!.m:!il.rnll\'

Ll,)itLLda:r

·Komutanllfall .. orll\ buJUDa.c. 15 adet n,urd~ d~111.h' !owr}OI,JIa. I D""y~ 511!l1J-4~)

23-00

l'l'Qgr:!.TTI

.(

Kap:;.r.~ •

\'w'-il''lI1a rt'o-tih ffi:..l]Arul ~ •• '3 llte J~ cU lilJlLi ~;1i1t 15 d!: ~>fil1t IiLW iJdurh1b-undl!'ki ko-DU ~'('nd';: p :u1~k1o. ;:}J'1'l a~ !haJeIerl !i'aplla('" tJr, lst.e:l1l1erlllo idmli:il: belr;L)t"!''1. ve- t;no l.. !ll4tkow:larile t l)irUkt-t: ihlJ.t ~ saat,!Ddl!- kGll11l'}"ilI! !.•,n bil d 'o;'n dl;' h~ ....;;un sti;.i,j IJ:~ n mil_ (3:::561

J2J456'119
j

J!

1

,,_

,'['1

II :illl.a,

hi-

r"'1 m'm TIll: \.... KJO( A N..r.A.1l1

t I 'tm'-g" I" 1!;1,.m, Jr lll'lL1 H .. ~ m D.illd .... 1 nl t ~fl_ 1-11 IJlllr, Fh.UlIJ D nri n l, .. H.. rrwl, "'oi 1un nlill7.1tlga 1, i,..i~ , tm. ktjr i{i J l] <.J.t ,bmdt::'H ~"'lln~ z. ~"!iJl Iy, k~m.!limdfll ~le Il:o\ifaTilI

t !iti u.,nk - IH1:-;",Hilir

firkin" (".eLI'l MllJl"e ill . tcJtAUl\'l ( ."."'n "hl';.I.t] BaJ c:_e-k;"I C',·bll 1 f'~- nan No.39 :'"anbul
-_ ~

ifti_" 11.1 ~ 11 lut)cLL l.JJf'II~ buku,,".lI ~~lsl~. ukumammll j,:, ndih:rine t.ttl' "Iyr.l of rierim. Farzl nHi.ht,lt.d. E;idfll'lFl 1I;"lu"J ....rln l,-C' hu I 'l-'E;iy{lc l ri :;il!1unl. rm \-"J.;iii ol~) dJm r Mn!!iL'1l \"(-K:tl"tb du.i ka~lle el.l'II, !I.hm_
) ,1Irn ',1 Ii;!. liizllJ.n kaIJl'It:l'llI, Hlr (II' ~ll 110 II a:!o, b..ll1'hndr. f&.)".,j, rl.lll hali cI. aildir~ Kunl IlI.ar ,at: kllv\L't nl" Jm i~h I'.!.llaililf"tRiz". k.a.
1'1 U

Cild 1ky~11

,J".,m c.k.dt
413::\4

II 1J'.,lurn.llk • DI mt' r i i~
'I u

l.

·vll.:.r:t

j"til",I;

ist ..nlJUI

r W, tiu naIl c: -

t<!!glrililtml

IJ"H: I!lin1(\ir,

~JnJ 1.~ljkllMIIIJ.I], bir kl'IDl Birr k~,I I ~I!:alIn il "d,·II?l'lu.i ) dine d g LlJlIl"k MIl\ miHuhl;1l- lligin I.. " i ilia. il'kllli.nd .. OillunDlUft"rJII' "Iuha)"t Ilil Dlll.t"b,'ekUillln

l'

',i'lJ"I

"-;;:=;;;=====:;;::;~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!''!!''!!~'''''''''!~'!!!i'''!I~~~!''!!'!!~'!!'!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!''''!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!II~=!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!!!'!'~~~~~==~~~~2!!S~.
1ZRh
I.... ~r U I.. r 1'1

ib.1I1? ~'arl1ma~~ i.;111 tpl.-~if g::U.'T1 ml-nlnll mlJio:!" J1~>]'~l i"tile SaJBdlk a.la~:l."ll'il tI'lTll~ ..rnom ,(~mi!'j olfilB!.1 ~a·rthr. Ak:!ioi takillrdtl Hil~ atlInlla!lm 'ta.ahnutiu. b ft k I RIr ~::U'tile :1Ui_9f8 taribitul mil£~dJ.i l!iilD~ gi1nli EI.)'iJl.i msbalde \'e _YTJl !;a:l!tt~ !iOn. Ilrtl:l"Il:ld&1 ~ apt:.l...\' IdLl'. Hil nrtIrmada gayrl m~nJmJ to i.:tJk at'tlr.amn u",U~ndo; blruln.llilcakhr, H Ian tnpl1 Bjcill~l;l' sabit v] :I Il olilluular'aI' \'e irUi lc h~ltl; I til\bJIJ.~riJ!j,n bu hll.kla.nnl ,".. hu& 8il~ f iz. H DW'i.:nife dl\~r iddJ IRnn. Ulrn tt.r:ihln. den itibaT1m ~irmJ n j .... ind~ e-n~kl IIIlllbbll"l~ril .. beI'BkM.l' S2nwgllhUCL lliloil.irme1!i!.ri If.uITiJdlr. Bu ~u.· Ue naldClT'I.JU bildilmnilJIjI o~Eilll'-Lrla Dl1k, Inll laplI S[Cn!1 rilL' ".r bit olmayalllal" ~lJ.tI~ iJ':'ud1nin p~:.IRf1IT;:!l,":lld['1n h3ri~ I!:;allrlillr, Dalu faz.l£l: mtll1lmQt alml',k i:!.t""t::ll.'t>nn 94'[ 211 a~ya I No. aile San(/lg-.IID" :Ii ,ltu.il: t!'ll~ri f;~t'\'jl;in~ miirn'''R.:'t f'frnlel tI :C1nm\1 !Jiio ol!.lnm"_ - Oll{KAT EmniYI!1. ~lit:.'ll~l: S uilikmn ulloan. gl\~'ri. lr\1_uKllHl Ip<lt - .. "tHmet isU)-'l:nl~r, F I Hl -"dm.lzin ko~mu'i <>j_ -u I 1,11ll"till ',010 W 13eaviiz f'tmf'Tlldi, ''ize - I ,I" 1;, ,j(,!:l'Iifl ~"al..,~\rt J.-aJ;;1r bon; \ l'r~'_ : iil.i.1'Ptile kola.yhl;: gur.t. mpl.t 1[, , 30tHI I iellood"l1

I

Me,e Kerestesi
De-vIe'
jlrlndeo:
Y.· pv.aC;l.l!: ~. !1:i1hfLl 1'8 m._,

Ormall

I 1~tme.91
-1
:

Sa.h~Jj
BLiyli

J
f

keler.
bQlg;('~ KlU'd Kllmerl de

6
"

Atlk
j.1 ('1$\1 ,

artr:l,rr::n ile 1t'J.lle

B;lhli:f~f'Y

016 ,ede ,uer.;c, :HI.~"'~ :'1.13m~[! dQ r _ kd~c I!:c1'lCsr.e, H 1 :;.mn:fr. b de I : BIl!li<!r, 13 110 lir~ he IU'-!i'le 40M lirn, (Iv u ruJ, 11]1; !·eIll'n:,· ~ 30-1 Ura ao lnJrll~, A~ 1][ Ilrttll'll1Il, ItJale -ie-Jill llm.le- t.:u:IrJ "~'3 iHIi i''llDlll.. gil.till 5!1.l11; }5 te, W:"iikdol"rnit' D~·I ..t Orman i~ll't
Ille 1Ii:Ill[lSI,

-

~Il'l[~m .. ;:. ''In:;:,

tr.>E >? tom.lI(ru ':! _ Sun:\

b t!t~lk ~"hl-,
'\f"

trw

,Ii ...:'!lu,l'yloil1 m', __ ~tm:.lk

bilitl'2;!]-

AI

)d

ad iii dururnum! '\'., i tikb;w b.'lIl5Q--

i~1J • " hll U a:,'l1i .i Sil'lll,-. if,in~leHltiJ r,,' :-:iilJ'-rb 1bni T.tLlh", ach bl :"'lIIb~iz \in'nl. al "hull, p-k :!r', I .. 11-11, F.F.l'kat H )1 ,l1"'oI1:1 Eii!i<". f n H ••cr.al'l'l. I.
i1~i j hilrniJhltl a l:va ,,_, ::'i Im..l'l!:.H'lll ll>- m bue degi iII')Ji~ti. M}ll ! illf, 13ii.. V ~ r r£n.m alhm flul., t· 7:1rme(liyOl"
()rrJUgulHI l,. "\'" II "

lin, \t .,UIlJllulli,lt:rdir, t.:.[ ".jf"Ql'k 7,ftnt"fJIII"laD
ItlJllI~"'L 1d
f

1 II

P." If,I'1I i 1 j(ll)

11,.,.dd I.-I} Dr'I)1'.kro~ IUJ 11 II hI! gun ~"mTll

i ~..

ll

f"JaU' T, Ill;>

m ..1111'1.1(1 iJdl'n('k Z.IllI1DHll1an fir 1",,11 Zlf:J.~t Rnnkof.ll 1;081Ifvul harjnl:') '; lICbt:.nU re1';tim, I~ k

Ja.rul.

Sir gUn lit 1 _a.nn
\~

"

Imn'u'J

U'l. :!Idmi, C~I'i

,lrrl ..llll ·,,,,tn,! I [Jill. ~'-LllrtliJ","1t ""rl~ Il, .A MI 'II"

.._ _,

ib!,~.'t;! Kvllaya "'''n:!.K bllyut.ln d •. cll!lll~r.lm F.f)mh! II" t nil v;o i ml. ltlj Ii.- ehUl ,'~n d ';nl. Ihiln1U olll/_ YO"'m,
1m

"b !Hy<:.J,

f

kalill'l

..

1"

'L"~

1,

l -,' z ........ i!-

4000

yabi:llil:l aU)·l' ,...~ tl " .l'Uy.uC ~n 1 ...."'.. I .. U ~ ~una ~ilm~j, En1" 'y"'o..: tal'a!ami elMl),LI.l:ll old .... JiH1 yan baloyol'lJli' Vf' gI~h dzll '~i.ij [1-

Ci,hlarl]i'h.. a B un '.:t oJdu, ,_", '1'1" '""0
<., \t

~1

CIl'U J..t..l'"Jdal(h, flnlk ara,<..IIHL

HJ1DU R~lkhm,"\k

I 11,,'1

lia' Jllulrmr kill'. J l.J I mll'AlJdi.i "!kI!'! II 11; VI' QI;+n D ~1U1 R iii

hf'ml 'et Tal '\")«';11 qhl a JJI 1 '\,J IIi' to

dIP N"lslibill dilt", Deill~l

SC~",

,

k i: .. J,h)lVIl' ha~,-", 1IJ:j1u:-:~d"r:. kIll' ,"If], hoP. "j {'\ b"'; 011 U, II gene 1 -e.ri .JjhtJytir,,_ h.

Re.cen Pelt; r'ill rrrtU1a:.~ 10:1" kOJl:J.!rart ~1imes±; ,2 ~----~~ --- d I ' "i""1 .•_l' -l u.:d pan,.1Ul11' ~a.rH1.ia, btl', ~h~....,.,.- ...... -.-----.. ...... ------.........-------..-...--_ ..-..,_ e ,e'!'nm Se:vyarm \fi;! lJ1J'l...,.. o::ulyOl'lI.!IU. )J1lsri klni l,tlsuslarttJDliz: 3 - Ta.ze degd, bnr H;:kJ. ~I" • dan lit.: .Il:t~ ti'bUr t1unYlllo"1 ~ov _I 4 -- Otllrllul. vi.h\y,~t; [j - Fe!i '~, ,~t1ml§lJ' C'enk me,'d:mln1n e'l-ra kel {i - T,er:;i bir lleb.a.l!:. b1r I']'T~" rIm ku~tan ahah~ bh~.kr," S8.Sit I !l-.l1'I'l blast..alJg1; 'l AatflL", ga".0 de; S ~ e .... vel klyafeUcritl~lefl dDl[l}'] ken I i!J da 011111' elekbi~i ...... _ .. ace-roll ...._ , . .. \. A 9 k - Md ilel inc di!i', biiedlkleu be .. ya - Bu' erk!1k i.sr'lli, hip'" ~Hl' ,n"!!/i. tstal!lbul.uD bi:r M~Jl11b, balIIan'l'l)'1l ajkl:qllilllIlJ,k istiyolI"hu': I '9 !jolIUl. A g~ljr-Sl' .ka -'jP manil$1Y••• HI I ~ .. koq'.g 'I :.;t::,:fr.:..,;i;.;,;k.:....N_·_O'lakin b~I3.l'llla g Ie k felii,keti. .......... _5 na. bill" keoHrne olu 1'. di.i~iil1elek bUlla (~::i~id edemiiOYIIEI. ... 1 [lU LMACAtlUjJ Na$urihin C;"'Y),aI', bu )lah_ ]-<~fl,,11Jinlze~o\! t_,;(",k, !',\;.U.m Y'lnl.l 'gj l,Jl:..ak bi:r ~fcy yorlardl, H.,ILLl!oi LN.!! ,E Kid n geliren I!a!'lj~a.ra: ~4iyh:.yill, d€di. Biz blll'ay2. ,:ntl d .. ~ll , Aylll 7.anlandn, , I:ie~ )'ab9!.llt.:~ .ilc hal b doJiln CEI! J23456789 _ E\'el 8.U1Ili :za.mandEJ.? ~,,!,,1~l'li'll s.a.YJS~~ltizdi, V" ki "(l .. Qrllall b .. r,il. ~et'lm, (lJ-li,li UUUUl,'ete g't1mec 11" gczme:;t::t<, r ., ,r .... _ " kh _ "'y .. 1 "...... .1"" ~irarl..nl", olunc" or.. gndye bQ::' J.i.i"i k~Im.I~tI, ·'9.11.'." J F I T 1M E K BakaJIm r.i~in g~llli1' l'~ gC'IdH: Eg~r muUa n U.2'JIII1JI'H1 n. .' L-<LI.... ".1_ ,'" .. c,~cm mJmi..i1l0 is,"l!l1'l eltih', ~in1!li .i~1 trLi',.r v.n.s;mda lWl bJr CtlBukJ9.r, banl,;drw arnhl1 l'l'km;;;mlZ} (1ilet"-;C, I!!'(lZ on" V(l~'1I. u ~ J 'lo lkimiZ :maiyelinde'il Il~Umli..z zIH sa}'] e~iUi~i val'd], Me 3'ft""};; Iti y'i'!le l19,}!km RI'fl.rlJUfa ~'\ll~tllar. ioi1.0[0 dUI,/lloE.-: r .. tel" dJi."Ily1 Il1tl d .::I k I. iL 1 ."Il 'u"'l"t failo. tutu:ruinlfl"ln ka IK Umum! l"Hl.hlple j, ~a11;1Yl, pnsw. dime halleden Julie,," dR~er, aIUl1ul'lJl Dt:;aI'3'r; 1",U_Hl~'<l. E' .. " r~ ~OIAILll: .AIZ .1'1 a,l'!'U}lklal'l !laMe b p. o.iJl~'1 bu _BusOz-l,.tnecefiRI·t1Jem,:y ill_~ 1'811 fh.lr~ tlJ);lIlil ct'l.r"'r. lli"HI ~lJn baba'? - V£l.Y hainlel' vay! :S~-Il rSbJITu'mm . ,.t. 1Llel de ba.t B~EIIIIIRI= C. 1 la.madll:i]', Nilkp.;t • nlal} kUrijll " lot _ Rn "1l1~lhrerjID. Arlm. _ Vay zalimler vq_v! IlIlull'I~ll'I:J. arh", lm".ln \'01<111." t k 1',1 MiA'r... bi' 1l(l.Ilda 'j' knlalflJl: , '" ...... . ~" (I, t:epo""ii.verdiI', Cen, illlel1hin:l hll.l'lnylp luI. I 11 n n J:.ddJ.;a ~IJI\I'II onlal1 mn ~ FfC':lldimi' ;u" lVlJr, dee .,." 'b' ... YI-~VrA:KUL> II ,}jler. ' ua. 'J jle l.l k 3z rIO It\l.J lalhlar, ii(uk \HLnl") 1 apl I dili ~''''H\l.w'~) ,--., -LI 111 'l~ yk·a.· IlIJ~U\ 1.11 ~ haldum. dttit':!l JDijlUlekl m"yt:hlJl~~ c-en&e baj j "J111H1~cli J"II ltim bl H' n'\j 4. Ll IEiN[ll13!A,C A B~ 1'r..bnncl, 'n Jlap1l.llIll '!'J' """lIe lull~ Du'aku'lar. iaihlar ('~n ,l;'L'~ gr.l','d IJ ! !t E I R • 13 :A"TU'-A deol.·...t\lli birbiJrilli J,I{I-zun bak:l v:: • ~ _ 0 ""'alde .mlrlu ~ CPnJr Be, _",nuililt.: ran h;1.1In. ID IJl'L1 \<If) b. lbtiylU' o1!1lil~ ,IJl '"

tAllilul Umilnh~o OC.ll'W.J~ ~UlllhE!l1t1j_~lI!ljmle B 1~letml;'ml.z:d.:: 'l;'e 'f'h$l(oJ rrlo; htl: tUn Kurd Ii[ m n rll":ro'iLllut.\ &.:irt~h;~ir, '3 T" lplenn ibrLe g'ii.ni,i.nde p, ;;I\I} mU!iblUo \'e Uk trminatl!lT} lip 1I01niSl'!)na. lUlur!\ca~tla.a 13416)

d(!1'I1l: :Iii }I~ ~~Ii D:;.:J n,jrt !rote .'ilk [J.:rHIIDW lle lh hi .... IUIlIl.I:::lk~Il', rut ~:'Lft.n;l.ln~ AlIkllnn:lo. Orman Genli!l ]'I,fDElmlLo.fiil1d", Is-

Ho..J.lh 'loG adede

ge-liri!oe al1an a. 'ba!l agTIll] Qlur; 6 - Turaftnr; 1 _ Faslla, bu' Hlmet ~ 3 - Ek: (y nt tClim), g('nil!lik le;:;ki teba_l'IWH~

3 - Li.U:UnlSII!: y-eril hlUc~"" fuua ~ J ~ 'fabna ('yml~ to;_· .rim), t~.tiL bil" som edaU; ~ -

1 _ Hill!Jj~t net yeni kw'u11 ~an Il1UsIWn~l devM_; ~ - T,('rSJi ~1'kt4 bir v.JJfl.yetin:liL, ~j"er.

.lOLDAI

;11 I I I ~ 1 I I I 1:11 I I I I I l I 1. 1 I ~•• I I II ! ~~!~ I ~I I I I ~ I l ~.I1 I 1.1 I I I I.: I 1 II I, -=
I

I

,

I

I

j

I

~

I

I!

1

Ur;&

I

.'
I

.
i,ll-en

o.

l'm

l, '9 -

'Oo)gup

bu)

i.P

yer, gele~ck
'l'UKJIINIIJA,

:zaman,

I

I

""oj"""

n... ,

C

0<1

70 ,-'-'

,:A,ViA IS'AII!RR - SIAIR:1 '.tZIAIR

Hl1

Iz ~

..

-"N

1~: NlIhncmanlrll "0, n Tel l.ik'IIIIi r flY:Drt ,MBAB.

U'TAIUIDL
'h),fcm: mt

Aziz oku,Yucu arlmlZa:
730 SaYlb Bakanlar
Kurulu k ar a r i n e a b u g ii n

Gazetemiz (4) say'a
-TT_
--=-

~'~~~-~~~~~-~~wcvvWGWJ~

-.•.,kan Beklene~~~ Nu'tkunu dOn er-di f

_._-------------_ ......_-----------

_ yanln

Aurupada takibettlgl e Izaneisiz haiti ha eket

.1

D. P'. Genelldare

KuruJunun

Terroru

ah
I
id,
re

Avrupadaki vahim um temasla, mecburi askerligin kabulii ii istedi
merika, E
II

I-Avrupa
":il;~;nthm j~ (AP.'iI - Bqkan Trnmau, A\'nll"'~d'" k~ auru01Pn na2:ik ,.,11 'lgtldlJ lwp.n ~tmiF ve yon.sn 'd. n n ec bl ri hl;lill! rlik hi:::mdtn!;! Iklir g, t:h'1 blr ImnUll t 1'1 I ha·
Ll1"1

"",'UD 'fliP

rulundan istifa eden bu eb s da,partinin e,iKinde
----I

Sen ban kavga;1 sJrasagU

am:

1111 l-~"n,il)

v

le

~ mln n SOo)"h ml!;tll ; - ,:" 'nJp:1d .. \'uk\lR gi+ D iIOl'I g. ll!:ln]pl~r IBlli.,.Llk .o\ml"nkll,,'l haYilt (; rl ,·11) ~ h~l:' I; II J. ooula rill. kar>;tl k:'\r5I\f' t, ,.tkmrJktJl' • RUI1':mn ~on;; B[ ';oMan Q d~, t~.:t II.ffi!]1(1Ja akJ 1103.1\ \C 1 Il 'iii .~ h-

J;~kli .ombM'&!ULlliDt<l M &itti k'ce mmal{ ta. olli 11 bir tebliik{o k;p.l'ijlHlPd bu. 11lDRl1l1ll.s.Q,l.I'lBI'. ,Bu ,!!levI UI!.r bUr1Ii}·~tlnin wk&A1 Bil-If' III Aml'riH.Q, l"l dQrin fOu.... tte i1gill!ndJnnektedlr. s Htirri~ oio!t ve ad'ale. e d yua'll RU. Ii'l!kh bir b8J'1§J t!ilmln Ildl'blIlDl!mll. jllm ~imlh nJ;!fek.te legon:t kllgtmlz, .baratl l'I1r IIliewi baild1l-. BQ~ile PU
bie hUkumet
cll;\ ~nll

~I'"

b ufin ,.ok _iibl blr topl II lIyor,,, lupIRntl,!,U be. lid b ••.bl• • i Upl 'trek. II erl de 1,llrAII; d ~ek

r-....... --- --~---r Jt\okrat ....... " ....

a· ~~ k a."Ie
{J
I

Ankara,17 Pard

(HIl

UlI!i) -

Genel Idare

DeKIl·

'iNm~,"

Lill1aU.l.lllm

A.DU'LUhl.ri

dev"

i_linin mit tlr, rind,,!] d!l0Y"

ell. \lU,:;IHI. hedeuru tellkll -!ItHII riduil1 en bU }lijt\l Uze3 )Ill it:'IIwl1I alcbJitu hRld'e henU!. nalrll) ~'~ I U'Ir ra r4 HII.-

hUof!l

vu alD~mllJlbr.

BAHISI II
Dt(lmatJk

IJQU onuellhLin bir 1I!l'"J.lld. bub yllzllndMl. (11tr.J)·1iio ipIIan Dl6 leim hll,JI~t mJyeu!!tlnJ blJIYlOIrdllll, Hamdllll (liil1lillTI'U (I,. i; '11" ! ihP

.. C"1l111!}mg,lann

11.""

iirtc fw ;~drdfl • 'I LII ",(.fdf e!» I irJrl" 1.11rt:I ~'~ ~,jJ 1";" .~, drji. 'e inli· /. f~r , l . Tlllli ~'tl"__ n
~J. \HUflolt-li) _ ale Zj:1 j;o!'f _ In :3 il ,,;i i

I'

UrH'1

(tJnidfl~ l·tMOjYIJrI

biJdJr,e1ll Alnnel 'll"ahtalulu;;, AJa. met O~z. Yuw{ KemU Ten· gil'§eDk. Eni.ll Aka,!t'gall, E!mi!l Suak, ve Hasan Din~e!"'m part i liU uii-lne fl.jI'lnn barallet· ledndl2l11 dolay'l merk6:l:: b.By&:l, yet diva.nma "'crilmeleI1ne katill' vermlatlr, oblll' giln Loplannnk
Jetveldlinln HaY!'ilyet YW·1Jl nYII ilIlb MO. durumlAUnl gtizllien
.'!ill ..

rulu d(in yapllil toplantJdaQ SOMe. partl g>en!l!l kuruluii'l neljrettik1ed milJ5t@rel( bir DOyanna-me ile i.lila i'ttikJel"iQ£

2.R

Gu

~8.llr.Pk;d,

dhlUll

'C'a • '111t·r.·-, d,l .? ~1:2.rt tarlhrne f "tl v: f' 'I;{'Dbi> gllnU lev,~t 2: \) J

g ~irilC€'ktill".

Almanya'y-a Tiirk tiitiiminiin I ;~'~~~:'~:~:X~!~~: ihraci tehlikeye g.riyor ..
. . .. .... .... ., I [hlrkTu rnuh b.... i tdu· " ,t-ttiti U\tmiJ.l y~rn, 1 Kalil!
srt l,
l.lL"

Bu. iun . ILl yamllUl '1 1 b. J fitl[', &..L !Ill oM1J,tu 5ilbi bu l'"tlIl.I{tl

1

J

gL

ml& kqll

-

(Dl::tllflrJ

3;

sa"

5 ~J

Umumi kongrsofn topllanmaSI isleniyor
dun D. P. Karag'y,mrilkBu alL. ak.§aM saat 21 de, A.tik A. lide-ki tlUC'lIIk mer'kedtlde; SO'll bii.~~lerln.'e dedikodulann ma hty~Li etJ-aCI1!lda. mUziJken16t
yapmak
Sill

T iirkiye T iitiinculer Hir Jig'iniD dii nku. toplannsi Toplanbda 5 a I alanlar mes',el,ey,£ siyasi b i r veebe vererek
Ame'rikaDID
MtiH-efik

. Itlikl :I.~ lil d 1; hltl.~-l ru ~t"J;n~le • UhH O!J~ re en,.li rem,lIii Ileri (at JIll dz.n he3 ~anlL bitlol.belerd_ btd'l1!luJaukbl' .. A~ ni aJl =-.I'i m ('iIUla_kkale ~D~Ufi f!l.1 :J/lLelm 1.8 "rart 11:8. rv !c.. J: S'il•• 4 tt•• ,

m telk f;bidesiJ Jl!r- cl "J11 '.. e HI!. lUI

ve buca.k~1I bl.l"-l

"'"I

tiro

kararlerr liJrnak j~ill, levr Imla~ebit lophmll lolt.lip etmta t
UtUfi lkoDu~mlllanlQ.n
(Drnl1i1!lJ

prm-

ve Yunanistanlft
aJtmdfild .~

rolunu
'baY1l1l

,iddf:tle tenkid ettiler ..,.
r,el v' hay-

J

S!!., ": .:tIt.

&onn~
j

l:I.t

itga.1i

b Almanyll. Ii' blr th!lU'~t !liD lqmslil y6J!lmH1Jt tkere Ifir:I ]IlI t8fiebbU ten tUtllnlQliUlllU-

-111m1d

I PlUit

ilj,ln

qok

lleliceler

,ederkell, Fl-8.llkfmth. yapilaU ilk lelD 181'1 miltenki~ ge-

J~:D haberlt'l!'

piYBsamu:de.

I'lldil'le uy a mhJo,nufltll·, DUn, b't hlllilagla Tiil'l,fiye Til t Linei.llt'ri Birligj merkezinde bir tel.'kar de to,d3.uh yal~llrm~ ve tll.P1iHll~)'1 lI~fin ldartl Heyeti &,klUll Z..ki HllhlmQclu, bJr· liitl.n kOJ·"J.'Itmlu.:ki flia n~'etlerin· den bill 1iiE111 k telll 'I'll A] mo 11 • j'Ac' .:vB Un'B.1: odHcotr.l'k LI.iHhl nw~ I~ IIl.!lrt'1i; AnU!I'~kDlllaJ'ln Yu.nElllltblrh\ bir :!lniili!}IDo. y.llP· mllllarml milt!;akib bizinlle cile gih.-llijl.Umeic U7i2!"e i.@gaJ mnkam 281'11 tar fInd n bil' heyetJl'I1lzin Frankfurt'u d~1fet edildi3;inJ ~e Ahnn ny 11 yll. 1I!i~abUe(';etIJlllz ba!lf

IK OLIUV,OR okrat Partiya
. 11111 .'111
dart b. euk ada 04 P .. bla ••• Ibe lI_ellle- b•• k blr a.lbl 1,bll.ll_ .'..

i'dl~ aJ il. 1 I,

1HUl!usi)

-

A-

ild"I~t'I-IJer bUHlI"IIIIJa ·~tu·Uli.r rJ '\ \ r-mn'lt 'I' "', ,IUtI. Jlle!:~ I1Ioj t'.. tl.IITi'll~III, zlUlll:In (.JnlnJ~ "dtv.,,tl,l n 11".11. (t• .ft!; I;J n r:l.hRt 'I.'e 'huJ'!:u·IJ t'f''lII· r~ 1nt'lh"lIUl'k 'it.fl\,_J filiI, "I" dl ~JJit1fl Pn,r"I-I;1' 'd 1HilltUII t .rmd&CB I.il:n arl 8.d':UjTnltl9' rllml.,,1tr. Un In' ~
~ji,

;u;I·('1'I yar 11m h~' 3.SI- ... ,"'I·_ '" ""lllk .I'!l~ml ba!jironl 1II1II,;; I G"IWI al H" J!:' DUI!ln, ha'l' koanlaiRlanlD muUlnllgJ,lj.la klil" ba 11'1 top IllI1 • I tIL'i~ t I Lib(!dr-il;'k e:t!'limle (leml" .'. olar tes ii' e"j t.ir Hi~ Poar!!;;; n (A.A.' 1111'Bilb Auu.. An1f"l iknn Y~l-dlD.l pl8.m gc,pa BlrU!lnt dllllr I!.llil11ULII: aoJ~mlli n~gim'.;J ~I~r y,AlJbtaml~ izah bl.lg1l1l 9~ll!lkll, Flflilll$l., m..ilkllem. llit} ~ J t !ih lilll J~n 11"1'1 HIedebHml(~ If'in f!VV~ri"i Ira!'!n blr I:IPfIi. Hollru'Uia. 'Ill lnlJlhre I:4l.l1II.tll'l l.!lIlI:t.~IU~mn nl'ks;, ELf l ..k hunfll .. iauyodill! I!lnt 16 (ill. Drmtre]tle In ~11I.f:l .. 'Vol! Ioun!! n r ·llldllli- iJ:l!~IlUl"- kmlu~m~ ,!.It l.tulunmAlr ~"'~lHallil .mt~ht. h' ohll.J~lln\1 ,.;i}t;k:r D I., bLu blr I I!'llm. BII \.) •• hill ilk zamSl1 I l.,m ... 1;',.., r.l1al7!£.'m~.. , I tla:H.I1 lili blTLLklll'Iden lIm 11111 .Jr' II, JfjJ. 1I1'I'llI !lT~J!1'1I I"'J ~hH h mq I'll t"ri Ii illl 0 fiJI !lin Tjjrkly~yof gelebUmE81 l,in IlnJ~p;II., t9l"allll!da.n i)lrI Jhmlp8 "I .i,l,llI , !r1t.]. I, '.ll.r.l HI iih. ... tV'l.'c·l?t ll'I' I U\ ...... IHLlma~'1 mu,dill. 1511, hh hll t.u.[lrru~g, hl)nf't oldnrae' 1:(.; IJI, dl ~!- , It I d~ iz,,'II" "al~k .1 Ii illnl. Arnotl ikll) - teru ta.tQlrd~ diaN L II.tlar Blrl{",,\ ,. iii lal 11t. plUrilc5.. htuj. [oj IlIr,)' kl IJw'.1 "l lJ£J ... , - Vl'el mal e- ml MllIl:Uel ano.)il ~1I1l'l1n IH lAd nhlrll il ti (I"II~Jold.:r. JlJllcr J14klFlnrll1ki t!l.Je~namerel· m&tld~~1 ah flml 1I1ltllllnd olluak 'I' thin It)dnnl'l·ri 1I,II111HJ f:ll.['l' I 'i'Q!., J; .f~" :I d8. BIOI' tilirUI ~lIUrert Tj~ fI!l.lr 1I1il1D'd.lllll~u nin

nU'r'ika[l
t,

u- Akid t,aranar
50-

birbirler: ..... .,., da Japaca far,
I 11

.1;;

a_' Imlar rd,

ettlltle11l,

ainin

tmzlk

dllrllJ'I'l'"HHi.

f!:QllHI,

••

b

mliddeti dIdi

t )in
],'e

e-decelil: 1k.nd,_1' cJddi b I]J \,uet.meillBdlr, er D"mokr~t
(DIII".IIID

s..... ; 4

SU~

j

IJC'!IL

Illat.ild HILlin ojdl!~1J

rDeufll.N1 Ba •• J; Sr},. 2 de)

l"jl1

,So leu Pr ',esorl r Sir
I: •

~KVII'1DEN
SaD atkar
Lfll:t:T .,.111Y' iiI.nlnnlll IIr~llilllll"lndcn KlMlnl ",.. i ctll!'ll! n~ 11'1 (lIUmlmlln
itl

SIR YAPRAK
ve Iki muntehi
I.OrntLI';jJr d.ll vn,llIr; I.. I if mcJ. ,Coil!) "du_ IBu Hibl A,.bl1 huU, •• mlll1j)flllil':up~lnl.li"

J

II'M)

CeJlllil B du,
lUi

liUJin
'1,rl!ri),OF

'I

\1"'1'

111 1I,..

OH' Ifw1. h ri
IIH]

h rbjr)l:If Dlutnb.k I!I.ft.hJt (Jh~lllflotur. Ua'fJJ'lJlflJlJ Se" J,. Ill.. .. fl.ffJ
\i'

nr ·hE-ullln!!:!1

ilk Dariil muallimill ii,diirii
P ed fl... el dAn .n,hlll
DertihnullIlJ:lmhlill I

IhL bu\una'~;.II:IE!rJlll d;l I;Ji;!fl kO,mJi~ tlllhr, "NLA~.lJAmlli !OSd.'lL/IIJIl :ert!bot'l: n IA.A ~ - lir~ :Blllih 1!.I00lot!J~akd~UI~ Q.~I'IJIIIm.a,!;ilf rnu ; (Dtt'!fm1 ItJ'l • BiI,. d till)

r~y.'h iE!!I h.al

h~klulIllili.

II

un

1J,11iJ1.r. unfl, nltiatin 01 l"UJlrt' Cl4 1I>lr

miliU ,'\"11'111'1. 'RLrll~i ii'':IkWlli .11, Ii 1.'0 tyktlt &doJ!ulol[l~t~r8 Olj nil~ hi Do'dn

I'~

r
OkUYIUt.ullllnlill'lU!iI
ID

kljde:

bn
iu

Je dUn de-, 631!.t 11 de, E.m~9nlJ HRJkfvlr\la~; Ilk lDl;Lrlnmu~ QJlhnlll mUdllrU A. Cev'.iri Pup. yl s.nm!l.k J'I:'lo ltlr meflJek top.
hwtllilll y'iLfn~w. T<')]!1lal Iya, (i 'hr1l':li!J.n d tJ1ll1.lru I, 'OnlVl'llJlte gil.7,i

luU'uh:!Jj YlldjjnLlm li mIJInQeb.,tl ..

100

OnQij

aht!'ze ett!klet'j de g~rlllll'lekt~ dlr. 1" p.l1nn bu JII::::~i nelJdy t 'On.livuafte D'iJUh.l.tlllr1 0 tepki rer uyandlil,-mll;! \Ie geni.lDig~ hgj,'lllHI'

A111'UIl'I). 17, (Hus;II'li~ Sol ~~In r lIiJd.~ 81111I1i11~' ~. rln d-oIH&rlj 1.r!I'uu.~ II. 111'11<1 II!!rt' U hH:lllQj' i.! IJ iiL P I·Ll,ru:<obr H •.li1U'UlIlI1lerj kill m!ilill rmlll hln bill gl.1nill'l kumH:llJi Olfllla)lt-· IIl1r tMlbl.l ti~1' ""'I'~III.II·II I!I:IUIle:rl' ,Dnd. ~mtlf'nrlln Illn ta dOI.'IlM. elrnckte \'0 YOl"\lm. .n Ilifl fliP III ul,llJ:II rkBdlllllFl lora lIebeb aJnulld,,fi14H'. Bil am. , 'In an ~hnmat.llfl. IIlIlf Itiululi· .J1l b.-:_I HaJk l'til1.i~ill~ ll'I.erulllp du'l , B.n Iliu blbLilu 11m ,121m: r~le~ I'ln (Jiliverslteleraratil kunllUIfI lill .. F"JnJ t~nklt \'6 mu- lIulul'1 ma.. Imklnllll !lill1 Cil c1i!tdl bu· ILl m~~d'I. ~1tl'ikD mlz'lr"h. c ( n"~~8 nd r rI fl_.lIdlr, hlilln ~ I Ir I, Inunf 1m III b.1l,yll 11.:",1"11' POillll!!." •• llniJI rulilBln1 ,l:Ilnlljo.· Ctlllil ~ hll ~rh&Hdrr. "'1I'1t!l14~'lIIln, Il"'lf'"

r~"""'-L UN.'A y_ . - ~~IU
l. _. . ~
I nlollilb't!I'j

~~:~J'
ru!u

I

IhJ.Un.
OInt.lillJ

f'

UIII",.UII '(111'111111 CJlllloil.Jn), biinr[ll ,dol' 11;'.'

1~IJl1h.: 141.11",111

mUll 10 i h IbP,' 1;'01 ~ipllll •• IIlI' h·m..! II 1r1'l11 elm"'!! 1.!'IlIilr lIU",,,, IJlff ~ii d'i Irllq nlh:tlll I til11y ~ulllm.liI'r'lI PII!H IIy, Ur '-I

!p'.

LII Imlit.l'inl 111'1:1111' !l!1!'t1 ilri[jj; r IiI" fI',Pl'jJi r!!lPII 'n I.. mll r.!llnil., lit I'll 1I1:lliilllll II;!II'Ulin , ,i~b II yell'

lin

fllr.

C~~nemden
I'ttltf
(KOII'l.InIU lulm[l Illrndll lor !I PIIII:II". n hillem • UJill1mau IM.Illln dOI'l,"YI _INn.

nasil ~~~mJ

rDU'IIUlll

So .. 5, ~.~" ,

u",

£rl!! o:w'ud,.1 e IId....r lI~l{jllall~lk'ui Uhli,l dUI"Ofl1JI ,wfru1rrr , dU~i1ri'Q Nr-ar "'(.Ii/I.raJnl Iwndl Iwlt miMf/J1 nrlkl~flJDrll.,.

~ore..
)

Maslak's bi r suygun hadis'8Si
lug, • Tehln
tht:e.'uh· ''''t.,

116 1., I fQ IMm.!1I lin n III Iltlll lca IInmlnmn. I'lltal '1li"~.·n1l1h"l 01.r .. " IIlll'UI'lU lill!! IivI'lY !'IIIIII"III'I I!-uh· ,....dlul.l1 IUlfCIJ'tlk IQ~r,tll'II!~;' im·

'i "•.

lira IIfl ''''IJI Yillp,l.n bll ilil'l.nl iii ,. il'[1101," 11mI'll tllr IIII' (T l~ ~J u dDl~nd~l!'Ii IOI.iPrlm YlniJl. !len .Slr ptu· !iIMmllln Qil tlltlml,u tIli111.!rIU ,OlIn 1m Illl.l!WII
jjlm

Ibail [i n 111 , ..
1:1

~UltJ;!. ,blr ii~lI1"Uidill

m

IfDfllI'!lII

1111."1111 I~ 11'1' Pl,i'l

~[]]I\Onm 1,1, VI I1jlli1)1I~

mll'l ~ dr 1liI}!&"

kit I J

($J'IM'I

TIInu S.. ,. ..; fill...t

~k1D blr dW.J. flJlOlj all etmLatir,

lJUtUI'I"

J"GIOIl,VII 18.' "ull1taAJII

Ittul'illll ..

Cit 11'dI!1I','.

1Ii1~1 y"ril' 11'1 dll"

II,.

\'8 h-l'~D Qdmd,\ 1 ki.,1 c\ ellli Olt!J l.D Mil rak yohWdo. purru kuru1(Ik tnk, Devam. ~ll.. J; 3jl" 2 IJ )

Sn hiD

11-

Tunr!p

~l'~

iClll I:IriIo )illrl" bUr 11111 l:ilrj dll catn ilJ,ilJn IWI , ,I ltoI(u IDpl"'~111 II illIf1nlln 01 rfrld tll".mr. llrlilJIn i Illr "I~ 'I tllII; b IIll1rufurun I ; '11I1n, I~ rn 'InN Ildlllll, L1nu dll, I"IP Il.IIII

ta lIf!j!ilr,[nl .l'un.uru,tu J !If<ln UOOl'1I" ~ oiilllk,. I!IImlih. 'fil1,n!:UD tllIlInD" III Ah IIi II RII! ImJn Na'ill unlit ••,. 1.11'1 Ill' II !lDoldlll, Iiir In "1II1u vardlf IIi 1'1C! ~ I I lin ,11 t~rl"s.Jm 1l1l~lIn llu1l2lflm.

p.o,.

In'

liliU

911'11

nll1 )Ott

i'iillml

III

III I"in mil I

~llh'I"

~r1Iil

II .114

fltlfJ.rt '~l

DIY

_!.

dikkal nazanna
\olf'm h R!'ii II IIg 1111n .",IIfdlilnll;CU ."IILIM ,01 1'.L;i =irnlur!Ill llll"('IWll~' ",1 Ilf'1\ JI iii I 1.Lu. hlhul dll ... II.l.. l.bll 1111JJI

Ballediyeni ehenillTliyeUe

vp
Olin g ruk u el Ii giz1i y prln ak Istend-, gazetecller; salon "'diiriinun em tile salona 50kulmadlla
.Bllkn'Cl.lIb
blLberdar ed~J ( i.1lir.

racmm pos kut

neg)
WI •

iin.kii teplantrda In' iz iiraslna aid r ab I
1l!lLanllYi Tlcaret U",rl1I' min 18 ~uf>~t ~J1R l ribiride ,ll3('1lhil.n}'L ln£1 a:t'III{ 1Vll,Ll1w;'Llltiil pJ l.u n (Jng.hi! iii Hill durumllilll datr "~ I

h'UL~ 101,11 ull.' tL [illh.UUiI, "I,'" ;)'"~ t.a.rlhr hLr ,nlllt Ill~ula.ml'! ~1I"1f't1~, e (,II. Nimpl.li kmllllHl,1 In 1!1:'!;mek ~ ...u.rcUJ.: I'I.i.l,lll,,;~' ( IImh'llrl,!ll.!t ~\, 111a:,lf1lfL \'l1'dh.Ll~illii. b~1 1:11~."\,, .~ h[)tl~IIU Llr 'Iliir;1('" t I.I}IJ it dorc'dironun: Ilzol'rlm' bi: ... dim. I, l~ '1'" ... a 11' III \ulll!lIriret Ilk 11~ o;'''.JllLLl:h~l1l1 ;!1;OlrlLnt'I' 10 • Itilhll"'''11 "I-;IlIH.\ d"'rrfl' 1 .... 'H':''' ,nIdi hir i",lill tIr~l ilR m 111111"1C. ]11.1.11 .forb .. ",ut1!!"!' I u!,dul ii;1I. !'1"!L nd.h·d r. If' 'I t mbul ha~hk :\hidl.arltl· '. it"l lun II ..,k. -lIkdiUiml,' Di'r '1.I'll le mlllmUl!"lllllou l:'l'IU Ii; 1111 L\;Ilnl! Oil' hd~ \ unlum, "mllIlln 01.. n I. 1"II.·r ('\ hn.l.km:1 HI ~, 'lnl iknnL! .hnl_, oluni;lnll hrm d it. hir ..I.... ~,Hlu ~ 111• D I n,lI;,n· . • rtf"'i .'Ab It {unllt,uld.; bi_ro",lIllll miu ,.. '-11" rI lu"WIlL1"_H 1.J1IrI' ml . ,~ l"~ II ,",U liu l t· h;';mlt· mil '~il~~ ~{IlJui~ ~'nlf'r Iltlloklll,la ~""lli l.~l11h>lt ~ nllllwl'u{:m" 1'1 I! olmi':~"T'''ir, ...\ -;1l'1l bll.h~.'"r; 11 U,l r:4;!I.·~li.,I' . :rtC'..i ':;'111 rnub adl!;; 1,11111'''IIU:! Il.lllm'·ll:It L'III ~h.'r .leirh~.1 C. It .~. ' H "L 011'1'[11111111]I :mmlt ~lil!lim) ve 11::1'1 d@tli!.1IIl1 ~t"r':hr, -8ur "np 1,!lho~"1l t barul "flinnI'll: il;tf'r1 .. kl ~I ..hl~rtn ...k r1;\Il1illi klMil i'~ICl1 l'IIlhnilrr Lllul'l' nlllh1 HHI fi'1!.lirlliu eolll~hJli~ ecekl r] bNJihidJr ...
III' if"lln""lm· ..

bu f:tJ1lh. ttea UZ-R).; k,llllllll~''''lk. Bemckr: t' l' Iii de humnmll Lir (, 1tlt. -r~lN..,)@ It ill!'! mll'l'affuk ...t!! If IglmLz b ~ roUt~"~Lbi h < ttle dairna temas \',,, mu I ere... bulunarak, I' ·Ienni· "ret t! \'krdl!bLhl e'k ienbi't -j l:.u1ar bUD L11 ~'e teblil:· Y~r:l k) r dmnm ('og ll'lm",;n ala vermcdon !\:all"IY,)lilllk. Bel(''lH· 't! aM ve milk h kIll ~LmlC'ri IIl1lSIn,Ja S rCIlJ bir ikl ayhk zamnn it:i., Ie D oli:rot l' 'I'd ~ J.I'tt1 biiLwl U r]crC' 1,If1.~ llrlH~, rnnkll!o'~"et :iz:i.lar LIDilii, \'en:i'C",r~ • .3Il:tr rutml~h. Arkad3.iJonrnu b(ituJI i:n~ [ LlCl'ini t~kil:it i~lvriml~ top]ar~~:n. Ii'~ de j ~::dHhm :Jiel mrluh:I"'r, l·t" digim dill1.ist "CI C{'!lLlI' MynlIDttJ. 1:- nl.il!lal olmagu ~lIll-,Hak 0)1 llrm da cC'" r~tl['rin.i _t H i.ktii;lfH 'f in') 11 ~ijrdi.igwlll.l~ hllkmlllr.la'!lllllle 3~lkh~ ~H " dlretkJ in! binl.z d!\ (ilsa In mrt~ •• hrQnlurn, ~l, it.ir. f :.l rim kl bu lnah..,ct Lf3lnrl'l ij, baZl kUlmhll[lf rR.FtnlsUm, F~k t bun r' cahibne YC t"lLiy. si (' bir ihmtohn nl'tic~ dt!:ihli. ,tif'<!i~a D ll!r)Jtrnt P3Ttlnin 1 taol ul ~::kam OJl1Jl!.:,' meml",k lib ilI~['(:I :l.mlrini, bcllUt'.J1. (Y\'el tq,·I.:Ir:i.il eden !l:'ll·ttlerin b<l I~:-tl'll[l!'ml 1:iyaIleZtIKct VI!' Ili.LI"'l~t'@l Ildalol jeaom.dauw l.lIlhu1!:J:ugu !'Iatae bsdc-o Ii. imtina c.:tmi~, l2lobH blJ.lI~c hiQ tie. lilzwnu ohn~dli~ haldc, .1 I"",.o:.u ::LCI ~tM u!ltubumo, bell!L de mlllad hilUfmll. b-il' m"l1u'd ~ld!'l'tl..i~· Lilkin bunu yaPIllii'k Ja:;::rmdl, gi:tsteru: g.m. en urat: I~ir «:Lane . ce!iat I. II eS'~r brrakmlyat'llglltl, muL.:l.(1 2i:r1l.l'ctl. 11. ~ It I ,nrrl, lUu;Jn girer c;ll: {,j;en, ~lkanl.a.~llk r~IDlerimiD tnLU":"..Il..l \ e ilticn 11 ol.lmk l:et~]el'e ,'eri1l:c.e;;lni llissediftll', bUba~ P1tiidLi, :idog1u.nun n;J1;.a:T'tl'r.!l1i lahakku1r edell buvi:n \'!l :;ih:!!iyetl bUD\!. 1 ok \.'"3rid. ~~eri:rONlj, 1:lJI!jolIL .oiz d Urii.Y0I", Jruvvetlllliyru:, mill€:te emntyet l Ikil1 blfC~k' ~i!' \,,;irIIZ~ s:l;hil) QLmI'!!;:lk ta llj~ ~iibh.c!'liz liuna ~'lLkl~lyOlduk, SII).Ift inoll.ti.r.1;1I1 yukaJ.·lya rllll(lC'dil(;'n aJ.uj).!.3, H[!ru:I.~ Till][ DClll~~OIsislniD. ta..aibini ... l!'.Itealdar w Vnill'ernib:! de Tihl{ Inl~ILnI)1 tie.1'!I1n1 ~k18l' inn ';r.t'mH IDI."\"I.:,sil;s,l~ '1'111 eikl:C'gl i"in I:;lhll'4 bthlHil1J:1 nl!l'."'I ...... ...", dlll!li.nl... U~~ ,.nxl.'~t:~ iii l'UN lilllllL.bJ l'iutuk eei hutn ODe: ai.mmnSlIll ic ~t1.Lren liclJ.ehlr.!1'1 Byl~ i.ulh I
111

*

~11\rlui!i amt8cilel'O

!Scii.k
;u:u

!Il"~

lur'.'
d il. k[l, i nnzn.rlurun j! m!~ 11 tho r ,'Ih~tillll'fiirl rim ~ Jl'l'im. lIIu.lt.:cpe Fevzi ti4kak No. 7 h~!Wde FIJi", .\ Uml;.FIfioi1
I'ln

~ ak " 11 I1lW>rldrnd1r. Nmm..al mild di1't ~1'I.1.f'tlldu kmnnrot iade ed1Im.e· digi t..u kclm.le keyfl ...... "ttJ!11 Dl.§i§ll!ri

!lltH,!" tnrnitan dUn y.11 LiliII', londfl. gllml'llk mlI.I.~··n hun Y'If'll, tllJh :mIl.hwh. BlN.l.Id:;n nrnn n Emf1 karl hft.m11l galU'ter;:llt'r ,j ... l\~'nlrol1 m hal' !,'I' l oid.1ligu gll'1 ~ IIlkmdWI! ~ b elm k liIl m ~' r, f t yotcu &'"1IDnu. mDd.Uri! Nr' 'II;t ken1111fnl!miJIrllllrllm y,oHUiL k .I' kill emlde mIlm ulmu; lur, Yolau, kll~I"YI~ ve I~ !'Iif m{' IIler.lkh ltitiealDln 6nllnd ar:llan sanihk, !:m"'IJI 'II' ClLlll,.ln nn gaaeL~(Jj It:nbn glzlenm!!k iilt.cwi1 r- I, p. z.et.cdl~l'dD oklillu kILd:llr ~:.~m tem BUell e J:iI:U S1lhiond.a.mJ uz,) ldu tt rm Ilk emrfni tIIIllJ.ik mF'n1prla r [In ·]m.klil bir hllYTet ~'lllldll"lm~tLl:, Y'oleu salenu mlldLl.rU Xe!J.'dJn 'ko.ydottiC1miz bu uzul] g.ll._ ·11 gtlmrIlk prete fioll11la Mu;:;! iI 1.iUIUl1dugu Ifibi: Ba.kolI:IlIJ· I Jr ulunun 8·2-~« gUuunde meF'h t mev'kii· ne Iti:iydugtJ a·Ei':ml :6a) l I BntllQ kllri.:l y!:lDetm.c.lifiniD (C) l~Lna. da IlJIkrndrr, wl:ulblll ~ri b.t. [llil-dhi:r1l Mad SeIH('illl dik t n8,.'l:~ nUl ~1

Iii'

b,r e.. bL~IIIn." "'Il .. h Dt.;_It.. etrn 11 U I=1~Ul.ln lII'II"'~ll1d~ hlofDI' l'I~rtil. ~n"r
[!c

,>;If

E 'ol,,,ml E"k:lftl ell.,I') l'_kll1l1l dr hn'l!Lr !JIll Iir1n.t,:'u bu t ,1 n 1 rapnrun llknnm;:l$LQ(l.Lf' 0111 I.ril·

g(l 'Flear,'1 lIhuli.Jru 11., uiz] ;:-· IUl .. '" loll 1i.1o.r~~ •• a,~1!' IIIL1r::t .. at tDl~OTil!oJ;r.'t RaJ.<.~lullflfl1 II Ii< 'l-I' ,llL, II , 1.1'''. sir1{LiJI'I' nl.in.ru I ht"ttilc. JQI'!iILif. lrra'E ~ '\Illl.. tJ n h,. oerd'lfill n III ~il~ 1t'Dpll C'flk ihl1lc:.t1(:m tun II' i:I'III::oIIII.rnn'!' r1aC'a~. h.LtJ'llni" yalfJi1 ultiu'" IUl, IInc:ak ba2!l mad .. ·lcru('n Ion illn h rk~nl .."li tl j, tiro Rar'(Ir hclllmuJ.. ilk :"111m I MflZhtll' ffn I'll, I]erfj vd n L·..• kcndi J' lAW"'I!) klym L'\ In I ikse l mek meet l! ",kIDde {J1II'L~tl 'll' II' P I n:;.r.rhtnml\d· inln H:' mete aid Ticnr i. Du nL,vmin i: l' l1~~h: bll' In lldl<! l~Ell. 1'llIllo, r If l<llLmll1H lli2.lm ~lili~ini sily! 'm ~.'

bu L!I,UI:lII'li l:Ie ~.If(II,,,

t.

'j

II

ke~

Df'T'TIL'H:

IIU'lllmi

k.,tlbi
In.!

..\. 11. m

I

Dlbze
GebU'li

'.aU i isfJor
bir

B

'I

hafta

'ADLJY

Dlj

E ~I' i!i~ 11 asll g-U. Ih~ I

Iddlil.

gu IlU

It''11

U'

11'1' t!.j ,

oHu,\ UCLlIDUr· 111m,II IlI.I:I.tllbn I.llLh «Bi..t. ill!l'lll Gebllil tin blr ..ok. Ilelll(l:ri:rult'll bin dill Nlr ~llltl'rl illUliJ.ritcn'I,nn I;'lk

Adalet Bakan.l n.cde
konu,"muyor?
.~

iktisad Fakii tesi De anI I istifasl
tif!lll!ilo agtlml lktisad F~ki..ilte. II'l 'DekBlil.lJ.g,JU .sosyolojl profe. Borlerl.oden Ziyaedilin Yabri Fmdlkaflu. getirilmilltir, Fmdlkoj.lll.. Mki DI'! ka.mn .is1!:Uasl etra.1.md dolassli dedi· kodtdar ilaWm:!!Ja, dun kemillii Ue girii~n blr a.t'kad~~nu.za oC-. Orner C8IA1 Sal'C:, e"llSen, d6rt ~ aY-d.an.beri rah.at~l~ bu· hmuyor, 'clUi I!!unml.da ..atliesine devam edi!.ID.BYl!Cefin.i ileri 3iirii yo.rdu. lIu yilzde:ll., i~tit;,Sl, hma.mJ1e rubhli Mbebl~r~ mUst!!·

lz.uuldll rl" 1\ 51 Ilf ~uDlan !ioyl~ ml."Ur:

TI",m:r.i de

blllqllmlL-Ll.lnr: e-lIo~lrl nu Ilt1{l ..ini iljlilNI,liren bit LOJ1U rlnd~' hi I' r1n1lilill 11 LLnnu11: i.B-o

me

t~rllLl "

L:.liJa r blr ::.t.iI1nlill . el Bidtdl, i: nroll..1nin ~"IlriUd6 o'lar.llk nldL~ bi'r l1a a.r g i dL.lk k'~1 l' IlIlplIh hi' ,.. [,tii Un lIul da bll • ,1:1.11 "lllL IlJ!,f"eiI.!e ml'HlmlQ Ir]". Icr ....\rmlun:!i.:I: 'b'jtr £limon !:C1.'mddc bulmmr kn1til:l'llll' rnk. hOtI~n ,,IF\'3ID etlllrl;;tf" bu
DUDlkr CloD TI" 110l'l1l "~7~r
;,l

LI

Bir.l!;tt; ~nden ben ~~ bulunJill .o\dalel Bllkacl !JIiImBi Dtv ri.n CWIl adliyc>\'O! (l:>.!it::rek tedkildJP' de llL,1I n mW;tlu 1', u .Ad tc l Bara11 mr:sclw Il'IKrnnza gjrmi!) bulundup i.cin Iifkilll nmwniyeyi tcn'll'ir eUilI!k: mall: slihle iii n(li ~nden iz;aimt: IlIm&k i..;;tiyaD g;I:O= t dl.e.re BUDD blr ,115.! £Iii QlmD,ullill'U C. SIIVCl:II 'i'IWlwile bildirmi§ \"c kcndi.leri.cIJ. h~1,1.11'''' bbu1 cl.rn~mi~til.',

PorE, Omer

CeW J:.<1J'C·m is-

a---

Pal" nIH hU\.;(lI1n t L.oll:11l1'! chm kl'lnLr~,lullcll: 11 _ 01' t"1 !" r, hil;;bir l:lj~a gt!-L 'm jim, Fhl

hl'l\'ELt ~inl~n.n[la I:'~i,y 1fI·['J.t ,. 'fa n:jimill-l" I unm' J.r 1 . brllill ~<e I:..UI

r~

hi,.. le ;ii,' fl· ~itdir, Ntti!'{,d,> toll.'~LI"IHlllln r !,elr mm h.bul l'dilmi!1 ~'c lul,1 t1.1l~ , 1 dl?. BOn ,'t"tilm! til.

A A R.

tr

-

'1\"1

j

J-(!1.Tlh!ftllfti
}I!~

Uri df)lai1rf~lI"U::oI~.

(NO'ffltni) bi a~n terzilik okulunuJl

Illi

l!;'iini(,rlJ fLiikldn!lIr

or:
1Sedmi ll1Lii oIamk: 1941 i!;in dilijulluyordlik. DIl! ve i' pD)igtrreklE'n m£filL kit idare!W:ri hir an !2" '\'£1 kararll klimaK mecimgOltill'di. C.ijJ.1kij diinyanm bali, C .cn st'DC I.n~mil'l i,ld~bildigi"k d.a.bu b' laruk n~ kaL:J.nhk olarak mUll bil' '!iurunC't'me )ohuill . N.. ~jbi jht.imall~l' kill t.o.maa k8la~a..GLml.;':1 hilmi_ OTllZ. ~U'O:,,:'''' ... F:eneb~ j",ti.miLlIcrj,kmsil mi.iddeU bllrnilj bil' 1H~~1.i L~ m.1'l',I· k iste.mi1,OJ'Uz. SIl: R.D.edenberi m rn]ek I: igimll! !lie bU)'Lik' ml!!cJiflo olDrilesl ~ri.ni.le &aY!;Ih -oimLYlll1 t~lal' ICIlmL~till", J-ee-ritl.~ ,. 1ljal'lda W~ iM I ()titika, ~t~rit~sjn~n ~iJJbh cdih:n bir m~l"i!5 yil:ni.tiibka

Bu esbat.11 rnu,.i·x:till't dUnyll. "a:>:i)'~ti[],e t!!al1lik eden kll:mu:n hlo;" jm~ "arid gQ!mc.m.i , Ni.tun cazetplerde "IREn makale \'I! llof'~'!lJm1 1.J1Iuunawni i b:tt eylemi§ bulunduju n.:i[l 1m flok1Ad£l {lizla dlJ~;' l.hli~"\1 go \;onm. Son 1>Il\'aJ3m DglCl 010.0 llI'39 un aef.:im Qe"\'. td!IDlll oo.J"ml1. t~ duI eden. 1913 umhioe' l'ada Jjel<irdigimb buhr:mll :gtiol·l1e bu giir..iJn buhmlk saa1ieri JJlllkayese edili.r ise hu mllldb:;~b bin i6;lb t ~I'(' :Iii dlthil.. iyi anlaJil1lr. BUhll..Ssu bUD!ian 1!''''·l.'lki M~elj. rAmamnda. tit-eniD: hie a.e~lse, lie: s.:: " dnl..u.L gcriul,! 1l1l.hlI1dl'~1 mil 11 tabakkuk etmi bul~lmnai5lna !;;a.gmt'n b{,) k bir t~o1hirin itlil1rlzJn:J h.i rum :;UrilJ.am:ml~ elma!IJ bll i.mbt:t~jT,.1igi Qani'!. !'ok mC')'1i[traa t!lkJl.nnak tadlf. E·:et, llinlf @tkrlLn ki, l!~ime 1.ckaddiim cdrn IUVYeU o:h ·ey{'e tnrtl!ifi\tllDI' !)lmUR, bel.k.i d Blly k. Jain ctorit~nlil' l£~lr dtcr:k t-ir dnrece;)'l lmlllL tllr. ~II lullta Hen aUIi.ileD bu bell ,I;{.'b...~i ka .1 mdll, Yllz,IHTIQnll I;(,"lm.~ !rffi m9kay~s('. till gUtlkii Ml;'chsin diinkumlen fazla b-ir 0 Q'!"J YC;Eah:ib.lJlulJ 01. dlttnl "'~:III;le~r h.til'.. ., ., --------------~tl:' IW eck tm:t 'illiiLu ftltLr 'c lrmruw.tJanu rcuculid E k' hlI· ,uen. b.:n4k:l. .'~ dr:~i[ill].', Vc Demolrnuii \'a:rdlr.. tJ['[, cImilc.n btl" mmll d.i? I!i t!i€ 'm k"Ue- ,""nun 1)[lUIl(! g~,!:iWif;i !rUn bu tatl! haralden <'!~f' Dtle knll'll[V T, Di.infa p.a.rl.m.:m:!n:t..:alan.udaJ,ei J'l.I.rruukhl 1..cJkaUI ta.rtIlJmilu .he" 7JUTl~ ,_ b~, gorw, ;;;cldigl hcld~ bllD] ardr.tm 1Lir;: l.Iil i ke:nm gto:dtnlnck L1: lill.the. stmi dLglldir_ (D'w!!?U t14I~J AnkaTa'da;

lin Dlmlklnd LI', If UU' Ihnllll naf. !:In ~85 .iIlW ifl!l "m) ttl}!· ~i !LI bir illh:k(c Hi! (l!8iimr gilDl'ri 1.U1._l:dc.linlnrm !il1ile l bi I:lIl11lfol .. n hll"II" IInil t• ~!l'nl!1 I'n J.·u 'ht'li I. ,101"01110I nI lia-"m~d':llmhlf~ 1II1l1'~1iIo' ;1t \iI! bn dilll'l...\,1! I{ 'rl!\i,di kA· nl' H·r,ihll&:!. u.li:!n, B.·ll'!di~e )[.1 .. '1.'1' iOt, hliHLle l."llillllh.,Ii, Bq~I1t' lunluf lkh, ... {' leeli.l li..DI'~ n(, Tlli:_ii'ib t ,'t" ne- de i Dlll'nll1 III rli':\l'lIl1' ~ ""ilml'mi:r til'. ll'~illl' i.. timltU!1 'unu oron I'I1ZlIl' 12;UII1"r-i n'-mit 01J'clcr l.lm ~ ap I~l .. Jlle .l<;'!Cmb:llf'lli ~fiLti llUf rJl'1l ni-, :,"e (my-In I ntn 10'.',. .•I~mi7.in miluoou.h r IIIl Im.di:u IO.DOli tlen :I 11k:;! i"l' de :It!)! nuul:.Lmllllirtll tlitlU ~nde' '1'1' mdH! i.,:tl!~nl' nyn III1"a tri r i>ara.t' I;; 1 I"nlm .... i!jn i :li1i.k:.tdJl.r]ul'LD [llkk:llt II2I:zarIMIDI r.'l!klll~
~'I1i bill

nflll eorinl! tih:[;!lI:", D1sll,e mtl:!el U~l ve m1tli)'t' h~sl'l!l mlJ.iclmMIm. ,1Ii1 wmli"l~ surelile I!-e~t b1r ~ok ,m..a'au. ~Ilhlp]trinlll V~ D{ lIl:e ('Qrm 20 bin 1l.r3lll1 dDlaRd)lfliil,Jl' hll :o.jllhk FC!.hmi Ilo O.slllUi ba~ d:lld d ~'n}'a dun sllfe:ll .In.ei Ce:c& .DIJ.l1kemf'..:.lnc!.e b~Je.nn1~tlJ'" S:J.!'\1klDr plltJn :;11I'inl1,iUlmia ::Slll;!lnnr~l Itlr",r ['trru~ler, a~ kalnUl ,.t;LI.\ .. a \' uri! u I otllink yll.1>lIUiI:i lc l'"l h ett i kl e'ri [}, r;o~'ll!!mI'Ie:rdJ.:r,

itiral.dH

ma.lI oldu
~
T pehaiillldnki. Nu\!olni hilIBSI, • liliu..nabmetlllki El kr-k Terzi.lik OlmIllO na b.lilllis cd;lmek Uz.ere, bimdlll1 bir .mi1dll~l once, i1li Eiitim Mi.illilrliF tin, ee, :sat. 11 .aitll(!'ll!J bulunw Q O~ ndfgim.ize go e .Nt' u· •
Iii

Bu

'Su

n.idrlllr, Rlvayct ediJulgi gilli ~ !Jehatotia gCi~kli;l. olan. Dc-

IoJlT,,;, Sl.r1t .. n.ilh1n~rI 'I: "'II,ln
~1~liI

m"~"'1

E",el

Pt

.:1,1

e-trafmCla. ~ matllk. ne de

wad

FakliI~

truimat:hanleBl

bwmatllamellin 'hu iDtila hidisesl ile bh' ali.ka. B1 vurmr .• demivlir .

De bit' IH11a~ -

*

Ix

Pa.trik
Pa.tril:
Dl.iyat

liemlisiue

ik.·

l>I!bay silsu ~ert.Rbh' a{lf-anri'mc;1 seAii: «Y '~urne IU(l/lkum oldu CI;!.I:l.l"rLin .JciJndll. blr K'eDC ken!'!i .5ine "ub lo' J;usili m~t VS'w.-en' k]'u e~'lerune T !(lillie tlola.ndlnna'll: t:m &~Ik ol,.ll ak 2 lncl gUy! CII:I'JI m:;illkeme.sln~ "Cl'~m1!j. 'I'll !lji.nkil !ill 1 U!l.Lllil .&OL1Lillda B g,y llnpse meh. kiml r!:illnti~tir', 8. JU.• U. BH~$.·all! rrtinVl:I!rjgii zPytlut (,W Blr lL\"\dd£U~nb~ll ~ ~hrlm.J.zod:l' lYu hlnCm ];I., M, M, Ba,ts.nl AUP.'tli~ Ct'bE' -~y, cmn 011 ~den SOlI.'l'III 111 .]'~t te '1ali ve lJl'lfdlyeb!l~llIml LC,Uj K rd:m zlp.r~t l'tml"it1r.

aksimas is,tifa. edece km.i~

MQk:;Jm~'W:II ish (L ",dip et I hw.~ etnlUlti3. mii+bllil ta mt-den dedltodnl:l.r LI~flne Frnttr FrU dkblme.iliiliJ bi ~bll n@, .rBde.rel;, J.Jert liUriilm Id(1 ~ 1I::!.!1 S lBItlfil.lll:ll.lUo. bamlJer IW U'opo llder,

hinf1! tapUIUll RlmlnH.k ~u' I-eUI[', tmuam.iJ!! E~I 1111 lfUdfu'lii!E:'uniin miilkiyetine g l' mi~ "'e binarun ii1m(llki ~(iblbJc· 1l;[)>Inl'll r" ,,,mill kLlrDClUUUln l~l! Irindell ~bli:V~!'L j~jn, ger~kl.i n~u J nill' "~ 'If~lr'LIm QI!'IoIIIIlILn tnll,nLlllI amel£v bR!lllU'ImJ1.::tlr', .... md:m i II! s.Jjall~rmUi (lel,me.: .si- ~ Erin']: 'll"l'zilik 'Okulu 1>erli ,U ~Ul': binaY:i t .Imhl{ian SOJlT<1, saAyu'",f.,' !lUlr k. linn fa d '1\.'1 'ilk oki.l1 !illf' JJI] ~., 1lI1011SII'1 ,;;CirLinl'll' rLili:J;u·.- it"ll II>!!r'lIlfll haiz bnluDH(,u.k "e aym zaman

''onm

da, M:llli EgiLim Miidu.:diig-ll

PR~.aZI~ V9 eemaa.t 1m;. dik.mlWanlll Doll IlImnll fl'U1d.l!lttuu Gon

kimhane· ~
c::akLu",
lOlllal1tllaCILI.

Di-

[llarak

kl.l.l1amla:.

(D,
11:'1

P.) I.C

!'lin Iktld;ar ~y

IMlikhnl! ndm

iliIII1l(!

J..Ldald de_

aegHriLr, :i tlml!d edmr bJn:!.kJ ~rnn 11 tiit-

Sen S i,ad ~r",c.i!s1. Y1Ipt;.I~~ top1l!iDll!1Arda .f'<I.[t! ~ :II r ~ks! ~:J.1II11 durumu. priifLrltn ..l!;t~ lu:!.l ~ Ie.!: 1rl1lJ'.a.l'lrniI!I. bu husl)."l.ol, bli hal' LI tart)fIDn.lar Cert:l'lln f t~(:Hr. BfI~ ayd .n !Jeri, ha:sl .. L!gL dollln- I s11~, .y1n le.re VI!! am S; r:fld Mer lSi.

i,;;U'I'ilk

rdem\e.ll

P:<ItrHI: Milb;im[1~\11l !:-.:llia, I. tru>lllTu1 U a lhfld;). buhmm..'lkt.CI.I:lJ

Pfl.• i

[(r"J. tllni!1 n!!nLlz "l[!smlll~·In. KII~b~!rt', IKIIi! rr.u~lil.II.IJD'" Riillo 1 3M I),r iIlmllll III l!Iopri]juy(i \101: ;'Iii< (II l;al"ll'tr Ihl"ll:.'ill
bul;iCII.
I.;

~;n~"

FWi:u Ill!l:tltl' P:l.hlio: MllJOOm~!inll YOlkmda hltf;1' e-tlll"k ui~· [101_

SlIYln k~ru!il,olitj" ~J"II;:!e nC" ;Ul\flli)l~ U4l lH"lUIl

IIrG1r U JI",
1:!....... l.ll'Ul'liITdI

do oldu Unu :.dovlcT1lckh·, f'rln Be yo 'Iu 1l.L.:.tn;lJl(lt Ii .HIJ.ld.I,) ~ g'P. lCcCgUl iddln. etJll£kf.oedirler,

lUI ,I II UfIl.Ill'i by gltll!jle porlhr~
lfrk "I 1lo. '11131'1 1

Ihllll:li kinIli.
C'Hi

'!iin, '!lUn.iiI kiJlm.l' call.. 1;1 hi,

= ft~~;~:y.
.silw
-

..d" ... ki mu Ul'lI m·

1UDIr t Sti kl a a lik em I!B1Bue . '"1M .~
-------__________

e

1

er

por

... d-'"

um l'

-

~il:,a.B.:~: i!Jl:igo.l cttim.
• :eJ&kkioe.n"e:r

b1l~tlllltlll~

IJrt!>IJ \o'aptmlZ?

ilrHssnun
Fc'l't!l fir-

!

HlrllEJLI oJalJiil5ln. MIII~h'Okrtltlimllli'i nIlr] r, hilk" Il.Iml t.i filuhlil .,lr::IJ: lLl.f'l;;j.llma G~~II, ~!I h _.IIII');I .!Ilz mllllllll'lDkih II'IJ :5~ jnl,t yu%.y iIIu~i I uinJ.l:i ,!!On!llfollOilIi. '!' .llq"i! iBlI?

.

___

............_~~

................
.......

.................... ~

I!""'~"""':~~~~~

--=:--:=::--...

----·r

Bir San'atkir ve iki miintehi

S~yhl~W.lI1. bey. Bir de 8iyo.Bi MY ~ anlalm! Hijt'(;I bf.rFl."d )(R.ya girmt;dinl. ... " ve Terakkide de'tD mi idin? - Eyiib kllHibunde ~dim. Tffakkiper\"~f"l~r h·.lJekkliJ eUllttelJi :sam:a ~din mi?

.=
-

-

II

II

l"El.kki l'itl.lmnll. Ilrklldl1~larll'bl top l;um.ijl va g-oru!I,ID.ih,ier, 9lenin maHlmstln?
1010 llfllnlU.

E:~n Adana'da. idiID. K.emaJ bey Itliln&d va Te--

=.~~~~~====
Y
iii Lcd II

runr hli: blHlll e.el~i. El.enH6yundelri tel) kilt.. t 1m.J.Z. .hiu:wdlJ", sizjn DulunmfLllI1.1 arzU erii\' _ I'm' dcJi. Eilll de g2nlim uiu,1 uhlilar. Nizamname ~'e IilLlgJ 3mIDI '>'erdl. - Sd.i.hi'r'el i ':' ti.

aHh ~ T "'I'll }.ki flenrer kl.lJlln fsl.D.nbul te~lfil.itJl]a
'I.:

'l:JtiV

AJ..:kau K :,1.":Ll'Jmd::rn

M~M I LlbullUlun
!:len {II!! cllIn
liD

me_!lldl:
E

IODn:LoII1i1<l",I ~'l"ldllJJ ami

dLraj'iI! n ISo!ir'llnl'

oIIl.j1.c.IJ.

5o.fiye Ayla

~==- -D

k

]]!eri

K~)'1Detli llrLllD.tl;irL1nfllludail Safiy~ .1.\)'11\ 1&.3-1 5H l'ct1~be;:::ij· n·· 3~a.nU Eaat .J~ te A.a~tnrn r:;u:! Ar .. L'~ti~lIfI gihi, tea:kiln1m meJ'lUII' l{ll: brmi de ka~'dl..·t- ymmDu.a bir konaN' 'l"er'Cc:ektir.

yin

k::'l',rJli:lll qn.id hle11med inll b a lie 1'1" oC!dHdi, Said lli~yiu mil ltallotl'IDil'!]

bey

satilDU?

-

lttihlld

VI TerllJ.lm·e.

in1i-

'
C'der~ljJl[.!:;

-

'T, ~"illnt:;t bns,ral1lJ.11z; b..'l·ct li!'italOYOlllla kl1lijf lit.

-

Ie-

ite ml? gull!tini1Z?

En bl.'iJjoUlo I}sto!llllllrt li:irin !!. n H iIDIIIViLIlJ 01aDl.lJ ;r:nn ..n
w.ruL ".Im I Ilu~lml$'1 i<~I'ISl 11'1. C-MU' ll.ll mil ... Qnlill' 11011IY.l.lIl1!·'l1 !:itlll'l.;;l.e h~yat It)Jd tlnl.lM Irloril1l I"r:l I ~.1iollflrl h.hlr IIAln!! IGliT h 1iI1. [lIlUak ll.r

,,"~MI

ku

-

KGllva'do. idim, Ekn:lekc:L1er irketi
kll.lm:ull ml':'

ile 01i.-

lIe~l!!!In[f

D '" aw "I~I bUlunilil'l:

K I.i

g';!HIO IJIId.lll bllhioilttl'l

1I,"mu\lllr~11Ir ...0 Il IUrlml:tlli~fili." . 1'1 loin'._' \I:U !\tlh. ot..II:tD i'i'!UUI 11, IIi 1'11'1

Ellmdl bir 1001 1111, Maks!I ~ (Iudlrbillrljk,) IS<!: bu killd il t ' 1!'"'iJnler "'ilr, Illl oUirT I!lr mO';.I.,,~q l~ rtlb ~dll'l n III, T:llllD5.l, t..oon W;[Il~' yan' Illr me r;lr Y:lP! IilO.
111;1.11:11110;1I.!Dn

F~t MU'!r". ~mdj ll.ef4;ll)dl 1I1du' ~Ii III arllliUuin luymell r.J. mDd tAbldlr.

tibad ve Tcmkki nal'lnna ~gtlrn.a. hl' YIIJnl'lllgllldan lUl.hwdnl' IDt idlJI':' 81JR.lin8 ·Kon.'I"D.ull tilim cC'lllbm.J ve'rdi, dem~k l:J~l' bildi. gi \-'ar. !.WI in 'fl itdtg;n "Ftr:'fa soyll!l? dig! :zaman nerede idm? - li:orI:'y'rJth idinl, (E1U";lU b! (' IElf! lntH ediJdi, CL clltCde iukub mlI

- HliJ'll". lI[lIdd@il.lmumi

-

Efelldi

1t.

-

Ynklur 'be~1m, K 1"I1al bey Mnlladnn

~1.

RI'Jide memumm. . T.lu:retle. ~ ReJlye De \lIkit girilinu!i? - 8on~ a ltt1bad "";".~ a.kk.iTel - BiT bn:;uk 12nc olQYoJ', nib mW"llhl!UI.sJ 'Dld'llnLl7.: - 1'cIEl.lddpcrvel' II 1m 'da.id~ - RYl.... bend rtL degil, bl· fl1.O.drm ~I,'V I 1IIi? rade.rlm aida; ODUrI yu n IlJa C"i-E,,·d. dbt Kcilinfun. EEl.llm!l hD.rb:!lJ~ 7' - Ki1l1in (Je~ruetile girdlnil7 _ ifor "U·frHl.rul2r. - M tid ~rti umum1 hB.ye iBUBarbl nmi1lll.irlc ~ da ile n,llmclI.ElL et.m IiiLl.m, '!'Qnn' mlydul1z'i' - 'Nwbcti aah~l'l\'Cm .kate_ Hayll', (I \',l~lt bi ~.::.liI:.Il- di!m1!1 chluiu ci.beLlc· 1,"FIt'llmadun.. ~lk '·!l.zire}~. VII'm, Har1;,j ummnlrl ~ Ne It ndar rna l.~lI1Ul VIJI'1' 1:12? - YUz vinni lira.. - BiT'[, Ella ZrJ. iL mi~in.ii.
_

-

-

327 dC'.

Ne i.lc i!iLil

1I ...1..' ,tiuac€ kinuu-ili: D Ii A.R mt.it'ckilu"iltl ~ I HI' mil.hal][·flill mLlwL'l:t· r'~l~Dti-i-~ bbl he) ~tlel'i vul'th ve; ilunla[' .fiumJ hey ti iducyi tllilJkil ~diyorlo.rMnrt ill. MaJtellcu(' h01dd be)', SahraYI C"Jir.hlc Hll£an bey, o::! yulag-llidu 'l'.,)\,[lk bey \ lUJl, B8.iik:ll .. ruu Im.t I I hUI11 J'f'll'um , Yc di mnhrul,-, kfldar ,'uch. tsimle-l

I') '1",'1.1.11

T

or IJHB
U,
I Ct:'m·

1
n< U

ri de f't el'dlo! (lIn c ~1~. " - 0 !I1Ut:111t~t1 nLC,...,!riITII kill~ ~ Y~llll. I,im llJZnltltli·~ flauf Ile·

~y.m

'S. D. Gi.Ulq

:s

1)

1-

-

Ev t.
We

en

vi.

tilliz?

L.Ol;1

\":ib,r
tl

lw' d:lvet l.!
i

o

6 01
l'
1;; ~:! ,,)5

11
Ij

,(1
U

II!

~~
l~
1 1

'ulflt i.stifn 321 dl!.

oettinil

t

rino

h'

~.-L::"

MUtIll" k ilrlClel' ~ ~ Mt.ital"Cken~

1\ III f...IU'

t~'

111 18 1fJ .l!J 4. ;30

J.
13

( ... bnll I iru·hlt' ~ Itll ~ii, !>fl'I!,L.:t'I prdt' :lJlbtlJt 't.I-, let. ,Uti :"l'!':C"u 1 T~rdt'l1Iill "IHII"lLh:n ~t'lJll' lnutrlr, ~Hljr::l g n zetclerln IJ~I'I-In!; }':U1'I11J..rmll til. " h:ulIllliU I!(],'n'k i llit utulruasun bl'hl ri:l." H1lu du ~iu !o!(ilh'd~1 .~ lil'u h~ t-I ·~l kin.

u

1m, "h 1'1
Ira;' l'lllllliii

11i\lUi

1("'(

I,a.rtil](,ll

[h-

I~ bakan mil
( A.A..}

Z fer a id de askeri lor ole ka r§ll
tl.1-

huLi hu divrnun, dli ·lo.t f{:'lln~lll, ve udt letl UlubuJa l·tnl1..
if:in, \l!\ ni if' lll'~ i, lh~11U -t1Jb!t1fll:.l: I·j 1L1L.. Imillmill Fuurl UII.riHli' U de - :l,mi fUaI. II'! nUlbhilm etmf'S1 Iii.zIll] L.i;r.I1'1"" mi illi'? Simlli 1111 i1 i taih \ P. hlf"ii ~~ 11Iln"i 1 1j,:~H'd:l hir 1"1'0Hi~.. 1 \ Po ihllimm IUH'II·.. JllI.,il .1
l" H'\

nillill

P Iludll,

lhl-

ulllluh

Fukat. '-lug n II allnya L!llfllPlil hLl~·lilc hir 11IJrhi taklb ~den t hli giirillillel'{!"n i',;,JU'l t g\k d<'I.. e de.r gildir, DlIflH1111 mi~I"'!jtirf<n tJ::J.!'11I'"19 '13

" §udl.lr.

Bu' dcvluL,

)'1l1nlz

L'II .• Blf
J>iI:( i\

wl

~ 1l_1'}!lII':'

l.. dilha iD

iI,·.·-

I ,..

1'.

Bir hn-

I,ir lml"l.; kll 1111 11"1 lLn l"'bl!'IJ~1 ynprn kUm Lm1.m:J1 rtrrr '. rrns, 1 I~ It" I 'In J urun» unu f •

\(' Iii 'I lit

mwltirJl!Il

:s-onr

SJ 10m pauli.

alit

KLrc~l 'tUr:C,,"I1SOllah3ddin ae. ner, _ lllklardall Ra~ p Kar.aC.lllltl
'::J.rdr' 0101.1 UD:u Sll~ Icmesl
l"~

t.t... .... l/l!!

B::t!J;.an. ytll1llld~n lecegl111 lumclWJ.lo('
mlll'i;,Z ollll':lll::

[l'

t~tulB.bl
bulu

I.ul'(,'t, U' :,uJli pri 0- '111 U"'11IJIII "'uri "!lui "~'ldl ~ I m:ll,ah·I·r!1i" Ina\ .. i~ ('t dh nn.nm mt'tllYt ha~ = h:l't div: IU 8."11"'. hakklulhl h:l·
r.~l'l."'lF 1 f'l'llIl""";l'
..

.,',", .... UUi~
xun
O[Il1lY.III1

BI:II!l4~, liCi

P<!'l'uhl:ll'III

l11"'ne!lIl·~.jn.
g::U(ot~I.('1

:.!i..m~or ~fm,
I~I nI.!l

i1ks.at tJrt~'or,

u.JJo
I

[]JiLi',

1e.,'SI,""

c'illhl"

j·ttrrI"

nl

a

V'''II, oJ!1IlI~I.,
!lit

~ h>1dtt

Imllll~1I1I

\'I'

~~I hahkru

IDii!ljjl.
l11 rh~ i.. Al'il

Un,:, lOTllIUk ~Ilah malumllt nJrmJ l r
0' leden !'01lr.a..IlI.
1.1

e~

ndu bli.:!l

c W'Y!IUl~, Hi.]' UllLiun Lan ut ett ~ r r m b n rnetrekup lomrukt.an onbLn metre kup' n blr m.ub l If' It n U :WlR t alLll'l1~ elm.; Cl .l. f~tn n In
Q.rt;akLlnucig,n dl~ ItnJ MUJ.Jtlm
N:J.

k('llIgn'_" I' nil hl.dumlu:1U1~u 11:" llr thor. Il.u ..un-tie hu) "'\ d ~11vamnm h:'J.ll ZI'" llt Iml,l,iIllll\l.i IllIdhkn bnl \ iltl.l!' k':H<1rl
Dt'J1I1ul;~-,:1! Pal' i ii Ill' IU'''UII tk~i1, hilil' 1i.L1' ;10 ~I~m, Illli,,! J) 'III knal 'Parti 011'" t'LlHJoI lu~ tiizi1k sarahntl 1•.lIr"oI.,111111 1 II ImdllJ' !J.('di· \ sert IhL\ l"l.ill-

nilm

..:Imr

dlmllln ini i I.-'me-

is ~'I}I._.I '\I' ;mflll r udll-r... IInll,. roQl)rlliJ:..larln, IllfllJ ttlJyg,r, yo:! I'l nL.m" bn"lli~;'Jd k(Jd'"'It,~ 11IL1l1ar.. IlnI.lolf~b

k..\ LH1!'li ,:11.\1'00't.:' OJ 'Ul.lu. ~t

r

."Lk~ll!e:l'

1J111~Ur.

:'II II I!:flk'lbl!!l l{l!ru

bul umetil1 dli' tes '110; \' tenssblyle, birJil.c ala!!', m.tun S lul'11"3. bt')'tIll e't..ln!~ ClIlin GUtt".l1 ~ lah Birset. BUI ~,an. Af;.<J ve ~ ~. T\'"ll l B' . IJllg, tt. klt.-i. m'l'L,''':I\:n di Fuad AltCl 'den m1Lt~ ekkil §. mso tln Akeoll nun da rlInlc.HI· bir hevetin. kararlnsurrl 11 sehl1lC'nnri.:n onra t lkl:l~d!ltl Kre ~derildifini :!';O~ [.~mi!-<. Yo!' m;J.1 Hahn.! Sarhcantn hJ .rn Qlma =>o~lcrine ~oyl devarn etll11. til': -I ve I tanbuld3 buJunm::a f,.. ~bll Cy I.lna~\I1:.a.rkl _-apilan nIF' Jr3de:;;inin lsLmlbut D IT cezn l: .,ma mey' 1;;wda i J. Igund IIlO.hkeJI'lE!ALllU:l.IJlli'l.Jiu 1 1illab~ .1U VI! Ameri.kab!. dosLL't'lmu:d.au retHe. nhllJl'lllSLn.1l 'l/'e r.,nNn\ld I!:;erp ,'ardlm go,~,n('-mi? ffi\Lilkk:lk :l~ linin de> vl!!IaL.nlll u!~ L;;lll~ k:ll!:Jl" 'i3t!'dih.iiuin.den 3 ZIohuttu Fn11\K:, tlJ ml1tlr, fUIt'ta- bailaml~ olan muzo ke relerden I-Illkll o.larak nj.; iyi
lie! sl ,'ukklnt!a ~V\etLt' imkul:.J m ...

lenm!s, bu ,da toru.I'LX lliWd ~l \ e flIIPd n Dltlka',o-eli!.l i:I"'e dJo.r b.llI:J.J: It.' rln! ~ylemi{Ur, Htlm..1 [l'tu~ m.tiC..

(R.'1)1IJmff

I inc·iI.L)

mal rIoI'zn 11 \j,! i1",.. dt' 1111] ~ hnl.r.~lh J,ir cl ~llll1l]du~lJ N'",ni:"1 H'riyI'loF. f1llllfj.l.il:, '\ 111.. nl"; ve : 111ii..:.l('l-'l li'~ t lhiTI ~. u !mal;;, ]1H· I,H. I k,..tf 1If"ll1"!. i, ~ ~ ~<""hr-l 1111'k irldh _ md:l hIlIUJIUl. hi r j):.ll'Ii Iii, ill:lrl'("i1r·6 i("ill -t~:n L'V· :'.'.'

i

Illulll

1'1

11:3

I Wi'~lIn~ur. ~rld
II

nelicle,. bck]{'mekt.eyAik, :Maalese. AnH'L.ik::illl~Tl

ICI:O11. ll.lr .. It·1II ;;;9.:\,,;,.1,hilir 1I11~ D:lllun .Il"dik \'~ 1-:1'11" tekr:rrll :11'3"17:· ILi, hjy, I.ijtilr! !11thI IIi Uiit'1'I1lI: ll"llfOkrnt 13.111 11 i.iriik l;,on~I"""il(T foBl' lIl:1r.11<J u("II.)::I ral'Z l.h:UI1lIIIl'Wltl \'" rlDdi'k-Ji'Til1 J'r-n:i lJil t:m iru't':lr:rml(,I'Oint i-.. ti~,(loFl1Z" 1,C hmwp _::,('r 'J.; ll'u'I1lIt'· iu:t. ~I"r It: I" n"nlflkl :dik t.;.'l~~ Inele.Fin m uf' liim ..... ' !.I, ~l!ll !'>C ·il IIIJl.l"J.I~1 hn:-ll mula nlll .. lr·

"ii,

I

v~
In

tI",I.,
111\'118.1

do.J3

'5111111'

1111
I]

h.t
blr

t<lJWVI"i
Il 11m 1:11'

[ilnrfmlf

J.hennl:leii,

S

n SWlr.lr

Hi~1' 1,,1'm ;n;rJlfI, •• IQ'ltwII., i, ~.~.. nlM b
prUiIJ' I t=:1}J I IIILffillilir.

,~jn IIi!

J.

....

r

I

1 judd <J

:':ollgT"nin topiannl:JSt khinrle t'lllu,hiu klanru b, Id,d t' a."'tl.g Idn· ki t.eJgr illl ~e'kjl~. one karat' , t:'TlTWjle I dir : .~ graf: .. m·";n gecmIlekte nm D :mnlq-~ iy IJ Ian hiz1eri ~n
le-Cssll' Bj k;U; a3-d;rn,h.[:~ [IUtl' 01 LlgU hl].-

Alman '1lL"" sut2~;muz ti.i.tunie : :'in b her kilol'> ·"in I_ C) cent fiat Leltll[ eltlklermi 1• b~l" u11t]. Cali fiatlill V· Yu!I:J It t ullin Ie lin 111 It iluBtUla. 1:!1l
t
I ~',

I'll:.

Ill! p~=ln.

:t.F..uli-l Abmell

Ir.·

J

t.:I

1"11

~Hl1:Ot.:aJJ,

I

{!I!nl \'I!'.ih:Jl~si:l1C' muJ;{!.bil biz€: y;:qma.n fi<!.t lckHfini.n ne mafIA Lradp ed,t'itinl tnllJir1[1j blI'akworum.

\'j>Ir-Ji t rnlll, ...~ l't'rya.dbr ~0l'

..ind~

,,.1·

"I't'! khltl.J

!,_dj~oI!ru,,) 1.illlJlk

1;1

tulOo4! ~I!I

t

rr

U'I,,,,.
~

I fut·na.ki heyett!m
rafl<l, Allll:illyllyS.

Bu.rn.l!W

~[.I1J".a

Lllrull

b ~'i.i

,! l11.aSlfil asti yOntz. lJ;o Dl"mokI1lt P!!I'lj 1{1tJ"\!IhIil.:1 B jkLa.::; TIit'k

bli

k ng cnirl tOl,Llnllya

elmif<l1r.

cand9n derece
Ell"

1m •
ill'· •

g !~n tel" : Lu un 1thah

a.n , Fr

I

,lle:

Ii flll"'n \ r hidi lu.nlnll~l ImkkmdakL tiu u~~e~~·I mllllt1nn lirln \ 11l'llyor. IJ I 101Y'1l Pllrti l,;uuo'l']J\;nnc, YII.muniLlarm ill \;) 1~'C1i. ini mw.le olmadtkhllt, ruMll1 A-! run '<0.... iHiili,illlli l phc br .......
0-' ~..

B·l· lIJ.CCt:.l'1.C. bu hlJ~ nanhlarln tt:'-~n'"kr ill

A !.I-

~l~·l

j

dill, "ilhl'1i~i !K"k L ·ID hir Je'.lli

't'

,'d,IM

flu I nISI
I

manilii

n~~lr1 Iohl'lwlIn ~p\.1!ItI
IlHlt,u

rilt~h

lJ;irliril

mil td~1

IInn","1

H.,.)'~'n ."

~~,
Ii f

1IIIm3.:'.ln.ili I.. oiduju

"',IlIIIJ,L liml.t11l jlI;m"IUlO: _!JIlt"" \I.e. IlIIllPa , n ItllhlDllID
1~1n 1111'<111 '::II'C .1'1 ~

t,r.

.all c1 \'

I
I

£,;3,-

~a-bndan ~J:Jki
tilUlL ·lir; ~lna :

(dtn.J Ali o· te-lgTa[ I;e-=-

j~in t:'l h!ii!-l edi~n 1 II l1:.... ~1[Jon lann 7,5 mi.LYOlJUllWl Yl,lltarl s· t:ll'l l'e dige. i:l1 >nil ketlerr1cn. 2..J mil o~ d~lannJl'l 0'1 Tii,ki-I };e.J.en allll:J..t.!ak ?Iafl.:'i. ~H11~.m kil{I tiit (lIB£' tah~l5I edll 111;(1 bell] tllme-ktc "f! bu \'.a%iyet j!;[lr,,1
tt"m..;;I • ..i'LLn btl' m."lL\,;,~ alllHIFllI\·ac;J._g1 E( m, do~I tJtlall do~rm"8 (.(Irldl <I V~ \',,in~nn ll('zdll'1dl! te-'lebblh!j ~ bulu ,nlak Ii&2Im. g,. tlli!ine i

!HHll a ol"oIll1 :iln

D. P. Cenel I\u.I'Ul Bas~lili·
A Ilkar03

Biz Jl'lcll ';:"n
kUl u!

ikta llce..""·TiiI 11 io']He ku.rulll tc.jllan,Jlk ! ~Ie ~ aliik:i.h gl"m:1
[J

Bu!".:1

l'1: ullcul('!'

lhtihi.fJ goroiiSi· liik. LJUlhJrt1i t~w' laLa.ta bu ibt L' ,£In wlari n kill(lmlma81 no IImunU efkfu:a l uuaml'n .a.yrI..nl' 'L'.m. 1 ioei n Wl.l Ilnu kaJl'" J'e 1]·11 .. etlen Vlplanm.u; 11 P~lltj.1 f.,iZIr~ VUkll k meJlfillit.i 01" l':ilc [an ;u l':U Nli ·L.•f'U ... li.ra:lmlda dngan
<

m

L!

gur'UblJ

_N~j

t:on utiin du~.,anda.ki t..,.I;-.,1}r iL" dF' ti.'d,ltl1.,kLc vc ~Lnnbtll bi!'ni I~ ,·eN'f'('~i k 11 nll:J it4 t i nik:

rum

aOardn.

oa.

bidi~ilHlell

geld1

mer1J;f11Ihu l.arafmda.n hima~'~ I'I! bf'~'c hdllhllll~. gu L i?1'C k fi.a UIlr:da t ° In _ • Jan"l]. !UI, ~11 w'n' 'I I. 'ldlLrl 11"kleri dh tie .1 n Ll ,...u- u~I 1I!1'"IIliH 111111~!~r'H) nflb .... EU II II~";h·,., all d.m drJ~rtJ'~ r.ililli blJ." \'e(f~e ill'! ,~Lill· ""II RI ri ~."n Ill" arz_etu~] b1lllUH K b i ~ hlr aula n~(kllll! 11l11rnk L11 01 Imyfl - 1 ,II.IIIU1:.1,. llIti'f" 1';41& "ilkinl ulmucagl il~I'1 ,ill'ullllUfl, I10lm~1 ,'a· rDlH, I-ii III;' ri h'l' 1111'lIln' Ilq II ~~. 111.1!:iyeLIIA:: ¥unfiullJar'llI I'll mLwn r1N.! 14....... h·1;. I'~·r.dll·li r.;;iir'~u. BJlJ~.tm TcltUll Aflla (J1:1l'1l oldltnlt'lIm, IlIIrm~1 IU',~~I'r\n 1,0., ""l,I hal.l,., :1l!;:yhimt1''u1,_' lJi~' :',ni- I I;;ii~, 1>:1,,101,1'11 I'i,~mlill U' ,lIi'lj I·t yet .. iI;:mI1lkI rl tJe I I. , iIIIu: t dill 1":1 ,till" j "n saNe-ttcet.le 'l_nl~al." 'I Ba~h~. 111'<11111I11'J.Iilld .. ('n n':'lf ithlllnT" k:n \'..: ilgili h'kLllI!!lara ll.Ian ~il~~hllrll! 1I11111kbr il'llfl ctmel·ilmn \t_. ln~llil , f Pf'liL'li 'JI1I'kll- t~'I1iin l'dih_'lhi.h,(".'~illi ~lIe diJtd, l ..tlh ,'I ",I 1" l~ bUllBi1m ,.k,] t'df'lui,ll or.
OO,~-i1'lllI'l,

, rt'n .\'lIIian'

!oll-

1.1 IIf!

i'.IArnIl1 bll na"liU mu.arrn I~ kallJr )lU.!!1 Gilly U • III rdlr. ildrJ:lnl. p.mml,;i. .111111_ ~ ,"1I1Il1,h,,! Y fw ...8 IIII'd. _p;liiul I I IdJOt11 p,amultl , .. bo

I.,

rr"jJ1[1

~·nd'r.8\lnllnn
II,

"1'111
1'11'1

~~II [II£!

!"lIUI! nnl HI""nr'I"I:lblla;s .:r,..,lllIm::JiI.! '1'1 lu·t11 ",' ..I mO r'1~ 111 U .,-1

iud,

nll!ln1,Io.II,ln

I

may

1(,1J1

ba' he (·t ~.. II ICJilnlC·

asl.kta ik~ soygllnC

i, l il.zumu. l1.tli.w1e. An.lill'1k:J. DI3i If!] j B~kH[l1 11ul"J-mll'm du K!:'yfi." .. ll!!'II halK:l'JHt l'dL.Jme.si
'.(" tr'i~fldUilt Il.b :1lman

VII i .It'1. hi",1 _
glll~1.

IHi) II- la_lIrik-

Lh·nwrlrrf",

ill'l'lwli
~lI"lrni,
".I'F'k

n~i er~k l'dilir';" dh" [hiltj L"I "Il1nrll r..t",t It._ini1'1" Jr.r .. 1"llir hi'ikim nrllOllr.' ,

!r.Ll'::'!.I'lav.m

1uk h:idisesi

'ml::lnml'zm:.

:rlIl''l. . 'Ii

U;.·, k

p V Kredi .... Bankasl UmUml h y~f fnp]3.nhsl

(R.l1',.t~'rel_fl i illdde) si bekl mi<"~e lllt_'lIf11l11 !<1IrJ.lr, Billo~ flOnrll. bi lIt' Im\Jbil ~i l'lrnnll lit!' garlggslltjL' Illu\c.alIldleYi mbanc:il"Jlnl ct'kel'£'k: \'0 IWl iistilite t!1laml. lar, r,ofijre: ~ DUl', Wi'k.sa yaka[l.i1: di~"

QCI'hnl bil' leL~r'all8 Bas !J:JJcrL!1- ' I]~~ imlrdlnWle..oi itLlf.lkll H:.J.IQul cdilel'<::.k l< pL:LnllY'l ,111 \,~IHmi 'hI'.

n,i

junullIl'r iuf.I'lri ...• :ooi,t;II~ ;l, II:uti lIt"tl id1l' ~.' I') I.· II!' I'll

Gene-raj ba~nna
(Il

H.oag'un deme 'ci
'!_

....1.' fl!Ilnl
I Idra ~I It, 111111lqun~1III !lUMlnl tI4D 1M! cnrl.irlill tli!l"Ulli'II 1.1- .1I.!1I1' f tl "-•.lI.I'III 1I~di;J lIu ,!.Iil, IIIIm'n 1!I;(M.!kla
II !J;IJi,I,11111t riW".rt1l II VII Mill!:!
rM!'II" ~111

It.....130mr frr:nc ba~al'ak II· tomobili rl~rtuti GIll'i'IUi'lIlW>1.tW' )hlle"~Vl'lh ..r olomoi'lil(}.- bl;llU· 11:rn lkl In:z 'Ie rl61'1 erKeg1 tehdit eJ~I'ck JJlia. .. l:If·1[11 ahDlH I; l~temi-leJ"l!Ie de .ljtifUJ blrdellb,rF' gazl,l ba ffilf} \'~ .~nldllllll lm:III'
§Imnrln

b Ihrnu" Ia.ullr. Bu teMit

n.iI I inl'iJ t::'!mamlanm]~l .." BUI~Lln 1.1?oC ril1(:" TilrklYl.:'ye !J~ldim, IJuruya g ll1ed 'Il of::'v ...el Tli.rkiy ....·{! g')lld~r, lef',~k rn~ll~emcl'lin lol!rnmi H"" Illillmllef 'b~JIU rl8.U 1e:ml'i [flli._. kaml~ll·~ ll\'P1.I·d dlll1l, BUL'fl rJJ. ~dLl·)u·l1" mg 1)11 h ~~ot:.
nJ:Z OhU1

1II!.IIHull. IhrollI'1'I1 i!lkl

'-';!lllldin

Ilr~ htlltlll'ilil m.mnLm

l1l.I

glmJp-o

nit'".

uzakl&J

J'nIljttl'.

SOileD
I(

Profesorler

LmJ I ill IDll• ilrle ltIHJ~'l1ilJ1, DUll de gih • (higuniJz &-1111 T lJ'kl' , /f'o ~cll.'n II

Anb bern.bJ.:l' ~Im
:llbf{!o

fl lJIIUn

"'e-

Id .. r~
k Tulunun
terlOI·U

11" Ba,1WI Ill:llftlll, b. m f{inK -Jo .... nu dblIOIIklRrnlr.

n.

11141

IOAl!llE"cl

b .. tnr.l1'1 1 inl'idl" rJ.!t'yh.iI1C tc~ ..' ik ellLli?k politika· Wnl.n do.i',.:Tu ~JLmo.dL~1 Lied B~I.
ti'ihTlI.i~Ujr. b~il!lJ.ru.b. 1Ialli. PrrrtlHi ~e' rt' It:lllvle ne dilijl..iIll1hJll!'{h111U oi .-t"mnch. illtct] i Vl" lzmJ.1 ", 'I

Po onyada
te, o
l!~t'llnl,

'OI.

Bu

mUhtchf

11nlot:~..ailla~lilll.ll {Rd-,i;u'tlh I Ilu·illc I rerill ifoll il '){ er:i.:.1it • \.," ui':m"hIT'1n ~(,Idm lL,lk,'\i ~It· Imiunda l,ulkl'llc- bi!' 'iY" _ t'ih:('t 1<1 If'.

I:lLII-'1

11,"

IJ1111" d",mmJon ;ll'1' !In] .."!! IJlln 1f1 UltIl,. b.dI!'l'lUliOnJl[, B-

I'CIn b~lftItii

i ill~,

-

h. tlI'lUId! YI;!'r'l1 dUDt:1. k }oU'Jn C~I:e"rcye haJ~II{;t r:(]"L_lt; 1,1'Ln Hall\ Pa.rtisi ba~m bUILJ1;\1 fl a fn L R~rja8'L1a.n bLl I1I1i1U't~k _ l<i rniit2l'1a.asml 8orduk. ~ll1al I3urlafi bll b\U;;u..Hta bl:<:e I'unlfirl dj,yJedi: _ Pari nni:dll Univct':!ite(ie ROll !!JIITlan1ardEl ('''-'['I 'V.fm ~(lPtl h1di b-C I D!'r m ii va ("F:'llC:..!Ij nde l{! l'n ~i} ,·tl
lIlalwndul" f>al'tir~lLZ ht'l!j.:!}d 'n r nee ni7.am I':AILlsidfl·, l{ctldl

'n" ,.)

tin II hliU)'o:l'iliT b .hll'l"14IIPm 1I1.n~ k,.n,HiI lI~nHliI'

~dlri'Llil'(I.'I.i ln~;1"&111 Her yd 1.11 iu ~U IlIl,',g, lIn_".rt C;.lIt hknh,1 ;w, IJ':<IJllIl I }'lJ. lrjIdlulil, bll~ Ilk h:nl' IH·'Jf,I rilull.q, buo[ II, Ernl1lon· Hfll~ Ic:m'inuC', ;!!(I_uL 15 de ]ml hilt,LealttLJ·,

-2

Gti!ldllz
11'J'1

1 01 al· ,1

It ndwj> lite bl!' tr-l'dill. ne hir I'cn i ' Lil1, 1114 it' l:jjmr~nin ]l. di h'dtkmlJl ihkaKIII>t. tarafl ,"
01 In ",,

8L. ...Ie,.JILJCJ.t, (; illlll ..llf,

- ,bl(llar

Eo mi

1'('Flit

Y

hUIlG

11

J

'.nn

21!~ r rlk inu::t

~"llm8.hwl['.

l1U!Ju

1;i]1~1-

rll'ldilln 1t1.Lil~tea-

hlh'~ll

101111

hk
tuWl 1 II) , JHJlfllt)JlI.n Oi";"~1 Idl'll'l:! kuru

DariilmuaUimin

r1)

ml!

tahi-IIlID'll1 gu.st'l'n:l1llnl blJlyotl.l. HU1fi~a: rPelrer .I1"A-rali:h,·r :;; 111bJ blr

Miidur··
tar

_ Il.ndt'" uru..u]U dej'lll~n '" Oil il U.I. F8ka.t. Dl'DlOln"J.t. P;lrUnln kuru . - ullilOn bb" Im~ Iflnirl, p110 C1,JJi14 d(,JlIl~1'l ?rI,v~,lhlnl:'.n hit;: bJr lily!!. Ill! b,lUM'I bUt! ello11j:('utlblrli~il.cllk ~ kfl]lRai[ul yl.'llJdur; Re!lJ!:Blz Ve £J l\ttldctlrtotil\i: Iilll' oI!Q-I} 'I'IHm~l&n('. Ilk Ins nlurdjf, !!Iunllll~'!:Iolm Ikthh elrJCOkiio.c, P.u1J..nIJ:I r1ylb51 llJ.IJHJuill I'll 1",1me(J ,~n hO L" Ilkl 1'1pn' ~phD 1l1~ to I, iMJl~l.iu];1l' hlH ImllnIOl.~' ya,a~ mOl .l?d~m.lYOthlr-. Ya lIU1~lil:rB 81'1"')Ian Mr mili'I'lJcr Dt'lL{U b.A.nfl~ Ie filfJoeorl'l\l~R('tl~b Pekerl mum, il~ a.j'11.I i~,''''Irill!'. ,taN. Ii kL'lCInl' ~ hnktl.l mit ltF'rl ~ciLII D"l'Ilolt.r t FN.CUnlD. ~~JII blr dUll reoC~kle...ne zerre kodnr ~ilJlhe kQ~_ t J urnI'! dll~H(' 1 tR,sD'I1VUr cd1jcmly !'IUIl]ll\\hr. t we ,:,e Dt>m,gl!ra.Uann, ~~111~ DpffiClkr.:l.l P~rtlnln en bu!i'uic nn iliA ,.C lH:n.I bllliman dort bu .1.psJzU~1 bu zallal" IllsJlfll' rm ms; u:k .. , hun .l,A:A h:l.ya.tJn~ er I§: 'U1II bll" t ,;p clu f es!!rl I;)!n I P k niuhn 'lr • II ~(1nnre-l!lrlnl ~~klemt'k ~~ JefeUn ba::;lna gL"~l11if bl.llm1l'l,,,1 fl. ",nl)!'I Illm,,~, ZiT,.: blr il'll'1l9 bu3dlr_ BLL hn) peru 1,0;-111en bli~ Ill-;. t,Q ill 11llfmlt.ldIl1l~. bBW.!lil. !llI:l.let' JJb.slLllk OllllU,lUL SekldnC'J tlL~filk w.(j1,~e )''''-].lo tJ 11.1 f'1 nU'S-U1l'L D!il.'Ikll11r n MHlet Jlt~("lI'ilnLn Il.Ndl~1 gund!!I' 011 Widi'l )hn."ket, mrr:'!mr !ilUflllll d11 [Ine lo:rl(I~I'. ~ert'lt ~1"''C11.s llilJlldE'ld )lU M~ Colr iluJ' l'_,t::utda":l, l'a~~~n· l'~ lel'ekse M~c]Ls cltllLlduld :>1'I'I1!il ", lll'l:[lld r, mQ;caddell'r knra.r,!;,z v f'C!! arctl o Jr.O"1 '1 Uh:fWlChJ. mflcarl 1 1_ mcdrnlYl?rle-g rnahrum bu Zi1. .;'Llh iJl tul)uk ,Jr ht'!I<rea.ala. orli.r!l a.lI JnS'.Ilnla.tln klWp ~i:ihrellprln~ kur· J il DI:'!11{1lTr. t rLanJn bil' tes diU blln Cllmll~tur. r1 lUI. lIt'~~ iillifl gort bl.l. Mee1l5 1t;lnllekl lt1uhllle(eUI1 mil. D I!; , n l;!J ~llLl1i,Jn 51;1.11 lllptllClan C:Qdelli!~inl korkakllk I111'1 ve a koHl 1, lJ "l' fill r )"liz illZll.!I'hclQU', 111.1 l'U)'et. \Po S!Yil.s] ~n:'lfh1l"1 ~i.i"lInde'l1 j;jro"-l, hiT D"ll'IoltmdlED,H;;'1"f'11'~t. !lexadar .YlJ1diJ.nilllt'rlnl '~lrl1!'l1 t"fl '~Q'.l ~ n"I'~lnlllrl!'r? .iel{]I~~e birr.. IJlrl'r nn]rtltu::l~lm; },I, ~D , GtT\1I1 Id .. u k,ln.I![1 l~IJ{JIi~ Vi!' "or~;::~!I:!: u. (,m Iliflllnllnnll mflll ..... ," \'1.' kli'mlller~rJJ i till ron t P!n:l...- m :lll!:l.lt I lI.r nsy~ 1:'.. I sadl kaua.m::ll1!l..J.larl .. .. .rJl'!,lrln r ';' parmlVA19n dIL!'IIloT,!n ,1)10IIQ:U rulrut h.z]a !,lorecek JU.l.i:lRI L' ,-,• , n I", hn....... dl'I. bI;L~.,"!L131'·1-'~r, .!il!\ , hodbll'l almr-llll.1"l l1r}IJ.hn-!l!leU bl~'lkl JF. .... .. lie ~(lIi.mnkt·ln mcn~tml~; vc Ii 1 Vlf" r, ..... 1 t lZrJllu;r 1e•• InI'" ..u 1I nIl .j ; -.. O\o.;a hil.f"~te u\'IleIl Tarhlln ' '-llpmumklnc, ben .. r ''''1. _ . .iI_.J. 1 bl1'mlJhRIt'lcl~ "E\1j.':ptllll~Ur" 20 ku a ';:(1; .E.'II_,{ &.UUi, e. ~r n C' , sur ..ri'l1~ 1I1l1.k PII!'tlsl Ic:lJ1d~ kt-)'iI ~aullp. '''l~U i ifl"TC. alA), oJ.~1Jn dl Ye Jrllr';:.ml~ 1Ilan, bu jn~,'1.nlarll'l2~h n~y~>L ti('gl~tll'Dlt"IC!'n!'l1 bcldemek bo~tu:r. I3ll1'1lnl"J.l1 1ol~Jl'1 !l'otrla~IIRI

1 lnvh] ) TopllU'iUji. PI·O!. 2:. F •• '-"uulll.tQf:lu w;mlljlUr, Mllull D ~lf@Uil-!lerlnden Sulini Kol~ah. li1'lfjl1 tj:nem.lm beltrl~l'I hlr I-IUHu!joma yo.PffiI§ ViJ Cevdet FlIIf,. 11lit, ,.P':. [,Hkldlr ludhlmlz.de ~IM'mH bin' ¥EX .r~g.ll.~ eUlgJ nl te b~ I i.i.z ettlr-

'I

I

Tieare e Sana,i Ddasl senali
aidatmm Ma d 1m 8,S I h···k1,1k n d a -. Den a
III

·r"'·sonuna kadar 7"
I 1Ii-e BY
LI'. :I. - L

7,31) U• .II, ay n,

!',;~;~~s:';~~J
1.1 .Il rpj,l .rl,rl ~PU
Mu~ll!:: 01', f6iJ.er;J\tillt

I

'l',.1J,Q MiJ tII::lie1l1
I.Hi

~'~~ ::i~~~~~~
BI!~Illf'
PI.II'Qlll

mlrtJr.

Hfi.'i

1:')'lll

hiiunun

BlIl-hllJ'e
tav.

Rozalan,

R.ijfjUi U1Illl.)'rth "

ill'! r It m;!;.. cj~ll'!l1r-nedIfi I tl'llrdlr"""

3'8, ll-n~\II r.11n.tldl"~1'\;1:lHlllk: O<l~ a1dJallDln ti~ mlitll all J'I-lCa.R,n. kli.UlflZilmD'ltnd
ba Illnill".l/ll'()41 I)ldU~Ul1dllJl

rek ezclimle .[lerfll~til· kl ; 'rIi1'kl,~e GerJ.c1 M'lImeaalli oCewct T,}1I1jHJ111l ?8.mamnJa: JBRAKbI ("A''1.J~OOL'U buuh ilmi 'Latbikat bfl'kln'ilr>li.l.l.1l BBhljekgl'll, Cel'" bey han No..Sa' ItUl1emJI'l "'C 1rIi1I':'·i ~el'i~lC' e~'II-' ffJt·i'I!Jilnd [en hukuk oYllnlali bu,If gOsler. •

maD.rlfcili~H"]CTl blllu.elmLIiji: Au kak F'aklHt('fi,1 Plnf ;- 'Ihtl'lild '11 Hlf~ Veldu-l. C v det Sil'i81l1fl Rl.lkUlu:;h1tara(Jal"llnl ~lirle-

Cevdoet P!\~ml~,

0',06 0,08 0,110 m '01 m/m m 'nI Tm" I AIUARI '0 I:!nlUk tll'i'l!l8.lidlr

MAn

K

J94B ! ne l -'lldatU"lln mill" lllirurel odamlzd ,am.JJlil k,Hl!1f •

IlnllOtJI

IhIflnmt':.' n aLd:"Uilr]n l/-4Ja41! iii, n IUoan'1I. U~ 1:'1\11111" :tum kil tll''''! Ii,. .rcl t ' Indon bun II1.l)hlll I:Ilrll 'lmcunlllc iuen
In~HUI bj.Hil .... h 1~·1l1 1!.t'l1ellk nl(I:!lUnr,n& milmC'luLt.l1l. Soan 3J/!/9f!!. 1 umu Ilk. mkthA.l!l!'bt' ,,,lJl'mill' oorellleJli"rl

fHii 9.00 ]2.29 l2,ao

Mllllk

1'1) Hl'rJl Ml12l~ (v..,

Rap. DL • ~fllh n pro r ' M. ,fi rl,

"dar

h.\'

~I;!I

V~

rleu etunur,

12,3Q 1HLlr.l\f:' ~lH'k:hlr, 'flirt. uier, U,O(I II.~b"JhI.
1:11 ~ • -hI, Ix Or'll:",

12na)

ftad,:,'o E'i1]oj,J'
t.r1lB1,

m'E,tt Kumca. umurn semyemiza b'il' inh.ilil
H_u_Jrnk mesneU
t VillllliU§tl.

Imkllk
t8ralami~
\·ar,h.

d,

IGaziantep KUllUr Dern'Bgi ,J . Cb' . I L ~stanbu ~ U IISI . a~lI\anlll..
J.

(Paz
u.ra

rUn!. ~iteklm.
kitophll':tnl

zedlYD !Ill. i§te, Ce,'d.et P01'l.a bunu mild·
mavcut hllf.!uk tatlill
ede'i'.fk: bide?

Durum, tehlilte a

Ilndan~ me"!]:1

r .llk I Biln,.k otomobll sat.I' cak)
MHJl S~H... rlilir Muuw-lu",ii . let.1m. da. bulunall 9Jtl moo:ld aOI9g:J!.'2 rill:l.o k'l' "ayw Ri!.fI.Jl ma.ra b!~ i\det kLll ~nnllm~ 1rrJn~k I)ti]!lno'bll. !DOI1'a 1)1(1. !:i-In) fj.~lJlktq Kihll!;lILli ~a.ymdJ.rl!1& dnd 'lBq]gli!Otopa{k pr8.hnda JIIJHtJli 937 modeL 729 oM motor BoL1m•
B,.

HIM Kapanl~. l'i.fI~ .1\'>']1.,.. ve TJrOifli

..!'I'I
Mil

III [)O 118..00 lIB. so Uj;,f~

r ,Jlya.n, f nl :DII K'lnlJ'ma ~hl.1J~" 'rl'll
5, • I

(Pi

r.

19,OIl M

vemi!alIlu\!JP

Ola ._flU~ Ii wplnnp
1 l'

Mllb~umlu!n tl~d~i.i

a.du_-

tmiI. Ve ·l\.[eileUe-i Abkllmiye. '1'IJin '~rtH,yJl <:llkm nSI1,da en bll· yUk rolll ,oy:Maw. HuklJK saba· mnda bil!l,nlf: blr e!let y8.I'i.tnu_~

dll, Emlnlilond HaG!:i"\'1 14:11\;1.111: Ilundl.\ l'~pjlt!.I'JSI:Kbl', 1JY'llt'lln
1I_I1"'llnmlV~t]p.

h.. :U/IUD"5

Iluml .Into
Ool~

.!&oll!).. iel.

II

10QO

rlu
j.)Ol'l1,

1',00 Hebl'J'ler, Ul!.1!! O~mJft(! B im U.20 }.lU?1k T IlIll Th.r le.or! MiI.. 14': Tnr1c r~IH. i
';0.1 (:; HoW} 0 Oaz i6.:JO S'~rbt'); S!ln,

Jii I

"I,
8<1..1011
I

OllDtlNT\ ~

U
:ill

Iljllr~

hl!~1&Ur

MUlealtiben HUmi Zlya, C 11det p{l~ .MaD I iilfatls.· nndan:!Emili Hablb Elliebl· ys.t ~!lhHsmdD.ldeserlerjnd{!1iI ba..hJ:i~IeJ'dlr. Son. ola.raI1:, $e),nu.1muIIIUimin fE'i:''h~mgj ohm YUBui 2:iYII, Slil~ :rlhllk!i'l'lllld!'u i';lyrllIll8.I:IH, ImkAIl kiln. lU)]iull51inebu bilyUk slIatl1l ,slzdu'_ "'Cl"'nmes!nd~l'I f@vkalMe mille M~(:II3' Jll~;iln);l!ldnlll LQIlI:[lutl.lall:~ hl'!.4!liljo Q](Iu,iunu ileti alli"8uk tie. b llllH:i:!l i;'llmn 1J~l'ntl:allllrm CIa p.n'I D.Tl S:Q i' 1 n'I.~!jIm: bu 2 '1larln PCllllk!i. ih:erJnde dl~41 i_ Bu :melllcge )·ol'lm a911'dDkul\l..Ir b r sat.jrhk slytul, blr n. dan fa.zla emek v,eJ'{lim. En M klr Drla, a Il.tllkl, n l'ol'iiLmentl tlr.
(loruhlyor rll
JIj

in

~n kJtlr.
S.!il.ml~r.
.

20,::30 Mllzlk:: RaVjI) Orlir' ra' [.

.,-

::!I)i)(]

21]~ MUlik K TI-.iI! IS 21."~ Ko1'i.u .mli. 2'2 (Ill M\ltlk. Ir

rlula.r.

~ II> :j!L!!vro!~mlll'kl\ lJ.L~ adet JiI:\llla11ml!! I)jl1e~ IItQmlJ1i!11. I Dasyl!. 15-1D6~~!JeJ' C1ild
\Ill!'

Z ullirevi :lj3.litwl klil:

r

t'_!tal

~(fl'lile Imlun!lll
:5 11:\0" I !I

Mil t.elu.l'i!lL~.l,
,alyOllh.l. nil .ut. A F m II lime-old. l+-lg TilJlli!oll.: .sok1\~ UISM

1':BOJ JJ]oUir 6.,
bJl,

007 ,cvrille

mwe]

ioJ.lr a.t1et kuWlmlnll~

mallii:i'i llJn~k. otemo-

t Do!.~'!l 5.1iJS:"""'U8}

.At
&4~ YllLiLtlndlll :Iiof.Dll.t.y L\i .. lnclen iUddtIDI. .ll:RYll .. u.rlllilnl kl1)'1;Il~,ttJm, Y :nI.f.lnl Qla.ca. lund IlD. HkLl!lTl!n bt1lm:ul :!'{llllwr. )(alstYIl lJ.E1i.l~ Sa'l;JolH. Nebe. l'rl.ll1d~n No. 1119 NnzlI1t tJl1:C'l:
IiiM -

TuU

II"

itlJ1L5111rml!hr

.,nJ.1

DcmoJi: :dll (;tfill B::l~luim Ih,' Ll11111 , bu j.)Dit~I.r"lln lorlh" gomLl.l.. tla baklbrsa DU :m .. kt .. Jl b[l~k3 blr nro~lbl nlll1az. Vn
bu adUll1lf1l'ln Plutinln bl!.~md:all ilkLlip :Z;lR Dlllyar DJ!>IIl(,kro~ Pllrt1~'f',

ytiIk

zAn: -

M}'ll iiJ,:J'n ~Rp.l

)'w~11 M<umijlllll~rlq r.J rt.t!\,)a:rlna alltl

B 3/04-8

gtin;.\.nd.oe lillpah 21lll
blr
3.)1

llillJHle paznr]1

G,plml.'dH(Ll1den

I~lnde

zevkin,

olruma

'lie oklJ,t~

III

II:ISDll,la,

J
ma.kbuzlari)1!
1:0

,.tlIk oidugllll8 iman ettlm.. )"ola 6mlli"lednJ 11M 1lJfiU~ tI j] eriim .~

Sadlk; AldciJlrJ

IlMiJB.yaca'k olBmJQl'a dB munffa 1:1: LyetJeF vt' u.z-un ,Hmi.bJi'le:r

Bu v~

tstfk.lllertD k1Jnl..Ut 'IIIl!I&i!'h,r1 \' LIl!m.lna.L 5J3/~8 tlilln S/4/"!J lUiine k .dar Mllli Eml:"k
,onl!. mitnlee..attll.I1..

rHide
~OmJlS'

MildUrI1lrtfu\de1ti
_~o.:i.I g('~l'm

..: JII--......;_--:-~..,.=~~___;~

--

1 2 34 56

h.ih

bUll

l~1n L1!;!huG'ilI'J

m'iidiil'[(i

co

ba"_'Il'l.l.rliUi.la.n_

(;'3n l

-•.mania
Ihi ,~rl m.llcln. lfit~di(d ohl. utll~lml.f I !L bundan
lin'

""nl'lll
l:.lIlUHl \Ie

mem

Jk>~I' HH'Hr

':nl!&l.llde- l'<lPlll<1...:.IIk
l!:.iJru7J

roe

13·'rl La!"h ..

na

Ullfi

O;l~lIu:tmliya],m.. b.1I ,.,nda 'bh' ::le"~

It-t 'LiItllt,~ J,l Ill' -"iU-~Jlli.ljolllll!1.,I!:~r,al~t " .. " ..rrm QJ~!lr hftli~l'i.hkla:r r:en::!Jy.pll ~'''11111'lfl dun;un, HII.jk P",rU:si !'Iulki!
m.-LJi"l1 dl' l!H"~JI;J[ 'l'iI! liYliU bll" :mu 1 ;ul!"Id!
1!It.·1JJ

.. ---------111t'-IrAn.ll joanl

Cd.;:w:\k

0111111

Elu.l'luk 0otud.i.
I1]lHuia . .N dp

.QoIUeInen Nu: _

'Pl'y tumebrJf""Il;!Jn r~1.i; II:.>rI bh"

IlI))'lltm~

hid ~azmll~'l bil-f!l.m.stlf'1 bnlllmdlolJJ'l Vol: !il!r

Qdl! V!1'tll.Uun KJ.8,1IIkUJlril, peYMmb~rler leI! tl.m 1.11 T'O,ol;W:-~r.I~n

..LDAN O
1 - I''''J:l-ilrc. TtOpUc 00 <

H rf] oJlutn rl; r:I lr~J I'd ne!l..
I

o~, rU:f<o
lirl

dire ~Ile.l"l.lld.t"

(I'

l~tL U - 1m '~t1ll\imi<e lOre D mu rot f'iort.ln!f.l Illlllvw-]ua UlIU

__ Gr'ip· Ba, ..Di, ve Ro ati,zma 1---------------------. A(JRILARINA KAR$1 ESNA.FA
Yfl tDllkl 'Pllrllll
Th;J~1J, ll.!lIati'l1d.11',

hH

~oIll Ela,' :J 13! IJ11il. 'T~ !=,~lIr i!: blL• 11':"1 mil\( r ol,n. &11\ hlil.d~ ....!:s'k_l d~~ ..1 TE'r.l noot :i - Lt.ll!'rn~

ti TE"f j )oflln~ g'HirF, SEI Glortils.ndn; • LA 'p1lr.,.a."I: , - ,\. vu~ l~L Ba~ln 'C, gellnf mevw I) lur; s - .ot!iplrtn hl rlll'L~. Tt ~i IfJ pJII1o!rriH ~I"" 9 - B11t11r1k. Guk J:i
A't.5Jz~

U!J11I.IE.:.: 1- " rJI1" ":..rplalll:u'l grdll!'rd.l!. JTlliJk iI t, PlO.l'I.t mub llJ.>lJl Ilftd~!ll rl!:i1of!r tlJ flU Uirh.l ent r1ln,l:tr]
'" •i

till bir kn~

2';

bDL.
DI!-

eole.
II

"f

istan ull ilin,den Tebli.i Edilmi.tir
A:;h ~'''' ~:;JlIJ.L IlJ m Mllll JrI111de E.s.r.!:af OibslI1ln ltL1Hlio.k~il!S'UI.1 Iil.ra:lmda hlhr .. GllIIlllr l'QllmIliIU~d_lr. 4:li55 lI'ii:!'111 od:3lal:' d:t. till MtlUlHl lion:
t::bllllflllriffi ':1J'l

0;;:

Urd.o

t

rl murhlor,l'li'lf

UIiYIUUHfI..k.

!l.a.Id)JII- C'$ twll: Od

,_' ,..

Gak,nar ve Cam tomrugu satll.,eak
Davl,.t Orlnan il.lm,e
hllf N-.a, riiaU
lill:•• 1 flU. DJ Lr. 1(-. h..[ 'P'.,HII

rI:otrn~," .. ~: h~JrJJ", nr; 'l'e gurdlill.lt" .1'1 It· Ll burl r HI Imunclll.,n [a Il, ott Hl'rt'1f pf rtl tl;in de U!ho k !':.rrJ fomln ~~ill lni!n(JII'I'rin"

IUlnUDU

~"'J_

rR:3l.ln

Ihe;rl;rel; 11111:111:11111' El!uaf v,e ~ulind,t.!1b'I~.r,

lal'l

JJ ,,..,

"

1;"'!mJ.) Iml@n ':UdAhhl,;'lll.a

p:art[r'h:c.

r k kalll.lHI.UI h IJI'IJm(bn k!'o!l'lI1m Ilifl

'jlJl.n. Ylu~ll'. mal",t; I!mrelUIP \t'clbe-ll'rlvaktiDt'h!!

w

i1' n

oJUI'l'llf.

h4'!1'II~ler SI'IMllmIlY, F~rtD~ p! r~J'ek CMB -8oM&)

kalkml"'"
lIu

,

· Karabiik Mad ilrlGICinden
p;linl.l

.'ACI I 1 - ("ocukUl.. IjIrk;n lcOlk 1 ~oyl~ulr. AA bpy; Z ~ B nhda PI M kilL' Ill!!:. "~"Illr, Hu;ulotatln t rd, :J - N;'Imipd, aliDr~ t;l,,: 3 - TI'L'It .b~a.!, CHlz!!' I, Gl,t~l~l,k:~ - II-C.z .. mi. ~k~r: 6 - Znrl'li: i - 1I,'l rB, g:{'llr~~ IHJ];R'lld",~ yerTl..ln olllJ', KJ,~; II • 0 Irluk. rrnuf' llt:' 1.J.::t.... benUr: 9 - Ch'1il h lin@ eQ.lu. Of ili_
"UttAR'IDAN "VI/IL.I .IUL"'~C"'NIN HAILllI..f:olu.lII, IIEIi:L'

Ot~

1:11

lelfl.n;all
IJ', 111:11'. tl3 ~1l 1:.1

2.f,!B,'9~i

Uml ol'1u.m.le

(s't,anbul Valii va Beledi'ye

.,

1/

a$k~n Ililnd-an
Deil t tElbiiu.. ilr. zl \'N(U~I

Yo! \'erg!!i
INi -fr
J,jr ..

Ikl
I

ll'll",rlmil'~ mlC.!Iciu: Recell PI' :1d r dshl ,.~ ~ m \'l:lJlliyel.-QI
m"tllflJDl

T;;-mlznk \'C'rg131 Mydluhl~m~ F! Den!;.: lll.,lDlll

:
1'1 11::bm,[ L

lI·

mtl):t~ )
ili'rdlr
rRIlOl:Jtt'

bit hat", ~fclrI1J'l-

Kara tlil.~'m~ ""I atl


:iii
j..

{,OI!B~,Mllrt, Hwrhll .AI!! t!.lIto.!i~ ,tinct. Ai%W!'tOi!J IOealt. a~llrn.l CMlu-t,. Atualo.ll~ (M.ilort. Atu.lit,o J

,
~ ~
I' I

, "

ili,U3· ~U(lii

:J. ,10 ..

, iii II'

,.
);

I'
~

~
)0

~.
lQ tl&
I'
I: ""

s.,.1h 11m

:111ri

H",~"""lLJ

..
,t

1301,_
1U'I. H.

12345678' -

PA

.
'"
• •

i''.'~BI
~ .. 2~ 0 80,2813

I "

~ :t

",na
U,OEl[I 29,1'7 1II,8HI 31,000

••
it
It

:>

,. r

t

)

!Il. Z9 11.:1. 21 98. &1

it
It :t

~

"

lJl)ltl:!: Ji:t"N:l:i P~k ... " s~YQ!l1 1 s..ahlill btr ;,:,atl1. J(~Il[l!l.U

a.r~lrIot

rl!smJ

ta.ultte
oC!!Oj!'adll

(!'am Tllmf'lliol',

(>.2J;(

4.fl, OQ

.
:I
~
II

)
~

,
,.

:t
it it
~

'4.

J
:Ii

l
I;

00 .. n Dr!. 00

FI:J JIH

TS'R,ArF RA Ki,A,TIM AiNi. 1 M •
P A:R

0.1.
TtA,KI!

~ ... r A NItii' SIRIA'KI. O:N.U R:

KIJ

.:A

~~-

,

:l'.t. ,'{I !.H-:"

II

"

(Cell,

.1iiIi.ID::LrH

otablh:r. 'Y:lP'l.ltl 1fl!'r ~ok h') ti.ld iJr niti'm m B;u;;~:1I, 11111, ~-S11MJn til il:pmJf,shle \"I.' k:a.blne;!llae It. r~1
r;1lill

Sanchllll.rasn ;;lllnlllclllIi; R, LPvha \OI!! Iltla rC'~hrll"rl Tcmfl .. ~ipe.r. S~~ak !'HlmJ

ml'
: I

"'11~
t~,

(Oeak',

HII.I!han) N:o.z:1rnn.lIl.ym'll~)
.aYJJlrlld

..

t

10 dI

..

1110. 81 HI. Oii

AIR 'AI.,AI L M:A 1'\
:.,.1:.1 BIA
T

Tt

E'C i r: Lilli:

I

r

ZA,Nlf

.,51 ~!J.!AI.:A T'J

('lie Baz.lrllil

J

J~!n ...
Ii. mh:rlln

1i'll1LI:l"ld ",ill'll .. Itdl;,f!

lI!IIoil.1n.rj '1'0 b~IWI-duld'H.

,..rIE.

h

IJI""

,1 n ~-;:.r.dl fliJlD

"a !;uklLll.J'-10LolT'U"hm

~~d.;

IIr tHrnllo

Y;jllt

~I

~1,_loJetH h,'llkldl~r8

DI! bdar

B~n8. lIr~'l1 ... rei! vcq;t1ulh', belt'i1lYI! 1f1'1'i:i 'Illl ;retl1ml":rlnd~H tall.li1~ eo ::!anHlnhiln 0. nI!l 1Itet;:llsco;'! ~I\ylil'l e-dae-nl!!rll'l 114,11YJIL t!I,bn ~'lrH'1 t'nhl"l d{l lUl, 11!111rn!~1I;r, ~a)'jll

n. ~ Z"I~/9tB

~"Il!lln!ml~br_

r".:r~a[,"l:ia JIlil.nil

oily-to

ond .. X,

j'

t.<","

('l~lIlll...ll.

hlelm9

}Il.hlolrljJ~'ll GfT

lb[nD.~llI.d h,.,>!'lo.k"l .. rll(>uk " ....
;Dl"IIL",'~rnl> i !.I" .mi ,1.. J!.J.

a-

buiun.l.r.Jil .. :;-"I,d(o.(likhr. 1'1,,<1 dor.jr G,on U111. Orfl'l])

0,,1,[1 ImidllrILlJl!il.I;'

".

~,'H'II.

edt.l.

.J"

hnlknnli:t

II~D

olllnl ..·•

"""I.bll".

ho, I~ \lr' I>trttllYI-L lll-l.1;1.-)8JlllNIW, l:"jdo,:-raaYCtlH111 mukfni ~'Ik;J 1':1 r1H ol~ Hll ve ,'{-nel h:uru.I, 11~l' 'raJ b, Bllllj'lllilin YQlla.yacR~1 ,.ilJ;'<t1 neLJlk II Yf'11wd_n leo

l!I'i~td ·l!j1kenO!!ci bfl!;ll H]~nn, At 1'11'1"IJJ' ~ ii~ tane:"l i ell;! bell inci il bi~cl"P.' rnahk{lmll.. Cemil, Os • '----_ 111 m;-Jll \.c MuhlanJ1. !iJ Ii T!irlk. HrkAlI:iI.~]311lUl. bitlJ I .1\: ""J.r11~1 1f'[)I"o,;t'ktlr. Cor-ukla!", \ledi. AJilik bbl13m Il..n .Il L!iSI IIda 11 Re~il eceJt j- r.1l1a dUTam.a.yU.:_ H lmm atlH·, gl!l sMljlyorlsrw. ....~l] l';ll.·~ d~ iedernsyotlolll1l Mnhtar, blr arabk lVosL:l..l gee tmm:a. binip kao;a.l.Jm~ tammat1J •.-f1U'1 t, yl,--l~ru m(::~'dtna gelh'_ ~m!,;.!. 1Jllrnedl~ni.z b2ij~a WIJl'.!' rj o:ellidp h!l.:kb v·ill~ [ru, i la"ill tlr. - Arkada~,lBI' J dI;, 0 b'l,!.;,;di. ]fl.rlt dO~Ll kQ.nF>u a(_,jalJIm, Nasu' ge~-erIiH~k J;ia.ha ikll:.th lidel.ir.d. Arlltaml2·' Ii.fIIM .• ~UmlldlLi m diir.rkfini'(~. tbni SeY1II1l!r'Lfi el me dan ~ aU~ gel ~y.or!·G~)'j;1 l\Q. soil] ~ 11 dbij,r· di.inya,lFl alll:'il'l 'jr~ /';i~ n~'u f f',..jl'jll'lIt mefll!lt!'ll:i 1.1· - E.... kllC;:A. hm, Im~-:J.I.J.rri !.. ki~J '!;i1'EO tli"li!oy yaitllllDaz. d, ----0--lWl Ii.lI"kn.~W-J grellm;:eye ka.~i.ID18n s.iiyoosen. Ce'b~l'di. He En (umen e'o'7t'lJd illhl top ell ar bizi w.euuJ edltrlelf . moJrl IHUlll. girJ.l1el \'e blr'RZ sen· b"~\ 1I1}'ijye dl'vrMlllDI1 K: lflt1t!l.~ Q Wl'l1dB bir bl'l.dbl'e 01· a II. In oldukhm haJd~ dt~(l1'1 J r dl)kL ct!iIr:1.;f. rlj;lrIn klrab bit ta~ m1ltllFJI'. Malkin kalbi to..kd. ve dk·. ibId Tii tk"ln hu. LJ' 11111mill If n: ott olkli!laf! . l'aHtl1da M~rv'i ter-k 8tir~er('k on dbJe i II~U t~ ~gl~~ til ve :bini Ttu k Il2; 111d en dll§~ etta1, 1'_ Ellil l.Hi dl.h Udi b11' Biir· aile gidlyorlar; pe!}lerine 1l11.,c· tHo 1lJ.o.J a!m btl' La. 11 gc!erok dolllldJ. kluumul.!a. bQJJ];ulJ, t; l, tl1]ti p~iJerin III kf! [o.rll'ld·l\!1 Olla D b I!!de ~:u;,.'k!ig Iddl'l.lill yeUeliUl llmldi.ofu I!UYP dUIUl'JnIJto

(Jni ... (-n;il l~1 j, T,ll"", , · nil I~LtE I'] MilU If(l.!dcra"rvn'I'1 j leI ~mJ('kl ~.o.llljrJd,l,1~11W' LIlJltal' -

l-noH .TLir1l;.",·

l!il

T!l.li:!'Oe

BirHe-J.,

tJlhlll.in et"iil}l~~ dll',
bil'i ihUYI!ll' gariiiYlln

larnu

Ell. bei yabancu'Iln kjlU olduk !!ij;iY"I1 okllrlal1m clvel te
6tndal'dal1

:•• --iJll"'W!.~""''''''-.'''''' ••• '''''_~_~._~I!'''iIiir_'__~_''

••__ •••II_''''''.IIl''''''''~ __

iI!_.,
J

]J1iirll\.=d"rl. 1::1~. ,18 1,II!'!ua, IhH:iLi7'u

lb'l1i 'J'zmk

I

I1In.::. )'Iul~ UU' 5101 dUo ~ Ncdir i~.ml"'ri.

I
le'l'-ll, He.mel1 s.Uarrndan JJlijp Ahlik ~l!t!yar glU"diyan1 :... oerdli:ll k,a~dl~-dJIQr, AJ;nmw YBlll.wru. hUJI1.lU'1tYilSi De Al'OCI9Ii'. h Imt g~ kolml8tar~"- Due. a.t· ]8nn!l. bi:n.!m.'~illl vd~t '~llbnadl(lIi \'e ad!:'
n.z. &n

1~---=z

"
__

.........

&&£

l'ult k~riliyB.ll: _ Haylr, )":11. Tal.ha ~ bid AmInn, wgeri de lImj Tiln:k'du',

-

HijMll

'\'(f

me~tIUL: m.o·

Vi TnUHl.?

.sac
t18§lti I Inl

1Il 1.10 oldugunu a nhyol"luLL Biz. i.~tikl:ml i~in ~.ahih -lIDLZ :I.. ve \illl

~

lsim

degi!jtil'I'nekteki

1'l1Vc:

Hakiki

~nOml man,e"

SU .g8~mlliz TIE EN~KOT

jst~digimiz lill&v'e )lj!:1n SilhlUDll. muh80l'Jerdiil' '~In e..llYOfbunQZ? 'lalb,a, atJ:ndan ilBdt tJ~ ,;u:_ Biz 11~~u'kadFl~ zlndJluda.n AIlDfJRR.AH fAN "AI. rOJl' kado gJ ku~a..1d8.dq ahu.ial'l.ml8.llI, kl:lI;:hlr, Mllcadele '1l8.i':lfcm:lze de DiJlrl"aJli!!tlQIIII Han JJ ......12 .I ~ yanakb,l"Iuda.n tlplli: cHier U't 11th yctijtl. \l'ama J!'L"ldlk. lK.i w·ka.ll'8.[IWIU Am:.iilll·,. -yo.nl lB:il.b1k J"""'enesirl J - V!1l'O!u.n 1l:Wn1l.manlnr! Jj·uf,.a J2 Harm'),'" da ~J vni makllll<J l!gl'unda ";:B.~ bB..t5l HII!jn.rr'. 'III:.· U~ Btlrmn U!;UIo !£sJ-v'a,.. lI1akiu' hmi Seyyar'll!l. b~!I'F1\ jo.:il~ lItl,.,n Ita Ulihaka nli dl! to.ruyarn!{ ~ev1ngr~ I (!B,i.lll'la1l1 nB.SLI ~01"Pl~blml!J L!!Mr.. tial-! .... gelddler. - TWhfl:, AbdurrBhmao. A.b. SH:l'dllk. lIllr..uam Jl:!.bam:l91 01Ihl,.I" I' ,J;:i!·ai).-'Ul, II yt'cn.n... CEtolA'l.I[DDIII 8JU' .... O(:UJ· O dulltl,h I.. cli}'e ba.g"lJ'&. Biz de sl- du,ful\uru cia. Il"J8.ilik, Ski )'0.1. dan J.lmml:iki ylu"I.mn acnuru u .. , llllr1.ii1 jUl... Id..... .-f"1 :.::.i anyonlult. nlZ 'tu"llkma~ag<l:, emin bu: :rE'ltl Ill~l1 jU~\U. 'J'aUul;'l1uj\·erc('e~ co Y•.l1 ! I.ri lltiJIIJ i): FATIH f"AIli Gebel, 'l'8Ib~'nm hOll'lSUlFL ge- !8tLlrm1;)~Q hOl.u· v(Jdilt. Djg~l DLlllld~ I Yer: vnbl lllo.< altla IJcJ~lil·onltl. HI. (em: fkJ ~rhadl.l.~1.ru2J tMlI1IflJlUJ!. Ill· ,YIIlI !lll.hit mllnUlpb M.i ~IJ:JII da nY'li \'tl2iyctt \Ii. WIll ~'iDk,Biz oo.la n pe It Jyi t[);' - Vi ~ • dP&. BiZ' i jkl "'til l'6r'j iIl'.ulldJlI FAT: .GIl" 1IIIm '11. ZilFjl jj,lIIYU t!im si:qde ,3J:ka¢1:~!fl.lUP'Alk. ~Wl:l ~Uii.h

yl'! kllulan tamlid ~)"'katinfJl1n>

<';LU 1l1::t-ziyL dfle

rlan dt'~illz.

YalnLZ ogt-enmek bit noltta \0'8.: geld.LlID: "e bin :oi·

alan

i1mH111l'ar·

PARDEStJLER 35 Liir,adlr

cu

:r~:

..,.. &BO ••
'ftdIp

R\anI~I.fl&:P"o. Tel Ml'I!II: .1'1Id It8T& B l. NtfoD~

l'
..~rnn

I'
e

II'••• II.rnl
18 (AP.) ~ Bagllo VjUJin
lOIlD

v ln81on:,

i bo:btr1em.

R'Jlilar t.1'8.fI.n •.1an d~t.1c

BmtUI. .. I.n.t: UOI I' ~.,nI: -

, ..

I<!li iI I!I .' IR18T2~F1 tUP)'lD Ytlna..n.hrtn iPl'1'UI! Ballk:mlB.N19.lil~Bk j'i\Jlti&ililn bUdirilrnrkUi· dlr_ T~nrullul'I P13vutJnMaD 1.;~IJ}.lttal4l \Ie 11"-.0 I )r8.l'-1'1 ,dogru IDki~I ilfC'l'tI Ibtirn.i<1i d il n ylh"'U· Ill] IIWdk,

Hl'l

Genel tdar,e KurulunUD

Murahhaslar

yond
w

ra
A

· t· Ie I
e
eean ve galeyan
' m \ t:' H~..aD Diu ... "in .~1lraIrj. e 1 ·Ul Ui.2'O (Ie 1tJollJ!lm1L
'I'oplOlntldan ';.<in Hd1.lm

,t

Herkese Val,alnse'verlik IDe.rSII V, rmiye I<alkl~an

dun "a_l-n soylUyordu, Jahud Ibun'un ,samimi degildir.

Mend- rles, iI a kanlnd' n Sad.k In.an va a '_Baze n_ntop.an'
maSI:11

t __ 1

okra
mu'krat P:arti{t. kin jh~ ,'e bitl.lHm hau"'l
mtl'ri kuk ttirlIm
rJ)
nMII

ru buk.a.m parti mer'h~zilldl!! ~n~l Demolu;at ziY&m1l!t etnrliler \Ie Sadd!: Al, ~D~a.tl.'la HWJli &lI1.a-'1IJ.fi topr P s, rti Ge-T,;eJ Idare Kurulu (DftIaml Sa :II: Su.• 1 i:lt'J n ... Al:)=iJn'a gdll~i'lbu}unlln Ad~

.' t: va b, - u-I rz
B02{,2, ~abin

..Lhm d "CerlroghJ iJ id

pan lIt-Mer,

radd dildi

I,

nnhll tlli" denilecek hadar 1I111"R 6/, flefllll,leh' hezellania,.'1 unutul -u lII'lI 811111110r? B6,I. till Unl,orl .. lendi,I'Ine IJldand.',nl ;,bal .d'.61"2:

mal Tunoa ;., 'kw"U-

1IAm1~1

I

eye
. ~ l o~t1

Ii

_ea Fnl.i

Ij rv

Imk de
r.I

~ma1i'i& 'bile bamlhfi~YIl.l!1iu .th·

.herk£..Sc vatan- dQi'ltiJll, 11 re-

DJ)!'ordiu. •••

rnfAi ]M:nio Ydma.n, lOll) JfIhrld!! , Ej,ahil~icrir.den VI(! baii~/gmrl. bulu.ndll{;u l Vakit) g'a.zeteainin 3l
'renlmuz p~r~l;'rillbo (IIrtillLi IIlUS-

etml')'<:.'n (Vat-an)

\"~rm_ .ten penrl'l

ro • 'b.iz~ kal~ittila :;"011.lal' kaJ~:1'1, kim ..e _i;tJjJ i lei ill z milo. llaJe etmey (' k. i..stifdi~nlzi y;.. pm. dl}''J1,' r. 1...:..;,1. bUr WiZiyel t biz j(o'li.~ gun ~!ltjk.hil·i·ta.rD sa hj,biJ Qt.ab11iriz VI;! J.ta,~ LI.n senr '

me,~cl.lldiretimh.i de ka.ybetmell te"'mi;~ino mama kaJuu? K o? '1a~d.II'II,Z rru? HaYir.

u~,.iik Ihir
IiQ

~Idd tl

NIl} or. Talla.k i i ~h deo -H'rhrnHHlil ...

