(g~ tum!l l~\"hMile .o..1mI!

1larJIr- Ftkra Dagda luUtk (JlIIr; btitiin ;u amlamn ril'¥se1iudc hir
ve'kl -

1 IIol':'ide) ljoour: hayvanWpJ:anU
.',~e-

ar
!Ilir,Bit" r;ok taYYll.re meydIJlIH:r:ml. l'enidea Ltw..frll! ya~lJ.r. fun· go,r11lf' 'ylllnt ~; m9!1&t t.(ilyeleri )'llulfllllJ, b bn \'0 mwJ.iJmnat depoIan ~lillliLkl1'i.rtn mna .edilini~l'. Yalnlz Vreux <tu~ lIII.eydMWIda ,;}O tayya.tte VI! Or~ tayyll!,r~ m~ydanmda 36 tayyare tahrib edHm~
til'. Ha\11lI1'l'llbaredaft e ]2 S} hll.,\ra.

S Z IS I
Hobu:J.cl:a.n.ln istllfup U.:w.n hie ZawanloJlIIlIberi" FrIil.Dlill..ll: - Beh;;:iJI;_a hq dludnnda mlmzza;m mUda.ftt.a aserle.ri. ~u:cLUia cebr~. Esas d.iba.riyl'e V.allwlle .... Fla'Cdr>e e de kuv veLli ta.bii miliJafaa no.kt.ala.n 'IT!U'ilJ.r ~ Ar,dtJmre,s .silsil~eri, Meuse De.ru-i. Blk OIln8l.D lIlWta.k:aia,n, ul:i!li.l bu ~ 1bLIlt.un.m1,Y1lI!lba.t&kl.tkl.ar va goner. birer tabu miinia ~ et mektedir. ~im.a1i ga.rbide, JioIOO1'8l mrn laic alarl'Dda.. 11; anallar, Jm.I.ay feye..:anlar ",u.cuda &'f:tinneg-e salihtir,
j


.Bi.itiio bu irahat, milaaf rb'bli.tmm iiriinell kllm'lllll8. ta.ani1k deE_ hkat maskelenmio iat:.mliimJar d., va1"lh.r. lite kat::lldi. kill:' biall ve bi:r li;ahyehan.o~ Halbukl, ~11nlill', haiti .. hUe mii&tahkern blr noktaJilr, Gene. buralarda dn.ioean b:lr kimae, ot-illrup: hnya.t ~ ifiteyeeegJ mfikemme:il bir viU:i)".a rasUaya 'gjljJ', E\Tm etrafmda ~ bi.r Dahr,;:C, ve saJ..kl!mlar. ~
t

yeriAdI! W

;1-

k1;,;::aparnk muhakkak
b'-'lk Bu ~8.dlL

bir goHl

'k:1.!t'8. _.

Film'-t &ll.b.t

..._____-: ~eye • FI!lIa Judd!:) !];c.tk;gu, olan fl"slan etr.a.il.1lUi, i1Har. GiJ:r;ime .l!;1;;,\~l inligi k0liilSi aY'kndash:L'FI'I'II. g5sLe rk:

dir. AlmMilU. Arl_1b 'i qgru illton SDnra. garb 1sWa!ln ~t1ll,de irrur. jj_Cl'1~ ke Ide lhllu,'lIatJ lanD mukaveme .~lei!,- isll1U!!I. levi\ldmf ,etmek
Jl:lecbu..riye

lkl.;ik.a

e

FyllllSuy.l

§aprlmam1p.

i.o.de 'klYm~liIl.ardLr. Ceplle.

run rlti:t'"eJt'

no:~tala.rrnda
niHU;Il etmD;j.

JIilin.anhln.n
ok1uklan

I

mk

bD2lo

yaiiere

, der, $e\·k~lu knlesme
h t

1 ~ n s~bebi bu iyi batlrlLI

;iY.llymJl I,;,ill'pan top Fener' gh-dL Bunda., sonra F ncrkannilgl 'g':1li'hrym n er elk, ikttl!i d.H n}u~kiil va-

• Wo

aya.,,)-'C-$1

. ziimrRd giiiylc ac;: g-OElltrnihayet c'lnblli ~ eimenler kurudu, klllik
IlfW

ha ber !t'eri1D:lekt.edir. 'Ctlptlmde ti1lJe ha.l.imlde bir taunwLl ke.oclilerille yol - bim '"II iktlllroa tatbik lUajioo:..' HU('DDl Parill. 12 [A.A.) Dllnolenbcri. ~ lI:rtattt ~ ~If;l 01M biJ:yIDt mu.harebe. gitg'Jde- bi.iyiik blr ehemmiyet :k~behTlcktedir, Majlno h:a.1.1.! merindc TQ.[b'lch ile \105 • geiole araainda eo Jtilnmetrelik ~ir eephede ¢Jdetli muhu .. :~beler olurn . en Ahwlnlar, Bel inde de taarruza ~i~JerdlI·. Alntanlar dUn Liegin §imal VI2 cenubundFl i:ki ia arl uzd<L bWUnMWilarrur. Eu t.a.ar ruz.lann biriI1t:i!:lI, liol:o.ndahLarn aid
olnll .l...imltmul"g il e Albert 1; H,llWl

I

'f b:llww;tJ .k:i

lmO:nIn vc:.r.digi eesa I~t l\midj~'le oyunun snnuna kndar bll \az'(yetl b~ iQn Paknt netioe dt";t ~ _ 2 htrab~r'hkle him. Turrrnv . unda Feaer hoe ...e Galat sa c:: bt)'e:t ve ~l ~ligl t. . her ligi 1"Jll"drr , hi<; ir 'la,1rrm veri
tt

iv

']egm; ~, oldu,
Et!raf'illdll]..;:

arslan III hakktnll ~ k· bul ederler \' lou "gil f1abkir k~i" )'1 pr.m;;llanm3!iJl..JW gUz
) . mar.l&r •

AlmElllya No!'\ t.'e onLm lngilt.e ',. ~ 11!m:l:yiIJ Linden d. )"1 t rruz
e~ Hol.:w.da ve Bcll;;ikaya m~ii'l

• ••

ilnkii bu h.itar-...f dell
"'l'rn'Utl tertip ~i§ oldu· TI , ya thin sabah del'm;n e...

P

J"a)1.a

KurLulu.oo:

ka~lb.~ ... imi~,. Ttpkl "gtinahkit:r ke~i" nin wl.ziye· l" Y~iJ 0'" 1 oS ,"e sular3 bakarak 11'1z,,'U' de - irmifj. Fakat, ha)'di otilirr hazlrdlJar. si ahll) dJiar, BiJ sil3.hlao A..Imanya\ il ~\,ITmcleri Ihlil1'lli.l~ ''1lrro. Ya za"aUI Danimal ka ilE! LUk ~~mburg"" BlI ikJ masunl devle Lin bir top-u. bIr tiiCeg;:. blr ta)'yaresi )'ok

1 {'~re"&Il elhm miisabin ('I dC\Te~it1Ll~ iki tn-

ba tary::J..lan ll'!. n,fllll:ian olma,1!: iiz.ere 52 tayyarc dusuriilmbq;tiir. DiliIkiii giin UIJil'ri.l_zlatImlZla han doW '!"eS'IIjtim±z:i,u hiic1Ul1l:m ncticesindn di.I=jUriilcn lUI..l'yai"e ndcdiaia 300 old1.'lgUllU idrl l;;t etmeld..!' nIl ta G Ytlln ur, FrilInaZ - Beleika hududu gerisinde :tenc.rn.mLi. et..otm 1ntalar. uu. .,~ koLLan. demu yOIlIlTl. yi~ • "l~ halincic - ~ lwl1ac l' k4m· yon kafiJll'l~ri, Alman kln-tv tl ri Larafllldall rUm f:I.(fuk.J:yetle bOnl~alan· mj~tJ.r. ~lpil;:a - MO~Hnlla ~abHill'df', deniz xu",...... ""etleri oa~h! e gem.ilen l"e furae teI'tib.a1:.J da hal tuza ugr..,ml§lrr. Vlissi ngu~ 'de il.'~ nilliyl' gemisn He blr sa.i"I11~ll gemiye isabet \'aki 0].mu~tur, ~iJl:l;i..I uenizi ortlllam)tl, bir dii~man .miJhribi, bir bomo!;l. iSkLbeLi-

vardn- .. Fakat bu, in!l.,oo ev yakmdan. t.edldk .. e, hu' m.ii:lhi§

bek~erID,

yani bekligi

eelikg:i_}. 1

Fakat illl.IJtabu mi..idaf~!:I SCl dehaea da, suu'j JI"IJJ~

Fran. IID.Uda.-

ten 'J'D.p:mru~bek9Jerln
'J:'iili,b ilir.

faa I:.e'rtjbau .Lla\~~}'J.em:iitir. HarbdEm vvel BeJ.~ikmlln .ka~l ~lll ua a.ginol ti,p.i.n d e saglam tesisat mevcuttu, 'a kat eyliildenben
meveud '-11II mtidafaa

Yalnlz bu mirlh]~ harh dekoru i!;j\D. insanlar da y~aktadJl'" ei..ipbe:iiz, uurada nskerl ku\'vetler dC!'~ bilakis sivll ahali mevzuu bahistlr. 1

ae

er.e len

itmam

aa

lc hasara
Hi

-

llli~r.
myy l.reler.

k m mimterid

11 -

gccr!Si, .A.W:t£l.Ji1~'a gar biIJI;! lli.i..fllZ ed.erek, g.api askeri b8.Zl

12 maY1S

tkG!n

llIeden

j~g:Jl1

ohmilular;'

b edeIlere to aJ rW: E:1J::W§Jer ]15(' do l11iihim bir ml,l\,af[al\'lycl l[!um.llillllaIT.U.liilr'L a 111",

k ebl' lar ma~1
c·jgled nra Istanbul \' AfI.kara llU Tl lmr~lla~IDI!il rdlJ-. 0yu u 1 Tezem idare cLmi~tJr, AD] n. Nun. Ibro.hlDl. Fuacl, Sedad, Nw>, ~ ~[. Suphi, Hikmet, Radn. Sabri, Ah.(Qed. lol4nbul: MUYl'lhlLld, If raw, Siile,\ . 1"1 Farut. Arif. FeridUIJ, is.:nerb;'1hc,::e st rllllda

met,

KadL',

Zclri ·el'idun.

YWlUS.

de\'t'c) i her tid tn.bm cok en 'ik mr ~kil.re o~'D.amj~lar. fa 1 ':lkm8.nu~t1I'. BlI. evrede mutevazin olarak
U'WL,I

k ra bJ.;111l1 -.;ok l.i&Jnm bi.r CiYL1Jl~lkarmJ~ ",~ bUlllJn netJCC -J o'larak 10 illci dak~kada sag lit;- F3lu i...c l:llltl.il Hi};metm attlg. ·

ikln

1

01 t.akib ~tJni~tir.
_3(.fJ

daJdkalm da hiI'

t

gill

Lilt'. O} un da 2 - I A r]11,li"amn g 11bireIlk rml,'jhll

tryJ'

neil:'elelumsLir.

ole)' bol 'ole baaketbol $arnpjyonas,
g-lu Halke"oj Epor komltesi taraflnuan Lertip .... mll ...aUakl},etle e tlL-n ii" ka1..agori ii2: 'rmde vobAsk Lbol Lurn u " . i n ti!;;(l, mi- tiro v le),oold bil ci ka1.aI} nl ~ G' ay" J ve U tu b.t&t;ori ljampi.y(mlu~nu yl.lk5.e.ll miilien.dis m .kU:hL I! :a.IJ.Dll~1.JI'. .A:'T~Cl:.I altl fakiiJte. 11m I ~lrallr dtigi yiiksolk D1r leV·pler tw nLI .IW 011113.11 fuki..ilte~i ka:.::.an BF

Almany;;mm. \'{,I'ebildigl ce\T:l.b :;u\l11r: Buralan da diismanlnr illgal 0,1 .i; daha !,!'\'\'cL har<:"ket etmek iLap etti!_ 1936 danberi Imanyanln hep ke~in g;malnna enzer sebe'blerle ~. lS8l ve imba ttig-i dcyletlerin Listesi; 1AV\Js IlrJ8: 2 - ':;ckas]ovlik. yil: 3 - Polonya; 4 - Nnr'\'Q-t;; fina.nimarKa; tl - Holanda; 7 - Be1"ika; S - Ltikscmburg, BIl sek~ deyl lID niifLJillilrl mee mUIJI lam 'II mil 'ond r 9-<;,11 AI ~ m.a;nyadaI! f~ dU', ii ffillycn lr'wde 7 milyonda.n £az:luJ hahs Alman degildir. V:o.kIa Alma n~'ll 1 D,ne' [ d(!, Bel";K.'l., Holollda ve Luk. ('mburg-t1 dB. 1';1~.ale h.i:tla.rken; - Bizim sizin1e ahikanHz yak. ;,)1a.k!:3.dl.nu:l UFll'bi kayhetme-m,.:k ~ :o>i:ti 1Ii.i:.;;l'Itll.tilarLm: kalllll-mfl..lDa.kT\I. Harb hitinc:e "'1Zlr.t lStiklaneri.nizi ade edec~g1z. J)jyor amma harb Alm:m sulhu ile. bite. bunlarln de edocekleri istikliil, (':eknslo\'llky'l ...e A:\'US· t UTyiiWI'J istik1!illndrn farklJ OliIllya~'ai1l!li!ll kim ~phf' ~tchlhr? Fakal bir de Altnanya bl.l 'bad'li ha.fi.1l.n - USa. d lmyatu pll1.I1Ce giderken evdeki bulgmrlElI1 rdacatma ·1914 harbiJli gi;ttn voe isicl Ii - hie; kimsenln ~ilptJ '!Oi yulrtul.

rA!;mdafl yall1 lml!'.U 1", Dlger u.raf.tall ALdc:nn~e;rde Alm3.nlann LiiltmblJrg tar ", ile }'lIpml§ oLiukJan k \'\'etli. la.:::irruz. !'jidd(;Ui ~a.rpll;im.1lads. N~uf Ch::.teau i_ itkamdinde ilerle-meli:ledir, Bu taar'fll ....Ilola}'l!>i le Beh,;ika kltaatJ, garb ll:.tilcamctlllde umlolmi bk rjcate ba~lumJ- Il·. ~laamafi.h kIW\T~Ui In:gihz "e Fra:ru:lz .irJ.L1AtJ, B l.;ik.a ... HoJ:mda·e W[ll'lll yarrJu:runa )'e~mek iize.re S i.ir'lI.ti~ iIl.'!rLerne~ll;!('J rlcr. i

edilm.i.§ yenileri ,.~. gJ:!tiru = miljt.ir" u!.ULIaOl. tel3.-is3:0 leluligerini. miiteRd lil Ual" ~d(! \akib etmcJ.t:tewr. Jia.i.n.B.ut "I"e Fran!;1,.. Flandlf:re'i yoll..anndm her kilorrul!tt'EI bafJilli. kasema.Uarn rastllUUllR.kta dar. Bu kaliJe!I!la.tlar q:ilI,lr:iSt .oU;~leri iLllll1da, gil i~ Jloktal.anm t;utmakta II'eanlerind t.anklal"a k~ a.~lll'llij ,ukurlar bU!1inmll.ktadlr. Her tarat·b. "my . rl WI" ,'e ovalarda di.ken'i tel m.iw.iaI 1 lWI)'lP gitJnektc-

Hj

..

e

kada bit .. Flarnir~ ·e

ITUZU

ih'

i.Yl

e sokma

tm.§ idj, l!;lirulUt

!;;alll~a-

r a~ Iiaya Hanni.

slinneokte dl!Vam ediy(u·lanh. EndUstri faElliyeti, h.arb-

s.cvi.ycyi golJt.eJ'lyordu.. koylw r ayni haliyc:U gostenYOTlum, Btrtiln bu ca.ll~1a ve gayrctler. bil' kllc' sene i~e islnde
Ve brl.a.roa

om enelki

\'ih:u.da gelen v.e ha['bcien her' ui..iyitk. miky.asta t.a,kxiye gOTen Jrulazzarn. mi.idafa &,'J;te i.wn uk.luunda, devam eckol~Ii;t.ir.

'H,>.

.AlfinLD ha nl. km'\'cl.lcrinin zayiabo 1£'1d.e ed'Jen 'ft~t.iceye nisbetle gC'De ehemmiyetsildir. 35 tayyare zayi edilrni~r. Nonr~ \'aziyette bir dtcgiPiik!ik :yoktu. _N1:lTVik ch'armda AJm.ll.n ha' 111 ku 'ellen, dii~manlflJ de1]iz ve ha· va. cij;,:utamJarll'la t:i\.;,iw..Ialar yup -

S

I;i.hi'\let.tilr

Frau:l:,

- lUifilJ,

ml
B I ·ketbr..1 f;:}'mpiY'J")l1RSinda hirinci kat..:i 'on ~plvoniugw;wu Kurtuhr~, ikiJl(,,] katagtlrl ~alflpiy nlugulJU Kn • tal •. w.u.ncu kal.:l.g,-.-ri ~pi.rn _ ILigunu da Demz tak.ml kH7..anml§br. . ak u:-nm 1,,1ira!> - tIg1 • k" k fl'Itklr pi r t Jrnm;aSlnl da Mi.ttJ~dit! r;r.~kt 'bi kat.arlnll:o:br. BLI mUfi:l.hakal:_H'IJl ~ampryon ta· klml TIn Ini.lkaf LLl:ITJ Ai J sLa T-e-. p... b n(la r,hcak b !'Uk me

bir m\.lJu"J 'l't8.SfiI',a u~b.r, D U k. . . T~'"elj V '.. t Nevyork,12 (A.A.)I - 'Buyuk Oka yanosta statiikonul] Illuhafa.zas.t na dan' gc ' r un tnraImd n 3;. pIlan ooyrJ.nat l'lakkinda tcfsirlerde' bulun f1 Nev. York H~a!d. ga;;:;et.esi diyo 1 i. "J!lP'Ol1j'l1J1lD F~lettLenk Hrndlst:trn hakiundaki tarn harekcl.i ii..iph~ve blaiJnl bambanilman etmi,;h tel dd'iroe mabar bl rak1ulyacak 11-a. • Diin en ILl.!. So Alman tB.yyall:si dar sa ri'hti r ." elil. --riilmu~tiir. DUn Ltiksembm"gda Bu g AJ.w.:mya HaLa.ndada Aimanl&:rm ugnuru r1 siiraU .c.ldc.gu tal.diede Z3yiat dolaytsiyl' :;'" Un Jilponyanm mud hn1ccll.lgi ~iddet stirmii.'jtiir . kesc"d r;~n.i dtmDeli:te ,,·c ArneMo,!;e.lle'i.n garbmda taarruza ~ri.knl:tm. asi1 llleJllo.at1.eriniia Hola cia rn1~ ohm.AJ:ma.n frrkaSl, b.itl3ydte mi.i<;t mleke t:am.amiyeijnin ma.. ~:~ oldugu mu, .n1rakryett.en !"IJD };almaS11U ;f;Uizatn eUigini teba· ~onnl piisktirtiilmti~ oh~ F:rn.r!5~Z rdZ ctt:imiclctedl r. bt.a.at] , lien llal' k~Uerin~ devam etJliUi 10if I m:m:ll.y.lla P4lr.l.~l:it~ lIlekt.edirlel", ~unH Di~a~dtl LoI'l"l,L'in.e oopbesinde AlmaruE.:r bu P.l'Lrls, 1~ [.A.A..I - Ele ~~~k sabat. Torl&ch ile V03"'BS ~r alASI tis. 01 Llti man !1ara~ut~iilerind('n mil· lhl eill bJI topl<U h 7.lrhg.. y I~Jj fir i r or-rna 1 1fl. bis bulnnmIy<u\.l.l.!'l.I1 ---Jl'I«--1 r vcomUteadd1t Ui..a J'rda ulune.:h kUI1JUna di2j]iXekl~ ba=1,'e u~aTdJ.r. eLl.;e lilirilm&-t dir. AlmnnJ.3.r. 'Tar1;! (' 1,:;: ~.glJemiil-U'l]lla n 8li:rilll TlI.a.l'11J2hln •J - TUrkiye I:l.erlle£ ve Bi.,...;t!"..Il (Jill ~imiJJindc Sar1"'e'in Briil<:&eI, 12 r A..A..) - Bu sabah hest. r;~ wUsiWakaJa I il~ I~rJ.tPIiln tllrn..fl.nl1ll. d:l mtimki:l'l'l old ug-u allHeJ~ikalJlar iar::r{md tI IruvveW rur n.J.X' yaglJ gtir8§l;'ri tJ.1J !i-8.btib tIlm itidrrT f-a:tla mikhl,rdo. km'V ti u il blmukahil u;;'ill!"ruz y.aFlhaJ~lr'e blr k~~ blll"ClJ l:;(In dcrece ml.:rfildJ ve heyf! rW~ mt istihJ.uf 'tmel,H.e oldugu saat icil"ld if'8:;o:;i}'etin Belcikfl,lllll.nn L'a.n!J hT ~ f.hH.)'tl. girmi tir, Sal'3.y yok~ hiiyiik mutJa-rebenin ve umull.!!hin doii -~ oldug-u za:nncdllmek !Iii meydafllnda Turk giic'i1n.u tedlT. Air 1'U1taarruzun iCt1li.lna. I gll1I~ilm.i§ lJIT, Limbourg n,1mtakar8Slemll"k ilier tIer y..-delJ. her tII,. bulundugu henU;fi I" de;i1dir. &l da h 'ta.rn1'tnn rictal . tmektooir .. raftan EJlrn _y len 30'0 e yakllD Jer. c.esur VI:: asu Turk dt:'Llttf] nWl bu .sa"Bek i.kah 1 nn ;g lkabil tAaml7..Q! 0 bah ~ribjrde da ,"Ul ria tJollUJ kaellr "'iua -tll ()lmu~tlJ.r ki uss!oilhjll,-

gel'

ml~hmitr" BiY'

TQuln.-ip

baL.mlmJ;ljI.

di-

§imrliye l-;;aUar Belt;;lka, HoI a '!l~ LiiksembW'gda yaDllml~ nlan. har>eka tm ihzari l't: mlitel-atldlm harekit.t oldugunu ve mtit (: "lklcrln dii:lkii ve ltl'Vel.ki geceJ;:i l'Ia:r.;:]{eU ini Q Mlukar nr plan l'Ilucibi]Jce" -Zllyia.t cl"'ilfL1('lts'i;,:;in icr-:a eaitmi~ blilundugiJnU l-iaydetmek ledirler, 3Ei saaUen kasa bir .za.m.a:nzll.nm da Bel~ika.e Holanda lmvvrll~ri He i!'1ibil1t te-mirt c"!lilmi!jtir. Netlccye fcvl~a[B.dc menu W1iy :!?sy.an :naomfiy ~ 'bak!lm kta r, Dig~r Lura -tan miittefiklerin lay yu~eri. Bel~]ka, arazis.indc biT g_ol~ talli'l"u7.1ar l~ra etPlv' ,e SlH:ht mmtakll&lIldakj a.sk -ri llll~dflme yu· ri.lyil.§ h.!LJilHl~ bul -Ihi;l.D Alr'd.4n kJ~

lngil·zler mog.ru "Graf V; --pee" in enkazlnl i ce en r• c ye tetkik edyoriar
8 mayas h!.r1hil'" F:r8.nsu~,ga:zet!!'lcrrne bildiriliyor'; M"riret1.ebatl tar ;umrl aD ba tm.la.n • 10,000" tonl ~r.raf Von Spee} :nr:hlLoO:mm enkazl resmen Monte\.'} Jeu'd!lJq bu' g~mi ank:u: par.,alama Fji e e, J:mu;; olmmmlll. I'agmcfi, ;,::erni enH:'1.7.Lt)tn 'P ~llU'tmtl$l AmeliYC'Sl colo! bliyiik bi£, C'!;raf perd~::;i alIIIld1l 'lngilit milhendi 5~eri tanl.ftnd!l.n ya]11lrua Irt ,Dalla jin1didm baJD ~y.aru dik'kli.t k€~iflerne buill I[DI!nIJ~lu ... bll ::..mbarlara giml~ rot vat! 1 ~lru."· iliik etn bUs :}'lgun lie karQpruntin 2n"hlJ tabaMont.evideodllfl krdat"l, me~bu1 hiT ~eli.k ba~~ll'loljam. •·apilim§'tlr. Dif'8el motol'leri ve m~er mnavil1 makineler. pasla:nmI}':l.n mad E!ll.i pLa KlarIB. kllplirlD'. Dalgli~t:u- Q'Di mmanda mahira.n8 ~'aptlmJl;l bu' te!ID at ~aycsinde, anjde ~ p. inebilen hir tayy fii topu tmmrn;;;laTdJr, Yalrur, tal .~ h~kiki rnenzHi v~~g~ yanSlIll gttli ti.kEQI l:.Ju.lundngu lruruanda kulesil'l-i bulmak irin ya.pllan btiw.n gayretler :se:metesiz k3.iml_.~llr. Blr !lmUiIl bl,l mu:'i.l. ZB.lll kiltteyi kalm.nbirl bir slrada" \'ukLla g~letl am bil'" frrt.lD:l bu demir, 1C'ti] esiWn defli:ze d~li.:jmcini mncib ~lmu§tw'.

..

en

alatya D fterdarhg,ndan!
_ ~\ Eks~]lme}'C' koRul.iJn i!$: .K{'.II!.
Hu!;L1 I

I~

mt:tkcz

~lrl1met

!<r.n;.:;-'

ikmuli 'in~

:s C-

L,

t ~-e renn.! ~

Mukil'\'du1D.lIlc,

U304_-

Ek:;I.~m~ "]loll. dr·J

_r

r

nd..

I'illitllJ

I

P Zo1 rt

u

gLmu

5a3t

6i-I m"l{Li

1 00'1'1;),11" hU"lLm!ndll ;rapllac"ktJr. :By 11~ 110 ""OOII:rn:J'f U \llllt! t!! II. IO!Y(: " rUll muS'!Ur, LeI; l m th:.il(!l.i1!Il u 3 C!V\' - fl, IIJ1.5dJ..irh.l nd t

IS Ii~

sun

"hU)'~t ode Muillmar.ali;; I:~bu:tl

a'!) _

I

13% 1111

flLr, T, ltlll m~kn,hLlnun "'ir ~ ';It ~do
L'....' ,,] 1.-ui;;,U!

!~::tO SIlo)"LIJ kllmm

hukOmlcr'l

d:m"

lhill~dl;!n i'dllmc1..

lnal" hmYlo];~Q[L1J riy;:. . ~Ir ," .·.-llln.,,€! l me~lutLu.r. bt&.UoJ::I.k g(; If1IlI~lo!I'defi (101..1.111. m:J .. r t ~'t!' m~\'N

10- T
etm h:ri

Imllk

1.!1tiyll!clC!rLn
..:J;Hb

lcrd 1

L

Y(J

N

ill

Mlid ...rlu

'1J.[Ir'

mOra

~ti

t1ktall

SOTlra toptu bir ll:'tld~ Saray" :t;rne J;uJ:!!'rck ycr1clIw aJml .. I:J.rdJ;r. ~ Eu .w:rad.a umumj m.l.i[ Lli~ villi, kl!lIllnllll kflomutuI1l. Trakya parti fetti'Ii F.dlrne ~_'l' i ""'~ parti ~.Bi

Tn.u-

alasaray
IS

- Fen rin
rI
\I"i) -

.Je Anlr:u·J.rbn gel!!1 lfl~bu.;lBr da Sarayi'l:il1l~ gelull bu[u l.ly,rdu. Pro-

r Illri:'.

rda . i mat;:I
11 IlliJ

b

('Ba.!j tar-11 II 1 pi f id~) t,,1 l.;l - de DlilUcrl1-:!1;.:1 R.1e.'rhind, ~'Ll:!11 !' lJlti~ elmlst-ir. "Vlrgini}'o G ·d.;t. ( iornal~ (]' t l ya)- ~azc md~ !i'azdl~l bu' rnaBled Ahrumya.nm 1I latlt, , Bilka
Lruk~mbul_ba i$t 111"
tlnCl.ITUl!l! dll

italyad .a eyhin

s anbul Defterd~rllglndan
Munlllmm;J!n
l~n .. H"
IIlAI"

hlr
m dd .. tl

Muy"kkhl~

irmlPl.t
L. K.

b-~~II

LIn

.)Iml:'nrhf.-r

1

t..l: yotlU

c'\'lU'mda
I';;;LI~'11.tI ce

In..kh,,ll.:-

In,lJI

38 ~O

U 1J'lllzl.lr

Ikl mali

ilc Ed!': 1idj"

J.e-

~e. Iili

~mr1."tml,,;,1 iE'. RU11Un

l Llv\, Ui.:rini d gltn11k,
r \"

bl.ioJ'll.'llkle AI-

r

da.

blilun

Inll.I 1lI'dlr

I
Ill. ill

yet [ dCll r·,kl

l~IJl~
},t"1

I uel,lr",ac blr

!J<iJ"l

~Iklir~

!0JJ"

IHII

laRa tllr l:.unh t 'rm TurJ.t; !;OiL[
ta

k ,I .U SUl"t'df't'1 . B1 ylll'ITIl.F,I. bWlU
km'lli,:Lli
I"'U wen

fuann
r
PL. lWlle fun

p vyonu
II In hlikG
bil
[1 ('r.d

rlilaf' oyurHi kW'.annllf!l;LI:dJr. Tabu n WI.: gum! ik inej IJI n.-;: rUll hl w' m hl.clitiyLe Y~,IJIU:ll.k

bi.it.ii_D rJWl)'Rya

r1lk

[;i)zUnil KlIrt-

Izlnil', 1.2 fA A.~ -

~ l'
0-

nla rMimt
Li,lI"'tJ. g'

".!J,'On in-

d nili "e II dull if ill I ~t.1I bi'lytik h· li.... 1I.Ilb..n.mlz U,zl:ri.nu.(·kiW iderin.i te-

~

eWrcc'i;i.JJi
Wll.rf,"l.i,lr'

I {n

10$u

ll:lll.;J.irnuel.lI".

ingiltereya 'Iaarruz
~, k ~ lanl'JdHD~bvwUi bir m.t:Il!i ~

Muthi', hak,ikat

Devlet DemiryoUarl
) MubAmmen btdclli· IIIUIt (U; 0;1 ~ u uIDrMtiO 1.l1lJI!Ci~. 41D!) IHl"ll 01110 '2500 k,.
I

-

-I --

'-.
lop II~
~,ft

Nak'il
'gtlIi!1tM1mti cia

Va
lWf!lDH,

f Para. _r MUdilrUJgU'ndan
.1d.u~daD IIIJIIli cQ;dndi:n ftIbiIHD. (JlH)
-

IB'tlLn

UhW..n

FIIof!!ft_g venalk 211Ii8JI.040 k~III' lar ;dom

SUi .ba.t1;lD. ~ ,yam ~ !lID BelclJc.l1, udu.d~l&jwo h hQtb allI'cuttor. Dimya, A.IUIa:n Olidlid.wi!, Mujmoyu ... WUI .... oiiI~en. · ~ bSlum .'1116 edilIdlp 'yemen marrum g'll¢"

pt.e,~.

l

~Ir:

~Ut

Qhw.

';. SOllLr3. ool"ie bir ha.rekd. l~in DillIbkka.k UQlandamn ~ 1.izIm, geINegi keyfi,Yl!ti de m~ylOl. muh ta.;bfCUO-kiiHoJandaDm Frn.w;a .. hm:lludtl yok:mr. 'Ciha.D lLarb1indG'.yni ~iltlil ~bbih! ,weill A.I~Iar Iillliandann ~gaJ,i!;!.tjl m.mm rnteD'Li~ludJi. MevoCU~ t.aohhUdoa n;1meD Bcl~YI lro.rtum.nk i:~ llIfan~ Am1anyaya hilclim et . d~ dilljiiniill.cmez.

dibJ'y8.d!' tayyareferil!. BIll Ii lirm If; 1!rtl3l"C:fiJcrllIlI3n l!1ro 60' li.W'V§"1w. mn ... kkat lcndiiJlt a Vti bill!m;!1! m.ell'!CUd oIJrill.d!g:. devi.:rl'.erde, Hol!!m" ~ dtliJ. v_i\[~ Wlikt'.! ek!JUtme ~nil.aatiin1!J k!8d:ll!r k..omlsyoRll. m1IJ:oii~ lIdamn "so b~" mij~j.r hvb ZLI1IId1l'. Bu [~{! aiill ~i!W lII:ol'llLBy;:mcta IJIiI'Ql.ll mank u.~tll.!IY.;lotl.iJ.d.!_D". '(IBU 1riL.D..hI. el &mk, ku.l1wllJl9.bl.lJi,rm. Ambo. bugUn bu :sillUwl (I d!(!Irnoo miJ:~ yeti :lml.mJ1Ij. mIIdll"? B'I1 IIlCl hn.ki:k.ar!: Ist,anbUlI Elakt'rik 'Tram,vay VB TUlnal IlIICak AlInan hUtlU1llD yle teel"ilbe imms'l,sri IUmum mUdUlrlilgUndon : ti.haru &Ctil"001$ til:. 1 - Jd;o; IhH:r.tC.l IPn lODOOdt'd on_III \'~ 10000 ;aN tlri'cm 1m.all1!~ Holrul.dp aruisi diiz (wa; b.em. oot2 -. u.... illlklloi. !iernlD>i't :1:2:5 U... adIr, hi b.m.rno,n m'bJul't bir meml.eket- 1 3 - Ek:.dlolm .. :!2/15{DtO ~llJ1l;OImba ~, 5idIol Hi de M lro Irun t.1.niit;in11'l ~ btir. Bu ~'b hpteb dell i2iD teh;u;:lloI.ti.D I.JlII.r:ltltopllma!;'* olfll'l J:II!["ll>..rIJUI VI! IImIIUn<' "'~OCIl.ll1ol11r.1, lI'Dl'llAe"ldlr. den 1Ill&Sun ka.JmilJe :i~ ~Su sedlen) J3'1l i~~ 11Ild g.artn.u.mckr ld:ln:o.l.n l'l'vni:UJI. fri1ldLiIrlCilllnd'Dn l>~rlWll ~.lii: ooLleblUJ· lnsa cdi1miil1..ir· btc aoll:lJl~ gti.5 _' Tl!klilkrin ~liI'tnwni!:dc:kII ·tarlt'It .i!lWfCdi.mll!' biLaldillNLr-ilk to uH:!l'!1I k.dil ••" Jm... VliindiiU au lbmi!ml~ bu ooncUerdWtl

ValJe
..,.

~ Va:k:l( h:mm .... 'IilxbJlo ]I'e'ftI tvIoIiIoI mm:.) ruD Ii:driD!lll tuia ~kW!Imct:M b ...tt..... wWm Ill/~lJ;U) ~ luiritiioiUU ~ m'drlll!'wot ebni!ll!!'j :rieao oIwwr.
-"
_

--,
I _

I

11

_

i...... i'
1

~
~

DiS a£nBnm.

R.01tJATIDIA.

SIlNlu. ra.b.al.mzh'kbnru derhaJ g~. aRll~, ElLE ve SOOUK ALGINLIG' kaqa
mliefiir il~tir. gimde 1 - 3 It.~e i11Lmr. Her ~edL.' bulunur, SI.liib.lLt V.ek~ rolulatml blllizdi1"'. ~

'tertibat: sa,es:lndedi'"
b.'femJ:ekc:t Rem, M.euoo VI:'! E9caurt niahirlQ:.riylc sulann .. Bu aehlrler biE ,!tOk kolilarn a;yn.lW"Ilk go61clUder has ml ederler. Bu batakhhlnr Irurutu '. larak mfthsuldru' arazi elde edilir • Ve h.~ denim dojtu toprak k3 •
:zwnllu",

flllB;Jon ~1~1iI'1Ia:Ln~Im:.!n mU!J::lilbJ1Jn.dcvMdlrnCi

r;lmii.llil.

ltl:!.lmdls.

'''iJ 'i"l 8..

M. 1M. V'., Harlill

Benell

DiraktorlUgden:

Dahi1 makW nokta.
'.

n'

"•

HO~ilU'

~gaUyl.e i:k.Wa e1m' bJem a:r~UDIDIIi bu w.il.ala.scbtltlc aJ~tetI:Iji y-a.llI.5h!Ida ~Ili lruyuniu,fu. g1b.u Hob.Dd3. Wl D.el.~luLllm Am war tantmdall ~j. molY!.!.!~ "rQI'%I1'!':!UiWI' kclimesiyie wUM ediol:ltl.y~

rccfidir. K:Jymetli

ve Bcl~[I

ADka.rwll Ioi.ali!.a 1=' I ~~kbJr~~ ~'''11 Ibe8 ~!Il,.tID£r •• r lh~... u sun ImNlilr: I TUrk 1:..obilW;1 ohnuk, 2 A.ikcrutUIl yOij}lllLIJ bulw\mlilk. ,3 STlI.bIl I.Iun OlD1Dk. -I Ottd olru1 tnh~lIInl bitirmll7 olm:lk, l) - JI(].&nillial _ohlbl buhmmaJr. , Oll.!', y,,~ula.al!l yukill" I bu.iUl'Im,.n1mk, '1 tuol'lti. \ff'1I11Ji1 dbl<:nncl l'11u,l.a1fall;; aImat", En az b~ 1.I!111! hlzm .. ~!lPn:1~'l tanhhlU etmck, iUirI Li'l7ret A .. lo:ilr- 11'11::;1'1."11 h<-<:I.. W'll y.::lm.~ hi'.,,'llnn t..a~, 1_ T~lIbleL· Uti'l '~Ihlnd,m fI K!!Ii! bJ.r 11)' wnr[l:),u. kl:ldaJ" I\n".r'nld~ B.arib I tllrcld:tiTIO~ IUJl1,o~,.r !,jubl:.lolnt" mtlr~~t ooo::bllh·kl'. [:! 1JIH U'l!l1) 8-

IImJz.e
~kU

'IDnhwluz.

Fl-awu.z krah lIi, inti Li..iJ """" Leuis :mDlmlJDda OOl"'Clylitl ~12:n :ba.l!'bJerde gweoo sulnrdifl kWm.J::JtJr. L5,. kill 1'1'95 seaesinin ka!i mcv:simil'nfe inc: m:uid edea IIwardnn sag-lam yO.llM basi almG.en!'rum. u:ltifade ,eden F't'a~.
;SlZ

G!mr1

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I:

A.IUJ.:w)r.ay~ ~ lean hull: nyle FlPq;lik. olj'Hl bu iki kil!;iik _Ietin, harbin wnumli seyrwi d. ~ pd::miiliim eI m'list.e.ima b1ler'vuImlrul..m:l!d!.k'}Q" miltW£ikle-· riD clddi ~m.'iy~e abb~ lilrun mildM mll1mVi!1II:u~t i.ktfdan gti:stCI"iJ:lU!S~.
1JnjI:Ansu, gibiwr, 1m, k:J r'k. IiIlMe:nl Bugtln

sih~arilllri

HolD.Qdaya.

gire!lt:til.

~Jcnlir.
ZavsllJ HohmdabJar bu aJdbcte .netJen milstahllJ.k: oldUildaruu aeaba tJ.:i.li.yorJar I!IU 1 Her halde 1:1Jtrn.fl vaziY!.1't1erir:l0 !t:u.rl!Ja....n !l)kn~ll'l]'Wr. CiID· kii bi:ll'bi:rlcr~n dQhl,l fblal.a. yahl~o.k
\l"C

, Pa,abaht;e
1 .~ •••

••

1••••••

1• •

1_ •••

I•••••

'

=1
• !E~delli.lJdi

Tonia IFabnkasl i
v' -

I

.11-

.

bi.i~,w Mil" ~bftti

o.I!lflo Ib~ milli
lIIeVl

mu

::loCi

lki .... :p,l'f.iM' ,.

I.&dcnl

0-

da.ha

t lLZ.Ia aYil:r

A.lJnaJ:I k:olon:ltiSu.~ 111m ItJUIlfitnII. ~~ laan:um ~tiiibilkmQilulII bUil:". BingeLul..Ie-yh HOIa.mda vee !Eiel~bnm .A.Jma.'i'iJar
I:IPfiIldiW l,igali
U za1[

isl.eyeo lut y(dlt!11 Uizerintledilr'lcl". No y;il.~l k ki ale!i ba.<;laru. Y.nng:tn deTi'anl eill;YOl" .&inc ~ gUn, saat ve, dfl,J<ika •
m.~bu.ldJlir.

Ii':! ek

ve [t3!;;Ur ver· ik i bii:ylik ha~1lJ:l. dlll:v£e·

IM:r l rLh me-

IIdc!;:i a1ml~r.

Atl, mlsal::uJikillan
Ankarll, 12 (It ,A)' ~ Dfu:J \'0' b.ugim !lUll poligon'lll1 I'! de'l,'aID emlen rnllsab!l.kala.rd'Ili.l;:ok iyi netle~ler aiJDml~tJx_ Her :;mm,ll.l'IR !ntil~mo. fa.:cla r-ag • ~l.l::i\:r{ln bu miisia'hakada puvao.lan1:ll yiikseklig-i lJEIyal'lo memnuniseL 'bir vaziyetleliilll". ~imdilik 60 iizlerioe 508 p1.ll.'\'anI~ bi rim: i Mehmed 07..er. 6imdili.k: 60 fu-.erine 51 puva..nl.a i· Simdilik 60iherine 5~ puYll..mla u!!.'Lmcil H, Rtza. t!;,o:t:, Simdilik GO iIizeril'l.(.l: 54 ll1.lV'lUlla iJ,",i1nciil YIL~r Y&1~ltnikay , ... MYse.b."L.k 1iIlwro. I>alJ 'i'e '~~ be
kmci .M.W!Wa Urnl.

= Pa;abahco Tuula Fabrikas!ndan
Bostanclda Salhilde Satlilk rsa
Bostanl.:lda. Cllw.;~e kar~md:;l d~lliz kelilllImd._a Conll klilitilu1i:
iIl\II3.

I

• •

d~ i:I ~ri YL']Jj '~I.Ie~e ~i.mldn ~D _!j,~. k~I!'pI.!; rn~1'II~ nHlll1 ~tnLf'~. Doer Iii VI!" Inn~lI.Z :F;fLg:l.un11 blgkly~~:

\-;,eJll .r~~~ta

w~~~ i!;.W

~Oli ~

1. =

J..lmanya bu d.evletleri ele ~ir . c1lkten OOnrD. n~ r~p~calrtI.r. Btl mE'-=Ic: lnP1~ aJubeti ile: aLikil!dar

~(l1t~ plten.

Bd!:i.lrMlIIl

lI.J:'".liIildeljm ki. 5ab.iI~rindeo II::DffirmJ.erak bo~ lUaf! ka.~
~Wltl

Ya.lJiuz;

!('u'Ylbi

du mesaf~r" AlIn4llY3.4an Na..-tilt bl.l. mesalen.iD yinm ~. Trvlld-' 'dm WlI 1be:J :m.isI.idi.r_ tskajeraJk bo~ licsilemftme ~ .ndekl mililllillit gQzioiine getiri .. boo lngi.1~1V i~!1I ileride ball kor'bm.Q \'eka~t:lc iimid oIWl8bilir. Bolda. iWl i.D.Ieri de ~ Roytel:" M.IID&Il.LDdaki ;I!e'li'Jrulce-n" iflae:mmiy.eti -

!>utII.!Mtr. B.m.lamct'nm en gilzel bil" m,e\Tkliude. koya :rap yamlltli.da. d'l.!varJ·fU-J "!,'iII' nll'l:lm.1 ve k:Ly1kh,1!4~

Ai

kaybeotmem.i.§lk

Ya.lru_~Al.m.anlarr, Ingtlknlhn mO· 'b4<h:rnbm mel1Z1m Ibahaoiilli;efil geM Nru"\~ ODlduCu :cib:i c;eking.e:a 'ftI' ihtiya.t.kir ba.reke:t edecek.lm:ini imld e~ btlIU~lI pek fflci bir ba.t&ya diqtindl!ril:J~ uJamaJda g@dltm.iyecQlerdir.

f,iinlen b t17;," her
W"li.'iIDda devam

gilD

SM,l

16 _ 17

e..rsaNtrJ :H metre eo:ll.hasi ve tELlO'iben bib" oollmn Sah.a.31 vo.:rdJ:r_ btcbdHeMn bel." g:liD. s,a,\m.hlan (n~ den U11 yc ~ ·'Y~n.i S&bsh .. id.are mcmul"lugunll m.i.!:racaatlen_ 'i:milman.

IlDZIT. Lram1Jay duyap11mJ~ hit' ~ JI'lW"Eibhlu me-

1

oetlilecoel'c ve cumartesi giillti m.ilisabakalann final.i ~PlJacaktl'l'\ Bu mililabaka.la.ni herles i~tira.k edebwr.

ktalyad.a. haw a hu,culllu
fecriibesi
ADta..kya, 12 IA.A.) - DUn ~edim. &Ocr~ bk:wd~ !kava on mml:l.rma ~ pas;if konuna den~ me:si yapllDn§ ~e ikI &aa 5Urm~il:i1r. Sa.at 15..25 de '1I,'eri1rn bir l.arm ~ = - ti t1zerille fawi:yete gil2>Qen ekiplLT YB%ifelerurl milkemmeleb ifa. e'tmi.ri hrul1! lki ~il.k;Fka.da iSl~a ve mse lm' yer~ SJr;.nT(lI~I:!.r. Vali Sokmel1i,siI.erin lIl~de yapdan :t.aUli kat

,A!KB
J{.itapeVli - Ka~detllk

,Ankarada
- TIlrk~e

ve yabamll d.il gazete. lllecmu3,. kitapj sip~el'UIl en do;Gru yops.n bir yenlir. Erhko. \Ie Id al
yil. ..1 mak~elen .
sa.1tJ.~ yel":idLiJ.'.

i(iOz.lvt yakma"

Tclefon;

3377

_ De !,;Ilmlllll:. kirpiklt'l'i lIIij1!c:ml'Z.Tl'rkibindeki H A ... '\II mlo'beris.o.y Idrpillderi OO.qi r Iff' timID. !S(V1Ih. IIh.'u·rd, krullml, JI' • ronIiJ.erinim ~Id 'ii'!U:n.kflT cui~l ._ayanl IHl.J'J',~'tti.rtNG:l!l.JZ B..&IIl·ZlJX EflZAN l:.SJi - 1lJ:EYO(;U.r - 1 TA.;,.'\"""ZlTL

'liQk

IDWltamm

oJ..mUlj

parn~titJe

dirilditl far.redtilel!! d~an !In.L\'we1lerl inlba. edi.ldigi gLbi (l1:a.m yaopn1ar da dDu.dl.Uiilm~.

Tarihi TiirkMu ..
sikisi Onison

Toprak m,ahsulleri of isin den :
l")lI1...11 ~ ellllde l.Jrl.lll q.u. mBbsullen I:>ulumm
~.rl , I:t:

, ullla.faz'iII kurs

momurlar,l it!;dacak

h;rin

Erk@k

193

\ c d~h.j.
RI

KOTOSU

Qo;,,·IJ,;ld

_ r\1 rI

e""·cikJ • rd r _r

"91 Mlesl!1 Com ill I
17462 1746 Se£i.h
Di.ik
:I:

Cii.mrllk mlllllaIaza Jl]fDlllrw..nnltb •.• Ieke aid bilg:ilerini arltlmlak i.i len AnkarnUE!. b if M:\.Inil 3I91m:uJ hI." brrilr 1'O!tm.i$i.r- Bu IrurH yak1nda. a~1aea.H:. k:urna i~tirak edem mui11Lfaza m 'm Lll'lacrna. m~Ianmia'll ~k.a pdc. 'tilt' bu~u k lim da )"1e'l1'mlye veri1ec.cktir _

zcmai.sL

UJIi.inii

a

Hir- (hlbeLw

Hliseyni .se-ma.J.si
Ma.hur bcste I M:II:.b~r besLe II

y . '1"lOJ ~ ""eriJlIll~tlr. I lim HI .~ ~ MYilnb:r [ItO selll.'"M 1\1, ifJS Il!h.,,~ L.ll 0,: I< o:I'r l;; ul mi::; bWUn[]~ilJ.;!J • 13 Bu IDilliilkt mrllnd. HI!~lr-.tl('rl aCYoJl1 i .,1,. .6~1 -.I-JiC<Gof'lH· 1<1 tuhu[I' :d;;. ill~'O: " kdm.:!ll h·tr,k ~dlldl :tffi SOrtrJ ",_1.11, t.l Irt JI ac. "'H' L'~ ~ I ill ... j.ahlilJ '.02' l:n.u:w. lIIuti:'nl<ib "'--1"!J~1 ~ c· ~.ln k".·~l oJ • p. 1< , l~...:lL!'ll(!u UoIiCT.l:'Cckl J C_ HJk,1!m.I II:I.~I'L 1'lL'\il'e!iJlul", m:l '" t lUll [1, f If t: );.1.], ~d 101.1)'

~,,"(J~

;7 -64
4-

ceJ:tlr_
L:l _ 8u dJilllb,lI' Lo;l.r1 L;Jkd.!r ~d len 1>1 .] et fia cler~"e!li (40l IbI'k lrurl.l" ,~ N,I 1l.1I\lj <J .. i'~
11"1[.0: L. •

1'<]
lP

,

b

l~ dr

J

III her }
I

(~(I)

9'!

Columbia Pliklarlnda.
bin<ulmn in-

J..url.l~IW',

E-

hl.nbuI' liArle'rut,·

l>u)

,n

l1\LrtD\

lS"ilt

\

t)

Milli Saraylar
~pilab YaJO'lf8 1;:.'1... 1> ;t;..Irl"

Mudi.h·UHiundan;

1 ,... 11 bUz.at ~ ies.c11iLm mLIiUlH~~,
JS".aI111Uld .. Dl~

t:!;ebrmrd, bed ..Ue ~ ... , Io:lerJ

len t ,I d I t"h J1 ,.
b
1:"

"<lfro:.
[lilt

,li

LL

fl1ukr.\"

;, \"

LII

:2: -

KaI)IH!.JI.,nnda j'('wdec In~:io 'lIt.m .cak ~tlUbL UIUumJll~ U I.Jlile ekBiltme,." 1{00Dulmu~[tlr. II1S:illltD Uhmlfl] b.,fl',,11 "'11]6'1(;" III..I "10., Ikuru~tur.

J - !~Ll 'f'~:'~'~'m'lll!w.I.1ik " ... 1[1proj'l' Ilc Mrine! .i'::,;,;.f t:i·WeU lcnnf ;:;cortn!llllc ek0 Illl.me ;'olI'\n:un1;:;l \ 12 muk::ovelleJ I tlr1'lt! mUE,'cdd< I reI,~ l:J~r ~u.rdL!U'l lli! 111l1:1,I1'1. lirLl 'b~oiII k:>lilio~lcl .. pn,lrd;", I,o~ka h'!£ p DoImGIJI.ho;e-de MLIli i.I.,-ayliJV m~idfuoluai.l KtlloD-' lKi.r..dcu almilbllir ... Ek ..Utm..: M"YW~I

Istanbul E'e.ktrik Tramvay ve Tiln moleri urnum mi.idurlugunden:

1m

i11'tIm!L P8'1<:JDb~ Bu.oil ~Bl

0[1 b

k M.!.lIl S:!r:lYl.:ior mu-

- ".gu 1 1.1
.:1 nlm

HrJ IOC. ;),., "I· Cilkbr. Mu'. akk;],t ll!m.clllt ":'IllS0., lira ""11,. IUlru~tur. J"'U:lJlID ~kallimellJ.Ll 1a,plllle.:lg ~tlen l,olr l5il~t j

lIoV'i'1:l!ioe

k;u!ac ID31"3IlW{:1nIIi

buluntn.:!"·1

lhundlr.

." 'k,nltmel'~ Kir«H o1anl.ar TI':::Ul"t 6d8!m8 k.'!oyllll bulu:mlcll);:]lLr VQ .imdJ.J<!!I dilr Du Ita J~rh:nlo::: ~lIopb.khlrl ;;J.I~:arJ""10-50 .. l>in l.J.ro I';HJdc&lndek.i b'l.pll~ il;ler:lnl: I,. "Ide ~ttJkr~rl v!::'fJk.alarl" bu vi!!:Jk"~rL te:;termelr !iUII'\."UI.c d;sUlml! ~iJ.Dilnden iJ:o;:

I

T ·IS BA KAS I
..

! _ T.1U1l!:IoI:II::n IlEll"biyere 1 nm<1Sl . i Ippab Z3rf U<I.II,j{, aru:>lt,da 2:3 lBn·'c.ak ·1 _
[i oj.

ka.u. r l"k
\"II.'VI:

I

o.:n h ..illfll
1.0 • 'rC'rlUII

~

re m
.Jr'I \.

H

.b
I!

'l

"

~llLlrd

t

h 11111 Ci>J ~i.d, 1,)1.

{'k..3il.Lm~

I

1.1'

.

.. . .'

1 .a.di!l 2000 licall.k 3 ,. tom)
Il liDU 2-51J -

= :!'OOO_ .. = ~OOO._-1UiI =
::JOIlIl__
:WOO. _ ..

Muvn..lol..tM ~"".A' Ekilllml! !O/SIl94U

kilnmll~tur •

l6i5{1 I •• p~cmb('

&u.LtI

5,,_

t l'i de

1\T.:1

III I

5

III

I

It 'It

lu
j"

19 4''0' K.. ·u· r'iJ k

itIin

I!wcl.Jne

k.;u:l::3~' kQrI tTl'll mlul;tJ·litmdall pard5l ma:kllLU\lnU

:Jyrlcn

•h'o::.oIili,r 1

t.::n n.I
l!llIut

ikUd(l.l"

~~h..IJod!ltna.-

1r'1 \.,

t(!oninal

mu.arrco

romrrndllf'l

t.!r

e\'v~linl1" kaOar

~"l't- ~

~~f~~~~WU~~~1~c~~~~~~ r:I!IdaLlir, .'::I'lq,.

1~~

a r I iii!til S a IK· RAM~YE PLANI
81 .

C

..

IIJI

Y -

pi r

1

12

-lil
'11i 210
iK.e:lhh:Ll:'r:

10el !ill Z!l"
I !;ilab<l!.

=

= a15o. ~
!Io:!:50_ 1 II 1 i.lyu. 1

=

4 DOCi_ -

.. "'I!QI:PIIl-

kad.l.I'

. InL~ l'':lPI'''~. !ttlr, ELI ~ aid ~rlnilm('kr 51i0 lwru muk"Lll !'Ide Jd 1 '1'.:kIU' mcl<.luplilfLnlo rm"nl 1'1 I \,'l'Ir • ~, Lrc IIldt: Uc.[U ~ 1i.~1 yun k.loUpu(;lIle 1 rum mukab!lllldC! Vof' IL '"l8~l"

