Sayfa 1 / 18 ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ-I

1. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Bir ders saati süresi ne kadardır? MADDE -7 a) 50 dk. b) 45 dk. c) 55 dk. d) 40 dk.

2. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; İki ders arasındaki dinlenme süresi ise en az kaç dakikadır? MADDE -7
a) 5 dk. b) 10 dk. c) 15 dk. d) 20 dk.

3. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Derslerin başlama ve bitiş saatleri ile yemek ve dinlenme saatini kim belirler? MADDE- 7 a) İl veya ilçe millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesi danışma kurulu başkanları
b) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı ya da Şube

Müdürü Başkanlığında –Eğitim Bölgesindeki en az 5 okul müdürü
c) Bakanın görevlendirdiği vali yardımcısı Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü ve

Eğitim Bölgesindeki en az 5 okul müdürü
d) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı ya da Şube

Müdürü Başkanlığında –Eğitim Bölgesindeki 1 Koordinatör müdür ve en az okul müdürü

5

4. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Özel yönetmeliği olmayan okul veya kurumlarda dışında öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının kaçı geçmemesi esas alınır? MADDE- 8
a) 40

Sayfa 2 / 18
b) 45 c) 36 d) 55

5. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine uygun olarak Öğretim programları uygulanır. Öğretim programları aşağıdaki hangi derslerden oluşmaz ? MADDE- 9 a) Ortak Dersler
b) Alan dersleri

c) Seçmeli dersler d) Kültür Dersleri

6. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; her öğrencinin okulu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan derslere ne ad verilir? MADDE- 9 a) Kültür Dersleri b) Alan dersleri c) Ortak Dersler d) Seçmeli dersler

7. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslere ne ad verilir?MADDE- 9
a) Meslek Dersleri

b) Alan dersleri c) Kültür Dersleri d) Seçmeli dersler

Sayfa 3 / 18
8. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslere ne ad verilir? MADDE- 9 a) Seçmeli dersler b) Kültür Dersleri
c) Meslek Dersleri

d) Alan dersleri

9.

I. Alan Dersler II.Seçmeli Dersler III. Kültür Dersleri IV. Ortak Dersler V.Meslek Dersleri

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Öğretim programları hangi derslerden oluşur? MADDE- 9 a) II. III. IV ve V. b) III. ve V.
c) I. II.

ve IV.

d) IV ve V.

10. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okul veya kurumlarda kim tarafından uygun görülen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır? MADDE- 9
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü c) Vali d) Bakanlık

Sayfa 4 / 18
11. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; İlk defa uygulanacak olan programların bir örneği, bilgi için nereye gönderilir? MADDE- 9 a) Bakanlığın ilgili birimine ve Başkanlığa b) Valiliğe ve Başkanlığa
c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe

d) Bakanlığın ilgili birimine ve Valiliğe

12. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Bayrak törenleri dikkate alınarak hangi dersler haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir? MADDE- 12
a) Müzik Dersi b) Müzik Dersi ve Beden Eğitimi Dersi c) Beden Eğitimi Dersi ve Resim Dersi d) Müzik Dersi ve Türkçe Dersi

13. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; öğrencilerin uygulamalı dersleri hangi saatlerde yer verilmesine özen gösterilmesi gerekir? MADDE- 12
a) Öğleden önce b) Sabah 1 ve 2. Saat c) Öğlenden sonra d) Haftanın ilk ve son günü öğleden önce

14. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; değildir? MADDE- 12 a) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı b) Emek ve Dayanışma Günü c) Mahallî kurtuluş günü
d) 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

Resmî tatil günlerinden biri

15. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; olmalıdır? MADDE- 15

Ders yılı süresi ne kadar

Sayfa 5 / 18
a) 178 iş gününden az olmaması b) 180 iş gününden az olmaması
c) 288 iş gününden fazla olması d) 160 iş gününden fazla olması

16. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; ders yılının başlaması, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihleri kim belirler? MADDE- 15 a) Başbakanlık b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü d) Bakanlık

17. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Ortaöğretim Kurumlarında her yıl düzenlenen çalışma takvimini kim belirler? MADDE- 15
a) Valiliğin önerisi Bakanlığın onayı ile

b) İl Milli Eğitim Müdürlüğü önerisi Bakanlığın onayı ile c) Valilikler d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin önerisi ile valinin onayı ile

18. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ne yapılır? MADDE- 15 a) Ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın ilk iş gününe alınarak kısaltılabilir. b) Ders yılının bitim tarihi, bir sonraki haftanın ilk 3 iş gününe alınarak kısaltılabilir. c) Ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. d) Ders yılının bitim tarihi, bir sonraki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir.

19. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar kim tarafından belirlenir? MADDE- 23 a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayfa 6 / 18
b) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c) Vali

d) Bakanlık

20. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, kaç yaşını bitirmemiş olmaları gerekir? MADDE- 23
a) Öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaş b) Öğretim yılının başlayacağı tarihte 15 yaş c) Öğretim yılının bitiminde tarihte 16 yaş d) Öğretim yılının başlayacağı tarihte 17 yaş

21.

I. Diploma II. Öğrenim Belgesi III. Tasdikname IV. Denklik Belgesi V. Öğrenim Durum Belgesi

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; yukarıdaki belgelerin hangileri Okullara kayıt ve kabulde aslı istenir? MADDE- 23
a) II. IV ve V. b) III ve IV. c) I. III ve IV. d) II. III. IV ve V

22. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Yabancı uyrukluların kayıtlarında ne şart aranır? MADDE- 25 a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b) Usulüne uygun oturma izni almış olmaları şartı aranır.

c) Usulüne uygun çalışma izni almış olmaları şartı aranır.

Sayfa 7 / 18
d) Usulüne uygun öğrenim durum belgesi almış olmaları şartı aranır.

23.

I. Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) II. Sığınmacı/mülteci III. Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocukları IV. Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde temsilciliklerinde görevli personelin çocukları veya uluslararası kuruluş

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; yukarıdaki şıklardan hangisinden öğrenim vizesi istenmez? MADDE- 25
a) I- II - IV b) Yalnız I c) I- II - III d) II - IV

24. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları ne olur? MADDE- 25
a) Kayıtları yapılmaz. b) Tasdiknamesi verilerek okuldan uzaklaştırılır. c) Öğrenim Belgesi verilerek okuldan uzaklaştırılır. d) Kayıtları yapılır.

25. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Kayıtları yapılan öğrencilerden e-okul sistemi içerisinde yer alanların dosyasındaki bilgiler, elektronik ortama işlenir. Diğer öğrencilerin dosyası ise kaydı takip eden ne kadar süre içinde geldikleri okuldan istenir? MADDE- 25 a) 15 gün b) 1 ay c) 20 gün

Sayfa 8 / 18
d) 2 Ay

26.

I. Açık ilköğretim II.Halk Eğitim III. Açık öğretim lisesi IV. Meslekî açık öğretim lisesi V. Yatılı İlköğretim

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Kayıtları yapılan öğrencilerden hangilerinden dosya istenmez? MADDE- 26 a) I- IV - V
b) I-II-III - V. c) I- III - IV d) I-III –V

27. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden kaç gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenir? MADDE- 26 a) 10 gün b) 15 gün c) 20 gün d) 30 gün

28. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın kaçıncı günleri bitiminde velilerine bildirilir? MADDE- 28 a) 3- 5
b) 10- 15 c) 5- 10 d) 7- 14

Sayfa 9 / 18

29. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Bir ders yılında özürsüz olarak kaç gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır? MADDE- 28 a) 20 gün b) 15 gün c) 30 gün d) 25 gün

30. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Evli olan ve Öğrenci iken evlenen öğrencilerin durumu ne olur? MADDE- 28 a) Başka bir okula gönderilir. b) Kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir. c) Yaptırım uygulanır. d) Okuldan uzaklaştırma cezası verilir.

31. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen kaç gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir? MADDE- 53 a) 10 gün b) 5 gün c) 15 gün d) 20 gün

32. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç kaç iş günü içinde düzenlenir? MADDE- 56
a) 3 gün b) 5 gün c) 7 gün d) 10 gün

Sayfa 10 / 18

33. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; zaman başlar ve biter?