"~inldi

e Irurn{'u rla JIIIOID ~ an 111.1' MI'{·li .. H{ll'Uf'r!
H
urn],

i1 bofi'l'l> hoi1t:m ~vhl.r. le.rili.r. B " _ til III ml'mEl'in' I.IIlmak '\ t: iI1Il'etii hakda.n ,I,l;iirlin!C'r 'I. hlf~lkI .~luJ r;roriilJemf-1. i!:ln In... n ~ 'stan) anlrl 'b.
'j)

Jb'l'oi'c r t ni. !flU 11. I'kiDf'~i ..a~~j·:1

ala 0 Z·hniye !
f allkesir C.H,.P. taplantlsllnda
5

bnsmda. inlZa.;;~ alhmia _ynz,dli1 • 1I1iil}l lu:) unv:lU'll~ bl' balimakalede balun nil' herzeler :l."U. murtl'l!lyoJ'diJ~ Far delim ki, bizim araJdm.,c e1 ISfu'mek i:.temi·
".11 •••••••••••••••••••••• 1

llIu yaZlJlan bir .Mos.kQt m\U.bar. riri de~, tll,1g1!n 't:Iutlin milletin", (akinCI ;rub) dan,' i berrale milliyet I ten dtm \1'1.1..

TIl.l'kl
1 ;11'1'

1

.~IHn

l!i1ej;'~ '1
F.nuD

l"arair. ,,'atanperverJik ders.i v 1"kalkI;.:t.1rI kill m, ~.imdiki
(I'~Vill.l!iII
iI.... ;

\"':JlnI:1

Sl.I.

. \:'uk _ k"'Iulli ...imJ,· tpr. sene a.r 1I1t'mle I,i{ iIL~k. ,p ) Intll UDah _ ~it.i. B.!!'1 da \la ~:tkil, - it; TiJI I dol'a ~D IlL!: ~liiF muS. r 1r. lRusrnD ~ br fi~ Illurir knrot:Il.l9l18 'n' ~t' kuU\iJiliLlfPIl bdlrtmJ.U. • intikam IIHlHtllillL"UH] th·· Ul ~~.,' 011'1,'I ~lI.lumllt( i! C, H, p. BWllli.rda.tI S.Qllra. sttz a.lan A~bt lJ,ullJm bl'l' to~ 'illm lCtlll: )i ve partinJII 11iH!'f'I1w IlZ~ In l.'):';'f:Lnd~il QIYlin fAptUIJAiJ. Fer;ll EJd..JU'rJ I. 1'1'1 ~ ~rhlml~ttr_ I]~ 1(. ~~pC. K. 'p. :memli!'k!!H~ muhal'!'IRirl tari~fl!i.li n"ini ve hi:rIl~1jr11 hO.l!!t'~'''''. 1J"r. l'llibIl£ \'1' Ioilrl.'liJj "llff'H I' 1,.,L. rllil • ~ D. 10, rl.1t bUG11~iru dUflltD'lU nl ilil~rnJ! memleluHUI D, II, ,am

TnJ.m~m "hnak

'l~"!>

vfulan tehditler, haze

nl r

Rri)",iret

Ill\:,IJ'DDntifllli

O!!;rnU

l·'!'7.ir·

1l1.

n~.
I".

20 ildidarda kalacall, 'bun. bir ku.YYet mini olamlyacakhr I.•,.

C ivan.n Amrikanln ,dOnkD ce'lsasi
-0-

viae.

lroma- In nulkun. akisleri
RUB
NeVYLlrk: 1B rAP~ - DlJ.~kl.ll Trn ruan (9Ulil U'C'I!' St, POntI.d;;'hlt DtIi';(
f

111'

-

111111 •••

11.1

Anka.c HI H-lu51.11l11 - Yiiee divan bug-Un de Loplllflarak
'b;tmrtlk

mll. 1

t

H.i)

f' pJi"fi:.!I''l

d"asin da II ca' e' :l~ biref~~;l~(::~~' -.~8a:t yap IIa n fu~,«aM~ U~t\~~I~t~:m~I~~11~: n k u·· m u·· m ,toIp I d-u· h ant II
k. I llIl!l arilk
II

Bii~ LI J,;.Ju.Il.l"l;'uin 'n-k inil, nj
oh]u. "mm

H'I'jli~i hi

~III.

0' •kl.lJtl

•!<rlll r ve D 1". dl'lil ,Hill

III

(1ili.ll"ri~1'

t

•••

rd,
I

mf';>'dnna f'!'l n nUL" 11 nlll.tll.r,,Jt: Ll. 111 ii !.lUll"

lincli' I mIJhilUfl rln mfln!l~llltt bl. )"Ifl. I;ilmadl an I !:b'lelbJJlj.r, 1B1r (.i'JWG~1 Sa. .. lit J
,&,)

ollklanlan F~k

ye

yolllnn:lujlllDU jIH:!:'l-em~· df.\:atn dUo Ilk dlnlfl!ltll hi·
hoI'IlflI'll,

tenin ,n.inie.nnH.'sine gf(ildl.
,Dt'!;.Q"u

Trunk Fll.d~Ok.
)!01,g'lJ

~-----.,.,' SadakI

emperyalizmine k,ar,) ,.Id,gl kat'i eebheden biitiin Diioya memnun
Cilll~U kJrLn.
1 IlIu!n

~nl.li)"('U.nIIl fllbk:

OMe IiIUliht T~kel

;Il.lw

~a.,

,J;, B!lI" J

1..u.hall..t..II I

llllil

-

(~rn J ~Drlilla

1~ller

'IIiI' , •• :0:11\3)('

i-

0"

u'rlio,1 "~I Ikat.
ile Fnalll d h.

inn

~-!'rdlltl

dof'm~te. l!vv,e-h:e
:11)1.11 1M'lllc

tep·

III.'Ill.. 1i:n.il DU, &opl('lntlflat:l f}~bll..llll.~a JIiI no~t.alt&.r1l
!i'l1~Ur;

lwet

.$D,)rlnin
"'!;.

II Irlad Ii:l Dll!t.lndf'n eumlJC')'l Ilh~ etml5tlr:

?~

Urmry W,1.IlI\'Cfnl:o l'e Komliuh ark:Ldm~l. rL[l4R ben. 1[1, st.l!klcDlelerl Iii Ii~ Isle-rim, De de boll'lt b!r tl!'~\1 bUtte lmlurH'': .. b. OhifJ r 0. ko.lI111 I'

.Amer:lt;[.ull-!'I klJ'Ifl'etLt !!:ilJfi'iS..1il Y l:ImCi..r; zlm Am.~rlkilli, hiJJ:' dUnya. nlll bn.,"lLc M.iTlaldLr, 8u1ilW dUD

I

-

"

. _-

..-

...

Vrullm .ka.rtIIA~tltD Imhrnl1 Illzl ~ 'Ir!.m,lUllil,hcljt; nm bu Uil iblr :fey d Itlldk. hUpclpUa ~li.rrlytt lIrMl!ll dll U~d~ll Der~muca4rlc d~l'am ed.e

l

ror
I'll)

taril

\i,@

QriLI.;ui~ kf!o!ll h'll~,P!'1'1 Ulr:a..;lcararIan iJi'I~ dd.lS'OE'.

'Dt'1Ol61c:I':a.t ['filii hugllil bakk ~i
um

1'1' •
D"f

rll:t tlp_r' ol:&biHr? ara .. n.m l,iir ,ii, ldl.l]. raJMmI WClarlRlH idl1l" • lllMl1r., I ru DlilJ' ,b. Imrl I'U u~-

!U'.

II. :\na!'ao ttT'rUlll r. Hf;rlil!~ lbc:Jfk, d~.~:bb~

kO .... I.,

~~r~~~~~II!~_.ldl;~: ,"

D ev I e t.... h ,USU,S!,,,,. b6,lI.s/e,eger 1ft te~c:e V -rm,eme,SI• d,delli hiicu,m '(Ie tenlcitller se'beb oldu n~
1

,_

-1-

I

_

I

_

III.

1m - _

'TL~r""he
dllill

l(ti1lKVIf1DEN

SIRYAPRAK]
Pstp,a
alLin, ,f!'ml"
iii

)'"

!OJ S!JdQ.k.

lui-

m '\o.olru da, hu noktun [luin ilu... u rul1l!lIdlr!;;.' f. •

ll'r[n

DB ta:rt~m:a. l"ah·,m3 ''Ie ikoIlU"II·a.f1 br.nHLk;;" 811'01i {"ra"'.
__

lila lahdidi y,almz tslanbul gazelelarine 'mi me.b-ut?

""-~~
f

B r m!:lthl!ll~tu ~I'rj nhrtlnl.1de DU !ur.an· ,,"on101iI111 kanl Ca\'H E!ln tllm , Ij u{lle'd!'!n f''I''i'd IiId.JII'lyi BlrU ~rli'lf mrt:e,uJ lJ.lrn'll,ljo dAl~den !lon.a ., t 1~ '3-0 Ilia TI~~.t't \<'1/ soa.:nI1YI little.

III. I

de n.,.t ,.
bll~irml~lJr,

M
I.Ilnlill

mtU.!:Iltrjnln liliuru· ~OJilln!_' ,lId rulmU" . (!lIlNli1ol .I~n I!!mirl~nll .ta'k~ L'lIJlIJmlu
1IIII.HI!,!f!

-

Cav et
ItUr
I'!,l-

ll.iLfllk

nne lu',ld
'IOj)I!ljnl rCl:li

I:diltUI bll,

lila"

r'U _LUN. A Y.· .~.
~U.I['jI~;~o'I

...

II'YUI

II'Ulb,"

I !II.

hll'tl.il¥~ \11-11,111; -'i!G llidIIlllel ... 1l1I11'nIlllir; '.kill

Ii,.. N'iIlIlr'IJI

tfibill
!rlgq

m

1 ..1

nlllr'lliU-

IOn bll" .... Ifill\_

'~C"~_...

........

_ .. ,....

..

.

,,111"1 I'll'll iIIl hi:lli11 'I"

,

Ihil~ i II~ '116 ... IIb.IUIi!!' 1Ii.1I1'tl1.ilunmu,",.. NIU,,~'nll" Ill!iilld I!!Ii I 1",1", r'IJ,llIl'iI'lIr HI\¥!! IIdjlmlJ. 1I111i;l.i;m ,,!10II III' IiIlmutUII· rfUil'lrl ill! mUilUf,u '!III~I"I en g,l Alai ml'dwmun "<1m. it '1111.1111 .mln,.~. 111',,-Tlln I)y !!i!!ifl"tIPl1llli1l I IiIcblii ~.lIub,.; :lirlll, tal/mit IhI ii, Ilu II... 'lin ( IUlrf"', IlIal!tQ' WJi ">IJ,IU, ho~jJr,jmndllnl tllrldi,; onuJI hllitlr'D'll,n _III ~hJil ~1II I'iIIplmizcl dlh.an nil' IIoa!rlllur I
IEmin al.ll~1'II1I:1l1 dMltl1 C.II~ ,gall,:

i:llr. C,~i!ai P.i.~ ~Hulilult a"lIrjmJIII lin"" rullf!,lll!'l 11"11.1'. Mhlllmd[ln IIIUnml!ltfl 5JIl'LIlIH:lII'. a !U Iii ~ IIII11,3KL ftll!. i Ol'!lJn 'f.D-k IoI.rl1'llll:ll, II Ii! bo,rulo bll!'lllli!!!'! 1. i 1I111WA< w,IC:IfLlI, m ;1I4~. l'l'I~'II.lnmln .. IUndaltl a r 11111'I,. UIl'n:!!! "" IIQrrli.lJHII doe iii dIU IJOlll lYelIl'!lmnl i.1ol l,gnUIJI'I", Itlil'llZ UkiLl lI'III.!!o.atlll'on! 11110,,0111i)lit! bill' 1II:'.Jl[

'II'~

I;Jrilhll; CIlIoJd" I ~:Ii'iliiljj

IIJielklt'''''l1'l

/l.dYiJ1,ul
m"n!!~II"

'kCljlJD!l. ~I r III ll~

I.~i rtll'l't

!fUll ~rI .. rl ILoCii ldilj haU, tLlU'uino filII alm:LlU PI lllieMlI" 01 Olfll rln JIll flI'lrllliml;lIIrr rl ij (I) rl (In. ,bill) It III0ql.l iIIn iJr,.'mr d I Lolc,all CCwdli1 tyul I,. tiL.. IImlylidcn (~IlLl )

c:."i'!.~

r;:ll-;j

eJ'll1'JTI 1jP-IlI, lIC;!I'!).~·~!\.llHi.". , ,LO'c.b It!!.,.. ~!ilil ~

m1ill.lv

'P .. :;iI

[.1111

lIdi I ,. '1\5111 Lllr~C~r rllll:l ~(in
li~fDblilrlnllllri lrulblnll

li'JI!ItI, l_~ln'

~I

Iii.il"ilir

1\1r"~l'l'l 110 1'"tlil.llfllllll illn.rl!' - $UrrmJ. d~iD ICilfU ,I~r I - n11 !>lIIf 111m w ir!.IPI~.
tmqiu'.

llliyn .. "111
d

II

,..

IHm.

w~,G;rnl'liim,

v!!mtr:.thrr,r.

Ol!r!l !Ilr"hiir

ehnfl.

F3'IJll' .!If) flU ~ UI I ricliliU611'. !JIUlou gAUmdll'. &111\:11 'Wt/~ nil 1011' rtl'tr1nm
t n lillIl1T1 almq

BaltA. bur

15,

Ilgililer et i ininj a CD

armara - 01
me

sinde hay,ancd'il tei·vik sure ile ha e i e bileccgini "yliiYOT r
m!JrkcllC'rltiln I!l I1:Ui~i..lqnl kilfl;i' 1" rnak, ell 1lra.JU.l:llc II llllJNnl1 lhrllCl mU~1 ..1Dl 1fo1il1Q lIil1lk tl IlC0 II. r:J,Lln bu to]UlLlltl o/(ip-ILd!ilnl f.' vel ., yaIml,tlll.
Dl.Iyi.i11 I UhLj:k

S 11
l'

L'

vt!k6J
B.ar

Ilk
Bl'yo~lu

ur; m I IdJn

Urlil ta.dM IllrHl ,t'YIii nllip buJWUl:I t.o~ kI. ..phH ancak b1r f.l.I :l!lI'rD.r KliOekl~rcl!r,
~'OD

M

J;jmjne haklum,lflki rUI. va'l'lln d uruqrn asmn d lilt ::! iindi
lJL!

di

b

kUtibl

NUli;

tip

lllti {,11k<lrrlll }'lIIlu1Im-llli: OIM Hal hllmnl:w_ "... ll" 1J'lylf!! i bll" 1II11lrl,h~ ililu" f'dllml., bwlumnnkhtlilr.

Osr
~ bl'l B

1

1ttU II

re,

1)1.1

toJlIai'I\J

lr nl!L.lct:'~·~' rt] ul'lldl I

Il

hr.
Ill..1i.r m.1IY&Cehu1D de VI:' 1'1 rcL 011 I em.rl.ne nrllml .S! dU lil.tn I mltroD liraltk mit ll! I:::n I1I11~rrnu.l- Ite Ut.nJ.J.bUli liD.! b8
1'1i.k h;Uhl(l,k
.lI110Ui I Ii mer'kez]c[in.L.l:i.

Fr.ka \ Il!:II:r.Il Ylln 1Jfi ,I If.L m.un.:I'Ifl.f dolJ,fUl,lt ':lEila!!' e~mq;. bLJIap.c1tk .• It ltJJU ~In. b ..lt'lll,..,. blOi,!tDLUI i.lt4}te1lektir,

ngH" ~cza rnah kernesinde n:tJtIllr ,

bn ,1:1 n

P.T.T. G net udurlugUnUn nazan dik tine
,\,l'1"~i ~:rI'~'jlll":cI blr ",iClI.UII'UlIlIll,lIm ~~dllk.l il1dt~ Ilb" ,-rdlk.
rll":

no. m el
m 1, nleplUi

Dller

~Ore, r'F"a a 1'i1M':r.l! olen hndie ~Lldul': BekJr Sltkl, Kf.ll>impaiij.3.~

Okunan

"\-'k

iddumo.m

,m~

tnran ve

IIa1U1er.

u.nJ

bliyr..'Cln

LhraCll1Jll

Iuhlddin ...l.te!jliniIt 'I! ri'j bule :'5t'1'I I' Jlt N crrnye
I

bill"

e

\

1

n
E'

lI1111h·
'II~II'

n

I.htl

hh: rll 1I1lyCI:lijinu I!l.W:IIik I!:u.k. n'D1..l1rU(l botk Llmn K tD.d..tJ'.

DrllUK G 'II ~ I x IK!' .• l DC bu nuftruncla .ilk defa lalLik ddl':[clc I&C~iminill. 'l~rIl WU1Sltldli ncler "rf'C '#1111 gill' lll. lillr 1I1'rlrken bi1 IJ'I!lml) [II: Jgln i~~N'l r.tlil-t p sour b4"1I" h Ihll,l (.DlcktuLi ihl:l DJ YE D i '11" imin 1n!lJ,;'ridu fli'min ctm "j [~'Inmii ... lfIlll Dhm IIIILuJII.lo no c: II t tl 1Uruyorlnr. nu ~'enl ~.unUl baJdki m. bll.inm~· 'l./I nil Ii lI,IIlhTIi , e;< miJ ri,11r1 [~l:u Em II -LrllklllT'ID Dull bir &n).'e~-C'miltevercih oluu,;uDu lud'i til, HII 1I~111 dim nhlu-l! J;;il'li. rak in Iia}' n .(.::{l.bil d C-l1dic. Fakat .\"apI1"'~ <;f(in"i It'.tri.llJ, iqjD hn l.'ilrli dhl L-LJo'lli ilrtlll~1I ludd~, , Jig-i J..;:'lDntl!e ~ ,hll"l12, ~~'~'el mahiyetin] fH"Z'tLiSun. Hd tqlPl. ~lh; hlUlll ..... ,\ l lion me rkll": JIDfta a a kLil11 m.l.n iJUncbilJid Ii:n.hlh Inr<tk \ uruld_.&LL ruuhakkuknr, t.llhm]l~..lmleoo'tl Wt'lIlUrILJ.f E. T, T. lrm,rwrun. n[1fjJil W lui SOZL J!5 ~r:J..::mW,\ S/\ U A 1-:'1i;'K 01,:\1 DlH~ bl.lml hilLtlMll-clHI h;11'II InIlD.HI.rar u<C!flne.1-clloLf mn ~.UIJ.pI3 - &1)1'1'1 lid. r bu..w!au BtI~ru, '!.Irk, nillet ~ e m~g'Llek lin IidIUl'!lebir IIIIT'l'rl!·rlflJ U k.'llll1IIo!Jo~ ReSlrk.:!cL \'" KOQ;l.mI.!!SWapqa. - E. ~l;Il'JlIDilk iiiti; - I~r :ibi dd uJiP Ii: ( '('!min ~I{ .aprPoI' ti -, !.'i~Ilf uiF~ HI kuru 1[11l~u.Lo. mtnOI1U ttsnd alabus Wt!~'!l.. ollr ,.,m.nul1i~ ,IIi fun II u kl.fl Iwulu)ID -f'r'l~ ... ,~'li1H 11 Jlh" l "if' CuI lutmIlk i'lli,lor>rl r'. Oil. di~ 5 ulmrll , t ~ I t ,.-apWmJ ". nH-d ('I 1 rui 1Il1.I]1(e.n·m H! IllIUillIl lu u Ju;unll. Io.:a.:nDlI lmh,mm ""lQh r. "1'1& .. ~ ,'Uk 11 bu.hLQ 'lr . ~ di20 kurt luk bllllUer dl! U •., kv lt1.l1.Rta 1; :I!',~'" blnu,!l.llUillutak bll II DC!II.k \ ill win p.dflrln ... .. ultlllt"lmdJln, Ill',.fi~'dlp bll' ru~Lr.;k; bll~t.ler de 20 II. lD.d.1rlI ];. -Ie'" ~r .. j hlllKWI in I Ii, dlf.l bU)'umrllJ'lar, I, mi.ml!'! l\~lkla-[III} i1l(ilill'rin m1~ Ir, 'f ,'uk ka"il~mdll kalml§ LHki "CYI1 ci~ci lrqhm go~mi.1J 1< di ~.ihi 11:1'1'0 n rillk1tJl,llilln \:IlW 1m !Unl Ol ~r L aft n hlliiU.l1 ot.Db ,u.. n.~ z su.l.n.ndtr n bu b!.t.b J,;: eftBt k1U'§lSllIldll ""in,"l", ~i.J melf. mlili :;.Iblel'b I:lde"dlyeye diu.r~Mat lidlll'd: 'c du> J:J.taIIUI.k Ilhil olmuy,_;r_ Bu bOy)e olmll-ltla bemhe Wlc zam IsteJllL~lel'd.lr. - tir rD4~:r kj. i ll&a&lDda el>,ll.8l.J.lilr utlC.llk t ~i.l.Ji liLmWlk.(e be~ri '5rtIlLl~LIIl irnf;i,nF 0 I J 'l' E Ell!:h- IlL lecli.il~ c-dll-r de IlLLklltu JlOyaJ jciud~ lm,ranm8.JJuk dEl ,-,Idcn o(obii~ nhlblerlnL:i, b'Wl.f1.iw. neW e milrilCrlnll.DLllH bi!l[ldl~, E, 1', T, 0 g,lmi:ror, Eu Jo,1r!J:Ik Iikilf'lcre. tILL i~; u1".i lIii'l.l~~ "f;((.SrnL'l'l, 1!I:l) m lidcnn I..ahm.in ed:.m "l ter:rllbe g~!lterilerl, e n:.'I dH~" Il:u.mi~' L'iuin lam 11 L,:tobu~Ler!nd!!' gl1~en p8..!.oIU]ji. h~ IIMi isb t ctmi~ buJuwna.bi:Udlr_ Heride J,H_di ruq ~l:!I.:t)ik ' ,1"111'1111 do: Lisi ototluslt'rd.e ~I:' gefme.'l! 1tMtU8 bO Pm 2D.m.nn nun dii..h.a. lyl k;:l'r;r-.wIlt:iL~wd8n "minim, I tedL~ katml l'r:101ifl'eIIDl bllcHrmlJi, i - S }-m ll1Qf\il, bu. )iiluIc-k g )'crl Udl.e.kkuk 1akl! t Qlllbu5 n!1Llblef'L 1m ~ }'I Kasmlp~adll. Oi.i.rilklu aoka· M !,:illl ter:lbil1 .. r -'!ju.nd.i.i.kle mi a.oJat.ll ...k c ..ki dnmlS ~.jijre ,,«ilen n!l.~m:'ln11~I:Jrdlr, Otur,1lD GaIrl .. di_) e m~.:li I... i bi1)ii.k ('olda.l!.l'lJ. ' mhbrl. d ILlk I":nti"j ih!l'I'I:'r-il1- gmdll I) nwnarada r lip Deg-a.go 3dlnda air geIL~ ~\i'n ohlu~u \ f! L.I 1I1~li~~e.l" milh!h' kili eo;:i 1 1: l' n, ..illdi IlIlnmlllj:u ve.l.ki. ak §81'O , EIl'ijl'g,anda. mu .. I "Q ~avtlaA.k tent,l !I<' ~it.o..ib, 1.1·_mU pml'fimlz;in f~i!'D bll[~ .har~:ll· .BtiJ:'ban Cahit Morko.YIlDin .lind!" ,.3.fIIIITU Obrul.!.l UIJiUnlft1l( d~1Dj' ;... mudlk. h llilll'h. run evme gUel'ek bllZl t,§:ya ~.:tl..rnLl~·. lu;r tedbil"i almHj buJlIrIJWI.Ii II,: D. ';11) ... ~lrriDln m.J;lI:.u'. re -s.er.imol! ~ .. u.anDli, ~ri ni~,eti~ dtOO D... tKI~ !.iili~I·I!f'"mi i1mhl' J' A"'TlC~ J1:!IulU.etif -emtle'l"de IIItm.:-k l1.i:i'klflillu.ilII', hu yuru~'llrlar. --0-§ "ev s.aYPIlI, Galip dliD. iia"l'~l' m~"!ID.·.\D 1I... ~'JN 1: n"U'Nll~"" B \~ . m:' .. Ne\-1'Drkl. n YUt;hm mal"!'IW:l1 hlU;l9. tevltif ~tir. Bu Jt:;:a.atn ;(ire ~IMi)'e fI 4;LmrrLi tinli! ...:I.ll1J1 l;;mwmrn (,D mlihlm ~etLml{!ktl! l~ Rb. ~liUil Mt.u .Iii. Diger taraftan lIehmet TaE'lh d ri...mi'~U!l intibalil~da millele d.u.lm fazlcil E<mmyel .... rici bir 'tL1!hjlo:!~ e btl-h IItend'P'rwlI. -Ill oI.mIIfIm', km ad.lnda Dna a.hs.i1U bit \'dIDCOk Oldll~UllU II.llhSIl~. FILk t bizlm 'l'!Lluii;m..i7.1! ~ mtlek U GemJ, ULbllyeyt m.i.ituklb tumr pllYlln "r: mahaU!! ml.. lllrJ!'uile ihti}-ar 11l~J'ei.lt'riiwd n dll. i~ti5- ge.n~ de ~ebr.in ruu.btelif Stlnth Aml!! 1[[:,)' a 'd.il!t'tk J rdtm mme.. FI'I'jll, Balk Partlgi mllWillblanndJui. <'!lktil ulilmi.!j: ucl!1I (!o[' mi}-di? __ lerinde ::Jill! hamamdan ~te• mp!;i gull ,. !l~ktLf. ma lliaJnrn,tIT_ 1:IJ.rs12 dUn Emni, unlann b lit; y~ .. illi imde iizcrillrl kJ I..rui.!TIrrunl1.TI bt'lt'dif': uyeJ rinin 1:1] ~r" I n noo tim .kmm I'll )'rl mililiirliigiine tes1im edilml§ d~ ll9lund!1 bJ.!JUllJI)l.lr~;l!-, ha ti. bclcdiy(! in.UhattlarTJlla da l'cilen u~'clcii~L<1 .tlm.~rJ }1a lul't11aii. fItIlM li1". Jar 'lnlu:t'll'l ..;.lZjI'e t~lrilutilerlle lJir irlilJo.t vllc.uall' !:'\'ti I'TJlj~ Qr mllydu L_ KiLn; ~i1~01 d~ dun '" m Phlladel SI!']' iye i.ml riniD crte alIl1J'l'1(1.!'11, yrrpl1::lCuk gC'~i!'1b~o;;irnin, Holk hr· .E£mniyel JIIt"mtwlur,uu.n dbiJielM phllll'1I- \ Ell'mLi~I.r. I tllilnin pskid~11 • ~±mij uye-fcrimn I.'!i:'rlf!l' 1--:J.J111l::Cl§i tl1dU~11 'itbllmma kumu~J.IH'~,tel';:-i edl'lrnedi dU!1memek ir~n Lir hltZlLhkL~ Ibax"l.J;;e, bor;.>l~ire amlOlrllldlll'l 7iY!lde tlir l! tal1Lbl.ll !;;m. ~~et !;e~ltmLL"'i~ D~lail'~dm{,lhk fd'dl'osllt mahkt'" i!JJDd VEl kEILlh- tie 1u ~tJJ.:uno rol-a~m.ruil 'Lnbii ~1M. nw:hll:.:ir ;,'e ihU>-.'I.r ,m~1111'1Ip !Sivil".~ J' ~J polL!:1prln me!l(~ ",NIt d.i1~I~ AfcJImDd He. IlcycU 'ri haklullJl1 neden bOyl-e d" Ull.i.l.I.J:ru;ml~ l!'m'nat oruiliJ.n hwj"e UI"8 i'l hna flit f'!bl!a~lerl .hili! te~'zl fdinin d'urufrnaswa diin de Jarm.;: \( y~ ,1.: dne1i.Jadell, bu 'lilT!\'[] \"It d~nn.dlln ha" I Llr·! ~ LIni1i!tni ,tI r. dt~PQm edlldl Ka1dl I,i Dl.>l!!fliye s~Unin.il1l miilel"ekili f:f'\jimUIe t.a.kdim edilmi 01. 1 O~rmrtl""lmjze l;c.re, I'lblnHk kll Edc.o :sat F kWtes:! son IIIUl itII. mUile hi.;; oir b~,.in (h~g;~iycc.:ii ~'e degiRm .. ,J-gl !hl~n tahnkkUk et. om !.Inm te-v.z.U htln. Bo..kanllk Iltl ay lebelerinden Ba.YIlIl.Flk:ret1n Ui bin [ui • bu 'I"i hdBdly-e II ~mJi:l'".i cbl...bl:l. lui I}Okluk '\ (' t:rulonJ"kle £,\-'I'd "m r 'gerd.~Klbaltle. ~jye liras m aalandtrd. I JddlJl:AllI! ~Z3;n etmi!;J ve gene-L FiEI !diye ,'II!Aru Halk P:wtifi "dn 1 'Il~ tf! kadlll' lill'lnUrIAr1l ne· -lllll~;I. nil de I'll "'] C~ C!. ZIl. :mal1kv.nuhn.;' "'''rldm ~;ne keondi IJu.rWHlnin dllha sadlk --Y<.:'le i !.:llllde ya. tlrIll, tlr. 1Jdi- hilZlI elJ.i~p nrlllDl~tlr. Jen '!!JiihmLltI KHeli l'u:fll:klDtl!l!l:l dJ dar parti ~ \'e ulWmct. fIlhbc:slz Lur.u ,~lI;Iok£-:lt l'iJrt.J...Wn .IlE' 'me ',ti\"ailln dill'UPlJ!lill'lll. d.un: Un.m w.lJlI t:tmcme-sille- izatl ed~m~zLer. I;;iJ.nkIl I~u ..."rti rh~ IN'nill l;uyJ ubc '81lid .1l0RJ.rf.!M' i!'1I,i' luud" 1)1C'I7'I' lrlm k~ i!i;1i! hoyle If n :lOnasl ....~ nm.fll;;ll y~r nlmuk itl....liliIik :,.ab WI taraflndJLn ~'I'V~I. mU\lwr. Bu c~l:scrie d 'i'iIl!:" but!." bWlIDtt':lntldam ioJn d ii;1i.dJt:ltIl 11::1:B;;IJt~;:.:llI11D,.uJ.N~teik:im Hnn( ParlJ 1 Il kl goNe Ill:'y(l~luTld:ll blrLsl Bato ~n tm ~ime j,Wlilk Coi;[('n MiILi. ~.lan'l1'l' P:T..rti 1 lliilk'l...5.n ~Qttiugi"i te. kn~Luda, (liSerl dl!: 'I'adabq ndll ul mu~, s::J.nlk lelmllmlttlr. Ytii Filt n::t. "I'~ n,1H.lkntl. Mnhmu.d ~dI.nJ.I! v.eecllb k.ar lIilDU -!!z.ild~k ~ let \'e l~mndiDl art~mrak blJ ?~"Ol.lhl!!milk 1:I~"I'e lliJ f"-Lillli!1Ii1 elfl blL5Jlm1~ J"j. ~i ~~in otle \' ifle r nhrll t.nammi.il L.u"fl 1m (l!ll1.i lie e~'l=r L'Diibiirlen.m.l 'Ur. kendL!llIlt1en .bLl p.9..TllYl tl~ II! plibiy~tJe :r"I.la.c.nd.a OYW:jjl'hn bi II 'Ol.1i"L' -::ek.lldi1dm gilJi 1['H.ZfWVf'1 Y~Ic:II.l~!;Wl 12 l.U'I!WlSUZ tn.4m lill h~llllillk baRlLtiell.l1le &101 WA:InI ... tnillelvl!kih K -mind!:.nz ~o~ muv.aUa.!. t nan ItPffiQkr I"arti oe, munj'eneye Soe"k olunmLl~tur. ilerl ::;U.rU1\1.\'tiLr. g Dci Ulcdia ~ ..imtnde IL..lkIHi'tI!ie.UB.nfl f'_ n[u t.u.kH.J 00. Cl!k !Ie' - llll3k.lI.kl.aJ'l I¢D hili bir yerd;:n I;L 'unamu.ti:r_ ,--~---------------------, • B~l"E ~t.:~~'I·',W.ND ~ - ilL! J~., .... TJ , ,. ~ Pehl ~pK1a . bwtlye1l Q , Nil u~t.a blJ)lJ~ gLbl ~,Im oondJkhll'1 kO~'J~fe ko.dllr ClUj)X"hJBvamla.r kiln] rdla1 OWIl1'1 lIle :riil.nJll¥IUr. F .llult, ~Ul1a rajm~J1, Dl!ledtye I't'dmlt'l'iml~ i!}l.irilk Dj_llb~l . Ylli oraya HayduR? hakikattc ,yilzdl!' .l)Luzu. .g_,.meei"i gibi gl'llwl .[j~rn..dl' ih.· llu .niK1J..e,tio ~1l.2:. ~yltl kiml"~ roktu. y&D]j~ de Reiul,elll ,b'WmllSl:, .!IB.rul:~~nIl ~"n:~lcM.il ~_'.IL~m:T.g tuliiloll!::_ind . ~ iSOylem.i§ler. [:Lila mlll tin H.al.ko P-.a.malDG!kO[!}J J[lfUII 'i'C IHkl3ilnnl g~~l1ll'L'g(! kJl Peki amma mul!:Ja.re'beye Hii'lta l t:~1UI e.tmui.Q.den i~ri ;clm.. ~tir. N L:tlL:D)'(! bak..J..lJ.uca till te:lbirlJl LQ.' fi"idlif'l" "'ibi "'"Bbli !"aruan &i1f1.h1a· "'. .. t kte -·1 ' ,~ I ' ...' oI!o h l' I L'- k] ~HAlk!;.1 1 n lidert

rr,

l1u.zd(!l mull Lirli'rI~,

s .~ I"IIIN'

(\-f'll~~hl'" ,t)lmllk ~:IrIiJ.IIIl) t .., .. llc l..1 bD~undll~1I Itruft~ ]I e IHI,tn-r '~,II DIIllllll'l v, fI,

B ;,'10 blr aL!i.~m kablll odlI.d.J,il et 1 1 ta~1 euen Dlmu~ onn dl Cit'\'t dl1d,) l t i-:dIrd e, bund.a.n ad!! Inri:! l(lJl cak: 1!J<-..-.41J n

bu.l ill rUlIr dahWl:ltl:e erbeat !:IlIa Iblmg.lflElo ta~1:&nbr1 r. nlrl lurlllm m[lt.l!lt.ll:1tdti; kuzu Wm..I..C..Illl bl.r J'tl y:t 11k. edlll!le~d

J]U.mlD..D. • 11l1~ '!'ekrd~ :tim edert'k ~lu1lidulll.irT

tn

daki

pUra_qHlI

den baz: Cij)'flyl da 10 IkLYiltin gelOirmi~tir, t MahhJll,"y-e rnevkufen celuev k£ 'lrnuHe-yI

aJrm§ ". t reite-I

ban~.

-I

len anmk

E~llnU

,.':1-

ter k0.li I duJ1unu bil lerdir,
Hk Celf'
il

i de bunun a e ol ncdiklcl'lni 8(i\'I~nli'

tanzl

ir k - r:

eLnH~.
11 110-

.'

w~

Otobus

iicretleriude tenz~~at yapdabildi

-Ibj i\liD ta-

0

fede ra yonu
i'lWlek TIl-tw1 Taleo BLrl1t "'~ .... a 0" Ir.lu.lnln bLn , 1rl ln], tnmlllrjl:l reM. T"'II!bi! F\'darMYOnU
iD

Beya:utposLahan

si

t

,

Itu,ru

IJIUI

hIIIu unu 1[1ce L~f"tn

rslaha

m uhtac

U;ru"ewb '1'. B. YOn!! lm ku.ndu 'lhrmarll. LDt.:a.lI.ndt! t Jpl ,ntlllir!lla dDn el! tl!!.v:~ 1It.mlitir lJlIlller. iir iillDdm berl Cln'Um r: d~ t()pln!l1:oilari!la :l.1ll1lln Ju,rarla

s

nm

~t!'l

O}rJutD.DIl,

bu nV~Wlta.
1

klllIU

Sil1;'lklilnll

IiI]:1i 1I3.C:l!:illl

.sOt-

Yil

Muharrir Ber'kaD Cahid'in evi ~Oluldu

]i.n:nUt l'cllrll!r'.

lfnA'u~it.dikF.;ulMl

'~r;,-4i edeuk
Ilt.l rl pml

(jian

k~lJ{11'r:J!f

nnp{ e ~Mfl-

Pu14~1: ~J1Jug,ct.k. gl In Unl"~rsl hler 1181 lQuneye TUrlt U.n.Lvcr

mI, bul'Wil!rui.k!.t. _

dart dl! davd •

dl1

Ame,ri-

.Z

i)trendJllmil ~re P rlr.tek.l kon , TUrk 1J'DI mt", erllll t~
~

daD

,i

,eliy

bi

a1l I'tmfok Il.2 TILl.ll£ UniV(!rs] Dtlnm -Tev:tlk ~lIm .... Pro' ml.llJ!1ldtln ~rAD ,uLnlin J'arl~~ "tRet. l'Jo!h:-i:!elrl~Td!.r .•

e
113

Tdrnik Um 'It > r~~-{ij1'u bugtin btr _ erO/!K net' i!f'k ruriln ~ l'UI te :umnbuL Tek
nIk t)t11vru.sl.RerJ;.to["u Ord, Ji'mr, l'evla: "luli-n t :ir;!fmd n, T.t:n.Ik Ul'I1ftttlu lkoM,·tanl salo DWlQlI "In 11 -I tI [II~i!!,.:;j te bRi'. i]I' Du!vzl.n.rndll.~r kCnler3ns IM~k:tlr,
:Il1:r1.ndtl! l:!rar.l dur~"1
I

kor

lJ;;yiil:dt rt fj,frln/Hl1 'dih~ ,I.

'h"r

"en

.AOLIY.!'D£

1111 Immd'·!.:1 tIe T:l 1m fB kar:lg. aratmcl n nulyadliLl ikl th "-Of,( 1 geUtLwiP,lne k.iJ.[,1II1" "",' hm :Jr

Sir arkada~ ka ili
mahk6m
oldll
~en seDe ~i§anla.:>nnde. bir lDc.lr yiUi.ind.en ~an miinaka-

..J~
De

r"il?'

h!~'ilulm(j f

ftilrrmmld'llill 'I11W."",,rPr- {{fnliyr1i

MlI'ltaka

bug II

l~

Ca.lJ§ma l'Lludilrlhgiive is'i blllr'l1o..

ku-

r.u.

I

,ma.hJt;:m:lesi:rui4 IOD8 9rmi§tir.

,a OlloUndlili. kad8§l Halil M CaT Ihrerl hu;.a.kbjU'&.k_Qldiiren bah~ Ziys. .KIlk:rer hakkmdn.ki dmnImilJ, dim 1 meL .ag,[' ce~E:I

I

!':es.eler lnrafmdan i~ileoll' "I.'erilim "emeklerin bo:.ruklll~'1!.IDda:ll fet!.il'.l I'i Utl{1 fin,] Fl bu]'" IJ. " ta. YIl]lll..ll tclli .. h'l· .I'd InlIlllfi iljd ill iimes:;il~dne d~

rumu ". 1 I ~'1JI - tmle i!J blll1ma.k i~in mlil'scaat e-di?n 1 151 ki '-den 1!l219 U ill it mliesse-seJ ... e yel'llf':--li.rilmi tir. i Di-('r tnraftnn, hUiim"i mUes_ lJikayel

1dllhk'i'!DlfJ .l1ymJ..n 1S R:ne f:I 8:y 10 giliJ abr lJap.E:ine ve durIlIJmfI'da yJilq yen~ -eMdelte bulunlU1 Thrabbniil de 1 !Sene

etLi;::iadE'll (:aJ~a

mil-

"e

f

hapsWB ,bnr v-errni§w.

11.a ~~aW
rJlnm~bl'_

bulWlIlUlJau

bildI-j

bl[tlCiil~('illd~ Ill.'''' 1 m dlf; I rua lu rl"..nuc: lIu nlE'Y'1! naa 1 r lJ ! b .. f cli1 rn biilieesillde Irk as mll!ii)t\ llr. k. ::11i'J1 '1 l:anatmak n h ... 1L D\ .lrhru tam. ffi<.Luaslll!' 'a IJI n. I-: • ;In bu iiw'I C, H, P, n id:ire' m~r KJlI1,' blr
L'Ilpl:lnh J,'8PII t'ak Lr, J~tlm.I~:1. f! l"

Iz01'1' tst1k "I Mahkem'e" I

e

er

0

"'m?

Ijebbus etmi:¢l1, . _ EYl;.!t S'",,'fi b(!y bUJlun km ilk iil'lI~e T;,>.akk'. ',an'pr fu kadan istlif[l c~t:lkliMjm l~UYl 01-

ve Iii~bir Mech!1 1.J,
bulunllc:'!.lrlprnH" Ell tilJ.l'llImllts
U

de
1,

11,1:':11

Geljrl"rl.

fuiin clli::mi!}sil!l. Pani!'li 'I.'e bi.ikCam~tllt.ink"net '-e nUfuzu ,IHU!jISlnda. za~r i.hBM well I _ O"l.e ki.mse "Jokm. 'Yalmz ~l k' til . - tI ill l 1.1.3 0," \!ar •./r,er ~rm e, l ~rl ITm;LK n bafkn iJU" IIl1lk8;¥l"l millllt'kiJylUler geilniJ;. i.
I[M ...O

0-

aYllli: gos e-rml1'

D

!'!I)':&or 1', eC~lm

mtl: ...-tz ellil1] [Ju""lnn.1! H

~

rile

I

rut o.....3w",ma

IlJJi:l.nm ffi;in:l.tagl

g"t"tiJ/or.

-:- MemlekeU sevk ve Iclu-re ctmi.!I n,lan\l'e ~~~II!I,da J',!ustafn KemaJ PIl!ilB g:tbl bin bulonall, bir fu-kaya ka~l muh.n..Icfete ge

l!(iyleJ.ilel·, Ben de i"!ettirn 'bir i::!'UiunalllC dE 51! , ,,' >l d' 'H Jk t 2.f.l \ ~I"c' 1m ~ Ficka • . ti Lleo ,- d il Ii b' 1m \ Ok Q t·sma 1,lIlba•1ll muruca::J. W, e. illl. ~ 1 ~t' t', e_ Sevfi h~v dem k SI1!liJi 'J'e

dngunu

rna

nln

;J,.Ftlll'lIIllllSl

k{'n! olunl!~gl
rLR> BL"lC(:llJ'~ gel;.r
ttl'llliI

hu u"ur: l[11 mun nh1].(1"9." knral'lll.
1 L.I.S\,L

llHlDJ

ll:rl

kn

11ur..l

tu.>.
olilC.l

;uu1an

lllilS~fido.

esll,

dlr.

'a 1£'1

~rl~~!kl1l "1'1 snrm:1I.:

"hhl':;
11

nil

b.i.aI-

livor-du ~ .~ ., ~

aa
i lIIiurruilin II .iiI I !:II.

r

tl1

Jlt,1 lum

It"'

I!.u

~"Iiliufl'
de

mlhlll

n .. sll

IllllllJf ,11 I Lwl..fll-

cl~Irniz .~ de ~!i!.Iu \"8r~ dediler. Belli de ~a,l.f.!ryanll>,dJ, 0 z,n:IIl.MJ 1>1.\1ll Sonra 1ttibilu3 \'0 1'cmltgirdim_ tevkif ctmegi dw.l¢.mntlftUk. Id mW-,ahhllBlannd.an 'lebbl bey - Buy-Uk adomln:r, paial;:rr, _ Ede idiniz efeudlm. Le L_Qbgm. .",&ylUyurs1l.D.. ki.IJIIimdanlal' dewgln adamlru' _ Qndau hig mekrup alma,· - Ev,el XLdlII:6yilnde MUUIL~erli de bW'8.;ya adar !e-tirdL am mI? . lIliye t !illiUILl },i'lI)lIr51mdi nladm 1m fJrkamn 'III'IQ,~ Ajidll.n Ill.Cl!:up kim u VeblJiv J\:HthlIo), behi'l;"ctmi? 0, ErmlIoy'ID a Il.lJmJtW~ lediye intlbaba.b 'i¢_l1 iki n~ Ben 0 zaman boyt. iJ,lnr nrulolu II iClll"if:t iviu gidip ge- II&d gOlltl'rmiQli. BIZ de l1:oye oldu fu.!JU a.nla.mJ"Wn. Esasen lird.i, u kntlDl' bil ym1lllL. 1SIc:r fBteriz. diye kabJI'-l'iaT~ ifttifa I .... ml S ... ""I be-. _ .l.k If d....,de er.k.e-z u.... 1 --~lk.. ye
".ru.l......
",c~tllll, ;- tHtiillya

~

"!yo;rsun. MOOen?

Y"'el

-

-

Bane. tckHf ettiler

~~5·55;'=~~S::=:=

if

n.

_

IIr

0

nm:j. h.eni 'l;aQwdl: ben de mL1st!:l:!fi rJldlJ~1l11J 4'-ioyJedlm. _ ,Milt~~klbif:n IHl,malJ!'ll' k111 V.li~il Rali'" ~~iq rttcl!akcfl1e ohm. dll l Sn.liIJ Kflhu.hUl :\~1I11::11rI'IJl'" 1 -- ~lmdi\'e kadar l,Ell!lgi flrlrnJ a J,!:lnlin? f HiC; t.lr fu ka}'R dim.

habel'

Iii illr an [kill iitllll.Jl'll'IJn ~~nln;1 &blm,~

t.c!:tIL.! m...

ab F n dir?

1l1i

ffiUl'abh YOT In... _
mw.',

,sJ

01du£uD_il

Bylu -

"'iI

T.rlh A.ii!l:.oCl

hoailmrl
(&G~[:J"

,AlJi:lUrl""hman

1;1.,.,1
En.

h: i111i1dl

rrrtJI'llII!l cUl.I'tl

m[mItCIII')

YII ml!11
al-I-

Cpl.l,,1 P_" Tlln {K

Aramtmu Ilnla~PUI'1~\'.'" hk eMu. defl:edcri banI!. verni.&aiter, ben de t:.ekildim, EU!Ilkli Iii kll'S:UtSl ~hlivanl tlu taraflara _ell m:i geDderdin? Ali Ii hilv 11, c ph:;me:yi dn1!,!ctl. N It(l, l Y ltal~l'Id·. - JIaberim >'OK, - H 1100 kl U eo i d 1 dar ~ tetde &enlll smln mUte.:ddld e

Kcmnli , Ta.r:'&tkiper verJ.erul t ill-:ole La.1::"M e!lr-n f Uet[ rnfmdald GUale CL'I"81"1 n (1.iyonnm k:I; ·Ra l'a

hmmui-

Yllill!tllJk olnMk\ ~ lllut1!tI; ben d gHli"p g~rndtm: tfadcm ~":l.lll.uJ ~bt.o-

~lln

Inhhnbal I:m.1d"moo. fJOFUs.uruc C!eVI\b'l.!i1 llc \Tehb~ 'leyJ:n g-CI;) l-eyin .iJllihap Ba.nil1~. 1'n altmda.o .fI(81':Ul llamzNlled dei!ieUI'Cil:tlllil .oylcmilfoiln? lrn -

"-lUI

-

.. .."....

loC

-

T8JllTItn.
Guru~U

EI nLlIOl bUntl jqittilXl. Nail yJ tnnl! mlsm ~

uf b y l.orn
El;et.

d -'

- V, zlIem Inlllli ] me In.l1Um, goel)
Ftrk

musi
I

i, 1~1 D
J Ul

-

1 lUll.

1Jl8. o!:'ll'l)1Ck

te-

:II{ A

1-t

'r

1\1 b

Demo

Ner ye r"__-4

I rt
ro..
t
lllu]
In I~I

I
In"

~"",,-_"""'~1'If!l'iilr' Bulgarlarm J. d §iirdiigii .
H

Son Dakika

Gjdjyor"(
cr."",
HIli ~nn
I

rall 1 i c.i~lc) eltiliJrnBl .In.i lil-

pllll id n <i,lH1l1an

~,{il!{:L.(;1k·

ut;ak anmiz
DiD

~"d ..d" g':li

aaat

IUlen Tlirk ta';'Y.rrC!'ier1 bUg u.a.

r.... i.illtb1:.U'!!1':Lz, lHil51.I:SI) §uhattEt. Bul"aristall'd.a

I I
"Ban bjrligine §lm dilik iltihak e muvafrk olacagl ka aatinde degi
Irr ;

tml vermek m t-, Imlunll\,r,r1;!r, Itl d", ~'I :mUltrm. t bii h.II.lnfl Ilrtl!'nll· rlndrr, F,u.I.ltt ~ nd 1illrul derh!ll flit larlllUlin rlnllll JPiC-

Ii.llr.. l u

n~;:all'd, n d,,... HUll J rl rtr'lfLnrla. lzn· liz I'C, lIIJn1.·t et-

,~ I ~~.:J.1l il:;timn gcc CI ..ok l,'.u;d)·ell ve . lebi dt'le~t:olem bildirIDiSlir, 1t:r:el('L· butut j'lid:dell~ Itiraz Ill! I r ve bir umesi: Kurueular bur da da
lmHlI1.1

sataDaet-

r lnin il;ltim.k ettikleri toplann da bulUflamayacntllannl bi.ld1l"('r'tf.! avrtlmalart iizerine bunlarm ~',;I(II'tlJnda to ("I Ian II ya·
r1!mIRtn.
g -

e..

tuhakhum .

bn ,!adlLm

7,

di~'

uu

~ dii.~i.i-

t Yar un ,!Ma.t mula yapan asked v· It I " icinde tnyyareler .kalab.:tiJ.k bir hlk lIiUe:il Larafusdan !j;E"rilmis ir, Safl.t 12.30 da I reket eden askeri \'B.BiUl·

o]'tikide dort (ilQ\!;t.rl \"fts"Lile kasilbamiza ge!ml!;1lel'.rJlr.

. erun
, te d ml",!Ill

11('f'i'''' •• lJlJ11l't ·(1l;in.)!til "e lie-m..Il.] O~ ,I'lnl r) (HUI I.:o.,tur· rnlI~hu. ni (;end I(LII"I.I.I II ,,!'Oi,I'I" Dh'alll III L:;linl"tt'QI zevutm g~ ii~lt'rlL1i ... ,uHf-nlenne ltllhllllllUl:JiU l'\'l·el tt·Jkitlh.>l'irlC dt·\ :1111lltnH'k l-"th 011', nu buillI' .\'aIU"IHI'D1 hir lk111"~'1(et L 1'0011 meiu~l'l;,d 1IIII11IHi blr muuinuulj d l(' 1111\ a"'l ratrr bill ...mlllIn~r:'",. S
p.

bagll'lnt. ve Adnan Mendel C2S v arkad I] U.1 III leltlih Vidd t· I e I ',1 !It'd] IrrHijtir. Dalla eelse ar rlrnadan konzre nin havasi ('1"'kll"lklt>JHnl~1.lr. BUJUIl1 lizerlne Aunan M ndeToi:";;;,

l'ickice: lITiIli Jla~jj'l'liy~tj sa Iiiyar.ak Il ri 1n~LD3.da.ki Demekl'!l i, memlekette gel'~ k g . rle, I'al-ti. san n k ulan H 1 'litfl b·' (:t:teyanll ka 111m I olan blzler' iLade-1eri mizin llakim Illlllg-J mildde e bu gaj~llin. E:;L!lj!i~"'>iiI1, t~lj;RlkJ.UJku·

1:1 ,,,,"ilr,

II, pek I; ill"r.
111'11'1.1 "'"
n,.,
nLlI1I.1ir h(j

r,; PI
El !"Iil

C('mdl

Tunca

ve

Alu;'I'lf!d

na ~nll~makta

\'e-:drn Hu, dclcgeJ{"nn

d II. ...ll[1" -;a 11 h or
.·.·h'l·i Iii lWIJ{4"1

,:I

Btl dUllYUtb ~ ru bn t.I

',.I!l"
bir

\\0 i .·rhllngi

u ,,-II,

ru }:"on:.'n k toplantiyn i1lirak e. d~I'rH~l'ni!jlet' 1,~ himLV1 tcrketnwk IlL.:!(·bL.lriyetim'le- kalull~J~J"' rhr.
i\{)Il2"I'

heyecaru-

l.levmn ve bu §6k ilde dcv:I rl1 e\'J~ceiimi2e fiijz vermis btl turru yorn.z,

k(;rnr; 11M ..

;Jh:l r~ i)!fllr,. IJ.Oiha 'Ii'

I,

d u~tiJl· Ihir

'\'1

lann ,Bat 17 de bt.allbul' la~malnn muh1emllldir.
lU.:-.hru~ TeTe'

u-

longlt'in
mrtuktur,

Il

Isa let

d '11 k "'''''lli
;ill1

U

"I" H a a.
I. J\l.l&

0

Z1

ihni y e t ••. r m

laumrs
en lru
I.D

lJ~,dcvlr
II
ilSU'

B1ITI utkun Brllks€"ll t aL1l.Jllndrl p k In JID;":.l·

...kl

glJ

df
b.lr sun t

LImc-

II 11 d!:t'iJD-D,\L1

(li).lla

(B.a~hlr .. fi I inc·]"') lJnden b:llJ.scil.c.n h.l tip dUI J';l TUrkh:r l'lin ynrat.limlltIl" dl)>OfPl deml:ji "I;' al.l~I:Iannl.1 t [: Soder ne de .. ,am ed~n hatJ.p D, p, · !)ilZlm eserim zdlr. Bu gU~~u. anla. mnm:utl' n e.>t'f(IuYUj'!lIrum, Qiin ku erm: -Iertmlz n~ll oldu, bir!'i EI tll::;I' sl!atlle i.iZ"LlhiS'of"~E:. alC!fl sen,.: H
~crlltlcslZ mubl\l,flli!ll!, iktid1U'J k.s Um cc!t"IDl'y\l:, D~hll. L:lll !i!!D C 1kt l. da.rda .IUH[\I::il~tz;" lL'IIII Iii. ~li!: moll 1.:1.1\

bu- .ll.i;jJ ~l
d~stl"kl",m(!
RU'S~::l

. olan rnuacLtfil.~In.:·

\j,

bir

dir,
S(l1') c'l

bel e.r.imiz!d~ III

li~' itil.a i\ U .. 1: ih l''ioiut' 11I1a1m] \'.>1'11.11:'.,', . a I." ctm ,~.jiti~ arl L'(lll mh Iii h"'i. I'ltil". {"rf\7]lIIii 11UI~IIMuu 'L, lr~"lI1cJHg:ini .. de IIIlilt"rl'er"11 i"h~Lt C"hnl;:.tir .. F:.II.:lt [}, mukra .. i 1'1.1.111111.1.1. uu had.1I ~l~rll!f'l'Hitlir Iii, L11 !.;rhl'rc ~{·III'.III1i. P\ \ I'L;I '~ih LI.!, illlllL'i, )IC"...lihinLII'11 htrd1·rm·,·1,- l"e t('"rdl doli.'anma:.oh,t:"rm 1,1IItlrnn'LT, io;tl1'J'L'nl'l",

Trumanl
IwlmJ,tLr.
IH~!;l tM:ml~

n
M,
Hot;'"fIr}

kisleri
Wp Il;l.U' do c. , ct~ya
I LL [lnd,q

olHm:1k t h r n tn,.,p "'fm Wlld.kada II I I' t'rh ct i:11.~r' ~1."!I, .. d" tell.i .. Idr h.~ IlIIU lUI IUIda .. tllrp;].~anllm"imll 1-Li111m 01· m:Hi'~llm l,mlUl.:lt ,·vOfmi~tir .. n~ItHl·j Dl'lImhf It ',jrli 1I1l,.~i, ll'j nimlll, I hJIf.t 1'.:irtl..J I,"IB h'LJI)LII~lD,b~ tlIIIHI :tIJWllioIZ ,\'C jdafe-:o.iz dll' nIlIllU.... h,U' f'~11 ti· Sillfl} ~nlillnu.l, i", nnll'Jl~ilti ~:II'll ctllll~ljl'. 811 1 anlU • ~,Lhlll • bHl 1m melldd.d f'lIdrl SIIIHh:r ml 101, Demolol'aj, kurw ulllni dl.ir,1IUr· 1"1) pt lJa JJl1DII'1Il luk i} i, Ilt" fa. Unl).; 1':lrli ...illl.]"1l d,_1ha i~~J, bi.r :nUHlu ra. , 1·1'.. ill ...

ve De okrat Partidckl son llidiselert talsilen izah e-tlJli~hl. g:l~l,:Jndan sonra lTilleh'ekilI"'J 1I1u" 11 "RIm ile ~ahjn Lit;in W: Hasan Din er !tOZ a.lml~l:lnll", HL.:I' iki II.W1d ..."kili de C('I~I Ba· J'IlL"i! Fuad h.i.:ipl'l.llir ve Atlilan ::\r~>[ldcoj I!'.,'c -'irldetle- hlieum etm i.j Iloll' \'e bUl,I.a I I .l;Iah.s.i ta hi'll! • kiim dii~iinc('lsl \'~ l'(l.I'iidC" bir ,.~I~aJJaL .. 1mal~ te~~bbi..i~I~l i 111 Je Jt11:1m etmlf;h· ..dll'. Ha n Dine: r, RI2' hlJl':i.m bura\"a hi I ~eLeJl II Ulll <!'nl scc;menle. nn an:u u iJe IlfSl\P vern-. ye .... Il-t: (al·at d;J , kal'1lmlzdakih~lbLJIUI bill'

n

B0:3k:iIlL

:!H'1Tl11j

j.1

AI1cak, 1 • :lIen~ lie olursa 1 olaun urul lie 1.!CC'lt!; Gru ara: Hula bQjj. ~O£teren anlasraamazlrk. soz bllii~ edilerek yem bit' secimle sona erdirilip go· rlj. feil klartmlnn hul :l1J.i mahiyet ta Hhgl blr tCDli'lJ:! illume r !J;I, III n utd:JII"'liI n no.l!.Nmnii til! !jf. ell.anna vnyinlaadrktau sonra i~1 nnrl'm1::l. AnilJ!'" ~l ~IJ..':I. hl~(1'b1.l1 bu l1 lit· 'd",n tizgUn l,;IK nl nil I (Orrihen Eg' OtJ1lt.:sitHh.: ve L. dOl 700. It",;!, a;DI'JlIri III'! .. f fl;J !tift "'~(I, 'r.tt¥~ I An U:;r,r:li. ,",0lil, Ianbulun, bir semtlnde ill Ulil 1, il=tiltmlJld':' U*13rJtrulolJ H!I, It ).I'f'.J~_ AII)una ~(irul (:rID''"' m<!Vzulan ~lu:en e· :'illll, in nlmlll,! 8111, Er'~ l ynll' ..... I~ a1anLk gl UtJ'Jn lOon t bllgini Il ".' • n sayac."ak k.a.dar tecila kilr.:IlJI I.IID, i:rl;JnlXlhlii 2liJ YLlmu!ft: II "k;Jr.J.l1~ 11; Ist:H'llu 3, <illr"iizkal· h:1I k,'!h,willi p') I ml ~Ank ra "1I1.~ 'HO, I< '~Ia:\!'IIG) b gil bulur.dll::;umuZ" an~ I} enI ,!;rnlNld;1 \'II :ifJ!'" n. bTl flipl rimize a 'kin ~brrnf'l,;tcyiz. [illbfdllHi ii.~I"'I1'"1 01]· J ru,lur.)
~-

I

Imlol1,l'.

tt:J Ifi.U II

Jr.

,a

, n·'1 KlJruldall

[!¢if,

~df'l]

t:6:"llet

edemed.iJeJ.'

dl'miB;:l!I'.

llWnl o.Llu:naz ve olanu.r4l:Ilk_tfn dlyen hat!p ii:yeler WTa[LPo:m :11
10"1::"1.

(B.lI5r.Jrafl 1 rn{1;1 J I:"u line IJI. teL .r.:kL rtlfIo.!; Ct! Il K rrumlt . hn.

tiT
B
)'L
c'l

1;1 lanml~trr, S(hl OI(11J.k sol:!. ala.n

kil:atte

end.

n

ap ::lHl 1m

~k;J,.n TnlIlUHllL
t!iU'd

~'dlf

.sr:tf"r crllt
blr hll.lpll[". lerl

eo
."1

k ilL Or. ... uammel' lin clalma mi'mlL!tH '" pmd.3. fD)'"da 11 01 bllmelt'rl Ie l.tl blrblrll'!rml'! j:l Junia mo.lan lftzlm !llelc:liii,mi ::;0,)l~m.1~tLr. TOpl[lCli ~j'jI,b~y OCa.t::ll1 ull L-oplaIllll1Ui.k.... !;~ilt ~~ {)'" ;silo ;:erc .11J. erml~~!r. \'cclh.L BII;ak.Nogill

'I:I~ll1'tI ye ba~ y~:<: Po. tile

Est :£k

lJ

,::I

KOll"H'

'~l

S

tllm ~onra derb:l.l I
)'<,j!

••reyle

bum-

Ni!lI'wet ~idcl('Ui allll~la .. ara!HlLda. UQm.·L·fll S.adLk A~odogWl lcw.!;uye ~elmi::; v~ ezdimh: ljiUI11:i 1 r scn' hrrJ1 j s1.i r : ](ur ucular 'lDW::' rIJJlI tao 1yan bLJ 3. ml .. II his Ve iZ~:J.n 1t!,cfhllmlanIDn zen'e..si mcvcud d"':1Jldu'. Bul'lln..rm bepisi Halk P<tl'tisine w:: kilk etm.i leHlk, Oillar oldugu gibJ a.clk a.JJflla hesa.p \ e 1:ic'Dlr:der, 'DemaIn iJ, t
Parti ba~kslnmLn ~iItlik Demoh(.Lt Porti onlll.J'lll

I

el ml.!itlr

Yiice Divan
~tnnltt l' ~d") ruzlu:gu hhkikahm idare edeD .nul tlisler hllJ'eu b~karu btunuvo )1. Tanlk eH'elii a~ 58nJklann hakkltlda .@ikayeUe in~ ('e\' l' cr{!rek kendilenuil'l
ou hustult.run kanlJlli mercilN'e

dL'ltleo tl~ 5Ltyle"lml~kl

B,:J • ·'J.lLar. ~llhk tl (':In" l e:; '11 niL .,J~

rika IIJ.Hli S<l.nmma

N{,>\'Ylll·k, 18. (A A,l -

B:Jkam M.

Amc-

5a!lW.71

tetrar E!dl!'n BJ.:<:I;: ll, ~tUli·rt· nJn I batlLc:a. gart=!mltl h[lrtd (,nlemet.. 01

n

FaTJ'oCstal l:mgi..iLl BIl:'!kal' 'rru' m'LfJ. t.fL1almaan tale-p edilmj c). Jan m.liktara eriijmek Ictll ordll·

bll hI. iinl U' t tli rll" s~llr.: ~tiriil rmll hi, nll~hr, 0 tint" kirTIl ~cr.:irnU"1;
p__u;a ...hllll!

Df'muiun1

L1un

nm

Put idt·J.i ....'..,i 1:1· IlI"~ {'''i, I'" hll:umun.1 knh , .. "lIUihlll-1
It·r I!IIL;di
.ii,h:!l • 'I.'J "'lIf KPHUlI 'Hi"'1\]i.lil}~r'lI.~ Emin

lik.anesi olamil:Z.•
i~el'i8irI(1if'

bh

m:.

I

zalla Mecli.G Crupu ekj':t'riyctinm biI· nnktada birl('~ell ka· IlfHltleri !1Ilha] l,arti umurlHlUrI tcd .... I;' legehnekte ir alan g-enel id:ll.i'e "ClgIJltitL~ul1l.m 1)a,1i iCiil'l'-1 (ll.:!'kitenklJ ba.klnnl bel·1.:Ji.rar tme ..'!"' miituf lla.!eJieti ~ia.l' cJIn· tlig. e rnu.lt-l abi! s.ev'; \'(' !la::.'· !:1~··1 claro nnn le~1)hdli btal'lf evJoedigl' llokLasllldn deki tel1kitl, 91laluU hakkml b r Bra! 'yLediel' nol.;l; 10rl I do bUllu It:\,J eylemekle bu]lulIlHl...."'l1'1a gOl'e;

K"l'!lIfi, II'tIldl fiilrk kUI"1J:!rlur.

~l'I'kiln ..I.lIUiI "0, I.. un Ill. lUI! 'I'C T ,.,. 'u.nl ,~
11

IJ 11 iHllIi:t'1II If! [ k r,liU 1'1.•• I "Jr
1I~1J1

~!i'~ilNI"I Ito tiL

nio!.'U An"ii",

1.!1.JlIoiiulu;L

'II"" ,.~~, "'n'"
IIt,;mtJuld'
~U~!,",r_

r.

IAA.IO, II"II'I;;J 1l1II1I... i;!I •• .

;Ii,

1:;,
V! 11 Ir!

Vii 5 If

Bu tarzda tc·
:pkJlm:L<>.ltu

IJI'en Iplerirruz meyAnum llkllqj· mn: zilmi:l etkn:ll!"il, ~;!IymakLa·l
}'U.

I",;Io,:Uieden

.hnn'kf'tm

;ulI.iirll!la

1.g0

n 1\1"11. l;lii'l'ul IIr:.rtlr. TUnlli .. ,iU

3.. (1' ·.:ra iii'
UI'"I,

IIU1;hr.

l1a leadJ)· deV:iill eimi ijtj I'. Bug-lIn bi.ilt.i,a Aiy(";l'l .beyt!clLn

1'"II!i.;ulff:trU1

1~llm",l,IIdll.alr
:1Ir.:iimJ~lm _ H

l.l!"riJ:\ e

l) 1I

\'uii

1IT11.1

'0 'e

DUrar:lHlt
811

cJl2'bi.lcceg-ini

bildil d.i..

c tlNI~c~'" r
,(,"EnrKJl Hf;; P.'[,::lfl>T .IDL\fl..dJU tv"!: mrr~R

rrada blitL.in a.vukatl.a·r· tam i'ID:da hilcutll ~-ek.. k('lndi",i[Ie uuhtlif SIIl3.lJtC ~nn!:Lk 1.8l.edlll3r. Ba -kafi Faa: Okblt'lfi:n. ~firuk tlegrl, taw.k olRl1l.k clir11endiglTIJ

ga.

bin hult.um

Intll,Ui

ederek

btind.a.n sum'a

SOl.-

glUiun ge~ndi, Hfumu. Ulusun 8."\'UkatJta ktan I!i~in gi ... i anL

hi.$rrnll1JI or1akla.rrndall Hi..iJOnu Elu un s!lruk nlarak dj~erlel'iIUn

.\)1.0

ii,. ~I
r:1k:J.i

\!

d(]1br:rg

!o()yl
I

de

tLi!mu;: buJl:IlI.dttklarJ.ill socdu. • Ti:Uuk bu ort;akbnD da U.1i-

t Dlk ol(l"r:'l..j{ diYJl.n~ Sf;!' ke··

m~ ;Lc-dt Ru.~ a hl~ 'b,r frllh
dL '[illizi, dl~l."r

. ;;f!"

utme
rt!'

nnn 3011,0[1) ~"eni a kel~ ihtryafl bu]undugunu ;5o~'1 . ~ e 20 iii. 26 YOI0l1U:lJ.l 1.. bu.i \'e mere ~abilecek l U Uji 0Jan 3 milyoll kil'li 01 I~IJ.DU UA· .. e etrni~l"' ::IJeebmj as'kel Li hiztrltli lehllloJe Eil~k II '1 Uli Il. l.a1"l-fUl" dan Y3!iHlall lalcoi d ~teklcmek ic.:in ay 11 l.T'I dh.. i \ ·Llihll 1m", · v,~ll~r komisyrmu onunde til d m~i '1-(!I"('J1 1IT. F'L.ll re;;tal ~o,. Ie demi§tir: Amerlkn. dtinya '111'< c giJ.'vt:!olii.ini k(Jruma~a ~ellni~ 01 dutul'm m~IH"bet bu >Kilde is·
pat '=:tm~11l1i:J'. tom bI,mb.&JlirJ· A mil. iyi ycti~tit;lmi" :st.I!Lhl1 1.."11" •

TL!.D~r· . 'k_ ~I~ • .;lllllll't aMal;.dll: '\'(" (11gf'1I' iki :iIIrk::l'LI~""hlrl iii!.! - Iii. Inm· ]11'. ]:,r ~;'IIi<]]JI.."I' Iillm~d .. bFl1'1 M'ra· m tlll .i'! leti nJiI};IJI j:..t{'Jlll> l en :J ;0.Pn'e. r,.!o 'J"'dUFJlhmm lllll' III nj 1.1lrulinl1 ~~j I n.'~s.i(Hr - .IIlh'Afyon 1 (HlbWlll - BuIl>i~ ("t 1]101, JUlL1l "IL'.rUi~I)rlln'. No]'~iinkli kllllgr~ sonun(:il:l. clelege. rutii '.. ~;11';lmmn dt·lILi kh,ti 11 1 ler G~ncL. 'Terte.ze aij-S£J0 a].; i I!! _·t· 1 okt»~rnD. hi!)!ill t't::.
m k i,.
11l·,enJ

e

alka.nml~tlr. Umum; ka.na9t i.Ji'lI'Hl.::nZ olorailr ~enel i· dare lolUL'UIUl1l1l'l aleyhirnd 'diE' . KU,l"u" 've onlann Af\'on·,'l. gi.inut.!L"dikleri miim~s:diHedT tum biT bnzgllna. u';"ramlar del'lilebi.

3 - St"dm 1.c\n.n-ell!rLoylanmn c_;:ngunh, :;-IHHI ik'a"~l nm R lot sureti 1(' MilIet\'t'killikl l1 gcrL.eklellmi;;j ,\'e ,in'hrye kadar 1'" i III bnsu !iIIa-tjle tt'rer"irlii1..siiz \'e :J.z·m~ ~all ml~ buhlll Ul Millet\'ekiUeri nin ~:ah.:>IAI·Llu de 1l1arak kif8y... ~i:l,deVI'Iinne L l liikki. ini u·
Y"-Llulm:m SOl: \'~ IH[n.'kNt'::'I"' mll112"1 IuJl""rl='1 !la uellll arulf.:'t· It-

=~~hll:flnl
nJi.!Ji'
~lffl

u. hl~lItr
iij,.

ri

lllj

yl,.,. 10.

~1J1~Il f m II't I

'Uf

1.11'1d.
k.J 1m

Io,.n ~

dl)"l'r;;<!;

'j'1I"'"r.
IIlI luti

Ticiulet OdaSlnda dun kii tOPld,1) h

Idtml 'kt:tll

kill oJmakla 'b~ra.beI" bazl ka.t,llk noklAlann kaLrm" lIlchl· ~unu tlildu-d.l, Ta.n~ga bunlJ tftill~lI.k P bit I,;ok SUdllcr
daj1!l.

nv"

h~IJ"lIH.n

l;lanlkllij'lj] lei t1e

}'3..

leJ r t ~en til&]' t:,.iU:;I!;flnd .. fI. ~L1 Hen i:o;: l!1:\ hOIrL:!I!~U~dD 1 1:<Lb lIJ I,.'lnlllli!'!'"l:~ mW ::..nL;.uh~l
LA d rc'hr .lIlh

ur

l ,n1:a.bdir
11 nci;ln"It.i ~ ;l~~:J Trum.nt d ha ,,"lr.ld~ It 1t0l:' 1[I:n.l(l ~L'n3.
" Illc-!;' ..

so-

till
.:C

vctle:rc mililt otma) 1 luw!i luiml~ o.h'h.lgunu foItiylt!fiu' tehli"kf· lidir, Ci.iyenlil .. sa 0; h:,w~ il:ol· tUnJti!fune dtgil f I
k
V\'CtlCJfl

t1,Jhh.l Tamk bLJ. hU!1U5l.i. ma.!i)mat dngyadadrr, odiye ~evaJl· lal \' I ClL \' nll olarnk Oerwp Calmur blitiill hlJ meselelere 8 Dr.!P '1. n ad!l..md!r. t1i)'e wzJe·
[JIB biLil'dj,

d'

b -I

dLr

ta.wr.

~i.iz alllil jam

Cakmur

is~, k-Clldibh- ~

~n· ,t il"r,1-.:hari:!;

\'!!! li!<!l.:!p

---, Sinema ~da
I Lr

hMii7. II ~ I,jr 1'·"rJ.mt:,\"lk. 7l4k~1 l,J.u:hlii" ..... . =- t i.kt id.. J' .... ni.llll~~ ~ ;] in flhllr ~11 ".a'lt, kull.l. ' tal,mil! \', l!J .. U'l.\'ur "lJilI .... i· nil. 'kIi. \'u"'1If 1ri1'lmilll'rin, IG,'m" raj ~ ].;;1 lt10gnnl nn .. \hml.'lt Taldu.klltt;, III j;ldL"t,tl.ll'"I"i YL'r :fa "'I~' ·(,nL·U", InWtkt:m, ].'ri.H ,-I
dul~~ it'lih' 1m1li .. litanL'lH flil!('. k .[
j rJHli'flil1 Ilif' ha ...l:'I.U~ICIIU d ll...uliiun. [m OI'Lrti lm i r)h'I(,II-'I!I'lIlulI'i ia"l9\ "'111" I'I~III. hb·

rekLlm~ill mJitte.ljr ..e lJ Innfl lll·- tel~lllrm kll n kru EI."r \ l'mi"'l~rdil': rcl.Urll'l illi liidrii kij..-tiIl· .1 hif{ P(lttim.iz ic:indeki le~3niid l<l etro .u,1!c fiLkir thll.lt·n, I mh 'Li b ZlICU oldmn.1 i!eri su. br!od d1i_,.,1i t· . '111 1 t ·ilJ I Lilen bal ek.,:th dE!, bnou k1Jl!f1 hlllo:kmm 1 111 .. ~~ ·1illll, fi Ie I 1- :dll.lHl It'dbll'ler c:tr, hn.!i.L gOI'U", .nu·=!e 'i:i:n1 H~ l't'" I't.' me yapllmu"l malrsadi a]111 it r:ll ~... t Hiumnn ~i.ir.iIJ h nm~ bulLllUlll karnrn te,'fikfJll mp.~f' nlRhkti~D l'dilb IIr]n, Krill_! Af}"OI"I JI Idnuo'! l';:ul"IJlu VI.! .Hrii:.h'i LJoUL!iliil'prjl I' ~·"I.~ Dh·~· j ~'11n 1. 2, 3. rm.mar-.t.I1 ~!'f'k('z, ~'l 1101:1 11 ri;l Ill', dinkil 'Ihullf' l·fllIl-1 $uhml. Buh'adin DinUl' ilr;e-Jl'"rl

( br~1 I· '-dciJ l"8JlLflmJl ~Ifi' I <IlL oor1ecc SUl. ",~ I Cud i Bl.-tu b.Ulual. :liil. n • iI!ttI:llb! He V2['''I'lI.1.f'l tcsanu.dli '1:1",. Ii'l IuJ ... lie Il!l ye d 'fl!'tJlIl!" !1J!tm IiJ,[ULD.:!:I • .atltlll b1.r l' l~UI haU.n.l Ii,. lteUerin b~ln IA ~i]~tu.nn.a;V:lll 1an 1lLIl1J~ '.111: ~h 1ft W"!! 4'a.reL .• y n gtil"mri"teyiz. 1 - AlJI
etm~lli:. Tit~;l vvur
hll) UIdJ! r;l t ni Y"Uld~ I.E li:re

eti,,"w,-

Mill, "ekili hnkkrUll I I ke~ H l)'Siyet Dil,'3JUllL'"fI. alUllll1 H' ~ I·"' 'h.;ri y;aVlDlIlI 1 p:\ IU n illl'1t kararltll Inl la tLnin cniei ma.!uvetJ ~ bulma.UJ~lZl \'0 tao

l

lihi mC"'llliy~tLen
\ un.cIl rnuclD 1dalof' K ••rlJ hI

ka<:;111:'llllk

itial'e lmlulu iiJ.'elerintn n olumlll ~IilJ h'e.l ill
Mehmed

!imiz

,'e duo 1D
lAJ;ill,

liasan

gibi 1J!'i.i!;lerilme~ i:.;lendJg.i-, ni L.:..Q. '1\ 'boyk b:ir 1.a.h.k:ika.l j. ['In I· Nlisi g~hi \:nr Ljp~ JhliY:H' ~LJ1llnd\li l'I.l bi1ruf·,h. ve uuruJ:j.
ma
'II ,rift
\'

NANKC
o "nan]ar· Bl~ARE VAKIM - Fflllr.E

hI.". Dr-mollr'

u

=======.:_..=..:;;;;;;==~;::::::::~_~
' .. __
t. !"IIelL

.Udog, , Ha71m B,Jz.:a·mn i!jlil'akiel'i \'c t p.I~!'Ilr:'o·- Viti I' k lmek Uzel"'e pa["ti~' gt:l'll MilIr<:ll.·el{i.Jl rimit;d~n f-taysi)·et Div!IJll ii)TiL'leri hmcd \' e:til'O~1 II. Ke:rrm.I O.v'.obllll, ','co L.;~nel l~LIt"UI ii}"l· .... Oem:ll i Tuoca. \'e ,o\(1IUUl J.JendJ:f'!l's'in
.. I.iIiiiiiiiii ••••

Dint·el·. &dlk

A!iklli.

l;Iahirt

e"lmoeH SUL !ttlJe ~yr 11L111MiIlehTfi:. kiJll'linin HJl)'!o";iyll't nivrltllnn lel,' dHerini l,'dirme :;;Iy .. o..;e i,oill 1101:kllll'C tl'"dlisi !'Oil "frtaktEL~'Jz,

u"\'eug j Ildl:'U i::lt ifa

.,ebt:blerl€:

Gelle)

dci·

u51 ~ qn11 ~'.Il: e n 1 I?rtJ'!.lr1Je~lnde-d1r, Dn lett r"klp .... 10r. H r
=l"ebob~lu 1, ZlInnln!;l.l
~'Url;lul;JlIt"J
I'lI..D'liio~

V"eTl1U!-h ullB.Y1d
1Il1H1".

6.m~e bJ..J er.-j-~::L~II k.n,PiIJ. JL r

;) -

l:1rdk l(')plan:J{"~k buyiik kongre 1lI11 ';kc1l1Iiiii)~ h~ \·Llrtlhn. SInl ~ .., ;11,J , gor'Uyoru;;o:,

part t;tlsfiy.·f1r!ll :;;i)"ude ydClCl bulll' oruz_ En ki:"'s zamumla h J' \ ilrlii t!:."mr en aT. d ka.·

,,'i

Eiier ,·erici

§U

uW'umlaI"!

JiQ..:tll~il.r, De, let .sRQ, II 'n T4i!' l;IF~e dun~· \n hl~ bit. 1: de mil , ffsk: olD IT"lIUlwJtj,r, De ie C'Dk m.ii r r blr tw:a.rdjr BU ;seaHik nJlrt p r:unJ k tlillill.a-rmadan &Jlnsrlctl • dt tik,.. al,qrnal,utr. iPf ram l!!It!!! tl£!l~r ui'ir.n~ kud.ar I.: h tdllm 1 dlr J'ltIiClen J,ler'l.nr g~lmce {1e~'INJP1 bu :rnhM~t.I. n mU::lYlell bil.:m,l

hlr

k.ilPJ 111!,..u. yih=- ill:ilJJyvl'tar.

IIIII!!!!!!~_IIii!5ilm
II

!!III!--ad.
,

drl lPIyrJ Q11Jfi")l!'l~ prlilgl']!.ml ~'~d.Lr, bUll II prOIS"r-.:lm d.:!nll!!'l1le'!: •

I'ilt1i.

'il~

hll~ "nkiil

IItll'·
.;1

'mnhm

~;'i.'

'21 !-:uncil nbl Ii TRksnl~ .

,oniinf" " (rill

'r veled
~lm"lr 1 i.III, ...
~1I·lIGr ".

nlarifetiJ
Z
ine1i1e:J
glilt:m ~ OILI r

rBrLftap'ifb
r!til ~!hl'IlJ, I r.!I'I'IJ.a.

1 1'1 1101. IIlm.,Ur.

I

enrll ~,elllIill]o,:(' lizim 001" lI!,mllll.l. ..ml.n liOlral"ilmz: ),' llllll'ut I'. rti 81':rl,~·t! ~i ip r ~ HI P r i~ i bliti..lnb 11:il r ~'I)I~

n_'"iz

HI cUron" kl; 1~II,kgmt't mlltcW":-I r:1 I'tni~ll~bhl !~rl kl'u(H I~J~tmd!ri n~ Hila] I!tS!n, ffill t.uklJ 1 1'I~l1l1~1~ r n c I~I!" l:stfr;tke link n Ii rll.~ Ln, S'd.NJ.I! KA.f'V· " ','I" ... I't ....
HATL lU S:m:l.:I"1 k::tnUJ1Unu.n ruh H I:IJl..ru.. "lIHf~. IJTzlnt \!! I; 0 olrllZ Ita bitt. r.n,1>: tJtk,md.lr hIIICIYlnl:n IntJ~

!
,a..,._._.._,. -""'-+ .. _._ .,.
w -

~lllihllll,l ~ U.·!lJ

...1f J n

,~.r ruum I.I:liDliJ'1D11:.l IJ~n-d\lnc.uk 1iIl" Imrm'u, koru·
,'I'.HI

10111
i~rnlll

Imrhlir ... J

~·I~lil~·:I.

Sinem,a-SI nda
~- :

d~· blllTtm 10.1 Irol manll Illhll!iilkr VI! ~,o 1.1 I LI ~u l;;lInl. II ilWI.~ .f{nlU iiI! I~! I{II'I 11
IlLllnuilfllll il!lT1m<l

eiL.Jt; nu':.
".-""'iiP

ihldiJr

lJ

jlUr.

r:l

r
,

I
---" ...

J

r.

h:ilr~J.~mfl!i. d~vtI!'U.n 'Vn!;l!~1

g63

f1!'4i"O_",kl!i!l

~

_4..,·._.,.""+_ ±~

!i&-. .~_,..

__

zJ!I

, -ftrjjIII •

--&. -

~. .

·~_coc-

tl.'r1lm m..!fI.:r. C,za hilli;Qmlrrl ukle .[lIt blr tn· .l.:JJlI !!6:]"lflm:m ~I!'lml Ir. 8u cEZ.iI 10 .. anun~ n II: !dITI~nwlrcbr Tq
klll dt!rp'lf' !";;tHe.n !lllyl odalan mlJlIl ldl VI!' 11"11~tln Ie ndl rlllHf~ oillfl! ,k.llInl blHIl :5E'!fPnE' A h.'T1 mi.k~t I. Sli gJlir, Itllt s:'\...

oOI!_.. __

,_, .____

±

'<'"I.,t~~

* *~~ii!'·
F __

iIiII·

-_

__

,,_

'"'

~~""---.,.,..,,~

4-"'--:'""'

,,_..__""!" _ _ _

-iF-

"'i'\i! IiJI'i_·rir ..•

~

_

_

- _.

_

riw i'It.Il.,.,_

.,'- ~

=--4-.,.·~ _.. i!li

'"' . .

""_rw

4.,.

iIiA.Ji:-~ ..;e_·

..

~""'"'~~

..,

~lfl.m :alimlerilu~e bilgi lIebol'll. I ri C)1a.ra.k "kabul er [I~nlp.r "n " • ~!.ilokiJf1In.:l, I*~ hllla <III It til I IJiri de fHllb~1l alhl., riinl cy:t. 'l.II ~ killml m 1111.11", I"" 11O.!.11:11I1I;;r I~II'I ..... llmll:.,;in'~ ihllntnl aIm. .. I enIIfI'W1 1011 ~I.rl .. 5ilriil_tt $Il~ ., . :.'nn :t.<illn b·ld·· I _I' •• .,~lfi; ,,",~. I trig "",II' rUh"/ll 1'1","1 n iii .. ~If ... YJIL.I. tJrnlm FOuHh,rKI'€J11 bu b~rlj 1 'rile Ali'. Ii :lnllr;jIJl,;l~1 ,••1 bjr Z -l l:ori,,,dLl, ._ 1·' .1 ' t fl· run "eDt Ilt'~en ~o:)lU'a. \'erllle y ..." i'ld~ CII fUll!. "u~[j II'. IIjr d~rLtrl nr.l~·• J ~ IIll"ln VIIl!u...tn (I1rrlll.k " JC,'l.r e t i' .,~: _ IJar r.. n 111.1'Io.llnr1l.1lUj;frII \I~r. Ulllll· I "Ln' l n ... · " I I. 1-'11' '-,.' d er F. 1, .. lJ'.. II;IlU",I .. b!'1 (11"1111 ~Il' pl4rln "'e ",;3lmlllilp J:ljllj~, .-Pln I !:Iir' IVI" .'e bLlm! bir de ri,'o,'ct .ek;. \lill" ~djf" IImlftll 1I1;!IIuIli.l oC~[II01l1 Pilih~rlel" •
Ilu 'nil

- y l1u

1~lln Ui'

:lnl1!r "1m· ,., pz

YIlIe ("nu'!

Wyo.. dl.;"I!,

is,nA~lcdlc§1
IFnrrk
~©l.1r
lIIel"ico;!s1.e[L ziYiule Ii.!.)'lk I')ldu~u. pri'ln Nfl 1 lIe hiHl'IJt blillIlllU!l olu)"or. R '.l;il,lhltkr~lTL; T lIlik Z. 7.[1tH La giucrkell: A1lyi ker.dl ev )!irrll!lt
:rnllllL

To)

<f§'~h~1b rroC§l~DO d

er V~
du

se IUlIa e7,I\'el ('imi r,!u..1. IB k.m., Ati'~'. ~: 'd lot'I l'
\,1111· ,luI' \'e hl:'l k.m; .Ali') t;iu~ :tL'~' k I'}; L' b ill4 bLlgl: '(1-

~ nh

In IIUo.:-

lur" J"tp Tlclfr Otl J I"lDLn 'II1Ilf.1 ha LnlKz i.'(nlili [JJ {I OllI.;UIl-· ;fl'lL RUJ1[J!iut nra Bnk r.t CUGJ Bir hll" I 111' RL lel1i1 fl }l:\ lu'SlN 11;:I'i h"l:I' (:!:'v:.p "f.'rml~t r bUllt.:'n k h"lli,,;il1ill d· Ur I tb~un.!'!! ' l\.Nit, 2~I!tI '[I (till t' tt ; rlC'r B lIh.lU;::;U!111 .k.lll.'hul \Fe idd 1:1 evil1'I,'{lIrt! m.H i~... yap-acnlhm. n yUII ~ 1lJ"ilLr •

mi";ll

\'1.'

buHl. bilg~ ('yll')'~n Alia·

tllkd!lrdf!

blihln

hlllli d ~a.h,tlll 1:1'1 n1yi" lerh,bo.

orl.lllm II ilrll(l 111'[1, ',I'll nlil3),1!1 )lIHIII dillkilo.il I1blpllmu Ib, I 1111Io'ilkU i1iJ4Ur!'fuk [~nl '011, .. lIa· n .. t cdlvClful. NOldell blr IiIllS!n: C nil UrlUDI'Ii nllla)'lt Ii:DI ~Idj· m,Z iUioIII111 ~n;]nlilltil. dLlrOlin !:II· rl I ttl,. ib w rlll"r;
U!!I: d~nd.

(I.w 1.1,11 HiLI!I) i.llv ... OId~-' h nll}'I':l ,,=l'Jdn dl~nn II~ : I lIlt" 'I't" flill"Limhm h k' II· m1Jl"nH.-, Oprfi Meolrr dindL.:11 LIB lIdNi . t:r. I' Il' :'Ih." vim oe(ll!l:'rektlr
!L\

:; 11,1:]. ~iHl.ld'i ~E.'tlf"l"t~,lm,. dl1"

d,,_ till!: .II Ii.:: dll!

ma.'~·lr

~II

I.

j

lila.!;

n

dnl'I.I,,1D1I

'I.JIII !'o('I1'-

.'II~
ulr;

al

A]jcl

~jj

,,,10;,1110111:1 11 In

;:1111 1111 n

II ~,r kOi ImlU , t1>11;o1" :tl>r:-lhrl:IIIFNiol ",..". 1..1'1:!flI:-~ (I &1l(uII,M. I3lnl!J1 tirl.g (,lj 111J)~ 'llll~ 1<.1 n 101ll:n D, t;l,1o ill 'lia kemu I_ Il
mU~lur tllIt' ...

gOl'i.i.p gQzelmek i lni de h,a,"'lLle liln~ek i.JZ(,I'C Ali'".; Mecllne'li!£" kendi 'refine lnrllktL Bnna tUlrJ'll! AlI~ - Yll P.~l:ml'[]lI!1-". be-ni :lfl(len

IIII1LIiI.

l'iurill.' \llllIi)!lmlv

c-,

n· \j. ["II rllt. l' ,111 p~'Ii'lIIi • Uu:ti'di ( ~1H:Jn'.ib &:UI"mdel 11I~1~·

,r---- .......... - ...... ---...........
SARAY

hlll.'kte

f!:'fl,7,1'IVR gulNlnl

ZE:rn de

[lin

'I' I.m S.ur III",
rl'kl'l'

II

aU i LIIih,L!.lt

rnlrti.lll

IILlllli"hlllll'j

bUT'a,11l

11:tI,Iir:lld I' 'VI'
LJII?

" uklaf'la

iz.nmi l'ltl· rllth- ~'~ 11'1111').111"".Dllhl.l. 11..'\, d hn.;
't'!:lllt",iIlC ... "1:"'1 'L I

1I11h.l'\111 Irl.odnn

1II!lIhit H:I ...a\IlIU'

[[11J.to]'llyor.

D~:'i.rIr..:c-:

fll,

It,till'
Ir

ililluin ~'I.lk ~ OIil ".;i Llii.\j 1.11.. 1, L11lnIDl1J1lt1i1

IwwH

I

la,yaz8lrl Ylm n
tV'
mit'.
kl:l hi..; bJa' oI'Iiy~!;l mt.lf\ll.dl']il JI1()e· 1"01;11'~dmmD.dlglllll. PI;lPl·jHiv
janln,J'1 t!!I'afmdtill bl.lorc)'1 , b'~ frllAlI \'f1.8Itll:-<ile- (nill!;'1 C YUIJ1l!J1i kllcllQ>Qdiym') 'l'i!rk mil1e;lti bh'l!iginin p;:nl'tillmi'!:1 bir de. t iii oldl.l.IttJnu, kammt yo rhll linn bli~-

Mr:,@ Kerestesi
d

Sah~L
B6yukd.r.
l.LumH III lhal. bl!HI!~ :itunl Kemtrt 11

De L I jii d

OrmBIIi
" Pl."

1,lelwe
kI

,hr.1 ~ 'fr'll('lkll

AI;IK. rdl~~kljy
POMII

de

Lomtrll

11,3.1 8
Jlj60.fiO 1,1(K.i)

nWJ.dl\
&ijl'J~ .. ln

~ o.lll~L1l'lllIh:r, II: BUlL
tllI~::I.I"'1 , hJlHUJLJlmQ 1::111' u~)J :J! :J 1H!l ililUlrl(,41

1111 mtl~,~bllk.LlI:n.II, Jmlllot(' oIl1il.~ 111 lIeli

II Eld O:t' d('llk !JiHltlI HI mrl t1Qrt. k~QO IWr~~~I', : ~r'hll r M~ 1111 IlI'1111. bU"D~l'l. <1.0<1).1 1Irn. 0(1 ku:ru~. 01 LlI'I\ 1If.l Itu I lllJ, nrtllf'illIl, :!G/3/tHa ".:wn.D. lJil!nll Bill' u.1!dr r 'd., DevltlL

20 I'''' kIH!Q,f "11i.hi mU,l

~. ne

'l'1!

lnrtllArl

f' Illln\ll,k DLl rl
b-1I11mm

DOIIII,I[! rru r e'nlld

telklnJel'j iitllletle t&kbllt ,Ui I· nt, lIki'lIJi'dakl blUlin gltz...t' t tern iI. il I illl i 11t.'2ltil11'! -:~Il fll'll;k T'Urlf milletinc a Ikt'a bildh melIdJr', 01 IJ ~ 1 \11 n h 1li1 ; I In lletln ~eJ~m .. ti .-Iftmllin bunu
h1UllCaJUl

III I!)llillllr tit B, T, fl.,. .. I

1m.

ttlb

lu mOn§,BIU

JiJo.: ~mI nn ~I Until!' i11!1{11 lhuJE tarth] Inn!!! ~'''II

"~I~
"

C\' 1J!)~rl! JJ. m"tJ:~ ill 11m BrLltIlzt'l

:rIa i

11I!1,\

11 t _ Orman ttl t.

SLokholm ,,",L7.bOIi

I ueu I e,~o
} 'no U.2-taI 20,

J Hl,~.Ji411

U.M:l I

so
~FR.E I:!. B.p'"Htt Itt

:1
Sjl!1T :"j J ?#!ll

S1 AD1h'DA '

TFENCkOT

DIIi1ml b~I!p'lmJIIJ\'m' mu " Da· lila dUll dE'njh~~~'k \mLillll1' YIIi-«lrI

~hliyu('

\'lInlll'.

lEI I
A~

l:i r.l.!lktl'~ ~Ii!RE:F' 9,30

il'l1. SJ10r
,

1il(l(,"miS'1(',

Ii>e!lt

'rill kun

hul'

1ft' S(II'·

.H..tDJlr,JD;t

35 Llr dlr
:S.flitmU,

PARD

m

"i)IJER

2

rl[h~ dml ),.IAlh ,,]~ "d tl [] 11k 36 M:3 948 D I k",'nl (,11K AJl Irmi\. IJIj Ie o!unn<'llkbr, - DLllla ~H ~MlnlHDI. IIn~afi\d(.l. Ormlln C"J1ul MIli.1ilflU

ali'"

tI

e \ltn

tn

df:Irt
1.lnd.1,

vljol'J

,c

SHArt

~JnllH

l'!.!.J;l8.~'IJm~Ytl'l·tltHu
ill'I~dlU1111ji '1I11n. gill'!'!1

olan
"relf,

ttmhl
}'UI IJIII

Yahnn'lII, bu:::iill

Ahm I'i Tih'k'iln,
[J i{ tlli

iltl;{n~[

U
I

1El1!'t-IItIIL~ - L.L :9)11)1. AdiiiJ,t - OrM w)I Ui1kHP, ill t5UI.p~·m 111)' Alri'l\dl!.

1!11uh ,. 'crdir
KALYON }1 ..... 12 N.mQJn

t4nbul Llmfll1.bllnda Orman D.I ll1uhrndli,Hf:lrlQ 11',l1"'lnulrnl~d.e ". It. ~- .... fJ;;! k'lf1rdc hl'f (fl.ln Kio,I~ d Kfl111!1r1 depo mHI u.I",billr, ' 3 - Tililplenl'l n:J.iliI~ ":L~nQnflf' cnuk) ~'111"blte 1111 Uk 'ti!1ll1lull1nf, ' He !tuml YII'rl Iil[lrn.t:mlll. thu J U"16~ .
BAIIII11101 5uln H!lk'IJlc. Ypr~I\:'lliklJll
"If In

i"..

13. ~=:::::::::::::::::=;;;:::=::::;;===::::::J

bUr ve miI~tn.J,;i1 yru~ l'lIbiln't'. ~Ini cil"r. ya I,.~ i\'ulnll) bJ,' Y!lzm.1 gtbi lmnnsizlarn kar 1 It;bnt . I ml:tline ;11 nil ya rdnl1l " himm(:1Q ~NlOlni~ t-Jn}:lIl Mll.l'~J?8J ji'(.'\'zi Calm~ak'a, v~tnH:-; ''\'l"lli.k d('I'Si "j'I'I.ilt'l£tel~ nil)'" ct·
1'I1i,lr'or,

I~

D••)lk,~

CMUT4SAn.U'

::.TAD1N1J,t:

"'I

~lJlJVRRAHMAN Dwa n"I(~

d,m; MIl

S31ll2, Hulluk,
1

,t'l yell

IilllJl'Ji'I.

nntwsl.D1"

U til' Vii nw.U5li.hrliil ana ". fllh Illl kt'ndl.!lhlint m u)

,eU
I,

",.1
,

CUl.IA _ .I'/~J\ll'tl '3,2t! .I\~II!, pr81·1Jll. 1,30 M, I, ilJ'il.CI., 'l,,3:1]1.' loU!: Ii ur P r~alM \l>J,' '!.4.~ Ullbllrlt!r, 100 Hulk; Ti.trIl:UI~ IP.l,J II I~ M(I!lk: !;{; .lUl
lI::JJfIt "IlL! III: ~PII

II

I

11.:10 GLint Ind.U r H li:lcldr! ~ An!ldRILl 13 -A tIlsn - BI(')ol2:ln I& Til k; ~j II'l DemJr,s1Jor
FI':NA:RBJlllC't; It

sr UHNDA,'
• Olllnt

BiIU~PI';lll vh : ~\'t1l:lll ~ b:l~Yo.

Il~U, Allmf'd Emil] 'LdJi'LI u, Ii ,Iilll \':ilan :Ri.i,'lii,\-',.1 du, , thud IJ,II~ilt1 ~l1mell\'[J.
'Inl11 , .• ~ 0\

r; L'I, Dt'IJ!uIU'Itl

f':lI-ti

kIIUWUl-ll·

ra

::m

FI'~H'r.bn Ol;i - G;llatnL\fa!/ f'(,lu'rl;Jnl"l!;t' - O,J .. loM.IIlI.)' P'fln"rb tlUI'

m
D)

Klma~
MlJl"hl' 1I'l,
llrt1t'(' J d

MI h l' d A•• rlo 356 Incl bl.iltl L:51
IllI1.

m d~l1l lumunun
.

~HilL·,:p

11

Ir

lilt'

n Mil UIiI~U m it'! ill.1l.Dc.l (II tHlih ae 0\..

haLz 01010![ ve l1unl1a.n bOy) bUHI ldar Ili!medlHl \'6 k VIIJ'etin9G In I m.lldll(!j!l IIl'f~ Inc e Ufl,na lUI It 'HIT 'I'rJl[fi~ oldutu ululel:l 'IIln elu
.!lor,

115

QJ'llr It}

I:!'~yoa]II
n/lll tallo'

~!1

m.

solttlk
"llm;t

l' FII STADml1A'
J 1 &nlLlh'

I4-Ul Ttl

ron:

namn J:ludll'. (ArTi:IJ"1
HU'

J

13 ({II.!)'!'" I HI K tmp;;;'51i.

Rilml ... \'J!lifa Vf!f.n.

<;am, Tomrugu ISatlll Devlet Orlman 1,letlmesi U, 'k Mad· r.IOIUnde ..
I:
H
'tm,1 \

11.4~Mil IK. P," K"JI~.~, 12.29 j,~IJ' \I~ Jlflli[lLll,
1.2,~~ !II, I, aYlLrl, n,30 MilElk.

n.m)1 l':i:Jberler

13 15 l.!lI·,t~.
HI 'D!lI KA pUll. n.!i1L A~II,,5. \Ie I1!OIrrur.

lUI:

5. !ll'l1:iJ G db, bOlg!.: i GUmdfJ rtIi!l:i!tI=P31111\dg .811...,.. U,n.k - Gedll> !l(]l;.- lila ri Km, I!l'lup I< [lJJ}~'gIl I'LBkli,.'ab n n. m"nittlr,:t

IUIO M, S, 8JUI, 1111,00lI11zllt: R!a.dJo Dlllls
01'1I;~i1t.r~!l!,

Ihmflllnin

Iwti~nH.ijl, Ep:"r

SUDOR'ONO
iil"ll

PERTEV'
hu n gllZl'l

lI&.lhdal '" dD.I1:
UuJiiilmlin
T.i

," fiLm hllnde
• lwJiT1.l

gu

80::1aUilt mu.adlli

:26!Ull.O 113 ~

,lIul hih'illr • Ilakilrllltin }'!iphn:lIitM , 1I111!.<m 1111' It r14'~'1 t. IlJlr:fl.U 1:)lml:''ii1: lih

bi!d Il:

J(Ot111fm~, HlJll!i Mtl%lll.: 'iukJ).u ]0,00 M, s, IIrllr" 10 00 Hll.Iu:l'l~r, 19,1li0 ~m!.~l.BUilth.
IB,ll) U~,:I[] r.JlI7.L: Yurdc:1U1 •

%7,D bu biyl~ lim
1ft KlliJ,dLlr,

'0.. 110N 0
I

.'BTIV

-,---_

.........

,

-

E'

( Sat.llk Emllk )
r~tl!Jllbul lJefhu·d_ ,.hilln.!'B
DII!t'iI Mo.

Ii

Ro.dyo .8C!nJQ1.IJ tr I, 2D.lfl nMl'O 04 el'l'..IJ, 2O.3iJ S!.!rD 'Ht S~Ai, 20':J~ ~-tu"'k: IJUr S&.r. :U.1:.i Ko'mu.lim,,-, ~UO I!1\i:zHr;: ,arklLLl, ~,OO Mildk: 'IIlrtllorJli.! f PI.) :il2,n MllzllI: D~ Mi.izIU fPlJ
Of)(o:

J9~!i

MUl'!lk:

J'.

22.!la M, 8, II.JaH,

MI,nHU, iFfilm !'NIIel
ILIN Liril
p'.. r,.. 1

22.45 H"'DCT! 1', 2J.'()1] P!Ilf('t lIn \fa lL1PCiIlJ'.

18 Mart Zaferi
~tlIfPfi ] [DiiilT#I) "l~FF " ~H:i el'lj!the gli.niJ dUijr 1lJ;... ~!F l"il iman!!!, ~o.lPlpmk 1"J:;.mltl:;', busiill bil~ gill· I . ~nbe litnil tin b~lilt: ]-.,.;:2 1:.1 '_,1 aI Ii )'1 iiinijm ii tQ.l Ijehldh'dp 1 r lorn. j Ie sert] ije[l J,oprag.uln Iizt:'rmdtl dimdik durara.k gOl"- l.oo:: I :.! "Jtl
" • tll.ilnm:t}'IJf',
Ulj~,

1'1, 11,,~;, •1., 'h. •
'1 .q"

I"y ~'" 31 "Lli 411 ~IZ In",

-rl" ,

u

i

wo'
I

F•• I N.'l"I•• .,:

3te

2 - tiu ILit ,artna.mr Anklll dll ormRn '~1il.el' fDlldllrm~rldl', Itl tOle mll.dUrlOtun,tlc, ~ki~l'hlr, K~t4!!hy;a• .M'liQIl, TurgqUg
OmIllin

11, ...~ln, "qr"i;~d . ~} ..h, ·fI. l'lrhi, ,l~, ~ 1>.,r.,,1 ;'I~ DI'.:l1l1D 113 POTl, (ih: ..rlll.iillI!b&,",:! L"~IF1" IIIL ,<\ t'lr,l1'r.)

*'

Islam I

Turk

. iii WUtUk.rlUklt'tinde hmll' bQl Ii! ~nljl Ur IJetm;t;mit:de II) ~Olla.

b ~muhe(tdl!!lj'lnde" bl'~ giln G'o.rilielilllr,

ilJjl tGediz; 3 Un U

mtr-

Mecmua:51
Bu yI1Xi>t][ Vi! c;iddi nleo::mullilimn 9i inrJ nilsba.m. '~lklnL§tlr.
IIllnillf'l'1iClI.U:

'r1l1l~1 ~n ihilloE ,.;ill1iiJl~ 1id.1~cllilltb,n.

l'I"flln.,,:,
'~iI, ,,~l"

..... ,1I.Jil', •
llJ

1.11\1':. !or.. I., l.rnlliouL !,,'lIi III hpi u)<lh ilHlJoll 1\J:.l U"
-'\!\

o'J.'l 100 rl:'!'I, <iy, )'qillo,,,"I~.til'. Uab. n:tl hn "'-i""i Till I .,., ,-<[li J .... PJ ,........ r. 4.:k.~ -.Ill

.~" '" lion

1le<JWjji

Din tedr'laj

UI-:(jll 18 • raIl'1n ''U I, ~ n viJ'lmi
'l" " )"MI

1l!1~ .. .. UI

(arua.l;;kBl"li imfln1IlJ' iilml'l: hiiltrnlBr:ilc

JJ.T'ebmct

-

1-,;':;~~:!

~I

n

hHk"r', 'rC' ill;"'" "'ranl:!'_ ;V.b, 111.11' Um""]':1"" .':1,<1,,..,.,; r",r .. Soli. J.1Ii. M k pi '.r'· n
11 Ij;'::;H \1:;
1·,.-1."11,,

.r.

u

uoIl8IRaaki rylUilu ~ E¥d Edib), 2 - IJlJl ted.] Ah.., U\ikllII hB.1rJrmda tin 61HtlDflii ile

BSilfhllilur

hliniyetj. 'e )lI.'l'U

;1[121 p..,..,

..-o.J;;]j ,"
(jt
I

il. LJ •• Elugun Otti\'I!l'~i~f"!ill'in
.;r~b iiliilJel:'

~zilmi 1;, ,~',lUa ordll '~'I'inde misaJi['· ,L, ve ilmull er3ildiMell £j)n n,
tijtRPibula l1a· tml.h~l,,{)lr. Akijaflll ih ri ... mi \e Onlu fl\'imlll- UU, r u~la.miRr i.eliip edilmi a ",s:pul'jj

i~tiO~,(!·

E"';"LJII", l ioi;'lml fI,n} Kilo,," "',lIll~ "I> ~II ,lob, OJ p.;.n.1 11:11'1 ~Il,..h • ..:!,ii) :,\I~ "r1I'. Ii" •• Ii
1'~"'m"llil,

iK,uIl,L l'!l,,11 lui U ,r,eni

.tiL,

Z5I ~

mW"'Ir .. t. 3. - ZuJ'Llm ve i&ib. 4DtJlI. mil' _deie, 4, - TUrk:lye. do kroUIIiOw.uk tt'!lI!dl6.tJ. ,5 _ Nazi hfl.:z.iDot-Jerl. 6 - ,Ed.bJyat,
!lIUIi' 'loillr? 7' .. ~ IK rHl p Do J•
11ft

• ,I-_!___!_.~..LI~~~;;;..:.~~
l

1~~~~
IglLliAiIt

__~ __~~

IT.
"'

Bu
~ I:

I'JIJ:rI1.1tf"f1~ "Ia.h. ,•• l.Li 'J.lli1" d.'r 0_ Ir.'S-Il ;1':1., U 'I'i&.Tuol , "i '1 J \" Ii 10 ;till cI.J'1b 41.2.5 M~ I!.J rv[r HlI;\III;J.'
:I" 1U
.11,

1'" ~'. :raO

'J'til"luyede (Iijn.

metik tllt1h~e i

lid

•Iulil.t;'.,
~ IIIIU

_unun

otb"'mmi!t',~ti t"buLi:z:

1;1

nn~ul

I

I tI:dilp .:'11 4iu1t'l'I!thi, Mall. I'; "~rll Rphl, ',lU,n, ltill.T';l!t·,,1 Sol, "hi) J:Ji, M 11.1'1 I fdl :z '/,I} kbgir drjJ;II":Llllii

~IIlA'

!~L 7'M C":Lue llmlr

W~IIL! ltlflr ~ -

-

tfl~i ... )

~ Eanf

(Ome.r !h.
i1:A.Bl

E'dJibJ

ZtI..ril.at. LI

h1' r,ihll~ tJ,u b"J Jdd, "I!l-, I !1M! ~(h" :M pu-lIid 0Ul I!lhl !'l .. Jji ,.,IIL ,e llj ll., hi'll 1I."w 00,11:) .rll,

,';,,m.", ..... ~"'
]i),

I"" llll,

t "1I111""t 1'~)

n

I~II ·hl't.rn.~('WI oyJl(ltmeAl yu.Ii.Adoi Zkut mllbopnr1i,p1 [!tJ 1 Balflll'J:ll,1i
I'Ll.trC'.r1ndilm i'1i'.;zjlall 1m e5l'f alU Qlul .. "of.! ~lItilk-e:HJ~(' aU Iilll'lm. bu

1BJ.kIHlIIlUZ, CCOJ!tl fIIhv 'l!'lll; 2 - Dint ror n, Ipllk; 3 - h'a. ta, Ottnln iI:; ,,~ Bhill"n. Tt'nl Ul '''e: :) .-- Ka II.P: Il - Nu i 1;1111" d:1I 'I: ., - ~. 'tu-I Altahm ll'rdi, II - Sut Vl!r !} bir hayr;-aJl. lim' dl 1;.11; !l - T;\rli, EI1l1r,

D.,

'li'UKA.IiIDaM

AIAII

I

1,

'ji

i ,I

nuilt, I ~:I"lo IF ) M["rl HUll'" J.iII.h,·Iil;,!tj . 1..rl<' "Ilil , " II., I H .. "L" J,J.. 'kt,.bi. (i:L'_ lWi' I<.1 •• 10; r .~ ." ... Li ~n,22 .wlD· SO,32 l'oJ!mi ~ I),
:'1" 1.'"1"

bo.hJl!il!l'rl Ib!.l\'u
'f" hlliYllfl.nlllLllIII

t..11lflJlt~

iill:ru:mr

B'I.l .lfmnu~ 'dA.n i'1Iyd_alanu:llZ',

uJ.iI.§W3.ILIZ

i~n Eke

iruJ..!al'l l!!ajla..m1:~lll',
hf1ilablllUI

Bun-

It: •

.5

lut lba.hllllrfdi!1I tia(i .rn1 ,. , kntll \ e &1I9rla bahill Ur

T611'~iJ.

~'J""

129 1\12 t'ah~'11 .&h,.ro

~T.

Jllrbu,

1' .. ,111;,,,,-, 1"... 1 1.1('1 'hi. t.i.tU Ir~'L J.uiI F.Ull" ~ I~I' 'II 1 .. .1 .~u",_,., JlIJI,.1 ... r.15h~,.1 No I.. ,.k, ", Itlllk, Imp, "':nLL JIIIi:!2.t 2 n~1 Yukll.n.1~ ~",.,.t, It' fill, "I, ..II"r 31Jill/US va:'r~i-ml,1I. lII,iilll} nat liIIi ,h Yin! r!:.II'<I, mll'l".ltlli:"",I"ki " ..u.1 ',,[ld~ IJ.rfJ !Q'n awd, nrLlI ... ".u lIoil ... MUil~1.r, 1 ~"klil .. nll .lIh."lL .(1;01 1,,) .. Itllo:lll' ,..nuu,li!l'u.U U.'lI.IIJ! l IIlUbUlllll.r1 n gU11l1; ,.Ii",), ....t.ml.. ~Ii,;RUlliJ I<"ml ,'<11 , f•• I. ilHli ifrn Ilhti J1"~.D 1l11~t'lIJr111 .. bl~ \ l.Hm~llrl. fr.'mi~l\lI", "", i .I,,, ,j, lit Int.&l:.nl , ..) j:'j iJ::l1

-;Ik till' Uode !l. I:nlli.t.lnM.k t.Qdlf, &"" Zlr ". (lkulllfl'1 tal~btlr
r. ~lft~'h'r~nl.i:d

derb.l b~r helllp .,C'hrnnl~
1'1111adon oller Dml:miye ~klll.l: II r !;'l'kili;:te I FW,

15 BllI!klllgd.
iPSlJa

tUft.rTuf

701rS.

rlnd~n D

n

7:.1!r1il, .'

I

I

at 111~r1ndl! 'It ~if,nJftnml1:l d~ Ilil lendin'r111::h:1,l.'dlr 80 klfD\il'tll 'I:.:Jr'rl i!I.aUJll'lnm, ft t~\lll f t·t! 'rh. TrHI Y~rJ:

All 'A

'Ill

dul

itkmmi)'de.n ...

:1Hazira~1
............................... ,
(i,i~h:,rim5~dilllo
b'l'o'jUir I!!oLE,ioid

hl:.ll'l U 1J1 An 1l1'1' (' ~Lhiui Nil, 161) lilllillfll"'l.. AI lJ.r1l BUlviU):Dtll l!lfi No: All y h~I."t f\, IlrhH •• __ .. -" ... -_~iiii

...1

Verila' Ii \'J bin .ca. ha},n-ll nlru:aj{mt
bel'abtu'

II ltla1lR·

ummllk!a

Sai elille illtiYlil' ~f~l'LH~'amn, 1501
li~oJ! Hi~am'm o:ILl1i tuUItI:
Af:l'etljr'l &I'klldlliihif .sl~i A111~caclZAlindn iki ;;ui."lmIDa

'l'H.lllw,

bil'fl2. dl1 kUi k!1.,'OrLHGI, bid([u; aUlm Ll rl iJi ..

'iJIollUltim.
Hilillm,

I\._.-----c
_!!O-!ia .........

r... ""'' ' ' '!EE¥-.----il--~..

""'iiJ!

22_ .... ---_

A~k ~ Macera
In

T .rih
~lutli in' Q"man "f' Cebd'e ge Ihj\!e"" T IhllllJD bu il"; babft :vi· 60H hakkmdH.ki Ci'MrJ twnrunCb ~ti~betti. V.;Um· de Xih.·enlyo,r,
kell dil(:rinden bllyiik l'lu'dmillll.l'
~!'ofCf'ginu umlllYljJn1U,

Jad);

hi bir taifll - abet cuip dl..'lindi. Arkad«!jlan aU nndan 'wp DOll lfialwl"p1niu. gcHncl'y IiAdar, Il, :rnhunu tesllm e1.U, TIl~~ Ill'l" me,!,.'llil b1r nlllde b.1§iDl. s.al· ,11II'!;'.!::-=-+-';-'~~-=::::-i~-:"'::-;~

;!!llzmd3.n.
IllUl!t:a~

lid! 'IIW

j'.

th.

TaIh~, i t.()Ill] ;':'ll'~]i~':1ll lie - Bu iki ll:rkm.'lll~l e!''V1 lo:,~rdlln.1i'z mil Q(J uklHJ.''l gl{ellil!~d 1:1 F.''1DtD HI cCIH:'a 8' , .~ 'f::L1!ho. L Ci\nlt· Abdulllllh, )a'llllI ~!llJnm: \' n \I'd! 8 lil ~ rllli..,ino (leohulet 'ok zulUm J,'.liI ~ Itt, ..... Bt'll giJltll1ed!m, 1lk OlIlHl.~ ~tm led.udt' Ii",J peS[ mem - B n i;o:ul'l1 ~.(JlUm gordu. !;l1mrli g6rllyol"!lm. "0'(1 at fIIzda Ilun oLmu I IV nl.:tl oruordn.n Giimu l!l\llrlllrnl yo rum. J(on,u~ul>rn ~:deri dll duymI,O\( yo] l' otr.'! r ebllinli. Belki - Biz, IOit-A' },R.p'lljHnl;t. czi· dun. Bilirl!oin kl, ku]A.HIQnm ~i- )'Ollat:l klan ialfln.t saye-tl1nd-e yetlel'i dlaimll. 1l!'.i ul'llyor lie milt Ho.ccn,C'l Illubt If cl.>phelerdeD rn.z ilja' ~'d1r , t!1f vh:dan Ilzablo.rJ ic;inde 11:1'11'- AtldUn'ahmal!l da aYJIi CtlWl1J.1 VW'tI~1 m.UfiikiU dw"uAlw,fl, dU~ HruyoI'UZ, ,'erinee .aJum 111ihu' diP.rdu. ~Ilrme]t mllinlrUn olurdu. Su U:1l~lInC't' ~lfI'! (JruIlCl1, huJul3 !i;ll.kl • T"Jhu., Iilinn ~!.ofli va: r~lI1\f>Y!l uluii'l1'l ~a Hu~r GltleUm 11kada'l~al', d Iii. ~~I';"hpr iLriJ;J (: li"-"~ be.llll!!di· tJ P~:rgll.l'I~b('ri,! Z'111i1m yaplJ1lj" Bura.Jn fwr.la \!l1tnt l'lIybetm.:b lard], Me\Ck~ lelhinden son Ri kin \' D fnll belli etnliycrIt; h.nm affetJnl~i. NlilJr· du I) 'r,; bunllll1D be[J i ~ffp.lild.l: va bir ~Ieyllimizde o.lur. ~il e lin I](} bJdaho dile all1r~'IIlId1, S!z II' QI'., ibnl S~yyllr, Lfllli bJ bl' ~mc.n 1ta.1· riiikmnv.. I mlUiyi Ul1utUJl. BI1!1 yol're b! ..J('~iI () In'l'ffi kflldilline 11Old mtzl Ih:weyi (], inilltc 'u "It L ay tln,I"IIUD 1l0n1UU\ Dlieler adar kendl ya.ruml lmlncak .. 'J'o.lU dumo.lll Ofiliduli '1't.II1fl. nti aI'k l'l" ria dnnU, t4l-"1Ql d.,c; !btl re.mJyordlL II! !li~.hl"ulll".
[fQ

01 11 bllli7., ,",aktlle aize

- Allah tal!l'Iir-atulI a£fetl!in. DI~i'll:lrl de lI.),ni !;leyj so)'ledi101' \'e c:'ftbueak blr IOUXu.r 1m. :1.I.!'l gomdllliill'. Y,knrTlIlk !Ie Jlll" mnz.111li lnhnal[ ielrl '\ al·utlan mi.l. aid w€~!ldi. LIlZJmgdon dJ. D~ ml;' si"l.! yllprnak i<;in ge~i.
r '~kler.i
I.!IDUUl

"1!.:..1.~;:.:.::.;;.:..:;:.:;.::;;..o.;~--..

Z

II ,.. I

!.!li·(mda Nru;,r·

AlKlul ~

Jab Ie AbdluTahman

do. ayneo

Jl:ml SeYYlU'm .u5k~rl rl )et..i.gjp lehlikeli bh' IiJlJrUtll l'arat(l'bJJlr~

T.ulba g!bJ dll~\lIllclyodEliJ'. ~aJri'Lt •~:IId TaJha bu fikiNe deli! ~ dIu mlllfiJll:Ilruille onll bifjjey gtl-Y!(;Dliyorhu dl, Bulutltulufl.l1. yerd~lIl .8jiJ'llalli lJlr at olruc.rl1l§jll Ill. runmdo.o ~' all 011' ,jI 11yal" gOL-illy n, yn . ) Via dig; £<IinC!yll hi,h~trnmill iJ:!d(mi)'t'r~k nhQII} \l2C1'lndo e tJj 1J1(1e g . ~ti vc yere n yuvn,rlnllldl. DlJlJt[j~lI Yfol' lQlllJk Iblr nmzJ hU, Bu sere r de bey-

lerd.l.

So.nlBllB nUIUB memurlugunCion oJdI:i';lm VI! rhllnde MIkeI'~ m1:lo.IDcieM k.yullJ nliIlIJ.5 tezItlITcm~ ka 'beUimJ yenJww ilia-

Tal

11!::!. ,

llepi:!.inden evve] lltma Ylll.mnn

IlgWldao ~Toktlll"..
SMnI!lUIl

e~l.d1erLaLo bllkmu
.

'billlLii \Ill .Jll'kM~fU;llf'lnC1a: Durmi'lyullm !;,or.ukio.t, d~

'l'epneJI-ti

[l'ievFlkoglu

~ ................ Itu:r~a j 'ITIUurllZ iliLh;:lcli.:r, m'i.i:.- .... I!.u.r.lbl }iem~:n. bo,n'!;kct etlil'ei', U~ Rll fit IIIU1[lr ;8(lnl·o. iki da,," 9.rasJ· iii. ~ -rU,UDDINI ."AA'~£IQL~· J,lnillli ii Ai Iri. ..J ..~~ I'll! gil" lil.:'I'; :u]u;·o.ldi }' Ilaruan 'Ii&n lthiri If>l Lr : FATIIN IIAI' g....-r.c k \,1I1~.u'l 110~ 'u irt'rl l'lC 1), ,oil • Y.,r, i!ol. ba.FjI.I(hlnr, Nih yet bIrr ma .... !lid laln.1U Qr. gum !{aJlIfil I:J.nl"lDdedllr luI r, .,ddIll I'M'I ilQIln •• llftul . (iJ"l nil' .'url
?J

da. himi:.;1 ~Jcvef"I"~e]~,

Mebn;u"d 'I'1I..'tQ)l~ Do wll J"'l

k~.ililUl.1eo

y....

ilpm.,-

[umafiosi

[daQ.;

NuruOllDw,.e

!flo. ,,,

<\

'i'l:!!:

20
19411

1'd IIdntII: ITElfl ~I I,BTANBUL Nefon·: IO'I'DI

HD.

'i'UDII Ii

,ART

Sc;illiiWI _

rit_

"1li@l:NS

BElU:LI
a::nQl

,

(lnunll1.li YlI

No. 3282

,1 ..,ld:

~ IqblUOI I •.,14 100 10
I0Il

..

1100 laO 100Q

]b,

IlOO
-

• ,

I'

0
-------

II
mta :

da He•• el I z l- I

19 lAP.) TlJr1dYI! 11 Kaila.da 11.I"J'Ujmd b1, 5l'O"lik (l1;a~t anlOI3m I h;llula.lliml!ttrr. BlII 1'11~f)m 1 liilil", uer lki m mlek l 1UUbJ·

KURVlI

~--

,

dalrl ldlldJit HE l.Hi IlImMll! ton el'l' rUU! !{i:llll~amkllf·. 'NIrl< ~e cl!lIi Oilman!! bnpRratnrltlP mIPml .. k +IIJnlw tRJlIdJ~1 rlll;hao bflklillJ) HilD::uhJ.!io, d:i t&tblk Im"lrt~djr.,

'.II.

1

Ioeot

N'!

I-M

·

.

fyo

a

b

..

I,

Ii
rIi 'I
uLLl

A. Mender,es ue arkadaslari mukabi bir top/ant' yllp- .1.96 muva/ ak olamad,Y'!lman'l
Afl'lon D.P.II B ,kanl ongreye k b Ie ., .u e lediA.i T n r 1:1
Klz'll RusyaYIl

n
lil.!ll Hlltl Yflni I(Qvn 1"8dy~'_dt Saba.h
L

FI

1_ c edile edr ..... e Di nI

dahadundenilecelckadargakrn ,I tvek ~Ierinil 61 g_ef,!!/,LeAi ,e~itli hezeg~.?!~,L~~: :.::.:. { t lei nl r t
tliI.. 111)5.-:
pD'I.I;I:
1

a.AJZ bidl

ri:'11
","Ill

~lIt'.'nnl:k U I'Undn dahl ~ ..m~k "(lir.

nc-

T. ,. • fill OlD ],!.r mlu,!o

nun Y l1, .. n

!"

Z.'I,l •• 1 .. r-

A ycn ; llil

t!,hilrh or} :uJ.aj

,

l'u~ln
luu~'ut
.r1'_\'t.:

'l:ulH .tlffii~I'nli".
t t!l'mi~·E'n

r.F. t.H·'hr., y~rj, 1.,(' i.. UI1flTl d~ t ~('Ih ,hni.!jtJn If rl.!'... .:.~'.J".
,t'ltl

't'nn··l![ mt'ltiti."d

F~_(",tlni il!O!ltenneK lr~YIJUF:wlda. 0lim bu z.amanc Donki'_ohllllUTi na ~i:ki IU.a.i11J'.,lIni gO!!t"nn~lt. i';11 A· rT 1"(1' .,DIl kODllfjru:ntL.;Jt];a .i tWa (d,-'t:.1Pz, Til ILl Tilr" milltti devrl(l k. i1~manL "<;ineo bn ail_amm D' i.;I""" ;),0('1 I iJir iftlkla olduGuD'U i).;u anlasrn .. Dr,· ml Soi,. 4: SU.• Z d~l

Biz. deg;1Tllenlere

hi.ic:wn Ilc

\I.-

Ihlar r
tiro

A(,"'nrlrm

DI nJ"ll

!cOL'

l\jtiriL

~w.;!!l1yn J;UTf~ lJ nlOkr(JJji iml'l"t It ri bi""ljmi fir. 81111 Alma:~,'1jj 1)1'1~
'Ol'1Jifl

..

-,

M...",i'lu@, I.!llt 'I TUIl' Iii, .A.h~,l \', il'~.glu It' If•.• . ~ t:. 1;.<)i,.,: 'L, IJ • n ."lin io.;iEl .• Usonda Dllt!,: b bir (II
;nl pml} II H bu loyll:mLL jj. ill ~ ij kurt 'uh. ~:")'1 til' "l1"I1, 1)1· du . 11\1 . lJ til '~l~ml.,lll['" f.,kllt b~fUD Ai:!. Dnlln, Hno].l"IIt f'lI£ti 111 II
l t I<lh \, i!lt~dir,i 1nfltf'II~Him 'P.,.lil iliR k, 1'~L .. mda o;.l.Itt. bjd~n. mr[~ Ii lI'I.i ilh:ltr l" t ml;tii rc J.. "'r..d ~ "["-

di1.fIli~. fi,nrli arhk ,"Qmt;i.!,; rlt girrti.J". 1111I~Jr lu r iarudu r~rti/i
irlllU}
4

bu lJiriigt!

ALTUPfl

I:!fl/lflM

JJ'·'l·J

ldurc

'litH

ku L'ulun

Hll1dt

drn·,gkiflflW{jU' ml'{'~mr"d'H·llr

i"lannkl. .flit!' UlILCilll: b It f nlin Du·

ATI Ilcmokra ... ilni Dl[~)k .'lmoltrili;a,
"nlll". 1lI,·;;:.t Hm, 8~·~

a arshall um ediyor
kmi1
"01

to ilhtardll iBr'iik..el!le :.I r

butnJJdtlf r: itttfalu ('11.1

;:uI1ii~
lUi

~~'~~1i};Jl'l~~

tt'r Tnunlm U I~'III!O"NlI' UI'dJ~i bll' nuttJkta iflll'l('b'llri H".ker-·

m.l
PJ;Idt
• fl

-bu1rllnu, tekill' etti, "1t"('11~ f'n1I1tli d
fWnr'II

bm,.tlRbl

Y.oJ!

onlle\ ~

lr:~~~:~ Uyl
....
J

B· )-b.U un··d uoyad a· 'I ~- .
'I
..

.

.I

...

.

....•.

IhD

rnltkunu tefsir ediyor --- Kusya fadyo~u Truman'.n Ba 1- Avrup 'y bir bUfYuk ayda ilt1ia edebilirmi, ..
!;!U': ktlr. l'.d.~ \ .. -'~'II:! thtli1: N\l;1_r: I-~":;L.!I prl!n.ld,oler ilr;"tll']df ke&in 'il,. \·r.:wrnAK- •. t at. :l}ru &amU
dill ILn]~mard a.;;.k
h)j[

hu hibh~lll'u ii projeoin miizakt.'rl:!·

Do ·lirat ~Il~"'~ loLo.R.'I.' t.1 mmUIl "id,dj efini i~· elIDe'll. ~m ydu!o -III Ilhl1l r. IJMdl ~DFa lurhl. t 1'1"1-1' t,~ 1,,-- d ,h leri 1'111.11 hl'lli du ru
bl'o).u'

b "jwltb.r.

mabs

~ok i.

I••

·r

~-~__,;;,-.....;;.;..-....;........:..~.;:....--

hr.

'4U,lan.ilia ilJlJ.im I
HDMIiy

It b11

In!i.Uter;o,
'"

Hiill,limelin 6u"unkll/lal',.Tn dUR"RIJ ul,lemel I da biT lillt teo bIt ellllesl

D.P. Viila're't t.,kii II atl
k ynlyor
~~
I:.IJj{n~jllr} 'I-'

'"'\

kd I bu·

&-J~i~
:11\,1k

k&, U(il]LaIld':1iI:" Lul!i!>{' mhUJ1.t
ea N'bl'io IIlnn,lllf

..Th !l'me llaflnnu~Ial'dlr'. B~Ic:Ui,a b')'\ l{'j,·p. III rand Diin~a HKrlJi.mleR· n,.uli'tI!. ~ ffI1! Ij{I "lIfn~',) iloj jn]o;;Uit U' .'rao...~ iI"II'kiinlhall'bi" 'l"b·r;·I.. rUlJod af. iz ~ reierine ;.:;lri)nl ...• m :Ii ~;"i humi taraf"l.J'hb lIi_. !'lk I "um "'rkllttl11i.,th·'. Bf'h:lka JJ dliril t h:uektlinin Illi I<l~ra· hnl Hi I..r t TlIf ndfii'lil hoi hl~1 a!tTIJI}h. C;4'!to..lan~k~'~dll. Ru",J. a iii: hm:lm1hldi~i 'ibn dll"~~dll'rar.t.
OoImdahah Ire dil', di'mok'l'll ilrrI~ dl'. 'tf"ma&lar illalue ""b..t J.,tJ;'lIll.\Ur mu ~.li?1··l1ku blr 110kilIIJC ilnf';', N.i. 1 umiini",U,·rin Elir dQlabUfi dlo~rud'u!U ,dOj!TIl\;,t •'11\'~l't aKlua dlhl'fu. "1B!~~at arbk MIJ ~1.!j),,'afiJjJ, 1m IioOD '0) flDO

Jr.IIirb demokn.

'tanhllOridii

PiJasay~ yUksl']mek fcinsinsi harek91'ief

nt'~Dulu i'!~. It'r~ IINl' I j'II{'rlw=~ ~'t fiU,.n ,iJa,llhk Idyntlmd"i!J11 Iw,·
b('n/lll" f1$fi;fnofi'l/dnlr!fH no tllmll Imil'ib fJlJllll't#ikl,rinr

bIJdll":YrJI'IrH'
1)·,l!t

D, P. H j

Di

linl

[ii,'

Jandarma a dayak yi e Demo _rat ar
~'l Te:f.i),mu:t 8' r _. ml' i ragmeD C;.:liAfllebtJe. b zin 6ir hldin

[.

Illdli I l'

rnnll blljl;Cl,

lI~rl~

I

r'~rt'c!(n
kllnll

t;IMRrtl.il!1l ,."
Ijt 11

.I~n

l

rnl A[I ~ c

baJ n

Bulgaristan ile R do,!Uuk ani
I

~------------~ rasmda

en;i h,arb 8$,ladl
1e,ni bir imzalaadl

.mh'llr.

In.11h.HI,,n

mI1b'l" laill. "n.IL'Il, AhJll' d 1\("1"1:1:41 Sllh'nl~, N~, 111 .l!::r·

(DrJ:r:mu Sr!I , J. ,';I.i. ~

,doc)

,; tderidlr. O"Jl\(J1! rllll;i1p.r
hkcl'V-d]I'..

'reo,

lIkIanmlltrM. hUir.!.Ii O:!:I~Q!\o!li. hf'p

l~rlliDml~ ~ n· FJlJmhil&UI ,"'n •

M'I:ttll!o;I1 I!!in~ 11 nnJl o fln'n h'kdrt"ri pen.' lr:le dhl.lJnm.i'l!iir. II IUJlJthaH d {;e.

rm

'I..

Ii1s-

Disilier a aUlmlZl1 -yem e Hhim beyana I
II

J

I

JIll [,i boil m..11& U",d. e-tmL"d. DB l1.yJ mhtlr. Am('rIJUlhJar.Li!l Mdlltla.n l111D~rlll!J dl n I!JlIIl~ Ihl'Ii,1I1(1 I!It!'1rl'. HUJjltldo. b~r ·ll1l] te.n]!I ul.lli.r C llillllUI dl rr Ibl Ii ~ih:.h [<Hlna ~aQ-DrIJmak~9.illf. 8'11
UrfUt' '~l1nlJrdIlIlL1n. mUI'IIiil'l!\e7 t Illlln~frl ll('rll~l b1:r d jfi ikH I J iiI k.t:-,rhr,
IA;ln r Tn 11ft.. mU"tihltlnt.n 1

klln!l

BT;taDova

"'08]O~ak:"8;dl.l'.

I

m ka~I ... "~linonc.la , blr Dotuk, l'iUkI,.t>hle IliE" Dlu c-

Hallmkl

~IU

llK.m~

zlyaretlerini neticeler

Sadak'tllft lOIldra ve Paril uzun, vadell ve ~ok mesud vereceiini ileri sutuyor

KYIt1DEN' BI,R YA PRAK

,

d

r

gore

jm' oJ. I!ldlll.lefilidi,r.

lum·

rol\O

l,iii

3lo:.;l.tuf

~-11."1

liltIrlk iilJoifuJrii d Jcl.l!;ulJ Plh"~~. - ....... ~-------~-du. FliiJIat ,m~UJl:mwll[lili' l:ii de· mokr.a"litp[ daJl'lIB l;II.Hl.~ run" !ill It . Ii ..

I!!! ,,;~ rfer. Oq!arln nHI[\ edlrijCi'1l b~r umtJm~ >elldi.1'iI Hmlll,
ma"UJUlLfi \,ardl.r. 'IHe~lI!oIt'1i'1 \fnrdtr. T,optllnl'IIa.r, III kh:Ul!'Hiklel.',

D P de.kl bUh.. H .p,a,- s t ran v
C. H. P. U B,.,k!lln S di
B .ktel' "Tem!!fiDi~ bir.1III .',.., I
1II"lldlr'J

I! b, IIIrl

:_ bu (l_ tI.. moJ..rilr ,..rHnm I,~I.. all~II

C-U......I-U--·...N A \"....,., . -L""' ..... t.
-1 .. . ..... , .. _..... ,
nltl1iljorw. 10 IUhJHI

Pllfl'ri t.ilhn.il

IInt,;il!

S

·._u 1(lll

IIHI)d;tlnlll

I D 0 lillIlQiII

~1!r'iufilIllIu • Z:.,f~r

'r,

OQm lousl dill , J:ilr IIMI;] lilfo OILlr;

11II1t1'.Ii~r
mllllPaklll!in

n1r~hur

111.11

DO lf~.rl.onm.a1il1.

I 00II1"';1'"1111' 0"1[1 Ii! rrlolOr,uallli ! !Ihn 111 s'.'"

IJI:.~

ullil

IWI'III'.J:I'ldllQ II D'I'IH"tPr'I1ll,
ji1J

S'Ln
~uh,"lld .. UU.!I'd"....

·nl!rill 8R1rlle f..!olaYi:'8 [1D.r .. lA&Ie ~ Urler, iPl di1:rlJer [ iilldltreb!l111 1', (l~ "Il~ lmreo'- f tfn demofn r Uk d.r Jeri fer flat nlil IIIIIZlrfal'llg... rar, IIh Vi; old UrUc6 yw.n.m lnd rirl'r''', Hitll-r bu!lllD :II. h IIII'UI,.. ~ kcri.ibef:!lot ya poE

1111',.

I
III"

Il'iilllli'tu,d

tiL,. IDI.Ihlll' JI'oOIt..
(JI[lnl
I

b. n.lll&

lid.

diJo

• P. ktll.n.bul U iif;,k iB'i;U1 I Bill ~~r,D, P. d!ck1i .Ii)l!'I bfllh!Oltor '. I tlMJ. lI:endUt~ !JIg Illdl:4JG!I blJ IIr

Ic&dM"lJ11.!l!::t. ".milln .Ol'~(I~: Hllin d"~!lrm if!l!1I;nTil DJ II,
ij -

J.L

Inl ~~ iiI. I~nnl a.ilrll!'ffll,. Od!' 1II1i1.I'~ I,OWI 1It1l'1I1 '!I'm 11111111.... 1:11 r 11II)'lkl' I:lnUy.1f1'!lI" .-1(11)111111 'tllin lillllrdlh •• d mlU 1111 Iilf!i,,., 11<'IIJoIIr! III 11m 10 HUlluh.ln nlh.,I. hl:r .~QnGO'1I,1101"'11 bl ni d- UIonJ'u!lt""'e I Idlll Lllllllr;l'il diN .. •• iJ LIl!.';~ l"'~ ",11118 !full" ib!lknr1~ (:10,' 11 I IOn. nh'" I~) ;JJ1l;)t'i1 .-mlD l'nlh",1 .11l1 Ll"I,lIldll. rillHlal.ll mlJh.ll)llIltll li .. ll1l11n I nlill ... M aOll.".! I lor liI.:Ird !mlllll;l;P1 l1a,llllln d fl '1~," ilItl'iil" II'~ h-lIl~inl z.I1J1 .1.. I ",b II!~I.IIJU ~illl"'olililn IllfmlUIi' 11'1ml~II"II'~1o 111iI1I1Il 1!1'l11: .il~ .jI 1'1(1 .1I1I.11IrII'" ; air li'lll!'~" Y"lIlllr r I!f'IllIoII~,il)ll' r i'lli hhl~u. DUll,' hl~ blr IlnJ ~11 m.· ... 'I~ III< IJ.lrU)'f1 mill"'."!! 0'11 .. ~Irllil',) H· 'il "'lli)'I"n!:!~'" II! 01

....HI LlI~IIMfU'. lind, til mulJlI 111 p ['Unlll btr II< JIll{' 11111 0111 rail: tt-1 IIJd edll.,ulllr, illhllt t m1.!!lnlml bl1 tu un nor mILt ml.lha.ld t hll r1a,1 ~ p, bUm I t~Ili1,1I'1ru nvel e aut M mn Ll FI.dI aUatm 01

JI.1 ~ ~ 'M1r

rn~z

B u h.lldl~.lI'i iI;likttdltn lIal(J tit'l , .. b, ~.
I'1dilQ Htl~1 oifll!l'orl,u... I;jUft.11 otr
....... U' u

It"

OID.I1U'i!lIil,lI, lu,.

rlr;

I,tlr lL~il'l 1I!... ~al mtomJool",lhl

1I1L>".1oJ-

Ll'lr.l'l.n~ tIUlit"e.lt,. I'·'rll ~Df;mr,

n~
io

m mlnl!!.. i
"I "",11

D'mJ.lliIl"~

",Ir

iI

~trl· 'l"~h,,WI r I\~,r: .~liII I"il<l.u, I ... h~ boii~1 cllle; l"lfnd,. (lnr,. III . 11'y.
nl"l"':' 1:,"1 ru:il~r. S)1n tl IJtln

.i<1I.ilJ

1m "I)d~rm hl~ b.r el'l nH"'''~·

IJi 'Vo IHr
If

:10k t1 da, j]l(ftl.!ll iGllll ID"~ B .. "

yg'Uur. C\I" j, bir .jlLll' .;! hi' rlllJhlllir.lrll )ahlJri II T.lldi Il.rup ~1.,1r nil:. DlIlllollr
MI)'PIl",!k

'"i.

d~1.l' "IIH

t)II'.-:l ", .. 1'1 ' 'Di, mil", glu

:to

_°01'''0
_ "·0

Hh'lR

s
F 1111 b ,
!llUBr!1ln UlU'J1 II ~I

1

Cjjp~U lsrdsn

6 - So.ym b:l"L[lII, by t1l.rlhl I1uLklJ.B bir y(!rilldo dl.' ,.,n:1m let I I., III>S'i;1I~ rillt", 111 ! Ull (11m] ) erlerdc, lim "I 1~lulJleril] I...Uri.k I·l Uri! nu~ i nl 1Il . m ".Ji~Druz. ,'lilan o"lul'lJl J1I!lllter('ill 'I-C ma"UIl l.Julu~mlll"'l j~ln lliHijn dllilluJ \0 "Ill nlhlIlhi 1Ia.f'(':fl~ lU'Q~I', BuyurdukJllnJlI gdtll~{('II1Jz. iuk.iun t~ lnnciw. olunan tllOan 1'ru:IW1I,.:l..ll~'rJ~ blr ..Ok lJ.(JJ1c IIgratll]'" ' l n '"'11m tli 'IIi p~rtHeri!} t\'illluh:i1en oyhlno sllndl:;;n a IIIUlEIl ve lUI· Jlp t 1'1 "iIm~!1i :!i1['Ssmda o;im I urul VI! komisyonlLlIlDdli lLll!1I' bulunmcr'tI, ~ I ·lidi.-ll,!l'. Bu ~lJI ~im III murla..u lnll.hlll1mde t('.,kil:lt clan yt'rI~nie l'IU11lil rin biro.r l,o;mwlcllli.W 1W~ll\rl[! Ii L r 1 ulunrn k jl In ~::ll.l il'l) d:i.\"~t ed r,,, Dc.,gnldlln clogrll.\ il. :ldll.)'h;mL k('lyanl r lBledC'~ kcnr:1LI~rl sccfm kurul \'il \.mm1slOI'iIArmdll I.IU· 11Innljlldikl·ri !plil lcmaLlciluinl d~ ,gtirndC!I..:l"iilrlef hri]in~ £" lrnlmi tir. 1'111L 1'!!, CLlIDuudrot ba~Iru.DLml] bu lIutuk r.'Lr"»tlloda :!o,,;im ll'lli h.... ) ",lIo rJrO IniJrnkiin 1:', "Inn n:rl~rrd~, ,I p:;trmedf-l !~Ur:itJ' ..Ulri IIn I! ,I.nl 1.,WL.lm t1d.Il LlnlJl lJ,yyuroukilln hllWt kalluluy-d 1I:i!~IJoI!"cEl n m~dd, HID makn: 1IH by{hlL btllmJl.ktIilYlm~ ~ (;.1\'11' ' B UI::'if ~a:nn Inoniiolln fUilrlerioc gol' im tertilJ he} ,L1erllle r 1'1'1 parin i!jtjr:ik ettlrilmesl lern~ cdHmi, bulUDnlll!i;ladll. Burad i~1ltlik l"r"l mull k 010.1;11;111111 g."r~ l-;I!~I partilertn b tUll I<!f'im rB ll1J'tllnde u t'.:rek oLIn ~I adar ~D.bii blr' i i' 0 rnaz. Ha1I:!ul~ k: nunun talliih· ne r,: 11,tlgun bu 31:;md mnc:'lrlmrl. e parU t maiI!;lill1rinm \ if ve saJ" htyetleri gilstfoli rn,;ouclI, C'\,,'~lB !I~im komiollronllLtlDl1-, .komlsron nl hem kuruUllrlpda J:ulz.lr bu1LJIlmo.fa ydkll ..... ~,.,bul <:rlll· 1i !II kit- ildi[(I cdiJ.mi:t l'~ i.,;urnhurl'~i LIlW ~. iimklln olal.,.ilt'D kfljih l'\'\ t1:l ) ..Irm; llon:r.isyon olaa yerlr!rle l izab clundulrtuu SOliN kumH.LLOI. rln. lL'!J' II dllmi, H l&!!l1~ilL:[I@"fio dii",.cLi ki!JfJ)cL.I cle )'lnf! IbliJuClI ~'.Jll'Ii!i"OIl m hlll1l rlode t['~kil"lI butunan }4!orlcro Illlll""..tilcnlljl ·u, encurnenl nle hi UII tadJlat.a ugrut;iII,W[) sourn JlUnJ!lrll' hutludullil Ii, dar em JI!'. . lim!!!. h!J kadar m ddcnjn ctrafllul dol. IlmllSma. mgmll'n bu ~ m iJ,. l cil rin ne ;)'llJ:lacaP hl~ blr Y"NU gQb.t nlmuni tiro 811 rnllbh ·ml}dm IJI,"'attaki uik ~d linu ~akfl.r It bu 5uktllull wo.n;J.l;lDl i.l '0, izo h 'dc{'egim.

C;orabcdar ongresl•
_ -0=-

kracm y nl uhayyel m lil '"katlan
alJ. Jt IriLllIilrl1
Utiih _) ~ :"1"
1l.o!)I

),;Ulj:i, 1IILI.li.JUJ1l.

~rt.

ilu

1111 Im.n,n'lI~, aruun

ongrenin kanunsuz Uitoa.en ize dii iik fi t y prl IiI I iddia ed,en i arl1510dai ,bakana ve A e- bazr iiyeler d lin uyiik El~i1iiine telgraflar ~e kildi vi ayete basvurdular
!TMltI .lJUli!! "hd.a:JJ
Olcllll::l!tln
U'U].D.d..:I. l!:l bUj"wllll _~ 1.'1l' Srlltl

b'l'Il

lilt

lor

.:lI1!. 11 Q1J F .. Ori durumdll Ilirilli!lll"n
In, S~n bill
I~

FlkrEl~I, Bt'nl iln·l.lIl'1IMQf Ul ,. rll

DUI'1'

Ioi.u u

:i ilLb.li.t 'Lillil EII].iIlIJnLL H.ill :e\'ln d~ I1'leIU.rtk.ll olr h.1.r.i 1~ll1dl! aklL>dJ
10'11 ~()rEliJ\td:ill.I k:w,Dl:r

UI , ~lIJ

l·lllnUUl.

CUp kamyonlar, nm lem~zlj~~hakkmda
Rdl'dl,lol' ~!:' ... rl ~:l~ \., b· t:&1il-tI.J,j; rulllH.lrlli~ ll.lI'Jl: l','ni Subuh S;::~lfj·tt' ..lurn lL 3,~ if'l; tu rllLlL mh b lOIla o:t~'01l' kLLlU \ "lIlll rm Ln l~m1z mi.: lululJlI "] i t 'oiLi_"nr» bu ]1~1I1.' inti.1l'r e. 0:' ~ 1 InO'!,·nmi .. tir', ml.tl olun~ynn ~!I IInul r t yera r II; tlrlllll1e}t'tl ID.llteriller U~ de w U mLltl.vlnl Ro, Ulk lie b:Jf .. I nil:. li:C'l j~tj ",nl rll·. LHlu
Eu ill
muhar
oj

*

'Wl TUtiUi.011ln IDrUll .. T-bl B E. 1'1W1On.1.o1 ~un Wlfit.llt::.. In ~JJi t.1ll'ILu aLi, ~>!, If U t'I.:.l:. Itd& blr I.tkt.d. JIT 1/';::< tun IIlJl ",it:

un

\'e yarduIlo

nadiA I i.If:rllf<IiWll'l )'LII.I\; go!i::gr mn l1~dl!u:;dLlh.IIl U)i I\!I' nr da !l.t1i Jl gL~1!! b:.kd ~I'

flol

Il TII;.lft!t.