1!.hiM: Ahmed

Cemaie-1Jin

~~~~

to!_

1 lki[ldle~~D

tocihlilli.nrli:l

~_~I_~ll~~~

t MMiIriiI~ Macid ~ ~~iii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t~'illI11~1

8A RA COG L U ,rr: rr .ni

;-

.

I

-

r

Idllra Veri
No.

SA l

r
aONLO(( SIYASJ HALIK-GA2 TESI

JlDiIi!lO~
I

I'lIIgraf:

YENt 8ABAB·
'1'E14EFON:

M

\

e
Imanar
n
811

slya
ta kms 1500 •• Beum, ettI a lar a a I rallceslm esir elmege Ie bbiis etliler. Kralh;:e ingiltereye gitli
_.-".,

bUYU harbde hili lslara -I

satmak istBmi~lerdi?

1

Alman Haridye Nazln Von Jagov'un Rusya ~arlna yazdlfdlg. ikinei mektubda elkin et ... tiii fikir, Rusy ve Alm~ya. i~in meefaatin T urkiyenin ezi1mesininde o~dugudur.

Ca. r . hid Yazan: Hil,ey;",1~--~--~~~~---'r 'Il!Lh M. A. !kin. ,. 'j fila... i;i ')
H~re£:tpena:h ,
a~etrenJ..hil~[ine bir MCT'O idisFtr eili'"yornJm. Ell defa, davct l'lutmi!j bullllldu;um I: B..:rl:lnden ~'aZ;t~'Ol'1lm(D:lha dogruslll 1 g~ljp mein War~eml!.~in'dan aldl 81"). AJn:lElnyada eslr bulunan ,g('nimi gvsterme}i bahan ettilel'. i FlI.lmt .hRkj[mtl~ mak.s.a1 Berlindeki I )n>nu~m8131" I za 1 Jl3.,§metpeoahi. Ierlne arzetmege jrpk~n vermektir, 2a£] hasmetpenahileriain mslimlll tinr k] a~.u;to.s ayindanberr Klem I WarLe.llelein'd!'L az ~ok mabpus bU."1 lUhUY01'Un'l.B.t>hi.·~mdenC;1.kma.y:t ya" l>~ k etmi-Jenii, Halbuki Berlin~oQ tao rn."men serbeatiden u,tllade ed.iYI) rum. Berlinde ve .Alma.nyada. Yil~· ~;ltn hil hu n "\li.n.inljimdi h::m: 'kIu Iunm dlW haklara sahib bulnnuyo • r im, Or cumaume zau balime1penaI1JIE:Iinin ve ·mpararori.;e 11 t rerirun h akkrmd k.i lUtu! "e CIC un m I bmyor,il.uk~:rrI"'rmT_...j ....... -- ......_------!:!;:;:;;;:=~~. Z; tJ

-2-

"a~Ul

hikova'dun

-

bu:.u~i mekWll. rtill. 14- 'ZjI laytS 1915

dnha

razmRi;a

3gd de500 a yy_si d ·"'r"·ldii
" k· lJan·u rnuharebe'/ercle Almanlar an,call Hollandada ilerliyebildi/er Holla'n'da h,iikdmeti Laheyi terketli
iIi

"·1'

hem

ye-!

.... 1.8 (A.A.) - Ha,'3.'3, o.j,a.ns.t 'IIItll~re5m.lltill!ll l8B,.at 22J35 dli! !tU hu·, ..bit I!b:mi:tlw: • 1'm.p, ",1 ub1!lgilD giimlilz: her tamf· t& ~e "e Iluyiik llru:~'VetJel'lehij,.
~,

8Mt 16 de HolandallJal' G.rebbe Ia!IrIm·l.e a,aglam bk 51JI1ett.e wilda .
~. ,ruger' tamftan da. dahilde

~.'i'ii

'll-'ild oldugutn
HU;SY3}'1

wt~ti..raz]at"a..vakrfhr.

b:~rkeUlgimden Vt Ibu mUir hill saatlerdc nna faydah olarna malt n act vicdan azablari du!fUYCl~ rum. Fakat intima ki tal Wri iJahi 'yleclli' de valanund n uzak aldlil • gllDl lHlIde J'j,[U~ oaa hi%nlet edebil.ecegim. l§'te bu gaye iledir ki iJ ittiRim §C1!rert bildirmek cesaretini huhlyornm. IDalia. !fuba.t .aYlnlll @m,1.'l' '-UlQa, z.dl ha.FjJl'l-etpe1]ahi'erine ).a.z ~11') !lilt1ugum \"~bil~. tittllJ ten bah· ·d:mek i~in Klein Wa:rtel'lllteill'l1I be· ni gilrm..ege gt-lJnjijl rdi. ~imCii ,yap •. l.~m Ibijjtilil mill:ik.atlar. huwsJ ma.yette ulmakla berahet", Ikol.a)'~ 1111llillyorlar ~ ltullya jle eulh antUlU ~~" ku,,,"zt ibuJmuljtur. lti~k ki!'iEer twru: gtirIDegQ:'ft'ldiJ~r, Billiusa. ~k. 'I.a.nbert tamd.l~ Haridye NKU"l \'0111 Jaglll'l' dd'.li!e ~n.i :zjyaret etli: imdi ki ,·6.ZiyetU-n u.zun uzun ba..h1:le~·Ief1 b~Yl..'tel.li .an.edeyim. L Jri o~
rUI'I arzuau , ~ rnalimL'\tL aircsinde IPlarak bu m.uh~ 'ereleTi bildiriyonuo. 11' l'anJ)lzea Imnu~m.u,z bun-

Jlu'Il1eIIiId. ~~eri v\: Holanda nazil81 ledricen ortadan kaJdU"mak au vatJ:yete tittik~ daha z:iyade bul~rtl.nu..k~. Va-z.iy~t ]i.er tlnfdl. VI ezci3m1e Roterda r.ruJa teJl::~
.IV' narmal

gm:t hiit;iin muka¥e:met

bale girml§ti:r".

~ ~

,Alm31lI.u- i.lli eenahda ,claha. aj,yade a.rtu~8T'. Li~e'm limalinde. Albo..rtkau·
'Wl: TOligffi'il iBti1I;a. .. (S'onu 3 u,~)

.ada hasIPI;

Yenii abnau Til.unmmu Idare Edw ~,\' :D .el~1

Rom _d

r

Iliz sel ret meI
ingiliz
izahal

SAB HTA.N SABAHA:

Gazeteler §iddetli yazllar yazlyorlar. elr;isi ital:y,2D hiikumetinden resmen
Bema. 13 {A.A,) ~ Skl:.f.a.ni Ajan·
I!!Ibildir:iyor: BihiI.n tt;:I.lyll.da detin bit" t.eslil" ya~ ob.n biro resmt ve:sika DelP'ed:ibn!tft;ir. Bu vesi.kal hariciYlt Il za-

, HoUanda we Bel~ikaya da ba,ka biiyiik,:n.Illll,erle., f8k t bpkl N'orve;teki gibi haskm yaptdar

Almanl

Be$inci ~----~-

· d· Iste,· ,I
:3

i~w.,

reU ek(lnom Ik b"ilm!!!!u I!idIi 'P~etrn • ~ Ij"ramila deruz kcmtrolll'mtkm V8I k mrebi lta.nLfmdaa ~ vt.r11cn t..oL~ I kWitroliln '~Il ke]'tt bit' tamiA tat. bLkimden g.utdiligti. 1Iie gotmekbe de .. fllpo:rdur. vam eylewgi ~ VIl Z±ymlan Bay'Bu ,/!U!ili:a, ho.r'tim bida:yeU.nliimbe· m8.ktblldJr, rt lta1l,Tll.l1. ,ekollomi:IimD. lngifu:-

ayni I~SIlrHlaharl'i ha.rIi.ne arset1IJ("s{, G ahs _ erum. GOriltl relrti.r ki J.lm:'o}':l harbi ITIUmkLil'l oldug-u ko.> dar cobuk bnirmek "C' Rusy;mw d~ rrram ;!il do au ve mi.'illef.lki at I;J l

-I
-

•I.

rr:!:;';ik i~ti)'rJr. . H!J 'ada liNkcs,:\hmlnya

h;i]ok

~.:hl~~~:~n:r~~l~~n °bjr-~r>~il!ea;~ •Dun
u!:' hi. 1m·
rH1~'a ti

i1e ~~

n··-

a r Y II
Ie.' .:
• ..

MlIlh~9.b,m

h<l!li1Ell'lgLcmdan

e oI~u i.u d!l. mutt(·j"lkliJ'lcl". ~jjrhe y()k ki J "IJ!;lllt'.' ,L 1.I:l blJrl1~ a Idh.ru edllmc-k I. z.lmdJ '1;i.lJ}Jtu AinHmya. bli h!Lrb· 11,n 11I'Iil,tl~e w)'l.rlnmt~ bir baldc II lH'nk ",I;in A.UE;tt1r!·iJ.'~ lerkcdcMt:·
J

JrlH~l I,m

bll1blrl(

siya.<.;i ihtilfJ.f ita ndf' avnmll)'~n iki mcm Kr

va,linin T'iyasetinde bir tonla,ntl 'TUrklar.n aziys,t'i r yap 110 r'ah: vaziyet gor,u,iilJu Ankll~[Jf. 13 (ll)1 . V IdUetinc en Bon gelen hn'berJeJ'e
v. ~~C1YB I '\Ie Beb;lkl'l.dn.ki Webc]erle 'el~Ii.k va lumso!oBluk m.ellfliJplnn ve Uheyde ti(.(!j"~t milzal~~:rr:s.iDe me:rrim,r I~cyet bnm. kiimil'll'n he Vill !l.fiyeUedir.

I r Hililinda k" .I · "VB ,'0 ··1r e B 18 Ig:lkad,a I
1

MaY1!1 tatri.hiDc kadar, .ItaDym gemi .. (lion" f1 fl.tI£'iide)

gor~.Hola'1Jda.

sm·

,.z \.(' (

r'I'1~ k

I

tcrncz.

l1uJmtclcYQ

liohLni:lu.

WI

Bt'l;i.kfldak5.

bijtiiq

Almall

t.t..m FlW 11111:1. d o'ermt:k l!i:nm.d:Lr.. (\.'1' IJ"J d. )ql:.;(}a, buluDuyoruz ki, 11 111 l .1 t, 11 buy 1. zayL t:t :ragn.~ , 11 rL111'kJ1l1unan memlcketle .. ~ I:l n 1 j, bu, m, hI b olrn Ll", ,c1etUdir. , rSl'l' RUE;" a hllllD.nya lie iyl bIT aulh I

Tll:rk talebeleri.w.o bugilnl'ii:l. vaziyelle, tahBil Dem'iti da.ba I1'IUl5aid hiro mcmle'ktlte IIltlliJlni j~ln hilkWnetQO i~b -eden tedbiler ahllml!}br. I
• ._ ... "'.--~ ~-. • •• L

QUill p.,="(j,{jt~iil.($r-I~ ~&'.i rjgrJl' ,gUifldt.l bglufiI,gn 6"liil ,l'hirlf!:"i bJI Mya, ,!Polonya v.c . one<;· , ~~rd~ki 8janla~·iYI\! 1m ... el ... ;;:0,tdyy"rcl"ri.nill. Non"c hl"rill Jenizle ve. l!lt .. tefdderlo rtlm·asaJ:JsmJ kestl, En biJyllk tajo~'l1re rl~lenn.i kciidi ""llIl'f .. ne 31<11. I H(!Il~nd8 'l,'e 8<ilhknlJm 1-uyLlk: ta)'yare i.U!lerll1i de dod gOn e:\'\'e~ bas:mD!i bllluil11y.ordLl. Bu dtfa :lnJHn.ti.~ ..a.g~ 'IIHllta da JiI!lra!;ii.iU~rd:ir. Dilnl<!U till" Lmulrn h.ll.berwc1 n 1llI1Iy,arJ:l' ki. Bol'nuz RotCrdillDli AlmanhuUl e!ilJdo
!:II·~I.

____

I.e )'cp)feJli. harp 1l511111i!'l".i 'tOitetti- Loehlst.n:mn yerudton klmll..
mdl'j,rdao"I.'~nnMCl'l, bilyiH{

,iinru:

f...

_.

_

_

k:l:>:,.na.~1L1{I'". Ha~ U CilIi. Dalo:lillc rnL"f.TCll indo 10]1(,. li..lm:Iwya bunlln n1J~ya dcin bir[nd de~!!J )' pru ...a
I,;{;lk

I

Eger harb AkdeniZB,

_~~Ia

fiJolan i~e Uk ii~ ~

glli1

i"m·

rb!['mmiy, li 11 11': h,l' n'lP8(,rC .nldufugu .. kabul el1lyor. -,uradilki lrnn te co.. Bii"ll\M Oall.Ld Y..u..QIN
(8QIW 5,

siraysl I"dar,se
...,.,.;:;...._~ml: .

bJ'l'l'll'l" m9yd:Ml1a.nrnl'C- mUna· hIrl,pUaruu im'ba (l'tt~ .Polo-nyu.1.:0),,. ' __ .... Pi re ImIH'a.o:;:1.Ias.1 fl.:l ..e ugrad.!.

V.'IIIG.

B Inci s,lIhll-du,

~l'

,

~,

.. edn Umanla.n i~ull!le iee yay.a.n~ en bilyi.lkIQril!li. tica1"11 pmll d ki aiv.lller ve limow-

(Son"

"I P1cidl!!)

,B iediye
(a;tL'

Yeni' zabtiai

Talimatnamss'
!Jl1."tlk
~Nd·· R"" ~rMne Eindl 11'e Clfudl Jl1 eydalil.lol!!Bl. giili, gily vc ti!.kil.n mi.iBruuc1:cleri )'«I,lI. Bir gUn so-m'al i mtis:lbal{alara 111rnl"1muf AI! medreseye doD.
[Ii.

'IKadlkay've Uskud T yap lac .. imar yenilihleri
bir ric
Icziziyco tiln linin ikm:al ewldigii;j~I Uk. BUJ1 un !:lilt" ul le y;].I_'lIII'lHlSLnI cliiYI'bHII."Jm ki. biJliln

ill.

ugiinku barbd, 'Tt et anla ma].an
l29lucunrkU
il!'gi~ .(;.
tiil'O i.i1leli_ndc

l.9) mBbJ ~

'm

.!1
~llk
~!I1

)'IIlkn.d.

"I:':

'Yem
_ tt flmail, myordu. Gilya bu a.ltIn
g-~bdM1 hB.ll.lbU kllDdnm,. J.'(!Di misaIi:rledfiUZ i;-in !;uu.r'l -

tbd belcdilye t.alimat.n ai lji.il:.caoJa

legcm.i ve
rak

Yumc;;c.-··

. n ,~,

ko scrflloBlllda.. R 'yy it W: H..'l..I'ZCrn!;3Jnn. gonderdigi kLZlarl gO["CU, YC;l1i ClU"iyclet:' :ts.nailin bllT"CDlin }o·egi.ne b~Jdkr, , ~ like~ Qlldue-urm O;;rliWD'li§lc-dl 01111 nvIamnk ic;:in g~yiPiljlc-rine, kOI\Ui}u§Jarma, hllft'l etlerine de~'.fji.kligin en C'nzib mnk1crini, cda.laru'U knn§ltu"· Il.l1.l} mil_ H1Iki!'Y de t rum1£! mils est ilC digm}t_l gtil ren . ince ipr,t1Wwinl gi~~j~Li. ·Ruldy~'cniu n~ri r.:md."u ~ arm r 1I k; rut:ln i ' , krvlietmlrrn . f' 'kleniyordu, Oerin Y~'iil g9z!eJ'i.le. bi''llC'nbir~ h!f,l~tihn g"lizlt'r.Lui 'y~Ll{lllatil. ru." ("j It. l) g9Z} k bir gji..r: ll' ,.::mti~:"ti 1lu:ruri1i tfl kallHn-· den bi.iytlle::mi!illL lsmlli1 bir .ar:ilik bi .bid =. s.WwJ

tr..m, FaJmt a.a!l misafiri.m £el!lsio. ·Jdi.iufdn lilm bulirycmam, l:i'ni 1.ii.Z_ venn' ilial fumn. rlelildir. 1.stnrntl sen' "yorum. BUD 'll WI bir:.k1l'ZiD,;. • ok 9 'bler de ~ .. irdrm.. F..lk;). bugt:i.u.f! 11~Dl' h.i~ 8e'\'medim. Du.daklarnna, SeD) sel,ri.yo..'erdigig so:;;il.

sini.n. 10 . lJLlL'. u.l(:w, 'Il:cb;1.bC:-l lar, i.liiki~iJ$l", peta, ve c:ilwlf~ta1IlWlr.1llpall ..b1cil ,l..ulilm ke:l limlai' ]j fLkklndB.ki .biikiimled d i.i,u !jBhir m.~.c Hsi.1lOO m~ ve lI.atlul Dlunmu!i'

( gc) bolg!;i

~blrsJZlt
Olnh
'lOU -

lHw-

tor.

y

du,

/l1y[1

Bl1 ymJj Mlik'iim.1:et'den baula:n

au01 -

Y'I.I.- uin.:
git,l('ulel'
~

til~OOgu-.ll

giizel

biJr

till' ~
ii:l1l~.

lIIlil.ruJ.ka.ij.l!~'1.

mlldb

rum sOzIerl.mi i1.i clefs. a.e.B ve:rwl!I" Kvel :selli ,",ok M'\~y"n-um!, Lii ri l:WJ.llr" lmhk
l!lin ak!;;eillyomtl. Blr an.hltt'i)'alr'a lcrl da }'::I.l.dil~ti' gib' oldu, Rukiyya lIIinde loiun ve i.tirJj, 1 lund ~ hr 01. rnk d.I~l~kl.J, liu"'" - Ay Ruldyye sen ! walle boyle Ie'; • i1.n-i1 d SIn? mdi ne y ~yCiT?" BIz. dB y.r;u:W;i ~~ak ~
ded'iler, Il1Il ~ gilldiile.r :

t iym-u.z.,

p. ~i Ol':kad li!'sizlili v.c. ~iilJlililli. '1-1 U~w.ndo. biL daki!m ir1>ihli \'e ~:rtrn: . ilzel arkad:J.'l1:111m, l}imcli Ua'trnlm..ll.% kill~lmn8Stne ~ki.ldi, .fu mail de uers alhw.sw.in ba.'1I[l;'L otU'l's dll. n . i dl' bu Ilnkil ad!l ' ttlrmd
ha~l~:'lI:llrmm

'hu1undllhlnnnr d kC'fPlluWI

h;.ttcmez_,

\.'

ri VI."!' dik l1E'r hU'::I.fT 'un c-tl 11lC6 hntIan Ie nl J. !rtltL. Thi ku. c1::t, inC~ \'e !=ef bic tUli.i1l ark."Ulindalti elmaslar glbi d.: h!l. (.'J...'"'ib ~uriinij", orlardl. h. J iJiIi 1.. sokulc uJar, 011 a I)i r t»k S.l 11m- 1tCll"dllJ.Ar:OI'U.'l hi!" Ere.! gibi 5eVd okile k:!llb~ndM''."ll'mI.IIk i.a: cdil . fi"Rknt t~ 'l ciddiytiini mull.u"em"I in.i .Ill'!: I:'"ly tT.Il~dl. 0; kemtilrlnp. i~Jm, SIC. k ,.~ Mmlml lr j.'uv.a " 1I'l 11 joel l::J:r k 'Vt' n Fah
]arlO

n.l'anud rl~rgijl~mi IertliJ·, Eiz bu saallil'J SOA n~ '-' l.."Ir;:rfh g'el"1TlcJ.lz. Hen da !pmeli ffi'l ilht I lilini" ~r;:cgim, B dgim US1 rn Y3c..~m! dedi. r mJ1ll rmi!' ill Vi! aile disi.p limn " 9Efi.. Q!;L!1fr ~!lUl;muy bq. 1 ull'iarnu .... nnh ·orlarul. lki . kl)1kQ~ 10. girdiier, li.. me d#ndillC'l'. Rt1 1"1}yep; Iun .~. :rrt .kabal1k.la \>e II 2':J.1i L'li . .I!kle U\i'~ yod rdl.
lr--n Helin

biDe:n bir yolcu hale bHd illml'l~;). KaralcuI JY - Il.lyoD. - fijnftchin!~ i4; nhtarm: p. i:a me ·burdur. hnlir - EgrJdir lUI-ill IOllLlI'I ahnulklan aonru b~r glin Anluu-a - Izmil' arn.swd~ fill gii.%crgu tan gUn. I k tarlar ir;liyordu. ~lind.i hal.tat:.n.ktir. da 4. giinc biT1dj'rHdl. ~ is Yl'l , mrmr Rica.m1z ~u(lur: Madt!lIll ~ fund k:amsimcn 'l"emozn.yil l? kc a1 11Y plhh, B" ImtLa cia son. il>~1n 10tll-, IlWI'lClilllCI luhrik edilmclj[lir, l.u:;i...-oka.klord.a. kDft.e. bilk, ,ig ,ve.lW'Tin ticari tnn..k:Sa a i~lat ikJ·ri sa, i ,gJd~ lI"ruideIcrmi pi ' yll. .. ki.lt;-'lI: pencerc]i, bnvul k~Ncak raIsak cdili:mi:Jtir. I:l.rl olmlyan, otw-unca lIt srrt.a EUD1LL.ll l!II!yyar &lIt.wI k:r.pAll . ~;uslB.D[]J} Y leuJ.n.r:l tam LJi i· -.natycrlurdu p~er cam V milm g-.ihl. lru.iUDmlynn bLJ 'agon}an hlL· ile lrn.ph ilU&US'i kri.plar 4;l.noCle bwun.U:II. uC'~u.nnelidir, c -uJ<!ardJr. linkil ula.lmmru WDemU ~. yn,kHaID btlya.c1W-l iCl'Q.,fiean'llt len mal irlc ve \'lIgO"J r.ttI @3ki tUne! et lUck ~ bll diil.tkii.nlll.L'Won ~ d~ ge ...mcdiginl sBoyli.i ol"IIl1'i1.J. ~im 1Jirlne' '~clderdir". hallehi.-I o.i bu lIl:Utzur ort.:l..i1; k.aldJ.nJ.nnf;Fcil i de tlak, lnrIk. P Y. k b Vil lir. Ah.d ]i"" " .G gel . tilt! zenginlil1i vi:' yrucu C;:Qkl.u~ gti~ onilnta ba.k lrn.t:" jfYcn bu.lnndwmJYn.cak-[ latdir. de tl1tui.lI.ra.k L.:Skl;ai glm gWlliilf ---:1111«--r~!'n ihds.sJlll d.:J. :1.Jr.I. jca. c~ Iliyonu:. Qinkii bu gnyn 1!ilil.U ,·a.gnnln.:r ". bJr iirii a.k nnalar ~o uk u ai Ie : leI'Cmii;jk:iilii~ ~Ik:n'm::J.kta ve aItfi;,tanbul. Sul1!.r iiliu'e!rlnin 1 ~39 .iD.1.tsnnatardaLo.i Ih'l" tcbedUiilil.l.i li )'l11 bi.Lin~Il' . ~ir me.;lis.in :riiuLl£n IuI.st.o.llkl:J.I' yapm.ak .. r. h h;partaWm

Ez.ci.i:mfu,,:W t:I. IlfKl.V'~ IniliahWurl& .igkcmbecile.rin suk(J,h cephelerinde:ki 'CIliDlekiDJanJn 3i:jmi; veya ~iy yeme1 We da maddclerinln tc!jl~ .hit. o],hnmp]p.fl y~ oe!iilm~ & omddfl baa liZtLlW'aa tckl.ifler.l ~rim.' ~~--ur. YaLimll:n.l u_..~ mabaJll:.'T:i.. lWIlek~Q..[: tnmamaa 01" tllIU at V6 m'" 'r b.u DlIIlLalIe girem.i~1·dir. .Digoer tw:a1dan tahla semlnl] ~CI ,\,,, loka.u.bduJ"\!. m" ol.u.nmJ.}':t .. cd·Till.ll.l.il.:r do. IllW kaplntila, -

I

- Aydln iiziU:1ndrm' . J.:iiH'nL;izJil(ten, vagonlo.. rm bh;im6i<-:lir;;';nden !jikiiye1.. eder •
L1";UwYI.H3u.ki akUlI"ll'lIl

I

LTlJkiida.1' ve ru:hk1iy aemtterinin 'Prost Lara.findan !ulzrrl.awi.r:tk t.etkik edrlmek u.;o:e![e oljclli(" 1l1cc:lisi rul'H.[II1· dan iillc 'e Vft Il:I.fi.a .~ "errlCD ·'NlI.Zllill l"lb,. encllmenlercc blSth.lI: "lulUmlij ya pliinla.nn bazl IlJ5Unl~ I ", ilk b II tJulw'l.loLr y~ pll'm~1 tcmcaal ol~wnu.!l.l:u.r.
1Shl'll.nllun
C1L ~

!l'digJ le TOU{l • • I ..... DI..IM.sir bir lmJo !W ..u 1m m;1._ blri oik- Ucaret ;mJ Il!l.ilil;rm.a ml:ltedlik sa.bndtr. E~1d t.i I!' 'Ir si 1I.H.I...,....Da.lIfIZ'I. itibarilf'. ay" J'oUarda..n ),m tek b-.
'I' . ~F,

-P'1 '

lam t::..u.U.U.k eder, w,J.fI.&et I.;J lualiy hi.r ih'l'ilLo

]~rini

la;;lj'&n

snatler·

ee a

§I,iSC

:1:'. a uyudan AlYOI!IR vc demrryolu ~L:ja,gl yukan ayW kllcrnetrede Old1J~u hakle UCIl.. 7, I.) (;IbiL ".l saaUA= gider •

Ulildu harjl'iT'ld~ blr(:l.blma.:u e:.nc.i..imcrall!t"C1I! bit' noksan 1..eIii.Wii edilmi~. tit,

Oowili'

l_

imu

hu-

3 l.i.nc li

11'11111.£

&l.ycLil"Pa./IlL li.£;rsl c:a.due ill: B<lyta.:r:w kli'bfnl[J" Niimlllle l astahanealnin arkasll'lfull\ H:r~li.bim.a..:.D-n cadllliai.n.o kadar ai;ll.acu]{ alan :'l'eni 3'oluff a""'"" smdaki millie:mlAlie aiel a.zilC'rin. iskal1rI ayrrlmaai dill lll'il\'afJk guri.Hmemll:jtir . Endimcn!er bu a i1 'ride h:J~ tahan"lIm geni!';le.tflinesitl tahara 0lunmJ..k uzere rIlllh:l.ra1KUtnl dilll;Jt Ul'gun blllmu.cIardJr. S!!o11u yolu ,.-e Llyyam meydanJ. J'Q.pJ.1:rruL91rneChLlrl 01 yerl ri.n y::tlunda y ill liman me-ykfi buluTlllca,g-Lnd iJ wlla.w.n yeJ·iJlin hir ewel teshiti t~in hakiJm l c.c7.din~ tCliebbUslerd.e buLumuIl &:.'il da. ". ijJn I 'rl;; temenni ohmEU!1rllUl. b~ka
QeD

~Jli.bJ.dcm

po

nn

pIan y.lU"'lll. sebll" mcclbi
l'a!lil ' ~ It.!! ktir.

It.n.-

:Q'31didolr VL': K:lili.lfiyiinull ouzlm ldit.n1 mUl:.lbim:.e \'C!' . i na.l[Uye.nm ye-d .. J 1 '.31 ve Avru.p, h'l. tJ ilc AnB.d d{llii tre.n h~Ua:nnm bll-1~,'1 irilmc-si ;.,;in H.lYU::LrJI:J...'ja.. I,Te SIit'.t!.)1 rnu ::L ~sanda. fe-ribol iskeh!! Ii Y' i LAkl r. USkili.Iar tskcle mevd.'1111nWln BI gazii;jine. Ankara • ltd d' Hikn metiru:, ~i eye, .t}nkar _ n,lhd~sesine muvazi almak i..w:!re 1, b·~yiik

,1

B

l'u.m

e9rullr yl'll a~.

~cuk
VI': manTi.f

hab

leri,

~eni 511h:l.

\'e

l!llfi

b 1 JJ1tl'

c1I

\'kinililki ~l i istunlr-ordu Qe;mi de m tndlburnya getirtti.
g~crkcl'l
(fllU

n.rdl.
-

tii;)

SQ)ru1du. nLJKiyyc 11 tie snu ~M iyclnm'l.

lou

mu na..'iCbe.tle

blr

, Yusul Z,i~"" nuwlll"ririmn:e

"OJ.;

~

mu.csase:;clcrmJillJ yaptl~ ve-~

pJ nd

3~ l~

g"-t
IJliinlnrt

iJ.n'
hllI'it

"
lax ii-

!}t:lhir meclliri

VSI..(H.lT{iitubhallesme

gonlii W.:= .f I hm' dtdi. Il i(i [I b~ ):'jyorswrl' ~ H,Ln~me} ni kadmlar gcldi, 0 ,
1:1.1:"1

j~ill

utandll'"1'i."Jamalo;: \·c SI buntLill H-Onra mi.is.'iade
~ -llJli

m

fij.:,,!

blJ)'1l

iUn.

l1ll'Sarux

burmia.. :"~'

O!1lara t _Hi' zalimcti. Vfir'. l'tJek h;t{'mf'!'lt. - Ellhl Sfm h Su.n3 hl.iyilk I lm' tb } \' • Se:.ni 1 imime aldnn. R. tf !'iD ~ C'l'de yiy~b~. 't..;in?

-

Alb]]

om'
Y 1 J C;ogcm mi~ n?
O]'l.llH

l'i"rim..
']sli

n~I'Elenmi U1Lin:l'ikten SOIlr3. ~Em "_ 'l'erlms. zamnnmdn ~irket 10 ho uau i'y~gim, Berctber' gi • ,Yl1da. Oll bu~ mll)'on m!1:tn!: m..ilc~b.! rle~';iL ~nlnle- ti£J.ZlI:I1l ol!IU.ji'RD bir su 'lj'fr 8647 ton ki3mUr s~rlt:dcrcli, Sua,:,k b~haIT y 8,,,~, ::ieni ltaz - lar' id3.l'e:;i ibe!edil1u;:ye ge~liktelil OOrn-u vine ~tUree gim .. ~ na r.cnnct; ,phi ,ge~el1 YJ1 au sa:rfiy:1o 11 u ilyon. tnet lJah~elenje taUi bir ha)'!lt J·~tJ.ca.te m.il{abl.na ~lkm!~ \'e UWUlll it<iD lhm, Sbl "l.!1 hjit·~!lll!rino, h=lkde an.cnll. n MrfolWlln.ll¥tur. hrrnm sn:bi:b b1r kadJlT yaJm!2grm, .. H'~ • ve harel[eti VI! ayni z:n.Bendun u:::.amliLlyack mlSl.Il? dedi. mancla. A\'TI.lp-adan getirltigimiz. m.ll. ntJ I yy.. 1m ill .ItlI 'I.'I! ok y.llll kine leI" bu ne1.iCf:de- funj l llhnUl~l.nrdl!'. . "1.z1rrn iri ;:allJud III alllRilin r;lu~cnyd bte \'ruiJen 17 mIlYOIl omurl::l'rnr.l bn"aklL DQ:rin SoCssi7Jiklo 'i'4l.l151 m tre mikiibl .siJl'un 37.4!l.2Q me.:lm:rnikib.! p.a.a.slZ omrnk 1W;;l.a 0.' 1 0011ra; lIS ale-re, karalmlJ:mn \'e 621 bin 1.00 metre mikilbl ua s()kak~ lardili: gt~reo, ha'RI..rnlum, 8,1-k" rara, umumi hulbi..lJi.a, catl'liiere 'l'e • rilmi~tir_
Mi.I~ S milyr:m ki.i.&ur milt5bJ. d, 15 kuru., 1ies1l.'bik- .aooIlclcr :on, illm ol.acili:: js~ ct ~~ gimi:;;:; SIJ)'UD. yilz.de 50 ni~bc-t.i ~_ t::wen:. '\rnmlm"Jrt.c veyabud d [!. i nl\! y nd::!:.. Iwlhunlm:Lktndlr, SIIW: idu:-esi it! ""olil'i ~tJ hOOJi!la gere ro ynlJaS![!::lTl :Lbtm Il'~ v~ b l cH. yr~II :O.'i~bJna .aYl'llan 8 mil • fl1O- b n U.'2 ml:lre lrukabl sudan h!t ,e ohn~L.l_ bJdll', Yiiz.de elliye
IlJlll,

~u u.eyanaUn buhm:mU!itnr;

U1:iIl de tetkikler ~'ilfIJTI;:tk m~:lkerc e~ccektir,
il...... ~--

K[~ ensliUllarfnds
Bu

dmrslsll"

Selle on be-~ gilD g dl{mi~ olan
bnhB'l"
I1cill11

_,;s.IJy

D~1izyonn.n i.d~u"eairun il
rii.._·teri it.:ib ret!
dilmc,g-e b "Iana..caktrr. Yeon..itarifc!er hnlIDa

tata.tlHk -

tty ~Lan n:u:m dIkkat
u-~
'Ve Ya]CI'

her tlirli.L ihalmarak haicderil1 bi':r

ili'u'e edilmi!itir. '7.5 d , I\:al' tal. Pendi!~ ve ,·ap Irl' rJa yi1zde 5 tcnzilli.t Y:J.plJn _ va ur1:!r da :'tllzode :5 tea.zillit ya.Plla-·
CJl]rbr,

tlln bir :sefer lhha

Se-hrjmizdelti titiiliTi 11..::k~ mc3l.ek mlJ mcluteplel"intic :rannd 'll.I itib~n d~r.:;kr l{e ilcc:elrtil". Bu mel.l('blel'dc mezu _ niyet imLhanw'm 20 rna ..,f.b. ba§. lrttll.!p :30 hamr,:,LiHm I1jhny .. t "cl"il~· cc ·tir, llimet .P :p k1Z n'.lt en:: ti iic-ihlde de mC'("t!ll.nen dolnt}ilcak talebcll'''ri mll::Lllim meclisleli 20 hrzira!Jd.r~ lopbtn..lfl s~i1cC'el"[,l dLI".

t· t.ekmill!J.Z -

"'1011---

ka.

1![1f1l1b".!ect:bI

~ehir Meclisl

.n

yalnn

01, n bll ml.'.;Cca~

-

1'J.cl iJ.i. B i n..,i'Jl IJ

gel!.e !;ctire-

6EN'e'LI K AVLLK YL~IK 3ill

,

1,"JO Kur .. , 7"0

-~-T

kly.1o

!cn

1;;1

40a
HII

AVLU<

• •

..

2700 Kuro. 14

ra
.!1M

.. ..

Idt. lJir gnr:-c gitf I. rnd:rn. 5Uziililil, V. n I I:: ".It: 6Qnl rn -lin entur: I it'intie IlLLIUm. lJl.1.m g lUI TIT Ittu'bu g ti i "C 1·" mn.i.lu vGTdi. r.:II\loll melrtubu tlir )':'1.'::;_. LI~n rukasma ukl dl Sa.halll yin c"I"kcllIdul ,k.'uk lI, N am:ua gkfC'r.kcn hI! mektubll aldl, me(il;"c::raL:kl odn.SIIl. ~m.'i;rdU. CUlDm tcsi giill U salmh dcrsilli altlIktan SOLlr:t Oc:J:Ll ~;a gel•.li. MtJ{tubu J..io.,}'nmla ~ilHu" ~lI;}yhB gd diye ",it I:

dil,

ni isu1elerl myjllt yll..:!tin n Ii , aboneJere ]5 ktlnI.a t'erirIlH!'IrtMII', Ell 1nil,'L.arJarl nzoltaroo.l{ b l['Ie i.h.:1", inio bu nisbetle uCll~lat.!lmll.91 i!3:J.I' rDi:;r.in G'(i~ ijniindc hullJlilurrllLtu Cn bLJ..!tl1' Q'fle-n uoklaL [tbn, biri.Ge.~eu l'1i ...n bu!tIa at ne Il.dedi t 25 bin 367 ya n\[:11 tn' lri 1111 mil tar bi • ",elki YJlii 1351 f~zbht.

[tad J<,'jj' fi lfif!lTIaa ~'apLl,cllk 10 MaJ'ls ~lcl!:l.elihlt:r uayr. 1'111i~in J:>e.nizY'lllufi ,'wurl:ll."l1ld(t Iii, S .f! .. leri )";J;pilll.c It i lr. I{"'pdlt.l.lm 8..45, 9.15, l"C D lli d li~ ,. pur t:lhcil~ ~di.. 1c ve bn bi :tikten OOIl 1m dt! ika ::ll~ He kGpru-

b

V<J.l1D

V0 l III Ila' .tu·. leab tla a.!I'Ul L1f1 bj I' ic:tirn D.
bllru IJlle-dt},c

t D,d'·lill ,11~ zntfllinm l..n'1m('., r.r·n
('ttl;l y::J.

mu -

n.t 'ool~llIn

t'm

liIle ~al..r l' n..ktlr.

d
D~ m
tijV

HaU.at

- Btiyiik san. tUir, ilk Ve3il1;anu gtlirdim.. - fink iy.. w~1l" misTniz,?
~ flu
il"tlfll1Z.

fan.liyeto gE'c'tilel und n ha:.:Lrllll1 l~llrcnri~, n~9 fIh h&lliab 1 mil. yon 7'1J'1 bin lira 00 Ii.I".liid • Bwm 18 Kia 226 ilir...!il.. beledJ,yc aid tJna GOS i,)in 191 lirul ~letme m..I!Srafrna 5-1;
'!lin 192 TIrnm vuklf slllar IDII.S.rnt'mQ. bll~1anm hr.

!1.

i ''in vcl:5.1oftt.ar.a.~ projcnin. l.:J.tlnkine

_

"I!tlilct' so.a1: -1,15 de k' ru. IlI ek t edt:"Cel~ v:J.pl.l:["ill Ueybd.laua. _ In lUokt~hc! gidc L k! tdir, ers. saut 1 ,11. b.fl..·] l\J1 J.:'..].hLU".

H'l'b oKlIlundrt Yol.rUl dip11. i IrI~ra imi y.J.pt.L;:u::..Jrtno. D:l-

~e

I!r OlHnm. r-':.Il.l ru::J. U1'I I n fxldiDin ili!e~ 1 nne te v l._ ~'TCl oL :lk le.ibit edl1mii" hl'.
c

1'1 C
[Hit1

t i!b
d~Ilit in 1I miilif'1l ~ dh11igi i1,,, Itlnlti. t l~lli gorlIlI'.k itt>: 'C Joild":"Ci"k 1:::11 l'rill ,J;NiO'l i!jleli ~mnmen. h:U.cdilmi;ltiI. Tru~bclerin P>i.Il :lportlan ikmal ~lmCII iiz.cre olI.lu~ndnn I~ame bil" h<l~ gilnc kadu!r Il-Unmi en h~L I.."t't e<lec~ktk,

§orb Bu.gd..a..di me ,Wbo. tedkI.k" ettikten wnra W:illl. IIU)"'" etti.; [nil -

aarfo!lnmlDll!llblr.

D'ilrl ilk. ol[lro.li ibr::Jc_ll kontrol dai imJe bir lo[ilanb l'·lI.pUmci ~ ka.hve c. y limil(;:di.n t;:lI~fiyesine l..;a rar verdmi tir. I:l:;ahv~ l,Trl 'iHJ'I,,:ITnr.yeo. llLilien ic'lnre beyeli .se~el"Ck birlik hn .. Ii venn' Iffd' •

II girtered'

M

rill leri yapmJ~tl!'. _'dun l!~ t11mb l!d.ilE'I1 bu ~e~I"i.1b

itf, iye.si lI"iltih JIl erk('D U. IJ: YM:rtn s 'mll1nnc tl;;C'

n ·'nd rm3 Ub r~ri

I~T' ~y~t ,'erm~tn-.

muv:J.fJ.a.It..'i,retll Ilctir;;C'l@ Fat;hteki kerner-leI" d\·a ..
y."l.p1lflu

nnn -tahtadnn

b~;3.kalara a,..
1l1(idl.:.

t..

te!j n~rihni.!j ro gayc~ kJSltL. bir dlott zarlmdll gondUrillm.~till".

"

HER

~JtlJAH

r ih in en an uhareb s"
(Bill t4ra/1 J ~J lI:Ietjnde vc Arde-u1erde .6tm-n,nl !J.:J' be battma gi tik~ da.ka. ~ -taI.llr "lliIillYQ..-IJlI" ............ Gl,. lID iteri' 'b 1.1 btiyiik Ibir .
]I

H r-rU mu? Vo sa rrii mii?
aD hfijo_deu
~

cr ·
AI. hlJ..

'ZWlllW
~D D

~ti_k((\

p

buhnn

C!ilUl--lfi1:;fUIJ

J'~in.

iilDid! h ligm

dG~Jf<.

dUb elir'etkilirnnc IIlr h<ru_-el'i~folam.ll i;a,'.L£ etJmek kab cW."OI".

t T.

, hennense benrlyu hir barb _ _ nda 1500 ilii. :2000 bi.kum ~ IlID kan;ll ~lylil. koyan ml.llhn.reloekr IilfilHW1.11da Fr~ blie-um M'&babrl Almu.ula.r-.nJrilw 1l.$1kil:' bir sa:reUe ii~-tiln oidukJaruu ioahat e<tmii-

lel'dlr. oselle iizerindc MaJino hatUnln
iindeki milltakada LoDgw)! etn.da ~Qk §lddetli wu.harebel8l.' cere etmektedir. FransWar Lc (\vyiyi ugJam 'hil" 9llrett .muh.n.f etmelt tcdirter, 81ftill'! atq mm tak1:!~1 1be:r:i.1ide 'Ye gerisinde geni~ VIl [lll!llaSl.7, ]!)tr Mv8!. muh2rebni. ~yllD edcyor. ild ta.mf tayy:LZ'e.leri ko, miinn..iIm. yoJL"_n e ltay are lIleydanllll't .a.ktitl balinde bombardimanlar' pl or 1'. Bel~ • 'Ve Holnndatl D:UlhaseIll' I' dlpdanberi iOO JJ'maD yyaresi ~rii.lmii iltllr.

Krnli~
Lon

\'''ilbe~

r.ldg.

,13 (Hll5l.lSi ~ B.illMQa ~l WHheimine bugiin b In. , hub ~il e Londn,ya gel. '. J::Iol1l1d.ar.ia ilec1i}en Almon hvvcllf:'ri knllj~ i emr etm.et ib---te. • W~u.met erkii.m u.mkr3li~,IJ,in Londt a.j'& g:itrn~ uvallli.. ann_ftatilr_ fiiiltlimBt de La Haye')~i 1£1kc:~liI'. D.:g-ci' bn-ald&ai tiJ;: giln Z8..l"'h:1da

ilw'b mm~__D_da..::1 gt-ICD h IIFakat, t8:!:"ilrlin eEl hmiere giir& ~.'tize ojnylYl melllb\JyUk mubarebelerinrlen bi.l'inin ilk etJerdo oopbe1l'fr I ,fJtm~ ufba.smda bulunuyorua, Nerv ~jll, q AIm - hUcwnlan d umlm I~ .. Holanda.nlD daha baska miiteaddit tI(Jr. Dalla. ~didf'g m~duda.nD im. ni}Irtala.n:nda harekete g~uk. Akdu.dma kOjaD. miitteCik w;.k rleri, denizdD hDnr buluDIl.'IAIJyu.. Liikomh~ da. aulill oJduhaJde, Hav muhiU"l! - d :VaQl, ediyor vo , btl.. f111~um hedeRcrmd &.Imao ha.va taazruzla "lUI.I'§,l, b.giJierelnt-·n.lmil~ nlIli!a ~ tt lnIlOllll'bllkde hayli ~t!.ZIrhklQ]' yapmnklJtum-z 'tztdm-Jar. :lab tdu. m!: "iipho fall k.i AIoJQa tirkAm f'ai .hillalme:te g'Il'eD DUlrl iba:rbiytllflitd!t ~ UIH y1bD~ lIdyJ£:d.iiiml parlimeDtnya. da. BCi,YIU. daki OOi::--rlibelMinc~, Bel~ )'WU1il. Si%e., kanri:w, 1IiUrB._Ptw:J., T'UIo Holall!ldabh!.l"bI kOfUoibr ~ gQ~md3.D. ve almterindea ~ ikn,m_ edece.k bir §eyun yoktnr. 0- bi gJ rtla.:rkfn.nm Istml a.tm leJim lIl:mil~Ioi we kedIIl eaala lilimiU::de ba§aJ:illnaHI :icab eden c;ok lD. lllUdBI- ya. ... Rhw.~Ui bir imtiban vv. :hmra1i:l bet. taJ.lll:lID OOIYO-rdu. VI!: miica~1l ile do u UZWi pIar 'VaJ'. ~t:Ln hu.Liode tBtbik edlkD yIl~aset:imizin DoC oldupwu dlijiinu.. dJ,rQn glbi ~ su,rll edJc:I YOl'Ell.[ljuz" ~'I!'ab Vl:'nyim: HartJe daYia!Iii:n bplldllo.:r d.Mek, II) ~ 'I'&m.. tAl ki~lJ.U'). Karnda., d@i:r.1ie" DJ.alIdaabmi IIHd.tI.o I-Wb. IItf Pf~ h.a.vo..da harbe Ql"I.'llDII ... Ta:nnnlIi1 bim ldu:~ y~ bit ~ &J' ElU1'u1da q ]fitJ.:edeceg-i biitU.tl kudl..r'ctle ve- biltibl hmlilerloJ' b61diyan Bla. tiD _ ow.. ku""'etJe harbe deVUll.. ~ cj,. MI~ ~ -.10] iffrdinm hi nayetl~rin w@im ve -i-l!lkII 1iiI:sil mfIu.nn muhtem hk ~ &m-BJ.nda daba bij ri.igune &ala Usa1l..hJmaLI I~ .. Japmak mmn geli,.. 11M edllmeyen DU muazzam ., yaPlDllli ~ ban~ barbe devam. I gafIj ~...,..\ldnn be6br.IliI Hedefimizin n ,oldugunu. ~ , ldl mz. size bil" k~lim-e ile ceva.b .~ H.!-1eoNol'V&i; ~ 'SfIlD':ii bilirun~ :he-r hlUlgi b1~ l!Iir dton:-k-tiju 1MllaHedef1llll,z; zaferou-:. Hede!iinID, nm ko.lI'1I~hlrd[l wkayil:n 1lIk1§oIlll& ba ne pana.mn..a olur'sa oJ~ .ZII. ,. ed~ ihtimaJ -~ r . her tilrlU t:edhi~ ra;ilnen 23bir m. yiiriiyecl!fimiz yol He Irn.dar !1- aflliJ!Il[lrtq daihtll. ~tii II:mD gf:leQ. bit bi.bmIn SIl1l ve m~katlj oJUl'Ba olsun wer. Zirn mer k8.Zllll..m~ bizim i~ ya,pmak imkiu:u kalmIyaeaktlr. 86&.
atr tqe'bbfurl:lir.

ml1gumilll

• Scbn

giic lerdetta1~d!l

~ahid

01-

lngiliz. IIJ~yh t.a.I'JJtt hnreke-

ti d.UrD'! n.k ljoyle dursun, gittik~e :!:lid" det bulmaktarur. Diir.I da ltruyarun DlubWi.f :jehirle-rind13 .lnrllta~ aleybinde bir c:ok nilmo.yilJler yapllmlij ~ b.r. Bu nllintlayj,~leri__D yalnu: llgilt:. ~ye miJ.te"eccillIJllIm • Fr-aI'la.ay.a k~ bir l;a.ijkm.hk ya.pJ.lmamli.l:l:l yam dilikattiL" va DlOOyyen Ilehep1&I'e dny.i.lll:l1akla.dl.r.

talytlJ1 m~.aatleriDi VOl' Lal~bl~ hn Iii. ~ ~~h.a.n!. IIlm:q:-&n mii fiklere lI:Dir lhtarda bulunmue

J

I

Ii".

:re: aleyhloe a.Ilrum

BwtJaJ'da.o.

biri, A.kdellizde

lta.1demw~

BiSkerltodbitled.il . aama. deri:n tesir iua . bbmY3ca.kt1r. BalJ.kanlarda Al.mau. RUB· talrekabet:i deva_ etlllekt.ali:l". DoD.ilel::lilir ld bu lIl.lD~a hak!mt.d.a I tamflar !lJ"ABJllda b-i_r miit.al:"eke Hledil:m41l:ir, Bu .mlltal."ekenm ne ka-I dar de-\"Q.D'I ede~~ zaman ~ ~ ncelrtil'.. .Hrr ~ld!l BnllikD]'ardatti :b ~ ytl2Undeo AlmIIn:JB a ihtilif ~
j11m

tngilt.ereye' tredUmesidHr. IWy,a. 1n~ - Fnw.s:m.
iII1Llarmln Akdenizde

t.oplunmalQ.fl! ite bimz esk:i cUn1cri, Habq harbi Din 8.Cl hataralaerm babr1o.JQJ!;1 VEl uyur gtirilneE 1ngiliz gJeyll~ bJ:r.. ifenbire ~ cw.1la.nm1lj. lruvvet blJl.l.mWfWr • mglltel'e .. tWya. mb !IlSebetJert DIi gerg'm1e§tlt-m di~ Iimij de Ak-,lien:i:Itde Ve wnlllIli:yet it! ~yb~ denUJerdelta.lyan ti~, l'lElytrl
Vll.pW"lannm

miitter
sUn :II:

dQUajnfimrt D~ aU,md,a

~tbn

MO Almo."l

tlyj--m."eSi

dii!ltirWmt¥Ur.

leriD minaslJll anlaYlIllZ, ~, Britanya impu.atorlllgu hayal;ta Ira.l_ ~hr .. Britanya impantcrlu f'u_n:un m i:idafaa ,ettigi ij,eyle-tin hI~ birisi hRyatta kaim.1yaca1-tLl'. Bqe.. ~ ileriemcsi Vi gayesiuEI var .. mMl illjin a&lrla r i±dd~t ~ektigi _ tel'. 'b miic.ad IN. 9O.8ra. haya.tta bImJyacak:tJr. v: _' em! bir fIki:- ciyadetiyIe 'I!I Dmi.dle denJllde ediyOfllm. fAJJnIt" Jar). D YU.1llWJ1. insanlllr aI'1i.SlDda bybedilm me rnalral bmLlulmlya.. eatuu 'lllllUyornm. lSu. a.nda. hepin.iz:i yardJ_ma ~3.0oiu:m* kendimde sal§... hi~ bull1l'or e diyorum .; Biitiin ~erim' , bir araya getin"b tieIi__ ... 'J Churchi '.m Idddf:tl a:Ila:jIa: ~br. BiiyUk ek riyct Loll.dI'a. 1:J (A.A.} -

[:]mT"hiII'in_ nmlro LonW-.!l., 13 (A.A.) - Yeni biIi_~ kftmct reisi Chutclrill h!tfb bineiii ia I -. Ie 'birlikte pa.rliimento
IJ.2Ut • da isoob vtinxd' f!J~ Uz re, Avam Ka.n1a !!'IJ"I''2ttP

bmd.urulm slm. lW,a, bu .-bat."ebtio keadi&rine bUjiik d-liltlkler. .mwidIi mtarm.r tnli eli ct1.iiini sOy l'emcld.e, VB b'wlrut da mea'lili:J1~ lngjIt:ert.ye. --El.:t1e!me.ktedLr, Bir itani.fdan aCl h_trraBa,nu ea,g, hi nm!lEl, d-"tcr tM'ardiuiJ madd!i d.v beJel ve &ODnI cia. Almao.yBya mad.-detcn ohnIn. yapilimu yfK'dlml DHiJleD ftl :!iyueta, ya);lllld, anuou ~ mutte1'iklBli'in rm.z:ik EIDrI8.:Il. Jar geQrcnG;i bu'·· ~ .eviretmiFir. It.dya ba.n\l!D $n ordus:uJ:llm ~ daha lIelerber etnl'l'~ '¥Ie bIlbaBsa In giliz al~btar1lg;l.u.a. ,gernd
~"

1111-

COk
1'6,

-

,Rusyanm

mg±

Frana ve ltw.yrunn da AJmIuoJyaya d.a.b& lulu. yUlqmakm bllIal
bJ.ndg. ilerj gelmektedir.

Ti pzeteSQ Bel:g'!~d mma.I!rifIi 0\'R&JCt Yug:OIila.v he'yeli~ Din Sl:a.Iin ve Mo]otof taxal':J.:OO;m kayaImii:z&kern!r:r deiil lIle!iWlllle.r- de~. RusyUlD. BaJIt8.til.3..tdni. ufifuzlil gil;tik U"byor. tw_yanm siDiJien me:si b.Int Me 1rnndM il-rm ge!.iDiyM IJ ~ 191-4 de oldugu gflti :l.:JOO da da RwI:ya, 1Ia.lk.iw_ h1!.vlEu-:iyle I&tn_b,da;r l)l1uyOl"" H::I:uy;ii1 ,oolann ' den J5 Belle ,eVVI!.J .A1many& ile harb :kClar git::nmjti. 191: clelribadiseler lD<W ta ne td"1!1"l"i.ll' e: ,!!:&in? Turih biJu en iImNt dept mi d.it' Y ,ti

bul edjldlji:~i 1»1 .. 'lyeE'. D~6k ollJyOl' ki MosIrnvada

b.

Wl" -

,lbugiin

l!;tl.ma.. ~bn - tir. Avmn'--I"86l

ltaJya bu sld'El'Ue dmri21iJI'iI'ie tW., yan ticaretinc Iotr§l vaki oJ .milt» fill kontrol iiniUl - @B.itU temin edobileceitm mm:lettigi gUri t-

.,:lnJi~i

7.:'1."""

i-

SLllln Ii,lidde!ti aJ.k:J~hl.riyle ~an-

ml r-. ..r bus.i:l.l', Chi.rr'C'hlll'in yamib:-uqnilil. yeT aJ.an ell berlaini Ii 1 J:l1w§!_armr. CtI chill. a.ya~ IF.,,Jkb~ I8l'tla:D liIir kcl"C daha ~iddetl~ al I
ttt,.

k

.~ 5~ soylemi:jtir_ - Cuma giinii gJ{!:uru laa1 findan kabul \'I:! yII!i:li hiiku.meti 1e!3JCll1emW' cwidiJ::n. Parmmento Ve millet, y

BqvekiJ.

b-ran, !If Ita
edjrm~,

kant}

~'1"veJd..l.i.n 381 r~le tasvib

(~t fi 1~lJ) lm:i ti:zcrindn 8m teli: eya yoL deg:ietlnne vakam b,ydohmID'!IiJI:W'. IWn.tl'ol maka.mJ.anDm gem.il dmrlurma. llleCb yol deti:IUr mek, tevldf elJ'ml. pte,l~1t "" Wlir et:me gibi k.e.y!1 ba.rU~t1erblda. do.layt wkua
geLen lCiI:rar l"e ziyrLM.II.

Piet:romarcln""Din rapon.mtJ ba.iI2l!l !tal goa t:eleri, §1ddetti bef,J.i_rl . tmir. e
Al'DWhABI

n

paolan ''Voce d1ta.::ia" ~nk1.3rii. bu h~ yal: • ~ diyor ki:

d'lWia gaze~

'1rIlldi .. metin, tabU Old'lgU hadar g.fmi6' bil' e~ iizerin~ kurulma.bll:ll Ie yeni .Q.. biDe}'e,. hiith:l partiler.u dahll aLnt u_llfO la,rdl.
Ii

'B~
tleIiRlr.Ule

l1'>

Bel(Ika ordu1an l!tgi'bi:rlikte
VB"

Hz ve. FransIZ arICa.ci:ujlar11e

dogu§erek ramanca hr. to

dU_~nIflDa ka.b -

aIrt.u.

yerin

va-zifenin EDmtihim mml getirmi~ hlllunuyoI'U.tl:J. I rb

L-abi e i te~kil eUllmi"'tir. Kabi:ne ~ Zlldal'l L.._'-~ukkuJ /etmekte ve.11 rt re libetal]er1~ r.tlUbalef'ef pa.r!15i til ;!'1 <Is hil buIllnlThlktadJt. H;lrb kabmc:.i, miLielin it.tibadl:nI H.ld~ eLmc·irtl.!ciir. HiLdiselerin V.!lb rrc_ v sUratl dola.YlIriyle hiikO.:luetin i1 gUn zar.bnda. ~kkiilu icabedil Tdu.
D II yellH I;:al}tHe
fllUl.ltrl

~yiat verdirm dirl. HQiarida b umandanl~ HolaD,.. W!. hiikurl\ tirti . d hilde vaziyete 14am~n h· .kjm oldugunu, diin biJdiroIcktc 1di. ~lc~a.Wnr, kltn1a.nnm 1 !E:mii !ziP=' ~Dd.a mukavm:le g~3tel'll'1 ge muvafi'ak oldu klarm I soyll!lltek1ll-c ·dirle:r.

yi!ahmcllr * HIl paraYl Idm &1~yecek ? Bir kom.paruwryoae hal-! IttmU Old.ugu oo;rihtit ve fattist hUk:Qmeti DIleseteyl. tedkik ylemeJrtedir.

.WJrt.an blr :m1l.yar

um.e

Partsten gl2len bir [I crd, mil . i5k klWarJJlI. Alm.nnlllta HolandaYtin

1za

v zir~J(:: tevdi ~lniittir. Bu Jrrala yeni bi:r liBte~ere~u 1. B~rJNI I1at,rrlann list.ea; yanG ~l ;J,~lr ola.cak t If iimidiI)I:il'Y Un" Di,ier IHiZlrlarln tayilli bil."llZ ,dLella ~1Ula. ild i~;;u,:gO'-ller.e.<:ektir_ Omjd ed~nm ki, padarnento tclrn.r idimn tt tip Ulman vazlfe-mi.:n !tiir ktsmlDJ bitlr. - i; obci.l-g1m ve kabinc ber :aoktal! oazardan l~kkU1 dmUf. buJUJ!W..'ak·bl'. Bugtin parlimwto:yu j~im dB _ veL eime:t!ini • .Av'U:rl Kamn ram :mLIliJl~ den rICf.t eUnegi l.U:Il WIllmen:faate l1y!fun tc-Io'ik1d etUm. BUgijIlkii oo:J:Mn hi
IiIQl'lul'Ida p3.ilamentom:rn 21 m.tIi,Ylq ko.~lQ.ril]timalannl tehil" eltmesj teIillt

rl!a, digel'

hvllf; lbudlldimB.

. dal IWI.nan

!HO

]d)£!

etn;llk bir

e Iw ii.zclinda k!lr~

Landf!., 13 {A,A,~ - Drthlliye DeRreti, kgiltermlllin prk oohHlerin de oturan ve ck"lt.riei yebudi alAn U~ 'bin AlmAn Ve A ...u~1ifJ'tl..luun enlbeTiD!II edllme&ini. va gec.eleri IIIOka"..f-a ~1mnuyaea.k alaa II bin Y ban~uun too aln tAW tutubnuml eml'c mi~r. Bir qo~ _ lei de tAt .• Wlm ~

'tlsr

doki

wabB cd r

M"'tisadero OOilen eaya.mn ill.desJ., blr koncm.l.llJ; bar etino ~O~. benzi· yen eziye verici fotnlaljte:leri'l vo kontrol tedbirlerine tnbiilir, F34i.t bUkw.:.eUuin bu glbi kdbirl[!fo

AblDltw:lw_ bu rapOToo a6y1e-rlliigi tI:Lnda ta1::blki, denizlenJl subuUsi ~inin ~k hbt iIl.llL1idir. Frn_n. su: ve lllgi lfileI1rn .Akden.izde mh.mlI ettikle1i b ua;-Linkii rej:lm, ltuJ ya.aw. biiln1Y-etine ve i.stikliliDe k!ll'g1 dni • m5 Lir't.a.hkir-dir. FI1Ul!ia \'e lngiltQ. l'ellm lUItemI~ va lmparn.torluk hi)-gcmoDy 1an dalldalfil;e ve mill elli • tin lIiiM'iyetine rnLlhalif b~ bil' l!Iiste.m ~ eylemektedir. Nilmyet. den~ kOll.trolUniill 11.aJ.yaya kU1l1 tat bikj "t.:a.rzI islf'. eD.l ernul'1)' MaJ. 1I1lkuku.n ihlUline yeni ibir rtl-isalua. Diger taraltan 1iaJyan ga.z@~le:ri. garb 'ecpbetindeJti muharebelcl' ball; kin . ld leslrleI'illlde, AJm II 'arun Belt;tk ve 1: olandaya kaTl110Lan bn· t' tnsvib ~tm.cl~tet.lir'. Voce

mu.

I-=============~:

l!I:Willaha edemiy.ecegi mull '~a1rUr. Konll:rol, balyrm lhnunillrll.all bilhlJ.8-~ 'Frie.slE' linla.nu:u.i'I vaz}yctlnJ, t&b.a.m.miil edilmez bil' bale soknuLkta " dLr.
~ i .·-tit i~·

• !mydll klan. t;oylcnmelrteili.t'. A1man haW Z!lYlrtlr v-e ilu itibn,r-lll. Iirlii.t lRfi Ideri-n yapnca kl.a:rl bir m.u!UL. bll taarrw! t.ehnkCEjn~ her noktndar:! m::J.!'UZ bu.lu:nnuaJc:tQd!['. Haber 't;dJdlgine giire fIQ1!llldn. ~~ik~, F'rlinarJ. VI:! 1ngil~~l'e kuVV6~ lierl EL.r' mda. c1bit -lig~har keti:l i.irn.tIe devllDl tmQlkte ve Alman gene[ - rmlly bll"klll'U ~c:n raJ VOilkeiU, ~ I1wel.ll! .nin muv.:t.kkaf.en el~ ettikJeri Wiltiltl va.;,dY€lUb.k:viye Jqm ~lB_atuu H-ob.ociayn. dO;fru iierJe~, hUl!Wla]1 bi:r f.aa.Lty,etle. ~ :maktadIr. BrIlUe:lde . Y~~e ~

m~tur .

Roma, clinyor:

13 (A.A.) -

Sl

crtta.Lia

iIlyo:r ki:

"Veni Sabah" 'Turk Petro

as I
ur
I

riddi ; el~lill ¥ I futr mgil iz - Fl :ym13bilirJ i Blr hayt1L 1'\ _n ~trn.lI:U·lLl eli dan l'1I~ 1 ~;iue ~!OI~.'Il;.'c.n, fall::!. ll1ik:1dcknin netkc<;111i llJ.yin e-tlcbl lecc~ bLllcn Il tjr sHa.h rne"\'ctHl 0 !m'i-a, bll 'il.lnn It 1,~,~L n.lubi isl><: s me-.s d~l. K<t m
tl

t'ii} ·tu

• lnl r rniHt:tleJ

t;;_jh~:m{4~ num . WUll:tr i -n I d'l~ n

i inde m1nci),;,'1", ;'l!Jmaz mlidafaai----.

fA.

Jt;ON.rn.UJ

r,

II)J lllD,aca.kbr. Ii3rtl~ in. m _ LiBicab ede' tanhtE:n ewel topl.JIlt ya. pd
~Il

](~cht'den ge Alman kwvvet.. lerinin il.llri lmreltetl, (!~1k.alIJ&no,
liddetll blr mqk:dU IlIiru:la dwrduruIDllUlftur
B~&
lim

·br.

u.etiJ»

Bn h1tftiJ.nm meMim. ill! :fD'sa.1.ta lameIlto ilzaSlnli a~feee~. MI'!CI iei, almguwz tedbirleri ~ 'Ix: veyenii !b'!}klbnete ]-fuu.m_n_1 ~ ,dam IlIdiyon.mL Btl de1I:i'ruh,teJi f 'Fe bu b.dar' pm,' IrIikQm ~i,baddm!.tiDde

- "0 U!'j1d edlh\tijren

bu:Ji baberl:.r.de
bielit

lie ,wg'iJ.itle-nu 1I:.IIaa~

8A.H Blllil-iridu YOrk patroliinU!"Ifu,k'rdJlm~ haber hI' ,El1ml!lz blill mlnhlltsy. ~,. muha....rini find mi tiro Ar· i k.da~umlz ou mud 1(·:VIgezrni" pair-cd kamplnl' cola ml~ va yurda y nl b;r re .. Is pi I an Ip 1 DIU bulan mHhun .. • I"norle g' r',rnU Ii anlilFln ihU" •. Ilru 'uobU -tmit Hr.
_ ~D~

.Popolo d'lla.1io. diyor

I;:i:

1D 'IteTe ve
'leljt

I I"lltl5n, bl1b:l s."l

Nl'lr-

d:tJ:tn!. yIhoti·Y"'D Amum
1ilmdmJr.b1ft
III P'\de'lli

Do ~

~

'OliDlma

kI ~ bir muka'bll ~

MI!I1diri!I_, ~.
(=-

ba" ..

w-

mDhlln report."

reslmlBrla

tlrllkle HF W daa kadar'
Iby ..

aqre

b.

"I

eki mag:ltbiycl.l-.nnden m'I, 1<'" VI' 'Jiol ndll tlzmntl tu !yik t:lIY:l h~ .•\rr.:\ctl C Il-~I.lOii lH!~iI i :ra ~ rerj1"li InkfiT I';tlc:yr:till! l~ . ,i!th. Norve.;!e anya tnrnfll'Jdllll lIr.aglab oo.Hm ~e' lJ,ir te~bb·s yaprnak TIigt::l"mr.!t. liiwmunlJ hJ t!ylC.tllDf;j di!!a.n milttcl'ik!'Ie jJbre, Ing-Lru b LtyUJ, dtisi, 1 tal .hrio ancu bllr tek au-'ii iJnu:'m va!,"- I Jiado, lng'lliz, ale.yhrtat'. 1Ilf"l iyeUe II 'iii: CUb ",e iYltlmt CimU~ b-it!l:rLnaa1 fijlel' vazOOfj me811'l1 in. VLY:lD.1 teessiij 'liacJlLlliylo, AlmlmytUl'f.l1 'ltUCl.ldllll' :neliccJffi .dzeline ~.€ ttn.~1!&,D hmr,u" 'bir i!L~O_P_ 1llll.l'hITdk olm _, meull.i.n n.a.zarJ dilI:katin.i.e ~ ,QP1Dw:.. ) Imn.-l lItLl~t~r. a

11'' fiF.11r

iogtlh I'Iefl rinin berm] [lIJ :'ml.m11, 1'3 eIL\.) - Ilu! nd,' nJ; I'enildlgi[ e gUl'e', h1glftcrcnln R~ 111& bu:,1ik Ac:;isl; tl·_, fl,,:unac:to.. vu k buhlJ'l Ve 'lu81Ez btll,'ilk~~mfint :lrJ Z~\':UI:n filu'{I-llla ma .i!e Jlctil ..~l-.}[iien hltllJ. J'e bn.hkmdt

n

b··yii
Ablukanll'n ortadar Ikadlrd g; Alman sebekesl -in esasl_
dolI f':lItlere b~t' '\'"ecizeati~~ llr: '1llmc etmek veyn tUmek ... Eg.:.r btl cilmle dagru i!; ve milUefik rl.~\"loe't1er de, !iimwde 11, ,[1,0 elm~ QIan Alman ibrnc~Ulll eUerin·, de b Litun imk.iililJal' dahiJ:imdJe. dW"d1.!!l'o ml'l~;a muktedir i:lle, AlnlllB eko]Joml· Ii inin h'Biimi.inO heyan el;.m~iklen b3lljku bir "ey l.blm.l)iOr deD1.ektir. 1836 Paris ~J1i.nnamGi'lill!ldenbe'ri bi muhoribin, bttnraf saIiIcak altmda )'apdab jhracab mUsaderc edi· leme:zdi. BugUn. vaz.iyet ;nyni d~gt1 .. dir. AmOJll91Z dcnizillU ~l.[l.rbi, miltte· fildedll1 li~ye\; etmesine imkiill bl :rIiknu~"81l 8.Sn11k. bil" s,l'Io.ney;l y]kn • YO'l". Mukflrele billiLisin {)\[l'!"sJ,;; !bun .. dnn 'uOrle biitiln l\..!m9Ji :IhTlltab. !btl t.edbiI1D bi.taTalll1r.i )'D.pacajl! gayri li::J.tJiJi inkir ve ~aY:JD.l1.cessUf:tanlr~ rngnn D, mtisadere edilecektir. A1RlEtTIya llOll d IUz :Ji~m. rncmEe'koeUe:r ilU":1cnta d-eva.m elm. kte ue gilbi bi.r fll.)'da ..'nm? Zira (}ky.runUS' 13.nn, Fnnsu. - !ngiIiz d1eruz .kl1.... \1'etlerl tll:J'aCmd~1l konlroliJ. :mNkUr iII:Irtmleketlprden Jidhal!iua bululITullI· y.J: m~yordl1.. Alma.n}'am.n htdeflcn ~llnJal"&: 1 - BallJik i1f." dem.il1:olu 1;1 YI} Tun .. ile te-mas blllinde bWlIofid Jgu 1III~m.leketJerde lrull3nlDak UreL.' do· vi% tekrar etroelt '1s,\"e'g. 'Yllf'osl.,,· ya, Mncmistan., Rusya., RU'IIIa:D)'t], YIII!UlflisLu.n, Bu,lgarhlml'l, lIIJya.,. '; I

H/5/HUO BALI
Hi 30 Prl'O.n-,.m ",. m mldH!\
&.<

,t

dY',!rl.

~:'~~ :.~.~~. ve mdco!III~JI I",hwrkd. <;'Ellf)n'L':Ir~ R~lJd U';;,r, Il!J.(If'n K
m,

Ii'~

I

,Ben Lib
'"

del I(o~'~!l, 1u.oodill Okk!. Ohuyr'n: r'rlla::ttUer ,UIH.H.
]it 101l4,11~ Mu-UI[: (Pl.).

) no de .enim ismimi hili'll.. orlardt . :J
Balla
mI

hi~ k,imse'
u_. .. "'IJo

lie'

goru,meditim
bi142

-11

K;,n~lk [ll"Qil:':l.m

, lilA

Ibrbdtull e'11 1 :&l'bll0 ~illm.

bil' SClI'git!i1'1JJ f:orlinli.:J

sndc etmi§lerdir.Bu suretlcdir W Bill aa'ballla billi.ussl. bilrAmerilmn finna.Bl Br0:z5lyo:ya lr!giUere )'allDoQ; bn~ mficadeleye yilzde 65 0 kodliu' V&",;m blr i sagiid.~bilir. Fak it bel' nevi n~y.e yesiind: 4 §i1ep sa.tml~. vasitalaer, y'L.iD, ii!enm.i plUl!luk. Ita. I Bu ar-adn b.ir pre~p de IO'ard1r: tel!l, kf::Ildif'. ded, k:&ele, k~d ba· BLlgillJl idlHd 12Q('1'1 k.imse Deak ib mUInI,kereat.e, ~[!U~u.k, !:ruD ,silkw, A lwprnl, mad:e-ni Ylilglar, kal;nm, m.an.· I.",ELC edebwr. liaHmki ceJD."lib~ meli· l1:Mtn b~!lhca l!TLllddJllole.ri,I1irle~ik: A· ,gll.nft, milhWli£ nnuleD ce'l!"h~rreri, merika.ya j~l1"a~ ed.lnc:mezler, gl1nki.1i, wtr!IlJnr, [OOIIi.UDIl'. pa.ra.im, CW]1 baBiJ:';l~k AmeriJ!i:a. kahl"B bari~ he .. Qat fm.~, H1W"U" rim.ento. itlJ men hep.'ilni binnt y~Ylll!r ve~ :klLlm~lal'". de.mirYQ1111 mabemesi, iya Ul'llh"Bal ,edlYQT, "Bitaraf" V!iziye.~k. su.n'i i~~, filn) , o),wu:ak. Ub,. U Birle~.JIt Ameri'kaya bu bakumhm. glbi maddelel"de de flns.a ingL!ttn're no( bi.rlikte 'b1J. l!Diic.adelede yet' ala .. hi!:; bil" itvalllaj "'eno~yal",19i1"]eim Am.erllulItan j,~ ~damGUlDLD bu bur .. !l:ilir. bin sD.yesirJ de, ya1ru.z AJm o.nyar.tlill 2 ~ IDeniz ~In !'lI~crileriltd~1l Yukanda. ziktedile.n ilk 1!1l8ddele:r degil, FranH8. He lngilt:etenin de yet'bir klBm.mt multlafaz!l. £tmel~; bir da,.. hYijustlnd~ :FtrawllZlarm. A.l.mnn,y9Jll~D ]~r.ini gJaca!dMJ hak.kmdlaki illmidlehili tBtmil" f'dilemiyec~k 'biT !jelriftd.e l'erIIW !ilm~ Stl~tltE'. ~ilrudl bi:uat rj de gU~ hir tahakkilk imnkaD.II glls· diiny.t p.i)·&5t!ola-n!!lrlia lo"e bilhassaFrmlsa bunJordiu biJyil.k bill" 1ru.mJ.teri.yor. BiU1~uli5a Wtiyllil meselesj eem.lbi Jun .... rikada ~iKw etUgi m.ev- ' Dl idbal ooeD bil" memlekcUi. ~imali .Am rikR mllliyeeilerirun gOz~ Jdf koybe1.mc:mek~ L~tm AmcMkmn bit' !i:1!:yrek :Il!$I1t

len toplal11rdlll,

Bir' -;ocuk eesedi hulundu

m

ii

IllIlatmagn bafiiladun: AIDHlnyo..yEJ! ye!l),O!) lI'lU~~k: [["[Jr.,l hc)'t·ti. DJi ,cclcH,1;:imi, oglwnu hnsta buldugu. ][I l5 Mo.,ml 10.,>\ !i.oIJ:Jl .. ynn, tJ.iilllll ve ml.l, profesi):r Moritz aemen hvj!il"(lomekrJI'oloj,l hil~>u£h:c • ,}Ie gotiJnnemi to.vaiye ett.iginL 'lie ~o=2IJ,M K01'll1.\lm~'1 (C;i[h;min G.aOlU) , euk i.~kl:l ye:1li bir pmsaJ.!l~.rt ~ani.UilI:: 2!l.l:io r.fLl",lll:: 1t~IH" JhIKm'!1 L'li!lfll.!ItL l,~io ~eldiJgimi sByJedim. ku,'I'lo JIOell \Ie J;.lI<: httYc.! i lcittt"o:' c:tJln~' M~~d. C{!rr1J~t Konsolo,!l bem dil'l~'-·rket'l!, hill' lira2U)O I{i1nu~m[l OldllUldi ve hW:.ul, r:1!I-' llIk blrl9il' gilbi a.Cllylp hir WIl qilmr11m. , da, Meger adam, .!MImI bitirip de su:2 '-20 Sll'TbL'rt l<u111 I SUIlcs)'a kadar kendini zllptet1lll~e 21.30 lI'l.~k~ T{\I~·llk Clrk~",.'l rl;ef: N('Clb A km I. Sow 0 B!!!Irl.)o: TUziinfin gnll".yormq, Istink il~. Lalnr..ruml bitirlT bitinnez, kowso2'L~O Mernll!lrot E;il l ;)l.,rl., rofaru h::l ~ los hi aca.yfp, oldu. Van mnsnsmin berlcrl; klr.u.!).It, ~ lilJlII - t 1l\'Jl(!'~. I i.iurrindn banD! dogn. uzandr, ~zletCi - n'LIkut !J,c,1'3:JSlI (~Ilr-;] E), rh:uirn ateB ~ll·uyordu. Surf.l;b bldde2J~!I NlLh,lk: CcIJl,j'illd (PU. ti lIill det"etesiru izhar edJy'OriUl. Us, 23~[in:i,:30 Y"rLDld [lfilgrilCill ve k!!tiim.e atllacal!: zamettim< K,!l):m;;cl(l801lJlbu baliW g~r'me §!!.. p()LISTE ~ em'lmt ,,~e korkma.ia. bn~]lldun. m:s~ k,emlGmm ilzerind blizill.dlim. Orta.~ C1~ ga}'J'i tabU bit eey nrdl. arnmD.ne D,Un Fllilnb, DariUiicezen.in oniin.· iw? .. 'OIllUi anlru:rnyoMl,IJm ,'e koruo,ae, kuncl.n.:IW ve on gllnlWc:. bir ~mmlk lQ!ll barllarcnsma :!Iura.tlmll. !}unl.1 soyoI!esedi hlililmmul'itur. Kundak allDbrn- ~edi: leB. iQeri:3iDd.t ~t~[I mtfUliie baba.,,_ Biliyorum .. bHiyorum! ... An· iil'l1!lB ~W yfl.Z!Lb ol&n bi.r k.1jld buJunlatbgJl!tl2J.n. I1tElpBi. y.a1andlr. OtIUIIIU2l m.Uij'l:W"'. Bn [di,&idda, nnE! !i'lE' b~ba ab:Imta. detil. Si'Z. yollbm u1diuruyorsudmdan balllka ~u me- Ide ~'ir d.lH~ti.m[e :lil12. M:a.abaq IiviH~ye gitmek i!;ilDt
115,:t0 C''''~'uk
jI,1

111.00 J"·... n"l"' m \1'(" "'l'mlf'k'l!t S3 t 3:1' n, Illl)!> M Llzlle Cazl! !'Itt ( pl.),

Iletif g04:1eri.nU bana dllnnq, ayumadBR bait. YQ!,c1Iu.. li::on"ol, '0'''' m'i_.."', .. "'timl·... sebW_.ini
...""

raerharaet ,-,_
a.U.w uy

etieen

o1m~
"1

1.. ..... _-

roll.

mm

1M:1I"dl - kimden. 1;1lrt.!.? .. Kimdir
1>11dereee

.o:'YlllH..a..

d .. --l'_

W'UR ~unl(j,.,

buooi
.

' .. ,

B

J

d\i~a.'RID:l?_

Be

II\"'~-

nmhvnm hlLtyen kim:r .." Vo Y'i&s~k sale ko:rumlo:ntn gijzllti rI.ni bi:r~r bir-e:r tekra.'r 0tbyordwn: , II_ IBm.iuiz BaYlLll Has!'l.llt.ln'. IJai,o yet tl>lhhkeU bit:" ~9d11lS'~ Fn'!lS~ JIU'1 8eviyor. lIilll"affer~yetlerill f:ew.. niyonnmuz!."" , Bu ad.a'Dl i!:i.Dlimi biliyomu. !)eD'le~ ileni taWYClrlar!.. Anmm. kilJUie it. glilil.ijm('dim ki? Kl.inse ile lamtj. dnn ki! .. Almanyaya. geLeii gaze. bile okumruhm! ArltAmdan bu «lit" I• maooga kim Y:l}:Jb. bana.? .• , -ana Vo ezbeTI~rEf:si.l!l£ herifl'l1 '1uzlcrini..J

I

tnne tane tekrarltyoraum:
Muz

gti'rutmw,U.ir :

"'Cot()u~ .9iz .liJiubafou eilinii;. -AJ.1!i
l!Iell sonm!biz geli,p alaoo.ilrz ••, Z8 bH,a, i!:ocugu b ll'8.lmn QnQ bart ara.nlllkttLdlr.

"'Sil. t.rmlrum!j hi!!'" klldim!uuz.' 1sminiz Bayoo Raaandu-. Eiiz Franmz
fikirli.simiz.. Frans1Z1m."Ii ;Sevj}'or, on-

ve 1m-

'I.&n Utiz<Lm edil'orsunuz .. lI1uzal'f.eriyetlenne sevi:rUYOr'SUDUZ. GaycL teh-

muo.yene eden C:ldliye dQktom Enve!L" Karan mi.un i!ebebinio .:J:.D]£!)IifJIm~] ~~jli mOl'g.a kllidJnlm.8.Slbe. ] iiz:u.m g'oatsmLi,ti,r,

~di

I.iItQtI IIIi!' iuan ob!::iQ'!Uza.atMeJI, hir ~. atbl!; fenabli y,apa:m~!nlZ, Eu
·Elal.i.nizd:ell del y.I ~ eWJilIlIDz ve 'wok'a :M1iMtw. Ib~ kumanda.lIllJgHia verildi. Size fie yardun oPderim. ne ,de etmestn.i i.stetim, Bertindeki b3.,§ikCllB!WlOOUliiIU.a rnti.:ra.caa t edin!, ." Ben bul'lu ilJitinc8 DB oldQgumll bilemdi.m. Oda kaO!jU. mnG. 13M! m.a ineI'" gibi cklu .• duvul:!.I' susllw" bell de i..!lli:emJe ile bel"aber g;ittim, Celd.1.m !'.' Luklrdl eiSyIeJnek istzyo:r • diUllD, f:BJ:iaUliliIll t1Jtulm~bI.: RII.Cilk 'bir ild ,(la,klka bekliydiTIili'rti;

3 - Cenu.bl Am nkada, Uuk~a.rk du, lspallJjadil, Birl~1k Anlf'rikada, fOk miinke{i! iiiii' s\lroeUe oll"ga.ni:ze cdil:m.W p(1)pag~ndMl Zlmnmda \'iz elde e'!.me~. 'l93B 5.('!: 111M .A.lmatlyaw.m ibn.-,tl,~H t.m;ii i,' ~'¥fV:T'~ 'Milyolll maork Akdell\z. DlJBia 1!alarJ __ .,. 407 logiIiere , ,3510 Britanya lmplIl'alorlllgu , 34f11 BirJ~ Amerika . ..'.,.. lt9 M:e-rkezi Ii'e c('Dubi Amerika 288 Asya.. .,._. ."" ....... 256 NetiGMI.:! 5,257 milYOIl l!'IarldJ.k ih:rae.atloda'l'l 2.10(D 'rnlIyo[JJ ma.r:kaik llDir j'11J:l'ac. t bu memle-lie.'l:lere taU~k edi· ..

do-

:M®]Jtevid~'d Almlm)'ll, et ve :n.~, o.bililiLde bir k el ;ktlik ilJliDtra!J htritkll8l ~inE!! gi~i~~. Ji:etisna81Z Ibilclilml..e demiryom b!!:tt~ bnDIB ~8.S1JIIJl mciltere ile i'r:m.sa. ~'a borcjtq, 'OlD.ll Arjantin .hilllD.meti. l'l.Ibubil.t VQJezciim.le bu.,tdaya mu I:u:l.bil rzoorusilll@ lokamotlf \"f:B8ir malz(!Dle ge~e~ '@u bir ,r'Klering" ,'I1('ude g(i.\tii_nni~tl. bk ~LLih:y hEL ~ YOl'du, .1:1 uJ:e!:Ii mUtufik dQDaPllla. w-a.fmdo.m :Eu JTlIJIlllkala1", !)imdiJ Fr.illl9.ll. ite Xi [lltedil~U, Hi~ birAlman lokolngilt t run isiJsmal.' edebileootderi F. oliI.i :mahiiil.ti! IDabudlJllla. ~e '" g ni_' bil- [A:lliyct sa1J~ te!;ki1 edel'. ~:lilli. Bu ~ daha. kolay rnhakkuk ed biLeBr-ui1yaM, Almany s.ab.nW!!!hiJi c.e tiro Zirl! Fl"allSa ite :lngnlero a- mflddelete m.ukabil t.DylJIk blr 2elilt m"astfida y.a:pl1an mali .anlil!}ma .sayelolnajl "e .,.lemiryoLu maJzemooi. v,e simla' her iki memleket mu.ca.de!eye, r'fu,kti .., Bir~ok cel'l\l~ Ame:rikll. biribtrlnebag'ln,lIa1!l iki :paro, He gl. (.ianlluriyeUer.i e.Ba.!;1l m.adrdeletiD, n1;'eeekl~rdir. Ve diin],'a yWiUiidekil"fln iglenmifjo 'ole y;!UIln~ru. ,anaddele.-, 11k mruidcllfr fi.vaUar'J buruarla de. rin flkdlir.unaH.11 i}ikiiyet; etmektediil". gt'rlt=1!Icuoktir". Miilbadele Babaslnda.1Ii ekollomi ka. Alman ihnacab, yukl'll"lda Cia rso~'- r~lk.ihfmm ~iddet~ 1914 c oisbeLle 1 niligi gitili ~k mub:mlEvvi bir sa.. daha hafif gonmmekl.e ise de, buh~~'l inti\'a diyoI'du, §iiphesiz bu bun sebe.bi vardu. Litin Amerikasl
1

---+---

zaFfmda iltlnce defDl, olan.k: hfH'h 11l.r II,mLau mcydana \:lkvdan lI"&Z) .. ,~,,·tlere UiyrDak mecblll'~.e~·lldooirCE'Dllbt Am~rtka CilmhwiyeUeli Lay t... rJUb, 'Eetlllomist'de soy1edifji g-i.bi tr'i m~a f!1ya.set1nin EIIet me,Y"I'8.Slm ~-

lerimkorlruluyo1".
Ve

BHikiJij IngHtenJ!
m_ikya.st.a. ,1:'I!a

Fc8llJ>a, daha

ufak

ols.a, c:tmubi Alnerilf.a.

mah!fLlUcrini
I

90c lltlUn, al'!.t:II ve b<l.blU! tar&fllldiw ak~abldan huny glltirilipbLrI1ktll .. dljl, aa.tlaha kOOK fl~Lk.ta.koJm.(.alII miiteeaEliI'eDi jJdligil te,lnniB ~~ me.kt,~r,
~--III1:--""

Siz F'ran.s'iz]m1 BfWiyol1';lJnuzf. ffl:"riyetlerine seo"fuiYOfmillluz1,,, ,. raba Ft<i.~l'ZIfl.nu hang] mu ., :zafieriyeH ohnu.'1tu da bel]! de seo-io,. ~tim" Alinu.nyada bir gazete en· me Im1adJm. diinyada kopan kl}'B. • meii du.~tinl!"[!ek ha:l i.m VIOU' :mJydg. '? 0.1 Kemh ~a.al'mdllki ktyameUe utr~ .~·OrdU1ll!.. I 00111, dil§m1J.u .. Fraus!.Z, AJrrul(l .•• BuDl;tr knden ne U7..akb ~. Ben q. cugurnun h.ru!tallStru liIi;j;IlLwUYU ~ dl,Ull\... OgIWDl1 oltimdelil. ~nu ~II bakl.)·{J dUlll, YiJregi su:lJrYfm biT anne idim, baE}'k.a hir ~!' degildim!. ••_ SIZ t!!hlike1i biI' kaalTlSl.~ .. Frarullzlan se.iyot"3lU'i.UZ".FrllfLSlz .. lum m'Uafferi),~tine ...", KII]u,;:ka ta 1"U gibi, ~tndmld1i ij~ ~(tCUkla, De tehlikC'm obbilirdi! ..,

"_

n~dU~iiDe
aydlnlJik

ufucli!:

d ~ilne, gijtiime gOz iiktii. ..

bir

billins5l~ kete[l, bugd.e.y, mamr, don .. mill - et, knln'6, nitrat \'OO81reyi id hi!.i edeob:ilirler. \foe (lulHI. ~k iUihl. ..
J;D'!li , ,F. 01!1':'~ lit:'

Milil
'DalI~

:pa'in

nssine
II ~efll1l

Balllc:lI hasl'aha bU.tU kanuldu

iil

roo

"DJt:mltlJ'oi:l

oCpt:Y ~

'V&iyettedirl~I·.,. Btlnlll'il:& bern bet' yaimz ibrat.n;tII d ~ilIt'umek Jill"ayet ebnez. liJm.WIJ'a .. m.n :liar .l'UlEl. olal<ak ha.ri.cl tieareti ilDki~af ettl:irmek i~ id.1ll..8] etl1l~ek de limmhl". lB'tIlU\. dair bitr ll'lis.!lJ de bulLJDabiHI': mgUJtere, 30.000 tolll do.nmu§ kO,lll:Ln ve 171lIJOO ton !ii!lSn- mU)l;Iah,i ..
[er yapabilece:k liDde lInilhim bir de:miry~Iu. mWY,.e • meSl sipm,f;lini Arpntmoo e1de ,et • mig.lli-. ,. Hw-b, hari~i. ii.lem:e do.in1 )"aplbcak gayret ve: iwyeti. miles sir bi,. sUih JmliAe itllkmu.atur. :Dunu muvaifakiyetl kulIanmak i~ unBudan l'lIii8mlD.I deji!JtiriIP, harb de'li...illde n1.uvaJf'ak olImlk iClu paba- I ] L &altn a.iJp uew: Satmak liitlmgelill!tJ.ni bilmemiz U'izlmdIr. Abhlknyll dohQ, Jnij~i.r.ve di3ih(!. muill'lk yapm.a.k:i~i,l'I. ayni zarn:fUHi!ll tum::J.lfl}'aUI.ll lJom~1u.lWl ve bJjJhassa. B~lkal'llar.a milracaat etmemizl&7oml1iL1'.

~fil1_em..n('"'t~'lJb.n MUblhtlil mUnruH~!bet:i11ll to' :M.r.~ ~ g-fu::I u. birtiiren terlib OO,i~tir. Tiirct'le' ij-elilrimizin Hen. gehmJeri ,cil1'"

~
-

Y'al..a:D.. ywt.;; ... DegiJ,;
Sll,Sun
VI!

de.gil! ..

vetedJ1ro.I.;;!tcir.

Karacaahmedl.n,

·.;indan

gaosn yol killdlr.llyor
Jrnra,callhmed meUlf'hSnllli1 tlli.n den ge~:m yllhm se;yriise:Eere :miisaid olmad:!g., ~~intU.ll. yatlUlli kQ.ldmIm~lila 1illU1U' ver;ilm:iljtlr.

~. g&.rtererelf. ben.i. !!tope gibi k<wuygron. mkemlemden send.eliyere-k kalktim ye odAdan .,;,ikbm.
kowol0.9 l'I3.YmajUe kapl}'lI

he.m.en odati:an

"B r§Jlytte idik. Bii' gUo. I!'llll SJ.oo InnbHllldan. ,"cH!wdart alml.§ ge. mege eLk~t:lm." Bu~ytm. b;;ll'l1bo~ ij-ok8.kJa ~ bll"i'l'ld~11! ger:eI"ken. bir rno on' g ldDk ~ oIJg11Wl: "_ Buras willbaadll:' aJUii.' .. derlJ, DG.varda asW bie gazetede scm [Til" bef'1e~j, okum.aja ~~lub: II _ !iJona13tir wUl'tle Quf ge-ge-' ben.. 'ihlllesil'ltl gelint:e, ben ;..yi an.,

o

iBmDdlm

Vi!;

:Rum Vet Ergo-n.LiJlemeil.eri ~nlenecektill'". 100 metro megaIe da,AyncB btl civtU'd.akl.
:mellLi um:rnrW81"lll11l

hilinde de inpD,t;a yaocsa:kbr.

mll.sa.ade olUlUlll •

e.i,'idakl

park a,nhyol"'

lllrA(,

b

:yiizde 511 S1, Madlen demir imalil.ti,

kiimii-

bir

~yrek

AhIl'l31!lya,nn.

Rtlsya, Balkan dev-.

a..sfi"danberi

bsm.~n

eD

_

Ie tie

il'"U,.kok)

makilLelel', kl!ll"i.k iesisall \'e latbilla'U.na tallilk eden b.U51lS1ar, kimyeV£ madde.,

ail5trilt!~mi~ Ve ~!tI1ea. lngiltere il~ Fmll9a, Birle.Qik AroerikaD1.1l ~Uik,~e bilyilye-I!I bil'" l!JiI':!\'ki .aImas.lI1B. m.il-

1Jl.ncln.,

m mlekeU ri. BOo B I~ika ile tic~ Ue blllundu~llIlU Vtil:muno,<::I:JI"lai.ll ragmc-n devil.1D (So~m "/ Jlcidf:)
11 tsknTldiMV

~bide:!i. eb1lfTnda b€!ledlyofl m:rn.:finria:n e~mBLI surette ~ (ldileJ'ek vllimde g~li1.'nm iEli o. lam parlon onfirntizdeki pszaI."Wai gUo nUnden itibann halko.. a~lImlWlJlJl.l<ia~ rar vm~m~tir. PackEt hi11kln otur mas] iOn 45 tabla. kElnap~ kQDuJ.mU.§1.lll'., Abide-run baZl kt51'lD1Q.Mpda goru= [en baiznkluklJu' da tn.mi.r edilm!i~tir. Yem bit mesire I!lHlbnlli 11Mine getiril~DI bill parkda.n halk h'E'r gUn is.tifade ed!"hii.eeekw'.

3i~lid.e 'BlkTiyet

Di.zlerim titriyordlLl. M'eW.'I'enden inerkoeu ayi'lklru:-1In bir ileri, b~ gm gidiiy,Ord.I1. TrnbZl1.l:la sarti ....santa 1iI..'~ :indim. A:rttk iloka.gn ~kmEJ,ia hnlim. kalma.IW3'tl .. ye~ ~ijkti.im, Zm ooenem Yl~bp tnlmg..m sokalrtim IHmi birisi ksldlrm "lie i.stasyona. ka.. ,dar gBUirdii. tsb!.syona 11001 a.l geldiCiJnj bi.r Ii ha natU'llyamadJm. ABed: tran bare ete ~tiji ZMDan kendime. gele.blldlim. B01mede yn.l..m.!: bublll1!Ql'Ordum. AkIDm bm~m:a. gelin~e, ymu fclnketia vahamelini b_lll: ll[t'llllilgml idl·ll.k et-

Ne olmU:!J oglll1.Ol"., eclim, Ma TW \'erilrru!J mi?,. !uad de ball ~ iza..hat yerdi. ~ ,,_
nalilt'lr almmq

"- V <lorml§1er' ann.e!." dedi. M8Jl~stu· E'\,,'e-ke kim~J~ oldllguml ili1medigim i~in. yine a:n'l:!YJ,lm:adlm_
lT6 ~

,,~ -

..Jan \

:Him, 'i;eren kim~ .. diY'B !m~lllt"

ie tnT' sordum. Oglwn da:
Fransl1:iar

anne

Al. ,.

mwar \·ermi~!. dedi. .
Ben de: -~ _ Oh olsuaL dem.i~tim. lstan'tIU.I: .. da. lke-n bUII.u duyso.yilim, c:!l.m.lnl SllaltrW aJJU:IlI Almllnl:u'l13 me mal 0] .. dUk1a.r1111 ugrendikle-I'l 50 lll'1l , i!)te se"llldim"
"FrallSlzllli'JlI IlIlUi: [f

,j Ben oglum :basta diye p!ll"a1anukeD, deli gibi otl2')'e beriye ko:flU'" ~ Jren, meg-er ar1nmd.an bin bani:!!. !fti· 1"8. ~tmi.l:l!... Casus.. casu !... Ben hir Cll!!JUS iTniijiru!.• "_ AlIa.lUlD :a.lnlma TIe de Lena yaZI)"LZl'tU~I? Kilii Drbk .. l·etel."~ ...

riyctille
bun

se•

\,iniyon;:ufl,uz."
(1.1\

sOzi.i mutlh y~kal9.Dl.~tu:n,

,!;1kU, bil"
UCWlU.

1pun

at.
\";11")

si artl!.: Imlay &eldi. (n,''Iraml

i

um UII II !llllllllll II !nI~lmlllllllln IIIn IIIII'I,III~ I~I! Ii111111\111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUl'lIIIIIIIi

11111~nllr

41 U.

m II II III~IIIII ~I ruu 1111U U IiI~ IiU IiIiIi111,111111111111II II1IJ 1111111JIi Ii1l1I1I111U 11111111111" 1IIIlIIIIIIIIIIII
gf'o!;l'~k

ko.dar V~b:t'li oimamaMnl tellllll:t :!Im- Kim:::e oil elrnedi efendim Yalnll: Ferid~ye. ye ciftlill,t ·ki aallfu:ht. ihtarla:rrj~ 101Jh.ladu. darn];,j.[·s, :;;ilr.in ae!k eJjtIirlerinizi sO)' Babn ill! ogRJDcrtcsl g1lD6 lk.inc~ Jcmi5tim... \'c €kseriya, lin.m.larll ude fa kar~tdar. nutmamalan ve ona e;-ore har~lret 311 ~cf cr yarunda .Mua2..zez hnn1 .. etml!leri i!,;w 1.ekI'arlamak met:b1J - I Jilin tl"l lmlllndugu ALtay, babwnnm .-iyehude IHlklam .. Altayal bl.l kaonline kadar gelC1ek nlmnl 0,Pme-k d,~J dikkatli olduguil1u 'te is;ittiklei!;=i!l Illl· IH11_ Herhntucblllil.n Mll.!I!.Zzez i l(ol ..yra .:zaplc dip zi Illl illd~ {uharnm oiletrnL[f olmalJydtl, Fmk:al: U(;.J."lnJ ;tk11JIl3 bile: g~tiJ'[llemiljj Ii ~~Uk Altay 'bu. barekcti do. !.IItemitim .. Bu '::J.ziyette ~uk miitecmr.illl J'.en~'ll Y~[iLJgu1\ ~osLerk- btr mVlI' V~y 1 Dey.. Zi:ra benim tell bil" dilIlln l~tI. ,!lUI c ,'ar Ir: 0 dGl. I:K;1'I8 "el mi~ Mlinimini ~ocug.1Jl r,;ebteJ!indeki ~oltlug..nuz ~mll'lc!i p;;line- ,getir g-i.U;el 'l.'e- la tlJ I1fi;/;, 1'1iii1:" birnen lIlir'e mektir. kaybolmu;}, yerin I nrkak ve i!:ia:n1ti Bu l!lI:,vo!;.a \'P),I:<i bir §ey Boylebir tarafWn tehli.kc gclccekmij glbl "j\ n~ di: 11ltiYlil' kHuln \'a.z.iiesitni bakan naznrlar klJl.im olrnlll.'jw.

online d.afaa etIDek
dlS!fllll

s:mki

O'llU

1flIU

kin is)"lIn eUj~ \' ysi, Mu,u""e%

Z,llma tI a.!d.4"r. Ltl'.1"!l

is.ttedi.

tit'! klldfil' ~nziyQt"dll ~

AZAN 53
YCD.Lcil.;'lI s-ormnk kaldJ: - N den j'<l.VrLll'J1? .. Ne i!:ln korJ'.ruyorSlH:L ?.. Kih~ ilk ~Q.cul~ ,u;lFi m flk', i.i.z€re idi. Du(]'aklan Ulriyerc1'l.: B n ludlJ)"WIl,. yaram.tlZllk ,et. m iYQrum .. dedi, _ Dogru.... Yaram:az d gil in,.. Faknt yaamu; Qlsaydm DcaoJacak· b 6.allki? u8.zzez. hamm, AltaYlIi ~e!i.R.1b\f r:' !!I'l\,,~illl' ;'ardun el''I'lck is tecH, fak t \'C'Y:'!i. lnti t'otllll.i'fL l'a k J .i.hti yll L' .Imdull. BID:turdu.. SDIl ra ~llIalini tek'rarll1!dI.. _ Haydi Ait.loLY Yll.ramaz ois!l.Y••.
SUi. fie o]lIcaktJ?
(]I!)~I'U

:.
31"8!3lnd:l[1:

r;1udaklat:lnID ~ dovme)ollW.,

Ben yarJirnaz
diye

"1'1

dcgiliID. soy!endi,

Beni

nrkasma kOYlI.mk, kn t~h'ndll. dUl"ll)'i i:ri ran adama 111 "'ydall I kureasma:. g"zlerini Im·pmad.an liokb. Vill tell kelime :soyh.>roe<Jcn bn'· 1 rketsiz dUl'du. Ve,rsinin tcalb1 1ii],1 Lal, dl.mHg. a· de'tiI. lIJi1uhakeTUl" Imdretilli l~ayh~tnli~ gibi idi. Bu 5i:n;emli[i ura.:;;mda, ku'V· vetiDe moe,ydan ukuyiUll hu z<1)'il ~iJ1,~ug,..m,ke-l!ldialn WmLhk bakan bu :;oz1erin.. i_j,yl ie SlZl:llIc) bir IDamlsl 'I"e if des' 'ardJ kl!.. \feysi m~rffle ke ::lklInl ka~·bed!!e(']rtl, Bu 7..l\yli COC~lgu.n t \'1"1. tlbkl Pelihan gibl iui, Alwym gQzleri. tIbIa Pel;hamn gtiz,. le.ti id.L. CO~lQtLJnuJ] ~endlBin€l bu §~kildf!
lllini lUeydnlJi. Qkurua'S1 Pf2'rilW;nll'1,

ElI!erini

hanlm odad.m. i~.Nt etti. CQCLlg~1 ile yalruz kalrnca. ono kork U1..Up kurkutmaclJ:;:'nn., bir ~'6 'I
("lkm:J.SJ

iL'i,n

SeN dOl{lne\( mi ~ Bli da n.e~ tiG'.Il "llkb'? Senil kim du,'ecek 7 _ Veysi bey ..
-

_

mi? .. Ev~t. .. D3.dlm ..;ijy!udi.
BCD

rini :"IclllP 3.(;IL"I11adJ~na ~l1emmiyJl:' v rmedl'n. omuzlanmh!n yaka hya " J I:! k 1)~n~et"errill oniine getirJ.i. e orad'Ol, c;:ocugumm. oniindE' diz: (!Ljkerek \'1:" goz.ierini giiz1elinin L(,jI'lQl dikenk nr...ne"inin rH\lI:nrlannl.. iki SeD eden [azla lJir a.Yrlhlrtafi I;Onl"8. hila (himad:.u Inda Ulun blr u§k tit·

,r

Bu serer,

Vey~i, hiddetlc

blljlLW

yaprmj)ll..
t)Hl'l',

J::.:\'et,

b,·lki

beecd·k5iz.ce-

kaLdmh .• 011.. !JO~uglLl:l8; kiddellen 111 em i!lti. Faknt b~e-riksi;ce hl'rek.et

l"akat !;;UIlhf.:::5iz ndakat

iJe ya.p' I

rnl. iL. BUUlm lein, ~r~:'tV'..ez lnmJma.J ill \ C"! dlgi talimattan taln!lrniyle f:1I kh (mirier '\'erdi. E2ctimle, 'bir dWl IIi gijrill!mr:siJlde ..vcu;wtWll 0

Vcy~i gillrr' }'(b:le: _ H.aydi bl1lw 11m JULay, sun? iiiY0 .Elordu.

1!.1l51l -

Altay, bll~lf\Il gi.uiik~ ~re doinl ("gefek IlIILL:uldandl: - KorkuyortllfilJ dedi GQl'I~ baha! O!C I b lr ~~iJm He

Allay gtizlffi.ni korlmrnk Veysiye l~.aldlrili Ve y ...,'a!} bLr Ileale

eden ibtiY.:,lf ImdIJHl. ft"ruL halde of~ I;';eleuwgi l~iiD (lIlU oldukehL bU'paiadl, FIt! SLr~(la VeYlio1 gll!o'riihti.y.a.t'i Bert !biro Gl{l r~l[ette lJuJL.u:uliu, Ve 1::1'I,IJU.lT.!, lb:,;rrj De ga.rip' bil' h~ 1!ile Q li.lu,. Ii[1.lind !1 korku i~ind~ biliundugu aFjtar omn kij~lIdl( Q(I uk, ihllylll"' da.-

r m~j Le\'lid ede-n 0 se'\'oigi kadmUl b kif, I III araili." - P~MhD.n!, .. Alt:!lylm! .. C;}CLlgu, ann~sinC" nl2 k dar IJ.cn •

terketnw-den bir gfloCe eY'i."91 l.:l.)o'11 ve nallif v1J:cLldiine baklL~8k~n7.1D. !;;ndm.lJk haysiyet \'0 [' ·lini muhaf<Wi.

2lYQnlu. Birail daha. koyu rep.1rli Sll<g larile! ;lyni sima: ;d i. Hele tI gnil1~r,. o mURl"lar ... Sanki Fc>riililn ka.r~'t'''lld,l kltditm~ til"' I;"(lCIiI!c .klY9fetin~ gin gelmb hissini \·O:I·dinyonllJ1. [n ·\"DlIU ':uJ'

Fatih HalkBvinin Spor bayram'l
Halktw'i ]9 Ma)'lS 'Genliijk ' lB&yrsum i~in ZCllgln hir ,'I"(!Igram hal:mlaml~, Sabl:!,l~leyin;:HUI.t B,31} cia EdiJ'nelnrp.l .• BUl'iikt~km. ee yolo ij. rinde, elrup gelme 501 kilO]]lt: re~ik
ylLn mukavemet blsikl-ct !I
1'l"'1

Faull

or r

a:n

(BG4 t#.lMfll

;71dicj;l)

kallafl ~e:Fbest olmasun iBtiye0~k \!Q banun i.r:;m Ili:rax edeeekti!L" •. BELijka tdhlr iJe, 0-

r~r bg:iltere Koouderuwe

A~um.e.liy,e' fii.,tuha,ta'

)',Q.

IPLlacn.ktJr., Ell miiMb;Um umum
~ 111dllgulld<J1l ctkUl'_ her 1steyen

_.

gir bileStl.-

Dereceler yiikseldik~e gerideki atletlerin bundan biZ aldlklarl t rcriibe lie labit bir hakikattir

Ogledl.!'n
b!l.:5IIHla

SOlln

Karef;ii:mri.k

kaeanm dort klUbil 8.fQ.SlIIlM, 0 ak!J1l.m bilijl ilme-k i.iz.ere bir ht. bol lu nuvast yapl1neaktIr .. • 'nat 2,30 d,,"I. Fatihin :lOU1m turn 1t:ut'ooilmek l:lUT' .tiyl~ blr sokak hQ-

usu iera bir sokuk

ed.ile~ktit'.

19 maYls'l3.Bi.iyOknda
kO:;:;U_!jY

diiliU

de

tertib ~ti'r.

Ro·

lfibn~ i.,.i.n b r ti.lr'lii tedbir a.hn'!'IU~ '"C' klUplerin i~tlrak i de' tehrirua hel" kHipten rIra '9djlmii"tir. Boy Ieee SO[l wkk kO!lul!ll;nru Fatill lialke-,'i ve Bi.iyiiks.da kLtibi..iterlib etmi;;: bulwunnkhiullr. !fillnun muntazam

TUltierin.. !kind MW"&d gmaDlII. dB. Rum.e'J.i.y,e ~geni3 fi.l.lbuJta.t 8ao bill" bubc glriijif'l'lC' till ~ Uyilk bir teh V8l!Jb:nnI h!l:.Z1rllyo,n'biiyn istili. or;., like tqki] edec.cktir. 13:1'11: tngilt& dulan iiIk Gelibolu ka.rgiIllnWLkl l'e:nirli m iil;tefikleri ir:i.D hh;bilr zn1D.il:D. dak sabilinde lioplimmllJt;t. irIakild dOst Olmad.l~ . .sDJI'[~otli. In . Cnrdakta JUe.m Sultnm deni1.rtm. ta.. giltt1'l ke:ndi heaabma keslan.eleri I I'lhi 1;111" me·vlg olup ~ dOn. b:k ~~QI f!.1"UUIl .a~1:I! qika'mlll.lai.nm. I "P.adi~ 1J,adi:n.., il:!u_TUl:mug Sel;'e'I. 1ngiltere ~ hamm ~Jili Qehrin B.dJ! "QlIba. bir nUfuz elde etm.~k cmetimledl.1" •., Olli:na1l1l:ndRI'I. do~ Biitiln vidimlli'll mimeD, RW!yll.lJiIj], n. Wk.. Un CIIl"de.k kallmt!fb. bu !'Iehri almaama ve I;laycd lsta.nbu~rd:akta, QWibo.luya ge'Jen TUrk· ll!l ~gal ederse onu muhafl'llZ3 etrnelem btIyi1k za.!erlerinil k:sid i~ her sine logiltere hi!;bir z~~n:m~ yI1 .'~ agustos tarihinde.. {;aniak VI) 'civ8I" kuylerinden celen haJk "A_elm1yeceklil' . A!m.a.Qada, lrnwet'l.i ve monnJ'oo lcm Sulta'hl" mevk:iinoe wlilanarak bEiyr&m. yaparlBr. Bu, MIil.acdallibe· I!llk bit RWlJ"8ya muh~.1l-I", tki kQm~ \!e bikim .baneda.n eslfi !!nil!Ii bir :i'I..Dfi.Iia obU§'tw'. Cardak ilk :uken UB<!l illhareife ol~ nai'1ji w do.stluk lliID"umclerini mildlatl'llju ZIiImll!n l!ll~ olarak :i:wJa eWt. f'iIla etrueUdirler. Har~iD. 1lzMil:89ll Imueda.1lI. i~in till' te:'btike addled.iliyOT~ I WI'~ alan mrtJd bao1!l:ra$mata..D bir ker ..

rada M.ldm 'l:I'lmak iBt.iYCIXIJdir. Qilm... Ikii kcndisinin "dmnizlu hilkimi.., 01dut.~:nu ooyl~'T.

TarA'

ordular'lnln

V.zan ~ KEMAL ALTAN

-"..,.......--ca~ ..

~Ikan bUyiik 1 toplantl yeri
I

Eg~

hi!'

gIin

Rusya., mgiltere lie

,_ .

RI.I!ij"Yamo ~ay.t

It.erkellnek

ish '"
I

T'~

:mevcud bulunm.~.

Mlslrda

Iskendei iye 12 (tlfU$U!ll muhllbirlr lIlizde-nJ - Ftlaerbahf'e Ga lataSlill'ay muhtelit! ikiDci ma:t;;LilJ bugi.ia Iskenderiycde ~ m..mtelit.i.ne k~L yapmllil ve 1 - :2 ;nJlb ~elmi!l_'fu. Tli'1"k I:alnmllUH bir gUl1i cvvelKfihlre e
{'nk q >tin bir musabaka },<l.pUklan senra hcmcn ;0 aksam trene bini!JI ertesi gil u lskenJi!:T'iyeda yapbg] bu ma.r.1 biiti.ill rena !jB.rtla.ra ragmen kFl.Z""nffil. lm,Q&I halk liz rinde ~Qk 'iyi wsir yal~ml!itll·, T d klmllnl.Z !;ru ~eti 1de 5ahIl.Y~ ~Lk.

muvaflakiyeti

lulbDZCularlm~zm
aUetierimiztn bumillin bUy'llk bir IwI ald:r.gt tecrUbe U!!l sahi.t ~tr 'ho..klkat .. tiro R'Iil Y'e'lli '\"e biJ,yDk. nkorlal".l1l1l.Z1n, tem.i.a Nt:jgikazn~to.n'l'lbeUtien btl .. yiilgu d:e bud.llT'.

Pazar .giill.i.i Fliik, 110 metre mbiah kO!;1l11d;a bu~-i.ik bu' rel!::or' YIllPtJ.. Bizim btklerneie yiizu.ml.b: olm..aw..S;i. l."ti'! iimid (ltmege 1:;.ekiJJ.dJtiMi.z 'bou de.rece U2elinQ bermutad b.ir KflI} ta,k. dir kelime:>ij'le i§i unutmak iir.ere ~ yi.z. A\rrupad~, :a'll ti:mlill en miit.enl.:kki muhitl::OrlDde bile hn..ft.a~aToo. d~· d.ikodusu. yapl1ae.ak bu bU.se nco aCTI;l!l1l bizde pek hcmrret llIe~'!!mi .. ),01', Sckht sndece, de,fil m.fWWi,h kn~ul!'T1, l'Ieiliiz all12ti2!llo bil~ billDledig;..m.i2cllr. MfutialJ l.m~lLIbr. bilh~$ Amenkuda at1etizmin en c.azib hir bnmIjl-

I

zihin1ere Blityor. """ kat bu nokbtda. cia Alma.uya RUB)'a bi;1n !lend "'0 ha.yaiyet iDlll1l8e]esini an. layor. Adiline hir uz.'Iw!Im.a.:¥ hi~ owrlu'k !Qlbtmll'Qocnktlt. BW"aIIl!l. y-e.ni bir I..eII:iilItan kral.hgt yar&liItma.k fikri yoktur. BOyle bir ·krallik hirr nifllik. k~ o~.

me:me!i!] ~k3JA

:Fa.tihIe bera.ber Midilli a.da.sw fetbedea Gazi Eoo YaklJlb &yin (U ['Hied tarlhIi" gUzel bir CMDi:i

m

oluJ.l bu. C8.lIWn iqa
ke~Y'I

tarlhd" berube-r

da. ~Y'l!i ffill'!I!tiIe tam.~r

~

'Ummqu 82 VEl em. 14 met·

BWl.dan. bagkal" dem.t.e llerbe:lJt .~

reei olmadlg,. ~~m"~

,..ak-irdagh HUsayi n gane ba'lpehlivan o,ldu
Edi:rn.e. 12 - UluSWli)' 'l\IirkiY08' Mrboot giir-e~ DlUsaba'ka.1an ile yttg. LL gUn::§ mOIlla'llakalan mm defW.8 'bel-'ttaub ve z.evkli omul§tur. 300 pehl.ilv::m. 'ilehh-de da-vuJ. zU:r:ia. il.e Gao~3Jjbk1an SOIlra. Sa~~y:i!line' gitmilJ .. ~erdi,.. .P'E!:h1i'l'an]ar S::tI<lyl!~me gel .. diklri vakil. '1llD11mll: 'mUfett~. vaJ.i" kolordu kumanclamI. 'lTakya pnrti. miifetti§i, Edime beleWy,a reisi ViII
I

mJ§1.u-;Cihmi. Farnk. Adnan,

Mil·

sa, Esad, Ocmer, ~elih" Ncrc1, Gun dtiz. Budw:-i, Burl. Birinci d "relic taklmUllu,h ~an nibay,~tc klldar !1iikirn Oytlftmllj V£" baJtaymJ l - 0 galib bitirmi!jUr. Is· lend riye ml.lbteliti bu de\'l'e za ... m· r da tam, m.iyle bir miidafa& oyunu llyn i'l'I:rt tnedmr ka.Jml~lI".
lkiflt'i
b"i'lnll

Clinkil. ne Rusys. Q AJmuyil. Lehistan i!,lln !'lirn:8:DI d~adek:i li. .. DlaDlanndu. Ibirini feda etmeyil akline. getirmiyecektir. ~ Avnlpamn san H'b.'ks.r.P emniyet&1 i~ Jruar.et:li bir Rusyam,n JizIm ~'ldugu da tesli:m ~Ol". Zaten, BitmfU't:k'1n vooiyeH R!.I!il)'.a.:mnt poti .. ~Ql1 .A.Il:vaM se~ bl.fakmlll1dJ.,

mbr.

laogul&-

ttalya. He hariI k.imseyi. ko:rli:utma..

de~Tecle

MH!'lriliu

her

1'1e

olll.C8!:t olsun btl far-In kapatlllak it;iIl o:J,'11ulidar. ~Kka Till k tak,.m:l bu tuil'lll'l albnda kalmad.ll.e a.yni ~kilde mu I.!.a ele eUi BilhttS b 1m. 'lUrk ta1nm.rnlb !;On mlida.fa1ll.hat. '!J ~lt mu\"alfak oluyor VB halk o· fUllcwannull surekli alkl.J]larla te.§~i cd.iyordu. N4:tic.:ede ikin.ci dtvre de I er iki 'ara.fln ilruj€T gol Y;1,pm ...lHnd.an sonJa O)'un Tilrkl('il"io 4 r.2 &aLibiyeU ~IIL! bi'l.li. TUrk LaJnrm ~ok begelliitmii" 'b.,.

GafatasCliraylh ,fdirne 'Ie Zonguldak os:tahah
Mi.!1lI'da hllhUlma • 1ehir' edllmiF,l 01 D mil. Ii kume rna lanmn bo~ buakh!11 (i. niim li:zd!!Ir' haitaYl da harek@ !z ge~ drmcmek dlliiiincesi}'I!l GaJalD..lil& _ riil~'II~ur Edirne 'Ire ZQnguldaga: git. mek ni~'etilJdedh~eI:. leab eden Le-seb 'bih'i]er yapllml~ oldugundQn, Galata.
nd:J.9 dol
)'1

FUlbolcularm

Barny A

talUm.ln1n

1.8 :ll.1i1.y:lSWEdil'.

n, de oynayat'ait lalw.kkuk et:91ifj gi:. bidlr_ Uiger t4i.rnftan B takunlllR d~ Zonguldakta. oyna.m.aSl ihtima i \!'al:'
rill".

jzm~rd8ki ma~h:1r
1'l:rnir,

12

(H_ISUdi

mUhubidrniz

d~ I - Bugtjn AJsaIlC;lk sto.JlI1tla IT.1l1li ldtrll Ii! t1(ml~all ma~rlJ1a bu.. yitk ulr seyircu ki.itl€'l'!i 61'1ilode d~ ,'am . llmi ·Lir. Bil'" ~U[l e,,'\'c:-Iki mada.r b(.lyii.k alitl':a. tevhd ettiginden bugijn :iU<.::I·ill n Ilct~ce yel :t.:ogi mer~lk ,JiLlmkteydi, jlk n c;l Altay l~t! Gell('ler birligi. Lahmrul ya.pliJJ.l". Birlllci de\'l'-8 her iki k l11UIL d[L t'ok garret flacrel:milJ aim' I...mm l"B~r.;n 0 - 0 bil,lj, lkin. ci dt".-re di; bu -,ekilde- 10 me! ,lnJ{ika.)'<l J.:u lur ut',·<l.m '~Hi l'e gol ilmilili :ke £ilrUg-i "il !'!II-acl', SaJfI) ll.It.aYLD y ... . ~ l! glJllillu JI Ll;Irak laklml!11 1 • 0 galib v:I7.1

,.t:.c
1!Il

b

'I
h:ilWI

r~

01111. Mii~abaka bu ne,J'n biLLi

l!uhllr::-:gU.ti.i lie Altln or.! 1 'l I t.l.r', • iuhafl;tTllar ""-,k diiz" gil. b. 'J'.' lllddn ISl')nr',1 birin~'i ! c\'re nrf.! I llYI.l Jut gQI :;J.1arak de:rrr:.yi 4 1'1 1)1 Ii IlcL l!~ ci II OY'f~dc lit i iii ik: i tol (~l UJ'.1fI :MuJu.fl gl.h.!Une Allill ~ (.II .JU • fmllk p ILl I L~clOl.nbi .. gG)~ atabiJ01 \'C 1I'l3A;j (J. - 1 :&1L.u.w.fl7.r;UcLi i.. iae h bitti.
fJ'jOJ'1

ut!

blitiiiD. ce-nub! "el'V~ -, ~~ !],Skier-Jeri ile dolu ., hir plio ~klin.., g.:ilan va kalyoolB.n bu &ahili.o. air edilen blr atM." ldur~ Almaruar da 'blr miiddette~ I m tizerlne dart ~ ru, o'l1i.n 'bu 1ren:a.DSfIl'8.Y1n 1~ind.e ,es., koy \'6 Jiman,ls nnda lban.Dlf'lL Gad rt oray.a asker y-oll~1ar&.t'. 'MevA'l.Ictizrn. :r~jim ~lIurlu. biro id'Ya'kllb bey bunlde. ilssil baJui ku • bail m 'bUill iUlda. SanJ.yi~ geknil suk m.emb!ilfLlll ,g,ijN, ha.rb ~ kI Y'I!I:DAIl v,e R.omll IlLi.zaml mi_nml'i ma1'l1 §fL_rl ko~n bj spordu.l:"_ Rejimma.ncial!U'ym Viii: Fatlhln hl:a:ntm1u ma 'Ill wlIDuyorlam. I'!wde ~ Ion p.a.!i'li sii.itun gO " puasile ya,pwyilll', ve f~n, r:o...si:z ,\,'e ygnh~ bir i<lmllnla Y{lFllm at~ B~ta :l:elieraeyon. ,vekame. [,. basar.am;ru:ica elyiWll'l M~ 'ks:za... ~"' dJl:!Id cltb~ \"Ii) blki'lD: gay .. ri leti:ml :fayda,. }"l:l'"'1JII1: :ra.T,(U" l'~rir. ... teri ol:mQ:kUwre. D1.e·:m~eketln her ta,.. tahtlan devil"mektm,ib;uet lUrIlse'J.e.. m~1mr ~iz mt" "J:'iI1rllr: :atiJ.ine m8.1ilik. G&1li smda mWfuliL, YJ.l~ te bu ikl btlyiil!: !]artln ko~ulmam ·De. rnfI.nJdrm gele1!! pclt1i.w,tll¥ pa.rti.nm se.rdan Flll}IIr Yegitln. oorl.m.U ot~ Yakub bey ca.miinin ~e dJ~ n\-r:at 'rln h~p9.i birk8.JC;: mUYOD lint :OO~ ticeBidir kJi. bir tQl!c get}~, e.tlet olma.bu, sene bediye e-ttlii y~m knibetle .. Mom Ye~i1i fi3dhi Gazli t)mer kI1llliil~iiIA flUid Tlttrk mirnarlBl"ml'D. ga. Ileve:; ede-r. Fa~;&t b'unlardan yol~ nyle "S: bm:rdontm tempoElU'lla uya .. , m.1~1ar-du'. lRlIrll.dB.. Db ~B~ beyle oornbe'r' yine J,"alk~ med· Ilela, g~nmjl'erek ye-ri.Q; got-(! hi!' lij. hil.erinin jta,lYIml.n bl!l bar:ie Iw'i.i • du dClkillenler yam i!;ii yanda Inn!. r!lk SliLU.da. gU7..eL hir g~J:t ~ fun. kAptan Yepll rcis, ~an3kb1a' 211m hs.liIllia lruJ!a.nc1JLklw" yalbancl 1»!I!Slllll! m.Ulit'lZ buhmdult]b;n billirl kID daha kolay ~ohret yap.a.n eporll13,rEl>pmI!}1ar \'e tr:ibiinleri diOo]duf'mUO bog&ZJmD. enmiytti j~.i:n bogailarla, l3i.1tu.nJar kO!ll~. yor. 18ua. g8y,et mil<llbet:surette hi!-1""<1. sapanla:r ~oktur. Bw ~tin lidmanollln bUyUk bit balk _lriit1esl ta.raf'lfi· Marmara den.izi .ara.sm.da. istik~ HaUlIlki cam.i.o. Rae mba.ri t~lri· QOk deblal" tekrar OODdigi \,~lU_Ie, [ud-an 'Jllmlyanl::!.:rl tal~di!r Bierkcl'l. dan CO!ikllLllca allnlla.nnu,Ia,,,d;l'r. hulunrnu!Jla:rdi:r. cardag.n tarlhi lito-lii.tlnEicDlM.sue kubbe w .kemerle.ri, nJ.em:l~kctte Rusyaya kar.'!J1 biG 11M' ~ok dllha bariz bill:' brD.l)J} olan' ~. .BuQ'Il miiltmkib halren:i.aenlen Ellyu_da bu !kern son Cuw kka te melt!ko~ silma profilleri, i~eki kin yoktu.r. all ko§u1:;trda Faik gibi, be}'lle-im.ilel feIil, Karkpm.a:r .r;ili"e§'!,1ile'l"m.iiDl :rul!la klbeosm.e :!!it'll 11(irb eBllEI.BUl.da A.r:lblJ.1'oo ki:),§e kIlTeTri1eri. 1:riflitlb!. ·t~ i§ieme.RW!Yl1'lie. SU'I;rjJ .A.!I:mau esirlerin.in. ~iIr der{~.ce :ya.psl"a.k ml.l1o'.af.fak ol!a~ bir tar.ilb~eainL Yf! pnultJ KIlI'bd,er-eti :!ll!l h.b.l'ii.:D'I.d1a:nncl i\D ~gunm 1£"l"W t:.w:r.umIen TUrk tarmnd2ll.dlr. ugradl.k.ll'll'l"'l fen&. D'llll8.Dleledu 'I:mh.gen~l ~l mule ]uayd ItaJamaytZ.. '{e Adah B.alil gibl~ b~ lIeh1:ivanhwooa gfuniil.bi[l'u~ o\:mO$1 rn~ Catmi il'l'l1J.U3lWl1ln 1!I1i.bmb ~tw Vii! , :5imdiye kadar aUeti:mW:l. bep Jan :an[J[Ifj'tll:'. Boodrui .sonr-a. 55C{;ime- IEIOhilild1ll. ZE!.Jbi h~ljIIlletpeDmerilll.i~ betl1.euiz Tiirk ~hidJl r-41iD ebedl yalil:uDIitt ~k 3ana.tkir'a!l'le ),SiPI1~, keyfini duyunca, 'bizsoA .kellilli. e1J.eri.. Imnet vc knbiiiyete iBti.nad ed~ lcriDI galibleri tu:'8.81nd&. final roiH!a .., ba!J ve QJ'nk ut'U tl!.§ilaI'lodo. kl';"!Ilat· ljjel"Hli yadmJ cawlUldwn.eok. bill' ft.,. te.mu.nmEienio mlnl!nnl Y82llllak tIiI;SpesialjtC'Jel;odl' muvaIfak O>}llIyor ve balan yap~m1Jtlr: biCl Ul~gl i~mTrakya Umm mito H kI"tabeleri olB!a Gazi Yclmb beyin :tIezz:UIUnde bululDd.lilk.la.n, Htlrbiye uzun !~ i!-itcmat.ik bir idm an ta.r'zI, mi, Netice.de 56 kilo birill.d KellBG w JIl1ezlU"1Imll1MlilaktadJr. Cardagm de- fettisligI derhall tesebbilise ~ij Nezaretind.e "yab:u!:i.slav aslmdaDt y~n kl~lmlm Inua :rekorlanmm dU" (Ed.), ilk.iod Hamdi (Slvas) I uqimnizcilik ltal'ihmlizde dE!:hir ehem:m.i- tanzim edile.n projffiimuc1billc:e ge ]Brncre" kaydmm iilve edi Idi.Wm1 §iik ka.h,l;"Oidu. Eu. ynlrllZ biUle de di Lmail ~ADlt.) 61 kiloda b'idnci bi enim mel'kiii layio ediLip temeDeyeti ,~&ni:t, GeIU)olu. tersanil ike-n basoyJediler. Petrogr-a.dda, si\"ilJer bu ~1, Bu.lkanlarda d boyle idi. Ahmed I§lk , ikind 'M::tbmud (lat.). ri a~I1m.8.gl1 ba.!ii!ann~tu'. Buuun18 tak limBill halin!) eslci. 'filrk kadlrMeliElit. k~lILa rila lll.l!sale mad.tk u.gi.lncLi Haydar (Rnb~e'Sir'h sa, kilo- kadal." ~kiyet e'l:m.iyo.rIlIil".F~ktllt Ame be:raber 'Cardnk~j roe\rculll urihi' rikll sefar,eti kiti1!ni~rinde:n il:iJiriWn ra rcbtorlillnn reIlaJaJiM8.Bl bUm! ,eo da. !!Dirine: i lz.z.et dst.), iJkinc.i R&g1Ib S8.Il8.t eserterlnin me'i'IrJleri bir ''rIr • I{ :m ) TalJ'i!W ;fIl'Wjlmrm.lal' yaplbi'm bUI8.ya ya.z.dlfina gfu'e, os'kerl esi,. - I 'bi.iytik delilclir, (.A.n!k,}, iil~iloeU Yahya. (.t!;;eU. 12 ki .. O!:iyet lllinl il.e; t'2':!!bit e:d.iilmi§!tir. O·i t·, bptam dell)'lJl' BubM'os HIlJ"lflIdin Mukave'met ko~u'al1, onda1'l. Gvv,el Icda blriTIci Celm Atik (Ank. L IkiJl" 1erden ziya·da sivj:ffi e-!tirh'!r hak.klD.d.eI bassEt Carl l'alwb bey CliIJl'Iil iie: Ref. Pa,sDlD 'bll.basl ohllu SOl illllfl"!1~ viJiyetletclelt:i m'lJ.l,Hlllelll' 'Lhil" skU .. do[' ~"al"lrn l"Il1lkavCll,er kOlilUlannd'i ciRahil!i) (El!Ik~if hiT), Ul1iincU Mus. !;'rllilSaray amro'l1daki l,mprmlk 1!I:l.bJ), dlnJdllrll• K.oVDD'aaki AllQlI.Ili ko.n.solo· fcko lal"llmJz ani bit' htz)Q, yen.ileDd.i tat (SiVII9), 79 ~il'oda birilllci Va'll.id Q~t19.rak &eni~ bil meydan )l{llil1le CD-' SUi Barnu Lerchellfeld'io muJc:adde \',(:1 btl ind fiolmf dlJn~·'c'er eltl~ ctmC'Unk.) ~ inc~ AdU (S.iViiB) iit,:ii.mcil tklld.il"ten SIlDro e-tl'allnda in!'lol ediRUllI YU:l!.l:dBrJI \Te esirlcri bu.nu te • rab da W'k lCC'SSUr lLIyru:nhnyor. AJ;rlg-e ba.::-;ladlk BlJ i~ar t aUeti:mU.D tsmaU (Kocaelj), 87 IkJloda bil'in. 1 lerek yeni be1edi~'e ve halkl'vl binn.yid ediyorlar, "AsLterrm hayrrt1 amm kel'J m.atbaada IlimSlI:mt& badlalan al1.1k Ti.irkl,rerle y rl~'3n:u:k ilzerc 01Ahmed (1~1ll1 • ikiDei Mehmed Ali larlle si.islen~ ola ektlr. A_.ni :: • 1iI92ormda ehemmnyeti hl!iz detildlr',,, nezdil'lde bullll'lldiUl"]nakJa ithmn edii]· d~unl1 J;ost.criyo!". buna. en mUl/ikW. (ADk.l. iic::iincill AItmed fSi\,all' , tiglil' m nib "Aieom Sulttml" rue ... "kH!le EfT nei tarih i!e 9.}'ln 2 sine l'ahud digi igin P,elro • POllftows.k Imlesinde res(,Tlt., l'lfllta tn Ille-nfi di.i:l1lii.I!enJ.er JUlmcd tli:lt,) ~ki!1e- §icrjt (Bohke .. G:lz1 Yrtkub ooy ml'zar"lmn bu1undu~ :I tine 1~8Ll[i'l", AlmanyadIl. ~u kadol' ·mahpuaI.UII". BUI."Bidlll akIl erdjri1m iyen bile IIJanmar;::,I, b3.ijhyordu, in CfLlni.e aid dl!j 8.,'lt1 bath si liill" k!irl. Hasan HUseyin (Anl:i,L Itus esiri VRfdh ~ d~ger lOll" §ey i.ki tayy.&re"d zabiti. Faj km 1;1.,1 r. i Ill'lJk bu meV"...u i}. Ankara.. 15 5Fly:ll ile birincit lstan plftl"l dah"iHnde yQ~ill.ik ,'e ~L~eklerle Zabit 5.5'00 M. de Knobe-h;t9orf ile B,J'~ille'i.B, 1.lcrinde dUJ'flinenlerill I'!lipl~eh:!ril]i hi,!!lui g say] ihll ikinei., S.iVils 6 saj.'l ila tarh VII!! taru.::im edilip tll rihl k~n: anNdfit" 520.0(10 dll.D'm mll. b.k6m. OOi1meleridu'. ~ata. m.{ul"Iiyle i.2ale ;plmi~Uf'_ ArlIk ~:ekUI. ti~llncU, l\_'el 4 sayll :iIledocdUtleu:, E~ sarnyll1 ~n esa.sll tii.mirine y:tktndtli. lA:t'kJUl yru.1tlkiJ rn a~ all:'d",) ha~etpenahiJ~i"i bll llliikmti ;jakka me'den 'fill kiyl rle atl tj~ vard~'I' dime 3, SD.yw ile 11Ileiji:nci, ,Bllllk sir 3 lb3§lanJ'lll!1 olacakl!r, hizmcLlll"rifie k8.l~e1.mek ]Q:Ltumda buo~ye1;iiliriz 'if" F. jk, Rim gilll biiyij.k :;;ayl ile alhncJ, E:!IIIi~l!Iil' 2 .wiyl ile lumnu,lan;br. Bu.nlu.r glIya ~y:rm Bill ilkim: i vecsika Almtwlilnn R u.~\'C h(\ym~lmil~1 klymeHd'i SpcU"1:~l!Ila. 'l inciJ l{ocae]i 1 s.aYJ jle ~'Cldzincl cnmeler ab:'illtljllar, Oylc gorillli.l.yor ki yaya ynnrn, nLLlr as[l\,\'urllncL"l Llr a- DDlm.bahcus1adln,n nmrZli gij3U"!l r-billl iz" lumal olmu~banltr. blJ her ,onluda Imlla.wllli!) bir babadun daha u UklanDl isb,L· cdiyor, BUJ:H11.!11 eVl.'el de .oylcdlg-imi% giy,';h gLireij sut S d.: bitDli!Jtil' I atma Imell'!irimi Il.ede-II. ii38.rettlJ'. TO!l'sit ~ttikl~ri luuhnl, dn.ha. iyi k bi bliyilk r~lilab~IJk "C IJguJtulru bEY. Tl'!i.ird: gh Hil~yin T'!Ii..d:dye blriu19 • (nyu; Spol' !,IE' g~nr.'il{ib3.l.l·'!"'ll1nll~bilm('l~ iqi1l'l, hill" bahtLne ile nt'r~ Urnum..iyetle, bUtlin bu ml.ll'i.t\'\.'ere. nt.lmlLe-1 :aUf llml Pi. I min(ie bu llocukc1d'i, CcnenH Rii&eyin Tiirkiye Hdllcidn, Dolmabahc:~ :;;Lndx'Omunut'l t 'mel Jal,n yapilkla.rt d en.:el'!Ic-I". l1i~lel~rdell VIIlZW !!ocdte anh!.l!ll!lror lUi, line nlLyolll1r. Bu.ra.da Harieiye Na- • nh'l1o. mel'(lsim1 )'Hrula.caJ.,Llr. 1n, !;Ii l:limLl. lardtr. T~kiniatlJ GOI]~Il" :;nn VOll J!lg1JVfl meyd~~l3a ~Il[lrol". cc~ [']11" giilliltii yal"aL1mk ma.h.iyetmg;H;",re RUB)r!HIHI h.aki:k'u bi.r doom JI)'J 52 da.J.dka.d!a. YfllebiJmhtlr. S]nll S~I'('ek ha.ftB. b.i~lal~~l(':\k olan Mektubta gOZti! \:a.rl)lyor ki ,Almantr..:tlir. Hll..'';usi m['L~'iyd[_e yapdllD ik1 c1egllrlit, ml"knrl; &ll"lle i~inde lng-UterI! KIl~Uk ort.a.dn Senet biril'lCi, Ga~ yerd sladyom on sl!kiz tJ.,r !loOn.a itr· ya A'IfilltItul1'aYl, muh.9falli. etmc~e gevl'J{!k fiJi bnl ma~1 il r' m e~L."UlkeD ~lJvvelieril'll RUi!lIyaYlil '1m!"!}J kuUB,rI. nenli Hamill ba~alb.lldll.. birilild. H£lY' mlll ~(]ilnli~ bulumH~"LI~Ut'. ann UJgi. n:lldq iki Alman de\.')"'1.i F';:lIk bdkl yunl dl. md:m tebrikler areboluJu MU5bLfa. iktnd. b~yi.Jlk 0:&-0 mak ilze;re AbrwlII)'llya biT tel~llf y,a,Seyko21ular In muvillffakiyetli la >ill;LLI'. ni kurt ... I"lURllUl l;:D.resini Tw-kiyeyi pal'1!.3 Alm'II'ilYO bun~an hn.) cl tlt " tada. KammilrBeLli birind ask~r B& 811yahaUari ~ "clmekle frunakta.dn", ~nbilt(} 6i;.;i I::it:vindir di,;'.:r bir hddiAe Dliyecel{tir, FWi t Almllnya Rusya. loCi!'ikimd 01 DlIIlJI,fllllrihl'. lk • l],(; yapmak ilzenr E::,ki hide, renin Rus:j,"11iI l'I'liittefik oI8a bile b1l' t'o.k br'aJlIj[drda dttiigllnlz Glan il!e devnmh ~ulh iall"lrl I,t diY'. Glire.Len S()l:Ira Tn1kyn. P.Luti mildaw.:t dil .. n Bt'ykoz birilllCB futb('lL rtJ.t;1 Ll'liDlJlll .1I~YIlmIll IItlimll'! bu·tlkIl1lI· ikinr'i atllJJ'll YQksulllJiunLin m:ii.nin.J.i fett.lID Kllca('h !l1cblJ fill Rflglb Ak~~ Zah Ila,meillem'l,r.ilt!ri "llkrmki ,.'ac[1~llu ('[1m anJatal'(lk hu DlI?St'l.... d, tEll.JIll! ol·adn D~mll-;-;p(lrl ,'ullltul,·· kfJ~uJ:1 rJit. [D1"''''"l'U1i liI;dH!olm~nnIlHlchr. mal"uzattr:L!l g'oI"L"'Cel;l .... dir' ki Rusy .... 1rnca tar rll"ldat'l ~nSft bi llul.uk MYsi ,'~ p<lZ;l1' ~inLcrii. bir(.>r rna - ) Lp· IT'lllIakil:a \raarllllil1 15,8 f:'1'i:J.i k"IVMt:t. hmmi§ y del" -t.:~ illl.L.[!ul~ra nJilkM'atill! ilk Yl.l.klm'jmfili te!';lrbb1.JKu, ki, doi~ dl1' Rus;yn i",in eD klidJ yolun AlmlUlIi bir de:rr~e;6l. Fi:likll1 bilyiik peor. mIl'! Llr. Ilk Dl&o;; ~ of • 1 J;r.rll'::l,1l 11 Bet· )'60 lit! arulU~mnJ.; 'ulr.lu~nu tlo~"letmeli, .Lan tcm cd ilmjeti r. "rekirdaCIJ. HUt"Wru, glIIyIi. n!'81n.hli.ll". AI.m.a.D yu..dan fOfTiHlmli taruflnd.Ul .. pazllF gWN mall lwzhllar hulk t-nmfuu:'!un '!;ok 1~'iI b'dlr. Rusya \'e Alman)'::! ide. kar) sey1n.e J{n rtdet-eli 1~()mr-1"ill~rilB.iJlJ ~cUYO'I.", BUl"tld.o. BQylenrugln0 gore, lIe 1 I;1IJ IJ1 r~ir. kaI'!JII:J..I)MI~ t'}'''llnhm takdi.r t:dil- , ve Ti.l.,-kiycni n 'l'zilmeHLIdir!, tiro Digf'rlerine' d!;il PaJ tI tIlrn,f~ bj'B' m1clddettenberi. Grnndllk NlcohU! m.iq\il\ Dt"'~t(ller ytilu-:chllkt;:li gerldek Hfu.l('~-iu abid'l_olI. N NCOO](lL -'llJi·b 11_ ki!'n:l! b[ ~'(:lml'iyrD'. a.H.m SIl.8 tI l' httld iye cd Hm i!Jl;ir.
du. Mlinia Iro.';lllcl.l!:>l1 i!2e en !;ok tak ..
I

yu. S6nbaha.rd~.
Tiirol Avusmrya

,·e

b.

a-

m.

l,

,0
kO
~

BASLAD? _~=.;;o_-_
~ !UMlIIiID.

BK 7••
SnJn

r~
I ~
IIdI:

:-4omUZWl&, '

Im'ime
~!1

~~eksin.,. kop:llrdml ..

• bir atncm giilge:sme ~_..., t1tabm Muyu yq.h ~&

,~

k6,uo. ~eo

I

gc_ne ii.ni bir flrl:nytifn. dog" . KJJl "e.I de taJa tn.ti.ujlJI ki ~ F,

~.

~i:lDmihD&l~

V

babI.-

I

Dedi. , Q3l1 mozof' bu~, ~, bIle-~ ;yihe 90k ~" Oll!1ll klI Wine '\."IIkLf o!an dclikrc.nb: - V eli~o..b.'1.. 'yi:mI kend.i:ndt:l!l. gt'f~.,alt adam .• Q1m;y ya meteJk \' "rdl,gi ),ok .• Diye 'Il"1Id:;m~. Kijye \"a;.... J~ vakit U&l!Pa Ve Nfl yine ulmrkeo. gLl.rd~iJnij ,&ii5' Ifrl.l, 'I 11 k.'1dm:' _ YElT.I ~["ba B1n.S1 'bj.Ldc. dedi. _" u r n:u~'ftll1ln... (J bi un n a!J iyelJiD. enni.!:li;dir. Kali ktmu) a .. ~hllez.

-

BainY""d ~
Y,eti

'y

OIbiri, ~y

Ia I

J

dl. klrdlm ..
ken .. boyl1l, boi' t rnhu

EJi.l:~deo. jFiye y:;Jdan .te b.k:tldI, J"1I ~)'Wf! yuvariaAW.. .a4n~d1: ~Eybr
1

mi?

.. ..

.

VlI.kit ciglcye )'akla~yon]u.. L • filozof, eJ1n olmycrilil. Nih. t kitntnnl hP,H:]l .• Ve gazlerini ~ ~'hkti. 0011 bulut3uz vc: b rl.l.ktJ, Masm!l'l'i bi!" tllglDUk du:gilnce '.I)bijl~tini al~.t bil' olgul'llu.k, lYClnlU.
Yuh filo;.;:o k:N·kll:W1. !!In g6:leTi '!egok1eri II uCSti:t., b.!. ~ .. de •

dU!}U'(1('('!erinedaJdJ . ~!Il.r SU" 11 ; )'0 f. In kopdJi?oI" 'By 'uy J h !l-Ci~ikr, . -3.£ gijl,gd rir.d._ tar, :r h ir ha.Hu v.;re _ e I:" gidly:O["la~dJ. Ya II I i!u:::<If, snhit \) \n51urb. el.in di.1 iii I uyordu. Budl!"lhiP'" :rennden fl, 1 :.dl. S·.} li[' ~ j ~ SQkutdu ..

rintiginde

k..

II' 1-

j.!OrtlUO •• i.l}te beni Im:.odmum ::i,mrt5? R"ahh::J.l' ill, zalimsm,.n.t" ya.nk Iri i~ lsb bl ,l"3.Ilgnnna. derman alam J.Z;Sln•• 1 L~rnbuill ne }1lt:. y:t.bi· Iir, ne ti OOrcbi.lir, 'D d ' nd " biliHin,_ !:T'Iln B.dz!ig-i1J~ giiJ~im flY u! Me gijriiyorum ?. Me gorUycrum? iT OI.IHl'.'ar ... Hah •. hnD. I:lOhh..

'(j-

_ Ne i~ I, _ Dah<ii iyi dei,il m.i b6yle? Edirn.e, 13 (A.A.) - YIl1'l.IJ I>9ll1ib ~ Fens. de.s-il, ~ire Dl"t!L.ya Ye ylln; encihnani tarafmda1!l tertib ,... 1r OJ MiileD ehli bayvll>n sergisi dila Edir.,._. n r, _ Fakat, CazgJr ~ pehlivIm. .«I~mcrru!imle qili:imJbl'. M:er.uim. If Ummnf utrttl vaJi, Trakya. I lIcDi bnlyonn !=lehriD ort:asmdJui ~r;-ell tren yo_ Eh!.. F~ i milfett::i(li,. bel.ediye pvti, mtmu.~ ik.i tamtll.l'il sU3uyen gijzet yo-_ Bereket vcrsin 1Iwpmda.m _v· re:i.s.i de hBzIr liru1illlmu_~Itt. Sergi at, til ~lar, ool~y{! bin8-~liIJ gDJ,~ - Gun ~ lyor .. QJ.m.. sagu', mel! \Ie loytm ~ o1mak ~ • l'oziyctte yiiksPk Ve :;; kU: - I..itin balJym ..... -~ ~it:ahil:? bre dort tLa-t.egQriyt' Ji.Ylrwil&!jUr. ,lImeyl '~i.ne birkfl.\;' defl\ uJacak Da~' 8ei'-1P.J:l 't'erdl..btr: - lnfl~. Her ka.t.at::codde derllce ali t:i hayvaJJ. ,da\r y!ll ~l§br:" - Giin baLL:yoI' •. - B~ de AWlyt hltmqa karar mthipleriDe yekunu 2":!00 L <.I.p bulan ~!Juin t.ell'l'inwna. tn:lim:-~: Y'L1.rm ,. - I*le lXUill Ce4'ali -')IOr-lar. div.erdim. Dlw.ifat veri.l.ai4tir. ty:i h~n 'If!> tnumn. 11ULlr lOO~lerl.nrle bile l'.u-d L} e i u1.t::rli. CUgtJil h :4yklrtela.n art. _ YWnl:&.mUM '! t1~tirme&'"e maW (llan bu ekollomJk ni uunar11l Y!l.ll.h~ bu deviroe. 1L'm"Ill~tl : - &)....Famuk:~u U", Om:::a.nla. btLNlI:et yetifiliricileri ~da. ilOk laTdamlx-ri TUrk. mcti-cwyet va in - H' yat denilen mmum i.~ IlCltuttum.. j. ' tasfrler . Derel:e 8la.n IlIn merkezi olmalt §crefini ta~mn~ )"\l\-'a.rlnnID mak. eZt!li, e !ti oJ.ma.k - Ya.?.. ~t'" balku, Wi gUn mi.1ddetle olillll rstanbulun 90k ~ bir lmm- Scm SJ:k!l(ia~ ynk IDU? ~hil' ediJ.eocektir. IJIlSU alan tmtil, bug-ninku iJQka J r Yinc kendi se:ri dODM ~ ken - Yooo", mf:vcud !kC'D.. beyls kSnlIlllkta ,ifuJiV'!! cevab Qldu: - Olma.z... hlmA..l1ydJ? - E~ ... i, ebedi atmak. 1umL.. l - 8m, 5fi.IJ. Q:rka~lldJT diye VWtr;dQ.,'}~g.ra qid T~ltle yilJrS(!~ Y8Jjih fil~Q[ul] gijE.l ,.1 bu...~ .mrue ~ 'h.Itt'na.k iStiyordurn. Ve, !tv, dllkkiul, 8.pnrtn1o'ln s;:ibi biru:Lln.nn til; tru sebelde ~ ~~ k.&mr gijdere \le-l"CCe~ zc'l.'k ~o;:i umumIera' at bu n.nCM 1oy:unet gtiBursa, 13 t A.) - Gekc:r fabri",errni~~im. dir, fa.kat mav:tfi'akiyet, sahibleriil'9 n U OlilC8.It.~ kaIa.n ~rketi .KBl"aoobey~ ,!leker - Ziyaru ok .. ~..ii..r de. hera • &iddir. Bunda bdediyenin fnaliyetini. Kendi (lCVabllll £1.1 I: p::utcan yetiFirmek ii7..ere f9mdiJ.ffi ber gidl"l'iz.. zikrcbnek: bilmcm y~rit!dc bit" y - Fa ;t t bu M{"ak myamet gjifnaliyetc geo;;m.i1I bulttnmakta.du:. Etl - AdalID.ln . dqI: kim? midir! m1Jmi.!3ebeUe ~ket Knracabeyde be- Bilmiyo Yi!'l! Belediyetlin mmtalfalO 'f- 1 . Etmun U i in y 11 n ~[ ,d3jiIibeliWn I. her dOniima altl. liracian olma.k. iD.en!! sa-i 'nden ola.ral~ Sa)1lan nhbm ve d ljehi dL)gru ya baljladl. 1.000 d5nlim arazi kj:ra1~tn·; ill- O. mtthakk&k ~ O8mat'Idu. b~{Tk ; W!,l-tlSl .i$i~ t;ellnre, halkln Bir m InwllaYI halJelgla.i unnedi rala..nan bu Dr8l'.ilIin 3QO LiOI\.irni.i m_ Oyle lee, Adah Filii; Nu.~ i:rin;()k ~n.rur('uerlne rng~en y!pll • yr:orou, ,bumluk punca:r lailliis edilil:e e-ij .. IIJ1llim& nzJ1 r;tl, tcrmfj ve btl. ~ l&-yu:'l1'".ri b' dmm 5iir' tiyle- i· mi~1i['. f;lrketin buradaki ~lC'rini ida~ - B~lki cle.,. olduh!;11 u:rlihim Lir p:U"u JBFlrfett.:iil lliYIIH, brIan nli. gibi gur;Lyor,. ve ii· re etmek Uzere -I ~ilik bir heyet - Sea k.im.inle !:vtmak istiyOI" rwtun VIIt hWJre\ri l::linasl mnalesef g l' tnrafLan bil ,.kmYQ du: K:rnlCabe'fe gitmi§tir. 11m? c;o'k fena bir \PllZi yet arzetme:kt.c 1'e - ,Oyl _ k IuIllla ~t - .!lk e1 d 11 ile... RaraeIiL~yrle ye till. hLfin ay'llcs " lDe~ncdsiz "TB.]lllal'1nhbJD kapac .~ - B n de, Adall ile tu isti-, fumn 1 yfu ~klllel:tediJ'. Halkevi binasl1'lda - P~k ' ymum. dedi .. bit. ni 'I:'~edtr. EsHE:D bIn;ok yan Y~ fi IfVJI'lr'\,f.lllft 1ki peh.1ivtlJ1 dol, AdalJ.Jl tutmak: ':Nirkiyed bailtn bir verim QhF.llJdarla bqlnna.J:l bu, ~ !;:Ok tabU 0~!'lanh. !kim de .l.oalIy:L ilk tu· YJl,mak_1:adlc. ~Eyde bu!:~ lB.n i~m heyeJ2!ili idiler . . ke,inde 'I:rtr oo.nya kapW!lll'. ap;J. Iik deLa ol::l.Clk 2000 dQnWn ,. Un w lun 10 " ~J'iW I1.qrkmy-o:rd.u: l2LlO d6ni.l.m de 'kendU-tir, Nihaji'et, lLJ"'"a.larmdaU)'\i.BamadL!ar, de. k!y- - - t 1wpa.cak .. Du.uIH!. a~ Ja,r:Ind::w bin; Ykl u Larlnm .7 .............. kryamlilt kupn.ca.k .• - r.ocukl . h k Ojl'l.II:UW.& I1;I.T.I 0 • Islahr lw- m sun ..~ dedi. Aya.ncak., 13 (A.A.) - KOl 'keten Okuywrubnm. HIl"r ikisi dt': del ku:l!nalarllUD W' kin a.[timiz~ t kop.a~ ~Ienmmni~ IIlf:vzu11lr' IIJ"'lUJlnda.Il OW'\1Z ~~ •• !opaca.k. ~lk:tnlltn:n bn hikii~ iIi' en 1:130- yaplian tc:.:~bbiis ijzerrn.e Zlraat V~elrul".. kruetim: k .%aJl'\l2a gOnd~ri1eu ru-1.!Jit .....-L.L..,rn'~ bir feY tmltJ. .. muz, lElki IlOgnk bu .Il!Z... De} in .. e, Dm:l.IIlili Ali sordu: " enstitiUe.ri My :sanatJan titi.isij e ~'Bfj 1).IJ.no" l'lJ ?" dlyet::ekBi- ~,tu cag Kim I..-urt bu· mildiJ.cij Dr. 'I'evfik ta..rnIJndarr bu • Ja.nlL. FaIt t l1n1, h±r biribiriM lursa d.:JJ' • eo.: eli. 0 tub!m:I olmaz In ltI:I. Wb yet ft-. giiD .I:i:a.at 14 de ket~ ziralol.ti v.e My b.rt~U. Herke.s bir t:lnl1a uo;:quyo.r, llldaki 1liZ" dclid1r. FamJ. ? dedi. kcl:.en. dokw:n.acw,g, QU.ef'Jl:lde hillkepolliler a$ soli! ~yOl", hiT WlDLrll.InalJ. Ali, ~ ha.k O)'l.LD.UJlU vinde bir konf~ ver.LlJ:niri.lir. -,e lIIette yet verilmem~i.ne Q8r 1mbul etti. A,g: • Mi.I..w..W.llocaya b.itary~rla.nh.. Bu II.dnm.1n bir mecnun Blmrlau ~: oldugu anl~Wm.~U. NihB.yet flljlI la, de bbl t iyu.r mulIlo.wf yaka.ladl.l:ru-.. ~~t" ,M'" _ hoca.: Bu !idgm, IiJI~ :uinm ~~ - H ~'.1:Iay ngam~_. "VlJJdll" Ertesi gful.li tiJ:n3rlmueJ"li Dire muka @ lli ..:....; y~de:n t6ttirii1- elt iizere, !lIimdilik, vald:i lrli"i.j_ ,til: biT ta.o; n.ldL. Gijz:crini yum gee;!Cl:Iti 01 mUma ~ poJi.g m~·

~'o:r~ !lid b l1n!!leUerimi m ~ Ya1~·UI. W:ww WI.nf' tUgt 1.._mil!U~ h~atc aykIn Wr tek ~ yer K.LtI~_ a dilektir. BU .ilib&rla BI~ bu kt bumu J'IUm1&k mccbwi. t.iAJ du}'du.m. 5. 51 U n.ll91'.t -. &Itmd. .ayf da' Har-be r~ oI!D UmiUn, lm lly·or •• ~11i1 iJJlmda bmit beiicd.ii1'8ai·.nde!l l!I~tay~Je ~ II bir . lzmitli Mgli de \IZ\lrJll en.cq;lldlliJDb;::rj·I::mittf> ot\mm . va· , aiik:a::!iLe bu y;nIJ1 okudonm. mllnde1edcclJ tIOm1I.. yurdun. :hft" t&mlinda btn:h~ll bn{llJyu.:ll 1m.M"'1 lmlkmm&, " t~ b !1.m.IeleriN mmnmllllahdud oil"' k&~ ki",ye ntfetmek ka.dnr hab~ ibir d"·i.im:e alaiIIIM'. YAlnIz bll bamla:ler.i idare edleti I1erin harckL.trnd:ll bell1eJilldigin{;llu futa dikkat. durDtl Ve d1l.rbiollit 1'0.. nlJ1Jntl meziye1:lel' arasuide, li..rrI~fi' 1ll'Ivn1'flaki.yct ,('I 1:::t.l!'il.1r :mo.:rcdilebilljr. ,HalbWd, sakU: 1!l\!.IlQ gibi uzu.n bir ~ m.and.:!l "~e "e ~~" iSulElol'lDl g.e. IIirm.i lliund8.n ~t:iii:ril odenmem:i13 bir dTi.i IJorcu. r.
Guetealze -_ia Cahid

InnU1eu ~

larat bu. gil:nki.i. net:iceye VDWilj ve bel~ye IrY;SJ Ile eski bWed.iye m.eo.

bumlw:l 6tItrl) 6-f4-ajPII OQv,[et ~\J lfIiLuakoemelui.l:le U1mnn gilriilmUJtilr. B"mnena.le,-h va.zjyot '1m hBlWd I8I\fba.dn. Iken bm.it muhn.biriniz. kim bU.i1r L1..lIB1l \'e OIl g:ibi sebcbler tilh ~d hmit~" 1D\WDlfakiyeWulm eil.turWi.rca bnlIsediyor. UIlI l~i.n. ben de bu mektu.1mmla tm mil hab.i.c ar~~ Q};Jjeld1f' gij 'rillIlc:ri.ni t.nmik ed.ere.lt hakilia.ti, ~ bnnek: oIW.'!eWe e:fI:dl..nnmWlitiyeyo 1m- h..i.mJ.ette bulumnu.e Q1dutumu saDlY')rum.. BilV1Hil.a ~ an

MIlln1n, ooyirme"JiJ!l arkaam dm.:n. gId!iYQniu. 'Go.n.il.mem~r;:; f;ill.ll§l)'or .duo Niliayei" ~ s:em bli .AI.i.!;aJn ,)IlI.~ nmn gwdi. Dlfam.l!!War, :Miim;ini ~ m., J\11, Mlimini gorii:nt.e: ~ .81'''' I,jOlak .. lBunh InlIIm be!. Djyt!: sevin!;le b~. H&sm1 oI~ du..,gu halde, • . BIWCl'di' ~, Milinin ahliIlLIl! bir ~Jlw. ~ JinEi'lm.edm, kQhbelik e:tmed.en tutar... dL. Ali, )![ilmm ~
'till
bOCIJ.JD

1hI".

CUnltii, ipnrt; etm' , diye lAfI
iJn.emiyun)y:.

ohmamll

EUerinJ ene1iL. M.ilm.i.c. b.ooaJia ~"" tirdL Mtimm biraz; dqtJnd:l!i lie, dJoIl'o du., AgD.. a~li.CllnI.l ~. Vc, q £l,ktL Zavalli MWninin 0, aada 'v.litw:l!& nb-em:iQti,. Aga. icl!zv _ tutt u. EI.er.ini AU,yo Alii di:i gtin:med. Vl.JI'o

du.,

~"i.nli..

bir pcD1l'lttm olmakla
hh;bir v:u1Dt em.I), hakkiyle

matMh olmUlJ
~r,

~1![U!joU.

Falmt., AJi de bulamlllJ!l1JliJl;:1. Boil Bir~ eve! :Inki.IJti.n hayaJe

on..

~cmiBti·
... r.WJLhlda

u,Cn)"ln
De tell:rair I

Milinin boca

b !.Dum filzel"f.,

edmi:m..
~
--~-.t

mal"
~ta~

Ha,s,.

msb,J'leaj
..---

No_

m

lab l!iitmi.u:ti. M''limin,

AliDiD.

Idtmft. kabWUDe,

ha;o:ilo-ta ~elmi§ g:ibJ eldu, !jU Dei€;r tIluh"kkak bu1urdu. UBI Ikte yemin olw..o:.zd:l.

AImlbdImAL

IllWindi. Vew .~ ~ rere.k. 8U.S! derVB.Zi.:retR:

Aga,

'ta§l

·nIl. G6~lerini

itin.a itt

kn lya.raJr

arb.mr.tda

yerlIt:rW
Vill"o

Edirnede ehli hayvan sergisi

- Amu, iIIIniml ~ .,!.
_

Mlhn.inm gop'me 'l'iidl. £imiu. btl scfar- ~m~uruneden
RI' [

Ne.Jd'? KetuUmj gtzledlm.,

'nki

1 FI\]s;at, y:i
.

biJJijhI,:boca tell: ..

uw.m ..

Bu sada eker • 'pancarl z rlya'tl

Aga, !;Kll<l:t AJj bir kLJJ1! kaldl. Bu ~~I1retll!! ort.a.da mWl~:L--~a kaiDlRd~. Herke5 bakkm.a ra.zl D du, A dAI! H3lili Ali Ntaca.kb. Mlimine . - e:; \'cri.rlene D:n la ~~'o[ .. f:i. Um.ill 1iliye sW- ndl: Ban !;Ill hertfi n o_gitub et . ~ Yt:nl'ii$ !}ili;;ta.cagm.. ~ su..."l. ,gH- .. - Elben.e .. C"oo a.r'llnr mI)fl.ItL ~ - Jill. Ali" be-n tutm~ 01. ydDn "-1 he-rifi" - Ne l~!~ Hak Oygml be ., nimm~~" B~~tJ peh1ivanlann da g~leri Litmi.~ Cazgn-. Wnilli gfumek iiRJ'e b~1nl. O:;e'i.'jn:li. LAldn MQIlayJ Q.. rada bl,.d :ul1. G6z1eMni Lrnfa g~ dir rt'I; Dnu k.rama,..~ ba..~laW. Mtirn.irl ca.zgm.n gijz. gezwnliginJ giJrimee O]Ull£U yetoil.' 5.i.ndi. Drnma'lt. lar ~~tnWar .. Ve ilorrlu.!ar. _ Molla Ile oluyor.mn? Mtimin, tl:!la..911, tela:,h: - Arnan SIJ:iiUD.UZ?
tlic \'U y.W1.I?

rl hllyaJe ugrw:lJ, ta~ tct:rar 'II."lJttLJ. BII. VllnJ!'}ta Ul'jI ~iknnh,

;J

~
)for,.
,_

~u
~

CCI.:il"r l1C

hertfj

yine

,4imine

o1'1U",

Ii

Ad:!!l H::ald 5Oltunmu~, arlaJ~lJ1da. gomJ k tdJ.nn (lD1.ind dlll'tljlordu. OJ,: '1 p~ r :'lnlann. hep' oytmmuor~!1rdJ, Dr. mal! AJ2 1:1.. _ YJ,ltlm !?lu. Gi:i.n:lJeg-i arkrunru.!a 11 i, Orlada. sa ~ ~Tu.lldugu liald.e YW!U2 Molla .)'oktu.

•• •

H

_ -

B;i!."a giir.r'!}~(''''kJtll' Daydum.
Ba._~l

rneyuana ..
demeyi •

dllymadun

ILiz,.
_

bak edca :W: alan ala ..

eak~ ..

- Bu.::-,a :;wlCseo.:-c):.. me dana; • B '<rI. :E;iJre~c~k pci-Ji\ a.ru. k, aD dJum"" ge-irLl(,,<';C b;l t . f."n oml" telll,W tel:i:jh AualJ ~ ii.Il·yorilil.

Londmda bir kitabm TUrltle-rin hemen hemen he]?sinin ii":; d5.rtbme r1~:1 ohlujunQ g-kum~tu:m. Hele 'p:u: rLa.r, 1£!Igin in."lanbmn Inderin· d2 onlnt ca CM'iye, halAl'Ik, odab!k bu.lu:n'l:ll"m. U!j , Ve hiitUa blUl.ht.nn vazifesi, dmdi~· rinm U7.uluJfiI yerine gelinrlekten ~bllretmi.iJ. 12:1.1 ilibarla bu k.8.da.r I!tOk kadulJ rn{;baretleidexoe eden G'bli:. ierin, her kruImm auan ~ ce!betmesi tahiiatr. Pru::aporthn.mJ2J.lllo wtk,iltj goot DOl'mal hi.. ~kl'1!ic pqti.. Iki ~tl1k 1* tevahkuIta.n BODr8. Y,&pl11'WD.lU: ,J Ia dotru- yui"mJ.;Il devmn. ctti. ls!:anbul:l Jmmk ~ Abah ft. ~ , dia. Va.pur ~ _'rJedjJ, :Verbal pW'UD. «nfzm ~ ka}l1k· birlM atIadtk. RAsa., .faiat heyeeaDh ru__ryolwlUkb.u DR aya.gmm:.. nhlmm att:ik. B~ Alma imd ruhma. "w,ti. T'Iirk!;8 'b,Udjf.i i,;' -tata.bildli. _ aleu &aJo.. niWdl. ba.vuIla'f'b1W'JJ 'I!ir ~ •

:I.e. Nihayd
1In.b-u.

d:L~I!n. l;tIirn.k_ Anna

bir

~

Di±rt~

tuttu. Ve. lstfUlltmlun dar '..,..

fena ka.ldrrmtll 1rw!bHl1k yo1iart.fta d.ahhk. Bir UK:u:n prib g&rib ygU -~ dm gei;tik, yolIlll}lartI1ln I;lkhk. Nl1D:yet birdenbire etrali biiyfik tdna~ l&rla. ~ bir 12 deye geidiIc. Y 01cu1ukta.n I) kadar b IttaIm.L!Ji irlim ki M:rafIm&hi.kamJl'ordum.. Her tarat Vtl k1rm1i:I: fedi jnaan1.~ W:thL.. nihil ~~ uab::umz bilyii.k m bUCI. IP. tm~ dunlu. KaplJ1lD Uzrinde ~ ''Tokatllya.n oteli" ib&~ oIm utlIk 'Wri1m:! ~ burast _!!&.!5 ........ IIiIdad.lit.

a,k. Ma-vi tu\'ale "

-

Bu

b.:;Ju)':'!. gid()c iinL 1 dBrkatle' giizden gepl. babc,r g6 der. e:Lk lJ~ truno!" p-, oIunli:8. ben de ta·

lmf";.1l

kU1IUZ1

ytiil

[j

km!: ~lik

'air

adam h. pUlln. Or.!inde tc b~_::>Uw t dei rek bcru !U:IJnll~d1: ~:_.aj •• -.,s. l;olwnu t: rdcde-

bilir mJyian '!

In. maJll.ilt h:u::tr, riD'lIl1i b:a.llmuyoI'dlllm. kt.lTn b:mn i;Ok :l-'a.k ~~l or·

I

Dog..wmnlo! fster\iC.nlJ:
dn olga koemun
g'CJ1{,; .. e

bell, liUzaJ!o

be

2Ugin

. Bazl

bir 1<;W';eli :We m~ler

~bJzl _ Gtizel bir d.l:i y tik. ktanb.a1a. pJmq btllnn.du}'~ lki. g;m BDm'O., lftrimWlft:t

3vi tm Sir R I1tn OJ'llJl kuvaf'J. J.e: 5a"kInml <;ok ~iiz~l t2Jl..-rI.m Wni~. A;!{DIl mIl k::lI"§!S'md:l. If~Jl dimi >ieyreder ve ,g(:.. J:J.t' :bJ,..t>D llfuk tefek BOn I'"u.tii§· 1 ! 'apnrl! D Jrn.Pl qa.lmdl. Az. Bonra Arh " iye r;jrdi: _ Bit' y::wh:;llk ola:cnlr: galiba. madam. .Q !1 '11 Im. hVl!' . tticcal"l 1If. d ~illde biri .I1lrl g'Ormek isti dlL

11bir adam OlmruiUlll Urt!il1 ~~l OIllW. i~in uiak hlr IOlJku.tu l.ayal~ ugI"tUlol,ilmi i.tirnf et:meJJ:yim. li'akat elden he gel.irdi ': .z.o.nJri Ii!Jolarak t~, Lim l akI~

ettim:
e.nmWli}'eU,,~ Sit]; bekletme diU! )' "
O. haYI!"! Kat'i} "om••

-I

Ko! koh dl~1 I;llkl!. rdi.... en; !'i yava..« yn.~ indik~K puna Q ..
nil.nd her l.arniJ. kaplW

tJk

b'

arn.A.
,00

bikiill. :lMl ~i,;mm atmq, ~ bel 1m ~ketm havmmw. a.hJlIDl' b;r bn'tuYOl·duk. l3\n"a..da. ~ f~ ell biId.iiiU;in Aluiay: pek. ih~ kllilunym'du. Bllndtul da to mnnmm ~,'arW.a. Daha Ok ak am yelILllk -

BlL ]~adltli d:J. ne- kada,r ;o.en;.e.mdi, - Si:.n ooyle ~ylcrn ~~ ls-~.
11 bir-

ba duruyorUu. l~erj 'e kumlduk. har~trd f:it.ti- lio mlllM"a.k

ram

:ri :l.I

mr:n.atJ

kcrn1l$u:

nd;'llTlI~

• JUl.-

ti;illldi hMU biT be~ lIoeaml hc!;.!i~' nl lin. NilirLyel kap1 acilih. Uwn sliindil' ~pkR~1 e-Iinde. k,ahak

.Al.n:mm s:amreti .Jon aldutq i~ }.:oDUfla.ClLk &1': \-~ [To Rl", SiI lr'a ac:::g,nu: 'rnzifeyi hiliyo fill;/; de,gil mi';' rnw.. :;m'laTl

sad

n
..

..

,1
(

s tl,
11{i; farnflJl h nrb tabi!'lSi Puris, 13 (A.... II..) - Hu .... ajan· as snun ~1~ i'l orduJa.n n .dil'lueki muhH biri bi Io:.liFi_ror: fBlJ§ tllt'a{1 1}",ide) dedir e bu ,yu.ni 1 nillmm en. bUyilk Iirnam ve tayyare iliRlU iqlu I de muh; :e eler almaktadlr. BUray~ ingiliz tayyarelen hlicum 'l..lTLektedlr, Ilotcnl am 't:I~ ai, eephe nereal '? A.ra.d.il. hen' dllz yiirtiy~] e u~ don gtinJillt :r(JI 'Yair, Fa.kat ilJman)'a btl y~ni usul il' de bir "}'a devlet ba~. fa .ku:zgun l~" harbine gin.1igini gostlB'Lyor: Binlcl"ce pMa~i.jt~ii:yij ~~it 9L1iit kly .tdlli:r1e dii~man toprn.:;ma.u1.lyor, BunJ,mn_ dalia b:::t dan taerken, jr.u:lik1.en 50nI"J. ua can vermeleelnc chcmii"luyeL 'rerll~lyor. ,Zilu:n Holanda .~ Be~~ik<iL i.h,le'm(ic, miihlm me:rlif!rlerjnde ;Oktall h 111', be..klc§cn t<:ba.a We taraftarlar; da vardrr, [&'\41 <I iinciiw']

li"'rnI1!'i: dnki Jngiliz tt~'!l'li ordlI5U de bubm.:m: 1m.1habiJi, I t'n~jllz bombJ!.rdJrniln \.;i~1'3.I'Clerin.in Bd Ikad£Lki AlmLl.Il ~ &nmn. ge:ri s ind c. tnbq§iid etmis It kit btl 'Uk: myiBt verdirdi erini Ibilclirl • y' r. Bclcika mu.kabil taarruzu, ,,11(:rl k:liUW. ili:erindf' rIUlI,';L_ edil iy yC'gftn ktip-ntden ~tikten IJOJlFa TirtJ.'!1l'Iont ve T ngres istik!l:metmll~ ilcrl1JI.."n cl U§maIll I! u vvetlarine mil tevcoeih buhlmJ)'f.Ift!u. I g.11z UJ.Yl'ftrnleri. b.f; Htrlcht. ili!i Ton '" ;lrruuJld:l. Iiarel::llt yapan AI ' Imnct1en.ni, bLlfl1b.'ll[!~lar .al . Nn.kil V351talan ilzerine hir k~

~d(. ti in bHlfJ., arum h.ar:u..i "_ cn.:rctllli.m yiit.de 35 ~ La iru tqill etligJni UlilU'!.lD.lya1.tm. Gay.tetim.iz bll c akam:l

1n,gili:J: gene! kurmays,
lnmmd;m

Almanlan

~

ftr!rt. ba ttlc[,'e ,!::a.h ~

2!J

ye belBti
I

mnktadJr. Gener:ll Von itel, J(h-lk kRidelere sadik kalarak, askerlerinm Inz.JJ. )'ilru:r~le!i ile harb }"'<l.pm~ h;Uyor '\-'C henik valrti varknn ve. tDgiliz, F'r'.:lJJIEIiZ - Ilolanda • .Bc-Y~ika mubrire'be. vuiyct.i kat'I surette tayia edil-

mOOeD vo!:mU·L1.efik o1'dulann
dinn.Eytmu
I

I~ool' -

tam m la,nm;ld nil, l.t:eJlm taarrua va.ziy·twin vcrrligi llluvik kat. avurt j :.aumi "'t.iJrt.de etmek
VIC m(Un,kiln nlduS-ll kr . a.r hu::Ja arazj i~ erlernek ..ebbilslinde bulu-

de ytizde 10 a dll.l'lw-tm.egc inb.Js:n C! mcJidir. bib:, 0 gUn. 1Um ekl:monii.s:i in Hloi.iJ:uu' bydeW1cbilir. .Barb ~lltii:u bu rn!m teketlerde. .ilk maddelerden ve billlassa gida ddalermden ma..1m.I.m olun::tcai;t llorJol.l3!lI1U tevlid '. i. B u ~ndi· flI~. enerjik tahdid8.1ta :mililto.hi oldu ve hl."r ~ icJhljjat YU!;l~1cI:on vukll EL &~lili.
YIl.g:03lll,!~lya. ILuna I.HI.YclL lb.nda kereste, :m.ruI...i!t:t, deli, ld.m3'e\ll- l'ruul deler ihrac.atliw durdurmustur, Me},"

Son gii.n.lilrck \' nidtm iliti'kar h:a,.. kc erme tesadiif.. ~ege ba§fandlg,ncian resml mnknm.lllra a1lu..cak te~~Jj"rerin kaT!],]' Iu~l:lnlmaw i~i.n dun mtntaka Tiearet MiJldUrllliUmls 'Oil" top.lant1 yapi IzGl~~r. Villi LllU'i KLn:lan:n riyaset.mdlfl\ ya,p:ilirnklpl H.ntuia rnmf::tlJta: bad ve TICIlr~l Mi.hliUrleri. &.Lediye ilsad MiidiirU, Ticaret OdJw;i u:rnumi Katlbi lum bulunm~lardJr. Yaptlap D'i lil.akerelcr V& bBzI ha:.-

Bursa, 13 (A.A..) - MInta.lwpua. da til· oailflan 1Itm.:i.it1r, HI.l aI!i
n ki mahsul

ge!jen EeDejo'e g'l6m yb

de altlll'!.., fmdabl'da eatnlm~. ·',1B.yiel :zaroriye maddclt!'ri

!.an elile.mm iyeUi SW'ettc olIuI k:a.Lay, derl, bl-tve, :I1HluitatunL

iI:e flyat !.mit

ve wge.r bQZl. e:r'jUarm cia Blok miktarlElZl 6 saUil n g3zden. g

avzasi
Kiim Lirleri
37 0 DUma-raIL k;l.nwm nnll s:i:5rc te.:;ekkill cdm
IDllSAoId.c:I

at.,

birliii_
mu-aTDamefiom :l G.Ylh
1{IU'1I

.l!J.2B.Ijg, :nulllmfall

diiim~i.ir, AImanlat k olenter vardir. • a lriebtdc.ki ii!: ktipriiden l,aI II bu- mnr::ri "~m:t;th. Digff iki . I. .fIr. b etlilJl}i!fli,r, ilJm :m.l.a'ln l:l
II

boo

d

bl

C

.k, Ue1''U'ot:T!;!J mii'lK:UJ..:Lmll:;r:t1hk1.:m "e .rl·I"mmi nnJusu lr!l\'ll)'l ktiliyerini.n

IlLlyor. FaImt, miittc.filr orduJa:nn kOOT dmnsynD azaml siirnth devam erieIllclct.e.lir, Mruu"!'I tri ,,:iL t' in :'I hl'l.m.a<l1lU 1Ili.1tea-·
lob, dU:!fI1l .!l , ']imalden a TQJlgeTen is,..

hudu'llll G'~mI':Jigi :z:wnolu.n dr. ricltt - T ngT~ yolu ~riJtde Albert mall ustiiml. i .. ··yu muh:tf!lZa eden bii~:iik Elleneyma.eL berhnvn f'd·lmiortlr. :r.: i Td~l.igi.: ,.rin ll}'illllni k i.!1U'g'iilun,l:m, .) - D. N. B. ajauSl bilWri· yor~
til nii 1 Inytlt Mlkr:r-i to.,:b I Lyi lIlr. • ld

ig; :

Gabdc, J!I
hI'

r ~iini.< Alman
ink!

llm
e-

In

d

:In·

I'la h va yo1!~ iIH'liI ii.t:"n I vv re ittl t t~ ellni"l1erd.i:r". B h;j1-~ gene Abn:;m kItaatl, Al· bert k.:m~ Ihnolt flim.ali leki k:t ~i at:Ul..i !a tc5eli it!'! ir, Lieg_'w ~bind~ kItan e'in rimalinde b og J I mektedlrk r.

tikametinde ToTe r:-enub an Houfflijf', Baslogne, Neufcl!.:1tCJ1.U i~Lka.tnEti.lld~ hiicnm ctm Iltedir. lngiliz klLalan biitiln kuv\'atierile, miittefll.ir;rj g;Iyr-eUerile yeni bir ce:saJ1!t a,[l\.f ,Al rt kanab iiz.e.rlnde nerjJk bir .:alrclte mukn,,"emet eden Be:I~i.ka. omll:SWlWl. imdaclma k~ ID11.I.!: t.a. del.'am ediyor, §tIr.Il.!!l aqld~a [l'oriilii.yo:r ill d~ m:ll.nItl p!:im CS:u:;Ll dnrbcsini miitb:!itk ~n'h.llar7n 1m m. k nokt::t..illnna. tevcib e)'Jemoe· . '. Di"!.Irfi III~mell meydnna !;lkarilim hud'al.arla., lngiliz v; ~ z [roman anll.lfunr:I diklratini ~1l3 ta ,f eel C'! ..;all" rnakUdlr. Fak3t, d a IJimdiden Alm~:n. hiirumu., Groningucd.cn UuI· hon.se·:I_ ~I'U:I bi. bn.t ~. dO! Gok f:ula. g ·!ilem, Y(' mecbur l~ ve hu "uretlc 1llr mlitte • f'1k mnkabil t::aarruZUDll.ll ~JeIine

~u:u:-

Bunlar, dnha evveldeu 1[<.ra.Ic ... ,Ilal'i b:lSDll=;;lur. teldi1n ve telw If IHitlarnu k i )el dir, P~li;lilt:Tdf!l1 bir kisnu i.cl: ohm. bill? geri kalunlar i4;:C'I'c.h::kilerle bulusuyortac, ot.omfltik sifahlur ,"e el bomba.iatiyle 1:mskmla.r yaplyorlar. J~'WI!tIara ua.kliye tayy.a~ releriyk t~L.na.n kU\'I~tler de ilt1hak edimcc- nrllk l'IephedeIl ,"ok m.akl a.r· dca, mcmlek~l ic_;:huind'f', milhim n01l;talan €lJ.e~c:iten, me-mleket Im'li"'ll tleri.ne kIn] yapan. miikloo'UJul n:ii.if:rE'zcicr lc§ekkill ctmi%l buJL1Q.lLll'or. Polonyada ve bilhal"sa Nonr~de, ~cii de HolimfL.':i. e B~llSlkada btl v yepyeni baskJl1.la!"::L aB.Ll u:m.m 'li'C iniliim hanr!llYun i~te bu i.:;; kll'ilVetIenlir_ H Men f!1;.'l'eT s~yyah kJ.ya. fetie e, t'Ucear vc dipJ0TI'l3t: wffatlariyle giindeMI n lUmaclarwr. B,ir de bunllirllJ. am ile ropl.d.lll vat:llI II "nl riilir, ki .O\Jm pMpa gami.M1 bunlara "~ci kol" ismilU v~··. Bqinci kol un vtcifesini. do ktol" G5belu, ran..i A.lmB.ll prap:J.ga.nUa. ~kiliL.b. t"'sbit e~ veblJ kaI, Jlrop.::Igrulda ezaretirrtn icailiilir, 1:i N:;t... zi (,~:rl am 'r'e Alman t:ara.ftarh~"1 mE:vcLld. eta· s3haLurla.. mLUiaid m • ki,;n.f zeminleI'i LulmalttadJr, ~. ill H !nnda. \Ie Eelt;ikada. Pil"yhi. yelli ;:ISm klllg,.n.a btl. rtiLl glikt ~ AJrtlDn asHenne yol gtiJ:rtrl1l'n VI! oni.9. u, j'tibnk edt:u be1jint'i koH"hll'~ Iilgilj" erlei F-raJl;SJ.zlar bir t:l.raitan bil: daJg:a :oa,.. li.niU: yii.ctiy.en Alman orou.aUDa m'Llknvemcl.e '·O!;!arken. biI ta.rnftan da. bWllan aYlkJamlYa. £;::WiM8'1rt3.dJr.. 1ar" 81 lbere gote b :'8. karTfl. .am~ hnre.ket edUce - vc h~psi lrursuna. ui ilec:&lenl.il', BI:! t:.elllilieli silaba k:ll"§E bfUilka, ~are ],oktur. Diger bir habere SQre Alman]ar

va, ~B.rfl.bve yumuTtA
r.J.C.."lt fiiH olarak

hariolnde,
.

ih- I

agli havzas. komli

ok

] <TansBirlllrten tstl\nb1.ilda

tan Ila ayni vaziy Ill. umurlatan da, .vaf. §-arab, inc T ve zeytin rni.iBte.!ma ayni ~de barek-et et, mi~th', Bu sebcbden. Alm.an~'a., lU;..;uua ve isiiBrutl..ar e1de etmek i~jn bilh eo oC'n bilytik guc;li.ili.l.cre m.arnz kald1o~
ve 111ll1-L:i.dd,tml ru1l m IUID.L !Eves· siiiinii el.de ede[Qedig; Rum$ll1YIlda.

(\1: _ rkezi

Zongu·
SA'1'1~ ~:

I"

.

lWlYIHr oImllk lll.llyen FI1I·~bililI.kterln 1l> JrI:l.YU; IS. D (.aT' _ElaJ: Tophaollde I·sk.cl.c:"C.dd~ 211. wDIil'iil.dlI. ve. I;!> 1.by.Li; g-lll t:lrihlnn den lline D do IIIDfrudlm. ~~ d ZoQgUJdnld.:I SilTI, SmLIGI MlffiKEZtN'!, mfiI:rnt:ant eyl!:llldQl'~ tlzJ.rndu:.

KOM.aR.

ticali heye:tJ.crini

mr.

£a.zl:J.la.§t

Alma.nya anrok tnmpn teklli' edcbilil". 0, cenubu !'Ia.rki. Avrup.a.snu, ltlID.y.evi ma.ddclerl~, a8[1.rin, ylt.:lJ mail;; kll~le-ri, clclrl1'ilc cibazJan '\!e na;dyo- , ~a.l"b doh.lunnaga te!jl1bbUs et.mekte- I dit'. ¥olhl.l'ln. ve h:1ilit. bu mmt.nkalarda. tatbik 00i.len 'ki z"r ,t etOO]at:~ uola}'l5ile., :t:Ie olomobil, fie deziraa.t traJdii Jeri wac edemiyOl-. F; l<.ai Alrnanya b 1 rdD.. pru'3. far'kma ~ btiyi..i.k 'Oie a; ~an. i:!It:ib,d,e ediyor. Elm!:. "dulEFinqu.e.. latbik eyllyo, u m.em. [eket1.ctin bazWu:m.d:J 'o:u2Ttal.J.rm kowDliinii l!.We etm i., g 1m mahiraDe tebdil kIyafcl el:IIIii ar.a ~ la 1."1l -:ilin:da.n tutuml1 m g~
al;lIllij I:.lr ,

r sa
Ercbll
hjld.olt bi.IicrJ
~'C

s
.3 i!!:IJll1 !~arJi'J hm:rnWl" g(i(


I;, m

Komilr1erl
m,atlilh.:lb.

t~h:-tmctL Kbmtir S:lbt S).ib(:.;:o., Di.itlln tll.l}:;W:" 11'0 \'C'Calbiyll!O 3":'

n 1;.l.IWmtIll m (l Il.Wll:J:.rnl.! ka:ll..l/'l.Zl.

UI.ZS9!1 Il\lm:u- La Ra:rnamrnl.D

txJ.ikn

re" Li
d~.-:4ilm11
d4!Zl .tlbann merkC1l.

avza:n
..
ZONGULDAKT.A

iirleri

S2.h

oldllbun.dlil!i 3Mbd

bLilll'l.:lc:lk <ll~n [d!t g!l~

mtir.loc:ut oatm~12ri.

u:::;:;:III":;;;::::;!!!iI!I.C

s

C;

i iill Berlin, 13 f 1:'I...<'l.) - D. N. B. :El jans:I bildiriyor: Alinan Harieiyenezareti, I...ondra, Paris 'Ve La. Haye hi.i.lrfunetlcrinl!: hu. m.eml.eUt1e:rin me.nfa,'\. I rini twtail
eden devlctler
V'

Alman

r~·'

'1

ve.rdiID.

oil"

l.!;illerinin

as"

vru:;iyetini izn.h etmi~ ve- bu lruv-

", ere beYl!l('lmil I krumlli. r ayklf'l bir mUllIDelC! yapllulgJ bkdlrdE!, AI· ms.ll7lIDlfL di.t~.an harb es.h'leM [12k·
klD.da. §iddetli lllllkabc-lci buluD3.Cag,nI bildimti " hilwiBilde

nynl

~um

me:k:h:·d.irlec

F'rl'l.IHlada dOl.tatb ~lt ef.. \Pe M .jnomlll. ;;uaga t.e~~bl:riJsiine

L"ir~ bn. v-eki.li B. Reynand. pa.za~ g-Unii al.~ ~u beynnatta. hLl IUHm1lllw:r:

a.sl~t:r irJdJ1'Inek mllJJ('rdi '.

gi~

Eu piy.l1B' l:U'1, 5eY~;1l!' Hi t:i.u::r., miili~ dilIleri ile dol urmaktadJr. A. Lnanyubn her lFY, bu tIlIn.1:a.Halara. ray Valilltazilc, denm:a.liI bar· birll:i~.maswL..oJm-a1r gel ... , '. Zaa ten IJirc:ok a.ylal" hw: i'e fe}~ illl gayri kab:i.I:i m i.imr oJm ::u;maragma'l TUffiL t:l.rik:i.ln ti~ I bill ilmml dl"gililir. D I -1e. alan tlca!!"t:t, rt'ansa ve ltalyadan, d .: veya demiryolu. iL1 g·e~iceI!tt.ir, sterling' ifu. , ymct d' tl:inl' - .. ile cezb Ba.ll i:hcu:a~YI t J• lar \'e lnymeUi dihuler vamt'agjl~ ~'.!l.tmcll: 1.hwt.dlt", tllill hil.dise ve iml~ar-l r ~1 ~ J~ildedir. ""'ran 1n..,.aterehu~l.l -

rlrf

'kl

' gid

nw

ista!lbul Mmta

Artl' Alm tL ih SnIh 3 i.incii 1
~

-n • "" e

Liman Reisllgi d .. '"
1a

Co

Alman ordu e Holand' Fe!emeJIk Vi> .Bcl{,:illa iinifor '" 111 1 ve hatta. aiviJ kJynfetro
[:l

'j.1

u u.li Dlilrim-

:i.lt~r

!k::Ilkmn

n.kt1I.clJr.

~

llgi d

ha~, F~ :J.a-ine Fr.mtnr.l:l tulul~ I':,~mt: bu gibi ~iitrii!eriD idDm cdilIJtr!::lt ir.rJi ~ go. !c n l.:ilims.un vcrlldl ~ i i1. Wl et:w.4;:tL AlrIui.u Ie

Vefrrt mril1.iJ 5 T !J39 7" l 9,1 S 1 939

,.

1m.1J

T.

miy~tIe If .:T'iM 'y um
g'lJndnr"

n

para·

::m
7 1J II l5 93fJ ~l 93~ 9 93D rl· 939 fl 9:19 !J3H 11;.-a:;f·ulth. O··rnrln S,1lill. Xlii'" III Ahmoo
nlist')1n

Bll iiIriformal
Ct llj!'bi T.I'ltiz.

unif

t1ll

ivil 01 r::Lk

YU~lal·

'timer Bu dan Imnra kUf~l)rul dizlloo.rlc ohm r Jlll II· i~jn on Jo'nn .IZ h rb iii JnII¢W Col.i{Ur,

011

n...,lln;
I',

All.

mll

t

ynpn.r HO]Ill''1'[;ll'on DI)kt:Lldnl'iln murJ:)r:"~lm rr::ekt"dlr. Dllhl <I , nskerf
'1,"'1,

il

IJ(~m(I blttni ;tiro t hnyem.t.Z; mifltefiIde~le

liyMli dn man 1. n' tlt"dnio gOnJn1u-ii :UC'o'1 lJn~1tl~lcLir muhfih \'e H mmelmy 6nliiHl~ bir kruva:W1i", oomcll.larla CiddJ has 01..1tlbwl'lUr,

1!>

~il"llu.el!:t.i r.

elbirli.

belli temin

b,,.,,~
et-

k U If'IlrtJ

mllk:1l1i!ll.t 'll'az:iYI;iW

tu.

in' Irl~.

"'e c'l rmairyol1 na YIlTltlll:= lun ~rd;m, mil<mlir ynrdlJfi!a.r ~u.rmil;t1.it. ]8Wil:Ln ho.r.Jr"inde tan"&. relH", eki arek:llt rm.hllSl UJ'i • tUnde tlIttinJ.u.~ eldlill trtmeb bli m~

Mel"ke::rt orvl::~ MQ.!1jJ~n veo lfo :ya.kJnmda ho..n:ll~fi t yapu Il .AJ.m.'ia Ia· t&uu talrviye edllmil;lUr, N ik ~pu. !la},,] ititiartlB ~ ~ ~D9Ue i.k bir d iiliman 11 IraI."qJ ya.rtJl.1"!billa f'CIlrp ~aldad:tr,

.,

21 9 ~]9 26,V/BJD a/10 S39 l~ lO/OO!JI '16 llO)!I~9 18 10 !lIJ9 21 10/!3~9 26 10 I'JD 21 10 9J£t

r

399~9
I,

Ali MmiWa. lIusufu. Yu uf. Hatit!-ll: ~""ol h3L MLI.I!I1:.a.C.Q. Hakkt. Mehmed H.aMao. Mwrta1'I Os.m Mebmed Vcll. Halid It b

2i 10 n3' 21 1.01 3D

1{3mil Iiilill'yin. MuH't.'llu. Mchm.mL miifa

Bcl"1.'c.i;;hj bnlii. Ccrrnh~ luul ta~ lume:;indo \I fut eJeruer1n 1Ui.n tari • 11 . D i iID3R'D daca'k w OOl'~ll!l i

~
1:1 •

!Juinlf'ye U.~\' rcdiroc_eg'i i.-"a n!u.".

MA,VIS

1940
NlJi

Idar _ Veri
~e.
T ~;

[

SALI
I

-----YENIS4nAU

Iilo. 8.1. ht:mbul
IllAiablil

mLEF

~ Z01Qi

O~incii Yll .. No.. 73-0

GONLOK SIVASl

HALK

GAZET'ES,I

=f:dJIm

1il<:I~ri ~

-. lb:1}1'l mhlIle:!il! itl \rui:y,ett \'e Akrlcniz: t3,}~ Plrr!'yda.m1D.n..1llI1 yakmJJ;bdolaylsiylo geJ]~ lie GUU ~W' unmtti b.m.m.murn eli ~l!'!IU~ I~ Ibllya. ~'}'8.1"e gmlIis] ln-

P.ab.t" ,dlger bi.m{bn dco1z byyo[t"!C:iliihl!l:l' "Ole b1I.hl!ssa llilZD!za\rm tay~ c;:ok ehtmmiy, II; venni,'j • 'tiT. ZiRIbu dQs tayynI'ele.r Ak;r'hroi:z lClIarmia ko1nyllkJa lIililon~l!IiJidcl" ID~ bl'aftao mtalyaJi blyyaN kuv'I.~ ~ mikita'l""da 'ViilI ["D::II oi~'!!IW dc@ld.ir. Yolw.z hali1lum:b himLetlfI lndlWalli Da:mJa. Sai,'lDia Uh.~ ti¢ndeki ~yyue.le1' bing. dmlode ~ ,gayri lkifi si.ir'~1:t. irler. P!ab1 CHI de 000 ltaJ~ tID IoT:lrwjIitjiniR kadrosu va pc'1"SiQD i. nlt:'¥ C : • Vii!! ltaJyan heva mel' nl~T'1 ;yi tuu:im edilm:iljU r, 'I!'iI.biati ille, .sabh ve dewaU:a: I.."U'\'~ I ~ '" haw hub "'~Slt:aJari 'hakl· - - - 1i.a mMe.lest b8~lIca Fol in: tOy ,I~

IPo cl;;memf!iUr.

I
of"

T'Ol'!Jido va deDJi,T.a1.t11ol' i~LL1pllBU Il- . ,,,; ----manlll:rl va nI!!": "rostaguflem,

......""""!!!!!!!!!i!

,

I
I

OlzaYDr, Philippe\'iMe, :Boll~.., AYJf11J.ll Bizenc vardir, Buras.i i~in.del'l bUirun 1r1gHi'Z .. Fmn-

Vazlln :'

~.

~tZ filoluTlD1R harmabilcer;rg; iyi bil' ~kilur;) 'lahkim edilmi!i ve kONllmU_j bulunan bir go] lIUiIltakal yle! diin jorllllm bel:ki en milhim bWlr:l ii!:lLrinden bj:ri rj Ir. 1:hl .i15t1nad lIo!ktnm h~r UlrJrij vesalt ve tesisal.1 illl yU1!sek

R_·.e·· -n-,e_ ...

D3,~

nlIahiyttlOOi1l".

JJ~bs.aw ve

a~ll:e:d.memM1a"l:)dIlD

• UGktad lUI 'IlIir milldluu;a serdcd' Bir :mektebtalebesinden Ibl.l]2n yarunn.dB.smJ t:rrif etm sin i i~ z:iJlWlIl 0, daiaia d~;i:;.miyea ce:wa.bl vefir: Ittd,p" 8.icilyaya tekme wraJ". bill' ltu:ra, dUnya:nmkunda,tlrula , a.nti ;Sjdy.a bQgwrun gB,fblJ!Gl. g:etm ,~.i.teri ;i:],m frr1atlp, III.tm;}H, ve ,alad ,~~ g,e1enleri j)k~csil e Ic.t'.I!l.dI itln ..6.kdenizin ertasana konul. m~ Phidir. Bu Kevkuloeni:va.ziy " 'tin 4i:dffijm kODittolii ZLmIllDda miiBddl lOr te5ir ;itta eUig,inJi sakla ~Jl&. BxmdD.n mru:uia, :h.aJyn, :iYl me\'ltiI.~ 'buhwrm lim&ril:&Jr.l. ve demz Ii So,terlue iIliIoIJiktir. (Feb-I)] limanJJiTl 0Iu:a.k ~
~

ii:j,tiiacle edl!'il. gayn ka~ili mukllY oW bir alOkeri va2byet arseder, F'mMSlZ impa.ratorlugunun Sicil· yn kanah m~thl1li:n.d \lzaya.n beh~i.. si elan Bizerte Iimam muttefiklerin

AI.den1zdeki

biitiin

milda.faasmu

mcrkezlnl, bllciimle miJnakoJe ),,01111,"" :nmJZln esasira, bi.illw Afrika kU\lm 'Vetlerimil:ilil seddlal ~j] ed.ecMUr. Niha.yet I'TanBa':llIrl Su.riyMe m.~". . cud oluutunlll ve Tl.'abhlH§S.m lle 'B~ye rum iilinde l3I.lIJ.undllr.a;u,~!fill!.t.Jgi ..

li21erinHayfada bnd~fiyeye
ma.rnall,Ylz.

m.u.tlt . iklerkniz MJslrhlM'lll.

ve d !ssahiib oldUJarlllll unut-

yerl~eMi

Bu, !5.uretle g(irtil'ldUgu vel$hile ,e bcliittanktq, SU\'"ey~ekndar milltcfik devletler fe ..lmli.de ,gil ze] !!llUCi.eiaa. edllm~, l;1ir'bl]["_krim;u.k.uL mw.'ilEJJ.le i.m1tfulimnJ1 w!j.lilk bulunan ve nl-'Ili zama nd !I, keJidilecine asker va buiJlItsu% malzeme JIIet..i~titmete muktedi. .memleketlere day de[lbZ

gatbide Spe~a,

ve ee-

:v.
~)

da..Napoli,
Sidl,YllliJU

lI~esiJla, Tarente bilftl'J!ltUD limanlan, tn&i.Iifu,~ILin A1uI niz: fiilfllan. Im:mQ.ndnm, anmw (llJ!oninghDm ki lIliitfut denm WilVi :!I.yni Whlikcy :manJZdlllrlar. ltl~n6~ gcooee, Qt"UI. Ywk::lo §arkm. iil:eri mUdD f&Q].D ~ ynrny,acair ,"
bJ,

_ ca!up V9

IDl!'b sclUliodckl llNihayct Sardtml"8., Mad-

~ IUIleri ~ ~ l1slierillle gditace, bMl,(!,!I"J J.a.:ra oJao Tiablus ile S:i.lreDBik Akdeniizde mUtte'fik da,vamna gil~ ortlsmda bulllmla kIiyet bUyti.k Wi ehemmiyeUi kozl 'r ~Ilk (FuI:tellamia) ,aMcl C:mm !il"uigetinnekt.ed:ir.Evvem bil1tiin Pro yeHal isU(ade e.J1edi,iinj ~ h.ai!ni.a· wnce sahlli. Toulon, Berro glHU v,e mall: Jkgwbr. JHH..er.a B..imanl He bqta gclm~~'i:r • - lirJm': SOU,3,. ltnlY3.I!LIUgarb ~iltU!lden g'" nbt J:n,gillrJe:rl'!li .FY"Q!u!J.dar Ida., I l~ bill"taa l"nD.ZD. kDl"Jl i'Od v.eya mll-, ka.b€lebilmisn o~!li!I"ak ya[!ll1aea~ fl.-, he. ~ 'U!let.e :Mhi:ptider. Ewell aJiYt"tJe:rJe bimike:t 1I1ll!k1t.aw tejjk~l eo, :I.o.giW:Iv 'IJeWLl.ttwh V<IJ mg.i.!b, - M.!. decek 'b1r platfll'rm ~k:il eylrunek mr ~tlen taftttn.dam :igga.l mi:Cin. m.ahsi IE kOllimue gibi durn__n Ko:l.'1m Siin.~, ile A.8ld.en.iziD :i.kii 'mtthll.UDi bpa.rlar. IlUndan Dl8..1d&. mn,gi~- sika adaa ViU'dll:'. Kors:ika. sah ilinin t uta ile Ktbn:sa sabi.ptir. De giibi 1nIkiwla.r u:rz.ettipgi ~tM,ltamn ruy.metiDi bybettigmi maida bitm~. -..ut-.Irl"" b· - ---, ....iil ... ; ~ g "'il iIIQ..iI'-~ _lraz~e~ Jhmu miiWak!b,. bl!i:liin~U Afikia 'bl1 ada bijyUk bill' e~yeli rika ~H ,g.r;mn.iJe:ri..mil. i,;:inmUkem .. ba.imir:. hatc\ cidd1 boJn~ mel ~CIl.!k li.l!nanllT '~k.il Gde:r.

deIana ... girinl:ili. ~IkLnbh sabiHmi 6 He ,prb sahllinin miiduaas:l ic:m lleri1m- mev.zi tegkil ede:r. Diger tamflan ~ BabiH yam Adriyatik l'taJ:¥a:om Am.a vlI:llugu :i~g;aliJr:Ide:obcri Ot.ran.te k.aaaJl iJe kapuuhl". YIliJ1.I'J'l, IA.anm. 'tamalultD ·tmn ortam nda, BhIpD ft 'l'tiiJ.1ii1llirti8i. mod.erD hlmillll-

m ~aruz kafisa Ibil

Qsl rtn sahibtirler. 'BiUiki s .1taJyanm eo bUyilk

zifl

I

mevkle sahib rum ffllJ'a. mtkta:rd.ll teblUk,eye maruz ikl mila~ u. blr ,E1dn'y.a: ma~ik ~~dlr" , ...... m8!mm . bi:l,. ~ bir i1hrvelJ. Trablus; M:isU" ,ne TWnl8U.n ola:.my~illu da iuh Jium.!hr. N'1- brihi.n biit:i.in 1Ir!llylk k"¥ga.!IBllk • kJJgk!l.Al[~ ij,!!'oI'WJI:ndaikr. IlJITlM. Ha_yet KuabJ.aJ:i:ka - 8res Atlintik lJnDdamultaddu !fIir'PJP'la ycrj beJ~ ltalya. iJe·yaIiiJz Sliivey, tariklyl& mUVaMle temio etlll'lekte 'Ve , ~hl I'Nltuiyle, denimJt1 Vejlo. ha- obuetur., mmak I~i.n 8!1~nbde~~ IPgiJiz; mbtem.lel!:elm1:rklihata ed.U,. I w' hii<lumlanndan' hlllm1en !lot 'Imlkta b· r )"01 taJdb Akden.iz cognti ~ itilb lJ.tm_i§ bul'11omaktadJr. Nihn)·.t Rodooj tmkinui1 w.ren IiiiLUltlak bir emniy_et hi dll!ll!l~ Jm.reJriuna mUbmm -'1 SUI-etIbir barb ~u:nm~Q. old~ mUnfe."a:tltajlDa B3hib ohlca,fl.:z. lei elvw,"dh·. Bu.d;mj;z :fspa:rn.y.a, t· rid bir vQ:zi.y,ettek~yll. mukb, l3untlao bqka, .A.ktiemme ~ ta1~I:, YunM, As:ya 'hnma.dalaf'l. He cl:ur. ~iUlJIiIL U~ ibii,yiik JlEII'\I7£Lya Q~r. GinnNeti~ 1d:aW. v\: l1Qv,fi.IkIlJ.V\'eth!'ri,~ yao Iede.'bllecek hiidiselerin ile A.fr:illanw, garb< Bl'lhU i .fl!l'OOmtiall1 tIl!I, ~I1hll sabilJcri,,·tMil Jimanla.IIl'D, mih~lIJiesL v,e 'i!~I.e'1'fiiL v.nz:iyeti mo'l,~ :imkfl:.:alan.tlidt'll. bil~ 'tadiU,t n 'Ie k!ii5ri'lUleri,saJdD. !Ulu ~oj.'lan Plllikay~se ti[ilirse, .~j~ olmazsn ;!ng_"' ~acag, ~ihidir. Do Akden.iz, gemilcrm ve b)'}l'aTQleb n.sematnJ. I!lk gilnlff'iJ:ide A.k.deni:z:i.n ~t Akdenizdeki mijoasebetJe.. riD, haftkib i~ tOYblide delliz ti.ciI.'ri mo~e yolu oIa:r<iJt: kuIlanl~re w ez~iimJ.~ 'FiufiufIIita Y.Rk!!~k· w ,rev\'i aViiilltajlan f.emin eder; burnWilllkeY!~feti.nin azamI bir .i.htiyat. taki muuakole meaelelerine mUtwftdi !lie cereyanlu. ILlII meddu cezir la. telikkiBi 1iL.zlmmr. lik ib.USU5Il.tta, JtalY!l.n illilo-ka!D!llm W' cardll.". Sahilleri bui:ufu. Gemi!Bii' abhdw:ru:n mddod t6WJrleri : C-e:zQir sab.il.l:eti bOYllmca Bi2lI!~", lei', bu:runlann dftl'Dla teh hI! 1zS yrieeler, muvakltat bit' Ulman ii.z.oril:Jeo CilI ooku!abilirle.r. So. bibtendi t" ki i~lllJy dUl".!u:.ak va y.Utut da eidd1 W 'i!J:radan da llik.el'lderiyco len ka:fjlel~ril[lizi gOlldermeJd:m bu deru!'dc kat'[ 1m- ~ hue~rtIcT'i1ll JSuilr~U& baHile-yee-ck Ve yf'~] topbt!a ~nedeeek kar:"ln.r iIll.!kfi o!.acngma. vu:ka:l1J daima i.htimal d»,.bWndedi t', 11U'1lm:rWt:HcEllkW-. FU;at bu ihtulull zan1I ~t.tn.i.yarID!:. 1taI)"'3JWll h Elon~kf';tee~i ~ lni.llrl -, ml.itte.fikler' tD.rofmdmJ. derpiilll.'dil. Ultlk §arkla ulan :mi.iw.asebetlen, .. del \'Uzjyet., ve m.tica:.dele mtSJJ o~:(('akmi3ir. Fr,amm. iloe lngfultcram mUte. tm'? mbe ge1l.nC!E', Fr8Jlg)Z VB m;iliz i.5:a(ldld yardLm ve mi.!!.l:La.kuo ~'Ollal"l tinwl no![tli.]8.I'"~yle Rap yo]uodll.liL isv,ardJl". M1lSo~ini tarIl(m.Mn brulti illld ..af Wade oedilecektL . Evvel.i p'r3JUld ilJ.e; !iliimaU AFrika vebii.vaClllgm t.ekemm:ii1i1 i!:in s:J.:rf· F~. t:lil.haos!la Da.ka JimQD!I!I!!;da ,edi1eb coodU. ga:yret malUmdU1'" 'y :8msmd.aki milnakal'll )<'oUanr.un, ,oIilido.faa tedbil']ed 11iml lib r. Daka:rzannedil:dl,Si ka.dal' ihll'l1 edilec:egi W,.sui \'c hll.rekeUit oIao ltaJyu etod_ IiPQl'Iira Fran.slzlarla lngiliElm" iS8JulmrunalJdJ.r; gemilerim5zi yel<:di. rummllSl AJ.::de.n.iz.debymet1i bir t.aBabf:iista.na kadH[' 0'111:11Af;rika, ag~nr.lil."lWJ. 'l.o2 miUil( bit weaf,ede bu. .a:rtuz vaml.!i.sldu·. ~ tal'fi:ft n 1. b:ilLini eUeril!ul£ bwundunnakla&:r .. taJ:yWl 'l",;nraredli,iioJD. '!;'C' piJot!ilnhillun Cemyi:rle nai'1!J;.i~y,D., B.rQSllIda. Im'. ~U:Vij}l, SijW(l:y~tel\ ~~eyen.k QOiai!jtlramlll.:SMt, bllLnD. J!r,iWtIl bH flak:wm kl~'ITl~Uerini bi1i1oroz, B1Il'ltm Uzak ~UJfkll.gitmel~ i~in !lick.cid'lti biJr liyatlmUJ Kf!.zablanJ'~8. ~ BordeaW!; l~in Almo.nyanm, M'b.BI. mro m.ibVel' YG)] dei;iit.im'ietlin~ IDI.II:ib oLmEllrtnyolllyia 1032 m iJ 'LTeyahllt de. Kazab. U'k!!.dD.§llfll siiTil II lem. ~iI=JfIJl.'l~lnJ Gltr. BI.lI faraziJyed ,ticaret noMa .. pekiiJi. 8J1hyoruz.. MmMlYD, lml'bin Janka • Br-est yoLUiyla 1000 mil Yllpa, BUldao. bl:iyijlt 0)0.11 bk meJJa(a fazJabiILri7.. Alplere. ,!\.i:tdeniz' ve ~ka flaldea iJ· lljl lIelldwilli goste:riyo[' Su h1l.IDlS- mesinden §ilpb s:f.1l man,nun OJlIl.:rtk[)iger t:ll.l"aft.an "Am11lJ \Teya 'CezaDr. ')'iooeD yapllncak iharekit TLlDusla.. ta sulh mm n!nm.a Kana) yolwm ihtiya:r ehfielrtRJd kn.r(!]n Ipret ediKEliZsbl 'nl\a at&s:llDdll. 22.31 kilometre Blltllil bunlan b~. \'e hal. yoI'. Bu menfall. t barb tnikdiJri1'll de de, uzw;llJIgunda ,ohm oOwmo3tlil yoh, He yan yan:lumnm 'itimolilnll {if' lHlkla.uwveuttrrr. SUvey.il ta:rikiy]e S'~:rrise mlY.cru.;o!. F'alt;at biz dB kendi ku\'1.'C'- I yabut d.ll. 21:2G k1iometro wli dad1m. fer .kesiLmiyccck li'C 1,914 de oJdugu do. ohm !f'nnUl!' Oran • :Ko.za:WIm:ka. ti.mizi\'C' yarunildw:!.w. ~LY,lf .nQkta· gi~i ha:rb gemU~HiniQ ~at.iJl.de demiTyo]uyLa :tn\pabn~ceJrw". lIu'ml bilmiyor deg;i]Hi. I{un'L!ti9iIilut~aktu' . Boy]!;! bir YQ~ l!il.eilvtinn(l.3j~ t:e-vHd lDi~, yallll.z ru ,$lna, ~ donacunn N.cct'gt m~rJar w tu.hbl}rlert Bu ~8.fbm llii!rrl olacntLm gJtlz.t!:fun. &Uill tlnlYlln JO!l!li.Il.IIlUU!U get'ff~g; gl;>;lememcklll beral:l4!:l:' ~ .~ i~, I}imal Denizine ben.bl-r. lUi"" t :ltlifalrm.d!J. miind.Q1'1li~tJt. F.-;LlI"''' ileAfiiI(a a!rlYllMaJd: nrl1~ , emekWn umk o-1Iul AkdeiDbm "adItnJlyanu ,..i!.fm krnaylIJda ,&Ol"illebiuakalil Ua bUyIIk mu:gkW't 1mIJi1, yetini ,dil..:~i.\nmeklbmdu-. ~ lir. .A1;den.iz.in 3 lila _ mllittef'uueI1&
I

fevImJidoQ bir mer~~ i!l9Indo.l:!! doLa.}'1I

g~,d

I'Hlrn:'1I11~

bir ~ok ciddi

na. mnka.bil bizaat

n~ o]acaktU'.

m~ l('I.J.!ler- dGgw-lil.:c!.sl tt.aly i~in miil:!.~
WlI..Ll

Bi r harb ,'Uk:

thl)''IIl.lllD

d,@'-

hi~ bir ~Ikl"; - ko.tn k ImtY;lcak: v~ m'!lstemJeJ.:e! n. ~t rlu.t al.'1lSlndaki 1'0101 tar ru &.:ay~ ~ek ~

n~

Hr.
i.J..it iptidaiy ve noirt..law.drul. IlL6'zettip 1rif8.y~ikJerEe lstikJiline Q !r.;l, dar. ~flgrut 'i'e kwan;;;: olan It:dya, Cfrnl nIeriD l:!:ole;.'1i al C3.kbr. Llitin Bu seb(.'bd~
j]I~"

zinli mahsulltl:r

d ~:ni:zi:nde tene1'fU.tl
malik olmi;l.ywca

L;;:LI1 bir ci,ienl' ·!In lDiUetj IF,

~, buti1n m h rl ~lDo. y hiltUn tpJili.kch!rine ta.h.<t lItILiI cJecegi bir ihtilifa. I;in::r~.k L;ll~ltti .baby. niha.yet !ll'Ilayaell.ktlr ..

~UH,El:~
-

!KJt.,llI1iliy Aak~rti ,I ...irlif-ll: Thtiyat :roldamn Uti yaptln113!t ii. zere rnazereUer'1 ::>ebo hll ~tmd.i ~ JrI1daT ~ubej'e mu.nu: la etmi,yellierin yoklamaJanrun .'fUIlllrn ~1 i'!OiJl yol~lama. mllddeti 1.3 .h.a:r.u 11 19-11l gliniiDClw(h'l- u:t:.A,tIlrll\~tlr. 311 - ~31 da-

])11 dogumluihh:'!l\lhr1
l'Jnl )':1 ptmnlf.lt

yolt:lll!JI,dll.';U bo·3o' m i.i'\'cant

i~w

It'hnl"len liaR olunur
"!!!! !!!!!!!!!!!'!!!!!!l'!!!!l!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~-

Satllik Ev~.
y~ 111..:.· R!Jm~llllI",,:lrmm gti ('I rnanz:ttaSlJIHI M.ktmallr, HumvJi:]jOJ

5

~J.

He kU"illi tnr b 1n

li[t

Oh.I[1

snr.

Hil.limpa~

;:Jokak No. ~
t..,.,.,..

S4.hibi: AlImed C'emn.L6ddin SW1H·o;iiw. Ne§riyat Mi.idiirti: lUCID ET~N Brww.rg! y~: (11'£fti S.J.bah i t:bwL ..,)

15 MAY I S 194O

Car~amba
Ot;iiDCU VII - No. 131

HerYI!~i5'lwnI,tur

- ISDNLOK SIYASr

H'ALK BAZETESI

iarbe
Imanlar Buyuk H2rbde bili Ruslara
nasI) salmak i tamislerdi?
.
Vesikalar at;lk~1I gosteriyor ki, Ruslar naz e tik~e Almanl,aJ' Turkiyeyi Ruslarm aizln~ bir parfW-a:dah atmakta terelddiid etm'iyorlardl

r
lei

Yazan: Hii.eyin Cahid ]' a/~ln
[Prc~ ,u. A. I~GS"utc~ ,pam ~-

rrr/"ldau
R
yo.'
.;J1(Il

t i 2. i7l4YI.,1 1925 turiiJik
m Ir

r-

o dusu Be ~·ka a ~ok yava, Ie
Bel~ikalrlaT biiyiik bir kahramanllkla
harbediyorlar
Franslz e n

m·y lk1lij·j. ~'Il~!(Q b"~ ikinoi'i 1.. ......... j rt£'1'llUOlr mw,.tll'ebesind.en .:ml'&.

rnikdar t;'ok ar\ll.

~hl'lJer

prmi

~ kam ,neIerle·r dck .. 'W1 kau,ipa ,1.)"Mlmt~l"llrofr LBllnlar Hubiye Neearetirun s::J.luh .ra.kJ.mlarrd.tr). A· 'I"U turyada, ahiren ~1m€:Hdifer iJ. l!hl. U 1.1 nefer naklolunmu,'}tu1'. FaJ,:, t A,.'1I.ttll'jrada ne kadar R~ esiri "Ihlu~'l.mU b. rn.lyorum. Rus bub t'SJllcI1 e nasrl muarnele edild.igmgorup b bar a bir hukiim vt.rebilmekl1iJm i-;:.rn, gen.r; yawT Von de Pnmt1. Ill! bana aakeri hir {lwmobH gOl derdill!"r. Tlimam1!e ;:;ousruU ntr nmhlY""l..lC olarsk I Harb csirl.eri.J;1in bulunduk 1ari .asktri 1<3 rnrgli.b1ara kadmlar kabul edilmez , Berlin ei" rmda biltutl DijbClitz.kaJnpuu get· mek ve e. rlurle :ser:hcst 5 tte ~ u mek i4\in ban a miisaarJ ettiler, BlzLm e51i":1. I~ Il~["imiz! I;urmek §ti 11 iz. okl k hazin idL. aka Allah ·UK ric, 111ClJrl, eesur ve Sihha. 1drrl '. D' lInl, konu a H m mnun S(Jr'illll.iyorlanll, Hemen lle1'. i ~"" (Ic\ldcr: '·Bi;.:;.:!rena ll'IUa· le rode cdildiglnl sv)kemek giinah 0-1 • iF' Hall enn halde caJmnl% K1!lullyor, Hu;S'HlgUlli2: d:Ul.5S!I:J hiiyilk -

u unda bUyUk arebes· baslad
edeceg'in d:WjUn@n HoHaD U;J..or-

N['\'YQ.rk. 14: (HUEJUsi' - BLlg\in. ki.i muharebelerin niha~'etind€', fTollanda n1u:ste",li Q:rdIJ.la.ra kar:']l mul.;a,r~mctten var,get,;trd!l tir, M,~mlf'kret milQdHll:::'.I.lnmWi dereceda haarrInnmarms bulunmasi, dU:;mill'lOl. kar~l koyma.,'l irnk:inslz bit' yaziyele
~. YI:!;;IZ

ba~ku:.no.lldanl '1:11.' karanru m.n ()rd~'LlIl8 bildi'Lml~u!·.

Al-

:inkl u~tur. Daha fu.ila mukavemetin masuin !l;,aJkln felcfini \'~
h~IT

mernl 'kc-tin boe yere

nisini in-

Di.gcr taraftan bu 1j,·a2.ly~t kaT§l~ :mNtaLcmdrnda hulunan krali~c: Wil- • ltdmiDe bir teblig DeJ.irederek haHn IIilItmcte: ~av 1 etm,j~ ve tatib.tcn IDi:lalik>r get.ill'ere3c RQlland.awn )'ebi.ltUnlil,.2ij_nli ilrt.ii5a.b edecejl (S 0'fI1<1 :1 un.ciick.'~

b-uh

O1Jl

{;~n"l!".I"ilJi.D

I1H diiDdi.

biiJiuk lcz~ li.rnt)o JbkIan u ~!;; ~ -rI;,-D

i

tW. . run k Ilfh memleketinde yasarna: e lyl "oy! Nc dlyQrlac? Sulh ya n ml'?'" Pek bedihld.ir ki zan haRmet[ -nnnllormdcn bansertim 11" k end 11 In i gord i.&kLirn i.1 h UZl..lru.I!luz..""I ya.:x.::Lca.g,1lU onlara IlL" Jemege eesaJ ,;.ot eyl<l.:dim. GQ:rJf'ri pfl rlllmaga I:J.a.§.-. ladi. CeI-rr('Ie:rtne can gi.!'ldi. 8iir ba.f} cavn Lann ·I'lllfii'izleri eO!'lemeyi rica. ttl:" rrmizn derin seHtmlu. H~ pi.m.iz onun ayaklanna kapa.n~ bylunuyOnIZ.,.

Almanla harhe ma- ingiiiz askerleri Taarruz haberi BukBelt;ikaya reste bir geoid resmi sum kant okBrek girerllen · esnasiada du uldu Romada .. ap,lan hasladilar y
#

a yada gl IZ er memleketi terk etmek •• I~ n e ir aid ar

-c--

ihliyar kedln d~YDrdu ki: Bi .. k-adln a'ldU diQ6ri aglf yaralZindl; ihisi de tal"llulkb •••
I

Top arabalarl '11'8 etnmebiller.n DstU c:i,eklarlo

~u,"6f

duran

Alman ,slif:iai 18k ba----;j]F=-.

tribUnUnda

dLmdik

dolmu$tu
lUl8118i

,Ina !ya.nlz
Umdro:

blrakllml,11
.

--0-

Almullann

floilanda)'I,

&:Icll>i:ayt

Du rjl.7;'dc takriben ."iOOOe~ir vardrr, "'0 Ilan zlyad~ barakada otut L1)" rl r. Her taraf tl~m.lzdJr. Her tarat ta 1agJndar' ~'"Ordlr, Pek gil.zcl ha ~I"JhllldlrJllyor. Biz.Un ma.l"2.ngm:. kun dIll at:l, ten:i a""kcr~C'rim iz iyi 1uJ.va.lant Inlml !ltd)'c:l~rrlc sanatla.riJe m "!gul (Jlu:'otl.1 r·. A!!i~lla~ gctUJ mutfaklardfl I.;DI {,..l pi ()rivMlar. EJr.m·k iyl,lj ... bi:l'IIl1 I'ayah etmegimiz:i !hI, '1 latJyor. N~ j!>i.erllklcl"lni onlara r ium. H f'· I I'1,J~Ci1 kl ab, Rll.Alman muh'1\'ctu I,jlabbn, bolz:r.lan da incil, t.<J.i;"i.m Vc I..rc!.b ~n.ablan wl';r(lr1ardL UalimaJ:ki. au •'ll."m ctrenahil ttl. ~ rlln ci ,,·an.nda , go_-.
b:'

ve I..iiboi:mbu.rgll. iWULy t.e§ebbi.h,lcrj lemi.v.IW 'f.ll:a~k Nu.zi hava ku ..... ::tIc· rinin bit" ka' Fra!lSIZ ,ehrmi bom-

(Pmis ~ 8oi.f) ~.nil'! II(}, hili llllaytB
DlutOdU

tarihi
topla.-

y.a;;'!J()T:

(PGri,a - St.l'i:r) ~~ B!ik:rn:. mlholmi

bir te.zah{lrat nasln'da Ingil'l."z VI!' Fransix bayralc~ . farl yakr.ldr. Amerikan t'ebaa.lnrn .. da Italvay. terAet,m" ell; bI"l_d· r"rf_·,Ji ._,
_151 r da

e.-

b1ltllrryQr:
"JngiUz orduBunun

kit.:abl"ln.

n de, Ifb~ria;i kadm ve ~uk oJmak iizc:rlC'!, ylb: kndar si'\'d ~ iildi1tynii ve yaral iI ndJ~'m ~ko &In po!rta ile S"c:rmi~ olall 12 m""'~s taribIil Fnlnslz ga.zeLlerl hava I:mm bartluna;nlan hakkmda La.fsllaL ,,'Cr" IIlcktm.irJcr. Bu mey:ml]a llat'b muhab.iri .J. KC'Sscl dt., bombalanJan zar.lF gQlIeD bit :!JChirde gon:Hiklcrini ( S'on IJ 1 tlrid.t:·;
klDfan net lcesl

I, Lal1klan. ~1J'bl.1. otol:o:!obilkri. ve D.sketle'fi dUn, l!1lD~ cmna g;eee-sinde:n ~eri Bel'ii'karurn merke:rine ,gelm..i~lerd.i. Tnnkla.r, top1ar ve pl.,ade1er~e do]u kamyonlaldalll miiirel'lkeb ve '8.m.t arkasl kcsil.al~yclJ bir lmii:le c;cbk d]· !' kl.r:ri Salilmo ile ~ hududu, dilo sabah ~faklan itibarcn ge~me·

ic

b:;LI~la:r:ru1jlan:IJ.. BU

ca:i!!

ImaUerce

tlUnnili}liir.

"Dlin sabab. moywn enu ile ,on be~i 1I.nL'imdaki mIDi il3yram Ilola}']sile .r:l.8keri:bir ge~il resmi yn p~lln rndyo, AJm!!llyuun BeI".:1ka ve HoJhlndayn kar1j.l yak.i WlllWUZUnu. bi1lr den bire babel veri1yordUi : Ayni ~imU,! BeI~ikaInn Bi..n~.f'f'.!iI sf!· fin Rolnanyil. bar.iei,ye l:lLZln Bu.y Gar nkoyu ziyD.ret eotroiati. .Iki sant sonrn. Ro'tnanya kal!hnHi D.za~ly!e, seHrlerr saray krahde h@.z.lrtlfiml~ \"{~ hayrnk1acla sti~hmmr~ 0111.1:1 ribibtd'\: topl ndllar,,~.idtletlib~:r L ( ![InOi ~ loclde]

f ev··a1-d,e tee ·r Ier ka dI
dlT,

Rama., 14 U3:USUID} Itomada. adiltdildel' al.,hklde I!tI.l.l:m::tnyi!ii!ler den.m dlinettediF. BugilD ~ bin ilnI..e.r,

ha;)-mlarl 1n~h: "C FT1mB.I.:I se.f.a-' n:1:.JrmnelC':finmrl onilnde yakm.tjlwr ~ ROI:naYI ziyllrd Nlen ..\Jm:.wUar11l 1;t!....aUe aM.Ln.aktndtr. \,l)tik3.~ DJl1 orgaru ulan Ossen-at.ore Ro.D1.a110 ga ·tc..,," biJgUrli lekrar sokakIa.rda
3dwl yakllmlp,

Iik ble.br:m toplu bir h..i3.1da ookak~ ~ mdtUb \'~ w.tnn ~ ooflemiflileMir. TaJ ,,~, • '!:Ie FmnBlZ ba.lltaklatjyl~ orbirtehutu bUtiio Roiiia £0da ,~sonra. bu.

!}uberlu'e

!-tit~b grjlld..;m1ck
1.]nu;lI:n lyeUt.t

- bulWlur!ar,

IUtlWl·1 uYeni Sabah,~Turk. Petrol as.kerJe-

rimiz. Ru '/, d 11 Pflt A.~ :j(:Y aJmAla~ r.u •. bn mil.! Lt;kiollrlLr. Kjmp ~~, Jut'!':! miiluzllil Alberti b !iU bana H1 ,ul. IUglllzlen:: ni b.:tl Roo· I.rtr IICn1~n 1111: bir r...cya.lma.fi!I..aI.arI'.:. Iwyr ~t g-ii"tu1ynrdu. Bll" oonmll :.-nl1. lnd~n li~ :Hbsmin lnl;lli:or. pukctI rile il1()lu QJ.lrlu~J.l'J1l bl?:.wt gonli1m. [; ]b'J I·d ra [hI" i.iJ.:~r mde .allen.l< bi.r "ou; TIU3 pahti \'.anh. AlhrertiJ'nin j~ a dcdigine :;!Jorl". I'ok !rem, RUl! J;..kr ermrfl ilzerinde I ·~ret edil.eu .11 r f>i k.U in i m' lmlt-n ~ " yo... Gub!. ka'llal" 'btt::ult Dluyol" Iti >1.hl. t 'IllilflilaT.;IF..ll,' blJ.!!.13n IlU!.bVf.lt~~k hlzrmS"ehyor. Biilun uscra. ka ~ ! 1ll){UhI.t.n Doberl'Lz. k;unf>1 gibi i:ruJa : [ill:n il)lir. Bu r::1:r'.J.d:I.Dc;.bcri lz'dc iJri btJ RUB vanlu', Dig(.Th ri t.ar1a !}leo ril: • !;iCtll.k ~lubh!rlnin liD-run Q'W-ZIl , f] li§cr k i:;iJtli: g'T"l.Iplar hAllllde (AhIrJ ~.~IN

Turk' P8trolU nasil bulundu?
Uyukyurd roportajl
YENI SABAH B I~~rld. TUrk IputrolU .. nOrr f]~lnrdlam. hailer ahr almaz bu mm .. _akay. bir mu:-'ar:-i ..ird oonderrni,Ur'. ArkadaVlmlz bu mmta·kay. gezmi" patrol k,amplTu dol ~mu; va yurd ,ani bir re .. fah k:aPIBI ail;a'n potriliU bulan mUhand .. 1
if',

IntakaSlnda ..

Hav'a ,ehidlerimiiz
\ a1:flml
..I nd
tI'

'" BugUnku harbdan

,alacaglmlz

d r lar

! 01bJ..

)"lltanlar·

"W'bfutlmn

Veni model

om

ar

plI.I'!',3AIdlr iJlT. Bill ~ mollzarlilr l-iIQ,~ it.lnr 01 d U!lit;fi ~;;'milll""I"'unizin l"lo

c;ok liikiir ki, bu h.arbde z" hirli' gaz ku.naDllmlyol fakat ~e~id c;e,id bomba «;ddl

IJ'klU1 ,':' ) Uksebnr. I~'ifiI!Lr·
IILWlil I"lwdi}'i'll dl:nmly~kUT • rn1TII.a. ....

.J

i~ftilert

giHrUomU,'1 onlarln ihU-

.In.-nll til bn etrni,lir.

(BonuSi

) '~ __ .. _~~~~~_-~ ~~

II,

Bu -;tJk mrllh;m rop6ftaJI likl bir Ikl Un. adar
CII IZ.

r s.ml rl. ne re b ,~~~

Uli1umi. H ("Diu milil..nrekl.':>l Tittrke mil ti1ltl k ()Im utlIgl ZIT 8.koi;,(: hnZ:II'h.lmU~ll. C;aLiI:tIi:,'r ilk il} nlarale OI"diumuzlL ,sil[r..htn.rD let;ml tm~ cnH. T'illcklerlrmun mek [I~ J'I.'lIlJ.I1.!r'I, lOOp]!Il.rmu.zrn luunaJlfl.r~ dcnize dijk1ililr 11. Mallt·'pe. Va Y~iIJllo:.r meyWwl.rdaki tllLf)'D: rerimu: y Inhyor, lay [ Ui '7 iac1dfl]

ithald,t~ .. t ihlik T g I! ,Ioplantll.' kuldLTdl redtlill Razinin spur In:r'kll.,nda I~ , ~DCD'llr itbaIi~on dUn IK:lT!1l1 kalay. )la Uzerind'B lclugo' bir A,itabe Lit tfi y nl vak'alar lesbl dUd;
',r

1IWUll~ A.YIblN

.InS

De

izmir Fuarma 'IIazlrlrklor
lzmir

, : ,1IJiQII:tor'

¥

.l!:'!.!Jn.m;n

Fuanna

haz.nh

I B1

d tmda d'.a a} damga var. Bunu 1:Iu&COO

gtlzel bJr ta - i1e Vft.ZWDlI6. . CWtib de . ew:JI egiI.... Al"llann bg-Jeye

I

~Ql£ ~'.

tlidi.r.

tii:rIirtDn.
iflll': Iti iD(

YazaJ"lJ"I'I· lki giimde de ~ -tiririm. Sia ~ gWL 1S(Im"i\ btr tN!;Ik:.osun getiTir. 'bu:!tu ' J~.!. -. damgnyl ~a ye.pabiJree.k -

a.I!m k Ok: atm1lllll.D. 1dnde yurdu, VG dinln ~ ~ icab cdm ber tilrlii mL!I::u1ru:1 1n11L"l1llDdk ve jUI.!l· •Y ekel:imoo iC indIO, fl91Wdetde ve nilblrle.rdo d~m an hm gemi1erin-e k!irt~ koymnk i~i'l'l he1' I:llr:', v.wiOlOl.ll~
m.mssi:!

I:J.affit:

eUmcleri doi;ru ,degildir.

Btl

ti.ai - .. de

bipluna

p:rru~l rdir, 1111-

er'

~e ~~ye lkusad Mil.b1l.2ll" 'hulundu' ID.'I'Itlda hlikfnnm1n gatln 0.1maio.. k::t.~.r ~ demirlf!rden 1l~11I'l~ oirn..:Jtk t.ll a ~

r-

iiu-re !lCImdekI sttok "IIZi;yeUsi btl. W! ibari.~ hUlhm.Ci.ll ~Ie:r de.gtad.cll ge~tit,
~ ymrldclil lIfPar.iij

'le'8I

Oou do. biziru hnkkike luu.dl,rrr, ,I mn bnsarnn. - SizJe b!liJhk Ua~l 'I'8.r w?
('nlle: tme.yLini hula [l~m!

rnwk
S][1lIIHL

Y'D

,ic:a)bmdn.

aPmt\ karu ru nlrug,
bi
Kur'ILGJBda
i,(!iD onUlil

IrttIk-

i:l; onun

da

'c~athyu sine V6
birler

prnbna
AJlab

i muvaifuk olmu~ inglllll::J.nn (h~>,dLl ru derin hi.. sevinqle medrese)' dondii Bugi.ln :-:po!'" meydaamdu 'diiakii miiAAbRk3l;.1[lfl mUlulla.Uarl (la ... ttl caktr. is.mQll Gi.iyi.i~(jgcn denrlen aUJ lop" tlegn k nyunun • ,1 I tii.hlrtlc - Pol 1[1. binniligi tom'! nn"!j'f I. -8ZJflll.lll h i len her '1akit ~ '\,lnlrrUJ'lUht! diyc SlIIlliUI • hl U, m R az! d.ui"l mIL hm.aH Ism
6p"r clblsL!$lnl gl)"li \'C diln bind:i~ h!';~ atll~"nJ :1k mcydnnn k~111, l"ribilnler m rakll s~Ylf'f:iler]e doll! id i_ J{ndlllJar ku:;m.I1'I,J::'I. flu ki y ye Lis1.Ithn )'<mi c ri~ (.'ied Cc."rin !,'f! 01t'r LIe v Ilaru" )_)"_~,'let ululr~rlnllJ., r:cn 1 feriDln liar Ia.n 1:I.lrzi:J1l¥11l1t I LUI g II! n lki kadrnll1 1.u, ;tleti k'(tklk '(hyorlww. Ea.h1"Cddin _ azi km· bu" dll, iJe milkM t b ("I. .'it mer-ru;imini fi '~I. Scmrayiiksek hil"'" lii.imtiye g1kt1, lluhlelif srorlarHl L:l';ll hB.... kklrida h:Bdihl!, kur'nna 11'(1 bu)'ukkrin s.(i.xlc-rine, m,1li .kah ~ 'mman.lJ:k deslanlrLf'l!la tarihe d.!i.yana lIEU!) bil'" Illtu.lied{) hLJ I ulltilu, - tLIo.t..ak hethycl.er kiirsllniin 5· Illinc genlen II nn uu'rinde ji_ hi.. ....Ihy,)l"du. Bu,-ada Sel uk sarn~. ndan gond~nll;lI u'rn SIrInl1 He i~.,

varoH'.

di.i.!i-

mana.
nuyn

gnU" gelmek
lI~I"Iri.."Imnu"..

si.I&I.1l.n.•.
00

dan u.atiii.n !li1~11 ""Pall

fi Vo'ilrallUl-

bJJYllrnru:¢ur

Dii-'lmamn slljJll

II1C

i~e TiirkUn

r-fiisJilmaru!!'l _<iihihl onunkinin lev • lrinde ()1t1~nld'r. AtR lI:tinmcni[l, sHah kt,lI:U'1MAlIIll'I fnzil~Ucri hllklwtda. 0 kartu 'i:-ok: hadis v biiyiik anzu vardlr ki hunla.n buruda. saynu!,'a vc tek rllrlamlya 1lll1kfll'l yoklW", S110"-, id.l'JHlrl Hl'IIdct rlcmpktir. Ok Iltnn. killbru Iml1nnnn, r-olQ aynlyiID.fl <:Ita. bi m~[l, nrhime yii<:cl1. rind ok:u ata"!l,
r:1I"h1ivnnhk YI1Jl1an{']"kek 1 ''fIe. e-hI'ld~ iii ve ag-I.!!jall Ill':'''tin egir-'n, I~um:'lfl ~lol!llyan k.l]dml::LT nynl ;zam~unda iII:IIIJ ..t.<; ·,::].bl k:t~anll"
\Ie
a

leri . lerm de hilkn.ml"t tarahn 'dan salln .P a.lJzu:Da)lllClD.': 1 \.'C bul':1b.r1Jl lLl1U'il::J..ine uk iirnleri ddilJnd!e blup olma IgJDi validen SQl'm~, Doktor lutfi Klrd&l" eevaberli ~wneniIl sarih oldlugunu ve ~ bi.lki.mJ~Lin siLhn aldJg-.1 denni:rleFe daun.a. nnrmal bir kflrvnrriigine ~ ederek )'eni (;elccek HUWli.r.l da b?y&H:r1an'le veri Imesi i cab edeceSini ooy1lo!ln i!;;ti 1-_

Mull !if 1l18.cldclcl:' uzeri.ndc '-Ibit m..iil.mil) Oln;n bazJ i.bUk r hueketlerini tdk.ik c eli mere ihl..iJcir' kOlllitesi dun M.m.taJfa. Ticaret ti.di.irhi~ ElaJol'llal"lIliia tIJPIll.mru~i11"dir. Bir ikl firma ha.kkllld.(;Lk.i tahk, henllz ikmal eclil.mnmb} oldukundal1 btl Itr malar hb.kkmd1i_ki [h likiLr t.a.h Idko.lt· nl.l] 100 v g'-' len ll:izunl il.7£rine l'''''mdeu ba.z:~wdbi ler nllmn!LSlD.u kamr 1I0lril!ll.lJ;1lirJ{t)

Bu Bell 2D ~~ ~ kadar d '41l1' d ek bmlt' n l'on-a.) tuarmn ~ ~k.!. nilla.i 1,' li lliri ill~ul 1arw rl Ia _ienl~ mikYiUltA l!Jli.-ak11l.-rini. """lnld icIn ~"Jhrimjzddti faa.l.iyeUe'l"8 devam e diJm ,l(lccl.ir. ~tt·!nbUlIdJ& l~ eLmi!j. ohm UOI'"kl'mllteal ' myC' kadar bil" ~k tienret VIOl l'Ia.nayi erbabnun fuara I!-<t,j, nm temm c1miJrtir. \If k ItLin en de ill bcledjyey Ipb igat yap ml~W'.

hihye

mI

b

a

L1 z.nmanlnrdu

yiik.s4!lm!:~
Gllltuj;hHJ

k: - J. kaln!;,

yag
vrupadu g nialeme H: piyrLSnlarlnl

en
hrtr'l'rilJ milbntlsdlypn ol.t.n::tm biJ1 lI_O rlUn)!r1 oldllgLl gil:!l ini;;! de miil"ln tin mill] ....... Wi; ve m Liu::..fllli I fbure ow,tur'~ h1J~ IlJl':zJ
• ff'PtiniD
"'UII ...;..

ih.t!nl'1d~ durmu tUI". T('!'Ihit edilen b;'l:'.1 ~~ll.ll:1lar-da lfl'['1 ~!l1jlnfl 6[1 ]mnJ~ yei in • kuruQ ~ilr. ltn:lI-all: 8U. L]s. Y .lPJ..idJ g-. anla:}Wnll} ve bLi katJdhmn hangi tarihde ce1dlJ{i ve m.i.ibnyaat Ilyatlarrtun dn tu~~bi'Lin karar \'c"l'ilrrw~lir. Hidis~rlf' .hhli:Hr ma-

ian

I
giiJ,d

113 alacaglml milyona c;lkh
~IJ

2

tWya
Idl\ll'lO;

ohm tiCll.rt !lllibad(.!lemi:. g\i.De 1I.l!llmakia.d 11", M!;w LU]

{lDb,;u:mlin:nna

f;;uFe

!t.;.11Y(L

k(\!;iBn

lnr. Bunlnn yup:udar ClIllC I.ulma, l""1lill a.z kuma: v hAr. e e gl!!Vil.lill e..-i1ir, l~l(' btlll U I') iL'in dl},ortJ11'I ki 'idDlDD

r

n.

.ibadeUir.

BUlldnn sonra Fahr-edmn. Razi !}Ii. 'hD.d~t pnrm .... gile ~l'Irl.11 i!;j.1l"'tr!: l'derek .ie'lJ.l!l'1 !:!Hi:

mCll'llek lin den miJt.L"madiyerl mal alJ1la.kta, oima.s.ma. I'"a~cn ttulynll tilcc a.r bLl1'1ld Eln j.n_ rills n bir Lok talc-belen :lm.llmll.ktarln'l, Bu lSeb bte ltalYIln klering hesnb:l md !w.1yam:n rcu 2 mily,-,!) lira)'"! lee ,ijz ct.mi$ir. Bu MikdAT gUllll n gllneo fWllli.!pllDktJ.!dll;, thl)f<ln 11Ukil· m.etill3 Rmnada EOTl y,lpJllln mi.lj';ak~.relerin n~ ha.kklrndu hl'lil1; An-

luyel1 tesba ed1ldiJ.!i takdirde btl hiecarlar derhal mi.hldcillmumilig~ L;' lim dileceklcrdir. Dlg(,J I arnfd:lJ!l diikksn llir::J. I illlL1an Y~!1.1ln btr ~::J.1Hs dn (hin mlid~ dl..,iumumilltc ,'crilm,.·tir, Ihluy- !"e :l.'::J.g u:;:,enne Y' pl!an ihbar-l::rr ~hemiyeUe ktklk 1;]d.ilm~kt~T
dn',
---In'''::---

lc~ir I::imt!3l-IT'. TJ.u JDebtiJJ' urn I tic.1f"eliml.l'': ~ blr k[],~ hanAd I1bcrt mnlH';lls II 1"(', l'dt:' blr gerilefil ' k~y dcrhlml .re l-~l:lr.nll!;itll", En birinei hubub m r !;'Ie 1m1.z I11ElY:J.1l'l[1 :"I olan Danimark«, N "1l'I:, Holanda VI" Bilka p z:1rl..o.n da son t
11el.icesindc jJlyA83.1mfll12.a

im:.~ilel. tAhi.t"" \'3,<:.llab.rlll.dJHJi biri truUn i hulunmnl.l3-

I
~ J'ii.~onu:.
7: n~

Ii:.

Du

Lll'lgutdug.1 nilLdi,' imltallsl2l;klnn ve dahl!! bt!.Da benZCr miilil.;,ill5.LLl 'lecliyt;l gilt;hlkleri ydziinclifn digC'l" m I '""cllerle de alJ.:;I
ml~tll'·. Ha.rbin

'iJhr"...,inr
hu

I n·J.Letine \'. ~':-W :It>ii INlF:.id -..:ihnij·pt, 1.1w.ik E~a,rnlln ) ii.kt;['kr~1n1l
H ""ilSl~lUn

bll.tjka

I

'n II

l;fj,!'

POLISTE

~

"en!!

Olomobil kazasl
$ofi.ir· Mehm!!dilg .idaT indekl vete("rUu' plAlGili hir otaml)biJ dUn. GaIlltadu. 1llebolu~u AbduJ.l.ah (;Iflu M h-

dUsm(,Ktt" r. EI')It"r ;]I'"j-,bl ykasL"I mu m l, IT ,1 mlU'i oldu~nrh1n ih ileat ve L dit. Ii: am~Ak ltiikUmetc ll}.hi::;.ar etull~ "'·B.ZI}e ~.

'hnla . kaw-

L~RD~

:

- Di'lh'yicilenm g,m d !Je1e[1mi.z,
\'e OIl.U.n oguU::trl Dag n~D, Deniz

Ifl:te oradan

mesela

dio • Oguz: han

YlldJz

han, GOk han han, Ay han. IGOO

kElrndm:t hif: hiT '!YI1t.1{LlU"LLt 8hnma.rnl~ olmwrum ragmm h j] kurrte 'imi:rin bu hwrulJdll. py t ene..-jlk dBxm.nmMll ku1."'l' t! -muhte- eldu.

merle !larpm1;;. muhlelif .rerlennd(!.n, iffldr.· 'I'~f'(:'mi'r'ceek der~cede ~-'1[, 0130lak )"a.raJaml~lil"_ Yill'llb MehmeJ SCTljorj nl1stwlalleSLne ka ldJ riliw§, §o{Or ya.kalanarnk tabJ{ikata ba~lanml~bl".

kocanlD c.ezaSl indirHdi
lki, iii;' 8£1'1 ~ (!v"E'I. Aksarn)'da suculu.k cd on H:uil. aynlmak ilLen~ milhakemci~11 ol:m karl!!'>1 ~illrri}'eYl, bll" sabab, Be ',LZI ,F, till su1h mall kf::Ill.llSl onullrl 1l1"- _'ofOde kODlI!'JW'lien gar I It bl~{ikJ.::" mubteli yerl..:;riruJen ~. u.
V"

rllotik l"rlU'dIrfin n'l h; .1 hI! .................... onhn ~n dururl<en, r.;: -.b.: lr fi 0 dninie ti.riilro v~·hlllwlr.a. :uIii'ka II"b)8 JlI'I::'D- -pl'rinl u hir lii.raJll D.~, bjr \"':l.Zi1,.'efw ,c;i.icrilitm l'"t...di.rlrir. .

&..LO....,..._

.-Ioi<l~~oUL

"f!i I"i.1zgii..r gibi HO:-1an abw.n iistiinde kalJ.!atl, VtIl listjlieh bile l'~tYInIH[lrar 'lie ba.~ml ill" Jt!rine .' lIlZl"Cli Alid~l'I bJa.llka glil!D~ 'I-;a,Ojma\:e\'I'f'~r~k m;a.n k~a \'':: ko· ..,. Zii1fel< t'rifu-l h"~lrFl klllG yok, .. :!'!liD. hayvana okunu atu \pC '\.'urur· mil.nfJ1;1na gf>lcll lm~h5Iel' k3zllm~&1 ye§;m l>aph klhd~l. Rllplarl IiI di .1u_ Bir.: d dnkLl, O~ :l; Ti.ilfkh~J·i,)'iz" ~iJe IW~ ~t-"f1let, gliy dcnilnn hiz d~ n biiytikl rln torLlfllrinyl~, bi· kl)'"Qlctii polo topl,lrl, y:1yla • iiku:?: tim de r'", marlanmlzda olllarm Sl • ktj~d;Y1 ..'e Iii O!;iLi den §ii}[ 'l9k k' flln'l"lIl1 ta.l_YoI'uz. Spol'CU ohl!ilmi~ ve li.si.lcdfi" It.;Zhlble mll"lyanU2_ Dini \' Hl fkniYl.:"tlmi.d )'ftymak Uirler ~Iertli"li, uyak irlp1an _ Iud _ ve ilerletmek i~in. SpOl"CU olmaklH.ll hoi - cfunii:ijl k3.krnalJ tnlgalar aJtln t)'1 l.o:a ~n m.~ -ve ,ibtllmlO', !'Okl.l.H·, }'aJ.dI7JJ inmn ~e he}'gJr or mil'" ~om.....'~~.A!,j~
-

lencl] v' u"ruJ1~l~ inf'l d~ell 'II lflI1.IIh. te~m IllIr ttl"'k~ - I)kh.llk, deniz kab. lllmhag-aslllifl kabugLlI1t1an \'tl fj' !wI

hal] h.a!ll l'e bunla 111 tOTlmbrmdan f1o~an bayln.' u~a.r~, k:1~aPl ok abc· !a..r v-e vlH'llrlu lll, alii Tlick. syvari·

Iftik
Ana b.:mm, Y07..glid n daba

van
l{onY::i, Eski~l!h;r, bir !,!ok vtlitYGl!lhwill.

Pellcer aden dU,en (lId tl

hizmetcl

de y~'rri tifljlt; maht.l_lluJl WI LU l1lk.i~e. b,U/I,lI'lml:;;Or. Scm a~'1 rna 'ihraca.t tll.-m,lt'l'l Jll cl lil;' va.zlyeitl" 1"I1Jug-u i~nr1 tlfllk mu elen ha.Taretani ka)'bc mi~ . Btl bettIe b:l"lJ spekti.lfttorl mi.i~t.afu>Jlin eI d~ki mall rI ucuz li-

l'l\Ua
1lru]a

ak L in Anado[u piyula fa.allyetc. gE{,;Jlli!1leroLi ,

ZiraAt Bmtkaru LaHJCtndall miis tal1s.i.li konrmak g;:tye::;.lle a"l.':I,.D. le\'·
ziin~

~ililit;lfi,!! I{adllmll.n !;okakta Ff'ridun pl!~~ apar Lmn_mnd, b.km~lt;;i 18 ya~nt'a 1\11;::[1, dutJ i'Unlru;1 sllerke.n ~O,.J~I i ~..L l'<l.raral< u~iincil kati<J,n;1N.~ dii~ii muhlelil yer1 I'lml~n:t'lig..[ surctt~ yaralanml$lLr. Men, delbal sib hi imdal1 f"ItomobiLil~ ~I!;ili !;;ocuk hastal1:J.11esine l<aldlnlmli~, (['Ikat bir mildd('L Eonra, ah:l.gl ,Y3..r bum h:l;ir-ilc ;_"m[j~llil'", Z:1blta, k.az!l hakkmda tahkikf'lla
I

ijldili-miiljl

ij,

binnc.i ai1r c~.u. maht~l!I'lleslrldc y:!op~lan III l1akem~j Cii"lJ1Ilndn 14 :sene- 8 ay }lapse m.ahku L'l lml,!j--ti. Temytz m[LNr~m('::!;l bu ful, UI Ha-

HaIJ],

~a

lil Lehine boomlLlij, YlllJill~11 y.a Il:-.n mLLha.kc.m(. SQitlljn 11!. Ha.lihn k '1 I fi:.ilkri)'('~ri - r bhrik Iletico.: Inde OfJUl'ClUgU K' atine 'if Iluw:' 7 sene

'.r

ay Impi'e mnhkUIn eddmi~ ir

de\'£lrn

(:tm~l~tedir.

Arka
bLcakia.

1m yal!ahYBn m

hrI iJ 11

J~~dur. koli;:akl;'J.l \'arw_

g-C'r! slU!lcJ1ml~ hil 5flOrcuDl.ln yedL'M,mdt e ini\'ol", ~en - em -rile kal hallg.l I1~ dn,fJb.'Vorlardl_ Ell n1Jar cIa fiporeul ra hedive e.:lil Id.. IGJr'f;.Umil1 jj!iliinde all n zemin jjsHiJt~ 1I1\Jstal.il aldamg:J tm LlDllIt bu' 'l.'ili H: hu)'Tag. 001~laTI!)'ordu. Allm \'!;!" :11 .renk TUrk]c."rde mlJkadd~:-l r l~u'~'U i-;in ba)"rHklarwd'a blJlllatl bld""ljUrirlerdi. HLi _ kiimdann

KJ ...melLi c· t;lft at iki

Din

\'0

mwdcniyct
k:1l

omll;P,;i.lml,lzda

l3~1'

dl~DtI

..

bir JIlCj:tledu'. Kiifur
rdn.m
0 l§Jgl

L9.1if;l ic;:jnde

'Vc dayetiiU,

huniiz ba.ljillmim . :L,I1!,Il1 olduit1 It dan yeni rpall!mliln mi1him hir lusml UCL:lZ fi.yUl.rtr1.a kilyliiruin if'lmne"n . JJ.tffillj bulu Ilktadtr. BankUllln Blr'll EJ;
.I!.IUruln

Oari hI rt'JilZ 1'01
'Yedik~h:![l~ r<az.IJl:;cl';:nlcd1! Lion.Ufl d!,'!ri [abr'tk~lsmdan Tahi.i admda hil:' g!'!I'C: dl'l i c:alrm!j, dUn Sulian~lbmC'd hlrin~i ~Ih ee211 mahkeme!i.ine \'12 l-ihnl~t II". Taia.tm hm lOonl,,- t.'\·klf
SOI'gU u ya.plilJlk (Jlumnu~hlr,

kOm oldu
ya mlaya n R..'n'I'la;o;.:l n a5li e a.IlmCl e.;za mnhkL'Dlhind gLln hap.8E' mnhktim cXlilrn:i~l . lG

reCek 5izlersiwz. nnl2da, g -[ll,;ll;lr \'e A..Ja.blor da 'vaIda, tb br:mn J.in. ].arcJe.)ir'nInizdi!'.
Inl\'H

nUlh
QlIlar

tevz iilie

b,)liu _YIlC

a#l

hen"

m.alum d~ldlr.

-

Thla~

milli!>'C'lI ink;i etmiYeJ.l hlr J.lJlllrr. Her millEt, .ber ~,~V1m Ji;f"UW ananesini saklarnalHhr. h-;liulli,ret 3mlJ1~leirin, kEl.'I!mjy~in
YC

ka\'mly~-'LI

i~ baJ'IIul:sl

umum
galdi

Sllpheli mlldllrU

bit

o !Urn

~il' lil11 r'Jln b gil Ft.yzibahrl motciru dtin kr'l'riide OmHlll i~;ll-

D

izd.e bir kaz
:rndnhn,~
!"I,lnd,d
't'@

sarnylmn iis.liinde d alLIn bir ;r:.tdJr kUl"lu durur:du. ';i.inkij T-rlrklcr I,;3duit da muMeremlik
" rid n1i_ Fahredllin R:}Zinin gijr s _sn nutria '<)yl~ .bir l'IlukJ,Jdrieme y pll: Cnl;;;Jer, IT!lIhten'm dillh .. ici _. y ler, Pc g;~rnoor' ~~rll:nJirniO!·'!.:'lcukbl11t1?..lI. ok :31 mal'l, slJda yii.;.:me~·i VI! klllan:ruzf'J da. yun eg:irmeYi (igr~t:i. ni7.,,, rtruyurmll:!-)hll. BI,I hadi:;ill :vii).;. -

u.t;;ti.irlL.l1lto umlll H'l~rn.aidir.Muhtetill" ~i[k,i .... llnl j.j l:,JI;HTlJ)'d. liala.lmHl bin.:!' tcli gibl k::dmL 1d1'l:1I~:liyi7_. Bu tel· lerin tcltr;!I' ickcr mu.l:!.F.I.vl,;m~tll'rI a~ cilr, air araYk gcHip bilkilliin("e mild· hi!) ve kop;mlmaz bir kuV\ ct Q11ll'.
Olm vc ya'l,'l dl!dernit O~lI'Z han ii, ad elm i til, II k .:I1·fa 'ad Ir I da 00 dokulImlflftuJ'_ B~.ll12l1"1n iead !')er"e • It:ri Tlirkl'l"T'llHhr_ Tnp'Ul ,,~ t'l1·!'lI1I,.~k l"lyunll 'H~tI:)yd.lkj '1'ikklr-rm mIni 0-

CcnevmdUj, ai1<.l11 sergiiiinin dltimi komil:.ilJ:tl fIz.<l.lJl;i.El. g r."m S~ll[" irl. I i:hab 0Illi DU sene l~Qnutenin lOp
laut.nuno. kast U i.qtir.<Lk eimiij clan -ill BanUildiiTii. Sa.lllhaddin IQam J;elm'~ 'e n.k barekd elmi tiro

diin Ilahah "brnni£e
.!}lima A.n.kivaya ~--o

lki gUll en-e] , Y;]~:J.r atlmda birisi KaWfnPa,!i!li.d ..l wi&. suh{,$ l'e 1[{,nWnl h~lrl'n2Z; bir hakle s kllklu bu.lunrnu§, kaJdll'J..ILlIj;l B.;yoglu bastahan~si.llde' d jj 1'1 olmu~ti.h' \.dllye do.ktoru Enver KrH rln dUll ~(_"Sedi munycnc ~tll1l~, i)lunl sebehinin .Imt'i lank tayini Iilinlmastn.!l liizum _gosiljil1 mOI'g::l
t~rmi~ti!.

de

bll-inm

(a:rpmnl
II;Jn't'.!{'kill'r '''1l.rtLr. 0 tla pan..<illtl,' iliio"

pan;l1laml., tlr, kurtaTllnn~br.

bTl

mi. tI I ' t-

DENIZ/:'£

D

Vapurr::ul--ar kurulacak
BIl"

.hrrlHii
ml
fa:al]:rete Blf"hg.ne

H;J,zIra.noa.n
(lian
'H['

lllba~.n
J'C-Ul1\r
f'fl

hm n.rk.altilll3 ~tt~ii ~~r1f'.r'" hatti ulak taJm!J, 'FlbJ.ta.l1ln mWl'uu'Ji: ]111. l1"UD il:.L.In h>tlIt>irlcr hlb;,jJ ~idi r. 8up~jtlel'!'F>. ~rilcre> asker :indU-L" rd-, memlehetio Im:r~ nol:daruu. h, Irit. , >~;~ aLiihi.rn I-u!.br.rlu (,lie 'wIiDlJ.:fun.p1 ddr. dr ' ·ti Qr' l'B.J'i:loRti. ·lh'~. 'ha.f> edilil" ~1 ,,:illt. easn.rdukbuJ 11& 1.: hir f:n1 ... 1}~J.ilir, RlJ ~~ w-dUll ku..r.:-U ~ JlD. WibllCIr:riDl' iruhall \'urilr, Ual ~ hula ke-n:L1i mi.Lli 1I1yaf..,1 h·ril~ hu i:'j-!l 1t'H .... lii eod~n ~k ..rl r, '\'U>:Iire n.ldJl(s o..rl l,ahll_'>U:.!'i irs &:Ih'o1'llm, L..ihi ~bi1il'h·r. I'romDzhr du. h1ill1l ftyni ~'kiWe etrui!;ilcn1iir"_ "\Im~ '11III i"-f' hUll dn. kabul cllllt'hll'~ll' \'j; t.. jf! \ tl~!I1a ,;bncktfil- 1'1'. Hi)., h
lUlU!

ge-ecek
t

m.u'_

hnkDki

Il1!LRD RD.r

iNHISARLARDA
HUSUSI

bUZl \':lJlur sa]uple.r1l111l

meme-Iel'll

ynzlin

r;irmek IstCihlll.il' zuhur ct~l~-

dili Ju~.ald·

~eh.ir ms'ciisinin dUnk.U
lapiantisl

i~ki am:llerinin ayhk rakl imamlll
l'akilllliat
[l

7
8l1l.-.,_
H:a,.w:i-

ml'

m.j~1.iI·, Ductmkii

,\."llZiyclt

inhi8fU la) Itl.lHo:liiim:~ le~blt

nl:aJ~ jsllyen
niye
\,!~.Kutll.l

Hantalz.auof- il~ Blirha\'ap'llllarl .4(j,.i:lip) :,,;obeplel l~l-ti'k

hknnool
I'IOllm

phil" meehsi dt.h1 ogl~rle-n
lU

ilwLl l

gore.

j

nrrTtl

YUl1lJd~r U).
A.r:!bl:1l'

'k bir kI''l'iI.eLi 1,mnlu', Ok ~".Ir, denizd' yUzm~k ve yt.in egimlf'k vrif

t'JD

\'!J

.. {jkl.:n

tan

V"f'

ilia miili:.r'lIlSI

b.dumbld. 11

bilmczh.!rdi, HIli lJ.Mnll 'l'iiI'klel bl.l O,UUU Iraka TIermc r L, I'den CtaIl"I' .(! ELu..Milii.limi Hot sani blll O)'lII')U \'e

l)yullunli \'C llt'hli ~olUrdW·r. dana c'tJ'V,~1
VI!

rlYlJ.l1.eb allmd(l tOTllannul}l:.u-, Mil. 2alt ·r 1l!1' e ilk ol.:irak (lkn II ba~ In ual-

nm

de Nf'~ib

S 'rdengr( LL

da b~lIy.u.ll Ul:;t1 - 40 nlll.li ,}'1hllln lll, ~icdi ay ZliLrfmda hllsus.r i~i ilmill{rl.,. lara.l:,ndun 2,li9,(l17 lil"[1l~ r, kl imal eddmii$lir. 1 DJS
'I";ln 1!13r!

gosl.enlikll'ri
ceJ!l..II·.

e-dile •

~.o-

Denizcilarin
J( ,L{lLan,

"_ tittam
'I
'p

bilti

ooy~

c:;nrk

ltlaiqn i!<

Tlhldye

ECJ1e.b1 :<:700 Kurul
1 I!-(l I
II

A.rllbl ;;1 ogi'~tlllp.!,. Gih'cnJ IIr tarill lu tabJaI'J ya:21;TQf-trtr. P.ermekilcrQC'rI Caf :roil) H~~'ltldil mtl.e· adll fllll:'l'lyt

dndi

I\.btJ8J:li

h 11el()l"e

nCl~m 'Ilifle

b vul' 0-

39 mall! yil!lllJ1 1y"1 miJdd~ti !liur fl:l'lt..Iaki im hit 2.'.l03_ 73 litre ldi.

bintl

193!l tmrla
ulllil

r HI mali yll'lnm 7 ayl zar -

mr

Imdno M:nra ¥Il!ni.koyd"ki g'C.;W yennm ~lll u~gurl oklu';"lJla !..la-

ENIELII(
!l IlIVLlI<

141](1 K.uru. 7!50 •

»

600

'i!~~rd" J\j;te ol"ll.cl::.ki C(l.f~ti~'e- meyda:JIn~la ilk dera bLiyUk bll iitJDr Hli"'ydam y[l~~lbnl. u. HI rUld.irrc~it1 Ilk defa bu Turk 0yullun nmda ogr'l.:"r1 _ _ mi~ ,'e ~'YJl[')ml 11. O'.!ull;:m El' min 'JC Ehn 'mi n elll bu . t1rk o>'tlnin;rlnI ':.~111 ctlil I,

h-"milllo}'c
bulo(!dj~.

.r1'It;[i~lel'li

nl;,(Zb~J LaSl k3 _

b:'lll.droll,tnH. fiJi pi ':-l!'>:lya l'lkaral·u mlkl..ll.rI ~_203.52J 1uul):1ir·. 1!l38 - lOSq maLiylimm uynl milddMl :""1 rfmda :2,4[}S.897 11m:: rain band 'l)llanrn.l§tl .

ctrni:jUr, lmti.hlm ~I gtinc lta.dnr l.hl!l,lkalat

enlC ter-1i.i icill On II 'ki Deniz Tit:aret 'M b:tebiodll: bir'i'laftadllnbt-ri y:1 Jllllm imtiha.nli:!..r diin bitll1i~til_l.mtjh:ll1a ~O n:LI1'2:~-J ~l..iruk
blr

ku.

•n

13""_

F~

ka,

Vckii.ll,·lim: ..

Knr.ag:Um:u~-re
~:!tk ii

_spo:r snho!il

ya.pll-

(1) Kfl"~nTh Mahmu.dlllD Uj~~lru Li..i1:,~liU i.irJ.i LII.lLJ l>:'\I'r1tldiC' [CiLtl 1 £<al (l .'-ill n' 3'i.!~] (Ill IIt'J~lIwh il~ 0;1.'.In"llll 1111: ~Hni po.lq, 0 llhLlrm "t(!rlir,. hrl'tl!1llii lb,zi

Y~l~rm bell lI~nn...n fI:o'.1tg"l. tmldunilitkl ltir ziar rod c,lilmillti.l'. NHlanta I \' Ii kon~ "h c!lddesmde ~mlnk lB.iiDJrn.sln, aid "t'oul.Dm mHiT p1.l'lnlnn gore iadiII ahl~fI r bur~ldllki ~1T'SaIKnl1 Sll. hib1'1"'in" Nl~i I!!;chk'-lk"'nnl'lr];m"

.1!iLHl1h~k_ lIhtJ1~r.ak

Iniden

friilnSI21al' moi

inhisarl ria yenilema a b""~I" liar.
v D1Ull:re:

Fl.::m~ D \ let rn~anri

gOOOel"llt' ' t-i ", ImllhJlluJ:1, kI.!2..:·I,IULnl J" rle.ri ' 1 hi] r iJf'rf'ce relTI f:ldli.t:C kI~tdiL Ka,:w,Hafill:'" 1)1llr do:. ilktcl)l jude bJ d~tl1 dnlw rmbhan oln'Cnklal' chI'.

n::zatetl Lf'ftl:;: h~'yeti nm!! II. LHct,lW' _ Geyt'l, n~lal~8.li, Fr,IO!5!\. !O >[:1 re-tJ t cl:li'et aL~"~,,,i M. Ll)rcnd ardugll IuJ..hlc, mhlSIJ'f"lllr U.rnLlm miiJiirii. ,J.,tl. nan Ta pma[l .zivn L ed;.>re~ bir gQl lI!1rr'l~l'il ,ll", Bu g-t~ril,·t 1C"I(Hin, Frimrm.run bl/.-den 'llLl.cak IJldug-u 3,5 tLlilyoo kilo ~ t 'pie r klldilr ,oldugu tahrnio ulilml'ktedir. 11 lkhld

..........., TeJ irragmda
ttl hw k~ ",u a~du:'11
iaJ

'ri ni ....j'fh'lHi~LC'J'di.r ki bl]J du l1:w "'UIDI!' i Ilil-btlf.'~li Ji[){Ial-:yen bir z1tbni~TI·t dll ,_ TL'a...iuj g-J .. t.erir. Dr. Re. 1 Sa~fl.y

,~' Uf'.r lli.tilen bir p~i'tl;uyl' Fran-'ll;" JI.li.Fh t·riJtj

w.erin.,

""tz.larw aldJJdan

tpdbil' Ii I~
~tD.

~11I.kllW] oitli.ir~~ckl

~

~

Dolmabah.;:e stadmm tamel alma mel"asirl"1
'l>iJt)ahelJI e :\11 f!.((Y«1lunun temel .almlil nl~laSl!llini l~--mll 6 ' \l Qg l(."d~ll sl1nra blunt vo.Ji yajJ'Elco.klJr, Bu N I ~ ul;m ~(]nra rnilfi... ilKoIIJarb J.:I lyl de[ c,' a.Iml~, ~i In lui. atiunm hl?TJI,h almaml~ olm ~ IP-YO! • lum 11ft III~diJ-'\i1 r"l LItl\':z;i edl1~:E.'Irtir.

Tcklro g, 14 I .) - Bl gim \"1lii:..'et t;_trafllluan Halke\'lnde blr m~

muhlar

kursu

'9,21J n i "bCtmdl,l
Ol1HHIlfH!I,

nnkJ'

I:! n ohml

fuybelia.do..do

k l rrllz Jl!m.-.Lp~a

lA.;llmJ~br. Valimiz kup ktiylUmliztin .ka.llwlmwp "\.: .ki,_v d.i:l.V1I.ioI1ld.D. rullht.a.r4u.'1n vazi[eleri hakktndil bIT hltll~llc bu}un -

m k'

:ror.

t:rrddusind~ ifiuJn yapl1mDSJ kabul tlih'lU,ibr. MC1ilis yarln da bi ... top _ l:mt1 yll.p caIdu:.

DHlfillF. 65 muhlJi.- v kitihil1 de"a.m OD ~ si.ir<:o \'8 kcndilel tne rlev&r m~idiJ.rl.iri tara .. mdan demle:r 1,'£tilautJ.r.
l!lLiiH bu kun;

1

zss

A_· H_- ...... -

-_-I

ia y
~~

an o su .. k d -;0·\ ya vas I er Iyor
(k1'~-f1-1""::~~-. -,)---:m-.-I:nt--=----edj""':.-yQ-. Ii~l.ru:'. Garlarda
a5y.tei:n:icltir, 1IaD:
!lilt!

Ubarak havil , hidla i lz
opin DIilr. hav:a 'biillerimlz tuim Q minnetle JUldncnk-

D_
• I

SABAHTAN

SABAHA

a

a
lav vaputlan b~kellerini t.eltIr-

U ..

ku harbd n caglmlz derl
mem.-t

t-4mjl J ttlcidc)

'In!Jabab,k

b:rihin u:z:ak olmadJguu

A.l.rruw ~iJ,~lln ta.mfm pUI~. uu.u.w Bri.i.kscl, 14 tA..A..) _ BIll .:ab:ab Briibele ille.n bir t&kun ~i1~ii. halkm hii<:umuo{l! u~. ~ r"md n bir ,"ogu, balk ~ ;aJ nrrustie. R(lreninm lLIl.I~(II· Lomira, 14 (A,A.~ - HoThmWdJ mWtecnGlrle buraya gelen Lord Chjeester. dun R~am. Rot;ero.am'l ter kelliklen 'iJUfI, ~ biiyilk bir ): r»1J,11Jl lel') i '!fLU bulUIldugunu "yl.c!nil; ,"'e Alman ~iit¢i.l rini:n rchl[ eivartna lnnlege de et:t:ik ~

d~edit. lIa.1k. zafer olan itimadml tama. m.eJiI muhafaza t'tm~ted;ir ;Mjllli mud&faa JI.ZIl"J General De Ills'iIl Bel~ika.nlntehlikcde olmnmgl Mkkmd_aki beya.u.tl yiirddere .tikU.!:let Vet''IlA bil" teair yap~. Fe1erni"I' mod Iballs'lrmda 1bI_r wb.'lig: r;u,nking, loot (A.A,) - (;in Haridye n~l'l 'bu n.~1ja:I:!i radyoda ~ rik&ya mtnbe !P-I mes jl. ok~ -

Rk
lim'

'bn'iJI,

~hJd[erin_i. ~

R.

ub'm
\TO

Ok toyyaretUerimizAm

1\:4:hiyiJ

Romadaki lnglJ.b. FlCiirllngili'l. teobELasml tWyaY1 ta l"k. davet elmi!)= tiro D~ b.ca.ftn.'!l Ameriki.ll. fIef"<.!.reti de k~di tcbaUlImrr halynYJ terk etmesini em.retm i'ilti 1", .man &ran than Jo!>dOtk 'Je7ahllrlrJ"i
Roma, 1'1 IA,A,) - Og-le)'e dog.1"U tal!l:lbe ve .h.alktau. MlJrekkeb bliyli.k bir kiil..le AIm.:in llICfaret blll....&lliD

rim

a.1Inl!Jlarthr.

Yll~ vyaA.aI ~to ~ti Bclgr.ad; 14 {A...A.) y~' Il3keri. mallrurua.n., 1lIlIllIIlll bat'bde k1u.ylik yal'IU'Wda.n ve kal'1l1llD&Dbt:Ji ile biiyift !;ljhret knvromt§ olan 'I'~
~Ik ltaJ,anru
J;:.

:J.IDd'a. bir tn iyare Jrnht .' do byoo IIIln'ti'h... Ibm bir l)epek l' eV\'iIa ]914. lWmesi:mle topnta t:Pdl iI!Ibn.iti&rn.daa bogUJ::w ~ ~I"D yimIi :JtI:h r'Il ~indA II.l;m ~ Mnn IIJIl ~ni \"'(' ynmao lIiiI"JibJ ogomnured& eden Imhrarnan 'l'iir1l dt-illmnJJJJan nm jl ....... 1 b!:i.mIeri:ni $I ~r-ef lid i g-lJzlerim..i:d yq. ,'akut kaJhlodruid tmarIn. dDld'Il!rnca'k luul umodo]'. BogU M'kr:t;i lle b~lIin Tiirk millt'Mn1o dU~1 ogu SlZl. \ drum tehadetini iI~rt'~tlD bir alneom k:albini lin.o..abw likin ayni mw1'J..ml.o. t;i.i~ii.niil d ifiihMbt. ko.barbm muk.udtJ~ loll q.i ve belrblftdir. ir kl:nl..a.lllteri &:lh; \larltk~ lanm'I.'ii.rii; ytmiun'l!lD bAVUl MIfu:n-etin 1 g .. il"tm.h} mi· Ii hnva ~h.idl 'ri.iiin mlih:.l"t'k . -ml'lI"itli :fa~ Hh:t1'~f1aj ~11 innet , 6 !;iliikI'anla I wLllm. A, CEJfA "~EJ)DJN BAR..tCOCLU

ptloto Sa.dlIkI

~1Il

tcgk.Il

tel.lir.

ooline gluerc. AJtnanya ~ 1tinrlc- tezahll :rn.tta hul III l'IJJl I:f}tur. AIJ!;Iml .. kj iblmrj H..azJ.rIit!Jar lKahir~. 14 ,rA.A.) - Kahire' resmR.lllillui.nd.e, MlI'llJ'1.n ihtiYlI.t ted birle-II"J.n.efnal jyetle devam et tl.P 'l"e her tiirlii an i taarruzu .a~Lia ~ Wnacll! ohwS'u biJdiriJ~ dir.

m.t

tur:
''Qi,n, hir _ ilyondan .e.zl Cin1.in.in ikamet etmekl oldu~ ~ r.li:l:Fcie menk !lindi,"uunnQ kaqp bir Japon h.areketl ihl·maHni derpl~ ettiren bam aJ;im:ellerden ~~ etmektedlr, Bugii.n Japonlar ~ki Felemenk BiD:liista.ru1J III "C§i.nd nldu klamn beyanatlaril~ a~lk '~uJ'ett" gosteri . YOl'lar ve tehlihe bu 5ureUe Filipin a.a.iIJanna. IUndi Cm.ideki 'F'ra.Dl:il2 mlllt.ak~lanl\a" A\'\lstral:r3,Y, Yll' l'1hnakt<l.d!r,,, lr'll.a ' ...., eliilini B\>yao~ltr Brllk"eI, 14 (A.A.) - Pierlot :ra.dyod<l IJU beyanatta bulllnmUifihIr: Klt..'latlillu: t.L.kdi:r ve h().~ 1ii}'1k bir .1.1 rctte muluwem.d I;:t.m.iJ.iI
Ye ak~::l.II'I (lllllJ~ z:amtm htittln l!I:Lev-

(ljH' I A ,A" 1 Holl.a.rt(l a hUkiliIH:,ti, Lcndl'8ya lt~r 'W-Inda U5t.n YOlldo.. 1I'..ol"d HRlih.x·1 I IT.bll edt'll Si1 J~lhr.J onck 11 Holliu"l da eJ"ili'l aza81 mraJ"moa:u ~dn.nmJ!lh.r. HoldD a.dliy~ DY"Ir"l, gazetccdere - eniii;i ~ylillatt , 11 n.a.nrd mti· reb H(lllanda hilk(uneHnill lngil· tereye bi JngHir: harb g~IlJ.l"i LIe g 1rni oldu~mu ijyJ(l'[Jilii~k. Houl Dolin I, ~ i ·t't>i T...o[ulrnda Lolldr , 1 '4 tA. A. ~ HolJand.a. krl1.h i Wilht'l.ntin~,· dim ec.e ~ 11d g lmf:tir Krali :e Wdh Imine, trcn en indio m 'Ilok miit.eo!:Ssir bulu uyol" duo endisi.ni kal"8!lam~ ;get i~ 0Jan tngihz krall. t';4.1i~e.niu eJ.im 51knIJ.:iI, biliha ["C ikj y:a I g,1lda.n opmii§tiir. Kl'aJi~ bir miidd!lt ,rlra.hn..a ba. k1nnulil. hir:ij,hu..re klZl ve vcl.iaht prl'!'nel'l JtlHa.naYJ, 're d,amat!nu got'iince yi,iEilnde bir tlll:~~ Um NtI>U lmUl:' I;w-, 'Krah!;e bi mii del 'JZiI ... e da· ,dJ il kOl1u Ui'i, bundan sonra lngiliz kraluUi. d6.11en~k kral ile uzun m[idd t r.anIiIZC'.!l. glit1:iJ.H]JU~i.iJ·. !:IoU nda k.mIit;.eai, LoJ1dnt~· husu i nle geLmiBtlr. Retakatinde. HollandB ~l m kth a:(u: aJa.ym,Wu! l:lubayJar ve erll:.r vr1rdJr. oillrulda lualitf"'<1m.in m a· Londra., 14: J A A.) - &J.l.anda. radyosu, kralicse WH.lJl;!ilniJ:iaaln bir beyannnme-.sini J:! retmi ir. Kraliqe, bu beyailll~ndf' b:nd:iUn.bl ve mwrlarunn \'aziyet mtisaalle tder etll'1l2"z Bo]fuda' OJ, 2vdet arannda ald~w aOylemekw ve "yle de DIE: ld.edir : - Gt k biEim, ~~k an _ mJZIn, memle-ke1::imU::i, fl.ollandada ~ idare etnl.~ imkin oJIiladJiml anJ C' 8.lJ.Lamaz. :b1llt'Wnet w€r'kezini 8Cr.J bi 'bir 'IJIt"!I1J ete nakletm - i t~nllyer~ 'l!:atar Tdik. V "j.' t rnusl.l.iO oar e ez ha.l Holl ndoya do ~egj;r.. Fi lIn Ilda 11'iUoI'U'fJ1f!li am.dl lngil " tl r -d~ ;1". D varna .. a ba.k.h Ctkaca _ d

r .on dra, I b-<u;;\,['kru \'e

I

Nil deltasl ve ~ndJlcri memmt rmntaka ilfLD edilmistir; '1'ayyarfl Illeydanla.n, kOprihltJ!T VIa l.J.manl::u< .wkl. bir- mwuLfaza aU::mdAduo YR,bafl(;llar kat'l mecbunyvt, olma&k9l' lI-f1slra giremlye-ce:kler v.e lJII"dan ~I klllllla.Yac.ak lllrdJl' lki gtindel'lberi £i)lde bab hodndu ~il'l~rind~k..i 5ivi a b.8.li tab.liye cdilmektedi 1".

k4b .Belgrnd, 14. t.LA ... ~ y~ ) S(lkal telikil8.tJ, dim milli lwng.reaioi ILkrJll:'tJiH~ti:r. Ski. 1..opl&.ntnlll. n; b.l.o Solw~a. lllzumu takdirinde, YUg'I)EIlavya dahilind.e IIJDileketm mUdaf aaun temine yardm:J ~ It;k.a lima t '1e1'ilu i!ftir. Bu va t&nperver lejekkmia izn.m., yu,iI ~twda, .tahmio. ~ fjeMLitte memleket dahilinde em.Ili.ye.'Ii idame i~ii'L, yabaneJ WlWtiar iJ6 yab3.tlCl bill:' 1Iii;fuz al:bnde. bulunanJ.a..- hakkmda biltfm mWnkiJu ma.ltj,. ma.u toplamaga da~ aiunmn¥ur. l~llputm Gud.esll (bdyada

~l:dr bnd' bu. hm-b..:ibm .u.ptmnuk-tan k.~ IJ!IDBA ~ hi!' le:bt k-~ :I~ bo.,,'& t.Y.r-r 1I"UZ.l..uto~ tehlrL;o:rtn 'bam.'I:.rdim& or :gla,da yen!. y~ I!I:DUazubw b:lmb ...ar l b.a.k.kul da tlinu. malJlm,at W'rme-y1: ydah buUi! Evvelo. IIID memnm:riyetle ha,." Iller v~hm ki lit Po de, ae d DDdan &OllrakiJ pn. y.a.PIO, 1Iinir ?I!l Ilntn I'JI! Irl )i i~ g;UIar, lperitll!l' kuU.)l1in m~~bI't Bond an 8001"8 k'gJIl:aM:m. mt? On bLllme-y i..P.:. F3.:kat _immyt'.li:a.dM b.i l'I i.Id 'tikiy~ olmul!!. fa.bt bu ¢.kaye!. .. k:r de devilm etroom~, hel!: In:gil~ ft ... fi"nI..m5a. ~l e Da'1"a km.,.-e'lJeri biiyiik olan mem]e.ketl g;u: de£'il. sivilIe~ b~ bg p:k mahd;ut Iru.Ila.rn Aneak, haTII. mudaJ' pek 12 ~ , n o.laf! Poo!Ollyada IIirilleric hil:vd;m llOmbaluD13Bl ve MltnJyi1r nmes.i hi~ ekBik Oolma.:mlJfb, Ond&:w.flUlk ~Cl.'1e ytll:I:g:ll! ya.plel bomba-

m

S1I

hnlnu or

Hre

ROoma, 14 (A.A.) - RomalDJl gaBatan kuliib1erini..a ek&eri.l;mrle
R~llIanQ gaz.ei;.e,;i btl

Jar :-[~Llrm~u, aUgl:l..n H 01 nl;1~ Bp1101kl:tda AIITI,\ larm j"l"ni bir boa Ind~n l'lith:YIhrnu I)r: y" e

OBservatoTe

1:Oi1~f'iC1i nlllhaia.:z;a ~ 'leII'lJ.!;!lerdir. BII ti.Ilbfl i:'! mubtelii 001 gelet"d..e diger hl\t';\lm] I" vul ubu1m~ da bl.Wh~ldi:w hi~ bin hatlan.mJ..Za girege m,,, Mfak ()lrunanu~br. Liege mLi:-;lah em bblge:sinde dU'llman kalelenm!z;i[1 ""l~i Illtmda atu' zayiat verm kde benlr'l,'amdJr, Ne dUn 8Jqam, ne de l:!u geoe Bri1ksel hl-t;:bir p:o.ra.lJlitr;i.i lmtle.wiltiro Duman An veM!i, amuru, Lon" tni ve A h ..!ltl bl.Jm bardm:lil.n etmi~, Wteeile.FI )'3. 1lJ11Ilt~ine tutm~ t-uJ". Si'il aha.li a d.a pek p ~

c. H. P.
A:nk:arn.
14.

te

DU.tUn mliteknit
~$llmll.Sma AIIIM) fl.UI~

subaylartn

bJzm~

karar

\rerl'm.iqtir,

t]ll1urum YDg~,;:

grupu top/andl
Hariciye Vekilifflliz ahval hakkmda izahal verdi
Ciimlnui • yet H Ik P rtJai Bi.iyiilr Millet Me<: tifii grnpiJ bugiin 14/5/191-0 saat 1.5 te nil! vekili Trabzom me'bUBu Ras.w:t Sa.ka 'n:I.Jl relsligmde topla:ndJ: Ru.znalrlede bil" llae t!l'Iclimenin gel}en kwnHl I~yih~ (I ~ D"lo.A_A. teha.sslB

\'nplhrhtn l{udihl, 14 (A..A.) - HavM' Adri )"lI.tik l1imanl<Jt.nDdalci Y 1I:g{J50-

B~am satl1JCian kaJdlnlmI~;l'tn. P pahg1!!1 DQ,§iri clau bu caz.e.te ~eD IDenedilmi, olmamakla berabe:r g. zeteyi !Milan iie sabA a.tan1a.r ve .iylih gilmJe'k Li ler .BJ"ruuntU. zubu.r eden rnUt.eaddid n~i o.;eler ~'hih bEJ.yiJer bu g-azet.eYL 1ia'l:mak1atl vu g~ ~. lerdir,

Bu poek ye.ni lead oldug\
hIm aJ r:nm.: yQ~, Via "'&t

1 III

mil.~

A ·Brika h". ~metlo i AI anyaYJ

protesto edecakler
VqiQg't.(lu, :1.4 (A,A.) - ~\meriQ: hiikCUner.,i". Hcll.a.nt:W:u.D A.lma.nya tarafmdllll .i~!.nl t~J'P~U:! iq'm 1IiI]~ goer Amerika cumhQ.l"iy(dJerilul iltihaka karnr verm,jgt:i:r. Bu te;;.ebbiis UruS'W'f t-p,rabndan Yft{JJ.iJn18 ve 1JU.. tim Panamerib. kangmsi iza-mDR teblig r:d..ilmi;)t.ir. Pr "'toda wvcllrl voziy~ t~knLr iaih:m. UiteDmeJrt&-

metnin esas ittihaz edibnes:i h.a.klnllda To ~ lell v nllr, .. kat meb:usu. Cfllllll Pekel 'tariUln Evv ... ini h. ! 13. H bu baTb OD~ veril ts krir ~irl!e teteklrii.l t'!def\ dan da oetenrir. Ie en[ d~'tl.nm kOmLsyon t~tkik.abm. mu.htevi rapo • bu harbin de.h!ijoetlenni bilmesi 'U'e mIl mUz!:lkere .. vardJ. ~ vi mlanJiIflruD bunl.ar b.&.k.km• BUr:Jdi:ln !Wlo!l G6:z alsn &ridye da hilkruiinti vermesi lhlmwr. H~ \ tili ~i.i ril Stll'aooilu.. SOD O.ll, be.:j ~'l ooeyeee:1r otw:I. t gel d!JOektir. gilnllllt: s.iya:.sl ahVal va hl1d:ieelerM.n bu:i uzakt.an yalnndao alilcadar eciell1 len U~ll l.WldJya izaJl ettikten ve alan 3.zimlerimiz.i b.uJ hatibl~rjD ayni l1l.evzular iIu: • 1liJ.LJ.ha!aza edelim. rinke'll) 9WilleriJ:le C!oIi!vabv~rdJkten Hiiliu.mct dal.m&rilkselde 'Y1lZif& 8'On.r:!Ll' uznam y; ~ilmjl!;Se de va.k tin gui oltt'lMlb.ll ltiinaen bu $n lol.l1.nOO gel~etk balta ruznam~ine alwmW:llDR kan:Lf vf:rilerek nyaset~ celse tatil edildi.

w~

sa.Yllan

MCUmenin ha2.JrlaB., .r.I. M. miiz.akerelerine

d:iJr •
,~\lNJt )'!!IIl .. "emk V~i.Dgton., 14 (A.A..) ........~ c.m:n.bur Etoor..svelt, bu haft:.i!I. :iU)I1gn1dell 1:ni.111mu.da.'faa. j~i.o .. tahsisat mte.mek tasH,WIilrLW.d,a&r .. R.eisicllMhunm kdtlbi Stephen C;uly. bu tabs:Lsa t Q3.ikt.armm R(JOaevelt ile m~ wen arMandil yaplla.cak hir gfirti~ ~yi miitea.l.ziil:i tesbit edileoeiiW be.gOre Roosewit tara.fiDdan :Urteneoek yl!:.lti ~JJ; 500 m!..lyon bdar claak VI:! bu pan gnrh IllSl! kilresiniD miles:rir bir au=rette' mildataa.smJ~ve ee:plume imaJirIle hl:z vel"Wn . . 'bm1in jllllW pftdato 15eyya:r UIlItlrla7l:!wi t3k:vi talL1D.'30 00 iJ pO>.ktir. HoU"iio beynnab V~i.QgtmJ1, 14 fA..A_) - B. Hull. Am erika Hukulrn. du"",el oomi,mude ~ir- 'Ilutuk I!Qyliyerek Amerikllnln mbnllflj baJn.nund.a.n A\T\lp8 vaziyeti I:W:i e:bemmiycw.,L!' i~aret etmit.l w hak.IwJ k1IJlo"'lets I.ffi~ ~8t Lilli ilttuU' ~yl mi leyh. biJwsa de i!Jbr .In: Bir mlllF:Un \lad ruu tut.a.ca~ • d n e.rn.iIl olauya!!8. olu ~ iluffin miUctler I:l'ilniyet hii>l~tll'lj ka)'~ ~kJe.r ve kor.lu.l i~iude 'yalf3yIlL!llk]a~ dl..l:. Nil. 'b, bir tak1.~i!I llnl ctl rm milU :f8Jl ,etrl:li!Jlir, Ta.hm.in edildig:i.lle

f1Wan ma:nJf m~ICTdm leI' :UPPiD8.filll veMark ~ Nevyork Herald 'Diblm gHle:U'aide D~ttik1e:ri y~ A.I:oeI'ika hiikiimrtinden rue.mle:ket:Em b:a:p.ti l!le.clelerini daba biiyiik bIr 'IWI.k gOrli.:Jle mutals ebrJ.eai.m:i mt;Imu' •• Lar, Li.ppmanm m:a.ltai!ooi:a1R ifiJ"cr .. l!illi.etjlderin mub.~8 mILt-

1'1 il.y ~inde bH" '\.iOk A>Tup;l ~ hi"r ft kiiyIerinrn gijriip ~h.id ohhlgu bmle.-tie ki1jiI\'l Ol.dlinm. be!h b.ll 'oomhAla ,unl..ardJr: 1- .EV'IIeii .. bom VI! kif bwUar bi.iyUk ;;aptadJr. Dami Di~ Dalri detip g'et!;1lDye m h iW! 111'. Btm1&r ij.yJ..e biZ' baslmSlyetle a.yar fdil~ m_¥.ir, ki 1:rimmm blr kumnn.a ndt'~ gi.rrneden iufHik rimiyor. BmArun ol"hi. b.tInd!. p::illaymee. yarunda.ki. ~lJiJ'd fi..D Mi" k~ dl. Mna t:J.M' 11~ 1!:U.!'n18LHtaJil r'. IhI bomhlJa niJm ta.. &1 - , hlifl.i.l: ~ ::I'I~ti ~a ~&nr

I

vafiaklyrt Am.eriin ~
etimmiyeti biz ~

b,ad
~

kir
'er

IeriD abiDe ollU'1Lk. dtbi_ieri :yil:k 'I..ihrillut ban.~ ~ etme miidhi:;¢I:r. Vemell be- II'rin iii, blr Illt"'I:Fe ~ "'1: !>oInk bir f"iiqir l1qi.kine mftk:lRlleto P!1ilt ~ ~ J'qn:lmJ~tLr. BLt
bo'll'Iba..IaI;m

.rt*tw'2-''TuJi

~

AmHi-

t.u:ytiJIri
~

b~

IJitIH:n!
~

Jml.

ol

bmn miittaikl.~
iW-Jii, yU'dunda

GlOb ~
bub,mmu'l

n.bbtt1l1l1 6Q ~

bmdJr.

SWli tQta.Ji.tIeT bi.r d1"...lMill:lll. . 1Pu..ta.kil bi.r prb de:w:ikratlk tabmmn tm.k& ka.1a.bil~ lik.riD~ kte.b.Ubti bIr ~,obi.n.k ta'MlliJ' ey~.
~-_"'IHlI---

Bu ~ M me4:n: 300 uP. _

~

SO!lrilioJugtt bil. . pe;I~leril·
IlIt1 )'I.

1n}'Q .... 1000 kilol:oiUrm gd.io ,. Iar binadan ~ '~d
flft'C ~T.

b!JD.,.

Mekteble,rde haflada bir gun mecburl ba I
Ankara.
dCr}) -

F elemenk mustemIekl':.' eli ve Japonya
lID,kW, 1.4\ f JLA.) DlulmeJJ •

'fkmb.r • ve bUyilk lutwYr l bombaJo.rdl.r. 9ir de bilihk "ya cleui.l' tocpili ~ ~ me:rmiler '1'11\ ~ hi ~~.J.dam dli1"mek ~ I

3: -

ttir.

~r: kiLtibi. .
TWdodaId Holland!!. ~ e k .A.ntill.wiA~ fit Ikllw I"a.ei m _ daJ~~te~ m.iI}l1miir •

-Old

,..

yenecek
Mah

hanm-

Sir ........ ..-,_
veya. rilcii mel-mileriem di:i'rt bi.ne yd11l' ta~l )'uiJ lDf!!kWlr, Fakn bu. tUt1.rilati infil· . tAut ~ ();o nmmmJi: da kohl! 'duo Tayy",rt"den at I ~ lie JielID3iye !OIek1ind inWitk men:Jl~ler- "ed~nei"I:M u ki olllnLtt y 1ft \~ bir InGm hoj'W' ~ ;\ L dlg1 i in bir wlmrl In-riarm bu· aga,. lB. boele bir ~11 gi:d nm'k ktH~ dil", Hulim., bu~!"Ie kad r ·Ii ~ kuih •.ndwiJ!iJtIl;;.t ~::I QdllD Y "me Yl'" k.J 1:'1 ,"'eo oldilriki.i !:IoMbi'Li 001 lJoi !
kuU!U1Ii'mlj1l.Lr. Vt! blJgiln kada'l'

14 [Husum Mutlabirm:aiz·
IIJ niz uHlIlrlnUzin lCliy.

f!m.1:1'J1 em.i.a

rJhllJY$.
bFl,~1I.l1 ~

HI}Ha.,~a On'lu,u Il~1 ir:'ib rdr'n 'bi.itUo \'f r, .• kl •
I II

,!JIlleri ka.rarlaJ't

.I It \Ii l11ahmat, 'AmumJ en I) gt'rdilklrri bli.lUn UdbiI rl Itill! Z , de" kl"rd.ir,
In

)lor.

ijU["L(l

(hi U1lin h",~'11 I;uk

aiL!"

zaYlld. 1I'r, r k buyuk bll I ntl'l:!. g&y_ re1 ~u.a;l T~tlllkLerllr" Alman klt;11;]111 ~h.l!H.!II('·11l~arbhlde 'flu, mevzi1 11 i~cuml .. r )':lpm I~tll. BLI

mr~tinill I"IlUJ1a.IW::tL:Ilve inki¢~igin M IJMltai;l,t Vek.il~ti Lnrfllindan b!t 1.1r(anml~ 0101n kanull liyih;J.g] Hil ytll~ MIllet :'1eclisinc v(!rilll'lll~tir. Li~yihfldlt bahkhaJ!u:Jerll'l I.,ieti nl i jr'iJ 2 rnilyon EiraL11t mUled.'lVil I !'I'll." igtt'lltrl"}rtl;Mli[', Bundan bRIJk l~yihanJU dig r mQhim ,p;adde • I~rinrl~ 11 bH'i de m ktflbfe.rin hn!tAda. asgl!1'l bll gUn bnhk ycm'lleri mr«l hLlr!ydirJn kljnulmatmhr.

I.

B~kiti'b bll t.lbirin bll adnJac ~nda 1rln'Vstk:ri.tlm k.Ui ol· mlMlL8D'ldao al.ll!CJgml, Feimnenk IDndillta.mnda jse Hlltllanl'!:iJl!b ·iJi mil:t.a..rda. It:cl'T ktlv\'eUeri m~
Qllikj

I

oldugunu bi!dinn i!';1tir ;
~ c1r.n:teok JIin.1lliob. lilIILi Alm[Wm r t;e.\'1rl edildil!rr,SmI;Bl'TIr,]1 (A.A.) - ""d H.iJ:Jd·wnnuH:lii 1000 dfin fa;.1a. A..Jmm1a na.z:1 t:atekki.hll Line m~nsllb <loo d@ fadn, 9QUuldal1 IL"'klf WJa(!5td'.

j~ -

b,ir'umlal" 1.a)'in h flU kurtillmLi§1U)". Tayyartf'1 'I ir'niz ffillhau.lJ,·Ytl ~id _ d~tle: v t~lr'ti bir sunti> m ldrrhaltl ~lerdir, n"mcjan ba.ljka 3 11: geIilLi! "nddid islik!J8,f Ja.n ya !If L lL , Stral II k no [r _ l.o.1ur Y ru:!lc:'1 i lmfLleliJr m~\laJfaldyetl. bomb:-trd ""1~1l I!!rlilmi1'lbr. lU4.va LI 11

Soyyel Sivil Havaclllk
Sefi A manyada
tA...!..) 9.jan..'ll

---1111.---

y nji BB1c~ka sBiiri verdi
AIIk'U:·Ii,

b.tdJill~l"ilite v I I 01 u. t~in sUl.hI.a,. nm ar'ttinTll~ v(" blrlktirmh, ve Birl.

r,el_imize ithmatname'8lni
14

cumht!Jl"-

ce...1 'V" 11 !if!.brt II

A1RUll1 IIlJdm 11,:1

Hn1ie-

"., s

bHdkiYQl'; SO'\'yetl~r blrUgl 8ivU haviII-,llk

muha.:!""!"beJqJ

e Ilrunntl.L

1~,

u~u.o.

l.ayyarl"AI

tcprakllU"lmlZ Lb~I"'l.n.e dii _ Urillm liI:.tUT Berlm, 11 lA,A., - Teblj~: t; 1 aJqdc u 81'1 Alman IDllharebe .....

f, M D Itolof, AJJ:ll.I.n ~'II"a l1!l;,o:l n.nm rJ vet! il!eTino bu saba.b :!kury-M livil hll\"Il.Clhk iJe.rl!8i er1d.nuul4lJi beiil ki¢ jJ bldiJd...t Bedino vull olmu~r.

a;ik Amt..!'rikada daIlil uldl1gu baJde dI,fn rnilletlfrli lAhl.anDI nrtb1"DlQ.~a BII\I' I:) olrlJ:.l.k1JU'ull ~lem:il} tiro Uirmlak..rUeri tet.h r1Ilm:i oInD .ahi!.l.l..EiJlo "imd r!lfe II (:Ida:r gf:irillIMm1,r;L m1iimJer' w: tIiJiY.ilt.lu ~lQP1~tu-. B&U'b IIotieo olanl\c igtir ki.~ Amerib. kendi Il'Iti ~ i ,'Q-

tayyar
b!t.o
II •

1 rln n hUC'l1mlal"Uld~l{i bliy ,k ,'llf"ml iyct w hi.lWfil It hll.lartnln

8urulrel blnalarlnm malzam 'Ieri ilhal isUBna~a •
Ankara, ((HUirusi Muhuh rinu:tdell; - An.km.l!la y LJ:nlJ~~.;.~k '('nebl .( reU V<e kOllBfll B.tuLne bltla.lal I 'c<1n hi ru;l,.en b tinl· k m§.llAl IWJlr mea.rtin J;LI.rru uk resmind fI Vi!! Dlut .ka.-bi.Li YC L , n I I.tk'i ba2J v~ 'Ii'l:! J1.U'li10J'd, n t 5U' [I{1 ru ~Ci.n l1.Iwrla.c..a:!J IiyiM flu I'll6r g hn.imir. Ylilkmda w.Uml eft;;

Ecnabi

(A-A.l Bell[I lillW yeni Ank:a.ra I!I' ri De I.a 'V ill bugiin . aat 4.,00 dn ~1IlLk&.ya ki5J}kii.nde ReWidlml!iUr lem:et htillii tli..n.flllll • dM. lulblll . bm.i:!J lie LtllIlaclname.a.m t.lI kdJ.nl f!l'll!J%lli!fUr, :K1!,bllJJ e8l:laendfil H8.ric.iye Ve~.ti.J.et;I -1fIu.nU K£i ·biJ Me.o~en iofJu bwM bu1uwnu'lllfr,

ai",tttrdefi fi\iloSllfi kalinl'j 1ma - IJun.o dan ,:;uDra ~UlJ kal.li-C ~i3I'I bir d.ctili d~giIdir. i

b6:!

Orman i"lotmu lalimahm· mosindo be(Jisjkliklor
A.lUI:a ..... , lot JHLI"I3l1si MlIbIolO;rimi7.d..,nl - Ornlan i~l~!lle loJir,lat.l J]ann~ulde b~. 111addcleri..rs d!>"J~irilm~ ".kJ.,'Jl!3n h rl Dmn~ ,11:\1,11 kar,tr I1Lm Vtkill'r H y ·ti (alolfm

An arada yapllacak
hava
brtyl bil" at.J. yetto d~ldir ika h kllmrr U mtrrad bAllndo kulmrtlt snroUyle IUUU"g t~rf (kft"d An.1J.I1iin.tn bj?e
ID.ruYl.tt
W4y.r.J.

d

n l.Jii dik l'dllrnJslir.

,~ehi(Herw rnerasim'

rniClrmlATl t trtll~. ftotcrda.m Pp:!'hri ({"J!Illm olmllR vc Lu ur I,' I;a,h.

rib erlilmckbon lwrtJ.llmu!i;ituc. Eklrlkll~il. Alma'll Z'lrhJJ k:rt.Q.lan. kno;au t1ll m~lU t;~Wb (;rlll~lr 11l1~ hI t::t:ri.hi mnh8.rchP :r.n.eydunI ULfl Ll,pZY VI! !'m1!}lardir.

,cl.rney~

p.i.l.n!;.'ODID ;:;;:~~.

dUet..: kti ,

.rl'k.an He -york.

~tClo'_ ]A

.AnklJ r , 14 U;IUBJ.lBi Muhabirwl~dill - Hil l1 ~b.idl~ri ihttfflli yo.nD Ia.at 11 r1e bl4Uln \·~kille.r va e b ~ LD III~u:ril yapJ.l.aciJokl IT. A..tLI.a.c • 'I'lJerll>Jlim iopltl.MJ1I mUt ~::Unb ~ cl;~air b;n:yrfl-k1ar1 fW'1ya .indirUfIC~·· 111 ydandr&b l'k~'· ynr"lDl d<l.klk
]1:11

e leblerde muall'm 'Ve U· dUr kadro arl arlt rll I';;)k, H
Ankara. H
denJ lHusui>1

Muh...r.b1r

rlll7~

TuJebc tu.zia[1(~dan d[lb I.Uaurif lLlt'ktcb mUcUH' \' mL1lI.Lllmt k.w.lrol <!J Iru41 Ill~tt.J.n.J DlU 1 hale kwcl.oUd

1A;ri.b.aWI&yll
ml I.J I
·lil,

~!3i!I n1.',

:':~~~I".

BIt

I.AA-:l -

I)"

rU11Ul leslll~

.D.1J.t:1

t

ec

e ecee

].:)/5/19<1'111
1I2.l0 Pm,licillil 1:':.35 Mltlilli l:t~O< MU?'I<:
.i;J a:o/U-QIJ

"'0

"'I:

f1~~'l'lfIh!.kc'l If·IU~"l';.>rl.

VaZBn : ~ AieE, ORS

-

12

metoornJ1}J
l"Il

11!lbcrkri. I
kall1!r (PU.
rark!:.l!ttOl

Ordular

karsilarmda kii-;iik, fakat ~okazimkar bir millet bulacaklardir
En. _, Ludt-Qiiq UUO/lluWl!: T~bdide rntl-':lIz biiti.i:n kti"li.k de ...: r i.~t1l'r ftr;jL ..indn ls'd.;-r~ 1i.I.,;; uusur saYE'o.;m(~~ musaid bir \'!lz;iyet~ ~ullJnu)·,"l'; MukelJ!lm~1 bill' demok'l"nsi, miJkemm.1 bit' iabint Vot'rniikcmmel bi r orrIll. Btl ti~ 1Jt1i<1U' en,,- in~iI'ah .... 'Ii: timad \'C'ri:'o'or. Dl'01 rkr sih·r, 1"!t1' kadur l".l;;i olurIlium, I') Imd:lI :!'-irnYI.'l leilHkp"ille km"b mUf:llnuurlar_ Al"Zm en ihli·
r.1I
~1II11

Muhk-lilf Ml,h;'i.;~

OgIUn-1U- hark" korka isticoab
e,tmeie ba~la,m'ftlm
II .Amm, kim, konsoloaa bunu. buber vcrdi ?,. AcWb 9Oka.ktan bin ml C~iyUli"d IJ {II ar!l.ll~. Ammu., ve ~ le:vki g'et;£n 011;8 'bile. ben bU:1IJ tll.rk 'W Bn.ytem!i,tim. Caeuklanmdn bq'1m ki~ W'ilhya1llazd! ttL" Vll'liiGccmJi'! hu riO'If~ml1 gelince gU;lii,lm birdc-nilire Q.~lliibl,'\Ie i'li!.yknll~

~O ..ilil

(!',j.r't

Nr'l:ib

i\ljk,.I).
Il0l' ~ .rI)'uTI.

IIl.DD Progmm ve mcm1ckd ~tU)';' ]'I,'1Ilz.ik Scn(olllk rn -I,r}',il.U"1 00'1,). lA.JO Mul'lo:,
MU"l:Y,)'J:'"J1 Senlll".

mlHll<

\."

l>pe-

OkUY'ln:

Cul .. JlIi'r; RU'loo~DI K~.m. Cr.'vd' ...t 1< 0>;t~1I11 J
HUll) Korut~mll [[111, poilliku hilllli.:;e-'

ku~u g :-£;lii'i halde, g;ltt1m ka.Plhu'IlDl !;aJdnn. DirekWrtm irnns] kar'IYi a~tI" "' yUz1iImil gar'Unce G} derece bo:rulmu 1'JlmI, ki., kadl..lll ikorktu. ~Ima g&li;:JI yent iel8.ke'l:i anbUII'r.t ~ §tI.~Lrlp'
klllhb!ar.

li'rI J.

MUi':~k Fmll he,etl. lll,,1S. I\Ih·Mh·l ... t 'III ~ ••yurl. ~J rl!; ">I! mctloorolOflji hl'liDull:! i ZC.OO IIllll!'ik. <; ..,I'lnl<lr; KC'lllul N Sl'yhun. ("1"'1 ~1i"1 C'i1!':LlOr. la,·ddm Ilkl ... }"d,n K"'j:>1I1.
() vy mliir' l\.it.C

lu.:l:fI

11",(1'101 J'Ianapc~'(! :!;Iaprl.!t'Iijllm.

- .1B1JIll1ll rekW.r d1e,[il!.. OOIJUl baE;ll
COJ;:ukb,..lfj, eldu bana ..

yfJ

pU,

bll!<kaw

a~lil'nlal1

T·"cm,

M\I

t"r~

del"rlokrlU;.jsi. htmgiin tile :FI In. J)bm JIIrcn~;ilIJI~I·e ~c"fikl'l.n ,"'''''~
rnillt..-Ilic'l 11rl."l'I);!('hl t ... ~u:lJtlmiil

C'~d"l ,

bulunun v...:etmiyen ,'I'egime Avr-Llp~\ memlekct] ohm b\'I~r" diir l !.;L·blu;dl.'Ll ;::-eleT!bliliin ca"ib 11.'11· mukavernet ctmis VL.: hil asla
u 111 II.' lhUlaHcl'

dl senedeuberl

20.'1:. THI,,,.l· 0":11111' nnu .hll·~I111,!, LlY 1.'111l.. .lI I""c!b: Nq~Ll"'l1 (h~'itl'oiI.rLl. u 21~lS !';.r-rbeo.'L N"ll. 21,04~1 MU7.i'k; RiyiJ.cl~Jl-t'lmhur- ~).IIIr1nS.ll!. (::$.r<f II1.m KLlnCl'.I,
:22-"111 b(I"I~·n: 1H • .n,l"lou!'t ~LnJilt.. c h[ln> -

!1.:wl [l,)'... rr, ~j..ns ILB-t 111'0'11 It, k,II"l\D'YO

- Ey""ablllr ol!llLln ~.• il;t':ii!UIcIWlm •• ~oeu]{ru.nm ya",tJ bunu !__ OnJi<J' gLUi :r~kl_ure abeT V(.'I'W, :rcktiir knn~ loan ya7.dI. henaolos da. b~ilmml:ln~ danhg;~ bildirdi.$imdl ti:! 'f[ nc ola ('a~m 'L, B nl hapis mi ,..ur;ce'kl·r?. Dlvo.nllm.rl!le rnl vereeekler.. tildiii re~kler mi amnn 1!i~ y::..rmc:~!ldflr ?_. Allalmn :!:len imdadmia yeti~ ... Halim _ ne aJacaJ.t Yal"8bbi! .. Senden b~aka f'.1!!lnaeak kirnsem YQk_.
Atit ~oelilkl.. r-nIYl.~(jcllklarln1.. L Ben

Qla(',at-un

~tktl bu.. di~'1d d1U1'I1i'lMiI

- Bayan, dedi, direkt;'r, {tiirnhecittiEiniz m:y, 0 derece ern ki, bli~ biillin emm nlmarhn, re lmil Ithai\) el..m ~yin. Ve bon: ..Em inirn ~,. K L11,[ In lfl i 1[Hi: (;m
gibi cminim! .. C61"('(:r'ksmiz .. l1r-!llot:m

bn: \.\'rupnnlfl tnm 01 sindu bulunmasma rnfrnen ~il' dcmokrus] olurnk krtlml~tJF. l~t > bu £11 1,: ttedu !oi Isviere on s-ekli! s nt.'ilcnbf:ri cenubdnkl kornsulnJ 111m ve :l<'C(h nedenberi de ~ill1al-, d<:'kl J..:oll1§ulal min rltokllisisil'lt' l1'IU_ t\' -met edt'!hilm~tjr·. fh~1 ikisillin I~ 01" ilil .lj:~flllcl buhmuyo Vt! !Jro~
I".'.

.

arasmda, m~nnl "ik

nlllltl.J~ I:.llt< I~I (FI~'iJt ,.

size: Call1nu 'I,'cmI!s,lim! .. r,em.:h~lm.i '0..:
kG •

,~~~~~~~,
fI""iE.

2:_ SU MtJtlk: C'ra.lb...llu rl'1.). 2J.2!'it:l330 Y",nnkl I~.-nnr.. m

gUZ(tllgtimi, slhhat.iml. parnml varum yoglJml~ her l}e-yimi Gi7..e Iedu etrmsum, .. I(endmti hh; d~ii'MnedlH1 ~ Ne Qla(,fl~m dernedim, H\ll" ~yin IYlBl,

Iik'jolilll hIlat 21 ,!!lit' S.. UIAl' ShUi~1I'Il~lndlt H .. luDJ 'Ill Tlt.1~·!>o] Riiyiik vt' IJIlI'hak2l'l' Vi.~·HklDi. t .
~UI

he!" !;:eyiu alfuu slztu olslIl11

i!1itedllfl.

arid_Ian
lyOtt

id~'LlICljilto'rinl idba.1 :idn-

Annie Delman
l~l.gun~ resi~lirn uwc
J>i]'HRUd8l

oturd'U~lJm T"'~lfl'dC' tehLikc dab. . haflf \',.. a.ncak blrka.:_; selleoenben rne,·cu.ddu. F:3"i:<:l ~zeteleri memnu ldl, f.lI-lat ayni zamanda Te.ss.in'1! Il~ .. n Harid~'e NiIi..zm R Motta daiI1UI MU8:S(lLminil)"I.h."tiU.gU81l BraQI • e 'LIun.'! gOl~'ei illtij'ath bir lY1:l~t ilt' mm'afJ' ~ hh.l, Bu. LlIll'1Wliayt • (JcHTU_'111 ~ti.-m~k.. ile k!l!'r:tdi~jni il.h 11\ etmclC'l"in~ ~rtaraJ eyl nl !Ie i4;ill lsvicI'C'om bu :ktic:uk ko§esin e ( ma ltalJ an lironml \' kmtiiriinii it Hd zaten bu, ]50.000 ki§'ilUk hir ~lItJotl1in an. dil olarak l.talyancil_~'a
OLU:t. &"1!lcdenebri F .hill

fr.r:l

u_

·kt! ..,

FERIrD \"n

:'l'A.TZt~

t.lL

bii.YUk. !luduI'ki IdtllO,So1ini Alrnanya. ve Fnln;';' il,c: miilite-mk bir hududdan jetina!:) cyl~mf'yi t~rcih ffiiyor ve iki kum§u(l:llnll kn:rl'lL b",i"reyi ~n"Ei' k!yLl!l'. Bii.tUn bu sebl;?bl~re .~ilOl~, J:wi~:renHl cenubund endi§e 'kii ~
mih
FIII;;;ll rJ(]~UU~tlnlln en

~-1
l

• ~y tl'~fr=
I.'lll ~8.L1i!

1l}(J -

~4J

'If

00 "\lrl_l"h~J'.

biJ!(ilk

hllmi

ola:rlik

·'bi.rl_,.'(Ik,

Fnm!i!zlnr gi'ol ..'l.y;ll hata,Yl iijllye • :rek.. 'iliaklyor.lauh. fhl sebe'i::llthm,
SoV'jl't!U~rj asia tlll'llmlyan ve jril"1lnl

u

cuk'tu[".

<')IJn ].ue;IDl It.Ulmlnm arZUlSLJ.1la t tuBo;d-",'ii)'fjrdu+ EtlfH.m sayesinflie. _ usso]ini, 1 ,'lei 0:' hudutllatm1'l ria-

:ret edeoceg;ni 1w!kL bo-.ji a~U k i'e ,·;'U€Lti. ts\'iJ;r ....11.G Cel\llD hudlidlal'IJi~ f"i I,e l ilmesi Iizlmge1m~sinin scbeblHI ?..awn ur,;lw. Tessin c:ok fakirdil \ e Lug'iio ;11;.\LvcarnO'I1Wl ik:i iJ~uk sahih miU;tlo::lla. aha.lisinin buyi.ik bi[ k:19m1l'U1l. uiJ &~lrdanbt"ri h,cr~t etmesino.l S:1i!r olaca:k iieoreoo _ de gS.lI·.ri miimbll 011 iJ,; i Kadar "Il~ OLden mijLe~l;kiidiJ.
T
~1rJ

~irnald.e ehhke daho buyi!Hl jill. "BelIort P:nklI1IP .. l!I'Iilt arnZl ~b eUigl ",Uddet !jll: Almanya.nlD Isviq· e-yi i~til~ cdel"C~ Ma~not ha.ttull ~""'irnle:;;i lu.lslJsund.aki men[aati 00' yiikti.i . .§i.IIIW hl"fRea bihyoJ' kg, Fnm sanm ·'Bu),-ilk C1n sedtli .. t:f 5unlle tahdid eUijtni. Ur k~ ll:i~'i~f l1Ii_m lSUl- !ll, hi.;: b1[, 5e.,.kuLooy~i fayd' a.Hletmlye>Cektir. HilJtLii A\ ~LUf'y.a tara ~ fl11d~n. )'J1mi \'i)lrH 11:1 r-g'(I i'i.. 1914 de, tmderinde !:oki a,yn1nuii obm dort mil,Yon lsvi~reli bUJ;iin Fnul5R j~.in muuefi'kllI'.Rlildimetin
mUitiak bilunl-nlg1, RMS-e'l"C]'£'io bugil 11 kil. bi til ra.fllga 1/~rdifi lIl:r.milYa. l~'fi'k,,". niiKI-ID'leti{l mutlak bir ~i.. 1.arafhg. he.r ,'atal'Ldirllllll ij;li.Mi ltisstyotmdan ta.ma.llIli~' D.}·rHhr. Ilk Be·

M,(l~kovada et~is1z Y~lyH.n lsvi~lfi, Alman 1fl~ dola)'lIilBo yinni b~ mil}'9.f' F-r8ruilZ fran gmt kaybettigi Btiyi.ik D:-lrArb Almanyasma V,I:" Wf'imOl' clWhuriye'Line ka~1 luzglDh~m btleo llEiutm1..1 §tu. Halbuki. bu mebIaS'. ntifllSU:n ~dedi.ne giire miihim idi.
8@ntdenbl'Fi

FE·RA· H· 1- A,k]n GD~'
'l'Uiki."l'

icl~zaj:h·bMl

..All I~uk Il'lrlm, Jai.; bir i:jlnl:zden ~tiltksiiDmedim! ilJmi!m. Y~"$l.mdak~leI" klZl~. Ia:r.lar beb!o'k oynarke-n silt nCl1l2'liginizi, dad lilg,nJZI ediynl'dum ben_ AkiJIUDla I ~izi 5Oyao. s.abah .. i~ zj giydire.ll ben de:gil miydirn" Huta olduGunuz z.lman. baha: kaUa bll.$ uClllIuzda uykusll.& bekliy~n ~n degil. miydim ~ Ot~1.zJ 1111 fl •.ikmlC' dim. ?. leaf! edJil!ydi ~ize YUn-giJui 11!J]Illll'lP vtl'1'rll<ege il:Jazm:litm.!. Ba oornz
i:ildjigii. vakit h.i'l:bir ~YLlllzj ek :311 ~

i.1zeriue. dire klQr ~ - No ~3dar 0180':1,Lu~buhin ~miD deogi!siniz, arnmn. h th,ild ml.;~l~_ !Ii anlamak la;,:lm, \' . hunun jl tn Dii.~ seldoria l~kr,u' gillll -tismiz. - Mlah J;oslcnno.: m! , Ben bir daha e adamm yaruna gl '! mlYlm? - Bayan, dedi di l~klQr, konsoloSli. tekrar gQI rn"'l'1i:~ • LlA:'mdH • F rk t. bu sefel·, yaLm.;: giLr1l·),t!;(' ksjn i... , kanmla be!!. l'li:<"inll! ~l;lb"'l gdirj:l.~.

'\~imdilik. coeuklartruzt \ ;ilU1'lJo?..a.. aim ",'e BUl1laytten a.ynlm ... o g~~ otele on lkHl "'II "{lonna"'ardLm.. Kiir,;uk oglum 5OYUr'm d n Y·lt[[U§ UytlYOI',

Co.cl.!!gu

SlJyJlll'n.,

k I1dim yatm:adlm.

Sij.l1mii,J

flJk:!t ,s(,D 111[1

inQnl~

Y~;i;, I
I

kanpslna g ·~tim, \'c nafile )'1tI'£! mah \Tetmii;l O~dllg,.lll'l haYHtlma caYII' caYI f" ya.ndJm. ~atak ~olu~rkl·n ben., dana aghyordum .
• PIlI ••

Turk~e. s5z1ii, Ar bc-a _ arktll 2 - IJRhiCH FMOIImunt JIIInI1II ·ANLI. PI1St;

Ib 1,a j.'okllilgLmIJ size bit dinneuim! .. Seb0bi lia.yatmJ. 5.izdi niz!_. t.. tedigim adama \'a.nna.ciLm, kil~iik rlitbeli birine SI3e lJaba de ~ dirlmeme ilIin! .. Kend.iIni hi!;; di.i ~i..ii'lmedi:m._ Size ktuiJa.n oldllm .. bu. liB iikafat il;Ln miyw!' Kmapenin
JiJ[",.,

meden..

i.iz.erine kll.p&lhJ:llIS, 11 Lra,i;-hyomu.m ~ ..

ErtCi;i gUlli. Suo.d yalm:r. yonuHa geldt B'ir sebebden dola}·I. o;1ynn .",k tor Feridt"yi alako~mlU~tu. Coc:ugu ya.Io·a.:94'"tl rslintak M im. - Oglum - d""dim. kftrk korlm .• r:i.inkii ~imdi ~o(:ukl:.U-IJmd fl kot"ku ~ }'ordnm ' Hi r un. bUT:.I,dQ. kon LI~U.k-

lU~II:'a

Alm2'l1!lY 193f1 ilgt.,!~tos ayn!ldlll S(Jv"

}'~t Rm!)'.::L ile Ulullll,edll,,!aini iilktey~ediih mman vaziyet lIi.mlUDi]e d,e-gil'llti. 0 ZlilJ1Hmdanber:i lsvi~rede lek bil" Hitler reJirni dOl!ltu YQll:tu.

~Idlg..m

!sri ·re i~Ln kalb hUZI..II[,u verecl!k ikim:i bir u.nsur, mliBt.evl'iy a'l'lcak blr kUI;; kabi.li m.ilIleur ova blH.kan Vt'
iflk.':l.t bu kil~iik memleketiJ:1 Qrtl15lndElL Saillt - Gotn.l;I,l"cl'l \;evi~l:I tagH
(S{li.L~~"l' tu:idc)1

~i.ipll~l~ life Idlesi:.! ~'iir~gimu.e taInymdh bit cevlrJ~ri haybctmittim. Cocukllll'lIDa OhHl ihkawm. BU al'ul: kadar ben ol"llan "benim,. ~nden .. Z!:lfil1ederdim. \'liclLdiilmiiz biro ruhumuz bir .... Ve birdei<lbi ,hana y baneL oldllkl IDJ grirfiyordl.l.ffl!... N8.51d evliid oUByn
dUliDJlll'I ol::l.bilirmi§? A111lrua hi£;

i.aTIIDlZl l"E'koore tdmlL ed~ misill! - Hi1~'II' I1Dnecigim. Za.teDJ beD liseye gid~li, niklon.i p",k az gr,ru:!I'OrurtI .•

-

qut"ke-l\

AMmli bL2"lki. li'....i, ~ 0 s.izi dinlct.l; '~.

n

k~ll""-

HfL)'lf' ;:ll'ln(,. Feiide.! g ·lmll!z. hcp Y),Ik::l.rJ.hUlr. &

$EKil",NF.~ ·~5 SUE 'liE'MiNA'lU" iIi~arfm
HfR YE"'DIE AUYI .

nl2. biT

~r

gJ hi.,. d~ ya.l~

ish'mek lc:ln

~'llk-U1 (,:1-

gelmemilft;i. ~im~iye kadar- bell Ollla.ra ne yapbl'sam, (tnlar io!:;lll ne!;ekll::iysem meg;u- ~118 ~mi!':... Ha~
yatlm b~Wl9 ~mill! ..

kll.nm .• Bak <;:actlgwn, dedim. sana :1~Ik aSt~ :soylire."C<::!g1m: Buroda konll!j1..uglll!ll liZ. baZJ. ~eylerrelct{iMin.

k::J.Ilt.OllU,

buniJal] l;Jr;skfl,

ltal)'a:n -l1;:anu.mumi)'esl 1araI1nr.hm taleb edi.lmi.Yrlr. Ziiil ltalya ga,)'Ct. )".k1n ala.nl Maj(:in gijli..i.mfe ,'e Com~ gQlullde daha ZA;l!Igil) ~hillt'r malik

neJerinde, gllndaSl
mli;iUL

§eytaru propa • n._., ba%l sem}Jatilcri :ka.mnls~'U;;l'elilel' OlUir komWti..m1e

Hitlcl',

5 RAY
32nci

Varm

Matinalerden
\Teo Harb

Qa.yet mue:ssir

SirtEMASI

BU AKeAM

ELEK

Sizi

kahka,halarla gu\di.irecek Ze'vkli, ne·,'eU ''Ie sevlmli. bir filim

Bil!yi..i!1l: l'e emsal:tlit; fil.ID'i

vc

vckayiini mlUl:iV'\'er

a.rn1Lk, VA.ganWl pen~el'esinL a!;b:m ve Ikendimi dl!;)!ll1 atmak iBtc .dim. Amlna, ne kadar ol~a in:'ioillUn j iode ,ijliim Ikorku!ru. Val'. Yapama.·

Bir

LA
edecelldil'"

dtmL
Tren Opladende dudli, tnrtim, aJ:11ma [Ie halde' mmru L, bbiJr ~ bek1el'k.eoTl. ak II r'llD. lispni.n direkWril geldi. Birk8.t;" gii II eyvel, pfcfesiir Moritzden dijn uf:i.de. Ilir I~ba kend.isime ugrn.mU!ftlj'l"l, "e Sl~ad~1.sl'i~l' ye g1itiirnIek Dl~buriyctil'lu{! \)ulu,ndl..lgumu Myierl1i<:tirn. Adlllll, ~ok e-Ref etltliSiti. \'~ beDi
berabi2"r'

t1lkd.im

'I· ~UBLENE n~ETRJcJJ'in
~-...

CON

S TAN

'1"1"

ve

n.<iol.t.".tI

~,.Hdii.Ib.~ rollflFd :

$OFoRU
BE
NE

L1g:iliz .!l.skel"lerini nakledell hllJr'illr bi .. \'aplM"da. cere)'liLn ve me.;hule dioiru IHl.re~t2't f'den 0000 .ki!iji yoidu '!,TO' cmELtmARIK'ta.1l :sou'l'HAM'I'ON'R ... Bir dlrn.mda bin vlllytyii t8S\'[r etmek:lI.~ \"Ie ilnlebi umuo:U tiz.cMlie iii.,·eten: (JON TJlNCE Bt~l\;THIT ..e· 'GAI~Y OR.4.NT ' tp.rafmdnn

kula.glil.'l gitmi~. E~ll :t"'n mi ii!oyledin. y['ik~ Feride tTli? .. - Ann~cigi.m ::.itph ~iz; Fer-iue 50)'l"~tL • No- iliil<;e 0 I kt.the tB.-jlr. Bi~ ~b Men Ahmed OIlU bir1l7_ do".. mii~tii_ Nic;in relrto! Ferideyi blJ ka.~ dar seviyor. lsta.llbula ~ngm.tJ~ za= mlill .sahverm~k istemedi ~ Hep fitnetifi i~in. B.J.yan I ektol' Fe-ride-yeo sat@lBJ4', tenl!y3j-1I ekltltl'k"Ie:r, gi.iz.eL ~yle ye,Ji ...iyot',E'1ep rilnl!1ig-i i"in. Ahmed bul'ada ikefl ('.oH;1 "Mikroforr ••
ismi. takml!<.tL - Amma zanncdrtr misin ki bu go... dada si.JyledikJerimizi lie gidip rto]";· 1.i5re t~krar etdn .... Bo~'!~ _ bi]" Iliya netli_k bn...'l8 2I:aP!l_I' mi',' .. Bjtmt~:(ir rtIt1, . lrtor ona ~IJn~h.:rl;.· k:.ltt.JT· Cenlm paramla bfJktJ. lll ..ntm \".I.lr~

CE

r

T

pn 1;,'010 st·, IliG;iInu ~Deri Btl tL\JtOU 8m

BR.YAN AHERNE
K.r1.JlrK.rU(A TUFA.NJ])W.

GDRIUNMEYEN ADAM ARA JZDA
Franali':Ca f;~Ul

bLiyiik film gOsf.crileocekUr, lED
8.0[1

AYrlU

FOl\S

.JURNAL

I;,ia,gmn ve nns]

pek llIlWtrun gornilgii

i.;in, kans.tru. bc-ni L !;elli

di.in}'a.

]Hl..V!ldi!;lleri.

dml..{ge. ugrn. ml.o;:lardJ, AAtl.ma onlltr gdtii, \'e .58<11.do •

Hill1llllllllllllllll'lllllI'liIli
.;muh

U U U II 1111ml~ II ~IIIII~II1IIIIIHI,~UiiII 11111111111111l1li11111111111111111111111111111111 I~ m
ug.ra~lyormu~ gibl. t.0) nllna s@'l"lllll1a'~a b..~h~'Bn m.iiii.itni:n.i koJJar III A.1"1l.'-;11l a d ~kJnklfurla a!::lijffia~;;I bafjladl ..
II,!:' [Ii tCi:ciIt

-

hallgi!';i!Jj [m~i.inllll.J: lHi'!lm· l Idlgmi .kestil·'::Dliy.oa'du. HCl"ki",l de 'l k b r a~k ha}'ailuln ir;iJ'ly.· KblJ"Up;). I u. l-arls.1 He oglu, Illl.Z31lrni bill 1 JUI.~" bILl. diinya~'l ~:J.lnstiarlnda

i~in

1111"jill I tu IIn 1111"

IIIIiIi11111111!IIIIIun IiII II IiIi1111lUI""

mu II "m III 111111111111111111111111111'IIIIIIII,,,"'~

ru

... ,,-'~'kiiz
Idi.

Hlreu

iki eevgili
[,11·].;111 ..

\'i.icu!l
Cjjlmla-

{e Si!lP~!~II~Jil
~ 11'<1 ~

10 bile

AltayJ
kalbjtlil1

J~Ol.lilr·ln1n
LU:<I,'mIUC

arasm.a

!1rak
~J

-\'11BoyJ,. bir he)'ect'lllo r1iL1!l1mek ve 'lII!un ... izh~J' e,)"lemck Vey:.;inifl lllbiati tLm(!il1d~ blr !i'eydi. &m .alyla.r zarflJJda, bHl:l3;HI>H lJiilun
HYLohll.Utld~n R\'ciet ,c:Ulktelll
S;j)W'~,

*'1.im E'j.Ll.
--

1>11un;)~a

\'Il'~'!;iml.llemauJYI·n: Bt:rtim ]{iu;ilk Aha~'km ... Yall • t"<Jm. di1f! l'i;i),I>'l'li}, rou. 'akat, a}ni 7.3ITHJ,r,d al1n-~ini.,
I:,
f· •.

kisan baytiUU\ [...<lk.l:'l.M!.Lg:il mUVf~r[ak omlll.1¥, hilt kim!;<t' Q zahirl sogllIk v,e ma.grur tavfJ allll'ld~ kalbini ~ n II derin lIir ,,"CI ijj;:ode m-idlginin fal'klM yuma _
et"ld.i lije .... 1.1D ~
mi!jtl.

t i1tiln

knrl"m, ,J~iillu~·onil>l. .... ti"JH' .. oJ,.m go.;.:I<l:IUU kar;'l ,l".lI'nJ. iI'lC~ i(·in~.b: J'<.J.1I1l11 almru,
j'll
H I~I
I

;'1

I

rJ

31dSlnU;1

tut..mak

kin I;1f11m-

Alt<J,lt'
c;:ak

ile

SOn gUI'i,u~me.<l1

Veyuiye
m.Ud •

mr

c-elmil'Jtl.

Bil"h~giin

de tic cglu ile

k~U·§!l ka!'§,yOl..

gelmek,

h!
II

:J.~a·!i':J

:".iJ...iiLl~' n

f1rJ.;Q~ra

ka~'bI')J a 11 k,i! rll~mm

lHiL.ZfI.:rlanJ!.alJen-

61 !' d1 h
1

~~(l('" Id.icuci.ilt OIllLl:llhmll Cl:,l _ VI::' tlhkl l'cdhamrl r"1J1IJzuoa n .lr, k boj;r;illuyorm[)§ gil.li hareIt' ·k. Y"'V~ :va\',a.. sr.nki k 11;I

7-iyell \'e kl'ndlRilli y,eok1cn mlKlrui1J va txallri. de .. itlJarn ediM:ek lIIl1Z1U' nlbOWl Il.mliJnmak istem:iy, 'rUu, F1I.kat

bu ~!ldL~ye rag7Jt en 'lcelldUlID e mil-

ieliUldlycrI Pe-rih:inl hg_tlJ..I:oht,an bn l.ri.l~llk ~elu'eyj G,ormE'k ibUya.cLm bis elldlyordll. Diw.r tllra.ftan, evdt'ki iwanl.a(hI. k!:LI'~J ~{jcl.IgiJLn.U UZW!L mUddel g1:.'irmiYoItr k. kCfldi~i[le b:ir aliikllslZlI k gOB Letiyor, dctli'"..temer.di. Bu s.cbebdcll, QDU her sabah (:;i:il'm.p~e ka:rar ,'cn:1i.. Yamu fillzla 'bil' }lot'j'ecan duymaID.::J.k \'<1:} ayni ~andH AItaYJ ifeondiBirlfJHlt~l.trm!lk icin, ona o>'unuakliU' al.mrut tabyes.iDi .kull lil~ m~y:JI mi.lna.s]b g<hdU. OYI.I.ncakJal"il m.e~u] olac,'Ik JU~YI, nu serer, V~ytil. istedigi J;;J.hi: seyr·e(le-celc Io'e 0nl.l, knrkutmly:'lcakt:l. AllAy, ilk cl fR olar.o.k loJumudll~ bUyiUt bir od:o.ya ginR He'r' :}eyden \'l,Iel etrafll'lR bir go.z atflrak lC'l.I'IDIE'l kfi~rllarlD. k""pll duvilrla.n p8r~

ve m..n.~lf iikajQda.n ra bak:ll.

~'arpllrm~

;:,o;yalll.-

I::Lr k~ifJlmda kilCih:lik Altay miitereddid bir h[J..Ld.:,hi", biri"iTlt' d0'kunmago. cc-sa:ret edenuy~rek SB'I'lki y rrnde mlhlaR.lp kalnn, gibi d.llJ'UynrJu. 1!jte t:l!4J1 bi.l Silr~d.{l. \'t'!yl'! vaziyel.e muclabah.~· c-tb. Sire .. bJireI' ogs
IUI'1I1 'bUtiln
11!1~ll

VCYl'ii bir kiJ!;iiede k'n.disini r;QS -Wrmem.e~e ~aLI~llfak. I;c;I(:tlgUnLLI1 ne y!l pll ~3.g"l:r1B di kkal edi)'1l nJ.ll. BirdenbiN kii'-:i.il:illi simaJJJI1 clIll1htndlgtl"ll g;vrcii:i; ag·.zj hey(~alllnd.n..n yan 9~]k \'e g6;deri t.lIWinlOten parlo.D1J~II:I, Zi1'8. Allay nHI~ulllll iilsli:inde ve y3ll.Jbuzpnda SU'D.bUIIlIl I'vkfll:jde g-i.izel OyuIl c.akl&1"I gorm ijfit 11, Gayri ibtiyan olarnk Altay ilC'riye dogru bir udnn attl; m.!lktmeli M, :j-y,plie:;b: ha.}'utliitla giirdi1~"itl en Cil.t1b bjr ~ydi, fo.k.u1. kRpah du:r.~~I',LlII: i~!nde nG:1nldll.gu.DI& giistcl'"m..iye[l biiyi.lk lb.'UtWar d!l. daba ;.a.z r,l"kici. de .. ~In.erdi. Bu kFIIJa.r ~Ql£ vo gUzel o),uu('ak.

O:lllmcakl.an

~tL!I'di

\'e

~~liYl'1.:.:!dt'r i >t 11.1.0. ttl, Ay-IrICIl ill ImtulllM ~Hn.k i~rnde ImhHHiti !lIi~ lRoflIidilrn, dcmiryolUarulu, garliin iSlkilrda \'11' n:ilill .kurula.caklo.rml i~a· n~L eW, Anny, dort gOz ke£iImJ::: \'ey 'nlR
izahliLunl Jurnl:'lgn (,;llll;_aycn'diJ. F,tl<:l:~J kliliiik c:nOllgU.. her :;;eydcn_ ziyodc s~vind.ireJll, k1j<;ijk bir I1YUlleD.l(

Oniil1cl~ !ierili durall ibilli.in oj!nna.k.iur 1l1".li.I:allda V,;:y~lllin CJu~ Irt'lkte. Bl!kl;i HasalllJ1 lind gin. dtigu '·e f"l ;;ij,nHme"i y . .snk (ILun G mi.i:d.hi~ 5ili1ha dIJgr-LJ ~{yrilhl ~ 'an bir c-.kil,·i his duyrnll ...LI. \ SIIIli.Ji. 0 ana. k:ldar olduk~, knrk. tu,'U baOO:ilLJUil Mt'\'I!ldiyetlni hi: men nl!'l'l ~9 t'1lU.t.alOJ k. L'iIII i.l~jn ~]u;·i. s:i olmm:j gilili hRreket ~t.h,.'ordu .. \'~ sa.nld dag-larc~H. ~~lL1HlHlulda ~i[t"th l.tITlUzdl-l. )'llrU}'cn blr' adam ~jb[ ~rl adlIDl;arJa nd;:lda hu u~gl blf' yu ~ kan gldip g liy.lI'fiU. Bir tlrallk A.tby UUl'alo.k: nit,ll1 allr .glbi biT \'I'~ ziyct 101 I 11111 Ii \'e.
B ~TI! B(lm!. oldi.i. rli_}'\' bfIg,rdl,

LY1~k oldll. Bunu. ~V'\'d~ gii:rmJ:.'mi!}. ~[. FEIll:at g~n.. L'd8.ID rulfegj oil I;Q~ O}'ldDcQ.k: y.L[i n hH £ amsmd;:w \;lkard~WL ZUHLIl Altay d@rlill1l bUlla el IJ~ W. Ve iSilAht~u iIln.I.Ill' ki.t'l"it>(> lmj~
gibi h r LIdJr,lfuH ml1l1yene elinden blnl knmdl. ~th ~.

O_\-'1JJLU 11da keIldi ~l"IeLJkIHl~ intib~! 3r1n1, yetliden l'Ii~t:'11iY"l' ~jbi idl. - Kim aT lr'fI[.;?. Kamll.!E;l. Bmn~

Veysi lelli: ~,;Ym liderek: - -rCim OIdli:: d.iy'" ~lrdu, CO[!UgllCHII'] b-IJ I'::ekUtle:'j

B('Jm! Oldti..

In

i (I" ..

'if

j

Bizde inki~,aia ~ok m1usai d bir s pOf': Beks
~imjJiye hrlo.'r ",por i!illerind~ tuttugllrull'! YOoI, yaptLan hareketin fl.l.~'· d, II v..'!tI 7.lll"W'1l ohnasull di.i~iln.mekI.('n 1.iy ide, e.alib v eya eglencelo 01DlaSI

-~--hir
gE!1l,!,lJ!k

ictL

Jfakat

mes

le-

rsirda al nan der'8celler" futbolUm,OzUln

kh;a -- ........_----

10

Linde

rilaruar B""yUk Ha~b-. d hizi _._uslar,i nasI salmAk islemi,lerdi ?
r

si h.ilm! .dmHi elan bugtinki.li dll\' I rmz w11'iiye bdar ihmal etmi. oldu-

hi~ de geri ofn a J10,lnllgosler:~lli$lir

1~I~r~ bir an ~l'l"el bastamai.-a b et lIriYl'llr, AtL~lI:nl1i do.;ru yola soktuk, Bugim m",kt~plli,U"lmi.zdl2 o lsun , ~di.ip men Ilplan arasinda Q!SUfl ~ok ve i\ I bLt" atlct kiltlesme sahib bulunuynruz, Bunun ·Oga1masl l~in her rurlu ,imll rnevcud • ..;_ot"a.lmamas1 u in ise Ill' a hie hi!' seben )'oktUl. Biitim diinya giCJ]~liginin sev' se\e .'I ",pllg, sporlardau brri de b ,kst I! r. Bnks, .raj III Z seve .~.t'12' yaplldJ.gl i"llL d ~II, .::ok Iaydau "'12 semeref l"LL s pOI ,Ii illgu i\jl[! de ilzer'in de dill ulm,~gu ve rnemleket g>211~li¥:ille asilanmil. I I{ III ~ah§llm8.g;1 dt.'~:r b~!" spor· dur, mmy' If a belkt bixrm gibi kin 'L;lIi
~U:t1lU 1lU17.1

(Bllft4m/ti 1 itl'dic€J' !;Oudel'ilmij]erojr, Bwllll.!I'lD liir ~ dellkleri vardsr k:i aulh a.lli;do-hrnduju :mma:n a.laca.kla:rdilr. Her DB be~ gIinde bir, bil' RUl!! ~apa:il1 kwopi :zlyant elder,. Doberilz'de, dok'l.ofw mUstee· na elrnak Uz.eJ'e, zabit yoktID'. Bir· do!kltoI' .He ikonqtum. Baul! ~k IItZ ]1!1l2j1,a bu.hmdutunu sI;Iyl.edi. Yalruz bjrka~ gijz hastas; v rdl. Fakatl:JUflm lar bile. vatan~l:ln1!l1 gi)rmek: iI:;m ~llmn:§l]a:rdJ_ BtJga 7.1 agnyan bir kilc;:iilk R:l.u;yaB.!. cia ~Iknn~b, Yegen.j,m, h~1I1Jtinll1'lm oglll JiJ.1Jilfiravorilch, Burg'd.!! bulunan biitiiJl 2Abitl ril~ ~ill!' likte Ml!.yan~ nfl,kled:iilmi!Jti, Fr'bLI'I!{~ furtta kend.isini garmek miis.o.ade!!ilOi ald.I.M, O;r.aya "Umum.i Cornman· do'ya., Qtomoloil He getirildi.. Kendi!liBe; )mnlmIZa. klm:se olmadan, iki.
saat gijritiebiltlim, l\'Iuba.k.kak ki cam slklhyor ve l;llrndi sa\'gjli vataruna 11i.zmltl edernedigindcn muzmrib o·

,Alman"ar if;n fafldr gosterm,ek

I'n....

., I.. II

,

istidadlndadlr

Para,Ut~iilerin

rolleri

luyor,

01\l..I01a lIlirhkt.e

M.n~'1'lasl:a.

bir~ok tn~i]il, i4'rfHul'~ '\Ie 1!ll{:I~ikaJ:L varou-, IngiHzoler,in digi(trl,~r111(]lotndR.-

bir
1\'1

Irk

yoktur.

Fakat

bizclcl1 duhu

ha slo!rnllalik Qlduklarl'ru, faka!. 11g"iliderin, sulh im;.r:alanl[" ~m~lam • ma z, Rusyaya hiiculli'l' 'in AI!]l~ny& II derhal bir ItLifs.ll: akll.ed'l.!c klerinil
ar:1klan

yumruk atmasun hecereal I mev ru tnr, 1,.1 yumruk atmak zararh birr
I . olmaraakfu

s:o,yledi,
SQiHkafil olrak Mnm"':'l! gid(tIl fu Lbo I(!iH~l·jInizd~ ilii~ rill i bitimliler, iloni.iycu-lal". HE-yru~J2r·ine biT maghjbly~l bll" de. ga]ihiyet alank ~'lI.rtIUD

a!;lf;a L min eHiklerini ba.J:IR $uphesiz lI;i Kh4lmiakof'lI!IL

eraber

biT' ~prou.1l tt'l ....

u 11edilrnesind e imillJla~a k kad r da rmlhim brr ha;reJtre. degi!dil. :jurhe , BtJkl>~tn luymtti yaln1ilo bu 1>:808rla kal~l) ~11,' mil hakkak ki biiyilk hii t; JL Ilk k~U.e;"1ona llufat I'tJJ11. , '~k'll &k~ .... a.nrl~hlriigJ gibl bu -:)\ g: d~l. zarif \ coahenkli hir S[J r
jlH'_

laeak beyne-lIDile! aU~ti.zm musabs» kalarina da Yunanistamn \TI; Roman.· ya.nm en iyl aUeUeri. d!l.\'el ~dileook· til'.

Ingiltereye "dessas AIbion". dem.ek~ hu.1<:kD vardr. Gnwdi.ik: d'Hesse Fnmtkfurtlsi. clrlitlgumu .I1aber I:tW1C8., bcni WiI,'i!s"
garten'l!!

Y{1Lunu ty1..(rlt.i;;; olan fLlt.boldlier.imiz, g'ider'ken, dogr'y.su ollh.l.k~a endiseye dii.'}rnu~, onlari Maslrd8 hi-r,: olmazsa iyi bll mtiba birakmularnn dil@mi~"

Blden tarbiYBsi cez:a talimatname's.i
BOO.. n TIi!' biyesi r nip son ii;timamda, i.sti;1are heyeti· tasdik edile<:egi

tik.
fazlaaun Babkam lann i..I~rinc I,':llmJl'$ bir mllllltte bu. rldi(.l~lerj_ almak ~yari1 mem_flU[llycUlt'_ Eski Ivtbalc-m!;lrimi:;:, yeni~eri
bulduk, MllSlr gibi futbolde te D.:~t:1Imezle; 'l-'e fu'Lbol bizrle g·er\I ..-d~ de,\..ip liuruJ'larru_ BIl. lIII€'ticeOlll!l'·\ hak!'!ll: ~lk~.n)r'Ol'

ReJl.D1l 1,' antrenmaru &,.J.~'et ~c ()ldll~ndua, bu .!'lfl(ll' ancak irnd.., f;all1 pi 'rilit' \'ergnli l' EolcIDr b~I till IU, y~1ll 'g! )·~meO!:; en jmS63s Yii!t'i olau .r::i cJ ::Jj n LI1I do.ima .saglam blj ILlrlml:LSl ~d~'lt.ll'_ Eof;.::>oriin 1J.~.r.a.tJ Iiliib;lhlik hldlrm 7.; zira yalm:! i~i ni,'und eta til n giymek il;in bile t..a.mbi.r smbat !.::r II km nefes la::um!lJ, BLllllar j~e In m z- m ~a!<:am.akla QJllr.
RQy

Bu~

umdujrumuzdan

i.hni~ edrten c za talimatnamesi hazirantn i.i.d.inde Yflp.l]1l,cak alan ]gti~ mada tasdik edilecektlr, Tahm:aloame D:\adde-ler:inde baZJ. deg.i;iklik ya-plooaSJ zanJ.reti bell i.cab etUnni!jl·

peJ.i:

ti[.

kij

1_

bu' S)Jorli Z:.l.m(llUmnIII h ~\..e-s t;lnlesi gil.; 011.1-

gibidil'_ Ciin. kt iy 1~ ()nlarm yapamamklo.nm bugiinku ('Qcuklar i\}te yapml~ bulu·
\,;.J

nur~r.

YOl. fhrnuI'!<l beraber bu l:'fin h \'!,!..:,hlell o.z d giLtI1r, HI';; me,gul olma' dl~l!ll2. flU bt1Ul~ta bir OOM l}e~'esli J.!,.rm-ck, ('J;~lig-in 1;1"'-'1 sJi:vgi~ine bi!'
delillir, Y~J11 hQk1 ajaJllmJZ ...!;ki bif' bok-

E\ ~.., hel i i tRI nfg d~ )'abaI1CI 0Ian bi!' ~hiL,dc, b •.nnl[li'l 1.::: sene ev· ,'el haH. diilcl"de Ll~shm ohm ~i:iht'et. lerimizi·c: MHP rhl9.rn '( - 1 )reni.I.m~ l'e fu1.bl,lCle ~Qk gen oldugumu!!m gostermh4ik,
Bug-lin Ka.hirooe §lebrin en kuvvetli taklmma :kU!iI, saba, iklim ve se-yirci al'aotajl l"akible ibld~ bu1un· dugu h<.Jltl ' ~(]cukLar ancak bir sap

Volaybo~ mtlsa b:a kalar,l B dell l' rb-iyeBi bttmbul Bii!gca l'oW!/bol, Basketbo.' AjalllrglfJd(h! ~ Bolgrl,: voleybol ~k rnils.abaks.]a· n inali 1 may!! • .1940 paz:.ar giinlii saa. 15 de Gelatas.anty ~pOl:' ,k.lil.b'"ln. de oytIlillacakti.r,
Ian

Gal;il,tE~Rany ve Seyler-bey) t..ak1li'1r' araslndil. Il)}lollnaca.k bu filIal mll

'rdUr. Tayin ediliJ ~iLmez, ilk lsi 00 - U lti.mim etmf,' , i"in klUplcre b ;j
,urm oldu_ f!eUI:e",jz kalUI;;ilflJ B1I te§t:bbi!siin

~ hetfceai tstanhuJ V.ollzybol bj'l"inci.~ini. tuyin f:d1ecf'ktir..Alikadar wkml~ 1a.t1.D. ta'm zama.Qulda mez.kitr kHi.p biolLsmall ha.~lr bulunmaJa.I.".1 tebLij:

telefol'l en!, Zall ha!iDletpenabi[e;rin~ !len ve imparatnriqe bazrelerindea De bu.yiik bir muha.bbet lle bahsettliini, sulhi.i! ne kadar- smnimi SUTetbl: arzu eyledigini vee V(ln Jagov'un_ benillil[~ Elii11·u;akomL.!'J.tufum.u d1.lymakt&n bahtiya.r oldu,iwtu a6yleme~e haoot yoktll.r. Bu nll!ekt.u'b 1'sar.skoie 8elo'ya v!lSlI. o]acak \',e b'izDJ h:l.f • me1tpenahm eline teslim edilm~k ij.. zel!',f' nobett;.i yavere vrerilecekt; .... Bana 'ton Jagov'a t .... edebilill~kli d.i ~ ii.11I'l i.~in bir i;;evab yazdIrll:mala.nnl zatl ba~metllenahil rinden isr;_iirhama i.clisar eruyomm, C~vabl hllJ1l.da bel: liy(.'(:ejim \'~ 8ODm, h yh , Klein Wartenstein';'I dQnmege mecbW' o1aeagJinr, llal''lIJ in liIOnWlR kooa.r amI!: O~ra t~rke tmek miiBuft1'ltndien mahnm... bul'l.lll a oognn, Ego]!' ?.atl. hafPlli~tpt: [1.11iIeri su!1'! kelimooilli te.. li.HlJZi 1'n1..l\,R.fa"kJ:lt bu.yuru.riiU'S3. kitiDatulr ka\'i.mleriniD mukadderab.m

ogie :veme-gina. davet

i~in

FFlANSA_
PoloQyave No.:rve-;; harbinden sonrs AlmaD ha b sistemi kafi blr \'0zllhl..a anl8:§lkm" aldu<
mana ni· dJ ,
1i31"'i"IIIZ

etme~ e

I.n miliU.e-

Mal
hazar

Bihbw;J3ll No",e~
nasmdll

wr!ll11 !lre~le!'i

Almanl:al' Idine YII;(irllan lE:aill yardiml~~ bw li D. de'lr'letleri. :rakkuza &9'vlr;:ettig-il1d~n. muhte"lif 00hanelerie sokulalll yab.ancllar he'l' imemi~lrette tasDif v,e tecride t.R 'bi tu~Uil maktacbr, Totaljter lhartLingiill ~slmrlerini te~kil 'eden 'bu gibi e1jha.s m~"aret aItJfUI.

eada. te-

,I

ill

vfdagu ii- ere he-r de letta
:I!IefN kadrns!.I.Dun

k!ldJ'mlu,

taknbell yedide IJil:ri. kadard.!r., Deme.k. a.Gll orJu ba.rb :roma.nll'llda. silill ~b.liS allflOin Ihliyatblrdnn t I!:k"UI ~
teklil', MilyonllJ..l'tl!.
·I\!-'f:mln

L:thLlZi,

muayy~n biT plan dahllinde ceph$.. ye :se\·ki biT zaman meselftidiir. Y.em

tf".l;kil L'ililelt krt.'alar

cepheye

sevkOl-

ahnamk

j;

k8.f1.f!iikllldlU'

ve

lc ir-

I.J tnilzahenl!tlmliL ka.m.l.z ve :ko]a.y ;~al1ere f1 rsal verilmeyi nee AIm fin l'l:J:rb 9~·EI~ln:in y~rli hi'!" lI,suli1nil te:!jl\ii edelll ylldJc,mh amine tlllljCbbiis c· drlldigini goroyol'l.lZ. Yllc,hnm hnrbi: Qrdu.da-n tV\'el zagithlJidllO millhem ohm S\'en Hedinin ahil'e RliIs orduw haldomla. s<iyl Iqtln1J.nea, :w.Y"k t'lW:hJesil'llfl RIlJiI ku,v= '!.. eU~rWio iler]em.e'leri:me mgmen, Betlimli~ harbin lMln a.hllg, C>erl!'~[l]Jdun veo t!!ma1 neUoelerinde-n [)tk ' n~ edildigme hiikmohmabHh'. N
iI iii ..

hl.IIUncuYH ka~ll' ha~ari ordu dfull ma.n t.aal ruZl!!n!l lev if 'I lehire1.me-ld~ .miiketleftir, SWI rnammjil l.!uwel1er'in te-v.u bu ma.kfli1d1 temio. ·edecek ~kHllIl.e yaplll.r. Geride toplan.a'n !Iru\,\'et1eI1 n 1111'1:1&1 yol v~ya denti.ryo1l.~dJe-,saatte K~ b n t,ahtik edef\llc, ,'e tr ne ne miktar malz.em~ ve ins3n irkab ederek: ct'pbere ~evkedilecegi e,"Velce iDeeden inceye iI~apl[l!lml.~tu·. Mc"'cud bi1tull im.kanhl.l' h'tki~ ve inzar e:~ k me:Bei!& 5eterberllgin il~U.ncLi giii. fI u ddrl 'koloniu D!lUI cepheye muvWlII.Jilll I:l?rnln. olullIUl'.

,f

IE..,

olunur,
-1

Rv!'iinc.: bul:;lbildigl he.,.t'~Hkr'i ~lJ'atopbdl, l"ahsUn.\"OI'_.t~te memo I~ketimiz.d",; btlks i.a.lrili)'eti clnmk .,t'a.lmz bll kub-.il ha.rekeller vardu, Bir zaman boks, m~mleketimitlCl~ rlIduk~1 j aYllml1jtl. Bi.lgiin 0 de\'1[· .-

fa.rkiyl~ rn:a.glub oldular. Bir' ~n bi· I~ il!til'ahal ~Lmerj~1I. iisl.elik Ilk de yol Yol'gunlu,guntill. tt'EliJ'iylli! ~skel1deti~'etl·~ jkind rn~H;I!lrll'u banz book" f~lI la. ,i - ::1 kazandlla r_ k yoksa "biz mi iLeriedik? MUm he!'" baidii gerilemed.i, bl.lnlUl ie-m nc sebeb o'i.abi~ Iii"! MI~I!· rUlbolil birkriz mi ~jI·jyvr? EO:rle her ~rt~,rjn t "'rsilli duIJUnml.'klell:;e biraz kendi ~o-cu.kJ.l1. JI1Iz,9i gijz;le.rim]zi 'tevil-c1 i111, Bugiioku ltalecimi~. ll',i b kimh:, bu,giinki.l
1111

Kastamonuda mlahsul iyi
Kast.am-.ornu, 14 (A,A.) - B'Ll ymJ Kal'lta:monunul1 her laraflrlda 1'flt::Z • ru.o.t be.reketl..i.w!"', Yagml.l.r!ar mun • la.~Rman yagmakt.ad1r. Cirt~i fazla. tohu.m 'ekmi$if'. C~~en sene mali • &ulleriDiR piy;;ulada faalll para etmesi miistlllhsilin ll~esi.ni arlJrmlij ve ona her .§eye rag-men ,>ok ~kip bu;; .. mclr ic;:J.mi:uz 'IIerm.i!jtir. Ovo mud.a • kaslJ.1da kend, r c !IIimi.ne- ve yazllk eli. ger l-e.r'iynb f.lZ:,ml i .-;:lwmrniyc L Vi:! •
dlmektedir, Yeni
jl;"ln

tayin bUYI.I.l'mlJ§ ,olaciliudl ....Iti • maillanD1 hai.z hi!' ut iza.m IbuyuruJllr ise, iptid:a.i mii2.flM:eN.Ier i(.:in bumd!nu da lInut9med b.ir zat gijnd.ecile. eektiT, Zatl hazre'Li impw.ator.il~",boin derin biT hiMi IiELdoka,~e me~·
hun

difl sitay'l.lJk8.ra.ne

takdirlerJe

yaJe-

bend


ill·
tJa

d -n k Itrln bir k::u;' adlll1l "aron· ki bunL' p klmi \'.a.kttyle buksorl'r"i mla ~lanyor olarak yan:hm bn1'jl'r, kimJ de had dCf cede bll JIll rid' btl hI takib etmi'ilerdir,
\""1

M~$I'"

fulbold"t

g rilerH,

,vR') -in V lIiU

e""

i!UI{WO,l.l

Ei~f z.au 119.~metpebahil.erl bura.d. ve J\EmaJ'IY' da. i~t1d,gim Ileylffr'in k~Hegini bi~t a.rzetmelc.ligimi IH'm. bUyun.JIluraa T'sliI.rskoie.' Sel0,'ya .I:IeyalIaUmi hhlyl.(l~lIl'1lc~klanhr, Fnkat
SOIl

1" kat climizde c\'VC'liI blliHI eltlJ • !!iyrnl~, I tnge ~Ikm.l~ SOflHI da bl~ Uj~n hkkemHginif 'I,·eya ida["rC,r:!iligir_f> I!;""_ml elerna.:nlar yokhH', Bjtm~ ('rJ,Jl y bl.1ll1af bu I,.'ridide yaplla ak lcilt'ri Ida I ed-e~ck lIaziyelte rl gil _ ell I... lIof. v..:udu {;ok '11ml~'an 'bokfA.JllerlmJZIIl en IYllr 1'lndcJl birr He orlU~tllk. "lIf ytl~ml!k 13"1iyuruz, lmt hakt'm )10k" illyordu,

ra .lh'ul!ltul'ya.J(9.

Qvdete

ve

"i!Hlrb mec'

Jm.fbekledmiz tiylemali.kmiydik

b'ibi

oyuncl>Ilam

va'k·

BOnUIHl

?
jl'llld

Immrn

rlJ,

k<lidu O1'3da

kl!lJOO9gn

};!'ul.bokiilcr"imiz

b>cerik~ij'

y('ni

a:ra:;,:nere

~('-l· l~tQltltoIWd.~' Nt'k"'WUfKM
R_'tI8

RuS 9B. }It oam.dijnerle '11 - n \ asl:ILIt'chikovs'nm yukar'iki iki.nd kH;mol gbrtihm mektu'hm 14 21 m 1 S tariW~· idl. A.rad:::l!1!I 00 aya yakllll bir zaman g(l~tigi. liI!l:ldle. RusY::J.dEln 1oill"' cfl"'I"ab ("lkmsm9SiI Almallllll'1 ba!;!, Ir~ bi.1" yol urBmaga ~\'ketmi~ 01<1 • rak ki R1J1I)'iJ.}'8. to:rihi gayesil1li te-

Ydd~nm ha.rbi !:;efel"berlitiln 0'1.1 llrlinatlnJ ta.hrib mabiye:t..in.de I:ecelli eo del'. Di!1e;r tanf.tn hangi demirya\ In rlnl, hang! ~OBel ~ri ,Iw ngi tuy!ll'~
m"~'dllnhlr"ll'U ImUHndlgl

'birle~e lIokwlan. UUt~!ler, l'lu'Inalar, merkez j;1,jwyonl8.n. !W\'!l D,eyd;:I1lL.,,'U'I, I"lhLJmlur, i>lkeleter·"bu mi.l.rulkaLe Il::J.tJHl:'1IUn ehtlll
miryolian.nl.m ·mi),·tIl yerl~["id.H_

o

m:-l!hlID

W'.

fa.-

A'IIr.lp mn Ilcml·n her YIi1!':'lnd!, "_ " \'!:Iii bok~.IU)lr ~lmjij:, ifOJ1I a ua b.mlr!.l i-rl.t ri!'{·ihKlne sli I k 1"'1.1'11 ill, 11'il hut I~,rj tN,k,i:i-ncf mtmtjerlik yalJl'TII.lj IId:JlnhH vardu ki bLlrLIardan bit, V )':1 iki. I!IH hurayu mi.if>JIid !iya-la g lil m 1.. iw '10:." z,or degilr:h,.

\' , .k H hi liy ...t:.izler ~'ok: d;Jgl I; 1 f!nkldl.e:rimiM d~ ''Sa::; .njdn hl'Ir'lI~t"d!,'_ ~ki lakltrd811mlZda bu d-,' 'ede becCl'ik~jzler bulunmazdl. 1"11 kat. bugiinkii ]uymetie-rimizi cJ ~ lstkdu' l:1.m~l .. i bilmeliJ'i;..

tiJe

Zira;Jt V~kld·tindeJ] mih-l.!lade .ah.nmla..lrtad1r_ Mln ok/Ida hltyltJ'l "0 dolu gibi ebemm.iYl'lli ·hi~ biT badiR '·l.Iklllbu.Imamll~tlr.

k:imi

rf"nio

e.!tu;

A. C.

min ederek
lUI vel'e >]c mak teklifini

yLlrLi T1'I

istanbul rile ~g:l""

fllraf.jfOOH

flro:ri( i!((:

N~tn
lifel:

S, D_ ~'liOllO'rll.,

linf end !:Iif' su.ltt yapb.:i~k8. birynldCl.n Pete!'s
't;aI'l.~il1i a1.o.rna·
I

TELCRAF
~'1~.

lburga

bildiTmek

Cl;!phll! gNi.<linde l-oplaDsn buy~ b va -l.Inel.len ClI'duya verilell La ali uz em-rile det"i13.l haL ~kete- g~ereo!.! bu mahalJ 'ri tnlu-i~ calJ.!ill. Hlf..Hlku.l mi.i,ju"tinel' iH kl .al ill!' b•
lund
Lll'tl ["

';8. loudknl.IIJhll
Ba!'il'a1'1' 1,')15 ]vt

..

Corumda

ya~lm ~r.ar

,. ro

ve Deu1.seh e Bank dlrel~lQri.inU. hlokbolme g:ondcrmi!jl •

BIll'lUi1

l'ieti~ilid~

cC hI!

u

Ii I}'[ • lJiI rt't'e~ yuldJ,
m .. h-at

.ik:I fJlulo:hill;HJh-m

:;u.sh--

b.,· II! r~t

I:"klcYIm e .gayrf'tiyle

InI.;: !>ti llmeli hl:'f' I'lillcle ;':'l.I1" blf il] irnJY:I. ~kllJ'_ C nl'lenmizin h-u ~1~'Jrd<l, dlgerlerindrl,: di: ·oMl.lgu I.;lbt k .hlliy -LIi oldldda.ntl:t kJIO<l hil· 1..a,. mnn'l N"lIynrk ama'i'. ijampiyr'lUl ~Jl ill fl!llh gibl f.-anI! rnil:l<IHt::1 .... Jdlr. a RIo, .'nHI ,>'11 an.lk btJlts jl"irt "['a.
llllll 1m L_Q;: J

I"

buK.'IOrli!nmizin

Flitbolu," 'kldki "el il ..n f'm(,:k ni.9 • hetimlc tct<l.kki etme<JI FiiI ka1 nu,lhakkak ki e:Ill-ti"inu(,1l daJl.8. iy.iyU-z .. Ylldl? olmal1 It'lIl biuz iyi iLlIl'ia.n isllyNl 1J}'Hrlleul;H'IJ1lIZ ~z dejlldiJ'. BunLtftn klyrnelmi bd -lim \',e oman bilgih idl'ere Lealim cdclll1.1, MIJ:ar gibir bit' yG!'rde i)'i n li ~ nlllnlanD bll.ldkl hi r .,. Cu.lbolcii gibi l;ahf!Wrllln gUn mcdr:e::ti A\TUprnlu nll!ya.if'Ak 01mamo.hm icin b:r ~' 'beh k~lmIYlleak1...111',

Bir haftadan.ben tht\'aml1 y~.gaT] y~gU"IUr dun !>id· deiiui aJ'1J.I'11iI~hl" Altu;arla buyUk bi' HOPrUjoit koylerth:n baz;1 koprUl ri :;;IIW golw-rn i.i!;tik, YIIdll"lmi:lo.Jl bh' - ~ h. yvan Le!e( olmu;,")lur_ lrll'>Ll.l1ca z-a..·ial yoktuf', Yagmur devam f'lrn,,'k
C()l'Uid 1 1 {A_A,) tedil".

D~litsehE' Bank dil kti,it-u MOIlcl-re\'it;o, ahiren Btl-ltmhm bUI"8)';1 ~~I." dl. Sbzlerinl b.1.tHl !-label' '\I'eI me-s.i ken f1:htim:icl'l lJdeb t'dHmil1 gibi g-onioC'1l bir Rus il "lIlma g-elli'l".l bill' mllha\Te:I'i~-.eh~. bnl'lbu.l dir>kt bu Ber-lin hi~kiilnd ml!lulihnw Rusya He miin· fe1.'id bir I-lylh yapm - k IlLlSu8"Unda

iiiI'. J\[jIa..'jIlhyo[' ki AlnHI.!11:'lol' ne o-t8U fl, TiQrJliyr.:s u [ed t1 ecierek R U!i11l1'l ka.?.lLnrnl:1k i~ti yo ria. rdl, Dlk • kal.e :jlilyandw ki \'Ilkll c;er;tik,'Oe "'e
olurnQ RuGla.r no,;I: eU.ikc:·, AblU"llal' bizi Ruslal"ln g-ZD.flO bir pa.rlil.!.daha at· jhok tJf!r,eddUd ('LJ1LiyorI3I'w, Cum-

dUll] alli.ko-':lI kl!"_"dir, .m:"v~lki

it.- ytllfh-':!iap~

lEU'1:I. mIZar-an iie gimdt! dbrl knto..au. gele-clf'h~ db rl gii Ilde 'hair kftkJl"d.ll ci.i(i gill1tl .. riLir, ZRYlC llfilaQ ('llphev81

rn

merikaya

mal sevkadandilkkatillUI

blo!lJleLlikl'l!ri ~iddj;i Ii l'I.TZudD.llI, bolu;et •• mil;lt:lI', Bi.iWn AlmnnYlliD! RUl'iya ile

larin

II'UIZarl

Ailiallerimizi
Allellerimizin

gondiarecegiz

Alinaya

:ls:fl['ak" d iy mI"Yj;.;. Orh.an T rdj

i.... i ndl<.:{:let
tlltlJlliT"i'!(
Y;J

Bir ,ali'fllriyon tildU
1""" r> elf' 19,'3 F'rlln~ f;R IlllJ'i _ .l"o')rl'J rJ I rr"li r,l 11'1 P~III~ urlh t. lb· j. liJblin'l, II ~ IF'('~I1I'iI, H.HtE>krrwn tllt]")IJi!t

So'[·IJ'Ie'

lIOn UI'nanllhdll l:ok Him, lar I J>i~l o.nfiinl1e' Ha'z.h u fI :1)'1 i ·,l"!d;;: Atina;i Il!'ti'primi;r.dt'n blr ~ru •

gf.Hlu~rilmet" d,i"Ut"·h~l;·I!L'dlJ:'_ Y'lJn,uilliI!l.ra blil nunlJ:i:lL, ~·,q'JJae'lk lo:-kllfiri S, E. G. A, s: ")"UIIUII l ... ~kibUrl

Ankara. II (A.A,~ - Tican.'t kjjlcl1nrlr;.;n t blig edilm~kt.crllr: J! 12 ]tl3~ t.lwihdlD..lien cvvel Arnertk:J.)'.L Enc{lnBit;n.atioll m.~1 R4:!vkcL miff lIlup bu l l'ibl n j';uflJ n i bu malhtl'l I' !rll olRnlll1" '\ cy ••lml'l 1] Irn Atl'1j"·..ik.11 t,;;.imrilk :tilth' p•. .!Il1llll b I d Im~IJ,rl ~oHli nd.ml&l'ln.J llltlr.ll. tkflO ('Il'l'IlJi~ t.alJIUlHi..nl~n 25 OIHi} Iii HHO

"e·

miiCtHJ 'I~TIIil] JtI~H~m"u.zJufu tukdir 1)]lIJDlblyor; ona k~~I, gflya, hit' blr ki.n hiS&euHm~yor, A.lmBillya. RlI"'Y~ ile otlulll yapm<l k j~in, ljokLa.nlX:fl bi~im lnnhi !:"ayenlll IJlan Ii rani ft\'lanbulu \'01.:' BOC;Dzlrtn oni!. tekJjr l'lmeg>(> \'io' L8\'iz 01' rak Tikki)'l;1ye Mt In lakdiro ~'ylnH'~e III !'ynl bu' Lllnuy(,!'ml.l:;;. E!l;l l,"~ b,:Ilk', Almnllyuyu. l J l;j.I tki :'1.,ilHJII Iudt: L'"t.It:J"k

~"i.

me lilb-dil, "rumz .RUl>)'u i. m:ifi. zamnIl serlx: t gt;~el diye h.'klire b~ladlJ..!lan hRk\c !'jimdi, fU1ldari durt bll\:u"lt: l1y f>'"el~inCfi', Ill."'tlk tam~rnefl l:;;4tl"lbuJ "e ·100gn?.1Il"l'l R.illdanl "e~~e];:l('ril1l J;l111~H· 'I''IIl.ga ~1 m II'j.L Il I'd I.

kU binnci

BogazInmn

-...il' (111.1['.llkmlll liiYlkd' r f'ILitulld~1 l" in bi'l" d.aha tLltunm mil.'lktLIt'~lr. Ccph .-len yiUlt.'I' k,lo.Dl lie ke.. I'iye 1 ndU'IleD '~IlTa.'i Ii t..,;l,I("rln ',1Zi ft'tl.!. di.' gUfI~ir. Yoksa b,ln!oJ" kendi b3.§J ULlO biT mlf'ml",kdi i~~L1le ka,jir cl,·-· gdclJrler, Bir t!1Yy;JfC m~ycl:.mm ~k,j
ij~ gi.in ellerilld~ bLJll.Ill,IIJ!'mIlK, 1)11 l!tlru-,yoll\.I, bil' j.,:iipri1yti lHsa Hluddet ip;;,,C"a! ey.a H:ll'fI'l II tallJ'lb ederek v burr.Juki pJ£~1l1l [nall},eti s~kt~y~ 1iI~ro'Lnmk v",.::lf ",>I nlllill S 1m t ";;I<-jl NU_ Nih'kim bi.' (" k Alm.JJl pAIH.... !-.1.i1.,N!:,"·j Rot .. rdam lL,.yyal·c lllL'~'jll\'lIm iflg~l ettlkl~l'nd('.n hi' j)111I~;a nil' !;;J~ gi.in me2.kfll· meydLltlln It;ul • hIJH11'ml0l1 kabil 1l1n.m[lTDll:;ltll .. "Ild! rHO 11a.rblll i jj Imt:" alti: I" LI .-

d rhe

b:dulde

Y.liluliin

tllD.nU:t

rTli..l-

lI"i"'I'l~'iu f', ~Iid 1',U,flN"

~ k1 'u-::k
In II I I

II~Jt~lbot.I(

"Hlktuld.q.

I.'.h" llirrJfmd I'l knblll I. rlII~,l" ';UJ!:i! Wl kktlk .lUizuMyk h,l alillrtJ.ldlJ, T~I[lillut I~inde lfl'hrJ[Jl'~.h' ~'ap.l-

t. i~~h;l1~ k .. <LL"r YHJmnrlOl. Y'l:r!:Jh hU~lJ11".. t I 1.I~'I'~iked'.>{'ck rIDterm~~i-" Illmmdd<1 k ve)'u n_.;g i \' H.! k al<H'IJI Ti0l11 'I \r • .. h'[11 1~I'l miir. 'L('..~~IU~II 1 ;.01111 ~l'LfT1ck. .... ..
l.. ,lit.

Rl.triyayil i!--~I r· I C .. III:;-.vatlm bur kUl'lfTunu '!I.'r..'!~~ .hLlhL llJ~inn!llh hududlur' ~i:>:ilel.JlIi~, LI.1ciuR'I1IJnlill nyni
vtl

I r I 1915 t m,,'I'i l.'tI,lUililt![)l·(_ ';1£1/" rlJl'!&-iUcbi@ I1Jt. E.'1t~flt d' 11,818, 'ill "'-~m; Ninnf(/.'tr~ 'I.' .li.1( ~'()IH/j" Fr.dorm'I«'!/fJ jill "I,:lubwtl~1: I'd ,.t'l/N.~" 1'W'."., pluyw d~~_ M, F(I'!':rY"ilf,'rIH,ll' tlf.l M.I"Il,/uuiu,r 1mp1km Iq>f I,.I"il",,·l.;'r SI!#,ptdi;~ J.'Or'-1!k!w,~mh l~m,.... .
fJII~-unl. jj{,n Ililjll' !~I

·m~

!l!Ji1't"1l1l':ru:1bt;ul.!U"
vilz.'m

oldugu

MOI1l::ke •
bill' Ih· k.r r -

Ilo~:: .. 'dug"

I').,U1I(' D",J,U,I

orduuun

1111.Zru" \'('

sdt>i'
~"'UDII

dUTumllUi
~al1l "I.:' -

• Ima.le

bu tMklmr"l"i. kuvveUi ~nl , ,\tmlU"l uMum1

HII1~ljj

1.."6.(,bt fli~" 1",11' l\'Tlr-m~u •

Tdlt':' ....

,fIH1!';lrldekij

hrl ... a.zal1.m.u.X

'I Ui<Iid;:.]

\ RL:D

e:ndJDc ~l'Qr, Yllziindc po • madlarm ,~deremedigi ~B", vii aul:bd k~Jl;1r.in &a:khyamn.dJj'l! ,ag-Iar lmJbin bkm- ~hil"li ok gibi ~]lla:IH~'ordll. ~kii, wbir b.iru.z
Imbnca aTlWi, '1101"0:1:.omlll!l. ("ciplllkte lralm,ll!fll. Fu.hi-e goril

F

Iihirti

hJ,nmt kat"fllGlnda

efendi,
durwWj,

flJInllIDlllD.
UZUIl U·

,- N@ fenn ulkitte ge.hllit, dtgu mi'! Youk l"eni eir wrgun yo.T'lDllf,l· tml ~ N~ (l? Rdili..1 Bu.nI:J.rlilll (){1awlLZ cb n i:!jl vae; Scml ne u;UyorIar? Nc:ye bi:iyl~ sararml~sill': NI-l nun ejlgmde, • ahire durmus, bii:)'ilin~ gQz.leri ile bu sulloeye aakIytnilu. - H:;wuaef~rnig,. 1:11& adam mbrJw.lJ, lw'slzhu'da..nd1.r. Bu ,owhlc sizinle 1)00. turd~u duydu.l!. Vol) nlyetini M-' Iadlk, NiteJrim ki vnlizinin i~iDr.W!l lIJil':in n}ik't!vlterl"l'lIliz '!ilku. RAdIn, urun uzun R.efige Ibalfu. Sonrn. komiscre ddner - Onlan, l'J II. ben \ Qrdun. ~ca.1. 1WUb. &.ldi. ~ Bilylc bile etsa, hunuucfeudi, onu hiI', eski y~J l~Ug, bllt litI~um dolnY1 tC"kif ~il'0l'1.J.t, F~hir', hurekelsiz, ~(JhsJ~'I'lD R.e.fi, gi.o blli:kk:rine ge-~il"dildel i kelepl;'e, Ie.re lHltIYO(" Iu. Komi 'Ill kapl}'l ~lI v' kLII,t.:1fiO bir lls.tlh gill' Rdi.§i.n
.j

Konya

Nii.dede uerilen temsiller 'fah alaka uyandird«
(1e

Da.ha
lajl, Nurll

SGlU'il,

F'ilibeii.

Filiz Nw-ul-

-

B.a, ham. .au Dnunah,

!jII$

OSmru::I yWi.J.dill~l'. SeYIl ~

flatU yenSIl,.

ha· mm. Jurlt he~ ooyll1ci.!g, ~ dl"l gnr;u :lm~n'lL ~erd~ id.t. MaaIlmfih QMLU'I mechum kO~.asl.illilllll knIan !',I.·]'WU etrnhnd" pervaaeler giDi db.neull.'T a.z ffilgilth fl1!llIDo., eadn 9011 1 .. bn nmhaYYIt];: ohJu;;U ic:in yn.em llUl:.oil'ak lJi.· ~.ll sc.rk~ti dii~inl' • JM .11:'.1i~iJl d ... gil t:J.kat k!W.· «II" iuin YJIi'lll01 isti}·orJ.u. "'lille o bt:e~. Sangul g:-mlllU)l!Il1IllI. £ldip brrnz oturup d(jrh!~l'kli, Llatiindl sade, l;iiynh ltD.d1f" bu clbise ve gU,b"l5iiudc j ri ~:nJ'ljJn ialarla .u.i.!';-lli lJi.r

mro....

\'aIUI,


etrahnda
dcHdJ,

!\c!llJlU, rHusu~i) - Dtirt l msll verm1lk i.i.z.;.rl;lNigt.lc 'V • l{OIl:Yllya gi. den A.d:ma HaJJ.!~v.i temsil lest gen~JerindLl\' 11 kil!1ih.k kaflle,}'8 mesud blr tahlue bill de du..JUJdi.m. o.n· hll'la. beraber Nigdcnin ve T<onYUJUO kaJbmdo dol.o.al..liD:l. Aillm illIJm Ill'kn· Iarindnn yiirUdil..w,.i.;; ally.a.tJurmdu ~d.Wt. lnLIh:laJa.n.m ben.i f;,ok sevin· dLrdi. DlQ gOri.W.WsJeruade IlicdcIIi mci ~ b. tw. bii.ti.W tekayyud ve tcmkinl b:i.Jtimdi. J 'lerindc 1100, D1ern!lilOfll", srunimJ blr h.u :BiribW'lcrinc oyle vakin, o"J.._· y.akllJ,lllt ... ki .. ~"Y • leri. hl1plmn in Imlhin JL! aynj ,'i,":!lljlb l;'.arpll'c . ,-I..J. r, ulu k larrrndn h,lL11. c;:rn· IJVnIl eester, (wb rUl muvailalri~'d ve a!ik kaymyWl blIHl.r eeslerinln g. kUi.le.; i ill.£ . NigW: ",e Konyamn gbzlerin diN-

1C:.i:lenn &QziJ Dramo.Wo.rm bu.l.u.ndlllgu walta idi. Cilnkii, .A.I.ioin Adabya :m ydan okum:a.m okIuk",ll merak
l!lyandll'mJ ~tl.

~,

Ii'"

adlJ eski OOl!nfylLBllldn da Nlgdcnio adma "Nillta" ulril'nk rnstIarunakbldK. BizllDahlar vrinde ''Niliitn .. & 1c:u.kilt,.r d.e\I'f'iDde "Nikide" Vel Oftmlll'lJlillr zamamnda dl;l."Nljd-e" adJD] aJm~ olan "Jig,dl".! :11 ieri 874 de KJ:lI.rnJTIIU'l ogwlru'mda:n P 11:" ,AhMed him ve 1{;)Sl.m h IlIllIlI m ti IJl(lJ'~ bilk met kurduklan aam W'I omrk.czi biiliCun,et
ulu, ill!llindif.:D r.englJltlil'. Beleruye i!l'lIIdlidu dahillnda giil"illen binalar kadnr Romahlar va Bi~· Iilnttlun bJnm tcprak altmda tlu.. ~vJer, mugarailLf" vardn-,

Soma, yeni bir c;arpJ§IDa, ye.o.i bir gIlb-e.)-ti. MWnin hoca aba ~ Qa~ d1rda du.ruygrdu.. Ali MolJo.Yl1 sordu: - Hnydi, yUriiyeiim
Mt,llf!. ElQ;ll'(lll.:

Iii[" ~ dub sI;y:adr: ~vm'di~ ~ Pehliww, Om.ll:l ~ gii£e.o . yok .. dedi. t;'tinkii, eazgu- hi~bir vak:il 11011&-0 JlI1I bu ~i yapa..bilC'Cegine emiIn de I

.au

Iildi Ada.lJ
-

MoIJa

HaliJ.; \ .h::!tiyar DUitladm ilrb.k. .. C' bir t.aDc dBha Val". Am.m a, ball

= P.unu.kc;Wdu

~e.'?.

ll1mu~t.u.. NifdlIDiD

"an:b.

RiCci 812 & IUra.lJUlL1 agl u
medin karde:}l AliniI]

Men "JI.Jl

YtLptJrihS'I

-iln

Ule &'lnm:e halliliti

f,,,lltlKClldisi
ultm

yu 'selm,
Ff'!J il III t; nl
F.

gcldi:
13'.'111 af ("t F;Llllr~~..
]JCCfb.,

ImL c 'Itt. Nij;t1c ""e KOllyamn ijoz, Icruae, Adrutu l-JulkE;l\.'1temsilcilcrinili,

r- mmnmuz~ ngin k.'uhnhmnd:m

btan

en

-

KIi_-nrr

03,

GU~si.indeki blCO;;lWJ elll. En on bin hrrulk. 1k. gcn~ H'ldin. arH.lolli1d:l konlJiluyorl"rru. Arhtll:lrJndlllq m da 0tu biro gCfII!;;ad~m, belh tmed'l1 bu D\uh \'e )1 BOnnlZ bi nh1kR iJe

;atJ.

-

Beden t rb ·yesi muk Ilefiyeti
AJ.lIGlT.ol. 11 IA.A I - Btdcn Ter· hi reSI ~ 'ncl ,iLl'Cb:torlu ~i.'tndcn biJ • dirilmdi.tcilll : "3~,:.1O" Son '·1.11 bedt'f1 t... 'rbIYesi ka.nUllUHIJLl ·1 um:i.i madill'sIDe tP-1' ikafl

11 01"d ' ddikallh

CUnku

[.sIn('1'

\'C

g'l.

para pe~inde 1 ~,m bir :lIlJf r I erest i. (x "'0.' nnde t· pUlP blr \urgl.lndIuJ d lay] ruJIl';, pemde idi, Fahll'"e harllm. k~n.GTd 1:nr i,.,.fi:Y OUil'"ILlU'~ HII :'ly h u1:L!n mli-..-natici ile gcn~ .Hb.JUUI buhmdHgu i1...l fa b.a.ij l.Ill r,;_'[!, u--w . N.:l2JJ rb.m :Ita 11 '!}lI. CUller dansa, Otl.~aml lar· d. Blro"n kulaKW1 dlhnncJe tath blr ~' k k ' '1 ytikseldi. B; 11 blJ ~1l1:;' 11-;1 :del rru::;i·
y..:.rillol k; Jk. ) \,~. dansa 1;34ladL Y.all tanH' I1lacm. Mbi mu.ba\'di!.Ii::l'I, muk ,btl J r;: l' ~tJr. r". V!j: i ,1._ FahJre ile

3 ,I 1!:i10 tarilrinCl!

-l HHU brillli V(> ~ Ir.ra. \'o:!;:ilea'i heyell Jrnrarname!tinb:J 1 WI.;;I ~, Il f11u:J81 mudbl'lu:c; l - '~hmdllik. "!:I .• \1l ~yel ho..l"'Il;: 1· 0

edil . 17/ 1"25 num.nrnlt

'but

Falur

• ag,r

a.gu

milk iirert:. hullin viliiyeUe!'itl ~o:ilf yet \'e kaza me.l'kel:lent, miilead( it.! lot; • retmenh meklebi mevl!ud Ilhm DJLruY' m. r czlQlliDLic 'e lciiyhnlldeki "]8, l~( 20, d31II ya 1armr! er • k ::!" n Inn;

xi

rSamdili.k rot; ow i millicli.C'fiy~ d1.
dluJi:tkr unLm:Ulr'7 E1".:i.ar.1l1i Binw I. llJUi , H kk:lI-i, K..:J. • r&.kuse, UtI J Slillt, 'L'um;e.i~ V:w..J ~ - Birinci n .. 1I1dl;deki IM'da..n
Inda kaln.n 'b~ It•.'

R~f~1fi

ma.ce.rala.n oo}'l'l! h,1Ijladl.
.' Ii ..

lUitllii

\'lIIlaJ blllf\l!

tam
1-;

u~tu. Z:ll'aJIl
j,m
~t. 'dldifllli

Ila.dm
Iyol'

bu ndi'-

"il.'

Z;1Illlu

!'Or'J.lU.

I ill ya ::J.ya;jlyOi UU Rcfik U\L' PI.lsu k\ m\]!-<, celc I§!.:: ~l'ytan kan~r d yi J b' klly.::.rrlli. F..!.kat Fanjp on bi~ )"fLln!:.i!: k:ntakc'l':"IJr \'€ he.r yc~ 'berabC'r: ~d~yl)rI;l.! ]I, aJJlmd He-fig-m bl

gazlcrindcn reni 1 ' •• Va: ~ vue • mulJ1;n. N is-dool'yiz, G;;b~gm~t.TI'"ihjnkesligi Nigdeck .. BJ;i;i 0 kadn. r SIlf.llIm i Vtl cnndrm l;I.if1jIi1YQrJal· loti.. ruhl:tnml:l;ill t1fuk1::Lr1!l.! aa.nyo.rl:J.r. Nt: SIlIDimS imKw· It:Lrrm~ :J.igile.llllf'(". S~slerind~ki IL bc-nkte biHulJ i,YI v~,flnr dalg;illl'l1yo . SI::V j vt: ~Imlyel. Nlgdclilp c-anii.lleriniD lillI r i. Ti.ir.lu! 11:J.S. 01 i1Jli l.e\o·:l.i!U, mis.aJ: j • perverlik 'igctelil(;l"in en biiyiik '1ng.. fl mi.imcY)'izHfu, NigdeHJ('Z"in hi.zc go..,tert1iklel i bUyii It ahika1i:l.r1 ve 1.:.'1.hmi.aIer.imizi ~11 ~ .igH~ri tinii:n. de gu.ruru.muz yen1ld.i, i~h~di.g-jmiE gi.inah k:J.!blcrinilie bil' bull.lt gilD • .It.!ir 1 minnet ~iJlrlU ":I;! N.lgdclilere zmci r'Lui 'boyWll rlTIml.Z.a doladJ Ii. Rejisliriimu.z CQ~1run Gilv~r lem • Bil Imm.itcmizin .rem NllI'iye Oner, kafile n!im F'iltri Say::Ll', dekora.Wr Nctcmi ~encl. kItIile InLLtcm'-'llli Bam1\1 P~ramyok v:1liyi, tWnen kOIDwtaJlJLn, parti, ~Iedi!'e -,.'1:1 htllkel"i ('iekJ'ini. maruif ve hU'>ll::li mllhaaebe n' ii d i.ir:lerin.i., ma.arif mufl;)tti,;!ini ma~ l-:aml.LfI da z.isa.ret cdcr.e,k giister.i ~ len d . :L.iakadan mutev~llid dGYU. l:.t..n mc.mnul1i~' ti beyan v·e le§eklriir
etl;iler.

medrese, uin ko.PLSI A-dana.dnkj bi ZlID Illueamlnia bau lm.p-lBrna IHm zer, B u medreseni1J tclc IIwrul!iyeti iki k:lt (J1~clW". Zira, 0 devil'deki bllt'lin medr-eee1er bir I!a.ttrr. HIeri 736 dB. Ebusnld BaJmdn bu.· Wll ;.o.amarnJ!ldn g;otik ve SeIf,ju1< tara) iiz rll1l" Sungu.r bey ta.rarmdaD infa ~niriliID ~llJ1gur e:uniium mld:m.r ~imal lurplSJ 0 del. nn !;i.l\tvl;IUtHj ~-'Y -

..... 0 do bll2Jl'•. - Bayda. byle bz... dedi. (:adJ.nia.n:fi.:rlach. MoIm~ gijaeyi:rcil~ ~~Pl!.ll.li\lDDla.:r U· bl~ bWllla.rn. dOitD.k h..mn d.ibine dogru yi.1ciil.dilkleri b;i:n gtinnilynrlrll~d.1.. MollB., kara I!laka.lile meydana ~l ~ kmea, 011 binleree aeyhcl bITdIID.barekete gelru. Ve bbibjrleri.ne ~r'U Yl)da:rdJ; - Kim bu bo.'? - Saknlh I1crif ttlremi. be!. --<;r11!'1.11 vard1 •. Bli.kaJ1t diyorlaniI Q mil be? .. ~OI8k.. saka.lh iIniij... Hem de bra Mli:l1ll .. - Allah Allah. .. li'akat bil.tun btl, du,iinu..!'Ilf>re ffiW.
bel tigi
Cl}YiJ.t! \'e£C''ll

O.mL 13oimdrl. gtll"mC)'ormn. bumm ismi MollEt. m I ? - Evet.. - Sere:w mi 1. F}lret ..

SeD eoy

I

Lmr·dlin ~lu Ev,t, GOl o)'lc W:., butmr, Dedi. V~. Adoh dlirt.erf> k : -~! Btl, dLin gi1miiL f'Qfi..m;Iz m.l

~

rnu r I. te

00
~Iil,

,II.
~i .,

li.alil,
1 a11V~

J5(lI"d~~

be!

- Til, kenmsi. - Abe, bu ~1 lan d.:.L. peJ1li ,. olur m.u bu~ - ~ok pehln'allD111f- ... - O}'h.l (h~'Qrla.r.. be, baka hi knruen ycn.fl. be?
00:),

mr,
IDJl

,gu.tI ballll~lI'Ia

hi.., a'Lr.lat ih1.ill,liftU FruoIla shlizc cdglmi~ alan kklH .,.

YQktu.

Herkes

i~ttabaii

.A bt:!, bu'

3\'11('

adam

oo!

At

rlL

ile il:aI1,i'Qrnu.

LID.hI!

kiintecilZ

b.. ~ dedi.

iJz.erintldl i Sell1uJri ann.a:,l.l lul~· nm (.'cnub dur.:m iiz~l'k[\de dalla bu-

D Ii 8asM,Molln}"'1

gormilil-"

rizdir.
I

AJem i bIamm ell harikuliide mill Ol Sungur camiiDdedk. Camiin dngll kap)~1 iUerinde d nkir lurislI)'[lnhudrm ba.c almffilyacngma da.i SttJ1g\1r be-yin bill:' 1ntabe.si un:: .... l:,i,ldd'LLr. BIl IUlplnm m~!NIfl u b !'!Y""","i VoEf 11i~ bfll i.JJr. tezYIDa-

n~l1. Sonra, hiiyiik ortay aJUna. ~n pehlir.mIOTI[] hil' kl~811 olinYl biLmiJjti. HuJ~ c:o].trgec;mwen seyircil'r

.Molb, kazaa dibme. ~1.i. ~e-yuc11\!nJen bl[," ~otu mollamn l::::mH1L . it ikJcn h:i!u.e k~ndIJj.mi ta:ru IyorJar-d I"a:f_n t1ibine '" len siyal ](,'III ad 11.1.t b'r dlJ I, b, q.y rJar-

aramnd.ll k L1!JJktan ku1.li~ giden iIo • hill lla.bt)r !'itt )'Qlda doia!'l;maga. ClUj'

cb.
Faki)t, kLll:1klHn Mnj]!'!.nlfl :-:';ihsiydi
• ~'Ir' 1 ..;

KlJJ~laJ!IlD oglu Klyaseddin KeyhiiHl:' "~atUl'ldH me.Lihur Sel~ '" z.ifi H1Ltlrngl1l.l Mel!ud larafwda.n Hi~ri 4376 dn yn.punl~n "HatlI'og-lu,. q.e~es:i oniindcn ggr:iyor-u.z. Lunail, Habi b "Cii.mhuriy t" do Ibu ~1'Ileden eJleJ' ba.hae1:m:.qjti. Se1~ukilerio bi.i}'iik biiJciimdan AlledJ.in Keylrubuim atlu AI aeildllt K j' n liLS~vin a.W.lHL i<ai.£eten Sel~
bilktimdar1annmm.

l!.dA : - Qolal' Mona. ~., Y;'a,mnn bir pehlh'lllt diytl·rl:.u·. -Dnm:m.l! Aliyt ih ke _ y~lutd:'l. - Deli Haaa.m da yenm.i:!J, - Demek Selfmige. ba gm'~!'I. lut· 1lI8.~a go(' ldi. -

1111]4'. C ak dt;r'Im] blLll'le~

I"HH±" l'aUIl:UlnlUjt.l.

Ca.Z¥1 L. e, tutuY(ln:lu .. Bu., mLibI1ll. mCile-lc~'u (;olak sc.'>"'1;t, !-."1~ (illnlY[)f'du. ~.mgO-LiL' Adah alllJ 'L..niyafflu. De\' cill>£ Ii 'll II d:'!ll fla.·
hi
k·Ir.,-.; korkl1

A c:lila kiminle tutu:':3c:ak Bugiln gUre!j loran luran:l ..

Zcyneddir:t ~.

Irk,'

U:',

111" ' .. ,

artlk

J=:a~ bed~oC~~ \'iakU

yoktu

Po-

ljBI"'J iZII"I bulm~larJI.Z"il~n 0 gUn dt- F';.lhire bir ~Ibi~ prm'a:O;1kiD tel'71 ,~ ~. &udan Iyl fln:a' olwm ?.

Antaky;l., t, '..,I ~ Hat.'\y. \Ti.lii..y.::t!eri ' vil;il'ltt va ka.:ta mer. k~el'ile- mtiL :uld Ltl 5~ lmenli mekItem mevcud oi nahiJi merke::zi ft kbyl,ffindeki 1 - 16 17 ;r' >IIlanndn.ki

Bilihar Otdued baht;csmdeki A.tatUrk beykl!l[ne NigdeW~ Ve biz, o11n me!'~f"b ld~be-lermin de ~'"a. io:il", toplu l:m];je g-idllerek ~eLtmJr l=oyduk. Ebedi' §:ef'ill manevl hum ~ nUlcla. ihl d.akika ihti:ram :swn1tu ya.par-:'Lk i.stiklBl ma "lni Illruduk. Orduerind kaIiIlillllz ;~r..,[Ule verilen ziyafette Tug-bay Tab.llin E:rscriD'iIl misafirled olnrnk buJunduk. Bu 9lh altmda bmiigimizin her za· Dlaa1cio:deo. gii~lij \I.e yiGit oldutunu bi.~Qruz. Murif miifettl
~j

GeD
l'e

• d. m. I!r U" elmn:'l
'Jli2' e Iii l~flarlLmUn

n

lOp-'
ya-

a yerlqtirdi_ Bi den ire pt lli 1 \'uruidn. R~filtT or1.-u iI \':,1lIZUJ kapajpm: artfi', k gl.hp k:llIlYI a b. C' niugii mar.I::rnra h llAlWc I;:OH: .k l'kun 1di ki yii2.UnLle WD.:mz ljj:r salllll~ 'c he:ltecan t: ·r.I'l·i gijrilldij. - IT :,rdi artlk, bL1 . fer .eHmu ~ 1Il! Naf.ill! r<L1rna b •

erk.ek gen~lcI'in: "Yalruz l:staJ buJ. tzmlT. Seyha.n, '1oili)_'1:t merk.t~1 '!"lode bel~ hll dudlan i('f. ,l"kl bu y lar JRimdilik hari~. 3 - .M ll.kcllcfiYlOtin laLbI..k OOildigi yerlerdekl 35 "cflLhil" i'."I..ijlIIl.[L ki:War but.ii.n Sef best b kill! fer In '1 - .Memur "c I i IOa}'UIl "5rJO"
(bIlLa,
'V~

Zoo Oral, bmlJa.

[.:t;I]a. uL'lfi fllblik;.i.,irualit..h.a.ne

loll HaW. Nori Yll dakul Niguwin rilti eserlerini biJ-fi: ta.:!llb.YlJl'lu

tn.-

eJlJtJu.li

35 "uahil" ve kl;.( v~

m.iieSll>~Lt;ikj 15 ·'dahil,. \'a.,,-la.l araslnuah erkek klU In yurd'L l.. rIn bOOen
yaprna.J{

" t:.B.r.::tilndan ~ &22 de yapbnJa.n "Ai8.eddin ~, Scl~uki] e.rin e:! yevm diinJPD. IizGrinde yt!JJI)'8.n WI. bii~ yiik e.serlerinden biridir" Mimar fuddtk lie birn.deri GMi Osma.n c.yle bir abide yiikseltJiJl.i§ler Id, Nitdeyi bil' enk;a.z: haline getiren a HIt-Jar \Ie ta:llii"t AJa.eddJn cruniiniJI bir ta §i.Dl biJe iOOkememi!j. 632 de hillriim._· dar olu JUiieddio Keyhfisrevin .s.d.!l· JILl tEL.!pynn I!tu ca.m.i Sel~1Ilk.i med.c -I niyetinden dU....1lY~ya ornek kalim.t§ Diuhte:;,em ve heyh ill bir yadi&ftr • dl:r. Camide, SclC;Uldlerd '<'sub olmmilgma gtismnm b.!J ij_r:eriq~ kabartma ijrt:Wmz kadJD b~l f1l1 gtiriil· me.ktedir. Sa~ fuogilleri dlJJJi kolij,Yea. ~hi~ edilebiliyor. A16addin. camiin±n !1i1'T1f'tJ dU'i-lin Ih§mda di:1 hjr millreb vOi"da'. Ge.rek AJnL11dlr:1 enmii \Ie geril.kBe !kale AUiedd.io KcylmbaLl anmda llhanileI'e t.L1'Rl blr' D..cvi tH huilungU,h \I~f~~Di de gar-

w...

- AU de vac .. C<ll.:l.k MoHa dill. Adal. Ha.hl Iq..zall wbine gelip dm' du, YuziJ n jj A Ii t.a.nd'm.n ~virdi, Erl arkadan :5lak~lIl bir oow:mfi ~C'lrligil1li giiriince PlflniJ. Kim diye d~Unmefe bB.!Jladl. K. livede-ki Moll:i, hie' d~ 1:lAI:t:nna g'lmiyQrdu. Adah Hali.l, nihayet mo.)'&! C gU'ln omlJil:1JlWl dokl.lDUP VI!: 'fJ nil gil' Jolly gUstererek : A. bco usta, btl kara ,.,.d,"3!J1 he.......... r:ii kl In be? dedi..

k Ddl:o;;ilU gerrruA hal fltl nl'la ,,' nyOI tlll lbk. l\dah,.'l iyid II i"Tiy . kLk etmJ.·tl Yiiz: ottlZ 1.~k::llJ.k dabyt,

r:

I

J.:u,,::uJ,:uk og:onn~tU. GOrine kesti:r mi Li. Caz;tl. e~k;ri ttlttll. C:ol&l'l MfimiDe- }\ara Osman till~mii~ti1. Kara Os.mlUl, de\Tm namda.r b:l~ peh!lval1lanmn I:nriydl. CaZb'1r' •• \li.im.I.n hOL'3~'" oome ~i~ r:J.7. d'l I-lIm8ye el;ml~b. Ne de oba, rml O~:tn Adall)"J. nazaraJ] birl
gi;.ml k
'i~li;;]

pehln

.. nil!.

Tepeftnm, nl

K:aY::J.ba!:!l, AJaeddinte-

mi..iJtllr.
KIJJ~a.stM1n InZI ",e Arhun ~h!.n k.a.n!ll HildJ1V~lld ba.· tun 'lill"ll~i mimu.rl luymeb itib!l ril Se]t;_!Jk eaerJeri arnsmC'ln. bir p. l1ikEl, tezyID9.utald ineeHk ve t;:nev· • (Sonu -8 in.cide) Dbrdilncit

kUr'ullUl Ni:;de. SikH-go tj. it' prot'l29urJerinden J, Gelbi. run okuiJu!fu MillitldJtIl 1300 BeD, y. vcole !lid bir Eti kitt.hl~me Illl%fLI'3.D

tel·biyc.'Sl UIilk~ll, fjy~tleli[1i

i"in ,·iliyct.!·n'.J,;: gl,:!L1I;;lik kJiipJcnne \I' gTll pin rm gj r'uu; . ge dn"'e1_ ol.unil, • ('Ilklllrl H!ln Olllilur.

"Nahlta" awn' ta§l!l11.a.kta idi Ya ~,j Unm.._v1JJin Muac(!emlilbelcl.an

Cllzgu-, gih:le:rim ~ bnklj'{)['" • du, Hayret it."ililcie ku.lm.!~tJ. (.~ Ii li, lin hIll adam Mnlloliy benziyon:lu. Fil kat giizlcrin inl:Ulmwyordu. Moll mn b~ gi.iJ ~inde iIle ilji \'ardt., 'Cugu, s.1nn ~km bu.klp tll't,hlW 4;3.h!fll"'k ,MIJDa, daha ziyl\d yaklrupnll;lb. Lit degiJ L:i..m. ~!.1.k MoHo 1dl. ,~ diU dawu.tt Irurumll.!Jlu . .1.doh Balil • Nf 'egl. ceYabl UD.utm.1HIi: - Lii.h n:vle v&HikLlv>'e!. O.kuyo:mu. Aflllil, cazgrnn .;WeI1l1[liIfbClnl gor-i.ince: Ulan ihtiyar ne GluYiJT:SUn be; Diyc b g,rch. CazgIr kendi.einl tfJp hyar~ v kek~ijyerek~ - ColaJr Molla .. Dh·ehildi Ad' H.a.l.il bm:kLlhiLoC aulJ~'amn..mJ.lfIJ' - Hun"', lIf.')l.h\ ~? - Serezl:lM filltJ'!.

h ..lnJ. l O;'rnanl mr~ICib IJ'tme::oi f~'k;];iade bit' hacl~:-;.,,· l!,1JjJt.ilc(h·rUj. r;unld~. Hal'Oi Q",m'llrJ bi.r !Auk rnt ydan il,LmI~ pi:h.devlrde. IIV. ndJ Fl:lknl. Cnl!;!.k MiimilUfI. lbtegi. dogrud n d(i~ya AJail idi. E\I\e.!;;" go.. T.'HUlb tutu!jmak. KQi!un!J p. y I.'lulJ;Jk it;;liyol 1u. KerH]j;lin . K::u:a i1.Il ,,~

o

("'OIH k Mullw:u:n,

dli~ih~cc.. ~ill:.litu.llLl iItl::iI etti Ca:t..g:t· n ~ir- t::u'afr! ~ek~rek:
U.;;;t:,t, 'h.."Jeo,bILrlH Kar,! OSLtJ.:lIU ':' ihtiYI\[" C.~glr wrJlu!
~

De,j'IIlC~,
D3U.LL

gille.rek:
FiHD":::-

iyi ya~..
b
,,;I
L~

:\dahnm

Imm bul und\rgu
kO:l:l.Il1l1Ofll;lrla lr d. h. N en

gU[e§tc ilk defa. 'n"'ml1'k ivi degu.

M umm oe\';W v0rdi:
hG)'l'
}'"el

II

I.:l" BI;'.IlI arlam

LlliliUOU'!'SWl mc ylInyor

I:llLl:>Un ?

F et' Pek muliLasu
~ lZ?

oJma.k,

So.Ira. barl&. guz I-:lr},LI. Sr.km hCtli gltn~ la.J.JiUe-de data~'lm ~ me ~

ai _

bl;[' .t\lmanla
\'I1I::lIn1

verdi,

rna gJrTJl1I!u,:.

Bin3[·D.~U"C

bi .. ti'l.:4llet mi.iwlk~:SLhmaa d" .,.Ii~ Lorn....
t'I

u:

Arahl tlurur d rJD.i,LZ r mi elbl .lieli iki b"OIS i!l!f,lrl tl. 13ir i l,aplyl :-u;-

tL. Ar'abadan cvvclii Tl,oll S()nr-:~ l1.t ben mdim. hllt.llntn kohm ya.sl.ll nlllrJk n1erUl"'f J 1 l'lhVi;tll.'nl'n "Ik .til!: v' Li.lyiilk lioL~G'lloQ<1 glr Iik. Be • IIlim ma.rltonllJ. 'l'bollhwl dill 1'.'l·r.J~;:;d~ile sliiflCJiJ' 'JotlpkJ.':iIUl. nl!y. du.:tll;! al •
Ulrafta "'~n.lt·nn ba~m a hlr taklnl
Sli~;'