öğretmenin Nöbet görevi, ne

a) İlk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.

b) İlk dersten 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra biter. c) İlk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 10 dakika sonra biter. d) İlk dersten 25 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.

34. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; İkili öğretim yapan okul veya kurumlarda dersler nasıl olarak yapılabilir? a) Ders saati süresi 35 dakika olarak yapılabilir. b) Ders saati süresi 40 dakika olarak yapılabilir. c) Blok ders olarak yapılabilir. d) Ders saati süresi 45 dakika olarak yapılabilir.

35. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; kim tarafından hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır?
a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını b) Millî Eğitim Bakanlığı c) İl Milli Eğitim Müdürü d) Vali

36. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; tarafından hazırlanır? a) Okul yönetimince
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını c) Millî Eğitim Bakanlığı d) İl Milli Eğitim Müdürü

Haftalık ders programı, kim

Sayfa 11 / 18
37. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Haftalık ders programı düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurumun eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki şartlar ile pedagojik esaslar göz

önünde bulundurulur.
b) Haftalık ders programı yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve

saatlere göre dengeli dağılımı yapılır. c) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk iş gününe konulmasına özen gösterilir. d) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.

38. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Normal öğretim yapan okul veya kurumlarda ise haftalık ders saati sayısı 2 ve üzerinde olan dersler hangi kurulu kararı ile art arda konulabilir? Öğretmenler Kurulu b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu c) Zümre öğretmenler kurulu d) Okul zümre başkanları kurulu 39. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde, kim tarafından uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir?
a) a) b) c) d)

Öğretmenler Kurulu Sınıf veya şube öğretmenler kurulu Zümre öğretmenler kurulu Eğitim bölgesi müdürler kurulu

40. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Ders kitapları kim tarafından belirlenir ? a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını
b) Millî Eğitim Bakanlığı c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

d) Valilik

41. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Resmî tatil günleri ile ilgili

Sayfa 12 / 18
a) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 4,5 gündür.) b) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer.) c) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.) d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (22 Nisan günü saat 13.00'te başlar.23 Nisan günü tören yapılır ve akşamı sona erer.)

42. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okul veya kurumlarda, öğretim yılının başlaması, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihleri kim tarafından belirlenir?
a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını b) Millî Eğitim Bakanlığı c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

d) Valilik

43. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs) b) Mahallî kurtuluş günü (1 gün)

Resmî tatil günleri ile ilgili

c) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer.) d) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 4,5 gündür.)

44. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okul veya kurumlarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması ile ilgili olarak zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında okul merkezli temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda aşağıdakilerden hangisi ile iş birliği yapılarak okul veya kurum yönetimince gerekli önlemler alınmasında biri değildir? a) Mülki amirler b) Veli

Sayfa 13 / 18
c) Üniversite d) Kolluk kuvvetleri

45.

I. Millî Eğitim Bakanlığı II. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını III. Valilik IV. İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okulların sınav, başvuru ve kayıt-kabul tarihleri ile kayıtlara ilişkin diğer hususlar, yukarıdakilerden hangi/hangileri tarafından belirlenir ve iletişim araçları yoluyla ilan edilerek kamuoyuna duyurulur? a) Yalnız I b) I-III c) Yalnız III d) I-II-IV

46. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okullara kayıt ve kabuller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt ve kabul işlemleri elektronik

ortamda yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
b) Yetenek veya uygulama sınavı ile öğrenci alan okullara öğrenci seçimi ile kayıt

ve kabul işlemleri, okulların doğrultusunda yürütülür.

özel

yönetmeliklerinde

belirtilen

hükümler

c) Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim

yılının başlayacağı tarihte 17 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir.
d) Açıköğretim lisesinden gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri, örgün ortaöğretim

okul ya da kurumlarında öğrenim haklarının bulunması ve okulların kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yapılır.

47. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Öğrenci nöbetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sayfa 14 / 18
a) Öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. b) Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrencilerin görevleri okul veya kurum yönetimince belirlenir ve nöbetçilere duyurulur. c) Pansiyonlu okul veya kurumlarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde bile nöbet görevi verilmez. d) Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.

48. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Devamsızlık ve kayıt silme ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? a) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beş ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir. b) Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir. c) Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. d) Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinmez, okulla ilişkileri devam eder.

49. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Sınıf ve şube öğretmenler kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Okul müdürü b) Müdür başyardımcısı c) O sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısı d) Kurulca seçilen Öğretmen 50. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okullara kayıt ve kabuller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Akşam lisesi,

açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim lisesinden gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri, örgün ortaöğretim okul ya da kurumlarında öğrenim haklarının bulunması ve okulların kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yapılır. yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir.

b) Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim

c) Okullara kayıt ve kabulde; diploma, tasdikname veya denklik belgesinin aslı

istenir.

Sayfa 15 / 18
d) Sınav ya da sınavlar, ortaöğretime yerleştirme puanının belirlenmesi ve öğrenci

yerleştirme ile ilgili usul ve yönetmelik ile belirlenir. 51. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi genel Ortaöğretim İlkelerinden değildir? a) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. b) Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilir. olarak değerlendirilir ve

c) Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur. d) Eğitim ve öğretim etkinlikleri kurumlarda, uygulanan program türlerine ve içeriklerine uygun olarak yürütülür. 52. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine saatleri ile yemek ve dinlenme başkanlığında yapılan toplantıda programlar ile çevre ve ulaşım şartları a) Okul müdürü b) Eğitim bölgesi danışma kurulu
c) Zümre öğretmenler kurulu d) Kaymakam

göre; Derslerin başlama ve bitiş saati aşağıdakilerden hangisinin okulların özellikleri, uygulanan dikkate alınarak belirlenir?

53. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Öğretim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Okul veya kurumlarda valilikçe uygun görülen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır. b) İlk defa uygulanacak olan programların bir örneği, bilgi için Bakanlığın ilgili birimine ve Başkanlığa gönderilir. c) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. d) Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile bir ders yılı uygulamaya konur. 54. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Eğitim ve öğretim etkinliklerinde aşağıdaki okul anlayışlarından hangisi ön planda tutulur? a) Öğrenci merkezli b) Okul merkezli c) Okul-aile işbirliği

Sayfa 16 / 18
d) Okul-çevre

55. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi okul disiplin kurulu başkanıdır? a) Okul müdürü b) Müdür başyardımcısı c) Müdür yardımcısı d) Rehber öğretmen

56. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; satın alma komisyonları aşağıdakilerden mevzuatlardan hangisine göre görevlerini yürütülür?
a) Artırma, Eksiltme ve İhale Kanun ve Yönetmelikle b) Muhasebe-i Umumiye Kanunu c) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu d) Ayniyat Yönetmeliği

57. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; çalışma takviminde belirlenen süreler içinde Kayıtlarını yaptıramayanlar özürlerini belgelendirenler için aşağıdakilerden hangisince gerekli önlemler alınır?
a) Bakanlıkça b) Valilikçe c) Kaymakamca d) Okul yönetimce

58. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Öğrenci yerleştirme komisyonu aşağıdakilerden hangisinin yetki ve sorumluluğunda oluşturulur? a) Lise müdürü b) İl Milli eğitim müdür yardımcısı c) Milli Eğitim müdürünün d) Şube müdürünün

Sayfa 17 / 18

59. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Okullara kayıt ve kabulde; aşağıdakilerden hangisi istenmez?
a) Diploma b) Tasdikname c) Denklik belgesi

d) Çıkış belgesi

60. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre; Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte kaç yaşını bitirmemiş olmaları gerekir? a) 20 b) 19 c) 18 d) 17

ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ

Sayfa 18 / 18 1.B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8.A 9.C 10. D 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16.D 21. C 17.D 22. A 18.C 23. C 19.D 24. D 20.A 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B 31.D 36.A 32.A 33.A 34.C 35.B 41. D 37.C 42. B 38.C 43. D 39.D 44. A 40.B 45. B 46.C 51. D 47.C 52. B 48.D 53. A 49.C 54. A 50.D 55. B 56. C 57. B 58. C 59. D 60. C