Mudu~

'-'s

IlC

hLL

TJ.kC TubuCOVD

Gary
ltUrnp

1alune

Cumi11Jrirel

HWk P,JIrtis1 [{lIrullll),nd;(

giin Son ~mokroU:i1,I"l[1 i~tLrilI: elm 1~.Ie.ri II I1:Llil'~ !Le~ml"l"l Inll~ ,rur1lrn~, I:) um Diu hl:..ii...illlulun prlrLi mu!l"ctti!'li ~[tltlll' kllbma Slgn'lI1 !fl. 110 )'aptlJhm bHmi1o'en. Alileddiil TU"ldogh.l at.rJ.n1J,ul ~lt!l' nom uLUlyeWa,£ &U'kiullD.l BilSlIl Blrli~Dde ll.lplly !'1!~ ilt.rfil.Ullr 1o'e II 1m d"" mebu5Juk lo'aidi]e llU gu,zetcli:£m. gdi~1gUul. }JlJJI.;: PatLl.J;;i iCI":1.l1hm oe:!!teJ;;tem k i!;in Willa 4j;,'I~mlll. blJlllar i~mde, iaimfuiru lIuradn t.a~flhlen FiI'klnlh''lID, bil ktl\ ruznamli! ilt' Ta.n.iD, ,. kIt, Son DakiJm I'tibi bu partmin nimeldidelrrindli!o ba§kl!. ltim.....~rlkllJ1d1:rruniLn:I1~, lHltta hu l;U\ lk liz t1n~ g Zoe e sidubh:rindn olri mil ninil!:!} 111~ biat ehlll'm ldt' dL' In',:. rnk :ral.. ParW!ind~n fjjekltmek Ilil'cUie !lUkran bo~uml ira ~tmi!lti. fl1L.\ i I'.\ZI .\ R FI.k.rl!:oll'1! s:J.yw Tiridoglu bu ha:rcketile l.'el!nimtli Ola.llo !1';\rthi el1nd@Ii gelcligi k.adar ~eLb:rn~ bulLl.Du~·ordu, .Bu rkstcltlc'me ml.J.~hed~, ~~, dtlhil c]u ~:".ete "13 gouctl'C.ileriD, Cikil' VI;! hliviyt!'li1li lJi.itiin !'1pblkh. c-Jle :a~llIbya.ra];; 0 gnzctelenil;l ~lItall Y8:Z.tb1'1Jl biro kilDD.at mnll!lulli DImakt[lD ziynde efl'Dd.i1c1'i1lclen alllJkhm iJham ve clirel:fllIh:rie c:elm b~r iD'jli:"!'Il olr:Jugunu ~ll.btbe bmllkml,yat:: bir !'Ieki!de, IDeyd.'HI8. ot;lk rml ((Mu. BUlldaD SVnIU da. bil.k !l1-asHl.da. g-uven "e innDl;1 f;llr;l di..r.~·ft· bLJ tl!eteler'in lrijriimijpij kimaeliin okumlY ~ g. derec:eYii! mdhdi. 11mem Ii muabededen spnrn gazetelt.'l'inin Ra.tl!J 3uedin.i I:~ndilcri.nd~·o SQr [Iii; d.ogru}'UI ,··~!irii'ce l..a.dar Ia.mimi. I;IIf!billrll;!l: mi '? .. , ·Bildi~ru. bir h l";~ ~ vv.rsa bu fit 11.8. ve s:iya.set. UBt.adl bu dtitlull!t~siz kraa ble j{~n<:I i pl!r' tlsml bDla.m!!'1I prop:lg;:md::Ld'an m~l1l1.lm dmljl, mcydam f'IIkil1l~nne l~-

*

yo:rlJ
OJ

oil arzu

bdirciHdol'll

hL kar;

allC LliIn1 tm .mmlaka:.ahUill.

01 bliJilll t1Ardu

unu

Tab

I)

n to::ttllC'rl ve ell b'J

t.:e

dllcLle}Wl

u.;;
~(i{j])

rimue
1i!lntlLrl KOi"lgt'eDil"

rna ...dur
.kili(mL

1JY~ er
•-

If!CIlr:
It'

]I.'rdl:l ),IIlPhtiJI!.I"II m.~b" \ by Imlll I1lacl,!da.n ml_ r l t hG"Jn Gl'[a memll :lml i~

bo ':1 V.hlI1d11

~ayrl I'lulll 1m !}ekUue YIllllir:!L Mu hD.lefet japn.n uyeJ"rin ldth.ll.l!l.rl
lw. lJ[J..1.an lOI1:lfa ;d
im;1,oj!.

l1!!(1J1l

mlztil. UmJ1!11l

t.l1-

hal

rio: " Btl rm.rll;lt]l'rat Illtd,;w.:rr II "
t.l1
1.. n\uS"j",

I.".,

(fir

de1li.

([Inl IJm Ii:; ldle l5k

dl.

ml~J

(:1..111"011U'nl I;'

rlr.rrl 'fIUI !:!iii 1~~'
:'U _ OIl I I'

r.lL b.iillil

.... r Lly" h;Jt!!"r

1<,.111'''~II'r
Hrrned,n

k

w~

I~ k

m haber_

nlll~ sen

"io,llr, IlL"". ~ 11:1

OIWOJlJ:

Ekonomi G. Meclisi kanunu tasaruu
Ekononli
N t.rhHl b?l
Z[lI'tesl

"Yo,zg- " ~ile bi
Am erika.dan
'

!1111r11lt. Irkril I ~nl dl sllnlitl.l iuu:h I de ~II;r.LI' lUI' Y",j'l:tt, ejll::! n; • l' I ~ l:tllM ~_ r~t11D1 IOr:;!lil:'l U),.n e ..v;r,m;n !lUI' e!oWblJn ~on Ilur.:lil.

Gene:!. .M,~c>1sli
gO~

mq-

IUmUl1 ta5f!.fl9LW

""WIlli 8&&t

10k tltu
(akh!".

,_TttC"Cl!.I' De:rmi1 pa11 de
bir topliw.U y.p8-

i1A-

umMi

,.a.rd..L.m m.alzen'l.!· iId. yukI~mrte IltlJ:uil \" (.tzga.d~ !jI· lab!. 23 m.arlll. 1liI!~Ket:U:Wz.a {nlttav ·ciheo bareket edecek·

NevyorktA

......-

gelec

a,lrn'Iu

*

"'''"~'I
-

blr

I,",>i:itlollli

r.e;!

Itttllii,

II

.s
re -

Pla.men bo] Inra ~

~-dlll".

In CUVld E.IdD, BOlge &nay! Bidlg, VOl Is bill Ticmt 001151 m I ~nl &,0;1 I Or!!; itln'll ede~~k~ir.

Bu taplan

y.,

&~olllOlQi B....

D~ir tuaft.n, beti:ZiD ~klioil mliJiald olma:,"ll.n Koeaelit
tankeri i~d8 :mU8a1d n vhm
jifu;de

tk.

C"ns1 11:'I .. 1'I! kUrLllun:! ,,~ biIIUM' FL!ad 1'I"'lIrulu II!! II n!ln I'I'I!I'I~I!IUlrI.,'l1allOln "lluml ,'e ol~m::lrul

Ce'YO!ofjl.U

d~Mli: yUh. ~aga bajl liillr. Tdim:ll am.e1!)'IilSt tam&m.1a.run

100 Ul ~1 buh.mdugUllc1o.n I.am! Nevyor'k a..cente .... vel"i~ in~ l.tw b!r e.m.h- filzarin~ AJ. 'Uba~"li g'l Tartl, ",IJII(lk,'Ult'!lt' ede-

Pcli.! a..lIl1i1 ~lGmJlm. bmDenlz bU\,lerle.t1l y,IQ u, m.
!JnIJ,
:.tlln;r,d:rn brr " rI~l". F ;J'-a I ben ;

.~n".

1111

d.lel!,1<11I: J I'll I kllJ1t! b" Ii nel 10.111'1.11 i. 1n.J

ca me-mJebt:!.mize hanke-t wtlr.

tl nfJh;'J"llk iliofllll4l""frm H' Jr itJr!ii"t rrll:'kru.iJu

uJmrm '! in·
~

y n,·h;tfttl'm.
IlLl rt:l'S"
§I.!

ll~n~1

JIImrlll

b~je!,ntll, dl!'!!rl

iindi

In
11.:1,

l!a"l,lo.an

mmlll.l:1'

-

E\'oC~ 1II:'''',T1.
~u 1'I;]1!1~ n~~11 1II'~j'lIr "ill b:l,

.Ahu.

glUt!

IzmlN Ut/lui k

.gemi i ~.i 1JlArl~.l

mm.a a.karyIkJ.t aumik h <!ke
&den IAkut gu remi$i til hmlrll! I,leee "r.
2;)

A.bad.8lJ_

Deniz,"ollana·

Dlirrtii 1n!~h..niDlzckl stltrte ~r ~.~ lc.ltlt'tnl.mll! tandmlne l~r.J,ll.t L1.>.:I; DIll: ol~nk 1J1r I!.l,)lel· b k: tLDI l ik:L Imn L1rUll ,)'.3r IIll.UdJ.
HiO' :1C1!st
I!

"'' Pnl'l
)''Jr

miioiif,;nl..,.,rnl;rIm
"!l;J,lo.an rrll'i 1>.

Ih

10 I" Irr 1f17'''ihr

k~" III 3mr"gr.

ran

IUj]

lll.

--

mal

t

rum

1IL1 tinel ~eIo!.!. t>::JU
cG~rb

",1>1' !lem kr

ulLl.l!e sor 11m.
IJtlfOe uS!.!

.

SAIliI!;

I!hklihr d~n1fad..J

ce",,,llIni
IW,rll

II rd,.

,tJN'YEltsITCDE:

TLliloir

fllr I H ItJ\I I

n. f'fII1tI

bllfl bulun .slIyli'n iii
~I;"O"

Hukuk Fa,kultesinde ·, lomestr USY 1 .
11.9047. 4B yilind::l, HukLlk F;)· k!J1le.sine kl.YldJ{Ilnru )"J.ptltill1e.
olup da 7 pr~f6!3rIN' kuruIunutt, Self) slim tr talimatnameo;;ine k llID.hly"tt", a1dJil ban tara. "! dan i"rtihn.l! edememiq bu.lu·

19 Mart
I

I!HS

l:J.,1ill.

niisn.arlllLll
jI

tn nIJI1.)'et!1 1Ib'"I.
IUfi

blW~' ba5J<Olrullf

Ildn~l ,5il.t'tlfe Ind.e 1 B('YO~]Ll U.I'1iilit; !'later B:Il,kau'bl VE! Jlkl meTTLtlf1.l .<1< ht~lUrr HI t h:l.dil1.8ile ill. lr
,,'aild1~jill lie m1Jha.li:em~ler um:u Ii 'J.!" 4.:t:z:J. d ba!.;:lld'&!l1l
~'I!'

d!! oj.ylll

!;;J

I'lIJtlr.lIUIfI 1I!11'.Y\II UWlUkl;rrr:lan mrHlm1,

IlIt!! d!!~lmi~,

rull ~
d'

~
-

S

I

tlunu

b.1,~.

lUi

t ..ht...k I! Ilmiz

m, ~
!iU1'I ,

".
,,~ nli!!.

celblile I..:i. i -u~[ulOi.rJll iSlmJt'r£nh m ~Ild

edlltl.: 'W tlU f!)o..

HaYLI', Uau.m

-

i'l.1hl

:al,YIII

$'" Iholldl nI 101m " ric:at hayyrr'i nliil .. 1Ui II I hll iI liI
III nJW Uir.fllli FI!i.r'ltl • lilt lr:llldlnJ.! ~ e r«ll. g~nuna b ,-

EI!~ ogla 3 (lJj,C!LI Nol rHk de. r{'~1 nilii v Ud yLI. IlstUste Sl.1uf- BMk:'i Up ~'emetm.lrlarmlll biiylil' till' '-\lllkasl Y'tJoktur. b" dlinmlll! DIu 6tr!f.lcile:r, ilgi. .sab.ttklirblda Y. Ltlt~ I"Uhb:J.I t:d~lm..i, alll.ll till mer nudllm'!l!I ~hhiislerine de· h::r. trle Reyog,luJ b LIllI: LI NfJt.O::l·]J~'ilIm etmutedlrJe!'. !lin 011.181;; I bllllmn(!l.ttmn g,yni iU Dller tamftan btl m:agdur Q"nmclJer. bnnml.l:'!deki ';:.ar'.i!.3.m· lunda \.C' 1lk i!lu15h nlZtL1. tanlh t' dlJm!!sinJ rii!:.iI ~d~£I1ll

a:rn.i

AllliI.rI 1I.I1UanI1J,

.Io.Jn

1[IoIElrrlul Mimi)

m..

..

-1:;; Iii"

haloiO IJil!. IIdK~.i1 dAilmlSirl'l'

Ii'.'" lfidiliiti

LcniLrLOlta. KI .. i hi-

ba. glInli M ]{'ilo!almdi bir toplanu yaparak, t~~bhU!!!1 rile
'all karru'lar al3.takW"Wr.

Hero 'Iu J uncii Nil rH' N 1.n1.IIUI. Ra. bUp: C mil Enon

".1111. !IJ'!. F"'rul, Un.lI rllliintm IIqIIlJ. yP!f'IIIln l!I:Iiyorum 11Irlm rCllrlrn.
Tf!PIikfo.l1l' klIntr ~I!II"IIrnl.

Ulln.

tllt.ranu

(ITk II

m)

FIKRACI

Ion rn

geDf;
';In.su

::Jln Illr

~ yan"g, r.l t~kUl m.l~ttr,

lafl
(lIB~ta.l"lI.h I inei ..,)
tllr dB d)l~\lI1IJU" ~l'11lll'1lnl M'il ..~nk mi bllml:roruJll'l' ,. ... t llliitl.in ItId mtrhlUeltfl !'I'IUnlnol'
kl~el!t ~101
j

1:l.1}1
I

k...

Ani'"

It hi tr.u 81111 aI1zll!r 11:1 XI ru I 1'1 IIlmm rian j "1J.dlr b"lrl lIulunan jW.ji'~lnnlillll

i
Pl'rtj

a'.
I" r:c

.fiI.w::r.!.l

~ut

meJl'lnun

7

e>\'~

gnll!l"l

1oII.n11ll I"lIrlilJ'

p rll'!Ii: .(lilum, CI!fll>;;.k, ,i;,fi.~:;lIfum I Rn ftlll Ikllll ri lllil'l.. I 1:;11" IUlle ~dln. AI I\!

I!:dU1'. ~h. .. c"'III... Ylmi ne bL.l.. . l\'I1Ii!l1 )'Ir!.o; n blr I5millr IiIlffl'Ielollr l t((· "at bURl.! 'lid' lIIul Um~I!.
r;I, lih

CLimartesi
Vji..o;;]t '5.

9
n 44

11:~1I1

f)~;u~l. k:a·

'It.

"oU31 ~t ""rt cne iklidlUd.l ,1o.:lIm:ll·tn

k•
In IB II

IuD. IoUW"'!! ,.1 rJl bill' iiI n ~I B.,I lk.lfdarll.;tn dUIOr
lin " ku 'II' ,
[l flYl<llu

u.I'

nj

0-

n
,
II

LIn cilk o'
~IIIIII

6
1:'

t5
8

4" :!l _7 U I

I d~1

k!lra ILI!~

L' i Iirir

w

:n ilenw

tlr 10.1 h ~ dlJ

ill!'

Idir.

19

,

-

D

20

rl'lNl

ElA

KIZ11 Ru

yaya

thtar

idar

merika
FU" tinid taRsitnd n nlhaget _ g (lti
RBJ.:' ..) - B!rlQljill: Fi.hstW lli.h!l"lliiiud n VIiZ hll<..llr. \ n -an del g~!n A\J~t1, hjl-:(lmcti~Wl n(Jl:.lnin 11' D1 ::!.~lldRr:JU ur. B'.lfi.iI. gOf.e Amc.f"lli!l F"~lIstm,Jc Btrle~g MmE'U~r '·~:'llJ.~UDin ir.~115I1m tckhf ctmcktc dir. Frnr. '..;[1, d~lllgcsi AIn~· r n l -HfLo! dt's.. " d':-Iri!';tir. S:O\' t ) t dc' ... "'1 1 g b I h.,lr;;u3ta hil 11tmd tr t aIM3~1 I zrm b!'d til 'I --+' r.

,
Kocasr Fransiz Konl iinistPacnsi uyelerinden o!a~ l\1m~Kurt Amerikada nastl tevkif olundu
saatlerinde, Amer-ikan DIU haceret makamlart Ma-I d [I' Juliot - Curje')'i allkLlr.~ muslarthr, lIJadam Curie tevklf ~ nlSind u~aklan son olara.k in ro.i~ \'0 pasapcrt f.tonh', I biJrosu nil. mllraraat etmis bULujlUYOl'd.'I!1;ba.h.ln ilk

, al

~~-- --.....---------- ..... .....
-

Londra, 19

(A,A.l

Bugi.ll1j dostlrm

tlr, 1'9ZI)" "0,; !.;hlh'c(·h ifi 1Rn r1 I IIU"iurl. ~n hiI'· II \11 Imn 1'1 ". IRI eklenmi .. ImhmIlLal;:LH11',
rr.k·1 ('

(n""'111 "altr) 11 11~'iiD.tn) 1tdil.IAA ;11 Lhb 11'11r ('Ililfi:t>k ulurs, ) 'ni i-:l'rirlrki l{ulalhm ... L [i':lrtiull1 hhnrn t!!~, ~.lHmlli ,)I. rlU'f[lD r"ll ...r1lan iklhlu.rn ('1 1.(,Ilo~ali. ~llIr~ll .\ml'dl,a 'lnrar",u bit' ~n.1IT'1 l.a!ml':I':II"1<Lkhr. IhltLI l\ i~h~rTn m 11, rinL1ntJ.i.nuHlI I. mamtt iHu,l ova Iliirlll.U ,11hb, ~irm('''i I' Ilile It 'lI.i

~ii.llil landi .:1. h ,I"\i

l)o",~-;,\

,I'('P]

mllUl71

Istanbul Reisi ki
-I-

8eled'ya
_0

It?

H,'

h''lIllIi:-1
I

duo ClIne'nin ~~;'aln.l·lr gilmri.lk. r.irillS Ar""iU mernurlnn tararmdan 10 da1,ika RmLlKLEnr FJli",lin. 19 (AP.l - FiJi_ t~!1 muddetlo al'l),;!jtJrtmuli "(I srmn kontrul ~ul:le. Ici, Unthi);i _'lIJb dd'JetJ I'I1Wl. kendlsi pasaport r _.1'Ii u ermah orrlulartna DC' gQhidUrniJ~tul'. Madam CUI lc btl ~lIbede al.ikom.alrr'lI1!'1tur, Ha· mensub kuvvetler ilk defa olaricdc. muhtemclan Curie'nin rnk d' r!ll"tln lludut'iJU1.l1rl ic ri gil mislerdir, th'dlW, Ing i,-

L

srix I'

LUll:iHiI;lj ill Finl:-LIlLU,'I'l.n lourtnrIki ki...d beklemekne bu iki dost, UH:Lk Ill'tl..i kahn ohml.\ I'j! t!r. I J.\l.IIma dl';'t!I' ~imnlll'1['1lIIck ...1h'~iI ne U(, g'a.zeto"L'J!e1 m vkuf 1iD.d'-, ru' i:-.\'er ,..C'~ a • 'or~'('~f', Fllih 1"1' na ynnasamauns] rdIl', m~:lm'I,· I{:li· lladam Juliet urie'nln koca- 11i;.llk.l ~ plhu~ 1lI.,':J(1:lkhll'. $1, PI ansis korntini L partlsl iiy· "i... .II'Q 11'1'ra-l'1:m Hili .... ,'il.I"1i" Tru nanm uutlcu le -illdendll·_ ve pro,icll'llni lur 11'\ ii' pr{1tl!lNe-v)(lfl-i, 19 A,A.I - Maf;;.lllldllS-J !tll) mal, i.. ln :::;iJ.,i ~(iOIWl

te idiler. J.~

r.

dam Irene Julio • Cud '., Fransiz eh:;iligi la nf'mdan Hlrle"lk ~\j l~rjki1 Drsisle 1 ka h';'m.a I \!(,'l Ha!1 jdd~ill bil Jl otes 0 nntasmdan soiuu, Adl':1.1d BakluLll,~l tnr:dlr...d."lJ \ 'Ll 'n emu: UZlCrine serbee] bit akrlun ill.

liz

M.ab 1 jy, u I 1. t't b olan kuv 'I?Ul;ll', Heb ·OJl bblgl!:Sluden tnJ;iliz asker! 'l1lin son ki;rrru r~ cekilir ~~ki rnez bu rmnta -UYI 1 g91 ~ 111 ~l'rdj r. H t"1 S nkll bclediYI:l , Muhammed Cebtro Pn~ss'c- ""erdigi
:];fe demhw·. Bu klt'.ilu. t!rtlun.LI. de,;11. rab Buti": . l t ,;11 e lT1\:kteclir-

tistlrilen t~kil'

komuta

me hur

tan!m

11

reo

lin U' ·
lin Sact:1[~bu uu ,Qndt
b

ritJ1ih 001'I"r. 1l1l;l1J:' hir nn!:.l.\ 1-; f·iul~!1 rlUn) a snlllLl HI"! tehlll c· li lila' lr, l' ilkrul,ilHl ~I.·rir.:ull hu \11 (uml~Llrhll.'~]wru !'> .. 'I ul ;11!.1.;la".ui1 it ht v n.'..ill!,;,ll.I'U1I! _In r, h-llH'kdjlli hu za\'i_1r ,·Lle-rl I·I~H~.'~'c.('tmeLi: iloti\ "'TIl r rHktL,r. Fukp. me hurl R~krrlil{ h17.lm'ii
~ihl

11 U

IL 11.,1('11111
': r

bir

~i:H

j

:l I 111m

(U:i.~f3.J'3r
,'P

d;1n 8ML A 'I UpB. dnlet::Jd

1 weide)
Bid
\llt

£,a etc I
ntl

iii h07.mR ••
~HlIIi

rru 1-

del rlf'o!;:t e

lei' ,'e er,jun KI all ~bduilahlil deg-II. Arab BiI.li;t2nln kOn1ut ut mda bulunnlktaW.I'lal'. Bu ria tlrdi.i.III FiLi"tlll A.allb :':tlilu.~ .-I I'u\"retled araJ!mfill. fari'l:(lhm n1ad_~gll1a e[J gUz~], hi.. delildi r: BU!,;,un ;1rlLk In;!!;lhz 1ru"'l!:tlen t tl..man1n~ teo l:ilnu," bu1.UJlIl ,'-or: §im(li rnf'ml~J·;pt.ia jfiRresini A-

ii.... 1;IIIL'" dUl e,11 rln I rc :' "Ptl~1 R:])rtL~m~l"rdtkl }'III\Jllll1\ BLlgu.ill:u -;, rt!1l1' j~ nde 1G dCI' llfl[vlc 1 1,ltr illi 'l.joItl"~lr, \ C tcr ..e~U~ln k.Ml n bl1ihl5 me\'ZI 11 letln DII~1ert Bli!.;anl:HI ~ raCIIlQ31'1 I'ln" "t Ku :1,.1 Imr-:.I tlt"tlml,t'dlh~lc-d[~1 ~t" TIll 1:1 'to liE' :S~IIIII Y3PLlun topJanil lJ-lti tldl r(,l'~'i'!~'01'~l 1'i1~i li~I'I" I'lh ri hirh''1n~i..ur. )"lado"th.lll <I r~~f:ldfl.kl I~$nu ml,l,na.semUl'lllb}a 80tu mel: bll' Itll'ldli .q:- 11 .\lml'ln"':1 bill. IHI hh'Ii2,(' i!l.ll:lI b tltL'dl! h!!rh'1I'1 I b l' llll" al. Z;[ll'll In:'l'i:v:lI;br. r',ll1mi .... ti;. ,\\ fUlla .., 11;),,1 .... illlJ.i rl oJm,utL:J.tla bC1Jb!!r, Sacl:flc lie Bu ~OllrITril1su\ t1~llJ~llllLl A.merJ :::irhl~ 1 1(IIIIII!'o d I;il ,il'". Ru ...lill'" B:lt, AUI.I}la}'J. m"lL"u!,) et;'tlO 11m kan rLr.Ln Moecll I I r,l(mtl:ln M.11 hr-r tnrRlt.a. arllk !.Iurakbullll::'J h tliP annm grt"ti': h:l ti)1l veL J D..l !l !l.nmn1 1::;, bUltin t~!tldor ct I _mlf'('burd.1 Illr. r.dil[, tf!t:.1 b r t;ok mMeIdl'!" georek e k r m~51, A\ J:UP3, sl I b IHem L;.1I~ lJill'im, '! D fII1111':l 'IRI'b liit\i n. Senihi Yiil'ut n; ~Iltkll giiIil rl bJ.k m]ndnl'l 1m 'ule l~nliacl LHt:lnBrutseJ PJ h1lJfI In Z.l bitcli tall" h~lIml :.Ilh Ii t~H, r I tt go~'l!, c\'\,!llki ~i.in m'lliiLnnta sal! fl lJtlH ndukl fl Intil oS! nlh~'ye Tnlm:ll m dtm lHln nlllh~ldHl1{ I.i I'ih~n .. :. .. 1:1in\l'", i~ bill ml;:o;(.':lIttur • k ndl arnlrmntla mill1.im bir 10fnl blr dt' .. >t":11'1 f11IUm h!!p \)Uilr~ n~Jr II, h_ LlolL ~ lj'\nl1_llardlr. Turl;:lyerlln g~~ d na~I.1-i blr m.:llll Jal llr"Un ~~re'Y':LIl ['trm~k.tt'gJi:m b J\., C"~'1'I1 !L'llllli". ,\P"o\C':O':HX )'tt ta~l:I'B:n 'tl~l ,I biT bolgfdE' DI!' ll~(Ir\lE'rln etu~rn1l1Iy~tl.nl ;.;i.lphe gil' ~-~ ............ ,·ok

bilim

11]3

\In

\

muhliTrlJ1ne nUnlr liL:

,()rdlgl

tl

d

h"4']hiri

afllla).

l"'1 rhrJu<!!1 d;';:lflYJlt;a m!l~ lIi "

kA.rnrllH
SI

,. ... I[q: mn I

vcrm

,

fr'lIll

.

..... ter I >::11~[-

I

til Arnl'nl"ilt'!
~
Slll11

rmr
IkL

g61~ U[, It I

lID.yiinln de h. rr.. va )'("nidt'l'l 5 arfunrna'Tl~lik I. (~ldtt:=:t1 I -

111'

FiiilYIl, ,ua

rl!LI..

~I.I

~~• •

t1'IaMn mt

lir.1 mfl·l

D. P. Vi].ay~t t~kiJih kaY01YO r

Bu Yl\ biiiun dunyad
mansul
Qq,'1 dlr.
1~1,111"" ~

I"ull~ 'nMJ~1:1l 1f-llnl'~nm.l1 III m~~ . II r~'''lk \'~lIifdlll;l,
IH.iU .. Illf Ijlr, S'If:IiJ' i..1 ~ablaJ'1II b,r- lI.ukll~dIPl""" ko,;l,~ norUlia b"lundtlr",-,,1i-

<;ok
hmh

iyi
ed
I

(Ba~l:J.rar] 1 wdde)
I;
01
ilJf

n

blll!!ilb,e.

r'-I'.'It.nrIJl1 II tnr.

fnll ~a.rll'll e.,e'l'i,.( i:u nm It. ute lel!.fl lko:ii-

rt'

1.1I~11 lli .. ~!lY o-l.IJ1t:lll, rhIi!el II,

LffiI,,,,..i

Ii nl

dl~'i!' r '~~isinll It-Ih3Uli'I

mokr:1'rlnll'l

blr

ktl;l~!l

I1lmal;;

n b hiikUmeti
till )'8 L'dLnUla nil:}Ur.

bu ;O.,;keri lru.,\,t:!k~nd.i u~e ille at. ..

tJ!~ oynacl ,gl rolli. ~ilJltQ mt'n mfll1rlk bllhutF! n m u'j'a h.L J er, b!" d vle't n tl
JlI~ml'l'"mlf1

:51h.-1

ImlD.lan!nlSl

Vii!'

T urkiyeye munza A.meri an yard.ml
\·Il."in3t b: 1, (A.A.l B"rle~i . II !nf'l'i lei] \ "'tlD. ~J "l;"li::: i 1) 11jIe i. Immi J''-'-l1l1 Ymla,,,ti1an \. 'I'W' ki;('::' 2.7.';i nW)O!1 cI-()l . rllk . Il1lHL7.8 l'I >oaMtm p1l"~rt'!DmL l.n dm:i tLl , UILgihl

nun[J1 k[)I1J::r-edeltl tlLl ku gl.bl [Jnt'1l" II I\~th len oltlbil(:c' k hidL .rll'ri II
l:['r'Y~lll :nI"USUu:ia

AlIlo:-Mk.. ':1 ) :n-dUl'llLI10nn lJ.llld~:;'Nl 3ll!dah:, 'I'iil'klYe llusw I!lldu dl'm:<iTl:t~tIl' k.1

I

I

1i.Lrmez

!:Iir

[:Jr"DIl

l!tpc..

Loder,

Jandarma-jan
Ylyen
r<tfllnl

dllyak
"

hr 1L ~"' tHt hj' nln k

11:11 ',eflIUlJllo'k ,1

II; tn

b:l

Demokrathu

Turb:I},1fo :l.[]["ak

Ti.ir :Iyet
1 tlTfikill'

111 OtlbJ

hnnd<ll\

I nUde

pI! In .'fIltl~ln rll~tUL'CE'k III ml'l:d

(83loihlr (l 1 wl'ide) klfrn~:n kn.ri' dch n'j,,1

du~t1Jlm{oh:.toedlr l3-u t d· 1plrle-r ar.!Slllda bllwn~' [... tI'l'arril In
t

Ider

Ii til b r , ~ IFI .1i~'1 J II-Ll~lImlllrul'LI,) l.,rtltflllJ. ~ ~I tit', ck..il!lrlY~1 Il::ld.:oint rnL' DILIU~ IlI:1I1 r, nIL, ls.1ar.LJl.l.ilhJI r", d~Jr, IS.. n~'l .. i'1 po;t nllilft'in i~ !'lt~ n, ~ h.i. :Hl!,

ill"

tleo

halk, ihtlv

Ie bltl \'e Id~rl' rn': I 1I;ln b f

mtatL II

hlilr

kDn[ernm:IIU

cl pliH1do II~Jl (1llI.n N~cmedrl~1\ dal-:1Il B... "\'I'L'lJp!)c!;l bultmm ltl

blrln S:)
IIli

nndc
~II

bi t~blrler yasd IIll, (l-c-rbaJ ~llJ'Stl~: 'TLlrkL~ e de klan bh" :1::1 U1Jl min \ l' Mill ~htlll pl.l-

d~ m~\'1;11ddur c!v':U1nda

,\

I£IL

m sut blr h - dise f..!IlA re" ka r~lam::L I;_ ~':"ldlr -:rr TUTI;:Iy~ DI~I ltd IbhlttJ nr[J en :\z, J3.;]1t!rie.. AJJll"ri.kllillil Till

Un...nt

bfll~e~Lntt~l:ll;ii'.l1m11h

ll:.: tl r n
L:l.h-

l,f

d:Iifi.JrUifLr. IllIlanbut

i.j, Io;;Ul'[I~

ol:l('a~cillo

~II'. rtl
liillD

.~Inl)l IILrn

_.•

If!lftl. nililfl..tHlKdt.

;..

rtak'ln misaf ri o:arak Turkiyeyi Z jaret @decek Amerjkan Gener. Ii
SeT I

!l.J t. p) - AmI5111~;)n ~ r~ huk,.IlU ,tl .!l ii hl! IniY\'et~orr ~ft.l1J.e 51 dltt!ldol'U Tilmg:-.:neral WlUl1n\ E ~ HUll (1 \lllUliklekl II th 'fi.muvp

.1

rlll~arf't
VB. ).,

('(irrt't
V\"dl
guLl I~

bU Ini'rnloe'l;-rlltl

hn

Ulk\1v~ b<lllSlUdA

I

ohm ,-e d-liuyanln r>:n DU', ilk. II:J nljLldll. ~nnlJ blr DL'moll:rn i rn~rhllmul1l! !filr h:1!ar.! \'e bllllu n~ pIIh 31na Dl rSo'l Iif\Hi mUdOi. nazH' bul' k ..nrvi!'t 1 biT fJlfh crupurmn infO '. C .J'~t nl gnvel.- ~yl mU~flhcdl' ('de c~l bellrlilml!ktetUr "fIne -bt'lli'tll. d llle l!l)rl;!', SolUk. B:;,tl Dem(.l":t~ nln p{"nc~I"l'"c S<lllip bul'll1c1l1~LI \" !oIka' bnnull toC'cav~;rl rolc:l ,ll lL·tl:l,lL11 }'olCl;.l ImJi3.n Lwen III I
v;J}~ ~

rd lm.J.J.ta

IfI ~hlr

~:l..
.Ill

dllh:l. Ini>:L"U bulm.i.tcl~n ciue,," biz J'I, .. ruPIiL~'ll Yilr-chm.d;l, ImlU:Il:oi.blllr Brul! tldoi! lnu:l I!dljcn be.,lo~ ,nl

m in tel 11J1l..:Ju.edlr

Yue!;!

,D~Va[]lI1

.::.lr':;lSlntlll Tcurklu'nlll du I'"umu DC .oldullll h:lk -J dLi g;:ll('le~1 nln suat n~ Sada .. ~U L' Valli \~rml
.Ipfl:Ola:h

dunldi oturumu
(Bt! .. :1.1
Q!.JOlilfl lIilHi I.r vall,

tlr:
TurkJ},e',
}\Uupalua bU:,Ullk,1

I'u.n'n"llltk~n
'It. nil U

e.n.

en ~ok

cd

"'II

lie g~_,

Ullcr hall

memll!!t~ t!d lr. So 11 du m·.1 h.!l'llll h::t~ID..I1D.llitl~rl (lrclll~lJL liLb'lh alhncla 'u~:"i11 tlunnm,Ll

"-'~ t Ie

,:;:a\ ., r'k

I~Plj
II

LllillUlnll

I.. , lIil ,1:1 i DIiI , tilt ;i~ fi Id III. dQ"I~t II 1,I .. tn
E'Y :l'1! lif

or.

nw-.5I8,cI·

tamD.ITU'.... [

.~. d' d II n
C~ 1 b

r'D 1<.11.1;"1~[)l"C1, Il

~~I

L'I'

m!l'mJCkeLt TIlrth'ed!L Tllrkln! a I'u:dlr Mr J1lHYDll rrk<!.;l ,.'illl 1)1, jl:lld' tLltlllnltt ,rj,r, B~dL;'fl.U.lm \'u,iI d,p ;,J8 IIi.. iH imLi hl.'r iii 1IU1:i ~111

HII

D, l' 1r;!\'hll&1 ",Jill I c\r~n ':;'UUnd" 6u kime II.~rld]r dLY BLtrnILI~. I) P. ~K.lk lI.'iiii Mt'hm'tI A I u~~!liw (i[ !l1,l5:u1111 81bloh,dik1("1'1 z.;lm ,n 1\ MILJ'drn.: til. f;'(lT I( • I'e oll Ll hilI!

~~
Iol..Wo. !"Ikll

)'~~i"l

rioHllllrtr

",:L1"h11"I', mtllNmi:lI:!I I..

r~, IN,
...aI·

lu lie ;tIdliy. i{J_I, ~JQ&r.t L. n,
potl,l l1li «jr

ml=r.r

m.,.nH~1 llil I~

l bl,,l, CQIlm1J\lt,

dllf;w.mlz

,pll

kusyada yeni bir harp kor usu ba, la

z: 'lI'lerhHI~ C!,ta fL V~ 2:1m II ZfLlll;HI IZ!lm I:dLleLI hSlbt:fiere 11D~:1 kl OIt)"~llIlU \'~ I"oI"L:l:'gi fIL: i1m.1t r.dlle blllr. UmLimi O);H(Jt

bi D. 1.'1'0, H' flJl;'nsllb {llill1 ko~Ilil .. rin. C'\'ll'rini fill\';'l.ruk ,,\'I finJc lmJunltQ sihLh "~ IJ.', lllf~kJ -ri jJe bu'. ~'et tJ. r~ ft memll:~f tlcr :11"1 rndrl ~1{ ILl! I e 11 ]J 1m J;." mk <.II, ~,i.L n '. i. I YW Ll.m , r nlt'l\ IW:J1ll'i i':d,;lt l;('bP:' ric-l' <ltio ....t1likl(>rI !lu~ 'a b" 1,11"1 bt bl:l:n' IlIIllt~NJtlwsl SUi'! Illcirlt.!m'll 1m: L'llb;]~' k'IYIII'~lk L-;, Ankb", ~I\_I mJ~LIl""
Rarbdt'll berl B lkill\!;;1.i d P 1k leT nr;o':ml;lg den 1Jl(i( 1~ln ,Soy :!I]yaiili ii.I""1l"~m.nLnr }'a('lJld,. Ji.\'rup;l.. d'l·mb':l~r_ 1:: il~fi n I";,\ll"J I <Ill Iwr Jill );1' J~n Cumn ;!:0lU.ll'!c iI" {h~'l' Ii.

s: dak

s~·

3'lltl'Ml-t.'ldl lerlne ~~.yl~ d

P.
'IT

V.iim

et;.

,,·c gcl"l' > kLl) lui ~ li 'e [li~!)rm.u!< ~l- I

I

n~l.

ilMr"l,

I..

u iI-oIJ Ill.

blr ... Im lllill milil' au l,dilnJr-dl. VUbatln,
~I llo!l nip' '~I I.U r,
1llJ.

htmlft'!
illf1I'l'C.ll!ll

11 mItI,

~f
ol!lu

·w~
LI ~ •
lit 0[;11;

IIii' rnUm.lin

I)~nj

.:11'1111:111,II. fillan

i$~d:'Jkln

Lt~n"ra

\ ?:arll te !i"l)lr~1 ,1.'l11.rdlcrl.n unLIl ,. rJell VI! I;"(lk 1!lt>sut Ii ·tlc I r \'CFo(' r: J \fl' bla:\l !3Ll({:Jr]9t1, IlLi zI:s-un t
I rtl~l uk H!l'm U dndl ,r.b~]}l(' blllunc ktt'dlr, Dr!jl~LEm 01111 1 IdL.I. U U z:lnll~dJt

nj[J dlftr
dll h3rl!'t;l't

kLm\J
elm~[;;:

11;11\ dE!

nvm ~'lr ~o[JJ.;tf1n

:':UltiaHI

e.

I

n mnl.Aj H1 mUfllf'lll-CIUk ...;tn, !111..i1~1'ir'!i11 ,III ~;:U.
Aliil:tll
'I

italln

Uh!lG!:,

0 iii'

IIman[
SIhI •• Ih\jr~nTi . II.'

8.t.K.tNI "'ZiN Bt"YE'N.ITI

'U:NI

grlml,u..B 1k.!iL!) Tlillctmm Tn.lmul l.'l'[I' [llldOn i;<.i..,tcrLII;!II ITlAUI \I nlllzQh n' 1(' bll'lIkt bLi :I'old, I tlkllD! I,\,I.• ~hl!mn.l.ll dll blr \'CoSll':} olCHllfull I :'!;[)}'IIHll S:Jdii.k, TIJ k SO\':l','L mil
nf!l!'L'b~U,;s1 hElJ.;kll'Jl:l:.i

P.

11l1..·:rI1lw(] krlol i
~tlIL

.dl1l1 .... l tl.ahi :

IIDrJllkll I:ill.lJDI Ifli.

~ n!lnO j£iUn Ill!!'"

1117.LlII1

Sillm:1n

hnlf ''''U L\iUi Knl'lltJr'I;ln ill"1 ,jl'idlfrm.
n
l 1(!l.r I I. Cllm lnlll

ul1f.J~n

blr b;L. 11111.lilfilntIlil ck
'If '"

r;tinil .... Ctl II I larnllmJ'l C mn !!'nnldli;'lm lJ;;ruRlmc r;_ AnL..,Il.: lir. C, H, klWJIl1l.81n1
IIJt

u:mlllh~l mn'.I~II. II )lUUr! Ili:l)'tl' Idl.

t{1mill

I

trnlr,j"

J\.nilth,1.1I AJrl1)
tlLU'i ..

~ordl.ttl.u

Thtl".1~'~D,.it)l:rl

BJ.kau~
__ • ....

NF'L
_

lnt'l_
...... _'

~u.r \
llral

ha~., ~ I,urlu""'_'
Ir..;;.I~ml4n_ Va'
I

i

ttu

ulan uirtl

\'.rrml~rll': Sil-Y~'0tl['r IIii.!' rLml h.iHfi BIr~IRI "L ,.1 mtll1:i~l:!b"LlI! l II (1,1'1\ IlO .. d,S' r;u1l10 , ..
M,i

~r." hJ

gnzctl'r::lnlu

r (11.11"111.1 In L~L.>\'llh:n SulmCIIl Km'IllJflK l ~(lIl.lt-'Il.I'.11 hfl 11'ihllfh..d" ) 1lmnkL I l'" UlI:.J>l.r.
...'"'_
±

r.

I
j

~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!! I l"I-"L \'lllU UnII

... ~ Lnr""fmdMI

Imp:llr.;I.Iorl~un Me rulll)11 1lI(11oil VilIlyah l! 1m d " lJt vI ur,
iU"RECI

[1) ... ,_

... ·.-.-

.... 0 - ............

..... .. 7

_ .......

rlm:('

I H,I fj nils

laHI

gClillCIL!;

lot

SQ\'n;l

l-do1:i

~ulm

T6 .... 5Un~s.1 na:.o:i1 h~ ol~JI1c, nU\o'1 k P ygnnthe' bunUn [JkLJ~
BL \'

1~~~::~:,.I~bjj b,;' 'a':~~ '''';tel
Val'yl
~et 'I-el-

hijki".r

1

l'rmm

oil

-

r f,L)h b >)It - y~! i, Pcyg<lwbct' :...ill!o.' I IIl'kamlllbJl boi1 ine \''L~'I'"Hnl esi r'ILI DUyU 1'11111 n ca, ikle\llfl r
b:Hj.lI.rI 'filaJ;l All'ye ~HVOlI~ ol'l,lndll, 'l;m kmh, ... Ah'llill i Ehu Bel{ I tl!kll.ldil~Cme I HrLEi n.u.l<l.hr, Jdtll!l~r 1I_I.1l bululillyorlCL . Rc H EklL min; f\flhabJ ·ki!jet' iKilijf'l birbideol'ilc k :.l :'t'a pJJ' ta 1i yali:uz I(allm~a.;

bu

\'a:zir~ni

IF u If'k
ki EM BL'kil'
dILl') boR~LIOl.l'mln
>

(E2 9)

U II;.gJ.

n .a ~_ d~

""'-_

'" ... Wjo -

........

-

..

e-

&'

U' U U

!I...A (g.l
.

t§l U ©lll'"
AHh.uh,
III...

M@s:;;:;tlk U ~ ~ lblJ h P U @l~ nn d @) CSI u ? d
>c ...

......... __

.... - _ 4 ...

..

+± , •.•• __

l()\ lIl, n 1;-, ,\kl,;nbul'.,;lu. 1,(i~ 11.5~,OtIlu,l'mcilll koy" ghl"lnl)r~wkh(lll. l r. * __ ~ .._

D. P.. deki
I

huh ran
1 wooe)

ye, Halk Partisi
,tarufi
Irkct l~h:r1nJn daM
da~l hllmll1 taet 1)"Iy~ n~ \':l blr Ism:::tml!ti,) Sf'?
t'lr[lID k.lll.y~.

~

IE:l\ I!:=I 'ft.. \9" U'W__

"('~llm~:;'L
I

yoU fInI

Bliny. t3hllklul.i&: l" tlrDll'k gB. :1!''!lIe ~'DJltl~lDil;" cnh:,mt.IJU rfUlVIIUil '-::1. ~llmlll l!;'fl~ tem .. ll r D1Ql'r tJ.:l'aIli!I Z;U[Lfl·ct:Ui '~lyd:[l,11In

ir~ Omei"!

KWlW ndrl

,'enH. blr clefa ~"rnl) bl" ZL'rcli, I.fLI' i-~ cd· AmI Ib11i Au 01'flu Inlmi'l.Iulnm

kit'lc OJl~I'i
Ii·

,,!Itin, 11(11 t~

Hct'llesi
,nulla,

bj 'bil lc
01'111

kfll'dl:

ltmm,

t"ra!rtm! I l.J.zcnne~

y,(hll1.: "e ~k' 'Ie itHl bu-

memu~ f mn ~n daliyt'll
l"i:t

onl un tti fhl I
in·

tihifl

Vt'

'il

I

Glbl. hilSl~ ~u~Onct:ler-ol;', ~ILl ~ Tj1.~ I<LrHPll~1I. n r '1itrll\~k lsI !!ntl, yLZ... C, H. 1", I5r-tllh[\tl. cfb!st' dl' I~tlrmel-; ~ekHnde tN4k~ e lenlcrd 'n dll i,l:ILlnl, DI~~r t LWWH~ I l,lh II md
IUII11UnU, lIlic".'nln kUI 'h' lcfllni!.!!1 III l'J 151r1.\ l<'~blJl c: Il"rs ~~ II, dl • .:tr c1Qll ~n]'"!LllC-:\JIi:: bt:!' t~!llr!l' de !I, I-:. H dlL r,l .d<'Ll PO'l' III ~tlu,unll.n II1k4q.il. 11 nL!ilJi:tln.c!~ L IIIJU::uk i:r.l;:,lI'1l •• f1 I;ftllUl',

milk

. i",~, [~~'id~du AIL· hi Vi.'! iijll-

b

-

Il.m k:lrd

Dihlya

VI"! m.llirHt~ illt 01 ~

'''n

,113

llU)'ll' mlf~ fll!Jluhm; ,'\li'llin it kn ,1nml \' (('\'1 d\N' ~ It, L n \ a

di" ,I,ll. III kl., I II di 1.h e nL

bl..

(Nil

I

ha

I

die',

tl"lilloC:j,!' ~I-luln ,e hi tkJllhlll:" 1mm IIii1iiki • m {"t .... Vi" h;,J"1.'. ·1 ketlCltJ~ d ,]·~:il.llilin kll\'\'ct .".. ITI ek lr 1't f.r '

m.:lhiy,.-timll!-dir, blr rNu1l1n holl1l Iddll~llfLll liylr,t'I~'I'. bll 1md:'Ul.l Un. llalu IV,II'Hk, I[ull al'.

,ll,
ill;] lifl • .r~tr
It'

rl ha hjl k IJIA.JllIi tn .1VDn hi .. I", \ 1(' Hit hi mfill:'1J.inl
\'ll-rlln~el,,_.

~L>lebi1L"11 j)1L l3.J.w..:' :~ll.'lllk.b. t'lI'ldlll) 1~;Il..ng-islnc tlH'tLUr ell t, I '. Cegl :!IjI' k 1 ~1'illC II.,; :llIla tl Ll i· It:!;
~D
U II

c::lllc.n l:rl'1.lb",m bkr
t ~. I.l,

IUl.rI.tI:i<::l I n \lH'~t Ll~illt..u .lUr.tL [11 \ rl1':I' l-:.I1'llcr h;ln hi, t! III I (II ~~ ~:! iI'. :111 Ii; S~tjl D"~ I.n',

n

;j

I_-

aran" Da, alan ~D. P.

Gene idare Kurulunun ,. Afyoo- a beaimeti
It

ilinlarl
ara
U llerne Ahm
I ifidem:
N-eovY'.lr. 1 M·\'Cu ,r-lt1, m i ruu Ib.I1c~ 3['E,fr n ...... lJlJl.iiI 111£1> Ii k! Wtb I Par.lft Ja " 1111 olin ~ii.khr, (lenevre : PIl,11'1 rlJli lin/901!] lllTiJ!ilnilo CUlT.:!. i:lJn;'J ;..~ L, .111 II 'H.:l.'oI'l~!1~ Of: AnlS~l!rcl. n[[ ~fLldLlrlIJ1< lJ,hd.lcm~ A11JI:L~lJbt.; 1m:I~k! ...... :lB1'.oI'tII~ l'apd:1t::lJr.hr, m J ~ ~ r l n, mE'lcl"l nfiTl'{l,ill B.Q U l: .'hc(l~ T\ I. 'jk:llr!l. l4mlJ B;).1j<1 Pca~ nl\ldllrl'll.Il rl"dl!' ai;Jl'!.Ilo·oJlk . SwUlolm
I
IIlJ 1 i

(Ba~tal'afl 1 ill. ·d~)1 ValtU.lU d 10 d~~omu f Ahnu:d Em!.rl, 0 flUnJ'ln !.olh.illI<:ri ~ IlIl.tI:Ii rlll11lmt,jutu l';l~ t "',, klt) c:~v::h'l!!illlili ! Jl.iwItos 10H) tart bII nw.hn.smd!i liU r1 hrIRb]p.

}'lII!'dl~" bir j'lt2liJ.·n bllJ!alRmakh'lhr: li:r.ll.duuU:i {",pIIlIn'llk nl' ihtiJo'"'' 'P.l1lrtiJ 0, flkl~1I1I1dl\ I,.I'IH 1.1'lJD1!a gol.'"' I dm(,j( i~iDo c.ok vc »u \ ziYt· Ii k Dmv, 1ultelJ! nnYlr 8h bir mil:l':II- %aldn IIlulI.11,; I. rr, ber muM. r. oldlli;"'UmU:!U t· slim ~\r"<Ul1 U.·lIIol,.r::1I 11'11 l l 11.,.. \i~m r ed II V-8Ull'ut 1II1onm~ 1l,,1i: iuwr. n~ .11111111. ~ nilh or .Umeilll En.ltn Y:ililJan. undan Anku .,: HI 11h. U I ·tf~,ml'~ gilo scm a, ~'ani 1 AgLlBtQ:'l {(IdEl dim ynlJllrHl .n"1! [>11 l Pml! )'ihli (VlIltlt) dn manda, Il~r.'\ 1.1'11'kOJlg~·~ ...in. J l\ '1~' l Hl' n \. ,'fjl h· Itl lru sefer de mul;fldJ~;!1 TLirk is- ~CH iliH"'," "dill!'i 11LiU, 1\' , llh I ",In liJlilil ·pNns.lM~i mih1o.faa 1"o:3(ol"ro lUIn~I'I'Y" alln m:1l.1uli III I I IL \I 'WIJ"I :lJIIII-nLr.:.a g(.'t'mJt g'(lrllrOl'1u:. BfI.-;- AUDfIll Mdd"I~ ~" • rH. ddl;:lllil',nm Ihttklilusindc m~mlf'l!ette lId ceretal!i'lJ'Iolim L'cuJ 'h IL .H OJ Uunok ~'...n O!dUg1lfll,l, bunhn~f\n birinln ; rat Pill u il lJ;,.•• 1.; Inl n 1:..1 Jill ..Halih:Jzln mnh 82'& eiDl' ve IlIim'l"j lin 11 IkbplOi' Pld In i.!,;' I imkdnllli b. nrhll'nak. rOlli.(·a~lnA 1;0.) II.'! T'I! II ISlI i re t -vend til'jnn

('lh. flilll"ih 1 ill Idel Gcnrra~ SadlH .Ilddog,~. H ZJm Bor.ca, !illllil~ Ll'l.!iin DUj:hD d".. 1!16z. 111mIIflul"- ve partl J. urueul r~nl Ld· dOtll hil' JiMnJa IOlFl.m ,tmllj!' n,hr. Sa~lk ,"II,rL)gRrI bn .II 11.'" ru J ~tB nbuill muhwc~itt~l1 h~l' 1,1 d.Dlil':tlr. Jldd')J;:f111 tfium~~l-dD 0, IIJI)kl t

w.,.Bf

Iefsir edebilmeh t~ir\ (I nJflr1d"-1 rill] mhhlm ,'tor.ul1:-uz olm ... ;' __ 1 IHlt'" ve bm oil' m.lIl ~. 11 1its mLi nld bulunmr
1 r:«_rttu

dllg tml'ldd~'i fi,l2tl "u 11' Ie-kllde t£fllllr ~lm"k I'Ul •.lsm !1.,~. terml!! W' mct'l~':ZO H~\ .i!,· ph ~Il ll~d('d~1 nynl DhIiD. ,. IH' '. bUI, land r~tti(lr':n jh~llt'ma n. lr I rarhlT o.fmng:J muvuf'In k nlmlJ U~, Teofslrc gelince: a;~'n'Iamlc~ i

Sub

allnac k

Lf1.Ci.lll;jo

n
II.QO.~ tllLa8

!

1,:1000 JOo.~y
ill,BW

i

iCI"a.Q

.......

i... cr·

yru.wo

:

dh'a.Ju iiV~I@j'hulen bidnin ~o-' n,J1fl~U [11m a-..,,' hillirl J tl )'f' Ilaldn,nr'la in:ribati kc.mr \'(:rebil fTl8k i~in !<3.'Uihiy"h.l:"Jr makaDl ~~n S~I'I{I1.I1. :'t·.I'.]..ma'lua 'hi .. ~Jh' Ull:!l<i nil' gfin:nL~'el!l komited rull!'l IllJ 1JUi-lp 'hR:y~iJ,'()t di\'A1tl dpgildir., Li)e p~i:"\ L!:rlel·Jir. BOyle blr ~l~djR.e \ 1J~1Lt11 ds. k~y ltl3lnllJD bll~ '11" di!'lIr'! Ciyc! m.e:dis grupuna rzedihr. Crllp ]'ilUn.h1lS11'an b\l i.h·t' hak$imdi IlYlI)i Ahmed DI..iln ?1I1· klnda. bir kRrar n'''JIl1~k i~bi man 17 O.:ak lD4S t..I1rihU pI'at-an) dokus "j~ili~ bir b\!y t te,hll ;a~ 1 .l>illd.:: 'tZdlgl ba."'mll f\le-il , ederel~ i!ji bill lie. t:t te\'di ~eL hRt".ll,·Lli bi1" m.illirelo::l H' aodn~ Heyet lahkikatlru i'ra ,,',f kab I:Jll Til kl.;u eda!'lle 'il,ln!Sln Yi3·z. til .. ~:lll'3.n~l1 ';.'enr. Grh1ilil~"(J1" 'II l;:l dlT: ,g1."Up hr;,·.-&il'et kl'lrruJar ••iDIa.k nl2't, II I lJfm~0- 1-1:, nizami'iarnC' Ankara: ... li'lJn n~·","(tiu:i.t!1 ; bi[iivanl]lu.n ke-ndi ilye-Ie-M t,hlr..nn lup IIhlllldl;1 rru·!'i:' h hlir. Bu lIlen [SIl. bir mcmll''''e~e 1:1: el"."ui;! btr 5('1~ IllLl k!Jldil t;>l(;l.. tlL ~,ir hUi{u,ro da. i1'l.llbati m.uamel.f.tlt![ im~13alll 1i[l10111 fl.Ua: t::mll!i~ am. Dlin ~'e. go:rtecv:lz ,elm~mi~lil'. Ni.:.a.mJ!lame kin IIftT ti m .... mr IDI'mibj, le('ril bIl' g"~inDl ~, o~gun '\'lL'!J vU"bilme-k s.ini.fl idkiJ.j ;,:.rmll-tdir. :<:J.zlUI1nll.Vfl.zlmUl makiiofiw €lot uncu madbll :;ill bi r. 1J1:iM... &nil ifLi ffikkll.· I'll'lliu lS ind illlaiJd( ..i1 'j, roll ~ dc,niD i.la.dc. ettl gi sa ..tJ-u bir bU- I t, lIi~Ik ,,(w~ri ~lltCli: HII. "i ....d Dh'uhlnln I, _ .. I.. i t:i - kilrnle.a'Clkoo. iut! e;:ditmtljour. Hi.. Nr~ mill ti biiyill{ hie milrib '11;lmi~lit·. lRu m' ,i< • iUbbo yoklur 'It] m. rkez haV!iidtir, 1'arilunde ~ok ~",rdli s:.yia.. Dh'anm w,z'f"h'n; yet dh~.anilc (l'U]) h y.J.ytt di'nttar anilJr. fak :t b£n.im t;;!'JIlM.nm 1 - 11 H.·~~ly~·t: Oil":'cJI1, I nen I'll al'aSlnGa. I'll -':2;11 ve gal ~ iti· 1.'" illl millttin utI bi.i.:.iik gUnli:rl \·p.r1len iozib.lti L·I«" Tlf.11 'il';Uf'n ... bariLe tam 'bu' itHhalii \'4< nmta~ Mlolzid· d... t, j:.t1khlldedir. p T'I.Ir~it.r tkik t-tlr:!ld~ hilI L1' LL.·. ~(. bi1i:'IR- bakat meV0i2uddu:r. . ~izamnan1e red..: Iyii i tifa1&r G'c~i!"mhl, l:ti"male rnak, hu iki mil~s"f:;.eU<eJl bi varnll!) IJj r iTI.!j.!'1 II r;;!;yh" ri ..... !Jr, .fiI 2- Gt IH'I 'Ld",i(! 1~;.. 1il. il. id, r' ri:n~ aid hiikiimlfmle , izha:r (:'1-. Bugtill T~rilf j.ru;Wll [lri'Lk ~. :iU1'IIIlIf;i, 1I\F'y,etil ',.-" it H~.~·,~, t DI t·M'.l ii.\"C·~)., Ii:~ hi k:Jn11jb I'Ic. ."'·qk:.ddt!mhbll. 1 d ~itkJ....crlIHI:il.. L::ilil:.ik;:r tc.rn~tlco ml~ ~hiugu :mali:nd '1;;!f 1llyt:~. Wier miieSlWJ;e:ye miiile.albk hlLlhi\.ll im olm:'l!?lt \'iI! iI~ ri..l'·e (l<}.grn gi.l ilu:ihati "'-:arlll,]..r '\ 1·l1tlll~. . kiJmkrueki ma}iJ:<"adm th.yfniru]e meg :1A1mIJ. g~Lillli.i)'or. Diinl-a yu Gi:iriiHl1'<,n J.::i 1 S i, .1,;' fl11 d(.hl~ kuvvttll hit ka.I-11i1i: hp;:'kil (tr. .l:limilj bl~ Die m.·ml k{i. taD..l'lllIY~'1 m~l'kl~z. f!a:r!'l~y(t 1I}i\'f.m In yu a.n Bu karlneye da.yanaraH lIatl'lim].;j Urkl r ka M' parla.lo! bir ria ~ :alll \·llzit .. I.., i :1r~~Ir, .. im Oi.· .. iyeUe diyebiilriz ki, gl'U }!asiBtl]ftmt~, volar kadll.r gJ>ni§ i.mkan \'limn Ii aw U) lui h .... l-tal,r:up. hrt" s.iyet divaltlnl kehw. ii. r,tleri hair larn namz~d (I1!iunl~.l'". 1 rut bir m~u·n'I I. ~" ..... Lh·,q'~in'~ kmda karar !,Ie-l'mekt~r:. [Il,enll'YfLlruaD DU nHrleri ocnrM!';er p duir bir' 3al .. hal 'I':O~ I r h,.,rl·t den ni!s.mname varn a:yni mem hi gihiin.ilp !>lill.JD1~nna CE'.:;irdik)·Q~tur. Billal'lh h .\'1. UA"r ,~., Hi!.!1 nuiv,etiwm·ke.z hay:si:ret d.iV!ltt n !lCI:nfa EJ11 biiklllu \"E;nyQr: Birtt Di",iiru, hlL Dinan k" ....Ii 1I~.k J'IH1da dahi. miili'hl:a2.i1 etmiGilr. Tnrl! OkU:\·lIculllrJll.ln, ibu fJlgu.n klnndll hili boll' mIlI'Jl'~ f; ~ rilmll~. E:iJllI.etI aleyh mel·ktz. baYBiyd d~'i'l t adll.lmn.m stld'!'rilli d~ri.n bir iEhmll.'l.l· h.a!;1:i I m= Ui2ltMll J...r.diivs.lll, ayl~i in1!P l:uLysiy,H ill· a1i.k.ii lle- k!l.J::j1II ~ a.cQ.k Ia.nna ve mi l!"'dr!a.l' iJ.Jmult \"L \ oiL.Io..: nlZi>.i1H11'lvalli gibi ~wndi ~,,'eferi haldnn lla!ll.n i1zt:-rinde u::u.n. l~u!liiy:a. d umLinin 11 InrI m<l.-]tl,·dllludbw~ da il1l::tlb.aU muam Ie iCl"1,":;'l.fldan rn('4\l~lal"Ula ~iilJ.he phJlb·QT1lm. bi.iy'i'ik, I.... ngTfjl" ~ittir. C'.;rfl;,i bum@;ne-dilmi~ti:r. O!;inl 11 Nw i Kij Bi} l,ugiln \'arllk \'c yu.IIE;!n ,. y\i k I!:on 'irl'(~nlll iI~i!'fI1"r.l biT C" nl l1akkmda vE-ril~n kal'£ll b.~ijI nl\Cijl!l;IDB gor>' !;IH"hl Lr u} ..nin lti.Iu,·~u"'+fllizin JPni I:lir :srfh~"'11 . h haJiLnfl Ihh' 1I.cibl' te;§lill ebnek :rillt ..llIl!ji bulnnu) l;In!i J\i'hrf' mii· liZ'll" rnULld t itlZil):itti 0_1 l-.m I@~'f! hzdl!r" Cilnkti bu: muhtel'f'TIl rrjJtl;ijbl lulU'mam3.:illJun ...1.1~[t:[ PhLlk· t-a..it e \'e f{--riRkillrlikiP.. e"e HII~-

H<lli:lu:J.&ln Il"l Llhal·:"!.za tr.i'afd':lT1 o! udar, IiLy3:!1Li barkl){Ue elI;J n ~llib ni.lo d.lni IdJlnl(, ~·Jm"'ld<l(', dlllllH iJJ !I!l'de q]t' ut;w.lmldA kl Ml.· Itllmt!li merke~iyc wlI.liln~~ind·1l ~h rlslni g(irmE'te 1Iliul!t.,dir IIIlm11. I'!1Dkt dlrlar. 811 Z~vaUIl bir kl~lDl hllku.k n. z.l\Iiyelf'r1 ar.'itilniIa 111:1'1 ",Pln \ • bll nazadl "Ier h:'l.ri.illdeki . Ita!. •. , ik i gtlr~ tyPo: l\; N'~ de ~ 1 II!i 1l;;U- Lir dimajta fIl Iik «11M • l'ln!)' hllkuktnr. !l.dnd tir k un 1D:\,1tlnefi:'l \'I! My~;j.' t :ilj1Z'!dtlerirIol i Hbnd~t !ra~llf',iir.!I \.'1; ptre 1-

a...

Halbuki 18 illci rrn llcie . 11'~uml ·-I,.n··' "io kBdlU" \\~zJh;m~n~ll \ kat'i bit h\l.ldim irati",,·' dmt ktf''' h, Hi;'bll' v. d,ilt tef II .., l!:!\ lie tanllmlll'l,il]1.! yoJ.:ttlr, 18 inci maddenin I, Isire ruub tnc IJIld1Llg-uiHI btr an Idn :kabl..li \'C teslim et",e-k tnJeo. J..~HMn daJresind.e ya.pdacak t 1M' ~Utl,i .idare heyeHl1in HI·z.ll~Lmu tntmin edem.~z, ('linkii\ t . ir yuhrDR. gidilil".hl'l .k81lun vazumn 1l1ak.sadlJl.l gilz .unUn.1 hl1ms : enn go'l"s tefsiJ' .elm Ir ;hmali tecviz ClliImiyt"11 ~bn bir 'azili'('It. I I "lu~ IIIr \,. \,111; II :\I.·o,lI·r......... dir. lfitfili. ede nlzamname \ian. ...r:lrll~·nnlll b.idh ItIlI' 11110 n e ,~J'I ill)d liglifl U i'I r.I]amak ~ J'J.l1lulI:L; 1~1 ~Hm'l! LJ C. hil miJ"kUL dc~i!dk. CUlIkli ~ .. BU~'Il_I",A,lm:r.ll Mt: i'lu. Ii 8 \(' :"~lIn~·1fI l!J!lIIIIenin 6,t lIl1C'11 tnR.Jdt'lSl Agll.oglLl Lionijmii..;d, If i [l. 7. .. 1" ,,' gli z.nmnlm1c "unrun l!r1nk!';ndim Btl El7.lm, n n bi I II, L', I. IllL ;... 21"1I;'!k~a ifade etmekterlir. $1.1 I'IOk· 'ne "llmCRUJr. tayl lZllll pdeyim ].itj meJ'~.t'z lllt'li NI't'ati Enll-mhL III: Lu,ilm 1>1yet m\'anmda'l1 ba.~hll b I de..: Dlin .'ilu'-;Ia !~iU~1 .!. 'I i'>("L uti meeliG IfTllplil 'bayt.iycr dl\ am
Erdt'mdc'o lstallhul
11

'HalkikF Ingmz mlln~Bli SU g8~mBz n'ENCKOT PARDESiiLER

tdtllle

In bt'Ul'll r UJ' " Ih'l [1.e U12m
E:1'

''f,NeQ l]~91 ~~

";1,
~

7 914 BIns
[j

reu
1 :'I
t

ID

~7

35 Li adl'
S .t.'llm
1

K8 ..,.mUI"!!IC~
110HtH

z.

IOU

h 9 )'yell"d ir

ABlJURRAIlMAN
Di.ir!llll'l'gllllll

J( At YON Han Jl ..... 12 Sultan Hd,nrlPfl
I"IIiiIii.

Iborr;tan dQI"YI 2000l 1I:I~'kl! lent H' IflfUI .~llUrlU huk[lm Jl'rln~ g6ro pM.L;"i\. \'i!~lr~lmnInR IliArnr \'1_'Lilln T:1j)lIt.l. P,'l:lar kQywu:lell AU oilll "Iillf]t'd OI'I1~ mi.m;J. krl)-111l1 ve (I, [lA-Ida ~. 2:J1) • lL 'f u I I'lln K. aar.1 nas t;l.rtb 6 :No. lml:l. ~2gB M2. 1< ria Olo.rll. kll.yldkl DB r;l'lJl Tt!p~ .l!IU;':.kLlndc "Ilk..i tart 1 n ~:orl!.a:n yo1 ~tmru;;D ~f1ll"lm~d0" n, Oarb;:n YOl. 'e ~I bl'n l{ 1mil A tin. 'tIdl!lnI11e r~t"vral. lljflnaf 151 1m'''-''' al!llol 1 oWl. '\I lOOO ... U2

ru:r

len

M~1ll Miida.i'1I11

:111 d .:u,.3.tI

MemurLugund<ln,

'i\ 7 MlI~1 Miid.afap.

;0..11
2-(l,U

10

'j

MlHl MUdalila

Kanmw-~

M'ermJ~, t.

B~1ge iliil"Mdt

~IKamal Nu rll HE
CUd
Yii

r

tJOK'TOI1. ...

'-I Ii-I
'=-__

Zllhr!'l11~ HJ:!ittrJl~d.aE Milt ~iit~}.

oOh'rlur.ar •

ta.turun

IIIhln·~J).

1300

U,T", k.J,'tlle~

::::!:===========::::::::==

---_---

__

-=-

ruekllll,

i ~ 11 : 1
r.

J"iIlt·!\, [ Iii

to

VUf'dlll".

Zilu·i

ge

n

14

ilndi

lllUl.dd Ml.Icibine

"\Ill h

'hin·t

bl1LUOM ~A\ "'[J . OOLlJ BI.h~~kap~.Cel,al lJ y. ban 'No.lSl<
lstalilbw
I.>t.aDblli b1nri .ll:r~ Mernur liI~Ln 917i2!ii18 a!r bor-ClMl nu>lz. wUlp \' bu
VII

TDU.,5 BI9/dllARi 1.1i>t i5.nl'l.ik timsalidlir 'I'ili-kiyo GeI'l-eJ l'i.{iim~s.slli

II]J/m

0,06

IIAltKA 0,08
101m

O~lLO

m/m

I

tln 10 Neo (lCL~1.57 nldlk~ 'lIr...r:'l, Ol COl> art.llun;J,Uwlc: r. r.I'lIUli' ('(.i.lJr· ,M{:~.J!; iU"\tiT .IlLC.. l)edell \1~ lnF''rkll'J'IIJ \oa~l hra lFirl ~~rl<:,m bllnl in ~Jym~Un yUzde yetml~ b&. (;tljt'l' OR'!'l Slllll , .§1ma\"'n KJ'.·Il! Hl tL I bulm.'\.IlJ, ~ 11'. Aksl biLl~c Z,I ". 'l) lu A,hmi!tl, 00&.' IJ n ·t.tIl.roD tasl'lh' dl.l akl kalm' MuhlCldln (I 1 IDTOihlJD,Cenl.l.lIfn Ii rt'lrm,a {In l~Jl dalll\ ttm,.Ill Jle ~'\'l11 l~,nd~ t2 nytin "I "'dUI!1'('k IlmllCU Etl.nw ell "I :Ma Olk!:: tr~l' lie lOU 11:->'1'1 muht.eur r Clfi8 cola ctUnA CUnIl aYTllSRat 1H' )'er n.oo H:il.b~rlf.'r. ,. II m[ a. Fidthl!M ol.:Ln ";e(Ii' "-~P }OJ".ai: ,!o!!!'u::~ irI~l :: thmllo1:;1,1:; Il~' : Cu._:r:nhurl:l;.· 1, M lira 1t1:,I'II'L~l ta. .dlr Nllli::1\ m'l~ ~llda par~i;;:' ~~v.THrnl!Vt 'ily]I1o'lW I 1.11m.otLl Mnl.lllro.l!l3 _ 1'. r;1l1'l1 1131 iJ;UJiJ 2il No. tli.l TIm lr.a .. l:,,:rl~] tef)[lvW; l-trflli'lt ~.art I;J'.IS.MiJz!lI.· Btltil 1I~]0dl1er fp]J ".. hH1i~ g.:a'rIHt: ., 11 n' T 1']<_ I.I~ I'll 'r.Orl .tLt'I,.hr.;;r.n;:L :lh:.tll! erliUr. 911!! 1'111.~a~i'H1 1411:1Mmj.; Dmu Mli:J~.1 I~]} 'l!;e a.lt) mHkllm.li.' "~Lld t<lraH::m 8(il'~!1 'lJ.1r b_'d~ 1J~ 1\1:1 (:1 r 101r.;n:7.3J. 1 14.30 Mibl:k.: ~a.rkJl.ar. $arkLll Pff'.I~l:lu lb[~,h m. !?Jm. ]4:5& Kon~ma.: S. T, 0, D. If;k~ Bo.. uk fjiahh'l Gar"IIot-!Ii • P.:..CE" 15 K:.r.j}iI Ill"', l' Sul: Inan, C~:.:\Ubl:"n 5ul{,m, n I6.IiB Al;lil "~Jlfugr. t.n. D:1tlan He 1;.; rill Itllpp~ l ! .. ·ti Ilo ~ 1700 lJ a~an, ke~tan.e... r::Ql~1olan ;jI}O :1'(";_ ....';·l1I'L li.Q(1 R.ldJ. t;'(lcLik !Chill hki.llr ~ul!~nta.rl~n"m .. ill 00 M'I:z1 I Dans Mm.: i;.I P JBlrll'lci il.5;II~ atUrrnl~, 1 A JO K("TlIi:!;Qi~. Sari IN' ~al. s'Unu a.a.1' e 1 U ."l5 ~ ll,l;t.la.. Film Kll.ram'Li "("1 l"r~ memu.rl J~U Grld~.rt:'jlJfUkrl n"l,I 6mllia l;:OPll'r.lj9.ilt.t. :Sun~ .,,1ri ~~!:'" 19.00 ?Ill' E. ;l~. rl, mllH(! nftn t.ailhk,ndtn UJt.:.nn ~I fO'!. IIM~o.H IJ'I.: rlt •• dnlrf',lmle h rk ~J!l g,rlrt-t..lm.~.si 119.15 Gt~'l11i BUf;1ln.
M~. III .. olilnt: ltayLtlll itt 1;'111 a~lk tr.
drill

11 l~1.lJrn b ...",. Z ~lIbnt OYi

BI.r.ru:.1 "rttJ;l':r,l,;, ....11). t;'YLIl EtH]f'n :rc t.L Ilr 1'1 (!ilyr1 j]U;J'll!.u] UI] dod';:. 'b;}~

.

M, . r:!Iya...·1, MU:Uk. R:ltH' 1'a.r~.I" JfabIO'LI~T, 1·1]1) MiWk: .tUJrl""'" l.l5M~ 1Y.~t1J B'~m )'f1.i~k IfiD IU'I~K<J pan " 12,29 A~.h~ 'I'~ prcgr 12 at) J.I t. ...n, 12.3D 1o-'{uJk:. filU.I)o

':I. 7,30 ';,30. 7."~

I'"~ 1.1j, 'I'f pro IINun,

Po

IVCt~k .DanLe!
aF'Liah

1I1.2[] Muz' : ~rklhu.-, 19.45 HOlltJ.llillll.: KJl'llC S :.:0.00 Mil:.tlilt: Vlokmz 1
SQIQllU1 I PI J

tiRO:

,.r~

j;,.rl'll!' p:ar;;tT;'a ~i!! Ii}m!'slnl;O kHar
rH~l1IUllill"h ItiMIl,

il!.1 adet tddOll., 'V:Ji.llW·IlWr, 'l.ii1 J;len1('ler. M'lll"lE'r v,~ Mlllr ~l'e. liS, 3, 1MI1i t1!.dhi~1I' fI'lila:M'l1l flI~1r. gw.'Oi 5..u.t 111 ~TI.. 11 I' k~dar IEnm-uDlI b!:!1ncl ~Ik :uHlrma iUlroft Ie- sat, E:l.l~ c1in.:& '::;!IHiIo~ Jae ..kw. 1.faheuz e-~ka. 11101 riNd ar tbJmada taT.!:d],r fdlli!on kn' , ••••• ,
1'\i2.d1' )' ·tm.l~ hulmullll til -dirde Uunc! M~L:' arttu'D1l1.51 ]0/3 til ta.r1hine :raBt.1a :mn illill gurui .ayn1 Sll.a.tw lcr<J. edihn:~iLDd.t!ntalip o!anlann Jll!vmI meskili'c&. !ooi, t.-? :Ilrr.abI'l~H j));)l\ 6"111-

20 15 R:t.d Il G ...Ze~e.!:l, 2030 Ga'l PrllogT rn. 22.45 M .. ~, .s.yan,

ISKENDERUN
"'~pUHI

POSTASI
~M II:!. t!"..:i.lJ'IiI·\.IhltLn '~~ M .. rt. 'CIIQ

lJollt,.uwru.,,\:PO

23 nil 'MuzHI.: DatU M iirtQ-l ~J.M pl'CI¥ra1il 'ie 'If:\Drult,.

::2.45

J:I:ii 1[Ii~r!eT.

• P _.~

n,oo

(Ii>

l..i1lulnIMal!:lll.lJ.SZI=================

_

iJIIhl

weUn

be-II
I

, ..

ta

9

Eifrnll!::3t liM NIiI: al9 (la. butt )).illi1Cll.k D!.!!imUru..rmI78. folliir.M'~Ii1 1'1 HIT!

bu

(11m:! Ill'.

I'. .-._,....-;;:-~ .
'
, ~
~J

I·I~
1

I 2 3 '" S 6

~ -am; bulhml}ll bit·

~tiyi tekra.r

rna!' h uniyeh kuHamyuTIlZ. BE J;'!!HOlt mara ;;..sH \ f' :.a&1 m ..• Hanu Ali lJiljAr.iin IIn'~bllr . (I LI \,itr:: !UII ...JeHill<,E.~ hiE' t<Jpl n1 lin I lJa.ugi m.lI"Ull (:]1 Ij\l.nik mi Mol· fh.tgu !JJii[mJ,;rl.. 1. L:dilirlc:'·n ~ TUI'H. tlJll]dl... diye t!U1)i) nn:nlFJ P' illih >,uHu iJiI.,·, etmiFJ: "blcm:=.k i· ~io j? al.i nd n, ) i:z il;;,l'mJtfl "(lk
l.I~r-:'l tlk,

fRk~

DlLln,r,.,·

coll!m.l·

It-riDe vani rI'l'n!'iiJlI(~"· U~!;UII d n!]m irec:(·.rn~ Ii;!i l' I1~J "'; II;" ra g.,lebiliL'se de Ill! om lin " \1Ik.Jml 3yn.i Itiz..J'IlIlnQl1I~dO! b • ",i,.hrlz. ~un I,fi J.Jli.amllaru, nil' '" ,. n~'d " .,bil •. I!.lirlik IrOflg1 r ~ni" " "'n', I 0, lQl,buabil~r. F.:11 1!i.·O 1,,(.; :I ~1f1i~ f "rJhllltll'll. ~'I .. b l,,·kU ",or::r hlfllli!; Ii_.ri'l halli il~ 1m .1 '.l' i~~ all dh1..,· l~1. r:, l Ii. '0' UP Z.

Ie, ha.y:£jvet di'lm.Dmln kr.ranru beJri:li""emiye.n!ir kendisini paTH aJlln i1'1l---a.c I!:tmi§, h.."UI1JCU}ar da m:llks:w:ll!l.l'lna. ernllI}1enli:r. olal1 lib.' m o.lu;aim tahf!m dhetine gitmek; ag:nnQ kad4I' .d~l.

!elvekUi 'Ilartiden istifll etme'k-

Hf.m'1

1

JUna ve ,beetir. FaTnl.t pinU da do]dW'Majlll. ~8.b~m8.k kada:r gti.itwlif etmek Uwmdn' ki. ,iddetli kID ve gll}.zJe gazleri kararml efliill lIurucu1arda n. nUl.kul ve ltll.'llun1 'karal"hu' is.temeli: de ~Idden !1beF:ltir. MIl~ln MIDeltvt\1Ii1i ,a."...l1{1,t N~.Mi Erd!em

-I ~~~!!~;~~i~!::~EUtl:::~
i! i

41

~

1M:

I

II.

I

i!.

.1 I tf
SAi!liA

I-I

fiX

I.:
I

."LmAN

Tiirklye
Bu ar~ma
dan. !aydalsrurul,

BankaslJ
·':.-t '.JJI]J§tl'l".
Bu.!:l:.

1-

Sll~lu,

Mii~a.we
Klu:! lHL:L

(It" b\:1nI ::. -

kartl • ~d. rlo.yet. e.ultll,

W&l'}ruaru:z~in we lPilrL:.n i

ill.

l,t

IliZ8b1rutIJR'

I"l~ lIrl

t. te ..... kiugLin h.:pimuQ m1lli~ lit \'~ ham!) t Lli!t1l1 ,.<erm"'~!15 :k lkl~iiD, Manlll:al Fe!,'zi C;1I1i:,-nak'a Yllrd!';~, !;'crlik diTekhfleri dUIt;;! etmf::i!;r ,. ~ '.Ah Y'" I'Lf'Jlen f \ JI ~I!I n, ualiYa1.il n lIIIoo:d . .l:!:mm :ll'alm:lll l:Kiyh: bl.r 0l.Uru:n

*

~
ol;~1.,tt a·.'-"'; k"lemdtn '!l. ..,...

lll\·fm ji·.'eh,nnJell llllllllllll1 11'1> '"Ida iliiml('nni an:~HiCiln' ITL ,1 r 1111d HI.I!r'!Jcular SIIltBnalu a HI! mmh·!·t \,O!1I"1'1'Ir:"dJKlcri V'in ,j.mld ;) ·lli Ha:">lL~'CtlJi vin I If: I'L t .• 1 11f' ., "':' roh.len p:1rHCltn 'lHo;Jl1Y.1'.!>i :ltr· ;u·tml~ obm g-, .... l lJ, Y"li

IhZdt.di:r.

MelH)-(. H.:'o

"11 \,.

b

..I'

"iL~,", bioi' !o ...... ~

..

..... 12"'~ _ .....! llit::mbul Be Ie dl yt":!; ." U.. ,," 1"" .... "'~PIII afln .. a 1-0: \1[1'1. "'''I'' .. .... .. ,I" UI;['I' t11 eh:k.trili<J;U K. mi!nh[11dlr. • d Ah:uac~klllrlll If'tektrli.-:: !~&I·::..tl );w..-.:nai::a. \'~ tamir ~r.m"t;e ,e !'PDft" fl't In~[hl mcovcut !;antrruJ ,e.saJ!' 'l"I~Jmik D'lot.fir .e tE5ls[erlni I~!~lntn;e III d kill 01 [fI:;lS,L. Z Lm It". .. • It .... Tallpli!!r .DnslJ:ul.[i, 26 MMt lP1.G "um.a, IjlW;1lI ~;lilt. H) .. .1 JOJ .. :.'In rapi ~~
:l'..SUlkUlerln ImtliuIL O·llr.UT,tlt-fi ~~I:!l a.ut!''H:~e tie ~1.lb~:';lll Ga..:, D~ .. pola!"1 !I.Ii.Jdl1rlll un milt COl llil.l'!I 'ft- imUha.n g1 n. \'1) MlIltinde Bt'YQthl.n ... ds btanblill 'ilfil~dlYf5\ ma.l!:ln.f' rl' ktT'l. -to un pi I !erl ff1no1i.Jr}1iWlind;o..ltaZ1r' bl.lll1nm:dnf m.n 1 nol' 3!11 ~ ,
.. _ •• --... -._-"' ........ ---,-----~:
-

Ti.irkiye I~9~nka!ll'lI!,da. tun dcrho.1, bill" ibelap B~blf"n.l.
dda (lbFt dl'h iknmi)'ofI !;@ki~'i: ARSA. 'Ie (!!1)1&UD 1,NUB ilLl'iitul,)'tleri ...

::1n:a.llml~; 3 - &;1m il"d0.tl. Htl.lart't. Eli:yo!];und b!r .sln.ernlll ·~l.It:J.nlllifl manblnB. gd~r); .. - Ge1t'~"It, Hi! lCre g-wcbedll"n dof!;a.r i 5 - Dt'rl; S
_ Nota,

... hell!bn:.u '
Ihr 9tkilI~it: 1

af':!II.

Oz: ,. ~

Nil) a. "'r.\:..d

eou

man:islua; 8 Y Illlrak, YCInl'k.tll"n eIlllr: I} - &DnundalD 1 II kalkBrs::r.. ihll!Hf) mil-n lLlQ, lIir uzuV·
'rUJ!CAI:IiI[l
]_

binlil!! bu Hadar ZJd, 111IID yrl i Yalmauul m=r .. kll!i ~t:hn:.~ a}'dlO' Illllilll kan i'tlmf'kle tM;r:; .,,' "

"anUJ:lA fill! tatbik

LI~'ml 'ill!

1;lmtJ.:

Iikinci C;ekili:e= 1
Oi::!i"'FrimI:i:d~n bi:'Q

Haziran
I •• ·

u.r

I
~
'11 1.'lIr}

.....

, ... 1. ~

BlJt~
BYI

hltl: ::! - S::r.i1 Io;lmle bit :t:U;I'llIl~;::l - T~rsl }'lJ"~I. Yfl'llle Get!innr-, l]A'1!
As:llllll.

terti,

"' _

P'eM:

slt:tlk

d

.tn.

Hal

yall;J.r~

i.. tf~JnU!

~i~k umllml efk~nnm bURz d~hll
ay

hnlaJ Llf 0ln1;11.{ i~in d,(JJlkii .Airlm d F;minle lm~n~u Y~lmftl1m
llaDil 11l1:'irlil!:!

) ~la"'DJ :yana \>;lm r'''IC~·lgu.

dc-

.!::~~~~~~~~~::~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~b~~~====~======~::::~~~:::::::: O!_._._ ..".......... I' ~-,
II ••• D
IE - ... -_-_-:

~----Mahuud
W

11) \':.1103.110 nllL:!lIio,:,o.f)J..o:..!l; d-;'it~d :z'1."liliiy,.LI ~lr(hBi SQrU, IHI A.d.n iHII\. liD "fllr, nhl rl LIoar"l: "ulvrut. .r, "'CI,I ...:I.. lui 'tun LJ1Ji r:. "1Hu'.'J1i .~

TnJha, balifl;:C i.~..:: . fti. It-lik ~. ~aJd1. Btl, pAl"ola ill'. Bll~ d111:, lk8.plYl l1li;;11'1 mfl.n~r:I1'l] ira~C' edivorcilJ. M HAar.JlflLm kap~~1 :- t;, 1'!c,t an \,;1. p~lmJ:i,lJ. Boyle. oldllRU helde biJ:' .1 U cml·[· l· ...1:lHh.n dah;:;. ~at~lamd1.. 10... I'''l' '" Bi :J.Z som';], i-I1TII S. 11111. T:Jl,. ha, Im.Plyt 3,,, I 7.ayl1 blT deli'I"

gel-I'

I
1

......... -............ - ...

\''1~ II .. Wlj\

)r
II

-~ .. ,;-{
IdJilhm
t~

t._", ..r:';rtll: ~imdi lIrillj C lll\o:tme km'U~tuh,'

3 - OOiusul': Il - C:l~'U",.'5Ullll: ,. _ No :J., StJm1-lnll lOll' C~llrs~ lI.o;',k: tnll olur: II! ~ K~lnin hllstl<;1lj ,n, o:,olernl. IRlH~~!fia; 9 -"!!pll YgK.

rli<l ta"lan YEI,cl't' ;o;.b'n lli"in Vie
(IN, 111

~_---,,_.!!-....
Or.ada mllbim bir hadi," (:""'" )Ian ,etm.D§ olacak bl 11 men kal· Inp gitml!!k ll'lZ1;lDlunU hl.ssetmi!'j ,. Tnlh2.1IlD

an'L. III
?

C'

. lnaV_ e,t ;I.
sa. l'

~
'W .. "._,,--

fI

f . m.
rlna

N

.' 0............. _

t

III
{, I.

kauhya:

m~i1llllyeW

KOOpt!fati II '~.i!'.keUndeD'J tlJ.N Tluuum
KI)OI

Sa mallCII,ar

rntlt!Jnl.lill ~fnel1l!: ton· I;fCSi :n/3/~h1" !;1I1''io.mba f;iinll yalllJ ru: k llc:t 11 16/3/~8 to. rihl! ~I!Wle I'lch,"n 21/9/ HI " jjJ t rfl!J:n I'j'Ur.
'1 ,,1-1111 OJuour.

- l~Tdc kim t'n. ? Dc.likanlI (e,,~b \'cldi: Kil\\Hl~ yol TaJba..- Di;L!h:a. geW1",dller mi ~ - G1:'lullr<!:r, r~kat UUrl bi.r h tiel!' aLuak r:;;]lup ~ ttiJ,.r. - Ntl 'h:[l.'i3Gri ':' Bilmi},orwn. l\.h.ba.n'alln bi!' lKla.n ~~WI. JT.Sf::d'in 1ml:1l8';Lna hi ..~t!y ~yle.d1. E'Std de arhdD.!!lartm alJf.I ghli - GirJc lU!1'I ti,ma L"r ~y !!oy ]f'rIll"di Ini? - S'iylemedl. Talhll, !tijbb~ ,If' m'" ti..i. Yamnd!i'l ilel'e: Mal1an'lI gitmt'hyu' t9edl.

~ Rim l'ak"lar
111'1 .,.

Nru:I, ibm Seyyar'ID

uke:r·

- Vny .al~n:\.i]ar, vay!., - BiJ''r.~emkat: BY evvel E;esijz.1l beJli.~ b]tmi~ti ki KOOl, tel' i~~t¥ll' bit' ad! gti:' lai. din' klll1lll l{elime'yl. tcvkit dml~le~·. I!lin. tilielul. feu(UlL ... Teli!}k bir 5!.e8~e: ''ra1ha, bu. II Ill'a hab~l·i. g~ti. Ka.l_;ahm. ya Tfllhilil kaCl~r~G a.tWuIl yak~:!lmil a:lu"llldJ:. hm! dl.y,ebail BIo\n1 ta1l~ _ (;!lirirune ;llluula!ilID, ~~Iun dlvnrla:r, Ad« llid.n t'l ytlZ me ..• lqin d n. fCnnl:l1 n'3!lJr: a.iJ.!:el' l!:ellyoJ'. Yalc'ia Bi}!!e~T ye bir-§C'!oT Illi 01- Esed l1ererle? du _ E~di ve rll t( I ylew go. !till' 'iil hI dlthl'll ~liI.kaIBchlar. arouYW"· Tolha plJD'nU

w.

'La

EClrdU=

-

SitSllt dlyol'WIi

I),

nat .. ~o_

.,.C/03 lmum IIel1cnl! .. D'i~y~ frizlt'110 omw' ... :'IIa • t ". :....1· "i a IHU g,r vert Olditirdlilcl' mi Gnu? .. If'U eL.l!!JTI 1{i;I.~}klJylli'1ltl8 buIW'I·Ei.n de _ Hlly! r, iJldoI"mediJel'. &a~ JlO~Uml Ir.i HHldlr ~~t:n~ml;j,Tm]n IJI(l(R':e ynlinlmbku' "'lEi kiml ul~~u""u,rm to.wWlar. H8.t!i:':'\C'3; yooUa. ~lllr r [ tt rnl r. I :l-~fJ !H8 f;llr 'r~IIlb:;1 ~ , ••l U tie !.'.l tJ.~1 I(,r:l I':d Ileocek t~l'; rnalalmtnr ,"'e1·ill1ft'. Kl.ltoa'1n. ..!,,!) {~n )r 'I:: (}It Wl'H.lnll:J.I';lIlo. 111Ur ll(1IL ~orug-rn~u a.lIp lIeaUler. Bu~Yl'e, [lQrll. Qllllndo Cf!l-.eynll e- 11 I t tlon bn faciava l a.brul'l In \.i I edemedi. Si.iratle ~5lijl y~:Jel1 bf' .IlR FUW vO hUtiin lUI\lVetllc j'jJJlR v'llrmaga boiila.h, ,'il .lY . 'Ql.im1,,·n ttl!'; I aJml!ga mifVoll fak olduhl ., Lakin. pek g,~ l!alrul _

.

It

S
Imu)..
1:) ...

10.10,

jill.

(;1i;f,'I1IILEPililiN

1'.""C;CIt f lJl1a

Y...

hllll'iai "..... iiU YIUIl Itl i'i lllkhu-il; FAl'jN

Dnildiw.'
.. lent

YOlO

tb BiI:It.

c:l

flQkjka.

!j.llRl:.1 0 £111

R..unr.Ii.m,

a .... 1D milr.tUflh [.~. n.r I dUm " .. Imull'

fAZAR

](141',,: l'h.!ruQIJD'IllnJ,fI

!l'1), 1'1'

Tel .dn.l:

2

• Ymd D.BAlJo I ., T ... If :B U L "I\t-JI!:MD: tel,

mat

"

,":bO,a

ATI
.ISL 1~, , l'DtWAi IjCtnUmlcn i bann b('f paz, fl... 1 u frn 0;1ka~' khr. Ou m"f;l'l lW.oj~; wFlm dimnin l~hl,)at)l.l ~1l1Mn~':ltUlI, I-;UmaiYil.t'i11 Inc li l','hnin '." ''ttJkhaHn Yf'pn{' diu..! OlSi!\lkgl v« ~I'I dlnllJ nilll I", criyc(Iii g(in~tn1JiJl~ni oklcn v"!' ua:kltn [ab t "'If'11 ,HlnPo.n OkU!r'f,,.:.J!;Imu~• .BillJA.F>~:\ dill d~L! .lloJ:' ~wl Jr Llk!;l!'k y;a:uI'H lJulae),l.UI'II'lll..

ART
,

19

·:HU,RAiY,ET__ "__ .J • ....... -

~

',-

~.•

-','

~VE . H: A K·K I'N' Y:I.'LhtAZ ,"MuiD'A'I=',i'li Yi2"
_ _ _ _ _. _

--

-::-

,.

-"1

,.--

-

i

__.

...

_"_

_-

..

r_

ar
'D.

e 0• a Ian Fua Koprulu ile daao re kurulun 'aD ·51 ifaSlD1 istiyo ode
I

etin Demokrai Parii amsuna geligo , '"
I
!

Herkese va'tan severlik dersi v· rmiye ka~lkl~an

a
0

-,
yurdu lialeUayin ~lJkarnUlb'1 ..
hamlyyet
hIDC8.IJ.g-.1

'fa dUn Jalan sUyIDyordu, Ylahud bugUo samimi dean
Yalman. z _manki ""V kitH gazetesin,de, mata'~ gib~ nasil .sahhga. bir
ve vat' a!~L V~!'J1l!: etm egc kall-a, III ~ ~,. u F'fI,~il~f:Wl-u AtafmJ ~~'rl:il b'r' hltaba mkl... l.haH Wull ulmarng" H !}lmdili.k bizi llgtlcndi L11Ite7.. Biz s,illl rnevzua, ~8.ni AJllned EPlin 'l{;,I,bllanhn dGnkiii m~d'~ elhtIlla ve blJgUJl'ltij zaman.e Donki:~J)Uugun.a. rd(jn~YOl' ve au zarnafiJalf'da III uttastll va.tan ~'11
Mj'1.U

menfaa

gisindcl1 bllll~tJnesi, 'lie hat<tll. Mar~p.I Fn-zi CaJII'rJaII'a ' bill¢ f1lrdl>e'llerlik ve hruniyyet d I<:A vermeg kalkl~DlIL8.J. kac·
Yalmllo'a l-'1Iitardak' rD(!;u~UIU Sa" 5; SII, ! d.rl
(11(10

ijl~llda Ahmed l.C-llrlinc :s:it

EmlJl

'Kurnm Fod Kop,rfiJU

Kuruc .Ia
nlt"l'd,., Ii Il'rin J.indot.

ca no _akit hakh olurlar?
df'~ildl'f. flu fikdn il'lir i" tin bf'pafllillll ";jbibJ~ hitt Ii ...! ~·I~·lllj~ Db ... !.!.!: i 'W, k "". t~,.Um .....dim kli, C"Hl .. t . l
nfi Bnhln: ..... irl.i (\i~lll\) Ii a iii

Beyn Imilel
l

~

erkes h

III

Konf.ransl
h;lplo.ll<l["];l,k nilliJJ JIIiHdlel'MRlI1 8,~. .!!1m H'hti~dc n~ HIID, rteamoil 5erbt'll.lI~1 IIOnfeMIlr),lll!a

BaSIIn HUrr,ije

Norve, geni k a efraduu sildh alt,na ,'ugirdr, Kanad« ,i,mal htldudunda ihtigat birlikler te,kil edigor ...
I

en bahsediyor --------------~--~~------~----~~~~--~-------l'l~

\ .. ",r.l'h",j I~Jn "e pfrdl rlae 8.111.. • dH' .. "<1~, ~Iil pil H' 11I lr~l.. n i rR,j, e.r karnrt da~rla lIulI" ..... I<lr U~d 1";... .rti~11 in ~,·tkili I h'lI~ II • I

diirt iIU.>arn.k DtrnJ<Ilknt H~- 11dm"aQJ

Halll! : rrih: r ...",.II4"l'i IBn~ nm ~ij.lij· ~y :1.1: ~.ulullur. ,t'wii urucularr,

'"z .. f!

lh-

i~~9 lim.

y. tID ~n~vrLJi!

IMarshaU, ~~c ri kiinl~ ~i r ke nara ~~~ile rek ~i,icr hur d,evl. tabribine seyrrci ka.lall'uya,ea,gnn tekrar beYi\Q eHi
•J :;l.. YO"; h flhartn p", ..inm nln til I",liul ... ti~ell 111-11rnil:."n L 1lI,a-","lu1r. Iu, ... Hnm bh- I l~nJLn I 'IiI·

nn

,.

Re-

ve

1'1'11

rulu, l~t:;-l'W'iranD3

J Kit-

o 10: (lndi !"Mlndal!

f:'''"..n

:m

tA

r

•,
kt

[n

L"l'&rul

0001)

n

Ir

.<1)1

OT(', C,-,J1l

n ..rill.'flo btr bakH:!rtl _ pee '!1 IU. tu ti lied hJ

bill !.III 1l hi
,11I1'1U'.

Qml"w~l~

,1

I"j~'a-

yo suzlugu
tm Se
Sa hidlerde n
Sere] Balkanl.,
211.H (J"'i) i'lIi:.co ·il ..'1O da lo~I,lnat I \... " uk 11;1110: Q.itJ: BGl'lLflJ.,.rin dillll]"o1p. Ill' .kV;J1ID"lLmi!:hr. otaralr dlr~I"I,~I\!I~ Fah ..~L1din T,,1f,,'U B;LkaH !'UI\!J J--iEllo'r:I \ '-lk][ r'alunllrun r:lrlll.lc oldull. I r IlIJ. I\ufI~HU, til y(.~, hill:!1i I gi tt~ ,0; IIIL lola.rllld 11 dl.l::"IJJLJIj oll;lu(uI. r' k..,t Lu hUlE'ullt:J. k~t'i bit'" bU. -I llil lu n lIladlQ.i.JlI Miyl,'mlillir. IJ' 1

hada
h,:m aot!lLk orI All

l.,tJ ...uk "1l1't! 'K t.laJI l'tllk . h~ ydi, diln Mbi h lUiS d .. lL(!AU. I", haruk t ' tmh;iUr" • IlUlll li:riml ba I! Ill".;'m<i 'L hj',ro, CCIiUJI B, 'I'Ll> • H" '~JD Rbi Ynh;ll1, ['IIILh fill1r1 At " H.... 9 Il.,.fil., Nil ri E ....nd.... mut, ';I,lrkildip \-,
b.· d(", I t~l1llolll (;[1;", t" ).'1 C ...mi) "tlllin mii!phfU"fi ~I' fanl,' Nod~~' Null \"" l'lhll'l

,-Il bm~. tJ I • n BUDLJ u .. ail, m'!h.'a~hlhl DlJU· hI' ,\,kl. r, ~illl,J', No rv e I I. kb ...a k.tt dmll I IddndQ tD~t,lml Sa, 1j: S~_, ( ,i:ltJ

Orkl r yurda 9 tl'rill,iyor
Napo,Uve Pire kamplarmda toplana,D l'u.rkler siirafle y rda getirilecekler
Lilli qll nn n\1I,I~rrk ,~, I

'ar-cte

u~us gazet· si ve Falih R~fkln n yolsu:zlugundald roUerini a~lkla~J
Bunda r,~J11 20 bin metre
bl

C.. H P. hin

.clml'kh'<lh'. rA ri8h~' L11hlllnn 1..II'li'lI, rl R lo; 11111'1' No,: L JII,'dd in "'Adak.JR. 1'iill ~. t1 ~ dlll~ t. II' \ l'cd~ III1H.lkl
[III!;, r 1;11 rt,LfI