~~~==~:::::::...I
In~rglu deg:-.l, Jj;i;!'rJinJo/mt, ll3iilmo.flh siz:[ull! be~hn olmrHlIgl.lIlda.n un lliYl ria !10k mute>!S ... ilrim. nazlk:::l;niz~ TII,}d Pl.Qze 'It T"lHtl: C'InIm M Rl1mburg, ha rim! H rl UP Hi:!. Alm' rllal1 bir lurli.i Imh:)nmly'"'rlm'l, Her hit m('mlC'k.. de. I mi·' r ultL~tilk, -

Telr~k,a No ~ 39
_
~

CAS US ROM AN I
YiliblUfl

,\,"ylda iketi Qklldu~.!IIl kIt ,bl1lnian ,'e ga-..:etcJ.erden, I:au adatrllv;rm 'l'drki, 3'l.mi(l mukarJcil!r.J..tIJu ~1I~nnJ tuLIJl l>ims J"r llluu!:!unu ogrcnmifl 'm. D'lt t fI bj r g,'llll t rl l:'e2Ii] 111~'ri t..1 '!i'l'o. m

-

Rp'!lTn n:mna.k kH~s!8nrllLZ: 'a ..
~Ik,yol"
tJlW-

I I

lib

1 SUtl

Reder

k 'lhn~i

telaf·

luo: u:lildi.
Bu. nlllZ ~ YWllarmdll kJ.tib..r gi5. rillWTI bir ada.mdl. 'ELi1l1i uml tun. DudllklJ1t'lna giHU'["€r k halifoJ:,jlo'! tipIii. B r ka' stlrliyi!' gOT. ,gnze bill,IF; -

UlI~J.

tlerh."(lik.

rilt ueLi tallltlc \ emIl dllru}'OII rill, B ,I

akh

MI.:n;li • ylik'Eloil~ c-rkdH"..r

~ 901

uk. Sonm
ttill'l'.

hana

tJrll;'k!liHrlnt

tnkdim

e.zbL:1 JcI1H1~e l"trl"-I ml~lt. Omm min ~..mliICl"lni I.i.pr.hnl lamdun, YalllHnml.[l .\IIIL11" hinri.l, el"isi \'C yin!! lair Alm:-l.JI ;"~IU.·J' ill YLl-1 ~n'I'0~' PJl. '1 S-lJgo. .5ola l(·bt!.S:--:kim edeorel!: sclitm dll_;lll.)o'nrdu T. !lit Pol' §'-l rl, IJ1IL F kin "r: ill ",Unceii giJrimlJyenlu
rniliil. ~rnari'lnl'll

1 11 rlllil"ml"kt" 11$~ dlUl!let.me\·i l'1 .. .. it... I'('lh L'de 'in d Ii. \ (" Fln.I~ 1nll~d ~'t;t:1I zauil k dt'n bi6n ;

-

K

mYI

~'uh;i , {,J,: Jyl ('IyrU'" .. ~

l~e-

dL
z.tbH omJmuli!
brIll unlsa

y,,·I'I .. r • k::J.da.l· ~il·
d(i\' t elti.

m.

i

Ill.

\'~

\ ka. .::.r~'~joIi ii,' Ul.:~tl .·niB ~lma ~

dlk
(;elll

Da\'etliler aJ'"!Uill'lO:I, IHdl rlkll veYLl f I biJ' ~olt Tiirlill'I' de vsnh. Bun -

Bt"ni dahll biro ~ole kimEelere

tak.

hmlan -

dllTi ~ttil(!Ol" ~~rtka~ ~n hunkwil hi~ c1'T I t etmiynl', ;~,rli.zIX:L.l1 nedcrl LaUI Hlmlill b klivordUJ'Jl. c;'iinkii: be "
.'l1:1

}.j iJmyet

dll bir k~ bir am :

1.Iili~liw edHtlim.

bu !:OU"I n AJJu i:J.l \ TiLr.k milli lL1a~lal'J cllhndl. Berkes i!y~Hta st:"sizel' mnr,;l. [,I dinledi. Mn drm soma ['II.Z ;-i..izl'l bir: Vij'.;lJ1a \'.1lsi ('al·
T:l
[11

H'II d z

"'L thWh

,)1'[ 1m.

lnbll':l':!'I1ui·

I U'{llIU*lLll-:, dl)~I'u chI bt bL2den h:J~k"1 hi, kHll

k

I

~onkJn.J

\;iJrnc-u "Db-in ",tUm, l'i""tt .. 'c' kaln1umbb.

oll.!unt

Ii'l.lnnm.

lin

rr.tm·

ili:tinm I) idi. NihHV...t ol1i1mde hi." bfi!PJl ~gilm{'lllio, 111 it:ea -

GeliyoTlar~ dlYof' teh~ll bile haml et. oldu. Herke-s Iot:tplya dllgnt oonchi Bim Y;'IJlt lIdu uhman ~.-ro('
bill' AI»l:1[1

Ml~,

vc ".I,zal'l

-;,ifLh~'I'dOJ1m",~

Ben

dDk.kuti

cdb£:bth'IJ11·I,
YlllUfUln

nJiihllt'i

tub mll1rm

b[J~!'ldl. H'in dolfL ·!t1I·

zn1iltin

':

-

Kim geliyur? l!Iiyo.l wmum:

ynr. Julu. :t.1} IHle Goof,; mbitl 1:1 r l!:flktl d.1lld II t.arafd.1i. ~(lrdum. hOC.anl {!1 Thad

tluiuntl .,
ihllJo'ar

w

'~llD

J

h .. h'" jJ.I!SI w bl'!'ll~ lJj.i !'o y:'C'lli .. yonili. DaM bium" hll' IkL k ptu. trt~lUllmk """'hilt! to,; 11m. H~cn pj~t. ten ,l~·t','dlm. Kllhv"~lIlU:
\iuJlJlIJ, blldk:.W.ljtl. \ i3

\·aLs.ll'l· l.·ifU,o.d

[ 11

'l\Il.It \

1~

T
Ilarulabilir .

_ h rbe ani oker k ~~adliar
(B~ lara,l
bir

~_tI' Aliz

1 n~J

.Iman a __ru,z _ is ... r .kerleri rruz aberi Bet~ikCO'o re~te b.ir _~id rssmi .creye te,ve,ccuh esnasi lua 'duyuldu gir.erken edecek o~ursa
rosl!il ~,
(~~ tnrol1 1 ttNd.)
(Ba:t lam}! 1 Ilddr)

(Bn..1j

Wr-e.f. 1 hwide)
1Jn.b,a

'yar~kara.rf,~hlllnml" yordu,
!llte 0 "S'I1'i'l1~ Atatilrk III l~und3 i t~kJAl
l'aglll

edillI

v1- I\nIn.tzyor:
;, K1ic;iik.

~

bu l hrlJ;'Y..li

m.ilJiruini

bir

'l~mn ibn rat" r kat dimdlls bir adLLm ijuru.~yo:r. fbllYa.r bir k:ldm do. b:udJi.k.I:1m 'k3d~l1.1!'ri ~.aJam.akla mcsgul ... }. yakta &1elaQlile bir ,h.d.eh .,:m:J.b i~~n bi:r onbaai OOnlaklll..l'l 9lLlm1rJ. y.m llrti)I'3.T Jmrhlltl 1>OTUyQI:: _ Nine mfH;li!1 hl~ttini:z nU? Z:waLh kadIi.:l bu 'Sual~ eevab 1ma uzere inlll~..l{ln ~lddeti[lden cam I hurdilhlL!;'i olml.l§ ~c:erleri gu.'nyor .. olrlu nru? - Bir kadin (_,ldli, digc:ri ag,r yarnlr ndi: simdi ha~l.aha:1ede (",Lrl I!;:eki JVO ml~ •• Her Hli:;:~ de Lnn!dLi-I:. lr k.ulm hu (j1i!;\:abJat-l vL::.rirken L a ba.[Uaid.Lf"Hn "allt:i Lanmkla me ullin.. ~g~ La.~llld'i..I-a adam da n LI tCruolD~ sal nb ,.~r:iy lLdu... La11ISlllig dl..·mul~k ill oS yilzl.~ Wl bi r clftkcte ugranuli me ill sJJnaiarmda gol"iilen mUt \

n~1

Yeni bh' Iman ta.arlIZUllUD 1 klendlgl. I:",,"smi \'I:Yf1 yan re.s.mi hflldl" 1m; bir' tta)'J"li!t eSln'i '~!llkm g'<.!lmemi~~it. ¥ i1Ill7. hLl yen:i L1.arruaullI ne zaman 018 "4;,1 ;;;Lla] i soruLu .... cr du, yona atlal"k ('n: B::d'kUlllarda, \·aziyetin yakrnua t~"Ayl:trI.;a bLi l.1arcJ;cdflj2.J:i"ge tah:Jm u :::;cmroln moladu ij , Lead.! • bellur ed~c~ kantlliti varill.r. R..omaD mill et"lIH, l]Ht'ldi l!!;tc-dl£im:iZ oJdu IJ n n oldugfini.i, mutr·addit ~.clcuklarm ya harb I Jr'O unWl yiizde. s.e.kscnid~~lir. y~, H1.1.1Ulll~ oh:.llilklaUTII I ogr-cndim. nin baJiha':1Tda IIdl:T1w1" cdi1mi~ 01· Frnnsa m rni a': \< 1 tun bunlann 1-< iSISI11Ib. hie;. dagu ve bUDI nn, l:a.hIUmu'l i~l~rinin Bu slI1l.da a.sk - t kolU.l:lJl.I ken, dam - yret etml~~l" sa.~klllll.k aladcvam eyle"h_gi hUdudl.a.rdl:L topL1I1 do!u bir kamyun 'los _ IJ biitili1 &i.irI L r lnuY0n'hl. 9 Ilkil onlu wgt j ret e- Imekted l l"" C ph:uw ati.ll'le g;~Li. Yoll.lll ken udtIL l:IU".;,tfaI ~r1an.wIl alUiillJ.H:1 hislc bi· fabMlml::tn a.z.ami bir HI.ndllilulIl \Til' nan ahali FrJnSl.Z. mill I mi.ll§llll ~oyki, Alrn..a.nlar ~hiut!rl .barb f'\!cek ~e1d1Qc ~al1~.yor1ar. Hu hafta lemege ba~twh. Sonr.a .FraDw~brl:l b;IJladlJru' m! m~ltlak9. ken~if mfuJ..afaa te-criibe1eri yal_:lIlwl§Eeh;.i.ka.IJlal' lngihz a.s.kedemd ~(kll) di!.('l1ll1 mtidafaa:j~n i":l<:; ~'i\ ball,n il tn", ladJbr. bomlumakla i~ ba~l..aya~lurdu·" YI:I.I'! T:l'!Im:i Ma.hafilde, Roma.ny::t Daily Mail'i:n harb muhahiri, ~O BIT z dahn ilt:l'.lde e\~-alki l."'i.han run her Urlii iccaviiZl:! kaql IDudakilometre Un lida.d..wca muazzam ka" fuy:'i azimli old$ ceyall edilme.kfileyi takib etmi!j ve lngiliz. asker tedu'. Nm \'l' itidisesmin bUyUk ml' leriyle Fnrn!-llz-e l~lka ahaiJBrnin inbb-a ti;,!vlld (!yl~Jlgi ballc arasmda yiUleri....qde .. iim dol~LLS;Im ~Ol' I UliWr. UZUI1 Z:lmaD( anben behlet'lenn hU8usi t.abli;.u'I, ferLQ. haberler gel Ig>I t.rt.- I;lJr-e ~ nen Alnlol.n taarrwru [h:tlce.swd~ h1::I' hal'lsl bir endll_i1e. a.lfi..iminj hi!;' bir fCf yekwie.rini takl'b etLil'\it!. he)·ee.a11 .arm a'kad I r. ~ m~ade ctmemi$tir. Sok::U-! ~d::tJnI. mg-iliz - Fr·al'lSiz. 01'furllel!l miiLtdlkJr'ri bL"kleyen vazifeni:o -;iJ.~Ii.igi.i !lG! olurga 1,l1s\Dl, dusunu"l IHI.!£'ekete ~mesi.ni :ou.ncl; harbm J!OnunUEl birdeubiJQ y:,r.Lda§il • ten rniitevf'lhd memmllliyetini saldaca.:,"":tw dUsUl'lijy~r gilli idi. WJY01'_ He.I~iJi:a.h.lafln mu ,I k k n,'vt:tlerj SailL hil d', halk lOKanlaiara nam! heyccanh blr ta z(i. kar;ulaklJ.h Nic .Li~di, Bv;lh:rnnl dJkla.ruu O. 0, Galh;<7h r oI::i.iyle aDlatlyor-: •aL::t ktmtandaTl eden 2.Il.biUor, f.l!;IH "lngi.Iiz ('IrdusunllD molvrlu. lutakl1h ... ..cJc, unl '!"inac-, hari1..a..lar oldugu Ian Bcl)li!l:a ara .if;iD.e g'1 r'digj zaman bald~ du rtlYCtl'J.II\ll.. ne o!liu blh~ or n'l1J ,un uz' Ordllnun Bitip till nmek b.ilrniycn b-u miiaT'H..iaruH.ian gecb~l . !JIil" 'J.'ekasaba· kmn.Jncl JL1{J1 lil k3rl]~, heT tiirlu l;:.nn 4dm1al', "lJ(' In:dan, y-olun Sj"T'lirp yr)bUiltl sey ..... f - in s ',!:;ilJni~ (Jhlugu .oHar cl'varrndaki tar1: lam an topladdililn ,m 1 kcu 1 lccrldmle hep u u..: rind r.l'IlaU..,. gldiyor. Buna ami] ~1s;ckJtM, .kc nbl- an leylaklaTl; cum 'yl~ G an, <it -kl lerle, k~lcnin (j.. tllnklann, opl~L I Uzerle-rine fLrla_ El.I ~;.eter ktL~-IL:lnllda kl" dll ,rini.in.den i del' k yplu tcmizley.::n \'e lIyol"lardl.. i1 Isak llC'lktal;ll'lI1R uijbel'QiBer kOYOilIl Dally J,rall'irl uhabrri, bir aa.at aslH?rl udn.ta km.' .. l'llidil". miid<:l\:Uc blr 8el~lka krjyi.indl.; Ind Dally .lailm muhablri aynca ~tln" rrulj IJ;"C kul;.J kta.n pa.n_:abyatl bu' gtlJan da Uavc cdl}'oL": TiiL:t..ii il~ yoldan gc;~ ]<~tabn.;se~t rJn(, mU'-.:J.bdL' "Dig!:'l HWL .beyeti ReJ to. ~ . L~tLt. 1{f;Jh,lIUITI ii.z.cril]ll~ bl1iunan cS\kbr. (;umh."I!iJ1i i!"lldlYOlLUD .. Top ki bllciimlo. fr.ud, nCy<Lpa.·, gw sara kl.Dl8.!l~" kwldann B ill toplarTIlln [U I, PJy~Qe ?.il'bL",I, maldineli ha.tl{" bili '() u. Lord ort rlui v~ ... dn 'tir,ij'~ly~n Llg:ih.:ll::l-I(: ,t(JLu tu r I k un ba~ lBI, !:i UV'.Ll'l ~ 1.':U:ju de-riD 1r"'.im}'Qnl,1'1I1 i: rof I rini st:mmhyor 1:"1.1a btL so:de i tekr~rlayor e Lk.J~hyo lal~h, JIa'I!a 11Il.1,], ..... Ini: eb un . ·brelerc.k: IlLrin hir itim, dt Hu ~LutCln, gOk yii~iind ALmiUl Vi'! miit 'fik t.:.1~,'.1reLlL'n dalrl'lC'l" ~IO'_IYr:lruu_ Alm::udar ue hLllie Y(!I"C yil- laW1.l15 . gilJZ clJ{llnl lJarbiyl,l!31 "C (ll'dtlBU , riiy~uJ h.dinrle O!M sen kolJa[4 'II~!fa .lji.oidi ooyl llcbiLlr, .I'lnrhin lJi,lrt},f.. lLt ...~ !:ayy'-ll;' :;;:Lltulllna3 :yQJd... :~gl u hudu 11 boyuml<l. ~ebbl.il'l IlI.llyorlll nJJ. Dcrilal.mi 1'"G ti&d nbcn Bel!:,ika Sir lantm lL". cldW' ulr ~)!-:!ya "arrllll.'l(Jrl.anb. KenJi ~ . lll::l1ma QD :lilt' AlmJUl, ~at J.lDe& ga!.(:tesiwn haTh bOl'rlbanhm~1.l1 ta:l1lo'ar' I In dw,iihl'lblrh n r ·t "tUgl ·r.~l Tillr;lugunu gni'dUnL. O:;h:dc."'O sonra Jlliv 1a iJ'l 'j'mcfkUlttl_ 0 r. Lr.:k bl pllut!l gUllkii ikinc.i H~mkcpI 11m til.IlZun De Bclqi!!',1,. Cl YT_dcn lini diJ wdiL Btl pilot yo.pll&1 harek;e bil'~ini(l nd~mj .i!tlil':'!tkl idi. Zira. U IpJ ,!tdull aTltattJ: ~ I.r;ihu hnk,lmeti, Alrnul'Ilu.ra. en u"_ 100U Inr,:m., irti[w.mda dew-iyoa f, lUll i n.n'Uz; vesllesi \!,0l'H1Jlmlt"k D.IIl&e2llZrk.etJ. Mllly-Q j Ie mC::lg:ul arkau. .. _ OOnli~ti. IjIlm ciiitm.amu :tkb U~fl1 habvr V'Ll' Falnlt L!l,gilb, ordwrunu1I Yflnll1l:3.a ,~ilmii} di, Hi!:; bir !J4,.'y ~clnllr:,:k]] yo!umfL IJebulllnnu b""tlil!1 h:.arb 11Ilul1abirlermm l'L~7,lerl ,"WIl Irt"UDI. BLnI Itbl ,bLllutJ nil 6t('. cl~r yl rm ~lr Gort plAIlI ~imdi}'e I-;>a rasmtian 'lkau \!' he y JI1J ~11Jl dnr muk mmei ,JJ~He i~emi!Jtir", ---~I'Ida. 1l9J.lL blI' Hellilrol 1:4 I gw!..hlill. D;;; wi [yOz. ntc.l#md 'n lint. uhiddin IUndallm uha., Orri ioarbugOn • yynre y . d~ill ve bumbu..1!wm11a k In8 i Yllpllacak mUzak B ediliyor .1 inI.i.I.id>: et.li." AnkJ.u, 4 (Hul!lul!li' Mubabki ' Anl[llTa, 11 j H U!~i: N.uh'mrimlz(;iokylilti.D.e J;L ..... l.Ul.lLlUI,Il dlmJ ~ Surp3J;Db ml!~rbiJ rues£!- &rind 6rfi dar....., kunurtia l'&J,lmi KarufJa, 'CVrt'Wl orduau, ~ s.imlen doJnYI MUhld.din Oa1.i.inuagm de v:!,LI""" VI! m LIef!eI'Iat otomobdJeri zUD.e, bnk:m,., dan.. iI.i:!rloyil}mn z.eJlIen ~n.ct kara.ril dolayuo,ile 11,1 kln'lnli:i k,Lmmunlin lkinei milza. diyor. ,[,Mk.lnTm ~ d 'rdUncii. cez.arundn. po. I' TI ,. n yanlll Y:q11beaktIr. ~ .ll..c:l.y:ip keliml_ [~~ ...... ,~s.i o IrtI:'llif ID-. ~
c

eMU, ii~ aira ilt,ertn de, h ~me dpgn.J gid Y 1 .. temadi Ilerliyurnu, KITumelrel.ercc: relik Y1grm viicurla getiI-eD tm ordn, gerdl "Polonya, ~~ ~orv~ Alman ordusanan Il.bb goot.crmediti b"in:- surntle 5e)1B • h.Q.t. OOiyorou, SBkiz. 0.)' IIJ;: bir he-'I:I..leml'.d.m r;QP 1'3: Sillh elde, ki7;:Jj' 11k bir l*klem0 Ii~VT~i birdanl:ri.:rc nihayeb= cr mi!jti.lngi1il. beyr-Ii seferiy si hareke~ geGIfii!i buiunnycr u. "Daily ~"r i barb mull:! ic·. O. D. GalIll.gtu::r :jlun.l:m so~ hiJo : .'1ngi.. liz askerler] kadar- a.. mli illSlW.4w"" a gijrmedim, " Bill" k<l.~ .saat ~~~dain·Li.e ordunun toplan.J:i 'i'e i1erlye ~\'koLodilii lam ~ n.ln blr mtiessiriyetve Ol"g::;JJljM.£),on muci.z.e:si olduiunu D,I iJ y ~skcr:i muJ:tar[ iri )'azm kt:ld!..r. Daha ~.Slr edlciJ blr \' .sly'l liz ask~l~l"inin ta.vlrlarllldd busule gelcn deS"i~iJdik idi, H"p.sl de gillil. yordtL BiT plyade, L1 gi liz gaz;etcclliill in oniiDde .Bell;]k:1. InlduUll..llJ.b bir kam-

11 y~:Ul hillrum surdlliiii belliydi. Be.lljiko. dl;lSl Ue F ransa sefirinin etrafJ. kaiaballkLl. Hullunda h;d mem JJLdu~ hadiseJer"dtm mtilee- si lmu~ ve sefarctlmnede: kala ).: rnerasime gel.ml;!rni~tl, Birdenbira ortal~ga bit silkut ~i:iktlL Almrrnya cl~hll doktor Fa.bri~yiiSi dewr gibl iTI r..uC'l.Ldu. ill"l t;-ibiine gc-I. m i:!jti. lrl 1ml!!. ":1 yerme :;::e~ti ve L h.llZlP 01 ,'a::ll ... ctindc bir mudd L dim dik kahlr, Alman sefirinin clr;umda hasmane bir bosluk hasrl {;I ustu, Italyan elc:isL hir iki kehm. teati eyled kt JI'J _ nrn selam verdi, EI'.:l bir ka.~ .i1tUl i L'IUc- s:ill!:loeumijj. btl' asker el - si gjymlijti. tit. dcla (11 Ink :mjkT-~§d(' mol;;)! tLi top~u "ku.vv.;tlC'ri .'4;" kamyonlal' ti...wrine k{)llmu~ mUleauLlit IJavll. ,JM1i
bat8rya!ara ~ L'id t'I2'Smille j!'.til·u,k

[Hal' "u'iJide] bir istiWdm vii.rmd et.1ren ta bi Ichr. Bn tabio.t, scvkall . H ealurmadan Nocvet;; mprag,ndan tama.mile cleii-lktir.~. Emmyet hisslmiztn i.l(;tincu UTI.':IUts.,'~ milleLile Lamamllc- te¥ll1hu!) l11:m L;vi~fe on1u udur, A~lrl}1n.hLJ'I" beri b, 'mem heI' bvn;:rcli kii.blrHt va.rlJruaz bir fti~a..ntL Dldugu 11il1ltiir .ki, n~2I...Ii .oj maYI i:igrenm~m i-'i 011 alb yn mtiu bir !;oeuk; m vcud ul.'gildir. Her bVil;T2li '''ll.t3;nda§ yalnl?: asken tuf~gJni husus: evinde muhafaza
etmekle kaJII'llyor, ' di sefcrber -

llayragm..

ve kllIn"iY,!llI TUrk milleti al na tDplanDU~t.t. BLlnda tnplananlar .aJ'llI!W.da TW-k tayya - cile.ri de vardi. Bunlardan IUmi!li u~arak, Jrimisi yaya. yoilirliyerek
gclmi5iiIIC1"d..i.

.AD3.dol.u ai";lIll.!j die ttu ba,-

H~pi..mUce malUm. olan tsli'k.hU mu h:'J.ebclcri r dev irl~r.iJnde erd lIJnWl giltikc;-e tt"kt"lWDul ederek kal1}ISlndllki bir diiifl1aJ..jJ de~ii. I:n.r cihaa dU!p!lDllgllill te.lcLem..iljtir. 4t.e bu muharebeler esnasmda, !lwonimde,

Nuri1er, Sadtklr, Jill~lu, Em.lniel'. Beb ~ler, Feh.q!Uer, u~lA.ralu. Rem:iller, Ma2111mla.r. llJ\8:.n'lH ,"Klrrem". I r, SdlihRddinle-r, drll_r \l daha maaL sef isim.le-rini hatuh am .. pm w&,er krihl'.amanlar glIbl J.! k ,!ok §ewdler -&I:erek assr r r i go ... remediniz. piiriissili • "likIHllflliz,1 k:o,. zaJ:ld11!. Bualarin I'll tan loIalbimi2iu kim.seye ~I'mlywalr. L"l rinllkh.:L· decilr. BiI. ~hl' k!nrT11" ...hl!n briitlanJl.lul.l !.u.reli AAbadctlerini .1.ni;irlhoS"lr II 01"FeUill~,

1M, 'R BIm..Iar,

zeoddit:n: F thi, Nun, Sadik; il]t dllily~ u ZUIl. m;u~unu yap1l1.l:lk Bina ~l errnda VI:: 'I'aberya gom kenaI'lDda' dl.JIO -

Eski!;ehirde,

Sakaryada

Afyomla

.lngi-I

ebnillt.i, Askctl I !;(![Cr ktyatebnd idiler, Bu hal, yirrni sCfiJ2:denben £0,
l"'i.ilmen-n~tl.

liktenberi nudmLl rekiMW mermi Lie buhmduruyor. Bu 1. nn dcrsem, LHin yada tek hlr m,salJir, vc bu, son Ierdme k&rla:r hi.i~umdill hi..itiin vai.anda~larn omn it:.m~dml izah cdiyor. Bu l:Jem.eD biiti1n Tt'lL"mleketlcr g-Ibi miilrit partill'r,' mr:lhk olmanllza ragmeD hi .. bll ihliliilin taSilV'\!Lll" edlfmedlgim isbal \'ti{'f. Bundan tra."ikll, erJ.ciru.hnrbiyO# iki Mdl \,;iI,1 ki, 1 vi~ millet.wc l:lJI b • nna f1~ n.!ttI Bu beyannam('d~ It 1 .a istlIi. vu.lrnunda k[>ndit1i_I1!~ ilk emirlf'l" vereocek 2:allt l.whm aJlgl ti:i.kdirdc biz.:mt ]~"mdi llur 1;'c lll.:siy.atit! ile llo.l"e:ket edec-ej:;1 muharreniir. Bu hal, nHld~ [] btl" htikClme Ln, bll." ... m{!mlckctin haUunR gosterebi1ece.!!i al"..ami itimaci1thr. Diktatorler, evle r.iruJc lIer urlu nlaba ve kalblerinde ha.roo kar:ara malik insanLardan milte&ekk i I bir mill~ t buLulldu 0kuduklan. \lakit tehe-o;;siim drtli~1 r dil·. Harbdenberi, lwi~reli Alrl1:iiiht,[ yan~ biJl:il.m.lsvic:relilcrin yinLJe :yetm.J~ b~, hvi~re - ..A lwDJl yeru dlundcn b3.~ bir !Jeylc konlL,'"'InllYol", Berlin ahha.ot8sile k(lDl.l~n hel"klC.!l1!!

tayyarccilerimiz IJn~"'ak vazifelermi yaptllal' 'lie icab edmce ijldiHo:r. Sakaryanin sehrdleri AnkararJ , buy Wi zu..terimi;;ull pi §da.n tayya.rn 3ehiillerlmlz de .A fJ. undadir. lnmr istirdad edJldigl zam;LIl, hmil'ue ,"'e Eski~elJirde muharehe talimleri yaporken dU!}en ~hld.1t:linu.z de orn.1:mia gomidudiirler. lNmi Iakat scrmedi rriirk gemi! S~n bu topmgIn atLrnda ticr-in bir hl.lZUl"ve stil(Urt He yiJ tilk.i;a Tuhlan1l117.HD l§.Itt

mi.i~lcrdir. It adil: Umumi Harbin vettn bir mu;,lazrml l",en ken 1 ba I... na kuwetu blr di~ rn n Iilosuna tek b.a5,ltna l.ilui'ru": elm l'lo, iJ-.J."man t.ay. }'::l.I '1c:ritJ,",cn birO klH"ll1l mu I1:1H~ l;)e{ICll hari-;: kllmL~" xt:ndi· d> u-; ya , almc:1 t.-"'Iyya Il'Ii '"fi ·ll • ~'"rargrlhL a Indinn.~h. hliklul bind , U 1.1a, J{CJrJ}r, da.. • at];.11 " y gm I 1 :all nGJ. Ulan bozl k 1'1 II ih'ilk tayyarelen 11 ] vazifc giirn'til!j \'(.! lzm1rde ~Ll~LI t:smt.!;lrrd;) dUl1l'l'1u!lliir, 1sm" it Z l:i: Dil~man u;o..en.ne gltruck ~",JJ CHII"r alwg-I zaman, jgoO!:leri bUvliyen ve bll" an ev\"eJ bom.ba31111 d~ruan haLlarma wa,llnt'Hlk i<,;in sabmilzhk gosten:.n 'ablZ ~el reli bu kabrama.n Sakal1o'a..da du'jm~ tlir.
BC!hc;et w SlrrJ; T ...yya 'i ilzcrin·

kiln

sonmiyecck, bU}cUk TU:ri.smi iaribleri doluur.J.ea.k:tu. ~Il, biz.irJ'I cmcHm'iMi:i.fu ViIl: g;1_,,'cle

rni.zin. Ylh.LIZ1SIT'I_Val"l1tIn bir va..rI.Iga, ~""hailctin biT Itahrnmanhga a,= lemclir. Se!:!l, nil1:lyct...<;;i:!:bir ~f.l.vgi il lJi,;e. t~\'ecciih e~..:n olillllil bli!nimtidlin.. .. Fehiketi:n sc),'rmi, fet:lg-tinle dur durdun. A..ziz ~eh.idler ~ Dudaldal'lmu:drui doktilen fatiha., gozl~rimizi alevlcndiren se\lgiJerd~T1 ibJ..rcttlr-, Sen bUill] kabul 1I!:t. Sual.k mezal1nda llUnI'I' VI;: ~ilktU}lm: jo1at Ordum\.i2Un r.J1umt:.az bir ·iiz.'u 0 Ian m~y r 'ilerimi.;:, Jaima fen kuv Zti ill liioll",hl<trmda fena "a"1...1 riflrJu vetlle j tlk;iClmeJi, tltmak. va-tanm isl::Jaklhyor. ]stili. takdjrinLle mU·if. ~\.' likhlli lIgrun, ('8;rplimaF. i!;ll r,:ahljIi, kUf""ljlgffida ilal'bcu, azimklir, bir ml~ 'e .;.alL"jlyo.dar. Bn Sure Ie mill t \lulsC"ajrtJr "H.:l::r'lr~ l~v;'~'~i1e, Ti..irV'u .' -rem 1 Ihi kin umu!ma:z. Oslod::t oldugu gibi IHlinlel olmlyn.mu~jzC'ler dog-lil'"an ~miilfetlet yaratlMln.lil'!. yo Jar.

de :selamcUe donti_ji.i yiiZ!1e i:l1i 'htirm~11(lahllin 'e I1i<tn, f:1.~;_al.'0..111:1rag· m0n v-el'ilen bn'la vazifc] rwi ).ap • mak u;m u~an, '·e ya,puk.t::m s;!'J]trn da Sakuyada YaL.lllak du en -Lld ka luamamJI r I ;:rr. Cl,:mal ve Eah : Hava hikimjyeti di.i~rnHula ike!'! vanfe i~ ue y.. pilk.tall sana da Al., iki llii man t..nyyar e c;ar~ ak dillpniil;L nlir,

VB
(lila,! l:·ml • ,j.'

I
dll ..

d
he1lii~ alll

I
1. \

Tim
mr
drr,

h

r
btl

Re..arni, ..!.lham i, Al':'eddin, dli. Milh~ndi!;i &1- hao..ldil1, Ha'nl. y Illal t!1 da.n Ekrern t e Samiler ";'mire: U I ian u~dn tliiStll'ek \:LIenhilkatin na.dir yeU:?llrdigi l~ahrama.n1!lnilr.
Aziz !::~hi.ill~r!

1e"bc:J"liglnj ilUJ'la.l tmi~ \'"~yette oi>)!l tne:ktir. BalbI ki bu d.a r-ek masTafh ve bir memLc.kctin tlmllmi bizmetl riIli thltiL eden biro i:.,dn . Y,ldLnm bmin ilk dnTb~d' bckl-en~n t~iri g:o....'i1.l.!tmrazs t IUl'l'LlZlnr h::rrbi ya;al.3.n 'V~I~al8t'.a da l~smi1 .1 'Inllr. llJlumum Ul'lal \'0 1, fubJ'ik,1l t, sanayt ve ticaret merkeZlf:'ri'l Ll.'pol. r, limanlllr, nhttmlar hav.l la::tI'l m:larma hedef 1. k inlihab
rnlluur. .\1 filar, Holnula \"1:- B(,'lrilUlda .. ' III u&L.lc mtinea.a t I"ttiler. U{ g linIl"Jde A.1m:l.1I 11av:I k:Ul~' Ll~!'jnill ol~

den iki mn..'lim Tfokta v:mlrr. 13un • l::m:Jan bJri AJm, I'll rill bu taLl.rruz~ JllL'da kullal1dl;1 kuvvet m1ktarmm
t ,ITlIi:t.! ciddl I..H1L~ket add u~1 k bliyLik kU\"VeUe:r Be'f~ikfl.ya ge~ir[Jdig-; takllu j ba!;fk;]. ctC'pI1e-den meB.l!-Li
I 'J'I;dell

,-.;Il,di'l8ma

Ci..inku

ue

el'- :l. miibim. layi:'lt.'l dH!) I" nlm1'llsm l' ,11(' lIalindtlo vI!! k f bir .l::ilu'"(·tfe hill lied len tertib ~im.k arzulSund::"1l d ....... l~tll.r, m 11'n..kl Aln1 rn fl.lyasi C IYll lenni f:V1o' lee 11m bu ilti hllZlrhkl[1 nnl tn,"vel Ilmial C't"J L~.l. Eu ~be I, 'Lli:lmm ha"bi ;II':lU (;d ilC!:1lo ~d I kl:-;:l rl gJ~ll r~mi,!A {l,

.11.., u.r..d:m

t scfcrix"r'ilc
blT

haftu

Ey \'~t:a~ld::l,:~! 'I-e=,'a (:enubi \.1111\' hrnmnnl1:";1n bu lccelli&ih1 0wrdan b .lIynC!!I;: tZla.ruruo k;1~1 ~ olinde hilrm~tle e~il. t)lliinde }llt:m~onlJ11l51 g'U ol t" II 1.11'_ . lar biz.im ,"'tl:rh~ml~ bir "ll.r~a.sldIl". lkiflCl clll('t l-)Olliudil ve ~lriikayll. hir_ Bu ~~ rnc:lI!l.l"hu p:tyruar 01 ~ \"Ukllbul, n tam I'U:llal thi Alman IOlkduk '8 gciniJlIeriml7.i i~Ukl. I v yiik lel mcd,ezmin Ilcn .. d oldlugu k, stiscime i!;!in G;"lrr1nn fu'ttno.!M di rilc.memcsidin<. Ta.hnt.in edrlen bir ~~'1 l fI dinm; ·e~~k:tit" .. varsa hC'l'" ha!d~ kltwe-tlenn ~ill HoE),' Tijrl~ U.tl"~ K ntmu! landa ccphcsind~ d~gjldtr, (,;ilnkil Si'rJm iUI'k hava kUHeUerine yap B~Il;;ika i:,;! ilisl olJJ.nduidmt £onu t;..1g,1l ya.mllnlar druma mahnlline Hol:l.llda BSkll!a kalml§ olacag,llnla.n nw~rLJf Olmn.kbdill·, N.iZD.nU1:Lmf[)e btl 1l1emlehc.tcki Alm.ll!'l barekt:ti btl i11t.i.t'a1 gimimu koymakla gost~rkoJn)'CIl. inki=Jllf eLlet.:ck bir ,'uiyet dl~in kadl~mashga SOIilSUZ l~l'k basil ohu. klir 1m" . 1/1 AS T rlffl.Sl'llr nill en' u}o'h ~ Im!!n lruvveoi k.iilliy[>!>inlh~ B .... 'lcika c rhoolnd1811 tatllruz ettliil k:rn . ti um l'Iidil- . k1hcr lta
I'1r.l~\mW1
I'UZ

M UzeT!nden

Y,'1]111RJ:I

ta~

mi~l;r. MilUeflkl(!1irr ('nL~rjik ibir surette ynl"dmm !t(1$l1t1llial'l U ~l DU rids.
( Ik mue-t;si;r olmHr;ttlr, lir l~aII' olnn l.(Yf!jl .UI(lt etti 1 1 - "" AJbe~r lmnahl1l i.ki nf'ikladul1 gcc;tiklerini IllJia

hir hn~ kef'" nkrlmlAe m:qknlm.tLS1 ]j{>lr j k.. L ['~ P hC;F;;i.nda I-ti

A Im:tnlar f)lduit.... Inn' Wi

.Ahna[J mdli~lIn~'n '5 l.ret mer.kczinin. ~i nnl C olul1 QlmLldifl"flrla "in' t!!roodUll !lallli etmi~tlr. Liiksemlml'gdan gl'~ n Ie 01 dahu !iii! 1'1 bir ilt'r1eyia; g:;olen'll ].Ll' IT. BcI~]ka ku¥v~LI"rml l1imllle rlo~rll .. i1pii cc.1~ vc ~ 1lnF;;[]' III.' lrlibntlul 'fc(!S ,,(ok EleJ{ilde luu-elci~
ta d''''''''lm ~l~'n [ rlub kolLlnun ~wvJl!LttTlel~

7:1')'"10]" :

edlyorLnr.·a

~lu 'I.lUl1lul v~Yl.:tili
.!:iLlI'

Ilr;zuhmn.a milltablk

'Lle c

'l1.:)

an

~'lLig;l1i gii..~t.~ ..m Jtl"'fl ut!\ktlr. Almlm ('rlu1niliarbiYL.c"sirun

lll""Z,LI$1.I

H~i ku1H)-""YI w.'!L II

Ihlinw.Li dill!

hl'r hllidc mUU..crik J.t1J\'vc:lIcri ycli!'l~ metle., Albl'f I~Bnrdl gJ.ll'blnclcl~i m~.;;· i 1l1Kt..'m ll"'ltinl"1 S'c:cmektl, Iicndl Iti· H n I fl v ·~.hll leu ruh kkuk etme midn.

Ek eri;! ,KlI rUz, Tcdll'\ii ~ren i.ll1 lar "linnl~t\ at, ALLOOCK .ra. ktq_m an 1J:'!.bmxillmce. l,atl)'l!n mil. b I';" degildir, flir zatJn ali!'llun tatik Higi blr ALLCOCK ~'.uJ I I. biE get"P1."~a] fll'1oo b';:;'lrlni :;nslerl'rl"k \'e d£' I mil ~lr:,'lJd.Il~ ll.lvlid cderek nKrr)';'lIli jn,lhAlll takuJ HmJ§tir. AL! MOC1~. ROnllJti7.fnll. Lw: 'lHl~CI" SI)'llli~, dcll.kli ALI COt."l{ l 11;1ile r ~ifLJ.y8b OIIllllf'l;J dhr. ALL OC'[~ yakullnLn t~ 1 d ttigi
('!lhhi H'ul'hk, OTOJ!.1ATrn:

0

t Jll.lbUlm ianfrLlZ ko1unu.a MLQv, M[I~
IlIJ.ll onilm:le variY,J:!tm diulil'fl Il~Liri.lcm~.


dn
\'e

ki F'r~n
f!ayc.siL

1m n .Namur"p

kii

bu

ell nlli t a.nlt'l ·Jml"tlr. eiJ t.n" u:z: It.'MndL ctJnemi~
IZ k.1

yO[JJldl~

)'8 khu-lll~ rivWI,'et ~lunm·or. )lamu)' Bch;l1r../Ui.ln ' n kli\"'l'eUi 1 lClluiir, Bll,
1Il!l

olal,!~l ttiill-

MLiLLei£i..kleri HoI.Ji[)dn ve ISQI~ika :Ill )'8rdLaldn i..htill jJ(itrl1 ij' ·,·ke

pr-k za nr kln'\' 1.Icrlc )'i:l.PI.lmL!}tU', \"al~lnda \'.Lku~, bcklcJ!cn bilyuk mulhlrdx~h~' \' i}'etl.: "1;11 Almon orUl!!JUftUJ!l. uUlLmlls,ll1'. dair dahl!. CSoo-k 1t fI'I,_dtlmo.t e-Iclt'l edilnl~~line u.ebeb Dhl,e~.kt.lT', 11.11

lR

MA-

SAJ giM Itllrtrm ~'rt'lyrut yerin ,u",· Iml kup\af'. ALLCOCK y. kllll.lllul:'t. ki Klll'Ill?l 'l .. i~~ \'oC !karlal reslmli mn.r]{asll1a dHckat C'diniz, EC"zaheonl·lort lc '!1 hll~uH: kUn1$tur.

dana Halkevi lemsil kDlunun turnesi

r

Top ak mahsull
1 ~~~..,.~.,.....':-

(Bafli ,G' tI"(tda) Wi itiban:l.e de Scl!j'iWf SMlI1.rnm inci.Bidir. T It,rhertin l"lllu.I dI.,C:t .zaD'!Rn • bnla. yo.1IlIDl!il ol:rn Niideli taMhti "nmod 'IIu'nHawl HQ'tomi" tJ.ln Ir.. ytt.igi giW, Hildavau:l hiltU'O Scl.,.llr.t; llii'ki.lmdo.rlaIUUIJ irtih:u- ,d,tlydu~ ve Se.I~k kll&nlll'Ullll ~ ~. alum!> ill.C azi, bay:!:!:' so.hilbi bir Tiirh ht.. idi. TIlrbeyi hlcri 112 d yani ~,g: bgtnd:J. ~'apt1lT1'1lrJ re 132 de dat eImii~tir, T'"r..irbenin, garb \Ie cenub ;p;1 duJ\'1lJ"IJ ilz.et."iml!clci l'ruTd "I C JUl-. m kabarU:rlaJan Scl-;Iikiler d.rl~ iwldcti adali::U'll 'blU,yiil.i bil" ~boli.idjjl.
.ffiida,,·c.nd
1!D1lDIDlBIl

4~---!..::-!:~R-++'H 511---:~~~t-+---r--j

2~~~~~+-r~~ S' '

IlIIIJ

1-1 len ~ ~jnd!" billul'l_ q IOOD, or dllh:il ~vv.:."kl Lrw lo~ ~~rI Qli,:d;ncc _ .• djl~, :lrl.l.i:r ~" .l mil bar Yeilml(tlr. II.. At,UI'it.r IIKO I5ll'l i ~l ~J ~ tliM IUld .. l"' ,",,~'III
bulUI'lIH, Id:ll".

~

kr
llw

~pY.f1JI'I.

II... mCldidlL<t MI'ilJ'1<.!'" ,J;d!rlJ en .t, <.10. d!!poJ'.iI J!ld., IU ~ I:U:'YCfI ~ I'! { ti il'l~O V" bIMRJ. tll:frik c(!J,bllkt~11 10001'11 \J ..... 1.1 IiI.a1xt:!l!n~ n.:mun 1 .a.luu:,r.o.l 1.h.1I1.J "", ~~ I:IIIItI!iii:t.Iii 1iiiI'll I 'II'~ kilt II:' ..1IL1 L1 Y&pIl.u1;JiI. ~<l('UI;:I"I rn ,,,:l!!lleoc:dIL r, CH~ .mr IllUa,frnl<! Do'!li~~ini!lt m:l";u, tnnlunll.~ :II(;:rO£Jl.llr mU!:i;JJ'.;i1'i ...Jilml:r~ ~kUr. f~, -

WLl:i.IJ.vak,

nno od. r-c
1I."[II"'J:l

Bu ~ I (lfI:'

!elf)
II> kll!:~~

t:dl.odJL' I!dllm klyti\tt l!IIeo!! I.op!lmm, oJ.. , ve ll'f,plo.nnui 1:>1 1ILlol.r .. b .tl~ g1 rem d

HI.

~

be'hi!"l' ~I (311)

IH)r.

"tUJ

r,

I nl:ml bb'lCiOO..e bulunlln mulJ, .. ·"· Vt'!I"1iI ~r. .~ I ..nn Ie bU!llr n ~b"D-" IUII:a blZUll 'bDkl'b. eeiJrll.PiWk]cri t k' -Ie idyonhMI:u'l Ip d~l I< 1'1 ~ um t4!J;ellLI.!tI m ~ brdcli~ril1ln t hi.! l~lH ollte.-.l<"T1 m'J<;.i!. ,u bit' btombuld. '111 aorCl:~jllu.L L.lr I1)Ukm11 y<bl ll':I'lrt t'-i"b, Ii rl L

hatlm

lIj.'TIj I!:mIllnda

2-f'I, -

eJJc ~] 1m.] ldl, CeEJw ~ R~ GgltA Sull:.ao Vel~d. Hmd hntwnm giizeUij'ini UZlITI u~

:::;OWAN SAC 1 _ J~.irJ(l IilcsireHk 1m ),1.)[", 2. Rh' viLiyr:timiz. • /l.nahtru-, J !lli kan b~r o.dwn.'t !,lElro..kt:a.n GOM-:J. h j smt • hI s:J.1'II11l.rn I;"· !Im ol\lr. 4 Hnyvanlar I;ir'~:r- Mt"!;jbur bil' 5~ADlil-aJuni~. J.:skel' . I{admlar'

Istanbul Belediy .... ilanla si

I

te'rrennilm.

ehnif;)tit.

Niid~
KaJbJen

isteD..iloo ,J6z1m:e
~~,

~ynhyoruz. ~en a.nllll'u -e ~1':ilrllM" de !l3klanl1amlyor. ~Jjj((',

btili1 ediJe
huna.
t1~pi

bir
Sdll"3e

minet - ,So- ,
bi'!" ~)'in
I lrIal ..r I

~y

nli.

"T ..
tUI",

,..tOGlh

Im1b i.E:ta.syorncl!., hizl te!ly:ie H:amp:urn.nln mru:Jeni se~lQri'

l' !!i ~
'i[g. -

Jhk:ui.l.!i,

kuJaklo.n.mw l..J:rwwW"kma, bir ak • ~ ,serio e&merliti gibi Il'imi_;,' IWziin dolu~ r, El 3.L~alar, llrura.l·, alar., optW,lld r, ..

Meilrtt:~bh:,nleekutulurdu, M3.l~lTI • Do~:t blr ruillel
i\dj JJlstlu.lnn s1iylen.iI' • &':rnunn, "K" gclir>"o bayvaD
QIUT.

10 -

Gumriik muhafaza genel komutanhgl Istanbul levazuu amirligi satin alma komisyenundan:
i gdoe-L I rna ~.Jl!n Ifl/:1I19-10 ~Unl'l: I I '.m 1 ilJt 1I d tiro Tulll'l :'::!I:!!I ma y~ Ck t ntlnaU dB 21 IJrOl II·. ~ .. 1111"-I &irU1.'1Jllr. • t.t:kJIJam "~lt;)l. £'1 \ llk l rcln l ID:illdruzbrll .. Garld(!JIi lbnlh.ua. lti1;d H.m ikincl kilt\aki ku

Colt

tcmu,!}Ok l(l~hir

--'_0"0:

Nig-

jjez.

'iidecl.Ul dima'., nrn:a qlcdi glmiz, 'yt. t:M1lWIiI iOetlli'lDdc kalan isirndaima. biirmet ve s.evgi,)'le anu ~ ea,imuz b.1.b.nLlru"dJr; )'erid &er, T:l.b;5W ErseriIl, Rti:.n i A,i;gUn, HaW Nuri YllnLml, Zel{j 0n..I. tIUw!I Ult;ffiOy, CcmiJ: CJ1I1.I,
-

Knnya, bW Cu:rnr.ulan kn~I\I:rur. hlillr:evi baadosu, halb\'1 ~, jandarma komutaai, bek-dt~~ tabibi, h~lkellliJcr we Qum.ra liar ~.::. gelc.n bi:r ~ ... ij-'le kaCiI'Ilm;'H U' g
Cmnl.ll.

.p,den

j:ul"l11yor ve ,ilDt.:l.k\'agmuw pcncereI,WlDJl1l cllc!"irn:iz:c mklj'l"Irl.1l", Ol:l}'a gnnna ;;iJ"C~kl!n k('sj f bir

YllK ROAN ~.",C1. 1 ~ Istanbulda mesif h~ btr yer. .:!: \"il..m,u, 3 - >! 'h-c • m'SWlt. 4 - Seni. dogur.ll1 • Bir rilfiU . Bill' nutlet, :; B LI.'"ku~ f1D.1"a£' I - B lr i:rim .. 6 - BiT I:J.clediye reisinin 5f:1oj'ad.a • Bir 2aI:1.Lr. '1 Marangoilo.n::llll ... 'W'Ihr - Blr 1 ayret niwl, 13 '- Tcilivisi @,; hastahklar. {) -:- SO!lWUl ''Z" gellrse §'Ur vemi olur - B:J~a sadah iiiii' hill'f ::~UI"'.iC nil elur, ](l Fen icadlartcdnn bm.· Bil' sual eda.tJ, r 8 ..... i 9{in1.;i btd"l4auw~ hi.H J !t;U.

Cazib

\fe sehhar

hr.lJn

giizellik

ve

iNGLLIz

ZllK

)~ZANES,1

leLafctmin ide.,,], - BE¥OIl1:L'.

mlilbaflZJcttr.

tsTANBDL

Devlet Demiryollan
'lilU'1IQ;

ilanlarl

li:iUe LIe.L."UCIlkl~yorur.. bala.nmu: Ha!kevi cDiinu(' diJ" M,erdivenlerJ.en t;lka.rkeo T':11i 'viDinm v;e DllJkC\i RiBmUJ bi~i

12345678910

M!dl'!.:mmei'l b...,f.. li ::'~B~ lira 91] 1ru1"lJ.& ohm 6402 kil]) munl!)Ur b·,u;).;!;, 7U'" iJ.II~ll flemir ~Ir) ",'bl .2!l/5/Hl40 Sodl gtinil :5i1id (l0.30) on bul;'lli:b JIq!II.up.a."-!ldtl PI' bl1Kl:!;ld b:Dlnd~lki, kOI1l )'GO l.m .. .aflI!d~D ~~Lk ~kJil ~ LI:!IIIIIIiII __ ~l.Ir. Bu I" l.Q'1n I!tI. :wndl,t. B Lll~~
£jnn~k:
\'e!.itIIllC'

W:ledikJerini

.L!!iijJ'.m1

g6rfi;,.'oruz.

I,.. 1.i.Ll'J.l.ldl! ~

)

lli'

~illLililltin{!

'i It.uru.a1!.L1I: mLlvakka\ tunlnat ve kada!' IU,IlIl'ld)"QIIAI mUr-~

.....
JA,.

.tnm.

KonfeT.I:DS SJloflWld.1. !Kon:a 11,11• kmd:ln birlwA;; yi.lz ki!jli Milrll ( ,(:,.I\:t:trun ko<lLfUB.lLSill1 diWell'lrcn r )';J '-"cot ~I d:l da KoIl.Y::l. b.c.l.ke'\'JlIifl". ve biz bq~ym. Ben ~ dio.ledim 'I"I!' itltibann p oldu:: TesaniiUe. derin Ibir ~imiy~t, :tuv\ eill bir 1m~ itimaili n • 8, abHLk.. inki~ teka yyliillmJc. ~, rt • luilc mu~:bez, l1aM tibir C:J.iJ:~ miisclIBlI bit' hallrevi ifind~yiDl. Ka'lI'el1er ytlIkselteee1i, iJ5tldadJara bbltllar diikeeel!: etlan KOJl~'a Juill[C'wiaden .oteJime ~tm.P.k; ~ ayn lIr:tea. sevi.n~, iltihar. mkdlr QUy Koo)tr,a b&k~vmi[] az:8It!t memuJuII!J ft'Vkinde ~y{lr. Be, iBtikbali em·

Rnl

..... 1"lllm~l~

Kpl'IU.S.l'ondan PJ.l'.IlJU2 ql~tul{

dilJ:l tllm.illdadu,

(SIllS)

ist,anbui defterdarhglndan:
IItlk:ollMlQ

b.l
ad!

.:I.~ dalresj

IIIh "('

,';=:r,Jisi

mail
Jt,.1mmJ.

~I'l

tI'ffj

N .. um T'll' I 'II: 'Iu~i

oo.glal'1nllau dnha giizel., Dr. 'Vedad Nedim TgrU
Ilti

EI jnOliU I1Sa.hk pa2M] No, 50

,2~1,29

".KOrOl

myetie ~
SabaI!LIeyig rclI: .Kmy&rlili
m:mlI

etmekt.edir. ya~

cadft!cri.De

kalka ,geoi" temiz, y ~il ve

d:agUmG;unlz

i'.&. ..

doldu..~n bme yamn '~en.i.n hJ~E nWrurht .agl.li.Yl-iI "Eli",. t.e!:Hilinfu dddeo muvaffakiyC-Ue yuplldJ.!tm g;ij~il'QrdU. Hatti. a.kWrErluinu Sadi 'ili'ck, ak'trist Halide Pi~kin, Suad Tek '/1,1. elihll.t Reoid Rv..anm ,da. oidLltdarw kBy,dedebilirim. Ham.lelcri b~rilnnr§ bi .. ~ fir· satlu ka~ll!ll1d~ DaSlt ko.~ IlC-

t'll:d:cyetcll.raclaWk,

u-

S81]mll!l,

HD:.:. t.eTkl tic::lrn ~ttiJ:t hilldl!' yenl umf.lli.lll I.lildi.rm~ Q.I.m 'l'1! lluun,e, lrul ku1ull .. ".ukllll'ld~ Laim VI! ::.dl'P II '-rs:i mild !"I Yilzlh mil.k~Jer :i.bb;[l'Daome cdIl:I!J~k Ul~ Uli.!U1jj\L$ Ww d!l! blJlunamli!ml~.M'. Namll"l3 Wh~1!I'I !11U:ll1l11:1.1!1 -.;II!! .lOW MylLl kwumu.ll H w! JI"I"'lhll::>i MkmOn" teV(IM;ao Ilunet'! h.-hJ:it oruJ'luJ' ........

Y8~n~z 7 gun

zarflnd,a

atwm,

SAY ANI_I:IA Y~ET
DEGISIKLIKI'
Eayan
zanl.r.l,(j

gamo, acabaC:ll.u. lolllaJ"Jta ve qt!ii. ctelU. 'lmIbiliLi III)ldllkll!U'iIll gii. riiyonu.~z:, bi.~ biir ye.rde goelIIli;yor. MisM~E'J'I.igta tlli. kad::::IJ'il biJ:i cidden m:thc:ub ,eWyar. Kenya. halikoevi. ell!maifl!lan, KMya ~tml!Dleri, Konyall mUnevveJ'le;r 'bize kazda. IbWlllllliIak, l\on)'tlYl la lIUtmak, KonyruWlB ~ ruu» d'aki d rialigin ibiUudllln.n4hIn nlldaII1lI1l.Z.'l. zer.clu milldinlnu i~ia 11~1c:r :rap:l.CalcJanm ~deti !fiL!PIFJyor La!'. Blr I:a.raf~ lIali.ke .baJJl:m .. IbQ- tar..d.LllJJZda Rlz!i.. bey .. tile ynnl~ IIDlzda parti k1l.tcibi " F~thi., blz.e n!hlber! ik y1l.p;m Bay.m ii.!."'e'lmen1Iu ... "('IXIlkLar1..B 3.J.'"ZUbn l1-dir?" ~ EIlk mk a:lrltad~lar g.un l ren p;u-ti v ballievi l"E-iWeri, bizde bir ~nl:t!.l.Lk 'We .~'lkmil hgtruJ~ ge-. tiriyor. Eke.k:I'}~ guutesj b:lJjmullarriri Ziy~ t;aWI ve ~iretm:a Sa ii1i:n de iltit:l.1\JIIH blll.!:l3. im F.lI"l1 of!w dJli~ lai.~~i.liWn bummYOf1L1Z... Nifd~e o!dugu gibi b ua da ziJti U·r YaJj!llll)'c:u' 'Iill Aw.lilrJ.l; 11 y. Ldilllii ~ Ilk kontduyor. ) I!Vl.ftnaw.n 1drb ." mliz,e, ' Bmi. 1m: \C m~1!1" m~in, liIalI'Ia. tin, TUrk medBiiI)'(:Unin olll e:lo bir~' l.!:1eridir. ThFihi kIym~tlel', Nit*l,'c 1l;.JQ.1"3Jl buEada d!Iha Ij'ok dik~
bUc mllh::Jh~ VI!r'8Jl]

yec1l..ll ohull.;i :JLr.!:II1Ianw

lIaa,,d saria,

~ab~11"'63. "ROor" pi,}lesiD.iD ~. de de NUf'il'e O.mer ve Ha.rild.! P:a.ram 'yok 1:i0,Yccan'I3l', uvaffakr,.etler m yu. II"l'IllJ'Q!, ve UUIiD lU;uo a1k:ujlar.lJ.yorlar .. Sur-un m.uhakkAk ki. Nwiy@' lOner bUyiik bjr &maWr SIlNltkarmr. Re· pet"'tu'I.'8nml.l.!lbki lbl1iin' fi'li; Ahmed Nuri Se'kiLincinm "Himm tin 'Oilull eserindelti Zib r-oliinii de!! a.yui 00i.~ iIe ]"<I.'jattJI. Ahmed Y_1isa1 btl" jki eSfrd~i Il"~l":ri:nde mililt~cl I,re' ~k kiT "Hm:limt/ltln OJ;1U!,, mda Gi1bdlmu oy.lllyan .Hatice K:1yn.aJl, H:IlSIl.Jl!.oy~ ruyrnJ Yeli A]tunay, :tmaJ'llIl oyruym Necmi §ene], Samaeli oyruy.::m Seyfi KO'!;ak, Muammeri OyDly&n Ze.ki OM", ibtiyar JltOyli.iyl.i. oymyaq Re i!!cb Te~~ olgun va g\i3eJdi. Rejisiir ~1~1.Ul fi·U!"rellJ &e!l~ ar ' ada.,1an:ru t:lm lOi.. vulrufi::JJ lalim. 'eUirwil}tca. Koydu;U. mi~i5oen~Cf' tal{ (j.irl!l2', ibayrnllllkla. alla~lalJ,dI. Dekoll'" va~ir s.:LIme ,ICVUlmatwl lX,If::lbel" gtitii:n:nl.l!Jtii k. Dc.kOfw.IliT" N{'oCUii :!}enel ihUsaJ!l Ve me-h::kl1 sa • hrl;n bir 8:l11::J.ilk 'r oldlJ~rou Nigel!! v~ Konya balkLDda da ishat etmege

a teeriibe dtigi btl, yeai ....
cw:jb ~

D. BRA.lI.Al..LE,

b1F

r.:n:..

~ik t:.al':r.l teia~ den tlO.yrette kBlw.

Bir Komprime Hayat Kar$lhgld r~
ED ~ z.nfiJ.anda size en Wytik :rw:-dJ:mc.u:iJ.r, ltDJori, gtdl,. JIatti. Ve nelasl"t btl,].-i.lml.ndan t.atmin e-di{'1 !.WLhiy~lj )"Li.ksl!k e\'5&fl h:3.izdir. Qoerc:imli*" bazelya, bugdity ''e;i.EllC iiorb'8.lJk kompnmelerimizi her ye:rdc bul~billrnm.
i'l!

CAPA, ARKA

uSTAHZARATI
~Bm<J.Yl"; ~~~ •

Kuruh.J.~ tariW

J9U il:derilld~

In.I!! nrlrll'CIIr..
~ dejil.
Idi,1IU'IUIIU.l ~

Bil,lAT TECAU8E E D I" IZ ,.ADca.k bi r hlilta zarflnda, bill1en-c kadlnIRt', 'ililtiin li:iUlI:"U~1l:-

luklal mdoll ,kurluldwar

ve biT

mu,y,;lir .. k Qldu. Hj>!. [{on ya.y
!II,

Kcmya

bi~

iloy& _

~ok 6':l,.:'rlt: ~n'5LqtilC'r. Alunler, ya~ ilru-looik~p. bun.t;ukluJ:dann meydana ge1difin~ kc~tetmi"l~nllr. 'QiinkliJ, i!itiyarladlk· .~ cild bir eok 1uymelH un SlIT· lUi ka.ybedu. Bu un.surJa.n
ia.de

ttm,olrk,
LukQUlOUr, ,,'at®f1Um1.J71~ yava~ ya V3ilj -;~.kot.!l"kljm. ktymttli ~i l'Cmm:ill. troll l)I.i~eriLl~ kuJaklatl!i'iUZd'.!L ~p.t.e,illj-YI}J1I.<: :

edmiz:
Io'1.jI

cild

yemo:icn

~ p:ro-

labur- I2'd rr~D. eiJd t ihy.rl edcD. w lnymetll 1.I.fJSW!' !Ji mdi, pembI! rcnldeki Tokil.!on krt'minin taokibhl.de :mev~udd.ur. Her EIok!}am yat.mELZd~ end bU kl."C:D1ikullnrutUz. :Siz UJ"lll'~ kIm Qildini7.i besleyip &c:..~ tireook Vg bUflJ.§luklukla.nmza gidereel;!klir. A.1Jca.k bir' balta zarfl m.i!u *"ne1eree gene giriJnC(ll;!k~iniz. Cili:Jdihl "I' i~:n su bt!yaz reI"! kteki. Tokn.lon bemrni !I!lI1:mll1'l~ Siyab bwbri ~rllir \'oJ! ~~k 1D.IlIEIam1l"1tli. -..

====::=~ N .ILA

.z: A J" I mi1~8. m:irolay J.Jlt!!li.fWlll.n! vein ti"fe tabsi So ed.il ip yinl'l i seoedenbed ~ l';az.a&l mQl mi.i· ttiLrHi,g1i.aden 858 IllllIlllrnh ciizda.nJo aIma.kLa eldutwa ern.mil m~a-'lllln ail olan ~ ~ kayhdtun. Ye:nisini ~dlln eski senediu hijkmi.i o!::madJtt iii.n Qhmur. lIiiteveffa ·mit-al Y' ~ b~y l1:e"ceSI Bu:~ N
Ze'll'cim

C1ilI13,

I) t) tal

mezkil.r kitalX:l diXldt:amnd" ,:..~at 14,30 !iii <1.;:111. an:t.lnn:.L !'tlJ l'1iyle $'1-

[

W:<l~ag. iIlin ohmLlr.

EtlI'rl.OOii Y('rl' A., fltbf.shdt "!: y l;lt.I(!k pi Y...de IUl tetmen n329 1-1) ka~'1t l1unlar.JJ1 Hil.SlUI D~lu 1323 dogum11l Nurettifl Erdi1in Oi!:MTlRl1d", !j1ii1("}'e gelmesl,

.i.n.fNur,.

~" Br:~i!rttJ..' A. kt.-rl 'k ~IIL'"

.

k.l "l

i;.u

51fli1t

11 '

lfllilflh Buih .I iIiiIrdi HIIJru~ lI,akimlijiflde1:1 : lMuz.nyede· m'l!lllitelif ve k:J}'Dlet. Ii k]tElp' Kttr.JmI1rerirn 6at! 'it' Beyazulda ~ar\lHa cadde--

lht.iyat Eutln )'olllanl tarl 31 51 940 tarihindc hltam bulmllFl ol'1c;r. gUlidan ~l.IbeIDLZd.ekaynlJ 311 Llli J31.
dogumlu lllll} , 'l craU,an .•lmdiy~ kndar yokJanmmJ'u ~o';1.ptllm ml~ OllWlarJn hnftaJUII P!l.7.!ll1.esl, 91 r-}arn ba , \' cUInll. giinl~ri S3:l t a d:J..O 12 ye )[;:'1unr rn1.i.r.l.e.'YIt!.>d~I"Cl< ihtl:'oT:J.t )'fllda· maianm bchemehaJ )':tptJrmo.lilM LUZUIDII 'bii'" kt'1'e liaha ilaln olur'I1',

Bhld.e 1>17, 14
~'1'ki Tii.tiinc~ kfir dilikkw.ui.ll.

DIIDI.lIIrD.b dtikkimda

OOilmil-

lb;ir

,c:an~LlJ!i~r.
'Viya;ilELOit:l:iv~.rsites.l

N'-

kitap"Wk yap:Dl&ltta men vefat eden
ail gerek mez· ~da. bod· n.:![m ha.lnndaki MdiYHinde vc gen'k milre.llitto buJunu:i bilUmu.m mullth .. Ul \'e kJ,rmet1i .kimplarJa Kl.I.hlruker.bn1 . 17 CIIID.B, 21 mB.ytI sak, 23.mA)'lS pH'1Plbe '"e 2<1 m.oJ,U
'ie

batlbuun

1$te,
Y';fil

&erek

dlllorde

d!:IF Bi7.im M ram

b.a p,ldu,tu

bdu Jl\e"II'k:il&deUik ifad\e ball~e!eri

ri1 DoIrt'O]'

STEJ SK.Alh.

~k u..~ Adan:LrlI Bcbm

,i~.

,,_ Hl!
d:rtll:'l.

u!maw.

tllilllll

bt>kler:Iz~....

, bi Y:um./ AYBAR -

OOl"JtI am

h.alfT8!:
Istibsa?

.ke£!fi,~
\'

ibudu.r:,

IatJ'tI m". iBIl"ka;
ffi

gUo.
...'

G'WlC hayvanhl1f1l1

oot'e}rreI!!,"

riud~n

·'RJQCEL .. I

Ylimu~fI

~!."rt v€' p be

hr.

~ rir

SQ.hib~: ,.uuned C lWIl.,Jdi.n ~ui;;. Nc§riyat, Miidllrii: ~'LlCm (1 .... "[[1" BasJldJ~ yel": (YeDi ;!llmlb I

'6 MAY' IS'

940

Id.ra y'eM

O~"ncii YII
:s&S

- No. 132

SIVASl

HAlK

BAZETESII

,Her Verde 5

Ka.mt

ugo avyaYI te ide

I
,-bdaki Ima
ZI

er

h I k vvetleri aDSIZhatlarlD 3 noktadan yard I ·Zll U I r Buy,iilr meyclan. I nlar Bu- u H Muharebesi a811 slatm k is mi 'I di DelJam eJiyor
I

Stohol dakl RUI el~JSIDC muracaatederekBogazlann. Rus~AJ an b ·mi-,eti al D sokurmaSJnl ve istihkimlann lim ekli - e ·,I~rdir..
A

Ilk te~ebbu51~r ,akim ~~mea, _~lm8J1lar bu def

Franslzlar harekit harbi b- §Iadllar
(I

p~

15 (

• Yazan: Hii yin CahiJ Yal~1
!Ii
1)-

IUt 22..35
AIm;,nl'l'

• - HDu e biJ.diriyat-:
~ 3~)

.
an.. -

Itlt<1~Im:d.t:: Ru Qt"~ clfVi~, V. 00 HI1:riciye _"IGZln S.

MIl'
111 n

TELG& F : Zll. 10 :?$ Tf: 11Jl'W;.] 191;; telt;rafnaml!llle ze-.
,

erli

)'l1dir.

~u SIr. a, Alman U1 tbuatmtn duo vUllak~ .A.l&..aJl .. l~i 1n C ~. kardLldan AAyi.llya ,Qre-, gatrl rekmda, Vistule havalisiude voJDuma intlZ3.l edilen kaL'i bi:r mu)l:lI1!beden ve an aakcr1ennin muhakkak blr m - f(eriyetiru:l~n sonra, Rnsya miinf .sulh m1i::akererio.e girilJca.ktar-. Etl mUzak ieI!" nazau-.n, Rusya B[}Ji;azian alacak· til', A1Iru:t.ny'- da Le,hiq.anl. Bi.ziro askeri m.a.kamt nmu:1ll btl lIo bar . bi 1 muJ,;:ntlduap_rn tayin ~k D ictino.bt lJD_kWr?, muharebe b:akkmdale! nkir 'lie miitalcalanru biJdinra Pet.rogram ajansJ..Dllil 2::! ternmua tarihli telgnd1 burada, !"iya&i vc ma.li mehafild A.l.man iiraidl rinffi tamamile ,trnin c e:r bir :II'IatuJrelte telikk:i ohlDuycr. Bu telgnU: bn.raA:h Ru51 ~kliy"'n ietinab: imJc!Ln1PZ hezim t hakkmda bi:r ihtar a.dde .

lJiIn g~e
)'8" bitaben

Berhn r-

yO~1! TOg&l-

Yu!;,o!-liav diliyle ne,nyat pparken Y'llgrum~ biikllmfi-.~ ya.,~y n AJm..,ruara f{tna 'illrll:laaele: etmekIe i

&iin1el' IliIirl1nda IlaJisiI.I: jere lIPi. bar, Novisa.d ve ~ til' ('Ok Aimanian:D tevllli ediIdiklerlr:d ayd. etmi~ti. (SOftIII; 4 - ..

d~1FIl
aSII.
lliiI UllllitllJl!'ma~ ,. bulundu-._ Puia . ,Sob- p~

Din mem./eketin her taraflntia
,biiyii.k merasim y,ap,IIJ,

a sehl I rimlzi •• "lid iii U

Bl"tlk,5e,1 olen "riftde t.",klt ,edihJn AlmsllItar.n bavullftnn .. In'Uz.
ki huslUd muhal*i HollPd& ~ Brl!;ib
BIii;;" Ga.stoa, Be.o.a.e hudu4UDda.o 12 [' '7 '- -" ]

buyiik dB _ AI"~an~U ilk EI~isi t"n daniz kuvveti 8ru sell lerk~d~rk8n
ltalyanlnl bugUn kU hakihl
. az:iy.·t,j
Frans:lz,
A_milln
¥

!§_8_- h_'· _'~_Dce_-',_..)

MObad.le Irani IS¥Url"a~e mid'srken f .. alnsadan na:sti
13
~i.

gB~U
fl'laytS t.a.rilUi Fa ria - Soir gaze.,

IIIIBCI!. Avrnpa- tle'oi'letlenJllB de-~ mukayesesi a~· [SIIIlI!] '1 inclii:\ri 11

BriikseJdeki

smw t.1D ~ri

AJmam ~ dC;f,o JLaSlJ t.e.mcttigi hak ..
(8(17

7 ncidc'

dHmk'tedir.
biziln

Bu heelmetten

EIO'll.rn

i~in yalnu: bir- f,:lkar yo] tl:a1:lcakbt ki 0 da zararu ohmyan liir ~l.Jlh akd tmekterl ibarcttlr. au AI 111M

DUn eclis'ls kabul . od'ilan kanunlar
Ankara, 15
1A."A.) -

entrikalarmm gayCC!

ler arasinda mall' ('JJdugu .{.in uu ~yl
Tlaho~tul". III t9~~i')lmtl~ Flu

i emniy~b;izlilr

mlittefikuyandlr •

rr.~if~J,[QrukrtJ
:m S, D, N W1lftJ.l

biUmssa .-f"kll dlo" o.-in,!rho: ..... it • .... I r,

1l1!~;';J:I=~i;~U:d ~~I: .'C/O §e:~J=] G
BUylik ce.lsenin a~1h~Lnl miiteak:ib 8:1 \'ek.il Dr. Rem Saydam ~O! aluruk !-iWIIan s(i}'!f:mtr,Ur: - ArkW4hu bl1e'l'l I-u
VlUOUPWll.

ayati bir meselemiz
maddelerinde ihtikdra hurs.. ne t-edb,·... a,Iry·, OTU "'"' ..
.
.......
I
"1"""' ......

fflrafHltJFlH

R"MYC

1

;:;a10]fy. T~LGuA ~ ~60_
Jij

Nrll-l

I ,..' ------•

"" .... ...,,.,... ~
TC'I'Pl1tL:

2

28

1915

No.1. 231 numaran
me zeyildir, fqm:lr.evl!:7.'il'

telgral::wurri~

m I oldugll
1;:11)'01

MaJmOt;'y~ davet t tlr,~n.Ii:lan dogbir t kl,r nlah!jl~lmi haiz olan UlI ... ) iII Ca.hid \' AJA}ll"'I' f:';'ml~ oS in.cil~ )

ayn

et-I

kw'C'i.c baglJ I;)il' mnlbunt umum IlIILld~rli.igu te-kiII hll)- kla;ul.. bill' IA)' iha! k:1I1.un.iyt"yl u:r.uru. :illlli:l tB,k,riim cUd:. Dahiliye, ik1.t3Ild. Nana ve bu.tt;: n umen~lUmMtl.!;.mdaB&"",

:l:(:,
'

'.

,

--I''·_....I .•." ' " .,
I ' -':

I

• r':...

I

....

.,

(8m

11

j

mid{)

I :1' ..

Turk Gazetecileri
Londraya vardilar
~rkH_llIn ,Ilan 1'I'IjjU;li~klill bir Ttll'k heyt'ti, bucfut Loudl'l1YIl v:wiLI olmuur'_ i'cret iz.wu. Brttan;)'& IhU}!l:Im""Unin mi· fl-

r
t

TURK _PETROlU NASll8~lUNDU? I
~rulli
~no!llu f , IiInntaIla} hlr..... ria 1111 J:ij;ml'l'n;n ''"1',.. Tlirk i .h~y:li.. LHda 1111' ,11 ... lr _<:'Ifill 111,1 m""""Qd mf'1"fi!,lill \of! LarilI_j 1aJr11ll1 lI~M t p·lnd~Lh·. 1Ik Jo Z) JiiJll.Pl •
'flll'~
II

l..oIlW"a. 15 ~A.A,' jan I bildiriYOT( 1L m basnan ve q,;,tbuai

RCL'l~1

a-

11\

kln:rUlL

I

ri s:uatiyl~. !l:ngilltved

Var n okuyacaksl L ........,._. __ __ -......-..... ....J

on gijn kal'&aklrr. TUrk pzetrecll .1 am W.lldr;~do, Ik&not &1:~ ~r ilJln ill. bl)'6 ~ .Ziilft_.u.~1iIk, t!a.vQ, Illil!:lZiil.I ~ ImJh til. bVIilI ogya. III.} ~
lanrl\nd3.n ,~f'lanm

m.~_~.

_ ViUi~",

_

.1 .....

.. "_it. m,Jlld a.ltll r " I ,., Mil r.

Ie.,

"'iI~.
an

~a ••

,,1'.

"fill'll

J Ya~l," 7

,_p;l.. lg.,.m. ,lid /adal

~

....

$ehjr B110'CIi' : de • .. · i;.tU_UlI jlcele~: irdi d
1m 0 ve OskU lstnn,~uJ Jl!hir
de1_'JDU
'iQl;IlIw.luU1UL

....si Njsan
~
r"

,I

II

ge' C'
u

imal"' pJf!lnL = mUnakill)~lar,iJ s91bep oldu
ecli~1 dun Nl
'e.lJ..lOLI.Il.Wll;WiU· I

bell _inde ,dun pari
0'

...

ezun

n 'Y_'el-·

lid

55

de; m.....

merasim J"apl'idr

er ' enU'f V, Ilyui zam vv tli bir Immaruib.'Il ee id • ~di.A1iml~~ hi1rBl d ·rdi~ Ci:o:r d'ilnyruJan elini cleglm ~ukmi. oldugunu idrli:1 ""rit'll bir oofl1 vurch. Nureddin Zcl'lg'i Jim :'Him ~~ hi hununla da. lT1(!t~ilb~l(' ve onu
him •• r-e L~t!J'dU. HI.! sotu 7";llgmlll top vc (;Og~ Nwrlrlin
oynnlllgl111

yn-pan-tk i!U.gdm.i<j'tllr. Ml;."C1i1Ot bu tnphmhd& l'Ia.m.l:lmQliiru;le> maveud biiiii:n We ne.tic.cl(,IH.Ii:rHw.esl ~ wrlmir; Ug liil,yiik uelsa ynpmu. vekili
ya

inuli"

....
luIma.k

duv I IJ \'C kendisine bir II e tub y(1JilaIm.~bu mekt bunrla ; _ 1 iC; zaanetmem I I sell 11L bu' 'ti'!~1 elrmyan top v 'ti~n atL. r ('.7.Ij'd l' fmliPi ul m!
dftllll

kilmd ~Lr'm.w. ml;' ve n ri m iik.1il::illJ:lrol ILHik' da r l at' binr:r bl. r Lloi;Itt.l.imm.ul ! "k giil1;"1 hir lntIC k3%Dllml-,lI. Ismn:Hc rnaddi ]uy men itib.oui.le ltlll<'t~lJ1 dah ~l :ll iiJ.I ek bir h~iyt-. veril :\'rli b Ifa~l' !iCVln·
n'ill: Ii,
JlI. KIlI('1

,. hir mncalM& ile ~l

lin-

sn una 1;(" ifT111It:ir WI huolIl'l wnWd j'in lia.zIm !;Il[,,'! IlLafl.hU"l. k~"Iim:1 JJl3 hSlLI!I III ~~ bi. . 1ipb

hal Id:UIu~tr...
II ,

*

llool'HII:n. A11'WlJ'l

~y
, r.}J

om

~~I .1

m.t1ktun

on-

z.cngi dini >e ib deti ynlnl:ll ahrct i~][,l'l sanan bit yat' QrU ve .hafi1 tlinH adama A'I ~11\·llbl g~ll1· dermi : - Ben top ve ~riycni hir i ruk gilJi vmmek it;il1 ve yalrllZ. oyun (11lnr 110 nyn ~'QTlUlI. Ben dil;JIll:11'\ ."!nl! uknn yim. l{LI~'g,n1.17.Iqri~LMm

Nur

on und r~l1 ve ke.:u i11 I ini l'eli.mt di, Trojl Li iin om.imle r I, :lIllll f; ·1Jl.L· d In giizk:ri tlki),· ycnill gUl, n \' t1e,:~ !>;U;, ~,jzlcrlll1l! h lu tu, Oey-litJl il(' Olk r de oeu I~
1M i3dllm". hillID. b, Fa.hreddi" R.ui nl na bind], H r "Qltilki gibl 3rJO ta1 bt' ClnlJ.II i.iU)11 isindc ytiri.idi.i. hlJl.~i I _I:! hi"ltIL"lfill\ k'l.tlt'llg1 te on 1 tl:I.kip etti. Akli!urn u.qtll odasina uin!.lIU tl. F!o.ru;;enni ki.imiirJUkten lkar-dt.. B line !;l(Iktu. K!.Z;i.~dl~ label da al1Jerai3lJIl

lteyelio

oktH~lllI
?11

e-

go

I

lli

b

1

pla.1U1l

ve demi: "_ 1'1ii.DdD en
bO?1 tl.oJm:mi.arm

lJir in ~I J\

bariz mevcut

1ikscla. f{l1dJki:l,,' meyrlamnrn bu Jii:i..i vnziyel.indl!' IPJ.casl !'eliiJ""(;tltk mutcllll.SSl:lil tamfmdan kabul olunmus. HnJhuki. bu me,. n nedir. flu t ra-

te

Biz

til! 'n_glolcdir. ibir sos l:!Iit.imek h men aU nmu:a :'1UIU', diU;;m nn gide. ,l:z. P'..nnut, yntrn.ak bi2:im iCln Ini1mkiln dejHtlill". Egcr f;l.U.'l.nMl~ tnvllh iarU1'l.1m bnilar T-'C (ij':nlulImiy-' 1'Eek IWw:i lrlar, bl1 bkilin'J ' ( .,
VIo&

d iaiu

yag:.ru:o:

tur

K4.!fI

Biz d,' ha.m I, _ athnn fu;tiiDne. l~t"di. gimaa a.rtketi ~lIia1'D.l.l.3·JZ. ~t'" k· dimirio ' h.metCJl?rimWn bililJlillLsma mas} i il~ t-CIll ....e !i6g..m. oy:rJa~'{):ru:!'. V bu aylln:u da eo koj'u bil' jba.del .say, yornz. 111J hterem dinJ.,~yi!;~ loel'! .. Ie arll'n dinli ill.damlA..l'lln, 1-I,'1hn :50fLJ.larl n slizle.rine inl..tmrsak dti:Iny l'l med6Iliy~ \Ie i:yi bil' dine_ k:liVll _:l.lIiTmak busu undaki vazifemi%i illli!1 etmijj nilIl"'U.;l;. BIikIc..:.z size': bu NtJl'."I:Min Zengililn brr mcnkll:N/!sin1 blt anlataytm: - Nureddi Zl!!'IglYl gbre-n bir :at h si:l)'lemi§ti: Hi~bir :immn Nu ,:'(!:(Itlin Zmg'J ods. [' flI t;I_n i.islt:iiIld~ giiml durrn~. Q ~nki ,:'!.TIn ilstiirHie J.am.b.J.:Jru g:ibi hi~ OJ'namada.n duo t-urcl.u. Tapa en nit l-t.im ohm •. J dan \'e en Jyi 0YluyanbrdaDdl_ Top oynarkf'1IJ .,{iga bru;ilnln W!tun hi 'I g-oriinm udt Ba2.an !.'oV<l. vunJr, R knsmdan Iro!'larak rei dlliJ. m!ld n elJ U havana elHe yakalal" \·e 8I1llm:rl1o ·'OJ1una flrlatU"ru. O}'naricen 6iiratiniill faz.J.aligmdan eli 1,'~ (,;0' ge,ni gOrUl1JILew.a. Ti:lpa \"W'<'Iuldalli OOnra, Ij de.hal .kaflll.mI1I.r] }'Ieru j. iOine -;eldtir ve gOrfumnez.di. Oyuna 'iji' W lr hiilkimdi ki en :K!:r hnreJr tleri yapruitcl1 bile topu v~ c;.3genm is:fih: faf d -rm. flu k..-..hrarnan narb m.e-ydam I, I-Iemen ulfma ilri }~a.y \"e iki tirk~ .al:rrak di.i.~maDa pen,u1ZCa
D1

'be iJrikB.n

1:liDmmB)'lz.

R~u:i 11,., evinde ~ • tlgl ve y.a'ltl:\p ('I.;taYR ttL Kille] du',';'f';:} asu, HruJ~eri de hir yasillf;bn :u-kaslJJn sakladl. tJ..m.ajj HI] ~ i,'I'ycni n '\II' l i gl mok L!lbhU1nlieJ1sini ~eyh BIl.~dadiye kop 1,10 P.~~ti. l{opy leI." a.3III~ la lI;suW. :6mail RLJkiy nin ~giSilildeO, itimadmdan is ade ere.k n:tlktulll.rrrm kop~'el("rini on ....verdi. larnu kendisinde:o ny-du. toCRb ok:t,kll(l.rdan ytiriiycTCk trllham.ediy keJ"\;'U1l'I YU1.l'l.,g-idW" ve IllITIfhl Elllun }'lava:.lliol.llt~mQ.i.l .~mt:..rn
ell .Ete~ e,... "lln:m .l adJmIAI-Ij't: rii.lj!tird ii, BiLltmnnuna b :brllJl~ T[R itum ile. s.anh~ mekmblan ~n:r Verl ffii .

tho FahTaddin

ill bm a.rlll buli.uuniUJ b~rbad bi1' yer. S:UIIYeo §ehin:ihk :mia.ehaB50I", .K.alkk.oydeo bir ~i s'e:d Ieablt tmeuli:!'1li1". Acaba bugtlrLkii ~a:. 1 )'~. rini ~UiV1:i.!'U: ml bWUYQl, Bu dem('1r Kadilil:iy &hal Lsm.i koleray~. 'I'cb::lya marnz b1mkm.;k tl Jeklir. ScmnI :rn.w.ta.k:.1 1'1 ok
:tI&!buki I<ru:lik6)

yiJ.tl dim .sanra daimi men .i A'mi Yaitz rnl§t.1r. AvID YaWz evveI~
SO~tI,ll"!

iiR 80x nlM'I

Bundan ~on ra em' -al ~lik('ri Okan Heybeh Deniz. Li.>esL 939· [101.0 !rIe:t.~ln Lah ~eJ ra hiraben bir DuM rlers scncnni mLlvaIia.klycUe ikmlll sUylrLl'Ii!} \.C ill 1 J I!'l It'iJl'ik ederek ;jimeden 55 denlz- talebesme Jun buyi.ik diyc lmt.la ...u d·uikll..!ri rnuvarf krmerasimle drplcmnln.n leV;;:'1 I t.1I1Ini!]til', So. mima bE'tJe In k ~. 1 bahr"," reti hundan sonra da devam eturme lcrim menni etmta t ~ 0oi.iuerde bu sinde YUf111an merasimde '1:1' al ~i k )Ufimll ur. ni 0 au I~ yill sek df~m eJ k m, mckl1 gene-lailer, 1:l~hrll1liz.delti sayAminl.ldan sonra flli!'.kWp kornutaIuvlardan ba:zdo.n ve k. I Ilk bn ul You'bay Z(,'lu si)z al !fi: ve 'filr!< halk kiitles] buJunmu lUI'. dct!ll.iciliginin §-Elnll ta rihinden nahM -asmnil.e'H iflvvel amiral "k:rti seclCtrel!:k Jil irdn de e~lcl"i ~I)i Okan m lktebm. onu:nde diz:Hen talelllU,'&l1ak ol,amh :~,..i1r..:i.mele.-ini \o'e beyn tefti~ etm:i1J. miite:n Inben bandoeS:!:,; n. blrndal1 ~ i.iphcsi de olm a.dl~DUM ~.....ldJg-l utiklil mar~lyLe mertl1.'11 IJi) kfd i~ti r.. simc. ba~lanml§b.I". 'l'I e: elel' h :p bit MAkt<lp koruu.t:ammn &tizlerin.dcn og.:z mil ll!tlkla! rn~mj 50ylemigSOlll'l'Il.al(:be i:lando I iJ.Y.ikamil i§tilerdir. BUono. mu ,,'e rakiyle bir l"e9IDl g it yapllll
diplomalarmm

ve miisfuM.lif.l !'rth1D1Tl,~ ~'ir \'.iliZiyeti miibl,eru bir l!I'j~ Im'9 ''"'lIrisind~ de ollia, JTIii~.llhM1!' .·Ili! 'bWr.
11: f (' 'rin

rin

i

1· ·uhii .. irin hf'r . hed,' e ..;umaJ{ itin
.'1.

i\Jmany n, nillID darhe iJl(JI.nIm~ ydpn ilvv~l, h lin oIrtu2i ~vIrn1. i me\'.kikri
m

('Ide eyll'mege!.;
_ it;" un'

m·dur.

"'BIT ki

naoimarka

.a

~tllH eiI ilmi§.

ruilu'iolLInben d Doilarula, Derr;ilra "I co Liik5Clllbwrg'. hep l'Iir nndn Y. uirll-'1l . 1iI..ii.~"'!Ji diJl,':II.I" oImujbIr.

r:u~iill]lrt.i '·!lI!T.iJ;·et'"de, .lUmnnw bG i"tilii k.eyfi) 'timIe, DmJl WI
Ltik 11 i i

mi.

bi r J1;up.

z r lUL1nl1~ i·e J~i~ an

de..

De •

~IJ

SIlElr

15-

bez· bun-

.nazrm

-

81.1 mba.kere
plaru
t.lJr,'

dttij,miz yallllZ' ~(.lJ.l ;-[ ... ~ Ui.:Ltli.

m.aiI. laal edi ay FUM ddin &1n:in gew!!j itiro::xdl h;inde ya§::L.w.. Rukiyyc. ile sevi§ti. CerJan ile df! ~k:m b~ka t;e;n.ilerini tat l:i • 00; ~izel kl.zLn ka1bledni ~::W:mak vC' oala· rrn k:iskaJ:J an ihtiraslElI:uu)a,n gam

unrer

IlIk.zlm philn mJdJ.r? Be 1l2diye lmnl· miidiiril Hti68··: _ Ya..huz-!W:lm p13mdlJ. .AI:. mi YAfPz bu ce\.rnb itz Mn.e &irioe devo.m edc:rc.k demi,tir ki:

br. Me rep IroIlUltam yarbay Zeld meronlall';1. diploll'lalaruu verer.ek bf'!1",ia~i I' Yr"l ~1n,' elj)r ~k elm ilil LJ:. . A.mi"[It *iikrti Ok.al"ll m 'ktep UIl"JI'l.a cisi B'ilillfid Dillwyn bk leal :;mati, '·kincisi RlZIl Akok ile iiu:liDctiru 8fl 'lin Te~a da bi}"l!l:" dolm1l kal€m II ~dlYC ctmiFir.

arkas mlafi da\, tJlI r feli veriLmii}t~,..
Cf.lyd;m

t)ir ~ay zfya~

t.e. ngnyn,o, mJIJi mudat h rinlr: dl" I;ltllLdJ tedlllirlt-rli IJ~~ f)DaI! R~.11:;mda cia JI..ILZi lJ.5timiye. ti :iltm a ginn i~ sayd:WlIir. l"jii [Ill •.

maktcbm

SOil a oni.io li~

'[iii

mezun b..l. '001 el" k~lla.I'~ ~i!'l erll'k ansmda
Mnun tabillr • Ol.."UIUl'Idl1

mi.

:'l rk:u1 1annm ~yilcri Ha.IllidIycye gjtmi!Jlerdir.

hti.kum.eu. !UlUwll d .. h:.lli h;uh l.-dir•. F.YImthu p. nik bir
UQUUUlla

Jebelel' H- midi.
dikten
son,r:;t

de

StAjhlr'1!'11

Deniz Harp

tatr~llerine

d~JmI

ed£:ceklCTdir .

almak I£lw"cilTe bil' p tel glb~yn..'$8.dl. Aym ~.l(l~la an. bll:i~ini yi.lkseit • ti. Fa.b.addin Ra7.i. derli esn.il.SUlda t;a1(::OOsiue- L;rna.iJi ahlik ve ~'jlkaDIlk itibarile bir Ul'uek (Ibi gone-ril' ve Rtly ilimlerme de: - ktikh.nlin kuyvcl:li bi.t .ilimidiI:. Orruruo. i:ftihn eQE!'bilir.im, wer..1i, 'Os· ~ lsmailc. e;\"litdun ~ atun dan bil" m: Lftda.m dElha CI kll.rd-t. Batl IlIluin l.~ca\>i.izl@ri artbgJ i~ill g]:lOO v~ giindiiz talebcsindich ik 11l1' ki~i. r ho~ df'rshanuiliUH onllnde u.ii bet tllbrlarih. SJicak hiit' CWl19. giini1 idi. Yille "POI' meydanmda miisabakalar vardJ. lsmail d~ iltlirak edec:ekli. Fahr.eddill a?i de yUksek ba.l!:em acyetil1e ba k, Ik Ya[lLu::aktl. 0 snbah Rc-y~ ikiai ~u.dm HlI.t:'LylL dort.wisn.fi[' Beyy8h g:ell1li!!ti. Btl Cinli kadmhnn I1nlHk ls.rJ 8lt!D~a kapla.ru:o.u)ll. Dil:ilc'rinin he lDiri&i bJtp 'ka hir l"eDr!'e boymun 1:!Ji11. vakit Glnli Ti.irk ka.dm.lrn:l Eabit bil' mayu i~i.n.e altrn t.o:m katar:r.k tn-

..!Wm pF 'ilka.naak ~ biT ~ y tmnin etmiyecektir. He.lbuki biz ballol1 [IS Uz;e:fiade dni'du:r;u bir ~o'l-l d:il~eJ.il:ae ceV""-D ~ITI!IIf'k-m.ecbu· riyel:.itu!ayiz;. IU1I1W ii!Oin tafu~Ul.t. plinlanna IUzum v!'Cll r. Hal.k i5lu1en bakh Q!UWi: a.r in~ y p. mllit i llitiyor, ha. (" wyo roz.. Nede!r? J!m pl.i..ml d.aha ba.1M"1AD.m.a~. Bu ~~t. deva.Dlc ed~QZ. A: i rneclis tar-aflndan I:.::iDib rullll!iW. i;)u :fiO:id.e.ri Im!J'in-e va Ii \'c belOOiye re.ii!ji mid ~ket D:evablar \i'erdI. Nihll)'\'l"t! plan l.!:abuL .... h.rndu. Medis nll'Jla.mC-l'1'il'lde m~~'aud me • se] elel" nm.smda EUOCtr-ik, 'I'iI"MrJ yay I 'Ji'Unel Idareleri nnmma OllrulUl.!.j1 karaNWit.tnl:.:LID. 30 otobiis icin L5 mil· YU.I.'IIlicahlli muruam Labisa:t 11: buJ etmilfti
lltl.Oak

MUrEFlUlRIX

~

B~L&JJllL.u

Be,ikta, idare heyetinin
~a]II
Ha.!.k-Pa.rtiai B!I!~iJ.rta~ hlOl'e heye-ij db a.kijElllll. bltlmhlye gml1os.lIr1du :;;a. a't 11' den 21 e kad.:u dc" m edCJ!l. bir 9al" \'ermi§til:". I;a :IJ iktWf re heyeti reisi Ziilldi..i. t;illJllk:'1,I Ig ve [..arti davetl'l .-i IHi:t:l buhlllllllU!jur.

ViI iDin h:dki~leri
VaH 'I,.'e1 lediye r~i.,i UOk:u..I' Lilt· fi KIhlu· (II Wl E';;lioJ; elro~I d iiI-! i 00-

I,MI'

imUd
a.thla.rma

d ~ t~~1U

CUM ba,lll.me"'ini ~iysret ed~Nk baZl telkilde.rJI<: buJ:Oll1UlJ!),tur. \'sli Ii.:rni za.IlI. Ild!l. F til - '.ji ekapl refi.ijlerini de gO:l;den go C:ll'mi~ "e bi£" ItJl e""'el ikmulini al;lkada rhU':.J. emretmi!fllr.

J rl rrw.l.iJ; ,t.e~bbU5li:Dij fI -llml LI.k oli:wl.ld:u'. F~ 1
1

oo\......oo.n
Ii
1l~1I

ha.

uJcmw..
.nillJ

BeJ!;ikada 'iazi~·il't
...

bu
I'

1l ;o:de dt'l,.':-jJdiz. l!Ji1

bi r k

ALnmn i:lotiL.:u.m. ld~ eeayii

Bu

88neki ,..kar iihliy CI tamam8F1 lisfihsall II lida kar!p lamu~ilk

E~ektrJk idaresinin yen. m[jrakipJe~i
Elekt'l"ik. Tram,'ay.
!l'Tindl': k l h():t

zalIlUIIJIIlll:.

dlunubnntIa

TUnel

tdal.'e'

alar, vc:
-

B~n ilihadet

~mlen

illW:rim. ka~ar .. de-rd.i.

Frl.kat

0

Bl-J Tlirk biikfundfl,ll top 0ytiDUDIl. a kHdal' :rncraklJ itil kj l-I.illebe gi-di~
ITHlI

Gi:ik mey.da.n.d:i gec€IQ"i bile file 'ill iJe tnp QYlmrdl, BIl 'P.u k biikiimdan yine bu mey.
1'1

a

mgik E. G. fjrm~mdan all ot.obi.wJeri.n behermm bOOeti lB!J2 Lirnm. Ol.obtis 1K.>dclJ.Wn 5>12 bin li:mil.i flmL<lya Londr.a.cW ijcieJI"cektir. Otobiis qlm !gin Rlektril~, Tmm\'BY I 1'UneHdEl'Fcsind.n mu.v.a.k lIat InI' bii.tqe kabul ~diLmqfu. Il:u bi.it(· 130 bID ]kli.lJ.Jd.lr. ~hlri, )ujan tall·

'rLil R ~cker Fabl"ikala. AnomUn ~lrketi Umwn MudliIll Kai![ Ta.§kend Avrup.ada Y[i..PlS'I l Ulkik ~yaatindcn dOomiiIJNl. Hah!' '_(JlgIlza gor-e U:~l' fllurik l' miD II • zllaonda ihtiync; g., UI~ Y Ii m· kine MEllztlmesmi t.emin 1m k gn~ t gii~ hir ~ekil nldl:p'nJ:nJ1 um ..ml mildurun AVl"upa seyahati bu mcvzlJ. iJe
D l';"kad;;L

iye:

m ii mk ipi ik !ti'inl,l

Zalud

,esk:imi.il'akLpkol'J n R~;rn }i.ltJn lie Hlfl-;l ogllJ il\tihab QIlll1ITl\')~ tardIF.

m Lit wfi.kJl;lr!t' ell!: I [Jl L' m11lm l {'nIH ,.tmil:k t~(lirle'r. TiUJoI"oo
L1iIZlJ.

en'eli

kdabrUlUl

~~n budwI

k\uV"l{{'tli

Alrnn;g

mmtakrdW'uuln"

Cuval
Tl·Ca.rct

ve kanavi(!

lasekkill
projcye
t~j.;1li Ka.hvOl
n.::J.vel,.'E V~

uUi

birliO'

hlJ lI.ii d.ab.a ~Iidi:iki rmoblmJanJa. IJlIa mll:u1f Wtiyetlel" elde el:mi§ 01lU; I. tnJliiilil" • .45&1 q, I'DDS8.IIJn p..
)D.D FTBlI:8Ul mfu.I;I' l.IlJlleIR _llimlIa CICre 001' ~Wir. Y' Ilitakim lmijllPllilbJ'.
~I

'Ve:k:ll linin g1i!"i;t ithilit
dC'varn c:a.ydan

1ta.z:Ii!"ladl~ bh W{]crinin

ifhaliDi.' f -I'

I'd IT.

i~[m~

edilmek'tedir.
,>IJ.\'111 \'f' ka-

Daklarlna

si.irerIl2'rili. Oi~terini de FI1fran lie daha b~1rn. Drlya. lei maddelerle boyarlanh. DellcbJlurdi Iii bLJ «:;i li Ti.irk ll:adln1a:nmu Il. her di!tL b8llka. bir renge OOy:lDIJIlfill:I., 'Ha~
ta.y hiiki:imdm1..mn !lru-ny ~clI:inmai1ll ohm btl mJ !:I".:t1rl~rill vakttleri y:c:!klu.

Sl:NELIK fi J

1'100 Kuru,
;0[;0 '*0(1 Hi!)

1<YLIK
AVLlI'I

1 ....VLI'K


Jo

~

:<,lGg Kur1l1 1 riC! IlCl BC!O I
I

16 MAY~S 1940

Ert.esi gtin ~l'lrk~ dninJ h::rrellH etie(~k olan bi.iyi.i.k 'Ir(Jl"'\'8na l(llul9..rnll l,larma. devam ·tml'H- mecbuciya _ il1rle. ldiler, l..:cI"Vllm i llir ebneye imld.1II yokt.IJ. ahredt.tin Raziyi zi yare tmek l~m rande!''ti. ist.eIIIilj ..

§ehir dnhif d 'lie Qwbiislennm pl- ko. resim Ie ind ,yil ... .30.milbetind .de tn zi.l5.t "ra §e.lureilik: mii.~hW:;.S131 Prostun mukB.vel~ hiP $, Ie wmLlit oelmey~ k-YibuJ etmi~tir" §I~b ir mU!lliai 3. iincli ~~'l',aJi ve beloolye n'isi L'idtfi limJ~n.JIl bir llutkuy1a Dir.lall devl'es.i i~t.mlf".laTIm nehcele.ndii'llli~til·. Vah Cll n Jrnnda dol!llli.vtir k.i: "- Bo. "!fbz':l ImlZln oiaan devresi t planbltu1ml7l lletkelendiJ Ql~!i ol~ duk. Bu tc ltLntJlarrrru;,;da,

B ... Bene mL!liillekf'timizde. pane:!r lZimllti £jok fazta.du:". EIIim gc~cn yudan Ji'ti:zd.e. elli d. ho.. ~(lklur. Eu seeble llICHl'r istihlmlatJ.mn dn fazJa. olac.agl ~re memli:ket illtlyacmln tar miUJ'l 11 dnhiIdeki latih . , Ja .lr.mjl • Im]acn~ t:lhmin I;;! ilmukt,~.

bi:r~ig;. t.e!'.;:kkul etmi§tir. Quval blTh~ ini1.iin fll.ali)'etini m~m lekel JabilinJ ~u.\"aL,m:liii.bru raz· Ja.Jas I aga I -r de<:ekLir. Hari~· teD yulnlZ kanalie.,;e ithru edilecek A

ue

SOl:lr::L

Jral,i tUU.1Hla (!lIu.n. tal"illli:n.io 111'lh~'!pgi
I!I'I tlaZ7.lUD

kay .. n.dm

~qu.~"\hu'

11111 a.kt.u.ih:r • rn ~ nun~dn~ lI.rbill nmkadd&mt'llll IDU~~~~
dl.'-·

tiro

arb sigor
arth

fan ge e

tngiite eye 10 bin yu ..
murtu
lngiltere~'e-

on

eri1iyor
_""UITlul"ta

vrupada harbi.n. ,~idueolJenmcsj ti~erif,L' yihdc iki yi.b: :YlW1!;1 olan b.arb &>igor lalarl y\:nid~fl a.r Lnn§tll·. ill!. B b 'ole t i '~1I'i 1n.kliy:rll ta yeni l giiiS.
l.i.iIde-r b:l~gUsl:I;'rmi~tir. BiHiln :Iim-,

lr'I.:lIulan

15:t-

tl!-jl:'l-rl arLm~ ktU.dF·. [I"l~ili:l finnu.J.J.r1 pi.'r'<1!;:'ll.!FID'luda ycnlufl1 tekkikl~r y:lpm l!;:lrLrilJr.

lI'lli INt",;,!! :lI.bfi_dlW ~ W ini ~. la .11"llk, iIt"tiiili I"i.a,~ It I.o!.r: Ir.u- r-.a - fft>r ftdlw mil hi_)' Dii:; 'I' t fiTaIII btl y-r:ni Ihltli2 • hI' ~1" I.. lie m iiltd'iKll'r!to ..-\.I.mIlJlW il!i"a!ollml "~f1d~ bir FIm'~tt.., '1'1L1rua ge11m Ilirimi t m:1VI tlldu'.,. da linll h!J • l.t~, ·nk'l.l.Ial'
'\'IJ

lerdi.

us.

iihim

l~~ 'liir. hillldimdarlBn.n. bm~ fU.illm,j]r!i[l 8eyl.ll1l1'1'!1ln m~lll AOl:~1' \' ]J."hli TU,rli SUJlU'llil::J.rllu111f.[ d", '\!('o).rarlr K Wd.di.n Ay I 21 II ]f11uul.ll

m.:i.izakere :r:navruu vllr.th. Bm b ledi. ye hii.t,(;ewydi. Blil' miiYlJ''f1 lira kndar bi, m:lk giifft..erm lee -!';ill bu Sl.:ut: bll~ m~i j'.ogrnrnlml't.ll1!IZ.dlli 1.1l>l"bi~

va piywm.lal'lIlUa. oldLJgu. glbi ithallt ~'eihf eat plya!f.lla.nm1Z4ia d:l. bi..iyi..ih:: bir tltlr~u.h: ba!! IamI,. ·t1r. H.ALK£VL£Rl~ DE: !Ialk~vinde-n: 17 mnYI5 mma M am! sa.u 21 de SUIT!,yyo. riinema.si salonunila Ka.dl • itov H::tlke\.·j (lrkestra "~ korO~I\J Lara. f In-dan bit' il ~ 1; " , •D t! ~ alw.!.r.
K:.t,dLkiiy

lngiltereye ikiTl~1 parti !Jl::x.l'ak bu gunlerde 10 bin sa'Hltl( yumurta da· ha gOn (·Fih~cl·ktir. Bunlal1.n 6 bin
&In hga stn.ndard

miil1bemJyeU.Jii

lut n.1Il.IJ

alnrl:ljantlUikmrn

niz:rnm~rrl~i

hu-

k't1lfIlc:rine gore kontrol edHe-a;k \'a~ rurn yilklcllmUir. Geriye kal.an 4 bin sandll?J.n k,Jnt rolii de Lie ka.!O gUn ic;im]~ bitirU ... 'kLir. c
fll'fl':r.
frl1Jt

r

1 l.l'tilr 11

Dig~r bu.,rL.l.ll fng'ITbdell" PiY :\11 1 i.illiyftli rtlllkt3nla [lH.lntil ::x.lmaga ba;:;laml~l:J.rdJr.

a&1Iil-1
il;a-

"aZiJn etLirmiJ:!
bilirim ...

• llllni -

I ~I "1 11

naklul<!' mm1.a.Wmd3 h.giltere yel1l pill'hIe'l 'h:tlztrhmmH.k'lloIthr.

iqin

lIER

3A:5AH

halyan

a ar ·Bel •• u ilerleye
tuTU{, 1 i~) ~ MoselJe - Mcuse Jui ttJnD, k.a.rIjI. YY VC' zirhh fIrk.nJDrm m~. fttil dahri kii.1llyctli lruvveUer vetmi terdir, Ell biiyiik (:W.iyet BelIlan hr, 1gesinoe o!Jn,~ur burad,I. ~ Ill) kt!Lda :nrh.1I biltumlar Fn:nmz. L daf ra lertibatnno dnbiline niUuz
(B~ bnb .. nm bLIlmu~. u lI.5af~

s·t Iii r-na
ati
I;el('

Avrupa rn yd n
gi,

er

hiLI) lUI liiniv.·f:R.it li1er.i, dahu do~ru~u 1tH.1~'Wl lI'a:,illol ben!:l!ii~ toOJ!hjj
bI_r haldu 1Uku:k1tu..n \,

U

II

lal:r

Imbed

n~e ~ knna hopnlk, na-

1mni

ne,id~Jel'

oklJj~aJ:"Hk

do Ie lsri m - Ie iden har k Ie gOQi r Rusy ihtiyaU ledbi lar hyor
v ill:an ~ Rai.
M 110
hi zu,n.i)'f:'t, NI1Zizm ve demekrn.ei ve blIDiart 1.tmsil eden ordular,

In

harehasi- ·'tun merlk

T

Pranstz ve Alman piy:m.de, ta.nk n 'ttl!toyar'C I .rinin Ll}tinLk' etngs UDlllfiU bir muba1"<:"be e(':~yanediyOl". oSliat 1~lda '!;'aziyct miibbc:mdir. lyi mlliiimli.t alan FTfI.MIlZ. 8.f'kui m:abfilIir-nnC1e lman ZlrbiJ mUi1'"C2e'leriPin oldukc-a dermlere l4:11dar ileil~ o~

mru: 1 miimkim gOnJ]m@kd~

f(l.kat

bun

• emelleriDi 0118. eerla kn bu.l cttirdiler, Bit.u.rnf kalrnak, lster btl' lilil.r da. ibaret olmln, ister s" veyiJ. hnre.lret.e inkllii.b him, gitgid uaha uIWLk bir rnefl1um Ohi3'C1o", AIDedImhIarm. t~h -de manu: -ulunduklaftwI. .ti.rlJk !;juplleJeri kalmaullJb,r. Bu iki ~te ve News Yor-lJt M!r.rOr ~, I:il1llI.-i i!ltill:nli.r1 daha bllj."iiJI: mikyast:a. artl.lt11m 1 lfu:umlilnu IEbBrilz et ti:riYQ:rJar-. I"e.ilimlcnk Hindlstam P,Ia, Vaxb _ &ta.vyn, 15 (A.A1o - Hol.1a.nda. ~ nag g~l1 faera haberleri Ji""elem.enk Bmdistmunda derin bir h yecan u JDl'l~tIrButHn balk niha.i zafare ka.u;;tr Eo llandaya miU.a.hll!J"lte b:Ivv~tJe azrnctmi~ bWunmakq,dliI.-,

~1ll8.kbJ.. ~lit.r. Du Uin, '41 rllarifl't taJlbir-ri bir ta· lilltu lngili}'; ve F':r:m:<llZ Il'1'l.yrn.khuiJe ledJ i~J[J !tll)UIrn hi..iti1u. RolWl &0-

du

lIaM 'l"nLla gez.dirmi~cr. NOnm. .Fr 'e lo~ttore eh,i1i'kl Ii ontiDft ~h~1' k bu ba ~ yaJrntJ. (taWy::m mo. tlm'£lh IU'1lSUlda ilj'rr. hlu;ihh~, llIill ""111 II'DAD~ ~Id!m ltnmk. I!J!tI.lILl§ ulan r.a.p!l.bgl:n nqiri ,efiiu.n
"'Ossenmtl1l"f1 mi· ImJ'rm lila ItoITUUlO,.
j;li~

&~ lin kigidl ..

. Tl f.i?UllS'l.Z ply:ulesi t:lrnfmdan e • h mmiyctleo tutulan AJm::rn piyade .. IImJt'l tn.klb edemE'9Bg; biidi.rilm~Jttl..-... dir. Yeni v::J.:lJyd ~l~lndn 1f'i"'r'tms1l uma.ndunhg"1 mevai barbi I.nmliinu tt'rk~{'L el Il~kt..'}, har kit h.arbine b ~lal1lJfbr. Toplu kUIJl:'tnda tertibies.siil ednm~ ve halcn t:e( yan ek olan ltIukabil hulrn:lzIW" Il.ri .._ i~ ihn til' ILl' kid Uahl.lI1da Tal iiit PaI'1<:,15 lA A.) - F'l-ans1.2 i!.k. 9lll tebli~ndcn sonra H::tvns IljnIlSl. bM'('ki t b a kl·a'rioJaa~daki :r:pa.l.ll matt \'c-nm§'lJl:"-

Umumi \'l1U 1m sabnh erkenrle.n hHlkL Hollanda ruUUSll ba~kllmB.n \ia..o.U~nm emrinden haberdar ve ll· midsizlite d~me.meye davet etlcre.k. ecdadinm .u:iJ Cimegmi ba.lrr~

1Dl.ibr.
FeleMl;l'nk HinJ.istamndn ~rt1tin yer lilI.!:r, yab 11 r \"e bu a.rnda C; iQ.liIer t'lla we Ani blar kl'ali~e ilhelmineye oJaD. bagl iI1:kl~nrl1 teyid e:rleIIlliJ1Bdir. UmLJrni hayat norm::tl :!lCjrri.ni b. -

Iedl"l'j I .nsmda Ital):'Wl mHncvwH' ~.m;:ugm . hrii., inIIlr P'P'Y(lTmos ... l' Ia. resmi mahfiideo W ~\ik ~ce y~ lith d Urnt jj~ iiol ,-:-a.y 1Dl,,:TJ"DI II Iblann hD ~'I'Io...Jlb.kInnm, hirihirine .b.J.z: \'(rip: - KaJ1.rOls.m in~ll;vet. - YerB bsbom F"r:iw5a.L.. - Harb h>t.eriz, Tmm .. u s :K~1'hma:rl islem !... diye 1m) 'I'IDJ bira.:t. ~ocu.k~ hiP hareket y.. . miimktinse de .lmnj.1 ilnrafm bu ~1ru.nJul Inn ciddi. 01' iilIp onla:n istckrt~rir.1l ka'L'1I<;t!llli'1JVm"RI~ •d da.· Iilli In INJ P I:tr.

Ull"lard.a.nber j A VJ"Up:m1D m uharebe meydanl ohm Bel~lkada ne 'eel derin olaltlllecek bi mi.ic.adl"leye gi~l.enlir. On IIltlll.('l llSlrna, 0'.11 do.lrum.w.cu asirda old1Jgu gilbi yiI'mine] awrda dti.. ve ildDci dcfa. ola ~ :Uollanda. !jfC Beli,Wika topraklan ~ir'dliJ-w.e mLLhaJif 00 idealia ~ mRf!lll.l;l. phid o!uyW'. Bu kan.lJ. lDuc.adeJede ! alnIz. ik.i idea.bll.. degil. buti..in ku."i.lk milletlerill bllrriyet v~ islikbaU, il~ bUyi.!!1{

kaJ; g'Un tc~ir1de bu hususda d8.1'1.. LYI t ncntir cd ccgiZ. Her ha.Ide !\.alyncia gitt~·", ~clCll sester .. 'hlr h b

'tiz~~ifJeklini

a.lrnAt;:t.

1.Ia.!1J.iI.I1IWJ~

ceph ik dtnli)kl"n -j I.. barbl !jekliD:i s..I.mak il;ftlclR.dlDl gri£t0rmege lil3.§~tl:r. :Ber ha!lde: bUgllnl01"dc A1.ma.nyanm baYaJ.'1 IlarUe ROkmak i~lI ozamj guy ret sarfeUigi mub.akk.a.kbr. Amerikruun sesi gi~ yIIlmel llIIege ve giirilldemeje bq~. 1:alalz imali d~iil.. elm bi Amen 1I&J:llD. ULIin.Blill II de}'2lk1 tlr. ArjUJlltiD, Uru.gwty gjbi IlillIBllltnl • yan lrkuuD. milj-'of.lla.rca lliifUBU ihtl\la eden Ilk ~tI OOIlubl A.lliU:rilta devl-rtle:r:i A.llma.nyayl protesto etmekte ~ Amerikndm:! bile dnlm ilcnye ,gitmektedi:r1el', Bu.gdn ROOBe,·e--11;., AmeriJ~a kongresinden 100 milyon dolarlIk yeIli barb tahai.satJ istemi!jtir, GCij n 0mumi nubile Ail'Ie.rik.t, ooousunnn iba§kwoandam olAJJ g~n({!"B1 P .bermog .Amerlkan hiir.riyctinh, va mUdafaasmtn tehliked~ o1n.u,gUIllUbOyleT.Q.i!ltir. BL.l vaziyet ka~15mda sa.kl1J'~zlIJ.::)Q Belc;ika mUharebe meyda.llIndarl. babel' bekJiyen Faji:st l1.alyanln. UZllD tertddtitlerini anJamak giiJ; deiildii'. Fakat tum'!!. rngmm aria. Avrur \'l:I bulbi Ita.lya hudnt.1Armda. viUiyelUn ~Io: ciddf flldogu 1n1!l ve anbt.-an yern. bir fltuharebe alevleriW:n ,yUksehnes:i m,u...htemel 01. dugun.1Il atiyiemllk liumdJr. m~gu lken yahuz l:iendi ll'Ionfnatleri ile ug....!J1Yol". ]Jim. Yugo~hn' he)' tinill e.vd tinden s-Onra bir J~~ h y tI M.Q'!l k.ovnya V'IL'Jd olmu$ur. Rusynmn Avrn.ps. i~leri bakkmrla 5011] sdzijni.i sOylemeillgm.e d ....r hir r degll .. on ~ret \'anitr ... Wun Ide, Bll.lJkAllIa.rda VI! JJ.:vrupa. dB. Ru.s d\PI~:l yiiz aenedn ben fm hCiar ehemm.:iyetlj biT rol D)'ll,a·'
Rusya 1PJDU§b.

Harb ya\'alj ya.v~ Totaliter

""'*

imparatc.rI~l,.In mukadde.mtl 1'.l!!hEL..b.Urtic •

mw~

..