Bl\b.o~1 F, fukul

~~~------------~~----.
I

1,(, (,IIf" K"nl .. .. III bl' .I~ k it,r , die'\' "'

fly \'archr_ &1 mikilbl IIn.Vll.kuzun-

J.

.r."j""II"i" ._,

"I

nk

JUgLllii1 II'el"l,1;)ilm('k

dir.

,D~Ii.amL SII" .5,. sil.

\,.. ......................

_-- .........._,

<, ~

• il)"

""Id!!, •

11

dur,

Bund. n II(Ilua dinlr.n n $tril lJ.ar,11 0:111 I;II1!lle.n Ii ykol' UrI Bl J:d nJ~ Ilmll k~S-lt [ brl· k:l , 'II ;3:'; bin me~r.: kilp tomru= • IIlU \,;,~ lID. Frlllll\l ('" briH4 mU· d h ~ lin tlilhtllillU;;:1.I '"ilJ,'Ullntl'l' Btm j Ld 'r~ If,..' i'J~1'I I!i!u..il\ till' mllYll1l I.hlj L !ril~ bin llraYIl 1IA.!J:ttlUltl llli Q r" ilk J~O bl" Il raya. rinkI lUIi.
l!iI'IIiI .....
I' ••

P,asi kor nrna h z rllklar
Varin' Vi11illelte IJlr top/a,," IIlJllda't"ah
al'DBf.a1l IfldbirleT lltiril,ule'ce'

~rml$ l)IJlullDU Itt ,dlr - L'II bl huk u nlNlti h~ ) 'I?IL n U:ill Illr 1t1'1I,·I!.lndl!' m~'ll, dJL!rln ttl! H.' ~o~u il'l! ),uPdiii jl",'tJrHmf'lo.:rl u}I
I!lll t'l !;:J:Ioru II1Wijl~ 11C'

NI' IJtlB
'I'll f k

~'I,:

P~r~ l{lJ,n, I)I'H
lRrllnw:

ICLmm hd:.mILl. ~ ,-It]
~l'rUt'

f] d:!. t f'JIrlo('yrllrrl{"},,,

!r'1,mhnlllLi\il.

l

lilt

lJr

1IIIlIICl :0

-

a~cIUrlli'lllI. 'l'lIr

.rI~

, I Y !<i1l"1 IIrtll; r~ II~ I:niln ....d 11.1:1 ,!!I-r .'"In, blr illl AdJllI1 ,5;] ril~" mU'I! •• l.I II"' ~U\!lI'ln "'mom

r

IU,"

..

!JliI!iiH.!Ii'IIR .... &r.-uJi.ul.lnIIBI_I!!'~

ayuzluv'n8rave~~.,__ 01diyorlar?

--fY,.rln 1-

Muh's·'n

Batl - Avrup

bllJ. .. :!'l.. ml.nI~Ij;............

L UN ,A., "1~.,...
.

" \'
•. 11'1 II RliU ~Im; ~ Hln
SilJ'iJ)l1

11jl1!, m. !'I.. 1 lel!ll'l II Pol,IULn. 0 h.l11I4· Ac.ulIl !ldJ[l)l1 FilUM. 11 Pilm.alll il.. nllill. gLJn 1I'lrOllill dJIdl. 0Jra-~] un.-

.."

,&"1111

I .. fl' n

ml'r.'CII

JII.II

I rJ.r II'"

E t1ugrul
20 (HIlGlIaII

Birligi
III_'-odin Y lDem-

brrl hill Il'Ilnl.n hurrl.ml!. hi!! lI!l.H"u A nil "'IIi!! ~,I.IlIUIII: II I • ,;;r lIuU[h, •• 911 BrM I!lrn !II, 11I1Iki IU';;lll!
lSI ~ Ih.H'iII1'I '1'fl.:nUo!f. i lot", IJ;Unlln

.'[(1.
u'l

_.....

·,1 JIJ01~l'!llI •

( 1111 111ft! ~um"lIl1h

all11

I ru mph liUoI .. is -rilj"mn A-

I ~h!'il !OJi

m:a....

'ii... dllfll IdIYII
.. 8 nlh"l1 mnr,~

(JI~I: " l"r-.1l

'fi"

IIlrU_ OIIm dI
•• lIljnl

nldl

Ilr

1m !i'

U!:i..1 11.1111~JlI. ~11l!n rli.ilsmi:lal T'QHI.I'U1i dlJ ml.lnollb

liholll alIlj IIIUJlIit"
H..

Devlel O,pera RejiS10tliiiiindea islifa eHi
IutJI~a:

I'elkll b ... 11

rinln - e nIFWleht',I-1

1111:1'1. IILllli:lnn

Ulillbl.em.el
Df.'ill!'il: Londu\, z.o, lA.A.) - 1e~1l:8Jl. mnfwyn .mM111;!t<e~ICIl"L.iJn nJIL[l.i
1

I llind_ IfIU'trlf.SI, lo,iItn(lr 'I~ I~. I ,Ifte.ll·.I.1 Ili~ blr 'Ill!! -ACI r I SiirliJ,iI. n'l,'" el I "'.... Sliida Itllr 11 11:111' "".1'1 1I'I1e1"'. 1i.IIIIJII' !I111'~111ondall MfI~ 'til!. mUI!! "allet1l1C1';ak t'rilol~ lliijm~ml"IIJ'1 fiIJ I' AI~ r

mer

• mil'S'.

11 l'i d 1l1,.,I ...
jiiill~"

~.n ~..,.n 1.. lInlll~
~lIdl.
SII.P"J,}f1

lunodup

Ill}fIJJ!W...

1_

lHIliil 9l1Hilnallnu&!G lI~nU'I.. rL., 1.1ionI'Ij;n

1Tl1III',qJ(I!:l,

",UI.

MI·

~rli!r,
.1lhlOir.

mlll'!<Hrn"t~r l'I!Iilnn I"'II'OJ ..... ,.

ve' 'nY;LtrQ]l1.! ,dl ..tlri'i Moo n 'rllJ rnl minI SWiat.] t UmWEI Md•• [i.\dild , ,iiYI~ ;UllBl.I!lda rilllwll bl r l'h 11,! 1ih:"'L1d~ btl (Ii ftlJlllO

OIWril

tilr.

Hlih ...lrll lianl!" \'01111[11 vlmnlarJ kl!.,.riych iI.. 11"1cl 1111.cL mekr y~llJan i~1 r~ar tim oq~.11 I UaiJy IJta'd,J go z.e· t 111. 1m hn 1.1" t_.. Ilha'-,'f;rt ~lInl.l' [] Yll2f , k 'a!llr: llunl['ln lmyl", hkl'" otlldh'I' I"1iII u, guaJ II I,h}~uV, l;c"'I'll! ul dugiJ 11,blLie l<d ik I.illlllliHt1.... lIul'· D ,'gJlII SII. 5.:' • 5 d,,;
i:1"I.lPlJlll.I.

yet

bab

1IlLJ.!'I !:iIi' i!; lull'd" o~uLiu"'] JIIU.111l1 B;l.!!i1fllSJI'.t)ldn, ","'Un n kL"Ir~' lIir
nolllllBllld~ 11'1'" "lIjjlll I rllIIl"lndll [lulu.,..

ftlO 41''':. iir In.rlll ..iInUHlI" II: ,1[\ II llililllloicr uPl1 n bUI..

• 1,1,·

'I'I!!INl

flAfJA'U

21

01 0

Emniyet mUdUrlUgU bir
n.:-C,n

,ika~BI hakkmda lah~iI(at yaplyor
If!

li:uJWI

Jekel memurlarlna erilen sai r IJBri
Glinn ilk ve Teltcl BaklmJJ~, Heinoi eih II] ha bi ir:;indl ,i1bulelli
gtille

FlkraCllnln

y ni

mu-

Fuhu,1 iicadels
U ygun.suz
bar'Lndakl dii aksam
kadlnlann
n

hayrel
'I! !I

mlililkat
&dJ nIU.Illi'lllflC'if, h:ll!

'1'111 lilt mitll \il1 i~ln. IIi1YlfI .8~ rlllrOJn 1.r n b kl.n' 'rio IIIdilUiI"'ln 111.1' mull,lulio

4 01 pa ddl

s;]II rdlln
Illiil
[r;j

vgrdu:
l'I.1iln Frh,l"lI
I

.. Stnll,.)

U~l".f:tl'ld~ "'lIl1ll.i:1

0

li,:U 8

F-

r.:ihulU J1 U.. h JI"lfllU I. ,kll1rl ,,~:nn,e ildnd IIUhI· rmuLh~ tUl U 'lIfll [Ii~or ~ U ],"., II I.! 11 };Hlnltul1l,i MLll:'l.!:' lmkluuuu mll,Hiri,\(·lirniuo. L1H'm1 tiI.b"l t )1;'1' Hull Hr, lmll; ',lhlll II ' 111 rile· ,)"r1111.» 'nmh I"l hI ilr' ~ 1I~1.1 .. Ullrklll

:::L1"1

F11liJ
rill

cltlnll':!: l!ille elan hArd p:,dHihl'I~1 kal iltllntla m!l!mW'la-

....e adet8,

to.ham.

~'8~Hm8. \ e Se10im ijEtrtla.'n. IU rnill11kull merlece lah:fii' mAJI: sadl ile T~I~(l1 reslade I{-a.b.taa ii mell1LlfJl1r, .Bat IUltbut dim da sarfel t 'Ie i mek.J'Iill"e mub:o..

RIlIhsais1l insa Itn ~

,iklyat

j'l!l_'

tcdlyeslnl Ii BaiculllJgm 1,j~ SI:'!'lO e." I'll usu! J aha iIk sinl vernria,

Ina

hlr

e

r

7.1

me&ll.i UCl'tltinm

r.a:memlll" Blrem.'.in dar ~ ~mda filler ine ge~en bu otlI'l PB.T8)'1 1&YJ!!1Z ihl ~ya.C;. larmm hdl.lt bltr kisnuna tnh alB. D!lmtk rJl'l.ill:im lm..dru.U§1ar • 4lr. ToIkeII BELlumhlb - GC\;8fl gtin d. yudt,flmll gikl - UlMr'ru1 iLyM! U - lid. loy iIW\'cl k ti~1 bIa mew. U:DI"ItI linin t@itrar
edt ko.rulqtvn:llttll'. ,B-tr Nlsandll.!I 'tI'b&relJl sulUD merlyet mpkliM

rlfi~lIrm1,l:tlr. )Ii blr IlJ1l1afl.ola Ihdlla lZlyledlfl bu g L1uJ e.l-de SeJII ci.m. Drl!~ bll.

_til

elilkl u

Dd III - memnWll.!Ik tJr..

tuJ'l'I:rlJli'

uj'nnd.trm.r~-

J!l d a 11 mu-

konul-

[UlIII";i~
t;rl "O!,;JI~lLllf~

r:,~ ~'llfI ..~
11,,'r't

l(u[lI ....

211 uumarah
ml,r'r{f

PENJZDE

fJrZ!.FE.

,\1

a.hll.i

mil t"IInbrlllld II Ii(i l'lIl"uk 1111." [(' ~ til ..,' lill~i rnh m il'ltt!'" 11111 ii, fl' bir \:, raj 11IIl.1r~

MarsH d n getirileh P. T.. . me urlarrnm T ipekli k ma§lar elbiseleri 'I"erilmedi
ldilll/,.

liur fa IIIVp,1!I Il , Son ayJIl.r i~inde § hrumzde fu.bu~ vnk'alan "'.& dol Y1!'l1i1e I v.nl S.ilbah d'1I -) Ihn ~tJy .zUhrevi hastahklar {l r.11, uu [lnlill It'fnl, ,II l1ah IUjd:udii HJlouioll i'1I1~nr ~.n mll.uwebeUe EmD.iyH MUd I'm· ,. 11<,.. hlllt,llll. "'~r RiOln bin 'hl!il 1:1 :rl~ ~ y 15)1 r gU Ahla:M: z<J.kHtEliB~[uhm~la ~id· mh'lm'l' {I .1 rl tI II. nOlI 1!Ii!m' dHU bi.r !1IUr.:af\eloeyc b<!JIUml!iI ur, J\.hlA.k aabrta II gli.li ~8k "n f evu ~vJ erini tllkipten 11 ot! Il i e .k~J!B ,1 al Ulda uu lim Ufm.iga karlll' vermi tiro 01 I!t'n,:. YrlTI 1 Tl um b skrn Ii· zerine Yenikby Palas, Kefeli, I"k Pala vc H 'r1lZ l"flll 0 -I_ f'1~1 nl, ledmle UYl:."1.ln'JIJ : kadmlar n Stn bj,z flll1!1 .1111110]., ~1o.1 gaYl'i m(!,J!lIil.- hif' _ ekilJe ml1il _ Ii 1111!''jI'tlJJUllln nn,' Sr.-!'1C'lt1il ulunrluk~U1 b yeo oiel sat:.rrm~ Cl5n bllllJf, )'11 I"lH :rd, h:iulcrinifl de blltl~ mill lill,fll1a (H! II, 1I11'a;rn'IOII kadlr bll a ~ilillenHkleri mil~anecJe cJill'! i!l !lIt! IIIm!)1I Idilr.!! tlr, ~tJ'"llri .. r AdtJ g€ sn oh·t! r nhliik .zabILa'iJ ekipt ri r f.PI·
r

nu

r.'!lfltlnun

..... ,'r'i!\

"ill!;'

~in'u

Iriltiln

j.I,.["

'j:,

.. j;:dr]

-

11.111< 1,11-

~ "imUl;'rc,tllI ~ l:.untll;; l:1nl~li.ir,djr, IInllllll,l \ 'nm ·l'riw ... \ 'rlllllc"j 1 ~~' her 1lIrli1 ULW1.1 ~ :J 1 hn Ii 1, 1.L1I" ruau ~I .' 1Ll1i11' f]'loll iro.li1l'ulu !Ii Uriun" ..1 !.Ilh 11111:'1''''...aac.. 1( l,n"uli'lilJ.J hil'" il 'Ii m:uldi CilUli,\ l'( IJIt":'id~illll"!JI i'lIlfl'L til!' ~oilunrc 1.' I1rld ... "':III,1n1;: bJl-lna 1':('1111("1.'1' i' r IPekrbllll. JULLhhu'lIL, i:lIIi!1 n]1I1 ,e p.olhlU, her ",IIIIUI.lI1 1I.!',n' IUHir l'(' ml'lfIl1nln \ I' ildiulH par· U, in II b l 'Ilii~ <"~ilil kLlrulu. -~ilU komi-. iOJDu .L:I n' n:i,,1 "I _ J.i oiol'i 1;00l:mn mCIl~. Ilanu1D iJi!or' dr'rjll'~ IlIIdtn... mt:l!.(cl .... 'u II· da J:;linhii. lm':';:lhruh d li.m.i '>url,Ut' I.m t ..irl~~ alttlld 1 y.ll"lun_ Io.t ",hr. lul\tJull'.ll ;i:J.Lhk I..i I)ln I J" It ..1"Cft'I n ~U'iliJ.:I.,l tAl.1h ",I I ~a· 11I1i'1i \'UII ,lUi ,-.Jz 1m ih.lll'nill ['ull 'f' :l.ihfli~l.tlll" 11m l'r , .. II" ,erebdm Ii: 1-I.IJlltllf. ~;,ill bdl'lli,l t "t illllll.·rhlil bl. ~1I1i ~ t'rh·~I .. m!o. ,III U e"ol:'l n rll lb' .1i"'('h:r 1m !>oIl'h:' ri.miz(' ~~ ~. \ rdi n'I'!':k lllium n~ L; u \ •

I"'n, b,,1 II~t' jI'll ntll' ",It ~llll'"i IrU:iJj 'I" rljl ruh-.al"IO' 01 ... ..1011: Nf'o tcbtll· I'~ 1','l11i LlI", 11 'niJ:JJ I"\irllle hltl... .,11..uhnll.~ L,,j,,,,,bll,· f1.~ cH hrll"U.H.'" Iwb.', ~,'Nim,

dan t'l.lLulan l!.:'!.hltlar'

'j~,

foilfi'j1~ nurmurl,(l1'I
dur-gmn

elbl..~IRI1!

fmbiUrla
fli'k
UI '1lOk

Uln~nr,"

111.111,,11111..,1
kuflWl

lI£'h11,

nI1J~II,~

lri

IU"I

~ll{tmh,

(lIJm (11I\-l.Jr 1;u.rj nrtHlln
ra--

Emniyet 1jjdi.iI'lLi~il tru fl n 1e-tkik olunrnus, ueticeds bu Q. teJlerin dilnd~ itibal"el1 kapa 11lmasma karar \'et.ilmi~1.il. tlgre"dLg--ir~' r:1lroe; aMid .. zA 1'11tMI, l.'l..kmda, F"rd-;leyI ulonlarnu kn n trof edc.:: kb r,
»

'"

yet

\e.

knph._ VJlillt lljr llliJJt , k.I... 1~1II~II,l ph .e!.lii~i dLl .1

F()'IIST£

~--- ... -o_--

:rll"

lim 1111 bolIyl" Ilrr sibll • 'y'~m II .:1111111 loI;rnn.u, Ilen D-llrtllllk rill I I' rllll 10M ,ruj.nuln hJrb'rl~l'u~, LuU~1 .a.r'l,I~ln[J:I 1,:lLle;;.I miliell I-I!J' U "1i!.iI~ ~II!1l.hm, tln31 blr,1l il< IlPCt tu' r ,lo, I~'n I, Ii. m h am T

m,

ALlo<al1 M('111l !'t'i bLl 3,)ZJ.f'lili;'J BU;L'lik MiIl"i M,-·d~!llf1dL'n D"Jllllk, l Plirti Illl1lll:ntl ul!kr i:;lelDi!;'tir?. 0 Yld.lrll~ 5e1;imIe rth' llIulL'l ir:l.d 1I11n .II"' te lHillltiffi i.. UK i :lrt \'IJ C'mLUatul ~M1rldn I,j{_'lk!.igunQ;m Ii" ned .... Rik.-r.~·~t elmi tjr';' ... Irtcrligi n btl lc'lJllnlll 1("-. kkiH elmi§ n~ e-Ol;:iCe bul- II I'~rti! rin hurrirell ri !ilmnJl' mo. ~V'i derl_(' d... ta.lld.id edcceKtM a-;j ;5:;lmimi iDSani r ic,:in IIDdiln cln,ha iJ i nt' oluk i1il ~ H8lk l' rtiBin' J:un 'te i.S . I1Ai bir dul'uma. &.ahib tllmruillll isti,p"!,:"k j.:g, i li ~ ne bi llhUn , I kend.i&indtl' hllk hull'l1 ktadlr?". HLiki.im('t :p;;lortiili S-!I]."1ll ba hm d!!. tuihe rnal alan 12 Mau .. [01' ;rihh nutkunoo 'r"hllnd ~I.II !;(!rb,,,t !oi~im yaplldltJ.m 'Ie ,,·crI.Jigi Ilo~ 1II rill r:;.1IJ:Ik ,'eo IfiI. IIn lI'u(uJdugull:.l kl-ldllll bu}ulIJ,ms'o.lnJ sedmin t~k d • ." re,",",li IlIlmrk'l kndu mlHIi.lll blJ.ImLlyn!' ve bUlw i('J.4ll i~in bil :ilnri.i lro· blde;r buldu~""11 n:J.uJd~le,I;D1-i!-gor mn':!'... I'it,'...,f '1;e; _ :JmJJIIJ .. hil' ~, .... i.., · ftooelimWlir " !wvkl:!:.m.:l\"tor' 1iIiL iiil?.. ~ serbt,:i;t \1.' oyu.fm mllSUJ1 k.lJma ~l .i3t~D:Utl!ltc- HlurJell' b\rb.',. ikti'n BODm. bunu telOlll l,tkedt mUe:ry'i.u~ltorin 'btn.z. d lI. aT 1I!i1 "'ep. Ba.lk Pn.-ljl;iul[1 h:-dlnJ1 gelmi)'.:n bil" m\ienideBl bir ba,:::kllSl La''ilfl.ildj!n i1.~ri IBlhiil~n; ,I" ha.·

m

*

pi k IIIol"'ma hi!" t, 7. he"mbo "'!i 1l\1lrr ) l-d·. ISlr millI. tl t iJl ....,.d (i,lrf04'! I'nldl. u'" ,iudeD T,i[ ul" !.;t"~tll"j!rl "00.rn rlllb·t! i.!lml,aruk lIutak lJJill'ul, ~itlll.'u Il.\J iluon1 ettim]. \'jinl.l 1,l.'u bE'I~III;lI!'Jo1 ibli ll'i."fLlu dt!~lnl .hnhlp !Jll [Il'ril lli.; bir 111{,!I1I1f' ~e1If1' liltlULD OdHladl, Hn ollbdll dd f Ilk' rl-dD;I'~~i bf~b~rllu.1' 1'100;1;.
~illrt

Bir

adam

K u'r" pa-

zarda dod kadlDI
bJ.~aldadJ

hulillt

IIt~t 'tl!;I'('flill

~ , .....

d !,;urm;,r .... , bu 11 1,ItD !fili. t ... 'l)lIllllW "iJ IIJ.c nun b.o,y H'rimi mudb ohl'u. \_lu!h1 \,._.,tmj'!"~t- lll .....·bll r 1i111LI.m. Ar!i'7u!.ld..:lill lJelcdJ,reilil Imn mu I]ii ri~ 1."11 IJ rg,"Hldu me-kI1i: ululmdll_ Bi[lll.lll'Jl'Ill".' h on Jl.lh n:l> ~ti.~UllL'ULlI'II(J ku I lUI buo I· .10 Dldi,'p"'~IIII"n J.b:n"I;!'

"I..

1 c.JA'JI'ldOio Prr" tlad'IlJu !ill Illh OJlmiu,1.i1

LI!"'~
1 CI

;&

rIO
IHI'/! hl~

1< .. 1.'

'I'''~I.I
~~llnllHetll!"lmlll

U'II flllllll.tllL:;1 :..-i~'1 p\'iq fie li::lUJ.;oI.;.lri kltnnn .\ 1I11[1.uJm'ilD' latl Jo Ikllmllrll n" 111:11.11011 ,n·i.
[111::

me '.

1,,1 .11:11 ...... , b~'f

fitm~1o

nJ!!>l:Irull1:t1l1m.r-

blJlLlnllut:.u.I1'oL[l ... ' .... II~I'

kika1en &:l.mimh'et '·ar.;;j!Demokl"

t p(ul,i h:i.tibmio muhul m.ii.lil.YCWl' &JUnimiy("tile :;;Q..l'le· dig-i hu IIbz.l r k ~Lmn;h H.'l1 - Pari] inin !<e im ~:!UllJ1iyonli sa~ III 0:\"dat Kui.m ID~d!l. \' i..D..ln JJ11.J.k!l b I(!sinl okuycf1.l;l, ~ CJ:\"DEll' Iil:RDIL"'l ~U:IJUBELDS.li U k miD tl'Din d1i.11.a. LINt ~HIIJu.. i ll.id hi r ffitl'-f lEi l;"ulI~lllurki'-il !Ju ~h!'n>' Demll t P:.Irti I n I,ilr ~ li:U[J[]!l1oi: ~ol:i:.!l"lI.l( jll!lJlLl.'kli'oIllrh'I'. (J'Hic:nm iQ n &n,or. tulaml"Qfllllm. )'oktilr:Iar • .n1l klloUlIU I;A .. , f1~ ~I i.le bi.r. Tlirlmil fun H:&.lb; P.rU.inrn . Tli b~r m]a!Lib Wrnlh...l.li \ k'i ri,yonll.. 'IrJi Ii

.

kUlla 'ak, Inuk II:.J.CIl'kbIT' ~e:r

*

mL Idl.,

,

,;:a rajI lI'!.!h"llhl,l

,-e.

H Ibukl hi' ':d. fi· bltak H!' l",bLlll 1'1 ~... Ilil". j ,e ~i;:.. Joe. rlt '!:Ik.h,1. Im"km ~ ..mll.llI, du, rhrl niJ::Il.TliLIn",

11~ I.1U:1C1 oluu.

1.1:1.0 :I,dl.l ."ij ~.J. "ljlilIDII ,. "'1[JId:..un. l'l~I<l.rJI;n· 1u c budu.ll .,,~uIBn :n~l'le Ii llC'lrr:lr r [l~
ml1~lII C1I1l"1rt tl1l!Unt1.lrll

uLilymrum. Jtoi.II!1I DIIm!l~r.1 "~rll, ItOprtlltl 'Ile ilJ'killl.:',1 nnm '"mmeIJ, M~il Cf1IIP4-i aloi.1l ~~r IIIlnm IU p;;r"...m DQy[iI l<u,.J dOnr'l'rDk f 1 flU .1U1l kllln illDi1i"!i, au ml'~'LlIiI tJ rnm Ul YII alli1111 raunalIl 10 mU~ -in f. K~-non CHHIo!n IUk III T 1 riel IJC "'C!rl<ulrn~ fmltcdi.1r,In.II.d,3 blldd u I, blWII'9 "II t.lI":lInmiil II'i. iln buwW""
jon. Ami!'l.:t

[11;1'1,.,.
tntul~

'mil

'I

H ,I

!'iiJ.hllhinin

IIl1' 'yL ...

FIKRII.GI
10

ikH£L1

lnlCi'.
J

IIlI ~
U.LI.u.fi di.l;.· rit'4 cdil'

,\1:iJ.lwtlll Fla.nn .i>utlrri ~,'lth'tmcTIi,i

istanbul ..Ankara \1'e, tzmirin et Ih.tiyacI
.Ankaxada
oe;:;dilldl;'!

I ~ .nl, rm

k.l..h.rlHn"1I1~!'1I1

~ttil1. BUWHI blltiul olglllf!luLLR,uUIi, i.£ ~Hi . .lbl I"llrti!ooi Iqemlek""te Wi, I Til'b n l,u mlrLl~ 1 fUl!.d YllJ!LlbiHrJ;>", -' J\q " ~l b.llkln JNlktUf, l.lJl'llIimy",ulal"lIJ, Ill: u·nlr: .. Hii' umnmln. rul.,.niq Ien prill1rbb'iL1E! hMl'QU ()IIIl:llH.nnil m..~ ;'lit "f! 1, ec gb.,lhl}lru l.irliL dtl ..un"fll~r 1'J.ii: nulialLDI lmditIim blL-ild'r GUllrl!'lh (Ii r. ~ 11 ,elM hll wHlt!u .. , 'Dlm'Z Tnr" ndlletbJ.iu blr an .. 17hltJ ,,'sTihr: Ulr t\I"tiJ mc.b l~rll!t r-ur' I IItiSmlJ~'Dr. Hn~!m'~, bu bif te'
mil'

i!_ 11'IIIl,:, .. n n ...u.z

messillerinin i!jlirnJrJle yaprlan tlJ pl3Jltlya diJ..ll de dlJil\'aIn edll· m.ijLU". Et komis\'onL!l, UZUll mi..ilk'\kerele-rdell sonll":1 lsunbul, Ankara, :hnili gil:l.i IJti~riik. isUhLik file kedl'f"i in. et ihtivrlC.1lll TIcaret Ofisinin iki nlflyon lit WI; Itllitedavil scrmaye iJc I,uu laYllltllV ca~lnI te~b.it etm4, 0fis;:n &;iletli~'e].crle mW;!tCl"t"..k~q bir ~l"II:et J.mnnawu L1.ygun goe

Be1edjre

"l'icare:t
\'e

.Ba.kan.lJ~

OI.i.s

mil~

t

~~'ilJ

la;rHDI]al".

(1IIl'l.' !'ill I'Ql"J

mil!ftUr .

mal

IS
j;ill.
1'rI~IoIo;fitj

I

(Ba~tarafi 1 w.cid~) nII &~ ki,

.",.rnln bwTYT1'luJd ... lil1'lfl .,...:yell..".. I~.er iii:',III,r, 1Mah .... 'rTWerln e ~Irbirlerin. IllllbalU J"t.l1I11 rd IluIUI'i liD" i'UlIind.n 11".1" "'~1111o;me:iJ I lIir 'r.lik I ~I!::II. dd.t bit .Sur' b 1iI~"III'.tl h.allnol) leI! ~llr. B_len blr lIekilin borer ~. fl.k 1i'lllIa III I\ltltellr m.n.l1kamller II<
FI bin

iii iobUIllil rmh

I't fJ,I~illk IlflIlUr,.d)O~ I i I'Il1ll1M. EU.lilf\ll .!!!.;,r~1 1m III!I ....... 1 IlIra , .dlJllI'IIlI ,. Ir 1-'11(1 hllUJlunlilrmln 11"11,, illII h~hi 'nm dll ol"lll 1II1111mlt -!lItilliilk. .. u ~Ir. BLllIUf'I ..jir GU4 n hlo.clmelN'll'Im hpl! rUlln gJ]oOnd. luhkll f~1I "1Il'lUhill-UIIllmI'I! lo.O .h billtltll1l'1tf~

Ben htl p iH'~,IH).I}'1£IIl , N Ij l~Ar,EL &8' malle DC- de A.bdutkadit'le i-!illll yoldur_ IReis cgi.litiirUnJo dedii. Bill1dLlJ'l. nnni tma~~l So.l.im bey geti1"i1di j • TIl"IlIlkl,i1 ,Ulbu lkyi.I1 rlIMM~U bEiredl;ln tQ.wya)'Lm,
kQJi'lU!ii~U

vil.n~

tllnlfl1!'llD.

nwm.

sUa, l!l11"lIlm:o.m

K(lmi~yol'l btl! .!1USIlSU Tics. • D:'.et. Bn.k:anh:,~II1!1. bildi.r~. BtLkn..i1,hJr al!, Be.led.i, 'e1QT"t mll"RCf!r

kl!'t1J ne tnHrtar
------.0--

dii§iini.llen ~rsenna ~ iJe or,.Ilk ola.ca.k1anm s·ornuuJf,ur.
1Ii1!jllldlrlll..' Bnl-rJllI ~c!.r;lId~~

'I!

,,-.Idi BilV1ndlrhk Eal;nm K!i~"'lm Qj] lek.- dill saba h kl e kSJlI"C-S' , Allk::tratial'l ~ehrimi:te Celmi,§ltir. pli!l.idar 01w.1iWm. - Itti.lla:d VI Terak!tl erlu\· mmn ir;;tlmUllldaii habt:-no }Qk mu? - - B8.}"lr. bnnu \ iliL be yin
11 .-

"r

- N ~ ilQ: i,Ug-al red iyor-sun ? - EfeJ!dim, 1:1 'loan Buno.yo. gidet, i""tjJCr{l7.] dahlU tahvilall alIr, onul\ fllinle g ~Ic.irlm. - Ne \'alut (} chI' an ekiJdL- HaIb1 umwniJe ~eklldiIYl. iltb~m. yfi7.b!l.1Jl' !dl. Ol1ua1'1 snn= fill. ri1!1lJIml.-ta muho tlZB mlhlU· ri..i ot[lIun, - Harbi uUllimf ~8:mUllndf\ ke ~~n"'8mr (1.8. TN,Hk P..11 HI. be\'Je birli.kt., Al"I'U("Ifl.Va. firm: eUU; evl,f I Vfll .. r1i~(t ~ittik, 0 I' aill nil Irttim ~l' 111 hhi.-.t \ ivatln dIl kllldl1\, SOIlra ellme geeUk. - Anlldo1;y nI::t?
~l1i.lrJ.T

~

11lli<iln yoldu,
N{;'.'1I.ki

·tnnbula.

fil

kl fl
it

"iz?

I.
II'UruJo tlkal:.lJ.: IIl!lfln

II r IIlde yili.iIIIll
em -

-

d('-o~. Butll8.1"1

m.il~

dill'

alollllllli

roB'

Ifrt,ll ... u

a

Sa"I"~ l ~ Oliilnllurfl s,lnlllrlf11

Ildlr. tlth r ~

no.~!l isti£a. etUr.tlz ~ - 'E{"'lHlirn, lfltiro. otbrn lInbuJ e1titl'l"..

V
tim.

Illlldnrm? Evet, merhabu dim. Y t1 ce1erdell folnngis.il1eedeHHn? EfcmiiD::J., hll..!.1 ; b~l 'n yanh.nn

~e\'irmezsin.

Z1Lma 11

\W,tW-

V'lI:.:!:J,U
)

J!Za.[H

tim ., -lur, _- N::LlI bL'yi?

-

-

Abd

'1'

Iltu.diri talll! I Itlltl, {&kat It

II

lIun?

Gu.nl!,
Oall!

6
11

is 11

LJ

4~
(11 ':0

liIlll rl.l
A
,~:lIJH

11,
16 19 4
J' 1 1

~aUI I Itl~a"

:31
;I

Kurucular bizce

iesle

-

II

r iy ye on erilece

Ne vaki hakh Olurrar? ..
runl sab nihil ;rimtmege
(BiJ.'jmll.!,taleden

ilO\'Rm)

Yozgad vapuru

tu.Jrruli ill; Ylqmo. l)4l...lI.Du", It- Cezaevin~ hIIII lJu ne"''-~'8 E:abikl' irti b"" hl!TSIZ, lib ,(Ie, Iktldlln b1!l'!l'nnlD.ytz illAlI1kpra: ~o Uhl5W!h - Ankara )'01' ~e Ui\'. edlrYOl'1 Ubltal>lD dun nk-\1:1!.Tn{uza.frer diD 'D hat ylrml ytl ~llfitloJy .. I!nsmlnl rtltz-o ~¥I1JDlilk kall!lco,u... llii.-fir deJen :adlPd:l YllIDan blr snDllotllhYI Plll.Y8Uak olmulJIlW'. him1len bugiin Newvorktan hareket ediyor fllrlO t C ill J:;:C(lIIul \',Ilt ~iio do.il~ yak:aIRm~~a Muurfer ]).(JI':Qe~4J'ngtr mD.dd·e~ ell' 1II11~ Ikon 01.;10 ylrml )IUlk, h'lr Nev:vork, .20 (,AP) - TlkkI· J blll'l edHerek ta.tbiluda gt'!fi..tmeo]uDlJly,or da, ·me-. vel mu ht~lU l!lu~l;:1fdlil.1'L nUl roo ,.eye ynnum mmnfllm c:UmI(1- 1 si hUkfmIetln bIU;,dJ.rll fllm.l.!il'IJ- ,:Q.d~ ile Mil MtlhkCllIl 01 mu.!j', S.8JQ!JUII'I r~za eorl. seW. )'lU.,VlI" hll.tte dabli 'tJ.!:r I8i.ndeaolarak, .YG'" t" li!IimU. dur; :fira, 1 NisEl-llida Jtal!i'8.:tI. TIe naklcdlLlrken blncllldert rnot.i.ltd~l.inijlmli) .,..... Anlnljlll!.D bo ,. TUrk 1;Ii1!Din8 tfUtl.f, ik.amyon. se~lmoled yapl.3lrkill iuuerik&~ op V6 cepbll.n.e yliJ4enmeJrteAvrupflya yardman fiilen Da!}- zit anI aItI {I'll; r.lm8tn~kiIlQrJ... l;'i1n tt twa tehllkesl I!:Il.r!j-lslndia iUl nln m .... t.emeJ ba.Vllt :EI'iln3lu1 lep.-;el flrinJn !;OziHmf'slllcien bUfade d.ir. Vapur bu,giln L;. nhul' lRml!il olmasaru iatemekledl.r_ Be ~~m.J'\!tJr. " Mll2latrer AllkArad.a hareket edecektlr. KomisyQDM 10 u IH!.11115 dli ilnlJ:)'OI' we 1111:' In an oUifU~ 1 blr,,13lLk S11~Ul1l1nJl tr.:il:rar }' katan I1n t II eyrlni!l gOlle iiltilnceSayw. 61l ka.dsr olsn tankLa.t- oylli k bul edllan uan a.yn ~bg. kalmafilfl 111 mLl. muhakemest s,ra.slucLil alC!I'Wll 5 mtn. Uk tonlllri mlicehhel "ITl:<lLl Jnmnt!Ll'l ihtlv8. etmell:~ fllt kad I' ylnnl I doh HalIk l"ill'f!siniQ :M-~-l tipJ baM t nklli n tea.k hiikim[~'e lJ•• fllli~b lJulIl.1l11u~u- TijTk: tic.l'd BD lOlll1U. KlJ.myanl!U" 5 - 1 ton.lu r: Aj· i. \'TUI a'mn I{c.lkmma Prognea, anl,.taFI'lar ~ jeep lei." l"tu'tU TahsisBt1: 5 miI~'!l.I' 300 no .c;cizil linde bu'll.1Ll:ldlll"kU'ak. I}ll yeDi]cDI'Iu::ek kll.OOr b'!.r nld~ lie lktIr. vardlr. Topla.r 105 mm. Jill:tir. bin; Tiirkiye l.Ie YU'IUI.n~tan'a Ankul'l: 20 lHususIl -ltlUYo. ne Tiirkiye 'III Y'l'l81L1",t n'll In .. u.. Il~ker'i }'(lrdmil: 27fi mUYDn; C1- .f11iyor. Bnll'iQ 1r1. D'l'll.f.uilum b-ilY" arllmlldll. m.e'l'C!ut tlenret VE' ltdem!l ~la .. zam TlI.b.I'IlIt Hanuno be ~ktllOadj yardim: 240 milYoOlI:I" tarln de rnf"'r.lUBlnl~~I1'F1fi11 llMhi 29 }tJM.tt:1 tllrll. milk h:ID 1J u. mlltldef Ufl dllgU- anlasmasinrn Va;;in2'toI1, 20, rAP) - Mti. "_;ine asker[ yardim: 13®t mil: E!iilHml~tlr. Fakat dll', ytiz)," 11'0 hattii. - hUttio [1. IUUIZdtm ll1b:tr me",:; 11l;icr~Te~liBt Dl;'li§lle.ri Ko· yon: Bll'lc'llIllii .Mtlletler Gocuk lllll \'6. Io)eremlll lIel' htld Balk me nut hiJklimJere seT., %l.n]ayll'lA misyonu diin ~t"Ce, 6 m.i1.rar, Eliirgeme IS II 19ma YSl'dIm: PlIrU I Iilli ola.bilmel y;1 da 11 k L !:J1 yDliJrlii.kte "l1Icaglu ~{)5 mil;:; ...n di"llnrlJl.o: YabanCI 60 III ilv O~I. b(l·~"IlDeubu partl dan till mUdtlct 19Lnde HIlI blr a.n n~mleketler~ YlirOllil taSUl<ill' Dlg>!!1" tAl'afts.n, Tiearet Ba.· kin - "rf iktid:l lmaluh.r. m k 0 I e ,)lL~tir k:lDh~l. fertler tarafwd8.n yaIlI.lma)' PI ma~L h';llil I)ortlq,meler va If T.ki:,1!'l c;utim[z,Jdcl haftll':::~ blln~l'! llemf,'ketle e yard.!.o:J. ola P(la.C·l • t'f. Dl' tLl:arc~ C1nire IlCcEl Kti(1ruhller. Tl:'ndt're:"tler ve n t b nlli ~&t'(> lhl..x-ektir" rak \'i~rilen Ian nin 441' mit you l-'enl ,ortlocll. mub[ldelE! ka.t:I Vf!' lh m~rl e knru]u :iiz<»ll ~t!ri b [10K.lmmun t NI.S(Lnll. kadEl.r kadolal" tllttD~Unt1 bIlQh:mi.~tir_ tll'Q.)1 r111D. ((tire )'eni b!r lInla,rn.a df:l hrB.(: Ilflnulm'Uu.D y~thgJ bulllnmnkt!1 Ito ~ ' ..{ rl I;ii'llerile t!!:oreblH - h~tHl;;1 h:J.!lrlaUHlI' :rOcr VI) kulJJ.1darU~ 'I ilh-Ililly-nr· dtl' 'ienl goru"il'ma:rc hQ.Zlr Oto:ll'~

meri'an alzemesi
malzemenia

2;11.1t'tlllCIUlitl1ir. .F.kat bUtlm m~fnlek ~ blUr kit mull:lllefatl!, o !r.llmIil'lw. LId YD!llnda blr subi.y6 blHlu1cn •• needIlY!. olo'iQ-

totncz..

hlr,SIZ
fak elan

yakalan
de ~hlidil!t
IIIl

I

Sir defa Sam sun.

bir defa da AydlD nakledilirken ka~maia muvaf ..
Ankarada nasil yakalandl?
o.tIlnrll.k:
(!~

ista.mbul Beled;ye Keisi kim olmah?
IIIplIralwlu)u1'll fi111Vu!llr.r d. l'illilg, h tilnllul; oillullic,a Ilk IPftsIYIl 'WI "'Ink leW .. Minl.,.1 IISrmOII.wr. B~.I1'lri Illm:!. hiiii' Im.jj'tw-.n nflll gl.HI Ibulunill'ulU Ilbl Cll~Ijg'J ill'Ji "'.ilili. 1NIl "I1Nln~1I1"I 1123 n"IIM Ull d'li'Im Uilfl on I:iN NfI •.uk nMJdd.t ..IMI, hlMtiuldii ~hi.N;ili" III

bir

eden bll' k.nd!GlD. ilur! kad,llll} yii;l;ti.!lu JUelli y[i:ra.[1l.111'll~tlr.MUl:"'firer e·yln.e n~khMllUfkiell. lldn

il

-11-

ahl' auutle
Aydlrl
£j

tllil;lI(allll.ti

ttIIebl. rlrlil.:t' ~t.mI,tlr. Bill urn "'!!I AOIo!.II,{]!IYiI geldi~LIll. otro.

emnlyet. m.emurlll.r1 dUn ftllt.. earn kemillini reknIT YllkllllLllUlllta
Dill! m.U\,.rra'k:
Dft

OIIfilJ.:j1Q.rdlr.

MUZurlif

t

mektl'!p mezuau oluplJt4mtIul d· ble Ijjot. mo.tbllalD.fda lilliit' lUp gl (Clra·k: lOa. 1t$llll.llhr.

Allkulld.ki
trg,rekdlell'i

imar

Anknnl.: 20 (H!.l'9u:!Iil l'I;lvler[ Bl!.li::nlll lo.tIlo..l:r }lil!lre~ 00] e DUlltln Anknu. ,,:r.HJjl'ne [",Jerel!; Anltan. .,ebrl.nJ n jhtjy~r larl J~ In \'j). lL 11 g:g. EO
l'UwnUPilik. Ani(ill[!1da U1us Pi.f'ydanl v,. l\'a 1I11n liehlrcLlI1I: b "LtTlJnda.n fhu!!n

aLII IIo8hn~mflHarlnJn, '[I!mln 1101411'1.II rind an, 1111111,1

II ..

film!

)'11 tWZ

mien

Junll.HI, millr.... k mIlo jI~ll, "11 "'O~ t'lll~l.rlnllilln, kanw n .f1 Jklilnl~1r; d an g~rn io'U rrna IJ rl, Jain I'iI "'rldl ~104111 tllr!! .. Il~'ltlI [ b;t,I'i:2Mlcrl hl~. Cl:tmntofrl~"'t ~~ 11(1111'1 r.ls1.rinl UIt&ft, I-!Ulllhiulu llc3 '!J1nlna f&l'Irln Iblr .... m Inln mIG, .. 1 n, ":111 r 111.111,. tet. dill b ... lilnSI'I, TlIu:lrhlo bif 110.1 tMumllllM!llk sf (lalld .. II'j i w. Ihmill n ;In l):ltJo.l. ht:'mllllll'llll. • hf' n It..u.llll L ,jpl lir'i!'n gUf'!IIe"Urmli lhan'loflill'ri I'l't nlltll r.

I

I

leome!ll

il;ln

aClll1n

mu all

I

I

prole gijm1eri\1Itl 'e proJl!ltrl Ln~@o Jeren JuM 111rl11 1 biuk I tA k~lln c 11.:: pro~~ blJlu m.:l.1;!"~lnd n HUncH. ~ ~1jI,,~nmm plTIJe. ~ \!' dl~cr dc E'ki reoCe alsn
prDj~ll!re mubteUr Dit.ltIi.

"yr..

\I,

Jar

r
en anJfl Filisti aksi ar nndan vazge~mesiJ1de, ra istan petroUeri endj.

T 11'11 II, Df'1110)!rl:!tl;ln Ii~ e I-illm dl 'e, hlil pflf'1i
Rli.u IIpfannI

I "Ilt

nil!

Iltllil
I).

11l'I..,IUL i3J.kLtLLI(p k31U11lylt: to lyo:,..'!l. bUd Lr,ml~ttr.

1-

t;1, t.'Jot' "etTr1l~ ir Prt)lE'1 r !rut umll! Il Il~!) \ ren HEll!; 1i . te.;hir- t1! Llmd: WillJ'.

0.;>111'1'101 H~,.af

11I'il;Imiz

.dll,

tlu

" e~ !tlil. tlu rtl·cl.!t1rl, 11110<1" i . .jl!lllrlnin Llilnum oolili~1 liUlhl i1~

mt·n.~

tall.-

birlll

tnt" dii'''llrmeoiQ
liar. 1~ln -

\'e'rdi~
1f)

i!IOD aJ' III'

A

e dlfj.llnii I)r! Hem I !1oI;'o1' J;;lin IMen, tlJ t-ehlikfl· den, nl 01:1 dulRD. Ijf~blanml' , i lhti~ nu ·~IHHiriU.mb nLIon tm.h!itf!!tmck '''I' ili:efl D o.},lIj

biiylik tesir· oldugu
.L n
bll· bo..,. n
t'L

bild~riliyor

Bk

,,20 [A.P,. Bugtin k~ meti t1 in. bCl)-1ID eZm~k me-c .. ~~, Ultl~ HiB. 'Lt:yal1 It· bLl.l'lydinde knldJ£lru yannak .. tn bulu.1 11 lngi1te D. 1,,1 rJ tawr"
'Z(ol",ia

A.lm:l"It:alln
111m

~k..un t,!~

rt: tte kalmlslan.l.Lt

Lake SUl:C""S8, (A.A) BirloJr<llk _\ nen delegeqi \'\!ar.-en Au"-tin In ~eneJ kurulu top11l)'Tirrak FII l.O.de g~icj bir ve:;;ayct [(,Ji ni rurulmlll>lllQ dDir raI~t!.tJ tck'if 0 knt! l' beklenin i'!d.Ht bu- til. Ldik olW.UlI-t..tu kI. AJ'f1~ ... 'vi tl ~I cl • '?dcn. 1 b.EI,,•

ro

'Zlima.ndiJ. '!,~ltI:j TBnnnlD gl niJ lILr k~'-Iml I)~rnol flttlL1.n dl~f:'E' kl 1m DemokntlaT 1l1t'J'hlll .1)10 rtmn.k I D~ kilz8whlJl-.'1m, bie r' 0 .d:.!D9 'dald 1I , mlillrT ila 1m n 6~re Ii;e bil' IU~'l1 yokhr. o. t 'Ir l' l'SIfd (1Iundu yurunt '" eD E;(nt'lILl!til hnz re 'l I;; urm£ddB. ofa.cs.k kl, n u:iilt r .,if) ),,1I:\fintJo.nbt'r", yA-

b

Innl;:'11 Emln·e

u

;ul ~ 1110

bu- (lU"l!.tJ 3'1" m{:. e bt'r b'r bu tek1.ifIn Ara.b lar io; Il'I m m u eric! ~ebefJ ldu!ru I nSllt' ··lrdLr. (:uIIki.l to 0.:<1 .. k_ 1m plamru. i· kmd pi r. na t.nllL· tu.drr. ~'_mf;o II'Jl!'1l1\l ril.: n \ 1 f,elra-l rard;l ii Lil Yaj,m D01;:ll betmf'k tellik
ndrl
enl
.",1 j

birl ! ylmser tmek i te e-

l1d _ [Julilrnnl1zd 1'1 n ~'IP .• lltn It

ole l!SU (lLn

~~7"'"' lIijl or.

Th3'U~D

..... IOX'IUlildeo.i;llrnn bir yo.h.! mi11ete "'e
~ hpJ' flilb lh
8.-

raJ-

lIi

H-

k ICUllID I"mebaJ<1~mndan. teo"
t.rtyd:1
I.nlL1ortU,

Giritt~ Sofulis'i pus ya. dii,urdiiler
!tUM 2r IA l!i..J LIlJ t!i1 P.1rll f Ul]il';1 ()eteCll~r b JIWll.n fId

m~nk~ holL.:tiai k,l\'iru :!OZ" Alanlll_

ITn btU

.11:3.

Irmf ';e-fil Lf §ooroc
"Itll

a

Ii II
I't'

~ ITa

bu zib h~i"mt'-h'nt'UJir. ('.hLldl ... \'atanl'" Tiirk> l.. tlklill ~ II ~It8 , e (I &:('31>:. ODn tin .In t::L !\,<llID Jllld 11.1 me.vzu unda. AmiO'l,tkanm ldI£'i vew SUll'a'l:' ~illlhD Zl.I. ~1"me:z kJl .. ' (Jem I, '"II!: hL] .. d. it!t I1f~rl:.ratIl "."oro· nUihuklulHiuld hall r bi1tiln Flil@kale[ rln" de\illn) ~tTrlT.!l' tir. tinde sUl,,-Ue YIIYlllm~tl.J'. 1. I' a toiz A.bm@d I~mJo Y[)I. lubabi Ii? en gel~n teJgn.f. Illnn dalli bu. n em ~lui!t'" f) dB hLra :;!c"l"e, bu babe' ~ hud1 re· ..e bJ Uln t ' knJt" ,.ard maati i.;in bir cia 'be teosirini 11ea.;1U • 'G ru cnlAJ'fi hlttlb e-. yajnJ lFita·. • rablnr \,~ adeU .. 111yor \'t\ dlv nlZ kI: rn 11'1. bayrllttl }' 1]1111.1$1 nLr. KLltllllli'lber mn nh1~ ,'£1 f('~ tin ~.•].,I k mlne s Itlhh A!'3.b- ku\ 'f'iini ,a Iyo!'. [I.... ) ~ile" DI III k willi iiye Ih~ et. wi' bu hood gelip g~enJere meld hl9 iyl hip mtii'~ ~lIJ!I.Il~'" bD.~ll :Il1"1l1i lliln etmilJlerdIr, Lomira,

'B.tl1n~ \,.,_ ii {1.. i f' 1\ In tllao] 01 n I ... ~~ Ie !l'wn l"lf'.r 1.:0118 U 111. kt D

I,

tit III' bl'l d'.I'~

f

5Illln

hlut

"I

~O (A

J-

Filie-

11 I J."

",In' l1li1(," PI,I lit • 1m ilnult. tilr .I,mldlr, Cpr ••

~'"
Hr iI

;:1!'1't1< lfilhl.,1o.11 "~I1'ol.g"lar j.., nIt! glm, IlIhr 11:1. r

l1u Prll

Ia InJllllUll'r prollr..ilr, .Jt~ulo.II, tnr, rattll'lf'llIll, mIl ill", 1'I.31t.,,,, , aolnlb. pouh;ar ir, pallliloL"tl, "I
I..IIUnnlJlo,

btliil.ll!l

u

,Ulit

on 1;11,1

.:.11:,.,
air.

nu

rPlullfm

'I! tau vmlt
If.Jt.!l Iflrl.:l, b~lflrl I!IIMe 'l"

dlr B 11J l't. b"l' r~ ml ill:bll'de ~kr!l{l:"l J!I {.IU \'~ ~ 1i'~lr N!'rdl .1 .ri bllc.JJ 11'u~kt~lir.

"* ----~~--~--~~~~~~~~~--~~--~--------j
nhab r erll
tn.&U.
~UztlLUll;'l"m.o~tLr. 1t.J';.;

v )'~m" .In. JlI"lr~lm('sl
JlIU'~jriJojlllmllf

k1Ililldlr

1Jliu"
tilt

l.~.A l

kl1."III·[j(,jl

Blr IJ 'M rt'~r1ru
L' "Ill

..
1.,q1
jl~L[

wudrll.

11 top

b 4t

r

af~f

Budop(':!;tt": - Ski "~nbah. ' ceo ynrl! lndlUl In"rl "Ilt~ltl!' ~uz tJlo t';;;('n k~51r~lJn,l\ tf'KlL !lY tu.tbunn rrltrnl tl, D~nl.::li.lu metre ~L rat! bu b-~~ Ita~h' rrInd .. RILO:s.1t b1r 1lI~ IItrlle tn ,Ill II~hld,llm tIJI~\'f\rLlirln YJ.
kJlnl.ll I fll"l'infO

_..,.._~~

IIUIUCI

I

1'1 fI ... ;. J1~ 1 I

olnn
IHilt-ln

RIi.IIt1I1~~ • Q~ttf.

AUna.: :.lO (1\ .lL.l - Atll'JIl a "J'I trIaltJi:t!mlJ;5l 1II0!IMrnClSo.in )';!.kalu.. o.:.n "I!WdJt'f(h'll 11 1nl olUlnp. ffi[ll, ""tun l'lml~tlr
r;;f; Tr.CU,f; IN N IiAP RDJG!

o:.!'[~. ~"dr."y
D"

i1h\lrr

to.r- tilt

~elll

blr .oek()r te-

"Is

t·l'nl..~'r

Y[lN .... r;OCClKLJlJU ~
Looclra' ZU A/I) - Tlm lJ.lld TLdo ill'..4:t. I '.1'Wl 1l QOcu(dar! :i IcJl 1.LI:t1n. 'Ji In;Jkaif·.llIlrle 1("(. !.lin Ie ~Uilll\[1 ~ .1.';m.nkta.Jlr~

.'ilml., I Ihw('.Q11

*

Ingi!h·rtlll{l 'ldr<\

l!l.AJ IIlml flf/lfIdflk; 1',rfll"'ltr
[',ij;IHt:L111l .\illb.'l.l B
lot' l bir II!IlQr
I

kiJ.;iddrn~ ttr Fit tlllki I.br;l,r tm
Itlbar'll-

"1l'1l.bu ~''I: r I. In ' ),moeL
(A .... )

cat b:l.l'1b. I ItahJrCt'le>"1 M!blf kim )'C~l 1:l.lbrt!" ve kim,"':' :llli;ll II .,lrJ«; tl..!l·t I t' ~Il~ 1I1,1I!i'tl no bln (I1;J1~r Illt: blr "f.-til 9Ild.-ltU u.Io..:1[1] blldlrmi tlr Bll redl Su.'I'e-~'(I ivn c ,

11'2 m1hOr'l !IOO llln l[It\'rllul

omllll:::·ll
III J: d olG"

-l.1I Q t II

Mfiitoiil
Q.1 •.Jn}'II.!ir.l

~llJllg ...
;)' rUnlZ

't'Wllun ~o;:ukllU"OL'-1. J:.i;Il"!lnldJ ICI lrL" [ IDJ. (.[t1'~11 Ill- nl { 1JJ1Indii. lu:or I:OI'Qtn

lot"

it

.' "':" -11I1iIl

J:o.~

"OCIJ"'U tI

lUll I 11ml llldlJ{lunU o,r·tklJy, n uta Uti T SilH larLDUih, {rent ,n c~ Itt ~I

Ul.Lh'ar~!tnl nl[l 60·00 IIllcU )rLldoll.u,IlIt1nft KuLla II1l1k ilz r: yrtll.ilucralti: tl,rtn. dO""1 aL1t." t)r~ II@R tJ{J.vete Icabet etuU K f~r:t~1nI ciun 0.1( am blldlrm1,t r. Olll II"'" IInlv~rm.eel M~t'I.I.st. Pm 'I1nllfllrh Lh:n.1n L! rlhl l£tlklllllndl 'orL ntl mUl~iI;!.Il "IIl1.dLILk hrum hllllmtlu unu. I; Te ma!l.eDl~ kll.yd_ctt. t. II .Si(,nro Ol:l.it'0W 1! nlTer mukltil'~[1 ~;1ll!m"'I; O.'~~reIliUl11'1LU[:;' IIllulmll. JI'IiI!) Inn IIIhf'll bl.!t.L! Ittca.d,r. :nf Inlu {ill, t1"(sL1'II'{~ 'elilel'l" olli. Brmlmll.Ln o!~fu!ii bll proJ(lI\W '11I\o!!~tl~1.il1 bu IUbn.I!;l. H.l:r~Il(,- I... \~ UiIlum IlUlIIJtt flfliltLllLl1 til.]u·lbC'!ll tlr Ie eodnuyec:eBl.nLbt'~'l:!.tIf~lemi " .. , 10 'iI!I!:ii'B ~o mJli0Jl. iJQo~ll.r oLIl('a~ lilt tlf , L'!l.... t,HwtlA I!t melt~ edlr. OOz;c1i, ttlr I!U Irrrl-il: tllm ~. fJllllrmrk lOW mO:lumenln ,~ lU umJu IDIIId tcrtfjb.tld ~ltll.rl.u lnill nede J.l161.rdfUl tltl Q.1Lnal!tl.it.D.. 1l00v etmL~Ur. . I n b~lll!~nedtl yU.t.d,. , ~ 01 'V blrltlOl l t L. Temmuz
~ltl!'.aL prrollctll

«

t.:JwlN,,·j QI.i!II't' ~jr~dil1" Hi, fc-k Urlil'f'f ...ilof'l)inln 6fJrJ J.:rn1i .iilllrii yd·d6nijmil V:r.~~p.g'fiI"'; - luh Itt ~'e 1111'Li a;l'L~lfOw; - OI[lIlI[{lli'i'lJnJuf

*

r"I"L ,. ....1 U n~lit II' RIl.1!lj.ilr t:I kuo;l.~r ildd~111 Idl k.J. 'B len n 1 n r kn rn III Lap.1" :O:il.I'I'IruH-::1 iIt11:!o1
i.1~ 1:6 I;nmll [lInn ~I~ell" bL11l1s.Jnd~1 ~

il'

ikL Id::1! Lllm~I' yiJl

G.llenl Naci E~d~Dli. ef.,t cU;

._.,__

Ch[Hl,,~

topn I nllInl)'liL 11k (J hltllmUl\ l'iJ.'tanhkttl .>'[lpLn,.~tLr.

\l

BfUI

•...... t

An.t.orjl.: 20 CMIL9U·d~ B.uik"~1 Jd.~lb~ ithl.rf! h~iJld QIlI1!IJUJ. l'fild El(!el'llJ: tiD ,!!J.uIILl ~nlf!d& ~iirlit- etm.l\>tlr. Cl!nDi!!/'.l l:ar~J iOnll lfilldJrdQf:l"~! r,

1Ur
..

fiuPlII'.rJ1fdn

:;9 'd~;

thrill plUt;1 !l~ld "t.I,.,th'rl IHl1111: tam L mm Jul.bt!rl~l·~ .ON' ulll.lt'rln 1iO,!<181 ",lmrJ] 39 tlJlyl bdlmll t drt. YLlra! I Larm j)..'\J'I'i'il l;Htl.It;"t

Sn.lni Lollh~;-

,jllUJ Kiln' 1 rm

Adll TIp EfiltiUisii
AnlEara: :10 lllWiU]j d.ll. ble adllib ~ll3mDailnilil. ttl.
mUl VI 1IIIJl'\~1. r bn. bl
1'1 Ye

LLr{n1Jl.l[rnchr.

.. VII·II.11Il,: l:Io"t'~lude 1I:~lll fi:INr;ins[le ]I""'IJ£ ~, sub)'1 rillLIi l~ilmcol l"LU.kLl!!nI Pa.rt--itut-f'ldl' honih~ !ll'bl!'bl to 1111lDo.iy,mnlllhhn bJr 1111L1i11i: V'u ;u bill I
~111 I'tl.lr

".n Itt "'.. n•.•• i' '· .. ....

,Ir.

11\ ... )
~r. Un. \'IYlinIlDLh Itl!llllt: UU'i

"".,

Uf~d~ mut Jddl.-Lr dB t,b lUDWl tt',klU 1~1X'I !lJI:f.'lem I~roe mlJjllwl~L[r. Bl\dc:. Imkilnlar, b=t1D.di p.fydeor pt!)' bi.lll1o kettt' IIlla tlb t:ut'llllt'Ln t~~((LI t'IiiIklBr. tWmfl..Z blr hfltyeno Ur. ve zevk \'

li~U,. I

Patlanl d·:. h!r Iwdln 1'1 i ((I I ynrIlLClIIRI( Clr K\lrlLl

Ye 1 0'1:1111:

u~3.

4Ii

IlIJUlJ krdblllJdoki (I:rrii6 I..Won.drll~ - Tecrll"~I(ior ynpI.l.wlr [lz~rfI bOIl haftlltJnnbttrt Ku.. u:!' lClJtttuDd bu.l unl\J1 Ambmb (l,lIIlclrLkI tnr:LUll den! !l1@L dUll liil flI·\ni. vil t. illll.Ur. BI]I.rIlSIQI !Jlbl

*

SU11.11.

t!re-ce.li:U ,

~A,t\,)

bu

dt:'nll81 I, knl%l I 'dll cl"k 1m .I L(Ml.I:k I. Ia. k I r~dlltCn

~

rub.

U~Clrtt

K IIIUnl$1 Dllmll Bilinc;} 11(1 Inlr

!.u!'Iul·

mu.,.1 ,.1::11.. "111'11"1 !l'!!fllir .. 0-

r.

n FhJI

l.r,liIil"
1!11

illlllill'

~6nlll IICl1l11n

KI.ld l~h'll<
.lIn
II

1:1,111

j' IllmU. [ban ~ '1'1 " .... PIUIIIn)'iloIIJO Lio;;l.11 lUIul

d'Ar I'UOl1l81J1l z, u

un, 1t.N~"1'
'jill
b,hm
)'C;~l.-al

1.1I1""'1dntlflll

Ii
".,.

bUlulluYlliul.

Uti BOndi'll HI .. i'
II

II'I~,
rul!'! 11'1

kl"ml ... rlft'

Ic:t.I

'l'IIbJl, bu h Ilh_ld 'iil ," 'ilt~llol I'drcekDfilL Bdki m 110 h1t~IN PO'loo~lLhlun ya(l1lr,1 ,pbi nldlll v lw,\',..]lmILl knbul dUlll "i bLi~ Ii: blr ImIIklm v. i lilllJllu nloa IHmU
bo}"I.LD

b

gml1ktfJ]

illl!

~u:

L \ if mIlt' k
ur,

r(.

In

g<

I

1~

Onhl' 1m gill U~ ... L •• :mi sid 'l'ltif f"trueJl r(\lkEl.111 J,;'~gl>ill' il:tc d8Y.R ffi'lij "It! LIII;11m u crull'llk tUrl.:kt>!l1'1l DlmJj~It!.nhr, U.O" 'rod,'" teriLb I!'dilMI~ 1 llhlllor1.1l hll,LLllm i!illh.lMl!. lIil~ VDillrtn ~e-Wnd I;." r v ) et, !!'J; t R.nllUll1IJ liIililli I'.eni: RSk rt 'n\il.hki)Jfitde plln· •i.I; oJ. n dunlvm" I%. , ~rl1l1ro.III q durrna ,',' i't e il1ltlmlnr'da din , U \V

:r

rlr.ceo'lo;mmz., FaII.t hi.;; ,Lillll": 311 ),1 11 n lI:f'mJlnJu qirmllllli h -u'tlll bu ~11lUmJ.o,r 1I!I\TI1l'1t.. IC 1111il(!l'i1c )'ll.rl:;a.D;JJ Al munl IIm kll.f'iI h~ I Lull F,I 01. duGu.llous lrt8Aollu .. iliu: lJti;,,'l~ mi ;. pa,~ '? l\ID ....irH\ \'f\ lUb!IJt"r r mutlalta bif' k.r. bk,k1f.U ~ !'I klerlI,lif.1o myel:: k!!linbi '1'., Uf.!:ur3 hu IkJ dol,o!r:tLm. >'llks.c!l i, LIllI \'C mer Ii,"" Itt dU),iUlannn gth'j'l'I HI, IfInl • .Ei dlll!Siinec,'k Hi:'" lin. kl i" • n n 1"11 Iii ' fn eroya!JJ lIIi)o,)l. Ru~y.lIJlq \'" ,$"]\'. yet ajo.nln.nnl Ll,llw1n Polo ..)" dn )-, pllklMl bin; VRrEn. 0 d. I Ami !.'e yi.hilrlliJ.i,li' uulunan pal II[Lri, IUIdlll1IDrL1sm elu ,)11r- tjgl1lylp

mumU

ter

o

~';:LI

IhliIJ I!ILmek

:Rro
l"Il.

~'n

In.m(UIc!lIfl

'I 1111,l"m Dldln ,D. ve \1 ::I!'t~ n ,CtlurrhlH mnIL Tllhrand!!. \ii UJl'l'"f'

Yn!tIH]1l

trn

.It,mm
tIQ'

Lrulun

ta.nll'hiidlt'tI h

Ii&

11

Gero_k ROQ"i111 .-eli ChlU'''hJU'!n ill.! Y )1 hu} u'h i!)l'f baJ)B.l, ~Ille~ l~ Ill" !'; rl mi !lurett~ In m,::j bulunr nln-

D~kk3. _()~rl' Illz Ct"1.1 t.u Ilcrterne I!tIn gun1 r. l tl::Ul.,.tmLYllfdln. "ne:'l.k uJr til .. lI:uo.tlH: IlU mlid~eL rekU~1ru loJ'lIlYQrlLlm. cDr-n ana A vr" , 1 ItU.n 111.pt V~ h3 rt II! n 111] T{1:lL Ordu.mnkunl tlnra
!1I((JHelrnln

I I
I
f
1111fl(' IL

n leap eder, Bu lIn, ZHl d D1IJUU ve Stalil1'Jtl l#irlilde

nuim-

m@ktIlO.til'U ur.usonlum.Ne:Ol7'rl gi\lrru

n

I:l.

l-'S!.~J

d!itUI1"

I

n
y~r-In cddi1l~ilEJc L~m

kul:sa'll'Lfuu! 11'I:lfi ml~
d~r.

tl.

ebnil-

{Jld~kl

1.1'11

pnkUar I] killu! :I'T
I

btl ll.arpte tru'af't>1 kalacake dedi, Almanya'dfl ete I L}lrm:ilil DId u ~Ili.UZ roketlerd ne blti:vil k terakkllel' viicude ~(" tLrdJ~1lih!~nl.u da bHirhw,Keza bi d Dunya thnbit1r1e, AI·
a

chi ' ta

na.!lIlHlmL'i!I[] s:('(u:!I~nl 'l!ltihJ~

nu

Z;Ul',

on Iiii f, ,l,'l!-tl l..rm!,lI; "f' LIe l.'iirlmn m.llli 1', _ mil

IJ~,nLH Jra:l~1 okm TUrk ilthH'lI n df.'\'l\,m ve b

n,(rn.dan tngm@' e'y kar~1 knllamlan ve 0 strarla hePlRnlllI' tal

I..CmJndN1

11. r-otUr

nekadar

nliz. tekemmirl etmemis durumda huhinan 1 ok~~ ler., yUziliJ tl ~
zarar
'Vel

.fIf:uTll~lf!t'l'In·,

at

rni~ olduJ.t.la.nfl~ da unut-

gormUlj! va zay]•

I
I
I

tLm.un: KlU1jl bir pl"r.>tcstfld~ bu·yurtla.rmd3 l>~F1 m""nn:akliil"lrun (II!. rRT'kI11-·
]wJ:actl~" Oturh[I"'I'f:!

El..r

iJeri h&l-.ekfl-

ret
r.o,n

K

n

i!'l''ltiltuvarl

He

!lit

lIRdl!'l:\l.

I

\ a z I.>'~tl ve

1I!.IO::IoI~1

'le bundun 511Ll.r.a. l~.'11 cell LL! ... Ilerln lul:liU

~C!~lJ ~dI1Ji!il li::ln&

d

t~tlr: 1[1.1.'1. yapllm

m,1I mu
0.

" nk.

')u!.nihll! I! tilt ntn.lI d~ I}(-J'lr-bt ... ~ 1'1'1 da hU$m.tald t,eJdlthtl dikk

'"fill r;J

1'd~ klmbillr
1!,'\1'I1

),f:'i;

kjml~nn

~Ul-

t.... \"tUlB.Lta. bu.lu

,d .. drmrw./:I) ,,~d.il
,ttl AIt:'.hmi.i BIlJerlndL'jl uom"n tldll'l1t;m!:. \'aplbnl. nun L,,~.·!kl ~~n hmfimmlZll, ~I.,;ll-

*'

1'I!II'

bizim AJiWIl.ll! \
liLe.:

cttl~

~t",.

l!.Ir

ginl ~'t('lerol" !l)kILY1Int'1l yo! 11,1 ka,.o,k ~ ra .... nr7
~llrn[Hijt @gnya r;;>!"kiln11.?

hang! Hnn~
Hnngi

g..mld
\

zan ultrna allbml"! f dl~ p ~n'glrtl hop ,tti. Hc'll) n hilb .... •
c,,'co" >;!IJkiir :;im

n III <:.!J l,thm.
\'f'lH I, ' I"l}Rt. ;·,l,lliJ.1l ij>t "keel
I'lf J\I(I('

iljL,; blr

§PY

1'0]1.

hu

drat"

2 ')

1 Qtnro.k"

~'uk"ek

"npl.Jrdd
Itlbld
1!lI,I] I

1:>6 volcu ; 150
\'111"101'1, 'L';'lIlUI

LOIJ <ill

Dh'iln huzurunda oyl(" ulr- ~ah[~io Hk ~ rl]'~1 kJ uIlIHyer.J<"'I' jlUltulk 1f'1I InJ

fh;:, nl"I,I,'
I mill hil'
'i'

i"tl:'lJrIIlo:dlil.ll (>1;1:"[181

blUl'tL-

aI

OkLl}Jlflla.r

ilia

0) le_
billi1'L

ml{"IEllllU'l

,~'ll ~d"

IT! :o:uliRtIm!Ll.l

IlId"

k.a\Jtk

a£yJ,}[1 bLllllll :leuJf M:\t

lJ,pn I [, dil "lhWI~i ne chl:r hir llUij, r oKumuoitum, h t lI\Uhmo. .II ~n 10k ll'UI' fd,,1'11 \'<lk'R'nr ii 111-'
I

l

I

I

Ii', I,mt ~:f1Il'l.nrotulL

Hilt .oj

iI ,

A.

ri;"'.l 1 ~ tllL tt, Y . tn t'¥YWll no: ,In <.tIl' 11k!

K dem

(l<I'Ilin

!'li onl I. tlll-i- "('il
[ h[,lItn

1")111'

dJ~~Ii/No

Ilk;
Ll b(ido.lulI~w lelrra ...~n J Ib:l ..... J.lr

1MB

(B~,:ternr] Jl illt!ii.lt') ellmle-yi tekrae edh'{ll'll:!:: fSefl l'kIll1&.n Isti Idii 11Hl(',:1(~ele!l.ine k un SIkH I·k.cn, V'.3hull vazl· felcL'i. ":<Jllanlnr.1 r,:(ltnHIt;!;3 h!l· DlI\Tet ve vaiLlI~,,~1 cI'hk he \ :31 .. I ettlll'l'~~ 1(::III'IS[1\n~ , .. _ Z Ill,' :;,;_drll?-I-inuen .nrun
\'nltlLl• .. ~i'lit' TU kclllii :J.g1.Jmla, kendl yil linl~! ... (,I - Tlpk~ Yalrnan !II

ya,

Hcyet .lttn MLJll Aln II r, ~kllh Dull'! Emi.noll u Ha I kcvll11de vtj Selii,rneti Oglll,mi\'f't HUITi)'apdil.:1 hi r loplanflda vet ve ltll,i.f Fll'Jl ; I'J, \'u ltll_'" IDl.Jhb,lif FlkjrJer ilerl ti lIIilJiye. Mim I.;:Qll ....l·c-, TlftJ(,

Ibn laUJKLf'IIl Q~L'enh'Qr ve ~IJ nen !Junia ~ rd~lI!o'Qruz:-

·_iyetc· igi
.l!l

I BV I I i

1

den

Pra nsa ..Pelon a

bahs diyor
.p. I\{I II
IfU

"tic ret a las as
P:w.i ,'0
S:l: DI If;:~l!l'i

lL I!: 'I

11'

I.L:w.ulllr. (1.9],': :,:('] tA. ,) IiUn.tLlti, ;'1 ni 1:111 I

I'

II 1 ilwidr)
'i1! L.Ii. :tlllL'IrI-

lAA~ Da

Dill~

FliJ.n-1
FI':L.U-

a
(C8tta ~ r lL or' ide 1 tif<\. ,bl'l lerl i;in kendiler! Le.lgraf I;;ckilmeai.W.n 1ru\'beU muhternel oldu~1J bildu'ilinekLebu !;eee Sammn IIOI!I b::l~klinra" da partl Dlcrkwn(le toplaruaialar; Demokr at Pi.it !:Jilek i buhr ve ebellh:n inj incelemlslerdir, I nad liiif}1 iim De Adnan en-. di,', A yricu

y

l{o.llh~lIltLa

N",'JY'I; ILII·il ,'1111111 .:.Iil~lL

alLlII.l
bnl
I

..

lj; 1'111111'1 I \

fllliwi

l' JlW rcud 11'1 ec[ik b,"lndl IIImllinU[I g'
,\ OhUlL1

.a lie l-olonyu arasmda blr caret til1ll'jnUHH irnaa rtliltru!JliL A:.'l1i xuruunda, son ,giinlerde clc\'JetJE'lJlililen Polnnya cnflUKtrih:~inin FrAnal:;:; hi::<sedo.L"lan·

u-I

~.

nus

rr

murahhasiarrm,
Ali

Yir

'eli

kilrdllm g'ibi. ,

min.

F}uL'kiye cc'l:l]i~·MI~-· Atun·i.il Ii"":Kcmi'tl iJif.,\,kd i~limil'

T'[ildi-'

..

oeJe.-.u :Hlt~lda.1JI kursnn sikan, \"1lt:1ni iaalNti:;.,'1 n 011' plyasa tn(]LOJ cibi ~ll.ll,ga I:;ll:nra.n: A~ mer kalilara El euilere, I,.(lrtbug
lere p€t'k~~

E~'et

rtnkiktlhm

smu

'mea-

tahki lievef i bu mhillilal .!!ar;I!illlda .;\hineJ E-! m.in'dcn ;~ ve hedef heruberligine \'I! ~·lI.nl1F!lu dair kU'"\'l!'tli
AnJo!."lllm

ettl ..•

bir V~ll:ld {[Ilnl? nlacak 1~1. bu h.[llUiY.reth 1 t~ yaz:il' ortesl g"kIJl'

I)un 11 00 d I EmwL>lIu H, IS<\lnd.. \'il'l)d H 1I{l'~'lN'1 \' od L1DrI Id.lI"(' 1,,·\ II rio Hn] l e\'l"," Ii l,.l'1k r.i, C, H, P, Istuubul mill, L\'dal1~111111l i lU'fl1 "ttik:l~ri lU-[l Illp1 rln H~lkll'~l(ri \.~. tllilin'i;!h'i· ~I I mev I lIU iii I tn.n l' cIlu.d.l:'lu ~II'HI" ll\l',

rililjh,Llh,l"::li ~ ni 111Ji':1 ("" I 11111. Il.llIlrlll!l 1I11,;':l'JlU r [.Il~11 I.nldn UllB J n 1 ll5:2 yt kadar demi ·IJr. Hllll:II silll! {llllllfl:1 hulu vam . t1e k alan bu aulasrna nun \'j~ ,'jll~(I7. ll"llJt 1m ebur i hizhi" kiirnler] g-i~Te-gince F\'a~ u , Itl,·(ILlllli 13JJllR It '11, I WI:' I~' uaPolonyuv otOl".Qbil v 61 milII;'!. !'IilAh .tiLt I tll1'1 t'lllllahil['q~"1 r ].(1)'McUnde mn.lzeme I'C hu 1~1'·,·111I.-i hi ITIl tI!:III1L ~ 111'11' ;"l)ll dola] yollnyaeaktu'. BUlla mukubil, .10. [, r"i~ ~']111.11 lillh.n:m!al till 4. m ilyou 500 bin Ion rnunaum LLlJJlII lIluch. t I~ ikmal , I Polonya m,·I, ~Z; .. re Id;!'ur [UI\l_'I'~ ~llill:.hL· .MOrrlLl!' '·ch'{r.!klir,

n~ ,1l,lI'il.;o:rck tazminat hakklll~a da bir D.lllaljI'IH1.ya \'anlnllAtlI',

ve ocak

j

1,,£ kle-rdll'
;i;.UlulbDlll

nl aln

11 ~I)

k vu bir

ceken

bir

a lannn

~dEbillTl k 11 "!leo nasib olam $1:, G'ith . 1 te ~JZC MII!i' Muctld Ie devlinin Ahmed Emin1i:

tahJn",

"atlUl"L'\'el'al 111,1'1 Sll'llmll III bu' '8 Illiis maha bu lOill'rlklHrm t 'l-

kil Y8lth de ~'azdlg-I basmnksloo' bakin neler SL1> JiiYOI': cYalnu JUfm.l:lll ibarel i::;t.k. liilin bir millet i6u h1"S -mct i yoktur; h;Lc istikbal ai 1 milsmil' g"n~'eler i kuvvcden fiilot,; <;1karmak \'t' bu nlitlhLsil~ ishkliil ~min etmek i~itl miizaharete Qhili

C. H, P.

.Ildl!:;l h'1r]lid""

Iske nder un-

E rz.urum
YO'U
1S,·

Oll aw.l - 20 f ~\ 'c. I

It_dJI'TW'-

asfalt

M3l'8'" ~W (A_A.) r un, • rzurum !lllIlalt ;:"(,lunl1n Ell' bir likle r h. r d:mlili I kutbu l.rllind,·. I\: 1I111 1 11:1I1'11,11II1. kl

rlllmrll'l DUll :\e In, orlhl':" \ .... llIstos 1!119 tadhll Va.J.:it.

g-:u:ete-slnde lJ'rt mlluJ.daki. ..I.'\me-r ka tJ1hl~lk heyetinil1 fRahyete

etmelLyiz.. I \ltmetl ETIllli hll' h:J.fla kildar soma le]i 1';-1 f' rlyni" bahi:'le Ll1jnU-1 i1H
AnlCl'lkmla t!lb. jldl.'l buhUHltJg11 SIHllarda flnSll :\llJaikalllll::;;tJgml, ~~hllel"l Olr ba!fJo'lU'Jda, t.arihi b')\'II'Rll b \"Utl
:)(JI' Ve

it'll ly.I{;lnll~1

F-1l1'linni

t;lll'dll'l

ill. mi'ld,lIf. h (',liT'

JI, truu

l..... ,il ("Ii '''' k· k

Y ii ce DivanlD dii c:elsesi
('Ba$ta.rau I
man uruunl Glm:1k lizlm,

H;fI[lr Sibh!,!, hi 11;'''!'Iri mlhl,L10'0:;: "13 111)";001:11'11 I;'chh. I'dilml!i lllull 1m llilliklL't' \~I~ ~.,mni..l('liitr. 118\'8 lI1L'yd:ll1l. I glill slrnLr ji~ f!C ~,d J(1 munLawm bl llld,,1" gcli.nc('"· yO! 111.1 r Illur.l:,r;\ ,j ,ltl"I.jlr.

1'1(".a 1111 ~. nau I Tlit'k V, '\11"'11knn rnilh ndisku inden miln'kl, I~ lu vet bLJ\::hn sant ]J.31l dn I} II -in,il';~ [;.'Im Iii', H('yd, N.t,]ld, I• I, .. yr· ha~knnl \ C' P lflL!el' mum B' h !Oi I.kri lrtru r I1lI.l.1D 1m l1i Ibllml~t 11'.

der....'l;~ T 'lgrnl 20 (HlJSUflL I - Damnkra], Parti genel idare kurulu ih'eleri taranmlun Fuoo ll:i:ipdilti ve Adnan l.IeIld~res'e De-ruokr,~l P~II-ti lJ,f(,!,T·8.~ il bll.";l:kal1h~~lIdan Il¥i.~dnlti telgl nrll'l ~ekildj~i vg-renilml~~.tir: Partimiain bir ferag-al ve fill luzme p~f1 i~i olrlLlguna gijJ " r}aY' ~TL'i:t.in i('ind bulunal~~ son il1tilaI sebeplertnde
,1al'l1~
< ~

1.1

Bah Avrupa
(Ba.)t:mlfl

birligi

LiJhm mll'Uti arl,sJjo.:iJlanffin: 'be kl£M{'),: t~di 1", 11'\ 1[;l_l5.dc I{,)ngr-j'flln ')'oplnnh•• ~'[1

as hCJ'tlllll :Lr';t::;ll1d. . fih!;1 1 1I~ do. klll'll1mH~ hufuruasm uazaI'HIb '('nel irl::lI'e kUlL.l[l.1ndan~ekilLllC'k l"l·I·n.~atiJli g··~tu·t:llcn~z.i

U biT do::;ill. E n.im kann.atlm., ~aHusnii Ulu.s I e r-,<:;ii.lIn Butllr (13k Mli~~idirl"'r, t[u!;InQ t l'lls .Imn.a mUhim bir 2:11ta lUG bll' Itm \ 1.'[ digml l'oylL-dI, R is BI! <-:'Il I;;tru:?

jOl'id ), Illlldi luI'ill])' 01 ~r !tall l,j d.Ii ,"ok I• .J \·et

-

''1cdane,u ~. .\ hnhihrlm

ki

bu

egmemi§ ell llamU;:.llld n" kifa· , ~ zaJ'nfilllal'lhda IFLlth 01 ni mOOle .. j.'arntml; a",iJ Turk mil, I' iue ttl! aylli Am~l ikon nr, dakcJl.l~llll t:!l.'1'siye ~ciJsla]llL~lnda bUrllnU~'L)r ,'e Royle d.i}'nr: ..B ~y]e bir kan aaU izha.I' f'>del'kcfI ne kathll' k!iuyulc hir m,~'u~~'eti .m<i.r~~ ij eo aluna gil" 1 .... di IDlIZJ mum lkl~, Ddrl sec.e
bir \_menka D~j lilfuilimllnda

Lll.; An I",,': t::u" KuliC I nt~1 U'llI\'r 'il, JllIIl I ()!J AI}.P,' 101 .1IOChliid.l bi,' (I mf~ \ "rcn Eli ... " plk A1Jl, r*n lJI'l' I....ri Buknlll G ·,U!l;l' !If I]' h:lll. Aln~ll].:CL mil till' Lrll;Lru I','ki~ ro.:k 'H~u t1ilr u,·\'!r tiL rill bill r hir I t.llldllnL ~~, yU".i kullmlFIC~JlII ~y In dlJJ.~· Ur.
;;!on

] illt'id~) makt.auu', Harp bileli beri SO\'yetiCl' Bil'h'::inin t.'1kip eltigi ie'a"'iJ.zktll ~iya~et1(' bll 151"asetin 1 hnkklollw i in :kom"ni:;;ll'8.111](~rjl'l s;:arfctll1ckt.:: (11duklan gal l'ctlel', bu bl'l~nm tic lskafJdilHll<

r

ll~l"-llm[}!i1 j ..eni)'ur t

':-'7al'O\R, 20 CHususi. Son gunl '1 df' emoh'at Parti geml m rke:zil d_ ~'"rm'n du:um llolaYLSile Dlilmokrat Fr.J.rti . a-

I

'hi

ya mE'mle)"eti olmustul'_ t!'<\'e~, Nm ",eli '1'e Danim.al'ko. 8il'lba luml ~ rl ~ I'abel'r::e "apt LklfLfl bcy.umtta 1.l~'7kHlarl-ml~ ko

Fin heyeti
Moskovay.a
HelSinki, 20

dii
van:l.
Fin"e

P loP onnunlan [Ihnb " 1 N-L,-:J.m Sa Ilrn 'I.'f'rmi!ltir. Bu ,ldi" nhe ,u ;eldldeo ~~u'klh: ~ kIi\'< 'iler ic;in yuz: k;!rasi. ormnn 11ar i,;in bir rae • Turk mr tIll'. t j. dn :tC'l"o.:IlI ir :m "r. Btl had; ,i b TIl~i\1r, \'e Yeni S~ball mr.mtd Ltid rJlhri l!JIulaUil'll;!l'i ~t.i I.ldlLll oothm :.o.'k11) (!derC!k bU;:'Ul'l.llflU:i!9 t tltmi!ll
le!1:iil', §:JhhL HrnibDglu,

it;timaint

Lell, Anlet"hllln

tl umunll ~akmda.n taJut.hkUt11, m~ruJl:!:ke. ~n II f' araillu d"ln.,<Ll' k hulk
dE!
[cmas

,'eo larill lab_,;il ttikw tatihiui hr1 ';1'e-~illin bel' .o.fha_lJlI
cUikl",n
:;;a11T'}j

mi.init;ti(·I' tarafmdull ~Ilml!:l;.ine kar~1 mukaw~mel erl~ek.lct·irji s.ulh 1I1:J.J't;1iull, A\ 1"1 \dakl ILi_llIlllm~L ve balJ Demokca.sile..d ilc ve ikl i li kalklDBla ),olunda a il.'rlc,\ i~l('rini U llalll1nngll mnt",l I tt:~11blrl, rtn bit nn \-,",,1 k~lllllli- Itt<uc la rlll I s6~'lemi:]1('l'(lir, iskamlin vya. mt'HllekeU ri il' r(>kll~itli ·w· go. (;11n'n nm 1";111311taltUlIln' 11 lXlyle bi.r t!tVII' t_ yll m!lJ (.11 !.rille ~1nl ) It:''fIlistir, T)I"i! 1.:11 Bnk,liII .t m('.:illt:" !'u .;;e kmdm3RL. Sm'!;,\."l blaokunu.n bilr IdloclL!
;Ji.\{lm

hdll,l Bi]<r.b.:H~· kOrnl~Jll1 I<!millonil fI[llk ,';IIQ.. II Ziyal"-IId!;lk, HtlJk~!I'leri· nino :!;IlTIui,:.oil hdal', milliycto,;llik ~'oluntb g"nl~I...rt: z,·rre kW11J1r Ifil'l ~.Y n~'~lr m:l.{h ,,1I1I if:Hlt.: I'l1l)il)BlIlll! n Mln'l'. H.t!·, \ Ii I j liuru, 11 I>n'l!c ~[11 1.·..' !lCOllytl milh·t '~klh MIlIl ~il1 £1ll1Iw. b'S"ilnl'li miJ\'az;m !!i
IJozulr~I\J' Ii,

,tml

til·

dUllyayn

lusu Lu mfvkit' g tir'ml,'klc m ml ' k .t orman].! I.Ll.J ttllll'iL et m i \J.J" kt'D.1ii:sine l'IDlrnIH11D mtLi, It.-' ban !;Qltindt. mil_onlfll" 5 ITf!'d 'r" kQ~kle-r ) pm! ttl'. l';:cn,ll 1, !!L' martan1 rolln hin de l'lu!! ,. sidil', t;;i.tnkii l'.' :Elm &..\~ I'" Fuhli Rlfirl A YI Ir:lk Ul"D'loIllliutl.l lot Il-clis[ne kuru :i..i~ fif(>(1 !!::. kml'!, Or' I{Il1m;lll~ meullcluiJmi llr. Ihdl'llkl {tmll'llllnrda ~ilrti). n flga('lar rnilronl:,1' !:g\Cr, f\G 1('iI"m'll1,
llmllr'lt ml.l"''Urunw.J. \'u;:un(j n fl'I mIckclin ik1.lOlldi)<"aLl bu '1I1mu lur. RUJ nan) lUnd ~·co I'm 1.£1J1tIh 4l1l~ 13 " 1 ~ Ijl"ll~ lrmit I e!llirui \';rJt":l hll1\ rukLEIri ur-mlill urnym JIIudiJru BI)' lu," II 1()r) Ii,· ;fll \' rh or \.... k~-I ffll.Jdka~1I bu Ptlh Ililk ~ u und n km' dl !;ok yUksek fi:Hlti! m j tml 0111 '()T, U m lllil irJ llolu 1'. kt tI ,JI nnr.ll mu~'a[f.Lk I.llullllnli('k; I LO

HWOt1u

C-

el(j~Lmiz bu kallnat filh.akikn Qahsi hi. rnahi,,['tb Iwizdil'. Bu kamlatC' iStll'i1; ctmcl( idn ~ rn 'I'ika.hJ.ill'1 It 'ui S1II etlf':' (1ll11. 1'Itak icabffit.·l'_ ~[amaIi. laHImavanl il'l lin lnJlaYl.:ll ikna cd!:!. c~k blr IIIL'i.lil l,'alSR, 0 dn \fnl;!'
Ilkam(J

l:t}qp

I.'titgi

FiliJlin'd~

\1.:

'lJ )a',jf1

I

sl.\'.J~l.!ll .

il'.

HUI' ,\~'rul'CI cit \ ie-H"li bir 1.\[':'I [lI.nll CII~ Ilil~rinj Ij.1 il ~On I'Mll ""n.ll.;n:llrll' lJlll hllSn'CI,,!·1o-·t1'l'fI, kenIILlUI!'Ii tP9kH,-~tI[1llfltrm~1I: I', mudflfl1a ... mH~ IW50ulHlncluld 1 :lzlm'ol'l'i ui 1~1· jll "I"I;l1t .. 11; li.tmii hLlllll'l-1 mnkiadkll _. Bil t,; ilK ';11;).rNlfli!lin \.arflilnllz,j:ln Jllll, mile :1nb L1 milk;'. ~'~ deBt btl nnwkl ~ oldugll ll'ladill,'Ji.III~ h'mm "lllril l.iclili',
1'). lTllk

ltfj.'!(].cLTld.'l

k~Lr'I ya.ptlgl bhrik iyi bil" fikit' \'umek·Le!lil\ HI-I n - '15 s.enel~.rinde ~I. 'Ill e[lilliln tr CI'U!)co, hkanrJhlQv
tllra.lll!Zllklt'll'l-11

akh rlilI'iH'!:ink! miitenllilt SO\'yet t.cJ.:llilerini te 'klk et:mck 47.ere o2el bir t..-enle Mas IIwayn mnh~\'et'dhen ltH r-eket etnllstir, Uerel~, FinlandiyD. D~~lel i Eillrn.nl :,\1. Onko] ba!jok I1UK ",{. mektewl'. nahll.t"EZ olll.[l Finh I1f1i -a bnk~IlIlfo!<.l\r:)Ion.ya ~tece~; lIartil gldetek{il',
~ ~--,----

Inndiyi'J h!;'.:.-et.i Ili,' tloslluk kj,j ~III"1L l"a.rdJ.rn I.ntl~asl

(A"j,,) -

m~ll'kttltril1~
i'lA

hiil'llict edi..lmiyecegi hu.sll - Fr:ln!ll Z prof~:sf'l"t1 h.Jtrlli[ KlIIHla ~ti]Jhe gotUl'Wez bil' d . lJI 'I'et-m' til', I Ankar~y!i g~Ld. Dinacnalc:yll bu mr-mlt>ke I", . t 1I1\klU'a: 20 .HIII ... i! 'Bund 1 yll!in'~I~ tarz~an _\'! ~mt i.ir·1 mi btl' rnijddet enel ~ 'hrlmlzdl.' blr yen millet I hi SLkl 1runnnk lii"umUl1u
hlrlm tkuubrb.r, rn.!I 10.I I kl~nqilet·I.fHllkllle

Y3rIr1

pHBglmlz

([,1m Ildn..

S;1

rna.

lrJ(!(lIf)'

kUUI th

)II

,\

mel'ika. h.-

.n ~~ri)'!11 t lu

bir.uz t n I11.H,

A tit rued Ern inw cL:! ID.. y akin d.LI. 01 ac .. k'iw:;r.. ••

J11("c s 'l'llIum \k I. m miJ.liy"LtihJr I'Lkrln!n I:II\',", lit; ~. I k~me.liinin SRrt oLd.;JgUT1I! ht1: 1\ k()nlJ~lill9HI~ mltl :J.kiLo h'I'!(wll~, 11 S~~t1 \rilmi:)tlf.

Infln11an ~'11I1(' tl ~lI'k]-enjJl('kt, . olcll..ll.ln I 1m 1~1.IIJwll 111'1<"r. ~u cillC'h:

tes.a.nildl :111lrun:J:j bu -I
bh'

ben:u!'''

I

1C'l1t'kO::llflri'IillUl \I.prl'n Prot, Lndre HOlltLuu tdi.nll ~e"t' m.I~i' ~el.nl.l I.lr 'l"rore:,[jr Hy1U.lk f'rIkrjHt~'mlf' Uil ~ Iki l;ontUall.l d!l.ho. vl'r.eor('ktLr,

Cr'I'U'll[m Jri 1llilld l.}L].ml!l:lkon~l-mu" I;>llInh(1. kll!n 'Ih"llm 1n !lUI' mil·

:!JAR

a

I
II
'1'.

11(" nH'lltiL

kr-tl,

I

rI.
1\

ide,.,
Il!

11"111,

If. RIL nHlh,

11111,."11mull:ll, tl'tL.!

Bey~1
T:Lk~lll\ Slnl'm!bJlHI:l

mb 4 U[1Cll llfLtt l~1

":'11H~1I l,il' 1lt~II

o'rll!m d l" I l h'·
1.;1111111-1.

en """ m<;:tli grn,:.rl'.'l' IBllndiln Sollli, Bd~!r ~'cU\ If! pon.. \"lv.i,>·d~ olIm1Jlj;tul". lI mtidilr Ild~~11.nkl]t tan IKJnO! bu ;Irk~d [-or ym.-- ILL' . I lIle"kll nm alml IfI ~,lh d burld n II nl \,;iJu" (. ~
H:llhl1
Uf"l!ID

m ml ketln

hemen herkesin.

n nJ tt:zimtk) i.:. ... ku.L-: cU!.!t::,·IL InlKUIll

1.1I.hlolo;:-

:l it It,L rll II !I'; Ii;",sh rild.l!tti!1l ~a-CJrn 1I1il) n I l<il.r! 11Qul 11:u1: tuB S:t1rc:kll btf'~i Ih:OI!rl.ne I I'rL!cel1k tir_

t zULmLI ~>~lf-I

i "'u

lilt, N III • _kif' l'Li. RlllUI k 11,1hl"I·.illl knla.n filLIl II hur illl rt'
L'

I

rd'!"

Ik!:nd',r.

~

::::~~~==~:~~:~~:~~~~:::~~~~
-

I \'

C

II

d

I

-I Sol
.. L·iJ.;:

.au nra

ml1!.llu

nll.l

jL~

---.------~----~------unl.ll{IL' bit li!S1!: blr __ lin

Ill! C. 11" =>uslenem

Lim

J:r 1I ~'m;:n; ,.dl.:Nk ':Aklr r;..o.l!;lIlurlln Bilk nl 3mla mel kL d'll·liu SCb-!!'DLI'· ·,ddl!U( L" mt! ~W_lnl br'd m11;l \''!;! ~tldU:!1 III tnl~ d kLII' m1i.tbuli t t Il. fit.!' t:1y~t In kJi;J l!l' 1m! I ,1;tNLu tlAlmii rrius~rt"lli:~I}dLsl III !l'3!f,r r II: OJ II .'1'1':1:1;1111l~t,1 TIlU hUll kilf ~ta yO b1n lila dj) (11~u bit 1 \' rdkli:lo S j) Ihl Ltr.itnjllO ~ ~S a J1~Il!.rn.I'I11n rim I td II ul'11l1 blldlr ml" lr

old
Bilnto:l>m,l, lllJ m:llt'e)'l

Ll.

1t::1~ m t b I r
!l.

Bu Ig un
NOBERT

in em sin d a
rL

ho.H: ,1'1,1:-1

\ •.,.

I~

(l

!nla""m

~(htLlId.u'

*

nO,\rA

MA

GEelDJ

LOWER.Y

®

th!t":

..1i~lJnln ..-

h5i"., i... t I'FT, Id, J:il"!ot.;>,· . 1\'1[.'1":'10,; iOt-l'IlIJ1lrrnl klrile ]!L'111fiIkil!"~'" ~ c huwJi n lh'lnp tin ,,~.l.-

r'il tmAlo!
l'Iiji\

mu;R

j!C'('.~rLU~'1 ... ~1111 l11J 1

,r

i:rl'li

~hito'

1111-'1.'111[1 (!i:elihL 1 t 'Y:lh:nl ]t'DlI 4'~'rl'llin ....
1m
I·QlD

iit iHllarnm'"
II

f1

·lh 1

UEski

0 votnin

Aile
Hr

Saz

Salons

.o~U.D m·'~lIHl~k.e·tlm'l.in en mubte,em .lSI. h~ eti Pun ~ij,nl~d i!:I.,s::,: ...'1.; n BhnilHll

a l' • biz ~. It 'lJ:rnh LIt!~.nl• ;] tl(\~rll-'II C·' ,ti:l a. "u ~6:r1d rtni ... 01 ':11. l"ilt.I;U!.1U. lid Iii. 1u:II ~Ii;rn ·t 'LJnilji 11B' l ruontillid.e~ i .

I

Jan !O.(l1I k{lV1L(l.$ rllrkmnm .,.rkAn 110luml 'cd Il. ~H '1111;;1£ i~ill y('ni bir (iH. ' il b:l~ \'I,rl"Urmu~, ~'1 "tt'eill"r i.l 'n'

Dlin "nllllnJD TupflJiDh [lun i:i" ledcn ~o.. rn. D, p" ~ IIn€'1'kwndl;', il itllre tunJlu, ~I" <;e "t hll~[1_.k . knJlla.nnjll i.,h, rakile eJdl lAde ir torI I!JU y. rdnm: Ir, D. 'P. i1 merit
!,!,'rlmziud.r:

11

It it lopl::lJlll\'1I Itllliul l':~lilmt- 1~ I,~dir, ~flnr£liI1al1, tmHO!lll nel ii."f'~· "',' a:lc- tam til" [1101 b;rli~:'1l' "'\,
1"11di~. Ufllll
(>

Pasif

korunma

lrrn1

ha:urhklar

1m hll'<umn "ri. l' l'IIl'llnfi L~>{\'I \'1.' fatil'l'l td:I g('kilmt'~ille kn I'A 1 V" I'ildi ;i !Hrilmili;ltit-.

\'n;]l~' t· '

\'I"·nlis:.

,1uitJ

i,'I\I

t? kl1f1l11ll' k~ll :lliarn 1~~i'

rn

I,

girn

'!l("

"1'.11'1.

811'111)1"

PoLaD

I

l:h... ~ail!:I:IIr~rklcri Umurrd K'tipl~ii
T1'

den::
II(

n
til
T Inln:ll4i
LJ~iI ~f.

2"00' IlIYth .drtU] It 1]8 &O.Ollrl.-/aurlln pC)'fIolrt 11uaclJl:l mU$lilift I!dllmJ~IJE'. . klym. t. Va.p]1 elii. RSII~lllt I~ln tlil.D~lm Il'dJl~c!'k t!lII"(111 • m Ir.rln, kaU Bat." vlnLyeilru t;ev III.d n fl'il.t ve mill lUI m;i.lsftrlr klCllr \'~ !tubule aH 'Yi!.salfil:Ile blrlillte :l1l/3/1lMB tarlhJI nh ij;U:ntlt IIn:d n )I"~ kiitllLl' TUUk: Blrll~1 J31i1rmul'llIi tNdi l.dllml' I :11'1'-11," iJo I' IUlU'e klll"ullll II; U.1rLI'I4 uyu] a.rn 111\1\ esun u:r •~~5-I1 kl)'l'iLC'LiIH:h" k:Il.fer pl!f nu t1!1.hUlnd.;> II I 1;''0 I:.J'

~et BILkc.nhfpJIID

Ii..

u·_

11.~1~' ;110.1',0

p;art
Qtnt~t~ A11UI1(;J'Ct III Bd'llIJ![,'l

.1..3 ~IUIO
lD~.MM

,~B ~,16rl
'PilB

KadlkHy Va klflar
Ilk: '-'mlor. r, !lIr.
'k1l~ltr"'l1 ~dCJ.mjtl'U rnr~JHlllr' lilin KIll I,cntllru ve Knnl.lnllh" 11t! endde ilodl:! yelll K:unkol :l.oJ,i:f!~md;L kl. I!.. 1'.1ra"U. !,I,lnl 82 .f~jlill'!iJ.yaIL l'IlU mclr .. '
I

'1

Prat
IlIWknvlm
LJhr;n

'II)

I••~

'U

Itl

7l

10 1!l
],

~~

II," I', ,!:iIJ I "fj,I~

~r

I

Jrk

'I Mllll Miidd3.& ... 1 Mrln! l'ildllJ

1

Jlhi

1. "mil
}; :ill 5111 1\ "'. ~ :i!Wi D I\. I 10 1161'1 1)
IJ

luue

l\'rtiiLnlrl

tnmnmi.

u r.oo
1 l'WI 'oil rl MI,OQ t

, 'llll

1 (ll

run hntle: inl11 i~i.ldl~1: L:'ll.dd~ Lnde ~~kl it Yl!!nl Ioj. IE p, ,)'11) 400 metre kure arsnrun

t):1I11:L tI",;rdn

Selllm.llllki

10" 00

~ :i:.! 3~f"un

\'.

:HIII

I

1,,11'11l
II

1I:.1,M

'fl11 i ", .. I"

um. MJ.

4IJ

U. Ifihlurl:. Pa.:tarlilll.SI m hl&ll~.lnll1 Nu lInl,Ylbll entW i\utdt' ~1'I:kJ l 'Ull nI 2lii !illn, s~ylh J HI 5- mel TC 1mre
ano,Jhl'l lc.nH\lfU.

I ..

110

" 'I 11'''',1(11] ]~l~.oo
~)(J

tH,i'lI ",h 'f''' lfI1.~rall\, 3~ ,lID KI"r,~h'rm gD lito llJl,~·, ! .'~I;lm,·1 I;U~1I1(l1l

P.AZ R :to AIi!U
te
JI ..

:U/J,I

un

Il' PfClHr

tO.1

.,

~.

8~() M, ~I )a H btrl,.r,

o

"';1

'~JO

.H"miinuf.ll tUJ;A:ni D( "el"~ " rml r!IJlar. D nl(,ll,:ufJ.l 61r .M ill~ D. Fartlilli b nms IiklJnnunoo, B!ilJrlr ~l"k ta.. rafmd n oMU:nlun toehlikhi ve If runma YliJlIo.n~ Jii vzu1u bir konf~rlUl9 ,,·erilD'tiF.ir. Bu ulldfl-, M. KBJlImmn Ptl~L;~i Liden" ,Nun Demira.il:, hendi giiL iij:leriru a~lld~1lW:§IW-. l!;'rtJ' lit "'01'11 tfflWiiUI'lUI l'1IiliIJ 1~.ilIJ'~ ')f> ~!lr"Ju!Clt] klJ tlalulllak Ttk kmtftr ~ ll~i:ilan n ,';,j tat tf'mdG.ll ,i5l1Wnl'kldeki p. :l~( jUnl:! aaat 16, da., MOO"= If! I. L()ikalilld t rliple<nl'n bir l-':'" enekon BD.}lram ."rtir y~ de ilk defa, rnilli QynnlBl' ve _rl(JJA I Ia. kuUamacaktIr.

K,n",h1tua~la ~LJHi.r,
~" ~'II:n

,F'Ll"LIl("nCI'

l·~trt

a9

11l!'~

.. ·',I:jI'iQ

,(I

1

U 110 17 ,Il')

U··JJ
H,j"04.
]1, ;Oil

1~~7.000
"'. 'j

"'il~),OO

~.r~'1 ,60
U,OO :Ji:l1 ,50
Mil, 1;iI

Iln,20 'nJ.J,I.9

f', 1rn] I,w:rui

\',,1.o.r

hill

J[I ~D

uulr

8 i.J

tlJ I ~

Ij. ri 1t6,.,,1,

H.!dif l"IIJIiI.':HJ14 Ii
:I'

CF fltll ",j.li I PI I

hunt Jl'IUU Ii, "lId' Dlin at ltd do. lk-!llkt~.a.

ti:alkmIn

me-

hYltil ]'" kart"

lJ1I;1:I.18 001\ 1 par.'.::! tlo 011111t:i1P!1 ~f111 8~215.,n1
11. r

II(jI)

]:.10-,00
.(14

arun

3::.114'1 bl. B ~~klr Ut'

",:<.1,
!\f.5a1hl1

I !l.l

t,nmamlle"bl!t' llrSlllDlfl (lInIn s:Lhl.l mlldrl£orl Oil ,::11,1] II?' ·lhlml.$t3f. Ihl!!tr~1 2813/9U n J~ l~rllr. 1:<1' drllleli.n hil I'ct LlldfJ.n)o.rUt: IDiirIl.Catlarn.,
\"'lltll!'uh r(L1.llI

IoI.Kl.t nJ t·· cum::!. IIID'll ~3~14\

1"1111

41'<2-4 OOCI :.. Ib. ~ ,lin 2 ~,rHk)
:",\!,j ,(1111) ~)'·i'lIJOO

00
,(Jfl

y (lUiJ II. l1!tri u~l1h J.Cil1flI"Jir.do Itl.F ku.,1JI1l
'l1lU"~'1

~ rs
1600

).l:~iz1 I D1n I~rlrf

r,
1II1D1l1 mll.tllhl! r
1M'.

111;:11.'

illl.YlJv~

1"L'7
I ';9 ldOlj

'li(l,11I) X(J.OO , J:"Il,Qi
,I'

"4

t,PJ ,t,'; ibDdif h.&hl. t irolru t'.i ai,CrIJ Ruu 1"11 ruilll,,:11li !)~.;!l It ,,,... ('ili'l ......

ilt
)

QIE:;'if1'l rPl ! Ill'.!.. Izahl,

Y.!.Illci::llu 10

J'iI

-I3,m
I~J,OO
6".l,rlI

M'I[!rr,l

.. t

'.~J'll!

,,,111,

I

It
tpliii,1
",Ol,ll'j

II
l!. IH,h
1)1

1"

eden Terbiy ,151 istanbul Bol, .esi Ba,kan 1IIInd,.n=
B kr,:'t D1[\1, olnn (L:i..:'$l'.IJ f.IWr~H blne'k

5u.;t ... p.ll"""

Jp~iti

1161!l d~t
"I',fB.1

Ali"

iJryumllk

10:0

R n. ,I rt.l.l !rJllm lI;~t ~I'llilt

PIlU~ Q~/a./{l4.8
Hi Hi M'lidioo:: Salon Or,~ellr(l.J~rm.. <loll. 'l"ar,,~~I r (rio J
k_" .. "'"

(lM.111oo
14 !I,(I[I() ,HI,I~lI'.I

6.!
~rO;oJ.~1

,00 ;'S

lo"r-

otlHllobnluLn

eat.JI1'IMlnil

l~:;O,OO

<!PIl",!! 13M.W

.1.10 nil
&LlitlJit

rr

II!'TUm! v,' IS i:un mLld leU !i~lk OcTtt'fti'l!l~'~ ~drnrllnll~tlT. !llll'uUnnll!1l bl:4h'U H.oo01 dort. bin i.Lrllthr', OJ4I5.f.J! wl1hln.!.Ie Thk !Wn !M[\ !5~n LJ rrlll' It In bIDlge l'ht!rk,t'z!n!1e YIlPllil.cak 01111\ IIUt.tlrmtly 1" r .. k @dec kl ..rln Ihfih"d III lkl snat I:n I yu:zde 7,5 teml""t ak"'''~LDin m,1 ·bl1:t litukab.llJH'e BtI1~c Ml.lhl\:il.·be s:r:rmme )llIllrmlllnn,

Hli.:;,so

d~j I G, ." "II I.Ii.rF' r h <Pli II Z rO ~:'l{l! dan tul.• ipLl.1[ ~d H, iJ.. kH qll"
L'lJj,

tu.nl

.'~1 r

plhl

ill" t"~.I~

19', flJi]lO,

IS .. t·, 'l (I..: JI II

ti-

rr,

I' lVl

1 cO Knpa.n,,'

I:'

VukU"ld

,Dil,

mitt or ".,
'l't!

•• liI:"n!op ".;,k ar tlfln. d,. AlLtoll!,(, Ii!, r.

",r; 1'1'1 10: J>II.ll r:.ri

aoo.
Q'"

ri1('l!I en 111'1' 2'lJ3/DB J ilo ,... 1, 13,30 ,]a 1'm.in';wi

17 58 A~ h~ H! tro r nlw 18 en .1 .5 LIi) rr. 11:1 [JO

xru

I

.

R, (I

B'Jolge ih"

l"~

I ynpruukl.n

serbeslUr,

,Vileal, ,divasl
'00 KlTAB

Oner va

IIstanbul Vaklflar BasmUdUrlYgU !llolao
miI¢.J.n ve ~,mllktr.'I' 'ICln. [J/4 ~'18 1!\1rt11l jfU \U ~~at ],I d LD~IJ,!lI!:a. 1mtlball1 Y£lJ),Jlacakt]T, lst.l'!lIllle rln (NJDP '1Il:a ~a ].:I1.:lI1bul. VpkJllar Bj~milduriutiine bat vi:l.rmnlLm. 1:l5!;1IH ;.tll.,wlH c~rnl]f!rdl;): ~'::Ik buluna
II,

r'l''-ll!or 1,," 'II bulu" ,) Iron "1'1,,1"<1'01 aiJ,.~I,.I,ilir·. T.n;in r '1"" L'lIlUi" 001 .1 r b~ II: Ini:l Ui1t l~ , ,hoL'1I1 1I!u."l.Jr. 1<1, rU,,,)'J111UD Yilt '11 d&lJlu,,j~ ~",hll1l'D I", in ill l"icrd!:'D N"hN 'WI" fthfml. i'J~:ij11 lrokl1bul.· r.:!. ... ",Unu .. ~jlt,\IJj,,,,, mllrito yull<l~ ",hlLll" Pllt"" ihlll ... t Ifihilld'lI ilihllrt'u(il J. I'll !~L~i :03kl.DIII( ,t l''JYB11L1"lD 1IriI~(l l t. djlr ll("<"io.fti!'.GIiD 6hl'~·1iI. {..hljil;i t ,rillj!l,lr'll it,l>;""lI) ~ IllJu II IU 1U"<'li~·, ..... r:I P(J1U'IIJoIIIr,j;,." J 11"J~Il~f.
Bu ~)'...J...u b ~,5{I J.ir~~ h,lar olin noiiu,llIrf,1!: ~~) dl\ n.'fl. ~"r'J.<,. ann milot-:n ... [. ,jltl.i IJtl:..:on:J I:UII IllVV I lah~ miidtlrJilili;i:I \ .. 1,,·I,"'iJ" ~I, LOt n l'.ld11'. 1Iu !.. tlllar ;[IPlil!l r" _p -'r'1J~i:,d,. ..... ikll 1J'~'!lmil.l. Tel'efaD: 2:l21g

H!'.~1.I ~1. g. Ul.Hi

a:;~n.
BugGIl.

HIOO Til DI'r!{ r .
Ii
i!,.

,.(1, ....~.,

l"tuJl.C.:I.ktLr t~luJ.m a.

C.ro;j1lI:jl~

113.'::0 lolZlJ..: W

~

~O

15

p.

;l,r Gab

t~.
l'.

2030

'h\llk; TiiT"~lh.'r.

'0 i.!i ~

Iddia ve Karar
I

I'm[

au
'1'.

:r AI1IbI
tanluul_

J[UWI

fl.

ilriiad~ Idialmu t.qJdJ 1I!kII, 1MiI ('1.tr Bt'OIl '1itJ' Iiddlie b.., ...... ~b,* ~~!f. p II1.l !W:I peJa ..wilt '1iIuftindAII tDHmLt.l 1b.tHdlr. III Ii! r pUlih hlr !ll,YiUlDI .... mam:I!lflC1 lII.lln or.. e!I!!r b. r fir

OlH:r • Ylkel

IIqrnllllL&ll
ti,VUIA!D

Iieke! u.
Cit;.,;!

:>!Ik iii ark I 21 1S ']", IIl£i 1.
Mi.l2jIi:; D Il~

Normal

C;am Kerelte
F~.Irl L.r, tU'. ]lUi
"'II

Satll,aca
1":1111."'"
liMI

2140

ilinl.fl Malz.~meAhm $ubesind n:
OIi;!"'~lIlmiQ
Pilfii.:>1

1V1Ud Ilr iiiiii
l'1I.rlh1 30/3/9iB

• mlj~1
::l2.10 KoI)nurm

F'J.J
. B, T a. M\J"lttl 1..1'\'
I

DII",I.t Ol'rD.~ t,ldm •• i E..nblk
11m

MIDdl!irlii -lade
l'r. I'Ilr.
~.l3, '
it ..

V 'I:\j.ttlriil l~,~CI .. tti;r;ilc Dan", :O~.4~ ~I, of tly u.r. , 22.45 fl.rlberl

_M_. _j
~

~~I_nl __ .~._~_~~~~I~~~~·~~.~1 N~ D~

r-Blll'ml.l

-

"

:lnw~'
Ii I Ii I1\

~I't

InitUbb:ulHlllode
~I'

.i.r. IIJ~ t'I ."
"i \'

kI,. , ua

!:if'''' I ~Ou:

..

7U

"~m.m'I,etf+.
.NJl&.

..r..alI

Dt!~~trin
Mul'lt,1U
Ile tl!r~ N9.Hl,

L31:!,5 1." 300 L.•

l~ QOO 1m3
HljCll

:11,,948 lllU9.I'II'Ua.
alI"

1£IIIRi,., .

brSIlb:a ..

1-

Yuknmla
Pfl~!Ldlll:

CUtS

H!

m1lritl.lrL Fo.zll.l

mal2:eilil-ll'

Imt).D,

, 1.6107 I. .. IM37 91320 I' iii ___I_·~~~lft~~~1_~ B_7~~~1~~ ~~' __~'
'f"Iil

l1O,~1 11 i JI ,~9'i8 116,071 8'1'.' ,t Ii:!)

00
i'

li)1"'~1
It JI I< I

er.
"~ KaPRn,.,

t

:I "
]0

t
It IJ


Ii ,lIP

iI'
:10 :I' l~ ,

9Z2.i5S OOUil

nOll

,Pr?£ram

t,.
J

t

1M3. Ii
~Jlj'.N EI~9,'1~
Ir JotJlll

I

"
I ~1

,. ...I!
I'

I
t JI'

I •

J

9J1 -w

£Ira

. !~tl M.ILAIII',·I ..rlt, . h~llllir i .
\. ~""'4"

!Ill. I.i lII:Jwli t Ir. Bn llIytn.t Ii \'1' i:bi'tt ,ric:i ldt.l!tann h..-r il~ -oii ... Anli.afllll tadd' , In.11 Id "H.anJiallil e .,JILkJ..J'
me'l'l'1ul~
f'

,61i.Iiltle-rcJ.e KIlOOtqt30 G ni!'l Iihh'I")j"lk ID.Ill21!ru£ :Jilm~ i!ul!:I(!-slnilltld l:!oCJll'WYD.l1d", 'I!op.Jla~EYtQI:'" 1 ::._ Lliolt ,,'C !I;,\L'1,lllI.melerl !ler ~1I1l !i:Izii IIl"Iil~en .lj;nl:)etI~ lroliDebllLr, " _ [p;leldllerln b~lIrli gfw ~'iC lI.. attl!! hlzal!mnda coderlh:d gUven" m ]II.IIralartle blrUlde mezl!ur JomISrO:rlU. IUUr:au.!l.tlllE'i Iliin Oll1111lr. " _ 1Il1;tre kJljmell 1> :la, tIiLJIt"'m~n vel/a. klslm 1lI111l :!Iyrl nsnt.llilpler ha ll1ri ' !5cil:lestllr. L 13633)
hiul:!lnnd;) !l:&:;ter~1.(!1iIiI:flln~e .

ak.t1 [",

:2 -

u,tJbi_

~~3-

l'lll< .r •.;tao ",iii) .,;Jtiooif"lnll,Ur.

nLi~I.T't..., .11(0 illl.i~

:!:

ri

I'lio nomiil'llllnl'i.

,"mIJ

al1nlTlll,1

~"'li
rio

l,ll<Lm.IBri,r .. 1~'''('!I.m.1. ,J. 'Il EdLip" '"'r tliHIiI<1D"fIi~illli."j., iJ~nilo lulir. t - Arll,rl' 1:: kip ~r ]i;...... ~I!I r..'bnbol,l bil:hUmcllL t" <·kkLol cd",. 15 lilt lrlih rill behrlj n t"DUlllltl.rI 13.. birliktu .lli,l,;l m.i~~'Jn~ mu,

b,IILI, .UJ,!~I ~g,.U 10ft UII!.LII.. liA:rL bir.iIllI'nnu l Tdll,du. ~lUltl"Il·" ~fthT'..,J1I I:rrmlUl ,,1e,,1 muJlo.l'lilW-uJJd", t.t.llb ..~,IA Onll

u.n., •••

ted&rUli

Yer:1
l'G R &TM EoN OKUiJ..AftlNIN Uln undl SENESI 11 00 I
RE.T,Io.U;~ IlEROISl O. elPt~n Ol!.unl'lrU'l BIUl'Ctlh:l c~ml}t:ll hra[!mluJI r~nnl:mal Aybk otr~tmen D~r~u;~.nln Olrll ~III loa nllCIJ ~ Ildollihnu dol""YI"Il~ it-Z,:' I 'lrru~ ol:lJl

•. '~"'~~~---~

~~rJe, olruhm
ql'lll nI tid tLfOJ. iIoII-lIIi;nJldn

e,Il1rJ \10 JlI!IlI m~;':l,ml:] ' :;'Ilz Litu'. \'a n;I:I"', Dil rl;:l

..

m/lln m/m m/m TDli1$ n.l(;~\KLARI
Us'li.lnlillt

0106

MARRA
0,08

Q,lO

L TI' Jlll!lJL

iI'IELIIWTUUI

JVjlt;ara.tI:ilo Akba. IdtlJ.be'i'1mlen.

i!jEHII

·rn i\TI1OLARl

"".RLl~

20 doJ DI'AIIl

buti.ll'l im.y11erden VII!' ceull yet mpI'L:;~7.lm:le[l tlldllt~kedllfbUir llgl1l1ere ta'i';:l!ye

l!:

BA\"KU '{:inn : HI'I' CI

Fanr. O~iU' Ojl Tt'MI;II!l • 4:!lj'i'
110111

gtizel Iaolrkilpali 1~1ncle
Blindil
d ~lm(]IYI!

11'\1kalitd I! SI!LYISI C]I:ml~t~r.

tEKMEK KAVo.unz
Re.'I'1t En1s. BOll "Jl(an
,.i1tlllrlfll

~

Bah'!;eka

IBRAJqM AVU .. oOl. I, CllUd blly han No.l:
Istanbul

~kil'e

tims.n1idir Giftne1 MIlm('ftHih

ederl

.

I;!sednd

lUI.

k:ldllt

ll!~blr

yer
til

denlzdc1l. Jmz;).mm ins:m ..
olian bu.
:i;nkJlap

m!~redllm.f:lTLlfjI "e TiJrk

Mlla.rU

'I!!dJ Kl.Ji'rl.I:

,1II".q'

y,tP.tYJU
: N NOU11,;"YH Df! 'Gor !Oe r. j ZGlJ ... It :Bill n : 404.09

fJE:RKeN

YdZall

dhin'll aU "calk!]. fI~;1b!1~~ ~oto". I!!k mnllTla Da.ruil'llualllmln - 1\~\Jill· 11m IJI'I.;!tltl!bl ~ Oi:l'~t.m("11 OJu!l1.J E IlIm Em~~tulcrlndlr! JHud.kll:'liik 'ill u ret.ullmhk y""pml~ dl!~~rH fJh _!It'l YaKahlllln'Ui,dln?

tan. d'l~l:l1z 1~1411l1 tClimtlJ'Ilr', Ed:lb1yallmlo:.da ~iJyuk I:iir u.lAkll.:!,

I'll kal"~IJ".I!l;l.C;!,r:l mLIt'i;l.kkak
k:orrr'!!!ft.U ~~er OlmyutlUHlI'lmJ,Z1l bt~n!ilou.tda

K1tabnL 'lllmhDd.iln

Dof,redllml~~it'.

tav.slyc

'JU[kr;eJOi:

o.

Ask ·rlQr kijJ,'ij basmem II'! 'D I pirine girdi. Bu k n ~ 1t11 csn:l.S1nd3. glh:lerine k Iba r". d Hil. J£:f~I' II;QI.: u.g lll! "'t! B ij. !jl'yr,·'ni[l Oliimil Udisc-si \"lJku-

,.,. ,

lIlul.nn fm.\'lil,

Yeni Sabah'.n
IlA F~An ••

tiwr
me

rill!'
1

kl'IHlimi ~:zl!2yccek 1':,\ t mi.! thilij fada}'1 gd· (' t ::dl1lrnmiil edemllJi n L. He

b

I

..

,

....

-..--.---- ..------" ..-..-....._.__ ----..__ ..-_ederlz.
:;'"-r -tf-r"_

A GRILARINA
-,
,_.

. at·
.

0·, v'e Roma

KAR~1
.. • -

iz
-r--'
-

.

....... -

...

\_
ubBI"roeDl
:yJ;;u

,.
-

_ .• '

I

~

Jl

.........
..1

rV~acera .. Tarih • Cinayet
X!.. ka
da o]aun YiI. TlLlhn ~ Ben, ~('m.if1t.eki ia t~"tIan:'lDll torntll. VI[! danlF1l"< FlJfclti, bHm k iijin bel' ti.l.rJU. we c !o.ya. kotlonm;:l'

I

a~ 1m !I. bill1if) kat,;l mI. Tf11ha, ba~JJlI ;)J1iint!' eg'JDlI'! 3)111\' ~J B'I. RevJ;"iIi Hti§e)'Te'~i it 11 'ilL mirJl \'3\'rLJ~u:nu bedi~ " ~ .' h til i iti O'll}!·1 arhk
h.. '. l·l",njvl2t·ckl
0.:11

h'l,
man

I8G

no

yn

d,
I ,]

lkr:lf;'-~C bn

i. BII i.l:al'!l bl1' Mullah ile AbdlwTab· 1.1"'" ]'tJlltt'I';!;':Iir olllTJ gil..:
larJllFil'aI'GI.

Di·

j~1

'11 ~i,lt",t ("d i"'·'}fl:'l.l"dl , Talha., lDil'dG'nbiJ~ tlll~r uldu,. Avu(1,Ir'llIin len.i ik ~u",'cJi'i'll'i si'~ll '\I' .'lIed'l! fII'~ll11.ya .l.t:flldl.

rarak'
-

..··;1

aIJh~' ,li .... c

b8~1l

nih '·,.]r-T1 int.k,,-munl bnn. ol"im i na ib dl I('~ •• 0;: 111·r. f\Tk:td., 13nm.l. d1:indU: niflelim rJ.rl~llflJ!.ljlRr, ~ide" H ! tllt,k HrWa8Wldn icim!7.
rl rlla I, 9i"bidn,

Ii]. Cflatmad.l.n

tal

il

J~1l, sa

em b:inleri, \iiz. bl111 d A~ " 11 I{.inaydl rin, zulll11l1e in 'hllkild mljl!!1;lbbibi hnJif Din oturdllgll ]o'erC-,!jam'a gidelim. Biret' haH, lIralukat 'lie bi1niyet fE'dais.i olarak omJilt huz:tu UlI"la ~l f.ta 11m. IH r~yi a,,]~ II!~ k an· Ifllahm .• Ya klu ;l!.1limlen hoJkID b.a"mdan defedE!'rslJ~, ~tJJtmd "tIMet m[1llaanru udil lJir 1IFl.1I~ reyc bml.kll1'iUlI d t::rh: XaJn.liII cde~e 1112: iii:): etmezse, tnt:: V,fj tabhru. ba~mu. ge~lr1 iz. RIW IilIBIIlI:Z':' C~:'li.rcUniz ml buna?, Ammar, h~pisindelIl e yap vconU: - Ho.yalun tj; VI:': biUlCH.
DHlzlWnWl

Kl!. .druma.. h

em

ZH'1I1il!

I.ntikanu

nm

!LIgnum

le-

'TaJ:ba, hern"n. e.IJ11 iJ~3llf.> Afll mar'm elina stktJ; - Sfni kaJh~n affci:.wCll1.I.or t i1tl. ya HU~am!.,. $.imC!U yal012. Il.ffetmckl kiltnllyor ; I'tallill '"8.I"b.k k!mJe.'till'lsIJD~ diyorurn. Diger arkad8l!jlE1rJ' dfl AmIllRr gibi e vall IJcniill.' ; To:ll~::L, he· !ph" .. I blrer bin')" kucB.lt1ayl!) orHI. Simdl Ii: _nflUenne lnagat'<lnID kamFniJll a FIn uuf deli!~anfl \Ie Bil!}e'll"e"nw BJum 110.1Del"in~ gl:lLir 11 ath Ue d()I~L12:!(~el c1muIlIllJ'dIDo1mzullUl] d ..

l{emlilcl'ini yal"~n i,l]ilnl' kacb r :-i$'dmnz. olUm tlnlgalo.rile tllll~al3mm Jllhn ('t liiz r1 u.izlcr 1 3lhr t.:or,i1mc1. kaJill' 1ruV\'eLli ~:ll'lyodllrdl., DQlruz lti~iyiz, fo.xat noksan bi.1l
Ie WllllVDnh.l.

kalblmlc

i

mLithil}

bh' i.nti'k ... n J

;1·

aemiu:inin e\'inc t>1j;1J1 J l'dl. au ilcmill·d ustn~I do. lrc-rvtlD~\ ler dil~lRaJ idi. • kin lu~mlisimn Merni,.ni'lel· uu:;;;mn.ru pldu!tmu kilT1se~eo ~lli etmiyor" duo Jlll.bQ.!;1 tal'afl.lld an miras bUlllnJlp klll(f ynpml!;1I. rnah.suli!I 11181' biL' d~mll" pnr~aoliililll1 sa .. hibini. bl;ltllyoulu. Bit' gihl gelill hi yi~it nliinu:[1ut edec k; kenrutiilte bil" killoq siparit;t: ederoe;.;;ti. Hu. dei f:!h~l'lfi"lrdlil balbaI> nolR..n mH'3~

Hak~ki rngiliz mBn~B'i SU ge~rne,z T~ENCKOT

PARDES,()LER
S.hllmu; muh "tudir.

};rain

J

r~~HJt

yorlardl.

!I'j~f1.1l

etmt'i:e

mU.ilzzum ~~r ortlYlYill [a'.
rilll

k t.(ld irlz" U

(ll-

. li'lmdfLll 0 yi~te pac.al~h. l{lh,,; 8~hibi, :ZUJ'1I1roU •• ~BDCJRRA'iMAN A'ALYON Y:mJ ma.hutl klll!.:l ~i!l~ni,~ eden /JijTiJlIgiJ. JJ - 12 l"igit, haHn Eme\'i s[dtnnaM· Sililaon UlJl71Urn dan km"tu rtl.iC3. !!:h. Rl.lrd~i ).l,e-l"Iger. l~etldifline

dl.'lull- parbiT kill,_: yn.-

35 Lir
H.,.

Hakhm yo.k dit'gildL H:uvvei mllll viveleri ,g'('n'ekten pel{ ~n~ lam!!l. tdcall(· ... Olllanl )11.;: i "Il Jru vel Vl't i 'onTIl. Ai I' flJ~a soma • Dnltuz l·l,J.d".", Mn"'dl' bll" hmlJ >' I rJ:l.l d I, 1\·btlil kl yrLf l ~t· lilllcrl j{,111 kemliJerini t'lnJYlln yolrlu H'II,1 i Ah\'llg4.:L" luhTltJl'

adl;u bolu=i1n1il }'cl·r~~lirmlll.ltL Olill1 Itt ~lye'ck: vc i!.;ec(>g~ dah' cLillin Ihliy [;11"'1111 tol!m., e· I diYOl Ju. M ..... [o,.mil i. NusI' oy III SeyCHII;i e z-llhre'l'l "!it 1, HUI'Jei Ah!!I1Str' ar... :l\-t~lcll.::\sslSI. }1u 11 I hi .. ~ H.I ""C ~ \;.,.1 b..'!l.' lIi:)'1:1Klil A mllilm JiVI)llhl nu 11111,,11.,.'1 'I' ':kJlit~ a ii, i II ~!<I'l'; 11 :'.lUI ,wdJ yor lu .. ,L J_l_'I' ...... ..:'!.-ll J_~_l_!J-'t'_1 __ ' :l_~ ... t...

Hliea

Ildcl'l dolmz

yi;;:;iti

Cvinllll

r

r

Kemal N ri t E
IV

OOKTOR--,
Ie

2~2'(
---

rUn

I'

Pa arlesi
MART
1946'
Qi:l.uncu Ttl

ldAre;: NiU"UOPI'IIU\I" No" 2T
T'I'I dr8d~

1 1.1'1 Qg

..~

BBAH.

2

tI!!'fANBU1. 'ftl~'en: :10'1'1

'!:RD.

ADeS.
'Rrllli
SUlmk ! ."bII: MOO ....
I)

, ul,I1MO
1 ..,ttl
It)GI

No. 3264

-

1..1
nebl

,
I!

NOlI Er

ftIliOIl llX10

11
110

10
~n
'.,"1 11

~BUG

6
.S
· 1•••••• ,

«10

v

Ii

11

111 ' ••

Helrkese

·d I a'

enm·iid

e 'kU i

n il.arl

• DIS'l'a
I isl


I

••

••

Bunlardan Yusu] Kemal Tengir~en,It:,. Enis AkaygBn ve Emin Sazak~ln ihrac edileeekleri digerlerinin hakkind« ise ademi lakib kararl lIerilecegi ileri sii,ii.lugor ... ,
.. III I'
I"

-_

....................... --.-........

Uy ~~----~~rdu, yahud bUUDH samiml deail .. --.

Ahme.d Em -n hi r till altan Amerika n mandasuu harare tie lav.siye ed_e~ken diier lar.illltan da istildiJ d;'ye haykuan .. Ian a\'arl11p~restrkle avsif etmekten ~ekinmiyordu
......4\MlItl.·l"~' r bLrI .J : bkZzat ltinin'
ve IhUra81D >,pili 1)1 n \".' b ..IZI luy-

an do,I.YI :re id
An .a ra , 21 ,till U!li) HILU\:r ""---'_~!r"" IdJ - mlri'! ll"f.r 'rlf'fllll ,t I"arti .~ nd idSn;l kurulundan DlU~I.~k Jl'lif' J, 1'1 cI'llily'~111;' aln Tl;'n:\lIkl1!.t
IlJJ!l!!!F'kll'lllaJ

D

P0

.1

tlill

r

I-;r'lJ.lE1. nr,fl"l}

~,,1\. ,1ilrtl, ·1,

h)l\ I>l~·(>tdh1lmn!] 11

tlLh~k]' mii,(lafaul

u,'

INa yuzle, "ereye
.....

tl'E'QJem.lr 1 .m"nni vatan !lainli~i Il~,."m LlIlI'& y'U\,arrflnmilkl:.an '1';0 1'.1 ..... 1'1! !)o:KiJl .. r31'1 IUllf'tini lize-r

... til \, 1,1 r,lyd.li 10 nlarl d::l. ark ].. lInhn "i'lriJikll;"cJIa nil tn.'lJun . "iltan'.b~l::1rJ i i:l;lten g t:mPdeD

'

e'l.mi~

\'1: 11'

n.

l!lit

gTdijOrT3i?'
~~~
IJiim 11;, dl'll', ,(H"imli'fi tal '1111 mmef! bll"fliramk, I.. ",u/r inr. ''11'.. t ,tilrt'l 11ilJt, f"":'1 fr.I1I1"".l "PH1.'u.'1' ",tmurfm 11"1'" uf,'i'llm rlIl'fUr."

Id·in"
t ibil1;.D

,!:..

~mekt'~D

kcrunm

khr .•
&9.',

B L> ,a urtari

kn:rnJ li"LIl. knlem

Ii"

Ahm~d Elni"n 1LlIIlmall gl . . ,.I'lKilInl.l hihr.. ...u jnl'l:1.Dln: : - A rnnn ne vlI.tanpeonrer Illlam!,

eu l dll. goa.l.
m

I U•• 1l III
.. 1;.

,nann

iii

!'lIun ,,'Iil., "ktll' ..... ,ll F!. • J I ,:;l.1'! ktlH' Jann IllIIi ,.ioI.. n bn ;t!IIf)i\ ii,~ i'l"trll lIhlill uJ.mmhglDl O!IWIlUZ .... ~i hfi.di"I,lu hd!i ,dl Qtli' ir, ¥(I e 1,.1 ... JJ.t1J~klUlZ.i!L J::on!! SiOk~1l.1'IIl s»: S; Sit. I df!J
j.

I, n

Yu, •• : Fu

.................. ,

Jr.' IT

m kOl.r.iO.Lo.ait kaw da te btli'll ~ diYe(!eii geHr. S •~

E "'! • IlIIIa n ~:ue Id .MtllAi~"·
IDt'IIG'lnl Sa•• 5;
,

d.'

.

Tri
d sinl e ' Ii y
Vasnington·d~~d maksadm

t
r u,losla

'I' · eies

otii o nek
II

r

··8.tll, Dev' tier Triyeslenln Iita

8101 dar ::JhniAifr. 1m .tmti ~~iuw: ~~rdlj;l ,tiff kinlt'l"in [It' .gil:d' rdi,;1 't'flO 'llJllfcrr.r/JU,;d"llli mmd('t<! J"I'

tmek,le komU Izme 1- d Ir ,;
11!n,UleTl ,P.rgt lie!
II!

,.y.
,~

4~c;isi karan proteslo ederek bu d • "go.da l·~ I tah ri k olduiullill ,soJledi a~
m.I,t1r. ~
cllmJe dl!m1~ k1: ~l~ka.,; J(UrltlIU' Amerl~a rtldye, VI! 'ba.~uIDdD. Tilt.!~ holtkinQI YlliOlll
lil'i'}3iiJI!\ bblll1Jlr,1 .i41),hHleO w..,I!:UI!

e

~RI:r 'piOfD;;')Jf~mll!.ll';! YUl!lod<l\'lI8.
~,[In1Im1

~a.!fa:" Ih!

BG •• 5: SIC l' lIN}

a1;,hlne

~~

Q:IJrni.~
ollilA!"

nan - italy~n dostl1uk an lae;,n1as, I
4:;aldaris muza,kereieri,D ba.§ladlg.ln., '1 kInd iki devletin m,u,b!r,eil: 'bir ,1jyasele dog-ru adam atacag.nJ soyledi
AtLm, : 1 III,A,) -

rtse
~aldaT
b!r

)'l'oP

lib

biT l:ll.'y~m.~l

L~pW'a. re PI!. n dOli""
lt1llY,llllln
Dlrd trn Ie 0_

• 'll'unan~t:lJ1ln
~h'i\j/JIIaSI

0 Uuk

ogrelmenlu,

aas alaml_ an

ro mll 1Il1erell'Hh! blllulI'Idulel ]111 "IJ.JlrJrnl~ II', Ell IH'Ila.,ma Altlerlt nm no.l)'fL 1)1) lmZlLUUild~1 1l1I13$Jl"l1l· nin bt' r'II:':l':rlOIg,~,,!1 br_

con IIlMI!

d~ml~lIiI" k.!:

Ydmdll her 1'1.1 dnleUn mil til! n:,iI: !:Iii' :!I,.a.st~ dol!!"!'! yen! 1m' a,. d.lm RH"k]lU'~n Iilldne1il~Jec~ clUl"'lJ ma 1r!'11'('e.kll!'rlru 'lJmJ.d ed1vornm. Yunallll~t:m bt BR't] d ",1 b1rli 1 Jlall:tlTI!l derba] LJur Jd latuunc.mi .... Ur. ~ ~D pall: tLD ddrd lInci JDA!kI. 3.1 YWU.Il.lJ;t:mU'i ,rIW{,lllltm1 I!On:l. JI'ink lad 1'1'...

Fen rb e diin !G.SaraYI 3-1 ye ..di ,
Den iZ9011 or, p r i m le r
Eylul
aYlndanberi print lJ, ri' nemi $
IIlf1n. fI1 r IIIh blr voal."lIIlem tUunlllr dolI!uryi" t; Ib';d. 1111 lu,du III1'f]I;IJ!lnl)\tr· 1111 r; 1m on !1cr 110ml.ul IIJrnn mer!!.Il1lO1rrlll1l blrl Sor.arl G"II'IUoPIlW dlr.
I n " •• IO! Qllnl",
'IIlli HI\lhI1l8

m

iiunlU'I

mlr;U!I'1

.ll'Ulm!l'lIl1,

r

mini itl:lllrnl.lliffl, Flltp.arullml IflJlNm~ilPi. ..", ... ~I 1111 11!1rll!.ilIItrlll~.g1l 1lI'1i'"~ 10. I"
marn, FlI~ill mllll.fll

fi'nr Filla bu IIlP:!!t >11~" II' 11:1111111'; Jj.;Ir~.:JI,u!JI sllmn"1 ~II" L'llul'. la 11m ilillm'El d iJ rdlrl f Ilmc:£. A •• ~> "JIj~ll". l:lIr oHil'1lllr In ·'.ilil 'l.I,Jllmhr... 1< blr II'l:)liIfIrl, )O.apl'l10l104 1,111". III. !till ",1 ..,
~~LI''''I.u', .. ~, IlII &11111". f1inl.:Jf ,.jn bu 1~I'Ir\in '11ll'!11f11t1I[] IIU .. ,j;.lllli.!l,lamll'l.:l!l' ,1.31'.. Onlin . b!t r:! tl!l)! III (III/111m ullr I II'"d~i'I "~PM." ~tIT'lI"lIfl
~.Ij I'll;! I j.l

11l1li""'.',

"11.11'1111 ilC"II'n

II'nrl

ualma

"allilil,

!lill·

'Ii

""""

L

O'!uiit ~..Jk

~·t1"lotl,SCln;""1 (j[ltulollll' III . r I 111 i'l iii III rlllmelfil,I'lf.

~1l,(1)'IlUtClJr ; '~ltlS.I', 1'110 EiJlltl:l.'AI

kim

n LLr..I4::11 ot~m!
,,~~
I.

i hlor;llir D.1J3rm. 1;3

I
~.J 0111

I I I;Idl'Hl

.. In bu'~m

nib I".t"tt

VI: en ,1:," tnr,:!(ia. IJIzim z..l,mlHlil!J.m:d.ll I:Ill'LblU'I". .Blt. tllr mak",~b~. IJtUdarn ~~ ..~"im dj~'("n~el' bu lI:emlyCitill Ll!dtlu{I;I1IJ.1 nhr. Ii[uhIlIL'Id ftliJ:lJ]~II,grj!, lknJ.Jnn altllC.I_I~I~ ~',Iye Lm :l;oldn h:H'<riwt efme1c,
,. ffHllyC'Lllr, RllOlllllitlll !lint 111m.. Ilil!ll l;,jI.nuru]l1. m.Jtlil('l~J'tI<:l dUtL'ltmelerdrn btl.'.d\1l ae nOIf!j'"1tl1 T~'I"~ •• , 1'{' !it'll. hrr rI<'J,' u lin 11'~~'f dl ..md ~'r ~iln~"11 'II nlil'. tilt I1mbl rr, !Jekel ~ilmh. r~"ln11 \~rln dl~'e ,..;)1 1111::" l,u 'ir.billl mnhl''!' ..• Iktl!lDk1"!l"h~·.' hlll!:'rI",n 1.0 "Id.a WlU: iIllJ.. "uIIJ,lum"uld.JlJl. ;lIb IIJ ] IIDI~·or. ::11. tlll~dukl (1Iliillll LlI anl !It: 1""lln1l'm m'nn.] nl \' dar, • mr IIC!} "I,all I 101 L,\1rirkcn, fg"r bududla rtn .. l ~nr u 11 USll!1U b~IJ!~'('n or IIIfD t I;.dm lclgtllfl bir ~ ,]{{" e bUM mum.!nUlll ~IIi.H[' mi ", Alhn ra]unct t'y1 ··!lin. nd mitt uo:ruinn dost C)lduk. "cwz'Ilk'i!I ~jnm 351r llU gl rnl{'kt"te I.le'~ ohnaYR e; 11~1J. 'Bun::! lmn.!1 r hhe alan, ~l.:l\lliln !dal1:l CdL:'D bwel Pa~n hir sdll ~Iirlillf, \\~I.ILZ:I'I05.'lo 1ll~llmyiJ~ I.H~UlliLh·.or. Bu ll'Lldt.lt' 'IIltl~lfil, lel ?. H.fIki1~i d'lTI'LGkr,lll-i volundn k!lIn. LtD l'ml- d;h L !.v!1.D.rllllJul cdilh·. Cumlmrh;(,till. bt>kll.·diii m~hu 1dd bu muOUr lira Ct.JCfu..; ~cDll\!ketl~' yuz. hill 15rahk jh,liliu,( Y'Jf'l'In kll\l 1 i"l '''1 lr? .. ~1I hllnlL:~ tl·mitdi".. S ~lmdt! ~n:nJJ buna fJStJd karLetlf I, k !> ndiklura gillll~)'io diyQ prop.aglUlw.l. ],'.:Ipllrsa bu iI;J,.luwl 'JJr ahI • IEh' d 'g~l mldlr?. (,;lln:)h d~iJ midii ?. Dilm'", kllrlll()~lJl1nh r1 •I l'lk "."Je til' lrulu'.111 i i illl? dEl ·mcmi!)Lu. llllb I·felio ins IJ[lk J,olul.'\u tlllmB!l1 Hll:lmdn·. Biz \1(, lUll P k inennhu ie, Mi~llI'tiITm:m hli:· m ne 11ifdim tldOlml nz, Tilrk mil!' irnn i ~likhaliR~ srmun ur un etinl! ve zi~',U1 eil~me) 1;:; ,.

:nn:um:I1Z dl nr kI: 'llfe:n~ tl\\'C'1 BI"I~[II.,

1') Ll101.l

'l~~['ti

}lillleilk

IrlU'lWl ~pl'l:lll (·!!rruhl~.L" I' • mU '11:!1 ~'r'mllle .... n~"lld[Jrlll til· mlr Ill" IIm~-.ln1 lo;tlo.Uk. '\'I!<r tlli1mi, I,tldn illl.lmi [_DI'Umo ne Inulu. D I

I

I

ay t b ugu, u e ii toplanh
A

em ii~ler. yed·1 krrkl T ....
U
-

.

••

aJll .a), I'IM Goutl 'lIt IH It! lll&l1D q_ Inl 1!]1h.iytl aHlnd.
1"~1ilml. .I, DII,tiI'lIlCm, t:!1,mlJun, t!IIYlIrau. Ir I1l1'fr)!1 ki:irruPI'r-lift;lln IIU.II"I~

nu ....

Topla isleri
BI,!If'iJIYIlIl"r,
hlllndc

anmn Beled' ye ta _c-__ mile Bsker bihsi i isteniyor
11 len

p 5°f korunma
Le r i .Iozden

dbir ..

II. t ",jrl 111".. II diWk.
Y nluJallQ~)I';!
... 1&01.1111

1;1,...

'II Dfn1')l1

II

1'1

c:all

Cnn:

tlllch.l.Llllrl Ile..

ht!.r newl nnkll VIl$I la.lll,r HHI 11 [1;111" ,L I,D. t;rn "'" e!;i I;;: 11Q6 :roc r Icrludeu ~':l.3liAll. I)liLrllll l)llycn

btl' artrlll 8 m1IJtm Ill'll tI , ylne b I'U,rI tlolmll ~'l:Ilm~nlLlJ.n bl:r k
r.

gC'r;il'il

k

~y I ntlt, t '1'1 I WV.illlII.illr, Il#radii il:iuudl Iraal buwul'UI 11d... IIl1!.phll'dell filrhll olulllr. Lllt1~1I1r! d. I:!jtkll" lruaJltllll lIl!UfI" 1'1 ~'fln, -

l!iln c.sll.:lll
I.l11I.1D~IUlj~j.!:

urntaklill
t1lltlc"" 10,11111, "e!.l~11

Jo..a~

rI'll

m'
,UII

~I!I

mu1Hi.U

I'll .ill!

IJ~rlno lIM

amm .. I'll '11lrlll iII~ i.iQIIf

b[lIIlltljlllrl;tf. P'IIJI1

"'1 tlL~el
Illrmdan lllh:ll'rln(' Dllull. I .'llllll.umlll Il~~ 'lIInJulq I.l;f'tlli. III _hl1llp~l J;,IlJ:di,. \, rtll .. IJ:l'h'd L~' H' iLIIId bit hU!lu \ I'ml'~u" ~h7ull
,II

l.LL"<LLt!l.udo mtmu m.1lU.~' "~UILW 1Z !J,lr' _,"!Jld!! !lak,,&, ynrdntl filtH! talUil et-

r~tlr,

c.:re
IiIlOI[

.EJapt p lllL.hltlUlll'l
,.0 IuiCI~

t.I

blolL;l blr dGu' blr D.ii.,11.l1dll bl:!l~d!
)'II

Iii'" 1I'0ll;1Il1l~lnl~'l' r IElll.iitlll
h!'lll

I

L')rdun

ml!l!;l~dlllcr.
dim .r1m uk.~r '" uUlilllrln :ll.11I:1!. 11,0 11'111((11,1' ~';,1l'(lllll yor ulllltI1lU h!!c h[11(~e nLllkad J[lnr bllnwktecillder, 1 [14(1 III

lII'!lllW asker

uJl.lil11Jie

rcl;W

lat nbuld« > 11118;>1IIllkl:lrLl~1

.

~iliru,nnu'.
... It I
!QI~

or"ll~'\ .ont •
irdurm
utI

malLllntUlt 'lDPllldllh ;n.p 1I.ndlQi! ~bl'fln.l III )kam 1i:ILrkm, baU: }lC'rhr le'l.ll1llll!d doQ ru do&lfid,1r,
- !r'.

d. p.n,fa.l n tbrml!

U~lg/dltn b

19 b"'WlJlrdlJlllUl .klilln

d., .•

M' lumil

II~''. lIlNhlt •• k.,I<1 r dJ. v rdlr 11
loa [J

)'. h".,.m
'fDI<

".11 1 r rnd,,1')IIUI

.r.
1m

r 1,llIf Irllpl:n.
~O!mtll.

1>(,[111Q

lIl~mi rest

lueedavunn

~:o:I~rl Hrat!uHII,

*

b,llJ1'lD

1>11.:

olr hdltl

ll,. !:II l.IulnbiliYi:iL lnlU!~nu:;;:.~ .. H.IH~1 Hl:llcli t uml~I,'d I Ilo1m.in. .A.klJ I'e rull LASt ~hUi,fl 1I"Iul~Ii~~ '~I~l'l :thlmi f;J~.h~ L!Uo,! ILClrJllJUd, \as· rIm Hr:i~'1p i:Julmflk i~in flk.il·ll!~ urnsm{iokl L~'dllh hlilall"~ atl.t1l:;uli hal1lB oLn.mk 11111 lllrl:U'. Tlpkl saym mg,I1imlJII dl!d@ gll;.li t; 11'l1l1t tl,,· 11 emin \'(: dol n !;,tLUl1 Lir tarzdn in SIn! <:mru,'lod \'C111~1mi.l "derh kl.hirf'Y \:1Lm,ddtJ. lef lUIIQr. h.k.Il-cLler. k Dd,IKICIU .zdo~llr, p rd - at kasmdil. h~5i,. 'l:mt"lIt'rll! ) u,rum(:l~r :u.JSIJhl te i rn l.u last \'0 I .hr ']_ Hitim iki lftimml;:d'!JI bllh" tlo.:n ~ . [f·gi Ullill saruJl.l!: m{'1.i\'t\Uelrini. kflf rnl11tmhk l'C Ii lIdidlr ki mullnhn[,J' I:m fuziktk' r Dli1tl!b~ dil uF.II.tal~ll6io ;,. :GllhuUIL Dllmolrr"t P,lrti Ill~DSLlbl:J.r:I Niyl~ bir e:ru:nia.11In tertii \'~ Il.il.dlmi olma.k· 1:1 htrrini i1iu'! dD'lf'kteD ode dedll lJir lIu.!. .uIlYlIook l:ad;1f !1l('U l(;1.J. !lIeu· g.l "I'lb-k milirun iD 1"(';[30. hm,u L T~ iaau {:lill.j , hem de 5 17AllZ .... ['Cmill I1lIl, Illm~l:.: Illllkill>Hinde c:mlannt Lih.' e"iq;cmIY":lIlck "I! IUUlU bu .. :!.la· b1'ilk TlymIYllr.a!l Imdnr lie-DdT lll.i1ldine 1m~ll in!;$,nlarla doludur. n," I" brhiL\U [~dIN BOl' '" \ Htl .n~ \;~ml. \R \ TL\'::, (:TIIt ~U1'!I!il1U da bu demoJim:rsj ml'I}'ODUmm bJ..~wll. lcakl11ak Jnrrbu· 'y tinde.rim ki U mill~ i'>tikli1 !Jlllmll Balk Pllrh~i sCQ'l·.silll' l'tlin JIlb; d ';:;1I.l" ld nlJCli beDlnnde !ill la.mJi ()hl.ug-u i!,lin, bi.lU.ll bi tao rill oo~'llDCa, 1:l!:D) de '"btU. .id::lr~-dlcrm oeeL1il dalu t,·golli.ibiin.cc ('h-emmj~"tl .ermoo .... i.~tl~dili i~ill, bD~ll~a ll(Jgu~ lli'iUlil:r J"l~nu!j, Hall{ ParD tiili mL'~'daml yoldielJJ bi:zi izmihlJ.[1ot silrdkliy('n biiUln l!r:!j-('ri;'.c-tIJl taz)iklndan ~'11mq.o;,;.ac(ffi ir :!lllham<:lll3 8~,,'J' tltuw.wd,,!!iut b Ylrhtrnk )~rln[l .l:n;l~un.mclo. ba~ cgdirid koC;li bfr 1sliklflJ 1.m)"I"ll,iIfll ([~Il!:,'1I~tncllTmlp;<h[', iS~!>l.D. lo~e-da~'Jllfl bu :lddilll!l. .I:1lIIIIS1D.I.111mdi t;oG:'Ugu hn:c·tm>;I.c:tE'1'L L<I!;I' lfa He> ma.lIla iIad~ ~L'f ?. .Jil!cl~ \'c ·diJderi idwll. IDhlJlan hjl,ki.rr.JiYiJll !lc;l". ikti&lI 1".rill>lDlD dOlL j , (: ~ WI' ~li qi JJ. iml}1I'Li det;il,;r,! mllh hu.klml3o" d gil; iu ~1:D]enl"ini.c akEfr fun Ii 11.:: doj?mnij [)hu:aktlr. UN' mind oig1.lnluguDII, .gOr.;lugu b:lskllnrla elde !l'lmi~ oim:uHnn got" nUl.b· ter~ ti' 'yaIJl,u. l'n nolttWia h ILluDJ l~!t;hm <!..lrul·et iud" rim. l'zuo !ioi!n ,1 ir stiJ?n bmi kJ ve iltml!.~tJjl kE SA~'c::!riLlJc- Hill k Pa.rt i!llmo kflUn· t1lj~1I'IL 8S.J1I'h;;'1 kuib bir l:moirc.Li pot IJ'a.rnk hakikatill J·unldi.1 saltil· .n.;;Illlll tcmim:' ~ ak wWn vlltaJld !L~ llllJrJ.;" bl'lII Ij,e 'I' rifl:'!..ltlir. ~iliikii lJII ,'alnll bUsU:J]~ kadal!J:' Uttidtlr [llirtif;iJlir de>#l, mmE!tin bnile SUrUJln'lI!'1 oLd. gi~i ~;,,.., bu '"'3bn H:'I.lk PttrliSL men:;uiJllIrmw ~il.... iil ,. b1i,rilli Tiirk milict:l.....m 'l"flbumhr. . \'ureii :l-:an,,'fI h.w.bin haFBRliiyeti !len!den geldi~jni ~mlaDllrl1CaK bclar 1:.ccrub:>fo.Ii .,t obm:ran bu Jl 'l;1ll millet mllhakl!IllE! klll:lIretinut'n de u.zal-Ja, 'II ~jldi['. J\o:udil·d 1:.111 ha&;:!U;i}-eu. il>1.c:dlkleri kacJar. ulvi lilakJiadla.rlu iza]J3 ~h~Slrililr. rnilld.; unlahlan tla bil,krd u d" fuz]" 1m ba:;;;;;a i~"lin lio:bc-b Vo.: m UYfllll afil)'lp bulmu~ ,,'(: bUl'lil!\ mintaralIlIah itlal'MIine "mcmm' uldnklu1"l, i!.oea "iftligl cf.ih:n klll~lnna kodm· I (UD\JD b.: hi' . en lI.~ka l:ti )0' olm dlbl'lil. iman !.'tmiftlt .. liM TED Tl;'" ITED1Cl ~rnIL\L 1• ~WD, iT ~CJlI.iY'et 'i9D I.:W: ll:lI i.cttiik w .l.I.al.iul cttigi Mu111;11 -ttm. en i~'r ~, ,k~lIdj Dml.fi1«:rl.ruhL Q.LabiJC(le,ii id.d!alWlll.l 00beli 0 iyj lllr.z.a ""rnh!oek miml)~ !:;O:rQ degi.¢ •. ·BIJi ..DIJ..I'J:uJ:.efct Rana Er:)' zru~lIm\1n mtJb~feLi gild llil'J7l!'y :I,*, BR)'m Cev.dtl J{erim • .liUbbe. l'Lz bakWarm ~n hakh:Sldlr. Fak!l.t yalJJ1D.n hak~lzhkl.m, l'Olsui.lllkilln ko , ~11m:ld:LI1 m~_ dana atiTIak lJ; (]o zanmn llj det!§i:L "\"e zumrei e-lin in. .~ d. - • roli;lk~Li ortadtlU JudkmRG1Il!I bi;i1'le bir muh&ret milIo:tc -b Wa.lwt..7,
y

m· tILlt· ••

Kari'~kijly Kaymakamh· glnm dikkaf naZirma
Bu,,'Lii!l('I j.;NwUi:iIlU '0 ~11

Lutll rl di!c!1utJ,·I"i,tio I'hm f'ljl'~/,
I

UI

""tlllll".lrn

una

I:.iid r ,

.PI

L

1'1

YlI.rchm

tcvz:l~
Lfl' D1iIIIllI

artan

tJ

ru
j.

I'l ~ 11

Art \ 1:[I tun B tnll;.>on. Un. mea

Ile IoIbr ATll

aLldertn.. f4irdLlll

Jlilr

LJglcr ~ulIl:1r: It; "nr~III, 1'101111 K(ll'OIllolll ...
_ l'U)li!!Q~lItJiln
j;.!lh'lI)"ll !rl&1I 1-" I

1 IIdp' ~ ....

1.1>1011. '111 u,IOIhgul.l1, 1 ~-I;'lulD 111..1 "" e· ll'klrtk I Irrlwle T 1I11nll.llwJ!1 !l:1!:1~,

VLJfl!
~u

,.11.'
h"G

tJt),MliGltJl,

Solllr ~1'.~fnll~I",1 bu

....,1 r UII!
IIlo:!u

I

t=:!mcli~l Ii ,,' ko~ lel'illil 11 I.. rta~ l' II, bm:,uIl min r ml'm ~Il1.1' I U 1I1llliiflil' :iiI;! HI m ,1· PI'-IJnlrn .' roH,jirlill 'tnrilll !lollt!~I7.1lj lLiJulI.l.tlllll TQIJ<I~ n mLnd.;) I]ir " .. III" t 1I11[ILLI.h1lfi ~ I .::1-[1 UH. P lII.l" Nt blillil .. i.lr-.d [1. lri1hlThiiinH I}'i". Uk Llf Del i.Ie J:,tUU iilL ~I'beh l!liil'Ak !coin tOil mn_ 111.. 1 I tcm.iIII l<hm I. oMuiunu u~ I'll Tiif'k [,:;f'n"liji"iIlIIl "':Ik hli\'o d:1 ~,...li}tirilm "'ini t"lllln l!;lo !Ill;. ill I I)(tl"I'''rlillkl r ,rD.pltll'. "0 bu zatm k"nd miilkfi oL moo I~] h:!.Mb! n i.i hll ~e "on'f. ti!llm !!iherll:fII,k m'HJ'1 'ili:tlL'ilr ~ mt'k [:-tt;lnl'~i ttllmi<\ b: kI bu :l!!«la luhilk1iu '1If1l'! \lC~ kmlll.r J; ro~ruIl'tlt:':r.
WlnTlIh~1 \ ,.

..rnll..rnd,·

mnkf1.lm '1111 : .nil, Uo.. IllWI

j.\l·flI'Lii:

oln

Ekmekleydeki ~avda1" FeDer Patrikhanesin· mikdan ~nhrllacak de dun yapdan iyin
Ad dna \,t" h • a Its ll1deid .n
lOT, ~1111'

lo.I~fHl", dfltl c!.o:' I!.lb . b\J lQpl:Hltr)
111}'~t

B c:.r

(CE.l1lDlu.:.! f' fl. c .....}! t r ..... , 1I·1I)a-I~ 1'1 III J:i!!ltl.) rlt!lln. ,

i1

",ermelo:II I

1IUtdii.y.1

"ulIT1U~,

,

cJ... • U ne 1t;:e.:olru!.~ mali Llk"u tKlLr'eiil ~\llhtrl
UI:fTlLlIllillf.

orliOdo Ian

51 qn~flOdD.
Po

DL:' !!J,CIl.Lkmne

w.,br.

1"1i firtu JmeUIIC.d 11 F'enl!f I.nd.e !iIhIl b!I ~'Ul Y[l1}11

dLr. Alkkadu!lllr. l(jpl .•• ::llum \'3.;,:arel\;!r deon IJt t rll1 et mck:t.edirlf'r AI ...

1111-'

E

I.!Dl1l."t!'-1

Tl.'t. tl[1 rlancl!; \l.!!U urn.lliI I!.II.rl o!,. B•• I.ah~l [J.~l cla!:lYL lie tl!J ~U 1st, ,,1;I~1. l'i.nlm..rll. Dt!\Ili' jLbl 1'11l1l1I MalWMO!. bll )'HI1!' ~tirll.1I1: ';;~IlLdC'nle OH5 11 1"111 dl:mlllkalz. Q! edll lIT. 1lI1anth. I~irl '~l dblrll!'r 1l1maQil hlirlk 'Mlk,lmna • .b.alen P;Ltrlt k~"fJ.r ",('nnl, tlr. ' banlJdll yat..watbmlr. 'Or:ni!l1dl!,;llllll f,'!QI e ;reM mllMul Idrak. edlllnt:c~ clnr 'Ide blllunall bu!;daylo va I~ tL ~tlilre Vii: a}l't!J ~~...
Ill!!" AIuhaHl' • e~me]( rn 1Jm.t1m

.Maarif Slhhat Kurulu hlgved·ldi
Mllli E~Hlm "ludu Le 'kllatJI'LIl;J. ~IIJJ..5nn d .~ de','iell H lial:;;ltn:li ,·'kl 1,. ida }'en! lUf lallm~1 tn m
m(~lJr,
YI!ll.I~.
~Ill

Y ui tobiisler
,ambia
.De

iii,.,:

ols,.

alii llc.}1 ilfLar .. U iAllI,n

mtli'nc~kt.r OIls ta.rrdlnd:ln IU1n.lal1L Iild lIen IHlclll.kl "':0 38 mlkl4l:r-o!IL'tl!i.k!

~m

yay IllK h~!:,en .b 1.11 ge.len 10 ;rmI "tab~u ~;1.ra.bD bLIl !!a-c Hlo::n:m

~ vd~un

... "

flO

,,!e ;1":1. r 111!d(ljSl, ve. blr

li1fl1Ilk

mlldar mlslr r,'oil-ya. nrpruu,D. JIlv!.!l iillJj~lh\u.lm,ek.tedj r.

!E a.r~lI1d&

.pter~

b:J..lll

tu'. -u lara:ll&D" '1'. T. li:l:.;r~inIn niulm-Slrk~ ,ou.oLlsleti [) ~11 ,aI.e:o. it.lbum .SeIden ';ildhnlaIiIkbr.

Blz gl'IlI.·ll<'f k"lIIi1i arL.iJIDlZ. M ':0'11 1'Ul!l'1\n nmHIi: ,1.0 ...eTIe~ ;ri miifp.~~..u\iil hif' ZlIIJI t II I:wlI'i r.)1!l r . :.Ll'tlull
!J lk bill' h' f

Dun Y(lPI

i'l'1'i'

1l'{joJl'.grelol',i

C,' B. P.

Jj'jioo!:

Bu la1lmatLlameye gUI mualhml~rlLdn !;lIllhl tnl.l;L , t"1e-.lnl inct"l(:YL'f1 ~Ihh;).t kunn I l.t'~'~!!Il~'C'l'elc:, aol!tor[E!f bu.!l':elNl! :f- :Iln', t> hu boCls:p(fte blr ~lit,; 1'1 :. • 1mnlt· mu~tut'. DOl-:torl:Jr bu b "~Lcr (ill hll1tldiekl hll5t1l. IDU..,illtlil·r •• IIrle. rinde L1H111~'cnt m:i..... Clikl dl~ 'GCf;;i(jJr,~ft'brill'rifi !llHlk ,,·mgnr .. Qa;clant<1p Ll<e,lnd"n ) "I n t'r deroe~ll1!1l Yllilk kOlt r bah E01lll>Jll11 Hullte '11 do;; ml~, }'(lIlgre bll¢;;lnt' J 1

II

(..

It.

kur

r

Flk "'"

f'~11

Itlf 1111 klrlo.lu

'1,

yill<
Inl
U~

1I'I\I.l.nl.. r !'!'I':' kl ... l~f?
~

WI!' rnurll:Oer 1~Io"dl 1hr)'llrdlJ

:In ••
~flloll

bn "IIJJ cia ~'1l{!1 ;';:,,1;'11ddin l'dlltl,U aid
.. i:inli.km
L"lll"cl!!~i

...kh: bl1

e llW'~y. ImJ,;L.1b1 uJi.
l

JUILk. ·i"ti;"ill'~:.l.

fJUlmtluu
hiz

'!lIEl!!!

C, II, P ometll n EJil.P butllJi: hlQ7l.1n k('jI)~rel.el1. diin I!ueulo'lm. I;Inde yapILnu~r. use-ll~r. nmh tll ci rllcrln,den btLw !;i!tlUl,lcr V~ bllillure ye.nlldll;[,11 he.,.
O!t :se;;L rllille

""

B... fillrltl::ar

,

IDl'"nr~lI iJuml!.l:dll tOplll~I~1 !1"~lrm11'J,.lil ~l!mlJ:k,

kewU

~f.!mliig'il

j{,a

etti glrnil-e kw.uil'

Hilircml'l.iJ
£.

bucagmdak il tm:!1 vakLi.lJrl hakk
::;;;l-I~k ".

Cankllrl

Oda

em'»

r

. hl a"1'lrri G· n~1 Uii,lii rl Ii -. d II • ki llH'k I'm hllk : Ba.l!anlrjl.
... qni ~I.!:ili (J ude 1 1.":11] J>i.h:ri Miirllll'l'ii,;tmI':

NRl"'UI b~~mi~.lla.:lebetl] ~ EvvellCl ClI.n ut. 11' do Y~Ik.ti,.· Ekstl:l1U (Le lslamlye ~Iu. mclo OOOg} btr lir,an b~T151;1IMulWl.d~ Mll.bl'H'm I{QIU,l; '~litlr;l.n Nil at yEl.nihnn jlp lJiomollllLi J.if' lIitmekte VlI! U' zmuett.lleJiJ;J, allUl I'll [J .ll.m.el'lkan. DllitJnll.s.tJ.erln. IJ k:1e:E!.Dlhbtll ct~!uden Fr.nk. Mll!leJogo.JD. luhmla. I:I:lr :P1l~a.clya ro. rna!'~!!I: tla wcJ!ILB 1i.~11f BtI'Dl uzal .s.iIJIl 1'1':30 d.a. S ~kon ~ure~", ynl:.d[UTLI.~tf[" aolc. 'rC rPji! tBraJ'.iD.d&.li ~;::hrlmJulf 'Yarnll tl:ista.hr:.meye ~3.ldolnl1Dl~ b1l111l1lM rr!l.IliL JlUe'k tal1!;~l !ll!n~ 1.1[. Je:rm'Jin. pu1l.t18 blr ~[!kte~'l P;l.rt\ 1lrf Mil
ol1UlII'Hl~t'll.l.

fJ'iF jifj, l.th· pt1""a~!y",a~r ,fiil.l rerie lIrm.dadJ

-- ..... ---

of~lmlljtic.

Nevruz bayraml ir;in Ira'R Ko soloshigun ..

Krtl'lj",r

oj

,
JI

~ ~i.I
~I'1.i'~jl'i"

unn'~
...

(]1 .. 11

Jf

lIa tertib edil~o t'opl gtl

HOr:'1J:mnll'J{J IILI ~1!""Jlrm Icki.roe- Ilf'YCLullll rn.p
J'f!! :a~.ll.JJ.II .., rafllurLlll

I

~o.

l~illld:llt: P1lml~tlr

!11! LtL

l: :;etl •

btr oh,.:
-

mllf'd

S" loon 1 Q d.cai'tJ
1I!a.1.II;}

1(1:.1

~rl ...

j.;L loll'; .. f

,,;I
.,..

II .. "

a _ iP
..,

IiUnLlr,

.l!tI.biltl li r UI.
jMllnll'

'111 h .... .lm 11<1 1

1J'''-'YU!llu H(llki>rinrl,

Inn

diill !lllill'
.K

1'~101 ~I:iDi'i.jluil

Illlllerll"

In'pllmir

-

SMI

lIIililii

lie

Bevof:;h

-~tlMefl rII! 1o~ln INtI< rJ
II" i!!f.,tftlill. r

Hilr1f

"it"

n

Illhlermi

Iill"r!':.Q1 brl~. 11:1;"111-

-

SU b.:iJd~ I'Icrliln Kii,prtiIHllE'
~

1111~iilOoIltrnl"![1I LI b ~"'UID!l.In
ril.t<.!"'ITII~lnl

11"'lf

IW"

1- rt ifHH rilili ~~ IMmw • llk~nrun OJ:' ta H!l(,Rj;md& Itvil lit" 11 (]fuw 30 I;;!H"'ltul'l tiltti:i - i Udiril· mllMl"Ililf.
Jj::l'l'f'tI;mi'l'm

'1

IIlilJl iEllb lJ~n.akl'.;lI P;Jrtl}1' II~ irc;u ii.nr.llr ~t!ml~J U1... rl.lnu)'or 1iiI ...
:I!

-

r!tll

r.~!'
II

U

de
zatrd

til

&1-

dJ,1

~l'lrI;11!

t

tfnJ~111l

CI!JII!I

!lu-

yn
C Ii.llr

dllf,]ill

";)'III..,I1'I1I1N'I lil, ..

~,~Illuyac<l1i

Tillrill'll

SOIlfrlo. '.hl~

POI.m"'lIf'1.iI_. Hie FIi\Cb

_••

_.- .....

_ .......

_

••••

11 ....

·.-11

M/l.RT

1918

*

'I rm '11. "!,!III,r I JI cmli.rQII ~r hllm. Ni.le:s5i!lemn " 10 il! .mil] h:llLlI'IJ:llkllr.l (ol.l III !:!almo Nb:i!l.l.n blr IlI11.lCI'l' foIlIl'!lJ. FLO' Irneil!'l'tnlrt iltf!iinli iil:!I1lllm.sll. 1~"lIllIrI IIlilhlllH1 kI.ui.mlll!.I.olri ~ IllI ale rolip'llr IIIJ, m~11I1oiII Gu .. I.... L>lllhlJoc,Bilr lirturdU, haffll~'cr , de!lIdf r, I~ .1'111<.' kOillrillll. H.aU i!ljn.J Ql'(,u:u h.u· m tI:lnrlludii 1.<I1dl flllil ji(.n", l:Iu mlill'" "u,j d1Jl!filliimnl Qr~lI';J .lIIlmdll.I;;(.rI LiI' &1!~Ddil' 1I~ 1!".<Illill !jfj,rll'llhi!lllr IoI(l ~1I0UI!l· im..Jn I nlm,le, 11 £QchlrdiJl;r... Ua I;u l!iII~ill<li flU1l1tJCf1nl1. bir()f llin bllelll.lo alillillWlllrdl, (:<111 m k h j'tI ~ z~l'lJflnB IuIrtl ICn 1Ij,J~"'Dm p nrenlr'
~

9
K~m

fazarlssi
]3(; .1Y :I -

aUN

I.::!

dlr.
Bu d;'.,. ),1 l:.:lIllltdrcll 1~ln !tar "III 11 tJ I li~, ClIoI1 I cllr. Dunun t'I nclfld :i pil I<l h '11'~ b~; !il'llrl n~ rotm"IJlllllli ".:JJlrlill i.J I'IlCrJ

Oi.lI1~ C.~le IHinul

A~:,am,
\,g,t.,';1

Im~.J.lI.

18 .J 12 19 51 'l 2J lQ

:11
lJ2

___ =J

SAYFA.3 "_,

lerin

en t1 \'
lllnkAI

..

5I
r
_"~-

1:==::::::::::::

_--

rI

Inglliz - Turk ·
IcarBtl
_ CI

~------...........

__ Ift'#i+'_~

.

. f'j.-.I

g zet_ eiye .e e~ v rdi,
MBir harbin yakln olduiunu zannebnlyorunl~

Yun n Krall mefk
bunu

I

IU1IZH lh'llIOi Dc.mokrat r,· .i tI KUI'1I,!II "'oLl by ',fQt: 0\'1;'11· mnm Yll.ph~1 ~Ibi BC';lUd.1I.3 1kI"bII de bntrldrHorl hll!.piel'll hit·· dll kDT' ]' \' l'It'Il tlr. liIUI.IIl'lIi 1 K1.. hi Be iIl;~.. Unli'da 1'1'" firl DlD,fJ )'1I1111l1'j; loiN hemeu lIeplilin de litl boll' ma~lullilete U':;IFliI"U~fl. UI hL'd Jlwtl hlr fllfdda. tl1!""''' II' Il)T

mei.f! bqhj'or.

III'

ozile

araYI
Begllf1% til. Hdtarun

~I

Kasl
en rnl,ihlm P'LlIli'lilJ

pal B
Fe

J - Z ,BU.',
1",,1 lIeTaber.
till' oyundan iBonra
I

t!JU1elllllallille
VelR zorlu

Vine AvrUJp.a seY,3 .. l.. tc: aau d·· .. Ierl onu§
STANILiIL uJlun!I'!\II~. IIUllbLI'I Iiltl';nlrw PIiI, !Jrl. "'. 91111,,1 11 ... D ~rlil! Vol Ii m 1ft muh.. lua Id:areltl'l 1~ln blr Maull glu~or • 1I00j:1[lnll'1lPI fll!;lIt G.lilnllnDn tr"", go IIUuhllilll, 1',,11 t filioN lin, bulk.a.

UK math! rjn a !tun d" DI!i!YRm. e-dU

~ir ldlili.. cicrlili Ion 12 dI ,.k c::n " •• .... rh:i Ibir mlh".'
IIIQli~lI.i1,.a.ll'or
Lon'lb'~; 21 lA·A·' - Gnat' J:llllaiu "'~n.Q, 'Ull! EilSl rJf<rjl
..I,

II,

mhrnu."

1m 8Ur.tlkll)·,['nU~

Fakat. ya]n~z harb e'tmemh; leah edersa
yapa,caglzn

sun

1l1'.I.ofC.!l"'.rnnna-

Tutk

1!.. <:tl4W. ,!!on On lkl

P-,

ru'tlJld~ i;~1£ t:l::lillki. "torie! b.lr .n.a_ II t. 3 m.t~ oldUlunu yu

t~lG"rafi ne~.retmektedh', Kr81 nmhabin 'Iley&natta bulun,M!lll Yunanisillna tena .... 1U edildi~
',

Cl~verll!lldl, Ohio, 21 (A.A.l'·~ Clevel&nd rli.rll DeoJ.el:' gaVl:te!li Atlna mubabicinden ge-Ien bir

ll!lk~dlr.

B t.l,.aib!h.aclm bulUl,

~'U' elmL, t\:lZiIJJ, da 31"i"lIlwI,lIf. .I ~b Ibk.sQ, buyiik tlcU'e1
;-n' rss a'l'l!lt]Cl' ~!l~"Ii' r rile
0&

'~OLllnjlLl JTIU-'

l!dlmj"fltJnD.

lnll!!

blr a.r~t; vardJ.f. ~kB.t. l Il arh~ otolPoblJ liJ.L~bifUhl· dtr_ G .... O'Il', "1l.b..a~l!tIJ.DQuI L)C"rkrlnl.n. U' iik. lJr lk
"!;ar1ir!llt

ynpan

hkdird8 mem1eketin kendl~itd mud raa eliecegi,'?ivl! ieablDd_a I ~'a.1.ru.2: ba§)filL mueadete e-deccgt ni 30yh~mi!it1r, Dti.n Il.kp'l1l KraL tFl.I"8.fwdan yapLlan b.u beyauat tabla I1bkbjlndan~eri bir OlUl'UiJ:if6 YIlPb.· 8't J'tsmi ~ dem~ti.r. Era.] eh;mIij"tJr ki.:

M'IIb!!IUllI.\dan

Bir lhsrbin yakln

,,~d.u~nu

f'hlltlannl
!'ll~

)'lllrTLal'!:-

tIor da b L~rl lrm
l:'f1

~i. roL: dosta t'- b r 1. YIlP.CI t~ll1ddler 1.

~rldelerl

bah-

t-e n' bllhl1..ss_
IdSdJt":

~un_

sa

,., r k

'tlarl
Jl!!.ihaFa

rn..I1'.
;J.

In g ilL pa Il'tmrlil: H:I

-or' • 'I -ka,I!e-dni tJ.Jr noil: t~ lj'·r.fl ~ tel!;_~if etmd!dirlerBtl d,J; 1.hr!'C ettlt ••r! m.Jilddelll \"~ (1.J!'OHlaj Ji'dll

sanm~yor~. , F8kat }11mdJ.den tahollll edileDll~'et~ekbJ .te~ln:m ~u'ld~ ~l.mal1l:!;t9.ll LSti.kl['lliru t ... ..'bu' uunrn ka.hnc:lya knk dar mudnfna e~et: k vtQ valnu: hal'b e-tme!ll!z leap edel'Se buyopa~8.~ nUT l 'fcl"" l'-", b" kEi ,. e!!TIl. El ye "~,, tr ~ OR'" tan bir enililigine L~iL et e-dileI'elti: ¥unan .biik[~m.rl:lHjn Birlej~ ~JilJ~tle:r Brul~Wl komh;yo _ nunda tems:il edilen dlJJ.t:u~ 1'111.kfJruete em b[r lekLifto bulun· bulun,;Ill be~ inllLetln faallyette bnlull9 tJe§ 'kiblne bire"!' mii !lah ruuhlifu birb~ \,~rnle lerj i.3te-nmektooll. '-unani::,to:nda t.cm3il edJJeo millelJer !JunIDrdn'; BirJe~lk A· nleri1r::t, tngi1tere. Fran"n, tin ve Bre:dlr:;t, I'una" Orilu:>ou l:Ia'JJ!u..rIlLlfldLlII11~ AlUlIi 21. (A.A..) - Hll.rbj· orada

dugu

kayJ.edibn~ktedir.

Te-kllf

arsha 1'1

yoa BllJi:a"lll Slrntos'"111t blll)kanb .. !lllllc'lS. difu:! topl£1.1laD "{wran, . .1\merikiw ve Ingiliz; mlkeril eefi&rl v~lyeti tetk.l.!i etmiijleo.r ve yerd biT tiibb'fj kul1llJillnlamu. k!l.I'a["~iI:.u'mlIJle..rdJr. Bu toplanbrun aonund bil;,lbh' IUiplQ!n ~Ik nll1uyt k[JIrnr :alhrllll. FtltU!L·b .. tl\jc: Cl..tlnd. lYIUtad. mIteh lleyre;:Ulme.mi;IJ i.se de bf... ofJyor. TtpkJ DfiD.lIltkl':1If 'Par" mi, SaJ.AiHlddJn. 8amlm. K.1Im11, Flit .s.l.fia aksedan haberlere gOre. B8y:'oi~'et D["'!lilunm Kupl'lmlyn [I;!l, Erell, AhmHl, L!!It.cr, Halld, Gene:llrurmay b~ all mU;ll'l!1n1un'killp C~::;Rrt ve c'tilr'ft '1)(11'11'1Oalflt[l.>;JtB;,': Erc![)taa. iFanl, Sa Xitrilakba. iylco .l:lllA.hlllnduUmll 11.'1'1serl h o11nd!l!l pori:id8111 !:LkiIL .... IJ m, MU5a, BideliL!!,. Dofrall, bh!Jl. 1j,r~ UraUQ haret1:et edebi!ecelt kll muS1 g~M.. dl)' u r, Nad. Mu.h'l.u, Mu.z9fh~l", Oa~i.1.k birJikle.r ilida:s1.Jll tav;glye etBu duro zlhn~,It" '11;1 loi'iStIi 1U- Zfl.ltier. tn:£e-tir. y!lid '1II l''IP~k Jd ND Ik Pa.T"t'I~1p O!r'WLa Fenerbahlijj'!1!n hUI:1.Hnlle Bundfln ba.~ka ~ner,d VenU., DIn yn ddn ceyrel, asU'dll'llher~ bll~llidl_ Oalllts.~llnl.!I' mildara.s..n· rlsIn tekru to.aJ. k.admya alm- j'1l.pbnJJfI telkJn!l!rin '"e ~.ijskr~ da. k(>:;llt;n bu bjJI:UlIl"an blrilZ .$(In ml{..'il ve kendti!lme ordu BruPru"' IH~t omehle In lilT. Dl'tlrf"sldlr •• rU. Fenerbah~en BaUd miJJtemmel nlElndlirule1nm ievdU da bahIs Fil'ka II Q[Ul"'",1l of!iun bu kijk·· mevi;UU olmuitur. Billndigt glhl Je~ml, feno. uy n,I'lmWlI:UJ mil- blr tiC'; t. yaka]adl Llle d~. LqUIade edem£dl ~'. :1)'a~lndar:t l;Ia ijaksliB' teNn OeELk synl (; n.eraJ Yen let!;i!I Vil mllm~ 'kd~e kurtulm·_ mll;ak: OYUllrlll1'! !W,lunak EgrJDcll,lo;."l ttri!)', yli.kB~ I rnUdafuD. me~lli!Ln mu, tf'nhifle t lar.nmill I'llnp~e de "~"'''n uzun mUz.akere dl' ""\inlaml IAzmullr. l'C1Jnn hu rerey .. n o:u.. F~U('rbll.h~C' b:l:ltJ.Il Ol.<1UY,U'" "I'e' lenlen ;Jonra kwnnndanllklml itiitii adetien kon.lu:r('.a ,"'Ii:. Dcuna: 1',1 . t n.lmJ. I bllhllUEl. :;[;~dam ~'illlU.JW!.Il luu:u.m kum+ulamu.~IlI.:!3I!:Hnlz mwmklUapo.. 1iI~ L 'It lIa!i.rhI', Yirn,1 b~ f1"I!~ ~~nlk. lllr ,"ok t"hhkl!ll olL~'ordu On ufLkt (."fti..-.('IIt:I', Galbau RiJlnL",yonuD5 I-;a suun. lD~rll'dn .... dell .sonra il3~ld ~ topdtlll("lllk, teck 'PD.rt'tL·IIII. UJ;IJ~ Are A~h AtU18 21 (A.A.) - At!.JUl.dliD [1>rine 3Wj.ml~, cnunlo. ba';!ill' .. del t pItUa.y.'L.mk oyunu ~Lttil Fen rll],?r 32 mel d~kllCad.Q. Ll"11IIJ~",ir0111 Idln. l~rln IIIrd(·"~ bildiriliyor; bire 1m muMfln dl'rltll' ~ Ii..ksl'If'- te-rln J;;ale)'e YllkJT"l meb"ld!!lIIC'n~lkar ... \l'naVl.ld 11 c'lu.du civannda. hi[mf'lel'i kol"" j)ptITdl,: N'ite- (lL~1 gone tJe\·re~1 l-O " lip blf!rdt K .. tIlI1Va:n! .~tioytlnde (roz~tle!"lle leL kim biz hLi ·utunlardo. dallma. (I Imluns.n 13l'1',tIDll~oMlJletlet' lid c.l t"YretJe BUJl1'mU:h Ie m lB.11JmnDi Balk n t hk k komls 'onu ilye- • 'i!nl ",jim ve .fenJ Inn. OalBt.a.li"].r~yhlnr ber ye-nl aJ1~imlll , )' 01 i.malnr If;,. terme Arna.vutluk toprald&rln. I!lcunalr: lItay:retlle oyun:l, dan mak~mLh tUfak VI to? a.te- ti'illltllli il"ri ",j nlUliliiniil: m'lu~ ~;dt'riJlliol IMN'ok ITlllhlUpro ba I (ill r Fttul'ballCtllll:lr dUrgun Ifi 8.c:~hr. Yallyayo. gelell ll~ blr \,4 Iyr-t J,I'TlI:jiI([:rch, SLr il.ItlI II!; y~ler telo;nr I{Elstiuuye. clQndllk iSlJ'l 'Hulk I'nrrl!olln6 1IIl' 11l1"'Wlu~t m:o.l1l'.iilQJ r:;i IL ~liWrl nillfinl\ 01'. O.lllw.tli$!l,ra)'1l NHCl ttl' D.l!:atLDDII[i'.k: [·erl t.i&HUI.Il A.rn8.V1JHugll Ileteledo. 9i111hn kl. ld.E!af bu," tirullJ b~'I' rJl1.kl~ kEujar oyund&1t .;:,kt • rill girlp c;:J.ktikln:nm gtlrm~rer Sa l'9.(o:ijruJurlil. hU:il"drlYI111 r'la.. Bu lurads. $fl~dall £~ltJl tUflU ~!'il. dD"r. Pekerl rr, yiln[ ~I"'rl !lmi, Ir.\! yan htht[;U"" So .rt.ma. bL. ur~ tOlld'a'Dcilo.rtllL tin) et l olt.'TJhl~ I~ Cml t ~ ~r')' 1;i(,!1I.M tu. ,ll)lunu to ~~mI1a'.llir mi Idi? l."apl1n .. Y_L) l
hllir fIl •

melt-dn 8Je I Mprinio 1-1 ,,111111111- J'Il;lr I;wd.JndJI. ~ PILIU1 Fen rDI.I1.,II~~I Moru~lUJ'lIlnnl\y ha ... illml!r b OIL! lil lira!" l[ar"'llll mil", tr.}k.U fell 'b. Be-~lk.hl]1 blr pOrCDlIl[Jn !I',1Ildu lDli!liUlIlilittli luH~ e.rI!'I1 bi,.~, au mn~. lJIlo.MUl ~[\mI1'l.l' u.i u 'Jill !r.llul'ul:o.n biidIPnlll '~yl!~!l anlnbfLkJWL'ldllll CIi[l ,1:~1l1a:bll" ctlernmlYfl !§It1d:I. Mdjioi!" B~~iklLt'I, LillJlUbti. U t~!-lyClnl.U. da.l.'la zJynde 1J.lr e!1I!.'Dc8 V~ !:ie-< Mutt St1yrtlwwlt J-,:l.n F(:Iler &t;ch !a.h.i'it, Hl'wulltl :fOpml!'j,., f1<1 2fi Dine ),IILi[.II.1.- blr ,1J..L!~r:lk! Idt!~ Boy l! .' Zl10nn '~lkmrun fli}ze.. ~J toplWllllJ..tl· r11111i iili!'rhlllil k.,lfda", ~l.Jitoo.l riIk MlIa1]1"~n .:;a<l.ll~ ta..k:1mlllr ,'jill !rod HI1,U idaH' 'I Hdlk Ii);!lilHlifj'm k-o- wl!ullt ~"h ya. ;lktUl.r.

IInpil~ YI 3~2 yennU" Slile;''11tanL yo-B'C:.'·-O- ~ 1-1 bl:(ll.larr d elm"

II

=

luau.

An ka radaki Marr1a.r
.t\nkar::l;~21 - .Llll lnIL~lJU"JJla iLluglm !:It" l!ll M.a YlS 3tad.~omu,ml'" dt-Ij'&111 Il clJl.ml ~l1r • D~ Y!l.llll.Jll.a.!l1 Ic:aufd:en 1'e L1.1r Dh1ncl~.Hl beJiJ l'dec~· olan D~mlr 8por ne Ernnl}'1o't t::i.kJrnj(l,r1 arum daJU OUl.W.l:la~i.1n)!) IDlIha.ldc
Z!IIJo1:lo!!H

""I

Illir l!ljjijin:lloil

b.a.lllnr,.lll'

..... U.;l}f.!nl 111.....

!I.rilll.lil,

lI:1)ll'IJ

i'filImIoI,.hmnll'l

;Glal~lhlfolll'". 8Ul"lljill" 1 Iij\li".

ttI,," ..

1I1:1f1t1 1"11'11

II iD lI!~mu,~ar, 1I11'.fl d~, ~ iGl!Wil 1..1.I:I.IIiloop IoiOlfl.lh.lyol'lilr.1\111'1.1,,1 Y.U~I!!' l!l:ur'i'or. :S0bl'l.I'
m,,!!u'UltYi'I

~ti"
I;iI"

I)lal'l YDIcw.ngn. 01'"
CI.1r1lll,

rel.I, ~s,li: iii aUbI

tl:hlr

edllmkfU:r.

,"".,.lII'I
II

Bngu.n L!:om i.1I,;Un":U v dQrdum;ij,
IiWlU l:Jyln
eder:ek ginn kanHlil::;rtl.lI. Ank:aral;!ilcii tle Oen~lelbirl1~ ara, "In cia !prllll rutll!;tlr, Ha kem ZLYEl OrnoolJ Idul"l.hHlekl n::t.a(!~n ilk dnr..a I, he.f· ik.l lalillnm

IU iilrinl

biolDl3

lI.a.blnl.J
Tl.!rll

Io.lirlul.

ib III r.".l!'lIorlilr.
1'141

"111111, nt Io,alf', g.olliiinil. parllmz: ",;udrr lu;,II,
lIh'lk I.Ir.ulmllkloli ~.

lIilm.l.l'

by Ilb! SOl'<'

8l'!t1

I:Ilml.ll'lln, mm:.ttClI

)h!ll~"UW.u.

bf,.o:

.blilun 1!3i)'re-tler1l1(! bHml$~I.r.

ra.f;Illl'n

b:OL::1U

Ifi)jru b"iI'.ln II. Y!lIl1nmltllll"l I'1MIsl !iin~ lBRllh etmtlil JIlIm llitltl'&i til,[ uonmlti bir Z Ilndlliidll IIII"eh"cll
nj IDPt.llj'IFI

IkJlld [h:vmn1n 25 Int! daklkll.'Hn da. AnkarilgU.cu mud:)ri..Lu In]n 1l.~ll nu., Dldug!J bLl' .SLradD. Gt'I'l~ler .sllntr!Dru j,Jlklmlnlll .11k golunu ~I :lurdl. Bundan lkl ciaklk sont'a ida. 1\1\ _fi.r:l';:IiC'ii :sro.bl~j IlI:,r!l.ll~rUk 10 l\intl

il r de. jlln •• biral k!m:Ilfil, iii nun~n nlYSOII dl-

l!illnllifli

1111 )lUI Turlo, hr s~ nrd", ,etvol"'! .zorll!laral< .l;!rtn'"I.d~r, irilrkl),edtl'! ~I 11.. ,,'U)', I~il"l 118\ I'Lsyannl' 1I~lIjldlr.
h~r "~ri(c .;!'Irl
~~c

Q

I,
[JI!I.J

yQ!'1I ol!l.ll );Id ...

Qlro
dL.

kllydelU, '1'1:' ma~ La, b,'~1UI. ~ol cnn 1-1 b~r8ber\lklE' SCltlll fr I

11" ~onml.l 1');1111",11 ol~n

n

D'I.1l1ll!llI!ri

LIIlluad.k~ do me

mu

A~tetjz"ml a bakll lUI

leld!] 1I..l1,I,TI:iI"fiuft Ii riImi*, !;lire, Io.ilalli~
lI;trlhr.

11'11]
1'1.1Ityu

".III )'

mefllltk.t.

rl~

.. 1.1101110

t,t,

I"\:I~',

"'.r1YlI lliouili. II!,H",I
g,,'lq~ rl rj"

~
"I)'iI-

"01.. Io.l.llul""r,"". r-1'1 ,r.I'I 'n!!l'1~f II f

hull IUlla11!1:llyn:.I r "'II (3",11, dllr,J;l .
II<I IIrll
""

11$ e!l,iJ,

'1'011.

I')

r ,Jrill h bu "~

(J

olilr

lo.uiKIrQ
tIa:reQru

III In
CIHI liT

m. tn" I - M t r 0" 2 R l\' 1J He(' Clrlt li '11 'llr m,m ~,::l-;~ Dm 'IPhm.f'd QJ.;t ~ 3f! ['1,

l:uJ!u'lIb"II;r" •• 'hbl, }lO elfin II.. IIliilln
Hl-l!IIurunull

hol'll,!1 i,tlJt1fe·,'I • .il1r

1I1".r
b~ ..,,!--

fI "'J:,o t,

,l1Ui)'fns

I;>r uUlI'I(I~ 'Iii'" ~ tlrd,

" ~"

b~hr

rl ~Ill""

g.a~" l"~ti:II""'" ~l.Imn ilo,j :1.. 1}, lEl~ '" rIlile" g de'l~o;>r "'Il _LII~'rus nu:th.' 'J. •


lu 'ili.... 11 t Lom.l ... 2 L '"li
Aj>lr 1
l.IW .;: lhl!!tw

""roll;.
rIllli

KbprUlil 'I" bilNI,-8t h;,u .Il!lld rl'E''k If ya ak Irndrtttf' ~o. l'ilnioulvor. R~n1r~~ Sabr"J lIIhdl!r.
't:hhll'j!e -

F It t
e ll,pdl.

.1

tiara tJ.e.rilk.
SOljt

h("t4i H H.l hrftj;li

Dem(lkra"l~'y~ de mC(Ifl'. lkn]l[]~fur.
... ..I..l

o~'('

J,;fJ[i!J~

n rt III n:lll topl.! b1!:ratiu 1:IaUd ve LrH r Ol\ln.t < lIa.kslM \~1"'t cl gOll!." DtLl r On tJ
Birtl!: BOBn.

1'"

"~7nru

N cmeddin Sada
a r ·.stell
....J i {' r e fi f
Jcareh I

I:lLi)'or,

rar

"t .

1.1 h,.. ! ~ ",," ~")l4Ilfl'1>J' dOl ~r1u.U
lilt F.JIII

~~,

J)VOlU"

1:IIl'

I ~IZ 01 till UII~ II. •• 0.'1 kOI' LY g i' t 11 e d i
B·I ~tlki :i'l (A.A.) - l-tW!>rfl lie bil' d1)rlLiuk andL.l9'lUHll i~in ,gOl u..~'nelerde bullJJ'u'Jc.(l.l~ olan
c

--

21 ( ,A :ak :an.lki cl· mecmlfl' FilL~lill ha.kkmdaki A· J'Ii'riJ..arl "i\'a_ ~l~Jl(le vakl olan tleil ..iklik'l.;n bahsetmi tlr, ]1.]. l,:lar:;:lwl1 demi'i.tir k I: 8[de-~lk .-\J:nerrka lek ta~7.l1 II ha re hfrl!t l'lm i;k rn.i !'~tJIlde degal.
~I. ~ ursh:.l.U dU,

Leos AJlgelt~:

dirfyor
ru 't

de-.'!ItekWm..ekte-n ., az ~~"r 'k Blrle!fD1lo!l M.H.
;i~ill.L

Am .. nk

me:i!-eles.I·

plllmm

u, 3~'1:-~'"l\!lA'" ~,derfl1f'"
~ll'Iy(ll"r )'.lfl'hr l'I!n !to"r;l,

r~iq to " ..... II(ti'i-llk h r ."I,r:l"J.I·
tI II'" d II".

all.

~11

1J.rzu· ,lle.",'leyi BirleijDliB ,\1tlletler
HiJ It.::.;ik
j

Am&[·lk1'1.'llln

1~QI1!leyine vern • bl etne"ll Londrad.e. tyJ hI~tltlill.lLl~llr

Ie !Jer l,'e,,' yet
nU$tnl

I)ptl'''~iUJ, r:.I,nij!Jrll,

l;lr;, lIon.;.!rl!U'

dnhllinde

~ lletm ..k

I r:-ha1l. l"lnu,i.l phi 111m Birlc ik: Arn~,'ika Ufl uesh.· '(enmeme:;i bu.Ml91lnU 8a kFi.n Tru· man'a k~ndi!:'rlli!l &' .,: J'I tl-1\':;j -

3'e etmi§ ()ldu~lJm.J ilh'e ,,'e ~y1E' demi'llit'~
Bjrlr'Liik AmeLiklllwl

etmi,
Rlmdi ~

Fin b r~:rcti il)"'elerl dUn nla:!am ?1 .15 dt Helsinki'den ~1.... OI1cn ya Jlanket ctmi!}~ei'diJ·.

leldif et I iii g[~id 'lte~'-1.yet 1JI!U~ 1il F'iljslmin lIJlI.kadderotL b.!11rkmda kill' t~!ili iy,.. "I11""L I buJuM.1.Iu, Cfl "8 k:J 13.1' lJ.u me-mJekette s .11flU fdllme g;lIye ine m tufnl'.

l

·ert Yahudi del, ~~t.i cit i bltl'itur. Ve oll.u.nla b8.:ii>=l ;;!lrn~ . bilme-k j~~n ll1Uhtm SJ.Hhll ku..' ( "f' lei o.'! rht1~ Be: Vlt rd I!". B<tiyl~ 01 dl.lgu • k~lilde dahl kl;milluizi 'tnil.1l£ il e flh,mizi iHlece~iz_

gLZ.

nail Arnenkan a~~,.~ttille ! .. m~n b!Jr Y hmli de-vle-tl I<ur t.

n

I

uU[uzu dutl

':.I

bll1il

nUMI, bl, mllo.d.l~ pUI>i

tJhl~ i.[(krill llt"'h~1

~~ 111 LM ,

!ln.1,

10.

r r wot.ri11t H
iii' .lliI.

• lyi.'Ctio. trtlI.due!i~

';"e- m[l~nll I.u ... II;: r lh~ in • t kt'"rf"' 'll:L

Ifll

1IJi.~11I1t..

, LtllI~ rilll II ~"ILr

u, ""lmD~~ Jt la'l dill!!' I, ~~tt ~"' .... iii LlII~m.ilUl1e mall-I'll. i,'U~Llr I'lir " ..
nlcl.1 II .; .LlllfI~ •

Gobelsin karde~i
yargd'anacak

I rfl.:m Ih!lil!

dofup ( ,,, .lIl! i:tl rm;!J.., ,It, LIiIL
10, sUfillllll

1'''.

r, e!n lJ.rII ..
hitlll ,.,

I I' IlplJrr! 1'11111 nlr.