_

Bug-Un S -('l:m bi:ilgC51mde

AJmIUl

moti) Iii koll nom nilfl.lz cttigi Fnnmlidafa:.J. t rtibaU :Majmo bath ak...<i&lrHlld:m degildir. JI,f:ajino, batb. biiyuk istihk mlnn i1e lsvec; bududul dan }.Ion tnlediye kadar tamen ma:e;.uIldur. ].Iontmedy'dli'll Simal DCJJll:ine k,\\rlar yalmz beton BlgIMk "'eklmde 15l;ih edHmi~ aalrra m-cVZLlen nu;\-cuttur. !§t2 Se a._ndan .~ .un. kadar 'Iliittin M - llIe boYWlc.a Almanlann sal jn1ili;l mC'I.'"'!.iler bunt [duo Briiks'l Namur y "u iUerinde Gembloux 1: hknmc-iLIJd yeni bar Al
&

l-cib etmeJ:.:te !.'e !:L.<;I'IIi:f'i maJ;:a.mlar her iht:im:J.le kn~l haZll'IJJ.llfTI;llktacbl"'lar. Bir !tOE Hollanda ticareth:9J]elul. Nemenk l:limwtanma na.kJetm.i1} 1M vc f<laLiyeLierine Rollnndadakin daba. mahdud olmalclB. beraber hl:l.I1l.da de.·:mJ, e trne"--tediclerAmtllrJ Re:smi TebLl~ Fiilire-rin umumi karargiln.. 15 (A...A.._) Onlu b~kumand&Dhimm

8i7. 'lrendi he,.abmuza ~ 1mJom sa1)OO!li oldWllnnn::l kn.nii u]dugu. mu IbJJ,.:Il:n ~n"le.J"inr.I ~ 11:1.1);11. IIJ.t5iha tinj vl'rtnl"ktcn kcndimb:ii abwIl.,

Diluy.a kuru.lal.Ji bOyle bir siWi ~Ird!b" gl.lriilm~~lir. l3'IJ milletler meydan milh:.l.rebwi" DiD daJ1a bh ~Dk safhelaruu .coroee& gim.is tabiiclir_ F'akat Bollandanaa ~B nlgm.en, Nazi Almanya !!lIml Be.1~ik a. ve F)-an:m: huduilim nndia. esasll bir miidaf.aa battw.ll. (9.rp'll.klan muhakkaktlr. Simdiye karla. Llly-lf \I,e n.is~ten lriioe,;iik milletleI'i hedef itti.Jhaz ed~n Alman firdliSU Avrupanln Llokiki: I:lrdulan,
A"oI'rnpa.n:L1l esa.sIJ
~1

nlD mir'kl mmll!t n1duga \'e; Ultinrk:l.liuin rn1."\'elIl1 o'l'm.n.dJgi D(,ktaOSlmllc.rsrar (ittul-'i lIi.iullr'lU itirnz ed~11. C1k'1rnlm~. lr Iul7rm II 1m kw:iz.r mll-

kRtn mI'!l tri:r b ,III tu.1.. t~ ,~-'_tJR(,' Adam hunDq

' • r.d " mamm
u~dl-

mi.

mrin :

.mii:ddu

lhattiy10ij

ac.n.g :
{'ocuWu, ~ek ~ a..~'i . mda hQrn, ~pm~e. ~iyonti ~mhml l;Ckip ltfIilllH. IJOk I. JUla. rIailin ~1I6rioin :ill!:3~larI b;.)l n.k. ra.krua.ya hem.e:mez. S0nn bl.l sefe barh odi.Iecek millet'fel' ~c gibi r;d~irli gM; bo.!f.I nru.t rot {sa,UaDlak, bwka. mitnLl.riia are,-m£i ~ plak ~iigsiinD Aipcr t! ten ba.'jIm vasrblya mfillh QI ki.!.Uer dl"~lWr. Onhum da ~')aJ'eoo li:ri w1~irli ,l.?'zhn. ~iizIeri, I Ian vunlir. (~din,mnl lin. eyJmlllYin,' bam t tc:O:lJ1in lI!'!ltili ~ d.~ d.LLhiI o1dq .. iuimdi,:l Co 1iBd:u 1m :5.fet 1I!I.Ak llalnu!j ecnll:lbl'AIi'J"U~ 8lira;.vet e-t-

kaI1il~ya .l!;'elm.i~lr, SimWye kaodEl], memleketlE'ri :val 1Il1Zditprlclan Q~gu., dzha riyade i;e-o

resmi

tebljgJ:

"11-

yeti ~ikfir

"H nll O:Ulda" milli nc'atgil11, f'fllkiobm Alman kItaatJ.nm. karn.d.a ,.e :--'11. .'aLt Tda.ki taJU"r!lZlJ.rul Iar'§l }'Ilpllan mi}CI:IIJ",l~llin IDt!vafftJ,"
kiydlc
ltiba III J1

tJct!lell1t1ilfecegirri
i e."llimi

nazan

alanLk

silfili et.:mUj -

tir_ dil:}manl

!Il

taarruzu

·aydcdllmetttedic. AI·

vltet..rIli_ lel'l:hr. Topt;:u ~u,,"'Vetl az, fakat iP'ranSl:t piyadesm~ born'ba ve mitral fOZ ate..'7iyk bii.cnm eCil;';.'Il tayyare ku V'Ir etl~ri muazz:uIH:hr. BUtlin giln F't'aD.m.zlal'la Akmm1a.r gf.igfui ''OJ;Ll.._,,£, t;.arpl§ml§la.r ve AJ manla muka.bil "iJeumJar yapan a.nsLZ zlt'hlI arabalat1, mQtOrler g~tikten ~()nra dii;nnrmm ;!lrJrn.dan gelen piyadelenne done:rek Q l'B h Ucuw I'1'tmiljierdir. y~ bir de'o"l"'e- .u;;ilm:lktadlr. Bu
A

mauL r muazw n kmrvet.ier

Bel~lkada., fuicahll''DIUZ n "'at td.e.a. ~k ~'l-lkJndan taki b ederel'l:: Dyle m~v:W.n~ varnJ1ljlacdlc. Namu.r ile Gi'lr"el: rasmda geniI!! bir a bOIge Uzmnde MelEe g0<'idi zorlAi1.1l-

!ride]] feUleta'l ege muvaffak o]!Dl Alan OrdUb"UDun kJym ~(jD.i asd ~ill go~ Derhal sayl :ek l6nmdIlr :ti 111m iki. giin.liik mil. dele.l <de Bela 9Jrn. :meyda,n muharebe.sinin bir uk_en. yiirii~ olmli.dl&1, olml)'iLC~ gitUk~ ve kLilvveUe te barii.z etm'Bktedir. Bel~ mger mem.1e.ltetLer gibi :&ID.l.ay-ca y oolm azn.Ujilr. 'Fo.kat milletJer mub.a.rebc me!.'da.D.I yabuz Bei.l;ika mJdll' ~ kvi!;l'f: se,w.anadt! korln,m ~ kara bulutJ1uo go. "li.iyor. Ya.lnI.:z; lal.ril;rede dcgu, YugllMliLvywla. da bava It -. rl}Tor. AJ • 1:fl.&D ~tbu . 1 Ve bilhllSSa radyogu tmWi rtlfl di.iu. ~D1D. yu~

- ~imdi nill3l)ner illlUlk i iu 0te Karloya ~tmd! lii!nm. B nIl, hEJD bir J"I i'8l"H.liIoUIll, I D1 dt' bir iptidni ~nn.a:r('y'~ mllhla 'JTlI. Ronll IJoafl2 ."jz fbduik etlE'{l(>~ inil. 'Bnil.llllre I-w.:lan ~m milyo:nJ.ardao. hi~ si:dn dtl hi'ifill! biJ)iik. hi... "rini.1. 01uo-1Ji.

Herkes mu.n.arebe ile

..

'"

Iav1a:n aolu:a. teh'did e~.
Aen.ba. lte.lsan OJ'dlJSWl.a. dA bir D:mb.arek :meydAm ha.m.rla.mntk tIII1

m~iD

'~"~I

obliayl:b..

~.

FrnnslZlarll'l ZlII"h.b aI1lbala.rla

)'1emre'J.i:n
yapma.&a

sa.hilindE
~ebbib!;

Her za.ouul bJiIi..h JIIVM ~. &I,... .ima d~ nblmaz ft hesabda, CTh Ilo.rbinal oldugq_ glbi taf, hllluLlID:taK

~yor?'

kneribn gn.ze.tfIcisi. rotby To - ) La 1ogi.m ~e.-QI) •

([)o.,;

gdir':

oC\'1"e:

FraJlSlZ

kurtU!..l"ld[l.!1}~ln

tat-

ettikTeri muka.bil t.aa:rnzlar pU!'lki:irtilImliitiir. Ibrrll va- ta.hrib ta yarelerindeu mfirek_ktl'o Alman grup.la:n mnhuebeye i.!jtimk. ed4:!r:ek ktilllyeU1 11iiktaTId.o. ~T.h it a.raba imha etnili}Le:rdir.

rrnii.m. (Word Pric ) bUlW1l. temel o.ldugunu YlU.lYorl.&r.

1'Iluh.

R

buglinkii silkttbl. bir 9Zik

§Il b.lr

t Ust edebilir.

liava
~,
)I garb1

Ord'LiSUflI..lD

j~rn.kile

MeWle ~

A.I:lk.ua" 15
t.ynunI

bi'ka. lcanrl" verd.i~

ha.re-kilt bariD dw

Sedan

bi.ilgelJind

n g~ilenk,

l"eI5iilir •
l w'y1Ioda hdL.hnz,abr Ro • 15 {A.A., - F.a.PIt matbu'llar! A1m8Jl 0 u.su hakbndll, medhili;,enalar:m..L esirge ,~eklI= ,'e BulLanda-lUn i~g-.ilinin lngilterc. i'\.H1 whlikeyi a.r1.m1Jg,r1l ddi.a etmek· t dn1er. nt<~tunhl be-robe 1', daba i.hiiyaUl Ihiyal'l askeri: H1UIJ l{klrllcrl s'," s&zi..in Bel~ikada h IIUz !loyl nm 'ml!,f Olrluh"I.J.I:Ill bUdirtile te, hununl.li berab"r havada '- • LtintLigu Alm<l1l}'ayi.l venn ·.kt.c<Jlrk!r_ Stampa gu t(-sl Alman ,~vkL11 ymin muLt rikkril'lkin.e l:iakkm oklug,.Jm.l j'3Z1yor. C'nm(!'.£e D -'ill'! Sera, Almhl.1J kJ1...tJgtm:!. d~ $n ke'l'ldiJerim bekllyan mi..i1..t.cIik me ogle 1I1~ y:aklD.litJk~:t <'i.a1~ :r.lyndc ~w·k>!'c.c1'~j karlanUlld i_r

Fra..n.sWnnn Magi. ot hattlmn I a.kim l;ahn~ ve ..
roh

teJcrn.flar
~YiL

Mlllii :Rwnen miillll.eOOtiyle II.!JIpdoiLlti. teati edilmi ipir :
(A..A....) ~ C'6'ml
Romtllolya

im UdadJ rn.hnelemniJtirBUJ oku.d!'l da FranslZ mttlml.fl taarruz,.
~'lr za,.

1IJQ.jt'J;!:t8 ~

KI"dl4., Bi1J..'T&:l
:yr8.IDl

yiala u~I'.Lml'ltlr, ..... n~10 r.l nil-

OS!!

Tokyo, 15 IA..A.) Japt'.ln ciye De'aretin.in sib:: l;ii)yJem~

1:lImsa _

Jahi}"etli hi.. riikfli.i, JapoIlya~ln Ba3 tavy8 b~~ kOnBo2OSLlJll1ll Ff;!lemenk:
Hindi<Ufl1J1rb. vllkn;,
II

g-'Irli-'I

51i)'1~ -

winllgebetiyJe DlB.jest.eleri:ne en harar€tJj li.ebriklt:rimi ~ phBi detleri.le doot 'Ie mutterilk RomanY&n1J1 nf:ahi ir;.in DU i~"i temeDllil~l.'im.i anetmekle !;o1-l b1I.hllYHl'1m.. j,mwt IN01lf}

milli. b

A.nk.w:a. 15, (Hw;w;i Muhabrr:in:l.i.z .. den) - Efiki l:stanbu1 VILl.isi Muhid· din i'()s1illdaja tm:iyU. 1, i..incti oeza. tarafmd&.lJ \'erilen hemet ka:ran bugiW. tl8'ben rii,1'R edilln i~ v ahkeI[i'l 'Iii"" 00 verdigi knnirda 1£ etmi"lir.

UslUnd Ylne berael SUI

-hiddi

g

.I...... .,
"'c~l

-

B l-W).bi

0

dogrn

Wi ki..

- ;gijD ikiDni h'!1

"S·U"

Norv -c;te vaziyet

n .Tar On 8.1 yhd n htJrek Uru;, HoJ~ 1 nda resmi mak,lmaU D -;:dlnde pro-

B_w~r..s

JIaIrL(J~

/,.,ihu(

tef.lto ·ettigll1i !>Oy] mifjt Jr.

Rf:~""'Itl'Ulr Ani«Wd nim ve m -m,lekc bin l\in muttl;rllk \'e dOS:l Hlflitiyle I!:i!eynn etti.klcri Jowl"llrctli lcbr ikler den dola~'l If:'~~kki.i!' ~erim.
(.'ill'WL

In r.a y unun elgradl t . ~didi
(l1rJ os Ir/r •I I
If.

ill,;;)

R..Jdyr;l

d_ vnmb

Yugo,

la!.'Y'...t.lLilD

G

1

t'

h

halk ta-

bu tlaI"(lk{;tlwl ::.,a b devleilennin t..t-fjvl]·iyk yap ~nl Bt.iyhyerek bu G'lbl tnuamt"l( leli klb'uslll.v - Al-

~'e.1

rini:l.

lIulu ih

D

truL...uun

b

I

mlll1 miinA_

h~i1f1l Ie lik'li
l1i'L'/I

bill" ha.1e

sok1ugunu
!ltootndJi

f'lmi"lUr lmm. I 1. tlhil"

- !-;"n 'Ierd n br:!l"'i ill. th-flll1larak bu akl'!'l.fll 'tugO&lnv 8t·i'[1reli dru.IIfl.'l k:tmbmyeri
klt.a.{il konBlmtl t ~r.

:Rom3., 15 rA.A,

v"""""'~

dan IwJl'tmak ki~ a.vf'mi 11k olnl:l.£ 8i.ru-1I' il... tl>lfi_D. , 0I1lrU lk nllll" n. ~'i:l"" I' kf' lair ,:;"v'IIJlh 1"... A, r.EnA MWnlN 8.IR,t 'OGLU

Ye§ihr ye.-.id
yenid~l1'til"

k
§
I

NonrC!::d bIT Illev.lt.i, 15 (A.A l Ril :-;.i"\'i.n I'. NOrY~ ba..Qku:.mandlU'lllgrl'lln tC!'biigi": .. lliillb;U o,op,nt bii' ~ ~iu.~ lU IIIlMi1ltt' Lk klWan Eh(e-gan'!"'dsmOOlll'1 tA.' Hllrl~xbu:I li.t'kll l.Lir L:,-ml ,.. .~ DIle')' fiyord1JDu "'e Ht"'-ja.ngen em• Ik btrl :.aI m !i'U uiim.I ile i'lnLiaki yonan l!jogaJ. E!tmL I Idk, No W!C kI. :lasdal d~glDI I~gal V,l! d;,iglarda !Jeri lW"et- l~ daram rnilol!l'rlir. Nor\' aj'&DSlIuL gOre bu Leblig 'Imut 'I" ~ i iWhirl ',. tl)ki ha lIN', El\'~smoen'i ve Pil., ~ 1L1"'W:Ill.l'd nit lru 'ii nkq I IJ. A.lltrjangL:lIl'e !rid tJ \':lllilllll nih.a.,1'o - I 1111IHhU:I'IB \'1" I.l:I'ni ... ~cmi:.l ""lhihi or tI fl1 lijsul1~r 1 W tJ [ld~1 11Il11.I1'lJ.w-wt 0'\.1tll1dJlnn~ nt' I.,uhr hll'lln, nr, l:n,t_ man] fll'IlJ , lll·[ii j~ r ta.raf mdan AIll1~wrnd.am thrulik..i l~llld,' ~1111 ...iU]Jazartesi VEl' saIL ';Ul1U ~'aLJoilaJl ha.1(.' hllr.1I t'l1;nl" r • liwr. nkcUer D tic~simJ CCI1Upt:Lkl d:ig.

LN } q,Pll.!.'!I.("lIll

"n

di.i:.~,·...............

t.l'

mu

Jan \;Cl ilm(']{ m~(;'
JuIlJU

Un)

etif'ldl.! kalUlk

oI'V'v'VV_

iVV'

~

Ii. tu

\'C

uz.u.u

:w.tn;ln

iugd.iz • hoi.

Aina..) .... 15 (A.A., - Y"c.!#ib.c.mak : J1"I.l.~ \'e· lc.a, Ka i18elli.r., Ka.yabu,~L, Karakupru, AJ SlLt'lll\ Ka1Pu,!J:al'll, Boime !:nul., l{a vl1k 91:YJ.n, kQ)'h::l'iyIG AJIHlf.~'fl I·Ju-j.run ciw" Ml1daki 1fR.:ll, ~k:.Uall, OnDD.I.l. Sua b<JeeldHl.ne 'b8.b.~lerjyle g~rgilli YQllal"lm muil11'rem nGlkW l'lntio.ll
till bdB.JT1 L~I u.

gu

LI

rmddtXlll.

Fudbolcu a
Grll_

do

yo
!'VIl1'!mnhl nHI \ blll'II hir

t.; 'II

i lot"

rnl<l1J!11bJ.
Hl

10,1 h'll"l ,II ~(Hldl' _mul It hI,; urdll1 rill t urnlsrnda

1H1)no

I-{. rtlsenii k,,}',', t.1 11l1urL~-del,tuzn 11S kllrtarll·
Ina ~ uk cnh§lhu i

111.

Gllttkt;e

QIIlJl . I II' bunda.n I'll,.' \loC) bilyUk (j Jiilwtr Hr'bcb nl n t;eVi· Yl:ye yiilu;"lm kt d vnlll l'dlycn, 'Bund.:w b~&m \'~ Jll1'Dl.l!:m khl'l. !}flJu

Im~l1t

'fimlili. n n Ccl

lini

n hir

YJ1I ~

l'w[

u m Irl an
1w;laIru!;ll -

ff\r·

• 11lml tll'.

U.lO Pfr.tgrom ,'Ie 1111·I'nlo:'l1.·l !C.'flt 1IIJ)",orl, 12_:t1i ,q.mll \Ie IlWh ..OI".oIr,] I h"lo rim. I ,!(I< ~1U&!JC::'len ~ thlfttLn 1'1 " ... I!lLU' I I{IIB d II~ uk,u1U Ii.!...r, 5.odl 'f IIo'el ~ l ""'11; I, 30.(I R'l~clI, AU E{'l:m",. (PI ~" 1:!.:HVl4

V.zan : S 'BE DRS
II

CoA' z·ayl.F ,ue has'ta olan oi1umun, r Isvit;reye gitme.i IdzlmJI
. ~ .0lio; ..

.

'"""'"'" ~-. 13 .

L 'itl'· sa III. ttl'r ' b~'·1.: Hitler 6u Yflr/eri 'ill,.lt:..r,enln L ..."e ~bt el,me,k ,mQ,R.ad-' ,; .za.. et.. m,li istiY{JF ,,"
,
I

_..

..

''''K

',

.

"

"

Ya.pe.T annoo:igim. Fet'ide Iitr IS.Dll Pr~II'';UI') ~I' jlwllilekcl ,,' ".t . Y;.o!"'I. fj~yi Ya.PM' ... Hem de bu. ya.l1;l!Ill.dil. 18 O~ O'li.Jl'Lk' Dd., "lUtl"l (f't~. ehnde i:kj. markl.1k. paralar gbriiyol" .• i llt an '!Ii~~jk: CI'Il 'l~ _~!~ , It I -dLllill. Halbuki rekliir b~ haft.uda ihn um ul~U'l" &pl 110 ee.:h"I,.~ Tu:r ~ l fallnu: elli ph nlig v,~rirdi. Nil;w F&11"'1 .IOti,., It:.ili.'. J H,I11 ""1 11Jk: Fil II ~I ·Ylo!ti. G' ~IURa", 1&14~, M~.n'III;"k.1!!I. lI"nt QI'IlI, "J J,II: \'~ rid-ey,e bO;y1. (lok para venycn" , dire l;j.lLijlrn:i.lllJlIm! •• Bu ~Jer ·c-nd~fI qlk!. Illk",t.... !t,I',IJ lI!iocrl'~rI" U, bi~ nil.pb.e e-tmCl!., , :loll 11(1 [1.1 iI;r,I Ir. oo!\rtJ.k fMlJ.1l ~mm~a haeet k rU. ~ C o!nnl.ur; ce'\Od."i. Cftl~."I'" Ref I [0\".'"11,, It, M(l.n'llifb. ht.edigim.iJ oCl"-enmif)tim !," Fr.h~rI~t'l: 1"311 11 , F:lhr~ K"DUz, Oltl..I.I".n 1.11'" S 1.dJ. Ho <'A, !:).em,II It Ut~ A IDl!W1. t.erbi)o'csmm de (le oldugun.JJJ dl!WI' " • nfIJl[lfIU~tun, Ah! Hasan b"",y, !.IIi1Ul za.au K~HlL:'ID' ne d')'eyim Z•••
MUWl"
fJf<)~l.:Lr1l

no

--==_

Ii, !~.

bedil',
b~md!ll.

Co· .

h' ~tadl

\Ie- h(:Ujt£!.uji

profi'}]~r

~J!JriI:.zUlLl'aprJru

.R""

vu. Btl. raPoI"
g(iGt(o:lI'IIil1.

tize.C"IIrlf' 'i CD(;lIIIlI t~Y,iQo ye gitm.esi liizlm ~ddi. lsterseniz. .Rayan ilrre, pr r» r-::-KirUn pnl"rJPu,

8wtu. ~i.bnce ku.lUlo]QJIJ OO%:l.ili:I11Y. bqlad ~ "Ire ba.tl<l. b ita Dt:[1 , I - kigIdlarmJZl vr~len bakaYliO,. dOOJ. P'rQft1J3rilI1 N![lOMlIJJIlJ ve
po:rb.unu t.·erdiDJ. P ~pl"Jrtkl rn II

raa.~
..p...

2[1."r. MUllk. Cill'ilh"" It [kl p,,,, ,,::&n, Sl.:rll 1~1I. Hw;.nn GUr, ,1:1 mdl Tok"y" Okuy "Iilr: N\.~'''i Ill·' A.IIIl>lt"n. ~1-

II.

uaholl. 'f km Vji' Lcolll.f \.tIIrlirudJln mhmklln kIln • .I. lman bahri kum ndatlhyl, I,arbdenberi, ikmCL Givomun 01 ddlan ~"bbU." I"It III j'l1J . run y,tptlkhm harck' bn s deee rm.. Buuunla bl"r"'Der J1I m~'!pen 1:111' raya 1:~.ll.H~k etrneei hU~IJs.tlnda.ki Il,pnuk Ilt' hi reket ~LLigi ~lini.Ii.i"(lr" !n''I'lrilloty~rn()' te~liff (:tmL~li, AJ • Hilthlll ~"hlt~k 1~r"\"'1!I1 1l11t'~H.:a I~I
~ l'h~"'1 bLI deuhir" rhm ..tll'. Ah'']:.i.l't}' ,ht::'rll11lde 8",1 "l·,t\mu G,:!'IUl\ (II" ve WInlhiz. brr te •
t

fl.

bn yeni bil

I'd en,

,I-\jm!ln e[ k'LI1JlharbLY :i ~k ucnizde, Pus de Ci11ai!l!'d~kl Imvvctlc.rJe v ~ aerk dell"1.. lng-[lI:! it IJ nn , FJilTidre-s'delu ile 'jjslero~n III re\(et ederek rmiJicailiL"ieye giJ"'if:l1l] yi ve
MDl1che 11, Tamise
'U;W[

21.l0 K''''L.'''''~ l.""tlh 01 fI Iflt, I. :!J ,:UI MLldk RI'I,I:r[) fll·~':b'll.iil H, [0'",,..,,, I\I,rJHI' , U.:.!:II 11J~lk. S"ll~th:r (PI", 2~...3l1Meml .... kl,!t 'ill~ .y,m. ")i"II. 1l,I.,.rl<.:n; 1"" It, e:;fulm - Lahll'illU, ~ uulnvo ~ uukut Ii•• n.: L U'I)'UO,

rl ~"

TiI}".)\',

Q:nmklll'rlmt yl!:f.lUm8 a.ldlm. l,r Q rnelun 1B1.U1mJi tiell aynJdJ.m, fak'lt
Kolony&dam dim.
htli'lnl, HrtJK

~:'J.t"

hi.l s'IIJlfiiln uzaklasma

-

J?~ndeYI, ' rebdilrden ~ylt drktan .H:ol"H:m.ation, alcin bun~. Yl.lpb~ YI"Gi.u.m: On iiq: ylll.;~mllaki co ugun yeooi@ oovnb ttiyleri.nu ur-

perttl :
- Istanbu.la a.1dutmak ll'lt:'dlgm zarnan, gelmedim dlye Ib'oi ,azrrrh y(J~'dllUl.!•• Onun i-;;ltlill yapt!m, diL!il. Y~l1i d[)grudan doift,lya bir inti·
kam fi.krii,e ~"o'lprmf;l. t!$ffi ner"e)'ofo! vamcng.,ru tabu hesablaml'idll. f d kat.

mk yaprak muavene etti '_ Pa.'<Ia(lort y,.1rm: I I 1111 vi.z.e Milm~lu', dedi - Y,.lru;r. bu 1.q,llal k~flflu bay I tuma.nyay~ ~~hrk~l1, k.dhl!l1; flkl LI~ gelal'i E1 01 d.LJgUl1 LI, uckl,' nif':d I~ I b ir ft~di!l€ zuhur. etti1:L h;m b\ i~ reya gitm~i icab t!d~y(l[ f£~'r Aim -nyaya, Fuinlyet:e gelull~ olayrh, bll'LQo' re vlZC2l1m Istanbutd.rn llh di v~ uGom;lliclunlJlII ~.'tmf·k I.,.m • Imun . yadan j;t"t:JYllrum hy.'bllu, Bu yoL nnun 1 in dah • I'{'k ·nk k ,I"ych

rt.,,,

Konsot .!' velkenle

n lLl,yor,l

_

lelkikler. bini
'L\Lda. [le P-t"I!'I~lil luasmtb. Pa,1.'Im.· d~lll'l LVI1l'HWa ,YHpliaC'.ak bU)'lik tersuueuui IJtu.l.!lc!lIyle m guJ olrm h",·· t!t AnUlli!ya donmu." Vi! MUlli!JuJ8t 'Vl;;kili Ali OalLILI!. y b,:-tkiklenll
\~r·

Iyiden
~UJlU

1\'1 .~

~Ik.ll., IA.

\.,

t~;tIIL"'.u:r

itle ,B9,M.I.l'

kacu-dr,

-

bal sm"l;,'h il"'d~llld8 bir intihllh v.(IIJ·'I.IlUildi: ~:llb ve)"<~ ~.Ilbc .J(.gru bLL tnz:nk. Yal.m:z b" ~,'mjln('u hoi "UI "
1.1 lilll
l7.l!

• !II

neli('I!'Io:'l
1[.:1.

Ibm
(.

II-:ri
fH2.la

mun l'Jiiyu~ cl'ltinlll~rblyl,,':~·ll. mabsus Flarl(lr..,~ .t.IuHrj ~'d(i~rru'yi ihmall etn'll" 1 t"mmuz l~llll k~dar biZ7.:'Il TU-plt.?'LfL m:·diimlLl1 olmllodtb

mayl kuli:nd etm~dl Saldl,' munzwm
,d:'l'l,l'alt£ll'l
So 111'lind~

E'oI'tt, H,) ~<:; h kle ImZ L!J.kui; ( ~lil Q1~~~ to.... ftan, b,!'A.:1llaWm
'IlereJ'l ad,~nll bl~al
t::Ullrlnl

udlln
l::1'rlill

Ullll'ktUl1:Ua.
bataTyalA.r
"

ku\"v~Lli
mLidlll.tll

g.

t'~

edildl.

b"KtnttntJi1Tl.D Q[ By!. iimu' ameliy
OIl' "I..I,rett.c ~
,I

OlI'7.eoIlHI't.

Urn n~'fI bi;l

SchLL,ffi:u
::;)'i hllllk

plint"'
,-\.hrulD~

.bikllle

bee
D'

l

IU 'ektlg"l ~I,;ill" muk .1rl I",lh[~a " halunl olu Iml' ·T"I onu 11." '11 g~.r l"'lk:lJ,nll t,[1 Immiil tnr h I \Ill ~I-t I tlnrl illtmda ikim:i fill kl~ :1;:(:<' IITlloJ:gl!:' I'tlfl!1

e<:h. clmi.ij. i,

)(0. flo! kudlcLli. Ioclin c •.mdn,.
rine Sill" Rr,gct' Kt:y ~

tahgiJre
Yiikl"rlrr bur"db. gunn~ti..lr.

fenahk ol.duiunu !bHe bile ya.EllllJ~I. RWttl. M, hisleri d.e !ore b!:ltili ha ro.Wdan bile 1lOyun&. ~ker!" AUa.hlao bw!.. dedirn. .11 b~k .di_.,Ie('ek ,j'oktu.

I'

;1,~.

tumdu ¥a,.dlSl
[lJ

k i I•

~e- :;a.."..t n::u.uu 11 bi'rlU,r. uld~tubd,o ,)yh:" ;~eyTI~fI/ltr· J.'?rn.lW.zlann. mllZRft ml

Bu wt

yl ba.J1hl':.! ba51Dl

••

:t d n II

kum etmek
F'r
n~l:t

1$.[

'mi}

~I!

I'LII

5[L~L'1 !li''H:J.m ltliliJ.Kll1lrt tJ "1Ir.:IIkll\'vd, eehlLtUcn 'ZeJ[ I.. 11 mll7.. Kin lie ~ill].: et Wt"l'l Ii'll!,;I (nglU veov. arJl1f>: (11III;dt iJ.iI mti tt:iiKt("ll lng'ltl Ie, \dl' 7.1.\"'3d ~ J bt"l("r~ Rm,I,,1: ka' lie ek
(lrLiue;UlLtUIL

btl

bu e.lUl:rjl IIIfO llml Imdli dHcme-ge nn~bu.l" «Ie['ell. tl!'!:IH~.5liHi.lmlL \'ucut.!e gelH-m~ti, bu th:m<l :;;llitlu..E:IeJigohml1djr(~Jl~a, r ok d~H ~il'l:n Iii<: linden 11:1,:ket ooe:n l~k f"" liyd.c ~ ·~.'mei(li HJ.fii dcglz klll'''' th I"II[I(! Yo;; eniZKU, C md 'liIlIC B, 1"lk., !'tltllhllLn dah lleri fi,I~n Ial"! iQ;w dl' Z Ll'a Di:!.t'll:'! y~llitr.~ Ilh. ~ lkllirnunTl - H I w~ giibi
gL'rII:\o'OrdU. Btiyuk AI'(lEln pld ItI~lLCllarl. t";i1IHI~~
j~

tlmamla

II:. (.lrl rJ·:,m Zt-~I"ugg 2Irruz~., marJdi Y8SLlalJ,if'111, l1')iijq,H'lHTle· ,llyetine 'lie iC'['a ~clknlerln :ceRllflltl ve
rnah~netin rl'J,~;mj;'fI m
~lJU.J.!Hl
;V,I

tersanenin ['fojelerLflJin h-a:.o:Lr1>lnma.i!lIlHL. ha~~a'ubLc[l ktu"

f(llk <lIB •

----iJIu.~._--

11I'If,I,j,J. IJr Ll.S'~'s,

.b lyle, l hll·

Matbuat ba10su
tl.H.lat b1I.lnsUlHIl1 bu yll T k~un rull't>"!lHle yeni Y31'1Ian be[edlye go..zwof;llrIdo. verilml-!iii kal'srlastml· mL'i!U

k(;i1 ttll!' l·lIiz'iltJ. ytlva"'t uldll. ~bI -,gg '[1 lOL\')"an!' hl{llan :vertl'<f:ili ~J ItH.. B radII th-idl hl,fen ,t

~mll

puldu,

bte

bLl

h~!

I

l<1I' h

ki

Hltlenh

eli

Hf,;l)'''blct"

",'e

abtulm~'.

hO;l!'tl·i,\(

Hllland;,y

L. l'iayc!;O t.'ylelll~k

[ikrinll~

~~m p..-.

l11llsa\'1fltlnllln mal1ya

(11m iLiH'a dol~[lIS' Hartl 11:[51\ ola{'ilgt ~~In • z-i ;Q AI·

OUl.llumm i~letilme.~H hlr Romany,LL! ~lb.a ib·o.lt: edildigi v gtU:i,;no II~ ti-liin:edel:n tC'Ftibs.b i.kmR.1 i~ill tltWam t.d~ ~hH 11 'uijz Litrnro~ i.;in rei tib b,eYE:ti halonun b~21I"al1a tnraklh:ua:ll m tete Lh et m i§tir r..'Iatbu. t b:l.lO$U bu
11:l ;er eliLvin bUtim
J

I(ilk ... fI,~ r,okitll[~ ba~llLtIC:.W{}lI Ll rti reG. "'wlchemanJleanl" !;,Ierl "delll! lIrka, ~1111 vi;I{"ude g-dlnl[, Al1\.l.(,.-s'. !;l klll\Uu:hln bu kuvvt:t d 11 zlyatte l:h Ollrliyd \It! I1i..i ;,l k '0 Ui. Bunun b..'ujma. II...hr gorulii!f biT Pnt:rJI:~ sahib. It lIyal fJlDllmtioo Illr anHtlll yani Von Scluodc£ get!r'ikli. Bu zatH mlillyetl de baloJ.'I,~·eI!'iI~o.l1e
I a lILlt'lIl'lll "'!';Hlltse,

I:J.ekll) etl\"" .. -' :fMHr\ t.edl!llrl-I." in-=,,'WY b~lIn.;ole:II""at. Fldl.J.tu,,1.mn I . bld '11~[J riR~'~l cdil.:m(~. Bu defa, ~Sl1~l::ifl lflfll'r"lll'.Jt g{.'-<;m<:k' v biiLiln fio:and:l. [;.B. r~ikfL .l;3llillllC biikim 01mak r lmdJ. HU ile 1918 arumda nglILel' )'C If Ii JlIl bill(a~ demznth fllQlanle tan'lHoel~lm yapama (iLglnl 1'!lmi.Ji ~ok

'i HODSQIQ!;.IIblr ~l.'l.hfj gltti1ll. t!lk.a.t bll 5ef~r Y.fIohuz d ..· • gild.m. 0" ~ocuguml.i da ~I;tl.~r H.l~hm vc ditrektOT de, kanfi-l dH. \'a t 111]1Ira jdiler, I l": Dn~:;]oslLl.ll odu.Slna gil e riwn. k~H1 l;C!los ayakt.a. arkast donmi,l~ d \' I da.kl tcletonda k(f.m.t~llyonl [ . - Hayu·". haberim yole N'e t lrillgunu bilmiyorum, diyorJu" 'e kapmlll gUrii.I~~ijnden tn un t::cvlire-rek beni gilrdil: - Bu.rdadl r •. :!;)imdi geldl .. Islle 1'1 LJ edeceil,m dedi, '"e. tclef"nu ka· r1yal"a.k lili,i.~ Df>Uf!L.1n tmiinc otUf du : Anla..jIBan. b~kumaJlldanltk be-nlmDUs.eldooftl;l 10:11"l~",gu.1 uluyomlW§.
I

de nglLllliIJ b O_'itJ_1 \irmi.~'" Ga,,""·W· yakl.il d'H'IIYOIr
dum"

-

SlIl·t'tl

bll
,. eglen-

-

Ciyle

pi.

~a •

BI.! " r 1", lu ('ktm .;[.111 ,1 .. ,i!:l-,-,r· du al1'l!(I k\'[~\1111 (.cva.h er"'rnwi !r:t'Ab, ('r,~ IlkLi~ 111. nne,j I[;~I]""[' . lur:;..ll 'C:;l(ukl1J,n VUllO' y'l 111<1, iT'll blI

~'k

.... in! d~ t,(Jl'L,\uulj
I>C :1

l<4cakUr

l"nt.h (if F{,T l~., flf~~

LII.i:mrlbLrl, Wliheluu.:Iho[1!,!1] ve Kiiel if'pelt mu f r l"'?',ek r i \loI:lIIfI We .... rdL" 8 A.n\'c
1'8'lll

ffi,.lh\

D . til(

Illl

timid

edlyol"
\

:w.pll1'ldao

soma

amlnil
I

IJII

Socn.r~c

. B uGes'd

lo'am Rna-

mSkilardl:l. taYYQte' Jet' hll'l.$nl mRk ll'lti;'e-ccl'itLI·. 'RtLi.n. vc Esoa.n at\.lJlsa.b!a L I tld:al'l, HolDDda \'oC 8-e-1~lh tl'lyyarli! meYclEL.flla_n.~JaflJ nC!fr(.!t llttil·dt1['1 dli!;l!H:HWI.toprakJa. Lna har8.1".rt gtittil-ec~kler. Fmrk MIIIIInino t'C Tarna~f;' nehriO.ifl ~yr\i$e til i· alliIn' ~klt!L, OtlU ~lIg mahkLun eel (J klerdir. tIlgLUere:y lal· .'it .. IwirihtlJ§ l~hld..dt.jJ,.. hlikl:yooi lie
II

bll' [I' VHi{a,.k.l ,~t olabilmesl ld· r<::lI'll~eltm Ti pltZ'i.11 >sc\'ku.keyiti ba .
kJr!.llnd,
Ii YAW11

l-'el tenlik ..li b,r ka.dm. degil mij'dlm? K m.olm;un ontinde, altlll!kemleye altl ki i di2LldJk, Be .agZLmI ,a(ml'l.dlm. DU'ek~;H' ,. (8 bru,la.d1 \!e stIabtru blld1i:"dikten

elDl

1'111'1&1zannt:tti h· rlf kfl}twtmemek l' In

ktl;;J!~ti

t nib ~ttJ AI~!i.l" ruhtu insHl1:u dan her s< y !J klC'.l1ili.r Mllh8reb~ luI YJaile rrdHi:n wi tc Jn11l ~13mll..v(lrii d n I girl'l'li~u" yalllIl b.>tmn o'·u.klar.m !\-'arunda k~dill.l:i;ltl K()fLl;:~"'1 rdltoru '''' I'll [rllla etmerh "_ BII casw;, blli jilin, JI'\Iefie ......, nirk~u i~ P(lC 1;:11nytlLclii - l' s.&Ui edenm, ,1I}u['L

mu\.'aft"aklyetkiitligi talmm Ilcr1'lalde

S('nra:
Bayaw
LanljiOl,!>m_~U?,8lH

!iIatu.(ti;1 bil' A.dblf Hll.!er'm
etblllll;"!lHtj ruet;'ilh1IflLllH::!inl

n~a,

HI'

irv i

!i'I.lh
I ,.

Al1l131l}'alll

I

f.)a una! k l'akll''a

NO!

W'C'

Hall lit.

ell~rHJe III hl-

tl. Bu "iimie, Afml fl deniz VI! hal" k U\ \'ett~rlrl " "g-~!,Z I V1, . \''!r dil mC'd. n btmf,].:uk 1IIrll~·JII('(h. Fakl'lt ~ 1I~bit: \Jlal~ L k:n1 j I, Aln,oIJlat Inii.kemm{;l Iki hm~LI'a. ~;.: crnubt Nun'(:' h,,\'a v~ t.!l"llb· t I~yar' mev d~nl~1noa "'. SIl.JWIUllf], m ILk il.

t; .~ - Ol'ltellde • Zr;,e];nl&ge miiBeUe~IIll [j r.(,r'k':lIDct turdu, 1':: I.e!IIUUsan' UJH die lin frr'kliIV8 f;ikllfll8ll bu deIliz kU\'\'etl sahdle 1lI mudafMBI.lUi .1le'l;1P"'t

htu~kete geLi Ill.';: olrn:1IIu.Il". lsklin~ dino.y_ra k;eft!1l bl1ytik Holand:J:. "E 8cl~lhll dmmlna [I!lcn,k blr muknd· deml' t('~'kil tla:" . l.r

"V\'oIllce gE.'!lm~tL. Hakklmla bu u· ra.k Y!lDlI.~llk oldugu iC!!in, b~;-:. IMI]at v,;:nn~k il?..en. b.el'aDer geldlk, d ... Ii" I Mi.ibahasenim 1m ~kil a,lmaIli kr,l'l50tCI~Wl bo~unn gitmed.i Gl1y€t adi

g'r'-n

bir

~. etmege
_

vu-ia. adeti bild;il"In.

direktOrle

l:-:ci11yok-

se[er

le b.a.yi.lna soyl

k.llm: B yanm n~si

OIUYu!'SlIlJliZ~.,

eylemek ve kara oebl1et.elll1in "'fI.'lJi£.ooile

0010& ey,,~i,

BUlIIl

t'llmI1.ve!'Jiu·

BUG

mlHl~dJ~f H:lhnru, Y~l ~rmde Foeti veRaruudt gllJi I'!.efIenn htl~ket.e ~I.;'mllbri Fn.o
BIZ' J::.ti

IPEK SinemaSLnda.

U I'll

Matine] en.hm iibbare.tt

.sa

D:lyrsl

nu,

vt<ka, Mi.uH',lec_ \'e!'llmi~tiL Elmlden rtet. B\.'flmd€", Turk ~a

tgml gib •• B8~kurr'lan l;o!( Il~H!a
I~ II' }

gel-

b

konp(l.!oalu-

~

H,

BIIlh,;lk;,.

urtillhl.l-lrlln

ksthr8ImaU-

1 .. Asi

a rama
I

BUYt)K

FILn.J

Bl

r. DEN

m i !'. Di rekll:6riln b.iddetindel1 'b-ellZl a iLl"
kante!fL eldt':ll

Fkll.t terbl~rli:sillii

Ri5SiYFLt.UHl
)'llk

hilkim

OImEH,

bHakrn I,ll" in~ail'n

.-if'li vgr .[)Dl,:-k hHlm~11I ver~'~ anCHk m~.a'l. lie [.ftml.rat ler· S~ Il \'e enl kum'i.m Itnhd!ldLILI t .::; :HLfle"i olaT!lk istinu,,1 ~:h!bHuilcr. 1 E"lt"n Hola[ld .. "e ~'P.h:;,k[j sahili ....1 Von Schrodt-riin nBradElrm~ nlC ~

,8 "ihd,,1 Yln:-c hil) J;: hlr r '.(: IIlyet g(i.')l ·rm.:g(· mil ;:dade (;,11[, rniYI:t:ti-

min llI~t A.JfII8.ni!:L1 J1ditiin bui eo[ellenlll talHI kkuk ttlm1ege mil· !':H,.d "tn1cdi. Pas Cal&.:i~'ye b· (II... ~II h~rmcdi.ler; I YJ1 i IjIckilde An-

2 - Lote -Hardi Harbe Gidiyor
nf:t\'elE:n: F~'kB Tunu..

flOZI{j ·~ijk - )j:al:ml.mlllill ve lUun..zzam • WARNER BA.K.S'l'f£R ~ FREDDIE I1RLE8N 'Wl1liJL, N

beyecanh ilrni, BA.RTHOLOMEW

'kli.g'J.I'li s&terk.

mi.t.J'Ilc:ll.8 ebnn, cllldL Ve In.il1u ;bOYI er ken. Iwu NlIOSllitl hs. kika.ten emu stlullnl}H bcru:i}'f1[du FIilr l b:ma elt[~h [en ll~n d!.l. had~i hC£abl Y ~tll \I' IQIa.yl!iil~

-

_ Bcn 1:nm.l.}'a ,,'azif~ m~ nlf"1dn g.:ldim. Lf Veil ()llU bilmis. 01 I , Hi'· kCIl'Ill:t tarn.fJ.nd 0 t krilLl mckt",b dl'
r Lttorlerine emir \' rilmi:;:til, mek· teblIDlZ.de okuyan TUrk t~ 1i.?1J.t·1~~ I nil, her MU.~UPlJl ?rarduu elm k.hb II[I~Z L~in" Bay~I!Hl oglu mekL.ebi~ J.d<; 'Lleo-

Tur ~e sozli.i

[OI:'LlklBllma • Ve yin~ J..i'@R kLJ II ttl' hI! Sab lun k::!.r;lnltg~IIJ.L, lie: "OL!Ul~l:.L. ber 'lxl Itu irk :bll k tJa I. tas.~ on Ulltl

B·... 'C

U III n 11111111111111111111111111n ~111111111l1l n II IIII II II1n 111I1I1,llll n 1111II mun U'UIUW n 11111111111111111:1
13 b
g)

etll Gilnnh

~'\1fllllfiak

bl1

!'e;!I.. •

il:!f

B

k rat ~ a kim?
Thlly;'u

?

A b<lk ; "

za,

BlJlll'

1111[1 };". i)hll;t. Bnm!

reki
I

ORU

U1e<1o:>n

oldlllUYOrsun 7

Q<
\' .. I ][

di.g.1 mi?, IJk lc.::1.p<),lud

toh'1" rJ~rl e-eva.bJ

lll< \1

CU!lku 0", !h.tlsar l mivor" ..

HaBan
bir

~r· ta-

Bt..nim-

ulen kQPcgLn de t'll.dl(lmi yaplyonlu. fC[Ie lJ6:'tJlJ1'I ,kLir~tieUh \:JaCll~w dlmek UU![,I?' bvlurum hnyvanllil:" gib1 lIen uz.d.lp I~eck n-k I~lfir I11nllilerile hal'e'v~t ~c1i)·\)idl.l. Ct:J1i,; arJarn, ~1rmlij bil va"li}Td. tIa, helll K.c'HlIk ve hem de !loCI bir Ius tell I i ri rooJ,:tl bl,l l:J lUm 8:1, DnesuJ..ii C-llnl.annJrrnal{ lBtLyell (l1 gilze'l wcug-lina b8 bllyordu. E". v.l!:la ], tri1lJl18. to i d ell 1.Ju Bahiile, nglu. tal [][lmhl1 ,\'3 pI 1 Igln1 rumd~~i'. He hatl datlllL'.... bu'tl nbil gayrl Ii; bill tah, lImiil gorllu II TaU.!bir de bll"ak" wC'dL Fnk~ l l'o(;uk o lUI dillkrr::iyordo. lI.y [r.;a It IkrJlI~, h,-,yet'lIl ie(::r·l!:':i.Jde k~ lu.. i kofll IlIn; soy lelllY 10' r'd II , ve ih 1 lIY·u· knr' Hl flU 11 O!t.ltlgWll.'I ani:!!: • hem lhfgi
mfl -{.Ii
1)1 ,.{;J

~h'

dilnya. IHI.l!erl~r"1 SU~l"" sa.at 8,8(1 do. ihl f ili:iJ birn~11

nllIJllllIlIlIlll1
rrJl§

tlllllllllllllllllll~
a1dl~ "iCllSunU

11111111U I!III! 11111111111111 II n IIIIIIJ IJJlIHlIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIlIIIlI U
,EiU1rl {\ 1.::1 "111-

IIU

'" y~i. rum lm'~1
bl..l

Je

b'

eh

Ii "t l~inde I!c),'n:diyo [du ki,
S'GZJeri

Ogtl llUll

ntn bu knaul" kLidlk. bu' QOcu.g..n 0~iill.h: kQ[teg-mi. m[hlrmoeuleJ!l hl'Zlmgdoig;ni di.j~i.i.DI.lili. ~Douh iliiI:n..iI.gl bl1 "'aku!']," tehJj![db bir sllrelte iinliba.l nll1m]:o..kEllml~h, Daho. 1;.I&lb l!Iir lJe!-Jle
u.hu ctti.

_ Elf€t! Evtlt bIILY.H"um. Oh. I~e, LI1MIl yere cltil}eI', J1.gLu r I 'boil;gll'l, •• Sonrn i!lU!~ar~ VeYill Bey de ,L11r1cmi OIdHn.li4,..-i.l &!lmn.n oyle !'erc: i"li}~illfu;i, 8L m~klU!) i1e birliltw.. ·jjyle dli~·
lJ'I~!.

_

BI)Yh.:. ~f'iyll.!r

)'fL[ ilIl.,.,

Allall,

\ IIll gu

t.: ttll

- Baak ;l1un.lan. Altny .. No ['ylechgl I nn lb.111 \Z!lln daha". Kllr Uk l\ltuy, Sllurli. lJil" hlllde: - Oh •. iyi rlLlldyor'l[m". rnye cevab \'~rJi, Hasanlll, hay"a[lh~n c:iMiJ.r • rJilgi.inu ~i'inlun.
BtJnl
1

Glint.,; rtd.am yel'llldvn ICrlY Ill,: - 'Ndel' ant tlyclI un" lliyc soylendi. Vlljo';;;i gi)2:len hey 't:Arul d n ·tlI'IU!! blI' tl~\W~. kendi 1111 YC'l1uJen haLin'" i.!z.eL"I1"l1! a.t.;t[~ t;O~Llt:llfia l1.jIJuj'OF~ duo H:OVLI n.:nkli hall I III Ii ~, i",JL· ku· .. t.:ilJr; thyaz r'ehf't'~1 Imn iii go Ie-lll",. iitt·lo!lIle _ I) kadal aJldlnyordll tu.

iiihnme tl.IIC!l.k ulaiiabihlO Ill. BUlluula b~h('r, yumruldarinl Slk~lr K, bOyh.: ith.runlD.I'ua bulun" (I 'uk agzun ezmck ar,:u::li]l!' Hellye c.ingl'll bir arum atll.. F~;<~t bu c ntlCl bula·&tru. blr' ~.ll1;Yll ~iir..:m, I~(!rldl~ml :!!tl rl:l ruUV::l fI air ol.o.rak .\Jtaya hl wbell.: • - Ayag,L kulk. d,'~i. H~III ttlk. OIl' d h I\'le ~r'ykl i I

':>

llaklla~al~

~c}'le.r

Yd[III •••

10:,., .r;ok I{Licuksun Altay,. t)liimu.n
oldub'1lnll blh~lnezsil'l., - Billy I"lun! BihyoT'um~ Ie l';locLlI I 111. mull EllUl bi .. V"l' Iy hu yler l!.IllnlmagJl

dC!;;.LI !Je

y,..

eodlyor tHr!! \I Ie rai,n

.u.h

au

Iy 1d[1

edJl

~11 ,,"azlytt

k I'!':I 1W.! I ('11 del') I;!ll. 11 . h)"llfl V .}'SI bukr:i H:n;a -

He ugl'Cllj;-

Coc!,k: - 1"tr: btivll'.. L[ 11CIII • ·U..; mill'1,,, Vc~gi bey bit mltlLl t[Ilca...
BnlD l Bljm! IllY'" I kr r [ynllhl"

w·...-

~111' ,1m mL? AlII enin QIr I, Igi LI ala b.Jiynn,n. HUylr. 0 ~Jldil. )er-e ('ij tu, . - Sus All y"" l.1'crlrk, \ UY:Sl b '2- ." - Su:o. A.! Lay, uu I [1~11 ~ 100L'l nIT I. rna .. Vc~' I glhi 1m a 1
k;ldl n.l ult2 i"ll~. ~ 'y'~1 m J;:lln l.LIl
·1'"11m. ti ~ :i.lllI1".. ~·t[mf>1 J

r ·'k

til dan

nl

?".

M
h:J.L

11[!.i>1I11 ~

[[nlum
11J.I[

('!:eti"ll

mew, -IT

r."

i

[I)

Ol"ciL1.

hila

BmmnlJ. 8.1.blt Idi

, ]

19 MaYls GCD~)ik
J

Bayranumn '. Pragramr

Slrb yere" ·gelmeden. olen 'biiyiik Turk pehIivam Kfl~a Ahmet
YaZiUl-:

I

l~m nIar Buyuk Harbde bizi Ruslara nasI: almak ist~mi,IBrdi ~
I ~

(B~

~omlt I bld~)

"POl. ve gen,~~k b3ym-. ilJtirnk edcce-k. Ili£kteiilcr dUD pro 'o'llanru yapml~laOO.Ir. Btl)' : am.a ait prQgratn ikmaJ, edibniij 'Fe me.ld~pL - ~e,bl:i!t ~lr, TOrene ~ird~ AAbahlcym I:i;ll-~ Ul dill, kaz 'I"~ 1\~111:r.·eJer'!fe j,6gJI;!dell son fR ~~ 16 da IYJ.I}iallljlt;li.kbr. Idm.rw ~rl LIt!en Fener\Q&h~ !,'¥ ~rcl' at dlumda obcakttt'. Feu{'rb:i.hee stnrundaki merasim VI1i 'I'ik,1a- Onlversite, lise ""~ tIllIl:Jtuler, mualtirn mektepleri, spor ldill'kri, §e f stadmdakme rse orta mclfwR talcbesl i~Ur.ll1; e(i~'kle.rdir, ~('hinJ~ 'am:ar;ak Wenl8une, f'l:'tlmi, hUSLIBi \'C b1iU..lIl orta tu.h!:ril tJ.lI",~i I tlrak edecekur. Y3iln~ t.lttybell.ld,l Pendik, I Eartul, Beykl'1., Eyup, BJurko}" ve Orlli-ktiy oktIJ.Ua, nyle Cat.lle,l (ilia okulu ku: v eo erk\.!'k taleb s: '" nu Y,'1 li.rtn rtk okul lIP ,§IlllU mlf Ul.t'~"'l Curuhuriyet b yrammd YuJ,lI I-'il~ mera imde "ante Iac id~ll dir, Fen' bah ..tadindaki me-r Jl9 M}'1
i.ijhrak f:("j 'rek l1~<!Ilm . da sta, rJil bulunmalari laZIfildll, IW " ras,lID(> ;\'r -l;t tuh-a- ~tir",k ~kbr :';::li.:.l.t !).:lQ Ia L d I. hVlllbu.i j'hOllll.Itam iilll\·et .-!~ 'reklnnj Rall1 Part rve

>

, itidek.i lIluhtt 'reYl banll tebll§ etImUcferid IYir klLIlh tanfbJr ~Ik:i 'par~ I ti. M~m::kevi~, ~ptida, ,A.WlliI,JIlyadlli. ,li bWlIndtlg,.UliIi s01I'1CiilU::I.'II£l Mld!L" b1!lQladL. Btl pnftik"l"dlil'n bin ln1;ilt&

reye 1'nUFa;,td~lcr goat.ennck
de ltusya.YfiI muaald
Bir;i!:1e~ pllrtl

mg:eri

b~k

Mill; ,oh're'tl'er;mize ne va~i,t -lay.k air/uk/orr saygryl gQsterecetiz!
KERiM
KANOK
Zl"hlLtIJ ~tfii lli.itiln. ror ~... 1iIJ.j N Ut'oihll.i ittU'o.kl ,Uem i:W'e
Al'lm . :mill!!};)!,
dimy(lI

• ta.rtarlt;iJr

t&bi1hllB6ii

Hamburgda bu partiye
lu

ku. v veUidil". DembnUifJ: menauMur;A.IIlerfkBl,· taralmd&n mil"

'Akd·' b·'" h· 'b mrntION'G'1 nd,f:t" ' 'I.., . .1.. -,. . . . enlZ ., .ar_ ~. J ne'. ge ,..,eC.g.,RClen b ~ .A .unaan ...me'1.. L , k
rlRG ,OR

••

...

mq,ta%arr"

OIGCotlr

ve 1ll1ZZD.t iltlltlll W

:...a.heret ,[:"ormi.lktWi r. 1kiru::.1 Film ,Rusy13. aleyhi.mil:lki ilIldde-Ui II!!lkoo.e.. lllill.Waebeblerme [unJ e.rdiremiyea I :Al.ma.o. ekser iye1i ~hl bil'ti.lo kJ:1. vim
tar:afmd!!.1'1 Y[j,fltlul'l
t

pr'hlhoaDl

oir

b.arbe

rnl.)~

Nica yt'Il3.l' ..... Io'rakl huvadi\! Ci.h!me; fa IlIr' IIii' Dt'"'ifF++i Bn.!
"ijl1l'~

Avrupa.dJ.D

~il

alih

aliikm~~lelerde hallan hias.iya.tlli'll n -~patdeIUili goztioiind" tutmllk ~~uzumunll • k{!ir Men IiJUkumeti ih;ehn~kledu'. ,If..l'IJ:ncke'lli~ ::'V7.U!l1) Ocu stlf'(-tle d~'IIjim etti: U HM·b b~ tad.I, 0;; ij nk i.i R~Jh.~a. SU'bUlla.n~ frIi udnf~ya. kalktt, Almanya da AVll$tu.r·
Q'ltU

Ira g II ldenl oolnl~' i.h~ Zemillle 8-11"11':.11 Il[ gl'1nI~'lu~lmn I't'lli"k }'lkh ~'..,. till Irn.JinlJlIlllIl fll
l..ivOo)'1l
UUI'I!li'

Ii

H,~u~:rn" ~.gat
k6yud.i.iJ1I'
;ll,lUj]1

Irn.·..... .d
me1..\'uu

tl.'l11

Ol-tu iiiI' r~tililll P!"'Y iioyl!f. .r.dl" Hi ~ahll8:i'. kilrnOE',,;,e hu dl'hll"i f°ni S1Jlfi11tll pr'fi~ cl Imydoldu tHrill C~h,lW af, lam b"1'keW (:ibll.w BlliiIht.iya.r Wdiliiyor
fil;.IHI"IUfl

j'liIyl: 8u. Iki I'll Ilbmi "c~ient" (lnj f.J.Ii1lp ~Lllh Y::ilp,Q,da.r"S.lI. • ki pel!. mill'll:ki.io bir ~~yd ir : patroulartn lHlrbe
tlevllIrll ~ktl\i·'" etmeler i l~I'!l nil: Belleb kaL'I.2) RlJ.!oIy!i1ll1l In!;illereye iti-

I

J:J2U ~ ~lhtn

~u.

8bzle-r

KiH~ _lhmed

pehliv

tI

rrl. I BI.IIl
L

"1m I

,raJllla'

ktl 'iJ..

PlY
~~'ll~~

lIib

I,.,llebot'I1JTlo

nep t H

I

B LI ak~3.m iiM-ri ha.m
I • III yagnlUl 18)':l1"Rk yola

Imfll~ ...,i~

rutmda bu ot(1biise at li..iziildiik E..,ki zamnn·

~n

·~ll';t:JJ:;;Iit.1 mar.'iL tl Hil)'rI"lllil~ ilc:e>1 Ll:1.:ll n 'laraFm .. chill bayrok \ (:kll~l''1·kl ... , B;J.....rnk ~I!kme mE'ia:"'lJlDin~JeJJi ;.r,nm. """8.11 Lull J Ku 11\i;", l\III"I':'l"Sltcdcll. Rt>Sad'Iunhc.k kl7. mt.wHim m0<1A'-

d, bLr..;ok tanl~ ekiibu- kOfLakian blJluIIdugundan 6"tarlblJlHrL en kibU 8.'mt.i.l'nf.ld",,11. addeili.ten "Defterdar"l I\l,€ r'1!K Eytip Su.lt!l.ll:l Im,,;tik. Yae· nHIT dm'mh~tu Yd.lla.~ y.[l'l.'~ tar'llJ ~ Qh,lflU tu. t ~I~L. Sn"J ka.lnrli!'len ~ ~lktli!'lJ BOnrrl bIT :;oevkl '~biil bli.yUk camml ..vlu.sunu !;lr 111n Heyaz m ..nn ... l",r ii£t'fmC~t! kay11 L~,tlll

I

dtiw.yu I'll 'OJll!l ka.hnu:nlln. 0 ser fli .';1Itl WJm~ll tilen fu:hlivanlar pehli.v;: ru ... K'lbmUIL kuvvetile ka.zanulpn cih!l.t"l <W!V8.l'dlg-ml klm~y bkrakllJadan slip ~r~b r gi:5ti.ir n yigit! Ne mutlu "~8.1IIa.,•• Sp, r- tarihi, re.~hli dUt,Yl.i ifi,mpi • ~'rllllJgunlJ bJ~\)ir rakiibe t.erk~tmedMi l\:uzle.riru hu fani illelJ1e Ii PlYM bel1,1 bir veya iki irum.n k!l.ydeder ... Fa· 'km !l.1:n mu.h, kks..k kl bllnlann h~p ~in(l'~'Jl (i{;lltl;!. ;;;;a.nIL dulL(J !ler~nisiJl", En k1n1. g1lnlerimiule Avnlj'lada Turk ~a.mLm [lylarca ve ytUarca tukEy knca 1'iirlI,

"e

~li

mad.! vardir, (JI1U saM muttefik z!mbediyor H, Inul i, mg:iJ.tere bu.e {'hireD ti..'japdaki ~Ttlar dahihnde sulh tekhfi ya-pt , B 1~ImnLli tamamen tah:hyesi lie bUJI~ m\Jkabi.1 AJ· mam mfu.lemleiu::i:ulllrn ~~ ngil~ gil:ri.iyor ki IT1 ill..tJ.::filt.ler m Ii aaberet lcln m\J.8ZZ9,mmair (edll<k~riikJar yaplllak mccburiyetinda k:llQeak· tu" Ncticcllltl bR~kide DlIlI.limnar1 tirtluekkn 1lJ""... k olaea.t,'l'J'L!I fWl~m~ bal}ialTHo;ur, A1manyada h,giltereye ltIu!:1ald ol il parU ftusyamo ,,<trlia

ful.rtI ~II':H

[) Ililk-.t, Mu",,<;,"Ii.ni ill': L.i.rldl'lf' .\.k.,bmiltb'kl dor'WimmL'>llll teHi' td~1'1l1'8
merikan IrcH'Iuijma13n

........ I.tao

lwlyM
t'lUI7..fliT,
l.i;.lD

-

t

II'~ stipb(t;'li:1J' e~h

bir ebeLnmtyt'H Faka,t tanii 'Ohi.v ~d.r ki bu Lerna:slnr gi.?h all)l.lljtlr'. \'e ADl ri·
ma.tbu.lilt Uttafmdan liZHU.m, )'1Ipllan n !.I

.riya.ll
eylemu

bi.iyUk b", .i.hhy'llt lIe leloikki

dogru

miltnkilIl

oldLlgu

ko.dA u.zaga.

dlr

ve tah::lll"l aV9.7.elci"He

tokd~s et-

aWma!::un1 g rmek iater. L,ehistlllil. Lih"3l1y~' v~ &lbk \fd'-yeUe-rl UU:IIl· PCln dt',\·le't.ler tEo-....kiL ooebiljr'J>r'", Coktallblil"ri R.IlliY:i iJe i!lmu.nyt.l.Dnn ikttsadi slln;:Ut blribiderini itmam et • melerine <LlI!J-km bulWl!lD "Alman,,'
hll hrd e'lrt8ine tarnftal" deptdid~r 3. Altlt(lll)' RusyanLlI Bogazlanll HrU hun'lY ~tine VoIiJgaraBtiHifle 1 ILi.yac' ,I Ugutlu anbyor :so. hUllr'la

BtnuUfsa B, .Re~vdt'J..b h..dyaYl, ege;r 1:J&lrbe gIlI.o:.:J~, oRlmb.lJ~-ll ri rnilnaL'le"betleri at!i)yloemeklE: Jl.t:'nLiH:l IE!Yiemek iBtani.:,! oldug.;. 1.'l1l1htE'me.l gilrU n m emckl:eJjr,
Bll da

Birl~ik Ainerikw lfLer'i bulunan haJriki mevzuat B. p'(j ~VE:lti. Akd.\t£)izj "harb mmtakas: , addeylemege va ltalya 'iie Balkanl<IIa "C'ash ~ nil. C81"Tj1' hilkmun.u t& 1blk tm ~.gtl .lee.. bur e f'1: 'ktir. BOyle bir haIde dt' t\IClllUl IhL'8. ~.aiJJ:J.a f<l:da giivenel Ij.eill v . bi~ lit)g;1:,,;e miitte-fiklede ~el'gin b!r V 7l. ~'cHe IJ IhJn~C"'d.k !tnlyJ "..o,jUIl L!l \l0
mWilln m~
ULI l!-ariei

m I~"m~

k tyb"t,..

basil "bu' '(.J!Jebf" istHlati ('ayhl,.HI!lI!Ibmi

giiv 'l"Cinlere

yem

~erp

-

1l.aCi>Lkur
Kl7.

toJ b ',~

:--t>flllki

Dcmirlum,

Itm \Ie onlld.nfl O1L 11 hnel rim ka.pl~'Ll <lK yedUd ... itu r ,. 'ret IfrI, ul.a.k ve rl'lt[JooUI h, vaYI kLs~un btr gilv-ercrn glib~~i kuklll;l.l doklw-mi1i11rui. rggmeon tekt.uk till kaG j!';lyard~j ~g-.r adlmlarlil avLurla dolas.."I.t dH ~111.a,!" da b JlIILI gllJl canllc ve bu gutel tenbe-] h.\ '3JlClkt I'll babyarlcu'dJ E1u. I~ blttlk1.E'[J. ;:nnru {ll:;i(.ll"l (jlklJm '10' bu .&e'1IltLr:I ~l 1 I ~ r 1I.SlDJ ta· •• ;,unhyan k!itH'ele, allan lu, EyLiI:! oyunC!td1 <: t;in diikkflnJa('. tat1JcJJar, lre-U-:.!pi"ll..!r Inahallebwilen.n \Ie

til'~'n ~e ~ill! Bu, kadir§iflull.~' millet bUrlJ..l 1Illltmiyac k ve 58.0:1 laYlk oJdlilgun • ,u.k::rek ihhnrnu ",'; C'llsa 'cia __ ..... "ft pma ktB. Imsl.1r etmj vt.'CC frttr Ny It kr 'leru.n oanllna abide • '-e dlkiln:iek, Serl€E ya.:nLrnak kilt! ederk@"n, bu hli.l'{l'b l'I'Lo(';?;.ari[';tanda, ba...., dig. kitabedelJ ba.'JKn. hie mr L:dn 01. I'!l,ldll.n sew Yllla.rc.;:;. bu akttk. Sen Ti'lU_i;.I:.el'i.b 01· kL ca Ahll'le,:litu ·enin me:z.arlD blr gUn olttak. uradun kal. mnla.cak ve bdki de Til..rk gendiginin ell k. ~iI.en fa:· I toplannllil"l :Ii snhne olaca.k YeM£bi'r t:!t.wilnln ffieothalin~CU[]1.JI1

dct"~ CiinkU,

1t:i I)'

D1

hii

m~bl.J.l bir

hlil.:,'l["ha.hm

~'a.z-

-r

zo.Ii. \If! goa irukin yoktW'_ li',.kFli Ingdizh~)e: FnuuL1z1ann Soill2iw~' 'i ipU::hleieTi )~a.buJolufl.lI. bitugij re, Ff~\.I!loa h;.al~~r'lllI bir lie gUn, om, n Lml] :mi.l:lk..i1fetml Ry:;.ys)Ie. tealim l·tmege ra7J oiacak.lan :'3i.ipbelidi,r. Hfijbuki F~\J.:"y bu.nu 1mv tret1e umuyor, Ve 8lrJ buolll1. I.;indir k'i miitllirikleri!lG (1 kR.dar ImvvetLi

~ar'

It!

SUi lte

bagl tllr,

F'~Lu:t· biz mf.'$(.'leyi

(; kc k tale Di"v UP A, II I I n Oze.[I("t ku. m1lIJda t'ri'~ekl~l-dlr

nihayet yar

bUlilb

c~m!J.J..h e~"'lkleniti

IH-

deW eqroi mai1;a.mma.!l kledilece:k • til', Biltll.n TUrk .gefil~gi ta.kdlir lie

'S1anbul Vlektebtiler Muh h!!'liti Ankaraya Gidiyol'
Ankara ml'kt.:'LJlrJer muhreltlul1ll zJY',reulII l.1d~ • mek \0; biT re\'an~ ~I }'aJ mak ·:rere htanblll rnek !"

l"aJ.lol"J1dJi'J dar ~u'kakl .. da: gen~, ihtiV(;! cO~lJk KalOl,cw§:J. alor tidLyorill, uUf1l.da dunl I'll.

lE:ri muh II I ~a[ n o~1 J~1l son "'" kalkan tr 'Iln, Ankarnyll. harel~cl eo deceMu A..IIkm 01E.>kt""lllt:'r-inJn [J01'Zar gi.iIU

A~ agt takunya1J. bil.i;ll yemenili, p nn .l-tl r1 kll'lal.J v b ~mfl entarili ku~uk l1lahaJ.t.> JqzLa iltl y ya..n. gia' len, hu:wertl eeketl1 ki.ih\11 fj pltFili, dIJd3Y.lan b .... yalJ modern gene;: k&.
n' mouaya uygull kostumler girmi.'l clelikallllllr'1, degrlegini J,.J:!l,J<a ka.1":,1 "ti~-i..(r~n hiUlllfIDinel.el'i, aba.l! litp.r,;:mli pm fan.ilt:'M t.ema.;}LL ediyor va I... tiillbulvil yeJj tepesinden ltile [~a· kLlu. ta b~H"ah ra gelip (h.lyauan eski bayaUt:l biJu.in hI lUli), U lin! buradt;r g_tll-UYOl"duw I" knt Eytibe geLwe-kligUllllll a.ad 1:- bl:'blm ~. klJ ederl tlii.,unC6 ~ni II ,\'ulml'lil

l:(lt.~mb'll

mck\;Cpl!.'rl

mllbooJitj
~Idlti

II :kaqJ,1 ~.,.,k 2 . 1 galih hatlrlB rl dll

I

lQl1!:1m D8.ZMlaril-e 0 hakikt tI.H'IH;: ,r[j. 'lJcti.ti:nu ~yredeoo1rtj:r Senin 1:1 nil • rikulitle v rllg-ffil iruJ.lf.D oglunun ieod eHr~ b!Ullr ve kaJay ha.litasuul.<l'I1 aokillmu., taldid bir tl.im; kll le-:;ifl • den do.ha h kfI rlfthfl kuJreUi blr madel'lle temeil edemiy-ooeg-iz, No ya21.k ! Fr3.k&t he ff {t1!{.II.,MIU l!.f'tik bu nia· yan diyarmt..la bIhlJrnuYacli.gu., 0 rub Itti.m~dJYoJlJ1 i~miDi ilPOTClI Turlt geru~· 1 f;i!lin tilt g1izij tontine di'keeeguni2: be • }'9,.1.; tne:rm~r!~ ICVfi.ilt\glz

MeT arlo

t.uaw.mile
"IlpUl'

....

Bo~idM'ID bir RUf! • TijrJc • Alm.an arazi.si ,oll,Il<.\.Ia'1 {1ekl i7lde .tlll.lIetm eg,e V6 istibkamltlr1 tam rnnen yiliro fI.~ h!L..zu'1~, Tiirkiye lng-ita. Alman ie- menka m.:raf1ll~1:Ul lJyU,lldellben Wd.Hkamennde "rn~eJenb1!.,. ~a.] r;:.ll'rrli~· bal iblCf'C tau::.11k e-ciiJell tedbirlenlir ,.e E. Roosevelt lrL; Mlnl5<.lhmyi bu~i ~Ilral< kel'heLi lUl'oul edtceklir. tak(.l.t bilfi,.l'IS, A~nl(Lnya. va.81w,.sile mn IWllJ.bnU~ a'lnmkla eiiPhe ettigine inanmak bIQw..k~ bl lla~kct Rusya ile bir u.zl~lD f1! ei deUe ;stiolllr. yecekfu, Bundao ruiLd It.alya.y1i. tatbik eNBklioullH'¥' dHeeek bitarnfl II kanuna zeten bn ••• H:mle!{ctW l:Q.unzam tar In~ ldUilt AhlLflll. hjyaJJF~l.i ad;lk tru:nHnwll. m tev II il etm.iyoc..ektir. Zim b i ta rand-l kit'af etnliij bi .. hale geUyo:t", S'lrap kllillUHl 'latbik Mil!!m edilrru. in, m~t drun do Hn.rlerinrJl"'n bIT prenl'!etl lie teJlkleli1'e Im.ql\ bir ha.-l:J1I gLI'dlg; t.n.kdo~n.ldDIi dQiTuyu. RIlB l;;:JIf'ma. ysdlrJe, lta~yal1ln. biro Ameril-:lln lIIalllu pllaD tel~hf nel rct'SIZ li.lihYIH'; 18t/Jk3

k "ilile Li ha.rbe ~l nne::>inm. AlTuwi IiiI ile tJL:.ari mnntJ.6ebeflerml.J.l k t'II11 hwlld edcc~ rni.i..Jr(emme'~u bilt " yOl, FiJimluka, ttalya harbe glO"di:i jiill blta.mflLi.k. \.itwW1U hakimlda o· tOIfLQtik ohL..rak h~eJfet.e 'gt.'i"ecaktlr H~rl'la.hlll blittin Akd~TH" "lUll b I!Illn t;ak.a..s1" I e.'ddediJecel!: ve c101a.YlBI~ If'' N'Ile.rikatL gemilerine ya6!i,.~ a Lac.aktll'. 1ge.r tara{ D "'C.ash Ind Can 3' , bLkkmo Bi..rles,iil: e-ril-ri"ld 11 ILa.lyanrn YilPBiCIlg,mtibaya.am tbik edt· leeektir, li.R.lbuki ltul:rdUin ukiz'j ycnktur, li'akllt bu.t~ln ill i41@f' Hi rol~",Ill! A..

olu('~l;.L.u·. Eir italY-H.rI - Bulk m lld.rblllirl Lk· ll~tlrli mah~urlan idly i 'L ~(lk \'ahian olao;'fJ..kbr; bu ~kl"ler BIIll' ik: Amerika ir;in de c' 'k atJr blr ,....r i g'll"tero!"("d.:tlr Filbakika, harbd"fI e ~l Hl l ~Ik. Amerika mU:lzz:J..Ol bll 11~r id tIcal .. ri?tt:' mali];: [dl. H~:Lrb" ~"1l.""PJ! }faVaj bUtUn J'll:Jnelen kell l'_';Lne ihlP1YiJlr-. merht'zi Vr\Jp:mlD. ve hIt !,L(Jlk klUlutLIl ile Arnel il:l;i. il~ yf'...ti a.ydUl1 1"1 her turJ.:i miHlB.lhtLeyi kli!':;1l1.i blr,. l i)' .bi-tedir ,Biltiin 1ak.undL l~vya lie Fin ... landlya Amerik.an genuLenn ya. k ~dHmi§tiL Frnmm 0,'''' 11'1 ilt, • Irma pamtor!uldan ile, \' :-<1 bir u.ta~i8J tes.kil etn1i:;:le, i'e hanc:t.en aflcak
yanSl abhli':a barb mal:r.cm~8i ~tm almal(tanlrlur.

Ailllanya

He

Bel~ik;), \'~ Holand...'l "t'llI.ro

nlilta-

dabln MII'b ditlaYlsile mal:n'ol..mu_- LlT~ SO\"Y,-,t Ru~ )"R l,e J!I)l"Dnya ile ,I n 'Dlt'iba I-I Jer, •

kUl .. dJrlnr' !spaoyn.

Cin. \'e
Ie
gel(,lI

Fill harllen d I . .'lile huslI"mnnel.j amI.Jn.reo, ~"UlitJl • d~r['('''de zalml';!tlr Bjrl~

den hi~cdilil"

L~ti.n }..mcri!kfYI~ htU'lcind.e tedir,
Bu l:'l.:ll'udt;l!I .A1Hit>mulekL

fill Am~rikanln mil~t~l ilCl'iul ltall'ilI ile Biilkfln l'I'I-eD1I~lreU"'11 l(;~kil etnlek gt'l gin. uuym d; Ttc.1,lr'ay, nillYri

holme r;'~ndE:[(hkl!"n
kllrHl"dJgJ
2:f1.-

Deul:&he

direkttirliniin
rn"ra~fLat

u.l«:leaiIie

.,huiFt-,

lIIu~ter k bif "J,'rcl( ll!Jwkholmrl

Br~[lk Uosb.
RWl

elde

em1yec

'k bir

v.uiy~U.e

kala.

"n.kLwr.
Fill o.ki

11kte.n %1;'dC'Sile
Imklatl \ ah.hr

cnClie~

BUllu

el'llisine Illllnl r a,g,r gmn ferneel l' gjYn'li~ '" btr lfUlbur!':" kad,u ,;Uze] yu.zlE'rlndr- inc· hu' sa'b1Lh Jili~i gil:u ~e.f f[LC HI! J,PWjmrtklL iJ..~r (hi rlre' R.Cmi'li • )'dl, flhJj~j yelpazt:li kibfl.t' Tljr·k 1m. du-.Janrlln U.wn pi}'mle Iql'l~~JaJ II1da 5;iJ.JJ;.JiblrlH alnp gittiklerill Bulll.f'1 "';lpUi1J1mIH: yava.Ij YiI\rruj yurarl ..en til Ne lilrt'rn bit 1111Hra~ yerme jU '1 rl I blr It "r' dl~hfl ir)m y.tn f,'>j{f, • iyrll durrt (Jkl! J,'r rlitillL.lJ f.:;H j.yrr; :.r.iir Hi l;nlmu.'t. ldflIM.Y" i'(J cit'lIt) filili
R~IA['

fflphltl

blJvlI.81t.a

Illite

I""r
i<1m

gu ltl fN. p.k
iill

\'C' j!;

tlrecr-ktlr ..
on

IllrlUll,tr

bUl;Un F\n 'r studJndR

mlUU.!Iralun dQhll ffll7Ja yrct[J'lcla n aIIK,-,ydll, Suratle carll HJ1 , rki!HI Inl d 'J LaIi",rak 0 jj ttl UfJ tl LJ· } (H(,I (1ln,n YUKll"llll bfU;ll.1HL dO()gru YUl"lllhwl tlilW 11 Eyi,H:l bLlI',~da ba..rr

rim:,

('''\lab V'r'UliYOf, Bl.IDUri 7.e} ~Ik, t Iya 11 rdl.igimi~ lelgnl.l'-

tn~~lill abhl.kfl erhlLl ona t .. tbik IE'dilel1.ektir. H IbLLk.I, lbily VI Bi..l'l~ ~IH: l\merik'}, tJl.lgllyan yegiILIi!' GI!muvlLIml yllt (;ebdilttfLrlktu·. hal YSD\1lI C >00 Iuttn CIIrt!i. r\ t len rd g~D'lilcrini guc,;u em~yt~u-gl d~ ;l~il{ir.
IIi!.

dirmi~let lIil·.

B. \,\ Illi[l
Gitmi'ii
Z11-dU.

In Phlll1" .... II I

U~rm1.8l

.mull
(lhIUY

datl ~ lei rw.llir
It
~l

fa gtil"Lih1iigii Vt'l';;!li1 , AJmtli'I.v~L hi..l· ku.nlcU i"t.okllolrl,ldc!([ RUB el~l""ln.e
"dOKqll.lilrl dOglllYfL

S. RnCl'scveltm
nmh'LC'lb

C»l.1.ctlkrL

bit' t.eklir ...

\'ll

-

nHlleUI'r<:l

It,.....

114:1t'l'aft

lihUJ !tlll yolull bel' 11111llll" litO?: n llln flalin. Ii ' li2:<lI'lI[J ~I JJ}'UI ...I\J, Ru e.b 'cllyct ill· yanndu. !Ju)'l1k OJIrl nl.l :Re:r Icrini ~lrtl<lril

Ilyrudu

PIYOl' Ell tL'lclir Bnga21Yl r:'UB;Ti.:ir).1: - Ail.], n .1G.I'ilnLyeLi aJ 1M SDk· lllHt.k VI' ) b I lld.en I I r"1 l'lltmu.k ~'( kim·

dc1ir,

BuraduJu

Tti.rkin£!.kl'rTIJiy""U
~('y olduw Bhg-a ,I In

IU::U", etrlll.IUUI.

111m nd

rllar.

diw~11 6, •

gu.

s6:ti.h 1III I fl':L ",lUi Id bir AltnanyaflLIl !'lInk.
RUilYH

~'ile r.ek Amerilmll ·g[mllerj~h.' gchm £'.1 bl1l1laJ ucr'hfll lng-Iii" knLn,1 Ilu'vki· lei ill • tl.l'tirL]er('l~ W: Itnly I 'a Slclt!iIl h fnuJl'I(:n ho. ItJl.u!airtu ltlll18.1l1 II lrl.lL" J:"IWle",1 LakAu m· dL. l.ul.arn.t.ilk !GHlUDIlII 1..,.'11 biki. mt: fwl(,f.lI, \JV,IJ'l' t< lu k I ht"Sll lJ SI!.I I, 4 lL(}kl~ti 1l:lil,aJ'dIli1, S, WilllanL Flj;.!lp~

dlr,

Bo~.

s:er I'jloge le.~l.Jbi.it;.

ha.rblu1 t(':\'~·iini her BU ll'lh Ism 1 .. lul''Sll [,lrun inene'l.l\emt·k Ll. 0, (i,l .. 11ilirlde ikk>:adi mub1dE lemn n1llm .. kUn ol[lblh.'{'cgl muvakk.lt 1.111 c!.' "bit rnfbr
cebiH.':>l" ·LH1l1 _.D'l

k

I

I '0",

~ II 11'1 o:r..dcll"FI, kJl'k ndah kron.f.ll-'l:.t.nnd[t debt1c.ue V.r. Ilarat I~~(lrlt· '!l 8lHllj e-"llfi "ul(""ji\ I J t!'i"ILlen, ;,>n(' yaElIlrj,1 L ''''crril:m ct.

Lrlc

e:"lu I'

Cihlln

JlI'!-1l.Ji".

krkd:ti

r.ihJ\w'.,.

o

Ue rn~i"'~rt'l cn !!III'! gL-r'U mel(len ,bM'C":l b~llllIldugu mli'ydand I' Ilr', AIIII.tLIlVO kJ k'[;~ mie n::smetl 1111.U-

U i!lW'4,.'l! '. Rir]{: Lk t'!<.['I11 \'0,;' mali Yllrlml

rU::u III 1\(, ibu SlY !'I

l~t:1nbul
,

'Ilil mii~-!:f.IlIll1e

lJLr spoor

tefiktlr!.
lIiH'yill CaJ:lhl \r I..('IN

nH
(I

i~h g !Inlrf,

Ji~p'J

Idtl, r,

n 111m
I

h ·pHI LurL.l. Imnln b'lklj'OT

hJ'lrJf.1 Ylk,k

le

h,\rli~

Nh

1)<ll a IJU (:1 parm

till t.l. III-:

KIl-:e!oli y!trIJlJla~H hnlclnlHhdrl yazU'fuz. t17.t nne muzellin l:~ruimin,J.· Itolr kl.\·' meLJI eml:kl 1"1 l'bKHt (:,1'11 B[]\ '~. 11m i.b:hct bu IH,J~U !~milU Pm lk. :lm mil 'blr I.rln to frlk {: IiIllliQ oldLtcuJlu v ski !;Ilt:lj P Y l P Y t;;:nlmll· bLI 'Id} "llLn de
E.' Idilt
1I11It

Kongreye
~.tan ,Ill Idubll

aa" a.

dt' B MUL!;!JoIiHI [1<1.muzuJ.h"r f'l
rtLnn I",KkJ,:.;Iii.

B, ('jILIIO urnSIII' ....,IILJ 011'1111 _lui ~lI.' l
"t'!

k nlbiLH~Z')nll t~m'li \'IH (:Uj:"I)!. Itdyn faku "II. H;J.1liuk'....
IU\I"'1 Itt" ,

(",krn Yl t,~ \vlrn'L b klrl1111 ,u

,Y lm A II!~~. jll? Le!lhla~'e lu 'I ~1 lulj ~I~uIlH ,llwllrn 'k J, IH d" '11, tl ...

Lr[,II"'e

IwyL:lllld

11:

l1aluliUlet1

I It:,.t,'

11 "i !) Hl CIJ[f] l~i gihlu Yi1,lIlaCii'l LI1In ('(]LIt'fI L Lilt J . t.:nt,lllr lOll •

, ~t 't· IiEih ~. n ~.a h(·rh1l.llg1 ~ m Jal'lfl&
L

m

mUJold(, rio ICelldl Ille ve I.JUj uk l>;Ih'I'l II ,;Imb r 'II~' I'g, 1 ('t1 hUilid IhT ly:L..;;I:II"111 IJlIe 1;' z.tI,·£) 1 I IrL11lv.nt Belr'rhy' rdllimiz lUi Kml ra ~1U;;llk IIHHlII'Ia t ] W' ';1 blr l.!d("v blllJ ali, IL
tjl f,1I11 jar

1'I~1I1 I

t('vrlklll
Hl

mL.:' cuL!.L
02: HlIY.lJl

II~tir

('(Il·
hl'" ..

k r r' Inti "11 r fI \
J

1

tt ;i'jrt, tl

11 h
(,1(' I.

J

('1t1JJ1J}'OUO

,)ILI-

11U'.

lie IlILI tL LtlH JIll,\, ~\III lIalls(jlmn. ";1 bn' ~ \ I,) tt ll.l~~ L r O!Jltl'g' II 11 n \'jll 1111; W) h' hll 'i.'.U'a)'l:U:t" tlaly i)'1l Ir~L ~l blr" ll'1lLH1.:Ille hlJliuu Ol't:by 111:11''1). 1

1

Liya

rJk!cr

a ...u;Lllll~ lmrlUlllif'll .

TlUII"'1111

lHlr~k

to>

g..:'~'!;i.,' ,
'Caru1'J

L

li.

rto''
i

g'~ID{'j i nllllJ.l ,Ill SOlimilft-

tiw. "
I,

da lao
II
YU2In ; Mlh:::eUa YAKAR
HaYlQ

YAZ4,N

:

SamJ 1Ut..R.AYEr:. durdu

\
..
1

s.
gidi.yo~ m

nereye
aadde:sinde

ooyle b!~' ~ tstIkWi
u gid
k(llIU~

\lJBnndo g~ ClIl. Ev,e grn:lim da b~dan
n!,lJ
I)1mU~·OT.

bann

gtimyvraklnn
0-

Halk', hiikumetin go.terdigi ,yardlm ve alakaya faA miiteft!kkir
tHusu!::d muhabirimizdcn'~ yeUR"Unne'R-mi istihdo. eden Bu.nm. m.I.n. ~da bLl sene Iu!lID ~ e1.Ji v devamh ya.inludu g1tm~si (;,.hey v " M. Kenml()1t!i& k ruan k;s:.l fii£llala.rl bilytik ~IJ latiiaJtl.rum ugr<ilDs.w b-u Inlflt.nka hayv8D.ll.bnm 8J..Il:I.l:u,1J~'Titadar l ha)"QU.Oll"UU da tehdid ebn.i!l;ti. ScyHlikl fellkctin yiiziinden uir brafbm a..;Ilk. dlger tarailnn mgu k..Ia.nn tenriyJ hayvu.Daitn. safoJet 1,.i~11l1Rl~· tr. 0 ciWrduk' :f~nDll)1!I koyunJilnndn bumm t.eeu·iyle uyuz hastabtt U-ll. &"firiilllyof'du.. Viliy I. liap'ILTI ~J!.k
I'W.

girrl.in~ ammn k
11

Borm.

dan banvosw:

150. banyolu
\:Ii£'

il'Jc

200

.,~
dr

-dwltnm

iki IIl"bdag ~.

g\tm.i.Qu. ReZ.!l.n hie
guz('l

urusa kadnc u.cw

fjya.Ua y lalr-

rmek l¢in lriDirli.
-

irinIrti

-

eklum

Sorrna bimde-r dedi. $11 001l giiJou"'je d~tIi hi!" IrlniT buhro.nl £e;;irlYoroum ki!ii~ SCl1 sor Die de ben siiyllf'yeyiw_, IoIRC!id IIIISW rl~ dll me.rnkl bit kat daha 1II"t. h. Macldin koJuno. g'rnl..i, birkn-r &dun hi k('Jn~ yurilchilw fakl'lt arkndasa dUll f:'l2!l:'I dflTaDBJDl' y.r.l. s rdu; - Jiurnm aliahqkma. pe I I &.n. h :unadlm, seni bOyle gilnl 'n;~ 0n dl.'lnin SCbebl tirm« I ... !lf~
It! bLraJ:

degii wi diy ,~lm~nyordLI Gayri ihUyrui ehm flttlm, "SaJ;1!IlI eski r'iE'l'lgtnc i!!InKIoUI.CltyPl l:.ndar, gozilmr ~td.lkmo ded..in1. V" cvdell 1;1 k lmI. a gtlLn btl gii.ndi.lr bC'1" UlIlllD tcJefon111 b.nmIa L..eouU;; ed-i yor, \'Illtiycli soru)'ornrn. 0 J:tj~ erau olmuyo dalla, dUzcImedi diye bemm·
alay ediyor Imr.lI1lDll u, Nibayet bu aah:;1h

l~r lh:;,:,u.r edilmi o 'fi)'lltlanaa geliace: g~ sen y. nazaran t;<ik tteI.!.1Jnblnu, • tr, !Ban !iD:!o.LI.ii: Wk yataJk [i:yatJ. 3,

ba:Dyoll.l

nedir

bana aolll.I!iUfH"l3.:

dW}W"ldkteu

-F'('rdici.gim

diy,..

hik~)'(l;-.ill

b.dl Blllr"£in ben i.'itede Ibel1 c_:ok m, rakll}'1mdJr. \'~ bu m m1l1D

~u.con.

brur

• 1ZLin l! b~Trna turlu hii.dl l r g-'Lm.I. tir (&kilt b~ ~i'num;U h('p' mnden 1]('L.:;t.mdl (,Ikll 'iizeM Ilibe:r ...letl Mulurn},1l

verdim. Eve telelon 11~t1m gay l: sert hlr h· n" ~ dedJm, tam bir ay nluycn e..'im den uuk bi.r ye.rne bu.lunma.nIJ:I azabmr, c;eklyorum. Bnna kBnil Ijnk {ell1l. bir orun oynadm, ve yd il;mi yo rmU§ gihi hH~bir al tnlebinde tiD buJu.:nmuyoT' sun, ~ll son d~f;l s.\:iylUyorum. Ya sa"II1Jn boyfl.!jlDJ si.lrliru esld ~e ko 'ars!n l,' yahuttH brni rlrtlK ebed.iyen g.... rm in IB tl ne c~\'ab \'e;r·titl
beg JlIT'!':in.

Zili.bl~ mieyon

k t) rn.isyonu

hll

'Uasta.lJgm

!u",.

I!tmemeBi icin 1m koI1nlln(le QIJemmiyelli ve mil& U!.cul todbirlel il.lmH~.tll, 01} aydun. ben Ye:oifC.Ilir. worbie--zi M. f{t..·muJpa .• ljU va Ita rtu:a bey IllJ n ta kQ11lr 11] 1i!L mtitemadi fanJiyette DullIlian btl U· ym; lar:una baytar ekiblen 82 koyij ayn llyn g~ 1m kQyle~ mev· cud Ollilli S0&31oyu.n ve k~iyi IbireI' llI,irer lDua:y- ~ c:U..ikten sonra brultallk bu.lunan mahallere el kORUhu-n.k ~a.rIlJni ve f rfIni tedhu ..jpr aimmlQt!r-. BahanIl )'a.kllllima.SI Ve ba",da"'l!tq da cok miisniu ~tm!;i:;inden id ifrJ:de

ba fH.!l' . lnti~

riI.m j iJtir'. Uiks eda fJiyatlll.n do. ~.erJ ~ :ve nnz.arnn uc-uzlamIlJbT. H2IIl'1llacm ga.yri miisald gi.bnei!;i Unhc;cnID al;Llrn BID I maa1esef hllrBZ geclktinnI.:j iBfi de, a9hna il iDe hH,..elle uC:\'1I.IIIll edilmekleW.r. Bir Huinw.d.w IUbarm m·uz.ik angu.je edilecek VEl a.~'RI gijmlc tIlW.~ de :misli.:I'u-!el"illLize W1!1i:rJJ..!,j buiWJaca.Li.-

em yaWili

iiI!Wii

50 llraya
odalar'

i!IHl.Ir:iliniitir.

8 lirayn ilwli·

Sen d'.:l bu .l.Jl:htiV;J.,IlII$I4, I!IiD1lnlI. babanin ekew-';'ini )lellll UI m.dh".. &l.Da i.ytl LI!: 01BUJl tUy~ bOyle yapbm. - Bana iyili.k etmclt istiyoman. Adajly:I bana ver. - Bu iYllik UW82, IWtffiijk 11 llr. D.,yimro. MWnm ._ lendi, Adk bYI tu JB -';da blrar etb. 0 vakit ibbyr ~, mudalrnle ed.er \w':zda.. _ Oglum.! Ka.ra: 01iiIIlILDl lJiloydu.~ daII IOlkar- bIT gtI.r\llL. Ondwl AOAl'tI. i8k'd.igill lU."f',d;! k~ .Ill yd:e..ru.. 0.yag,.nR gellr, dedi Colak MiUnin,. ihti~ CazgInn kED dime ltimad etm.edigmi sezmee: - Karil QlmJ.~ m~ydaDdarJ ~lk Y caglnll mil ~ed.iyo LID'?
E:i'ti.lgfirullah ogIum T ~ Va'! ta h bilman

d.ii.vuI. ~ orty'" ~k. peL.lu'a.n IMI. .i.IiLn eylCi'll.
Nihayet,

C~r

~

diI. Moll!. Mli.m.i.DJa tutu§ac.u~ ..oyiedit. Se)'LrC~dcr.l Moll 1 IUra. 0 e;, glamiyaoJ mil ~ti:nrl.cydiJer. Tuzde' ~ mAgI£lli Qlt~ emindil. f Ca.;gtr, ~vmla.f1.Il memr.klbiDI almrk.,.n., I!sn. Om. MUm.ine Ill" m ~l1nce, Qsme.n ~ ,In Wr QUit m~ hiye1eroe hu.hmdu. ._ Miimin i~ de yu.l.nn: IAlJl.l..arl

Osmanln

til:

~ciJ."'l
11 ....

I

.....

-

~

bwut da

ella

..

otuJ ~ Egur,

onu

Bnrsada

UltOn 8ah~lar-li.

"111, CI,I b '" b de\' 'i gild ["SID

flU.

>"ft klu diy:Ll'dan l!i-

nezakctle,

ya. bu

~ e k: il.detimQ.lr HILn~ kadJJu wya. InZI giir.5~ID t""'C,ti S::II'LnQ tm· .kunn e~"r s.1l;:1 g'L~L .."". i' Kfldm· dB. .... zddil, denm u
Bene...' kadm
p.::tyuu

dCl;;i[1 :!';r_jzUl"li.i h.llrrlstmill-i isUyonurH.J7. oyle i!'" (Il;!kl, ben dev~ gilt. IZI(:K L:;>~ml)'(Hllm, ve e\'1ni:z.di!1l ya-

Bur.;;l IH~ mu1w.tllrunu.de:n)lIob!l1.akr..mlma.ki luttin f.!!litJ!jlarl bit· lW~llr. \'),3 mah uli:i 9 sen~ ru.. tun.lenne niBbelen ~rQzde aJ~ kadar f;J.zla fiyill.ltl saWm ll!jUr. Bu geneki salJ.\1JIU" ~ok h.a.:ra.reUi \Ie 3.1.11aJ ad'lldi d~ g n '!:den fll.Olla oJl'illlij-lllr'. ELl va~iy~ttel1 tiiliitu .. :i.iLer,
1l0k OOl;!mnllJldu.r 8\1 ~ble ~ ifli;i ol1ii:i.mi.b.d..~kl sen!;: 1~ln g~!li" hll,zu'hklar yaprru.lrta bJr GDk fll'l'llCt.lnr gel i·cc.k 9Crle BlrnSat.lav ti.Jti.iIn l;iatm almlya ~imdj dC-Q kara \. illl rdll.

meydandlltl C;lkit.nI'8a.D11 VTl..kit AdalJ, :ka",Ln dadir .. Deyip hill Ireri;ti. Drtiiyu.r Cll2.gll', CDlak MtimitLin clyte kolay kolay Kara OEmlanl ort.a.riiw [lk3.raCi1i;rn.Q kana.al.l yoktu, Knra Om1aJ:1. AdaJ.ldan bIT g6mlek ag. idi. I..:iki.n pClllimn 0';11.1. r>eblivi.lJllll. Adill H Iii, ~ Osm9..fl1 uir keFe hutalatrHtjll. niger gUrl:lIlennde hep ben.lbel Jor~ Y IJ, i Adall EaliI, KarOl. Osm anl, gUo;' I 1 tujkmt! WL.:ydlLllruw. c;~.k:lnn'.lj
dlo:gildl.

OkkasJ hatif, kelu '-Plak i.sc de diua.mit gibidir_ Osman, h.um:JDI 1. ",' ,Y1 gt'irme, eakla kendini !lak ki.tn.o inden .. dedi. I GIiT~ btl.~lam~ Seyircil!J'l.ll ~ij..

m Atlah
nL

Halil lle Fllib l.ide P,tli I~a.OsnanJ.iIl, 11-1 tlmi.o ho.caya bo:ll.;:'I11 bile yold .. Cii.nkil hel'kcEI emmdl u, Kara OsrnlUl, :'dollay-l ~nzc l;ec;.e kti.,
j

Binatnaleyb olllann ut"ksu gwer;mi ta.kib etmekte mana bulaIDlyor"

1ardJ.
p ~~vlt~ ~1A.di, Kata 0- a k [linden a tl~i!L:4,l ~lJ;Icij J,' lIlll~ nal,i.k pe7CV yapmaBl bill: inslrdl. I-1cm-Cll l'lltUl2uP hagmm-m i.§.1n "hltir"-

mt·k, yerine
ishYQfUU.

.,ekilifl istirabat

elmek

nLtiyru-

~nn

aO}lI!o!u.lgi

tJlr

VCflIll;:!lrur t;:;

gii:z:,'lh'·1P'I1Il t NI

I

I DJe u-

nm ('arunl I ben kpJ1d
blZlm

• 1 m.lk

'i0

T!lr~

br,."be. HiJHlerJ "!; ora b rm bl dahn ki hodta herum ~ 'l""l giH'Ilift1l1 yap TI de gc dll'e da\ (lL ~ltJ. U... liot, h;l.L.lnm klrm k IJlm~z 'lylHh~ gim gltt.i.m l{~ m kJr~k ola~ h d3 glde. 1m, De ise. oldu bu k r Ev
1I.lI.

Ix-.ni ge.n~ \'0:: gl.ll]
l.nt}

II' kll-

I!U

J

'.

'ardl ho. bu D u ben islt'Tiilt$-l.lr~ k.IZHI &a ·e.l .guzl1 sac;LI ill. YU?.w, l.! Il'f k yak! an biT

rLlldM te'-:l yol! t;ldeec-gim. Ve ~at rHye t{,I(!ofr.Hl;1,t Icnpadl, ~imdi ~n !;i:iyl~ fi'i;lnii hen n. ). pa]'lm~ ya 0 benj blr kJr~ Den n lJll) • Maci!.l c;ok miii ~i g rii.niiyonJu, aeJt:U!a• I dill d~)ndi.igil };ad onu Ile:!Clli et· 1.1 \.' e bu"'3.Z S:(lTIITL nsn!ililn.r. 15 ,un IIiOnrn ;yme sokn.k1a Madd Ferdlye I"DSU II.ru, \'e k:ru"l!?al iJe arab· rrml~ki :lnl~ma.maz.11gm ~tigini 50vlJyerek (tvinG d:n'l't cUi Ferdi ;gem;: kad~ml1 clini i)perken bfJ.~U:ef.l ~ijz[er! £::IJ~I gitli a 'll!nlij"lL Ziro gene kad:nln Ul kum.r. ' .':la 1acw.J.a yeflni koyu siy;!o bir nit kaplanu~0, \'e gene;: ka I[l bu kO!r'U ~a~lann a!t.lndll d a )'1rn~ I Ilk giU;eI gozw.uyorduo F(!il.linil1 b&yreli.ni SezcJl Macid l"a\'~ )'lU1IlU! oliu.ldu. VI! kulagma
kJ.Sll-: bi r "e.:;1e·

eden halJ.:ln. eliode bl.lhlnan biit1in b.nyvnnatml 11:1l.st.D..llk s~'- (J l::u-.Lk yakI Merinos tohum!amQ!;tntL arz,.
.. i~m al.man li!'n rniihh'll IA,:dblr· leTrlEfi ~iriBI de viliLy~t ItIllltaka.s.tn'tnm.

dognlyuu. Eger, Co}ak wmn. K loa O~I'I'I<LJ1' mafH.lb d'me 0 vak.it Adall H.,dil, bilmecbunye.kendisllle nlkib uh.lcak·
ti.

i

In,

Molin Kili'~e .liljkla bagh oldulm h IZUI' p~re'\·i yal:l1~·ordu. Si'tta,

.:;ob 'LI-PITlIYQT .~ ",,,ra)"Qniu.. Fjlk; MollanlQ bu _ hl:l.J:UlUl_- ve
~Irrlnm 81 seyfrt:'11 uZ(' "(j

Burs da yol in~aatl
yapllmakta

alkt:;i

da bulunan u~ruz; koruma aabit ban· yolBnnm maflB 10 dan ilibarea ta· a.liyete ge~uiimiij 'ie bu bae yolara memu.r \'e baytal' ekihleri gCllde-.t"il. Blil e.kibler tanLfmd..'lti n[LzlI'hl.l\aJ:!. ban)'olania ballon biittin bayvaHab para.su: olara..k banyoya tiWj tu· hllmaktaw r. Diger taraitan her' lJehir bu minbil1tBdu. ';lkll.ll ve koyunl&l' nrnslndn bilyiik tele{ilbi .tiebctJiyet "eren §aTboo bu.~rLahlft J1 dan k urlarnm.k 'IJQ me.mrekd: lJiclJ_ dil ... nl U Dtiyiilf zn. rarlardan kW"l.llnak i.,;in mart IS0nlRl'TDll dogru vi..liylitin. mlLhltelif Imznla.n:nda me-mu \'o! bayffir ek'bleri tarafle dan bUljlana 11 IPl'1)filakLiJr. Antraks ":ja.rb n h~lJgma k~l q1 .. alliS! tatblkab d Yam etm.:ilj \'e pmmye kadar do. 100 bille l"iLIun &0)'WII • .l!:e.:i ve kuzu bu qJ ile &§llana~ rak p!!'ban hast.ahgmll. ~ mlla.! klllIl.l.D.l.ftLrB.aJ.l!:, Ctim.hllny~t bUlkfimetinin C1itlctan ve alillrall ya.rdui!!md.a.n molaYl PJmm bisleriy le smri..lllDlek.tedir.

~.

(Hmrusi) - 19 aydanberi omn 8unmmLZln eo i~lek caddL~i oll:i.n A:.Ibp:!l.J'l:llalt YOlt! bi r kn~ gUne bdIll" BOna e.nni.§ bulllJuaeakb.... Yej heJli!diye rn:ll'lim; Z 8,vukut Sadtk 'rabsil'l Anal" bart yo me\'siminiII ynkJa:pn.a.m d ul aYI:.;i yle bu yohll'l Slir'atle Y.I.J:l]lm~]nl mij~ahh.ide bjJ~tir.

Bursa

Allah Ha.lil. C;o!a~ Mii.mlilin,
rn
0l:il1l110

Ka

- A 1:1 ~ 18[1, moUa clldlnnl" p6""" KaTt! Ot;ma I meyriu.d;;:LI'"I <,ilkarabilir

gilIe

Filib'Liye-

d~g-~ini.i IUIl:lYlnCa WJ'Ilarl siiylwi:

l~I[' huml", gtitlnT.I ti. Ht' kes Mullamll m ydanda hi kQ.. ;;;ek tUI I')~ lla.m.ak iBt€digi.. fakat 'f,jok g"t."C-nede.n ha:mnl l:a.:rnfmdan Clrpll1lP ,)yn:tmasmm neu>! ~J.ka["t1la... . a

mibe.? Bu,
gd.nH:jti.

dc,Ii.
BlI"ada

ftf],'
Kama.
OkiIDilJl

l"lnmdr.

y::ullann

01

Yli.zu

gii.li.i.yorou.

f;iutki.i.,

Bursada

wk. zahi ... mmB h

. L:klkil t1tr.tm.l~U. nHmraJ ..... ngl ;,.a.

etna bl"r kat da.ha :;uz.ehk ,'criyordl.L Gr-c !\'aJ.;ite k~dar hit uUlmn ,m danSli!t1k, Ak.1amle'In ayr1hrken blc d Il.a k1 haft.a u;;m n.lan bir L'and~ \'11 1St m ~llm kJ.buJ 'cttl, beombryaz eo limn kli i.iciik rum 1 lanna u[a.k 00buse kondurarak aynldlk-. Aradan hir i 1 bafta C"~mt§ dostlugmnu:l:. da ilerle.mJ..1ti, Ve beni:m kIrk YlllLk H.." i]· ,{ r' gibi R I1"2.aDR g-oniild en tutul·
.DlU!}t:um .

- Ya~u.rdalil ka.. rl!~ dohlY8. tutl11duk Dedi sari)'] ImmraJ yapa. YIm di}'c koyu siY'Ilha bilya.mJ.§1ar ...

Bu~ fHusus'l muha.birimizdenJBun;;a. ~m~i m::tkillWtiKamil Ab.hn .ka:rdcli On:n(JJ'l Mektebi tale be.lDndtn Remzi, prt7.J1.1t giklil ak§AID..I meZU11e!1('vine geJdig; SIrnda sa"l:la.l~leyln ka.hiYILltl yapuke.n y~ig] pey

kendllwie CoJak Milwin du. IDI.l:';lU.. ~i kolaydl. SuIt.aYl bil" iia 11 $11ka.hnd:ut tutarnLt II:l.IIilub ed Adall H:i.h , ~ 0FrmH.1I bell: - UilUl Kara... LPn yolunda bu gUn ~ d~i1, IJ~ ~;Jp' c:l.k~tn?

({elr O.naall, ~lrpmmaS:lIn bltir mi~, oHaY1bcldt.ilori.lu. ci1a. Oralarda dej'ihh. Ceyti.J1 glbi s.ynk bwJ parm klnn 'i!:&tll'lJIe di ihni3 i1.i La • [, .11:I ...n rok !;Iwr.t;, p 11 }'::t..rak tatII bi P _. \.. yaf11. ordu. He)" Ila;malarda ilk ense en;-;eye gcliijte ~'e ense ~~ -ill !}ta].lr !laIlIn duru:u ve ~I'JLlnl ~htiya.t ca ;gJrLlu, gOzi.inden k;1.::rne1nlqlL : On binl~rce 5e "ITj ~tnde ~1If\ .; mn gUc(ll;lini lalnb ('den 1.ek bj[' kl~t \T nh. 0 da 1till yar C~I C;l:.,:gU:,Mallanrn II nnakl nil kalk3.rnk yerin e 'e ::oUt· ·tt~y.aptlg:.. D~['e e 0. Helc el em,'<!:ye gefu,ji, el iIm~ h gl8.~I1~ ihllyan h }'€'Ci;l.n ti m.i!;iti.
w

dedi
Ka..n.. 0 man, keyilli keyifli; - En! AllaI1 blJ... Talihimi~
mt!}. .•

n11'1e;rehirl~l'.

KLZkardelli

Rem

Karacab8)'de

p,iitlf'Car 1Ka.·

ziye de a.yni nretJe ]Hlynirdl!!ll mh..irlenmli ..ti:r. Her ikisi de del'.b.l tOO.avi
o..Itma a.hD"I'JlI~r,

var -

zuriyah
. Bur.sa. (HLlliUl:!Imuhabinlllizden Btiytik bir acyl;lpulil. kUrluiCl.D
r.icaJi;u~y Ite b.lU'3.Lism~ IUmdur. u nazan

-

O~ Ko:r.lar mahallsdind

Dere

VI-

- llln3
~ Ulan

Ca:;,gtr

dUll eL
,her v11.kit ko

~ni ...

llil ruu!se ~Qk di kkale

gUZI!I v@ bol blr IfIHh~uj almdJ.tJ_ 1Ila.BUD

alan Bu:

Se"t' guo gUnl~ gaa.tJ.i!' a.rlJ. yo I ben.i harahediyordu. Nibayet l1:arar \"5;!rdJID, eviendik. Ilk ay:Jarda ;;Ok me:sattwn. Kli~ Imrmnn i k gibi ntl ~Ian gUn] Umn doyurm U!ftu. Vaka t ~ yara.r !3£illU iyi IDadL ki bnndan bir a.y ,e'l"Vel bil' :}am evim:e geJiyordu m. Onilmden a.;ak san ~b bi:r kadtn kOlllr..raJlt: bolz.im aplil."tmana girdj. otedel'iben t;S.n ve Riyn.h renk.J.erdc-n 'ede1'1.IlJ, hie mtifi..mi OOzmR fhm Dl rdi\'enlerroen ~ fskat I} ne, yab~n(;1 -adm bizim ka.PIYJ hIzb tum ah~ ,r 1.1 ~'.w.ma yakl~, g('-vrek

§eke!"' fabr-ikaLfarJ !jITkeu

Karaca.~y-

de 1uOO dtiniim

kinLaml ·Ur.

maksatl.&. §eker ~J.rketi Karo.cab"'l'e mt' rwntaka funiri ils tMI [en m.emu~ bir kontrolbr V~ bit' de iieyyu zirraat mtidilrii gondcrcoct:kti ....
nt.

C fk

a as a Ihyor
tm·

bgtnda T nUIDa:rn...li evde otnran e1e-k1;ril~.';;1 Hll.mu ile kanlD ka:];lIla nndan Ceqen bir ~yyn.r ill'I.'l1cldan a.I dJkhm ya.n.m. kilo peyniri ycrl'iirJten. ik.i ~ biriikte zebirlenerek memleket .lmsta.ba.nfEine kahwnI ml~ardJr. Polis taJikika.t yn:p:mil1l:ta • diy.

dedi. Filibt!~i de~ Osm.a.u, iiyle k~jif1i keyif

H

giilm(' ..

By. s"fja.lar

l:.er.s

alur ha ..

C:U:gll,

Deyim."e, Oiml Wl : - Nil katl r ter'5 ohm, ne yapabihI' be~ d i!d-, Ve, elrni ha.\'Bya kahhrarak : ~UDWLZ kadar adam lx-l Diy aJay etli. Filibeli, .Ada-h, l{9l'tI. Osman oyl ac;:t1£Iwnusuy d Nil )ri, hunJarm .kon~ ht:m CazGTI' illlidlyordu. h8III dE! Cohk Mi.i· min .. Miimin. hir. ElM ~.l:.7ITII}'ardu. Alia· b:a rabll kalh eylemi;i!h 0, Karn 0 ... • W1Wl meydandan i;lkan::il].tan SQnra, yannki rnal gUre§il1d~ Ad.llli He lilu~'k _1 g 1m ge r:rJ1J;!yl~ml!-Jtl. fiin.lin, d 'llilf. di, A all H, II. OllU in&B.Il \' - p. WI~a.u !l rill' korup Jr8.bvro~ l'lls.e~illi hili? oloQmeilll~ti " .$lmrll de kru:.o.:n dibindc ailmi aJay eo. diyOlUU.. H1n!..'l btiyiikt.ii. L.Ct 1':1 n mu·
= Tebey! tevekUrl ~).kr
(iU.rlllyor(!u-

ben:~t.mi~H.

Malta}'!, Amavud •

oiluna

Arfl,{\' Idr'glu gibi p, [. v yap\yol·· duo Onnln gihl t£.tik l!e LltiktL Y-rn~ 0Dun gibi
~[1St;:

baghyol"

ve hllJlmJ.nm

i.izeri 11. geliyordu.
Caz~IT'. CQlak ~nn.LL.:tin I1clill:t..') ~

wret

hid" hkaha li:o~

DanA donddti,

i~t il.€:

IJ

,,_:\man san"ki beynim bir gra-

:-arp.rnlili gibi sen!~mJed:im. Reo. n :k:ar~ur:I(Ji-l. ellenni yr:llIi bo;".fltbb

Ce~(;ft sen IIaracaba~'d(' t~rubel!;oT Y.i,iJI] ml;'; , kazada ve H;oylcrd~ [).a.n~r (lJ;i:ilmi"li. Bu.ndan Qok mii.s.· bet Qct tee: f.I..llJ'l m HIllJ. Bur adD. yet~~ p.a.nea.rJl'l §(!]{ I lIsuesi yiizde yirn1i iki, onda UC otanI{ klldu.nmu~. tur ki; btl miktar TIirkilo'Me heIDen bemoen ba.!jIta gelen bir ,'erimtlir_ §jirkot kiralad .. n ~ye dOntim bnIpfia 6 lira ,,·e-m1ckh::dir. B,u sayed.e koyli.i bmldan ('ok mocmlllill olmuk· taWr.

BUI'!!B. lHWll.l.6.i mklhabirim:izde:n) ~ Qdikpa.1WJID yeni mi.i:dllrii. Tayy!l.l' A}lltU5.kini, bld.gUn IQelikpalastaki roSiJ bsuj..ndR l:iyarel et.tim. ve kendi !l ini'i(UJ owl h ukklDda i.zaJ:mt aldlm;

Egil
g;tmC1't
JIJ"lI!llD.

OHler dagclnk kursu da gortBcekl r
kun;;u

Qt:ngel

ktiyiintJe ~ m~o.Ia.n.mn

olan .E. (as.keJ""'.

'L

"_ Bu fli geyyuh ii.kJJ:Llan etmehi mem1eketlerint g.ifl~ i yecelrle.rdil.". OnoD j~ blJ gruplann memleket dahilind.e seya.llfll ut.!Cl,. ckJerl om· niJ.ne nJ.:macak, ~imize gelecekle. tin iBtir:ll.batieI i..ni I:cm:in ~ mare hlJ}'etioin ,,·crmllji aldugn. ka.rnll mu.cibince otel:ralllD.dnki billa. dB. geleo m~ti4Clrlerin iBtirahal:.ine tJt..bj .if! ediJ, mllJtir. B u ye.ni b.imu::i!l liB laocald&ltl'-

HI-!:lerini YUpm!l)"!l.!1 tuiyetlill"i..nd{i

~0.1" l:nllie. ~ !llahulh nmfe.lt2:r.i.n e Drujl!l.-

dIk.lo.nm wvwec yazmJJbk. B u .kere ~enJer lz:mir civaJ.1llldu Egridirde 3.~Il.an ~.hk kampmdn slaj gOrn1ege da ve edilm~leniir. Y J..It'thrn her br.:J.1':in& d~lml-j as laD !!! ~~r kam . til tmli!k UW'i! bll ay1.D yi rm i indle Egr.itlii rda buJ~rn~lltrlu. K;llDP yirmi gtiD. ~et:lektir_

m[l~ knda.r olan gust-'rifi harekct· lenDi begenfi'li~ti. Ka Iii, yarunda huJunan e!lki peh. liVSl.iJhLn..ian LoIeall San Ahmedt'~ - SarI, ~111]1l;m1D p~revi:lll gor dUJ] lml? !lew. HalbuHl, ~rlt Ahmed doJ:! QHa)'l balll~'{ll,hl!\folar:1Jl. p -.1'V\11 elJli-e:
bagl:1y.l~larl, h:uomlJ1 U7.1;trin gclil'J1e-

tlikkati oolbctmipi Caz ~ gUll:! sO~h>rin~ dernaJ clt\'Ub .erdi: _ Ben de ono baklyonml" nf' glizel fle~ t'eV rapt! b€ .. Hcl I1&" 1I gl!l)'l!§lIDD. baytldim.
r'lH<:;IH'l

ri

- :H mbLlr-gly. faknt VLyrIflalllll..l:' dan billJil iyi 'l OJ'll uyor kellmel "'"rj "fln- Mm,,ati:"&k 0 IUYIl'NhI1l'l ..

_]

o

daru;tl
:I ..

<Ul

900.r.a,

h.

] an

ba.ijJ n •

a onfuntle bir ~k

ef'kekle

ceil

ego

b~

lur. Ben m~nulllyetle

bllmcn

_ H.ayab..ntda IZm kadlr ~ dansedf:n hj ... klUbna le5a.d.Uf mne • dim. K",ndimi koilrmrla. bini7- 51)"11'Wm. t;IIIli ~.·him: _ Neye. yarar kl'~
Bu U:i.vnmla aJii.JradaP r.ddu, Rw.

:,;.Oylem~~ i~ti~·ur. faImt ~d" m,Vordu. Nilmyet lmn i.l~ttl. Zevdniz- fenn olm~_ GnlilM bJ z fu.z.Ja ic:mi§! yerimdcn flrladnn. Halkl )tarnl':1 k" TL1od'un yanma. kostum.
TNa~la.

dam!

d~li.

Z1i;lTI'ini'

biru

fa;:;!.,.

I~'

miil ..
- I end1sini )'ok mu? aYIltmaga
Imkafl

btmlen tI '('I d3..D.61 kabUl ediyordu:m. BL gu tim Thod' ili!}ti. hteIJ-I·m buf ...nin bir ken:'u''11J8. CQkmii~, bir-t.a.ra1tiao l.tIny" dr,mi!(! Liunnll • Olm kOll1L7UYI')r', bil' ~raftl!Ul dl:l 1Ut'!fa. ark;J.~ i~!,;;i kac1i:.W~rini b(J~iu -

salr;tH bir mJlr.taya dikerek kO[luijm~ld.a de"&ril etHm: _ Dan.setmeyi fl asJ1 unlltm4d!g,.
ma hfilEI ~a.'Jlyorurn. ThoclliL gtt'rm hayatlml7 Q kadan CllJ.I.sUuCl., 0 karJar

grizlcr-imj

Tefrika
Be.ni kcllaTIndu dLi..hn wla.~: - ~, banD k;u"'§l gfutkrmi, olduj\m1J.Z bu s;!Irniml,lo'e1. b~i ~k mli tehlUi itt e.1i.t.l. [-lie r l}l':)'J ~n enel eir ll'kdlllilun.l£l.. taJlllJIIll:J oLntak ih: rimde. son.suz tt..'ilirlcr I:nraku. Bel'lim de an-

o ~ 40
Yav~J:}a. pist.t n aynh:Wr:, 8meye dogru ilerlsdik.. Bir'lr kar:iuh i('.kl i(!l· Ii!>:, K.L-r.}ld.n.a '.rhooln gi:lz: gOzt.: gel 1.1Ik. j0t0:i.i mlU'llll.'}, g6zleri !t'1lIDu.l • mu~tlJ Belli idi ki ad::unn.lilllI sarDO" ollllu~tu. Ba. i.lI.iI haDf harlf fil1111yo. ml gUlilim;.t:di. S III tlJrdu~'U I~ kerr.le@n !Drl. ii ti.1 "'t yi.lV~ !iUul1. G iuii.Jt Ll i.lz.enn ~ h uke:ii u tars-fa k!JI~u til ~ OIl!!ll olJ'l,lJ. b!tcru'r'"Ihm hah ~1zm..ilJtlD ~Lt ~ - N~ (IlduI' Di}J! I'omum, Rf'der:
- Hanll. bir cmmye mliMndl' ~T· selll!!, dedial anlFlJ.' gel yim, dedi. III Ve Yf1ruJu.I:nl ur.akliC}b. Biraz

'T'liod horlrl

yd,lldJ&'t ye:rd1L'! u>'II}'nrdu.

SlZT1U§,

lLol'1ll

FJem~n bir elimJe

b3!;llml lutturn:
Her zuman
yiJZtillijLluh

_

Am~ll

:t'S!! bbi 1i!i.md.i ne }l81lil bCt)'

- 1I1a.a1es.ef. Komdi iu ltlll.:;;l ilSin en az bc§ .. .san.t uyw laSl Ill l~imdJ.r. Be-D lrii.~ii(:iJ.k mLmlilmu bUfIlum gdlihi.lJ'lH', :l.g!IYUl dum. Redel' trerLi t.eS:i,;1li !:'truck .ic;.i.tl lIi.iyu~bir r) let
...... ostt>£lyol·du.
FaklL~ 1)L'rl l;iirnr
",(1} •

yelmaga.k ki., at! narIS ee \'ar. Hl.dQcc..•
Bafllml ThoduH rn' !l3.ya t.;c\jeuf.;k I:ll ra kt Ull.
HlK·

V[ll', lIle

cgl~n-

Ilu.nna,1·1I h;t:.ig-i lJIL.1 bakUm. Re _
Surlr

nem lbmbw'g
burglulru'il
1 iIII

miw.. Onun

kartll

i.;in tramhl.llOilsi bir mpQ. ~

·1

ca~m. l-\.ll bu TIwd! JI2" bir slm.ndal'lk.t:r1r.

.yQrdm~L All bu Thou! rl

Kute si
II~

IlDJll

dihlDde

! I>lr

IIldu: m::ld
Ill,

d r rI'
eUlm:

b(:111 LLldid t.:tli.

dtn·am

wudt.r.

'I mk etrneyill hl.!'r l..' dli lir.

~Jrlldi
i-

Bil
dl

0.1] UTI

if.;j!'l

l.Jayr.L
Il

t siJ..d(;; 'eo i~mek.

• env I!ml1nlll i1nuugulLii, II(

1,1

lSt.cdj~.lli, ne I:UlgHli [)JllIii-·

o

k o rrL.! l h.l g ..lmez. Fa I kal t'n de m.l I' suy llJy ''lIm. Aileu["r Iniz. SIZI? t u.llUku oln:la .an 'HeyLrle be UtI d (. IUntlR Bllmm. haza dm

Erkek:.lJ.:r ne k.auUJ ['.ul:iu.i! ~",lanabihyorlardl. Il(' ler 1~('lLthllil' kof1.U ~ ..II bitl7 dH 111k:.l bilt olm.a.dan h-emen bl:nH!n 1J.eJ',:tlI;, 11;WbanlL i..IinI ll.ik &dcccld.i:

~LmJ 1 I -1 ",~m; muL... I h.' I (L ii Ri.![J blJ'.kn '1'11 d I I" 11 J 1\,,[ dlMI"'l <:Jk::lrrillu.r. (On d( Orl! rl kit. ~tH!l1:

C

_ {:ok ~~.k.! Emr

ili.Lm.. ~ ~init.

~'..L

~ ~l(ja k' uk oir CI ,l,:r'.l gil Ii, arkn.nllzda!1 hI! llL, uuJ.;:tOi'."It til. Thod'u mu yene ettl' Mt."rnk cdt;\:ek bil
so:)' yok

yaruma

dii11du. BJIL"

III

[I' \

m

1U'1

'O;nte!d.i. 'CB\'OIll"" SHU muEl..l!l, )~ 1* bale....ilcag ~ d"lit P.l.F.hli V9 ."l.ittmi~ t;UHflDd:w 35.oon ton ha.£mi il;l.tlabisinde lnt saff I b gemisi:.:: BUnhrdan ".zil.ton~" ",:,"e 1I'U.LUJ: ,-klO> V gm~ h~%ll"d:J.r. DiF lkisi, pmi, '"Roms..;.; i Ie. ".l.mJ.,rero,..- ~ ~eJ de deIJi.zz iIId irii:tn:Dj ohlP Ile:nm HU:l1-] ea d.i.l.mekh~n l1Z8kbrlar. A.LM...o\.i."lY A A.l.m.anl-llliJi yeni bg hale- i.E:raj ~lmi~ Zlrllh yoktur.
T

Il

"Saat DllU 1Iri. dakiko....g.er,: If 0(',

~~

l~I'I, ~.
]101",

~~ 'l.'agpo.u

li_yon ganua...gtl'1· rih gd'
:(j

er merasim. ,yapll;J,
l

kamUtu, hit'! iI' "'1:11':11& ydnu nh Fto pa,. hrd~ld: a.labU - '!Dlt a:myor: PM 1.J"1Il artnJam m!JtJaJia iti'iilf" eMri adtJedimuww):( 11i'UD'idJT. ,Mei8aiti
1m C!'l!dele kom

mr kotl.lEll.ll.

tu,...d.iger.ae.wa

-1~~U\"A.4itieri

yUz4Ii g..

3o"bl.zdt. yitl:oLalU
[a:daJ1g.;

[I ..

PC)

, gili:lirl TIl.1eb

'baWab.ml~_ BunlUl ~bi

peIlcer~Clll bil' blUl uzandr. IDiiel' vagol1lla.r. peneerel rt, kapllan ' 8,nm~ kB. HI 'bir ~l'k-lde ses .
z.;

iht' n ~ k ~11;;1 anm I eksikli~. Deniz y bll tarafl1lJ:l t.elilike, dJ,ger ta

au . mii[llR]wi\t~yC;2;U_rn.D.'

ill.:

' i-:~r:i5i.ado
lUI
w

B rimn

:&l'Cnglz tren nolle bc-ltleditl,

saklJyor? Etraftan

zablt6L melllurla

Iric: kiJ:n:l:;enin

ve 'Iluna

~Jl

clxI'bl.ecilL bus-

F:aaJ hizmette

26.OLlU if nlr k iki bat eh rn hurst.. VII!!
.. L;

yak1l:1.!;imfldJ~ bu tren, gdzlerden. ~ea ba n gi hi bit" ;::;ey J;i?liyor? Bu la· lleUenmi!jl bir tmlll. mi, yok!:;.s. sari biT" has 1"1 evled.igi bir

de de 1 'I!I'UIdd Icrcie fiYlltl arthr .. 'In !.fUrt bii gi:wlirt.i.z.. KB..gJ. t Hymn

I

ellollt
IDI-t;

I

attar. Bir' tek ka;g:.t fabril t~ .. var, Bu fabrika, durma n, ,.;l~

.ialardan btiyuli; tehL.ke
Hr

'bu loci geha -

mmrr.
rii~t~)I"f

Ht u kselden

Isvi..re

hudu- ,

I
I

duna, .Almnn~'ayn donen Alman dip lornasl hcyetini n i2.i1lannl gotU-1

huri~

jeD allyol"l..l.Z, Fa..ka

b

arll. III

1..,...;;;....;....:s.Q;~."...1

lHndenbire tehlike b lid u, Iklt;J~n sernnst rul iii ri] dot.Iu, Ahali
muhafaza

L.:II

U(l: munareb haJ I kg edllmis; Ikl hat t;cmlsi olun N I' n y hl::1 rettedir, I{JIl~ George V SI lfl

r,

5,1

toa-

ta.,
l

1"1' r:l('('

gil cdc H

C'-dll Yo ru .."

mey klUk mlf'laiCl.I. YumruJ;:lal SJluhll, ~eh'·' lOiJP,. En !!-ulhc iJ. l::Jelnka 13r . bjl~ Alman dil",m:am olmuglardJ Te'h e blr ~u.at !ii'll du, S{,nJ n butill -g-u ve gecc fa! 11- . JZ .dcVaM eW. e ma WIDu sabo.h saat ~d_d i.u'tml i"'n halk sokaklara d::l~lamk hlddt' - izhar etti ve mudaf -aJa azml J t ·bariiz .-uirdL F<1kat "ehi.rlE'r -

, ' zirhlt B t'!m SlIllfwd:m. uli ZJ.rblJ ")It ni bir halj' 'f ag l:uilmilji .. 26.50H D k rq_ v.:it rasbDurg- ailla.nn 1\1 Ih;, Ita g!'l!nisi hJ.zmett~]iI. 35.noo tonlLlk Riche1.leu. ve J-c.:tn - Bart gNllile-nm den de in,aI.llI1ma bttil'ihncsme I;'ah... -grw Fl'!l.[I'ciIZ :-tm.iraUig'i ~"'PIfie~e v:ild.irtni~li-l'. Cl .!'I~ nccau '\ e .la Gas ~ cogne IIrllarll]dp_ 35,{l1l ton Ink iJ.ti gemi in!la. halmdedir. lW.ya dOllanm' 1 malikiyet ltibard , 3.

hizmete l,,1lT"Mk ~jlel'0-rlrr, Li n strufmdan 10 (In to t'l11JIl: dort gem i insa halmdedir , FRANS)" - COL.II:bl t mdan
be.,
~ml

Ill.!!:

'l'r l, dun Inca, yamna giLloj'orum. BLrmCL ve liOTJI'.i mcvki nlrnak uzere Le~ \'Ogon var, U .-lmdcid. "8" i:ljaI."' Ie in 1, n bn ,'ugDnlilr1D nereden {;"ekh6mi :-thl;l.tnak lrC'llay .. V roan birindc hir 1st r ara- ' lan rns, Bakiyurum: Elbiseler \'M. F k t h.1yat nn e'" r yok., Tr l1rl lei yolcul r sa.lda.TIl)iOr, K('nu~u}'orlur. il!2'dde, ,.:tgrm T't!stOI'a'[J.n*l, blraz hareket \'[:11', E1Ht~ek alimyor, trcndekl 'dcpolara sn dok"hlTuluyor.

nisbeti IhtLyllllla an aras d 'I (II • b te yrnr.k Iaziradrr, Flya j'\iLu;el t yi.izd~ yuz altnn 1 bulma.dun ivv l tedblr almak, ihtiki.n onl Inck g~ rQktL f"akat yag ve a.leluml~ilI gld·j&. maddelcrtnin brr nebze ,Y11J.! ..;t'lrnCh· nu akll erdirmek miimkun ik 11 bllm dd 'lCOlln de nlsbetsiz blr retta r:lh.dllal'ldl~m &" riiyoru .
~htiLlr "..>IMhti.r.

Bir c;;!.kk'.LlJn

ilan ettl1:1

f1)

f :'l! snu istedi~ine ve rakarm eden kaiIdl )'1 rtarak: - Bu dhnlrfi il),atu. DF'rl ig i n.e bi~2at ~td

tt n ihti L

Ah! tllh.: blr ka]")1 lH"IIrYO:r. l~oddordu, B h~H,,&b ve Flil 1;;1.2. askerle .. rinin me 'l~ d oh..lUgunu gOrUyorum. J{ontrDl hid (,;ok kuvveth, Bel~'ik:a1t bir asker iniyot'. Mem\l.l"la.l"lI'nl:l.dan biri •-aruna ,akl' Sf-Irak heye nlz bir \. rrl fit soruY0l"; - \ ziyet II $JI '! Ak abalarlm WZ" da r - Nf'led~ '! ~Bl"u1t:Alde" - 011, umllmcyi.niz .. Daha, vahim bi ::; Y yolL Kar.~1 konuym-. V k.a.np kn =wnk!,
Srhyo
WII ... >;.On

)jiD

btruIDu.h:la

y3.[~1

m rn.s1md
k sijylerhl'D
,,'.[l t3.El.l.J:ltlZ

II.

nu

ikl in lib: \ e ge,!;ld ft

.ru

Bay:lT1

&!ieJlI!I

H aya.Ual'llill

Tn u ka

d €!8

ug_runa. fed&. eden 1"1 V ehidlerimiz ic in dUn biltilin. TUrkiycd rnerasim.]Ilf.£"9.p~hr, y ~ebrim..ir.d.e yaplla.c.ak alan men ... t;i_m ic;in .Fat.ih parkntda.ki ;chid tay·· yareciler ibidesi :>-enhnisti ••

kuro ll,' TUrk.k~l!l, ~ '!III h muesse5e-ler er il.m, ve kaLabahk tJ:.tr balk kiit ics] hazlT bullD:!malaa. idi-lu"
~rj

Kltfult, ja:nd:arnia.;

~li.s

mUf

rez.elf.rinin,
I

,saat 12 den

I1f l!l'~

par

"11'\

l~i. ... re

fl1 n j n~1.r'

lfIun

f.ayyareJennin

u;:;:m;:lanm,

~e- -

bll'!fOrrll ~'TI"Ictick:i ~'lrpl$malaM :>an.ki ml te:mlL<:J!. ~9.l[iJlullrla !m~~ gibi

Jar biLi!l"~'or, Birdcnbire 24 ~e.- tren 5e.'ll;;i Z, s.adaslZ. apr agn' sanln l.a'i;iuhlP :je-y{ien hicab dnyuyOrJ'lJU gibl hareket ediyo['. Gene hi~ b~r hapt e-seri )"Qk.. H9!.I1:mld tren de i1l1"mln:r. val",. Tren siir'atini .il'azjala.!jllrm, doneroe~@ geldi ,.. g.Ozdl2lD c.en e
kayboldu.

.h.a:zl:rhk. anu t.fLm

f1bidenin civacl kalaba.lLk b:ir ha.lk meek oepli e- aslwr ktitl·j olml.l~tlJ_ M~rasi.me 85H: r-i Lll'alar VI! ask Ii Illckte()l.erd.en tJ kll. 'atih kaZ.a1Uci\'anlIlda. lbuJunilll bhUin liselcrle dj. ger !i:seremem kalab'dlk la! be grollJan luzmu..allim ve Dari.:hqiafaka JiIOelen i=J.timk ~tmi!}llr, Mer.asime 5a,at t.am l.4l de Fatihden l'8 Se1imi~ -

Tiirk~ talebeh,>ri.nm ve mt'k plerin i~iH.k eyl-edi.kleri UJer03ime sull: 11 de atd.a.m lOpta bag la~ "f- 11m esnada m.er.JSimi.n ce ceyan ettigi IDU5 meydanmda dilkilmi!'i l'llan direk eki b.ayrnk ile r.esml dllirelerdelrl blly:rakla:r ya.ny.a indirilml§ ha.z.rr buJ tmaolarla intaAt ve m.ektepli~ sel~ nsllOi il"a, ~y!~ Jeru.i.r.
1."eSmini t.s.1Iiben

okluk, Har~! ~ b~~vi:.ikf irat ytllrsel If'I i vu bii_".-tik lMl :H_r1a bOyl. b~.ar, T"ptanci at -e esnaf, p:!. el rl, ve harh aabertermt takib ede k ke-ndrllkJe. • riln n he~iin but ~ yapa. yl'l.p8, ifl\haret h3.yatl.ae.! ran ~I }] lar, Bir cok DllLlj elera da.o olmOldlgr i~in il.:itikin tesbi mek .kola~· tleglidi:r, N'arh 015n btl., mijfU!ri !leo m.akhuz, It fntlL.ra gib-i bir mij~'j'roeye -sahib olma~diQ.n kilrlik sati larda ih illanrl laltibi Joe iy~nln hususi t~k'latII'la "ka1et. kil'9.!ar l.:;in b kan ~Ik rw. ~1!11]_ ~ nin- kiro..nndi!l!l fazla Isti),en rnFLl liahLbleri t@eziye edilec-e-k, BunittL ~abt1. a t iIi 01mUftnr, Ciillkil ih Ik~f'I k¢n tUJ'A I: gUn biT "_',esikll.lH varllli'. B ~ok' eT" sahlblm bu ~.;_t:Mi~1] ruah lnte-j't: dti nfi" (~ gOt'm" ~e.. \'lie bu haL b klnl 10 oelIf'nnill riiksetmes'.

I

-

to,

1 bael~.

Bu-

Ya.£".IDl da.ki:ka sUr-en bo ibHram ha \" huwetJer'inUz_ u, Co. 'yet

arasmtla

arLktlr.

Du

Oil ak am. hu.du.cld.a, Pontarlier, sonra Va·riere 'l'a511. n1ac-a.kbr. Her

Ve o \" ~r ~'afgindall g-ibi kl'l.;r4niii<'!Jr. Cuma gtir:u.i ).:~b ol~1L sine ~ mul tl ' rlldtJar-. Tru.Jlwa~'~ar Haa. 12.2) y kadar i~1i 'or, oI
yer ka[':'l.lltlu.

:ten: sonra her

-;,
Til17l1n
Bil",~~ H~f.1 T.l.Y.l'''''''

l!
I:

.. ..

!L

..

" ~

....

IlIl'II!.1

II

2

I<,ru"'''.a.rkrllv;:'2oP'

Hi 4) 6 1 'J
2(;

;2

~

milhr'· D'

,.
U loU

of

" ~

• 'E
4:

c

"
;>0,

Ii

t.II,hrllol'!"
"I"D"p,d ..... ~ M. £umbot'r1 O."lttlt,
.. ~I'll

13

..rl

!H

balde ' ·ada. mribad~e yaptlaeiktlr. Ber! inde'k iBelot;ika diplQll'}atlan i1e Yllpllaco.k mi:ibadi£l~c. buradla., bUi i!join Slhhatini bed_kik ~(lir.t bU]UJi'UI.D Be! t?ika Ha:ri l'i~'e Ileza:r.::ti n in bit miim.es-.~i-l·.in nezare.ti V~ bvi.qrc m ka.mlartnm koru:rolii a1 da. vuJw· bulac-akl I'. akika, mi.iba nin dognll$nn , mad t uyiem~k: i.izer-e bi' ilitar n bill li.2JimdIr. lmn-ebuaki Almafl ~I(!-il.i~ e.r· , bu I a.f'i.Jeye sinn " iI', zira. HOUando: t @lplomatlal' ha.1ih Zlnin

a

Oil ClrstB kabu' edne' kanunla
(8t1§ t~~"Ji

tLr. Bu k(trrtisyon b n tin Qlml).'!lJ'ak z.aruri fiyllUa. ml tlalta.d~ iki de 8 ilin e-deeek "~ faz111. isuYefllen adUye}'e ,'erecekm~. Cow defa btl. Irste-d-eki flyatlarw et!In:Uln [jyntlrlcr..m yilkse-k oldl4.~lJ. gllrmll'1tlil , DiJ yalllu btlgi1nki.i halrnde- h:!.l_ bij 1 ml!ibalit.slzh.kJaca De ie i 1 treddtiti'lE"re tahammillii )'oktUl. \'8k~ tinde- 'i'e kal'i hnrekf't IB.z.imwr,

Almanya

mr.

ta'l"fiJ;[mdall

tutuimiJ!]la;r..

]crin~ IJr.l..Vi1le edi.1 yurulursa ~iit~e
e\'vel
l'Il "Ii

1 ilcid~J il!ltir, TensJb l'Ilfu:WIClX'sindc.n

§imdi,
S!l daki a.d yo lar?

in

1!1kmn.si i.;in muhiftdit

1I1r elllcu-

ey]

'yUk k'si
t.6, 8£

!tutte tutlJ~c-a
k~' m~ cdilrui ~ ",(sa I"dilme:Jlr i}~I'e olan w:ni2Altl j,,'"t::tIllerkmlJ m -m looajl, 101.703, It 'yiUla fl(J,:2:)~, Ing"i,UeredL.: 12.525 dir'.

B..

Von BLLlow - SchaUVaD..spa.a.k;;L ..Alma.n hLllOi i.izere bu·

m tinil]

;DotaKlnl okumak

dugu D W-amllt.ik !ilEhlll yi m.i Im~ h hyor-? Ii illi • B~l~ika ha.riei~oe nazlrl, CIIslrooa, el 'inin e1indc.al J.]ot<!.·
)'1 alam\{!

bulllnnn d f1L~ dtikika

ibJi"

nskerr

mal1ga

tDl.i.!J v "

hidL. ..

kl-

1l:u'ay[J. 3 a bW
IIli2'ras.im. Utrnllr.l -

1itl."In':at e(hlrmH It,
J

ta ....lmda.n bllfi m~ aia.DJ:S1 n milsnade bl.lyurmo.nJlII. hey b c li Ie .nii:den . a. C-<hyorum. "M mit f'sl j" Bluwe!tilill'l bu tale-b1'lw.bu'l edil ve xillll.m navalc edildigi eliiitUIn Ie<r iUalm modal] ~'Ilecck ~r ki~ gJd~D 11Iu~l.~wb 'ali m.u.htclil t-ncilmen lU' Idti tmwib olunm~llif. Bnnd!l.ft S l'Ira orfj :idare.llID .'5 U ~ U Ilanl v h"lH.imleri bakJund;<lki l' • y'tumlD ik LHci IDlizni~e,res_j, y-arn1 dJ • B b I r::m ~I'in t.ahru· tarZJ u;o;·Ij,nLl si:R:.u nn!!k lilG LlIea lanIII bil .~! ;r. F' st, netic!'! itib lye lUU1LlM ...~'dce \' zdw~ J}ekildoe j,wbul I c
,tlllLltciu.

snasulcl:J, birr <;0 £ bn.tlbl

k, ,cL~i ill!! b~k-ntibl B. Sic burg ("Allr.Lb FrMI!. mldLli' ?" Il<.i.IJ eserul muhlLl'riri) B1 ~nl ,elf "111-, dnn g,~.f',l'ker:i Alman tELY."'IU'of!ll'~.nin aWkl:!l.R lIom bJi.18.r'1Ii. Wi lilk sesler! ij7;erlb. t btirliltllH'dlr! Her lie hil iac'. l1iar, yann Irl'J:ldi tep. ,I no VBnm l.; lIlUl.bIlJr.,.

d;m (,:!Ok ,JiJJ~l''ln3.JT m1tukb.r i:lbylcn. Bund.1"I ruaadA .resm.i dJ:'I,j;~'ere ait m.i!}til'. M~rH.!;ime l'ok mukemm..:1 bir Ol(llIWbdlv ho..kkmdt...L;j Ji tha d H~ rrlJ goeC:idl~ nihaycl \' rIIrDl!jtH. liabllf olu ::u,!k, k llliernUJ;v r. t . III ru.ili!. \"11'1111 ru lu "OJ ].ulm • dair l' yih,ruun m~l'I' 'j y All-karol, lli (A,A, J ~ Hava, 1-'1·111(1- lll~,h. II lu Ina llllkJ-;,lndu !;()Z ,tban h.." .miZtfl baw,lla M" 11 II Illl. 10 1.1 hu.til'l· on 'a!,yv.!lrd· 'rfu-k 1.\:[' \OCriod.: ylJpLl.a.n buyiik WCL'n1Cl'· mill mug] 1, I i II rI· blr dl!ni ihda • l~ tuzlZ cd~lmilJl..iJ·, .1n"I i!lite-chl r_ SO:r. aJ3..Il.I.aram, mda B u \'c9i!e :ilt, Ank'lrad n R;J.:!':lh (A t I~ a I, U.smao ~~\'ket ~l.L8lIY:1d_ Btiyilk l SilreJI'YU lIlTlhlrc:sii) \':udu, nduU 1,i Abdtilh~lil{ H, nua, & V k.11 Dr. bu h "',!'!l t f:o.t: alEllll,u1.D milH mu • ReflK S[l,}iMm, V kill r, P,l.rti rl·ul- si-i{i,J lilln ira.\·es halcliil.l!IclulCl V'>f~
nJ,

e

Fa} dz-II ya
I\J'I..I.;'H

ur!:-

J.tI~bU.9lar. MilU' 1\~lidaraa_ "'~ Uk Erkin.J~Ja1'"blye I Ill' rt I, \ k' Jd" le . udjrall;l, h.a.v~

F~-I

dllru

d: I i luKrir n~ UeiL BtlnlU' ~~ n. @o a y un I tina~al Hhw 'bClfi ,Ji,yiha Imaul 00."

Ue\'lc l ... Lc 01 o!u.jl J C'ri ~ 11.. \Le Te!,llk b:Lti9- UD g:i.JJl i ~e.~. Il.m > u~r.nHh'lJ"ID m-cl!lll -koLin hIlafmdIl 1~E."1l hyd ".rir.a.i"lllUY, tin. k J;'I o! )U~w1U so \'!edi. dlC11)
-

a...aIJ

I H LI

[
-

FtJM

A.kerlik iLiN
A."i~ IiI.

]
,bFMllff~:'Il~

of

\"C'dek ~ ~aylW'm
940,

5t'~1! ~'~k.
,gil!1'thi
mJ

,lnm3..l1l1'"1Ha 1 []urran iUba..wn. b~lanalllllJ:t.lr.

Y tiki ~MElo]ilIr ,]J~rnn l1)'t .d:OlII1.llJA k~dllr aev~ cdlX'ckt!.I' B u ~',ildamllla.:rlll bi ua t )'B~ nlIna£.l m'~bu",dir" Z' ~I j IR.almlslIh Q1a1!L11U' Irna tmlli blillflmet bd:imh~';1I'Id~n JJU1~lItll1ak ,ikUnl I memuru olu[1 da ube mml.3ku I hari11n '" ~ I. !itm' t ltlfyill COLiihlikteri em·
mCtlll"k sahibi elUip 't.a, liIaziran [Ill. ii!;IlTlrndu \I:.ll"i{,l· c3e iJullll'lmlllall maeburi Olflill1i3I" Om mHbmny~h buiLllRuukln1"1 mahal ~ in einn iyet DIi i1dihrluklcr.indcn ve )I'll limirhld nndell nl C3klan vesllmIar) bu yuklam ,'. om kerre dahilind ki \'c&aiki me.ktu,plarla gijn dermcl!: sure'lI)"1 tn !Erupl ycJdnma.·
i]

J;' VA TI ZU
~ i
6IJ¢l'.

Agar,.'n Saelara
I

•11,''1';.. if-yet '"'lub'ti6.
Iebc:b (jIM ~
,.
te

~sk .uoIUm .wi:l.ti*
~ve

,~

mldeAnJUHIII'l
faydaLd".'
.

~adD
tavslye

\lmIJMm.aI;t:n ~

lJolueHi ... ltdablLl!l.,.a h

halklmlza

ar her

cza'D de
20
,.'

Indu"u.,.;

.-

~ lGi~knk
,_UII::.n

rm

uct

serbcst

~ T~r
\'e

tabi ~'FiDi ~idil ~
'Io'e~i,!ou Ili,wumJ

fdcID !hJ.b"l1 ~ 1 _ Tcl:iliJI:eye man.JZ bir ~e. _ DIlIIiaD ya Par; :3 - rur lJ.ota - Hir hal'fiQ oiWnu:p,l .. yillmek bir memW". :_ Cocullt1a.r sever • A~ bir _ ;) fI ~
'j -

d,gj:nm >'I3hjt

:M!III'.

F _ Jili !ill LlI ~

'IO~aJa:niILr.
-_

ist'anbul Defterdarllglndan
11 r'
I

lNob.JZ

KANZllK

00"M.N'E.31

u..)uglu

,~ '9 :

Bf)mz Kmnw k. n. lrIlI.ld~, Padi.l;lahla..rGi. yaplkl'r ~ Slmun BE p~ yW. o hilI"• &r (&I~ - RivaYl,lt. Yapl~el bif madde - De.
w

[anm yR,t.lrncak~
derilen

'I'.

Vesaik9iz

gun-

F.'lekrtupllll." makbu1

dej'!ltlill".

Ve yckllilllaya
.:'lIl'ldet'dlr.

gdmemi§ uddtdil'l' - I

~~a~y.
Yo!- U:r.B.k.
¥'ulfI"Q:I

.1 -

·l-Bir~.

.~'HlII'

2 _ ,ltaJ:yn.nCll "evet" . lUI. ::;_'_ nom· Ado1 t,1 _ BiJ' rs..k:am • Uymak. :; _ V~ bit b:;b.yvaD • Zehmet.

5_
'1 _ S9-

Ve..
IiIuw - Ot:eberi sabIA ilpm1J..l:lhk - fikek. ' Yapmak • Ha.~Dl I Bit' emir - Si'r nota, '\.

yap:1aptllf'ac."lk sLlbaY]1l11lI1 getlreeekle i a§3gldaki vesalki de l1It!ktlllplo. gondenal'kJ..::rdir .• 4 _ ,$ube :ountBb.s& 'hll.ncilJde 0]ul!' da yukllUtlaIa.nru Jl pt.ua.eu1dar i 1leniIen veooiki bk dil~9i-! il bu » Iu.ndukl nl mahallin !iUOO bqJtIl,fl Wdacma m'li~t ,etme SllNliyle yaptJfiI b ~I:r~ r, i 5 - OcN!k mek~ \'~ ~:;;e cbl0l~ ile mUII.CIIaU-rdlllo lDiji'us ci.I.2:.Ura~k1:t bi'l.Zllt y~amal.llll"1D1 danlanDlifl
1I'lI~ :j:1Ii\!e
sinm

3-

M~kt\.lpllt yold.!imai.f.l,nl'1I

Galatasaray Lis.si yon u RBi sl ifjinde,n '~
CIO ~

Satlm
P:,\ llt~r'!I S!mUJn

Komi..
Uk ["miIl'll'h

nunU'1 ~
i..tI

B'I~I"

kilo 'fty.,u

K UJ"-I:] Ekmei C Ia

10 2!i 2000m 11-.i1ili1 l\f1ill'IS liJ40 5QlKI~iII ~l rmkdillH mu:llJl'hll1('J] bed~ Ye' ilk t"m'n~t YlJkUld.il )!.!%di ckl1'u'~ llltiylJ uun 131V/1!l40 irUJr!(J!\dr; y Ian 3'i:tk eks.lkII,ml?sil1l?bil;- bk ~u. !;lIunnlillmdnil. aft gun hmill" tdltl!rek 2"IV/19~O :I~h giliIll , (I t l·US d t ,kr!lr clWJ'l.mISL yaplllica hI", E'k~mmc BcJQillU i \11<1:'11 ~dde:!il !la. 3ft da klpWnifl okul ki»n,,~y.onLlDc.I'" ;lrlJ;f

Ma~atya Defte.rdarltg:mdan:
12Ei !Itme,e Ie B'U i I! ald iI!'IInk.

iF

MaI .. l),a merk~2.

hli

'·n ... LI 1- _

:50;00

ve Uk ~mirHl' IllJlllbtl:lU ile kJjriIlrlo!:: b-I~1Ji gllil n ,a."lltl!, In.lllunmCLlrm, §~rl.nl1mtyl g:iil'qnl!'k "I!' t~millat )',lbr.ni;l)l:, t~in C:. w"ll.n:!:iU;IIY 11!1.1!Si\dnl'Mlnt: ~.~ ".~;.tllll·l 1398;11 l' btf'kblel
g(!lj,'(!'l1

lncaktrr

UIH] yow

\'c.;iIUl>1

ABCDo -

Kt.'$1' \·~rClk.:w.

1!:000L:;,,':lIllo:il:l

1.. -

939 )"o1da!:n

nd9!ytl'ZIl-

:) 1i
5

E't1udl~· 9 i1I1kii. f.tul1l1

I

:z ],

lIdIli1

,4 S 6 7 8 9 ID

deft.er k j'1 t nlIlmaJ"Bbi di 'lIn SIi JiIJ'.Imdu:r. M'miem 31Z gibi. S _ Y Q b.m ya gelm iye:nler' ve w>ulu.l!C' tevfUto.n mekt1!Jpla pptlrI:Il3Yfl:lllU )1076nu.r:D.II.I'IIJJ kanlJlJll~ leV:1'i~1l.JJ t\{I 1im eezn.J'iI. tiki hll\i]aca'k· ~U'dtr. . l' - 1 H.u:inw 9-tJIJ 3atNblll!lthw 2~ fM.O
smlfbfl.a[

Bos,fanclda Sahitda Sallll Arsa
1

'I ~
:H"S;lI,

,y

Jar.
2~ 94'1) .saIIta.hUl.dan, ~ ha· zirao 0+0 a,kIjamm kadn:r ber 15U:I!l[tan yuba)' r'tttWindeld u'balhl.r. .. 1I~ 940 sabahD:ub.n 1 hau· ~ 9111 ~na k.ad.ilr hJ!f' Ntbedm _~, riil'bilsimJ ki 3UhayJ.iJobi
Vf; RD.

1

~
~

8~i.arlcub .. Cil~ m bl"fllSmda di.:JIiE kens.nndu. kwnlu_k MbJ,kt!TBwrtaru:L'1U.ILI.ell gtizel bir 1n\tvtlbtde. koya ILHU', t.:l:mIlv

1 bullIIDAI'lI •• ~
i

y~,
:a.n.lmlTJ

d'U"o'arl'an
21

.metre

l"udir, b~lil.e-rl.n

y danbtlrlll ""e: b,yJkl!umegl ~~ blir hlJde eeb hesi vetabibelilbil" .. dlDllm ~ I:U)hv c'oIn bII.l:iIan. d R (17) ye !.oo:adal'
V~

imu


~

:I dlmeT~
:!LO-

HU1SUF~ 'IoJ! t'e:r.ml pbarn~ 111111., 'de:ll~ Ekskltme jjIU'll_ .... - Y' »d.uc:.k 1ll!JfI.JIfl.D:i;d! b~eH IJaa~ij Lin (i.;; ~~IIII". - Munkkllt L!mk!itt J;d1';3 'f9) ~.uru$lll'. F.l<5dun t.ab~ ~r"!!.u'1.J nda :2:0/5/940 t.arlhln~ t ttt}' II .P~;t;,r'l"'" ~tal 1S de .omiQanr tI:I ):tpal " kll", ~ aU m~! k~ Brl' W!ullI~ rkl-JItm~ koou..ln'Llii1U', - f. t.eldil.~dr, _ .. £ti.n ~VVl"L N Jl M durli..l;fu!den e 1'1 VlI!IlliUl lutmdn, - T kid 'T1~Ictu(, :MJ1l :)rlll k{l nun h~Ik.Umled d81LlI!fiHW It.t::url •• i;lb' ... t e.vvel ~ lmmili)Ton.u ri ~:l!: llDI!' VH'i kmtd m :.anl,lr. .1.w;I:. 1/l.1~CU ~ l!'-' ilc'''hll'\;,['~tll c!Ql;U'l .,,~.,'I.:'I~ JJy,k.llDtil

.~:U"1J.

ii""

•1dare QlC[dlJrlnfuna,

m~eri

no
..

~

1':.IrSlliit 1!1u.t.I:k ~ l!!tll uh.:rnlJll",

..r,.st'rwbU, t.::Is,.cl.)

l'C

~,.h"

MW!I.IJ~l'UlfUnl!!

I'1lloracUt

s'tS
51 ~. lI&l:iIa.biinmnim1m'll

.

Siimer' bank, birlqik pamuk 'ipligi ve dokuma fabrikalart- miiessesesinden:
fIIl.,1'Ii rl b~Ji r~lI~ II<~' :m&ll'1ul&JI 85 ;!i.llil'lti.mlJ.Jo!. II, tIIli kiJUbLL tJ.c2;1 't(llll& 'i'~ nlimillil D, tQli • III N:rl t.ilp.ll1 lilit ] kw"teh\ II ve J -II dE!ll mctn:Si Dril k., rt,.] 12 \'I! a

Elektri, T' amvay umum mlidUrliigunden
SU.llbtar

V8

TUnel

i~de me.sri

:

iaLri .s.l ~ YoI! mfu.&.abdl~ml"rin Si~htou'da (."(5<CeC'J£i ycrdo y~ ~"'''' yt! kmLni I ·TII~ ~,oJ\ulm~tur. EbiJtrr:ie :l!D/!i/!l'lO p::ua:Ili91 giiml :5Dat as de Melrc niJJl,md;a to 1 =kLaJ' bt'eklih,lil1 fllio,lc""kkat 1D!rillUt1"1'11\l. n!:lIO: Il'2r.'ol$me rat-raJ
3,];, 1.>I!'lkt.lr

In
it:!

~lJIn ,"'(: "'"

Saat

~~]'aD
cdfll

yediye IIiadar d~vam
"!;tl:'

siB. bilb a.s-

sa Bogtwp aptJ iI:a.r:ilfl n i1e

-r

deni:z:de !iektere: ~, Bali~e:kj V&p111" sefer -,yaP! Jam:nnL~ ,'e ~"I"k@tihIlY· rife' Il'Upwlo.ri da IUUn i'~la kijpruy~ GeJeb~e,rdir. 'Bebekteu :'\'1IIpUJ"a. hiDeD ),,{)kulaJr bir saat1:.ela zl· yade dJ:niz; Qrlasmda~r.· lSis uat ycdide;u. 9Wl.n_ ]n,N'Iem~ ve 1!derler in~ g~l'mi~tir, .J/IAIIIZJI.UIlD. :

HaolmUJ \'e tru Sli!tlebten. ' madlil t ~r;illl

941 ~IWnDduI, 18 ha.zituJ 9tO a~.nnD 'kadal.' her rillbetteD. yl.!:z~ hit in ~ki quba,ylaD.

7 ~r.nl

10 !Irlazinm !H 's&b!dunrian

~o u,.
rut·
yotla.-

1 k" 11 dn1 - K<WJIin.
li!ji""~'k,O)l' bill filtir,I!i)I"

..
"

~ ~

,
) 0:

idIII klll1li~ndll II ur m........." ... ,l!!n nlll ur' EI\i If>! l:Iid 1O~~ mudLirlLlol:iJ.rJd!!'~

k'I~llS!,;,

1,)1 rill;

ho.,o,lJr.

2~.-

u-- ,.
, VIIJtJ r i~.n "" ilneZk11r' h.~.JI
lPUl!:

lIIamultt

zirnn MO Ii~mmll Ik dar ber bede.n. iillt.egmen. tegmen \It;;'! ~-

00 san~~mhk(t tipl kaput bezi t~
15 MtdJlr blf:0!3C'1'd~ l'J ~rin Ja,"WI))" hez~~ ~!l.I!'.
~j;lILIoi~n
1

900',-

:t


a%.aJIlI~

I

mcm

~gll[)deki

IfLibayhu'1'll

malan "3p~laClllkl:!r. .8 _ Yol-rl:ilm~a.:rd!l, qil~,~l!r:J \'eo !!.ail!. ~1e l!rirlik:te we WldiHli.
(lJaraJr beraber btduodliruiJactJ.J!rtJrr.
le:zke~j ve]1'3. tiekaW:

!i I.r.I.IJ:l.J'> lot: ~ ~, kIn birmci bt:I;lki Kt~_
10
Jjo

"UO,) s.il'LiI; YilI:IaJlTli'kt..1.du-. l\oUJstehaflu~ bi:riJlt i kl.!U;L11I: mul

K ~ f'1'1 bbn~11! '"l:i

m'i.!l'~"tnan

No 12 ])ilk!! II

,
..

no.
No,

16
2(]
l'

.t 8l!)
GOO

':re~ig emri veya ~r ti. E~ Hiif y Hekim,

A-

as'Imri vesaik ~ • tiz.dr!iJD1. ~, di!}(;li, \r,e(;enVe!liMa·

No. 2,( Siparll "'I!l"rnd: i.s.Uy~ m U~\t2'.II.et'in 1:1 ,K' No. ~ 24 No, kb\ NMJW ' .. labrikamla 1JIIib,Q..... ~m

~o

"

Ka;,.li be2. 13br. "irli 1!I1U!f1ill',

-, !Q,

Bir

hIe Ilk

d. vatu

naUe.la,un
0:Bam.a ¥>£ aJ:I1l'!IZi Fa t.m..a ile Meb· med athado, hi~ ve'lulliet ahr.n.k !;ot'\.D!:l ~1liW Byilip Sabridn aJB.~ U!,.klan o.lan gm liraYJ ta.b::IIi.I edip

E ...... ~lri.~er toUat. N
Db"l~..in dli,plolnl. Vi! ihtiaas

k~ndilaine verm.breu Nellabeliio as·
hye d.mtIfinci1 ce:za. . apal.a.n mu.hahmllilli

lao snretlcrl. .g Her riitbe i~i:n tayin edii,!llIl giinJenle yokl3J]uya gelm,esiQ rill· yet edilmem ilio otunUl""

, 'atab

.............

T IlmL QWl1 .mbtlA.i

mM;ra!l

Il7I'lro ~

dIWr.

"'-'Inti

ma.hftmminde
netice!erunilf.,

may

11 "Y ~ g;{lW. M.p!;e mdkitm

-WUddeiUl'l1un'linin

reddindan
Cllmu",

muO~er
Dii:n
(li) . - - •

liye al.tmr:I ~ ~me..Jude mubuliilmClti ala:n lb~ aWn
IIim"taJebde bulWlDllL§1mWi·

Hlu'pe'I:'i

AKBA
elll

Ankarada
- Kigtda:l:ak: - TiI:r~,!::e

!

demmImr:ii bu rnlebil!l redd.inir istemiJJ. :m.blrnnr de :reddd:m::i."qfuo. Ibn:him:

ve ynbaorJ dll kitap, glp~l.crini
!paD

,gu.z;e1t.c. meemull.,

dogru

ya-

"Serum

bI

bini. ned.ea

ka.bul. ftiilmj.

yor?" d~ ~rneda!, ~

~yUriiyij.p m.ahBUJ'leti1e l:i:lah'kemelUll mdtabetini i.h.Lfal cttiginde:u hakk!"d'.a zallint lI.D.tuI:uaII: lI&liye ,dOrdUn, t LiI ~ mahk-emesiJre l"eril..m.i:j. mu • palremfflil YBP1~ ka.mr veri.lmek. ~ dava. ~k:.ii gUne bDl"akdD'II~.
n

bir yerdi. Erika "'e Idea" yaz~ !!m"kin 1m Mb:j yeridir. T.eI~(on; 3371

• • • • • Pa;abahGB TuOla Fabrikasmdan • • riILiir:I. • •

'.

ToOla Fabrikasl

h~e

....

5 od!!; ile kfu;ijk bit btUl~eye mao ]lk olup Rumdi hriSlnam giirel mam:azaG.IIa bilJrlmdir. Rume!iM. , Halim~ iSOkaJr: No. .2
FutIh 81iIl
{J

~.............. ...
I

tdclllilll1'Si1W:. 'J'Dr;tJl I!I; iyeo m.5RIlt sahib liir kILnlr Vll'mI~Dl iI\'Vd bir kf:m de .Fa..WY.li.b~ Tru ';JiB Fa1l.!i~ • mo.mnllihm ~nmlleri mroIaa.tl'el'i UdmlsmIftl3i'i}(lil'. 'l'nKlt1i1n Y" • rinde gOli'III.e'.b-'" ,'ddt) Ii Olnu)1W • teklDeR. ve:n-reWeri atlre~ n:I1'- • mUJLfI de g,!il!lderll'ddJl.r. Te:WOD= (SO) dan t~) iI a.rn:rLlllZ..

Gumriik m,ubllfaza gen.el ~kOfDub.nhit Istanbul leV"aZlm amirl'igi sa.bn alma komisyoDundan:
a.dJJl ton:w ~1.II..lfi 18/5(llHO' e~ J:{m,11 I!ia.IIt 11 de hgl ,"p.LIucq.. UZO Um n lilk tern 11.311 111_219 h:rfIdl:r. ~l!clIl kciInIqOOciCi hIT Iflln RurOl ~U!r. bleKlikTIJ:J Vl:':lIlkalVI Vii! Ilk k'I:'!I~t maJrbLUlilrila GBl&b wnlulllt: caddsl lbrabJni JUfat JIan: IIdrlcJbtakl ~ gi!lm;&rl. d!la.'b
j 'Ilr. Tu1.s.rl

.

~

POLIsTE:

I

IOkap.:da. 59 13 J'I.§LDdah:i ... ~brri 1 h:ybr.dllll:~ ~ "'130 ~ tara, .. fl.lldaD,aptm t!Blto ~ T
[uwun..illa ob.t:ro.D ArifIJi mhy-J'1i!IddhI belj

-m* ~I

t;UGuk

k,.yboldu

9'~;
:iii£]

tirlCU lltaku:k A4kiml ...

I Ealma b!llwa ..
Id bIr
• _.....

,mlJlu'. ~
~

..
De

IIIIWe ~
DIIIIQII

Hubyar rubllllll Do16 IDIlmamll I!llUiiede (!l!ukim ikm y.... eden ~ BUB~ ilio buih.indam itib;an!lll a,~ ¥e ~iInIlLDl bir .. n Mdty aya ~ ~ UIj p,y l{Jndr;l

TI is. B

--

11»0 Dilt..\MJYELI'T.Jl

---iii

ASI

Cen'ahpa,iJa
odaIln

...

.~~

...

7

IS 1

o

cu

A
GONLUK SIVAST HAlK GAZETESI Her Verde 6, ICarut

O~iincii VII -No ..733

erl
Almanlann T urkleri bulun gayret1erine
semere vermemi,tl?

I
a

e


• .' nl I

Almanlar uyuk Harhda hizi Rusl ra nasil satmak Ist8mi~lerd'?
Ruslara sa mak planm, ragmen nic;in musbe

,~," ..n"UIlUnLU IllnIlUlMDUIWIUlIlIDllllUl1ll1l1nun IIUlIImnnrJ11I1I1'11 II"'I mnlJ 1m D I

,

nut u

Yazan: Hii,ey;n Cahicl
~5l.:slokllOIIIM ;\'t:+ {fJ'Ildau'rlQ

«,

orta L;,-w

V. A.

Itt --------~----~--~-----rn

1

BflMYC NL""1.n ~.

I~(;R,\.I' ; umara: 260. 15/~b: T IIlmy,;: 1.915 Q. 2. 4) Ikinei dee 'Cel bi:r otarak, Leh "l. I'l ve GalkY8 hudu •
dUnd.a ba:z.t dp.gilllik]lkle...·e ta.s,bib-

D.

'a~wJfr~
T

kii arb A manlarm a eyhin-------~ eticelendi
Fransu ba~vekili mUHRfikferin. azmini lebaruz eUiren bir nutu soyle di
Ne\'~toJ'k 16 a MffiDIJ!i (Hue~.i) R~(I.QC\·01t 'i:rugim huzurund~ bii.yiik}' milletmi ae-

SO BeIleler inde, tus U;. • crazlartna il!}t.ira.ki red dctmek ve hQ~ bil" 111 i1ddet Berlinrl bunl rm ko edrlm ... lerine ma.ni L lmak sur tile ne bliyiik bir 1mb. irWni.b edilmi old\liiu .AJ.r.rwnya.d:a anl::.~t:.lr. Ru y.a bu sur tJ Fr,Lj\sanin ve sour lng-l.iterenin kolla n113.:l~r. flinferu1 sulh akdolL.ul [ugu 51r..tln, Alman. 1 us ya 5 d n 10 mil.' ra kada"!" bir ~raz garanti edc b lhr. ~U'lku bl:ln.un R us ~["\i'~Uermi inki':>a! ell rmek 1 In 1.1..111 nl1uC3glfi'i_ vaJufdlr 'H E!.ye\,lDl. AlmaJ'1 kuvvcucrinin ilcrh::mC:Sin

1 r Web

olunacaktr,

5

rl.i:!::J. Cumhurreis!
kongre

Atne-I-

bir milyu

bir nutuk irnd c~ir.

R osevclt, e

Amerika.n.

n.ct.le- 50.000 tayyare una.lint' da vet
~. bu ta:vyaxei.tT ve slla.111ar· ll,;iil

I

RoDeevclt, ~ltriri aruk Ameribru:n mUdafa.asl L~in kifi bir sed ~aea.PDJ 1i..meri W::Jl'l1D l:qinci koI Ye pan..~illeril:l teh did.i a.lhn. (SoDa 3 iilkiidfl)

~.

iJti yUz m:ilyon dolar t.&b-

I

r bi
, bir mevkl clan Gulil'l'de

y
I

-

aleyva ile ru.. ~" I~ga~ ed c k olursak, yukal'dn r.al15('di.len sartlar dairosin Je anlasma dahn 1.(;''l"I3¥cakbr_ Giionldi ealer Ll~'va eld .... dilen rehineler II~ galt" 'anfL g( len \ lman efkiinu _
numiyefil
BUT

BE"lgradr 16 (.A.A.) - Reuter' iolda bugij.n ahnan m~lUmata
• I"CRSh
q'$G±;IC
d

! _- g:ubi &\laills1:.a.nm 1Wy",- huI dud.un.a 60 kilome!rE mi:!-Safede kam

( ·QUO

~~n s-I\h S. ijnci1d~)

r. I. yay

buyWc

musaa -

lcr ~i'51 p"nlmesill"
(:·ktir. 7J [cjll, tirirle Ma!rnrn/rl

a..kJI r.rfliren:uyckit' itz. frlzle:rini IIi
vnhud l{open-

-I
I

hagda tnmamee ~li bir mwiiJ.:-a.l \'U kua gelrn Ini teklll .mif}tir: AJ manlar tnntfl1umn Bfdt:ll;OlJ :yahud Warbcurg rlbi :.::.Itler, nU:'l~a..r Lara -

Bombalar alnnda hicrel
A~man tBlJ,arvl. rifllrn hUcum una ugraml~' bir iii h;;ika I

Liik.semburg nasi] itgaJ e,dHdi?
Arm.n
~

Schuschnit De halds?
alal,1

J

Iuidaa da '" niif\Jz sa.bibi bir mali ye ·i. Bu suretle h~ ik"i mem! kcUn resmi thplomasiB t buJa..'.ihnlmaD:1J~ ~c"'mpromisl olur, Harbin DC' ·ce!i.i hakkmda AJm~n korkularmdan ba.'$ka Mrrnckel,~tz'in bu }'e:ni tcklif· len Alman1ann mi1ttefikJer arasma nlfak !'If,kmak iqiu !-l,u-feitik,lcrl gal"rete delalet eder, &n emi:nim Gti yukarida bastedilen ~eylenn kiHeai Rusya tar rlflda.n AJm:l,nya.ya bir miJnfend !ilJJn teklifi ~kl.ilildc- lngi]1z.lere hailer \' riimJrjDr, Alma.n.la.nll .. Hi manevralarnun tJ 'rh.a.I milt. i'UkJ" biJriirilm~i ieab oo~l mti Inleaauu arza letisar' ~dlyorum. f.mcke"'llZ'io konu: tl.lgu RUB, RI[S Le h 2"Rn,gin bi r tiiccardir, }'arJ YillIurhdir, Berl inde ptJljl km~rn ~kil talebel 'ril'ltJ~llrbr ... Berl"nt1 ' Licari tDiliJla·

aNiularlnm

geU,I!IIi

treninin
teh:rl

maklnisti
gelen

ilhlallfO
Fr.uru;nz gaze.

Ifr gUftlrOk mamuru haber v,srmh;
--0---

Eskj Avusturya be~VB'ki~ liniln leeT ve yOrokl.ar
A lWUHi lmduriu,ulan 13 !OgIS ta,... rihiyle Fn!I~ gilL!df'~ bUdi";" liyor,' [Soou '1 iJ1i!~de.]

Som poilU LIe

bududund.an

Fra.iwz.

gQ-

Bel ikadao

!FraruJaYH. gel.m.ck [ijoug l' Incidl3]

~

WldiIiJ"13r:
,(Sonu 'l iiI:Icld.e)

-

va,ziyeli

$ehirdu pasif Korunma tlBdbiril
I-~---~----=====~=====~~---_,.~-~

SAB,AHTAN SAB IHA:

betleri

VC'

dustlar:

\'artlu.

Burada-

M s_ 0 ini glrerse n

l

h rbe ur?
mnu

.KendiL rin ,Iablifiat

bhul ~sahibleri46 gUn :z: r-

yal!ulan

linda sIiD.oak ya,pmil'l,a mecbur lulutu,orlllr
o

Harbi bu Y,8Z i "nd. bitirmek gayre i
.Aha.nIanD

ur;uncu koUann~n Fransaya
. -. 1)~"H"Z

yuriidiigu

her tilrlii salbeden aridir. Bfzim trunsit ve ihl·;-tt:1l.1 ncaI timl:w rnijeE~1r\'C I\c;ki bir yarrllmd I bLlJu.I'lYj l):r. R~n kentli:f;lI'U~ YfJ]rm .. Mrm"]l vLlz:'in plii.nlr1nnlrl bir rI~tl") ik If;Jn elmeg[ fju,ph II ulrluiju lund" lJlr '.'.',rilb \'f'rciJm
kl tavn har ·k['ll

Bu h,arbde 'italyanln sadece Ikazanan 'Iar'atla, buiunm,asl kifayet etme,z; latera maddl ve mUessir bir surette muavene,ti de lizlmdlr
h .... ":I." k. (Ihl

Vilayel. p2IIIif Ro-CU!llml1 .lfomiElyo..eli ·rberlik otidiirlugil W'8:Imdan partllno.nJarda, '(lVlerd.e'ie tic.ari Dlil~c!~roa yu.pllacM BlpELklar V iii pel!" Slgna.kIM bllkkmda. bUD
ID,U

Inslmda, Majino haUl '10k" fakat. ..

trilHgut ya.pdw~tn".
Bu tebliilatn n~mn j,{,flDwlerme

tebtitat

!'I("k1iOlldul' hl.!llr.nl'JI,J, ifl'. 'Jdll r}~13li A. V. VrUll.lli1I,,,,~ l"ul}ljuJ.'~JI flnritiye N~ _jl, rI:L I), ,~~:..(Jlwfrf.i. 'I'.KTUH •~~ hlii .'!,: gayt:l mah rem 1 !n Tcmm.tL J!Jl,,, DIm.1lnf~viteh,

Hund:rn !'iI·l,~n. "yu~ l'i@n~ eIJ.'V ~ I }Iii itt;lhallml vii 'Ddt" '11:k.in film:.ad. [t i"'dt~fi IIII~JWl'-e'dlln Itllyuk doskli ~~lrtu, E\"I<cf~ I !II IllIU'liJn.ill! k'lllumr.~lill 1 bi.r1~Ll [llilijt.ere.k kblik.clici:J:'o ku-. • ~,. rna1Mt dII. lll~ ifOHiltLk \·8 IWompaU Ilm,;lanm U haiti .....n zamal'llllr~lj iki nu!1ti1ckct :l:u] f' ~ plank bJ.. ribirlrnm:h'J] Jl~.rl .. iJIf'ukh:fidih!f, lUr~l1m lu'r iIId bDfa. lin, ~
If'ri tob
j"iori} ,

azanli 1.5 cUB mrlmda. rug-mak 'ya.pme.ga ~bur l.ull.l.lJ:n~. (Smw T ,,"."md£i)
)l'Rpl~mllt1 bnhUiLll.illar

.....

iJIlII............

_ ............

. rg'

'""t.iJ ... l
Ilkll..[~

1m rdgnlcD, Ibir tn';"'~ - Ita~,· D ~~·.. ki1 4!ldt ~'4;:iin MOmiTnl,y"Ul! i.wulp:n;I",
.'r; C";lm.1I hllrb 'j i mLJhu,u,;i!Lk h'll~ III!:'1 ·.-1f )Ifill'


~.

1IIieden.I.t

ilk TUrk petrol sah,aSl·nda
BOyUk r,o,portajU!DIZI 6 lnci aahiramizd'B olkuy,aCakSJlillz.

J'IJ :1 'II'} ]0 ve 14 . ,.illil Ire 21]. ::::I'll nufrlaa oJj ~l.1Ja l.,:I;;;:rL r, 'IDl.:lvnll', J\.hl1.an:, a l8C;Ifmuu lJl.~e.. "j1rru11

lngdl
't.arlhl"

·1 ul

nH'1. TIlLir.L:iHun ;1.I;;1i k."rl
" dl'

::ifltini 8.l':Il81Dda YRp11nn gizD 1m r;l.rlJ gotoiriL.'fml'dcn SOIli'lL zihin1C'ri kllJ'cliJamnkt.uu l!ulli kabn.am.aktrullr. .Bl"ellll.-er Dlru8.h\.l_jjjJ~U1 ~n r'I [t JU-

u-

nri y.uryot

A ~.::._

Uu;..!

,.jg

CuJaid
(S.,,m,,M,

~AL(!I

5

l..rK. .. h)

ItaJya d,~ hitiUt; Bu .fi1ln] "N.n.·nru.:,I

I
-

(. !lMIl: ~ ,Wtl f)

'-'

~

....

'.vi
iiiill'

'..

-~.

-

BelFflul '1I1l' Fr(J/M.adofJ Irlllrhd""'l1 iir lroll;Qnllln i nktGmdillt Ptl.rut! ef!61tIl'J.,. ell " ,"In rnrulJ~9i 6osl~"i" /raNia ""!~ '1 'Jild(b=

---~--~-r..mailin- arJ,k VIlz,if'l:sin; yapmak l1okti' gelmisti ,
.
!faun:
-

.. -

~6......" ?

······1

t..a.d il;;i.Hat liLmn

"HYnu:;>ULI.

mnuw
VEl-

tlc

ogull9.L1. ~e v€'

e kim fl. hll:"P'SI me.yd Tlll ,gi rt'L§lcrdt. Yalm.z iki nobeltji \'\D, 0 • [LWlde dolqLyarlarW, M I e:Wll d",h 11,,' mudiirU it(: i!>mail tic misalIrl~ri kacfllam:tk i 'in Lu.!.l.ll.I.§.I.anh. L m~ 11 bfr arahlc oda$1I'l,\ gitti. Albn to! 1 k ynUb9 I ydu, Dolab
~l

OYl'lHl!'Jlu. Gidef ~il~, 'B.\'nlDlUU :t) klarun 'rbe:Sl 't.nraka.cafmi, 8i",1 tenvir eUinLz. CinJilNiB B _;da.llan g -lirkelll. ugl"I'llltkJn:n bi[· ~Hk 'f e J Balllli lcd.ailerirull, t('dhi!j~ilerin.in hi.lkiim· d<1rhrrJ, kum.ando.nlut"L \" z.enginlel"l korkutlukl:lnnl ::;.Q. i ere ~ serdu l.n: O~bulIllUZ~ BntJ.nillk 1'1. dir?
'nil
blZ4i!

ktiliba

-----(0--

elbi»cl

1

bohc;

~13.

s nil. mol, I~inde I;llZlb ~t'yl er J

bauir Jclub

aldl, .r<ltW ad Y' geLll.d.m kO)'l)U, HUll eri sak-

I

111~

j 'Ill

n "Ik:u"nr-a.k

rellill.lD J~i·

ru ..,.zh-di.

;;I1 ".

dik amyak de-

l'it..'lubu belediyeui 939 s~n(:J-lizarmdo. belewy, uJimntnlLmelcrine muhulif hareket yilirund~lI 2 bin 1,;CZ[l z:nrb tlj !,r, B'Il z,dnl mu.n bil:~lr;\D I:.Hru!!,Fav.e ay.l:"I.li sauoilai am .aaddir. ~llltlllnll1tl bclNllYl')'"0 ~lJtLr elX~1 'li"Vid~lt 210 bin lim 1111~ dardu" :A4!lcdiY'12 I!limdiye kudar bunJar:L1'1 .'j b-i"a tanC1'Iindon. 60 bin lira tahsil ,~tmi~'1" Brlediye bu sene ayni §ekild gi cUi bir surette ' nafla uc Id Ie

Aksaray gazete bayii~ nin yerinde bir .,;kiyef
mal(da

Balediyenin Ilrlncllar §irketi hakklnda yaptl 9 II letkikal
Istanbut bclediyesi bundfUi b1r

c

EcnElbi .rl.ia I ri snnea barlarm v.iJziyeli
Ec~cbi o.rti:sU!!nmn ki.i~iik sari tla· rru koruaaa kanunu uoL:~3'18.i]e mcmlc· kl':timizi tarketmck ln~L'tll"·riYCl1~tll.' kalmnlurt dolaytsile ir,;ltlli lokauta nanu albnda bu ar list i1:I'i [~,illijbrd
:121

!5eh.rimizdc gll7.l#tC b.ayiligl yap. oldu{;umlJ:t m::tltIDnrnw:uul". Y>I;;"'Il"Ii ~mFnYllbml:Z da Eilc~ rnaIrImdur. Blltiin ga7.cJ(:!v~ meemua aatl~ll'f'llt nyda lilli, altrm lilll tutnnakaadlF ~q buuun kal'l bjzi t tmjn ctrniyct!@'g1. gibi f1I~guhyCtJM de dc.~i, vor. Henl:l",r'ne-nbcri bunu kendimize hi! Iuam t b'l rek bundill] ~\'k duyrnak ve milll bi eoreu I! elmi§ kln$.nliyl ' r,;&It!llmaktayt2.
Ge-~€n Gtilll~tde rle Y"i'.Jnl§lim.

bir muddet evvel yazdJ.;un1Z [[rln r raeselesl iizenndc t.e ~ikRtlWL a vaIn etrnektedir. M om gldu~ il b;_ .....
It'diyl'!,)'E, ~of;!tio~T1,

tea klfiil fll'll1ell~tr onJcmCK i.J~erE:b~r ekmc I{ im 0 I ooen

'd~n il£l.llilllar :JU-

vermek surctiyle lunm kta idr, Belediye, Imneuar
YI"lgltmda, ekmek

rukabcti t:ok mmtakllla.nia hnnllilfln .ia!.1VLl kllpattli;I iddia (1l:I,['f.LSl.u'Ifia
ir (: min

Be-

ve 91rnit in:ul.l cue -

bH'I,:1l hir Irrmm,

ekmek

iIJH~l etme ~
" -

Hatayh nu (!Ir..[ ler gekii ... Ierdi, Os. t l 1 bunl.m knbl.J IlttL B I 1"' !I'IO -

l"!i.iII~drl.lt! R 21, tlI'ltlik propa • g.Lrldnsullll dal Inlldil.k :s::Ll~hf{lLII gi:l" ti.iYOlxlu. Bu lW'1.k n f(..nahklar.Llll. J SI.tnl1 YJ:lL' uyrn, rl Igill I uzun u..un LZ;,t]) ctli, lsmail de bunlnri ditll(.'oi. llcl"8h n I l'Ul

arL

do-grudun

tlt'grll\'<

10 •

I II lc:-roir. Bunln if n nesi &YQgll.l l(p}'lnnLaJ.nll'
gin:]'

mum'

t
I~ bu

l'(;!k l.cl~L·rlf'b

erb me:, cl.l,Un;! glttlgi I\lm m~::.-d sok,\k~Q." bv bc.,.~tu. OU!lIhyC! 11nj ~ d~H'U de 1'1'11:-,. flrlL!'l'lnglr!adlkl:.an :run·
r1l ,1LuHL IltlaIJLl;li ~hCL}'a gI1I11l;;itl.

1101

a.11'IIJi

1'-tcl:iu§ll(;nhJ'.

Bey t,lu
lid
LI

lilbnLdRnn B\lnl

~an~ne

bu VUS£I "C I'm i br,

gecp Ml2.5 a kJiu:lr or;~l~1;l Lillo C'kler If8 k;1 t ~(' J:lebT f"l.tSli ~li I If;)th'aJnlj.'aefL1-1-

I<'u Iu-~ddlfi 1 azl ,J-UJTI Ul~ 1\ s~· ,'('rdl, 'iefllck yer\!~n bllli;! bll' elulden. kilAbl bll~.kJ:Ilaz \ ,

wwr.

Halh; ~irkeUnD belediye

mla nn ~" Irl

1"1

ii·
I')

yard.

udiyor

I

-

JM" <i.l!lf'UIl

Yi:nh~k I~ju uj'ulh i m \ kLtl re lu.,. 1I.liJ.l1Llewna ~a iI
~11i'I1t:! bLI' kJ

h.lli'.lr, de[ dl.
1-

- OJ ada adcttir iJ~ Qtldall " .h:adJ.nlar bu. [nHlIffiHlI ilya.kl:li y-uriu'k-en zahmcl. ~kmerler ml? - Bilmem, fakat her hatde koea-

Gerle

ab '3

!"e, ofI'kU·

l.! tallbu.li bclediyesl Halil; !}irkeofrte I varJ)"Clilli n.sIii.h l..'debHmesi u;;in 2 bin lirabk bir yanilmda bulunmay.l lta.rarl~, iBu yardUII bu :sene yapllacak la:da varleio.ttan tl'min "lu fll'lc,.'Lk'l'lr. Olger b!.ntfd~I1 beledi3'e Hr::Lli(l ~]1"ketLl1d~n a.lac.ag. olart 11;] bin ~jraYl da ,nudiliki.e;hir etn.egc kara" \,,~1"JIll. hr. Bl.ll ~ heledi;'enjn ha.s,liib :oarl 'ed D dofaY1 ',,.. S a.1.acagmdn.n ter.:lkiiln e ii!JlU', Beleiliyv ~ll"kete yr:!,( - W biD linhk yardJml bil" kat; aya kad.ar \'ereeektir.
I I

man riicudu ketl :1}"akian uzennde ta JOOU pek te kola), de~L Di:-;Ierini e- de bOY8n<lnlZ? - Ol-ada di y.a.lan I a'in yan imal8than~ ,t \'3.1", M~la - n rengl _l(e:?z:;..pla ".~riy,.,rlal. Dlg~rl~rl I In de ba~ka lIi~lar llazul1yorJa.r .• o\ma
bJz t~rklble'lini bflmi),ol"U2.

Kezzab, )'akICl, tabrib edlcL bir Cllil\'uirr. Sus adma kadml;trlll dl~ "lh atlerini bOOiln lH: dQg-ru mudur? HammLar eUctnmesmler amma Ix:n boya..lJ d~lerin.i aiJzlanna renkli ~ll' 1 r doJdw:-mwJa.r ~bl ~Of(iilm. B nu "J I.rl\ l'e C8Z1be neresmde~ iisl.ad am-

-

maYOl daldl. ismail ,j'a1.ug, oda..'I'<L di.:mdli •. DoJnpta.KI [Ji'l.nl lori!:lalanol kor'nuna }'erlf1jurdl, lJn elkm.e boh~a5ID1 cia F;lhredl-clln RazlruD kuluphane5lllUl e igme k(J):du .. MerwveDlen ,)I'd,\"!! mdi. .Dt:cshane.nm ko elerm 'e [10 t b()k~ il~ ell lkl tale~[lLtl 'J IUrl -gitLL OrlHI a\.'~b..rIn lnfte.r" _lun kQ)"[l~ rak: ~ Ot>U!.dJJ:l himtJu v-e bab~i.ei.llj g~t1rd.!m, K rldi kdtnp QkuyllC8.ga L(,~Q lUil~ade l211iyorJa.r, Si:r; de SPOli saltasma g'ld~bl Lll"Sllliz, dedi. lar,
Ntil:!l!t~i rnl~!er Kn.JkanJaT'lDl,

sehrlmize gUll II.!jLrI posta g 'Jmri. Bu itibarln Iki gnl:~l~ hir gilllde tc· !IF \'1;: bu suretle olmYllC'ularn tevztuuu laulunurdule, 811 !';I;!nl" rse halb da bu' (\('111 bcs gal-den in bideRib g ImeHI yi'l~iindcf'l blr'nl ZAra. lil du zur ol.luk ve yuk: rld,L arz thgrm '" i zar an b rtar r r lim, O· 1. yu ular- knrsrstndn su III H!vldlnd~ I ilIJj.',Wkl2:. Po l lann mtlzunu i in btr ~ok III T call.lla bulunmuli i 'U'l d 01 L' tllr'lLI Lu mllznmSlzllg,r, l\tl~den ne~l;t ctll~l tahakkul~ I;tmcti.l, i IlIruz bizllll k~na.atinuz:.J. ~~il' ~ll cihdt"l seb~b clduJ;Jl'I(J. kal'lil1:. Isla n bUl b.a[ ladn - A Its yr~ tar~amba., cumartesi, pa2.:lJ't(:si gunl ri pOlita y[Lrllyorml.l~. CaN'umb gUll1.1 yapJlan pO!!lt9.yl pct1tCmb~ gunJci. ntomobll allp gcti IYOJ. Curna gi.iu~ lI.ksarayiJan harcket et,hyor, eLlmaM:esi dtiiluyor, taltal tllmari.esl lstanblill da Aks..any& po~ta Yllptlj1
Q gau=w 'yLjl~fL oh.l[l pOSlaYIl y b,seltllyor. Pa.z,ur giinu posta Ak~I."ayll& istirahaUa paz..1.rW:sl g-Id~ • YOt, 1;111 Ijyor. ~ Bu -Ltibarla per • ~e[Jlb • cuma., cUin rle51. pazar, paz.arleSl pO!:!taS! hep~1 brrden berle Ijlb g ·I!f'Ieku:dlf. Elbuldlb lslanbu· ,hm ha{tIl.da i.i4j po.sla yapma.:l!llIda ilerr geliyolf.

mek Ijarljle v n kiral:!lru miJst(:{'iri ne v~rd~ ';iru kat'i QIITfJ.K k!sbir e

ima.llnd.e Bcl\)iiul lore 10 hi!.l.dndnoda ~ h\'" 'r \ lLl'~hF. Hl'Jr iki ..i db Mm zaman.la.r.1. illda,,, ril.nrnJ[ltk i)lIM:iJ -'llliJo erlaedr. B .. :lriHI 1:Li.,:iiL: L~~ da, F...,,) .ill' I'PHI1~1I1 a~da 7';1) f hir 001(t.u {;:-;I u ' .)"ftrdu. • i hILl I nh !--i ~ nlald" "e ~. ttl .... hu ilti Ii 'v-e i
"~r1Lll.llanm

I

mn ttr.
Drled~} I' bu "~k!l(lel~i \'~:zjy('lin aalkrn menfnntlerme IIYg1HI O!.mlS'IU'I vnziyetc J'Jluo..l0,11[> ll'tlt!g-e karar ver mi~1.lr. Ne _~"hlrle rnudah ll(': tilll""blloe-l.>cgi B -Icdiye II· I'IllliJurlil!i.i tarafrn-

dan huk I 1 'ri n:Iildirrlur:-ime s,', • rulmll. lir. I fuI; k i Icnmn v'erec I 1 ce\'::J.b l'ze.rm iktlS*ld mudi,irili'ro (]ct']ml 1 allye1.e g ~Cl.ekdr,

Altln

)CakClilgZ
I

I

(.' i Jlwk binc .. \ r. fllllllUl .\Irp:m lmre[~atJo.w \ ~-fil!ll i til,run ti Ij]up o\mwiJ1!1 sUll.H 'l'ni

wn

b~1

M.U!'rClv.r

Uurine

~rulnl.8:L;

yaplllyor
Son gUlllerde mut.cmaiJi lIi :Buret· tN yi.tk:selen allm fiy' 1.1["1 dun 225(1 kUl'u~r1kfldar Clkml!itll"_ Ell. fiya ikl gi.in. cv vUne gi>1'"e ~'10 klll."Wj {il::;h.H.lIr. AJt.UUD grtlllli :255 kUrLllj urduguns. gOt~ hil" alllfi1n Hi Jirnya satdfi:I~l it:all cdel."ken 6,50 lim fazlasiyle aa,tIIJn,I:!l1 piyasada bil' alnn ti~{:i;.i ve jht~ltal"mlJl hiiku,ru "i.irmekle (.IIoltllJgunu. g-ostermekt "dir. flaher aJruguruza gi:ir~altln Suriye piY<I.$alarmd.a bici pal'arruzla. 34 liraya Kadar ~ll(llg.Ddall baZI kIm Sliler ourada toplal'aL!ak oldukla.r (llb'I'Lln.n SliTlyeye ka~lnp Batm. k niyetmde olciuklfJ,n 7.!lnnooilm~kle. • tlir, .P1YD.5alardakL ::Jt..Ln DuwC'i;.Idu gayet ci.L.z.'i olLlugundan fiya.t ai hEJil lili .. bir ak:;! tCJl~r husule. getinnemekWdir.