1l1-101''0I0

Alidll
" n,nll£i.

IlnLl .rlt",.
IoI!Mbi

Ifr. blr

(e",:bl

11-

mlCl ~ot'U

"I IIllIrll!l liIDI.gU'~,j-

1o.1I~l.ik 'III I1I1i'KaIlIl
l.Ol1fo!J u"ur~ ~IIo'ltl'.

r ,10111

III " .. kEl,lIl1iln

1:I"Ii~n d,II .. ~.!~rlrloill b~~j!o.. I:"~~ p:rurl Ul:!rllH, b.. lal;r' '" J. NI'I1i '11, IUr !~ '1Io.'iI~'~' y,,, ~ II". In mtli[llll!
i:lg, If;lipl,rufl .'t~ldll~ln~1<
Io..lIJGUUI,

m'l

NIl! f.t. SliIr...rllh.lrn I. rlhlllll, 1'1~1I1Jo1 Ilr. In!,. ~rlil' nou, 'lIB &~h"rLllo. 10-

nyIIIlhlJlIC4IU, "".1111 tIoIIoIU,," III .. IUIn, 111111: GlLImi

r

II

erika, giden Turk deniz:cileri
NurJClI 11:, Vlr~lllY::l' IH (AP) 'TUrk

'~I IwIlH,d. b.f (ulr rk m;;u' [D. li(l rfUt-Lii'l!llrllI'Ulll1,m.rl:lhlln,.~g.n In n J.a.flllll. I\:I;m;llll1 11~.H.rM"!i'I 1111' mll.l~"
'" [,"nll,rl~i'I\ln WIII'I II C1.~ln~••

,.0..
~!ud

u,,-

bif

bir :111 .....

tsl'kUne IoiO!tLlulu YIIII~I.enl to. i~[1Ir_ (\""Tln denm -td
"If;ll.l'fI1j b kit!

:Eon u LlI[hn\ lu.ltl.i.lnt.lktLi[" l'!hl h qfbbLl.i CJ rll I~ l!11 bllyilJ( a~ I., lM'l.ltl
l.:oJ(',

ilOn'I'"

f,J1f1 Lll!'.I1lnlp

Con

.-d.

j;ubll~!1iI

1IDIIl'lfCi

i1l." mUL1.:!'r

0111"11

,

tl' L 11 rmbt'lC'ril meIl.illb )'JrmJ Dert :o:r Nmr,,1I1: o.1enl- ~l.Ine 'MIL n
rd,f

1.'1.."" ,

Diu

h' I.i Illlnw
I

nli'tHI/"'RI

i.d",lj

{Jttt;t'k
I 'cd!t

..

~ek.'lefh~;

vii

ingiliz

kadln~an
!o: l1Jf]lann

FroS! ill tAA, - (;eil.l('rle IlfU Dl ]l I!a ~1]er1Dd~ mllu];J"r ).'I:l~PDrt
b ] llDQ 1\ lng'll:Z

Yunan KraH esi ap.l ndl si t ameliyah

'1,

1&

'") rL Ilman mcmleketl

t.rrll:et-

~es·recek
1 \.'

.. E N f

ran rnillclll

J enl

gT Il'Ii :rapt I, idll r.., hCyflltillii !If'l;ti

Ilk It Hll((~~ O]UJ'" 'J'll!'x mill lml,. sefalcte, 00f ya, ked I -re, zu ITiH) ve Ihas! 1, fJ nli 1 I ildil rnu I etk.re, ne d .... • \ I, 11.1 ~ot:li" ,,!IIl" '","1* I i!
(10· III

(R1. 1111 r I[Jft lIll, Illhl.lll , vicdn.:n VI:" r ~I! t~ nino ha""Jltlr~"lII'iJ l.Ih milk, en

ohlm,'Ilnu h.L~"Ikil oS: ,'lit I iot;;in. varll ~'1mil( n r zi bit' p, rcarn 01 n, hnht, k • F., ~illr'H.1 'a itmeleri,:v~

I . till

t

re:

11

ki

I

tJf". WIhl rill U'l1iJn :rA"ll davnvarak
vi J~Jr.1I1en ve

Zir

. F.ln

e

1'1,

rn

n ...-.(11r
.1nC!
in
1'1

!ill

~I I

irkn ~n b I" ar 1H11m ,]~ 1 1 I It ~ r"i II I(Wir. in ihnda (llycbilidz: ,a lr· tsr, 00'11111(' I, 111:';',1nJorn o!tl'ugu I~,,~lt'!r, 1~l'!r8t'" ~le bl~ varnm ~5JrcMTnl'k ir.;ln, blr(>rek W'VII. bll~ k C'l\h~llfl'l(I ilia ra~m('n
t1vHkla rlUrTrlUmlZlI'l rrt I, fi"i,," nda yL!~ ••
VII

onlarln

t-n e II r li!1na dair

l

..

mnt!"mmil'11

b 11117.. ur !jfHnanllFj.lu·, RahwfD.E1, fla v1n F.:rzi • .[;.l.Jll, , r herli1:r. '1rC'('In:1ikleri b~ivi1 I'd l:".~in lltbra.bml dJnl lerdir.

I1DbC'1'lm'

rhli

ll' ..ir1iHl

t

L.

lin

vt

thit"'!i

Jill

1.;11111111:;0
II

1... • {u'llIk!a

ra

1\1,

m ·m). ~..L

llumllll'?lIll

unutan

311lHrI!

1D1II,·tve·

J ill,'rimi;.: (' 1-c btl! Fhllhk"iI!lrill bu h;~;'lik: !JtlnLi b~l' 'J Urklill ,·II'r)"JlIn! • .l-,luL'glnl tllZln'
IJr.

D. P, (rl ru I IJIl It3nl ~E'I5.1Hnyn:18 B,lltk('liIldmi1.ln bll mUhfm clt!I"' ~II ~1'" _ ·dilJlgirtd :
B('n Ua".,(,l;:itllglln i'!\l.miiIIlOda
I

en mu',cud ol rmJllrl. mahlllluiq I II. 1lI:1:'mi ]Ij: D }'lud'r'l.k EakaullilniJ II.D
~1

j'a"lH;lm
l<lrd'"j
klli'lllm;l1!IDl

s;an: i pl"~

inue

Bahke

Susurluktf\

1jl'JI['I"

[;,b.nK:J.SI

cdcrlil::k
OMH~ I Hn.msiJ

~~Hel!l.::I~
-

smdan
'k~~
~L

r pr Jl.!leri d:.1hiHn~(," [111il.UUa t h. t'rl~- Erl;io.ll dot>kl..rlt santr
'nhh!d}
fl I

IlI~1" b:l11kr;L. apll:-ln u.Ukm~.I11 pl<ill ve

iJlliy rek Ill6jl!r' dal:!.aljo\'>!ItIHlkb"D 11;).rrllD~ ID:1a !.<!i"f bu i~tl'i1 ""zgectiler. ~H:!.d('m k i BnlLl:t !ll.n:l fl1~.H"lklJ. kld1"l111111l1jUll jli.~~ron-nll!'ll1Z tk·vl~t t1.~ bn hi y:l p m ni:ll ~lItFL gti·re, zetlginicllil
~,tmiMin1.

riniz

J.

iik5dl muhendt Jilille f!dllinl:'1 vc I •

kl't J1.ura r":1k l [I br'l k.G. 10.11"S1111 r>lI"~ d mi~tlr. f".Ilkat Ballk~. iroe l[oU~klif ,r,lr!ltd kUrRcak ze~in \"[l.n;a do hep.!1 ayn ay i~ lb.-rind!> lI~r1lI mlllttn ohip fllbrika hW'IIIJ>unuFl. bemlikiE olil.n nll:1.1f !If't k1rnlle )'tlkt.I!.IJ:'. BI'hl(;,> ..iFin bll bliyUk d~un 11mpinllz1f1 dinl~ ((lull' blr 1\11 e~rV,fl h=, IIfJiltn.,.lidL~·.
Hn"ll hlD~ ... lllk \ i
.. ~'_l...rl"".a

el

~Ic

Vi' fl.' l"t.·k Jtutlelt

r

!)"i'l"--

Er"im • nhln l18mrlo. en bU. 1'm t h I II 111". lli2inr It 'ia 'eekl rtn, BIl OO!'II\t\et 1 leri irk tn 110 lil1 ]11.': (i,..dn. hn] OnlJl'l,j h inn bil Ind Er~"hleafl "konufpn;-tlttnTJ. ].:n""n • 11 n alim IIj l' tCClL'IIilztl lle ~okmLI~, ltnllra.rJlf11l1 E.f"Z.inl:!llnl1Jo..MD I rul'n.rl.n yeg'flna l1"liIl1< LI ::l.!J.J:'DI"i hesrle ik[!->i gl.il!llen::e tOFl ""ernfel"('~"de fi}J? in ):[ Ul'Ie JlJtira.k !!dc' klel' l. It &1 I RhJ. iufe-ye, mleya, hn.ya bnIA ... tav ,t r'la vudll. etml lerd1r. Jl rid kfLIan, kederiller, ya" 11.111 _hn.illaJll.l", ayl ea bat r, lot 11, j.'IJI.al'ca Jl,~ we 8~]1 _ kalarak blnl ..... ~c-hld v rm", r4"8 r 1". I ihav t muaazam biJ' ~!lrW[ olan li:no:i!'lC'f.t:n bit flVllr," 11Fl.T.[Jon~ •• Elmeb1. 'krU'l'1£J\l l]pvlet1~ri bihllnlifr,' 1)"nrlOkrstik blr hays. I~ 1e, rlkk:l!te VQ, !fJo.r:ekete gelirea t;intlt'! C"1'n'y:-m t>txnlll. o.rmldU1" tsra bu hnllenln ltn.r"u'Il1'Iciis. f.i Mnmf II"lJ L11 JIg-! ile 'IiikDi i.'tHlLni~U.r. nm hUkflmeti, ve bllg'lJ:Qi.ln :ikt;i.. 1- iui Hlare b""yt'liDt! .;ahCI'l1lullmud' r partisi ne ya:pml~LI·? d!L b'.i 'Ilar dtileriz. RomlUl'rl'a kralmlll gBnri 1M ~ i erestelflli bile, AnJir 'd.a ~ rfcW" 8Gyle-111 en 1I1lklllDet HI T'II'iW.11ip-JV l' de1l1 me mukavim, baton tv n fl]~ !;Ial on" li 1, n ] et _d.J)aca.,'ju dlyc b!illtm kentIl'[', .'l:t TfjJ mal - (J ., TFllrtfi U, eukazlart De bini]' klllllbe I r'lem VllnJ'li'll!!4 t:m"lI,,(l "h .~. " veya ev yaJ.ltr alanna mil'Ll 01 _ terne,. I!'el'lf! !:;,...... klJl'l'h.H r ber In Onru:!i'II llz •• 1 Hii"-", __ ' fi<rI'l4· mu.!i. BIl, yu;o:,deh de 'a:Ii~l)k miltadl an n·f "i'r;.,...,mll ... ~LI'itl. I'H 61 f CII.4!:'Ig;".raA: tl'.r dii t8t1Lia~hH' c;nd1rla.:r aUll1da kala- j ~JI'I1ilm poif'1),I,l('(okl"'1 mJ'" rak iJtmll} ~IlYB dll~lmll,l!a.rdur. Zel'lirli dllini rI:<'I.h:ll 11111Y-linddS K'm~'[l: (HU&UI.h BU .!;r.r1'"ludIDl her kB.!Je!!inden .~1ta.1II . I"c:IThf.trI!'r'a l17.;l>T'lTjJ{)(~1I 1 ..'1 ,nm.eban lehrlmir.d.e fed b1r ,cln~yet ~F.lr~:r.J.] ve vni yu]'cil.mtara d5 rag- ~ ~ Kern~1 ~atlr n, r ob.r rCl1.ml~. 011 in Mtl bam.aitnl,Llrum men ba.l"iki: Erzincanlllar, yd _. df\l'e VaJI"IfT:'IThiTl rhi'! hb dnn OimilD IIdmda hir §"ahlS ltlZ"l rl"rti,1 Hillice Dih~bafl bU:tnmet IbIn ~1D.- 1. a. a.Jd tL]m11J Vol! n.etkede ~at DlItI1okT"Rf'ltir""

I

C;ana.kkal

I

yeli1el"

%

on _dafeci hi,
'ci-ay'et

1'1,.".

.'!IIi

~!

till.

bllJ:8,kll)lIlro.k

,DldUrmU.,tlir.

Hi

3'

fliln

U:!I,lUh'!!t It.i.. h..l .. l...c.1_

.............~-:L•

Blr g1l1it ~1.,....el bh' titwmk ilamin de poUs1e-r tal1l1m.dllJ1, COl mii.m('chml baLbn,de yablaml1.D HattLt! im a:1h;J l'I mllilll:1!mlll-yol!lrctlrtljrk~n l>a. bl'l !""1.ln iI..c~ -l:'I'iftl.l!O ('k blo:;a.l~ t !L\MEln Qll'l!l hWI.ID IlslUne 11 blll[ilk blt ~ill.I. I:'nste~ btl' ¢(lIk. yerlIJ8
m)'hl DBmu.wru

dlae !N~I e e\!'I"e)'Uit~tir:

:h gH .....

Giu nlerill gOl'ecekleri, 1m kllt'latla Kil.l,sl'l,. Olti!e:ri . c'IJSt1U~i111 ,1..... rrr , mEd 1"1 diri'ere ani mezarbk y!:~ IiJ a~lkh'l.mlS • ,,,,,,,,-''" pl1aTl, ha.;:,ta "C m:il{.]]e'li biro ~ J1!Il' T.i:lIl"Ur!llla.L 1)'1." Ii -r1

• lanl :r& b&1;IJnIZln ~a 11m Ii nUmi dit',

!1ine

blt"I'

~mlltl-1I!ldJII

ce l.anEim pi< 1 " il I (') IWll'lar."l.iJI brr,lF>!ljlrU 1 de arl'l1:l:nTH'h, e-i'T];r>t'

I'

I'"

t ..

1or"'T'-

liE'

beliLya dun )', Y ne !'Iuyumuz o· Ian (Y~ni 5111. c: ml'lrrd !'en;c rann It k":.illlll:!:lnria akar I!e~merj~D tl'lt a'IfTl~1r idfl ... l~g'I n bir saat !lIra tt.q,··m..ildiL 1; ,000 11i.i· (Uf..'l 97 YoIL.Jt:l",. h_' ha""'!jj Jd a j.'i't etmf-TIw!oIt.".tlir, I~te bUtUR btl dertJ.enl'l ii!lHillP tll~ bjl.t-el."' eke II .BUilli~in h:'l~ I nHt bahl_;{"si yapb· r'l Lm!1.S Lal f dfwrini I, nndlHIIl se· fabntlE"1'E' dAmn f'Aki 1;'oUmizin .... c "iIndlIU b ...!.... dl)~ ~1{n.fllmLZIII
PIIL"'i( ii:r."riflC lIrf'hl"f1 ;1. I"mkri Y....Jtil"mlik il;:in binl,,!"!:e liI nl. ll-·'Uff'dill'l Ii paml! k.Q.~k }'3ptLl")i;;lIi':mOnli

cg-ull:trU11n. !I;!.!;:I.rinil'l, 1lard[!~ler1p"::'''1 ces.@d~efl b8.ljlUda a~lH.!:;an Enlncanh _ TID matemr~1 ile adeti alay e.all:a.la!'lnl!1,

lu,l'ru1an,

_1.__ • "I......

".I'.U.'fllH)!l

.... .tf.~IIi"IIr"i;1f1

hrhllTerl'n .. iv><I I '''''''''''1'''11'1 df!.1'i 1:J~h"'~l'jni I III :m ,~ I f.:~ _
j

"'~<i~,
mi?

1M

F:R"I'"

H;dlt

~I".

5", hrlm;!.

mllht

Ii

to, l

teRhiTecekJ
>\ham

I

'VFil', Sa'iJlll1

:'Illhr 11'l

saMulID4tll" Hu .() td.t,gI]"U'lW:nIli tcsidle defllal 1i1m1it 'e cari.b YlllralanIDI~In.

Kas.•If) mlonu d- k umaCI I an . 0 koopera,tiU dedikiIJduslIJ
Ka~b~rnoJrtu;
.. ,-' ....... · .. 1· ........ ~ "t ...u ,,_... _ .,_.. "'--"n~l;:l~r.Ll

wJm-?: ,$et(!t liI~e;rdalllRrr a~ll. hfl; Ibir k1:iWf't \'~ k:lldl"' i'n vir. m~ li,b,del I.' dikdrni$. pa.rklar .n;-' 1'1' Iii! d'ti'hjj Hill "" "P,~ Ifli H k. Ve Il;l,\,uzlai' insa edilmi tir_ tida.rdnn '!lI':RLIf1a.:;ur J'll VRC ,ib. . l§te, ~u t8rzda~:va ye.n.ideDl ru lOeI"?;l.5l:lll'~ i181l ctm·!tin 111"In'Q to,r ..n E:rz.incam zI'i'1lret mt.Tt DM'I~,..Ir·r'~T f''' ..Hvi 1lJ1r,T~'V~ Afyoli e enIel', bUl'Old" "';;'111.' Y"'''~.- - _ -1 ' "~Z 1r'f'li'iw 6'1;11<1, '1 11Dfli't":! t....1:r ... <h.o.......... ...... .
lB
GIl'll'

S.tlgh~ ., u.du
,dd

.1

n'OI\l.I'l"~ , • ..._.

II!JW.!uM)-

KJL';.t~

t.!,;>rdifu"

ma1:tn fsldr I! hSlita B.ahkesidn dl'-VA III ,jlr? I-lIlk ve hilll"1"I,'ei.i £IH'en Hall.lWl!irlilf:!r ilLiyuk biI' inmlllln \-"~ J:iafletl.i'I I2.LH1Ibmu
""kmekl(-'dillt
I".

dUll oilln \"~ lkJ. bln ol'ta~. till '"' 1.. .. !in b-· {.... ~1. u I~ """,.il7DCI.I 'Iile ....uJHHtu..
'·UI;;\I itODpt"1'

mw

11) urdu.

f'11!!HUI h'I.- MUr Men hi.zjn~ km-W"ll~;'I1'"~ k~]Ja:!Jtlk~"hllr VI' mlJtM'ljfll1 I"Illnlll'ln,'I.'1 hu za.ma.n, bu mji!etin nel- k ~t !=l ""'.. _"", ... Tf"i f,>t. ...in ,(1o~.:L. ",k' ~~k ' .. J1H.i an~lne-t e IHel{e lllukted1r o-T t;lr!!!n OMH(),I a-[hi- Vfl.H:1l da HI- \'(~flt~ld d,."un. u hi .. x-"f-r.<> d"'"'a -"'", ."1"'-''': f~ .... " .... ""1 ::u ... <oU'V iaaol: fl'er.p p~l"rinrll"li " ... ""_ll·A_ 2\lnl1i1~ olacakJardl . H "[ r~ asil Ve- melin

iuM

EHj11CaJ:1.lilru-hl.

Al~"n: - H Sh';a~ 5.. glJk 11' ~ rl.n~eh.rl m l ::
IHllt;l

f" ~

Irul"llilliUOUO :'I.~!.

"',J,t. 1. uj-u-

6nlirruL_

L}t

Hum'

111!.1ijJ: ... ~irill.

t~ilrm.l'i' hide itl'm ed.llrn ~ ~'e ti 1 k~ri~, l1e g~n!'J..:'r 1. P. IbuI!i\k be. kam !r:c;n V"KLIH~ C HU8ILhlige T'ur.I~ CQnliHI m s'IIlll:.ige M~hmed 'raIk , J.l.i1lHir,

lJO KUf'lJF.~e. mi) e ~Ie !'! anyan ld.hf:! ~Iigo.:'ntl(·l'" ltm11 le:;;~{ l!j buw" lnillluk tai'.ll rI;.1l'. Knl1ndd l;'l~lz g IH;lerlf' dQolm.lu , i~i hih !'lumm· Ia- rIi00. t ede t:lilll"i:r.. Iti hi rdP .fSa
j.;;mW'e ..":!.I,JLlr

nil

Ctyl:J.l' t;lkJru:;j!l'1l llesaJl):iIi.r111 tetkllr ~a.~_~1 U'~ ,e 1nce !Cllln 1, ~ .............. t 11 n..oS mr"
!l·ll

Burn.

l

11

lndJi. btt ~(jk dl:'dlka

.ate:':, tl.ert sllim"hi,

_,. 111.1', ~a~'J bJ'I'
.0... ,.. '"

.ivetill V~ ~lla{Jetine gg.. ~"'''1~Tfll'''n'1rlnn' J;", i." ftll! ,.... >Oft". 1'" bo·'."J.". 1....1r ml"I-J"': bll m""_"'nr1'~ id·:ii .,.:1 .... ".. .r ... !1 I ".. ~ UUIJ '1;>' ... ,..,.hi1p."•• iel I'l1f? kad_ e!iii ,,:'e m ...s. y ... ..I_,n ...._ J Y I. """ ",-, UK CWIII ....... 'tIl. l~f'1t.''''I'Ull " ve ri,11 i_ kOYJ'Hl:k it: in Maba aaym ,_ _ n Jii

A:IIn,f"'ifi!
r

l,''''

hi.in"j "... · t

·1'''H''l-

ru

ZOJlit

u rd lita
h.l>
'll~' 11 tL I 1:\f)~"

kODlLrunJc:l'l
Zon8u!d:;t -; K.Q(nU.rI~rl ! let 13lLDI.t\ azl'llhl.ro

III ron i$«:LlirlJ~l;lrr, £.sk! b:lllf h 11 tI. I.hl, lru!i;uiaIl.ll:r,I:l1lo11U Jl":I,j)lllClQ 1111'~t)'t't ~~i I1f

Bu t..ii

Glf'51!1aP1 kWJl;

llln blr

ItO·

:1.1l', b" k·,lo..'·"m"'~.·!ar .. ..II
ld
<L

W•. _ <1.............. '""rTI"O__ "etrIDT •• , ....... ,.~" .. ;"r;m 1--..., l: ""',-""
<0<0 ~

''';''lj.'TI.

''''''

~.~:_ 110JU:.1~

4J1l ~Irml

l"c: U!"I.JbU2

De-rU.. rinp d ..ri bulsiTllyan E;:ilr:- pllml~lll Dunun 1~11l llbki V k~ EiahllPHil"li[,;oce AMah yan:hm btl.ltiz d\ldlkod.u bjb:m.em1~Ur. !o'l l!iifl ml !Ii::. .,lIm _

~adlJf rllU, i.fledl1del~ gtiml.hbtl'l I)u hal tt kal"l\ d.iya.rj)a art blS ~I.r ~e~1m '11 E!imc!: 1mi'll rU'! mi1:..... bur eUni!lHiQ Vi rulm'H .Ill Em m u hem. tH' Bu u yak:ln i1;:'Ikba] gus BURl erin eeVd II] d I'h ] \ien!yai':lhnl!!'" I ...'_E-_l_k_il... I •............... ..... .::li:iliriz:;.:.:.,:.:.:.. _ ...................... _....::....._ ..... _

L...1 .. DI.

.....

..,. priMi, I'r·":•• ·~~11~ ... \'llrltl 1'1/"1lr. tUrn J::i.. tp ....' .. 1,.,.,..,.,,.,, ..... rtr>';~S f]...._ 'IIr ",....... .-.1.' 11I~ h'I',..i .. t 01'(11\_ ." .. ', .~,o .. ..""_" 1'1';!I ,__." , 1" • alll'l n 1·1;n Ii!r' '" PI"~'r ...... '. 1'11111"111'1"P;:jl~·"".h'-Il l,l:""F111 hr.'i ""oj h,IT .. ".,.... Irl{] r? " •j

,.."i
L'

!

t:!!1 Iili trunifllll";

~JJ.I1W.
u.

,..,...i..

m~~nl

erie k.a:,n: ,. c

~'''k.Jbn~ ....ta 01

1 5i.I

...

,r I.'c'ib

D'J\:a.kt'lofj]1I

A fy Oil H - Ike"i

ii,in ema5~

C; JruhVa Hsi istffa
II \' i) lInE' tl IljJ~ lll;)'

AtYl:Joll: - UlIlWl ,Iwelenlen DL!I Myon YgC1J.lI: E.iJrg~mo X:urtlm~1 ln~ salml(l: I.sUfade I;!dllmil1'kte OI[l.H 11.... 1
l:Il.!'II i .... 1u~m;], .ullll1u

·on
nlyet M durn; u~ h.. "ifJ},iilDUl " t j."j i,j, 8.dlgJmlZ tel:ibirleri gan-eniE, cyjrri.z ... kaplal:i:1 a~a"illk lin,url • ., hr In!Z" dedJ - I r ,Iio II TtlJ\lLUnelJ
i' '!luI;;
FLY

t.U:lnda esimlnt' Slnl t.etIlIQ: etm IW I.clJ.kI ~ u Ii

ll;l .lr
ir. u:!
Pl"' ..

Mill' ta~~arrul ......,.J til',

.....
ID .. -

etti

bilU.lll

mODI I !f"

K(lcu:l,i Jig
Adolp!Lf3f); .Ull Ada KQoC:lo!l U Genr;;1Jk-I..'
''!'

AJ,ma "iiii. t,l~'ln ,tii!i;;ll CarutJ .... I j ZekL KO-}lI.Udn znmL ml,l 11111q timl. n I lif.l I' miititr.

Vi" hlnldlle.J Ui! Dli'JI.k.ta ill;: lii"nellk I c:'ln, verlJm.l!k we.re 1ha,le~'e l'lIrIH'I! ml~ur.

Hi

"ot.!!

Hopa C. H. P.. idare K r Idan istifa
H"f

H p' h l'IIel:l.., k.~a ma.h.dlm ,..keJandl
AI-yon, NiSlIl

ulh.J.)'~l

bulml

Ban sU,.lanndrm
y:ltm·,· ~Llg-It.11

r11,l]1I
II

I
i-

}utblliht!.I1e:;;J.ndt: ~rallk

1:\"\'0.1 • .111m!:.

l'UlJ1iYfL

I

H
~I tr

Il Ui~!~lIi) [{Q:!.ilrnll'. C, p" n!, )I(} ",tl :='~(l5nIU!ln tGcJlIJ •

l:en blr
:ot'mll blr

~.l;:('tl'lrr I

du.

'II I!. 'IL JIll

I'lr fI td<uyu,um'loU,

lok.Ijl"h.irll ROllI


I

lrm.lflt mu.rar .. t j! n L:l rlv!"II1L11 IJO"ll k"lllli

'llf plml~ 1 11

11 T<a rll!li

ih.r..111,t::t.1L I "

I mIl' til'.

.!I,l,OJklll!1 IM.ldlitl

a ,-!,Id ~; I

WI
J,::1id,lkQ)·d

.... m·ug[

~anMI

lImi
d:ll~

AI.fa

"'I!lll:'lktil I.k.c.!l. 1':llllb l!'l[:j.fLrl~Uplw]! &!orunerf:k: JU~' tl tll IIlCl1klll

--oU---

~ HJ.;:"""" ql

10:

Ihf\JTlI~t..sr,

tllii= Llturllrl 00

·1

.("1.[J

n da edliwe 'oir

mele o-llIrmljl

KJlIHlyl.1n,n.l:3

JUn

l.:ltllnbUI ~rYlltlJeti !..:rs tl ... ,!;(1rhD.!il~rllJ; raU";:Jt!i e

FfJNI

" u,

Olliiflle..i Ball,IILI dol('\L)r buglll!kU tn.ill..~UCm.nl!ll durumun IUltbe HlIUemoril Qhll_glUHI stiyliy Nlot domistir kl: lli£]l'lir !IOn1mln !tLm!\<' hn rhi lBIt.·mll'or, .rakat l:Ill,lll'tl r hllJ:DCrtlkl 'Ill! billr Ier, B' gUn dUI:11m bUtml!o"a

1:-1

tie ve

!HI Sl1 met

(Thl::t' r

ny

I inc.ilJie,
11dll'lll.ll{l'll III [1'

l"c-II~II'

Illr

alii

), In

rrnu»

v T'r

lUi' blr k] k.rttnll. . 21 lD[tr~llh Ell,!i IhtLtz. lo'r:iIl.9U!: Vl' ,\t!ll!dl;.uh Ill'lll yaVLLklan :lJu t~!dlltJ:'rl tluy_

en
~

\L bC)I!! 11 n

eam

ITolltrtt'l'["k

Yu iestav

'tlin lid rler scri
iJir,

iF'

P. tllr
I

lehliln:<.iir
hd~ ili.r

tr
\lIDI h hI)

ru idl) "e~i;I:LikLl'n

jTtlUctlL~ tlll.lmn [!II .lllt\.J;l sebeucr Idam elplt>~r' ~mYl' :;u(ettlgln.l sO)'ICl'II.!H!k Tlrll!:otC' i~h. H:::t!ynyG. dah L ll~ UI ~~I~(!cl:. blr J1I1l rarest blliJn !{ 1 .. I('I[ 1t\160)'1I::.

ltll.!y:1I1

tenln 1t;Ii:l'l}.1 i I III It.lrolll,I.L I'll lunru 1:11 Inl t ~ Li ', FHllllkl' ka kHrnlln!li.lIL'r bn luIH11 UiF,l~' l tilt! rt to'! k uh dl! I;.oitli llQ l.\'an , Il • Isru bL'i'lUn!'h,:,nll-;o oh«; IkhrdH', ULger t,nldll!n Tri'8L,'llln It:-I1;...,:1 \'crillJl~!lii do kllm.JI,rOTm'ulI l !I(hillinl lizl'rh,!nno; , kTu ,J n ~" 'It.

u.rut'

s indo parazil
Sovyetlerden tedbir alrnasi istenecek
ton
:21 AA) 't.IILE!I"II::.n 01 1 leri iii . 1Il"'LL U Me Ol!'rmOltLm rlld'te t:Ul!rc blJdrrdl~JIlt' gml Arn~ibf1111 U.!llk- Do U l4;in yaptl~1 Amf'r~k
11m

r- n n

Ii e
Mii Ite-till lfontrol
AOIlI1·ey'; nl
11U h!lJde dttlUl mnrtur

te ,.kettl

I:'\I'\'{'I ,i mk{Jntb!.n

t'demi>'h,,_·kl..:rolr

RIKl
~,TU

on _\

HlJ:'l\R\F

ml~ Mill l11:'1" tp.~ldIAttlln~ sulh i"in i;v l ,,,,ns tcllkd I:Uitini \J!' M11in i)i nk ..tli in!'l'nL~['J'O nide~mi~ 1>JilJdll::J') clL':!i

Doktor

EJv:l1i, Birl

mrsur

\';),~111 ion 21. r.o\ .\,1 - TllesteJ h~1J;J(JL\c:l1.i :ill nan 1\<1 rn nn YllgQ:;L,'I

l{ofll St'orzu iJ' 1 ali 111 ba~m }'l.lpll*1 bil tl lYh'.;1 lJl bij~ilkluil'
k,LI.Lllllm 1numU1lll~ki:.~ ).apili' cak It..!.l. UI ~l:rLrnl"'li !.ll. rind ... hnduusu,2; ;ll(I,1l r ,!r;u;.JtUC..ug,,,k I!(l~ l~.
mif;llkl'.

II.lrl'lI!! clC1l1o'ru tnlnllUro mU.I t 01 Du hnrt tin e vCh:c tJ r hUH!!J ~ 01111MI e I I~ liz rlld~ li1~Im.:tkl old 1~L1 ve ~lk.lrd' I)k"dll gil uzun b"'Y:lrI tmdan dil u~ ea.

\'11 !1ing-l 011, ~1 (A.A,) B~rl~si k Arrll~d J:-a ,)11:1I MEL u~jj Ilf'Y:lnnttu bill .narak ~;'" umlc dl"rnietlr Ifi:

tl'll Lt'm~ Llid li'L7.lm gl'ldiglt11 !;;.Jy] ewlil;ilir" \"i, aus, 21 (..I;,A.l ~ .r\~ USlur~:l J,!<L~I~JiBaknm FL'luet Gf1~, b yanalh.L bLLhm iT k dfllli~hr kJ: Dun)';;]. barb ve Slulll, , ha.y;lta \'~ ilIUm Iti<:lelll sol1l1l LIII birl ...l~ bir t noktad bllhmllY0l', vusiurva za .. J"'lf ('!!in"; .. ii,;:in h!Ui~d n g It' bir tel~IBilze .Io:.a."l an-uk h kkl l1(!r1 8urehllir, f:il-rut i!: ]dfuulH rnllletin hftm)"ttlni t!lmde'll ulmnlc I· i'm Ylln1li:tc.:.U~ hu'haogl bi.r lc'.~hiistllll :.\kun kalmlUllllL sagll_l.:llSk·
Llr,

r!l.cl:l: uyanchrdl '[ m: Lt'pkL ~·1.I:!:GS .. I..... ~·allln Va~ngoou DUJI.lI-: EIt;I;,i ill
['(Jn~d:llLl

I:!;h:u ~dllmL~Ur

BLl1fll'k EI

i;'l U:kllr Yug<l)shw~'J)YI lnhr lk re I) nu clL~('l' devleUt'L'1n dQ~ru";Jn (Ie I'UI'CL miidnhJIt"I.t'l'l 11'111b3lune t{"'"
11;11 ~dceJ:~! bf r tedlJ r ::I IUlIl ':'I ~t.m~1i, ol"us,unu ~.,yt mlsttr, Lvndrn;
MIJlJn

Sesl (!!d~1 f:'IICI nC~1 IYIlL)D!l Iirl2: olnn p(Jl'a7IU~L oll.leml)k yclnn da tl',Jb!r ahnmn~ml Sc;,,)'!:'l hU.ldl

sevk

mlHLntlrH talt!b elm ~L 1I;ln BU)'Llk: Elf I Beder Sfnlehe Amelilmn DI~t~ 1('11 Baknnb~l l:J.r,.IJIltilln h1l1W1.~ ver Illni~ti r

:J.nllq~~, Bu be .ll'lal1[ d 1, LOndl'~ k~n!ru ".ru;:HIIJJ; P.ot d(j,TIi IiJ:l..fmaInH L~fbdrllbcrl 1l,{I'tte.ril"o rb,·\j.iilLlli ...tn M bllyll 'u.nu ~~l r.' I tI~i ne oj r an 'illl [<vi Iitl.Jiainwr Itl

~t'\Ia etrMlilcdlr.

E~)'

IlL~a

ea I1l3.ru.la a t ununll
BWll.ln iJ frlole. S

,', vam etm

arM
<!!i

h Ie; !lie mWzLJ. go .d.u: ... 11 taUl L"dIl he" etl it yet!:l loa mee I I l~""j u hltn:;j a Il'l !tip eLIi'll rn r DI Iannt h3ltL'LLtlfij~llr lJlllrtl!ri al.nmad C!I!' lin tum e Sir In lli1; 5.ii'-c.~1i at:. m. b..L d/Jm~.l1ln Ar;:.r~ 11 Sotoltn'~n.i" Cl<nllll~d [] [lnl'EL}' pW ) elm y~!.k.LIl!rl .. I Jllda ()td.ur~'la.lm. r ~:Oll3!:,~ If! L 'PlJin;.J<;.T' (ie, vcrml:lllenli r ..

Zl \AA ) -

PI

g r g~'O

~QlCl.i:lu. 13al, dl \ Ie til! rlnl se rLmL!1taen evvet nn P,) lI.m~m::J.n
km'~l1ller1l1In
ci:s;"<I!rm,,]{

Sagl] k Bakanhgl
(DIII,tllll'll(1 I - 'W bir ll!l-de ,llzzamlJ. In .koloui llBlindp l"pt.lillm~ I I 1D.ln lru )olL k"::iin oil' ].;:u':lr,1 IJI!~IIn:~;;;U'lI, '~rl!mp Iml'ltL Inl ~ 11 IIii!'md.. atl5 Jnn Ct:rrIlLlfj.,!lI;,i EI:'I"diy~ Hillillh(l. 1l~:Jintkhl 2m, )'ah~h [13,""Y ml:m ~\'H ol j tla l' dA r[r.l~a. Nii un,' hflill ;wP!in,lc 10,', Tr'<l.bz<JnJa mil'
)'.l-~Il

nlo;; rllmn IJtln

uu mtli~LLr
k;u I~II;:-

ld,;Jul'
e'llnJ:'k.l

Trle tl"'~e r,k::nmll'oi: L;temi1:Kl~ L'J:ll r,
811o?B.tK
2] [A.A

rom

HUhf1.l11
UM!Df :;llqam

-d .. lrlir"

ITJI~YAN
~()lTIlI'

IN/

'J,\' dUn

mE'm1;' iiI .!i(),

~ l'ln

WI,; lllr

StO

~Q

Jrl' .... ',.t.\ L."!i l'o E l\: \D 1\ II ll.. \ \ . -,I

'..1.::

I

lt~l.Y:llu BIl1

l n:;4 !L'
Olin

I;(lndr':l,
:\'C'

21

, A,.

-

ThO!

Fe-

A\
\'[1IJ

tLLC)'3, kOIll imi"t rti ini 11 JDl:l tir ...~k ...ll1 nj nJ 01l t
U i,";rFlg,

rot

D;3k;JiH M. De Go ll!!rl

I"I rl~ll, ..1 lA.A)

Ire de hill n k.:· IS.lhJSIn:1 m:tli1: lK<f!ll::mjlm:1n u(I'!~lafl olmnk u_;,' 5{i r)on 1'C:lk
rnt>"Cltd'dul"_ 1!(!IJ.~o;kL;3'1! 1 1I

dllglltlU
l'e

~~'1i!oI'n ~tmi 1':

~Ilnll'ln

Il6·

ami :;::'I,.I!>l.illin

':10.(100

k ,:.;apw.ak
~l;;!II,~-o1r,

l;;a.bi·

Ij~·t!hnd't! OLrlU~11'iU.

L' .. ; HI '& \'" C lilJ'l'" ET RI _ ollh, 1m, 211. • \.,l - Dun Is,. lioIl'Vu.nm~ tJi;I!.;ijlll h"'k" iu lts'!':!. ku\' 'cllcnni biLha!;~.1 ;~', tL~ 91\:1. nal arttl.r'm!l~ l'IJ}'ctiudl.' 01· d'U~nm.. Qyl('rni -ir,
&lit.: n, UN k Ila~i..u.i arU.lmtag SJ'ZT.1!1U11d:'lytl, A ,\T

Biz 1tC'1 lUI"!11 (1).; ,lt~rlijk qlLi!}m:lOl '1:1:_ H\,'C'tt~ll~ I;ril' nam nltmriEi ()lu!'!J.l.t f)r~UIl. 1)III"lHf:1 bil cjikt.,LJ;lrJiJ.k h.lrnlak i!lti_\'i!Cl'k oLRnlann lID did'.'JI b!bnd,'rj l~ .ri!I" ki dr-moknbk cumhllri~"ellmiz:i mnh8 Laz.:!. i~in DC gibi t"dr-Ifl ,. ,nlmflH jcail "d~e IJ t"duirl ri <daellf;lz..
~~~~~~~_~ __ ..... __

3'~ptlgl blr tJenw'!t~ T k;;'eqiL1 LUI fLlkla at;i!! t"(][lec Sol mnlt el1llt<' ~~ oldugun'LJ w~I 1~ 11', BIDAr!LT - GASPER) .. ruL,-tK tlTJ ~ R..:Ji113. ::!l IA.'\ • Or .. Dr :111a [ta2.l!'t<e!:l Bld~llllt Ik DeGa"Dell DiJl sarIn Pief11OlW!d'" hulu~C;J.kJ1] fIt'll DLldITmt'~:t'e' ,e l!". ikL Ba\i;:1l1]u ~1.1~ uk ",hcrnm!}'et ~Hl!d1[en till I;tl ru~m.ed E! k) 1 lii<.: 11_ J tl !'l:l L ~.J.~'(jl:: t· [llLJ:ledi[' Y["GOS!'~U Tl:.FS1RD
Lt'

(; , K, f;L lmllnuJ.i.I III YilL (to a<:tl' r 11 a.k liu mti !!!II: 1~J'in tr levi' p_ dill:I:.':-inl, 8) nCR V~"1o!m Rill. L hEtl!:Jrhwm 'II'" bu} II hu: Vl.!1'1I(" gl'

[lJ t i{r 'II 'I>l,}lte 1M "'O::TI "11 har~f: tl Berlin 11 .f:.1l1 ~,~ Itndlrml tlr.

Hu>; ''l'~.1.1 T'.ul I; i' illlien Tt :tn ,\h u.rar Bellm 21 lAP} - E tIm lola. Hl1'II, pa...3.r ~U.lli.i, Rug . igal btU~.::si1'iae _. ,)Ian AJrntlfllann A. tc~rilc.L'n ' ;:3.li sit l.Dd.:Ikiti()l~erc SII:!llmalll 1m onl . kill Rllli. lal III I;;ok Slkl tetlbirl r wilikl",t IOJ bJ Irlu'JIlci-:tedi 1', nu.si.:u-r~~i birli;l Va}) n A1maLl l-nrlliirristlr:r'i, komilni~{ 01. m iVall AJL1I::J;nlan ~i.iL]e halln,li;!l

SfJ'I'Y.e

~c:I::I1

ui f1Q3'l~mi.n
tii2u1-;uoLln,

yeni ~dn m ldd 1!'l'i
ooalnI'l tut(i~u-

d..lbb,j

D'i.iviik tml:"lIf'rJt' m,j.::lf'dlt

esh~n f~ rru. ~a i\lU iddh.}'l il ri

bl~ ;\'11 IIr~'LIII.IIJDIISgna 1,Ic:aglnl Lil·dhmu,tir, Bakllri

nUll

":11'1l1-

"B"llil de l'iE<tlll!r l;;(m\1'ol ]{{jt\ ut }lkl~'adar

GA f:TEl.£ HI In I.UNL'YOR

liiindll.n ~(lnrn SdHI jllt tI kr.do!.l 'I t hll'9t"Lil :mduin (> 5 13 l fda k ila.~' t',ji I"rck ya tuk Ban",'

DJ l'L' Ill. bn~hJHn l:h ~, L' d meklrclh
Artl~:
)'Q.;:tUf,

tet''ki

f

e.rli ""01 J :'1.1'"

.~lm~nyOU'un en

doUr 1 .,1 nUl~ b r
LoJ1dtL.L_::n .\ A,

lI:ontwl"

:'''Iki.t!: I 1I• .eYI

mi,til'_

OZif'1 ,lw;relbt V"'ti!jt.il'ilmil} 01.!UL 15011 '!!IDu:: Altnf n l{ milnf5L ~UUI' ItHlhllfu~lanni hlk\i'l,'(! e-

'

nrn'll':\

\"E

.u:u.,n
-

yuzoi em de . tir.

.Bclgrad- !!1 ld..a... Yug:~s1a" ~:It!ll!rl TTlelite II -lulHi kl In I.

Arnt:I"ik'1I1

~ k",ri

l.i.;:,

u.,.

~frj,]'

f

1 iucille)

Al:n!riKl'n ve FUIlSl' bU(!:LJ;f1 nelir~tml!lh.·n:Hr,

tf' -Ufledn1

\~",\D ~ tiU,I;;tIi

Fl\ RD 'I .HlIDiU·~RI

("'~)

,A'-u.

UVatan,.

Ba,yazan Yalma nln it; Juzii
(Ba~

nob Dcmoknn milld~'clr.illo.:rlIId(u iS1.1 bili Bah;lf, Ge"el id.·Hoe u.ruhmdl'l1'l IIldl:Gl o:!.i.l',;:ktif ilztnIle I{ 'l1bll.· III blJlUn;j.n K\lSt;l mon Ij iI id re )U.lrulu
oo'<krlnlrJ.rt

Bu hllbl!rl \'en'n Bel'! r:lo:\ r:Jd~'a Yu~o.:;lrl1' !;":;:d~]t!tlnLn I:m kO.rUl 1i1i hi;;; bj{' yr;orwnd3 bulunmadlklll nll1 It:3.q~ etrn!!jUr.
.'!iU,

1mn11ln k.llJUlU biilindl! - P.\ Iii :!30 ~'Ilta.hll bir iyilqltinnc ~ lluJ~1 l.elilu; edHl!(!cJiIDi, Sitmil. SL.I\'~U!I([ bl.lyuk bi.r bJdlL d.e\<lm O]L.LIl'1~IIII bilWI'Ir.I.i.I;j Qll. :,'1[111·; WgllK pl,I' VI'
1111111. ICTIH1.8h,.

11 tI n.lr 1 "i1Lll!~

-I Brtt:liIO\'::\ ~ 11 lIJLn 111," '1 y.Il2.IWlk [ :l.rlJr _

!1

Almnl\r:l~kl s.o"'Ye kUl'I": Lrll k"'i:lmut::1rl M~m:al ~ok(llD\ l!;ctn t'

ild.iL lilrlerin w;re_ 11'da. - ... tI 1'.,1 k. R 18 i al oolE!;e~ !l:ir.dell iLin i7 oh'll'nKmerik;:J,n i·, 1Tool"'!!" i nf' 1;;'., ;ll'lJ arm 12 b-n ll;i 13 bin ofdugllTl.U lI~kli1mJ:.!.LIJ·,

bu

plWa

t.a~I'kuku

dun

IDuta.d

U.Zil'll

baghltk

h.! ineide)

odenwin Ahm .J Eminl, ::ril.l1i (lllim dacl) Ahmf'd Emin dE! ka4lk gib~ ortdd I oorm::Jna rf' Imfrzllirda dip din y:l!:un Ikr. (hI' .. H(!'.k~f'1'\' J.; lny.
C!'!, W1k1 bir

tt'lgnlflanndan bi.rini d,,lIa Irtrrm iI. ti:il.t!~ S' oh h.a rek.cl ..:I..mi.\i bu..lu.n.m.;],'kt.aw, Mt:
(;'R' ThT.\ lU.f H)]

'c. 1

l1'AL.YAD.L

SEC'I.'IT

Kuma: 21 fA A,) - ti~ miUleIlk d~\ 11J!t.1n. L1p..t~nlLl lta~~[lY:l n~dlT ill t )'Q.lul'II;iaW k.. LJfJnd::l.fl . Qnf::l i t!ll~ntitL glrl~l!mi~ ol:lIl niiln yI!I)-e-"
le Clf"\"Dm (I!nnm::llrtntill", Rt,m:l h..1lJq bu ll:l uul Y3 311ln I U1Y:111 TcJl!l!t~ dl}~ b ~lr;J Ii. klH '1IJI,lDl;;hT Trlle':atr'de ,so].;:ll.kLlll' It:::!.J y:m ,b!l.~rAic:la.n lie. a.on.:;,t1.l:l:i,:,; >'11 hil.HI: tJl' J:' l¢,nde sok:L\d::J,I'[J. ckik.LiimU!iUir. LolltlnL 21 (A...i. :¥(I.,"ffitlm bihltrdltln e,Jerlnm lb;J.lk~ v
I-

I<'in 1 [I Yll t..·ind~ fiOO klirud mlL 'n lira, y-rli ,)l~d 60 i130n lit; "' r!ed·lt:I!~g.l1i. 'OUJ:I;UIl 40 milr " IJ LID S\Jt:'h.k r1li Dillin U'_g'I .. laLlm.'';;1 icin l gelo.::c"k }'1llafll g~<Ilid ~ ukl"'lIl'Md. r
I ,.0 milYIHIlIU
d

EL""UHd~ D:1~kBLlhk ettl1! 11;01 [ ((II Icon ~~L tl>pl 110 Ll<;1 III t, rkf tm '1

... ~riloiirl11 rln
1][.-,
f'!'I,i"

,,;.,den

hr1.1¥f':"'L'1!" 1tJ\cal'lla. J.rmll'l ii" i... '"' ty;r~hr. tp ..... k~Lt. tl"1:omJ'J bildtlTIli:;;l~!'
I

da d('\·ldG:. aiLi res-

mi "6

'ri

rl':Sl'lli

ha."'tnhancll'J~

R, s Vet. 1 rl U5an~ verdi
Gromiko'r un ,e osu Da e hem m i, yet verilm iye c e k
Lu Ira 21 I.-\.~
J-

q'l'\"r ..~ P'I
fll",I1'~I;1 ".....

I'!mlp"
I"

lHo"';;III~

l'lherini r(>k:tih

kiF

eiWn1'1-1"r1

Ii!tm'm-:.:1t"rdir.

~aLLnl;wl,;lt!(

.Kgcrt.r..lliar .I~in tili!,l(lrl\l

DenizYQllan

ll:r..r,:hk &Ill 1'1:'"'" eil>!, haini) d:1I!1'l!;!l3I y 1'1 tml.ll !{lJ,l;n;~n [dtibl~rm,d~ \'e P:i ·-a:r.a.n bUJuDdLJ~U ::!c.. Agu\5.l:os 1111'" l '. CVabD

til: tiLl iJcIlli:rkrat Pd:r Li U rnerkl,!z.jm.de J11}J~:lD m.h-

c..",;.u t, ,1

jdil.n::mOn·

ailLli ~V kitl
E!'TTI, m~Li III

d
(I'

lntiz3l'
de

l,\a

!Imino
Qr,!

fll.i:I

OIJ!j"I'l'tI·'.in ,tiue gij~, .,mull mLi.ttHilikl:' diklo; tie Ru.,~""l\' I m k 1;(11'111..• iflLikb:1ldt'lt:i lin r"lf"t t~11I1 Jl <::t'1 alc~, t'ndililtri
b;l k-tmah '/8 f'-:'1I';~::' A.VTl.l~d:< I.IL gi,l.nl il nratcjik urnmllna r,ah.b 01 c,'l.'d .... 1hi mUn aebt.,U '.00 bu bln;1 carls llrmuli idllcr,

t di}-1!' OhHl.llmu: 9~1!11T1, JlQlJfll I/'~ in.hLl!;J.fl t.:iZi.LlnfilIlD ebn.'
dl:iH;,

~r-om,

'-I'

tir.:lri

lbir

~maklll

Trihtf'

,I, n l·Ll~udli g,<Liri[..:cck

fIll I, l]l}f)1 D:iklrn. IJrl8kILkl:lr-,

bll)'tL :\.I) nnJ

K'lrikrltntlln her binnl,
ne, m. ml.·kt lin muk:ldd~f1I.tL [I iye'~i i1akLtmdJl mu~bi't t'e eafth bLT kUt1:ll1tl ,"ar m °Lr :_\'()k moo ~, suo
IIli111 1mrn1~~

pt'nc reler1nllli::' dll11 ~nm II~IYI111 baYraltl;:m c'I:1l. planJrulkta "e :l..Oka 10 1'1 I~" 1Y:Jn Milli ~nj'k IBq al}.... Yl'Jl kell baLlk l bl" h:lIt kl.itlesl ~ClIdurIru11;tli ldl,
llJlR

IlL \'c b;l.l;lIl hklJll"ln kurutulmIIII' b :nl 01 I:ak ar';l.r,inUI sala>jln,j;t I ~ mill ulun<Ll:l,lpm hi i.llrmb]tiL

E .. B .. C.

"in Hidmi'j Mille 1t-rd11:' m • 'j h,lbil-njn bi.ldirdi~e ~ore, !II

hu.su_ Iii-i· da aydlll.ht, &eli! UTnmlll ~m e atiJrJdJ i1:Ltall' Wm1l1l:tl;lWc, MelHup II. !tJd~Doum.o me~'tI.oIJ'I !Ida l uut lcrJ I Il1cktrIl ibILF l tnr k;~n tj bl2. ~JIlUll IJuw:h Jn~llu;odJ1{Jt.n:1"ll~d:tki wt,k I .In: - VPHL l'rle:Jte_ I Va IUiItl Tri,lll!!i II V(: mil Do'-t (;.ddttmiye(&:":ri7._ leyh In.lt: \'d."''1~n.lllU k ulllin,..a d:t lU)')1I . r"'Iil;: Sa,yw ga.z"lel1i.ri1l 15. 3. 9.1..;:. tl:! "V.IIl!:1!11lr1 110111 !lll\!:stLl:rle Kolll(j "atauKC\"('j (P I YR1nmll, hn rtt hi B~I~~Tllr:t _Milh;~Ii.;l' i.iy ·,i de\·1 tflrib.li. nils h&i.LlflUl 1 i.tI ci tMLhi, cll·3-IH8 pliZJlr \' ~J-J·91& I:UDl.tit I!.I",h~rli,~n :;.r I 11'-' "'ll)I~t'e ti,.ll e ten m'llf'nm agl:I01 8('1" l!'e 2 in~i. :siitunWlda cDeni~:roI. ldll.'l'lIUJL C'Q~nl1jg-u buna kam'l.J'tr~i Ir~ri D. P. IElI 1 ut 11 InlIliJl'll 'l'Qi I olmu t u1", blr;lk fl c: I~Lk;,;rlriml r. EJ'Jlil 'eri1miyOll' t 1- \ l'tligl [.. 11:,1'. ri Y rill bile-I 1~ primJ~[J. neden I :re j{ :ilu tar,lllCHlLian t, OZ(!] polls blrll.kl!!rl i;ar~ 111m] ttl!!1 titrihli 1\' kLt \ delli b -'11ft altlnda ~ It }' 1~'1 j). r:.klir. ffU!» ~bm Oak, Bill k VI! miM1:i.hH.le I!'tm.l lerdLr, mal(uJ 1Ii1 Itlmim ftI[r~r: kudi.Lk. MlllwDitiu ili"e etti&· ~utl)lll.lnllllmdan'biL Kii .. ijJ;:JJ );' 1I1,!TIUYB3TE A£KF. 1 HUN'" .ETl cSir k!, r {,jl"lmJ~ in Ya.zrnl.Zda bahis kon ·u OI:l.ll ' .... . bu' k . r IWklllQ 1 blr mokrIlU;~rJ an\.2lK I U:!'L !:lin rHo r,''r.tZ/ruml 'AP .tGA D ~'.ul' deni2 haUaH ~l '1m i vapLirJaIi:.DECEB dil, " ~lel, mf't'I Tnl.lli1TIllit I!.I.Lhibl rlruia b.iml.et aJat:I IU'CIlIu.t' ofmn I;mltmiJ~o["[]7., Trl_I~., '.!] I" ",) rb"'.t katlro Im.klmIM-fi1l i.i!: ~:ilwrUr... .,..."".n c. Hu ud:. I I'd\!. Flll:-llifl \'(" '8~'~t Blnnl'rl!ll .. yh, ~j'Jl'IT'llmrldil~lmlZ Trt~e i<OJ}f klL1Tl'llrl"kl t!l~m2: VL' lur, 13"mkl.rua:n birwei SJJitl' h. .. rn-~r ",,,...n ... · " I ~••, a"JU' "" "-ut"'11]"1~1'I,_ b'IJ • lI~nrm" . akf'l;;u11 kW":1lL 1'1 \Ilm.u~tu, h,pL ..nbr.lfl a~U1m~!\! Dlrm ktll'tLrw.l!'kall,,"yinm kontTCilfLfle tl2'l'lill ~-- marothmll llyJlk.lu1'I gO - i~illli~i ..... ~ ..... tol I<llt;lnlllll r "'.. ldam lm;bir gill'1r~ il(ill Qlmaa1g.IIDl' Oll' Y"YIn);)ddd,Lq blr t~bL~!>c:lf', all ;~fM.el Ll'Iklb Id(.lo:n~k bugUIJ bu11J11'1 GUnrUizlffi l~l1 nlE:niulHm~H djl~(:!l;!'kolunsfI, SQ\'} etler Bidi:- Jeril1 8t:i, i.ii.iu.n~ill~t"j-9. 8(1 lif'!UlLl[, Bun .... I:l.tI-"ikll.bunlar gemil .... hlll l· ken hukUm.fHI1, liulll al'lIi1~mmil Ie d'llklUI'I dill timu K'"irlT Ii:"l,ll~f, I':,\"_.,ll'i V l'()rillllll (ij"Fdltl, =11 • :1:1 :lylll 1;;17.~tl'l'Iizll! ya~'mL;lnllUl ,I_ ~], Iutl~ll yaptLg'l Gibi ,'e:SCi~'et de p.il..I'aSlZ ia~e ol!.l11dukillU'l gi. AI rh:n rdc,MI"_ n~jn('(~ iI@ndl. !n~ ter~tlilp (>11('11 \']I Ha.Lku PI.'or1c- gru:...t ~i,j· ~z \111:. lit !:Ii? de Illqj1un ,kur'l'IL nndiI 1,;1 IIJ - yine boykot etme k 1uu'l1' hi .senede Jki lalum elbist:i, bi:r nfd~1 UiJ.yu d \'U n I.'drt'l:'tinl v", II.: !jilllil1 'I UoIIILadLI': del b verm 1~1"ir'li b~klemeJ( kin D. P. Kib;:lilq i.lWIl' I!hl~Rk nn [1]1 nil go.:ot:'DlC , by. hWU8 .;:in folin. bil' ~ rka. \'e ill!: Subugil11J..'\I .llll~['II[) dti'!\lme,rILI,;IIlI Tl'iL!loIl{!'nin 11.J,1~,'r i<lllc i hu 'bittabi mnn"lanm iide,n ~ i ':tp idflro kUhllu. II el hang! Ibir mill _1 lebo II de hir kapu t a..1Ldar_ tdare "'eo blldirmek~edLr, J.ilida lmWI dt',,1 'I ",r t.1l ,1[LI ...I,1I1 e l r, f'l<L'l' n~ kadnr hal~n I1k!i811l hl11a rn ac:aktIr_ H.~ ( It lil" "Zo,Ul D f) \. :rOICu]lll." t l1Ifmdan ve-rile.nbah RO;\U :SISTL ..: IXDJflI,LEN Ilhn.'lll 1 no. hlr (Irtm \;\ :~2'1. kill F;lann(la uiire ~iir~n oj! tJ!l.~- TOF'L \ "'TIl"II 1er bundBn ba.rj~Lir. Bu ba\ 1m nUlla .. : lIlyd \"erql iii l>t ll'm.:bihr, Bu, I· ). fllt:n.lJ.!r tam bil f~n.lgaL \'~ hlJlLoDdrll, ::n (A.-A,) B,B,C', Din Ihi.LIU~m blildllll~ "tin!' ml'~ d II l,kurni~"-t il~ del !it 'rin~ d~'i,"am ~di· ~]rl11 ,'cJ'me-melldh', Zira me",ele.. kllmdau ';;(Ifu O..1u·ak iikoJru] tabDig,'r ru.r,Lrl,;,in !Y';;r.:.ndigi.mi~.~ gi:l slli PlpmJ!'j ohm ka:mru·otla.nn RQm:1 muhl'lhiri t.I~ b~)'lIlder tom. ID31( b.W!bl8undn F'mtli~·L' bd<lr f;':l. }rodaJ"1l:l! da btmull ne :;:.al'll~lla L!';;i1.im 11ILldlidi.igii \"C'Jl'Il bel~din Kfu'i.lkJ"'7.al· Df'muk.rulliln par, eUiji flmJrm Trilt:ottr lIi!lkklDdn lilJn:1n ~;:ri rl~ih,"Il l1P1r",h1Lrdn L'n d,lI'I'lh;, Ill. k~u]ar de\'r.rrn~d~rL·.e;~, ~imdicl~lll )'eo d~"'Il~l olm!lldan 4;:lk.m.l§, bir bO;I,e!D MBJ1IUI'IWlUD tnyin lih::riILi iJI!:JUt"lIdil,[I ~f"k! llEik IUl.zaran I!.Jdlk11U"1l hJ~ r.Jl"m 1I('l;'iIllJel' n'l'1.rl!'1ind~ ulldiMJ. Yugmdml' kU\"\'t:lIl.n j,...d~31 m'IMLI k~t1tilemei'l. 1111111EgJt~m BH-I hukilmet mesell?'si h3EIlt" irmio; mlltdern kmd l!;iiJ'u llwk lil.cn p m Q,I" tI~ !rZIml!3n ~U 'Dir pnn d~giftoImi.l:!lln'IQ. l1;]tihlnar bjjtrum~'t:i Qlmak Illerl' llt'II,JnE'n hill"ck(!t ~. ,kllnllGl, iH( u~f'('til11 dn.:'asulIIl HI", Hll..l~1l ak.9lDi1l kw:~hl okul. ~U_DU iI lit 2\1 do, BIIL.:,lk bIrui.. mill. ~ I· • d~ "kl~;ci m!lhiy tie H·IIIk~.! t'diJ ~l'll,.g I'IE' nun;'1 kllli tln~I d dITU" bu ci'llhesi He ,!iiil:a!h~ H.lakfld ("\")(;.1 Y' "'ir IDI,bi 1'1'11 y:I cnkll r. Gem il~:rill lBlB.l'lbu I lim r:ullnda difilni QlfclirnJ dll ,'dir, YL'wkl..l... .Bu \'a?i;lI'1 t L II cl,Ju~ ulill ohlwll Vi" ~tl gIbl o,t;:r 'lmenhul l:!'lnln 8 bil' kads.r ~u!Juk, ilk dlf, KurnnJ1 iJilchr.ihnt'!li llill.fnJ]~lIc~,;It.: h('1 \.~ JIIurllkul'ldlk I magduripJUl;ITine duha {[l'?:la nl("Y uk .. 1 tl!lhsiti gij~t~iil. .. Im!u dll~u m]jd~h::e tem.i_tlik ilj Jeri:cina}TI eki,)f.I!.r tBl"illflfi6IfI ·.,. · -_ , _.&11 r ,.," _.. __""'''''0 - _.,r4. 1iiIJ'IIiII!!ii"'*--~~~-.,4'f!'... 4IiJi .¥ .... ~~ .. 2f-... +.-...%.__ W1 #!"'4--~-"j-,. 5!ia;i'f'4,i!"'.:._~~'" T' -, d.a.n Yilp I1dIifJ hI, Irkmd 1il mdd:l. -il n hal im butUll1ll _31 I'jilrt de· In u 11111-: h.esle;rmi!9 roa u WI. 8 va grim ell!; g;1d.iT. kudret \'C ,km., h olmtl.m1.1l)' J,:lik:1.t"J.ma?nl, bt. 'I, i'l1·, GtlIIlilerin Jil'+' k s f'prde, gc .. ym a im.lUl ~ail) (Jilll", ]'3hutl cIn"DllIJ, kf'fUline~' l'ikat vc ~'Il-' rek lilnanda buluflduklnn e~!l. altlalnr, amma. hiHunii Ve nLl· ]unlJk ~i!~tl'r'f'nlli!'r~' bildinni i-' d tcm.izlik il;lerilli ~Il.k [tlZU grl';:li '-!b:rak gene ViiI dl n nl1_! Haril;t""j 1:'1'111 'Illaj'lp f d~tl 1"1 ril(li:n,ll'n. kamarotlnra Dna. lII)'1.L~fnilk el"kfml din '\ t! I' n.i llgll k.alli:l~anJ~hn i~jn ail t-az,jfl"l", .. nl I dadlr. maJ1da.mhr_ BO)Ol<!i oiLulca, ~hi. fbll~O': ~Mip IJlL§n1IL1I. gfl_'1il:Jl !iCiCIi!r:im darlliJ.nd.;:m dolfl'\.'l 01. lor t;ekoslovakyada. yew Ii[ l) lie '[Irnamet J aymllr. toe ~'II.L1II:JI:tI ..·nla.nCl.kta.. dl1StIllU~' gun ~Fll"Otlann !;ICHf"vi "'fL~ahmt!l bn"lln l>i.1"18Rffii""e ba" glhl ~O·<l~ri$ YApllmastnl illLz.a.tr1 111lt1aruta f!eMTt.,ki"f< (Jldubl hnk bir toprak kanunu ;,: 11 bfrl~erni!t1e •• lil'. Ali i!tJ \'~ liw ... 1;1 ~v1"mi'r1llilt!_, 1 kWttaki haberlil!'l" MUJR1Zdll'_ 1da hilM't:t 're imumet Ell, ~-\ll gibl yli"~ !bil' in~· 'Prim "~l1i "ilk ilcrnmi\'()>:j "'''r kabul edHdi b' le~tir. sum: litlEr'lD hll~~u l~ ,!illtin bil' ift~Jt': L1jl'. BiL· il :vii bir \,ar,lla.n Uk hlls]lnlet ba.kJum lIull..viy yo;: tnrULl\1- 11 lm"WI gelelll~I'. W i.i oziille tmrn \'i.j,t.~e 2 -j Ili~hetin(l~ Va 3., U~ imam kaJdL 1I ~1 I d 1 m kte-n LlL!:>tJu~u II ,_run a\.'ll~ (',·mr. Ie iizC'1\ii; HilEeyinde ima.m.et Vardlf'. btlve u' ,,1lI'1 Ill~IlH k jlll.b YI1IIIHD' U'lzilk Illi~um ~"-i ..... :.. iI1l1(. lidet ~'Qk1W'. Ve gWlSi ill 1111,;111'11' m.a kl'l;1 lie,..., len, 'I,; E: r.l.i Jiil\l.,taz mil '" tid ~ UYlC'l{ t iT' !Ill goJ."e imaJ'rlln (ma 'wn), ~HaLill. lliJ,~b ..11k, '.':UnJl'l(,lbk \"c Iki Nl+ekIm !M7 ''''If .. 'n '\'1111-J
edilrQem.i'i

d,

'l .. d~~'('~z,

I

h1.lhlrrmaktrlltl 1'_ i\'irl'killl dim J mukrl.lt Facti Kiiriik'[1"lII'.or

~IlL.'11'10D.. C."PfSJf.JLAR. llllU;l,['.Q. 21 IAP' - l":l'llf ~1I<t1,l

1f,1oU plmm it rroh r ~; T..'Irl Il'I' IIi rt.(!'\1:!o'~~, DIU n ,,' Jt!:li bi r" I 11\1 1..l.Iholl-:kuk elti I'mr~" LL~r L!lLl~, 131.11 l' pl., n. 1ngilt I'I f'Jl~nm.,). I k ,",InIlbl h 11"'llT'l1'1rIl:nk hit"' (~~I rn"'~'(o,,"Jlf \'0: I,u (i8tl"lbrnh 11 Int'i.·h·\ f(!'d~l''''II!.J'[)n1J RIII!\ ,'DLH da t)l,!llm.I' T'llfidmi~' -ej;i s'I..lali d· ]c!;::tldiligin III illltl'nI1lckh:- rd." .UtTlll't"l {lrfilul,II'J den mc),dnna .;,:iltar. Hablmki, 'rrlllJ;1il ca, Mtisl:o\ ... P, t" ilk QErl'etim Ll!ili'lUillllll h, l'''I"\'~ It:' d[)hylrlnllu,'1 SII\':t Lrillri{l!'I1, nu;;:~,a ,~Ic aJmmgl %!l1Ilarl1uda. R.11Inl ,_ bon:: vel'mc '\"l! unl mil r;,:JLmml:' ill sebebJerlc ilk I)kuJa rlevam Ii'IlIht3t"ko:n. \,1.' 1l'l' un,ltl l'in ..\.\ro rleIJ]I'ven j!; gal'llbi veV:L a Jak r;I)"l gil'1lll"k !rill E ...k~nh I' \"\!'Ul l u.k! In u. llitlll •.ild.eli mnh. F'r.:tnl>ll TTUlmdlll 11 nuZ bir tl"'l"f'i1L r l'um ull"alrllmama!aHfiI temiu i)a.~m!1ml!;1 olclnkl11n bir ds::nd I ~m tt \'lITU Ial.:~ tru I'T I~1' 3,t" 'b _i_ ~""b' \.'" I .. ~~Id I" I ....,y.{!' ._. tt'ltl, WI In:ell; vIr .... Foil t m'lh_'fII~[ mi.JtM1kl(>r flf.!!il' I liUtda. ilk IlWa ~~n kunu bLI

r

Maa~ aJamlyan ogt'elm eole

GnJm~'ko gtixenlik l,wl)"i:!'yjlld..-, Bi ..h.~rni;;i J'J.liHeth~l· g 11<fi'1 ikurulurllll1 DI I~~nih;t'l,l bil' ~oplal]tlru .r;a~rJlmuut~ dail alan toeklif :1.

I

G:'-e b..mkadal') "''II!lirtiidl ~, le r~lerr.: .. e.cilJii~. prim tiJ,,,mtl.lld=! da. geei!lmel~:r i oJduinn1i :tidl -lllllZ mek tuplara atfen }'~ 1'J1~tJ.k_ D nm pers. ne-J.i.W: Wi.k.a, ~den bu me1'rLI etnfinda tl.mamla.,rl!:!l malwnal 3ilm~ bll' ]urunaktayu.. Filltaldka. Deni<l yollin UIlI.WJl ~Jiid'- u.vii: tarallnd.:w gondnil n bi m m]1 8
m~\'ZlUU bah!'; }"1lZlD1J.1d.u..t~

r

prir Jc:ri

_I'\lh ] " '~.I· I

':l

m9

,III

4-. . ,

_"'-

-

-

__

_

-----

~

--

.,..

;r-..

, i'!"-.,.,.-?'-4-----4--"PL--4-- •.

.:F. ...

--_,...~-.--.:w ~ _

~~!Jiii'iIio;.

,.

~dc§l M~~Ihl~bDelrv~ l©llr 1nl©\~DD d©gdu 1[

Ul.I.jhWi. gtire, On'ih her hUct) Vru"l.hl", Bu flell~blerl6 milmlninl \'0
linden
mam)

eimil,

(Ale\ri,j

Olmll.Sl !}Ilrt

01-

E::bubckir, Orner, !>iriIldltl yu In1Z (hl Siller; (hn1i!el
<lalna

yil.,HJlulncl'

bill Un

tHl}'tltLI1r./l

tt-'

mU7

A~u"'tP5,

EvliH

fI.\

I

"Ill.!!

flit tllr"

.i.J:nam.et

\'0 k hi L'.. (EmiI'liI.

tabid
r

!Icj{
'e

bo:;thl III 11 ].11', ,
1111, ,':

(iI-

lJ1i,,'l<L'11.1 llIiin:thkl1~ ]{I til dl. I [1.2, J,\Ji: k n Ifllm,·i, !-;ul-ctil
rnUflil
II

menl, ftHm ~~ r.1l]uk hil' l.iil\'~l1: allalll
z-LIc I(LlII11]~ ulan
C'l'.:,;Vf \'Ii!

{'II n 1\"';~nt'il ill'

rni'h~ ",ill

il{l''\-

H:atl'l'C'1'1~ di adl ]1"

mh".si

Th.

II

-

r ~lll( h\"ill

takite-Il

dd(,llmi!i
'na;

F.kim

b"ltm~"

tit ,I',

\.

V1J'111:'t1~ If.

de ~anl

nl('rnnu,,'lul:l.

(lmllmLlIITIU'j!l

ra

Ian. r.l1llaro.

P i'llb, rl ....'Oeil baJI!ta hit' I
nil] (11.rfullHrliycL}

Ehl! ~ -nn~1.Q td

t:alib
I

me; ve (imam) i

lI,r

I il'!1l1e. ".lIi4.1 gUL llinm tin VflI

dir, I'cy'

00

a aki Rus Terrb
511

k
!lARKA
1D,06
lD.·m

:Si aAblz. me Ahm
I-

~ubuindeD

:
bln

7.:i1 (I A ~ f~'n

FJlZ-'IRTEsr - 0:2, " prc;!."I'QJ~ ,
/I,

o.r1, k.1

,tt. 'CIIL ~~r~1l '[' l M1J('llJlncL' B'1.i l j(\ltn UlJlll1oC.t'l 1'..11 r

'l'.~a }••
&cliet bODln Pi~IIa.ra

Oil/an,
J.I-Q,zli HaFlf

'1:30 M !,lull: Ha110

(Nt

V!5 Hilb~fl!!r,

2 - Pnr:arhlo\. l4./5JiJ43 torlh.mlc euma ziin'il aiLlt1 10 d3 KB.bltotru,)Or. nrt Ml.ItiUllulr Wz('~ iIlUD ,uhl:Ji..lndck~kumbyonlia JUopdac:ald.1I'
:3 -

.rr.1I~ lJrl,1 .1 rlnde 0,08

rI 'Ostiinltik tiM!iialit)!r 1Ur'ldvCl G "1,1e! Mt~rDJ('sMli IlDRA.iJJM c;.'A \'l'~rj(-:UJ Ba.l:u;:ckal,OO, 0el6J iDey haD lilo,J9
1stanbu1

m./m 'trnJ\. ,~[(

o,::m
m/m

IIll

~lrtl1:3;m(!ltrl h~rS"Un I'tiOlU II~I'I'L 'U'J"~II! veo A'I'lka.To., lzml, I!Qrli!eblUr • _ ' l·ltUlprln btHr)! 8" n .,'e m::l.l..r> Hloooa lirg,ltJl iU'l'Cnmt p;rl1o m~ kQ.r Imm!!l)'OIUl. mur ';'I:ttl rl Ufin "hrnur. 6 - lei fl' klsrnm nyOl tal"Llll'l.~l'I nya klllj..l!ll 1l1'],til lhaledt; -r

B~,

11.(,(1Mlldk:

tI .

r

(aWl

-P];IroalM (PU II-Hi MiUlk.: !;iall'llllar CP," a ~r) lidzil!:: Ce~tu .Hall MUzik CPU gO!) Kapa~~ 1220 "'!:Un vo pregr 12.:lO :!"t . f}.'j rr,
l~,:srJ MIUI~ 1j.ltt ........

IIH".'

'III •••••

1 •••,',

...

l:HJO HIlI:lt'f ler, 13 ~s lIaL,lk
14,&1}

lIL.~l
!!I.


iPl'l[)~

17,51) JJ.il~b. "'"
Jl8.00 M,

ILYir<,

IB,OO Mi:lzlk:

'Dim&. M~A-J

:113·300,Mu.I\lJI;:

JB.tS MUzik: iarkll 19 00 M, ,11:, 8l'lUj. :19,00 1{aot'ri@!l, )9.1) Of'fID.l~ S' ]!;)j'O !LluziP:. 19 :io kO"nll~.
liJ}]

a.... tU

Bolol

(Pl J IPl.

I

~Ofll) !\.hl?!k: P

olan (PI)

rano

;;10 Hi R ;itl'yo OIlZC)'t 1!:l 1(l.:lO Sexi)e;5l:t; S~t, 20,3!50 Mu~JII:: 21 20 MiJrll:
S;-.. on

Tarlbl TUrk
Radyo
Orli~:lSl.

~tI

Ha.iki hllgiliz menflli Su geVlDez TF.EN~l(OT

T'· rkiye
aeTnal b,i,'
AltSA
"Ii

as

'2:1 tiO Mo.:lk.: Ktll'lan 6J;1101an 2~.lS lI.fl.Ul'-:: OJ.ru; !'lih!~1 rPL
2!.t!i M ~

PARDEsiJLER 35 ILiradlr
S.hIUDU: Hlu'b:lJJcr,dir
,ABlJVIlRAHMAN KALYON DiirGnp'. lI.n Jl - 12 SR/llin H.mam
DOKTO~ ,,_ --,

Eu lU'"tlifiUD. ulq:mBm2 iGtiD h:e i.:Jn.kiD .GiiI.gJ4DUI}iu". dan !'aydala.t:IJlDJjZ, tilrlit;ire I~Bellllk:.'!l1nda. 'h!.tlilll.tr'lJlf h.ellU ..'b~ n: yah!!!.
bel,lIp .~h;['IDml. 'Wilda cHid def. Ikrn.wh-e

ajodn, 22 045 Hao€<"I~t'.
n
K.s'")X:.Il..$.

IIkinci CekiU". 1Haziran
(il.:rti;;rirn:ll~"a.l Im.1'jUr l.~ttl'~iJliL
l

dolgon pua Ua-ambelerl ...

~'.l
Ru

2;3 00 P'rO'grarn

!,;~kili~

,1

£''',
j

lamat

NUlri IMRE

"' ••• '1 ••••• · ••• 11••••••••• 11 .... "-"~~""' ~~~~ lmtl.J,·~ IIIliibl,: A. (ll!:MALutobi iSABA.;oaLI'
Ile

-

~ ~
; •••

"
t
I

I

I

~

'1.

- l'1w q1• ...w
~ DU;lI~'

a.

iure

e-dil:D:'l'1W illeri .ildli'l'il:

ATtN F{I -

r

1!IiIiir_"'W":- .. --4~~""_---.,a.,.--"..QI!Iu

.,.,~w-"&"!""""

IOLDAM
_

SAC;A
E"..

I

On 've YGcel-da\y
t1,t1-"1s"Cl~ IIH.us

EiI;1i,:;9.Z11l

~ld ta

fmdll.

1101.:01.1 "

dJr ..Ko~ uuun

cl: ~'narmna
filfE't,

Jt[.~; ~ - 8t'5. lkl.J:J Tre.o y~h.l; 1il'')ii~cil. bl:r J.:I.hI-l:

Iddia.· ve Karar

ibarJ:U ka'Cllll efin~ 4 - H.; T!'r';! guru eila~,~ 5 - Tenj t1I, Eser!er; ., - QLi~, Term Dna.:;:; '1 - 3.'1iln!,~rlt. Emir \'li1un; B - Gii c\iyle __ 1J1~~g:1II1 dl1'nii",Bir t'mlr; i • ~ dIllellli!, .... 'fi'ld, Slr
TUKARIDAN 1P rtsan, Oll:dnll.j:U; 2. -

"'If,61 •
~ada S()nun:l. lZ) '0.1 uln gelit!!t:

bed''"1 olur. YaiJan~ d t:'I'leL lTikJ.md &ll3; 3 - Adet. OLIl'lI:r·a.."3.il Jel'e' sijy len;nil'''~ 4 - ~ill;;tar. B~o;:J[lU.U;5 Dzl"dl; QE!il;Il.~Utln U>1tI; 0 - SonD T'~ flU gtllT"M w:r 011:111", Hi.!,.ilI
{eM tetn 1;
'j' -

Cl;n;ilz,

Ba~lnli

IKUJ geUrse bir iO!iUn olur; i - Tu st k\i!;lll:. manislIl;l., Mustecirln Vel'. clliJ,;
.....1.

9-

Yiiz
t(iD.U

l;ildimil>]U

lC'ket"f

_'\.lluh

ann a ' ""Vii "1(1 lUll LMilCAIIoI.11If H.... UDIL II lUl.l

12.3466'18 ! 5 A,lK ] K
F

J,n'j,N'BlI1..

~~1

lIalbu'ki, e, y,u.ni Hurdel Ahenge:r. lrenr halln f~il1c;le Men:aIlrIere ~ zivade di:':i lJil~n bi:f
adamdi, Biitlin g8 yret ini. ::If 1'1''1,lani'ledn ulim ~:d1 '1Il[l.tmL cbr4Ji~'d"!'I; YIJr.:m8.k 11gl'lmcla ,,;u'lt'di·
~·(m,it:ll.

r-·----- ...... ..-~· -.. -· .. . -..--- ·-·--l .. -------.--,J

pule,
...... t!W

Tllt..\ 'I'ROLA.Bl

II. Dam

~: yJII{kluIaBAYKIlT§ YIL'lI!.:Q : .Hu..Ud
F hrt Oi.llSn)!
I

ttracak bir iz. biz ip u mamlliil;;rdl. Nlhaba koy koy cl.11]fl:¥I'y~rln.t,:

le buhl!;'UP

k saba,

Td!1fon : Ul:i'l Eomtd:i KlamH

Hul"dei A.ll!~llg(.'r blr. gi:.n TathJ\'\'1 yF.l.l'Ima ~~l":u tip:
1',,1. ny:;~'1 ar lUI n:Jc"d bl~, Hla.dl'.ar k.L ma~8. hlll'l"Sffak 1)1r[ u-I" . T i~ I}' ',Ilia. g '.:;nll!) o]du~ dn. :To!reye v 1[:J;Hi ne t:;.,'al a ~t· J.:iklul Ill" d gun gl,bi :lJ;.lkir lill ki, tiklcd belli <J~~L, NElliH1 tbni Hiner In'lhfJ.llkak F.,lr-Up Pl)loTlya. ~eYJl'8.", Jdll11el"e bjr(yorl'i'lY_~. ya !'\,dr]'l'Jn;)k lo,:iDl plilnl~n nazuhTall! , bu h~bl{l 'hm c()k ml:m 3'0[(lu: Hrlf l'lin yakla~l!I'Iakla buhH:i DU,n. oidu: dliEru. Hit!. ti.l!l nUein Krun[l'O I· - 00 l1alde D.J'tllc bi.z de cit· , i m!i Yo i ....i'Hilil hl r i;OJk y.'rleJinde '1. mel'yiz. EseUr1o..., nYl1lamayil. 111·jiul!", ~bi. .lI..Iman gcor;,:ligini Onl] muUaka bt;ll:r.II:.LTIYl7. lri\ •. ~ Ipr k ,,~ .... nJaI1r:1 l.u:lII\Yl~ e - Sll"1.U\ 6Jlme'li2 lc~tiyen ka';l jl 1:1'1..1 ',l,':nlti ~JgrO;)nm"!k \1dog-ru derudir. y1i Talh ~ C;li.n'rl I I UM!ta Onli1r:} aa. bilbl!E-· kii N; <':11 lblJi St'\',:/ "', h "I' yaj lin fIr' kli .'OrlilmW_tb. D,l. arucel' sa1:1cag.. mul.akk3kbI·. ' ..... md r:i.il Vd H,'J'bi I:lIJ, hun. JI Bn;lr; crIer sizi 00' yt d' i~t , 'tn, oJ 1 n:'''1 A~u!l tP8 11139 nv teslim oltoaga, J'f II I] h:u tJ ;:;UI'II ordl.,}:L lIhbalt >!ttlJJ1. fIJi>. etl U1 ~ ... 0 1l1rodn h . e n.eticeHin. e mll)'l~e PICe J .. f"de~"I\ ~I'Ul'r

hi.

"iii. T'alha, hnaertcrim a~' <.to.~)al .Iun I
1

~1cd.i. ~l1rla mun.t'., Ese He geec zinda. an

':LUZ

on i.I

)'8I.lJ

"It. oJ Il

bu lim an o~·

bilil'ler.

Si.rl~lilJ Yll.kalanmam

J{~; Y.t .... :YJU 'I,IUlllmluJ1l.ml1 A gidi}-,ol'lal'd I. DBRfUW ,On El.nm~l gu lin ogle- ~eri \.-_.... ....., _ ..... A~k. Macera - Tarih ,- CinaYl!t _ .._ .. ..._ _ ,('I.J.:1lD : N"- No.nccy H. lk u-ur~e idi. DOH;U4 arkadas, iki d!i;g cr.asma, t5lkl'}DlIlil kiJi~tik bir m.ey TU.l·k~~s-.1: va..~n 'R. Zobu. R. !!Baran Tele!oll : ......09 dnnda tnola v-ennif,iel', arlarurpa.l!~r Ci11l1te.~1 IS de matlne ; elldall inip karmlanru doy-urmu·r \'eya ijI.ule~i demek' H~lre.r-aw.l3. !l'r. z d;'\::l mutedil hareket t'- dell ~,,13 'LJ.np !Ioferv '1 terkettlD'.art~~ \'8 CaI"~tlmb.l £iinltn 1'1 iill ]8.1', SCUrR. do. b.i]'l12: uyuyup 'I " benti:r.: b!Uj')ayan ihtihU :),'atlglllldchllirili. :$imw ~Hm'a gidlV 11<1.· ler. oJ]uk; 'I1yatrQ.5lJ. lellm~k: Uze~c UZ:mm1~lill'~- • tid Jlill oonm.eai d .Dl\lk1 ir. lif~l1in 'f ~uruna (;ll1ml\ktan da gce~£li1l' Ul'1lm.3.dlid~l·1 i~in U) 'ku Gel',::ek h-;yJ;~l';:;,ill 'li3. a.M ~ ,az gC~n1i1ti. Snn "0:;1: larak: o Ara l~' 011 k.!'i glln gel ml5ti. sa i.IItiya~h1l1 \'ardl. Fa.kat 3Wl1ll dU'jiliJ kl, E&din Ni:ldl tblu Seyyar, l1~r tal~afl.l. ~ Y5. ahH til di. K atl1;!Hlf'n Kondllk1an yerdell eDlin 1:albize ihti:l"al'lJ vo.rw.r. En f.lhl.ht::I.I;; otf'61 yoktW'. ~Iullluldil'J'at lie ise ikl t', u!::ti- 1'ib kl ~ilik ol'dul:.1r Immyorlll1', eorayl'l:, dJj~m~n ask zal11:l1l1l1W1 t)l'IU ya.dun",l:;; tm'syoJJann,,: bunJau 1Il1itiJ'Il Hora~ rinin gelmC'J'cecgll1oii1 in anryor· f' .,] h' ~ ')nrR beii .joo', 'lJir ,eeU' kU'Eislr, I-l:Clldi:!line- it'iIll'lCf etmi:§l g,;"VC'l' degllim. Arkads~lanm >!'Ill :;law alt ust etmcl~.rJ:ni: ~d~r~tardl. Ha.lbuki. ~Dll: ulOta.'a ku,~ voziycoo djJ~~riz, benim kll.dal', gUzll pek 'kalll'aden lillenmulU1U:rluk S"o~tel'eI11ed l'uJmll~ t.ir PUSU)'[1 di.l~ti~lel"Hur,J0i ,Ah~n'1~r. b'll fikh'de mrmlo.rdn". Ba]t.1 C'l1i!!:. ]''Jl1)]fr1UldihTllClel illi 'i'e E~rl iJe arkadi de humm farl{lnda ~[1Jf'[-..Jj. 1I!r. de~:ldj. Sahnbi O'!ull1'l' ",aT1nrtti~i mizde mUk:r.lir: [[lll'~il]'1 fu::lnrtaB rJ ~lAl I 11}UUak :ruretle buIllp Eger u8.:;lil.rJJl ;r.tckle1"il i doldu. alll:rbk !IIaktu oianli UUO 'bJ,I'el' yR.llfIl' do.g Vfll'(lH-. TalIn'I1Hl lH'y"lJ1'11 l h'jkcl'of' at geltrmdc!iul, yakalamaga mu· ran l;aW:arm, hwdul' ai:a~lfl!.,"1n 1 btd IilUtlud 600 m~ml hirl ietem::loriu. Ona Hind i Ahr.nge", I.~J'ann f~y- \'afIak nlamOl.wkhm t~~k:djrt1e \\fl bij..,ilk t£l~llI1Ii .al·kaln ma toO {Ill Yl'lrmf'Yfc~giine lJ8llB[lt ~eU w oJdfu"fllel€'L'in.i emrdn1i~l.i. Bu 10k ~ :J !'.O!J di, [ok fig-lid \'erbakn1~ I .. lid ~t-l"'l~I'di: 1l1.lJIla· I." " !OO [In he I' bid] 111 al'kil~lnd bh er J reli, flesini. ke3ll1ege 1'l'1"~l:nl:' }1izUP.D her t8.l'&.f 8.f;J(erla (luluy W. D" 1Ulk ki, sOl gel'il"emedi. :.1'. To1h1a, g.itmcyi llil defa akJIll8 OJdlil, Talha He at'ila.J!:llll!:tl'l, 0 du. Cll'<,;ok ~'erl€'r1 till. ulol' ku· eli klhl,;1! o.t h,c' gizl~tJlni _ ulf)u.. Jo • l~ roml uI'jtd. ~.,nu i:,rilflL'l"di. g(lrmekl~ koymuJjtDl. Egf't HI. I;teyre Ue ge,c;eyl yol llD7l1'1.It'J ID ~.1 1J 'Tullia lJ.; a.r)!atla~afl, EBedgeginlller ve .n;eJ!li ilhl erkw .. )'8Vfi1I!'11D'1.D1 O1dUrm cC1'i'Y'.Q4 IHllld

:'IOl't1§tul'UYI11'Jo.r. sonra

sorup ~('kilip

*

Yeni Saba h'ln
ILAN f,~YATlA

u

I.'
I'i."

0,....

.
,

Sill ART
lUI
ODIID~U

IWII: "!1111~1'11 Tel &~: .Tmd

Kg. 1"l'
115lU1Jl'Io.I1O

3
St:!'.le:W:
1'1l

I"TA

B-r.

~\I!ton:

S'B'I'III III:DIiLI _. " "
1;

ARI

ABON ~
15110 I0Il

.uu:'"
MOD Kr.

6
S _VF

I .~

No. 3265

~.,llII: 1.rllk

DOD

11

I0Il

,

,

."

411.

II

Bir uy,e: "Kcrsltan siz~bu ak,am m glikg,ordum ..onc~leri daha sa mimi id iniz ve sells kon u~ uyordu nU'Zr fikirlerin izde kac;a:nlil klar y'Brlll de di••,
!tan, Em- Sazak'a ~;idd.tle hU,cum
Hir mlldd,'U nboeri ~lllimlld'"

pi_an J loplant a e" orila la ~--~--~~--~~.--~~------------- " ael lun $8 C re an
t,".
bulllc:J1l D. ~. lshl.rliJul mi~j,d.\ekill t"loden Re.iik KOI, ltan, ciiln ee, Kumkllp1 b mit ml!l'ke~n".. gi.fJ"rek, partlhll' [.. n II ihtJ. 1 nJe n m gll\k kOlmlllj b,'ll'l part! m~· BfI~1 l'lW ~Ir(h.yt'lu bir Mtllb1:'d'1'!' hulWlDlII~tL.lt • 1li1ll."4"l ... ·~ (lutlm hil lIl'IU('!.rat l"lf.rtidnlr. m~ b !i' IIh!.' •• •

aaiia u unacagll·

uruiqor
~. ~~ .....:::1~~

"
Yalman Turk toprak'l,annl Erlmenistana nas~1pe$,ke$ ceklyordu'?
. "'En'ell ,UTunu itir f dm.k 'Ill.l. mdlr ki. E!rmenl ICumhuriydi bizjlD m Dlh!~ . 'ketteki IErmenHeri lllUllb ed!l'fTl~I:. Erm nileri MilU 1JJ,iill' 'Yurd nlhibi ,etmel:! ;j; Ermeoi me5'ete!lll bUlla Il,ubl.l~ e'nh:Ju: e "iiriUiil~ClTd.cn jlclebc "'urhlmak irin rn Ermlioi 'Cu,nhlJriyctioe biul. ill e ehillleJ, l:ihll!ui:llu· •.,

I

,t.k.

."IIJ~

Amer.kan redls· e .. TU I

Kor: Itan, EO J rio,' ba~IaJll: J:-..p IIlJce, IIall.llin .~I UllhJdii b..lunan D.. &dat K m!1Ill 111lilr Ihlindn hir U). "li [1. • topl Iltl~ lnlr.ibc:! I gid n. arkad;J.~lIlLlZl Iutit ,1'1 !.t, i!i~Y,lhl' j W; .e enn,,1TI1 bir C. H. P. U cdB il,-; 1'i'Io.ll11..l1 wh\ idir, AnHnI.d ... tlll~ bir ~ 7 te-1=Ioio 1.l11\unm IiIITII l,arti· Ijh,dn ho klll'J;okhj'a~ml ummuy.Gf1.I:Id. K~l1d illi, 1J.}·ni :2:amP.ndll (Yen1 & bab) bi gtnd ~ulllla eebne alQ;lL9 hir g':ll • ~f}"j t.;:nl5il edlyol'; blnal!nulcl b. dl1;3Tl 1:II'AnJfD,u:dnU Sa., d; SiL S IkJ

}!.ugiill k~ndisi.m <.1"'\"'. l'I""lIida gOI:!1.elil.' I¥ll""U j 6k ...ekten 4· bIll, Mosk of ~Eihlilli:2j.U!IJ.1;JlI bl'i h.il!! 5W' til Ttirkun eo lHl<:' r- :aH tara[l elan YJlml :5E''''!;HUn.i g(l.2.et,~i. run Dliu: krin oldu' u lui, r faz· lao E>w-timunll " ,gh!Oi...:alt: bit rna. in!' 'bi 'r!"ul1finar. -Vl\l;:n tI sa:zaJ'J _ hm d Emm Yalmall acaba sabi'lil en "".. I
- even

de vatan muh~blbeti Jet' i verma eder,
iF'ak.at ...

ge relli'd I!i:lille] ine ba rsa, bill male. l'l'Iii::1bet ce\'ab vermek Jeab

bil' (lam nndir? Hugu.nkl.l j·a~lr..rrnl'i.

: r;w:~d
<'

- Balk Purli.8' j(Aj, lill!fll-"W« bi~i 1J~ljf(J/ .. f'ut l'l!rt I'm n IJ I~ ,'t' orgllm BWldr£l! nr'd.t II" ~"Hf/.w fllrJm~,h j"lt: l/~mn~rrll rm bil' kl!'o'm da. ;<ilmN rai:i 1(, mm Un. rei slim/wltl .. en fl't Q , krJ(/ill' crldan.rm;',·hldw. ,. r{'ni S!lflt.h Gurlf'l'r MitnfJ;·r~i. f. \.. __ ~ ....... =---- il1,wwt:rn~rr·id,,'. ,,_~ __ •._.J
i.~illlllli~~I'" I 1l~.l!'J"aJglnl. '<tllii'I' 'l~rI. I rnlzde, gi'illi,:- rU:.l:l!lInil alii., hi ,:'Ulllll Io\_¥n'k !Ai. r.inl I.l;i f g!'rek 111·lIlh·1 f't i~in It'

r

Sabah» a Idi uzaran~ keslirme CI ab
,.. ..
1
'MOKHASi

Marshall

kredi
••r

_b" 'c:'c

pliolDdaa He 1 rdtDl

iz;

bildu-iliyor ..
22 IA.A., - Ameri~ kill DllJi1!leri 13'~n.nhiile hill..["
An1tai."a1 &b U pJilWlB.

............. ,.. • an asegarls Ii e t·
:1 d karhk 00 en r
I

Fevz

iC.I!.lmoa

'10

gibi

fe

gH,

{eo

\'e kahrsm I htl: .1la1'llR ~1ciI'l I!.m~hl dun t,i one

,Fa.kat yin~ Abm"d "0 Yal-' ml1run Mutare\o!e evrinde, imz 5ile tlkna~, }·a.nlanndan b'ir k ~Illa goz g('zillrile k 01 insan i"te 0 '- man De billriim vere\'eglili :;;:~II'n' ve bugtin Till: l!iin. akmcr ruhundan, mOOyet.; pen:';"I'liJdelf, blrlik ve tesanud lihlt.lm\lmhm dev 'Ul-an YalmaI!.iAIIJI\Ln·lan dem euran Y hrui-

'

nr celin.

:form"u

.. hlll~II"UI

d Db'le 'biirTlrel. ~~'!I',!I"IJIUl mull ... mol'lttin e all,.,mal., til'· PI' im.kiRl I buln.ma:ll:.lnli.
DUll kO'·OIJ·,ra

~mumil mii..Jri'k hIJllInll~onh" ... Balk P;1rfi."illblJ ,1t )i.:Ur:r1 in ~ l~1 [I!;Irl!1i!; !;!lid 1.~[It 1l.i.:1 r~ln~ Ff"'ji aUmli3!. i"Ioinnli:-:- flll'l'91" 'ill~I •• Ini!:! ~ahf!lhf'llpl". il~ba] 'oj!! ~l'n . "IIi "lIn hlij i.IMi"rc h3CNd{~ 11 hi." Ian ferdl"l", haHiII t.·... dll', r bilrl

Tomruk golsuzlug,u
riice .Dlvltn dun de ,8hl,rll·. rl tllnle'dl

j§l:h-ak eden D!ll;;llllleketler arasmda g8.yri r SlUi mii.zake-rel('j}' tFm itta OJ'!'hI;g'll habel' ahnr!'\l tn. B1.I 1ll~.OIakl'il'li!· lel'lll Jl~eVU'd A\lTUpa ~aLkmDl.a pregram unn ilk devreaaie m1.ite· alHk ihtlyaclari m uvakkaten te<:! bit elm!f!Iitir, AmerikFl ~~led Bfo'kanllf,l fimdiien bir laahhi1· de gin~bilecek vwytltte ulma· Dl!Uc:Jo_ be aibfl bu 8U lp fide edilec k mal "1mB, i Iii ltibhl'. IJg i kanUlilu g J·egJ..nce til:yin edi· l.aeek olon A.dm in ialrnlijlil pro· gu.cru l@:tblk 1:1U6ut;uuda 2.a.man kfllZllDIDIl..B:I.nJ PJlimkUn klTaeak·

Bulgor hiikumel_·nd,en de
Ankara t,e~k';liitlnl

ayn koldtrmas)

.Jekilde ..t _sen,l,_ ild! I
lHIrnl'

f'Iloll r.r.rdu h;;lnil o:tm"I~ 11r·' .II Lkiicn Bu!gcri"~d""k. ~taljlimilitU'iJ,k bu·'
hI!l.Jm'mil.:rnil~".L

"'c1"llii~

lie

bLLO:B. liJO:.il licc ' , JI L. 1M m

Bu lg .. r h Uki1rulhn.. uA1l~ t&>jc:mllit.:. liIL
.11dJl'm<tfom.1

emll;tUr.11

F'rl.lllSl1: DI.l!'· led
Bid'a!1.U

BaJHuu

nr,

Bu

g~rUlijm!!'!el:rlen

le.labU ...

Ti _0, 3 Batlll dey tl prot.slto ,etti
Dlli,len lailc:.11 ',l!iII'd.irIIl;; •• 1 ~r,obla~o. T,iYClIi!!lIilll i.d.,]. tek]~fwa~ rcd demeik O]milllcblUili d. .,.ru::M bUdi:rdi r
Y"l'liilol,qif

d'-I
'.

etrLAiI'Ie g!lJie Tt.lrkiye J,.jarsl'laU JIBnl:ndn p.e1i11l !Ilnra m\!lka.~ihlll~ d~ J~gil kre-il i ![.e YiLrtbm ,g~r'l!T1.'IHU1"E '\ • ,- 'IIi NIS 'V4QU I
V~[[]gtGfl,
___

'bJ1I:1.:ckUr.

n.I".,_
-

lahalJmk

~tr-o:lo"al ,luitli ..l"· nlr8ra, Zl HUJ'lUbi) ~ "'illc u'fglr IIiI'" fikril o marnnk tl"f'll~ktir, 'fabi tilj!! fJivanll.a bugUn. dfl tomruk it'lni! ;,g,iJ !j<tliidlcri1!l dinlellme.'line ded mlllua!>lye Jmr~l I:lMuo Jlulf{ !2aJUd Siilleyl i?artil'li lU"uslIblan, kitre hall.n· j "am eJilmilljlir. lQl'itnlk if;oi1l0 aid la2Ia de uhlan ~Cilil'~rtcijld.i. Ku rulnlllJ,1 FurfllC\, ibi1' biltiHi olma.dJjmJ, y.Il.1W:l, ml"l1fWl:t ''-1lI IUY[Jd ecbclu~lel'i. He Sum~ Hayrl· 1I'II.,."cUil IIII' wlilrlJe U~, p'[m'D~rUl. Valnf Canmur run t1ostllll,KlJflU i~ttitiELI 3yle· DUlk t~'hlrk~i .::H tpr;h:u:e bljtiin .. Y,la.lt r SU1a.d n~iH! P, huii bl:r 5I!lic~. - I'il.rlli,hli miJ}, Kenan lif! rrinin BAkanl..drton aynlw#J bt1J'1' loptanmn ihtl\iac~ he"!;' in mah ukal a bU~'[lidll' - birb r~JrDnr.!!l1i1 Sa •• Sj Sil., I 4CJ De - k ...leak ,:~ ml!1~tlU' 3'. : ~9m"".!' {eoJ" bill!! irur;;a..:aMI.NrJ., df':{ini
I kin ,Ju.

ullunak,

22 (A.A.)

1m

'I

lur - Yunan mustere si aselin'e Ira k·1 r
I

'_D....:;,.nta11'USa"

J:

-

'Ii

III I

S " J u}

('aMar ~,

talimatnamesi
"=~

Veni imtlihan
-

bUI Um<?tj
fill:

n, l~cti.J:

22 lAP.}

'b\l~11

,

, • lilt'lll!. lill.kiifii nul nt ,]11'1' 3 Batl de .... ,leu h;:iIDilc.rlM bude "ld,1dll pl"Otell1vlm"lll.a !:IUloo· gUo iigle \'a.kti", rileD notnJ !'1b, rak, T'! ill stomm ~W.:r~uWa,"" I d, PSI UJ,vaml SQ" .I,' :Sil .. J a.;

Am 1"lkDP.

Yugo

11v

t.tkllfillil.'k VlIHUiiJ hm:ma It.iirru: 'i:t·
IIIIIJUr.

.,..n,

~~~~~~VVVYVV~~~~~~~~-vv~

l

.AnLtara Oll~,,('r- itfll'l. :S~m .. lUlu illtltihll.lI:I lI'flkiUuilDde odlMm deii,jklilder .ptl

Son

BsrlD

'·K, rtac." I

f Ita,,' dli!:ulll~ Jilt gUnll"rill mllln w~ I da. bu oltJ.iJ. f"i<l .... ,~I~lu "iiltrti,d I'll t.'~~'ltii',1-;t~lll~k'l! (H\'e lI'linhll' dCFell"gl tJ. lOl]"tirpljcl~ \'e lIinhlr rrm\1aJ o1ruy,~l'~[ tP:'1ok~ '!unJi IfalIlC efmii'l{tc ll>J':l!'I' ·cHi. nl11 I
Ib.mnm ire ;yerll'lfl (I'mrm.~(]l, de· l. Il,'i Rli:zl yab:llH~:dar tar.;!! Hod fld 3'01'., dedi:. ~I.lii III blg!!Jlr IbabaII II)', utd • b P i'j~i gi"l~ ,e,;l

L,.k·m j]cm1lJ rn.!li;; e be\

I'

('ind.

miibayaas
W.lnn _
11-Ir rlar

ve et · ,.
II•• -

1,.

Atin.i!: 2.2 (A.A..) lid Iirl:Llt.DoljlcJ

CII~ IIrl. 6u baslI.'a IIsII,.ntls bl,. "crA,'. 's lJapaCIJIi,'R,' 6I1d/Flllor..."
:N&ft"G ell:. l~nu!l tll,hq(UI'Il.l

r... k

:,·nlur.d.o.

blL-

~~d','lrlFl, 'l'I.III"Jd}'e U'I!'Joillo m~I'It;;.. re.!!: l!y,!tI!'cHe )".em tf!na.klLl.lu l"oI.I.,g-.

£;,'Hld1tI'I", T~rh IF III' <'Ill\d lIlillo)tc i1J h:lM].rc 'Ii biL" d.ul"IIlTIflJ\ tlill UI18CII-

Uh'rll'ta

5'... , J: S,j,

J iJd

81stemlnl yHb,lldll"~ Ilyor riI tmerd . ftvam Rttt IlUlI1idc ba AnIrB.!r<ll, ~2 ~HI1'milt} _ 'I U 0" lflllilnet:lm V8 ~t E':J.kaJWj'wd Tie .Ue nmttasl' ~t.e bvntl O~ I gUlII T1I::a.I'1ilt LId duo IU.i de CIl~~z basl1!l1Jll, "II. ret BlLltiUll!'1I.111 baJJ~ElDl]twdf.l :mUIhlru topJ.UI.t! ya:plJml!l!br. ,nfu!IJr. 1lJ'1al:" VIe 111'"1'3.1' PM;!:,..e Jf'df'n ,e'lfll£ol yaplliHl w,la.ntl(k J':l'"a fmldandan Inllo'bF!l..1H tnml irlrily t... lI'aru,! dl'im{i'(£ra.~ 'Ie Ekonomj DI:l.1HlnJ, Bakanhk ml!e II.il'nvr t mUt'!lddii'ltlnlo till k " tete. ".I. ZlrMt V6 Sllmetbank 11.ftlum Md. ied d IhDUilunml1 VB dnr.,11'.r 'O!SlID ElI.yio.t "rcUml,ed~lerek OJ i h ra Sl"bt:b olmDmu .... r, _ po.trm lIn IllIJb 'Y <l"tl me iill i. gij 1 1.111 1)'1111 ,.li,m1l'll1l !jtlli'. OgJetlen Ilonndiri HaJrb yIIUBrlU_lIl ltUhaz edlle fL"1J dUnhii \f I!we~kl gil !"! I. tOiPlaDtirlo. 1a8 Titumt Ofbri U- n:k. mlll t I1f 1ICJ1'1lIbIE:de mUte£a},11 runJ2..J'a bildirndrlllt ilium Md. MmlblJ] Anlw a De- JWnll bh' bllJ' geUnlcn pll'fllf ml~ t SooeC'61htl}l..U kll.nll'!nrdan ,]ledl~l VI;>' Meztalla. Md, I .J 111 I"lUIma tE!1kl'Atmm y>olden t!lilI.- IIJ.D va he ..bWlljl bir rcvkaliM:Ielik In, KaJ's h!l.yVHJI') fhj' :lt~lIan l1y~te s:e:,;:.lrI!mr.: ~ '.::In, alllk!li.lilQI' t~}'1W II ~obblWle:r mUD.'l· {~'4I'f.U ..18.. : ~ u I di'J < ID,nml SIJ. J/ S • J d'r:i b..:fUlrlao tel Ii! lIB} ~ g~dJ- ~

e

re ba.ith jtrut

asif Korunma

In,.

..a'oi),.r .. Vi,IAyetie,ki topl,antl

Te,kilat ,enide., f aliyete

An'kl r. lillBu!liJ - }\III,nHJ.1lh,· cit. I l1~(o'. I 1Jr.IHI'SI· 1,'0.:• h. III ... I\n l' I i ImtLb n ~dn 'I J]lP!'ih:.j1lL h.d·1l1 e!mi1}Ur. Y"1H }i:!udlu"lf1k E~imd"n I'L~bn~" 1 t tblll 1 I'(,jL~'·i:,·Ifth". Yti'iIl,·tfl'l,.lt~e g~re :)ubrlL ~'C~lth'llJI' ~Id trufihMl fll:~III· I:!alil: \.'" Ij.!;fr.: 11.~h r 1I,tj·d ~~nloam r:m l'l;ubll!l!n. d~ ullJ hutl h n'l !'llrml.l.l.! not.,. T j)1d~lSUI1lIJJ IIbhLnt .l'1II1!1,1 ou. if.:Ibl!'dl,!IIrtt.r. Fillllln 1I~lln Illldi rd Ik t. II I!um-\ 1.1 IJ'II _Ii'i1ll1ll. ,~n IN.nJc!JoI N:lIJTI. 11111'.1n ~Dpt'iilml S.I. ~. SI. 1 ,rJfJ BiI.lf nl, tit 11 1t'lIIII'Ornlin EriII_ ~.r bl[l'1I rill.l, llarb 'IlJH;JI!J. 114 I I!ot go lurn ~yFl alrltllll!, tlCIt. blt'-' illP Willa filii loll" Ii~ • t! "II nil II)IUII-

,ara,denizde - ,a inlar liD "ald.

, 'un.

ml'

nU'!lf,l1iii'. SiJIlUi'i!i'lilI tklrrM Jill 10ill ,.1.1 OfUVor I

lratlt dmll.

Toplsnbda darl ihb"ils el!lcumeqi te, ki~ ~all,maya ba,landl

N'II 101<1... I'J<i!I ~.ol!l ,laJlitltHm 7 . II~Ulki uflf,liI, MOl),! arI deumII b41!uli! 11,1'10 rllp~II~. M!;tI1,n,lllitiin-ll ~ .. tl r

- e,l'

-

I.... rru'
\111.

lin loll!

,.)1
CI
I,

iJu'.ln.

C

IW.I ItlirN ill
"Imill~ ,.

Ii.t

III

IP

IIIl -

.,.0"1! lfln!ll D "~I'lIg,r1

"0; r~lI'Ilr1 ~c611 olin Inl~1 bo[J,j[lJ;; ,..~~". k'lllIrdllJ 511.\I'!I!!lIf1'! 51 IOtOIilu IIIn,'llo.!!.r r Gii1I"IIIi:llofffl d. Ils'lkllU l1'li l'iilUr'!I'.uul rgln l'i ,. liilll' lin IIldlrlllt'llJlIi _;u,IJl!I~ III _l!:l'YlI'iil'lOlIVldlr. 'II nllulu IloIinironln r;! I .,unll", .r;JUj>,1 til eiklPjin...l;:lnDl'.II'1 .. II. def.. 'DiMIllo 11(11'11111,.1 IMly:JHd'l'l1i1 1~1'!1I11 1Ii)lll .lhIU,w: IIjlT tl.il1'lilln '1 110m orilulUnu unImlrOliilJ1'll" F.:Ik;U Ilmdl~>Iln i:li1nl,n 'f(I!I~m IY'D;::.Q" !!II, lel:'>lJllLlI \lulollunll::l !li'uil;lnl:u,IIf.1 IInlll IlIllnl ~I!III tllr 11'I5al1'l lliol11!~!!r)'1II hCl:u- I'iICdJ'~a, tII~1I11 "i' :II;!i,.. nlil: hllrb 1II11T!411!.!ISlmll 'c::tlNldu· i!4JIn!J dII J:;!J!;;U:,"JII. yyn;tn flJli~h u~· U III Ytl.!I'I31l mU' 1.llnln hl!5&ly;)Imoll lC!rc:anllil utlllU1 Itl'. -lIlatltl!'1 I";y )lOI!Q • on ,;tl'llfl" ~• gdl!1'lt IllllK!b llilllll1411ur,1n 1 mllililru dll" mllltlll! mj:lJ~1I1 ,jn II ,I It.I ;1 DlJ.l,UnilU WJ I~ClUjr.

J

OJn

H!1I

e/11I0101!,

{MIll.

III

UR'!'

)-izcil p imleri
ii ku siy: c re ani
I u t u l ma Ii dj r
'li'1lBl!o.f1. U dall

I

1 nld~1l III
Oonr(l,

~eleru:n

- (! I1LuhlB~Ur"~
\'(: guo-

MUte: dd.1L l<!Dkld1nJ'!'n

,'e
"..II ;n·jlll, lllUIL'lHI..... 101111 r 1'. j]iri .Ie lllllnn'IH'lk~a JI1i. JI.ilI bl:, h:o t I;j; t Ulllllm nllt .. Ihir Im,l'nl I'lmi'rni .._ U(ltlil

'-'''[1

-\ttI,;lrrl 1 iil •.,_rJ.i; ,Hll11fll'hlr mrli~l. ImJ.kl[ll1 Ln \"rllme~~nI ""il. 11.

Inl~

.'"'"m

-

j,e hhi,1II
"1 )'j , 1-'11' .dll.O \ e1 nn, InrlHlIl;: .lkuDh~" 1111·1 r i~l, ri [ ~"If' [I tL] n lil11111 ',~ro:II' hilirlt'rdi. IIle o1.IQ!u· -.a I'm ~i m il in man ~1 lac Ii 11~1l1i i ,ti_~·Qrl!7. U ,l"~mll
,,"4..1;:
Dill ':

1

Ru snrtn

). ~i I;: 1, tutuim L
1}.e,·1e

~

nl

1 III L,

tr.
1'1 k!'1

dLiD}"'IUlltI

.tll!ooilm,

lililllfi u mlldu!mIlW. kid rlmek bins cia bedhlq kB.n -Ikd yIm. F'IJd.I'-leli.ni:cde.o, bIluQ meel.i!lta mllAlkeu dUd!".rnda i.S1l1::u~~ Gt.1l!!l. M ~.tW..lW I,Q,{,J" n t ~k· k~l l!ICIeuk. voe lFanm d!!';l ndn k .!».. 1:1lkItIr.~

UD agans-a.zl) cma eh .. ·'1

11101;:bir

da m~-lir,

Rl~m1t k~tl~cle bml.e:kt .. ~ I gem. mi"~;:t.6L t[l,t~1k ed.Ume--

T ..111ili Ok"lo. d." minurl "11

.~OJiG.':

uu
miyeti
Ircm ' .. n oJ~ Ui 1""1)i~tm4 d1 o rUl'lIrio ~d~mit ImmllID' ~ biJlmj d!J.~,Jun li:im, derl. dod

_6,il:~i SDk k hak klndak~ ~iklys,tl cBlvali
l... t:",ltl.ll bol'ledi~~·:,i. n rtrill re j.t.I~thtl.1i. mi.iLllirUI.· gilnUI'I1: '-"'Ilj ~ h ,!!l.~.fj~ rlliU nil.. • o.&eIe:L1i;;c.nin kilt n:lziU1na In1I ~II~;le i.or",' r C'd" ..n :fil II inr''''II''''mi~tir. II.p ~. zlli' b W .. ZIIIl aI. II I1ihllll. Uo~~1 klik

T- uncule Ankaray
mii.JaI.d
1ll!,lJIfI

heyeti .. gl .J

,~larrur ...df!lor~

,m

m,",

aJ.ma.ny fa. , u l HH e r1.I:IU ron B:i~~On50Iu.ulld.a. bLT mtrllSlm Ell, &merl Iller IMnflnci..'U1 G" e ytlPlldlllilL \ e BQ.ikoIl... Mlos .aa.. du"ll& ,tiyat \"'erUmr:s!nl" pl~"llgam.tz Jilns M\I r la. k~m NUrzat <~d.~ ~IHhHie uy;m ~ehflmi de OIHll'IHI. lr:lm] YUbel d.1I f'.II ~fr dlln:l_jJ'j tefts·· ball c! e',:lln l'tme tahsl] gen~hf:;L ~l!rl!rJDn! b1r ~ ttl n ie~dKl ~i}'l!' TuLuncu P r'tl terti p ed iltUfl;! nI. J;i!l..D. ter BlI'LW e-, DlU1:i\e;- 'I' 11.It:l.i.n Wlllt.a ttk,
biumdo. den. ~Ml mild bir b~

MlUi

b.l~ r mJlU"l

......

,tiitUIlI( ri mhi 11 fj,;u.UmrIv IW(lny{uJU ihrO'(;lWI 'e.min fp:iI 1$1IJ.!mhklar

dzalan.

tZt.:dirulr: Iqdbji~ lc,' iJut J'

!fi6Jl~8beM

t,

~u

:UiJoCil e-

-1mdl;:~ttd.r ..

munartrtmtze
~lInlu.(J

Jf~

Ri.r lramal
I

ClI'kadnqrll

blf'flkta

1W.!ro7ll1l11 "'IHfid~ h

:ig~

~aral(fd! Galal:i fLhl1mwd3 .tIL 1lJ;• JI::.n Ziya ile Samuel bir i~ mc:sele:!':i Ii no lk:m. mimaJm!}:.J, ~IDUDd 1;a.. ava lUlu"lIIu,lardlr.
BII !'In3.dg, hl;aglIll
nil£

-

S~illl I[ ;:;'Ir .n mi(l.in h ihl!:!

I",. .,
f;ulrijmr

nU"'I":")[I1iI' riel) OIUD1lIr'.

;;:e'i""rUz. Iranhl nn 1m uki l ll3yrnmln[lndWlcllr. T bl.l olmat: bal kIn mcil'll 1:111.: r b!l. mJald..m. I.U"Ii: h buhmmnktadrr, CunJ[ii, bUC'iwde, bti.tiin t.lbii 11 rhkl rd.. l'eW ~l.r ~ 1U; Ilt ..e ~ .. fl.lorok:tadlr,
c: -

ur:

I;: 17"n ZlJ."
~
;"I

AR(llf

t

tlllf,·"'fflYR brimio:!ie

I:i I ~;knt .e'tI Iir ..... rnJt.fJICljJ e

1Du~~

rioiimiii Elr [ilUtlJ.tt
buluuau rin dful
J:II~

ben

kflm $iWl.$i De.v Il};<amkl rksp Ie A'fl1Hl.Ati.,If!l

e:l1U,l!, DB anhlJar. Dt!2lii{ld'l!' te~ b biJsk bun11lll.l!lll.'k linn:, TihilflcU,ter BIJr'UtI taraflWiLD ~1J~l.L C.~I'-l.l 0 1JIIlJ)' '1'0.11111 &i.bllMU. 1iI1ll1r'l Yerneni d "'ve DrLl £m:w::I,d1U't Ib:'ll'~ d.Ci r t fd IUk blr bl!3'~ dikl 1IJ;;~IfJ}rj

~tta'lll

Samll.ell
tir.

surntt

t>

Inml~'"

),ill IJJ~I

n.l!!Ilirr I ~n U
r

b;L$J

n!l~~t~nb ri

IIUj....

S:lIJ1IJ~J aeY'Wlu ool5Lo.lmnl!'!!inl!' ka.ldl(llml~ ve ~UI;:JU. ) [lk:ltL1RttJt)'. tir.

d~ :Ii k;mll~ l. ,B ,;e Il'Mu,1 f: ye 11)'11'18dil~ II." Dillim 11)'~mil n dlr'1 H ... I htir~Ii. !1!ll11-e't;11m ~
'I<l!I

rwe Anhr

haJ'etet etmiJ\lJ'.

~"!p £dni
lan

kasde» YMm Idem sanl!.diilJNU

"rilHe dll
rill

Dent!lkr.l:51~ I<:l"" BlrnUJ1 1~11'l dll
!!ftR! Hillin

h,nnak
I!:muj'I~

ullrliil'liu

(hIm.,

IrQ

r

II ml'

~Im

Im~~t

e

'!l1

ir,

1aU dun eJektrilt iuhrihlsm"
g~zdi dilrrli
.'1dLt'lrla Uti

It.

~(JII(kfdf

ff!'(,til

11 II

'ITe

Elel~dJ,.. 1{f;i;.i Dr

Lil

n

I

hdullJ.h Vi!' .Arifl.o lO.'li'Ik..'1h :fl,\...... l:iSi ~m

M~i.di:lo,e'kiiy.i pde S:~;me- i-smiwie bir kallh· BtU :l.r I;;~~ llld:J, Id lir!llJk A5truJ; 'D m.an t.oyu t-ebr.l LtI, rthp tUIo\t1lllJ I r \"Ii: kl6."1 il' tllltlb ~ nut1'1i yal·mhnm!"lnrQlf,

"B;j,r(!u dUn .!aDab 'lE'l1I.llwa.Y re TtL tI!!1 ~Itm~!ert umo;n mi"ldilril. lbrtl.

Tllr.ls.b,l lDod , utllr ~"nl;;,n I1etJe ~lnd!, Uf Id ! tUrI dJr1 Ylmttil:ji n h. dtsedell me ~W oillra!>. e, s.ah1b! F1'J;et III InC1 • ~[I'" ('Iii;::;:], mahkeDle:.i.Ile ,ertlml~ti,

Oec;oen s n~

~I~i',

then
IUIID.

H.Il., Pnilli Dl hSJ.llir".

..lid

l~rln
':In !fer. II n IIi; h;lhUSln,,f! ~

h;J11o .. 1m _ I lUi"

,DI"A .,_"IIIIt!li

cnlu

DO~A11 s.Iift .n"Bl d rar, - ylTIktl ~ kd'a.tr

~a,

--: .6eykazo 8.[11nuda sak~ JadJglD nddIl1J.a.t· !'Ie oldu? -aana mlirac:iat elmll:ltl.n. bul'Llar D.' olj:1l] ? _,
'Efendlnt, QrUil..l'korucudm:

--~--"-'------------'-'----'--------"\
sJ b t:enNl!i;:), ~m du lI..nlll f i'!;ln ~I1k ~jjmi~Ur.
~

blm item-Ill BI!J'.I:JQ~ Ire be'r:l hl!r Sl h1JI~rat~l!:1Ilt1el~k bll .:i~" mil te !We aU; lnp.all 'e ~{ecjd~ k-liytln"ek1 ct-obiil.l g'amjr :)-:3pI.5L1ll tdkLk e:Lm1~ 'Iii I{l::lrrl[ln j a.ha IIlIIrak bBt) em1:rn'r eJ"rnj~t1r.

den

Diinku C"'ISol!~e d.Jn:e.tll1'r.L ~hldlfi f't:liret, Mnmfte-.. I.h..~lln 'I'e l.i maH 05-&1]1[;"1(1 r~1 t.J.;;l0e0n J,' khil'llll Jodi Ii "t.ll.li~lerd[:r.

p~ CiWOIIbrru YW.cIilll.

!;;O=;;:;;;:::~==;:;:;;::====~~
~elnjsi ter_ar degi~firil i

F I H;JilAI!:I

blum

;::e-bil'llI}'rttL'D.:!l

"en~ han
til :d

Izmir Istiklal 'Mabkcm,csinde:

Deler ~ordiil1ll?
-

cax

lar.
.-

~Cll.1, H1::lllli:ipC'~ar

... ......

.

~k~!"{' Qktul" ,"nlru:;;s bir ak -Rlllhuki 'Nail I::i(" In Hailerr.dalll, ~rrrll bl.·H htanbnt illehum wbJ- si bu.nUll 1Il'eti muhsus-ud:L bil' 'R c-is: BUU1J dol. «'olliriill!lt J e~ II: I ~LI ril .r, -tbir del!i l\I Bil be-- i'l;u.mn ald.ugu. fDerke-zmdedll·. di, \'9 muhllh:emese son \'criJdt. j'Jll . Yi m]~ 'Y ~ cngu-w. 0- 1.kinci ;I'UP.;:u.I.!lJ'"Jol lttlhaJ~.~(, <ilLik ;.. 1:.L~][lIMif]. n I~C~ ill,\'lilll rada blllurll.ILdu, 'I.'::t.l.wz: biF ar~ no in e.bata i;Jtjrlk edip ()~Ka a "a,..r!J 1"1 ri li:8:da~1 Yeru iI'ltll'ta bam .Ijtlrik. mem 1 1;.-u '.e] 'dir. it~h"'~ mi:;sHUz eli. e on .Ke~ It1fendim 1m> nQktni mjile ,I !.I; d'· i ~,"'laJI!iUlb 'II.ar.J.Y"ilinl go I" i daJ bmla k \,e,. Ql~l.m all OM g[rre <iedi B&§Inr ~' .- a.lim Kara H"e.DlsJe ka liJil' fl:12"\' ,"')kLw, lstanlllulda. ,intihab ~ j~irj) t.-dl!~ tmi}'&itl d ' ~~6iu m k de Raul beoo Cl:fj Borulmu~t'W", 1m kad&.l,· elUu

c'!t t etti? - Ha.\'u· ef~m:Jirn. ~y1

~:Jrnlak !st~el. 11.11. . 'i~t d- dlm. - Kim Is edi? ~ttiler. falmt' k:;~ sUl'ledi blle1L1lyorum:. Fak.at b'lll" mNim.. h tift l'arual'1ll bile git. mek istcmed im. - Eil 'ukleJ'dea mi, :mtirn.-

:hrkar.lli

'"- ~,)Icy

I

cY~n.i mecllsC' dahll 0]8.ElinJ ri tckl nn a.:alm 1 \ .., IDJsmrz:':':t ded.i!er. Ben de Jl,natloludan b~:l} drn mssj ll01;0!:amo.n dij~lli.itl1z .. de-dim. Rriniil mlr~ii1 tlir vmiyct.c ril n _ F.lfend i m ffi.i!\:,zllllbah:.is 1~~ Toprall: 'M.:t It J I ~ri Ofllli, ~ 111 bi r timE! bu de~Ul:!jr; t.atilde olakamdfl. tt!J>: up MD.h':~J illl.i~ rd.lraktu', &!nu,nl.:mZIl.h C]\,fll.:l.Ilda. cti~ uoull «';!ioi ini d '-·~tiTml. ~ .., bir ~'erde J."Rpml~ ojaca.ks nu:. '[eJ[li ~,",pl "G.~O bu::'day, ' :':5 flJ.TJ:" - mlim .• bendeni% ~\~ll , ~~ 10 d:\ II J n itlSh;l .. bulllnmRdlm m~is d '~11n'11dan e\'Vel ~tl'nJnell :M~"tim.; unCI n htanbul8., onrn lilt L'ye"'gilmt::l~. diln i1gllil r tim.
D§I

Rallf hevi siz.i uit:;in 1\ I";:ernaUe LLI1I~d h. ~j ~tl oW.'I"ordu? rl1;!fl1i'

-

ti~ oli.mmWj! ve Qgr-eml~iml 1 N ~nd!I.n Hi

bliir

Ef,zlldi
~

yin at l'slle ulm~
NaIl
1I'llrw? '-Aslf

1U".

IroSLfI evillrle ki::DlW'
be)', Htl J2')in- A.'llI f:-I. l\dl[jll Kemal

{'illll!Um.

de 1\ kJll !l1ip11a!h~lrn ad1l1111a. ,gtiri!~. I m~m, ,·c i;ltrnefl'l't Ll dim,. 0 da cO ",lze gelir. MeltJ.!lime ru.' ltizun~ ,'Ill. inn u.da degtldi ~edl. Bell de Pek·.. dedim. tun "e sonl"a g'Io!Jdilcr, I I - Sizi.ll bu i~tilll"darmil Teo ra lIh j pr;t t· lIr-ka a tlm n. ~h.1l en' 'J \'U Iiubullm. Lu. ul~'?:I1nil:'
dedi. B
~'Il

gltl'Ufj [j n

I m I;;;ti:

l J::allf hey ynzlllRc rears

~ktif.

Ke-IIIJl.Ue

~--1~1 ev,,{":\

rLUl,

1 t.f'eJl i;r,;al::! eW.niz?

BUJ;lu·

bit

elm,(Lk

l"lllLql-

~

alan
m

CllihktfLn

-

B.tid-:Ls
'0"09

~fL;"IUhm, m~lis 11.It nUl kOilmp.nu;;

II
Gilne, Ogle
lkll.d 5
L':

\1.2
1 59 ~l 11

If

J.:~;j~n
l":""':;U \"t;

r

F.rkaJ1l
\'3lli
)ID

bey. N'e~li b Y :;:1\ ,., d nm alnni bey dil ""rdl, Ell"' d A_dh mebwm HIlmi. be) de gahb \'ard .. - Ne ka. lil' d 'am ettl~ - Gt':ee )crPCgl idi. bll'il,'!: turuldu. onra ayrlhndt

buslttnn §eobbll:;ile J'

uti Lllan zo\'aLII\ 1rnllljlu, mi

Rauf' i.J

rn ._
I

l".:J.

t
\ _l

if b v 1;' fiI'lmd I n& I lh~ I tlln 1n,rn. bll.§-". til 0 ,'t n\1 ?
(D
,r)

ki

If d. I r il k ~

Hi
!;
l.

Ak
Y.l.

46

J

llLJ.Sal

..

,

a:
I..!
8

ti

-

5!i
]~

"Yen,

K
III

n

ah.ra
cerY..3b
I ~Q. 1'1

uzat _ lar
firm
(W.I"inlJI •• h:dl'lI tit" h n n Ikualh Ll\~-I

I

iI
en
ibl 1 111Qtun uz: bizlm

21'1~'Wj_lli

mu ll"hoi1 i...

am ziyareti de nlt~ras_imle kar~ landi

u

Komi
rm

H..rl,11 mn !l!i'll." L an, c:z,"umle !innl~1

I

Ii"

blr ih'e-' !:j.Qz_i f].llyC!ek U Ilia,.. oyh~'~i 'tir. Koraltan Bey, siU I'm nk!-'~m orr- .. mu:!lEl.I~ gtirdfun. 0 I.Q I -ri daha !tlImltni kClnu,u ha sellSdiniz;. Fi irl I i :1 aklar var, K: i it 1'. 11

Bir dostluk n :§ma 1 icin 'osl·ovaya giden Fin heyeli ni i gLliz, Amerikan ve

n

tti!;!:ulIz

Franszz

temsilcileride

kal·~da.dl.
tC1t'tlHcll '1'1 d bu1 nmuq

f!lL digil'lliz gibi rh:iiJ. Ku ' lL"IH Bey. bu II}"" ~i7.i be\'e :illla d nl 'll1~k i~111 g lulm, f'dkd ~i:l:, -l;Iillo!-i,;£, '!!'ueblyat yap"
t 111I? JIl~it;fl.m:Gl?';
IlQI1I1

tunuz.

Teczslu olunur ki: 1,!j :'r tl (;1 ' r'el~l Koral .1111 ,imdiki amsma da ('('Ik f;lrjr \ r, CUI ar esi giin kii il t(~phmtl~mda slz ro tuII
;1:,

kl

n

I uluudum.

do: • I me.n'IIl~ "eo lllll'tiliLel LIl valSllCI. sahteknr I'J"L gibl I hamlsru
\'C SUZI'11 e'

kanma: s'll{Jll~bkJ It, ':J ln rr p!pl't dde-nrni~hl. '::oralb u, li'l,'elljn lth rr InC-l'I,L lldu'ln.:U,' -L'~\ab v ml~ H!

m IIlZ b!1 den-

MlIilll'llln! VJllz dd;l

1'1~Uru

£a,'dlllnJn
uJ!kLI!Lijf,

~'ifll4ll,'

~

'ti

.II~r~CIll~N! ~ re t yin

I!

-:;L!

kredisi
sinema m kazatldl

Peker
],'1",

Ihtili I ruhi le 1 re ·.._t etrniv.JJ uz S • I 'l !ll. r.:dtl" ,lerim. j irninle I all mak i tlYl)l " ~, on

hukfunetin]

deviren

biz-

a "ahnl

III. In

r..

!lllfH
l

du
l'J,

lr'~I'

1
k

IUltil'.
kum

H. :Jki\JL

hue

Ahmed

it id-re l\lJUJ;lD 1IIuk(!rr~m S r"I,
tC-ii \'C

ku uheyc-

eanh llll'(>l' lu)f!u!ima ~llumliilar. duo SJlll :!~ de toplantiva SOli

v·,' '~'1li§1'r.
HA.\ \taN LH7.I;S(

·El'li-l'~
2~

:s
DIl'11 G -j

II.lrk ~nIJ[UI'I ..,irml ,.ii;l Irl<, f1 IJucd;an !llllunlln, ;oirml III 1.0 1a.lnt,anilJI1 On b~~1 In, 1111 .-1:fJ: II nlJ3.i1n IJ..j l'o!"lJl'ltlI GI" lI'lI~ildln k rklnln, ~QLml" I!I~ kCl~o[IdoJ-I ILU InUI n iill "U;lI r~JlLi: 'lI'lIf i 111'111" tllO, di~)'01 Y.1llilnnHl ~OM""ltont I i;lhiloli I'll!

~""In.

I.

1118

VI

Mil' III unn.!!

P'

mok. at J'arti r; nel B ~ liil BaYIlI', Cen('1 1 ,Lf' rrulun-

AIU{,-'U

1,

I'll h'iOpslnln lilli5"rJU~jne-

lalll

mUilrt:'ftI!

111

tJ II' mlJMT1t Ifhf.
,&J:I

!::r.lk:m,

lL

~~L'l11 _1.1 '!JL.n milk.!. fill dJ. CUl(1I11fi III I fojLmlddU basa 1'1 mdau d l:!H LQr ttl: YmlH a \',fLh\l.l ur

Ak r,~I.et~

Pasif koru n
(lJ~

a

I

1- r- atlkiJtab_l,: tava ldnuu ~U'8.;;IUda k II i~illi I <.!-.!tor~U1daarkada", I.u ilc hlr1 xl" huLIlll-iumuz Ba,,' I ., i l1.l!-I1lJ' ln ya [ !H:a: uu Jwnu~ rn:1 hakkuuln ::;ri1llflideu laS&l'lill'1· m' hl~hil ~ V YC1\1;tllt'. 7.i}'. I li-

Trpnin K...-;J,~ i-"t'~~nll'ilTHlnki \

~I 11, T1::1zi ncan mit k u C-eIII Ba- IJ~" tn 010J] 1JIiIJI.:t I'll SiLhill4, ! aI~ .Jr~" 1l""II~l ,allmriJlll n :J,rdlltl,lI!Jr. vnrin Dcmokrat Pal U ol...y1 dUM h kkiuda henien hemen ilk ~I~,&alamas: mahiretlnde «lu rri;mda.n Ul'llt,1i H dol'S' !'m W.nn Y li;lII~uIlDrlnln [Jil &e)inLiIl muhlelif o;;>2\'-;"~lel"llt' m, 'Elk. .tiT!!n, "1Q1~Imw:, blr NUll Iii II jle bl;>l(ft'nlll l\tt-.il , Ankara ,lJnJ;i.rt1l '1'''-'11.1 il(l mllilln,", I nl , Il" ~.lI'llldi u;;ull n~_ Sll~ I lal lir!l1!l~ 'I'll dikt bill !.Ill 11m IIr.ill m h:lk i;:;-i'ij u~:n,fk mllmkUkl nlmsrillt "'~Ii!nl 1Imrl"'" I!mil",! II~ri!lll ~ rJ.l:::-md: 11 EJ':,uJ'um trenini biz deiJ k (l!!p{i!i.flr1:o.J' I.ur I;]rnll.llr" havallta kar.sslryarak Demokrat UJiulHIIlI ItOIl! rirrul dli!r! m' E'~ b:o.rtl-W_1UIHI1 bid seynhatl etII" huzun.rZluiu I' _,mtk luin. , .... rn r 111d'l b:1..i'.I mu.I"~ mAt riCH ('It iJ..::. ,1:;1 lI'rrnUd,," ",vlIl, k~r I 1i000nJn :rIP hlll(

"lat,' Admm It'ndl:!'C's, e "am A~aoglu iI'I.· birfikte buatln saat ];J_I:j t.c Hrzincana h [".k:t tI ml::lh', Bayer gartl.!. "~I lr~n. An r learn te'-"ilfiti!lma m nsub kalabahk hir l-iU(' tal aflJtd,ll1 slklijbr" s« !1H.I!,'aH,1ktyel dLld:lerBe ugillr

rll
!

HLlk*>ho

!lIhd'tI

Sill'lIJbltu:alt

!lIlY. .HZ!!

tOle"
~i

1lUII'III,

I'l:I CI

rfilM

!otri 1.satH, .. t'
_

~'Il

~tr tir,er

r.

F~klli

hu kal!U~ !lILlr.ilnllltlu'",

.a

"I

rti

bil'

'.1

l1lil1'li".:111
I

Ildlm;-.r.rumm
mOl

I!.Jlr .,.

&ill

I

T"rk

- Yunan

mU-i-

.hi'>oii'~'n[kn'

'1~"'!I"llIr,
I

IlliIm~ ......

trek

s.iy seti fide terak1,aer
( J
I

(.lId i'IS.

iUl'id .. ) to r ,,!

I

Idlllo'fii:r ril'l!lll ,,:01,,1. ~ll ... I,ljlll1mjl;., I Ulu.nhl J,,(JI1~~h:ll :U { ,LJ'.} • Int'lil. I".hill,

j,II7J~it',

tii'li[

I iul l:d\

11-[

J:"irIl1H .. -

i"Ili' \'('~ili,·o.;h-II;'! \'1' O~1fl Ikr:tl 9.1'-! kllri'hlnl'la i!Lldl!imd Fi~iliz mra·
"'milll Rl'l'l."k'il'f;{" I r-rklunmlarda ~ 1'lllllUl'f<.~lJ[n L.8.'bii,jii·,

I iwll[ml

III

h-r ,~. "", 1.... tI'III";lrl'f.!_ IIII r,uJ' h'ri 1I·lllfllrlnut1~r-m_h. ~inll;ll d(' II lill; hlJr~alt I hlll'iWIlIa'l' :.;ihi lib I!'nll'lj,! .\UN' 1I1'11I1[ H' .. }',Ihl'llllll. ~"'nI,,1 l·llij.Qr. ji;ii,.·1 \t' I~rbl. iII.hI:lhar iltlil. uJI1I;ld '2, 1111 ollla .... 1'1'. 'h~ "\ ~Ii S,lhLl 1" I'i,dl' ~ .ll·Hlul." r<l.,q \ '" JI\,rri\ ~j '\ dhlllil:J i'tr~hit n' ;!lII..lrtj~r. P.il' ~ I nlllll .. r II· II<' l'M'llli IIIH~Llmi"lh'r IllJi Ih'11U11,. hil: hi,. d"ni
lU11I1I II/rlIlHI

I

hmLlor 'tti':iIUlllm
tmrill' "'~IIE111

hl'l
II.....

... uri"
}to[

1I1~ iJ

Il>I
i 14

lin

n!in' i.Jtl~.'k:i al il st'c:iml~rl, df)l,~V'"j
i. ' !U'
~l'

Fi'n :It'lil bLl koulIl;!InllSmm

0- j

li.intil

~

~rpoi'lh"'-

1II'1'~~

.Jm-

lin tlI.t"ku mah,,'etmfle

:.:,ii1' inill

~,I

,1

JI1"III.·l.dl '

P.

uk~u
ve et
rna

iibay a

.. 1$'

"'m:
d

nhn' olm'\'lh'~':' " ... Jllni'L-ki slIah i '11-'1 r].... fl"a,', btl h'I"1I, t fill i 1 ,J • h'r "'''V !'I(i"ii,,~[ li~ ","k,I\,..t .. l n1i,,~;.·, Ra\.:'1 r. F:l'1:in·
hijr ~'ill kalal·.alt

kill! ~Io.PflII!iJ"" "''' II~ Nn, l<.anlll'!lIn till] iflulul __ k I~ij'l !dr.;I IP, fiJJ J •
h.hll IIiat' 10 jllt"fILl'I II

n.

a-

mUlTi l..c1i cl jhr~ 1 'I~Jl l't IllliY8.('hlr:J

t'Fll'~ari lD. inl'itJ.1 ~ '''iIleri bubul'i-ll:'IiJ!'"hlT, T';IJ"
rl~~\·";llllhi.lhi

nU~I'\l"..n AllklH":!V!l u"k'(1'~efriIllL 1Ift\'II"' ett 1I1)1JI. Dw{1I .... I'I?Jluln c hi, I!!" in"
I':ll'dn

~lIIr~!'Inl

.na,
tiu

.Jilnli .. ,

rO!
1'I!!'m dI! j'l1j-

~ bi.... ilk dm·

('J rl,

II
I

lur, t.i i
I

nakl'llh:'ll

• IdA

nil it7f'1'11l1,
Y'll nI

l:Jeklt"llm",I,n.., lit',

01'1 i:1Hlilz;. 11u - 1ll1 .. hu 1.11h mullllll l-:.ar.u'J:J r.a

SE

r~d

.f'~1 vi hl

in, n r~ IIIll1 !!lllll:'
"U ..

( 11~n.(';'f€1 ~eY:lltrildl1

I'1L'nlb:

~I, .h.aJ~,
111J'n ~i.lrrl!ill!i

h-.ililar
.....

111"'"f.o.Jl-

Tilo~ 3 R,ahh d,evleti p ·ot. sfo >eth.

1

I

I

e
Te III Opel' -I
I t'rrr!

esl
3 perde
M [~ul('l"r ~ 1:5 !1~
I:;nr 1111m-fl,
I

lllflJ~ 011'-.111. Silltl!lj, I rill l.urtWllhir rl,'. i 1Ii!:.,1 1111,0, ~(lrillii'(If \NlIJ1 ~lrit ('I -.llllU!"', ...ilJl;Iilii 1'1,10'Ii ''''11 ,,..111'4'1 ;~J'u_'r d" IIwM.· L'Jl~III' \" hil lun., 'I,. h:_"11111 ·~"!·Fln' 00111 ;,'IIt'1 ill h, Ifl' " lot i I. Imlll ~ I-.: ... IJulwldI i!.'ldIJlf\IIIIIli. iimit! \ t' ... chit· .. , U, J "'l hili.:! n.lIn' ("j1rlj.,] I ah'Qt""I·I.lr, IJIA U'·lfilll'nit 1'1I11u 11I"11t'-[111II I

P d 111.r \~, ~, [h~IJIII." lIi!l'" ~ II 1:1

iI.'

!.'

I

I \ t'

11m~~~
--------

~~~ .. IIIa:
...... ------

aT.~.I~f.IJ.~.9
__ "'!t!t,.,.if ... ......... ............. ... _... ,._"'.,. _ _,;;;i".@.="'W! .. ........,-

MmI
.... -"'."" ..
-li' ..
_# .... __

."r__

'lil<ll llMlIn" u I.t du', "\I'\li '~".lh, ;Id, 'l' hiir-ri l-h,1 10 (. l'lllIll~ 1I...1.·ltlllr. jj' IliUl;lj all 1I111.~dl par-tIIt'1" bi('t·
I1r~111l1 "Ilfl!1(Iu.;1
..... ~ .......
~'ft--4.0--rr~~

lill i.dL ,\~h' illlizf' 111-;"'"[1 ,101" •.,.d:u_ ,hnhhil ••• - 11f11.lrb Ilt'Htlwrlf., l\m-lu.1 ('lIll1r i'jIl "'L'~' hi. ,"-:,,1, .. 11' h~' ~tJ~· l'rlnll'u 11l:~~.TI .. ml:~1 h:ill 1['... ld llllumu7dll yUlrllDl kh' {Ii. \llfll "~.jnliill~il ieiI! lrit' IIlUlj h'l ~JI!tnf 1-; It II, HUWIlI hi. hir tf 'r~lrI~ I,hu' 'hi"iul lI'"iJ!UHHl l!linl" dH:rdlir \" 11~'~'h'kJ.lIn.'nJdl • r\ .• i I1IU~I'llilin Sf iLo\nU.J l
.~i"'rA~~_---_liii.IoofI'k-~

,.J Il ].:l,.I1IU hi\l~lwuliiki in1it'Dbl" I'I? fClI'll:JIlilul"\1il', d':~ 1:-. ,f .1,.. 1'lllul1<lu, u" '-"llLhl?lJ'rti~(' ~o..:' Ct'tf 1 n ' \'ll1 1"1'''i~If''1I1 fl1l1 klllldil. mt him

ta. ih~ lC'k<lI'l'iil elme~li~ ?1~Iui!u-1 11,1 1rJ.i'i.liICf,,!Ycm mu I.JUU'lf II.IIGI .... 1m 10' ':Un:n R"'I_1,':i.r, :<.'m~lJk. hciiJC d". ~l, r""nhjIUmi~il1 ){,{\'M l-:jJnlj ""lnC' ,LIO, J'al~II~i'i IINrillC!rlfll:lla
.11""'"l1li; d.111)t1ll latl rlolfll;l • 11;11, hlif
II~

ulmlnil.,

"Ui.-Ilr ~o.Un!l.,
nm bIMtilJllllfl

n "Id.., 1:1.1' Mal"1 lil.n._ .... II~ • !;oIIUrll I nlm \jrG lUI n

101"[111 d m::rlllfl'l
IirIbl

"yaI-

IIllflr(jJ IiIlIrMl'a-

ir..,..rnU"

IUJilmurHkUt'.

I

n

Li.lr, 'C()l,l

I il ill r Illl

kon

be, - nn.nlill
1I111:r.
MIIIIIIII'Ifi ~;Va_n 101,

U!!;Iffill.!ll

g

.'1,,",'"

nul!!1i 11.1mB" brr

II

i1PJ'1~('2C~ ,'11w3011)

siln tc:r1bidQoI'in

I

"'ti11~runloln

M:Lkm,-\I11j;1 ~:lbl Qi1!IIHltn

hi! . mihlar,lEilih.di\Il

zira~'G" i:r.l'lh1

war' IIll'f1lrf

ma.lki"'.(>Liw:ie l1hculr! \'~ bUlldllll l 'i itl til iillu[;,on t ablller~ .1'1,) lli Li'L'3 (:'d~ :>!'.kLir,
........_.... ..... .-... ....._..............,

""-"111,

lUi;] I iLri!'! linda i i.,lIn. iii' Iii ~ii J'wJ:II PI r Inu:!" 1II!.ci1n11 "'"-11••• , "'"nl _ _~
"11
! Iltad1w_1iI

'"

I

dl:ilajlSHc- mUmBI" I nm II fn_ n

4-.~u:~_tri'i-

~ PIA .Iill 6'IIIIA11L _~ yeU

~,D~mcna M~~JrD~bU~r
Dr
D

v~1
lYJ

IF rril

,~

cd)

?

II,' _1.i'Mr ri t"r;'IIf~. 11l1,.llIl1 II'j! I!l1 ~r " , f'jjl J~.' f,' 1":;,', .. II" 1',,1; ,'J,hl'l:l'lrl _ ;,jjllJll!il~ t. j ,/lJlu-,,, Idf"IJ/flr! ~ rl!1irt:rlrlhr '1'1"., I ~(Jmril 'mt 'Ill 'f'U "'iii,,, ",.rUt IIrllll' 1M," _ Ifllli r.lpll. 11' 1'i,1(' HII.J't'1i 1h - .JI.-/"t.I, ro,k" "'l1fn,' lfd,.. Jl'::-"imu ,'~ _1I1t1l11tt -dmu-<lI.' ~ II fl dc \"i~ ,,.,r'/W';' - Ih "d; I"",(,r""lll1l 111I.: lii j'mliiiju:' Uiim! Iml..·;lml "' .....

til"

'I".

hllill olek

ruz.:

1U..I,'111111 1jtl.](I,il~

te"~J:!nUJ cdip hurll)'tl g'rl' UZIIU olrlr, en ruhlLl PCllT'EI.-

,)-II:'T im, ~rlU~, {dill' 1I11 ~ll QU, drllk ~il'H!. \'€ .!>izli.!r~ (1'.n~fi-~ IDAA£til Il'LLlll.!rlll:I V'o~1 "1 " .... ~ N~- Yil<etk hi ~ia Ally; st:\-~ck 51 L ifratn., \'A''cllklan Ilulllt" 14 '11(, l' I ;I'UJ.H'I, l15;q 'fl I kl:111 g~l'i d[l ~''_l Ill ... \'~ bu bLIz,d sci",h'n:O r.t!k imtJhlUW gir~ ,kl w bw.r'I bu' ilfdlldo h~1 ilu "r • .h'nI~o ,]" uy ~llllllk !.;"~l"'l nu_-dll'i;::I ! jUri iKuliyk, ~'lHllH'il.k1Jr. N~li • d9 t_gpL1m~1liI~I'si:l1 rlaleiJ.;ni nolh.i.nm b,_·UdlI iJ" muvnrr"_lr olup olmadl 'jll,; h.lll'8.l' \ ' 1ft,h-. I" 11"1<11 imtihllil U1Iulltl k;!ldml "~ i.i.sr.~lDualll,p'fiiy,' I.:LkW-dm tad Lr, BI,I o.Ll\ T",I, rulL J.l l k ,,' 'II. 1 q:):a I IIi,ik'H

ifll T,IJ

mh~ n I 11m n m

lldlfd

e!'li~0"

~~~~~~~~~~--~~~~AAhA~~~~~~~~~~~-'
tl

I

aza n 1'0--;"--;IIII~
sG.l'llIllUnU sa~l:lDl, k makAAdile yapmRhlll. oluugu ndi~x'sj~Q \.'3.·tl';ttamfl

VOcel da

51
11 ~b.:

J

b edemez. ErmelJj· lcrl T'I'HUi bJ. \'Uht -ahibl 'i:ltmek n111'" Ckiok~i dah;) dlin deflH~cec'k ve Ermenl m~e1e.."il¢ buna mer- , biL' ~l'~Q"Ii~le TUrk ",'.IltawndBIl but entllJ.fI ve gilJ11HJIL1'I'l.1 D i1el Elm !n.i'rtJ1f1 topl·wl.lal' verilmee Jm ulmak i-:iu MtlUak'l sini ta ... ire eden bir ~.flt@min Error OJ l'umhu.-iYl'tiuQ biraz 1\. F llugUn 0 tOI ra 1B.l an ~ir k~'l§ d 1'a1.l :ii.la\· etmek !iwmdu', T 'fl'ik l~in klSk ~1l1t gost r!l1'~&i1l Wilet"f."k • ra: I i! E. fD1f'IlIJe-rill mlk , !lima) ,·elmek. blJern.I!!Y~ !l1Ui1i dan arasrnda 1:11 rra hi maku; bu diycl.im., llIiraz lalla ISl'Ifllk clur, niebet buhu mall. bl' lIHlzi L1. hi$itildi sii~u nrnk """alan 'I!lil!} Iinde kalnn rlil'tl~'I', rneml~'I(L!ti'1 YJ!.!TlJ'Ina bmlikallm~ muhte.hf 1 rhei imloki EI'I1~l.'nll.·r· YAL:!I. Y BOL KJI]!"EDJr.:u:~ Ell.Ill! rniJh"dt II 'Jlllnn1:1]Ir:lI'I" •• l!.JE:.Yt$1''''-''''.' Tri..'HK 1'OPIl.tK· llun :tIED1iYE 1)1\:-nR! l!ll~j \1111111;'J bu !';lllr]mm Ill·
me-nil
I'

w

Odd

ti hizim ruemlelc:elimi7.deki
isii

Er.I'

celTh ell KJ[ iddia YB Kara r
C'en!!!1TiIi'
IIlIr

80,50

l;we~
IJ..~

ml"llfmdillfi

'Dtlr1JAu11IIQ

Mldud::1.1i'

61),',1"(1 '015 &4111 5,~O
'j'i,~&1

ill.,

'·oJII DUl'r • \'iicel diha.<;,lDlD llirU kltablUj I.e,. I ~d~ u eo;.mlf Dl!'n.. blr .. T4Uur I, • Ibp 1'<11111;:.(lkanlml'7hr. .. , U,
dilln rwd.lI'h 0]1'''1:110· 'ILII WIU~!HlI' k iJll.f"rl Lli r. M ~rn JrJif'i i: JllOli. bl r d~I'I..w In fr.ml!m'lll~ I~' "-!tab. o'nO 1m 11',,('I' boilf '[!111'1i miif]I'uI"T'inln . i1UibllllJl .....illd.1I' ]I .. r 1I.I1II',n k , I~lr lI,u~·In!!'tUI !!.h!'Il1rJ1I) II!t~ '
(W

Grip - a·
hta[Jbul I.l!IU)',co IJdlld Ma 1Ui'lll'lllcslnd en !l4!Jj./16 U,=Ilmc-d lii.lrt!ngllil v~kll! tara, 'lIldllil'l Al1 RIZ3 oarav, ]'\1Llhla.l" \Tri
Zl.r ve Sd!til.nl1.IlD1Jlmlnda.

I

AGRILARINA

e

ROlli

K

lzma
~l
hn~ r. rll!' • bU bilylj1il: kUab

BrWl'l

P.. a!i:
B&oIUlDlm.

U..,bcn

U.2'lI1,
Al\1 VE
1
.,
;1).lQ.

'lo 1l:MG~\I''' En\lrum
.~ 7 ill'! El 'l~ .EnmWII

'I' 2O·ftlI

lean IUlI'bl IllcselesiDde
IHI.2!lrm1

~'e baUru:CU1 bu~ndll.l!,ll Valnt r.J31W'I 1)Llgi.l1 leu \'l.ltallJ,eJ"\'t.'l"lig; g.i tesmm 4 D.g'U5tO~ ]~19 ta- me Tlir topi kIm I ii7.cT'i~Hle tJ rih]i sa)' '1 da, Erm ni meserei gl'llllml~smt' inaumrvaularu Ies i .e 11, rncsi a.iillld.a ~-azdJgm, kim a·; lZ a nillJ'" "e bllgiinki.i hi!' ba makaled ne ba)'lll'uyol': 11 l"iyal guzeresinl mllmkim ., zi me ele~Lndeki if~·;~.tkar old gu k dal i~la Mlabi1mel; Illdflr bize.; iuJ'e ],radar pek icln he.kiki TlirktiIl ~11 hassas &haJlya nul lruustur, Unut-11l0kt~""l I lUI dseverlik tcUeri I'll' r~~I~"'2:. ld Glyiti adas.u'lLl'II ib!r ill a-llldE! ~anb-l\z:lak etmek j'vh.w. nIJ.k¢!li':.Llm '0.'... O£mfmh b.a.:rra:p da tt>b·i) ~d~!el''' V3htJ br'Hj:' ]'t:k.u'J..i.ime.slne rsrar eWlt'nUz, ~'aztn ar aba ne l'~"nb \'~I.;biyii~il~den. B~k8.ll ittif:li_kl ve fI~ Jil ~
\:L

Bahm Ya.hnan, s~blerind~n

bm,

irn~,ld'

I k(lymm~ o]a11

Yal·

IIJ ... JUlWiocl~lI.r,i.l'1.D "fa,'fI.
Flfl.tl
\"I.!f'1I!1

176 kuru~IIJ'r.

man Mimar Kaca S·
Ibr hI.. Hil.ilkl Kon::':O,WIIl , III Ii n~ti butiln rkH'rm mlUl ,blr IllIllhQlhUI.

70 '1 941 Di! rnlryolu
0:. '1 (Jon O~JD.1Ij'OIU .~ 5 l!lr:lm.JYNi Mil

11 iii

<,; 1 DU Demuyol u " Mtidatn.a 1 'li 8 Kll.lkll:uTI.:t 2 ~ 6 Kalk nrna 2 "j. '1 Mllll ~ru I!faa. ~ "j' l\,1i1li Mudataa. 'r. '7 uru Mud::rta.a ~ "I MiIlJ ~11ld':l!1l;), Y!()I~ule lpUk HJ5l!e Sen~d1

:;W,ili :U 10'
'~J~=--

tl []r n

¥

H., ;10"11111

,

DII! ran.

,
(

~d Pl'ol,· .... KlIiIIlLFI illnf'rl jf e<;crler"ilDd~n hi I£i clhU!'rilll mll'li"utill nl hi· Ii.fJlm~k hun!dk', IS.. J.I.. md n ~e ihret w· erI "I Idtnl1'hm
il-;iIlou

0.1 II1da 4.'1' numaraua K:e ffi<th'ttilll Oeredeli ,Ie)'iller!ne rnu, "dllrllj )Ie myddcantc),hler arasindn
Y;Ul HalH

an

11
;iI

, her

.18

"-iiilHLra. ,('Add •

~ln1leki

.;dial"lM

ve

dnifl-h!!1,aJI'i

uila geldi.

E'i"DleW

I

b i:re t ini h a.h (IIl:IIl:J.llll\JldlT. Pa:unldt 'I: klillde ifje giri~I'ek aldan ~hy&c.ak \iii! sd!D'I ~ilim geri ~ 1010,,,,11:olul';-.. 1'l' mntlaka bioz :ci:J, an ll(hwiz.
Ev\:'e]~, .'jUX':l.51nJ itiraf Hme'll

tarx; :!"umlU

t tI\iye

3nm3.lI}'l.L Buldul8.I'7l tes'I,':i:'1e pazarbk rna

t if ederek de\'amiJ bir

iJ.ti taralin

Imkta.i

Kahil IIi \-:tt!Hl' ba ."iIIz:..r1 Fl m ni~" It. 001 k~_ eden Tiir'k 10puw.1 II ... tflJUpqini t:I..\'!'ijv iJ l, 1m •• n I,..:. ']"ih'~ iUI;H-jnyVU "i.'
kl:ntl.nl
l
I

..

,

I.'"hI! Ki~'I!l.Il"·I,pr'igd.l"n

Inle'biU r"Wl"

J.. '
..

-"~4--'Y-."",,-W-+--+"'~--~4-.'*:~

rl3' e...lle lmi\'l2k.klU.n.ln dJ ~ I'r u..; ~prl it!d \leFlW!jo Oh!IIQ;1I IBift.2'i' 111112& til. n.1~1.l..Il tl1.lz. yarrl~.. lamD (tltLet1 ",T~ '"~ toilet iler~tJleo blrU.il:le t:l ...;lll halt: , I;Ulda :l.rllfll1 GlIlI1ELt1I." y::uij.lalilrn~51 SIIa~rllde. It'iIiltl~ ...a!e)·i1h:,rd'''n &jJ'mD l~l~1n Gl!!redeUnlu )11i)Jb3lzlr i.k..\met glihll'!llll m~'['rlUllyetJne bWllen hnk Itll:' dllJ !litnen. !'l!bllg:l t h1:rlUlUa Ita,..
r.M"

m,:\'cl.IL

hu~u!l5 ,irkdlu

(eli h I't' b.'!

3 t

21:10 96.30 '0311 20.'15 21.«10
2(1,0
~,

lui',....

1_I_s_ta_D_b_.· _u_I_B_e_l_e_d_i..;;,y_e __ I_l_ii_-D_~.l_a_r_'_III"R'A"·I"'II~.I·-I.
nbu hl'lt'dl.le~l Cilbulliu G 375 lba. ayJIk ueretH ··N S.I1J!,al.:m Propl trlltl,;lJl munbrudlr SALt ~ '231l/lS48, JUUl.a" idi:lr.n t"Jekt:rl_ te,; ~atl. nl~ t·t c t.Tt,Il' .ewe.e 'V(!o depom do. IDe'iCU~ , nt.r!uJ yt'.sa. el :It 11 D1(1'(_j. 'lit' ~~l'ler:lnl. ~hjm g! 'i' ,29 A~lll~ pl'6rram. l' ,tklU oln- ~I l.;alllldlr· '1'.30 M. :I, a,yaf), To.llpl,rr lIT ~]nd.a 2£ JIIl'Bn lS~8 \:om .. GW<JJ 'aflot 10 I;i~ I.mUl'la. II. ""PI I ' 'i',JOMiiVk: II-t.Lr~lar (Pb 1.fli!IDl.Il;aJler, in"''' 1r. Ist.e .11)'. n lmtil1,;;,ngw:l'w;n;[tn l':'i'~d 6.lh·if~t ~bukhl Ga.z DQlO ,I.'llt) Ml:Wk: te~tU !a.r~ "1ticl.. r,tl~.I:r.~ mtrra.c...atll1],") YC 1mtP·,,!.n !l;lJl1. \Ie !!MUndt' E!E'Jo:9"1I.m .. .Ha.iU1 MUz.W IP1') da lJ!:ta:r.oul oele-ti.lyr I m:Wln1? I"IP~·rl· vr !.a.r.L-il ~t'ri m{hHlr]il~Untl~ 11:1 a:'!o Fl.lm h1wJ,ldeort IP]" Zlr b\l]u!lD'Ll\an l!An IIIolunur, I:ilS'(8) l.4~ M~H{; T D8:013r: I PI.I 9,00 Kap~. ]2 29 A~lhI VC! PrObr" e

..

·

vlilrUIfII!,i olmakla
bLraJlthtl

mumo.Jle
11

~·i1.rl;ln1UlllWllm

.~il·Crjn:t

:'IdlJe

.tD'

6.:mL 20
KI~.mH

6:1

DI'iIII~

latmldll" lUi Eilneni

Cuoolm.riye..

ffir. . '!I"llti-Tl: Iomire ~imQI bil Ilk e. Tiirl:iin 8 km- Pillli ~.L1tj}1ne . r I l'll hundn t' l' ,om ~"tJ,nin gi ~'t1U1I 'l'u rRJ;e:o.~: LitHl 'i"1!lf.anpu; r'I' t' I IW h~·a.ma!ll y." I Td .. fiJlI.; l2}~i
l

] \ .Jr".;:;,n ::111, H. ~: rikrini uC". "ine im- 3'-1 aHlllll.I, ill;!i'i i>;ily"."ii:;-

DU~M"N

, ... •

m, •....,·

~....r~bJJ. !aat ]4 de maliil;emeye ",drnl'!."ll ,,1:::;0. 1b1r ve ill an \Wi riSll tI.~rm!S.1ILlltl tA~d.1.rdeo :tm.kku'ldil. .ErI j'3.JD k~r~!!'1 utlh.a2: ohmllJ:!atlIlM!!!I1 le~Ut o11WJu.r. i 31U)

+, S.fl3

blll

.e

n,

m;;mm

klu

Y iiksek Ticaret ve Ekono ni ,ukU/lunda
\:'uk.$['. lk~.rt't we e.liiWlcml 'otu' ILL t~l\lb~ ''I'Ii! !'; nil ;f1IDle taUtmltl\R, me:;'Ii"ln icap!a..l'llto, uYMak; fkl ,.11 us' fiste !'Ji,Q Ift~ k.J Ian Ull:belen, yt til b];' Iml:ilulll r,J! il:i.i t.·l!JLIUC36'11'1I 1l~1] ~tmi.~tlr. B1,.I I!a.ra.ra: g:o.re, 011 !iW"!ln:icJ.i& bH. lW1~n o~r ne!ler, 11:-r18 ;:;.y.mJ;l. ~'e • I"ltdl'n 1m h~n!;\ gl,r-met lstedJk1l:rl nJ, blr d11eli::','e He, 1l~\!'1 19aH!.;i!n~ bHdll" k1a Ir, Hiden, UI~UI'ICU 5mlihlln ha.kkilll halz o~~ot"Dtllerl.n ade-d. aLik:l.hl:1rC'n ~8plt rdflmf"k.tedlr

lik

I;

11"~n. J _

~-

",,;, hI, I'ini dl), \'::il'ltl ci NAg YAP.1'f1M ,h :l!Jk1tya.r·A.gl:i~. I Dl!J'!!lC[N Ya.t.a.n :N N
Ttir"!';e:s1; "as!J
TcI~rul'l S:1~ ta.l!!!lje

'~h9f

\"l.Inl!':ec\''''-

Ko.lrl.d!KlUl'IJ!

I1C~J

H :De Ol;l.... <.se R, Zoilu,.R Baran ,
~ i(H1J9

12',,l1l

l'r1O I.,

a.~·afl,

Yeni
.6..~h 1 I rl II
i: I!

:,.,.abah'ln ILA UVATLA
11<...11.101
1o&~111l .. J I :I
(

t~m.<:L1t s::tat ~ 19 da.

..

: .".
jo

..... t!1iIi.i
:I

. ..
l!i
:I

P~u~r cii.::lI'l'l1 IS de n.I.3Une; Cu:.
tn:icd~1 \'e <;:nr,,:lmDi\ ~o Llk 1"iyntru' .... ~t1j\l~rt 14 de

Kil,

]lli1]O

~ _ ~'I
Y,enl::;.in.iJ .,;lk& aca.gun run 11 ilkm ij y,gI:!:tur,
#

lUI) 2fiD

~ofof' ehl.iyetnamemi lta~'i ettim.

1Q62 sicil IIllJUDaral.l bililmum.

1;?3!) MUzik. .R.a.llyo s",\]on orkes t.ra • 1l,o0 Halb rle-r. n 15 Mi.Wk: K.n~Lr .§.ark.!]:u 1",,00 K~p;];nl', l'J,fi8 1f~ljl~ .. e P.l'cgl';;tlJl, :13,00 .:U, .:i, il.1';U], n,oo MliZJI!I: D~ms Mil..lJl:.1 ,Pl.} 18,30 KOnllflllB.,
1

'MARKA

~

_PI,.

t:iO
g~

II.a n

:klf;i-

BRhri

TeLeiD

l'ur.rrrni.o;trll1
Dim

,rr BM.fgori.!ilandrln

(Jclen rnl'.lJll4ici,..It>JI' -ilD~h.k1 :ECll"~~ :Eb:.!Jn·~i.Ie. YU.9W ~Lan 0Iil 1!ulg:trul.:i..nrfaf.l 5111 Jr~{d~lma. \"'I'tI.lm::z'" lI"lml8t1r. DI~t.'.i' t 5i.ll.an lI!.;ir:1.I1an ~h ri m1ze grIm Isltftn L mum ].lUclfiril B, Ceydl1tLn bl$I-'.:l. '.nca. "II htf;(!t d.e Y' II. !I ,'''-Ll~ya ~o~l"e..r, !jIU. Jk.31I1nl.. r<nd>l.1d .r"-t :;;,'l;;"omrl'lll Hi er gu d'l' I)lT" 1f![] c:r lI..!~1U1r: WlIe ler! ~lr.d El ~tm;1.: .:t1.niliE! lll!! rne:<cl
n.i tli!.lIll:l. !~il1, ~li!.IU.~l hUi;,(Im'!ltll1L"

S,ede" Terb"yasi i,stan'bul B61· esi '·'8 _kanlii'lnd .n:,

Dahlj;et;;II.Pl, CeJi~ bey lIiIan I\1'Q.39 IiRtaIlbgJ

lBoAHtM C.Vll~oG:LU

101,,08 0,1{1 m/m m/m 'I'JRA:S BI9A.1U..U1 UstiWl\ik timliBli.tlir Ti.l.irkiye, ~el lUi:me.ss.W

m/m

0,06

HLt!; liM!!;: :S:lrklla~ 19·00. 1iL ~, lI)i:liIl. ~9.oDHal:J«leT. 19,15 'Gec~te .BUILUn.,
I'll

'2i} MnzLit:

YUl'drJ:l..Il

-

ler,

' ••'~'I.""''''.' ••'''I'''I!'.I'''''''.''I.nll'

19.15 EO!l1u~
~Q.OIJ Milzf:!!! (liiz.l!!l SE'.!I(';r CPl·J

I

2tI•.Hi Nai!ilytl (iazi"lt~l. 2[1,30 !h~Y'e3t Sa:l,t. 20,:35 h-ill.zHc Imc..:;sa.:;

21.la i!i:1l1'J.1l 21,30 lJj,g1k:

,mn.

2 ~.50 Mfu:J.k: Opera. AI'Slll.u-l 4PL 22.]5 ?t.llizlk: Dam MiW~ IP1) 22,45 M. s, :lya.n, :t.il.45 HatJerlli;!.f. 23.(1) Procra.w 'lj"eK'.a.pan*

l~

t:.ro~Janla

l)"'hl!l~:!'-tll'.

/II'uri

Ell:- u do " 'Jj t1~n ~br:mi1~ hm:I~ bl : !_a Ela"t-:l':~nl

"'n~d paIn hl'YffnaUm tJuJllna ~Ik
D1)

• ur

Salt.! P~. kOll.S01MI

run

per
;l i'

mile g'l.Inu I~k Q r C:l.liln i:up~ 1"

1'!!fI3~-!_III=~_I!_~
~ .... ~.a~.m

el'n~·!e k.i)nu.;a,ait

~~!rjiig i1in,iarl a
I!!!!!!!!!I!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!.

. Haktk,i

nlOmZ

.So gllftllSZ

TF EN

uri
iii.

e

i
i~i!l

ank
Em
im ~ !'of>gl8.1ll.I!jt1r, Bun.

hm $,ubes,indanl
14.34 lO.OIl

__ .. """_."_"

PARDEStJLEB 35, Lira,dl,r
S.hIIID1Z nl'1Jb~J:fe.rd,ir
ABlJUIlBAHMAN K..ALYON· lJikrllnJl .. n H.n 11- 12 Suitdn H !'JH'I1tli

Bu arzuDU%a ul:ap...al:i.l.:Z . dI.an fa), d a1&lllDl.1'.

TurkiJIl!I

duhal

hir h,e-up iiilI~h.. mu:. c -.

lS IB,fiUl,lil:lIlH.i:a

t.a.'lia, ruf

hl""'~bID1'. yok ••

"lid. dijd dd'a iJmJ.mJ;te

ARS..t.'f~ dorWlD pan lkniIrnll'~LffL.

e t::.:ntLi~W1.J:, dalta1amhr dl!!:~ im Atatlirkrr;lI der(llnin 8 tlll('1 ~J. S I..] diI. t<JlI gIizcl 1m b.1.!."k I v-e len n blr mubll ',":1, l.1t yil~ n!:ltlml ..tL~ Ta', ~~ I.' terl. hll_,UR .KOCA SiNAN Sln n y:n 7. ']'ur;' fllilmarisl.n.l.'J\ (J gil ':i>.mp. I urb.ln1n bif ;~k:l !lld.r. SUi D !!IlU1i mimllrtml.zI.D db:rn :oar.:m b1r llomeU Olm.UU~. 0
Un1";E'r'::'l

I"'. ~ .

,-d:: : :! ~

r
F"'..l

DOKTOR

"'\

ikinci
••••• 1.:
~~'I...~.£"tt/~~VV'Y"'-"'!,."'

ee

iii,: l' azira~
br(;'5"Ur i"t.fo\lnl::J
~""V~

I
, ...

IOLDI!IN ·laC_ 1_
QdnTlUIlU:l.D FeD~;

I

klbr3t

:Y:\lld~
TO -

urJ L 11llJ.~9.1'1Tld:J.
r] It

~(J"Lerntn ~
.ij1,.lb{

'i.:Irtll!lnlt'lerl her· li,':illl sozu gl.!~erl Iltetl(J GtJ.r;ilfO'bI,Ur. .i! J n,ml!nn Deollrll giin vr~ "",nUl?hll:1LIa.J;'InQ~ !lijj,;.t"T~ll;'n f,i.J.\'lm· n:;." pm.,t'rUeblr!.kte lllelkrir tODll.Jl:,·ona miil"aJ:ilJJ.!nn Hw.1l Q!ullur .:; 1,1=:1e .t!1"r'Ilfl1 Vf:~O '!:l.mtml(~D r 'i'e}'11 I;;l.&.m II:l~lm I!.' I a:,rtl p• It I! n:." t.!e Hf;I' tt r· i31!l:ll llil

G 1"1,<J

:;; L d'

m.a

l1.L 11tL!

ahlfVl

tltrtlt. ... Lnd~.ld l[l}ml'!;~:EimJa)'9

.. eo S~

KIiD~~"",U. pJlacskl1r,

kBmallNurii IM'RE
elld
'lie ZKihrevi
HIi.o;t,ld1kl:1.1' MLlkhM~lSI.

to 'lot

rulli1.th:11 1

bir :!I.9a;;:.

:-

Ha:stalal'll.

~uyuna, kOnW'; ~ Je:.~, .iPtldj~l'Il:Irm II:g.thnhl:r a:lur':<ji; 4 _ l~Clrenetl t'Iii'Ur, .IU n.id ...~., oS IIIE b:l1'OJl

lli, li;tunll.flJ"

lm.Uy.u: Ahlbi: .sOiLa.k.

A. (lDIA.I.EDD:bi'

S&BA.CQOLtr

- 'I'UI ~lennJ

t.:ill

:e~JcCIUl

A"~:lI.Hl'I.u'1!ld

I 17 :2 sno.t lU9

Ilt~ ldar.e e-dell:lJ:YIiIl iDled mUdUrU: F.....Dllr JI'lIO '

-

D1.IH4Jit!

llrse

gasbe-dt.:ll

I;IIEUIlUiI!l, Jall~1£Ltl, tS 1 lle 011.11'; II - I2:.rll!flD o5!,l1U e'd:lt!; fI '1 -

T !~!cn; 42324

1Il1i!:2unl;,'e:1. B1\~'D.hn
Ill.

Kin.

ters3~

wll!.m; 9 -

Yalluci.i 1"m1. N.I En bilyilli: it; l'3 ha)''ia"

Er~
f.iIDIl.N

nu se1fflleyen yolrlur.
K.lt:a.b fimdlye k.atllll' hi!; llIr YeT df' Ilt.;lr"e'd.i1mt!I,t"li'I. 'tilr ~M a.91..., Yfl fI!Iu>:e n·1I-.al:l.!l I!:on.mu,.t~, !;llmdl :il> k:1dar SlmJDIH C'l'llldi. blllunm.:J.I· d;gl 1J.{l'·ll>lll!ordLl, lI.lIU'l'dl Iblllnmi f')l "1. lhr:.llim ~kkl KCTIYOlLu 81 mnlll1 Ijoc\l~anlll veo ~runl::1J'llh 'mJlU~' tJul te:>blt etm.L,.c Illr aHe~CCetc lnl de koymu~tur. Bii,j'flk enH~ Vi! maua! harc::illllamk TlFIL'lI bir ~~ Ide b:LS hD bu kHab) OkUT1.i rul:::r,m):!a t:J.'I'~11'8 eUF1riz. B~lC4 te'l~~"en: is~nr1l11 AnkH::!. cadde 51 ZJ.ni'1ll Klhlrll!'I'hU!'.

lU, ... 1-

1.,.61 •

Sir ;ri'i':Y'/n.. Tf'I.'~} 1'.r;"lI'l .~, Teldon nidiU-l. E.f.~., I J:'.JL 1M; :3 - 11 amirl, El~t tLm~5t:. ,! ~ lint'l e:sI GIiI~, K~~ml.l.nl:lllnlll ~urtu. til Yll!~ 50 - Ya~&J:)M Z1lm1ln: 6 Elr t-a..:stahk. u)'e; 1 - KVI\ Q"'!'~t !l.(~1lI. WiD.: Ya.P:J.D, Sonu.na 'I HI ::l;tl1r.ie 1;)'r ylldL2 .is mJ: S - 1" h' B Id
son; :!l _ Kl,za z,amWJ.

~i

t:!l:i'n (lij... (;:.' ,'\.1 o1lJl).I1I 11} Ii, A 11.1 yaJil yn1 k I:rJ.lVa~~Wn-l, lHl.).'aHL. verla edec-eom)
I

nihayet
1d

i:iHhll

drt-

IrmU:Fj,

~lIr~lmb. T,e] a4r>

h1:a;n;

Jil'W"uDdl&nlr.a : Il"D'I SABAlh

24
ART

~BON.
s.zabj:

,..,.
-

i!ll T A Jill 111. T!!l fm: m
D!IO _

In:LI

,."..1..pIi

..
'I'

,- . 1
MOO·,
_,

UGCN -

""""--

WiD"

<8

I' 'l

-->i" -, ------ -.

I~

.)1~UR R·(Y.~_~T>'·V [
-

- ..-

--,

--

l- ----

~.A K K ~tN
-

-

.,-

'.

V I!L,~ A~, ~M'iJPA~'i i, Y' iZ,' i
• _~ I • •

--

--

-

SAVFA

Genel dare

ulun

r: k·1 ~,e -I_en

c _ me u M·II tve k'·I··' umm

Durumu

Divan hagun de so.n bir top/anllN ak kararuu oerecek
Ir
ir p.rtili KOTAlhn'a: rtdJruek bti,or, .illdrc:ce, ta~fiye'
dltwekJe
Ankara.
11)

Ir~--~I~-£.&-ia-"'-iE4"E!ir.-" •.
I ... ~ -.~ ~

--Sad k Ald10ganln Bir Makale,si
~-.-4---A~~.rJIIiIiIIlW"

I ~.~~*
-

T _s ib e Ha I

I raIl on re
d~rllum

"I

" eyi tasvib ediyorsunus? Bi.r fikri mi, yoksa miitehakkim 4 bu~uk ki,iyi mi .. ("

I,

e h!·hni. otdu, g~ld1i llof,'ti,
nm,llm,

Ilu

Jijrl.

bitmiyor..
D~ -

tied· •. ,

It:

u~ dare Kurulu

topJanldat'mda ahnan ararlari ta!<>yib ~tmiye~ re ne~~tiklel';i m~u:rt:k bir br:r8Jl.D ile is iea eden G~.npt Mare KW'Ulu uyeh~l imn durninLmru jllcelem.i~ler ve 11m hUEUStaki evra.k.L gczd~n gcilir' - l~dir, Divon y.'lnl!I saat 15 de lel:t;r&.!I' t'OTllauaFo.k Wf'"\'ZIl.IJ. halls :MIiJl xekUle-rinin lniidafA.alBJ"l~ m diDle!!-e "\' bLl husustak! ke.ra.nnI . ecelrtir. ilindig; gibi bn llille:'\' kilrl Ahmed Tahtaklllf.:, Abmcd Ojw:• .Em.iD ~, Eni& May.

Partl Hsysiyet Divam toplane.rnk OOIl Genel 1.

23 (H~H;Us.il -

gen, YIJ~ur RcmaJ, T~>,b"'TJ.r~Ii.k "e Hasan DJnl.,;cr'dir. H~ :"iy t
Dmafllllln \'a.r'8..:$ muhteru '1 k <1["1. h Po.k kmda hie:' bill. tahminde bulm1ulm<'!ma'kta, Ilk t netice mel akla bektenm k1 Di~er taraftan son ~U 'Qn t0f11nI151I1ld:e. Genel Man Kurulu kar;J}'lal't .l'!le~bmde kODU~· mu~ ulan Afyon J.lillll:'l \' kill

o
Amerik,anln Turkiyeye

e
yp
-skeri ya rd. m hey' e'i
dcnmill
bulunuyor
I

bir

i;ur"'1c ndao« frill bJr parliyi bu ~.Il·i<Jr idtr IjC! diito ii rIm k Iliya i I1ll'ak mdlu.lmu ~l~ 'IINI

j

'mgdn~nli d'~I".bi.lrlll'yi;:

,

Vaz!n: Sadllk A'ldogan
D, mokr:">\ Pl!rtmiQ Juan: k r'ulu til<' 1lf'dl5 ro-;n,'; , ihtiliil !llll

~abin U"hl VII.: lilplanu),) tertin WI1'IJ il bli~'k8.llImll Havsrvet Oi vanrna '!'; \ 1-.0:; la.ltlIiJ.D~ Gl'::J. ~ [dare Kurulunca bir ~ara lili· liilllll!i oimlJ.lda. beraber bn i..kl zatlD da Hi", '!;i 'et 0ril mil • k bakumaktadir.
,n~lIml

balkan.
-- II'Is.le.le
"" IRgt~.!Io:

Ankaraya
-

Gru_'-e bumm '_lH~?l 1)1arak gLDel i· dar _ "-un tunnn .l\ldlp I J)~ lJllidm nrartar ilzurin , bilI" r 'lID I'H.rt.l l~luJ a.l.mdao, :;: .II I ':!1~'~' zt t.8\i'tl (wei
1."

I!!-~

ba'i;lJhio! il'hRV {"IIi~i nann p Idii;llu i(;:u"t

tel.. ler-

J..

HL!i!l ..t I- un~-'

I1nrl.

~ rene ';(;Ti!ndi;ii.·
~. lIl'l i ar 1m rn:r,ardiJoll--4---

uillnuyoruz~

,..

J
,
~~

23

(.A..A_l

sa.... !i.

S

kan Tl'U'Miln, \)U Ii.~ lla l Gree~trlCb 1 i.~

t UI,JO ) Be)"... Sa-

sa •

~._ .. .~~b.L:.i~=:'~ ~_ __ _:. __ ...
I:ru.ruCUt1!nD
----44....... +_._ ......... -s. • _..-

-

~~~--~

.,_,.

~

edenler
Relih Aortdtan ['("
D!!UI!H

ernokr-asl
fit'

kim erd-r?
III

e i ane

Qibi Jlu~;jnOcn nrJ-.lld6. tnn III i... I'1J I I': l'aJlm.: uru>flTln i:snlJd r idtil,q· Mri:'I'ri II I.n'illlt ... iii:unllU"i till lk flk Ii " flblu:!, (nku h.lmlorm hil· cqRlLll.la l~i"lIan1nnn SI':'! rl hif.: flil" (_ll'rlif. UI waif iii, I1H.ku bulll'l(J.'1ln. ~JJ. ~~ hr be;l.Il am! lJu '''"gin Halt.: t1nrlill;lIill i~hAh rimiUI 11(' fIJI"-' ,m-_" Jinl .-inion, li:el'iru. 0YnF.,k flil" rl·a-· ki.lt(j Q.kun ill' di1:iim c! 'Il ~lul'!i/l • mj,!i= ki Ii.tJt'II' t W1 drJ. tll:Of lmk l ~ rir, • G!,Im 1ft t I'lUJJd J:t!tril tAU§iillmdidiF ki, :;iwdi kcndj'~ I'I(lri(1I rkliyLl r..Uigi 0"';:1 taer biT gun fuM; Rdik "nrl1lianm :,;t':rr'ni dM' rlU!fUI"1II(J!Jl1 ~jf.rI~ n~ilir. ---liUl, fU II

'V

I'.wno IJaclml

t,irlli'lirin ,!IInha ilk bi da Ir 11 iizd:l1.If',

lIie...l1li.. · on ..11 t !>.·h pll' fwtl{'cf"l'i d"iFi!'c~ k.lll'l brlh,; ~tl! IIla,o,danl.k I a-

"ar.'" "nJo:: 11 dC'l!n1 ri "'Iilll I .:aLmz !ill il'arll.1:~1iiI l.iu. 1.;1.1 holdil'llI H I Putilll ilIr~ olann.f < iri b'. ••ku r,klf } nllr dl. hu I t·~ {i· ik~tft )o-'rio~ Il.f'DIO t PIlrli Ik"ilfDClIilm Jla, J, .sU,. -II de) ll' m aU,,1.j iii tit dan bat t)atJj J.,<:iII.l. t. Ii r 1111( Blr \ii"ndda hH.F.lr r ill l't in ~ - .",,' dii!i i ~o!.ll ,tlj,lii t 'rnlf m..tr~·_I: mi. ~l~hh,t t:inn!l.hr. ~ ulk"':J !..In '~. t· rl fin me;cml i~ in' IIIIl: rOr lot lli~illd"llI d{.la~"; miit4''; kldr ml kulnutl il"J1l!)l'dl'11'~ ~i."lI'i halin[l;> 1'flrdIHr-~ ~"k3r. Ilhllur· J,1\ .. huhh '\":lJ~t m::utlU~t ~lhm:lIl \.. ~alruz kUI'1U'tliaHm "'-I"'" ii'll mi ~bel1iFml'll ill'! !iii kikil IIIl 'il'ki.l IlrnlLaJI'II~, I.e LenD 21 (A.AI - N trn n "I iltOo,'Ul'Ill ~i.b'rdl 8111111'1li. h. II' hI!li' ;l • m~hClrrJr1 ~Ur.il31'1 m Ittl\. ,L i {. abn J, hpr I[azt" ['('I dlr~ Inmlif1l.rn_t_

mull:! h!' Jl'i",

el

I

"'U-

Mes"elehissedilmez bir tarzdo Alfeni bir sa/haya gi'rmi'4i.
,,L

, •
iii,

Habe rlesm e konfe ..

ranst dun a~~ld~

l ~ lut] gaz~t i.1lirl >l g... los 19H1 [iU"Uili nilsh.aslnda :oastJI Erm! nil, re mj.lij Q1l' yurd ] mini llilD 001 1i'E. .kn TUrk opraJrl.iU1DLl
U,~I

~, Illflnd~

ba~Y:il2AIrl. bulun-

Emu ruStAn3 .armngan etmt.Kt' kA1 k.J ~tlg,m , blZZ3.t lI:mili i.mzM 1.L11 liIfWlcu'lil. if! 00. t et ml§tik d Ern.in YIllmi!.D, ll1o.sko!lEl nn ) rotl r~n ~.,,, tRl blerin M1lika. ir ~"k lCi lre.oiI,,~l olQJl, Ennl:'nis· l n.a T'U rt tc r rnJ.J.l:.n llhaJuni i!;tll"' m.. kl~ (it kalm. ~:IP dahn ilcri gltmi \ Ttlrk "'ar D mi(l;D par llil'" ko 'rR 11 Iilrli; IlIt'rind'D l:1u k~ cum. mllbl2.n;)t. wk, ua)'UnIfDnClfl"ll SOl.. .5: SG •• dIU
"l~"1I.A } .."II. brut

nra da Deml11krn.o;,;iimb Il ,j...ttk. b )i 1~IJI1 hii;' (II' 1,:1"1olmn:zru.
l'

rn~d

min ,'aIm:

Ii itlll,lir', t.. n

rn~1m'I.L I'llrlLi!eki Mill,.. m:17hldllJ' trllli:'tet .. blnfnnIDao fin, nk.lu"Ihm lie ie:ul N'UhniJ;lIir, ok."11 lmm~U~lInn miirlO";IZ
f f1;a.kkii_rm ri, l"ti d, d
·.dn.. "
iIrI~

o

n!a';;oI'illl

1ll1Ju~ hmuunih."

Id, b'LI Il3nili ~l'ii!H-il] l~dlP.i

lKi}faitnn

Q1' .,If'

GHrJoo: RLl:lj':l, leI e B Ll dln"l~t Icrl t<lf;Umd9.n hl~ l:Ilr tll!"eblJiJ.IlL bU]I.ml.llmarm" I!Ihnilkl:& lII.ffrlber, lUi

-'-'~"""r..-~

,l.'t1kil b'mpoiJ

K'IZI~ Cehennemden

IKa~anlar I

Nel'lIlet! ul il[l s.t\d'ida:
Cl"n~"rl !:J (,t'll'" 1 - Ptlr:lst!:!kl Hi Inr ltiJnfl'r~Qllnl\ l~tjr(L1!: OO!!'J1

~AKVII1DEN
0rim'
ItLidutl
'111'

BIRYAPRA,KI

K.1ip;rglul' iJkl"ind'l!n

_ nl1

Ingiltere .Filistini I,ahliye edece k
Lond.ra: .23 fAA I - lDgJU~ kLIJ n I Liun IiiflUn 150 ITtIlYJsl1l ~ I I.~UD d~ '1 [nfi1lLz: mandB~lDioI. :5cm \' .rmek Vt! I. l\1l:~t,,~1l. illtdlir Oradak) Jun''11 lluinl. lB.hll}'iI! etm~1I; hUlIlI:!!U til! Ju ";!,n.r~rll t.PyLd 1!!.rnJ!l'U:r,
~Opl~Ilo~L!.LII~1iI. 'I1'e.l'll~D.~ ~1i1lne kll.fill" bun dlln ibaTil t Ur 1I1101lJ1QiI}Lr VlllUl1lCli:lllre.a1 b k~ rulm 1 naUlndllKI Arnl!'rtkoo l<!1l ml, ~ mUh:tll'fil IIlr "~Wlldl.) It rl lurO'lmlll!l i'ilduiu 1~1nkdtlk ,iI'dIlmil lIlKI~i~ kM~ln(! Inln

DOln 4SrnLi daha

lIdr

l~

DI~ ,ll:'rl

e");tH'lI

N',.·cm~

I

clll\ S;ld k bL1~ n lij!:ll;d :l I!)rlr liu my.a gt'IUH Ur Slld~1I;: oumcllm Y~I ldl!ct'k, VOIla" B b,,karl mUH\'lnl \'~ DI~l'I!'r1 B:oliilllil· t Id:JIl:ln ~ allr-L OI:ll:J1k bl~ Ie" ,D('" ·Qir.rilSo. J. SlJ. Jilft)

na a
a,n'r U.. L U ....
:._ ................... ~ i!I!II..Ir"~llfl 1--·

ildLlIIL oloi,Jd"pm 1.J1I1I1In.. J;.III tl'C'mli;;:U 1m olr I'\.Is III DD" n:l Io..l!bm. 1'1-11111,11""1 "1;: ...
D'tli1JtI

_1~Ur.

• T'r.yesle
l ~H drdm nl.::
U-IlDN II' hide bi, ~·f1·hkqlhld"'i1 ka.
I'I.Pn1{jll

"Vat On anun geleni komii'oistlik e y fta Iy T
, • ,talun ..
II,J"lk ,.'n:kbU,;;i iJr • 'grudt aim I
hk:tlol

,mi It

1'I11j1llfUm,

II \fiIcliJ

)lUII,1:I:1 !:ill' f~~>II! 11",11 Illo'l (IfIUill1) Ik.Qttlm I. '1.It111 ~" ... un) un n oll1lLl,lunl/!' b!lmldlllm t\ln
1II1'l'IIl ftl bu
ftln

I ~mJ ~

-----

Itl It.l!ln~

I \I NmllluuAIm,

Ii

"to.

F !o..1 lJu 10m tum' .Idl"o!ill·
11'1 mUl, III ,

loll

J41 I\tj'l
I'l;rml'rl

!luwrllll1DI

"" $, D dlkltIFlJia bilJul,n;a:

r.t;mluindf!1'I

mes'elesi
Ru
t Dm

fl1tarttk. ~ m t1ii'tliJl1"t'~e"k " I d~iiJfdil"',('f:rh ''''l.A-a.

gaIli'll

-e

ce"lJb, olae, h?
'rri

il\.~e:ai bll}; U'lJ _ i 3 ~alJ.ll dIW! t t fillrmd 11 y 'IUD lei life vcrlh~cl!l, Sov)'t!t

Lonl.Jro 2l (B.B,C,) -

It l.Iyn.ya

va In Londra~
, 1:1

mt!'.l'\IkJD
,"

'II oSlo!" :5.,)

del

BAllAIJ

~------------~-~~. DII'O I
IIiiiiiiiiiioooiI _ ...... ~__;;;;;...;;;.

,klT1f

larraSlU1 satan muhlar
lim ntlo g~'''llrk 1II{'~L"lt.""lD gelml.'0, br4,l1i.lll \ ['II ''::;:i.'!lmt'1 '!iill ksrkkluJ ll~Un(jo '[lI[I~ J',trHh:rlo"11l:ll:ilIH11J1fl Imknr'll tiLnll.IJI Ill\:" tlIIIIU~"'1I U~ illiJrl ,. (i~ JL1Iihi&b. ~-,pll111k lJ~m milLJl1n Ir.lIil'.l'I.I1i riJ t hHl "!o' li.ili 'lelCcUi ..llu flll.'~lhin LUll IJl~!"!iJ...,jle ~uu ~L'~n[,11 I.!ir 1.tl\, L·L1t NLLoU}"1 ha~l1lnl'hlll lill. ell d'1Io bLJo) 1", 111m tJjl nu 11IUlimll. Jonl u ~ I!'nhl_1" tam [l1~. III ...lllJ mlnlil'~inirnd IT, ~eni \ 0 1.tJJi\ 'IC J Ilk "1 'U" lairul u "" :l:lpa ~'rl" -(,llnl.u II: rtiler ,!lol'niilirblln :II."lll hi;!" <'llill-, n; .... II nllhl~1I lUl.ul.i.Jr. U d lli~1!'1r (L' rtil 'r g "ir" IIl1k L li'li Tim r mH idir. . "1 bll endr-, \driLl Vrllbllil'. ;) 1l'1Ielik HI; id r Ill" ~I.ii. blr [l rlL~1 "Jllrai lJilLr. Bu ~I'I! ~rijl H, r Ioftt mUIIi'tiu fLul UllL~ttr:n lR.nl ,til 'l,j uDluk. :; n t; rlUI) II 1{. om~m!:!k hmll~i.i Iil ~II 1;jm"l·.~'k: IJ IIr 1~.. rtbi!J!in lImli) e I.IaiJ :1" ~Iml~ f!1lTujijll !;I>l: ~ URJIlI i.l Ii 1i~·IJl f M!lu!b te.,kll I'l D1 (!:l. III 'Un IL)·. D~lie lIh 1111I ILl III rl I jll'rl lI:iIt'111I,lir kI HlIUI 1l··.JJrlhi !HtIiUl ormLJJl"l..ll1!diJli' ve ol,holl l .. n~l ~ ,1111111"
'I.Ll~ iuLio, ulJilun ('llbhlU. kJ.rtlrlilr
tift

KHylUnUn korusunu ve
!\fgb elTm I! 1:.t1'1 Hill! r.:~Jl. []prml •I hh'Jill ill .,11, - :I ...t 1JIl1l1i 111 II IIUlld "[1ii.ln 11 J'~ OL Ilk g.H! hlillU \f' :-c lfl1;jfl "11, dl
uihl'UI"mLlo '"lj""j~II, Kg I'T' !I1~pi II irl.li I 11 ml.'lerl I~lll I ~ (J _- !1\:II I I rihlIIIll' IlIr.1bu! 1J",ld OrUlanl T1 1·1 ·rme ..1 ILlUd 111'1 ~ I ,I tI \." S I inmbuln kill".mu louuh 'ID.1 U;!ir1 II~II"I hlrr e ,HlI·I.t:L m] I'll"

D
,Hastahan lere de yagS1z ,silt "c:nld ... · anl .. ~dd •bele iye _ural,abeyi ~idde .Iendlrecc_
~Ol1 giiJllN I !"W'lt1k.alesi1.:l.i~t· 1en illlilu e eli n birtgk mundira sahiplerl mm ~[J. .iOiitLi "atl~· 1011"1 h ihiLi YDlJal'.i! 5flpmJ:'idar. ndu bunun ilze rille Iaal iyet e gv~M ~e.ll!l'lJyC', Li[(;:ok bayinln lWo!'~· sl oil lfk manda sutu BIi..t4, ..ru . It'sb t eLru.i • hulunmaktudrr, agi-e-ndigi 1.1':11 !; ire, mandra :;ahiple 'i, n _ da E.tHlerioi ~1iti· till. SI n e~'-to l-"..8.ynatn rak k;JJ'IIi~Hll almakta .... e fa· ili3 bir k-:u' haddi N:1D..in ettlkton snura 16 - (I kul'u!} II. bavilere !'tIl maktarh ria r. ' Di~er LllrfliUtn bn~'nerde Uir !~'Jrlm hilotlcde tnl kalori&.i dU~n]( ,f;uticl1 kO)"lllal;ihrlp 50 • 6J!:1 l:llnl t:.nn hal k edidel".

••

Haric ] d ,Iar.·
J ,!flm::. _- A mer! ~'Mi i ,rid
Im1f~

. umill" '1l.J.l'tiu (, 1i,....It'l

,!:mfmm'l

f,iilrlt·. tl1'"kwtoll"l(!rm Iz

(,.It,.

III S"b If(uh,'~'iGI 11"1"1. IAi

:-.~ r:I;J
ttlr

~.p
EILLr..

)lILL

'!;"

t Ir "l'ml1,

mlll!:!'11 bit

~llrIIrlL'"

,",oilollllmu,lm;.

~. hh ulUlI 111 Ir t:.clon· H mll'/l.i.ur LllIrllili J; ,:il'i'l!l'lr rhll,.J r-n IIIr r nil r' I ~III l'I1Ihrl'n! "IH1I1lll ~ Im 11. Hiitlhl' iii' t;"rd~ I:"I~rr.lln·
hoi'Ll

m..aJrt~dlr.

lIugi.ul. IjChrimudt halls YUIJ v ~',Ii. (hau.., mill1d1i) ,. ti dl)re satlll'll8.kta O]OTI gull 11 ooiu, bu !ilekhl :bJ.leJi. elle en IJ-k

II

K_IlIIi1n

¥.iIl...1

1.0.#1

'r'lI.!Iu,,.~ K ]ldll111iJl'i «~ell. nnil!hl bit \I. taMillfI.L II "-,,,.., • ..1 1 ' hi brn. II 1>),1. llihrl.Jk I; I , ,·11
:0.11 "",,,1J'llllllI!T11klllJo..,1 (i:l1f1 L, I Ikn 111~~ ~ek'lltll olll.ill b" _ kah... ~Cl1

~lln~Lfl lIu l';lrt1L.h·n "1J'~1IImi""L111 "l·bl!b n.:illr'l BiI!n :--'tU U fll III ruJi. lImn Parl· ...l h:lllu~ .. n HIli nunl b. bu'tlillilr j.lm. 1m Ilull. ['Uti"1 IUo.· "r (III" ul 11lJ, J r II{Htuicr .\ ull UII mu ·11.11.111. IlIlllllll;,m. rIlJi_:l'11iI, tel Iii III mil! .·r i::;lcri i~ i .\ iil'"L.!.iiP, II!:Iu bren, '''''\"TIn''!!'!!: b p !t lI,lI 111 ;:. I ",.all rll1l~1n1 Lr. Ar], 1111I•• IIPU"JI d.' liu urlJi"« lIIiI: ".1111:1 IWII ..n ' !'ii~ulli.plr, II t1!!D Dnll;)n ,. jj; )11 • bUill I II 1~lhlC f;im~ r j·li~ iI'H] , IwmiJumlar rIll.!" eI. hI r'lln tutumn, OIi'llI:.lD i§i. Tll~ ." r 'ml~ etj Jll';' l'h.~' I. III ~ml",k~l! 11"t1l.1Il I! IHili;! ~Uil' btlIIl1L11,!:!)1 na "I, I "ILl! t I''':~ lJ hii ..• ~("I'f' hl.1 mot \!1"rilmi;'lIIc,,1 \1lI bu ~ u~d~o ,Jlnh,t It'~fllllil .. ll·rillili 1i!lm'l.,l.tl n, I-.;.li!l;lIk lJir "1I1:"::oIJ] 1 I iii!!! (iir.. ~\;. hlr hnWl\ buhllHnn"l tim ''rEll ~,. l':ld L ~Imdl Ii] H I, hlorinl i.>'c 31;11.11111. nu ml'illl.iJ~ Ill:. Ill,", 1\ ur L'III rmlini, M. md.td,in liitUlilUlIl.ll :II d enlirllJ Illl I,il' kinl ... lliJlun"UDl. 1'1.1c II li I ,u II IE' .. IlIli~Hr 1.;!,. killl~1! 1Df)llt bi) £1 Ui'lk et.UnL·(" ul'7.~h I pd IDlJ', !I::"" ,I n 1,~~·m~kIlILl dhli;: •• IU! \ II cUoIrr. Un f.i \ i II D1nlli1 lillFLY I, ilia I rll 'oj ir;ih. buulI t;oll 1111 ,illli m. )l"l ..l~L hln , lin jol."h::, 1:lu111 I1nli.1 I;, II old ~ll, U~rl!hnj'pl'l.'re bl'l" ;\crd ... kClulmi IlIlHmlll1l •• H-· E.u. \uJliUj;i Iwllle', (L '" !III{'O hie na~ lflhTII,\ llt':15lllLlrlll Lluii U .1l:U killDt~ij.IUI, 1.llOllIl'm !!ll.;ir (l]IIJ1 r1e\ll'l~r. lh)l.l"41rm ~·,t.ljlrtl('"l I lIDl f.:dQ]l~l· !li. 1m Nil 'Iile bu he 3~ li'ie~1 IHIr.l H'I'ilinl!,"~ ]l':.IlJl·tlt'('t·ii,iui dl'!i..I:J(iCO Ml('t·

kLi~ Jll.llkbUli J.;.1'r1 "",I.' 1\111· II i"ll 'f I~"\ '1Llhhl kll., UIIHLI.C I.... diU bill' «rrnnn k· JdmuOillllhl !;

rubhk 11~ rli il3i1unml

~l1nrll!rilmi

111.'

1,11

Hn.U.Ji hastElila.woelerimize E"Hr:-n aUt1QrlD. b.lil.e Lt•• ' 'mak "f"! yafwtn n.hndJi'l iddla. olull'lmlLl· lWr. B yatlDl blr bll,rd.t.Lk i.ille dlDll cttirecek h gt"l.rn.i bir has' m haya.linD. },aI'lia.11 hu suikn.st. k da ilgililNJIl
J!D:'iilaam

IIB'! ~l.

i·1

IItnk".IIa.n U.n4M 'I' ·nl S;]Il:jl1l " ..... ul:!u illUl.. nmtlkllSlm rami rile I ~hlll' K'iII' Ill! II di~'111 I!CiI)'WifWl. Ih;l 0:1

zil"e18.l.i ciiml lDdendil' Boledi~'a aD-fhl!: 1Iti. ill itt Il. be.yi1erinl ..,idl~(:otlj bi,r mu nIt.be nltma a.lmUl liizun !!;cl. dJiI iddin udlImek edit'.
"6 slit

aha glS.Bl..w'nJ ernelen

1n1),!14

uu,
~J:

lIri!
blr

,:IIt:l , V kClr~: 1;11-: I

lunlin
-

,1

md.n

bile- yap.an mandm

~ahiT'lerilti

o j"iI rlbl1ln

r,ra~dl b.J<lt.i1II1"L1 ~~n d~
!Ill zurLlflii

"
11'1

dlB li~I"'lHni" 'LllhJIIU) on.iI~I. Hil 1Ii.llkr!PlhllrHi l~ 1Il[ "I lIukbJ'1 1I1'i.:a1 Ind III (lilh~\I

~l, ..

,;).

In ml""·j

\.C'

llillJll~1

I.;i~ Ii.

nui .. riLl!ll1m I IIdil <;Ili . iir ~'rlh Drum.

rln

t.

B£LFD,IYE

hil!

""'''inri

lUir ml1.'~l'lc: 1"1.'''' ~"kiul v l,HFljnli:'1' l[!!~ilDI{'UI",~j~ ~ ~~i"l11l.! ~L1 lID] b"l I.m[nll..1~ or!: ...... ~~iiU Hh:dl~if[] LI\illUO li}'t:f',ltll' ~lir hi r<iJ:t ~ LtlllloJU .. lihJ". Jbki.kl!.h I;ii"du I.Il11i.nn-r, ~1jl'\i;:l Llr ~I ::;-i~hll1' lUI:' 1,1O!'bi p~ ill{' ,,4pllJ~ur. K:'_~ IJ.!c IJedi&' .. h'~11!. l-erelim. len Mrrelfllit \ ·rrLiull. hhh ,rreUrn III fJl r.... • 11 ...Li ... Lll'lrm hl tell bJi :\,·011111$ "lihlu dE' 1"'I'd ~iJ !if"Qe p )id"r QI...un. Bl,Il:rlI'Jllll!hl;!.tin m~nJ":!ntin l.I'J,u:.1. ol.:m i'~It!rl dUl ·I.bin ill.! Lll 'Iilll U .' IIdu II I" "!!oi ahlh \ J ID. o U !'IiI mSELES t Orm:w hiel!.' g~li,\ orD1ll •• JkD.Il;l, lur dtln ndi.l ru.'J" ~'" in....:.ollllU' "iLlI blUlr] mr, in Ilir i'in ya]llm. OmuulI mubliln, edL"t ~~illl di~ l d II· I a ~ _ ~I ~'olla DID Drmn.'CI muJ:uUala d.illr, 11 de k~ i j a~r. Eu JII~mlb:'I<lfrun " ~h!"'n L'II', q w...Hlin ,'II:tIJPI.~n -1 Yfrl'riD.tJl' li.ulIjl ..~ I.:c~i .It'lL· iililtmi!L< '~tmU:hr.1J i:ll':rf' 1.!H.J;u.l e'!il ~"f'lli miHel tI~ ·i:oi.I'Hr. OrllllLn l::ti d",~ ill g(Clllt!,1Ih. n:J.)Hll:/,(lj iL~', bet! mil, rm ::;(; m'itn .r1~'""tll'. (.1.) IWmbjudl'r i)i dl: :l''Unh~ !Ua.')J.:I.mLlJtlr. I Ikikllt~f! li u t \ . 'Il·ti pIbW,HU. 8u !ill rnill;ll miUelc ~ntT.11l11ntil " .. ~';lP' jdj \crilll Immlll '~ ru.lli 1u iii lilfiLd. Ikn. fl03 1ld1~ Blum. l·llidll;: b,j~l .. nH":: .. 1.. Iou. hin b-oilri :,ulm .~ i ~"'lD. IIIi.l.iu.JJ .E8kl,~bi.n n.!Ll~lm" !;:i£ti:;ill ri '·urdu! 'llOIIU"\! R'- d _,1 lO.i !H.rWU e tOI,1I .'~idl·U HI ~ii ktor kurul ..u BUll fi1 :1,',1 1I1'117J :rihifl, H !Jr;l!J1n.L bu - 1 H:rlhin, hi.,; olm,,,,,, j'>io f.(Inu hi.)""'" t UI~. ~I U.,IR. !J. DUrJ.\IllrD I.,; rgm.g i::-i rui·lhiIllIlir. &mHIR li~er'lnd iI i1L!I1:lIIU h ~diJ,I.J o 111JJJi)· 0 1'.

mi~Hm, [li~tv

" JI1IZ: )r h r O..111ill1 J1tJil'1ID 1.L/'I":1h~· ... ,Ii 1,1i~' liO nJ ..IIIlIl hilu-ih ~tn"II"kh" \"I~ konl;L tI ke" U,1I"1'r ... k fl.~t I rd 1I~1 ~""rl""ri 'turJJI l.1llIi lII1,l ~l'tirilJl bur .. lu.rd. HLcnt.L:Jt hmlnl Il;'irl

Otobus haUannda 'tadiUit ya p11 d]!
--0--

T,b fakiillesi
talebelerinin

0

tara
~-.._

dUl'lI.Imu

NJZDE

E, T. T. id.:tl e~i,
b\'eJ;Olen

p:J.h.tf"",

1''kHnJJL'M~

[ zhl. ilt'ri 'idt'r·l. 20 lira ""L)' .,.,uhlllm-I obl'lIl.
[{.i,
~~DoJhj!II"l O. C"'J';lm

doIi~ Lom J,'ift
l!

10 otobIT~iJ.1l

1.l:zc-rine I
degj!tLklik

oLo

hu"

glMme5i :tH.l.lla.rul.d.a ban

scm ola.ro.k

......

\'C

1ltOJi~"'L'e kn rY!~"tiJ Im:11 !r!l .... i ml'nr!lt 0;>11 :.U il!l.· ini "'I hiiJ:'!. d"\·;:jlll Itl~i \11 k>1] fn£~·aml:J. kti".hl~p lit:JIIPn ILII i h:~l'iHI..~t"!.:J11!,.l nrli. ok ... tl~I.l i de k!b hiinull I, '1Il]' iDe tli~ bi r;;e;1' ;llI.pa.lLll.' ;1('11 ~ 1111. !!;.il(('[]Iitl h:.u!:lCl"il:J.r..urQIJlJ.i, ulll,· mr'} 0 ~,jU~U.nil n ;Jt'lIiJU. lDuhlil.C' miio..alUaoo lEU I:ru.rii-

Ii ca.dde>ii -

l'1S1,

lto

~or?

.

1'ATI":un: cmJliTE'I'f l.~". 11 r;,r:lII'e Cl.."wi., 0\'1.'iJ I i11:u.nt o,u.o!,:uti a
~[I.

tr1. l'E Z.\R,UrLIDUt '~VlI'll 1'11i:l!1.1". T.I' H.Lleuirl dUn-

en ~Ili:r~k bir sHib oldu~[] bir z,s'll]:J.nila; 111UlJII..lQ~·ir (iunl) tie Irr h 01 ;.JI ld :;.j lifid::tr gUli.!Ju\i bill' ~,I" OhLlTII1:r:. t:~el' IJIJRllD m. in~ iI~i.arlt~: Jol. tli bir Illlwu"'li. ,diriuj (ill l'e'kli ,\ pI Hili i blllj Uoh. !oUlI .. I!ITI~IIIJTe !-'{'h1lb oluyor, ~c£ bllli!.!. hilmiH'ruDil: !l1lJ'S3." lI:ilDII 1]'1 l:H Ci\ Qn, hl'pi I biLirirLlz. Gtl:~l1 Si'i~ bir eJLi! l'tDlJill 01· d_oru, err aLI' IWII lOa il i a'ltlr mo.llllJ 1 [](K) iUrol.).a. 'alillbi bin io;limSWiLl. ,fD~rt1 !JOT}
! i~i, ~.-;i 'L !.'iWJIJ:, :lif. ."lilYI.illo,l kUrI~( rl" y.p~'J.:LrL t<lnLUlll lle.J>Lla hlltl lltiljr,1 d~ LL,n ~L f'd",.-inl ~
I

c" ill, r

1.1·

.11"

•• t;~1 I twO'.

blF.l 11 11 i

h.aUf! W. u' 800 D1ie 11m! 1(1 ku~uruiiilull 1111 I blr Ulile dedcioli. liLdt jJ bJlb far babl1larm d.m. bi.l.I{'r~ liu," s~lDl "I \t> tl. \lIk (I Dlnr.ttll: :mit.:. ulukll I tll.,rmlarm Iffiro)"lI f Willffill. !!;1bi..LtDrnllllj~ 'n: Tlluh.flllfi t"t III~" ikcn 1:n,.· nmlll~n O;;ffil'lll D.ogl'll1 1111korll~ II lib i IlilllI JULIi ogrul1lI. It'tld ederfk 2 5&11.... ~ntJm ollll.l-'ilI. 1m " "1ru'!.Il ~ ILll "oro. klnd~ m mlun i~ ..~ ~r,rl'k I'f-d \",~ ~1G"1I1· 1[1..'''1 iSm h ...... rJi·lderi. 1 '·e ham11 hi!' fl:ill .. :. tird,hll1'. n, H~·Il'IC'.II. mull tar ta d!s.n ikOi'IIJl.l1I1 muhl"lir ~"I'. ['n l.J: .. illll'l"pL lark!. hBIJIlt! ~ HriWhH i!o.ahui t'lIu~u ~I:J.ItilL! ni'.:hl muil~:tIr IllIkllull~h lrnlllHli JloO\ll]ll "hna~~ ~';Jpll. l'Ilamn"l!obr~
g nllfrr

lslLklfL! cadd ..j ~ At:lliirk Bulyolu ii, Berazulldan li,:e~. mill k i1z~I'e, So") b;l 'h ,'e ak!J!IID .sa.a tl !Jf"i~de her ik.i igl.ika.meUe 5., ve bi:r istikrlIlli:!'te 10 da:kikada. Ibir otobUs tnb.rik edilecektir. Yeni dIl!~ baH wda iicret ba" km.l.I:nd:m bir defi. ihlik J,1"ap.tf. ~. y:i.lrt z Tilksim ~ Sirkeci haUl ltnldmJIl11!':t 1', 8C:i;;'iktO!j jilllrrrr,/il' Io'ulo iini4lJ:
'I-'arl,

&yJ.1<hm yokll liU , :ro1u il'; di~er ynrun Ga, ~1l}1j- H l'btYIi! • Ta.bUn. )'[flfika-

be m8hi)"~titlde LJIf'llHik i.izere ya $i..1i _ O~m:!l1tb y - R.ume-

BII aabnht:1 ..ll itibnJ e:n, teem-

yap

~ II"

Denizyollan. ~nsaJdo ihtilifl hid >a ~h da
~.--rna~ttl IDa B' Ii' :'JI~I tal'!1(la. dan. DI_nIZ'I."ullan II -abrna, ttalyan Am.::tldt;l 111 m3. rna 1m!l,'1r I..anHTI gemilerin, 1I:l maJ1!~,till. ttalyadaki mal ~"c ikti. adi !}art.larm deiillm ~i ~eri iit,}l ..dc, mulot..a';:e]" fhtl1, JI:1 l.amlya~, B:l -1'I11Iga biH]j"Imi~i, fakat t:n sJlI'l1lroBn k<lbtl] @d.ilmemiJti. Ell ~hl?b1e Jra.n .iht.iliif li.zeri!U~, .An aldo U. mum!lflidtir mu.<L 'jni Plcm-rll1 Al:lh,raYIl gelmi !".tJ , :l E ~ kanllgl il tJml;.lS :1 Oa!>L i'l.ll _ hr, -htilifm had bjr safil Ida 01dugu bil3irilmc-!' ~dlr. J #lm;: I'll,r'JiJ/.. irldin,;'c 11w·,il!Jt!.

-...

"I,

1:,,11 t I'IL& c.lotl 3110.:1.)'0' ,.,

tllr I:

I rJ.:II'C.1

n9Yl!

r. '.
nl

du

-

III1UlhJ
~lndi.i[1l

;UH1l1.J

FlliraeJ, bllll J mal. 11 OLr

kl 1. tJull- HII.ui a~lk ~0l'1 Lr,,' •• Lml1 eao"i:lm IIi biu,d "enl.lim~e J,. hl-tlu II.lUH nr II_ 11~I!I'OrlJnL , J'
lbun .1, l:l1iI;t (; -

yaTil-1

,In I1!ILIOIliUllr
b4}c1;:ndl' ~f:9IC~1 ~II

dL.l~r l':ll IJtI:t'1I

'.
!.J!)'

imr;JSI L1~rlI

r.-

l:lnlul;J

nlL..,lnl ;!~I!!.I LIr,;:a!t

'"''''

l~r

,""/lf,Id.·

k!JIlf)r

'~

Il~ tk~.ti' til IIi:lnLlS I L11t.illu~ r fo:J.n Ii ~ .. i(:len lo.ollU.WWu.rgl!l ZI ~Ql'l r S(I! is' I lll.ulQl') , (9::J1Jtelt.:!l'), (OIc:rJ t} ""r~rl.vlli: ~usluru'm':lIm;;J He 1:J:Ji."U!'I,1· IlU"? H,J.1i :;i.l!lu OItJ!I.1.. ~1! 'Ie 1Ilil'11YCIl l;!f fd.1l'1 illJnu't L1;l"'ICiO!gL~ len", IIiI' ,,~. de
U:.'Oi'iIJT ll.ill1ilJDtlln.

o

uii

Bel}ikta.!'l
L'I

gii I!i il. sa a t 14,00 d lmlilp lokOllilJJie J'D.P11a. !!;hr ..

Sfl.Derik kongre.il ~

ji.tl:l.n31:1 ilk

lmlilbii·

'I'IL~,

S:JJ.!oJl~

:.ittYi
• i Iltid;1r
Im'l'lI

-hOi

1m

yrl " ;Lbl

1)\"

t;l

UrI oJdt"rrll/r.

I'!

"'/JUT

lievkifhanede
duru$

. . clflaye In

i,lenen dij kii
as]

Aktlenh IOllfeTirjd", U, Kal'rt31'.ll Mu:rta!a Blm~, AI 'Un kaC' k~h~ s~ li,yJe, F ru,1~ ;o~ It '1 n.fm _.l _ '.a."kn I. !"all: !It. 1 itya 'da allr..(muII~1 fu , Hab l' aIrllgtml7<l ;. r-e U):( ya k l'lliOlosumllZ cu~ 'b:l t ~ oilemedigi rille Ie i\p. maT':'liml ser besj bJr!!l.;llj']]a~1 i"m !!r l""1i

fst.an!ml

J'

B,,~j"'I:I~!:I
SI1r~Il.~1I 1I11~.

l1"'rll~Jl)'1
.. nttl..

M1.Jb
~1''i~1C

h.lif.d;J1"10-

\·~p'l.IrmHUl

SCLJl ntl B

I

111fT•

iD~£DFl14I1
"'I:I!;-L~

kllnl

":1 k,)lI, ~IJ "I~ tUill11 bc'Ilrtmfk n"':H

I'IiiI<Ii;j -~:J1f
6

mi.

,
I'll L Jtm(ttl1n I, r .. '11':'

~I"LI

O!.l$Ull'tlnlJ

Hlr

:l!~nl;!Il'llllf.lki

JIOIL II< G,l
lUlHl.I!i Ilf~,

it.bIIl, bl.

II fiYl!'l'Clll iyll!l

'.'11" 1.1
.
III!

pon IlJo..iI II J. Iiliy'r
kl!l~lli!.l:ll~rulll.
'ioIilJr ~

l"illllcttJr., Dr f1l1n6:J ~.........

1m' I I.',! «iww Ne1ly.crk"ta 'I":i.:nltm milieme. 8"1 'ilklemak;te olah 1"iZ<J'ad s'i1ebi bir iki f{ijll? ).:lid.ar... cml .... m ketimiz~ mtitew ibe-n h rcl[d L>ileoektir.

te~i!!'bbu.",~ ge~nn., ~ J',.1::f.W!t;, :.i/r'" ,

til',

'"

IJI:pf'Y;hun·ul'l'

- Ber.1 [11 !;til" ~e)'c t"111T1 yolo; ~ Ifl:lll!,,!ll, !!Itn D1II1'I14l'lvrlllP.:... h kur11t1L1"
k~lI1 hi'l)fOJJ~lrnJj;J bLr kerecJ k Ullrm,

.il

rln·

fI:. .. i!DJlira' llrllk.

DJ

!I'll'

'fL" 111.OJ]-

uum ...
S~ .1m.J .111'11:1 Illln:um
,,01

Imi:r 0 luI' krRc iJ.

II

I i1

klnkI1tJ'ill';:;1 ulllltmLl~ lim AU~h lulU.. ..

-

Klm'I~."1I

dl'Y!lI\I.in

hlU..,

-'i'Clli:in
IUrlllUl.'Ia

In. gu In~ s,aII.l'lm II!

K6.p!II.1llll'n

~E,iTl. tho iliS

!iI-TIL

••

...

........_.._

..

III

.... lIE: r
Jeilil~r.
mleai :id.i,
-

KON1:".A ILUET LOr!AN'fASl

1'\'....

_.

Zanncd.I!J'iln billnu Emin 'bey !>o_;.'led.i.. Zicru cah'ilfl i_ta.... In~yacaklal'lW bunu 1\ sayliy~(]ekllil[(li. dedi.m. M~ele r I Ii; gOY'rne

1,H_ll'Ia

gt:IiYOi'9\.1l1U'2:?iI'

• - .Hat'llr!anllyoJ Illn_ zahIi.t,deI'ml .tilimna.m:t:;lltj bu, krnat m~·
.. l~i)'j

uze.nne

dind~kumak
tin.iz"'

Ii:Iil'B h4tm.tlir\ II 'zl[b:,ulnu.nu hiss t·

g~J.m.ldl.

Elu u v~ 00,· ill U t:t". Belki matbu oiaraJ.; proiti n:nn . yTI yn OklWlak ihtimlll~ ki. dn.ha m"ilfid olu[du. Fl'lk t bOyJ ist. 11m. ViLslf b~ s!ZE1 00.VIlp .X!robitir. - 'R ~~ ~y s.illil I~ Ire. :::; '? nl'!;lD temu,.n ~eJm.eni.z! i.::l'

Urkw"Iln
I
L

.:- B.dki furkn,ra I'(lf1Uesini
;

11 !ltQmtlmI

lV

I

hUOO

rnl

I 'In.

te:0.[;1..:

~ 51
l2. d

11 II

-

H

~~

...........

---~~~~~~~

i olmn.k mak ILia!

r Bi~ i I] I i lCilkilu min HlfaWo
I

-

C:i,:e llT7..ede

..

rlrk , (' f1lL.ldm i anI lJ· bu

n~lnch
All IUil

1;; 18 1

oj.

!.'! 1':7 t ;.0

D mokr
t_y:

y

F IInj -Ind'fya sBGiml8ri
Se~imh:!1f ;~iD hg-

.u,

Iha'nf eden er klml rdlr ?

r yapil
-

r_
-

•••
i.gilil: delcgesi, aTka
Lake SU.{l4l:Q • 2~ (Al'~ Oti't"ElcDIlk: ICIl:t1M)"htin d"n.ki~ toplrmtl11U.11da. Coli: milme :;!ut rn!l'8.m~k·m Cekollilol.'okYlldalti kO.lllUnitlt hUJliimiit darbeai ha.k
klQd$ld

Tan 8,akanhjnla ¥eriie'A 250 bi. Hra'hk yetkiden sanra. Donabm Kurumunun gonderdij"i muhleln yard]lll malzemesi
Ankara.; 23 fHU~liAli \'1 bDli~lflrlli~ !/ukUbulan

4-

s.sl polis, mUDlur,~Ia.rl tiilyi. IldU.I,
:Elelliinld: :as LA,A') DlI.n Filt PlI.l'J~~.nt~umlll. Komit. nls ~ Qlrm.:f:ln mebu_Lal'Ln III
1I1iLt

.emlak'et1,rin korafinistlerin: ing,afill. tahakkiim ii altma allndlllnl soylcdi
u.zet"tl. poLi!l te~lW4hmn ba~ln!iill, kendl adllm1itnl'll g@"tkm~yeibat Ili.llllj-]ard. H' , C'i.lmhW'l:Is!j]kanJ&.n'6~ 11.D • kendir.ini ku allk&r18ri,', lldeta mahpus va.I1YilU9 I;utt ..IliI'lM dB 'S6,,'lelt.lii tl. Imdi . 'IJ ~'D.1 ",ut>,~ite 01 ug,uta kllnliim. ttrli serba It: ol.saydJ mu· bakkak !d, istl.b. Mer~,.

e YOl.I'QIli'lJ . II r !la 11:1 L ve JlU one; yapIlmakta JIiIYi9lle zarar IOl"llnIe rf:' VllPlllleli. (;111'. IQer tll.rl".ILllll Klz,lay hJ.l'lI.fm O ~ nhm illin Tarim 1II.;Ik.llnh~Ln3. VI!J ur) ,"eytavtan zll~:rr e,or .nll!rl!' till,.. A,.ali"'ll, ~!".101 IJ~ IUUJ1 IIII'~ fllen :l!iD,OI)(J I!rill,k letkld!!11 .~(lJN rInd., I'l.~ Ililld,," in,}"I, IIh(I'Iml'!.k iiz~rl' "I'9!l tnn DIJ t!s.y II. Zlr~\ DonliltLm 1;:1lrLunU tariUln.tlnn rin! U'!1~inul' lit 1n-iiISSoII!t Ci!Y~Ullla 1l1mdiW!i' tmdll.r 3<40 ~lca.loI~ 11l11illf VI! DW1!111 ::!~r, ronu mllh:nll
III

Cukum

.BlI.'I'lip do

ucreU 'J.1Uic rnecq'lnen

Ij'ttikl~l"ln' Il;ot;

OIL tiLnilil

tOr n ltJLumu bthlr pulluK \Ie nl~b aer !;loRllerJHnl!j. ve Dunl .a r ruUy,,If i!:eQml~tll' Bu mlld:ne va mj.l'J.te.

r..1II~.iiI I< ! i!lj! Dj It H;!I"I 0 r 0(1"[,1 .,UlloilIHi mIt bJJIIJi1L1~"rdl.!r. .. ,401, N!fllt , hl[i.("I :16& tonun .Ilukl I~ln IIg:iLter "il4lt1rlru. ii'l:J.:iI ••• tili h. d'!'n diHd,tLI b ..)!l!mm~'k:ledl r ,

.n" ifinlli'i!'rllusk

dllfhlllrrll~hr.

deld taI1'UlUI~dlllIihP\I:u:ak dDt mi set;:lfn!er l~ln .:>ifUI II na.. ;itl~rllllK S"D~ b1j.!i'll~ poll.! Ole .mtlrlJi n l yin a!iilllnl!l.tJ;I',

m~J" f;J rti~l
IlUll'In

Cm,,!

Mu1tQ!

'

Iili.r

,L,lbtrra.

pllrl~me.llto

~l,lo'a,,! ~::Sll

tl!llnnr

r

g(l

N' I:h:i~·~tlrllJLteSi " '

ttlslm 8cl.ll
1I;1!H~l<n mu

uielett

hU!i'l.ilSll:JtClIl,

\',1.11,11;: DI:lI'lu:;; bulunen 1f1l1..t2l rna Iaradan hO.'IlI!Hl.1Ir ol\lp lIolmllr11

hiikOtnat!:.an !iDr hlr , Cok !lel1i~ polh ~el hlyetllrm mu.ntD'VUJ1 PQI;~ klilHetll!'ritu: mensap oUnIY:iI[) ,ahJ.!llJ. fa \ t:fIJm.l~ OItJ.u~un(hll1 huli.1l met habC'l'd:l..W1Hlil"·
n1

n'I.",

BII ~Lb budlse'"ml

l1t~J1i \'e

k,l(U(t.!;U[H1U bi.ltij'l1 b:.LsLmllln hukk1 lda. h:lll.:;;I, bunlar]1l ~g... rt\f"IZ Qlli1ik!;lrloll. d:dr .Um d lelkilt ~tIllek hU..5\1.'iumi.9

h~ll;.umtt

fiE i;lbl

~eft~lr1~r al.

rn~k: HkrLncllilrl~. FIN CI.lMHURBA§KA,..,r/J

IoV

(API Fin c! lU \Hb:1~k~nl .Jul1e P:1:J.!;lk.i· \'J di.m Cl,rt A11\crlk:.n ga I;t d
1 :abuj edelfi:. dem ",ti!' tlU \un lJ.. till P ;J.:ukl'i'l bu 1I.lt'lllC' rlnde I:lLmya me~e-Lderlml.""n D:lh~r ml~ r;J.l'..at f'ifl-J'tU& llll"
S'

H~lsLD ~3 '1;

9 ri1ll;'Jeka:11'1' t'QI'lIli VI Pe.panek Rus mUmeg slU CO!rQ'lLko'nun y nindn )'. alurnk ,konu§mo}" ba ItUTllijur. Papausk C~koalo,'nk)'lI.d:l.'Pli.ptlll~k. RLliIII},amTl komU .. ki hu 'koml.iDllst dfl.rbes<ilt~ Rllsni!111oljl'OI lQ.i:'dl1\1 '\"adettltJ.m d. ~'E1mn h8.Zlri[l.tjllg-tnl ilerl sill'e - sorlemJ!j:, h,kIlt 01.11 malilD,lioh nIl,! Ncl\I1i'l~ demlstlr ki: n~rede.n n 1dJ.g-lJU ,illHlIld 'budd, 1M7 de, s-esimlere Uri glitl QI;'I~dD.r[[m ::J.~'$1 caiftu1 tid,,"@! et 01'-' til'. kala, Rusya ~k hudutlartna jisker llevketmeye b:J.~l!ilmu;.b. Lake SIJCC~SS, 2'1' (AP) Bu !'Iul."~tle, Cek se imle.ri Ri.1S Gih'enllk .J{ollserL.tl.n dllrik\1 top yallln taz)'Jki altmda yaplldl_ Ianhsmda Inglllz mlimesilIl1I SIr Rusya o.sk~rt kuvi etini Aleksand r Cndog'an, CelroslnDRhsoedi!:. (en ay da bir t8z~ ik ~'l\~.Latll b' vakva meselesinden .. rek 'jO~'ie deml ·Ur: Iarak kullaumrs, korniinist darMsinln tmZlrl.iidJ~ ;-iinllt-rde hu Arka rk3.YII. birc;ok memo dude j'in~ kl~abll' giilldtll'mistir. JC'kellel'in komllllist a11IkrarID~g M&I."1h;(l1l pJlillll'JiI. dlihil olmamt insafiiiLz ~ai1e.kl!i.imU alhml I'i'Lr. 2!l l[la $tnlin. bl2.Zat ytl,ptlf"~ di~inl gULL1i.lk. Hiidisaler,· bp t~:t_~,dt'! man] olmu.~ltil", Pill' tH~l'in 1\JoskoyadarL eTll1!' a.1· dlklal'll.ll da goste-rdl, Cek korntinistleri, bu lHZyiktell ku\"'et pial ~k, faaJi}'et. Bu hilltilmet dadmleri dllima lerhli J.rttll'ml~lar, bu nr:l.da bir .:I.vn1 ~ekilde- \'t- a~·[l.i usu.l1e ya .. de 8uikHt hazl.rbll11l~lar,Jlr. Fa plmU'1C1l', Bilbs!'i-"a Munhall kil.t bu te!?ebbrls Vill tind~ iin· pliinl onuy .tlldlkt8.ll ~OnJra., lel1nu~til', RU5,-anlll bu ~Qha.dB dllhB hWJ gitni~le! - ic::in komu!libth~l·~ e~ BlHldan :mn!1l k()mi.inl~tti;'I" mh \'~rij~i ,s.nWllhYQl',) ~l'Ii b11' ~uik:15ta htl:llrlanmali
2 kli.I"~l

!!inlili

~iJ:c:iyetin.l.l:l dlnlenllme-

SJa~.ID. hlJJi.l.iillc a' ~ 'I C;Ht~i}'i topraLdaDldlrm r,a.fJ .. ra !ll'ui • 'biple:ri I OTaUIi... k.lu.HlliU"Jrn,~iI

...

.1"

IIFI n FiI!lfitlHmii
'II.iiif;!i"' .. IIII'

IDt.il,. rHl (I] !iif

111 r

JlI

i

I

11 ....

'iI

klnu..!.

]j'lici

111.111,11 111m,,,
II

1\"'11101
liU"ilrll

SLJ

mil i!I.'nb
ii,lliJ'lIliel1 A"FU~Il"
.;i... II H IUn

l'il';'-lil~hliklnl I",.." rIO

d. i,ti..- 'II cdec.k
Ankara.

d"ii~ililjk,,.r
23 (HU!;U5Il t.aprDkl:!lndlrma ~'e- crman k3n'.1n11d tl ilz>I;!rlmlp y.'9iPllncall:: d~Qi~il:lIkJer Vtl Jli'lnr!tJ" i,.ln T:;r.Tlm 9J..kIlUIIt:_In. da \"8 Ilglil Iki c:.(!ne~MiJiLurlllli:t··kL

1."'1011'111".

, 1llj"ltrm. m;llt 1m inlil!ii1,,j

Illlii~ID.I'lm, ...

.·~rmll"'U IIi, t "umt'r.

Bl.ule

j~.,m t

111.1" .. 1.1 mill" I.i~;il I oIi\!c BlmBIo

I'll... " lIat;.

lUI.! hinumu

ZI1I1Lf.t. IILl !.Iii !.ol,· ;; III"

"'1I~""1':1 II
;,,1

~~ll'll1lllar !>OJt3. I:rll'ljOotll:'.B~~,'llht Iardan ';lml~l'l1l'n iltIIHilll·ILI.;J.rdOlJI H;;I zara aiJn;:![:lk. I,aflll:man La l"dn~ B 1..um1ar llul"ullll1J;l ver Lm.l5t~r
Orman kanunu L.u:lrJslrldli. Clldlltu gibi Topro.k k .. uunu tusarts, da blr ili:0k )''I!t'llLlkL.ri Ihtlva [un" :Iedlr Bu :lrtids. 1.\':.~rincil!? I:n ,>oK ul1Ll.ll.tn 17 ILki ilHiddntln C'kL ~!!1.lim:tf: mal u~J1!bLnt (i!;garl ,';II d",nun'l lOpt:J.K tllr-:U.::I] m' L:SIIlt gN(!-.k.tli r l rkl='E1 lIu dJ! f:J. t:nl bad 300[1 dOll LLnll!',\(k.u I ;1111 k

..

t.l1yh,o!l'ilhr,
111 1114111. bu .... t<ibl

1U!~s",I.rr1

Delelll'll

, ... IIIUtrl,

1111 IImi!n~~Hl
~.l

ti.. kltl1 lUI ".Fr, m.irl-:. i~ili] Lolftsil 511"1Ir.l"
'11.1

m"~~.J"n"",.,r
IlILll1u .... H 11m n ,

i 1,IObUi

.rldrlnl

.II{~II111'Q", h.1i I"

il<li~'rl.

Elrlf',

""r",

hapli'n1liln

11111.all...c: :l r, - :ll:!
l

~(,f'l

~I In..lllml.ln Islll1l k "l.lill!" .. Li~Crio"t1~ ;li'l;';olIrlI'I~d! !

i'I~.. 'I"~

II ~'i!: bl.l nu.su"lll T;ltlin Bo.Ik.ardlil;1 n:l yctkl ~l:!rllmeklNHt, K::lflun La SUfiJ;Lnda :J.YrJca Dc-del \Ie m Ill.r
113k :Indn !Klzll.flJ' llLlkumh~r
~.:J rd,r

~IIItl'", l>lltrlj
1111 i'l1,1II
)l'll!t'lil
U

I lIIaj

fC.I,jl'W!01<

15~!d. I, )I~lm.l.

1.111 "o"Ill, JiI::Jltfa

~)lIt!'

',d:.;n ddalfr"nn ~l·'FU~ !>1"';TiI";; ,rU., 13"
kJI~

me lIe ",ld",III'l'Iilltil.lllor

ilAt;L:!r
Ank~n. Turtl,'t'e kl

inhi.5'Hllndaki li~t~:lI'I1<t i;tii ""e'
:,!~

iiil'

hl.!.II~lIn I 111Irlll"'r.

1!I1II)ql'.

i1tu U~II
!;ll'

llihh;iln

f,1

MI~:J.I crlllrk " I",UTll;':l)I.nc-: ~"'n W.lI", UI J,\I.J~ I.~,.III" Ie
nlllnu.1lr
Ilir

11
I

zp"';;~,E'lcri ell Icme~

I:mk.tnldu t r,

ILlt:hlr
koj),1L1 (l1~1l

5t)
\. m..

I'm

Cumru[bJ.
~aPIIu.tak

yin'
LJ:i!"IJ"
II n t 1:lJ,1[I fdn III

Dr-mr"lfil

I'e-nl.

I.. ,.,

t11.Ji"rJUl ,If

.~ej; m

!I1J~ OI'U1 !i"~]. r 1I"'\t'~lur Gl '1·'1"olIel1~ I<lmll. mil d;tl~ TllUlH d I rlrCLll SJ 1E.11;1 O]M k lent 111\,1$0111;.1 EI' 1\ I' r ~.\lf'(l~lInt:a kilr;H lallllu·llr.

r bf'~ t

blf

ck"llde cere:

n4ly~ pdaCilk' hir topl Bdl bdbi k ~Olirt h r I in~tl:le nc.k Geo rgl,..~r ta bd b-Ir ne ie 'EjdJr, ; Birl1ii

Q

t C2.gah

TIn'"

ulfBarlanloin
d· lliJi.,,·iik I\LlrlJihll ('u h~;lk',lilJDlesini' ~lf"l.U t'ili) (IrUJ... niin~i.ii ~J!it.I,tcli:r Im"lUi \'1;' 1",·l'i

g~Jf~il.r
8u ,en .. t~~ AEI J!{1tll

nlf: 'I1ll1yor:
"'Ilk ,n :.!l IIIII'HI II tamJ.ltthJluNl~ l1\t'in! k t ~Iml J~ '1fI1 fl,II'I\ I I, II
1111.,

n
-

,g1,1[. e· h:fber alMI mn.hflHelile tt"..d e-d.:lmekiec\ I. Erne t Be· i cle \".a!}i{lgtr,~la giti I I:k, Fran"l" "e logi.lIz 01""; d Eal,kl.UtL'~ILJIQ
1)'.

?a

I't

~3

{A . .'\)

AlIl;:rlkaya

~.

\'In

Eu mtinasebetler 16 IBI' klDn· iel'an-l. Brllh:;H' anl<1~Ill8.!lltl VtI Tolir,udak; Frans.!!: • htJ.}·an g(J rU ..melen son manla.""n htt· li ... l~r·' n'C Lnda 7.i!neodilmektoJ e
w

knnl

n M.lr~hf1li
Hill

ile

<oj'"

ii. f'c~k·

tar hi Ill'ni z te bit hr, Pan - \m'rlv.a k'Jutl:'rans.Lll9. i I il' II;. truck iL· zen' Btll~ohl.'~·a ;id 'LI Alnerikan Dhi~ltri B lmm, \·'H..;illgtnna
B\lltl~ I?dilmemi

Iltl'dil'.

Li~.... I Itlle.::J.~1 :n Itllll'lD.bHlHhl , l .\\'ni Il~ahfillen:le ii-no! edilli ell giJ r , ,ief I 'l'i elill j'n S'ori.i 7mel '] Oil 7.8 u\nbnl21 AVllJ!11l dipl ma i il1 tnki tti~1 ele·
y
nil'

d~ndijL:t(;'n

:,;Olll":J

gUI

iUljoLnel4"f'e

I

thilil.1h 8 uk d:?" (:\.tA) ~ Be~ DI~Il5leL'i Sa'. n:l~dnh:rlniu I 11k l 'lllpUllSl Yllun sa.bllh Bel· (;1Ii:) D I ,I leri Bait r.llll1l(]a j-'&' p11~.aktJ[,". Eh;:llerin Cal'''llwba 3.1,<;-am~n8 ku d!l r ~o.h lit 1l ':I rim I
bit~ret'ekj('1'1
'U' ltil!'~
I

dir. 1'1,_11

jrli~l

"Illli

I

m"'lI!H1

I

501 11ml:!lttadl't'.

B ...i.i.koC;;el[lnktml imZli ~del1let
'll)ll:m

tTl\llIt{'lif

m~1

h lfile il!iLLl

.heneti anrHII r t pll3l'l"ip!crinin t "bik ~ I tl I nl i r; l· ...e'kti l

bu

11k

tema,,~a.

~tlMiir, 111.1~,·hl1l,.·,·i lll~IL'llll'l... liirlii i1IHloi ~-~. nl2m 1'(". lLu"" iI'ill 111('lilh"I,t,t t:tl,mua In h,i) iik I~;}r~l I.m ~.,.ti ullin 1'111 iil- I,Ofll.!fI' '11(,ill <it'tim:l:1 ~I·' d

\Whdh·r LI",~e:':;lllt'nmlt'li Ierd ..l.:ul; l't.I'I"I',~k uf.:.l\).; nlditlc J.~I· J·tllt 'a}·~i FlU 1.1 Will::!.!.! j ... ~11IdUI· d tluu h.J.Ii,,~'di,\ ',f'Jlll'dl ,.'" bit 11."~l·lIhli ... ,tl hur~l,d Lie l, I,i:ltil Dt·lllll],ril' pn I"t111 .....1 1I111:ll"ul:.nu buml ulmutl) orrtu.. 8H~I,' 1mr4'Ih·ilere l'ht'hi~d u'n'lll.'r, hiIiI" ~~II 'j... llillii." 1.l;ur." h,'rl1:1 rll~ il~ Iii. hLII'lIl1a~1 a,,[1~'II. "> r'· m:l 8 l{ IlII'ile tflnru;tJ.Il IHII\::t tUI,lmll.lli. j .. tl·~ dir, ~l:.II.JI'Ll~l,j, .. :1,1 It 1 Ii. ••lil> l~ .. r:..ll.. tH -§~ nl'!II.J.: ft rni1l. 11 B , r Ivh Jill;' l Ibl [" hlll',l ~i.lH" U'llwkl"lll I"uti m m II I( l' II 11".L/,';,3 I f'1l I j],!!, 1'11· t, til r

!.Jhh

01,",,,,,,,,

III IJlel f

I·r~,,·. .

e-dllrrlfIlLl.r.
lk

tI ~'i.lml~ n II-; :ti[.

I~t!. "",r

rr:J

ber

E!'IJ.', h~f(l~
S<l ..

\I

remle

lJ dun

gi

~·.Jjilllh l)
U !I.ik

Lla,

~Eolntl1h!H:h 'nll,I ....

u p
LoJldl';l'
l!'l

t

Yeni

dl.i.n e;i.liH~~1':

n
DSU I
23
I -'r. "" -

ou
,
Y;iZ:J11 ~Ilillarilll

...

H~,. JHr~. :n 20.30

da

e
p 'I"de
t d,

1.1, U.'IIUlI,r,ll'"llrli.,illiJl'lI Lil[',rHlill,tl tit' II. t~[~ [Iir Hll'LI"'ilili t;Jl1L1~~linln'. dl'l! ('I, (l'gIILlir. ~u IILlkiu:ui
-.udur

, l:.lIwl Ulill;; r.;,il: lIJ 1I1!.l,.ral

*

idrofil p~ III etra U1~
$10'111111 L7. :::; j",ld~ dukl

11~

Iii' Up "."
·~r l'rlnL 3\Jl' ILl l

r

ne[t'r'

9,r

nm

J.,

1111'1 l.i71l1l· du', H-II IL'\ It ~Illetdl'rt' bnlTll:I \e hih'UfIILlull t',u .• nmllllii t" l
r,llil 1I'lrlll ir::

lit h~'LII!:'hnl

j.;.1·"

\,t' i!::il~ dl'

I.. \

Ol";L

].curur-ulnrJm

I

K'~:....==l!tIiI!:======::::!
" ""11,

d,n rh.I.11 JI~,'

Y['I

dim

MiiuuI
~tRI~

u J" II" Y L ~II 111(' tu ,

1, 111,11. t'IItdlo! • rlirk Idl iktlll b·I,1111l

dIMII1t1.l1L1

[lJ::nialau-

kumdl.
b~ I k I b,. sulll 1111":1 .a 1ltiloJl'I b u! ".
:\pr.

I -1311

Illl~ IiJln'llI 1t"lhHrit.'I'. . i.ll \e "'[l[ltll.1II II,l.I:III~U'1 da hlldllr.

bId, in

k.lll'iI drln!

'r;et~:ci Ie ri n taa rru lao ge <i-'neleri beldeniyor , -............. .............. -..... --... . - . -_-..... __
Yu.

A, ('l:'rn'll"ddtl~

'"'ilT1lf'rl!i11l

~iil r rs;lIldn
"IIIG'nI

Illr

luI

Ilr

11'111 0;1'

flltJI~ln

r

.................. _~_~".,."""""""' ..........

~~_."'.

fU.1 r>t

h~!r.., liolill

1'J1011ltril'li'Je :;,~ bird" dLI Y1l'1III n .1'11 I 11.l""''IHI!
.

hiJ~thnH .l:U.ij .. L~ni:lafi ~on ~'i i~lntlC' Epirthi ~1l1'llGn Slvn~ I ru ~IOO klrl k3.lObHml~lh·, Kont r t, rln Kr..YLlllllr, !II! lIOOO di.lrBLI m <.Iml ... Olt'll vl!Yll KDmimlit

--------------~----~ b~r !lltWOnjil.l.aa nur i.liilnce Il.I \'1 ~Ij I'll;, f,lH!uillld(( !J'ln!!". [ ~m dun ?;OTln ka'l:lrllOll 5 Til pi ...tc hrnJJfle cUr, EI I, pq 11\.1Ie ,h r , - SUI'~y lhn,Jfilnd. ,r cJ.uti1 tiel:\lltll-r, Lomlrl1: Sir st I.IIUorCi ku,m<ll1rhlt Ill: 1mpamtQ III' i\.i;' dii Ollt'rrEl at1HIO 1£1 1tfil~'iln fl!!'tro. K~ 'i' ny i'lI;kop,~u, !l1V'l1 l,iI".n a. Crlp[l.ll I.l.VIun .I(""mn.ra Lndn bey",,- en 1::0 'J NnL .l.titl~d (II Itllidf; hi", m.h!n~n nle~ Irna I net.(N{i~tn 'If) ~ak !liJ.Lnd!!n Vi' "lI.HI:lD. to~'leallU,a hltl\ln~rilk 1 Mtl '1 ti\n um~ blr Z[illULn onmen' Ur tA.A') \'IJ.Wm II: .11 illl. ;:: adn "Lg1!ln . mU. ~nin l~hrlh nd;;:n D;lbSt:,jl:!relt: plt' I rtn llJ.lJlHz 6ey,rElhl WIIL'l 'FruL1 r! E OUWm Rllzvd' lI'JUrmd"lJfI temrnlm h!HlC'rlel'('S m: k.Ol.l:l lltel I h,' 11k Ij!)r" oliJlo' Il l1U]kt.n mu 'ill '1'\l.::llirya, DalJli11I1rJta, UQ1~a, HoI gJdITf'k rII !!,cmlsll1.ln GOlCtil .PWIllllil.l.i dll{f'I' kl'tltmi;lall ~l1dl~" c:t'LI1du~IolIl\l till. l:;l.ncil. N[lr ... ~, Portel!:iz I'll!! 1];~ll:'r" r A.mstflrdl!lm - J,ttll.1~ BltJOJ.- bJr WI.I.l'lH'L ~cL1'oI"lj\e ~lltiJ=T1!1:91 lilt' Ilrltlii\! \'~ ,un]rm !lIve: 1l1l'!1l~tJ.r ~'e tUi('lj~lr::tdl~r'lnl 1.l1hHrml~t'r, nor RO<l:m'v~!tr Dtr,c ht trnhrl!ll"llh. rll~e vukull g't'jln.lljtlr i;lIfJ11~mDYI - Bon Tyrk, Ij,.olY3n \'~ Mm.1 Yal~1I1l.r bf:r!t'Q!'rlifrldd~ .bi.iyil~ In. :j! 1tlbl'I ~(}"torh ..i UI'lTilHL'1 .. 'milk lI1.iUel:i!dp OJttlnn k, ... Inti' \'1/' ... _ ~aller!I~1 :ijrd(im, Takltt ftmd.i.l1'e I lI:m ba.,Ii1;J. n 'OocukU 11j'l.n dl' '25 l~ln n1li:9l (ll.l HolllI. OilY" Q;&Id.'i,1 va. II!'~' tlallnd~ (Itl1.!z~ doll; ll~h pf'trQI -,(I r Yu all h~Y;-;~lnl~bl.iHin Yf1o. '01:1112 Llr3Jj1GC!~llir['bll~('~lderdlr, !Ut, Sm... ttlr'rt.Ylnd Nollclndll. lllr 0 !! nuda 11m d' uulunnn ~L1n. )l Illin t~luibl I-;(n ~irl~llen blr til IJlr Staflord Cripps 1n lib ltIlll' Pr['ru;e.il.JUll;n.t\ fl. Pr II ttlr I'lk li bt1n r", To '-IU<:lC'-HIH.s bbi,l Ilhld oJmOl. lTU,lLm, ~hLHmm Ifld.tblL~i(!d Inl :llil - hIU'(!.t' j1J.! (l,ftr1 OIIU1L IUdo.cog,_!I:. p~trgl ~l;llltLlIlnl tlf'hd,t etmt~" b~~ LCindrll: 23 l.\.AI - Llh:r1n u etillr. clair olRD lilIt'I!cMll11'tIIill tlr lll.ml~hr. Amt'ri!-1~n ,~m.l.fl d rh I )ld!! ril.l1nc~klllrl 8"'~enll'rdll hI. te,mLlmtilllJluPLILUlI' oLllut~r '!ill Mil ;if'll fl,D3f1l'(lr, IItol!'I'!ltt',. B hn.dfld tale!! nd. bulunmu., Ti! DU h.r ... t'l1~1l !>"IPnl tlcum h ,"INet lid hii. D[l,Il11 m~rnJ tlOf'Ln tEe- lLlht!l trlill ROil~II" tUn tlll'tl'!l;!l loln dill- :rum iU!t!r!ne 1\1::rIt-' 1hlYl'In g~Il" I 11A1l,:lnd!l ba~ln':lC _ 'I zlI.nn.edLLed1ll!'bHe~~~I[l1 5t1.l.'lltmL,U, [,A.A·l 1011.Ilbld.f'nin ilOlll.f ~Oroldn1 YIIPh' JI, HmJlrIl tl.:'hUl.:ed'llll "or- mnl{ rruUc i\('IHf'd.!r, ,MmQr.JI II,tul1ll1l111 IOf) ljnt'11 b,n lloor.. HtlU,lndlld, tl1r h~ e:tllii ~dll~ "no.nork6rlut!i.rnhn';:l1'L qu .Blrl(;~IILL", 1>tll]eU'I:'r B~ IkU TUtkl g~d~ntlmn IA.A.,~ e-!U'L !.5lolndn:glSlrJrUl MU'ltLi.1, {''I. _"-,I '[l.t Kom! YOllll It) U'LU\U Berlin: - 18.nlbttHlIlnln yO na erlllUp rn "un ...' "lldolliLl· m" m"-{l ...'h i Jfum', J!lp~>(jy(j tI(;: iJlI{! 1" llU d tI a1111 1:Ib\lr hrafm.chn yt'.IlJ .. """ '" WJ. """ \'!w ~, td Cl'iIr 11m l'Hlrll"n II:U\'l'Btlartll h'jCLimlio bklJ[w r;(inClerdiiL b1r nw~eJ Ia ,e mck Ii~ rC! hli?'lrlamhkJAfIl1I CI Otntm!.l (J1.nJ e!cumL 1:1 l~ tl~ cyld I l:te ll:rltr. Cot'un b' I .cJ1rdflC'dlr: !ildll' rfiliVUtrUSun Olhllllyjnd.tl' mtl '6 134!1li1!lt lim kUHet hilt \dUi Y IJ1JIl(1m. rr( I Q. mjl., 4i'd,~ IUlm! I.l:' II~rli'i;:

L

G··"''I. '-II
..

I

,"'. U

en .
" rH<"cd;;

~rs· n· ha

r

rll '
1

*

~-seitfl(J1!IQllllti d,ii, {;:Ie,.

.J

IIMt'l ohm 1.1l'I1·t rll:tl r, 011 '.I mu '1.1~tI II}' J ~ r rr 1·(mil [l l;_u krJnutio kni I 1J Ir k::J.lill~ \ flhn:::l!I:' b!'1!:l,'nn1 kl <Hr

"'" I'.., I 1111 ""~lr"Il::l'" dIm ...;litO;:I~c;rIGr, 'I illnll ~bll'a!lun

~r,II h.lr-r'
ICJI:!atJ.il

~., IHI)ld~llu",1.

*

r,~ "nti.
..

(Ii .... ~ i

"Iflf' 1/'"

;)' Illlin ~ ·lill·. r.. l:ml r zln 1m I'· 5,.1]("110h,,[1 1'1[1. m!:,vd,.n ,..('- ImnlCII 5t\nd:firuLmLL .51)'s"i
tlr

B!ldClI)(· tl , - TlIl1n 11\.'11 .. , il.zer Ildl" CHIl,'l IH'~" Ind.1 I SlwLl p t .1 t .'11 "I'hll.l~ III, (Iun tJ r

II

I

I

II""
[Jir.

1<.1 r.>1t"i4.i11 1;.Qlrt!IIIfII.l ~18 lilJula.1 OnIClL~... ln r
Jlol.llai

kllllll1L1~f1 .. lllill

1I1r:r~t'. '11. <In,j In II'"

1.11101 Ilerlnt

1o,lI5jJ'1lI Htt!

11111 Ir,'rr

nroll ,... n1;]1l1h.a

QdIl",,,Ulrl J, IUr .. ,""
'''I!HI''
1".1111

H IU i;la Itlln
1l!1.! r.

II "sin.

:d'

L

!!It 111'1'0111 ~CliJ!lr.1<j1' ;tIllY." ~... l03til~
". !ilDoI

*

tfu·

HtI<!l!,i'

hll.lcku del

i~.~1o. 11 !l'QIi.
bur

potl L'I' to.~1:II.:Cil L b

l,ll1m~~
U\.A )

.... bllill ~
.llJ, ItoJ

NI;"e~'illl, ,. 9',"." i

llir

LIn lo. .. rWl:li1 mIU(l"I~ ~I~I to lnburll
CI_

b~."II.L'I"I!ulljlattl
... ".IIlIlt! IIJr~:J Il)re-.l 0 .. ,u.m) .,~ unri

11110:' I!Uin!lii LfenH.q
tll!l

'11111811"ItltmUsl t1U"'''1

"'''lIi .'

JrIM. hl~!l1I 11110 11...
...

CIlI'lll!'iiC k:..

{i',

Bll

rI!

"I

1o.".W1ilf:JJjII

."~tk

u~lId

,,'td,1

*

A

...

ARELCILER HO(:'UMA G

d11·. Zit', hl:r ~~r~el\ .A - ZIHIlt! rera rMl

1r.'

I;

U~

N, TOky )'~
La.L'HII~ '{rfll 5:1 bra hta.

lTlllSlkl

tctn~tL

til J'(l,Jl! D;lh lDu'!;!1U~nl- ('I m,,3Jc k!Ltl~ hl!'rhan~j b!l' n;'lznri kl<;ml!l dn Kon"'etWl'\Jta.t' 1)Z'llf";wrlu i.i yn p"bJl~"j{ ad9r 1:1 Q IE''' 'I

10 J

r HI

, E··rcu
Blian

end Be r k er
'.r11 It mll.I:Ii;1 1n111
0 ]m-chof uu

AlA

·!ltl.ll'lelln '¥L"

Idrli I

N'I en bL.!WD,

lml.erl ,!;url1lCU'1:i: tn mUJ.JklnllL n1r'n ~dnln 'l"itt . ohll.lfrltl." !lm.U1 P;Jt f den J~g. T~IK fI'Ilg;!k.I~~ :'!Uml. !r C - lBl tCo l[tl ~Imt I)lilnck 11;1 SI"nlll!. \'\In n, MISU". !f, HI Hind muslk! e nt en !n!:'!;' tel. ITutt ta H', 'rmcJ)'8 kn at' t!i'H:lk e en jeD III Tiiliol: mUl>llkh1 al!ln!ri.kr, D - Tilt m!J.ii'~I.lnln <lltl a!ilrh~ . i1l'iJHliskn.1 u etn ..5nd! i-l S'lrnler mIl fI.!
-inlyetLll.!J! b;l:i;]a.!.·a:I~ ~'I.'g' l'lI:! 'J'ijr.'I l'Iu:;j Id.-l .. ~]mIdll·,

RaletllYl!!ye

g1rjer rn ya1

IIYO-k !lir1il! .ta~.
l!""'lmWnl tcmln

bl1:: d.oll ,"dlt'r~m
:a.hlkllll nu

~u

K.u.lkt.. um~nn 11 ftrm gllil Jf1'l1,Lmlu.
ratnrlF& Jlly&

dot

tI

Yorga r.eld.l. HI.ZI'i:S

dc411J ko~nu

kat OJhcI";ltl!l. mill l :Iu.rt(JI "l ,u:4nu. h:'\ 1 41 C,Ill' oell~la.rl. 1:38 iJ. ve ornuelar, 1 mlllJ mh'Lllj~l II~ Dll h!l.·,'.l,da
nUll I:dtJl,(:I.Jri
Icl}~Q~lI:
I

B lll1l1

, ch.i
llzih

tile ohl.rdlJ ommd" 'b~ba.';1 ",at
d1.'
j'1!l!'.Ul

E - A'>JrJ. rd:lnDeri J) k mahdut klmsd (lTil,:<'llleJ. int,k::tl (·1111.:1] "fiiJ"k mll>W.~1 naL.ilI1}'3lmJ ll'I.ijj{(·m met b! rdrl" me-[OdU lle gei'li, l:Ilr kfiLle:'e 1 (-den :,;e~:anl'TUrk mu

1Xiyl

SlkisL nH:ltlcHr

SI'l~'1fl Dr.

Su!lhl

Ez

II
'

I. kar la.ttrnn;..il Itapatlli~
tlr!!H;

h!~. K4

I tedl, ffl

glralu { c 1'1Ik II1mll;" ri'L eseri b d~r.~ Idt bl olulaJ(ti11\ ~Ly de :IIetll;:ill
h.1l.\<I:sl

Hlr':lUfllllt

I{U!I~t l'Vtlt

lrlrr i:,~il.t. i;rHen'lll u ra:rd:[l" ;.<;DrJ b:]ftb~ t K!
NYe!l][! tiu isliana

':ILl' tl\1.ltJNlllt iKI

klttlbldU". f' ~ Ti!rk mlI5i~u>Lrl1n li;f'mli suIZIJt; 'I!-~lUltf', ~.,~ edl:!rl:k'
Iff
~'f!J

OTiden nkmuk

r..~!l'Ylldnde I,~hrn
I~f, ...e 'tIlr tr-kun

.stl

11!"1 ys.:.:l

YU!.iiL
ho.11:"-

kOl'npll;llsr

btl mel' una. 'o~r 1:;1~t.en'l. \'a~d"'r1 bl.r cs' (' •tr 1te \'IIC"1l1JI" ~HreD

i:lc!jlar. lImi I!.U!tl bll~IHll kLll"..d~? tum5~H·lltuvartl r:.1I;1.n. J;et1rilnU~U~
.d:ull!>el"<laLm ard!:i l'll! p.pml~lJ? .s~D
lif:l~-

gu.l1e T'iJ." tn\l~Ik.I~l filUn!dlr.

o-

I'D

mukemm ..l
1m bu

Tlir ;; m blr la.

e "'n
h

gtl!llljl \'8 JIOa.zand]fll:l m Or te g'IIT4
'i3l"dll III

ifl hOLI.n ma.b1y"'U

ne

idli?

y G~ni

.[Ar kJ.mlero.i ve ne

I:ln ~lkiinIIT.:~

J mil :t;_hl )·el m~~l~<I, bazl 8"a..!~ ell rill bu cle<]ikodll(\[l.k.i rollcd ~iI Itli" I!Jt , dp.d1io".odu. ~Nl~inl YLr[ , rak ha.li:l~nt-e nuf lS. ctm~k l~te-~~[ll0 rln oimGi!;lnl'lnQ:;l. ].;~l,'TJl:LD blr s,_.til IdHhalll .. BiHun eu )UI(\J-~l~'1in m111r:U:].I

b\llun~n b 1" adnrn ill~~ ·na.~T susmami
Ql1

slfUJIC. stm [cab ~Hi~ em

TUrli {Ilu,!I-dt.! .-IImltlir • We Turt[ Inu Iti. [ De k-Jndlr, ctinti1: A - '!'UrI< .D.,\.L!ilk~l Umln_ -~'ult !'"lcla. L"iiD. el·j~llU:: ~E'ktlde- mil... ke.rn rllt.-li. \ bll en, ;rt:@:l!.ue Ti.i.rk mll~1 !tis' b['~r bmln, 'fur.:: mlJsll!~'"I. B:I.I:1 mw kL>.wln I.en gor l~L.It Be ..."reo ye&iin" 'I'm·1.: mlq~l"l si buteci-l" rid Ir,

o

e, BI
L

"'ftan kOfDyor .,tr braHll.n .'. Iaordu. ~ ..r .. Ct-.1II hlz L hI

1m

Yl'I.b:lln~l b.t ..dam I;rlC

<C

:s -

'lfazl!l'etl1l~ ao:::. Pill o-l.:::a.lr k i - Ku'!:;ii1I1. J!:J.iilr dur blr .... l:illi41rdl . .F(oib UO'ILn u~ ~H .1 IuIlill raw"''' 'I; J r-Uk min t3.nll'l .

iDtiinrn Ne

mGllrrl.f!T..s \·.ki,lQun
l,rtjy, •
UJIi

IS

r

~)'a!;IJ!~l!
It mea.?

C-

TIllk

:mi!lknll'lla.rml.

hl~

b!t

man \1 e~!lpJ ...r1n heIJlJ!n :J m m 1 ort::Hlan !.alk rpUI U1enltc ba k !;,r arlen iiouk1.it
fltlddl~' I:! !ileA ~ ~rd slnl k31d,-rr;;-Ik :HtlK 1M" "foci

haret ve hlklmly ..~

b",s.teltlllin.

k\lllamur-J;.ru!1

'01. m...

d!.-! t"

k 1~UI.~

r.
j

du, Y

bimCl,

If II 'NIt, .. ml1~!.k.i:>l , b D - Turk ruutilkl£lnln

toe hfl Ina g~hnlHi", Zlra Till I<: muf1.h::bmm en tllt~ Ii) _ luymptllH'lni ull ~um r.lnn);u!R -!in. 8f'~'lYHh~m ita.I~a. etmtli. \ e III llUL'Iotkio1 1~l.n(le bu j
hUldll~u 1\Mr~1{ffi !lutb..lfMll !l1lSt!. F!l-TU:iIl.)h ldl!'iHI t ;;ayretle-r kar~lll dil "j 'il blr lb' ~fhl1[;l'"etlh; ka:!'aO

anane
mIt\n

rH"f"'~ln!

,.·Lr~.

k'-nlh.r. mi.iterf!tk
iW.Qll.

1,

u :·-!!Wd ve

ell

K::lr~l!i:terlsl1J.-

bl!!'itcka

E DJ::;; - g:tLYrt dln~. IlItZ 'l(G! 1!I:f~ mLt5H;l"~nd-e • ynt d~hg~l ~fu;terell ::;U1111l: tI be~tl'~rClI!" HC'r l·mllk.te ()!~,,~ ~bl ~rlt 1 nin ~illlullilc mnhdut b!r eli!;.l.Limf't; 'Jc hltac ~d(til.' • Turk m IkJcl

r.1I.

r,

bl eU.ne &kI,~tu' Ian bu kIl'l
aiDa b~ G(I~lel1 Y!l.nllIF~·

s. CI

~atm.? Ciil'lill..I bu J.:iglt de • IIirohkb_ 1)0''"1'1";;1. yaballcIHl 'lndn..o koft1l., .k.(1 HI,: -D
DrB

IC;lflcW Qr .lli'l"tn hlHtl I'd a \! , :d~.!al'l t bli'llir,

m.·..lt!.. I!'tltl..l :lruI.:ileoq~rqe",,~t 1'1 'b1r li i 50U

u:a

bii,yUII

b:.:

!,unJu'
~ Annf
:3lln

YlJkand~ val 'l"t .mlz d'~r !iller •. lr:I.-,,1tc: tHlr:liI: p.flN'e~~z..
ErCl.lmN.

cIlk bn b.alClf _ HuYm L'f

b b ...J

Lm b
I

D[·r1HII
8.:lVl

en. hemen
l!ieTI!

hi1Ylf ~'an _

'but .>:doy~e :mn

'/' dH • an..

~,,~ Gil" t1.(jk..t.g~ gtIt •

Ol T h ·Tilk.
'T'iir"

mll!e1lltlru.\·

Mll'JI •• ! k..!'I't~.:-:l;ljr, H.

s..~.

1-1.5

!i:ti.:ateI' ....t' l:l'i:l:Hllll :11 a~J

U. ~;rtr~'}")1 du Bu sUolle h[l., ~ liC'rdl: El'~l.ill m.

,

!yI Cl$Wl. hg, :t ~;}~Tum u:l'Uhr

dive

1':"
oetmll ist.£' k
t
~

'~D uzceyl. '~me
FI " ••

!iUYU'"

ce- . --elinln toplan _lSI
~ehrim tIIlhl.i. iI:ru.e su.yun.a~ kll,,~turmtceMJyetl ge,=enlenle yi.lilk KOIlogl"l>ini P'l J m I§, ~zli .reyl~ idarott ]H~J ~i ~ 1al~nm. mfuakiblerim ·~n,i~lt'lili. Yllpllan tasnift i· dare h.,.yetine Hilmi ({uyumcu, Hl'km£: Algi.ilogJu. ~rlll:,ad Dell1lr. :\r1u Sonmt-z, O:;ntan DeDi.izce rH1131ll>i.) -

na kavu,lurmau

hi, blmu lUll) blr tUrlii. 1".. ,. tlllatJIldan L

f,JUle,.o;l.l1U'Lse' ~rdt1: Affc.' Delli L blo ..... Ar ..
Siz] I!!.rt bi r" kan_
Ill:; rlt
~h

-

Mi.Jlll ill.

ettlm Fiillr[!.t. !lttl.k . ( .. 'Iloi ~ara 'g. (m.l~t1. ~tir Irl' ,d(' ~~lI:t1lJ. Fa!'l .. 1l._1"l"..trn.::J.dl 1"O~ k

~

JWUl.l e t.m

1

Urn. dU~\.Illm~djrn. (i,anahllH j·u!l:LiL. B!l'!l:'nlt uonunJ:! lU'

ltu'lll
blr

kl\·fll,ptllfC. nt ctn k .~r. ,;,e:;den o:['\'K Illtl.mU'anj,

\'iti!1nn ::Jullt ~ektlm tlunml<.)'J (lll~IiHdUfll
oJ. pull;ldl.:n.

~

j;n

9.£.ii.k k-.
b;;lnl

111'7.3. ~Jkl'l1.llYt.
\. 11) IT:

mir', Tedik

IknQkay. NC.7lhi Ttlttitl('iJl')~lu he i1mi!jlp['~li. lda~
re kllrl1ltt anlla!1:nda ill! boHlm" yap,llI'81t ~ miJ·et.. ba~kanJJWJH' Hilm..i K\I~'lJmcll'~'U g tll1ni'1t i . Cumi~'f't, Zint irlil:!uyu 1:inih de YlIrn II yrni baral:l:I.}·,a t~ullnnil 'e faaliyetini arttuT.II1'i1l·, Cemi ' me 1;, zi isli". terti!) II~ 11 a U h ''Ili~'e ecile E:' IEllnH.th. nfl' lir,.} atll1i; tkarlf n bi1eU~.j,• rnuhiUnllzde kapl 11. mrtkhdn. Digr.t' hlla.ftall J:;8.. bel' aldlgvrJlOlli gOL'o(', Di.i.;o:uy:l

endlnE'

~~llr

[.

Uo.lln~ ",llh \ . UI.[ l Ol!.lurmlj,' ~ g r.:llll- ... b,t r Ol.dllrml"m ~anaH .,\rfe.;iiLl. benl ll:rrCfl~l
(!l

~ir

Dokto_

man.u.rtl.

.I!llr lS,I"t(l:l,

tlrUI
Lbl

)C1r. ~Qr.l~dCfl
bQPlIU'OI'UU;

r.IOlU
Cl

-

.BaM,

D:1:tl

mI

1~C.'Ie 81

J elin 1( l~llL"d Bak;1])hl~Ulra blr YIU'tl1 1)111 a",1 karar Jast mll;tl. ~im!ll bu. y~rdun ·ifllio 0.J tal! bi 11 set An1'141'a), gjd~. kth, Ba.kanbg-.n y. Unt11ll'11 euz'j olacail Ve bu tic1dJde ~'a.y.

n

kat

\.l§lllIillo.

I:

m

Ia nd

111l'll~kl

Yml cemJyetlerin l!ol1 olu§1l da bu I1nrld1 UIilima.ktA I

db',

~

tlyntoo. Pax gel 'r ndflfl bkl ~1B.n Lllk .. m • c butrr,(lI!Wr. B~ylofl b~r' b"h 8eV1ItoLiI vIm ~~ iiUlel bll'

Luksembn·., bl.raz m

a
(R.o.;:;it1l.J.h 1 iacide) 111111: tclgnlJarLna chen a11\' vermL!'j OllLliU~1U I:ok liiJtldli t lI'kuJ t-tmi!; ollilu~llm\:J:ru ve bu Iml'lll tu hll. !!II: olarak ";:QoHi!~ri ~I lUg, 0.1 iz] iljT1f ",,-nH'gi ::JllmL.JnJ~ col lL",lfHnd n ~ en !! lnn cnk km.l r .:.ml\n ,.tlm ~dol1 l, J za\'lJ.lhIR rm }'al~ll kla rI it-I I.J~'i:t'I"II n r"':1IU1:, bu j!'ll('1 ino ne {ll«"" LHlII 1-10£'0 .:Ii l11d~ni;e ~Oltll;-L:I; CIlUlI fll:i: :' Egt"" ~III t 11 Sl.Ia Li k. lLilh I TIt! LOll!. Wf •
~ Eg('1' g('ni'-l kurul d nil n \ cU:ini plutiClin !"" hibl Ll'..IkL 1Fi k ~tnlli1'ti'lL
J: rtlanrnadt ["

c.. -I

~l1llk,.at


I

e
Ie-I l';1

J
(nql.arn. ) 1 indd J
I] Il[(hm bu kouuya &laIr dl:t.tmll " Ii!' V~ Am~rlb,nln, tl.ka.mfUlltit
kUr,~18Jnd(l,

r
Jr'rnlmu
rll, n
VAil'; BIl

II

Do.;n

,M'd"rtl'!

l,.I

I '-n hlzl.:: hl.lnllD df' dinlL' 'lnl::

hml

Dern(1~tHd r'lll'tl Istanbul l'.1iI. l~lVF;1kili [leUk A (ll"IdllL II, tliln aksam dn, BaklJ'kuy ilce mel'kazlae gidel-e)" h !<bl.hIlJL~rd~ butunmus, son 1'.11' ,I ill Ilal'hlll'l dan bahisle. sunlar; ~uyLl·mi.stil': _ D'l11Dkl'nt rar', Iktirtn\' l'~l'tislDin biiti,tn Il'I ~nfl ]11'O)l<l'

l"nl't' lin t!l.l'ki ifopln

(na ...u rn r I 1 ilid Ill' ! [

'ImL.~iiIl

u(l..,1

Biddet poliukauahisle : ~ill1di cKst.'rl),d itlbarlle t:'l.4_ ...·ik kalku, S~dmleJ."deki C, H, 'P. uiu m '~hu!' ,'ahll,ld yal'a}) yaVll:<j duv 1i'lIZI hLmnHLJO;l\
J,~
lHsl..(L \'C

g:utLugili,rl

II

v fat ttl
Anlml'O. 23 (A,A.) - Maliyt1." F.akam Hadd Nazmi K~ml " muzdm ib bulundugu hIl.9t.nlik-1 tan kUl'tulllmaYfH':;t.K bu g~~e ,,('fat ettigl L 'C'1JiWurk ogre 1.11 I·
mrstir.,

I

m~ Ientn

h21rtl.-

tll:r Sovl'eL .Uerl"me..qt Dlulu.vetnetler,h'll Le' d

r! MtRl'" !l.t]lnUi.mll!l (lllll.Dgu mel'kcllm]p. is!' {It, Ilflttdl De. j)lf1k'flSIl<!rl~ RU!lJ'(l nn,,"_nd:Jkt mil nu~r'beLiell.n t1(!~111~sL. Bat. But-II

b;:ul'l.olIlIl.l L', Bu _ 'ada,

bizrm
11,

rumen
d:.U.;:J&I', hil F.E')'

T

m

h·'

bu bB.!}IiJ"l.la00z1

aekain!'ls!

iuuunt t'~ bizi dc:;.tek. lemckh'l1 "azl;.':c~h'orl(ll'. Fulo.

illl1h~ I t:lH, 'Milf!':IHill llJin nil. Llraj{ l·d.ton OOl,ltl rnrmlcke In I l~ll gl VI' rn ·Ht!"!!' lie l"l'J.ll&.:J. ve J.unl!ri I arnn rrl!: ,te 1Tli"~('I<.·~1 klll1lsmdn takmcill.;l!ll'l yelll hl'lr, htH lrJr~n

I'

etrrusttr, ~hItdI 2"orI11:1 brr nnfn m 118 TlIl"k tQprnklllrlL'l::t. J:arkm~~ ,E: }'I. a-zlarn kontroltlflu ~h; ~Imll

tFt matur hl'rlll1n):l:~ l"r Su"yot L('..,abtulIllllUf kIir~l 1Jlgli lPre ill! l'..m.1'lk~nln mllk~vem~ I!d t'~kl~"l i
kJi.rl,lIr. Bu 'b~k.i dan m~l'l yo.dD. br jJWfIlWl I'I1.f'lIt!l nil..n ·onuslltliJr.l '!i cI KODlllDl Ierln UHlltWI b r Z Ie-etl· AJUl. Lliz g[J\l1'Ul.J.(::1nJ ~~llll"ryf' (lu~ur(jr. 1111 lID!;: rl e ;;),rn~'&l"Ld,Llil t";J k ! r u

g.wda. ve tenieruillerlne ra -I'\el.l, milleie !h\'RI1~I1":'[k kllntln~tl, 1."i
)"18

s'i\'lenuy ,'e!tim, E'lsJ.l1er' ve \ 1I,d1. onlara

acrstn

miLletl~

:t;;u\,ell

d'l1",.·,1.[H1L',l..k

hHl\

"/;t

,'e·itim.lldlna hUI"I'iYlIlt ~'Cl-

lunda

oEll'Pl!i'IYOI'.
\'ullmn

d:) isllill etsin A~'uli ~llUHt'1n·!,mIJ.I'f'ri 8r~il1li l.:i:(tnd1 h.II "i!11I lJil' U "1 e iei ndili! hu lunuld U 1.I1111i:r;:ar!!l tilT

Icsinin urzusu iizerme ylU'lfl nksam ls.l."J.nbula nak1edilecej(11I'.

r

rhumur,

CCl1a2e81 ai-

heps]

Ihtlh

Dcmokr31 erin,

mcU

I'''' !lila 1:0ra i 1~~lll n :a.dnm }"\'nnt' 10:0\ TIl.mF"~, I1I.Lrl I1llllHI~n :!;!"io;:l.rlmabi: kl.l hi'll _m rlH I..nrumnll .....fI roJlt', l 1

VGIIL'T r;tbr~i nenlcr iKomlt all , son bul ran ve lht i, Ifi.PI:!l:"EL l rnasl ....; fJ. 1 Iillet"ckillet ini kaHterl I' k: c........... lmaf ycdUl1 . un r Cirlinenler ~O~ ~a.rpl 01'. :;:ilaillnil!! di kklit edini~: (do net jjll.inElllei) diV['tl"Um: y.1.ni Iheniiz cl"nmedil~r. K01'ultll.n, blllll],i'ln _'II:''Inl R C. rl. P. r!1~m8M.hrl1am n, p, lln!
ktiruhl~LJtl:o. rElstlQyan jlk gUn
L

tn~IlJ

derek:
IH;f'lt: Millel"l:!'klHiklcl T C secim h L IlyHcakta" J[), dnrmalur, ma I kl'. mOlll: ...i 1.".: •. .terde buluIlrrt02 "10' C. H P, ida: ('111II bill anlhma.ktH de vam erlerlcrse. l'I ~irnjc!'e girer "'" It Im~lhn]~ lii. rk bh ~c:kilde Mll\i:-;La,
I{Ul1Jl1ll 12

. I gHterede
-----0------

Ill~ ;;UIJt1 'liz Til rklvenin aiJrnll h 11.'l:~Um~ e kl~lnden dun.... Qk brnr ~ WLr blU]UI'ln'lill.ll["J bilf>gmfldo.n Bo~a tar m. s 'I. II r1i.' 1I1l:1I1dl r. B~ t~d(l ne
rookJ

a

flhl:

"rdl'kl"
In.~'lbl

t:u'i'vttln bu ~'I'nt :IJ~1 rueJ.I nl rl al!lmll In \ rlll.ll., udi'.re
(IJ:. r.~i"I.[)

pas,if korunma
I

till!

blr

nJAnh'1

teo birleri
Londra 23 (A.A.) Dun \Itlllll..L

'II ll\u~ltl..;lrnillt, I r 11.'It:!!'e-lcsl nets

dUL It~lV3dll bLI' J('omLLll.tJlt. rI~rb(l Siliin, Df/'rnok;r::..t B~tl AVrUpiJ.f; n mukadd~ratl it;lll nok (lnem.U cl.I'ruL ~L111l muka bl] SO~· t' llcrt '1 TLlI"b:i'e

y~ nl:liU7. tlmi!LC:1'1
(}tt

Daiu Altdll:nil ~

"OtJAUdQ Dc;tn,}krat.i' rtpL 1111'-, I1n ve rmlUyet.c;lIIt1n gelt"rliU' Ie ,01 (hlall DU 61l~TllI b,jl~' rdl'ti hadl'lf

da

'T~kril!' mlifritle-

l'e temnsla
Cipj

!lyle t1t"flliH.LiI" ~ kiln'];.' 1''::J':I'~IIIU.I. I:"l~-

V~111 r~~I:rU'fI.!1ilHlll.r"I rmsil iaFt hakklnda Dli.izakeI'elt"J

let" U1.er1ne dull.lIl 3f:I-L ..r y;t]lltr ..1!11.ImmlQbelllllb r, J,. 'dl'njotil1 gu. venll In.! Iwl Llrn:mlll nlliynti ehem.
nllYl!tl gt"l"I'lt.: DC [~ V LJn~!Iit;;ut ~l!l&q!
I

~l1hul'n',
It.lesell'~ hal1LllmllHl
LIJICI
)'{)r~,
~'~~-,l LlI',

J"~\'an etmilijtir,
ii':a~'ln"lIJ" Alrl'lirl

Ei'a·

Ne,c
gUn
am(lll

eddi

filam

LJlul,l

Ie lli.eilC'I'l }

1l~T3"m:J.l{

I cieilcL'islemi-

l~sinde
lunhr.

me-foe· pt'ntC!'ItolaruD bulunmu~
b(m'lba:!11 r.l~t
50ZCUSU,

Bll

ce·

m!'f leo r:.rl:'t_ ~
D.!III ndn oru rn

21HLda bnll

l

It btf D~ii: telk lJ l!tmE'kt. i.1Il'. C('IOer; ,;JDbllhar, Blrle mL~ .1I11('t ler ll1~k!li.t. Gem'l Kurul wJll[lu.
tr~.lnda, hi, ('ok tllns.t'lfl "me"['nt~ TIm FHbUn nlI!!;£l£llAcI~ R~ ileo ~:.\hirL I bl.rl~i ,l,oi,zwuk,tl Ynmm!,

Hilk.· Jen Ju
il

Yunaais
(Hu.-l;rt.."'l rlfl
KONI ERIISS!

gl
]

mei

.)

I n]{

_ ill-bn Lllin

imtl

daya.lJa[Lara, !'IiYtll:ii

k LI.,c:\kl t 1:tAlJ F.L.f .IE
lI~lLm -

mLi(adcit:'lele
"!'If',

:f!il'i:-;e ...,.ill,

l,.QI,cil",· !3 'IS:e t,l

Blrle~.Il1t~

BII \'Llhla da: birligc gi..iveinn:nn, It' unH'] !}iddetle ih tiw[(!: nlrdn.
Di2iim hu hU~H1l1;Hl,.:t~ [;p,Tdll.-

,tI· !'.uylemi~tit'.

U "rl!

gayH deoluTi VI hame\'cu bul~aft :liilg-maklaA lom bl'lmbasma kn.r~L Hidil,,1jA
k'll·U.YIIlJl.I

fllErnif John

oJrlugui'lJ mi.idllf9.a
0-

Olinlpiyatlara
lIlT c~k
bokl!!(h~er

mc!'.ele::ii i.le "Ilzife]~ndirilrnit;

hn

mlliHl.ftl7..akar

N LIlell COl' 15.1Il1b:unt. ll:,I •• i,ii,t, \'~ ha ~e!le-5mt hIlJ'rl;:"('U .I;(Jl'IrC'L':.ln:s~ bug_un 'U.~11ll'2·hr. Konrt'n!l1S .. ba· k.:lIt 1I~IJLIl. Fm~ln iu! ctl ba kom TLL~!!;E' unuz1 Gpnel idtu'(l kurulu (11),- ~l! II !l hi,;iniz adaml r hi ... ~dls G.up • JIO direktiC \' reb[h.rJt:1 ru.i? '-':on hl.l miHl'1Ln hnti nice olur" G !1d kuruln bu kuvnt"i kim '-ennl~ l-lic bir -""'lL~ insanm h~kUm l c Tlli iu.l.I1 EllllJ\d nt.i.lli!'1. u:old l' E"ri nltl . elkIna'l\ ~hi ~·ot;'111{[':~ fddT !!i:!lD 1;'1b"ir bi ~'R~h 11.;1:.;11m;aill.lnl )'!lkpll' m] "
IU!L'UJ Romulo "\'11 III tlrE'_A kunr~rlH'i'JIl LO),llll'lll t.cklll: CLml~.i, KONf'£RAA'51 A,,~l!l
('11

lfJ.lllnflk

i~ti','en klior~]Vlllmhhlll

r r I:

SIj-'bi, r~til'lill iJm"l~ IH~-

lillrTII;i,SlU}IL'.
OUilll.r,

bll'

deh

;r.ll

caklo''rlJl' ki: lilt ;;-;hi i'~

(1a II ,{ a~111ylil11illdin t uhu ..c·

I I

1-:011,

~Co}rJc de-mi,ti.r ~
Bil' tabalcl'l. hwn_1

Ander-

]'indert

Wrll AI

~lm brtrnbullun
gl;)le.,

ELrnbllllij kilale\']," yamklal'<L -

iknrsl iVl bH' muha[a:Ul. lI~llm

~;jfru 1

L"iI1Qf;l1l

':;1-

Gt

~DE 11

baii,hl' k rn~dJ[' I, i, "1 t,l\·lll.U nU2.1 eb:i i..'t'ki [1 g(lH1 rtC:[· .. 1 ~ ['~ gLdt'c k-

'111

bHlj;lIlrgllll

m,

(.oi!.it"

C",n~nl!', ~3 (APj Bl II;'<mltl hlle 1('1' OelU~1 Seliret('r., ~l;HII'tL Eill'l'1j[l..lT1h, Cohen, .bugtlll tHLr.H\~ IOJI::"I:;:I,1;;IJ,I~n I <lJ.hb .,l'~ L tUn II LJ. .KQllrCr[lmL tlOl'lYl~ll~ .. [jt.i.' 'tU::llc]l'~

:11

UVatan,. Ba$yazall Y m n'ln i~ yiizu
lr

11

1 lncide)

smll7 Eu r;:t;'~'lt blr "'don.l l:onl1l" batll"~~ LII~ b~l' DC'm(,lt~ a )"::1 I'!ldf!I'l'I~~lt' t:1U.1!..IolHl,l~k, SlLUlIl.Il! :j-unl>t lJrnlUl! illl~nf.l1 ulrnil ~gltL[L gOTI'" r L ti(l!< lern!~1Jr: bu _h:l .. II!tLIIlL::;;:.h I[U;II'~ n fl~rlllil "J;lUglLll, biltun rhlll ' htl't.b~du)!;trnu I;aUlll ,tOI k 'c b<ckr, 0 r;it \'~~ltllla... um m. d\lwm h[ll;; h·ldt: ~"1I ddm;tt LIT hll dN hu-, .uk u\"allmm ~I\, I r' "r, Tllll1 ne 1 kIIld.a ekSIK ve Hi II til lum~ll (:(lltluflillU
SJ.l.1II

kill"; .imRlI d I~~l rl jjn.till'l.ii.-.:t, milan do;llln til it I kLiI. I, .rlll:." ltot'lii ttLLlu h dqll'tIi Bilnh'1rt "lru-dlu ,'l.t.r :1' IIl,h, kliL' \lYL· .. 1) j LI "u'lt 'ft1~~tll' ki: KIII'(lI1.. Ii, HI!) 1'lLh t'Dllll temila 'C('i' 'Tt i:;:;1 Ii 111T1 nti 11, b"I,li ~.ll1Iicn hn1::1miL~' t[1tmill "lmi dl.'gJlllk,
f~[Nli I
11

mtJn

h'C l ,t (lli

II

I~li;..o('t,., B""111H~lll1kiIL d 1\ t:llItiTI< I mrmlill ihtilar \',.'.r
,'>4I11t];

I

C, H . .P_ 11-. ~ I' 11,,· (mz b\luun
,,i:111 II 91,;1

r

,>dj Im~ k

1'ld
\ ...

1)ili'lt-l:t11m:'l-

d"

r yim J<,ll' ~

"7.iz 1~IlI~k
l(tl' l'i::U

,t' ri

uliT
1117."

Illr 'n

IDI

Imz

III LIIlll':JI1E' \I e 'flu h'hlJ Ii! \'e l:al'J l1U.u.r m.e5Jl'J.~ ;:;t.:b~p olm\k+

Ijl r

I;., 11., l~~Jr.
S::u:l.
c[!

hll

I , O{lIl£lIllIlljt1I1S

'rl..r. Eu-

C!oiC

Bu

1.1, ILll" II h Iln

ga:llet~I~I" IllBall!sd h,'ctl N(!L In :lll clIk cil::; .!l01ulJ\ll'j~rtllL L'h~ulitnllk~,~ \Ie bunlurm ihlillfh In :tllillrtnL d~1 ha :lii:r'ndl!' IlClLrtnl('ktl:dlt~l!r. BLLml muknbll,

BIL"J[!~mJ~ MILIc~leL" ilr!l

In

-~~~~~~~~~6ilii!'J.~~~L,~d~~~kl~h'l

kruluntJo 1111 nrjs!l &lnra ke tJ.ull r ltLe ;)1<1 'ir ~"lml m,I!H: lJl(jukl III, i!\ti} , II!'rin Ol'".iyn gitlol!bileri kl~nm, :: r J\!' klll£llli "n mlil!'la"l.'i Ilu\cllkl.l t: Oilm~m1L '"lLl!lnullt;'l. IU~.:."Leltl hi I'll Vc: I ii' :lIlIl r, haJi,nl' I I ~fll]Ul LllJ ''Miy
t
I

tnra.flll!rJnt:fa

durlui;lLuUIl Hill

Kn,ll Cehe emden ka.;.anlar roil t lllfl I 'Iwiil )
S~rl-:.(ol!l,ltk.i ntL:Jfltll;)-

rni.Jnil.!ieb~tl~'r ba'llld;J j)"k :l~::i!l bu]anll:'r:n", e:'lt~ e ol:lInl IIk: d[·vlot IIl'.l

(b fl.H· 01,111), (g,' Irfi, ((,~ l i'l d 1't1l'1.1(' i" hit rll i"l Ct 1ITIII)Ur . O",m"'fliy' k[)Y\ll1drort lIL"a.n, ~~1 If' I;olllljlomu tl1r. Hi,,! m 1:'('"1'11 j;i,' II II ~l .. lI:t'kl~lf'rLin II i I..•• i.ll~'m ~E'lUml[" .1£. l[1kllgLr.a.izi s.rL,ti~iTI1i:£ mi!i<-h't:kllB. ri L'CIUIU', Lil, BL:':: IInlal'l, .) Il' ltl il:'i(inr :m-

1\IllU )'CHI:1l"

dlh~ Fakal Atom bnmbasl L'adol 11118 k8.ll$l hima.\,· rne;ele -i dah~ \' him bi... ,Te~he ~\r.:zetm 1 ('(Jil', !!ll'l !.la.yl:)\'la.:rrJa.n "Sayan D£: 1iianlll ~O.'l'Jc demiijtir: E kc k LC'l'bu me:i!C.lelcl'i kern SI11." 11'';)1, H'LJ;;lbLni f'a~'1 ]levet:anl :iUmadlll], m il.zaktre {'he:-f1hlll' \"'Jl(]i, d~bilil'ler de klllCilnl;'l'l"ln bu lJiOWl ",Ik!ette, r,ll'i~ YllRlaz, ~eKiI(tc ha.rekel etrnE'le:ri l.m'k:i"m rukib~ Z"ki Kl['an I'jllge gelm ...~[:dll", Ted"'.I1iye.i.imil.i ~'enidt:11 dig I .~m hi.i:kmefl galib S;I}"IIUI: kllrm:a.k i~in tlrnaklitl'He lopr'5~ ~lllJda Faik ~,~nSQy ra\{ bJ it \iazL\' n bil" 8"'U~ kij:,'lii h - tlil1'l.d ogallR ~~'l he:.<",1.JiL,· !:: lilll"' gelmeml ihtll1l:!lli l"I'IeV(! HI_I Iii) gel I, Lli.U'. Hel iki tarBfm dfi bil"b'lTti ' siktette- "'lorgo 1~l:lvrltl \'Iadlmil c :;?;lVl hc~abi e :'IOl'iuin b it birer in~ tJhlllkla1'll1l "'ell ~I!Ilelel'i i<:;n bil'i;!! • lib 111111 e.dildL H:1W ~J~deH"" lIIbbah r:li;r_el nil 1 UeJ'llil pcrdcyi Jla.~ln.ma 1 ul,dbi .-'1. ,. d ] n AJpit"'llir'obd . .nlCkl~di.r . yu ilk nwur~tld[l bil n:akn,'uUa Digm- tnrdtan Bliyiik E!d-I l{cl),li. tan ':1 ~ n81 k.UI-m H, 1,' t;~~J(llh I • 63 kilo,b Erol "Ral barr,s ilp _1.\ IUru e"'oJ MOIlt..."'OmllJry. 31 Ma~'l lC!kc, A1l0k'1Z11 kn 1't'>ll:aoQl, .Ickn, lun 2 ::-JI nlla 'kll(llll' ka'lmak !i!ll\"rt i\"i hlllw1amm • Vt'! r k':;! e I illl)'1l gidecektir, bini I'd }",r vere 0[1. til f't'ek '"'~1~ lOll AlrnruwnQal(j \1 h"."ablk ~!\.11h jll-I n olun 111 .

"I1~'''''

OHmp i :Lulara lE~tir"iik I':'l1 c k el II DrJ!.: mill! ta"killull 11 se-clru miilb(lkwa.nn::J. dUll akrtllfll on barek:ell ArOlblluln ~~ Unynn Fl-I'\l18.t'7. f,aJonlarlnda yll lLldR~nl rl Imka.ntna l'(Ij 12.5 iJ.!!.'}lan J111 ,.ll r. 1 III Kt ...dlr Bll ynki:lW"ll i5.e. iu~1! 0, I'" ll1iz!lS\'un ~aw·t bo.-.lIlt- I ~ reD 11 Orm D<pml rl:(!vlelterll~ I!L. I l~1 ~'L' 1 ilsabal.alarll i!jlLJ ak PO-I m n¥l 'I"b~ Lm II;Jll hll)'ull Q!:i. UC-D d lYe I" :-liz bnksl; 'Ie , ]I - r: • Vf T't L:" eye lt~cKl.r ArAb mL"m raLle. bil l a.lmaia mecbw' lU1 ";':Icrt en r 'l~rilll tnkV'lll~ eclc.~('k t u h"'l,)l·<!\Ill! 1 11k k:l. -'l,la1j'tTI::! ~1I,e1l: slklette lJl(r:llt tn.:n l)rdun lie atd~ltlil 1,!!1 51 kl h, 1:::1Reel! h t'j.:o:km I LI iI " tll.r mt l\lt"!r: rnii<l.:I1n bQrosu 1.11 £101 Em U aral'mth ol'lu. HI f d:.lSll11 d<"rp II cyliyen o.lll[1flD1i, 1,
I: tlol l'CJ.lhmc:U: .0; t"lltd{'fdl!tI UlnrJ DII. mjO"'~ ,·tl~ di!, ni bi.r IIIIln~iruL. IUl:oml 11~ thtllfi:1.IJ W! 'TI.lTL:lyeH YlliUfl1;,t;tll111 Am til: fI j' rdlml nL rt Uo:o.l,.lo ffilJtnC I gi:t!rl~r 00, II ~11:r.III, ~~. DLIUk tl d.~, If'U

tann I c:: T.ukJ yr: ~"'l'dlm pmgr !lUll I t halu::J,'c :ll I l ' I1plI!tlml~ 1dlll:t. §lmdl A1l1t'rlk;:mm tnk.iibn pl.a n tndan ,-:t.Z g.!!liWJ:.iil Bo'i,.nzlll.r mej~ L!::Slfide- col:. onernll UI1sur hl~,1Lll. gt:lnl"''lri:ed lr ZIr;;t ,If. me d.l.; a niD. bl1

I

Illn eQu4:i: ,vrnpa~!l. ,.:r ~~:~ S n I bir 60~'l' elmek
dr.

~ Yl,tlll nOIUIH11l .. I fI

B4i1.:d .r h!iuttlndf'. Ia. &:1112. DI"",liItll!'l', ,lll:u.s"l'llIllLi!) 'lilrkl~',"
1](-, b L' !"!.'I.i:ill L~ket Ille)"ll!.ntlt olor::dt II iLl;(..lo:er.;:ler£'.glrl ...·hkll,1 1 Ihtlmnll· run, ~L1 ,0 11 ~ylll.r :znrf I nc:! II. Mia. It !&.j'LlI~llIhf cldl¢\! ~'~~UTlclIi..ld lr..uln

Tw:kly.:

u-I

n

11."

TIU1!.-:l aldl rltr.

TJUm8n

ordu leRe ...
1.Jgn..

I tlll'iJ r:lot H'Jnl
Blth:~ml~ Mlllt1L!,~r

tl

K

InrI

Kunlfl1lln;t 1't1Lml

nt' I ,ll1hll

,Jnn re-l~ti .. ,
Bundan
1r -'mel
ll~J

ngl.llel'

'"

I

-

....

1

'J ):

,Ton1-

brl

~,,[ ,.tetl III I

~!~'L

r.i,le..bir. o.planu yaptJ
!Jill
t:'ilot"D

'1C"!!lJ ell;' IlIlJ,:mll r t'd1imL!jol~rd1:.

val.'TIIDlIZl 1],LLa cd ..bll wk L I ~ 1111 1i1l'l LI n gOI i..J [11:"t'i .rl!:lI1;~l-:L r ,mr:z I:l'rldll rlll' y',jf-' [, I'n iJ I!' mullu r ,l"lrJJI1I~1;' ~lInllHI r. .....!J.tInISIUIt111', •KOJlIilltjst p rmfjglnln tl

61 ri'Ull!! tL ~cnL~ Il [ den rln J~Un,knL' tn[tlLlIl1 Klmhiram91 ~llIil

II Ie Il. 11w..;l 1mI'

ven t.l i_
Ol't'l ~lkM 1~ kilo, Zlya il~ 'l'F1"'1'8.'. KtlL~:l., Ij:I1lU .. UZ bi!' -.-[ ki II'll' ,llh ii.'3tii1cr \'1,. DeLil'~ Io!t TiJ"\''(.'(I,1'",llib ~kli,

Am~dJ.;:o

~G kltlll~ Ilil
H.ll

I01.~t gondt?rml~tlL'

Yiol'"L

Iw~ mane'l'TIllnrmda

i, t rI

bll!<ka.

t~,giLb:
l'l

Ili.i\"11f1-

(lla...l;Jrah 1 in Wi,.h ,mmal POUUkIlWDH. r.tml!jtir,
Bltlc. ...11iJ:Aml':rik

Iii (; n rdll~L.I nUll

1m
~1~1D1

l.til' mll'o'a.fTnkijL"l:.uliga

~':-;i-

kabnl

III

II

I n l-~

",.,"Il I
rift
,dl.L I r .,.

bir ht:,rt?t h"m ,I ~tmeokie-L1ir, Yu 'chla!i' tJ .. y~1I I r k.kcpt! r

,,~lf'rdl' nnllJl'lmak i.i~1'(' SO~'Y['11 cephll'sinij.~K[ kLfti rol~hareL,:leI'inde tel'riibe s:.a,l1ibi Alm H] harb es.idct'i ist mi§lir.

Yr, 11111

~Lr,

-;:~ kilo , "F.f!\."j", CaleJ e g i1l iL:-m

I

M. Man;Julll,

n In I'n~ \1' I \'I.! ektlI"lQm.lI. .k ILdroli ILl .. dt teltllell1Q i l"ITI .~\m""rlkarun [11 ha i.lii\'Uk bil il31{L'r~ lwn'. te Rnh~b o~;"nl>;l g"rekligin1 m;;ILdnnu" m. Hilll!'l _"I.m ri.k1l~iD 'n bli:I.:h mmL;''!h b!lll!\ olan 1,Igelor 1"1\-

('III)

11

Ill~'nR~[,

''''lI,

", ~.,
,

I 'f"i
~lrll:Nlt11n Illlrkl~'"
"1-

I }'lIpal

DI} hn'l'
mUll

1J11n:.
,:1J11

d

I l"lna

~!lILlHI'1

,. 11':1\)

g.1. l IlIT'HI 12 t, fmiti!l!ffil.~ik.J11

II AVnlJ:J nwml ~ tll'n ve bilLl:,ti_ 11..'1. Ldmru.l.ina;\·,'::l ill fl,lyn.dl.
tJt'!L '1'

e\'\
m.
t(.ljH

I

]f,ll!i1 t,lnhll
;,I'illl I
I II LIll

I4tn(~r':"lu
K(!"!lIl'CL'<.'ktir:
T:!4!; ...

.!iu,
It lm 0 I'D :>It.IlUI'IIJ
IU'

l"I,18I111-! .':L](· If! ... JIII'IIIII, J;1!1l.1
V,"[,l

III tn.

.,a1.i:lil
iI ~

Ll Enill

YalmP"Ln

Il d. ,\Ia· ,1' Tllrl:
I

ItllOC'"l'

c-

1.1

lI'i !llll:! 'I ! nJi J-[~lm J limn hi HIII",

.,;Blku

1111

~;.),H "'Icrl
~f1lldJpr

1111 !:ttZ'h.

Ilil rr!)'f'1I haiJ,'!"
I'

!II,.
blJ

!..a

IIi h)) ,

L

H"tt

IUIlItI "hll,1c·, h "lI.,llIIll,,-

I i8rillc

""l&mda

T.\}'I.UI

EN" Itt;N t.n I

l;"IILU;;II1l!

I,u IIL'I~ :,11.
Il_! ktJruhHI HI~JA-

nl11 (' _a~l[JrI ilL ttl \'l' mbUi._vd l.' tifiI i"LJilul [!(l Lmt;" blr ll{ll'~ gt.:ltll (;LLmltl' ilnl!, Ll-.iI! _ !I' VI' 1)11 1~1 L' Buk IJl t:l)'un '1 !.jfklcr, {.oLu \ ,r \',_ hun!, lUI' 01 IJn d II I lJ,Lr t .. Jr d ::'U1I1C1 hulullIffilict"dlr Ciya.r U,q':ianlri k Ill' Lh kill In'.l, eotnll KOIl1I1I1I,,' ~'tN I Jf'rl. g ,......I,.It ~ kOllt.:n' Ii,' 1.111 i'., II, "~rl. r \'t! j(ljy~tl Lcrj tlll~Lt.J.f,l ~~lcJ.1 !i!Ollu.til '!Crll_ dHl'rI[i(!' I.l\':an 1,'" Illl.lk "",ll'lJf :... J!!t I)I:.1IIJ:HI !ilhdd 'L,![nrL1.J.k It I~ . -2 -

l~l,'LlI[

.u.'sinda
I~r
Q ,~

l..,['1

IRllIlll i
hh "I" ri'll

fiLii Jt'lIIt' k
Ii{

AlII~j1rn: ~:. (A.A,) Sir n ~:J dtl 1.OiWf lStl~fffl'~ ImlnnllUlik. iar'. n! J-\nlL:"'i~ayjl g-lLmi>i oliln Ttill'l-i, rl1Ue"-i ..\m.t;:IikiLn ;I 1 ~hm b:oI'yNI USk:L ,j i, LU'U L !.!mJ1r11 nl ~e.nlln!..l L(

lttrnl\
~-

,,~ dl".tlm~
Hobt:

(t~II!JfTL,
III ~l alnlJp

~1lk.iWjl"';-

I bat iJll~mc InrI.

Imllnf1I)'IJr_ QruL [:!;~'iln ~dt::'llkrl

ral III I "I l~1tilt], I II ",,,1-; ,,]1.1 'TOI k lOllf I,l. nm
• IJUII'
.,..."...

I.iIH~

eht1ekSI~.L IIIUlelll1i'kL,

t~'H::llultt dilliN'
IH",

IH'

k~

t'"bj'TJI

till.

,sL't.,~.r~~»-J"t';J

'E~,. S~llah:

1.)lt aydun uul Jmcnmk 1(11' rlL I!l< :kolluyoultllk l~te nlh_l!~l ltll~WIl \"!.1_ Lanllnl'l lfdml, b1.lluml Of!I_

100xi I 111111) 'II, r t I,n I SUit. mi nud 1[.I.3J,,' nll~t1 o('irlllH, ~·d ..... ~I'i~'I'tl' Ll1h,lkk:lil'l ~lm(>l[ i ti'I)I' 1(1, 11111.: mi!u .J1"l ,~,-,nlir. Kt,irn II..m, 1!l1l11liul ;;ton r,~ ,I~I in· d,'n, :JI'lH lill'lIl j;"crlilintit"n l.Jir 01'11 s,'lirlll ,Ji) i"L I;, ~"I:I;I!I.Im I~L!"ldl IIkt'51111' i~lI.'l ,_'I'1tio;,lJr, TUI.lflltll)" &lll HUll. L111 ':;LOn

edll~Imp;ri.in
""Imit;
W

1<Rllt

lo.n

d~ vllll"!mi
Mlltl

~

t,a ~l. ul

mndll.

'Refik KoraHanla muh .. yyel mii'i.ka'
eu,
libll":!'
I"lrfi

......'"..4-_. "~

n' KiVr,llI'Jn ii" p 1,1",· II~~ 1 }" l~ il. ~ nlll !l.lIJ l IIU!1! LI hlli'iLL!'II1 bl' t[J.,];tUll ~ II i'lllliollll"
'l'vlil~,

I'

LL

AR
"...._-~-~ ....-.._"",.-.ro
... ~ ............. ~_ ....... "'.,._ ~ .... --,

.B.',kll'!1l namo. dl!niz. l bap E~~f'm Tdlik. G 'n LIi;ur'l11,!JY b II nUl mhnll. E;;tim dD.iretU !.kin d I.Ju' kllm g(l I"le-mI nu d. Eroelhim Vl" ... \Dleril!.w.1 ::.U'tlllDl 'neyetJ Im."'!~c1.1.11:. lwmla IiI:II k:tm gl:.I'll!1Ul fiollg. Amtl'ilHln :.IJ!lmr:iut;[UJeai. 1)11 !!llll ve Iljl'lClil l..imlrilllciJed tu.rnlm.
So.vunIrlI.l clnu k.llL~i.1i.1.Dllil'lttl""-

1.'il.rthm

..... JI 'Icm";jl'1lcr

.-...... ~~~

__ 'r-+

~-=-ril.--'lT .-:e--"F ...

+-a;~*_

.. 4Er3ei'f"--J'Y&_

;--4~

• __

_,_-:,"~_~4-Y.~-.%-------'-'

r Bll,I(ltt111 2 '"
k~
111!f!j;;',p

M1 :

f Iilndlh'l

~I tn.llnillJl;ln, ", lb'II D -m'll r:il

!llil.

!, Ullitl

\I~

~D~ FlU Irk
t('.~'irrk
;1fl'U"CJ

d.G!
D©llr
I..rJhll(1u JfIIU'tu- --II'

ruc8k _klld,] r' !:~~tUl" _·i\lj~ii.1 nlnral bll· l,lm'!'111I 2Jkrcuehm:

S

t,

Htl b 11 Hlilimiarllllll biiyukrr I hlL.1..:11 S"yllisHim 111111 '1"'~\,llli

"

t'1 'li ..lml~ IL.ondm: ~3 ~B,B.C,) - Bl.lctln .I.\.merikllD T~rn.illdh.'r MelJHai, A • rupanlill kLlll Ipmn.·L pl·uHI.llI mU7.1l.kel-esi"1.'bu,.lnml .lr, TeIMilellcl"

r_ .

l\t.·cllii!..l 1"1 len
lllll

,,"OIllIIllYODU

b:l..,-

;'e'mH minhaC:C:Us:-liillIU~' I,j nhl t;.i'I~'i1lc kIt adil nL!,I.'~ fKI1,11!;lHmlol L',., IIL'I 11('11~el' -iltlht, f!,cl~ C:(l~ nH"'~tludlJt, fill Ullin

Mi!'lt.'1' E.rJtCln,

Hu\!l>'illl'i.lft

bnZl

ilI"U':;rl II! i:r:lur
IlII§tur,

IIICI.! vl\Jh tim' i.ndni"di~i 1!.J..·n"K Illllt;.lkctdel'i ;11'-

~/I' -

dl'"

(f('

i~'{' (Jr, i... ~ RI1I'=llar ,'., HI,IJ ."'P'i-fUJI t } hiitij~.ilmll'h," /,;Uubhtl'! - 1\" iu ddlfl l'w". JNlwlI li/l'wi ml, w!;J,#3,'r ,mr'~UI'i;'~ r flU." - Om! r... W'll· J jflf' 'bl~'" l,: ,IU - .U, iff.l.,.d, n :~!lIlJ/m--' - IIrUI ,1rt"unfJ n':ntlrm(llnlmwlj.' ~ ,\ .'It· I;fkfludm·;' Ilu:,., ti (.'illwllIlU/l !Iii; (JiJI'limlii"M nUlIu ,III, '1rIIiik~11 ".1'1
Aillfill.

b

mUll dB IlZI
~il[

!:oi;:u

nl~11

I ufi dil!l "t \,t'I"digi I:'e~ [11111:1.1."', ku\' \'(:lh o.t II ~I kaUil1 dtl HiddeUjthl, Adl Tr.('11 hllllbl['l bir ye'...llllkldk-t i 'I'uri; tH111i_ :1-

Triyeste m~s"'elesi
(83.5 bUll uu lckHfc- kJlr~lVel' Itti~l tr,l:djl tit" TI"JO'ste'nilL ttn..lya,rl{ iDdf'~ill' !ti1'ElZ cLn1iVt'Cl'gi:r-u oiluil"mi6tlr, '"I.l;;.mg1:ontlalll md§.u hidJcr\ hu ce-\-'ahm l<nbLJle dt.'gl"r' olllu~.d I~ 1111 ~O,!i' E'ye n~lr 'Yug_tv.;l;lV I j'UllIl'"I Iw~\d l.nc !LiJ Oll11ayan bll' ~'r.1 i j~,tl'YilL'ek yilll" 1.COlldj(h' nirl \'u.,-m.ln.\'\'ll,

lenmektedtl'.

rJ

1 line.idfo)

lilt Ii~lrJ!::a 'kemliHill

, ~Llulld,>

IUkulll.llnll1 I ni11I1t'r rl~e' 1lI111;;Ullil~il h.lVjli w 11:&:, ~llll(jtmd .. ~.IKtUl', tlc.l'IllJJ..c ,1-

Nu-

t'

lut',

~III

r.I!'

Illkall

lHlUlIl'l Ll1e ve lql ,jl

bU!1

!.'ll·1I1

111.1ilmtlna b

f!hIiSl~ll-

llC't {dllld"l HlilJ L'ok l'~il!'lll l{fll' l'ILlll 1.111 \':lrtlLI' till; Isutl)III.I"1 f III~ lIl'l"mi J I' H I I~
bl

olmaytlLI
I'Ic

btl'

Yl.·~·i Im",l:usHla
b

'l'1;'

'1'1
kll.

i

IUs.J.u 1.1(1];:-1111
L,

lil'[jyorI.Ll~',

"J,_I'I18.1

klwll .~ n J(lmo,L dll'

un

Amt rikn f11 i Ir.on. hu Il~1 l hoJ.hlb I.i 1 I

I

FIM:RMI

.. PanSlln

en

k UC;U.. ,. .,k

Rakl

sabtlannda bir ~])ka
111 d I,

Tiy'atro5U
tSiI,Jtaril;J 4 al:l:m!d~1

ka~akC;lihk meyda.na

I "spur
I
EIJ'iilvm Lll'tlillinda

2.4 MART

S fe,.ler't

llatIJ'lllI bir li):' uc, ''TaW LiJkRllnlrgdalu dnha mi.ilu;:mmel. 1933, te )"fi-rI]Jml~alan 00 tJyat.
J:

- .......'Fiek@1Idaresl Istanbul
M~dt.b'll!Igii ve zuuita tnklp t~ ..• kilEl.'b Lki milhim kEu:akcdlk IINdlis~sj meydana f;ll~8.!U11 ...lardrr., Hadiau ~udy'l": • P1YW':llda ~'ilkHek (hit Vi'! {hwce Ii rakalarirun I>uru 1111 un ii n Ilf' k ~ oJu,n nuzarr dikknLi celbntmi!t, yap!lon t~hkBHl,t neticesin d~ (iaU vc dereecs] di.l!?m nIH I) rakillann ytiksek de, celi l e J.tilh raJrl etil(eUcl·j YU,IlH!LlI ~1J!l1Ilk I 5U11oti.yle l"ialJldlgl kanantine \'It
.dtl1l~lIT. Bu jiJi de bi,· fi;ebekeJilin idare enig~ ve lralJulan pil18!H1)'a, bil'

A.TEILLI
Deniz Acente.s~ -

Seyahat BiirQ,!u
dog'rudsin dogru, ..
"",hut r;/~r

Reo

JrAt bnr·iI1.!II.mn 23/3111+11 l.oradr. fio\,yurk
FlIrl!! Cenelltt AlD.!'lttrclam

ro

lOCI'

kJ'}j lIlIl.i.~:Jibel~t.etUr. Sahkll:k1'I:IS1 ~-

GP'.ROSITA
l,i'll!MT/A

nesi, It n:: el. litl:i'il I.P ,;;in ,rapilmlijlll'.

Srl1kfu:l

s. bne,

h~I' 'ltil'lti

pjkap l muMevidW. Ay Uyal rod:l, d~k oltJ:Ill'l SOik • lamaki~iD l'el'I@f', diki§l, resim R.t~1.j'eled.Arti5t 10calan ve bl.il" rill bu1unmnktadu-. MamafilJ, butiin bl.uthirL gOti.l.fiilizd~ biiyiUt. ,mey'in; il:DlJ:rado i'le~'.§eyin Id.l~Ui~l tt!1~G,CumJ. ,soylE'nU!JUia" Silllme kti~ii k , ~n1IliI€dekiler k.i1~iik olunea. .enJatrn ateLyele. .rl~ ,.j~po]nnda kil~Uk olaroktul', GUY'dk olanJa,r, sadeea o.nJan oynatallJarolf. Bu thl"Qtr.Q:nIlJ~ I Ili~lnda in , 'ki v,e Usta 11; .kukJaCl bI.lIWl1'l'laktaa:hr. Tjyatroo () zamallir.i !ll».Ui Egitim Ba11::1111 lwafindJllll a~ILm:I~: . BJIkR(J.hglD daiml 1l1:tka VEl yani.m:I ~a~1111 .. ~~rn~ijl;lti.JI·. ,§;imdl. PlI.rii..~' .
tlnl, n OJ

't..

lijlK

terliba-

I H'akik.

Na,poli ve Cleno'
Adu.'l: FRATELU SPERCO
Hihl"vellild" gb Hdin - Ga~at..

·Prat
St.okhtll:r:rl.
UlboM

II,C 'i7.1!1l1!l1Ol

11 ,2111~

r,ngmz men"di su gSQmBl 11 ENICKDT

T Te~:

0919
I

PARDES,OLER

eldt'1'II

bit· t!!.bklr~1iI. SOllund , :Pangal~ AJ!JDURRAHAIAN tidn Ol~k 50kDgmda T k I bu.~ £ iI.lrang1liliM I/, II yllig! 'yoIlp~111 OlHLnnesin ~ebi>k,e
elebii./ilS1 oldug-lltlU,

Tn'k.iIJ t'C'ii'ki~M~

lltlrd

iikleri

II Illa,IJ mUil 1'1".

35, Lirad r
S.h~lm11 ~uh EIIyyenUr
&ALYON JJ - 12
H'UIHUlI

::::===:::;;;;=========================== istanbul Belediyesinden
D; Wi~
:l7LO "HI1 lIilTlUQunun 1 'Iff' 'i 1.n~1mnddtlNlIe I!'lJ.rnli
It

'" 'l Dl4 SL Vi.13 Erz urum '. 'l ttl Demlf}'oLIl I. ~ iIIo Kalk'1\D11i. :I "k9 n~JT!.l",oh.l ,S ~ ,. Mml Mutlah II. J ~ 7 M~I.LI M~tI· Iu ,3

7

6«1
2,[j !Iii!

vn

!! ;to q]HiI :W,18 :1035

)'!.Ilpbgl

SDlu

tf.'bl tulu) •

IkIU1'W~hr,

rneydana

':;1-

Su/taD

ml~ olan YI!"'r:l"dell Unltlll.l><IlllDdil. Y.H'll& SIr.lIln rnahalles1nde HMI'll,*IL' 'Oltallu:uil klAtlF1:st:rongn 000 Inc. ad lillula !i P .. rae.! Vf ee J, ypru 12-U

n~ tealim eililmlI;i. !oledLikklimllil~ dllki ra.l-4:]I.al" m i.I.sad{l're edami~tiL'. TQli!ltiiIlCD 'tOr fi'~I1i; A"fll"flf'ili!'fli
Yillka/il:lilllt:h

OhllnDes

emniyel

mudurhigU

,

DOKTOR

,

dur,

UI

malum kukla tiyatmsu

Ilil-

kUmail Nuri IMRE "II:!
CHi! Zuhr~'I!.i HII."ltal1tllll"
],.1ul~tlQ~!l15I. Df}'OgIU .lW:malLIIn.E!r.;ldl !10k-all.

api No, I U odQl. I!;Bf,! r cHilli! n III I~t I'ft1 It Inyt Ir~t.L VB to! 1I.d11 o-!ul'Iq,n ~MOOb " bill dod )'u.z lira) k.lym[·U, Jl1Ulklll'l. to.pudnl1l a11l1 J:I ita"hnda i!l.t~k n 1/7 H11S~ lrihlb~ il!!maU ollu X",dlr I ~ 61'!' hIM &a.hUJ Mun, AV,ljaro uoll,i Ildllm"i-: ilzer~ diU -nlen~n tc:blJ !lllme lIa..uwmn JJ l~cll
mELddl"!i1 g'll!fI!A;I.nCIl ClQte.e

'1.::?'!)I A.;lIl~
7.30 M, !:.

VI: !'Ir

r m,

D~~r lo.nlflnn Calial1tepll Ne ...zat Gi..I~IYdiln s.albah, 'i~i1l. de 21'tO mav,uw tabanca fil3egl
'1.'0

I

I'll:! saat H·J!I' Trle!on: t2::!z.I

vapura )r2lIanml§ a.~flk e,y~lar m.UB.adere nluumustur.
\/lIIlu

:lOt} tabanca

bu~unQf1 lid ba&"otilll"ul"k n ya -

Oniversite e.k, in$a,a" t,l Qa "ak:lnda
ba,lanaca,k

iNA ' OL NnE TURK llt!.n hr.llolm!l.iPrl .ltlb:a.relil 20 !!kJllJ 1~lnde :lliHmhl>1 mOl,rlfo;",mf),1l' D!lijra· Oll.UlTMJ na.tllllllraz iI:~mfldl!!l1 V'!!!¥:il. Tapu. d1L!rl,!iljndctl TIZa. Llt Itr~ DlU;;lmel.I!:;.~nJ !Bolli milIi ~e:ri oktl!D1.Qlt:ta!l ken ~·~"mlLd.~1 trtkdlrde .YJU,I kanlJ.nlln HI Inti n'llldth,.:d huli:Jui:lnllIl tetbll!: d:inirl D1~hru..m etme<ymiz. §,im- I;:tlalec!.'~1 Ubllg yerJn~ le'llme~ uure lIan OhHiI1LI". {3'l'8B~ iiye ka'c:lEI:.TQlnl)f'Up b£.gcndltj• ,l.!jt,. V~H Vf' :ef'le9]~~ Jlet.!'1 N. :ni:z 6fi ~yi e&erlGrden 1bJi.n de.fa. t ~(mlak .Mhrli\rU tel!: 8.E!.t!ll' )liLla.n 'lie ha.ya] ~aI'l§\rrunya bmezzW edi]meml~lli'. B~In~i tnb,'. (3) lira., Uys.1Jar s.atlua arze'wl!mi§tir. Ha.kikat!~]klil.l1.ru3. ehemmiyetle tavslye 'i'id!~riz. 'lYkr~

M~ltll Ibuhman ~,bd t'eD ll~1\il.me :r:Iok'l'Hktf'M. ya.pll:llJ!l JfLce!qne l1ek!c!!'1~llll'il IIllIl.1l!tllpl rdan UIJ.:;.il, MJ'lIrll\ ~VVI@<ICoJ;' .olrlilf;Ui .. e I.9mllil 0I1u Kndl1nln de 'I;'~ltn ad: 3til D~1l1nmlltlli:111I rne~rubl!.mi" te'bl! .'!bolllr k lade O!Unmi3J11 lkz'lr.me polls. .;'" ~gPIIiLD t3ihklkll.l. neucestnde ll!imall Clor!lu Kaurh,ln Ikfl.ml~glhl te.!llblt tull I1'Ied~Klnd.('n ][:!ItimllLk. keyfJl'(;11 YC Ililukaddei' ~~OIJ ]). 1I1:!! llOl"t yU:I Ora) 'bl:d1l!Llll usulu dalnehnl 3'11~~:J.J·lh k;lmmull loll lI.men m.'l'!;hleai ta rHalmn 'llyu.larll.lI; Lstlmli!k bellI'! l,'rl 11'1t}'d menltU1 Uu'nrtf, EDlJ!Ilol!lu ka:yma Elm lie be!~dlye ,ub~.s1 MudllflUtl.i dfllrel!1ne 'Ill"! ;sur..lIn lImwna ma h U~ mnhalllne ~:!i~IDlaJr sureule t.rb11 ellllmJ~tlr.

r. BL"'y[}gLu5 lm:. Ncte!'11B1n1.n .2l... .IrJNQ: aunda
Iwnl1f'rlJ m.lll!

ayan. 'l',::JO MO<.L,;: H~ ru
MU.7LJ:· rPI J ~,415 Hab~rler. I!i.OD lI1,iUl:l.:. Va.t'l 'lfl< PI)Ll II [ ~Pl I 8.1~ Mu~Jk Ze;lbfk
QiYUnJatj, B 39 Jo.fu;:lk; U'] } H. rl~

C;e~Jtll

MLI.zik IPl.,
9·00 K~p:;!rll:!).

J:UiII AIOLh' VI! 1l rga'r:ull. 12',ao M.S. aj.'.,ul, 12.30 .::jlhl~]k; ~rll:l],lr, 'IUrk ..l·~ 13000 HQl:it-r'lrt". 13,15 MU1':l . :r:I.lm ~1u.r.lklf'd 13 30 Muzlk~ 13:15 Mu Ii" Fa! r It'lod I~ l4 (10 K' P.lnl 1758 Aqlllli' Vii pro 1'":Jt ]8.00 M . .s. ~p.I"" HI.COO MUl:!k: ~:llkIL"r 18..1;; Mil2:1 -: TIi.rkul' 18)0 K.cJnu51Jl.~
18.45 i\f[i:r:lk· .Rumb.!l,
j
I

dua. $y1dj,r, Ml.lnde:riclII.tl _ !~iDe

J'l P11

Rumll

E'"k.lnu

Ista,nbUl1 15kin
Tu,zla mi.lilted kam.pJ.
l~lll

Sa.Ui

tUiUle

Kit.a'b delmElon) .. Ympo&''kal1l11uno

merl-tezi :

(Anadolu

,l'ld "I Iur·111.-"1"_d len .....
.~I biat.t;mlye

2.00 yun

.satl.n

:l.lllldirr.kt~r.

Ba.~

'I' 'r

h-lliJU. lk1nei ko.td 31.

Meydra.n,c:d,.;

Yen,i
BMblIi • .-

S.bah'ln
,;pa' uoa
Ii' ...

lI:m.1yelJ!rht '!lnl M~ - l,50,bofll n:0-2,:2:1 ~rri!' \Iii! ~1~1~L! .tlOO, ~ :i!.'?OIl .kJloirlU'l'Lllhr. M1JJhlil.mm~d berll'l ~'2 llradlr. Niiwl.me::lllle 1ll:).1.l vfrme~1 kabUl, 1ld:l(lru~1I' 'I' NIS9Jl1 'Qlq:a.mbll:. glinu .sa-at U. e kiiLdar blrllffi Mltb • H.Ul birlnti 1.oikln mi,idurJlI(:undfki l!cmu,yon.a. aDunl t mlDIIUtlr11 be:ra.roer mU-raea.a.Uul, I 35'i0)

I

Kong", Lilt I PI

rna.

una

UI.O!l1

!-of

S . .1.)/.111.

':1
,.

. . ..
... d ........... :. 1M

ILA" FIYATll,rl
'.'

...

Istanbul. Defterdarlli1n
D('Jlkw." Ma]Jye Ie.UbHl (Jde\'ll!, tlndllln'!l·ll~h ... t;:lMf"1lI ~o 11: nIl! m,,]b Ihllk JmQlj.UD1lin~~ 05al11bl Jhdl Mln arlnln kllZIOU1Jil 1;I~r.! oorCIUli dan. dOll.JfL Uiezl!l;uJ' ;\1euJ:e hOlfZ('t!lb!1'l. blr adt't m.oil11'hi Fra.n(lllltc~~ mnr, ·ltIi!!' lhllk JiaMur mllkil'lt~!D'lr.t 2~/3/i1o!18 'I.iltHil'l!:ie t~Qi.u' ~1Iltr.1 P'alartE51
rUilU
l'ial!.t

19.0]] H<lb !ler, ll''u5 (iiK'mil';te Bu Un. 1920 M~[k. Cumhllrh!.·lt,' Armon! lIIuzi S'I.
:10.00 M\lzll;:; ljl;J.lktl.if.

r. •

OO.H R.ndro Ga.zctc I.
1l0.30 S"rl)t:"t, S :lot•
20.3~ Ml,lzlk: Tarthi

Tli!'H. Mr" 1!i

I:.'

14. dil ltUlbil.!HI1d.e :l4;11I liII"tt,rma;

ILl' :si'lttl:i!oC[l.~h lhm

01Ul11JJ1l" •

It "

.. :1

III

..

~Sj't

·lk
~1

ks

nme

:22..45 M. S, ayarl,

nV~M)lZiI Al'ldi'~ fi!l\!d IW.t.c.lme • TillI;lt~e~1 II..{tUl ~
"i":IlI!AIiJ.: T!!l,I}~CI1: .:n5'11

M,u."amba ahnaca IninG Bekqi ., K omlsyonun an
Mtibl\yaa edlle'l:ek ..ro :J,tlet mu"omb~nltl

22,4J'i H:lb'.Il !f, 2;1,.00Pt"G!ram \·~i{a:paIlJ".

5hatt'.91 1i;lo 1II/2f~(l:l g'tI'Li.d lIst€'rdlklei1 mU~ELmbal:A. KQml!dI~: nulmJlla,} VI! diltle JtJ.harile elns ulnln 4;1' ill Dlrn~l bas-eoJlI!' komisKA~ YA.PAYIM' ~~onen .nlilmll1'le Jt.tllIaz ohman lJe ~cLlrllpnle.r :lIasJnda. .iUIJUt_~tibJ.r:ly)e D'5RKE.~' hill'lgl l.nln daha iliItiln ,olacn~1 nkdlr "'e J.ll !nd(! t4rndilude du:nildii. per,emlJ.e 6U:nU sui 15 e talJiI; 'E'd1ldl~ Ya.zan : f!!'" Na.n.cll'1 II. Df' G~rt-!je ~lmcli!'D lint'! ~b9.lell!ll!li 25/3/1148 r ~:;'1571 Tu,rl!lA,:W: V'u.n R. ZCI!:IIlJ, It. Ihll:'Wl ~!h 'Uf tAHp]ertB co gun mura.e n Bar L. l'flleColl : 4ll'Ul~ Sa.lJ. lele'bi? tJf<msl]j ,\1lQt.; J'1j dEl. PD%rl.1'lilDll!'n 16 de IRaltn.6; Ou.

lI1uractt.aL

eden

tallplt!"dtit

ha2.11Fll"lnm

gl!tJdp

:DlI.B.~te~l'!ile Q'llr~'I:U1, C;OI;u!k; T1¥a~rosll.

K1tnJM'.I

U dill

Istanbul Va klflal'_ B~smuduIIUgU]anla ra

./2 - tIS - 11./4- iJG - "f! 118 H. DUomotorl!!'!' dct;rudal} dO~I'IIY:il evlJ}I~d.e" d.llIk.ld'tll):lJ1ZIlI" Vi) Mit!lYoIi!I!LZdl:lI;Jpru,Je-retnI:J:1L.r· HIJ1iIil1il h.sI!!Elw lbtlya~l y ok-till' , a.:Jil1e'l;Ue~ I:lel~l' i1t~. :k.a.dru'dlE'. M
Dj
l;tftl'il

MONOFAZE ELE KIRIIK MOrD'RLER,1
r.

HOOV,ER

rllm

• IlhteIU tlhll"~fdie a"lk bulumu.l Imam ve llatllillilYe:r l",n 9/41948 IJilnu saal\ H, d!;i n:ills:J.blt.ktlJ Imtllhilfi! nll:hl~cakttr. lUt' JHc:rtn C~rn bulLta,ta j&tnUb1.l1 '!;I'a.lt.l'nal' B ~II\uciiirlll@Llnc tJa~\'llrDlalllr 31;j.81

HI(:t\.KL, J (1stlinliik tim5 lidir 'Tiirki.,e Genel MUmof' <JU inRabl C;:A' .. CI(:I.l1 Bah~Ckapl. eeli'll b~,Yblill N i) 3f btWllmJ
'I11t<\~,
'~-:-'il..--"ji-.a-i'f' __

m/m

0,00

MARRA
m/m
D,08

O,lfl

mm

~--a-~~'-''''''~~~~~

Edf'fJ~!Jatl
Irnnll>ulrlif

IUJ"'k~iI'id!l Eo

VOce. divas
.tJt'uscD !Kl
f"rofe'!>Qr j\yuJo:llt tier' :tarafmlm ,,\.8

Onerve

Edebiya.h

debivat F'akilltes:i TUrk Oil ve
1!IllY linin

Diil'l Emj'I1.(}li1U Halkevinde

II
lstanb-ut 31 aldl!p.D1 ~Jlh"';j'~ 'l',,,,r-m i Z9.'lI'.a !;lttim. }'a, j.. ",j aI3··f1rl"~tl:nil. ~ukm,U )'oktill

~~11'!'lcnt'i ind~ "i 'Hr, liIJlmlr.J:tn

4132: sayll'I MiiJ:lo.fr!l!'1' iUI AIs,a!1

URI; m. zunlan lle~ teliipledifi konfe:r~Dl'hrrl11l. dordi.ii:'i.i.s-U, A.yasofYil ki.it.i:ipJna'llesi mLidiiri.i Haydal' Dirinz tarR.fllVJRlil ,,'crilmiIjiHr. [i:wdar Dirioz, eodebi v Elt Cl..lIII.· Tlmu:m ve e.rll"hivat ll\"I:Il~ih.'!ri. ml:o.in Divrln I'i'.dc'l:iivm.hl'u Uid kik efle:rkirll kulla~WJrlan yall~I~ me oiIh?n lenliit elmi~WLr.

lddia ve Karar
h.C.IIJ.l.I1 Dr'

0-

n.lli.lJllln

we lInllT ~ \'

Ucel

dft,'a,"1n1Tl

i.l'l:i.w~U lidtatmll te.,WJ Ildl'fl ~11 eser nefi .. I'llI' Id[Llc lJaIiIlhp 1>!II(j~a. !;lkI:mlnutf1r, I'm, dan 'ilk um.tldut IIlMn,KUI1•
1I:ii.'!'itUll' e!Lmpl.i; Ul!ef dli'. "~m

T uccarla runn
110 • JIG

r..J a zarl Di kkatine
8e 1111

iirkl·
DII:z Dt:I!.ablM1, KClmpn'eQOI", ZllIIpa:ra. TIIo"I., l"oml'l.. V.llJltnrLtClr, Sptn~uJl T'ulilmbMan V.6. ,.8, .I~ln k"Jll.JiIU}lr" no, .. e :220 V "' do.kUr!lilJa. ]4:11 ~.. 2.D~(l ~e1i'III'l.li le]r, QIU Ij1llnb ¥e mli!laJeJel.L olm.lJdC: (lzurc 1iI.e-r. JbtLl'lll:f.I Il'BUD :moWrJerlmlli ~trlPJ-II Dl~'I'IlUddilU.

I·a
BuD.

-I

B1II

i:\JmJDIlIZ"

1l!laJm.aiW: i~in size imkio sa.ghirnuGlu.

;0 lie It."'
T: llplt:nn ayru ki:ly

II

idlll'l faydrill~.

~ek'e!l !:pmWl 1M i1ih'lIlIlI"I ! - I IID:un\aytl!l Idt&bl ,Diu bl.l e!l1!1i h!!!:r 'l'iirk; mUo('··".,rlniu ' h:IJ mbhan~simlc I'llii' i1JI'U' L bl l' lH,,YDIct IV'" Jthemmly~1 It... i!lir. Klt.IJ.!J£tr rd'aJi 1o.R,lo'l1l.
Ilyl!ob HID

(;11'11._, rul'll Tavu~ koyUl1ae mil.~tahl;lim elH)( if: b1l1W1Qn i :II.1I11~1.:!' 9-17 iM1li1esj m al"t· I,Hi (loks;lfI blJll kihl Ull:lJo ~a.-

BI!.f Yen]e A1'fl.¥I!r1I:;' 'I'op.~f!I 8'IUI, l"eJ".I:

lurki,. 1~,BQDk'!lllDda tlllllorrul heliiUlblDla yol\c!lA , dle:rIha.1 bir h.~!!IIap ,Q~tlruUI,
1I'11dll tlt.tt leofa l1uu:n.lye ~IJI~':
AMA

MATAS
IJII. \1f>Y:il. ~lIIt!].. I
~~~~r·~~_'_J:_"""~~~