I 1J8.J

I nll!..ttr. Yllhakika" m.n ,.lzlanll lU'il1 faa hat15nm ~~ inn,· 'ml,di-

o
II'Lint'

y" ., -

I i~in

u· d:J.D tjimaJ, illhll''l hi;L'Il dllo uenuLMiUl lJ.a.rebl eden il,.ii fhO :run 1a.'I.~ iEer1i~·f'.rek 'it! II lii' 17 mDdaI:t:J. bttuu ]!: .' rl",inf'! iilardk. FI'Ii.D.! n h ...... no}:;;as
u
1;(1-'

taJ

rna dlU"l~r

nmnak

TlJI D~i

Rumanya ticaret mii-zakereleri
BUkf1* gid J]J tiearet heyetim i:z de pamuk b' lij1 ml!.m iIi ola Ii bulunilllJ yla.vDflnmudAn KwiJ.m diin ellri.mi.w ph:ni:!;!til"', MW1lJl,ih:~yt.J d.w. 8i.i.kr~ nti.ia.kemien e hilda veltlJete teJ fOlll.ls mahlmat i!JMr, Ha ber a.h:bg:muQ g!i'reHiiIfreEj· teki mtl;o;aJrere! r gayetlitltnimi biT ha\'a. ii;illlde devam ermcktooi:r. CilrilJjm.~11H"in hu baftn. nihll.yetinde fietiool@nmetri mQJ:Itcl'lJ~lt1ir. ~imdiye kadar ¥U11an. .an11li1lmaJarrl.a. Ru:menlc bizim vel'j!:t~gimiz pamuga mukabil bm.rln. 1Il'egnz "'81"" megi eaa.s ' 'Mriyle kllbul ~tm~ler dir. Yahuz tedJye il}1ert Uzf'rlndtl henfu: t:a.m bi.r wBljma.ya vllnlama~
m

meom:nWl
kuu.lannl
BOom.

oldL1 •

tibet
~wen

OWlnB bl.T1lkWd.ao

r mi

t ta1.)ii bil' (j('.gi~tir"l::n be r :jeyi:

dlndlr. T b'il!ltl ~""''lDI!"jl, hBJ<lm

say.al. Kur'amn bi!"" ayehl1de demyor ki • Ali:J..hm koydlJ~ ~yleri det'itti. l"emezsiniz, de!!1§t't'meyulltz!" D1'11hk bu' sur,; mudul" ki kadtnl"nn a;iakla. n OJ reye koyara.k on I dog • dukl I Pw eoben a.za.ha oku].o'ol".
sunuz.. Di_le.rinj
ruLiiyc..f.:iiUnU'!: .
III

rebirlJ rna) I.lede ~U-

J.hk'

U'l1!.

.B.u.n.lian ;'apark n ISmubalefe L eWgww

EJJt.I,otmJ3 01" MWllUliJ.Z: ~m';l Biz TiLck ;:.uni.iz. TUr,ldIW kadLTllanna hti (rI~t ....... ,'""'" .• :lif.i.z Ciuli J..: 1£, U 01 IiI,..:UI

-'lInra

OnI.a.nJl

fen<l, ildetJerini

al-

ml

ll., BIl fena atic:tle:rin kaldlr. nlma.sJ i~in 'l;ah~mamz la7.tmwr_ lelIll ·tiu-... <ilindiIguntiz: ,e
&II 11 ~1fI1l..

kayboldtllar .., Fahreddm R3.zi sedJ.re yll..Sl.anm..ali ve kendislw I:!uyi,rk bu- dldm sallrla~ n ;J;.nLiilllda. kaybet.miIljLi. u;m&u yRttlgl odaya ~tkb .. la.nlll glly(h, "fieybeainiD at:rnu kn~t· ledi, Ci.i.boI.-jruJ:l .l.lt.ekler j,ni iii; Q§.u ab· 11li'l lruyrugu gibl at"lrnS1na Slkl 's toil Ia.w" ' Ku~~nlD altlllR san -;_j den 1alH1Ull Bilahllg. bagladl, §ial\' m;kurunu lylOO '8!lrtJ. Sf)m~ nnl u;anLk odada ctyl bi g . ili. Gem; "e' qlD'!l ~l"n biitiil1. adalelermde kurujrn~ bil" yay elasLiJ.!!.retl ,-ll.J1ij, 1{B.pl)'} y&~.jl a 1:"3.4~h. Ui:Ll:acl dalgtlldl, Y va..'"l~IYi!l gi.rdi, KQ1r'U'.adJmJ1l F. br ddm Razmin .!linin j()nd~ki II Je Wtadm

tt~bllhlD hergtin posb ~a. pm::..· leminini .tJep bldi~dc rica e· derek lfltiZlllllJa gic:rnesifu Blzdcn de riea ederim, Aksar£i~'" otomobi.l pos· In:mun pdi~ !;"eli!j ~lerini a~!l&'I. da gasleJ·iyol1..llm, Bu eihelt.en do .an laljl1acaktJr. Sa.y!;"'! "Ii! Ilu.rrnoet·
ISlnlll

tk;

---

.•• .---..-1

molDY c;arpl'lh

cank

Icrimi Slmlllnm • AKBIlfll.ydan l{ollYILYIL gidiij:

Pa.mrtes.i,

~~amba,

cuma. Konys.I,

da'l!t Aksnruy.li b0, cumru1.es:i.

gelll§!: Sal

pe1"3eIn -

Ak2ILf3Y gaUl'tel~r bayii S. AU

map

Dokuma

ipligi bulamlyorlar

te1:gi Ian

pa-

mlJhr.
Mi:izn.l!eratta h~1" i.ici tarn! da. a:za· Ilrli biisniil n.iyetle hareket ettil!lerin. Ii n m·' bo miislieL ve il:il.i!>lli. len bi{, !jekiJ llelicelenec4i mubllkkaktu,

hiini

1I1~

bLr m"

<;mliler, i.ista.dJn bu talt61yeierml ell ·lnm~y Ue rJjrlledik~ SUllia: ~ij7. !,'eny0nJ..Z., i..istawmlz, Moe.,~~timIU d~}I1i.ince, bu fof:n3 ad~llerI, ;Ln·a.rl~lm ylkmaJo:: It;Hl r;al1!'<ae-a _

Bogazlanmllk - in br,HInUZIln an Li1,.1 linl. YeJ:e (;f ktiiriil· tm (jkiiz gibl f!t.3dl re j \ ana.dl, K. 1ye}'fltJnl;J,1'I blr' ho.ro:ztm lDMatl:armll

halyadan

mal gelmege ha~ladl

Das:u·

!ribl

Ikl

yakla.nyJe

u'I:,lJJ.dw

410£1 kollanna ba!;tl ",'e n ;.errni ger-· damna uayadl, F'ahr~cldln Ragi tit.
f:1J

e ba.hJ.Jnn

bll

e:

i?J<: B"mm

kuCUk

lnr kLZJlI

l- lui, M.ol a! d e .... lddtm.,. Ne yaplyor.ll.l.L.ll'i r'l..IdlrdI m.Ji ~ di~
yOl"du ..

-

~[ln ay mrflll.rhi. A,1mlLllla R !>ii'll· Ian 4 PlilyOD hr.o.h.k flndlg"lt"l vaptlr.a yi.i k Icnilmtl.:!Ji!le ba.=lii1!mhru!fbr. Bu malla r KBmdImiz ta.rilllyJc A.ImtI n • ya}'lI. SoEvkediJec.ektLr. Dun umum.i yet itibariyle ihrncat normal bir miJ< lrarda yapd1mll ve 2(10 bm limhl( mal saUl} mu~eJ~ kaydedihni!,ltir. Lhrac; edIiIecek mnrldelel." a.ra.am· da en 7.1y""" A.merik:~YB l.In'~an ~'e
dig.:f all dcriJcri bl'l1unmaktadu',

ijchrimizdeki e-l dokuma Le~giih . Ian [abti.kalardan H:8.fl ll1jktHL da pam ll~ i[ll igi li!tnitt ..:dcme<t ik 1e4'lnden faH.liJ'~Uerin.i 1..enkis. clmL:'k rnechuriyeti ode kBlnll~la.rdJ.I", Hal u;:Nn Hha· I~hn giindeil gi.lne a.2.l.Llmakta Om1.a.Bl scbebiyle W;tg3..hlarm l"Ondlm::mLnrm.l arttJ.rmak ihtiY:lCl da .kcndini COs. itermekleiJir. Bu seb~le 'I dokumo. leZg'ihl.i;r1 miimes!iileriDdn murek ~ lieb bir' Ileyet dim Mmtuka TH:aret Mildlil·ltitiln~ nli.irn('ftat e-derek (ab~"ikf118.n:lo.n i>'lt~ni.loi~ kudnr pamLlk Lf111g-. In edemooi kll4r.'lni i)llda· t-em IDI!}leI \Ie blillUII ir;:m tlNlbll'lql' aimml\!ilnl

E"vli)lki gece a.ntlara a~[klrl.nD • dn. bit' deniz h,uw;.1 olmll~ \'e iki molot si.lrntJ i seyr !'It;:n t}ar· pl~n'll~]!l·rWr. lunitten lat.:mbula gewwlde: (llaD. 1'ii' lOllluk lllsanJ Hucia motorll He tRWbuld!l.n l:m1ite liTI!l~ TIZ,shllat amhaona ait Ytldrnm motOrii gecli' • an lIldilrl sonra s.111 2 stralanDda inrmar.l a."lkta.nlld ka~da~m.J lar ve karunl.Jkta hi rbl I,crini pek ~ got; rek .sii.ra'LI, 1 jiyiae ke8llleg \'akil bLlhunad.n.n pi~mll;lla dlt. Knz.a neticesinde ilisam Elida rn. Wrii kiip~tesi plI.n;amnarak Wlllli:::()o li biI' l'a:ztyete du§mu..-;; ve giit;!i.i~.cIimll.nlml~R gl"lcbilmi~l!,ir, Di~r mo· lorun yamlan dab 11 h!l II r oldugun • dan yoluna devam lrni tit', L'irruin Reisligi hildise b kklndll taJl.kilmt:i
baljlarnl§U r.

i.il;'tti r. Fukal I..ra:zJ ,<ak'uJar I'! lllii~I.tOOl':tf'r "&I' mai' k.i. IJIlJlb.F, lfiill)hfm de oba, ... :azi) I'll ::n wl!. b,'lil'"ir 1."Ill"!bilmekmwr. Alm4o.lanu t.. i Jnnl.udmlliw to.h i;daf..l \jI'O i!'\-iikUmrtinin ali· dI~1 e:dhi:..r'I r 1m. mey da ferr il1io. ttmaIru, bund.a diI vaii, ' ('Will ofdu gu_mI ; -oL:iedir . .,.. re' b.. r -]u miid. tilTti tuu Itbnak hl!! daki kat"i kHmiiblrle.m ran.

I

I iodf'a

Dn~l4IIaJ.;,

IiailiMir. Nazi rih ...
bi r ltaYld H~ - h h1tu]m.wd
I •

Ml'de i 8$ya

i.. li~i kuru

-

iStf:DlI~l~rdir.

lUudaLJmL:;.':1 dah.a. emin blr surette or,gamm ~dl.!rek hiiluimetrn I![lU[:l'kabe5ini d-c kolayl:.l.§hI'muk ma1u;.ailiyJe kl.[f"lJ.l]l~aSIl:lakarmr "I;:'r'llt'li ithaillt bil'J i10: Icr'itl in le;ckilin~ d L"'V'!l.D.l eWl • mekt~dlr,

..
t::-:~

TOrkly.,

OSUl,ehl'l bu inde ~'ed.l llydanl.stilal Ie k a.r~ L ~,~fk ve S-evgl at ile t1tnyeJl et,"91nm 1lglayan .... yul. 12' Vtll:iLD bn ~ bens I va rw,
bel'l

NELlI(
AVLlK
AVLIK

'41:10 KLlru,
7!oQ

2100
L

-

A.man g~ltlm!

Ne Yll(ltl~'orsun~

toe
111,0

»
»

a
CO

! AVLII(

..
10
I;

JOO

- Sen.1Q ~id~fll kQparmak, kaHlJJli p~a.lam.ak ve karnlnl dehk d~ik t:"t. mell: tlyorum,

Diger t.&mftan bir k8,~ giindertberi bahf1em~ ola:n LtIlal8.t vua.yetL dim bir pa.l"'I;a &anI! s:e~mi~ ,'e llaJyan '-'apurlarJyle bir mikl..'l.r ~ya gf:'lml§tJr.

"7"':':""":'-:--':"Li"~--~---lr

- - Ni~1g ~\I'JadJm? Bell ni eoeuk· I:lr'lmdan r~ok Sl:vmm, BenIn ilSUiLne yctll;~('cek \-c serpJ.J ek wr lIdan gibl lLt'red.lm B;J.ll.a., ak salmlulIJ;J, .l;l.{;1, 'J ,li11'i., b'UJlm~ alJ!].. B3Jlil SlynI<l.
IIC~ail t

ttalyal1 bandna.h KRpriVudo \'Ftpu· rlyle .elektrik molzemesi, kim)'c • 'W, m k.a III qya, kig.t, furJGIl
gclmllJtir.
KON I"I<RA.I\I.

r..
Lliklldlr
l~ M~TI3

1't·.ilolull'ld .. HM6 P ,
!'

smoll
",1<, .. ""

hllncen

liBtaWl1ln

gerol1 •

l'I:

MmJlesslUt!dn idd\ala IlIla gore fabnkalar i;;tihoo]" trn daba faz.l~l· III topt;:mci ttiecuriun satmu.kla \'e bu lucclLl'br tia pa.kette 100 hatta 150 klil u~ kMla tezgilhl I'a \rennek~ tedarl ·r. Bu l'1LZiyul d ba, ziyade rnustehliki ZD.T':J.l'il Billwifl.kta oldufundlUl ifl dpHumn lez~ihJarl mLimessilleri pamuk ipligi le"ziDlll'Un 1 emll te!i;> kkillicrinc veri 1nlesw I is.tmll iljIlerdir, Th!aret J,JudLitlugu bu te.klih tctkik etmektedir. OS k3SIZ kad nlar YFLflllan bi Lhb£l,!' n e ""elkJ Beyo~lundll uogUk Zib okng:mdu.ki umu.ttLi evlerdc !lr.ll'lhrma )-'El.pl.llD.l.§, l3 LHikl'Il.lkadLn bulun • mLl;!1tllr. B\U1lardal1 ~ekiz lanei"lllilll
I1lU5ia.lI.k.I:iI I1;Ildufu goriilmil!il l:iWltnfl9.~ ney ... ~vkeddm1~Ii"rdJl.r, VeSil'k3BlZJ~a dmlarm ll:i!u!ulJdugu IJ.mIJmi evler' ceo z L ()JfU'~ rau .... klmbm sedd~:lj.lmi!,!ll tiro

h rurLizdc- bihLIDlilll madem i§l Y lOa t~lar le." kih~ll I1dJrlJ1u umum miidudiJiunde bir Wplm J 'apara.k bUhk d' all:fJma~ J{arar ..... enni I l-di'[_ Ticarct "ekil.l~hnia 11lIZlrlall:ll.§ oldugu i1nlJe)'e gi.)r' "r.J:J.dcru Bt;;....a
!';

Dun

~~ya iJ~lln

HALKEVLERINDE:

6em;lik

bayr-aml

Blrllg, .. aanu n.lbnda leiekktil .1.1 bidi.ge brtHlr, demir, le-ne'k"" kaJoJ.)" '1'1; KIlr¥Un '1'e buna belTl;(!1r il"il.dilll· le I11J.dt-rn e:o.rLl. ed,labl dalld ol .... o::a.l:;:· lardll. ' :Manu tura 1.lar Sll'lig--I dt' yuan biL' topl 1tl Ji'ap:l tHk ycni blrllgl

I

rninonU Hafu,.,\im!m: 19 Ma)'.5 Gen '. \' Spo' lmyrn.mI ~ert'rine EvUnizin Cag Loglun. d.a.Iu salQnunda l'iIopaJ c.a.k tuplull1k. laTin progra..nu ~)1l. ~:t.kanl.mt ...t.H". Bu toplanblara g'('1mC'k istiyenlf'rln ~ri - kw-tllintll I;\-imu bilrosumllJJl ::llma.larl !'ica OIUDUJ·. Hl Mai'l.'i l!}llU paz.a1' gilllU saat

'1,..

i,lu(

ku.racD.kla.rdJr,

NO TEF£RRIK
KDng'roya

-htIldiil ~. E\'im.i? I,;wk tr3S& t.JHlumlim. ::0 ... onfCl":lJl..S _ Aeonl Emm B ~
1<, b'J'afmdnn, 8i ir (1:1 May15 1 l1t:mn Hill· li('f taraI'll1~lill"!, 4 - l"OL1~r. F\'i:ilBi2 or]{estulSi ta.ahm'lari. Cl'ce ~ Ht t 2(1.00) da: emsil (1li..."Se1~yl;.L. Eqm.z: GO.

I

daVlO1

3-

lstikl&l Lisecs.ind~rLYet~n1e-r
lui yeU L1de!.l : ¥J.Hlk knngr+:'II:IU!. l~ l\.fayl" l""L) paZ!l!' giiniJ s..'\llt 10 till Emmi..inli Ha.ll~ evillcte yapacagu:nlzolllD a.rluld{l!':lann

E_1,trJ,u

S<JlIl 15,;:1(1

~o

Y"' ....

1m... ",

ItIlHJIiI nafif bafif

-

Si.::.W bogQ.:tl

gI!2wn::rQ.k : yr-l(' jun, diyonJu. [Dc\' aoTDi 't'M]

19 '. :lJ 11 2 3

EIclIlI ' I.rMmdlffi I-:onf~r... u r

n!.l1ldl ",Prol r H l.io:ll:" EdIT» (Eoiebly:ltf' rl:)Jr~ LTlI."\'wlu bir "'.,..,I!;'iI)eJdir_ Bn kontcr.:UIa

~

b~hC'rn h 1 gelmeLenni

rica l'd~m.

en t

!}u.bf'Sl.

.)ABAH

I,

merikamn harl g r.. • est ha ikatlesiy
(~ tmufl1lnoidfll bulundugllDu s6ylemeld£n ~

I Ithgl Balik bollugu Va if bl lr-llk.••
110
}"1

~U6rel

1
devam

huh .... IIU .:l

etmekte

,"'6

aleyhL

"~.

-

Tayyarei.er hakkmda. " ~tef" IIirlerdc bulllD3n C'ili:nhlIl"ITtiBi, bun .. hm:n milth lj bir Killth old~1:L, lay;,.arcrun dl.l:nyn.w.n Iilii:dafa.n. mste -" d~tjruigini ili,'e etmj~ bir 8.n ev ~ vel en EOIl BiEiew tayynre VB .silih • 111 in1a.l.in.i iat~ ir. Dcmolrr-asi • Jerio. Ameri.kan ideallerini mildaIu..1. ettigi.n{' ~ eden RooElemt milt • _ ikl rin y pbg-I tayyace llipari~letn .an evvel teslimini tavsiye . iT. Roose elt t \ ii:z flltirl~l;l ~dde e ttl:! helm • buna k . gelmek li.zJ.m geldigioi anlatnn tlr. Amerikn.Illn si.llh istedii;ni sliyliyen Roose ..'elt ie hlnde. Amcrik:mru rnenlw:I.t .,re .i~ Hel'ini mtidafaa 19n h yatml bile fC'da etmelrt..en t::.ekinmi.yeftgmi de iliive e "Hr. Rooscvel D Jlut"

lriben va m.lr"a.Ue inerek ytiksek infil!lkli borabalar attilar, Bu bomba -, lJu: yoUarda. g;e.ni~ bufreler ac;_:lTI!..It m<hh l'U"8baluu ngu- taariaat vam en di€cr _ tim. daha ufak ,;a.pta bo;'bala.r efrnd ·RSluda. biJ.yi.lk zayiat yaplllakta. idi" Bu taarruz neti("csinde buffin kafile durmaga meebul' oldu, Zi.rn ylO)] tahrib edilen tanJ.l:la.nD ve kamyonl.a.n:D. B kiJomelr 1i.k mr 5f.Lhayl kaiJ la.yan oo.kaziyle t1ka.tlDll§_ bulmxu ~ ycrdu.

fill ~"UzdeD bahJ.r fi,'u.lWrllu.n ~ayot. yIiI..""SfokI,)!du~, -;:lJiYCi- IrAJ&nm selrsen, daIaiaD kuru,!;'a., dJ,rer run" baJIkJann d11l1.Unu~h" selssen k\lru~ lU'lUUlU.lu ~Ww~dan lo'e hI 11 D Im.lInn duy dOylll bahk •
dell ",Uui,. cd.lyurla:r-. DnJ. IJirk, ","lin evvel l ri fullarD' 'dlkln il,;in b.ir haJlli

om.e-

Bul ~

"lk Am~I'III,i bu

hIDe 'lrtll-c

yun.um

"',

Har\) Thraft:u-llg~ .'" rt ~l}r N vym-k 1G tA A.J - Ne",'yorli Bel ld TrlbWlc ~ I Y r'l~or: B"t" .riJJ: AL:.e..-ikm.m me, u liyeti b .' ru. b:Jmnmd:rn en u ill I I "- derhaJ .Alman •

vas ajansmdan: Alman cfk.an u[lltlmiyesi.ni garb eephesirulcki ha.rekJit . da. tesadilf ediln1C!;;l melhw; m1i1kllJa:t.ll. b.a.zJrl;un!'ok ~reti Bedmde }lissed.i1me~B b laMl§: gibidiL .Filhalri.ka Bo~sen Zeihmg. :;;oyle ya:iOlyur: '·Tcpi:drn tn1lnga kadar silhll· lammr, olnn i i d tOkl asiye ve Oll~ Ia:rm peyl- Bnne k I gli i~~ ola.u milcadele e511as.lnd <;ok fena giilllere ~!1hid ol.ursak d i Almnn ordu.sunuJ\ riic""asma itimad etmekt.e deyam ~yl('mC'k Ii.nmWr. ,. lw~ Gfiz.l'tof'lcr·" ~ b Ror.:'l-:1. 16 (A.A.' - ltalyan gaz.e,telerij a:rtlk Illl·tau. bil' hal alm.l.§ 00Ian .ll:atll haleI t: terine ~adlk kalarak, ~J.J;m;c rnc_ dan. lDuharebe-."Ilniu safahnlllll, tamamile Alma.n:ya lelline bir lll.r.o:dll. id.enncll:tC"dir. ltaly:m g ga=ett'!eri. Alm.:m saleh J1~InI, harblll. netics1 U:::erlDd~ miihim s rette mil· easiI' 01"till or:e.k bUyiik bIT muvoIiflan.:iyet gibi t f51 ' eylemcttedir. B[_IZi f:l-";15t roll.Hinl 'ltr~ bakilirs:a.., AJmanlann SeJan nuntak;l::''UIda elde "Tan·,.:;:; tahkim&t

bah· dllni.ze dQI-rllluw.smc, meeb iJ'ef, ba.~11 u1tl.uj:;uou ~t.a..DlJul ~teleri J' vc:rmi!iIe rdi.. hmirde brWk yok, ~Iimumnlcyh pahah VI) hu ytizden bUh.I.&:la fCtIr:iir haJk I.!itooigi kadar IJahk b !sm. IUlil ba.l.Ik 0 Wur dul' I • mij~teri IIUllll..Dl.Iyorv dokim~~l, hmirlf' st bul arasmdaki !D.lli>lJrl(l:rj \ aaat ':l'oUU bir VilfIOir IS, ni..hayet 20 8iIl..atte Ikij;ner. 18, 2(1 saatw doc hlLhlt, I il I'l't! ·n 1I'C Il£l.\'M lit' bi.. ~Tere il!tti" e-ilitrn k miuu(ltl .hl Ihtiyar eilllceek oJUI'S3,o m lmlmt, I L)·H~IIUl'. D . k runyo ki I'; • hll2. t.eor "I. till' i:.rum h

g.n_

l.. ,

Ih\lhm

liiZLlhiU1'!f1311
"f'rtl.

zo.l b ~ fernh dill' illc.

D£J

rleDhe bnhk diikm.e.k u.te-n hazin ltd< talihtir.
liall_)'OJ'

ai.1t ('

\'

-

b lin hi~!.j r t..e: ki olmLl.ml~r. Carp-J§lIla.lar devam etmektedir. l'a.kat son l..ki gtlrJ lQindekt buyuk ~ddrltnl mLlIi'tfaza ,"ylemcmi~ • h_ SOOi:l.n D'LI nt:a.l:.ul'nllda , FranSJz k • Warl, -iddet1i IIlukab-d hiilC'umlo.:reiiII'l8.SUlda, hazJ. mev2l.lerj gun ~Jar rur. Bfi.§ka yerlcrde Alman hikum. Ian dun::lurulmu!1Utur. B • flis, hi b ir sjiP.Un ve her tiirlii Alman ternkki " 'nat'j surette durdu.ru1du· gu min SI csdmnbnamahdIr. FraJ1S1Z kUDl d :nlIg, bu~ti. iki gUn elk I siddeUi r: f1)UUt'l aJ rd::w I:!Onra. mu· hi!.ra.be lerlibuH inlizam8. koymlya Ui.1:u!lsel.mi ..tir. Tl.Ikviye ciiriltnmJnrJ
Z1yette. na.tlD~1 sw'Ctte gclrn~r. H a va WuhilI'i:!bl:!Si, dil.ima dun:na dan! " yru !:Jhltl tie de'l"l:IJlJ. eyleml"k t~rJlr_ timan bombilI'dlman tayyn.reJ -ri fl ilLteJ1k a.V(,'-I iay}'a:rel erine htiCLm1 e -e te']l .... Mi.itte lk 'Ita'i'1j kuvvdleri, ~idd"LH ~arp\!'1mliannr Ii y!1l. BIZ Alman hava ordu~UIl8. dc;til. fajJ:,l i :w.rnanda ve bil aull. AI. m, w-!lh r:ij"utaMlftn.n1l m.ah-fiB zayiat 'rrdil"lllP'fltew. AJma:n 7.U,tw i:i.zij 11m,'" her yenlil', Fra:nslZJIlgilfz hllV1i kUV"V!1'Her~1LiI1 hucumu-

-" Ip.r, ka.~ I n llabellere bakar~k g et I ~n Jle ri giirdii~ fa.zla kuvvetD.i sozlenleu ve ~A..n ~ 8l!Z .z.af~r V..... aneie.rinden teva.kkiye dal;ei etm('!kted~[. M.essegern ga.zet!'!tinin asked makkidi, Mabinut hattJmn sarsllma.~mm bams me" zuu olan:o.i'at~ lloyJem H e, Ko 1 CianrmllD ga.ze1:.ei!i n Dllll1a

mu-

alan

d Slk.1 bir' D.ui.c.adl:llew.n bir lea . hat· ts. devam.. ede~ginj }.Jmaruarln giz~ edikl~r·ni yltZml;Lltf.awr. Lil'I~e Wi lr vPmet Ediyo.r Briiks.el,16 (A.A.) - Briikai;i[ rad YOInI,flaat 15 d~ Liege l... aleleri mildafilerine bjtaben bie meilaj n~ ... tmu,.. e

Te-Iegrafonun

IU>I~cri

nmharr:in

•.il.lIi.n yi e lith luk~t 1· de \"e aDea.k h· J:.un Wi mesafed6 bir kaJ, e§ jPhrin b alW pn.ha.bh~dnn dOla.yw bn.hk ri.'em ken 0011 tnra b {,'lD did' rtllm..tJ'S- - tar -n niib .me rl ~ liilm"'m lit &tmeliylz.. tstantml{l~ haff:.ad& bir: h~hk gtiDU ynpl'lla.ya De Ii.uWlll var~ Fazhi. ~ ba.bgl hmire \"e do.ha kimbillr baltl .. hasreti ,"~I;,e IfdaoboluD y:t.lcDll1d.a..hi ne kn,ili t.ir 1'9 Icfl.!!!J.banl.1z'loT 0< giindl',ri\'NmvI{ Ii- .. BirinrJ5aini YIlJ1m:lk ~till.k mIim·, C d 'ill" se- 1mri ikincisini yapahm: ZiY' nlD niPr ml1·1l dOl!lilll hArdl. ,A, OEJIALf:DDIN SARA9Q(JLU

tir;
Bu mt: _ajda euiimle oyle d:emek.tedir: '''Biitun Belr'ik ruHlet! si.zlt're., d~· manm Cum1arillD. k.w:"111ka.hramanCIl. n:I il~-d elen.ize ka.r!fl deri.o hayran. llg,ru bLldi:riyor., Sizler, lr\{JmlZllll en ~1 h ~etlerini t.c.rnijil ed3yare LI.nuz·.t

oi bi:r rub yaratma.llyu:, Onl.ldle dalUyw:, Zira ha.YOl-tLanmLZ1n wt"!bIr ehenmliyati olmadlg.m biliyoruz. Ebemmiyeti olan )'.~ a:ey
I ............. DD_

"L

I \7eltilininNlltkn PariH.; 16 (A.A.J - Franslz IIl£bu-

san mccli::.i, buglln iJgI don BOnn; kl.sa. bi:r toplanU ya.pmJ.§tlr. B~vekll Rey aud, tok blr sesle, nliiheyyiC; blr 'beyunnUa buhinIllllij •

tur:
pMebu~:t.n !I'Ier-lil! in.i bUJ:"Idll.ll eV"eiki it;lim>tllldllfi !joonra, demi~ir, A.lmllnyil., bijti.ln .k>CJzIUI."UH1I)~"namaia

karaL vG)rmilltiI'. A lim unya, il.~ blta· r-af memlekcti Lstlli. ctmi!jti.l' \'1: hu-

u-~" ~ gHi.& ThyyaJ'¥lprin'u

gun nl~:U1f:"alml1

Franl>!.:i.llln

kCJ..lbllle

Bqvekilin. bu Iusa., fakat YeclZ ve m-Uheyyj~ nutku.. bi.itUn mebUBlar tal"I'lflnclan ayakda., bi:r IjOk de-fa ~dd . t Ie aJl[l~a.mJl.J..§!hr. B~v Irildeu IBQ1ll"li. meb LlliUi lli.ocHai. reilli H~rriot, barbarlJjln 8aldJ~ rqmn. ~I Jroymak i~11 ~PlI}atl Fr-a.nsz ulrerlerin& Vol miiitefik or· cIIu_ j'llaUDDun ifad2 8tti - , bi.zim hiMiyatma., mebWlWl mec"Jisd tmDa ill ira.k ebni§t.ir. Memlekct..e g.r im:e demll}W', 0 all Ii.yill oldugunlL g.ost-ar.eeekt" . Bu i mti.ill anm a:l.arneti ve II !Jtlevi ma.~ hi:yeti k_ I rum, Fr.n.n mui' eo K.i gibl kalaCH.ktJr. HE'I'l'iol.', nih~yet mebu.&1UI l:!'Jecli.l!i· IIlln i~'4:1"'1 ahire kadar i~maJanna mhllyet v l''dig;..n biJ.dirtlllfi va r.el_ k!l.ltlu'11rml-: iJ . b"'i~rl'li r d~ Ric """"........ . non-· in' Di\~iirdW. I' Lon lit! IG (A.A.l - Im-ive genet kUrm Ylll~n ti3..1.f 18 de 1II11dh ·tine gUftO, ZlJrhi Kanto.nu il2.crll'lde- bin Dlelle itUfatlFt LI~an btl" AJm.Hl b-om~ bardlmnn tll,n'1U'C:'li gtlr1ljUlmU'ltlm-. l-fL'i n hi 1 il~ b'V ic;r... oR Vt;J tayyo.· 01 n:-h.·rl Q: "t1U1tla lur.:l W ~]!3IDEI. vat&yyUf" dail to]Jl[u"l du hard{ Ie g militiJ', "i 1'" In:tJIlO'y~ m, 'bm ltillltill H i k lelf· yonguJ q]rrr:lJiJ VoJ t, yyar0niH btt k~nadl il3:ku.tla.vmIJfbr_ y~ '"{'];lim murctlehalmda:n lki Y 'flh entcme edilmi. ti .... Dig"cl' ikud kulj~ _ Bun l&r tRd. mrutto .u.m.n.m1Lk
I

YI

tubna.kbr""

v I aklyeUl Blr Hliemna 16 I A.A., ~ R-eu.teI' a.jan· IiI bHdir.iyor: lJtIgillz hava hvvetierIr.in M.a.ut~ ntbt elvan[]d!l. hh.lluna([ 1'tIotOriti AJ~ ma.B J·mllarmu ka.~1 yapugJ !illddctH rt"'U.W iUdWsilat cigrenilmlf1hr. Blenl1e rn layyare1e:r:illld.el1 mi.itelril Imvv li bll" fila bl,!: otdrlU kolu anlmag' Wl"UlUl"rdilmi Ve 0nun ~rl 'bl; - Tongf'l'!! YOll1 lizc("mdc Iferll::llih"'int Kormi.i1J Li. Zlrhl.l. ulak o.:rnb&tRr v" kamyon]a fm milre.kkeb hi. kaiile sutte 40 k ilometBtir'lI.tlo Illrad p led.Lyordru. A,.. rabalar, IlJ.k i!Q.MJ.w' hallnd& itlll'li _ yo. 1.al" 1,''1) IImfi Icr.ti.D IIUUlll1 Ii11 6mde.-lriJ !:I den 2{l m ue geride aWl k ru ablWJ.r gid.lyord'll. enh "m toyy~ ta,..
Londra.

I:_ievirm IljUr. Htti r, lki. ayda l1arbt kazruUlUi.k ill-UfOt". Eger mll\ n.rfak ol~Jlia.zNL ms.l'Ivolacu.ld..ll'. til Itlr 'buI!lU billyor ve biz de tehlik~YI t.a.Jtl surette mudrlkiz,

CmUmiiz(kJ~1 a,)'hll', l!!otik;llaldel:n &Slrlacn ),ogu:t'fl.cakhr. Fran~,n \'e fngHt l"t?, btitiin p<Uti. ]I!!r~ tlllap etI hlihoJ" Iw.I1Il du.rnyol". Veo h ,yip I'Illlhvaldugu nun samliliil gutujcdi.· ki d@y~ .F'raruia.nlH Ilelcl" kawr oldugl.Ulu gij.. recek. Fre.lUILZ keru ::ULlyor. YaIj'aynm~m zamanl[U:, b ·Iki de ~imdiy{) kadar gordugtlmib; zam~ra I!ti~ ~.i.'llecclt,. 1il'klHI..Y'C}1 tecEbiriM' .wwak ica.b er.l C€k Sew de IlJrullm Ve iII:eaoJa.rI, ber JjeyJ det.~ijti.nnemiz Ihlmgel k., Btlltm l8:ev~Uklilir tedib edlJeeek. Kendimize ~al ya-

"J.

tndtr.
&)'TlBIUl"DlDI

MeblJM.D. mooIlidndeki mrt:ltund.it It Reynaud. a)ldee.!jU HzI rI ~~:

PD.rw., 16 (A.A.) -

D1b~ 8I:td«rI

(Bat tam,.! ;'JJ::-id,~ hir ttalyan tn.yy.aresi dUI:'i.lr w.. miiijti.i~. Hatrelazda oldugu lazere. YugolJ. • j",w b IJ on d hataryalaCl g~ll ~61"dol! budllld4 gof;)~k her layye.r~ :I.i:7.enllLi!i I~um gosteriyor ve bunlarm ratuGi.i::niin en miihim. hidisesi. D h;iBtelj etmek i¢l:i emir almJ¥lardlr. :ra£1I11 ••, bir milyar ikl ytiz milyon doka meydan muhareb siyle her bel' MOl3li;o .. a_ Uidooek VD.g~' v lar tutan fatw'aliHu (j)'la manan .miJAmeri.lt;a Cumhw eisl RlIZV ltin ·~~i .Reyeti Ietine UZD tl YOI'. Ikongredeki hitabe "1I1Ir. Sen _ rOO Belgnui. ].(l (A..A..) - lit; l~: Bu muazzam fa.turanm Amerikan .;nll!ibkti.l..n sonra dlirrya ba n' Itll Ya.kmda M05kova.ya. gide!' k olan milletl taralmdnn dcrhaE tadiye edikurtarnrmyan hu biiyiik srmu ~i.lllill lriyasi: heyetln ldntlertJ m.litn~kkil lee ginc bi dakika bile ~he etmide! fiC:hiketlerill. ve hub a.fL tinin teohlcafum tespit i~ :miizak reicl' deyel.ln:J.. oC;tin!tii 1.JtitUn ef.kfmumumiye, vcssiiiine Illatli elrmya eauahyor, vam. etmektedir. Bu 1J.yar tin kan s-a..reJeter r.l.ynkt.ruhrve Amerika.n1D. Bunua i\ilfi d~ Amerikan mille1r.ari:.h.i VEl b..edefi. Yugoslli.v e.konomik' derhal harakete g-ecmesini, ha.t:ta.. Altinj ge'!l;ire'b:ileccgi tehllketor hakbeyctin.inMoskl)vadan get:l.rec~ nemanyaya lhu'b ilan etmeaini lstiyor. kinda ikaz ed..iyo I', ono. yeoi vll.2ifctieelere bal]:"l1 oln.ea.kt.ir, BkJ h",yet ya.Yirmi b&;I sen evvelki Umll..l1l.li ler tu.hm.il ediyor. rm EUkrqtc o1a:ca..klie kula bir ziyaHarbe Amerika tah telbahir h rbi Rciaieumh ur Rosse elt bit" adun retten sonra ontimiizdeki (:urrui.rt.eai ytizlinden gi~ti. :}i.mm de muasM.. atarak, §imdiye ha dar goriil giinu Belgra.da gelecek lr. Yew. beye zarn bi mlicadeleye tan'arelerID yO memis cesaret ve ;§iddetle Hitleriz tin ba~lIc9. VazifClSi iki memleket arame ve ha.tw. FWjizme k . eophe ..... Li.l.nden gj Ole k, d cmolrrasll erle ideainda dlplomatI.k miinasebetlet . alleri in - dudina tayyarcleri:m kala..t'llk bir hayu ve mem t mucadeletlesi3i olacakttr. naUt II ile kosacaktir. sin giri §m i bulunan demek rasi eepRe.sm.l ma..hfill~t' sed hi!;; hrr m.lIi· Ro 5eV~mn lIuUm Mr tarafta bUlme~ilLe Ilok n:al!.ik bir zaman-d[.1_Arne~f derpi~~ cdilrnctrlli:si icap edecejirik~tl milletiuil1 biUtin manevi Vel- yiik b.ir l~~i yapmakt::t.n b.o:ili kala.-, n~ beY<Ula devam e-tm,ektB iseler de maz. Bu ali, ~ II'! BelL tinJ. meyd.a.n m ..... m<:l.ddj muz~lil'retitLi ",n.dediY01'. Bu metnleket murnuaa.'-;,]ridl1.n mesul Qla.u harebesiDde kawarltu dtikc-il binJer· vlll;)"Jnl soz sahnsmda blrn.k.mlya.t1l..k mahflll~rin lLRlytm polititkruruun tace FranBlZ, mgili;,: ve BelL:ika ~kerhar-ekete :;e1;:lyor, e Amerilill.Yl udeta warnen illWl.Y)'en Qlmadlg. ~ F!.i.rnda lenne RO{)::"~':ellln stl:;:;leri biiyiik bIT s.i1Iih ba§lOa. ~1lD1'1~'f)r" miitemI'1im bir mLizabe t tC'm.ini IH'resaret \ e azim ..erece h':tir" Diin Amcrtkan kon sinin biiyiik ZU"'llI'lClf! oldul:lan anl~I:maJ.rt,adl:r" Fllkat ili\; "UP 'cI~ RI":lOs \-e1tin sulonlil1lJ gmlatan B~!J, d" ya.da bel- 1 Ita.h-an ve _ eri tl},ltliU' r'l .manidar sOzlen asll "lyadtl bit' bom ki en z.engin, fnkat be haldc en T~rke ·:ro.rL"l-r b3. glbi patlaYdcaklll'. Za.tE:1lRo seJrnvveth vC gcnlt mille1.in f 'e:r!Ul1Dl K~hir 16 [A.A.") ~ Reuter: ""it, nutuklarlil. iktifa. etmemt!ltir. ifade etmi~ti:r" Ve h1(,: ~i.iphe.!!.iz, milh-UsII'd,i.J..r.J. tta.lyan kOMQI031lLldSJ'l Am('T'il:a son 21 ~allt ~I'f~l1da va iki Yol'llarc::J. Am(!MkRl1run duygulanna. ita!'"an te-b.a.&;J Wi. sn1::i.n b i.r s.1.ll'Iette dcfo.., MUllOliniden !jida-et ~e i:'l;rarla terciiman {l1nl'U~t~Ir. Rciskumhur tebl:.;;llttll bwunara.k MlS1n terket .. muhnr('be hnT'icinde k.. "1.lma51111 i8te '. 1\.0:' :.('vctl'iu ~er s,JzU b r prog;r::unlin lenni ta\'l!iy€ ('tme:kt lrler. milJtir. B harcket bir t:::tvsi:,re mahldtr. Pa;nl.l:::iit~ille-rin AILe ilta. jsin d,e ye 1 l '[ i;j .. :ad ta bir illtImal._9m D~g~ taraid n Am.erik lbir t.ehdJ d t.e kil edebdec g!.fii soyliMi-grr 1an harekete ;iJoadc oImag §ekl ini al L t'" Uti vaziyet l{ar§lSm~'en Roose\ It, N8.ZlZlDld_ 08l}ka y8.l1 re,;mi QUITtte dave ec1~;'rr .. da ttalyarun, Al jo'a Ichindc harkimse,!{i ka""Itetmiyor, 50'000 tayya d±r, be giI'IDefJi i~in ~ok JliP.lixte-cegini sOy renin imalini isle kl!l"I de Roosevelt leyebiliri2:. HD.tt-fi.daba. ileri gi~lCl'rek ~IH1Jr maksmlan Ke.birc ve Iii Nazizmi ~ok gU"eHdigi "ilfLh.iyle rehbu i.htimatin gittik".;e unkl~aeagml deriye ei'rarlarun ve ta~'Yare mey .. did ~diyo:r. iddi!l eilcbilil'iz, danlarile di"ge"l" asken DokUlliln:l. ciDemokrasileri:n, tota.Jiterli!l' k8.druDWl Belc:ik-a r.epbesi.nden de, AJ,.,FIr mmhlaJan oo!:jallmaga ~1B. ~ tekl:iil::- :E:allad.a da boy t.ll~.i1!jebileer,;:g;manyarun gr 1 ib1yc-ti hakkmda yeni ml...<:lardlr. ni iddi..l eder.1<cll de Roose-1.'elt, fa.!_iWhabcrler geLmemi:,l, 'lIe AmerilUUl1ll. Fimntd~ Ei:iyi:lk N· y.iJ r me SOIl ihtarml tehditkar blr ~ekilde ta\'T1 bareketi yilzUnden Ito.lY!l!ll Bel~d, 16 (A.A.) - Il uter: yaplyor. EcIlebi rlevi Il:re, Y!I.lli deta,vrmdn. mahsUs bir Jegi_.!:·ik ik olINumeuin kai~d~ ldim bir mevmokrasilere, !l3.tlJan tnyyarclenn bil' ~, Italyan matbl.1atJ, !ie'li.lli aJc;aJt· lei clan Susak'dan bildirilcligin gOl"'fi an. evvel t.eshmini ta\,lliye edcrken DU~, hatti Alman tehdidine a.ruz di.l:n btivi1k tr...cllUrat esn:J.3wda Fd~ Ibu de\'letlerin Amcrlkanul inan! v1cre i m-ild::l.faa Mer' gibi OhllU§" ume 1:;:r,J.ii1"llcri Y gQ5lal.· hudUdutUl. dJ~ filtiriet, ideall'r fQi.n ~rpl~ttktta.lynn g~n~ligtnin sok.:lklantaki ta.'r olduk~3. ya.kl3..iarak mittt,efihler ~J: 18iJ1nl ~tk~a g(iyle.rnektn ~ekirlm.i IDnhw s;\jkim~t blllmU~. ronde ha;~,"lnr~ vc •'Ed rolsun Y1.J.~ yor. DUn_. H'rb ilihL. Me-I"S iqin ~ gQslavy:t. diye ba~la;rrllr. T~Bir kelirneyle Roo~evelt AJ!rIe.r-ika- rena. bir giln OlmU!;ltllr, hW-atA;;J..Iar Su.sak.ds.ki evlere t~ d& 1l1!l tehlikcde oldugunu fHin ediyOl', ebDil'l1ardlr. It.a.lran po~i mudahale her tarafla.JJ, kongre Uzas.J i!e gau:teel:m.mli...:Ur, arar lel:' ve efkilm.l"":J.umjyedeu alkl§lar An1-.u-a, 16 (Huslliil' -!brahlm £om.al""~ Te1'k!d en '"' teJpluyor. Roma, 16 (A.A,) Kanada.ll Hakkl honyahIllll haysiy t dilCarun,Ro5!le'Velt Dluayye.c. tehl ikelltrin Q... daki dl'l.vasma. bugi.in. ba.k~ v@ l'lk(u;yah ve In-ciliZ Seminer tal.ebeieDW:ut .ge~me.k, mURy)'en gaye1ere ri bu ssbah Rmna. an lngiltcr~Y6 liIlUffia 11e~ bin uLlIn mudafaaname:si ,0telmik &a.bacb.. da. ol«iliJebilecej'i.a.i hureket etmi~l{'rdlir. kunmu~tur. KaITar i~i.n :I!Jtima b1r iittetlL: ~un M!!.nll'f""l:'Ul ba§ka glil1e talik ed.ilmi:!Jtir, Kahire, 16 (A, A.) - MfittefiJt - .BiJ. tehlikeyi, tngiltered.e. oldugu Japonya alayhindo fjl('ll:trl, bu llolih h" k~nderi!F"e. a\j.Lk .. gibi Fram;n.da, da mUUehid bir haide 8z<lhUral la.nn.d a bU~'i.ik llltU] v:a.1ara ,,_ .. kar3I11yaca;u" Bugiin Ol.l. arurhk Fl·ll.lII. Tokyo, 16 (A ,A.l -- Lirna.d Li vuau medE.n.iy~ti te.hlik ed1r. GaLh 11mbulan Japonya aleyhiDdeki I a ~ DllIt.J.r . geJmek i~i.n. bUti.in edak" li.kI8.I'I1 a.z.diseolcrin blldirildigindea '5ok daha Yu;o~ta'\" N . Tt,I[llwIt metmi!;l blllun.lIyorU%. Bunll anJn.mI Belgrad, 16 IA.A.) - Reuter: lntibiol oldu,tu ~'dedilmek.t.edir. yawar, mlithj_~ ce _I arp~~ :5eb.irda ni:z.am a.nca.k klt.a.· t celbedi1~ Yugo~lQ.v Daz:J.rla:rJ dim Belgradda tIr. Cesareti -. ~ v iJna.. WItten sonra iade edilebi1m.jqtir. 400 b"r ka~ taplanb YRI ~1:udJ..r, Otl@Dl...mI.z, hlirnyetlm ve medeIJ.iyeti den fazla Japoll maia.'Z:l.!!l '1'ee..·j hnlk de:n soma :So Ma!;.e-k h biy~ n3%l11 dimY(l.d!1 tam ol:u-ak idame edec~k. • tnrafmdan h::u.-a!'a utrn t1l.mI~ r" G D~aJ Ned1c'l gO~mti.~iir. tit. 50'0 tiIti \'e ~"8.ra.b oldugu bildirilBI.i toplant.llardllll sonra hi~ bir Lomira, 16 tA.A. ~ - Ruter aj8n me Irtediir , tehlig lle~redl.lmemi~t.ir. Silllll. aakeri muharriri yrwyor: M. ecU in f1'IU~~kereleri AllkQ.J";l., 16 U!USIlSl Mul1a lri 1%General G~me:lin'in halen G;a.yffil den1 - Yarm t-pl;l.tlac:ll;; ohmB, eee me'\ "A rn~"Cudla.rml Vf: tajfM. lislDde :veni vergi liyhial )'lU'e1eri.ui hlllan . J.t dikmanlll l::ia.Jjmiimke edilf'Celttir.Medll5 hi. 1 hca hiicumlarlnl p' k"' ve 3CDto. sonra ch bf1tfje miLu..kcreJerine ra. I!D u.iihim sUa ejik :Ill 't" 'ud.1nnDt LondT_, 16 (A.A. J - Bntch Co> hangi en m Usa.id mU:ltikMan .nihal b~l.[lyac Irtrr" Almanytt Lie yapll&ll 5 milyQII II· s.e-il reis~ LDr-c1 Lloyd, TUrk heyetim niT muka.bll bl!in:"tiZa. ta.h9is ed~ce rnhk Uc:arot nJu:ili""d ... ~e Tilrkiye i LOlldrllda. kLi..f'ill~mlfrtl r, LondJ-.L.d&; gtni JraUl."~aJrt::tdIr" Il:aJyll, TW']dyc - I 0:':. Ti.irkj)-e ~ 1';1u.mwn.i. kana.a.t, barb bwutia.rlm'll Di1~an Id.icumlormltl muhteHf' ROIDanya ti{'[L ret I':mahedclenllin bll Jl:ad"T yaJ!.IndUl. tclld.i.dler gO::; . noktalanla uyni zaft'lltnd \~U bulbiadi-ki III 'lis I"ltIZflaD'H.'s.iIle. u.ll.llJl!J.§hlrdigi ~1oI. srrruarrlrt Tilrl~ gnzdeciledug-u 'l"e bl~gi1nj{ti h" WI} lerin f~v.karile m.E!bu!llarltllln Biiyi.i.k Bntan~'a.Yl l.ad~ Bel i bi!' Buret ' c.c.r yan et.tigi 1w'. tiioB aN,z1 VCTf,l5i kanllnlll'lda ziyaret tmelecl. lIa.klki 5 l"tmcn· gij.z Oniin~ nlmll"Sll. bu eski lsbiye vcrgld iRhsli cdilen 111ikmi . Lre yn.kl~lT" bir ha.. kel oldu;gu mer mes~les.inifl halli kol:-ty bir i o.Irn.nh1slil,.ra lilt mulwtaal1 gnyri menkLLl· dlW anlaFhr. Dununla h r;l'UtT avan· ke 'ndedil'. llll!rlli kI ~'ULet1cnd.irllrn e-::t ...e ~-H~ i tnj Fransltiarln 'lnl'.Ilfil'D.th\dlr. Zim mullaf'lDln ~~Onmtl1.w.!;;1 ha,1(:':mdiLki I~ F:m.nsu:lar, 0I"H:f1~'" IltU.l s.tmt-e-jil. ihT[I k av ur.umu.nun yii1u.lar da mu;.:al,c.!.. I.,thlmel" i.l::.crc tiYlltli1r tam bi[' emll!y('t i~lm]e' bu topl ntl«"1 lI1eeliGC gt'IJlil :11r'. IlIlflfiurulnbllE'cc:'lcolF!.J1 M~ji.lJlo hattJ 1IJtlkw..1l, 1~ lA,A,1 - Tlirl" Hll\":E T Y....lar J!W. !11IHll. 'khl-I er_ E:ummu genel ll~;M'kez h~Yli'ti, b~lr I Anlml'll, ] , l JiLlsusi Mubabll i H2Frn.nF<lz J- !\r}8Jl1 T ,"hl~i : :;Jrult lU (1:1 C'iimh 'fl!t ,It'rlt llJIn deA) - Dallli i,) ~ 'I:el;,a.le~1 mullallt Pli.ris. iO ~A,A, l I<'r::Wlnz !ilik3m ~ntum mtidLirl.l Ke-mnl ZallJ'.ll jchucl~1 .D1U~ll 11.11 vmli IHe I l'WI~·i)arn. teDli~i: b 'j.kaull';md • tIh ayl\J.l ttl'll '"l. lilt ,~I. DJI.lL1U1 il II ilml, I; IOn Muha["ebe. h yeti umumiye!ll ili~ )' lp:J.I'lLk '1':: rna) !::ita lOll' dn.:ire r'l'lsligil'u; hu:o.u l..J' b bariyle aytli g-enJ!jlikt !.lenIn edt llifH:i huult.u..,ya oI.U ,cdilec 'e I'a ~ :,ubcai mliduriJ. :c ~r, BILZI naitt.;dnrda !>QH; ~i<ld(olli ire rei~1 igione, b('lt'ciJ J ve niz.a..JmUUt\mi~ Y l_:uhnlWl t ~fjmQ,lflr almll tm'. mudLl..rU NCCJID:'dtlln ~,~ Imuu.tl 5311ilBl')ml ,1tc.h:man hfl~'f'II.kill. \"(\Uerln'l~. til'chlecelcde~l!-li~likleri l.e~DH \'e wii I CI' li'lijrettj~lc-ri [\d~1'I .I!:,llb C)orwn a'lo'Cl.h~va. J:ruvvetlerimir.ln .blmA.y~kll nl.U.i.p100~n raprlll'irJe i b.lanc;oYII ,r.j 91hhbye mi.l.di.lrJi.igilne, lnhis,;ular dc, Hel}if hnn h"1ivvetJerimizin bi]· (l4tI - {l41 butt: sini l.as"\·ip v lliSdJl V killl'ti m~tti1l1e!'illd:CfI n1 d.irdijI dti;,m&.n ki'illll.ntHI. ve- Zlrllb ettiktc1'lo Blillll'n tOf.l'la.nuyn m.b.n.}' t ,"eI t bLObul tllu.I,li'i.t G"JmrLigu mLidtir ma.klE.chl'l'ine muvllffaluyetl §idilt1.I]'Jj~t!t'. mmLvinliiina tayifi e<lilm i'11el"dir. li bUcumlar ynpunlJbr.

r

Vugosl lar an tayyar u~"rdii
gc:cesi

rl

In

»

"I!

.) .,11 If"('lerrml
.\ ru
.. (,01.

" .• no." 1 t: ml'l, < u

Va,raln : SA;OE fiJRS

--

14 -

I<

ilfulll,'llf
.•1'~

I~.uil

"". r t ica as I es _ tu hi korku .~ bir
Bugiiuldl harbler, "~ ·lWU
!iii. IgJrlll"

Bir tur.lii eocuhlarum memlehete goturmem1? izin uermiyorlardi
I(H Oleye h riye. gitle gele ~i.I ~on gUllC deb ~{'1.Ii soguk H.lnm;tuli H 'I Tin'It ku.lku,
nl'ZlJDl
111):".0:.

k~tll.:

~nhl.L1

It,

IEc.U:J..I j{iJ,

turtta
I
I

A.\ .l~"l. 1 h . 11{·
'It . n~

(;ll,nl,r

f'-~hl • F·

oI'

n"h
I)' L I,

lcr

n,

-'11M

I( Ijll,!
I I.' -iJojLlh .. I"

._

t;ibl flte.~ vc Die.' 6:.1VUnll lH:tndn-lor'. Dciki.lr-n k ular, )"ine )'kn I." laShl LIn ti.nJ
~\'lllli gibl !Cak akt.ll';1k mederuye:£I;!k:~ ..'~ itins ill! diizelt.tip rop-

-

m,,1 uoro I,,)1 hatl. 1"1 I I. ":llflfJ ""h<,,-,II::, (,·,1 nlnr: Kt·"I.,l N . .'>o:.,Ilun. C I~J iIIi' f;i~1II reu. j e(ldlll III t·· Ol.II',ml r' Rlid to· 1',1'1,,'01, .""

C,~~d(!L
~(On un .. nllk

tarafrm n~LY( 1'I'd.IiI. ij].(stiri.jl.n.~11 de bugulu)'liIrdum. AmWQ kendirni duo ~iJnL·t:~k ;ooAmen d!;<gildl,,, T~pemde ~Im y:-l.nl)Pordu. Ogl'llmun sl~dl!lll L~in hI" redi! Ikfi. rllgL ~oriUm'! n I dnnmilw(Il i:iniime

r m cfll" .~,..

ka.lkt

.lte~.n

IJ:l.dapl".lrtl.lt .m m 1/.1: u

mernle-

m~ g'cire

takln 1'1 [.Ioup mc~hull'~ k\ I ~ maklarhdar, BYtiiu dUJII~uJUII co ~tanlnlrllLJ[ lharet olmasiru I tlyen t.liriki dimy:! ke"ifil\'~ hm 12. hnk verml1H d"';T!.I olacu ktu-. ~C'lI'b nlar I~; Lllbla~j...ll gil" :'r'li'til:!tm'iigi bir' .tlg,1tlll gt~lg~'"md~rL I::;i.tl• -ade e(llo!I ",k RI(lrnk"'ll kollill-dur hll'll fMla r hu b'lrrh~';~1 gov.-t,·!mLI' d 4)' rn !Im§, ~.tltll:::-I ka [1I1U'i l'ck R'j k ~mgml"lclih: gunli.inii \'1.,': \·H.kl;l!t~~ II 1'1

K
11111'.~lo:lb;·lel' ('"IIlII"r: .

I!

!.iO.4.;; l\llJ.i.Lk

~

1.

~ ,.

[,'

I

\

,]I·klilr.

o

F" ,hu' l' Ri,lll- Ft·r-·" (") "'ylHl M 111.I[d ....IJl:1II: 21.10 KUouu~,,1 1 Wul,Y.J IIY ) :ill ,:H. ,\lfl,ll~. KU~'L.ik <lrl ' ~r' 1~ I" • .N,._ ocill A'!jklfl1 2L.!O M~"IE!kd , .. l "'!I,rl lim.n II J _ 1)"~rll~11. I '\, ,'.,II,IIt ztr • l.lhvtl.l I. 1111L';>'fI nukut I,n
,I

(FI,

L).

lit ku ,,1.trIHIII raetemeleriai ,jinlly~ll: Imimd ~i derenin rkrsim seyir !i.'1? gUtl'-' teu 2.J1 • rnamm L.n'iJ1 eden ..... nyni nese ill" ne

'Wectra

mda dolut;an

~'.~O L!.In ~'(':,.~b 23.~3/2:'1l(l \. Irlilki Inn!

ud (Pl.l. l'r'" • 11

VI!: k..:.i-

Hopa.da hareketiarz
Ropl'J. (Hususi
J -

:tk~m set mligmdc slirul ... 'rile ai:dla· I:" Inn dOll!!' n c,:o ba nlar III mtl.-.;t.L.'U h :1jffltlarlnl dCl~! LI:ilJ birnz - .bta ermeml'!k elden gelDlh-o[", N rul fli~~ii!1Lilm~1lI kl 1911} 'j1l ibi (0 l!.: l lih!;iz br ,>h~' n b r flf'n • de AYI·U} :"Il~"lnd I;Ol'::ut m."Iu,t.;:; Ilil' hai·b, birc<)H t liUan dt'\'ilUik • len. kUala L t3 riim Jl' \'1:' s<JbnJe-rini

Mu,-ullrl 7 • g

~('{!esi saal (In ~kiyi yirrr.1I b~9 dl,l.ki.k:J_ oJ:;:ok §iduetll iki }f"r ~- r .. urtist nlrlu. Bu yer !!.. rsmust I:;oruh "ila)ntL, H j. pa kazasr ve -ijyleril1 e, llRl<\11 "~ KemalpJl~ lIlahi>'cleri eiv;lrJl'lda lu'1JImujO;lur. Kem:tip §a lillr..iy,,!'jintl ·~i hal"'~k{.'tb.rz Hopa kaza..'"i.lmlan rhh:'l. ~iddctH Qolrnu~tur. ~jj.ylenildj~ir,e goI'c sarnmt1 E'rziJ1(:,u barekelia.rzl blaciur §idde:LIi olmu!'l.!l de (ok ~~i.k'Ur f"1ilZ1[:a d~\'am 'I!'tmemi~ \'(' ~j]cak iki wniye :;;;ii rmii!jL tir.

bir dmraE Qokmi:l;lkt·di. ~imtJ.i ~t't'll • gun h~tnllgmJ unulraustum. .. OOu dan daha biiyiik bir lel:lkel b~)4J' aia g lmiljli. ManeD V' bedeneu talrammiiliin (W11d recesine \'8.rml~hDl. Biisbil • tiin Jilaf!l.a OlllJl da .\lB.'L'lgu ~liiiimedtn1 evvcl keJ1ldiml Iatanbulu atmak lstiyl1l'3um. "l', rJ Jiklrle Berline ,r:idlyoralJm. Blzlm ir;:in H ·Ii met yine kenrli ".3, • tanuaseda idl, Ve 0 kinW.lUCV\·d t;l!l)nlllllcia, ro • cuklartmla Irene bin lim l e B. rime te.krar diIDdiim. Almanyaya c-1I",1 !oinni be§ gil PI i OlmUAtll.. Ne ilmidleerle gelroi~Ir:II ... ELI tnemlekette karsuna hainlik gll.t1)zkarlJk. lJa:rdcor!i.ik, menfaatpercs:lIik C11t'mlAII. b"s'IIIlttJ_1l en C!dILO hili!oleri .. B I line ~eldigll11in ertesi gunU. Tiirk kU!l OlMUr\R l'(Y.-itllm, K:l[ll delHI a('Jlmll.ml~,tL \'t: :merdi vende b-e'-dpmi~'e rn~·dllli Illdum. Ka· pl :1elllr llt'llnHIZ h ~t'i gtJ'rum. Has Thrlc. v~ gil.' et ~('rblyeli bJr mE'THUI' bQ.1'I8 ne lstroi;"'lmi SQ.rdu: "_ Ben filrlnc3j']m, .. 'B~lkj i;mmil. "'1.'0": btl :-oill1il. ~l{"n leI" m1'lILHDlIIHll-rllll. ';ot:lll:!.l!ailll. ur .senedeJlb~ri. Bt.:r • p,:R)·tte, bir mel,t~b bO~:lf?l :~;anmd. buiulIll.lyorla.n::h. Ger:enl~t'dc biLil11mld n geldim \Ie og-Ilimu l'3hatslZ bu~ lara.k, pro£el!!i:ir lloritze gotliriip. muarene etti:rdLfIl, MuaycJ1t I'll<ti e .j, pro[~.si:ir cm:ugutl lS\T.i('l eye gitml"'qi. ru elzem gordi.i. BeklcmOOigiLl'I blrla.kim mii.'j.ldJat.LI. U~.rJl.ltl~ i('11'i l<;l\,ti'l"'ej.'oe gi tmektc n sad ill ;LZ;11' etlrlll 5jmdH,i naMe C;Q~u.k.1.a rIm 19 beraber
vat· mml1 niJnmek. isti.yol"l1m. PllSa.portumu \'ize ettirmf'k \'e ~o· cuklarn yeni bi;r pwmprn L i_.. h·lHl~k

1 It'',1 _ IIIJum:k t",U· yOni'llt"lW1UZ. F~lk II bH ;!:nrnnnd \, latanl;u;llo.lli no: yartJ.; IJ.: rrnz KO!:tt;dlll}.<jlJlI rlllil!ln.· u I i.
jl~1 rC ~liSOl(,t'I
I'!l~

-

Bay:.!n.

L:..

albLJI..

ma, nttt I~:~ U!!},·"

I'; (';a~l

~1

nm

1~ltJ,

~~\mh

V

~rw<!1ml

Ev ...t ef ndim, lI:d[ 'HH'[".iI h::..hw. t L. Ibt~l,jJ, tlJl-k':.ehl~rn (,'-'101 It" p;illdl[ II~I' t rar tlJ 11a..+Will vnr. C lCllklJtfOilI:tl l'a.Y<.L .:,~t~l!l· 'b'i1p de. Labl:!lll ... rini ya rm hrr km::J.k ~l.IIlci.J.4:l
)lULk

-

J.etll mld/r lufoJ:"!lin bJ.) nsil

..

Ben 1I:1.li unhyam
-

~l-ItJw..
),oJWJfll

A.mma

:.w..ukblI1lHJ

tunbll'La gltme-,:;" cur hu 11M B I' uk lJ~lum rahatsae Iu Llltf ) 'l!;.<.,IJr ~ anUm l'U!!J ,ir 6');0:g·t h l

""in

"'.

1~11

'~II.

··1

I

kl.-'l (,,, Ilk k:ully -II .\IIIIJ;.ny1 krll1l:llV"", akb..t.. edJ I'["uf~.;or E;it;lr bir t.l.~lIl1 II' ~k1lu r zuhur \.l ttlle.,;'" !/fll, f)CUgll L.'\"I"J~.\1' ~tituru.y ml ~b' 0na ruuvatt' .. ~t r>1.allUi._.'me& kt.'n,1. memleketunc«: Ii nrt 'k en dr,gru
&

"Eu

sudur _
KflrulO]il.>:. [l1<1[ I Uti rQP rtll1U1

bulie- "kliiyillc bal'l.Jler Yimi 1)1I....L1:\-'or" feryudl knl.aklai"lmIZln Url~LJ"I.r'Il l:1O"1mb;"1 infHiklllri gjbi ~a rOSin1ISUII"_ y rab~ Buyiik h.a.rb!('r n' (!tonI Itti:r? Buyilk felak 1.;1. btiy y_ (gllllar; hiiyiik inbldr.:.mla. bil) uk !;ef.letlel. bti".ii.lt IllahnH1I1i)'dler, rr1a • temler, bo:!tallklar-, lUlrabl<l': g67._~'ilS}l!l \'C nib 9 j.'.;lt l'ni.n "il riga n.lar 1'1 ~cjmie ha).·a,a ~'ed.a a(!'lIIt~l~ti I . t DLinYil :J..Skeli tadhIeril1il1 kardetml!"i:li:i;i mil{dord:,J D!ilyonI8! Cf! mil, hriblerm :rapt.J..klal"I h.arbl'rill rl.h • !feU ~UurUIlU kayhetmiyen ;nS~lIIla nn i~i deglkh[. E\' t, n'l. mlll!kcl miidJ.fa; co;l I'll. ka d til. A~'kel"llj.: :u.btur;lb1.a. bagh yi.i.k£ I(' ~-t:i1'e 'Ie teknik O":Rgldlr. Bu da biI !i~'rtl::!i. nll..ll1;~tyeu.d.i{'. A~· Io:crtp It:H ket, ~:iker'Cc 1I8d.'l ve asil
neri!l::111 'lilt

,,1l11n

el

il{~.11

-,001"&

~11I

dahd

kurk~IIH'

lillr

aV(l,M

Si'l?lI Ha~kevl

Koy gozlisi
19

J,

~iijli H.alk~vi ko~'cmiik tubesi

r------V-,a-z-.-n~--

pnm::;iplere, ni7"'lfnlara r.a~'C11'ii r h'kladll'.
N;lrl3.1'

Viii! ahdl~re

milddetllu:e yehi¥lrl ,€'Siller Iciude tema,!!·i.i.z eden mWit'!sll::l. l'Ioktai nn~'I"I dll~l'lI l.' Iddia51 yeo ,..,Jt:j,lJT' l;e:,}koe hL'rikalar meyciana ril,deOI!"'. 0 h. IcJe bu gil'ift, i~m i(ingetirmemi~. O'l5ayd.dat'. Bugiinku kah den ikim~ ~ll~Q!r!l.r'l.l.c'lI two SOIllUWIL h'il' 1 a, a bal-bl",n ne m..alardaki binkfldar- ve cali]! ml.l1mibka1.may.m .. Lerce "TanJ, .. ha.l blel"i; ne de cleD.E~ Cly::!. kf.idSr dQgil~. tahdb, imha ve u_t;_j \'~ tlelli:~iltl Ilarblel'i ne de l'IjJHiilyet i:ilull1 sYkfJ.tile l:Ja.rb ke!ld.ili· nii"lr,:ri i..1l'l1iM i.i!';li.jtle getir~n topf;.iI1.iJ~n dtl.J :l~:.l.M:Ht, ~e'mek1.ir. gil dLitlHl.Jl" 1'1 oil'll 9::ril L. L-ti.Hin iIlrn ve TJbk~biiytik ~e-bir \Te orman YMl~ fenn'> \'e l..~~k~ire di.i-wanllk ithS11l1 gtrunn gjbi.. itfaire De kad(ir n:.il ..lund_ OiT !I[] [~i''1 OI~'Ul e~Lllll1emek kemfiu~l \'e miiessir oluu::. OU,UIlI e1ifiendi~t:",ilt bll leme(ll1i~'i d8~li illi1al' ; f:der::u·zd.ik. Ne yapahm ki ljahid 01- d~ki v-e.sait ile 311Cak, bit .... c noktadB. iyi ~h'lP i. gi:lrebi!i.r, tiu.~UmL12 ha.r"il 8llhneleri. ari.lk i,j~'le fed liyle- aClkll !)ekill~r a~l1r kt Ki1\fuk dedeller-dc U9 vaziyet ay· rnmr. Hel' ne kada CD.~09 1:li6tem. ins.anltk .. at kuv~'etile bll haileye mUd!l.h ?e ,·e I1rh~},(It ,Termeyi .....life modern hal'b va~nta '1,' mab:e-malerile biimeildit,. mikehhez. olii::W.,n' bile kun'i;l", ,cilr« Vr.:: bLik i),'et om i.lnde a... 7.1 teal i,mjyete T(l rihlet. -e-3ki I'I'lllsheueleL' I:llrtJ.~ 'edlri~, .'(lillilce bil- Dlilleun tlig·el tnHm.ii1~1II1J n.l!tJTla t·.

lete bugilnkii feliket deu:lcei.erinto. lmdo! biri nitoi>ettn-r.Je bil' hak""lzilit reva gorillUnc.f' dis-e1' fez- iii irumniye ile miltelil<lSsis mitletJerce yilliselen 1jlikli.yet a\'a.ze-!eri dlvuw. aJaleti bile baI'ekete getirecek J{adal tsir yap . makta \'e miino.ziifth me!leie • lei' li;'oh. dd(l .sulhen h:::tlHifasl okut!i " malcta idi. B.plbuki blllgl.11i1 (a-Lad", ·mel/cud! ~k\·~y3. n~lIl~al:lb olacltk llinU!ie yol-l. Rata VI! meHIuJiyeti d&hi krrnse Woe· rine ;,llm1YCIl', H';l'kes haklL. herki!i:iin

l

Bah,; Ozdeniz

till

Ya ud yolil.. bml 'III: - lIutU,. . .DQ('mlekeLl'('mi, n.cakJ.ralnl t!o!"k~iJ,er k h·· mi dfyurlrll"ri. illl':=,'i V'Oi! O~IRrd(u'l it:it:iaoeoye mer.bLll" kahl"ialrlYI gibi ~ok atl bj"lerin l..a.htl 1..e~i'['indl'l;'! ziln:t - 11:ted;rlE'r·. Ge-ride bli'lIHtlkJ.;:)rl bui.i.· R1MlmrIDIIl aa bQmh~I"ICl' I,llurui mah vlileh.~'h otJlllalan yi.i",Uo.\!e11 :ytU'C!.euz.
r,r.;yas.Lz \'4l' hatlra~l1z IULlmalELTl nl;: buyiilt feeaa.t !U1{[I~Ullandlt, ..

Mnyts 1l!i.ina,;:cbf!'Lil Ka~ldhll.neYii' btl" k~l' g~~i[.tiHi krtip celilmi!it.il·. 0 g-i..irl, SpOl" Iwlu t;'l!I'3fl.l'ldsll Ka~dJlla S[I(W['

.DUn. kendine bore mamm' yn'lla· smda maa§lt llH!'mUr· yaJllld hayatl. ru ian:;:.im etmii ve aile~n~ kUl"mUlJ bili' insanl k~mB ik~m. ~s;mj Vii ;w"kini l'ill~ }'tik!!~k z~kfLIarm icad~ i8.l'll!ldaEl. ci b ilzla nl'ld~n ;ll;;!!l'ak gim.iBI ni.l gUn ede-rk)en l'I.nenk niilliy.e~i 51.. ftt'lHe 9-lgllHibild.ild~d. muvak'kat hnrl:l be FI'k:aIJl.I,nda b~ka.laClwn tayil![l • una rniUtekir bt~~lmalan. Bi1'k~ saD t e\'\'el fne!:uld aile reis leri.nia:t kalblerinde a.li:8.CIl.b derln~nari,l;-lElin iaS:J.VYUl' elmelidir. BI1 aJle!el~ ki yum miidafaam jgim. e\'lilllIU'lnl d.a. Mdu @:mrine \.'(U'ni" • lerrlil'. Bli gIi!'IlSICI:", tshej'!l edlleo Wiker l.'azife a.lmJ~la.f(hl'. GiDHli billli=l"'~ ~121i k h i.i cu;m, tank'S:trufi'Il.r'lf1W1

ue gell~lerile miil!b! ·k~nl mllhtelif hare-ketleTi ,'e eglcn.cl:!l~ )1'11yjllacaldlr. BundaR bo~ka tClYH!iil].]:0lu cilu. bil! nll~ydal1 t ltI:;;11v~rc~ktir. AyrlC-:l 1:1oje~siyonla k<iyltiy rir.:J..at h.ustallklktl ~alc:Jnl'ida bir Imnffr'an$ verilecak til', Htl!I,'a miisilid oldug-u. takd.inlt? !Ol)S' ya.l yardll'1l bllyilk komDtesl ile dig~1" kom.itelere mensuh 20{) kiijilik bit' g-rLlp bu egleuc:e1e-u j!,!tirllk edeceli: lore ,orada bi]!' ana sofrMI terUillle ku.. ZIIl Vi;!: .be.lva ~'i:'l'eteklerilir.

I

iJmllml·~aki m.ukave'tllet

hassasmm ,;:eliil: l.ad!;!.r kn.vi olduglHloI1. m:;Inme.,bdtl'llU". Mi.iRt.ahkem 1 alelere, bat1axa ve 1!iU!l'Cutiiyc1.1t'l"indeo bilytik itimad bekl~nilen ~elik Blockhau!=1'jarlJl dabi n~Uikaw:m.et .lu.l.riret1e!ini kesre kadll',
,ll.rtcak

fu.ere ge'l:iyOl'\l1J1, ~ P ki ef.llid.ilD. tWdi U:i('I'Jil.lf'. lla~dJannlZl blral.:bIIJY- (~ ~'Il.n;[I, g~lip Ii;ill'S lD..LZ, Po.sapo.tmn bmil ....-lm ve kQIThI(Iola· OOcill.lL I1;tktLm. "_ Pas3prn\ .'p·"zm[1:,-~ bil' l'eYl'e-k saD l roilier, vize eol.mesi i.se daha ca· buk oilllr .. acnba nil f::of'belxicil 00 adam hem.fn bun! 11 yaplll ill ':' di· ...• ye, ~ili:t1klan SOru:a d ~iindh 1'1). PllJISiyunli ~ldiln "~ l'dfl",iYQlIlo sahibi -;ocuklll.n1an !ftks;"et eUi. Dart ki W. i~iIl iki i)d I:i. lL.lln'l u:::Luru, VII'! ~o • ,~ukl8t' 1(1 ilki odnIlln III tLD.! iisUlne ~£"vinnil}l.erdi, , biT b.ryol:.>.fi.UI da. tah· tm!Uu 1nmt~ ardl, Ertes.i giinii. J,'ine kon~()hi torm!'l
kll.plHllillihw

ili.kkatlf;! okLiall' - Biiviik ol;1hll ~z i.;om dt.::DU)-•.>1wn (of en dim , d.~dl_ E1~ ;,1i:ln lsta.nbLd • dn, bir hLslm. a.h'1"o,I.ba.nJ~va.rdu:. Kongolosh1l.!1~d02n de dlllln:'l tn:~nblol..la rJ· denier bul\1Du_'i/,':r. OglunIIJ7.1..1 ginmIll Y~l1I.1la ko.taI'lZ \'e- cncugu t,.. [Ihuld~ u leY2iesi lIe)'a am ~IJt:!l Lt:;lirn Jer SIZ de, burnlla kah{'l;llllZ I.e klZllli.::;ltl kLi~i.k o~hUluzu okutm'slm z t:tL olma.z: IDI boyl<'!'._ Me~eleyi a{lllt!ll!ll um. B.;m _-Utll •• nyHda!J t;lk::1I mamak. hu,jud dalll' Ii de ..... goz ba!~~jndi' bulundurmak ~ isliYGlrlalUt. Ihtml:ll Yllm.md,i ii{j ~cillc olm .. n.ilyd, bt'11I h:\p;re hH"!' so· ka:rlaKiJ, A.nun[l n vlikit ('ll(:llkh ~{im ba.kilcaktl '? _ Bay kOrUi,.I,M. dt.::dlDl. bu memo Ic-kette 'h .[li~l"\Ii !Ill 7.. Om wyl'L'YIii ibanll" . - Hj{>,.Ii..1b:;:\.lJl h,._... mdn lIkhrua ZN by1e ~yler gdll'iY'JI'SUlll 2. r - Valbb.i, kr<l!1m:m 0 kadar I'of'ylel' g ldj kL Ald~mdaJl dli. hel tiullli1U! get; ....or", Eioer A1man}·ad::tn qitmek' ligimf- bir mini yoksa, 0 lBa.lde pa.sll· POr-tL.ll'JDlI;':']' \'el'ill d~, Len dE" billa.-

Su sOyJedig;.m Ilmt'i o~lel"e, los lI1:wcub bir ta .... alarak: lf
~{aft Ie."lef

d:.Ul defolLLp gi.del'im,

k')IlSQ·

Mf~(]inJl'; .. c:;ak 13- cf r:c'iiY,oII1IA,

g,m~,..

i;;t ~iigin izi j'a pllml

rll

a-

Jar~m biiyiik mc}·dan nu.lharehe"hm i~in ge.nil O\'alam, f;1(!\'ke d ~)'D:rl,IH: ... Adedleri bile. insanlaJ'l beyeea.1ila geliren bu. eliik hiicum ~l'lanN..D. bi· ribi'lerine s.a.vunluklan at.e;:lell" ve ~y t.n..ak kQll.anwlll imhll£ll igin yine 1Ji!Jlo:9'ce ta~rYMelerin ha.vado.fl btrnk:bkloxl 500 ve 1000 kiluhllk bomba VEl torpill~l·inillJ"jlii.kl.:lnf'ld.!11!1lruflule ge]en I:.ahH batLn de 11I~t/:ti'l:ll gorell gOzle:r

kaJelerin.de tatbik ed.l!len Alman "St.uka" tayya ]'eleriuin 2001J kiloruk tupiHericlJI". Eu "SbItEl" ll!ir klilrl.M imfii w!ait· ed.ilen inlti" ItrUe hedenel1ce ya.kJ.~Q.I'Qk SOn dereee t:Unilbkrar torpillel'tJl 1t1ll'3.'km.IiI.istihkinu. ta.mamil€ kif:i ge~mekteWr. J~e }'illIsek ze.klilaHn ke-nifleri. hii· yi.ik n'bI.1MerHeriD jcadl9.N ekse-rlye·t rekOl· He b.ep .f Ik lel, yaklc I \'e olrJ UriicLWi.ir ••
mlinferid hil' bel hrt'\'a etmeJe

BoOn 6el~

- Nfl diY!ll·,;UItLU2.~._ Belli TiLrki.itll. SLZ bumd9. Tih'klerin hu!mlwl!IlJ J:nurlnfll3. dmek illin bi gilna.h oldugllma 'ImhI111Q"(H'SumL~ ...

da emiusilli;o;'

h.:tld~·. bfll!'lf!> mua.\'cl1.!"tini:::

.. 0 kl1l 1t jd~r-

elk mldU"~.
Ah! Bllc·niz e.fendim .. bL? j~

1a.r1 ve isabel: halincl·

ilk g.irert tlcn OIUUI!I_ Ayni merrml .. belli kar~lladl:

_ Bay .ll:onoJOt;; sizinle gori.i~ k istiyor, dedi. Buna binu i!;;im Imi.lJl(h. AC:lba kOEisoios n~ d.iy~ benl gtirmE'k istiYlnmu!}?" Yarun& gird.l.m, Kommlos bent Ti1:rk te;ll:ny~'ile

bu beun":l1f1 ~lindeD De ekl·,'01 UZ~., Ri'lllsoIOi;l l.hln~ i~temedeM s.Oyl~ •
li1i,Qti. - M~.l(.l,;mlti i -bbyle-dlt .. s~fil-Inti~.<i!'

miiraclllJ lctm~l,hm ba:§'-::t (.":11.' gOl:mUYOFUm, Eic d.l- (,Ira~'a b.!l~ 1'1ll":i Ylm~.

1111U1l1fmmllllli~IIIi!ln Hlln lin Ii1IIIIIIIIIIIIUllUIIIU II III II IlII IIII IItHlHn Il U 11111111111111111111 U 1111 ill
.j:zlI Vc}'!::inin CO(;utu mIrLld.mw; Fc-rldc !loyledi " , Annem l'e'~

4111' Ifl

nlllllllllllll!!III'I'~j!.II'I~mll!IIIII!lllrlll
bir kCH.:..!:.y~ d imu rahat

mllmll'III~lmlll:fl mu 1111ruWll
:lUlU; halnmlil UUI'I<lgl

I·U n Ii filiI! [111]111

d,'ir ~"Bu' mektub Onu. ijlilur-hlU§. bu d()~·u ... Fel ide anJattl, \' eYHi, kuv,'C L1i cll.erin.i.o. ocugu.
OWl

i!LC\.:' olmJ2.£iI.l'J.n1

S]ki.p

Ba.lIa(hJ;l-

nl!l

t:lrlunda alnnyaruk. AltaYlll aijyledi~ lerin:i d.i DHyonJ.lJ. COlk 1I ~Ll gil1..i k t·e tulan ve kendi· 'm i ~.ll,:)t bu ~lICl'de r}kurlu lwak i<;ll Ilgr~n Allaym kU.,;iik Biwasa 'La _ k~lJull etmi!j, d.udakllll"IDlD Henan i.1uziiJ.mU ttL Nen.:de we agllyaca.ktl.
Bu ba! Ibkl rumesiDil!!,
koc;l!!3l"1l1n

mi.inte'u:i \,fl"ya 5eI't bir 1lkmlll"1 ill!! l~ llJi =,m:ll'1dl;' va,Jnt aldJtJ, tay", SOIl ben! iyltl·J.~, D ilnya i!-G' klld!1I..r LlJhafLl ~ OIJ kli . ~Uk rocuk sima'l!lDda 0 elIdiljc ve 1 •• I..J1'l'J.1u ir~d('Sini gOlme.k (ok gii~ -ill \' ·yi. dN'in rj rin i(,ini ~ek'tj. ayni 1.IlITIDlld'l iri dlertLLla! hafif 01 I :t.lkm .kla de\f[un eUlgwi. , ..... 1.. I !Inn' 4111. )' vtl"'1

~imdi de ~ocutuna a} ui nlli.la.me1eyi. yaplyorGu. Bu, VeysillJD hnyat.mda. ~k Eeci biro dakikf:l oldu. fj;()CU.gIlJllLl blra.kmJ.l} \'!!: Da~lnl klLldJ,rwIIjU. K"J:ldi.!!IiDe hi&kim. olmak i.;inbi'llUu ellb,"jil'line. maneat eW. 1"lbkt bir' ~lldIQ§ gilid Be:1I, .. deliyerek ko.plya gWu. '1.'9 a8l]. SOllra bir keLime bile s~y~erue,ge ml;lk~ gla.mad~T1, oglunR I uzaw.a~ma-il1 i~ iljsret eUi. FHkal AI1.~y odad!an glk· l1ktA.n ]floam, bit' ~inil'buhl'"AIlI 1.ieai· :rile dj)r~DI.olI;gi.l. baIjlnw: - Hayu·.. iPlikiillJ yok! PerilJw .. baY:ll.ttadJr.OhIHLJl'i~tll' o!. SUyEe • di..kleli do~ olaDl.ll?,,, fmki'inl. yok. Onll iild.li.rmedilm,,, Pef'nHi..!'j~M.. Fe .. ridt: rill:!: Ylll13n Bi,;iyleo:hlio. (lob! deli 'Il!la;;:a,glm. .. Gike.l 0 'wlcnl lru·ltl. dolu Olilll bu biiyiik odlll Minlti ~oL'ul giilm •. I. 1ill den b~ka lJi.' J!eyil.e clnlrll11l}':IOCUk gibi giirLinuyotJ.u; lmnul1la bl.:rabel" tKbtad 11 :\-,11_ lhm~ O~'1lnl ak a.t :rctll

fllz.lOi hodbin

brrakl'l\lj)il II i, i~ P I ;nnllll ~lkll slIllJa bU'ukbgl l·;l.llli hi! ',j~lbll :::t2!:;'1-

u,(lillllat'lle eu-al1 san I .. ,Y:lll VeYBin~. lJarekituu sey.ediyoll" gi.b iii.... 'lie kii~iJ1.! ';iJcu.k.I.II.~:rUl I.llllllle

cozti ne, wi

Ye tebeB1!i.imti ~.;:m yapllmn.1J ICI'lsn '0 ~eyaz lit 'Ok er kegin 17itu'ab Ve lfIi(j· !leti k:Lrl}l Inda an.I8~11mflZo ·bir· muam ma. gibi d'lln.lyoLdl:l ... ~ \111Ytlnid II klid{.I1~ gtia miiddctlc, V.y Ill, oi\"luml ~urmek istecl..i, Yefllo uztI,. !!Ian 1. k':" IF"~ in vcya PeriliaJJ.1lno.]jj· P1iliJU ~;1 J.;.lir! e-den 01 kli-<;:Ul~ ~ot::ufuo ho.I i ~1 __ Lii'l;ollli hit' vi(:;ilo;!'l11l~r..1:1JI gib;i u l.akib ediyordu. A Itll, taha.mmdil !I!odilclllez ~ \'1:'1 iei bir \'icdu. a'Z&b~.. hakik~ bir tztlrl'.IbL. r,ocuCu ile kelldil3i [n1tBln'

took Ioil harek",t 'l'eyB. I~kl ~\h"l01l1 [11.ma.gmda {I~!~r yn.kn.11H111W ",,,,b,bi yet vf'reC"ek aca ba ne ci bi bi~' ifiey V:il'dJ? j"\.ltllym 1iilnrdlhmndo.n her b:id ku.lbilli :,;.QlIki bir blH'gu &-11.' deliyoI'du.! Ve 11m miltjollbcilet.. AlUlyt_n fll rImu:1tt. ohnll'JH'3.k b"b Slllln g" 7,ler·j (iniine dl'lil'lll oiI' tjekilcle getinligj 0
l'laYD.li,. l:!em:lri 5:la;Jet Ul i b~'2;' bildigi halde clIDa bil' ~a'eo Ii;lull..ll'lltmamlll!l! .. hir;bI1' ~eyjl'l i.yi· ~eifjtmEm.cdiCi uh' Y0.l"H g 1bi am ve· k.adtn

idi. \'c;I(si §Iimdi h(;di:;elt:ll :.1'.:='11 te ~ol'ijyonl u, E",,'o.>l:i, r'~ I Ul1M
bl giili

t>L!'·".-

Itf"1l -

ILlmaih II !,iiI;' . !.'ldldt.! i~liyordu. F litlt his--i:! .... bC_~Edlmli~·~. merham t-iiz hi OCllI~, .~U('38lz bil· ~Urll Elk gilJ[dir. l-la;1:m • '<t!>y (Inn.!) e-lf\~rlRda n: =;:a.1! dtl bll" m
!=ir,!J'illli""'e\'erJll]o!!'~,

l"i geni.~letmEl11j.--r. Nt!' dt" oLa

di ~ITld""n LI;o!{l k h., 11f<!dl;i ~Jl;a }:.l l::InCl i tHel' \,H;,lnn.~ile biiyiiHi!rllcsi~F: mEsa· Qllc- etJ1lCI"lC~1 lii.:lmdl. 0, Muazzi::'z hiHlllll\l: ,"

dugunu

de, bUllilll vUt"Udtiude bill" kq ei IO~· D' 'i_'(' klllj,r'I~l 11 lIle geti ~ 1-:

riCl hailr.(il~r-, .. 1!jt..e bep:>1 gll/.P~ ada1In1lll a.ooJ;HIII ~D. I.:lalidme k.adur \10<Z\Ly du. Derm r;Oi.J.~ile. se .... iuili t lJ.t;s;stimil He Allo.y blUWi bu iii UlD:di,jklerwi ,llh 1IiJ~lal topk&yol"d\l, O~ h ddil'.rt'lli

_ocugumu ha~,,!=Ih bir k!u.~f' gihi yetisUnniyt'('ekf;jnlz, l 1"11 bit erkt'li; gillin Duyil.\ccek derni!}li, Kll;l;:~lH': bi( klJoC LlLIl dll~ dui;u Ills]" IL' DI.l~dcild~' nl.ldlJd"lU:: ,,~. EC'M: t,h 1.·lllil" v,r ...l bilbn, lnuhlnl' tabai'/i~ii1 cd{·c.!k neti( ."Jeri heijH.llhyamanm:tl. EL!' t'Oeuk. vir trke'k bH:l::'ilS 1'C soa'I'DJe~e mukteJil· bir kirIllii." ~lab,illrdj, Fakut OOlllLll ir.in. de r... nlt l~{'b~'e gorr,ll.itl
sa~'llm3.z,dJ.

~ill'di" Veysi, r~rih.ll.lrJ tanh Lim· 1'I~li olillJ. 0 giizel I,;ocugunu t"skidt"1IL arzu Hti~i gibi 1:i.i., L.i1( ·bir L~ana.\'ar t>h'1U,,; gibi gl;r-!ln.m.e.si"lJd.·1l roil~lll i!l ~Ii eLte lZlil':lb ~ekiyj)rJu. 81.1 dLiJliince,Yt: tlllmD"lmiil o:d l1I)"or du_ BLI !;ebl;i!bd~[l , slut &12' ir mi2:1l<!icill, ~oelLgl.JI1W'l!,llll'l:l~lnda "C kaJhil1,l", i~!~lJen bl..l i.hti~'O),hlZ tl:'rbiy~niUJ n~ lU1dal' I::lr ~(:sir~lh \"t'tille' mallk Oot-

D··l!'h 9lthg:. omr hadiy AJt.,a~, yetistimliiti.
II Rl.i
:il-;lr!(~

Yl' \'e' ' 80Ij

n riayet CidJt ve "e1"11 r: ,·m-

Wtl_fnnu ~nl,L'TIak bunli mud de~ UI~c ...g.i.l.i l.e~bit eyl rl.H'k i,,;iu . u· a22.e::: Il::lmml /iaglrlil, Gem; b 1m., <1011 gtini,,}[ Lie I;' k :c.irur Ii ald~~'1.1ic.<ill, ?Iu:t~r. 1.t n mkl 10TII.1,f:rn.aS1. bir.1.Z ~t'ke 0 du. \" ni 'bll" 1!.1 }R'II ; \:.u,

I

Aim an. ar iiyiik Harb) de bizi uslara nasI' s,at,m,ak islemi~1er,di?
,
-----0--------

Giireffilerzmiz
Gurei takunimrz, bl1'tiln
};1;<:

iyi oaziyeti«
cnu-

~upmart ta Ba Ik ,1]I I}IDlfl [yrml u gull U aknktan " nra da tstlrunate \.ekll~
medi. ~1k in !"amp:) onasi brttiktee ~11' ra da C! ciddi r.~ .ilde idman Y 111'U!} In uklr r .11 sira g'.ttllel" v gures
1 lU

bo hakemlerinin idmam meselesi
To pun seyrini takib icin bir bueuk saat durmadan kosabilmek kola, biro$ey degildir
B I 7. m n1 r a'!Z1na bir dJ.ik at mill '" 1]!lU ot bilecek lq"d r b~jt br I~ tclHkkl edilen futhol to.n.kcmh· gl !l"ll!t lliylk "'ldu~ all! Ira. ve ~!:l.w,I VI QulnloJ: i eredir. \" ktile rlHb,)l w::ll;jliJrmm
lllT" J,;1"rill,
"'I

(BIJf

tam/, 1l1Wide)

muvatt clill I.

brr z dn ~.I{'akelan 0 muhit e ktyetli 1ll11'i<l.lr yap.:! lk ron-

UI{:t'r taralum I';-B pin ,r gtir.e.§I~· rille I -tllttk "luIl~ olan t,,-klml:l1 I 111de ('{'Ia] .tJ. til , \ ,111Ld ~ibl nnlll ta-

l:liiyUk

I.Ji:lki de hepsi. ~ JII nakcm[I!' 11,1111nil, Tile \'('~'n "J vt g'Q hi cLli·
llhIL:lC3..H:

dit!>
ketni

ek~ny \

rd~ dii!' has ·~·It~II~r ]klLZ ed,'!"I~r-

~':J..:orlyeU

Iii

H kemlerin ,., yumnas, lnr k' lie!:

n
~ mI1i\,'NI olup olanuyavagmnz h_lk~

1urda nl.1k.!<iarln.rla
DU mahu

yapllg

I1'U~

ayaklarinn Iu bo·1a~·:Lkjmbldl mek mr zuhrnet \ e luzumsuz t· ~ddedLll..fd.J .
rOf:

~«J'-bu-er
ve

unutuldu, 0 kudur ger,;lL kl .~IR1di(lJlN[JSlr liie} ahatr gUr<:~nkl"imlz iQIn 'b,l oyuryan bir ence bundan b.:J.h • o'duk,,;:! ) orgtUliuk v~rt'cek CLr I~ 01· setsenie inanmak ssremez, bu za:.manDill d,l orudin ,>r!.:;·n (lo!lulmUB til v~ti:;!mli'l gl~n~h."r ise bunlaei ha olrna I ve bu .. lP'tI (itlll '[ ller.~J.:: bl. tll'lllm"kta :ii~lilk ~k rl'l otuk!. •.., furT .. zaman blJIII.nmasL BUn I :::ebe-b lLZIlf) blr .,,,m IIlJI1 nis111 ILl :;'V 1I ,lUl"'lt lmkal LlII \~l CI,l .~ '" \' n dumal1hrull kAhnl ist!rml.oO; 01 • t.ei:ll • ill..!!>l d.e-Ihi, haMemll'T"Iml7.ln bir fut Gille t 1klmlffil m He ~ c1Ll\ e-t' JIb I h.ukemmt' sakl:-; {; k Ul I ::da i.g _dugunu ~nhmali ], In ~un -Y::lNl~ :;ouuel.enIldelH m I '~i[DdlJ. ml miIsuhalmJal;J '1anl Mlt<1[ tern ~,,!:Iug'un urtll h3kffilleri rruz !latta . !ann:, g6z r-e""ITm'EK I:ti.zunilir. Ml:"lrLoa ',-sm.e-lllerinnz ni zo.ml h l.I ~- em klyada g1ll "'f;J bir bayh den ~ltruU} ',GZIEetme gil'medell s:thnyll. \,1 - .\m~ak:· ~-".tli..'\ iz. Bun~ ~~m~.n OHtdn ya.p 1t.ldnlal ~mlz ma, Ian kwzannlJ~ olmaml)l 1. a., h;)'f.«'mlel"l de ol''ta hak~mlef'i bizlm i ID umlli ""l1el II;j,dJ_~ler 01glbi lLB[lfl~ alml~ yahud hClken) I18mmaida b 'I abel, bunlal in kazan II :/: dl olfll~I'" "1m elerd n se;.;ilmektetarn uz~r.r\(I.~ Juruldutu ,. kit bu. hr" Ullludlt'rJDlil artmal.d..adll' R ,.kern derillmizill l;3l;lhl i.Ln bir Cllnkii MHHl"8 ~jdell t::llmnlIllLZ e'r'· terlbtr duh.a ahnril, Birmci ktime ldtip 13. mim t::J!-um u{,,;tlillr, Iclermde-, YLLlel"inlt'l blrinci kume taklmlal'1nda JlI.l. Do;U, C('I.lI Atil~, ?>I.~rslnli .\11· lIir ml2'·o;.irt1 [Hlbol OY'lD..D1a.ml_'~ ol.ao· mecl Lmlurml:!lm<lll;lfl4 r <I!ttnEilil ~o~Llb:· 1.1 r flltbol ball:em.i I'Jl~nllyorl:u. BUDlal birilll..:i l'tlll,,1 1 • :t Lkll1el'l>irtl 6~O , <fakl 1:5:lbetJ g-e4;en gi.inkti )"a.?...!JIlda, ,It .. ~nnLl,;IIiIIIIl, l~b :lruz ettinnege ~IDJlfbm Bir! '1 m:t1."t.. Adnanll1 gitl~1 b1iq Blititn bunl.:J.r gili~l. f~lkaL bu i~ d~ In. "lilbl\'cll • !:Ill l'Ck: glbj 01 1 •
n"l~t
I.

iinnd

\'erJC!~m d,lyeH

Hr.

:;!l.ikll£ bu z:an\ nlu r g\'£;tl

ll'lin bir de mnnr ,tanlrl vardir ki, PIii 11 :1> eJ rkell yelmazfl.rda go.z.e i.1al.,. H a en miill1m nekta buduir. SII' .rcu, hakemiui. kendi.si glbi ,!iI'I U 'U gonnel~, onun d.a ayJli yolla.r. dun k c.udisfuden duha evvet ge~'ilt3 "J::' bllgi.in ki.l ttK'Iilbk',si uin re: dirayelmin ~ok nldugl.lHa inanmak ist~r, A.lC!-il hlllct~ onu i~eD anlamaz ve leit:'l b] e?b.:'llellHil blr hafrz v,-\;.;jy~t1nrle glfri.k. BIII'flen{lkyb hakemin hare • kellerinde 'e 'allycl yani Burle'S ve (.:evildik lilzum I b~lr8da da kendmi oJ:;oslerir. Haktmul ~'oru.ldu!?'tU'Iu fadr;elme-k tf"e-. 1'.11 rll.i: suiniyet sah ibi nir €i It~ I~ iIl b iJ..lI' Lilt: bJ r timid ve genilil bir gel'! ~ 1l;ifJ bUd,ik boLT" umid ... g~ni;gl bir e~ \'.J.\,utaJdl r" Elind.ell gelJ:!J'I 1:1 lit i.i1!J 11 i1 e· lere b91l- nU1Jf: hE'I'" bazi ~eyir~ilerin .~I.IUr;;lJ'2 tesetlerine dt:' kulnk vtrrirse J;':I bi.i,lJutUI elgnndan <;lkIlHr. Neti.",d.. ~Ik luk gorllle~e al1!jltjllAtz C;iY· kin hitdJS lerl k.'n~!l:'l..i;:IFJ.Z. Hul,emlik lTIetPel~:.;thi.n h1vl]. ol,lugu ehemmlY(.'U'i.' '.:!: ...rlllde dun.lltlu';'J bugi.in!N.:Le

lan ;:;wh Wklillerini. 'bildirmekle mg.. bahi 1,,)1d,1DD..BlI tek1ifJer epaycC" cidc6 bir m.ahi:yeltemrl~T, Cl1l'IirU. Del.1. .. f:.:schQ Bank cli.:rakWrli. Monc:kevLlz gil:li b ir JilIIl hsiye], keru:li kelldJliginden hnreke1. edem ez, BlI. tekLifler :A.I.m.a'l1yaml1l bir dereceve kadar yo rgunlufunu .... lion muvaffs..kiy U Moe rag -e, men, harbin I111l I netlcesind n k'Jt·k· t.ueunu i5b.at edtlr, Buadan uolayl, bizi.Jn l{,;in mil,; J glbi (;OriluUr" Fahat. ayni zamand , ",.'alnlz si:n.CI'i de&it nskeri bir' mllhim hik>yi lie ihtj~ ediyor,

"II

Ok i'iiilrk

AimanyB.,

di.1':jDHW

rnemJeketle-rJell.

petrotliniin rutkrriht:,"iI Raman "3J1IIl.'I.II.i 1I:u 1eI'Ii

bin lie miiz::Iker.aio. gir-ijmege klllk •
maklnmubakkak lri, her ~ydc.tl ell'.. vel, bu memleketler arasmda 1UflolOd· slZhk Vi3 nif'ak iolmmlacl eJl!l'u~kve

ontarm her 'blrini, hlltti gayn 'resml de otsa, bOyle miinferid ml.iz kef I.. roe sevketmek istiyor, BLl mliza.· k-o.relcr dalma ell~l'Jif1in VC iHII1J.llmRZ mtlka. ..-emel iradcsioin zaynlil1.m.,,"~ll1B dn:;Tu' ill; \'e 'Iilelki de pyri m~~'1.U' adUIU ~kil e'liel" Bu seneki yaz tlefel"inm ba§l!aDg.!· ~md:an itibaren gerek 'tIi2;ir.n gerek miittefiklermlsin bior Blt1.v&f!nkiyet&b:likl~r 51ii.silesine up~ oldu~u mll~ll hndimd~n gizlcmege luyam ~L!:I'Iiyonljn, Bogfll21rl,r ?orlanamadJ \fa RlliIlar oC;atalcn rllll _imtilifle "c Eo· g:~zj'l:injn A5ytt sahi!.ine ih ll,C bare· ketl yaparak bu &Ilretle lstanl[lUlu.n \'e Canakk:tlen.in .l:mrici d.ooya lie
mi.lnasebdll2'Fil'li l'1Iamlyftc:~klfLnllr.
k'f!1lmedikce zorJl"I' -

k Tiirk petroliin iin klrdlgl ye e dogru
~vekiJ -1doktor Re[i.k ~a)'da -

I

...

"Yoni Sab.h ... In patroll mmtakaslni!l sureli mahsus da gondertUOi m uh jJ,bill'i "ISab·" AlliI~in" ... )"l~lyOIl": .m.m
t~lgrofml okuvorum,

DbJrt kelim~. htiti1rl mill'ekkire ve rnu hayyi:l.el!lld~ g~l1q. man<llal' alarak bir .o"LY t d<4va,9wln scnlliDlil oluyor:
"Blr

o

~

trol

jflll1ltakaSlll!l!ln

U!za.hiiri..L.,

DW

-adiar aa.bIL"slzla ,n,rorum ki helSta.n:b u1uo bl..U.l.l.i)IO·;;1 JJ Ir!<t.n !~in~
kaltH'IT'Il bir

de bullll.rul.n ~imem1i.fer

alak.l'l,~1arla..ra gQ:I:~lmi..ize ·ar·hatn"!nt -

]lam bu C.I'l mtHJl:m nokLurl

m [I:;~ bit i::H.m: bi IiYOru2 t!jill bu ul.I-aflnJ hnHd.eniek, yii. ldimUz Qlduk~a hOifkflemilio ola.caKtl .... Bu orijioal bir fikir dE'g-ildir. ly~Cutbill oyn!l.Il9.ll her yerde bak~'mler [d-

halbul~u dii§marun

ula...~tlrmak i;;;;liyo-rum. La~ 11e ruilink i.W ~ Ki'13W, Me t re~el'iii'l bel r. gllti bLL lHlyf! lin hlll-' lcikat olabr1nle.'ii i~in gi..iule ..ln ~er,.~
j

momJede DIYArbalur8.

Dlant~dlr.
Ha.kt'mle['iJI1io::e i1Du~artJ k<i:!Jfila.h Onllll"D. muaj'1,en z3ma.[Ilard~ idman y.::J.pruak hnkim!;:u-linJ n~rme1i·
ve
~'U,

Her ke.si.u
lie

yapueak

lerill

gell:!'bde~egii gJ b t :!a.a.t ll;!'l"btL idmanlSl'a gehmyell.. haktrtlbk etmelenne mani 01 -

fai'" kuvvellerinin. ff1L1:1:affT:lme ilerleyisi bizi Gali~ya}'.I, Samogitic'yi ve Cou1"'lande'l tanliyf' etmege rnecbnr ~Uj; ~imdi de. Le.bistan kra.llJ~nldan C;;tkanyul", Dihlmoo kuvvetlerinin IJL" male do,:;ru, VlIna ve Livollie ll.7.eri· n~ y1.iriimeleM t.:>\.~ ChO\.lIn.niam.e'ini t.i:!h~il'eli 'bir' slI.neUe tnllnik ecle'bilir \"e. A\'lI.l::itllt')"DWl\l:'Il'I "Basa.rabY:ldaki mLl\"8.fiu.kiyetleM Runul'Dy.a:mn tl.~ey..

me-si lilnmgeldigi
yatImoo .bwnunu

li g6i-itel'iyor_

Ita-

hi~bir ,-Ilkit-, i'.iiiN8I1 l'Ilcl = bQyle t'zici ye adet<'1 boyle·

'k:arkwH: b.ts;;etmen:t4tim! Pet! (lIe jHIVIJ~ak! Bu, u>'I@ §id.JeLli Ibir 111'-·
;ru, kI O,IlIJ. ne bu' sevgLliye. ne de bil." ser'lfflte ka .... u,.jIlHlga bel1Zel~biljriz!. Yolc'lJ I"ehberi elimd.e. Dil!;.Wliij'll - • rum ki 1lZUD, bir ~ece ge~ecek, Aoka,· r:lya gele«'!giz; UZill'I bi[" :;iin :e~~uk, K ,r.s!t".iye \'aI'a.cag'lZ; tekrar uZoWl u.zun 'clir ge eoge('eeek, Malaty::ty ".aklD.~artlg,z~. Teltrar .... nlt1 oil" GIJI.IWm, t1J.~ b:at"llllmtbli. b:q hI i..... i£ gUn ge!}eCek, Dlynrblilklta ll@cegiz .. SWill Iti->I:t kt'Bd.i ~ :lptt~ IHr "JUnilnJ Ve soma :!fIne kilomeu-eler, Ylne DiimUIlf'~i I,.. kilometreler a.:;1~J Ya..Dl..lIIln.'l' do. ~ :renkH a\i::-;_~m .arkamlZda lu.lly r_ .• imJR Iltekierine lll~llac.:tk, ].Iaymu· FII.kn.t I:m :slir-.Jt. 20 n.ci n.srtn, hu lUnni oogDZlW.ll ti nlbayetinde yUk~ ... en ] kine de\ L"illin siifeJ.i, 'Ileyeca.nmn tat,. muksd.des lJetlo1 kuyustl kuc.akla ntlfllif kari ;eimil'or" Mes.'lfeleri. il .. ll8.cu!.

bi.mizde harbe gir mesi neticesin1 bun.le- geti.rebil.ie. Fl"aliSlzlll..l"lll ArrOil cil'anmla ynhud b3~ka y rde Alm<L!Jil hathll'ID.I y.annak i~lli tC'§IJbbfu;le ~ ri Ldyu.k bir hemMiy~tl .b.aiz olan bu tejebbtisler ,_ bir mU'I)"e.ff'E1.1dyet. sii1iJl"le netjl!elenmi!jtir. Ing.iliz on;lu· au, (:_~" r(!i.i'l'\iIl \'13- b::tbndirligine l.ag-men, l.el "i:l:8tl maUl1b nisbeti bwd'!l~ zom:an bile, ihtima.lkj ener.it He hareket1t.en \"(' mlllbll'lI.ne manevrala..r YllP!1!l:;l.lrWn kabitiyttslz kalacak<tn·.

mallY!LiII.

\1lL'l.:lli f"llhakika

Ilirinci

on

dakd.au3. m14~lub !;ilre~nll~, f:Jkat iIkinl:1 pad Ide L1k on dakik[Ldaki pa· Bif ....a'!:Jyetini um..lt.tu.ra~al~ l{.adar t:1.li·/ott ,'CO h:ikkmiy,~t gU!lhm:rri!lltil'. Fa· kat h:rkt'LnlcL'url Ircyillo: 'LaYllil edi~(!n
miiS:J.ba.kalarrl:1 d.:t'--;rjY<I bili gjbi leI ull"llfJ.laaoJlf. iJ-ln lJlmistil.
C oil

m{lcl~rn ~ekilu~ il'lki,:jailli( II. 3k lyan lit I1UKJa ,"aT ki bu en ruillLiml~rin Hu.kem.len.mlz

BJ biu iki bak.IIndal1 lanmdu :
1 - Ma~1 In doLaYlsile Turk flltboliinlin. hatti! 'spot"ll rl!UQ srlil:rne.ti i~ i tl. ~ - SItl.hllt m.er-Jre:n te£.ls deB 'be· den lerbl.,'esl UiltHlrnl mtid:irrtutiinW'i bu guzel l'Iarek",U ile. :s~hl1.a.1:$ muzIl" Dian btl ;§:el,jJ glill~maronkalllih tolif Qlmadlgl i~in F,T.

den biridlr:
idrna!l ynpnllyorlar! Halbuk~ sporcunUn Idmallillzll,j1 kad.u hakemin de idmamllz OIm:ili!l gayt; tll.bildir. flll..k:emJik et:rl1ek, ZaDne<lildigi gibi salulliu beij ~agl. on yuk n dola."IID<lk degildiL'_ Bunll, nu.!. lrIf-1ldlsk ki hepimizd 'n iVl h • em arkiid.n~lar billder Surra. ·~"n1en bi:r (;okl:mnIrJ idmll yapmamasml nasd izah ed".biliIiz" Sir bu("uk ~a!ltil1 bir [utbol mIlt-1mb tOpll dlaima va!nnd.aJI taI'Ub et.tlIek it;ill c;nk ElM· 5.1U"fl Ii. ;run g~ld;ti itil (11: ka.bul ~tmez bil' hakika.Uu""

haL-

AUllan de

magllib

,en

m N3 CiJl,m"nm k nil· lkaflhna~~ \.'e mar-In- G gUJ " 0: - .. itib;:ila. <11maTilk 3 - :i be-rab re bLtmel:1 Hen rurii.l.m~, t·:;!,· kat idrlH.'cj[enmli beyn~limlel' nj2:8mn::illll:oin sarahatini i~ oede tt!'k &ureA taklD"um n )led i ki ij'iden m"I i.lrekkeb oldl1guoU. binaenl'lJeyb 1£;0. b:mm ~alih li.an edilm~i 1:i"1Dl gcldj. ~ blldirmi~h:~rdi~·. AdJJa In g'll lib ollIla!'!1 goz oniinde: tuluJdl,lgu takdi.P'la binnci k:a.~ ill:i. n tir.· .,min 5 • 2 lehimize ai. masl la1.1mdH, lklnci k::i~ila~D1:tda ,g"'w'e lie-

bi

illCI

111'" ral:ib

H;J kem wpla bi r f Il Ux.. :i.Ldel1 dsih 6i h ~nk m~gu[dul'" Birmen::ileyh iLhrJan.'lIZ bri.kemlik. yapmak mLlhakkak It; 'erinde olma..
}<'an btl- ha I ekeUjr.

rimiz

ezi'i oir .. kiyet d
ullLll

giitltlmD"Il?

1 rJir,
ri1i

BiLtiin aikh:tlerde pJib gel. ~Dc~lklill" ne.ti...eyj 7 • III "llar'ak] Lrlien 8T kiJo !;Ul"C<linde cl"la 11 kt:mi, Must.a.farun f:llkibine Loku t '·ll ... U~.mU 1ddH1 Hlm~, fll.l[at ji.J.n bu J itldlay i .tuak ctmemi~, nil:!ayet bIZ?: L f'dcl' ,yon -iti::ai bu gilr~in nAj· . i ll:ln dlll'lc;,in.i millli;l ib gfjr -

Bazl .It.akeml~rimiz sabahlQ.rl beEf Oil dnkik3 i:JE'den harckcUe i ya.pbklarIn. :soyl.erler_ Idmall Mmlna (0 d& bir klU; hakemim.izin I ~"a.pb~ topl!l topl.i bu.nd<J. Il ib&I.Tettir. Mal"la.nl1 blra ile ida[1i!: ctlilmekte OlmMllii:l :3re he) ii:n bil1l1l: daho. c;:og~Jl.Jn b:1 kemJet"1.rnmu $l~Jo;I gil.n g(:~tikc;e daha seYl",-.k gelfl'}ege bIlIJ .. lIyacak idm[m r!:1 "npllm~a hll.-

"I:

kernl rioll7. p~k alLl \'u7!}t"lle o)a(·.aI~L'lrdLI ,

kalDW)

~ummm:1..n randlm3.ll1
I-IJffiLi' ],1 II

babll

m~mn1Lniyetbah:!J

OhlH

Lkl rrt"l.l

k:lir \'aziy~t iii. rille L luff' l IltrlezOO) Blikrq;teki Balk D ~'1.mT'·"· ,na 1111 ua kazanacakJal1 ali.ka' I ,<1 fi1uha' kak a.ddedilm ~ erlll
I

u.,;-, kahu:le

nf'tl{'cflmUCtl

BOW'I.!. e;ocI.IJ~la-

lol.J.'l~ru;,l~ 1i:;J~ 'L'llhk Y!lpan hrr ~ darn OYUlLUU daho bidllyetillde- yOrIJJur, y<ll'll lH.bnri M',h:l'i11"'Li-e ~i~l' Voll bir an ~elil' l~u b,l" l-!.l!jenLn 8nm.ck
Oytl!l.T1an

de.

lQPU f;bitF k1.ler)""m 'Yre, .. BI..l .'[l;,;i\'eUe m;;wnl n' ~kild-e

jflill • edik"f'",gini

B"r ilalyan

liilklml ml g ~ecek C· n "M }'1J;]oni.iml~rtnde Ingll{~ ;r..rld!~ hs Varrdel'(;:J12 ta.klmlml (:dtrmi olan Fo:nerbahui~ bioi sene cl-: luym' til hlL' tugikli profel:iyolle] tnklnll 1Zo.:tili:mr-fi d~iilunu!illerdi. FlJIkal all II.l'Jilit:ler dO!ll.],Flsi!.,le hu
rui1mJnil 0 hlwgjJ]ililn, halyanlll cn

UJSll\'VUr edinil:. Blr insamll yorl.ll1uJI..l va kit ha. • rt!h,tI~nniTl b, ile me" i ta.bli bir h.i~

I

....

kU\ "elh t..aklrlllll:J1m:lall biLi ohm Am[",.ro~l<..LIIO lie I'!\u_h bcreye ~iri llli Ir. t·' ! 'b,ilt~e :fllcfonw."iinil h ;d. I:lLthtl~fll<!k niyewn' iT. Am. o llJ n<..' .i ~ T,·mmui:·la ~{'kbile-oe _ !fIn I hllldJtllu!}UI. mlm'li::'l.nu gckwedig-i taltUlrde FUJ4" r bOlur -, Jl-Tl mil .en 11: IJv,\,'etll laluol nnd [I bLlini "I-brleccld..li",

ili..-;t.:.dll'. Bunl1ll S '0 'bi i e !'lll1irlerin v· ada!Ct.un s(>I"LI~m i ve IlLLn1ar ii· 7."(;:rinde bi. nevi Anefltermul1 vuku Otl1 lr1!am3..'lI rlJ'r Yorllt.!ln lJiI' .:::...danlln Dll'r llllreket:i glbi lilhi bali de ab'1rl-8~"1mJ~r. eina. elJ.aleyh bu ncvi ft%)!{lloj.i.k hidi:~Je., nn hakem InU of altiyrt:iirligmde hi.lyiih; tcsiri nrdlf. rdmanslz lw.kentio bir miisu.h!lb. "dill ~ elfi1esi kendJ Ihhatl b.a.kmlm,. dllh d:a ~{)M: :zararb bil· l;'t.ir. Bi:r 1!Ipcr-eu u[,! II idmnrun:l; rar mUaa.lnik!l.dlL1I! !,;Ol"'l!C,h.akcm.W. de a-yni de kal.m~.nlMI i~an !Iii;; l::Iir ~b

'''!I.2iiy-''
me'?'

:za.-

cud

1,"W1,ji-r.

zib teklifleri i~n zam:ml iyi m'tihab SI~il:'hdLr, Far.looelim ki bu Iekli.Deri kabul 1 - Finalj 2 haziran [ls.'Zal" gOOu ' edeeegiz y:ohud kR.'bule m.ecbut koJaFe-Dofr Bblcbtlido. Y3pllaeak olaD, XI ;11,. cagl3. VI:! bl.1 fl, ,rt1:(1da yalw.z ~'!"e£Li ci lsblll Iml AUeli:nn bayn r'IIlll:nn ~~ deti!. biT' deuce}"e kad&i" da 11.Q.rb bir meleri 28 mtl)'li!l pa.zal· !!lDb...'i.l'n !mat Bulb .:lkt.cdee~jz. B(iyle Ilir bar-e1l:et 9,30 d !Robert Kolej sahas.1nd8! va. t r:w:J1In ne.ticeleri ne Old~fl kbr? p~la.cu.kW . E ugWlliii mii:Ue!ik.l.erimizi ebed.i 2 - Istanbul AUet.il!.ID ba.,vraml y~n kayi>etmq Iil']a~. DUDilIn netil!li2::J.mnnmesi mucibinee bir atlet ancesi ya. bkim 'niriel, d.ahm "'... 'ikt'IBa.eal:' LI[~miisabuaJ,'a, d.s.h.i[ OI3.blhr" dj politikamlJlll A.1m.!'W ilsttinliitiiHe J - Ka)1d 'D1udddi 24 rnl'lyn: Cum.B. Z-Irt.1 r <e.Sa reti A1ml:lJJY 11 bUii rue3.'lil~tllCia hl.tDm hulllr. lmJIg ~urette nez::lret altLllda \lulu!]· 4 - Yapllacak mi.l~abf.l'k8.1f'1.r'Il.I1l ! dUi"1ll.M! "of. mlmutemLh[ sUFette is ., lardn tisw ill' e1..mesi }'<I hud A1ru,a.ny~ om lOU, 200, lon, 1500, 3000 .meire bi?.e ycni bir 11i..!CLlI'I1 Y3..i1masl ola ~ no m51.lillli Cllkbr V@ OU n.efll. I!tl.uhal!:kak ki, bu Yi.il{ [·Ie. ll~un, i.i4; atlllu l'C- slrlkla b[lcum ket'i I·e hak.kJmIZd& rel:~ketli atlafn!l, DI8(!akt.1l' . CuHe. dl~k. 'it'lt at.Dl111 '-1. RIIS),ll'nll1 YakLIlS: l'kta, Ii k ri kl!l.v Istanbul melldebler mlu!hvetlerimizle \. t~lihn Ul'IllI k:,fj tiHe hl litj gidiJor CIl, klld! ,~tli Qlmlldtl f;:1I, pl"k falla Anka.ra n'IE.'ktep1il,e-r m~ht.elili l1e [all I bit" siYIl~l t.nkib ettnesi Inlr:!<1 • k[l.t'sllll!jJJlak uzere ht:-u:'lbul m kLepEn'l"lda km'~ul~rtml hil"'bir zaman llU· llt'ri lilluhteHU bug-un ti,ik>fien ,'iOnr~ IHLl'I flJ lrn , ~rlltbuaiLa '"ff'anseleri kalkan lIeTlle Atdca.l."!IYo. bllJ.-e-ket e· de a 1m.f.]: I I' blllu:t:dilel1 ve 1913 Jeki cleJ:.:c].d~r. Ciuell taklW da BoiflZi~i, BUkl- !l ~llih muuhed(;'nanl i; ii:rn ti CaI:1 l.a.llaray\o"e lhydarpa:1E\.dan o· dry gt)!-itt'1"'IIE"fI "kllu dukmil'ksi~in 0 YUl'lCU yo ur, BotaJ:icoi \'6 Gala1.<Yl3zaJerJer ..,. hl("Loil' :;;;HYI n £lldaIlMAdrm. Io.y LIl!·lmla.n Istanbul ~.Ilmpi}·ona81 Hi['bll' y.~mol1 J'lltl;,lI'Imtldlm, ciillJdi kin}. n 3,30 da Tak~im sto.dy,a .• "ku.n. dbkmt'l:f1izi.J1,. cld' eli! n 'IrIu nlWld.a kB.r~laIUBacakbfdu·. mlH"'-lrfl'lldy,·Ucl·i idH.I1" ir 111 k;pll r gibi RIlli k~nltlln i.lkabJruU'1 hl7.lDlge. Bayierbllll)linin iUra;':1 '&'ekti~'. HaUa. Iw-Ilim 'Iumde ulny. Elil i.nd ldl.meye teril'i ctrn.ek i<;iD, dJi, Hedin \"Il!l.ll,JU-jil~J 'b-lzimJ A,'W!ylf ~il kJ, t1 ~kinc l karJ1 hl:!jm J,ida bil·in. til rye. o,ra..'Illlldi.l. illU\rakkilJ 1IIi..r mo~!:,j. ~e\l'fe-yi Bi!!'yogLnspQnBl 4: .. .2 galib dus vhe-mig 4kdi i~in bl'.7.l ).1Iilfi~l8'de· blllrmeel Li.z.t.ri.n.e .iki:nci del.'J'eyl', bu.kemc i ir zederek !;;]kmam1!l! oll'l'll Jerde bil~ buluUD1niu I'll yyrd i~lim n;1.I nnla.-<Iru bit' z dal1n evvd Jl,lii~\!'Ilkyledl"":V~b,kuDJI hilkmm lDatlilb edilmi!:!ti. Ug'dekine mUjj.Il.billi ola aM", Fillm:t bOyle olrunadlg. \'( otU;-l :;'1010 11:11 [ • . Seyler yi bLi kal ara Jtll."az etmi,,tiT. An,ca.k b .... itil"1l.Z Uzelinde IJimdi. I btr zilrn~1'ldanbcri biUiln A .. l.Ipa)Ie k dar hio!;:bir lnulime-I ~ yo.pllm fl· de-h;:e-lle I.H.: IdeMID ill "urn \' 1m· lar, Alll.l:myall.l.n 1II1titeaD'tmiwlIle jU.l~ m1i;itlr. Tedldki i"in fu.tbD! ajawulil1 II'ilBl.nill[l donme-ai belJile.nIDf'k~.edir. deiI.i I'I' , bi.zlln i9tiyebll~gimiE vo.kit'Bu. itibarrn bll l',Ile&ele 8.IIIeU: plU'J.liT.tea e'fV8"l P:l,'tl t vuliiigil i~, ~ teai gii:n [j go.rUrtille('ekU.r. 'pori ~1.r~E'm~yi~. ''fiuld.l''J:.ti !lOD "IchB&dtu Til'r!ii.\ e8i ht-all'llj'td j"\'t.ilt'tm_n j.ull 1~"II!llllu.n ,
ettilrleti
<

18tanbul

---."11;---

a l'IelLzm bay

ram.

Bu ~!I.rtln!' i 'inde, Alman! nn ca_

Halbtlk-i biz daba h.mit YQltlulla. Teker1~kk!", va.b.e] bi1' ugwtu ilc r .... ylano UstIiBd donilyor, doniiYfI • tar ... Koyler, lHL.<;.ahaJar n~ binbir
)'1Z~
••• _._ ..... II.!lU ••

rilte.n

bil' de". gibi llel'liyOl;',

)'l.Ilm1!k

istiY{I ..

nun!
SusU",r

~ii~._ ..

_Jl •• '11

me k-adar .. ya.l.l& llI~idaf&a. ile kai •

l1U,.va.rek miistakbel nesilleri en :retila.ne ~te karffi himaye efin:J.eg-e va
RUSYBi)1

iohitetuY:I ve ya.lnn hB.TEt •
21.

bid.eJl "maya eyle.me,;e :mecburu

Bitim iqin nllU:CIl.del.eye de\'amdll'lll bliQko. bir YlIl yoktur '\Ie 0]8.-

~rna.r

Gece. l{ompMtma.n p.elhcen~·i;i.llin dar ufo kundan ~kilsi£ bir karanlLk gorillii. yell'. Ook YUzl1nde YlldlZ11 I' \T8.I.".GO~ lerini kILpl~nyo.-lal" 'if SOI'fikl bana, o iH'llleLi He : "_ Petrol, sana, hi7.lerdem dullJlL uza1t~.,
Di}'Ol"I"f-

D.lAZ_

An, u~rLl:ilbiltl~m ~'. S b:U1.
~;eldlk. lsmet tnr,intiJ'liin "her gun bir rL~ !':imendifer, .. ,·ecizeaile ifflde ettig; [i1 n'!':il'iilll c:.I.l'Il1 blr tezabiJrU 11ft • Itmle '":l.H.In.I!I)dOlt buCllg-I'D3 hUku ,. met merkezi.l.1e b('t~hyan rayl:-rll1 i;is.tlikatarhrr il~ ol)llL tflWYOIl. e.sy;] Y iL1sRn Bl-Bnll jle ko.)"T)ai}l~r. o Nih' yt ih:il.ncii "Am an, l'ah}'Q'r,
Ankm';lj"a

Aim~nJann "i.J!lillIUl rIlHiI.:u~Ide-leri" nm ictiuabl imk8.nsJ.Z ti'~,..runesini timid edi~'Ol'UZ ve buna giiv ni • yoZ'uz. Bu Wni~ Dalla. esRSh {iirlinliYCI:r, Fakll t bi Ihas~a tCiijlkilil.umtzln 11I1'r iti'l:lar iie ve hel'" istil~IlI'tletle kaLBiz

kLt:

k1lLmagll[lIQ ve ku\'V~tlenm~in~

timi~

dilnl:l Dina etmcnlU: hl.21I'l"n~)lr. mi~ E rum ki ~rln l.'C lJalkm bu vn.dide metin Buret e k ndih:rln.i izhal' d·
cek lrade:!eri ve hu istil~arr.ette sa.r[

olL1nnc3.k ;;ayretIel" b1ze. Hilla.1 zaf'L"n. tcmin edece-ktJ'r \'e miiUcflklcl·jll. 'Ife' kararaLZ bli' halde duran biuu nann bize kru's,1 hut ml"Ue-l'illl "lltJrJ.
~ill~llr. D~I·m hi!' sada'kB.'I: il~

Sad;

!l_~_

HSl"I:'kel;

P ·[l'ul.: d '~III!

w

hili me'l:" \'C mi.oltiRk bill" [, tl de,,·)cLleri..,in b<tkil'befni:eai olmaklll ml1bllhiyin1• N... ioml00~M

.. . ..

OL La AJUl.uolunun Jlkbahl1n )ell • )·f':o;;il. Dal' bQ:;a..zl.ardnn, uzun \'(' 1.,:1sa tilneU(,'fcll~n g(',~(ln" \'adil~,.... dola • i ~, yolcu,h1t"1 ~1)ILlvn11lk ~]kan ~illIifndif, I-in!iz: a~ ~111JIL1~bir gi:Hc. yi.i ziJ albtll..h~, bi;,o:e-, tr hia 1n yala k8\"lI~ 1Ilnk ;;e'.'lncil1i,l1 pal ink flkleri,i ht.11'4

aU't'.:\

k{'l~tl

'0]

lstokholmcl ki RUI!! elt"1 I Alm nyallilJi:S'LlJib t.:khf1, ..wi tclgra fluda Petr~~bu__l'g, bile inliktcn S(lllr:l, ;tr'tw~LfCldlll..lJi ~!:Ilf' "U nLaitl'en'l w hU::l.us-l 'QJ,~ktQb ile uwtnl E'l911lU tlf'l Halici~'1.! NUlrI1la 'i2'.llh emyOl'. Bi:d fedu. eL miJok 'SUT'eti~1:' mi1nf-erid bil"" suih Yt1P· n:la.k yolu.nd!.n k i AJru;}l1 1i:e lifinin k n, ha.kkl1rlJZd.a.ki Sllikegdin nedell [jilt' I:ll(m d1gm~ 131.1llektllb In~ men u: h f eh.llck l.~r. ('ilnkU RW!I dlpl(II110lJ milnferidi sliinoe HUllya i"Ln lphlike
ve n1LIWlelltll p~tu'slml bd:J d;J. kll:ml ed.ilflli,f[Lf'. ~ftHllllll{lh, )-\'1 • Il.UI.1.Io teidlftrtl! :tid ':oJ!'iiikalil r '1) LIL'j d11 i'ol:mtil1

I'Ji i~L ... "iyon 31'1; dUI"lI},O)'11g : z~ddill, K. Itl'a \"e !iU. bu" niha ,~t 20.::3 ti~ - ~.iillku "'8I1m 511:}.t Bir

Inn, k.

!'ij.lallmll: \"i"1:r ~ • Kay ("I h"h."~'iz, Ailik yokuhlgHlnuzlllt ikinei ge'" ct!si 1m.....il. Tn I~~I". Lo.koDi.oli r, su nil] YOI'. Ollilmi'w rmmut.-lms.hi yrdl:.u\' tH\m;J~eJlIlhi B9ti11t.'l '1"11'1'. Eh't~to. I

I

]{nyse,·i.

h. d.,fimiz

Si'·flS!

Go?] "W1JD I,'ind(~, bir petrol kuy~l~ mill! hayalilll ~ore gorp. hlr~ d Iml~lm .. ~'ll:i.k ~,-,I{t.:l'l''l'n, ~,li1iilt ii(l~n 1I\'!j'lt" lUm. Il.,il;)nJlHZ :H tml'5, SH'3.~~ 'lI1 ..

I

b'tm'iy®-r. Bunual1 !'Ioruc3.k!I~1 ~ lioJi'! ~y. n'(l t@Nilme oi:li ·'("I:'Su. B'l y:1 J'}&Il.J.l:V' 1..rJN'

\·urabllmhi .... !, h~8~1'QIl~ a~:i!!ltl<,·ll;fH·ln;, [~r~'~difi. • 1""1il~ ,1.,llI· Kll~ll R~,Jri.b)'biliJl Uil~ [~flIHI or jn~' iii.".]
cnk "IIIJ l ·1 tie

Abdullah
P.dl~mt!I'b.q;:! ~

iha,iliin ~ENSOY
- Al!na.n G W,su.m. Ilil.lllm, ded..~, Tmrbcl IstIHfa;r 'eyle. B"~'i1k i;!bzUnc tlivbe. .. 811 Il.WI!J ? (anam •.. - Y:iliul! degll lIt.hm, yalnu de· jtI ki. bakilult DU... 0 yarahhim... Nelc:r ijilyonun. lmkMIDZ,. tmkiln mi.,.

a d

..

izind

qg

zs

ahatinden

ld1.

s on

...

u: 47

1'.&ZAN : M. SamJ lUt.R.A YEL mtilrtoU. Kallmml1(ordu, $Qw;a, IIlDoIIIIiII olup da aJUi. d.i1p:D1lHti11, .MolJa.lui:l VEl KIir'a OIiJllllltl:m SllU'P maRlOl v.e ,K:llu. OImliLruJ:L ha.ng-i 0 ~
yunJa

D

Ne ~al1ll'lLI 'Q'!;!J dik duruyor kaaIImmn kIU'61:IJ1IiQIL ~l ml'! Sorma 8Jf;a 'bc.!. Se,neler VoU' :i£;i bi;iy1e. dunllj VO, PEIil'6V gOrm~-dim. -

I 'Apil

Ida f'.IkI iIUmlfumumu.

lubwn
"

J'IIIkan. her vednl !!.Udo l~ege gcldt.

gcldlm. m
,yuve-

-

E6Vabdlir llJ-'ol 0

der. pi~ lrerhn.JJ,gi bir ~ iyci oJup oJmadl,gml ijifemDe.k 1I:ib n.nesile g1ill:IiUt Iki 11<;;IllUit1l:l.i biz!~ getiril"di. ~ habn .. ne d¢:llir T A ... sahill wmttum •• kOmlil.lD1uaLIII

"go.

- HC'le, bll.!'J pD.I'TmI.kIan IU.ulnd.e yay1'luuJJ r,ekiUi" f.o..riJw... - Kime benziyor dgnin? - Bwlann hi.1j,'j binHine ~
),orL.

:~Iltu. d~j) ve

b

I

y~

Jki

.~m

oldll.lgunu

bilmill'OnlUl:lUl

el~

bUllt ymL. Hoi, Life ta.ri.t l!il:nm .rh:';il AJll:D$ Met 'lJlmu!3 i~,. Gill • • ibn harum, ,gori.mii§te 'It beijlik, 1:J 1 ikaite Ili ~lik, dokuzuncu ko'a 1nJ d;J, ~cnl!?rdC' ikceteD OIdilTo onuncusllc yine g t;Clllerd~ evle,{~ H' g;:u,deleTe mC\':o'iJ e lan ,imdi t.~) irua ya i~t:e (II kRdllldl. A.J.tJm~ [11' I·..hven dayl'1nu~ nlan bu kaduun ~ I brr L]glu vardir. bunu b(lmerr , ! III "u ~etC'ler bu hid, I Lary, madilar, bl.l I;ocuk Gdl~Um
abJ.l-

QhWHlz... b15ylr lOY ola.mi.:i.. 0lo.miw.z Gill.sllm hamm ... - Olw-., olw-" oghlm. lite;llLak bentw b~illla ge1dt, - KatiyeUe emio misw? Elbelle, ello4:!tte ..

-

-

EBkiJW"d(!.tl ••

d:i.W.,
-

&, Am!];,wdG:i~
'l"run •.

ti. Ium-

A.da..h HaW, taJ be I Ka.ra Au moo, Kern. O.wnamD alta. d~gilni1 g(5rthJ.co, ~]e bu i~ilb bJ... ra.lup seyre dnl.dilar. KaT Osman, he pm·[J! ...a BMmam!U yelJli.e kall:ar.w:yeTdu.

kliJ vard.!.. Cazgu

;u'~c

- E.-!Jyw.:lJ,m ~lwp .;;alUiJp kartlara snli.iJ·iililYOf oglum, karilara yeodlriUYOl, ku.nla ,no giydirlI iyor, Giilllilirl bJI'iIJD aglam[J.lu.t'llll 1lJ'tnl"LP h:L~klra lu.\':klm y~idcn do\1in· :mege bWiI:l.YlnCld, ),'il1!: diinya haJi bu, olmaz. otmaz oiu.r, dJycrokLllll liZ da.ho iaaamak mceburiyctindc kalJ.yar~ dum .. - E .. Gillailm bamm, nOO.hn... tile· t':elii !Ie ~bi ~yalnr:tru 'tR.l!lyol" :!).fu~ aga?
ne l;alsul, \'1 ilrlCol g!1.1tr'1 ... F..skl bir tabla kll...~1.grrn\'a.rd,i n ~'Uk D

-

Nedcn

annyorsunux?

.

- Eget" Mollil., ~ en£(! lmjlaY1§. \T dtILru5 gi.bi de ~ ya~BB, KALr:L Osmf1lU ufalar ~yd.D.nda. luhakkak .. Baknlun, gii.rq:i de. ~ g;ibi
'1 Dll ,

:tI:l'byu - Vay imi, be!,.

OOZgJT, CB.IllU,

acliad;a,pn.a: meg..,:r harut gIbii

Vallahl

bana o:yje gcliyo

]tiJ

bu beriI Arna'l'uciGg.kt

phi ~"

Diyeb:HdL arkadaijl cia: - Dmamit dedigio kadar Vilrnue. - O"lma1lU!l ~'pTazJJ alrta kaJdJ. be! .. - Ne llalaIJ..klJ bir yanb~ ttl I;Je.. Sann..l)'1 b~layuJl gorllyor mu
IImI:i

GeUbolunllll

UIDlIJDi ~ tnn, :!ijnHll ell;' liikayd blr mullll1, muhltlQ, I eYficamm
Y(lrum,

111l

blr... &.1.. ha' b:ujolt [I)1'l ba.~I:J.. i].J.,. .t:lSA; mflngalln
IlHL!i sanlri, UL;.". Blr gl.tt.i '::-Jd r, gurt ...

~lrrtt

kadem
u~

111t1MSI

~lft

talwu,,"a.m

r.
It· t;

t mb. b :rn
I-

A. .•• Bu "awn
5el~
:l!l L... 1 £ttl.,

:d lun I:~n:mtl!f" me-i1amm,

-

A

Meml15

ag~1b

'JflInl

GuL£iim

dOOIm.

saywS'm ta§.fdL nalHnl

Id b Idll da. £'''nw bu ~ '11-1'1 ml aliI] &C\'gilisifJ9 0 ,h I y8... sc:n k<Jl'illlllil gLiiJ" "

:).lIy(lI~l.m ..

13 l! J'Il('<;ell"~ I blJ lead' 1"('11t~ ~t C! a pa..nmL ! ani;) ordum, alr.I:lntru~lfn." Bil r'!1N \ J I 1 Dl1lIm rl' huvurn mudill' '? Suo

hte

Ie :!.I J nrru' J[ re:..rer bu Ir~bb" dimj-'aLle.
lUI· ~

...

!le.(;f 0"

1u} tn '1!'i: ]'I~. r olLlyorrnm dll ben In hl~ hn'ma n h u(!rJm ollH!.lyor . m.l.ls?..

:. II Clll-lim h:J.n..t.n Lxm.i B~ al t. ~I • tI [dil Ij'lu!arL anla:tnnUIll.1j ol~aydJ ben :\o'men~rC'dl;[] i.i';rene _
~('l !lim"
01

E~.cr

rna, kad f' i!'lrar et ~'erd ,yemm ettlm,. iiliyledikJenni kim:: cci.klere 80yl.Jy~ _

vin.

ROz

Dh'itI.

hl?llJ

etcl1difTI; 80yJ1,!11H~

O'!

m, a. 1 lOIn ,. Ba • ma Ul, In!}rtlbh n~ [lidu

(

1 hHI'm~

D hd ne t'J1UII cylad(.,ilzlm .. It, m oonl ald~ Iyor. - Derne?. - V:ill h., Y:U,'''lJrn I.'arsa OO)'T1Ul:Il 0, u t m LlldHden yn.yu kollll· c.tUnIlU!1 gibi 1:t.rl3d1m,. VI! tekntr; lJeme '1 ~.. deme .. y.a. dcndim.. Ila6l1 01 Kirk }'1l~k J.t,lini, 'hu olur mu lI'a. n, ~lLl AHahlik emlj aga, I}U ) tmr,llk eski <JR.)' Lli>laiIl. miit . 'J .1 ''1 aga, kar:r:um a.lda1tsm... Yok (' endlM j'ok .. Ol~g-Jm~ inantnm do. h r.a m;jUlf1m~m".

-

o '.

doahma, do~:'un!Jn dost.u aim', 0 d:o. klder onti .;;;.3yL~r do'iluna. dJJ'm('ml~le[' wi? All :ill soyldmt')1n beni derlim t-iiri.iI;1 r. air gi.i[1 bir mln e.Lini. {.l ',)I 'a slktm.J.un da Ill"kamdao na dMllmduJar ~Jk;uTru~lanlt?, Oediko~ dtlj:it ba),li,LD siz lDs:Ln.lara Giili!fim hll,mmJrl sul!aUlklanrn ~Qyliye:'{lmde iil1- do f'Jd 11rim, ~'elilltirifi degu flli? Y'a~j a r"l" ger;ti BUl Wi! pa&U'1 I::1llt e~[:"rl~l~ Nj~de.ye .. NI.'!IIr" 14ml be.nim ... !l1ufi!:ml j bll ~ hir I>lf' olaralt hanna Le\'di edt1di, oc·n d,. boo b gllzhk edecek d~.ali:m
),8".

-

SWrtru

Kemnl w.pu rondaYI.IIl". Saat iJli un l' I.r'•• Tiz tur l'JgHOlk 5':.81, yolcu 01 I· yanlarm CJl:li:"l terke l''IlIcJeruu rhtar ttiiyOf' v un daJ[1k~ nr: da palamar .Il.lJnw1:ik pcrvaae 1!Jl • ore baclJyor. Strlwci nht.I.mJ kAhbal k brr halk IdUlesil'le dolu., Ilu' :Ul 1~II1Je ~C'Ij~, :n:::nk DJ~diJJCl'll! imticl 1,tI1l, ka,'~sler ~i l"cit ha\·atln. '11'J.~ll'Idlg~U' gOl ij. YL)t'UIll KaradakUt. 'i bl!moem, lilluH \'np r bulun I dM cokla.ruun g zl ode meal bi' lali 'ill un lfa· desi belli 1')11.1"01. lsl."k kirpil-le.rin ~ T~eV edifi m IC!I btrkHiilarda katnl katre )'&§ tJl,. ·rlle:n hnlmt: pru-. m, lil.nJl ara ilda d.idlklcfiilll gU!::i.iclik men.dllle (!,&j.fl.~ ~pr h yecn.n.ta be 11.I.kta 8J.Ho.OIY0l', I ~ &S-ln.nHl)ftan gOz.lcri kl rn1. gelll£ blr It:u, clind . If!h!.l mendiLin If J .sine lev. di etugr !;(Ill ,'ecw. b-.u;ea:;rnl sahiJde a Cl1lj1 h cUe gOT-lerl dolu dolu m dll 53layaIl lIbbiy limn dudaklann kondurrnak IStiy r. ~te ~urada bi a.st£: '!men dUl"Ll,!.'or, bakl larrnJa o~Jf.' l\!li bir illftle \par k.i kt:!lnbL!iu: Vi) 1st bu!tla!dlcr gerj. de blra.ka.ra.k d~la In dl 'W'Jara !JtmektcrJ miiu\!(' lid bll" denll has· reLle TAman 4rn~ da.llyor uny)" hedef~ olmJyan bir DELZIlf' initaftyle tlprkesl her yen kueakl yan bu g zabltLu kalbl kimbl1ir Ile ~~d 'd hatlralarln canlt tahasiiliBl m-i yle dalu.. Van purulImz'llIl ~ r ve mtitgf!11DJ hareket.imle bile 10tEtnbu10Wl ayrumoJr iatemeyen bir if~de Va!"
Sana geli.tlc,,". r1rRI;ncia bHe degi -

. . ..

naaarla eeyredi-

dedi, Ci.lre~ ha"larn. Karn Oamaa, aa ~ drrmaynrdu. M'oUIIIltn sa.! kolu hiJ"&2, ~lgclv;L'ri ~lllk olduiundac 80~ tataflan ense b gh~'ocdu. Fu.kat" SllS lwlu. daha zi),ooc. gill'e!}lne kumanda I>ollu (Xli}'ol'du.. Karu Os -

i..

-

Osman

;;L.Jwuial:l i':fllkllnuYfLei:l.~,
0 ••

bu ~oJaj1n..
"aJhlhl bana da Llyle !rill! ~ buk yeaeeek .•

-

Clyl~...
mil? GUrNJ.YJi

Rlhurtui.:.w bir hayl] LJZrL1tJ~j.k. '\':11'111', Y, mlrm.i alrp TOI IJ ye dt!gru ~:ll 1,' J 01 verdu.tcn OOnrd saga IDU1ciildti vc lUz.1iulC31JJJ suldu lin aJm..
[,M A1nrkaJ:)1 u.~I~ddnJ1d.a.n snlul VOo)"UllI!U tam 6~ynDl aldl. lBUt,J Iw1lln

ma.m:ar,aSI 10 u.r::1da

=::

hes lui

I

t&bfo

y.a!"'1.bym·, A.Y8BOfYdJ.Ull ba:,.rlHltl, :::5UIl..Il11!lL melm zar It;ti lie IlilaCI nazarn. ~ II 1 biJtLin. sahil boyu

!:evan ve l"akBan
a.Ua ufltl.lUluza.

btl'

lmhdar.iJ vu.s..
oyll.: dlf!:;nb

manzar:l1al' ibdn. ediyot' kl bu meli~ei muhflY'j'eleden ., \'cl"v muy:Lid~at b.r :.:nm&1l 1'1,0111 OiSL.In • ayrllmlij olma:!lln u..a.bl l1.lhayel iJ~nlm de 1~~illC !;;oktu. ficle uzal{l:.an Yl'WkaPlrbki cviml, e'LllUD dJ;'ni:l'.e bakall balko IlWlLt ml.iphem bir hay 1 I\lUltl.; mu-

miUl JJ1: giri lerde, UQHaya sn~h, eJ ~D3e r.ekti, lakin t;ok tettktc VC! h b 1 ycr d~gl~tJren l1a~ bu el enseter j l utrnadr, 5lra MoLlay'l sdm4Jti. Mtdla, hruy mJ IlIl e] QlJse]~ri[]fl mukah Ie etti. Kard. OsmlUlLu Sag[l Holik), (lizl ii;1 go .iluu. S .Irciler, dalJa bii.J.5. Karn Q a 1[1 g; ~inl tahb yorLlrill LFtkLn. c:.\~r ile ark r.l: ....1 Molln}'1 ac:iJ I ad~ , laklbe b I nu" lardl. Hcl , MolllLllm ilk aglz.l 1"110. ~1:tl.gi {'I ~ntelcr nazan rlikl •.atl 1 it31
Cl:i1 tmio;:;tj. H .abll \"{: usLahkh idj,

Adn!J~d gbrdfu) blrakb ve b:\}.;lJ.

2'&D

Nasrl ciijn ka.h " ede, bUgUll kaba; rndu a[ay ederler In i ? - Nc? .. E1C'ldel1 ustilndiir.. ag."

-

be! .. Ben, IHlnrl n 0,Ja upk1 boj'Je Dil -:eJim:ilii !le[ If· Y mhvenniqj' H de inlZlli~llk e lD. Olmada dedi Ill,., '1·3.r.. ftarl 'I r.olrtu. Te rr~ b1.<. I gi!rese tutu~turU 1 r, her fie
diy'W:{Wl:
!;.w; sen-e ~ye1>'1 Dram

-

Nc

be ! OIm

dl!ie

!iJ!lhade eUJgun:zam
liy ..Yul'I, brn
Ilmll'l(Wla

I,

ne yalan ooyLakll~
Si!}'Tedt.:n

Fal at, MoJla sa! in. dW'g1m 'bir hal de idl •• C"Ith zahiri'si ins.1na ricbjr §ey \.~ f'tmiyol 11.1, BQyl~e biL a~r gill' .~, 0]' l.n~a hn.fjf oldll~da.1'J babIIillJU bll' f' ,y Y P.'1.rn~dl.
1htiyar fl
I'

dl,!
a
1

-1 dill1

8.S~Willn

mdn.
blW ilc

gerru:Yl 0 mane .... i

ycrinde

te\o'luf

etmek

noJ;i l!1iimkunL

atI

~ey

t.g'Ir, ark~lJla' iYI aruma, M L.

b (',ok

Gldl~/orlU ve ha)'Cllde. tiynd' h.,'1,.kikatm seyrti cere)"illlJ l\illld'::YIZ.
III • ..

E:;a-

nfti.
- Gnu anals.r, hir !cere do~d\J, dedI. lki Ihtiyar puhlivarllll BOzlen ll. i"!zl.li1nda ~'lml;:U. Rani. Osman, ani t sure Le !laSDlllla ~llraza gi ml"'U

ILf'J. 11·'

1 It ':' ''i'Nl da OSlo \'"'

lG..ll

s::Lrm"

i':ll

V~

l'I.rtlk tf't b 11 r;olt gerici milbh m blr SIB tatmk::tI;lyle

I.elm

or-

ttllmil'i ufkun u;lnd !?:orilrunlyor bihr. J.plerde, direklerd I.mgll1 _ an m:r.ginlrl t.>e:.!Ji, garib bir hOT!lurlu ile tc::kl!cyi din-en dalgalnrlu b~rl1ahenk
,olank stUni:Ull..za ~tJ.k~1'l beYlll-

lim., Seyahatim tlull ol!ia ll.Zl.Jll silrt:niyecegi i~i.n 'beni te~Yl eden bir
k;]m:qe,m de yQk.

Ktrun mekt.epde, kanm terzi<fe Iken beD de evdeJl IDPktebe veya mil. gidlyorm~ gibi telW::SJ2('8. uo:,;uctik "allzllne bir iki tane kitab ve -gtil7.ete yerl~til'\.."t'ek yo1a -;Ik........ ~~5Wijo. II!!!I!_ •••

IF'lll Gulsiil"; I tuum,. SIj,Da. bq:.il:a. biT r;.e,l.'~kle d['rnem, oliJr15tm seni i, IahjlerJe kaldlt .lrIlll.l' ll§aJIFd1.. ~ au an1atbgl!1 SHI'lnla bena h!'r gL.l.n n~~elemlh'jyotsun l{imseye G(lyle -

.

" ..

mly6C(;~e ghz verdim~e kendi ltel1dimfJ de ~kn['lamaya.c&gun d~. dim Y . Q~de anlw olur ki hRyaJi d. ball d - r .. blJ dlL 0 cinSti:!rI •• GWafu:n ba ['It n L8.W:tJ1}. ·im gIll i:Jallrbyarum... Her gUDku gibi yme ~a b~[h lrn.h \' lb&ma g "i.,u .. giinle-n:ien PUlirdJ, H~ ~Mlm"ll.:

mizin ugulda.ncbiJrn =:Ifl.er g!bi oJUYDru.:!, Bir:lOl Bonrn kar:ai1l1~l.n du buna in.zil:narniyle u!ku .rl.iyetlmlz tams.men :ruImete gl.imUliiace ar1Ll!: bUtUn yabanCi g07.1"I", bu mli.5terek lehlike onilnd~ y.iLk1_,n hrr 3.3mnllk18 birbirinm i(tm g6milldti. £ller. kalbler \'e dudakJaL aynj ifadeli nJdl ve miiteHitim bir ummall i~inde bir fJodIk kD.bugu hal'ifhb'lyle- baeaJayan gemilliO btlt'lin rilibleriIlde yaltU2: h::L~"1lt kaygllsu hfi,l,am oldl] ..
Bir}J.:t evv~i 1;aJl!l~iJ.t. ve il}t.i~tak1a II.g,] 9.yalJ. gW:J.f!rde 21mdi :ml1stellek ten· 1ikellin dogurdugu hie t;il'j'1I,! v[1rdl. Bira.1: eWel N 'gi tahasshsleriyle doll! kalblen !Simd.i mUdhi;;l biJ' ha\'fi.i heyecan sardl .. Jrlenl~ ,.. diroke lude her yeni bir !;'lghk oUwu,;e vo g~mil1in bordaSll1da her :yeni bit tarraka ~iddetle gthlllJUrdedikQe ifa.ni (Sonf!

Salem \' . ...IZ MOUll.lllll birdenbU'e uk y Y~lldan nrli:uIlls giL 't11n::ket~ b ~tlgi gbrWdii, B!.r' aJlU<.L hasmlJlIl blr YUll1lq dJ~ qeng'cF.j;-. ak yan tariJla ,jo~ III rliJ.~iirdi.i, filtH ek cibi iJ.~rine ~\.IIl!!.Ila.t:!lk altma ,"!iI. Durmll.dan S~U'll~llyl laktl Biltiln ll1 h.arekeUer bir anda. \<'e goz k p 131L1' ~lDC1ytl kad 1 oluve.tmi!lotl Dab glire.'} ba!}llyab ii' dort dalrika b!le olm'lmJ..~, Kara 08:l1lu),
neye ugrw ..Iglm bilrncmi~t!, l ~.l 'LD bir haldi! Iwln:u~ll., Elinik'.tL klt~"tuJ • mak. Lrmayl sokml!'k kill 11r tki

'Zorluw. dufumu
Dill

LiiI.::L11 mengeneYf: gOlxi Li

gim'li!} 01-

Kara Osmml, I§te. 0 \'aJnt hasml. ue deJl J: r.ddu~u anlali l"itt. FaJm.t i tUJ t,",mi§ti.

1,

.8

Lflll'idc)

It~ Ioll:J.~'1 seyl'etmek tenez. b I 1!Il.IlIY:ru on biul 'J'(:e seyirciDjl1 gb len blrde.llbu'(!.ilunne te\"ecctih (' y 1 !'Omj 'it.i. Ne olrnUi'tlU'! K.\t'a Osman nita dii~
r.illllnd Incli'll
It

Th'\

Pck fazJu. i~ gaLibll" ~fidesiHi yLI~atnmk Hwm. Onlln ir,;in kUl· di. in! cJ, rbal hiUi1..<J.illaLe}'C llal;ledeI "dedl, Z::i,blUer segiM.erek bir ''(j ];;ehrttile. BeD bl.l manzara k r.;161Dda bil' nevi. bl!Yg'!nl k G~ir. r (. t:J.klitll yaplLlD. Doktor bu Viii.•

Ben gidi)roruJJ1, N,teye?
Billlliyor

dedim.

rod

u, HeYN'3.'1!:t
ce·.'3blInl

hn fazla dUraJ:! m. i d~'l'\,c' e rezd oldu n. B.I 'l'a:.liy~ttc kimin lii _ zLine baka.b1Jinm, ytl.:zb:'UJI LlfaH bh t r 1dUd vakf~1 g~ird1. BRRa ulr ~y t('l"ll! eti:nel~ itItiyof', [a1fa,l l::eB3Nt odelJ.Uy.()rdll~ Ninayet: - Si:z.i b~yl jlll.lruz IilJrakamUl~ dedJ. E"inize kudnr siz rroak!J.t 8decqtil'n. Nered~ otll\ dilgunlllru ~rll.blh .. miyim? 8Uytll 8'dadn! - IBliyiilmda. nIl, dedin I i"!, Fakat bu uaatte oray.1. gitm r;e intkan yokJ. Vllpur'lac aDCJl,l; sabahJ~ym Val'.
Be::;

- I l~ fiLm u' Ru !',as~ h;.an ul, 'l'ilr lcY' bu :' 'Lttl' senil:l gihl gil~1 bir Im,dull ) .:mt ,e Lercdc!ud ctmcz-

bel:1Jj

[ il'l _

ler.
Pel i fim eli no Iml::"tH 1'0.1> •. DLI' t'[Ul:dJ~mz YIil. lm'3.klL)'lm. - btWl h\llda b. ic::: hir m.tz rok. A _da olsa. 0 IJ. ld
OtEI", nu'l' Yalruz k latnlil'im?, tarurn
OI8Cak?

o u dah;'l %Ir"dt> c:m dim. - Y::r gtilill'lcr" ? Jt ye-cacln chmi slhL1:
5e

z.il'eL
-

kal"1}l£1

ndQ.:

o ~ 41
konU§m!ldll.:.

IstE'rscni!!: lmtoya dli.'1eHm. ,'al"tll].
S1Z.t 01"01.'

Ha)'1i", lelllin

t

d rim In b!i,; l;liJl

elm

• fut1a!lLl luti'eD, ~.al ~lklU"l.1llZ! I Lll \' Mi. Yii~~l lWde ... ~haJ.

Al'aba MN!k:et etDP.r'I2!Ye

kolurudan tutArak d1!j2:lI'l ~Ik.a rill. B~:tj hem Il.csclli ctmeg~ f,;ahil 'or. Hem de 'kolumn tut.w eli! rii.il;meDH.'IfI il;in \.·[lcl1di.ime dua J.cUYl,'etli

Uk ,sOllra 0: - Ne J'flpwa.k, l"etind in~ ? :'

gilruak lli,.

,I nLlyo,dlJ.
-

lJiye oordll.. Beu ye:rd6 lml R.P.det'in ) rh va:

L

vab 'Verecek Orrtn.Ulla 00·

M nile

etinC}'

1.W2 5efal

madam. Al -

nlan

hratnh~J"IeM
Iltl

tll.aJ:lOYc h

&Jfllt.a

f.JH)tmfedemr,

iJiIlaoo..t, Hi \I ml" !JeYi kall1UYa.cak. Slm. dun'l1.n.lla.n ~hyordum, 1Bu .ak'JUlD g:bz yqlnnDl. ne Udar I.mJay I.IQ. lyor .... BUJ'I!I endIm de lJiru h, t ed1YQrdllID.. Bird. bit-Ii dlill'dnm ~

rn. zc\lelruz

tim

On dakilm SOI!-

renJ.i~eYI atJa.t:mq

bll rnd.a. iIlalamB'lln.
yiil'H.dllin.

Ve kaIJlj'n. dog".. ~hn
1!lJl'll.

0 da
lQ.

g ldt

Ben VlettiyC'l'den at.

Dl&Ibmul aJd.llla. 0 d.u kn1P1itile

bern aJdJ. Dt anda blr arnbaya

au

mUddct

za mda

hi'!lhir

yn Got! I:;iye aglamRSa: b~ dim, • ytlf:ba~] be-Ili !Id:llmakJllt kucakt • DlJ~. TG:Jlelli etm~ j~ sa.t;]arJ.m1 ok§u:For !1C Ijlpll3.k IllTI utbl.l1IDW lipUyorQIl. Ben bu gat'ib tCiSC11den ho!JIai dljlOl"rlilu.a sibi kendbni blillbl.ltiJn 0nUll kU LOB lllmklyo dum. Ka.palt BD.'bimlio ~.mde teesstls eden bu miwiyetIn ~ c;ok :ublriye git·

kendLmI yilh:bl'J.!ptlm k ollQ.rt'lld!ll1 t( ll.r lnrdun : - B1l'almu~ helll! - Db MA.rl,:8.~ DtJ. Q fo.zl dyanamlyr..eslttm· Size k f'$1 duyc:h,gwn bUyiik llisieri aaylen e mUBa;iJ.de elmenizi rica edecegitn. S' , bU)'3,llm da 'Ir Jtlg1.!nl kad.mlo.n.n ~iniz. Sizi S3V1Yorum, - DemeJr bu W'ldfi bUnim ZltflIll dafl igtifude. etJ'niili :istiyo.r£lllluZ,
liEL.Yll'. sl2itamamile kal:btm I ooylUyornm,
-

tigiJ1i IlIlhya.rak

g, n

gOll'De,o:, Hll" (;VO", iJ.:i arkada'] utu.luyonu. Ad.adlL!'jlltl I:ok(~n uyuIlU!itur, Benim wd>1.lll lamami!c miisl lu1wr. Hi,~bk §"kllde i~iY i""e ht~ !am
~nln r.,>1ITIlIJ.·eceVI11 teluUl

ooell(Cl.

blr Qtele !iotiir ... ~yLm,
b.li.!i11t111

11

ReIter bUD

i:1l

Ire ,elii:i:ti

t uttu

:

Knbltl ed~rse.oul !i1~ il;.:ndl e-'l'ime &Otil:.rY.;yiL'1l ? kru a Ll11k al':iibadEL glJj'go~t" g.e1d.ik, YibJ;.!J,~nln gi5.:deti ptJ.rh~ 01' Yilln

Nlaayet F..ro·lil~ t kHrwi 'buJ i!tLim. 0, bundan 50fl"Ull bi! guru!;' II i~edl.ronh,L B y t;lil1mn IlrK SQk!lkhr,ndan bil'indc bl1' ul a..rtullaOll oniindc C:h!rdl1],. D:J.ha ~'~l:it ~ ,k g~ olm:lwg, Jr.tn kil~l. lkh, -,\sJHHiorle
U~Wlcii ko.ta

hakik'dti.

dJf.~

Bt-n aahte -

tel.fItI llumaral.an

Jl'P"

I!llaga bWj'ladam ~ = Ncreye

duo HI~ c::-cv,Li \. :rm t.'i!i.m , 0 IroDtI~ • mtU,; de.'t:U'I ~tti.
Bu.."lda I!j~bir' fe.nall!.:
IrnJ.ll'.,LrlIZ.

Fnkat bu ncrcy gjdiyoruz! mrede.rseIlu,

Cebmden ,.:dilll·ka~'Jyl R1;;i.J. Bir holdCI1 gclltiltten rotlll1 bi.i) ilk bi r o· d:ly!l. r;irdik. OWlda l~ll:' 'd1. \Fe bll' k:in:lpe ill [1, ti.illue PnUl~1l otUJ'. .,;lkuJ...
l)iT' OlIIl;(htal:01

}·oll. .. S<tErk:(;;g-

IDWJ('I~al:i l~i.vonILl.
[ • \'&IlJ \:

ba.ba. kadar oradll

r]

',11. ...Tiir - pT!tr. lii:~ Harbi bu J fl,klrd,"" b ·'ti y~y_e d ... u
'" !tail

AHTAN

0511

~~ind8
ba~miii etice u(B toruli t i died manlarm lilk!ILnd.i.navYllya saldirm lau. b din. J Lu!tsembucg, Hol Janda "~ 8 J 1ka t.i.rerin~ !'ti..riiyti!lleL takib cUlles.i, ve Italyan matbuutinin Almanl ra pek ziyade tarafdnr bu taVll' \Tf.' \'~yet alarak 0 yolda tl yern Ha.b I nl de koJayea temrn

Bomb lafi aUlllda
(&~ ~a1'aJ. 1 lit::; ) Uun yola f;'ll p F ansta Wllr laAlman bombardiman myyesl mdan klb ed.ilmi!i O[U btr .!jIm n r r In Itfllil;:l'UniR hl!yO(:;n.n II J'l'HtCt"l"'aJ!IILU

hicrot

~ehirde pasi' Korunma tedhiri
Dig r
kezlcrlnde ruan

-

(na.... tar
:AJyonk&I"Rhisarm

tan itfaiye
V~

(EUf i«

Tal'

grub m
,rfl

1 tr '<U)

1:1lhyn.nm I,;ini!;i VKI"::!H, boyU.n_ bir treyi ge_!;I:'I1 nju.hkllU"i varr Cubuk devrini h8Ll:rlaWII hu karnk Itrutilt nesnelerin ortasindu l..\Ul;. reu . tlrelcrin nLaS.Ena, 88l1l.D.n ~i:'i1l" lert ile _U iki 1ellme ya:l..lu: ,::)IV.aS hatirasr,

r,115 .neide ) kaymaJ;l. Kli 81vmnn da

te~biyeleri ya
'"

zl!I"1l1de bilyilll hi C yl'lpacak hurb degild.i. F!lIkat Hol.ULua ilc Bel~"r~j'ii )'Ii:J-lllan L:'L !l1·uz.ill rli,Uo{! rin art! ~ n ,r~ malo ollJ"s {:I1B1.Jnnarbi Sima e "

d~illeCek

elursa;

~oyl", a,nlrJ,.tDUU-rta-

II1.Il.tla.Ue itf.a.i:y; ~kil.ati rinin gta mOWletleri "!Jl'tioo.l

n.dirif ..

Illalyafl dtmanMaBtm - uhemmi.yeH
Du~·c[ tm-aldan
ItW)'P'ilt"U'I

(l1l'lal' ~ istilas:ma I.lgrat:l!lliJ Bcl~j· kadan g~lcn: ilk .kata.r giiriiI.td ilc iF!-' t.as)'on~ gir-di. Hemen kOll"tlml, Lekumatif, tee, toprak if;ind.!Ltkinr..i vagaml.a.n s.e.],u;enli.k blr llitiya.t kadJo. uuyor . lkl g{izU de kor elan au zavalh kbLilriime iki Frn.l1lnz hasta baklCl.1101 yardun ediyorlar. Sonra dMa biT' ~ok lutiyar kadmlar ve 'COC-uklar:.
Alma.n BmlJlir h~l'rlC'n yanhm mevk.hne

~tir.
BIIII'IIIIlr- Mil gUnde QfOagh bu imU .. l:1aml tit 101 t U.tulllll.!.lllo.r ve imti.h@.!lda muvaffa.k olania.r.a birer h1il8U8l vesilm verllmi~t.ir.

bin de -

dj rm.ek; ~ Ig-i g6rilluyo-r. Nlhai zafer e \':umnk I '10 Hitler,
H:li.'!Il" ycni. stlii.hl 'd ve u;adlMdan rIa b..ibsctmiitl. Oilll. um b bardae OlmlldJg,. bn gizli !'lilH.ll uzun ~amnn hir muammn. !JaW g.bi ~fkii.n umu mi)'eyi i~gaJ etta \'~ biiyiJ.k ~

kullanm Lan italyamn harbe re cetJ hakkmdak] =.:d.iJlhe \'e. UllHJUnleri kuvvetlendirmektedir.
Vatikarun nasirt vatore, gaz tesi ,,-,,[k.in "O.!; r mustesna ImB.k

ma

Yolcular bu :lcaydJ yadigbrlnr' m bbet ~Osturjyor. onlardan hIT tane edim nd, r, B n de komp!lt'U man n.rkarl lanrnPl uyt!Lim"l e ubuk larumz, tut i.i:re tuttflre: Siy st [I ayrrl hk,

.kuvvcline. hem tie kudretli ulr de. DlZ kuvvetil11e sahlb 'blJlLUlt1Ligu UII!UtuI.mamalldJr. ItrLlYAn dOfilll1m. ~ 1 A'kdenild .. mnt. tcfakl ['In tiCnt line k 1 v' i mLk _

mtl1lJ!.nlarda muvaffak olarnk '170sika. alanlarin mikta.n 380 klljldir.

Buadan bWJka devair,

hUSUBi

miies-

a.nlqildt. P8J'8.~itUe:r. AV(:I tayyare!emrin himay~indc lI'l,reket cuen n klt)"t" Layy;:s,rel.eri, geee -gUl1dtiz ~nn hatlannm ark8.idJ~ pera~uto,;", .rlu • -k, mU'1'8. • as yolbl1.J).l, muh IWDat Icpolai ru I.IDha edee k" 0 utaI' go rUjlndn Jlawk
~ar&~
I

bJ.~I.I.~

li.rere Romn. ve "'lliyeUer g-.oZlit('~Cl"'i }'a~da harekat 1(;1" istna mil ktJedLr torlUmnIl za.fcl'll:'nm ballandu-a ballaupirlo Mullnhl ve demaalu gL!mr~L barhra anlnuank hususundukl bm hnyll J.i:LltHlldan :;)-~ngil1dlf, L,H.klo hath h!lyali ve milb:daga .iJ m:~.§I~iy.atJsirahad) Z11'hlll';1 Hi lane l, kru v ~or ~21 sLnda. Buylik 8ritanyaml1 denizlere ta fie I \F~ Iilntilli, rehber geT1ll~1 ~61 ~lil.kl"'ly tl keY[IY tinin IUIlI-: bir eft 11('1 bakunmdan milttefik lngjllz sane II lme gc.IUL';'lIH de aciktan a~1Ji'l :HISlZ demz kuvvetlermden alii goa iddia etmekte Ie. zayiftu', JtuJyan bava ku\'" U '11mn alllgauhk ye mUess(:·rl L Ilhrlll den bU. yiik bit' E'Ohretl \' dlr Vc bu d~\'. lc:tLl\ clincle i'llr-1JTl(1 llIll "20UO" tay. ynn'nlrL Itar kctl,loamnde dn rW3)'et ed.Hl.f.
[.I

8e,.-k olu m.tyor1 ar.
Lokom{)tif1n yanlflda· makinilrt du..ruyor. Etl':1fml [1'1 ansie maklnistIeI'I sarrmalar. l',fjj;~erwru:u '1 yle nak led 1!I'or:

IieS8t ve Iabrikalar i~in ~kki1l eden ilfajye bTIlb1anrun tahm terbi ~ ,)Ioel ri de aetieelendlrilral tiro BLL
grLJfllardan veslka alanlarin rmktari

120 dir, Vali '11€: b(:lc..diy~ l'eiFli dc)1<t J L -Lt. ii l<.trrLlr P.\·II;.>r-IIH: ap' rtmanl ruia 91JPTlak yapmak m ('-C burly· inde bulIJ11~I1 kim~~l;,;rill b,;(;l mllsk I&tlanrla cevab olin. k lJ7.ere b r ihrillmi7.e a~!ig1daki be}"3naLta mUljjtw: b
fl

o

,._

Er lkseldeki

Midi

if>ta!'lyonu

Bu

p

ra~

to

liJCl-

Hlt-

lC'rJn miitleill-tl

'f'e bLl"'d-til1

gundec-

di!?;t notaya. gore, • sul h l. nlarunda )l eL ;;dirihlll tlr, BII' tay,.- III e bun! Ill'dan en az y l'm..i b~ taut' t8.!jJyaMdi.
~ne g-dre tiC' b~.:;l \ li:r. lJ.Y}", re ile Oil, On ric] bin b lYI bIr.reT lIJ(hn:nek mumkiindLII \'4: mUD.ll.un ol..!l1U~hlr. HolLwda dQ be:!'! gun I~md" h men bemen bunlann n l JJ.llesile tesUm allnDllijtIr _

Allman tebLd ri, ha b hakkmda· ki Alnm.11 t [ ..lrlClI tnl_':!.n ga't t 1· ri.nm bll Hlci sahifelermde In !'Ll tuIa.rla Ilan (,«ildl'l rl hill.:].:! un tt fik-

Maline-den, Anversden, Gandd,l[l a~ kiD e ml!'! halkla dolu jdi. lst.uYOTlun l~s iLnde ALmm tayyarelel"'i fa5lle. !lIZ rJola~lp duruy-orlardJ,

UD.~

t'l·llh~I';rJ \e mill] mim h:l1iltl.rl
1cr'ID

mU\' ffaJoYE'11eri It- ",~hJr~l l'1:1eyer

lundur;u

lMons~ a g<.:lirl.ceye kRdar hi~ bi hidl:5e olmaw. Sir ktl9 dakika ~Ollra
jI

"_

Yap!lan

tebllgata

nn.zar

3

l..mlmnlri:t..alhrlnr.

A'{1I'Il zanmmlrl
J~, A.rtw\'u1h!k
m:mlllll

Adn~\'<ltlk 1'l!'illilJnknr~I!"lIld,flkl Ran IJ'
-

J lalyall OroUSUDo. gelim!e 11 II liB" ZU'dn blr milyoTl talyfl11 aslie mn silah
:Zlyd

rolnB12

hLldutluna

_g1rm.J.1l olaC'ak~

iltllila

Ilk C'-ml

:un, df' bll
III

\',1T

It p~ILJI I~

bll.jhar

tl.'k·

Fn:kll.t, hlLiu"j L !'bl}e ye Wme ihllyac;: gD3teten bu :!o'f'Dl 1 arb s.t..I5.1u j{'i1'l A1t:LanyawT.l hem " 51 a~l, }':'lDi. pEI.f~U;U:i;11 mahclud oln.cak; nE:rn we: hunl.a.r b€J me-mlekt.ttc I!i€ yara mM alt.:tlcr<ien bliluII8. k ki., I~nde na7.l te!;lk"il.'iU almavan \e lyi silihJ.J. buhm.an Belt.:Lka. ve be e FrBJIsada para:ju Il<illenn rul \'affaluyt'tlW iilt.

zib edllml til - lja_Y1:Jsl ortayn n 1111'ke Ital' u donaJlmaSUUIl mane\'1 len ·traIlJ1 I da f k z yndr> mu a l~alL \. ~nt If til IH!~"ly l y;l{Jll •
maklarnr. I1 Acuba butUD tlUnla.r ltalyanm "Rn.rh tio.n{'i \'azi~'eti" Ili bmletlilare mrkedl}J Iial b kan¥lvCl'ecet"lne b.l..
ret'

cdilel',lir ,. -. MIl_ olini istMI-1 z· n h!lrbe 000000 kisiyi alabLlf'ce'-'111 !II;; makanlJ Lflll1arda, 1ddla. etmekt.edir
buludc.lmfu lt1h lnglltcrenin Al~deni2dt:lki dent ...

.'e Ilmnyla muayelJ(~ (:oildL Bu mu yene muamelesinrn Ikmalil'u'
dil{],~at lz hu( IJdwlUn blI'az otcsindcki 'Bel Ikn tormklannda bc'kliyen )01Fran

tlk. Hu udda

yokulal1n

pa.sapnrtJan

kattan daha yilksek bulunan b ton a.p::trtun8r.J1IU' oell alt kaUalti bodrum· 13.-(la b.it~r I'!Jwnak yapmaga mcr:_bLlI ]urlar_ Bu sl~nakJal' bLitUn ac· .lartLmaDda oturanJan rahatca i ti..
a.b edJJiiECf'k gffiUikte Ola(aJ.rtll'. 3 kuttan alcuk !dl.gi " ah ab b lal do gelince- bunlar l.e ti! I ill al babtele.rdc sipel' .s1~i'I;.L.kl r j pacaklardtr. Scterb-£.rlik mildiir-lijg;.1 sOn giinl~r Ie h£:I ka'mlllil n ~dJ Ilk SeD"LU!,;t"'.illLle bunJ.artL aid bir t;:Qk DiU.mun~leI" Mllt'lelen yaptu1nHlu'. Halk bu. nii in.~a::'l.lt.::J. esas tUlmahdll:'.

w.-

culn.-

sabmnzlamyorlardJ,

si..i Ol,ln "Malta" ar''l~~ ltal)':ln ba.".'.a_ l!u\''\'l4tle,i tsra...hnd·nn Om-rll'l!!.l nabi _ It:t'l'if! d.e blJ adarHll It::ll) an1:1.l"t~H'a fu}(lan zaptJ hj~ de muhakkak doe =

aliime1. rnidii

~I;'r'~

gil ir.

Niha:yet FmiUiaya _girdlk, Yo[l..I.rna de\'aru !Xllvol'dLlm, Hlrdenbire 11: a t.a ml gUru 1ttis iin i..t bastJ r.:1D bir hm1p l~Jtiirtl, Ate::;~im ~nya ~ ,dedI, i.i~ .AJmUJ!l tD.yyat'csi bl.zi takib ed.iyorlar. Fi.l.ba.ldka b3..§lanm12TT1 u;.;erinde iii; Alman Il:.a:yy r !;i U1:;uyordlJ, Tay. yare-Jenten a_~llan mitrru},oz nte:!}tnm taklrtrmnl D1Ukemmf'l~ i!jidiyol' dual. BH·.a;.z SCIlTa iki "Fr.mmz a\'l'l U81 tayyan~sl peyda oldu
\'e" hi.;!! AJrtHIJl

Iialy

har.

gjrfl

sa"..
I

miyornz.
': 1i(lldaD l" ilri", ii$

su\ rln f'.lp1rtI&l1ll hSlnJ
nJ

"I.'~

lm~l nil. en'll

-

dinliye.u

bLl If'Sl;! loprak

Vlil-!

~lm~h .A ·ltiirl-:Un n~~d blr eme-line te:rclinlan ol ri"ia 1..:"1111 Ebed1 ~d, c.mri.i vef.a d.5.L} Ii, 0 d bi!'
lW]Ie

i!;lIn lqW 11 ~i lnrrthnie Jenerelt. J;)II tar:rldan uuml g(,irefe l!: t~bm oldu lITaarnafih buna bu- de Hltlenn eVl.'el.IJ:.i g~e l"adyolarla. Hol1:tndAya Ll\ta.h ooeH emrin"L i.l5ve et.mek lft~rn.r.Ur, Hitler, hu k~iik me-IDle le hUi<!1.lIn etti~
Hollru.da, bLT tarafd~ zaman orad l.L n Ibtr mu]ul\ em gi:ire~

t lyamD Ft3n!;;a \'e H.ilytik Bri tanyaya iLiuJI hnrbetrnes! hie; d ~ yam. arzu oima 'an bll" keyfiyet gtbl tel.iLkkl dll~'blii e dl1: liq tota1Jter
Je1r'I.et.in yam ttalya.
AlmA.T.lya

ltalvan ordusu Rh.':icr-a yoiilc: Fransayl is!ihl edebi1ir!5~ cle bIll, mulm· lSiI FUn51Z. (Irdu..u do. l...oo1bA'1 di O\'ASffil Istili. slIT'etllc It.alj':J.n.m hli }'ati hll' nD.b.tJ.slm t~kiJ I:!den "'-lIla!
~UlIltakaSlru Ifill· gc~iI'Cblllr ve hal )'al1hll-a p.ek k:al'lredlOI bir (lou be: J.l1-

gildi -

"e'

Siper
ba.h",esi meydanlJg.

S1gmak

yap:maga

mii

ill

lie ci.'l."arl n Ua buluDnuya.n

una.. i1:1

mao sa.hipleri derhaJ: ken.di mmtak..a.·
lannd~ki
caat bunlal1\ edet'el'!J.::rdir. siper

v ve

apartI.-

\'e

emni:r~t .lmirlcrine- mii ,~ EIrrniyet amirl i
sl~nak yapm.ak UZCI'IJ

Rl.ll!yanm BaUhmla.fl tak15im i~in arnlnnndn. [IulJlimabn thhma.li dE"L·l"!j. ie'd.ilmj~ {)h.lugundan 1m takdird(' ital.
']m'J'anlD lOalms('ya ea. ln1indf'ltl t.('praklanfil kcpa.;rlp allIlak i~in Adt'lyatlk decmni l'llaynlamaslm muhlA.Hll 1 t;aY'J bHil iz:_ Ancak bu yan harb vaz.iy tJ IHi..nihay~ rlf.'"l'1lDl edlml.ii'L"C!:!··nd.e:1l bu takdirde !talya. run .<;!imdi e kad ~i.i~rt.k bir InJ:'hn. ["~tle. ka.QUi1il1 oldugu haJ.'b t~hlille.'gijze alo.rak bilfi.ll ba.rhe ~lr _ mesi ncue.csin.i de vcnbili.r. ]ta1yg ha be g\l-.erge ne ollur ~ BIl slIIIale c:.e,·ab '\'eI'IIlM. u;in A.kdenizde. sa.h.iJJ Dian m.emici!:etierom!l gcrek deni:r:ge !lava hilcuml ba. kl'I'D.Ulda.n aD.. '0 yWda y&rallW.1la _ bilfr. IIfemlekletin IWya oldngmlU ler:ini e.oyLcmek iwrb edc:r
,:I-'8I1In, Yug

direbilir,
Lib~'adakl lta.lyan ordllilli garb~ b~':e~cUh edip 'I'tInusa yahlDd !jQl'ka dtiniip Muara ~if darbe itHiirebiii"', liC:kin M15iM.D. 1ngiliz 1l!; 11i..i t.aliJ:n gBr1'Jli.i1j kll.\"t-eili bir or'du.s oldug1m1.l ,,·e 'F't udaki F'ransl.Zlarm CIa tlalyaD.' larln ;;Imal"i Afn ull n Hie !-lEg Ibir ~11" ' ya.PRm.ly~c&kl.nI'J biLkkmdaki pel.; de boj OlD!Ul.yan iddialarIIll Ullut-

yer gosterme:ge

ya

l:J.racaktJ

Ru hazm t! - _qill:l :e, hI{ iyi. b.a.,stl(C n g Ili .kar:lIlllklrLI'ma ent .,dhwu 'or I.-'e E!mmIZ, tl.incilel !!l.re ~Ika., 501uya soluya

r

iler!I~'11t' ...

Mad~'n'i ge~ly(lrm:.; D.J.~l:Jf'in ceV l~ I :ditp bir l.'f.Ldiyi sJ:ftm1Z1in hlra • klr .. kip l':!l,l bir ~lii.Ll! bitdenbire

g • I iml"

rlOhlY'JI' ~ Bu, bak.u oeD lann 1,iT} [lK IJ 11 L beyza ha.lilHieki

be lr. .. 'alt:lt. ne yaztk ki yvlcu(arl I'Ill'1.1tn bu sloai ~' nr-aylll., yllU! bird n bll kayboluyol' C:;iinkL.i, 3TflntiZa l'ik H Mad'j kur;mkllyan d{!gll'lr g1lml~llf. Te-krac~ "1wn!1eSll, tc~tI, e· bedi .. yoU r, (l) i:m.i HOYIllJ.Da. ("ell • mektedlr ... Hir bll~uk sUi soma, GeYlkt{'yl.Z. il,- r.;r.,at sonra Le-ylehe, ondan SOlird Jiyarbalnruii.
~Ihr.t. l bu haY.11, biti~ me;rb.ale • ! ! in HI hey III ';iimle haktlm t oldu: ,'aJut, gt re. y...n.sm:l gcll}'or" btns . '5' nd,Hi birldigjl'l1 otnmobil. bl!ni t -

(;egini bile; UlIlID3l1lli:l 01 Ii ki., Ho I nda.y:I hrr muL k ~ibl Llun etmJ~ t.. ~u.k8.t harlJle kar 11&;..,1l1c.a. flo l!and.~ hlLllana \'e Qrd~· "D h alte,!i.· Lim Olmazlo,allJZ siD! l'Jir muha.rib mU:unelesi yaJ1m~·1l !!.gtm §ehi1", ko},. kaaab:& "\lie balk tar.JUllly cag,.1I!l~ .. diE yo ilim cUi. T.iYJ·&l0e5l, mi.i.dafaa!'JI, alIkerl:igi Z1t nf olan muttefihlerin muave . gUQ yeti e-cegini de hesab eden 1IoJ tla. ellenni kalJJrdJ.. $:i.mdi h&l'b bll" tarafda.n Bekiki.fll1l m.erlrezmde \-'e ~al'l'i ~iJOD.lind~ bi tar-afd.at! cenubundn. ,,'of) li'ra..tli.l.Zi wpr~Tloa. olanr- ... §.icldetile oC~YIill ed.i.yor. ~II ada Alman ~ili..ilditiDi. L'iyej ve Namlill" g.bi m.i.istahHem. mevlilLcnl.c_ ducdlll'Dlak m dti.iruledir $-u sa1IrtanD yanldli! d~ son dakilUya. kadAt

tayyareJerinden kurtaJ"dLla:.r. Ayni tr nl gelmT~ ohm Bel~ik!l.l.lJ oil' gen~ 1nz _ unJan anlattl: - Bu terene binmeden Namllrt;Js. J a.nru ba.'1ka b"ir katarIa geliy01-'.! Lm. Yolda Almanlar kal:ll"1 ml~l uambol\llinll}'a t..e§e'bbfu: tuler. Alman e1Iirl linden mtirekkeb bir kafileye'Cle r.J.EI't geldilc. Hepsi ~k g~~,
arleta (jocnk deniJ ~k

mecburdur. Siper ,slgmakl!l.1" i.;:in lOefct'bc-rlik miidiir!li· gtini.iln uiimul1li!hH'l"iicuda getirdig-illi
Oda sltma.klar

soylenulftim. ~ olarak
~ard.&r;

arnwgum.z

i~i.D vllsillar

kaza· nan tarafda buJunnulSJ kifayct et mez, mn.dd.i ~'C' mi.ic~$i bir b.l";da zaferin ie:W!:!saJfu e ya.rdlm eLmes:i IfLmndU'_ [)jger tarafdnn harbi Almanya 1>:3.zanwgl takdirde kC-lldiBinin kil~iik
sadece biT' Alman Potektnrasl h I'lline ge1'e • cegLni l'G ltaly&e lInlJ.i.J.1ll.1"l Alman • huthm ka.t'iyyel'] h~~o.nmarlLkb1'T'l'l1 11.8.lya hiikfmnrti he.r halde lakd.i.t

mllll'lnk gs:rektir. llu harbde lta.1ya.nm

r~a

- Sokap be. a.n pe-ncerelerio L.:l.rnImdr..n ku.m torba.l::uiyle '1,'1] ill: larafmdan. do. tabu kif ~11..ld~rJ. ~yire bhldm ~ oiroala.nclIT.

w.

bulun3.B

cur'l2tkar gtlrl.ini.l.yon-ar. Zabitlen de yirmi 'iJe~yqlan'lJda idi. .-;tr namluJu haw datu top-. I.a.rmn:nn bir Alman 4}1'8.resin.li~ kar~ at~ ;a. tJk:I31'lnl ve blr diigman tayY8Tnini" 0.1 Vlot!f i~inde sIi.kuhmu I

bil esirJer-

w,

2 - SIg.ns-klarm g-in~ igin de. ayni §ey i ist.iyoruz.

kapllan

3, Oda at~Ttaklll.r apor'llm&D.llJ IjOkiint.i.ile:rin.e ruukave.met edecek e· kild~ ssKlam dire, lerle ahkim ctti· rHal" olmaluhr.

gi;iil~rimlf"

g-ol'dilm.

It.aJyanJrl saltillcr-.i.
Ian aahllUn'l

-I ..J·-'~--d an L_ Cl ya." , "3 Q enyo,. a'-.l&.J..il..LllJ Uil.8' ka A.dtil dEll1l2indeki OniKiatia. gi~l

l11gBI;.e "da.1mdar' LU!.lID.dur "Si. \'e

ua

C'tmiYflP dcg;ldic.

1')u In

i\'i;nl'

muka"emet

denu: hlic~li1'lruJ dalan '·fU'drn Rama QJk hal
Il

gayet mi
halde

'd a. hiro

etmekle I,;b

Fl':UlS1Z lopra!'\1.n
d8.Jl1 In ~li1a~inde reyalll ed.tYl)r. Bllr

ki harD f.:,.,eve ' ubwuia te-

nn sehil1 ri bu. -Uk tophLI"lHIn ntCm:ili dAhilindedirl

dahil ohlugu

Dig~r tacafda.n talyanlarm v iliml CiLmnkslZlI1 tahu.kuk edeeek bir miit fi.k.in won n ti indu 'talyanUl sulli
ganmmd@n

He- b.3.[lJ;;f'dilc r1 .ij-e hr:i n dLi.rt gll i IlO-Ktasuulan birifl<:!, Urfa kaPlS.!.Il,l giiLilriJ.yol". Fa~~t, Duh Ilr .ka.p
I'J h i 8 L1l11

k r nllk.

lluidc.
01',

gUl unLi

va:

kemerll bir ge(Jld gitti cc btiyllYi).

birdc-nbire knt7lml'l:J. fiIkan b hcyillii. gibi, gozlernnizde bil· ),til' ,b". !l81t'I:ra.ln }'::J.digan truj tluv rlrl11 ~tJk_ Ai Ltk myarb:.tklnn k :.iyn ~ mlaytz-.
Ihayet. N 1..a.d:tt ynrpmum. !Lb biT ~abah olsa, c1urma. d:Ui dinlenmt.:den teknu' yola elk l..iJ.km,

d Mujinl!l l1at1J j'oktur. Dlioltll. bir- FrW1Bl2 ajEWS telgrall, Bcl~i.k~ bududu uzermdeki. ~ lilhkimatJrull bt:!lnnlu latjh klirnJanlQ1l]. ib r-et ve yenitlen tak· viye edilmil;! "Idug, tlU ta'>rih ediyf'ltdu< Bi.uena.leyh 11 b. vzi hi.rbi ol~ "Ikamk hB.rek~t hamine inkllab ediynr. Betonlu isUhkiimlILr
l'~

gel." tar fd.o.n italya ySBly iot;;inharigtcfI ithaL ettigl erntiu.ya

geml !r Djbllme.K. suo ta-

mi.Uak~relerine i~tirnkle
hi~8." olmadtklan b'Uj-

f Ell!' fal~/1 11!cid{)) A"usturya b:L§:vl!kili (SclrtuachIlIg i in. t MUl1lh) (; iva.nnda ki.lt~ bIT HQ"k mahpus tutuIdutu baa bET ahnm.t~t'r. S:llnk ba3vekilin ba= . rir;lc nblila1ta bnlunmaSl ya.MJ_1 ecW.E
mi~1.iJ.~

ScI US h 'ig ne ha1de? ,

Sder:b lik Dlii.i:.l.ill'ltigii tebLi yaphgt her .eVe ve y miicue-£O}'.e, yapng.. tebligat sonunda bir im211. almIfI;u.'_ Bu imZll bou ~bi
~tJ

t

Q!o!lbt'l..S!l lstenen

teo

vyclide ;;etirmek i!;i.D hir bll~uk ayllk bir miihl~t''Ennc.J:tedjr. Bu miihletio hitammda hiitiln tak:l~ lnrda sefr>rbulm mijdi.irlil~r ta afm_!
dan tefU,le Yllpi:!1'11 c:akttr. Bu. t£ftj~lerde taahhiiLlerin1 yerine geey weI' bulundliJ;U t.alidird(" kc-u dilerlne bu husli.Sta kanUflIH'I biz~ vel"

reli kat'iyede
hali1.Jmn

yi.izde "80"

I'tllJ..l1l.aQtlr.
Sl

AkLlaniz
0

HaJ~'an itPo k

mal

ka keuru.'lWe geTt!k kal1 g '1'ekse ser.'eL Dsiumllld.a.n rt ktullLl' pilhaltya
(,lmu~ l:lUh.H~' 11 rnli' m1cl::el13rin-

ret

Bay<.U1 [O:;chus~hnigi 11 te'vcini ziys. ~ltnc.::;,;iJJt!i. mili;,aa.cll.i olu.nm&nm ..li ta-

I".ikile dt'nl.z )'(Jlunda.tI

gelil-:

deniz ki, ljark \'t! gal b kapi.J.w'lnm a.nah 1"1 yalti C<:beliiit.::;mk He SUI" )'§ Bilyjitk E'k-iUJ!1. IlJlI(Jj elilldernr_
BW1d,l]) ba ·ko. Lalya takib

feda .... GS\'e-t cdilme:.<ti a de 11PSB.b dft.hilif.Il'l oolr. t!lte biitWi bu v bUM Dltirnusil dUo l)lce1errn "Pa.lw" ~ Venpzl~ .. mn onla:rmda yalnJZ \'e dU.imen zomnlle Mak",av{'lini.n zilmini lean tll"rllgLIU "e IInu karar.Hzll~a ~e\'kt:ttigini l'lal!1.l olar:tk tahrnin f'debi]ir~.
~Ii

[lW1 boil' ka~ml

WI'.

nii
fyn

Sab}k IwW.::kilin.muhafulan mti~rUnileyhi_n zevCf.:sme.
ziyaretgBfII'i:O

gege-.

digi tezai miic,!o-'Yc-delc-I' mtbik oJWl:l" caktH'."

re.l.i:se. d"i&er

mQ\'1(u-

sah.hi

dwwnllDJ1U

Viy
Jsmrla

eltlgi

gem-" Dlennr!1' bu ma I)tur.an

d(.1l dal1a iyi oldugunu e n kt~"Liit] _I·,

fLdakiIJlekI'1U' )'!tnm

· .. Lu emburg i~gil edi
( Baf
P'

---::oltl---

~1~iKa

rnu1;tahkern

m('vkil!?n

Al-

emlleryalist.
teme1

Ilen 11 J e k~till i lll~:"'h!~ilr:trak r, bliyilk till"' roeydan IDull r 'bl!!3lru milt t~ril.r.LcritJ ~t .. ,.Hkl~i m~"~rde :J:Ja lim=laro:li.ya ~..alll;! aklarulr.

man

siyasctJ yiizlitlde.n mull. diL'lmanlarlnl1'l dll\~ Lib.'l'a \'e
Inrm~Ui rehmelel" mIl me a. ol.:JJ] Trull. k t i:dct:clt

Mr,IJ m:lflh

!-'-

bl~ ba~vekilin,

liar,

\'e

11I'~men tamnmiyle mefl.n~ Ill..

tr

1 iJ rid )

--_.t _
otIW all

Ha illJ,tan gibi de vermekLedLl'. lededir
lUB _

Li1Jya hcdyacl~FI "300 ..