illlloln.ln, TallY Han No:

TICARET

~3/1a. 'l'eH «91i15 _. 114iiil.

T. A. Sit.

BJi1!J' !Ol~t8

]

:Ell, •

e doJggo para lkFnmil'dP..rt.,.

,_·\'1I.~61 - O.nfOrll· n Ihilln ..11] F'ro(elolJlol:' KtllU CDPrin r-Hlerll1{1m bl.rlnd I'e ikind cild1tJ'uJ 1D.()'10 udan hitll'lmtk i'" I .f)lrerljr. [l1J I.tl~ mf't

1rn.fQ,tuT.

~JtaIlJ~ 20 Ill1lya

ImUJl!:Zo MhIobl ~ .I.. (lIDlrU.EDDJIN IlIA : YIW

8.\lU.'C(liQ

ei
aD I

11 E'

!akirt mildlllU:

ub"

UnttiJilooM'!d -

E'MI1dJ.,

I1N

m~ldJ.tI
IN

t

:_~.~::=~
~Itt~of'

I ,I' ' "'eriel lribl'blllf"lli ~ nil de AnI;· n riWd !JDl.lsf;o "'. " Inln·

Per· ebe

2
RT
JfJ4
OmWi'lIl'"

laue: Ihu'u. No. 1'1 TIl u._raI: .TEN1 SABAB· leT A"StllL 'I'tIIdOD: :mf II ABON. aSD.LI 'ftI'1b'11 ... ,iM h:I!III.Il I80CII _ ItOO EI, ii, .1ft ~IOO. :II b-'!d: IOIJ. I ~ a,b)' 100

-- VAR
~

<6

n

_I"
IlI!!IIII. -.,100

No. 3267

II
II

I

'~·H'iJ'RAiY.,ET .-VE_i"~HI:~"K'K-:IN". Y,IILMAZ .-MI,u'D'A,-ril~~iZ,
L _, • ~ __ _ -, _ _ • ~

....!-

r

-

'-...

.r' .. ..

," _ --

-

I'

'''. -..

~

_.'

-

-:,-

-

'....

--

I

SAVFA

.2_ _ _:

.11

II

IL

I.

I~

_

__ _

...:.~ __

__

L.

~

~

~_

:_

_

emokrat Parti 6 Kurban

Daha Verdi

-

D. p. Hays,iyet Divanl Karanm Bmldirdi

t
Koraltann konusmasi
".Bize d'ort bueulc kurucu ,digorlar. Bunu 'red dederim, Turk milletin de bU~llk g'ok,tllr" I
USIl5j) -

Kararda, bu Mi let Vekillerinin Genel ldare Kurulundan Partinin manevi lahsiyetini tahkir maksadile c;ekildikleri ve islifanimeyi Ga,zetelerde nesrettirdikleri bildiriHyor, .•
:A'Ilka.r.l :2 , 1B D<'m(]k~

ftt

Pam

H.nYRiyel

Di\ ilDl :1111DI!'-

mokra U tvekili hlikktnda ib~ b:rnn ·erdi. KM'!iIr §udur~

o

Demokrat Partiye
SUD
~a"",'

lJ.lIJ'Um by kadar idr.nb I' rid n l!IiII~ tI'1 hukk: 1m kfHior QAIIJr.lur oJ./tndn ,~i911.enip dlJII'[/r,..l'n "llnl ull.l_ ur lift, lil'1I uk- , rut PaTU a.Mm. twtU.ll klJl'nd t·, /;~jdT4 ntll"ini ifrf~daTda· tr.iI,.-r f(,fIiucf'khri yt'rd.t'. 1'd~lIill ('''yll I;.l1I'ilt'f"in n:' he, I!'a:i!lmo k(Jl1u~dugu Iiri1ri I'IldU ubJluY(Ja 1 Wf1I.tJ.Nflr'IlI, HopI rWll'krill t(jJjii,U(' hll:IoI;IIf'h ril'l:ll' .rJym-nk, If l"7i,~(' mrlk;n~IJili , 6ut.iin D'P1~krat PurmilHin l~tfdOi'rf'i'ln.i dulm. ~fPb.IJ.k to" Ita/d::ulri tfirmol'k i~r;:,U HI. lfl(fJ"e J.iqr~' ,t'i'lill"miw bll-

r=:

aCI,mlyor ar nu

,---------,,1 .G1e'nelral
Br Ide
Ci I I I

Aldogafi ve Sazak' a hucum eden konusmasmda Kora.ltan, -Fuad KipruJiiyu methetmegi unutmad~. ,Harici tehlikeden hahsederken de ·'Sa,da,k gelince bu'DU bize anl a:facakbr'lII! diitdi
D. P. hlt90lJl,11 &1111.1\. kllj Refi II Keraltan, di"rn gee "nUh D. p" i';:;e mo:'rk'cr.inl: gi"'c-~I!', SOil pt\r II Llntlill Ian ..,t:n!rmd,l. bil"kar; giln dl~lILloori b'!!lill !;",ml. YB.ptl~1 IUIDUI;I-

i.1i&Lf~Ll'.wr.$umdll. Dliu·u'Ia )'3!1hk" Ian Yll.:Ilhl.f, :Ill)yl~o[ 1 lit ~:tl~I" li:endl mlLb..iyetl~r.I.ol k1Jl dR'e-r:Nit!

izah £wyorru •.
[~,ilteb;;r;,l{kIm) di}'Ol"ll!r; IlIIih1.) degil. I d _rt bu::u'li)

b.9llil
(}i)TOI'-

m_lhl'

\........... .....

Ge;nd .dt

e

..-.

l';lR)N

--,,..,,...._~

UTiirkiJ~tJ'e· askeri vardlm lamamen I .I' _ . baollann,,·tn ~ diyor, III
Ank ra, '14 (A.A..)! ~ Amc· M8Jl kol'1hgn' fide lzahat " ".e~'.1 m@k IJ.2..erL' Amt'l'IR:aVI!. tTW:Ij alan a k 1 J,ra.r dun heyeti b • kll.ll)! .1IU~ .Me Bride 11.1 dilil ~!!'h· :rimize gelmi§ n: bug-lin saat

IJIH~da ilil -I'ab:l dmi. zcilml« ~Lml'i'll"l !lllytemlJ)ti : - Biltiin. k=t.Sidlere ru -m~D, O. P. S3tl~llldU'. iParli1Jo'i -:;I!ko!mi;llf'n1,,1,", imUUlLlu, ena 'elm! tu.kmsk: I
ititt>di!Ii!·I'". Bu aii'lRmI IU", en l1ont'i.f l!!.~lirH

Jar.

BUIll.l

ftdd d@rim. Tilrk
ill.. )
I yanlD

mm..

Mdt'! btl.'luk !,ollt,lI.Il.".

In.UlB)

1J~

e,

!!:tin.II!r1!1dd

Bnhnla ~ r pa.rl.inin ballY! k'i mtw"Um.1 mullll.' ~.DillI!'J3im~ SiaJ" I; Sa.. • "J'

HDrkes~ Yurdsevadik Dafsi Varmlgs Katkt,an

bil" meml keti II.

lIdUDe fit~diis'El

U"'llIlkrat Pl1irtitlleki i. .i.ht ilfi.f., llU:ruJll!DI Wbfl'Il.Jtiinl 'H:

buld 'loll i~ "....011 g,@lmft1i.
~_1.

pvlltilm.M..Bll da~·aDl.h"" ieil!l. iIIUrtip s:'id.(~,'or. Ui!ltt.~ hiifu

bn :5Tli'ni m()lu,

kararl:rnnal'1 hile H 1!:fi!li1il·.·l dh ill~,
t:ilkt~

Bu.ar z; oz, il,il" \ eo tl'n.Itid tliirrh tir]P. IHlil'!'j] hn Ie·h.; \,f' Ii Jlmn" ... JIl.'Ot'ti Ill" am ed .. ,I"I kt'.p ] nrut"n.la.r U' ."urda 1(4'II~rl 11 r ~un ~III naksmu h·krr'doli'1'I\'4,l'

her gfuJ bk l'lb'IU~h;('!.Iili· mOl ,..t:!r·ahtul bll' D~mnkn!.t P:u"~ lit. "111• bll ,:!l II. sanr 'indirnwld me~~diir. DOndlmhpri de HI f L :II. t.'itr'fl IU:llrma.k 11' in lmnu:::m ta baijlanDu-:hr.

Qft>t''lim 1'1-

Truman, Konglr u i In oobl"r "I ar 0 arJI t si al is iyece .
II

----

Ui! H iL r nillbil' pale f. , if . .. bi lit I(l~ unbtn anL....wds., ~,

rDtl'Ql.'U Sill., J,- SiL .. tU}

1'0,da A:m riltan "l!l"tilm hevefi binasmdn blr ba;m l.oJll~nlJ';~ terti'i:t eder k IHZ4o!leci]t,·I'Ic- go-

IijJi:mi..i~tlil\ G l'Ier.ai Me Elide'in Am~L 1kll,:;\'3. isti!!j.ar lerde tmlunma k lizer, ~itmi!l 1l!J\aFl dtJola~'IIiIJe

"Vatan" Ba,yaza 1 Yalman hakkm a
Artl
Alb 1fil"1:lilt'" b'll ~llit\L!lhtniB. ( , -

II
::: Em i 0

De

ey
ise, ingiUere ve Am erikadaki Elt;ilerinin agz.l He eH"al'l uR1umiyesini uYl!ltma,i:a ~ahlly~:n
Lo,nlf';' 24 I A_A,) Daily 'P"'I:'1I1 V~.mgt.uJl mulitnbil"hUIl ·blldjnhloi;lnr. gtiFl', B,,~k.,ll1 Tl1IIman

bu. o.sti !jarel rl n ne :I;i[bi net ir- ~.et .sagi~thtJ, ~'QI~nda. bit _ uzeiDt'll'lI1H Su., J, su., J de}

t ViLt8~}

b<!!j}'~nt

Anged

PIl!f'l'llli''IIi ~h~ ilur IlitIprl.. I)p!1vdo!'I"ilt IPmm ('"l4.i""j ndit'l] dalto II. lI\ wl1i

rni!';ltiF,

r:

I

tM'I'i~4

biro 1m1e I:'('Jmi.tiI'. n -(JIll" (10,:"11.1
.hli
1"11'

IIIU

Bu ilmJehtrin " ~ ,·",Indl' 411nJamak h,'in lH... ~jjll r
hln "i"'d

I I

An,g lo-Amerikan

Rusya

[lr'..I-j

gti.[Ll,

lar:rtlmtlflD 't!'rllm'i ollHI hl11miltll h~II'll hfl;!:I'r'ftllm"kt:J h'llu' (D"l'i'UlI~ Sa., J, Sli, 5 del

'mil"')

fIR nlilril!.i'm. YlfUl'l,I[l;p li'h l1Ut:nl,', t;j;hfill't·

n ebll.or
t.

'l'Dlliirililfl..-k

dlhammo ~\ knJIl~Dluillm~ tr"!I',it

iiUdir.

! jrlo

__

I[',,·k <.I10111£'1l 1IIifllnlrn .. .1rh'dir,

Da
IAtida',rda
C,~,
tH1Jl!ll~i ~ hl'lmi!l,j .'fIe:; bit.lnlll E'I IOlli..bDd.J U1l1lUm Dlr hlllJllmll )'lIpllm~~ 'Ie bu 1 Bahk..:"i.l"

-.

Yen'i IMaliye Bakanl kim olace k?
M,erh'Um Halid Nazmi

'de
t'

I nbul.a sta
!!'T' dDIi!

nJD

.

c:enazes~

-

,getirilecek

Yol'tDliJ1, ka J,till' ) o!iWB killsa. we TUl'k t~praklann.& eJ &i.kIllmey ~Cli'~ tt'mi!l diJl! '!;J.11t mRSu ultlDaa '!:llImn ],'OLIlan.ru. tao. rih ... gu~te IIW1ll!.1lIJi1 iiik.rel:mtf:'k TUrk m_iI!e:ti.n1n IX[,) Ie ~ir i!itlkllil e bJrkii.,.· gUn IlllJhoia.m edJ>miy~r;:eil· ~F!rti!ii!, 1I.'1'n!'1l lIIE1f1!oUuk. :BOllII'll Il.~·nlYll.lmrlD·m l!I'll.!;UIIIMgt 11:0' pi iddill. etmi!iJt:lr. Sl VlIllLD) B!I ~ u rl AlunI!OJ lEI DUl}lll;G1;lIltl, De kOOBi' ~'il,ksekrn miD YIllmIlD. }·U.blllH!1 b.imflrt'iliIe alllGlnl n";lkIRII:hk. i~~n y~nne g ... BLI i["IlIl.Ualli DIIi].U: 8fJ,1B.1I11d! &i... bilm,;!'ltlitimh, tlrm.:cmiz. lro!J"c! k rL •• 11 1dan htJt.ki: nin, An.ll.ctnl'll topnlklarmdon blr I - (Vat1m, bn.lJ:l-'M!l1'lL Ahmed E klarmnm Ermli!nllltnna. lm'hlmll8.l I· min YI.lnj J1J Tii 1t milletinin m'i! iDlliflml1t \" bu IIkrtnl. t _kil ir dil;<,'let kurmaYB ku.blry t eabctUg-iDC oo;~l(d@'11 ;;;I~, imza I ollmd.o ),1101\" eohliy. tl (llmo.dISlD~ IddJa lml~mlPJtu_ rD~~am~ SiQ... II; ;S'j] , , dw til'.
tn.n) ibRl1YHzan A1tmed Emlrll YB1~ ml1.ll'm mlit.af'.alm ytlIlIi'll'ln.d~ lIelull
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.

hlJl!I_ I'lb, }'IIIJII"D 'l:al:lmllllel' ~ klzlt' on In i I~',' dt,llIr r IiT";!.Rl!'ld:l. tahOi.LL.lf ,·tIn"!! [<-dh'_ lEI.. ~ro Daljkiln Tl'UlIlI[cl'], lll,lM mdl.l'f'l, mcd: 1iIo)'~.D da ,-, nlln H v.pri]~·n bjjl~j' l~fliU't· smda m vcud II 1DI1~tlnilll.n iI~"II'J,BII

C. HI! Pi IIle'r 611 8fl/fJrde

kll/",cag,z 'I ,dlfl~ bat} r l,'ar

(140 leR"

· '.O. I .' ute' 1,. N JAb
D 0,k aCllar . cum K on ,D._re .s i . , ~
I
AnI(:. b. ~ (tlullu-I) -

d.IT.

AJ'V!lihk Ih!i'llldi,C' Ba,k [U IO.Mul1!lltlfet u'f~nd,a 01 muhtllr, C. H. P. B ,I! IU "ev' Millet VcL.m ;/. in ikUlcntel'dir" Ol.D1l1dlklar. it:. dedi...
t!;till!nnl'l\'.

.i.lf·

Anlmrfl, ,'" r HU'fII15il Halid N:IlI'l.ml HI1<1I'T1I'1''m wfntl i10 lJ.~lknD Malirl:! ElDkl"J.pl~~lnl\ l,imill Ie-tlll~t'ICI'~t f'tmflml.1 llIJuhli'lir rt\'ily,'lrnuktl(],illr. T~"lITIinl; r II r.a-

~~

~AKVIMDEN
l

BIRYA.PRAK]
l
lill
ClLlJO¥a.r Ii' luuunin., i'fllnl

mdn Tek.1 1BJ]II.LnL .$(',,·k .. t Ad II l' III ~b1ip: l3a~npl<lI'lDdfirt NurllU· b " .. ;tlq ~llDl.·r H "{lIa.m. Eri~n l.[;mJlr .lI11ll1 b ii.ollL.! -

]

iz' kaza diyor zl :~~~;~~:a:::~~:.'L u. IN,-A.-.·-\;.i...'ILl' b f'-U ... ~ "11'
YOf. lftull'lZJ',

P.m

till.

dlltlll'IIJ

Uf~h _ ~r 111 IlJtl.,k

1J"Iilh[.;I,.tIBrI

rgRkt

.du'.

Y !"IU'

It:a~ll!r

ID4!'lJall1l1

elmi';llu-rlitr. Sa, 3, Su., ~ d'!Il~

11),'c Bill.,nrunm
ell ILd

i),][1 ,)la,.lgJ

y,.n! ,111,,cl 1Jll-

IHIIKMETIII, '0 EN 8UA- L- OILUN Al' .... I kongl'e.1 Ank . . - y e.~h:Sl d,a a ,guzelke_D. ra b :reolle -.. .• h" Iara daha Bu-I sfa e•• h;ln II _, g a rll ,I t 10 ' 'lar ~e U I k,Q,tulerllll yap'htma.ktakll Inet acaba ne 01031
1_ I -', lUi

n m. ~;NJ;~r !lUI~mi
nlo:lu,~;:l~ tin, .. L1 -, M ,Ill'l' rD~Hlml ~.) .911,6 d,tli

,c:llild Lin. IQlOgII lin 1Inefiltll-!1 irfllll41..11 ~1!I,1l1!!i1 atlh.
~ n i!lill

BI!!IIILI

IoIU~1'll11

"~illl!!a" IIfllft iii. p.;o~'lI'~~!i':iIlI';" i!Uill.lrG~
¥.IoI'II:II,11 l!(illllI!IU' .1J1it1d1l.1t11l" •

•IIU laird

;r,D

....

an,CI

n

.liUfilJ

II fl rI 61 filmfl.

__

....

'

Inoll! 111mIhl h,

Cbler-

I~

d Qb"r~ UO lo.mfo a.ynhp hel'
UU'!U"11 ltliMlJ)J'eFolW 1t'~lru

biT kil'ntU

Londrada-- basdlrl,ran IIIUnarl'l velP'liI~rini mUkaJOSB,' -r J.
~
[I' ~

kaml:lac.a£1I1J1 bM I!\ l:~tJD II No. l U ,h"k'lilllacilar kOI1I.:T'UUfJ 1.1.mlll!ill to p[n[] 'ti13l Hallet-v:! Bl_ICD~II' dll :y~lldJl. • tDnam~ 6~.. ,,' 3~.• J Jib,

JlIlhiup

!I

I

II

'!II

.-_

t

Ank.l:ra Bulgllrc!)'
All

I'

llDIUn'YD,

[JCO,"Ii':y3.tln'l
111·

h(n~'II,al!l' I f;. \ Ii ~Ly(.[lr I! EL1"£L, 24 Uh.t.l~,.... l gan sto,lDihdd m lilo"[l hiJI(lI', gar .hllkllmeUmlil. Allkl.l.l.fl
yo.sul1UI'I 1i~:i;lll)'f1~lIIl ~ZJll;lk

[Jul1',fI~l-

lit Jjl fnln a;'IlI~.irillllli fl]aUI,ul "'III; .'1Ila bin) hll'l ~~lft1 1!:I!IlII,II!'!'I Clr"l1· I;ruUI 11,101.,.., kip, 'II.lur ".Iotr Illopill(1111. 'i'iIh:ud II'lflnl dl¥lIIf,a 1111IU,11I'11i :r mj;AUII .!i~I!; .D.l.l!lrd,I!;g K!!PJ _p .... himl'~. dlidJII.; Dldll'lll Ill111 IItm dIl, IlIJr '3JliY. 101'11'1 IIIl' '.ry, d 1ij0ll" iu. litlPI 11IInmllii s:ofm;J brill! [l~!!UII I1lfan 1'1 IhUUJ' 'oIG 101111111blJf d.llm.1t ;Mp.rtJ'[lIi. lihU,Vln!~d" KUI~UI ttlr rani ~ • lUl!ilfrui' IfI!' '1.a;~'11 1111,11111'1,,11 51rl IIii'"

Inliil

rIUIUIi\;j tlli' ilif" IIIiHit.t !!'Ibnll 1!""&J\~ki 1!i,leI Y'lul.r: Ka.11I 'Dldu ... Io"Do. Dililil il~1 _I'II~. 11.)11'11 1~.IrClllln'D 1m IIl1'1irn 1~1I1il
1I11111)10rhtr ~. N!Ii 11'111'111 lIlu 1i!il~1I _,,111;11 '11 tn ....

'&.11101' .,.dill] !!I- tl1I1111k DJUjl! .... Ind. Ii'" t:u~., 'iI_,loal! IC!h!!tIll!';Uil Mirlifl'i'!ln mJn.IJ!>1 l'1f1dlll'~' 'D, or;)1i OrmOlrnl~ ([i·

Ul
l'L

:IIerlll dl

!'leU. iliIar~~ "11
ihlb illl'
clllu,".

deml .. ~~"I! t!Ducs"'. Olrmll¥.llc;l!MI. D"n

till "lUi

ilia

!lUll

b,ilg~l.

Ub··k-/ nQr. r"ZI·· 0 a
I

~lGtu IIIUI.

TI

,giikseligo,r
tDt'il'llml

111 (oreler II'ildl~JU blldil·m~f.tlL"d1r1 I', Bult;lIr hdkllI'IHlti, Auora r'a.dvQ. urnnt Hul~:'Ilca UC~-

en

O'm '~llI'iIlrm 1111 IllltJ<JrJl'li

topllli·
&11"1"'1'

!' tG!I!!IOklll

me_lIll
-

Ill,., )Il.rtarlna
II(lI.rIi

hI Illf,I,.t
10111 •

II

rllil

'lii!l'!IIr,g" JUl.Ylan!llll!r,

IU.iyllk puJJu
Ankilra U (HUIJIlGl) ADhnl~IUt:l 'N1:!ily __ "Yc )'u!1llmlwn pc,.la ~. rim.: hl'IH II", b11;

Au

B.lada

yo.pnn lu.nbtll'du·,

bUlblOIIl'l',

IIUl'lildrl' _nn til fa l,,('indrn~

1'lyaLmln' E IIlg. dlll'l dlnl{'llmcm<!

I'

hldkl
IIU llnlU

llll"lttltl1m> [

I}llliil'teco o"ydlJltl, h,lanln.tl Suk~ M,uc:,!ndM IliIt I· mellO', El!llnbl\iI rn~,~:lnmdil:ilJl l.nt.'!l· ml ~uliLfl"llm.l ~!!u'lIlcn iiiI' DIGbwy .. :tip. !! (:IUlJ.lI'ilk k"p.ilil milt... lI",r d!!ffll r fUlltl , bollli1;J111 i1.d min kilf.Hl· I'll pllr~lIl!;1",]r::tM !llyol ~l!rml~lrr, lI~ri'l 1 IIlOf'I'Iurt~ 51!1!i1l"

It'lir.
Ii

pulltit'lJ AlIl r.l\j} V dill ) b:Wil.W.I1.a Dlll:!d InI~tL.

l1Ulg,ll' hU1{umctmLn btl :.u"IHI3 rngmt'IJ Bl,J,l~a.. hall~l.

to ~1'I11

1]..o~(lnIHi11! 11iII1l!)'lljt1Ui uddesl

....
lI"'

loillnl,
uillh,

F'J:'Io.

1;Hi1i olaF""

l-il"

A.Ji11~flra

radyolll..IllU[I
I

IH'!!llI-I-

Ir

~slaf1bul Gazeteciler Camrnyati' 88,~kan~.llMa
J[~ll.IkkNt. fLak rmnheU ',;If''-lllr';'l1 " Int.» yeorln U.mh' ~jlmt.l..'1!1 bddi!!rl ""'Iljji l:~ me..uBy 1iI\ II.lt1 II 11 klllk;}CM 1kIin,,!'l lIo;;a., ~,.r I!t I!'m ..m. ,mlli~{t mrfh[unll' lall: mefhl1m warneo t ..lim , dilml!1l11lr, De' lei Idi\r ..l bfillrnl i,r re-Ins, lIH, ema, j m. b:Jbm.llk dpmpT '1'., 1"11 1IIu1l II' h23H IlDl>if lIielli devl t r"'.rlJ; .llrlDLft rI,1 uh'rhlnll'l'dlr, (unkLli LlPe. f"nl!( b:rj'ka wnUilr , .pt .i'1II' l('rll . l H[il' 1 '1'1 tnl1('rini kll~ bt!dl,_\'OfWI'. Dunlll ilI'rllllo toptl!lIhIOlnW. r1il"WDL olllrnk bil' b:lI,Iudm, 'b~r 11,,11[1 rlU hakklw '" ~m(",i;iI!ve l;l.,nIl11l hal"klm dll~III1ML~.i;"tl ::l1;]lli,rcthd~.lI oUnf, rlirr [rnUIl! 11(1)llllm (IIi~L~l1ml'~ rusebOT\U,

-

IJ . 0

I

Pasif Korunm
1u.1i1-

Dunu

,dl,lJdllm.

tdbirleri
Halkm, bu hususta h e lerin;
deleri
'i0e",," zm

yaphklan muracaa lara mjlsb t veya ,me REi cevab ve ri1medi
fill

yo!unda

bi1gisini arb . cia konferan v e r i le e e

hu ·~mO I;,j 1 ~ II d~\llm '~(' blir, ],:U huh_ (I' in tib"k I.;:ill "LlUdhl n blli' bpll lU ali, i mi~ Cfll .l!;iiH tlilr,' ~u "lr:I,l bll .MIIi" ko.,rli l"o ......J1k, r!'\ ir'" k dli Ilr ·11,ml~'{lr. Hllb 1 ."._.,Itrll.'fek (11k 1.' ',ir. UlIlllrl dB ilk (l ~llIm l'nMk t uerim. {I ulllil(Jr •• \11 b urk mliMill' cu.l \ f...,ill. " r 01 lilli, Im;ll (Jlu~u m rl '~"'ill. sa do .. 1:0 olun, ,\1l.bhrt ."n rr] III , nrkruI~ I..IIr,.. Bu bl'):mJllil!I1 !lODn m b 1 n1:m air kn~1Jl1l1 La.krir tealnde mutllLii. lnr lG~aidti inl ve mh.::!.tt A nlUl J!:'I!d !'ell'lf! Ellnn.s ' ';'0 C'JI)l'I mda. r ylcr lQfl<'lin""rnk Hikm.t Bayur \'f! Fu!d K{j.[l~LUniln ikJ. 1:lrmlu <J}"lIDlAJ. m",k'n.bil di,ger ~reJ~rtn k r 1:11 ~yn~ ',il~I'''~·f'til4! Bll)uk i'iWlct Mel:'bl!.Lrun keridinl d~~llb-H1l Ltlroru .. ,

rh

'lr~;;lll ,1'1" bll)1iJJ, blr IJ"tl"lIili huhmn lLrt-lr.lmh,.d" 1=,1,,<· Ii \.uif~de Jml&k :l"m[lm 1t{:3.l11I', 011 unLilmitl",lt'ld

lil!'\

Ir('l

~o,

i:i .. nne
\O!

g::t:re-

I Ild t Ta'flm

ln1ill!lb l[J d~ hi.!! ve

mUrbr.t Illr cevab vetil~rle' mljt1r, murl ra ,1 ~ c cnll l,ammJ. V1H'1I!j i1I! ili.n I"J 1;1.11 mern urlUll. do~ IiiJ{Ba gibi vn.k'· 10.1' mef< e: f knt be- len g imle1111; t min dt"miyeC!ek kaiIM Il.Z lila ikramiye v. ayda 10 lira da ('(I n 111i" ~ "h'mh~I' bu zamdan ""cuk z.JmImi verHirken alrhkla lstifa ~ lIdlmcmeklOOirler. n tL t r::: - 00 lirayi ge~mi}'el L:u~iJlI B I dl)'c em.rind bin. mUsta1JdemJ.e ill Ihrnal edJ.lm J' akin l)l,h tn hdera 'liahijmnl! La Leri aeJ bll' 1u1u"'k.~ttlr, \'C mu t.ULI I:m du:rlllmda bulunGlIll;jm mkmb:!P -;~k«n 1.n01] maktadrr. k g,dAr DliLfltahd e de ~ocuk .lam ;:..r~';dlU· blr vn%iye-tte elan miisllll!d ruler, 11irkar; If i.I. EIIll, dogu.m ve ijli.Lm ilcrn miyelegili m,lk,ll'l[l mUracaaUa. bill d teWyeai IJ"b.k ~njjn.e gc itemIyecek b1r earuretin ttl.btl ifahill kIn J.wnd!l pine de tanmmaIi .die. strn j rerni 1 r, Cakat kendderi-

m~ r ..mJ. uevflirde oldugu. gilD Beled vet! dill ~al1Q1.n tile·

l(.
Ili,

!II.

r \11\

\ \1'

DEN/ZDE

BEL

Mull I1f [ifirtiltri t· lIul't,l;.d I I'"lnl I ,l;lhe
1l,lmri'IP

f ..l~ ]l

hiJ:e

lIl~hll1tiJul 11·~un i'III..;n blr"kln!L.'::HI 1m i.. tklll Iillhl"lnd b"..,lcJig,i itim:uJi U! IIl'ulml:tln:L biLl ,,('!;llllt'! hllrlik(!:
:UII\ II. , 'I.i "1:\

in ullkll.j

·,11.

i} i hh~r ic:lu 2.IIfll.ri 1!Io11l.1l hitirr:i. ,.('1- ~:t" .. rl:w .. ti b.hakl:"k; IlIUkiilLlni IJLLIUHHhb;:~·u. "'lJ.plI1l.1'~Lk uer ~j;';J' hI! r:ulili jda.m !'ob.t IDmi IWuIl dt'u w..~ bir nettce "rlm!"L. l,ru Lu~I .. IIII"' ihtilJi1ldll hlilld irad ''''Iun t_'fuli'lIriil1": 'ioe hinn ...U('e D('mol.m.,lnin InW::;;], I rnu ID::L JIIuL; 'oli ~i.t~ Olllt, t i ' m hurum ki, I, Iii tl. bu rl linin f min t~'I~'(p.,in bil LemJ'lIll I,.. ter n lnud:lhllld('r
~t' 1,rlllcI.!Hlr. Jill itlnuul

l LIlit

!:lId1oL', r"j'im '.e l!-;ll'll ·11' ] III III.Ll':oil.1lot'ln;lt U! l:I'i"t .ll!,:. ~t 1 hi1kJ,t,HllJIl D 1]]]<11.1-

t"rlll' hit JI

,~ inlril l'!lill'n

bu ~m-

'ista n bul.,
nun
\':IpUl"LJ

"cr ;ilyaya seferi
il;IH,

m"j
IILcl.:

II u1U .! n n. tf'lkin Mi.. ,li~irni7. rll<ir ~ I) kilt, f" II ,'1'0'("1' )'0 lunl:ll" oJdu - L1mn.£u rmlLl-

Ctlfim ~lJnij Batl Akdmll seferin.;= [Ikneak ohm .1sta.nbw)

-

VapUfU' ..

KU'III

efine

.. .. asanu

mak

n.tlJr,

fiat teshit edilecek
AnkarndB. Ticarcet Bak&nll. lIleldlnde OJJ..s l'e Bel ed Ll'!l mlime ill~ i,tid.kil·'" ynpllall, toplanb hUoo .uenm etrn.ektOOir. Ankara.d.a.D gelll'rt haberlerdim ve iJ iIilerd 6g [·e iii igore bu I tn.l mqgul ol'llD1m bU" istih "tk me:rkl::.Z-' lerillin et" \'10: ca.rW hrLy van :ihn.C1 meHMeri Im.t'i b Lr

rBU13.t e,jen 7 yo)eu SII'W!lDdla ALma P.'iyllk EJ.;:imb: RU¥P.ll E'l! e L~1l ~, iLlatvekili EmlJ1 F.:t L Faz.t1 Ahmed Aykilq t Y ,[ :utist Caa.nm!ll Sant:tklis " ! kin Umum Mildilrll Cevdet tUIlg:uD.iWae:s.iD d~ bir lu:yel- hul aD I1'i akh dar, .. E.... ... e tIe ya%dJ.1i:wu: g:il.d ' e:I

F}imdiyekdu

mil

f1

OJ~ r tarartan IJ~ g:tI T-!i taLi kom rOlll.!l \ lnI bl LlrctU:tl:n onre, h l:.un ..Ill 1~1'l1 .ir t trrrnak mail':!I(Ldtl!:! ~~()nrern l u: ter. ... ~lb KlI1-ccek: ve bll konf(' n tar d~\'flCm, mfl::bLlrL sa~ 113~:.d~.llr,

ADL/YI!DE

......,_

Y,engesini

bir
mesindtl

ka<;lf dam ya alandl

~ DUn asHre T nei cez3 mahke-

....-

:ll!etj Cii!'l'1!I

beret

mr.:~! bulwHlcaktu-. Bmm milre.1ki b. _ .-rupadald 1rluiqIll.UmlZm n: run ikiDc:i bafb.smd ..n h :IreD ka.file1M' hallnce yurdlIInuza. getirilmearn.e hat Ianat:rl:h nhmin edil.maldedir, ,. "'1)Urla rre tirlIecpk olBn gOg mentlE'r". mllvakkaten tTu.z.l!!: Mi safirh :il1E3ine" yerl~tiJri]eukl.e.r dir.

Iwtel::i

Cen vrede.ki IWUMlerakilib.~ U. te-

.w

Bakaml1k, bit iki i!]in Ticilret Oflsi tara.fm.d&n iclare eililme.si iBtem.ii. 0. inceli;l!meler y p grl.en mLitedaviJ
.DUAUW_rJn.l

WiglB.mu:n.::i.rw$hc.

B&dise ~'IldU'r:
E:ii.gldhalle

'I"anm dUl'll~ma~!I(la bakl1m .. tll', ~

c;-ok em.~r

'~11

Ltil"

tJ.a.-

Mul.J";}'0:4'~

"!L,lr!l

*

10' ilr..wllq,

bid-

ve ayni

ki,i.\ i.1.l d~ otUri1.l'I ko~'de wrnail Y(' ikiln
lIi.h'i~ iihJgil ya

Viler t.a:raf't,a..D C!::lnh h[l~~\-an i.brao i:mkinI&nntn a.ranmaSI kar!pmodo: cel.ebler. ellerindeki
kDSllbhk hayviilll;;Ll'j iEtihliik

It

t

tc;:;'hit Etme.

Yillnncla Manda

"fl"Dliljtir

pan Akil, ar;ab€-.risi :se\"i~m~ge

lbl ahlmin ka.nsl ffllti('e j]e bll' sen 'Ileube ri miina bet pe,'da etm'", \'e
bl'lgllLill.:Jaldu'.

J3u
RCI! II i1lnrlllli OfO.l Ul

IXilgcIeci.ne gUwlennemc.:ie J,j 5 la.Imgla.n:tu, Eu yti2.i.icn IJehrj· miz4& koywl cti: ke5limi Ilz;a~

haldtn kom:!\lular !?iibh'::lenmi-i ( let ,,'e kadmm k'IC!il::;lm ika7. d· mf!;lleni.ir,
.Njho.y~t gJ;,:Jj 'mlln::u;;t'b~t!l!dnin bir glirl ae;;I"'I3.lhnc..:J.i~ml nnll.

III, l'Il

rnl l!I!!n 0 tillD(lIIIO::O t i"olrU f;]
iii 'NlI~, .,..

~Llrlliunli.l

(III,",

d. \;.11;,,1110''',

:

hr.

-.... "' on .... ...

ele bey ni 1a :arak old.ii

e hiJ'
~iI-

~~ii

IKOJ"Wll

eti tiyatlarma <t tmc:-

bir

en

ham.! bir aad karar \'erm.~tir.

Eek

lI~'1nll'l yiikiy;e: kuzl!

yan Akif yengesint
gibmri.ikte

.....0-

Tent ~atJab 0a.?;1;'~...>1 Y::1Z1 1-;1 ~r~ M[ld.ilrluf:i.me 16 lJ;lrt IS4B larlh 3ZSB II:lYll.. gaz~l(!n Zi1~ Ll.:lnti ~ahirE' a'1I::Iln ~ ve 5 Lad ~Ut un.lar~flda Yil !:JIm li:cpemlil'fuDlJ: 15 3 fnS tJ.rJhUl deli bngn.!lme all moLh: JMiidllr
!;arn!ltltl.ll1

"llll Kala, bir al"kadll. lllln evi· ne ka';lrl'lil§hr. . ~raJ~m b~iBf.yi Zabllll.Y'1. biidirmJij, Akil y.akala ar::Jc Illnhkerneye wrilm~tiL. Diinkti c~lsed~ S';Ullem ifadc~ si allndJ.ktan s.ol~l.a hBJd{]l1d:l te\'kif miizekkel'C'"i kt''''llmi. til

blr
,I:"dllf'

lIoiall<~'liII"ln C'll'r
.11:;(1.

t;>J"lrmL5i~ l,IGJ::m.J.~';)

11. ..

G~d,)'(Jrdli. .. :u., en$iCI1UoI.UID 1;!\1" 11 tim. onn~ ~ i]
diJ'l.;J

Hen uz

yakalananHY ha.kklmla dB. ~yabi ra]"1 "'i!!r.iLm~, (l~IS<2

talik edilmiilir.
li'ir

Hniie~ te:"klf ka· b,H"k gunt!
n A." A

¥Ml

110.. PI! jJU~' J'l 1.;lIJ..I II,

kiln

J

Ilk I.

u"

11m,
1'1

Il'IO.Ilim d.i J:< 1"1 If,p"" h h'n bll"
f

IIU'IDitZI! "l:lIlltlilIl11~, ~

k.;)!a

memurlll
Hoc,

n.

37110 IIrnhk

.truniir bOlunm

!ingltLltru-$tlr; khd1r

di)'1:! '!lzUm~

bu1d m~mma.r.. d~!"iL ,bn klytDf~1 .oU'6 Urdll' , 2 - fdll.fe beret] vel'lLml1:5i1 1421mdfl':
deye .!feline!:

tomlir

II LI1 1'11.1 h'-':elTle:f.'l'

t1: illndeld

L1a..

bOylf: bit IL~l \'1tr1(1

a,~

IIabkum IlItiIJ. Bir miidd'et e'iro;'(~] ill 'IllilniS yed.e kum~r ytiziilld II . C;lkan Juwga sonuncla. 3 I'kad1jKI lI1:ehm~di bu~aklly;(l.rfl k oldU;·C'n Hill' ¥id. dun 2 nci 9..I?lru~~ mahkemesinde Y'~LJ)lIEI.n(hlru~lWl SOTlUn da 10 sene 3 ar a~r hap.se man
Ibm,.," Ie i.tm edi Imi;,;tir.

Ii (lliJ

1(' .'J NI('

.j

n~r

Uno!!~tbum

11 TQp1rnuj

~tnll"

rim :will dr 1Jo111Mon. t..I itil. nnd [10 dOli
ID(~rm'" .. a;;mj'n

t... ,liJ lOin." 10051l1f tVrti.hk. • mil

11111 kc'

IdJ n gunl

r Y_". FJ1kilt lam " ,III

bJ l

re ..U'r c:tt

.Iud ... lllr 'l'illhRiln "II •.• ; I!Ilr KO:Ii"~iIJ lI.i~.c~. PMII!J'i IItrll,rml 100111I.ar
Elf II'L,I,HljI,,unlI,
l'I!l,1'I

Il!lr

~

.;" .....

h~hl1
-

'!iDllnl

~Olll! lIlt.am

cli,: !II. tlly"n.1l1'I
ill ,1,

1I1L1)'1lf' 11IW1~.I.n'. III)'G

l1,1dlr,
Idna ht!')'ellnd"n
c:adl!rC]:, Mahmudi

II1LrDo(;J'I'

lIliZ1mlojlf lJai:l'1

~rvkd Gl.lrtO
Y~<J.r B3:j"lun~

Till 1'1l1.'J
I'll:'

C('ntifl'·U ,Ul.!nfauli. HI", Klm~a rl'rilt"f't'k

Jlallm Takl ltetnu r~nllcit\r!' hl:")" T,b T:I1 be CemL\ ('ti r.:'!tm.s:lr. t1n1! :!et11.m.b1~r. I.:o.oan ti \trL Er· d'~l mi'nfll4tHll:, 3u !lI,1ft i IL ik!;;~ lomgQ ft Ri!nw l1(1~\ Pl' ~...ar ri.'r 1111 ffi) cembcrU~ ~1lf'lUnsllltl.l If··nJr machtlllnmlm ld.ar~ loueUm;tl'n :1J ul·t'd.dln ve P.e-rUHln AllJotb 11 L nim.., bWlmlnllklad LlIl1 r. tirZLkLlo(! bil" kon~l'r WHip edllmJ tLr

.ii1i),Jc -. ~ _ l!.u ,.il,~11! D J:iKllrrn,

ill

Umm

D ~I "'.MU,I iI'.L:III:o:LI.lar An,ll'l!![( IEmill 'I'" iii, 01.:1II , In, dJ.h.iI dol. ... ,j~o.! 10m.! 1Ur1!'i<,11)&ali,.·nl, .. ln D~ITlIl~rll<fj.. r ,,~ !Jt~ !Jln!~""~r I~J andillll1 ,,__ kl.iyltlum VI Ilafl
I,JrID

,m

LIZIiIJ.lilJII.

, nlllllu, I!~ IllVZFIKF!litl

lidtbiytrt
Edf"b:"'ml !t'etl.Jlln

rlf,.liltt "nill Biif uk UB'
F)l;': .. lE'SL '!:tl!!1l d C ml.. .f:J.,

sr;neU.k; bti~·Lit,: r;:a~L 2'7

I

..

. !ll'W! 1

kaz

Llni.l ll~rUL sol 1·1 II Ilmnrldo. T'U.J~lm brlLlCllye ~nIIlQ ~un~a n[1iff~l.r
CI.mlllrll'S1
.................... iIi .......

ide,

kwl liB 11l;q;1 lru saUilmlil<lr. 1riWlorlne blr IUUrn], l lie floIli m n I lilt' l"B.1flo lil)lI anmltll:1'l1IrI K3:t.a QldLil ...... ~U, hili< b~l billj'IIII!I'izl Iilg Yalt.'aluJ, 11:1_ ~. i'tl :f~rUll I~J.al dG, [l1I1I11,I.lj'$1" ,!JunliII'"lr\ 'k~z;J III Il!lr mlill;u,o~I~ \l'll<li>llur, ~~k;X;JIlhhl~JI,""!ld~~1 lfurLl.II~ll !:I .. elk r!lklfJfm "':1.]11"1" 1I~lk ar:!l)::I.In, Ilrrn~ndlran till' loflitlin MiI!)I.1 I 'Io'i1 'i! na~"kilu olul''l'

~

1II1drli

;.m

hrlllll

UiI',J'

1l:uq~1i:l'D dlml ~ lI.iiy ~;LI'IIHI :I' ' Cilkti; QIlWl v.ul '.tl ~iU' ,40ilJl.u., ...a.J\;'. . I ;Gjk.:iiTllI:JII'IoIk..lrl'. C rlJi" GlJlmc.lln 'liD II id::lfli
I1ilIIlZ ~II

co",,,

I

0 !flii

wi' 1:I1I!";

lJ'IlIJ $:IUlul ..

bu r"Jr

tt~III
"I

ImUl'lal'lmdll II r

1:l.l'Ild";'nl
I1lNI.I

I!.!,I
11

r

Aroillooillm;n
Milk ". h

flnunfA bJF 4tun ,Ik:l.. bUllIoilld~rlt I lutl II

tlu-

~
5
S

.,

'I
:L

.

111 .:, UJ !l
f

!~
I
1;,1

"J

I tbtk at)
lJii Ikil It m~m InrbJ~ ali« bif lid et"rmyrUr-ri sern n IJ~m l Orbffll'r rm,!i yordiigiitiu imliJlIt
nk ra, 2 Ankar
elM)

s
(Ba~ta btl flIlrU:!:i
'Ill

1 'I1lI~ide)

k01·1~LLllnll til, Er\ h [H'l:;jt elrtcn "Jiyo'l", fI ellI l, HrW'lL ilrkauu,.IEI:r, blzim [] ;o:~m.[ln J L, kim

{HIJI;usi)

~

e. A ml\nkCme5indc:
li
1Il:i~'al>lrI "

g

I

B'II len

k n Ll1hn1at ~fTr~n f' bu:rUn salit 15 de HlIllaYL· I Elfdl fit • DU' nnnn buyUk lH}Uhlde .Alikar.t lHo I'ln('i Ol:<:!Jr' [l "eLl.?;1 I Q.oIl1 C,,\'h ,; 'Ire \nlo:. "'{'II ~ \ 151 ~h~ Soy· sal, 0 dll~u lUi lr. tilC t.::m:3lli t t ,ill. t l prlmt It Tol bik ut 1 Bavmdllll1 Bal. 111,1.1 mil" ndi ,I rtnden Fo:>rid DeIRl n. E:~hli\'UJ~ur olafilH \ak\.L 1t1al'lltll nin k: r~'] L"lni ,I::ll':'l. II lo.-arJlin ;~'rllf,liigu MH1,.k' ]..prl~ I ini ll',::lIf I I tl11\!:i \Ie ~:IiI;i.J.k ·~i\·nlw san t];;;irl:11JlHf.lll Ahm d E~ill~ k Yl' Mu:r::IHcr GJhm tl d~ Ii min lH11l1 llll t m!i.il (tmL ! rdi ,
'I'~tUkat SlrO~l"l. 'Jbli Ulnat GOr.-n leal H~l ~z·t A!mll, 101.: 1;1nil "e P.lltv n .linl nml~ludH·. 1\' plCl h:z.et III .al'll J:.:m ~"'nL ~ ·r·

n§lik mdn Nl'.'cd Nrl.cbi Jld\IT('l\ h.o~ it n. P,-,l,t!'[ hukum llilitl kah ILfI <'I ~L - e !'{\bitlui31 ke'!1di· 1'13911 ~ 'vnldlgirli. Snka h'Ul<Ullldi· llill.i ~Orwl:;;lC'ri 1l[lJ;mda t (I'l"ili tatnin D.P. 11llkk1l1daki OI'u~lel III I' ~ bi~"Lt~·"I"ln .isma Imml' "('IL! 1l!:!:i· h:n'QI e bunda 11 ii.l;ucttir. zah I tI!1I' W· 1::: Tl!llllll lJ.iJ~ rnnu~l !f~IIHlur, Gilnltl!' g'(l~ti. Bll.zl temaslu, m{'''L111!. tc mas I" ; Bolu 1'I1hr ('{,W P'llt ll" m \ co Erim, hakiki bit, Da- DII b£.'~ nnnnms, h'-LkLkl 1.1h-, oklu, tu'imD

sO)R

du

..... 11' luufln., :;"n"lIn!y smde ~. "ill zilmijz :i(}~tu. Bi~ ~ .oe mill, tin lJaltlHlI d. - ...lrm«l t i II) ('Hluk BI' le {I_ l~t~i{kH Itlll<'l 1n1:Ut dotu g .. iiruUl!;U 'i1.dlk \'4! • ilmndrk, lXl' hnyet rnc kd.lllli~i ~~glilmllyttr bugilnkJ . glilm c1ulumLlmuza

cdlncc, nedcnse biraz tllhl'lf te i.\f;.llr!'lll'do.! 11 I OI)1L<;llnn·. Alun<i;an I tti~ill 1"1~': le ,\'::J.pt.:rllll SOl ill·ui'i'lI7. 1111' f,;iln: Kopd.iiLiSLI N E~tim I ~Il'f·. I Ja at UI.lI. ~6~'le 1.11(' l.flI1U.,.ll,L oldu: I,:r im i'1""h,l elL ';'·t. Ii l~laJI" '\ "I, lJ 11:.:,1;1 tn :0.' "hILNIIll ethyOi. unuz (\l_il'ri;\lii S17, bn",ladHH~, :r..t!{'lltLl etrinia. Ve gl[ ylgm konu malar. MI.!

dt1~~~~~;it :'llluh.l~D.

lrt: h.it:\b

Al<in~ilil.

blr

olsu n

o

I ... I.lt:Jll.·lh·u ~11'\:un, m Ii I·h. ~. U~rlll jlj''liI~I'IL'rlc ~Ir· tnl"!!l :u Lltllllf~IM: ull'm",I~l":lli-idl' ih,'t!I·,liI •. I.h·jild 1.lrmdn Uti" lIIokrat hir lduro hlmllll, h-ru .. Del.·.·ile l)1'1I11l1.I"::1t l':lrti Ihkr· r'l·illi:.l nL.mll'.,l~nl r, Amlll:i onfilni'y,ll'Id 1I1U' 1-0 ~ 'lmlf'ri ill" Hldll"lIIf'tl. I 111":·111liI i!oih'r i:'ih~· '1111"'" ~i'rr 't' [1(,1 rl':l ikb'ri ~iirlll{'~I' mllhl .. ill1 rJhl~'r'I' \t' h·ini t ('111.4 I'd,: il~llt'r "L·rl'l, .. t "lull" ~:t biz kaznrurrz« tll'lIlI'lI InL'{,IlIll'ip-1iII~It' !'lIh~or,
I

(

£1

P 'fi y. ~:

.:0-;,'

1'1. : !lL I u'ih \C Ij) 1!f2 sar 01111 nul , Im~ldJ. bnhill IIlH r:i~ I Glrlll ill2;limli mes I nln mill':M!( I sm g" 11 I 'It a, gl(lli i yill

gin

tdl.

k:Ulll'U ~·al·llmll.ilil':
(;crekl·"ll karnrmm:d,l
L"l

1.11 l·o.lI~1.1r 1I.111·[1~I \,.. mekrut mtidafil olmuslur, l'ij'i 't' 1·,lilh·tifl. 11I~l..Liu liu k:ull1r nh·~t \'e [lJlla\T;'li dorriJ"un b[1 ~1 3 - Cenel kongrenin [upluu~)IlIlI9.r: Ul1lrll ,:1~1It'llill durur deaidu; (itlTli!jiir. mnsiuda gen,i hi: mahzur- yo:, krn Wl..,l) (llu\ If ll~l 1l1'lllolimt BII P-ldn, D. P. SIl ~.,iIllll, ,1 tur '~akat .bu trmin e ill ., ~,r!i i-r}, 1111, II,. 1 l-kll\\l·t buat k ilUIiun,jJ\ J -iljo irilmLI$ Qi· .1 ~ll ifle ~lllJ.kllk 111", Cene! ,~J..'ullr ,th'rirti il,'iillfllLlMi! "r11 kiln hlll1UIlIU1l1l1l1ll 0 .Ia rl:'\'iNI,t'I.;J('] I YI:!f'lh', 1'!!riLL \ )':' tl~LOI ,. cim kanunu iii', orm In .kUI "Ida but l'.ln \,:11 drr. inkll'a~a ugl'al', Biz l: 11 1 ku - ilUfL:I'i1l II m- \ ' ft,· ~ luna .1mk~nmUln LR dt~I>;l.IlIInl k "" r {II·
rulun

Ullrum

*

l<ll"i1~II

~,,,l;ll nlunuc
mL'm~uhh111

I·U;hllo,!

I I-I

toill ~11II17.

I "'Ierl !.llhilind it buI1lmll\,lnl.f IlLr. til UlIt.'11 rjj~r II. 1101.1 r;uunl1.1 dD~IGrhll bLiI LoiI'lUl'
M~IlII~Io.C!. r:1~.HJII d~,

~.u·

I If

ar:HllHlIuLi ~Ilm\ vot VP UlQ.IflI"'m[I}L i~lal '.'Ii: l.'1hLiIJ hur gii,l hila duha muvuff Il:IYL·l )'J' 111uda ill' I I \ ip rrujl. t ;.:,;~~rlj!oC: flk k .E;;llu a k ;) uk!! lm ktc bulunan rill" tim] in III IOI!Vl I""I~ IIlDi tnhill" kL~cli It, 1
~ \(

utlabjlQrlnl

10. fJ

01


81.1 '1;l)W!!o1 1111'111 mill, or t;] IIH
IlI.lrJI<

h nUL n

Ill;

"

I.;[hil r
11·1

~.1

Inilil

"'""

n~l rfl.

P I iii I I'imiz; aru!lmda
!;..tI\GL 11IIullm",dl';II~ •

.'. ~'-

!t rlftJ:,

Inesl I!.. If

,an"3·

dug U[lU oJa sOllkntl"'tll·. ~iizlo:dM d~~'.l[]'\lll d mi til" kn }'li IllCt. §:e'l"<~[j l:1.e', ":"1 y,. i~ tJ·

l10e ..'e bl"lo: llCkLI!'lIlH1~mn~ l:c1 IL m 5fl f' 1~ !j hi nnl 1m ~11~bn k f; I r I.; hl1kklll{lil \ ;"lull!'! c!U·uh
t'

rnasina nl nhl.I \'ennh'cc!;l;{j2:. H,rlnfu),lIl, H.iipril1lll ..r In [~r~~ " lcatJci.l.hlce de, size i~tl.'f1igLllLZ ta",..irl·h·I-iul Jq~ :uo.i', tt'M:I:'I'~ hesab~ '-·t'J~ergiy.. ~cklncligimi:t nml'iirf'"""i 11iitHII ]h·lIll1~ml bil'!':(lV V Iclur, I [~artulil '1';,1 i~It'i1i!iI{ori,ni i:h.hlf. .1 :_. So:dericl1~l hi tezadlilc- ~ \;HluJk I IJl.I t'ml~ I ttjrlll('k .H·;rl~
d&n b h~
I blli%. l·tkll~(I'i'P

da, bu ~atlolldl~a

urtr-aal-

Im,.hl=!1II hil~

',Lll,i

III 1I1~ an

"-,II.

mtlt!ll!ph~ti]1t d~1I3", Iltm.1 II
tJUli:"ID !,[jilm ·~!~IIIr. imll*,fil1~'luk ~al)'l:lml"l1.mb rf, ';1+ IiIlld iJlI~um~ ~ii1B" 1lIr.ldil 10.'111'\; \i1J II a~~ln llil I. BlU!lfilll (Co W;:l!IV"'. .:11-" II •i!I

~

-

Tc nkid

hn l kim

1:'i1I;

l

"lfJ 1'< ~r (llo.lullm'lill

n ~lIflllll

.11-

11.(11- Ln I, SultRIl UI 11(lIe. I~ r. ~l k bir I~('n'!;rl.:,jE'TI (lULUll k nl 1.:8. I· )'<II) iJi)'>e 1:."II~l1Imj)ktB ol(h.l~uI'iLl
klllP'~~El dog-r'll i;:O;jnrh.:'fi

k~n

~ ulLanll1

", T)'adi ~ II." hQl~

~l in bnna :"01" dui!UlUZlI a. 'ni dll. il r"-:umlm plla Keraal Turall ::J.~lI1da hn L LlL' !;·ormul;Itul'. Bell II bu~ul, (,rH' e'l.'\'(, 1 i ~ibi \ hIe demiJl d" gil! ,edllTI Daha i:lzbSlm istemek n'~'a I ~\'le[1lJek de ell na(lf b1Jil ilc

1 n.,1 ••

U'I'\ iflllJ/'o

llulHIIII-

TLul\

1e."lDll'lln,

"lin

urn.iJlI.Udikl

:\orhir.'
• 1111 1111]. 111111311111

I

Lihillul)

dil', :'lnladill1;'
!':.r;r.I~·I'~IU)
nLlf'

l'lJ1?

hol

u:z,'11I1

IT I'il'} I<.'hllke\'l

T\6f:i1(f1il.

LJc"~mln, !>li!rE'l)'t".rl
('('l'abLHl

I

1~'llll l{nl;l1) liloL!. n, UNum t'ner!lt' ill, r,I"IIlI'] _ iII"tlu hal;; T:lrIUJII. . Ii II t\ c..,1 1I1i1U1Jt~I' II. Hu :.LltaJlIII , ~11~.1~."t-iih! I nt IILl ~ Il I ~l.lIIrlll I knflH'ul:l rill hallill ~ Jll.Il ..n ,.......___. ~~ od;'~illlir, . 11I1.

I

b~'>tl \,' il!tirlll1

11:11.!;1n~1

d~~~ 1

de bulunllTI i'l.\'I.I]tat 111lhmll:d Gl.I.1,ilmpzio yaz.W.ane...~nln. 1lonliIldc i " 1 tmtl 1l. 1m:" IlInn ~il"-r ~ 1TJ'l ~ ol· dlJ':~u, mer'hul !filisl.LI tiZPTlnE! doru YUri.i.rklin c:cbllld·n tabaiJr • m1 mKaJ'Dm.k klPlrti m~ s>I.'kB.nm d ,. lU( ., u- I ult' kor)(udau r~n(\ll" g1 di~1 fJ.ulm dc Uti Drad~ k pI". do ~ ~mk k~lIgLni. ~.lt lill lin I I ol.m:.lkl~ bc:I'1'1 hi"l ho lun kan ~I.c:!! olmazl ~i.lrlincll!ll b:l~· ka C\ Gahnl gilITll~di~ [Ii lx-r!fi et1Il1 tiro Dinlelli!l1 ~bit RiC.lt ~a, SI.l'tanm rt:-r~ ",di)'le (otoird[b;n~ pin ba

n' :tCl roih I ..illil" Iii ~\I riel "N@ rn cldin ~ oIHK'l b{'~de"l. daldlllnlilli Ih\hl·J'k ..nl~ hl'·rli(,.,Ui niz.. gdsi!1 0 ver·jlJ, l"mJ!llll', ~iUl;" ,£i.'I; I.J I h~,,'n htlfri~1 ti rillu FlIad! kin !,;li: !Ii, 1I~1:lflml; 11II1.....;I\U~I· t'cne\'ti i sKi 11:1: ~ un: rerili': m"I"I'~' r "'I ,hlf tum 1'K';;priJhi Fuad bll 51}'~6.i t" Lk· ran .. tOlllllll~ (II' \ • 0 k[l~llrCrn~" (J";)~t:H3fl 1 indll ) kill i~Jn u.:gil. hir ml!1 l I'iu (1'. u Ilia] h'IIL"ill ffllfEci t~1 :gfllll.hl.l]. ~olu1:ln ~uaJ~ in hUl,~lInt'ti nillccl"k '" iI' aQl!.lnJI r. nl", I'Jlih Rllkl " tll\' n' Ni· ce,'ab~"11 ~ut11an gtiylemifjtil': Bilgun. onil Jlul ulem. I! h'Jn dll u· IIlLlL% \"l' ",,'Iei' Dc ~~fI .:so11.ra 1O.IJOI) Lon mall IUIJ11 I'~rilll: zalanlur; (lRlIn IlL.:; nnhlllxla J i1~iltiJ :nllJ."l~ Q;l ~n lI' h1!,;~ :J:tu.rl l;j .... zerne yukh.i 1m' geml g~I~~ld II'. UJ;I m;;). k~IeI~rin Itma uru:a bi 1 1m I.t" I"r [ljjh,·tl~ .... "'-':r \ i' ~lllr t" Eundal'l ;:\'\'~I de mah:eme gel· atmfl k: «,sa Tf'tini go!;t{-r<"mede n.lL.. ti IuIH~rh "tilli UII~ln:J.L~ ilIiil 1!.f'.iJ o halr:le. In!lafln III rr~..ml.:hll(' ~-~ n1cktep Ii. Fakat bu be~ gem!· C~, ,nil\~~1 ..,.l"lhll1..iI,·('(·I:; o;;allF 11akli i,:!i n ~·ok mucu,-? I'~M;9.l \'L' neUl- nill geli:,il£' malz('me l:,u'Ihr. tam bil' gur'i!ttc b~~lflml~hl' dL"1 hk 1'8:l11·11" '~I • n... k{:~ OU memlllk tLL ~ I ,·e 11m z 'Hill.illl .. t I ;u .. Bl'il_'ri hll veblLLllz, Bunda)) soma gele'cek 1(' 1'l,,1 D knplInndlln hOlE' !1Lktl;;: II, zl'll~a II. ,_~ltlill 11 .1..... t"'lu~i~ m"lze[1le ta.mam4:!n llel10l l'ln., bu ~.rada H etin :l1.'uKnl111Y " i~in (( IIll1h I, i. 'ut, 'II Nlltlir n:&kliv.,nlll "[! llrnanl rm hadm ahBo. . DUmlt' elleri ecllind ' ndv L!;mlLI ·rilmi til', nil '1abll V~ k· biliy ..tine bajh bi" }R11r. I':i1k hlzln \'anlDWm ~'''li~illi, lr n' Ban . \ilktJi[". ~t dOl hiitiill Imrh IiH~ 1tI1('i.'! .r<ll'Ih· (jell n mah:emele.t· kal"ilJl k hi rii!'inin ~rnl.;iJ Illlma:.l &i: h)ynndn ~;It"'n. F,ditl ft, k mil bll , "iihm ~i'lse\rjWe I)lup jt~lnt1~ hil' no;\ i ~II Illi 1\ "'C' t·] r,lhlnn iI!, onuDl!l alAk:i.dllC olnmyar ik ~Lal I tl{1 l1l_":'1 !ll1l ;!Ilk UIl .. tun'ilLllllr \ t· ) 1lI.ll'I"i'tI hi .. .\me... H.aJ b I'I!H1.I.z(·mcsi mc\'cwi bulun· tn.n!l. do~ru k~'IJ*"nL.l, l,.l r .,l dLbim II ... hn, 'J Sill' mt ID • u.lplm'rnakladlr. 11k g-elen JtLOIb:;~nH" E'- 1I"!!.i:II.IUH J.:.cln.ll..'hil!rri~l·t J;.,2elln de bo1deld m.rdivC!:rIi" tnlob ,lWo'lm v"" dn£ blmi~'aca· iitim m'l~ml!,i[lu' Bili.ndi~i ;ft ,i.L di'U' h:.,-idbrtl::;1 ""'roi mul.;n.· iI:J.nu;~n dtiya.runl~ bif'" hll.LJe d\1nlunUru,m. I d.·];"t i"'~lld d· [dH' JII'ULii'. J~~,Il1""'I·lin h~II'lIIiJ. be Uf':J kl;.!!' dEl. 1;t:lmi:}tir .Ve rna ~m.l gordi.igUnii h2:Yllil '-.:tmi~ur lL~llli i1nla1aDih~ [)r mil' t11l11 (,:llm1,11.II';!tlll'. VlEII'l' bjnne l~ad:1r bulUn iLli;:ak· ~d.a nrn l.atw1:.at mahaUi· HII elull III. nz.ara Ii.ftr"L"'lud,l 'Tiliki'ey ".3] mHl ok1.,"aldJL De r.; I -nlan l::iLl.It.nnyak' Ilmhu.kfd 11.IJ'TI..tJl d biiliiu Gtl~ 1'I1,JI2!~mC'nin mlk<ll"1 h Idaki !dbl r'~TI.er~li!ll: . Id}'l"'H..l~rilli t !birll tin·n'!. !uij:':." Ii II gildiJ'. I~t ,r" Iii. k:J.ill k r']\or, h.n:f JIII"mu • I ...n'l.·H!iU11l'!l1 Bundali &unm ge-Ien III lIkJar k:alaytn, odiye bagJrrrul': ,.\.' J;,;rl mUi - t·, nU!jMo.l:mlnlz UIll11rrii bLI" at'aIJ Illt·rl.('n hir AhmeJ EmilI \'a~lta]Q.r.l(" mao ler, R!"sin §ahltlerip llulundLlkLln n hl~'" t o:Jlf Fabi, i Ilfllmlzi hU'-j Ir'e dig"I' llllkil l'1\l!oJl1nm il!\'n I, J'I hi,· '~!:ip. l,jlli'h~1 ictin ycdck akSaD.lln temahall.,-r-d II U~'Uhll! duyulmol II r:tull '(1 i.J.rl:'n mc~("ltLLT ctrafLnOo. riiliiniill, ,almd hir Ili~~'rinin eml l d'i L C t.mitlL rim. slZili:'t) iJJ. Ll:a m II I Ii • I mJl.llIflHl rl rrUgd mt'S~teHi 9U u· unda f;;IJL'I' ":;oab"j illti;;.! ,,, lit" 1·... Ii·rim' i~ll·t lnn 5~r~llo(!J I'{'\'anen I.!' ~~~+"'l :11 'Jla'fl i.. L:.iit'ii hIlH.Ll~l]~ Il1I~lli-:l"ll 1111. V;J.l!l . !li1,lJ1~ clk ~ BWI~laf1 ~nrn. IJllhit R h'~n dm , Me HI ia,· ~unla11 ~(1."11t111'l;;t!l': knmilj. \'0 :·;uhit wier ~!l.hltl I:' t]· hhir 'Iuil rhJ'tmp lurnftl.ir olllJl 1 Bu Ttl dume i'!]lll ycd Ie P[1t ,'a I'IIfHl!f:-:.O kr·rtiJh,inc faJe dEi.~r 1m;: ~lu""i,li' ~1 rl:u.;Ja.,!,larlllll 11iLl'l!l111.ll I ~bfltl~1 illlll;' I il{i . I~I! d(!VLLn1 1:..' ,-\cl'm~'I~>ri "JJuI ulullll:. bi.r f1I.":l !l1:iyll'nmtdigini 1 ~ 'In (:tl'l'ill I'll mi tiro c;ec-cktil". Bu mild et tahmllH" 1:,:Ll.l!"illlIh· I1II I,:.lfr~l·" mi.h·[lIti'iILiil. :l\Tal\'ll1'lenin \"edl:'k p rca~ 01 \'P muhLI .... III ..i .'alllllrk~'11 aill' Ian iIlU";lcI, bnnl;u'lll !Iii hh 1urdllJIi II~n;11l h.,I!I(, 1J.·r.,tlil'rJ..1..V\'e~kl· t:lI'afinrl,lLI iyi \'6)'" f· liktir, •n bi!' ~ekildc kUIJt!.LllhlJ.LS L1,::I '1"hJll mun.l\ ett Iltln.lh'L Iyet bl;l.ghdJ.I'. \" dck P:ll,~ :;ilarm "de. 'f}urlluh drhli UIII'[l'O:L \ I" flrln. :i - O~llel b;lri~ ~11~11 'l{lllLfillma ( 'iID \ nml eg~"'''rt LlZUll mllddel. sme· 111} 1't1111i nw\ lUll IIbm, 1lt'1l1ITlk· .. 'f'{Jrll:ml~a hllLl~('n I ;],i'.I~ .1I1U i t! IIII"rI;). He gtol bl£ m lJl:ur ~"lrclB', mez. Zi 1"8. btl yn c lnrla U~ll k II 8e:'llkl:;~ r:;.J..l:inooulldrtl;L bl rot l':l.l"tl ~'hi I.U 'l.:nn:illnm 1,:lllr mli ,·ui, TOpl['lJl'tl hllrllr1'tiL l"ot ttI{5· mL.'"mal r ~lrnd:il'::1 1.1 umtill nl I1II \ e)'ll l1.akil \'a~lital:1rl degi.l;i.e Lh:- ~I~:r11''1' !HI... lruU" b il" .. iy It .. i ti'" ~a.lh}l~lioldu. Nlo!li('Cf.](' hlF"fI • I1d lJil "1~' l'amallia b~mbfl:jka bl'r LLp 1m,;1iI il~' I'll nl"'ih \.~. ~·il"Illr 1:Nwl ',:JT liftl ~ II IHI)I;I'~L 011" l1il"'i k(]ltlO ,,~i 1; ',h·'L.11. Bun:l :!I' b, b ;li!.billr. Amcrik.llllfin Lia.imi su- ~l"l\ hir ;l1i11d'ln tb 111111.r-.ltilt hal, ~lJrCJ"f!; IH"ln bill nll}'oHunuz; j,;11J:tgrc l:J.wj;killlilglll,. II. ~" ~. t f l l'~tl.· y.,!ck Illll~a temJn ~hll,.'!]k.lrl lnllulIlIl i~I":tllm hllL im· cJ..l M :nllsw[.l Ogllcul'l1In S"r 111J1~1II. ~ D f' 1 In kLlnllLl~ :mi.3IUa.nnd, bilecel-itn', ~ dnr ~, It k~ .I,-.laltl:l ~i.I"I·l"iI b m lh.t. ImbHI"ll b l', I 4ehlLlle bunu t 'mill maliSll<:h lil ky l' t.. Billi.i.n birllK lei c :tyni I}Clqlld~ "I·'ir· II III 1~IIl!I"lIki! \1u.i.'I1~1 tl'· lei I' It r :ulurlal'dl, on. k olmlull ';1 111l1"'1t 21 L ki.·mUl yanhfl1 Lm k in1kall!llzdu'. A~~"l'iiill1' hll,.. l\Iiu,lliLl ,11m tall •J K~m;J.1 :3li..tlr tl P.'llld Iud;) to ,I ntl I"uljtla ithali \ I.' ,~>e i .:nl m~·k e:'fjtim me 1 Hid,!,. Ulllld1ll'·, I",tili :;:"11: \ a",hll·lDli hi 1W7lerlne' Illl!' dlyal unuz; UI-alL l,ttinlmr Id·,'. 1311 pd, i:;Qk zarnUIIII • ~ah:'illl l ,\,lldIF • .- I,;nu t..:1 k I!'" Lnj )'iJ7.d,'n !.:u; 3.i':t Lon: :lin b[l*h bit· i~tiL'. Yal·(liIm. g(;. Ihttmt.. ,~ LlllllM!jim oQI1H]a· KitH, l"Ti'oNIN CEVABI In. lU: II!: ~k<Jfiomi ,., Tlw.rl'i Ba· rell bi liirlel di~edel'lllm l'el'Jlli j..;uLI, rhli 1•. lt.art'hl~1 \~ k::m',!'1 I II all [Il.aki le Igi "II lvi, - Sld DllH tetH·ll-.: !.·derl m H,l f.>1 ~hlc.:J.kUr. Biilim Tii"kiYI:! l~kl ~alllU IiIn kl Dl!mOkru.,I)'1 lqbill ('ltIIL!~. tSllru askel'! me kteble'l 12' yaf dlmdn b!.l 1~1fto!'.lIn dii"IIIUllI ~1',lrnHlkt.::lai Il'll lerolc IIi .modz hir -I'm l:;1.tlnli~i 1l1l.11l . .,II,' Inl !:Is. 'tI'b~lJ,z d't1rm('nv~111 k~. 'l;Jl U:.t.;lln L No" III dCJkum ...al,'1r 1;:0lun'lll:;u';J..klrr. 1'ill k~~lelUl1 kf'ntilIan hU'1 !..'lfllt'lIkl r [Wnllll b1i1R k I'I'Il.~oC')'I ~ U 1'1':1"" bou. flam "a !II' holu "'1l"r;Ltlfinil'l }'LIIIH; 1j:1'"el k~HIII hlfl ::;~II~bll' hUC:IHn y"piltl1ltdlln ,'. 11II hl HI mill'lll... 1111ihl"hll' I.i l\ 11. 1=I.TI J • ~ {III <II. Su 1. [}1,1n n II bil'(" lK lrmrk 'ill llfll8rl c"mt>'et ellSI ctmf'k ,'el, du!]i.jnulnH!."lini icab("ltLl'('1I1I'd' 1';lllilll Y:Ill1'lnJllfl l.fi'I'1I1,1Ii· )(1 l r.u n m;ul \'1' kiillUIl :t~ lIT I I t m }'IE cek l~udill· kU\'YctIL 01 ~ kill. F{,I'l;,i II~I"II; ~lJLI';11 hii~ il' .null! uI·,1 I c!"l'e_.-a.n ,·lli. J(o,.(',JITdti. i'!IJk Ik toC'krpr ('dl~·(il'uill.. V l~l e f::'III~IML Hrt.L'p , ,,:"'hllh'I.·r lltJo~lIrlihillr. mll.huuull t.lliJ"n 27. mlidlli I· ml 1 (Ill 1!1l\ l'lm~[1 h: IlmhnlJ fl•.... 'l: I i I m" ayJu I olu.ral\ J pnl;H' b~ k"nL A ["'11 I I'LI~111 ~ \n.ll,." t.l U Uk rbl:1 nll.:'rl.. 9 f1' oJ.ln: Illl11t '1) Ankara. 2-1 (HulSui I - Di.in 'y:l.!, L Oll.;.klarm. t)ullun J I 1'01 k m • <Ihlll tam In 11 Q 11< ~ !!,=h.l'1D11r,' gdm~ 11Ilu.nll'll g nt!. mn)-'I~I-1 Inl3UI>Imdnki iUt" Zlilfl ml Ilr. D, P, )'Il! ('Ii buh :11 11 ~1I'1 HVahln" ~·n.1 Hull l:m Ii bah TilI~ SllIr'LUl. iCHlll~IlIII ·mil' LmmlL ilZ"I'L!1(l br!} rtmlc A 111 11 ~~ I'd i111 I'm (1k:tertlL. CI mu Bllknm \'c ncLlml'n1:1V
BUJlIlIi l l,llLik

mi:,: \!"-::

kil']~'i

rrenl~[!di'~III[

I.Jclirt~

I

NIi!ulhi. ~I.dil lIIi " ~~~, ...r:li1 ,!'\,I'I'lnl !ol'rht, .. tll~l. Ij!..l!".lIl l1Hrr~~.,.ta \'e
:O;:lil·~'...

'Ialihl"

T ruman k·On".r d~n or d ,mn rnllrb ,y. , I'ry r d r III t h ·8'11 lIst'" .e I U
~
I I
I

l

IIf:Jr.J!t Ii~ An ill' I t tl mlllitl faillli~el , fIIuOJ;aIT.:lIiI,ell p41. 5umillO III " .. tilt, III! nlSllnU <I'lthr. 8 nU~J ~·It iilh':'imd aJi.IJtlll blr Inliiolk unllr t i'''1 TUNo. iJ~ncl Ivi blf 'I<u)'unrt .. , I' blr hllrMl':'l, i}'1 ~ r Ii lIl'I'fCII. 1,.1 'IIII' lrn.l, ir blf" mn nIDI, rYI hlr III" T~ Ci. i:h bi, cremlnl, 1n'ln If '1'1 r :f!',.kn I I l!I,r 51111:1lll:lri IJIoI • 'l7 CU IlIfl1lnblfll f, Tl)rk J!1I!rI'IIInl I1nI.11rl 1:1118' 1111 [Je lll'l1!'h[ It'll' I~R
" Itltiill!rl

(Da min Y III klimltlln(
k'II·U

t3rllfl
II III

t-ir

~anll

uh• ikillCi nl ·!i.
n hilrOlllln

,ani

I

I

to!. II' 41, Ylll~ :.l.r.\!;mu flLLIun n 1 utijn Am~nltlln cd Irlilin ml timri :i ·l.uUk hizm .. L II hilj1 wr,l II h:.lh lrnl"IHedir, Muhnhlf, ~ 1t;il~ lm:.naklill'll.l:"1n 1'I,1ml~ D!dlll-'1 1m" lull i"~ :It! n he· fila k:1I UrLUli hukiLrnlt'l'ini tfilmi) n... lman Ull 2b ~'.l.!jmdnn:.11. !r;J,fl fIot"n crkeklcrc aja.mil ollm~ n.ilg,rll 2 I1n.'d~'n Imlk \'..: k')TII!;n" i('in bll J;:- UUIIUIl Dir 5ilrpnz l~ kll r·d 1::-1111 u.>lir l11('k~ldjr. hI 1,>1:11"[lk l'UllilL ;11 In.Il :Il'll,,·nk QI:101;11" 1!J II' :0 '3' 8rn~l1nd~ huItmu.n 1.'t'kLkl rfil'l'l mu : ·k!,;l! ola. 'MIl. f'tll .It I II .... ;l··l.LrI J. L1].;an 1m 1 1110 n .Aml '[]k':Jhl~ll' iJn ihtiY;l, hl!'J 5('-u'ldJgi t "t~linl~' (lr<hl~':l ~llm;!"lI tl!kh'rd1t'. Alhan, : SL'\ ,I "rl~. 2-11,r A A.) Cllmlilll h, l Pnr1lsi IHhnR Amo.
J"lb.n

"
te~yh.ili. illlllllIi:i[ntl,
III

~

3 - 'l'nr at" Jloht'ikl n a 0.[(11.1- 'I gil glbi P.iric uk Am rik! diplC'mlIl, tp tl!iTI1 lIIi(lnmJ'

1l1ltlolfi :IIullliin tp

I

bY~" • Dliny I 111r]!I"1 WIJ' Ilum~·"t· r~<I ",,1111 otI.raol'l b\.i, 1K1Ili-/ ~ • hlrl ~km.iiJJ ~lllk( ~ ;:on"-, rnurr.IH·nt' ~liip lllmnl ~n 1;ni~'lJk IJlr !.!mi', 1YIi'1", 1:t!I:WnC.ll It Iluklnl,wtJ, mmiycll ho:uli hi.Jh.'lt'1IHl m.ikl 11 '. Iilr, .lI.1!' fiR IndLI'1!C&II< W'W gl Irl"! k Iku'lm"liHI ,'( ,netlfrJmo>~·G'l'tlfl'. ill m 1'It: ldiyle .A.HllE A Ikl}lO I~ ~II II~ .) f1I:hm progr;lmlfill oJ .ha [I.:r:l

1

I

blr',
1'1)

IIU

I

!'j

aU if
S I<atljlllJo lpn,

sin' Ilcrin 111.1 k!tmJ, ;<If! mJl ]'ItT r nlr1i f:M1 I ,ttl Ilrm.
c;,r:;kllk,
ii'll ~.,,~I

1II.iI-

I'

~!'III)RIf'f....

=

'J

pl.Il'lml~""liIl'.

""'!

1~ln
t;!tlll·

hI:'

Ilml1Urb;J.~krllllq~1
~liill

Iliill:'lr.ldi 1~
1

l:I:!u I'lr.IJr "'~l'!iunIU, 1!;&I'ti< !J ~I i~ .mplUlliin 1111 truMoit:n.,l l'Iiil'J'lOnkWl:ltl~Im, r 1111, IJII"dL. '1t.11i) .11';] ',. iDiyen ilII pn~ In raall¥.III'

,lUI"

III n NeVi(1IJr. lJi..L1;u.mPli "r.,I!'i1

C'fl~

1!1l!'arIJU',
IJP

, ')', ~lPdn,
,,'J"

111r Ihll·wtccilU Sm. t>l I'll ~'"nl
'I'1l!mEln

lIonJ
tf'(;

n

\. 12·

II

~mI!t, mu.ryom IJI;ldI!n, II iii~ 1lI&II. it IIItr t r~ 1-,
1II:III'IIIIilIJII _111m

I

1:11 'illIDllJ1.,i·n

hu u'

IT! I~

I

Dll''ll i milt ~ddilj.. mu,u1t· 1 i· ) L~i:t ~. LZl ·,ll dll!.LYI.:1h·l" H1 "'Ill IIt.'1.lk Ii I'P k"Qmlm.17.: blr hid nllllllllil' lli'lnl.}lir. D,'wC')' 1;'~II~n" onunJ. r,1I1 :sO".I,'tIi~i nLlluk13 ;mill.llH"lI .IHI ~'all:tr'l to k! ~C;IiU[ll·dl1 LI· lnul \", l11ahi:r",tin1IL ), 111' 1~luItl mjllNin J\clkblml UlgIIll r.t}!(ud ..)" n' 1,1 \ Ill. 111 11~\'"il !;lU1mtI1D, 11~rLldl 'I~' i, ,,\·1 d''''l"ck di.;11 11,'k t ) I I lwa e,] n blr pl!in t,·I.lLf .. mihl : ,.

m.,nL1; bullll\J.n de\' lin mliuo;(!I\t!Lte

1'1.11 hvrnIt'i Wi III... 'II" .. II D!lI,(K' HyiihL.l4 ' . :iljlfif\ hir inln bul Illml)'~~tIio~ ... KCd,
'Q.

it'
r

lI.1yaJ1 1liJ· 11~1lI".
Il:r;lMI ,.. i~
g ..'.

111Imc[lI

SIII[]Ilk p:m;l. Iii.!tAt
oJ

!ll1tr~lrlllTlr.1I irtn mIloIII)J'rl!d'!

I

11f! bLI'lIktc YilPll~(:lJ,k ",ell ol~ ,l-.:m:hmlll I!m muh~lIL !'1l1o£'r-'" ;.Jtl k t rll blr ;In!.l! (]l!]:t. !lert .silrut.
lit!:1

111111"1I1im ilu pi\' UAr: "Al'tlW'tI~, ·'1Ulr; J

1I~', .

1~ No. 11Anleh Do ku aCllar kongres
5

.{ "'(fLO .(MERlli..t. E.Ffl· IU L.IPMIYESU,·j en. T U S~Y.:\SETI·
N lY't'l'k, ~4 h\A

iP".
TiJr

I IIUIIIilslll:lI1ll.

a£f;::ild I~I n;;u;ut
10.

1111'
IfIll'.,
rI

31~,. l:Iil ~!IIM i'll'll

Vii all ...

CI; I.. I

h},Q.

tnltl
liei"

hJl'U,11I pArurlJr. NcllCl!l II1b.1rif, 'l!nt:4n~, dil'.1

~t

ftwl!!ldll,
1/

*

II.

kHlliYilUI
'11l1li"80

rma.

!J

ITIUn<i
::I. V.f!'

1 - Bill

~II, .\ml'lilill hal." kln'

Baldtesmrde

8m u ' 1::1 i51 , P:t \.Ill 11k I'l d Lin. L:ltr to pllm l Sl '3 &Ulc:l,L mt."m(~ketl.ltln .'\mdik.:J, \'~ bu
:1('1111 Am!;lll:ii tlln 1 Olll1~'~

Ru

Ilrillilllnl"

1:11:1$.;(111), bLli11 n

II whsll
blln,llft

rr..

~iii~,~

(!h, hlnL rl 1 ~nI 'hI..,

lie :oylh 1~11l;lil ~ :J~.LIHIk

n lmdll 0.1 nul!:ll IH! &0 ~ l{'n"rL Ir B I\I.I~ EI'i'1 ~i;'m~r p<!~ dl~'e- tJi~ n II Illl'vcul t,lmDti]t'-,nl bumm S,.1 . 'th'L' BJrll~1 hJ.kkLliunkl h lea .rr1 mlll~('l",ml k }' " 01111 , It"rmlt.-il 11U. I'~l kll\' i'tt L tnr~fm t1 .~ ilL (,I\'l o.blllll" llidu Il'lU sl I" tl \. drnl"tlr, [.. ,ldra :!.J. IA.!I..l - SO\'j'l't RU.5
\

Ink, b~ li'a;U.wI'a .. )'~l Ifti'Mi rn:JJ i "'olI'lUnril'J dtAilHrlnll'" 'III I'ulll.yl InHb..IkI'iIM bl r' ul, I'lli I\n:l'fl'lllo 11111 IlldJr, T~I.; 1o;]J1.1JIil1 .~'!P lilllrntl!" I.;in Slmdl~1! kllilu. al'l II' I!II!II'I rnlly~'Jrml htid r ~fHnl IIiInrr:~
!1!~'" .IEtI~Q1' 11m:.

tHI~.,

llillinr5J ...

r•

•• I;.r.i" 110

killJlji.l.f!nll.:l

I:&TIIC-

"'ml,

lftl.IalT!

11.1 Ikllmml II,e, "'•.!JIlIn!;!,," olollCilk 1i,1!'!. " b i'I III' 'II rid t I'JD5M1II-mm &6111 Ili'UtlIUI, dullhn ia "I :l11<1!.t~nll dl ~ .. u)I,sunl (ilgr nnnll't"

,ni!lll"'.

t

\Ill

....IDIIO I

~-'I'

I

d"fI
d

nlll

l..1.,ndl.l !Buyu!';·1

I Zllrublil

Uknl11 :'lUnl.lfL :":()}'leml\j,UI ~ UWIl ~!HnDl\. !:Ill' llfl;rb DimaSII·

~h' l!l!.bl·n ':"ult:t IlJ' ';UI iJ:;u d~n~ dA 11! t'ir mnl!!t l1ll rb Lsteml·]fU.·j.:tt'Z I tlbln. bu IlI~fll..n~tltll Lonclr;, 1i.lll UYTlllrkt!n b. ...<'r l OlttL Elctll P. III Rug (!r IIc t.;.1 SUE'lllle' \'rrll~1l bi lui but 1'1I!~1 {"HIt! UHill s(i~ L(!mL,

M,kmatinden

~~

.. -..

:..-.~

SII

- ~-~-...... .
I 'Dlunm8lz

(Bri~f1m1I~ .. i.Dcjde J D1:llb::JlIl,](Jk tnhliiil ctmi!j; IIll'11n i'l:l]r1JIf:'lji Turk Il::lnutkiill"l All R.tm Bu k-nn IITkBcm!flm1Z11l ga}·ret. himmellll'Avntpadaki b"rI~rl(>rindl!n Cark 1<1 r; OblD bu PIoI.I 1!I~1i !i~nd.! n lI!on. (P. T. T.) ids IT' min fng; I~"l"'£')" 5i(l''lri" L'UlgL Y ni pul !5l>M:!l d tl." dll\luh.! ··'klnl~ bulunur~£ •

pi~kad;ll·

.~tlcpll'Tl bll Ilerl stu. ('}'al~;, r~\·{'. Ba!;jkRIlI~n ilMkn!TI mda Uil,(l1nI"iYI t"rl,ct· ziY!'ll'et lI, 't'"pl~llli :l illl ir;Lk ,·trrll·k b1 • r'lfl d 111:l btl;),n!!: Cllurdlt. SJll~~" dl Cl rll i~lil', n' 2.11 ,,,~, I (>~'\~ ,}h"!1~ .,ll rnl);lin· "[)rlf:l ! B.?!'i Hijrrlrt't ~'[1!;"lkmL br),('11 rnr.:'ILm: Ilh:r1 1o!:(llmH1Cl C!"1lU.Il;, oCI ~nm"l' 1.. 1' !i"~Ull"'IJl:ILlOr ". l~lLJI[.ltl "Ill (l~L"'!"I5.I hll.l/!kuk ttLlll Z!~. lor r ~." ifjtirii.~~ l·tllrlhl\'fij_ll Ilhr ,(8a~hll1"t1rl ]I llJrirl",) O·enl!!l KI.Hllh .. M~~lla m. !Jrl.Jj:lUllUn ..rld" 1Ji,l) Ilk m,.·mnumyN uYllInLl,r. 1)11 h1l9W!II, Ijik ~·"hmL;!; U7, nne: 11111 lill"l "cKr>W]ml,1 I M'lilhl~·.'Llnl v.b) 'U;I 'l~ireltn.dintl)n i'k;ll! ""l ill. SOli 7.:1milLll~1 tIll li.mj'a ~ly, 1:" bilr<J \1 dj I H,md D!m~r. tum·· lJ)_,\ It l: t; eml~1.1m) th,in tI Lh~ \··~7..ihI ir Ij~'kll nlm,l. 81 bu :uk dil .. _ Borunuz. f~Id.'1l hllliW ml.a.kl(jF hl,lZUlllm.l, nrt

at

1

Ba§yazan Y.alman hakklnda

tr "'lUI tl lOlliS, It'l<ll I II'ID. t:J.\'h, "(Illml,

t'lm
\,

Harb riz klD'arl deg ~iyQI!'

(BiJ..,(~lr:th I Inddil) In lit Ill' 1'1", rl O\hmrd L:mll1 YtllllJ.HI. hllme' ji~l, L;UI1I1IIl,11 ~I A11fHIIII~1I1 ,\I,·,C"llul\!41 1I1~lIi· },clo!;n r.i lugll lII<1I'" UI1 1111.11":1 mJlh! :_1,,, H Ilhno.:lU hl,li<1I1UlIJIIthL

rhl~' ~ olluf1'Il,IZdeltl
y.1f 1 \'ndl !!:tll'

:E:u l' 11'1 ~ridl;!!
J'{!simll,.ri
\'.I'II'lIIT.

:s:n~ au !J:IQrli!'mifl
FL,J~lIl btn;:llIk I
1-

Yefli Maliye Bakanl ki olacak?

YflTul!I'I1 l,u ~'{'ni pllllArlq, A11L..l.r;:1 da Lll'Isll .1· Ilir nn"anR kOIlllhwlf ohlnsa III·'" tla"ki bi.a:"Lik ['Arl! lUll I m yduIn IRIlI" \, >'n'I"1II"I'II:111 bR.1.1I 11·'".' m
$llrI'iIL' A'I'TIlfltl.i,I.1

"I!

I,. cl inlmit'tir, Jlu I J ya!larl llUl{linlciJ I 1.,LH"le lJ:I~IUHnnlD
I

I

\'Ilzi.'t etl 1iutl I: 1 1 lCi d tmldl'ir il,. n Eko1i[)1'!'I1 eal. nllJ;l, n;urd'i,d(,ru"_'n r.'TK'nll" "rl~r
I

d"n

"1:;;)1 In llnlml~

k .. r I ~llld , :)oolhlll bulWlUlQ~Un, Dl'mo~ r • II! r: )'et(n rl~:tlC1if' u~lllaYI b ·t~r!r, Sfn lnml.lfi 81': lnlm! I tl for \.In'! 2~ - r'lilhat &rlm - 1", KOfiril11l
lIQJlll~m;l 1,

rSln1e]Ce

khllik

blr

: t1"nln

~]r.

&rIm. bJU b~r~rI Mel'U I tern husu umltdd lp-f~bfu!UHill!1I };ale. mlll!! d<ill 1m.. nlllL1~n hur-1lmllnu }'''[lInJ~ ~,I{t..Pr II.!. dll l:illlm 1;/ " b ",.rml lL.
Bu • lib I If

bU.l'·WcdilorkJlLle t Ihill r)lunuy(]r. Bli haL t ri!; '1M 3di " "i~'d e dl! I" lIi..Imi gUtiLI'r·w·!::e I ,.l· lIl. Ynbllll('1 tti!;"r;rt ~ilir tlltrl Jltub ~!!Hm lnd n }m IJ 0;, tme '0 lNwlllml lilT'. 1ir,!llI rizI11<lIa.ra boZi munJa· Kl!II"r Il'lul Itrlfif bir ji510'l<:Ufl 111l~loml411r. ~l.p::l~lerdC! m[l! tl;!l!lw ~~l(-ll'l< illrarl<Lr' mll~"\ ,·I"]N·dt· f v lfflltw~ hllH"r ["iu ihtl~'nL It ~ ILIM koyLiurn I khuhI',
8L

lftITI tnl.loc 1It d' - I[ Itl! ol.luklai:1 III.! nil." j I OlnlR Ilif. C'llmhun·<:I~llIin "'11"y.·rll pul, I rllUlnl tlli n::l;lml I"lu(" baltl. Ii Lon,h ld'i I4slllll JIIllgl.u II , .. Ilnd~kl r~:'"TT.Ij[l liI.>t'lill.l~ilnC .. Id It h bu'·1l rll n. Fin ~,..t I U u;lI:Hh' II ..,] ~iI:!IlLI!I! ~kjldlfl 1111.11 OIUlld .. 'I L !iou .:n.t't1lt I Ih bn f uj.;i il"1; dill' lh I'll Lh' t·k df,lll1. I .. h H .u! ...,J d II

I 1111 CAr1:m'l)

m'll.

llkl~"rill'l{- lli61JoL'11 .., "'"

Ba. ,. All Yile"
nive,." itede

IIstanbul Vaklflar BasmDdurlUgu lIanlan
Uktarl
Q:Ub@'21
11 unrnu::;tuf, .!)[I

lolllncirf',
N<e'iI'YliH.II

ll,J1:!51'1

2ll-2-..

Path i::t'n.evl:lI! oYnlltenla.m B:rilll-'l.el

UlOJ;;fIM.au

~ 'I':'!1'

!lno
J,

Dwtr()
lU11'

ill kurus
l!\nYllklJfltln

Prot
nuH.u. ~.i"'h
BlolI,l1DIIl
'11:ttH

~.oo
VE TAHVJ,U..T

3ea,

OUr. ba n ••dan:illt'.:llnL
~l z::..rf u,;ullie
pai'.Ht.(!~1

En.f-I.li. 11.111 r~ttflilll'rt.n I~tl'flf1'W-. Erm;ldi, Qdl vo yeUm !IlDn~Im'.m.lll h," WtlE', I tliEaIl. [peJ.·!iiem

1aya'l1

1I1111J .;IlIL

l!~_'I.IlI1lC'~~ ~Jl(urilmL)hr' Ih3lisl ~ '1,1)48 u rlbrn U:l II ~'l1kJllnr 13.-. mlld'lIlu~11 lJln.l )'lIi1lbr-akllr.

r:1:1 111(lri

k1opll1I'1IlI~kL,lllll~}'onda Hltf'to:lllrrJI'II

be u,;:u:niJ oo~lBJJnc.a.k.t.m,
F r~mll

giillti 6g;1eden eV'I,'ftl ,aJrm: a 1 ('!i muui1nere maa.,li11,.ll' \ nl kh!'. Oil-eden soru·.a. Mul, :'~tlb gilnlerde ,0. dIge'r.
]{ t

:!IIOO .':J.!ill~ ~UHlLmllll Inrin 'If' ·IHlt· lia~lrJI)':lL'nkL:an ll·k IU rMt:'ktuphll'lnl i11HIt'";). d~lltl~ll kill .<:;Ill;l ;;ov"l1'lln-l;? ~udllr .. I;;ml\l~~iJn D:1 1I11n1L!lIIl:J. \'I'l-I'I~h,!rJ f9,l·lLLr. PI.),l.l III ).l(lnderlll,,'CjI~i ~",Id!f Illw~;tllp]j)n (1[\ J'lne UlIIl( ~:I[l.tll1d<l!'11 b~r suat l·1{ ..... H11~ ki.lOl1r ~('Iml!j: IiJolihUlmMI t;j;.' III ,dlr. P1.l~t..'1IU~ oln':8k '!;~clkm~lt"r le\'Blum kab u.I ('()ilm..ez·
,I

100gi~iz me,n,eli su !ge9mez n ENCl(OT

Lt2'b<m
ESll,AM

'i1.e1l4!All IL249!11,

PARDESOLER

~. 'l' lilt Bh'~1l Et'!lUI~m~' ~ ,. 1il41 De.mlnulu II
~ a Ktillllr.ima I

•.,~ I tnam ".&1her
j

~I\

,;1.

35

Lirad.r
muh".yyer.dir
KALYON II' - 12 I
Suildn H,amfJlfI

'7.1 8 IUl~

II

20321 so SOl fI'3. \!I IG.JO

h~mo. zc "H111i :ll'lI1fl3

b,iTO~

n Cia 1;I'Jrill,.11]l1r

3:201)

S.hllml,it

" II Ka!kLllIDIl DI ~~ 'I' ltilllii Mud I~~ 1 '" 'Ii MUll J.iudaha,

a~.(a
20 0 10.40

m

n manilan

teVIl olunaca~-

b:r

Sa.flyer
SarJ'yll'r"c

ilJd"'r u"',undenl

el, . d'~ye

$ besi

~BDVRNAHMAN Dii.rllln~Q" Han

Yenirn.:Jh;J.Hedii! Tlmh.IIHI !ioLi;tl.~,ni;li\ H NO- ~1lI A.t'I.1'!it. ~'II.J'O!; Ilh obt'lilp UI: &J:l.ill Hill V[H'J ,k1~rIIUl in m~ll~ lnludcrn old~~1,.] "lll~:<Itlm~~ foil manzuruuun kllldm!ilL,bl hakkllHIo ~ru:llllLn lhtarname Ull ruje AIJLll;truyal1ilf\ ¥unEl.nlJiland.il (f!d'll~u tal>ltae9. t~v51k.rdi]m-4' ohh.lgundrln Uri hi 1Ii1lid~n IUb_'u"en on gun l':llriolil'ltl l'l~.a~'H:l.ilrl lararlndall ~hz I ru ktlh;llrlllllnd,tm tnkt!ln:le '\\!PI lIi1l' Y'olln K:mUllumJin 44 llncil mil'll lilesl gef'f tllL:e bL"ll·dl,..ect' Ylktlrllu(' ~I tuhrt tl"bHr: IllIl.k,,'lffill1:t Itrum ",I mak i:iz n' kt'".Ilp't II.ill olunur, ~li81 J

DOK'TO:R

---!IIIo..
'un

a;'ER~El'IWE: ,. -29 11.1:.11"
'l.J.(I hi,

-

26n/lg~:II

be,

ve program..
:1.1'.:11[1,

C~Id!

e ~lI1rlre' Mut.l:!h

oil,

H ulrJ.i.kll1.l'
SOSISL_

Mfu:tl!;: Ibhl IlIum I:PI.)

S~HJt~U

Asma.lI.m.eclo. ;!:1;I1I;;a.1!;
tlll32t

11/2 fi,Bal. l ... 19 ~h!'fon_

"Iota Uaber!el', 800 r.fi,l,zlk: t;:e.!jltll. naru: Muzik: I'IU 830 M'I~jl!:: Opetet. p" rl;ill<lfI !p~ l 8.0@
:![r.lj)1II1l1 ~\ If~ flrOgn,1lIo

P __ -Y0!1 Tamiri Matbah ve Hela. V
.1'10 [~.._.

IOI'lHt oluP ust k<l.tm, IIPilJP' ~" 'lull Il' ~tlli do rt 'Oi:!~, HLI hil.lfI ir t. <111( I'111P 'L'i"phti'd~ blr k'RJlU3U

"I'~rdLl:'
0[

'fit

'* . ~.\
'l

I'iQlIU 11 l\1:etd1Y-en flulUR-

Insaah y,apllr·dacak 1st. iskl,n Mildurl'if·-:·ij,ndan
lTu:.o:lad..1 1.Il.lHcC'
y~nidel\

I

_

m!R tta de trJ k t I!M 'bll"Jl TIl dll.:l birmct Jg,Uti !kl 1 _ 'lJ:.:I ka LbU dOrt mlll Lh1

n

8 "nIt'l1m tu;L' 2-

lam..lri lfL:;>il.5l. t t rerr !Jill, 3,~Jk mihl.J.i!:a.&a)"a: v
ktlml.l1J1d..!kl
{I j.lln·~·onlm

-

vc mil~~h

'J",ekel~ Miidiirlugii ilinla.!!..J
ICI]1_!1
JJl!:k 1.iI~r.~i'I

:-::-I

12,'20 A.liih'll
]2)30

lit

8. aj'all,

onulmu*"

ve eJd,trlk. t.uLSBlll DltlnQ:lI, Vll' m...",_XiJ.r vm d~rt t;.Ilm.h Inb.~~ bah
))"1 _I

l ,...... (]:l.p1 m ..l'iwullitliirmek lsleI' n I~inlil lL>ulwnilln Ilhi.'II''-Ih Dilmere
m<lHIC:1.ail:l )1:i;\rup IIlInm.gore mflZa

t~"fl!' blr Il:U~11 l'e ba~Llru;Lil 1'( .,,;'Jail mevc ullu r,

m~l"'a

!6:.l1!i 11m ~ k:uru~tlJr, Ihale 8 N~!\al'l !Iol8 I!' ra .•'llllo'a~ [lcr~e.mIDI: (lunli Illl:,sl 11 de 91. 1'H- lde ~1IIH11aL Fa.-i!l. hanlJ:ldl!. 1lIr1nt"lk:a.ttll. bk::i,n mL!i;lilr~iiAi.J. or:iR.!lLlld·flIU E1~d'h kt!~H

• llz.me Ailim $u1besinde'n:
M1luan
16'1l toll

1%,30 MU7.U~; RaQ.l(1) Salon Orlile.strasJ 13A)Q Haberler, 13 1a Mil.llk': Pe>ire-I,I, ~rr. • J{arl,11!: !jarllllar, Divali ~'t! .Ko,m:l~o.r,
~iOU KaJlartl~, ~1.!j;5 AI,;I!L3 ve ):I.I'OE;ra1'J, J.iI.OIl II:I. s, Olyan, ] II 'll) MUzi k: Harl.~Q

3-

k~mlS!l'onea rD.J.}ll:l.L"a.lmr. 4 _ Tulipl ~I' in. 1J U ~lin ii D1 s,tls, t Oll

Ouvenma Paras I. , 13'17:5 t, 300 L.

IM1~
TarIN lll/3t9<1'e:
2f"MI'I8

o ..nu

Sa!t:L l~

mallyE'~ ~ l~".di etmell"r1
mel!:

VI:'

i.i~ grin

blTlfie k~a.dl!l.' iU.l1l.1ll'1l t.(!I'IHJtM ~tH ,l"Io] ~'I'".el~lde II!Ml::u' da ltJt!l~re g!rebIJ.Ibr~z NmI~ tlU_lllnmM~ 1iJ.;:lm-

Stll
Oll.lT:iL

rcln

dilekeelerlne

lla~h

ve'jlk[lI:lil'llll

).rlI"Yt' idimk ...trne]er~ ifu!,m.dfl', I I - G3Yrl... mflllluli.in Ib!rllld .B.rt-. Ltl1}~ :!f,'iII 9'48 c'LIm~rfllSl gUllU ) tlu .. 13 k aM' fBfyko.z. Sulp I l J<. hhm 51bUtl'l1;lndo.ynplla.m"lktlr .. ail n JIl<'Jl u1 i!.1),l'nl!tlfilfi yil.lde '15 t llmtlcllf!.~ Inkd~rde i!!TI snn arlhm
J'II:I

drr.
5KI!'~ir, rdari W [l'nm ~:ntll melerm l!;k:ln. I1Iliri"irb~UIW r.. ~II'O~·a~t pdll!;' DkHr. "lllWb~lm~!i1

1111nherl'lI1

,nUB

==========::-:::;~-=-;;;;;-~=;;;---:;;:::;============::::=====

(:J.~lht~mll.lbl'lid

1ul1n1.al!;

fiatUle

8t~I'!II-iI' cum~de.!jl b'ur ~ IHn! .-.aaLa· \ f: ay:nd yen!e mii ~~ , de-ye d \':tm!La ~J1 ~olit: :LrUu'ana. .Iuil ~d.1 leI.: I'~lt 1r, S - Tslk]:l ~!'~I1Ia.rllJ muiUlmmenl 1!.1~'m'_l !lIn .'U".dE" yelJl bU!;lJIk rn5!b" ndt Il Y . iU;'-.ol \ll:'y::1. mlll'l Dlr ban k:11:i1ll u:minat ffil·li::tulCu lie m:lJ.rll. ",at hn,"ler,
Mut!!.1 111m vergill!t hJE.!i~dQ!' bra t ..IJiil!)'~, ~J rm.l :';l,!llol!lik e'YkBr
:;1\.:1:

Ilul r. l,u tlromsl

Tuna. Dersevi,'nde
MA I E~JI.li,.l'!K ~ FIZIK OeT:!Iier~ Vel"~twi '1'ulebl'~fnl l'n iyi

n t::otu'

~LS9

w'e Te~.n:ik OkuU,ar T.arebBs~ne
- K'I.\!IYA ..... t.1SAJ'\l1 ~ • :r i •~ f'.
:enlu'ndtJ

_.

.

..
I

0,100 10'108, 0,]0 ~/tD. mlm mI_ . 'I1RA!S BI(lAKLABI IlJnAJIIM (;A.V1)~L'IJ lJa.IiI!jelra:pJ, 'celil bey ba.D NOc39 htanlml
mTloJ'aIUL Il~.
:ljEH.lB 'Iul 'IQ
~:
..

UAD.KA

:lIli

MuhteJU

67 ~d.e\

HUIO

llg,m, Orll.eslrru~

deste.re
IiIl!'!1abi& ..

Nllml
dllb"~ IDlklarl YUill .DlalzfPul' 1iI<IZ gun we s~aIt

.l3:1:0 ~-onu~m:J.
lIU5 l\.(u:J;ik; ~8l:'SCllllr

".I"Urldy.

'Ofili:bl]ijk timsaUdlr

Gecnel Mfunessi.U

1¥ukand nl!.i'a!it.J'·
2Pal1:Mrll

rl.IIJa Eahn

alt-

19-00 M_ s. aYil..r:L. 1["-00 H.iHlf:ller. lUi G~mlt e BUg llt~O ~JiizLl!:: Yu.rdll II Sf:~Ur. IlH5 'Mij:t:jk~ inee SUo 21).]5 Radyo Oi!,1.etl! 20,311 St!.rC cost Sa

Il1za1li.Ullca j;Jl~h:.!!nw

gQ~tcril~1l ~lJbesln.dkt gilD

rd •. K.abM~t!l. lo'apll:u

G nel Mudlirmk ~_ "_ L!,o;U

.allm

kcml.;~gn.lila.

kt.Ji-

'li't' "lut!l~1l1eh!ri

hI!:.

ilIO<.il R:'1LJl

~UlU·d~gorUle'DHIJ'.

!stl!ldi.leTin 1:I~!1rll !!!.in liI'(l fl:tatttl h)za.lli.fmd;1,. SI;I.!lt"'ll1I!n gU'i't'.l1I nUl pi-raj Ii rUe Iblrllld.e rn.e:r.ltur lfWlll~)'1lI1Je. mdrOlf'a;! t kl.r1 mlll!lo~UtlUr, ~ _ lda:re II.l:!;mi:!11 'i'eJ'a. ~cre 1h~!~di:! se·~~!!ttirt'<lllll::!mell

at,

H..a~ -n:m.sll.
'ilL2~ SCI'1:It:3t S~<!.t. 21.30 Mut.I)(~
I!!l-I:i KIlt! 'liii1ll3.,

~mracaat.

TUNA DERSEvt

I"azardal1 11 ~kl1 hel' gUn ~aat ~14-]:8 arUUHla Atatii,-! Hlli- 0'1'1 Ne, 8
I( ilk,ll:!lray p(j~~'aham:'km~§'8I)

:,lftkUtie lit" kt8G 11mla' 11U~'''''.Q·L

i,u/i

~dv A'l'BOI.AlU

,e~'a

kr;'LtIJ. 'L! ,slm

iI!~rl ayrl bUp. t:'l$33.

Dr_

DtJlMdN Yazon: !mmift
lPaul AntoIDt",
I

,

"

,
I

:Ii:! .09 'Mtlz!k: V8.rye-t. Miir,lkll!fi (PIJ 12.'15 liJii1:llI:: D ns
22:'46 M,
Ii,

ri.i';~ .PI.)

IIY~rI.

AKSARAY

-

JSTANBLiL

I.Ietl.l!ll ltmlp. ve inll~aa

ma5Iflf 7;ilt

l:-.n m1i ·tcnye .:-JUI!:', "i ___: nuiJe.r:1 uzulnC'
lJL·thh ,halc)'l

j'av]lo.n

:."l,

:--.tl.~]~ ID.l:murutLllltI

hI.

==============~~~===~======~======~==========~~Yell
MIL'LE'I'

I HAl
y~

I

i\lrM.!lul:
K@B~~;

nlf'~'c1'l:

till','

t.iiUI

:i2:.U Hab~rlH. 23 0'0 Pnl! rD:1l1ve Kapruu"

YAPAY1M ::N', Hi-net]' H. IDe Qorss@
- Vasll R. Zoba, R. D:J.I"i!!h 1'1:3 efol"l : olO4.1l!fl!

l'~B·lf.flil Tilrt~ ~

edL:l.:~J

m.udd~t <Arlliida. cllilefil'l!

~I ml"tbtondi:r. AIL:rl ~kdilrde f~hl,!dl .,. I{ lo'enidl;!n !>~t~
JacarrtLT \ .. rada'

Fill

ol"!('_ill tal1!l1

8 - MlJ''':'f!lt'' !illulr ',:J.rma.m!:' 1tlb.u(,1l ~1k.(>S

Ihale "llot~ll[ JaT\{ .e 7::lna.r ;: oluno.cakbr. aipl!Iii II'C banltse a 9/-11\Hi~ ~ilI.i.undC'n l:J.rahlidan. gC)nll~'

au
lard,r

liL!iili.. IlJr"'ll\lltinjt1

112 'inci ,~:a
~ :J.zdarl
,U1\.

'11 I !;!km..~[lr_

Ba.(:ht·d

lQ;;;IJLc- Mahatnu O.amlL - Cail1;3.:['Thir'kiYI! 1~ln ClilIY01" - Teknlk: o~J'etlm .d)(;n'I1!\1 - Sahll!aat ~airi KIXII[l,

t'll.rk'l~r::1,.lI.IrJn

Yuuanlsl:J.H-

d'~" T '["k hnllalJ<I 111!'l'1lJ1 13nll/:.'ll. \"wlJLlla ..~ltan.D.tl - BllIrlnlly~n A

latur}JtoQ
11l11l\'hn'le f

hilllr~Hlr

-

Tilrk-

].s-

IIJll.r Tlillp!er Jl'oal'll!<I!lill!' blna!i' kolidol IJI..... !'I.-III DulL.II19.n .,arLl'llamE: _\'j okLln.-u' -:;.dct~,luI1Uf.

:l.~lk we .sllomimi blr dlul

~ah til. to' t m..qlUsaat: 19 da. Tu.rk..lYilye a.U glzl hi.l Pazaf gun.leii ~5 de- lDilltline: CI.Ikin'r'ill!l' - Ittlhnt \Ole hral!rkl U.lI'il~1 ml!.l:te".5 '{'II (; r~mlla. giinll!'r:I l1. d~ - lIi.tler - 9aMlf - Anlt:etl~:r ,;'_ ta'l';<II}'e' ederl.z:. C;6i!1lk 'T'ljat:r03ll.
l.:Iilm.a~Jlld.a

l-nO't -

!Urnan -

lius an-

II'
,il~l'
7fl1l11,'"
h

IJlC.It,,:,k: '<Llllbl ali1caktl]llrlu ;-t.:a.darlar gOLj'rl mell~lQl LLl,tlKlMln llllstl!olll! ~al2: ~'II' H, r alan lddialliFln. p,,,.. .. 3. '. t1~rllL

I,
Bu n:rzlllnuza ula~m8D!.Z i~in
$iZ6

Bankasl
iulkin M,i:l:uru tJr. Bul'l1&

I1\:1 "m ft~

,:.

1e mll
'~hr1 rdl
II .d It.t

bl!.\> I!un 7:l.l'flP bUd IrlJ1l"ler'l. [3[11 /lclliJ!" s3blt. 01
f1

dan {aydal.ullnlZ.

~ llna

liirkiye II~B'81Dka!lllild,1l

ta~arrl.llf

Ih.c~ bl

yok31.
1_ ijahldNphlrdfi g~rL' \~IiI.sI' il:
''J

P; '11r.t llrma{iall barlt;; K:l. kbrl \ IlU l)ll:1r Iri1lak. bllkkl. !5... llll-'k·rlJ:< (]~ ~a!ll~J ollh.ll;.l1 hlii.J:1 U11,;.1' IT. 1:l.BHI

de:rha 1 b;r be.l~ f B.lj.hnnu.

lar

I l.. utJUI /;.:-;Uyc

12 IlIeJ

l·ar;,: .. lj~lndan: ~

H'iJ[ulll. !!:UlIJ: 940tHIS'

ri'pl -

n.. t.ll1k

Q ulQa
.1 rl

h:;o_~bI13t1eljl ;1 UTlcii

6i'i'Plerirnlrden bfD1liUr Ii>tf~ip'}:! Illnigmd.e 'berDer St: 11\1-1(d n ·l1t:l.~ lil.:raIIlHl.i1n. I:zmJ r "i:'!Pl l ~IU 5'1 No lIa otull11.:!ikla 1 .ki! n m)(11 :i"- rl bUUlJ'l!l~!I'l!'n t:e. 1'1.. 1 . ~!!!!!~~~~..!'!_!!'_!!!!!!!!!......!!!...!!!!-~~!!!!!!!!!!!!'!!'~!I"'!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Hl!iJ.I: I{ll;LlrI)" ale,lo'blnl!' a,!:dl~ IhtiU' Ll ,.[ '11IIn dUL'U!l~t IIGlJun tla l'lr ;_', ."rfJntLa. ~'L'ln.e I;l(iilm~1i ij

l.g

AGRILAR'.INA

a"

.,i,ve'
..... ~ ... '... ~ ....
IIIII!Ii __

Ydt1a don. de fa, ikramJye ,~e:kUi~~:. n ~~kili~1~ 1 U
ARSA '\'8 IIll1lgun [H!ifD< waotilIJeci.,.

\'. 1

IEIll~mil IT!

fe-mek
lIltllmm.

lWnu..-,
Sir

o
e •• _~_ ..........

ati,zma
..-..- ....

KAR$1

z[n ... ... t:
n
J

JI .. lUlU

'12 ~nl;lmadJj~.s1
l'hb.rnt. yallil

ll' .• J1o:'; 11 th ....II}'::!

I\. ~J I U Llal[

rL

a.fl.

l.U.1l

'lltnh~1l k~:r8rJll DII &Ll U1 h.l!.t'lJW': Clh·llllna'llIl!·~IIIe la ~oJI.lrtn lllln l;ul"dl He tel:l.._II.. tJ 1'.1 tib~rm J 5 gUn

R'iv:1yele gen. $amdall bil'isi gclip lHacea<:'m lnE'zarHIl l~i.y,I·r.!!t '\)(10 Allaha ·dll~ lPdel'.:!k : _ Ylin~bbi, d!em~t;, DIlL Haeeiic.·II' ~Q'[D.ati~rh'!I1 mahrum lul-·

Dud

I

1.....~ .

I

..•

kdnun )lIluna. mural::a:a.t et..
.1.",11 p. t· dl [de
I'))U[,III".

hlikmuJl

k~IT}I~.!)e

."

J..,.I

Ornda buh.li!nn ba.!Jika hll':1,dam, !:in duayl dUVUJij 'a giiJer~": _ ~ell HE's:jyli'iol un'~ rli~~ :J,l~y t '.JIli , H:u·l.!1i.c, lj;\lJ UIIJ ~l'Hml" n",lcdil'_ G~ri.le lud;U1lal'iI
arwal" CCIIm:l tc nhl.l1llll" i,fefaat Btt mk.isl~h:l.i c~ .... ah, hdlk <lla5HH!. y8.~I'lIIln!i, "Bli ·1.. hUk.Urn V ,r'n inl"klll'l'l f1ik:~ } o;.o;llhu"., kOl-

\.ra:

_ ......_ .A~k

Ma:l;era ~Tari'h .. Cinayet
.1
lJakllnllldA

,A'i
!!!!!!!!!!.!I.

Iikinci <;:ekilii$: 1Hazir n I , , , .
._ .... ~_.:ii!illilili! ......... ,

iSIIDr. YB\'roSlIl: J -

ml!!zhep
~In::l. UJl

U.sJAm din1J:nICj;
G<'lllice daMtlthn

4-

11.0.-

I!!il 01111'.,

__
dlgcl"irllil.~n
aLl

.....
!I

__

J

I

ed,·~·lidt'l·.

Z _'1 ~. 1

-

(hlJlt:l.

nurl cltlm
[I

J !.mrJrln
'J(,'lj.

rL,kerllll::

liij(U5 MemU[U1lelple.

Ii n k.JYltil I!;lmU!I cii~4aIl~ml gllYIIJ.
In.! ",~a.e~~~mg[Ul eskl:sl-

n

f:-uknt ~oktur. :3' 1 Dornrmln Beld:r O[U1I HUlollu I\Illi.ale. Oatli'llren

~'JV~~~~~~~~~~~

1m

nq bn~ dWju dedikodu yaptlii1~ll. bafJlam I I' Adam c1a Siilhl! ..'£! d~ernk gllip mcselt'eyi 'I'ft"l,hi'a anlalm 1!>; fi:' va Ifltemi!j. Ta'lus da: C'f'rtllb1 Hak- murad evil' \i· i7.1Ii1nmd:~j 11 dive f·lv "'cr~ mi", f damca~lz, bi1' defa rb R[I, P'lll ~n 1'1. 111l.1.l'e111:rltle rl;nml:MhYI '\i1~iil'lrnn~ ve ~!(llp (lCI'dlr.'i F',Jylem.i". Hn.'l3.11 l ... sr i ho.z u n:!trerl dlkkRtt!ll 'iUntc-dik1!en I!lln-

ilC'nJ~ i':!N.!bl..·8tC@ n!liHu'II1eltrie bu]un. E.~:r Hacellc bu Ker]oi.Ji.' :u,2 Him ve lil1"ll:'J.nIw'UIrtik.n.b eUI\!le r. SoW'''' )' \pcle CI" ~'C ~rNn'1I11k CliL-

l{nrd~~im. derni" Gil;

n pek

8.-

I;a~l z:i[l3. ;oarar v~rm~t. Ya1U Huc'!;k, ~erL8.t ikt!zasllda 6bli

liladl

jEl@. ~E1'bla \Ie

uvl:~IJEl

irlil

ill,]

~"'h;lIi - .

gi

lruillna

r.l"..;?fireUI"

Dld'oUl'

14.

CE 1111LliOtllJlt

IIII"A~D1l;Il.O

".,.,
Yo,

1,1"dni
J,I",]

rill

II!

Ja.o'il

IIII....

!

..... ""lLlI-U: FATl hi FUAIlI l.I.. dd,~. 'Wed

IY'nl

BaaM _~ .... HtI... .m 'I
I

.... .w.........

dlib

.,ar"" la

.

ce'he:rmerllu:lli' V" eenLn karnn !ll!Q den b~15 d\llJmU" d<!tildil'. fhtmek Uzere bulllll'llan f(lmll.rummn "'und.D.!I scmraki ~ sIilI111, Haecft.c-l~~Um'in R"u.teybc ve Yezid 11tl'l:I]lUebleb'le ollUl m 1'1 teraJR 11"'11 ken,lIl'Il e lHi kkl'l'Idill ri... aYlI't olu:n11l1'1 flkro..Inr tt'~ki1 etrne'ktedil'. HIl f1k:rElJn.r, Hac ck'lID. bnlrterlDl bolJrtmeleri

Hnc{'ic~l-Zld.im, k~l'Idi~inlii datil!)!!lrll.b i~ gaiUfiieri pelt se1;.'·er, ~JJttii ~ul'llil.l' !ru~lu bile 0183 sud ElI'ml Ilffec'hrrdl. IIre:il~]Ji bir Kiln kabaflEit. 1!j1liyen birUlilrl'i ya· kallllllp ~rnhn]JB get!r~ ve adamRIuU\ ha.ljl.ruhldan E!onnl.: C~1t! elk! dlye bD.WnIllJi!, Adamcagn, boynunu bllke-

*

miihil'lJdir .

lulu1',

C::1khn :idam eiUllla.1.'1 , liI1~rak

degildil". Dig€:r tarn lan, OIlWli yaltu.z jyi tamfil.;II"IJIIl }'ilz.mak to!; Im'kika.te m~9lif :tJareket 1J1Uf. HII.::dic'l inBan olarak MllhElkoeme e.dersel:i:1 pete. ziJ.i:m hil' IitHlhJuk oldlllgunu ;sij.~']ernek :>':6nrnda kalll·}2. Falla t 0110. bil' ,!i3evlet adam1 .l.R\ iy ~inrlen gtirIn k \'e goBterm k jst,~r.;;ek. buyuldUtlinu kabul etrnek mecbl!l riy tjle kar~1 klll'~tYIl bultli1.U-

B1r :h:u[Jn okunWjou;,) - D!r h[lT_ Un okIl~u, CUbUI~ B KiWYl:'nln b~ynelInUe] lim~, Som:ma ~Ll gi!li.tse i~ olur: 7 - Kubve HncanlnlJa da bak,loJ', Mihv",r; 8 - Teul !;O" cuk oyunund!l blr' t 1.)lr. !Elll'::J.m; 91 - lUI' em. l'UI.SUl1l~1 lImIt lisanlll. 1!J1t~,RutuDet.
YUKARIIOIIN

AIiliAcH

I

dillfl1l ig. Hnc "lC''Ii!l

rw:.

edip _

sorml.i~la![': Efll1lflOOn)Z,

'fFl:bniil'1i

buadam

I;at·

whuu:lcakkel]
dalJ Ijl]kta. dil'?

5fll:9.m(fl :Rapunn~ AfEiba bik.met.i lle

Gi'kfi:yell re, is),'alllal'a ijml'Unun .sonWla r~ad!ll' bi.~ ~i!U·:!Hlmildan. haUit serldlQlemeden ayui l'I'laka.rm fligsJ ve

Sil1u.n

Hncenc, I!!u CCV:;tbl \'HD1i~: - flu adam bR.na ~HFln~ lila· pldalD. QlkaYlm?' diye 5ol'dllJ; ;uol<" EOnn\I\I; Jlani benimJe mi.i;:lave:re etti. Zi,_ Hllngi k{qlldnn i;:lkaylliI'll, l1\ iSti~l~ ile i1!!l1 ~orm k si.hmet jNl Emir. lir. 01:11.1 bu se~tuJ:en gff.cltim. Hacci.c'ln bunl'l. be~1LZer bLi~ Hal!!~at, bu SON Iil"~l"inc onl.ll yiik tR.'I'atlan ~Qktur, Ritur'af df'rMl arf~lmi~, cJllThnki Hac YR.7JlmgYflll bil.'Zl ts1all1 taFLhler.i~l!Il'lD m.o.kl:llldil (Ifill klltlettir.[Im H.f\C('Kc:'l earlece kat'U. tBrll.rm lrmilil 10'0 ·tadL.nmn lli.i ItIJPL" luIle mLitalea etmell,l.rl d.ogru III "'ann1~. IUrifliDdeD. ~LkB.D kn.r

:mllll afu.a. ed!':bill'1Je:k. bll' dc v~eL adaml i~ln pel~ blll'Uft bilr mu\,aE fnJdY-etHr. Biivlo bi:r 'hi:!!~Dn. 0 de¥lfI\ 9.dllm~nll\ d~hdsl· IlIn, u.im ve 5;ehalmm yiik~kUgini J;osteril'.
li"A('cfi.r.'m oilJJnul1

tUJ.mmeo'rll.
TlIll hiiLmm~d'll1 djJp]';

J{al'de, ile 1o!ardel!i.

.

<II

t'ir11

-

Ml.1.·

11.~~~~~~~~1
t.

o~llJ d,l ;l,vm isml trr:'jlVTH'lMrll. Hir J:fm HfHl'A'C'[l iki Mu-

,·"rat

llnbel

illl gl;)!tlr

l4url!l:

M~IMQ.

nJ !IbII!.: 1I'1'D11 ~

IT

9d.m- ..
Qldi: I.,.. I. Q1tI:
I

TIt_

lBTIRBUL 1'Ie1et'on ~ IOU IIIID.]"'~ bnebt ItOO Kr.

&DOIf.

Y'AVDZ

D

II:Lt
Df'~ll

:~UGI I

lIDO'.
II ------=:r_¢:

Dc.i ~i1t blr arada CIJrIIl s Lm~
t\n:!llldll 'f }r;1I. 'RtbIJv
L_
-4-

kilen Tasvib Telgraflna Ragmen

Dii gees yeT
enel Ida
.!

e

an y abeya a ----~--------~--uer lJapllan toplanularda

I

v:

Eo
··UYI
teoz]

••

UT ulu
iz
II

proiesto edildi

R no
D· n •.J;. P n !;t hrtmlz lE'l'ilulith ~'~n gun.ll' n. ~·ll~i.lku loJ.uli· b ll·t(' .,.t\bn.:: (>la:a;. ., ciJ r, B\I ~l'I\da. D. r. Ku,\:u!q :u.ar b1.L![@[ll1 a, dun lilt :.!Q,JIl da. bit" lop bl.llh )'apililll:;l' I.l 1I11'!l'~ kuru 1und1m S:llib HI_~' q i,;.a..hi.)1f;(ldin LUv "Quotn '"1" -nom Nlhad ~,;:: ri II di.v~tr lUi1:" t tmistir, k !;a'aJ, I!~ 1;pI l\'"UJad h ...llte i
I

e- iliz" d d!!
IlIl1 l;'lr all ..:,'\'..j topl"mmn"l th.Lni ("~ If'm1,1;tu-.

b lunuyoruz, r an ar 19'

un

de:"

ko, 0 y··zde bes--~~~~--~~--~--ta
Ehonoll,1 EahlJllr" bll .pn~ 11alllll lIf!nldell b Iliizbln ton

diltcejjinl

11°nl

,I'" gi"zdr

bel 'alar-l'ulla ert« all un har; e all'acagllJl ,/JgJul/o,.

gllll

namtl

admda bu 1"1Il1ili. kllrUC1 U3n ~,dcit- h. lln:1m e-dClo.:]', 1lU~!li1t kongJ'c

cerek

~:aJ.ih Ii!'!;' ... ·• kii;ro,ud h.l ...haTI O. P_ JI ldaru .kIlHllun·

Rh' II ij,h'l'tr. r,l,."ri Ii" hnIIT .• zdl! t 11 UDdO EkNW· Dl aka m 'R\I BJlLo dun il:.Ll.Il'I.h 01.1 01, lotio· hn· dL~lm dyaJet ,-lito t·iL u unalll I.D l.l... oi;ilii!j-mi;~ muhtdl1 m \':nll;>' tl :l.fllula n.;" ~Klalr;l b ~,,!I.It a, bali mmu!itLtl"; .:s1l.11l1lh K(onun<l.. v» TI'}'lH K,(llIIJlII Ilr • Ellflj]HJJli gt'ni;'j m •• lhi l!.:-nOTlII l~ 111:''11"1 ll~IU:,de "ilRlIi :t.I1~yh il. rilJ loilg1l"rill~' muraca ~ ~ m{:, lIUIu.I~J 1~"l' IJlJll:'! LJ 'baw I I'lItJ liu hi! d t,J"iJ" ,:<.1" ~I mLi.tOll( ill,01 I dl tlE"'~llt V(' 1'1 I"' i1o:1 \ MI'1 biiJ1)"1 sin ...~ ' l'aplll' mu lruiltituo an na l ~aTlnl til} In lI:ilJ II5tanbul a r kllUl IruhllloUJ. .....11lQ. Bjlba~ _,!rm", Ii jIJ.t rim ki Bl 'Lnh15l1 II 1 11"" L;1~'diIl blr' maH,!I ,aly... k bul yliyd.lillH i., mu. ,il- ka beni ItO k m mnlUl l.[.mIIijUr .... mI.',dl 1":0I

Kurucular sa

lf an ,atl m n

dUl S,,,lih j{l'~~i.
auall, nru

~~('I"rin
k

b. ~
tz<:iJm-

II: :unf,

tl'",ablflodIIiLJ; I !<ii~ 'eml2;lur ~

r"lf'tann

Sa., 5; ,su .• ., de}

Dl"n)(lkrnt J"llrtii H kOIl VI' illilfn bdurrnhruan )JlrnilJ
I

biJr gori1nii ,t: 0 Berkan hUQu .. urlu'l1

IMi] am

r
II;

}~r __

'~_a~i~,i Udfi[9~. ~. df~i7a·r. ~a ~~~I·hifl{~t"m.-, tw rt> bu .m. lJ~fI~l1~r 1I0ftU IIl:.h"I"'''lRI .atlf/()rlM", b,,.hk rc fJerwbf'I'I'gln Itkl"lIr 'el!'~S08UI1'U ru.::1J MliiDI r~l". illl.l!'M d· '41" (mbl'lIi1r. lofdc R(Jy~i1Jct Diuim «ilrri it ' hilt" "UI'Ii 1Jt'ni NI:.'nii tGl"i'l iararltln
tmo~r'~1 PfHW!-in bi,.biri'lli'f
'UH'I1WYOI'

bazin bir I =
nJaDl'IlI.ibr. :..IlfilllOU,

kat'

II"Ilma \ T'l':lHI .. ~\u'lU cIA sen Ilzt:rir:.dt.· LluzbL:l., QurolJl,,,,mll min)l viI:" m~~2:IJ irl], F:HQIWml P' ·1
.ml!li:lI~~ kanun 'tiU>II..i'lH !!;j!'; rus-rn] k"lin ..kollc,mi~. mU't'Meri IIi kill t... 1IIi!olto Iiluliil. a h tr·I.Kik l.h 1 >1(' (~.n41"1111 SoC!... !i, Sil .. I .d~J

~'~~:~l~~m

t... J.:onnmi RalllJ" m ',)\,111 ElUD

ett4l' ~.Ic, e.... :mu1di 'f prU olarak yri:1kf; I" ohm U. P;u1ioi.1I kiDde In~fi Rh ,[ltll gnr.

,uti'll'!......

D1.okn"inin :fl" ICijJI dCrJlhrri tnmfdonz,

'CeIAI Bavar'm rzlncan nul u
ayar

Meml~ketlmlZde o 111, biteD ~lerin haki • idJ.fbiui araywu, hi.,; dqilse ~orunUD sa.mi.m.iyet IDiktfJl j] Ii ge1tLitini kabul zDmndll.al.uI'rr .• Eu olQ,Y in SUliI. nUsa Ii d DI;;mokrat PfLrtl~; gitti (e ru..brll t:a.ilB. blrpa'a}"an a!J1i.m.iJet~ liklerde bUJmJl.A [Pelt Q'lUrn.R:Ul!Idei.'.

DPfllOkrnt

U' baklllliS Dl!'moknll.inin J~i'II"5. 1Nln'i. hi_tse bekl",il!"nJI"'M dU3 [l ,Il;l"iI1 k"hit
DeIHo:Jkrat ParU IlI'I 'T ,.. II Hd!nll'WlIJD II'r3 "bltaSlI \'e
Ul

iJeti rolliinu, ltinrnnndan
flU' t

mil"l'kM. Hay ":rEt lJo'anl
Kent: tophlll
ihfa('

iiml·naU1f.

fa'Z •
l

dun

n

eli U Dp!l U rat 1IUlJ'-n .d' Q \e llUiJBfii.fi ua. milam pin-I Ilaful .Ko p rilll.i "'C l- al'!l.IDEl.l!l Ii1.11' lUll 11
old'nbul".
I!IlI

kn"l"i!:rlan ,!,t'iII'pj;;1 i :'triJ.Il.'tu<fnl"'l Knr1II'uJ!.

PII.rt~ gibi :f:ili~II.liLlUlal ~,tirilm~ imlf', ~~U"DI€, lode .\'~ li:a:IlI. 1. 'Ii 'nI~ljHlkll,o m..mlelietllll • ,. ,Myn baJg ! l,i pDlrti III J hll7l 2,C\ «nil ~Il d'fi bir nn~ talrnkldlm ,-i_'Ut.:l.81 Qrilu~B. M!D ~D]mfJ.D . id _,rile. . hirnz daha kani lmlo.nll)·ol'tjz. .Du IJ Ilru" flJ\'lurlDU. bu Olr' c·
(DR'a;m1 SCI'• :I: 111,; tI iUJ .

.Hi
,p
r,lmll.lllr.a

BllI son b~dffieleri Bti2~eJl !~ .;;irir VIl' s.ebebl ,rli Urma • yiJru2 m:ti~eh~l ba.ka), k. bUJllu-da ~rum I.B mm blJ· yilk l'oiD oldugl.Jn1l ii t(>r it.' mv., iaarnnz, Hwbu kl, 'bu iRtJ· rill. bil!'" ub@1b d~ii1, ayllU" !lil~1lI amnim i:retsizJi. -. n Me nE";tk:~

·r

r

, i!ilil". btl I • kurucu .. huUlU'l hakiki ~ni\Tiy tilli 1ft.ill)-Mlw 1Ill) ('ad~li'! ic;in m'1.ll..ya a lbhlillf1 Ikb.17.llJl

~-=--:.-:.-:
,_

......_ Iliye
~

fl:'1'l'111n H1Ur, ~p If, hr' r1ud~

;1..·u.O:ljJ~ dWI'n i\'y... .narllu= .. ,;.

l'",Jil ,

tI,'t'llm

•.Jti~

,U~ llU'mJf'.

Demokrat Partjnin

\*kkill

M

Sui bM" 11 1I,1Ull I'dip ~'ibu balbllam.a. H' IJl.u:lalllaI" I, IJ I _ ta. 11 'aktl1'!Im. • lar "i~r ... kfir? Ji.unWIJ l~nJl bj· e dn iioz\inYII i.a tbQUI kOl~ID" ar lIe:rJ~(· df'l'knl H~b,h I't haru •. ban' {de "'iriD~ t I 11'0. HMm~t1k 0 ~rft:k. 1I11kJ Ibir gilLltirJ flle.k.inh!j J;:iIJ-, kd·~IH.n du· ~n.rij:l-or. II I; blr l.tllll08'f1.. 'I~I :ron tim 1Il'le IJlI "arllLr kl",ifll h.:['l~~'iwt I"tnl' "l d"'~·il(r. t",lniuriI - hi I" DI')i~Ie."i 8.a1.{iJ n I I.'," hiil' iIa flrimiz bulun:lR hu afu .. ih

or ;

uri Said PafanlD ··h· mu 1m b•eyanatJ
rIo'Harb henijz uzakhr" aksl "arid
bu harb
lUUJJn
.

Sablk Irak Ba$,bakanl ................. ...~-~~~
--

-

,ehrimizd.
~-. M a.1jy~ iBa.klllll

Bakanln,ln ni$11 bu: Un
Ank!1rra.. 2~', bug-Un
(.A.,A.]I

0153
~I!!'"

bile

]2,30 us MalL}'e Biotal hgl !!Iifla~ll 8nliDden lorenle kalodlflJarak J tit ADbul 'a. :oa.kU€,diLm k fizero ga.la. gijtU· l'illmljj,U.lr. COUl:(!:o-e aillyma lI:I~ta 8.centllle!ll ~(Iat

1I1Halitli N a.zmj H !)mil" il'l

rnbmet-

lk!molt t Partli -end lb!j" kD1U rC'ellil Bnya.l"'m Ermlf. nda ~~mlba gUnU ro,yled..i·· nu • tuk limi2e ancak gazete}; rna.· kl.lleye veL liIikteo oW'a :l!eldi~i e mE-zkiu' III ItJfU k:s, lIel"i~b 1I..\'lli gi.illl YlBti~ti:nnemil.!I! 1111· 'kiln knlrnawg,. i(,'iJl. OUI(ak bugUn aut unlanmua a..hrlo!(III, t'Hmhcle oima)' an "('b(>bh,,rden ml'y1dana g ell bioi t~h~Ul"d n d(lI(j~'1 da I~u t ltrihiirU kaRden. b~kQ UITlii te-fllir I!"d:'Cel4:1 '1' hllril; ) j1):ku:~'1Ueuhu 1DlIH.&n 0:1: Ilt' ,d5.lelu. (OeLflml ,s...., J: $11, :!' dd

tidar 1)IB'l1brile )111ru-dn.n1lflt t hiE ihenk i~inoo • !lama. ~a.J..'-'imfL YO}1ill1l hula 1 bu 1nllano ort:tl.~' ':i.l:k. bln gUndenb-eci h;illlde ~ I U an 1~ I,}'ILS~ m~ \'e ~l-]e t~ nUl' eden nlU"'''E..7.a..a g-a.1'TeUet II1J, bUY Uk. hl I' flilr.J.ga.t \'e mi.iMmaht. O~""liI~ 9, 41: ~. ~ 4r!

At om ' un H'''· ...J~ "IIli'O,Junaaa
yaph II te-sir hakklD·

hi!' z,unan devilDl edelft .... z

flllt'l4:mn SU .• 5-: 8i1. 1 di!l~

Amerikan yardlml
DO D
, ellJ'or sucJ)N OEI..ECEIf OtAN TAITARE FU.'09U Ankarlil, 25 (AJI., A.!; ~r} )'i1Ii.l'. I'Dwm,l'lU SIl .. iii; 811 , J "II

da .ii,hirn bir aftlklam
Tokyo 25 CAP) - HrOliWmI.ICie. hf~k.iklel..' Y!lpan er'jDfG.1D. biJ'gIDJer gnl,pUl'IUl'l ba.ijkalll. DIr, .PltIHlp Owe]], 1iI~ iithil'liBe PlI.tltH.:!fUl .atom bOmD8Bmm inlili'll!t: .I), Dmdtm 1lWruli. lrierhru!lgiL bJ.r 7..111 .. rur iko. ehnedijlIl.i 50)11 j~-tir. Dr. OWet'l, ~omi6Y D t rnrm" dan yaplftln UlUn tetkikl"'I' !l8~ ticl!sinde, radyoa!klt..ivHe bakiye. &.iDe lesndtif edilmem· mi 3iQklom1I]ll1'. Hornfuyoll b8il\am, !IIu

'.'."I!

t<lpdan kadro

tmri("i.

i]lfaliDlult

I MarH,an itibaren AId,erikadan laksille, gemi alma..mn: i,m,kinlkalml),or ...
A~2G 1I-::lod. ·.kIDle] Iii iile ••!!Iikll

I 'in I ri [aUriitrIl ~'Ill' 1-.11' r... I.;~ !lli18 1:', Lonl r cidd 11 Jill':' tii, aUIiIIt'n Ihlh~ ha.l if I ir '" I-ih}" ''I,''

:an· t his t nil f>tll't' 'J.,; ~ihl dt~i~- I dh-. nn &In !ollJreh "'tillulu li'U~~lmll"l"l: rartiJi'n ::'.il'u""mda,~ .... ~i \,(, ":!.~'~I l'HhHH1'.hdl~I,I'U ~ij3-. Ipm!'!", t.pnlilll hfL~~iIII~DI t3mamit. nrladall It.ali1rr3('~k I1Ilallh I.ttP. I,' .. I,.,.·ri, I t 1,'"I"~iillf'ilj Lum'lJdugu u lkri fo.inllell 'd" 01iIl,1._ 'I.t tOr)ln 'l'Ilarak [;,lira 1'h'lI .I'1 . " . 1. l<,j I 11\ 1 m.. lhrmt ~ '11', I f'tn i':;i hulnlnr ~akhr. '11.11 mu 'ib hfl'ri. )I.,"i.i) an 110'1' in"..f J ,wbun t41,w \iel' _
d'1,tit Ilir
'\oj>

ru.)oo.t (.ihlu~un.a.

;IPI

h.l:F('~ ·1 ...

hal" \ f" ,d1i~

~A'KViMDEN
.lim
'Ihnlj'l

BIRYAPRAK]
EiIlI!I.,. ~Ur;m

L(§l,fID@l oID~@lV<dlDaaD
O!lI,\JI.nNl;m !lui air 1I!1"
-Il[l~ml:llln. I "iI'81, bit iljr

Nil'" n yolo...
1B~lin~1I 11! n~mllllt

a1rr!1~r"irpm.

I.h"'~'rlrl~ LmH.lI.I:i?,1Il \,a if bu IIIH~ r "{iM 'U! K"I"-~II'rullJ.k ~Ii" YID'lIlII!JI dtthll bali f ~l.li1"hll;rl~ II1h 1Jrmet\. ~lill"dn IJutf dt'ra ihrca llid Irmll;j ollJ1D.«r.n11 .hi ~ I"url iI
ill Illq

11.:1

'~n-~11I:I
n'!!II1i"1

lUI
. ~~~_ ___

lin flll~l·
illi "'Ir !fIlV"

filii! IO!'! :

11101nlcmF1lltll1l .'"

mlduAlln

mo!:ttat

Par.

Harb H aZlrl1 kl a rI Igrebier
:k.
U uhl:lI btu hili
naIJblfli

IIHlLd !lJIIl}; 109 lll~a;. [~
~a'llfllrlfll{!r ~ ..

Inulin

llunu'IIt. "tl~lnOI III Ibii .. 'N

till' ~......
1w.r"ilI11DI '1111 'I", liD 'In

U L,UNA t

tl 1ld"41rKnll:

"'1
.

i IUJnEll!~lm~
$U'I!

nc-f 11i;]'I'InmJnln
tI iii
I

!(I'J.lr.. 1l;1 'nlln Ilw'
d.al!" ~

Agob un KAZI
g. ----

-_ -~-.a---U (0

(l'llIm

"1li)4I];1uli~!I'Dr. HU~1l1 nllll!:lj,,~<l.f llil j!a!' ,a.h!. BrIiI [1I,mln IiWk ,al
"illr!
e.101J'~;]
['loll

lila
u

Q!;O;

IIlnfaflli.

fllUt

i:I i"~ 10 1:oU11l1,glu I sahlI min Blr

'uh

cdiyor

.lIln~lcn::2 (11,.1 J rll I,. h.:ri fhduutl M.Ill"il'tlt'lll. ELrl a;:ik ,\m,.nlo.fllllll .slbll,.j
Rllt.lla

11Ii1!· dlr. am tl~U ~I" IIlo fI'I II Ino'Jo IIlr L' _Ulri IlIymcU bIn 1lriJ,J'1 II ~{,HI II ilrj blr lurnlliO dhl'll rnlU' 'Ihibilllll II II "Oller. N ill kLUfDntl!l>ln'l Illiu ,..
.,1111'
I_

hll.ll'WIID :lcliiill

"Fo,:rn

III IUfoj Illl : D IIlmiJ!i'Q;o ~lJnn JI"r y r!l'1 Ik.O)f!r Gllfd.il
Omtlz" r1 mlJl

bUl'ild;:t

11.11'00 ftIIdlin
loll

Ill~' III~

11m bUr
D!.IIiIlr
t

lI!:l'lJ'.m".

I'IIJ~U'II

I niOlIlI ;:elllblfblroLnj rillll!) II It'ml:'l tiD li,~jlnlojJ ulrilrl liltilll tllII 11

~jf~lIltrg"l,

!'!IJIHIIIIO

b,

I Fl,.

.,U-

1.Ir.i "lInn.JlIl~ II i"r
I

nlyno n.

1rI1l),lIlJlllkr.m

Illl:lnl'ij$t. I

;ElrlI-IIU· C..p:

1'II1~1.U' 1f11li1T!iI.l..

l!hnH.i;;:JlilI"t1

Jrllttrl1l 'IIi111H*~ IIlllm

r",IIII;l, IIlr"~"I"I'!f'II
ntf..lhlilir. llll.da 1111 !tilJlI~ II. 101 ••,
, .. II

fil1.J 1I,j)11.u.~;I!ni .. I "
'Ill) ~I

!lull JilIDtmill

I mil ~F1 iUlII..
~J

mlolmlt~lI!f~e '!llil

~ m~1 IGpw.J ~1IJ1 kfmU H~rm.fiil BO!lIIJ' Io.:uI H;lj
I

iI

I"estn1, dillny -' cloY]3lYlJl1J1li ~Jru&b son fley..i belil"lm it v Ame.ril'Hl [lEi el-l ktllJ'c1 min Hi} \T,11IJQ kiylc boy bI~il bil..· k bh ck.
Ie

,,,IoI!IDI',11 jlll"lIl'loI l;oilhJlI~tlr. Me ... 1 li~fI rnl!!! ,1lI1\1Id IlI"l!kijlnln c I'II1~ij .n~'" . III Il III odlll,,1:I1I]1'. HoI"~ n, ul r'lI ,. nfl. i IIIlWI..lU:lJI ;'~""lJili paUl, .. bl,....z
d~ II Iocnrllnlfiln 11 dlnlr II WIli mll)f blr i'I;!WLIII '1111 1':111 Ir II :11111111 1.1 1I1I.l'• ,,1r.-tl"l"!1 iOlil,

110 'IJr!H~I'. ~r.
1J.Jj,,11I1.'f".

"'''ALlI 'i!(I!l.Jill
'III:.:J I j I

,M :.J14Io1.m n Jj IoUn!1I • ulilnt.J 1m '''Polf'l

I bl;lliio.

I"UII ..II<I.II
tir.l:lliol
.I

Ioorlulnloll1

"!full
~<JIt.I.1
1.

k nLl U·

tir.

getitllm

inj

tuv.!:liyc

etmi!r

J';'Oil.,,,

".,MIII. I iI Ril.1 " ~n \(llio.

~Ira:rj1rli,!lIIIIII'_

orr

(Det.'1IZna .slll-, 5: .sll., J DC)

tol,

Jhtlmallllri..a

eJ'q

l1it~1. .. 'Ii;].n l'ol!.. j(1;I1I"1l1

Ilua
... II

hll,.II;Jo1'I

n '1'11111.'1'

'I.LlH'i~

~Ioillf"'l.il ~.. ul' WU

''I'~N'I

BAUAD

- 20
Iehlae bl:r tt'mayll1 If-min ,ir[u~l~ Iflt;: y. nltl' h;ill. 1Il~ 'olplp )'.aIlIP. Hllkkl Tlmk'i Dam!)! rn'l Pr-irliyu ~~:'4hrrn-!~t:l n, h..'1~_~ Ilu 11:LfLinln i:H.hlyl:.n I.. lnt;l !;C1kturmnldnn h.n kilo r;::U"t~ olllInnl'dl, ZI; I, mUnrlin is[' btarrbpldt:lld Im~" ii bil'1n!O n'iL!IIllhltak JiRlk In lSIIlia G'j! -ldl mebuIIi ol.m.D.klo.l'I lbBrct iJuIUIlH}'<,)n;lU. Bu I1rr.\ .1. tIL! de lllec1isil<1],i fil:lti,relinl en burd III tnyl: nnD knda r liilJj'Ord'l. K eTlap I iY.n.sj. jl yah ve I[l("bueluk kut:lreU mi2rn.lckelte Pllglzli knl· m~ I) r cI lordu. lIlurnda nLi111,)1 znnmak il:in Lunl nn LI. III t \'I:! J. t rdun fI mlJhtll~ ()lrnok til. mu n bll' sa'nn illlnlmbn b::u;,ktl l'lf !i,H' olaro.Ht'h. l!'GJrot 'J'lrito!ltLlllull 1" hili '11J'1~ Imltll'nlmB:u II tn D~lllokmU;w al~yhlne blr ml'to' Unde ttlllt'kt"TI hall kalmail'lllOll,

Baladiyenin nazarms
Ifih iydl m
hJ~ll\

:H.lllc~ de hunun

blr ~ U·

I~'

I
OtomobHJ

Aklif VB a If ko uma kanunu
m

11111Prim·
I'I.lnj j.

l:lo;:"t'~ I...

811

CI.Pu

~ ,ri1'll .. IBd'l'\ll

)411 II!H,

kamyaD,
arfiyah
haJ.hltmok

araba benzin
makf:HJ..llliC'J brr

rm p

aka. ve

aksi we biJu
az ~ we aile)"

ib:cri den ahnacs k

50,UJ
~1"llf1lil1 :

.. rl

hlJib to
~d"rhl PO) lIoilr'

Om, (l,UbIECJNtN'
mut
Jilml
I:fllh~J

81I U

g.i-iforlf'r" Cemly0U, ~OOOl"]erltl
Dljj~~HU rlurumleriru

\I.lZljI'U blr/la r.I \'Jril

AnkllrJI\ t.l Ilnrel.de 1.Ill.lIld:ilndfg1lTt gUllif'!rin blrint10 ,s"Hl. Pt> allm blri, t tirik bufllu~undflki h ll'9.LI!I'I1 rlnc ~[)rwll~. oondcoD EU I: '.:obl
I:

1:&11 i dilU" !:t-H L·~. l'h(" 11111\ i,y.. t Ul lU!II!Jlll ,mu\ r kl~'l"t 11.,J.t .. md tlu ..unillt·cc'k iblr 1l- Lli I ;I nktllf. HI' dhni:r:i Jll,'lld m: II cill' nk 1\ lJIII ('Ill, eru , Bid (l1.ill~'lle. mlllllt'i bWml3. 1>1..-111 b Ir ". ~hr. uuun -(,in de !.,I!'an iliUm unl Wk ~ ult~c !;oru30ruw, [:0:011 Po:;t : 11 H!u:il'D.D (lltd).

1:1'1 l.outIl1

.'f'f'~ '"

11!'IuiJdet GV\'eJ k'lka ..'~ya bir hoyet g.und l tl, CCllli\'l;~t bnskam BaUd CWenin bit. Iwnl.lg-mda ve C'CDliyet
dun !>all h A kar dan

"' ijll, Util, Inll'" (40l .. ni lio.lI· ~ "rd:. k.iiJg !u lI1Ultl ni ~!!I"ml,.
T'~kl Am.:. l.>~n rl ......

n

1":'.1:1

'nrJ

"I II In;11

hllkul, m(j~&\'id $ekip OkqIJofdB i§Lirak ettigl

lunun

3marofun cevabl

:ze donnl uHLilr: llej'c-t Ank!J.roou Ticn..ret Bilk 1I nn M a hm l.1,U N edtm Gl.I.ndib;. alp, soma da B!l.!lba!{II.Eiyarnl:lIli t'JBl A, Fa:i.k SnrutC;ll He tama.G. lardn bulunmus, bu :ll'Ada 119 ]iar.umm 1-' l'adafJ1ll:ll.B'Ii ve B. AI, Medu;ine sW1u1m1L81 TiClll'Bt 13akam ve So !llJ.wan yanhmcl smdan tnl b nl u~tur. bi.H.Un meml I~ele ~il BBYI'll~ sef r kanunudur, Bu cevrsslnde ehti 'et almals -veo~

!JI!IhrilN

bQ}!'ct;.

BUllifur PI~ io.UIU k,

fj11i'l

"'}rlmr

'~lll"

r I 'P .lrl I LI II" ~I"r IIlrJl,llilOin &onfil b no HJ ....
I?ililt I

Dc

Ii h", III:un 'l'tflI

Bu k m I

'dIU.

hirin.dd,

mun

tornobll

jfjllctme

Vel

'bunun1l ... beo-

rabcr, bu husustak] l'lI.f'&leld du rurnlarJa bUtUn mernJll'ketteld MyrLis:efer lIyn.i 3..11 llArlne tanzimini Ihtlva et1i:u:~ktediJ". h.i!1ci h:allWl ise i Etililba Q.

'D£NJZD£

IK

Ozel ckullae di

lin

L,u,. :II U,
",~g

r.;: blmilrl)'or
I'lUSI.I!i1

O~I.I: Id~PIl Dlnlllt'"
~I) I~rli I] lI!'rl!,

~i" '"

O.nloknLlilr

S.alllfl,

!:l.Ir1iilu lor ... ) Ollfl,!II"
Ij

[ltomolllll1!r~ ae t;IUl,rlt. ILJlfI.Jn !!l!rhnO! d tI

r

~.mel' I n
to:,'ltdJ

[[;wlllillri "',
In l'D I.J Jill
j

bel'!

0l'!:LJn dly.e

Iii""

itl:llmlli ..... ,.(Y.I'j;UfFi

IJ!rJI'I

iclldar

.Ollu
~Ilok

lIi11h.. JGUnnlillll

101 b.PI l!'lrml
~,:mlt (C. H.

... ~,.
P.)

",1'1

.r~n! g:,,j,Jl III III
lilE

a'!!3""n.,I-

-

San tJ11 GIJuli

II.

I ~ rl J. n-

-

'i"u;r t., , D- lyillJ".

- Ra.Io.J.In, nUl!.t;]r zll.rcllTli)le'1J111 !!II k.~ lIih:l!)I':n liarlLl!! kl,amlltll! ~;td'Jr d!i" )fIll 1~'rI ~ ndl!n ~ll.abmt (SllliiletiU ;nJ.I~I3r. l';l5.;1,
yiKIl rl. Iklilil iIIr I k I rna lIE1rt1l III...

i:li.,,,,ii

!to~ullJ.arii mit

1IlnkillOilir:z, n:irll'arl.)

hell
iilhrJrihM

hl:l'I .B:l!II ... 14rli JiI:ltibin . II! !lIBI

*

urtnd.
VI!
\II}

Ii.. d3h.l "

~g"

U$Ul'IlUm, illllll) :lrfhm_

OIl"
IlI'lll-

,.~tir

I•..
(.Bn~tam11 n ml'ide)
raat HILlil{lrll.,IlLi lIir b"'~lilr ,11l'el~ h:."iII !lte d.....~~ NkH ill\lil.r htli'leri

')'~no

"afne

I n.lnilm2fi hilY1l.Jn'l

n In iD,tvl

I ..

_ ,.d,1 bir "1l'1li alAln ~n ~Ir Q< r;n.1o nu ;;ilurT F l nuildlilt iihlha InI;mIVI
.....I!nt ell'i:!iIll!l'Oru.l:.

mil'"

Sir

i II!!-·IIi r

I'IILUi!+iun$'

~ ,1111 EJ:Ijilll [ ~~lIul!i do&N

II<I ~e' II I'1rl TLu.I'''M!'~ ttl! " 1"")'o1UJl II drmlG; IKq!ll

lei y!t:m!S. u'k hie5liYBnluin IHr I;lIi" eNJ k III ...Jp;II.,3a~ . IInmt!1 1If~ILI~u iii 'I JnlJrI ul[j'!lor,

r."

tJ

E.:il.j\1

s
lIrili Ii
Af..: ilIll Y:J.t I

1\ 51 5

S.

11 IJ

12:::0

D. _:1 ;) ,~

l
III

I"

~ I Ll effmllmlrdlr;

lllIiIllnrm.Umizcll.r.

F

Ioi;

,

In b!t iol I t.I bM!d!ltlrUlFi r 11.' blr

nr

194t)

I'

SliWA: 9

Ruya". iIi u-;ak veriyor I'
~ II

'mer'

Sec. db ., .a,h.d. Idr "alia barb t.rrltu1i

RlIil,.',.
ln1n

!!!cyklld.ilmi,

I

V <;nWf.an, Ui, (uJ - - 'Arb kll.JnIl.kl l IdpIMka VI! D~t-

en

:a II.IlIIIIIJjIL

m.II!Jl:Jg

II

I

n
C

!ri mevltLU klmi~I" dllB .Irongn'YI: VBt'd..LIdf!f'i I: ,.1)£'1"1"d;"1.,son 6 Ill' I!lI.rfw.!hL S!fllva~ blr~o AJlrl.~rlkAu. hW'~ myp,·
:Ii

'11Lidlm

se..k~i1d.ljfui v• .bUD· -Qh.r bt bI1m .. jiotlJ.r·ij;.
bllli..mdu!!iJ.!lU

(lIRn 'lj'ilo.JH.Lnln.hllilU

Nlov-

(BlLt:fmali:u{:den do\'?tm) ssh 11 \Ie bnhnnolerle 110 kmllJl.l' I!.ju,' cezlIl.!U. :iRl"~d !JtJoyl6 blr taltBlkkIim blU'H_ el!!lI1l:·nJllI oI8a, DMd nF:llhllbWr'!' Demo,k ~ lemas rat PnriI ffi.ZU~d8 tImlllan, 11m ~I"l." kaDUllull1l ,gOre. 1da.mdg dab.. DB/if blL§ko. IlUI.I:um1er ~'o'k mudiW''i' ~IiJ.1dl~~e bdiM kim \" klml~1' Hayslyat .. Dh'fI,'Rlo" ~l:Ind~r'lhlU~n0,. ep h A.erlk.aID ell.de "" •• III btl'lI olu.ndul'II:'I', Sdn! Idam 'k~ r.an gb',dlltr, Sildeee bll ha] I.r •• bOy.1I: .,10 bomba.ul"l ...... r R8J'lIIi.'f(!t DJvlm~lnm neif.!:ooll.r Nm-k, !Hi (AP,~ - it.rt idell ~lm.dl nJlDI!1j'1!l11l i:lLilo.nltlf\d1E1Do. 'il1I1I: hlD.DI!(,,1I b llIIb dll o!dueu:ou t.,.,..n f'1I.br11u,l1Ideriml.n 0 enn d.BhIl. bti3'illl; torn I,)timballlri bllllilnve ~'~ !:l'lryolala l' ilri3:diIKll· L Ma 1liJw. lI:.a...ooetellllf,r. nrdlll "'u~u. ,do;;,n 1JUl'lJUllfi d.l\ hed.orlaL nU I b t I!irnlJ~~e Iilll'ldlr, HidDr dl'WlI til. .o\mDrlkada, -tam It af!l),lP bulan li:ablHIIIV!:l UCIU' bglg;" d,] kl. '1111' n~ min hlllWm hl .. t)mJ.tyt. dernnl i;Hd.Ur n. 111 baltl;{''_ uhUI olliullHiU a6111t'ml,tJr. zIhn.b etlD b.1l..,Jmorlick ~e be .. UQy .. lttlf' bulut lr.eftedUdlillll s6y. Yin, Mli.rllnln " ["cHIt maillma'ta iUrlllerlnll de bll:e. t-ksilr (ihn&Ii m,Ift.lt. MIlrtin eu b'll!Wlt.lI rill I lIot"f,)"I1d rullU()ti III talan IY'MIII .. jllIIIIOl', g&nel Irom '!.dIM' \"e"ll'llr' tz"h,t .rulndB IlI!m1Jtlr ld: d.1jl, te.elrlP-l uzun btr mllaJ(I",~ lIonn. Jar, It.eflk l\oraJtflll, e\",-el_k~ ~1,p-_1 "'~lI.dr0811:\U 'bW\i,tu.n ~r laM. tl'till 'n ItlLmaTliLlll lTl.uhfl,"-k:aJIE atlo,-Ied4,ilfbit lIutukda. Myllk r 61 atom tlamb:~tlun,klnd~n d.lihiJI ii I ~\t!),ren 1iJ.Ul.1U' d" \l'uthr, I kur ulilaym topl8.11 mWliIRJ iBte] eo l'Il,t1r \', rioltundu!~ fer! Ill\11iharlll '(Iar~LI'L:!~rhHLne' dl!!''9'!l.m ed~.LI: Lt'rln tale1Jll'rrnl ((,8.tlok Sp.s) Jet

,

T err:..
-I !md[lD

e

,

ir

CaHak s s ,.~.
40 bin kuzunun
dl§IDa.
"-1 M hmud tCLllltQ;lnd'1l. Neljlm

••

aktOallteler
Dolar mukabilinde yurd ~lkanlmaSI tekarru,r ediyor
t;lHooeld,lr.

Amerikada .. ettigi kimseyi ,dcrh,al oldiiren bir radyoaktif buluiun ke,fedUdiii haber eriliyor

Anka il, ~(l (H!.Iil.l!llJ - Sir mud. dl!tWnb9(1 AJ;lIIUl."rEtd 'I'lear ~t Bf!.ki. Oiil1dw.aclp ~ at I"'nln tutlU I;rn eere, Ylln Oden itl:rii$m~L!I.r n!hf!Vit1el'lml~, tir. :Hllhler ,'111[11 d!lJill'le IJtI're .DIlIIkUAlI.I1l]l'l[)oll!.rl~ :I.JlMotlDn mtl:!Mdil

lz.mJr ve Ank[irll ylbl bLiyUk

ou

er Ull'lILtWll. tslanbul
41!'h!r·

0.,. ~-

~a

lerhnlzln e'tlhtlyacLnIR kat'Ollan.m!I.II I'~ ,;I" elll Ilhnm1.iJ n nullen t4tk.[!'II'!!; blr I.oQml~~0'nlJ.l!! bu l1usWltakl ro,l:){I'L'UI'I'Il 111 gt\n IQlndl!!< tamam!EIlOUl

ntHrui4Ur.
[JUi,Yl-i

aLl

f't&nm~~~r. Koml.!lyonun vere
kOl1rli'lIn ruyOUl

kuzlllri~n

20 !lin!

CI~1tI t!:.l.l<iU'lar Iilv¥ell

Yl[lUli

!K!oI!WlJl.

t:;er yIlT L.~I di!i bundan

udiM" n dl· gonra e\'li::EI-

komitNlnln
senra

h.!lvtbin.e :iurtuluuk.lILD
gict¢~k.Ut".

yLlrlU1Ule

till

AYl'up.d.ki Ir1.da,larl11!,'1I

Tic ret
ItAnk:a (i.:4f>

dgnUDU

Bill 'II blDi,. gidiyor
~HUJlIUIJ Tlc:<Iiut

.\Ukaru,
I&rt Oc-not

2~ (RWJ~~
Mlldllnl

-

i.r;lWn.

Cellidet

AtM ....

a-un ~oilnn
),11'1"3,

f.ellilnllLII.I. 'IIl1.pm1l~ M!I.f.!ln

b.. Vkl:l~ H

rol!:~(lIl;Ur, lirl'hl're.

to,

BalulRL MEl.hml.l.d Ni"'dlrn. Gl.lcdiblJ.lp berllb~rlnlje !''1trill on!! l!mum Mli-

dlJrU

oldl.llht_ l1alde

Curn1'l. gi_utll

'11-

l'OT;:': IImanutCl&

b 1tI:!ITl'llJ ~lenllr. .\ylIl 'l':tvd
nkla!llJ.)lU"dlr:
Cl

~1l

hususlan

':1:1.
I

Ie

1 - Ba~ka Tnmun r..J,i;m. 11 'aya~aiJ bir ~.r;tlrntii:J'l.(':r~

I

I

Amcrl.k:;lI::1El.nt;l!l}'SN ~-. :1 .... . ert Ill",ksll.dludll kullil. '1 Il!i!11 btrhtl.flgJ 1i:I1I!).IUl~Ir oIl'I.!il ~me lhrr:l.fJ.D1 Y>J.Slli:: roI!N~IULIt' - - Amtrlka.n Dal~.('-n Bolk.li ~L de~t "e till) rl d(~' l'ill"Tli ~ ' ...e fun.;: edlleoe!' - mill dr d I fin ll~ie~1 n L I;1erng 11;,1 la. • !l1J'Unl!i I r".

k: otUTiU. 11.. IhkllAI rlUilirlil. tml,lhUl OLg.~ f~· tteenln liLI [).Vdll a.tmi1.llfl~lAla ki\nla d.ebWr, On.\IL'I 1~1n. ln111imillftlUll. an Inl Sl~. 11llldt'~llt'll bu 1 idfO:n;kW' u.k Jib:glrla.nl!. lsU!camf'U.nl ko. 1 tnll.lItlll£ n1.t:leh~il nunerUc: r'I.n 'II mil b1r .e!dldl! bllm y bR!lidlt. Ak~1 111111B.!Ikerl Lrlll.rut l!1(1lr l!"a.lmt,. tRl!;dlrde, !JBri IJelip, on1.lLknllan 1\. um1 bit mNm\lB,du b hill 9:eQH;1 lElr. i:JldurIDIlSI m'lkrnklllldllr., 1vln bolt) d~ bu kM'llil.r,nl tl~'lemplrt~ Olenn Mil rtl n , All.tl!!rlk<l.nm eU'Ild(', m'tu:ur (5rU.L'il>,onlnl

J.'IlI:lYO!latuhll1~ g&tlnnNl dkl;.

(!JI i;lI.IIli.

[lt~t1r

Id: Yoe-!Ii tllr b..ilIrb ttopa

d!lye 'o'IUII.laIUbm]1 br. J'CDI JUU. I@tvrkl I gEl lulib.1i' 119 Iblh ParHU Bnba'klul.lM'ln c1111nl ayne-11

tfll' ,A'I'IJ.9rur,1A, VIl fl.LntEl..l1y£ldQ t-ad r.::lk~ r yar<.::ucp'il; !l]Lt.. GeMI Mlidllr kUll'u,jaid (j~ydQfllil'llIllZdl ll8i~'a ~

g_pl!:l(Itil::rnJ.re- glde-~I'1tlir.

DlIlikl4r.

- So

y
I

kllJlanmllJ 11.~nl~·or? Bundan ~il.rtlJl'1Ill ",~blt ettlklt>n senr MIl e\ 'elkl blr '-MJlmn:i1I I dB. i>l'lret I..tier rl81 lult.eclLer ~Qfl1i!'ransdlD. etml!J olduiUl1'1i.1Z ~Ihl, bu ~('nti I !r~ Ii: ed~l!'ktit'KOrll'erl\flSIn bUi 18k Ytl!l, 1H.I~irlnl enc A S[mlclII~. topl~lI~l.qLndla nwHecll'\!rln yurda lu ~UkIl'U. Demnkrllt PnH Jtu- Iil:et~rl m Il !.!,I kat-I -,ek:llnl ~h'JlLf 0r'1If'uLan I,dn kUITll'I!IIDiljh. Slime· lilt:: lk v derhal t:~t~Jtk..l dhf!'lille gl. fli.fll kIn 11k (,,'utlak 1>' I\ijprU. dol 'I: ~ktl:r. Ili'nUn ~'il I 1171. [1lhaklk.ll lu,h. .Hlnde I;Dk ald:nFlB1Dlmlj. Ciinr.u hnl.ilkdflD KOJ)lI"ilUJ Ml:llr18J:e G;OI~
taU ~ \Ie flloolu "1!!ll('r 1"J"1LJ" mal-! i'iililirl"Ule I:' .. lmk Dj ~balHloa

Cez.ay~r ve Or.D limanlarm« I.: (I fl aD " ba te u 'bif Icr.
..l\Il~:nI.l, 251 tifU.o;;lliji I -

Atrik.ada

DJ.k:\r, CevyLr V Oun IhnafllurJlia kOl'lLLlm,,~ 01311 \'ebR tedblrLI!:t1 .Ilu lintllnlnrdu blr :lo'Udlf .ell,] genil ,nL!olJllcJl iw~rJnL:' S~£llt B,J,l!anh~LJ]~
t!l.

tu ld "rlll.lw~lJr

Amerika Berlinde
kalmak
'. In da
r"l-.flndllR

H!'I LJ 11 Y

[I

I :'l,rn

8,'rl.nQI'I.

gcmder

haldt Indl

-

Mily.stan'b"rI
.\'el1!

R

L

--aYil

'I'

B-~~ :pI - .:1r lel"dli'll 4$ ~ne'[lde[,eh15t.llniJ.
I~

r_

Ir_

I

Bu
\'e

-clj1JUrt

\ n('
L-

Tol:lck;,'f"

t.~YJ'::tre-ler ~ecd.::

(lin..

I 09

i;;oLlulab

t

I
SOr)'a~

liar
BlI~lj:(l,r OJ~~'~'I kOIo: U-lr jj,;;,I(l.:r

d

f"ltok n-rtllirmeofd J!fdkml'mi!J. til'". (lI'IlIIlrii, !Iundi oraltrm'lll keDda~1 J::ihl dii1iiD.D1t'J01iIpF6 ('9.lblll: ses dl'me"iI, Holl PlllrlIflil!il~nl :dl'lnllt!linl, hotti I(inUI, • 0111. t!lrZIIH IlI'Jrl'ldo.r beoiIn ~etinl. .q11'1L!:ti:'lhrj)'ollF. HIlIi: Ikj Ibir Doih1:J.rlt:l

azminde
Fi.ve1: edilmi
Amt!rtkan olafl Ii:lkflTlLmlc
h.1(;

(Ba~tarail'l 1. inrlde) bu111IkkLD!l", bir

Anli:lltO, 25 fliu.51J 11 - 1 ,IY-'TI Ail$EL.!dil flrmil.Slllll, 1."1n:ulanan ge11111er )"1J!undl:!'n Ifl 'an LhUld r hak. katd,"l Ulll lIrlll B1i1anllil:lnclan yrt klU Ir ..::It 1j1i llahrltl Ii rtnl<ll :

r Ilz.erintll!'
\'8 d"mil;,lllr k1;

blr

~'()l

urn

da lHlluJllllll}"(IlC"a~ml lflld~

elmi!

Denl~,",'oll£lrt tarnhnU:lfi Ital on .1\[1 ldo h"gElhl tin 15milrlal'l~r. gernll ..rln In IIS[lL.:.I.~lf'al1 Lhtllo qn
1:1l'll1l~ln j
1!1 il.1"~ flu!~ll!l~

'2~ 1.'1 A.I Bu'~~r'
'1'1"

y~mflDll[\jH

blldnlyor:

i~lllrU~1
m:H:ml

• SQVi'el Ijostlnlt: J;:t1r~t..lLkl.1~'!l.nllm ::mc:llll"l I~ln g~UIQ:1 MQ~.

Irll.l!81llJlll~

kll\'1\ Ian :!ndI:U'I\dc Bul11;ur Ba~b;:\. lUH11 DlmJln,f bu fJ1l1n:uobl,dLt' te-r. lSi) t'dllen
11iL11 III

ll10krat Idfl :S:a:rI.LC{l~~ll $i.ikl"L1)'1t bcn'leh'lId{ iI-Ill.dllr ren~ ,-e o!diirlkell lie olnUilll'! l"opd!!Int'lh~il '{Ii! ti'k port! l'Il"It(ll1llniJl mUl'lu·s'l.lilhe henzeJ1lwkh'n fa flnlln 11'll]nl

SCi,lyt.·t Ru~r~·l!m, _\IIl1[ln "1m," kc-utlnin d,firtlll tclflr~,;inJ [)<Ilt'ilamillie ~ )~uJld ki !rlynl!tl~rin~ rilgtlle-n, Bir 'Joik Ame-rika hi.ik(lrneU B rim I,> kllm k l)z:mi'lldEcilf, Mot Ie lk :< ~ntn:l' Kun~)inlh fl:l hyetinl nlJ ~9. m.alul hoOr iki SOy· )'et :;rabLUBIJ, Alinullya b kkmds dtirt ruflL ~1l1!l!\lmay£J. nna~ l1 \'

_o\nkdL".LYfi I)~h\ n.' de ul 1 ~l. F' lkCl rd II'!! r.r

Sc. ..·'1,;"'~ Rlls~"~ BuhHl.rl:stlnlll sa.. \-e l50nUna kadlu ::;adtK bit mul ~rl.! n);aO;:.9.f;.ndlln emln (llma!i

1>1.:- Itl.I.lInsde ~ZClJm.l1!yl'llru..l til:

.1111'

I'll'

_sti
ra

I I

~

1m blzll1'i glul ktll;Lik blr clel'h:tI~ I:IO:\,
IL' IJ.lr ;JIlllfL.n\ll Ill>.dJlH~:;"J.lll1o al h. m K<)lH:Lnn, Ihll':ly:ltLlIo!: (III-hI! :!mdLK 'I'e ~ c>{ w.':u blr ~Ilh may kiJ~'ulnc. It

k 11Iu 1Imakt, 11 1'l.C n r inl ~!"'1·tflnCi ti!' _1110 hnek bilk lI.i bilr D _ bokrnt: ~('in 11aha lin. ull oJmnlr UILIlUgellr... Falat amk hi{'c nnWlll lb,'or 1<1, liJiZl kW'll~lIr: r. rc1 u ~ IIrnl "'If! iIltir-a!'l. ~1z:1t'lI"i Tlor- ,,~n aufedil [I gl'l}'I"i!'LI~n.I"n V.6li!:S~ d~lem~i';IHr. P;lu"UDIin en sara.hl ~ me .!klindeo telokkl (>~U!llI.l:'llktlr. yl'<ti~ "E!I :rl1k"~k klUli!m.t'l]nE" 'Iil umllm1 l:'r:kfUfJ'l milrllQlJlat flluo8un. (lr.nlld.i1{1 mldt lnl r~ailrlJ'
.. .id !!Pl

~mer·kan Bai g- !Si nin sozle ri
Bir~

~-~---~-

i,
',j llLillfl

iSl("1 h lie

Illi

01-

It- inhw~ln,

har b

~'lll-!ln ha

haber'le

me bu,

()~·l ...l' t r I 1 inrlrk, I Mr~r'ilIuk tehlil{ 5iln gUfl.tflt'.f>a l!:rzim: 11 ~1 • ITmm; - De· bir kanulll.ln ~ ::tat.z rfmd& 11~ll~mo i ret eiJen oknl f'arti li~ d ('el.d B.ly r, 1I.lff'listp C-eliLl Buval. buna l11uka.bH 11.. ~l.lnle['ll(:nbcl·i be:d(· .. l1i1t t m ,\21 \'er~j8Jne am Lekli£ ooen nu tHin !'t\)'I<..:~I1. E17in<:HI1I11~nl1 " lutnun hn.'~hHl:ilnil'l lllr O!en&den- hfIU11.· ~f1.. m IIJI"IH:u'illT Ilwlkl miJlcaddil d:l",e1"hmn~ paLli i~ \Jeri !I1er.h~t 11 ... e~me'ligJne i .. r::;11I'll rllu"lnJ t utnJil1 1'.ll'l'f'fdfll', li:rlnin rnLlmaluatmcl~n dols:"'1 ;[I]tllt Ill'nUllmd Paul'h:i ,I'", '.11" rclelfu:rlL:mi soyIiY"n Ccl:tl Hn- .'}.II.ret r;llmi~Hr. Bur .... tn ~mrrfl. p M:lIlin 1(1:I~. ~ O"~][I y"rh1l'l d['lldl!rI"~"!cl('116r. h "/al Ti:ir!1 milll'll u'Ln 'ie~~ne hl.~lel'ine flaIr kflnU~Qn bailkalfl, bill" kiJmeot !'I .. kli olall i).em()1 r~ulc!t f\' (l'f'mrrkddbl Sar.l';o~[" Jll!rl1l1in Kendi iC;i.nd~ld n.h:am lI~bsehnif) vc Tiirklerin a il bir

r,

an
-I
1

nlll nil ri'I n .. ill .. C}dll II hir ..umre blhakkiimLi r _ ok I elf" lr k '-rurult ,," tophnnul~lIId'i1 n 'ye fOndl.,!' l'11I1I~ In ~ D mokPnt PnrU lill h,~kir.:i "ft glTll.I ~~'Il?: r.1'1~ Uu... bl] illt lIiln 11 ~ nn, hu l"flll·laflll ,',1jL ('11 :lffiiIIZbrIO IIllr !;nnl] eclmp-<olni i"ti"·1lr. br, hlrll~ VIP IH·rllb ..rlii·;ln h"'T~. tf! I· h'-,. ...,:di~ nil U :1 rFIt I'd 1"0 r 1'10'_ III'nlt diM hl:ltlllJ 'flill, dde 1l ••y!'l.lri' ])b·l1fi1 "nt n HI;\! ~Ip.r J!UIl y nl y 1,I1fuil kar.n-I.m l!ir ,Ir'"l' m mU"n . Fl1I lie <;i.z -drh'l'inl!' ("-nlln!, ctnl.>lidll' kl, ..,amTm~:o.'I· 10 m!'\7· ('udi\'" 'III' in 1J!11~m. '(lJi";.i1 )-,11

tom 'un Hiro~imada
yapbgl tes"r
(lla,;tnrnfl
'b{i!gl."'"i

Eh1l1!k~,

do.l "
mall.,lll.r!

y timle:riD

] iJIC;idd

111 ,)l uh telJli!'!. Dltl rtl k 8 Yll mln1J Ue in:scwh:lf ijzf!llJlde ij[. uurllcU bil tC-!lir YOPUCil;InEl da ir t hmlnleri Yllnh~ 01;"] k \' !;liLnndlrnlJIJ. bttmbarlln irnitc· ~If:,i' 1 1\1 re sebeblyl,.!t '~bil '. ct' Inl L<eslil mcnin ~in\ltiden miimklin. ohl'ladliHI1 !='oyl('mij ve ~1lI111ln ilri.ve C!tm iljlt I!'! Ba8.1U1 ill[ilaluJl kcndisi 1mSL)ll' gl'tirmi~tll'~SOilradmn lHl~ 'Ou]co ~el'fn ratl.,-rlfikli .... h8.~al·1 He mUClb ohr'ltllnl,hr.~

I\nknm ~5 'Hu~>lI~P- EJn~kU elL11 d~ }·('tilld~fe u~ llJllk 11 'll,lnrl_
1

m

\erLII\l<

ine:n.
AU

ndn DII

I.lntlC3"

tit'

C.H.P,

A,,~

Illongr-

!!IIi

[lU'''8I::l:Ih
AI

I ontrQl~
-

jo~r.n, ~

CHI.U.1:31)

Tica.rel

"

IllahivI!otini

allr.

millt't Qlarak ot,·\1{:ncen 1.11uklld de tina llil:Wil (Jlmak glbi, !-IiI bir mul;:l(ldenin bijtiil minnellerine kaUanrnl!) oldugu.m.L I

a-I

ve

a

ilr
()

Bil I,-·~rqiR HI~ T C 1L~1 !"',ttul lop'nnllRI1IAnv'rik'lIl ha-O:lnl ale;'hir1dc I -~-;,l'U '1 it flfllY.!lar :fjiYR~i bir n lilllJe
lam'l,du:-:.

belir

tmiljtir.

B~fI(h_n soa.-a, vo..rhk
J:;ibi meT!ll~k~tin mal~

\'I,;wgi3i

"_'e iklilm·

I

di

\'C'

haWi ic;tim.ai

bUn)'esini

l.JltI'z8TI1' mlJlUlfAI'-l-\ edernlye oldu ·~t kdirJe QIlUfI ig gljreml"e~e'{ bit UI"\ID'J!l dljlJlEieeihnd~n bahRe eJ"elt Dl.mokra:t Partirle (jLkan ihUlAJII'I n!ii:amna m I!mlr \~e hUkUmlerino Bliro 'bel'lanir erlll f;: flt'd atlylem{!f. tiro S6z.11 ...eq::.i~er' ;_be~ ine geUrellli ..
~'l1:

Iltlllb,verg ileri 11 ,'I'1'l landalJln ,Ij ~ ULime k .ililJyeUle nti.lt~nllBill 01· mlidLgml sH!..!~m[1j V~ l-:a7..llnc;la. rullt~n .. II' olmlynn verf:;"Llcl' dl:l. "Dm ettJk.;oe bu mcmhil\:!I;ltt0 ik· tlslltli .r,!! m 11 dllz.enln hu!;LJl j gl'!ll1!ml\.·(!ceglnjl:JelidmJ, vc ver gl olarak top!.anan po.rra.lunn.

j

BIIKIlIHIe;l hl!len ml'rl elfin nlll mad I· tilL ihrn~ l-:onlJo]unl,! II. ".C'te.n bQ der I dl,rt 'fi1.lddc d1l.h tlbl' 1m' It srmtiml 5aniimlile ~edlle ve tl'dj 1Ir liu I'IlJdde-ii!'f 1~111 hl1 If 1 n n lollinG balrikf ihti"'fl~hlL1:1. sarfedilmesl fill nlClSffie]C'r dlllil$tn~'t1 g n I ~ rliIriZ mg·lir itemi~til·. ml Ur Bd .:!Ilirdll! dt!rl elm , Ind•. ~-""-

n;Jur~" ; ~rtl"! p lIlukl. •• 1101 (D~!'a1711 :14" J. SUo, J d.oo

EI il

C

ml'l tnrihlll

en baIL c-

Ba~'EJ.r, blLfl!Uf1 buktlmetiCl llB.Tie in! ynpnl!l.idl~ml \'e 8 !ieJ'I~dcllb(:-ri Erz.inc~lmn Ihm[J.1 1-

den

v'

,-\l

'."b

fl.stl~ldn

Ihra~ cd~hneclelt

1;1 n de

1:11.1

hllld ugul'lu

!li5ylemi-"ltlr.

IhrtlclH l:ontrc]une tnbl lll~ull Ilk 'I't' "'1;. Ik Dmlcl~n !;onrQ_ Ihro~ l!o!:Il lebll«l'kUr. I

Tarsu d

aile f2.

r&SI

baJiH:!;L br~e". def Irti. B'J lthamll1T mudaCall per rl l a1 !.mht \':1ll1bm birer wI I.Z Ji:'I'I ".,e\ !-II idiler_ E, Imll llUr b,."Ullru kmm IJoo landt ·1 fllma~lnm\'l, Dogunu:n r· mY aJ;whmm plI.rrnaklll ~Q9 t noek dtlna d(os-ru O!Yidtt. Burt 'iI n b,u' hafttl Om!p. ['....eIle"I'ed~1'I 5<.ifI mil uz:Jl.t.llk[ C~ki)l!ttlvB.ry!i d, biliTiYl;:tm dlllmunC1 IIImb!!!1 ol du - t::.mi i ve-rdi dm 1m mli!I'll. .l",k otto,: h!il ny-eUn OIdillfl1ll" !!,i.lr dult.urnu~ giLl i;ol;; uzQ.k olma • n ,} "1m int'll memmeketl'enle f be Jller"umull 31UmtlDo mil., n de dik, U <! lkh hiuti.spl(:l"'ill'l hab-9t. "~E!. 1) ti~i in.:: obit; Ie'!' fJ ~ mm~tI rflrot!1 ban;: ml~I'll£l. _ set. UCflfliu mUJIIlIl:II'PlZ8.iU bFi!l .. ~ I!J"imle mel'cud lI!!il ba.IitIRl."1n llQ. rilJ1.h~ ! I1lml !tok~alIlTlnJI ay. dm latrJl<trll ::: :;l;,..!{lrrlt C;:titlJdll

DJ,
f\J!~,'r~,:25
j~
I,

hH.vlI!! hoi'll! br~
LHI1.9'U.s! I Bu 1~
~fttlrJhllll

e ch~ hnY'L hntll1nnln

anOn
I'lllll,;!llon l.liI'I,;W.J!i.rlle),J' lIn !:r~kfin. 111.111 nLn SOoIl'l(I!\L"r D~'I' ILillJ11.n d tl!! pl'JlIlIk!l.~l kurtLllrndlllt~ I!Ddl,,"silll(l QrHLill Ou-UllP £r.utHti ~I.H.J11l ,,;;In lIl1.1'1.l:i1nlil(LZ'llJ-d1lJl >lnl'll.1J.1InmJt1.Ild..I r,

nh

51 IO;ln lLlil."'o. 'iOlLaq

*

(iullup'UQ Qukdi

Id IHC'S I tarll:!m In~~le-ml!'ll!r }·a!J.l!naIH dlr 'foJ,r:iUS, 23 (H I.lol) BII lHI Blil Y1J 1~IIl!.le Llt;'llnl iii dli:;lLnuh'n :lit 15 ,11 llarJllan f,;.u U!l,}~ \ , (Jorll lIutl I ''I.J'clSlIldnn ~llIl. B "rut. CIClI -'1 q.l'lh:rllldl'n lOr III ilL ~ ~III d, dl'. K hlrlil. v~ !33I1tHU. hntlnrJ "llr~ .n~1 Uurdatlll!yJ :!irk!. 'I'rln ,-11 cl.lr Dlter Lno U;tll ~'urcl I~Ind kl I:la ~·~'l!:lt;':.J.J Dldurlll\I~LU ak '1 \'i1 :1.1 Ill.anlrlln IlHldl'tll hI, h~e III Uti YlldUDtlerJ !,'\'JI ulrm IDrul d
In

Bir adam kUrlS11'I1 oS .. k] ycr~nd~ n bl~iI: II hYIHd Ii oldi.itdu

lh'lllrlul h;lnde ~DI.,ItJBlEl.n e>rll,11,(':11: tl'd Ir, ,

dl'\llI.m

"lU..Ililtlfll dllI1e- bu
Ill.! tl['-

ItmJllu yu:del'l

1

I'el"ffi ktl!' DLl
111.1 11 8}

lIH.~ da. t'llI.r1sorulfirtW In yti.zd It lio8 1 eo"'Ylltl~r B!rUltln~1'\ dl.l.nys. 1 ldml)'~tlnt he!!.ii! li.J~l1J91.1 rtana.
I\tlnl Iilhlif IItm.lJu..

tekO:!l'1 o'l"llt,;yadll.ki ya b,q,'f'u· 18 UI. aU fir.. ili.Jt:
LU Ll.!1l.!11
-

reU(l fl:e'iFlml.~I"Jd. rllimlikt !dlr.
t:1OI.;E'l.,

r:

Rnml

:Yu Ii:Itl IbnLltlm k.lrgiJiln D.. rl~l I'l..l"] lJ:ln lI;h~h dd.d _('L IIrtt'rdt
ffil'li V.' 'ab~·lknd,g, or:.n!l~l lunml,l~"1I. Uil mU~'anuk hr.
lJ]iIIfll

eu n1!1Ui!l. "1111d1 yo.lt181'1' Jil VI. llWI~ll'. Ollter clhett·t!n. mcrl "ra· la.nl~!'lD1 ~t(\Ul. '1'0 I, Am.rlkan..111 aaIotrltthu' BLrUQ1llli1 IYIl ... lln kl1l d.F>recl:dl. IU.lmU otMA'lhm-1 bo·
I nlln Un1I l.tb 1l'F"tmltl.l.lI. (A. 4, ~

"'f'l

• 'cUer)
r
I,

J.t.os!o"'l

'l:\1l1l.

yapllAI'lI"

era-

dUnyad eld \ ti '!cd']. blli·rT~' tin. • 1. [I • min I"-iHn b. vermIII- ohw ~ hI,j t !I.:llp,iol tu ..
1I~ !~111l11l1Z;

*LQ1tdrn .~ A,"Htr,ll),1l U ill"., cJl.r Wdl I mJlI&t.l.r It'U1 (ll!.lI9lr· 011 .. 1:' ~Irlllhnln lI:omU_.nUlb t holddi~ II ncl bulu.ndl.l ~ '1\J VI! a\cJntill erIE:y!lbek' oI':fu ttLn ... j rt fltUkt.n t&ldlm I

MinoU&1I'(lt'Qiff gazoll t,pr-rt,Jobtrll§I,d '~fi'm

,t

rrl,!llnll8 dll'llmLt

,.

u-

n ~U1' !l40 OJrlUlkL chr,

tnn

illS {'

In.

"

UlIN

Clnu' hllJ tin 'IIuclnkl bu Cltll-l,ltIIh .fIeld ~I. J Ir 1:' I, "r~. Tnrl· N:u rrm y &W I'l Cl:rkln !llyn 1 m •

lK nan Oncr'in bir

I

m aka 1e
(H lle, vlcdalll rmdan
OllgRIL

. I

tler

I

Ier bile h: sell, Irlo. vo lh1.. r I
tlll~kilr l)unrn.nlan

ljjlkru 1;1I1i:1(!·

tan

L D_ ur II
On
giJn

OI,

IiI>:' 'lurnp dw'duklanru
kim8CflLn Ijlideo

""e ~nmirt'liY'1. ,1;':+ M'lU!ltuJn ~1l.1I( t·

inlk[~r etrnek

Islori
221
IUH!L'

SCIU.!

CIll'rl

b.uJmH'1n
(,'(jllLh4jlJ

'~UJ bu!"'ua:m
lIJl[JtWfI

n icallttJ.rdiil ue .Okrntl:( QdilltA.t:l. S I h ~r.ri11 he1 .ber 1 1 ea 1< kur culm linde Ie' 211111r"'. hak~tim ~e I natr m . nden 1m Wilt I urtulnm: lilll", flu 'Un D I, .k rut Partiyi k.. plHmHJ. gtill.in~fl
gull

lOkra.t

Pn.rtI

ge.l.~!tH':Z,

emu tll:;:i.i-

f]CrW"re :mlmrJldudu·.
~nra.frn Jan

muholl'Niain
aiilli. ... u
{Z.

Gii~/I«;'U r
r..l:'la

hiihiP1u.l gi.bi

ri'

e 1rJ,~a ~,mrilmi
if!i"Umip.ir.

il~t.iI.i.flal'm I«lndlni dov B.·~a· .6lmJII.. goren, 'kunlclJla.rdIlB .f;[ljilil KlIprWll'nUD JD.k kong-reli)l" .11 Jh !hd· oglUnLLfi dll1/~tlle 1~tnnbuld ,gu'bre1 di~i fesndla
bi.:l.!;lla.lI1illj
O'lUll~U •

bU~Ull

~-

, II}'

1;"

\

~n['lDnln~hr

I\n:lml

[lS~n. It ~r

Da']n
,

~

(.I

inc hQQr-UnCl' k bilL" Jruli'~~l Ie' !lmali: SIOJn 81 j'hi:n Ie buhrnan 1:" da Iqj~ml okh1,I1I I('r.•. hide . I tub okmtlartFJde htlt'l,lih.!!! lin lfisnml mn h I's,j hlli 1er. mUf rlld rJ] t., 7.hitl ve tcdltl f!tndil'l
.Millet VII" m(JDlI~J:J:etim. ! III f:1yd IJ buldutwn bel' rai<bHvw,

,'g,(orl~IJ';r n I 1\lal'.Ii 1,11.1 I 1(.~'k"laciL' hlr tahlo, bir rn MOira knr I!JlJI!I n [lllllil ynSmal! l"'l~m('zlt r, hLl(lJkm bll.hrLH IItO:' 111m Ilminin (,;1;111: ill<' ve o me1 IJ, tw .:ariC Elnatwnmla.a 1Jiri ol2.n tii'hl, .Dillkl(l, kGfi. jiPc.u·1. \1'''11.;1.1. Kill mllhtdir i 1l.L\!ef ~Ii.J1 gUz~1 ulumD.LL1 Illinl. 1.,df;1\ l..st!- '!I'~ el _ III til.,; j ~ I ill.! .riD~ ;j~.! bir hl ... l IrJlr \'C ~) l:ankli.ri iII"!
I'l

A i\T

m

1· J:"\.-

n-

r-=~hme-

Bfillol;&o .I.lJ1 Fla~r1n81 r~.i!B.r~D.k ~rd~rle .Uilrlnmilt ve .;:~l' mll1=l.rm" ti I.iir IUClJtto tLCZ,h..1J cd,lml Hl',

V.zan:

Vefik T

rtJII
hi

e z..1m;Jndan Ijll~rl\rtllml 1 mill I!;;J ,~Il lJotil' Jil,lor, T~Pf',.'> I;; t ve

On sene mukrldi:lN'D 221 hit flelL'iI,'n baret bulunan bu .cw.l'Inlle ~ilildl!'l1 tiint inkl J' edE)I:et:L yeede 011111>:. hIJLU~U :l.znlLna.k.t.:J. v~ 1l:J1 -1 m\ te

n:'l1.i.i:;' li!
edl.yol:'d\l_ nu.q

LiI.' ho,)~ lJcj I'

m.r;u m:;Ul nru

Fm.J1'lt b 0111110 U t~Yln I',JHD"li.f b' J llr'80mkNim l'v)"a h~lhll[lgl yaz...

l\ r Ii.

be hFl.!"1,g1 ahli' ~

mud .en

lSlo.nblil

ve

:\rl:tdolm

G~jl !Ju, d3~Ul YfL.lll.!1l:hm [l_(II~lnda, "lifldl:l. tit!' 191m 11 ~11l1 K(iJp. runun u erlnde InO.llt. Golde bh Im~
\'c' klU'lk \'Q.'. D Igul;\!'

llal;Jl me,ilcctl rt.m{' ~dir. U· TU. ~ebep Isk.a.n. h Jtlill. nn un Dld(!')'cUe bw: - ve rohu.z ha.t.:k tie rldlr BLlJUklerl.ruJ.3 bu \01,1 ~et br It.ld l.UzJ fleD. toNbl,.lerl 81mak '!on. Lt:mrlll 80 tuJ;rtUSiII d"lh ~irn~l Ii n W511?}'e-CIU-rh: 1::1. bu mahallt' bJ.r
bOO

motor

~~r;l' ;Ira.~ tokallll.'of~u K.ijprli u zertnee blr 1h~l1fl.r d 1, I rt naZl"
hnzln :!\cyr!!'dly~r, .,L1n.k.'! dtt]
D.ln.L'1L

:!::.l.hlll

dll.rllJ)'u-rdlol,

11:' I.lolUllde e\'J!tt

rtll;"ll.Sl

~J h!J.c.El .k.tilli.Hi.1: JIll

~l!lHlKC;'lILle

eldll~lllH.I a.nlll.cJbm, ,II;;], ml de:j,me Illo.:K lo;ln klmU:j!!ruIdlUll we gt'~Urn. CH:''lil i.Jwlell ))i!e habcr::;i.; d.olgln Jd 9111111diJ~tlrl'i.I)'ord u., Bl:YfEHJRE

dO~l:l.n bit· .sevginrl:n nil edlerl aJtm.;la ki.vl'IUllan,b'l!l Elm''l:iri istisrn8.1·'" alk.ta.rak m. nfa~i.e-. kabetine ;C~!·i cejtiml k.endi ijl~il. Icrill!;! tabU: g n, Ibu UV{J.lIJ kurueular' \of bi1ba..qsa tle)'llelmUel it"rpfesoriJn bUTa,da VI! AI karada neler YllfltJ~ (';l1DcJ l{Ut'l.il ve lIllclls GruPUI HeyetiDe Q.~\~il herk i5h1 biJdiigme j~anabilir!j;i.
t'IIly",

Sl!!'tnda bil~,

blr lehliko

Iq;emcmekten

k~r-

ma bir
ltJe~Jilu[

C.I{'l'j

(JDI'l 1i"ilr-e""I~ knlamazln.T. BIL 'okfn:nl1ll\ l!lmleri rlh karl~I:nI'l olanhnt '"
I, Q71l1 kta

g1:h:lt'rlofJt!dh~if ve i

Ill.tinee

(l1'l

,lIi.fle oy'
t<'1ml!.Q:t-

bugUn bill!rtti~l.an1l:ln bu mll, h·SflR. ].?!ler1eri gltU.-

ve bo!iR.!iln )'erlcril
BlJ I ibBrlllll kl}'m

Imam

kt(hr.

I, IlUIl_ 11 rJl~ mllte!'ll'l..ltIll·~n M= tan bu bf'di' r rlerden MUMde ~_ huwu to" I nU1JUlncl". 011 Irilhn~lam Ii:€~lrm,'k arzusundn» IU:rldimi
alnrtHlilim,
B1J D"'EJrdall:l KUI.""flmli:~mimJf'nlm LJli n[19nJl wll"dlr ki ()I)Unr=1iSultILa.

Cildl badl, b t~ a yal'dDZ ve ~i'"n1!i ...HLlir_ Sg!l Q;!l tll.rnf Iul.pl;Lnnm i'iJ!l M'IDJrul:ft Io! alJart..tnn III 1r1 !oo :Ia ~~rirr r J ilZ] herr, C'i.! k Z:F!. l.~n ba ,. 11 WI klI ~1i~''''I("Tle t~,,' mi_U. By Ul"'ll.lll.k!:"rilD U

ait.:w

agqm

te \l'~ mult:a'i'VadlUl mEunu.l bir f&z.Di j~<ll bl.llunrlli;l.kl..a.d , DigEr l{u.r·l1nll!:ltrirnr>, 3 WI.i 1_t('l1l"1
d 1lUiila!a. taraflnu""fl ~[I!"hane Ili=&mJ.ill.~ vn.ldecJlillp l~taL-l·i·~ i ,0;],: buhllJ.lDlIf I;Ilma~1 t'ft do~c.)'lIdlL Ll· Rj'e valnf \'Il! ilidaYI irad(i .,,'~ti~e ukta~J dan olllufulJa t:l:1j '\'1' bIUlftlArn P1riz.ad,·nln (1) ~ ..rh \'e lril2:fI2Ii2 132"1 tarihiJ1i a',lyr.n nih;.

P8.J.1inin b1l:':humen yu:Undell
yt.kllmak

'le'lttlkes:i

kil~I$lm:]a..

IDtI.{uzdur. L ~[:;Jfllt kIlS:J.'b1lmll:~"l.

~kll' tt ha.kklndll be~ l11ad I lloll!:t~I"'r. ka}'I't Ci
..:f.

ha blr lur,l.Im ve ZllrUl'et mu~ l ~Il' . y1e k:I:

na,:;Jl

(I]

1 - Bu.rada 15];:1n tepU,.lll bid:.! yetle pek l:i~zLlk" ve Y'olslUl TTlU me: l~ll!r yapml~tlr Id. l:il.ILILafln 1l...:11ilfl
gUu G~nkte l3.nJa~"J.llaU::Hhr. Mutt

telii lQ.rlttll"nlli: f'oCllt:'bi mernlek~tler den iOd reI( .lll!J.!l.vata..na llli.c ... e-d.eu

"it' all

0

eJ.:
l

:oj:

blllug,ap bl ~

~,,~

~~tIW

I fL'

bir k:t~

"%i 01WUllil uazilerin h .. \ .r·llldC$.Jnlit'rt. <>n h&l~

~
nr drme:J. -111,1

.I!Iflledll 0)',.

k biT t.urlan lid 'i.jt; $. h.i P Z"uli 1I:1 I bl tarhlrLr da J[o;'ni:lH r Il'le nl.ahalllrHle gb'lUilJltElw(>lll'
2Flukul11.t!U;E!ko::t'Ldl.sIIlt ~ a ...:lJm i

bL yiik>.I:._~ GroQ. Donll 1: .Ill""" mIz oray ~ -j ~ kh. Yolun. ~aK'.' ~ ComllkJu. tsu-lhi ~ kl In t1.11: :!f1!>1 J Q.r(I~Limlr ·~iil"il..

'OIUJlI

'IluhnulugulDlI. kendJlerine: ihs~::! 8d~rek tllvsiye eW~im dil~lHLt l~t(' In~th edlleJ'l :,;ehlr, pnrt:e liliJ t16~~U t.ellliz bir yol, Ilk Dnkl.5tll 1ml \'e b08il'eti vicdMlmda belu~n ,a.hsi inhale hamlelmekl d..: kInIn da l!!lIlh:, ~I II: n oldu ~~h ikti.fa elmej: 11. bu kmucUlu.. ri"n \'llziYI!Hnd€.'n \If! satlnhHlnl 1 dan k ndU;'ni hdrik en b-h' Ii. ozll:'rmd~n a ~']J)'o. dl;;.1i's:u.na.n Bayat'm "bu alh a)' Zlmat, kCl"ClteeiUlr:, SOIl.ro. 0 caktJ. tallat Oner tu.. 1I~ t!! i;humU g~Ur ac 1, kia.r.nl kaddtim e.ttlJ dmn6kle, I'nhun~e'liI-lH I!dl:!,or. daki butUt! ki'lld.irs!llubgl b:.· .Kllyw::d.nm l,.'e b.!;ole<IJ)'i'xcL'I1erl1.l,. har 11lUlinde b'llfwldui;u dll \JiU'· dtllmNlIDun[ar, YaklJldt Itl t.:trJ~~ ti i{;inde bil~n'ler IU: dl!',g-iktir. b.\'lil.$at:a k La l'lm ~w lucIe mill deledl Bll. senenin ollgreaj s.rifes..ill· ler, de de ayn.1 PlrofesBr :k:urun.l l.i:.in r..115a.!1rpen:er blr Bt'n'clUrlll'l.ir.l til ve foesaduu k.pJ yoIds lal"Wil m1t VI! IcunLlL !.i~le ll .... tIn! yedliI rn "ya 0, ya Mnl ~atyecek kadar itell l;1;IL1rt1. K!)ny;:l~'n h:'Jrek.e~ eltilr:, ~ ilerletmi; bu.lubuyo. {k~t Yoldla niyetlml2: iizfl'e T:"-k:kllh da b~ni de kwatumdan tu up ka.~ln Gllk Y::J.mo.~l[lrllldJ. ksSa. ka)'tI Jll nqan etm.ek "!tin t8.)f1n eui-

ot

Rl('F.N

Mustafa

l<'I;rarH'ldR.rtJ Sanll;hane. ~ mii§rifil'le ... ·akfl3dilmi' olduk1;gn. go. dair b;l~ ~i4ralll\rlJld'a bll't!r ~ gQr1.llmekt dir. 1172 Laribinl Uwlyan bu kay-uf.. lanlln bir f..u('uk a~nr lonm d~vrill St'yhiJliliilllml f'iril.f,l.lie Mcltllit!d1 Sa.. hitJ Ef ud.i.Din inwI&lTIl VI:: 1321 1:&rinl ihli,,'o eden JilJjel' bir m~mhQt v.niil'r' ll.i bllrada lila.: (8 ... Rqp.. ~mkt:llm biM,har~ J!ltr1,I)H~uDl.i~ 'buhlfLdu.Jh! \'C bln all!r:Lllleyh MuleY \'Ilklf VI! il1'I~~'lI iradei pad.iijahr ik~ h.:asl!lilan. oldut!lJ._) 1I0Ylo. "\,Ttl! Iu;o rih klltnm."lthullr. tNJ[lcU Must8.ramn 1111 uuihia

.ya gelmee:

de 'ull1su
rBlII

~31tD.nflit

QldlJguna

n:l..R'-

yO!. A:ra:-'lrti,.Ltll .riiye.n

lli ffinmemJ, .. \ e e"\' }'ll.l;lilrllm l'! [I"LJ!jo ~. bH Ctlk klrmi:'lf"r '\lllh~ru:l..k,ll.o.biilJYa. rak e' }\1Pllk rl I:L;3Jde tU1o:lfl '.'e be den~n me~tlanliL getlrllell 'tru evl~T hiikt:tn, fOe rttLrUlill~ 'l'~ \'C"[ 1I

ra.k.lr

'1~IL... r .

Ii' Y3~iJj y{i

Hep,,1 d"mlr

kbl~ b.'1b

'In

ra.&l.iyC!fu1'

Iilket Irn.,. ~~''''''-'''''-="\='I!'~&LIltb; h Lm~ l-liIzltaI1"""Tl2 ~ 'U7 :La b8 1:1r ...e ~l1\'l'!led'l" rn ailEo yllJL:ime ~ ri)'nkar ,;:(j~ b'arun n. clan 1:iu bilylik klle.d3Jd Ie,. :Bllrfed I'keDt rlkir !,rill ahlii.k: MUllhaflljPrifin tah.ri.r ta.rthI d.' riII~ rill Y~illr '" 1i,",1 IITWlU- 0.1". Gol, :m1~ ~.;, enclertil! :ta~ret_nl r;-ek If;im d [U. arka.da'!!i KopriiJlll ile uyu~"rak: f d ilml1 mi. , yu.lmz v~ ilei l'"ilIhmd 3arka.mdan kll 0 a~ly r. Icu- Qlflun diye 11 Uii.tnll'li M.... d . hrn zL \'e jI.\ .!l t~:'lTla ttl' H VCl &Q. IlIlCU ..... Gene] K1ll'U1 yAra l'Ilkl. .. e ni Ahmetl'-l~.~tii.zj a.:Jmda ~lr hal II: ()Ill' :II il ;.1<, - t m ~ u ItlI<k tl_ Nil' dan bi:rtrnmu z kll pll.rlsj'all lIsUI.!:h oldllguns. i!j-are-t kllm.maJda faillk kl ~u;:~m-l!dun. gOl.....Ierin jf9,{Ie . till tam bir iktifa edilm.i~til."". menw l1!o:1Immm. KiJQY Q ';L';:lJl1 ~Uhi.U1 rJn ,ap]1 l!r.nllllfLlr, sami1ll.iYJ!!:~witle atJlm! arays...= 2100 'l/'aml~ te-:;ikil ifden !:In lev:q, .. ml~ Daf::! \'( hpru_ 5:1 k i ~!!hrl ,a t"l ( - Vakllie ls.11iil"l mltlnllTlarl to' ru tenkldlerinrl ,t!1i:rc ~i§ljl'e. 4;t-1;;idF! ;mil~f'n'r.1L \'e mij;o~ebhcb nllil':rahndlln yapl.lan ... ~lI.rntn im.tihn ~ fc-nd:i1erln~ yetltiUriyo:r, pa.rU i.. I"JLU ht'r I!a~llillmda on be~ sabr' ~indii!:i, gonnn.t~ ;iyade k· \'ilrOlr. Bu Cll bE'ii I!Ul.tlrm birinci QIm.a!o'aQ ])u mt~ \'e Y<IISouMWdQr :n.i teceBsli,,_ mC'mu:r ediJc[tlcr nizl.lr..O !;~munl.l::ru1 1>L:r ~tlal"J. ~a.lu;i emel1erimi kll..'Vll.ia.bilinek I !i'e !'iQnun.cu S<1trrlllJrl ~i)'ll.b ml.l lsUlIk8k I~Ju matlkcml: klil!l,l:1fUl It(?b, ortny.a tt:.: ullill' wn ~kiziD.i:I i!<i:a Jin.li!nmedeD ~p du£usailn nltm raldlz lIii.!.1li h Ltl.a dol '1il:JJ:l:l ~'Ii! surUnm tcdlryol'la.nli. r t' Ie IIlCn.!;Up bulundukJ Sa.ylin ProCesar. Hii.B~yill Ca1'1 , It lW, )Ut!trll 'if> lul~ ha~·ll~i ki dilik~j I~r )'Iklhr.a.k ar.k yELP' ae:aK birl'ic riy Wi Nihad Er:i- me.n aatine ohm n, blJ Dl u.bterem ~af k~1 [1 ml.ul hlbyclT,l!lil. ~on k;&.!Iab III t DVirlit it ri., 'U:lIilZ!U1:(" Pdl.lI(1" ki:!)r d. n~I \'efaJ:a tintle, lelek strtl!l 11If 11 arllkl.a. dOJ!tlull: m~n !lkebeti.niD d.erf. 't:.dc llll kiilak:3. nlll.ruz kutm.:rJ<;; IJh' eeevlan y pml§' ve k~?i'ldi jd;--~me:<i.ini dogru bulafJ ll':"'~ Krom madefll buhJII,d.u~ Ti.itUD iPiy.asas,~ a~ 1d.1. toC11 rlu. maiyetinlde ~ cletllUlll'll oraJll.f'dB g& lenl't i~ 01- bLUi.<!. b' IJe .lAali YCll'd.m:H.l1lbuJW:"lrllo.l~u cl!m~ ~(tm~.m.Jr d: IH"'SIl~1.) U,Zl.lfl edetnemJ mv. aVa!lwjl 1I'Ii1l~abilinde LOIiI- !liIalllar-a da.ll-!avliLltluk 5 - ~ mdi L!ildlt1 j~IPrl klHIUIlL yool umwH.I!I roll f>.tLl IlJx \';JzJY'et yet topl;J.Jljlj;1 parOl H~ SClitli!:1 blr he drnyl'l.. gid.iP 'grtI.:d.i1l:ten 601"11'9. dJyoocJ.t: 'kadar hayali b.il v!I.'I'WlI I.a.n:f an IfJ ~md.te 1sr- dli', bilh .v'ett!.! yeti bClrLI mub:l~'alJ. ermek: 1l2e!c ~ lot iJ,' " bJ.!1I.!d1Ji;ll'1.I:;o: ;:s'fl!nl ~kru8 '\'e l'Iimnnlrhkla li.Za.~t lOD,tm.ak~ t l~ biWltitlm dc~i, ~·lr.PlllI.nbat:i 'ifF! 1l:i.k.:i...zh:':UH.· Yki'-:Ufl taitbul.ll gQl1derm1;;tlr-. DOfU]atlf'l Cllmll a. in ~ .·liCJ'u b£. I~rn ,Lle 'bi,i. hig mahZlJ" gOl'mel'tliliJ-U. :1Jwt hi pam D.m&lndal!.i GMl3nk, 1 ~ SI'l l:t:: 1 IDll2: z arar gi;lnn.fi~ t.ur. Bu It yuk bu tan.] ~(. e g«"ffi tho Ilk Clla. gelmesile d~~hid.l l,e ba!}!anacR "tlr. Gel'lel KuMll. mi.i:29.k~releri i dol:! I liion["11p:uti iQinoo btI" V'IU';:fhdll"rln TI:1.2.OI.Ll ~lkk~tc .s.lln~rnlt 8G.Ol)(1 mara ';Ik.acat. tahm1n. fdUt!1J r k h: JihaD. I.mo.r n.v kel1erln.n a(,~l~. efellill, 'Wehuslm OLZe- Ilk iIad t:LI In ve bu Be ble de ml,l::HI~ .. I n r l)t'tic I h'l\(l I b r ba:r;I!lIl!1:!I:" olaI.a!lt IJlB' ~ babfJda &lI. l}ffio.! ,J{oJ:!aeil ~'ollsl. !"::l,z!t a-ijJ~!; . te[~T"~T'leb'] lrecek klldar i~irI H. JWl.e 1;'arl gmdan lurtulma.k I m:~ -u.1 m 't.IJde ~alnn ',';LtaD ki 11, lisaa~· bm l;l i~LLm..!~k. cd er k tSJra.Ilndall IDUz;i1h:lCt:L &Q.slerilll'rek b&tD.t" bil' W l1dl Dele }lalti j- PRr' - -nee rnallkeme ma.hk _ D ~il lilnm:illD IIOJklBrmm te51imJ bu maJi Yllrd.1Dl..1U. bi.J.lun':U:'i!tl v,' ~ E' lltlarllffil\l V~ tiv!l.J:d lJutun.n do cinde bi,. silriil Iihtil'fLf1nr VfU"Rt _ dalu:tu Ll.a..n Qrul1an SOli.ikbn.mne.llm.1",ltr- Bu haY1rh 1~ ba.~4rLl([lkuz d\lkJr LIII)GIl Mlr;hn'tmli,"i ii;;in L1·untLl. I II In!I.I!:!lmlatLn nRzRn ma.k v@ R cl!!b Pe:k f'in BaJlke- mud f1UUtI U ip idada.n derUhdtl lJiillumlZ S IJU1t:'l"i:I~rI erl b '51J.:hl!rll cc-Ip ederl:. .Birdek~ m*Ch· Il,utlomtia Cl.Il'l""l- etmiJ:l ~aru~en 1I.\'l.I.katlanm ,Ym"" I te.!iet:lbu [! tl:~\I~L.r Ga.Yilt o;;lrkln tan fioOn:ra bekll'i! liU tellli~ h;m~ lill!r'U lUI. ka \lUll !:Ill' l1'I~nZlJ.ra llrLei:lell'bu d.ukfullul' :tr~ll"bB.~kllnnll 'l't'.!lU!itic ed~u !IIe?- duud,g n vu gc..;:ilmel~ y~~mi:vo~ III?IJF,! gibl, liaflt Pa:rtill!'inin ~"t.'1\. JTlU~ Ql.a!1' Il.k.t If. 11o"1'in in ik.amJiJU ;!I.1makta.n l;m:!jl' )'JJ[~hkl~n. I\i;lnra l..5k"l!l~ ba~lnd.:a 'bu Ira malllL tqlmayal1 bu !11..1~ ;s In e baBe ka.z.IJ.llm Ill, olnHl.!r !cin KRO!l1 ,UA.DElVl BUL.U,V!JU rilt.1; e bll" nwydall :alPL::\.I:~R ... or-a k 'e bIIUl.kkli1'i},[Ie tuktRH rJaha iilIbr-etlrjl.iat' 12 'f~!D gC'lif' Kijprulii'l1itll Il~(!.rl\hc tllIIgh P-!II,7,[H ILO)'l.In~n ),'nClJl 1:J.~l4"d!:.'e taraflmilln p:lri-!: yapl ga.,.et1Hlin j. VBZlia I muD': 'bf'Vllnllam _ Laden Ilnl1nL i~ E:Lldret O.sm.1I.1lKL1.t;arlllan \'C' dhmed PI. lrH~Ci.lrt If. Erihi Demakr'a- t bu!"hiHiin ~Ii?nmlan clkal al~ nl'~I'~ tirmcrneJ. [1.llr !~mindekl Lk.i ~a.hl.~!crom made B~ll"{j yeml"in ~l(J\!k",=; ~hemmlyet I~yon lil!: ie' Hatl:!.!! lzzeli ilf>fsi d DernoKrn't Parti H 11-:Ftrkllhl...«rotW·1 ri.hlJm In.,,,,uslda :su.ratle 1_ nl k~Ietml.;n~[dlr. Ut;nn blr a.rama . Imline g-eldi, Jl1' u n h:'lrll HH snrel i~ pa.rt1devrus1no.~fI .li0lU";i m:1d nln lo'l;!rlnl Tltn to m bir ~" Lerlemekt{!d[r. BiJ.hU. M}'11 t:unamen den ~ekilmek lDt4Jburh.'ptinde Melllieketteki Siyillli ce~'yan~ ~iri 01'F ii~ij JraJi.I dOl'I builln 11m Ik[ $al1'Ls Clkardlltlllfl flU rib'"llln. ;:;~vrlll gldllgU[ldan s:ldece ~. Jarla brtlclurs8. mii~tert'k efen- bmlklhll, mUfWl~rl iI'!;eye geUrm.io\ller ve Ilgl .qarail IIg,. JakC!l~ }':mmd.:J. b~]hm:H1 uf;ilr bir dilllil'l t Uti'l] ri aJtmda Dmwh· son ra 1t]J5mIIl tanJ.:lmlanlrul.~Lle nhtJm 1- .iii m:a kamls rOl go~t1!FdlkteD ['at PFlrti .miJlSll,blnrmln d:a bi~ ~Lde bHm.i::; r:ll!l.t: .. 1! L:riEl~h!dlyc sa... mnd~n telmlk lo'c arllrna ~n Uttisti o.'omlUl1.\c; IHus "-I) Os.waTll mufrid, dige_1 'mut~il fllTl'llJ.k fie I!tHul'mek U':!l!fC KnT[1ll1li.lrSl!lI::h!fl hll b9)"unda YIlll'[\rd.I!;1 ~3.2:ln~ Ha1/'1l ~:l'. U(l Erun 8r.:l.SJ.lJd;akl KI~.L.Iii; mev uZlere iJld~ bilr tasnHil'l "I.'apll('iIa)'~l]mLl)llnnhr, 11l~:1atla b!['nl"~l!t~Jm~ktl:o[llr, Yeni jJ k. cl... ladu b~r k,l.f.Il.)'on 1t,.'1:lla.;,j~ 01 p;11l1 'lris!'Ietrru:J.m.elJ: kabH rn.ma7:~1.I~lIy~UL mlklmrc'lJl 'krem buill my , bl l 8.~.r uc;ii hnfil olml.lk u;:e IU:J.K ili.l~ce:;!ne !wyc!,t1!Lb h~ Oig)Uol iiI. B~lfiUn ob;:iisti de milleta a!ur.n K"-foJ1Uilr,l;l!l '!Ie bnvall!IJl!n M {:J.t.!jIl:J.a aYJl ~ t~ple 01 mak ilzere 12 rc dUI L ki I ]l1I..[;;:Lla.runl~ 11'. datma "oluna 1m mad:J.fI i'1'('J~T, A. EllllUtw;l.inun }'oi1ll'l(J.r:~1 mU aclct dih:k .. t1 1I"I~:l.Slna tiatl:lna.r:J1r dj~ l~ I!;ore h (jl.rie IN ~-!!.k!1 ramrn kll.l1Hm lInrile ht hfldta.rllf,nUDn LHkl.k ..triMI 11". Hu dill!ko.oJnrll klL5.ap ~c .setl,."L' teha,sslSl.ar tur: t,'lllllw,fa Rume1! odIn ne f>QlL·nna.k. 11. bir ih Hi taDk 1 t.:l.1IlP I!dllell'e"~lr. cHe.r Yllr E llrlh.:~.e.l!:nr. ldare lnd b1iIIUl\:l1l hakkult -edeme n 1))t6U1. .ail,1· TUTUN P1YA.'l.ASl ArnDT T ·........ IRAT l:;;;LERI 1t:1'I11 yAJt1J?"h -I· b n IJa:}I,!'\ III;;em[1Il t.HUn pl" Sl oldu ~~a ,,1mu ~u ktl::J.r duzdhluI!:sl h;m te biI"'lcy 01 l'ld hnl mille' ~ ,mlatbh' mii \1:\1) I, , J1 (' 1\(':11 ~bblL L(:tel tlUHMlIlnlu~a 0:> m:t,.;l. Lo;,jl.l b(lilk mM '. brHjkn, bir ''-/ Ii ~ildL lI:u:} \Ie 11k tIl Un lJl!lh du :/10 l;ul'1,l~ tC!llf lr ktt1k" I lei ~Hl g!!n kl ~ chern l1111et I~hindeki 010. r! r1~alltl. 1'l'keL hl:lrl'H t r. l' 11' n m1\ fltlyd \i. IItr'L<.inl lk B<.'ie(llycTlH'ul{tI'lIl Wrek .dhll~nden, 11· Lm.)' Ii c(1Umlll t It nln It tel bU]lInaf1 ,3ntla! i1~ ml yal, Eijzl 'riluhm ZiVFlf}( I,U lIIt'n.
I

B£r ~KKIRj.'V PZAJ(7" 0(; li:U ~ tot.S IJ

buyuklu~Unde !;1(\P.I;3, 'I':.\.l!l l(l1'tin de C1illll e~[;:dml ~c-.. lr-en k:aYCLIIl,ms.J~lDdJk ~ht ke-Hil'lc:e ~lkU ~.I.ml: lLbl Lnl!!n!k:, KOJl},Ar.a R-eltdLk i-im{l! belLi:le .Bt':I'lil!hlri gormJsen l~fi!! 1nl:tru;dlYI;Il" • ri:rmd~rl In 19• far eo iynrum. S:tyrl)'e olacak.. bit' :!Ie til olwatl{l. be bcr Konya.yg, u.z:a k" IJI1 ve z:J.ten KQlJJya edlyes.inln KonYI!YIl. bakarok hilL! C.lmlld1tl'l1o. flail llu.ra)'.:J. ut~~}'J.Pla [!e.y~h(r be ledlyeslnc ell Itret d e-r~l 0. Im:JIS lJl. I te
Cllttllli:, .

..Bir (ie 'mdlk
tl,.tl..ulull,

d(lh.y~

.',an:"\

keDdf!lindcn ~l;Ik zanUl.n e"",d pZJlml" f.llan bu. re'l'1t31il.~o! nLiaba, ... fell altL :Jlj' ge1mediti. 'hizmetimnat nlll!HI ghtp ta y:LkfediMigi ~ den heni!lz istijDi bi..s.ll clam.a- d n l'IIU1I.)'1nbil' :,ubJ;'!line d!Jndugy.-, d.J~ i.;;in bu, em.Line bit hh:U\ ,eo, M ve I;;Irada 1Jj[;'l'jnltiy...t id.a.rJ2J!liuJ':g rj§emiyord\l. CeHU Bayar'a beIliLN:I!::JullilT1e k"athll' kalchglIll!L IIhir }'8.na!ltnak istedIk9fl' ol.lzakh!~l. hi~bi.r ]ul.~'ld \'~ mBliiT]]:lt yokl:Qr. YO", AdfiaJlJ Menderes. hel' ieHa. l;IOr.l flL 1l-I!~ DEIis b'iJ" 1'La&ili

Bu,bIlyilk l!~hafl ri - ,'~w.ndil 36X4g QIUp lam :Wi HI.1"'"dk tut.maktadlT. Ve ht:l" iI~)-fa,&l i.kl sa. br w.tm yaldl:i!. Iljr sa.llr si)ah v i!tJrr sall11" iils. m:n."..i milrr.!l-;lu<!h k1Jlla • &Ilmnk !lure aulUIIobalUle .) lUJ1.I'l:Ulji Te ll"l"Oya h!s:1d"Uf til"fl liatulrn: da. til'oh m..1k"kkeb V~ lIalJn n:uab hat til tercih clunm ..k sutoJtiJe ikmal edllmi !}t!r. lde-h:mEd btni AhtJll:~d-ul-H iii a.. 'm do. 36X34',1olu)) tam 26'1 nk den ~kAfi bu fevlcalildc mlh~f"hh~b Ililahada odlil di~eri gibl tarih go~lo,,rilm.em-cll: yanil_71lgJ llllll!m!.~tI • S&iJlan lki I<R.yfa!l1]Jllll, Drtll. k.J~ ~ mihl"ln'~r 'l'p. ,UUJ b-ir "i"kild~ J'eDprenli: ~~eklerle l<:2.Yrn ,~ te.z bib l"Ili.Imii.I ...~ 1m ~ufbi ~kJin ~I" ~ . e tcsru:1tif edol'll (Jl.Ill\l' lr~' _ Aa:lCLIJa.lJj,,) 4iyeo ll~ Iya n hi iii zelDin i.iU."rioe: b·)' ., ~t.rc-. Sa.ylalan laklb t:(]~n dig Iki yilt. .' fza fe\·kaliid bir II 1Ic altm Yll.ldLZla td'i'fn \. u>zllib Ii'!!l Vi!: bQ I>i.i~]," J!;uyt; Il'Irm ortalDJ:"I1Ia da .U.m j dllh;..J~ \"j" ~jj.lU:s battile (SI1l1!!t:i Ffttlha) ni!o f :Ebk.nra., IiiIJJ. bi!jl tarofluJ'l 3"62II1.uL!'l

rnkl.)

OT\I"!',

un.

."'H l

tar.

"S

.Nihnyetloile .:;. liIlU l:ilr b:J.§J _k 11.]... tmdn mUm dURSI ~'a"'.lIr Iii bUlHla da iilll :renk, yaw biJ' ~tll" ;!Itm ~nl dq, bir BII:Lr .DUL'r'i \.t;! blr!", J d

"om 'uk mLina' b~t1eri flr;ta _ ri "II efo illl .. dnti;r.in mi I t \'f! parti.y.e ka~ kuHantltklal'l mar,;-,

ke- du!Ul'l ti!i
Ben

Qldu.

~

fa.rtinin oj r ~!:uk t;e!'1.t .:;:uren s.m.m.imiyeu,i'l: b:raa.bm l&imdilil~ bfr tal"'afa ko.1 yarah: llitih..m hadiSE'~iJe b· ij,tYQll. o-1aylan

Dl"rnokral

B~I1. inIialim kauar ., i~ faJia.meyi B:ayar'a, degiJ, ('1, I tdal"e ,uruiuna hit.Qb etm~ Qllhm.lJI~'ordurn. Halbu ki, lid~r bu. rru muhatnblarm:l .... tP7'me~"'f1 , r nJ.i koltuk de?1'l lderine "'1
fmttu
'11'1::

lim:

gozd

en

g

[-If r eo

I

onl:lllrta

~1'!r:-:Lher,

tlahl'l.

D~h.an'ye de KI'Slk ara. sl.d ka kazasl

I~

Uo~nllru Or:lllT"1ll pmit·le'ri ('izilen flflttl flB.1"?k l

albn. :vHdi.

i

. enk o[lrt;d(' k("-ndiler;n lpn b!'lrill Ik'n ~oz ''1J('; kamHl.t ~I'lhjbi kim",'

-

11k

n

c

hln~ ftlv.l"I~nm11 e-r.lplind~1l1 l"Ioi,. nirlH ;l1"C'l'''n',-rlilli''r, Ta.·1 bil dllTL\':lc? l""lloliJC'rlI'lr'lt::n hu· h milclf \ ...... 'imai bk K:l'1md

,,1m ell- III itirat et is oldu.. i~ nI::trak tla "liIlpn"e gi7.Ji rll~t 1f11TJI 1m i~tifa" bil" ran'i· 11lil-:i ~l1ind(', ilemf' il:i.n etlJ'lck I~ b1.l frr;l'l:1tt:rn ~rr-ndileri 1]I'~a.

i
I

"M ~

(ill 1317. ,. h!~l;tl a (lc-gil. prellpill! re"ln 11 '"el'i"ri- f!RlaI,Ta. brill: bft ; i''i; _ kllr'"1tm':>t-,e ~a. b:m.la 111:11". wi n nnl, kar10wa ~ • n 1 ddis"l~i(]e tll!':1.hl l,>~

Viii:"lIfUtni1 filII ,'n

~Im."~' -I g

j.

klJ-1

a ~Iflil killl g-(ll lTle IT !:tc VI!' Ll.bon~ll!'fil1her lin ~lk.i,i'dlcr1nL mu ~lp olmnkbdl[" flU lSLEIU Blth8. }'~~ gimlerl ularm aT-III >':LnIhtl mil' kl1:wba st."n, l_rlt n erl .BLI. mll,lk :S!~J I', ,;~km It I;! 'di; rUlV

8u !Cn",kL

JJ.l,\t!:r,

1 hem &'I.lH

Vii!'

lillb

~l

cut

I"~

,mekr

lUUYilea karl

Kflme

i:llg .ld n e;U I IDin h .IIlLdlLm '1~1n 1ll'l1lml!'rlie Hlll~ Inlndp to]1hDlln

haJk'nJli! bu I L [I' 11 J tU~ v{. ;trc.l3.nn~ da. bll' IIU cetirnw 'filJJ..1 y t.I Itll r.:ll'aE rrnllrn'1 alll'll!. 11'3~klp L::[lIlIUlt:Jtt~dlr:, 'Rnhi Ylll~'m flllllli.ly-ete ll'e911 ~I m.J Bc:l~dl !fI!ll"1'11Wl.

l!lO-:!:!O l!:\J.ru~ r\T, '11 till tli(c~mn Gt'lll1e.~lIe 1mn ha f~"la art;J;C:~~1 till'1lt. 1I1l1e t • dlr Blr rnllyon k loyu D an ti.HUnle rln nyat. dllruml~rl m I lan$11 lara.

0 :n:m Bi.ililkooPI, ~ -e b h Ie yet ve ham; '1 hihi vel-till ri g liyoMIl. Mat l'in r rudel' isf 1 ill RQrmC cdc, J I v::liJ Ir:'I w.i'in rna 1>1 if.: i n Iifb:lI t.elhl nll'r y n Jllim r.J • b, lmubIl'T nhnmllg boa,1 rh HaHd blzo':l'Fl't CaJdl 'BFlyar POtti
dOJ~l).n

falmt f-t,:(iak:1T' ill .nd"u'lll fA::dl .... t~ bllglru'l.l~k u:-:lbr(l('l} b-u e rniJfrid I11miaiyn.lll::"rln b I~(!\ S!!v n :M rC"'''.1 80nrH (16.

r

JeiS

Ekonomi akarnn Sabah'a., e be a n a t i

D f'aku, bu Wokun hir b h,lt.. 'Hl,;a~u.:i ,rll.::t!,Il. ett

, II
.:1[111 'J'::~
I)~

'I

snd n tlOfmU!~LI,.II, Allik,lhlull"t ):,..~ tl~m'l.2;jC"r"~ml.:l~Nle ~()k i!>h!ila",h neLJ~(!l!!r i!J,tihi:;l1 edil.wi~lil, TI3. • I'1lnrln bil n~ us lUcie lrHI iii I· tcru lim bl 5 esnsa tema"tBl1 ?I~ Ii [ aid uU' m hiyet fir 1m k-

rna

fl ],.~I, Btl
I cos,

h 1 iDddf~

ILI-i

mah (\:'.el"e, tica: I, JL<tl!lIH.h, re hll l!r'~,1 J'l'l{I~I.a"",betlcll1t inKI~-l 111m mumasil uu bl<Jkun test II, can Ian a.J.ZU et'l'llf>kt"'vim, TLh kl\ Ii! !..;i kit buii <in';' U~I'e' l> • eekti, Tabii bu 't'anJlHll jnl~i:l1l rusbetinde Y;l, lSI 1 im e-eJ,

:':1I"''lU,i; Kopriili.l,

Mel1,]~-

H>n :w:m'lll! I"lglu, Izrulre

~i"

m

.

LUI'!il Necmi

aradlt u all sorrn C!lill : ~ &l1111 )]E'), rl' o.! m l II dir, htI!HI"i~ IRlltl hu ild !I Irn.t I (]

'U

AnlB adm~

d,l;or \'(' me C'leyi !Ioi;;lkla~'lv('1 i},or]ar, iltnh:.',.U'u:;: ki: p!:"t'M['1 ba."llUltlln terlnv] oldu dcdi~ ynm~ bi.l. bLttiin a;O:llrnl~. OJ dan sonra da: bilrH~Hl[z ~ibi, 135[1:("1('1- basladr, Bl!':',Ie-r bu ha[aYI C, H, P. bir defa :rapt. ve adece Ik:i ni;i ki!;:i iein , ,\ n
I'H,

k ndini ' tl'lla~ladl.

Bizd ..

maul ReF buaun Ilk i teecHI ~Iit K nrlrni mudafaa ed '11],"'1' de,

dlr,

~e-.nel
~il"'e

dUll 111.'11

ise dinlendi ; derliyt!. sualurul-

(iu,

(6m,'L'Lsll

~uk
til'

A vnca, h~c.lar }'atmi Yf)Jmu , "'l kurulrulnr, kli'll( i mLidrtlard rim, bisim RI1HuI!>IZ (]"'. marurmx I\'abll) ~a.i£et,':;i f>u1 1.,rmdn yn lit llal , FJfenrlllct'. lst.Hlh d IS t~l1P. )1 lletvel iJini valnrz f,ehll'drt.1 ~fI hin iiyC' ill:' urgil, C, H, P r olmavm D, 'VC! mU:l:nhll' olanl'lU1 l!!:iJYI L·tlfo'ri lle serdi. PL l<i bunlar nji'.;ln OI.';VIW'1', GE'~enJeL de OdHl1'I KoptiJliJ :iff! Y r!llilm bll' JWIIUl)mrl'hI1'l r(lillrli ';ilfi mtibuva g(;I!~, L I

r.

r

buhran (iu,ll(ld ';,a (paru ) ) elestntten dc~jldir., PAr. 'C/' medii r ,liye DU d.'I.,.nllnrl f'hi!' - mov ,pRrti"j C_ H_ P. run
ag:..mrl::t bir ., klz yapmaya I e ~w'cll e CN::11 et edildl, 1!Jk- biz bunu anlilmlYorLlZ,

Ycr yer dolafiL{I da hnrlci tehlike val', gchil1 de Noecmeclum Sadak'a sorun ilcl'r.ll::·lule ne m:l-

kilen B~IIHI
L-£! 'D..nI. I

t~I",,1 D_ P

f'In_.\'~I..Jl": BIZ bunu bilmi 'f} d.e-,41II:7. ltl; Aklun "1 iV(lr; C. H. p, t1 bile tenkide :,,"el \'()riliVOr <.l :

I I

I urr I ,
J! LJ-

aRagltwk

kll

bu ugtm]a vela c-i.kar'l bi!' rnokrat Par iI de bu no~ !!:ol'iilmllvor, Si~e bir .y soylcl'l'Iek isteriru,
arktHla"ll~I':

1)'--1
I',

1o'esi ktklara t

D, p, !lin !ils~1

~iI!'tmekti, Iktida

~.(l-I

Jl4'mokrat l'aJrti l'im' W11: ell un umumi blt top! n 1 te3 t ibeden Ku.,:iilW:l-ldrhlD. ~LI I sante kadar devam eo n l f lanu netl eslnde 810ldu.k.l ih 1I~L4 uac ik ~enE!'l 1:..011 • loin
hidl t1 blle-r:'e"ini llLlfid:la kar", altrn IIIhu!!l< bulunrnaktndir, 1';;:' bu kal j I' ..ay~J ile arzolunu , Il'm litlu U":olllfl I ioi Digel taraftan bii murld L'I tllbL?-l i sehrimizde hulunu n D t P_ 1 tur bul Millet\' 'kili R"'flk
t

yo~urn.. 1:10. .~lln K'lteilltpo,u,rrll.lii:l top) nln Itml,Ur S !\~tsU::.l •D P, BA~KA.OHT.;'E: E.8X1

",tlll'kli tath !je"dir, YOkSfl, I filii' 111'i!if hiT pilrti olahm OS, I'll,"raka be ya [l8.111'i'i j ;;ihi sozler IiiihI',

Iik

r oralta

Idare

Kurulu

D P MUPE"l'Tl~1 ~BFlftL""fl2l1!:
GELI'l:ORL.I\.R

ko}, 1.107. rnblikn,ml ~WI,11l i!Jr~ml!'o;n tcvsil ile tllliklllJ h,4lnl~ ha-

t&S3rnilla nrtaea ~ u;!; hom Lon kG mil!" harjce ihm_ cliilm~kJ hem 1II mlckch dOl il: ~,,~'.!k, hmd bir ~ok "<LtaDd:l~l[m" iilH)';If'1 k:1 r~hn!l.C8ktJrl Bait n Un o"'leot.Ic-n sonra Brrlm'

E ..u g ,Idim, 1Ir]l;!ull'l~br 1.:,. ''llh:l1nk Icuu fPydlr. !junll, ltitnu
tutlLf!

alrn
a

III

mih:u Pl"ollm, ~lell, a II

ihklk:J.t l'!dI!'Wn. !: I: oj n :1,·rriOII)'illtm: tdnH 'kim

Ira'Sl dl."~II;

1rl'l'P.to

KUI'.11t

Amerika.n yardlm ~
..... --.-l,.,;:Ua:-:..
Plu.§j&rn-o~
1'3 It

1 In L'id Ii' )
~
1

,,~li lIplnde mb rIllman u~ k.IUl1lldlltlrIlilt", I', II I. tlnci 10 y rtn E.timftiud, h'LV:J. runde'rU alnmnll lnm Ql!'n D
iii

_:oat 31"S

to

1:.l15 T;J III II Itt de!a g:J.:!e-t Cllil ~nk"tll ~I hrl u ~'I1ndE<

r.

... l~ak tl!':O

D. P. lok.,linorle rle~',[nlelm One L.; ~ki.ilLanlaH:Qnw,at l.:i].Oll D_ P, nin kurulus \!e-I-:._ ....-......;...... :' a ycli'I'mden. nurt i i~ 111 e lolL~('ID d oldll~ni1 l'bl.'mmir"ti'l!" i~rt!L 1!11I, l:Hrl!p.l,hl;:lll:r k8.L'ljL8.1l"ld:1, 01111d ml!;,l lSf1ll gllDJ{.'TcI~ D, P, J<.:m. ].raldl P I Ulilerin a.hll~ dun1,""'~I _-, 1I"'"i:Il: t" Irr11~mn'{n bllh,' mi.4, fR t 1":'1·1 1 i.lI~hl,) P riiliom k, ]btnl klrm~ Qldllg-ull I m7.U oni'lHtu:.-.deki klsmi !' Jay 5 flea:;l ll1dLJfu bal.. ill!! lIurrnucllil'. J S4izli:nll~ d"\"l'lll ,_ Il.' , iIlt:iJl"d eUh I'e'k; cl r.-lc tie, Yt:dek Subay OkuLu, c.- T :iV;t'l'i bcnimsi r--k, Cumhuri\'l:lt 1II1uhaiq; a:lB)'l Ikl gun c~"''t'l ~~rllll1:n hlr I r:11 In ll.1§1a c::alL:jtlfrJml~ trtkrhc \'e. bil' ~U\'D.ri gt'LlpU i~Ur;:{' tt~rl 1111lIlJ hulun.rfnm. Or" ,] k 1 :lnIllC3~mlz.d;Hl RllnlZ rak c;:ylemekte idi Ill' ~[)tdum ill)'!):r mUI>I.muT.? ! al~rni lll', A,bl~'Ln onul'lJie S.(l.PC!1k kn) IIlrilin t'11Il1"', on ('ll " hazlr!;, lill i.,'lrnl'LITIII gitlUCHtlol' l"e onl! Yw('k m~1l 'r'" i l'lc "l",bl'rt~ ti Im!!j h1" I~(Jr lit t1 I';:uz,gLllI(:ukl1ik~ k~Subay, Ci,uuJHlri)'~t mull Mt 1]('1 !llIrl'U lu LUr;:tLlFU ImuQ. ()" H\l''''Ill,I"n~Jn p:utideJd sun iMI(12, alll\'l laburlaf'l, Cu.mlnmu o~mlnlnl' l" 11!IofI"lwnJIIIlr. ~ Ifl!' kin -UililLrl !:Ii:idl!J11i!;:til'; l:nJrbu.:·,k 1l.11Jl~ [nndnsu, ~~ 1!"tI' t ~ llnn, ,yil ~.;rind f'li: i 17.1Lr:l I P,lItirni7_lh.: gt!dlk lu'ma.'k ]enk!t::l ve merlll.1nlu:n tJir ellil f1'11 k i"h~·"JI Ylil:tndrqllljl. vi 1!;i I,,'en umkil aJ kad' :qlar bu i-

ElIOdllTl . JH'a ~''f;(''n giln II m. or kl"Zfnd , brr iki (Gcno:l HUnLlcu I nun jll.tiriil(ill! YiI[ulr'lnlQplnnhU111 blaubul i illLl..: hir' doilJik ),'Ltrll1nHR

a. l'uLldeki 1'011 ih It" f ,L, semt semi l'ilTi Igi ]: 11 !11& larma eliln de O!';t iJd' E D. P, hrt' merkeziyle Ktll~.u hu kIll

"t-

MaHye Eakamnm

----=------ ...
ehrizde

\'1:

llmedl,

\ rllk Jo I.\t'r

,

til r_

'hl<:.1Jel.
Jir1,.1L

,.'1

h~l~r1l:~1l'F1 kol

OOJ!l;!n Id"""lln,

Silk II"IDln lIIu'

A7.1ll1IIdlUda g~rll; oil" :lrh" ..HiI leu. Iu 111111hllSI Tl yolunn ~Ir mJl!1I bu mill~'li ll,'dl'n "I k!!ri.:ll , t Uk yo l,'r ~ dl~ hnyku1TlI!!Stlr, II hI I HIlMllu hI Ill .... S 1(j ;i1n ~j mil, fi' If' ;111'11 i!l(,r" Nml!lIlfl lu:;rmmIiL .f. oldll,n.lnll l, • Inltllk 10 HI" iny,,1 ind(!t~ Ll:!lil:..t I!IJlll iil ol.ell !tinu l~tirI11[lrllll <;,'11 IIhnaJllrim n~n ,atmi!jl,l'

tm~IHml"1:tr ~'e '1'l'1 dHtulindl;! j' hilt .... tm~k ish':" i~"I'Jil', 'Ii 1i!'llm 12 1"emmuz t • II· 'H ': Biz hu nil h ,1(1 It' rW,':ll hn·n.k K8bnl etii' I U"
~ I ,)jPIl

nil[ i.'ll

lop

Ilrah[l~llll

konulrn1.l~

bu

1;.:11 - 11 1l11' Slii

TUL'k [a' iii -1M. ~ I'll lal.m(I't gc1lneld~ idi 'Tahul U, merhumloJn :ul( .... l'Ii, Ba:jbl1,m,.n HfW/ll Stika
ill.

Sn, ..ik

\'{' <lrkJd::J~hll'l

bUIlUll

.n'n

"':J:'~L! .ilil, 10 ul

mtot:biJll'ly.Umf"-

~I ldllrt'

I uriliu
hlltLLJU,

I~illdftNi"kr:J.1II
Jkm['1 Ila~J.;alll

11

I;.lIlm'll~ '1'1'

Idlll'(!,

Ermn Nih~ll ~, I,I r II d,i L'II prll" hdr' l1ir Ihl il'd' !ml'lI 11J1 lI;lI" O'Ildll'l V ~lmu n~ bit· auikllsd,,' ugrath If\1 i1~d Id.ll't'r ok, u,jl1I)I'K I!nof '1~ 11110 hnkiki IhtillH Eiolul'Li iIIIll1'l,_.,h'ilil
II.jh'h'fl["J~k ~}'Ic

ui7.1 Ujlli.'i1I1rdll~Unll, ~£l;~'ott gel' ""~ dnVT!lrldl~UHl;r;1 Hti-ylH';III'hu thz Iwrmal Plll"ti ra,ili'd! 11m.h,' bul II.lIl Dil,>('JI"I.I:O:, Rm~dal1 He d i lhl,[:·d 001\'11" kadn~[rlL HI Ei 'r Ilnllll' [Jili hil" hi'll, k..t t .. huhmmi.i.k i!!l iwu 1;1l~;t, imdi i"t:ll:JtJ 11 ill. I', islcdiklt" ini "" pa L,illL'h~1 , I"';('tl('1 km"\11L111 hlrlm mllri hm,'1; nrnml.2:d"'l1 r.ll{,LI ]1:111 I kL th:<pIR r km as 1n. In i..i It'lt;1 £1 fll.' ~ i

~liyUk Miliei I!l'llsi htl k'lt1.1 dIna tn-L ~.,Rn ,Ie· kill F~l'idlJn F'il~1i Oll!iIJil.;:el ilt Cllmhurbal!kwlllil ge~(·1 j,~kreb.:ri Cerna! y~Vof!

$il \'e

Cwnbllrb[J~ktLnhgL

1':1. ,
~lOl1

;ll.!'n]IIfUr~ Parli,\.'l' dJ..')iU'hl(111 ["I!IIl" ICrlo.!1'I'1i)'cnl('r, ioJ;l'niJl:'ll _\.'Ikmrlk' j;[U I'~U· 01 r.;Ulm~1 ["f \1' h'l' IllhlrTI k'lllll,lo-

0.

~Jlnr~lc !':1l11ll ,]~ ~n\'!~'I~'(lk

1">lI'I'im ki, Df'Ill'okl:11 P~r'i, "~1"Ilk mt"\'d:lllU C:_1'k1nu., i'Jil c'llilr<!":tl

de- 1.),l\,ilk \'l' mt.l c'~~lerlll' h! >! 'UlkJrl' kar.\, bll\'fl. ve d(,,~jl:aU'ii 'Jeri, nab nllU', Mililol" -ltiJlei f, r; l'Ielkur' ....11,' blL IUci \' 1l(lilCI i:1Mk: ..nhl'ill y.,Wli ~. \,unmll '1'e Ct:nelliuL'mny l'rkilru, Y;:)!"~l ar. Dar l~l;fW, Slit· YI.~ny Bl\lmllhu'l, C'um'hu~ ri:r~l1:ml;l 81t"(:151. 'Onlvefleyi, Bakl!l1hklJu' ihui ~olenl'" i, Ankanl ","llt!l bel ~]i\'~ tJlI~kll'U. I! umlllDJ melkS(1)]rll."l "9 dostlan ta-

) 3o:eri "c onl;;LH

la~nJtn

~~t" ;p:t9lctOl" ,"e PrOrl'siJ;r-

lL·I,lllw!'Ii de 1~llr~llllsm H,t, r,

r

__

z[hl~bn~tr V~ ~DI do~dlUl ?
"1'1."11'
_ RiiJjIl bi!
'I

Idb ed(;!nekle
:"OnlB (hi

"e

dB.ha
grllj)U

FlU~' ri

gmdw
,,"'I;"

p:elrrlL 1J:te- id i. hillY. Mali"
)HiT:~k('t

'l'kanbcp.tH'khm

.1It' ,."b/t'I:i l~llwiUl;' tutllh'l! I)(It/lII ~ ~(' fft' _'I -p'i~: - flrr{'=il£'r .'f' f.'iIIi ~'ij.-md _ li.iili,iJiJ(w(}t"1 {iflhfNtj ~U"""(J': -, k\'rr~ir('cJd;ff. "[W',; IHMm 0/_ mi mt, mu'!'r# l~ r nm'duul'!.~1 1m," - Iblli 1~ Yllt;yc' .. nu" lltl::n'il ,JIll~ ,lld~'I.-/f,m.fI ~mal(lj-! .. Il.-iU Jl ::(f mm ,("(·-ui(Jl1lhl'lil/lf/,"ol.! _ .\ ~ j r _
df·t~ th' (,If"mrltl' ," Ihl::1 (,ti f.'tlfwmmn yii= niJnimlii{iiP WI, flllf,;il.'m wi," r

l q~l~ tn.." 'rhLl~md&n r:iio;o'jJ.t .t 11L,t Mt'('li!l-i .nnilmlf'H "'",r.r 'i>k j:!::[l.I"l.l ge.: mi<; '"C' t,ll,ut 1III1'6da t,)lt
Sf'll"!.!. arabI131f11(t;lll

1111110:1'&"_

1-

tnJlblll

t "'n!ul'

m-l-rlancel hn
na."C'bebiidik 9ih'er'ek. Ho~a

~~'11[1',,1
Bli

"I

dQ~1II

kltatdJI

dJ.;

Hnkl I ilti

j"k'

1 n~l nlln I.... I' lilmi • til' tT I III 1r ., i K~-

enan
lUmeUOlIllC ve halti iUrlllf ettlti Ghli tem!l.Slal'la inti plll"ti amI!Imda b-oedLln1yclTl (.fi,.a.I"Ci!It:
unddl!J

,bir ml,lst ba,lanaCBk
Ib.kte.n ,!;it 11m pH.!'",I.:I!rm eebe inchrllml!lsll'li t.3.v,giye etmiQlleNiI.
~

Yurdi'~i lu~'k

8efarlerrne
"

H8tt~ nlmama.k tem!lYU.lU kBl"'\!uifill'JiJ gtkIIPi!nda dn ooyle bHr ~(omHba.Un I'ne!;ine fl1igmen. partinin I!Jfl;" bll.' dQ'j1'l11 olamly,aCll.~ln~ telkin eocailnda l-Iay:ulll des-UelL §tii~- d III r:l'1!I hi ..,.a t Ce1iil Baynr- olmus .)1 ilIiz bUlidn.u ma.h~ll.dl do, mattu, FI'l~la uIJli~IiJ( blli zllmll.1.nrl buat olRnmda. istedigi gl,b1 kOl- Wrnmll.DlB. I ,'eya. merk Z 1biIHl. I t rk l'Utll("ah atJarla. Itendi!liin tH~ ~T 1'1 IlIl 1 I.izf'l'e te!jikila.ia raf£l17.llk . a nisi verCl"l!'k iball:l:a edilm .rii hnldundo. 'Gf'm~1 ha ,al. s..ozleriru baktmi!1Z Ejkj nil ",~ M ,-,IiI!<gnrpul1du. verilmi~ Ibu' kru nr da Clk'lli. KlilI'LC· anahi:rt't inde )'\1 ttu rmllkdRn I bE:. s.ahada lJ1 ~ g.iirnihN ku- eular, ~IHkiltaten milletin fEdu'j fal tine, pad'i hesabma 01fll!l CJ gRzele e;urlinlile ci ill1a I'w:.fa arttn-maktan btl~lf9J 'bU-~ey 5W1 tllit~E'dl' lIfalt 'bir t _'lSrt'lI[a I Illlmlet emelim dyymu~ olsatard~gilili \'~ olrun:u.dl. da. bi:i}'le .!l.llrn~lir YOllarrls )'U.. Ba.,rB,l'lJrI. bu vfisdah vii!' V~l" blH:!:; hi.lcumll3t"1 ssrasmda ben rijy~[" k \ai:mu bil!" leJllkid ve II\I~ (Jydflll 5rmn pA. rllJ'Ia 1l.~tltllbul ~::m~knnJ~g.ndan ~ekil1!'I10JIlnJU tll\'.;;h'e ,eo«;ic('ek 'I rde mi!jl ohnakla beraber tefl1:!il:,tm meseleuin mUzlll keresine h r'bi'l"-: oc itoda U"elik l!I~fall- bu d k·hal dl~I"'1 !l"lkJ!l k 1 muhats a e li"ol"dllnl, Demek b~lanll'lr"n im fim temin buvur aJor, kiln t; i. saym lidQ'l' Jl8.rHsine mcmsuIJ l'le blr hareket karsrsin ii' iilkil 8.TkadE1~lIla bu ilt'c:e. riiz bilil' da de :ekl>~ri.yet mebu.slanmn k~ i val)lYOI." ve yo.ptlrlyordu ., c rtrflihi b~lkfde' 111 J!ll.n~ olur· Hf~t:h!iutl t~l(ip edenler, kurulardl. ('ill Ilrk.tlclFl~lrn mlln ketldisine ih'Halb\lki klu e-fu~.dll('J'ol!' 2:(1'san I!'tliHli:>l·i eti'ketir.l vasfuia kl'll um~k doi.il bu Jj", -LI kat kuznnabllrnek iQiI'l SaYlll ,'aU I milldi firsan da g;H~im t hilt't' k lH'''Ba var onlai In Yalmandan aldtdilerine i:O/t,liklcl'i ]mdill' muf gl cljl C'dit.ifle Istanbul il kuruolmtl -an m~hll!'l nrkndaslarrrn JIJI~d!1ki jki mi.lma..O:®lhtiJBIl':oa[I, klastrrrnak 1H.1.lmol. :fa d~xet ed r I; buradn,k.~ C81'C'- pnrtiden liil Ba" I'n Rr>'1 ;('~hd t'(",·..m snl8.(hktan S,OJ1r a onlaran ~I It lIJ~ k·".lj ihl. t liP ]1 h;l ma QJut'S!l oTSu'1lL ki e I - il·in Kul~kl. rind 11 h. 0,;1 tel(T3r se.;:tirmc}oini.t. etm"'!'1 tl.ilH" k. III ,1!·!t"'n at: 'IZ ,'':> BUl1;l. rngmen s~~crkrs.e, mfr,1., F""e h v~H",illd ],:ez Ii'll) ultUlC'!i. I{sti:yyen ta.",dilr ~'BnJllld&lIJl'r> d Imi)'eceg-Illi lJildll"el"ek tl:"l1d.it .bll",IOlT l-rf',,"il.·,·ini tra .n",,· elI'Ilal ....<r i' tllC'1 i" :!";"nlunl'ltln\'{': ir bill' E'diniz bu},ul"(ih.lguTlu, de Ibtl!LmT11. I....'f'l' rh nru'iiden klJl'l ,11-:1 -:;.,:u'l~·a do. Demokrasl ha °lLS_ t~dlal' a.l'1I;9l1lda ~tigj !ll'Kal1B ':I mll.hll1l1- .... h.. I",..:;ro">r> bh:'ll-;;I(I;. wu',\ ~evil ,1 1"'lp. HPj kfll'Jm HI' lIn i Ie Jstal'l bu! Uz~tinf' y-Uruyeel.:ihm l .. ?im, t~ SVi" \'e b:Oll!ll' r k iejkil': t. balJ-ll:anJ'Mli ve kmll.gel' dele dfTHe yapiJb g'izli te- hJ.% teJ~T flaL 11l1" !:airel" P"lbil tn m~larda. aJ'Di m<l!.hiyetteki taz... muclbE' la. -hasjdlT Gd rek run k nfemde de '1m }oil:: 'I'e t hditJerine devam. ettiw jini. ha.th\: pru-ti ;Ij!rkad8.§lanru t.a.rel.i.;i\Jerin hllllm'k \'C' dean .... 1,parti pl'e!Tlsi)i;Jleri.n~ 'Uygun: 1m 't'::I!,i ttoll irinl rille ~Ol\e h.!l1ilini ~'~u')aMiItno ~h ki:nmiidal:Jale \'I'i'! tazyilder" nen J.nartannak :t'iin bUsb limn

Yurd l!;l u~ak: ~forl{"rl, til 1Il[\~tJ!j.. Un ttlbIl.TI!.rl. ytp)lMI bJr ~rolll'D.m ~ llit-te-IIII dial'll Lll'llhl lIB.p~1 ::l'C"nk~a" lIg1I11i:'~ce ~ h nil 'iii Ill1.rll.rhlr.l& IJQ.l :I'~Y!l.U"lI'c:IJ[l. (1)1. umuml de.l'llk )"llClt: OtlD!?, 1'<?YIl yl"l1i t>ell,tllilo~ )'~Plln.eak: A:n.k.om, lzmJ.r 'ole h~nnbul lara
l'IJfldldU

e Ii Sper
Deniz ValPurun ismi
Ace ntasi

o

.
l.,(Jlulm
I NIlI'II')'ul

I
11.. P,il~!J
C8.ll0VH!

.o;e-lcorll:'L'd~

!'I,ldntJLli£H!IJIi-

r.::u-

ilr

t

tlii·aB~.t~ K,fJmiir~i'''''I' .l"Orl·i ."wu:'iifft·I(·Yi' II'fJf'1yaJ<

I
TlberU.l1

28 ...M:art Id. I - Nil!
'II II

r

Seyahat

Burosw

U.3£ ... 6 ~II(1..50 I 3011.0

G3.UJO
lU5 54~" 11.188'3 &_1l0
j'1

Am.!ltmrtll1.llll!

AI1\'er

Rut1erd'am,

Brl1ksel Pra Sl.Ykhtllm
Llzbo;n ~ 'I' iBJ'I 81v"

"'iflb

11 24 ~

Tn.Iebo BirHgi fikr~ llIli.ica.delt' ~'e yelliden hI z. verme k; SOJl git.l~lerile: tJ:nivenite l·~]ne iOku llJ.1I mcl'lf'ii In'Opagl1ndn I Il.:rla , i;yjden jyiye mLlca.ru~Ie etmek [~j21 If kamf(l1'!UU1, SEl-l"Js.iJke Up etOniYorsjte .J"om unlznde
nl~re

Faull.!:

1--

Ad ,.11 B I...
....Q

..
•••

------------..:1-------------------.
5 ..N'~!l1 dll

d.

I Au\' r •

ESflIIl'.! VE AHVlLAT _ En rum 2-1 2034

~ II Knlkmma .Mtidialil~

a

'-

'% ~ JlUo,!.li1l}1!1l blrlIlCI

M.JlIJ 21 }l), !l6~

karar

!,Icl'rni!Jtir.

-----I:iiII---I!!!I!~!:lI!!---..------------'I
HOO

K!Jd9.\" 'Ildi

ftr 111m GDiI3l.:!. T ll!fIJn: 400n)

CILIDINlzDEKI

GllRlLlikni2l1l1 a lUll m'bat dm. f1jJl. Bubar \)all)'I!IIIIHI, tu\' .. lH ~ li.!JI\.'m II~ 1>11 ir.: g-ibi llIi r ~lI]Ik ijo'Cylo.::r 18 YllJHlon uu l:;Ii r !!lll..-u oeri:J.'l1et \'.i! feclflki.rhldara klltlanmak Il.I(:'h:~~l hi,: lr ~!r' ptpL'l\am II 1lI ..mekUr. BI.II1II.muhbil.

LEKEtER

~fl'

(l."

ile )·.JIJlllllL':tk muntuaam blr inu: mDl>llj 1il2 p:iiz iii' g5riih·'tI'Ul b'lr bJllhllWdel· k! liREllt PERTEV'in ,-Ilnm Rnhk m 71,,1 buDtJlJJ Uaf'lz. bil- misaJl lu bu g-U,lIlku mC'£Hml rl \I lam I,;~k "n)
lHav't

KREM

PERlEV
r\lj •

11.{2 - 1/5 - I ;J, -]I 0(1 ~ \ P 1 :8 D. P. Ihl m[)t.i:irlor dQgrud9.!i'I d(]~J:Ul'a ,Jnl;£(!~. dukllnlll1.l..lJa "e .t.eb"tl'l1!:Zut'k.i wl:iil!.l'e taklhr· Hun·u~' LI" ~M6 J.ht.!J"il'Ql l'ott1.U'. 13n rfr;ttl u C:eI'f'ya.n U ~l.L kIl.d»mr

MONOFAZE ELEKTRIIK M'Dl0RlER~

-R

..,.

%. !IJ ~1J::lDrna t " 13,KoalkU1.ma, 11 ~ "Bbrl.ll~J t~l'ttb :M'4 m Mfidahw. f:'. 'l tJC:lIncii tertH;) Il
MUd!Haa.

!ilC UI
2'0 "II

··...·.'··.DVO"] . ...··· . 1
_ BUIE'Ibid

zc, a

Proa-rl.D:II

••'

i:i~~hlui~ll

CUMAI - ~6 Jil~ I 'l.U A~lh. !,II! pr{J ranl 'T liD M S Ay!!.n: '1,30 Mullk, HrdU par lar '7,4;; HatJerlcr 6-00 Muzik: B ndQ m,
·1120 MU?11o;

PI

n

PL'

I

z
Btl .i!.l'lc.rda. Il!!.YMarlll. Itl;;:dlill k.['lfllrsl';'lal~HUI. !llPor9J .. W'IUJHlzd. VII'YJII.",ant P

rru

e'(e.

II

hnr.I mU "
IE'
I

liS Mi1zlk: !:L:U~II;a.r IHID Kllpn LH'_

.....

U.29 A!;LII~

\II!' pro1Ham J]
I'

llerhlOLltic I:Ilr

A iii D B
Silltafl

St!

_

UlRAl-1L'.i IH:GOR£N;

Pf..'rnli~ndil 23 limya Hl1.mllm lDJIua.l1yan fla.n 1\'0: '21
billol)'lDl2..

12.00 M S. AYIll'l l~,;j~ Muzik: lK:llrl~lt: ~ar
13.00 Ha b~rll!"r .u.J5 HlIzlll: Rally!)

salon ork»

r

Burhanllye
]_ BmJ,

GaY'ri Menkul Satl, liDl
BU1. ·DIIlJUl.l:daI:"J•. KDmpl'~"'Dr. ZrJ1llpara, TOt:!"'"

U 58 J\J;;llt-'jo ve progr:un

IB.CO M
180D

hi,..,ik:: Rad}'o dans 0 dJ:st

s.

~al'J

TDma..

ViI!.Lltil tor,

ls'l..a.llbuJI.l.~ en fazil~.ii m.:lUUi.ia,,... 19 U'lljjlS .spur· I]UI.lNUm I'm I uaya'p ·lbuJara.k a1@yrumd.e 1m :N"/d:'lr~i"lifJ' h{J,duJI'fJ.r iUll11i'Uer tertip eHinligw pek 1!l lIa~'l& GtHlc;'tik bt'l.YT3.nn i- ji:,u,ui}-l& b;:tOji,J;lrm .. iI.i 110\ ".., aiL I1;IilIDlilda. 9 dli'iRk.in d.hil illl~n :lyii lJa. tu]'II.1"lar. g,in hll.Zll"hklara ~lIJ~3111iJJl!jk r .. • ulill t hili!jl;. il<llYliIlYOO,1.l hr "l ~' i"br .. knrulU'1lUO r!lo dik..i;l"i So ~i!'~t iftira vill telllrinJer I Bu seM mono, Be~ikta§ ve Fei III!D it"};", Ii 21 !lUll W 111M t1. 1il'Li!rnllll:ra. IImn;J' I ~t!lf. b~a. Istanbul [okaDemu)e i 2Bit', .."i 8I1'UITma 14.... r ..rillil:Ode, iki oj r t,!'I!I& 2~ )~&kta, her bili bir meni"aat Der sltadJarmdx oIma.k iizere ilt:: a11ada 'bil'de-n s"ilor \'f' bei:'lclfl If n~ Ui .tu BiirlriMiiJ!Ii mill U.dIJTIII~iW.Je:raJl!.lIW"Juorpe~l'Idlil KOIiaQ dlalkavuk ru..blll he. ;,ek,etl~l'i gO!iterilt'i'i yaj )11'1~_ !u,IlIll,;;a.l tl!llltD:Jo P~i!) H..... ~()ij) kuf'll,l'lr. iJl~ rulli', iP-Utililen ,~ ~

partid~~de ~kilweme raj1nen ----------------------~-----__

IMalmuldlOr Oeandan
[II~I"I; ..
illd~

P 1I'Imll I til" ,.J.rj ."tICl flm r r'mD latlinb'hl - ;!!i;fli m[l!I5"lJ hLIi·" !1_~b.Jl!.iJlje 1I[u;lIoc T"'lIili.iJ:Jd~D I ...,rt'r.~ o1duji,1 :l~l" !ir~ 2Q !.:'lII"U~ bort:'un.liI" dul~f' mlltllllUiF1f Ilihhd:u ilai r~lIl"lIlit ".
Lpi~·.'j".o.il!l K'J(!iIt'iWlL

~.olou' 2,-;.s.:!1,1 ,!i..~oIS

5MbUyj 1\!lumbal&T] V~, 'll'Ji- I~ln iUWI.n.ll,f, lUI n! 220 'V, n dll.k1kada 1""25 \'II 2350 dIP U'U hllt.-- ~11't ittl.! l'e me.lU(lt~n oimall u:':I!.l'e JrleT .Ihtl)ti:ca uy :n milltdorl~rtmJ:~ dl".Lilia tIlf'l,lCl.I d'tluJl'. H~r Yeu:le JLIf;,~'IDll, T~tan. Sntl~ \"",1:

18.3Q?K()!lu"ma ll'-45 llf1j.. 1 ; $arl.l.llar

log·Utl . 5 Ayal'~ M
10 00 R~ betlH

.m·

tui-

ao-

MATA,$
G'aUlt.a, Tahir
------

TllCARET
}f:m

No-; 1:3119, T 1: tt" 115 ~. 4.-lJ9I.1e.
--------

Til AI Sti.
----

m.u; Ct:'"ml~t. BUrUn 19:2"" !.1i.i1llc MalLdolin BirUI1 19." m Mfi:!:Lk: Vllnldan S~<]tl ,i(ll.tO~ hl!il!j II!: Ikrltnar.

::m.J..lj

R.'Uljll

GILlfIt£:.li'

-

------

----

hl aJrtaa u;, •

~i!>anda un-rUN i ['Irova.to ra. rj Il.;t> .!han:nada.n mulad te~i.m, bl'l.~1:im3.ca:.ili1.rllfl.1'!I. O['(II1S- Itilln 1 ~ri k"i:'l.-1p 'I;'e baghhk bdgrafl:m H~ ~lbi'k ed,e-n Mlni :Egitim mil· I:;ekl:innelde kJ!ndilerini aJdat ,_ I dijb'liigiJ Bule-l'! BedJ>"rl. Ei"itimi
BiI!IJ<kanhlbn.hl1'll, 0 ~jjll1h~li'd.e 'Sa· b 1anTI OI,u.lljll .. a.tah~isi~i isten

biL'

ye:rde

tcpla.yanr.k

Mi!'lldile",

cWttlr.

., _

J.t.,klilunn

rul

.lnm!l'lt. Jjl •.'>li"l~ri tiJ.bdinll!l l.tI!.nbui

- ~',fl l..t-

lil ~"hji11 .. l!h,rtulDir

mal mlhlurl"lIde"

blolll "'urHl i"rJ [lib ol'1olllr, (BOOtl)

Olrtaokul-Lise ,e Te'knik OkuUar TII',basine

~(!.3Ci·Serluist. S9.a.t 2C.31! fiJ,zlk: ince Sa ..