---,11'''11--Ye i Italvan eh;:,isi Berlinda,

balcl ... lbuJumllli;--u ,.£0, klmdi:sinin sot!. dere;;;:l!'de 2a}'lf oldug-u muh.akkaktlr.
:'hI.l'frrbilanda.hi 10 ~jH:ZI:cr Hnm:lD!l lJtlr" Ji,tr.r~r

_., 11,;Saliri. rnuk<lclda

bir

hide
Cl"V
lltldil

Denizde bir haza
KAvakt.!i

I-

ak~l

An'id

ballkl lulllSal"l

lsma.il alj;lkb.-

Y'c idarc merkt.-..zl hri TLJJ1Widan JI'::l.l' FranR b bnr.dlman lnyylU' l-"r-1l1J1lI m eru::i:I.i bulun.D'lIlk.tadll'_
Sil\-"Y knManf!n.k :!5no mi1lilr- bi!" me:~iiff.'dt::d.ir. ltalY9.l1 n I. rjy~ \'~ milhJm,n(J.tJ gcmileoT"i mUt('fOliIdn abtuJm_'-ILIU Yl&rahllmak ;-'in S,i _ illt.arul gellitcc

Bel"1 in, 16 (A..A,~ - ltalyrul1n yeo ni E 'r-lin buyi..ill: .I<;isi Dmo Alfjer~ bugiil'l Lliltaya gelmi tir: rnl(Htlyll.'fityr S-"O sdr.si1I'Jsilr HI'S9., (HUlSlI~·ii) P zar g-iinii buradlL ntletizm mllsllbal<alun ~'JlII. rnu,-tll. /l.hnllil TJetice-It'I' ~WI) mf!t r(' mti:stc:-;l1l1.lRep d~~~lJk 01 mUllitu i',

BURI"~~del'l (Par.ts
sine YBZ1h)'or;

Soir) gazeiest:(a.rel-

r I,"
11,
'--..._

o&'r- I.i l;illc.l"
Ahmed
110:---

tLflIU;(" L;r.h,

gill rktlll ~j\'ardaD gc. ~eklc na 'ba,gLI Ismailln

hl'di., -

lJ..fu}imiu. rm ..r.

tOr:lJuk llikmt.t il;'t.emi.,. bJ'lJi.t imllrJ(l.lln ipi alnntJl~til'l WulmViim:lCl111

]ll~llnl. 0 Ellra(ia. ow $llfl limw:ufdllc:c-smdc.ki 29 moUII~ne haglamak

HaD

Bursada

11 liz

Bud (11:~t.edelri li.z lcb,
",RII1ID

111~illf're

buni!'Si •.I&.cunsirrndll
\'ru{jt

ya~lYal1· tngi-

"LiiIu'~mbur;g Gr~nd D~esl, ko· cas, \T~ ai1~1 Almar. ~tfl8.smrla.n anCiJJ;( bu- & i.lm I"i.i.k me Jll u.ru tru o.rJ.nd~ babell{lll' I,lJHIUL*ll"rdj!", BunUil i'!!;i.tl [.ill:tSC:JI"1 btll·gJa rI ~HI.r-ckQ:tlcri go yet :ser' '. t: .Jn1 DltUlIl5tUI·. Gl'alld Dii.~esi i1e: "Lil iain Parj~(' Utica cttikJe i rnalilmdur-.
I'ulu!f'l I'::ld:"OSLl spik~ri.nin anlatbJ.:lan~a gtwc f;;,J,ba.ble 'in ;;:\.8t. r..-:tliy"i 45 gL.: ., LiiksL!mb~II-oa ginli.kl n •.a,.-

Ii lie

- ZII deniz yolile

RUnlanyaya gidon bisi l.ah;iler
lcrtib cdi] n b Iklel

tnhHmmi1l ~em..i· ycrek ..ifo-pmufil v [Jd 1 da' dcvri.l ]1Iilitir" 19mail mot.'ml killO'r tamlm.

etmr- ru'i afj,~tmu

dan kurta.n.l
HI Jfn.yt8

mll~.
Sp r

tla.l balm.I.ljj1J.r.
Gc.n .;lik B yr'il:._

Gsnelik hayra ml nrovlI I
k olllll. lise, mualpi 'Ii tn.l .. besi dUn Fenr.:rD.lh-;e Btad
~

ha. ... fi bir y'~1 i "'!UD IH::w:tIdlr. D~r t~f f rm 'liz mMIHII wYBilud [( Ii gllq bi kc _
\,eYfj: kfLwllhlldaD

1Il1~ rnelre~ ] - .Z.iY;I\ "AI.!.;n .. 11.3, 2 _ QI·hn.n "Acllr., ] l,fl. f':1J~1 rnt"trc~ 1 - Osmall "A car,. 2 :3'r • 2 Nibat "A car"
laille:

kR-:.-bel.mc en .Mol.f I L tCJrmJl-t!ttrlnl terkctmeJ(:nni t.e l.lllg (·lOIl .....Illd ugUIJoU-ll1l Mll.cari!'l t..'Ultald hlLflUlLHn ~Ig-ihz. \_~brlasl Ru.mM.~ )'lIya illl~, etmir;!f'rUlk .8illi;[,eJoIt{ki ot-cllf'rin II [.! l duim~lJr

Ii'IWl A.I!'t'U-n];Lrlc. 111(I, I. g~t.:tll"eri y~rl(-'rdof" bul~aH!ll Ilillun siJt. I,'kn".cl!;:

Ve {'t ~wkkH'l"ll1 m!Js~del'C. Iiluu"k 001mLl. tLJr.
maliJ.l

Deniz
ve

IiSBS! -

H?yoar;. -'-~n
lltJ·t

1-

Ha.1tI

"Sal"ll"

10-57.
R

2 - Orllan "Al:'nr •• 110 mclm; - I\111hmoJ.'iI "Snnal"

mUsabakaS,1 t lnrrjllHlu Ikl milJI
m,liH"
h.,lunon

Yim' ~pikcrj[l i,la' ~ine gbL~, AJ11III bu IUazl)'I' glrrocl I i ~ok

2fU.

!! -

Hukkl

"M"Finos"

BOl'

z

YOfflI-Ja. flI[lml;illnl'JJr.

Pnnoo lar:
'D11;:J1Ul".

a.&u.yetli

01.-

Clrit~ 1 ~ Hllsan ",'-.'ltl I L" 41.10. 2 - Scyfi ·'LiB~". U:;J;J,lIl: 1 T~ ...Llf "LIHe" rHlS. r 2 ~ n~lil "San at, , 'IX] 00: :1l - Ac r ~ t~lqml 18..2. 2- A.r.ru_. B. Lilluou.

BaydaI' aljA Li~e:-;I [)lld "ocrl. ~Uellzme ~ok e· hc-mr11l\' t ,'rnll \'C oyi RUelleI'" y~
ti)jlH
rrHH

olim

Dl:l'lizlil:!Csi

Ill'a..smda
hElbel':1-

ioU·'La •. JlnijmB
IH'U"I'III:jLll.

ynpllucug.

Btl kal'1lla~m.ullin l·t!i pazaMC.\-lj glinLi olmlUiJ

rnak1t.n .....le l

::m

DJJubtaDchl ir.

olmu!':lur. Zir Lli .1le U~Wl larll.k nJ '!'IU E'!l urak I'mukEl\ mt t "" -I [ n .:.d.L Eu Sf' ebdcn A1D.1I.w.h.u· b!..ilIJ,n bu.,llk duk:J.b~1 .!:ap~ tetmi!olkl'dir 1\'11. ' l Ikl ~Un S-t:lnra, yedi) i 15 g-L',-t:~ , u tJir • rn.nsu: h:rn.z tU muil~!lk kU!ll'f!'tierin geli. ~j h.abar '~I'In1} \'e)mph 'UIpI§IIIBEar b~.Illi!jtD., kola}'

"15u ..

1~'D

Erzinc,anda
trzincan hlar hala cadlrlarda
E.rz:ine&n.
dr>n' -

Bah,ar
ya,lyorlar

iBA.ij, D~~.
f:I3JIC111LnlU,

~JNlR rnbatmzh lannl
GRlP, N.EZLE ve
k:u'i)l

ROMA"r1ZMA

t1erimi

~nl'.
Dlll~

coG.'U[{M.....GUU..IC1NA

U-lusu.1Ji mub,tbirlmiz.

Zehele fQldketEndcn evv'll.l binknr Lath hillyo. [ m~)'Ul :sabtr ~ 51 kl bekliY'!!O l<.."""'r;zin.:o;lnhllU til.!·

gUD., ~ lek blr d'iqWlee, tel! '1:15 r Omid ederiz ki. bu IIOJlenmll. na"""arc de MCal!: ka.'~bilml$lcrnJ[. zn ;J.lmM:3kUr. Her korkudnu ;}2;, de Bll d .... Iilrl mcsken ilitiya.cldu·, mtalll ·al?J1., il}te fI l1UI'If!n mii~t nh QCi!:~klcrle, r;mmnlerlc sij, lenell lur, B.CllanmlZ1 unutrmya ~h:O;;Irt:!:. I:jehir bah"t'len buglin, mazmin mcsB Litiiln bu hnk: k D.t1~1 en bs h :-;ed!'! • utlarma munhasir bill'er meearlrkur, ken ~n da soylemek Ji!Z1!HJU kl, S',T"'g:iliICr1n e-,>rnrll hnbrrut'Ll"1Jll, yap. rnklanu_w ['11 J raota.l'H1I'1da: lalil3'aIl . bu a;eyurn.ln. I';-Jl.!i:L) Er%.tnC.-1Jl ~llbeSi U!lernu.rlan da aJdlklun ¢tc DHW!jlH' :ma.'iwn ngm;JEl,I'\ doktilklel"i c:;i!;ckle .. n b ~hi 1 I:'ttimliij a]uido.r. ril'li bLl muarllklarn b1f't!1' oelenkolaDu:l. bitt di.l!suyoI'Sa, ht~ ~i..i.ph!.! rak hcdiyc eloleJdJ::n gl2'n ka.lmJ,)'OI' • yak G(J,~\'t1b ..dn onlarn dii.'i«ekuJ. Iar, r

ola~;Ik-br. lI"r ku, c:odi"C' ve Il:mnli.l i~~ri si'!'lI1{~ hn uzu n za '111 ,Lt1 be!; leme~1!l ye t~k:it I!.ll-lma.wg,ul, il<ir yarndfln gc 1€It H:AI'I ~hi k9Ib~C'ri.miu!'-·I~gl"le'll !lei bi:r hD sJ,' ,\;i;iy1liyQrtI.L.

i1OCbr.
i.

Jestbmda

gUlHlle

3, ~

o.h.ru.r.
Ii fI.iz4lJF.

Hl;!f ee:m~~
II.t lleici1etinin

bWuntLr. rullaatllu

ru .;i~k.lerle

li!ite bir bah~

giish.l bil" havuz,

YJlnk bir ki.il}k, etiste

I-........

mcmr.,

adide bir gii.l1 Iik, Iakat., yarn, balflJlda da trir!,"itti kuca k1amJ.~ bir

G-u"·zel Gel ibolu

~-___,======---...;...1Hr.W(J)

.lh: It! ~ Sr.r C'l

B1ru rcea.ri.ti biLi.tIiB liilpla.k.ll:t.~yleee-y~ mabkCm qle y;:u'8.b bir ETz;mesn·

hu ••• IB'u

1Il0

kndar
~yete

:QCldIr,

btl" h-ediyesi de ~ bu mvalllla • ea o.uip ulouyacak IIlJI '! Dayan*03;Z btl za.hir.i bakilmtlHe mimen. diyePili.ri.z ki, !iJn:inam Iba.l.k!i ~Cili mettn·dirfer. Tiirkliiiilo waddi VEl mBDe'\o1 ku~ 0llltu'I b.i~ b.1T zaIDBJ:II ~. mtyof". Fabt yetultii. Yl!ni. liJiT yuvn ya~bw~, lhI gi.:in IIlUtiin ~l'mll11ar ~du h!l1yab ~JaJ'. yDtmurun, 9U'lIunID, gUn~ ,erid It.csir.len yaealarmm iyitfl:P&esine bir tiirlil fusat ve imkin Ibll"BkuuYOT. Cudu=bmn kifayetsizlip yiizilnden, kadm.Lann bi.r ~ er"eklerin de mger ayn bir~iBtiIi ~ \;Jilll_ ~ galtan ~!enlendir. KLuJay meM.imn i ya1nJ..z ~ kurmag-oI. basreb:I:WJ degi.hlir. A:yD i sa • m3!tufa. da bifc !!,"ok barJ.kalar yn.pb.r • mqrtJr. F'a.kat, ~"S.pbn 1M by. ba.ru.ImJa.nn e.kaer'ilSini 1'1!iSIn; de"!'!ll.lr ~ etmilj bulwmyor. Geride k:a.la..riliu" ye.ctiden i.np eo dilenlu ~ Glnlfa t:U:riJ,aw ical"C weTtlblatin ohm "G1lfiet" riJmelrtcdir. Birlncj .6lI!J{)an;

(/k.f tIlW/ ...LI maddi ! a-l!ntn.lann yarlne bit fI..lIi];"a ve inl::iml:! hiUum ~ladl. Arbk Allah!) daha ItllldJk.
Vii!

m: nevi ohtn,Lga l1;:okY.Il· :r.

Devle t .Demirlollarl Ilanlar I
~ OOdeli ~ 1Ir.I t>liln 25GO Kil. FLiru'-l,l ~'~mrk 2t SflS40 tl.l.1Jl.WI ~ .ail _t (11) ott blo[d.~~:. Car binlU' d_hilillde.k.i ~""ITI.L!!y"'l:o t."1M1tu'lflan ~1 pit- 11~i1lm~ usu.li,lp !I:l.lIl1 :..lm!ieu![hr. Bu ,,(" ginnr ~ U'I' IIr~:;o U,!iJuk. IllLlViilJU:...t lem.L~t ,,'-'! I-:(lntm _tu etti I lI'(; lkle blEllRie di:ilil!m~ i:1lAii aUlle .. ,oj,;,or- 1UN"o1J.:1) III'T mum :a I.IoIII:iI

iki

0-

d:l bir q.IrJ.B..n~ iTtincj !IDIlf]m bir ooe. bir a.p.anooen_ i.l c:iilieu illD.l.Oan c.'Ul. bi:r 1llidD.. ii<CJ da:r b~ .e.ralJ..lrtan iba· ltir . AyWdan 12. g • 11liradtr. YapLlma fiyaUan da 300" l5O, 100 In ~eri • sind if. Bin ci 'l;e ikimci suW l:!a.c-aJmIar dB,.. ha m§a edilmed~ thalesi2:, m ih aleve.nJiyor. Bu vaziyet ka..NllSJnd;,t b bi irun.la:n ~o g~i.nn k i.mlm.ns:Jz oluyor, Gelelim utiincii.!flrut baraka.lJ:ua. butt polis kuJi::ibesi • nin a,yni o!.an I:nJ ~acda I:rir .0(1 kudi.sm.e III8.ImrnI b!J' hUSlJSi:yeti 01th.tj'u.o u lIDutmJya.I:m1, Bu b.US!.lBiyet bilh ' beiedt:lM76 ~ y.a.r-a,malda .•

Bu.. ne k:ada:r ~l.: ve ne ka.dnJ' ~id· detJc devam ett], bilmi yurum. A gn.. yaD Vi! a~ ~lID.I YlWtJ~. IWD Iliiv~ine t.erkettig-im zaman IIJ11DlIIlIlI.ltllDl; lft.kiD daha k.·l\"i b irib· IBAL ~\lUJ1'o1 eClrnermi ihtlvu ed n yiiz ve duda'k rtlJl:m Amcri.ka.. G'iW:ldik tima.Llc ;ideta baygm ve b.a.leti 11~'m ]!;Iinde, kendimden g<l.'(mi!'llm. U Y;J.D- E m,Ut Ilh?ri p ryf l,:-,Q.-JeJ"irtden Ilf'lC::tDIJ.I·pror, D r~ taraf'l.1l d:,i.JJ 'l.e-rti hi ~tiJr t.NG·lLIlZ KANZ1.11i E :Z.:L.~ESf - a"Jg~lI, ."i.WDI.!IiL 1iIC"tm zama deniz durm1J~, ril:l'..giir lIUKnHl,iilu. l\.orkll korka Iomboz de]igmm kapaglnl :J.II;;Um. ~m~, ),a.g bibi aakm blr tabaka \lzerinde My! p Gidi.yordu. Cebimllie.ki emaaet saativ - rd,·r. me baktim. Tam, U".. Dernek kii taD butdnn hareket edeli la.I:il on l1U IiW.D.t olmuatu. o balde artak me§hlLU"GelibQb.l Ieaerintn gorilnmesi, lii.zJ.mdL. Yan mclhil;- bir balde yata£mldan do:ruhiurn. B~11D1 lomboz deJ.iiinden ~ya uzatarak fenerlllnuhrn. Oh, yru-a.b'bi ljWdir! .. lite uzaktan :!jim:l}eklenen feneri goroyorum. Karo.n1J· delerek 12nun hD.fi:t. Jotru oylo bir ~Jik sah~ .... k.i ber Icnm, blr lIm1d ~bi ,eliar Jor ~e ona 'yaklt1§~[l 3"eni ~t:aD ita.yata avdet roe-I" gibi oh.l)'Uroum •

lA:m:ndlr.

~

Oksiirenlere

Katlra1n Hakkl Ekrem Hakkl Kalran pastilleri de

!O

..

E~

]omco.z

deliglnd(_'.ll

Qf;!ld,.im

dtr.
Zi:n\ ~wde ~ limba'!!UD r-.i_. ya.sm.dnn sokaklu da a.za.mt Gfereoe de iatifadcde» gul ka.l.unyillCakt:Jlr. I!i.itiln bu §ah~ hU§USlyeUm. ta,. §IYoo. bu ~ e-le p;'I1lqir mek geae ba)'l:.lk b.i:r 1t!~. ~ta bu yiilzdmd!ir ki. 1m gi.IlIl Ermnca.n. dOl buI WJJLIl Wi; diirt hln~ :mitecavi2. v~la.r!illM, ~diIr i;~de '!lSI . if;lkh ~ir vaziyette bu eUm ma.nmr8.yI iI6yirle ft!Itit ~~elrtedir, Fel.ii.keti ~ muhacir olamk Haiike giden ba.IJI:' a.k.!.nIal'lbm da bu, a.tl hal ih.erlne~, Eninca.m K1nlll..y· mem.wtanw btiBbi:itUn p ;p1l"l:m11i1 " m~ bD- w.z:iy.ete liIO.kmulfl;uir'.

ro gozl.criml yumarak bt-lkj bu' ~t sonrn ka.ray8. a.yak basacagun mesut om t.a.ltu.yyiile ba!}ladun. Bir z.am&n. lar. gi.izel havalarda herkt!, gibi bon de 0' fenerin bu1undugub3J.:im noktadan deWzin biitiin t;iizclligm.i. h.ayn.n b,a.yr-;:IIli seyre<lerd.im. G6zimm k.ar§ldaki Lil.ps~ki ile ~ dof;ni initaf ett.i.k~c A· oadohlllUD bak.ir ufwklanndo. te:re~ Iril:m eden YeIla, !i'emye:lJi.l manzan.. ile blltt1n kederlmm, ItDUtiin me~ fette-TIm biT ucla erVdi. &\fda bo~ ooIds. li;t:a.n but diuk.la.n oimtitcno.W bir vi}g' 1:4 bayaI 'I,;iude uza.DJP giderdi. ,
Ve yarumda.ld, ~ ~daJri "H fI1I:ll'~be.y koy-u... muh~m 'li'C dilfe:rih bl!" mll~ roalie l.eeelli ederd.i: yara bbi! Ze:.mgio rna plannl., sim..in m~hta.plann bir beyecau Ire i:rbya.k ile se,'TCttigim bu ~hril.n I!ul.ynli 'I1eh&hzamda. muntabi bfittbl beda.yi.i:ni i§te ben, ora.d'a.n, 0' m~blll" doyu.lm.a.2

feneri.ri den ta~

bulu.ndu.gu e~.

an

e'V¥I,..o}

oraya,

yordum.

..
0Da

miist6l1a yer$imdi de bir 11.11. V'U.!JUlak isti·

____-------------------J&w

Eo 61kl§!,k DJDltmda siu en biiyiik rar(hmeHilf. Kaiori, gu:la. le-zzet 'ge, Def~t baklrumdan tal:m.in ~iei mahi)'eti yWrsek e\-"SUl ho.i.zdir M ~ imeek, beJel" bl:l~d:lly vesaif' ~orbahk kompr:imeJerumi:d hs yerd{: buJa.bi.Jiminiz:.

Bir Komprime Hayat Kar~lhDldlr.
\"e

_

,.

811 wzi)'ct ~da. ba.Ui: DfI! ya.~ ma.hdtr . .KlJJ gelmi1deD bu bd&r m.. ~a!J: ll3Kli ve ne ~ m - e.m yeti'ltir1lecektilr, Bunlan l'Ie zaman. bu acE edeo w:ak.l3.pUQ, cIiIk.
bl" YUVliL:Vfilgi~ ~.

,

Eu ~k mi.ih.i;m va. ihmaI kabul
lI1er. bbl" biil,dJisWir. Bir t:u;uruma Vii

1n

dog·

tn l'u'lJ1f1l1lliJZlDJ iknIWtdan

gj tme-Tf

i.iz~

bulJ.man
i1::J.l

binlt-~C& tup, pri

£.:!kmak sa.a.detine 1rnVl.l~tuiunli Ittll zaman g:i:lrm.ek bahtiyarllgLW i:izeri..
m.i:zde It.oplaya.mftz.

BiI' d\:l,dll~ 1JElIIIl, hil- ~ Ve b.ir da.bA. ll"erimt'lm m~d!m, N ~da $1. I1C de wcndumda klnkhk vard]. Bir an 800n rapkamz b..1Jpmdaki periJj.a.n J:>a.:;:.lanGeUbohJDUD nuv~ kil.r ri.1zga,n OlfljaW, Guvertede idim. Baril bir l!:araDilk tabak l1liyJe Or· tiilc;:n IoDlkG1'll!l;inde gOrd.hl.ilU:n Wi!; bl:r lI!ImIlZara baJill'l ya ba:nCl degildi, tgte Hru.kevi, i~le A.sJ{e.ri Ma:h[eI bin.w!.i., lIite 3'eni YlLp.Llmakta alaf.io h!.l:k'blet daire.ai, iliW .Ii man, iBke:lo, ;gUmrilk \'6 i'lte her !Jey .. Ilivemen Re.,a.dm biT slI;rnyqta.~. unnandlg.JU ;ordi.im. GellbQ!u.lli.U1 i.yi yaradJ[Hlll lOa,kinlerm • den tiu iJk miijd~d \'apum gitdikten OOllta bi~e ak"lD aluD Il1c-rdhlen.il dold.Il.n:luJL Tarn I'aal QQrt bu~ukta i.Ekel'i]ye <!.y;tlf; bastJ[prn ;.m.rn11..l!l, rn.~. fik ~ir H!'IRnln lIuc,ail.l'lda u.ujfuran SleR" Vi" ~:tnl ~m i bl r tah IlSEiislc bll· WM benh~m iJoldu . .sunJi Celibolu~
Aoe.ota
daY!'ll,

T. is. BANKASI
1940 Kih;: ijlk C,a ri Hesapla r

1 i!dct 2000 liriillk ;) ., lOOO II! M!l ~O" 1(10 :50 2~

=
= =

=

=

2000, :3L100. -

lira ., " ,

CAPA _ARKA

USTAHZARATI
.Ek~LJtme gun ,·e
• JIl'-'tl

lOoo.:;!,OOO. ·\\OOD, 3'1 aD. ~2S0 -

U ..0 ,... .:110

=

=

Liseler ahm salim komisyo,nu rais1iginden :
II T. EIuiltrn~
killlW

IKRAMIVE PLANl
FGt-iil Jkinci R1I-J.."Uk MaJd,;!t:D $II

Kl!9ldtlo:r; 1 ~\Jbill. : ML~''!;' I Atu.:;W:~. 1 lkinclLe,.Tin tarLbluind:c )'BPlLtr.

m
I..

KIlo •

asooo
:;;0600)

Sot...." Mtl'l'WfW.YUnWul:
Yuhiddin,

'1UIlhUJ1j'et biikWliellmlz.in kudr 'l we .u\ 'elitlin, I'U;r- l.5tkdigTl1I bil Iillda. yap Iya kadl.r buhJudu;;unUJ
I

ka.l,y tie rn:no nmlZ ."am!!". Bununl, ut~("Ui. blJhilld~uzu 'memm.lni} t 'c hf1il.-l IUral weriz. FaJo:at yar:. II ~nlardak.l tJi.hrunmill
del"i2~iDJ ,_ h~a k:u.tma.k IIi;,i;t:m

I lir.Cepbcl~r geu:ilij. cil~leJ' nedard (dahibU.lumJa. bembu h~1" ¢l1!i8.
;ul:ty

du.

I..,., e-vevl fiDl __

I'I!:lWkedr.n~

bu

tebUkeyi.

hi ta I hg.m \'~ gtrll l:4.,hl lu{ ••.

1\'1 tanll][h·

T!l.JuUfl., Melek va Hij· ..m.TIs.1eri.n.iil ~y.i8.11 tn:sarrw • lanndn ~ul UJlan Unkaparul1do. Ka· up DeJrLirluHa. mllh!l.lIe:!;illlde IUnka.p~l ~ok:!lgmdll eski 32 Y,..u:1oi 0 No.: 4 IjIl.JfkHfl 20.22 panml No. W:ikkin. §i. rna n 2 parF-t;:1 No. OLrs:J., garben 2-1parsel No. di.i.kkiln ve.2 No. &Hl3 ".'1;) eco:u'Den UnkllpllnJ. caddesiyle lII11hdud 13190.l~rn muhllmlliien kl)'Jlletli ah!i<tb dilkkan i~lfl..lei !'juyul,l r.unI:lUldi. yapllr1,(::u~ ~LrttH'mllda Dis~arlardM. tLAvE Mu~ittin~ ihale edilmi!j5e de bedeli DUn ~IkB._'n $llinorbll.nk 'pamuk iplijM.' y i ..ermed iiinde[l 've 'Ill, [" e' ..... i c plJ.: ahet da leldif iIlttig-i blid@IJ<I;'! Kjn-~Jya 1 gi. ve dokll.ll1a fabrikalan :mu:~ si i.lJ,I~liJoill ~on ~tm, ba.'11Da u.iya·u:a,. rv..l olmacilg.nd!n.m ie-ra ve in:5.s ka.· rab~·;.~) cilrnl~ ),tt7.Llmaml!iW" . hinunun. un 183 Uncu. ma.ddc5i mu('ib:n,ce 11) iUD· miiddetlE ;lI'tbr'7ml)'u. ~ka- J 'l'e c.>Iunlit'.

llJeyiu

n1IDlijllr. 31 May).!! !K{I tarillme- mii:ClIhl'Ia gilnU Mat H: den 16, )In k.a-dw' m[lhkeme ~ ki.tibmiD oda.BJ.nda Y&plla~AJl1 artUJ~:Ui.ia g:aVf',i li:lIenklil en !;o.k artbraDa .i1HL1~ edile~tir, Artbnna b.:-deH ~i.odi:r, q.. timk 'edeu] er yl'izd,e 1.5 :n.iBk:'tin,fu pey verecckJerdir. yi.i.zde 2,5, d~F'l~'ye it Z(I .aenelik Cl'kaI tAm beiiel~ mU:3:tcriy~ aiUir, llio.le tar:i.litine kadaJo "rergiler v.~ sa.ir I:io~lar hlsse~~:rlar· d:WJI illI:wr, F'ula m!i!.lW:uat Dlmak iE,. ooyenler I!.QtJ~ ,146 No, lTe meA'l~ yetbrhiize mtiracaat ,etme.Uciirl" '.
~f

SI:I:
~ ~ :l"Q!{LIII'du [..drlllJ ~
.,

24/5'&10 Curru::i G. •• I::ti 14..30 d .. :. • ~
i

~l
~ S;OI11i.irl.l

• aoilott 125Ull) iO Iillo ]0000 Ci Ii 'i'OOO

o:tul'l
K.mti.sVLtI1UJllw.;l

5.:13MOtJ .;;ddd 2:'1'0 ~'Io;i51 U~II h;a!b G.laWaH!.)'. Haydnl1l;l;lll,


j

ILl!; IS 1!;,15 J '1,3(1

iiI!tlr de

[ill,

2Z5

~a7

) A"k

"

gil

l!'i,-I!i .11:

I"~ !!S...

" )

\

.K:amlIULI \.~ & ..lko,,- m I..I!RIer1AIIl MaJ'Ui l ~t Vi! Llo".", Y(>lurdu k:1QIIIIb:mrl L15'.1oa'1:'. :l,
mupp'.

K ...b!lta, e,k~k" ~l"rlle C'O-lI'Il,!:"<I" 1M I f·O'I~11 I kad.U· ihe.i:- :,<;1.; rL L!UIII yogurt, ytm re,e] u! m.allrukoll\ a,~j.; €ksj lun ... , klm) Allm hm komlS10 und ...
>,,\1)1-

,

~Un,!:

r_YD,i;lu lstilIW ~

~ N~. S~i Lisele:r

bleklilcr ,IP lL z:.rOar ~ ill( 1,.o:o.1'l1n:a.t milkbuzu \ e J ~-to yili TieDT"L Oda~ 1 \ e;olk~~ 2100 s:aydt bnu'l'LIfi brlJ'atJ d<lircslndr h:w:rl.ytlC::I];}::U'l to!klll z.l.l',lirm. Slit:: 'n.d.Ii h>1:'J.larlnd .. i:6~1",..1e'f\ s:J.lotkn til •. ;,ant e\"\'iI!lIfL" I< .ti.Jr ao'('l.l Jl;C'C'i!1l ]u'mlS:',lIn rel!ligllll!l mio.I!Ibl-U:l. myl!;lIIbWm'h: v~. Al;ll!i: o:-k!'ttltmeler L~ k'rn".,.t m:lkbuZ\l '1'1:' l'lHU Y'~ T[;.-<'I.I'l:t Oel~ \ t ·11o<.. 3iw ~ WInd. !:O,h·rLb.:1'I !i~ 1:I,I;i1;te kum,. li'_cllI 1n.I.lLlLun..ll:9n ~m1;p, "''Ierl ntlrme'k; \I'C' I£rnlnnl Yl!llu-ma~ i$ll!filOOIltnn UIIUl,Io-,~.. I"..:>, 11 Imll.: kOmia·

UCUtu",

'\l'"

,on

It:.IlUpJifine miln.::;:,.n,;;I!;m;,;;,.,!!!!,~(~3J~;i~1~l~~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!'!'

i

Sabibit:

Abmed

~l

ddin SARAQOCLU

18 MAY IS 1940

r Cumarlesi
O~ineii VII - No,. 734

Her yerde 5 kuru~

GO

LOK 51

n

Bal anhlari
e
[8
rl

u

riikse e
r I-zlar ay e -Ier
Frans z cebhesin e azzam kuvve lerle taarruz gecen A rna lar i erliyemiy la .
. IIDer/'iyemiyen

-----Pariste
'IZ

da ciddi bir karar verarbk gel -§tir.
yaz~yol" )

azan:
r.lnSlll:lI'

P!l-NJ

Hiiseyin
13 !foyv 19-W

--~~-------~~

Cahid

'H! iugilizler, Alman· tann Belc;ika 'I;) Hollandaya tr :Jarml naber alrr almaz, darI h rckete gL'~tiler ve bu kile;ilk mille enn imdaillna k~tuJ::J.!'. Bl vardim acaba kat'i ve mi.l.e:sm 01D.bilecek midir ? F elemenk ve iBcI~ika topraklartm. hie; uegHse bilyil 'oil' krsnuni Alman islilbmdnn kurt.a.Jrl'I'Ialr ve taarruzu B-el~ika ve Bollalld a topraklan \lz.erinde durdurmak I b il olacak nudrr'" Yok~a blJl iJn .ii~ mille ~an;:3buk uiJerek muharebe FrarMlz ve-Beh;:ika hududlatizerrae intlkal edecek midir'r B gun b :;;1.1 lin cevabim ve:rmege "11 voktur, lhtimnlkl maleate !'\~hula gldmeeyc kadar bll%at vek. yi sarih bir ~ev~b verrrue elaeakt. r, Her halde F'l1Ulsa:z. lDg'ihz kuvvctl linin ,CL"Yek ];urada g~rek havad AJlman i5til~Slna ku1.",,-eU{II 1 ~.1 1 oyacaJr,Jar-HJ.dJ_'ill. galib&ne muka 11'1 t cdeceklerinde ve diinya.yl b Jl ~ belasmdan kurt3.rncak.la.nn ca Ii e yoktur.

he'r k,IIJa,

-

gin kendiaine t;a.'DI terketmecl nse olmelidir."

top.. emanet edilmif par-

A EL 'i IT
millf

"'1DI1~ue iii rlste
~.
1IlaI1Ul..i.IDQ..

II

gi

I

17 'HIIi3U1d~ g;ii:re AlInan
~~
~_

Alman
8Cm'a

klt'abn bu~

www.w
1"lrtH;.-iA

Fl"ol.ll£.ad. b
E

I

i en ~ok. hayrete
t

dli-

my t edelerden biri halkin gostetdig. slikiLnet ve .tLdaidir. F'akat bunu lak,lydili,;m telkin eltig; bir rowect ve adz. eseri t!:ll:iLkl:i etmemclioir_ Fra. iz milleti du ... nnna galebe etm k i 111 Hi211l1 ulan h1..itiin nHu1evi (' mad - ~udretJerte tam. 11 mii:eehhezdrr, Ialkm sUk1neti §I.I daI~ikarun cit! Lyet ve ehemmiyetini irlr k ctm ekten , hakkina, klJ.vvet:.rne em In oJmakta.n iJui geh)-·or. SokakJar

iIyuk bir m nuve itunad ue dolduran m~a .

CORCWIll.. PAJRIBI ZIVA!liET !TTl 1..i:DIIr'... 1., lAA..) - 'HWta: Dikn B. O:no:dbIll ~ Vie Fn.rt3ad ~ ~tmc.!uC'Qo'!.!in f!'I~l'iiare~ lid. 'buve .tl!m~.drI!;: v:Wy.nm n~l 'I'!l
~t!ni
l!IIqIUIiLan
~ !l'l!

BOrms: iJokb.mJ
Iilir ~
laY1'ru-c

'"Lnn

ill!:

llc P u:'LSe

driDniltitW'.

II. Cburcliull'!D bu zjJ"3I'~n "ok. CeyI'd vtiJc.i Ye ta,.dalJ oldugu hi IdirllJ]ll~k- • ,au ~y;u~ tEVkalllilc IDuhlm 'lit! !l;!•. "LMANLARIN TA'Y'fARE ZAYIATI IEIINi, G.E~TI Loru!r,J. 17 (A.A..) ~ Lo;moh:;l resrnl. npb.fi.Ucri. HolMdt'!lUIi Il'lg:ilin.denben Al~ d kil.J'IH·ttlll:l.eIi U1;n'arri! i3dcdirun C:t.%l:l eld LI~II tahm in o.!l..rncln~. AI..MAN TUL.iGl Fdbreria wn1Jlli'lil Iwr:l"~hl, 17 (A-A.)
1,.;, .. ;-.:--:-:---_

II~

her"

l'.amankl

manzaralarmr

mu -

haf aza p.tm ktcdir. Hi~ bioi"yenJe 1 u u.k bir te<:~m.mi1. !l.Lfa.!:! bir ne,Yetan ve ni.imayi~ eseri yolo. Butun c hrclerde r.elik gibi ainirferia verdi~i ciddiyetin ~llh&i okunu • :If r e iasan bu yiilc.sek Lmt.ihan ve tr-crubeye btl kadar kahrama.nca "J~S gerrm.';e hazir oil' millcti.l:li l(i'OJ (I 'aljam8.ktan seVin!;; ve i£lihar duyu~ 01". Fllh a k.ika, til ~Qcl.ddl.lfumu.z.. do.nberi klilli.iri.l -tle !'eti~timlz Frunsia milAine kan:il bugiinkti brlur yakin ve ~ca.k h8)'tanllk t:luyJujum

_

Ik::im1 ~bl1li:~

SAB
'Be.J.grad, n (A. .A.} ._ Hw-biylfl De.2'.B.Nt.i, hir 90h ihti)·aUlI.nn sil3.h
altil.llla ~g,nhruiJj!llDUl. gebe~l~tifli izah (,Somi

HTAN SABAHA:

bir

muhabbet

V'C

z.ama.nlar oLma J. Frs n.al~ ll'Iill~t1 tal'ibmin bu mw ku! dWHhllannda gtl.stcfdigi :vUII :1: cesaret ve nilmayu;;:nz kahra.A II}. He kendlslne her hiSPoeden ve Ul! sunen inaamn muhabhettni eelbel,
mege muvaffal( o!rrH.l§tur.

3. Wnclidre)

Sys.uru~a,n rmitralyiizU bi... Dan-un USIOl'iUJ dO,en para .. , Ipctstaclnm kLdlandlQ' "lUOU rahip .~u;.ac-ak gorUlm,iUlIUI yair .anJurdu
PmU - So-Win ha:rb mWlabili J'C!'u::et -Paria SoiJ:' gazetesini.n hus:u.lil1 ~l Llikoom.bill'g hududl.!.l~d.~ 14 ml~babiri Bel~i~ij:. ~ BgJ]amda. bud'll(Bvlllt Ij (..,.~) dal!ldan bildiriyor: (8011'" 5 in.ci4e')
&

K3g d buhriBm yUzllndlan gaz le1ar hacimte,rini indlrditar
.!\Vfl.l.p. u .. tlili ~ltJ.ii!
Ic~tll:l "I

atandaslar dikkat! Elrafmlzda.ki Almanlardan ihtiy rlarl casus, genGlerl besinci koldandu ...

nrrblnll'l bD.'i"lIk

nU'P'Ilkioll!:UmI

uiie '

[-"un pazarrh.

BlJio[Jya ermszunui

~II<:Ulltll.lrUn

11111'1 do

b har giJn f"F I lie l sman golgclikleril alt in lrr cr k·llt-r. kndin 1ar, ifOClJk. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 1 I t [ r' gWI ki.J 1 ~."" tn silkiineUj da. I I. n 11l:r. I) 011, till. Tlyltlrolar, • If 11l<ilrtr', ;;, '''' egltnce- )·crll:ri. h~r 1 i'. f .l I'Ib.1 ti, r f.arif ~a _ 1 ] dO!ll' ) I}' < +; b(.ll. Du.r;l1'lnn L.. } ).HI I( n II y<l kla II !1rll bHdiiren ld ,]1J,]IJkl rJ lliJI blr eglcJlClil \Ie. II, I tl ,. II rf'tJlyor. It",kfl.C ("~I'I.f· ,1 rll :'.1-1::1 [] J n I:i rtf gUink it JjU~J tit C:dli.J \. 1.l.('1N
(SoDn 3; Illilciide)

bl.ihr.:ln.(!iW,

i'lIliMU 1'1!) ... e,~1:1"' .... lin·

- yeol• vergl• .... I · ec lSI layih SID) kabul etti
Kanan hozirancian meriyet mf!vkiine
TillOn. d~Oer bi... misU, h;:ldlere II lI.ra.un vergi IUr8& nUl H, kuru,. IlmlilN yapda,eak
.fd!rmhUr. Bll iUb~ (I(i"Lllcl inti,. ctdrLllj II. Il n.k ..". li)~Ci bLldcc 1111 te-mI1 I! el~llnul( I~ 11 bd7-J lIe",,1 'I'~ r~lIDl-M'1! blr d.. r ~J11 !f.'1;'II",L'IJ!l~1ve b;w IIII!IIi!1:~Uf!fi)1'cl1atn [~. i! mI'LlIl'~ ~.

bu blJ)'lJk k 'IIUi'lilli d:lMI ~~ gun'~~~~1 I~ _b~1 g zelelerl kandl i!II'AliUlndl:ll 11111!lllf 11'111 mil mraFh liMl ' IIIlu~ a N)"f hk ~_I' HlIllI.Jt."IIK ,",11rtilrlnl ltiill'l1I!Lglafdl. ,flu h elm II umill'l , rln, i1LUi'llydl, "ulUn 1;11'11.11 Irnl'<tnlIu:dlr. V;aJYClUn tcvlc.(ll dtlll~1 kllfI4.m-· d'il t'!!io.l'iIIl' p~ll!rdrll 111.111;1111,111'1 11(1;lnIIIlIl Ilno!J~~I rll .. 1111.1'1 hill mDmn:lll!l<!rl
iii

bl,JInmlj'cn

IIHi i!~I.

6

Iman lar BUy Uk Harbde bizi Rw:d ara nasil Batmaik
~5tO

I:t.tUvn: df'l'lclil; I<lIrlll • 1'1l111 'iri'Ufi'li .. ari:l~r. :z.1~cn AnI-! nd. kooro!l!!'IIIJj'iIon ttl)'G1~n~n EI,Eiatl!rcUlil III· ~II m Ilu rJ Ii" i1l1k0 m Q~mlz d.IilII bu telk.lde 'tilr II!;lIr rl'1lmil rlflrlDtmrak Ul~U. d Ir.. It;tllil b y I fII&IGlra 111'1 q 1I1IIJ.i1l I!mrcJt· n , l;liil lIu lf1Ir.ul !jIll lIl~r",n nYGI r...blJl 11,111']"1"n~l~ . iUindllarlnl1 • ,.1.,., r", .. k - , '"dl! rl!lil-.klF'd~"'~ IMI, rIM.. aukadll" • blr IIIMil bI""dlJrml.l, ~lilJ'!1..IIIr.
Mllpank mir.
klf"U'

";!~I

~

mi,!)lsl"'dl
YAL~ I N'Hl
),':'.I'II'l'Ill'1r .'In
till

10,10110;:;01101'1 IUbiINlrl' IlIqli}'lIin bioi !'illllmrd!!
~I

l

H WilE. YIN
k ..llde

CA HID
I'I'IlIhl",

'011"'-

aUmloallldc"i ,01 riM' :rf 1II'.ril~ ilk. .'11'611 fIIAIb.hl! k.rLh,rin. I
n 1'I'11.!h""1II1I'vi II'IUl'lilf111'1 1)I'l hllrl'oIIdil VIII'I:'oiIlIIc'k·

n' ••,..,
ir: 1'1'1 I II.

),J,tlnkl

I'1Uhil'l'lucl .. "ku";!1~

n,

dll'll

i"l.i;;M "'., blli-"._ I!I

.tM.lnljl

dI!l'

"a~ClIc~lr.

YilI0,fE(IIvg.a.nJII

,f!rliliU

(~O!I'~)

(Ill"

str§!}aM"'rfJlIiid~,.di.ii F,..n:!u kn,ilcfltii,-J)

{:.Uk&,,1 m~"41Jlimi ! - V3:I'.1JJ lilldd'II-

Hoca hancerm alttnda dehfet tit,riyordu v_ ko'rk
o
Ii

( ir ve ~el muzm tatbikat IBedan 'Terb~y si 1110" pl!anl i anrlaolY r Ilk lIe'fiyetini 'a 'bikine MDbh Pro,at m,~~ai:s,ini ba~lanllYor bLi noktaya verdi -.
..lSSiS

)
Iyan 9 i mBsi
a l.aiI.'l;trJo.n,

It

meso IttSi
~"I'"Llj;!"

";r; a+iI( u-mey ill

:S8'V

k
",·11'1 !"I

1101r 1::11 Jc~""E ." F'llImii

11'1-

ci.lJc]
e lb IIolmu bir

vliZlJ'~1 .......nct'c:C'iI(' ... _1 1

1

i!1'11li1li .....

Sclu.rc.ilik mii.l.ehassun Pro~1;. la~ tanbWlID t, .lIal \e b1!bikal plH.llla~Um irnl,!.f kat.'l pJfLll.

olunaeaklar
Paz.arLesl gii.l'Ili ]'fll'ltakl1. Ti~rC'l ih.lll.rmgllnde Vall \T Hruedlye Rc-

d.nb~~i

mlil'l"lI:lI,..

ld".lcrl

mw.

l'iuloi;ilm"tlnl

IkdCIJ

t[! ... bly ~l IllIH illl:'Uydl

k a r.Jol.ID.II~

In gi51 b.ralnn
enz:iJ stllmu, v~ kam ~eki dnd3kl:!urmda -

Bunun

)" pa.mam. t.mi turibtillm kllld;a aWlmdall L k. bl!' kel.mia blle ~lk y cuJ,tbr. Il-Wldan emia Q!.abllI'i~.

blJXIDl:~ii it Itmda Fa.klll bundlll1 SOIlI""a. BI;l,-

h.ILUll.u.m~1i b' ;'Jlllml:itlr. oldugl1 ti7...c1ll1i ~t;hu"d!;lyaprlaeuk Vii in L ilJlllr-i bo.kkm~

nun h,Ol.il.".:m,IQII Itlbo:. 11\1 I)' t mr..'Jd!Ill I:Jnnl!ll1 (T]uk"r.·· ... DL,lL'"llIld<l" T(lI"Ii:J~'cd ki I.JtJi~1'I Hlliess_ll'J' I! bnUl'hk y-a-

ilti

Qklo

LCiLfi Krrdaem

ny<U!ctl

hkri .mC(JJ~ bdsiliit 1j,'~ tatbikat Ian ''rI"erebiJecekLiI·. Tnfs.il:H plfwJall"J
L

I'lim.' b"5hrl~1 ur, B'\ I! ill!ll .B..oilll TI..·J"oi), UlllLIIIII.mllcltlTllitu ve MUn!lKrlll" V"lcft'~ti clan ~I!h...
l"imizo:1!!kJ dunlz I1IUC'.S~ sclurine li)'lIJTI .r.tiII1d nrcL -e1t r".l. I" b, boocm krb.y_' milkl.'llilIiYlltl Inuel1Jlf1I.~ ~1>Jlr I.. .rllm{!1;'nl blldinnH,·rdlr. tin
j
I [IJ

allJ.ndili hiu; toplanil

yaplla~ll:tll['.

Bu

d"nll ..,. 1111 dln~ I'mlhJiLhid alllll'mll,' tu. c.r..L:;dck, hVIt. muqycn I Hi h rck4!tkrl" ...rtY& ~I'iII., IF .-d.",i
lI"Iuh~ ..ltllllk: .·;nl.ll'rl
II'"

toplanbda ~e!1ri1fiildel~i lbt.ikiuI Vu.-· aiy U m li.zakem oilJrul.C3kUr.
M:tlUni oldutu i.l:zere son gUnl~

u.rlk

(>pdlllarl"-lil

~ "PIP
~"'" -L

c.,,_.

nli.lt,:i.

!le I.. iJII.,li'lI:..Ol

ItalY:IIi h""ckciS!II'

Inl tl"

r»m.t
I'*p-rl rr nl bl~

,,~

iIllill,ll

.hl~l~rfntl. artl.J I kb )' ,,_ boil,..

blnrr
[Ii

~-

mlll:tMHir ]II."

,.., "ILlr'i'i.r t~lDrlliil

lZ.

I

~amamilul1il.lilIlOOJln kadar

balkc. ar>

k..;.,d.ar

kalilUl1\,l

~YIDrmm.'!'

~
~

Pikkj, uy
T~kki1.r

Ol9UD.

s-aIRulltW.
!Il(lllt
mnktadrs,

bk

I;Q-k

Sen her ;tocrde, her zarnan ill· sat dil$tUk~e BaLwilenn a1cyhlndiJ i6iiyliiyor:;un.SaI. [!OJ llIoeyhine til 'U ): billkl d~til bilktimdll.-]a 1 da aya.k la.ndlnyorsun l..

eUl:!r!.llll.)vIQ(hm!

yapmo'~lDlJ

mlis.Ullcie

mJ.nt.a.Lw.lardu inclunmn
(I

llan
In

\U[!I.n.le .seHDUflIlJ'0lliuL 1I
1,1

Fnhreddin ~i k&m.di.sin.i boga.z ~ l.n.m..D.ya yaw: I:sm.aile li.UF ~e[k3.t dolu cil.m.ld r b1t.a onJ.m: ihanetine btI" tilrlU inDIJ1I1ak i:itemi·
YOI·du.
l ~lkQ.l'

BLlJijl.1f1 i'l@b~bi

lUBlllal<a.

I ye-ni "~n INtlliiAt

I",,,,

l

I"ill

';'000
'l'f; -

Ismail

elini

kOYUiJl1.8

$Olfhj

b. Ontarm a.Leyl:ti:nd6 sOylemiy ,itm. Cl!nlma Ioymlll - .B ' hoi:aJ:u-w .1,'OCmWinin mana~
• Ben gi,Uikt.eD ;Boor j~I!lUnjn seni L1.k>'ld eunedrgi h~kJ.;mda kU.m:u:.c!l t~\,lllet bulur, karn kiam I ::.LflJJ uydW1lr'
""","",I'n
ij

il _ :mJ:ll eillyorum.

Bir

ill;' t ba ll.stu.dUl oniln e k 0)' a.ru.li : .- 11J~ IlIJ scnill tahsisaLIndlf'. &1.tm' bi.i yii.k mei:lil! i her fi'€ ,. =>.lb lU, bn
k'llda~ v'rdL
K.aydl

nm lj; hit" plhn:mFl n~ 4u!lllliiyolinin biB Mlm)C ldir. Bu itlbnrla tatbiku pllt.n.lnrmm tnmnranmas: hal ~ kin bu ~ok derin ihtiyncmn cevab "'~rmeyi temin edebilecektlr.
Pr(l~t; lsta.nbulUIl imanna 0Ea5 CP

l"r.lliIk

k<:lYlJl' k

[~I.lyt!U:

·ti.r.

r.ahlG~at nyn.lm8511l haynl S~rt!le bu

kW'1l.I:: jlElffi:YI

1mn na7.I'1n pl&.nlan bl2~ biflid~ bir nis-beUncic yapDllJ'!W-. Bu plfll1!~lE'111 el!iaJ"JH. ~kiJ edec:-eii ta..fBJliLt ''0 t:l.t:blimt pli'utlantLil. gcllnce bl:'ljI :vi.h:diJ

Bu m ilrlllil. spor \(' Idlliiml Idare ,dmo:j( 'J7.""~ [;I.ru .)'<111 II Il'1dll i:>Lr h·~l.iIM \ II< ud<! IildldLmi, ve til' 1:1, Yi'.t ~l>t;llrmltho. Ilcn'1 rd i LlrniJm mi.ldllf Ibl'";lhlri'l KC!IT1a1 B'""lIJ' u-OI"IIII. Ikl nL'i J eo Kliivw.iuk iTIU~mm Stlllli 3.!JJli.JJlllddlll, wrll.llo.l kfJ1Ib H:lyd.JI'. VI!7.Il{"!j'lr 2:1:\"1:1. IHLlho<'r:!liN'l 11:1 U1I1. umumJ lUir.Jhm da DUA... rdil". u DL;nlz~"LI:l'n UffiLlf'l'l ml.!!!.,..r rnunl"i.n.! fL Y"~I.JI lol)"8 K'illilr::.t.oglu III.! Flwml't v :kIl

had bir I!ElfhlOlyo. bir miHldm.t.enb&!Ioiwni~ tJulunan muhtek.irl~rin telmu' harek te get,;me.sine iunil 01 Hllll}tur. Viiay ·t vesalr 3.liI.~!1.d.ar makamlar bu husu Wi. dol;ll"tiiIJ en c,ldUI ve neil tedhlrfer a.lml!7lar Va hat fhlikilr yaptUrlan tesbit olunnn bit 1 a.~ luccur te2bit e~ltrdir.. Bunlara aid evrak du ikmal eiunA'Im.lpa harblnla
ginru!~i 1'J1!b:.rimizdc

Vjj I'll Uylllt

nlOmi 1>i!!:i rl"rle tll

In,kr~r~I~!lk

1Iu ....... IICllrm~1lic

n

IlUll;, II r;
IUJ'1'anlit ":lIrlll~ iii rlr; Qlmtl! ul m I~!I. b"U n, I!.tr.:ltUld ",Unllk"IiI! .. ~ t~r~ I.FIU' arlli',ffd ... Mill !",lIh )letlnl 1o.000yb"l • II'" w., IR'!;m. iHJk6m'!'Unl ... '1lkl~ h rr ba glNlu,,1 tllkllrJW t.h. ""ul Ir. l""lIhOlkll<.II Ram.:II hlil< ';'m~tl " .. rbe glr ~ ~ck d rh mini mldlr? I .. ElioC!rgln:1: Itll'
"1'"

v.Illdl "'''l'Idl

IIlrdD-

C<!ktfr1 &6)'1. Ili)nu.lllllil

."11011"
jhti ...-

lIn..

I ClCV !.

~""'iI!lo:tH: gll:!fL!<I'i'I ,D

Aa.mll""''1. I

mu~t-ur.
Paurte31 triini.i y!lp1J!1C:a1r tQph bdOl 'tli!kemmW edeu blJ t;.\ akJar d gozdel'l g irile4! k ve ih iki Y P bkh.n idd.ia olUnill1 tUoCc.arl:;u' W

II:! mid .. hale :iI.iII ..

:l.dd~~~"~llir

\

yi.n

Diel'

do-

..

. • evllidJm tsmaiL 1.1 y l'!I1 g-Jm. EIr dliba B::..unilc we) llimil;'! k .racaf1m, hat' IIlnJan S'l!V'~egim. ;Coyle }'Bp8.~il .1\
ndillll. il.ksiOI y:J.~ Ailalun
IlWYlDl.

her Silll~ . alacak:'>lh? dedi. !smail bundllll 5 a. 4,; k bir ftareketlli y~ od -UldclU bohc;a.lnl'"J. iL:iUl dlll. b . elbisell!nlll
derdL

bjr ni Pro
I

tin Ita ~imdn'ye

rl~klil.
l' (JlllD

m

i$-l~l mUdlhi!. eel ,d YMdt :l:'.lhltlnrn llmi IcnIir. D Illz.,rolLm id.lr indCkl
". I !iI.1"·1 1f1lOllw-11i r: bLr t '1%.IUilltl

Btoyla blr I:.... OIIb l<"rt1-limd ... bu mLlrl.J~ • mUd Nit. .z.&lftoI11I",1I fie valo;lt ,,1"QII~i ""i1M'dl h",tll" GI"bllh'_ Elu h~ ILIII,HlI" .nd .. blJlundug.
m
I'II1",t.

kemeye .., ,"

ncliccsillde lj"br. P.ro bu-

lneydanlar.iLi

cl~

1.1 800m

Yemen i~in ganhe,l. be&.uli 0-

Ci pli.nl.lli'lJ!ljJl bazrrla

POLlsTE:

---....,,--eZ.
'I.'~tm:!n llIalllrin
-

luoacnklnnlJr.

Ikb ..;!dT ••• t.esll'lnln

~cr

AmllierlPl

mw~'

tCTck blr

ituw ..e

dcr","c

I mevIliliinil
I

ZIII.I DlIhls\lr. IlII11'ltrtJUd halkm m "!.lIra ~lII"" t~1'l'Ii!oy'Uil.

a.lhl .i¢I;)'Orum.
y.

E;;e:r
Ce!llpt

\'akit her

[smail bunda.n

mm:h1.rn. TC!ltm

sokaklann

j""inda

a.pmazm ben
-

haiu,

)'ttpmll
;ida.ml1,U"

m.
O!-

hocalann L'le dlJ' dy';;' u bilirim.

-y

VaUaW biU&hi tlijnmaa.

!Go I)oldu. O!,<tad blr mud et derin bir,jeh~et v~ .km. kll i:lid 01 u.gu yom::le ..k.a.l.JJ.. 'fed I avuElnbe i koynunda bir &-

gilnlerda Emini}nLi - Sultnnn.hme catldesinill l.'lfaiLitt pJ~.lnJ haZlrlama kln mrujlg1lliui.ir_ PrOBt.taraflbc-iH]J bu c..lddc .i~il'l "elc:e hazI1'lUJ1;;:u) lll:im Nafin V(:k~det" tar lU k.n1J1il ohmm:ldlgll d n Prost bu defalU pl8..wlld.::!. hirw: tadilii.t 'Y r".

Tra
27D7 nwn.ll'Rb
~o

l'II~nr t ~-lIlrl~r, .... h.ut .1 )'btarll
k","u~In:lulC b.:rahilr
"'I:

yeo AI-

lCi;u·<.'-

UJ

l':d.Irn~kJ.pl

Sir~r
-ohlll

I,"aTnVd)'I,
'lfli!

molku,:lI(C1t1

~Io;'I1I"'h!'

!'l.i'!'I!'Ictt!:flr_

dit('!"
d

fill'. fl.aP

~I!ktf!

()LeLloDtinde,
!>O. bn ~

f"ll.l!;l

S LtkC'ciiJ.lc t=(l1m.:bn

d:i.,L.~
dc ArdDhiln r::m J

Itl'l:1 Hl-.;rtlek1!!- 01",,, !,'c

S~

1~ n urn 81'3 OWMoll:(! c:u-p.l -

CiI~I!j'" tIi. ..MtJin p.p 110'" ",,1:""o'1ot~1 IldtOL h"'.r, Y8Clli ,,,tLll .".., U~(;:I.'"url t!lkbln 0" dt" ~,..I ~L d=- IJi .. tuln,J: da£llid r. It Iy"nt .... lIWay:ym blr- let rl'lInd t m~nc"" I'IUfu",:.I!n '1.".1_1 bilklcllr. Fill<ilt l:il.i r'i'l5n.t. ...1 mlll~i' tobl ~.. bli" :I~n blt
yr II ~~ him ..., '" k"ro. ... BUIlIar Inil'lk In! uf!51ld.odI0.

II.

I~,"JI~~

1..:ru ytl~

he.skdi··

den

mlltgv~llid

hayreti bir tiirlil ge£IDlyordu. Kendi ]iclldine: - B3.tJn.ilel'" insanm harimme, .lm.I.bine kElda .. girebllc!'I c-srarenJ;l:z iii da[J'llardLr. AUah 'bt!n;
Vf'

In iye ta- sir i~i 30 gencimiz lngiltereye gitti
t!l&LlWrL>f;!1!! ~ IJ}'I!' m'lJ.h~!\ihsJi~ lansil . 01:10 t:.1 miz. Lond~JJ y.J 1-'1 r",~.eL Clb!U~le:rdlr. lil.l~mcrc~ t;Jde.n ~u 32 tilL b~11l ~HC kLsmJ GJ o.,:nvj1: li lU!.TiH (I' GliUluwdruCj In~'I}'~ mekkblR'inde0ktiyall rudu. Gen I l:JJ..:. till" ::t!lle m d('do;,'\.cl[ d "lIlI! ~an u(:;rcniI!L'£'k] er·

eyda meTasimler i~in a: Ian s
l;3ehitci!·Jt
la.dli11.anUm

nold..;tlafcllr.

to) 10 odCihll(lt;l:~
hub k.I'~lnd.3k..1 l'J.mlil~r

I'llutcha
WQj .

biitiin

Mfu.·

YJkl hill Ta..l.u:Ji.in meyda.nl

iSl Prost\lJlll i~-i,il han:r-

.n&Z ~'U.lJ. mey

HirnanLan bu

tejk1liitm

~ernnden

konumn, diyordu.

danda. bi.iyWt re· m.i geG idler' ioi_;;.i;n mermer .biT tribiin ~'tlplla.cakt1r. Bu
tribiimm ~'i.i.ks

ecktin. P..lzinm mniTl
·.;;in d ,
h geJ
ep!)u;

..

ozul~

Imn 1

YeQ.wl.~D
(lml.l,:lJ~I:Hl~

pu "oj::!.}, I;uva.. kipm::iatl. mlyor-clil. ,luwrak Of:m

soou:-e da.y.JAA,ve,,k - ~im.cl.i ,san a tc-blige

"l:lkc:~;
m emur o! -

Delil;:ihaftenm liUbbel ~nde SPOl" meydd.-ll1lldan dcnenJerin -ay Ii: 5e.aleIi ali:setmeye b~lam 0. th din ilk 9~1:J.n.llg-. bl~ ge~mt1rti. B - 5ufk~di a.ilesine-. :&:lblta.ya vc L..8Jebesinl:! habel' \.~n.;-cek mi idi. Evve~ii. -;;:ablta· 1'8 habet' \"ertll~ dii!fijndtJ '\'t'!: kendl lumdine 'IWIJ~t\L~ - Yemin ~ Haydi yQmi .. nln keY'hen oldugunu kllbull!dayim. Yemimmi bozma.lla Dania ve giina.hkiir olma.m amnJ:l.. ya bll dc:fa bapll biT Batmi feda.tsl ka:rljlDlJl ~Ikar da baya.tJ..ma suikas cdel"'!ll!... bell lrunu Ilerkesd~ gizu.~yim... Dilitni de tutup biro dalla bll1J:!lar a.J!cyhin'da hit'" §-Cy stiytemiycyi.m. Za:b:!1 biT biiyi:ik stim OlD]) "imwu'll se~iimc;ti diLiJti ttltmakta.dlr.. keJ.ft.nu da sozl.c:rW. biLyiigii de,iil midir?' Ost:a.d bnnc:l"Ul sonra eller in Ib .. tiln~ dayaaar.ak dogruldu.. Yecdeki torbalan alw. Ra.ble.nin lliiliiDe 'bopJtlI.. 'l':J.m i.i~ b!D!Jjld.l. Kendi ken d.ine:

'r'f!

iJ.

:..IhS1.t1o-

u mildth:tt.c:n :sonra ll. ~1.Jr--c:l.k.1 ~ • dJr'. T h!bcleriD buWu cII.ihIoZ. ttl }aili!!J id[l~ ~

..me

wd:'

bu~uk meU'e olaca.ktlr. Tr.l i.mim 0niinde 1"e5.lni ~ld1er iC;in bITakJ.1mai1:\I. :ta1:'Uli olAn sah:llUD g ~J.iCi hak·
klDdn.. b~l~ye

kli,.,

zew:wd.en

U~

t"'l'ln c~u.ktlr. ZEf;l IIIlIkerl IImllIHln dot i::I"ro:~o!l kcr"" 1:"<1 h"nDz JmI~!im dl:til;;l I 1". ~ 11'"..,.,11 1'LIIly. Hall! 1.IU;n1, Arn ...udli.ol6u ilhol!;: ~..,~. I Fl;t"Y lu"blrr" d de- f II be r ml!rY.. 1111)'6£ i terM ".lr. F'",k:lit bjun" bf..l 'Olallyct. ~)'If ku.vv.ctICJl'II laU1j )'.~lIlmlfl..t. W "-"!I IUk.r; k,."vd ,kklndl!l klifT brr"-k Cdl"", Inll im·
kiln

"'0['

" .. c-mi!'2.. IUil}'1lft rdclC hilfl cazll' 'Il ~VlI!tll

-ed far

,",u.,,,, VI! tllW

I dh Hi

~l<nn-lf]dJln

lKTl.J

D

15L&R.J

I

dll~ . 'eyu;n'so}Ii..r,;.:-orum. Dikkallc dinJ ! r}.edi ve tlcvam et'li: - H~ ogJu e.hmed sana F rn sOyli..iyo.-. KaIcsinde kendUl 2i~rt etruC-gi rica cdiyor. Senl Alaniut1 k::tiesiDde en biiyij.k iz, ut ve ikrfun jle kabul ederu:. Vsta.Ii! 8ZIUD diYl?r ~i: AJeIa.rle irleanl..ann o..b~a. nut~a.n:ru lBtiJikar l'!e is.

M

ifaturac~ar kurulac

. birlig;

~t yaN

etm.V.l1 ir.
Ijo

~~

cwet;.i a.skeriyeye maOm.dan verfu.c:-ek cameydanm s:enl.' ligi. tflSbit

tlldi!'. V 1"IZ 11101eiJ.nk.jji h~rt:. lll.,kanl:tmuJn. ~... k "C: Id;!"c 1I1<"i1!I.Jd1 ImkAnlna dll!ranlr. aLi l.b!,~"ll!!ndlr Iii Ikb ..':uj; IhnWcl'ln tul:'! 11:1" (ioUlralC O!"ttJ~ '~I"lr 1~lya .. ~II< "'~t~k"'I "l I ""mtt:t." ",.hr",,,,t"'ltl mUIIY'_..., dlr .. Rom.llo hLikki.ar Y 11111. c~ '5'tem! .oIYHi,,~ dl! IIliS!! ctm~~.f u"'z nI. lr. F k l '!il%dl~ g-I ho:d·rc ~ml!';;,it .!lre e u~ mak lin ~I.
"'U~~I nl"

r"1n

oruna~ttr.

Ill'S

IH ita

r·]

A

.

8u S8nBk~

IdhMii.t lJi.I'l.i.lder1.nm l~~l[oe dto\ II QlulU . duo ~chrtrnim.i!ki. Ill.IDl.Ifnttu'a lutcar1n.n d3 o.Iun t Idl l.:mdu:ma umum. IjiliJd:e bir loplaJ.lb Y liu·· ljl( ~ vt'rmi~lerdiL

m .... 1Iz;ye i
b

yonl

menru..u tahkir ad'Ur

m'

t!:tru1hul b 1('dU . l ledJ)'e una ... mii.tlllrl ane
~.IOc

m~kten ~£'W n;'lrbhanl:aec 11 Haydarm A l'f:' 'Item dco rptlmakt.a
!oJ!
co

OIL k,dd Aci I:I!Z'B mJlb -

mahsul

a

Iyi

kulak a.!mao Flik t aenin gJbl till nlmq bi .. 1ocwwi biz;f ve tar timL~1 tahkir . .. k t'lY~ i Lem~. CUnedcrit.:,

tihf

bunlD.ra

hi&

Hu.buhd mIntablUll'1d.an lI[id'C:.CI 1m be:rl~ g6re bu J;en~ h.IIIV:ili!W1 ~d gitrnc::n :p;O..riind.c.o. DiliJ.hB.u.tlio .r.gyd'ri varlYI!t\e olOOjl"u ::'1il~Wn 'kidli'. Adona mmWbsmda bill' RJ'.!I k'lldw- yenl TIl ~t",lJlW'l id r' kin~ Iba~lil.n.li=kttc. 'I!bclll:: ~ ihca it J,;gmtt 11"1blHun ill.~,rd cllerllldL:k.i.. m-pa IiLOldi:l.r mao mikI:brile clri.!:l.erlni b lerJ <;i.u It-I)ligat'ba bl.lLunmll tW'.

rtlclldlgJm )'lUmlGilk. Hn tl> ~ub~ mil.dllr.hJL' ~ muaW"~ ]{I tine. bBilIHlmk:en j'LIbwe ba~h (iLm .D1Urulro \'oI! c;I];I bW:Qtu::l: l;u!yol!.tJ !eoni.:yt;: mildqrl~w,.,C) bilgl,.D.(l

o'b.~

cmc-

II

1.Iuk.br.

sI Detfi:-el·n dJlnn 5U~
~

lml;j", m<ilikeme All HOI;YL J:v mu .. bf.r ar til; "gfhJ etm:i;lir.

B
~nd;l.

cl:ii!C!I ltilly •• bit
",rilo

;"nICU
miiddat

t r ;:11F\jln

a"qjj!; ~ ... llilr
mxcllrdoli t~~h,_l

'K:uma~ k-at;;ake11r01
~~l1lDd(!
.".. "..
:iI.

I1l1lbJdlm

...e itllt'l

g.:ll!.bo!}I'1 :'~IIL..1t Im"'":Ii

me"''::''':!

Qlcll,IglI!'lli b!liilljl
mlfj-orln AIm-8nl.rl" ".m;lI'1.'~

;11'oI!~UII'. ",hind ..
~"ilPI(

$iElhrin mhhT vazl),sli

mUkemmal

TL·-at."1 c.'":-"udn
mJ.gD KuUuca ~nbSL1
W""",

'i1!l1i~1! m:Ui::!:U~d._g_de " Il··-~-dll. oturan g.,
.. ~~F;"'~<::D

It 'YoI" J,n 1:111' .II1), IrtI, Ttt!! Iktl&ild I :10-, ..
g!l~"_ld"'rI m .....:tH.ldYL!lll'l

B~lediye 5J.hhKll mi.'lqllrlL11:::"

idJ.t:in Sili-

dun

:geJe:u b:i.l "

ku sqzl.er:iJ:.. k:dbl'~re -gi r "e bu &'I!.I'I'.t;l(.in ·1.a5 tiZCTine ka.2dl~ ha.rDer gi"ti:i gOIli.iUere nakfjOlunu.r. - Evladim §iwd.i Oel;WD.Bauni Ic-rin hE.ik.:..hi;t !lIl~rkezi clan AJarnl.lt kalee:;ine g-.it.mem.e Ve orada. tardlat
.rc t8i Mehmedi

Bu 1'I\wr

ziya;re.t etmeme .i.In _

- All kaJblere bir-er y.ili:i..n gibi I!3nl:rn :san yuv rltllcia.r ... Tevekkeli
bir- :Hlomf: e~'I" Alla.hbm kOl'"kma ~ sam rutIn... tap Jim. dememil}. SIm fet.hedmlediglnU kJJbler 'lfal'" mI ?

c;:

hi \·"-Zi.yL4.i.ru!' Ilid bJ.r r.ljloOl' h:!;4rbbml-~hr. Bioi .., POI1I tmZ.IWIn k.tz.:w.uI.: "..~ k=1 lW !;::l!--l hsst:iliklm' ];I _1:01: z.ac1:o.d.1. mBhsw. bll" dcrt::cede. 3Z.'llmlStl.r. TlfiJ ".~l_ gclinoe.,. Uu.nlar nll~ gii'rtllmC!kle beraber g ~l!D ~l:nl!"Yoe tlaz..&. _
l"llD hi" .I."ibiiiJ.c. En .500 O]lJ,r.I g«t=u biiL.I La II YG.I;lu.nd!!. :;: ti:W ~alio.a.Sl t lilt olu.Dm],l~LIr.

"il,Pu.rundao

~lkal"kl.!D

I

dC:~I;C&il'lc

1l1l"1""1: tI;!rcket' Im~HIr
o!.JI.ldt!!

Ullh.e:t 1;;eJ.bt<t.mJ:. il..zen nrarun-I C , belindc. ~ kilo 3ttru(:!!ld i.~.klJ bu kuma,.. m =1.t oldlJ.~ gol"lJlmO, Em.in.eI hr.

~etI

dec!!Ik. • m.YI

l:ilr 'oil:

",Il.,~

b.llp...nc:tItfumu.mlyr • '-"'Fflru Iollll~ )'1 1!!!lbll..,

L!tmr:k,oe 1:i.. 1"" ....ulllu ... _~ __

yak.n

IIiOi.k.I.ila b. ~bDmli

---,=="""D"""r"",,'===-----

....

al IdbaJi cin i
aClld,
rhTdo!:.)

ed.tit
II Ifm (If! ymm lk.

Kapil kacb
M:mmuilp:J$<Id
I

dBII~1

kiln yoktur.

H(lldl.m [tIJ:n.IE.m. fillP,"i.~ biz utikl;;C;u- IisIl.M l'~

---....:lfl_---

~ gil, till. ~t it.~tadl 1i!Cb 'ron kw>dcdm-ii..Tdi. r ] ~a,." Imnllilile-r arum do. al~m Balini d.ctJttli 1O!J() M. yilt n 1256
kirdar tam l;;G yll. Ala ~ m.llti(l hiUti4m ve 3UftuJIlI-i si1rmi4 • f.tTdi. R"a"atl!f_l ogl'i' M~hm.t!d fbilci Me'm d ,ii"rermi r~yan. bc.,.-iIWI Btlim- hiikUmd.aTld:r, U66 M. yl~ nIUIlj 1 ..11JM. VU1"'1J kado"l" IttdtiiJ1ldm-lIt 11 pm~lt. 1mLUi! i.ft~ Ikind M 4·m...dl.~ • 'r JeWi.UJ"i iff. 41.
!fllt.l..ll

[ J 1,'t1OOUik..,. ilIElVfdd.at! "AUaJI,. ~

~khnde Sotiylcncrek a1tIDla.n dDllLba koydu. Elhi:seleri d yiike ltb. Ev d.m eariyeleriD ve gelll'ltenll !}en Irnh kahaladle duyulnuya lllU,ilo,mliJtt. ,"Iedr~ koridorla.rmda t.a.I.tIb I.er gOrtil!tlyol"d IJ.

Jcm

A.nmk bu Ihr <: ~eMlInl!"k iQin e1de klll mLkdlLrda ;;UWl Ml!!'I'cud OlmEleli ncl - V {.1; L,;ijJa1I1 y,apJ.lr,ibilm

""l"""~

Am9T'"ikliildan 3800 dumi .. geliyor
mUl"

ton

Cilloltim :o.dIhdll. bfl" kadinID mall~LWU dell..6l otd'-it'Unu :!;lJyll) relt ~r,1.!:1l b.:ibilll.9liE: alilll ~ \1) n·

r.a ,.akoL:m n ~:wn

Ai;1i~

liwrln...:!
SilOI..lJllU

>

:i,",Llcll~ !jllvill vg k' aaviQ!l birliginoe. bildirmf _• Bu yap,l!::Wl'dan bie lwirmnm Rwnan,y lWyn 'II! Ma~ gttLl.c..:..It! ~"Cd.il-

Hirumu.

Imd.i!!r :1kfedotli

mtt.1.Hr.

remai.1 llIIed:rcscl~rin, levRD va llet!ihueWn ynlmasma, ~1~t:Inlm ;:lI:Un8. imkin la.t:Ia IT\I"UI" ediIemiyen bir :!..dlLQU, ha.tti MiImH ha..line gelmdj $imdi herkes onl] Ill'lya.ca.k. \Ie !iol"a.;:a.ktJ.. F~diD Ra.zi bu :0:11.Ilet"! tI );11 IrZl.ll'jlUyacakti? Cidden mi..i!.ikUl bit' vuiyet kar.jlBlnd.a.. lm.l.n.caktl,
BII

Boy el1nilal Turing 010 kul Upler.i k()ngr9 i
Bnmdl;l kJplnn.an bll!Ylll!J.m j'l"l ll.l.rinp. \'e QL, rnobll ldiJLb I.t.-rl ko:io'lf'rninE! Til.rldy ... " 1UllllD I.Jtlr all. ed.lW lstalllJ ul Tluil'l1! ..co0 torn'J~lJ I.:.lMJ-iii cci..!!i R~Ld. Stilll!"'! A.t:)b n 11 dim .sabo:1h llclirul1LIl.'I: dr,i.nlnli lu .... Bu sene t.opian 1y :m mWdtco!ll dO]aJ2WIUfl II> .u-",b he.slJl.rt I(lJmk ~tITd~tlr. BI'den b:J . [. ~Ul • t1.;:llya, ()'II~Jltllil, lsp ..n>· , BumanYiI, '\ u~1aV)"o konti' ("de hlUJr bu _

ldhlll1lt b rU . I l"atmd.ilO a~ ~,. W\le) ~er I iJ}~"" :;tp.l. L-dilfiii$ Dlim ;1800 'I:un deml'ril'l bugun blr AfI\~'11am ,",'ilPllriLe limamrn~ gcim i beklen.il .. mekt~. Gli'lecek dem.il'let'K.ara.bilk ilemll" ve I)' Ilk it!britM1Il1D h~nl.l i 1I~ L'lInt"di~ nt>\'IIt', )'ilni P~.I/:l 11UR sn :UYllde Im..lkltn.; o.ldl'4>U SIlj'~BI:"di.r. D~ml.r hirlifi. bu

rn ;;,hktm "Ij nde ya.p.l.ln.n tlunt d:;l dfifi b&.r a.y 2~ ,,1l9 IllllpSe
ediJmj~tir

[Ilk\! ill
I:!! .30 Program W! m~lI!ket SoJa a:! l"L 1.35 !lJUJ ~ m 1 i 1:t.Wer"1!!r"l. 18."0 MUuk F.aa.Ll ht-ye\i. l;1~CI

Otobt.ls

~arptl

mlill::).rl mevcud Iili:lmUuuue go~e L11GrIJTI ~I.!kdr.
TL1!;~'__l"bJ' ml"\'C"Ut1

;J.h ,ll:l:D..i.nil

t 1'1 dil.ircnlJm:. en
lurubli

I

hlll.BiI1. t It. HUku.met mal ir 1-::5.[' iI~rm~k. "ur til, kcni!ll51 sDlIn olJ.blleceklLr.

=

K4nLr,Hime nuki1m00 meveud IJAk .. b!!YPI1'1i \ c' l'k.ll!J::'Uiil t kd.irde DOl' -

Ib'tiI1' - 1( Lie"r hnthndB ~Ly~n, ~fol' ruLrnirull Idil'e!5illd ...1.1 3158 11l1111!Ul!.~ lI. o~!)biiJ: fcrl~rlCJl I: er~rken. FI \'Ihrdll MLiHt.l All m h. I irll:J r;: I, llOk~~lnd.a .l.l l1umiilTElCl.u. otUntril Em_o~}le ~3rpJ.J";tk mu'lHl' If y ,.h,," I d ilfI ~ '1]'111 'n~. tl:m.na BaJal 1:ui.S'tDb.a.b ..'S1lli!: 1I:0I14ln~ fatOr yak.n1~IHlI· k hM~d{Ol;l L: ~l 1J[lI~tlX.

uZ1k: ruy

.cd_

(~d~ II'GDD Kuw:er).
i~.b/l;,o;1L1 M:iIzik:. Melodiler (Pl.l>. 111 no Prourun vi! m'Cm.J.d~.t!l .)\ dJ':J.1"lo ttl u., M (i : BJr :li:mt\YI"1g (PI. ~. IILlll MIl.;,:jJ;,;_ RIdl'lO Grke.; tnI"1 !~ 1b~ 'I b~IT). 19.11; JiJi.lu .... lli'r.aD ~lU1 ve s.em.'!l ..

=

Zac;ya~J

Ho yandl

Ier.
O"l.l} 11\;
.11.18

Se.s

en"1I.

bu mallan

Italyadan
di
l1i,lynn
lj,'II:mJml.t:i

auD.llere ce,'ab ho.zu'ladl:
Btnktp

d!lEN !I • E.LLIC 1'fClO KIII""1l1

pm i~!..

Eunmu;lmde:'. Ko"!!n-dl: Wilhin
kill!!
ml.:i!illM.

do urdub'l1

tJu}lm~m~!J

galen 2700 sanlim n .;UrUyeca.k: mi

l7ao KUru
"60 1)00 • I

AVI..IIII A!fLIK

750
~[JI!I

!I'

:.
I

AkGam oklu Ru.kiyye Mtadlll fiQf· YaSlw hlLllli'ladJ. O:imd lriitiiphWleden hru_~Il'Je g~tL 11ellgi balm WDll gibi y.rarn:n. Y. Kn.nruDln. gelinJe _

ltioo!"P I hnilfllli. In LII t!.11<!!" I1r.l:Il i}Lumobil ~y:iliaLl ... 1111'11 It~llll!1"'lll:j l!ri 1'1hl'll1!ll ve GtItl'lrOl.. .I;~hJyhk1al"l j"iJ;l li;JZl k;u";ar JEll" YI!I'Ilmi{Iir.

---,

.. 1.--1

1 Ayl..lK

Uti

sao

t'V1m

ve oguLl;l.nrun

Do.:mfi

dikkat _

YENI NE$fiIYAT:
Pr

baflodr."Itl Knpo V .,..10 ~'lIl)l ... ile ::1.'1(10 :5JJL'utd" limol:l Ilcl.Il'1J hr. L!mol"ll.L11 6L!tlft Holl)'lIn" II ~ u III }'o.ldo. 1l1gUlz. ](.oI;In~ml r.:cm~l<:'rl lll:oJhlldD.l1 1e~ldr I?dilmi5 ve Uruanlilnn Il:.tl~ 't. Il1C!Ucl1 oJduldlln t",~hi~ 'llunlfU.ol-tllr Fakat b'unQ I'd ~~IL LDruirU~1l J mn uLu.. IGEW
6,:I:trethune ill~ I:'mb \,nilnriYI! k.ad. f

sandlkl.IJ'lnl Ub'POj I r -_ I IITl In J MaJ.dy;ili ,,9 ll'lm..,hle Dl.lIl h,1rnm.il M;U;..l~ "II ;" d' d!.:n n tJ..l.n 1;'11 I_[) t" 'IDID kWmcBJll:' J!lrilnd.lO \!e L·l..L.,;:"n4LL~ r..r.omtfo U'd .• 1 H.m I1lmml.hT. ..

h<J
IP_1!i mc;1.co.rolOJl
0)(1

..
b.J.beJ"lt'.rI. rr ,,11

"

Pirin~ ucuzluyor
ti.n:w..J Id mn

LHl Mil ],
T"

CIllanl.:u-:
lli.m
~~ lhl~k.

H:.:IJ<.Jn

I)

li

T

Ii:' Y',

;W.3Ll K hlJ IDOl (0 I1J cldlCrlJ. :!lI. 0 .JllZl': FI.IW hEyo:!h.

11!JM.AY~S ]940

leri.ni: cclbetti.. Olla candalll bir nJak ile &hhatim sordula.!'. Fa.k.o.l C Ius ca: - Mm'ak edilecek hl~ hlr ~ yak. F.utu. okumLL.[;l O!UCfLtun .. yo:r_:" gunluk... dlya ro LL Alles i.ni her iuutgi hir ~i.i.p1heyC' d~l"IIle.mek Vii: onian dn U,;,;ml.:ll:lek it;in Cl!: iBtem.iye ist.emiyc Y"1l1q;--illi yedi. Tekrar il!'!l.lIama

uk

7'DRNA FR-EZE ~lik
y
Siitli

ve

m ill,rln b~:;llUlml}'~Bcm., d ILr Ie. p lfloclon dll bIT t al:J~dti ml: uhnnu"..w-.'
DI,II'l He;;' vokte k ... I.'1 l~l.,,\lloulli

!!"0 MuZl!!;:'
d
II ...

El'ClJ.l:Clll

So

1

I"II.!m ...

hit'

b.ir

kcrrrlt'On ...101.1 I. ~I.:l!i 1I'h1:.HKu~ 'l'ln'rtra
A~III).

xcri:

I!!:

F~z.1

BlJUm11\

ernlr
Jl'

.ccl.m~.

iori'1;!II Hm, nl yo oo~ ... ±tJa

_

1.n.lnl.iiIJ

KJ.twH!vt

y~:

UM,fJM.J Ttkmwfi C~t Pa.rn1,'

ml~ur. lSii'M" gi.h1 JIII"'J ge-.;t.i~l takdirdi? m;J tlnr'lJ:i. bLr kL-m rnall ~tJ.rtimea ml.l.b.temaldir •

Daniz:deki

kaz!I

tiD

:!:l 3.t!

MemlrkN

I

t1 -

"'onun.El

dijlldij.

an
[D

k:tlr.ll"D!llljtll.

"'ami vv]

MuIWm imll1li.t. ._ iQ$r..3tl..c.d.Ji 1rulllimIan 1IU.'ilJ""IDJID lIULlu:menm mll!fljrill! i.!etlh. u.wlicdn.dcn VIl' LctUrml ycrle:rin.d b !:'dm ml!!l1iW::r.tillUUk., i.lli: _ 0111l"IldUe[l bir nlir. 3i!;lf .lim; lc.kllM.

BUh~1" yakh
Cglat dOl R~·mernlt.J c-:ultiL mrl4:' ::IS 11"_ mumll IftrlLl;. t;untrh-ltn~md~ C1Ih . l:i SD~ bub~· .. dVfI ~ bOlh Ii 11I.~rl d~. I:mbu makinmWln Oe$l"ttt "I LJ<Ji1 .01., S:Q~~i.J.ndi!lll )·","'rH~, L..~. \ i iIIltjJJ;A .. JJrbl1\1~U:r.

- }·ll'"

'~o
23.20
I ~t:

rs
ynl, I'. !l:"

YI!' k"d,,1"

l.
\.·~Ir1U

"Ct.!!I ....

Z3 ,:SJ~J,30

d1k 1! r zd - ar a, ih iy r as • ge Ie orl BSlnCI 01 ndr,
ill

akit e

------0'-

eaman

h"r ,'I';u~·u gibi, b\.g1.inilIl p!"(,llM Ijludu:r C,lLo g'lllWt, H"}u,!-tlJd til· mek, C .ll , gelru.~k 1:iiEnd 1'. LUVE.."lDEKt
N<e\) I)I'k

1lUH-'l..r.EBELEP. (
-II ,A,I ;i';''YOI k ~1I

I..7

TllTl~:;_;

t;.l;l.1.00'les

lu:o:::UIz.
J

"\,~tl~ri

,[J~?Aliu,j la muhabir
LNl\31 ...

bildiriyor ~

hiicumla

bomhardnua tn .• nl:lmll lmlu.uynili Wl'. Alrmmhl.[, $,I;bj{" civurrndukr ) ..)I!{ll'" ii-

lman ~111-k1.l.111W ... 1 t. .. a 11"1 l lin slddetl], n

n

zerinde, :~rob slarmda P:Ji1..1),{l11 gunIacdtlm p k :Zly~dc Mn.:Ilm.J!llai

ii:l-

"eo ~

z.a2·i~tt\
te J,

m~1.1I1~m~Hlkr uda

d~iral

CoIhHU!lJ.lI"d.lL
I

1nglhz ~
keudile

!tIH.

rille bir yol acuiayu ~,"Jl.tiItll;:lau "ill di.ikti 3. §!.I.ms!arrur. V,aduk, mi.k!tlo:''' Iilerin ti1..erine dii. U"r·l .• rnl":1nbr, Lom'.uin drmir yuhl jStas},Olll1.l.'l.llI. ele~Iml~}"e mu '~ffIJ1.L o1mu~lardH. Rn rad ~iddei:.li 5.. kak Dlunsrl'beied [rIm ,. ,'e- ll.!r;:i.Liz1 I. di.i~Illi. ::J ~o;:IiI;: agil yi", w,cdic. ii. Ie-.'d'it' _ Biliiliare iiI:: lItukBllil hilcWIIi..I nliil :Iki.b ~"I gilu. B\..'1~n;:~km"'·o:.'ti~ri ttl.! an.nlai"l
pil.~~ui.rtn.J.ii~l~.t d.~r,

eelIS
(,,1]" .~'l'

tIc iElir t ,,~'b.ll'IJ .Ii.~ ti:a.,,,r:; .,.-ar-; i Jr.l.'l";! <lturml~ \ o! dir.,cT _LI', d ... trD:;~ b;:i.';';;.',;j, .. , :.tiJ.;l;i~tl.J_ d~ bi,1" "enl
lJoi"bJW Il,

='.l'~·..:"

;:dlr ,..: lr.... ,0(1)

1~

.t ....

b:;l!ni..:rl~ 101 ,1""liIC!~

ayl
A •
::",.:;lm ye

aSlDI

,hu,:J. 'l>lr

"l.L

:;iin;o_;:u

~rii..'-lllo!

r.C!~al.~
~ t r.t

bOi

lIoa 1:;;1'1J

-

Bill 'J~'.t.:.~ 1pn b·;t.. Lr'"u.'ln l:1yi..b.ad;!l by mlik!:;J,!.Gjrt=llcrden m~', O:';ld \·er-· ciJ1!'rin w-TIITLlma.$1 Eot'1;Jjn.111! Q1 :mlOlif kll..-:In!; "ill ~"<iI J,.-u~ '{I:: ler:n·· :-olldmi ,erg I~r.i. ile nll.lOilI.1r1t \ ergL<; w: ~t:kd', 1.J~un,. ti..h '<:', ~ •• k.lul .. \e Il,,,,,ftt~tJ., del':! yo!!m[lmlJllh!" jl.J.mu. ;!_pUt, [I 'nlLJ~ m~n !;ult- t. \'e pBmUkbn y .._rtl.L-n ~ .:; YUH ve !uJ in\if Jiln 'I'~ led lIii!':n!'l,l,1::', to yl.m1l~fI ve kddan J'~I"' lIl!' <>lsn rIlYI'r.i:o.n Wn:LD L;;tihJall: t'1!!T'guv.!.nl! dllml:a ~mj'H',
r~H!:,

li}':tt

..1m!;'
.,.illl
hl"a

.ro
.1;'[' ckr£
~."L ..

:t'Gleu l1:.tkliy .. tlIL(lfl.rl n1nl.;J,o. p~r:Wlun Vol: 1~bill almrm n1ilL miiliil.!tm ..' Tit._~,in'.! Dill '" elm!!ki~dlr. Il!I.lk.'!ll~liYetl!l k ;11 ~gkhno.lI!lri z. 'IU.

=- _ ,8 ekleb mualll Or ~Br~n'n maaR I I an,

D.qrrLiln1i:'l mu't:l'!"~

-;n- ...

d

fll;u.~.-

yC'kll u. !Oll

tl.,'-Y:J."-ed,ir, :"I

B

n
sru.r,
@

~IJ U

to~ lirtr.

.:ut~rl

= b.'1.dar.L'I

c:;.r ;\<, d .., 8 1 de a:s1i

t", ,-,k

w~

d

f,f."r1J.ln

DJ-

ide

whn"

dlJ.J:.fi'I 'L;"lir. B.E:L.~''I(.'' ,. E: EJLI G I '1!-el~- ~I. b~ nl:!1bri~ ~7(A_.\.}-UIr.Ll~ mt r-:j bill 1'; mJ.; ~ ij~1!! .:Ilt'U t~lI11 ,t:
l ~ IIt.1m:m
lioj"J'dl"I!S.i.

J;;o!ri

M~ lI'~ Reh!t Cr.r ..\h· l>1lI51r'lJlll .. gmd .. tJj)11ar1ii.ll~tu. ~l!;enUiJ ~twn.asml. ls.rrhl::. 'O'I.Lif'~~ ... ,,1,"1.UJU l1iikJr &:1 'Oi.]o.I~t:[il"!:tin. te,' I lirld.mJrlci 't"1Il1~r nln 'eo' \' 1_ nl biJdlren. B'3.J\'t- . It-\. 'I.ez d:. loW. a~liil;;l':nl~. ip!! m ,,~e .. t., n~ 11.<:l'e<;'r D:turunllJ .... rna ';@~I!JI 1.1. I;t Ia I! lI~ktell m:im t hB2'_U"!!_-y , h~\en. JJ;_c~" \'0: ~,,-u~.3,ll meru;l..Ic.J.t ill! hU"Ihn:i!l.ll m:mrOI I !ITa d& Il>r dakik • .r;ill;;!U !.....L!.lmdr .ll'CI .. til'!! tuiz oI!d~tir. b.:u:tk r:;.,a, rnU~il.mb;I \'I! mJlmu1.iH:1.. ~w:..o l.UIN~ k,.:.Illm .1 ~ de-"rkot k).J.ro.. pCl'r e~ m>1mU!'II, ;:::"I~ ~ii.'~U • t, i'1! b~~

AlJlum aake:r~""!d bile n~.d Imvv~tter1n-e tIlu.kahll bit" u.nrr:mil, olmus, b~ltJ(hrn dolay:l! RumtJ.nya Al • [lit> ill!: dariM;lyj ill 00.1 (!IJ..I¥ maoys iLe hemhudud /ili}'1labilir. 4. U \,lEN OIJ S7{j dllrnrlaga muvafl9.k Jdl Aim nya.wn bu 11 kc,mll'lUl1ilJ.df4[l. u, ...2 \_.P D N, H [ 'I Fakat bu k.at~i bir sed midU"'ntil, en gilnllililkan ~imdi.li.k LwigreVk. lfl., mUl~iI'nk:1eI'in beh l'lu,;unu fill isttkbst blllil'lla bi inki,tlf w[ U'" I OnlUl giiDain. t;l\Uba Fre.nsa ilc huil.fLrl ed .....duruelar, Ciink~1 bu m~D..I· zedeeektlr ? Bughn Feiemetili 1/ , duda eahl.D Collmll!lldu:'. Ma~mafib ieah Lck~tlcrdC' ~\.blUm dlh.PT1n., ltiL '''ErrBe ilre. milletl~ inla utra Wn." (0..1 edema, yooi LBvi~r.eyi.de !;liincmek mH;; ht\nl,(l!' miitL'!( i kler Ln igfa I we 18.zIm g 1moo 'baJ}kIi. gtlD~~r hul • [Uk k.-.;ra~lttd& lre!d1L~nrLl_': R 'l1.Il~~t l.u!.plhn1§hlnll. E.g",,!, A.[n.r,lLya t'!1"SJ tid0n, d m.u.lu,veme-t hUJ;iU1~'Doll I mak da gUc Ol.mJyoc.:ililllt". imti{J.fI i§fgf.Ll~Hn'e.-scler mi.iUefik ~ ~ g~idikleri ~ret ve l'8>j;,jJI[..I tsvigre. bl.l ~ Brt miI),onluk ke ~ lerhl l::;:gfLlllle mnrus ko.l!lc-,W(l'rl:n~, lun kabmm.ru:tlJ.l..;: k ~IJ. h~}y• \ ~b~kao .111 el.lllelto twirl utu: UH1JIl hiJt' P..atlyod.a f!plk~'i'i.n agnru. ki1ii anhktau b~k(j,. "~n lur r..11111 kl5tilJ. _ten !\[mruuw" di~ri Fr vurma k. yahud (";l1U m IltLga davet. rolk\tnn k lBterue.yiz. F lut I,')' hurafu!. besmei ~I])l etmc:k kabil de~iJ ki.." l'!.l'.lQd ell i.s .. ' (\11.:, 0 1m ~i t'l:fldar takib I: • 0 dukl mrdu:'. t fig • ~uyler,. adlylemek e devam tin 7o(j klB.ii 6 n 1i.z.f.m en ~... Yugoalavyu '6 R.1.ill1IlW.,yaya. ge1in~ e<iI'li!'Cekur- Eu aO;derc In nan olup 01fe keti dave!:. etmij tJl_,.lukll' nj(~ liar. Ma~lIIm o.rkMtniia. billll.lUJiD. Ru-;; J • me,d1glnl da mer{l.'lt etmlyoruz; Y8.l .. - \l '" '!i t.;::. 1.. ;; \ 1~1I. bll:" ~.),. djj, mU '1l u.. . tmem~k e rift s.elmez. InIIlIl~ he.niU. tehl.ikeyi biru. Otede , mt. bi'dll'l bildi!;!uniz bir Ile.y -, rea.. 01'1..... :.. 1. n; ~.. l.! .. li"':le1..L ~ 'U .' v I .:1111 ,'1, 'UU 1Irtl t"f).7.i,_'Ilette.n :ibret a.lm* muht4t "'gtirmekle ooroolil.ell" i~indekti Irurtlan dB. btu tI",'k:iz memleketten en IlZ I-.J.t. 11 L; - 'l') I.. b ~ "nl~·~ te~~hklw.: t'11~n ba"ka: memIek"ltier V1! d 1etl,"," ( fib .. i ~ !Utnrnl- ' liytkLamaya r.[oyWm1l.g Yugoolavyl. .'.1"1"" d,~t 1.<11],'~I lI6jtl':; U!11,L1a [l.e-~ , wainin (i.:.:!keri: i~I;:.~ldc;i'l 1f1'e~ .. 11,·,a,..(1 ~ .. IHIitJ::l: )',1Ji tan:L{lo(J!i,n I}ivil i~.[Il-e rnaruz kal· rt r.> lrurl II I :10: .. LU·-e' I", b1 d lse bUi.D.la l& RolkJ hiZ' Oliicad.ele k!'l.b 1 ~nm! Fdem.~ lie: .'i:~T{~ VF}11;,11 .. ,··t<" 'Lit· ~tl.r Fa-kat ambmak dJjld:ir. II it: birinde bir ~k [rltittciil!;; I etti~ L Yo "'"IL,I,!"lU" VErtl T J;'R~UZ;LI'l,FiI Almn.1I yglanJano :.aDIP ta 111.1. kBoI· para ctmiyor Harel£ete g~1!II.ek Ul,.. ~ aakeri n~YI!I Pl'O- 3.gr:wd.1eL61 r,:1bnv. I P ...., , ,- (.\_\.1 ~ HI '.u, ,,·•. t 2.~.1() I dar )"Q.II~ bir !I1Yf.ll.eet ib ~!oI.II.,t:"lll.I. Zlm. MlI.hterero lieyya.h.l.ana. lj 1.1 ~_ lD.I~r. 1QbJalardl bugUo. vadyet ~ It db J lanlUl!l bi.!' InBIm Il'iti&kD.l~ uiJ:'!uw1J Hu s:h4i J1jgal, geyy~h kiy fetW.& ~kIi.irUi. oll&i.:d.ktl. B'l.ijftirt a'" JI& ioo d.8 hemen AImI'lD}-&' mUdab8la t-. GooderilE.'B Ali,} ill!ker-Ieri. mbit • Fran"i.U ve lni:illS n len yapLlAn Dl.1l.1.J:D 1eyi l~ri tamfu.lr1n..n yapLb.:'o[' TIe. Oi.lll3. WI If!! bha.:wm - de r~Ueeekler ." T 1fU lI. buldugunu bildlrmlll. 0 MmaoJ.."l.!r J ~i C !I I" iBn I • ~ri-ebi~ mi? dlY6 Wl$llnl.i:~0l1Il"4! _"'a, .. , DtJru,p dflrurken. hir do8t ;:;",Il1'LIlF. Ciillkd Almlmlann yWhnm ~k"at¥. l~l teb.uJur\:!J tI ~t[' mi '! & ihCi. !rol, Hull_ ..... lJu..iud!.ll8U I.e ~lfriiko. VB Felemengi. I.s.tU.i t'''' Alman a.;kerleri gec.;e ,::ten. .Allm&nl"-Ul ~llbiisiJneo Yt!f:'OiJ -dJor. ljru, ~~.~1lr.!l If~~ ~'I~':1 I..... 'OW! mila Jre<'..ek1erine 8Illin IktiJiz I:.-¥il1¥& l\\m Q~dIi!. Lsvya ne ~b vudi '? BtI:miJ,rG'ruz. dQ.m ve LAhey aok&kl "'.m.l ~g~16 ug:nyllll memle~~U .... Mu ~oo..di bu'll' !!!!!! 1f~ Cl'"Vellii Eilialmki radyo haber1la.l.kmt.etl.. Biiyilk :ljeh.irl~i·(h:,k,; Ho, .. ..etL~ri C'e:!'Dlco.lrnnm rm lerl.ncien ogremyOi"u.z ki Y up 9.1Q'\ryUl:m!lalllar komvu1an ol~u. !\lm:mhl· dud T'!I bilmp,:UrlLirl r IIi imdad IJiG-' da gUll bIr eya.u:llimle Yugo J3.'\o' "_ no h~men ·oond~kl(H·mdein Clkan s,i6'lD. Ft" (lIt: W trgiliz. 0 ul!Jn bib1:uiB.. Bilii.Wanw n ve tapl-& ... t8..nd!ll$lanw W:1lZ etLn!~tlr. Bu tJee-ien ,i!iIioktai.an ku.V-Je"l k:tll.,yeleo'le yamDamed.e eli,yl& dMllili.l-Cil': nn'(¥d.iiderini.. ka.mkoU'" • :nerkez:~g.Q I edl!'hil8iI1 [Ifi' RIiQj .. ~t!Jul&.. uVi!ictao~ c1ilillatl Euannl.!,] led, aaker'l mevkHeri l1~-tI1danm !t:I0l21ar;u tabi!'iir ~mri$fJ it ki. Alms:.rll1U'dan ihtiynr!.an. C!I ..EI"LIS, gilT!l~lerdir, Bun!a:.rn. ;UkytiziU,den. u..u..'\'~tiet' de ~ bu~o1il dM '" gen~ert betw.cL kold.6!tHdH, 1m. &e[I~il.tl~te yardJmctler da.. CelJnla· leroe ~_~ ~,.l!;il'!IL;) ~,.iJ,Lol!!! ~~ U;l,~lj • unllt .., tiro &oes Rowi"ltm tI:!!1'U1'E h:,..ro!ll" .. ... ....I:! (I i:-;.; .. ~ ~3Iabi:nr;" - l!~ !li'l.;:m,l I. Bu ~illI!i :!~!:l1.a7Jl1mtam.?gihl. HoUamlahl8t'l1'i bir gIi,D., bile k\Lruii hIm;;. 1I~ ilo~ 8 I~u~, ilJll~ 1Ii., btitlin vaMll!daljlat1 b~r bWil,. ut%' ilJill.8 yanl.!ll:fiml~; ~iDcl kol1.Uli ell·, 1'I-'linya -'e .,Lidn d'" ~ LnjlJHII eJ..lJ.i..r lm.rJil;Idtk k(l.~tslDdt1l. 1m lI:l~w!rle. El8I ~m.i§tir'. br. •t.litI ill clilr. tU!..Jd ~ !.;U- k'ti~Ul'l." ~ t~tik 'Ii-e d.ai.ma:. llM~ -~t~ u.. SlDldJ bu. de-r:;; ~i1m!lOylU:liln h.enlli:: C!-1'I sN ve [·~kmllk b.;;!5 .Ui1.IIL ... nnlile muw..fi!.a _ 'glS_ OIh,lU;!1 &J;l &iyalrnt ve liIlij~t,8jkUklilan ita.l'ilf .bulililmlay* dam 'c-~r. komllularuu uy;!ndlr&yOF' gi,bi.. Y~'" btikfimeti Dill blIyauu ff , meyi gkarilDllLl1 .1lrn.ID!lkl0ll ~, ~~eD. h~ hiWuf knldJ: 1 - la,. b.ir !IokL'ldaa elf J..l' IfQ.(Jk d0vietlo. :bqmlD..' r"esini. lQ. fT'l;-el II.i"&.IiIlI.. vi~re; .2 - Rumanlo',a; S - Yug,09 • Tin Dtlal"US olduJrlJn t 'lir~ 'l'"Q. let"" 'i.,i:zere on gijn~ hlldudiar'i1l1 lavya; 'l - .~"(:[i..s ~lft A.lm ;g. m.1Il..' kKi. 1I.~]k mu-~~ ;Ui baykl.n:kk •. ~... k!!!pamq VEl ord1.lmJ.nr~ ~ etn:Iit- bit.a.1'"iillfll'll ~en vd.!liifelerdeo ball ,,.. fJ1JSIU hv~. M-, f:'~1:so, 'biWOO - ... \.lm tir. I sri"l.ik .HBkikat1 "t keudJ p...iel:'ile p JUt" <Il'.iI. 1'i (HU51.L.U a,tJ.till';: tiKi'll t remiyeruer Tlirkiyeden.. nk..m.m lM!I
~l\n fl1Utmemleketler r-ildyolal"1 A."\'lJ:!iIhlf;l'Jl, G'elH:'sJO\ ali. 'a, .. o-!olJyn, Finlam1iya Nor\o't''C. D' nunu :ltLt, Ht.il hllld11 ve BCL~ik81l.J.n [;,"l'Oillklan Rili."

A lillfil'l

'JiC .\lm,llIYllnlU

te~1im ~ttj. batt.!

W,ki

111.liJ

Din to»n1.glnL1fl!l g~~;:,iIl9

(Ba~!J/m.k:.Jen. d [wyatluda, et ve itLdalinlij ve mt&n~tln,i lD lnI1nl 'hal'llT olllg bn mJJJBt 8bt la~ hi kaza11wak iti..n' p ,. eT1 I H O"lCrl [til bir fi3.al!y 'L rle, h c;ll:.firrl'lfllrta ltlJ.Ei'!r • (If'. oil!! ~ikil.Yp 1m(la.JIII. k i:an ~J!l ~ .1" n AlmanlllI m mo1i}rlU. '\i e Z'II1'"hh:I

"1

na.I~8DII1

I
t

a~

j

rei -

~Ul-I:

~tu

f

-

.

a~

• eOlVer -)

u e't'l

-

Demir fiatl.r.
(A.A.) -

!;:<ni.1

kilWnden teGlif ~tir: 1 - 16 Duma nili blIilli. L."OrIlDID& ka.ra.t:ll..31l!o!amiD. 14. lln'Cu maddooiwia
M~IlLEl.D

Ankua.15

TiclN!1 V...

'Yugoslavyadayeni SInIflar . [kara ah I
(8t1Qi sru,jtI 1 - d"

il1urlar1a
p1jn.

ij;;

1IIoe:>-':llunil
HI!'

m:.tltI,=,l~!"{nH1 J,.<[.w·bk \-l!i[llm hil!.'1l1. i1", t-..t~,,"1 t "~!!I crtllJl mi:.d J1ii ... \lel'CI i, .,e ~~Yio!n:. ~li"lItl ClU'rL1'I
;."itldle li~
l'I!II

Itr ,st

m v •. 'JnUJ~

[g:J.r'et

bu-

ll.I.n 'iaY-~~dl.!' Bund~n 'JJ.~I:!l ... m\ti Sol. ~I;'!"I Ir~y<:Un"'i:' [I" t@ hi u1 11 :sm .. l mtilB.Sl!!lol! Sillubl, I" b""ll '. 1(, !:Ill! I!m!;a
nHili;eIk~r<'I;:!1 "~ 1I1m:m .;':' ~ •..

~l1"i.i&zRe ::det iIl::iU1'b1l1il. I.J m ::'-:lrlr t~ l~hnl) 1i1!J Iu. ::;undan d~lldik1tl.plbno.nnil urd k1~1iLnu.n mw:.:.i:;:e.rl!ola n'w~etj~e OOd! i1L':Iou h l.bL::l' liit'! ~"Zuilballlii I.;td.LJiI,J. ~i!I t kfinww.ile 11!Uld t~ er~lPn~ .!1::1U'1. t;,:'!, .ol"!

llirl t~ ~Wli

l:L

i: "t! ·~1d 'k:1 ..

6, 1i, 1£1, tij Volt 20 mili!:n~ .. JUt )'U1I.arlak ~ioIblI.k dem.irle:ri.D., lIGon lIlSIddo 1I.ilkUm.l.eruJ.E' te~fitr.w:J
"deje-r fi.y"-t,, hu:1mn h.kdir.i !uJ.w" Iillm!a, haled. A.w.ed..k.Adan setiril.miuJ Q~a.n diemi..rle-!"rn " iriJ. Hmi.zin nez8.reti o)t1nda. teko.r'til edm fiyatlar1 oese ittihllZ ~:ti!m1~-. Su es3Ba mil eiI.!EO yu r>llk ~ 1Juk.. dran~r fiyu.t4tnnw 1 i.inciJi nl.I!Ldde !alit.' d ki Ci.i uk d~mirler' fiyatl~ nn~ din iMin eli·o. t .. m bir

e!ea bir oot Deere~tlr. Bu flfit-· tn, Yugo \ 'V'"JlI.OtIA ,Dr ~ok yent!iU liJ.~IU' o.lm:q G'l.lil.ugu ""e iMiyatlann bu SU¥dUl 'blnlmRJll i.c~b t'~1ti..gi. btldi·

~lld].Fa.kat r i~.u raJdt pdJ;; ~ .:i.. ~te tr Ibn dolaYlIhr !ci Bcl.lf I \e F'l>t~ a
Pl~k toprak1

~"b.~n, ~

u..~~lIlUJ!lrdL.

Hn11~ biI~ ... ;

1

r. bu.,gUa. ecaebi
l

iIJU.o

.l.Wi!i a~twda

ri.lm.ek'ted.i.r • D1joH'
y~1[l

I

!taly.:m
pJ,ZIlT'

In..icl!:1dWJ
giillii
ynTU'

ter!erJe
Oil ROM
tOo.

I

blll

a:-cI=.lt~
"'.~U'itllU1!aJ., M'h'TAiU~ 0 .'

Is. '
~Ui

be~edlye s~hlli
t,,~!;I'

!>In bll'
LO\

m1.il!d.il b~r mll!;;:!i
,11 L8111l

d

U'~ ..,I ..UI! C' Ud;. ~ ,UV.lk..;Jt bu- !Il!.l!l:elIIL.~'_

e.;;llim.i._tic.
KI. lEiF!d< ,,'Col DECEK L.EI'"l

buJlJDuyor. Avr: ' ('~lJ.bJj !t8tlti \iio odil..iDoie 'I~y.a. ha. ill.. d:lldl.iad: .JJ~l;;;y' biith d8.o' I ~l.nlitL ..e ~U.m il." takdJ.r ooe garb OItDlCJ.1i::J sileru.:: teiJ!lfth hIr Ll", ti£.J.k rJ.pJ:!J to!'redd.ild ct.mlldig{ j~mclir jti Be. .,. . dill eo b.4M: h:vo.Rn ha.ri!;! kaid.!! "Oa .&Jk.t\D. di:W •

1

b,.o;1

t:.;.,l~M'! I ffl:L'>un

i.l:r

,.l

m iln"

-1 ),111

alir.

E.EU.;

[(A HU'KO;\IETl
.L

.
1]1

k£11'=&<e 1:.11)1t\!wL I' :tktnl1l1 • Bu h'l:'1uslOi JI[lI:I'I"1 n - ltidl.i.lll.
Lll_l!.. nnl;'1
~'I

lii,..ib,I.B

le: 1102

n1,O!!lR~.h![:iJlun[l:;

Ii ,

h.loj~ -n I

~..

1/:.

J.

-Il

1'-';fl,~lo;,re-

r:I.m lIl<:d.ist.; !l.3bu! !!dl~lflil\ l1:!:.or' l',~n.u.nl.ln D~ n brih.i,ml~ n",

...

O.::i'TENO'E

AKLEl"l'l

Iro"Uth:'HU!. amb~ d~o!J.nIII !:Iii p1ill! zy~ :J..:~nwl '.1 1i".,.:1 koo:rlsyOllt'I.llrln [l,'1I:tUnae "('1'" $"'1' y", ..I~l"irui.eo 1~1Jluna.1l ~lmtnd'O' VCJ'~YI! Ubi rn.io~d.ele-

Ill'"~"r;]. ;

~r'" tlcr.retnl

m

om-lEak l.. !1'I! t&-bL 1 l'd\Jmi!l (JllH:1 h rl53.t muillllrru~rilT111i1 :;')D. (I"r .. t{;o1il ~!:B d~'L' -t :trJo:lDw·l.:!oru,II1i mllr&i'ldmLti

.b o.hL. tiD M"'!:!iI te-!I:~k:oI'-

Rom
bll(;lLrIo)'

UerM!. ~:lgl':l

Q<:'~~l:ic'

0" de, H tA_ -, - D'I..Im;l·~I:J!l:ri 0 eudoe I.lhm~n Ikl~ik hti·umeti buraya, Bekika baJZlf1t!1 [I, tJ.~ He anlap1a h!llinde g'¢'!rui~~ir. Bu c:)k d pi rnaUk 1Je)eth'r dt:: -;;.el· '-';LH:3 hi.i.kCunetini bldhen bur J_!.ii gclmi'il~! air.

1"1'"

i!.llS

"

m.!ul,J]"

"\e

bWIll!"

~uk1o.n YC'!l.·le1 g... leril' bll" beynnn:lml!'k.li.n ',U~ no!!!jl"l t II in<.l_ ilib;'IrI~n ittl ~Qn [~oIJIId ~ J Il!la oldukJ"" \';u1d t

n,
d

U'l!!1in!! 'I/o-'

Muo:lrlNI ~'t:'l m~\"(:ul(l .. :

-me~", IDIf'(IJUniIJ.rl'l". ll;.llde 1hJ 1Il,1 e .. ennJ,.,,11
',~ll b~"';JI~naI1l1.!'l~!n~c
ru,rUlU<J.

d..1r OlDlll ~ ... nLJI'I ru· ;'Ul'UII Uld W"llhllu.:;~ tlolwy.L:LU1! 09 lui oIdJ"QI!tcn. GOm cb 11:10. 1:::5, I<;rJo Ii lo:-ti..llJ.! ~lltD 11.J'T'I~lhd~Y!lI 11) l'-ttir. Yap.Ln mUl.ak.![".1I;!;"i;loc~.ln .: bUIlD oLdugu gl bE bat «Iilmi.,'ltlr. \'~ . im1(!1"!!Earn h' 1I!illl& ve b~ m:! I ~loIl'rn ",I&lNlSldi}4!!t m~ill.Il[j Iihnm ,,,In..1 Idd IrafiLm rrl~ ere io'~ k"bu..l oon.mi;;tir. InJd ,e t~:ldtllu.n~

11::'&' tl
!ll1f

1]-

Nu lJ B.!!l~
tul.J..!lltI.iijI

!'loom ;;<:b E; .. k 11:1 lrn,., L.oO; i 1.-_"';:ailS ci1...l.D blli1 t :Jr.;, l.U1J..ag Jr.;r~ld1i' ~ulll b Gli e--Tf!! J\mcr~t: ~~-• d "lm';!~" oi':!l t:~ ~en t, [".r .
li:()1IF.1l105

,,·t.

11 (~_.... )

ll.:i.

,

~Jl~',IU

J tieriDe isti.k.Ii.lie~ ini ruuhaf II~. ir hrrina.dg~h vUo!u,j gmmi. !nk,,{ J~z 'I'iifkiytlil in h:k UUlt~ gJJ.rol~ ,..<;!' i..:ab edeJl t~bi. ~ ~ Qtw.:I~i kl&..

£1

degildir.

T~b,hlt:e

~.

I-

tw:iLr

L(!I ..

,j~m

If

tl@mir

:m~~b .\;il~ ~TALVA.D

'I~"1
Ull

TOil
baltui.

b ul Iltl!l.l2 del'lltCeci.~ l'lli:WJ.. [l41Yoo ~". "tigl Ji:iU BlnId3. B.J.lk 111" thi cld' ."""' - . Bu.mh~ ..........

Lir;t
..I

L'ir :!~9',O8 ~13.68 1~S.26 lSI.'S. l1i15.U
182,83

, ·e14

l>l~'I"k=;i

gJl.JU

W.JL> HLC • "',

Ilfil<".J;;;1l J:Ooh:fl:'nl,·!"

beylil'l'Jl:i'Il:.ll

ltJJlya ...~
len

.\Jrl<:'J'i.ka

l'Jy.yUk eh;11eri . Briik:reL.

birie{lIli d..:vletBrilll:&: de' .kat -

\ "rI11111)'e1"l 1!'~'iI rll:i :m 1'l"';;.1~1~ mev:uil n: CfY':I'IJH~ v;,_rlt'l:l\ dlJJl d~1 JI1C"e tl!'.;,bil il!d,le""k m~kdJ:rl.lrJ i.iz"ri 1It'11 h lll~hl"!i-

a.nnz nalkil

'lll'aBtt

larnnn

....

U Dll{lm"Crtt S
111

ihrkiyolarl

12
1! llI: II.::!. ., _;

.'
"

?3l,~~ ~- ,13
~l6, bi

19~11
19361

16

ITI.£9

Alil~, Ii (.l.\. A

aiii'll

• In
I -

. ir t.lkz'b~
.\.'l.iil
L j l.D.S.I

bildi.ri,roJr
Bn§vl:"ldl ],roL'tak<i.t\~I[l bu' B'U[go.r diphHt:I tm:':l Bcl.ig".l r mT,·b.:1 rin i IWl •

Jil
tn'.

kL'tfi.li1ot1

:;:ilrn.uilji ..e I.I..!~ ~d;;:
KJ{l
1 kl~1I ..

htl:!'JJrundll.

h"Ul gi.irdu..i':;''Ullll

~ ltt;'%h.itgj

!tu.lgar

~J-

r.

sa bu tait"bll2'l" tn1l It!.uk ettlrDl·· U,?,c ha S11'E'C'~~"HlI !lId . bam OCl1ebi J; ti "l"'r~' hill" ••

H1o:}'Cl, bl~'-ih re, IannI t ·fti~ ~trlliilth.

me

T'c_, ~ Y8 h~z r
Di.!l'j Y,lill

a!Rt nin
.I! II.

'1.

n.
l!U;i.in

bir karar.
A.o,1 liT" ~ <l'dI"k.'Je run [,Obll.,l" I'iI (btu.,\oI!1 lll..ll.l - ;'iurjl'C {!iI', lll~
lill

H ~ftu..,.,L£I

ter,['i.lmllll~

r.(.'~ gUI 1m d'Jls.YI

O.,.-fk dikriz.

Y-,n-.ii'l!loJClll lroyg"..

.'HIII~'"

1-

5anayi 'if! it;; y-ar lU'i D1;:i~'..;;t ta~mfld9n t"iJis, ;;:a £d.lr~m· 'iuI',,- ..... ''0 ~ {u, l.uh l-it I"",· I III
'It

(~IWJll"""'"
1

.JrU' "'11'!
"If'.:n",
a.(l

II1l1IJ1I1

.J;.

"l

,),j

....

- cdilAl!;'l:

l'
Ii

r

Cf 114L!.1

~l''''

,I

"lUI'" • ,r.

.ltI.::.!.i=fII ..

r,

~·;'IU"II".;o; "

1

ErN!

SAHAJI

safho.jl:a girW. Dnimn, dcurlwle !WI' unl[].ijmn :Wh. u;yC!ti takib eden mu.tWiWer, Diede-Itt"Jetin djtel' Iblr klHtrirnl cia knnh

mkat

hu hl.\rb Ie ko.mndll- I biJytlk hel' mm.'Biialii&·e1.m denlzdc ~VrnlaJt b'!'l1dj,'lenn tDWiti yuk:S{'lttifi, rn,ull.mdvr. Nor~ b8dJ5~lerlml.eJ:l. senra rniiLtefikric It;alya affiWldakj lhtil~[ §!lJ(8!ll

, U-[UKl.l~1) C F.l I'. JI(,ll@i I I tlUiolm r.I (In fI'Omh:rilc.n. Siyl!.ll ~ Hflr.ll!?r okulu d~{,lith'TLrld,-," rio'ktQ'[" Buy 1:J«l1 Zl~.l I I IV/l [.I, 0 nm'l lc I rf*n" ~hrInuzl t.::~"il I:~, Il«c &lke....-I a~'J<)nlm~ ~. CAnl" \'" rauh e t l:ily I) Ilal ~l,ll.daki k.o!lwcr .J!l.5III1 vcnnl •.tLr. SAlO'l'l bLlyilk ...11 "tH. ,Ulb,'li lJ'Ill)a} t,r, dIu", mUd1.lrlm. mClJlW 1.; va b.ILo.u.ab blr Imlk klillcrJIe 'h, ,lLJ. It,.. ,,~ me-v7.lJlD1d1l11i blThlWJ[I mu.:ill!mler 1;"011: mOk1fl;J..Q!rll!_ 1I'I,'11'I11nnI<lllm~l.ar!h[. :1:1 N I!l[,lJd.J. dill. lo,-meUJ ~"bl"l!olr:1 m.LW~n ~'O lAnlDIOQ rcWJ.an:.l;o1l:mmiMl::IIlI ,lbIy E~l1InCJ!locl EkTL'JI'I T~llC!. &W:!!J;n m2''i'-

Kam OSDlHJ1lll. M!::Jllafiln elinden !all LLill.l~u il[ilii hlr litl, YokE!la onu !lill ha il k elde nlr pJc. ktinbetnk R.l}1r'lP y~ ,'·k,b. Arb:k em biDlel"Ce ~ rc.z1erini Mollayil. dlk 'F.ludi H riles lm ~'" I.o.lJ. MQUG.I1JB. gosterdlgi h1I.rikaya hayrun Q Uf1W.

gu- clisscli ve ad.aJelj

bir ILdumdl.

"'1]-

Ilk

wl.l

liI'ltm (CuI:u.I;. baJ'rmru) "' ldPtl r imll.) 'l'1It:c. II brtbl

tMIl1I hi"'II l'i'LL1'!I.IIl:

ASYA
11
_i

k.tn-I C bazll 1!iyn.s.i t.e§cbb lisle rd • bulu.namk: ihtillia seb b alan D'lClllelelcn tasnif ve izaleye !i&lll~tdal', Diploma Un.r 1l.C~{), t:er(l~. 11 eden muhab~l'llllB nelieesi lleJir? Net 'kol:luow.muJ'Itur? I3Ynlrm bilmi YOUtz. Vrd~ bl.l. t..eqcblJiishllin HI .
nunda L~kr-d. ~ki va:zir,-,tin. bir ani ma~a mUV:lUakiyclll. avd ti rl ol-

laci

toan, tnhr.lbl!..lt.o.n

_j

AFRl
/

mndtg,.m gostcrmcktcdir. Sinyor Glli'daJ'UD mutate larma, ltaJ)'1lTI diplom tlararuu .t.iLk~ JZ bar elhkleri filirJCJ'C II ;,:.tI.!1W IUll~'8W.JJ arzu..ltu"1 ~LI.ll lIudl r: 1 - Akdi.:.f1izde roah5~F kRlnuunnk il;,'Ul JI;: iliflizJerd(l &:.::rb~ kal)l' , BlJ. hlk~.l:ida t jlillly;1 'l"e PlJrlcr-~~ tUt!}'3.·
dan dab . mes'ud imi!!, ..:Mlitt£'fd UiJ'l Al on ay t·· tbLk cttikl~r IktJ:SOldI I arUm Uni'aya mii \'cccih J.lwnla 11];111 Ilg .
61

r

I'Il>mli

arlin

mlh .... rli'iln

y

n

-

•• letTI

etw:L

ve

1

yB

aom.Jillsindcll

"Ci-

fnrdalL btr 1Io:m:h!r-unJI '9'ennl~. Dc :rU h tJbl,g, ~I IUIt ~ 01du 'UTLdiin halksvt Ilk 1'1 t ~ 1118~,.,dedll", 0" leV", el Ii!:p'LI ~I!fl M bl IIL PfUfedjl"l Jindl!ll BllY All N.i.Wld. Ta:r!.n:I!l. 1,;'lm Nnf'j ~kiD~ lilt s:«-e hnlkl!l. j:!!lI1i.lIl,J. Ci'l'l erta okul VD lliIr! 1.tllt:!bcl!!r:lnt' lI:onl~"_ '''!Tml;;~lr, lIId'iJ(L D<:'i'I1S<"rlld"lao;: !I.l1l'dlml r Jr V!! bl:!:1m1e ~!u ;,nkmdan tamtma.IIirl mu ~-:;dfnk glaw. D:'JUl:f, !:iu 1U"4i.'trd<.l lilliiii' \ 1'I\~-y!';;}JI plTll'I l:lEln wtaru ill&.I:I I:{ l:.It.a.ledckl 'blr llJwkulcl QIlUn. pdml lza[" "tn'I. tc g,c: nd r. I b. h Ir kBI"IIl' Ittl.... H1Itllll de Or1.ayR ItOJ"IIluitlll". ':" I:Lilk rn.U., Ini d rrll Wm .1, Q)lIIrl.l,(! :J:UI p1mek br~.atJ.m. bl!lb~".-j,0 PiIliimlu! , mlne ttar,dn: lHSAN OZ[)~ ~
To

Knra Osman bY. Eefis ~ kn~ndlJ... b~ Kendmi m tik u.I.mJ IjU. );'n.kn.t, MI... ~ lIn liilziilir,Illnl.i I;ok g.u;;med.en dajltb.. -ilimdi .;apmza kmdiai~, Ai timiD hoo&, linn. O;w;n!iLJll tri g6~ or;olak. va ,~ kolDDUll a.r:asma takta, Siinwege bn.iiI til, Kan OsmlUl hrumpnm
~ ~-

nl ~da de. ai: L: .udl, Bin llIi.DJkii.l.it Ile Kllra ,O:m.L3.11. Molla.ru.n cl.in.dmJJ. ikinlJi bir di:la da. .ku:rtn.Ju.p One dQgrn dort Il.yak kOI}3J vaziyette ko!JhL ella, b.nmuIIlD pesinden k(;1iJJ. Fo.ka a.. yn.ka;ll'am a.W. Bu suretk f; . ~ Lekrar ay~ ba1).ian:u9 aldu. SeyiJ:ciJer lwyeun i~ idi, Fli l.:Lbe,:Jj.KaniL Ahmed, Adah Halil v~ diter gtil.t"e:IJ pe.hliv!WJan da kelldl
mllsa.rnalan.w.n heyceatwnla.i1 zLyadl

A.r.

dn.n -art.ulmak ic;in ~l...il!:in, muv ~ Ob.madJ. Nlhayet Mollf~, I:la:mruru altma 01· Ih.. G~ bn;ebyall em d.a.k:ilm tJ.l ~ mwrtu. K 0 an Urind dafa olarak lta.s:nun1n ~Ibm. diJJmq buJWlI.Iforrlu.
~lJ

Ea.ta. OBl!llan]a !Jillllru:i.!.D. harurct musarawn.n:a tak1lm.tj kruK wwyorl arih. M!bnin, bAemJ..w ikin<.'i d fa ola • nk e1inden ~d1ium bi~ de tizill~ gijrtinUl·Qr,lu. Ctinkii. MUwJ.n n~resi.ndt!'tl ~iB Idi Ne vn.kit Qlsa DIlSD'1UlJ. ba.stltlJil

¥aecekt.i.

Ra.m
ml:ib,

mw-u.m

O.amanHI bu seier' b.amruru. clinkurtulmaa; herbaJ.de gn" ola e.akt.L Faknt, Kn.:rn Osman hal rnma mag-lub olmamak i~ caala 0;]...,13 c.fL113Jyorn1L Alta di1F,..er dW;l1J~ wpLandi. BasmmB va1i;llJ. OYUll V~em

buti"

ye ve lngi.li.l': l!OIIlIllliUne :fliplw..&ll:. ~ cepheJi bi!' tawTm: Ila IlaWlmendep iboglW k@sileec~:, su \.'~'V kanab d.en12.alb. 'l"e mn.yn lie k l.aca.ktu. BtL .. e~hl1e ~ tda t.iwullnen W1 ll:alyn 'Ii't' Alm:myn den.i:zde. Balkan rdn.. All BU"da serbe31 l'alarnlf iBteilild tiekilde h:l.!'f:kct imkfullm ~;, DJIa.c."1.k1fU' ~.

Bu. mlihim 5e'o'lruk!:'ytj fil::rlllln mil. na.k~a mL.Lh.Le.~ blr ~k Jlolrbs! T&niLr. ~"",·eJ.a blt':"l.mf bJr d~let: clan
uilYa Avrnpa. devletlel'1l!iden ve ha!-

g ~-

Kara Osman, li.yakla.nll oJUI1::t toplruru" kU!;tebek gi'bi bi..--iilmu 0turuytlrnu<

bUru]dlikoQe b iizilliiyor"du. Kenditrini 9ir ~ftw kaptrrmamaca ~"i YoOldu, Gu.r ~ ayakta nilIayeL, dakika kadu.r sUrdU. M""umm, yin mill· yim bJr tavirda id], Baamnu. ensesiadea ba/loJRml. , an.rur.. Blraua eol degi~tifCrcil elenselerl~ ~a wla ooniiyordu. BiT ara hh, anI b1r hareki!t oh:.Ill. MHmintl] bir a.nda ve b~rd~I1bitlj .tmsmmlrl fi:'1..,;.....ii1DJ, it.d.i ...i goruldiJ, Malia, hasnuru tel-:; I aqa. kaparak
bil elde- fil1.l.IJ.a.allyordu. Omnan bulunuvor• ti,!:ilncu d,

Osman, lie YElpat:Jl.~ Ha:.mJ.llllD. k3..nilHinda

jaijlr-

3 - I{O ~a H Th!IU nil I tnm hu.lli. eJ;Cr ltalyaYl ihtW rd8.fl :u.zal· bLJJur durma" ll... b'-~II~h~ 1m tekl fte . rin ku bu111rH"mut.. va!;.l\! f Lf:>1" I.nrnun imkl.Ulsl.zhg) n.§i1:·,JIr',

italr.anm bu hn lfib.k~ NiemI • Imnl s3.klnn:Hldiiar. TIm sacli h.. rbe 11:n"\"i1 tm meyd&J:t QlGJ~ miJttcfikluri daDll. mi.i~ tWbirlere sevket.J:n i end.J~i li.a1 y;l~"l. b':tZl W;a:l. tn mechlu" ~tti_ Bu if-!j:@.llt.

U b\itu.n dllnyD.rl.m tccride ran ol.m.l· yacaktll' Bll mesele kenclli;inin Ci • hnn Hal'binde oldu~ gibi )line u.!;hk \,' "fal tc .mnruz kaJmrun dcmd£: • ( o:n.u Ii tnetda)

In 1.
mum'
1I

AkrJ~ui:l:de

II ahsur

It~d-

in g:l.rbl veya tal ki .Ai ia;"'] hi.. 1m Akdeniz s:ili 1 II [)1rill . J 1'. 'a venne'!: leab c r. I1u :upll aCt. bcliittartk, ~ alta, Klbn •• Su'~y~ ve Ad.~i gay ~ kerl l.Jr hale. irl;'\~ .uz'mCilr.
L'_

m::th:camdc miL,mkbd bir b.srl! de .Alman - Hal ILrl nakm iJj bir'ligi. nllI ba:zl. gtzli tcrtib II ortnyn. ~ kb. MaJwu oldl:Jru tizcrc Cib.Jin B;y- b1ndc A1m:mya \'e lOut fikh:ri .f.Jm.aJ dcntzinden IJ 1 Tn.rak lntnm 011:& bir hat haLin

~olak ml'lu llamnm.JO inizi:ildli· gti.c.i.i gi:lriincc kemaneye !;f.. HasDllnR sardlg,. cilcrui t1J. Imsililanna kada:r !I'Va2iJyarak indirdl. E.rden bin dlltildi ve h~mmm do! lrrdenbire haYalan~I1p c,:ozdii. l$t: Ka.I'a ASm~lHn DLl ~1~daa1 imif d edenk bi HIl~l, ;"iJrn_tile: ~, gir. di. iltuin hoe nm knllanw.- 1 IIlIl. • Ile\'Ta milliim.dl. Bu dcrcr:-e t1 t.arume hflr ketel:':_ 'reHcr ve s.e-~'11"(' I: i:~n de bu.hm. "l cs;n I 1:..1h nnL hayrWl
olm\l
U.

d~fu alta

dii§mti-

Kara Osnul.Iun blJ, f klll'tulaeag,. Umirl cdil em ezdi. H~ttA, lhtiya r
, zgIr. arkad~a

mmJ.d8JlW:

-

Bana h"-k! Osman b, seier yolB:i.Ila.

CUdUT,

-Liikin,

dJ. jjyle gciiyor .. 1101;) ,YRman M.olIa

irni'l
1.me~

bl.! be! - Sorma!. ~ B,I, . roUanm ani:: 11 rif tam. p.ehUva.n .
~ B- 0. Qyle gcli dabyt ~oJ.: J;olayhkJa - (lyle .. dedi,
(:.e .aeYlrci
'0

1

Fl lc ihtiyar ca:z:gtnn d na ynpl~~. H-J~ .'
arkadiil§1.llil.

oUa, A-

Yehecc-khr,

Aj l 1)"" kaqt t< .bik o!w:m.rl Hr· hsadi l·::u-t;r ,ra blt::J.raflaY'fl. r:;ej'Y.:t en ~ iJ Ld UJ1ur \- FL bl ~ b i l'" !Ie tatLlk olunm Bll ml! ... k"<lc bl e d -It.te iJti

uebel!

'{ill" -

d a 1E kE"rni.!::.
ADadoluda

- BIre, nt" ynman icn b' (,[J1.U-: he?. dedi. ArkadaH i Iyar lJ'tal'1 b i,ln lW: gostercn bir UlVlrla! A. be, bI ~ ·!ke· ~I - Sarma UL-ta be!.

on bmlel i~ind', t.el[ liL.rafdan yokt.u. B~ Bl:bfobl,.. L" In.lm tam eivi Vuknl'l y{mDl~i iol.zJmd.1. &ten: l!.foll.t>., haSl.ml t Htl hep It! . d\rj Yl.l.k:J.n rtI g!itb eJ':'·rtij.
T"

Z ...\'nJl.J ~ol~_J.ulIl1ilin ,

1
Crt.""n ~~"in 1lI~ e ve zevkind-en: q1enen bi.:iytik ~
Il"

•fLEE
k~"C beyec..a.n.wdan

-

Tehey .. , i;llmdi yel' 1:)c'. BII· daha L Idltm1. acr.J.- n.111n

J..

n fl:UilL1.

ii\,ltlnCll

filw.i.

d:a.n ... - Ab "Illaz b~L.
Adall,
Jn1 ya.a:k

alan ~lol1 , hl.l serer iill.

1>:

OElD n kru

EC:~

'" :.l.lk~ •

kn.d!l!l~':uu]t[".

Fran ~J" ~...

0

dr>n'

It::

tiro B~ 7~tl ka.!:m Ru:oya

IllU

ya

~y

den a.yn .'iUj erJ,lr'I.'!l'ek

- CAr;J/L
AmErika.

H'n.r bi [J III bE: len J .... Ltn 0. n 'lu..nnd U Iddinlar 11 k~ri II r' , ta mu ir olrllu~ordu. F~!{3.t B 1. ~Ikrl. ve Holland!) He ~rnb r I iiluo 1cnn u! nh mul udueratl I :r:uu
b -~I..L1I1gU llliiliranh iinlar<.la Ak. F,;;11 dm .!J go" gmlig-mn tc>krt;r a Inaill hll lbtilifm ~@.}'nJ1lt.enrelll1i olm:'LYaD

k.l-.. ' rma k.ll.l"3l mu~flkl"'l""m Wr 11IIDm e:nCl'jisi.nl lIat'b sabnc"lrtden u. 2' uuh ndurmakb \'e bilJacnat y A manya l"'hl..Ele fHi If' ~'8.[" m f' kImdc tccell etmelrted.ir. Otedenb~rl lta1yaH !llyasetme t1'l;Lt bel v Y<l menl1 kat'i bir §elul v t' M"l: I lil ell miittefiker. kQm iiI' me· &e!..: md rr fO·l-; IJ ihtil1i.f j'li:dlnden
AlmM i~i'a{'at lTIaHllruu Jmra yolile ltha.le b i,L II": HI dUirlj·a:'a iLin C'd('~

011. A.lm.B.n ltnl 'an :::.l.eri I, bi iigmin ... de buna benzer hir I'lrukey pUi.nl· Wi mliEtenid o!dugu g··rlUi.iyor. Norve " i'~&ahlfl bkaJlU 'jIAIlln !Ii. malindul ~~!tyall Ull 11 Almanyaat ltalya • f.:.dlya - TtJou,,, - Llb~!a Hab in \-'C Italyan !;omalbi ml k,ad.ll' III ",derek A.luJe:llizia or WF.I.nc.i:.Il tllmn.k i.1:l:E.'t'C: dii l'll.Y l ildy"
aylrl" a~a ma.i1lfdllr. !n~Lllere \'e Frans bu llaWn g;;, .• bmde kaJaca~ndan I!'<i.rkl AI(denl;r;

t6l"ki sil:llia mee btl

ED,' 3Barbl

TID

no
~

film.lerir:un. bfiyiik artls\:JcrtDden ON - .HIJMI'.llIll."'Y BOGO dalu tDmi,
iki Diiytll· J

'Molia~" kQ1a5 1 [.l me. d!llld1m Os'Ie 1" A. '00, "rJJ.;ilii Qlmrm:r ... 1:. ! de Mol a
!!al"m

'ill. 1 birde.n:

di

liakikaten,
FlI.k

j:

;Eo

::.

ya..landim

gtiB\;.eren en son. gel

tekra.r

M' ..

(P.AfUUiUN't'

.JlJ'.RNAL. Dfil..?oe& "1'& (Brl . Nyuz - TUrkc:;o llut;i.m ~t 1veo2,~O da ullzillith mat:l.neler.

dele de

!J.l <h
Col

Faka

kI ele ge~rrm 11. Hammw o! • 'Itolllllun arn5lIla blT I"or:ek ~l ,"t'.ric"·
ti:rdi,

birden

t~

B;'uh.nla.r \'C §a('ki AfriJta~,hl.l1 teen .ilrr!! 01 - :1.:11'•• >\" tu1cey:;p h:;j,t • Dl mYjf olan nokwl TI Sicily~ ile
T~nll onki EoI'! b1l111UamSI tahtf.!lbahirl ..l·, m.aynlt!l, I 1\"30 ku';yetlerJ "e Fantel~ri ),';l 3.lJ a.WI! Jl Eiabit blIk, mlitl lie kalllihlacgk, Elitre. Halx·

1..
60zHi A.!}k - Kahnnnanhk yeo mua.zzam hl.·Yec.anh filmj, Ba.§ n.ollerde ; WARNER BAKSTER - FREDDlE BARTHO:ME\V

lillr-.:l Osma,n. ~a.ktan il~ri h!mlle ediyol'. cdcrken de bir elile ~

n _I.mnle
si;U;;rnek i·

h

tu.1nmk

Fransl~

o!;in zorlayordu. Halbu.kt '.Mi.immin

roln.k

ARLEEN '''BEl

,4 N

~

2 - Lor"'i Hlirdi H
1:Jivd.e:tl:

0

FOlUl
1

B~

~t

J'URNAL dfuJ.yu. bah~rlef'i \Ie 2,3Q da ~ZJ.l'&lli matilUlLQr.

r

yekllurru ?

NliyO! sunur: deJtil mi'J d i 'e 1" '<th I. V i1 kCI}'l mild<u~ gQY . ,lave ciJJ
l ,flc.k Slh"r ~ VI u·nl luyorJu, II U, lmldu;;UDu
n'
11

,\Teys.inirl gozlerindc. bir hidtl, t ill~all~i gbriin i.i. Bu hidtlel kabmatim blldigi lein daha ~Udet.l.i oldu.
DadLmD sti.z1J!1 :ni k _sti : - HnSllmn !r'l.b::r.h~Li btiytilL.

~!han ha!wr!.m eIUp i:ilmedl~ au J1nnd.a en ufu.k blr ~' i.I;Ii tmcdim , _ Onun b:Bldrtnda hh;bir ha.bez

Alta),--

aynen!iWlllll'l

('.'

dt,

Cil.

olLl'Ju W. HL k rn· H"~Ic: an!.a t.uUu· da YIYOrdU" E.a (Ioh.lurrney, I:eITlh e't 1 , ;f. zzc,o; h n rn n I 'Ill tln1

ke

t

cuk, bOyle 1}cy!erc mubat:-.h tutLJl wamalLyw .. Ilnu C;llmr.1c:o.tIm hi azzG.z hall1m cevab ,,·el'medi. Gene adamln ;ini asabi hareketleri lfe cidtli t:'J. "lW il Liyar kafaw mr LUrh.i a.lurruJ'urthl. ElUr.lUTl iem KIl BI!Jli rnildr.fan\':t bil d 1m kalltl/1Ma.dl. Hem !'imdi 1 endis.tni miidafn.a
('y!cmcl.>

Ob, bir rwy ,WIya,ml,Y aNm; Altay b8}'le ,ijI3yl~ DBI3lI royllyebilir? - Bunu oonde.n daha iYl ;zah edle.'~ilirsinh:. Oniind4 kim b'll ijCkU ki>v\LMIiI."f, _ :Qi~ l:imse kwu. .... "ID.Ll:m,., Bunun 1m kIt.lll 10k! "'_
diye .royl~di. cdf'~~.bugUniJ;1· tc bOyle bir hataJ"'l. Jnflnlz;

• 'l'eJ"~i b€y anr.emi oldll:rd 0 d~· tU ve hlr mclwlh iJe ijW· G-ljz.leri tlbire sllhit ~ h~l 8.Ian VeYf;j, Yl'!f'II1' annral.::!l u elie-l",iz

'ra

erhaldl:: .Alt::lym u~'ledH:I"'~ i, d3ll.~ II hll1~~timi II S-0!l1 Pc rihan harumr ~if ug-i 1 f. tnRna aid hil ~y Q):;3. _ere]-" Fe· rid", orad':! yn!m.:!d1 \'"e AJta)'lll an !H.ai i.;:in hlr:ilimt~ oldl.lgtrnlU: m('\ • l ,bu, lrendl.5ine Vf,;!rJn i ~Li .. Ell, pE"ki, !';onrn. Dt! QldH:Perihan hrumn oln dnkttH1 ~Oll' 1':1 ke:ndi.s'mi kayb tmj!;! .. loll:l1'!uii'J ~ n tL. tIb!::I hi. (iJti gibi g~ril!. klllnu~. I' ride bundan t;:o[. mutt'!! iT IJl1U~,
DC

Y Imi"; blll , ' HHUlrle yall'mlJH11dh:"ril, AIl!"mIVGn.Jfl'"

l"Ilt'rnt riyetiD.dc

buhmuyor.

dLJ,
- Daha vabim o~atl biT" ~!!Y, 'Ir~ii.nm Muuzze:z bamm, evdc, og1L1mUIJ dJ magll'l.d , "&ru1~ QLd~Jt Vayrri bey

I

'01 lIuUZ

tie-MIl

)C.?

Ot; ya.<::lIluak.i.

Ill" ~ (11 ~ bLl· oliurlllhn~:li goster-t'J~ 0 ... r J de-gild t'", Alt..'lYhl uIa~'1k ' bamda.:rt Ldd('Uc mlll,;.""
Ohf11 ~ % • ]lIt,.) I

b, :.tIe blr' E Imeye

DIII:I"

h Irn.

_ rm,

1'm

7.

l1a"sas.

dir!" Iik~-j1l.1 Ilat.tralil{tlI'. Bu d~rece V~ ash oIouyan fikri lrtm meyda.nn. '!: h! ~"3.pn(':!!g,Dl 1'l31jlTaU kndl.il '3;':
ba'Y~

113J.dlm". Hem, rica edc:rlm, PIDillnn hMllDlD olmUl} oldU£1lrLl.I. nellen lo!!llC red i)'r.rr • mrnuz L P kilA bfD'yonm::mz ki bnm h~ya.tta.drr, 0Imu..~ deGilwr., h!lY']1, CCVR."ll ~~. Belli t~ ediD. PeI"ilmll bJuwmn hnkkLmda neler bi· l'yarsnmz uilil:tmJE buillln
mj

~

~,
~

vn.lIuhi

biro

b

eRrim

Id Fe-

C'"z Jr:;,pa !dJ.1"l lmpah du.."1U". I~ lJdmJ.z Ill? t!JJ;:li i '!r' pnll o.elunu bli:tun fl~antile - Hayu::L t!"In gO 'i\'ordu, , dt"ll. b eOh' ... f . bir- IDlllll'.; - l"ahud da k w'd!g'iw. l",it.tioiz uri? .E'l! derece ml rul.lr bir i.fth mem[:\'ru l:rulmnk, c.r~ru~ \,.i.7,ifcsi Haj"lr iBaytr ~. Oylc ~e, A taym, .lUll ~mlln O~· iin dl,~£;UnLisoy1cm . iCiD . sebeh Li· T.illU bu s.tradn M~ namrnm z~ 1!;te hmnu bul amJ)'Q.l'lilll, 1.::'IZ ~ bir C3chmma 01 11 - E'en de bu ~ aJlhy~dJm - BlI" m h"t 1.J mu?..AJt~ blf VCyn Bey, r.lt'lctubiJan Ihl hnlJ5etti? E.t;'eT hOl'Ie i~e bcllii vo..z:i)·dl al'dlrul,tturrim. ~ B:i.Jua ra.kmen OPt:ada bir haki_ 1~1t nc oldugwm farh:,ttiniz iii, t V1I.I". Altay IJnnn a:n:nesinin 61 ~ d~gntrii s(;yledi. Ve bunu snn1ri ez mi"!. ~ bIT Q!!nI fi.bi bdlnrIll-Y'lf - Evet. dllnrym". - O~l if!. b 'ldi lba1:al.un an aUmrtlryar kudm bitkin hir \.'E.Zlt'l"lf~ I'! !,

om

de olsa ~~~l h-u~k ilii., Bu snlmE'. hayatmda bliyiill bir hawse f,lmns;". ,Azili;;'lJI"SUIlIlZ tabli,,, Bu ~ IH bden ba:;:;un 1m MdL~ bl'lh~d" lnt'kten k~.Idin rull,ll:l:l d!. 0 ~'a!jhl,kt ujr g~r1"L:l!rZ, trli~·i1..~ !ClIH)l It"!l"'in. IlamIldleriJ1i. f~1..llliy~tlcr'i~li tnmamLlc: i· ~:'lll ~'t3r:n1~%. Pcr".twn h:rnrma futi .. mamb bakmlli" onu hila unutm3.;o mJ$. Z:::un:m ~man. PerihlUl ha 1m t.rr1a.yor .•.
II 'I'

1

,... Q y

ituliri!illl ••

A.{ma

1

~f.utfu
fUTI
(BUll hmJl1 1 ndrle) ·'HolluTlI.Jad Alm31lJ. p-W[l!jiilt,;lilerinin [mJ.\'nIfaki~li. ''b~j,nei 1i 1.. !>iJ!, l' vuku Iihlm'i~U.ll'. Br.DI, k Iii hem..blmn. mii.tcadtii~ d,~fm.ldY para ., @t ~ inmcla-me I}I1Iiid 01· dum,; kOl1
lID

IUJfu
Faa
(~tIlrofl

Y1 l .hila '''el1l1f' J.; t;
If}

~daki

1il..dd.c) m:al1D:mili

May» :}afak Vakt l
M<lMiUc nehrj
~L"
l~

Gccc ynl"lI:lJ.:JlILdntru,

1&

p:l:nuWt~Wer. :miitLefik aat.u.rn.finda:n lill:q.un.i!l.l'ill (~dik

de" OOiIdi, Derhal kotUld Falut t ~b 1iir 'QUl.n"'TD. il~ lunm~1 l~ilt~r tiakiki .AlDm..Ir a.."'Ikeri .. miiblilDl:ll;el bir l.:.akl.i.d.i manbWjka btr ~~ deg-ild.i.
Bu:; aml llAJdki.

boyunea ,!pI:~!i ~ ileri ..k.:l.mkollan jlk tll:h.like .i§u,N1J.n1 verdi1er. Almanlarm bixafuld biro i§iUphrli hnnki.l sezDlli!jlerdi ... Fii.:liBt a.nmk sa.at 6 yn, dDgru gi,l.D~ ~k
yijzilndD.alduk.r;a,
dn,

Cf6lo;; i5.s:bgt ~ E~r (I~ blu
]UIWilJJos

bD.nL ..
~ilI'"d:un ed.I!bLUue

:i.U.0

4e
];I-

~I

Iillrkll~ g'<m: gidip DtWItL

C n:I_:ItII. h
ill' • '"

yi:ik:.seldiS'i Ia- stravaziyel tene\l1,w etti, L'

b.iJ.ntu ~t; ~ ,,1 jj;UJr.llJ. anl.adJ,jfl ido ~'~l [ib;dtl; - t'-Jkilt.. ~l.ce e~ret ym d.. fir paaunm Iri:ri ~ 'Vd1t v~,

P~uII:r~,
RaPl'hlhi>DIIJ'Il

III , dedbn.~,:1
pbuk lE-lII:in., y~ YIltL;; D p til>

mecl1'i1n
Trn _

blr,'l!IIJ~J..
• • III

Ilckinre 0 ywtaca :yallim, lm ci'l&cImlllb: $u. ~un

m

kerlm bir kilo-metre uza.1rla miyodarw.. 0 vllkit, tdr iII 13;".'] b~8.di. BD" p'~t!tli b1JL1ri:ilrJu, diteri !lin" 1ruret~ yara.i.o .. m:ll. i)~i1n. disii mii.l;;kiliiWz l£sllm oldn,

aayem

En de ll~ d..ikhRtimi eel .. u . y bu a.d.a.m.tn ,"ok gcn!: 01 1 idl, BLl bir dellkanh !.legil, he men bir ~ocu.k gibi Idi, Her ,tfulde on },{'di )'~Ddan yukari dejil idi_ .Kendi&ine SOl"l.lliln biitiln :sual1c:lc: ~ sadeee "ben bir A.lrm:J.mm" de!l'Ilk1Q ilrti1a cJiyordu.
F.aknt bir mij(jdd SCrim, nte1:..disi gi hi. .nyn l mE: ktc be dcvam mea UO) pn.n:alamm'

Tcrb(yesi
1

moo lardan
EOIInl

"yli. eekl . nulu! ... ill .resmi ve on...Lin Ja u:lma.o: 11 tferi yapJ.a.
50D.I'3.

kadar geL! Almanm gonillHi pa ljiitt;u olarn.k" kaydedildiklerini soy.
Jcdi..

I;

Ya1nu:

ugun sOylcm.e 'ii.fa

e,.

c:drtlr. Evvcli1 Sa_ \J:I. M t S:w . 1d,;J,rmiDde kJ ~nnn hlm:J.n i lui 5fyredJlecr,ok, buJm er latin yap~ ... C vadLn uiare edece~l e bar~etlen taklb roe(:elrbr_ 19 lliyt h aynca Halkcvlcrinin "!Or h:lrcl;: tl· '\ . h'
l-IaUrl!ri I futbol _ ,h.. If.
L,

kat sot1radan oiJgrenile.n bi.r .nok'bi ~u· du : Bn 'mtlhar llilJ1lZedleri., u3rt ay miirlCl~t1e. 'pa.ra~j'iittii nskerler" mekwhin Ie tclrnik \'C pratik den1er gOrmil.;_lerdL. Diger tarnfdan biiyiik bil" BeI~i1t& ~€'brinin bm. m~rl!:ezjnd~ biT para ~ ~t;li biT da In !"ina du§tti. 11ft.. yill( bl f" b utte:;i topllUl8.rak rna .. halle, ,_ I Bid:Lw. evler a.r~ 11'1lTIl. bulomk: ii.m.idi keai.l· lnek uzere idi In. ,goz.li1k ta!;ilyru\ ve elindeki dun ~dtablIll okuyatl bit" ra· bib kalaualJi,'1 },tu:d!. Harkin an birisi lali!e 0 • lara!!;; - E I.:f" [1.lra. litdi rahib k1ya:fe •. tine gilml.; ols.a idi 1.." dire sorren· di. Fakat rahlbin blrdenbire, bi!' tl[j !;'aya si.i.raUe atladJg:. goruliillcC', ctraftaki. gillmele.r kcsHd.i. Zublta, bir asl~eri otomobil saYe.ilind-e s.ah1.e ca.·. bibi y[lk~lw.h, Bu adam y.akala.ndl{p S1J'ada: "_ Hitler, bL"nhn allab.uluhr. Ya. ~m Hitler,. Filliret.Lmiz. i~in .bayatlIlllZ! ft.'da etmj~ "20" bindEl!l. fazla. p~il~ilyUz .. diye ba~nh: Bundnn bl\flka C8mpinenin kiictik yoUamH.l ~ivil. !lItitiiyi soguklj: n.b ~ 11Ida 01dEiren AIma'Q b,J'J1u'eeilenni cl~ gordi.im. .• Yii:hiy\.UJ liw.LindQ ol&n. lut'8.larll ha.<rr~dihhill bi.i.ytik ~DScleri hLmkarnk tadalar nDlilwdalti bir YDld<l, bir ka~ <I.rnlm bir iki bisiklet .• gidiyordu. BUDunmn !':evkuk:ey_ i \'e nsker'i ibir mevlri He } '.; bir aIikaai yoktll.

1

_ t.,:

roo
sonrJ.

ko.ntri mu..aiJ.tk:.U.:u
tUZ'IllJV&S

l!gIl.-den

burg a.rn.zi..s.i ihlil e.d:i1miI)ti. Va bD h1l.BWl..t&rnamiIe tooyyiid ettL B!!~e.i .lrol mOJ!k;csmi auyord.l1. .A.l.mJ..n. !JC.yyablan, ae3-~ ~'" leI;' geziuti yapmagn gel~n spo'I"tUIa.r, tatillermi gegiren tal Delel', ba2l;(l1l tinifnrma ir;hrde, ~ansl da I;lil'il d bise lie ve elleTinde ham mitralyaz.. ler, tabaneatar,' Mehler ve mi1.ml~ yo:z.lerle l1udud boyuaea 6ltalandJlal:". l"ra~ Siwarisi o l.-akit, hududun ete Ut.TIlrmd" taanrrsa gt!\,;mcli isaretl veri ldi , Ve bUFIIJ :o;;i.i,\';:£..riJer yapb, i{~i:[ grupbm, il.k "huuk miiila • rao.u:. olan hu kil'lij,k millctin ytrnh1080 )\Q:jtular, B ~r ~ok noktalarda bu kl.lV\'eUer Rljjslt:vliyi da~tanJ..K kafua., erkes. tjiOCLJgun Fransaya. gE'll. mesine seheb oldular.B-u suretla Gmnd Diips Charlotte' r;or.uk = lar) hududdau :J;e!;eblldi. Fak80t ofl8.a.t dokuza doitiJ. Grand DilFsi i.le k.oc.1.~ 1':1 1 giit\lJ:en. otomobil hudu.da g_el ~ ...:.a.m:m. yenideil bir Alman seddi husuJe l;e!lmi~ti. Gr nd DiJ:!jl;:m tQ reddild etm(-den ileti ntIld1. Naztler. at~ i"i1l bit Iit..hza tereddiitl ettiJ.et'. Almati lar l<endilerini toparladJ.k.larJ. 7.~flta.n Cr'Wld DliJesl u7.altJ~ Fakat 'ba.§ka. otfim'GbilJer d 'k oldu.

'b
,[18

. 110 .Bs11!;!ia, a lllrlll pili _bkln:J:m..

dmDew~'
de ..ekl:l.kl!!rtm

~ocdtI:m
bir d'ai1'Hl,
y:;

blnd'e tolr &~.,., hW-,b I!:snamnd.o

m&llll
biT.

m.il.l.h:r~ idl.

i~rn

..-,JI
r
J

UthJi.m.o

I

da, r.il.dartl, 'l,"amu.r1.anL, mWmi. ilJlJtA I;1klI Tilrk ;fl. tIlT oIneo ~ Heinen ;:ffi ocelli: h;:dde 1.:Ih!L. Ttlsmn YOl'rilwo. cilqtirUkten 1)D ~ fiIlml 4tiJibli1.Un ¢km.oW::u llvvcl :l;dld. gUI:IDW! Ja.zllTI tll. 1\ 'illba bent k.:ll.>ul edccck l:IIilJ'l:li! Be _ nim lelll ttk ('lUI l... ut:u:WIll ho!lkaw, 0 udrumlJ! ... c- Y m, YIlt an blrde, R1ir ' leairlw er:lCUkUr~.:t Hu nu, soyllyen ad::u;llua [IS blCI.I PQ1-'
llil.ll1D

o

DlqmMIlll!

b!ll!tl~

S\'ikU. ve
ban.. k1t:In:D ~ UIWlt:l zaWrrt~

eoI!IildI,
dOlullJ

ve a:rk<!_ 'otJ , kaIh bowlclu. alii kl;ldM' ~ta !:t!~n re knlblmin 1.a.kJrtJ kal.£aam.l~tl. Omr

"~il"

d!. ill: defa olarak itnc yl:ffi~&e Kafcin: itt; Ben .:.l 1'1:118- ~ 'rki!n.. sc!ir. ltn;l~ Iindan blri ~Illdl '.Ie beru IWrml"'k hili. Be.. l~ ko:tr\:!'obln1«,1,1 [I, ll: I-'..arcana ~LkilD o nil;,Wo:- RlI!lllUI"IlU.

:GillUlp opec~
• ..

.•
11

~,.I'U.e3

ptUJSiy~

g~

~

:rabjta

ys.tbm. E~ gtin p;a:ll; OJ'! bi-. 111m:dJylihm .. , Sefid stlrdukieD ~ w1D: na altJrS m I I}' unl .. , (]ece)':i, Inliye .,,1Iye .c:ec±rdlm.. A ten Ytillob'ordwn, oksLirUkten I::Ji::an:rynrdum. KodrulT'l,' • r,Wlli kPl.Ir::HLm.")rn&kIL.

Sah:rh

o\lfr o!m;u: ke.:ndJrnl

denl!"dim;

~ P;is PIJ Amt vmq, efC:[Iodim. l~:z blrriaIiJ.ile. dilz·d~Lir. Dscl d.o;..rI t;aki. ki)nsoJ.o& 'Iou:;r.IYI:! .. e-rrli,. ve n>;'BkU l~ter:;t:nl~ k.larye' gid~hilfratni'Wo;:bix minl kA!m;!.dI_ .'ScliT soziinu l.\ltmu~w, Ji>.:l ~ tl~ am t~ekldlr ~ d.er-lm; ;lalull haliml gQrUyOr5WllU. G~ !nl'KC n.tzu-l.uw ibn ycrc p:u:rp rL: III g1rillmiYDT! M=. em nefe!l'lme' d JlUnn.elbulan oldur,,'iJ.I11u k(!IJdil \;; -

ayakta r::Iw::3'I.'tillyordu m_ &!1i:'In.-1.hanl:!ye bir olomobi.lk! gitlLm. Tam ~[)a.t 0[1 bird!':, ~c:lir bCJJi. ~bul elti. Nurlar i~nde yalim. VI) 53mI dahna. hU:rmI:U(!' wulim' ... H Pil$iI ;'I]/akta idl. BIIDa rl cn:U ve 'Y 11 y;;.nlJ:ilb. dll.mD. b.r koJ~ tlJgu gO::te:rerll': Olurun b:lyan. dedi. Kcndbri dt! JI"il"dIiLDI:Oln gmmc otur<itl. SOyI b:lr.-'t' .. !kl },eLl'I"l.e He. srllr bl!ot lHII fl, f.:r.~a.t f:i:lyleyi;lnde n~ kib~ daVl!t e -,

diritt..
M~~" ]'" a ~{" gE!lm.iJjt!in, H" I.J.m f
jJJ

liiy-ordu.
!esurlt:

rum

Almanyayn giJILdcn

0:>1 • 1 VD1H.'t' I~

1~d~. eden "flirtOX' btr ~ cld
yuzwnll

~(mliQ to 1~c- Es In ~r "_, D!i. (Hal ~ dlr), DoktorlaJ" I gs.; I H d;o unu
],

\'UrWr.

B~J'O~luHalkevi 0-' kap

1 sal.onllil

t(it£.ilkr ve

PQ.U

da Ribnik JDIm'J.:stik yo,pr ; cat; \~ebunlara di~c-r S"pJll' barek!.:tJeri ile hll'lik.te bit p r nniEla.meresi t e;;Ju!
ktI •

wr.

:um_l:ileri de ~Ied 50nrn SUr l'ya sln m~ b.ir gOSt..::cl~ I - bakasl ytl.pacaklar-

Ka..il1toV' }]alkevi

~a.t, 17 de \ .IIi ve B It:dl~e P..eisi
temlC'latma me-I-asitni:nde 1:)uluuauakJ Ir. Biitiiu sper idan~,,:ilerinm da.'et eu.ildikJeri till tDeruimd:el SQm'"lt. da U er bl,t[ede
DOlmlllhaht;:e htadlnlIl
\'I!

inz

~leccJcl:o.:-

!.

HlJtllltld:J.kikii1~ "Ie aevhnl:i bir ka !;i.II.b~dada...ki Ahnan mID1eVT:El.& ell karnkteristik ~eJdmi gtistel"di, 10 DlaYUi saat dOrdti lurk be§ ge.-;;e yirmi pa.raiUtc;il ci'l'ar~ indi.lel'. Bunlal'm .bepsi subaydl. Bu adamlar dcrhal, AJma,nyad""n mubtelif .vesi]ele'l"le gclmi!l bul Dan iki bin p!i~i nin b~ get;; tiler. leI -ncien bir ~Qgu 8.'lI bir 2lI.fi.UJ.D i~erj. -nde asker i.in iformalarl, a1:om Eltik ~ihl.hlaJ", aG'ar miirnlyd%lu ve :balta tnnl~ dam ci· h:W;lD ile tec~ edilml~lerdr. i1lJ:i Jw! ,!:r.tk iyi, organize edil'"li. Eu Alman - -n ilk i§i gan giimrUk kopriis" .. ~gaJ. eylemek 01wluitur, Aynca burn.yll. gidc YOh1 l{Csrnck i~io ~ CIa Y yIluI !rIlHitIr.

o

~"lUIdI.

BJltlC. i~jmE! bil' nilinl.L.lk

kilmadtut, ~cltinlnc~hm, b(J~mt"l g~]el!\l<e'rl Ilnlattlm,
L:}klrdlml
Eorrn.adL

~, ",~ 91IlaI'lJ ohhJ ise,

b!r

SODUD<A ki1.dar

Y~,1IiJi'
)'Qrt!u.m_ U;:,dcm kJljlu:l.l;lnml

-.

kerekm=.edl. BlI" ~u:ll d.lkkaU dJJ:iledl. Q ~ gfiliillr"e. susuSIln.ra,

}or 1:rnd.L
-,0 lolt otcli.l bel b l;kl'l t eru: b:ndinp bdlihf, Be y W u;. (
'Ii -

bittili1.en Idl·o,re

HakkJ.
Dnog,f'rJ

dikk.iJ.I!~

P<ti& r,t'-

d.um.
E;!:er b: um;I i!!Uli:aI.er t:~es!!'vW. cmlan, i;uel la:w:; rJ\l~:n"1e Ji!;it'JU,,-d!:1im ..

~inll. l\uru5)l' tPrOI~u.L' Mol'ltziu f:lpOnll ~ nl,l, Ye: - Anlmhm efeodim, dedi. Du :!iltl. ~Il
par"]' m~lClOi.ilir. ArnrllIII, ~.. Cn 1;:1Iklill"lI'LL;:1 h.'"$lirn Cm~;t.ni.z: 0 ai:l!lml $i2J;! kim l:a.tlil,)'e ell , ht."n'oulda B::.y Valter iBmind!l, Ua komizyonJ;:u, .... rnhmctif c ~t ','Siyc cW_

-, c1

_elli!" _

ht"[1

Biiltil:l ~nlarl I.>llwme bll.ar.mk
mal
l~ ..

gl'~
o,'lllILID

eLcr i Jmzt.F1
~
Dlf1l

am.
illll-

Ihl'

ol&i&. dLl.Z.gilD

run

i~.i.D.

Y:1LlYDnH.

Yok.!::a b6J11mc ~
~ Gbmy,:lllll I I~W. 0

h.& fudb~l J;imkil

InD~

olin-. ib Wrin.l!

I L'r k C!I,

oJ1ll1£

I hl.l I.l.:;Ucd.il ll.mm1 Limn!! ltbT'icr.tC':! ......

h.ll,:k~' bi~ yopmnmJ.k d1klul1:: ~CC'Ckle-nn.l
[), ~C£

:I!,ll:lbol r.nll.~!"l .. ri:J:c:a;,mleo bti,ls tirnllliclC'dc bl.llunmll:;'lljUlU :k'lJ.ekl IWIb-, le.rd;_okl IlYlln;;u!.,nn d;]h[1 ira ()ynndl..k I I'lo.di1'l d£g11. 0 rrlliCI rill bLi kildar be~ '" all Vocrl!i;l mabiyl?'lt I Uh:li:t:rnll.l:U.a.!;Ul _ d mdJ.r. YIlle< • .ldll tla _u ]"di' IfI.l,;I; gilll m~ tdJ Il'UIJ(l'In ,cr1erind~ ~uk dJ.lm I,[}'ecaoh oOt=. Bu y lmz bWlc d~ dQa .. run b,!!' t I"~flnda boylMlle.

bte t&m bu l.epemizde bir MeiiSel" Sclmllttin.. kendisine mahsus 8I"siu.i i,iUlk. TlI.YYllr(l3QQ :til!.itredc.n m;;uyordu, Bi:rW!-nbim onUl.L, kBz:S! • m12da, am bir P!-kc- ynptltlw g-br dUk. [)erhal h IId~cre kendimizi. atllk. ArabaI rnda b~,
yatmuna
ArabalQl"dn.ki insan1.n i6eJP olnltJJnl.!itL, Ya.lwz nr,:!. d~lk olmu!}Lu" Harel~eL ~g-imiz
strada arkDDllZdll i~ilt ig.imiz. Illtltl le r i1zc.rinl'! doncliik. Bl ~ildel~i Icrdcll. biBiri, OImuij. bh kildm atar surette rfl,;a(mrfc-n yaralatJITII:;! bir j,l(jiincUsti d. htlhr~e ywal mmqt.1.

F.u.ka1: Frnnmz m otorhl kltalan barajl zorhyal".Illt.s.aat uluda i~eri girm ilj blllWldllllar" Alman ve • mett:ne V{! Lank dafjj ba 3nwo !I.tc~ill0 l-ajmeu, !l!ehri temwedilel'"_ Nazi ~rl yaJcaJa.mw. . mitralyo?:, bir mnhzcnin pent (![I ynptl~ ,ate!) ile F:!'MSlZ I:u 'asamn -J~DIes.ine mani ohlyordu... kul _ Jamul a_JaDl lJir cl 110 Jiince, b!.!.Wm bncakJann~ btr P[ls,

l!;i cH· 1 ilUe :!"lz~ ~z ,'1rl,.-00rum., v(! is ~ (reo,).' gldcccklillliz_ - Aman I!f!:mhrn, I.J; l~n!!! ck;.Sik OUUD. Vilmmm a d6m.:bLh..·yiIn... B ~ski! iC'T ~ te-

miYo1i'''Wl:1~.
er~!l;dimt DJ1ld.onm ~apocll. 1s~ lsvj~eYl! t;ltm~ OlunU1.U <JC.a'i'il gr~LUua.Qk I ?oWl V h. dll .. u batJ.nilDa, tIl 1I{£l 5U: d l! has:WllllZ, oJs.itirtiJ/1JI"SUOuz. ,
J{;lyt-r

~~

di;,'or.

eok:

n

•• •

Z

Set] ilL cd. mdan ~'kll.C'k{)D IlH;lumd~ I;ll "U~ndJT1 maol!) I.ulk.h ~ndtUn. S.,k.d..UI yunltlUltl, (:[, Ihnll1 b:!'ltiftll L luna . !J,1' 1". -mCIlUll on!.tlldl!D ~.t;1I!!J iMlirn. TY".;JT'Umi {Ibtrttun. Bunt! blr 'liLliiLru: I. b.WI!.!Jl ,S';Ipml, llm.~ H~1.ir oldLJ ·1.I,nU blliYI.>1 dum, ve cic!di l>Urdk tl!J. I.:! 1tlln ... OIec:eJ, Olun;illll I:liK1.!lI.:lrlrllll:l luI' bn I"a bU,l'TI-':'}1!lP diJ;~ .. LTI, I:lk::II'um hm.
Il•••• _. __ ......... il!i!!~~"'H;.' ....

tael p;udalOll'llll.1ln buJundu&'1l gtirllU-

dukld

cltL."

w

",'I ......

ol

tIm IUI1II11U Fl (i n,ll 111 '\:1111 } .. ro:lf \'« 1l ylcrb~i 1::Jlnml:m';alll~ll!duy 1<1 _ v..~.limla 'iJ.l~~~ "ii 1.11: lnnLI r " Bu LId" lid h£L(l;:r, c'.'Yet r;Lplirllnlll il;;"b ("h:n lru mf4; Dwrt:I! G;J-

r,

d.. b.. ' m.<l.O "u~,w.;'"",,_ l ill"..ktJr_

rnsan,
oldl1l!

bUttin

bu

fiil

"nO ne 11(iD.
00.
dim rll •r

BaUGIn bisiklal
BIl.IIlmt hi kld mIl

mU aba a

I

betin[

j

~"'n b OO('mlyor ... ,'
hnualU!4L

,t'

"J)i1j!k~r'I

m
Ilil <..I iII h1 i l;1l~ )·UlJ.ll iij;,J~..J"n ~6.i,"!l

f1U'ItID ll:lb.

..i.l.i.lrb

dL
IIj fllilli.

iVOJEN

C...,.1d,II.:! ..lrll,)' lD
Illlie .. tl r,

Ulll li
IlW~

Llll].;illd"l\

O,YJ111l.LUll
['['L5.

Saini
iUu 11ikoll, pnomo,iYI!W1 kl'.!FlO

Gil lntiUIIrll;T CC'l"tk Bey I C'rl).:-y 1:1" I ~'lyd llLlv'l'~W ""I ,)'U",] ~ fll' I~-

I,.!,U.u.tJ diu Jl:IB["1 'ok l.cr'lll t.az_

"e

;}'<J.JIU.

zu

Ra;rla:

I

han
iMkt! d. r .....111.. H
Davoa
y;:__"jj AIiITli'lJI,yWlllll

Ii"

i.J ir

1It11<l-rnllfjlndllll:
111'11<0p. D -

IUlofUI

i
Yaza"~ AbduUah Ihsan $ENSO V
(~i
J'Ilm, tlU.'thG.dalll QCUnl~\ AraB

B~t. I ln1;ud lvu.1IIlll1lLl ~ I J1 ID1.Dllllill!!ylil Nlko P1m.aynt pula 11:11ldo I:lu]~hduj{u Ked}}; ~t' B~

kJ·1J:l.M

0ld4e:d nde

~.rdt

b~

1(1;1<i.!J!lndil

:2-1 No. 11J

hlme!l.n!' r.:6.oduJl= dan nnuh.ill rurorI:I Mm;llFtrua IklIlDe:lJj;iU'u mefh1.!!l oldueua~ dim DuM II.. blll\ kl;oUt lDdo 1InI.wr.ru:p \'0

I'

mahlum.

" 1J.llm!.Jl Ib!:;bllil<lt
tIhklk"tlD

~!I'~

!!;a-

druam rul.Sll Giibrilm ba-

r

M1tl1o.r., ,

Iuunruak

lAzun

otlum In~_

rM

"mJ'{,I'd!;:

::I4/0(Dol 0 t:ui-

d~.

000_. 'Ogtum.... OODO,. nekri' eldu neler, JlIQ m:l)'daoor.llll k5fteler.- de- • -

mi~. A~tii m.enJ.ikla.nm!...~m: - Helem- (l1dlll GUlsilm hamm ?. - Nclcr ol.n.cP; her ~ oIda.
AD;um

- Y 000 ... 0 Icdn..r acele ,ebn • et 1 . r memiBJ makmIdst .Qhefi6 gideDj - ohmlilJ po.yum diI:m~.o do-

,EJ.IlJ.at..

r~ ~lum ben de bu 'Ia\'u 11 hecaya k!J~um., 3YJ1b de!Jl a... d " r rJ..imj a.nlat.t.un.. ~lJk ba.zk bir hOCPlqJ Ill"" ger, bin,"Ok kitablar k~, dualu g;Jit,l.nll.. DUI}u.dll. 1:.ul}:Lnw. ay . nayJ1 Ib~cll;t..t. Sir Im.rdaga koydugu 1nI!t'n. l\akll. iki b~ SfL'nDl1iO.1i: yedL UZl!ln ~ lIW'I d~ldJ. klllkb, Wi'lida gezindl. Ve flOW";3I.: I:--Xanlm, dedl, SmI koe.ana qck
diU Y
parm:ln

mali. ..

musadlr P.'~I gililtl u.'I' 10 b.ll'llklbm. vc bu babda dl 'VII lIfl.WaBIt Klg' g IlD dav l¥ri.' 'V"dPll<-iIIII1 1Tl~. dt"'1<Db~1'i 1I:nlrru:5 D]dIJi~<l lUI IiI.D l~d: ·mDddelJll .... 'hJn ) !ki..... lLI"!:uIw.___IIne " cevnb VMlrJl!'k v rn k4:r mJlh.llocrl1!:~ ri~ Dllrldo dv l!n~dddall!1'h M ""'nlm mnnll"... kcLIl!l"d!:' i1.0:ZI!I' I}UJut'lmal;l ~ kc;rl;lyc1 UlIn i:lllln.lJlI'.

*

'tiba
I. OENC;:UK 2.00ZElI..liK
3. SIHHAT
lpoa ,1D1<.~k tllr kr"l1'1d. bu I'I'l!LI)'O!'tlull!J. IIlpll
:IInn'H!

:i_,

1'1 I 111;[;;

Inhisarlar 'U,.Miidiirliigiinden:
1-

I_

KRE
~
mWJW~Id.Jr. I'ftr... :ll 1~1Ul vc YBPilitlllld .. !!1 b.u.ruJ4y u.I1.JaT'jk~kl ~... wn.l~lIk.1.ann k'~Ufu,.. olllir. DcriI,.L.gnJ~ "1'(;
J'tW . :'rtfD

dird:ill

mi?

- AD':a.h AJ.laJ!I_ b1I. kndru" m-ai.1dlttJ1la beW •• - TIL~ oilllJlJL.. be.jwJ Ju.ha,k y.ap.nw ill:ndn.r o~lJ., hllnI.z. da I etiyle dn'Jrnyay.t Uemde ne.I...er e ~urm~ dicye Cttratma biIr ~ atm.I~ 0lJ13ydm. §lmdi bu kad8.l' mlll"D.klanttl!l!dJtl.,.
1I!llJl'l..

Hnyn- efendnn. 0 baJde., dedi, seWn Hay', lluh l!J'f_u.um
-..:I

iPII ya_11..

sU:
U-

ladIiliitltJ Inllbl bwuJllttlyan 0000 iIIb b4:'J'~ )1lI.d.rih CSi,crmU llliiblk:ll, dllin!mftcie LO.ll\illl temdld !ltUlIlIJ ~ _ Ekldlimf.!l:'iln, 371V/JiltO p~D .:;UnLil oat 10.30 dJI K.aba~ia u.fVlUl41l i~Hi almi
koaI.i.Iyonl.J..l!l.da nt~1 ••
I;

k ,Rtdm Ilk-

m~aDt. I"8.Ili WliIoUl'l,

Il:i.I:l mWlllr.

lular.
~

oln'l.am

dedim.. - 1Ii..J'fime., dedi, ~k dllin~ ~t tedfllri l( 'l.idebi1ec:ek IJ'IilitiDl? Rem t8.UI
!;lirl"
r-

r_
T'di:k&mJn

Hem

dD

bu ~

dJr,

U-

~Jt:ll

:!l;Cl/V/Owic tmthiDdEl lrudo 1II11m.nINII~ nau. cd..lImI!I !<I.I.ioa IlD!l ki..IiI!I ~:I.II 1I:ill~:uJU'b 'I ilrtlll;!_O lu.z.u.m. U:.urlAt' tclI:lJ' ~:rUrP.a...nrbtm 16erll.ltl UlbOOJ dlliref: udo 1II"/VI/!tdO \:ll'i8Jl1b~ gU1'I{I ,iiUri 1.. Q 1~\I"Ul.m "'1 mOhily_ i!iw,IlIliDd~ al.J.Jm 'E!r:!m.i1iYOiltmlSa yapWJ.I' IP nAa ~.

'. -

PERTE'\'~
.".iIIl~LdiIC.

lJ.k
ki

a.cnitll~r~ I~Ja1
\'~

Al:r

lU:llnl-

'"I'I~lOl.b pUl'tUk

Iilk.ttLlrnl'ak.
"'It l;..l~bn
\'e mlJt

I:lldde-

rJ-

Sa.blmtdanryomm GiJ]sQm ha~ Allnh ~kma an.IaL. SabrIlD -emii dn, 6Iblr b@ olum ~tJa-

Uni e:linlc

kOR:lI'ELCIIkslD.

mn~
GGJsIim hlli.llllm, '1Jyll.: kahv~ fin· ~aYlp _slay'lp ebJd..i.riI Bhld.i.AI ~kelJi gIlI.e (W.e an:!,atmayll. ~: ~ O~u, camm. hruIri IJU, daJ.rnII'!mCll kocs.mdau alms. OgJumll Ibili),ornun.... Ge(E;.Illerde ODj, Dill,yet bit" . _ aJdl1L Efe.o.dbl:lt eebebi de "Be-Iedi.ye ta"woJan.. m~;lade etmenLii]~r .. m1ta bNJ]malhk: yasa.k diic tut~ turmueJar .., EvIAd lmhn, nil Y'lpa • ca.kam. ilk kOOlllWlD r.l.hm.etJi ciSrtlm·
oonI..DJ

GOziimUn (infin OgllllDUD -11 t~~ dIg. e~ geldi, Fa.kat bUDIIlD d..iiim na.Bl!lkopl:lt'ilbilitdim.. - Biraz gi:i.~ ill endim, d.tdb:t!, Y 11Pa.m\Yii.C:~ 1b.!S!1t., '<0"'-'" Bilmem... Oy le ise dentine W'1IIlil.l;l b.1.l1aAman ?.
?

I
Ad.
l!ubIddin

I.;mu:,

.m..... Ir, "ll
tder-. Tcn.[
hale g",n.irir. I_

t

iznl

bir

tanbul
S, tu

delle d.. rllglndan:
I"
DlJimo
)'az.tI:i
~~1iI

tOtEM

PE'R'I'EV

au cUd

d~

\t, ny.dl

I, .dAiiI
'l";.r.~ll~
~ ......

V.l';IIInlfl K.'l.nu:n:.ru

l!1i11'111

"ill

!.olD. ImnIJ

Mull.l'.tlollM

III'!
~ IliI-

-.~~,
u~~,

u

~

0;"'_ ~...

-

!l"ukatlY.3 Ian! hLl.l'IJ!!!!lrd 'I1Cb~TQI'U:'

mM:eUd,
,.t')'1I.

I.crlcl laJl.llt ~III

ettliu

~eW

Ib!.r ~,.t

h!illd"

ytnl

..d:n:sillll:lHl, dlt I'

lIa!:1dH'. Om l::udi1ell!!l'lI'UT\ .l!ra=t::J.m i:lI!lzdUr, Strike ve !llJ'nh bok1idJm.n teq,hUrllnC' i.ni 1 ""'.... ..._,_ TIl Ilo LI!" ........ n""",,,", JJ 1

l>eslJ.,set"ek

ku"",et.I.entl_M-1r. _

mRZSID., ~

du,fLJI:ldlln 'liJ,hl.n.lhmaml.ftu. mnmanD.

-

ArnllD:l
•• "

but

~

"'''Ii.k,~t._.

~

Sen bilinrln ?,.
0

Tm1hi UrJnd4n Ulbl!lrec 1.10; rUn zar:turr.d'!I Yc 2430 ~l!'111 m\lQfnt'lu ,';:r-,..I kaJJiiiim.. ~ ne.[ m I;[th:~ aGn hkrasll'ld.:ll _~l~r11m Ti!i.~:r sene rnunmell\bn.:. LI.i:!I H".ralu mil$blte lie de.fteorlerln1. !llUrilk Gab!.odla mu;;uncle VI! lstlhlltk \'@"I'gilmi 1llfidI!I:rm~ ~!! IU!',I.lIb mi.U,;!ba=sLan b~n milr. ~4l ctmtfl .lrclmCoiltl t.umirrle b..akkI::D1111 k nUAI 1~llblru-t.D y JI)~caJI. 3~92 !iDylll IE ftUDUn Jl Inl!..! lnadde:5'l hk e- teY ftqrl

Kuru eildler iitia 'yaul. ve yaah. ciJd.. 6 6. Ier!'l~lDy. a.lrIslz h U" ... _. . J5 ,s,Ds.i tilip veo vazo ..
.------------

C!agma ,dil.§tUm efe:ndtm...

~",!!!!li:km:J!!!!!!!!!ru!!'~!!Den!!!!lie!!b!!!Jj!!!I:!!Q!!lu!!ll!!n!!r,!!!!!!!!!!!!~(

"~1~:U~)~~~~~~~~~~~,,!!!!!!!!~~~

,anini He yapllJU .. ~m bu: cbneD - tazc t.ue sen.iB teda:r:l.k J!4ek~:
lmm_ ., Tt!(Iarlk ed~bilecek mE!!m! .. Oglllm'Ull e.~ tekt:eJr gij2leriJliild!Q canlandJ, Derdi.min ~i jQln balr k_a ~~ yolrtu, btl fooa.kllrbgl yapmflll lilzmlw: . - Tedarik cde_rim.. tJ:edim. BendeJl be:~ lli-o. 11ltedi,. Var yok uydmrluJi. Bi:rmW!!ko. yazc:h: ~ K(le~ takkesi.n.in ~ diltcceksi:nJ dedi 'On Il da "pWri" dOli-

cesi.ai.J;w

hamam

,diigiiDilmUzde getinligi biT' ta.k:mu vcmiJ, om..! @sJti~ilcl'c

oku!."!;uk, hirkw;:

lruru..!I drL

yavnJcak

biri..l!t:irmifJti; d~ya. h.aln Oil bosmllk VU, !ill war bu vat diye, liJte buull'l'lla >0 b1r elJ.ek a.l.Wk •. hem de ''Telos., ~, hem de Comllc.adan, Tom rukta.a da flU getinr, bu B1lU'1rtle ah~ wrI§i. aksata51 fa.d'a, "lUI" diy01"'du.m. JJeier _,valh ~k nelen Jruonet '0la.~, do. 1mberim yokmnli-. Ha.k:ikakb

I
__ _

__

~;;;;;;;;;;;:=;:=;;~I:
tdilrnl.u£.
~IJ'_

ilf1

vardu.

istanbul Belediyesi ilinlarl
Macu
tabG"~d:ui .ftnd.ilIki (1) No. III Va:rol'~ .ml Topk<!Jpl -m bu3'biy Ii le:<Iblt &hililcr1 F .. I:ma lIul[;,l,lJ mall;3U Y,)J:)L .fllll ... l""li r
E:lhlliJ.eoT

I

ltlm
11W\

Y&plllli'! ilJeh!diye

ou-a;sltu"m3lardil X_ 1] ~
~e

DUI~hlel(,li
,((l08)

bull.lnam £ere~l."C

.HI

lDl('iJ

1:; gUn. iflnde

f M:!110

J!W1mawtJ. takdJrde Jl.a!g, !l'lwnar.

YlkbMlll1l: ' ..1 '

lhlialn.

nu:

y!:dn!2" Iulm

olmllk

til1m'

Pm ~
b~; -

m~. can ~e

GilldiDlem.iYQ

A.. demi§1im .. ~!. - St:mr.t~ ogJu._m. Bil:i.y auz BOD giin!I.en1e kocamda tw- BlJnll, bir snrat.. Rilla e6Iti Jlilvaz:ialeri ka1mam11b_ GllodelJ,gine eriyordum.. Kocam beD varkeo mlOill elirl klll.llt.aJ,c,lal"l.Il.& mall.a.rtmJ ~< ps.rn.etklan~ IIll yeWrB.in, ben5i yi.iz iistii ~1Jl, "! BWJ.8, kim, h:mgl kadlD tab &mlm i.I.IJ ~pbili:r'. HaJ]Hlln M~ 8'!1I'at de dij:im gib1 :ik:fi bnt. sunbhdaD dl1· .!]en binbir p~ olac!!,k. • .100,. Bo kad&r EoOra ge1emem;m dojrwm. .. Bmn efGdW ,~ ~ &nIlIU • yaD" ~ b~. Bu &tizU klim eilyl~.IIl1IT' i.;iode yatsm •• ka.l'VQ'.ilIl vud:im.~(11 dll'm&tll
~ bw}.lladmL

DtWB r~ IMI,lm,m, kahrJrl!Jm,lllI; - lit. 'GilI.ellm h~J dmnI$im. •• K~a. Idem!!}~ya epk: duin1 yedirrdrn. m.H. 'Gf1bl:\lm. hamm lIahkaha. lle gUJ.
yordll1:

mk..

\

[
ft

Devlet Demiryollarl ilanlarl
r
Bu i glmlitk ~ JM:! 'Urll 5$ ~"''k dUel vl!5lbla1"1. (rIilHJn:tnl rnublevj r.arlbnru k~oll ~ Bu

I
f4l'iIQ)

~.

l!I~tw:nn;lI~ beddj DIU! ~ 90 ""'W'IJ~ o1a.n 92,'100 meke mIkIltbl rnuklt.ruI ~u I!h'l3ddOl "650 tided bobp1.o.k. '1'/i/Hl-lO ~1.J_m.'l 1:"i1n41 S::Iyt 05 on l:Io~ti,;' H,,)"ll.d.'p:tI&IS; ,ar blruJ.;s1 dMII ....... lIulfmisyon brabftdom kap::alt prf usulU~ :"3tm ::aIJnllc.ill:..

muvQkk.'H
a~glln

terrw1
VI!

EIbett.e,. NaHIi o1du 1m. i$? Buba.yail .. bir geoo amn.. ... ~ glrdDn •... Etck ~ J1'Q~ oyuj'Q~1I. Bir iple bo.~ ~a.:rak ~ hall.e:rlQ, d.eb~ de'b:rqe epgi. bog"~ dum.... Bb- bI~a diJi.!Dj ~estIm.. ~ ye~en fir]~tI.:. I

~

t

I bdu'

1te Il.I.d ~

'Ver1I'I~leri IbLmrur.
imni~O!lliaf.!

.,

.~ttlM_ _

1d:o~ dciID:lnt..:l b.lind~ ~Ikan [tplik. kl'UJ< ,',. air men uC':;.t i!:~ t:J.b.k u.....,..... pamtlH:: laI"LnttJ:l.rl) tnm .... ::Igclllh l'IlIkledilml:!k Uz';;[C' I2d. 'h,gan tunajmm ~ iIluriodl!ll ll!:rI!.t leodly!! edLlmek ~riiLe tennilit yap,lll)I~L. bIJ::I.'il!t i~!l ~ mil'mcO!:.t OOilrndirlir. r:mS) (4nS5.)

M~m

..

S::J..at (101)

l ){.anuo:Lo.n u;OIl dor1i.d

PBf1'Sl,Z; ol~.!-,k Qlol1j:ltau-n3kt:lC31r',

-

Soma..

demiitJm.. Bmlun

6r.&..

Hububat
Huhubat
Ull

VB

un nakliyatlna ten,zilit
U~"'1 1'1

rme GlllI>m b3iDlm: - SCilnrnBI., 11ft. bl:r I;Qrba yapbm. IHye devam . tmi~.. ve bu qorba.yl kmanrn. ~ T'abfr ~Qf\'k:I kiq- , bqJ ,.nler qek; dill itli.BJr ~ eV'- , vd de muska]fll bkkesimOi ~ I
.N~lLce? ..

nMDYiitma ~ ~~~ b Ilu buau'ibld l1li1; i.WI ~

'l;'e tiI;III!r Q)W-eJcr~ rnnh w; (I No. lu tlnl'e II!I!adII:t yap!l!m~_ H! ttio:! Jjt'relleri d£;WUc~\!r, ~ IIIGflQ'IQ brlh ftr:! 11 ~ lbare1l Uil'bik. miinc;sGlt edilm!!lJdir

hu

ll:lt

VI!'

edilhclHJl

_ Fazl.1 tal(~3-t) ("I)~IS)

GD.l3hm

hB.DJlIlJ hD.J'tU'leUi

~

Ii: SJ:J.l.a't!i:DlII.:I!l.IiLa diev!lm etm~ydi. 'bi!n, daigm. dalgQl PiliyOldum .. Bir
~;

- cwa--um

tlli"lil ~ ~

a,gaom ~

hamm, dem.ilJtim.,. Sir

~

- ~imdi her ~y y.ol'Wlda...•. ·Y'GW.IjI • ber ge:ee evme halir.n ,lrehim geUyer ... Arad.&! 8U"~da akeWgt tutu yOnJa .!ll!!! ~UIn:1 d.a bmu ma.dcill.WDO. 'Ve:riyOl'W'll, ... Ge9il11ip gjdlyo.ruz: ar-

Istanbul eJ.e.kbik" tramvay vc tune) i§.letmeleri umu.m miidurliigunden:
Hubrunmnn bcddi Ii50II :Ifr. 011l1l 5000 rIIId.J:D. me;~ 'I.Tll'J~rs ~ rllk II lu He s,!;= 1I1.!.nau1riu'_ I - lI'I.I,y11klwt teminid 'D2JiIl kw'upw-. 1- PlWlrhk 2B/S/P'lD MIl ~i.l g:J:l1 1.5 de Metro han binL~Jllln b..~ml;'l It .11 dll t.oplll1lncak cln.J:i a1iII:m:iri ve ck.sillmel< omi.>!r"Q u.nd.:i Y<lpJ.b.ckabr. • ,k fI - Bu ~i.'! aid 'lenni. ~e.r Id.::.renltl, lev:mlll mU,J,ilrJui:,Lin.d"n ll-Mali1;l! I!rlll eIill.IJ" • I - tlhd1.~int' iimllJo ~ ';i- 15 kil.ti teminlit altmaJi'"a.K muliunlc y.,plr,,~rI !Jr. TeslIm :::trtlan ~ gu.nil le.sblt 1Mi,leocelcl't, Ibtc-killerln bDlIDI 't'aikilll.an mU\-IIkk:t;fl teminll.l:lan LIe i11n ('<Ill'!:'r'I 1:111" !;i! 1-

tm

gt'ludygr .. Ba,oa, a!'~ bi.lE, htteD kah. vesLo.ho &C3.IlIDJ ke.IlB.ra. koyamk gegtre ~ de1r.lm e:1mitI;ii.; - llemiJJ.. Mcm4I. ne kllICII. ye m1[ft1,:r 0.. bll.!!IH!:r:sm! SevgiIizln:i lbil'a D~" Orund~ admda bir hi7J. Dlet,.;i 1P3!~. ~C; M~ aCa Ill' nu.ncUi kocamdo- amma ogtu:m, &Da vardlgrum vakit ooyle mi idim. A1 n.lI yanakla:n m. kirnz. gibi d1.l..l:iahl::U''lIIiI, fuiJ1l glbi 'lilCllldUm 'Val"'dJ, sac;lanm da atarmamI§ID~ e\l'!.endtigimiz :gii.m4olll' Mk sal!melm bile '~'iI bk. Ot'lverl:mlo. derya.lara bel1ZC'C1iGini stiybmliiti, btmdekil endamm !}a'l'n. randa, Pe1"l1Zdti. blle bulrulllDl.adig.ru anlaln:u§b, Ne 1;',abWi;: \llIlitm~u OllIan alL .. Nihay~ i), \';altak Gillfidun rt\1 benden ilstWi '!:1J.nnn Il.•• og]um ••, lSozU u1'.at1'lllya;yun illg]l!.U'I1.Kir~li ~ nin Ayrje bana IIlVll"Ctk lIocaYi hlr verdi, KOCillIlna g-i.izel gBrUl'lmek "e m:ilinl JIll illki.imil kan:!ma bllj'uj. ~atmal! i~jJi. bi.iyi )I'll pC! rn'u e... Bu-gil'" bUyfiyc jr.lan.a.n kalmaib a.mm.a •• I,.'a.U:i.hi ,gillI!n0 og[wn 1:llimiU.iib!t&ala
g

Ok .. ~ ~ gUn: - AIlIah babtiyu
ten ~ ~ dlyeoe:k

tlJ,in... de;rgek~ bir liiz k~ -

italyanlarln Alkdenizde taleblaril
~ 4 IbIdide]

'-I:'

I!'ULtt'

koomJsy.DNia

~

bll~Ynro;ljOlrl,

(:J!l60I

Istenbul
Adl ~,
\lo!<

dafterd

i1rr11 Ind a n: 9
II, :JIdrtll

.ay.al Zambak7Jlll

m

AII.aetl~de bl!:arup kalac.alrtu'. l:ItirJ cim 1m, !rak, KafkWlya, a.\t~ lIlilIIyQ petrol havzal'arl. bu !1ij,ttJliII ,arkinda kalae~lnndaJU miltWf.il:'er, 'II i1ttJ Tuml;s ilzerinden Ic:!rma"lot mec. 'InLriy.etini hi~ecekler!i'e deDlwt:llil.rl bir lnt'ada cereyan ede~ IN muha..rebooG 111aly8.0 enerjw ~]lI~ lmlara.8t isra.f edileeektu'. Eo iI~t Q_tetine derballngilrizler Ji.z.lm gelelll 1:edbinleri ald.dar. Milt~ Wi\i ticaret gemilcriniD Akde.niz.de

Btiltiin urn..adt faaliyeU ~ki

BALSA.M1N k:remlen • BALS~ DWlJeri· BALSA.M!N· Pud.ra!on

Gi1z;eIJik Iksirj. BAI..SA.WN: Ri•~ RUj'IarJ • BALs.AM!:N Duda~ vEl "taDJik Allihlan ell Ildb;:J.r m.a.b!.hlIerin lru1Ian!hkim 'VEl biatiin diin)'o,M 'tllJllll.RI 13 BIObi giizell ill must.aJ!LzarlardJr" ! INGn.tz KANZUK ECZANEst • BEYOGLU - OOANBUL.

I

her hIde.· bundan be. klf!lleB. inydlwa.r'l. lbUyilk b:ir sliI.I'etle amltB.aca.P i.n.kir

I 1

oJ~.

<p.

!l.eyriiseferu menolu.ndll. H~tUo
kmda

§al"-

ruw.

k;!("

kadrll~

IJirinlik

mUJlka.!H,

--:,eUi
'!j

·C1Ii.Zlll:'"h~ V'I!'.r1TlU;

de, bliyiilb-

de koc::lBm.!l !JU'l1l g.tmihm~rJ SOI'lIeill'!l'i'iJd .. ~ yaptlrt..

btiyilk delli", ~m'I"VeUeJ:ig~:i GenernJ Weygand elllrinde au. nyedie topiaIlIUiL kuV\!filerin mi:lrtan artbr"lldJ. Mum'da cidcH tedbil1er AIllIdl. Bu mucs:!llr tedbir1etiD plh.m tatb1 inl u'mnrm[:ll ~1Um bU1Lkaco.k ~ hiy(l\ie ollrrIad.Iip i.dd.Ia aluua I:IlIiI

Pllim myvilIHwyctle tatblt ol'un.!la ,&W ilW.yaya nEl buwda.m~,J!.~'b r 7 Ta.rlh hJ.; bb'lwtaYl &.ff'elIDilZ. 16&'3 Itre.IU UrIJIicl V lJlU!l1ll 1!pl:l:tl8.Sru'8..lilM:lda .100 SUlmyeskiDlln ~fvJ",~ilI; se'ida~ mae oCenn:::m. ordwruno. yardlm ~ ayni devlet tarafwdan biri ya rdige:ri. de 1939 da olm3lr: lizeN iki defa :t.eb. hUrri}'\,-tinin ifnulle m l:il;fafjMidlnl~

O~ililci! Napct~yoflUO Ilk .s:iY3l5et ha.ta..'3il@ Aluuw itllh(l<bna yaptlb yardlmw. Fransa tnrlhi:ucJ.e l'Ie IZO raplI d:evirleriB ha§le.ugJ.CJ. 1l1d~ gOO 00 Un dedJr. Buciin A VlJsturyMlll'l. i1hak:J..mia. m.tls:;IilllLlth& Vie AlmanYlllnn I:rn b.M'bj bibnn~e' g.o:rdeW.len gayretin t.arihi mn.lll:lJl"lAn tla: bu mi.arulerle muka~ ohm.n!:lilceek mahiyel:;ledil'. llaIruz bugtrnU dii!JltIl d vleUer lmgilnu. .a.i.I;lJUtlll1n fudler gibi iltinio bi~ ve IZlu"iI-bm&. matuz .kII:ll['llal'.

Gumrlik :mubafa:za genel komutanh,gl Istanbul lev8zIm amirligi sa In aJma komlsyonundan:
TuUtn

Uoo

1I;nh~m de",Lz bEak mal:::emesi (Bu l!lH kBil~m m~cn I<ldl II~~I.InI' l!;l j,;dl !tl:illeceKlu de IIhn.nbll.u J :I - til- kalC'm m8l1cinC' lbn,liT "' :J.b:~t I!~j 77;" ,50 fill i 16 YuK;1!'lde ,.anlJ I!lIIl:l:i!mder hll;u lrIlld.:J. F:6.:;t~l'il(!n ~:J~tlerd", p[li:lll'hkILl ::.Lb 1.1, 11oiW", 1 ~rtn=l:'ltrri kOI'f'Ili.l'·ond ~i:>rIi.lI!'bjJLr,slcl'a:ULl:rlrL l "0 "I~ \.~ Ilk t~"lltl,'L m.,kDLI.!hrHe (}ate_~ Mwnban.e CIldtl..!s:i lbr ..h"n RI1 .. t han len.::] kllLl.alki k(lmln"OIl,] j!, .. 1 ,,~J"rI, . ( t 1:1.) 11. _ •
,Rldz

SWUbi: ""ibmed
bdi1rii: :.lade]

r:

c:EI1N

C~

leddin SARACOCl .. U (Y eni ~:],bl".':l JiIatlM,I,.'l.I'

19 MAY t S 1940
I [

IdBI"'8 Vsri
N'Dl'UotID3.lliJtlo No. 114 'I9tan!ml

PAZAR

~:

YD.II SABAB ltrtaDl'ml
.....__

-

'fELElI'ON

I

moo,

. O~iincii VII - No. 735

Her Ycrde 6 Kuru,

_ovyet
Aimanlll"f

sya Y ugoslavyayi himaye edi yor
y
I

AlmanlarUyUk Harbdo hizi Ruslara os ·ova Aim nyada_ riayet amamiyetine n8SII satmak istami;lerdi?
Ruslari miinferid sulha razi etmek 1t;ID Bogazlardan ba,kll Ermeaistam da Ruslara pe,kel' ~ekmeie bqlamlilardl.
-6P'drogrwlda
YUftllll

os

Sln

• '•

ar c b
u
Franslz bqv,ekili ... Djn dun ak,amki tarihi nutku
~

1'!'I4!~gnl~

n .0. KrJJ.;lQmdnWl . hil D. Gour.uris'e.

~

bBf-

.~

IFRELI'rgLGB'&F 15 ~8JnmU3 ... aguM~ 1915 cmdir. - Ognrulig;me gure,
Done BIlnk d.i.TektOril iki hafu evvel, Rus h ijJriu:netine. \)it.Maj bir hilkiunet veaatetile, wi,lnland sulh teklifleri yapm.u;7bl". Alman b.WrlUnetinin Rusl.ua Bog:azJan ViE: ~WLJ t~rketme.ge kadltr gIdeceguu t;cmm etmi~. Bu U:ldll,e ltibar edlline •
Dl·~l'.

" Vazi yet yah im, fakal Dmilsiz degilldi r.,

rDu vesika.nlD aahnda. i.kib.cl i· eelaa tarafmdall yapIlm:!J biF ~t vardlt k:i Il da bi:r Sizgi ile i1d nok· tadan Ibarettir], Pdro!1f'4ddnki. YWlGj, ~h4t· !if14-M11 D. Kakknn.afW.:!' Mnlftndl'llt: Ii riciye: flD _ n S, Sk.ou4w,C:Wc.

Franslz kabinesiade tadi· lit yaplldl. Mare§al Pet ain basvekll mua,vini oldu
Paris, IS ~A.JL) - B.qyekil Reyaaud, bu ~ sa.at 20,30 da btitiin F:rruull.z r.adyolan ilifI oqrediJ:e.n bir Dutuk sOylemujtir: Ba.§vekil sOzleriD8 1!!'O'yle ba~
b.r: .. elki

~lFBELl
fO t~:nisul1i

TEJL.GBAF

- : 7.un.urnrevth61 1915 rr mdir. Framm: 5eliri u devletlerine vuku bul:u:ak mahrem !... [I ~bki habere iBtif de etmeme mtisaada gosleJrd.L Ken· di"j de bu babda Parise Wgra.f I;;ek ~ mi§tlr. Onilll lelgn.fl hem.en hemea barfi harfine 'iudloU'~ Faaliyct merkee] bto'brb-o'tmb bu· Iunan milbim bir AlmILll sanaYi 1lId.ika.sl a.taSlildalJl nufuz Mbibi bit' zat ahl n MQ~kovadan g~gi !;:I1.rada, k ned cheri MoskQvada yerl~~~ bUJ'iill: blir Fnulln.z sanayicisiIe mi.i.hikatta Jju wbligde I:JUhmm~tur~ Alman sanayieilerl llItedeni milllctleri "Harbe; sevkeden A..lmaG l.iiIll.ii· I:J:l.I'"~t partllii.n~ k~l cjttlligl rm.UyUyen D'luhaJ£i@t ~a.rlfUJmda, Re.icb tag'in a..,.gmi tlartlu d.<!,i.resinde Rus,lo'&ita miinferid bir sulh kD.bul. edec~ ba'niLDti ederler ; 1) Moskova IIlI.IID.yicileri tarahn dan yapllrnuj ~Limri.lt 1.nrI1esi projesinln kabulik: 2) BogOOl!arui bilamC bale sokllllma~n~ 3) RLI~.)' a lle .AJrnanya iIIl"HEmii a. tamon d vloet bizme-tini gi:i~ bi.iyiik I:nr Lehlstarul] letiifii.; .. ) nin Rusya. ya. t,e.-Iti [1]; 5) 5GLrki Prusyab huolld.lan.n Rusyaya. mii..<;aid ~elt~ taa'hlbJ.i / 6) Almanlar Widmdan L,-gal edilmi:j nus toprakl!a.nru:n (abliyesi,. .. 7) M~I:t2-Tek dii~an olan Ingiltereye k~l bi:r RUB: - J!l.JInan ittifala fjklini miid.aiu eWyor. &fir bu tel'lline~ teaml boLl:' )nahiy>d a.tfctmcmdtle bcra~e[' oDlan mb.a1lJ bllluycr. EaErtn QS1mda :lkinciNicohu:!'run elite yn.pllmlE} bir ~h Vg_rtlll'" '0 da biT' r,;lzgi ile iki l'Ioktadab ibanWrJ. ln9iltc1'e hariciyc nazi" ml'" :Jo:t!.

nm Meu

eun,

gtin, Gizlcr garbhuhlo ~
·P'Oij, Q

doi.ema bit" Pog

yapma.ya

mu!,.. ffak. oldugwlU s6yl_e,. a
Pmar),danber~

mi!j:Um. Bid. himdir,

gllr'be tktgro ge:n:i§leti~ Vuiiy~t

va-

mr.

faht WIj de Umidsiz degU ..

I

I, Londra radyosuna

i~inden sa

ele
Iiine m~

a In Be line

miiracaat
<l.'mirnarue D~cliD

il",ilmiyecek1
1jlir.

'

lNevyOl"k, 18 (Husufil) - Mosko"ftdao ahmm bir habere gfire Sovyet bUkWnet1l Almfill.ys. btik'O.meederek Yugodavymm b.mamiyetine tia:yet edilmesi:.n.i tsle-b
dmi§tir .

HI. HI'i sa "'.:I &rUInd ;llll~ .:U.kAQ. _kl.ll1Uya.c.ak bfttltn ~J'kl!lI:l8'!ll. bir hMib emnsm .. da, yt!llII t4!;kil edllmq 01;):0 :J"iIf'IbmG or .. Gilda hlzml!t g1i~tll!!l"[nI bI1diH!n lJiI!

r~il

JonJ ...

7l'I1lI'\ld~i!lmnWlttnt' "'ml~ cl:rr. J'f1nlm\~l ordlJnu~ ":;%lr~. bIT bua'!.;:m, dnhllde dG~3JJIIlC;]' k~1 m[hlW'.:J '\'Ii:: dLRer Iiwtl1bn cl!bhC1l.~1o:J ordu.c.uJ'l i!)~e- i sldlr,

01.11

Dun Mu.m,·dan dooen fudbolcular orada gordukle'ri
,'.

hiisnu kabulden .;okmemoun

Ankara. 18 (A.A,) - GWlel KW"· may Ba,kallJMaJ'e!J·) Fevzi C-aJt ma~, lJ'l.a.rlyeti eMiru lle birtrkt.e. 'tIu aki}am Jm.susi tr~[Ile Bc;y;ruta hareket e'lmi§tir"

U • J • bJ nOZlranaQn rtl"6- are'n-eaen

---=~=-~
I

Hi11ar yani halyan bOyOk alvisini kabu I attl

............... etinin - IlellefiY·..

tatbiki

mu. b muna.*! - et,il

..

lit

Grm.ldcn. Pelrogra<il
cJian.an;'a.

.!l

lion Sir G. bu-

B rUo, 18 (A.A.) .D, N, B,~ : l"ulvtr, b~, umuml r'I'gl'lliLnda ,1!Tl.l ltolY;lp WyUk colr;ii !13, Dmu ALliefbI 1("I:Hll I!'tml'l-tlr •. 8. J\llJerl. Illinodnam. Inl 1,;,1k.dirn. l:y!cmqUr.

$

1 F R E L J T.E L G R .1, F
2. 252

NLI.DHU"a.:

£ t€}ri'c' , 1916 Kop [ba~dilll. 18.'14. m iDin Z:11i rcd.ilmes1ni ilrt.ialtiy,pn me uk bar merubadan ogr~tgi.rn
gi:ir(", teblkJHltme gitmekte 01

Mls~ra gatelm JBllili Avusturalya kuvve11ari
Porbl!lj~l, ]!! (A.A.) bJh k;]d ,Av~r~lU:r"h"ll
nln
I

Cc-l;e'I.~ g,,~c saISdcrl ku\'vrll _

i~l"~

kflnLo!l'ljotftl

11:1

,!".!,

",lktU·'!mil

him ~i IUman ~plQDlab KOl.>Unh.ag;da.n gc~m ilJlir. Tahmin .ooildigtl'lC gUT.... m~..u IngUiz • tw, r; milzalfl;l!T'(ll~l!I rmAlU ohna.ktJr. 'fino ,e,ynl memlbaihm a]. d1iun maJ1imi'Lta Ilft...<&ru'lW,l'r.'"e!;te A1DUlD devLct; adamhlrile l.qndradaa II i!"oflyin C~lIid l'A.IJQ ( u S ilo.ciHJ.e.)

rnu-

d(,"\o',m edilm~L1r. B kl!,' ...... gnIlUtllf"'nl'l! 1'fil.iJ"ddu·hdlr \c he mill en ku vvclLl ilFZU!iU, mlJ rn \I oldU ':1.1 j{QdD;1" .. 1;i'U]r AlIt1.;; .l.iII'liI ,3IfJ1,m"iliLr,

k Turk patroll

..sahtIJSlnd a
.'..

I

. ~.

.

.-

.sPOT mOG1l1rmi Get fdl ~
-

'I' -

S'z, n!l!den a,lanu: rl,;ndiinii~? SQ,JuJ ~Uj .rU'A'_Q'1I 6in!m~m dt!' •••

(1an I :; in,'

):

'Tom

SARAll

(
[TIS

$e
damirleri hukomet A t ,Y r
Q

merikadan ga1en

Falrr ~d. in
m zhebi:
0

szi in: de at- iter ,girdigi &oyleniyordu
yy
QIlIW

Ya.tm
mail
~' I'll I 1:1.

10 a,

IFIl'k1l1 ~

it'"

gin;. LIlm~
"-

m

l1az.lrlaml~tJ, Is_ _-- ulurdu,

hari«;te yattl~ yo.ktu, Gece ya_I:"JSlna l~ad;l1l" peucerede cnu b;ik,lj.Ylm nukl}J'e de w-LI.k yu.tml •.3 bah

\ !e:dn rkeflden Imlh , bntu.tlm pen cer sleri H8pah idi. A§ilw,ya mill. iQ. tt Wn ba.IrtJ. lsmnil yak 1.111. Bunn r v ,. ha~ kn:rJ8lJlB onln.tlI. Sonra d ilstada sordu: ~

tmnail bu gvce ~lm~tllI'.
Ya . 'GdmemilJ J!"vct YOk.._
!'I'll?

- Kimbiltr. Deraler ~11f.1lul' mom.l.llkt!'tine
I ,,~ • Ill.

ll.tJ,lt'la~tl diye.
'Sl¥l!jrnJlI,llu"

v::tif~' . nptl soura ui1a.nml(:lt\jye kel·v8.l15ara)'111<1. de: ~ni!iJJ, o't1l.dcl t'rrlri",· ha2:l111l1l n ~lr Arab klsr'..l - n:l. tlly ~ .ru.k iUarnut yolunu tllunU~tll. J.gmall nha V\.'eL de il.sladm bi..ittln me k tuplnr:mL £:i'.ili te!ikilat vnmtnsilo &1. IIni rH'l!\ il:WlwB gondl!'IT[ll1jti.

nil n" 1 muil

Babnil

rin en bC'C.el"i.k.lifedaile· s.:ni·G~liler,inden IlIW'l

sJIll:lille. R~I !kiyye . mLbr! •. Bir' gilI!t RuOOyye AJaJlI'iui. kalesinclo:dd:Urinci eam n yma VJ._nyorol.l. KllplIIkrn lsma..i1i.n ~lkUg,1I'lI1 cor-cillJ. Evveiti. ireV1~ u. cOzier bir hir.lyle bulu."}lular. &wa s.ehi.~U:hLr. tiuS1IU de derui bllE" hayret almr.JllE:ll.falnnnda istillawnhlr '~Dg'@1lea , ti: - D mek 0 da ied.a:l i ~! •• Evt't. Balm; propaganda ve fl,.1l8i lqi(iiit!i 0< kadsT ,104: uvvetli ve 0 kadar g('mi'jLiki buz.all. hir adnma dc.rt. be-~ [i!:1lm :m.emur edilirdi. aknt bid.~eohiICr bil"bbt'!eriJli kal'jytn i.JmmlIlZla;r(b, t~t~ Ruklyy:e. ue lsmai I de li'Rnr; ddill!], R8Z,~re mewuL" cdi1mi!i iki fel.la.i II,hl~r. Bu.nIHI' Ib a.y biThirlcriyle S~ -!ifliL~- Ftil at hi bu:isi V':l:rif~!SiDi digertnf: :!o}'Lemedi,

DUn 'If"ila.y~tle Vl,I.li ve Belcdiyc Reoisi Dr. LiUJ'i fu:nla.nn ny.a&eL.i.. ;dOO· da b to ta )'llpllmlJt,u' • .$duimizde bUlilMIl. bl.llLin deg.irmem~Her ve W1CllllM-lA - ek i~leti1 alukadar bulunan ~.dn ~tir;jJ_r et.l.iil 1:111 top ta.1I bd il iut.ambuhm bugd 01.)' ~'e un ;aoolm rm!.a.el-e.lni gi:irti.Jillmll§ Wh'. To p!a.nlJ :nectiOOAinde bt.n..n.bwuli.. aYY'l"m bir mik larda un ve bu~'ila!f .stokurlUD but OUnllrnasl iC;i.Jl:J I£-d .. bide:r lllmmHJlI 1rn..rnrl~l.ir:iImJ il", ediyc ¥e vila,yet bu husu&ta tept'ak mabsuUeri oi1suili!. ve Zirillll Vekuletinin nn:mn dikknti celbedilec~k·
l;ir,

A~llk'ta bir Inh.sar merunan iiklyeti
In'hl I r Id.r",,1 1'11,,1.1II I'I'Itl'I'IL!rJnnllll MSlm. lUI dlldlm.
M nl." Mu I,bniilm rll,llm ... 1,0"1:1ftIUr ...... tl
a.z:j

",,,loll

ru-

IIlI!rlnil

I

k.I'''lIfl nl

~'Ii.ld~y'rn.

"l~

b~r lilrl1

dim • .a;.; ;il!t.. MhI~_1II11 oIIiIrbllyH.~' 11r~1I m.i.lruut
lIerl.rlnc"n II.... k"rul

Lillyin 11'1111111'1'" kIi)'l"rin ij!tJ.in ..HIM "'II jjJl.
nll~ boJ Ilr l:illdj'rdjm m..LIdUril

nl)lo;.

:,-.pII:i1I11''"1
EI""flI....

UmUrM I, t1dill,rlliO"

O!i ay ewel ll:m"ri'kaya !'flP _.~ ~ diluii!j iJla d 'mirl 'r dR!l btl" Alumkan va_!:lur-iy li:mamuuza gelmi til". Hab l" a1iligmuzn. gOl"c l\merika)". !';.ipari.§ edilen 3BD1l tun demizin hepei C' lml!lnill tr, Vtl(IUI'da a,m:a.k 1200 tQ!II dl:mir bulWlmH.k~, Bu malla.i["J d!t dogrud3.D dogruj'tI. hlilk£lmct Bat,n alnrak ve piY!lfiYU yCDi. ,aem.ir ~lli.llrtimlyacakb!'. JltT18AD

n-nk ... dilll.)'~ IIlrtpn IHltliH ""i.I'II ... ~UCJrlrlilli un QiJi'U nh II .ttl r.r'I 1.10161'1 hl_r;;_ ~t. Avril FI'.IInJn, ,",ttl CIll'l':flli'l~n A.I1.... [ Uhi tal lIe.. i, "'. h!lllullili1 PI' .... lp Yili mU.no lar n mult.lililanbnl boy!n IIIdi!c.tk iI"n I ;1Iii'PI,IIIt ,In.1IJ h. _ bll" dd ",..ant t~,1<'11 Mm. t • 1\.1 ".,,, ylrtl rl j'.I~ ,I y,u,..1ol 101" l,.l!l!t,'_ ,.. blr _ "I b.r~k~(!J:!
t1lr' ~"ll'1lnd.
lIID!lirlli:

m:lln".1!: b11" 1lI."' ..... 11~ _I

J'I..Irtlc IftHnn

F~s.~ Lclilrakllr"'ln 1011 I, .kUllllnm",Io;i&kv.t ft "t

d>rllll".
AI I'M lin f.uln lin" In tll-'.-I

~u.mi(-·

~II III. !o;llq .. , cdllnlCl.mlm. mlll"n .:tIllr.

Urru.un
(un

'I

IJ II v~ ,ElclG'dlyC R .11

h" ..k ... 'Ii,k'l"or, l;Iu iI. t h.III;'n blH'lll dlnli:yC!r. BLI I,d" hUkuku 1 :0:,., .. .... "iI .. d1.,," VDtilnd.,I>ll"ln i'l1lo.llIrlnl IIIlru d;o
:rUlO.uK 1I.... "~<:ollcdml:> [m

~ovyet R usya ile ticare .. timiz inkisaf ettirilecek
Sovyet Rtl3.YfI [Je tle';}rl lTI~bcdeMlert.main i.uklf:lt1 i.. ,.en1.ri1!!J1 hc~i In 1IltUiI."~fl:h:re ~1I31~rnmutu-. SO\l)'ctler clkrrulle !;oul ..... an LiJ mlb 1m H'I(:trl1' kl!.!"lllJl. bU;ll! velnl:k r I.!!tc;wkll!rjnl 'III! mukubUlrnk gil' tWik V"" },lIp'.IIk sa.l..In almak ~~ .[ L,ldicrnlt,I!!rdl .... " 1L'I.(ui'(I!J.IrQdllu· 1.J.b·l " SO~"Yet1eru' blre .l'ilraylp me t n. tcldif
)'~I"tl

all., 1< li!.n. !?IilIil.... '" Ikd.l!'u Il1\01 ..,,10 Ii.. ~rl'lll ~lIrb ... _lILl.ln YYilr. crt'll ,I .. 1"!rt'll<larl il:Ju mlio;;!ld,J.",I" toltlle.:! h~d<:'" vilin Fr:lQnldli, btl tll.l.""lll: klltl~llI-I'lnin II' lUll 1 oyl_hll"ri ~~.. F'r ~ hlill.:lrL!'un - ~}'}I~I!I 1t1" k.-mln4a ... e lI~hllli. ,'I(On\.,IIII'.
11111m»lI.11k Io<.Iik b 1r n"I:rc~

m

C

n

d.r

ill

~1;aI",.

ellan uii 1mali lah ikall b ilti
I

Illir

v<:< blUl 1.111'1ii~)'o k Hirlml

iflo

NlIIIIr.:lZ1l

lI'll.t. ;>rw IIluh;:o
ASIM

biilLin mOo.. ~ r.,I, I .. mllnlillr, "' .. Y;;JrWl mUmkliJ. me-l'1~b. 'a-!!nll',tar.1t: I'lloU"tu.rrnll d.vIMI, Fr.", d" •. dII b u IJlrllke.1iIo Jaryo 1o-lrt:lln 1I1,h'vlltl'~rll. rrtum,lIlIutl o:>),Iw-...,.1 ~ !Ill' d tutm 31c...
ill I

I,ll!

I!u 'O.k mtJ , i'l1II11h.3ZH1I. n I':iIIlllillY 11:11 et

mcmur lut,'1.lml.El11lI~lkt.n
EFrGUI.,

hdl~IJJor.

0

l}{'yin lank

ha.yatlanntn
ve Ilu.ki:yye

;tzifcyi her ii::;lLin e tubr-

c

Birkal1 gUn sonra Ryl;:lyye \ i)'eli ugrenm ilti. Usla,;h c; laneee sin; knn lnrken me)ctuplarln kopye klugunun da farlnna yarnlllj!1.1. IicJ1rJi~lli edcn I:sm.allin bird nhire 1 ay\){)]masI onu urkuonl( ttl. lk bEltt Ina g len Ulker \'('ynhud ' 'I~run r..Tm hnden a1n:u'j olm'll:ln idi. F.llmt bu ilu 1tad.Ln da evd.elen:ii. J.t;miliitl Ol"tada..n. ],;ayrn.h.l.l'jL.l orunrl d8. end.i~elendirmi~tr. nul-f'yye bu e.ndil,ielerin yapmQ'lk OhllB.Wg1ll1da. !Inlada.ktnn so.r: bu mu.tdeleyi bll" lur..r~ hi ,0" mi)'ordn_ lSrWld.in ihilr nu e I Ii. Yoks3 bir SIJI e mi g• I'JlI!"U!

Hasan 5n_bba.· h.m YIlr.d;I:JSI cennetm 001 n.im.etlerini tw:bn.. fie'$'C "'e nayata. ill3~ nnn ikl g~D.~ti. Fakat bu ~ilibn ana umdclenne gure bll'liu:ie:nnJ t.!I.nunazlardl. Fahredd:in RIW, ~ .selle Bahnl Illeclisinin !!izI.ice gi)nderdiii 1satt munwamart alJYOnill, Fabnd ~ din P..uinif! Batlniler b'l.kkmdaJti hal \" na.z.an bililbiitilil de~t.i. Ev· ~Ie~ ht"l' ilI'$llt dii§tiilq;e hmaililel'i kas"Lf'di:reH: ~ Din.si.Ziel· bu hlJS\fSl.a lle. d.cl!'le.rsc d inler, A h ow a Iii. et et.<;in. , ah Qnlarl ! rl cli. li:ab.t leri. nasuuia ~ ik e .IUS! 3:: btl. bda ne deIiell!e d~inler! der geserdi. Bir gun besinden birisi k_c.rlisine §oyle biZ' Elunl sot'du: -

l:smail

D nm.rollannm hi. _ ..... kOll "01 e 'ISLerlndc meydana il;lk!tnJan. iistim3.l lahkikab neticclel]diT'i1ml~ "\,Ie eVT8.k Ciimhuriyet miiddin.mumilig-in~ verilmi~. Yllpllan ~blu ~ ka.t neliceai.nde s uiistimnlin 1937 ,s,e. Il:~c.clien yaPJlmalrt.a aldug-u tJ.ll.J 1!mL., 'll'e bu Slu'eUc 9U,'JU mc:mur· lanl1 zimmetine g~IMl(!n paral:L.n.n e'elki tahmmluden de: ia.zla ol.dugu an.la' ·li.m.I.§tIr.

I!'I.Ukl!!r:I

au rnuhllrilbckMllI. nanr. c,kk.llU 10'1'1bll.!! " bir noilt=-, Ioo.&n b_r m.lic.lcI.lei!'rl .. nq" i:i~'icn I,nbln .an devlr'lerl"do: ront·
I:

ubly,=,

h'lIIbh.n.,

I,

"'nu" .... kOIJUI" ;;'IIY __

I h;Bri!ll< l;i

b!""

M"yI!IIU b.:lh I

rulWft LOlldl'.d

(T"e Sph,!,Ptll l'I"lil'~mlLillll'!ln 20 nl,;ln 10 t:;orIM'.. fl!:1OD'~ .),.11 "UIh .,rHI.lli\ 1I11"'ml~llt. BLI l'n~tmU;l"'n f,),:lti blr 11111'I1i1. 'I'll iJ,urlldii ( 0] kuruFi
100Ihr,

I;
Cu

V ]

lei aT"a 4 bin Ii ahk

EI.ur.

rr

iik~Ddllif
k.'na ... ~ b,[rl.~lnc Il;,!'q;tcn ~.. 'aI t{!I":lJ"i; I ill uo;:t.J;i,o. Alk.rCIb~l.u.n. "..01)0 linl DJ.tWbJ (} r ntll1'l.lU~ I L~'t;!IJ.Jl:m id"II!

Lildlr. mOIl'll)'

Zorhh

lIal E:.-oyrcmil

Jt lit ItIr 01 O),I"IILII!Ulkk,llillllr ,..., I:.;;oyy "Icor lui!;" im aur ... tHlr edee~k .,'r
\I~ bl"ne It~,
!;III-

l ;i:i.terml!kt...dlr.

hilI

e:!lJI

.,;,k

l:u"'ailBr U

murJU:nrnn Uitik ~~ ~.

A man a i' 8 yani lica
mUza e el8T'i
l1D

8t

~ .L~er

Osta:d FahreddiP. Ra.ii gil' cme tok m rnkl1ydJ. KLl~r_'tunda ~n na dir giiv rcitl.1er :varill. Qnda.n bu. Bel'._jyr ll} ,mtlJlan da RukJyye olmu§tu. Rukiyy \Ultadm c"ill~ g-eldiktcn Bonrn llr k~ gU'Io'et"eJn de !linn h. RuLiyyenin bn. s~V'i.{oo mahlwdarLa m~guJ ohl.:.o iistad dJ. l::llr kU§ se\ gi. ~i uyandU'lIll;). 0 d.<Jbil' t;ok !lins gil~"(:rin Lr 'loplaJm..iju, KW}larJD IWld I gvk :-enkI.i hir 1m.; Mu,u.r sUvcrcini de vari:lL
Bunlnr &lmilenn partacllIb-ta ktLlln.nd.l.k.la.t'lI c:fr".eT(!inloij rdendi. BiJ' gilil Mumd guveJ'!lini kanaw.1IlI\ Illt;lnda rmr.iJuini hir !ltE~ku.pJa g 1m .. Rukirre bona ~b v okudu: - Vazlfeniz llitmi~Ul"'+ AdJ.k cf 11~!. Eu I'll ab Rukiyyeye illi. Rukiyye !bir gi.in ;sonn. ils1whn e:lt;mec&!~in _ deki 111 ~ lan bll' torbllya lrnydliL. GM kak pCIlcerellmin allmiJ g len bir 0 wmli tata.rl. anum 'IlZa.ttl, HirnL. SOam dOL lmPInJD Iw'l diilllirini yaVa ~ k, !dJr.arn'k :;m.bt:ag;E rlrls.d1. Kor:K:QqU'lda ndf1tini yed~rjmd(! bir :r.ttn. beHhyen tatArIa buluRtu. Gun, doprken ri.iz~;U- giloi Dan ik t Ru..kiyye ile !.ulan EibUtl'Z daglarnlln etekl;n-ine getirmi~i, Saba l:d~;ri0 iisblwn ail esi 1l.ukiyyenin OilaslID ootllbo!ll ve .sokak kOl.JlI.sUU db. ark:aslll11.. kQd~ r a~lk bul _ du I 11'1", tlSmai.l.den 60nrn lJ'l.ukin'enin de ka'l'lEll h~r'.keGlebiT gonW rnal:era. ,HI k!lJl I Ii 'IlYAIlduUi, :au: 'La. dill \"aziyeLini 1nU1.1H'IlU}'OL yarljlO
du;

u'e-

- D~Ui.dlIn. ·den Ba~n;l(?~e sop ·b.ltuduuz, ;>blllW Onllrd:ru hi~ bJ.haelmiyoili uz.. N I in? Ustad §U m;i,nal.t eevabJ verdi: bmailler, t I'in ohma.m9§.:!.ar, i!jiin.kii onJanD delilleri pek kandincl ">e ~iei!" Bir al'allk Fall. Wa Razicin de ~iee Batw.i t;arikal.ine glrdi~ !pyi". Ii31 ~Qkarlltn_l!ju. urul~]" die i~l~nne gehm llu. rua.b~.l"i tiod: waLa Y&.Y mlslanll. Fahr-eddin Razi !'Ie jI];'!l!I,' IIHIlA olursa g]SUll hll yia.lar'1 l~.cib eUni}'e l~um go ii,. Bir giJ.n k.ilnloU}'e lilkb,
Ismailile:re abp tuttu" HoC!3.1Wl u b hnreketi Alnmutmec1i.siD& a.ksetmi~ ti. Mec.L.i.s on un dC?rhal oldiiriilm~ine kar~:r verdi. AdJ.w kar:a Iiatcye ge~ird.L. Fabredt.lin Ral.i Herata yerISl~mti}ti. Ba.tmi buyiik mecUsinill tahillsab.ru ald.J&1halde bu. WJC}.zhcbi \-"Ii! 0 nun b&!jlaruu ve dayaruhklan h~klimdan lenHid etmektert. l.!ltinm.iy sri,ad. ;so n. z:mn.nn11lrmda kimYIlY.!.ehl:o'IQuyet vomni!jti .. DfutUri.in~ dim k.Lian buyiik !;.en'etin mUhim bi!" kl"In.JIU :kitrlj-'ada ,)'l"ni ]..;e§lfl~r yap1Ili.Lk i!liu aYltHll!lit!. E"lnj blr- lfl.oornruv[l .. hatine c nJ.tmU!jItti. AU.J.II yapmak I;'C bu :EiJlr\:tl~ rtllJ..:larib ins.anJa· [11\ imdadilla ka~rnQk b~hca gayesi. uii. HoI;!l'fVjehl'lSi ve mane .... uBtadJ biii yUk turk b~1 i 'bube.k.ir Ramlln 'rlerin.i ve'g r iUimlmfl hulu§. larllU tctkik ediyordu. Yuna.nca.d;w Hmd \'1: Cill dilll/:ril\.den tel"CUme !111mi1} bir t;;ok kitaplnr getirtti, SOI]~" manlania dc!'a.lel"it'll biD.e ihmaJ. edi • YOl"dli. Fa.kJ.t WeLi.i~]eri.nden iy[ Del' li III JlI.IW'llyordu.. ~nrkta kimy8. i..Ie m~gul olanltlrla da lem~lar te$is ctt.L A)'nl g:'l_ yi tak;b eden bir -;ok
1

••

,.

Buglln 19 M:lY1S S or ve Gen~lik Bayranu n'lUnasebcti)'l bitti1n TUrkLyenm ber t 1'3.1IHda buytik lilerasimler y~ ,r0. [Sell i%de y,i;l.!hl' a:uid.IJ~11E:nbcr1b.aLJrW:.lnn . d .. :am ptlar..a.k mera.s.im iC;in /l.l.;;I.kada.r ntJ:leden Vi! II'lWI mQil::iihlJ.lde lliivWl:! edil _ Ini:; blilimBn Dolm:J.hoh.;~ e;tl>.Jyounmun kamlar- hiiti.in ltdlbirlcri oJ1l11f; buluel i!Un mcratmi bugtllJl ~:oar l'l deo nuyo:rm. bta,nhu,lda muht.elif l:i.3.ha. bL>:villi; Il'I nit' '1 pUio1C .. ~. M(!TIj;JtmOC' wl'da j'a[lIlae.:l.k merasimJerc 10 b!n~ v.ui. ...C :di71!!' ReI, d<;oldPn LOt[l &0,dL'n fum gent; I~til'ak. ed cektir. doil.l • -t cc:a Vi! lIir DlItuJc EUYUYI!!VilAyet nOl:mma ' ,-.:Llinin riYa.5eti I!ktir. Bu nul.k;u muk~b st:ldm ilk tl'm Ut$1 U;m Vali v~ Be1il1'hrl: Re I altmch:. yapiliicak mer.wmnm Rw:I£rUr.lfl.nd:m k~ b.~Uc. bah4;e st.admda yo.pllmast kararJB!}u. [,I~b. Eu itibarla sJ:.adda Wzu:m Tak imde Y~J:Jllac k bUyUk lu clan biitun tcdbirler aJlD..nl.[~tJ:r. liyat,.o bifl8S1 Ya.lruz. Fen:...'l'bahc:e ~..dmdM m.qn·V.ill 'e BI!UdI:y~ R~,Q[ .:Ioid" L1.tfl 'sime lise tle~6S.lDde .re.smi 'Ire huKI(1:l r tli.!11 nallle: ml!V!t:iJilSSJ51 Prl:'5N ~ville d.:wel eflertk Il'Itl'b:h< dun ausl mekw.t.)lerle muallim mektepieri 'l':ut&.ltmlc in$iI !ll.u.n.o.c.ak. bLLytlli ;~hl L' tf e l lit! C1];3_titLi. t:llehelenrulen mi:lteijekkLl rn IU}Jund t .ll..l.J;g,1fb,r, Millurn aJ3744 ~m;; iljtira.k cu.eoektJ.r. Orta dugu uzerl! 2000 t:W..'1 sey'i d !al e me.ktep tal~n aHO genclo bUyu ;lUtlle ot.w~ oLan bu t'iY.ltronuD tirakile Be§ikl:a§ Seref Stadrnuda projelerlnn ~:mI~~e bu hUSLJst.a ~k. buda ayni :zamanda..merasim yapJlacakNk. 16bret BDihibl ~ mUIl"rl O~ to:: 1!dilmiJti. M..i.mar ti tr(muft tIr. Eimd~r. Bu progra.mlara Do.zaran merasime saat tom 10 da ba.§lanlie.a~ndan Taksim ~bid8Si onlJn M@:i'asime i-*ti.rak edec:cl!: bii t i..in taie, faeak kUrsU beler SD..tI.t bun 0.30 !h st:.add.a b_ndJ=dliTLutU Tikrlrn ~'bl~ t.a.bs..iB olLlWi.c.a.k yerlen a.l.mJ.§ dl!!f til tI k(J!luin1 10:: ~~ bir k1.illl'u· Jenne buhmllCaldardIr. ve hlr bay:x:ak ma.b.aJ.ll bazu:l:u.u."ltl:Jdl. K Un; ~ .un gtlnlcri.nd ~ nutidl.lJU' Fenerbuh£e stadmdaki merasLmG ~oil'leD~k I!!' baYl'lk IlPllohn.Uin • de mcra"a.li ve belediye rei£i doktor Lutli Ilim!en:le bapuk ~r. Klrdal" riyaset eder:ek '\'e IO-a.at t:am HUrriyeti Ebediye park. 10 d.a :istanbUl komlJtaruyl~ blm~,bW' :l!ta.,cfda b1iiun:1n biltiin ta.lc-~yi Lei yarm a-r1hyor tiii edecelttk. Hi.Lrri)'eti Ebedlye ~i}eSi parf:1. ¥ti~Bw:u~ wtiWilltib Alati.irk bti~ttine dan itib~ haIIIa J<,:.Jl..ac:..ktu', B'EiI.cdj)'1.l parK! md~ye k,mlar lan:um ru~ ~'e !:ele-nkler lC'rnullllC8.k ve m~ ,to a i§:i."iDe ll.alkm IlIbi1nna.!iL i~'11 40 Ibm'll: I.;,Qytirak edeceJ.:: biiti1n lalebc hcp bir 8.mu51W'· trnIan utlJ.!lal aqlDl sayLiyeeek tic. Btl cglln.da hdler t.arafwdan MOTEF~ll 1X. atad d1rcg.rne bayr k t'kilecektir. BHyt'ak I;ekme m ra imm, miitc-.a· BUrSaDln imar piwu liib vali ve belediyc- I·eisi ktoJ" Luttamam1andl n Kndar ye anu milt Iben gen,,1lk $o:'hdl'dUk m~L..:hilSlilsl Pro~t WI , tidnamlTIa mltL!.klaJ soy t ne('ek ve adel't~mbc:ri .n~'$.!,,'"lI1 olclll ..'1.! BUr 'illllG ~mar sd mer~l ~~ biitiin talebenm ya-paI.L IlUbl It:Im;;uru.1lIlIa LIT, Filii n BtH:l !bAh,eatl tnr ['~i geo.;ttle biJ~lli.1'l~(;l1kdiyt!SlJ1c gQmtl:'rlLi vk1.L!', 1\:''1'1(;'' mi.ileh.J'ltu'. tdman b£l.r~k lIe.L esua.stnda F",~IS PrOst diI 1J.1rh,,;:guo Bw' ~V:l g,licn:k DE'r !.ltadmda 1m: talebf.'Yc, In:!' mUfllp~ b.J.kkmda Bursa l:odC!diYKtrliI!' bSJ!l fu]1 rilc-ktebl beden lerbtyesl muJ..i..limi l~lu i.U.hat ver«~k.l! • ba.ran &met, e k k Webeye bay Er ani patriainin glizel Cevad 1,um da roe! .,.Jcl.ir.Seref sta'blr harekali dmda.kl harej. ta da S j 13. DennrErrntnt l.J'l.tl'i i N&rl1,.an ttl".. J:keli • llan, erkck t lcbeye de At.ln.a.n 0(:.lUi:!bu.1 un3n b WtI ";rm~nlll!l'e kill' l.-Jo~DCI kum:J..IId.:i edecckll!l'dir. roam goncle.ruck TliI'k. Hav" KlIrtmlU09

Dolmabahr;e

slamnln

t~ eli bugiin ahhyor

__ ~iIbl

olur=k. lm~ J~ t ti[';;. t $bow IDlloJ.lI1!!leTeAid klmteJljW1.-

m.u

r~[o; ImaL, !lllIIrorc iai .. tlll'n~";I"' b ) k m,,~d I"!l;l, ~Ik frLI.... a ,,~ '"' _ .,,1 mllel!IJ 1'1.. " hll,rb .. ..,Dbrl1'ld .. n ;:'UrTQ •• tof If mUllllnl cO"bop ~.klT'l lid r, Bu dol ,;n1;011< uri h!illnkl!'tlllr i~ .... ,Ie. m ..,,"1'1k~., MZlbllo!!<:ektl... 'tho Alm:.nl;.r bu ,~bllIeyi tltblk el'l!!ml!k In1"1o: Ibl Ill. d..r.. ;II .ak ol!nllY, 8rzl,1 J~t'lnln to!'!.rl
mlnd.iil
Fr:iIl;II"

l:l1' b,1m ·k rcdi.t'. DD.I'I ~~ "Y 11'1 1~ketim:l.z;df:n . on sw.J.m I) tlJ'tlr I gu11,d.(orll otU lit'. F md..Lk. ve tutli.n mikcilU'l.an d.a

h..tl~rI."n

bll'

k.,~.

r::tkmdll
DlgE!l'

t.am

ill

l·n

bQyl!: lll:rJl~l" a~I'~;;1I1n' ",iI",lo;lI" k~lrrlli1:lr. F:IIKIlt tlu I, kclay MM. mOl him 'r'lNIl "C: 1'IT.. lz.me yl.t!!l n 'II!'"
.)'3I'1jlm, tJr.

do:tLml"ij1

bulLm.ildULtJ,r,

1;:.,

tarllrt,:m Alm J,_rJ y-ell' blr :t.rliljj2l1 mll.:z.ak:ereler dpv.lm otmi!ktedir.

He"GI d~"'im e!lolln Mt)'d." b",d. "'"rnoon'lll k_t'l .. ,. n t:lc
IiIlr B", ~~II lIfiktl!!fMo!Ii'lWlk'e d,lm bl!!rd~a mii"-'lo:lcle;lcr4lc

,ihli

r komit
IfIoruc

gl

min yarrn
karal'lar

nJl:!i"ir'i"'cr "de d,

Kotl"
.... Im

1b.1.ik.U kcmi~ ym'ID m;ln I Lca t mlJrlurltl~

;) ledell sonra brr l I lib yapar::t.lc tesb! d ll'!fI 1.l,r1~;l\' ihtl tal' ~-aJ~J w;uilldeo lion karannt \_UII!U~ Ill. EIl,er;l]d.,;: l ',ri.l.nn norm'll M D 100 kl.l~ £az.lanle S;J.tnn lid mLl~1:Se1i.ln IJ11ld eI~IUtt1LU1u.iJ "e tI!:illm I!~ .ru';'\'~U~ muh~m Iii r,

m

'\II::

'I'I.Il l.IIc.lk blr nllkt "lUI'" t&ilrru k,uv .. n2m ..,p.".,Lar1u1i"n ml:JT.III.II,Ilr'I[!! ~'11' k~)'m~I'lrId
clI:h:l, blr ,.klld"dh-. r '" F'.:ok,u

tt r-, M",·
,10.1 l.I-l

~ d"j~

r hn
n"

lb, ku",ylitleri
k&'IC'l"illt.lr. bI!lJI..,.,,<:~.kllr. blro;:"k

h<!!nl.lJ: not! lIilIl'l-d""
HDI;;.J_
~li"l'!;o

dOl! ga rld.e-k I lbtry",ti.l ", ..II

..

Udlln
Itgllr.'

b nc"J'l

)'.1101£1 bill'.I.",',tIr.

V"" 1tr")<" J Sill Kb~b.dl!:ro 1IC''O!:n
Uolllt)>e\i, ,:,l(tllJ
1:1

1,- Ami I §iikrii
z r ti

vJLAYET7l!

I

hllrb.n

~.k.ri

,

bUllunklmo

Okanl

b'l!nz4I!ml!ll! tllI(!, ar~cI rnlY~1I bir hilkiir:ilt !i<.or"""k ~" r.
1\ Lif:lldl!liI),i. &yi'll ",Jc.lldlt ~ddll1: ve k

dll'YlI'"
d"r t.lll'af iu,'i

'l:ttift<bllc rlk
"y,,1

., Ih.
'hn

"'~~J
ket

c
!!do! k! Ifn 0-

FLic k1.Jmal'Jd_, :mlJTa! ru !;?ukru OknJ'l 'dun §bJh "il:!lYe -e Vill ve BeiediYi! R.eiSi d Dkto.r LLi.W Kmum dy:lITt ~ Eir

ka.:u"II':.~lr.

BIlr'lYr'! rli'ndir

nilmuw~ld

'!fiklnl:rllll: AI,.,.,.,III:mn

bLl' g!-

Y z maBaJ saatinln tatbiki
Dabilly~ Vel~(!t1[1 en 'ill~) to 'Qm'Iti('ril~ bu I tile !HI :r.. ft l olt.iZir;Uo.d.;m Jub:lren bi,ltun;rL!SJIl.i dC!nl.i.n:ie y.u; m~;u ~".aUnin toilb I C I Iilll;u: II.hr"

I'll, n'lIIo:Vllmll~ I'Ilr!'Jletf.ertnl Ikl 1:1.1 ~'" II1IIFlIII' ~",",,,titln- "'_l,Iqf;a;oJ !o;oJli\ld.l~i 'i'!!. h",rll .. 1 0:1." :r.1o H'I d II k ~n!:ll~lnI !l4lt~r ~nk tlllli>,"" _lr.kCl:l!'I!.1 k ~1'''Jld'' roc bdllr rnLidd~th= d,,"~n ettlr!!lbkleeeklerille tliJlk· mall; lilIZ1",dlr. Hilllllu.r mu~;,del. nlll bi.HiJn 1'1Ihtl burld,:tdlr. So:rn16%

m.n~'
..." I-

Galalssar

y Ilarln m8~hu

kif ..... ~l

hoill!b

pil:lvi bu sena 2 aziran pazar gUnU ysnucok
(OJli~,;:o 1.3 11.1 ta:r

U'rl

.
i-

lililr

Cc", I)'e,ll"'Ih: n:

tilik: puil:v ~ yafoi1.Lltt1L~i I Li."Il:It"flH'I ktDc.I ~:;nr f!Un.tl vef'j yo FlL".'.

S

Iz

a

--_".--

n~la1.;J aT.21yll! r'iJi d ..'elJ'Yel~nnj Gabbs,;n:i.l:" ., ~ r-akol ka~!illld_, tulLlnI;'\.i ~lkrl1;lD.nda R'_':Jrif)~ bM~JI1 Jakl coemiye\
'I:

1

1='

lI!tmC'lcri.w n
... il---~

cr'::" ---·l1ll

Bir muhtekir adaletin penr;,e.sinde

y~ l dim
;)'EWim

~tmtIC L~i I{unu;u.. ~ tL~ rull tillrlir1n~tIr_
-~----!lII""'____

daiJ.ni

a%i.l

TUrJdv", IEN:ELIK
I

E~n.b'
27ClO

¥alman
1:;t nbul ~

'406

KUI"UI

AIL.IK

750
4D(I

I

KurUI

I

I liD


It

14'S'O (I"

ve blLBtcUurin yeni albisslerl
Tr-.l1fl.vay
VI:

MID


It

It

TUnel

AYIS l!il40 fA

AR

:I.damlnrn bol pnrular gontJ.e.re.rek He:tata cagnyorrlu, nIl" gUn Im.pICllilJ
!i;l

til tmelut Um ot: ItYf'ltro, 'V
tabdcmll!£!1

Moow-l 'late'{! her H:!man. blld4:1 v'> r mU!-

b:ll:u;;-e Ve Be iktn:if ~t~d.l:J. rnerasundL'n bo. kil. itlhrimizin muhte.lif mmt.a.lwa.rmLla bulun.an H.Ukevler d mLilitdLl b@Fener
t"wda ya [lllacaJ, den l flo Y",SI baI'l1k('U L b.a.zIrlanml!~tIr. AYTI .! buraJarda biT' l'ok kOD ft:rn.nslarda lCr'til' edll.mi~tir. l3i!yog~
l:'.

Digs... mlll1ta lard a laeak mar.a inlier

pt-

Fr!hreddm
-

Raziye:

~59
Gil,,;

140

-

11.)"1

bir misnftr gl!W.i. Si... zi ~YRret ~t mek iati yor dedi ,
b;(fl,h:U1d:lJl

tlfiitatl IJlliI.afirini Libomtu\,arlh!h kallul elli. UZlJrl iIo1knth, em bB.'j!J.k m.i.saiitkendiliini §Oyle la.kclim etllli.¢' ~ hfnilara,h ilmi Simya miiL..!hasIlBl Seb.aheddin!._

erUTueJcgo olau y.azWt e! iIclJ:ri bu JWl.I! mezkfil' UmLml Ml1du_"ll.ik.;e lyi kll 'r' !rum .. ~t;lfl Y pl.!&J.luiaa( 1.[3 _. [<Irl~fb. F'.;!lIwIt bll Dl!vI .k:um..:Jp.n 1IllIiLIi!:!:d pl:rWA.d..a b"b mm al"f1 ImkIn ,,1~adIil IInla.,wruul ~l.w?, d;Um.s Im.Ik U.. U:~ ' bu.lJ..lnlLo bu m~ Icrlll ~ \"iI!' ~ hJj' ~i' t l.!"Z'OImclul &I1YI!!!!:Uel!V'o'ell:(!' liiydirll~!i 1El,11Il:kwnn~1:l1"1I'l k l.JihJle her lid c:l.I!l'I'S'imde g ylJ 1,)[. ~ ·It I:Plr Url:l~ Im"t etl ['Uee It )'UniO '-WHD n _ dik1.i.rUJn~1' karlK riltl [ 11 bl!l" ,.llnm"hr.

J Halke\'j kendi ii:r.;t! l.a.raf.Jruhm hllZlrLarnul 'Oil' Idma.n llru<4'keU millm.'J!'epeb'WjJ bllh~CSJll.de "ere-

MAznunun 'l"eklH. ru.ili!k.Y-JlLnSn h UJ' b.t! UlJ "..(jlll J,;~ "OI,lj:.'1I!J.ll royllyCl"t'K kc ,de:Ue iAhLYGl1l1 Weh Il!tnlq'
l'lr_

Fonk,Biyonlar
Yfibek i.ahsU l.; l~bcio
[(,E'("OliJt

TUDrlsi

r,\ ,b.k me h~rclJ, ~;;Jh[d kD:!liEl)l" P..ah .. mull" rt~tiriLm' I jrli"J, t~bI I' 5':lUlm,IS:Lno, m.:J..CI1.UCdilD p~U~ ,._;:l;j" (11m AllnlOOII'l lu R:l. m.!1l !:e1bi.ne bJ:r

lil!l':ll u! muolarClk h.:t.sLlan ier"LLnu!l~rirW~o uirll-, I ell !onlr~l<'C>rlll[ leOn', k[t;;ill inti.:; '[' dl-I. l:I. tabl

rnl$t1r.

l.n,s,i1.~re"iI!

'Y'UID.lIrtt,
ft~:

. pi, Rum~

t
If-'UtH;lo;hr

i e ~ew muh ~re ei,nin son safh,asl lemi tt I n hi~b'ir Ilymetj alma e manasl ima H nBer~kadami ,U itti
v
Vii (B,'s
U.1..ii:\{~~HI. b\Ir_},t
"io·I·"Ii]>lIT. nullet
I

liUIIII':II)

n

jftI!!! -reo l.. tl"j,lu:ilfe

11

ue tsk"lJlld mu

ok

}'l

billy-orh,..
duttehkl"N

1...10111 ',11,1,'1 .~II CilJHl '11
111:111
'H~~

lliWllhl~llIlIll
I

nr

>pnetJe rmh ..url1llr

Almillu g'tI.Yo;lle'Ml!ltiellinn
k'ilr,)Ycll.

fY'e

Cii ..."k I

.

hir
"[I

:1IjHd
"1'

rrolu
~I' "' ... n ~ 1~ ....II~'
mr I.l!nl:lr ,,~

,>'

.: .... -

tJli 1 'hhl,l;i
13 JUII
rn
f

\liilo:h 'r,u ,1<~.ln. i ciil"tl" ~H
11"1'" U

loil ,nlll • .!,Jr.

.::l.lft
, ..

In,M

~IJ,
lin';

..,,,r1llt""'J
f'li II" fjl

A.)

"' ..,," L)" Ir.
j;

H ~',1'1

h.

I ..

.::: t.-bl !il

• ... 1.'"

~lrllAk

(,I(I rl~'"

1101",""

ILlr

C,;rpIJ

t,.-.

luU"t1
....II I

4Y rp
bu'"

G ....II-

"~.iI
rI

d-,l'1l,i1
i,I.",,\q I rl AI lie n .. "m~~1

"'p.""r"

",1;1 ... , II" ~." It.i !hl'!~1 "d Ik, LoI" HQIr."d,I, .. ~ Fr;t.n~;IJ. e .. i" ",Ion""
1:'.II:Il~ ..

'Vii:

·I~

1'J.1t1.I~I=I"lilllntM .. Hi,

\I~III.j .. 'l

k,t.I,JI·I, .1"

p~,.,
Hl'

hI!" ind,' g', u:"rui!'l(u". B R':.\'lhIUd, !)i.Llilfl rlllll,t tl~' L.hlll· da II r~k~I~1list u Ildarl lluurl:J ltut.m
r,ldlll!Jlml II

if;l~ huna b

<lUI,11 '''.

11\' l'"k:

Ilm.."I,1ral. blilll".n nll""'" ,d .. r;

,,"":a

11it;ori"'d(l' h 'I· bUI··

'\I.e./;lr...,•• ~,.dH. .

....,tll1c .. h" .,1 l an 1.0)'.1'"

"'>1

et",,,,~ t~llr,
1~. k;oyJ d

,,"r.

i ,.hk. .. ml
}'U,," "'U!lU., dUll

,.,"In
1.01"
bir

s IlIin, .1l~i.iUatr.u,;, (II,hJ~Ll -f:i ' ('hrl k,"l.'lt.;u t efsir etfllL~ yeo ilI;!J.13"-::i Hn~l I dn ~I nliite-('II"IZll;!r'm dldlll iler: ~~ ~
!l1~lel'llh! m:'II~i
III

k. """
I'In

~. "u,~g"'I" ,..1 ""kl .. ~.
lB"I'I<",m;ancb,,41!iln
t!"l'·" II

I",..:ur. 'i'lir
..

,1'11

V'I l\'l}JI

n
\Il

g

lIbi

r. 11 ylt rim, '''.If mhl'1 ve ideallct i l~in f!jJ lJYoIdar. HbHc.f. bn l,;iJltll[l CL,·,nrL,t'l. u III D1LIIt:tlnin h iklmlil1i t.J'Ii]" I!':"":g-mi evvelce .~jlyk"Li~ti ~liJlt..·!lk ,·!"rhtb.("1 uOI.ijI·uJ,· III WdJl.hl gene tJ.l G undID. tnr;:iliz b vekih Cb.urc1tlll den ""Jnra B~lgiIt ,~ ;)'leus~! !,~y L n urun rrebesl1'1 i 11 ~hil.lHl.SUll ,,_U .;U ,.~tt U ...do:! atri: ., ." Bu muli I' I,.. i>!. CLl!nJ[n~, k; ·k· hilu:ll.iz. DHl.klld,~ol:~ tlltu2 nli!' ... ~,mub!k·
hi" LII'. ]\a_UiUll~l].I: :u<'l'buri.:dill'ieyiz v .. bunun i.;;l" . 11~1"k l~echlJriy~tin

mir ed£;lniyocekl~ri

daraa-

I

ter lncllnlleli ,.,.~ soneadua hLt.an.Lnf~n klD.lill 9.mLBmlya·ill dereeede I{ork tmJ k, tooni'1 tnu:k ve 1I,lu1.I.D61l A.lman kuvvet .... I!:abluye-tin.i fiilij";-Itlt& ~

illobllt ed~T",,11 tto.WaYI 11.L.rht! sekup, en y kIu - "'1Ilndo h..fbi hltirme
ti.['

AWw.nl..1L lU;Y 1~ g;enled't:llh~1 I dev m d n iyQ.BJ V~ lflked DU.l.vaiiw)'e.Lleriae }Ie ':ulerlfli.u_ ila ve

H~1FI1 Petainin

knblneye

"'1r iuis

IJl·

m nm.hlu y ktlu·.

Bunmn

edild.i.gini inkii kimJi.f' inyn bit me-

d'lI"r I>

I/"

~)I

:I',,"IIH.
l<!rlm"I<Ul 10;

a,,"

b.lrdln,.n ~ IllIll"'I'"

... ...lb.-tv mlrt'r. er,,.,u:z
11'1'11 t

tJ~""',..,
I~y""
If'

h

Idltoligl "

...,~~,'o . M ."'.

"d".tl ",.

mll~nHlli

ehemrnivetru]
U ,

~tt [.
1(0)['

eo-

kdr

el Ill ..

j;l1,m .. d hltl.

Ou...... n ,nDt" ... )
• .., nilrt'N:l!'t"nr::J~fI

II""
u(~e:

.-=.Jk

..1""", •• l!..-iJ"&.-I ""1,,,;1;)1" r"'~l. "II.r,t.hb m"",,.-.!>,,'" ..... ,."11" k,bl.;lrlll"
m11't1r. t·.,Hll'ld .." <;0;1<..,1,," d"1m"",

''1n,'

Lou".I

!••

roifitir.

ylJ: .•.
Bu lIaklkaol (IOJ neticemn [lLmJ~ IiUlutnlJdlguH bilmek Wlkii.ns..m.rr, Belki de gelec;:,k gl1l11-J1" biltil btl huausta bil'.~ tenvu e"'~llIi~'ecekbr. n,..i taref icm (1~ ~ y•., y r kUZtHlnlak, : H'Iemlekel f ·tbi>t.mek ~~, bay»,t 1Iil~mbalarLn&, In t,jj 'lie )Llallo!v1 t1arbtel~1 illom:I'I!;!f: ir. Bugiin lki tarat il}ifl d~ l:J"y]~ bu lIetice' ImUl \'1 it1dilL e(iil~~ez:. Fak'lt _ lIu:mlar duhLlt b~r .... lIe1.it;@ n lULl 'l;: ',:;1<' Lk~ ne yapllklQ!{' dm i o!i:iJ.q.n.":iHlI.IILT U.dl aonr.i, Alnum ~ d'lld T' Im~ \"f.' flu!'!! niH !SeddlU ~lwl.d.1 M g-inot haUlJllD. nih~y(:t noktaAI olan
blHl.'l\ll~lU

edtlQlez \tid l'Oilti.e ikJer rl~ ink':lll' ~tmiyor Fak3t bioidarbeterin

Ri:yn

bUll"

[I

""IU

a, d

a.-

lnyati

oldu.g-IJ.

to.m&lllll

n

ur;
,,;of,

t.lllrll

IIIrC~1o
lU~ oIu'l' I""II~.

""'ilt..
t..1i"'.ltf'

""1,.,,,...
...~ (I~" ~ "'JoI:l

iI."1o.
t~

t.l"

0.1'1.
:tt .. l.rl

!;ttrv .. ,."I.·
y f"f!

,.Iml]: tilr.a"",j ~~ur

.... B1r'i",k

..

I.;...rt'~

"'''J,e',,.
tihk

""'1)''''"

t !,,~Ion"
l-iiJ.cUI"

, tll}.;I"

"1"",,

....lm .. 11
Mi"'·

('01 61 nJa. [i'r a n ~I>; hari ~I tHY.l.'iE' lfif' a· :l:aml muess! 11k ~·el~,·(.'k ohIO blr te-

."!od ....

lI"nl<. O:Lll.lit"'ml~rl.

!"tIHl

\

wi., 1'1
H .. ·... " I ~.2 •..l5

",'ar.".
lI_m,,,
..

c~nui:Ju"':lII.

f>u

... 'II

,'"

... I -

",,\ ..
tm~kt d",,. ",' v-

Fl'.l" .. I hudllu i" • i"rmll. H•• !lil,m " r,rk""",, .... )"ItIIti:;orl S • .,,"'re'd.n " rie:",t
df im"nl I kl )"~"
U' 1"

II~ b"hi'i'I}.:.r-; ,.I."ito. '1 ...... , ..t. ...,,1 of)' "",,'
~.ilfToib.rl!

,,1.11

01

'.!I

Io.a.... · 1 l .. · 11.1",

""p."

d,,,."
,t. m "

~"lIle
tilE,. .k,

g'i-

t .."" ... iI:r'1 ml t. ... fI'l'

III." Ili:I~um -tm, buy" Lir

!'''''

" ..kill"rl,

beddut yaprlae 19,1'1l1 llLld'I'm'i'i v "li'iz· I~li.m: ~iyllt !I [uayet vel.'lUi~tir : "_ OnJwl ... olsuu. dllhildli.' l.I,;UJn, .her Fr"_n.'~lz, bu :lk~ III b~nilllll.:: br:ra· h(:[' gahb ~€I.tf .. k i~ijJ FLrltli~mt"lidir .•, It,eH.. ~1 ';.il."fid Pm""t

seloorr. ..:.\!mflillyaU1B ~linl nndbl.D b'l h.:;;oo,ltl'o 1.-1 'D.10lY1K tuibli "Tifll~" g ~f l.gok lyi \fade etmi!kt~iJi". Bu gJzc... Aim n planhnnd u ve asker:i h reke..tlerill,j III Dl!tIiHd.erken

fhkttui ..mil,. Itru!.~k IlIitI•• h kilt t«-li \.iu'
NUI ....~ ·llJ1l~ri lI.u!ol, ,_tl!1b RU!l:i.ilJkti h;wh I,Tt~ilt!to:o pllu.eak ..rub UlU.h,,"u.,..,OU<J yellin tJir t.Ia.ba tJ,;j) I.e hi,. s: .,,1 . i l"l~um_j.n~ 1~lwf Ilill uAIIB~ I,ir ~l.tild.,. __ .....'IULI dlr. HilMI <oeMrtiWI1~"i ilillb

' ' f' '

p.

y .. k ",. ... IH..:: .. I<
do .... "'.

ilDlit~fikle:l"iil ok !1I1JlijkUl 01 ge. ",it'e...,'"ekl~l"'il!i Iltl hezimetl~re ugriJ.Y!l.cl:l..loJ:la.rulIl ka'yd.~iyCJtr. Scale' l~rJeuheiri inll\::!I.IIl .'~ t1iiny.aya lao
bflk~:iim yaSJiillJI i~!Jl hu.'T![!an
IJ.

' '11
'F"iltl II ~

In13hn:J.II!!

.... t.

-to

"fib I ,., _ ;[''', k~tl

t- ,k, "'r"I~JII<!'IiIt

y"",'rn ..k~
I jOr I d

,g~.",

10,,· ... ,,1 r.

""~n
,.." ,.,,",. .... ,,'.l

'li~.'"
.

lm;,11

k.l:ol .. r.

Nazi Alman-

k,'-"lliIr'. lI1<ro
I" ~

s,," ,.,101 cu,
I.. ih 9e1!: !<,li,j ..... iie('.n~i
I: '"

.1 .... ~Ir,

~;I_

'Ie rl-m 1.1. rli

b

-

Ilr;.;

J.'

\I"."
!I,

F'r.l.", .... d ..

.!IIlii

..

.o .. a t -'11".11

hi.J cum

""It; i.I
r lie

n" .
",_,..

t:lJ~m dlli'ln;!n Ke"r

fl

1. .. lIulnnll bir!;tk

c"mll, In ,.dact nl " .... ltrrl" I FI ... It 11'1 a.;:, ....... tL III< n-, .... f .. li,...t, .,h,"",I, " b b,k "lm~l"r
1;0 0

'"'ftlr AI ".". kl.oll'liO!tjrrinlfl

l1!l~"'ri' .~mi~Ur

rlC.t yollnln .. hU.u,01'um t"sf,,1 ~I~ nll"'tad~1I k,c:mj,U,. tlu H l .. n"l .

111«1,,11'

t Y),,". "'"rJr'n iz:.

1'1'1111,\ rn .. ld'r

k ••
b,n

",I"il .. d"

!:IE,.d,.'m .... t.,rJ!tIQl ..
I",,,diln

rt1"" ..I·

EI<;I~i·

l I .iilqdan g IJm~ye mU\laHalt olmull fltk.:at hid' J~.-ifl u.. rn UIll] eel ":!.;'lJ !l'L fuel iliac tesi r i cl'a e{JUIltfl:li~ DululHl1l b iU Moto.rlli kit lar hakkmclil bugul'I b 'lJI tahilat vdilI

18 l' r'III.'-U7. Lui.t1
Tl1S,

i'......
,l·.

~i,J. -

'lie!

Il~'h,"lhil r:¥"'lni 'T' •• hli~i
I!.I~,""_,,,
111:'.. ,
~lItn

b.:.rll n"~tJr. .. <l1.i~n1il" ~ir

mekt~ir.
E;sci.inlie, evv~lkl gimli J.lU m.ota siklelcide.l.l. miirekkl?p obiI' _!II i.ifr~z.e, Laomm. bemen ~im(l~lIIdeku m]nbkDlya kadu getmeye mlllv<J [f'i It ol1rluI13.]dtr. Fdka L tolbhtiy1e' bUll.!!! • ~ilr~:.IIbnk mltLedHcll'li,leldlr 100an hl!,>,a k:uvl.'eUeri l·u liluuim

r ",.
1!·I .. ik

01.

1lI I .... "

-

U

1-1 .. .,1 tu ........ Ueri.
1:1 ... .iHlnd

ih ..0.. o.rllutlunlln 1 'rI 1pll' I' .' .~... til< I ri ~·k.'m .. I11U ... 1 j ... •... r dan'I'n'; vlI!l;U. ] .. ml~II", E";rta.ji!-,, i..

~'.tn.H'"

alt: .....

Il!bll",'!

<::um yuk

"h"'~ ~
",.I.\I,Y'

""m,.;n.

"~H lc<,oVirzi ..

b.,I. .. Ntlr"ik f..~. ihr3t.::lilrmli ku .
". b'r 1:11.1 kir~r bDmb. dli •

ml.' t I,

r
VI

Itl~ •• '11

I>or n' .... m
... I," I<_,IP

.,t,n

iI

Y"P '""_
clLlIi= l;r II .':JI .. ",~

t ...

,.~b.tlr"l'ze!illn fiili.,.tc~ ...1.ir
tI

al.ljll

...

mon,
d.-til

CI!h.,I~"
't.:az)'lk

1<.;;d,.li'llek
fti.J

nlllal In

klt'lIIIlrI''''1.

'1-: ru"j a

,j".
..

ICrl,;i*II'1i

;;:JirP.

[:"'i'l'''''11 V"", HIli t""l1rC' blOt,n t". !I",,,',,ra.n &3 I. l'I.v ... muhlr~I>::1 r~ •• n .... ,llti .. I:ILl~liri.jl"'i1'!'ti.Jr. 11 i",i tJo:r'y"r~ d~h lapb .. du!ilrmli. tir. G"ri ""I .. nl d. l"cnlr to.,.iiJ ~.B1,,"~t,r. 25 "",.
It'l''

".,,,1<,,

""-1"

"",ft ..
M .. _ I.II!.I DiY

1"',l"'.'j

tJili!r~1o!:

• 01, ... ,. rl-.;:I .. m:r",rn L

;f' ~j

d. 1< .. 1-10"

tlml

t...

O'a m"D 51 J-I m~I''ftl''

"I,,,

J.;.11" Ibci II'.

II

AI", .. ny",d.
'<I. II"

.u;"!nl

..

"'1.1'"
1m

" .. SilI' ~In, d~¥'lm

m If!". k .lar. nuna.

";I;' ... h
rtw

Elr.. m.,,'o

lI .. rl;l<l.

d.. h~
).<.Ip-

,'.re
.~ ...ft,

." ..ei
......... Iki
b;,. ki

hLieu",''''
n;:r

1'I'11~llr.
lIib!,

Jl.1 noJo" :. 10'1'1 .

.... IIlr.I~H"'. .
l.mU.iltlJ;

,,1dcllI'" y.:llnlz

N,m"" fl

,"II' 0i"~1Ij10U<:nn'

t't",,,kl~I"r.

K~U1i '''ehl~~i
... ",L'''"I "riu." 1< .. ,lIrll.:i-'I.
"':It'


111 fA ..... 1

lillY"

h •• J;.(I"r! IIlIIdll1lll1 ..
I.

~ucum

,"~mlt!lr.
.~.

I

AI", .. " ".",:'1'", ., ...1;,;. I", tl. ~r. dol'yo.i

LHJftdlr1 do..<!,,,1< t_t;,;odh:

FuhF<rln -.!I.lr" .'1 1'."I'QI: Iilr ",

bLl v.kU)'~

b1l.Zi para.§il.l1;i.lletill atd'llli!li Olnla& du rn'Uh~meldi1l". Fokil.t tnt p3r.aotlut· lJi.i!er. dtrh~1 zlYa.n ve!nll~'e~k halt) getil'ilmi!Jlir. BUll 1m',. kat'iyen hi\" bMl'hLl.I'eht y:lpamal'lll~l.lm:lU" . Trlva, .f" ;'uiy.~ti 'hlil kknu1)1 veril~n mal' nlata gi;h e, :lckiz t;tyyaudcn miiFrekk~b fIT~lilia. birbidl'li mijt,~El.· kib, 1:Ju.gi.in og lea. -11 SODn Pa ~iiS ItUn.·
takR'!iln m1!il~ ..dir. k[tdar :ell'l\i!:,ge tefjebbj,i"
til·

r.fontinedy·ye yapll~ te!j.ttllblisleI' ejik 'S1Il eUe klcllt'IU!!ftU:'. !<or ontm e-dy' d~1I tl;!l\' Iljre hu udWilQ k dar Maginal tHl.ttt bor'lnd8 i~·a.re de~~r blil' ~ey yoktill'. .Bel~ik:Hnll simall:t:ulle mutte[j\;; kt· tltlla1', ~e.lli~ bil' stratejik harekcle bIHjll.arru§1lul" ve Briliksl't.iu ~I:'k.mds Dyl.e. battm'n mutt-e£itler tUllfll'ld.01!iIl k~nji arzulatile tahlil'!'e,~jnd~n son. r d'l:r ki. Alman 1:n" Louvto 'Ie ]I,[ ali· ne.s'i ili;fgJ'il e.debilmt~ler V~ B~I~~ka.L Maknm1H H tarl'l.f~l,d:lD btruiJDile hh liyc: I:1cHlmiij Illan Bri:ikse-le :ireb:ilmiil
le-ultir,

hadar gOl LilIl.H!m.i'l bil ordu h .JIZ1r-la Lli~1.D:I It,;. ...e edi yQr. Bclrih D:L :ydlHil m1.llh~ebesmu :ra.ltnz ~'I'1WQ "i mgiliernin degil, BlIlk.~ nh.nn cia. b f'Uj'1 balta I!' tikb<i.h . ml"r~~I:t:l.... histic. i\ftiiteHklerlR ~a.['b cephesilmi . ge~id bile olr:iI. bil' Q.d~m..il mU'II'afi:ak'yde U:r<l/il'HII"lrt B tk{u~lal Ii a bi!" hl{J Illi koplll" eagulil. suphe et-

~J'>i!

e~e,...., d

,;,ul11IJ

Nt' ~;i"~1 hir
d1T~

memelidu.BUl fll"tloarun y~lUr die· gil. domir 1(1~dlf'@.ca,il'l::tl di.l~i;'Inr.tk

'jliri \ ...... lrii"l

Iu.;.,u:ndlr.
Alm.J.'D batheiy na.zull '\lUll! Rlbb~lJ'Erob vercbilece,ii te:minat.ill. k_lymlliil l'e m.a.:hJiyetiDi ~on veu.yi d4Jta J¥i 3.)'dilolatilli!jbr. Evvelce, Ii.vu~tu I'Yli' 'Y', Qekoolovak)'<lLYI, .f'oIony~ya~ tem.i.nat
D&Ili.D;Iarka, Fellimeok, Belc;ikay vfJrruru~l:i. Bugi..i..m bll leketJeriJl!i heLls] ferle' yek!'lSilHLr. za.maulac Yugo.sls.'"yfil.ya dii, . da
mt:1I

tllIiL ahllma I, h~l"H: I'afltla tl:l['ll.'uiJ.

Sil'

Ik'f:~~ik~ 0i.J':i i!.!:!:IIJI ~jl 'FJ['lu\uda bir mahaJ, 1.8 (A.A.} Ho!.v It.>!. Bc-l-:ik Clf'du1!!I..IDun m'ltLltte:"iyatl. "OH iyhbr. A~kerlcr. konu.I<rn..lktadll'. HIlHtlli Ilatltlll:tel''l-edik r,:ok ce:~ur

bi'l" ,!<ok

ta.th sti.du

soyleD.Dl_$·.

l~me geldjSi

:z.am&.n uminat venti, J(~l'l A1mll.llY&H, ijlllnW Y~OSI8.vya.Yl telklli.ll a·

Yl (1.1.. H~dii!el'tj!l () Illldar .;Li,r' di1 k~ tebli% len berk NO Ruosevell'illl etra{"I!!Fl Y Jh:l..IJ; j mokil tJ I degil, buollrm nUL • 'ft t· lan c 1'l'I1lUriyet~ilet d~ t.; 1.I~s:llI.d..tl· 1'. Dum II li.iz Rei.Hi.cu.mhl,.ll' H, V=,t" 1001 iDllllab.md:J ("llfI!l.hUI'lJ ... ·t~t~i, lUIIli'iZe,d:i ohm Land-JI:I dlJ. Ruuj;C:vel~ tin t.arnamen b;iikl.1 nl!1iuguiui Au.].m~ k ...\In iehlik l II!' 1J1d~1I • keuiu. d~
SIB.'!!

.

t

loUIn ...

d ..ftl,; "'n
.. :1 .. -

I-i.""nlil.~.. "'I'"~,,

10

,"hrl.

Z.,I" .. tI

ib

""m .. n Ih"·UI!l.....•• " ..... 'n ... " IIi1.ziHJI;t'I· " "1', d""T1iH'ln di"'H"",,'.arln~ u. ~I' 1<1' c"tn c.nub; """,rlk... I .10.'"';1,''' Gnu e

"'~"i.

Alman1ar Buyuk, Harbde hizi' Ruslara nasil ~ salmak islemi,~lerdj?
o
g~'lmi:l! blr rl'ede l-~u~ a
r;

II.,.VI,t Hri",ml !U'8..'iln. mij,z&kti.'I·~I~1 U.,1 !!L-Iml.<ltu' C P, f:.>1lI8
tnU ·,Ya-';"II.

n'lfo;

(811

l"I'..:rfl

{

>II

idp)

hizml!lillj :;oulh

if a el1fdt

mektedl)·I.
I

E<fl'lfl .hilber

lo'e,ern
.jYtrl-hHi

mup[e

joJ

'IUil l' rtnyl!' A., ll!'lll mm fe lot: edm~ !!If. '*'~,zl .... f'ln DiLlI.!! ale lOto'kulwas.ull. _Jll.Iin':l,4J1D tfi!! irolLul mll", I. ftU!lyd. ic;ml:"fI. ndlyiJI"II mark Ilk b'l' j:"tik r·,...Zln yap~lH1a ..;IIH 'ok • '

ha ,<;iI!1I"!1IJl:'f1 kellwl 1111t! \·it.le~h],mi~. til". SOMI ;.ki ihthmdh:r Rml.ya illl!: !lulll ~lIr,~11I1 LIII t~hlike~'~ dii!liilllU; • lIlek i.'i1i ~ol~~dc tlltuluynr. Slu"'~lIl.!u \ljIH)~tiIlJI'l <:e!llib luiiUtll 'ke'~.aHk: Halm II;<V"i,lil:ii Lell ist..nll ';J.ree~kti. F... liosmal:l VClIYfli 'rjt: d"b J tJ" ~kLal.,lt ile Ierne·· mu ':"I ff k OhlJ~fi,
~1!rb K!!lfH1 Vl')lynil"'lIlll1 -"rk tau.£! I ile birle!'lil il I'ck ve o. r~rla, ku.,:iik R~lsYiJdf. t:J!lrikM )Iii. LII "'<llmln

lcrmden ur,-u han dtifi toplan lie !;,i!r taltlesi de aVCI tayyareieri t, ·aC'IlIa:J.II.'II. (Ji.i$ii1~ii~, d(tIlr1el'i d~ IiIUr:llI mil~e-$.k geri dijnm ijj~tjj:r, Ib Diin.kiil Habiin Tabil.ij Pui!;., 18 r A.A. ~ - havas, ,"'Dllt H ..UJ da z:wket,j vaziyet halwmdia .ll,~:Ii1d3.ki maliimatl vel ...,e!rt@dlr': Alrnaui.ar, hdefi; kat'i: tllm .. illU ti· mid If:ttilirleri bir gAyr~1 "l nel mekU(j,il'l~r.

Btl. im.mbfli'd'tl'nlilt'l.

t.a.~'Y1H· -

~k yiib...:ktil!'
d1DlltlJ'lllln

SiviUer,

IDl.V&

hi~,.iyu.h d-a.. bomD:trmooen'i u-

altmdll

h~kiki

.!l1H~t g;Oil!telmi~crdic. Bel!,!~k~ krs.il. NaMW'

kalelea-del i 3 kerl SlllJjl :G.Ilderrni!llt.ir:
NII,mllr

f@

etl·atwd.aJU a~a.gld:.t.1fi me-.

subayIa.t J, kuc;:iik suib yJan V\l erltl r~; 1-!l1D i~l.n !il(ltl!tlJllllllI bOar mucad .. ht edini ... Ben :..:;i;llinleiftil'lIH' ediyo1;:8.I.~leri kUDllLfidaw,

..,r~

..urn .•,

11

.\mrrikq 'h~.~t!Thu. li~ikDlmt'liyt!ti Sambrel IIlH_qt""Wll~UldiJ bill' ~edik. L:tTldre:. 18 (A.A.} - H "v~ Jll.etl.IL· ac:mak i~m. Aim{l.l1lbll' I!l'l.kl ",.Y11aq- Il~rHiniD hir tebligi gOre] But'iricaJl.ie Iliul hiklHl.1 eden ~1 II) I 'fIJn il rf lllic t:..a )"81 ~'ed. hi~ bir '7. yid vel.M mii .1~rd:i.r. ."i!1ui AlJruo tayya[ - 'yLe y pbld f'I lli.in, A.J..mlaWIlT, b.kHmet\e biT-bi 1·{lrpllom.lil I I'll YWlk I!I OIIlbarbJlLW filib eo [I (h.l~"'htI· hc!lirlLl ,biicuml:nda bi.llul1mu··} iHIH_ Bill i.... rum~n tnn'ar'e!di rjtifljjri.i!twd~tUr. i

au'

!Q1ga tehdid etmekt«Ur, Bu memleti tlI1elil.ce]e aJili<e:ri: Vi'! miiliil,a.fiia -te,(lbil"· lui alm.agtl!. .!;i@vket.memktedir. A.'-tIM:!:;lI. aiiyhyelliu: Balk!l_n~I·a.n '1laI') 1 tchlikeye. hem d~ e,J;;IiISU tehlij· kej'e m.anu:cl1..lr. Ailn~lln!i·a. mua:rryelll gayeJ.e.r b.kib etmel:t-dlr. B~dkal)ld· 111'1 SU'&91 ge'lditi Z/U1U11:1! A.bJ,,,nl'lr .. l:!turiliaT'lw dll 91ttist ebtil.itkte t-el'ech'Hil elmi eeek ir. Demir flrtm:u;].n.1..1l bltlralal'Q kada.r .. elmell.1e';'~!libir' d!rC{]f'.'I"e KF,;i,dnr Rusya V~ halya '\"1: ~1I~ra da l!:<Lrib cepbes.i.nci'l!ki lI'\l.lhilrabeDia De'lJ;ict:ldi t ,),ilfJJ adeeektu. Balkan aie".ll:tlerj"l!I~l1I dOl'll SIKl o!a· I"ak elell!J venn.e~ri mk dereeeyekadI r khlilceyj ulWlkl3!!l.:m.r .• 0 kadar. Fuk.ll.t blaHlweJl izul13' edemeJ:.lki 1:I,li· ~ iik d~'lel.iJi. F'ramsa ve Jn~ilter !'lin
:j11llldJ.lJik g:jj:~hilrle def e ildild~d

AilEUIDyll~Wl

go:ldigiru
01

Ib~j

I

edi'l!:Jek iktidflr me:\·kiind<'!

.

wokr

tilt'!" .. mUTs be-F~t1enn.1 1M'. Bti hjdi.wlbjn eh..,m.lby~ti 11 I.vi.tk

A

tul'" \'e Roo. ~v@lte bi.il"ii~ hiE!t·

~~t
.. Eta-l:\!ru·

Bu 9ur,.>tl", nllio!'k.i hUI"I'eiz;lisi in~lbab$tt1!ldlill It, 3.[151, k~l"::lrla.r a.!abjlec8'kul'.
(llsevl,ill gelecek b.!~l'lni5
bu ilJ.bhabail:tlll. RtbGSeveHe

e ·~tis.i".

recektir.

'd ~ H~I6,
LlIJ

IlJIIJtul&·11.e.-ill

!eJ;lilm m9i, cl.lmhuriyet hit· c!..Imi1mrel!i lnu VllliJJgi let
gQf,tO!'I'me~L

no, 1~1M1!ti

sartiyll:" wtilnD1ita h1..m. bIr rtnlr vof'rilmeSl I..Iftk.kIlH.I ki ;j, Am t ;Han ~a.7.eh!1 'rinin PI"()p:J::ll.iild '" Sl da g btti I<~e biiy lh Sf" ... \.JIi, 'i,k. I It'li••
del'b1l dHba e:_,;~b korarJIr
,dTIl
.sj..,

j .. t~kamet Hir",ulI •

I;ltll'l11Hr'dw:

FmDolU

Klli>m!t:-..iodekli
(A.A.) -

Df'gi ~lkmr
tebll,

~'lIUlgi!lL U' bl~,rIlJI hr. "Ul!ilUI)"d. iraII.tUWr 'F',llrIHU\·.1 M:(,i:fin hIC".\'Ill"l mi:iIJde. tI'lt" FfHlfil...tkil k ,1'H::'1lrlll', fa.kM 'Bon
lUll

rnak nn

llahiiloldugunu

bir Lenliken.in bi7.im u!raflull'a. :;elme· mel!li i~iu NIIZi .A..LmauYM.mm tlahi!.
bi.l'iIK kuvvl'tler c"U'[)m,I';']

r:.ttrtl,d~ kin, \til' UknlllYij P'rm!l!t'u te!'ku l.dlJnac.:aktu\ Lehlsl.an .lu'alLgl P.IJ:-ipd., milliy~"tlii! ill ru.1 bh" t.aln·ik

Veryii'!
I ekel

A, ~"1ll nllotaka.,,'.

mmlllk.1I1l1

va
~,

I~."I:,

UI

B).~"'I!k I, j

v.~mu~-

HlI'IW'~1 mlflt~kil

rj~. Qn:1'1i!UlhkLjjt hilkUn lam', HZI nok-

i.

C'

I

a pa. I..

11".t·~ I

II..

r 21

t~u .. ~aolll ...... 1'1u"'!iihlll~il"d.n ·rll M. Hlhll,o\ lllllhll I tI.ri,·i:r-

'~r-..

It!

II~._
li.

r

la1;ti k til', L'i!h li lere, biUlr ...1 menilAtfotle 'r.f~. b,r Lt!h de\'I~liuili L~~kil, h~mdi u:tenud, Eul~l Id lit!" tal-II ildll yapmulHI tekhi '" lil,' I. In', HoI'! uu mll.ksadl:a bh'
(l

me!').; ~z ~'~

rg

H IlL

~J

.,.den mllti}llil

"",[,

ll,.."., lin, I:I~I ~o!b,.h. "drJdJel1 "'~n1)1,11TlI'ltl ,,1 ?e1.illl·,n :d,I-.1Pdi". kllI:l. flc~niJlIcl. a:l1i~t:,.11 M.II·::-""'~' d,'\·
mu, ,Ili

t.:ll I'da 8m;;,Ilf hafi tel' kkHer kay, d~lmll"'lerdil. :l.f'lkflbil tILicuml1lr.o. ~l:t.:~1lI Fralllil:l kil Hlfll1 mrlbllJ iii' IUU • v U~klyellf'r k:J:",anrt'll.lardLr. . AlrnHnlal'll'!

laJI ph I! "r
1t,:1 II":':II'~ ~nll.I",'I'I" \'e

r,·

I~ L C IT

F

Leh

f!lLil'lni.. "6 ., nf!. ~H ... diden A.rn'l!I~~~Ij-(t m uti.: "'.c.. .• crll"h j fIla ('tk Il-'llT. A hnIH1.)'1l Let. rnesel!' inll"l 11311iR!tR.y.1 ill'! svll1ij Inml , oiel'ck rn.al:!iYL.:tte oldulii,ul'lu hclt'le edl\'tlu. L;_;lillku \'fl1..lyt·h :ll.Il1el'l'jtlr _ l'rit'kll.!d'l, RUJli'I~n.·<!yl l1lith\T Lmt'k rlla!! :ldJl(! OIUt Har!ll ",-,l't hli{'~ !1.1 ':",

!f,·1 '_g<ilfiY",l1Ij LeI tib

lJi Ih 3t:l.'!1lk eMI ve ek ?iyHde luddeUi !hil'"
t1l.nJdo.t'lH,
"it

::;-8 'l/'Tetleri. "~I'\'illii'd~ ji k hi " m<l III ~'e l :tlmll'ill r
':llpl~mR,
kIJ .... velk·rillin\"!~

~If",,·oln., " 1.11' ... lilll~ lllri1 bll 1t l,l,h j,; "bu1 tTl ..m1 tl {')i !!or L rJit II, 1.... 1, deT, h"l k,.IIl -iJIiIi irl I'" ,III 1"'\'1" I h, Im.,II,L4 u tl!:rt 11 .,1du· IIn,llItll I::l H!'Yli IItI, B. ~~ Ii •• ~jye r-!t:ll\1' .. ~11'I1 Wklil
,.)f-

'c:

1I ~tllc

kul.ita 1.IlfJ;'s.muiyle kabildll·. Btl ~D)uma8u Amelik.al1l.u y:iH'tl j ya'lj'fl~ Av n pa islerine :.lid.k& V~ mlla.halesi 1l1~~'itl ti bir ~llcmml:reU ILl izdil.
E:_.;ki dUII,'u.l"'l ancr.tk } ~ni dilllfH Imrl:tro.biJir. A;JlIlnrdlu~b 1'1 oldll.~d gibi bug-un. de oluk ohdl. k;]li flklhln @~lii dUr.iYi.iya ~ne:J.k .: eni ~hinya kiln

Y<lllliAIm~ ~ya ilf' IJUaniiml.il ..k; luu. ta!:u hili be lI:a.d;'ll" gitJnMi ~'lL: l'l'!lih!· temo:ldir, I "friba:,,! N,,:.:i '10UUiYHSI i ""0:0I~ burnn djlllyd~ I lileyhllnl;!i {e\III'Iilli!': ~ tit'. Bu YU"deJ1 li~ lIIiJti.ItU IDl'1 ik , dedeth:rl dun. !biro harar rJ.ah 'llnu!! • ...
~:a1'(lu: ~1 Amerr iln
(j~ ... l\;d:i

1m

UH .I.

nln. leclI\Ijiz siy~s~hni 1",)tCiilI" tr:Ikblh l"lmege tall"r WI rni leulll Alm:JnyaTIln bli~u.n diln'" il.:'
:,;I"HI' <:"ll'IIfIIlijBl

ve
III Ll,'

Illl'l:tl

bllgiin ,J~gil::;~, va)"HlI! r tllf funlll l'I:!o..:ifiru gU,llel-e.

1).'.10",,.,

'Lnp 11

h ...

IrIJ"f'tlt'rirml

.\'fi:rrilmiyl,·

1I""llIlu1-1

n

1",,11 , 1:$ D II ""Pr b.. I ki,l! ',-,\JHI .'!O!ltl' In. B ft~yll. llli bl.l • 011,,~.I.. T~lU 111,.(1,,', n .... H I.i~·t' ;.I.I~"11 ,I,., d<:1 Jlti.e
d"" Ilt~ I fl. nf" II.ud
lJ.IL.II,1i"

iievFt rd C l.rn ek t e rJ iT'. Vl'snps • , er-ClIIlI -

R ·thel -

. H~'II'I

S~lillltl

B Ik
,lJ • ,~

I r jan
'olullu
Lli

~e 'erek

h_

.,!1UI,1 111 i Un'

rn koi.lhl,·

h II'k Vr'Jrnlit

LtII, I; ...[ B:il'.m H'~IJF' ',I)'IY 1I1'riliti 'ft n
Hll'ln Ihu'

V,,1-;111I

kil.ybcthj;"1i!clmi:'llir.

MlIa: U ~i uv, tin ""y~lk .kuni" ha1inrl h'IU!lf NJJlmi~ 01 n miltlellk t.:ly-

" ·[·efbili.r. Scoell'rcentK-ri ]Hlkik,'lI~1'J l1"Ftl tTl€-Y'll fuked.er "ihl Olilll AJ'lleL ilk~.. .." bir 1>;u gUn ic;:ii'ldt'.. l 'hlik 'Din daha »ii~'uk olt:h.l.gunn 8f1hlffil" ,,€I ~o,tll:'- '111 tall:l~t ;ibi :11'lf1lJlitl • TeN:d n IDt:H pal rl. ijt!;iill'r' .\ 10111.111l'a H.)l. daYI ~'l! Ii Hi lSI l'lilca:,'l l{dZllfi'
dn'dd,1I lITllID~" Amerllt;;.ulin goaiinjj llcllla ... Pu r~l iLt,·i.!lere bi' inci Ju lun

C~iokii Alm:1n~'(ulll'1 ,;~·b~b lIl· 1,,11''1:1 bLil iilll diinpw III i,;J,·I·iu.i 1>0-. ~ 1lI1'!t.1I r. GeC'~1) UmulIli II I bd~ I'll ily ,rIf11' "k~an8[1 AmenLi:ll .. bu I, .1I \Ii· zlind"'n bUy.i!k z mrl l' :,:jmu'~... In • cektir.
dtl~1"

I ml.,IJr.
AmL7llk&
rill

y6l'elc:r.

RLI .:1, L",hl~ta/1 "" hllmd , Bo - a..:luoll
~'I,

~':ITI;'a muhl1rho: t ge!·Die.

tatw'i ,U;i'.f.;rinIJebinlt;il'ce \'f' mllyolll.Hca ml3.kJPr-IJ
qUlllJ

bill'," glio, bli Lin ;;i: It "uk· l'JII bl..lrniJro.

IeI'd retilll

mli IlIh .. IMI .ur. bi.iI'Wc lh~" 1"g"la1JiJil". Itnlv~l,h ~jlt" ...l' yei'
llll","1 fl I f·~.U·llIHl •• (',
0;

rnilletlf'IIIlIII

VI'UP ~ i:'t"

h

!Ilfi i1

blr B wn re:'J Ill1d H.y ~yaillfl 11111 "~II II;ll"nJ;J lllUll1 b,f r I II trl yor' L~III lon I Ln 0111 t L,l 'lI11YCHlIfl Ir;o~1

Giger

IU'ki

J'

Ul
~Iurl';

c::"tlu.~ 3 II EI'rII en Ist.iml an. Aln iln)'anln f'llm"~ll iHllhlHll e.
OJl'lld
12~

Y g,J1!

m,

l 'f;:nk

kllr'"

tl!.
~ilin

;',11 dlD11 .\ rot'l 11,. yl

'!ozknol
~"kf'llg.

~i"L·{'1 -

1o.azan !1 hf1l-b

1-

laI\.h,·••

I~kn,j.. rnl:" N·,,,r...~1r !.!cbh .. _
b,ldlri"'or:
111111111,

ri

(i.e

pH1 a';':lk

luLmlya

::':i·

dtblill'

devanl

"lm~

g.
I

~!:t;;

'!.t'

J.

01' "

aj'lllrll;]

IP'lI

all bl L' II uJ II" lIl,l"II) " nYtl lmral 1 I i Un v IJ~

YUI Jar.
nJlIfllliH

hlJm. r.1 _
blr

g Li

rttll

)alrm: tn~iH"" u I IJr.

h'klll'\~te ni,1
II

do-

.J.,

'l' I t'IJHn H:oydet.mc:dlg. ~.~ mlilial;lrn J1llcydall IDl.lha c'bt:;u, bu I!nbnb Yt:'ni-

ndekl
~11l ~

H

"

muhllbJl
~II'

\.mC'r'lknl.la dan ,~ mllyol1
IJ'IHli

Ilnll,.;11
AIn(,llk~ll

AI1I1;lllllklll-

,I,'

[111'11."1 Ct' Ie .hill =>t:rtt'tl1r.. II·

"1t.Xd ~

lu&1taC h;Il,.l

turl1LII'I me"rudIY~w
"(' hln~II1-U lU ka(,lrdl,

11('1 k'·"~n

]1'111

RUJIJl

m'·nl:.;t
lerinl
-

LH , fll.1

HoglI:tll~~lon 1 Ll.tt au yll.

'c,

biUjkll "ErY~t eb,l.'re ' AJA'IN
I<erlrl'l~ nOM·

~k, 11l~c!ll mOtL"1 IdO!! n !.!1tD~ <I.d ... ,Un ml.,1 I!I I.>Lr l,'" yolu '~l'IrtLlf' '.''1: o d,,. 1,1,1"1,.1,1, ""'1.'\1 11.11". BII '\nll d~ 11 INII!l

DI!hlll. n N"

"h.j

hadls.

11lJtU!

,.('

I'IOpll",.llIlillll

hi!' deH. e:·~ k.Hl,I!· II'Ibillr. Hu ,jjl't1{'n Ie .f':'llk mialul hut',1 IfIHIal ...1 h,dll·. RLI;...lJlI IItIIU ·Ci'kI.·.. 111 !ltl In'; t. y. I: r n)· ...lb III n III tJk 'JI" 11''1.ra:., \'f' 1~J.:er In('rnL.u <llm
H

TIll

':tJ~ f ..111

'lg:rH fl allh .• 11(h'~m'~ gil. ItIl Illl r 1 l Ilbulu Yr' &11 'ozl 1M ':-Tlwk 'l.,!Hfi\,VUI '"H:lUI' bL!.'1. lIll f!. 1,lu;e, 'l'i..J! kl I !luUru.l..:w II lilt J II • ".. "'nl I.· ,r! r.
HIlt
I

tly"(,,
"'In

Ir:
(1:1 hid

r. Mll1l' I 1 1II' Aonl..a" 1 ... e~·c' tlogl'U k ... ,r" K N to]" lit IQ 1 'Ilanm"
IJZ"f'~

lfu ...·~ ill

,,111"".

,ml

Ilflll

J

nl

bllllmir

..,,(hr. U1
II< 11'.

PI\(

,1

I

""'IJ

r
1lI1!'

hlOl!ldLgl 1tJ~ tit.:l') j bll' 1c;.L~ !. i'li II L'lrj.' P«I)'iI:-I;ut tlll~ I,tti. Anll'I'iIc,~".t UIJ.Yiir' i1~ "i giind(· ",llltlll1~>;i de \.m'I·J· lmllmn .~ilc(~en (1kLIClh BI-I IlhhktJ;' \'o!
b~j;1 111",,1"11 Amenl altb'f1n LJ\UI' lkl.Ll'i ill ~ Ill."rl" 'l "-Iman '1:..1 hl['lfIUtI H) 111\· :aYlhn,j"l, ~)" Ic''ir .tl.~

Yr ni (hwy •. "II hIIJ!lI~ t·1 1\ 1111:'';;'1 r bUt.,)nl~1 II, Illlly •• n hlj_hmdu~ll Lhrll I 1:1,k; lU~u,harlhr. ~~k'lk I..lI fU~\ 'ul ;" II'·

mizill
[0'

(, ki

.....

,1.., ... ;;,

,1 n'l

".'m_

1'11:.

(Jilll\'

bi de budlH. lHIl nw k II r t

di.lflY,1 rill' elwl'k in',

'J

l

'f Ii

MIJIII'l., dt:rhal
glt 'Hm

!lJakl v.: l"tflem-el:t iein ,kcrli E'l'tlf·.kler giiH 1tJ~lillU ~te r- ind.i!I il.:J1"I dngru t;Ir menleri Wl tere k.w;1Dttj;o Q.<L!J yo 1"du Bir YWldnn da MolJl!JlUl C01ak elini ka ..a g~ \i&h~yol'-

a~'!L bI

Ylir.l~

eeyuci

M oijlUD'll

etn:t'ma
&.d.D.m:a

to ~,BUI ll8.' uW ooyredi)lr)rJardJ. RQJtikl:l.ten
bariku.l.acle &damrh

MoJJ..

Cuzgtr, MeJ.Wyo. bi~u:

duo

DY'm- ..
-

- Oib-un. tlvflndin,
Deymc.e,

~y1

~

it lyG.
tnbll

('klll" Ql J.1I"

JmtKIf.. . n,1[I

:u 1JIoU'JlIU

UUm.iu·. Mew

PClI 01, I lien k.\w,nirll, dcllW', mnden cevherleri ~hlh hllJJ>JIIllJJldan1liLkk~ dir. SerlJ.l 1 hi ~~ d~',rmde bUII ~ dim hldnr IIlklll(,l i,eveJli.!d et.mi,l-To .... du E-ln.1'<_;4, :toL ill DH!.l'lsWatlA fa::l f' tlli) 01' UU'I2I1 me-anlcket dahiune para ge.tJTI'/ur yaLanCJ. uly rlard ..i Italya.nlar W'II~lrdiklerinj vatunla • r rin . ;r. ndf'n!lor v urhaye tt.alya. .' 7. uesin temui i~l Idfi .!I'lIl'th.nH 'a'l, 11 'Y"lY~ mali]. bulunu lorrlu 101 - HHfi l \hat.l

lekel,

idi. llo.h, haammn bi~ runan v rm~yQl'du. Sol t ; IUlZ ve sWU,k gibi Iakib edlyordu. Nibaynt, ilnbet t'ri§ti. 1d~li£L. 00~ eWU bBBmlIDll!I 1WIbetinin ~aju,ua ~.IifaJ
Mlis _ ~ok ~ti.n

ma,gn
Blind ..., ',nril. Ihc IkJ Illi!.Un mli!' 10-" Ik:Lldc w.hltli.n! Wni. Y'lt nllll~ d& ~I y. P"rTllnl''' J-l r ber ll.Idll:' biili"dH B~" d, 1k ~ J.k:I d.lJVR' 1111 ~ dA I k 1du." r QYDIl ,.:t~nllI e, 11, l~\ DIi:I" Ikl I..aIWil .111~ 101 ~ill'a.k OJuml bllt.nlJJ Sit'".JlJ..bI" ti,(' i:.l.I rt!knb 'J1 U&ru1lll. Yl;1 ,tJ~ ~, rl'I"'~ ,aliI) .,:dt....,.£I~. bu aJ.-', d. )'o(rf,l-!lILl' '''£ bllilOL
qYllmll.l' rl~. Y!ll7l1llnruB31'DJilIlI l'lD~.d

Klqnr.t,

~

ye:rler:l ~
~ ~e

ka.o-

MoJh 4yret erek; N.edcu? E!, bngfm ~ bu kaW1x .. ~ BlIIJl. bekkmeyecek m.iyiz.? RJiyll",inngUn fil:Ul.le kala:n.la:I JiUr:I.D gW-et;jlmnj IIJIU"d ed~., -Ya! ..

g.ah~"l1'i Kri..ra Omnan, hasmann

-

Oyte ...
Rllg'lm.
ArlAh

COIak lw.lru fren. yapu.n

ilc gi.i

tu 1'iJ:l.

aldug-u
tIL. G~

'0 bU gih' diye 'I Qak::a.bp kaLdi, Bu bIiller cenyllJl ede'rk Jirr.:iler II p hirden aysgl1 kalkmJe--

~
pId;::aJI,J,W",.

d.emm ..

dJha ~~
WIiL

taJdb

~e~

Harhlmn

tell-

Iivawar
,acyl'

di1Jmll§lil. Meydanda ~ ~
gUl't':}Jerinj,

louLd.ra ~I(! ~ J

uAI

l:I!d

nit:

m

'I'llpml-

'lierketW'2lerdl,

Co~i

bat pehgnyri ihtiyui 1t&.ra O!Wl.Ml

rlUUDd~ 7Wwl

daJmJJy.larda.

I'a

&'10, A.dab Ih.UI 1m Fillbeli Kah "N ' l4oiffi. "l. s.ey-

v
:dtJrw. alm..i.J
'.Il!

n'

I'\ediyo

lanh.

pratik

VI,,': ~C.l:r.i

br

\a

o

Ita

Olf'J

~JlJ.jl

kabul of;!UI, Llli' IU~ .0..'1 hu VC ~ci, ~ !l...l' • !..'"I , 1 hr-r ~j-'dElIl \lvi!J l W! bll III iIJ' t d 1I1111de 'I: bebJCIl cnd:it..o;Ln
t::.L.-:j:l)i

Paul

ti ·on
bQ.z -

SJyns.!tim

CIt'

Urereh
'Iil.:tz;lYt:

bi4:1 lliW"m Ll¥tUI'. mek EI.mlIDldG
yol.tlJLS. IlnlmIJbr

en a Ie LIlC ti takvJ Y ey'

L':a:" ili;
v .. 1IIi~'I~~ burl ~Omill ml1l'ili ~port'a
IDG;I"," .l'llJ.nl;;'. Irllkt>aJd ... ~ni~ ku\'i !l«Jn ("I VI!: !di:'nltlo:!J'lle m~ 1.1 I::imld

1l1t11'1U" eru:gtr'; Ju . Ys.Wlfld.ll.ki 1l1'li:ru:lwp ihI:ii~ pehl ivan , e6y leniye au.. - Abe. 1m 9!!f o.nJylil-f'.
~ Muhakk.aH., Demege k'almadJ. MOIela. .lJOil 1iles.1Ln.i ~oldU1'dll, Irar& Chlll'lanm

Kim "'>ID1l kall y$.nn tutudedi. Mtilla, buDun ~. gjYIDtr ~ b:wtJ.ach. (Etrafta bnlunan ~ylt' a,., If&lar, molla.Yl kaz..uma,k j~in !'III:ti:takarhk YIl..PJ'yarmu.. JGhy 1M 'fIl.!!I ta~jJ,)' le ynnJ}\l"lJ]a .-,:agn,Y m ! dr , i'llkat, IItol.h, hi;: k'brunun ya g;l_1:ml,(1!. O!du_gu y-erde lilt z Irrilw. G lire 1119 bj tti A.d&J.l ill' i }>(' It. rmn t':rJ4J~ k~ , Yani. Ad.a.la lIaliJ, Ahmed. MOUll" Fifuo
di,

BWl1a~. Yiin!!I. !l;! tutal'ab:ID, bll'tnr. lerin.i Y~D.dilrte 11 ~ nnra, nih a yete t a-

Mmlli: yet C.ny~sme nH'lt'lyyeo

e'

hUn801

lan iki ki~j b8.l}:1 gi.il-p.~cekti. GUr~I(!E l\k~ iltItu bltti.
hanlara, 'kahW!lerc ~e.lrilrli

He •

rm~~;

bir
kat a}

lIlMbet

d.lUIi.hn

Do"l bir
.TUrin

w

Fa.Ib.mna i~J bir kat;
~[ll",

ellitl .at.

e bauti. Ve, ha"'l.l
!jln y&JlIla-t·a}:

dir.g-

MOlhui.!!., h!Q1:a. gel j ti, lh -y Cuglr hMahl?rdt Molli, hMUn k hesine I!'"lrm(!tlJ.. arille

I.yui ~d3. Ileticc. ~.IJlW t,e-. rakkisi ilc takvi)'~ C'dLiIlnekted·'·. BunullliIL ber fl.rer, ner ttir1il IiltittiBtlk mev~l..It olmama.!J! 11 "b1.'1~ hukik.:iti y,;dtmd::;m ~l: \'ll v "et hB.kkml\

Alman11L, •a mlk:.a.d Ie edeuil:lyor
S3, bUJIU llluL'Jloele ~ ~ SCllCIJe.nberi

rmJ~

lama.mllLllB.m,

Eg-e.r
13 ndlb4bnbm 111 er 1Z14i'l"EI.LtlJ M}-.rriDm 1ri\lI1.J I d nl"l bUi,i,·, 1'Dih:J teu.: fj dll m.tiqtU1', K air

CIr1tlgu
\It;!

ve bli tlJ:l una bill YOTell ~-

.JKlI" M!"t!J:I Jjl.pWHllkttt
Wt&m

bul-

~da

AY,. ...~

EEl.ril.l

bir

~tUr.

li ceJ.b4 yll tmnkOOl tJ It.1l.l yn:u .b.azUI 1:1". Lli: l b.D.iD bIr i;n~ ttal _~ Un·yette bui~rismd !:III' IlUlyar .Iun l.int 1I:ada.r lLlmllA..kta.dIt Ek'W!l.o:t:rn Bo.h.w.smdaIJ ten 'I ettitml ~I!-tel"mektedil'. v.uiyglj . cdildJgi t:.akdi.I-d:, tlu !3i"iJ ve ai;kel'l :IIll.l.!ll.ya ~. i mal- ' jart.l.ar ,e.J::t:Indo.. ml.Lcmdelf! m.tyda.nl:na 1£ttl~_gi!l [oplom:n.ll I b U!IJ9\IJl daki f'11' ~1C1' Ii}ln ;mu:naslb Zianmnl iSeCDli!'k ~e in i,tedtlP goriilm kU-du-

aJmakta tW'lUr et.medi,gi t.e.tThU-le.:' aa;rel3illd.e b~ billy-or. BuruilW_ b~a A1mu.ya. bu mudclet zartmd hl;l'ba.nsi. bil: barb baliyl de kar~ Il::J;)'ID, Enwnomik a.skerl ku ~ti.r!.J &Zii.1:Ili b.adde gt? tirmeai )'01 a, ~bi,- !jIt') !JDO mAni oI.nMJ:dt.

h-W:IWll.l bir '~el arzet.:m£ktedU. Eger It.aJj tl vaktiDden l'\'Ve1 'mlkla • ha.le llde.f!5,r-, iJZ.1.tL. si1recek bit ibt'il:IttB. .zaruri lik m" delE:rd"'D Ill~IUI'n o1mak tehilhcsliyle k.ars!'~I-".Qtalt br, ete:r COk g-e.; mUdnh f'~~n1e, lta.Dgi tara.Eta. ohlrsa CD U , Bat'f~& eegt g~yrettar. mlli hi !(8,ALI" e1de edem.iyeccldir, Ba.z "plWif" Daza.n "(w" cl.!u:: VB hul:l:llrt mubt.eli£ ta.~ bV'loiiller ~ "g!l.yti w~hill'ilP" tIk !9iyWlfili bu milIj.cLhc'ii"lerw. "ydm.lJI1i il~ g€nlP bLl" Di£'bettc a.JlJ~q.

lIImru_

Hal pea etmektl, Egl'T, pes etmezse mIt tisu! yere vuruJa.caJiftJ, Bu, lI.YJ.m bp:t&.fru:,.k 1Jl-

bcii, Fill ve "iUre oro Ij~ dii:.r ki g iI, 1 ri IIrarctli konu ilyorl81 <il

:\.d!Lh. Fl'·, nil,

lht
tall

L)

fir

1fu.katJ.
kiindedrn

E O$lll.!l.D dab.. b fLl~ k 1lT1:\!0a.caimJ zannPdiyor'-

Honra.

C';l.:,:w,r, MolllI'j'l 1:111';> khk ll::t.l'lln k1ili ., we gllOl,

dUo Uikir.J, ~~k MUmin bu, Sf'rer h!l;!;:mI.DJ hav dl!"iW. b. KurtulmanlD !mlciw yoktu. Ni1lelcim d bt ,Ie 0 D•• K~'!'O: (J man mrt:t1etil 1itir~ \j:lyi yuk:l f1
tnag1f1h oldu.

Aclall lecdi:

H:lLH,

c.'I."~f'l

gciM.i'lce,

fiE$--

-

Jiey usta .. ;gel bllk"uaml ..
Ke istiyor-SU.il AdalJ l' !. Otur baJ.a.1an u.sta., dedl
e "JJ-

-

MDU~, hasmfnl yere vurup: magrob i!ttiK1:tm lira., dikildi. lblk dijcDe"T$k' !riebe.ti.ne

~liyie

V\l:rdu.

Veo

ga-

gar. otll:"'lttU~1 u. AtdJ.ndar gele ~""rflll biUyoniu, N itckim de. !liiti tl ii~i.; glbi g1!tD. AdrUl Bali!, gtUe~k • - Ahe', MoU;tj'l ne l' pbn '] O~SlI1"- gItti ,

ea

libiy

tem~unll.b'l-oakD

-

N,"')Ie bW'ayl!\. gclmed.i!.
aglZ~
WI"

Hal
t

11a2lr

,azjyctili. rlras!t 'R

~llphl2Eil7., bu I'ada DluC"lEelel Y:J.ra.tmak meqUI,i b' tSfllamazd&. Harb hahnde her Ii1 mleket egoist bl iya.aet tll.ki~ ed~r. Ilk maddel r bp1!iilrna.ktad.u. Bu u.alm.Ilkta.. ,"'e iF!:traIan paha.lJya maiolmaktatbr. ~ Be hi 1Soe, lw}'a, bbLLJftam-da. bazJ. stoldara sahih bulu.n.makt..a.dIr.. ~'B,~t bUDWI, onu pel{ llerle:te glit'iJn.-

maddeler

mosImiD
!iffi'.I ~
1:

Il'ANllI!: 6IMJ.U
IQO GilBY

BENE'IT
ORANT

lilt}, ild.tll

kr

h.l.lind" b~~fad.. Jl. m" dad to 06j,tlr l'l.ill.ya t:J ·lk. w.uliBl I ye
B'mll~lI
DIU

eek ~U;tl blr at:ii..hlyet [UJja~dma.k~d.r.

gOi!tf!rmetlig'i

\,!!kayi

bIrnlmda.n 8ea.nslar;

Ji':r;I1ftOI)U!l'io'

Arb.1t. oUa i1e Karn. C>.;.rna.um gUre bitlDiEju.. em cl~ yinn.i bel- daiii cia ... ~ Yam «;'01 , !tara. 'OiBmam, yirmi _ aki ·d - - - ktiotoEi. ylE!' Vi l1'li§ti. lLa~ OsJ an, aI if,;uha Ii", iJrr l,::tj .. Utaam~b, OlduSJ. yerd611 gi.i 'h::JJe ,blkb. 'll9asmmm l'aI1.'Jsm ... gel b I 11U!1tla¢"J. Ve, boynWlll bilk('Te-k !Deydand:ua 1l.ZakIq.b..

- f-h:yi'" gelsiD he-!. Ada ala)' et ti~inizi bilmilor mu - No ala}' cHile be!

-

e edt"'C'ekSlJ:JJZ':' H l'f hi~e-:.'i}dmlz!. De-yirn' " Ad 1 iri eI mlO8 '\'lJl,lrSl}:·

-

rn...

-

Al .Julio bir ey JIl!i be"" Orl'!:!-' fll ;tir~ g.ostC'l'i ['.. Ben, f\:ara Oi'liIJsn dcgillm

U&-

dolaYI
[~

. I'

Ii.

~retneyw cevher]~.
gabi ilk
gt!'tirmd

~a.u] I trol,
111J' ul::,

3.::.1l.8s.iy

ekic

demir,

madeo

,;riin, EJwnuk .. llol.ll
'1,'lkud.a

j'!le

l.ht.}IULaI1

ber er yapma. iy ler arlin! Harh dol6ynuyl Ilk maddelf:· fi. 1:1 ytik&eld,j, .Mast fl 1', pnmk I ~rl';alda t..i.n taz t1 (l ri b~

1 6\'zubah:i.JJ idi, B lnunla i-' WlgICt.aIlberi, bu stok

YaJmz Iml)'alOO9 aoi,ffitooUlll.lll ni~ , - 2,30 IUD, ve ][0 dn h:~y'-!t:w.deki vazly ttntleD !:oJr d:.Jla Da."ka bJ.r mevkuk-rl r. 0 devinj , asKt>]""l bareJi;at hlikl:.Jnda f.uJa bll(' ITilr 't d· yillt •. ~ I, .. ~CZ~~~BM~2Z~~=-~E&~"EB~ Bu" , ...Konom! :::;ahasmdrl. hu ha" I rek&ta. mU<tyyen ~Ir uniddet i~ da,.. R '[l G 0 !\ y&Il'l bit.ir. !!:g [" f~13f bilkume.U bar bln nihaj'ete ermek itzerl! ,old~ lr!;anaOi.t g"Ctlrm~~, elinde-kl Ellokla.f'la I wuayycn bir I!t1 Liddct z.arfrndn. batbi uiltme ettin:bll~('c-i dili3iinccslyl'" h&. reltete ~et;me ~ meyl de-bilir. Bil'kis, b3.(""hm "r liok rem:ler amtidad Frnl!lS1ZC.a 6ijzLii.
cc.gm" kanMt ba~ll I!d!" hll)(: f;a. tli'1H1 bli!nfu: ~h~

l2.3O, UO v S de.

..~~g~~~~~~~~S2~
. ka..h.k&haJ&rla Ilq'ell

gill ~e"f'lmli

"eCek ~kii, bir filw

va

~e,

we-

- D~!nl y8., CH'".1Slnl meydQll ~oO."'" tel·T.. Molia, Bnki.ndi H~ g\lnlC duyn 1[1yordu. Sii.kiIn tJ meyrl.and:m I; - H v(li aJ ~e-I. MQI~ YI, k kildi, bDl, CDW MLimiD.iD bir tablab YBrdL - Gclm~z,. !D da kat'j.nJen:p&n;a toplama.zJJ. - BIJ kadar- kill· mi· ~~ H'I.:l' pebJ.iValIo gibi sf:yir~!il riD i:j,. - 0, ft,4ll" bil" ad ,ndll BeyJp 8,I:HI~rle ~JWiedi •. dedr ni.i.ae b"dlj,l el :a~ l..:-ilICfl'l'la edip , ~rdl~ IrirJ ca.mhazhm glbi parsa tonlaflO18ZIi klJ;,\~e.n, MQllu 1.~lil1\·e-han~J, I'ucdi. QI...J,l'd" haraz. rll)la~~ , n "\" ob yexine gltti. StmI\.Q. gom1eyern~ ycdik 11 son :t, f:jelip )attl. g.Lqi aldl. A)lagwda ~blf't bckli 1)1"Ca gil' til-, Ac:i .l1'r'l edt 11 cilnH du, A.daJ.l Hill!. r· i. O. l n k17.llhtiyar C g:lr, Mliminm Illihiy 1II'I@ s.c,.j i.!iti. Derhal old~-.Tu ~ er lOli

w..

m.lida iliiuu QBy-

nil

OO~ [(,A.NCE BENErrE eb. n 'RO JIIIlNAL

~ diinya
~IH' (l~h J~i,

yal'llinll

-

lro§ltu. AJ!1Wld.a.n opere].;: Aferin ~allil Molla! rle-d

DI'·;-'roU,

latuL~ t

In

1"-: 1; 1 gtll('r~k cev

;~~~!!~~~~~~!~~~I~a~Ua~'~~lb~b~'}~~~r~ln~~:J~j~~~r~pm~w~~~tu~·,~.~ ~ __ ~::~~~~;:~~~~:;~~~~~1~~~:'~;'11lJ~I"~~'!I~l~or~n~e;~;eW~ld~~~O~I.~~;;o~w~u;n;'~~IIIi~~!llilii~ii,guni·i'liieaaitilI111Idete~nzil~'~a~l~ll~m~a~tin~·
Vi'" IJ~J l'nC"J

__ ~~

__

~~~r~D:L~;:~
rDl

d"l

~!)'

IgunU

ye~ekle

Vry iyn ~()lc '''lyonil', Gen~ adamln aslk lITah Ie loda !}ekel H n aki tin
~I~ hie c!iamc d,.. ~. I bL]eee!:"inJ dti.'1Unii yordu. £11 d L, til i. aT kadlnl da.ha :ciya:de mMe~ It ediyordu, Fu at
UH) ~u.. r'IJ rJll~1

yOI'

1If'1'm¢te.ll

g

I~

to 11f'l'

leil'

D'iUt""r!'l~UI en

VeysrnLIl A.J,~y

lIiddeti,

alcll~J
i:OllrU \'C

lllidiLJJ

Vf!'

tabu izfLhHtl::in

d iLjll.nCel3.Lil

hafiIlem:iFi m u.bakelllt'Siz

da, ~y lldL~'"tlr", - Oyle }sc, ~ QfUig~ gjder git.me: cnu L t;anbul&, derblll bae ,gtI .tJ arum
endLge ':l ber
l.

lttl'ndim.

denn." M.
Alta.)'

Ile ~

mtyun? 1
J

ah! ~ ctiy rd
kaduu

~Izi asIa unutn'1l
Hi'] llki
~\'V

'n.c'

k ..
OO~-nIIL.'1I1!~)-l

r

~1g-lkD III

thtly[lS

oo~HI erdi '
g'JID ..

I~yl-eml~ C'klu'Zu ~ 8( 7.1 ri V-yo i~"'" h, hr1 -hI I.... 1:'1.; • Ii). !; IIdn.nl muhnlck ,k)(J .. Ow
h~lIId;;m nf' Yflr, catJ.11l bFI~ ~ I " ocukhll III el:>P\'L Vi'll Y"mn 1. buy~~nH:,It'n.~i ':k~ildj~. I:. df1-

'I, p~ 1.11

hur.id n 150W oD.l~dnt.l.e· lo;oyleJ1ext

9:ltlrilll1llda

tut.a·

l!Iesle.: . ii" Gimdi. bilyi.imUst AllAy • a. w' t m lilycW.

-

F~Fl.doCyl gtirnm

-

Evet, F ri rle A Ifl)'l

'OR

Nm-

ii bu lia ~ .•, Armcsl teMIlyC!i J]~ I} Lllo!'J'.;.J,MJ,II.-'" - Ya' Delil:uili R ~1... VIIYII k - Btt benIm emeUmmI, r

;j\g

i-

'~SIS

r- ",

i'J\1 1"1 ~f11t'l11 bL.s utl1l"h ..., ~I';) t4 ... t.l:v·lrtl!-bc? g'l<l riel', 11'1 b~r tn.1 HI ~l t r bl Vt' pregt n, bf~.rre O~~ll, ..
'YQl'1!unl!k \' ~ a maneq lilr '" l' vilini.rh (01 mi, Itt"d,i" \\ i 11\.1 \';j,}Flj kat'i bb 1rtare!H~t t u.lJlJ j~. Illi

~"~ I,ll I I

r]

LonHr
(Bil'S tBtllf~ 1 .lCi-de)
lMIm ilw-" Wnek I:i,li,J' I' bd".1na1:fr I II,. ~ Ydnud ,bsdl m;!~!lI.IL mllUO.b Dir IlHl:llll J,i t:Dycsiw gtlden bc;Jncl II.uJl.i ''!1,(!t1IIb btr fl-lfnno ~. ,111m l>ir lU"Z.J.gllal' 11;d,[,! ohnunw-. FiJvwu m('"l;hul hi> a:JW telel

~
ml, _:ill 1l1'\!1ru ~'I-''l''ihr; o-.El,)'t:'!iJm m~I._ bulumm ""c h.Ull'I.l'!!1 i1J~ lH'd.a D1Wilalld~ h, ....-Ol kuvvlI!.tlennilm m~b glJrullW dr1lfl deJ"bil.t kll4l1Ul D 5Jn.ll. 111:, It'hf!lLi:li£l~_'.

eel' yan edetltcn Ibizi.m. I vlat dairn.Ier inde spot' :tcIlkiJliL1iyl m~ 01'ml.-_ ;vtlkit ve imkitn bWmIllmllBm'~mnun OIDlBJll,I;r. Ikz'tmmr. Vo.kw buyil_k hie bur\! yaplyor-iar, wye biz
j

G

u'bda. 1iJ U'liin AVfilJl'a
Il1nJ

bllri1.3-

deji"'ii~ek

lrir

bar!!)

1kiIKI.

,lin

a(l: ;Sudu ....

II,?Umm, Jromm~ll bagJ.n}'lb be)d-izy& c,n do:Ci Liz ya... , Bir tfl:rafinn _m:i!D ;miidaI~a. alt g&.)'1"Ctltri tekaiC eo· rlerK U obili:- lara1tan Tiir.k Cemlyea :tinin ycni Ihtly~hmru goo6nUnden
a}l1l'a.Dlapz.

cH1J1rnNc;t;, rl1t ~ehirden ~I ·&I'L C'IllWlrw arc k:.lr-aT~,~nJ)3 xilkill'il nIPull!lalann' luzumlu Rih'ur. Z ra bu rnkh:r' ~uttlRl~rl )"erd,~ gcirntiklen ~L·y-1e11"1 IJOl!!I" ~.cr-t'[) Jril!r V!! bu lIIUr:e'll(! de bii!!Z! ~ .. I awn ~ I;::adar lIi-

"ft-

Kaldt, ki 6IK1r ~ kiiDeri va, fanJiy u, ar'I.Ik mUll 'Dl" He miiv"," z.l gidiyOT. Garb devlL't erinin 011 YlUlwdaki I:;ocukhtn spor kluplerine

Balk bid 1 !l!.yn Irnvvoe1Jl' a1kIiJ.J~, IO.tillbinll Il,ak;. c1u.ii.irnlxl :tOylii)'ordl.l.

vt:

~l:rle
~ dct.m lie

Ikinel
Oyr; I,

~i"Lda

~lmLl

d!:ttilirt, (8 . .B, C,~ me~k~ lou hil-lKt'li!['l L1'l!!rediace 1!"IJlllte:re I;iI rvn :tol!"?ZBl"!!ti bill meu,nle.rO eC) U llll"rli:.or olrnad.i~1 blldlrm i~ ve r'I'Idjo merkl!ZJ de by hIU)~JI!T.i ~zjtJ

~k:iiLau b1JJ11an nskciI"lige ga-yesi,l.a kuru1mu~W", SuneLer, ~l!1'IQI'CQ askerlik ctrRiyen. 1n_g-lfulIl'r1n. bcle :!roB::rQ.m.IlnWl:. Fmbaglayan

ul~

!lln~
BuM.,

Mel.ib,

N et,

Y(JJnl2. r~ doGundi,lz, BCKfW"i,

e

ur.

SirL1\d d~VTu:fu B.m Viii GHndilz Ir.\,.. Ilt &fiul iki 1:,,1 ';Ikaclt, k ko1tl}"CiI t~ ttt~ ltimint.in i::Ku v~ :'I mjl oldul;]_r. \'1: blrlnci Illi1tl1Jm!l :6 ~ IJ bitiJrilik. net d~ her l.ki Wa1 do ii1ciaer pi! !;lkBI1il, I,lztlt'm iQUell atan I!\'fo!lih V1!' Ii ddi l". §1ULIi biJl:tu,s;I liard ~tmll!k lst=rlm JU b.:IItJc., ~ lki 0YUllda da h L.; bir hiJi.';il'aia kapLlmildi VI! Ln lyi a.rn3J'anl 111l<1~ Ih... I"~ifi l,o,ml. TIl'll t'Ok dilh ['"Ull iuu.c:'IIkld1"llU lJ.ek!Cl .en blZi d h.:J1 [aLI o!9ci.
I!tti1~.

Kr 1i~8 V,lhelmin8 Lond .. .. ya asll giu;li
DUn p¢ Lendrada Live1"J!lool street gannda ,£lltmJ~ YFl:!lllaTlnda kadar oldu~ !:jl!iman ..~ mavi rankll -bir '
ellJise- giymiaJ yanmd::t blr goaz mas(Ba,~

,.mJ/r

1jncidc)

]&I!di~'anln i:lit ham1cde milkemmel 'loil" ~ker olu"r(:ri~. 11.aTh 5tUH1.lli)'le Iutbol m~y.d&.rum.l1birbirine bie de y bane I olruadlgma bir dclildAr. Hilltfune.tin m ur , tab il ettiki beden terhiye:.oi milikcUe iyeti, 0tw: ~ y::r,mn. SJ:aclFU"liIadm ve Meek

ilk
Erkl!nden U) nthm, lnsan pslkolociy.fiSl, blr :makBa. '. din Mabi lleyeeanJI ilel:a.ttJg:.. k& • bardlSl~. fiziyollJljiye km:ll isyan ediyor, Yo-rgunluk,. vllOJdden; uykusmhik, gOtIC'r-dcn - riUg-.ir ila dagllan bulutlar gi bi - 1iIlyn.b30·0T• Ak~amJ dikka t etmem.i§-tim. 0 • dan1tlftn ,(lujan 'I5lktlg;rm zamau, Arah mi aidslUbunu canlll.ndLca.n bir binanm j(]i1illc oldugw.-,l1 a.nladnn. Siyah \'t~ grl T'Crlldj t!l,~laf' fle yilk3oeko duvi,l.:rltll', hmerli g~tler. oy ~

T .. r1f pctrolll1

n

dofu bl

-2-

banea.lar ekaeriye Ie all ilardir,
kii, Didenin

sag ~Hi

Irnyallll

r.

m murlnre

aittlr

ve- cl'lilmi.iz.deki

keBi asth bir dll, Bu kndin, iki senclLk bir WillJelmine bomb: rdunan

kadta treuden iuiyor' sa:kw Hollandada. klrk
Ii

ttanat

:;j·Ul'"C'D. Krali~a

idi. Bindig"i vapUI'1JJl ve mitl"'.llyo7, uteslertn

BLIh.'1:!iiiI tH~1' I ma~ 1 (!1.a id II! eden ~imdiyc kadar h:LI:.em &Of'medim. 1Ilti;1.,..1", bu k:ld:1r I~betlt! br3r IIl:R'n J"ll~l< h!lk~rn bWlJndu 'LIDI.l d(j~5LI !JJ.1mjyGrdum ,_
- :'IIitf"!"nII[!I" glbl

den ge~esini
da
kl.:.l PI

mi.iteak~b KI-alic;;e ~' rile Prena damaBern
tQrUDUJliJ

Haairan basindan i1.Iba.L_-en tatbik ,~. Iunacaknr. Bill nususta ilk adnm atan ve btw!r'hga b layan Deruzyolla· :rt mi.ie ~eleridir. Memllr ar, gelecok a30'ba21mdan itlbaren haftanm ild veya iiJi gtinii, mua:\,yen saatlerde
dc-nizcilik, tel1ia, 1ut DO I ve
V [ 1eybol

OraIarda i!iiriiile.I jle kck1i1der ya iPUlaJ,ta ve b..'I'j8Jlhl'!" ilc Wkiler yu-.
vn~'TI.pmaktadl_f'.
Bilraz daha

gid.iyol"'U~.

ZOl"Q

kcyti gJ.riinUyor.
Top k yime velud, l1kbahann ij('~ t"lil';k2 yiM y~il ve lIira:o: daha CldiyonJ7.. r.-lmll%i8 UInm. istasyonu 1011ayor; kijyii de k !1I!lda. [Ie] Sonm, tekrnr Dicleye Vf;: \1m dcmu' kijl1riisUne ka\'U uyOI'\lZ, Bir k:3A;;. ki1om~lre dalla a~mt:a, "f-.:mDllr<;a. , k1}'lla..,n~ g~1iyonu., OJIW'! da i1zed· ne buyiJk bl-r demIr kt.'i! rU atmt':f

C'U!:ieS J uarina

dmJ".

iki

yapacaklardfr.
Mi!1l1urlal' bu mllhtebf 810r §ube • lerim!~, hatti. giu~t .itlm rrnIaruu il~rlil:llikte.lJ, soma muhteLif <lain. blJGDll!1o.r1 I&taslnda rna!;lar, mti.s.ubaka1[1]" yall11acaklWl]. MekteplerJr.=ki ldm<ill'l f,;O(;Uklarm v-iicuUarma fayr.lah, fakat kafaJarula zara!'h oldugu iddia olunup durW".

l:nJtluYQI'Uti.

P:retH:iCS ile ko'Cs::;1

TUrkiyo - Mlslr MiUi fudbol 1;:1 ml
Ln l'I11!1J'da lImmctlerl k..'1flle ile imlikk !b\J1Urlan !udbol i~ill!.nn1J.,2; h, YlTl! b .. 1emaslOl. dil bWmunIltJ.u!l, •• SI,i 'rUt TYi" - 11 Ir milll I dbol m.lI;:' i'laklwtda Yllp.11an .(Qr , TIl ,I mlt!!i>rl ~E!kildl! inki~r t"trru:s; .,,!: esa:s j libw:lIc by tcJolII! kab,.l ,':dlLl~tJ.r. '1"ep-irul!\l'Ve!lde TlI~kJ.ycdc ~ .'J,I~cBk IF liln ilL( m8.;;m dl 'n ~kml3h I:IIIJ~

Hardt'ln

yamtl:l:l!jl8d::'l

dmmnma gmi·

I'lKibC1ltUierlm

&l11lSmda,

raJ.] iiniformasllu l.ibi:i Kral Allmc] Jorj bulunuyordu. lDgili<: hi1ktimdap, Fe-lemenk lirali~e;sin~ dogru ilerliyerek ell it,. lQ 1I, SOllI;Ji iki yanak'l1lTlnd::m opti.i. Krall~t'nin ytiziin. de hafif bir t \ ,:;.iim varnI. luZl ses Juliana ailrtE!sini koilarl a 1"3.B1rIS

mull kapdaJ:' ,'e toprnk

dam-.,

Or~

at rak hey~allla
:!'!(lIua SIfiJ,

Irucl:1klac1J.

iJc tG>bil rdllC:{,X"~i.r.

1

~azi~i ~ 0

p~

IflJmk:

k 01 n B:llkiill.pm I!trnek liDrrc IJr.illi:i b,..

&i.llII!t bflli:.mlLdun Iqam e JI:"~ TnmIii.lWUYtl pu 1 ,ol..:i. !;lkml!;.UI:. K.a (tl;o}'e I!!"Jd :r:,lmplYllnL1rd.an CIlIlid I~U:;cl ebnl!kle ve I on:.ubrLl b'l"J!kte bed~1I! krlliJ'co.i WlliJ"l),,1t miidiJ,ril S.. fki: d~ buhm.rn dlrbr OJIl n b1::nkl~tcll£r lUll -, ];3,rdJr.: All, Ii'.alk, Ommn. Sabli..baddJ,n, ,sallb..

g 1Lli. Nibs-yet Krnlif,;c, KTa] AltLml Jorj'a dOTll'l'ek k nrlHj,ile frnn!:li%r;n olarak 1lZlIn bit h'UJlbQ'I1'uede buhllldu, Pren - J1.I1I; na ile koca:t1 ve iki ~ocug-u b lileyill L!lJnd.-3}1~ gc-1mi~lerdl. H p:-;.i de. Eaton Squ de 83 DWfI!lrElda ki'QIl<tflna I!'!c:isi Sir V n hvm r nln lKametg<lEHml' y rle:;!rniI}len,h,.. Ncticede. geceLeyin Cilkan bir re::r mi t~bliG Orange N;lt;SaU hllned:mJntrI kJJItanlml~ Old~liwl\1 bildiriyor. duo Halould t.eW:ike lli~ r]e eksik 01 mamulu, EoUandildaki Hitler "be· ~inci kOh.I" Almanlara. kral a.Hesinin biittin hareHlllnl bi1dirmi§ti, !Ten 'Juliana, Hollandada bir kanalm tnumda <ITLlbasmdan I' in inmez. birinc i taatTUZ ~1amJ tl. Pren8eS.,'{anl daki hi'!" kad:Ln fie kli~ ~ii.k kmnlll da.dJSl p.,zlJI.rn ka",,]
_Bundtll"l damadma

V ukla. bll spor salg nlndan &vvel tedrisat dAb&. s.lin, daha mun~ iill. Mi1kemmel bir kaleci own ,>ocugu_n smtfta yeri {)I:k parwk Qlmlyor. 'CiUI'kLi Swll, bede.a tcrbiyesi :sa.h:J.t:iIn,dBIl dalla :!lweI Vel uatla yorucu bir-

yerdir.
memur birbirindtn fa klllhr. Om· ri.inde lini kaJdlr'I[1. h' biIltme mi!ij,l ayag-llo'le topa degil, ~ult.l§.lnl;l Ibllc iii ~em:a§l memur samn:z k i S!KIt'
sa.hliuandrrn bo~lamtlu.yac:lk, I.mi'Ul,AC:J.ba menmTlarLmlZ i~in de netiell ayni rni ol<l.cak·: HaYlt,. 'nile-be: ve

tada bir adu ve klrmIZl bab~lan ekslk olJnayan \lUZ __ Giiiniln • bu 1hk l'e .' bllcmH saatinde, aCue;;lsnn _g\ilJli;i gOigeter i ve giJl1erin bayJltlCl lU;llrula.n am. mda otW:Dlak. ne ka_dar 2CvklL. Fakat. bll' au bile va 'tim YL*! Hayaiimdc, Yama.n!::ll'" da.ilarmln Jlraymwll bog-a,z:tnlll .:;;ey. IGledig-i tabiate, bill bi:r ~. kl'lr !OlZiyQruJ11" Bu IlIanzarn, sanki ballden kilometre1erce uuktTI. dept de, 34 melre yiiks~klitindl:ki BOIldaj ku1e1li ile- betabl.: gozlerim.in i:iminde imi!'j gibi,. Saa.t1 rio l8il1Uyelerc slgd.lIma}: istiY(lU hey lm, ~ofor-iin tUzl"nnde bir ct'udere tesiri ynplyor. Mfitelllil.-

tar, lloyanlyor.
Niha~t, ::;;ulan gtiriil D·' 'I'Kw-u ~ay.. !l ('l ahyoruz;. timj~de u'; mem..u!!" "Kuru y, '1lI' ve he_psi d~ t.al ihli! UsUtrind R .i. mendifll!'r g~iyor, Btri MaJat)l1 hattlnda, biTi EnIll'Ull1 batlllld~ \'e btt-1 de- bllrada, yaIll lrak hattmda. Dlyarbalurdan hI "ket edelidenberi ;50 kLisW' ki10m trc yol alwk.
BUitrfllc geLdili. BllnlSl bol a ... ~ geai yollll l:Iirin bir k za. c ell. Ka::- baya.. nillin- B' mil arum \'c .lIl iller, biliyiJI mU.5unuz?

deki tiokka)'l, Lislik lli)~a tel Crill Ill-decektil',. fIde InulIn memurlar?,. Fakat iIle 9ill"c?. B::t§3 gele-n ~e.kilir~, .

G veze
dan h;ll"L!ket e.d"C)

(Sa.,

r afr 1'ftcir1t·)

Ii

Faru"',
rl:l<rd,

......cIn:Jn. M"s.~,
C.lin<!!.1~ M~II".

Et.o.d, d. E!i:ll'hrrl,

gmpa 111"Latu. BombrrlllT, ,Pren u1unu']i;u mll.haldell yiiz kla dU:jCNk nhbmm Canakknl., rflususiJSirkw; bir kUHll1m n;aJafu ve bi-r ivil lil· s.enedmberi I}it1llpiyonlu~u muba.diinliL z"IL1t-e.a.11l'ben ilil.na bil tayfv-a ederck =i!imdiye ]muar y,:J.pbg. yarfde-r de s-c1crek nyni ba. eket~ gi yirmi )Il<i'l hie rnaglub olma.dan I:mkat bu deb layyure daIii g.J klwrt!Jl)gmm yardtml :ve &D.& Kro- ri~lcl', batarynirm VI! mitrulyo?ler Q ka~lllf :!}e;Bi lie .so) dinlginjIl lIglr rl;'Jrbl!!loTlle IJiddctlc (u.uliyet" g~~tllel" ki. Alman her fiJI hnsmJna pihb gclmi!jtir, Yum 1.ayynroleri \mmbalnrlnl b'rr}'1"'iimuay· rugunUJI y1l.dlZl SabalJarliliIl Kalli1!y.e-II b'r ekilde ve nctie;e}!t,: {ltarnk nUl f"lkrinj Cl du.wumda deml'11.ir ki~ uzakl, lIJar. "B:12l ,. euler dol )I'lSilc birka.~ nk!l t r. n 9 Julillna, koea I ve f1,)'danbcri ntre I Uti 1 mab(oeukl rI. k II lililki \'upura bin l 'k !"\1m kaJdUll. Fa.k:l\; lijlkl ohlLlgum
dln_'

B"r bo
dan

ey-

ku9Jallllan hc"ii:in g-etirilmel:li iI:in u~rkvn, bir Alman tayyarcsi bl.J1u.LtJan araWdan :stynlarak l(a'
n

dUjm;\ nil i:!i'll'" yn.nY;IlC[lk hnber '!,'eom ll.lm:.l ~j~ O!m:llrUT, ItJuunnwnqc gnn: Gel!!:,. crrunde ~Ian bu lJakjl"l)'d~ lk,ir\c:;lk,'1nu:ndn (Lh,crp'UU
bir Gerni LlC'

Po:oT~kil:

t

1nl ettig-i
1"1 1

aadltw.

Ve bo

1

Alrllm~mdil (Mm:i d) wl"I:u'Ilna 'I(,Jlml~ ','I:: b\ll"'di.! Anwrll,,,LI rlJmmLh!Tlc ~Lhb,b IIhnll~hJr, Amerlk;:]_hbr d;:. kc:mhdnl LJf Abnall Jt!IIliciye takdint ctrn,.lt:r'-

~kl

ill r, 1~k1

1'), nl."J.rlrt dl INJnJ f;uz.o:r YiI'.. BJr ka.~ l'Jl'd k: \ J k:I p;; 1'1 illmca G!:'nn- nill rJe dilL ~,jz{)lm~, Ccmmin :'Ikl e Uti 1'(1(\1Ij'l, U T'~~Ei I~ "'~)'I, m~lJb o]dutu III ·minLo'l de urltd1 oldugu n kU)'c genlllcrl koCllt:lnl'll lilkJb 1!d~1 ret'll!/'I t)1!('~r lnr!!l"

:Ii-'i'"

dJkmi4tUr.

ilo:r .. k!;i \'e!";'lll'l lti P6fle'ldz lim nll1da',~ 1n n kOl'l2lolosu k~Ilycltcn h;!<ll r-d,Il' dillrlil "I:' c:,=",,~.c "~hrlrtll t \ IC edllm~ ... In~m~~ me',ill.!' e,·k'lhmmu hl_r.

bu

Bp~l"Ulml

nlellir

'f-nmnD

miyecek ve ;lY ,'l,Jr!IZ,U (ornmml ii:Lk:trtmlj'I!Cr~lm, ~ttl~. me rraz.'U'8n gll7.c:'tel ... -nle m~yd1l.n 0kUynn Bulgn.r!stanll ~mfll.1'{1n Nazo. wi Edirnc t'0n11il51 altmdll H"i~lL>tin·

ihmal et. I 'nIllZII beyoz

bareketc

g'er'tikleI"i

1!IInldll

A lJi'lIUl

tayynl'cleri
punm

ycni.den

50){im

ettl. Va-

Llunmt"si i(,;t'll yer colmadlgmdaD

deb bii
dUh"UllLi

un

lJO

<

QTIf'T

mcy

lekd~larunll1

;oUK, Rt,rii"ill i\'l, , l~urnbago, d 111diALLCOCK 1 kllanle
)b:nulJl..!!.riltr,

dllydum. HH'blr boll: bu hymetlJ ark drl~In. ku.r"d:l1m dlkl' 1m anlJY0fl,lm. Ben bu I:.f'lc.uJrrl}ln :lm.JSUIJU yel-i.(le J;.!Lirme 14: vc nnun [R lEW J gi y,:;nlti 'lit! haiti bi"!- ,_y rhe muhld "'~l'1nl:!'k~;'U'tllc:, ~j" f1~ It I tij'orum,,: IBtikb~l, dn!r1L nr II;: olan btl g'1:nC klYftl tli Till k tJ.ok .. urilmlizu
tr1uv:;i IDUy 1

n oku· ,or me.s-

rlohq'l ~~mi gt·'; gel _j ilerilemege b~l:lml::1L1. ·Vakit g~ [;C yanSl Idi. Gemideki tnyya ~ Jaf'ii topll1.n, otuz kndaT AhtUHI yy . .,~ini pUililrL • JnP.g l" III 1yol"l,j U, "npUT" ael_]{ d(,I1Lze gcldlg-I yysl·ellJl" IlliliI. hli • Y J I JL Bu Blrada harb J;e·1 ~,dii"m n in 'Y"I C • 1 1 Itfl}'l-Iu~tc: ~<! tiler v", bir , d U j i.it'liildii.
P.llnLJilJrJ

KaYSBrida

uhm n kLym Ui ro~bLU· IJ,yarlJalHT :lsarlaU a
tDI aan]lr!
KoylU.

Dogrusunu isterseniz, UU klUsusda. Denim de maliLmabm lair. F<\kat, wye:o: mamlunu gijr;en negl'~1i bir Elrknd,a.. "_ MtimkiJn o10ugu kadar hlm §-illl ~!l gU!r.e I :n u Irtc)l _i Y II. PB. C b; rcit!" 1 da!u koyleroc: ya§lyan halk Mil:!hi.~ DiyOlWD, Fakat, ne yo1, ne de nwt(jr !Inn .• man, frlkst "~afu" i.wifj. Kua mcrkcz.inde 'y~yan balk ise "Handi" mill Yel'!ne getiatniyor. im~. Ttl ugumaz. i· lkamet. Diye.rba.Arndaki farl£a dLkkat eden oir kmn e~s miinakale batllU"lDdan bj· Sflyyah. kendisi de Hant?ti olacak rirlir.:M din, Siird, aakkiri, Bit ki: Us, 1Iru§ Van yolu. "_ Btlr3.y~ Besmcl Y i (,;dp gk. J tleride, meyilli DUo 3.:raai \izeriruia me1!~" y9ly ~il bah !iller 1J.Zawyor. Ceni§. Defnjl]], ka!$8-blillln aw da hoyl~ bir kavis l;:iidllorlJ.Z. Diy8l"baklr, at~ EIamLl <!11rnu:g;! Uk ai'k:l.lIllzda iHt:i!,1yon binasl ill!!'· ~te, bi2i deBesrn elejri ~ekerck, ell!: gtlri..inliyor ve sur ic:indeki Bismil'e gir(lik; I·kitt durm Un Us. biro bil" loItLrtw YUV3.5tnl 8.liWnyor' , 'c:Jkt.llL OOJllObillerin. kamyonla.rJ.ll U \tM: geni~ Oval(ll" ImIif dalguh uyu g~e ;!,;tajl !1"ap khlrl blr ydve bm art da Diele llZlUlJY{;l '. NC:llvanhk: 1 rill Y nmd~L da., N' -in. V,ekiletin£:e :SoW-r. motOrl.i yukan kaldnd ; fa.,.. inpatma tazla evam ed.ilc'll Diy:lI'kill,. bu tedbir de klifi gel emlljoO'J,,b",klr fmtb vBl'dlr. CalI~lDa, cak. ~,.w.allar ili! de Mrth, Bisluii'de yedi k IBm El ayn Inu.j. Bismil k ~~ma ~kil. l:Iiyctrne lIOektitimi.z melcyi. ktldar n;ty do~enmi!:i, dalta ilcnil-a ~ btl Ue(a kO'l'lm ile ceh'tik! irLl1unall mlll1laka larda da. tiiIlellcr He1e ~li!{,U!·! :K:t.qJ sahiJe sel--{tmta~lh:yor, k·Jpl iller Jru;ru]uyor, yr· Ie ula~ml£) idik, Solwnuzda, yin·... bir malar Yllplbyor. demir koprli uzatllyor, ki S;0.illU1UII Dicle k:oprii ~ Sir mutldel 50fL 11l0nlajL Larnuml rll'i':U~. ya1ntz h silni.i gg Uyorw.. A:.; Jaerimizeie. gilgi):runulll drernil' kl Tl'tI h liIu'"':,) 11'1 .. v~r III Ie il_ me bur Hacl!sa k6 li. D:'L ml~. giivercinliklcri He. bet'abel" g6zc c;ar· Lte, PanmK ~ pl)l'OF. Nl;!hriJ'l UlJtune, ~~, Dml l''Ul''baJnr - lrnl1 l~ ttmu mu," ki1:UL plnl 'V UITl'lUlji gular , nLlk a~LldlS'l '"eLla tin]:} bUILUillyordlik. i~il1. Du.;.le 9 t-ug.mn ~H·luSl In:unluk· Jt,'l,tl2'll diY(1n,Jn-1, lIududn 'lLni l.. r ii' yilks 'lmi!ji, lljtt'l, bLl kumlu~ • C'izroye dll;'anlll'l a:H lulQmH!clik 101-'" a_~I'11jJ )'liz kiloya IGi,dllr ~'Ilr:m in~ullil muhtdll qah:pna mmt.aka.-

~~t.u.

1 &tpuzlu.nu1n

'Kayseri, 18 1.6-.A.) - VIii Yi: imi· zin ooki Felli!' slrUo,rmcia t 'pel r denlJell mC\'kii rl" yapll n hnfriyat IIClu:c iude lkWfl.tan vy I lG 'llcalne Sezarm ih;;Linl!U kou olo"lnl': U~I.'T rLne [Lit ohltlb'1l anln.ll1ln bit" RWll' JlI~1"I hulunmu luI'. iez<]'1n lWmhlgll ~,fJlJ metl'"C: I'fe-1'11. ~ ':;-L 2Jm met e" > lJIOI!; fifj m~t~lir. tc~I'iBmde k Him ~ t e~yolil • Rm bi e:. kJeJ", yl,jziiJ if r, glirnw, bir tcncen;, illbn ve gUm ' ikl lI(1a, lilt! wl'b nkik biT' go[;" ,L llk, luym(' 11
tulJilll".

h

'ber tllmru'llll[,
buhllldulnr.
j,l,

ve-ui·

n-;;tJ~ ~uJrur~ ra :gi,ivc:rr'in. giH)!"lCsi dold lruyor, ao da Im~lI ekJn)(:'gUli 6kiYIJ'! Tabiil L, beni il<ti yf.>l'ue I}ILiilrtu: Rvvekc, IIC'TIWI \'C Silifk,~ ,aahUle • :ril1d~ka kumBbIl:'tnln Zt,;kk'umlann IlO;' v nne-sil1l'! hu yrd. clmi~tim; un

Illrino-, petToJ sall~ llil ula mc ya. kad t' 'I knll' l k • r rwlrdik, II: k. Yohtmuz Yl·" m tlj T. 'Bab tl' ._i" hiylinU g orn:z:. dahn 3(1111"'0. WI "(fult pe.. muh
koyi ui.,. 'i-WYQ bin
I fl.\'US

YI}. -

VB..~ u(Hllym,

l(

ml1.:Cl n

k yl,-JI,I"

d€n l.u.t u:;:d
~ok ]I k_um, r'l1.1
t.,1.yytll I

Bu b~mba

ucla

(tl

nldcnin

1!nytlWiI,h!lci

ItUJ'FI·

• CK y kl Il'Hn t.evUd et Iii :11.0 0 :l,.T Brn Ahe~n llbTJYdD y lin el
rlTll

k

Cn

g inin YDnlllll. ncgru :inebi.i ill, bomblWllll att1. &mb&,

Bi, bamharlluD:m

k lplar.

ALLCOL:K

yak Illl'"1l1da-

bUytik blr u &iUUI'iIilJHl ba 1l)'B rEAtb 'e k biiltin g-emiyi lamb, Bu a.ra.;.! b.giliz RCV'l wyyaT ·Icrt

IOn

i k IIrmm dnlre ve karlW I"CeJmli m~rk mil iiJlkk.:lt ~WIllZ, Ei'..z.a.lm·
21' bu~uk ku ru~tl.U'.

u~ ......mI::!: '
,illtlL1fi,1:i !'lilY Dr. PrcU. Kl'm,,1 C~ I,; -Im·lo U1 1,:1, tililll: 'Ii IlI.l~) rn v;,:,U It(

yqtiijul '. IUmlllilJar uZf1klDllLl. Tnarl'UZ1J11 I1lddl h Ife d~nu Almul'l lUy.
Y !'Cl'lltrullrl her- IIC ~!lh~ina

([til,

nllt.rn ve ·iJrumil!J kw:hn el

10111' 11t'1r,

umllJ1

p1U"'

~

IMe.__· . VI!

tiaiI

r'-" bLilumlHl~'lUr.

"'~.

bi.r

jlgn fltTIJ

Il..!I

vrri!

-lb. B~

oL1J1Ulbl r lV,;: l tCS elde c lmdt IdtkJn.nn1 go!rt4rtyo.'1h!:,

i~ in

ollJrBIi I'm Lr

Simd.iye kn.dw -;!)"H-eridll bu lu~dar Dlllh ~r.tl Itlyml,;!t1i "lim :l'.frD gin birm.m5X buhmm tJ.dJ.f;'l stiylen:mr:.kledi r.

rollnrda Ulyarb'olkl.- kaq:lI,ulu,_nDUI }'l:tilj~~ill ltnyreL t'tLml! Tu k, r, kilL] 1 milmbll kl bll-e ylI'l1li \' f'ly"r. LilUn IJimale dQK"l11 ~II ar 'Lm~, !:ill mil tar, bire 1a", o uz. ni,'b lnl,l' k dar ~'Lik5ehyor, U~ll-YZ. klUC(l k HI7- ovoJn.r. kllh Ixly \'~ren bu~day b, aklan ile. [~ih I.,ltrar ve lu'l'" flL!i klcri lie hrtilJl.I, 1[t:E1J'll'l i:tle .lLIderiJ3 l(o).oii ve i tmJ;. lIonu wr, r .. J 'etcl"lse (;elen ylJ ~

nuntnl,aiardll, tlaiD g~li~i yt::rde; mllh.uai.kbylcri "oaf, Rltltlny.~dan g lil til .n Till I r"

yor. BiJt iln bl

ue~-

i1e kurulan "C'ult.cp '., Li bin t'c Jlerid~ "Sliv".Io" k llil'lcl~1 de alae It, ¥OlUUU.lJi yii'lc deVil ediyorl

d

"Sa--

tnt" JB~'l1. Bu llaDU aJrul Uy:L gUrUr gi:"r.lnez., ha.brJmQ "'E':unLlkl;-ay,. gal.

dJ, ,yi.i.reSim o)'nL~d,. Faknl. NnJiq VBkolh::linin SI!rVis: kc;prll::.U ilUdaWt mJZ.1, yeti1'lm il:j iJl!
.( . QJlII

Ii l'IcHI.

19

(Bir Haltal.1l RGdYO Program.) [
..... ----------------------""

A.skerlik
m.mnJll"JQ.n

~ u.::ss

lUIJ ~

AJnoq w

.. ~krt
~~QJI

IM.~ ~. ~,

~.

:m..ti(iJ.:I0

'Va:ru:13d

p.r~

VI!

.0-

I

EnmIdI
~tkk.S

.~

~iario. rubeye da.\leL
k:lyuJlL
t:li!-

WS/III10 Q~JUmA
m!!JJllc!l!;",l :;.001. ~..:rl, Ilm:t,r;:(Jf'Olej [ Im~rlm. ~UO Mu.Wt; Jihlht!!W ~a:rio:;JllIC ~Pl.) l:l.:lO/U..oo lllll.tilr;;: Ku,O;:Wl w-kcltri' (~ EIlv~ li:;,p ·!znan). llUO r'rogriun I(o@ m!!.lUlek. t 6-i1&1. .lliy",", 1.0.05 Mliz::lk:: CiI%.llan-li (Pl), lUO r.IUzik, CIl1D1ll!J,.: Ke-mlll N. St!,.hun. Fabrl Kcmuz. 1=cd1ilil Ollle, OlwY:JfllDr; Nl.tbi1 A:ili<:! ~~, Jl9,i00 K~niJ~m tDt:l pfll.t~ n!.disclcr.l) ]~,~O M{,~. C'a.illn1.:u:: C'.(!1((l~l ~dw, Fllb:d Ko~ U,.3(1 ~:)om~'j! n.!i~ h:hm9 ve

B~Jlk'I;,I'

AII<I!Il"I'Ik $1111"1""0::0":
l!.'!kC!'>1l1!. ~b~lld!!

U.!IO IIIlrlk. ~ ~ lZO-bl'll ~
OklQn,n:

~ Bam GllT, H.lamiil TlQU:J.

I

1d~tSGlu)t.

k lJ~IJj MCzlk: Hall!: tn.rkillul [bnvabn. Sil.n ~ V~ AU Erb~, l laJi'I/lUO Mibi!k: Kil~illE orka;tttI

, uLoo~..!.!iIo
JIj:,i15

'<"..J:

EnVt!!l' ~hn.im).
yt,

fiAak;: Jra~

mcm]~el'Q.lt miWk fPlJ.
0["][

..,.-1.
(~

III.M) Milzik;

RadJ"Oaz

Dr;_UUm OZJ!W), Soprnno ,mrtn ~t.ir'I,,"oe-.
\ 1!l.1l KiJD~.
.I!l."~ MI!D'Id;cl;

BedrI.J;e 'Tad-

Ralr.

nlb!. -lI'Q8 b.lu:l'.fIJnl! IJ ~l)JD_li.fi'l.I:t olan cmclill VI! J"!!'dek CEl:icl l:liblPie bJ~llI'Id !"e ~I.m!l IiMIJJ lh'Uynl ZIlbl~n t:ll" mGml.lrlnl u!ur:lJot') .~lJ.tlylru lo iloIilrorl ·m(!fQW'lrorm b Rlle1I.l~ yok.!.amlllJ1nl'l.a 1 Uu:LI:rilrl Iil4II ~lliJGefl itlborcn b.n ijl3:n:u:nk: ve 30 1la:ilT n !!HO rdqanu tlltlClj'C-L bulncllkb:l'. I'lu ,ok~ ~allllU'"j] 1Bt.n.nbulda bWUft! 111m' J.DIt V rutbe!ll 11.0;:.11' De ~ okun 1!!11t..,.1o.n pa· ;:lIIrtc.l, IiIU,MIlI ~Unl"rl n.lo' 9 dAn 17 )'11 kll1!U, dJJ2cr ~Emi 6.1..11, e:.:I~~mb .... " P~rIi.ambGl,I],n •• r l IJ.:t:jI.d'a'l .01111".::1, .:lilt: '3 dc-n n )IIl'kid.,. a~ld.iI yanll V'aiIk.o1ll.JiJl blr~ llkLt! h~~ mUr"¢{Ii:!l 1!d.ere.k4:rd1.r. 1Em;::"U :lll.lll1l;Y "''' M01'1'1ur~lIl': B) Ntll'u! h!iu\!l!i'"tt 1I:iI..!d::Il~J!" b, MODr r.!!:Sml s-.~ {EIcnIlt),

IIIIibI I:rva, ~ IJu!wrotoo.JI biJJilcrllCfl. ~ :!1l.llC! t~~ ~ tru:laInr. OKl.Q"~. ~c ToItgr. CeI5]
•• CIdnnlAr. HJlklD Dt!nDaD, htl!. :&rdfioVu. BImdi TokB\J .. :lO.:i!i Kon~a ('l':mbtm 5iQ111ll1r), ~tS~

II

~dln Okk!. OkIo~D: Mys!JJJ':J Saiw, Ubt5 MemJekrl lui a.pn.

<iI.~

",011

Iru!tcoroloJih 1I!~1!!r-1eri, ~a_oo Milzik: r~11 h~~,.
:2:C!~5 Ti'!m.rJ: OI'dUf:l II!:IIIII: K,lmUU Til' ern. !iUS ~C%~~. t..
2l.'1:1 J;2 MilzIk:: "N~

c) Vo I'S

d l H!!I' hDng.

lI.!ku-l1k verl~ ~lr len p.tbe:!;1nd.e Jhbla!4,ljXIJ

Y..
~

iiIfplama&l,

e) tkl .lLd'ecl lo.toirar. .1 -

~dlli!:

~ 1.0

IIBrlk:

K.ovlilcl.

DuI-~.
be,.-eti.
Konser"i'tlf.mra'I'lI

RlylJ5.(l1.1dmhW" 1!,J'lLrJ.

I] ,HI MIhlII:

:n.u MIl3Ik:

FUll

b1nobill

(td· [~
~

K11ncs)"

.SO ld<9ll!h:ke~ .;tlllt
; lln.ll ~ mham
(~IU.

a.laliIlI

b.;I.-

prQft'Slll.rI~ ""i"ol~llit, M~ :la.J1I LlUDJeU1 ~lIIt QW 1, IilIUlll ha wH:rJi, d_~t, iI!!.h..a.rn - 1Ah~t, :omt'il;'0 mdrut bg~ cnnt)· :1~."5 AJ~ 1J'I!1' IIUVl.!l. nl!ik: Cubiuld (PL.).
&

.. bIl:l\i1.O.l,

boibJ.-

Y~d"k Sub.:.. v" ...... Irrl lII!cmuflll' !I) NiHUJ! ht;.xi".-et C"lll.lln.J:~I. b) 1I.s.k:<:rJ..[k .. 'cs!k.JW (TlY.'IiIh~, ye&;lcJi: ¥ill:lay dip I0IIIl.IlEI).

,-0 ~, iJlI~i:ld ~

'tllJO
~,

Nru:I'k.: Cm:b6nd (PL.). "J!!'il2l_'Hl 'i1ll'1llld prolMlID

np~
Till

I:!)HIi!I"'~ b.lr kD I.i!.o! dlJlliOOl:l.Nl.

!IilO!bU~1ir: ~

b-

d) W
faoI.'rIjtmt. DIIlm

:Ldl:'dl ,,~t

UXG ~.

n.oo

llJ..2S/2l.30 y~

~

..

b-

Z3'J 5; 'l~O
l',UO .P.rogmm 12,eO MlJrlk. ~: ~ I:~.
12.55

"'j!

20/511910 PAZA:R-TE8l,
]2.311 f'r;afjr;im 'fc ~!,t &1&1 QIl'l, !l:,.,'!i A.kD:I VII! ml!~! 'It&beilcrl. 1:11.0 MID:Ik: Nh.tri,tcl1.1' IP!!'lruar «iI?'L}. EUOf!4:.00 NbIk~ ~ rnilzili: (PI.) 0111.00 A"oJr:uo Vlt iiIJ=-U.att Il;U.t Q'Ul. !8,1l!i ~ 1l11SU mO!z1k: (PI..). ~I,JO MUdIc ~ !1:Il.Z O:I"~~ (,~ Ibn'hJm O~). HIi.lO' - ~ S:lz. ~erl. t;:tlJinlar. R.up!n ~ Vedhe, ,Qepd;ft

J\l0ll)S ve

~'J ~
m!:.llllck.mt RUb, V~

PEBiEMRI'J1

r"e
~

r,laf.

lYn

,~

.LstanbuJdBn bAli!: mabnlludo bucmoe;kli VI: ~ N~l4r.IA ke1'1 mml1llrln;r yu,Icmifa JBlili vodkalann 1:I.h"I!I"5iI1l't!tIni bWlmt'tuWAn ycrin uftr'WI: s;uJ!}.es!nc mill" eaat edf!l'e.k ptllI IJsU et ~lI ut."ld.ik dtlrlp tn.1lhl!JGdUl bir
rnrkl.1J.b.Ia ~bI;mIu g;;;MllTIrIcia ~

O:lru;y:m: M~ 18..16 1JQ.z1t:iIJdio t!l!'I!:Weri. ~~e $oe=1I!:!I. lie ,!!Iia.n RK-dl, ~3.3jj1Il41"OO M'f;I;z;fk ~ ~ cPl.). IiIl.OO 'Pir'fIpmt'I 'i'0I! ml!mll!k~t IiIIM &;7ti1.

.s.aw-.

duxlM". Mdrtublannda b~\rn~-~ mu.h.D1lin 1l~1It ~ ;JlInnak' D, ~)]d-

IS.Olio M ~
IJt·.31l1 Mhb':Ik!

0dIi mQzl£j U'1.'.
Rad,o

=

Urlc:r. Senelik iMIJ'iiit :JVkbm1lIllllJl I$b'Ilk m!yCJ:I .'eya t.~1':lda okDlar ~

Of.k:~

Cicf

BiIIUIl. AU
Arlm

Thrnhhn lh:i!Ur). Sotipranli ~e mrlol,n ~l[!rukl1c_
19.10 Kiil.z.ik:;

T!l -

~9 "

MODIc 1blk tlUldllerl. 'l'htm ...0 Sad! "lever A _. emlI!II:et mil; ~. lJaD;lI

'11'11

h3.b!:::JtttL ilo,QO ~ ~ K.emal N. Se:rl~W'l., I"Bhri Kdpuz. Cn'da OllM, huddLD Olde, • O~ ~ Erl.UI. ,M::Lhmud &a.~ rmdq. :20.30 KAII\qmIII fUm.\ImJ ~ VI! bedeo ~b'm1),
b1etl!o!mdoji

,~ ""*lo DmDM., ~ t;Ii, .w. pn CO!', Ramdl Tony. ~ 1J'!ls. 18.2!io IdIUfJL: Oku:u. - ~e Tfiby.
UJ,4!lo Memlell:!!-t

So ~.

!til! 'IIcslk.a IiW'!ollerll.l! Ibw~4u..1!l1!l'\ ,.crlBi bllrlimlb'"cuJ.er 10'16 m~ DDIm&m to. m~dd5i.De tOl! ..~!jk~ dLl lIr.l p.;.iCa eeza.'Ilru &l!l'i'l i;e rnahldim l!dDeeekleri IlAD olunliLl:'.
'I;'~

'U,-

e....

(Boo ~ li 1mMrJ) Bitlls, sun, lM'q yo. lmw. ~ :ldik, I.A.kin, olomobUi m.1lr., Itopn;.t ~ gUd.'II.k ile ilerliyor. Amm:a. ~ !il..eimez! CIlnkll, mevClJ.!i '6IJln.8Idcrin r;a.It'ltJl.ik bdretinl~, Eadm, e.rkek idrn:r mFl mn. ]'Ql. a.niile eclilet.ek. Bir k~ ay ~ eaId vo y~ belsogwdng.mu InCSlUlC iJ.UhaInw, bel ~ mk 8lk i.de n. ~lbnakta olm Diytll'ba.J'm'bommk VQ bou,:rkea ~ ballerini gidcrir, &1 Idrar tewm eder, ldruSilvag - Ziyaret - B~Ws fJosesi.ndea. dB. !Irumlann. IIJ.es~ IQUi.nn tC:jekltillUne mini c.iur. ielleD ~ Ziya~t~u. aynla.tJ btl' k'IlI DlKKAT: .om.J.) idrnnmzl t.emizliyerek m.aw~. ire.m Siirde ~hmcLaiz.ce gitmok Slbh..at VeJrH1etinin rnla.bw. hni.ulir. HER ECZA.NEDE BULUNUR. m5mJdirn clacak. ," i ... ,-, =_' " .._ : ~ -;- _~, Gibt., o.k.~a, ynJdwp)'or. UfukIan.Jli kat~ aneak bir 1taiW 8IUIt.iII:Diz wr, Bilti.ln endil}emiz" saat. 18 clw:ic 6nc.e ''Batman., ~yma. va.mmfl..,. mak! Zira. karmd.an kn.T'~a. ;g~ ~ DYk :it:b!!. SUrd vi! yeti bU.BlJ!n tda~ i:D.nafmdan - aya veri.le.J:t aca.flID. kIIWd:t, ka._yIk amuu:lJ, m.avna. ben zen, tlf:kne.leli"e hinmell: Bu - didc \r6 dJrbun4l ~ to,btrlenn ee1tiJ.i. .. Tlbl.t •• '~ her eczanede bl.lluf'Illur iini mazur gijrlini»;. QilWdl daha. tf-. Ilu~ ]255) 'Gal.ta, 1.t.u.I;rQ~ mUna.gi~w ve ollllaruL hIl...I.iIle, ~ na. ,dsiIia. uygun ohuuIu. bulma k:ta .. dz kllildlm.! ~ Nesneler ioo, sa.at 18 den !mora Batmu. C..aymlD. bir kiYJI moo. C:ekil:iyOI'. Mus.yyen wki:t:I'.t:D ~ 8fthile wu.yamly.m, ha,tti ~ 18 8 kwhI.r ~, gUDlyen. nU:D Mu:hamMeJ'lJ bed.dI Z!i1JQ IIl'\a 90 olao 11402 kilo m:nmt.cl.lJ I!b'addl J'1Ii" 'I"UI.tnJan., yiUdi tl~. insam !Ie be" I nrJU b;aob d.un.ll:' peqID pvf.olt ~8/s/ul40 SalJ gtI_a~ IIiLJIt (111.10) on b4JcuJd.o HUf1I.belr ~ a.)'Umda sabalLJa.· d!upB CIa..IQ.r" b.l.nilm. ~dd.l:omls,OI1 tar<l!J.aa:.rl 1!~lk 11!1uI1tm!l!' Ull.i.W.I!!' Mllm Dmk mooburiyetiDdo kabyor! aIm.iI!1:1iJdU'. ~ 1orummly;:D, "HIlD. ka.Ia.!I.;. 8l..1 !=e p.rm.ek ~ 2HI Uri! 'I' t.unqlul( ml.L Dkat t.MnL.nlllt 1'e k.ll.lloUIUIIII d01li3, 1ImhI"!" darbl mooeii.n.e JmJak ~ ,.tlf~J "l.~!! 1til..EIIkroII. ~lme gU",{l :tailtme k~ ~~;! mtil':lHaUIrri. 11~, lII..8Dl'Iyan '1lar.&ll, "&iI:m.o.Il.. ~ymm.
ArlIlr,

Uk TUrk pe'frol mlDI'akaslna dogru
:v~

~

_

I

-;:__

_'

-

_:_p.,. ~ \.
i;;lQ

~ k~

drnr ~
t:n:'nk~

~

' .~.~. .).o!l , ~_ yol.la:rdakl huta.hkbnu ~
OBlAJ
kulbmmll!"

-~

L ..

a..

L

ADEMi

TioA

-

ra:.mm!

I

Devlet Demiryollarl ilanlar
Irurn,

,Vl.Ct1

I

~
[II]

te.trif
BU.~fl

lruyursWl!
10 ~

",

1;::::;;;~BIiI~·~I;~. E!~Wd~~I61~~~~~Kwn~.~isy~Q~rr.~cli~tlill~p~.=~~tz~Q~~~ ~~11:~o;b~L'1~Wm~~:ilk~~~.o~~"=' ~(gJ~~~8.:i~)~

eI)'I}-tioc

U-

cknis 1Wyil imir.
[U'J ,fnam bere1.:ct

d.emc1t:«r.

KlJpe1m:m).

lIIat

ELJIIIfi.

ajmu

l'e

_lo!:rro!:!loj i ru.bu1o:i. ~,00 Mli1!lI::. ()lJ.anlar: Kemll1 N. Se.ThlllD, Fatm
Pill,

z:..
t'ok-

lUtddll'i

Qk.!1!i'~r;

O!de. SlIm ~

JIIIdck

])1m:::.

22.30 MemJelut.~~'l ~'n1, Il.j.amba ~ilIi1"1. c.h!:Lm - I:al:iV'lltiiJ, tl!.m.bl:To .. Ill.l!lrui: OO!'5IUI (loi,y211:l. ~:UO oIIlhGlk Cubcnd ('Pl.), 23.!5m.30 y~ program, 'l;'1!' 1uI-

herh:rl,

d:;r..' :10110 Koruqlllll. 2O.4!io MIWk.: f'MlI bt:'Y~.
mati), 21.10 Konl!l~nUi (SlhhAi

'Zr IS/l9t~
1,..at!

cm:MA.llTESI

IUS
~ Kam,

M~
VH'ilIe. Cc'lrlllttKMan, ~

l"TOgT'am v ·l'!:Itml~lI.'rt !.Bilt B;YiU'L 13.35 liUI!i V~ [D1!!1.eoJ'IIl1£!1\ b:l~I'lcrl.

lim!d4i.n Oklee Oku:pll: lIWA!')'J'CD SIn .... lUG &Io~ QTen ~ tatd,at hU1:Dm1) 21.JCI< ~ Lillnliml: HaJJ1 SOlW. YI~
VI!! I!'!iiilll::

t,sbll

M'il%ik.

n.e!l;k~ Oil).

ru..d,.!!)o

erkestnL!m. DI;. h!J.I

($d

J;:iJ. E. Pr.UMrlUll)

ScllBt;

Clttliit'-

:ill.:!!l! M4Wk: BadjYQ orlI:Mtr.Lli1 (~d: Ill. .rmidJ .Aln~r), ~~..2.0 1101llit: G.a.r.huldl i (PL). 2l,:l1J lII.;:m1c\[l:l iOi.t ~I, ::.laJI::I h3ber':I~rl; rlrIIll.\ esh.3m - lab'll'l.Ult., !kmDbl ~ )'0' - nubrt bIJ:r:Rn r~t) .

22.:w ~ckd _,_~ ,1I,TBTl. -J- IttI • 'bll!rk.ri.; draa'l. MbimJ - t&b.VOI~ 1I:!IIabI,.0 .~ nWillll bQr-4~ CFJ,p.t]. 22JlO CP!lc ~ (Pl.),

12..500 Mib:ik:

C=b"i"

(Pt.).
IlNqaDI
Vol!

~:Jlil1nbr; ~vdet ~agl::Jl'. K~rnaL l(. Sey 1mIn, $erl t l~ll, Ok-te. O)t1J.Tan% RadJ..h!~, RlS Mnrllt:: ]:i."lk ttU-ldlllwl. (.ll.,bm;ed. GIh~l. 1.u.Q IMtI.:.fk: ru)"~di:mhur ~!ln40iN

ya.mnel dil p.z.ete, meClii:lI:l.lI. iltitap" sipa:riiiJerin.i eo doPu ya.pa.m bir yerdir. Erl:ka Ve ld.eal )'IlZL m.aJtin~leri ~ yeridlr.
ve

lKitape-vi

AK
-

Ankarada
R:.iLgldClhk -~

,

..

Ca,galogluDda
VEl

CIIFTESARAYLAR
~1AN1 milrekkeb

a.am

amm.
XEC SAZ Tt

bah-;esi a~lldl
HEYETil kU!psmdad1r.)

..

Bugi1n SMt lfi tkD 19 a kadar 15 a.rbd~ Ba.h~

n

m

iltl'ildzdir'.

(Ks.plS! Cum.hmiyet

Matbaasl

Giimruk. muha:far.a genel komutanhg. tstanbul levazlm amirligi sa hn alma komisyonundan:
Ilk t~,"llIIiIt

wc-ddJ..o

Te1don: 3.317

('Bu leu. kull.m1lmt:! I:;: g&rebi1erekll!!l" dII!. .. ~i1 ,) a _. L8 lul= makiDl! bmIr lllIiliem i 7'i~.:SO Yuli::;]n~!)o YIlD1J ~dcr 1W.iI.IlU1.!ld.a '0.5krili!1l ~eJert IUHnis;y«IiIb Ifjrllbbllil". t<;t~kllicrLn v=k 'G&lalil Mumh:l1le J:;iIdd!!d br. iR.lh~ baD iki.nc. Idl!llb: t:n.k ~-,

8 kaJem

137

[.r"

~

{llem ·""tmnr1m

.5B :> :t ~ 11 :>.1.:ltl~dC' Ii ~rllliJ.ll &olm:leJld::iir. .e lIik \~~niJl!ll tn.alo;tl1.1 lar~ ... lc,:"tt:1lFcl j('llml~o:ma ~lme.lel'L (.Un)

,~~

~Il

Kiillc:e.l").

23.M'I23LJoCI YiIrIDkI

I!&~

U.U/U.zo, litO!] Pro~

MllzJk.: CQmiUltl
VI!' memlekid

(Pl.).
milt 1IJ'IIn. (~

Z3.2S123.30

yW'f.l'lkli

~

'ft\ b.-

I

l!:J.O

PrO,gr.uD ve

lI!Iemldu!t sa.~t

~M"I,

21/511940

UI.I
mal apn.
~ 'Ci!~

lUi) ~ Yo:: memJeket li.35 ftJart"i ve ~l!;ljl JUtl MllIIk. Ca.I.aDIar. ~ ll.sim!, ·V~ HOZ<IIl, 1Eu;ddiu Okk, Olrupn;

U~!i AjiUll:!l "1! mc:'tmrgloll babt!rierl. 12.00 MiLZtk~ ML!bteUl f:!I~br (PLJ • aaOjJ4_00 :M6zI!c KU1ipk prnogram

111.05 r.'I'IlUlt: ~ m~ (PI.'. 13.30 MU~k; :E\IItJJi'Oeu. orkestrql Ux-uhim Ozc[ir). l.ll.oo' Ko~ 1D.l!i MOrlk:

Tilrk pullan. kalaJoju HJ;t~ M.'e.s[, by ~ l<)!iund;1i inti~ cderoJctir ..... 1i1k.:ldar om!Lmnl.im:n s.a.rl b iidraleriJli 1iIllitl:rIIU!kri nell ,oh.I.DW'. 'l'Iu.rtl'l. Pulh." h:I.n1!>1J1 - IlicyaQlu

MiUi Saraylar
1-

Miidiirliiiiinden

:

N'mt

('im:1 bilgi!r1 H.ull $crit
~

(Fl.) ,
111 ..00 ~;a:rn. "II' m.e:m~~t ~f Uafl.. UI.. M lUiJrlk: &t::l:I:I'onik milzilt. (.iPq. ll.ail N~: Cull:l!ll:lCli(Pt.) ]9_ \ 0 ld.Qrlk. ~ Cil'!l"Cltt. ~dI ... Okte.. Oku,iin: &.mabalt
znHI!!r

~
:~

Ckrh:r.~:
Ce-;rde;t
~"U",

\'c- !Ie .. gim) PDyriiZ'C,}!'I K.em..l N. S('y .__-----":"'::-::-::--.::1 JI;1I,

i'ue<ld, T~.
~

n

UlJI5 MWik:
HI,4S

1M'LliI.IiIIIti' l:!kar. ~UOl1t.OO Mnnk Hati! m1k:l:k (Pl), ~U10 ~ ¥c ~ I!Ut w;m. , J.lJ.05 MO%Ik:: Ca:m-d (PL, J UO Cacuk _11. 11,.00 M~ rMll! ~ IIMS ~rt t -,.an, ~ n
ID~Ji~

~ruJ Mem1l!!ke:t -.at

00'''-1.

... "

C-ll1ti.

F~

KQp\il.i,

l'I1c:k<Ir<>loJ,i ImlHTkri. 20.00 MQdk: FIl51I Ju::YI::Li. 2~~ KDIlIljllID (GlilolliJ ~lm~.

K A N Z, U K IUEY, va_·· PI 'T UZ U
I

3IS.1

t-

. . ~.. _

..

0uI~. 19~!5 MD,rlII:: TnrEWu (~:
FmIth). t ~.

Mu. ~

1'.15 ~tekrl
IPI;b!oiI!ro1aji

W.iS M~. Ca1amlar. C~ hWl. ~ ~~,

Ii -

CaAlH. &!!mol N. Se) I.fzmdmOk1e-.

Yo]ov iii P~"i1bIlDd:OlB.ijI~tiCtimlJur k:o,kil )':Inlftd.1 yaptm];II::lK } tiblUmum'[m 11k blAastl!l1l lllpJl~ ~;I iUll'l olunim Vii! 19 M.lyt-,. HI-fO t~r hindI! i<:1"3 • 1Tl1.lka~ l!tuJUJ:LIIn bp&b DJ1' wulill!! ek IU1'r1i~YC' blib zuhur tm~nu~ otdu~-r.Idan ~OIt ~ 'I'I!! du1Itmt kanununun (to) 11'1(1 rTI ddr;i hukm lI"1e !:6roe ~!.tk.lJ T-l~. 5'3Zal!'hk DIIlYUDI J'imlmd ~ gW-.U S~ ]),0 tio!"~ yim Dohn:lbilh {:dl;! SOoflloJ'lar- M.lld!l:d.,.di DInUu)d" y;) pIJ"t'~ tu. M1IlJ S:ln,ar ~ kollemilfle miJr;; al N!!Co!!k ol!1n w).ble.r ;L\'~u PIDJ~, elUiltliIle iiU"~ Ic!::IJ::IIi :;;arliJaml', k~fll.lln~ Vi: m ...!! nlc:name ' mllJ\ LI:ld~ .. '11lI.o bLrct llLltt&il ~::I.s) ill'll bedel mU.k-l1obWmfe mbllLl"l~. MIJVlllk.lut temmat (:I!05O) mil ~,II ~u.rtl"rur. Bill pai'imUl ~1.!.Im TJI~'::J" $:~att ..~. biI" lHliit i!!vvelJl'I~ k.1d r mal;alldlI:IIl11!1 ,. lU'hlml.ll buI~ IlzImdlr. PlWlI'blla gIc ... 'I.'d; ~ !':i.c;l:rcl odaJ.lnil kaYldh bulu1'tllc ...k .,r ~'t' Eimdj7e k"d:ll' bqka !fa-Ierde ~ asgnri (4(J..50) bLn llro.! n.ddt:!iindekl UI "t ~krtn .. d.<W' dd.e ertlklm ~lii bu VCSik..a1arl go.sterrro~lC ru.rclllc kontrol ml-

I

~,OO K~
2.O.l.5 II~
'Ii'>;l ['2t; ~_ ~:i

~~
~

....a).
kG:a:IelCl 1o!I~

w.oo

MiWk
F~

. r!lill'AD, Vec.Jho,
.EIdiIi:

l'DIIIara.
:11 %0 JiItmik:
CUbr hn"llI3'iI!II

~

andU'!I

fln.om.
~

Ifllhn:l'ud

.KJl.

IlJBrbgmdan
makbunrn.\J

IlYHCa

i1Ia(!II\I;n l!IUIlaruI

I

fennl

tktil;hr

~::Jobadefllllme;,LnI \c",di

\"

l'mm>it

DMas.I.'

m~

kaotlar p=lolr heyttln'l:

ed~Oi!!klI!I'dlr.

HCi9::l)

OiIanL:lli': he;m,

~1.
~loJ.m,_

~.mlmdlIn
mkesva.!

il.oo ~

ldlln! edl!ll:l; (DrtI:IM

Cl!mI:l.
AIt-

ve IwkIU

0l!r07~
~QtJ!iO K~ !OA5 ft1=tn.

Netml

·RiuJ ~.
C&mIl

U ,:ul .MibiIIi;:

KIJ.9lli;

istanbul valiliginden :
10 ~ Gent:lfli: ft i!pQr bayra.mmdEl Fl!nerbBhl:OI! stndya-mUllclii 5iJat ]0 d:. \" ... M;rd o4!WI m.eHb!Im ~. fI.;)'tu g'lJnlile aC'~.i-;~ ~uel .o;t:ldyornl.lm:!o lrunbw ~ ml::ktcble.ri tlrafu!dIm cJmn.ru;;t.Ik ~cnlliden IcT~ tdl ....... ckti'r. Bu ~e 1L"I~e
~ dtlW'~I!:Uli!!r ~.

~~'tC

\1)21.:w~~ U.30 'K~ ftr K~ao) ~raldle .. 2.2.SC1 II~ EA;lik ~, mb:5tf.il (§If: iDli-

DeD:lohderiJ;
MYDk,

Bedri,-e 'T'IhhOn
blllber

CJl3Dbr: VMl:te. ~ Melh:..rC'\

ru a.t:

hmrn.

i":ilhir!l

JUt Inn. I!II.b.u!I - \aJnrilM, ,puJrut ~ {l'b!'al~ . :t.UO JilOzik.; CHtt;!J;l~ (Pl.. ) leri: ~
I

bml:Jl'J'O~

:n ,iii! Mdzlk.; FoIklormnJJ:l:dnn 1H (Sacll Y'Ilver- AtmrJ. It). U. LO KOnlll.pD.a (Biblii!!'iJ(ralYil'. nJD MlWk Kfi~k M~

illl"Tle~

Iftdb A6lruIl. ~.2'D MiI!lIIle.kOl!'t BaIIt .lU'lIIl'1, nlrud h berJl!l'I: dl'll:i.l. b.riolil. kihvLllt, bmb[~ yg - nUkut OOrsa&1 (Flynt). 22.510 K.ClIktLffiL[i c&iIDb1 ~ - 1U~ 011 II: -.dalpJo IKlSbt!dlc:,. 2J.iO N(jz] :~ (plo) Sont 2l.:ao :re Iud-'ll" ylllIw: IIZ1m - d,j]ga de.) 23.2.5/23.](10 YIIrl-W prnr;r~ VI! ku~
p(ll'kq.

8.~ mllhdud daIi'lllml:JtLl',

obit I:Jc

ddilvolryclcr
(1 L26)

S.1h.allir

.Ie

19l1.i k:1}"m=1ar

r

Jrld.aJJ

1Sia.h1bi~ Ahmed
lfepil'8it Jlildhlrii.: lb.cid

Cen:m.1eddin

fSet:

En-

('ETlN

Bn.sd.w~

Sl1JtA9ol,'1 ... U yer: (Yeni Snbs-J~ MatbJ,ol1l1}

akhma ~. 'Labt bu Bun& ~ bUtiin P§'" ln~ a.n-ea.k bir 'ka.c; &a.niY8 d.evam. eW, Semen keDdrmi n.1adrHl dl.~ attuil. ~. Acailbabu Ili.r ~ mtiydii. yolrna. Iirir fm.&j:Ji. mr.; dil!JmUQtilm? Birind iJrtimaJ Iter ha1de daba kuvvetJ.i oIacI\kb. Rem' 1m ~§IUlJ tabi~ bmlw,: _. Ko:J'kma., Belli ta,nJmn, Ammkadm yeni. ge'k:n bim' ubria.lj. ~ ~ tammaz diye ]10' JIllIl1Dm. bu ~ bi'[' kanaat de~.

Her ~

vurdwJ? diy.e bayk:I:rdm:L Bu iIllrada F'ritM:h iyice YIll.D.Wl.a.. yaldo.prt:l,§b •• BIr amJia tabancamJ (IDa dogru ~ virdim. Faka,t koz-,kitub'um b~llna gelmi§ti. Fribeh csimdcn beru la· i'l11n11ll ve illbya-til lmrekel ~tmi1fll. SIJ!:hp.m 1rur~ OO!}O. gitmiij '!;'"I!! kuv'\.·(;1.Jj 'oil" kol bil' .!btni ~akaJamaS'a
mlLlva{f:1k oIMUtrt-U.

~~~.~

D......:~~~~CASUS
TQfr~ka
diL Bu e:snada bll'denbira kapl ~ dJ. Her IHlld~ dllyu'lan Bi1:i.h 5~l~ iizerino getml§. oluakl:vJJ. Fritsch kabo. bir kiirur saVW'du, Fn.k!l.t k(lPl ~makta devam edi)'llrdu, Niba· YI.'t kaplYo. 6ok"ulan ve \:~YTIleD bi.r allshtar !)~!'Ii ,It ylJ.ldu. Firitsch, beni dnim bll 'g1md"'l1 1.u.1ma.kb. de\l'aID ederek gelcruJ;!'ri bell:ledi.
h;eriye poliEilc.rin vr" apu:mm gir. 0',

ROM,A,Nt
42
flml da okii.irdii. Siir'atle mikt8.dan. tcl0i~D. edin. Alman k.a.ragaruna vaziYL't~ bildirin. f! lU"ay(l, dokto.... v~ '"a" ziyeti tli.hk:i..k edocek adamlar goad.ersinlcr- .. Ben 10 mmlUlo. kad.:u· bu di~ }'Jl.anl mubalaza edecegim. Polis, ooken bir sellim \'e~rek m.. OOXI l5ilib. Kapl!,;~ da onU 'La.k.ib eltii. Bit gene onunkl. l~ kaJdI.k. Fritsch t.abarieesw cebiri~ k(Jy~ m'W}.ttl. Y ruJJ.12; b-iJ.ctjmi sllo BLIu tutuym: 'Ie bana ham buin ba.klY0l';
;?,

N:lhayc.t Ilntd.an ~ on da.k:iJia. ge-~ce bpI j'ewdel:l aA;llili ve en .onde Mminki polis me-muna glma.k -latin bD- talrun adnmlar i,!:en ginhler, Hirdenbire gozleMme imw.amlyuca~'lm geldi. Zira bunkum. an,smrlll 1'001)' ve benim ods. Im:ml!t~ Anna d VB:rd!.. Blmlaf ses..~ tTit.~hin ilzen.ne abJd1la.r. Glk bile dcmNlCli aynJdarlllJ h~ladJ.Lo.r. Ben £tde.ta aptn.lto.§mtfi-tJm. Anna yarumJ yakla.:}tl, AJ11irane l:Iir sesle'

Ayru zamanda

oaun

sesini

duy-

ell.erirlJ,

dum:
Bu defa elimden k:urtnl:lmJ}'ll'" C.a.ka.Ill'l di~i. y I Ian~ Bu :';lr. oa Reder y~re yuvarllllU1:IJ~. gugsUnu '[1 bofJ8,lan siy::ili kanJn:r,
yel"leri b"yamagl1 ba!·laml.'1u. Ben, bi.itun timidJerimin kayboldwiu-nu coriil1te levekldililn '1erdigj bir lir&k 5u~uJrkallhLJguru yC'wtlG?P ikt:iID!.b etmi'lJ't.jm, No.51l ol!!.1l. tyJ.rtiyi k.D.y1.:let" m ilJ: bu.lIll'lll yQrd tum. Be rJ ll11 l",in Gliim.U heldcmekLcn ~;;t "an.' YQktu. Elattabunu bu':;t,Z cLt i!;lj~YQn:lum, 0,/-

I

~

,I'lB.

recestne~
Fabt. nkit kay'Mdlrnlezd:im. 8iu-atle ~~. Daha eweJ yeT'· ~otd.1lgum 'ft! bir mendile b r~,bilhmdJltmo t.abanca.m. ~]k:U-'lnJjl g6tBUne SQkuJdl.lgtun Reder-lii'1

Derh I so;,ummw:, !ledi l'a.rdJm· ctti. 'I"lIv!Jctinti

"e ba!;uJtL tl

~ara.rilk
'IIluslukl.ll

b~n1ll1 ic.:1tIgctndiltll!'t1 tsla.tarnk ~ bozdt

ko·
I

yu renk bir elblSt'yi giydim.Sa~lLln

111.

An~ak Q tama.n Tomy bana bi:r ik':<u:; cim'lle IIi;! v:'!:;:;lj'cti lfllattl, l\l("gcr .!I..nna ~IUln ikimizin de t:efiymj~ Benim "apurda Fril:.l!chin cebmde-n ealdlgun k ~tla.rd:l revk ladIJ 'I'll",. bim ¥yler- \'arm.!l'I. Ell kiigltlarl bcnim k:::wlaram(bn. l:.tn da. Anna imi~. Tom), de ayni ,"apuma giLIl'ri gor. l'riiyell blJ' gem;: 5e,n'ah hih'i) etiyJe iiC;iln.cii rn~vkid!;: 5e-yahat clmi§mllil. Bu mt,,,:a.ffaklyeUm \'e Rederi lJ1Jiirmem biiri.lk bir ~m.i!!, Slmdl ::tr"U.rd.I~lllrl RC'tlcrln ('l'illc'!e de mi.Lhim \'~silCl.hrLrl b-WUD.ilcagl muhakkak~ Oda,ra itJ~ gin.'n apartlmon kSlllClSilo polJ:" ~uy:lfc~ndeki adam da h~ddiZ:1til Ul ikl E!::.at~lli( fl."5 Servis m 1"1.1.
L

tam
taD.

b:lbm.ig_ ~

~.kj lru~

~-

mes.iru be~ liyonlLlk, NLteldUi bQyle oldu. Oncie kapliZ1. aTl~amJiLdAbir TUrk pnUsi t~ri [irdiPolil! gayet
f 'n~ $l;lmHI'tC!l j{(.)nu.!'Iuyordu,
FaklLl

f:li..WI III!.il!i ~

odar.Ian bir gii-

rlllHi duyulda. BeD dlm1e dtiFpn-ek tl.zer-e olAb Rcdcn tnttum, Dl~er tarafta...:L eank.i ~ be~ gIbi ball! bir ~ kopardl.m: \. - He ya.pbD BaIi:r! Bea:i D;W.

FTIt.sc-hl!;.t anl.aJllil 'biWII~r.

leya. ~£I' b~nl ~imdl tHdilrtd~ kim bilill" ~Uennc dw,tugtim bu I!aba AImaoJar

b:Lna lar, 00n.:l QI)

Il.e

t,.azyikler

)','l{la.cak-

tu-abl.1.r ~h~k1ar.

F':r:itsch konilll:;lne imiI'B.ne bi.r eda ede~ekle['i, tuylerimi ftrperten 'I'e en tUa: d",rin oerTel hislerini aYlllda.ndJnu:J bi:r'r a.nl. lJYQrdu, • ~ B n WI' Abn:w ;z.a.b1.Jyi:m. Bu. I iljk.enl;:eleri b~r HUla b' .rng-itiz casllliudlU', ArkD.da. Ben hi~ covab vernllyordUln.

Ba~tna. ne if}lerin a?llllcagJlll!l ,~Ilsin. tlIyordu "T6 batHl. lELtblk

Ay!ikJaruna si)'ah \'e k.:lIm ayakkabl1D.r g-iydim. SUr'..1tJe ~r;;Lkt!Jc L4.. ~u.:J kapuun on UJlu.e b i.e flT:l ba. dlJruyorC!u, Al'bulo'il gu-dik, :1.Z IiIm.UU Tomy dc- bi2c ~llih:J.k ~w. Aruba SUt-

irni~,

Tom)'
7

~ lsmh~ Alman h;hbb:.u.tl delft"rlnC' "DI~i "i 11an" dh'~ IH "Li, deli Sao. km b~ni de l:Slr<1},UII dcmc ~

. ~..
gijlerck;

.

.

Giilii.'jliiJ.:. SI,.rdum:

.sUe Ilnrcl~et etlt. 20 dak.ika !>OnTa G!iln-ta nhtlD1l11do.n b.a.reket eden Llr y.o.punm ikinci ~Liiif hlt IhUtUI.t3.Slnda MUnlHI a dA.>llizinc da;;ru ~ buhm,uyorduk.

~irndi nE."rey~ gidiyoru.z? Onti boen de bilmiY(lrum, prow emir L\terine ilJI Ii 5l'r:J.tle Londr.tya. d.;ineoceg-

-

A lw"lID:Ur

~S()N-

20 M A V I S 1940

[
O~iincii Yd - No ..7,36
I

'I c:nIz D:Nt SAn ~_-_
rELEtQI!r;

Jfmmll!l:~d;re,.

'.·0. M
AD

ta.n:PiuI

I'sta.uOOJ

%0196

HerYenie 5

eyg

anSIZ

bask mandan
• IZ

oldu
utu
n

"Al. manyamn bu ..n kuuoeiini• BUrga . '. J. .. ... .. .. Mm··' L gii ve balUn kozunu: oynadrl' harb lehimize inki,al edecektir."
II

e

"DU'lma II y,enmek i~ln dahafazla tayyar nk, top ve cebhane,ye'ihtiya,cllmIZ, vardllr
Almanlar Pari•• 130 kilomefre
,

IhlDll:u1l.9Ha;pa

~w8par

~H6ttpD

~

&dan

'mIZID

~'d

__

Almanya Dcvmidiye dYfliik~e Turki'yeden yeni imtiyazlar ikram cdiyordu. Vazan: HOSEY/N CAHID YALQ/N
na,.,~eklli l'6 IIaric::iJ"'I N
_ B. \'. -'1tnrm.el' bI.nIa tm e, Ii _ De'DliIIi ' ] Wgra1I& tam.im.. 3/1S 'I'e~ 19116 A.hir 11 bazI memJeketJ.er matkmtl t.araflDd.a.n gfLya Rusya lie .MI:i::i:u.ya arasmda D.'IIunferid bir IULb a.kti lD.e'l/;2;uU 1.b: "ride ba.jlaBillJ. G .. Gill· Ii mUzak lere dah- ne~ yiaJa.n.a, mLUJirran~ de\Taml.an. do.lQlsileo Rus hiilcum.ttinoo m~um kalm.alarma .im.k4o yo-ktur. H~ bill mfmWllZ f18yia.lan1l p.c.ak d;ilpnan hiikll!meUere .lll.yda venl:ilderiDi 'gayet kal'i iIilrette beyan ~'!:mQi 'ftZi. Ie 'bilir. RruJ)'a. ltabnma.a iIIl~~le ...luve aynlma b.bu.I. etma bIr lttihad! hal.iude l:IulumJiyor, bir mbfmd llUllli a.ktini diiiUnme.k jpijyle d • Dnmrla elele, :mllijtereJl: dllpnana k3ril. te~~d ebned~. ~ rAf~~ T'C kada:r miimde1e ed.erektir. ~ till' d~ ilffitrikl13l .Rusy!i.nUnJ, HnJJ . maz ka.ranm gevFbemilo'~el:tir. Bu i1'j'W"l g~yet ~l!ll.ij bir SUl"et:'teIl~J" ve Baa ve bn telgrnlname mu.hw.r~yatlJlI

--~".-~~-

arbdo bizi uslara 9 istBm"8Iardi? bcay_

Me.af.de

Dun biitiio yurd geD~ik

Iman ilarlayi,i he,r cabhade durduruldu
benzin depolarlDl berbava ettiler

bayramlDl IDlIbtclcDl ,Ing~liz taJJareleri BremeD e Hamburgdaki Alman, merasimle kutlulac:b
Piilrl., 19 (A.A)- Rel.itill skieD' W.y-

ut.-

c mhu

ga,nell M iIIi MUdal. kurm.y balkan. V

gepa.
umlll-

mll"s si n,i iii II a,k unlanda nl tayin aden bir k - rarnama Imza etll1i$itr, Su layin ,bqvekl' Ua B. IRoylHUd 11'. Mar 81 Patllln ve a,.n.'ral W-y ,lind ,Ionllmdm ,aplliln b,lr IOn· ma In tiC81!!ilnd. :W'liIIpdml,bl"~ t.ondra. :is '1tA,A.)1 -.tagili£ ~ bud1m..aa ~ dft3mapm miina.ka1e yollarmi va Usleri t1zerine , -~idea lIIlIViIifII.byeW ~ .. ~y;a.~.
I I

~a. &&h'lII llliri
l

ha,etJ

h,lr ...

Ingwz~~

.........
,"_A£,iIlY',' ,iA "_ lL_

,Iimne .....

• .....

W4J!lftll

-_·~M"'n'Iftl"!iii'Wil"ii"'~lI"i'!iNI"IiiAI!fi""~~·.RM'I.~III'!I"=#i&f

u:. ~

•• anA*"~

,

.~b~a)-I ~'Emir-·AbdldiiI··23~''=~~~~~ r-' KQDil4maD kl~'bga Vie d~ tarafI.ru:lIn i.Ku dIIm bailgeJ.e.rde, ,b.a;yatl
(&;au S ib!.dido) .Mbn, Ji (HQIU!l ~ m~ULi 1t!:ZL.io
mDRIIl1!lQ Ul'gI.I!1

Yeni mluam,ele vergi's,i anu I_,'·hasln 'n son ,ekli
M,ADD£ 1 _ II!dIi:W:J. m.ad~~ ~
iI,;a,WM.

Lmru ~

TO~:::::

nblDmi

ID

ne:r.diDde sa..Uh1yettax b'uhmdutuI!lUZ hUlrUmetill Jtbbuna anetmege S'ImmeI'

,Ma,Ylls,ta geliyor
_lmgU_n

t=~~,
_. ,

memlllT8uniU.

B.ibikov

,,~~M. Haric.iJ6 Hum M. N. Poluow ky'y,e telgrn:II':

r-

Amman, 1D> (A.A.) - Havas Aja,nsI I bilW:riyor: KmHlsteld TU!rkiye. 1nw ve lTd;
'i'lonBol~ldan

B· r
····1·
II

SABAHTA,'N

SABAHIA :'

o,Cmye:meiinde
TUr.l£iyeye
VEl

N!JmMI>: 861, MilIldelBt8.m'lD
6/Ul kinUJP'1MI.fi1 916 te1pnh: .B1D'adR- AI!::!l..a.n mu.bit:J!erinden _, malfmmta gijre" Vi.-

,8&'}vekiho ~
~Ilpa.c;a~

AbdlllUra.lu.n 23 MnYJB3.
:my~te

olmU!jI1.&r

Emk .... .;-1

,Es'ki Tirk den'l:zcilerioin. dii~man gemiierine
'b .. 1,_•• All ,-i.e . ugunA U ... ···Iman
pa,ra

.."" ,~e:rIIU I .. ,u."'TU

:ma

uk

,said.-

yese

s.kI. il:de.rl'iblat'"
I

bit edilmJ~'.

ki A~a isttihsAI., yana.daki ki AntaWUuk ON, elc;i.s\ Silreyya. bey. :aamioU muha DeleMIl3SUlda. Al:muyrnun b.a.:mgi ~a ria. sull I akdetm ~ hazgo oJcllll,gunil bildigi iddiaBmda bui'llDDl.q vc bunla.n !Pi I!lJIUthl u ~ Be ll,ilk nmn th y:'lSD. ~ i§gaJ ed:iJml~ li"ramI.I.iI: 'l"itlAyetJer:inin _ , i: 2, RLlS Let1ifl~ GsliO"adafi \Ie Almao Leh_ist4ru.o haD part;;a. gij-.cyw C'ab.ld Y A.LCJl'rl

,Amll"i kim-In""""-· :10-88I li:anllarcia -. doniz olll- 8si
Kab~

19 I(A.A.)

.--

B

'vas ~

bildiriyor;

Amerika

b:Wtbletl:ya.kmda

Ya ..

ann.a~:

ku!, :!Sarkove BaIlutnlnr j'5ia bir de_ ata§@l!lL myw od"cklir, Bu atqe TUJl'kiyede o:~ ve ~ za '"' J:PB,Ill Dogu .A.k4~zimjQ mllhWif J]!Iemlcl!:etkIilii4e ya.hat edecelltil'.

(&mIL

3 ~)

Illk Turk patrol
sahaslndilli

19 Pi,y'angosunda, Ktiza!I1'an numaralar
h_" .. __ 'L!lit IlKtDCI ~e~e
~:l:_..1

,

di _lr

S/Jt
I

~ lI"di!lftle'~ '~k
a-tl1:ll9iZR

p."

.• ,r-Y

~

Jr •• _.

~.

~.:

_

!1.rIl.d !Ill "ole ..1.:1 12, QI"(Jd~'1lt,. du,rm._ Turk ;lftDir:r:I.:riminl 1~.a1rirJrilng ,il'm-i.:rl gG,klfJf' [l~:-;. wet J kl'UlQ,

aArecldi'n azi « abaha II. Tf. miidarasuula hif QCllar' ---------~._~~-----can verdi
ahabcddin; lr .heybe dQllilU dai
~ckit;, t.abliI ;l!jellC'r~ ,'eo saire getirnU:§ti, H~'~ tistadin ijniJne koydu.

19 ay s Piyangosunda K n n nu nralar
JD Mnyt.'lo SllOI" Vel CcTlclik B::J.Yrami miirli.J.l>·1:I UyLe bu bayram ~!!'u~· fine MilIi Pi;ya.n 0 knilcdlll'l te.-t:tb oluna II, v iiylik bir r.aibet gOT III hu:n.l5i pl)'Wlgo dUn _ rnd' , Pransadan Yl"ni g,~~irilen on 'i!;~m ol(}maLik ki.lreltde ~1d.I.wifA;ir. KQ.ideye piluLllgO !lD1um.lI:lillii]il"~ turJln· dan ~~l enG llut llIllil. h~ L I~ . Bu Jte1; idwe k~ ilumroLl.i.Ln
aymlCD \'enyoruz:

~m'erika ve J\vrupa
harbi
Bl.IIl!llk 1'11.111...... )'..,In )'It - Am !!Jrllt:ll tI.. ,

0:1::010;1l)~rlJILl d
AI'
1"11

,,-

~w"T

A"'oIt'~I!:"" IUrbl

A"'I'II~II

Iip.-.

l IUTI.. m]. ~.. 1n;~tmGk"

'Il.diii >I Id!Jl ,

~Ikklll~

flIy.n

blr

111.11'1••

'Ietllr.

i".=utreddin ~ U ~Lo.d mubtelif
imUhaml8n~~.
\re te¢riiib

il€l

krlll.U

If.

!>uaLlI!.'l"lemi9afiril'l~ H8.:!I'LbmalLlmtlb

i D1dugui

fI.lll3§ 1Jyordu.

fJhh beddin:
Ostadl.m! dJyordtll.Ben sa'kl!thIr.IJ t mn.deni haa olan runu bu.lm ve yapmak i~ Mal" .0 -

mi ... 1{£T\'nru; y bek1J> Onn\I~,. Miiaudcnizle bu alqam J";np.!;id _cgim., BcU~i g~ gelirim. Nor h~afl.u h&J1hnm nma... . a) IBi:.n de S:(l~ ycnm, liedi I{O 3\yr~Idl. Usb.cU ~ ycmelfiN i,tiha ile )t1Cld.i. Ynb~ namlLZi.D1 kIlWkl:.a11 011r'l, m.idesindiJ loo.a.Ilk hilsct:.miye bMla-

!i.lIl! 1~11.t: !'1'1at, IlIrl .. 'u. CI mijl!!JiN"h .. e .. 1;1In air ...t!;~he go tl!rm~ • \tOO! nnl JM" I iii I kblh eli'l m ~'~d~r. Flllh .. kllol ,Moll.nd II" BI!I~k .. t~ t .r~
nkl<rln "VI!: Icc);'Nl'cLL ;a~rln"
I<;J"

AI'J lit"
;JII .. ' 1'1

r!:I~lcl.ort'l·
,

huru, nlcrnlll!< ..tl .. m"dlf
UfrH •• mC;I,III.1 I'IL.loI.ud,,~ ..m"d.nly~ 110 01 bil:tlln

A.", " ..I. llIi1hlliml h"t .. _

.. ".t!l.o:: .. ~tl:i

ArotW':l!:lin 2:1. ylIl once Sam.suna ayrr:k ba.at~g,-gihlilD YJ[donilmti, ~:por
Vt!

19

MB,.l!!

'C<(.·f'loC;1i1(

km)'TBTII'

QluI

btlhin

lolnott

yur~~"

cmllun

k£1lb1Jl utln

lruU nm~i:tr.

t,ndl

Gfl~

bnj

Itml

blJ.glW.

fi

l~Letl

te-...abi.iDUn

]I1!IULilllIu:ma

her k~el:lLnt

v'!:

ro. Dudaklll1"l,
~.

b. Hornzlar ~i'

tinlJlJcl!lbl'l morarmll'l (j,tc-rkeD mti.tltIij kwd l:IamLa .. - ·nil.1i-

dekutlCl.!WlLl!jibr, Ankara. bu gU7.Rl Ylld1:;niimUnU va
.yt ba.nn'i1J$.b

mlJtrr.
-

1'Ita"I'It ~1:1£.ilJ. lllUan A1J YlIu:!l. b<JloIU1'I 10 M'~YIJi .:ii~IJlIld.. MI.vlcd.'.l:l :l~ ...lj,llJt.j t nutku 1.It:: il:iJD~ ve :spur LiJl'T I'I'UIU .III; -

e

Jl;1I}"UkTurk
I, J'.lbmn

nilllc

on1lJil y(lel]

,Numaf8,

dlinden

35 ylluu bu hUll ta n: ve kelamdakl ljohretJliiz gi Ili. kimya merukmLil da bb.h.aru. kalillr gcldL tlo.a Bajdad w.ak dC'~ir, dJerlt'l'. ltol I:jmlln l~ynn .• H~ t da bana komiju e~i ka.dRr yll.l~lll; gcldi. Te~ri1lenl'lUuCIiJ.. faydnrnnnlnk \'C eger Dld· ge-li~ ~llC faydillt olmak i'in bUt ")fa kada(" geldim,
SI7.

P

J!mU ordu. miUi
~IJ

E-rteai gUn do'klol'l T cesedi .muayelilEi ettil r; Ze.h~rlcnme t~hiBi k,oycJ.u!:lli'. Mwu.zam bi.'t ~!lat cenaze
D1!fiIB
tltN

tl~l.3nbH.§a
:a.nS

Blibin Il'~nklerle ve

hi"lZlr!i hir
bijUin

r.1ill!!j.

10407
42&72 16,21383

.h>'l'lfllr. Blr'!!· 110; Amollrilli. hlrldy~ ulc"~l"rl Ell. Cordl"ll Hull lia, blr Ilmi "'!:Illar""!!. hili! hnH \I;lI. I: yelln '1.0:: .-'dl Ir'lI cli .. l'11~ eU,1'! mun~flk .. Ie Ii'! 1'1 hli ,,:11 b,,)'1 J:ld cdcack!rl hll!l-. 1<:,"11. 'tl1r kln ... t" "hill 91duOUMU Ileyllo .. I! mt1;.r. V. nlh.,ciI i.Jrutl.l.)' I.iIo.O"'~LIIlI ..
btu!un,h,g!.!!nu blitl.i.C II~ b!.ltUn ,"CQllb1 In ... ~I.I.rl • til .,nln 1111birl~lk !:.&lobUriI
I!C 'II

nao
b

ID M,j"
QIO'Jltlr:wn.

Dl!tldik Mlt:ll,d.,
ve 15!.iIt 1 ijJ, ;run.:klcn

"Spor
''!! yfik~cll:

Ame~ k" rl.lImiftlr.

C

m=

yoUnr ~

It'i!LlmnslJllJ

YJolduniiliaLinLifi biJyllk e;anJandJrQu dti'l'izlerlo Atatiir~il.n a.hlmak
alar, sur

huzurunuadu

nulll

~!l'un

m ml k,·t·

117307 126360
115929 92011
Bunlardsn oomru"l. :
NumattL

Am"tlk.

if ... Alm.1I'I ,

19 MtlYlli .. :Salll.,Un,. rndll mue d!:le: .. nUn Ym't:ltlaallU11Dl•
B~rUZ;1

Kdr.IoiJ .•
~;Lu-

Z500
2500 25r:lO maada Lini oWllar

klldlkta.o.

8O.Ilra

QDIJi ..>[Uliye-

ti ilzerme HeratLiki duler, (")

k.c.ruJi evine gi.iN.

fJii.sl~. E~m

~Hlra.)':li. Q1kbp aada,

Cemu;emerru,~de

:sun

Jdin

21 pare top kudsaJ.
IDllj. l'e

S8.llt tAm

SamaulIdll '7 d~ liy10 bu

Nfl

ku

"':tr$i1fl 'trw. ke-limt'leril"l ",rll:q:fmdak! a1 hrJtlr.,l:'oi'. blti~un .:cm: I:o,milll~unu.-

Eil.l r •• ",; Vil~y"tle"" '" ;II)'I1i pmllt tI. m tbll.ltt. ur!!l_tlm ".,I"m_IIOC b.,II),III1J· VI! ":Irk> l~hLnd.o:; ","rt:il\~" n rI)'ati' day .." nllr.il:W:Amllrl~ kLt' .. 'nd:ll IIIUI"~e I:tuyll .. :rail bJr IIndl~ ...It mlltt~ < "'I~rlo ~I.n ;.jI1.' blrflt:JLnll! ""tll'''d'~'nl IiIfltablr k.nlUltt giJriIJm"kt.ild~r. Btu l'~ • tlr;l! h.JI'fJ)'lItllH"i. Am ... kid .. , DII1'1 !rJarn'M upt"I!:lJllnb!:lrl '~r. m ed"" Inklr. clAb .. I: )':11:1" t"ul ")lIef' e~clir. Harbin b •• III'1Ii!Ii:II'1!i1.i1t n:lcr wlcllI k 111 gl .. ", hill, mli1:tt!Jjklotl"" mlmr I:tlr itl!mp Amal' k.lrun haklld manfA.tlertnG mllU"1':
"'II!

AJa'ka'nlza

!:Qk ~
ede

en ~tif

de

g' .

kiir

,ed,e.

.f1.1Rl.

e.h . dint FaJu-eddW. Razi u"un \'e yorncu tCl':r-iibl!'l~rl;l! 1Ti~i!er. g

]'olrtu. 0 u.!iIaDldan Benb Lerkct ~ .Ii ~'e Aiamut kalesinin OhLll1l tu tmn~ll. §iah beduin bir B i.fa "I'Ji idi. Biiyiik moo1iain, ahted iin Uaha.kkuldaki, tiliim karu.ml _'e.r..we u.:r] ba.ril

fa.b .

gimiln

dllkikn

bWllun!okllmotitLl' hirel" dildiilderlni tt;aJarlll( till ta~
killUanm3SlIHI

de ~utfirt tazi!li 'ile cnnl nml~ I:mlu'luyur. ",1I0[ ""II'<'Y": Iud b!.l nz.iz hDYilllCT, nil.ill h.aklkotler n Ui kl!'nil, ,dlr. li~ UCltlllr dulu

ml!nf~~

t rcn

t:tI

ho.run tl[1, tam hi~

dn

rihl

[Lnl:

se.lfurnlarru!}la.rdtr.

il,n 1.;m I:t!'kinll1lJ'1!'nle,

bir attn bIllLtillim,yen "tilr ; mliIcti. hdc k "" .i'I btr n bll~ ur\utmn-

2668
483 7
1

..
"

10

(I

101

,r,e bioi amian

iUlbaren Usttinde

TiirkkniU
UQll§la.-

10

1lI1uhtclif gaz.1:;U' ikisinin de gi.1:!:icrj»l yormul vc "~a1m.?ddin .Rarinin gozieriru bozmu~tu bile., Elllla r3PD~n th;t.'l d mi.ihim pa.taJsr )'lr3.nlk teeri.l be I i·
ne df'V&m ~ttL .Hi .. M'ahk p!'aS1 azalmuJt,I, Bir TUrk hilkiim fila. ikraz ettigl-pnrap. hillil I.l;ttdi, Miihim bir yekUIl. tu:t:Ln hu para. d::L bJl u.miUeri l!U"&UDda eriyip gitmi~ti. 0gullilrtnlll \",c gclllllerinin pa.ralanru Ban mnd.eni. kqfj ugn:mda ila\'ay3. saxurmu t!l" E;te. 8t!n'eti mWaJd olsayru bu mllhal hA}'aJ pe . d' dB.. sacalrti. On n s£\"£ltl .: ' d! diy rlanh. Siz saraycia. 1Iir 5U5uza blIDZiyQ _ (!e'!j.inden ko~uk~ e gibi Qldukca a . d~ u~ .z:ilkln;qyor. B:ir gilu ~ me. ~Illi kesili!.eek, idii;t~el6!iluz,. Bd.nda.tIi 0

Erit tikleri, dond UFdukJan m8cidcilmn [I~¥2tliklcri

i:l.ir

C)OK

bu·

tayyarcleri I"El b~~ .nl te~

A.nk.ara

m' hr, uDutl!.maZ VI! unu IDJ},acakllr. trnu~ Lrt'lf1~ we unulnuy.u;1: ktu-. 1(1 "'IlYIS" S"j'i\$LII'l,. 1Ilu~tn(;;l Kcrnal ..

Bir ver
..~u.g,
ZlLWla,
.kuymu\'ilur.

kacak
hi.wlieSinin

'ern bi • doviz

Illy.

B

d·· IZ

ve buyim gilnun mU1lOS1ettiren "eci;,:(!'iert ha"l matbll1 k8g1tJlll" .utml§lElnht" Sant SA,:; le orb, Lise \'C yiik at okullala, spor kiuplerinin hirer

MJ.111 IIrUc:J.d.!!le.•
1'l
[t,,],Y01'I

Vlllan

\'I!

Istikl~l.
ti-tp

Lf't,QIIL

b 1,ycu

~.rJlc
.;lbi

1 Btl Buretl letll:~· he.m

..
3

3
2

t.

v.

Llrctt~

y • .ba.1I1:1 Ii!lr bir Iud"

I~tj~.r;l

Ii.lrllkl",

.. meit tBd:YClr·

soDlan (l) Ie blten. bler, hem de 2 ~er fun

hU&Ulund.nl

II .. t~.hlir ~tdI!lr

'!Iu.
B .. tot:l!Iok1<1Jll'J1di)'C!

SWill"'

dlUlllll"lolTlrnl1.oI!Iji ::tI~U.tl k=JJlr

:k:azanm l1ila.rdlr.
Pi go ~ri 50000 lirll kaza.nan 10<107num 1 bile ADk:trada. "e lzmirde saWmIE;! hr. Bp bi!etin mdn Eahl par, '!'.:.aildna, isabet eden .25.000 lira, ia4Jinj v'l!rmekjaLe:mey~n bir polis merrlu:rona ~I b.r. 5000 ilia. isabtt eden hiletJ I;)]"tfm !8219 lsl:nnimldi& v Edinl~de. 111391 lI1um.ara lJ. bi Lel lsbmtmJda lie Bafrada :Ei1l.tilraJ.!Jf;1;r. ~500 tin. iubet eden.. ~2(n'I' l.I.:IIJ.;:i. rali. b.i1E"t "Erzrumda. ve Eo yada, 126360 numara Ankarlda. l.62ti83. lB bulda.ve Sa.msurula 1759" da A.Dkarada ve Adapaza d& 1S1i.1:J:~ bt. SaIl dort r.akao.'u 2268 olup bmer lira k&Zo'lllJUl20 Met. ~eri. . tanbul, Izmil", hk cJ:.enm" Ebl.zig, lder· .man, Diyo.rbaklr,. Anhm, lzmir, .B!IJ'ra, ZHe, Hcnde.k, !.la.la.tya ve yurdun rug-e.r lnstmlanndii aaL.lm I~-

bit

• J'~~ kJi ..

vee "ergi. ks-

Og~endi~o

tB.h.kikab..D.a. el gOre bu

mi.ime:ssi.l.iDde.n mU:rt' keb bir l:Jeyet, Ata.t" Un Etnagrafy.a, milzesi..ndeki muvakkat kfLbrini ziyareUe tel nk kl)~'mll!j13l'r veEIJeill Sefin .InlJ.[]e Ii hUZ1U'uniia egilmi!;derrlir. talebclr!ri, sporcllll'a.r. SILJlJ.3Un Pazarlnd.un bare.ketle Cocuk Sa.rn,j']. Ama:£W'talar .cad~ri yol1yJe Ulus. meydrmlDll gelerek Za.fer 1\,]luililli. I;:elenk koyBimlJ miiteakib ok!]l
"Illt1l{lJlU SOMa. VEl ~r.it1c

bi:lll" 1"11(111 Dehlderilc, znll!linln ~l.l::csi balJ dr.I.GalnrlLld, tl IYlm ueJl,2;lerlle, :1:'ck1d t~~rbll'Sl C!lmu~ 6Lr:J ~:I;l:..rll", ,"k.]l!!l'inde ratll'll t VI:' lH!-1.~ l!t 1 ~}'<J.JI bulutlmll ..... muk:Jdtll!!!! bir Lulu!} alnn Tilrk v:J.blru buml, II Wm :ll ylJ t!lm:~ k t". bir ku.dlllu~ ~un III... cI~lfIe ~'''''lIL$I1lu~ttL, 0 kw-tLllil.fI J Jr.Itnmn. ~bedlyen~r.: IqJtJa hlbi ~n.sI.rl.
C'y bO.llill!;.

m,lMuntJ~ r]1uh::.dbleI", y.:JInl kr;>I"!I'~I\( rlKtfrccl:!k 1:11,. eftll
n" blr m:ltn! l~kll Itt-I.

",,.U<!llldllr. I ... C' C'l17I1II&L~ Am~ri-

N~llce"ll·

riD~~
Fahrcd[lin Re.zi, Ebubilir &.zi . Din hal t~rociimesllti .;ok iyi biliyor ,du. a kimya u,grunda giiderini a.dam alullt 00 uk:l n !OOtIrn do rluCa. ODIn fuj't:fi. ' ..tad d.a bi;r gUn elindeki pota.~'1 yere .hriatarak kJm. Ve §aha dille: - Arkada¥, ded.i! Biltiiln dikkUi ~ mi, zekimJ, prvetimi bLl ~~da j'j0l.f. cadmt. Bir 'J;Dlt DiI· .. Lillt:f'i a.ydtlllat. malrl:.a, olIiime kuvvetb me!jjal.e tl.l' tan zekarn, b r.Ti.ri .imrar.Jhk m da a teij bOceti 'I~ kadar [l
0.\;1' c:tm('di.

uniim eki lden eonra;

klarlLllla

giy_

dii 'F
tl.

- AI!'b.k: bu i~llJln.kalnn ! -~ bu~ nun ke.§fi rnukadd~r ols yili, ben 1m miiJikillti mu.hilkka~ yeneril1rn. dedi. Ve kiil:~e, dersi.ne dtlJJ.. aha bed din emakd.a
b ddin Ra.Mnin

Abd~ AblJiDbay, 935 seneaiJ1de 1st!:tJlbula. gelIlii':jl 938 seuesmde TUrk tabiiye.. tille ~;f, bundllll tlomll (;;,lU§lk", pula ill &partmtaJl yapUnp "),iirk:is, tan Y uva&i" TIrimli. biJ: de klraailuwe w;nup. Ah Ul"l'aWm. I;e!;~n sene Blndj,stnna gitmi§.~derken, burada. bulumm HimliBtanh ,'e Tiirkist.anb bir ~ .l!4inin oradnki. alncaj,d ~rm) almak Lizere \rekhletna.m~ aldJkta.n SOlll"ll .hanket em1!!!. Hindistan ve TiirkisLando. au parahn illdik-tan soora Hindisllmdn n faz:la miktarda q&y alMak memJeketimize gfltirmi:}tir. Abdurr.ahi:mfumemleket::imi.zdeki Cay lthaIirt~iIaT'l Birligme dli.bH 01marnIP. b&lde ne suretlc ~tif remill ederek 1;3.)' ::LldJ~ tahki.k olunun~a. l:m suntle hanket et.tigi, SQIlraj iayr.JM. dm.~ ve t~lms da temlJii i!dip bu plll"lLlan 1"1t moJlan Hi;nCLiIF t!lIla Qttirdijgii, hI] IlUrc&, daviz kagak!:;wtJ yapugt \'~ TilrJ!t:Para91 Koruma kammllDIl' muha1if hn:l!'e:ket.te bulu.ndllCu gibi, yapbt;t ~Ay tic.a· retine ait vel",giy~de k.a~nllgt anla3 ~Iml$.tr. AbdW'TIlhiIni1'1 t'ar~ll.pld a. otur-

hiid.i:le !:udw-: §:&l'1il Tiir1ciiltanlt

!.ini ..e her

1!1.ill.ci.lm, un h.n~'Bt:ul1, i!lLlllib.o1.~ MIIHn. mlLlku<ldt:r' UI'LI y~llW!. I:!lirll!~tLilmllYJ. vazl!el~.iBOill!lda kendi irii.dorlinj'~ulinl bl"llr.t'o ktro miltt

l'I.arl:llt fiI ..n Ilrml!.k 1ft 01'1 "., •• F k.i't Dlonlmarkll'"n 1st I 'nd nb~"1 hld "Ierl .. nl bn ... "U lI:r liI"rt"r.b"l!oCl!~lnl " ••"iluu,. 7~rj~plfl'll II lit Z,r;i G.oc1lJ1."d .lInl /4.". m!II;"', m;oduddlll'. V. A.lmllnl

l<alJl.r

I dt:Il~ ":rU..,or..
Blln!bn b;q1t;1I! ~tmdl Ih Almlll'l.'foll"'11

'\Ie J'wruz. kendj

Jiin ilki
nin bu

s:'lymBk't.w;1n.

tuht;:dcl

ibideyi

.aclzW:tla.dlktnn

bfitj,)n.liigun i3iltiJl"I kudr",tlnI hi~\Ie b.iJp;al1ll'.1fllIt hil:s"ttilrrnckle ,sin. OrluOl 11;!J'1l'lirId l'crlicn, K(Jktcfl U,tfi1tick\.!;::

blr.lLk V.f!

de\,TiiDl.· tJderek Btiyiik Mille Meclisi oDiind~ Ale -. koprti yoluyla 19 MaylE~ stm:bQ8. gll"-

dlgm

"n mllihi~

Ii!'I Ike INi.tl

;Jel~nl.

rn.!lli
ICVg.t

mi~lerdir_
Saat

irudcnJ. Sab3indo tL'C@5Sum cttiren IJ!I~Jjliln, c~ e<-'t:ld1r~ non 'DUn
dolu ,g3~un~ b~lru koymak

biryUk

d!nd.i.rlJtl1r~

10 da ReWcilmlmT

1Ililli C!ef'
~
a

ve Bay;a.n lnfuJi.i., :refa.katl rindQ Bi.l yilk lC.Wet Meclffii Re:iliti bduli 9lik· .RendA, Bs.gvekll Dr.. Reil Saydam ve V :k.iHeroldugu balde stadl duldllmn40'OOO e yakJ.II. hal.!:rlJ:l oil ,_ ekti alkl..q].arJ bihiille .em .e.r _
lID Eu SQ'ada

SIm, . onM i!;'iHdir k.i. mnddi .. e :mt&nc"l 11: Ylb!"'\J'l:D te!:ellk-lnI On~ 9:IIi;lcce milld 'Il'f1' ill!! ~lD"prm ~e' buJUYIll'IfU:D.

F"leml!or.k Hlrldul'tJiI'lI !t'I!lk:lfJilndl! "~N! glbl 1:11r MII"I!.k:t!t laIo: IIii ~)'I"mck IrIl:l'c~cliI'l d. "'flY I .u.ldlr, !J:".niilOl" b~k;o bugDnkii l~lo:. nl'" ... ler:lkklylit,i'l ~ Iltifterdl~1 lnkip'r. Ole., y.nu.I.I'I • .IIyrlllin k.t'.lFu.1I fl IJ hill:,rd. It ..Iblrl ....lnc ;ok ,..10;1111","1, cldukl.1r, III lIyr I;a A ....rL1p;lt::l';o .. ..:1 Id:llrtollnln h.llk,m· t.lim.t Ilrted"~ prl!!!u~~r. .... blll,a ......etc n tllk;o!:k! [i", lIylcd, I t~lj k k'll. Amor klinlll Infir.ltd tl:1~I. tln. .. a. II"M A ...rup:ll h.rblnjn .ltl"erindc:n II !,;'n 1110: Q~ arc.ruYCl;=i:ilnl Il&rd ",h:mckldlr.
DIIli"" ~.b.ncl bF"fd:a ..
n .....1

O'V"Ii~"'h" t~
rnttthm

-l!t he-D mJ::r.in vir--aliI1.lQ:l'i;1.k:m ll\Xllll' topl.t:nmLshr. M,IU
MWyoI'LLo:.

prcp.I;flrJcli.s."ln.

btrllKi bl>ylt

iJirlmize

!~.M!ct

hl!!pim.ize fel:it~ltir. Birlmi7'ill ].)aht'1r::u" lICl htpimiz.in i:mhtiyiU'lJg:tdi.r, Bu d1Jl"iI!ll 1lt- TiJ'rk milIeU. )'t:kjr.!.J'c, sru-<J.ilm.:!.Z, PiII-;alBnl1liloZ. r;e1Ik oiir kiitledlr. Gelld!!l·, inkililbm
lI!:rl, • Size

I==::=~===,=,,=="""''''''''''''''====
~

tIr.

riyij;e ~ilJUr. 5tw:iL 'yen
devamh
g;er.l~tTl

aJay, 'ba.~ta, Cwnh1Jrr.e.i.&1iji iIlandosY ve ba}~a:rl old~ halde . tadyQlllUo §el'ef.ll: uIe.si aJtmdI!.ki ka l.dab p '. iit.a(1yo<mJI. giJre.re:k yi.i:.biftle"
hDlkm
~e4l8ll!

1!unilan "Dl'I.l'~ V.ali VI!: Bt!ledi,ye R SI . t • Lil'rth KJrdiil" !ioDz Dbms VI:! stade III hanr lb,..".yC ~ak ibir CQk ~~-

Ciimhuriyetin

~or.uk~

nw:i(l,

d~.'rr!l""ola-'-r

ya~

~:ld!~= ;~~:';:!rt:'~;;eJI"'-;....'7 .. ;L •.1L ...
, .....

b5,..1~ 1l1bb II!tilYQrunJ. 'CIi'l'l1~ ara:ill ,y.tl lim:.clii 1'0 Mu;p.st:m ~".vel

P, ....,'__

rinde:rue !Ilk k~ ~ddclli..ill..k::qlan hie nubak ~oyl~. V Ii Vt: B~l.I!td.ive ReM I:I.i.lU LlDdu llZ<I:1lmle dl!ml .. lr}tj • 0[Azlz: ve muhteRll1 lslmltmUul J lllIIZinin kara-n,,-. l..... .1 '
L.. •

$M ~~

Vk;uJULr:I ar~ ~ triblWii

hl!UloIrlJ I:!ll:'ln .... !rUl 1lt:1 hadi:!J'elerdl!!n htr ( iekinl bll~ ~rmll'blzjJ'J ]rill... mWiLaU 'i"1J dalma mnmur !!dllmege r;:J.lJ~ bJr
>'It-

pek mllblll"ek bll' IIWtfu1U kU.llllDlllll>: l!;Lti bucadiil to,tll.Bnm~ buJunu1Qol.l!.t. S~'llIl ~OOUklW:l !iLl. daldkad.il. Ci.lmlmrtY'Hi-

~rcll~~~:~: ;~;!~~:b~~~
~I

!:Iilh'll ....~llI'dl i III: t kit! rl'tiIDI fl""IJ_)'.,t ~L, A~lI\IInl:lIr.ft ~t!r han1J. III'f muv:lf'IIII(,t!!t Ihtimilll ,I. Dr 1C,lk '&'",v.llo.lIa.... ~ d..I"lI'lllt:J !:tlittl'li Amcrik of .. d:lll"tJII h.:llr".....l"r t t" .... 111II I!clt:~ I:"ktlr. Aml!rlk:llrJ krt' •• lnln IktlU'!li fillklt~tI dtl! b.und.n l!"tI~ f ..1 cillrltr. 811 "f~~b~cro bl .. I"'III< ........ ,,1<. h.rb tlarlc n. n!! hn.lg;:r..;.yr.t .arf!!tm.Jdl!! bl:T.bcr. Inbrndl ""r'U)l.ilIII.t, Amcr,lu;n mIlU;:hk.
mC'J'1'I~('1o:ctl~nIIlllcl ~~'iC!ygl d,,"~llnil. b.or~Jc..t" gl!~lI1l!"

.g~.

blr rei lIj'nllm.'. 1'Iu:,rlllII m&I.1 IJijll",-

.;ilr.

g~kea
,i§gaJ

MilI.Il §.e:Ci

iWtinden

.selimJ::I.IIlI.!iI n1." 1

dugu

ap;u1;un!l.Ildl1 iIl\'l,Tc!kj gece :vapllan aro.mo.cia, ib!j ay cvvel Htndistand...1l.. me.riIleket.imizoo gclirke.n ha-

.sr.. W

ve aallada. dila.rilDe ~TilaD yerh.:ri f! lemi§lerllir. Gci.li.d 'nin bi~den sanra mllZlk:JTUii iilirakiyle .bep bir D.tu:dan tstiJk1il m.ar.§] sQy~ ve Maif Vekili Has Ali

t<ln LlslWide l.ili}"l.L8.uDUz, bUr. :tniisLakil dalrna 'm<ltllJ;ll' ed.ilmtt;;e h$llm luI' \'8tan ilii1Linde ~yllrsUIlU:Z.

".I!t

V1!tDn
mizln

l.;Grul~nu , lin li;ul8i IIIlI:IDIn Xa:radClli..1; ahillerinde. Sam!i1Jrlil, Ilk: buyUk ltl. ile Ilo;d ri kilIl],;Jshr~ Dldugu 19 N."y:lS ~ hatt II HI M:aylS mcrhalesioden VI:
It . .;:ll dl od r. DIlill:yan mu ,~-

Itt. blrlt:l\lll .. AII1I1:"Io.:,. r..itndimhuru B. R.n...... ell:" klInpeoilifil mUJI ftIt dalnYl klol...• U ruUrm&k, ClpdlfYiI ( , tlltYY;III'"e. ganllnnlt_,.. (501)0) geml Io'" .. _k l:Ilr I<.re= dlyl Il:Ilhul I:lmn,,,d. IIQ)';cdlgl br.. nv II"I<;~
11111 d. Am!!flk.n
;JfI~l

Sl.i:.l ~!!n du-i Vi! llm,
](,In

daba bill:.iU, dilha l:I::il'19 mllr-i>r~eh yethtinnc.k

¥ukl".'

"y"l
rl!l ••

mdd"ri b"y:lln

otmllJ'll ...

BLJ riokt:i,

~ulfi urlfn

1100111

.

an'

YileeI,

Boyle-

'-gi nllb!.kJa Sporve
Bir

bir dost gibi
ka1m1'l'

yarunda

~8habeddjn gUzcl yemek }NIpmR.SIrJl bildigi i~in 8TIUiIlYt!i. DlUtlaj girer ve il.stada .brahall yemckleri Yfi. ell, Bir iio,)! vurmall hi< p' ':'\I'~8. nnr bo~afJ yapb. Fila." [eIlgcMnin Usliinc un bir too ser[l1i. Bu to.;,:;d tl ho;da d~ kan~tll!·dl. ~ yem~~lQn blr !:iaat evvc1 Fahreddin Razil1ili

beniiz ul.:J.r.ak be.r..abcr getirdlgi '200 tngiliz 1irRs:;.1 dB. bnlUllmUjbJl'. Abdilcn.him Ayhunbay, bugi.in, dOvlZ ve vergl ~ah;ilig. slIIc;lariyle dli I,; verila::ektir. ,.

IilUU

ac;1:iU§'I;lIr. .Ioz talcbc
g~1ik

C~1ik

lm~_
.

titriysn. me JlJ!Slin emaDe llru:'1eslniz. Size b~~ mt1>l.ld I."Cl..:Ukhlk Vi! .sen\"lik d~l,-ril:Jj b~etmek r;tn, talll"flJ:la u"r'''''I''".......\""-n .~...,..,,-,---.-".tu··n"- ... ~ _ "'" to ~ "."~ ~""""·UULL "'"

\'.!!melin
I!:!!o:sirlir,

bamleler~l

d.maa.i.J:rin ... dolu

milli mukuruh ].I.uwetjnm

}I::!nrnedC!n mn l.·e.Tenforl V(! onlru'~' Di!i; o~ l!mI.CiTI :tW:llk1crinizde miDnetle. hurme~e ~f3tm:llLnniz.

V-I: \'C...T1cl J:........e Bci:;i. bunu ruuteAt:"£1,) >I;., ...... 1& M:ty1$ln tarlhlmL·.deki bl!,ylik klym~lni tll!b.rrliz ~tirmLI !;'e bunu ke:n.4Llerlnto
ml!dYLm
SCMi!

kO!!;J"Mlrrlii!, 'lCn 1:1 illl M" k~h:ri ~r11'J1: 1.Iy! lad me' 1I.lI..-" In,M"',": __ • Eii~r l"p .dt~" loIiiltiidhllii1iLl. bUrl'lJrcthnhll ....: mo:dolH'll,..tlmlzl >

0:" i",lr'I, il~m blil:Ol""lc Ilkt

""oI!

f<!:nnlJ'l "'Ill:

~mr'mlZ!i

dl2' genqlik tUrk

bitl1bede

bulWlmll.~

namwa VI! Mha)'1 do]

SIr:1l. iic
~'atan."p,'!!r

mu 1H!k,

f:cJ.d!.4i haba4lT1I'llT,

=an.
alliLl...

glduJtwnw:

lUii.lluc.k:

ll:luQU'ne- 1JlI)MIlZ minnc
dBlU~

lemn

ve a.lle-t hiJd.ir· Len

'.I"a,t .. l"rlO!

mullah. ytrlillil "i'1m: o';il";JIk bir-

dUrM

nl!.Jisu.

e

ODUO

uizveiiyUk ~efi 1:nii1Jiu. &d.ma and i.1;:.w.i§ ve h ip bir Ii.~ "d - b~mJ duman alnH~" tilrJrusli siJylelJJi1i§:tn-. er3!1l bu klSl!ru bittlltten BOnra. HkQIlCQ kP.z triLlebill~t> V.Q :muks.kil.1en rluil1l. taJebeler ve
I_

rJJII:I:~ gilil mIlll!t \'1: i.l;tikl1ll Lttrunda dG ~~i!yi. I!rki!j,li, )rul b • b .lQbJnda i:i1mT·YI· "u'"'.""-~ ~ .. " ... _." _o'·-~ almal,a-u. .~~ ~ Gem;lli!l'. bu ,,,, ... 1 ;,'1 (llo:lllilJ.riUl. :ru-

,. J~trulbul ~lilDan g\Jrt ~l

.k.i: Un ell! gil~l 1 rto n&mcn ~,rYI'1ri: .>:t::;dyomWlW'l Dalmilbal1l"1!:de 1uI~"12"d. t(ofT1' 1m· meL lin I'll bu~
$onrll

hn"xi!t e~~"glz." BIIDU",lit bllnato.,., Rt:lHI! lilt n iflklr I: 1,,~a., ~m.1illD, .. mr. ... • •

JJln l11iith>'ikl~~

h!;lDw:. Siloi t.crn.il; Vii! lJ.t>yar. klttlr·} i T=.h: "lIbi!rnrun ifenl:ll hu.dlllillln:na liadlll' ,.:lVIlrnk 1I=llli"imin online g",UriyOrum ..... l:il!:c pin; •. !!': 1lt.'t1.il" )"irt:jllrue b<JI.:myc.nan, "~If"lli ..... "o~uk'.·'rJ, ... '1r"_.~'.. 11"·''-k .,. ~ L. 1. ..-=... .L w: lu.

yapabJlmek

iI.rsall

D.~

12.30 Pr~am l,'e m"mlo(!ket :W::lt i:lY8r1. 12 35 AJun.:; .... mdeo.ruloJi ~ hllb!!L~;rI. HI.OO Prc.gr:nn '.'e memlJ:f.:et !;lIill 1l}'IJLl. llL:lO bYt.'~ik· .RlId.l'O c"u nr~ tn$t ($-e(: lbfi'lhim ~z.gilr). Hllll 1I!I.lt:tJ 1(: S;a~ !!!M!rlerl .. Cilllmlar. Ru~n
~!l.

OIlU

talti'liien

GaEi firbiy
&ed
0

EJlGtitilirii

t!l!le~'eri

u................
lII:'r"oUIim

te!.RdLl! "linC9mi ;!;.JIi:lnlL~ "e silihJJtli Il llltoL" '1 '11 lJnl\elt YOhbldnk. di_..... 1'1:' rtuJ!,n' gU2.e1 bif ~"UL.I.Ln iIi;': 1..... ~~\'Vt'~ LI

b:ayoe,t hliSLi Y' .. IrlJ.rlUne Rctti~::;o.rum.
l(It'lt.l~

I:)ldu.. Bu 1 ·YI'l. 1 ;~"I III

l!l Mit-

IIkt"1..

l:Ju !:;L.1d .imkfuun
cok
,:;limaL!Ju

h

UI

Ii<.an hll l:j ~l}r.ui!!tii!idi!. ... ILI Oy I n 'J mil dOlflkrlne g)lm J.l I ;['mrhr. T~,. rlni5i1nidc .. 0:; ...... ,,1 )1'".,1 y."r Intlh.:ob d.,,ri!!d!!n t!'tI,,!!1 mallei! IIlr n k In Y'J .u. t:!fll~I:~lilnl pck 1J.."ld etllL"",,,lld P. V.,II'1,j! ~, ·r, Ilm"mfl'"' Almillinlf I'Iln :t.p,d.~IJt!t .1~.'I't1lnc!lIdir, v .. n",h: It<o;,gl'lld." t:!lt~nl~ l!lll 1i.e.;;lih"t krl! d IJI~ 1 dol! h.11 "C r mnr, ~t:I~ n r
m:ltlllllldlr, Am"olkllld;a,
t .. ",.1IIl

DgT.etnlMb:~rinili knll.'landll.lariyle <;Qk bcgenilell ye takdi:r1e taJrlb O!liIJii\D

fsmnbu~tI.ru l'ap.Wio
lD M~YlS

111.MElYJS ~1!!lllk~L":IlIi <Jt'!yOrt.lrn.

SpOt \ e (~ 11 H~ t",

r.-Ill' I

dun

Valinm t tllb

nlltkUlJu "lli-

limdl,

.dUn "mumiy~.
1111MuUdikluin J

PM(J·· lorl, n...

h!t.re.kcticrj ya:pmqlardJr.

Bu

"

,

\'c:dh.,

O!!vdi!t

1!l.3lJ l'oIi1~lk~ Halk

l J'k 1 rio
01 YVl!f

a ada milli C'Jbisi2'1 l" I;±ymi!,i '" n~ loz erkcle.r:i:miz. IIII.Illli oyllDlar oyrUlml§lm-dJr. Mck:tepIHer.irIrizi.n

"Q

E!hnm1.~ rnLLh IIi Jit<ld vc mC')'dJullmil~ (uk biJyilk ~1!fOl!" Iltt utJ- nm~l1 . Bilk" ,. TcntrbJll~e ~c Be51kta~~ ~e. •.r tit: dlarmda

1.1n

ItLr tj'lkrl!<'f ) IJrU)"or.

h.l. b" hI. i1tn dO~"1J

1:" ••

1 n,ud ill

rlkrln.

AZi.z~ Ti'~em ve .

II.tam

JIl.

.
spor
0-

.a,

Y;'PIt."
1Jl~

mo1'r.:l mh'rL

her

iki

d.,

dCJldu.to!lll b
III birulen

k hlr
1&z!a

._

1"lIrl<fYil

Ecn~bl

sa ~ELI.K ~ "'''fUK

,

r~1)O

KII"UII

til 5 Ml!ll11!::kel !5ullit :J71m, oj JU ve m •. ':roroLOJI ~ u 'rll,,"rL 21l.tOD L!in.ik:. OJ Ill'llfQ": K,:m.,l N, Sryhlm. jo'lIhri Kopuz. CC'Jdc:l ~"glar. iDl.'ddln ulcLe, Qku;r[jltl ...~ U.Hh t;:- ,:;no·J" M1IhJ:nud K.n-

lanm
rci&ii

Milli

PiY1l.n"'"

tezahikat. idaTC hcyeU

yllci

kUUed st')'r.·t"'i~

\ ' In.:r Ikj ~Laddil

III \e

MUj'jjj

• biT

~,

Tim:Jlill' B:ml

Ni.had. Ali U~tiIreUTlW1 SQyll2'd.iti bir ootukla Mllli PiYMgGlltWI ~lriJmesi ltakib eylemi~t.ir, Milli Piyango ~Mlil:tdl'n 5!DJ'lrfl: da. barbiye okul.u, 6nde o.kul muzika.IfI

YBPJUl.r'I mcrm;llne u;t It".k II!'tmi t.i ••.

genlO' Y..n
1 L"i,i ,1::t ... ll~ El d'l1iJakJ de t ",..:)e.rurl;tu".
rnt!f4S,Ull

I.u;, ctl.eL li!rt1b olunmu~tur. her b.rlsinc cw. k..tL:J nl~ h I
e
0;"[1

u.:....

'11.

I!:l~

Fenerlw.h~dr.W

M

TIll liT.

1!O
400

A'I"LIK AVLlK

aD

• , •

I

nnd.~.
:'!l).~1It KDn~~ (Url!Jwn1 krtJiye be ~I'I Urt;1J' , ). :0 ISo l'otorilr. Cr.l .. 1 Ll": 'VI: "r.c~·dd KQiZa[J, R ye

oldogu

ha.lde

sa.ha.ya

g_

'1)

1'6

em

K

,11"~Wn O"'te. o ;.\,L,.an~ MI1'Z~Y'1 n S'
21.l0 Konu


lI.r.

l·rn itcr&iy1!

eke&rj

g' 1:e~-

:.n.l!O KtJ.J, lilLdimi: ILl HI Ilt.:t.ln YilnQtlu!:rt, n~ MJl;;Jk; Rnd10 I,!rkC::'3\rlHIl (~ .. r l}r. E, PI"B(!lOIIu.,l StJ11'lL D.r. Pl!tul t~ r110) •

=r

1'1)"

(to'

II VI

tabia'

LllgiJ

U

lerdir. MOO 3e.f hanG. bunu halkln ,~k-ua tezhii:rle.ri. Bt.adcJfLn Ilynlmu}la.nhr.

mute

·b

&I"IlI3w.q

n~o

bukn:

1>'l!:.l~IV:'et at tl1;JJ"l. OIjlLlU. ha _ Ur.!tl!lt. l::iham - t.abVilln, l!:arrrt.LI

70 - Duko.lt hlln:

rJ

t,
Vii!

Ii ".1.:;123.30 Yilrlrlki
p~

kil-

,em;titiisii LaJebeJer.i tanl.fm ge13t.eriJel" yap.d.m.IIJ, bedeu tubJYi2<!l1 .lU:I... knra b6lgea.j t.a.ra..U nd;m madaly VflI lwp IEhI' ,,~.

BllIlIIdau SOlinl. poLis kCiloji. O1'blY8 oiruhJl, :&iynsi bilgile:r oklllu, mrWlt

"'{!l'I1!rb.b.h~llii .. muulm ~,t uun 16 dilo I'trood :!'Illh:, ll'ld.i:L y~ allnl a bwuDl:m kl:o'. It'e II!!rk~[ btlr!bmm Vall 'I'e B .. c:dI]'.. fI~. 1 DoIrv.or LOtil KLl'd j' j. L:1 rlbol.i.l kwn imdilllJ tl!rDhn.Ii.lln WUj.Ll!l tmi1mnJ~'. Btl Wli!jL mut2ahb, . Cld, bulun li ~ iJwOOt;1 mill! 1 It· Ii: llii \ll bWLil Uliln gl!n,;1ik Mp hir Jli';m:lan itUr ..... ri=

\rLll~ c,t n "nll]·1 YIl]}UD.11 TC;liml lIpgr l:t.oy_ r:mu FeJll!Fb:ah~e Jrt,:Idll1dn Villi \ • B!:Jediy~ II ,:!II Dl1ktor Ll 'Ill K TtiE!Xm Tiy~1.l oIIltmdii YIl]1llrn~. F!!nl!ll'brili~ S t;l!m!JJ 1« ll'~' .,Jlme-, 1 r L111'd b 1U1 n r!iE])i Ii~ bU.OOUh lisclrT t.Jlo:>bes illl! munllim n 11: bled ::!lU'.at TI'Iel':t"bl I I L ~ ttl lIT .Jtfpe 'l.'C Kul{!li u. ,C'r lisI!led Jle 'iehrtmlz: bliJiln Idilpli!rl 2t.n L~l':n lar lfLiIlk I.:l'! 11~ _ om.

ll,r ~

t)"u.:. .. "lffi
WtL

19 M.py1S b;LJ'l'a~
a.ml!'rd{,r Lr;. LJb

.Be~

hV'l SbJ.lrmda

11'1

mt! .... zulJ. elrUlJ.nlil)

euru

ICl'wr.

JJ

bilhl\'C

"tsdpJlIlunun
Diin Ab.ldJ

T mf'1ii

m
l·t ,'1 DJ! Mllil'h.lJ:ti, \'~ BC!lcdlye ,.r1d};!)1 'll:.l'l1ele- Ilk lul.n:l lroylUl

Cly:le.eLJ

,11 -

en Tcrbiycsi Hall;. Pu i l. \Tllilyd ,~tlr3k l·tm' I~, <1,,'.
V I
\I."

Dl:kdi ..

rnltllll'.

)

Ii

In
bu

_._
kL!mJ roublilTl!bl!ye 101" lie Jill/v·Hitrh,
r"dl~11lol. lJi't

nutku
F'irmii vr. hl!ni" I run,",'"'n k[J~'H"I,t-: hlr 1!1~1I11 :w_.d,ye i:f1w.r 4gllL ednmi<Hr. Dusrnamn lse m!!}Lork m, .. e r>C" I,. IU1~ ~r.llh"'i~ k(.h...."llt-rin i1 (,I e ynt EI mubarel:!~lH!' biiTlfunui ~lJk
:Ii

Lr.!I1uJ'!l" 19 (A.A.·~ - B, Churchill, ak~n.m, bll!:l'lldnl oldugUlldo.nberi,

(n(l~

'un,t,

1 '1P."J· ,
hU"'llmltH

r

z
kal...'lnLlIgL

radyodOli ilk nuUumll a.')~·fcmiljttl·. C'hUI'!!hiU bu nutkunda LI TlItE'rE' ye, !ngilm. iDl [l'ELt'otorhr ·ll'lla ve » reTikI!. Blrlcf;I.k dcvle eruu, Iliiall (.",-I!;l~ i't!"k ezCi.inJk~ liar: 111ti.r I;

9ld.~lJ
r

~\_

----.-.(.-

2:{lyl.t,

sf)

-10., . ".,.,ll;l'r

)I~lauhl'ri

~..,y,un ,.

e piJ'
i

to'1]itl~rdebu

I"l~tie~

Alman

m~rk

. 11?L eo gUp~giina1i1.z.
eo

y, [lIlnll .ur.

G'

dii:;;maum

Bltl~nC:.ild"kL

Harb lebUgleri
ln~
~

:va i~ln bir karagiln

olnCl'lktJ.r,

Blt3\'ckiJ ud -~lmrlIHlb Ii lI~t'ICIel el~fll olarak llllemlekwmi.;t.Jn irnpaI'flia.rluSUmuzlill ve l'I'IuU('Hklt-tlrni zin hayatmdn ve her ~yd(m i:.incC"

1iI~lJyorllZ.". D, ChL.lrthill mlilh"J"!I·I.,."ln ttr<'r~ I·" h~!,kmdllo bi!'r~n,1Ita bltiWUorak. {lNr .. liT

I nilin.I4"". :Banta II'
aJlIllt'oo limdkl

Iii

"·Iui. nU. i'ltlt"l!tdrl"I"I,jl ('II
lLUi.H~'Jl'll'n.;:

!.lnl~l:'tm'·'.m Ihimrnl,. ",i"l4.,.mi, ..

O:rdlJl:tor

lJoiUI !J},~1, beten

I,alb, "1lL~""1

\'1:':'(111,11.1

dii· ... TmJilII

11~",IJTIi

t.<Iuii rnrlruEolar
1'11.ctl!lll VR'.

r:cri.sl.mlt

rn~( !_-ant d(

nin

ve mlryolla.n ~rmdeki ·rtib ••rJl'ln sidde le bomnardimn» edllllu~tw C'rt'celeyin Alm.any, iDe-rw. ii!' pll.~n areka l g ... i~ bir bQlge-JV n ril 01m l!j \ '" bir -:;Ll"bi: nskeri nedeflere hli:irk .... pt.'! bomb lac i~~1tH: ettiril mistir. Bu hllreokiitA L~lil"llk edea 1J~ t iyyo.a re dQIUD.H'!ml ir. hi ~ '·Itl. ZlJ'hlI tiJ I..!I.l ('rt'ti"li Lu nd ra, 19 t A..A,!, - }tel,! P!" aj~ Il-"JllIn tngib.z kltal n 1IiI~' 1l{1e'kii
m Ih~b II bild;riyor:

ReH'lIU. T " 'li 'ngUI"

Bugilnlru Hllllhan~lijed('. mUdh.llj; blr tFILRll"nJzla bll.ljlamtlj elan c\'Vclki InU~ .. -

f:l('~·m!:·'L.hr.kllnl1etlJl

hurri.yoet

d8.\'al'ill"lda

h~,'Ic:aladc

nmd.k

hie
Yc

I.."ndi"",
r '-11"" n,n tllz!>,lklnc

(A ......I -

u".um~

t",blla"

Dillon In Il0l.11c4!pnHI
Io\ilrtol ,.Idill tic 'o'e hdunmUfllJr.

du,m'lnl,n
'" klhl~mel!

ku ..... o!til

nml"

Sa:lt Hi dr-ki \'azi..Vt"t
U (.01\ •.-...) HoJII'lLIO.. Jl!nlll, IIJkoefi h. r,d, itl n In".'11."1 fllllk I< ~no;l. ..lilt: 15 h!
Pilrl~,

oil" dll'"lyil r,
G",I"

L~nd'l"l:I;;" 111'.1 lihlil lIiI.iimb~OI.1! k~":!lInu, S. mbr~'!:1 birll:r;.tlQI (>II' mmllk b(l.h"t~~ bu)<o!ik b~r mLlh r.;b'r.l!lreill:'
)I.lrn

harcb 11:'rin ekserlsinden pek flTklJ degillir, Hiieum saldetr mLlh!li' he- ilerle diikc~ }' v !,!Ila~ ve mE:dafilerin l~hill"" nl rak rautaarrtalnrtn kuvv .. tinin tilkenmesh~le wllayet bukmH}tur, B, Duff Cooper, f'ra.n.a1.Z 41 mtihMat na.zm B. Fr~A.'rcl:d1an [fill ootaIdl~tn ilL]il1l1j~hJ!'· '1m;iLiz: tayvnre kU\'lrl!l.It;-r'ini
5eoliunetil1il'l

olll.i1. bir anda siz hitap edaYorlUU. FI"!i.Il~ll.da ~'e FIB Illl.h Iarda miitnis

,ll:ulilllmadauJ Uiddctli hur:umhrLc" 1.:102 .rtlll;rli 1't:,1'li ;I!1lrun 11'~lIr lll', Mu.Uerlk hoiWtl kuvv;;,-U;;>rL. blr t Y.~'rot

n

le,

bll lit Hit dort

Alm:ln y~tll"'i

t,~, r. e: I
til'. Al-·
Z

bir Ulllharebe ceoreya[l C'cliyor, .1.\.1llIaulu,r bava bomber dlmfl nl~!'lru aiu I':lrhll tanklarm har k~tiyle !'I!IJ,"aru dikkat hiT snrette telt[ eder ek M a.ji no hattunn
§:i roa 1ku:lie
fitlllSlZ

du.~Llrm~k IIIJI't>1II(:'

"",iloII'

laIul:llPI~yle ~h ~1'1!1.u. olJll.IJ-Hlldlr. Dii~nllU:i1l1 i~k l~",,1 k k1"fo,t .. llidllo ki k'l'out '~i l),lJ,f'\,~'" nk. Jir'hi..-iu. d D ll,)'lrmak i)o'klin!llo" , Sonm. 1"011 ~,!I'I li ... ·r 1.o.)1:tk r 111 II'

·r.,

rn il,

hll.ViL .kullvetlorlni!'

k.:,ril

mhru hi

[I!-

roe 0],,,

ItL''''

om

~·to1t l;iddcUi ~l~m So"n

o;~r-

1"1. nulRlrdDn sruu a li'lAhR llyn.:i'!" mUJlur AI; LI"" tngi.fu; bQlIlb;mi.lfl1 ton moWrUi
l'LlI

~'et 11l1J1

til)ly6lrel!!'ri

mi.hiLl.fal3.c>!Iml d:el.mi~ler "'12' 2u'hil

gra(1

eEm-ekto:d.r_

"Imlrnl;rr.

BLI taraftan

1n&ilLe.-"d~(lJ Frans

-

'I'll.. takvh'e kltitla:n l'e tank:b.r sel~-· ~ek S:l mbre iLe Se-d.!l.D. at smd:1lk.i 11ii-, l tik muha:rebe l:P~jlge.o;iD.~gOl1deriJ01 e-kh.:. digel' lar(l nan diu. bgiHv. kill-vet! '1'1 Eelrlkada m~~'elEi.gijnU d' hfl. U.n, eden teshil edilffi plan mllC'ibiuce t.g I ettild~n ye-llIi hlitlanla 900 bir mule 'lTC1l1~l ctmUtWirler •

II 1I)"}'.lrri! l!~m~Wt!!"dlrlllr. Bu
r~k

.u,

blr

,,"k ~nkr",rIvo Ie: \lY~ttapGU ku ...;,oo!tl~rl... I'I,CI.!:ll<m bliftol'l ,ilf.d.;I. d!lllfllll
Q1.Ifj

1I1!11li~ilI! d<Jn
;lk~Jim II~"

!II~";lm

611A1-

I Fr lliIEl [i,rllil1er:indie-nbit"i. oln kll.h IlJlil.aac.a. Ie ' atlanndan lr:l)'l Rile Iu>l takd.i.rle:r-jmle bll.tiiD. F'rall~1 lann hkdtnm (ftide,ye .lnWl l:J..3.t efl rim ...

balardnn mure.k.keb olan 1~ollar Ilk. blr iki ~de mlidaffsiz b'llhhlklan sahaYl j~C'l'Il ve tahribe

an,· km'l'ctli

A1mrI.FI

kl~,iI;rrtlf"l.m
Vl!

(,;]I1

d:un ...unfJ
I,N-

nii JU ,rlitn'. y' wlhiki . Ilr k IHmdil",rn.· hi o.Imak Ml>1'e pa~I~' (,irillC..j,11'" ~ i..k.rnm et.tn",J.[t~' l.l', k\~~!1l'" ~i. miY(lF. r (;t'kQ\o 1.1" da. iliha.l'l'
)oa.V8.

,In

,.....my

i ol.reL1e~YLlpm.:j:
l'1'I'Ul.arlll

'i'lmdit'll!lCl Al.milh

cillld.l ~.oIl:yi"t \·I:ldllmli.tllerdh".

ruhai

uo,

11:l.l:l1a~lUTJir. Hatlarlm1Z9. del'w Burette gh·.etiI, hlJi tanklllt oralie. tela§! VI? kll.rg<WiaI

t ~.II.<ndall ~Ill dell t\1.rll:i.1 o;Iro:;luEU kill1·1J. "'dh.:riniJl r.arb ['ebill~:"tmle YaLlyt1 u;tikrM Ir t,~ttn!.en :>onn. 1l1(.iU eye (1(. ""~Slni ),t~,.lIYDrwn. Elm'ln. \.. bu

llih

"'I

j)'JroJI

I

'u

u

mmh Ratti. ik.101lUl 8-

T~u

b-di 1

husurta

l1prk... In n fI'IIm! soytiyorum
II... ll.e.-.dl inl'

ki. Y"-

i.lk bw;ule gehnDi,'}te-rdlr. Tan.l!:lu.rm nr~iLSmdlln kELDl:-'"O[I~all!"Q;"inde piyalJIi!'i her \foe kal!rlYOllilann ilrkaslI!Ida Almau Juttl.>l b. Ylglfii lHl.Linde ile"l'le!lH!k~riir-

bu biJ~UJnlL kul"jllamagfO

...... ktoll

lo(IrI~r

ZLIJ \lU'JIYLln!u da drJohiL Cll6up.L MIdI! hu.rb L:,am ..mlllrmll'1 Itl,~iS:I d~ cttl.!!:. 1"',IJet dalU-

U.l!llI',UI mil

".~oI!b•. Jjlcll!lo!U"

bu Ii"bilh t.kr.or

tll:.j".Qof lIIy",~I .., DII II, milk

~ynl

IJ.lUIIDLatI't! ~l'Hb,

gtlJ"t'!

vm:iyec:

limle B,

rnukabelEd~
,.

buhmJllII!J,"

fim:;de- bu _

b~lj.lllml ... ~r_ tII.... ta~""dll rl i! I'e<l~k I"r bill' COk pl)'illi fb.lt'!C'ttfl",

AIm ...

hb.Yelil

"I),,!: b J y"k

tlu 1I!'!iikl","'=I

kUlf'l!et.h:rf

.c:... l:t'l'ulkt~n k
T.nkI.. r.
~~n""~

y,elp.z

'l'eklindc:·
"iii

lIerllY't".k
Q ~

F"iIIl1w;!; k bl_,ftli"l

gu~.d
flU

HI {flbA, ~ - D. N. B. AjHn~lI hare:k.at bakluol.iFl yaphl~ b.ir b I.!:g de. B~glkada.ll ~kilmekte obm ilatutllUn 'liktini.i l:liJ. !fl bnek mfJt~ srv.byle Fr&n.sa.wn Rlc;!'k ' lien do-

Ie •.

lU'lllYtlrtlZ

gru

Fr~
1)il4innekte

.

'l~

liI"z.ljKmllik 8-l.IfHlle 111111101 1;[:'1'11,· ~flj'iltlllll ~,I'''' •• Fra'1$I:II l'UUiUI d. dUf'!"~" I""k;;o<m"n ~ .... ~"hr.illo4;

inti'lar

if! ~ttigt.li

~"l" )'<1,"1.,.011
All'I'lln Ile-rt~f~

ilir. D. N, B. Alm.an wn biy1e bir ililtilnu.1i
tedlmirleli

"'-

lrlglli2:

motlirlu

IIItlllLaf'l

ayr11

k~Ir:n"k ",eo!:burly"t~nd~

I< Ilr ..
u!1lj'j'1t~~1 ....

:p;j,1 -

Ih,. Falr:al

k,.-r; lIIu.lIhnb~ ..r, lurnlnl

m~lId'l AlMan kuvvetlwne fell rl... h ileum !;ul"IekWdi.rIe-'·-

C'ephelJepo r

1:11.1 .. tl" aur

II.I"'III~I" .. h .. llnd~

w..eore it:abedem

k~llMa.k a~ oldlll·

Hul

d dll 'fLlhr~h t~dil

P PS, u efik Le!'lkilittll .; kllmc

III (A,A,I B l~jkad kuvveUeriuin anul.ari~·le ve bir suretk ]! pbklan g rio h~f-ek ti ~n.a 'mJ bilh~

"'.ydilltmek ml.inll,LlIo (1101" 'bw Hel"l .lir.mOl dnlHllll!r~ koon~lii i~ n IIrt~lktc m,lii1dH V~ oilm blr "kll ::Iri", .. kl .., bUllil m\jk.bll dlCrrhal... ,plIII" Fr "IU rTluk .. 1li1i hUC:ufnl rL o~;ni'le iIoptr;loilfln iiI~"1 ~ !iI!'~II«I!!"ln gl!'11I,III' .,Q!1<1 diiilT1.iUlirt
milk~i!d.r_

gunU ililve ediYCiT.

Buglinki.i.ream.li tebligde. I!limaldeki. .Alm.lln h"Uvetierimiin Brlilr.a.elde.lil b~rba do~ru i.lel"h;m~kte ol1uklan b~r• dirilmektedil'.
Anvers!11 blitZI iiJo(j IJir{aoIa.n

Di1~UHa.I!I.!iI nlUkfLv,~me~ t'!;'m \'e hU· cum hal.i.ndeki Alouml n en mii~~ ~ir burette vurabilinek i.izel"e 'Fr[l,rJ. likdoJ,l! li.ihr:xk edebiJiKi!!klerlnl d~UD ~ A ! ordula.rtDU!l giinlerdenbe i da .... am ml1'kli' fr'l ~t-Illi .... hM I IIll. a m',lee !XI.e.u )ll"uide ~ru~ ~t1e-rl 1ugibz, hall'a ku1n.retlel'indetl ku.clrret:}lmdiW!. liillJlb VI! rnWlUlllfioJl 7..gAUk li bir yu.t"dIDl gl~ 'kt dirler. Hi.(l It'ln IIlumltilli ohm LIN ii'~.Yi yl)rlll\~ II':'U!lIZ 1:j,I",O.Jr • .Bu 11:-' II 'li.!"'ll"trl:i~' k,,~'S 11111u.muJm~t ~'~1 ,h3.l~ p.r) ~~ml~ van:h!'. Bi.i~lI: l'llilrtaniJ.tI !i!lIrf.m.iillI.f;ll'1!.W dli,§m.an z.J.rhl1: arab!ltanQ.Ul. ]i!'l1 l11uhlmm "-~In fe ... lll! Sljr':' Ue- :ft'ui5i lUll i goriinnH.·simi~(;l tt'vahh~e asla .ma· ktOflu.la.c-atml IJllI;clc lhllytlU,,!"I<nlZ,i 11'1 kll~lls! 10kb.il.l' Fi.lbakika OOIlh~lllIiz!i.n ).1:1.11' ~.{' moo. I i:!)coy~ g("'ll,;i IIlll::y.l. UI m(it TrlmEl'L t~h.'d.s eder.z kl bl,QlW1 ruLer.. bu[;t!:'kan.md.nAlman kltR]al' var. Fakat yiik tesiri oiur. V~.?Heml.i[ ;ralruz mr.lh n~Fral!l1Hzlar dW\i bir c:ok t,loktalarda .AJma.1[l cepfu~'S,iflln ger.isinde miie-.ruoir lleyi. d~ it barM lo;szu wn;'! kbl' • L(lzumu lTtuhl1dc i*"~~k. fed.', LrL" bir Bl1'['ette muh8,[e~ etmektedil'ler. Ian seLin!;;!!, l'ilUlkly~t!n "ItY3flUri ~ill1."'milj
Her li£i. b[:,M III gaVe( tt'hli C'li blI' ""BI:=i.I'eHe l.mTl!U"im.dkl.tl.du:. F an!>L! VI! lnJ:.lli.z ornubn UIIIL~ ctUf;1ln lIill. yi hi.r gurdt~ Ul~ro: ,,'(hldikl~rl '1.;:.1-;) j dc, Frllw;a jlO!'d\l5U t'lpl ""tlill~
~ YIi! m1Jlwl)U d.efurSIlII
1(',; L

Chu.ro:11J.U. j;·;oderlM SUSlHe-~t\!' dill:' \'.o.ILl etm~t! .... o an gellill<:e. L"i!llter«lt' bll W "1:0:1-.-.~ele.r c~I.!lhl?de .'1f.I'::e-r111rilL1ru:r. 1-.:!llti.L~' t~h-

r:~lllnd'
il.]

dalannda.

Nk mi.i.b.i.m. tab

yapLI.mJ~hr. Burnda tle! I k ku"'1.'e-tlen n kJlIolllll it: illlili~· nile lJtiha.k etmekte. al~ Holb. dB. k:lt 'at! bittiin tI ktri \'e b i tetltsat ve' ·lCU Il bU_" Uk F1e~ing-1(e lima.·
rih h~H 'ket1eri I1lllri.Jki t !li:.lat i.le benzin

~ur 1m 1II~ blll UII I(ilyde'll'lll!-Ir! lelll! edi".. 1<1, A.lm .. n grdUlynun tlil"lldikl IIl!!r1~)'1~i'!I!: Ikli"iII~ we Fr-IIJI>.''!: An:hl'n'I~l'h,dlrr: t;!lli! rrUIIUIi I ~k !I'll nj~1"1 ta .., 11'1 . d 1:1 """d!i~1
flcrlC"mot~er tu~. .iIIr.. llndii hli b~r l:Jenl!I!!ylll ),0101:·

IIe-nitz

H=-aotll'lill'l

kendil

\11"..1.

V'llklett.gLllI.iL

h;.'11 t

~tme.koodir. §1lFiij.iJUU. 11 tIrlatm.:1k l!i.nmdiL.r J,:j Anr",e-rg U. roumi HarMen SOilrJl Iillir kat d aJl,Q tah!rim erJilrili~ klt,-veth dir. b.ir istihkliiml

:muka \'N:net

t.l>0lITUZd. I!:I!VI'I![;;::nHlhrl'A~""

1'[',·e';HI!r

~HLg[ '..e

i~Ui" ir!Rl t,;U "l!! hLioN"i,lI!t ~.rJ. Yo.!f)ll;-r,n tllU!:.Jude II:! wsla IUldoil odJJt:ln' .....e~'i!'1 1111 SA.·Y· Ii.!lni:l!. l5t.crim. ~l1'yn(l\J iii !;Ie di~ 'froJluL'i! .ijeElerl, fil! 0lUr'S1i ekul!1o sonun-lll kad!BT mln:acl",l~ c-<:d~.
r.lUle I1:U "'Jlill~ it'ilie:s h·mi • vern:u~l~rd-U', tl'lgiUiiI,; bUkf!I!lNi (le Zillor-Ii It .II!lRmcaf. k.n~ar muh.J.L-ebt!ye dl! ~

I~n[biu.:z H.kpm
F",ril.

~mi
HI

teb1U;i
miY.

ve lo.;l" in led Uhrib BiitlJl.n L:J.vlI mall:ewesi mtit
1:iy" nl!.kled.i1Jllj~tlr.

HPQlann.ll etznislel'dir.
'!

19

\"' .... ,~ -

ik

illi'§o

Z.;l' uri haT'bedcllI H lland! kl ILl I mtittertl:: tala'!'.. i1tihak et

t"bliil; B.lI,IIl:'" m ...hl ..",bf:l~r Ii.llnt - Quantl'nln d"fjLJ " ..jm~. b Igt' ["de C!"oly n ~tmMtodl.f'. Klh .. lmjZ I;Iu d.1!l1t; ...... .:1";:1, wJlhllw ~ ,. Mul .. yo;m~t lIi!ti:tcfrr-oekt!!"IHr.

.""tam

-

II!l'It.

Ml!!d .... mlrll.I<;;r.mclii 1l,Jllo;~rter","

'll'lilhtlll

hl:l·
N-

-'e Qn.l.>i._r1a birlikte mv!;adtlle vllm etmekt.ed.irier.

cloIm".J

tiU,wmoiill'lil. I:olljl'lJk

deVilm e-'tutit]til'. Montroedy·,(l M!l.jilllJ hattuun I?-a. kmn.'I,;!Ui j ...-h ~Jim1al"ill ~u bid ili . t rulFltlr_ l'1 mb~ I{~ 0 ·.. • @'bi , ri geo.e .,;:ilm.i.1tir. DLqI~Ila.!l~ooulle Bf'hrille'I'e h tta daba Ejim.i)d~ !!:a([a:r. takiti!' edi Imtl;itlr, S' ililt Q lreum j~MI iI!'di~ -,
ICW:

e Illolpt

eget tn g.lt7.; lea [e gufterd

Oiro;!l.ISU. m':ilZld~

rn ii!liin",t

lIir ~k minlve 1I1lr.c:;ldel~ ku\·.

1:~lderl hak.luIiai.l

ruitl

U

@..

.:riilllt

"crdlrdil<!. mllhll'l'l
l"Ii\f.a ., II'Ie:li
ON!

lIU,tj ..,
k !;"iI!~dlll'J'lr,diHi t",pl!i!'!~L.I:

VctJru bi.r k ... ti' (Ir.t[ llo:t.:.terd.L!:, t.lkd,rde. ~ R:fI'~ ne«l1! l!l..Lll lr b tEl iii (i I I,,&sui!! "..e[li!c~ktir_ Bu flilli. L"'_"be ~lddl!bnJ yut-hil .. ""te[]j ;;oru;), IIl.,g,Itr.· e .. cI.;<., Uz&imie rnu!,.:..rebe obtC&1t ll.'- 0 wnnn U ill "l tlnd l'Ll.tlia ~IILde-n[J _ I' h.i.l':l ifl.i b.l iiln ... 1< l:eil1&i.rI .... e,bwy~.z. d IIlj eLim.i.z<l"n. • .l _ .P bi.!e«!'!,-l ~1I11 .II. YT"ete l-;1dio'l" but'i.w. .[lil!,,rirlint i,5'>J~I'il
~u ,l;1!I~n rI-~I;:" H<J gL.:"I~~ dl!LioliK. 0~ur. F aL-:A Lq,I., ''i!" ~e6iirl!!tJ. J.:e"ol"~rnol!k, iyi

y.:;m etm~e a.tml!!~ c.'IIe '11; l 01i.1fS· I>1.zUf"I. u:tlrll!bl "~ "'I~~ Olsllll 1o.i, lri In Ile ~ . Qe d.e 1Pe'l'e-U~ kabu\ l!!!-

IllLYr!IC!!kttr.

.e

fW~1r;

, lma\

a:v ilb~

"dU~1Ii:II]

r

tir_ ."~I

h)')'i1ulcrlml:a:

- Hitler blrabtl, k1l. Olf.ll:tllle ScloJ fII hududund::J. kiiu EUpltlll, ';;lIme Iv ve Mor~sen\; bulge! rini .\lma.ny ~'a illl:lk c.t,.,tt.c;(,]~. Bu Dllntil.l~ala1' ReTlJ viliiye:tle.LUre wbi 0IBI"::l ~d",rd.l.r. D N_ R AjaJl8l, B. HiUil:rm ,A.. vUBturyar:l~~ti Nu,1!li partisi..oin ~m. ..~fi 01311 S~YSl! .I!.IHIU.!.1 Moll ad dB. f-t'l :-II cdLlen mmtakalann korn.isedi· ~m.£' ta~"ill etmil) oldut'l..lTIU bildirm~k!£' ir.

B(!llin. 19 lA.A' llJ'Hian im;l;a. edilen

dill'i'i;!!i bllmbi!r~lmil."

h' .... liroi!l~rlne k'Ft' 1(9, uk ..",lot "'lIlIf lII1I'1!lt ,",crd r....lplr. Ez"Uml! 15 Ult:llred"" mL!relo€ke'1i Ii,Ir mllfcudllnun liitl!l lid.:" I

AJmnu ilt'lrJt'!;\'i.~
I' ..., n. I~
lr "

B

(A.A.)

-

Sombre

,. 0 glH ,~I1Iuh -

fJdr:ki

muJ:;j

.roebe: buhw
JIIubnemdil".

r IW ,lll;·,

ll.l:r:b'et

Die;e-r ci.h-etten lfu:;oli.m.i Jl..hnan zafe-n.l1e k;J.r!i degiildir, Du:remin. iJimdiLik :Illyaset.i.Jlde cEr.oI:rihr dG~ tal'I:IWTlir etmedigi inti bal :tW)nUJ1 B:l Li.ku.metmerkezil'1ld gelili':llemekte-dir. FakaL ]:talyamn bugUnku hatb. hllreketi. Alplardak.i, Flransu k1rtaa. run bare!<eu.Lz bU'll,kmakta, YaImJ !iiQl'kt~ki Weygand ve Wa\'eI ordy. • hmru I.I..ILmaklt.a v l:ogiIiz mo~um,u dlL Akd.enizde A1ert boJillde hw.Ull.du:rmakt'l.dlr.

,Alm El . t"yyareiel"l e~Urj U gimler zlU"fi.ndo ilJld~ gibi bU,j'bk 1rI11111Rf aklyeti!!r zalillll~tll:". OO!f9l.8.nt.a:~·yarelel"i batl AlnlafllY11~ld.dB. ve b til !Jim~ Rahill oolg indoe blliZl l}ehirl l'e" horN:! etm~ ve btl. defa da\ askeri ollrny, D h.edefltL-:i IxImbalam...1§tn". ,H" mbul'tll.Di .mgilirl~r tanfmd.Qo l:iombardun:aDi @SIi Glmde: bir di.i.liJmM ta '{y1J. nlfi(~ 'Cluf;lUr-i.i.lm iiiw·. lToUmllda.Qa. Aw"iu luto1a.l'J Dnlll. Ze-l nd d ~ ·tnda laii.kirn butuwnakta ve bu I'IlHclle (Jimd:i Ren ve Eseaut uebirlerinin mfJ'Tlcabljnm komol etmekt.edU'ler.

OOilnLli u.-; t!gr"t bir k.J.~ h,~r.a h tt(l, iur ... ..a'; .y it;itldl' 'I\OWidi.i MIlDalm-11"II b or bJ ~'" lie IIIELglub fllac,,;: IU uLhmln I1!tr,~ek dah" buJliili t:>tr dl!!Uli.k ~ju~, FrllD:; lia ci!'i'ihel1n I tlkl ... tV 'Ire Fr ... :;Lt QS_ . n K~n ill!' 11l,l:lJ.J..iL::i!litenl n 11~\'tiJ"l:ihE)o, l!lam u ~ .•S I "l""lIu LUCiR 1(>1'1 k:tritlClItl :11;: im~ l':oJIUlll '.:"~ .. Jt ';'!I,1n ~LLtlel~rln ~ !i.):Owan :o.tll1'm.1 Lt .... ';J(,p, 1A!11Iiyei:lliiri't, hw.m
f'~

:> n

1}Ol'1"Lli. K~illk

1.5'l

e'Biz

d" Ft-11!Ul!l. 'If!!' togi.lJlL !l!ill.kUeri :-.Jln1z. A...-ruJ,l'8yt deti.l ~ru i'..i!Jfi[U'.ldl.! U"hUl ii'I ~n.l.~' tarib .t:;L¥l .. lM"1.1!J tJ;Y.jl",l"'O: ktlQf.;" k~ Ici~OJ -uUl.mlH"i1l Iro tmkunC'l . .IDaaD ell t.1hrifJt;l\rmdfllll kurbrrnllk i~ Y.lruyao __bu ::r1,J1'l

de-vTc ft In~~L,l t r _l:I1tr.ir.l1de hi~ ~L.pbesi..z: I!'-II ulvisl

rtc ~

II'tdl.d"nn

lunuyorlar.

Ingiliz:
l:etle-r,

\II:

f .. awu: ord...,i.QrrillL.o ve hloIstll3, oI1'dIlmL~ meillte
-

1 [11'1'11 ~rkAoLl1(la
kana.

Q01.lnmii rnlJ.jet11!'.f grLlpli duo. ruyOI" C;;'I!k:le, Polon,,·a..W.Lu:. en r::<:l,l!!T, D.:miml'lrkalJ.l.i..t, t:!~ndltllAlrt "e p~t , III h~L .... il",>I 711(11.:::\111 "leI I;pI~ir.mOl' Dl.o.tLln by 111l!mlll!' kefLerm il;o:enne IJXl.LIl bir lmrblll"hl.. .L:ec-e.li. 1I11.!L.£slz, 'Ilrn.idSLL bir r.e('~ il1C'~tkhr. Fukot tli.r. lou. hUrrl,-oe:t ~Itl.l!.\ ~,,"H:ltde.ce· !O;"lJl~IJ', Ol'lhr liefm~lmlz

,e

K!!!ldl
Cilnm
~!!

hesuhlolrlIllLl
.. tr.le

FrJI\!!iU': OOOlWUfI(l,

,·6

HI;"';Wlll.1?

blr

ltim

dun
bi.~

"IIlIni,r. Rl!cl1ta bu Ordllll1,lrt I (I';l ~l~

fJiml!Jl.i. N

r",~

N nik miifT~

lel"i lUmUl t yya.relerinin yaniJmiy mlJilllIve:metl.e~ j ne devl!iDl ~Ol'l!lr.
IN GIL 1%~e:A 'iJA.ZIY~T~ N,l.9IL

"

Imanlar _ UyUk arbde bizi: Rus,lara na 11 salmak ist8mi~lerdi 11
hmnd!tlI.D. mw.bklJ. bir

'skit
1917
!II

kll.,.!)IlItnu,\ t'1i1Jl!

( BIMJ

~'m"1

,~i'··!"1" ~...IY" uz......m:hgl l
r"""l!In'!
'"
UD

I,,,

anl~1m .. It;:t..~!lLr, E1JLtuL!.1 hat.kln1iaki roiu Jbbl,~tl, r··.l:lur.,~ m~t>f"h:rl.ndc . YilI'" l;,'dLr .... Erlnl.t tlllfd Am, n I~ren t Irloeri

flICir,<:,) Le-hlst[lfn kral-

Nnwa.

,: 27'

MURAD

SE

TOGLU

32

:fiWQuIN.h!allii

!·1 ~ubgt

~diJ1l> d.t:po'l' Lr.,nJld, 19 (A.A,' ~ H"'\'<I Il;.:ar~ I, IngilH: kuvvet.lerinin dUn Ilk~m H Illl)'Ver • Rnmbulg Ve Brem(je· In b nun ,Jll'pol:'lnIl;!i. ~ILicum etlil!:le"r-i&rJI'
iii d

111 lie tllgiliz
lD[!f1

an::II~rmlJl

en az

av .... i)re:sl di..IdirdLiHiel

:w dili:!·
i':lIfdU'-

ini

mi.'Medlt
l'VI'I' bl B k1k;! In;illz hay an k lbnnl bomb

kb~
dll J,

d.d["'Sd .

H" 1'1, I cl.un1Ln l.I.tYByn~lell"l F\"&U \' .. Bel"ilu.d<l barek.i'La (Jof,!Y~ ..

11yr~r~r. I

l~ 1l,1~.vI1lIl[l
I
rI

\.

[Jo

l.t;\"" Li ~ Prt7.Illl" gaAlmaltl
!

1.')w1ra. Hi (A,A.I

Italyftnln

KLJ!tvelii
1:i;.II"b
Ilen:

Il:llkJI'l"'lI'"agrnen

tll'ln
-II

k 1-

kaJlDii ...

'I

Ob "I "·ltr· ; ..... :eleBi. IWl.QJlfIlHin II "ek"'Ll ~es~llt 1i:'{.{iC~ ~miJlt:'ri yj~ Jl'. F.~"',i..II1le V:lllllrlnll'l lU.tb
E. Rl"loI·X:level1.lf] b:IUI hjir.e _ I ~ly In mill,·tmlD. hflrl:Jl ~~_

~Illlsi. GOA OYoO ~1..A FIt ~ G:ilteIlO.1!: Bomh'u:dmMl'D. EdIIC6 BlIIlgll.l:"ortll ell,lidi. Bioov, bu !ubB.1I L-cmu<l, UI (A.A,) - LI;)lII.d.r~ (1 ~"'C.ci temwi i!:"in Sll'b aru:ru:.inden bil" mIDBel~ik8.da bill" ma.h<·~ nl (J\.A..)~ n"BJ:no.aefa retba.neyf' Ct' Idol Rom~ ci 0m.:r.htill'l"ri ,,!ill: h.Mcim ola.n intlb~ FralUlIu:l Jri AlmIl.!lI myyar-eler;i C1UiiI.:J.YJ cl11nnrletakalli1n BUlig;1ru:hlll t rlil; -1) SI[,buLund'ugum slrlL(la ken~iai;'le d.osstrLItejlJk \" ZIJ'II:1.in i:hnll. feratl vr:!FkL O~I siye bagllyan goece ve CUIDQrtesj ea. _ altilneHer C<:isloerdlgl mr:d~ll.undcd.ir. bGta.r:1IQJ. ihYIUH \ ~ uua, Bulgoli.sLQlla wne 1DunasebctleTim OWU'ttH, R sBubahl Ostende'i bombBrdiD"lM ebn'i~nunlEl Daub r, f.RIIII,lyfltLU" Old tnterked.eceti kul'aI"a mukobi~. Btu" yu~,1:!.k!!l.~1 tinJdudaw:: bir 'e:rbllu),e-t giln oel:rlr .d!;.brlDU"l It itil d \Tf'rid U l4?rt.lir. Dwi" ve Ar.illl.4lUtlu.kt d\-lUllt n'rilizhal edi.YOordu. AJDullJ'iyaya s.lltJlriilkIrml leYld i1de.n bioi inbba, \"El~etIn hlilll nIbil: o~ A!"Ullvut ugutll biT IUaml 1- ta.n S01')rs nli!~dime tehlle;e kalkrnls .In~W: a... w b: J - Nu-tkui m1'llk ollln 1I1al~i)'~hnl Isti:s:g.uo tll!M! W'LUItal.~'{\}1Ita~e y n"l.} C kl.l:r. A ..'1lS- olmasmdian r]olaYl hnyrf'timi beyan Londu.. 19 ~A.A.' - Wgiliz .islib.ba. d;l (l1d.u~1 lR:1IU:i1Q1 Ur'l;1rllnilllit ~tm@DIekturyli., ituJya ilt: d~d8.D JIJIg-rllya e-tm~k1itim iizerioe-, Bu.lgaristal1lil t~dlc. ra.t na.~l". DlJff Cooper, dUn ak93!ID mUzak.Huta giri~-c"ktir: 6l RUf':}':i\ Rlt!;loyayo. kElI';J1 bt9Siy.au da It~mlit'liA.!Ike'l; flIUt<:lIu8~'1I~1"1 .:;o',u,ljlml ht..lr'h-l radyOOu. oylecil.igi nutu.1:Ib Fr~ Enn~ni8tawn. iE;g.al etmi~ Old.iitU. 11:1- nin !}a!IRt htSSJ}'iltt ~ibi (~egi'!llllledJ~tt=UL.. iyo:rrl"lr ki, Alml)nll1l'l11 :!(Jot] ~n:Il!n:h: ~l.::l"eyru'l I;'!tmekte olHl'I buyii.k: mu..hue11·' I"m.~ tellll 1CUit:l.nt:l.ll:I::l1l'lbtif"uL!; tll'lio:mnll:.u'ull !:tlU!I(<.L£" \ilayet slflltiyle ni, istikbnl~n bunu teyid t'Jff~gi~i dell !JElh~lerek: demi-,tir k'i: !arlri ....!o y~re cl!1llr"\l dlkllt'u!c j lr~fi'n t Y'1' • cev,lDen bildlrdL Alml'l.D}·anm R~19~'11 Ir\llhafaz;ft Iil'LJecek re TUrkireye 1· - Ce-Len h b~.r ll.r1.Jkl.lH11I1 8i1blnnz r!:I~.rlf' II [lcum ,;1 Uom h:rl flro K Ilk mu \ 101file. sun deN'ce fllydl'lh ~=u tlnda mun.rJinda i'igal ttlgJ at' zidcn UWI:;:M 111,1, b~~diy{.it'l.l;O:. al:w:!l'!erl H dcrio bi.r t l yell rl ll;oi"yJ ~lfl1nu8 plli.I.l b~r '11'~T id bim' !:!lIlh kdetme:rL isterligin.i \'ot"file-rektir, 81.1 ~u.retle Qnn A,"YJ.n.dl~ Jt'lllrJ laku.t ayni :.>.a.rtu.nd.a p 'Il [!!'SkU etme1d~1 Ul! 11lL" ya. y.akl.u.~nll. ol.i.!~ I.ktlc: I bU11ml Z I LI e'" tI dill'!" telgufla ·Irzelml.!oti 0' '~r (ill 'U·U Jlliitlelil. t;ll11 I ·r-nll ommz tnr JtunB<U,1 bektiyofWI:_ Bu 'I. Bvlttr:lor Ti klye.ll.L{1 hiikimiye--r;,' b~lIderl ric tme'~ i.;:in Brrllolld ..n :iif"l~tI.i 1111 111111 r I ute[ "'f' \Im n mllk,~ Iti "tl.Il111 .. be'bl-nlltie.l!l bll"j d~Dm a~ irm,>, t.II!!'! \ llr1ll! l~ll""i"Jlml i!l;je- huus.UILIi.:J !lILLn III kl.ll~3.k .1 bIt If'ai hoJ" ~ - I'll h 1Jf1. go' 11'Ili~ (lldllgllllu bi..o..im.lri.nd~1I Gut d hill ruiibim van. :j:U and;;,. . dd 7. ,rltlld 'I kUI I In4 ~lIIJIIJM- :k1l1~8..k "i.' bh 1 r- liMtunden Y1- ti. Itl t~blikeye kQymut; olmaHldJr. Eta If1 ,1'1 leu ... e.-I\!', .l1I'i(u:; t ~tJ.r: n Muilt(', w.gilte-relJli n h.ilBioi ~a1"tloll"l l:HlI:nmk i.... il'l b;~' l1l{'raJi R'lllhllr~~yi lc:azIiIHlk)ihr 'I{'YIJ kaj"be~l!h,lflDl,lfl 1iI....,1." ,.bh,~ !'clj In.lliW IjUlh'k brill, yeti !I1b.lld.(I i~alp.(mt{ ve A'ilIU;,:y-e -€'1I!j>'["1goirte t'nlcdj lin, Fal~Dt, _l\.l.n~illl ~'fI.. dckllllriz. F,~I,u.tktJ_rb-eHll!im.ii; tekdh- .• MIN' Fu,n I:r. 1:11JUfUIl V~ tn.'li.hi! 11"'>'/1 kUl1i1 Tmblllsgtl.l'bdl1 te~is etJIiLmii; (1m['l KaradE'lI.ioocn lI"lllmz; lJi1.iOlltir:"il· kLi. \'(:U-':fllll' iII}"nl Ilirn,,1;IJ CoJ.:lll.'lTlold;k (III" l!Ii''I'I"bi k<Jybelnilifl o1maYI~. AlIttaul!U'l .!)er Ltin 3}'1;1l ~roit j.:lnlic bulLl- rctiD1i....e dq;i!, brrri \Te bo..Jilr:if.;:UI/· boLtld~ ..... md.. I 11 I:JI llo' 0:: I full dUul lk rll~ ye 'It;" mubul ebe]'i kaybeU.i.gi t&JQiQo_ .r:mcllJ.ttlf; 8, A.Lm D)-·il bUWn miJs.. n:tI,rlmj_ze de seriJ.esl. Ii:llr g~eil t ",.art-Ieruml dU:imcrnJl de h r-bi kaybe 'eeclctlr'_ N.n.~le'I"ig ilE. ~iljllld.. IIlJlLiI' 'Lemlr·5toe-le-l"mi ~~til"I d edocot:ktir, I ('!Inti etmet"of knrn.... VL!rcUi;"ini balll nhn tJ lUl'Il~1l 011 mutldll. ~"F(>rjru lid kat 1id:.!r' JDN'kiin ,g('~m, ind'D evvel de I1lul~.. I{ I< 1101,. k '. ," ,k .. flld.'1 '~l!U h 1Sllre~'ya bey, ~cire, ~ lmanya btl "mila ml.lsur~at gtlaterdi. !Bundan :sO[Ii"Q da Yl~ml~ mu8.2.Z m 'kilVV t[ert d,c,,';'\u. I'lIllfi e.-J.wIb dllJo)HIf I·e loin mJft1;:!. husil . n~ Alman ibiikamf'ti, ne k D'b1J mL.llJ11.l"cb ·Y~ i.l"rlli~ l.lmlUUmn ALM ....N" .... TJ;,'I!Io"F~1 TE:DDIf'lLEFI II l.. ~iri ,dtJCli ,I .t!'khI .jiyor" kl blJ lli hilkilme1.i tUJ'io"Ifmdan cOfl,ierJlme· A u ' ... . OR t~bi de blldl1l".
AII'I1:Jnya,
hfl'~HII

h,glrun. k.Iltlu~i; 3'1 D(Jt.nrjceni.u -,'~ B~tUll ile lstnnbul !iru&lIIdii 'bu' irliba.l

beyan etti. P'.Jkat • [roi.lrlll1.'I"m te~.vikiyle- harekt!'L Nt. ~~ h ••km;jll< b<!noe hi~ bir §oiip.cw bini k ~"d[ S;;1.:lerini PIi:'lll"O_gI ':td... L Iidl r 'lIJll Cg,llllD",
~Unkl. di"'l!Il IIIklllnl'~1
r
I
!

I':_'bfk[ lui
1

dl.Dh~rnlJge <lal~Lhiy.. vabe-n :;>o}'ledim
MimfC'l"jd £.lIlh

~i.;11\

1-

m iiHe 1ik Ie ri.mi&Ie biLidlllllUz l.llli fl -1l.l~LlflU \ 0: hi jqUfadcI.ilii. ntb.Llfl d"'ruiLoe dt.l:l t::Hl.llhiidl~l"j ihlill~ ~\·k(' ieflll> ~~e~'illi ilil.,·C' E'yledllll, Hel tlUldt.' :i!ir~ t~~f;r.J( 11;ekm~'k i.,_in bt'm iknu Ll :llWtJ. f ,I;: ,t kal'i Sllrette H'dc'_uln bQ,} I ;:ty. I ddlk, ~l('tnlll zJ;.-al t'lt b IIV:lID..l.n l1cvmhi J It ". :U. 'ell t .~'<;I~. bit' del~11gilJi ~O[ unil}u _\1l11l1H lu ilLl.1I edilim!e 81:':"\ l I n ' miil":Ic:"aal.,
o • "'

Allllal'llnriu
NOn'f't;E

B~....III I

':ul

1t

et_r·I{ji

gQnL,jl'r~1

.j.; nr(j,lkl btilUiEl

P..u.s

(,I.

~i!:a neld~m.l~ I!tli.lI1f 'nd " II 'te""bhi.l,~i.inde bUJU.~lll'
1.11'1 \ _

ib.p:tl..9- ~

rul ... lloe' .II ~lmILldil: YIi!'}I'

PHI

ItI (.''1"\,,

-

Y'lkln@

K~ ..... iJlUL:oIl

rkr.a

ul.uV,.;otJ ehi~

"'t'"lI'k-

... .

UoQ

h!J.I"e-1-! 'll

~

k!J.~·b'i!lm~t' a-ZOI "mig dtli bn klll11nrCl gi'lal bU.tLin .kll~ orl ..ylj, lloUri..W ELI 1I;",)'tl kit.!I', Irt.nw.zt
~I:;o,~n!t k.('Iuu·tlil r

~~ 10 ~II;' bll<;!II'!'QJ';

h. rettiE.

s..u,.Jl

• I.l'

"'IJIJ:CJJ'Io;I~ ,\111,,,,,lJI d'll oitokl ~ J rr\l1!lMlfllU

~ .. Ll.,!,'I:' ..... ttllflt",. ••ti Lllil
.,yt to."-

mi.'l oldugWlLII. bi~ ttchdid t'dt'bil [e-k T11~1!lIbt>tCl'rdfll1l biti S(I'llntt i~i.u liif!iUdJi ~bbH~·liii'yle harc),t:et cti~ni, clilll·

J::i.J

Ml'L)''')s

11r1!11d 0. , go:rLilDu!'l'1!
1IIyn:1 il(im e

nil

nn,

I~n Io;m., B'Oito:zll,ltd~1lI F. rbe"l liH'U1f h,IT,lu· I n.tn R.u!;l~uru t~llllm \'~ I'; ~ll !lIn iJ.-' kl Osmfltlh \<ilu.r~1.! tint • XI (,U(U~ ErmCI11t:la d.ip;., <btl - Ru .. l,l.('tt r'rh;ii b..'-ltlifn'.clebuh..lnlH!l· 1 ·rJ~I.:r'·1r"· ~llr.1 1;'1 Ili,y;tuet t !is:1t'\'llnm~Jn " nl d.~kll":JInn k:ld[l,'r liw(lkllmlll 111' nlrjIJJ;"W&
!' I bahtl

yaJHIlI b

'0'1'

liuv\'c

\"

(uttal

will

.\IrtUlnhnn barikuliide dUllY Yl

le",liImU;)l"ile iknrnk.11C' .1d' n

is ~

e-rll ~'or,

Iltl

)'"g

, 5
!ne ve koJay:JJ'tl tnyine menrur Alman itlIknmhruiUyesi geme mub1.:eLit nokardn ve hassaten 15\'1~rll •& hllgLmlel'Cie aoud J .Il.II]lcliJorsjn lm~hm.I~Ltr, MiUlefIklerle Aimmllmn IKm, ll:,:ub tallhlerinl garhds. payl&p~~ n anl[l~ddL tan S<JDrD. kEl1"~ Iki tHum hedef tebellllr etmi§tir.
1

B!.iyilk luu:b mcytl:anJutn4 ut acli:ilt !stlikam~Ue1"dcll en

B etrnfm.unn
--

I£cstjr-I

glden

If

un
L '" 011
d.evIetJer

Y IIIzan ~

--1
. nl%
'.

, ,1I'l< I c-er. r Vl!lml h: dl,. ~w!! I dlnDHt.1rJ ml ofl! ~ "I'n kIYfl1"tll IIll , Uru.l] '. P tli ve ] I •Ikll! I> I mu LIT[:, ltLll u~ !rlti ['~R.sl! L"It. lr ~ 'I! I'ml ve I Lk:dLrle nf licr:''''')1 ! n, ! l It '-I'~ rmll ~ Ih h~1I "'v !lIIn ",all ruu prCfgr{l.I\If1111 i, Lb.kl h;:m lZ<r,b1d (,:' mLlJ'l'Jrm'ao tlollb th ,ht'(,"ktt1~ l..·r " L~r:rl It1ll. fl1rn.li.in.lll ,If) urndIn ... hIlkdl.i mann lO! i~ dJJ.Ut"tl eu
kr.)JJf1:::hl'lJo

-

0 kadu'C bOb{Jd ffil'l ,_ Abc, b~rum l~mim
K[li'El

.

de

go lrlla.,
o.&man

d f,bril..

- . 'm de bu
La
YL'lh,!i",

l mce, 0
dedi,

QUa

"tim""

!fll(.lolil~ ''C

lcln

h",lJ..mli:'~

•••
01Ver'-

. ZO'I

",_,

ve hends illlammi1m etm mI yHbmo: tatblkle.rrndl'n SOJlJ'Ol isunlert i irlihp e.&erlere ge!;,menllp}, nevi ve JJizm Ueri lIttenUz anuhteJi devlete :muruHllJll" tlllarla ya:pIJao ycnj hamlelt.>1'in uk rllkte buellle getird:ikl~l Jnlullp ..

P!IJ'llhll:rin ISlik,'kik ·1 inl)l- nll Y PI'l'lIIf ,"@ bu rnl "1.11 L"',dmdll o;uk oJk! lnnnn kl " 11,1' hli;,Dl."dt:! till IULUll~ur. Ayw :Z,IILli1l1dl! <l~fll'lm KYrK tl.l.hJ:;; li.iloiirJi.ln t 'llo'I~h j~'1Jl 'h..IIH~'IIirnT7.ce d:.I "I!L ~li,b:.I1 ,r:::r!Uilln.l" top!:il\l.:l.&tJu r;I riy iIsc+ wen·1i; bu 'btJ,tU'" l(~nu nilQ IwMIY'I IIfIll I ~lndlC' hBlkcvlltl IGblrlitl yarill, ml.Lllll'nkrul PllJ'llI '11lI

Erl'si E!.liI.bail,Molle, F1J.i.zl ~ du. ~ 'yler Adal1yt tlltuyorlarm. t'iyyen MalIaYJ., ~
rnek i1IlemiyorWrdI. MaJnmtJ~

bq-

& idl,
Mill [!ayt ~oga.m .getirmek. btl JIIll'et.meydandiu:l ~!kUllUl.ktJ. ZavalU. _ lla,}~ Niho.ye. bin liner.. Gfu~ berabere ~ blUjll dm pel!JhllUl ~rle ......,_ ettird.i1"r.,

Ie

gibi li:h tma g~rnri HI."mifti:r ve mu.ktidd - &UnJ ailli.h bil.. p;a.da bekle.mll'ktedil-, Bv. mretI lmIumi ge(erb~li&ini YJIll~l,g1!.' me bur kalan :bvi~l:\enio. _ I,Yld Itcly 10 du. .AlDLLillY& l:ehiIIIe WI :mf1tb:fikl at yltine hlU'b~ i!jl.ira· ki halinde en .l!:O~{ly ilert haceket Vie! I:icleriDdKi r;ayu nl~ialur doiaYlSile Almq mullarib!erin' bu- I{ljpri.i.v~fesj gijClHli!Si van:lIr.
:l!..hL8.llilaJb' Ib \ '1i;n. ni n Intill

aia

1m-

JIi AIm..,nlflntl .!}imdiiye lnn taa hep i1iH!.) b arclLe y Ie 'We miittefikleriD ku h-lli rerheleI e tahrik ttiJ:1:i;r .li&lma u· tmak ma.ltsaIDfI buJuDmu tur. A.1m.a.War,

It ';oe in-

.,Idukbrw v fazl muk \.'f'U'lete Ilia m~ Ira.lmadlltlanm gtirtince daha. {w i§tiba ile iamit I:uuel riDe de'V. f!bni:;l· rdir. Hale.n Ilii.ihim miMa'l' ~ ln~ Ini n k;,.' re hududbn iI:8iIe ve ICans1lwce l'akJ n laruld tab~ilatJa.. nru ikma1 eylf!mektediI"IQr. AiIna.nlann miittefikl e.r ILl¥lD:fat m t ta.al'l'UZUIH giri§1:lkleri bOyle Ilazik \'e tehllit:c1i h F1ghnedf' kJSml kiilJilerinden aytt'diklan _·mil· him.l!:u !eUule mCik to.a.newa. yapmalarl mantlk VI!! . k"'l"lik.r;e b.hi. Ii teliI gOl'illemem~ktruliJ'.
Ea mtin~'tteb 'I'ilMlevra13l"lilli i~.

mi iDbidrum eden devletlerin hc.psind~ U&tlin Iilnhi olga biiyilk rniita,Hkler:m §U siruda &ir'r!;jtikleri b.ayoiy; t ve hIlI.;,·....'l.t mLi.eadele6i Sll'lUUIldli. 18· ~D tell: b -Ina Alm. elj m.u bvemeti bi.ij.'iik {edakli.rlJiP \.'e mu.D.eeef fW nilfl.l~ .... a),il1trru mta~ edeoek1::ir. Ln':i!,;re, if!\" \'l"'~' doe iki deb !buduUan etrafLnda bi.iyUk devlcUer armnnda ce cJ'an I;; en barblerden.DaIi1m- lIel'e UI.61i ti Axu~turya. - Pr-wI. yabvbi:nde bi!' kel'e de 187'0 • 1811 ~ - Alman. harbindo hudut1:iJ.nnda teyakuz led.iha..tL abw..eb. i$e 1871 e.Deainden ri daimi I31Jlh ba1i.rJ tlQ Y' &Jo'G: "I! dagJatllldan hB.ya.t "'j! I~l l £l;:k1r.an Ile ~ h ma.m:arah goUermden ne:!i'e Ve mfa eksi.k o1n'l1yau ve herke~in lisamndan dqmly :II "e hatu"Umdan sifuwriycn

bir defa ldId :.od.iir iIIbnUf u. .0 hu!!WAmi1la CHII~F1cttkll!U .'Ild blJYl,ilUtoLVjtu.r, buh.lnmu!lI elsa dubio btiyiTh I..eflider D~rli mill'dLlll K tlh'li}'8 hIIrek!l!* tnlpsterml'kten hali knJmrubh p l1'dlr. rWm~hir. EM IN Jo\UIRTIJGLU ____ Ileseli A1manJa.no son rlmanllltd~D.iz:lenie kullandiklarr DlIlkJ!l8, ·tmIJ :maym kurbMlul ae b~iik 1;11 :m~tur. Bir mi.iddet sonra bu tcsir lDukabLI tertibl ke5£edilmi;tir. 'ne AJ:malllarm HolJand.a ve BaJgl.k ay'a b kiyUk rrukyillEit& indirdi kleri Kc~ t Bill ) - .K.uawn .s~k:q_11 FU'll!iibi~a;i.ilwin Qrd.1Il~d.lerillde y~po.ld,,....min K~ Mil},!' ml:v&lind~. dQrt b.klan marifeUel" liiu kabU yeni ukifl hlI: A,ytLmli I:adLrl ba t.oh;., . b.r"BUlerdir. Bll. nsul, henU.z cihan urdu.dim .tlldU:r~hU~r_" lannllii biI" kat;lnda ruw ~"IIidAdIr • Hudhl~w.g toItriiJ.'.llr. IilJdur; Boliandlt. makaiemir.de ba.hscttigi:KJIJ:,o.JlID CImffiw-b1!~ man<llll!'&~ k otlllmil: gill! haCf."a b ilk.imJyeti lIJli:l"l'l"indle un V,I!! IIzun ,flll.urd3Ilbll'ri I1oIpwshtln~e Y.1'hlil "'oil bi£ mticld.cl ,',-!!l lahll}'! edil!!n Roliandarun iki sisliMI 9U bll$ltlnfbr I) 10 A • raKcn. twE'Jli y..;t bin p:!.llI, etm j,:tir. ~te yenilaar.1"-.1101 'l kc:wl.i:lin bi!"." Ute !!din~m:t sillihl iyle ve blkil. _ unerle !letl h~P.JJ.-1;cD I!;lkJnca p;tr.ilSlzhk buhro.ru iH; gtinde Hollanda orUwm:m:m yUz. l~l'Id2n ~I uri iciD CMt!Ier di.l~rl.o.bin w;~erirun hal~lheUtl~e ilmesi ,.1)];. Ci:I'k JI.illurl .mkr"~l nl"ll I,/i(! KwJ HJI]"U.Irte; 'i:ltIililll A,ydmb s.m·1 k"",U :iUrI:.inft klalci:ye u.-;;: yiiz bini'Dlo d teslline :mecbur ~alriuiJarl k ytiy ti eU..i d n Sl\l'l Of,ITI 111 v~ .flltma adl;. .iiiaki i;u-m parah QlduAu.nu. iil.edr:obl!:ri bUkulceY1l1,re ta. bye kaid Jerln] hU·

m ve me\'zii

mU\rn.ffakJyet.l~T' vetev olsun 1...otbLkedilmt:'K illl.}t:lltil

I~r.·t

!J1JyYIWl

mUh It I

bil

tU'",~lM[le

derdlecU(." dddj bir fC!-

Zavala:.

Molla, ~ -

kimooaizLiil dL

do1a.yI-

, 1£. l!I&i.Jmlamla
m yd:llll.iian

hi!' eel']I punadan

o

ktlmBi.iz

hll'!lkmr~trr,

Ylkllm k islene _ bir
sa 'at abi
1

d. Indm bunl.ardan bfr m!k!llu purn 11;0 _ panmBk I'f1V~· lila d~,(IyOl". Bu 1,In Y8hll;: 'b_.iUilwms ..~l'U tr.i...ct:I1:D iIIkr.ab {ti1~~ m.Q.IU; kealiitine UJ'1Wl il i;: a.!.·ki,Ld.!q; teJ1iirUrlni d~ ~m.mdc lfUo;-li.lk ~ekmjy.Qr. !lWlduQl,I ark dll~ma, IhlI nkl'Db~m 0!!m'!J ( K.tl;llhoyiikde ..'e Fr.iim:! 11;-

bu, ~o.lak MtJl'.Ia, 'bUiah Jddiall yap,arak . Y • meyrlq agla . Gene bu, MolLa. KQea. Yusufu, 'Rami giire~.inde ,pk kii.n~lYle ~ omuz lliitiWe b02iuk dUjiilJtl!il. ~.iJndi. ok.uyuc.u.lanm, Ko lun, ve AdaJmm ayanm ............. ""9, hmuyorlar'. . onilll ~ll'Ill ~n Adall KI)C~ Ywmiutli IlrMIDdllki farJ.u dB. I'iJst mti"ll bu1u.ndIlM, Baz.I okuyucu1a.nm:m. P~.ri g1irei u.c.u31na. M'olla:\.'l sut:ngumda.n do· Dlt:.m.nlUl olmad:Jklaruu gu.-di.un. F . t:, f'1aeri okuyucul<! oJlBDJn ml'llllkibinl :yazdJ.g.md -n doLayl memnun oldlliar_ fbraSi geldigf Z8lDli.n Ad~ l1.&11 • linin, MDlliuun, b b bam.nll. :gw-e'~ rioi yazaca£lm;. $,imdi, ~Lmm! KoI'Jca y~ BeT'
.,1~cinil1 PlI'ri2! gUr' .

bre,

, .leoti, h 11'11 mu.hakkak tie k~di ~ tab~'eBI i¢n~ W' Onun gUI'8!j tabi yt:i' i ni

11"

mci"ktlldii
Koca Yueuf cia mulhi~ VI:! I - . yamdllml~ pehli'l1DJ11.1ardan oldug I: h.etle Bergdecinin ne dereceda milhim bir iJZI.IV oldujunu bilirdl. lJte; Y uut, hasl'1'HDln gti r~ tf.i. 'biyes:iAi bO;romJya.ca.tLill b.ir ka~ ken ;yo.pt - &Ur~l1Uie bildiCi login isi £0m iik~·ord1J. Yani, He.rgelecinin gi~ tii.1HyeI!irli. YU:.uf. zol'ile, okh~e bOUll:lglli ~l,ryuniu_ Yusui, Hergof:leciyi an.::ak z I' ba~ ZIHlil 'e kllo ( ile kllI'lJ'l!n d:I tu· tabi hyardu_ Yokm, If rge:J &:i ar:iamll goz al;tu. t .el. mn ·liib edl![" i. ~urn.da 1!l1"a.!l1 goebnil} ·kf!IJ lKUyucul nm.a. yet e.nLere ".. k al'l
amataytm:

B.u giin Cihan ptt!
1 Dll.~

h\l&D.l

e....

Iirin

L!"."i~ !,;etill mtidafileri mji· d&faa harblni habul ooe.;,'ek J~i Dll1'-

tiu bif- l:isa.n1a ilan etmi~l :rdir. AvrupaJUD en daghk yen. ~dan mucus tertibatm:w alt. ~ eo wi.i:sdiddi:r. Ma.aha.z:a ~ nil her mem.leket ta."l.ITuzund dl!ii. tm VEl yeni ymi t1tbik edilen taarrw: Ufliillui tsvj~re i~in de ne ha.m-lii.digl ~lddiir.

doJlL'"U p~" 'liAr Ildollln :iWlIardu alal]J'J~) dJ..yo;: i!lIl 00kiIyor, Atllnoe(lln ~lln.1<! inallBJ'l il~ :ukll.iJIDilnrul1 alBr.lotr lC~gl! gidj -

rtJindairi ,olwllarda

bll' ~

lavi~

7orlsr. CculU'1 . '!.!rrtia

~d··

iilyle

'i'Ii=

ki b:n.kiki h.a.re:kiiUo ~ameti PIle iDugiWle.rde by'rn 'L"e ta\"Il~ edektir. Belki Isvi. I!'D.in ~l (. amt Got· bardJ d -:Jan 1 e cazi.b gOlJen etra. fmda 0 sl1lc:inmuhitm iIlllJi:m~._ • M\i'a kID1aU;u-mm kor-.kLlHl] mo-

lIlI"orlBr. Ahmai, pdm;a OIl ~ lJ.UJI,Uld .. JiO}"'g\l:J]. illitd lcll:R I!dt!~ O!k: dN:crler1 de ~!!I~a yiildql:l.l":lk b~It ev~ ,8.l::~..r:d.JldericLl Vil Qyayl Jl:i:irmeli:

_

lcHe CI.!ihr~ 20 meke ~ oJdujunu .o,.li~l" ve b mmtle iltai ccd-

W.5esleri

i, idilecekt:ir_

Bu !>e'bebde ~br. BI]k

't:r e heyecan hudud ~blr ve ka.5.abil.a.rmdnn dahile; l;ekiJmelrttiidir. Bugiinkli . liy1e •• m"i re kan.:(e.. I da'Wtyon)' Ii' (unflti in muisi iii b.i.r Dau:r atf .. ce 16 lIle asll'da. Isvi<;re.W~ FraD.sl'!:l ada (d!dmt 5ulh ~
akdenn i

1eOO1.

BiE hllIll mOD\lek.etle-

Ii bir hu1J .u.hnni d.e Olm\I~, lao vim-e t l' armda. RUII- Avun.urYf.I. 1"dulariyle F liDl!lzlo u arnmnda 1799 d~ Zuriell' e cenoyan eden m~ hwebede RU5 - AvmJtury.a cirdlllan miJglllb otmu _Iardrr_ B:u v.aJr:'ada.r:!. FI TliI:r! tsvi r ~l1in bitm' n~~nI ve tao rn mii millkiyetmi muhafazaY3 bey. n lmilel ria:n:l o!~us ve 1m sayed It \'rarel harb Met~l<t.ndeu w:trn.
2.::LTII 11 m(l!l111l

S1i::rpIi%= {Surpr; 1 ha.rbleti. tahl.ikeyi m'llcl'i:Jtirlcr. n::s,i!;:l'l!Wn a;s • eri bi.lim ve t.;rbi}'esi F'ransilJlHl! .aynidir. Hn:rb akadeiDW z 1:rl.t1eri Fnnn,da. ikm.ali tab:sil yl~_ iir. bviJ;me.sabei sa.t.hlyem 4129S kilometre mu:rabbrudrr. Ntif'uw; dort Im~k milYOIl8. yu.. k:Indb:'. lBvil;n 1914 Ciha.n HarbiD.e de ittirak etm~mi~tir. Isvi~r.l;l bel'I1Clmile1 Salibj hme;r "'~!it Akvam Cemi " yetinin m rl -dir.m~[ , her' MYys.h veo 1.::'Ilrill sevecegi sglars. ve wllefiii£ e t,;,cegi tcrui.z h va ve ::la~ natol:'lTomlll.f!I: rna lik' giizel bjr aTh:ediro. Uzu.n silk LI1I :senele rin en son.ra. cllvei \alill m.isafirleL"i bIll bu topra.k!.arm rengini kana. bo}'ll t1n1.ga ve bayk~ Y\I'!lu,.'H b:tline getiTniege razJ o· IUn>a 'l:itlna dhan tlo:'l'yacukhl". Umwni: tahlil lie 1':trriJauDlZ ne:t\" ce ve kar:jlDllZa <::lkRrJ (,lthre 'V'edikilen kame! hlt; de 1s\'i~r ,re giilmC!mektediI. Eu dll j'elli, billll:wsa gizli

ant ~ nulhJ:!retl:edJr
YHlID

J'i.IIl!IeI!!!!!'I

m mu~

b~

1Dfi:I'eie.re1!'

~

~
.ke-

1wC'a~ ~kll ~ ~W nih" m_bAM ibm., 'IIIIlIIIlQt.,
il\

vC ~-

m~,.

s~JTtne m1lr.l'~r - kar!l kOJ'IDoktim u.opn ma4rw' btl" eda ik
KdIlCrtn

knk ~ d!!.~.All

y!illann ld Falma, _ WI'l!l!.¢.l.ju p,dlJ' y~ .
adliOdak:.I!!(iY

g1Ln£,1.l.Ia-

• CwIJr~ ... tI:I:Ill!lllA. ~

kahrll§1:lr,

1fcr' y_ Iwpan i.o:l'li~. Hl.cJ"l!' tH. 1:qmBn Wlllnn .ltt!merln btin7 de t'tIC' (ed!kJ;f'rh~, ulI:milin" talD-tbin bMltaJ. hi btr teTin JIi'n Vit !h . OJ. ~doJjp DlJi kt:IJileder lI\lp\u!o yo !bit tnl'lboi bak;IkilUc:rJ, lliaw haJJ!ldf!D ftlnmtllk ilja hI![' 7lJrll1rl:l YfI'kI"$llna ~Ikm.k.lr bir nlz::;!" fu"htlmakta hakhdlr_ Btl J.d, k «in m~, ipe.klJ clblED a.i pa~.n. pan; op nlmJ,,, bu da bJ!I l.or.:W iilid.iJderuul.i mah ... )an 11.I.z.ltio iJin!1' ~J:llJy:lJl bll" f\tJ!n'" )"O.IiDl.;VJlldoll.ll ffi.J:k:-

JtiIlIjiAl ~;:;n1Dce. 'plmtl:}'8i;;&nm)
IJiOJ d\a I$r

blh~lue.

~tcn Fatmra d'UJ'T/lIJ,)'Ql' yllklBfjzyOt. Kodl:u ,'e heyec.ln 1 . ClW! bullioan "'1 bU" kU£iunl }'atmBYl mrMl),O.r::.

Franstzhrr, 1:.amamiyle Hergeleci Ill:rabim ta.r-afmt 1tium Pru}'OTlardJ. Koca Yusllfilll tarat:tan :foktu, Cfimkij, Kac.a Yur;d, Fr&llElZ as •. lanlanru tek r te er, m.agliib ftmi~ Ii. BinaIlUlal yh. seyirotilerio b bmm namml F ~kiI ed.i.7Ofdu. E~uebileT ekalliytrt;te idil~. HeIe, gUf"e:.!ji &e}:re gl'~ oJs.n Fransu. bB.:Jpehliv.ani..an Koc.a. '!lusu· fun m8glubiyetini b akLyor! Koca Ymrul. Her~elE:CJ.._vi oyunla bi:r punduDa getinTek yenemiyee f,imi b:ildigt i~ill i§i ~ora drikmii~til. Zat~, KI)C4 Yusufla, H rgele<:i Ihrahimin giice:!Jleri hep boyle z.or 0yuuJariyle olmUj ncli cede gal.i:b, maglub belli olnnyarn.k ,. taraf birbuine gir~rek kavp ~lc ne eD' mi,§ti, Koca Yusui', RB.S1!11n1oyu.nia boza· mJYlJTdu. CUnkU. tbrabim !:"hlirall: ti:sta.d.t ii2amdL Onun Tift}; gal'e§J," ne tatbik etti!fi o}"UfJ.Iar\'e O\'Un1at a 'ka:rJL m8l'le:watn ve mukabil tehbke~ lIlluruttu_

H~elee:i,. l.'trken llu.nJa . }iemi - Us, tut.:u: ;-rm.- b Y!:'IIln wine Il!W aur!,

de

o.rnm
tj,

i-Ii. CUnkli, Kl'.I.l"J. .o:Utmw .. pehliv:!nltiE adadma d !iI . A mi zannmda, u.: asile J'M}tanbeTi- idmAn Y9.P , y~.pa gil'lih'ini, k Sml 0';' ~.nmiJJ _

tCi. J:!>1 gfuoo:l Kar. Ahn::~1 idmanJnnla:. ustn'Sma faik gU lyordu. D_ win iaad g rod i lan' clJ.'1ID.!an ojr€"~ Hui~ run ne:ai
'tI'B.'l",

6t'llleDiIe U

KarOl Ahm~d. Hergul >ej • neal yak hilly. u. Bu Ina meydnn ok tu.

Cre'\

fHor .. el j_ Klua • ed1n tekJi[lr.:e a verdi ~ - Pelti. JII~ be!. Af;-"rin, AliI'll d
Ab.Dled bi:ibijrleni\"l.ltd'1:

~t
Usw., simi b;ujk~:yeneme.z;..
~lin --. O}run &lrlarJnl ben billl"JID .. He~IE'cl b-lmez .. falmt.
l", et-

hik:Lj'Jl.t~nt"mukao

1112:dn-,

Likin .Q'II hBdr~l !'deD ahnan u] 1 !-'I,;l"ubeJ 'r den mcmlcketin a:rori mu. I li1nlmu biT 7.:i,~t huoe I!wdJ~iTlden 1~'fTt:de bi.i tim. dige[" i y. t:HJ('. sacrl:lrI mUl'Itazam kesilmi=J , l~ra, r I~. nJ~h kadif den Ijlk Ilir

ka}'l

~&~ lJ}J'1k,. oldUkIe.n alil1i000mer:'! ~ mall.LL~- l.r, t: rID. e[l gu.1 ,I rl!D karil T!l!ViI R(irdiJ~i.It: bu ~.llw.a:HilllktAJ1 dolll,)"1 b • I'n ~Iddl:.lli 6['kmk!'m! Ilrl,trn;ddu p<!k nnklr OlIlC;JIHII'.

B Jl k .",.,t:!trc:r,

H!;lrgeleci, kimselJin bilm lW (10J(l;4lmn vW'\I1~1.I roygun'::1JI.,rrn milD~:ylJnlarl iead et.tigi _g1biherln ~1.11. bildi· ~tJ..t:u t.l!!m:mlell Iur'!l'or, Bir par.:r bUt: gi ~enici ve kat-'i nehceli o~'UJ !:om da IIYJ"'1HiaIt D!;Iyorlar. Dlukll.bH o~'unlaI'la Etlill"a jlt~lJ[mi!j Tala in!!. meml1il" elhl~ u.wrli bbUlk blr p'eblivandl. I( lle k8.6!illll '" ~ ,"col .iii, kar. uktd ml:O;;HerhJ.nr;i bil. pChli\'3n. yu:o:ci yilz nUl bl:l" ~I! iIoxk wda :lkh buJunam '!!u Iru~ WUerini Lk.l gUlII icinde meydllf'l emin oiduttJ H' JGtLII1i'tJceYt almak1;.l1alr1rni; V'"' ~lI~are:m ih;1I )':Jluohr~'ltlli> lI:a te~ddiit etmedjii,1 llir Gl linn kat· VE! .&\.I~ ~:tuu it.irilf ~1.m[!j. Vo,: tJiri de bllgt1n iyt"n H~lrgelf>1?i:ve l~tblk ~lt;,m~;:;.il'l Y II'! yalraktnl'l'llik ti%.o!;:rC1lir B~]ki Kendi oj'tlrluyla ye, f] Ill--eb'lil'rii.
I

~! lIcmr.ruTI oldum klzat1 be_ E-

I
I

NiteJ::im, H t ,,! I 1 ,:ml'etl~ yenih!'l j){:h}i~'

,I:.,

.miJJtir;

el ",i." ,-'yinrru,
17 r "oeuk
t
)
,1;]1'

IDee

VI! klUlI1'

taVll"i1

ti. haoonlTl gururu bUI1d!in zi. ge'.mi
hQ:'I:hmdL

d

IY!

Blr guo, oglunun her gUn ya.pbgt l:i~OJ.rej_ n.a Ilda., outl e]iHd~n tuta. ..air].: illJi Od:1EIll:1 gtitilrdii. EULaya A llaYI ilk de11\ ~JaraJJ.:soI-;Uf{)ldu_

ifit(;l billikis Jl(: kild,ar !'>lhb:at· ile l;oriinU}'or. Alby ce\'ab v IlllCUl _ BU.~ID1 kal. rump}, C"o;,:lel'mj a~ml~, saMki :mne. Sinllii n.az.al"lnrJlla rokJ,rordu. Siikulu 'tIk- kal,; saru}'e sill'du, SOW'Il, biraz m utereddJd bir sEsJ:e 51orilla:

onu t3JlIMult

It rn ~
tOe

in tNle(;el~ 9.11 , A1b.y bab L1<l dog'r I d03dl' !j:JDl J~l.dLraf'.3Ji, 1m.: nbu: Ji:)1

vablr'

'j

Dll\' ann um or1.a&iIlQa, kiU'ilkl p ncerclcrdcn gel ll; Lkla, lyie gurru..en bil Hl\ph.a bulull yu.du. Bu le-vllada PeJ man biiyiik Ve ~vimh ~;;:L nj<h kenUilerure ba:klyo,r gi_ ',di_
T:lJUJlDillj

Bu benim !;al!i(';1 annem mi': Oglll[lU, annesii'tJn. Itayattn. oldLl. • It..! fi kr me ah~tlrmak l.l!hyeIl ,g0D.~ babil: ~ Ev t, diye ce\'ab \'erdL Altay eiiph Il ve garib bir la.VIl'10.: I

Elie.riru oynal3J:J.._ duda.klan
'W{ ~oeufuD.1.l

Ju:-

lday-.m,

cakIa.-

-

Annem

m:i? diY<;l;

tC'.krar

L.u: r

1

Jo1J y.a~

dug,; hill rCtilm(}e P _l·ih:,J,WD. ve gj);,;leri J:j.[l[]ki can)J iqlj~ gibi du;ru.
yordu. Veyllri~

Qt. Bilnaal

M lw iJe SW-'Cn' aUlD 'mi? - N~ deem? SOyledikler.in.den biJo y anlamMlm ••
'M

IEI(lNU. a.nneei glbj

GeM !I.dan:im ~ehrem ~i blI' keder dalgpiy1e ka.phw..d.!. Vii ~ l;uklJl!;" gibl haylttt.a aJ:n.n bU' rmneyi -ste en ~eu~!l ancak ooym bir r lin g{}s, t.erebiliyurdu. Og~ I::i~ karla .. gay. ribLbii bir vlI7-Jyet ihd:.i.S tt.4,'ini ar.b.k bl;.;s yledigi i~in mli§kUl 'J,'e reci bir

)Ian bir a.nn.e gibi mi?

hepimiz de «ok nll~!"'lld olaca.rlZ... Altay JnlJl:.t bir tVida: - Ann I'll gdt:ee.k ml? dl.'t't: " !r du, M!l
gullU

l;;lIT'ar aInu!} ICJm e

I

lb['
!"

d~~r.n

<;:'i~kl

'r

ml _ dl;'C

'ylMl-i] T~·

\'(!OL tlU

~I,)I, gii I! •• Ot'll! tt' d~.L Inl ?, F l. H 1

Evd gclec 'k ve sr:nin de, ark!!.rlll gtbi, kOl1u!J:m It- L;] [~".·I'kucaklaYl'P iipm bi,. art I , la~

cak..
Tabiali hilihDll V~YBi, soylcdik IIlJ"tnc inanmagll i:!(! a.ret cd! L , .... l"Cil::1

ha.Weyd.L
ta.tmld

BunnnIn

ber

., OjlUIliIl

~l
D.

~

kooJ.l. nlttde

VeYii. yalan Ei:iyl~Bk i:eiam.ed;ifiL fJ.kat. nriJ.eeelr 'cevabw. DB ~L. de olr!1w:u 1~ld1gDti A'~ L. l.._~ftl __ 1. z ~.~! ~.
A.Jta.)"

dillJ~iIiliip

~klir izaha bului:I.W.l." it dtiqiindii~ - Annen: ~k u.t&klaI'da Alta.',. ••• dedi. B:i'I.D..iiewelden do GOy ~tim G ya:hat ediYOI' .. Fakat gen do, ~. B blUm . 0, yalwufu gelcef!k, 0 valdt h"

nla.nruuz V IJ .kelhnder WLllDlyar. du; fakiit oglullll1l Ji:thre-sind agu." bir ifHdenilil doh-l!}bg,m g~ir U!i1i iI;;i[l IO-DUJIl he::r ba.ngi b1r tesir altJntin bu. Imurla.mum.L istiycrd.u. AraIanndOL uzamaga ba!jllyo.l!I sw. kiltu bozml1k ir;;J.:n it.a \'C W :
~I~~

..nn('1T'!
ay

..

Qnun

geim8l!ini

hlekl~

-.i.r;,iD.~~

JIer ~

j,DDMjn

J:.1oOct-

Dllm..,
Ay

~ clm':Ilj, 0;'

n

lart:J. dutan

\\'YSI.

bWUIltlll~'1I

rJil!

rJ

1.' J~NJ,

(~
.............. ,.. nn a binlcr~ J.J qiiyti :sulh. zamJ!nmrln.
kcpck,
VI!

tantI~ :?;

tm
[I 1;;[ _

"Y_ni Sabah"

)

qUi1Jl~

en bin jt('rlertn VI! !li~ orin lirkcll il'l.ln bilumum mu.~"n~lclc·, ba: iIIIUIdu y;a.zUt r d;.,u·e !dJJdc "IWlIDcic ~·I!l"g.!!i"1 nlimr, M "'"DDE ~ TiLrkl)·oC' dgll.ll",b i.lDiIII m.3ddt.:lerln: I) SmoI. It)

e:rJlmlt

1-:lt, mi!las, _ 'T

"CJI"
pl·i 1Ia,

r:iJ,emnl,

"barn It,

.men

It -lJlhimWl'l mad 11 NY 1 ve ~br, knk lfl! :Jiiimlkok (iJ.UhUI;. aabc ~ liID11l.)IHilel. U _. ncr LUr1u:.clil ("U ..lJilk!{I!~'" _ Db81ar! hnri;;l, Kl.lbl1J'll LiIOi v".i..W!-'ri H:IIim vc n..illuJi 1ill. J lmk. lIII1m:t "i'lI! i!fmAh dnl m..:IIl1oIo.loaq 11 _ ~k . 11m, i itt) .!: "k"~, 17 F.c::zahonelrrile lmal ~ lk. . alarak 11 -

V t.u['blYl·ye l..U.bi tuttuk· Inn 11 bin bu uuklUiunl,;U aymda, bl.J'b.aIil"i_ HolJ[l1Ida ~galintl~ sahayn sikdiiklc.ri malflmdur. Ncre-den gellnre gclsin, hcrng I turafl\ aid nlUl"llUt

iii bir La1.i.m

e

ye R.-I'" Dt.k1nr (.hi Klrdar pi 5tJill:ITI~ ve nlkl bnml~lLr • v--- A~. Tu·rk £cncll i. sentn /lIP Ion bu biiyilll: b.lyrmnuruzd ,Fl Y LldO>,IW.Uhuic I;all.ii mol h us en k..IY'YJ'lI:tli IT1l:!kL.cbl[!nll!ll t.irlrn" te.mdinil attn.:ikln dLlydlJlI'Lirrl derin in~il"ilhi W1.19'llne M,!;l.,v15.1::1'1 illIdirmeil: IIIliJi:lCJ[lJ. . ,,'Qrum.. BLI 1'llir.il.b..uJ slzlere :-o~rl lill' :!Il.ud)'1ITi'II

I
Batman faYlnl
("' Ya . S.abaJ1 m surell n
Billa

Y.1~
'l."nltj.

G:zert btr

Ulli!!IV"\,

vanlilhn

(lJ.guJi lrn1rraman.lJ,~

takdi:r

tl'ltu!k

10.-

Ta-

~

nO) I

IL .

'Ill llu,tbn:b

yiUdl mib

I'Ilm vao:L

erglye t:l t olml;)';m Vl:~ In!.! Odm.mi~ bWW1iUl f1~ 1liI;y'!'I: m~ nI s= JI:lI'.IIl,.1IZ T(! "b!:!adn1c'I!'I!!Igisi

cill!l:lD tup"tml \ e pt!Ti:! I< 1"Ic1~ ~ut ,-.P~I"! tilY4I. ~ubtt VI: ~U~ ULll.ga.zal.an: V, JD I::Imcu.. !lhadn y.illd.l. ,QJ U.kelll!f ~ lerin UlJ!oIaM:! :fi.ly:!I, (;'LIbe YO pb~ m.i!.jjll.tar
b

riD. ~1t!IJ.

suretile

\'UC1.Ia{-

~lln

-

I, dlHl t.lim.i ~U, rn clc "erg"i!line

1iII.-

hili lImhliJUar, l~ A!§:3Ji: l'Il!nde bll.a.p.. bi~ to .(~ k.iJ,"trWJ..I ....n.air l!ii~vJ ma,n- 't.tJ.!ot~ l"I!IIIIlel~ Dlu.il: ve ll:uili1a ~ rilma:m-k iiU"W~ ) yol VI! T-!lP!I k lW!m ~

"~m

MADDE; 3-

!.kino mRthl~C' )":12111yuan ~,ambar 'd! ma~medftl dOj7u.diill d~
b!:iIun.
t'lb.;inc

l!ld..llad(

3D _ 21-

Od.1.m ki:im..u.u, BIr '1·

i dQd biD met-

_

ctI ell.
10 oC: JnU

, ~fiI etti.rr::a.

~dl tes Iii n II d:J m u.:unel!! \'up.:nn'll 1. 'b I.elll'. Cl mad~ lit ~I·~tli tJkru.s ,. 0':111fll1 Keil",O"r! 1:llloLu"lI aid top1.ancL bl,. J, ~b!! VI! S.iiU~ m'~l:.Clz.:o,l:1ifl, bir ~~

r!!',Jf plElDi7'!ll ~.IIZii.D1l
:S~fi :a::iI r;l;3_

kmlann fp.lIJdrnle bir kiloII bm m t3l i~iyeu. tilrlii. ~
(WlI;li.d
'lie

.z;lmdl!.". §tipbe yok k.iJ J161"~ iille d~ topragm mm.~k, er siliilth, hl'lmbalI h r ketlcTe ginnt.:k bir Ll b m:wltkb.-. .:;tm\:!.l bu suretla tim, cephede ve hati..;i tayyarWe ba.rbctme.kLen farkl1dH'. Daha taYYA.ieden iller en Vi! hal,' da hir mak.inc-li "tilfell ate§"iyle can "I''l:rmc.k te v r, iI::! .. dilrten !IODra par~alwlmak f.a VIlI' ,., F t: i§te n kudar., Yani bu )'On1 UBW . 1ft btl -b.inde i:ili.im yij% Ii! yil..z go.... bnm.l~ dcgiJdir. Set! bi: ~uphe )'ok .ki AlIDan para!io.tr;;i..il"" c.ephen.in ,"ok geri 1111i: ve '\;ok haU
yerle:re iniYDI'brnlJl.. BiilllaeJJ::Lleyh

},cr UU! cetireb[Jrn(!'I~ Io;m kllI~' tJ pm.lz. mu,,~ .il:;Alqe m~" l,-:;k almuk "I' d.uni tah.akkllk !:IUreD t~el!k VOIZlIJ'et .. G;l'lm.i& bubmducwnd.;]n blr II; t y:lhlll nrt-

alla

IOnderllni" oJdulu
- 3-

p 1m' mmtaka.uharriri Sabih1a-.;:am , zlyor.)
mahslJsada ,ani
kill . lues
ft'l£

mlStrr. I 111
Vii'

~!!fimj2.

Ulrl ~clI: rurruell!l'll1> U'..:ldt: bUyurmU l:ll"Wr: (1\u-~ ld.:Jn!! cd(iILhrl' li1.:i.dyomU en LuYILLL:U mi;;kill.b Fi i I.J~ ner ]H."ule k.urr1J.ililm li:a.b $lJcak.I.il;"l'd.!:r • TUrltiy!.'"n In i&t.ik b;ilinl uil:li;r~ I:dIJ!CU 010.0 ,('n" nasi] '_CIl( ha.'ada
II!;'III: meyCiaol.;m:la yeti~L!IZ!"kU,'J".)

lI'ladyCimun noll ulAkld Wlffi eldi..;1 ;u v~

Bu. l::ii.zelI s~hl'e Vali ve "SI:!lc-dLyC'.Il,~ r: !;c1dibm zarnae, "lilU !il!!!irnil. ell,.0): .!.DOaJU·niU1 . l:ul.ycmlr.r hlll<kll,d .. ~
I]

bu.-

ipllll:1er:l

H~
~

bWlII.

mmnid. h.:1cLc}.

.... im

}"ltJ

bUl'l1,rn fJ dan hmw SlRl \J:

J~mh: snl I mLies:;eeslie:o v~Y. 1, be, I!! SJ.u, JJJ.ai;a.zalru-LIl mlilllbnn. oQrtk: bmntkn faZla-

24. 2'" -

Komr.et., !',i:ili.m enhn •

26 _ Tl.bbl VI! L'Iptilp]lIrl mill1:Sh.:-."H"m. iU. rnMmW,~.i$J e U Chbb! VI!! ispImci.J"u'I Il'ifi!rtah.? l' nih: llmnm I!Sini .hili-z al~ :iII.iar dIIbi IIIIA;: bIIy.:w.. llJfzy1lD .IIJl'U, J'LIIl!JUViLIl VIJ!I bidyan ,krern. p[)Dlild. f'I.IJ, I:ludn. bnin.k boy:a!ll \'e {'il1'1,I, ki}!I'.JDnbk dUzgUn. :llfi.rme ""e Ii.i Itri~t ve I:u ..... B~ id k~J. bu UDl'iyetten Lstilade !!dem~.)

m!llr..Jh olur. nun

Rlr

31 ,\UE!s;s;se

~Ylll bll-

U_riincii FWilI
Ilfik(oilC!
Mil D DE If: ~ l!.'C

tJ..lyal. iUbe ;,!! :01 I~ IJrIilE=I"rlnd"a. III U If) l.••.m • t It;. bil" S3hL"! 'i'"le!,Y1I 1I,,3r th"nl>fe lIl"lt1lmJi; 1_[! bu maJli.lca satJ.:; bedeli; J!i WlCI1 rou dlj code y ilL unI'll ti, ",·.CC 1I1oiratt .. ' lakdir

:l""

r·cklif

MaJ!oOlli

Smil-j mti~LIh: fil)11..1.. ~ ~ Siill.3 DHl.l:lClll.an, It;!planet.iln.rethanelcr- VI,!! mtit ~lbJO;!l~r nlllameie v~ Od!m!k1e millrel rI.irlE'. JilWl.mel!! W! IWI1.q prtlEJ bu miik..ellefiyc1iL

nbu'dn makine1i tllfek ve hattiL tu· fu a.te~dn~ maruz kdmr:k tehlikesi pek. uzdl, fudikleri lnpmk1arda J:neooden] inMnhmn to pra.kial"l hit Mllvaffak olamIyarak teslil:n OiEl.l'l !"e-ya yakalaoan pac~Ul\:U1er .i~i.n nJh9yet 8rir Dlma Ve harbin 50nu.ma kadar lei!' emr kamjJlllda 'yan gelib oturma.kl:m ba§ka hi'\; bir tlolhlike )'Qktu. Almanyn.da haftad::JI yanm kilo ekIil~, gunde bir ba.n.I.ID yas \'e et },cline 1ngillerll{fu \'era Fransad1l' milk'e:rnmel h~Ylnl(J.ra sahip olmak Umidi bi1" AltliHl.n pllra.~ijtgi.Urtl igin C:tl~ zib, bile oLsa genllct.ir. Her Be hRl me, biz biltiiD bun:lll f.l.

ragmeo

Alman

parn.[;lii~iilerill.in

ce~

~
MAUDE gW 17 -

'~e-1~rm

va'-

Jtir;i .imdin. y:lpillb

~i!riwn.

ver.r;i:i i!:!!' 1Ol' 1::1 lbme, liJ}'ill, ijUbl!. SJlb; Dl.3g:l::l ~mm k"lll 'ouh'naIJl!\io mIbill limidat d.J..i l'I!!Im.I:2 t:lthol UtlUr.

Dunli:i:ru:':ti ILSll VergiJ1:i:~ Mat it tIE! Nisb6ti MADDE Ie mala" vet"IDSinlD mat·
1":1.hl:

A) Kendi mii~

"I:Iembl
j~

i tsUm

it

- on:mAl
1I\000ul

edHt':r:!

maddBi.ill
1nLLI"I[ill Llkil"

-~Uo$

dir.

11,.0 mLitc.

n.lr.

2

.5 s:io1Sh

k.i:i~"fi'Ul\

hJw Uibi~K,~mci mafi~

S) A fI:i:r.mnd..a. ya::ih mi1~!!ll!!'dil', jptidal maddes a aid o!WU ~-II1I'1iL;!;[J mnmLllftt He ailm~~ m3f1d.ed:l':· y,a!l.l!J

d: '1'] n O'l" nlUns-r:all (ll!::ra~ mJiIii ,.::tnb muleahludlu k.asd.C'd..illlUlihT_

tUWl:n!.t
~I.,

Bu

k'Jirn.

)'111 I(J~C

he;TI

Sl.!!:l.L

miiw-

v~abud. lo.~

"'eJ"B is1.lbllk iKliJm ~ mu~1Il!.IW: veyll g.ihlJ:Ierll en Q)lll'DlIl!itm vergi

~

"..be,

&aretini ve fedakirhglnl kabul ~diyor1l2, Ammk bunu Alman milleti ve .F'iibre:ri gibi miibaJigaya ds' nliisai tlulmuyoruz. oC;i..inky, tarill, harb s.a.~ lIalannda yililetce- ve bm.I'UCe { cla..i, tam ieda.i, yani bir da.ha. geriye dan· .memegi, ijlme~ gtize .alarak. ~idell l.ahrnman!:an !;ok ka.ydet.mi~tir. Bl.l..lllann b~mda. Tiirk d'~ni.zeiler.i ge!jr. lyonl(l.flJl.dfI!.D, dii.i.pan ku· manda gemil.erine atlaYJIP, yahu:t. ma.D;Cl!1'1Utla atJI.lp tek ba§.ID.a, yabul:; W, bell ka.d 1ji} h~bidilde koea bir gew i!;iDe sa.idiran. paJal1nru BJlr"1np ,g;runidekileri ~il yavrusuna aaQdw' [tlenD k.ahrnmanIq;m1 vc f.ecloi.k.irhjuu. dWii..W iinilz,

tnhi. ~ k.end:i h :.1:1:1.1:1:1 YoIPbgl. II!! ill hn. e:msal fJI h., bedclid±r" :Rm!ID tIl . i i"p madd'1!i baa;k;;ibnna ~ alna y p.dao iInaIlt Il~ altma DJ.a m~ ym:Ll1 sek.lIcrde W:idUm mwnulJ~

Bir "r'tQ-k gJ90m~su. dU~gemi.s.i taraflltdan :t:nahmUzillminak t.ehlike·
kaJm(;a ii~ b~ di.l.i.VU' ayn..byor, d~man ge. nilirinfl ab.hyorlar. m.llthi! bir bo.~OI SQDuuda ClliD.v.eriyor·· fuka.t ai ~

gem.ici bemen

lcsIhD.

mLik ..hr... uflcriD smaI, od.lili ,,!;ide Y!:r t!.!, Y"lll;rr;bI,lwl ~!tril IBlJl3i IllU~~If!Tloeb'Urtl:;)l"'ln fllyal, fiUue ~'E'J'iii .. ~ m~n:n..IOOII .fI1liIk.l::.n mn~ l"T,wlill h. ri~mll: l:lo:ailaa tn h"Ucrd,··n Qldlk; tarl l'rI'lmul.,1 (lo~ b.(.i 1.iri,ln~ hcsabli'iALol d 'l.i 1 l"'tlllmel..
" tl DEI

V!iICI~ M(j~

lOII!
.,

tUlYUn
:1}'

lLI 1i,rallannm. et!~n In:.;!lcl:dir.

i.d-ndl!,.

mllma.!lll.l.

ml:l -

mWi:i:bm w!illm:"l.1:i. tn.Il.LmmarJtI1 tElll:dil'ite ....... !..i.IW:J besnLmda t~' tI mro;-cud l1li !Ii!In lJ1IIJ 'In.b.id lI<J~ iir:aU:iJ"1 ifIoa tutu ~ lur,

panik s.onutirla. dili)nia.n &;emisini de ma,hvett.iriyorlardJi, Oliim. yiizde yiI2 giiz.e a]mtrm·!lan 'DOyle bir b ~ete imki\n yoktur, TItrl!: ta.ri.bi be.§bin 1:r.&.M kiLns. ~r ha.m.3sJya:t ile
bu.

-

~~
_ 1n1I

)'lIWi
~1~,,·

mamu.ll

m

dLl

g u1Clra
nlil Akpff1.l!}.ll kadmmah hnVj b,r b:t IDem!! il.e lilT.! 'II'1Iridal dl.l.rl.i!.c, Bu

e!"eJel", blr flY
..Yln l.l 100 ,gIlY3.tili mlllIJ.-

miitir.

doludurve ~lti~ 1c.dakMl.J" ~ veo kaJlmi.ma.nlJgm_ 6asaJini he. nii,l h4 blr yabnDC] tarih kaydetme--

t!lU~t

nadil'.

I f H ullriimdln kklL!:l iI,'Ilt!n r: CI QI!IlI t Jnd ]:Iulun:!n m (t 'c:kr (lulUa!' '~ 00 m"l1d~b:. I~"! • 11 1 t:dJl!cn . \. Wm.i:-an lllll"rt:;, r dilhll)
~nfl£"lL

IlEIIIZ

m.

b.!I«lI oldukm-ecbW'-

It'

bUd.i:rrn~

~I!:

\'~

icllk.o:i:

(~C"ku

fatmkiJ\a~
"t'

1tt"J - tql l~il1 11'(1,,1(1l""IJIIin U1mQ11n i.s:r1'hr d;J.h,1)

am

3He",. ~ VC!: t1c-:rt rlk "~ D lz.. kan. ~C! hllV<! ha. t ~hI2;;lI.E rJ 1 1 mOlul.ld Illu I) !!it d .. riHlllcii n ,·ti. ml . m- n.J g!.lm v

tJlaaan m..nI..!.:I:i milni:fuli.!:ra q;Y~1n~ nl!'l'il.mn. ter.ilme&l.n~ Mn~~ V<:.k!:l.T~ mjWLilde !!dUcb l uPli'i i.tJhIIrIlrt all1m.t ~DIWl'l'"Y-l! t£:sJ.im

d.1Z!I

H Drl"'1 ~.WbafjJ'1!

"'-I:!

Bli,r arab. V,- pur n m1akinesi bozuldu
~ketj
DtlIIl Win

Ba:yri,e);)~n .26 .nom rall

m.otiiril "SUhulct"

uacba va.puru ~

tlli

z~e
-, _ G E~LI
TIl

m.

-tiI.:r.u,

E8tq

de:{ bP~

H-rrb B<Q. m

I<~I· li;}bJ
DUI

0U"r:, 1ml~n e h(:r n('V1 hlIYll rI, pi n Irlel' V(: bunJ.a.ran b" , .. 01 YMk u ILmtbn:lSL m iJmfrtin o!ml)'.an ,lie-

SarayhUl"lWlilla makinesi bazWarnk sulann ceceyarull8. kapll. IlIllI. lodos flli.J.nam da oldJ..lgundao hi;< mil da.Ip.lrIr Uzer"wde boea-

~rmrula:r:E .I ndeftlm m.unuu,tt:ii I:nwl.l rFlt" b!"iIl!iinin hH:tl"l) T~ -;! her cl Jill'! Vi:(yJl.
De'I'··C

laya.p du
g~1 e] ttir.

~ wger bir prket npuru
iskelesine gl;itilrmUft-

£ araba v.apunrn.u (Xlkip Sa-ke·

d"k
j" -

l

p<.m;:lIwl

aid ll'iU~1 m.u:W!!

II:lb, mmun,=,hl
SiII-

ba. VUJHIl'U

Yill

IJ.Uh"lll, rn"i.I.·dtl. l'l::lkli:t'llJ: ~miler, ol:riilar, k.l,.Vlk, .,nd .. t, kik, !l;}LJ.-

vcrxia'lllWikdln, la :m1IlomI! u ~I!T.
t! fl"liI~lIz::t1ii.l'liUI Itood~ -71'1
1.i.l!:~l.Ir

n ...~ V1!I'~dye- D'tI~ W;rtJ I~, ijub<!ol~r,\

-~-~lllIt--~

.'~ hu

Ilt ....

1 b.:J.bri rnt'l"'DIU~

v>;?'"' Irr.·m is.)'ont"alBra. n llti;J1c-nIm"k I!lU"rL!lId ynlll i~-

Mu solim dUn ROD'B8Vliillt' 1;9vap verdi
Rama,.19
B

0

IS jJ.~. 11'>. ,J!'Jl'n n rlkr ler [~n. lJoco"'_nn. med , b r b u 4.b::di:I

l

.jl -

MU'1lli:D.i,

R(j&.

,

y I(imh.,

)'nPl-

eft almdan kcndlsi,n g -nderil m -a. bu.giIn c~vab rDl1lj. tiro Bu CC'Vabm muhleviy b. h kkm· da h.ir;bir malUm at yoklUl".

B ~y.i.n allUda b ~·dD mima· kale, a.~W:otii. on se~-iad.e p:aydu,J edlliyor. A.ra ye,r i o~l t.a.lilinl d6 b b'1I. kllt&n;ak, 11{)ca gfinde bir duzw.e J.ia.myun Batman ~3yDlJ )'ll:c&~iyor, ya. ce£miyor! Tabii haVllnl.1I lcrdir, SilW:1'in !:Iemoo('m .por)nra bu kl'lm.iiBaid olJ:Ims1 da.~! Geri alann'i :lit lda "I.'::l.baR l.iyJk "ldu .. unuzu go..<;1:erl!cl!k blr apu.a!;1llI ca,gIllU!i Un(lTlUD v=~ Iar du, "Snbrw. stmu el.fnnett.ir!" dLr~ deyip kIydo. aabahhyo.r r ... V .. linill !ill\\(ur.Jd.l.I:1 :wrorll 15i>ykntn 1:J.l:r Biz Batman sahiline geld.iSu:niz ~Ic nutukl.ardi:i. D.:)Im:lb:lh~ sWnllnll I!' zan:mn, "Sefinei Nub" ludln biM hah@ffimlJ'cti lE:b<lruz elUTilmi;i "'It' st.addll inm.en t-a.lfeket etmilJ bulUDIl}JordU. L-fL~I u,irl 1arW.)'e~ &06tcrl:olere ~elrkili' e--. kin • .nobel )'eri kJ,la,bahk olmachg... diJmi~tir, Bunu miitil!aktb, d~\'ellilero 13~en Te:ri!IiD, mesu.d bir tcsa.diif ilc ilci ~t biyeEi GI:nd. Dir kt;,\ lllgu t tanbul Billl~ 8on:ra SJra,n:uz gellr.~!jtil G~il y ·nne :ri L...,,.,,rmd::lll Pari;: oldiilc by- :zj"ard ve • dik., 'Od filar ile, Yl v .. eli ~ti Ilrnlfjltir. Null", un ';l do DUn Yillitda.n Re mi - .... ... ~ OtoIDQbil, i~eri a]( .ian 1 .._¥.lJi S~'r ~ Ge.n L."k b:lyr; ml D.1lcia blZ.. laYlSue chill 'I,·i.I~:ret bud'Ud t1 d.lb:ilindc bir <;f.ll: temel alma. 'I;e rHJfll kjj~d meKaplan, 'buUin vak.ar ..e ~~:hyeti r. 001 erl r.tPllml;JLu". ile; Yolo"l'8..n.LIi Klr~4lI we Ta~k9pnl kOJile ,._ Haydl ~II ril'lde iD~at:l:'l1'1 ikma.l [llUDtill Ik.i ko,f I:'kitRumanda;;imJ '"erni. Oemimiz, iplunWl ~ liemell!.ri n1il.J:m:,;t.r. Jerle ~iga ~cJ~i.ld.i. _lgU kurtanlB{111}:hdaki lIlum h:J~t,.l'tanesim: kOlu! I~D A tatilik bu.stO de dUD otlE:( l'n ~[]nm dJ. Bu i~i bitir-en tayfo.lar h ic.:elD~rasim1e ~o;tbru"t.r, rlY-c tI!illl ,k·· I IUnldila.r liB Fatih a]l!:cvi.niD S r Bayruuu b!l.§ladJ "ynllab!" In Diin F:ltih IIBl.kt:vi 1.ar.,h n HI M:aym Nihayet. sallnna, Illel S:J,:IOr \'"e GeDt: hvrarru mlllliLu:be~le Nub" lIB i9ne d lan silll . III!: k.-tib ~,m.en musab .. lh I",. mu rr"kiycu~ se:rrede f'de kaz,t s:thll \ ;1l'1'l"'6TIili. , l'1et iew!'TmLislir, ..;>"!,,,;1A.WJ.l. bir baraka, telil'!keden bir Karaya, evof'v]5. bi.zhn Ij_lkma.t'.lll.Zi 1& .. tlk olar<.lK S-Dp:ili lillat 9: dol )'<1&;.. 1:m. bin sikkl mUsoh3.kEL<:I 50 kilu-Il"Ietfe Uurinae:JJI o~ak, IOkluill frn~ ve cam.illl'rda mmw; team\U mlicibiJlt~. S,;,J.Ilra da .Y"'J)Llm"lShr ViI!I !I:LI nel.Leel.~ e·~de edlIm..i-ll Kw-anilierim kona.n r.:ilile.nim bellla:I~owobfl.!, tir: zen ocayip iskem.leler... lFa.k:lt "SeHllei Nub" karaya 0] -Siil~llInJl'!dr,n Hara1nmbo Yalnm, l1ep~e, ,Yorgnnlufum,l.LnI tllmW ark8.5J k.1i'iyYt'1l sahile- ["lIJDa D ~rd!lD J4Ilpol Wlutturan ban se'beblel' Val": Peyuj, pi. E'tmlygrdu... Ar kill m ~yi d;: III Silley~rocn Ago!'. OgJeden :IiOfird :u'~mTtikte b.311anrilk lide giizeJ .. Ayni. .mmaoda, ciat] ap. imltim l"nktu, Aeab3. pa.ilzEre £dirn.ck;'pI - TiJpkaPl - AkMtay vaxmiin:is ookl11cnnhkla.n .;abu1 Illi slNayaca{:iz _ diye dii!}iin '" Fa tih rum ~ tubp cdilt'i1l J1lWcavei.~inde, geni§ bir mu.h b:het.halk l tie dUm! Berekol1; versin, ·'·yalla.h!II Cllar met !Lo_JPW- ~u ILlI!ti~eyi. .~ • ~vrilm.i~ bul uYOl:l..i:z. Ahali ill';!! ya~ tmd.ada yeti.~tiJer_ BaIl§t, k parm;)k J AdnaD D. p, 27 kiml.an te.m-Wilan ola..n inp.at bqll1u.. Umidi,yle:, De:t~L.'e 1.c.Ie-41 bi b{llde, :n:: Il.dnao O~m 27,]3 III C.. vlld. S. ,so 2.1.;ig dfrr muavi.ni Bay r...o.tli'1'ti.me.r1e ijIll')obepUnizi lrurba.nhk ktlYllnh1r gibi Bu 1kind ~ lJar~ SQJll'Q 1i.ltriiDiln. t.a.m 50 sen.esiDi ~k viliiyetS1rl1ndda..r! HQylrx:c karaya ay1:ll! bfl.Si, IJooI mUla1J.nkJllan ba$LI.d.L.. 1.5 leI cI£Jlti)rnlermdi1 e.'!;ireD dokwrBay JbruWID. tJ.k ~ dan iki dl!1iI"~ ulrnuk (b!e're \'e yii!Rolleril:L llabtnll;'lu. bllmulu.l:ibet SB.!l"IDailk· ~Ii!;n, ma.ceram.J.Z. bu kad!l rLa kal!,;.Jbn;;U;i ;,a.rtde Y.P~ blJ mu.s;abllkllarWi larti:lJJl bah~lVaDlarI gibi. wyontu! Az. iJeri, ·at nm dl~t:r ilk ro:u;J,. ~r - FaUh Halkl!",l D;,rD.l1IFakat. De yaztk li.i Bohbetlmize.fa. kolWIU.I fi~]j;; leab de"yordu. Su, az d I. e Filtll!i HnlkM tJU m ...- D k!;. " nnlb. 1& devam emedilL Batm..an 9IlYlll1 b!e, Dnulan otomobll ~ebiliyordu! BunddD smu; D.arIi alim 199Zul'll::l.ll ~k nobeU Ibize gelmi, idi .. Her,]. 'Ya, 1mbarm1§S8.".. 0 \""a.kit, feliket D \'ud~ .0J'I'i (1I1Ar ..re ["In Ilk OJ'l.aI' da]~ aD.dJ.tao bir lJekilde &r~. i(lj! Cilnku, Liz, gene kUr"banbk 1m.. k[k;Jh lemdld.io !;ofllmda Dlln.l~Bkil lara veda ettill. Bitli8 buau.s.i 'dnreYllr:llal' gi'bl SLrllalllp gotiiriiicDiinhk! bl:r &01 :J!dr.ok. m Ih..a.b:JkCl)'l k8.Zll mll_ 131 sin.m "S~inei Nuh,: ia.tlIQ!, ]gin.Jnege Falm.t otomobHi, devC'Yi!' Ile:ndek at· rkl1d !T1.LI!i-J1lI ,alibL t],lilk'l:'\'j il~ lWJgilmMID oldul! ! law gi"hi ~l ram dl k J.f !!,. rll~ 0)' Illldl. Bu mPl~ ~~ ,Pi7.t!'1 C11nlJ'Bn :FsUh.HiIllf!: Bn snnd8..l:lar, yahu.d malJllals.T, ya~te, bu bliyiHI mcselenin halli i"in ~j mautU!still' 1 - 0 )'iI!'nildi" hu:t da sruitPIJrya]ar, salJ..a,r • ~\i.n.kil por, e.nine bOj-"'UIUl ted.l.tikle-r )' aptJi. .i..IMi.l..i~ ·.lUr.1 Qnhnu \'C ~ bahrj bir blab ir jeolog gibi dlkkat 'e ilitimZllllil:l. gumril k 0J'Il,IlliI1. CQbulIDruyo ! ..il~ seya_hat. hi" bk' ~it yerini mU!!lyene e ii. Ntbayet. brain D:n' k. yat'lJbC1 Jl'Iuha~r:yilEl!li.D tasa'l.'\o"'1.U' ed YW!. llZ Q'd~:\. k r vermllljl 0JI! i ""I dar c-;mh ve heyeea.uI.J. _ gibi ~lr.llnn.d!.k ya '!. 1'. :0 Liz Ir sal ..ti!lill:l.ilnilz, bo, L lH,. i "_ Yall .. h! ] ba.st..I!. r.am a Q!le angru ~1 GW:J.eri!J1i ilerHle, Jlum 5djJlanm {J.C t.ar.tda., t.ah lle ImJlUt,YlDlZ ve bu. kur u isincle ~dlrckl ,Im.iz oynuy .acnyip dclmrn bi. de maVll8, LUrnlil oj'tl:tya \'(! Irar:>l B:lltik~ ul.a.ijm::m l~la . "VI!! ed J'(>k §elullendirinizr .. "Sefi. IItray~rdeki mcsaIcmn -sa timCU'L:leri· .~ 1I&I.k Dnyrarm NIlS" Del NUb , larlll dar-u.cllI .b~ giivl!'rtll!ni bile h~~plaYIl hcsapl~' ero~ 'nB'hl Etti ~ leri de VlU. toprag::L k[l VlIl'Itn.k L 19 M.·,)'18 '.j"I(I!" b"yrnmuu bu Sc:nl! WI Kaptan. f!lrtllld' beynz cntari \'c. H:11 (:1,'1 I-t.ag.dhll.nek!>YUl I d yeleJ.t uldugu h.ll!l4;:, ll.3m lie Cl.nl.d mlsth. Ddn iHIlmh H lkl!VJ o.t fi 'UIl hllJ'l!!n).·~ l IlUI'l.ly.Q \'e clindek.i ko wno.n I Ak~'illl, ~V~ y, \' I t cd.l!!n !Jlobil~l de it iilJ \ I .put klll3L1 kiJt k.1 du,u] n YllplYI)!l'. Arl~adll ko!.i.lrHe kOYl:UlUk !1Iib I rt m ~bll du, Al'ul SJlll1 VI). I hl.lrlut· upllzun "\e bl.:-ndcseye dD.rg:JD i.Iti kU. K "Jb 'Il.·t~ !f.Ilm~J. k I.Il.tr [n,rl i~inJe ile'rll),orduk. F kat JlJ.)'muhklir !ipllJ' t.a.l't!'il:et.U!ri \ co1'l1·1.!Ib.aira!ari .rek \'111, un.larLn ber biri,ne i.l~r mlJ.w bE)~~i'J:J. \' f'lIlak, petrol !>("lfl:ralllnL J:. ... lr. AJ,orlo"1l ill r til' n l:.nl4n JU:n1d bnml~cl WJl.lyor ve birbirlerioi cay" daj kule/;iiini gor-eb!lmek t1;,H1 I.'D~IiIIIW:lIill \'I.."1'JIlltill!1'dlr, Spar 1mrd!.ell rlne- Y<:l rete getlrm~k io;i.n D.va;z; llvllZ bagr1do dnh:t 1'Ie k;J,d:lr Idlt1::rJl!lI Icr "u-. ~ I d i1011<: 1~C'T1-t"~t!J'r tt! j tiralol I etrn.l~ Vi!! ..b...yI II. .....

irsud WmJi l:nr ml!!lDUT ve bir 'II:t.~llda, &1'MIlt:: 1.&l.wlbuJ l1~gmm de o.sd 1;l1r stada 'fie kll muhl.:l~ oldug-uflu ilk ilttnlud~ bduUr I! • tim. \';Iii Vlt Dclcdb-e !fW~s.i bUl'ltI mut:c.1luh staliln klU'uJl"Il-:!'" ioJ;in yenil!l!n gill\luklEl'~ :dk.n:tmi.$ Vi!- di!llU;$lir "k.i; .. ~ A~I'I:.il. lI5:pOn;u olan !:Ill' mill!!lLo ~o cukllU"lSJoDLZ. E~llurll]J z.am~nlio!Mnd.r.ki ;5porl~rlD ~ biiyill!. mcrtt?b~lil'rll'1lil! e~j'li GldLlkl:1rlnl \"I:' 'l'3.t.'lna nc K:1d;n- J1l.ytk bulunduklulm !lerhlldh:rde lull.: lOa11.J:ra"fak. at ko~tlll<U'lik, rdklbl Y!I!lJerck im:ll !l!tm.i -

II Hd ib"\.iyar dag Irilsilesli W"t18lI!d klUJ. UlwLm:a.n '1jiaymJD. go!;it oo1ctul, e§j h1!!l.u.JlJii.fli:1biE ilem... Vakili, r;o~ 881:ul.ana, -;:lI.y I.&r.WIlI 'Vet:iyO.f. Fa.k t, ODu.n k.abara. kl'J.oo hare, deli dd.ska..n 1Il.1IW.1. Dicle.lIe Il"& k.abet edecek kadar n.jkm ve ta§km.. Batman !:.aymtJ!l. sag. aahilinde,DiYlll."balnr • lrnk .hattDlil iDpat merke:derlndeu biJi var, 'Ornda DUlla. verdik, bir "oy UZiN)'Or - k·i gi... l!i!,e:ooiler buradao gf>r;er.ek.. uu za.m bir demir' koprii:nii..n yiiz :me a.ra.yla kurulan. ayaklan, b1l 1W.ntahlarm inkil'lfmt !':e:mhoJli2e ~den bi· Fe!." ~aret im.i§kr plDi ytik:sl!1iyo.r. Sol tarafl.llTl12da bi:r dag' yoh, ~ ]a kn.'l"]Ja 8.1}a§Jya i:niyo.r. Topraj'l.. ~11..: a ~rha D)'IDJI:i... Ka~ sa.hile pC-Eleele olan nakil vDS1ta~ hu.:ra.d.a.t!1I1I. bekliyor, sl:lnra ~r 0.~r ajlr, sa1l.aaa 3al1ana hareket 0dcbil.mek i~m yokuJanw,. batta lea.. lnnda yi.:ikluini ;!:n"le tahliye ediyor· IIi', Li"1J...in bl.iU1n 1m mtiyaU t.ecUiider ile, kamyoruann de\'Tilmemesi gi.~ l'1l!Illiye alJnm~ ,(I ~giJdi.r~ 6of.i;iriin u~ fak b'T'kk . ligi, fizi.k'l:elrl mi.ivazene kanurmna ayJnn nruce \TerehiJ.e.. ce.k kti~jjctik bir di.reksiyon kll'· ma.~n kork11D~ bir kazaya derilal S&beb olabilir! .BtI heyecan.b salmeleri, ot.om.o'ollimi.zi. nobete koydulitan ~onra, dik bir ynma·~ta ~Ila.n 1m kahvesmden seyretmcge 'btq;w.dLk, !~til. ka.m· 'bil' yon! I I gtolmij. s:al.l.ana &allan, klYlya 'lf1..[JlI8,ga !:;ili~yo1" VQ maki.Dt}'e h ya.tuu, mukadderabm tes.lim ~en ~ufOr de mubakkak ki tel' £1" kiiyor! Birazda, safa&lDl :!OUrdii.j-funilzmahut kJ vesimden baJ:u.edeYIDl:

Ka_

LM!::iD, Bat:ma..!l ~YI, her zaW8JlJ. w.. 8afh dcgu! B!lZI gililler co uy 1', \Ie
klara
CI~

Jar, yeaek ~ ~1re :aolrtamu. gettriyorlar. alilm:, ye '" ,dek a.-afuJarllD!, BoiaLLIiIDd~ gLircli.~gli. m~ gjbi :ow:m.etme-yin., 'lay! larda, zoton De PEUltalOJ;]. var, ne dlolilllrtlgt-

UriikJiiyQt'. '0

1Diz
nIll

"k..ild~

don!

Onle:rini

vee &.rknl I

biNI'

DlW3elle-!=l.iI:Mnle g:i liy

,It

"setri a.vret., dw.tunw.1
mi: ler ! BO},leee, B bylll'iar, eIleriyie )l .atl.IoY&rlar ve bu wneliyeln
But BilriiyOl"!

i~ tam bir

n_'

K

t.uar

1

1

~,._

I~'(.l· ik..i t.r~J' j;1I)1i: Icrdl"r.

<4lJl.t

L \, kH

B

irm.t~-

yo1'I<'lr:

c -,n Ii.:'5;"TIrJ'
d lfIJn tcmd. A.lmJibr.

"_ Ynilllh! '!l'lliW~ yaU(lh!., " l·'llkat, "~e in!."i Nuh.. ll't', dcgil oo) ~ Itl h lll"clJlUl, haltll }.i.iz bnm.!- . i..ll - l il de ,}ill'i..iycclolk llC3:;IU Amll~a, HUG tla till etnl bl2.lnuJ!ilnr: m ~l'f Il!I til yulm.muD' d.iruJ lJ.ilcrl 'cJdk~ ~e]dl(: Blgllklrul JWl'l.m'IJ "S Iinpi Huh.. In. bil' )'a.nd !loll rUU!]·t,1 ile a!-'ll.~.",[ldii~i.j)'1.1rlu., 'elf yrJ.l'ldar d h l:1clwnn' "_ Yallnh!" lari.r1e I!Iihilo ui.l!flyorl'nir

d~., f'dcrillnizCl H
s:llm"SlZlam;,.-uf,

uJ
\'a2;

ml,1'

1<m.alr£J.diyl~ ge r J 'Dd 'lJ a-

M2.:.JB12. llerI~) l'l1 ( .JoID biLcU fI bir ku. ~ll>i I.H,:m I i~iyorJul rnkL .. Bu- mtidJ ..t Oh ,1·01 pa' k 'U~ rii~unil e:;e~hk+ l~prilmi tn~'esnrr '!:Pi!" till Ih.:;c:si. \'ij.r: Ona, lni $e InouWi.y.I1 1933 enesi Ide. rkJ Y JIUgl
r

se~'II.1l11t

~~i}5l11dJ.

1:'l1};..L

olutllllJgu

i.~in bu il!:mi., hruk vormu;i! MI.lI a.!U.nl.!li:'; v~ k{!fldi kl:ndilli~ \'~

rlllan

bu ad
~l"1:j

J.coyma
ve

kLh,:uk
d

rin.

l:ilil'iilt

1!;ic!i etilJld n, t li1rilih.lt:'u mil:.nal.llr .sezdJ._m .. ,,~
SLlYgl

ou

1" 0 So A R 8< 00 I...• Ka.m ,eder. V~ dflYllDJIlJC~ w.:nld ~, bw'Imk tldrurdn.,,' kiillll n.Im.nkin

ha)'d lIi:tmD oluI dJDiclDi: vvtr. :BInlrJmi .- dD, Ufo" Grip, ~

~';altu-. Ta.UI •
aau.hj

kmbJ

buh~J

~

gWmr.

'"* :II'~

6I:tma liek.al

BelI~W

ve -

kmI.B

F 0 SF A R 8 0 L 'tJg~ n~- biBag Wwel: iUmb~ lbJWn.Ii1~ IiJEVA1r1L1 Bm :SUREI"'l'E KA.N'j JrnVVET, qT'1lU. TEraJ.ItN EDW'..SI, 'We dJJ: knillMnn~ I:JriIe tmirfgJ 4edtll:.l ~iilema idilr ••, Sthba.t V ~ ~ b)' • ,'btkdb-. H1ll' ~1U'id!fI b'tdnilm".

POLJSTE:

Oniversita RekttirllUgUrdden :
fltbsll"iI; hpen-;J),iLI1 tiftl'~, UltlumJ Fi;::lk,. Romii.l101oR II: ~ TIlrt:lye wllii, ~u Y'e TIDbl kImy". b1.1Jrn>l;lJ.yololl, ~ J!b1oJ~JJ. ,!llllllr IiulJIlll.ihkJfLOl dG~!!nWldJl!rl II.ptbr. N,,_mzciJ_crin :I';]ban("J dJi Imtfhjm1D1 II blrhli:.Lk.,nnU41J p~1:.I:!' gLl.nilYiipllal.lilJdu·. hlekllil-er1n. iIIihb:lt ColJ!;!o.lJ .... 1I1D'lIIInd. e 1J][]J1tL~ t£Z.kUC!l~ ~m~lI!u ve 11m1 htl"'l,-~1..tHJ 1t!:;b'Tcri 11~h:1"i:m (ll'lpC'1' tll'lirl~ Wai 'blIomUld!!.':D lt1clJ;t:!IX'ktlir) III OJ'1~ 1 [Ui(J tl:uthilll!' k.ld:lJ" ,~~ti3l'Uili~ lI:il.lril~akllan. '~4081)
ICu:)

,Bir 'focuk ezildi
CihlU1prdl!l JtalYElIl l'!.l!;st:l1l'1.'1II'IeIOii;:llrll~ l lIBel" 1::amllc,1ocl!l: olIttlJi"[]n !!Jriliim I\[ III rcb~ ~ Lo~ei;lt:. 'li'l.Ilir:nlll! MeinD .. dln 1dJJrcdD~1d ] rr DumW"tllI trOIllI,l'~J'1r1 J'Olun kenal"mda oo;lWlLn bill" lalcli olom ClbUl

bukulalll.

~inJ:I Iarlhl. Unllulll

Ul.nt.I.l SLk1JLP

b]BI1ll;;:

'I!;h:udiillun.

mu.h-

I!IlmJ.li ur,
Fer
I'lll::antla,

r.ilil YNlerlmlm cltiClI'uniJCfill =r-eUe 1E1hnlnl~, Jk;y;;;~lu h~:>t.lhllln:dn" t 1~1-

...
-, ..

E,mlik ve Eyta,m B,a'D'kaslndan:
If.fli ] 150 1!1~

-1
In 11. 11:-

Yaralal!t1a
o,)iilDd' K _,;;
~Irll

mllk
133!l1 Br:~
yt:I

ncl~ Ji.5 I1IU11lA

OIJ.!-ra.lll.!i:"Tber Mebmed 1L11nL1.~a mtiHwrtulu;tn ot!ilriln H~{( 11'11,P f' 1J"rtU,1.:t(1 ~bflftrlllkibir'IIIcJ.lIt: me!lll!:l'~den .:1-o1.1..7l tl!d~ JJe 1!IIIIId!J1I ,praD.ruHJ,QI1I:I.I hlcU!:!. el:lr!i:;;t, BI.l.!I;iJ [1 ~ ~'lILB hapmn15br.

J1512

tnIi,-

V.ngln

baV'anglCl

OOLDAN 3 ,G.a: HiI' m~!1:ct - EUr lI'enk~ ,:I - ]~Il '>'t:.rir - }::1ll.1:nr ,aplIT.

115M
1062

¥ml.jcbJr mflh. n rc:ho~ Ka3p WlJk.u Eli, 8], Ve_ 6 JiJu,., .... KUmlmpl ~!'bsuVM !nab, KitdKp ~ c:a:d. Ell, 121>, "ie:, ] ~B, _JI 4i5,. ada "aniEl " Y~UI1G,J'~ ~~ man, DJ.ml'lr1

I.am.c:i' 1mbm :1'& 23.

11.- Ar~a
!i~.~ Ar!!!1 :'::'1'_

10...
i-

1,.....

bruJ.~ 'I11l odiiilrun 411f8 U. ~2..25iC;J,Aft;;,

:lUll

M~

1-

:I ". ~

. oa:1ulllll:b numeli

.mMl!JI:inll 2fi nu>l!v!n Ild blJocill bB1Wa il%n m ~ -

II~ - FerylJ.d. BJ. n~\ I J'tmlCI

I:u. - B1[' ,..

IlbIf.&9

Kru!.L'i;b. Clhrqll. vi%, Yie. ~fi1l; Ye.. 'M, bj

'"

k~

man.

[:3.

CoO-

JI.ah~rli ab .. I:lBM M:!l
pb'II:\'

.6ilO.'

ao
Y

For, 1 , ;tda 150,

seka k

M 'Cit k;tlRl~'IlDcJ~ T-l~lIm IIDlIn plUlJuru!..1iJll! ~ '~I~ Ild'ru., tilT"fmdm d~ 1t1:'U:;Hrnk Ii;jndUI"IUmtl~lili'.

SII 'l -

z.c:II. Yeinc.k - k r.
AVI'1!Ipnfl. bir ru!hi1·' - N Diclu!l6 l\:lllrnnlIlr. YBpmll!.!: - AJ(Jm ~i hriJI:t). O'n,kllld!tld,an hid - BU' 1'I0W t~iJ!rl - BIll' r~nk - fill' moi;:l, Mcotlld - [l rc.~i!', ... ' ..... .I'i","d C

..
CII.~pe
<

~iE:.,
J'crJd.Jye


BQlr.ak

EI, 9 ,
I ..

Ko-

811.-

E"'Ln 3/>1 his. 1

~O

:l

lCIZ.JI:

I"

bJ

loa. ad.ii 326, par.

Cal!u
..

nO

yali"a.ama
lit' k~~~11 -

17&3 Ik...,...
JWc

8910 -

1m.
dm

SOli!JP11l~~ ot'ur.'l.Jl Jl'JlIl!-"l .. r~JDrUum InIllfpd~ B~a.m'!dli Caml l'IClkJl-

Ye. Y•. I~ bJ U.

I'mJ.P,ttl" Ell. HBel Mi~ liIIiZI1 llil~ ~fll.!.alI: • I.

Ulo..~

Aplirluna ]/8 Hi.!l'. J'J'5.iI.

ID

1519.13

."

!ft.~

Ut7
lilt23

Irturui JdULmedii ~

~I!tile Tar.iW:Jmllltl1~. \"n,m ~PI.I;l h3ihnc:rlru! Hil-' .a :rilbl.a.nuPl.'llikllU~ U!.Dm.Ir~:r.

tIl'l:u!mmiipUl

YuKAFIHI;t;IN

tlU:Iildar, Ye. ~
EMIn;!hft"

UiW-~l.:nAo,
~~

1~

B1r klldll'l I~I - Oil' "(!IO~'Ir. ~ - nil' ct - ~U1 ~1kMm.~.
:l kuUfIoftlhr - leir ~:i% .. Uf::<k le!ek ~111!li 5..1i1.1I·. - Sail:' - FnmiIZCLI. tlU:mlk~. - k!!)i.tl~k - K~ ~l!Jllan _':air nevi rildlr. ~ Bill' %amm. - K admlar' b.abnllp Eev .. ~ ~. ~ lor~1LI' 'D.ir~. -Yo!l.l.!l1II~m;.k - ,BIr n•• - lIilIii' mrLa - KO~t ,!I,t<mI1e'Iiri tun.Ir
ruy~C

Il~'

tan
HI,U

K.w:,sum:uk E:!. CIIl~k IiGlm.iI: E!'. Y>I!!. '9 Ale:!!:ldar :m..:aI::i. YI!iI\!!bll-' k :2, i"e, ItO, 12, u.i

U.t'j'aw'!.-

,u4_!S1 M2 :611.50 lt12
Ill'

2..
~lUt

fiil~~.ii.nJ m..it'!.cm.H

rralnvay camnldan YIPalalnd.
"I'
....
\fQ'iI ..ut\b;;in

IOJ!l

1Inrril.i!,
\P,).~

-

..
:I
• ,
Jj,

DPGdD. ~~ e!lild Ycni1;ok.a1k: 'Y,m! 1'II'lII:Ii M'I!I.I.n Vi!! MUQetCcill1
:ok.ak ~

111.- D~D.
1/2 H. II1U.-

3'1.":6

12,

231
U!!I, b2!.

ItIiJ

8

1100 IIIImIlJ'II1J,

~
.. ~ ~td.I1

Ido . tk.ii , htnm.i.,~ wtmamn birdenbln __ bendHl.tr'&lllv6J'Ul ImpLlll.amm ~ .Bm'Yi.. (II :P'flflainlkn ~~ 'I.eod.mr.I~

II PPIllIuJlu'. V~~n

"k:~.
~
~

~

~-

i l,e

C'sk GeIIm!i Ali C~m.l.HBDl!IJ 1Icndilr'e ad. aid 3D, ,.mt I. Eliid JUIIi; ~ :no. Yah m..h_ Y BIId:uu dl!t'!.llul. 'Y!! • M1.JJ'l:Ia1I -'ltd: b, 100, Y,!!. 2117,

~

m:~.
b~ 1lI!:a

u.-

In H.

2]41:10

t2

AnIa

.21.50W

Duv.r.dan
~
~Hl~

dO,IO
1k.,:tR$'D'IIri
duVllli'_ili'l':I,.

edi1.iMkl.tri

nblm "fdzim M~ ~tI

I[Bwdkt~~1l\I
',

,H'.

Em.....a
2.8U

Wl•...

,to. ~.

i::t1 U:l,~ Kl'ir:ir 4~= mill 57:!21 12Jiill M:il U.e.

~~;u'p

~]
lIlD

1O'U.t: 'EiIl.

N.

'If:Jgll!lietm ¥;e, 22. b:D 22 ada,

017

...

1

1234,5",B91'D

BI!f
la'biI;p

'Culrur ~wna mf!h. T ur ~ a4 .. 170. nil mutt. 210
taj

Boo.-

~OiId Af:!.iI

II. !lCI

BlU

Hlo.-

iiImm1!Jtq'.

11i":"'~
F"

K.myon c;.arpll
~ f(ItIb IitIDJ' b:m:J:aW1l, ~

I~wd.ld, Umll'lmb ~ addmi..ndBi ~Hiliqin ~ ........ -"'r::IJ,L·V·~ ~.lII!! ~ ,,.~alana IfItbO 'OWIIS. ~ ~I

otumo

2~~i==~~ff.&FM~ S L..::.';"';;::","&quo